maart 2010 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 299

JAARGANG 26

MAART 2010

PRIJS: 2,30 `

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

Willy Van den Bergh DE NIEUWE DIRECTEUR STRAFINRICHTING WORTEL ONZE REPORTER BIJ

KFC MEERLE

DE DORPSRADEN VAN HOOGSTRATEN MEERLE MEERSEL-DREEF MINDERHOUT

CULTUURPRIJZEN

2009

16 JAAR

MinArte

Lopen wij achter? Dat weet ik niet. Maar Nederland heeft het met succes anders gedaan


COLUMN

Signalisatie

Rotonde De Hees op de Sint-Lenaartsebaan. Als ik het nader, kan ik, gedreven tuinier zijnde, nauwelijks de drang onderdrukken het vers aangelegde plantsoen te wieden van onkruid dat signalisatie heet. Er staan zo maar even 105 verkeersplaten, gemonteerd op 75 palen. Al gauw goed voor zo’n 35.000 euro. En alle voorzien van een stickertje: Janssens. Juist, van de gelijknamige Glenn, de Koning van de Wegwijzer, gezel van Ilse de Meulemeester, sjoemelaar en beschonken Bentley-brokkenmaker.

fen van beurtelings parkeren en de afbeelding van de stootkar is zijn dienst nog niet geraakt.

De wildgroei van verkeersborden is een nieuw probleem. Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat niet eens 20% van de informatie op de borden ook doordringt bij de weggebruiker, blijven ze een handig hulpmiddel om juridisch gelijk te halen bij ongevallen en/of overtredingen.

Maar zover hoeft het natuurlijk ook niet gedreven te worden. Wel zou ongeveer de helft van de rotondesignalisatie kunnen afgevoerd worden als bijvoorbeeld 100 meter vooraf de waarschuwing staat van een naderende rotonde. En dan dient de autobestuurder, fietser én voetganger reglementsgewijs te weten wat er hem te doen en te wachten staat, als ware het een soort minibebouwd kommetje: voorzichtigheid. Punt!

wortelgestel verder uit en schieten jonge signalisatiescheuten op. Bij de rotonde aan de Loenhoutseweg, iets eenvoudiger van ontwerp vinden we toch al snel 80 borden op 55 palen. Parkeerinstructies op de Vrijheid. Overal wisselende snelheidsbeperkingen. In de ons omgevende dorpen werd reeds met vaardige hand het woord BUS op de wegen geklad (wie in godsnaam heeft dààr wat aan?). Om nog maar te zwijgen van het zootje voorlopige (en vooral absurde) signalisatie bij de wegenwerken.

Ondertussen dijt een denkbeeldig ondergrondse

Sorry Glenn. Het moest er even uit. (lvr)

Er gaan ondertussen toch wel stemmen op, onder andere van Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit, om het globale signalisatiebestand toch wat te verkleinen. Verder dan afschaf-

Ondertussen in Makkinga, Friesland. Onder impuls van verkeersfilosoof Hans Monderman werden in dit kleine plaatsje alle verkeersborden verwijderd. Een rigoureuze maatregel die een beroep doet op de verantwoordelijkheid van alle verkeersdeelnemers. Omdat zij zich niet langer schijn-beschermd weten, zijn ze alerter. Met minder ongevallen tot gevolg.

Santa Maria Magdalena Avidità

Beeldend kunstenaar Luk Van Soom bouwt samen met de leerlingen van het VITO een kapel ter ere van Maria Magdalena. Het is één van de monumentale werken van deze internationaal gekende kunstenaar die deel uitmaken van de tentoonstelling ‘In de gloria’ van 27 april tot 21 juni op het begijnhof. Een voorbeschouwing op blz. 18. 2 - MAART 2010


Kleine geschiedenis van de gevangenissen in onze streek Sinds mensenheugenis zijn de instellingen voor gedetineerden ingeburgerd in onze regio. Niet dat de criminaliteit hier zo hoog is, eerder integendeel. Het lijkt er op dat onze landsbestuurders er ooit meer voor voelden om de gevangenen in de verste hoeken van het rijk te huisvesten. Daarmee zijn er in onze noordhoek liefst 4 inrichtingen: Hoogstraten, Wortel, Merksplas en Turnhout. Ze staan in voor een belangrijke maatschappelijke opdracht en vormen een stevige economische factor door rechtstreekse tewerkstelling, toelevering en allerlei werken. Hoe ze hier gekomen zijn en wat hun specifieke taak in het gevangeniswezen was en is, lees je in onderstaand overzicht. Wie graag een uitgebreide geschiedenis leest over de gevangenissen in onze regio en over het hele gevangeniswezen in België, verwijzen we graag naar het Gevangenismuseum in Merksplas. Je vindt alle info op hun website www.gevangenismuseum.be.

WORTEL KOLONIE Tijdens de Hollandse Periode richt de gepensioneerde militair Joannes Van Den Bosch met de steun van koning Willem en Prins Frederik de “Maatschappijen voor Weldadigheid der Zuidelijke Nederlanden” op in Merksplas en Wortel. Dat gebeurt in 1822 naar het model van de inrichtingen in Veenhuizen en Frederiksoord in de provincie Drente. Hij kwam terecht op de grote heidevlakten ten oosten van Wortel, waar hij zijn oog liet vallen op een gebied van 516 ha. Van de Hertog van Salm-Salm en bankier Hennesy kocht hij 213 ha grond. De overige 303 ha was eigendom van de gemeente Wortel. Het gemeentebestuur ging pas akkoord met de verkoop, nadat het door een Koninklijk Besluit daartoe werd gedwongen. In Wortel kwam de zgn. “Vrije Kolonie” en in Merksplas de “Onvrije Kolonie”. In “Kolonie 1” (316ha) zouden 72 boerderijtjes worden gebouwd, elk met 3,5 ha grond en in “Kolonie 2” zou men nog eens 58 hoevetjes bouwen. In november 1822 waren er al 25 hoevetjes klaar, in juni 1823 stonden er 45 en vier jaar later waren er 129 beschikbaar. In 1830 werd België onafhankelijk. In WortelKolonie werd de oogst vernield en de bevolking van de Kolonie kwam in opstand, hierin aangemoedigd door de burgemeester van Wortel die de gedwongen verkoop nog steeds niet was vergeten. Vele bedelaars sloten zich aan bij het Hollands leger of bij de opstandelingen, nadat ze eerst de hoeven in brand hadden gestoken. Dat was de doodsteek van het “Hollands project”. De Maatschappij van Weldadigheid bleef nog wel bestaan, maar een en ander was praktisch niet meer werkbaar. Toen het contract in 1841 afliep, weigerde de Belgische staat om de beide domeinen te kopen. De Maatschappij werd ontbonden. De laatste kolonisten werden terug gebracht naar hun oorspronkelijke gemeenten, of ze werden ondergebracht in kloosters of bij landbouwers. De schuldeisers eisten een openbare verkoop. Prins Frederik, de voornaamste schuldeiser, was hiermee niet akkoord en kocht

In de vrije kolonie van Wortel stonden bij de onafhankelijkheid van België 129 kleine boerderijen. Het onafhankelijke België had geen belangstelling voor het Hollands project. Integendeel.

Op deze houtsnede ziet men de inplanting van een aantal kleine boerderijen langs de molendreef tot bij het kruispunt bij het Casino. MAART 2010 - 3


GEVANGENISSEN

Wortel-kolonie was in oorsprong een ‘vrije kolonie’ naar het voorbeeld van Frederiksoord in de Nederlandse provincie Drenthe. Het domein werd aanvankelijk dan ook Zuid Frederiksoord genoemd. in 1846 zelf de domeinen van Wortel- en Merksplas-Kolonie voor 400.000 frank (10.000 Euro). In de onzekere tijd die daarop volgde, verdwenen alle hoevetjes van Wortel-Kolonie, steen voor steen. Op het terrein is van deze gebouwtjes niets meer merkbaar. Nadat in 1866 de “Wet op de beteugeling van de landloperij” was gestemd ging de Belgische regering op zoek naar een geschikte locatie, maar eigenlijk was deze nog aanwezig te Wortel en Merksplas. Op 20 december 1870, veertig jaar na de onafhankelijkheid, werden de domeinen aangekocht door de Belgische staat. De coördinatie van de “Weldadigheidskolonieën van Hoogstraten-Merksplas-Wortel” werd toevertrouwd aan de directeur van de gevangenis in Hoogstraten. In 1881 werden de nieuwe witte gevangenisgebouwen voor de landlopers opgetrokken, die er nog steeds staan. Vanaf 1893 kreeg de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas en Wortel een eigen directeur, los van Hoogstraten. Vanaf 1902 werden ook de “beroepsbedelaars” ondergebracht in Wortel-Kolonie. Op 7 mei 1929 werden de landloperkolonies van Hoogstraten en Wortel afgeschaft en bleven de gebouwen onbezet. In 1935 gingen de deuren terug open voor geesteszieke landlopers en voor zieken uit andere overbevolkte psychiatrische instellingen. Vanaf 1945 verbleven er in de gebouwen van Wortel-Kolonie opnieuw landlopers, ditmaal afkomstig van Merksplas. Wortel bleef tot in 1955 een bijhuis van Merksplas en werd toen een onafhankelijke instelling met een eigen directie. Toen België op 1 maart 1993 onder Europese druk de wet op de landloperij afschafte, verloren de 260 landlopers van Wortel-Kolonie de geborgenheid van de georganiseerde vrijheid. In april 1996 verbleven nog steeds 27 landlopers in Wortel. Zij kozen ervoor om in Wortel te blijven, ook al moesten ze zich dan onderwerpen aan een strenger gevangenisregime. Achter de voormalige landlopergebouwen werd vanaf mei 1996 een nieuwe gevangenis gebouwd. Deze gebouwen en de aanpalende gronden blijven onder het beheer van Belgische staat. In 2004 werd rond het gehele complex een omheining geplaatst van zes meter hoog. In de nieuwe gevangenis verblijven ca. 150 gedetineerden en werken er ca. 120 personeelsleden. De domeinen van Wortel en van Merksplas zijn sinds 29 juni 1999 als landschap beschermd.

4 - MAART 2010


GEVANGENISSEN

MERKSPLAS KOLONIE Het ontstaan en de evolutie van Merksplas-Kolonie is nauw verbonden met de geschiedenis van Wortel-Kolonie. Gedurende vele jaren vormden de beide domeinen zelfs één landloperkolonie.

Generaal majoor Johannes van den Bosch was de stichter van de Rijksweldadigheidskolonies. Na het succes van Frederiksoord en Veenhuizen in Drenthe gaf hij zijn broer Benjamin van den Bosch de opdracht om in Wortel een vrije en in Merksplas een onvrije kolonie op te richten.

De geschiedenis van Merksplas Kolonie begint in 1824. De oorspronkelijke gebouwen bevinden zich omheen het vierkante binnenplein van 4 ha. In het midden van de witte voorgevel staat een poort met de hoofdingang met daarin nog de ‘Eerste Steen’ met als tekst “B. VAN DEN BOSCH. DEN 4 JULI 1824” . In dit hoofdgebouw zetelt nu de administratie. Rechts daarvan, nu de mess van het personeel, was vroeger de kazerne voor de ca. 150 soldaten die instonden voor de bewaking. De officieren kregen een riante woning langs de Steenweg naar Rijkevorsel. Vanaf 1825 worden landlopers, bedelaars en dronkaards in de “onvrije” kolonie van Merksplas ingezet om de arme zand- en heidegronden geschikt te maken voor de landbouw. Het project mislukt en pas vanaf 1870 geeft de Belgische Staat het nieuw bloed door het probleem van de landloperij nationaal aan te pakken. Op die manier ontstaat er tussen 1870 en 1900 in Merksplas een heuse gemeenschap met alle voorzieningen voor zowel landlopers als personeel. Kort voor het uitbreken van de 1e wereldoorlog verblijven er 5.400 landlopers, die later gedeeltelijk worden vervangen door duizenden “zinnelozen” uit Vlaamse en Noordfranse steden. Na de Val van Luik werden de poorten open gezet en vertrokken er ca. 3.000 personen. Aanvankelijk werden de lege ruimten ingenomen door vluchtelingen. Op het einde van de oorlog braken onder deze zieke en verzwakte mensen besmettelijke

ziekten uit. Sommige weken stierven er meer dan vijftig mensen per dag. Na de oorlog komt er een leegloop: de gekken gaan terug naar vanwaar ze kwamen, de landlopers vinden werk in de heropbouw van het land. Tijdens het Interbellum worden gaandeweg andere categorieën gedetineerden aan de bestaande bevolking toegevoegd: veroordeelde epileptici, zwakzinnigen en TBC-lijders. Aan de vooravond van WO II vangt Merksplas 3.000 joodse vluchtelingen op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleven de gebouwen van de strafinrichting onder Belgisch bestuur, met Belgische bewakers, maar met een Duitser als “directeur”. De gevangenis van Merksplas fungeerde als wachtzaal tot de definitieve veroordeling. Na het vonnis verhuisden delinquenten van gemeen recht naar St.-Gillis, de anderen naar werkkampen of naar concentratiekampen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog “passeerden” op deze wijze ca 7.000 gevangenen de strafinrichting van Merksplas. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werd één gebouw door de Engelse bevrijders omgevormd tot een Engels strafkamp. Later treffen we er politieke gevangenen, echte en vermeende collaborateurs. Vanaf 1952 vullen gewoontemisdadigers en geinterneerden het rijtje aan en zien we Merksplas gaandeweg meer en meer functioneren als strafinrichting. In 1956 brak er een opstand uit waarbij de ordediensten werden bekogeld met dakpannen. Uit veiligheidsoverwegingen werden daarna zadeldaken verwijderd en vervangen door een plat dak. In 1960 werd het paviljoen voor veroordeelden herbouwd, zodat er kamers ontstonden van vier tot zes gedetineerden, in plaats van grote zalen. In de gevangenis van Merksplas verblijven ca. 700 gevangenen onder de hoede van ca. 420 personeelsleden, waarvan 350 bewakers. De gedetineerden vormden een bonte verzameling van ca. 60 nationaliteiten, veroordeeld tot hechtenis van 2 tot 5 jaar. De geïnterneerden behoren tot verscheidene godsdiensten.

Als in 1993 de Wet op de Beteugeling van de Landloperij afschaft wordt en alle landlopers in de anonimiteit verdwijnen, worden de gebouwen voor de landlopers overgedragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat er start met het Centrum voor illegalen. Het Centrum bevindt zich tussen de strafinrichting en de voormalige kapel. Het omvat vier grote gebouwen, die mooi symmetrisch (twee links en twee rechts) langs de aslijn staan tussen de kapel en het hoofdgebouw. Een vijfde bouwwerk werd als verbinding opgericht tussen de twee oorspronkelijke gebouwen. De capaciteit is goed voor 220 personen. Op het einde van 1997 begon men met een grondige renovatie van al deze gebouwen. Aan de buitenzijde kregen ze een Toscaanse herfstkleur (roze-creme-kleur). In 2007 besliste de federale ministerraad om een bijkomende cellenvleugel te bouwen bestemd voor mentaal gehandicapte geïnterneerden met inbegrip van de bijhorende beveiliging- en infrastructuurwerken. Deze nieuwe vleugel wordt gebruikt als een afdeling van beveiligde zorg voor geïnterneerden. Ze kreeg de toepasselijke naam ‘De Haven’. Het doel is om een aangepaste zorg te bieden in een veilige omgeving. Het gebouw biedt plaats aan 60 geïnterneerden met een verstandelijke handicap.

Het grondplan van de onvrije kolonie van Merksplas. In Wortel verbleven de verpauperde gezinnen in een kleine hoeve, in Merksplas verbleven de ‘beroepsbedelaars’ samen in een centraal gelegen ‘carré’. MAART 2010 - 5


GEVANGENISSEN

HET PENITENTIAIR SCHOOLCENTRUM IN HOOGSTRATEN Het Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten (PSC) is gevestigd in het unieke kader van een eeuwenoud kasteel, het Gelmelslot. Aanvankelijk de woonst van graven en hertogen, kreeg het in 1810 een minder luisterrijke bestemming. In dat jaar werd er het “Bedelaarsgesticht van de Beide Nethen” in ondergebracht. Niettegenstaande de oprichting van de Kolonies in Wortel en Merksplas, blijven er landlopers in het kasteel tot in 1929. In 1931 krijg het een nieuwe bestemming, dan wordt het een instelling voor jeugdige veroordeelden, na samenvoeging van

de Rijkslandbouwschool van Merksplas en de Rijksnijverheidsschool van Gent. De huidige bevolking telt maximaal 155 mannelijke gedetineerden, allen definitief veroordeelden. Onder hen bevindt zich een groep van ongeveer 40 seksuele delinquenten. Zij worden geselecteerd volgens een aantal specifieke classificatieregels: zij moeten de Belgische nationaliteit hebben of beschikken over een geldige verblijfsvergunning, zij mogen niet ouder zijn dan 50 en dienen Nederlandstalig te zijn. Op

het ogenblik van hun transfer hebben zij minimaal nog 5 maanden en maximaal nog 5 jaar strafrestant, mogen zij voorheen geen straf van langer dan 1 jaar hebben ondergaan, mogen zij geen enkel veiligheidsrisico inhouden en moeten zij bereid zijn mee te draaien in het gemeenschapsregime van Hoogstraten. Nieuwkomers komen eerst in het observatiepaviljoen met 27 cellen. Daarna verhuizen zij naar de paviljoenen op het kasteel. Alle cellen zijn monocellen, Hoogstraten wordt dus niet geconfronteerd met overbevolking.

Het kasteel van Hoogstraten is eigenlijk niet geschikt voor de huisvesting van gedetineerden. Er verblijven 300 gedetineerden, 180 in het met water omringde kasteel en 120 er buiten. De cellen zijn 7 m² groot, daar waar ze volgens de rechten van de mens 10 m² moeten zijn voor de huisvesting van een gedetineerde en 16 m² voor het verblijf van twee gestraften. De overheid wil op vijf jaar tijd 25 miljoen euro investeren om het kasteel te restaureren en de cellen aan te passen. In de gebouwen links op de foto (aangegeven met een pijl) komt een industriële bakkerij. Daar zal het brood voor alle strafinrichtingen van België gebakken worden: elke dag 9.000 broden en op donderdag en vrijdag 16.000 stuks.

