april 2010 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 300

JAARGANG 26

APRIL 2010

PRIJS: 2,30 €

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

300

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

EEN BEETJE FIER OP ONSZELF

INTERVIEW met JOEP DE JONG

VAN SCHAAP TOT WOL

RAF & JEANNE VRIENDS

HET LAATSTE STARTSCHOT VAN

LAMBERT SNYERS

24-25 APRIL

VIVAT HOOGHSTRAETEN EN ZOVEEL MEER

VOOR 1 KEER IN KLEUR

1979 - “ We willen duidelijk de hartslag van onze gemeente laten voelen. “

DHM_april_300.indd 1

29-3-2010 9:35:41


Een brug voor wilde beesten

column Er werden zowaar een paar Hoogstratenaars wakker, laatst tijdens de eerder tamme algemene vergadering van de Hoogstraatse dorpsraad. Dat was toen de schepen van milieu “dat is een brug voor wilde beesten” als antwoord gaf op een vraag over de bouw van het ecoduct over de E19 in Minderhout. In de grond van de zaak heeft hij natuurlijk gelijk, want dat is het ecoduct ook. Deze brug moet inderdaad wilde – dus geen huisdieren of vee – de mogelijkheid bieden om de HST-sporen en de snelweg levend en wel over te steken. Tegelijk is het toch smalend en geringschattend het ecoduct zo te noemen. Alsof de schepen twijfelt aan het nut van deze brug, dat hij ze overbodig vindt. Dat mag, de gedachten zijn vrij en wij zijn voor vrije meningsuiting. Persoonlijk dan. Van een beleidsmaker, die geacht wordt een beetje onderbouwde uitleg te geven over materies die tot zijn beleidsdomein behoren, hadden we een genuanceerder antwoord verwacht. En het aan de burger overgelaten zich er een mening over te vormen. Opdat de burger zich alsnog een gefundeerde mening kan vormen, geven we voor de goede orde een – misschien nog onvolledige, maar alleszins vollediger – uitleg over het hoe en vooral het waarom van zo’n ecoduct. Het huidige Vlaamse milieu- en natuurbeleid vindt zijn oorsprong in het lijvige boekwerk

‘Leren om te keren’ uit 1994. In dit “Milieu- en natuurrapport Vlaanderen” schetsten 205 wetenschappers van zowat alle Vlaamse wetenschappelijke instellingen een totaalbeeld van de milieutoestand in Vlaanderen. Het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen wordt regelmatig geactualiseerd en vormt de basis voor het milieubeleid van de Vlaamse milieuministers. Eén van de thema’s van het onderzoek was en is de versnippering van de open ruimte en de nadelige gevolgen voor wildpopulaties en de biodiversiteit. Een belangrijke oorzaak van die versnippering is de barrièrevorming, o.m. door “droge transportwegen” zoals spoor- autosnelwegen. Nu moet bij grote infrastructuurwerken een Milieu-Effecten-Rapport (MER) de mogelijke gevolgen van de ingreep op mens, milieu en dier in kaart brengen en maatregelen voorstellen om deze te beperken. Zo ook dus voor het omvangrijke en ingrijpende project als de aanleg van HSL langs de E19. In het in 1995 door de studiebureaus Stabo en Iris Consulting gemaakte MER wordt o.m. vastgesteld dat er “permanente en ernstige effecten zullen zijn voor flora en fauna ter hoogte van de passage in Minderhout”. Daarop wordt in opdracht van de administratie Wegen en Verkeer (AWV) in 2000 een “Ontsnipperingsstudie voor de E19/HSL” gemaakt, die tot de vaststelling komt dat de HSL en de E19 een harde en onoverkomelijke barrière vormen voor een aantal

UIT DE OUDE DOOS

dieren en dat ontsnipperingsmaatregelen bij de aanleg nodig zijn. Een breed ecoduct wordt daarvoor beter geacht dan een ecotunnel. De studies vormen de uiteindelijke basis voor de Vlaamse overheid om het ecoduct in Minderhout te laten bouwen. Je mag stellen dat er een onderbouwde visie is over het waarom van het ecoduct. Je mag het met deze visie niet eens zijn, maar dan wel graag met wetenschappelijke argumenten. Trouwens, het is het 4e ecoduct in Vlaanderen, in Nederland staan er 11. Allemaal voor wilde beesten! Duur? Ja, je kan terecht vragen stellen bij de kostprijs van het project (geraamd op 10,5 miljoen euro), maar dan moet je daarnaast de kosten van schadelijke effecten op fauna en flora durven begroten. Uiteindelijk zijn de kosten voor milderende maatregelen voor de natuur bij de aanleg van de HSL – inclusief het ecoduct - slechts 2 procent van de totale kosten. Dat antwoordden tenminste de ministers Peeters en Van Mechelen op een vraag van het Vlaamse parlementslid Jules Van Aperen. Wie zijn wij om daaraan te twijfelen? De vraag over het ecoduct over de E19 afdoen met “brug voor wilde beesten” is voor een beleidsvoerder als de schepen van milieu van onze stad m.i. een beetje te populistisch, om niet te zeggen een tikkeltje intellectueel oneerlijk. (jaf)

V

T n t g T w s

De pioniers van onze ‘gazet’

HOOGSTRATEN – 1984 Bestuurders van De Hoogstraatse Pers en medewerkers van De Hoogstraatse Gazet vieren het eerste lustrum in de feestzaal van hotel-restaurant De Tram. V.l.n.r. (boven) Karel Huet, Leo Van Riel, Fons Goos, Frank Van Gompel, Willy De Greef, Jan Michoel, Felix Vleugels, May Aerts, Leo Vleugels en Jos Matthé, (onder) René Laurijssen, Leo Hermans, Frans Brosens, Toos Roelen, Jozef Schellekens, José Fransen, Michel De Laet, Jan Michielsen en Marcel Laurijssen. (foto: De Greef) 2 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 2

3 1 2 e e v s g d h g e P g v

29-3-2010 9:35:44

D e


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Een blik in eigen keuken

THE MAKING OF DE HOOGSTRAATSE MAAND

-

n . ,

p t

t . s e

d

,

300 nummers zijn 300 maanden. 300 maanden gedeeld door 12 geeft 25 jaren. Gedurende die tijd hebben een stelletje van een 20-tal vrijwilligers - halve en hele gekken hadden we bijna gezegd er voor gezorgd dat De Hoogstraatse Maand telkens weer, en elke maand in uw bus valt. Of dat je ze kunt kopen in de winkels, verspreid ter stede. Hogen tijd dus voor een blik achter de eigen schermen. Om u te laten zien hoe dit edel product eigenlijk wordt gemaakt.. We laten u toe in onze keuken, waar we de deksels van de potten zullen lichten. Om u te laten zien hoe maandelijks vanaf het witte blad papier de zowat 60 à 70 bedrukte pagina’s worden gemaakt die ge op dit ogenblik in handen hebt. Let wel, ’t is voor ene keer, omwille van die 300, en om dat jullie het zijn. Probleem, hoe behouden we het overzicht. Door verschillende geesten, handen en machines wordt het gerecht bereid, op verschillende plaatsen. Daarom, gefaseerd zullen we te werk gaan.

 Fase 1 Vergaderen en vergaren Telkenjare weer in juli, bij het begin van elke nieuwe jaargang, trekt het DHM-personeel zich terug in conclaaf. Om eens diep te graven in het gehele DHM-gebeuren. Te beginnen met de evaluatie van het voorbij werkjaar. Wat was goed, minder goed, ronduit slecht. Conclusies.

Om dan verder te gaan met ‘de’ vraag der vragen, is er nog voldoende enthousiasme aanwezig om er nog maar eens een jaartje mee verder te gaan? Oordeelt er een meerderheid van wel, dan worden de grote lijnen uitgezet van de zaken waar het de volgende jaargang over zal gaan. En wie er bereid is om weer een jaar het beste van zichzelf te geven. Volledig uit vrije wil, maar wel in een bindende afspraak. DHM is geen duivenkot waar iedereen naar believen kan in- en uitvliegen.

NUMMER

300 Een beetje fier

We schrokken er eigenlijk zelf ook van. 300 ‘Maanden’ betekenen wel 25 ‘jaren’. En dan rekenen we de ‘Gazetten’ (weekbladen toen nog) van de eerste zes jaren niet eens mee. Waarlijk hoog tijd om jullie, lezers, ook eens te danken omdat jullie ons zo blijven koesteren. Want geloof het of niet: onze oplage is door de jaren heen alleen maar gestegen, tegen alle pers-trends in. En vergeten we toch ook niet onze adverteerders, stabiele handelszaken en betrouwbare vaklieden. Zij zijn uw vertrouwen meer dan waard. Ook Koninklijke Drukkerij Em. de Jong BV danken we voor haar voortdurende kwaliteitswerk en deze maand in het bijzonder voor de extra inspanning om ons nummer ‘kleur’ te geven. Driehonderd maal dank aan iedereen… De redactie

Geen beter oord om eens diep te gaan dan bij de paters van Meersel-Dreef. Op Dreef zoals ze in Mjeel zeggen. Helaas, de vorige juli kon het niet bij de paters, en gingen we elders. Niet meer of de Geest zal zich één van de dagen wreken, en wat dan? Goed, we gaan dus door, wat gebeurt er dan verder? De dag na het verschijnen van DHM wordt er een maandelijkse redactieraad gehouden, bij toerbeurt bij een redactielid thuis. Dat gastheer/ vrouw speelt, en zich zal beijveren om de raad een propere en comfortabele infrastructuur aan te bieden. Zodat op waardige wijze kan worden vergaderd. Met droog en nat, dat eveneens in voldoende mate, èn gratis, hoort te worden aangeboden. Honger en dorst kunnen het vruchtbare denkwerk lelijk in de weg staan.

De dag nadat De Maand verschijnt vergadert de redactie. Hoe was het en wat maken we er volgende maand van.

Ook hier wordt eerst het vorige nummer kritisch geëvalueerd. Gebeurt al eens dat er bloemen wor-

APRIL 2010 - 3

DHM_april_300.indd 3

29-3-2010 9:35:47


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

D

den gegooid, soms de potten er nog aan. Nadien worden die eerder genoemde grote lijnen van bij de paters op Dreef, verder tot concrete onderwerpen thema’s uitgewerkt. Voor het ‘Dorpsleven’ en sommige vaste rubrieken is er aangesteld werkvolk. Voor andere rubrieken, zoals bv. voor het ‘coververhaal’ is er een wisselende bemanning (m/v). Hoe dan ook, na afloop van de raad wordt elke redacteur voorzien van een opdracht(en) de nacht

ingestuurd. Om verder in alle eenzaamheid creatief te zitten wezen. Hetzij als observerende dorpsredacteur, hetzij als vast rubrieker, hetzij als een wat meer losse flodder met een wisselend devoir. Of als alle drie tegelijk. Nu, we weten niet of jullie je een beeld kunnen vormen van zulk een redactieraad. We zeggen het ongraag, maar laten we maar toegeven dat ie bevolkt wordt door laten we maar zeggen een

Voor de statistiekers De Hoogstraatse Maand wordt gedrukt op 3000 exemplaren. De helft is voor de postabonnementen verspreid over 50 postnummers in België, enkele in Nederland en Luxemburg, en zelfs eentje in Japan. Je mag drie maal raden wie dat kan zijn. De andere helft gaat zoals gezegd naar de 14 winkels in Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Wortel en Rijkevorsel voor de losse verkoop. Een doorsnee nummer van bv. 68 pagina’s bevat 41.000 woorden of 255.000 lettertekens. Wat staat voor 34 pagina’s platte tekst (zonder de titels, de 100 foto’s, en de 60 advertenties). In gewone typemachinetekst (heeft een groter lettertype) zou dit 90 volle pagina’s vertegenwoordigen. Voor 300 nummers werd er dus 255.000 x 300 = 76.500.000 keren door de medewerkers een lettertoets beroerd. Indien we een halve seconde per aanslag zouden rekenen, voor zover de meesten onder ons dat al zullen halen, betekent dit netto 10.625 uren allicht bij wijle krampachtig getokkel. Daarnaast werden er voor die 300 nummers 30.000 fotootjes getrokken. Door de drukkerij wordt er in eerste opmaak telkens 25 meter kolomtekst aangeleverd, die door de eindredacteur en de plakploeg wordt verknipt en geplakt. Om stil van te worden.

zootje ongeregeld. Bonte vogels van verschillend pluimage, met bij wijle een nogal eigenzinnig bekkie. De raad verloopt dan ook vrij chaotisch. Het noodt tot wennen voor diegenen die nog menen dat vergaderingen agendamatig op het hoofdspoor dienen te worden gehouden. En die zoektochtelijk de wonderbaring willen vinden, die telkens weer die wanorde herschept tot een aantal onuitgesproken, maar blijkbaar toch goed begrepen afspraken. Tijd, ervaring en verstandhouding hebben de nodige automatismen gekneed. Niet te vergeten, de voorspraak van de paters, op Dreef. De opdrachthoudende redacteur hoort nadien niet te treuzelen. Amper veertien dagen heeft ie om het eigen werk te schrijven, en of, de hem door gelegenheidscorrespondenten ingezonden stukken te ordenen. Deze geschriften zonodig binnen de toegestane marges te korten. Taalkundig bedenkelijke schrijvelarij gedeeltelijk of, gelukkig zelden, volledig te herschrijven.

O p n t d w D v I

 Fase 2 De eindredactie Gebeurt eigenlijk in twee stappen. Veertien dagen vóór het verschijnen van DHM (op de laatste woensdag van de maand) moet de kopij ingeleverd zijn bij onze eindredacteur. Die ’s anderendaags een eerste eindredactie maakt, teksten en foto’s op een cd-rom brandt, waarmee ie de dag nadien om 08.00 uur ’s ochtends aan de poort van de drukkerij staat. Het laatste sport- en dorpsnieuws mag nog op de daaropvolgende zondag worden binnengebracht. Onze eindredacteur maakt diezelfde avond nog een tweede eindredactie en staat daarmee andermaal de maandagmorgen om 08.00 uur met een tweede cd-rom aan diezelfde poort, van diezelfde drukkerij. Een ogenblik van destress, nadat ie allang niet meer wist of het nu schele koppijn was, of zeer voeten die hij had. Allebei kon ook. Dus beste mensen, verzacht het lijden van deze gepijnigde mens. Weest steeds op tijd met uw bijdrage.

4 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 4

V r s i g B b

29-3-2010 9:35:49

B


.

t

k

n

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Ah ja, zeker niet vergeten. Alle teksten worden in deze fase nog eens nagelezen door onze corrector. Die er door de bank genomen een 25-tal taalfouten uithaalt, en een 100-tal die te maken hebben met de conversie van het ene systeem naar het andere. We bedoelen foutieve woordafbrekingen, aaneen geplakte woorden en dies meer.

 Fase 4 Knippen- en plakken

 Fase 3 De drukkerij (1) Van in den beginne is De Koninklijke Drukkerij Em. de Jong de huisdrukkerij van De Hoogstraatse Maand. Begonnen als dorpsdrukkerijtje in Baarle-Nassau, ondertussen uitgegroeid tot grootste grafische site van Nederland, en van België. Maar meer hierover in het interview met baas Joep de Jong verderop in dit blad. Onze eindredacteur dus met zijn cd-rom aan de poort. Waar vriendelijke dames deze in ontvangst nemen, een order aanmaken en de data met vlijtige hand invoeren in het computersysteem van de drukkerij. Vanwaar ze langs elektronische weg de verschillende stappen zullen doorlopen. Drukkerij de Jong wordt volledig, maar dan ook volledig computerbeheersd gestuurd. In eerste instantie worden teksten en foto’s naar

Met veel knip en plakwerk maakt de plakproef een voorlopige lay-out. wat genoemd wordt de ‘technische werkvoorbereiding’ gezonden. Waar de foto’s worden gecontroleerd, zo nodig gefotoshopt, van kleur in wit-zwart omgezet, en voorzien van een nummer. De teksten worden driekolommig en aan één stuk doorlopend gezet, en eveneens genummerd. Foto’s en teksten worden dan afzonderlijk op A4-tjes afgeprint. Zoals gezegd, tweemaal staat onze eindredacteur met zijn cd-rom aan de poort, tweemaal mag ie die A4-tjes ’s avonds al gaan afhalen.

Telkens onze eindredacteur met deze A4-tjes van de drukkerij thuiskomt, gaat hij die onmiddellijk aan stukken knippen. De juiste foto’s aan de juiste teksten hechten. De juiste onderschriften onder de juiste foto’s pinnen en de verschillende knipsels per onderwerp en/of dorp sorteren. Waarna hij al zoveel mogelijk pagina’s ‘plakt’. ‘Plakken’ is in deze DHM-taal, en wil zeggen dat de knipsels van teksten, foto’s en advertenties op A4-tjes worden geplakt die er dan als de toekomstige DHM- pagina’s uitzien. Laat het duidelijk wezen dat onze eindredacteur die 60 à 70 pagina’s niet in zijn eentje kan zitten plakken. Daarom laat hij op een avond de zogenaamde ‘plakploeg’ (4 m/v) aanrukken, die zich te samen zet in het pand nr. 40 van het Begijnhof. Diegenen onder u die zich zouden geroepen voelen deze ploeg te vervoegen, dienen de nodige bewijzen van bekwaamheid te kunnen voorleggen. Zoals daar zijn een proeve van een gedegen tweedimensionaal inzicht. En minimum 3 gewonnen puzzel-wedstrijden op minstens provinciaal niveau. Want het plaksel hoort het waar-

n g -

g

.

-

n

d

Bart verzorgt al jaren de lay-out van De Maand. Hij vertrekt van het ‘plakwerk’ en maakt er iets moois van. APRIL 2010 - 5

DHM_april_300.indd 5

29-3-2010 9:35:50


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE achtig uitzicht te hebben van een passend geassembleerde DHM-pagina. Allerminst dit van het eindwerk van een eerste jaars uit het kleuteronderwijs. Hoe aandoenlijk zulke werkstukjes ook moge wezen.

 Fase 5 De drukkerij (2) De ochtend na de avond plakploegen of ploegplakken – we zijn nu een week na het inleveren van de kopijen – tiegt onze eindredacteur ten vijfde, zij het deze keer ten laatste male naar de drukkerij. Met een bundel beplakte A4-tjes die de toekomstige DHM moeten verbeelden. En bij De Jong liggen we schijnbaar in een goei schuif. Bij grote uitzondering mochten we het volledige drukproces volgen en er foto’s van maken. Hierbij begeleid door een uiterst voorkomende Ron Grooten die ons werkelijk alle hoeken en kanten van het bedrijf heeft laten zien. De man had zelfs de planning aangepast zodat we niet bij nacht en ontij hoefden te komen. Bij De Jong wordt er immers 24/24 en 7/7 gewerkt. Peperdure machines mogen zelfs geen halfuurtje stilstaan. We zijn onze tocht doorheen de drukkerij begonnen bij de opmaker. Die op basis van het plakwerk en aan de hand van de teksten, foto’s en advertenties die hij reeds in zijn computerbibliotheek heeft zitten, de elektronische DHM-pagina’s aanmaakt.

De bladzijden die Bart maakt worden digitaal gemonteerd tot grote vellen.

Digitale grootmontage Van de opmaak ging het naar de ‘digitale grootmontage’. Waar de opgemaakte pagina’s met 8 tegelijk in een welbepaalde volgorde op grote virtuele vellen van 90 bij 60 cm (op dit formaat wordt er ook gedrukt) worden gemonteerd. En hier komt er natuurlijk meer dan één kat op de koord. Want stel, na het drukken, plooien en doorsnijden blijkt dat bv. pagina 17 niet volgt op pagina 16. Dan zit men daar in Baarle-Nassau wel degelijk met een probleem.

Een dummy Dus, men wil het risico van dat ongemak vermijden door van de ‘grootmontage’ met de plotter een printproef te maken van die grote vellen. Die in de afdeling ‘digitale eindcontrole’ op van alles en nog wat worden nagekeken. Wordt het resultaat goed bevonden, dan worden die proeven geplooid en gesneden tot een ‘dummy’ die met de oorspronkelijke bundel plakwerk op gelijkenis wordt vergeleken. En zeker voor wat betreft de hoger vermelde pagina 17 na 16, weet je nog wel? Zeer merkwaardig aan deze afdeling is de onwaarschijnlijke afwezigheid van de computer. Hier voeren het menselijk oog en het geoefende hoofd waarin dat oog zit, nog het eerste en het laatste woord. In deze kamer is nog het laatste, maar onvervangbare restant aanwezig van het oude ambachtelijke drukken.

Als laatste controle wordt er een dummy gemaakt….. geen risico’s lopen.

Drukplaten Eenmaal die dummy geen doorn meer is in dat menselijk oog, wordt ie nog voor een ultieme controle naar hogerhand gestuurd. Die bij goeddunken een visum geeft voor de ‘plaatkopie’. In deze afdeling wordt het elektronische zetwerk door een laserstraal in de aluminium-drukplaten ingebrand. Die na de nodige behandelingen op weg gaan naar de drukkerij voor de eindfase. In de drukkerij worden de drukplaten nog op mogelijke foutjes gecontroleerd. Zij mogen geen enkel krasje bevatten want dat worden meegedrukt. Is de drukker akkoord, dan neemt hij de drukplaat van de controletafel en monteert ze in de offsetdrukpers. We gaan u de uitleg over de techniek van de offsetdruk besparen, het zou ons veel te ver brengen. De geïnteresseerden verwijzen wij graag naar bv. Wikipedia (artikel offsetdruk) waar de techniek helder staat verwoord. In de computer van de drukpers wordt een aantal vereiste parameters ingesteld en wordt een proefvel gedrukt. Dat vervolgens wordt ingescand om een aantal gegevens zoals bv. de zwart-wit balans te controleren. Na de nodige bijstellingen worden nog een 20-tal

Daarna worden de drukplaten gemaakt.

6 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 6

29-3-2010 9:35:57


t

s

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE proefvellen gedraaid om o.a. de inkt de kans te geven zich op de drukrollen uit te balanceren. Nadien wordt geleidelijk op kruissnelheid overgeschakeld waarbij er zo ‘n 14 à 15.000 vellen per uur eenzijdig bedrukt uit de pers op een hoop worden gespuwd. Na de ene velzijde, de andere. Zelfde procedure, maar opgelet. Eerstens, de juiste drukplaat moet op de juiste manier in de pers worden gezet. Tweedens, de eenzijdig bedrukte vellen zijn op de juiste wijze in de laadbak te plaatsen. Of we krijgen nog veel grotere problemen dan die pagina 16 na 17, weet je nog. Het zou deze keer wel eens 20 na 47 kunnen zijn. En ondersteboven. Of achterstevoor. Maar goed, we hebben met eigen ogen gezien met welk een zorg en organisatie DHM wordt aangemaakt, zodat we er vrij zeker van kunnen zijn dat dergelijke malheuren niet gebeuren. Rest ons dan de laatste fase in de drukkerij, het plooien, snijden en nieten. De plooimachine vouwt de vellen van 16 pagina’s in katernen en verzamelt deze tot een volledig nummer. In de nietmachine worden de pagina’s aan elkaar geniet en worden deze op de juiste afmetingen afgesneden.

 Fase 6 Een vierkleurenpers voor wat (normaal) een zwart/wit blad is.

De distributie Drukwerk klaar, op een pallet wachten de DHMmen voor uitvoer. Twee sterke medewerkers, homo et mulier fortis, laden de Maanden in geschikte vervoermiddelen, en vrijwaren het werk tegen regeninslag. Thuis gekomen worden de bladen op de keukentafel bijeengesepareerd. Een deel moet naar Turnhout voor de postabonnementen, het andere deel wordt naar de 14 verkooppunten vervoerd voor de losse verkoop. Noteer dat onze verantwoordelijke uitgever in hoogst eigen persoon het vervoer naar de post in Turnhout voor zijn rekening neemt. Noblesse oblige.

Een bedenking vóór het slapengaan ‘Eigen lof stinkt’, placht ons moeder nogal eens te zeggen. Moge de Heer haar ziel hebbe. Maar…, laat het dan voor ene keer maar eens lekker stinken.

De vellen worden geplooid tot katernen van 16 bladzijden.

Zoals ook Joep de Jong van de gelijknamige drukkerij het in zijn interview zegt, de min of meer professionele regionale kranten met meerdere of mindere advertenties, zijn stilaan uit het maatschappijbeeld verdwenen. Met als gevolg een enorme verarming van de dienstverlening aan de gemeenschap. In een poging om deze trend te keren werd destijds in verschillende gemeenten door groepjes vrijwilligers een maandblad opgericht. Gedreven als zij waren door de vaste overtuiging dat in een goed functionerend sociaal en democratisch bestel het bestaan van een onafhankelijk weekblad een absolute noodzaak is. Voorbeelden zijn onder andere: ‘De Nieuwe Spetser’ in Merksplas, ‘De Brug’ in Rijkevorsel, en… ‘De Hoogstraatse Maand’ in GrootHoogstraten. ‘De Brug’ helaas gaat ophouden te bestaan. Bij gebrek aan voldoende helpende pennen. Want, zoals gezegd, dergelijke maandbladen draaien volledig op vrijwilligers. Waarvan de maandelijkse inzet al naargelang de functie kan gemeten worden tussen een paar uren en zo ongeveer een halftime job. Daarbij te weten dat een maand verdullemme rap om is, als ge er tussen hangt. Daar moet volk voor gevonden worden beste mensen, die het toch altijd maar weer willen doen. We dachten dat we dat bij het 300ste DHM-nummer voor ene keer wel eens mochten zeggen. Bij wijze van eerbetoon aan al die mensen over heel de wereld, die bezig zijn om maandelijks jaar in, jaar uit, zo ’n blad vol te krijgen.

Die worden op een machine verzameld, geniet en gesneden.

Het begint hier inderdaad serieus te stinken.

APRIL 2010 - 7

DHM_april_300.indd 7

29-3-2010 9:36:02


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE En last maar absoluut niet least

Elke laatste woensdag van de maand worden meer dan 3.000 nummers op ambachtelijke wijze van Baarle naar Hoogstraten gebracht.

De uitgeverij De Hoogstraatse Pers die dus De Hoogstraatse Maand uitgeeft, werkt onder de bestuursvorm van een beperkte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in de volks- en andere monden, een bvba. Dit betekent dat er ook mensen zijn die zich bekommeren over het dagelijks bestuur van de vennootschap en het niet redactionele werk. Zoals daar is de algemene organisatie en administratie, het secretariaat, de financiën, de boekhouding, contacten met drukkerij en post, het abonnementenbestand, de adverteerders, de facturen, de distributie, de winkelverkoop, de website, het archiveren, de vertegenwoordiging naar derden… Zo beste mensen, we denken dat we het zowat gehad hebben. We zitten aan 2785 woorden en dat is flink boven de norm. ’t Es tid dat ’t ut is, zeggen ze in de Vlonders. ’t Es tid, mere dan tid.

Een dag later brengt de postbode ons blad in uw brievenbus. Nu voor de 300ste maal.

De medewerkers aan De Hoogstraatse Maand

V.l.n.r. (boven) Nand Doms, Jos Matthé, Paul Driesen, Frans Snijders, Marcel Adriaensen, André Oomen, Karel Huet, Marcel Onincx, Toon Horsten, (midden) Frans Horsten, Jef Floren, René Laurijssen, Jef Schellekens, Jef Huet, Jan Fret, Jef Jacobs, (onder) Maartje Siebelink, Deborah Dirven, José Fransen, Sarah De Wilde en Kaat Haest. waren afwezig: Michel De Laet, Jos Geerts, Emilia Horsten, Kris Martens en Leo Van Riel. 8 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 8

29-3-2010 9:36:06


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

n Nummer 1 Op 1 mei 1985 verscheen onze eerste Maand. Hoewel… Dit nummer heette nog, om de schok niet te groot te maken, De Hoogstraatse Gazet. Pas het eerstvolgende nummer gingen we De Hoogstraatse Maand noemen. De eerste jaargang telde elk nummer nog precies 24 pagina’s.

Nummer 100 Augustus 1993 zaten we reeds aan 100. In dat nummer stelde de legendarische Vorstenbosch Meersel-Dreef te koop. Het kwam nooit meer goed tussen hem en de Dreveniers… Het nummer telde 44 pagina’s.

Nummer 200 December 2001. We gaven gratis 200 tickets weg voor Harry Potter in The Movie. Op een kwartiertje waren alle kaarten uitgedeeld. Wat was het leven toen nog spannend! Het nummer telde 52 pagina’s.

DE WERELD VAN

,

APRIL 2010 - 9

DHM_april_300.indd 9

29-3-2010 9:36:09


K

I H v h b G M s D d n

N k s w E s d e

A

O s J

J r e p k e l d

H 10 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 10

29-3-2010 9:36:11


INTERVIEW

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong

Joep de Jong - succesvolle bedrijfsleider in moeilijke sector In de herfst van 1978 vernamen wij dat drukkerij Haseldonckx in Hoogstraten van plan was om met de uitgave van het weekblad Gazet van Hoogstraten te stoppen. Voor veel mensen die actief waren in het verenigingsleven was dat slecht nieuws want zij zouden dan een belangrijk communicatiemiddel verliezen. Het laatste nummer van de Gazet van Hoogstraten verscheen in de laatste week van december 1978. Maar in november gingen wij al op zoek naar enkele medewerkers om samen een nieuw weekblad voor Hoogstraten en omstreken te maken. Drukkerij Haseldonckx was niet echt geïnteresseerd in ons project en daarom moesten we op zoek naar een andere drukkerij. Zo kwamen wij na enig zoekwerk bij drukkerij Em. de Jong in Baarle-Nassau. Na het verdwijnen van Gazet van Hoogstraten kwam er een nieuw weekblad, De Hoogstraatse Gazet. Het eerste nummer verscheen al op woensdag 7 februari 1979. Een samenwerking tussen uitgeverij De Hoogstraatse Pers en drukkerij Em. de Jong van meer dan dertig jaar, is toch wel een goede reden voor een uitvoerig gesprek, dachten wij.

Aangename kennismaking Op een zondagnamiddag in december 1978 bespraken wij de praktische regelingen met Joep de Jong (°1944) aan de Nassaulaan in Baarle. JdJ: Wij hebben elkaar leren kennen eind jaren zeventig, op een ogenblik dat ons bedrijf een belangrijke stap had gezet. Boek- en papierhandel de Jong uit 1906, uitgever van een krant en drukkerij, was eind zestiger jaren in een stroomversnelling gekomen met een belangrijke uitbreidingsfase wat de productie van drukwerk betreft.

Ik heb het bedrijf in 1968 van mijn vader overgenomen. Het drukken van levensmiddelenfolders werd een echte specialisatie. De groei, het aantal, vroeg om een andere wijze van produceren. Daarom gingen we investeren in het rotatiedrukken. Maar we dachten niet alleen aan folders, maar ook aan onze eigen krant. De traditionele werkwijze was te kostbaar geworden en veel te arbeidsintensief. Ik had toen net de eerste stap gezet om een rotatiepers in huis te halen voor gemengd gebruik: vier dagen folders drukken en één dag kranten. Als op dat moment iemand uit Hoogstraten een verhaal komt vertellen over het drukken van een krant voor Hoogstraten, is dat heel prettig om te horen. Zo is onze eerste kennismaking tot stand gekomen en voor ons ook op het juiste ogenblik.

Dorps- en streekkranten Einde 19de eeuw en begin 20ste eeuw had elke stad en elk dorp van enige allure in de Kempen een ei-

Joep de Jong gen krant, meestal in de vorm van een weekblad. Toen wij begonnen met De Hoogstraatse Gazet, weekblad voor de Noorderkempen, waren er nog een vijftigtal in heel Vlaanderen. Vandaag kun je ze waarschijnlijk op één hand tellen. JdJ: Er is altijd een verschil geweest tussen dorps- en streekkranten in België en in Nederland. In België heeft er al vroeg een kaalslag plaats gehad waardoor bijna al die kranten zijn verdwenen. In Nederland had op dat tijdstip haast elk dorp nog zijn eigen krant. Anders dan in België was de inhoud van die kranten veel meer gericht op het brengen van nieuws terwijl in België het steeds meer een advertentieblad

Jo

Het kantoorgebouw van de Koninklijke Drukkerij Em. de Jong aan de Visweg in Baarle. APRIL 2010 - 11

DHM_april_300.indd 11

29-3-2010 9:36:14


INTERVIEW

d h W w h H w g 3 N i d n m

werd met weinig of geen nieuws. Dat was het grote verschil. Ook in Nederland was er in 1978 wel een verandering aan de gang. De kleine uitgevers kregen het moeilijk en gingen op in grotere uitgeverijen van huis-aan-huis-bladen. In Nederland heb je ook een sterke ontwikkeling van regionale dagbladen. Het was precies in die jaren dat ik als uitgever van een eigen krant, in Baarle en omliggende dorpen, daar wel heel intens mee bezig was. Onze krant “Ons Weekblad” is nog steeds een abonnementenblad maar dat is eigenlijk vandaag wel een uitzondering op de regel. Maar iets gratis, is ook niet zo vanzelfsprekend.

2

1985 - Annus horribilis en annus gratiae In het voorjaar van 1985 beslist het bestuur van uitgeverij De Hoogstraatse Pers om te stoppen met De Hoogstraatse Gazet. De uitgave van het weekblad - voor een redelijke abonnementsprijs - is voor ons onbetaalbaar. Joep de Jong, onze drukker, stelt voor om het weekblad te vervangen door een maandblad: minder werk, minder tijdsdruk en vooral goedkoper. Na heel wat overleg en niet zonder enige twijfel kiest men voor een maandelijks magazine. Woensdag 20 maart 1985 verschijnt de laatste editie van De Hoogstraatse Gazet en ruim een maand later ontvangen de lezers het maandblad, eerste jaargang, nr. 1, mei 1985. De nog openstaande rekeningen bij de drukkerij mogen we later betalen. JdJ: Met bewondering heb ik het enthousiasme gezien waarmee De Hoogstraatse Gazet is opgestart. Mijn voorstel voor een maandblad kwam er omdat ik een mooi voorbeeld zag in Merksplas, De Nieuwe Spetser. Zo’n blad is toch een belangrijke vorm van dienstverlening aan de gemeenschap. Het verdwijnen van zo een uitgave is echt een verarming. Ik dacht: als dat in Merksplas kan, waarom dan niet ook in Hoogstraten. Ik heb altijd veel sympathie gehad voor de inzet van deze vrijwilligers. Als uitgever van een krant kan ik de gehechtheid aan en de gevoelens voor zo’n blad heel goed plaatsen. Het blijkt toch dat we het samen goed hebben gezien. Een kwart eeuw later zien we dat de gekozen formule - De Hoogstraatse Maand - toch succesvol is geweest.

Wat morgen, overmorgen en daarna? Veel betalende dorps-, stads- en streekkranten zijn verdwenen of werden vervangen door gratis advertentiebladen. Wat brengt de toekomst nu ook veel informatie langs digitale weg wordt verspreid? JdJ: Wij hebben zelf als Uitgeverij de Jong de voorbije twintig jaar een ontwikkeling gekend naar een tiental weekbladen in een aaneengeslo-

D t 2 l

J b h o

Baarle-Nassau, woensdag 7 februari 1979 ’s avonds rollen de eerste exemplaren van De Hoogstraatse Gazet van de pers in drukkerij de Jong. (V.l.n.r.) Jos Versmissen (drukkerij), Joep de Jong, José Fransen, Leo Hermans, personeelslid drukkerij, Fons Goos, Jef Schellekens en Jan Michielsen beoordelen het nieuwe weekblad en drinken de aangeboden champagne uit een plastic bekertje. ten gebied en die kunnen in deze tijd nog steeds een belangrijke rol vervullen. Het zijn geen louter advertentiebladen maar ook nieuwsbladen met een formule. Elk dorp, elke gemeenschap heeft recht op zijn eigen blad. Ook in het digitale tijdperk hebben die echt wel een functie. Daarom geloof ik ook nog in de toekomst van zulke uitgaven.

Elke gemeenschap heeft recht op zijn eigen blad. Wij drukken elke week hier in Baarle nog meer dan twintig weekbladen van ongeveer hetzelfde genre. Ons bedrijf is in de jaren tachtig enorm gegroeid en we hebben nu verschillende vestigingen in Nederland. Zo drukken wij o.a. in Gennep 120 weekbladen en twee gratis dagbladen. Voor mij is het duidelijk dat deze bladen in Nederland nog een toekomst hebben. Maar de situatie is wel anders dan in België. Hier kennen we een aantal zelfstandige uitgevers van weekbladen die drie, vier of vijf kranten of meer met veel succes uitgeven. Die markt is er!

Van Roosakker naar Visweg Vanaf 1979 kwamen wij wekelijks enkele keren in de drukkerij aan de Roosakkerstraat. Maar we zagen ook dat de werkvloer groeide en steeds voller werd. Waar ging dat eindigen? JdJ: Begin jaren tachtig was het duidelijk dat we

niet langer midden in het dorp konden blijven. We moesten steeds uitbreiden maar de beschikbare ruimte was volledig opgebruikt. Voor een nieuwe pers was er geen ruimte meer, hier in het centrum van Baarle aan de Roosakkerstraat. We waren heel geleidelijk volledig uit onze jas gegroeid en moesten op zoek gaan naar een nieuwe vestigingsplaats. We hebben ook wel even aan het industrieterrein De Kluis in Hoogstraten gedacht toen het gebouw van drukkerij Van Poll (nu brandweerkazerne) te koop kwam. Van Poll was in Roosendaal de uitgever van een regionaal dagblad en kreeg de kans om in België een dagblad te drukken. Daarom bouwde men een nieuwe drukkerij in Hoogstraten voor Belgische én Nederlandse kranten. Maar dat project is niet echt van de grond gekomen. Dan is Van Poll daar begonnen met het drukken van folders. Folders in rotatie drukken was natuurlijk hetzelfde werk als wij hier in Baarle deden. Maar ook dat liep niet zoals men had gehoopt en er kwam een einde aan. Op zo’n moment denk je wel eens: In Hoogstraten, waarom niet? Maar de wortels met Baarle waren toch altijd heel hecht en die laat je niet zomaar los. Daarom is Hoogstraten als nieuwe vestigingsplaats maar heel even in gedachten geweest. In deze jaren heb ik ook gedacht aan een verhuizing naar de plaatselijke industriezone, maar de mogelijkheden waren toen nog erg beperkt en ik wilde me zowel in Nederland als in België vestigen, dus één terrein met Nederlandse én Belgische grond, hier in Baarle. Op dat moment was die enclave op het industrieterrein nog niet beschikbaar. Bovendien wilde ik een plek waar nooit meer ruimtegebrek zou zijn. We hadden

12 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 12

29-3-2010 9:36:17

J

i l n i i d H v o w

E

P g e k

J d l


INTERVIEW die problemen ondervonden in het centrum van het dorp. We hebben wat geduld gehad. In 1986 zaten we wel op het industrieterrein. Op dit ogenblik hebben we hier 4,5 ha waarvan 3 ha is bebouwd. Het volledige huidige terrein is nu benut. Maar we hebben al enkele stappen voor de toekomst gezet en hier aan de overkant van de Visweg 3,5 ha bijgekocht en er komt in Baarle-Hertog/ Nassau een rondweg en dan zal die grond ook industrieterrein worden. Indien nodig hebben we dan ook nog uitbreidingsmogelijkheden. Maar niet vergeten dat de grafische industrie een zeer moeilijke bedrijfstak is.

2006 – Koninklijke drukkerij Drukkerij en uitgeverij de Jong pakken uit met twee prachtige boeken, ‘Baarle in druk 19062006’ en ‘Druk in Baarle 1906-2006’, naar aanleiding van 100 jaar Drukkerij Em. de Jong. JdJ: Ik heb altijd gedacht dat het voor mij niet belangrijk zou zijn, maar dat predicaat ontvangen heeft me toch wel iets gedaan. Ik ben daar trots op, voor onze mensen en voor het bedrijf want het

sen naar een bedrijf met 350 mensen, tenminste hier in Baarle-Nassau. In het gehele bedrijf van drukkerij de Jong werken dubbel zoveel mensen. De geest van het familiebedrijf is altijd gebleven. Ik vind de intermenselijke relaties binnen het bedrijf heel belangrijk. Je wilt dicht bij de mensen staan en hen stimuleren voor een goede wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Natuurlijk is mijn afstand tot de dagelijkse werkvloer in de loop der jaren groter geworden o.a. omdat ik ook nog andere activiteiten heb binnen en buiten de grafische sector. Maar ik hoor toch van iedereen die hier komt werken dat ze die speciale sfeer nog proeven en daar ben ik heel blij om. Het blijft een familiebedrijf, zeker nu mijn zoon Stijn hier werkt en een belangrijke rol speelt in de dagelijkse leiding. Ik denk dat hij het precies op dezelfde wijze ziet als ikzelf.

Binnen de Baarlese gemeenschap Regelmatig zie je een sportploeg met een truitje van drukkerij de Jong, of ontmoet je mensen uit het verenigingsleven die activiteiten organiseren met de steun van … drukkerij de Jong.

n

. -

g .

d m

e

ë n t

n

JdJ: Ik houd van mooie dingen, maar zonder grote kennis van zaken. Toen wij ons hier in de jaren tachtig kwamen vestigen heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bedrijf te verfraaien met hedendaagse kunst. Kunst moet hier herkenning geven, zowel voor de bezoekers als voor de mensen die hier werken. Bij de keuze heb ik ondersteuning gekregen van een plaatselijke galerijhouder en kunsthandel. Sommige werken lijken misschien wat onheilspellend, bij andere spatten de kleuren eraf, maar ze brengen wel iets over bij de kijker. Ik weet dat ik te veel tijd in mijn werk stop en daarom moet ik mij laten begeleiden, maar ik maak wel zelf de keuze. Zo heb ik o.a. een grote bewondering voor het werk van de Finse schilder Mikko Paakkola wiens ‘geest stroomt naar vergeten streken’ of het ‘magisch realisme’ van de Belgische kunstenaar Dominique Ampe. Voor mij moet een werkomgeving ook iets uitstralen. Het is geen willekeurige keuze maar wel volgens een plan. Nu hangt het bedrijf haast vol maar het plan wordt door mij afgewerkt. Wat is de toekomst van dit bedrijf dat al meer dan honderd jaar bestaat? En wat met zijn algemeen directeur?

n w

s p ,

Wie uit de auto stapt op de parkeerplaats voor de ingang van het kantoorgebouw van de drukkerij wordt onmiddellijk geconfronteerd met een prachtig groot beeld. Ook binnen in de gangen en lokalen zie je overal kunstwerken. Je kunt er echt niet naast kijken, zoveel is er te zien.

Toekomst

-

e e n

Kunst in het bedrijf

Joep de Jong en zoon Stijn zorgen dat de drukkerij een familiebedrijf blijft. is niet vanzelfsprekend dat je dat krijgt. Koninklijke staat voor een bedrijf dat 100 jaar bestaat, niet in buitenlandse handen is en betekenisvol is voor de bedrijfstak waarbinnen het werkzaam is. Koningin Beatrix is hierin erg principieel en daarom zijn we heel blij met deze erkenning. Het geeft ook een toetsing want men krijgt het voor een periode van 25 jaar. Daarna bekijkt men opnieuw of je het kroontje mag behouden. Maar we zullen er ons best voor doen.

Een echt familiebedrijf Personeelsleden worden soms in de bloemen gezet, familie van personeelsleden worden al eens uitgenodigd, kinderen van de werknemers krijgen een Sinterklaasfeest, enz. JdJ: Het is altijd een familiebedrijf geweest en dat is zo stilaan verder gegroeid. Het is een evolutie van een heel klein bedrijf met enkele men-

JdJ: Toen in 1986 de verhuis uit het dorp aan de orde was, heb ik een studie laten uitvoeren door de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) over de toekomst van het bedrijf, omvang en locatie. Het antwoord kende ik eigenlijk al. Onze plaats is hier in Baarle en het blijft in Baarle. In die tijd hadden we al een zestigtal werknemers uit België. Dat had natuurlijk alles te maken met de grafische opleidingen in Turnhoutse scholen. Afscheid nemen van die mensen, van de mensen van Baarle en omgeving, was absoluut niet aan de orde. Mijn band met Baarle is heel sterk en het bedrijf is sterk geworteld in deze gemeenschap. Uiteraard wordt dan regelmatig vanuit deze gemeenschap een beroep op je gedaan voor sponsoring. Dat was zo in het verleden en dat is vandaag nog steeds. Natuurlijk wordt niet altijd ja gezegd op elke vraag. Maar als sponsor zijn wij hier in Baarle en ook elders goed aanwezig.

JdJ: Ik heb ook nog een aantal andere activiteiten. Maar ik geloof in het gedrukte product, het papier, in de komende jaren. Voor mij is heel belangrijk de continuïteit van het bedrijf, ook op de langere termijn als familiebedrijf. Om dat mogelijk te maken heb ik de structuren aangepast. In de jaren negentig werd het heel duidelijk dat de grafische industrie maar kon overleven door schaalvergroting. Daarom heb ik de nodige initiatieven genomen. We hebben dan een aantal bedrijven overgenomen. De Drukkerij de Jonggroep telt nu vier bedrijven in Nederland en we hebben in België ook een aantal verbindingen. Onze vier Nederlandse bedrijven samen maken onze groep toch tot de tweede speler in de Nederlandse grafische industrie. Onze locatie hier in Baarle-Nassau is de grootste grafische locatie van Nederland en België. We hebben vertrouwen in de toekomst. Mijn zoon Stijn is straks de vijfde generatie werkzaam in de drukkerij. Ik hoop dat we zo verder kunnen werken in deze heel moeilijke markt. Ons bedrijf heeft een locale, nationale en internationale functie en dat kan perfect samen. We drukken nog steeds met veel enthousiasme familiedrukwerk, kleine en grote boeken, en met nog meer enthousiasme dorps- en streekkranten. Een uitgave als De Hoogstraatse Maand is dan ook nu nog hier van harte welkom. Stop ikzelf nooit met werken? Jawel, ik heb ook mijn hobby’s zoals bridge, elke maandagavond al 25 jaar. Zelfs het werk moet wijken voor mijn maandagavond. (js)

APRIL 2010 - 13

DHM_april_300.indd 13

29-3-2010 9:36:18


VANUIT HET STADHUIS

Nevel over het nieuwe Woon- en Zorgcentrum

h h A e e z fi h

Zwijgen in alle talen Na enkele jaren plannen en zoeken naar een oplossing voor een nieuw rust- en verzorgingstehuis in Hoogstraten leek onlangs het einde van de tunnel eindelijk in zicht. De gunning van één van de aannemers werd op 25 februari 2010 door de OCMW-raad goedgekeurd en er werd al gedroomd dat binnen een maand de werken van start zouden kunnen gaan. Een normale ‘standstill periode’ van 14 dagen blijkt echter plots verlengd en alle betrokkenen houden de lippen stijf op elkaar.

E

Z b B v j s m H A h W v

De keuze

OCMW-raad kiest Op donderdag 25 februari 2010 kwam de OCMW-raad van Hoogstraten in een extra openbare vergadering bijeen. Op de agenda stond de goedkeuring van de gunning van het nieuwe WZC. Van de vijf geselecteerde aannemersbedrijven waren er slechts twee offertes binnengekomen. Op basis van een aantal strikte criteria waaronder uiteraad ook de prijsbepaling diende een keuze gemaakt. Op voorstel van Dexia, die in deze als bouwheer optreedt, werd de gunning van de tijdelijke handelsvennootschap Thv Van Roey-Van Hout door de voltallige OCMW-raad goedgekeurd. Enkel de twee oppositieleden van Groen-Hoop onthielden zich. Zij hadden ook wel vragen over het concept, maar ze hadden het vooral erg moeilijk met de zeer beperkte tijd van inzage in het dossier. Vooraleer er echter tot een definitieve gunning kan overgegaan worden, wordt in zulke materie steeds een standstill periode van 15 dagen ingelast. Op die manier kan

de kandidaat die naast de prijzen valt, alsnog bezwaar indienen. Gedurende die twee weken wordt er daarom niet gecommuniceerd over de lopende stand van zaken. De andere kandidaat voor het WZC is de Antwerpse Bouwmaatschappij ‘Antwerpse Bouwwerken’ in combinatie met de Brusselse firma Valens. In oorsprong zaten beide kandidaten 21 % boven de raming. Daarom werd er een onderhandelingsronde ingelast door de aanbestedende overheid, teneinde een aantal besparingen in te lassen. Uiteindelijk werd de kostprijs vastgelegd op 19.542.619 euro door Thv Van Roeynv-Van Hout nv. De Thv Antwerpse Bouwwerkennv - Valens nv. eindigde op 18.974.277,67 euro. Deze bedragen zijn evenwel zonder BTW, zodanig dat we de kostprijs van het nieuwe WZC op een goede 25 miljoen euro mogen schatten. In oude Belgische franken een bedrag van 1 miljard BF. Niet verwonderlijk dat firma’s het uiterste uit de kast willen halen om dergelijk project binnen te rijven.

De definitieve keuze werd niet enkel bepaald door de kostprijs. Er werden een ganse reeks criteria opgesteld. De score op deze criteria bepaalde uiteindelijk de kwotering voor de eindbeslissing. De belangrijkste criteria waren kostprijs, de technische kwaliteit en de uitvoeringstermijn. Uiteindelijk behaalde Thv Van Roey- Van Hout 90,5 punten, Thv Antwerpse Bouwwerken-Valens daarentegen 87,5 punten. Na het verstrijken van de 15 dagen standstill gingen wij ons licht opsteken bij de voorzitter van het OCMW, Jef Van Looy. Deze hield echter de boot af en verklaarde geen bijkomende informatie te verstrekken zolang er geen duidelijkheid was over eventuele verdere stappen van de kandidaten. Enkele dagen later reageerde men ook bij de betrokken firma ‘Antwerpse Bouwwerken ‘ afwijkend: “Zolang de procedure loopt mogen en kunnen wij daar geen commentaar op geven. Wij zijn betrokken partij. U kan zich beter richten tot de architekten of de opdrachtgevers.” Tot slotte wendden wij ons tot de verantwoordelijke van Dexia die ons echter op vrij korte en zelfs bedreigende manier wandelen stuurde. “Pas maar op wat je schrijft, want ik dien een klacht in. U hebt mij nooit vroeger gecontacteerd. Dat u dit op zo’n kritiek moment wel doet is een teken dat u informatie hebt die u niet op een normale manier verkregen hebt.” Nochthans hebben wij onze informatie uit een openbare vergadering van het OCMW en is de bekommernis van de Hoostraatse Maand over het nieuwe Woon- en Zorgcentrum niet van vandaag. In het nummer van DHM van november 2008 brachten wij reeds een uitvoerige beschrijving van het nieuwe concept met ruime toelichting door voorzitter Jef Van Looy. Wat de reden van het verlengen van de standstill periode is, daar hebben wij het gissen naar. Vermoedelijk heeft de firma die naast

14 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 14

29-3-2010 9:36:19


VANUIT HET STADHUIS het project grijpt bezwaar ingediend. Wat hiervan het gevolg zal zijn is voorlopig niet duidelijk. Alle betrokken partijen houden de lippen stijf op elkaar. Maar dat het project hierdoor wel eens ernstige vertraging zou kunnen oplopen, behoort zeker tot de mogelijkheden. Zodra er langs officiële weg meer informatie wordt vrijgegeven, hoort u het ook van ons.

het toekomstig WZC in Hoogstraten is getekend door het architectenbureau Osar dat zich opwerpt als één van de grootste architectenbureaus in Vlaanderen die zich op de zorgsector richten. Zij verwezenlijkte onder meer de vernieuwing van het Sint Elisabethziekenhuis in Turnhout en de reeds vermelde serviceflats in Hoogstraten.

ruimte zal er plaats zijn voor onthaal, een cafetaria en een dienstencentrum. Dit complex wordt opgetrokken achter het huidige rusthuis en het voormalige moederhuis. Dit laatste zal volgens de oorspronkelijke planning afgebroken worden. Intussen heeft het Centrum voor Geestelijke Gezondheid hier een onderdak gevonden.

Ervaring

Uitzicht

Prijskaartje

Het nieuwe Woon - en Zorg Centrum van Hoogstraten zal bestaan uit vier gebouwen van telkens zes verdiepingen hoog. Elke blok zal 22 m hoog zijn, maar eveneens 22 m. breed en 22 m. diep. Per gebouw zijn er telkens twee wooneenheden met in totaal 38 kamers. Deze wooneenheden zijn gevormd uit drie verdiepingen, twee met telkens 9 of 10 kamers en één tussengelegen verdieping met gemeenschappelijke ruimten. In totaal zullen er dus kamers zijn voor 150 bejaarden. De kelderverdieping die half in de grond wordt gebouwd, loopt onder de vier gebouwen door en wordt met elkaar verbonden. In deze centrale

Eén miljard oude Belgische Franken, of 25 miljoen euro, het is een bedrag om van te duizelen. Deze kosten zullen vooral verdeeld worden over subsidiëring door de hogere overheid (60 %), de dagprijzen voor de toekomstige bewoners, de verkoop van patrimonium en de gemeentelijke inbreng. In het financieel overzicht bij de begroting van 2010 konden we lezen hoe de gemeentelijke bijdrage in het OCMW de volgende jaren fors zal oplopen omwille van o.a. de bouw van dit nieuwe Woon- en Zorgcentrum. Deze bijdrage wordt geraamd op 2.048.098 euro voor 2010 maar zal oplopen naar 2.967.000 in 2013.

Zowel de firma Van Roey nv, al dan niet in combinatie met Van Hout nv, als de de Antwerpse Bouwwerken nv hebben heel wat known-how verworven in de realisatie van dergelijke projecten. Niet alleen de serviceflats in Rijkevorsel en Brecht waren van de hand van Van Roey, maar eveneens de serviceflats De Wingerd in Hoogstraten werden door haar gebouwd. De Antwerpse Bouwwerken, die we onlangs ook aan het werk zagen bij de bouw van het Ecoduct in Wuustwezel, heeft heel wat ervaring in de bouw van rust- en verzorgingstehuizen. Het plan voor

-

. t -

j ‘ n . t

t n e j

n

f

t

APRIL 2010 - 15

DHM_april_300.indd 15

29-3-2010 9:36:20


HOBBY

Een uit de hand gelopen hobby

R t t

Het kweken van schapen en verwerken van wol HOOGSTRATEN - Wanneer we naar Raf Vriends gaan om een foto te nemen van vijf pas geboren lammeren uit één worp, wat blijkbaar niet zo veel voorkomt, komen we terecht bij twee mensen waarvoor het kweken van schapen een echte passie is. “Een uit de hand gelopen hobby”, zegt Jeanne Grielen, de vrouw van Raf, die samen met haar man een kippenbedrijf heeft langs de Loenhoutseweg. Terwijl we naar een geïmproviseerde met strobalen gemaakte couveuse gaan kijken waarin de lammetjes zitten, verwittigt Jeanne haar man dat we er zijn. “Want hij is in de genecoloog van dienst”, zegt Jeanne, “hij komt zo”. Als we een van de strobalen opzij schuiven, komen de lammetjes onze richting uit. “t Is etenstijd”, zegt Jeanne, “Omdat de moeder te weinig melk heeft krijgen ze de fles”. Door een gekleurde streep op de rug kan men de dieren herkennen en ervoor zorgen dat ze allemaal hun deel van de melk krijgen.

S R i a h w c m

DHM: Een uit de hand gelopen hobby zegt Jeanne? Raf: Ja, ons hoofdinkomen is kippenkwekerij. Broedeieren; moederdieren houden wij. Vroeger hadden we een viertal schapen, maar nu hebben wat meer land hierachter en hebben we een 50tal ooien die moeten lammeren.

DHM: Hoe lang is een schaap drachtig? Raf: Een schaap draagt gemiddeld 145 dagen, vijf maanden min vijf dagen. Eenmaal per jaar. Ik laat er den bok pas op 10 september bij. Dan zijn ze al eenmaal bronstig geweest en de tweede maal zijn ze vruchtbaarder. Den bok loopt al wel eens naast de weide, langs de moeders zodat ze aanstalten geven om bronstig te worden. En de tweede cyclus zijn ze dan vruchtbaarder, dat zijn de knepen van ’t vak.

Raf Vriends en zijn vrouw Jeanne Grielen, een passie voor de schapenteelt.

J

V

R e d W a

R d d J D o s d D

E r t d r

De jonge worden met de fles grootgebracht.

16 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 16

M R o O k W

R h u

We bewonderen het nest jonge lammeren op het moment dat Raf Vriends erbij komt staan.

DHM: En, dus elke dag van dienst? Raf: Nu in de lammertijd, die zo’n drietal weken duurt, wel. Dan is er dag en nacht werk aan. Eigenlijk moeten we elke twee uur eens gaan kijken. Je moet voor goed te zijn bij elke bevalling bij zijn, er kan altijd wel iets fout of minder goed lopen. Maar als je ze dan allemaal in leven kunt houden dan ben je daar fier op. Nu (maandag 22 februari / red) hebben er al 17 gelamd, er moeten er dus nog een groot aantal volgen. Wij hebben gefokt voor een hoge bevruchting. We zitten met twee schapenlijnen: de zuivere swifter stamboom om de moeders uit te kweken en daar zet ik dan een zuivere texelbok op voor het vleesras. Dat is voor de slacht. Dat zijn echt vleesschaapjes dan. Als ze geslacht worden zijn ze tussen de drie en de vier maanden oud en wegen tussen de 35 en 40 kilo afhankelijk van de groei. Dan zijn ze het best.

R c i b e D g

29-3-2010 9:36:24


HOBBY Raf wijst ons op het hok naast de couveuse waar de twee bokken staan, een texel en een swift. We kennen er niets van maar zien duidelijk het verschil tussen de twee ‘vaders’. Raf: We konden de kleintjes niet bij de moeder laten, vandaar dat we de couveuse maakten. De moeder had geen pap genoeg. Het cruciale moment is dat ze zeker ‘bist’ op hebben, het eerste melk dat de moeder geeft. Na een bevalling ga ik niet slapen voordat de lammetjes die bist op hebben, dat is een wondermiddel. Als ze dat op hebben kunnen ze op kunstmelk. De kwekerij gaat hard, we hebben al heel wat drielingen. We zitten op een gemiddelde van 2,5 levende lammetjes per ooi. Maar jullie moeten hier weg met de uitbreiding van De Kluis? Raf: Ja wij zijn onteigend. Vanaf 2012 kan er hier industrie komen. Al er op dat moment geen kandidaten zijn, zullen wij nog wat mogen blijven. Ons huis en de schuur mogen blijven staan met nog wat grond. Schapen kweken blijven we doen, de rest is dan gedaan. We wandelen door een professioneel ingerichte stal voor de schapen. Raf: Als je het doet moet je het goed doen. Mensen die er geen tijd voor hebben, met twee gaan werken en ’s avonds bij een aantal dode schapen uitkomen, dat kan natuurlijk niet. Speelt het geslacht een rol bij de geboorte? Raf: Voor de slacht hebben we liefst rammekens, bokskens. Die zijn beter in prijs. Het vlees is eigenlijk het zelfde, maar de moslims schatten dat toch anders in. De meeste dieren gaan naar de slachterij in Antwerpen en ook heel wat naar Sint Truiden. Maar de vroege, de lammetjes die nu geboren worden, zijn voor de restaurants. Voor lamsboutjes. Je moet daar hard en consequent in zijn: je hebt er met hart en ziel voor gewerkt, maar straks moet je er vrede mee nemen dat ze…. zo is dat nu eenmaal.

Jeanne verwerkt de wol: spinnen, breien en weven

Verwerking van de wol Raf roept zijn vrouw erbij: “Nu jij”, zegt hij, “van de schapen komt de wol en daar is ons Jeanne de specialist in. Zij moet zeker haar verhaal eens doen” zegt hij, niet weinig fier op zijn vrouw. Wanneer we naar het huis wandelen valt ons oog op een zwart schaap en antwoordt Raf op een vraag die we nog niet stelden. Raf: Vorig jaar hadden we drie zwarte schapen. Dat is een teken dat er in de genen van de voorouders van de bok zwarte pigmenten zaten. De moeders zijn zuivere lijnen, het ligt aan de vader. Jeanne: Ik verwerk de wol. In het voorjaar worden de schapen geschoren. De wol wordt eerst met regenwater gewassen. Daarna gaan we hem ‘karden’ omdat hij bij het wassen in elkaar klit. Dan is het makkelijker om hem te spinnen tot een enkele draad of te twijnen, zodat je een dikkere dubbele draad krijgt. Van een schaap hou ik zo’n drie kilogram zuivere wol over. Die verwerk ik dan in breiwerk of op het weefgetouw. Elk jaar ga ik naar Eskidatsa, een textieldorpje in Turkije ver van de toeristische centra. Daar ga ik naartoe om mijn ogen de kost te geven en bij te leren. Nee, Engels spreekt men er niet. ’t Is veelal gebarentaal, maar dat gaat ook. Het is onvoorstelbaar wat je met wol allemaal kan doen, dat realiseer ik me elk jaar opnieuw. (fh)

APRIL 2010 - 17

DHM_april_300.indd 17

29-3-2010 9:36:26


H r I 足v e

V d g v g p e b I p d d d C b e l

N b h B t w g n l o e d w g

E d e c e V o e t L p h e k w D

P e g p t p d

18 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 18

29-3-2010 9:36:27


Voka Noorderkempen kijkt naar de toekomst Hoogstraten – Voka Noorderkempen heeft de traditie zijn nieuwjaarsreceptie annex jaarvergadering te houden wanneer alle andere nieuwjaarsmomenten voorbij zijn. Einde februari was Bolckmans Industrie­bouw op het industrieterrein de Kluis de gastheer voor meer dan honderd ondernemende ­vrouwen en mannen uit de regio Noorderkempen. Om te horen hoe het de collega’s in de regio vergaat en om het glas te heffen op hopelijk een goed jaar. Voka-voorzitter Pierre Stubbe, zichtbaar tevreden met de talrijke opkomst, verwelkomde de gasten en lichtte in het kort de werking van de vereniging toe. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om het bestuur van Voka Noorderkempen te bedanken voor hun nooit aflatende ijver en visie. “Dank zij hen werden diverse streekgebonden projecten op de rails gezet en uitgewerkt. Ik denk daarbij ondermeer aan het project Stadsplattegronden, het project Parkmanagement en de werkgroep Onderwijs-Arbeidsmarkt.” Hij dankte ook gastheer Bolckmans Industrie en nam de gelegenheid te baat de vorige en de nieuwe CEO van deze onderneming in de kijker en de bloemen te zetten. Beiden maakten ze onlangs een niet onopgemerkte stap in hun al gevulde loopbaan (zie kader). Naar goede gewoonte krijgt na de voorzitter de burgemeester van de gastgemeente de gelegenheid een woordje tot de ondernemers te richten. Burgmeester Van Aperen, ook verheugd met de talrijke opkomst, legde aan de ondernemers uit waarom Hoogstraten een bedrijfsvriendelijke gemeente is en dat ze dat ook wil blijven. Weinig of geen ‘pestbelastingen’, een adviesraad lokale economie die gemeentebestuur adviseert over ondernemingszaken en weldra één loket – een ondernemersloket – waar de ondernemer die zich in Hoogstraten gevestigd heeft of dat wil doen, terecht kan met al zijn vragen aan de gemeente. Ex-voorzitter en bestuurslid Ronny Bols kwam de geboorte aankondigen van de Bedrijvenvereniging “De Kluis”, een vereniging die zich zal concentreren op het wel en wee van industriezone en dat in goede samenwerking en aansluiting met Voka Noorderkempen. Ze gaat vooral ijveren om een ‘parkmanagement’ voor het bestaande en nieuwe deel van de industriezone De Kluis tot stand te brengen. Naar het voorbeeld van het Logistiek Centrum Hazeldonk-Meer (de transportzone)willen de ondernemers van de Kluis hun krachten bundelen om van de industriezone een efficiënte, veilige en fraaie omgeving te maken voor de ondernemingen en de mensen die er werken. Hij riep de aanwezige ondernemers van De Kluis op zich hierbij aan te sluiten. Provinciaal gedeputeerde (ruimtelijke ordening, economie,…) Koen Helsen (VLD) kwam vervolgens de rol van de provincie en meer bepaald de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) toelichten. Het spreekt voor zich dat hij in zijn presentatie de nadruk legde op de projecten in de Noorderkempen zoals de ontwikkeling van de

bedrijfsterreinen Het Looi in Rijkevorsel (6,6 ha) en De Kluis in Hoogstraten (68 ha bruto). De POM Antwerpen is pionier op het vlak van parkmanagement en kan ook daarin een belangrijke ondersteunende rol spelen voor de geplande projecten in de regio. Na zoveel informatie, die de volgende maanden

wellicht een vervolg krijgt in de werking van Voka Noorderkempen, was het hoog tijd voro een hapje en een drankje en voor een ontspannende babbel met de collega ondernemers en overheidsvertegenwoordigers. Netwerken die wellicht borg staan voor alweer nieuwe ideeën voor ondernemen en samenwerken. (jaf)

De smaakmakers van de nieuwjaarsreceptie van Voka. Vlnr. Dimitri Huygen (nieuwe CEO van Bolckmans nv), Pierre Stubbe (voorzitter Voka NK), Koen Helsen (gedeputeerde provinciebestuur Antwerpen) en Marc Dedecker (CEO van bouwgroep ASVB).

Marc Dedecker wordt CEO van bouwgroep ASVB Sinds 1 januari verliet algemeen directeur Marc Dedecker de bouwonderneming Bolckmans uit Hoogstraten, sinds 1996 onderdeel van de Nederlandse bouwgroep ASVB, om CEO te worden van het moederbedrijf. Marc Dedecker (°1954) krijgt als CEO van ASVB (Aan de Stegge Verenigde Bedrijven) de leiding over een bouwgroep bestaande uit een dertigtal bouwgerelateerde bedrijven in Nederland, België en Duitsland. De groep realiseert een omzet van zo'n 500 miljoen euro per jaar. Dedecker (Ir. Arch. Burgerlijke Bouwkunde, Universiteit Gent) begon zijn carrière als project engineer bij Staalbouw Gillis te Breendonk. Na een passage bij het Ministerie van Openbare Werken, en diverse grote ondernemingen uit de bouwsector, kwam hij bij Bolckmans in Hoogstraten. Sinds 2004 stond hij aan het hoofd ervan. Marc Dedecker wordt aan het hoofd van Bolckmans opgevolgd door Dimitri Huygen (°1974), industrieel ingenieur bouwkunde en veiligheidscoördinator niveau A, die sinds september 2008 als Hoofd Engineering aan de slag is bij het bedrijf. Bolckmans is sinds meer dan 25 jaar actief in de logistieke sector met de bouw van tal van bedrijfsgebouwen en magazijnen voor ondernemingen die direct of indirect actief zijn in het Antwerpse havengebeuren. Als één van de grootste werkgevers in Hoogstraten vervult het bedrijf een belangrijke sociale en economische rol. Actueel stelt Bolckmans 160 mensen te werk waarvan 85 arbeiders en 75 bedienden en realiseert een jaarlijkse omzet van 50 miljoen euro. Bolckmans gefocust op drie pijlers in de bouw: industrie, KMO en logistiek. Voor elke van die drie sectoren bestaat een aparte cel binnen de organisatie, zodat de juiste expertise op de juiste plaats wordt aangewend. Bolckmans is vertegenwoordigd in de verschillende kamers van Voka, en wil ondanks zijn nationale uitstraling een belangrijke lokale rol blijven spelen en zijn stempel blijven drukken op de regio met zijn innovatieve visie en aanpak van bouwprojecten.

APRIL 2010 - 19

DHM_april_300.indd 19

29-3-2010 9:36:31


De industriebus Wie met de auto rijdt merkt het vast en zeker. De Vrijheid in Hoogstraten zit dikwijls muurvast. Meer dan eens zit je in de file. Mijn auto, mijn vrijheid! Vroeger misschien ja. Onze mobiliteit wordt steeds vaker aangetast. En dit is buiten Hoogstraten niet anders. Men zoekt naar verschillende oplossingen om het verkeer terug op gang te trekken. Antwerpen hoopt dat de Lange Wapperbrug alle ellende gaat oplossen. Velen stellen zich daar vragen bij. Meer openbaar vervoer roepen anderen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Zo hebben we in de noorderkempen het station in Brecht gekregen. In 20 minuutjes ben je met de trein in hartje Antwerpen. Maar er zijn nog andere initiatieven. Zo slaan zes Antwerpse chemiebedrijven de handen in elkaar om gemeenschappelijk busvervoer te regelen voor de werknemers. Een ambitieus plan dat sommigen de wenkbrauwen laat fronsen. Geen kans op slagen! Of toch? Wonen en werk van elkaar gescheiden In de jaren zestig had Antwerpen een ambitieus plan om een chemiecluster uit te bouwen in de haven. Er werden dokken uitgegraven en het vrijgekomen zand gebruikte men om de polders op te hogen. Deze immense zandvlakte, ver van de bewoonde wereld, werd het speelterrein voor de grote chemiereuzen. Hier werd voor miljarden euro’s geïnvesteerd. Maar om die miljarden met winst terug te verdienen moet je duizenden mensen hebben. Al gauw begon men te merken dat de werknemers moeite hadden om op het werk te geraken. Elk bedrijf organiseerde voor zichzelf een busnetwerk om de arbeiders en bedienden in het Antwerpse op te halen. Maar de laatste jaren merkte men dat de bussen minder volk trokken. Terwijl meer en meer auto’s zich vastreden in de files stelde men vast dat de bussen van de bedrijven soms gewoon leeg bleven. Een vraag naar samenwerking tussen de bedrijven drong zich op. Op de ochtend van 21 december 2009 was het dan zo ver. Na jaren van studies en topvergaderingen ging het project van het gezamenlijk vervoer onder de naam ‘industriebus’ of kortweg I-Bus van start.

I-Buslogo Het hele project is een beetje aan Hoogstraten voorbij gegaan. Terwijl mensen uit Westmalle, Oostmalle, Rijkevorsel, Sint-Lenaarts, Brecht, Loenhout en Wuustwezel gratis vervoer hebben tot de fabriekspoort, blijft de Hoogstratenaar van enig vervoer naar het havengebied verstoken. Toch kunnen we in ons straatbeeld er sporen van terugvinden. Regelmatig zie ik bussen van Oostmalle Cars met het I-buslogo rondrijden. Het logo op de bus betekent dat deze bus ingezet kan worden in het netwerk. Iedere werknemer van een deelnemend bedrijf kan gratis een elektronische sleutel krijgen in de vorm van een sleutelhanger. Op het dashboard van een I-Bus is een ontvanger geïnstalleerd. Zo weet het sys­

teem wie waar en wanneer opstapt. Maar dat is niet alles. Het traject van de bussen wordt ook in een controlekamer gevolgd. Een ritregistratiesysteem (track and trace) stuurt op regelmatige basis de bewegingen van de bus door naar de centrale server via een GPRS/GSM verbinding. Bij problemen kan een chauffeur altijd bijstand vragen aan een dispatcher.

Het achterland van de haven (samenvatting van een gesprek met Steven Dierckx, coördinator I-Bus) Het I-Busproject is een gemeenschappelijk vervoersinitiatief van zes chemiebedrijven: Bayer, Lanxess, Ineos, Evonik, Monsanto en Solvay. Samen goed voor een vierduizend werknemers waarvan een drieduizendtal zich hebben ingeschreven om dagelijks of af en toe gebruik te maken van de busdienst. Het nieuwe netwerk is ontstaan door de bestaande busroutes van de verschillende bedrijven samen te voegen en te optimaliseren. Zo wordt er rekening gehouden met de woonplaatsen van de huidige werknemers. Het resultaat is een netwerk van 29 busdiensten overdag en 12 bussen voor de shift. Deze laatste rijden dan wel drie maal per dag namelijk ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds. Een rit begint aan de verst gelegen stelplaats. In onze buurt heb je de lijn Loenhout, de lijn Rijkevorsel en de lijn Oostmalle. Van daaruit begint de I-bus aan zijn traject met vaste halteplaatsen. Na de laatste opstapplaats rijdt de bus niet naar de fabrieken maar naar een overstapplaats of kortweg een hub. De passagiers stappen uit en nemen een bus die naar hun bedrijf rijdt. Zo zitten op de bus vanaf Loenhout werknemers van de zes bedrijven samen. Op de hub verandert dit zodat de bussen vol zitten met werknemers van één specifiek bedrijf. De bus brengt de mensen die beginnen werken weg en wacht op de mensen die gedaan hebben met werken. Die rijden dan terug naar de hub waar alle bussen even vijf minuten samen zijn. Het krioelt er van de mensen die overstappen naar

de bus die hen naar huis brengt. Dertig seconden voor vertrek zit iedereen in de juiste bus en dan vertrekken negenentwintig bussen gelijktijdig. Vervolgens ritsen ze op één lijn. Het is een sierlijke dans die ongeveer anderhalve minuut duurt. Dan is er helemaal niets meer op de hub en verspreiden de bussen zich in de vier windrichtingen. Bij mijn weten een uniek systeem in België maar mogelijk zijn er ook clusters van scholen die al op dezelfde manier werken. Als je het netwerk grafisch bekijkt, dan zie je een spinnenweb rond Antwerpen. Over het water doen steden als Sint-Niklaas en Lokeren mee. Een opstapplaats betekent gratis vervoer naar een enorm werkaanbod. Het is dus gemakkelijker om van Lokeren naar de haven te gaan dan van Hoogstraten. De I-Bus is succesvol van start gegaan. Andere bedrijven wachten nog even af maar er is zeker interesse om mee in het project te stappen.

Wie betaalt dit? Vanwege de veiligheid moet er een minimum aantal mensen aanwezig zijn op een chemische installatie. Als er honderd arbeiders in de file staan die een half uur te laat komen dan kost dat het bedrijf handenvol geld. De directies zijn gemotiveerd om deze extra kost naar beneden te halen. Een eerste deel van de financiering komt dus van de bedrijven zelf. Die investeren in een netwerk om de verkeersdrukte tegen te gaan. Elke bus is immers zoveel auto’s minder. Een tweede peiler komt van de werknemer. Even mezelf als voorbeeld nemen: ik werk bij Evonik en woon in Hoogstraten, een afstand van 46 kilometer. Vroeger kon ik de bedrijfsbus naar het werk nemen in Schoten. De werkgever betaalde een vergoeding voor het woon-werkverkeer van 51 euro. Nu biedt de werkgever door participatie aan het netwerk mij een verbinding aan in Rijkevorsel. Dat is zes kilometer van Hoogstraten. De vergoeding is nu 23 euro geworden. Dat is dus 28 euro per maand minder. Je ziet dus dat ook de werknemers van

20 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 20

d L o p d i p P p v v k s e c d o m O m k k

29-3-2010 9:36:32

A D h I d

E (

O S o w z D w a i v n


de zes bedrijven het systeem mee financieren. Langs de andere kant krijgen de werknemers ook de kans om te besparen. Vroeger moest ik per maand drie keer tanken voor 40 euro, in totaal dus 120 euro. Neem ik elke dag de bus dan kan ik heel wat op dat bedrag besparen. Een derde peiler en misschien wel de belangrijkste is ‘het Pendelfonds’ van de Vlaamse Regering. Het project heeft een dergelijke omvang dat steun van de overheid welkom is. Alleen het bouwen van de hub, een halteplaats voor 31 bussen, kost al een kleine twee miljoen euro. Alle bussen zijn voorzien van speciale apparatuur. Er is een dispatchingroom en dan nog een vaste ploeg chauffeurs, aangevuld met parttime chauffeurs die bijvoorbeeld weekends doen of paraat staan om in te springen. Alles bij elkaar toch zo’n 200 man. Om een voorbeeld te geven van de omvang: Oostmalle Cars heeft zeventien bussen van het merk Temsa aangekocht om het project aan te kunnen. Aanvullend heeft men een samenwerking met nog drie andere busmaatschappijen:

hij de bus mee naar huis nemen. Zijn woonwerkverkeer is goed geregeld!