6 - MAART 2010


GEVANGENISSEN

DE GEVANGENIS VAN TURNHOUT In 1898 besloot de minister van Justitie om in Turnhout een nieuw arresthuis te bouwen. Voorheen was de 19de-eeuwse arrondissementele gevangenis gevestigd in het kasteel, waar vandaag nog de Rechtbank van Eerste Aanleg haar zittingen houdt. De instelling in de Wezenstraat werd in 1904 geopend en opnieuw bepaalden de inzichten van Edward Ducpétiaux de architecturale stijl. Zo ontstonden twee vleugels, uitgevend op een centrale observatieruimte. Tot in 1937 verbleven in Turnhout ook enkele vrouwelijke gedetineerden op een aparte afde-

ling. Zij werden streng “bewaakt” door kloosterzusters die in hun eigen klooster binnen de gevangenismuren verbleven. Na de sluiting van de vrouwenafdeling verdwenen de zusters en het klooster. Na WO II evolueerde deze gesloten gevangenis naar een inrichting voor sociaal verweer met geïnterneerde abnormalen die een streng veiligheidsregime noodzakelijk maakten. Naast deze groep geïnterneerden verblijven in Turnhout ook de beklaagden van het gerechtelijk arrondissement Turnhout en in mindere mate

definitief veroordeelden. De verschillende categorieën ondergaan elk een ander regime. In de loop van de jaren ‘90 werd begonnen met een aantal verbouwingen en renovaties die tot vandaag voortduren. (jaf)

Bronnen: Artikelenreeks Gevangeniswezen in de Noorderkempen – M. De Laet – Hoogstraatse Gazet 1982 Gevangenismuseum Merksplas - www.gevangenismuseum.be

Masterplan voor de gevangenissen 2008-2013 De regeringsverklaringen van 21 december 2007 en 20 maart 2008 van de federale regering vragen een actieplan voor de strafuitvoering en een versnelde aanpak van de overbevolking in de Belgische penitentiaire inrichtingen. In uitvoering van het regeerakkoord heeft de Regering op 18 april 2008 het “Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden” goedgekeurd. Het strafrechtelijk beleid in België staat als gevolg van de overbevolking zwaar onder druk. Daardoor komt een geloofwaardige strafuitvoering in moeilijkheden. Een geloofwaardige strafuitvoering betekent dat straffen die uitgesproken worden ook meteen op een correcte manier van toepassing zijn, dat er geen wachttijden zijn, geen periodes van straffeloosheid, en dat er een professionele opvolging is en dus controle op de uitvoering van de straf, dat er transparantie is voor dader en slachtoffer over de strafuitvoering. De leefomstandigheden in de “overbevolkte” inrichtingen zijn onverantwoord, voor de gedetineerden én voor de personeelsleden die er werken. Het merendeel (20) van onze gevangenisgebouwen dateert nog van de 19de eeuw. Er zijn renovatie- en verbouwingswerken nodig. Met het Masterplan wil de Minister een antwoord geven op deze uitdagingen, door een vermeerdering van de capaciteit en door renovatie en herstelling van de bestaande inrichtingen. Bij de uitvoering van dit laatste luik van het Masterplan is vastgesteld dat in heel wat sterk verouderde inrichtingen de noden zodanig groot en talrijk zijn dat gedurende vele jaren herstellingswerken noodzakelijk zullen zijn.

Voor de gevangenissen in onze regio zijn in het Masterplan volgende maatregelen opgenomen: - Renovatieprogramma Hoogstraten 15 cellen – uitgevoerd in 2009 15 cellen – tegen eind 2010 vervolgplanning van een volledige renovatie – vervat in uitgebreid Masterplan 2013 - Merksplas Nieuw blok van 60 cellen – in gebruik genomen in 2009

Vervanging van oude paviljoenen (440 cellen) – vervat in uitgebreid Masterplan 2013 - Turnhout Nieuwe sectie van 74 cellen – was gepland voor 2010, zal nu midden 2011 klaar zijn. (jaf)

Bron: Kabinet van Minister van Justitie Stefaan De Clerck / www.stefaandeclerck.be

Gevangenispopulatie Begin 2009 bereikte de gevangenispopulatie in België een historisch hoogtepunt. Tijdens de voorbije 10 jaar steeg het aantal gedetineerden (inclus. Elektronisch toezicht) met bijna 25 %. Het grootste deel van de gevangenisbevolking bestaat uit definitief veroordeelden, daarna volgen de beklaagden met iets meer dan een derde van de populatie. De derde categorie is die van de geïnterneerden. De overige gedetineerden zijn in hoofdzaak minderjarigen en vreemdelingen ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken (zoals asielzoekers die wachten op hun uitwijzing). (jaf)

Jaar

Beklaagden

Veroordeelden

Geïnterneerden

Andere

Totaal

Elektronisch toezicht

2000 2005 2006 2007 2008 2009

3.023 3.550 3.530 3.473 3.527 3.557

4.900 4.830 5.082 5.407 5.193 5.433

640 856 862 965 994 1.038

125 139 161 163 144 131

8.688 9.375 9.635 10.008 9.858 10.159

12 277 337 612 557 609

% tov 2000

118%

111%

162%

105%

117%

5075%

Bron: FOD Justitie – ‘Justitie in cijfers’

Gelijkaardige toestanden (gebrek aan ruimte, onmogelijkheid tot aanpassing) zijn gebleken bij het onderzoek van andere zeer oude instellingen zoals Antwerpen, Leuven, Merksplas en Namen. Onmiddellijk na de goedkeuring van het plan werd gestart met de uitvoering.

MAART 2010 - 7


PUBLIREPORTAGE

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand 8 - MAART 2010


GEVANGENISSEN

Gesprek met Willy van den Bergh, strafinrichting in Wortel

Op één jaar tijd van 187 naar 820 gedetineerden Vanmorgen zijn de eerste Belgische gevangenen overgebracht naar Tilburg, waar justitie vijfhonderd cellen huurt om iets te doen aan de overbevolking in de Belgische gevangenissen. Administratief is Tilburg een bijhuis van de strafinrichting van Wortel. De telefoon van kersvers directeur Willy Van den Bergh staat niet stil en met de regelmaat van een klok vallen er mailberichten binnen. Maar de directeur blijft er ijzig kalm bij en neemt, tussen de drukte door, rustig de tijd om ons het hoe en het waarom van deze ingreep te vertellen. U bent relatief nieuw hier in Wortel, wie is Willy Van den Bergh? Ik ben geboren op 5 september 1952 en afkomstig van Essen. Ik woon nu nog in Merksplas maar in juni of juli verhuizen we naar Minderhout. Ik studeerde in het Klein Seminarie in Hoogstraten en werk sinds 1972 in het gevangeniswezen. Achtereenvolgens in de gevangenissen van Antwerpen, Merksplas, terug in Antwerpen, terug in Merksplas en de gevangenis van Tongeren. Daarna heb ik een aantal jaren gewerkt aan informaticaprojecten voor de Belgische gevangenissen en op 1 oktober vorig jaar ben ik hier als directeur benoemd. Ik ben dus een van de oudste nog in dienst zijnde directeurs en heb de gevangenen en de gevangenissen zien evolueren van wat ze toen waren tot wat ze nu zijn. Grote veranderingen zoals de intrede van drugs ook in de gevangenissen en, hoe delicaat ook, het fenomeen vreemdeling. Vroeger was een vreemdeling een Nederlander of een Fransman, nu zijn dat wereldvreemdelingen. Ook de evolutie in de misdrijven die bestraft

worden. Vroeger werden mensen nog opgesloten voor openbare dronkenschap en kleine diefstallen, nu moet het misdrijf al echt zwaar wegen en een grote impact hebben. De evolutie ook van genoeg plaatsen tot overbevolking in de cellen. Veel beleidsbeslissingen die men nu neemt zijn gelinkt aan het probleem van overbevolking. Ook evoluties die te maken hebben met het wettelijk kader. Beslissingen zoals de toekenning van verlof, elektronisch toezicht, vervroegde invrijheidstelling enz. worden nu door de gerechtelijke organisatie genomen. Waar moeten we Wortel situeren in het geheel van de Belgische gevangenissen? Wortel is een strafinrichting, geen gevangenis. In essentie heeft elk arrondissement zijn rechtbank en traditioneel was er tegenover elke rechtbank ook een arrondissementsgevangenis. Dat is nog zo in 28 arrondissementen in België. Een gevangenis is een arresthuis om mensen te bewaren op vraag van de onderzoeksrechter. Een strafinrichting is een volgende fase, wanneer de

Van Wortel naar Tilburg Dinsdag 2 februari 7.30 u Vandaag worden de eerste 35 Belgische gevangenen vanuit Wortel naar Tilburg overgebracht. Een na een brengen ze hun persoonlijke spullen op een karretje tot bij het busje. Daarna worden ze naar een ruimte gebracht waar ze nog even moeten wachten en ze hun grijs gevangenisplunje mogen uittrekken. Dat hebben ze in Nederland niet nodig, daar mogen de gevangenen in burgerkledij rondlopen. Dan stappen ze in een busje met Nederlandse nummerplaat dat ze komt ophalen. Ze zijn niet te beroerd om iets te vertellen: hoe en wanneer ze vernamen dat ze naar Tilburg moesten en of ze dat, al dan niet, zien zitten. Enkele onder hen vermoeden dat ze er meer bezoek zullen krijgen omdat Tilburg nu eenmaal beter bereikbaar is met het openbaar vervoer. Anderen zijn bang van het onbekende, hier kenden ze de bewakers. Ze vragen zich af hoe het eten en het regime er zal zijn. Al vlug wordt duidelijk dat het lang niet allemaal vrijwilligers zijn die vertrekken, al werd dat aanvankelijk wel beweerd. De gevangenen werden geselecteerd rekening houdend met hun straf en het aantal jaren dat ze nog moeten zitten. Het zijn in principe geen zware jongens, gevangenen die nog een straf moeten uitzitten van drie maanden tot drie jaar. Ze komen van verschillende gevangenissen in België naar Wortel van waaruit ze naar Tilburg worden overgebracht. Over drie weken zouden alle 500 cellen die België in Tilburg huurt in gebruik moeten zijn. (fh) rechter een veroordeling uitgesproken heeft. In principe is het de bedoeling dat elke gestrafte vroeg of laat terug vrij komt. De strafuitvoering heeft de opdracht om de gestrafte daar op voor te bereiden.

MAART 2010 - 9


GEVANGENISSEN Wortel is een strafinrichting met een bijzonder verleden omdat hier tot 1993 uitsluitend landlopers verbleven. Bij de afschaffing van de landloperij is Wortel geëvolueerd naar een strafinrichting. Die aanpassing is goed verlopen, maar nu 15 jaar later zijn een aantal zaken zodanig geëvolueerd dat men het nu anders zou doen. De strafinrichting is ontstaan vanuit de positieve visie van behoud van het domein en de bestaande gebouwen. Gelukkig heeft men alles behouden, maar met het stijgend aantal gevangenen zal men ook hier de strafinrichting moeten uitbreiden. Dat was in de jaren ‘90, vanuit de reflex tot behoud, allicht niet bespreekbaar en geen optie. Hoeveel cellen zijn er nu? Onze capaciteit is 187 mensen. Die capaciteit wordt niet uitgedrukt in cellen maar in het maximum aantal mensen dat men kan en mag huis-

de rechtbank die bij vonnis beslist over invrijheidsstelling enz. En de toekomst van de strafinrichting van Wortel? Wij horen te pas en te onpas spreken over een groot masterplan. Er zouden op korte en iets langere termijn nogal wat gevangenissen bijkomen. Maar ondanks dat beginnen we hier in juni, juli met een uitbreiding van 140 plaatsen en spreken we al van een instelling van 320 plaatsen. Die uitbreiding zal van buiten niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Het L-vormig gebouw, waar nu de cellen zijn, wordt met nieuwbouw uitgebreid tot een vierkant en zo komt er een binnenplaats met een wandel- en sportkoer. Het is het een logische uitbreiding die er verrassend genoeg zeer snel zal zijn. Eind 2011 zou de nieuwbouw hier klaar moeten zijn.

De strafinrichting van Tilburg vesten. Wij gaan daar in principe nooit over. In een arresthuis, waar men de instroom niet kan inschatten, ligt dat anders. Daar is dan ook het meest sprake van overbevolking. Wij moeten zorgen voor programma’s waarin 187 mensen een zinvolle strafuitvoering doormaken. Dat betekent concreet tewerkstelling in ateliers en meer en meer opleiding en vorming langs VDAB, volwassenenonderwijs enz. Toevallig hebben we hier gisteren nog de prijsuitreiking meegemaakt van gestraften die een opleiding met goed resultaat gevolgd hebben. We geven een keukenopleiding, we plannen een bakkersopleiding, een fietsenatelier, een schildersopleiding en er zijn ook taal- en informaticalessen. We moeten opleidingen geven waarmee onze mensen buiten deze inrichting kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Maar ook de veroordeelde moet vandaag inspanningen leveren om tot zijn in vrijheidstelling te komen. Wij stellen een dossier samen en het is

10 - MAART 2010

En dan komt er nu de gevangenis van Tilburg nog bij. Juist, naast die 320 personen die dan in Wortel

verblijven, zorgen wij binnen enkele weken nog eens voor de huisvesting van 500 gestraften in Tilburg. Theoretisch gaat dat drie jaar duren, maar het is een verlengbare overeenkomst. Die

Procederen tegen overplaatsing Een tiental gedetineerden vechten, samen met hun raadsman Walter Damen, hun verplichte overplaatsing naar Tilburg aan. Damen stapte naar de rechter omdat hij van mening is dat men geen enkele gedetineerde tegen zijn wil mag overplaatsen naar een gevangenis in het buitenland. “Zo’n overplaatsing maakt het bezoek moeilijker en brengt de psychosociale begeleiding in gevaar”. De rechtbank in Leuven verwierp de eis van de gedetineerden en eerstdaags doet ook de Raad van State uitspraak in een kortgeding tegen de verplichte overbrenging. In eerdere vergelijkbare processen besliste de Raad van State dat hij niet tussenbeide kan komen in de transferpolitiek van de dienst gevangeniswezen. Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck is er geen vuiltje aan de lucht. “Het centraal bestuur van het gevangeniswezen beslist in welke strafinrichting men een gedetineerde onderbrengt”, zegt de minister. Hij wijst er ook op dat de leefomstandigheden in Nederland zeker niet slechter zijn dan in België. Integendeel.


GEVANGENISSEN mensen verblijven eigenlijk in Wortel, maar fysiek zijn ze gehuisvest in een afdeling van Wortel die toevallig in Tilburg ligt. De strafuitvoeringsrechtbank zal die mensen in Wortel zien en onze griffie moet vanaf nu geen 187 maar 687 dossiers beheren en in de toekomst worden er dat 820. De administratie gebeurt hier, de huisvesting is uitbesteed en gebeurt door de Nederlanders, die daar dan ook goed voor betaald worden. Wij hebben in Tilburg alleen een toeziende equipe die erover moet waken dat de gestraften hun straf volgens de Belgische regelgeving uitzitten. Er zitten in de gevangenis van Tilburg, die een capaciteit heeft van 680 gestraften, alleen Belgen. Al die mensen passeren langs Wortel. Niemand kan rechtstreeks naar Tilburg of kan van daaruit vertrekken. Je moet Wortel zien als een strafinrichting met een tweede cellenblok, die toevallig iets verder en over even toevallig over de grens staat. Waarom wordt Tilburg aan Wortel gelinkt en heeft uw benoeming iets met de uitbreiding te maken? De keuze voor Wortel als ‘moederhuis’ heeft allicht te maken met de ligging. Wortel en Tilburg liggen dicht bij de grens. De gestraften kunnen niet gelinkt worden met het open regime van Hoogstraten en de gevangenis van Merksplas is op zich al groot. Mijn benoeming heeft niets met

de uitbreiding met Tilburg te maken. Men heeft mij hier niet gedropt omwille van de uitbreiding met Tilburg. Trouwens in openbare dienst stelt men zich kandidaat, wij worden niet zomaar ergens geplaatst. Dat België de gevangenis van Tilburg huurt is een politieke beslissing, ook al ontstaat zoiets op het niveau van de administratie. Wij moeten Europees gaan denken en er zijn nogal wat Europese werkgroepen. Die mensen ontmoeten elkaar en dan komt het tekort aan cellen in België en het overschot ervan in Nederland uiteraard ter sprake. De politieke verantwoordelijken nemen dat over en dan gaat dat in beide landen de parlementaire weg volgen. De Belgische regering heeft het besluit in december goedgekeurd, de Nederlandse in januari. Eind vorige week is het besluit in Nederland gepubliceerd en nu zijn we al aan het verhuizen. Waarom heeft Nederland cellen te veel en België te weinig? De eenvoudige uitleg is dat Nederland in het nabije verleden nogal wat inspanningen geleverd heeft om nieuwe gevangenissen te bouwen. Zij hebben op een bepaald moment vastgesteld dat er een stijgende criminaliteit was en ze hebben daar op ingespeeld. Ze maakten een prognose van het aantal cellen dat men nodig ging hebben bij zo’n stijgende criminaliteit. Als de criminaliteit

dan afneemt of zich verplaatst naar andere landen omdat men in eigen land een strenger beleid voert, dan heeft men te veel cellen. In Nederland hebben de gemeenten ook veel meer sociale verplichtingen ten opzichte van ex-gedetineerden, waardoor het aantal recidieven sterk gedaald is. Hier begint men daar ook aan te denken. Lopen wij achter? Dat weet ik niet. Maar Nederland heeft het met succes anders gedaan. Heeft de uitbreiding met Tilburg gevolgen voor de tewerkstelling hier? Nederland staat in voor de bewaking, het eten, het drinken en het slapen. Wij moeten wel toezien op de uitvoering van die opdracht. Daarvoor hebben wij ginder een equivalent van 2,5 personen met een directie functie, zij moeten sturend werken. Verder hebben we ginder een psycho-sociale equipe, een bewaker die vooral als ‘go-between’ optreedt en twee administratief medewerkers die ook een link leggen tussen de administratie hier en de gestraften ginder. In totaal werken er in Tilburg dus tien mensen van hier. Hier in Wortel zijn er acht bewakers bijgekomen omdat we veel transporten zullen krijgen en nog eens acht mensen die de administratie komen versterken. In totaal betekent dat dus 26 nieuwe werknemers. We spreken binnenkort niet meer van een kleine instelling voor 187 gestraften, maar van een grote strafinrichting van 820 gestraften. (fh)

DE WERELD VAN

MAART 2010 - 11


OVER DE MUREN Hoogstraatse jongeren en jonge gedetineerden ontmoeten elkaar in klank en beeld Muren doen denken aan grenzen en begrenzingen maar ook aan veiligheid en zich veilig voelen. Muren aan grenzen zijn meestal minder fraai. Denken wij hierbij maar aan de Berlijnse muur of recenter de muur tussen Israël en Palestina. De muren van ons huis bieden dan weer de veiligheid en de geborgenheid. Toch is er bij veel mensen een onweerstaanbare dwang om over de muren te kijken. Hoe zou het aan de andere kant zijn? Is het daar beter of mooier dan aan deze zijde? Zo ja, dan hebben wij zin om over die muur te klauteren, een nieuwe toekomst of vrijheid tegemoet. Deze bedenkingen zijn zeker van toepassing bij gevangenissen – waarvan Hoogstraten er twee op haar grondgebied heeft. Sommigen lopen er gewoon aan voorbij. Anderen vinden het plekken die vele vragen oproepen: het Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten en de strafinrichting van Wortel zijn een onmiskenbaar deel van de stad. Daarom mogen ze ook niet ontbreken in het programma ‘800 jaar Hoogstraten’. Een aantal mensen en organisaties, zowel van binnen als buiten de gevangenissen waren of zijn reeds geruime tijd aan het nadenken hoe en in welke vorm, zowel de gevangenen als Hoogstraatse jongeren bij deze viering betrokken kunnen worden. Uiteindelijk werd voor een heel eigen wijze gekozen namelijk voor “OVER DE MUREN”, een sociaalartistiek project waaraan Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen, Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen, de Vlaamse Overheid, afdeling Welzijn en Samenleving, stad Hoogstraten en Vormingplus Kempen samenwerken.

Ritmes en beelden In de komende maanden april en mei krijgen een tiental Hoogstraatse jongeren de kans om samen met twintig, jonge, gedetineerden uit het PSC Hoogstraten en uit de gevangenis van Wortel een aantal workshops te volgen in de strafinrichting van Wortel. Ze kunnen kiezen voor fotografie of voor slagwerk. Twee uiteenlopende technieken: de ene is stil, de andere luid. Maar in alle twee de groepen gaat men aan de slag met hetzelfde thema: ritme. Jong of oud, wit of gekleurd, vrij of gevangen: ritme bepaalt ieders leven. Het speelt zich af tussen geboorte en dood, met de kindertijd, puberteit, de volwassenheid. Ook de dag kent zijn eigen tijden. Wakker worden, opstaan, in actie komen, af en toe een pauze nemen, de rust van de nacht. Ritme verwijst naar regelmaat. In de maat blijven. Maat houden. Vooral gedetineerden worden daarmee heel sterk geconfronteerd. Zij moeten terug regels vinden in hun leven. Ritme is de vrijheid van handelen binnen een vaste structuur.

12 - MAART 2010

Ook in de muziek maar ook in beeld. Flor Verschueren neemt de percussiesessies voor zijn rekening samen met Jan-Kris Vinken, een professioneel drummer en Luc Meyvis, professioneel Hoogstraats cafébaas maar hij heeft ook een pak drumervaring. Het is niet de bedoeling om met echte drumstellen aan de slag te gaan dan wel gebruik te maken van allerlei recyclage materialen. Garage Van Riel verleent logistieke steun door het leveren van lege olievaten, autoonderdelen zoals knalpotten en delen van het koetswerk waarop men zich met slaghouten en drumstick kan uitleven. Het is zelfs de bedoeling dat kunstenaar Stef Van Eyck, samen met de gedetineerden, met deze materialen een assemblage maakt die gebruikt wordt tijdens de sessies. Ook nadien kan ze tentoongesteld of gebruikt worden bij een andere gelegenheid tijdens dit feestjaar. Sofie Nagels, fotografe en docent aan het IKO gaat de kar van het onderdeel fotografie trekken. Zij wordt daarin bijgestaan door Luc Meeuwes fotograaf en leraar elektriciteit aan het PSC en Kris Martens, leraar animatie aan het SISA te Antwerpen en drummer in Hoogstraten en omstreken. Volgens Sofie gaat het zeker niet om een cursus digitale fotografie of om het maken van fotografische hoogstandjes. Natuurlijk zal er tijdens de workshops ervaring uitgewisseld worden alsook enige technische informatie maar het gaat hem vooral om het vastleggen van “ritme” zowel binnen als buiten de gevangenis. Voor gedetineerden kan ritme bijvoorbeeld zijn de tralies die hen omringen dan ook de vaste dagindeling en vaste structuur die in een gevangenis heerst. Voor de Hoogstraatse jongeren kan ritme een geheel andere inhoud hebben. Net uit die confrontatie kunnen beide groepen elkaar beter leren kennen. De Hoogstraatse jongeren beschikken waarschijnlijk wel zelf over een fototoestel. Anders is dit voor de gedetineerden. Zij hebben geen toestel en ook niet de middelen om er één aan te schaffen. Bij deze dan ook een oproep aan goede zielen die ofwel de aankoop van een eenvoudig toestel (+-75 euro) het stuk willen sponsoren, dan wel tijdens de looptijd van dit

Overleg tussen Flor Verschueren en Sofie Nagels (foto Sofie Nagels en Luc van de Velo) project een toestel ter beschikking willen stellen. Wie dat ziet zitten neemt best contact op met de Hoogstraatse jeugddienst jeugd@hoogstraten. be - 03 340 19 52.

Ontmoeting en uitwisseling De jongeren zijn niet alleen creatief met drumstok of fototoestel. De workshops zijn een uitgelezen kans voor ontmoeting en uitwisse-


GEVANGENISSEN ling. Hoogstraatse jongeren krijgen een beter beeld van het leven in een gevangenis en zijn bewoners. Van hen wordt verwacht dat zij ten minste 18 jaar zijn en jonger dan 30. Zij kunnen voor ĂŠĂŠn van de workshops hun kandidatuur opgeven bij de Hoogstraatse jeugddienst (Sara Driesen) of via jeugd@hoogstraten.be .Voor gedetineerden is het een kans om het dagelijkse ritme in de gevangenis te doorbreken en deel te nemen aan het grote feestjaar in Hoogstraten. Van hen wordt verwacht dat zij nog ten minste tot en met 24 mei 2010 in de gevangenis blijven om het project tot een goed einde te brengen. Om ook andere Hoogstraatse burgers de kans te geven om dit project op te volgen wordt er een website “OVER DE MURENâ€? (www.overdemuren. be) gemaakt als link met de buitenwereld. Je leest er over ervaringen en vorderingen van de deelnemers. In de gevangenissen zelf kunnen alle gedetineerden het verhaal volgen via het interne teletekstsysteem. De 6 geplande sessies hebben plaats telkens op zaterdagvoormiddag in de gevangenis van Wortel en starten op 10 april en daarna verder op 17 en 24 april, 8,15 en 22 mei. Aan de Hoogstraatse jongeren zal vooraf de kans geboden worden om zich voor te bereiden op hun intrede in de gevangenis. Immers er zijn regels en omgangsvormen die in acht genomen moeten worden.

Live performance De jaarlijkse rommelmarkt van de sport- en vriendenkring van SI Wortel in de lanen en dreven omheen de gevangenis van Wortel op 24 mei is een hoogtepunt en lokt een massa bezoekers. De ideale gelegenheid dus om de resultaten van deze workshops te laten horen en te laten zien. Op het binnenplein van de Wortelse gevangenis, achter de muren dus, leven de drummers zich uit op slagwerk van olievaten en metalen constructies. In de loop van die dag zullen zij dat een drietal keer doen. Buiten de muren kan je tegelijk een animatie bekijken van de gemaakte foto’s op het ritme van het slagwerk. Men denkt hierbij aan de projectie van de foto’s op grote schermen. Ook hiervoor is men nog op zoek naar extra middelen. Al wie ideeÍn heeft is welkom. Immers deze live presentatie is dÊ afwerking van het project OVER DE MUREN. Even is er een verbinding tussen binnen en buiten. Tussen de drummers en fotografen. Tussen klank en beeld. Tussen de gedetineerden en diegenen die meer in vrijheid leven. In onze volgende edities gaan we zeker verder in op de resultaten. Wie meer informatie wil over dit project neemt best contact op met de jeugddienst van de stad Hoogstraten: Sara Driesen 03.340 17 52 of via jeugd@hoogstraten.be (pdn)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

Het Campagnebeeld van ‘Over de muren’, (foto Sofie Nagels) MAART 2010 - 13


ACTUEEL

Het Davidsfonds wint de Cultuurprijs 2009 Eervolle vermedingen voor Erfgoed Hoogstraten en Tinello Voor het vierde opeenvolgende jaar reikte de Cultuurraad haar jaarlijkse Cultuurprijzen uit. Ook dit jaar nomineerde de jury eerst drie laureaten in drie verschillende categorieën om uiteindelijk te komen tot één winnaar en twee eervolle vermeldingen. De Cultuurprijs 2009 gaat naar het Davidsfonds, eervolle vermeldingen zijn er voor Erfgoed Hoogstraten en theatergezelschap Tinello. De drie voorgaande jaren werd de uitreiking van de Cultuurprijs telkens gekoppeld aan de inhuldiging van een kunstwerk in één van de deeldorpen. Nu was dat onmogelijk en koos men voor de uitreiking van de prijzen in combinatie met een optreden in Le Cirq. Een locatie met de juiste sfeer voor zo’n evenement, iets tussen een café chantant, een pluchen zaaltje en een theater. Een gelukkige keuze dus.

is om vele redenen een begrip in Hoogstraten, ook al omdat de vereniging zich al jaren inzet om cultuur, dat vaak ten onrechte als elitair wordt omschreven, dicht bij de mensen te brengen. Op die manier levert het Davidsfonds volgens de jury een uitzonderlijke bijdrage aan wat men met een duur woord ‘volksontwikkeling’ noemt.

Een bonte boel

Bij de keuze van de derde laureaat, deze in de categorie het Cultureel evenement van 2009, koos de jury unaniem voor Erfgoed Hoogstraten. Zij organiseerden op 5 september, in samenwerking met de vzw Mallifique uit Oostmalle, een stukje levende geschiedenis naar aanleiding van de herdenking van de ‘De Slag van Hoogstraten’ in 1814. Erfgoed Hoogstraten gaf ons als het ware een voorproefje van de grote historische evocaties die dezelfde vereniging voor ons in petto heeft tijdens het weekend van 24 en 25 april naar aanleiding van de viering van 800 jaar Hoogstraten.

Na zijn welkomstwoord wees Gust Kinschots, voorzitter van de Cultuurraad, er op dat een keuze maken in het cultuuraanbod niet eenvoudig is. “Hoe kan men de verdiensten van een beeldend kunstenaar, een theatergezelschap, een koor, een gilde of een fanfare met elkaar vergelijken? Hoe kan men de waarde ervan vergelijken met een boek, een dichtbundel, het werk van een beeldend kunstenaar of de inzet van een stille werker die zich al jaren inzet voor het dorps- of het buurtleven?”, vroeg de voorzitter zich af. Een eerste selectie van drie genomineerden moet daarbij een hulp zijn.

Een vernieuwend project

Evenement 2009

En de winnaar is… Uit de drie laureaten koos de jury het Davidsfonds

als de winnaar van de Cultuurprijs 2009. In zijn motivatie spreekt de jury haar waardering uit voor de jarenlange en volgehouden inzet van het Davidsfonds voor de volksontwikkeling en de cultuur in Groot Hoogstraten. In tegenstelling tot wat velen denken, spreekt het Davidsfonds niet alleen zijn eigen leden aan. Hun activiteiten zijn niet alleen zeer groot in aantal maar ook heel uiteenlopend van aard. Dat gaat van een reeks voordrachten in het kader van de ‘open universiteit’, de organisatie van een tentoonstelling of een begeleide wandeling. Hun Kerstconcert is voor velen in Hoogstraten een begrip. De jury sprak ook haar waardering uit voor de organisatie van het Groot dictee van de Nederlandse Taal en voor hun journalistenwedstrijd voor de jeugd. Als we vaststellen dat de taalvaardigheid van onze jeugd er dramatisch op achteruit gaat is het Davidsfonds één van de weinige verenigingen in Vlaanderen die daar iets aan probeert te doen. Na het officiële gedeelte was er een optreden van ‘Buurman’. Normaal een quintet maar nu ingehuurd als trio, bracht deze groep een goede mix van degelijk chanson, pop en zaalentertainment. Goed zo. (fh)

De eerste nominatie, de prijs voor een vernieuwend project op cultureel gebied, kende de jury toe aan Tinello. Tinello is natuurlijk geen nieuwe theatergroep, maar het vernieuwende en frisse zit hem, volgens de jury, in manier waarop het stuk ‘Tapas’ in scène werd gezet. Tapas is een creatie van regisseur Koen Van Opstal en zijn groep gebaseerd op het boek ‘Malena’ van de Spaanse schrijfster Almudena Grandes. De cast was een mengeling van zogenaamde gevestigde waarden in het ‘Hoogstraatse theaterland’ en jong talent. Voor de sfeerschepping zorgde Flor Verschueren, de man die gefascineerd is door het samengaan van muziek en beeld. St.-Cecilia was negen avonden volgeboekt met toeschouwers die genoten van de voorstelling… en de lekkere tapas die tussen de scènes geserveerd werden.

Culturele verdienste Voor de tweede categorie, de culturele verdienste (over langere termijn), is het aantal kandidaten altijd erg groot. Maar de omschrijving is zeker van toepassing op het Davidsfonds. Het Davidsfonds

14 - MAART 2010

Gust Kinschots stelt de winnaar en de laureaten van de Cultuurprijs 2009 voor. V.l.n.r. Gust Kinschots, Koen Van Opstal en Mieke Vervloet van Tinello, Raf Peeters van het Davidsfonds en Francis Huijbrechts en Benedite Dewaele van Erfgoed Hoogstraten


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Een blik achter de schermen

KFC MEERLE Het heeft de laatste tijd nogal, wat zeggen we nogal, gerommeld in de hogere regionen van het Belgisch voetbal. Een voorzitter van de bond die zijn eigen reglementen gemakshalve even niet meer kende. Een bondscoach die weg wil. Licentietoestanden. Over het paard getilde en rot bedorven zelf benoemde vedetten. Die meer met hunne coiffeur en Jimmy Tattoo dan met voetbal in de kop zitten. En dan het verschil niet meer kennen tussen bal en been. Trainers die de laan worden uitgestuurd alsof het allemaal niks kost. Om dan de volgende weken te constateren dat de nieuwe er ook niks van bakt. Kortom… Daarom het idee van de redactie in haar oneindige wijsheid, om eens te gaan kijken in de lagere regionen. Om te zien of er nog ergens gewoon op mensenmaat wordt gesjot. Waar aan het jonge talent nog het goede voorbeeld wordt gegeven. Waar het voetbal’spel’ nog herleidt wordt tot de essentie. De bal in het mandje krijgen, zoals we Johan Boskamp ooit hoorden zeggen. Het lot viel op KFC Meerle. Om daar eens een blik te werpen. Achter de schermen. Aanvankelijk alleen een eerste ploeg, later reserven en nog later scholieren en knapen. En nog veel later juniors, miniemen en préminiemen. Thans wordt er in Meerle gesjot door de eerste ploeg, een damesploeg, reserven A en B, juniors, scholieren, knapen, miniemen, préminiemen A en B, duiveltjes A, B, C en D, en uiteraard een ploeg veteranen. Of 15 ploegen in ’t totaal.

Order der redactie ten onzent Neem contact met het bestuur, en vraag of ge daar eens moogt komen kijken. Om te zien wie daar zoal meesjot. Wie de lijnen kalkt, de netten hangt, de hoekvlaggen plant, de kantine openhoudt, het gras afmaait, de boven- en benedenboel opkuist, de truitjes wast, de ballen oppompt… Maar let wel, laat onder geen beding blijken dat ge zelf niks van voetbal kent. Lig niet te roepen om penanti, als er gewoon afzijt gefloten is.

En daarin staat onze geschiedenis. We zullen het binnenbrengen. Dus, Meerle is op 1 maart 1937 bij de K.B.V.B. ingeschreven onder de naam Meerle FC met stamnummer 2510. Witte trui met groene ster, groen broek, groenwitte kousen. Later werd dat groene trui, witte broek, groen kousen.

Tot op de dag van vandaag werd er gespeeld op 3 locaties. Begonnen is men op het veld tegenover de slachterij Herdico. Later werd onder de auspiciën van mevrouw G. Voortman (medammeke Fortman) en de familie Neef de Sainval, het terrein verlegd naar de Dalwijk achter den hof van Jan Van Haperen en dr. Clymans. De wijk werd verkaveld en men diende de wijk te nemen naar de huidige locatie op de Chaamse weg. De 3 terreinen die aanvankelijk door de familie van H. Desmedt ter beschikking gesteld

Het voorspel “Halloo, is da doar mej de voetbal van Mjeel?” “Goe geroaje.” “Ik moest van de redactie vroage of …”. “…” “…” “Jot, kom mèr af”. De toon was al onmiddellijk gezet, goei volk daar in Mjeel. We werden dan ook uiterst vriendelijk ontvangen door voorzitter Jan Verheyen en twee van zijn medebestuurders, Marc Van Boxel en Frans Boudewijns. Die al, vóór we amper gezeten waren, vroegen wat we wilden drinken.

De ontstaansgeschiedenis Goei vraag. Maar eigenlijk weten we alleen maar dat de club gesticht is in, dachten we, 1937. Geen nood, in 1987 hebben we onze gouden jubilee gevierd en is er toen een boekske uitgegeven.

Staande v.l.n.r.: Stan Vlaminckx, Tuur en Karel (medestichter) Vandenheyning, Stan Van Daelen, Bert en Jef Verheyen, Gust Michielsen. Zittend v.l.n.r.: Karel De Meester, Stan Weyns, Rene Van De Henst, Jef Vlaeminckx (medestichter), Paul Weyns. MAART 2010 - 15


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE werden, zijn thans in eigendom van de stad, en worden door de club gehuurd. De kantine is eigen eigendom en werd voor een schappelijk prijske gebouwd door aannemer en huidig schepen Jos Martens. Zoals overal met de hulp van een stelleke zotten van vrijwilligers. Voetbalkundig heeft KFC Meerle een reis gemaakt van 4de provinciale naar 3de (1974). In 1977 naar 2de en in 1984 terug naar 3de. Waar nu nog altijd gespeeld wordt. Met name in derde provinciale A. Waarin ook de buren Meer en Minderhout gereekst zijn.

Het Bestuur We zetten deze de kar trekkende heren met hun portret in de gazet, en gaan aan de hand van hun beeltenis de taakverdeling uit de voeten doen. Hoewel, het woord taakverdeling verwekte drie verwonderde blikken in onze richting. Wie bij KFC Meerle in het bestuur wil zetelen mag van niks vies zijn. Ga maar na, niemand minder dan de voorzitter kalkt er de lijnen. Als er ene niet is of niet kan, wordt zijn taak door een andere overgenomen. En als er gesjot wordt, is het van eendracht die de macht maakt. Aangetreden op volle sterkte. Maar komaan mijne heren, zonder structuur, geen vereniging. Denk eens even goed na, en zeg ons hoe het theoretisch op papier staat: Hiermee zijn uiteraard niet alle taken gedekt. Deze bestuursleden die zoals gezegd over nogal wat bekwaamheden dienen te beschikken, worden nog aangevuld door een stel of wat losse medewerkers. Die al naargelang, voor verschillende taken kunnen worden ingezet.

We waren eigenlijk benieuwd hoe bij zo een provinciale club de belangrijkste posten van inkomsten en uitgaven zich verhouden tot het totale budget. We kregen van secretaris Karel Vervoort ter studie de volgende percentages. Aan u om uw gedacht te vormen. Als we u mogen helpen, kijk naar ‘kantine’ en ‘jeugdwerking’. ‘t Zegt alles. INKOMSTEN % kantine 70.94 sponsoring 13.22 lidgelden 9.87 inkomgelden 4.38 subsidies 1.59

UITGAVEN gebouwen en velden jeugdwerking materiaal, wasserij nutsvoorzieningen scheidsrechters verzekeringen verplaatsingskosten eten en drank spelers bijdragen KVBV administratie taksen

totaal 100.00

% 20.72 15.40 13.03 11.21 9.17 7.94 6.50 5.10 5.04 3.02 2.87 100.00

Van die kantine gesproken. Ze zijn daar bij KBC niet te beroerd om deze 4 maal ’s jaars gratis aan het Rood Kruis ter beschikking te stellen voor bloedafname. Asjeblieft.

Bedragen wilden we niet weten, maar men heeft ons verzekerd dat er van die vergoeding, na de carriére absoluut niet zorgeloos voor de rest der dagen op de Maagdeneilanden kan geleefd worden. De clubbegroting is dan ook in evenwicht, en wat meer zij, men staat nergens in het krijt. Met andere woorden, het bedrijf draait volledig op vrijwilligers. Waarvan er een aantal, zeker weten, nog eigen geld bij instoppen ook. Ons saluut aan al deze mensen. Ondergewaardeerd als zij met z’n allen zijn. In een wereld waarin het egocentrisme hoogtij viert. Ten onder ging den boel, als zij er niet zouden zijn. We hadden tóch pastoor moeten worden.