Arizona (Deurne), Bus & co (Sint-Niklaas) en De Strijcker (Lokeren). Deze maatschappijen hebben ook nog negen Temsa bussen aangekocht. In totaal zijn er 51 industriebussen waarvan er dagelijks 41 ingezet worden.

gedaan om de haltes te verkennen en of de tijden wel klopten. Voordien hadden verschillende busmaatschappijen één bedrijf met vaste passagiers. Dat is nu allemaal door elkaar gegooid. Dat is wel even aanpassen. In het begin kreeg je wel wat opmerkingen van diegenen die vroeger ook gebruik maakten van de bedrijfsbussen. Nu moeten ze vroeger vertrekken en komen ze later thuis. Maar na enkele weken is men dat toch gewoon aan het worden. Er volgt nog een evaluatie en mogelijk komen er hier en daar nog enkele aanpassingen aan het ritschema.

Met hoeveel bussen zijn jullie op weg? Marc: Het netwerk heeft 29 bussen in dagdienst en 12 bussen in shift. Oostmalle Cars heeft het hoofdcontract en voorziet in 21 dagbussen en 7 shiftbussen. De rest wordt aangevuld met bussen van Bus & Co, Arizona en De Strijcker. Die verzorgen meer het vervoer aan de andere kant van de Schelde. In totaal hebben we 35 chauffeurs die ingezet kunnen worden. Er zijn heel wat nieuwe collega’s bijgekomen. Elke chauffeur heeft zijn bus waar hij dan ook een beetje voor moet zorgen. Deze is echt fijn om mee te rijden.

Hoe is de start gegaan? Marc: Het was voor iedereen afwachten wat het ging worden. Eerst hebben we proefritten

t

n

systeem moet nog wat verwerkt worden. Deze winter hebben we vooral last van het winterweer en de kapotte wegen. Peter Cools uit Loenhout stapt ook op de bus. Hij werkt bij Lanxess en neemt dagelijks de bus.

Wat vind u van de I-Bus? Marc: Ik vind het een vooruitgang. Nu heb ik tenminste de keuze of ik met de auto ga of met de bus. Ook voor de vrouw is het gemakkelijker. Die kan al eens ergens met de auto naartoe terwijl ik aan het werk ben. Wij sparen een tweede auto uit.

Wat zijn de nadelen? Marc: Je verliest wel veel tijd op een dag. Ik moet een half uur eerder vertrekken en ik kom een uur later thuis. Ik moet bij de hub overstappen naar Lanxess. Voor mij persoonlijk valt het allemaal nog mee maar ik heb toch al horen vertellen dat mensen die ver van de toegangspoort werken, dat die toch wel problemen hebben om hun bus op tijd te halen. Bij Monsanto zouden ze daar naar het schijnt last van hebben. Daar hebben ze de tijden dat de bussen op het bedrijf mogen vertrekken verschoven naar 20 minuten na het uur. Die bussen moeten zich dan haasten om op tijd op de hub te zijn want daar vertrekken ze om 25 minuten na het uur. Het is krap maar het blijkt te werken.

r

n

f

e

t

e t

n g t

d n

Een rit met shiftbus Loenhout (S31) Op donderdag 11 februari stap ik op shiftbus S31 aan de kerk van Loenhout. De wegen zijn ondergesneeuwd en wegens het aanhoudend winterweer is er een strooizouttekort. De wegen zijn spekglad vanwege de platgereden sneeuw. De dag voordien... 950 km file in België vanwege 4 cm sneeuw. De thermometer wijst -3°C aan. Ideale testcondities! Chauffeur van dienst is Marc De Ceuster uit Grobbendonk. Hij rijdt voor Oostmalle Cars en kent alle ritten van het netwerk. Enorm flexibel dus. Na het werk mag

Hoe ervaren de buschauffeurs het I-bus project? De meesten zijn wel content. Er zijn jobs bijgekomen en het is een vast schema. We hebben jarenlang dezelfde ritten gemaakt met een vast cliënteel. De omschakeling naar het nieuwe

We vertrekken en ik doe de gordel om. De wegen zijn spekglad. We worden een beetje opgehouden door een voorzichtige automobilist. Die rijdt wel heel traag. Onze chauffeur blijft er ijzig kalm bij en geeft de auto de ruimte, ook al betekent dit dat hij zijn tijdschema niet zal halen. Ik leg de rugleuning van mijn zetel neer en trek me er niets van aan. Onderweg stappen 16 mensen op. Wat er ook gebeurt, onze uren beginnen sowieso te lopen. Dat is zo afgesproken. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over te laat komen. Dat is wel even anders als je met de auto komt. De I-Bus is een zorgeloze manier om naar het werk te rijden. (PF)

interessante links: www.i-bus.be

APRIL 2010 - 21

DHM_april_300.indd 21

29-3-2010 9:37:00


Uw Centea-agent stelt voor:

Beleggen voor iedereen. Gastspreker Paul D’Hoore

Rabboenizaal (Spijker), Antoon De Lalaingstraat, 2320 Hoogstraten 27 april 2010, 20 uur GRATIS TOEGANG. Reserveren is noodzakelijk. Agentschap Kerremans-De Ryck, Vrijheid 226, 2320 Hoogstraten Tel. 03 314 80 08, hoogstraten.centrum@centea.be www.centeahoogstraten.be

22 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 22

29-3-2010 9:37:00


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Is Hoogstraten wel een stad ? Naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten wordt er vaak beweerd dat Hoogstraten in 1210 tot “Stad en Vrijheid” verheven werd. Dit is niet correct! In 1210 werd enkel gesproken over een Vrijheid, niet over een stad. Een “Vrijheid” is een bepaald grondgebied waarin vrijheidrechten gelden. In een stad ­gelden stadsrechten. Er is geen document gekend waarin Hoogstraten stadsrechten kreeg. Als je de Middeleeuwse schepenbrieven en oorkonden nakijkt, zal je ook steeds lezen dat men spreekt over de “Vrijheid ­Hoogstraten”, nooit over de “stad Hoogstraten”. In steden zoals Herentals en Antwerpen zie je in de documenten wel duidelijk de term “Stad en Vrijheid” voorkomen. Is Hoogstraten dan geen stad? Met de verheffing van Hoogstraten tot graafschap in 1518 noemde Karel V Hoogstraten wel degelijk een ville. Met de bouw van het stadhuis in de 16de eeuw spreken de schepenen over een stadhuis. In de loop van de 18de eeuw lijken de Hoogstratenaren zich nog meer stedelijk bewust. Af en toe duikt er in de documenten wel de term “Stad en Vrijheid” op. In 1770 werd Hoogstraten in het boek “Vermakelykheden van Brabant” door De Cantillon een “klyne stad zonder muuren” genoemd. In 1790 gaf de Staten-Generaal aan Antwerpen opdracht een afvaardiging samen te stellen uit de steden van het kwartier Antwerpen. Wanneer Antwerpen wel Lier, Herentals en Turnhout op een voorbereidende vergadering uitnodigde, maar niet Hoogstraten, protesteerde de drossaard van Hoogstraten. Hij trok naar Antwerpen en wist hen daar te overtuigen dat “Hoogstraeten recht heeft beneffens de steden van Lier, ­Herentals ende Turnhout”. Is Hoogstraten dan wel een stad? Er zijn tientallen definities van een stad en onder historici is er geen eensgezindheid, ook niet wat betreft Hoogstraten. Het lijkt dat Hoogstraten zeker geen stad was vanaf 1210 en de overheid strikt genomen Hoogstraten later ook niet als stad beschouwde. Met de groei en bloei van Hoogstraten in de 15de en 16de eeuw begon de bevolking Hoogstraten gaandeweg wel als een stad te beschouwen. Eén van de meeste bekende definities van een stad is: “een stad is wat zich een stad durft noemen”. Dit lijkt maar al te zeer van toepassing op Hoogstraten. (Piet Van Deun /red) APRIL 2010 - 23

DHM_april_300.indd 23

29-3-2010 9:37:01


Z

Zondag 18 april

Pure Kempen met het kampioenschap schapendrijven Wortel-kolonie mag dan al een stiltegebied zijn, op zondag 18 april zal het er een drukte van belang zijn. Rurant, de vzw Kempens Landschap, het provinciebestuur en de stad Hoogstraten slaan de handen in elkaar en organiseren een grootscheepse happening. Een van de blikvangers is het Belgisch kampioenschap schapendrijven. Maar er is veel meer. Tekst en uitleg van Johny Geerinckx van Rurant en Chris Caerts van de Federatie Schapendrijven Belgie DHM: We kennen u van uw loopbaan bij RTV, maar wat is Rurant. Johny Geerinckx: Ik heb inderdaad 15 jaar lang voor RTV gewerkt en het was tijd om iets anders te doen. Vandaar. Rurant is gegroeid uit de Pak+, de eerste werking rond Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. Zeg maar de voorloper van het Leader gebeuren. Ondertussen hebben wij in de provincie twee Leader regio’s: ‘Midden Kempen beweegt’ en ‘Markante Kempen’. Rurant begeleid die projecten, maar doet nog veel meer. Rurant wil het ‘Merk’ Kempen promoten. De Kempen heeft onnoemelijk veel in huis, maar heeft zich in het verleden niet of nauwelijks als regio gepromoot. De streek verkoopt zich slecht zou je kunnen zeggen. We hebben zoveel te bieden, maar pakken er te weinig mee uit. Misschien heeft dat met onze mentaliteit te maken. De Kempenaar als degelijke werker heeft zoiets van “Laat mij maar doen”. De Kempen heeft

in vergelijking met andere plattelandsregio’s enorm veel troeven, denk maar onze musea, evenementen, natuur, erfgoed, streekproducten en noem maar op. DHM: En daarom is er nu ‘Pure Kempen’ in de kolonies van Wortel- en Merksplas. Johny Geerinckx: Het evenement is ontstaan naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten. We gaan hier locale producten promoten, er zullen optredens en tentoonstellingen zijn en iedereen die ook maar iets met de kolonies te maken heeft zorgt voor animatie. De blikvanger is allicht het Belgisch kampioenschap schapendrijven. Het zal die dag een drukte van belang zijn, maar eigenlijk willen we de stilte van de kolonies promoten. Veel bezoekers zullen de kolonies voor het eerst zien en later in alle rust terugkomen. DHM: Hoe betrek je Merksplas-kolonie erbij. Johny Geerinckx: , Je moet de kolonies, die historisch en landschappelijk een geheel vormen, ook als een geheel bekijken. Dat is dan ook de reden waarom we Merksplas-kolonie bij het evenement betrekken. We leggen op zondag namiddag een pendelbus in van Wortel- naar Merksplas-kolonie en terug. Schapendrijven Van zaterdagmorgen 17 tot zondagavond 18 april is er in Wortel-kolonie het Belgisch kampioenschap schapendrijven. DHM: Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Chris Caerts (Federatie Schapendrijven Belgie). De wedstrijd in Wortel is een van de vijf wedstrijden die tellen voor het Belgisch kam-

pioenschap. Door hun prestatie in die vijf wedstrijden kunnen de drijvers zich plaatsen voor de ploeg die België in 2011 zal vertegenwoordigen in het Europees kampioen­schap in Noord Engeland. DHM: Hoeveel deelnemers verwachten jullie en hoe verloopt zo’n wedstrijd? Chris Caerts: Wij zorgen voor 120 schapen en we verwachten, gespreid over de twee dagen, meer dan 100 schaapdrijvers. De beste van België. Die moeten elk op hun beurt met de hulp van hun hond vijf schapen door een uitgestippeld parcours drijven. Op elk onderdeel van de wedstrijd staan punten, want er komt meer bij kijken dan de schapen van punt A naar punt B te brengen. Elke deelnemer start met 110 punten en voor elke fout of onjuiste beweging worden er punten afgetrokken. De jury komt speciaal uit Schotland over. Johny Geerinckx: Zo’n wedstrijd schapendrijven is op zich meer dan de moeite om zien, maar we willen daar ook een stuk informatie aan koppelen. Het hoe en het waarom van zo’n wedstrijd uitleggen en uitpakken met ons Kempens Heideschaap. Het is een ras dat bij fokkers gekend is tot in Nieuw Zeeland, maar er zijn maar weinig mensen uit de Kempen die weten dat er zo’n typisch Kempens schaap bestaat. (fh)

Praktisch PURE KEMPEN Wortel- en Merksplas kolonie ZONDAG 18 april van 13 tot 18 uur Met het Belgisch kampioenschap schapendrijven op zaterdag en zondag

24 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 24

29-3-2010 9:37:05

V v e m L

H o v m

H b l b d

H d J v j

E u B d K H d h

N H t t


p

j B n n

-

Zondag 18 april

Ode aan Hoogstraten een feestconcert door het Piuskoor Voor het feestjaar 800 jaar Stad en Vrijheid koos het Piuskoor voor feestelijke muziek met begeleiding van trompetten en pauken en tegelijk voor meer gekende, toegankelijke muziek. Trouwens de rode draad doorheen het programma is Laudamus te, een lof-, dank- en vreugdelied. Het thema Ode aan Hoogstraten wordt extra ondersteund met sfeervolle foto- en filmbeelden van het leven in Het land van Hoogstraten, een multimediamontage van Alex Nijs. . Het orkest opent met een werk van Samuel Barber: Adagio for Strings - opus 11. Op deze langzame en aangrijpende vioolmuziek worden beelden getoond van de ons omringende natuur doorheen de vier seizoenen. Höchster, schau in Gnaden an is een spetterend deeltje uit de Cantate BWV 63 - chorus 1, van J.S. Bach. Dit wordt een ode aan de inwoners van Hoogstraten met beelden van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Eveneens van J.S.Bach is Blühet, ihr Linden uit de Cantate BWV 214 - chorus 9. Bach componeerde deze cantate voor de verjaardag van de koningin van Saksen, echtgenote van Keurvorst August III en koning van Polen. Het Piuskoor draagt dit werk op aan de aardbeien, de koninginnen van Hoogstraten en de Vrijheid met haar lindebomen. Nadien volgt het Gloria in D van A. Vivaldi . Hiervoor doet het koor beroep op de twee solisten: Ann Janssens en Lieve Mertens . Dit prachtige loflied zal iedereen ontroeren. Door zijn

universele tekst is het uiterst geschikt om het feestjaar op te luisteren. Het vijfde deel wordt een ode aan het rijke historische verleden van Hoogstraten. Daarvoor viel de keuze op drie fragmenten uit het Te Deum van M. A. Charpentier. Hij schreef deze feestelijke barokmuziek voor het Hof van Versailles; maar wij gaan in gedachten en met beelden terug naar de Heren, Graven en Gravinnen aan het Hof van Hoogstraten Het Piuskoor besluit met een hedendaags werk van John Williams. Hij is de succesvolle componist van soundtracks voor talloze gekende films uit de laatste decennia. Op de klanken van zijn Exsultate Justi schiet in de donkerte het vreugdevuurwerk de hoogte in voor 800 jaar Stad en Vrijheid!

zien Hoogstraten zo geire... Naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten schreef componist Flor Verschueren een vierstemmig lied, dat het Piuskoor brengt in het Hoogstraats dialect. Dat Hoogstraats dialect heeft bij de repetities tot hilarische taferelen geleid. Volgens de inwijkelingen is Hoogstraats taaltje moeilijker te zingen dan veel andere vreemde talen. Maar het feestlied werd met veel brio en liefde voor Hoogstraten ingestudeerd en voor het eerst uitgevoerd op de uitreiking van de Cultuurprijs 2009 op 29 januari. Ode aan Hoogstraten, feestconcert door het Piuskoor Samen met het kamerorkest La Passione en solisten Ann Janssens, sopraan en Lieve Mertens, alt. Dirigent is Luc Anthonis

Programma :

Praktisch:

1. Adagio for Strings (Samuel Barber) door het orkest 2. Höchster, schau in Gnaden an (J.S. Bach) 3. Blühet, iIhr Linden (J.S.Bach) 4. Gloria (A.Vivaldi) 5. Te Deum (M.A.Charpentier) 6. Exsultate Justi (John Williams)

ODE AAN HOOGSTRATEN St.-Katharinakerk ZATERDAG 17 april ZONDAG 18 april telkens om 20 uur . Kaarten: 12 euro (voorverkoop 10 euro) te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme, tel. 03 340 19 55 en bij de koorleden

APRIL 2010 - 25

DHM_april_300.indd 25

29-3-2010 9:37:08


V

“ ( T v b w

D o

n i e

A d E p U o H

D d

26 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 26

29-3-2010 9:37:11


hoogstraten

VIVAT HOOGHSTRATEN

Een volksfeest met het verleden als decor “Vivat Hooghstraten” op zaterdag 24 en zondag 25 april moet het grootste (buiten)evenement worden van de feestelijkheden rond 800 jaar Hoogstraten. Twee dagen lang zijn er op vijf locaties historische taferelen die het verhaal van onze stad vertellen. Op zaterdag is er een heus riddertornooi en op zondag gebruiken we samen een brunch op de Vrijheid. Als kers op de taart is er het wereldrecord aardbeienproeven. Wat er waar en wanneer te doen is vroeger we aan enkele mensen die betrokken zijn bij de organisatie. DHM: Vivat Hooghstraten vervangt toch de opening van het toeristisch seizoen? Leo Sprangers: Het valt op de zelfde datum en het is aanvullend. Op zaterdag wordt hier het provinciaal toeristisch seizoen geopend, maar dat is een zaak van het TPA (Toerisme Provincie Antwerpen). Zij organiseren in de kerk een academische zitting voor hun genodigden.Het TPA biedt hun genodigden en de inwoners van Hoogstraten het riddertornooi aan, een steekspel hier voor het stadhuis. Aanvankelijk werkten we voor dat weekend op drie sporen: het TPA met het riddertornooi, Erfgoed Hoogstraten met de historische kampementen en de lange tafel met de feestbrunch. Uiteindelijk hebben we beslist om met het geheel onder één noemer aan te pakken en als – VIVAT HOOGHSTRATEN - naar buiten te komen.

RIDDERTORNOOI ZATERDAG 24 APRIL DHM: Een riddertornooi, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Francis Huijbrechts (Erfgoed Hoogstraten): Met het riddertornooi gaan we terug naar de 13 de eeuw, omdat Hoogstraten in 1210 vrijheidsrechten kreeg. Het is de groep Wolfs@knight die het tornooi verzorgt. Zij brengen twee voorstellingen van ongeveer 45 minuten. Eerst een aantal behendigheidsproeven zoals ringsteken en speerwerpen en uiteindelijk de joust, het steekspel met vier ridders die op elkaar afstormen. De show wordt gebracht met paarden van het Iberische ras. De winnaar zal allicht in een rood/witte uitrus-

ting rijden omdat we de heer van Hoogstraten uit 1210, en dus ook zijn wapenschild, niet kennen. Het zou ongepast zijn om dan maar terug te grijpen naar het wapenschild van de heren van Kuyc, Salm-Salm of de Lalaing.

DHM: Maar het is fake? Francis Huijbrechts: Uiteraard. En laat ‘fake’ nu net het thema zijn van de ERFGOEDDAG die uitgerekend op 25 april in gans Vlaanderen georganiseerd wordt.

DHM: Praktisch allicht een enorme organisatie? Leo Sprangers (stadsbestuur): Ja, daar komt veel bij kijken en dat zullen de mensen vooral de dag zelf merken. Voor het stadhuis wordt een zandtapijt aangelegd van 40 op 16 meter en zo’n 25 cm dik. Reken maar uit hoeveel ton zand dat is. Vanaf zaterdagmorgen om vier uur beginnen de wagens zand aan te voeren en zaterdagavond moet alles opgekuist zijn. Adams Polendam sponsort de aan- en afvoer van het zand en de stad huurt een extra grote borstelwagen om alles schoon te vegen. Er moeten tribunes gebouwd en noem maar op. Tot zaterdagmiddag is er de kleine omleiding langs de Gravin Elisabethlaan en de Karel Boomstraat. Vanaf ’s middags is gans de Vrijheid autovrij met een omleiding langs de Loenhoutseweg en de Moerstraat, want dan begint ook al de voorbereiding van de ‘tafel’ op zondag.

DHM: En waar mogen we ons aan verwachten? Francis Huijbrechts: Verschillende groepen brengen zes periodes uit de geschiedenis van Hoogstraten tot leven: de steentijd, de Vikings, de Middeleeuwen, de 80-jarige oorlog, de Franse periode en de Tweede Wereldoorlog.

Praktisch: RIDDERTORNOOI Voor het stadhuis, ZATERDAG 24 april om 11 en 15.15 uur

KAMPEMENTEN ZATERDAG 24 APRIL Van 14 tot 19 uur

ZONDAG 25 APRIL Van 10 tot 17 uur

Francis Hijubrechts: De ‘Werkgroep Levende geschiedenis’ van Erfgoed Hoogstraten organiseert twee dagen lang een aantal kampementen op vijf verschillende locaties. De groepen die onze geschiedenis tot leven brengen zijn mensen zoals u en ik uit de 21ste eeuw. Maar, de intensiteit en de zin voor echtheid waarmee ze ‘hun’ periode aanschouwelijk maken komt dicht in de buurt van het origineel.

DE STEENTIJD Als we chronologisch beginnen is er eerst een kleine groep, de ‘Werkgroep Experiment’ uit Zonhoven, die het leven in Steentijd voorstelt. We hebben er bewust voor gekozen om zo ver in de tijd terug te gaan, omdat we hier in Meer die enorm belangrijke archeologische site Meirberg hebben. Hier gaan we dus 13.500 jaar terug in de tijd.

DE VIKINGEN We konden niet voorbij aan de legende van Gelmel. Er zijn veel steden die even onterecht als Hoogstraten de Vikingen in hun vroegste geschiedenis situeren. In Hoogstraten is er het verhaal van de Vikinghoofdman Gelmel die de Mark afvaarde en zich op de plaats waar nu het kasteel is vestigde. Helaas blijkt dit niet te kloppen. Waarschijnlijk komt de naam Gelmel van een adellijke familie ‘Gelmele’, die in de 12de eeuw Wortel en het kasteel in hun bezit hadden. Maar er is nu eenmaal die legende die hier is blijven hangen in namen zoals het Gelmelslot, de Gelmelzwaaiers, de Gelmelwacht, de Gelmelstraat enz. Om die periode uit te beelden doen we een beroep op twee groepen: de ‘Valland Vikingen’ en de ‘Blothvitbnir’ uit Duitsland. In totaal zullen zo’n 25 man de Vikingen uitbeelden in de reputatie die men ze heeft aangemeten: mannen met hoorns op hun helmen die plunderen en de schrik van de bevolking zijn. Maar zelfs die hoorns op de helmen zijn niet juist. Archeologen vonden die holle hoorns bij de helmen in graven van Vikingen. Uiteindelijk bleek dat die

APRIL 2010 - 27

DHM_april_300.indd 27

29-3-2010 9:37:14


hoorns gebruikt werden als drinkbeker en nooit op de helmen stonden. Maar goed, het hoort bij de legende.

DE MIDDELEEUWEN Naast het riddertornooi, dat ook tot de Middeleeuwen behoort, is er het ‘Middeleeuws Genootschap Monnickendam’ uit Nederland. Zij brengen die periode echt tot leven met pestuitbraken en de meest verschrikkelijke aandoeningen uit die tijd. Geleerde doctoren zullen de pis kijken. Kleur, geur en smaak bepalen uw kwaal en uw lot. Mogelijk wordt u doorverwezen naar de chirurgijns. Hoed u echter voor de oplichters! Kwakzalvers zullen u voor veel geld hun ranzige smeersel aanbieden. Keisnijders maken u wijs dat uw kwalen voortkomen uit stenen in uw schedel. Voor sommige middeleeuwers baatte het echter niet. Ze vervielen in armoede. Stinkend, zwervend en bedelend moeten ze proberen rond te komen. De groep die dit voor u tot leven brengt bestaat uit een 50-tal personen. Ze brengen straattheater en betrekken het publiek bij het geheel. Een andere groep ‘De Gentsche gezellen’ organiseren een Middeleeuwse markt op het begijnhof en brengen er een aantal 14de eeuwse

ambachten tot leven. Er zit ook een bankier, een cafébaas, men ziet de stadsmilitie in actie enz. Die Middeleeuws markten waren zeer belangrijk en Hoogstraten kreeg het recht om die te organiseren. Andere dorpen mochten dat niet. Meer zelfs, de inwoners van de omliggende dorpen waren verplicht om hun graan, vlees, vis enz. in Hoogstraten aan te bieden.

DE 80-JARIGE OORLOG Een woelige en rampzalige tijd voor de hele regio, met veel honger, ziektes en oorlogsellende. De strijd werd uiteindelijk beslecht met de scheiding van Brabant en de Nederlanden. Zo kwam Hoogstraten in een grensgebied en dus een uithoek te liggen. Het dieptepunt was de bezetting van het kasteel en de Vrijheid door duizenden muitende soldaten in de jaren 1602, 1603. Het water van de Mark werd tegengehouden zodat de watermolens stil vielen en weilanden overstroomden. De ontreddering in Hoogstraten was compleet. Pas in 1604 werd het kasteel terug overgedragen aan de Zuidelijke Nederlanden. Voor deze periode laten we twee groepen komen, omdat we de twee partijen willen hebben. De ‘Bergsche Battery’ uit Geertruidenberg, die spelen de Staatse troepen onder de leiding van

Maurits van Nassau. Zij brengen het zwaar geschut zoals kanonnen en musketiers mee. Maar elk kamp heeft ook zijn huiselijke taferelen. Zo zijn er mensen die eten maken zoals dat in die dagen ging. Als tegenstanders hebben we de ‘Batteria de Malinas’, de Spaanse troepen. Die gaan een kampement maken zoals die rond het kasteel en in Wortel opgezet werden. Het zijn de katholieke troepen tegen de protestantse.

DE FRANSE TIJD Het einde van het Ancien Regime en uiteraard komt hier ook de Slag van Hoogstraten aan bod. Van deze periode brengen we twee groepen die Franse keizerlijke troepen uitbeelden. De ‘Franse 16ième demi-brigade’ en de ‘Franse 8ième léger’. Er zijn ook Franse douaniers, die zich tussen de mensen begeven. Er zijn ook geallieerde troepen in de zin van het ‘7de Linie’, een Zuid Nederlands regiment, dat uiteindelijk Napoleon in Waterloo helpen verslagen heeft. Er is ook een ‘geallieerde smidse’. Terwijl die munitie maakt, drillen de officieren de manschappen en koken de kampvolgsters het potje.. totdat het bericht van de oorlog hen bereikt.

28 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 28

29-3-2010 9:37:16

D W

V t o v n g t b d e ‘ z d d z W d z L f p


-

e

e

e

.

e e , k , k

n

DE TWEEDE WERELDOORLOG Voor het laatste tijdvak komen we heel wat dichterbij. Een periode van angst en onzekerheid, opeisingen en inkwartieringen, collaboratie en verzet, repressie…. Hier hebben we de ‘6de Linie, een vrij grote groep. Ze spelen een uit elkaar geslagen compagnie van mei ’40: een groep op de terugtocht. Er zullen ook rijkswachters van ’40 bijlopen. De bevrijding komt ook aan bod met de ‘Vrienden van de Timberwolves’, die Meer en Zundert bevrijd hebben. Een andere groep de ‘Pattern ‘37’ spelen een Britse groep. Ze gaan zich hiervoor tooien als ‘Polar Bears’ de 49ste divisie die uiteindelijk Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer en Meerle bevrijd hebben. En dan zijn er natuurlijk wat Duitsers, uiteraard geen Waffen SS-ers, maar ‘Der Windhund’ een groep die de grenadiers van ’44 spelen. Ze brengen een zeer attractief en educatief programma. Het ‘6de Linieregiment’ tenslotte beeldt de Belgische infanterie soldaat in 1940 uit met de nadruk op de periode van 10 tot 28 mei ’40.

PRAKTISCH Historische taferelen Zaterdag 24 april van 14 tot 19 uur Zondag 25 april van 10 tot 17 uur

DE STEENTIJD Op het begijnhof, (enkel op zondag)

DE VIKINGEN Tuin van het Klein Seminarie

DE MIDDELEEUWEN Op het begijnhof

DE 80-JARIGE OORLOG In de Gravin Elisabethlaan

DE FRANSE TIJD Op het begijnhof

TWEEDE WERELDOORLOG Parking bij de Pax en het IKO

Vlaamse Molendag Naar jaarlijkse traditie organiseert de vzw Levende Molens op de laatste zondag van april de Vlaamse Molendag. Hier plaatselijk kan je de watermolen van Meersel-Dreef en de Laermolen bezoeken tussen 10 en 18 uur. Wat de Laermolen betreft is er een pendeldienst van de Vrijheid naar de Laermolen en terug.

TAFELEN IN VOLLE VRIJHEID DHM: En zondag is er dan de lange tafel. Hoe is het idee ontstaan? Leo Sprangers: Het idee is van het Lokaal Comité van de smaak. Het was een onderdeel van hun of onze kandidatuur voor de titel ‘Stad van de Smaak 2010’, maar Hoogstraten heeft dat net niet gehaald. De ontgoocheling was bij die mensen zo groot dat ze in zekere zin voor alles afhaakten. Even dachten we eraan om alles af te blazen, maar uiteindelijk hebben we de plannen aangepast en doorgezet. Het accent ligt niet meer op de lengte van de tafel, maar op het samenkomen, de sfeer en de ambiance. Het organisatiecomité bestaat nu uit Chris Adriaensen van HoHo (Horeca Hoogstraten), Tinne en Liesbeth Vandersmissen en Det Brosens van het VTI. Je mag die mensen rustig met naam noemen want zonder hen was er van de tafel geen sprake meer. Alle stadsdiensten, administratie en technische diensten, werken natuurlijk ook mee om zo’n organisatie rond te krijgen. DHM: En men kan of moet nu inschrijven? Leo Sprangers: De inschrijvingen zijn begin februari gestart. Aanvankelijk zouden we maximum 1.650 mensen toelaten. Maar gisteren (16 maart / red) waren al die plaatsen al verkocht en hebben we beslist om tot 2.250 door te gaan. Dat is het absolute maximum voor Vandersmissen op die locatie in open lucht. We spreken nu van een tafel van het Klein Seminarie tot aan de Tinnenpotstraat. Maar gans de Vrijheid is ook op zaterdagnamiddag verkeersvrij.

DHM: En jullie kunnen die 2250 personen aan? Jullie zijn meer gewoon? Liesbeth: De capaciteit op zich is voor ons geen probleem, maar logistiek is het een complex evenement. Er zijn straten afgesloten, vanwaar vertrekken we met ons eten, is er genoeg werkruimte enz. Klopt alles wat de voedselveiligheid betreft, dat zijn vragen die we ons permanent moeten stellen. Zeker met zo’n evenement in open lucht. Het is geen alledaags evenement. Zeker niet. En dan spreken we nog niet over het weer, want dat hebben we helemaal niet in de hand. DHM: Is er een plan B? Liesbeth: Ja, we kunnen uitwijken naar de Veiling, maar we kunnen dat niet op het laatste moment beslissen. Als we uitwijken moeten we dat op donderdag weten, denk ik. En, we gaan dat zeker niet te vlug doen. Bij wisselvallig weer blijven we op de Vrijheid. DHM: Hoeveel personeel voorzien jullie die dag. Liesbeth: Dat zal nogal meevallen. Door de samenwerking met het Spijker en, bijvoorbeeld, de Cahier die de tafels zetten, moeten wij die dag keukenpersoneel en verantwoordelijken inzetten. Ik denk dat zo’n vijftig personen van ons voldoende is.

DHM: Het moet een enorme organisatie zijn? Liesbeth Vandersmissen: Het is een samenwerking tussen het stadsbestuur, Horeca Hoogstraten, de Hotelschool en ons bedrijf. De tafels worden ingedeeld in blokken van 150 personen, met elk een eigen buffet. Op die manier kunnen we het beheren. Je moet met compartimenten werken anders wordt de druk op zo’n buffet te groot. De mensen worden bediend door leerlingen van de Hotelschool en een van onze medewerkers. Wij zorgen voor het eten, Horeca Hoogstraten voor de dranken. De horecazaken beslissen zelf hoeveel zones ze willen en kunnen bedienen.

DHM: En het wereldrecord aardbeien eten. Dat is met die mensen aan tafel? Leo Sprangers: En met alle mensen die op de Vrijheid zijn. Men moet er niet voor inschrijven. We hebben nu contacten met een deurwaarder die ervaring heeft met andere ludieke pogingen om het tellen van de deelnemers te organiseren. Dat komt wel in orde. (fh)

DHM: En kunnen ze dat aan? Er zal allicht ook veel volk zijn, mensen die niet mee aan tafel gaan. Liesbeth: Daarom werken we met drankbonnen en met één kaart met dezelfde dranken aan dezelfde en prijs. Zo betaal je overal evenveel voor dezelfde consumptie. Het wordt allicht een groot volksfeest met extra druk op de drankgelegenheden.

Ken uw buren, ken uw dorp

PRAKTISCH Tafelen in volle Vrijheid Zondag 25 april van 12 tot 14 uur Wereldrecord Aardbeien proeven Zondag 25 april om 14 uur Gratis

lees De Hoogstraatse Maand APRIL 2010 - 29

DHM_april_300.indd 29

29-3-2010 9:37:17


T b s

L r n g i v u v h k

I

I n w e g A t I t g

' n o b j

D k s e H A w g k g H

'Edan en Eva' bronzen beeld van Luc Van Soom 30 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 30

29-3-2010 9:37:21


hoogstraten

In de Gloria, werk van Luc Van Soom in het begijnhof Als de nood hoog is…

Tot en met 20 juni loopt er een tentoonstelling van beeldhouwer Luc Van Soom in het Stedelijk museum en op de bleekweide van het begijnhof. Luk van Soom, die in Rijkevorsel woont en werkt, realiseerde al spraakmakende projecten in binnen- en buitenland. De tentoonstelling in het begijnhof is zijn eerste relatief grote tentoonstelling in zijn eigen streek. Enkele van de werken zijn verwant met de christelijke symboliek, verhalen uit het oude en nieuwe testament zijn hem niet vreemd. Dit aspect en de confrontatie van de historische site van het begijnhof en eigentijdse kunst maakt deze tentoonstelling uniek.

HOOGSTRATEN – De leerlingen van het VITO hebben op het begijnhof met veel enthousiasme gewerkt aan het kunstwerk “Santa Maria Magdalena Avidità”, een kapel ter ere van Maria Magdalena gemaakt met 1200 flessen. Door de aanhoudende vorst, een overdosis sneeuw en veel wind en regen was de kapel net niet af op het moment dat de leerlingen aan hun stageopdracht moesten beginnen. Voor de afwerking kon beeldhouwer Van Soom rekenen op de hulp van schepen Jos Martens. Misschien dé manier om ons schepencollege kennis te laten maken met de kunst- en cultuursector. (fh)

Kunst en vliegwerk

In de Gloria In het Stedelijk Museum worden ontwerptekeningen en kleine beelden getoond. Op de bleekweide van het oude erf plaatste Van Soom 'Adam en Eva' en 'De Madonna der Nevelen', twee grote beelden in brons. Achter de barokke kerk, tussen de eeuwenoude taxusbomen bouwde Van Soom een installatie. In 'De getemde wolk' reist een wolk tussen de twee bomen. Het verbeeldt de hemel waar alle gelovigen hun ganse leven naar streven. 'Waarheen en dan terug', op het nieuwe erf, nodigt de bezoekers uit om te reflecteren over onze plaats in de kosmos. In een grote stalen bol kan je een blik werpen in het universum en je stem een goddelijke dimensie geven. De 'Santa Maria Magdalena Aviditá' is een kapel die wordt opgetrokken met 12.000 flessen. De façade heeft de vorm van een wolk. Door een opening in deze wolk betreed je het schip. Het gewelf heeft de vorm van een kettingboog. Als toeschouwer word je nu omringd door het wonderlijke licht dat, net als bij een klassiek glasraam, door de flessen gefilterd wordt. Dit kunstwerk werd mede uitgevoerd door leerlingen van het zevende jaar bouw van de VITO in Hoogstraten. (fh)

HOOGSTRATEN – Voor de tentoonstelling ‘In de gloria’ van 27 maart tot en met 21 juni worden een aantal monumententale werken van beeldhouwer Luc Van Soom naar Hoogstraten gebracht. Het beeld ‘Waarheen en dan terug’ heeft zijn vaste plaats in het Aningahof, een beeldentuin met een 160-tal monumentale beelden in het Nederlandse Zwolle. Op zaterdag 13 maart werd het beeld met speciaal vervoer van Zwolle naar Hoogstraten gebracht. Het was niet eenvoudig om het monumentale beeld over de begijnhofmuur te tillen en op zijn plaats op het hof te krijgen. De kunstenaar kreeg daarbij de hulp van

Flor Broes van het atelier Moker uit Boom, dat beelden maakt voor Van Soom en andere kunstenaars. Ook Jef Van Looveren van de technische diensten van de stad en secretaris Warre Palmans staken de handen uit de mouwen. Het kunstwerk ‘Waarheen en dan terug’ nodigt de bezoekers uit om te reflecteren over onze plaats in de kosmos. In een grote stalen bol kan je een blik werpen in het universum en je stem een goddelijke dimensie geven. Dit beeld roept de vraag op in hoeverre de aarde (een metalen kooi onderaan) onze gevangenis en de hemel (de bol bovenaan) onze redding is. (fh)

m APRIL 2010 - 31

DHM_april_300.indd 31

29-3-2010 9:37:27


hoogstraten

Maria in de mei GROOT­-HOOGSTRATEN - De meimaand, de mooiste maand van ’t jaar, is in de volkstraditie ook de Mariamaand bij uitstek. In Vlaanderen en vooral in de Kempen was de Mariaverering in vele vormen verspreid. Wie door het oude Antwerpen wandelt ontmoet op de hoek van vele straten de kunstzinnige Mariabeelden, in de muurnissen ingewerkt, en wie door de Vlaamse dorpen rijdt vindt langs paden en wegen Mariakapellekens in alle vormen en materialen met elk een eigen oorsprong en verhaal.