Makers en resultaten

Staande v.l.n.r.: 1. Dirk Van Bavel, sportief verantwoordelijke jeugd, 2. Erwin Pijpers, kantine, veteranen, jeugdverantwoordelijke, 3. Frans Boudewijns, afgevaardigde 1ste ploeg, onderhoud kleedkamers, 4. Paul Kox, voorzitter jeugdcomité, 5. Marc Van Boxel, PR, sponsoring, transfers, 6. Jules Adriaensen, voorbereiding velden en kantine, 7. Jack Verbreuken, heraanleg en groot onderhoud velden, 8. Willy Van Bavel, technisch onderhoud. Zittend v.l.n.r.: 1. Louis De Bie, klein onderhoud terrein, bestellingen kantine, 2. Louis Jansen, verantwoordelijke kantine, 3. Voorzitter Jan Verheyen, numero uno, lijnentrekker, 4. secretaris Karel Vervoort, schrijfwerk en centen, 5. Penningmeester Gust Desmedt, kassier.

Meerle (3836 inw.) heeft zowat verdeeld over 15 ploegen, een 200-tal aangesloten spelers. Waarvan een 115-tal in de jeugdcategorieën (duiveltjes tot knapen), en ca. 85 stuks wat ouder volk (scholieren tot 1ste ploeg). Als we even naar de concurrentie kijken, Minderhout (3299 inw.) heeft 18 ploegen, Meer (3267 inw.) heeft er 19. Vergeleken met de inwonersaantallen, lijkt het ons dat Meerle naar een verouderende bevolking evolueert. Hetgeen door het bestuur volmondig wordt toegegeven, er zijn geen verkavelingen in Meerle. En dus geen jonge jeugd. Maar goed dit tussendoor, we horen hier niet aan volkerenkunde te liggen doen.

De buidel Bij de KFC Meerle wordt het geld nog op grootmoederswijze beheerd. Van elke verdiende 100 fr. wordt er maar 90 uitgegeven. We hebben het er niet uitdrukkelijk over gehad maar we vermoeden dat er dan 10 fr. in het kaske wordt gestoken. Kwestie van iets achter de hand te hebben bij onverwachte malheuren, en koopjes op de markt. Iedereen, maar dan ook iedereen, betaalt lidgeld. Niemand maar dan ook niemand wordt betaald. Behalve de spelers van de 1ste ploeg en de trainers.

16 - MAART 2010

Op zeker moment geraakten we aan de praat over sponsoring. En maakte het bestuur zijn beklag over de gang van zaken bij aartsvijand FC Meer. Waar Mjeel bij een mogeljke sponsor soms tot driemaal toe moet gaan aandringen, stuurt Meir gewoonweg Nol Van Aperen op pad. Die na vijf minuten praten het contract op zak heeft. “Omdat de mensen niet anders durven”. Is da waar Nol?


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

De 15 Mjeelse ploegen worden begeleid door een legertje van zowat 35 personen in de functie van trainers en ploegafgevaardigden. Die naast de begeleiding van de eigenlijke wedstrijden nog eens de 19 wekelijkse trainingen verzorgen. En alles wat er bij hoort. De resultaten die bijeen worden gesjot hebben we niet in een reeks van saaie tabellen gegoten. We hebben gewoonweg een fotootje van het

standvanzakenbord in de kantine gemaakt. En asjeblieft mensen, ga nu geen kwaje briefen zitten schrijven dat ge het niet kunt lezen. De geïnteresseerde neme simpelweg zijn eigen vergrootglas, of dat van één van de kleinmannen. Wat direct opvalt bij de bordschouw, er is geen kolom voorzien voor de 1ste ploeg. Wij met ons slecht karakter, zijn dan onmiddellijk geneigd

te denken dat dit alles te maken heeft met de allesbehalve riante stand in de rangschikking van de 3de provinciale A. De KFC prijkt (?) op de 15 plaats, enkel nog achternagezeten door die van Heibos. Terwijl, o gruwel, de concurrenten Minderhout en Meer respectievelijk op de 7de en 9de plaats staan. Vandaar ook onze voorzichtige vraag aan een gekweld bestuur of men dacht daar iets aan te gaan doen. Hadden ze al gedaan. Kortgeleden was middels een bevriend herbergier niemand minder dan Henk Vos de gelederen komen versterken. Vos, 41 ondertussen, speelde voorheen nog bij Standard, Germinal Ekeren en den Beirschot. En was vorig seizoen nog doende bij de Nederlandse 2de klasser RBC Roosendaal. Moet dus een aardig balleke kunnen trappen. Laten we het met z’n allen hopen. We gunnen immers die vriendelijke mensen van Mjeel het behoud. Van harte, echt waar. En laten we er nog aan toevoegen dat het bij de KFC niet al kommer en kwel is. Wie voornoemd bord heeft vergroot, zal gemerkt hebben dat niet minder dan de reserven B, de juniors, de kadetten en de miniemen, de stand in hun reeks staan aan te voeren. “Hoop doet leven”, placht ons moeder altijd te zeggen. Moge de Heer haar ziel hebbe. (nad)

MAART 2010 - 17


Kunstwerken van Luk Van Soom op het begijnhof Leerlingen van het VITO bouwen een kapel met 12.000 flessen. Als de viering van 800 jaar Hoogstraten met één evenement de nationale pers haalt, zal het zonder twijfel met de tentoonstelling van beeldhouwer Luk Van Soom in het Stedelijk museum en het begijnhof zijn. Voor één van zijn werken, het beeld “Santa Maria Magdalena Avidità”, werkt de kunstenaar samen met VITO Hoogstraten. Luk Van Soom gebruikt in zijn werk vaak Bijbelse en mythologische thema’s met een eigen fantasievolle en sprookjesachtige benadering. Met kinderlijke verbazing, humor en relativeringsvermogen creeert hij een nieuwe wereld. Diepzeeduikers, Heiligen, gewichtheffers, en ontdekkingsreizigers bevolken zijn tekeningen en sculpturen. Ook wolken, water en sterren fascineren hem steeds opnieuw.

Een ronde boog brengt alle druk op de zijgevels die daardoor opzij gedrukt worden. Een kettingboog is een vorm waarbij alle druk naar onder, op de basis, terecht komt. Zo kan je een overspanning maken die op zichzelf blijft staan. Het schip van de kapel die we hier bouwen is 3,5 op 3,5 meter, de gevel is 5,5 meter breed.

In zijn werk “Santa Maria Magdalena Avidità” inspireert hij zich op een barokke kerk en bouwt hij samen met de leerlingen een constructie met 12.000 flessen.

En waarom flessen? Het licht dat de flessen doorlaten verwijst naar de traditionele glasramen. Je wordt omarmd door een hemel van gekleurd glas: een spektakel van licht zeker als de zon erop staat. Bij zo’n tentoonstelling met monumentaal werk zijn de budgetten altijd beperkt, in die zin zijn flessen ook als recuperatie materiaal dankbaar. Als kunstenaar moet je op alle vlakken creatief zijn.

Van Soom: Een barokke kerk is in essentie een architecturaal sterk uitgewerkte voorgevel met daarachter een vrij eenvoudig schip. Kijk naar de begijnhofkerk hier, al is die gevel nog vrij eenvoudig, of naar een kerk zoals de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Wij bouwen de voorgevel in de vorm van een wolk. Als je naar binnen stapt kom je in een ruimte terecht met een gewelf in de vorm van een kettingboog, een vorm geïnspireerd op de Sagrada Familia van Gaudi.

Aan de buitenzijde worden de flessen geluimd 18 - MAART 2010

Ik ben gefascineerd door barok en door het ongrijpbare van wolken. Ze zijn er, je kunt ze niet vastpakken en ze zijn ontdaan van de zwaartekracht. Ze komen telkens opnieuw terug in mijn werk.

We zitten toch altijd in de marge te werken. Dit werk en deze tentoonstelling zouden onmogelijk zijn zonder de goedwil en de hulp van een aantal bedrijven als sponsor. Ik heb nergens tweemaal aan moeten kloppen. Vandersmissen verzamelt al maanden flessen, de stad werkt logistiek zeer goed mee, Ronny Bols van Eribel maakte alle

mallen, Janssens en Janssens zorgde voor het hout, Halschoor voor de bouwmaterialen, Soudal voor speciale lijmen en bij Oprins kunnen we terecht voor het transport. Het onzekere bestaan van de kunstenaar? Je moet blijven vechten voor je kunstenaarsbestaan. Vroeger dacht ik dat het met de jaren zou veranderen. Nu ik toch al een zekere bekendheid heb, is er op dat vlak weinig of niets veranderd. Je moet de passie bewaren. In Nederland zijn de budgetten voor kunst groter dan in België. Hier is er in principe de regeling dat de overheid bij nieuwbouw drie procent van de kostprijs moet investeren in kunst. Zo werk ik nu aan een opdracht voor een werk bij het Damiaanziekenhuis in Oostende. Dit is een van je eerste tentoonstellingen in eigen streek Ja, lang geleden was er al eens een kleinere tentoonstelling in de Warande. Er waren al langer contacten met het Stedelijk museum maar pas nu in het kader van het feestjaar in Hoogstraten is de samenwerking concreet geworden. Het was een bewuste keuze van mij om vanaf het begin voor een bredere regio te kiezen, pas dan bestaat de kans dat men je opmerkt. Als je te plaatselijk begint is het moeilijk om uit je

Luk Van Soom


CULTUUR

Leo Noyens

tingboog te komen die op zichzelf blijft staan. Luk en ik zijn raad gaan vragen aan ‘de Gommer’, een 83-jarige man die altijd conducteur geweest is bij Van Roey. Met flessen metselen is heel moeilijk. We gebruiken een speciale mortel. Heel grof zand, een 0,4, met twee delen kalk en een deel cement. Nog echt een heel ouderwetse mortel die men hier allicht ook bij de restauratie gebruikt heeft. De kalk zorgt ervoor dat de mortel rap opstijft. Het is een mortel die niet gemakkelijk metst, maar het is de enige manier om de constructie met flessen overeind te houden. Daarom is het voor de leerlingen ook heel interessant. Het is iets helemaal anders en past ook perfect in ons jaarthema: omgaan met vreemde materialen. Tussen de flessen zit een bewapening om ze op hun plaats te houden en de flessen aan de buitenzijde van de voorgevel worden met speciale lijm aan elkaar gekleefd omdat ze anders nooit op hun plaats zouden blijven.

Er werken twintig leerlingen, twee groepen van tien, van het laatste jaar aan het project. Maar we hebben alle tegenslag met het weer. Normaal moesten we nu al veel verder staan. Na het krokusverlof hebben we nog drie weken en daarna gaan de leerlingen op stage. Dan moet het werk klaar zijn. Nu metselen de mannen nog uit de hand, maar straks werken we rond mallen om tot een ket-

regio te groeien, zeker als je uit de Kempen of Limburg komt. Het zijn ook niet toevallig twee regio’s waar weinig opdrachtgevers of kunstverzamelaars te vinden zijn. En, je moet nu eenmaal inkomsten hebben om opnieuw te kunnen investeren in je werk. Of je het nu wil of niet, je bent uiteindelijk een kleine onderneming. Dat is door de eeuwen heen nooit anders geweest. En de locatie op het begijnhof, heeft dat meegespeeld? Ja, zeker. Al lang voor de restauratie ging ik naar het begijnhof als ik in Hoogstraten kwam. Even de kerk binnen, eens rond wandelen. En nu, nu is het enorm knap. Echt de moeite. Aanvankelijk was er sprake van een tentoonstelling in het museum alleen, maar dat kon voor mij niet omdat ik nu eenmaal monumentale werken maak die buiten op het begijnhof goed toch uiting zullen komen. Mijn werk leunt ook tegen het Christelijk gedachtegoed aan, ik ben daar veel mee bezig. De verhalen van het oud testament boeien me enorm en staan ook nu nog overeind. De katholieke

Flessen hechten niet aan mortel, zoals stenen dat wel doen, en ze mogen niet beginnen rollen. Voor de mannen is het één grote ervaring, zo’n kans krijgen we lang niet elk jaar. Het is voor ons op alle vlakken iets heel speciaals, wat ze tegenwoordig ‘een echte uitdaging’ noemen.

dat “Waarheen en dan terug’ heet. Het is een bol van drie meter doormeter op een metalen kooi. De kooi staat symbool voor de aarde, waar wij nu gevangen zitten, de bol zit vol met kleine gekleurde gaatjes, als je daar in kijkt, krijg je een fascinerend gezicht dat staat voor de sterrenhemel, het universum of is dat de hemel? We zijn nu volop bezig met het regelen van het transport van de andere beelden. Er moet een beeld uit Zwolle komen, maar dat is zo breed dat het alleen vervoerd mag worden als buitengewoon transport. Het kan ook niet door de poort van het begijnhof. We moeten het over de muur tillen. Ik kon het mezelf veel gemakkelijker gemaakt hebben, maar nu ik met deze tentoonstelling op deze bijzondere locatie zo’n beetje ‘thuis’ kom, wil ik er ook echt voor gaan. (fh) ‘In de Gloria’ tentoonstelling met werk van Luk Van Soom in het Stedelijk museum en op de bleekweiden van het begijnhof van 27 maart tot 21 juni. Tijdens de opening in de begijnhofkerk op 27 maart spreekt Rik Torfs.

Stijn Haagen

Wij zijn heel blij met zo’n project. VITO heeft een sterke bouwafdeling omdat ‘den bouw’ hier zo’n belangrijke nijverheid is. Voor deze leerlingen, die uit gans de provincie komen, is zo’n ervaring ongelooflijk interessant. (fh)

kerk heeft haar ideeëngoed toch slecht beheerd. Ze is er niet in geslaagd om de waarden waarvoor ze staat over te brengen op de generatie jongeren van vandaag. Waarden als respect zijn ver zoek, als je ziet wat er nu in het Brusselse allemaal gebeurt. Mensen zijn misschien meer dan ooit op zoek naar zingeving maar de kerk geeft daar voor hen geen afdoend antwoord op. Mijn werk heeft veel met dat alles te maken, ook al is het misschien niet altijd direct afleesbaar. Met de leerlingen van het VITO bouwen we nu een kapel ter ere van Maria Magdalena. Een vrouw waarvan sommigen beweren dat ze uit het evangelie geschreven is. Een raadselachtige vrouw, een heilige, de vrouw, de minnares of de eerste apostel van Jezus. Ik weet het niet, maar het is zeker een boeiend figuur. Nu krijgt Maria Magdalena een kapelletje op het begijnhof, al is het maar even. Het barokke beeld ‘Adam en Eva’ komt ook naar het begijnhof en dan is er nog een beeld

Wat ik er van vindt? Ja, dat is iets apart hé, zo metselen met flessen. Die hechting is helemaal anders dan met steen. Luk Van Soom is bij ons in de klas geweest om te vertellen wat het moest worden en wat het moest voorstellen. Ik ben nu benieuwd naar wat het zal zijn als het klaar is. ’t Is toch heel speciaal dat ge aan zoiets kunt meewerken. Ik ben daar wel blij om, dat vergeet je nooit meer.

MAART 2010 - 19


dorpsleven www.demaand.be

Infoavond over ‘fijnstof’

REDACTIE

Bij baby’s neemt het gebruik van puffertjes toe om ademhalings- problemen te verlichten. Astmatische aandoeningen nemen toe in onze samenleving.

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

20 - MAART 2010

GROOT-HOOGSTRATEN – Het ACW Hoogstraten werkt dit jaar rond het thema duurzaamheid. Eén van de activiteiten is een infoavond op dinsdag 9 maart over het zogenaamde ‘fijnstof’, een avond die zich richt tot een breed publiek. Dat het een belangrijk en actueel probleem is bewijzen twee berichten uit de nationale pers, alle twee verschenen op 27 januari 2010: s "RUSSEL 'EEN SMOGALARM ONDANKS HOGE concentratie fijnstof. De hoge concentratie fijnstof was niet te voorspellen. s /P EEN AANTAL 6LAAMSE MEETPLAATSEN WERD DE fijnstofnorm dit jaar al 13 dagen overschreden. Terwijl het aantal dagen dat de norm overschreden mag worden per jaar op max. 35 dagen ligt.

Vlaanderen behoort tot de sterkst vervuilde regio’s in de wereld wat fijnstof betreft. Fijnstof kan doordringen tot in de longen, zelfs tot in de bloedvaten. Men schat dat in België elke persoon gemiddeld vier gezonde levensmaanden verliest door blootstelling aan fijnstof. Ons land wordt dan ook op de vingers getikt door Europa en krijgt geen uitstel meer voor het behalen van de fijnstofnorm. Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege kondigt maatregelen aan. Maar wat is fijnstof (of is het fijn stof)? Waarom is Vlaanderen één van de ergst vervuilde regio’s? Wat is de invloed op onze gezondheid? Hoe wordt de concentratie aan fijnstof gemeten met een demonstratie? Wat kunnen we zelf doen om de concentratie te verminderen? Dr. Lic. Martine Van Poppel, werkzaam bij VITO Mol, bezorgt de aanwezigen alle informatie. Infoavond over ‘fijnstof’op op dinsdag 9 maart om 20 uur in het lokaal van OKRA Minderhout in de Schoolstraat (straat naast Lauryssen Electronics, na 100 m linksaf voorbij de vroegere noodkerk). Toegangsprijs 1,00 euro, een drankje inbegrepen. Info: 03 314.68.77. (fh)


DIAMANT IN HOOGSTRATEN Louis Van Aken en Maria Mierop

Van Malderen naar Hoogstraten Het gebeurt niet zo vaak dat wij te gast zijn bij een diamanten huwelijkspaar. Louis Van Aken en Maria Mierop zijn begin februari 60 jaar bij elkaar en is het eerste diamanten paar van dit jaar. Na hen komen er zo nog 14 in de stad Hoogstraten in 2010.

Brussel en zo maakte ik radio’s die ik dan weer verkocht. Ook mijn vader werkte nog ‘s avonds nadat hij uit de fabriek thuiskwam; hij maakte klompen voor de hele familie en ook voor de buren en kennissen waardoor hij ook een centje kon bijverdienen.”

Zowel Maria als Louis zijn niet van Hoogstraten afkomstig maar komen uit Malderen. Een “boerendorp” zoals Louis zegt,ergens tussen Mechelen en Dendermonde, pal in de driehoek Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

De electrowinkel

Werken en leren Louis werd in 1926 geboren als oudste van 7 kinderen. Zijn vader werkte in den “Eternit” in Kapelle-op-den-Bos. Na zijn lagere school ging Louis naar Mechelen om daar technisch onderwijs te volgen in de afdeling “metaal”. Nog voor hij zijn laatste jaar had afgewerkt, kwamen ze van de Philips-fabriek vragen om daar te gaan werken. “Ik stond in voor het onderhoud van een afdeling waar vooral matrijzen gemaakt werden; als er iets stuk ging moest ik zorgen dat het hersteld werd. Ik was toen 17 jaar maar ik was er al vlug thuis en dat was vooral te danken aan de meestergast, een echt goeie kerel.” Na enige tijd begon Louis met avondlessen om praktijkleraar te worden. “Dat waren lange dagen: om kwart voor 6 eruit om naar de fabriek te gaan, nadien ’s avonds met de trein naar de avondschool en dan met de trein van 10u terug naar huis Maria is in 1927 geboren als enig kind van twee drukbezette ouders zodat ze al vroeg bij haar grootouders moest gaan wonen waar ze haar hele jeugd heeft doorgebracht. Na de lagere school in Malderen ging ze in Sint Niklaas op internaat om voor onderwijzeres te studeren maar door de oorlog heeft ze die studie niet afgemaakt. “Ik kon al gauw in Brussel op kantoor gaan werken en dat deed ik ook wel liever dan voor de klas staan”.