25 jaar kapellekensbidden Het zilveren jubileum van deze mooie traditie kan niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom werd er de laatste maanden vergaderd. Enkele jongeren werden aangesproken en betrokken bij het gebeuren. Luc Dockx, Piet Van Deun en Leslie Brosens (Stedelijk Museum) en Dries Horsten (Den Hoftuin). Zij stelden voor het initiatief te verbreden tot de hele fusie Hoogstraten, passend in het 800 feestjaar.

E a L t v F p

Het programma ziet er als volgt uit: Terecht dichtte de toondichter “Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men u Maria tegen; staat uw beeltenis te pronk”. Als kind heb ik nog de mooie traditie meegemaakt van het bidden van het Rozenhoedje aan een Mariakapelleke in de buurt. Vlak bij de beek, waar schrijverkens en dikkoppen weelderig rond zwommen, kwamen de kinderen van de buurt samen om 6 uur. Moeder Teeuwen, wachtte ons op en bad het rozenhoedje voor. Wij moesten nabidden. Fikfakken en de meisjes plagen met een grassprietje in hun hals, wisselden af met het eentonig herhalen van de Weesgegroetjes. Voor en na werd er wat gespeeld rond het kapelleke en in de beek, en op ’t einde van de week werden we beloond met een karamel. Het was oorlog en dus alle redenen om de hemel en Maria om bescherming te vragen … Zulke kinderervaringen hebben wellicht een sfeer van mariaal vertrouwen meegegeven dat je later stimuleert om ook in je priesterwerk een mariaal accent te leggen.

Maria in de mei

N n D a b o a

25 jaar kapellekensbidden en volksdevotie Donderdag 29 april, startavond op het Begijnhof. Om 19.00u Marialiederen door Luc Dockx op de beiaard, om 20.00u Plechtige Mariale eucharistieviering in de Begijnhofkerk en daarna een kaarskensprocessie over het hof, met een afwisseling van zang en een Rozenhoedje. Afsluiting aan de kapel O.L.Vr. van Smarten, met feestelijk vendelzwaaien en een drankje. Zondag 2 mei, open kerkendag in de fusie. In elke kerk zullen foto’s van de kapellekens van ter plaatse, naast andere Maria bezienswaardigheden, te bezichtigen zijn. Er is ook een korte uitleg door een plaatselijke gids. Van begin mei tot eind augustus Zoektocht, per fiets of met de auto. Organisatie: Jan Jansen.

Het door de kerkraad mooi gerestaureerde Mariabeeld in het portaal van de Begijnhofkerk is slechts één van de vele beelden die in de maand mei vereerd worden. In het kader van deze festiviteit: uitgave van brochure: Onze Lieve Vrouw in de straat en veldkapellekens van de fusie Hoogstraten Hou deze dagen vrij en kom meevieren! Zorg voor de kapellekens en sluit aan bij de mooie traditie van het bidden.

D v g a n t ‘

(Fons Van Dijck/red)

Toen ik in 1985 in Hoogstraten pastoor werd was een van de initiatieven waar ik mij persoonlijk achter zette het bidden van het Rozenhoedje aan de verschillende kapellekens in Hoogstraten. Voor de jongeren in het PT was dit niet zo voor de hand liggend. Begrijpelijk, zij zijn kinderen van hun tijd, maar ze wilden het wel laten gebeuren. We schrijven 1986. Toen ging het van start en wellicht tegen de verwachtingen in van velen bestaat tot op vandaag nog steeds de traditie dat aan zes kapellekens in Hoogstraten een of meerdere dagen per week in mei het Rozenhoedje wordt gebeden. Een werkgroepje, eertijds onder leiding van Annie Bruurs zaliger en vandaag geleid door Maria Van de Pol, zorgt voor de bekendmaking in de buurt, het verloop en de zorg voor de kapellekens; mensen uit de buurt springen bij.

L s v k V H

Sinds enkele jaren wordt het gebeuren geopend in een gezamenlijke en feestelijke viering op de vooravond van mei aan de kapel van het Begijnhof.

32 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 32

29-3-2010 9:37:30


e e

n

hoogstraten

Eerste aardbeien voor het goede doel HOOGSTRATEN – Op vrijdag 26 februari werden de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen in de veiling te Hoogstraten verkocht. Eén doos met 2 kg van de variëteit Clery werd aangevoerd door teler Cees Buijnsters uit EttenLeur in Nederland. Het was al het vierde jaar dat teler Buijnsters deze primeur had. De eerste koop van het nieuwe aardbeiseizoen ging naar Special Fruit, exporteur van groenten en fruit, voor de prijs van 500 euro per 200 gram. Naar goede gewoonte stond de producent ook nu de opbrengst volledig af voor een goed doel. Door de inbreng van de veiling, in naam van alle aardbeitelers, werd de opbrengst verdubbeld. Het bedrag van 10.000 euro werd daarna overhandigd aan de vertegenwoordigers van de actie Haïti Lavi 1212. De koper, Special Fruit, gevestigd te Meer, was verheugd met deze aankoop van de eerste Belgische aardbeien. ‘Met de aankoop van de eerste aardbeien willen wij de officiële start van het nieuwe seizoen aankondigen aan onze internationale klanten’, zei François Maes, zaakvoerder. ‘Daar ik afkomstig bent uit deze streek, hecht ik

Dirk Van den Plas, voorzitter Veiling Hoogstraten, geeft de cheque van 10.000 euro aan een vertegenwoordiger van Haïti Lavi 1212. François Maes van Special Fruit, koper, neemt trots de eerste aardbeien over van teler Cees Buijnsters. Het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten zorgt voor een plechtig decor. veel belang aan het steunen van streekgebonden initiatieven. Ook in het kader van 20 jaar Special Fruit én 800 jaar Hoogstraten, leek ons dit een uitgelezen kans.’

Later vernamen wij nog dat F. Maes de doos met 2 kg aardbeien heeft geschonken aan Coda Hospice vzw in Gooreind-Wuustwezel. (js)

Hoogstraatse primeuraardbeien voor Koning Albert II

LAKEN – Op dinsdag 16 maart werden de primeuraardbeien van Veiling Hoogstraten door de Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten aan Zijne Majesteit de Koning aangeboden. Sinds 1978 worden de Ghesellen van de Aardbei jaarlijks ontvangen op het koninklijk paleis in Brussel, maar dit jaar nam Koning Albert de aardbeien in ontvangst in het kasteel van Laken. Het aanbieden van de eerste aardbeien mag beschouwd worden als de start voor een nieuw aardbeienseizoen. (js) V.l.n.r. Adriaan Van Boxel, René Voet, Jan Schrijvers, Luc Verwerft, Jean-Pierre De Paepe, aardbeiteler Cees Buijnsters, Theo Van der Hallen, Koning Albert II, Ward Baets, Guy Rigouts, Jan Aerts en Jozef Schellekens. APRIL 2010 - 33

DHM_april_300.indd 33

29-3-2010 9:37:35


hoogstraten

Meer gevangenen zorgen voor meer politiewerk REGIO HOOGSTRATEN - Met de uitbreiding van de gevangenissen van Merksplas, Hoogstraten en Wortel en de plaatsing van 500 gevangenen in Tilburg, een annex van de strafinrichting van Wortel, krijgt de politie van de zone Noorderkempen veel bijkomende federale opdrachten. De werklast wordt zo groot dat de burgemeesters van de drie gemeenten van de politiezone minister Turtelboom uitnodigden voor overleg. Korpschef Marc Snels geeft uitleg. Marc Snels: Voor de plaatsing van de 500 gedetineerden in de gevangenis van Tilburg, een annex van de strafinrichting van Wortel, moest het lokale politiekorps al meer dan 10 % van haar vaste capaciteit inzetten voor allerlei federale opdrachten. Tot eind januari spraken we van in totaal 1032 gedetineerden en 153 illegalen (182 gedetineerden in Wortel, 680 in Merksplas, en 170 in Hoogstraten). Naast de bijkomende gevangenis-capaciteit in Tilburg (500 gedetineerden op korte termijn en mogelijk 681 op middellange termijn), is er in 2011 een uitbreiding voorzien in Wortel zelf met 140 gedetineerden en in Hoogstraten met 80 gestraften. Dit betekent dat de totale gevangeniscapaciteit in 2011 voor wat onze politiezone betreft zal oplopen tot minimum 1905 (waarvan 153 illegalen). DHM: En dat betekent veel extra werk meer voor de politie? Marc Snels: Als we ons baseren op de cijfers van 2009 mogen we er van uitgaan dat de we twee medische transfers per dag meer zullen moeten

Op 18 februari bracht minister Annemie Turtelboom een plaatsbezoek aan de strafinrichting van Wortel. Vooraf was er overleg met zonechef Marc Snels en de burgemeesters van de drie gemeenten van de politiezone: Gust Van De Mierop, Arnold Van Aperen en Frank Wilrycx. uitvoeren. In 2009 moesten we voor Wortel, met 180 gedetineerden, 145 medische transfers uitvoeren. Als we die cijfers extrapoleren, zullen er alleen al voor de gedetineerden die in Tilburg verblijven naar schatting 520 bijkomende medische transfers naar één van de ziekenhuizen in Turnhout bijkomen. En dan zijn er de bijkomende gerechtelijke opdrachten, waar we in het beste geval rekening moeten houden met een verdubbeling van de

Boemerang

Solidariteitsquiz GROOT HOOGSTRATEN - Ieder van ons kent wel een man of vrouw of organisatie die zich inzet voor een goed doel. Dikwijls met weinig middelen, onbaatzuchtig, met veel enthousiasme en energie, vastberaden om goed te doen voor de medemens. Soms gebeurt dit dicht bij huis, soms aan de zuidkant van onze wereldbol. Heel dikwijls ver weg van de schijnwerpers, onopvallend en bescheiden.

De organisatoren verwachten je op zaterdag 8 mei rond 19.45 uur in de parochiezaal van Minderhout zodat men om 20.00 uur stipt kan beginnen. Je betaalt ter plaatse het inschrijvingsgeld van 10,00 euro per ploeg. De organisatoren zorgen voor 6 vragenreeksen van telkens 15 vragen: gevarieerde kost, geen specialistenwerk voor bollebozen of beroepsquizzers. We maken er een gezellige avond van.

Deze mensen of organisaties verdienen een extra duwtje in de rug. Het ACW wil daar samen met u werk van maken. Daarom organiseren zij op zaterdag 8 mei een solidariteitsquiz.

Op het einde van de avond kennen we de winnende ploeg. Zij ontvangt van ons 300,00 € voor haar goed doel. Verder worden minstens 5 ploegen uitgeloot die elk 150,00 € ontvangen voor hun goed doel. Zowel de tweede als de laatste ploeg maakt dus evenveel kans op deze prijzen. Kortom: ACW zorgt voor 1050,00 euro geldprijzen ter ondersteuning van de ontelbare hartverwarmende initiatieven die onmisbaar zijn in onze samenleving en voor een avond met een hoog goed-gevoel-gehalte. (rs/red)

Het principe is erg eenvoudig. Je spreekt af met een groepje vrienden en vriendinnen van 4 tot maximaal 6 personen. Dat kunnen familieleden zijn, buren, leden van je vereniging of sportploeg. Je kiest tevens een goed doel waarvoor je gaat spelen. Je deelt deze gegevens voor zondag 2 mei mee aan Jef Vinckx, John Lijsenstraat, 40 te Meer, tel. 03 315 88 26 of jef.vinckx@telenet.be

werklast. Op dit ogenblik werken er al twee inspecteurs full time rond deze materie. Daarnaast moeten manschappen ingezet worden voor het nemen van DNA stalen, controles van het bezoek, opstellen van processen-verbaal wanneer de gedetineerden niet terugkeren uit penitentiair verlof en bij ontsnappingen en de vaste patrouille- rondes in het Centrum voor illegalen. Om al die federale opdrachten aan te kunnen zouden we vier extra mensen moeten aanwerven. Vandaar het overleg met de minister. (fh)

GROOT-HOOGSTRATEN - Wat is de vakantie soms lang, zeker als je kind gehandicapt is en bijzondere ondersteuning nodig heeft. Om die reden wordt in Merksplas vakantieopvang “Boemerang” georganiseerd voor kinderen van 0 tot 21 jaar. Gedurende drie weken tijdens de grote vakantie kan je kind hier terecht. De dagen kan u vrij kiezen. Boemerang is open van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus van 8.30 tot 16.30 uur. De kinderen krijgen in de voormiddag zowel als in de namiddag een tussendoortje. Voor ’s middags brengen zij hun boterhammetjes zelf mee. Boemerang richt zich tot gehandicapte jongeren uit Hoogstraten, Baarle-Hertog, Beerse, Rijkevorsel en Merksplas. Meer informatie kan u bekomen bij het Dagcentrum Markdal Kloosterstraat 5 te 2330 Merksplas of op het telefoonnummer 014 63.47.12. (fs)

34 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 34

29-3-2010 9:37:38

G s m v h


n k

t t

hoogstraten

Tentoonstelling Z.E.H. Jozef Tegenbos Ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar (1910-2010) van ZEH Tegenbos organiseert de H.Bloedstichting een tentoonstelling over Jozef Tegenbos in de Sint-Katharinakerk. Het wordt een boeiende mix van etsen, schilderijen, foto’s en nog veel meer interessante sporen van een intrigerende man. Z.E.H. Jozef Tegenbos was een veelzijdig man. Inwoners van Hoogstraten kennen hem als priester-leraar, kunstschilder en tekenaar, stichter van een toneelschool, voordrachtgever en organisator van de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring, lid van de Kempische Schrijvers, bouwer van stoeten zoals de historische stoet van het Heilig Bloed van 1952, ontwerper van praalbogen, vaandels en affiches, proost van en drijvende kracht achter het Davidsfonds. De kern van de tentoonstelling bestaat uit schilderijen, etsen en pentekeningen van Jozef Tegenbos en zijn tijdgenoten. De H. Bloedstichting bracht een honderdtal schilderijen, etsen en pentekeningen samen van Jozef Tegenbos, maar

ook van Remi Lens, Alfred Ost, en Jan Huet. Er zijn illustraties te zien die Tegenbos maakte voor verschillende boeken van de HOK (Hoogstraatse Oudheidkundige Kring). Daarnaast worden verschillende aspecten van Tegenbos’ veelzijdige leven belicht. Zo wordt de periode belicht waarin Tegenbos leraar aan het Klein Seminarie wordt. Foto’s van de door hem opgerichte tekenklas, ontwerpen voor de ‘Komaan’, het zal velen doen terugdenken aan hun eigen schooltijd… De tentoonstelling, een organisatie van de H. Bloedstichting, in samenwerking met het Davidsfonds en het Klein Seminarie, wordt plechtig geopend met een academische zitting op zaterdag 30 april te 19 uur in de Sint-Katharinakerk. Gastspreker is Cas Goossens, voormalig directeur van de VRT en oud-leerling van Z.E.H. Tegenbos. De muzikale omlijsting gebeurt door het dameskoor Marcanto en de Hoogstraatse organisten. De tentoonstelling loopt tot zondag 16 mei en is geopend van 10 tot 17 uur. Maandag gesloten, gratis toegang. (jo/red)

En de winnaar is...

l

r

s m

n

6

.

,

-

GROOT - HOOGSTRATEN – Vorig jaar organiseerde het Stedelijk museum, als warmmaker voor de feestelijkheden dit jaar, een fotowedstrijd met als ruim onderwerp ‘Hoogstraten’. De fotografen mochten zelf beslissen welk facet van de stad ze in beeld wilden brengen: de mensen, het landschap, de landbouw, het erfgoed, de sport en ga zo maar verder. Volgens de ‘beroepsjury’ selecteerde een drieluik foto’s van Olivier Bultiau als de beste van de 73 inzendingen. Maar het museum wou ook de mening van de bezoekers kennen. Die kozen voor het werk ‘Ochtend in Hoogstraten’ van Wim Verschraegen. Velen onder ons kennen de winnaar als huisfotograaf van Natuurpunt. (fh) APRIL 2010 - 35

DHM_april_300.indd 35

29-3-2010 9:37:41


hoogstraten

Voorjaarswandeling KVG

Ballonfeest op 1 mei

H l g E t d h V v (

GROOT-HOOGSTRATEN – Donderdag 15 april nodigt KVG Hoogstraten, Minderhout en Wortel u uit op hun voorjaarswandeling. Inschrijven kan vanaf 8 tot 15 uur in de voetbalkantine van KVNA Wortel op Poeleinde. Inschrijven kost 1 euro indien u aangesloten bent bij een wandelfederatie, indien niet betaalt u 1,50 euro. Er zijn wandelafstanden van 4, 7 en 8 km. Eventueel kan u een lus maken met deze afstanden. De kortste afstand van 4 km is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Ook de niet wandelaars zijn welkom voor een kop verse soep of iets anders te nuttigen. De opbrengst van deze dag gaat naar De Slinger, de jeugdwerking van KVG die uw financiële steun goed kan gebruiken om hun eigen lokaal verder af te werken. (fs)

L d V d d

Op zaterdag 1 mei organiseert HVV samen met Louis Ballon het eerste Hoogstraats ballonfeest. De skyline van Hoogstraten zal gevuld zijn met een twintigtal kleurige ballonnen, die opstijgen op de voetbalvelden van HVV. Maar er is nog veel meer te beleven. Het feestcomité van HVV zorgt al vanaf 14 uur voor een gezellige sfeer met o.a. verschillende kermisattracties, grime voor de kinderen, een heuse

roofvogelshow, demonstraties van onze eigen Gelmelzwaaiers en een optreden van Midlife. Op een voetbalveld kan een echte penaltycup natuurlijk ook niet ontbreken. In ons volgende nummer leest u er meer over. Maar… wil je graag meevliegen? Neem dan snel contact op met Lowie Ballon op het nummer 0495 25 35 45 of lowie-ballon@online. be (fh)

Musical GELMEL in stroomversnelling

HOOGSTRATEN - De lente is begonnen en de eerste zonnestralen doen ons dromen van een mooie zomer. En dat mag met zo’n mooie feestelijkheden voor de deur! Binnen een paar weken kunnen we genieten van Vivat Hoogstraten en ook al is het nog ver weg, de medewerkers van de musical Gelmel steken alvast een tandje bij om er eind november een mooi spektakel van te maken. Onze hoofdrolspelers gaan een druk maar boeiend jaar tegemoet. De voorbije maanden hebben ze de zangstukken ingestudeerd, bijgestaan door Ariane, Sara en Hans om de nootjes op de juiste plaats te krijgen. En sinds kort zijn onze acteurs ook begonnen met spelrepetities. Onder deskundige begeleiding van regisseur Jos Dom (nu te zien als Herman in het programma Thuis op Eén) leren ze zich in te leven in hun rol. Ook het kinder- en volwassenen koor is sinds eind januari druk aan het repeteren. Ze worden klaargestoomd om als stoere viking, brave brabander, schattige page of aardige hofdame hun zangkunsten te tonen. Op de volksvergadering van 21 maart kwamen zij, onder het goedkeurend

Kenneth, Frans, Dries en Jef, enkele hoofdrolspelers tijdens de repetitie oog van de aanwezigen, hun kunnen tonen. Dit smaakt naar meer! Ook achter de schermen zitten onze medewerkers niet stil: aan het scenario wordt druk gesleuteld, de tekeningen van de decorstukken worden afgewerkt en onze costumiers leggen de laatste hand aan de ontwerpen. Nu de voorbereidende fase bijna achter ons ligt, kunnen we beginnen aan het echte werk. Afgelopen maand riepen we alle helpende handen samen op onze volksvergadering. Na een voorstelling van de hoofdrolspelers en de regisseur, werd al een tipje van de sluier van de musical

opgelicht. Vele creatievelingen wilden meewerken aan het bouwen van het decor, het naaien van de kostuums en vele andere grote of kleine taken. Het was hartverwarmend om die enthousiaste mensen te mogen ontvangen, het was een fijne dag! Als je graag een handje wil toesteken, dan horen we dat enorm graag op info@musicalgelmel.be of bij Ann op het nummer 0479 41 72 88. Kaarten voor de musical zijn verkrijgbaar vanaf mei via de website http://www.musicalgelmel. be (YR/ML/red)

36 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 36

29-3-2010 9:37:47

L i v d a n

A

U v d b m m j V G e H w k


n

p

. n .

hoogstraten

Het ecoduct als compensatie voor natuurschade HOOGSTRATEN – Tot ver in de jaren tachtig lag de overheid niet wakker van de weerslag die grote infrastructuurwerken hadden op de natuur. Eén van de zichtbare gevolgen is de honderd meter brede en ondoordringbare verkeersmuur die de snelweg E19 en de parallelle spoorlijn van de hogesnelheidstrein vormen in de Kempen. De Vlaamse overheid besliste in 2000 om op de grens van Hoogstraten(Minderhout) met Wuustwezel (Loenhout) een ecoduct te bouwen. Landschapsonderzoek en een ontsnipperingsstudie wezen uit dat de kruising van de E-19 en de Vlamingstraat de beste plaats was. Zij verbindt de natuurgebieden van de ‘Put’ op den Aerd aan de oostzijde met het Moer aan de westzijde. Landschap en recreatie kan door de brug een impuls krijgen. Maar, beter nog, het ecoduct verbindt het landschap langs weerszijden van de autostrade zodat haas, ree, bunzing en vele andere dieren, insecten en planten weer kunnen migreren.

Andere ervaringen Uit een observatierapport, een onderzoek uitgevoerd het eerste jaar na de plaatsing van het viaduct KIKBEEK over de E314 in Maasmechelen, blijkt het succes van zo een ecoduct. Vijf vleermuizensoorten (Gewone en Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Franjestaart), zeven amfibieënsoorten (Rugstreeppad, Vinpootsalamander, Bruine en Groene kikker, Gewone pad, Kleine en Alpenwatersalamander) en zoogdieren zoals Egel, Steenmarter, Bunzing, Hermelijn, Bosmuis, Aardmuis vinden weer hun weg naar hun soortgenoten aan de overkant en kunnen zich weer voortplanten met minder incest

Werkzaamheden aan het ecoduct waren de afgelopen weken in een stroomversnelling. Nu de overbrugging in no time gemaakt werd zal, naar verwachting, de verdere inrichting en de eerste oversteek van wilde dieren niet lang meer op zich laten wachten.

Even wennen

houd te maken heeft. Het is dan ook jammer dat het Hoogstraatse gemeentebestuur, ‘op het eerste gezicht’ niet achter de brug staat en de brug niet ziet als een mogelijkheid tot herstel van het al zo getergde landschap.

Aangezien een ecoduct een nieuw ‘fenomeen’ in Hoogstraten is, is het alvast nog even wennen geblazen. “Een brug voor beesten”, deze uitspraak zegt genoeg hoe er tegen dit viaduct aangekeken wordt. “Waarom voor zoiets geld uitgeven?”, is een andere gehoorde klacht. Het zijn veeleer opmerkingen uit de hoek van onwetendheid en skepsis met alles wat met natuurbe-

Maar wat is nu de kost van zo een brug vergeleken met het kostenplaatje van het HST traject ? En als je deze kost kunt spreiden over 100 jaar? Wellicht komen, zodra de brug eenmaal haar plaats heeft ingenomen in het landschap, de eerste blijken van waardering. En de natuur, die zal er wel bij varen, laten we het hopen. (ma)

tot gevolg. Verder zijn nog 14 sprinkhaansoorten, 39 loopkeversoorten, 78 spinnensoorten in de omgeving van het ecoduct waargenomen.

n e n

n

.

APRIL 2010 - 37

DHM_april_300.indd 37

29-3-2010 9:37:50


hoogstraten

Bestuivingsdag HOOGSTRATEN – Woensdag 24 februari zetten een 50tal Kempense imkers bijen uit bij enkele tientallen aardbeitelers. Die bijen zullen daar dienst doen als biologische bestuivers bij de aardbeiteelt. Op initiatief van de provinciale vereniging van imkers werd na de middag in de veiling te Hoogstraten aan imkers en tuinders meer uitleg gegeven over de vele voordelen van het plaatsen van bijen. Bijen zijn inheems en van nature bestuivende insecten. Zij bestuiven zowel cultuurgewassen als de wilde flora. De honingbij is dan ook de meest belangrijke bestuiver. De bijen van de gecertificeerde imker geven meer zekerheid voor de goede productie en uitstekende vruchtkwaliteit. Ook de voordelen van honingbijen ten opzichte van hommels kwamen aan bod tijdens deze bijeenkomst. De informatie, en nog veel meer, kregen de aanwezigen van vertegenwoordigers van de AVIB Bestuivingscommissie. Jef Lauryssen van Achtel, voorzitter van de Sint-Ambrosiusgilde van Hoogstraten, en zijn collega’s, verzorgden het onthaal en de praktische organisatie van deze studiebijeenkomst in de veiling. (js)

Gratis nummer voor personen met een handicap REGIO HOOGSTRATEN - Vanaf 1 maart kunnen personen met een handicap gratis telefoneren naar de “Directie Generaal Personen met een handicap”. Het groene nummer 0800/987 99 vervangt het oude nummer. Waarom een gratis nummer? Vanaf de oprichting in 2005 kent het contact center van de Directie-generaal personen met een handicap een enorm succes. Zo heeft het contact center in 2009 meer dan 530.000 oproepen behandeld. Ondanks de vele inspanningen is het contact center echter niet altijd in staat om op elk moment het hoofd te bieden aan de toestroom van oproepen. Deze situatie leidt soms tot lange wachttijden voor de gebruikers. Omdat de meeste aanvragers in een moeilijke financiële situatie zitten, vindt men het niet meer dan logisch om vanaf nu de kosten van de oproepen zelf te dragen. Is Brussel voor u in één keer een stap te ver, dan kan U contact opnemen met de plaatselijke voorzitter van KVG. Rijkevorsel en Sint-Jozef: Lizette Hermans 03/312.45.79 Meer, Meerle en Meersel-Dreef: Cor Jacobs 03/315.80.88. Hoogstraten, Minderhout en Wortel: Frans Snijders 03/322.96.00. (fs)

Maja Koyen beste ‘junior journalist HOOGSTRATEN – Op zaterdag 27 februari was het een gezellige bedoening, een drukte van belang in de refter van de Gemeentelijke Basisschool Stad Hoogstraten Hoogstraten. Welgeteld 26 leerlingen uit het vijfde leerjaar van de Hoogstraatse scholen kwamen er, vergezeld van hun ouders, hun diploma ophalen als finalist van de Junior Journalist-wedstrijd rond het thema Muziek! Die 26 leerlingen lieten zich met hun opstel opmerken tussen de 216 leerlingen uit de zeven Hoogstraatse lagere scholen die aan de wedstrijd deelnamen. 2009

Tussen de 26 finalisten moest de jury de besten aanduiden. De jury vond Maja Koyen uit Meerle de beste journalist. Haar opstel Een enge droom kan je hieronder lezen. De andere ereplaatsen gingen naar Wout Robbemont uit Hoogstraten en ex aequo naar Gijs Lochten uit Hoogstraten en Dauphine Van Velzen uit Meer. Zij gingen met de mooiste boekenprijzen naar huis. Maar ook de andere finalisten werden beloond met een mooi jeugdboek. Dat waren in alfabetische volgorde: Ginger Abderrahman (Meerle), John Aernouts (Minderhout), Sverre Buytaert (Wortel), Lauren Diels, Ella De Meester en Heavenly Doms uit Hoogstraten, Anna Groeneveld en Seb Laurijssen, Lotte Martens en Robin Meeusen uit Meer, Mauro Schellekens en Marieke Sysmans uit Hoogstraten, Silvana Smits uit Minderhout, Kelly Sprenkels en Renske Van Boxel uit Meerle, Liane Van Dun uit Minderhout, Cis Van Looveren uit Meerle, Lars Van Opstal uit Meersel-Dreef, Pepijn Verhoef uit Meerle, Laura Vinkx uit Minderhout en Michel Wauters en Yannick Wolswijk uit Hoogstraten. (rp/fh)

EEN ENGE DROOM Op een dag vertelde de juf op school dat we de volgende dag toets hadden van blokfluit. We moesten een stukje spelen en alle kinderen van heel de school zouden komen luisteren. De volgende nacht kreeg ik een heel enge droom. Ik droomde dat ik in de zaal kwam, maar er was niemand en ik dacht dat ik op de verkeerde dag gekomen was. Plotseling ging de deur open en mijn benen begonnen te bibberen. Toen begonnen de kinderen toch te komen en werd ik steeds zenuwachtiger. Het werd stil en de juf zei dat ik mocht starten. Ik legde mijn papier met de notenbalken op de pupiter en wilde beginnen. Toen ik naar de noten keek waren ze precies aan het dansen op het papier en ik speelde natuurlijk héél, héél vals! Iedereen begon te lachen en ik vroeg aan de juf of ik opnieuw mocht beginnen. Dat was goed, zei ze. Toen ging het weer fout. Ik speelde de juiste noten maar mijn blokfluit speelde helemaal andere. De juf begon al een beetje boos te worden, maar ik mocht nog eens proberen. Ineens plakten mijn vingers aan mijn blokfluit vast en kwam er geen geluid meer uit. Ik blies zo hard ik kon en mijn gezicht werd helemaal rood! De kinderen begonnen nog harder te lachen en ik moest stoppen van de juf. Ze zei dat ik zeker niet geoefend had en ze gaf me een NUL voor de toets. Toen moest ik keihard huilen. Opeens schoot ik wakker en toen dacht ik: oef! Ik heb het allemaal maar gedroomd! Ik ging naar beneden en vertelde aan mama dat ik niet naar school wilde, omdat ik bang was voor de toets. Mama zei dat het alleen maar in de droom niet goed ging en dat het op school wel goed zou gaan. Samen hebben we nog een keer geoefend en het ging van de eerste keer goed! Toen ik de toets moest doen in de klas lukte het allemaal wel! Gelukkig! Maja Koyen Meerle

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

38 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 38

29-3-2010 9:37:51

H K b a D i h g s w v D 2 p o d s D h 1 k o


n -

s

k

t

f i e -

t

n

e

t s n

t

hoogstraten

’t Verzetje ontvangt 866,25 euro HOOGSTRATEN - In het Vrij Technisch Instituut Spijker wordt veel aandacht besteed aan sociale acties. De leerlingen van de richting Sociale en Technische Wetenschappen verkochten appels op de speelplaatsen van de school. Met deze opbrengst verzorgden zij in Gent, samen met de organisatie Kras, een warme maaltijd voor een 140 tal kansarmen. De leerlingen van de richting Verzorging-Voeding maakten, in samenwerking met het OCMW van Hoogstraten, kerstpakketten voor hulpbehoevenden uit onze regio. Binnen de school werden ook stiften verkocht voor het goede doel. Er was een posterbeurs, een sponsortocht enz. Een deel van de opbrengst van deze sociale acties, een bedrag van 866,25 euro werd op dinsdag 23 februari officieel overhandigd aan afgevaardigden van de plaatselijke groepering van Welzijnsschakel ‘t Ver-zet-je. (fh)

500 euro voor Haïti HOOGSTRATEN - De basisschool van het Klein Seminarie organiseerde op 26 februari een boekenbeurs waarvan de opbrengst aan de hulpactie voor Haïti Lavi geschonken wordt. De ouders kregen de vraag om eens te snuffelen in hun boekenkast en de boeken of strips eruit te halen die nog in goede staat zijn, maar niet meer gelezen worden. Aan de verzameling boeken, strips en dvd’s die in de schoolrefter lag uitgestald was te zien dat veel boeken zijn weggeschonken voor het goede doel. De leerkrachten bepaalden de verkoopprijs op 1, 2 of 3 euro. In de namiddag mochten de leerlingen per klas boeken uitzoeken en na schooltijd waren ook de ouders welkom. Het bedrag dat dankzij de boekenbeurs aan Haïti Lavi 1212 wordt geschonken bedraagt 500 euro. De overschot aan strips en boeken wordt tijdens het verwenontbijt, dat door het ouderconité op 14 maart 2010 wordt georganiseerd, opnieuw te koop aangeboden. Natuurlijk blijft de opbrengst ook dan voor Haïti. (fh)

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Als je hart bitter is... zal suiker in je mond niet helpen.

APRIL 2010 - 39

DHM_april_300.indd 39

29-3-2010 9:37:55


hoogstraten

Kerkwachters beginnen een nieuw werkjaar

Wie kan je beter te gast hebben dan Raph Huet, wanneer je het over de glaskunst wil hebben? HOOGSTRATEN - Woensdag 17 maart hielden de kerkwachters van Sint-Katrien hun jaarlijkse startvergadering. Karel Aerts, voorzitter van de kerkfabriek St.-Katharina, dankte alle kerkwachters voor hun trouwe inzet. Na het overlopen van de plus- en de minpunten van de job, was er traditiegetrouw ook tijd voor deskundige informatie. En daarvoor was dit keer niemand minder dan Raph Huet te gast, die hen wegwijs maakte in de geschiedenis van de glaskunst. Het werd een boeiend verhaal op hoog niveau, waaruit de wachters vast heel wat nuttige informatie konden halen.

Een eigentijds glasraam Centraal stond zijn benadering van glasramen en dan vooral alles wat samenhangt met het glasraam van ‘de engel’ in onze kerk. Hiervoor kaderde Raph zijn verhaal in de geschiedenis van de Romeinen tot nu. Verder ver-

wees hij naar verhalen, uitspraken en uitgangspunten om dit werk te maken. Tenslotte gaf hij ook heel wat meer inzicht in de techniek: het maken en snijden van het glas. Uit die veelheid van informatie willen we toch enkele zaken aanhalen. - Glasramen moeten licht brengen. Daarom verkiest Raph om delen van het glas lichter te maken door kleur weg te etsen, terwijl in de meeste glasramen grisaille gebruikt wordt om delen van het glas donkerder te maken. - In een glasraam vertrek hij van de vorm van het raam. Daarin zoekt hij diagonalen, convexe en concave vormen, hernemen van vormen of complementaire vormen. - Eigenlijk maakt hij delen van een glasraam meerdere keren. De hoekpunten bv. maakt hij enkele keren, voor het geval er iets misloopt bij het bakken of het plaatsen, maar ook om uit die zelfde stukken het best passende in het

uiteindelijke resultaat te kunnen gebruiken. - Raph heeft zijn ‘eigen’-‘zinnige’ manier van werken kunnen ontwikkelen dank zij de ruimte en de vrijheid die hij kreeg van zijn opdrachtgevers waarbij hij vooral Don Giullio Perotto en Lou Van den Bossche (en diens bezieldheid voor zijn eigen parochiekerk) heel dankbaar is. - Onze kerk baadt in het gouden licht dank zij het seleniumgeel en het uiterst kostbare zilvergeel van de historische glasramen. Alleen daarom al, maar natuurlijk ook omwille van de prachtige voorstellingen, zijn deze glasramen van onschatbare waarde. Het glasraam ‘De Engel’ is een antwoord in blauw op al die geelgouden gloed.

Kerkbezoek Naast de vieringen waren er vorig werkjaar meer dan 10.000 individuele bezoekers en 2.150 bezoekers in groepsverband. Dit was maar mogelijk dankzij de kerkwachters. Ze zijn onmisbaar!! De kerk blijft toegankelijk - in april en oktober van 11 tot 16 uur, - Van mei t/m september van 11 tot 17 uur, - Zondagen van april tot en met oktober van 13 tot 16 uur. Op de maandagen is de kerk gesloten, ook voor geleide bezoeken. Wilt u ook kerkwachter worden? De groepscoördinatoren Dries Horsten (horstendries@hotmail. com), Wies Voorbraak (ml_voorbraak@yahoo. com) en May Van Riel (may.vanriel@gmail. com) zullen u met open armen ontvangen! De vele kerkbezoekers zijn u dankbaar, zelf komt u er tot rust en – wie weet – krijgt u er ooit zelfs een aflaat voor! (jv/dh/red)

De brandweer op bezoek HOOGSTRATEN - Door te werken rond thema’s of met projecten proberen de leerkrachten van het Klein Seminarie de kleuters de samenhang tussen activiteiten bij te brengen. Men werkt projecten uit volgens de seizoenen of de jaarfeesten en gaat ook in op ervaringen die de kleuters zelf aanbrengen. Er is speciale aandacht voor thema’s die aansluiten bij de omgeving van kleuters. Recent stond het project ‘verkeer’ op het programma. De kleuters maakten al een heuse verkeerswandeling en er kwam ook spectaculair bezoek op onze speelplaats! Maar liefst twee brandweerwagens, de ziekenwagen en de postwagen kwamen op bezoek! De kleuters mochten in de ziekenwagen, ze mochten een echte helm van de brandweerman opzetten en ze luisterden met volle belangstelling naar de luide sirene!!! Dat de opa van Indy de brandweercommandant is, de papa van Leen met de ziekenwagen rijdt en de opa van Leen postbode is helpt natuurlijk bij de geslaagde uitvoering van dit leerrijk bezoek! (mp/fh)

40 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 40

29-3-2010 9:37:57

H n o k h k t

D v S b

V b m


-

d r

m

-

3

-

hoogstraten

Info autisme en vrije tijd HOOGSTRATEN - Welke moeilijkheden kunnen mensen met autisme ondervinden bij het organiseren en invullen van hun vrije tijd? Hoe kunnen wij hen daar bij helpen om op die manier hun talenten meer aan te wenden? Ook de ontwikkeling van vrijetijdsvaardigheden en hoe ze die thuis kunnen gebruiken, komt aan bod. De infoavond heeft plaats op dinsdag 27 april van 20 uur tot 22.30 uur in het Gildenhuis van St.-Joris Hoogstraten, Brouwerijstraat 2. Info bij José Sprangers 0497/84.65.74.