Op de trein is het fijn Hoewel uit hetzelfde dorp hebben Maria en Louis elkaar pas leren kennen in de trein op weg naar hun werk. Daar zagen ze elkaar elke dag en al gauw zagen ze ook echt wel wat in elkaar. Al goed dat ze elkaar zo ontmoetten want uitgaan deden ze geen van beiden en zo moest het toeval hen wel bij elkaar brengen. Na een tijd wist Louis haar dan ook wonen en ging hij op bezoek bij haar grootouders. “Veel tijd om te gaan vrijen had ik anders niet” zegt Louis. De schaarse vrije tijd die hij nog had werd besteed aan het ineen steken van radio’s. “De onderdelen kocht ik in

Na 3 jaar verkering trouwden Louis en Maria op 2 februari 1950 en begonnen meteen met een winkel voor elektrische apparatuur. Maria:”Ik was daar niet zo voor. Ik was zelf opgegroeid in een winkel en in Malderen waren nog veel familie-

leden-winkeliers. Ik vond het vooral niet goed voor de kinderen die daar opgroeiden.” Toen ze dus aan Louis kwamen vragen om leraar te worden op het Vito in Hoogstraten wilde die er, na enig aarzelen, wel aan. Directeur De Vos had hem nochtans gewaarschuwd; die zegde hem dat hij geen kans zou hebben als er nog kandidaatleraars waren uit de regio van Hoogstraten. “Politiek hé. Gelukkig was er niemand uit de streek hier zodat ik werd gekozen uit de 8 kandidaten en in de vakschool kon beginnen”.

Naar Hoogstraten Het jonge gezin Van Aken dat toen al 2 kinderen had, verhuisde naar Hoogstraten, woonde enkele maanden in de Van Aertselaerstraat, 5 jaar in de Lindendreef en streek voorgoed neer in de Culemborglaan, vlakbij de school. Maria: “Heimwee naar mijn geboortestreek had ik niet zo en toch vond ik hier niet zo gauw mijn plaats. In het begin zeiden we dat als Louis op pensioen ging, we terug naar Malderen zouden verhuizen maar nu denken we daar helemaal anders over. Louis: “En toch blijven we ons ergens vreemdeling voelen – zelfs onze kinderen vinden dat – in vergelijking met de echte Hoogstratenaren. “De toren is hier te hoog”, zeggen we wel

eens.” Maria: “Die vervreemding ligt ook wel wat aan mij; ik ben nogal teruggetrokken en ook, met 5 kleine kinderen ben je gebonden aan huis”. Het moet gezegd dat Louis wel veel uithuizig was. Hij is altijd bezig geweest op vele fronten: als leraar in de school, daarna als werkleider metaal en tenslotte als werkplaatswerker in het Vito. Dit was zowat het hoogste wat je als praktijkleraar kon bereiken maar bracht veel werk en verantwoordelijkheid mee. Het bleef echter niet bij de school; van jongsaf een harde werker, heeft Louis ook heel veel bijgeklust. Sanitair, electriciteit, verwarming, hij kende er alles van. Louis is ook met spijt op zijn 65ste op pensioen gegaan; als hij mocht had hij liever nog voortgedaan. Nu komt hij nog 1 à 2 keer per week in de school voor een babbel en slaat hij geen enkele maandelijkse bijeenkomst daar over.

Lang leve de sport Maar sport is hem toch nog liever. Vanaf zijn

prille jeugd voetballer, kwam hij in Hoogstraten bij het gebuurtevoetbal terecht en in het bestuur van HVV waar hij de zorg had voor de scheidsrechter. Die moest hij na elke match begeleiden naar Den Tram of het Zwanenhof om daar lekker te gaan eten, een plezierige taak natuurlijk. Skiën en schaatsen kan hij ook goed al heeft hij dat eerste pas na zijn 50ste geleerd. Eigenlijk kan Louis gewoon moeilijk stilzitten: nu is hij 84 en nog steeds gaat hij 2 keer per week tennissen in zijn geliefde club! Hij is daar dan ook de oudste van allemaal. En nu is het winter en moet hij noodgedwongen al eens in de zetel gaan zitten maar hij wacht vol ongeduld op de lente om “er weer eens tegenaan te gaan” zoals hij zegt. En hij bedoelt dan in zijnen hof en in zijn serre. “Allemaal groenten, zegt Maria, geen enkel bloemeke hé”; “Ja, besluit Louis, zo zijn wij opgevoed hé, met zuinigheid en vlijt, dat waren de belangrijkste deugden toen.” We hadden een heel goeie babbel met Maria en Louis maar we mogen niet vergeten te vermelden dat de familie Van Aken-Mierop fameus is uitgebreid sinds ze in Hoogstraten zijn komen wonen; de 5 kinderen van Louis en Maria kregen 15 kleinkinderen en die zorgden op hun beurt al voor 10 achterkleinkinderen. Een dikke proficiat. (Jof)

MAART 2010 - 21


DORPSRAAD HOOGSTRATEN

Gelukkig was het lekker warm in de zaal Traditiegetrouw is Hoogstraten de laatste van de zes van de Dorpsraden waarop de schepenen (en onze redactie) aanwezig moet zijn. In Hoogstraten trotseerden een zestigtal dapperen de bittere kou om erbij te zijn. En misschien hadden de afwezigen ditmaal geen ongelijk, want veel nieuws was er niet te rapen. Gelukkig was het lekker warm in de zaal Bij het begin van de vergadering verontschuldigde Jef Verheyen Aloïs Ruts, die vijftien jaar lang voorzitter van de Dorpsraad was, maar er omwille van gezondheidsredenen mee stopt. Jef las een brief voor waarin Aloïs het bestuur en de trouwe aanwezigen dankte. Daarna kwamen alle agendapunten aan bod, zoals gebruikelijk ingedeeld in drie groepen.

PRIORITEITEN 2009 stand van zaken Vandalisme Het probleem is gekend. Tijdens het weekend komen er nogal wat jongeren uit het Antwerpse met de bus naar Highstreet. Als ze daar geweigerd worden of rond vijf uur ’s morgens naar het centrum afzakken, moet al wat niet te vast staat eraan geloven. Sinds vorig jaar is er op die momenten meer politietoezicht, er is regelmatig overleg met Horeca Hoogstraten en in de loop van dit jaar worden er camera’s geplaatst op de Vrijheid. Het bestuur heeft de toelating om er zes te plaatsen, maar administratief is alles nog niet volledig in orde. Nog even geduld dus.

Aanleg Van Aertselaarplein Uit vorige verslagen leren we dat de heraanleg aan ‘de Statie’ al 14 jaar op de agenda staat. En telkens weer wordt De Lijn als zondebok naar

voor geschoven. Ook nu vernemen we dat het bestuur onderhandelt met De Lijn, maar onthouden we vooral de uitspraak van schepen Baets dat er na het bouwverlof een voorontwerp op tafel ligt. Als dat zo is, moeten er op korte termijn nog een aantal belangrijke beslissingen genomen worden. Men denkt eraan om de terreinen van Initial Textiles (het vroegere Friswit) bij het geheel te betrekken en wat de stelplaats van De Lijn betreft zijn er drie opties. Men kan het bestaande terrein met 4.000 m² uitbreiden, zodat de bussen niet langer op straat moeten ‘lossen en laden’ of men kan de stelplaats verplaatsen naar De Kluis of naar het Industrieterrein in Meer. Afwachten dus.

Zwemmen in 2012 Meer concreet nieuws is er voor de waterratten onder ons. De stad heeft de toezegging van subsidies voor de bouw van een multifunctioneel zwembad. Er zijn drie firma’s kandidaat om het zwembad te bouwen, te onderhouden en uit te baten. In ruil voor dat alles betaalt de stad 760.000 euro per jaar gedurende 20 tot 30 jaar afhankelijk van de investering van de privaat partner. Eerstdaags beslist het bestuur met welke firma men in zee gaat en in eind 2010 kunnen we met zijn allen gaan zwemmen.

ontsluiting van de verkaveling(en) achter de Heilig Bloedstraat. In dit dossier is Rijkevorsel de grote zondebok, omdat men voor de ontsluiting over hun grondgebied moet. De vraag is al herhaaldelijk gesteld, maar er komt geen antwoord. Hoogstraten wil de ontsluitingsweg zelfs aanleggen en onderhouden maar wacht op groen licht van Rijkevorsel. Ook afwachten dus. Het probleem van de ontsluiting van Houvast herhaalt zich ook aan de andere zijde. Het bestuur is vragende partij om de Houtelweg te gebruiken om het verkeer op de Loenhoutseweg te ontlasten, maar ook daar moet men rekenen op de goedwil van Rijkevorsel. Wanneer iemand in de zaal zich boos maakt op het college omdat hun collega’s van Rijkevorsel niet meewerken, merkt schepen Desmedt terecht op dat elk gemeentebestuur zelfstandig beslist en dat Hoogstraten niets te vertellen heeft in Rijkevorsel.

Oversteekplaatsen voor fietsers Na de aanrijding van een fietser die over het zebrapad aan het Klein Seminarie reed, werd de vraag gesteld om naast de zebrapaden oversteekstroken voor fietsers te voorzien. Het college is hier zeer duidelijk. “We gaan dat niet doen”, zegt schepen Haseldonckx, “het zou de fietsers een vals gevoel van veiligheid geven dat juridisch geen waarde heeft en dus gevaarlijk is”.

De ontsluiting Houvast Een ander steeds terugkerend agendapunt is de

Fietspad Gelmelstraat Het college bekijkt dit in zijn geheel vanaf de Lindendreef tot aan de Vrijheid. Langs het gedeelte van de Lindendreef tot aan een bocht verder komt een vrij liggend fietspad en verder een fietspad - voetpad tot iets voor kindercrèche de Gelmeltjes. Hoe het dan verder moet is nog niet duidelijk. Men wil er fiets suggestiestroken aanbrengen, maar men moet nog bekijken hoe men die kan combineren met parkeren. Eind 2010 zouden de ontwerpschetsen klaar zijn.

TOELICHTINGEN Door het college

Al 14 jaar lang staat de heraanleg van het Van Aertselaarplein op de agenda. Even veel jaren is het De Lijn die stokken in de wielen steekt. 22 - MAART 2010

Na een toelichting over de viering van 800 jaar Hoogstraten, waarover we u in dit blad elke maand op de hoogte houden, gaf het college toelichting bij drie zaken die men voor Hoogstraten centrum belangrijk vindt.


DORPSRAAD HOOGSTRATEN (Groene) Energie Het probleem heeft twee aspecten. Er is de productie van energie door windmolens of warmtekrachtkoppelingen, die in land- en tuinbouw gebruikt worden, en er is het probleem van het transport van die energie door Eandis. Wat dit laatste betreft geeft Eandis geen vergunningen meer omdat de belasting van het net al te groot is. In mensentaal komt het er op neer dat het net vol zit. Als men stroom op het net wil plaatsen moet men hoger gaan dan 220 volt. Men gaat naar 221 en steeds verder tot 230 en 240 tot men de gevarenzone bereikt en er geen stroom meer bij kan. Op dit moment liggen er aanvragen vanuit de land- en tuinbouw op tafel en worden er ook een groot aantal windmolens gepland.

Een overzicht Langs de E19 staan er nu 6 windmolens van Electrabel in werking en zijn er 2 vergund aan Air Energie, ook al gaf het college een negatief advies en stapte het bestuur naar de Raad van State omdat een van de twee molens te dicht bij een woning zou komen. Verder loopt er een aanvraag voor 5 windmmolens in de nabijheid van het ecoduct (2 van Aspiravi, 2 van Air Energie en 1 van Electrabel). Ook tegen de bouw van deze windmolens heeft het college bezwaar aangetekend. Het college was al niet gelukkig met het ecoduct, maar nu die brug er toch komt is men van mening dat een ecoduct niet verenigbaar is met windmolens. “Het is het een of het ander”, zegt schepen Baets. Tel bij deze aanvragen de windmolens die men verder, tussen Loenhout en Brecht wil bouwen, dan zouden er in de Noorderkempen langs de E19 maar liefst 29 molens staan draaien. Als je dan bedenkt dat het transport van de stroom die die molens produceren gedeeltelijk boven de grond moet gebeuren, dan wordt het toch wat veel. De E19, de HSL lijn, de windmolens en een massa

Wij ontvingen deze foto van lezer Lode Fransen, die de s’ Bochstraat een ‘kankerstraat’ noemt. Ook tijdens het vragenuurtje aan het college waren er nogal wat klachten over deze straat. pillonen en stroomkabels: volgens het college van het goede te veel. Dus liever niet.

Brandweer Net zoals bij de politie waar Hoogstraten samen met Rijkevorsel en Merksplas één politiezone vormt, komt er ook een hervorming bij de brandweer. In de provincie komen er vijf brandweerzones. Hoogstraten zal deel uitmaken van de zone Taxandria die bestaat uit 12 gemeenten waaronder Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels, Arendonk, Kasterlee, Lille, Merksplas, Rijkevorsel enz. Er is al overleg in een ‘pre-zoneraad’, maar de fusie zelf is omwille van besparingen uitgesteld. Het voordeel van zo’n samenwerking is o.a. dat niet elk korps over alle zeer gespecialiseerde apparatuur moet beschikken. En, ook al zal er intern wel een en al veranderen, de inwoners van Hoogstraten zullen daar weinig

Het ecoduct in aanbouw langs de Vlamingenstraat. Het zou zinvol zijn om de mensen te informeren over het waarom en het hoe van deze brug. Misschien is het wel meer dan “een brug voor wilde beesten”, zoals de schepen op de dorpsraad meedeelde.

of niets van merken. Het korps van Hoogstraten is het meest noordelijk gelegen, vlak bij de E19 en alleen al daarom altijd een belangrijke post blijven.

Alfred Oststraat Een laatste toelichting had betrekking op de heraanleg van de Alfred Oststraat. Aan de organisatie van de straat verandert er weinig of niets. De straat krijgt een nieuw kleedje en er komt een nieuwe gescheiden riolering. Dat betekent dat ook de bewoners de afvoer van het hemelwater en het vuil water moeten scheiden.

VRAGENUURTJE Wanneer het publiek vragen mag stellen vallen ons twee zaken op: Nederlanders zijn meer hoorbaar aanwezig én de problemen situeren zich vooral op mijn al of niet sneeuwvrije stoep met daarop een portie hondenpoep. Op een drafje overlopen we waar wij stedelingen zoal van wakker liggen. Het ging achtereenvolgens over het H-vormige oude rusthuis, waar het bestuur nog geen bestemming voor heeft. Over huisvuil van de buren in mijn container, waar men de raad meegaf om de container zo laat mogelijk buiten te zetten of bij de IOK een slot te kopen (25 euro). Over de overlast van geparkeerde vrachtwagens (die wettelijk acht uur mogen parkeren en dan terug de baan op moeten). Over de nieuwe kerststal, waar men allicht beter verwacht. Over het begin van de ’s Boschstraat waar het een rommeltje is en het in de slaapkamer van een van de aanwezigen aardig kan trillen. Over de Postweg en de politie die auto’s door de eenrichtingsstraat zou sturen. Over rode lichten op de vrijheid bij de Gelmel- en de Tinnepotstraat (die er niet zullen komen). Over de terrassen, waar vroeger niets en nu alles mag. Over het sneeuwvrij maken van de stoep en het niet wegnemen van hondenpoep. (fh)

MAART 2010 - 23


HISTORIE

175 jaar Klein Seminarie Hoogstraten HOOGSTRATEN - Het Klein Seminarie van Hoogstraten heeft in de Kempen een grote bekendheid. Heel veel mensen die deze school verlieten, baanden zich nadien een weg naar de top van de maatschappelijke ladder. 175 jaar na de oprichting van de school is deze meer dan springlevend. Bovendien bestaat de oud-leerlingenbond op de kop af 100 jaar. Daarom wil het Klein Seminarie ook uitdrukkelijk stilstaan bij haar verjaardag met enkele activiteiten voor jong en oud. De school opteerde voor een gespreid feestprogramma dat iedereen binnen de school betrokken maakt. De pedagogische studiedag vormde alvast de start voor alle personeelsleden. Later dit kalenderjaar staat nog meer op het programma: massale deelname aan de stratenloop met sportieve voorbereiding, TMF-Stressfactor (een muziekfestivaldag voor de leerlingen), een fototentoonstelling, een winterwandeling. Voor de oud-leerlingen is er de feestelijke oudleerlingendag in maart. Je hoort er ongetwijfeld nog meer over.

Ontstaan Het was E.H. Cauwenbergh, de pastoor van Hoogstraten, die in 1834 het initiatief nam om in

De leerkrachten van het Klein Seminarie. 24 - MAART 2010

zijn stadje een college op te richten. Dit Aartsbisschoppelijk College werd in 1837 omgevormd tot Eerste afdeling van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Hoogstraten. Meteen was het Klein Seminarie van Hoogstraten geboren. Een belangrijke bestaansreden van het Klein Seminarie was het wekken of verder ontwikkelen van priesterroepingen. Hiertoe werd naast een degelijk onderwijs ook een eigen sfeer gecreëerd waarin godsdienstigheid kon bloeien. 125jaar lang veranderde er weinig of niets. In 1959 startten echter grote veranderingen met het instellen van het externaat naast het al 125 jaar oude internaat. Studiedifferentiatie zorgde in 1960 voor een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de school, naast de Latijn-Griekse af-

deling kwam er ook een Moderne Humaniora. De daarop volgende jaren werd de differentiatie steeds ruimer zodat de school in 1965 beschikte over de afdelingen: Latijn-Grieks, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, wetenschappelijke A en wetenschappelijke B. In 1970 kwam daar nog een economische afdeling bij.