Bouw zes maanden uitgesteld HOOGSTRATEN – Net nu De Boer & Partners wil gaan bouwen op het stuk grond tussen De Kroon en de Broodplank, een bouwplaats die al jaren braak ligt, komt er een kink in de kabel. Projectontwikkelaar De Boer & Partners wil er starten met de bouw van haar eigen ­burelen, twee luxeappartementen en een duplex appartement. Maar begin maart liet het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) weten dat er eerst

een grondig archeologisch onderzoek moet gebeuren. Bij De Boer & Partners zelf weet men niet veel meer. “In het schrijven van het VIOE staat alleen dat het archeologisch onderzoek zeer ‘belangrijk’ kan zijn voor de stad en dat de archeologen al in mei starten. Men heeft ons alleen beloofd dat men de gronden eind september terug vrij zal geven. Voor ons zijn het vijf verloren maanden” aldus de projectontwikkelaar. (fh)

Voor algemene informatie over autisme kan je bellen met het nummer 078/15.22.52. of via email: vva@autismevlaanderen.be (fs)

Gedicht van de maand Mô vent toch….

(voor J.)

Kweenie wa na schrijve. Kweenie wa na doen. ‘k Zoe gère zoe blijve. Mê echt goed fatsoen. In mijnen ieuwigen zetel, Mê boekskes veul en veul. Van potten en ketels. Ik val in ne keul. En boekskes van liefde, Historie vermaak. En boeken vol griefden. Ieder hèt zijnen smaak.

De Boer & Partners mag pas eind september starten met de bouw van haar kantoren en appartementen. Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) wil eerst archeologisch onderzoek laten uitvoeren.

Antipestweek in ASO SPIJKER

‘k Zoe zoe gère kijke Nor de mensen op het plein. En meskes vergelijke. Mer ’t mag na ni zijn. Ik zit hier gebonden, In mijn groête stoel. En zegt ni: ik verstoaget. As’ k kon sloeg ik op oe smoel. Ge moest is beseffe Wa da alle doage is. Mocht u oêt iets treffe. Weèt dan: ’t Is genne kattepis. Ik denk veul, dees doage. We gon nor niefjoar. Ik hoop da’k zal sloage, Al is ’t van hier tot, joa, doar!

R. Servaes

HOOGSTRATEN - In de week van 8 tot 12 februari was er de antipestweek op het Instituut spijker. Via poster, zelfgemaakte slogans op de klasdeuren en getuigenissen door de micro, werd het pesten op alle mogelijke manieren ‘aangevallen’ . Als teken van solidariteit werd er op dinsdag- en donderdagmiddag door alle leerlingen en leekrachten samen gezongen en gedanst in de Rabboenizaal. (fh) APRIL 2010 - 41

DHM_april_300.indd 41

29-3-2010 9:38:16


hoogstraten

d e ‘ z d l t s N k w a d d d

GOUD IN MEER

Jef Mertens en Gisella Knaepkens Op 23 februari 2010 werden Gisella Knaepkens en Jef Mertens uitvoerig in de bloemetjes gezet. Dag op dag vijftig jaar geleden (23 februari 1960) schoven ze elkaar een ring rond de vinger. De fanfare Sint Catharina speelde feestelijke deuntjes, de zussen Knaepkens zongen uit volle borst en de fietsvrienden van Jef haalden pittige anekdotes vanonder het zagemeel. Maar de verrassingsact van de avond was natuurlijk het onverwachte optreden van vier jeugdige Los Camarados in vol ornaat. Met wit hemd en strikje playbackten vier kleinzonen alsof hun leven er van afhing. Het leek even of de tijd had stilgestaan. “Bonna serra, signorina, bonna serra”. Een krop in de keel, een traan in het oog en een hart dat verdronk in weemoed. “Ja, het was lachen en schreeuwen tegelijk”, bekent Gisella. Kleinkinderen aan het werk zien doet harten smelten en zeker als het honderden herinneringen oproept aan een fenomeen dat tientallen jaren het leven ten huize Mertens mee bepaald heeft. Dat Jef geen zittend gat heeft, hoefde Gisella ons niet meer te vertellen. Dat weet wel heel Hoogstraten. En zeker Los Camarados zijn daar een schitterend voorbeeld van. Deze naam is immers onlosmakelijk verbonden met Jef, alias de Rabbas. En het toeval wil dat de oprichting van deze groep bijna samenviel met de trouw van Jef en Gisella. Gisella is net 74 geworden, Jef 77, allebei in maart. Gisella, dochter van Louis Knaepkens en Erzy Weber kende Jef al lang voor er van een koppeltje sprake was. Vader en moeder Knaep-

“ a e d o o i d s g m verjaardag te vieren was werd er al eens een plaatje opgelegd en was het dansen geblazen. En zo evolueerde vriendschap naar verliefdheid en werden Jef en Gisella een vast stel. De zondagnamiddagen werden steevast gevuld met een cinematje bij May van Kopkes in de Roma. “Twee goei plaatsen op den uil”, was dan gegarandeerd de vraag.

kens hadden een winkeltje in de Karel Boomstraat, waar o.a. jongens van de vakschool nog vier smoeltrekkers voor een frank konden kopen. Gisella was de oudste van zes kinderen. Als jonge kinderen gingen zij vaak spelen bij nonkel Nelles in de Vrijheid. En wie woonde daar in de geburen? Ja, inderdaad, Fons Mertens en Julie Van Den Heuvel met hun twee zonen, Jef en Staf. Van de jeugdige spelletjes kwamen de kaartavonden met de vrienden en als er een

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Jef was intussen thuis bij vader aan de slag als timmerman. Drie jaar had hij vakschool gelopen in Oostakker, maar toen de broeders met hem andere plannen bleken te hebben dan timmerman, dreigde hij er thuis mee van den trein te springen en nooit meer terug te komen. En zo werden de laatste twee jaren in de vakschool van Hoogstraten afgewerkt. Gisella was intussen tot haar 14 jaar naar school gegaan en hielp thuis mee in het huishouden. Na de oorlog waren er immers nog vier kinderen bijgekomen in het gezin. “Ik heb ze alle vier mee groot gebracht” weet ze nog maar al te goed. Op haar 18-de gaat Gisella werken aan de telefoon en volgt zo in de voetsporen van haar moeder die op de Post aan de telefoon zat. Toen Hoogstraten automatiseerde werd zij overgeplaatst naar de centrale in Gammel om tenslotte te eindigen in de laatste telefoonpost in Meerle. Toen deze in 1970 gesloten werd hield ook het werk van Gisella op. Intussen waren er drie kinderen in het gezin gekomen: Els (1961), Luc (‘63) en An (‘67). “Ik werkte in die tijd van 6 tot 2”, vertelt Gisella.”Jef was toen zelfstandige timmerman. Maar je kan je wel voorstellen hoe dat bij ons dikwijls ging als Jef moest spelen met Los Camarados. Ik zette ‘s morgens alles klaar voor de klein mannen, zo-

42 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 42

29-3-2010 9:38:18

I z d p G w u g v d v i

M i fi


n

-

.

t

n

n

a -

r n e n

f n

hoogstraten danig dat Jef ze alleen maar moest opvangen en eten geven. Maar Jef kwam dikwijls pas om 5 uur ‘s morgens aan. Dan was ik natuurlijk altijd heel zenuwachtig. Soms kwamen wij mekaar enkel op de trap tegen. En broodnuchter was die natuurlijk ook niet. Zo is onze Luc eens schreeuwend thuisgekomen na de school. Bleek dat Jef zijn schoenen ‘s morgens verkeerd had aangedaan. Nadien ben ik toch maar thuisgebleven voor de kinderen.” “Ja, dat klopt”, beaamt Jef.”Ik ben dikwijls thuisgekomen als de buurman zijn ramen al aan het schilderen was. Gelukkig kon ik in de dag veel buiten werken. Die andere mannen van de groep hadden dat geluk niet en zaten heel de dag met een suffe kop aan de bureau.” “Het was omdat jullie dat zo graag deden, want anders ging dat niet natuurlijk”, voegt Gisella er nog aan toe. “Het was ook een schoon bijverdienste. In het begin was dat 250 frank per man, op laatst ongeveer 1500 frank per man. Het was ook wel een echte hobby van die mannen. Maar ik stond er natuurlijk wel alleen voor met de kinderen. Al maar goed dat ik sterk in mijn schoenen stond. Ik ben ook heel blij dat ons mannen goed groot geworden zijn. Soms denk ik wel eens : ge moet niet jaloers zijn op die ouders van nu.” Intussen zijn de herinneringen wat ze zijn en zijn de grote feestelijkheden achter de rug. En dat ging blijkbaar ook met de nodige stress gepaard. “Het was wel een zwaar weekend,” vind Gisella, “en ik heb ook heel wat stress gehad. Ik was er ook al lang van te voren mee bezig maar uiteindelijk is het feest heel vlug verlopen. Het gebuurte had het huis versierd en wij hebben voor hen een drinkavond gegeven bij de Luc in de Velo. Het eigenlijke avondfeest met receptie voor familie en vaste vrienden was op 6 maart in de Pax.” Maar nu de rust is teruggekeerd valt alles terug in zijn oude plooi. Jef springt terug op zijn koersfiets, kweekt en verzorgt zijn vogeltjes in de ruime volières, werkt wat in het werkhuis achter het ouderlijk huis en tuiniert binnenkort weer als het lente wordt. En Gisella ziet dat het goed is. “Jef heeft echt geen zittend gat. Het leven gaat veel te kort zijn om al zijn hobby’s te kunnen afmaken. Mijn vader zei vroeger altijd:”Gisella, laat die maar een beetje doen. Dat komt allemaal wel goed. Vroeg of laat stopt die er vanzelf wel mee.” Maar dat kwam niet uit.

Vier generaties vrouwen

HOOGSTRATEN – Moeder Net de Meyer, 90 jaar (Jaak Aertslaan) met dochter Julia Laurijssen en kleindochter Hilde Massart en de tweeling Philia (links) en Sophia (rechts).

Keitof kaartseizoen! HOOGSTRATEN/WORTEL/RIJKEVORSEL - Op vrijdag 12 maart werden de “Kaartprijskampen Noorderkempen” afgesloten in het lokaal van de handboogschutters op den Thijsakker. Liefst twaalf verenigingen uit Hoogstraten en omtrek organiseerden het voorbije half jaar elk hún kaartprijskamp en – zonder uitzondering – was het er telkens vollen bak! In totaal namen 157 rikkers en 63 jokkers deel aan het tornooi; een absoluut record! Coördinatoren Jos Aerts en Fons Weerts kijken met tevredenheid terug en houden eraan via deze weg alle deelnemende verenigingen en helpers te danken voor het welslagen van de wedstrijden. Van de verschillende avonden waren het telkens de beste 8 uitslagen

die mee konden dingen voor de einduitslag; wij geven u de uiteindelijke top 10. Rikkers: 1.) Adriënne Hendrickx (3544); 2.) Frans Janssens (3534): 3.) Bert Cauwenbergh (3508); 4.) Paul Adriaensen (3499); 5.) André Meeuwesen (3487); 6.) Jos Eelen (3476); 7.) Hugo Bastiaensen (3468); 8.) Bertha Verstrepen (3457); 9.) Bert Krijnen (3456) en 10.) Jac Verheyen (3442) Jokkers: 1.) Louis Van Dijck (1755); 2.) Fred Hapers (1904); 3.) Eddy Kenis (1910); 4.) Jan Jansen (1915); 5.) Louis Van Laer (1919); 6.) Hild Swaegers (1927); 7.) Rik Govaerts (1938); 8.) Frans Van Oerle (1951); 9.) Jos Aerts (1959) en 10.) René Smouts (1961). (dh/red)

Bij anderen gaat dat met de jaren wel over, maar niet bij Jef. Die heeft geen zittend gat. Ik ben al heel blij dat hij nooit geen accidenten gemaakt heeft. Heel wat timmermannen hebben ooit in hun handen of hun vingers gezaagd. Jef heeft altijd heel veel geluk gehad. Eén keer is hij wel eens door het dak gezakt maar gelukkig in een berg rijnzand terechtgekomen.” Wij wensen Gisella en Jef nog veel geluk en dromerige momenten op de tonen van “bonna serra, signorina, bonna serra”. (jh)

e

De top drie van zowel de jokkers als de rikkers, vergezeld door coördinatoren Fons Weerts en Jos Aerts en door uitmaker Stan Van Huffel. APRIL 2010 - 43

DHM_april_300.indd 43

29-3-2010 9:38:21


hoogstraten

Zelfbedieningsysteem in de bib HOOGSTRATEN – Vrijdag… was een belangrijke dag voor de hoofdbibliotheek in de Lindendreef. Het schepencollege kwam ter plaatse en de burgemeester mocht zelfs een lint doorknippen. Aanleiding voor dit alles was de ingebruikname van een systeem waardoor de bezoekers zelf, zonder hulp van personeel, boeken kunnen ontlenen en die weer inleveren. Het systeem werkt via het RFID, de afkorting van Radio Frequency Indentification. Het personeel bracht op alle materialen in de bibliotheek een chip aan die reageert op radiogolven. Zo komt men tot een ‘zelfuitleenbalie’ waar iedereen boeken en andere materialen kan scannen die hij of zij wil ontlenen. Naast de balie staat een kast waarin de bezoekers de uitgeleende materialen kunnen inleveren. Er is ook een betaalautomaat geplaatst om het leengeld voor

Honderd dagen

multimedia of de boetes voor materialen die men te laat binnenbrengt te betalen. Door het nieuwe systeem heeft het personeel meer tijd om informatie te verstrekken en de bezoeker te helpen bij zijn zoektocht naar het juiste boek. De chip die in de boeken geplaatst is zorgt ook voor meer veiligheid. Wanneer een bezoeker buiten gaat met een boek of dvd zonder het eerst in te scannen, wordt men geconfronteerd met een alarmsignaal. Door de invoering van het zelfbedieningssysteem is ook het bibliotheekreglement aangepast. De zogenaamde sprinters mogen voor maximum twee weken ontleend worden en de termijn kan niet verlengd worden. De beschadiging of verwijdering van een RFID-tag kost twee euro. Het nieuwe systeem heeft in totaal 140.000 euro gekost. Een gedeelte daarvan wordt door de provincie betaald. (fh)

HOOGSTRATEN - De laatstejaars van het Klein Seminarie vierden de laatste “honderd dagen” van hun middelbare studies in stijl. De vijfdejaars, zo wil de traditie het ondertussen, organiseerden voor hun oudere collega’s van het zesde jaar een hele dag met kwis, spel, toneel, ... Het was vooral een prachtig gezicht om te zien hoe de verschillende klassen zich verkleedden. Schotse clans, Egyptische farao’s en hun gevolg, schooluniformen uit het begin van de vorige eeuw, ... (AO)

Daar bij die molen

H b w e l l w s o

DIGIDAK Digidak helpt iedereen die weinig of geen kennis van computer heeft, bij zijn of haar eerste stapjes te zetten op de computer en het internet tijdens de vrije oefenmomenten en de initiatielessen. Van april tot en met juni worden er lessen computerwegwijs, internet & e-mail, Word, Excel en Digitaal creatief ingericht in de bibliotheek in Hoogstraten, in de Mouterijstraat en in het

buurthuis Hazenweg in Meerle. Voor de lessen betaal je een waarborg van 5 euro. Als je de volledige reeks (3 lessen) gevolgd hebt, krijg je die waarborg terug.

M H w j M 0 H D

Voor deze lessen moet je je vooraf inschrijven. Een overzicht van de inschrijfmomenten vind je in onderstaande tabel:

Locatie

Dag

Moment

Datum

Bib

vrijdag

vm (9-12u)

26/03

Bib

vrijdag

vm (9-12u)

2/04

Hazenweg

maandag

nm (13u-16u30)

22/03

Hazenweg

maandag

av (18-19u)

22/03

Hazenweg

maandag

nm (13u-16u30)

29/03

Mouterij

dinsdag

nm (14u-17u30)

30/03

HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van hun bezoek aan de watermolen, deden de kleuters van de gemeenteschool een heleboel activiteiten rond molens. Ook het grootouderfeest sloot hierbij aan. Onder de titel ‘Daar bij die molen’ zorgden de kleuters voor veel blije gezichten bij hun grootouders en natuurlijk was het omgekeerde ook waar. Eerst brachten de jongste kleuters een aantal liedjes en dansen, begeleid door Flor en Florejan Verschueren. De grootste kleuters brachten een toneel met als titel “Daar bij die molen”. (JV/red)

44 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 44

H t W

29-3-2010 9:38:27


hoogstraten

Daar is de lente

Pannenkoekenfeest in de Gemeenteschool

t -

n n

.

HOOGSTRATEN – Na een lange barkoude winter mochten de leerlingen van de gemeenteschool op vrijdag 19 maart, de eerste echte lentedag, hun boterhammen buiten opeten. Wat een verademing. (jv/red)

Steun voor Haïti van ACW Hoogstraten HOOGSTRATEN - Wereldsolidariteit is de ngo binnen de christelijke werknemersbeweging die werkt rond ontwikkelingssamenwerking in Zuid en Noord. WS heeft partners in 32 verschillende landen waaronder Haïti. Door regelmatig overleg tussen mensen uit Haïti en Vlaanderen wordt werk gemaakt van waardig werk, van de eerste stappen in de uitbouw van een sociale zekerheid, ook in dit straatarme land. Met de aardbeving van dinsdag 12 januari stond Haïti een paar dagen in de schijnwerpers van de wereldpers. Vandaag, twee maanden later, moet je in de pers zoeken naar informatie over Haïti. Men telt er 225 000 doden en nog meer dan 500 000 daklozen. WS heeft 2 partnerorganisaties in Haïti: een vakbond en een jongerenorganisatie. De kantoren van de beide partners in de hoofd-

e

r

stad Port-au-Prince zijn ingestort. Vanuit de vormingslokalen van de vakbond werd en wordt hulp verleend in de buurt. Dit in samenwerking met WS-partnerorganisaties uit het buurland Dominicaanse Republiek. De wederopbouw van Haïti moet nog van start gaan. De onkosten worden voorlopig geraamd op 8,3 miljard € en zullen minstens 3 jaar duren. Vanuit onze beweging werd door CM Ziekenzorg Minderhout, KAV Meerle, KWB Meerle, KWB Minderhout, KWB Wortel, OKRA Hoogstraten, OKRA Minderhout, OKRA Wortel en ACW een totaalbedrag van 2.244,33 € overgemaakt aan Wereldsolidariteit voor de wederopbouw. Een enorm bedrag waardoor de solidariteit tussen Zuid en Noord in onze verenigingen tot uiting komt. (rs/red)

HOOGSTRATEN - Net voor de krokusvakantie vierden de kinderen van de Gemeenteschool carnaval. De ouders bakten lekkere pannenkoeken. De kleuters kwamen al vanaf ’s morgens verkleed naar de school en voor de leerlingen van de lagere school waren er workshops begeleid door leerlingen van het VTI-Spijker. (JV/red)

Tiende Spijkerquiz erg geslaagd HOOGSTRATEN - Op 25 februari ging de 10e editie van deze quiz door in de Rabboenizaal. De mix van leerlingen ,oud-leerlingen, jonge en oudere leerkrachten en een hoop ‘echte’ quizploegen zorgde voor een bijzondere aangename sfeer! Onder een spervuur van vragen werd gezwoegd en gelachen. Droedels werden wel of niet gevonden, bekende gezichten waren soms zeer onbekend, de rode draad – of hoe simpel het soms ook kan zijn…. Er werd door een ploeg van leerkrachten van het ASO tijd nog moeite gespaard om er een zeer gevarieerde quiz van te maken ! 70 Quizploegen ( weer een recordaantal ) streden voor de eer en laat ons eerlijk zijn ook voor de overwinning. Ook dit jaar mocht directeur Kesselaers de ploeg “ Wellomb Nieblont” feliciteren met hun eerste plaats! (fh)

APRIL 2010 - 45

DHM_april_300.indd 45

29-3-2010 9:38:31


hoogstraten

Het schoolfeest en 800 jaar Hoogstraten HOOGSTRATEN - Het schoolfeest van de gemeenteschool, dat dit jaar uitzonderlijk al in februari georganiseerd werd, stond helemaal in het teken van 800 jaar Hoogstraten. Zo waren er o.a. levensechte middeleeuwse ridders uitgenodigd. Vooral de jongens, maar ook de vaders, waren sterk geïnteresseerd. Als de juf in de klas zal vertellen over Jan van Cuyck en de andere bewoners van het Gelmelslot, zullen ze zich toch een duidelijker beeld kunnen vormen. Meteen was het een uitstekende publiciteit voor “Vivat Hoogstraten” op zaterdag 24 en zondag 25 april. Ook dan zullen er zulke figuren in het dorp aanwezig zijn. Als die figuren de kinderen

even goed kunnen begeesteren, zal ook dat heel attractief, interessant en leerzaam zijn. Aansluitend bij Begijntjes-laat-besluit hadden de kinderen van het eerste leerjaar heel veel geleerd over het begijnhof. Bij juf Myriam stond een maquette die de kinderen zelf gemaakt hadden en bij meester Dirk stond de prachtige maquette gemaakt door Staf Krols. De kinderen van het tweede leerjaar leerden niet alleen over het begijnhof, maar ook over het Knechtjeshuis en hoe het Frans Peeters in dat jongensweeshuis verging. Naast hun zelfverzonnen prehistorische grotte-

Goede geburen Na het feest van Begijntjes-laat-besluit bleven er heel wat mooie attributen over waarin heel veel tijd was gestoken. Het gebuurte Westhoek vond het zonde om die zo maar weg te gooien en schonk ze aan de gemeenteschool. Terwijl het gebuurte 40 jaar bestond, vierde de gemeenteschool het 25-jarig bestaan van de kleuterschool. Met enkele kleine ingrepen kan de verjaardagstaart nu een heel schooljaar te pronk staan. Hoewel het toen groot feest was in het winnende gebuurte, had het dansen rond de terp toch niet veel succes. De kinderen kennen de dansjes niet meer en de groteren kunnen ze niet meer aanleren. Goede buren hebben daar wat op gevonden. Toen Jes Proost (zong vroeger nog bij Mairan) volksdansen kwam aanleren in de school, sloten hierbij enkele mensen van het gebuurte aan, zodat zij die verder kunnen leren bij het volgende kinderfeest. Op die manier kan een folkloristische traditie verder gezet worden. keningen toonden de kinderen van het derde en vierde leerjaar de door hen bewerkte foto’s die ze maakten over Hoogstraten. Ze toonden ook de resultaten van de workshops, die in het teken stonden van de geschiedenis, de folklore en de tradities van Hoogstraten. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar maakten o.a. een videofilm “flits door de tijd”. Op een grappige manier passeerden ze langs verschillende periodes uit de plaatselijke geschiedenis. De leerkrachten begeleiden de activiteiten in ‘historische’ kleding en het oudercomité verzette weer bergen werk. Ook voor hen was het een hectische periode met de winterwandeling, het grootouderfeest, de fruitbedeling, het schoolfeest en tenslotte nog een pannenkoekenfeest. (JV/red)

Project gezondheid HOOGSTRATEN - Het Klein Seminarie van Hoogstraten organiseerde voor de leerlingen van het tweede jaar een projectdag rond gezondheid. Het normale lessenpatroon werd doorbroken om aandacht te besteden aan gezondheid in het algemeen. De dag werd alvast heel gezond begonnen met een uitgebreid ontbijt. De leerlingen kregen in hun eetzaal een ontbijt aangeboden met uitermate gezonde ingrediënten. Het bracht de leerlingen in ieder geval al in de stemming voor de lessen rond allerhande thema’s die gelinkt kunnen worden aan een gezond leven. De leerlingen konden ook deelnemen aan een aantal workshops. De zumba-lessen hadden heel veel bijval. (AO)

46 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 46

29-3-2010 9:38:35

I s k e i f G d b


n

k n

t

hoogstraten

Gezocht: NONNEN Onze redactie is op zoek naar foto’s van kloosterzusters (met of zonder leerlingen, patiënten, e.a.) die in het verleden actief waren in onze gemeente (Hoogstraten, Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel). Heb je zulke foto’s? Graag zouden wij dan een kopie van deze foto’s willen maken. Geef ons een seintje en we maken een afspraak. De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, tel. 03 314 55 04 of via e-mail: info@demaand.be Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Wat ruist daar in Den Hoftuin? GROOT-HOOGSTRATEN - Begin maart verscheen het alweer derde nummer van Den Hoftuin, hét blad over Hoogstraats (Erf)goed. Eerst dompelt het erfgoeddossier u onder in de geschiedenis van de Hoogstraatse telefoon, met onder meer een tof interview met Gisella Knaepkens en Suzanne Jespers, twee vroegere telefonistes. Daarna voert men u mee naar Meer, waar de geschiedenis en de herbestemming van het klooster worden toegelicht. Dan zijn er de vaste rubrieken als ‘de wilde architect’, ‘Vroeger en nu’ en ‘De erfgoedpoezie’. En voor de rest variëren de artikels van auto’s, over wielerterrorisme tot en met ruimtelijke ordening. Den Hoftuin, want u leest toch ook? (Meer info? horstendries@ hotmail.com) (dh/red)

Eerste Belgische groene paprika HOOGSTRATEN Op maandag 22 februari bracht Veiling Hoogstraten de eerste groene paprika’s van het nieuwe seizoen aan de klok. Deze groene paprika’s, die onder het Flandrialabel in de markt gezet worden, komen uit de serre van trotse teler Jos Oostvogels. Klant Scherpenhuizen uit Eindhoven (NL) drukte de eerste dozen af voor 2,26 e / kg. Het totale aanbod bedroeg 319 dozen van 5 kg. Veiling Hoogstraten ziet het totale paprikaareaal in 2010 met bijna 30% groeien, zodat het totale areaal ongeveer 64,4 hectare bedraagt. 70% van deze paprika’s worden behandeld via het unieke centraal sorteren systeem. De groei - die zich vooral in de groene situeert - is enerzijds te danken aan de uitbreiding van een aantal

bestaande bedrijven; anderzijds zijn er ook een aantal nieuwe telers die hun vertrouwen in Veiling Hoogstraten stellen. De veiling heeft er alle vertrouwen in dat deze hoeveelheid - samen met de collega-veilingen in Lava - succesvol in de markt zal kunnen gezet worden. Veiling Hoogstraten is een telervereniging met ruim 450 leverende leden en commercialiseert voornamelijk aardbeien en glasgroenten. In 2009 werd een omzet gerealiseerd van 119 miljoen euro. Veiling Hoogstraten is geassocieerd met zes groenten- en fruitveilingen, verspreid over België, in de coöperatieve vennootschap LAVA cvba. LAVA beheert het Belgische groenten- en fruit keurmerk Flandria®. Veiling Hoogstraten realiseerde met Flandria® producten zoals tomaten (los en tros), paprika en komkommer een omzet van 54 miljoen euro. Bijna 24.000 ton aardbeien, met een productomzet van 64 miljoen euro, werden gecommercialiseerd onder het merk Hoogstraten®. Deze top-5 is goed voor 97 % van de totale omzet van Veiling Hoogstraten. (js)

Vijf jaar Landelijk Dienstencoöperatief GROOT-HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van het Landelijk Dienstencoöperatief gebruikten de huishoudhulpen hun poetsmateriaal voor één maal voor het maken van kleine kunstwerken: kleurrijke composities van 30 x 30 cm. Al die werkjes, gemaakt in een 250-tal ateliers, worden verzameld en gaan een

groot kunstwerk vormen. Op Vlaams niveau is het Landelijke Dienstencoöperatief werkgever voor meer dan 1600 mensen. Een 150-tal daarvan werken voor het regio­kantoor Hoogstraten, voor klanten uit een regio die zich uitstrekt van Malle tot Turnhout, Ravels en Hoogstraten.

-

, .

n n . n t

n n

e

In 1888 werd naast de toenmalige jongensschool in de Gelmelstraat een nieuw postkantoor gebouwd. In 1924 richtte de ‘BTT’ er de eerste Hoogstraatse telefooncentrale in op, die in werking bleef tot 1964. Op de foto uit 1946 Georges Desaert en Raymond Gommers, die toen samen met o.m. Julia Van den Heuvel en Flor Lauryssen de telefoons bedienden. (Archief: wed. Flor Lauryssen)

Eén poetsman en een van de poetsvrouwen van het kantoor Hoogstraten leggen de laatste hand aan een klein kunstwerkje, dat samen met die uit andere kantoren een groot werk gaat vormen.

APRIL 2010 - 47

DHM_april_300.indd 47

29-3-2010 9:38:36


WORTEL

Lambert Snyers stopt er mee

Het 25ste en laatste startschot Op zaterdag 24 april om 13 uur geeft Lambert Snyers voor de 25ste en laatste maal het startschot van een wielerkoers voor vrouwen. En voor het eerst draagt de koers de naam “Grote Prijs Sabine Snyers”, als herinnering aan de eerste koers die ingericht werd toen de dochter van Lambert nog deel uitmaakte van het peloton. Willy Van Springel zag haar rijden en zei: “Daar zit iets in, die kan fiets rijden”. Iets later kwam hij hier aan met een koersfiets van een zus van hem die in verwachting was en niet meer mocht rijden. We lieten haar inschrijven en in de eerste wedstrijd eindigde ze al 12de. In de tweede koers bij de eerste tien. De moeder van ons Hild (Hild Govaerts, de vrouw van Lambert / red.) vond dat ze beter materiaal verdiende en Sabine kreeg van haar een nieuwe koersfiets, een van de eerste in het vrouwenpeloton met van die klikpedalen.

DHM: En elk jaar organiseerden jullie het provinciaal kampioenschap? Lambert: De laatste jaren niet meer. Nu wordt het georganiseerd in Malle, ook al voldoet dat parcours niet aan de eisen die men ons oplegde. Hier kwam men het parcours verkennen en moest een ronde minimum 7,2 km lang en voldoende breed zijn. In Malle is één ronde amper 3 km lang en is de baan soms maar 2,5 meter breed. Ik weet het niet, maar misschien kan dat omdat er iemand van de wielerbond in de organisatie zit. De koersen die wij toen inrichten waren 90 km lang, wat vrij veel is. Dat was ook op vraag van de Belgische coach. Een week na Wortel reed de nationale vrouwenploeg, waar Sabine deel van uitmaakte, de Tour de l’ Aude en dan kwam men met de ploeg naar hier voor de laatste voorbereiding.

Zoals bijna alle wielerwedstrijden in de fusie Hoogstraten werden de koersen die Lambert in al die jaren organiseerde officieel ingericht door De Lustige Wielrijders. Jarenlang, al vanaf het eerste of het tweede jaar, bracht hij elk jaar opnieuw het provinciaal kampioenschap dames naar Wortel. Maar we beginnen bij het begin.

DHM: Dat is 25 jaar geleden en voor u het moment om een eerste koers in te richten. Lambert: Ja, aanvankelijk een koers voor nieuwelingen, later voor juniors en uiteindelijk voor dames elite internationalen. We gingen mee met de categorie waarin ons Sabine reed. We organiseerden ook altijd op het einde van april. Het laatste weekend voor haar verjaardag en dus ook voor dat ze van categorie moest veranderen. In het begin waren de kleedkamers, waar je als inrichter voor moet zorgen, nog in de loods waar nu de bandencentrale Van Hasselt is. Dan moesten we schutsels en zo aansleuren. Later werd het beter toen we naar de sporthal van de school konden uitwijken.

DHM: Wanneer en hoe beslist een 15-jarig meisje om te gaan koersen? Lambert: In die dagen was er in Hoogstraten een soort “allround sportdag”en daar was ook een tijdrit bij. Ons Sabine zou daar aan deelnemen. Ik had hier nog een oude koersfiets staan, gemonteerd op rollen. Een fiets die ik ooit nog gekregen had van Nelles Buyckx. Ons Sabine eindigde tweede in die tijdrit, waaraan ook mannen deelnamen.

DHM: Waren er veel koersen voor vrouwen? Lambert: Normaal maar een per weekend over gans het land. Nu is dat trouwens nog zo. Je had dus geen keuze. Wij reden met Sabine gans het land door: van Diksmuide naar Spa, van aan de kust tegen de Franse grens tot in Luxemburg. In de streek hier zijn er nooit veel ­vrouwenkoersen geweest. In Minderhout ooit één, in Loenhout één... Nu zijn er in gans de provincie een vijftiental.

Lambert Snyers

Ook moeder Hild Govaerts volgde jarenlang bijna alle koersen van Sabine.

DHM: Wie richtte die 25 koersen in, ik hoor je spreken van “we”. Lambert: Officieel organiseerde de “Supportersclub Sabine Snyers” de koers en ik kon de dag zelf ook altijd rekenen op een grote groep trouwe helpers, signaalgevers enz. Er zijn er een

Laatste koers op kermismaandag?

D c t o t S W g d

O

WORTEL - Ook het Sportcomité, op 14 juni 1962 opgericht door ­wijlen Juul Noeyens, stopt er mee. Die beslissing werd bij meerderheid genomen tijdens een algemene ledenvergadering op 18 december vorig jaar. Zes van de acht aanwezigen, waaronder voorzitter Ludo Verschueren, secretaris Jef Meyvis en penningmeester Raf Horsten, houden het na kermismaandag in juli voor bekeken. Of er met de kermis nog gekoerst wordt in Wortel hangt af van Marcel Van Ammel en Marcel Sterkens. Vooral de eerste maakt zich sterk dat hij een nieuwe groep vrijwilligers bij elkaar kan brengen. Afwachten dus.

48 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 48

a h V i v w

29-3-2010 9:38:41

W a n n m d

I n b d m b v p k

V k b


t

t

g

d

WORTEL

Over zijn politieke carrière “Ik heb twee legislaturen of 12 jaar in het vast bureau van de OCMW raad gezeten. Volgens mij kun je daar veel beter en nuttiger werk doen dan in de gemeenteraad. Daar kan je echt werken en dat kun je in de gemeenteraad veel minder. Daar moet je, zeker tijdens de raadszittingen, veel meer de lijn van de partij volgen. Je kan en mag er je eigen mening niet geven en dat zou voor mij heel moeilijk geweest zijn. Als ik mijn gedacht heb, heb ik mijn gedacht. In de OCMW raad kon dat wel. Ik kon altijd heel goed opschieten met toenmalig OCMW voorzitter Rik Michielsen, ook al was die van een andere partij. Rik zou NOOIT een belangrijke beslissing genomen hebben zonder mij te bellen. NOOIT. En dan is het aangenaam werken. Dan is politiek plezant en kan je constructief goed werk leveren.

m n

-

aantal die vanaf het eerste jaar, 25 jaar lang, geholpen hebben: onze Frans, Frans Bulinckx, Rik Verschueren, Jos Van Bavel, Marcel Govaerts… ik noem liever geen namen. Ik kan er alleen maar vergeten. Maar al het andere werk deed ik zelf en wees gerust: er komt nogal wat bij kijken.

r

-

De supportersclub floreerde enorm. Ooit telde de club meer dan 300 leden en moesten we voor het teerfeest uitwijken naar zaal Pax in Hoogstraten omdat het Casino en de parochiezaal van Wortel te klein waren. Spijtig dat we geen archief aangelegd hebben. We dachten er gewoon niet aan. We hebben bijna geen foto’s, niet van de supportersclub, noch van de organisaties zelf of de deelnemers hier. Ooit waren hier de Olympische kampioen, de

Sabine Snyers maakte jarenlang deel uit van de nationale damesploeg. In Wortel behaalde ze de provinciale titel ook al eindigde ze tweede achter de Nederlandse Olympische kampioene Monique Knol en voor Godelief Jansen en Ursula Douwe . wereldkampioen en zeven nationale kampioenen aan de start…. toch spijtig dat daar geen foto’s van zijn. DHM: Hoe lang heeft Sabine gereden? Lambert: Iets meer dan 10 jaar, tot ze in verwachting was. Dan is ze natuurlijk gestopt. Hoewel, zo natuurlijk is dat niet…. de vrouwen uit het Oostblok bleven nog een aantal maanden rijden als ze zwanger waren. Zwanger zijn werkt als doping. Maar we hebben mooie momenten meegemaakt. Alle koersen volgen in binnen- en buitenland. De Tour de l’ Aude of de ronde van de EEG. Meestal met een mobilhome. Soms met zes supporters in een mobilhome van vier personen. En stel je er niet te veel bij voor: je zit niet in toeristische centra en cafés zoals wij die hier kennen vindt je niet op veel plaatsen. Geen braspartijen dus.