Het Seminarie nu Een andere uitbreiding van het onderwijs was het openstellen voor meisjes van de sinds 1979 aan de school verbonden handelsafdeling. In 1982 verschenen de eerste meisjesleerlingen ook in de andere studierichtingen. Op de veranderende naamgeving na, vanaf het midden van de jaren ’90, was er daarna nog maar één


HISTORIE structurele wijziging in het schoolaanbod. Sinds 2005 wordt vanaf het derde jaar de richting Humane wetenschappen aangeboden. De school telt nu in het secundair meer dan 1 050 leerlingen, alle kamers van het internaat zijn jaar in jaar uit volzet (155), de basisschool bloeit amper twee jaar na oprichting van de kleuterafdeling met niet minder dan tachtig kleuters. Kortom, de school leeft in alle geledingen en mag daarbij bogen op heel wat troeven. Daarbij doet ze in alle opzichten haar best om oog te hebben voor kwaliteit en een groot hart voor de leerlingen. De website www.klein-Seminarie.be spreekt in dit verband in ieder geval boekdelen…

Oud-leerlingen Een greep uit de oud-leerlingen van het Klein Seminarie: Johan Berte (ontwerper nieuwe, Belgische zuidpoolbasis), Frans Van Cauwelaert (minister van staat), Gaston Geens (eerste Vlaams minister-president), Bert Anciaux (politicus, minister), Ivo Van Hove (toneelregisseur, artistiek directeur), Wim Vandekeybus (Vlaams choreograaf), Aster Berkhof (schrijver), Zjef Van Uytsel (zanger), Gert Verheyen (ex-Rode Duivel), Lieven Van Gils (tv-presentator), Anne Van Opstal (musicalartieste), Remi Lens (Kempens kunstenaar), Alfred Ost (kunstenaar), Bert Peleman (toneelregisseur), Jozef Lauwerys (historicus), Bruno Aerts (abt Tongerlo), Ast Fonteyne, Jan Huet (kunstschilder en glazenier), Willy Peremans (hoogleraar geschiedenis), Arthur Baeck (burgemeester Zemst), Lode Fimmers (de premonstratenzer Kallist, kunstschilder), Rik De Wit (abt abdij Affligem), Wouter Rombouts (piloot koninklijk vliegtuig) …. Meer info: drej. oomen@telenet.be (AO)

LEZERS SCHRIJVEN

Op zoek naar werk van Z.E.H. JOZEF TEGENBOS De Heilig-Bloedstichting van Hoogstraten organiseert in samenwerking met het Davidsfonds en het Klein Seminarie van 30 april tot 16 mei 2010 in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten een tentoonstelling over Z.E.H. Jozef Tegenbos, ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar (1910 -2010). Zoals U weet heeft Z.E.H. Jozef Tegenbos, kunstenaar, kunstschilder, tekenaar… heel veel betekend voor Hoogstraten: priester-leraar en leraar in de tekenklas van het Seminarie, stichter van de toneelschool van Hoogstraten, medestichter van het Madrigaal, voordrachtgever en organisator van de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring, lid van de Kempische Schrijvers, organisator van stoeten zoals de historische stoet van het Heilig Bloed van 1952, ontwerper van praalbogen, vaandels en affiches, proost van en drijvende kracht achter het Davidsfonds… Uiteraard is hij ook heel belangrijk geweest voor Tielen (pastoor) en Herentals (inwoner van, lid van de Geschiedkundige Kring…)! Redenen te over om Z.E.H. Jozef Tegenbos niet alleen te herdenken, maar hem ook in het geheugen van de volgende generaties te prenten. Om deze tentoonstelling zo volledig mogelijk te maken zijn wij op zoek naar alle werken (schilderijen, etsen, tekeningen, foto’s) van Z.E.H. Tegenbos. Het zou de organisatoren zeer aangenaam zijn mocht iedereen die een werk(je) van deze kunstenaar heeft contact willen opnemen. Contactpersoon: Johan Ooms, telefoon 0472/63.09.09 en johan. ooms1@telenet.be

Ter gelegenheid van de opening van deze tentoonstelling op 30 april, wordt een academische zitting georganiseerd in de Sint-Katharinakerk, waarbij het leven en de verdiensten van Z.E.H. Tegenbos zullen belicht worden door de Heer Cas Goossens, ere-administrateur-generaal van de VRT, en oud-leerling van Z.E.H. Tegenbos. Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking. (Johan Ooms, voorzitter van de HeiligBloedstichting /red).

TO DT OR NOT TO DT Het was een tof idee om in de Maand van januari een spellingwedstrijd in te bouwen. Nog een veel mooier idee vond ik de verborgen dt-wedstrijd in de editie van februari. Twee heb ik er gevonden : op p. 4 : “...,maar eenmaal je de weg gevonden hebt wordt je geholpen” en op p. 11 : “Lijk de boer zijn land bezaaid.” Het wordt pas echt leuk als het info’zine van de stad Hoogstraten met de trend meegaat en op de voorpagina lettert : ‘De Bib automatiseerd en vernieuwd” ! Natuurlijk kon de Hoogstraatse horeca niet achterblijven. Zo lees ik bij de ingang van een nieuwe eetgelegenheid dat je er aangenaam kan verast worden. Dat spaart alvast een rit naar het crematorium uit. Krijg ik nu ook een i-Pod ?

K. Martens Hoogstraten MAART 2010 - 25


HOOGSTRATEN

Basisschool Spijker steunt Haïti HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Haïti wou basisschool Spijker ook zijn steentje bijdragen in de heropbouw van dit zwaar getroffen land. De school zou proberen om op vrijdagnamiddag 29 januari massaal geld in te zamelen. De kinderen van het derde leerjaar, die met de kerstmarkt koekjes leerden bakken, zochten het recept terug op om het thuis met mama, papa, oma of opa nog eens te proberen. Het derde leerjaar verpakte de koekjes en verkocht ze op de Vrijheid. Het tweede leerjaar kwam met de idee om aan deze koekjes papieren handjes te hangen om duidelijk te maken dat de koekjes verkocht werden voor Haïti. ‘HELP HAÏTI EEN HANDJE’. Hetvijfde leerjaar ging massaal liedjes instuderen en probeerde daarmee de Hoogstraatse bevolking aan te moedigen ook een centje te geven voor dit land. Het zesde leerjaar maakte sleutelhangers die ze in Hoogstraten verkochten. Wie op vrijdag 29 januari in Hoogstraten passeerde, kon niet ontsnappen aan één of andere actie ten voordele van Haïti. De school schenkt de opbrengst aan missionaris Jan Hoet, waarmee één van onze leerkrachten contact heeft. Hij heeft sinds enkele jaren in Haïti een studentenhuis. Na de aardbeving blijft hiervan niets meer over. Het geld moet hem helpen bij de heropbouw.

Ook een gedeelte van het geld dat de kinderen spaarden voor hun adoptiekind in Togo gaat dit jaar naar de organisatie van Jan Hoet. En tenslotte was het geschenk voor de directie,

tijdens het jaarlijks personeelsfeest, dit jaar iets kleiner. De rest van het opgehaalde bedrag wordt ook overgemaakt aan Jan Hoet. Alle acties samen hebben meer dan 2000 euro opgebracht. (fh)

Hard tegen pesten HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van de Vlaamse ANTI-PESTWEEK heeft basisschool Spijker een campagne opgezet met als slogan ‘VRIENDJES ZIJN’ (kleuterschool) en ‘HARD TEGEN PESTEN’. De aanzet werd gegeven op 28 januari, toen de leerlingen naar aanleiding van de gedichtendag werkten met gedichten rond gevoelens. In de Anti-pestweek werd het thema verduidelijkt met het toneelstuk ‘Het lelijke eendje’ of de film ‘De tasjesdief’ of ‘Bluebird’. Voor de oudste kinderen was er ook nog een ‘Lees-doe-speel-tentoonstelling’, over pestkoppen die schelden, stompen, duwen, schoppen, treiteren. Kinderen die worden gepest hebben daar veel last van. Kinderen die pesten weten vaak niet wat ze doen en kinderen die erbij zijn, zouden misschien willen helpen maar weten niet hoe. Ervoor zorgen dat er niet meer gepest wordt, is niet gemakkelijk. Maar het kan, dat leerden de kinderen tijdens deze tentoonstelling. Het belang van een goed groepsklimaat werd extra in de kijker gezet, om de leerlingen gevoelig te maken voor verdraagzaamheid. Alle leerlingen werden uitgenodigd om met hun klas een slogan te bedenken en een affiche te ontwerpen om iedereen duidelijk te maken dat het gedaan moet zijn met pesten en plagen. De slogan werd op een kaart genoteerd en verzonden met de luchtpost ... wie weet landt er wel een ballon in uw tuin! (MVD/FH)

26 - MAART 2010

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand


HOOGSTRATEN

Champagneconcert Kon. Fanfare Ste. Catharina

Komen eten voor Bolivia GROOT-HOOGSTRATEN / WORTEL - Op zaterdag 13 maart organiseert de wereldwinkel haar jaarlijks etentje ten voordele van Broederlijk Delen en ter ondersteuning van de eigen werking. Het kookteam heeft weer heerlijke gerechten uitgeprobeerd, ditmaal gebaseerd op het ZuidAmerikaanse smakenpalet. Je kan komen genieten van 2 voorgerechten: eentje op basis van gemarineerde rauwe vis ofwel maïssoep met kleurige groenten. Het hoofdgerecht is naar keuze, een pittige vegetarische chilischotel ofwel een exotische waterzooi van kip. De nagerechten zijn gemaakt uit papayaschuim met chocolade ofwel kun je een ongewoon fijne wortelcake proeven. Er is ook een kinderschotel voorzien voor 5 euro; het hele menu kost 15 euro. Dit alles wordt begoten met de gekende en geliefde wereldwinkelwijnen.

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 27 en zondag 28 maart organiseert de K.F. Ste. Catharina uit Hoogstraten haar jaarconcert. Dit jaar –2010– bestaat de fanfare 130 jaar en daarom is er gekozen voor de titel “Champagneconcert”.

feld weer hun beste beentje zullen voorzetten. Verschillende jongeren uit deze groep zullen na het Champagneconcert hun plaats innemen in de grote groep. Na de jeugdgroep brengt de fanfare als vanouds een zeer gevarieerd programma: typische fanfarestukken, maar ook filmmuziek en andere herkenbare melodieën.

Er is nog een andere reden waarom er champagne wordt geschonken: na 12 jaar is dit ook het afscheidsconcert van dirigent Bart Van Ossel. Bart en het bestuur hebben gezamenlijk besloten om een einde te maken aan de prachtige samenwerking gedurende de afgelopen jaren. De groep behaalde onder zijn leiding talrijke successen op diverse wedstrijden, zowel provinciaal als nationaal.

Kaarten zijn in voorverkoop te bekomen bij de leden, via www.catharinahoogstraten.be of via de Toeristische Dienst van de gemeente aan ` 5,00. Aan de kassa betaalt men ` 7,00. Voor kinderen jonger dan 12 is de inkom gratis.

Op zaterdag 27 maart vanaf 19.30 uur en op zondag 28 maart vanaf 14.30 uur kunt u, in de feestzaal van het Klein Seminarie, eerst genieten van het Jeugdensemble “Jocatho” die ongetwij-

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft het bestuur gekozen voor de feestzaal van het Klein Seminarie te Hoogstraten. Bezoekers kunnen gebruik maken van de ruime parking . (SB/red)

Herbronningsweek na kanker GROOT-HOOGSTRATEN - Wanneer mensen met kanker te maken krijgen gaat alle aandacht op de eerste plaats naar de medische behandelingen. Die brengen dikwijls vermoeidheid, ongemak, spanning en onzekerheid met zich. Door de confrontatie met de ziekte wordt de hele persoon ingrijpend aangetast. Het is alsof je in stukken uiteen valt en nadien, op de een of andere wijze, die stukken weer bij mekaar moet krijgen.

omdat zij meestal toch nog de zorgende partij zijn en nu zélf toe zijn aan zorg. De deelnemers krijgen ook de gelegenheid om kennis te maken met enkele mogelijkheden van aanvullende en ondersteunende hulp. Bovendien wordt doorheen de hele week een rode draad geweven om meer in voeling te treden met wat – voor ieder op een verschillende wijze – bron van leven kan zijn.

Van 19 tot 23 april en van 4 tot 8 oktober organiseert de vzw Wistik in samenwerking met de Belgische Federatie tegen Kanker een herbronningsweek tijdens en na kanker. Deze week is bedoeld om daar een sterke aanzet toe te geven. Vooral vrouwen hebben behoefte aan zo’n week

De berbronningsweek gaat door van 19 tot 23 april en van 4 tot 8 oktober 2010 te Koningsteen, 1880 Kapelle-op-den-Bos. Voor meer informatie: Marijke Baken, tel. 052 25 68 30, marijke.baken@skynet.be of surf naar www. wistik.be (FH)

De tafels worden gedekt in De Bonte Beestenboel in Wortel-Kolonie en je wordt verwelkomd om 17.30u of om 20u. Inschrijven voor 8 maart via e-mail: Hoogstraten@oww.be, via telefoon 03/3144924 of in de wereldwinkel.

MAART 2010 - 27


HOOGSTRATEN

Brevetten van het Rode Kruis HOOGSTRATEN – Misschien wordt u ooit nog door een van deze mensen geholpen. Zij ontvingen een brevet van het Rode Kruis na een cursus ‘eerste hulp’ en/of een vervolgcursus van ‘Helper’. In de cursus ‘eerste hulp’ leert men de basisprincipes van hulpverlening, zoals veiligheid in het algemeen, reanimatie enz. In de vervolgcursus ‘helper’ leren de cursisten wat ze moeten doen indien ze geconfronteerd worden met verwondingen, een hartaanval, epilepsie enz. (FH)

Bij de huldiging mocht de traditionele groepsfoto niet ontbreken. Ontvingen een brevet van eerste hulp: Rudy Scheyen, Roel Verstraeten, Koen Eykens, Ilse Joosen, Hilde Van Velthoven, Hilde Van Hasselt, Guy Sprangers, Leen Coertjens, Xander Meeussen, Herman Verheyen en Jolien Bastijns. Ontvingen een brevet van ‘helper’: Liesbeth Jansen, Michiel Van Den Bogerd, Carmen Van Den Bogerd en Greet Joosen. Ontvingen zowel het brevet van ‘eerste hulp’ als dat van ‘helper’: Jef Braspenning, José Van Aert, Linda Van Dun, Marius Rabac, Brenda Van Bavel en Jeanne Braspenning.

28 - MAART 2010


HOOGSTRATEN

Eerste Belgische trostomaten op Veiling Hoogstraten GROOT-HOOGSTRATEN - In de vijfde week van 2010, namelijk op woensdag 3 februari, werden bij Veiling Hoogstraten de eerste Princess trostomaten van 2010 aangeleverd. Piet Aerts uit Meer voerde woensdagmorgen de eerste Princess tomaten aan. Ze werden verkocht aan de middenprijs van ` 3.88 per kilo aan kopers: Euro Gijbels nv en Colruyt Tomaten zijn een belangrijk product voor Hoogstraten. Voor Veiling Hoogstraten zijn dit voornamelijk trostomaten, die 90% van het tomatenassortiment uitmaken. Door het uitvoeren van onderzoek steunt het Proefcentrum Hoogstraten deze teelt. Zo houden zij zich bezig met onderzoek om jaarrond Belgische tomaten op de markt te kunnen brengen. Veiling Hoogstraten is een telervereniging met ruim 450 leverende leden en commercialiseert voornamelijk aardbeien en glasgroenten. In 2009 werd een omzet gerealiseerd van 119 miljoen euro. Veiling Hoogstraten is geassocieerd met 6 groente- en fruitveilingen, verspreid over België, in de coöperatieve vennootschap LAVA

cvba. LAVA beheert het Belgische groente- en fruit keurmerk Flandria®. Veiling Hoogstraten realiseerde met Flandria® producten zoals tomaten (los en tros), paprika en komkommer een omzet van 54 miljoen euro. Bijna 24.000 ton aardbeien, met een productomzet van 64 miljoen euro, werden gecommercialiseerd onder het merk Hoogstraten®. Deze top-5 is goed voor 97 % van de totale omzet van Veiling Hoogstraten. (go/red)

Spijkerkoppen gaan de Europese toer op HOOGSTRATEN - Op donderdag 4 februari 2010 stoomde het op het Instituut Spijker van de redactionele activiteit. Tijdens de jaarlijkse taaldag maten 98 zesdejaars zich voor één dag de rol van journalist aan en stortten ze zich op de ‘pittige’ taak die hun ‘hoofdredactie’ (of waren het dan toch de taalleerkrachten) die dag voor hen in petto had. In een race tegen de deadline moesten ‘de

nieuwbakken freelancers’ ervoor zorgen dat er een speciale viertalige editie van een krant van de persen rolde die helemaal gewijd was aan de Europese Unie en het Verdrag van Lissabon. De geest van een eengemaakt Europa waarde gretig rond tussen de ratelende computers, ronkende printers en rood aangelopen leerlingen die aan het einde van een ‘taalovergoten’ dag trots hun kranten kwamen presenteren. (fh)

Hoogstraten viert feest! Het feestjaar is begonnen en wie Hoogstraten na aan het hart ligt, voelt het stilaan kriebelen tot in de kleinste teen. En ook al duurt het nog tien maanden vooraleer de musical Gelmel in première gaat, velen staan te popelen om aan de slag te gaan. Bijna driehonderd mensen stelden zich reeds kandidaat om op één of andere manier mee te werken aan dit grootse project. Tijd dus om al die mensen onder te dompelen in het verhaal van Gelmel. Op 21 maart verzamelen we zo veel mogelijk medewerkers om hen te laten kennismaken met de wereld van de vikingen, met de regisseur, de hoofdrolspelers en het productieteam. En niet alleen de medewerkers zijn welkom. Vanaf 17u is iedereen welkom voor een grote volksvergadering! Heb je zin om je handen uit de mouwen te steken en te helpen bij het bouwen van het decor, het stikken van de kostuums, wil je de stoere viking in jezelf tonen op het podium of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom langs en geniet van een heerlijke verse tas ‘vikingsoep’ en een homp brood! (ML/FH)

Open dag in het rusthuis Op zondag 7 maart organiseert het OCMW Hoogstraten hun jaarlijkse ‘Open dag’. U kan er kennis maken met het Sociaal huis, het woonzorgcentrum en de thuisdiensten. Iedereen is er van harte welkom tussen 11 en 17 uur.

CINE HORIZON HOOGSTRATEN - Voorstelling van de film ‘Le chant des marieés’ Twee hartsvriendinnen ontdekken tijdens de Duitse bezetting van Tunesië in 1942 dat het liefdespad niet altijd over rozen loopt. Myriam is joods en wordt uitgehuwelijkt aan een veel oudere man. Nour is moslima en wil trouwen met haar neef. De meisjes proberen in moeilijke omstandigheden hun vriendschap overeind te houden. Ciné Horizon op woensdag 10 maart om 19.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Info 03 340 19 54.

MAART 2010 - 29


HOOGSTRATEN

Tinello gaat weer op de planken met HET FEESTCOMITE – ofwel - DE TWAALF VAN MEER

pende karakters, een groepje enthousiastelingen met hun eigen aangename en minder aangename trekjes … We volgen dit groepje gedurende enkele vergaderingen : de optocht krijgt langzaam maar zeker vorm, de intriges ook. In elk geval wordt het meer dan alleen maar de herdenking van de volkshelden Hendrikus Taloen en Petrus Bulck. Is de voorzitter echt wel de voorzitter? Of is het eerder zijn vrouw die de broek aan heeft? En wat is de verborgen agenda van die (s)linkse leraar die “het volk” wil vertegenwoordigen? Is er (zoals steeds) ook een romance in ’t zicht? U ziet het; drama dus, en dùs zal er gelachen worden. Zeker als er als ultieme wapen het paard uit de kast gehaald wordt! Wie wil weten of er nog een toekomst is voor Hoogstraten reppe zich nu naar zaal St Cecilia. De oorspronkelijke tekst van ‘Het feestcomité’ is van Alan Ayckbourn, toch Engelands topkomedieschrijver, en de spelers van Tinello zijn zich nu al kostelijk aan ’t amuseren met de repetities. Dat belooft! Tijdig reserveren zal de boodschap zijn.

HOOGSTRATEN - De viering van 800 jaar Hoogstraten kon Tinello niet aan zich voorbij laten gaan zonder een bijzondere bijdrage te verlenen ter opfleuring van dit feestjaar. Bij de keuze van een stuk werd vooropgesteld dat het iets met (groot) Hoogstraten te maken zou hebben. Na wat schrijven en schrappen in en aan de oorspronke-

“Spijker for Haïti” HOOGSTRATEN - Het Instituut Spijker organiseerde een aantal acties om geld in te zamelen voor de getroffen bevolking in Haïti. Het hoogtepunt van de actie lag op vrijdag 5 februari. Toen sloot Arne Dondeyne zich samen met Jordi Acket en Emmanuel Feys, twee collega-leerkrachten, zich op in een ‘Glazen Gang’. Een evenement dat je het best kan vergelijken met het Glazen Huis van Studio Brussel. De ganse dag stond in het teken van Haïti en konden de leerlingen tijdens de pauzes de muziek horen waarop zij het meest hadden geboden. Ook op vrijdag 5 februari startte er om 8.30 uur een 24 uur lesmarathon tot zaterdag 6 februari 8.30 uur. In totaal brachten 109 leerlingen van het derde en vierde middelbaar vrijwillig 24 uur op school en volgden ‘s nachts les, afgewisseld met andere activiteiten zoals sport, salsalessen,…. Elke deelnemer liet zich per uur sponsoren. Om 16.00 verzamelden een groot aantal leerlingen op de speelplaats voor de Glazen Gang om er samen een dans te doen. Een half uur later opende het sponsorcafé. Een groot aantal ouders, oud-leerlingen, vrienden, buren en sympathisanten kwamen kijken naar de drie leerkrachten die op sapjes overleefden in de Glazen Gang en naar de leerlingen die deelnamen aan de lesmarathon. Op dat moment stond de teller al op meer dan 7.000 euro opbrengst. (fh)

30 - MAART 2010

lijke tekst van Alan Ayckbourn kwamen we uit bij: DE TWAALF VAN MEER: De herdenking van een haast vergeten volkopstand die zwaar uit de hand liep, wordt voor een aantal inwoners van Hoogstraten de aanleiding tot het opzetten van een groteske optocht. Er wordt een feestcomité opgericht: een verzameling van zeer uiteenlo-

Volgende speeldata zijn voorzien: 19, 20, 25, 26 en 27 maart en op 1, 2 en 3 april telkens om 20 uur. Een matinee (namiddagvoorstelling) is er op 21 maart om 15 uur. Plaatsen reserveren kan men telefonisch op het nummer: 03 314 34 36 (Koen en Mieke) tussen 18 en 19.30 uur en kosten 8 euro een pauzedrank inbegrepen. (pdn)


HOOGSTRATEN

De nacht van de geschiedenis Volksgebruiken rond overlijden GROOT-HOOGSTRATEN Als thema voor De nacht van de geschiedenis, een megaevenement in heel Vlaanderen, koos Davidsfonds Nationaal dit jaar voor OP LEVEN EN DOOD. Davidsfonds Hoogstraten heeft dit iets minder navrant vertaald als VOLKSGEBRUIKEN ROND OVERLIJDEN. In het archief van de dekenij vond Johan Ooms een schat aan materiaal: overlijdensberichten, gedachtenisprentjes, ‌ Bovendien kent hij als geen ander de (praal) graven in en om de Sint-Katharinakerk en de oude Kempische geplogenheden rond sterven en begraven. Hij zal dan ook weer zoals vorig jaar

Voor de liefde enkele merkwaardige documenten en afbeeldingen tentoonstellen. Natuurlijk een ernstige aangelegenheid, maar ook daarbij mag wat humor niet ontbreken. En natuurlijk houden wij net zoals vorig jaar een verrassing in petto. Daarom is het nodig in te schrijven. Dat kan met een seintje naar Joos Croes (03/314 49 24 of joos_croes@telenet.be) en een overschrijving van 10 euro per persoon op rekening nummer 414-6050281-39 op naam van Davidsfonds Hoogstraten. Volksgebruiken rond overlijden door Johan Ooms op dinsdag 23 maart om 20 uur in zaal Pax (RP/FH)

Weinig leegstand in Hoogstraten HOOGSTRATEN - De firma Locatus wil op regelmatige basis de leegstand van winkels in Vlaanderen noteren. Uit hun eerste vaststelling blijkt dat er in Hoogstraten 2,1 % van de winkelpanden leeg staat. Daarmee staat Hoogstraatse op de 58ste plaats van de 309 Vlaamse gemeenten en ver beneden het landelijk gemiddelde van 6,18 %. Brecht en Rijkevorsel doen met maar 1,6 % leegstand beter dan Hoogstraten. Wuustwezel en Merksplas kennen met respectievelijk 3,5 % en 4,2 %. meer leegstand. In Baarle-Hertog staan er opvallend veel winkels leeg. Met 12 %

Gedicht van de maand

leegstand staat deze gemeente op de derde laatste plaats van alle Vlaamse gemeenten. De provincie Antwerpen scoort met 7,88 % leegstand het slechts van alle Belgische provincies. Oost-Vlaanderen doet het met 4,32 % behoorlijk goed, nog iets beter dan het Brussels Hoofdstedelijk gewest waar maar 4,31 % van de winkelpanden leeg staan. Over het algemeen hebben kleinere gemeentes de minste leegstand. Voor een gemeente met bijna 20.000 inwoners heeft Hoogstraten dus een vrij goed cijfer. (fh)

wit als in de ogen kijken troebel wordt van tranen rood bij blozen wat gezegd en tegen wie wanneer en geel bij tegenslag als bliksem grijs niet nodeloos een beetje blind of doof dan zwart wat zo verhult wat wit was oranje in de dagen van het nu zonder verleden blauw, ach blauw It’s out of blue De kleur van u? Van mij? Groen is groen Is geven tot Ik geef. En rood. En weerom rood. Nu zeker, rood. Bij afscheid. Bij begin. R. Servaes

MAART 2010 - 31


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

Jos Aerts en Ria de Nijs Voor ons een reden om te feesten. Zo begint de uitnodiging die de kinderen opmaakten ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van Jos Aerts en Ria de Nijs. Gefeest werd er met vele genodigden in Hof Ter Smisse in Hoogstraten. Jos is geboren en getogen in Hoogstraten. Zijn ouderlijk huis stond in de Moerstraat. Jos is het middelpunt van een vrij groot gezin. Hij doorliep in zijn jeugdjaren de school in Hoogstraten. Studeren was er toen nog niet bij. Vanaf zijn 14 jaar ging hij op een boerderij werken. Ook op een tweede boerderij vond hij niet zijn ding. Toen hij op de Brimo, een steenfabriek ging werken, leek de toekomst rooskleurig. Het sociale leven was daar in die tijd ver te zoeken. Ria staat erop om de klemtoon te leggen op de kleine dee in haar naam. Maar verwijst dat niet naar Nederland? Inderdaad, Ria is geboren in Rijsbergen waar haar ouders een landbouwbedrijf hadden. Omwille van het grote gezin waarvan enkele leden ook meewerkten op de boerderij werd er uitgekeken naar een grotere hoeve. Zo kwamen ze terecht op het Groeske in Castelré, om daar verder te boeren. Ook Ria situeert zich in het midden van een middelgroot gezin.

Jos, en uiteraard ook Ria zitten niet stil. Wandelen en fietsen doen ze zoveel mogelijk samen. Beiden zijn lid van verschillende verenigingen en nemen daar ook soms een leidersrol op zich. Alle werkzaamheden kunnen we nu niet beschrijven maar één zaak willen we wel vermelden; de Kasteelvrienden. Jos heeft jaar en dag gewerkt op de Kolonie in Hoogstraten waar hij één van de stichters is van de gepensioneerden werking. Met ruim dertig mensen komt men maandelijks bijeen en doet men allerhande activiteiten. Soms wordt men gevraagd om in de Kolonie te komen helpen tijdens een receptie en / of dergelijke. Ook de kapel krijgt regelmatig een opfrisbeurt van Ria. Zij is dan ook niet voor niets een “kei” in het bloemschikken. Samen op reis gaan, mag zeker niet ontbreken!!! Jos vult zijn dagen in de grote tuin, ook vissen is

Op zaterdag 6 februari werd er gefeest in het Hof Ter Smisse in Hoogstraten. Jos en Ria mochten vooraf hier niets van vernemen. De drie kinderen (allen gehuwd) en de elf kleinkinderen, waarvan één kort na de geboorte is overleden, maakten er een onvergetelijk feest van voor Jos en Ria. Het enige wat zijzelf in handen hadden was de gastenlijst. De gasten werden onderverdeeld in bloemennamen; de eretafel bestond uit de orchideeën, broers en zusters van Jos waren de rozen. Broers en zussen van Ria de tulpen, neven en nichten van Aerts hyacint, neven en nichten van Ria waren de lelie’s, de mensen van de brandweer anjers, de geburen gladiolen, anderen vrienden gerbera en anderen kennissen dahlia’s. (FS)

Jos had, met zijn maten, zijn draai in het Meerse uitgaansleven gevonden. Ria had haar vriendinnen in Minderhout en ging soms naar het bal bij Noyens (nu ’t Fortuin) te Meer. Van het één kwam het ander en na vier jaar verkering werd er op 20 januari 1960 gehuwd. Eerst werd er een huis gehuurd in Minderhout, daarna trok het jonge koppel naar de Minderhoutsestraat om van daaruit te bouwen op het Groenewoud. Een 15-tal jaren geleden werd de kans benut om te bouwen in straat waar zij nu nog wonen. Jos volgde een “staatsexamen” en nadat hij geslaagd was kon hij op de kolonie van Merksplas beginnen te werken. Dat was dan wel ploegenarbeid maar aangezien Ria, op zelfstandige basis, in fruitteelt werkte kwam zijn hulp thuis steeds goed van pas. De drie studerende kinderen hielpen soms ook, maar studeren kwam op de eerste plaats. Die kinderen Nelly, Rudi en Ronny hadden de tijd van hun leven. De gronden vanaf het huidige Groenewoud tot aan Wortel lagen helemaal braak. Een speelterrein van verschillende hectaren. Na geruime tijd in Merksplas gewerkt te hebben kwam Jos op de Kolonie in Hoogstraten in dienst. Hij kon zich opwerken tot kwartieroverste totdat hij besloot om op 63-jarige leeftijd op pensioen te gaan. Jos bevestigde nogmaals wat zoveel gepensioneerden al vertelden; als je op pensioen gaat, is het gedaan met de vrije tijd. Hij heeft zich zelfs een agenda moeten aanschaffen.

32 - MAART 2010

Brandweer

één van zijn hobby’s , net zoals het kaartspelen. De vereniging Kaarten Noorderkempen draagt zijn stempel. Beiden hebben een gevuld leven. Je mag het echter niet overhaasten. Jos kreeg een tijdje geleden een kleine verwittiging. Gelukkig is alles weer goed gekomen. In dit gure winterweer blijven Jos en Ria ’s avonds liever samen thuis. Maar overdag is het drukke sociale leven van Hoogstraten hun lang leven; dat is wel iets dat zeker is.

Jos was jarenlang brandweerman. Soms waren er minder erge zaken waar hulp nodig was. Anderen, en toch zeker als er kinderen bij betrokken waren, blijven op zijn netvlies gebrand. Soms was het ronduit gevaarlijk voor de hulpverleners. Zeker als er tankwagens betrokken waren op de autostrade. Als je niet wist wat er vervoerd werd was uiterste voorzichtigheid geboden. Gelukkig is er nu veel meer aandacht voor de veiligheid van de hulpverleners zelf. Met tegenzin heeft Jos toendertijd afscheid genomen van de brandweer, puur om het feit dat hij zestig jaar werd is hij toen moeten stoppen. Gewoon op pensioen gaan terwijl je dat zelf gekozen hebt komt dan toch heel anders over.


HOOGSTRATEN

Fier Vouten

Open informatie-avond Armoede in Hoogstraten? Mij een zorg of mijn zorg?

‘t Ver-Zet-je (*) doet er wat aan!

HOOGSTRATEN / MINDERHOUT - 15% van de bevolking in BelgiĂŤ leeft met een armoederisico. Een gemiddeld cijfer dat nog hoger op loopt voor bepaalde specifieke doelgroepen zoals ouderen en ĂŠĂŠnoudergezinnen met kinderen. Chronisch zieken en werklozen die moeten (over)leven met een te laag of beperkt inkomen.

Geprikkeld om hier rond verder na te denken of je te informeren ?

Relaties en gezinnen komen om diverse redenen ‘onder druk’ te staan. Er komt heel wat “menselijk leed� op ons af via (lokale) pers en media en lang niet iedereen zet (meteen) de stap naar de hulpverlening.

- inbreng rond ‘armoede en sociale uitsluiting’ in Hoogstraten door de Sociale Dienst van het OCMW - informatie over de verdere uitbouw van ‘t VerZet-je als welzijnsschakel in Hoogstraten - uitwisseling rond onze eigen kijk op ‘armoede en sociale uitsluiting’ - informatie over (de opstart en werking van) welzijnsschakels in andere gemeenten - Raf Janssen, coĂśrdinator Welzijnsschakels in deze regio, leidt de avond in goede banen.

Hoogstraten is geen eiland of een vreemde planeet. Ook in onze gemeente leven – soms verdoken - gekwetste mensen. Mensen die leven in armoede of sociale uitsluiting, die moeten (over) leven met een beperkt (vervangings)inkomen. In meer dan 30 gemeenten in onze regio zijn vrijwilligersgroepen – welzijnsschakels – actief. We willen ook in Hoogstraten de bestaande welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je verder uitbouwen. Een welzijnsschakel – een groep vrijwilligers – informeert zich over armoede in hun gemeente en over de (leef)wereld van mensen in armoede. Ze gaat op zoek naar deze mensen. Mensen met en zonder armoede-ervaring zetten samen zinvolle en leuke (vrijetijds)activiteiten op. Hulpvragers worden doorverwezen naar (verdere of gepaste) hulpverlening of we zetten samen daartoe de eerste stap. Een welzijnsschakel werkt samen met andere lokale en regionale diensten en voorzieningen. In een welzijnsschakel kan een vrijwilliger een engagement op zijn of haar maat opnemen, aansluitend bij de eigen interesse, capaciteiten en beschikbare tijd !

Dan ben je welkom op onze verkennende informatieve bijeenkomst op maandag 22 maart om 20 uur in het KLJ-lokaal te Minderhout. Op de agenda :

Aanschuiven voor Zjosfinks

Voor meer informatie: Vic Cornelissen, 03 314 40 01, vic.willy@skynet.be, Jan Leemans, 03 314 71 04, jan.leemans@gmail.com, Huibrecht Provoost, 03 314 38 16, huibrecht.provoost@ belgacom.net (HP/RED)

(*) ‘t Ver-Zet-je is de naam die gekozen werd voor de welzijnsschakel in Hoogstraten. Bij de start werd vooral gekozen voor ondersteuning van de bestaande buurtwerking in de sociale woningen ‘De Mouterij’ te Hoogstraten en ‘De Melkerij’ te Meerle. Bedoeling is om de werking uit te breiden tot een grotere groep van mensen met minder kansen in de ganse fusie Hoogstraten

#$!

! " !

De betrokken schepen laat aan GVA weten dat een verhoogd werkritme oorzaak is van de fouten. “Vroeger hadden we drie tot vier keer per jaar een dik infomagazine en elke maand een In ’t Kort. Vanaf dit jaar geven we elke maand een uitgebreid info’zine uit� zegt schepen Annie Desmedt. “Niet alle artikels waren op tijd binnen, waardoor de laatste stukken zonder nalezen naar de drukker zijn gegaan�, aldus de schepen. (fh)

Open informatie-avond over armoede in Hoogstraten op maandag 22 maart om 20 uur in het KLJ-lokaal in Minderhout.

% & ' !' '

HOOGSTRATEN – Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Maar Gazet Van Antwerpen laat ons weten dat er op de cover van het stedelijk infoblad maar liefst vier fouten staan. ‘De mosten’ staat er zonder hoofdletter. ‘De Bib automatiseerd en vernieuwd’ moet ‘automatiseert en vernieuwt’ zijn en ‘Open dag’ is beter Nederlands dan ‘Opendeur’.

HOOGSTRATEN – De wandel- en vertelavonden met Zjosfinks, die we in ons vorig nummer aankondigden, waren in een mum van tijd uitverkocht. Maar geen nood, u kan zich nu al inschrijven op een wachtlijst want in het najaar gaat Zjos opnieuw op pad. Dan vertelt hij, tijdens een wandeling van drie kilometer in de omgeving van het Groeske, opnieuw zes verhalen die daar misschien wel echt gebeurt zijn. Verhalen die bol staan van drama en die de auteur pas na veel opzoekingswerk en met de nodige verbeelding op papier kreeg. Zeker is zeker. Schrijf nu al maar in want het aantal wandelingen is ook dan beperkt. Voor meer info neemt u contact op met Zjosfinks zelf telefonisch op het nummer 03 314 47 92 of 0476 72 91 91 of per mail zjosfinks@hotmail.com (fh)

MAART 2010 - 33


HOOGSTRATEN

De Savannah Jazz Band in zaal St.-Cecilia HOOGSTRATEN - Op maandag 15 maart is de The Marckriver New Orleans Jazzclub gastheer voor de Savannah Jazz Band, op dit ogenblik een van de meest populaire Bands in de UK. Daar waar de band optreedt, en gelukkig meer en meer, is de muzikale genoegdoening, de opwinding en de spirituele bevrediging bij de aanwezigen, zeer groot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een grote schare fans hen volgt van festival naar festival, en van club naar club. De typische Engelse drijvende ritmiek, zonder in het Georges Lewis stramien te vervallen, is de grote kracht van dit orkest. Hun populariteit in Engeland en de vele landen die ze bezocht hebben leidde tot 17 opnames platen en Cd’s, waarvan 11 live en 6 in de studio. De laatste, ” Drifting and Dreaming” dateert van december 2006. Het orkest ontstond in 1979 uit de wekelijkse Thursday-night sessions in de Station Tavern te Huddersfield, West Yorkshire. Door de jaren heen hebben vele muikanten en gastspelers de rangen vervoegd. Daardoor is ook het repertoire van deze band zeer breed, terwijl ze constant nieuwe nummers op het repertoire brengen . Het is een dynamische, hard werkende professionele band, en dat is dan ook te horen en te zien tijdens hun optredens. Moest je in de buurt komen, ga ze dan beluisteren in het Royal Britisch Legion te Huddersfield, elke eerste donderdag van de maand. Twee spelers van de band verdienen een woordje uitleg: Bill Smith: trompet: Startte op 18-jarige leeftijd bij The Jazz Hatters van klarinettist Roy Rogers.