DHM: Veel organisatoren stoppen ermee bij gebrek aan publieke belangstelling Lambert: Ja, ik heb het aantal toeschouwers ook zien afnemen in de loop der jaren. Als je oude persknipsels bekijkt stond er veel meer volk langs het parcours. Dat heb je nu niet meer. Vooral in de beginjaren was hier echt veel, heel veel volk. Maar zelfs de laatste jaren mochten we nooit klagen. We hadden altijd veel deelnemers aan de start en die brengen toch hun supporters mee. Met altijd bijna meer dan honderd vetrekkers aan de start. Dan heb je volk. Een tiental nationaliteiten aan de start, met ploegen uit Litouwen enz. was echt geen uitzondering. Maar het is goed geweest. Beter te vroeg stoppen dan te laat. Toen Sabine stopte met koersen viel ik wel in een zwart gat. Dat geef ik toe. Nu zal het nogal meevallen. (fh)

Muziekavond met een nieuwe dirigent WORTEL - Na een bewogen 2009, met veel aandacht en energie in de zoektocht naar een nieuwe dirigent, kan de brassband van Wortel er nu weer helemaal voor gaan tijdens hun jaarlijkse muziekavond. Nu onder leiding van hun nieuwe dirigent Jan De Maesseneer.

luisteren, mag u een zeer gevarieerd programma verwachten met zowel populaire nummers als concertwerken en voor het eerst in jaren meerdere solisten. De brassband en hun nieuwe dirigent hopen dat

ze u dan ook mogen begroeten op deze avond die doorgaat op 10 april 2010 in de parochiezaal “Tref Punt” Wortel. De aanvang van het concert is voorzien om 20.00 uur en de inkom is zoals ieder jaar gratis. (DO/FH)

In de zomervakantie is deze in onze regio tot nog toe onbekende dirigent gestart als nieuwe bandleader. En sindsdien is er hard gewerkt aan de basis van de band. Jan heeft samen met de muzikanten geprobeerd de typische ronde brassbandsound te creëren. Ook de muziekstijl is sterk veranderd, er staan meer concertwerken op het programma en ook vrolijke bekendere nummers komen nu meer aan bod. Voor diegene die elk jaar naar onze muziekavond komen zal het verschil dan ook duidelijk hoorbaar zijn. Maar ook als u voor het eerst komt

APRIL 2010 - 49

DHM_april_300.indd 49

29-3-2010 9:38:43


wortel

Prins carnaval regeerde over Wortel

M k D E P k

P o s d s f m e

WORTEL - Niets dan vrolijke gezichten tijdens de carnavalsstoet te Wortel en zo hoort het ook. Om te weten wat de organisatoren zelf denken van de editie 2010 pakten wij na afloop Dave Onincx bij zijn vermoeide kraag. En? Dave Onincx: Laat me eerst zeggen dat we met Brassband heel tevreden zijn over de opkomst, zowel op zaterdag voor het kindercarnaval als op zondag bij de stoet en ’s avonds. Het kindercarnaval is en blijft een gevestigde waarde in de regio. Alle kinderen zijn mooi verkleed en we mochten dit jaar ook een groep chiro jongeren uit een nabijgelegen dorp en kinderen van de Slinger begroeten. . Op zondag waren er iets minder wagens, maar dat zorgde meteen voor een vlot verloop van de stoet. Iets minder maar beter afgewerkte wagens

En als het brandt!! WORTEL - In het kader van het schooladoptieplan, dit is een reeks lessen die de wijkagent aan de leerlingen geeft van het 5° en 6° leerjaar, werd op donderdag 4 maart in de lagere school De Wijsneus een les gegeven over brand en wat te doen bij brand. Deze les werd gegeven in samenwerking met de brandweer, gezien deze mensen veel meer over de materie kunnen vertellen en zelfs zaken vanuit de praktijk kunnen laten zien. In de klas hingen de leerlingen aan de lippen van de brandweerman en de wijkagent en waren zeer geboeid door het onderwerp. Ook de proefjes van een brandende kaars onder een glas die dan dooft bij gebrek aan zuurstof vonden de leerlingen interessant maar vooral de proef die buiten op de speelplaats doorging, namelijk het blussen van een brandende frietketel, deed hen nadenken over de gevaren van vuur. (fh)

en dat is zeker positief. Langs het parcours waren er opvallend veel mensen aanwezig die genoten van de stoet en van de eerste zonnestralen. Het bal na de stoet trok zowel in de zaal “ouders met kinderen” als in de tent weer veel volk en het is nog altijd leuk te merken dat de jeugd zich nog altijd kan amuseren op een bal met carnavals- en feestmuziek. Om 1 uur ’s nachts was het afgelopen en verlieten de laatste feestvierders de tent. DHM: En alles goed en ordentelijk verlopen. Dave Onincx: Zeker. We hebben ook dit jaar weer verder gewerkt aan de veiligheid, onder andere door het afschermen van de wielbasis van de wagens en alcoholcontroles voor en na de

stoet. Alle chauffeurs bliezen “negatief” wat een zeer “positief” resultaat is. Wij als organisatoren steunen deze maatregel voluit. Maar we blijven voorstander van het toelaten van het verbruik van alcohol op de wagens, uiteraard op uitzondering van de chauffeurs van de wagens. Op andere plaatsen waar men een verbod of een maximum hoeveelheid drank per wagen invoert worden de deelnemers vaak op andere manieren “bevoorraad”. Men ziet er dat de wagens stoppen om langs de kant van het parcours te gaan drinken of dat men drank aangereikt krijgt door vrienden en kennissen langs het parcours. Maar nogmaals, we blijven op een positieve manier meewerken om carnaval veilig te maken of te houden. (fh)

Carnaval – tombola WORTEL – De winnende nummers: 1): 11287, 2): 11262, 3): 11348, 4): 10177, 5) 14000, 6): 13947, 7) 11343, 8): 10589, 9): 11725, 10) 11213, 11) 13990, 12): 11706, 13): 10064, 14):. 13783, 15): 11766, 16): 10207, 17): 13659, 18): 13866, 19): 13540 en 20) 10113. De prijzen zijn af te halen bij Rob Goris, Kerkveld 11, nà 18 uur, tot en met vrijdag 30 april.

• er een boerderij uit Wortel nu te bewonderen is in Bokrijk? • Wortel vroeger wel 27 cafés had? • er op twee verschillende plaatsen in Wortel een gemeentehuis is geweest? • er vroeger nog boomkes stonden op De Boomkes? • de gemeente Wortel begraven ligt aan De Guld en dat je het graf nog kan bezoeken? De leerlingen van de derde graad weten dit nu allemaal. Ze vergeleken hun dorp van vroeger en nu door er een knappe potloodtekening van te maken. Hopelijk zit er een winnaar tussen. (AM/IV/red)

50 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 50

D

D w m 3 m z k

O s o k a G

D

Wortel, weet je nog? WORTEL - Ter voorbereiding van de tekenwedstrijd rond 800 jaar Hoogstraten werkten de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar rond de geschiedenis van Wortel. Daarvoor werkten we met foto’s uit het boek ‘Wortel, weet je nog?’ dat het oudercomité lang geleden maakte. Na een speurtocht door de school en een geschiedkundige wandeling kwamen heel wat interessante weetjes aan het licht. Wisten jullie trouwens dat … • het kasteel van Hoogstraten vroeger op Wortels grondgebied stond? • de kerk van Wortel één van de eerste kerken van deze omstreken was?

Z m g t b m t g h k d d d

29-3-2010 9:38:44

D d m


n n n n g

m e m f n

m

n

meersel-dreef

“Windkracht 6” MEERSEL-DREEF - Een succesvolle uitvoering van het project door kinderen uit het 3e en 4e studiejaar van de lagere school van MeerselDreef en groep 5 en 6 van de basisschool Galder en door de fanfare Voor Eer en Deugd. Donderdag 11 maart om 19 uur was het zo ver. “Bij de Paters” in Meersel-Dreef zaten 42 kinderen opgewonden en vol spanning klaar voor de start. Precies een week daarvoor waren de 4 groepen onder begeleiding van juffrouw Katrien (Meersel-Dreef) en juffrouw Marjolein (Galder) voor de generale repetitie gekomen. Het was een druk spektakel. Hans Aernouts, de dirigent van de fanfare Voor Eer en Deugd, kreeg de kinderen met moeite in het gareel. Er moesten dus eerst enkele afspraken worden gemaakt. Zo sprak de dirigent met de kinderen af dat ze met het gezicht naar hem moesten blijven zingen en niet steeds omkijken naar de muzikanten die achter hen zaten of naar de buurman of buurvrouw, dat ze 50 cm afstand tussen elkaar moesten bewaren en als de dirigent sprak moesten de kinderen stil zijn. “Kijk naar mij en luister goed”, was zijn verzoek. Met de handen naast het lichaam goed in- en uitademen en tegelijkertijd beginnen en stoppen op het teken van de dirigent. Dat dit niet meeviel bleek wel toen de dirigent afsloeg en meerdere kinderen vrolijk door bleven zingen.

weken geoefend op school met het lespakket van Windkracht 6. Nadat de fanfare “Voor Eer en Deugd” het eerste liedje had ingezet, begonnen de kinderen vol overgave te zingen op teken van de dirigent. Na het eerste liedje kwam er een verrassing binnen lopen: meneer Van Fare (Jeroen Scholten) kwam te voorschijn met een grote bas in zijn armen waar hij zo erg mee zwaaide dat hij op een haartje na de lampen aan het plafond kapot sloeg. Hij zag er precies zo uit als de meneer op de DVD van Windkracht 6. Hij nam meerdere keren het stokje over van de dirigent om alle instrumenten voor te stellen zoals de koperblazers, de houtblazers en de slagwerkers. Met zijn capriolen bracht meneer Van Fare niet alleen de kinderen keer op keer aan het lachen maar ook de ouders en de oma’s en opa’s. Het was een vrolijke bende. Nadat alle liedjes ten uitvoer waren gebracht

door de muzikanten en het kinderkoor begon de muziekbingo. Er werd een groot zwart gordijn voor het podium gespannen en de kinderen kregen een bingokaart. Per instrument was er een solist die een solowerkje ten gehore bracht achter het gordijn en konden de kinderen bij het herkennen van het instrument het plaatje aankruisen op hun bingokaart. Na het uitreiken van de prijzen konden kinderen zelf alle instrumenten uitproberen. Iedereen was het erover eens dat het een gezellige en leerzame avond was geweest. Een aanrader voor iedere basisschool.

Doe jij ook mee? Het doel van het project is meer jongeren van de basisscholen enthousiast te maken voor blaasmuziek en slagwerk. We hebben geconstateerd dat er veel muzikaal talent zit in Meersel-Dreef en Galder/Strijbeek. Ook al was jij er deze avond niet bij, ben je oud of jong, meldt je aan of bel voor meer informatie voor een meekijk of proefles. (BD/JJ) Voor België : Bert Damen 03.315.721. 63 Voor Nederland : Marlène Kox 00.31.76.596.18.06.

De taal van de dirigent Daar een dirigent niet steeds hardop kan roepen wat er moet gebeuren geeft hij aanwijzingen en maakt gebaren met zijn armen en handen. Als hij 3 vingers omhoog steekt wil dat zeggen dat de muziek na 3 tellen vooraf begint. Hard zingen zijn grote gebaren en zachtjes zingen zijn hele kleine gebaren. Op het moment dat er een vinger de lucht in schoot en een meisje vroeg of ze permissie kreeg om naar het toilet te gaan en de dirigent voor akkoord knikte schoot de hele meute van de bank af en verdween met veel lawaai richting toilet. Geduld is een schone zaak.

De uitvoering De zaal zat vol met de opa’s en oma’s en ouders die naar hun (klein)zoon of (klein)dochter kwamen luisteren. De kinderen hadden tenslotte 6

“Windkracht 6” in actie: kom jij ook bij de Fanfare ?

l

-

d

u r n .

APRIL 2010 - 51

DHM_april_300.indd 51

29-3-2010 9:38:46


meersel-dreef

Maria zangkoor zingt en laat zingen MEERSEL-DREEF - Naar jaarlijkse gewoonte bracht het Maria zangkoor van Meersel-Dreef op de feestdag van Maria Lichtmis een zangnamiddag in het rusthuis te Hoogstraten. Op het repertoire stonden bekende kerkliederen, waarbij de bewoners van het rusthuis hun best deden om mee te zingen. Na de koffiepauze en een praatje met oude bekenden, werkten men het muzikale programma verder af met nog verschillende meezingers. Tot slot van deze gezellige namiddag, was er nog een kleine verrassing voor de bewoners van het rusthuis. Men had voor iedereen een lichtgevend kaarsje en een boeketje bloemen meegebracht, als herinnering aan O.L.V. Lichtmis. Zeer tevreden voor de gezellige namiddag nam men daarna afscheid, en voor volgend jaar is de afspraak al weer gemaakt. (JG/JJ)

U d Broeder Xavier dirigeert het Maria-zangkantoor voor de bewoners van het rusthuis.

Iets anders ? Iets anders! overkant plaats hebben moeten maken voor een appartementsgebouw. Moderne tijden zijn niet altijd mooie tijden. In de tuin komt er nog een zaaltje voor 75 mensen, dat kan afgehuurd worden voor familiereünies, communiefeesten, congressen, enz. Verder zal barbecueën eveneens tot de mogelijkheden behoren. Tevens wordt er nog een achterterras en een kinderspeeltuin aangelegd, zodat ouders met een gerust gemoed kunnen tafelen of terrassen terwijl het kleine grut aan het ravotten is. De officiële opening volgt nog in de lente, maar het concept kan zeker als geslaagd worden genoemd. (JJ).

Laura Rastovac staat klaar om U te ontvangen en te bedienen in haar nieuwe zaak “Iets Anders”. Genieten van (h)eerlijk eten en drinken. MEERSEL-DREEF - Meersel-Dreef heeft sinds jaar en dag een traditie van café’s en eetgelegenheden, en dat is niet verwonderlijk want het is en blijft toch een bedevaartsoord waar mensen van heinde en verre naar toe komen. En waar mensen zijn, daar moet dus ook gegeten en gedronken worden. In het huis Dreef 92 was vroeger eetgelegenheid “ ‘t Genoegen “ gevestigd, later werd dit “De Pelgrim” en nu “Iets Anders”. “Iets Anders” is de lunch- en tearoom van de 31-jarige Laura Rastovac, van Kroatische afkomst, maar met een duidelijk Noord-Brabants accent. Zij heeft “criminologie” gestudeerd aan de Erasmus-universiteit en heeft samen met 2 professoren nog een studierapportage gemaakt onder de titel: “De wereld achter de wietteelt”.

52 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 52

Even “google” raadplegen en je kan er van alles over lezen. Maar deze flapuit besliste om het roer om te gooien en helemaal “iets anders” te gaan doen. Vandaar ook de door haar gekozen benaming “Iets Anders”. Je kan er terecht voor een koffietje maar ook voor een drie gangen diner. Alles is bespreekbaar en veel is mogelijk. En, zoals het hoort, veel Belgische bieren. Het etablissement is thans helemaal opgeknapt, met mooie lederen stoelen, zachte sfeerverlichting en open keuken. Er zijn 50 zitplaatsen binnen, maar buiten, als het terras aan de voor- en aan de zijkant (met overkapping) opgeknapt is, zijn daar ook zoveel zitplaatsen. Het blijft jammer dat de koeien schuin aan de

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, Kömmerlingplafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

29-3-2010 9:38:48

M a v b D j t n b v k z V e t m d

D

D v e Z


t

,

n ,

r -

meersel-dreef

Zo maar uit het dagboek ge-p-luk-t (deel 1) MEERSEL-DREEF - Iedereen heeft wel eens gedacht om een dagboek bij te houden, om je gedachten schriftelijk te ordenen en datgene aan het papier toe te vertrouwen wat je anders misschien zal vergeten of juist om het goed te kunnen onthouden hoe het was geweest, omdat je niet altijd op je geheugen kunt blijven vertrouwen. Door de loop van de jaren gaat ook veel (rand-) informatie verloren, en wat is er dan beter om het op te schrijven. Bij de paters van Meersel-Dreef is dat niet anders. Hierbij volgt deel 1, met dank aan de auteur ervan.

Uit het dagboek van de paters en de grot te Meersel-Dreef Met de meimaand in het zicht, zal niemand er aan twijfelen, dat dit jaarlijks gebeuren niet onverlet kan voorbijgaan aan het klooster en zijn bewoners. Die voorbereiding begint zo wat met de nieuwe jaaragenda. Eenmaal als het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan en de overgang van oud naar nieuw is uitgefeest, komen de eerste aanvragen binnen. De verstandigsten, die willen zeker zijn van een vrije datum en uur voor hun bedevaart, komen bijtijds aanbellen. Want iedereen vindt dat zijn bedevaart de voornaamste is en zo is het ook. Voor elke organisator is zijn bedevaart de beste en de belangrijkste. En wij van onze kant trachten hen eveneens het beste te geven. Hier en daar moeten we soms een beetje aanpassen. Met een dosis goede wil valt het meestal best mee.

De bedevaarten De bedevaarten in de meimaand zijn ook, stuk voor stuk, overtuigde en aangename groepen, enthousiast en toch vredig en rustig. Ze zijn heel anders dan de gewone kerkgangers.

De H. Mis in de grot van het Genadendal in vervlogen tijden, toen de bedevaarders nog massaal knielden. Lang tevoren hebben ze deze tocht voorbereid. Meestal zijn er in elk dorp, gemeente of vereniging, een paar promotors die het elk jaar op zich nemen de reis per autobus, met de auto of met de fiets, als het niet te ver is, te organiseren. De bedevaarders zelf zijn sterk gemotiveerd. Het is niet zo maar een uitstapje van de bejaarden naar een of ander koffiefabriek waar hen een extra geurig kopje koffie worden geserveerd of een uitstapje naar een schoonmaakbedrijf waar hen het beste reinigingsmiddel wordt aangeprezen en/of aangesmeerd, maar eenmaal thuis ondervinden ze dat het werken blijft, evenals vroeger aan de schoonmaak. Kortom deze groepen zijn een fijn en aangenaam publiek. Ze brengen steeds een speciale sfeer met zich mee.

Aan de grot leven en zingen ze vol enthousiasme mee in de viering. Het zijn immers bedevaarders. Het woord spreekt voor zichzelf. Ze bidden en zingen aan de grot, tijdens de gebedsdienst, met volle overtuiging. Dat is het eerste deel: “bede-“. Maar die “-vaart” komt er bij. Het zijn mensen die er vaart achter zetten. Ze zijn gekomen van heinde en verre met als hoogtepunt de grot, een gebedsmoment bij Maria, maar tevens hebben ze nog een ander programma af te werken. Ze willen nog verder “varen”, naar andere plaatsen, naar andere bezienswaardigheden. Daarom is het soms moeilijk om hun vooropgesteld tijdschema te volgen, te veranderen of aan te passen. Meestal lukt het wel. Er zijn tenslotte altijd meer oplossingen dan problemen. (wordt vervolgd - PL/JJ)

APRIL 2010 - 53

DHM_april_300.indd 53

29-3-2010 9:38:49


meersel-dreef

Metamorfose in de Markweg MEERSEL-DREEF - De Markweg heeft na de kapping van de kastanjebomen vanaf de Dreef tot aan de Kemelsbrug al zijn charmes verloren. Zo’n mooie met bomen omzoomde straat, die uitgeeft in het centrum van een dorp, nodigt uit om naar de Mark te wandelen om daar via het fietspad een ommetje te maken. Het spreekwoord zegt: boompje groot, plantertje dood, maar deze bomen hebben zelfs niet de kans gekregen om te volgroeien. Dus mannen van de groendienst: we kunnen bijna niet meer wachten tot jullie nieuwe gezonde bomen aangeplant hebben, want de Dreveniers wachten erop. (JJ)

Zomer 2009: deze groene Markweg is voorlopig naar de geschiedenisboeken.

Winter 2010: de huidige naakte Markweg, ontmanteld van zijn kastanjebomen.

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s

M R d o n H s D p a H

" a

huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty

M D n e V t D d r w a g T P d d t D k 9 d

Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand 54 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 54

M A w E i t z n D g g E a A v f A h k B d

29-3-2010 9:38:52


n

meersel-dreef

Redacteur GVA wordt 50 jaar MEERSEL-DREEF - André Oomen, ofwel AO als redacteur van de Gazet van Antwerpen, werd 50 jaar. En zoals dat in de Noorderkempen de gewoonte is, stond ook zijn voortuin vol met spreuken en teksten over zijn Abraham-worden of Abrahamzijn, afkomstig van zowel vrienden als van kennissen. De ene tekst is al wat vleiender als de andere, zo gaat dat, en hier en daar een steek onder water geven, dat hoort er ook wel bij. Enkelen hadden voor Dréj toch wel een originele attentie in elkaar gezet. Als redacteur van de Gazet van Antwerpen, in de volksmond ook wel “de frut” genoemd, werd zijn functie symbolisch uitgebeeld in de voortuin. Als de pop in de geprakte auto de jarige Abraham moest voorstellen, dan zijn er niet alleen kosten aan de auto. Bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd, en … doe zo voort. (JJ)

Een wreed frut-accident voor de deur van Abraham op Klein Eyssel.

“Via” het werk van Raf Thys MEERSEL-DREEF - Het kunstwerk “Via” van Raf Thys uit 2007, opgericht aan het begin van de parking bij de Paters, heeft nu een plakkaat opgeplakt gekregen met de uitleg van de kunstenaar wat het moet voorstellen. Het bronzen werk op een voet van blauwe hardsteen meet 145 x 90 x 55 cm. De eenvoudige veelzijdigheid van het kunstwerk past perfect in de groene omgeving. ‘t Is toch altijd maar afwachten. Hierbij de tekst van de kunstenaar: "De vier zijden van het beeld zijn verschillende afgietsels van een stuk weg of straat van invalswe-

gen die uit diverse richtingen naar Meersel-Dreef leiden: zandweg, kasseiweg, klinkerweg en asfaltweg. De vier stukken zijn zo gekozen dat de rand van de weg of een spoor van een fietswiel telkens op dezelfde hoogte een lijn vormt zodat rondom het beeld een horizon te zien is. Zo kan je de vier wegen ook zien als vier landschappen." In het beeld zijn de breedte- en lengtegraden van het wereldgradennet ingewerkt , verwijzende naar de plaats waar de afgietsels zijn gemaakt. De liefhebbers van aardrijkskunde kunnen dus aan het werk om dit te verifiëren, maar ik geloof de kunstenaar op zijn woord. (JJ).

Spaghetti-avond van de KLJ MEERSEL-DREEF - De KLJ van MeerselDreef heeft weer een nieuwe activiteit op haar naam geschreven, met name het organiseren van een spaghetti-avond. Verdeeld over twee shiften, kwamen er in totaal toch een 100-tal hongerigen, voornamelijk Dreveniers, spaghetti eten. Voor de leiding was dit alweer een nieuwe uitdaging met bijbehorende ervaring. Het vergde van hen dan ook wel wat organisatie. Het resultaat was een heerlijke avond. Achteraf werd er nog gezellig wat nagepraat en keerde iedereen voldaan huiswaarts. Tenslotte dient ook Rien Aerts (Taverne “Bij de Paters”) bedankt te worden want het was zij die de overheerlijke spaghettisaus voor de KLJ-leiding bereid had. Hopelijk heeft de leiding goed toegekeken hoe het moet. De opbrengst van deze avond dient om het zomerkamp in Essen van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli te helpen financieren, met andere woorden: lekker eten voor een goed doel ! (NR/JJ)

Het kunstwerk 'Via' van Raf Thys: alle wegen leiden naar Meersel-Dreef.

De KLJ was vergeten foto's te trekken van haar spaghetti-avond, of toch niet? APRIL 2010 - 55

DHM_april_300.indd 55

29-3-2010 9:38:57


MEERLE

Open deur onder het Digidak MEERLE – In het kader van de Digitale Week zette Digidak de deur van zijn werking in Meerle wijd open. Digidak heeft als doel het overbruggen van de zogenaamde digitale kloof. Voor veel mensen is het gebruik van de computer nog geen vanzelfsprekendheid. Vermits de computer een steeds grotere rol gaat spelen in de maatschappij, is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich bij te scholen. Digidak helpt iedereen die weinig of geen kennis van computers heeft. Tijdens de vrije oefenmomenten en de initiatielessen kunt u bij Digidak terecht voor uw eerste stapjes op

de computer en het internet. Van april tot en met juni worden er lessen computerwegwijs, internet & e-mail en Word ingericht in de bibliotheek in Hoogstraten en in het buurthuis Hazenweg in Meerle. Sinds de start van Digidak 2 jaar geleden zijn in het buurthuis in de Melkerij in Meerle al ruim tweehonderd mensen op de digitale snelweg geholpen. Van jong tot oud - Frans Lochten is met zijn 84 jaar de oudste – kregen van vele vrijwilligers les om de computer te leren gebruiken. Velen overwonnen zo hun eigen digitale kloof

en zetten zich thuis aan de PC of springen regelmatig binnen in het buurthuis om daar de pc te gebruiken. De huidige Meerlese ploeg – Julia, Nicole, Jos, Ria, Marcel, Jan, Stefan en Guy – staan weer klaar voor een reeks van nieuwe cursussen die weldra begint en alweer volledig volzet is. Wie wil oefenen of eens kennismaken is altijd welkom op maandagnamiddag tijdens de vrije inloop. Er staan zowel bereidwillige vrijwilligers als computers klaar om u over de digitale kloof te helpen. (jaf)

M v a h m e i g v b w w

H z g a D v s e h

O d v m v a g … k

De oudste cursist, Frans Lochten (84), komt regelmatig oefenen op de computers van het buurthuis

Veel Digidakkers van de voorbije 2 jaar kwamen even langs op de Open Deur en werden vergast op een kop koffie en lekkere cake, geserveerd door de vrijwilligers van het buurthuis Melkerij.

Garageverkoop MEERLE – Tijdens de 4e garageverkoop van KWB Meerle april kan je alles tegenkomen wat de mensen op zolders, tuinhuizen en garages hebben gevonden. Dingen die voor hen niet meer van nut zijn, maar nog best een tweede of derde leven voor de boeg hebben. Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfiets die niet meer word gebruikt,… of wat dan ook. Op zondag 11 april van 9 tot 16 uur zetten de verkopers hun garagedeuren open en kan iedereen komen snuisteren in al die leuke of nuttige spullen. Als je daar je gading niet kan vinden, weten wij het ook niet meer. De KWB zorgt vooraf voor de nodige promotie via allerlei kanalen. Op de dag zelf hebben ze een opvallende infostand op het gemeenteplein zodat ze geïnteresseerde kopers de weg naar alle koopgarages kunnen sturen. Info en inschrijven bij Jos Van Bavel, Mgr. Jansenstraat 16, Meerle - tel 03/315.86.70 - e-mail: jos.van.bavel@telenet.be (jaf)

56 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 56

29-3-2010 9:39:00

O m w p o d n b


c

, r

-

n -

e

MEERLE

Klaar voor het wiedewaaien?

Bij ons thuis …

MEERLE – Heb jij het ontwerp voor je vogelverschrikker al klaar? Of staat hij al helemaal afgewerkt in je tuinhuis? Nog niet? Dan is het hoog tijd om er aan te beginnen als je nog wil meedoen met het ‘Vogelverschrikkerfestival’ en het ‘Wiedewaaien’ van KWB en KAV. Doel is dat zoveel mogelijk deelnemers (alleen of in groep, familie, gebuurte, vereniging….) vogelverschrikkers maken en in het straat- en dorpsbeeld van Meerle plaatsen. Hieraan wordt er een wedstrijd gekoppeld en een fietstocht, wiedewaaien genaamd.

… nagels kloppen en modder

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Hoe gaat het in zijn werk? Deelnemers schrijven zich in en zetten hun vogelverschrikker op een goed zichtbare plaats: in de voortuin, op het veld, aan de muren of in de vitrines overal in Meerle. Dit gebeurt in de loop van de maand mei, hun vogelschrik mag dan een tweetal weken blijven staan. Vogelverschrikkers van groepen krijgen een plaats aan de parochiezaal op 9 mei, tijdens het wiedewaaienfestival! Op zondag 9 mei kan iedereen meer gaan Wiedewaaien, dat is al fietsend de genummerde vogelverschrikkers gaan bewonderen door een middel van een routeblad. Je mag er punten voor geven, zodat ’s avonds der winnaar kan aangeduid worden. Zowel de makers van de vogelschrikken (voor de mooiste, de origineelste, …) als voor de puntengevende wiedewaaiers kunnen een prijs winnen. Op de website van www.kwbmeerle.be of www. meerleonline.be staan foto’s van andere dorpen waar al een dergelijk vogelverschrikkerfestival plaatsvond. Je vind er ook regelmatig nieuws over en hoe je kunt deelnemen. Schrijf je nu in om deel te nemen (uiterlijk 15 april). Stuur een e-mail naar vogelverschrikkersmeerle@gmail.com of bel 03/315.92.09 – GSM 0472/53.38.29

Bloedinzameling MEERLE - Op 31 maart heeft een bloedinzameling plaats in de voetbalkantine van Meerle. Iedereen die bloed wil geven kan daar terecht van 17.30 uur tot 20.00 uur.

Het is normaal dat kinderen hun ouders nabootsen of nadoen, om niet te zeggen dat ze hen naapen. Daar mijn vader in de schuur thuis regelmatig zat te kloppen en te timmeren, was ik ook dikwijls met hamer en nagels bezig. Ik sloeg ze gewoon in de zandgrond van het erf. Later hebben we er nog heel wat in teruggevonden, verroest en totaal waardeloos. In die tijd bracht Sinterklaas nog geen klopspelletjes, zoals ‘hamertje-tik’. Achter de struiken of bosjes gingen er wel wat de zandgrond in. We speelden veel buiten en hadden altijd water bij de hand want het werd toen nog weggegoten in de moosgoot die naar de sloot vloeide. Het is gebeurd dat ik in de moosgoot speelde met modder als een soort klei om er iets mee te vormen. Op een dag had ik weer met water en modder gespeeld, dat ik niet meer om aan te zien was. Mijn moeder kon me niet meer ‘gewoon’ proper krijgen en zei: ‘Laten we er maar wat emmers water overgieten.’ Daarna, goed gewassen en afgedroogd, mocht ik weer binnen in huis. Dat is toch maar éénmaal gebeurd en ook de enige keer dat ik me zo vernederd voelde. Achteraf herinnerden mijn zussen me aan dat voorval als ik het weer te bont maakte. Als ik er aan denk, krijg ik de rillingen nog over mijn rug. Men zegt: ‘Je leert met schade of schande.’

Frans van de Voort

r

BOEKHOUDING FISCALITEIT

e

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

e

184

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 11 april tussen 14.00u en 16.00u in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan haar 4e Tweedehandsbeurs. Het systeem dat ze hebben uitgedacht staat er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen aan ouders die een koopje

willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Wie graag spullen wil verkopen, kan zich inschrijven bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99 of bij Inge Smeekens, Meerledorp 35 - tel. 03/315.99.01 Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Voor praktische informatie over de te verkopen spullen en voor de regelingen van de verkoop, kijk op www.gezinsbondmeerle.be (jaf)

APRIL 2010 - 57

DHM_april_300.indd 57

29-3-2010 9:39:02


meer

Minderhout wint voetbalquiz van KFC Meer

Tweede Open brouwerijendag

B

MEER – Deze knappe knapen van Minderhout konden zich uitroepen tot de winnaars van de Meerse voetbalquiz in de parochiezaal. (ma)

Nieuwe uitbater

MEER - Op zondag 25 april organiseert de federatie ‘Belgische Brouwers’ de tweede editie van de Open Brouwerijendag. Maar liefst 24 Belgische brouwerijen - waaronder enkele die er in 2008 nog niet bijwaren - zullen die dag tussen 10 en 17 uur de deuren gratis openzetten voor het publiek. Een unieke kans voor de bezoekers om uitgebreid de passie van het brouwen te proeven, letterlijk en figuurlijk. Met méér dan 400 verschillende bieren, is België hét bierland bij uitstek. Elk Belgisch bier vertelt een eigen verhaal dat deel uitmaakt van het regionaal en nationaal erfgoed van ons land. Bier is al eeuwenlang een onderdeel van het dagelijks leven van miljoenen Belgen. Ons nationaal product verdient het dan ook gevierd te worden.

M j e s o H k d l r m d r v M s d t s d A w

Scheldebrouwerij Ook de scheldebrouwerij, Wenenstraat 7 te Meer (Industriezone) zet die dag zijn deuren open.

MEER – Harry Borremans, links op de foto is de nieuwe uitbater van frituur de Eiken. Hij poseert hier broederlijk naast de vorige uitbater Peter, Els en Jan Brokken. (ma)

Gust Hermans: Wij hebben de datum niet zelf gekozen en aanvankelijk waren we niet zo gelukkig met die datum. Maar ondertussen zien we onze opendag meer als een aanvulling bij dé grote dag die 25 april voor Hoogstraten moet worden. Het is de 1ste maal dat we onze deuren openen zetten voor het grote publiek. Op die manier willen we iedereen laten kennismaken met onze manier van werken en krijgt iedereen de kans om te zien hoe een kleine brouwerij in deze tijd er uitziet. We organiseren ieder half uur een rondleiding en nadien krijgen alle bezoekers een gratis consumptie. Al onze bieren zijn die dag op de tap te verkrijgen. Voor de kinderen is er een springkasteel, er is een ruim terras en er staat een frituur om de maag gevuld te houden. Iedereen is welkom op zondag 25 april tussen 10 en 17 uur. Meer informatie over de deelnemers vindt u op: www.openbrouwerijendag.be (fh)

58 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 58

29-3-2010 9:39:05

M l v N e b e


meer

Meerse Bier- en Tiroleravond Brassband Ste.-Rosalia brengt toporkest naar Meer MEER - Brassband Sinte-Rosalia zet zijn feestjaar, de vereniging bestaat 130 jaar, verder met een optreden van de blaaskapel Kemp’ner Musikanten. Het evenement vindt zaterdag 24 april om 20 u. plaats in Zaal voor Kunst en Volk. Het 20-koppige blaasorkest Kemp’ner Musikanten heeft zijn thuisbasis in Tielen en bestaat dertig jaar. Oorspronkelijk was het een Egerländerblaaskapel, in de jaren 90 evolueerde het repertoire naar hoofdzakelijk Zuidmoravische muziek. Het feestcomité van Sinte-Rosalia nodige de groep uit voor een Tiroleravond. In onze regio is deze muziek wat naar de achtergrond verdwenen, zeer onterecht trouwens. Met de Kemp’ner Musikanten haalt Sinte-Rosalia meteen kwaliteit naar Hoogstraten, want de groep is regerend Belgisch kampioen in de topklasse. Bereidt u voor op een avond amusement met muziek van de bovenste plank, in de gezellige sfeer van Zaal voor Kunst en Volk. Alle voorwaarden om te genieten zullen aanwezig zijn.

e 4

Vooraf kaarten bestellen is aangewezen, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen in de zaal. Bestellen kan via: info@toonverboven.be,

GSM 0478 264 865, of via de website www. rosalia-meer.be , ze kosten € 5. (ma)

Boerenbuitentocht

t m ,

MEER – Naar jaarlijkse gewoonte bracht de boerenbuitentocht van de KWB heel wat mensen op de been. De tocht voerde langheen de mooiste plekjes van het Meerse platteland. (ma)

ë t

s

r

f

é

n

g -

Plant een boom MEER – Tussen de Mosten en langsheen de Mark planten leden van Natuurpunt en Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming een houtkant. Het landschap zal er wel bij varen. De fietsende toerist en de natuur ook. (ma)

APRIL 2010 - 59

DHM_april_300.indd 59

29-3-2010 9:39:08


MEER

“Rosalia Brasses On” een succes Brassband scoort met origineel concert

MEER - Met twee keer een uitverkochte Zaal voor Kunst en Volk werd het concert van Brassband Sinte-Rosalia een voltreffer. Het is een eerste hoogtepunt geworden in het feestjaar: de vereniging bestaat 130 jaar. Het was ook geen gewoon concert, maar een heus “cinemaconcert”. De film Brassed Off werd vertoond en de soundtrack werd live uitgevoerd door de muzikanten. Bovendien werden filmfragmenten van eigen activiteiten in de vertoning gemonteerd. Dirigent Bart Van Ossel zette zich voor honderd procent achter het project. Hij haalde het uiterste uit de muzikanten, dat bleek bij de uitvoering van klassiekers zoals bv. Concerto d’ Aranjuez, Florentiner March en fragmenten uit de Willem Tell-ouverture. Bart Van Ossel: “We hebben met

de hele band hard gewerkt aan dit project. De jongste weken waren er een hele reeks extra repetities. Het resultaat was er dan ook naar.” De uiteindelijke montage en de belichting waren in handen van Karel Martens, die ook cineast was. Jan Dufraing zorgde voor de regie en de algemene projectbegeleiding. Bart Van Ossel is vol lof over de samenwerking met dat team. Van de kant van VLAMO, dat het project financieel ondersteunde, waren er eveneens felicitaties. Marc Bogaerts: “Schitterend wat dirigent en muzikanten, het hele team, hiervan gemaakt hebben. Ze zouden het eigenlijk nog een aantal keren meer moeten kunnen uitvoeren.” Voorzitter Jos Brosens had woorden van dank voor alle medewerkers en stelde dat met “Rosalia Brasses On” de Meerse band geschiedenis heeft geschreven. (red)

Antiek- en vlooienmarkt MEER - Ten voordele van Fanfare ‘De Eendracht’ wordt in de Parochiezaal, Donckstraat de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt georganiseerd. Op zaterdag 17 april van 14 tot 18 uur en op zondag 18 april van 9 tot 12 uur is er gelegenheid tot bezichtiging van de antiek- en vlooienmarkt. In voorverkoop worden dan overigens reeds vele geprijsde voorwerpen te koop aangeboden. Op zondag 18 april om 13.30 uur stipt begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal. Heeft U nog materiaal staan voor de vlooienmarkt ? Laat het dan alleszins weten aan één van de volgende personen : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03 315.77.76, Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel 03 315.73.12, Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel 03 315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel 03 315.93.53. Ook in de loop van het jaar is alles welkom en kan U iets laten weten. Alvast dank bij voorbaat en tot in de Meerse parochiezaal. Het loont zeker en vast de moeite om eens te komen kijken …… en te kopen…. (ma)

Tentoonstelling MEER - Naar aanleiding van de week van de amateurkunsten stellen 12 kunstschilders, die hun atelier hebben in de oude melkerij in Meer, hun werken voor het ­eerste tentoon. De tentoonstelling is geopend tijdens de weekends op 1 en 2 mei en 8 en 9 mei van 13 tot 18 uur. De oude melkerij ligt in het centrum van de gemeente: Meerdorp nummer 75. (fh)

M A o p h M t v V e e z G u D F l i r Z h e s v H g w i w V d

Sterke uitbreiding van de varkenssector MEER – Onlangs in het nieuws, de crisis in de varkenssector ? Maar dat is er op het eerste zicht niet aan te zien. Met een groot vraagteken, dus ? Wie rondkijkt ziet in Hoogstraten, Loenhout, Minderhout, Meer .... nieuwe varkensbedrijven oprijzen, en bestaande bedrijven fiks uitbreiden. Tot ongerustheid van wie van het landschap, milieu en de frisse lucht houdt. En wie vooral ongerust zijn, dat zijn de buren. Betalen zij het gelag? Gaat de lentegeur, als die hier nog bestaat, nu definitief tot het verleden behoren ? Is de mestverwerking zo goed onder controle ? En vermijden de luchtzuiveringssystemen de kwalijke ammoniakgeur, zo bekend aan onze streek in lente-tijd ? Het antwoord hierop vind je in de MER (milieueffecten-rapporten) op de websites van www. mervlaanderen.be. Met een simpele zoekopdracht vind je er de bedrijven die in Hoogstraten een aanvraag hebben lopen of een uitbreiding hebben gekregen. (ma)

Zoals u kunt zien aan de paaltjes, verschijnt ook hier een splinternieuw varkensbedrijf. Geniet nog even van dit mooie plaatje van de streek “de oude heide” op de Achteraard te Minderhout. Nabij de E-010 plas. Hoe zit het nu met de bescherming van die open ruimte? Als zelfs de MER hierin geen graten ziet dan is het toch over en uit met het weidevogelgebied en is het wachten tot ook pal in het midden van dit prachtige landschap de eerste bouwwerken verschijnen. (ma)

60 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 60

29-3-2010 9:39:11

M 3 n h z z d w


-

p d

t . n ,

-

n t

.

MEER

Kindertoneel kroon op 60 jaar ’t Heidebloempje MEER - Na het jubileumstuk “Paprika uit Afrika” in november en de quizkomedie “Bij ons zijt ge veilig” in januari, zet ’t Heidebloempje een orgelpunt op het 60-jarig bestaan met het kindertoneel. Om de twee jaar krijgen de Meerse kinderen de kans om hun toneeltalenten te demonstreren, waarmee een mooie traditie van vroeger in ere is hersteld. Verantwoordelijk daarvoor zijn Fonne Brosens en Jos Cools. Zij hebben de algemene leiding en doen ook de regie, wat niet eenvoudig is met zo’n bende dolenthousiaste kinderen. Gelukkig krijgen Fonne en Jos een goede backup van een uitgebreide technische ploeg. De keuze viel op: “Geesten in het kasteel” van Fons Vinck. Zoals de titel al doet vermoeden, lijkt de inhoud een beetje griezelig. Er gebeuren immers vreemde dingen in het kasteel van de Barones, maar zij is zich van geen kwaad bewust. Ze heeft het te druk met haar zangcarrière en het organiseren van feestjes. Vooral ‘s nachts is er geroezemoes en horen we plots deuren dichtslaan. Door de muren heen klinkt het geluid van voetstappen, gefluister en gekreun. Het publiek weet echter van in het begin wat er gaande is. Als het doek opgaat, zwieren er reeds witte figuren over het toneel... Er wonen geesten in het kasteel! Wie zijn deze spoken?! Waarom wonen ze in het kasteel van de barones?!..... Veel vragen dus en die krijgen een antwoord tijdens het laatste weekend van de paasvakantie.

Op zaterdag 17 april om 19.30u en zondag 18 april om 14.30u zullen een dertigtal kinderen het podium van de Zaal voor Kunst en Volk bezetten om het beste van zichzelf te geven. Met zo’n uitgebreide bezetting is het kwestie van op tijd plaatsen te reserveren. Dat kan vanaf 5 april. Voor kinderen tot 12 jaar is de prijs 4 Euro en voor de anderen 6 Euro per kaart, die zoals

Ongerustheid in de Gestelsestraat

MEER – Bewoners van de Gestelsestraat zijn ongerust over de uitbreiding van een kleine 3000 naar meer dan 6000 varkens. Volgens Toine van Gils, van de geburen: “Wij krijgen nu al veel stank- en andere hinder, maar nog eens een verdubbeling, dat is erover. In de hoorzitting op het gemeentehuis, waar Bio-farm haar plannen moest toelichten, werden de zaken veel mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Vooral de buren van het bedrijf zijn de dupe. Wie wil daar later nog wonen ? Zo wil de ondernemer geen luchtwasser, die de ammoniak uit de lucht haalt, installeren. Kostenbesparing voor hem, maar ten koste van wie ? Onze lijst van bezwaren is lang en hopelijk wordt ernaar geluisterd. “

steeds vooraf te koop zijn bij Stan en Emelie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 ( 03/315 83 44 ). Belangrijk bij het reserveren is ervoor te zorgen dat de kleinere kinderen beter in de voorste helft van de zaal geplaatst worden, terwijl de achterste helft eerder voor de volwassenen is. Dan kan iedereen zo goed mogelijk zien en wordt het een aangename toneelbelevenis. (red)

Grenspaal 224 vernieuwd

MEER – Op woensdag 17 maart werd grenspaal 224, op de grens van Meer en Zundert aan de Sluiskensweg, plechtig ingehuldigd door burgemeester Arnold Van Aperen en zijn Nederlandse collega burgemeester Leny Poppe-de Looff. De grenspaal was enkele jaren in zeer slechte staat en werd in november vorig jaar hersteld. Groot Hoogstraten heeft een 43 km lange grens met Nederland en 28 grensovergangen. De grenspalen worden gecontroleerd en wanneer nodig vervangen of hersteld. (fh)

APRIL 2010 - 61

DHM_april_300.indd 61

29-3-2010 9:39:53


minderhout

Eclipss een nieuw muziekfestival MINDERHOUT - In Minderhout is er op zaterdag 3 april een nieuw groot muziekfestival. De vzw Eclipss organiseert het festival en verwacht 2 tot 3000 toeschouwers tussen de 15 en de 65 jaar. Aan de affiche en de organisatie onder leiding van Barry Stoffels, Kenneth Stoffels en Pieter Brodala zal het alvast niet liggen.

M c v d u d t v

Desperated Company opent het festival op het hoofdpodium of de SUNSTAGE. Deze razend populaire Kempense coverband treedt er op van 18 tot 18.50 uur.. Als tweede groep staat Diablo BLVD op het podium. Deze groep met als leadzanger de muziekdevoot en stand up comedian Alex Agnew kent u ongetwijfeld van hun doortocht langs graspop en pukkelpop 2009. treedt om 18 uur. Diablo BLVD treedt op van 19.30 tot 20.15 uur. The Dith, als groep gebombardeerd tot rockrevelatie van 2009 meent om 21 uur over en brengen heerlijke rock tot 22 uur. Dan is het tijd voor Paul Michiels, zonder twijfel dé topper van het Eclipss Festival. Dit Belgisch icoon is dan ook niet zomaar een muzikant. Zijn muziek werd wereldwijd beluisterd. Paul Michiels van 22.40 tot 23.55 uur. En dan begint de zomer. Dit jaar uitzonderlijk vroeg omdat Roxstar Live met zangeres Roxane het podium vult. Het Eclipss Festival toont in première haar nieuwe tour 2010. Stevige rock in combinatie met meeslepende dance van 00.25 tot 1.40 uur. Sunset Universe sluit tussen 2.20 en 3.00 uur de eerste editie van nieuwe Festival af. Minderhoutse jongens die na Red Sofa’s met Sunset Universe aan een kwalitatief hoogstandje begonnen. Er is een shuttleservice voorzien die de ganse nacht een verbinding verzorgt tussen Hoogstra-

Paul Michiels ten kerk, Minderhout centrum en het festivalterrein. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro de dag zelf. Info: www.eclipss.be (fh)

03 314 33 33

Moonstage Mickey House: 1 9.00 tot 20.30 uur DJ Ruben:

20.30 tot 21.30 uur

Def Toys:

21.30 tot 22.30 uur

Bass System:

22.30 tot 23.30 uur

Fenix:

23.30 tot 00.30 uur

Demoniak:

00.30 tot 1.30 uur

Korsakoff:

1.30 tot 3.00 uur

MC Tha Watcher

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

V s v d D o h d h v l e d E g k a 2 d

“ w d w g b r w

Fjordenhofrally CASTELRE - Het ‘t Fjordenhofteam nodigt iedereen uit voor hun vijfde Fjordenhofrally die doorgaat op zondag 11april. Plaats van gebeuren: ‘t Fjordenhof, Groeske 3 te Castelré. Inschrijven kan op het nummer 0495/512342 of via onze website Deelname is gratis, starten kan vanaf 11.00 tot 15.00 uur. Rally van ± 25 km voor menners, ruiters en paardenliefhebbers door prachtige bossen en velden, een tussenstop is voorzien. (fs)

M r e 62 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 62

29-3-2010 9:39:57


minderhout

Driemaal is niet altijd scheepsrecht MINDERHOUT – Op 1 februari keurde het college van burgemeester en schepenen de aanvraag goed voor het bouwen van een woning die onherstelbare schade zal toebrengen aan dit unieke landschap. De vzw Erfgoed Hoogstraten, die vanuit haar doelstellingen hiervoor gemachtigd is, gaat in beroep bij de Bestendige deputatie van de provincie. Volgens de erfgoedvereniging gaat het in essentie om de derde aanvraag voor het bouwen van een, op details na ongeweizigde, woning door dezelfde personen op het zelfde perceel. De 1ste en 2de bouwaanvraag werden ingediend op naam van Els Van Gils, de 3de op naam van haar partner Tom Van den Eynde. Als je weet dat de 1ste bouwaanvraag geweigerd werd door het college en dat de deputatie de 2de bouwaanvraag met een vernietigend advies naar de prullenmand verwees, is het onbegrijpelijk dat de eigenaar een derde aanvraag indiend, ook al is dit zijn goed recht. Erfgoed Hoogstraten gaat dus in beroep tegen de goedkeuring en vraagt zich af welk de redenen kunnen zijn waarom de deputatie nu een ander advies zou uitbrengen dan het advies dat ze op 25 september 2008 formuleerde dat we hieronder weergeven. “Het kleine gedeelte van de percelen waar de woning wordt voorzien ligt in woongebied. Rond de kapel is reeds overwegend bebouwing aanwezig die geheel verdwijnt achter de aanwezige groenschermen als men komt vanuit Withof. Deze bebouwing is gericht naar de Castelréweg en omringen als het ware de kapel. De tuinen van deze woningen creëren de overgang naar het achter-

liggende agrarische gebied. Door op het gedeelte van het perceel dat nog in woongebied ligt te bouwen, creëert men een tweede bouwstrook ten opzichte van de Castelréweg. Dit is vanuit goede ruimtelijke ordening onaanvaardbaar.

De weg waarlangs de nieuwe woning wordt voorzien bedient enkel het achterliggende gebied. Het is geenszins de bedoeling langs deze weg nog bijkomende bebouwing te voorzien. (…). Het zicht vanuit de landbouwweg Withof is zowel landschappelijk als vanuit de belevingswaarde naar de kapel toe enorm waardevol. De aanwezige zichtas versterkt de monumentale Barok kapel, die historische, religieuze, en culturele waarde

heeft. Withof vormt mede de verbinding tussen de parochiekerk-kapel-akker-pastorijwatermolen-kasteel. Het bouwen van een ééngezinswoning aan de rechterzijde hiervan zou de belevingswaarde van het aanwezige landschap en van de toeristische wandeling tussen de bezienswaardigheden en de monumentale vista op de kapel verstoren.” Omdat er tussen 25 september 2008 en vandaag niets veranderd is aan de omgeving en de bouwaanvraag betrekking heeft op het zelfde perceel en, op details na, dezelfde woning, kan de deputatie volgens de vzw Erfgoed Hoogstraten het bovenstaand advies nu gewoon kopiëren. (fh)

Brand in de Scharrel?

MINDERHOUT - Geen paniek, Scharrel staat niet in brand. Het gaat er dikwijls wel vurig aan toe natuurlijk. De kleuters van juf Marijke en juf Iris nodigden de stoere brandweermannen met hun indrukwekkende wagen uit op de speelplaats. Er werd natuurlijk gespoten en geloeid en dat was nadien in de klas nog meer het geval. (pl.) APRIL 2010 - 63

DHM_april_300.indd 63

29-3-2010 9:39:59


minderhout

Feest vieren in Rijkevorsel

Viergeslacht

E a h

D d g d r

MINDERHOUT - Niet ver van huis er toch bij zijn en veel plezier maken dat is nog steeds de opzet van de halfvastenstoet te Rijkevorsel. Zoals elk jaar namen er ook verschillende Minderhoutse jongeren hieraan deel, een groep op een wagen de anderen zorgden voor een gewaardeerde muzikale noot.

MINDERHOUT - Op woensdag 10 februari 2010 werd Gitte Gorissen geboren. Gitte woog bij de geboorte 3,140 kg en had een lengte van 51 cm. Onbewust maakte Gitte dit viergeslacht volledig. Bij moemoe Braspenning in Minderhout werd deze foto genomen van moemoe Braspenning (74j) met de kleine Gitte in haar armen, moeke Braspenning en mama Ellen Haest kijken toe. Niet op de foto maar vol belangstelling keken vovo Braspenning en de kleine Britt, zusje van Gitte, toe achter de rug van de fotograaf. (fs)

M b g d p h m n O p k

Z s e b t d

D g m

M m b D s

I t f

D c p P t d d

D n s

D c l k r p

64 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 64

29-3-2010 9:40:07


.

e

) e

n

jong gezegd

Ook dat nog! Een Russische man uit Meer klaagt de school Berkenbeek uit Wuustwezel aan. De school voor bijzonder onderwijs zou zijn zoon verplichten om voor het eten een kruisteken te maken.

ď‚Ź

De brandweer van Hoogstraten wordt opgeroepen naar het restaurant langs de E19 omdat er een gasgeur hangt. Uiteindelijk blijkt dat het om benzine gaat, getankt door een bestuurder van een wagen met dieselmotor. Nadat de bestuurder zijn vergissing inzag liet hij de benzine uit zijn tank in de riolering lopen. De chauffeur zal de rekening moeten betalen.

ď‚Ź

Maandagmorgen 22 februari om 4.30 uur wordt er ingebroken in dagbladhandel Kiosk op de Vrijheid. De dieven forceerden de schuifdeur en gingen er vandoor met een paar honderd sloffen sigaretten. Dennis Aerts, de uitbater van de krantenwinkel die iets verderop woont, was direct ter plaatse nadat hij het alarm hoorde. Een buurman werd ook wakker en zag hoe de inbrekers op en neer liepen tussen de winkel en hun wagen. Eenmaal hun buurt geladen reden ze met een grijze Ford met Nederlandse nummerplaat richting Meer. De waarde van de buit bedraagt 10.000 euro. Op dezelfde nacht was er ook omstreeks 3.45 uur een poging tot inbraakpoging in een krantenwinkel in Meersel-Dreef. Daar geraakten de inbrekers niet binnen.

ď‚Ź

Zondag 28 februari gaan dieven er in de Veilingstraat vandoor met een bestelwagen. Ze rijden met het voertuig in de nabijgelegen Hinneboomstraat en willen er een zijstraat inslaan. Althans dat dachten ze. Maar die zijstraat bleek een oprit van een woning te zijn. De dieven probeerden het voertuig te draaien, maar ze reden zich vast in de modder en lieten het voertuig met draaiende motor achter. De daders zijn spoorloos.

ď‚Ź

Dieven boren gaatjes in een raamkozijn en kunnen zich op die manier toegang verschaffen tot een woning aan het Pijperpad. Ze gaan er vandoor met geld, juwelen, betaalkaarten en een laptop.

ď‚Ź

Maandag 8 maart rond 2.30 uur breekt een zware brand uit bij het aluminiumverwerkend bedrijf MalvĂŠ aan de John Leysenstraat in Meer. De brandweer van Hoogstraten vraagt bijstand van de omringende korpsen. De brand brak uit in de grote loods, waar aluminiumprofielen geanodiseerd worden.

ď‚Ź

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

In de nacht van dinsdag op woensdag 10 maart breken dieven in bij slachterij Herrijgers aan de Industrieweg. Ze gaan er vandoor met een geldkoffertje.

ď‚Ź

De strafrechter in Turnhout veroordeelt drie Nederlanders tot twee jaar celstraf, waarvan de helft effectief en een boete van 500 euro. Het drietal probeerde op 29 juli 2008 een lading autoradio’s te stelen. Die dag bood Patrick M. zich met een valse laadbrief aan bij de firma Kenwood in de transportzone in Meer. Op het document stond dat hij 58 paletten autoradio’s kwam ophalen met een waarde van 260.000 euro. Even later kwam de echte chauffeur voor de lading binnen en arresteerde men de man.

ď‚Ź

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D

De lokale politie stelt op donderdag 11 maart inbraken vast in twee woningen aan Epelteer. De daders hebben geld, laptops, een tv en fototoestellen buitgemaakt.

ď‚Ź

De rechtbank in Turnhout veroordeelt de Nederlander B. O. tot een jaar celstraf. In april 2008 ontdekte de politie op de zolder van zijn woning langs de Molenakker een cannabisplantage aan met 500 planten. In de kelder stonden nog eens 165 planten. De man beweerde dat hij in die periode in Amerika verbleef en de woning onderverhuurde aan een andere persoon, maar onderzoek wees uit dat die man niet bestond.

L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

APRIL 2010 - 65

DHM_april_300.indd 65

29-3-2010 9:40:08


GLUREN BIJ DE BUREN Gemeentehuis is ‘Goednieuwsshow’

Trage wegen OUD-TURNHOUT -- De gemeente Oud-Turnhout en het regionaal Landschap Kleine en Grote Nete organiseerden op 24 maart een infovergadering over ‘trage wegen’. Het gemeentebstuur wil een herwaarderingsplan voor de dit soort wegen opmaken. Deze voetwegen of paden, die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers, zijn niet alleen recreatief belangrijk maar zijn ook een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers. De gemeente wil die trage wegen herwaarderen. Van bij de start is overleg met alle betrokkenen en geïnteresseerden belangrijk. De gemeente wil alle kerkpaden, voet- en veldwegen in Oud-Turnhout in kaart brengen, maar ook het terrein opgaan om de situaties ter plaatse te bekijken. (fh)

T h v b p r i l e g w k T i v n j

Markt autovrij BAARLE-HERTOG – Op maandag 8 maart werd het nieuwe gemeentehuis van Baarle-Hertog langs de Parallelweg in gebruik genomen. De bouw van het nieuw gemeentehuis is één goednieuwsshow. Het gebouw dat opgetrokken werd in samenwerking met de diensten van de Vlaamse bouwmeester, kostte uiteindelijk minder dan de raming. “We raamden de bouw van het gemeentehuis in 2007 op 1,86 miljoen euro”, zegt schepen van Openbare werken Leo Tilburgs, “door de uitgaven nauwgezet in de gaten te houden, hebben we de bouwkost kunnen beperken tot 1,72 miljoen." Het nieuwe gemeentehuis biedt ook onderdak aan de diensten van het OCMW en de politie. Een wereldprimeur is het feit dat het gemeentehuis gedeeltelijk op Nederlands grondgebied staat. “Bij een raadszitting zullen enkele leden van de raad in het buitenland zitten”, zegt burgemeester Jan Van Leuven, “Maar dat is juridisch geen probleem. We moeten er alleen voor zorgen dat een aantal officiële stukken op Belgisch grondgebied ondertekend worden”.

Een duurzaam en toegankelijk gebouw Het gemeentehuis is een duurzaam en energiezuinig gebouw. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met Philips Lighting, dat het gemeentehuis als toonzaal mag gebruiken om klanten de mogelijkheden van licht te tonen.. Voor elke ruimte is gezocht naar de meest energiezuinige oplossing. De lichtsterkte varieert in functie van het binnenvallend daglicht. Bovendien gaat de verlichting automatisch aan en uit , zodat het licht niet onnodig blijft branden wanneer de ruimte niet meer gebruikt wordt. Het gedeelte van het gemeentehuis dat op Nederlands grondgebied ligt, licht door led-verlichting blauw op en in de raadszaal is de grens met witte ledlampen aangegeven. Het nieuwe gebouw is vlot toegankelijk voor personen met een handicap. Voor rolstoelgebruikers is er een speciaal verlaagde balie. Het toeristische Baarle heeft er weer een bezienswaardigheid bij. (fh)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

 Boekhouding en administratie  B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten  Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten  Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen  Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

TURNHOUT – Op 22 februari zijn er archeologische opgravingen gestart aan de noordkant van de markt in Turnhout en is de markt autovrij. De archeologische opgravingen zullen heel wat geheimen blootleggen. Tot de jaren ‘60 stond het oude stadhuis aan de kant van de Herentalsstraat. Vanaf de middeleeuwen stond er daar ook al een gebouw dat dienst deed als laken- en vleeshallen. Aan de noordzijde bevond zich vanaf 1610 de Dietse school en later de Latijnse school. Vanaf de 19de eeuw deed dat gebouw dienst als zondagsschool. De archeologische opgravingen moeten tegen de zomer afgerond zijn. Dan wordt de markt tijdelijk dicht gelegd voor de kermis. Na de zomer wordt de markt heraangelegd. Het ontwerp is klaar. (fh)

Nieuw zorgcentrum TURNHOUT – Het OCMW van Turnhout start deze zomer met de bouw van een rust- en verzorgingshuis bij het huidige rusthuis in de Albert Van Dyckstraat. Het nieuwe rustoord zal 120 kamers tellen, waarvan twaalf kamers voor echtparen en vier kamers voor kortverblijf. De kostprijs wordt geraamd op 18 miljoen euro. Het gebouw komt vlakbij de huidige serviceflats, zodat de dienstverlening gedeeld kan worden. Na de verhuis van de bewoners in 2012 gaat het bestaande rusthuis tegen de vlakte. In de nieuwbouw worden heel wat ecologische technieken geïntegreerd om het energiegebruik laag te houden. Het is de bedoeling dat het OCMW rustoord en het vroegere St.-Elisabethgasthuis (nu AZ Turnhout) een gezamenlijk nieuw parkeergebouw krijgen, waarna het OCMW op het eigen terrein nog een kleine parking behoudt. Op die manier komt er een groene verbinding van 8.000 m² tussen het ziekenhuis en de OCMW-campus. (fh)

66 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 66

29-3-2010 9:40:11

Z m g d H d n b


e

r t , s

n

r e

-

t

0

GLUREN BIJ DE BUREN Asbest in de Warande TURNHOUT – De tentoonstellingsruimte, de hal en de cafetaria van de Warande ondergaan vanaf oktober dit jaar een grondige opknapbeurt. Bij onderzoek is er asbest gemeten in de plafonds van gans het hoofdgebouw van de Warande. Zolang men die plafonds niet afbreekt, is er geen schade of gevaar maar de vaststelling zal de geplande werken wel bemoeilijken en vertragen. Er zit ook asbest in delen van het gebouw, zoals de bibliotheek, waaraan men niet wou raken. Die wil men nu toch samen aanpakken. Maar, vertraging of niet, in 2012 wanneer Turnhout de culturele hoofdstad van Vlaanderen is, moeten de werken achter de rug liggen. Het verwijderen van de asbest zal de provincie, die nu eigenaar is van het gebouw, ongeveer 1 miljoen euro kosten. (fh)

Dienstencheque’s Zo vlug het in staatsblad is verschenen kunnen mensen met een laag inkomen beroep doen op goedkopere dienstencheque’s. De aankoop van deze cheque’s zal maximum vier euro bedragen. Het ontwerp van dit koninklijk besluit voorziet dat de OCMW deze cheque’s kunnen verdelen naar de mensen die ze het hardste nodig hebben. (fs)

Kringwinkel bestaat 15 jaar! TURNHOUT - In 1995 opende de eerste winkel van het Kringloopcentrum WEB in een pand aan de Steenweg op Oosthoven in Turnhout. Er werkten toen ongeveer 12 werknemers. Nu 15 jaar later en twee verhuizen later is het Kringloopcentrum WEB vier Kringwinkels rijk. Twee winkels in Turnhout, één aan het industrieterrein en één in het hartje van Turnhout (La Ganga) met alleen kleding. Nog een winkel in Retie en een in Meer. Dit met in totaal meer dan 70 werknemers. Het personeel en de bezoekers: - redden al 15 jaar het milieu, door herbruikbare goederen een 2de leven te geven en de afvalberg te verkleinen. - werken al 15 jaar keihard aan werk voor langdurig werkzoekenden. - verkopen al 15 jaar trendy en hippe spullen aan lage prijzen, goed voor je portemonnee. Laat je verrassen door de festiviteiten op woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 april. Nog geen fan? Kom de Kringloopwinkel ontdekken en verbaas jezelf. Alvast een kleine tip van de sluier: - woensdag 21 april: toneelvoorstelling “het afvalmonster” voor 6 à 7-jarigen en “Multiculturele markt”

- donderdag 22 april: ontbijt voor minderbedeelden en bingo-namiddag - vrijdag 23 april: Theater Stap in De Kringwinkel !! - zaterdag 24 april: “Het Kringwinkelspel zonder grenzen” voor 15-jarigen uit jeugdbewegingen en sportverenigingen Waar vind je de Kringloopwinkel in jouw buurt? Turnhout: Steenweg op Tielen 70 en Korte Gasthuisstraat 39 (La Ganga – alleen kleding, schoenen, accessoires). Retie: St.-Martinusstraat 50 Hoogstraten (Meer): Meerseweg 135B Info op het centraal telefoonnummer: 014 44 20 40 en www.websweb.be (fs)

Braillekrant verdwijnt Na zeventien jaar verschijnt de braillekrant niet meer in de papieren versie. Hervé Eeckman, de initiatiefnemer, besefte dat een eigen redactie onmogelijk was en besloot samen te werken met Het Nieuwsblad en De Standaard. Eeckman bracht zijn geesteskind bij de tijd. Eerst met een digitale versie en vorig jaar is de audiokrant gelanceerd. (fs)

s n

KBC Bank & Verzekeringen kantoren Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten

t

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

n s

KBC Verzekeringen Coenegrachts Desmedt bvba Desmedtstraat 8 2322 Minderhout

.

g

we hebben het voor u

w n r

APRIL 2010 - 67

DHM_april_300.indd 67

29-3-2010 9:40:11


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Hoogstraten VV HVV zit duidelijk in het juiste spoor! Na een wat moeilijker begin na de jaarwisseling werden de roodwitten uiteindelijk toch beloond met punten voor hun betere voetbalwerk. Buiten Deinze dienden al de andere ploegen in de zes matchen van deze editie, het onderspit te delven. Nog meer heuglijk nieuws uit het HVV-huishouden! Blijvers bij Hoogstraten: Niels Cox, Dirk Mathyssen, Juri Meyvis, keeper Ben Van Bael, tweede keeper Jochem Tanghe, Michiel Lanslots, Michiel Van Gemert, Tom Cornelissen, Jens Jochems, Pieter Servaes. De terugkeer van Koen Gommers (Duffel), Roy en Glenn Van Der Linden (Zwarte Leeuw). Daarbij nog versterking van Didi Karim (St.-Lenaarts) en William Verbeeck (Duffel). De kaarten voor het nieuwe seizoen zijn al duidelijk geschud. HVV had nog wat recht te zetten na het 0-2 verlies tegen Rac.Waregem uit de heenmatch. Het thuisteam roerde zich vooral in de beginfase, maar geleidelijkaan kreeg roodwit iets meer vat op de partij. Vooralsnog bleef de sleutel op het slot. Toch waren het de gastheren die voor de rust de rode defensie, met sluitstuk Ben Van Bael, konden verschalken. Nog voor de pauze probeerde Waregem de voorsprong te verdubbelen, maar dan stond Ben Van Bael op de juiste plaats. Na de rust probeerde HVV de opgelopen achterstand om te buigen en een stug verdedigende thuisploeg kon niet beletten dat een knap gegeven vrije trap via Tim De Keyser in doel verdween. Kort daarna kon Dirk Mathyssen,

Tel.: 03-314.66.28

na voorbereidend werk van Peter Meeusen, met een onhoudbaar afstandsschot HVV op een 1-2 voorsprong brengen. HVV behield het overzicht en... de drie punten. Na al dat fraais op verplaatsing werd het tijd om het thuisfront te verwennen! Slachtoffer werd het toen derde geklasseerde Temse. Het was wel wat wachten op de openingstreffer, maar die kwam er dan toch via de bij de pinken zijnde Jimmy Fockaert die de bal met een laag schot in doel besloot. HVV bleef zich ook gretig tonen in de slotfase van de eerste time, maar de tussenstand bleef echter onveranderd. Temse trok na de koffie onmiddellijk de aanvallende kaart en HVV reageerde gepast. Een eerste rode aanval was meteen raak via een alerte Toon Vervoort. Na een foutief afstoppen zette Jimmy Fockaert de bezoekers voor een voldongen feit met een derde doelpunt. Vervolgens op bezoek in de schitterende accommodatie van Deinze, op dat ogenblik alweer een top-5 ploeg uit de reeks. Kon HVV toch weer voor een verrassing zorgen? Na Aalst en Temse was Deinze misschien wel het volgende kind van de rekening. Van bij aanvang toonde de thuisploeg waarom ze op die positie in het klassement vertoefden. Ben Van Bael verzette zich met hand en tand, de thuisploeg kreeg geen cadeaus. Op basis van het geleverde spel en dito inzet konden de rooikens alsnog verdiend op voorsprong klimmen. langs Jimmy Fockaert. En ook in het verdere verloop van de eerste helft kreeg het goede voetballend werk van HVV niet de gepaste beloning. Nog voor de rust kwam Deinze, een beetje tegen de gang van het spel in, op gelijke hoogte. HVV bleef de match kleuren, maar de gastheren forceerden toch een 2-1 voorsprong die tot het einde

Email: rene.laurijssen@belgacom.net behouden bleef. Dan weer thuis tegen Willebroek-Meerhof! Al vroeg in de partij kwam HVV op voorsprong via Jens Govaerts. Vervolgens toonden de bezoekers hun vaardigheid en in hun poging op weg naar de gelijkmaker vonden ze een alerte Ben Van Bael op hun weg. Deze zou daarna nog enkele kansen in de kiem smoren en deed zo de bezoekende droom om te scoren in rook opgaan. Willebroek verkwanselt ook in de tweede time diverse kansen om op gelijke hoogte te komen. Een gevleide tweede treffer via Kane Develer bracht HVV definitief op winst. Dan weer op “reis” naar het verre Ieper! De rooikens toonden zich klaar voor de klus en de pogingen van de thuisploeg strandden op een secure HVVdefensie. Het was dan Bob Swaegers die voor de verrassing zorgde en de 0-1 op het bord bracht. Een voorsprong die de roodwitten handhaafden bij de rust. In de tweede helft kwam Ieper op gelijke hoogte via strafschop. HVV voelde dat er iets te rapen viel en hun aanvallende acties kregen even later de gepaste beloning. Voorbereidend werk van Bob Swaegers en Thijs Schrauwen en Jimmy Fockaert vloerde de keeper voor de tweede maal. De thuisploeg probeerde nog wel, maar het duidelijke veldoverwicht en het efficiënte voetbal van de HVV’ers leidden alweer tot de drie punten. Tegen Cappellen wilde men voor eigen volk de sterke reeds voortzetten. En Cappellen, betaalde het gelag! Een aanval uit het boekje met Thijs Schrauwen en Bob Swaegers als dirigenten leidde tot de 1-0! En HVV bleef zich tonen op de doorweekte grasmat. Jens Govaerts zorgde voor de 2-0, maar nog voor de rust lag de aansluitingstreffer tegen het net. In de tweede time zorgde Toon Vervoort voor het belangrijke derde doelpunt. HVV bleef zich tonen en Cappellen diende het meesterschap te ondergaan. HVV is uit de problemen nu en kan de rest van het seizoen met een gerust gemoed afwerken. (luc/rel)

G t i h b H

N n m e j w A d s 4 d o a b e d g b v N R 3 z

W

Z Z W Z Z Z

Wedstrijden

Zaterdag 10 april 20.00 uur Hoogstraten VV - Wielsbeke Woensdag 14 april 20.00 uur Coxyde - Hoogstraten VV Zaterdag 17 april 19.30 uur Torhout - Hoogstraten VV Woensdag 28 april 19.00 uur Hoogstraten VV - Rac.Mechelen

Roy en Glenn Van Der Linden, twee seizoenen geleden van HVV naar Zwarte Leeuw, volgend seizoen terug bij de ploeg van ‘t stad

R s

68 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 68

29-3-2010 9:40:14


-

n n

n e e

s

e

n

r

e ,

n t

-

n

e n

sport

KFC Meer Goed bezig zijn de jongens van trainer Dré Laurijssen! Scoren en niet laten scoren moeten ze de vorige wedstrijden gedacht hebben en daardoor is het team al aardig opgeklommen in het algemeen klassement. Ook heeft het nog uitzicht op de eerste plaats van de derde periode. Dré Laurijssen blijft ook het volgend seizoen KFC Meer trouw, samen met zijn assistenten Harry Peeters en Stan Van Gestel. Na de riante overwinning tegen hekkensluiter Heibos kregen de Merenaars FC Ekeren op bezoek en die gasten wilden er duidelijk kort spel mee maken. Wel miste Roel Hofmans (volgend seizoen naar Vosselaar VV) een strafschop in de beginfase, maar binnen het kwartier wezen de bordjes reeds… 0-2! Een mentale tik voor de geelzwarten, maar het noorden waren ze zeker niet kwijt. Koen Koyen milderde in de 28ste min. en Ben Aerts tikte in de 41ste min. de gelijkmaker binnen. Wes Lauryssen verhinderde vlak na de rust een derde goal voor de bezoekers, die voluit de aanval speelden. Meer counterde driftig en Koen Koyen zorgde op een diefje voor 4-2. Enkele minuten later lepelde Roel Hofmans nummer vijf binnen en de boeken konden gesloten worden. Op basis van een sterke tweede helft ongetwijfeld een verdiende overwinning. De wedstrijd op Maccabi werd afgelast wegens de onbespeelbaarheid van het terrein zodat de KFC van een bijkomende zondag rust genoten. En die verpozing had blijkbaar een gunstig effect, want in de volgende thuiswedstrijd tegen Brasschaat zwaaide Meer duidelijk de scepter. Maar buiten wat sporadische dreiging zag men wel geen echt doelgevaar tijdens het eerste halfuur.Roel Hofmans brak dan de ban in de 33ste min. en Meer voelde zich gelanceerd. Pieter Voeten zorgde vijf minuten later met een rake kopbal voor 2-0 en… de koffie smaakte. Nadien slaagden de bezoekers er ook niet meer in om een vuist te maken en Roel Hofmans benutte in de 74ste min. nog een strafschop en toverde zo een 3-0 op het scorebord. Op het terrein van leider Oostmalle zette Meer zijn zegereeks met verve ongestoord verder. In de 10de min. reeds voorsprong voor de KFC via Pieter Voeten. Een degelijk georganiseerd Meer ving de thuisaanvallen perfect op en de 0-1 voorsprong bij de rust was zeker niet gestolen. Na de pauze druk van de gastheren zonder uitgesproken doelgevaar. Een verre uittrap van de Meerse keeper bereikte Ben Adriaen­sen en hij demonstreerde een perfecte lob en 0-2! Jef Swaenen toonde zich in de 80ste min. en 0-3! Even voor het einde viel het eerreddende doelpunt voor de thuisploeg die hiermee ook de leidersplaats moest afstaan. (rel)

Wedstrijden

Zaterdag 3 april Zondag 11 april Woensdag 14 april Zondag 18 april Zondag 25 april Zondag 2 mei

18.00 uur KFC Meerle – KFC Meer 15.00 uur KFC Meer – Borsbeek 18.30 uur Maccabi – KFC Meer 15.00 uur FC Merksem – KFC Meer 15.00 uur SK Wilrijk – KFC Meer 15.00 uur KFC Meer – Maria ter Heide

KFC Meerle Het kalf is nog niet verdronken voor het sympatieke groenwit, maar dan moet er in de volgende wedstrijden wel klare wijn geschonken worden en een gemakkelijk programma heeft Meerle zeker niet te verwerken. Twee derby’s tegen Meer en Minderhout kunnen altijd nog voor sensatie zorgen, voor de wedstrijd tegen promotiekandidaat Oostmalle zal men zich waarschijnlijk weinig illusies maken en de partij tegen het reeds veroordeelde Heibos moet zeker het maximum opleveren. Nog een spannend eindverloop voor Henk Vos en co! In Wildert moest er gescoord worden en Meerle toonde zich ook de beste ploeg, het creëerde ook wel enkele kansen, maar geen doelpunten voor de rust. Enkele gevaarlijke uitvallen van de thuisploeg volgden nadien, maar keeper Verheyen kweet zich van zijn taak. Na een kwartiertje nam de KFC het heft weer in handen en werd daar uiteindelijk in de 82ste min. voor beloond via Stijn Koyen. Wildert zette dan alles op alles en op counter profiteerde Henk Vos van de ruimte om de 0-2 te scoren en de drie puntjes verhuisden mee naar Meerle.De tweede overwinning van het seizoen! Een belangrijk treffen tegen Borsbeek aan de Chaamseweg volgde! Een snelle start van de thuisploeg die na enkele seconden reeds de 1-0 mochten vieren. Doeltjeskermis? Vooralsnog nog niet! Toch wist Henk Vos voor het rustsignaal nog de 2-0 aan te tekenen. Na de koffie raasde een stormwind over het veld en de aansluitingstreffer volgde. Op het uur scoorde de KFC tweemaal in twee minuten (Kenny Van Aert en Henk Vos) maar Borsbeek milderde opnieuw. Regen en wind speelde verder zijn parten ,het terrein werd quasi onbespeelbaar en maakte het de spelers niet gemakkelijk. De gasten kwamen dan weer een goaltje dichterbij, maar Henk Vos en Jelle De Roover verhoogden de score tot 6-2. En de vreugde voor deze derde overwinning werd in de warme kantine zeker doorgespoeld. Meerle op de goede weg? Op het terrein van FC Merksem, nog altijd een promotiekandidaat met veel talent in de rangen, liet de KFC zich zomaar niet wegdrummen. Wel druk van de thuisploeg en een 2-0 achterstand voor de gasten bij de rust. Nadien nam groenwit het initiatief, Merksem plooide terug en hanteerde de counter. De aansluitingstreffer was enkele malen dichtbij, maar de efficiëntie ontbrak op de cruciale momenten. Kenny Van Aert miste alleen voor de keeper en trapte een elfmeter op de doelman terwijl Christian Vissers de doelpaal viseerde. Een laatste slotoffensief bracht voor Meerle nog de eerredder in de 90ste min., maar dat bracht geen zoden aan de dijk.Na enkele opbeurende verrichtingen die het beste deden verhopen volgde dan weer een ijskoude douche van jewelste. Een 0-5 pandoering tegen Loenhout en dit op eigen veld deed de ogen weer open voor heel wat tekortkomingen. (rel)

Wedstrijden

Zaterdag 3 april Zondag 18 april Zondag 25 april Zondag 2 mei

18.00 uur KFC Meerle – KFC Meer 15.00 uur KFC Meerle – Oostmalle 15.00 uur KFC Meerle – Heibos 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle

Roel Hofmans krijgt de felicitaties van zijn ploegmaats in de wedstrijd tegen Brasschaat APRIL 2010 - 69

DHM_april_300.indd 69

29-3-2010 9:40:15


sport

Jeugd van DNM presteert op kampioenschappen Al eerder kwamen deze handboogschutters in het nieuws… Willem-Jan Otten en Eline Pemen. We frissen even uw geheugen op; In 2008 lezen we in De Maand: “Eline Pemen uit Meer heeft zich tot de jongste koningin en keizerin ooit gekroond in de Noorderbond.” Willem-Jan Otten behaald in 2009 de titel sporttiener van Hoogstraten, na een succesvol sportjaar. Maar ook 2010 begint goed voor beide jeugdschutters. Zij sluiten het winterseizoen af met een mooie prestatie; op 17 januari werd Eline, na een zenuwslopende finale, kampioene van

I W z p h v N d z v i s E n i s d

Willem-Jan Otten

Eline Pemen

Minderhout VV In de eindfase van de competitie valt er nog weinig te winnen of te verliezen voor de MVV’ers en een plaats in de middenmoot mag zeker als erg verdienstelijk gesteld worden. Op het veld van Loenhout was er in de eerste helft weinig spectaculairs te noteren buiten enkele opgemerkte reddingen van MVV-keeper Hans Jacobs. Vandaar ook een billijke 0-0 aan de rust. Onmiddellijk na de pauze druk van de thuisploeg en MVV ontsnapte aan doorboring. Een te nonchalante terugspeelbal werd door Koen Hendrickx onderschept en MVV leidde met een gevleide 0-1. De thuisploeg bleef het hoge woord voeren en werd in de eindfase ook beloond voor het hard labeur met de verdiende gelijkmaker. Eindstand: 1-1! De wedstrijd tegen Olympic Deurne werd wegens de barre weersomstandigheden stopgezet en naar een latere datum verschoven. De volgende verplaatsing ging naar Zwijndrecht, nog altijd bij de koplopers behorend. Veel middenveldspel in de eerste helft, een uitsluiting van een thuisspeler, en een 0-0 stand bij de rust. De kans om op voorsprong te komen werd de hals omgedraaid en een kleine

de provincie Antwerpen in de categorie recurve dames cadetten. Willem-Jan Otten behaalde zijn titel op 7 februa­ ri. Na een spannende finale kroont hij zich tot Vlaams jeugdkampioen in de categorie recurve heren cadetten. Op 21 februari werd er gestreden voor de titel “Jeugdkampioen van België”. Ook hier weet Willem Jan, met vijf punten voorsprong de gouden finale te winnen en kroont zich tot Belgisch jeugdkampioen in de categorie recurve heren cadetten.

Voor De Noordervrienden Minderhout zorgen Willem Jan en Eline, dat de eerste titels van 2010… of de laatste van 2009 binnen zijn. Wilt u onze kampioenen eens aan het werk zien? Of hebt u misschien zin om de uitdaging met de handboog aan te gaan? Iedere dinsdag en vrijdagavond vanaf 19.00 uur houden wij onze trainingsavond, u bent altijd van harte welkom. Info: De Noordervrienden Minderhout (DNM), Bredaseweg 39 Minderhout dnm.minderhout@gmail.com (fs)

onoplettendheid kwam MVV duur te staan in de 53ste minuut. Een snelle inworp en een attente spits kopte onder de lat binnen. Een aangeslagen MVV kon geen vuist meer maken en kwam dan nog goed weg alhoewel Jens Lenaerts de gelijkmaker nog aan de voet had. Eindstand: 1-0! Een aartsmoeilijke thuiswedstrijd tegen SKWilrijk, de koploper van het klassement, in de Heistraat. Het eerste kansje viel voor de voeten van de thuisploeg, maar het eerste half uur blonk uit door weinig doelgevaar. Een slecht uitverdedigen en de bezoekers op een 0-1 voorsprong. Een minuut later betaald antwoord en 1-1, tevens ook ruststand. Een gedreven Wilrijk profiteerde van de eerste kans in de tweede helft om er 1-2 van te maken. Het bleef de betere ploeg en na de 1-3 liet het de teugels even vieren. MVV kwam nog

wel even op het voorplan, maar tot scoren kwam het niet meer! (rel)

Wedstrijden

Zondag 4 april (Pasen) 15.00 uur Minderhout VV – Oostmalle Zondag 11 april 15.00 uur Wildert – Minderhout VV Woensdag 14 april 18.30 uur Minderhout VV – Olympic Deurne Zondag 18 april 15.00 uurMinderhout VV – Maccabi Zondag 25 april 15.00 uur Maria ter Heide – Minderhout VV Zondag 2 mei 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle

70 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 70

29-3-2010 9:40:16

M l e w m m Z k B z A D m

I j a n m n g M a d k k Q z


n

n

sport

KVNA Wortel

Pats 800

In Halle begon Wortel goed aan de wedstrijd. Willem Pleysier haalde de achterlijn en de kwikzilveren Maarten Adriaensens was aan de eerste paal iedereen te snel af. Halverwege de eerste helft kwam de wedstrijd meer in evenwicht en de verdediging liet zich tweemaal verrassen. Na de rust werd de achterstand vlug weggewerkt door Maarten Adriaensens. Dennis Rosiers verzilverde nog een strafschop. De verdediging van Halle werd meerdere keren overspeeld tot in de 65e minuut Maarten Adriaensens opnieuw scoorde na een lange dribbel van Willem Pleysier. Een geweldig schot van Dennis Rosiers belandde nog tegen de paal. De thuisploeg gooide nu alles in de aanval, maar een secure verdediging hield stand. Na een zeer goede match werd ruim verdiend met 2-4 gewonnen. Molenkring, vooral op hun eigen veld een moeilijke tegenstrever, kreeg al in de eerste minuut na een verdedigende fout een reuze kans. De blauwwitten reageerden furieus. Willem Pleysier lobde mooi de doelman en Bert Tilburgs rondde een mooie aanval af. Zonder echt briljant te spelen kwamen er nog kansen. Bij een echt stormweer zagen we na de rust hetzelfde spelbeeld met doelpunten van Maarten Adriaensens, Bert Tilburgs en de ingevallen Gerd De Vos. Kort voor affluiten konden de bezoekers met een penalty de eer redden. (5-1) In Schilde zocht de verdediging nog naar de juiste positie en het was 1-0. Na een knappe aanval maakte Raf Braspenning gelijk en Dennis Rosiers alleen door bracht KVNA in de 12e minuut op voorsprong. Willem Pleysier scoorde nog en een zeer goed spelende Maarten Sprangers miste alleen voor doel.. Met een strafschop milderde de thuisploeg de achterstand. Onze aanvallers kwamen nog meerdere keren alleen, maar zonder resultaat, voor de keeper. De thuisploeg nam nu grote risico’s en kon na een vrijschop de 3-3 vastleggen. Qua spelbeeld en doelkansen verdiende KVNA zeker de overwinning.

Thuis tegen Massenhoven zagen we niet de allerbeste wedstrijd. Na mooie kansen voor Maarten Adriaensens en Bert Tilburgs scoorde eerstgenoemde vanuit een zeer moeilijke positie. Na de rust waren de bezoekers niet gevaarlijk en de supporters moesten wachten tot Sam Verschueren, na de rust zeer goed ingekomen, na een mooie actie de bal bij Maarten Adriaensens bracht en deze alle onzekerheid wegnam. (2-0) In het begin van de thuiswedstrijd tegen Zandhoven kregen beide teams enkele kansen tot de scheidsrechter twee strafschoppen floot, één voor een duidelijk haakfout en één voor een domme fout van de doelman. Dennis Rosiers zette beiden om. Direct na de rust kreeg KVNA 3 geweldige kansen, maar ze werden niet benut. Het waren de bezoekers,die de achterstand milderden . Ze kwamen nog tweemaal dicht bij de gelijkmaker. Daarna kon onze verdediging de aanvallen wel opvangen. De bezoekers claimden nog wel een strafschop, maar de scheidsrechter wuifde deze weg. KVNA won deze fel betwistte match met 2-1. Na de wedstrijd was er nog zeer veel tumult. De bezoekers belaagden de nog jonge scheidsrechter, op een brutale manier, die ik zelden gezien heb. Deze referee floot misschien wel teveel, maar hij floot wel een correcte wedstrijd. De reeks met ongeslagen wedstrijden blijft duren: in de laatste 9 wedstrijden werd achtmaal gewonnen en slechts eenmaal gelijk gespeeld. Voor onze supporters zijn het mooie tijden.

De wedstrijden

Zaterdag 3 april 15.00u KVNA Wortel – Pulderbos Zaterdag 10 april 15.00u Brecht - KVNA Wortel Zondag 18 april 15.00u KVNA Wortel – Gierle Zondag 25 april 15.00u Grobbendonk - KVNA Wortel. (frbr)

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

Pat Leysen is een notoir langeafstandsloper. 800 jaar Hoogstraten inspireert hem tot de uitdaging van zijn leven. Ja, beste lezer, het is me al enkele keren overkomen. Te geconcentreerd – of is het juist te nonchalant – de voorbereidende rituelen op de wedstrijd uitgevoerd. Start gemist. Idem met de Maand van maart. Doodgewoon gemist. Eigen schuld dikke bult. ‘De grootste uitdaging van zijn leven’, lezen jullie telkens in de aanhef van dit stukje. Neen toch, sport kan nooit het hoogste doel zijn in je leven. Ik kies er zelf voor om mijn lijf meer pijn te doen dan normalerwijze gezond kan genoemd worden. Vele anderen hebben die keuze niet. Neem mijn eigenste broer. Weerbarstige ladder bij de kersenpluk. Heup kapot, knie om zeep, schuifelt na jaren nog altijd op zijn derde been. Of Jasper, creatie van mezelf en mijn lieve vrouw. Constructiefoutje. De rolwagen beheerst zijn (en ons) leven. Op mijn blote knieën mag ik elke dag zitten, dankbaar dat ik kàn lopen, màg lopen. Niks te klagen dus en een ‘grootste uitdaging’ die een pak relativering in zich draagt. De eerste wedstrijdkilometers staan intussen op de teller. Op uitnodiging van de Belgische atletiekfederatie mochten we een weekendje teambuilden in het Nederlandse Stein en in een sterk bezette 6-uur wedstrijd onze winterconditie aftoetsen. Met een 12de plek op 230 deelnemers, eerste 50-plusser, een afstand van 75,5 km maar vooral zonder pijn kon ik met opgeheven hoofd en een goed gevoel terug naar de noorderkempen. Ondertussen waaide een berichtje in mijn mailbox met een nieuwe selectie voor het wereldkampioenschap 24 uur half mei in Brive, Frankrijk. Een interessant doel om op te focussen. Maar als voorgerecht krijgen we met Goede Vrijdag nog de Jan Knippenberg Memorial, een stevige strandloop over 161 km van Vlaardingen naar Den Helder. Start om 22.OO ’s avonds. Dé uitdaging van mijn leven, nee hoor. Dit respect laat ik aan al mijn minder mobiele medebroeders. Zij verdienen dat oneindig meer dan een op hol geslagen hardloper. O ja, de eerste 800 km van 2010 zijn inmiddels gerond. Trainingskilometers weliswaar. Die doen veel minder zeer en daarom tellen we ze ook niet. Op die 800ste reactie van jullie is het wel nog even wachten. Het adres is onveranderd DHM800@ gmail.com. De hoogste tijd om te ontwaken uit jullie winterslaap!

APRIL 2010 - 71

DHM_april_300.indd 71

29-3-2010 9:40:17


sport

Prijsuitreiking zes meter schietingen

Eventing

Karin Donckers wint in Vale Sabroso (Port.)

De kampioenen op één rij: Nick Konings (Sprundel) Christ Hereijgers (Sprundel) Adri Vermeiren (Meerle) Robert Martens (Hoogstraten) en Con Verhulst (Meerle) Op vrijdag 26 februari heeft er in het lokaal van de Sint-Jorisgilde te Meerle de 22ste prijsuitreiking plaatsgevonden. Deze avond vormt de apotheose van de winterschietingen in het Verbond van Sint-Jorisgilden. Reeds verschillende jaren verloopt deze avond volgens hetzelfde stramien. Tussen de tweede en de derde gang van een drietalschieting wordt de uitslag van het voorbije seizoen bekendgemaakt. Met een gemiddeld aantal schutters van 178 personen per schieting waarvan veel jongere schutters was voorzitter Frans Tackx best tevreden. Het Nederlandse Sprundel was het voorbije seizoen het sterkst aanwezig in alle gelederen. Jeugdkampioen werd Nick Konings uit Sprundel met 678 punten. Dat men in de toekomst rekening moet houden met Sprundel bewijst het feit dat de schutters van deze gilde met vijf schutters in de top zes staat in de jeugdreeks. Voor de eerste keer in de 22-jarige competitie werden er in de algemene reeks twee schutters met het zelfde aantal punten kampioen namelijk: Christ Hereijgers uit Sprundel en Adri Vermeiren

uit Meerle. Beiden sloten af op 692 punten. In de reeks van de senioren (+ 60 jarigen) schoot Robert Martens uit Hoogstraten het sterkste met 677 punten. De gilde van Meerle won het zestal op zes meter verleden zaterdag te Loenhout met 581 punten. Hiervoor mocht afgevaardigde Con Verhulst een tinnen bord in ontvangst nemen. In de drietalschieting die de avond zelf werd betwist legde Sprundel beslag op de beker en sloot op die manier het seizoen op de sterk af. Sprundel behaalde de zege met 290 punten voor Wortel 287 en 19x 10 plus 10 x 9, Meer 287 punten met 19 x 10 en 8 x 9, Meerle met 283 punten en 17 x 10, Minderhout met 283 en 13 x 10, Loenhout met 279 en 14 x 10 voor Hoogstraten met 279 en 13 x 10. Castelré was hekkensluiter met een totaal van 272 punten. In deze drietalschieting was er per reeks één ereprijs. In de reeks van de min 25-jarigen werd deze geschoten door Nick Konings uit Sprundel; in de volgende reeks van 25 tot 50 jaar door Christ Hereijgers ook al uit Sprundel en boven de 50 jaar kon Adri Vermeiren uit Meerle dit ereteken veroveren.

Hoogstraten

& Flanders

A Newcomer's View By John Graham

“Hoogstraten and Flanders” is a new double book to celebrate the 800th anniversary of Hoogstraten from the Vikings to the defeat of Napoleon.

Geen aangenaam weertje daar in Portugal eind februari! Veel regen en rukwinden tot zelfs honderd kilometer per uur teisterden de wedstrijden zodat het voor paard en ruiter/amazone geen gezondheidswandelingen betekenden. Uiterste concentratie was dan ook de boodschap! Geen echte problemen voor Karin echter die een sterk parcours afleverde en in de tweesterrenwedstrijd met Lamicell Charizard de laurierkrans mocht omgorden. Niet zonder slag of stoot echter. Na de dressuur bekleede ze de vierde stek, na de cross nam ze resoluut de leiding in handen en die stond ze na de dressuur ook niet meer af. En dit leverde haar een heuse Harley Davidson ter waarde van 16000 euro op. Terug naar Minderhout voor paardentraining thuis en een week later hetzelfde traject naar Portugal voor de meeting in Barroca d’Alva en daar werd een knappe vierde plaats met hetzelfde paard haar deel. (rel)

In the first half, Hoogstraten,

o Read about the people who made Hoogstraten, o Learn about the events that defined the town, and o Consider its future critically

In the second half, The House of Flanders,

o o o o

Read the bawdy history of the Counts of Flanders, Of their lives, loves and ambitions Of their battles and intrigues, and What they contributed to Hoogstraten and Flanders

“Hoogstraten and Flanders” is published by the Copper Beech and sold at Hoogstraten's Tourist Office, through Standaard Boekhandel, and is available in major restaurants. It is in English. In full colour with a stiff laminated cover at €19.00 If you have any interest in helping to translate the book into Flemish, please contact John Graham at author@webetc.info

72 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 72

29-3-2010 9:40:19

G M M w – M m s e M H r w w t a g b i b b Z e a

G

I d s m f k

B A w H c p i I d g I v T b l g


n n

n

d t

n n r r n

LEZERS SCHRIJVEN KFC Meerle Geachte Redactie, Met meer dan gewone aandacht lazen wij het artikel over ONZE club KFC Meerle in Uw uitgave van Maart 2010. Goede reportage dachten wij, tot we aan het einde van de tekst het artikel - in kader met grijze achtergrond – onder ogen kregen. Dit komt mij over als een aanslag op onze buren uit Meer. Er werd inderdaad over sponsoring gesproken. Dat het voor Meer met onze burgemeester als voorzitter - misschien iets gemakkelijker is om sponsors te overtuigen is inderdaad aangehaald. Maar dit is in geen geval een verwijt maar louter een vaststelling. Maar de bewoordingen die hierbij worden gebruikt slaan nergens op. Hoe mijn collega-voorzitter van KFC Meer wordt aangesproken is totaal respectloos. Ook ik zou mij beledigd voelen moest ik op dergelijke wijze worden aangesproken. Wat mij ook erg stoort – dat KFC Meer bestempeld wordt als onze “aartsvijand”. Bij de afname van het interview voor dit artikel is het woord “vijand” of nog grover “aartsvijand” door geen van ons allen uitgesproken. Ik denk te mogen stellen dat er op sportief vlak een gezonde rivaliteit heerst tussen KFC Meerle en KFC Meer. En dit zowel bij bestuur, spelers als supporters. De relatie tussen beide besturen is mijn inziens opperbest en dit al vele jaren. Na een wedstrijd wordt meestal door beide gezamenlijk nog lang nagekaart over de wedstrijd en dit zowel door bestuur, spelers als supporters. Zoals U merkt ligt bewust artikel ons zwaar op de maag en vragen wij om een kleine rechtzetting in Uw volgend nummer en een gemeend excuus aan mijn collega-voorzitter Arnold Van Aperen van KFC Meer

Voor KFC Meerle, Jan Verheyen, Voorzitter

Fier vouten Geachte In ‘de hoogstraatse maand’ van februari 2010 vermeldt een correspondent dat ‘Gazet Van Antwerpen’ vier fouten ontdekte op de cover van het stedelijk infoblad. Het spreekt voor zich dat we schrijffouten zo veel als mogelijk moeten uitsluiten. Ik stel echter vast dat er steeds meer en meer fouten voorkomen in eender welke publicatie. Wanneer ik onder het artikel ‘Fier Vouten’ het artikeltje lees ‘Aanschuiven voor Zjosfinks’ merk ik immers alweer een fout .... ‘... zes verhalen die daar misschien wel echt gebeurt zijn ... ‘. De uitdrukking die u in het artikel vermeldt ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’, is zonder meer op zijn plaats. Alleszins werp ik niet.

Luc Van Bladel – Meer

Gevangenissen Beste vrienden, Als rechtstreeks betrokkene bij het gevangeniswezen in de Noorderkempen, wil ik u graag wijzen op een paar zaken die actueel werden veranderd in Hoogstraten. Het Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten verhoogde zijn capaciteit van 155 naar 175. De exclusieve monocellen (één gedetineerde per cel) bestaan niet meer. Op de observatieafdeling A werden zes cellen ingericht als duocel, dus twee gedetineerden op een cel. In oktober 2009 werd “paviljoen D” geopend, dit is het gebouw waar ooit de Getuigen van Jehovah verbleven die dienst weigerden. Daar is nu een gloednieuwe afdeling gebouwd die plaats biedt aan 14 gedetineerden. In die zin ontsnapt ook Hoogstraten niet aan de overbevolking. Er gingen vanuit Hoogstraten slechts weinig gedetineerden naar de gevangenis in Tilburg, net omdat zij in Hoogstraten verblijven in het kader van de voorbereiding op hun re-integratie in de samenleving door arbeid, beroepsopleiding, intensieve begeleiding.... Overigens een mooie bijdrage… en mijn gelukwensen met de 300ste Maand. Groetjes, Marc Sprangers

APRIL 2010 - 73

DHM_april_300.indd 73

29-3-2010 9:40:20


HALVE EEUW

VOORJAAR 1960

In 1960 begon De Gazet van Hoogstraten met een nieuwe rubriek 'Een halve eeuw geleden', waarin de wetenswaardigheden uit de krant van 1910 worden herhaald in de eigen stijl van toen. Nu is dat dus allemaal 100 jaar geleden en het nieuws van toen is er alleen maar interessanter op geworden. Lezen!...

74 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 74

29-3-2010 9:40:24


HALVE EEUW

1910

APRIL 2010 - 75

DHM_april_300.indd 75

29-3-2010 9:40:28


250 hectaren grasland met hier en daar groepjes bomen die ook frikken worden genoemd. Het toch natte grasland en het aanwezige water is voor vele vogels aantrekkelijk,als vogelaar kom je ogen tekort. Het gaat niet goed met onze planeet, alle conferenties ten spijt. Het WWF brengt de opwarming van de aarde nog maar eens onder de aandacht van de wereldbevolking tijdens Earth Hour, op zaterdag 27 maart. Earth Hour maakt deel uit van een internationale campagne van WWF tegen de klimaatverandering. De bevolking, bedrijven én de overheid zullen op 27 maart 2010 een uur lang alle lichten doven om hun steun te betuigen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Op die manier wil WWF een positief statement sturen naar onze wereldleiders. In België doen we op zaterdag 27 maart 2009, tussen 20.30 en 21.30 uur plaatselijke tijd, het licht uit.

gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel. Margriet helpt Ludo Berckvens met de digitale ordening van alle aangeleverde kladjes, lijstjes en boekjes met ringgegevens. Deze handgeschreven notities werden voor de kunstenares de aanleiding voor het maken van twee installaties. Op 16 mei zal Ludo Berckvens een ‘nestkastenwandeling’ leiden. Start 14.00 uur aan De Klapekster.

Pure Kempen

Deze happening zet één van de vele Kempense parels in de kijkers. Alle gebruikers van de kolonies (in Wortel én Merksplas) zetten op een speelse, interactieve manier hun werking in de kijker. Aandacht voor natuur, erfgoed, cultuur, eten en drinken op de streekproductenmarkt, een wedstrijd schapen drijven en nog veel meer. De toegang is helemaal gratis. Natuurpunt Markvallei ontbreekt uiteraard niet. De natuurvereniging

O H i w k h k s i m n e h

The Age Of Stupid Gekoppeld aan deze actie vertoont Natuurpunt Markvallei in bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41), de film The Age of Stupid. Vanaf 20 uur kan iedereen gratis komen kijken naar een verbluffende film over een al even verbluffende realiteit. Het gaat over een man die in z’n uppie in 2055 leeft, als de wereld zo goed als kapot is door de klimaatverandering. Hij kijkt terug naar archiefbeelden van 1950 tot 2008, en vraagt zich af waarom niemand iets deed om het klimaat te redden toen het nog kon. Filmmaker Franny Armstrong deed er zo’n vier jaar over om de film te maken. Hij wordt gezien als de opvolger van Al Gore’s klimaatfilm An Inconvenient Truth, maar volgens Armstrong waren ze al op de helft toen die film uitkwam: “Maar dat was niet erg, want Gore’s film ging meer over de wetenschappelijk kant. Mijn film focust op de ethische en menselijke kant van het verhaal.” In de film wordt een doemscenario geschetst, waarbij Sydney in vlammen opgaat, Las Vegas wordt bedolven onder woestijnzand en Londen onder water staat…. maar zaterdag 27 maart kan U voorlopig nog veilig naar de film komen kijken.

Griet van der Ven Een beetje later dan we gewend zijn, komt het broedseizoen van de vogels op gang. Dan worden ook de ringers actief. Precies het vogelringen werd de inspiratiebron voor kunstenares Magriet van der Ven uit Minderhout, om enkele installaties te maken. Je kan ze van 1 april t/m 31 mei 2010 in BC De Klapekster komen bewonderen. Heel wat mensen zijn direct of indirect betrokken bij het vogelringwerk door Ludo Berckvens uit Beerse. Ze stellen bijvoorbeeld hun domein open voor het hangen van nestkasten. Op die manier werken die mensen mee aan het wetenschappelijk onderzoek naar onder andere habitat, trekroutes en de op- of neergang van bepaalde soorten vogels. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt

Spitsbergen gemist? Riet en Lut De Strooper presenteerden enkele maanden geleden een lezing over hun onvergetelijke ervaringen in Spitsbergen. Aan de hand van prachtig fotomateriaal gaven zij een impressie van een grote circumnavigatie van Spitsbergen met het expeditiezeilschip ‘deNoorderlicht’. Het doel was de verschillende types landschappen te ontdekken . Op die manier krijgen de toeschouwers ook een totaalbeeld van de Arctische wereld. Heel wat mensen woonden de lezing bij. Maar om nog meer mensen de kans te geven van de prachtige beelden te genieten, wordt een tweede lezing georganiseerd op zaterdag 10 april vanaf 20 uur in BC De Klapekster.

Zondagswandeling Kelsdonk De maandelijkse zondagswandeling wordt in april georganiseerd op 11 april. De bestemming is het Kelsdonk in Etten-Leur. Iedereen die mee wil wandelen wordt om 8 uur verwacht aan de Vredesboom in Meer. Vroeger was het gebied voortdurend nat,zowel overtollig water van de rivier de Mark,als het water van de hoger gelegen zandgronden stroomde het gebied in. Tegenwoordig is het een stuk droger,met veel sloten en een waterplas. Verder bestaat het gebied uit

bestaat in Hoogstraten en Rijkevorsel dertig jaar. Pure Kempen vormt een aanleiding om dit feit alvast in de kijker te plaatsen. Natuurpunt Markvallei presenteert allerhande activiteiten: wandelingen, nestkastjes maken, workshops mineralen, stenen schilderen, schminken, een springkasteel, wateronderzoek, demonstraties tin gieten, … en live-accordeonmuziek op het buitenterras. Uiteraard wordt er gezorgd voor hapjes en drankjes.

Infoavond over zonneenergie Natuurpunt Markvallei organiseerde vorig jaar al een informatieavond over zonne-energie. Natuurpunt heeft immers een samenwerking opgezet met Linea Trovata om gezamenlijk zonnepanelen aan gereduceerde prijs aan haar leden aan te bieden. De deelnemers aan deze informatieavond waren vooral enthousiast over de heldere informatie die ze er kregen. Omdat Natuurpunt Markvallei merkt dat er nog heel wat mensen zijn met vragen, en ook heel wat mensen nog overwegen om tot een aankoop over te gaan, wordt voor een herhaling gezorgd. Daarom zal op 7 mei opnieuw een informatieavond worden georganiseerd, om 20 uur in BC De Klapekster. De aanwezigen krijgen er antwoorden op al hun vragen, ook de meest kritische!

76 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 76

W s n 3 d z w i o b i v a h

29-3-2010 9:40:30


.

n e

n

g

Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan kopje@ demaand.be (zie ook www.demaand.be). Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van € 12,5 van Standaard boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van € 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is. Opgave vorige maand Het leek inderdaad de omgekeerde wereld. Zelfs in het verre Japan, zowat 17.000km. van hier wordt de Hoogstraatse Maand gelezen. Een zekere “Rui” herkende nog zijn wijzende vinger, hoewel deze foto al heel wat jaren geleden getrokken werd. De gasten rondom hem zijn ondertussen allemaal afgestudeerd en gaan hun eigen weg in de ceramiekkunst. “Rui” is inderdaad niemand minder dan Louis Fransen, die jaren geleden naar Japan verkaste en zich daar ontpopte als een gerenommeerd ceramist en grootse werken heeft in stations en luchthavens. Hier bij ons,

in Hoogstraten, kunnen we in de inkomhal van de technische school van Het Spijker een werk van hem bewonderen en aan de voordeur van wijlen Staf Mertens ligt een vrijheidstegel van hem in het trottoir. Een bon naar Japan sturen is een beetje zinloos, dus sturen we deze naar zijn zus in Wortel. Hij is lang genoeg geldig zodat Louis hem daar wel eens kan gaan ophalen. Voor de tweede bon waren er dit maal niet zoveel gegadigden want Louis is zo een beetje uit het Hoogstraatse oog verloren. Toch kunnen

we loten onder de goede inzenders en zodoende bezorgen wij een boekenbon aan Jan Mercelis, Vrijheid 106, 2320 Hoogstraten. Opgave deze maand Deze maal gaan we terug de klassieke toer op. X-jaar geleden – we gaan hun werkelijke leeftijd niet onthullen – werden deze mannen en vrouwen 30 jaar… (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

g

t :

t r

r

r

t t

l

n

APRIL 2010 - 77

DHM_april_300.indd 77

29-3-2010 9:40:31


Z G o

TENTOONSTELLINGEN Tot 20 juni IN DE GLORIA, tentoonstelling met werk van beeldhouwer Luc Van Soom in het Stedelijk museum en monumentale werken op de bleekweiden van het begijnhof.

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

Tot 23 mei DOMINIQUE AMPE, tentoonstelling in Galerie De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle, Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 en na afspraak 32(0)3 315 00 11

Van 30 april tot en met 16 mei Z.E.H. JOZEF TEGENBOS, tentoonstelling in de St.-Katharinakerk. Geopend van 10 tot 17 uur. Maandag gesloten

199

Zaterdag 10 en zondag 11 april CHIROWEEKEND met op zaterdag kinderbal en een jeugdfuif en op zondag kippenfestijn met spektakelnamiddag. Info 0478 26 22 64.

Zaterdag 24 april VIVAT HOOGHSTRATEN met RIDDERTORNOOI om 11 en om 15.15 uur voor het stadhuis HISTORISCHE KAMPEMENTEN van 14 tot 19 uur op 5 locaties in het centrum Zondag 25 april VIVAT HOOGHSTRATEN met HISTORISCHE KAMPEMENTEN van 10 tot 17 uur op 5 locaties in het centrm TAFELEN IN VOLLE VRIJHEID van 12 tot 14 uur WERELDRECORD AARDBEIENPROEVEN om 14 uur in de Vrijheid Dinsdag 27 april INFOAVOND AUTISME om 20 uur in het lokaal van St.-Joris Hoogstraten, Brouwerijstraat. Info 0497 84 65 74.

HOOGSTRATEN Donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 april HET FEESTCOMITE, toneelvoorstelling door Toneelvereniging Tinello, telkens om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Kaarten en info: 03 314 34 36 Zaterdag 17 en zondag 18 april ODE AAN HOOGSTRATEN, om 20 uur, concert door het Piuskoor in de St.-Katharinakerk. Kaarten in voorverkoop bij de Toeristische dienst 10 euro, aan de kassa 12 euro. Info 03 340 19 55.

Z A I

MEER

Tot 31 augustus MINERALEN, tentoonstelling van de collectie Jos Botermans in De Klapekster in Wortel-kolonie. Geopend van donderdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Van 23 april tot en met 2 mei KUNST IN DE ETALAGE. Handelszaken stellen hun etalage ter beschikking van niet professionele kunstenaars. Info Cultuurdienst

Z T s I

Zaterdag 17 en zondag 18 april ANTIEK- en VLOOIENMARKT te voordele van Fanfare De Eendracht in de parochiezaal. Bezichtigen zaterdag van 14 tot 18 uur en zondag van 9 tot 12 uur. Verkoop zondag om 13.30 uur. Zaterdag 17 april en zondag 18 april GEESTEN IN HET KASTEEL kindertoneel door ’t Heidebloempje in zaal Voor Kunst en Volk. Zaterdag om 19.30 uur, zondag om 14.30 uur. Inkom volwassenen 6 euro, kinderen tot 12 jaar 4 euro op tel 03 315 83 44. Zaterdag 24 april BIER- en TIROLERAVOND met optreden van blaasorkest Kemp’ner Musikanten om 20 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Organisatie Ste-Rosalia. Info en kaarten Zondag 25 april OPEN BROUWERIJENDAG. De Scheldebrouwerij in de Wenenstraat stelt haar deuren open van 10 tot 17 uur. Rondleidingen en animatie. Info 03 665 36 96.

Donderdag 29 april INFOAVOND CHOLESTEROL door cardiologe Karen Debie, om 20 uur in het auditorium van het Kleine Seminarie. Organisatie: CM kern Hoogstraten. Vooraf inschrijven: 014 40 34 33

Z G t 4

Donderdag 29 april MARIAVERERING en kaarskensprocessie vanaf 20 uur op het begijnhof. Vrijdag 30 april VERLICHTE AVONDMARKT van 17 tot 22 uur. Organistaie en info Gebuurte Luizenmarkt 0472 34 51 61

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

78 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 78

Z E o B S

29-3-2010 9:40:33


WORTEL

MEERLE Zondag 11 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur. Infostand op het gemeenteplein, organisatie KWB.

Zaterdag 10 april MUZIEKAVOND van de Brassband onder leiding van Jan De Maesseneer.

Zondag 11 april TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND tussen 14 en 16 uur in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Info: 03 315 09 99

Zaterdag 17 april KAMPIOENSCHAP SCHAPENDRIJVEN van 9 tot 17 uur in Wortel-kolonie

Zaterdag 17 april ASPIROCK, vanaf 18.30 uur in het Chirolokaal. Info 0497 64 04 83.

Zondag 18 april PURE KEMPEN HAPPENING in Wortel- en Merksplas-kolonie van 13 tot 18 uur animatie, tentoonstellingen enz. Van 9 tot 17 uur kampioenschap schapendrijven. Zaterdag 24 en zondag 25 april BELGISCH KAMPIOEN SCHAPENDRIJVEN van 9 tot 17 uur in de kolonie

l

Zondag 25 april PURE KEMPEN met het kampioenschap schapendrijven van 9 tot 17 uur en van 13 tot 17 uur uitgebreide animatie

e . 0

198

Donderdag 15 april KVG VOORJAARSWANDELING, inschrijven in de kantine van VNA Wortel van 8 tot 15 uur voor 4, 7 of 8 m. Zaterdag 25 april 25ste WIELERWEDSTRIJD voor dames internationalen om 13 uur

0 2

Zaterdag 10 april LEZING OVER SPITSBERGEN om 20 uur in De Klapekster

n

n .

Activiteiten april Woensdag 7 en 21 april PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer bellen naar Stan Floren 03 314.57.13 Donderdag 8 april LEDENVERGADERING in Hof ter Smisse. Aanvang: 14 uur met als spreker Ludo Abicht over “Joodse Humor” Maandag 19 april FIETSTOCHT van een halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Locatie: Paters Meersel-Dreef. Dinsdag 20 tot en met 23 april PROVINCIALE MIDWEEK Londen en Costwolds. Verdere inlichtingen volgen langs reisbureau CTT. Woensdag 28 april DAGUITSTAP naar Yerseke en Middelburg, vertrek aan de kerk om 8.15 uur Dinsdagen 6, 13, 20 en 27 april KAARTEN – BILJARTEN - RUMMY CUP van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.Jorisgilde. Woensdagen 7, 14, 21 en 28 april ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert te Zundert Woensdagen 7, 14, 21 en 28 april AQUA JOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert te Zundert Donderdagen 1, 8, 15, 22 en 29 april NORDIC WALKING van 9.30 tot 11uur, bijeenkomst in Castelré

200

MINDERHOUT Zaterdag 3 april ECLIPSS FESTIVAL in de Bergenstraat met optredens van Desperated Company, Diablo BLVD, The Dith, Paul Michiels, Roxstar en Sunset Universe. Zondag 18 april GARAGEVERKOOP op verschillende locaties in het dorp van 9 tot 13 uur. Info: 03 297 46 38.

CASTELRE Zondag 11 april FJORDENHOFRALLY van 11 tot 15 uur bij ’t Fjordenhof, Groeske 3. Inschrijven en info 0495 51 23 42

APRIL 2010 - 79

DHM_april_300.indd 79

29-3-2010 9:40:34


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

Wild & Gevogelte

Kip aan ‘t spit

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 29 maart tot en met 1 april Apotheek De Volksmacht, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25 Van 2 tot en met 5 april Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 Meerle, tel. 03 315 73 75 Zaterdag 3 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 Meerle, tel. 03 315 73 75 Van 6 tot en met 8 april Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 Meerle, tel. 03 315 73 75 Van 9 tot en met 11 april Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer, tel. 03 315 77 73 Zaterdag 10 april van 9 tot 12.30 uur. Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer, tel. 03 315 77 73 Van 12 tot en met 15 april Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11, Loenhout, tel 03 669 64 24 Van 16 tot en met 18 april Apotheek Lieckens, Dorp 24-25, Rijkevorsel, tel 03 314 60 38 Zaterdag 17 april van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Horsten, Vrijheid 98 Hoogstraten, tel 03 314 57 24 Van 19 tot en met 22 april Apotheek Lieckens, Dorp 24-25, Rijkevorsel, tel 03 314 60 38 Van 23 tot en met 25 april Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Zaterdag 24 april van 9 tot 12.30 uur. Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 26 tot en met 29 april Apotheek De Volksmacht, Hoek 16, Rijkevorsel, tel 03 314 62 25 Van 30 april tot en met 2 mei Apotheek Biopharm Merksplas, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 april

OPGELET We verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 13 APRIL redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

80 - APRIL 2010

DHM_april_300.indd 80

29-3-2010 9:40:35


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.