34 - MAART 2010

De Savannah Jazz Band (foto Henk Van Vliet) Na zijn RAF-dienst werd hij beroeps en speelde in diverse big band, en Dance Bands. In ’69 kwam hij terug naar de oude stijl en vervoegde de Smoky City Jazz waarvan hij in 1980 leider werd. Hij is een perfecte leadtrompettist en kan ook de “mikro” bespelen. Rod Chambers: klarinet, is het jongste vaste lid van de band . Hij verbleef meerdere keren in New Orleans, en speelde oa. met Thomas Jefferson, Alton Purnell, Louis Nelson , Wingy Manone… enz. Hij was vast lid bij de Dave Donohoe en Mike

Casimir bands. Zijn klassieke interesse biedt hem veel technische mogelijkheden. Hij luistert graag naar Captain John Handy, Ben Webster, en van Georges Lewis tot Barney Bigard . De andere muzikanten zijn: John Meehan: drums en leider van dit orkest, Brian “ Sam” Ellis: trombone. Tony Politt: bas en Louis Lince: banjo. De Savannah Jazz Band op maandag 15 maart vanaf 20 uur in zaal St.-Cecilia. Info: 03 314. 67. 08 (es/fh)


HOOGSTRATEN

Crème au Beurre Een avondje hartverwarmend theater

Nieuws uit de Bib

G RO OT- H O O G STRATEN - Heb je zin in een avondje complexloos maar degelijk en professioneel theater, dan zit je goed bij Markant op vrijdag 12 maart in zaal St.-Cecilia. “Twee vrouwen, twee handen op één buik, strijken neer in hun vertrouwde danscafé, een oord speciaal voor singles. Ze zijn op zoek. Naar tederheid? Naar liefde? Naar seks? Oei, plots een man. Toeval? De steen in de kikkerpoel?Willen ze hem? Of niet? Of allebei? Wil hij? Zullen ze hem afstoten, benaderen of verscheuren? Singles leiden een boeiend bestaan, soms toch. Hartverwarmend en grappig stukje theater met bijwijlen pakkende momenten!” Crème au Beurre is de 66ste voorstelling van het

Workshop striptekenen Op zaterdag 6 maart om 14 uur geeft Steven De Rie een workshop striptekenen. Met tal van voorbeelden en tekentips zal Steven de Rie, assistent bij studio Linthout (van o.a. de Urbanusstrips) kinderen en volwassenen overtuigen dat in iedereen wel een beetje een striptekenaar schuilt. Hij komt met plezier al tekenend en babbelend jullie vragen beantwoorden.

niet-gesubsidieerde professioneel gezelschap Paljasprodukties. Het werd in 1994 geschreven en gecreëerd door Katelijne Damen. Toen een schot in de roos. Maar vandaag nog steeds. Er werd nog eens beroep gedaan op de paradepaardjes uit eigen stal, Pol Goossen en Annemarie Picard aangevuld met Myriam Bronzwaar. Drie toppers uit het Vlaamse theatergild. Kaarten zijn te verkrijgen bij ieder lid van Markant Hoogstraten (of specifiek bij Ingrid Maes 03 314 06 08). Inkom ` 15. (lvr)

Je kan echter ook een gratis kaart winnen. Wij mogen er twee weggeven? Stuur gewoon een mailtje naar redactie@demaand.be met het antwoord op de vraag: Uit welke Vlaamse serie kennen we Pol Goossen vooral: Familie, De Kotmadam of Thuis?

Tweede WOORDweekeinde: meer dan de moeite!

Vanuit zijn eigen tekenwerk doet hij je nadenken over strips. Met die ideeën werk je een figuur uit. Je krijgt tips hoe je gemakkelijk personages, gevoelens, ... tekent. Tot slot volgt er een opdracht voor bijvoorbeeld een korte strip. Praktisch: Zaterdag 6 maart van 14 tot 16.30 uur. Vooraf inschrijven verplicht. Deelname 3 euro

Jeugdboekenweek Lezing door Mirjam Mous De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. De week is zo leuk dat ze 2 weken duurt, namelijk van 13 tot 28 maart. Natuurlijk richt de bibliotheek haar pijlen dan op de jonge lezers. Voor de kinderen van de 4de klas van de basisschool geeft Mirjam Mous een lezing in de hooofdbibliotheek. Op donderdag 18 maart vergast zij de kinderen op heerlijke verhalen op basis van haar boeken. De malle meiden zullen die dag dus de bib veroveren. Praktisch: Donderdag 18 maart. Aanbod voor de 4de klas van de basisscholen

Finale van de jeugdbibquiz Het thema van de Jeugdboekenweek is dit jaar kinderrechten met als slogan Recht op boeken. Dit thema komt aan bod in de quiz die de bibliotheek, in samenwerking met de Cultuurraad voor de Kempen, voor de kinderen van de 5de en 6de klas van de basisschool inricht.

GROOT-HOOGSTRATEN - Het eerste weekeinde van februari zette de Academie voor Muziek en Woord de deuren van haar lesplaats Hoogstraten open voor publiek. Het evenement werd vrijdagavond stijlvol ingezet door een indrukwekkend slagwerkconcertje (zie foto), waarna het Woordgeweld losbarstte. Daarna volgden drie drukke maar succesvolle dagen, goed gevuld met theater, vertelkunsten, drama-acts en workshops. Kortom: een Woordweekeinde om te onthouden. Meer beeld (en geluid) vind je www.amwdenoorderkempen.be/woord, of weldra op de vernieuwde Academiesite www.amwn.be (ms)

De voorronde die in februari gehouden wordt, bepaalt welk team Hoogstraten mag vertegenwoordigen op de grote finale in Laakdal. Dan kan het Hoogstraatse bollebozenteam zich meten met de kinderen van 25 andere Kempense gemeenten. Praktisch: Zondag 28 maart om 14.00 uur in Veerle-Laakdal. Aanbod voor basisscholen (ra/ fh)

MAART 2010 - 35


WORTEL

De Wijsneus en Haïti WORTEL - Op dinsdag 12 januari werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. De hele wereld leefde mee en overal werden er acties georganiseerd om de bevolking te helpen. De kinderen van de Wijsneus beseffen ook heel goed dat alle hulp en solidariteit welkom zijn. Mede op vraag van de leerlingen organiseerden we een inzamelactie met de tweede en derde graad. In de week van 22 tot 28 januari riepen we de ouders en kinderen op om koekjes, wafels,‌ te bakken. Deze zouden we dan op het einde van de week verkopen. Er kwamen zeer veel positieve reacties op deze inzameling en er was dus zeer veel lekkers te koop. Deze inzamelactie werd nog aangevuld met activiteiten rond de ramp. In groepjes knutselden, dansten, zongen,‌ de kinderen over de gebeurtenis. De resultaten waren zeer mooi en ook kwam er een mooi bedrag bijeen. De kleine E 400 zal hopelijk een grote steun zijn voor de mensen in nood. (SCG/FH)

Nieuwjaarsreceptie

WORTEL - De weken na de kerstvakantie werkten de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar rond voeding. Ze leerden over de voedselpiramide, de herkomst van onze voeding, de bestandsdelen van producten,‌ Als afsluiter van deze drukke periode kregen de kinderen de kans om alles in de praktijk om te zetten. Per groepje kregen de leerlingen een

stappenplan van een gerecht en dit werkten ze uit. Aangezien het jaar nog maar net gestart was, koppelden we het hele gebeuren aan een nieuwjaarsreceptie. De koffieschool werd feestelijk ingericht zodat iedereen op een gezellige manier de andere gerechten kon proeven. Het was een leuke activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is! (SVG/FH)

Ziekenzorg WORTEL – Geven doet leven! De solidariteitsactie van Ziekenzorg is een jaarlijks initiatief waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan langdurig zieke mensen en een groot gedeelte van de opbrengst blijft in Wortel voor de werking van Ziekenzorg. We noemen een aantal activiteiten: paasfeestje, toeristische rondrit tijdens de nationale ziekendag, het bezorgen van een attentie met Kerstmis en andere bijzondere gelegenheden, kerstfeestje en vooral ziekenbezoek. De prijzenpot bevat tal van aankoopcheques, voor een totale waarde van 500.000 euro. Bij aankoop van een volledig boekje loten, krijgt u er een gratis omslaglot bovenop waarmee u onder meer een Audi A4 kunt winnen. De medewerkers van Ziekenzorg Wortel komen kortelings bij u langs. Uw aandacht voor ons initiatief is ongetwijfeld de aanzet voor een mild gebaar. Hartelijk dank voor het goede onthaal en uw solidariteit. Prijs per lot ` 0,80 en prijs voor een boekje ` 4 met een gratis omslag, waarmee u een auto kunt winnen. (HV/red)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

! "" #

$

36 - MAART 2010

184

De Hoogstraatse Maand


MINDERHOUT

Jubilarissen bij Fanfare De Marckezonen MINDERHOUT – Fanfare De Marckezonen had de eer om twee van zijn trouwe leden met elk 60 dienstjaren te vieren.

Jozef Adriaansen

storen. Maar voor de rustige zaken van schatbewaarder en penningmeester kan hij - laten we het hopen - nog vele gezonde jaren mee! Want wie zou dat nu even goed kunnen als Jozef??

René Schrijvers In 1950, het jaar waarin Leopold III terug kwam uit de Congo, kwam René Schrijvers als 14 of 15 jarige knaap muziekles volgen met een bugel in de hand. Zijn eerste lesgever was Jos Adams, die René de eerste noten leerde kraken en de eerste deuntjes aanleerde. Onder leiding van de muziek dirigent Stan Steurs en wat later Victor Goetschalckx, werd René al vlug ingeschakeld in de grote fanfare om de partij van eerste bugel te laten galmen aan de oude parochiezaal. In zijn jeugdige jaren was hij niet alleen muzikant, maar was hij een gewaardeerde toneelspeler in toneelstukken zoals “ de klucht van de brave moordenaar”, “Hemelvaart heen en weer” en “De wondere doktoor”.

Bij zijn transfer als onderwijzer van Meer naar Minderhout stelde het Minderhoutse gemeentebestuur als voorwaarde, dat hij lid en muzikant zou worden van “De Marckezonen”. Hij koos toen voor de Bariton als instrument, wat hij bespeelde tot zijn 76ste jaar. Jozef heeft ook als souffleur vele jaren de acteurs in de vele toneelstukken in goede banen geleid. Wat zeker een zware opgave was zo 2 à 3 maanden elke repetitie aanwezig te zijn. Maar we kennen Jef ook voornamelijk van zijn talenten als secretaris en penningmeester. Naar onze schatting zal Jozef wel meer dan 1000 verslagen in schoonschrift hebben geschreven en voorgelezen op de bestuursvergaderingen. Vooral zijn kasverslagen en geldzaken worden nog steeds tot de laatste centime of nu eurocenten juist genoteerd. Of er ook mensen zijn met minder goede bedoelingen en wisten dat Jozef met geldbeheer bezig was, heeft hij aan de lijve ondervonden. Stel je voor :op zijn verjaardag werden er na de repetitie een paar rondjes gegeven op de goeie gezondheid. In een lichtjes aangeschoten staat, wandelde Jozef ‘snachts met zijn instrument en muziektasje langs Desmedtstraat voorbij de KBC bank. Iets verder sprong plots een overvaller voor Jozef en met een revolver onder zijn kin, eiste deze zijn aktetas (waar dus enkel muziek partituren in zaten). Maar gesterkt door de genuttigde palmen voelde hij zich sterk en antwoordde op gebiedende toon “Ik geef hier niets af!”. De overvaller schrok van dit kordaat optreden en na wat lawaai en rumoer vertrok dit onguur individu met schrik en natuurlijk zonder buit met de staart tussen de benen bij een kompaan in de auto. Weg was hij. Maar goed slapen kwam er die nacht niet meer bij. Na al die actieve jaren, heeft Jozef zijn schone bariton in het valiesje gelegd. Die zal hij af en toe nog wel ‘s afstoffen of strelen, maar klank komt er niet meer uit, kwestie van de geburen niet te

Ook als bestuurslid heeft hij enkele jaren zijn verantwoordelijkheid opgenomen waar hij zijn ideeën heel duidelijk verwoordde. Hij was niet gediend met pietluttige voorstellen, wat hij na enkele Hoegaarden duidelijk maakte met de woorden “kleine kinderen kakken kleine keutels”. Dat wordt onthouden voor de komende bestuursvergaderingen. Later is René overgeschakeld naar de merels van het orkest : de tuba, waarmee hij nu nog steeds één van de trouwste vertegenwoordigers is op de repetitie. Daarna kan hij genieten van een kaartje leggen en wat door te spoelen, met weeral één of meerder Hoegaarden. Maar wel, hij drinkt alleen maar met MATEN.

Ook bij uitstappen was René steeds op post, wat in de jaren 50 - 60 - 70 wel wat uitgebreider was dan de huidige tijd. Een klein overzichtje, van zo’n gemiddeld Minderhouts fanfarejaar : s (ET teerfeest, om te beginnen, nam twee dagen in beslag. Dag 1 : om 10 uur in de voormiddag begon de mis, daarna het bezoek aan twee cafés, op de middag werd er stoofvlees met brood gegeten om en een goede fond te leggen, om in de namiddag vervolgens vijf cafés te bezoeken in het Dorp, Kapeldreef en de Minderhoutsestraat. Ten slotte: avondmaal en dans tot 01u. Dag 2 : nog meer ‘s stoofvlees en brood om 13 u (dat zal dan de overschot geweest zijn) om vervolgens in Hoogstraten maar liefst vier cafés te bezoeken. s 5ITSTAPPEN MET Minderhout kermis : bezoek van 5 à 6 cafés s Heikes kermis : samenkomst bij de Burgemeester Jef Desmedt waar er wafels werden geserveerd en aan drank geen gebrek was. Want gene drank, gene klank! Rond 17 uur spelend door de dreef van Stas de Ricelle naar café De Stad Breda. s Castelré kermis was vroeger op maandag voor de Marckezonen hield dit in : van het parochiecentrum te voet naar Jaak Snoeys, vervolgens naar Gust - Jos - Clement Snoeys-Haest (Toon Donckers) - Den Bosuil (bij Strybos). s Karnavalstoeten in Beerse - Wortel - kinderkarnaval in Minderhout En het was toen ook nog ondenkbaar dat de fanfare niet zou spelen op een Gouden Bruiloft… Er werd vroeger dus aan een hoog tempo uitgespeeld! Al deze uitstappen waren voor René en fanfarevrienden een aangename ontspanning en kon hij genieten van een terrasje met de neus in ‘t nat en met de uitdrukking van “Voila… hier zitten de notabelen van ‘t Dorp”. Dat hij nog lang mag genieten van de muziek, het kaarten, de uitstappen en zijn Hoegaarden met maten. Jozef en René hebben in die zestig jaar ieder op hun eigen manier bijgedragen aan de goeie sfeer en vriendschap in de fanfare. Zij mogen op kosten van de fanfare een weekendje weg in het Vlaamse Vakantieland of genieten van een pakketje Hoogstraatse cadeaubonnen. (JS/FH)

MAART 2010 - 37


DORPSRAAD MINDERHOUT

Weinig animo ! De zwanenzang van de Dorpsraad? Slechts 25 toehoorders deden hun opwachting in het PC om in samenspraak met de Dorpsraad en het stadsbestuur de heikele punten onder de loupe te nemen. Waarschijnlijk loopt in Minderhout niet alles, maar toch heel veel, op gesmeerde wieltjes, want tot een discussie is het op geen enkel ogenblik gekomen en bleef het bij een sec vraag- en antwoordspel. Of was de lage belangstelling te wijten aan de finale van “De Slimste Mens”? Voorzitter Gust Desmedt hanteerde de voorzittershamer en deelde mee dat er dit jaar geen huisaan-huis-bedeling was geweest van de agenda van de vergadering. Dit zou teveel kosten! Vandaar zo weinig belangstelling? Ook de gratis traditionele verfrissing tijdens de pauze mocht men ook wegens budgettaire redenen vergeten. De leden van de Dorpsraad schenen ook weinig zin te hebben om enig animo in de vragenronde te leggen en het schepencollege zag dat het goed was. De agenda werd dan ook in een gemeenteraadstempo afgehandeld en de vragen nadien waren ook tot een minimum herleid. “De Slimste Mens” heeft zeker niemand gemist!

Het spektakelstuk, de musical “Gelmel” met 250 medewerkers, sluit op 27 en 28 november een bruisend feestjaar. In Minderhout wordt op 2 juli een dorpsfeest voorgeschoteld en dat zal heel waarschijnlijk een spel worden in de trant van het vroegere populaire “Spel zonder grenzen” en dit in de Kuip in Minderhoutdorp.

Plonsen in het zwembad Iedereen vond het klaarblijkelijk evident dat in een stad als Hoogstraten een zwembad thuishoort. Geen discussie hieromtrent, daar is waarschijnlijk in de loop van de voorbije vijftig jaar

genoeg over gepalaberd. Heeft het zwembad zin? Zonder twijfel, de schoolbevolking zal er wel bij varen, en niet alleen de schoolbevolking. Geld kosten zal het alleszins voor de gemeenschap, maar dat mag! Als alles verloopt zoals men het nu vooropstelt zal er in 2012 in een multifunctioneel bad geplonst kunnen worden en later kan er misschien nog werk gemaakt worden van een heus cultuurcentrum. Maar dan spreken we wel van later. De stad gaat het avontuur niet zomaar in z’n eentje bekostigen. Een privépartner wordt aangesproken die verantwoordelijk is voor de bouw, het onderhoud van de uitbating. In ruil

Spel zonder grenzen 800 jaar Hoogstraten! Een hele gebeurtenis en dat zal men in eigen stad en verre omgeving nog wel ervaren. Jan Martens, als coördinator aangesteld om de feestelijkheden door heel het jaar in goede banen te leiden, gaf een beknopt verslag van wat ons allemaal te wachten staat. Of hij ook zelf gelooft in het wellukken van al deze evenementen laten we in het midden. Veel zal ongetwijfeld afhangen van de bereidwilligheid tot deelname van de bevolking en de weergoden zullen vanzelfsprekend een belangrijke rol spelen. In alle geval, de intendant deed zijn uiterste best om de aanwezigen te boeien en de evenementen te promoten. De activiteiten in het kader van “800 jaar Hoogstraten” namen op 9 januari reeds eens start met een fototentoonstellling “Blik op Hoogstraten” in het stedelijk museum, het toekennen van de cultuurprijs met optreden van Buurman op 29 januari en “Hoogstraatse Solisten in Concert” van MinArte op 4 en 5 februari.

38 - MAART 2010

Geen bladkorven meer te vullen voor de omwonenden de volgende jaren want de platanen langs de Desmedtstraat worden geveld wegens te grote overlast voor het fietspad


DORPSRAAD MINDERHOUT daarvoor heeft de stad 760 000 euro veil en dit loopt over een periode van 20 tot 30 jaar.

Meanders en keerkribben Een uitvoerige uiteenzetting door schepen Baets over het structuurherstel en hermeandering van de Mark! Dit behelst o.a. dat bestaande oude meanders terug ingeschakeld worden in de loop van de Mark en gedempte meanders zullen terug vrijgegeven worden, zodat de Mark terug een kronkelende beweging gaat maken. Ook worden keerkribben voorzien die de vorming van meanders zullen bevorderen. Dit alles moet bijdragen tot het beter vasthouden van het water. Men beoogt in de eerste plaats een herstel van het natuurlijk functioneren van de waterloop die tegelijkertijd ook in lengt zal toenemen. Zo kan de rivier meer water bergen bij piekafvoeren en zal het water trager kunnen worden afgevoerd. Deze actie kadert in een Interreg-project waarbij aandacht wordt besteed aan beekherstel, oeverzones, recreatief medegebruik, hermeandering, ecologisch beheer van de vallei en sanering van de mismigratieknelpunten. Op dit ogenblik zijn de uitbaggeringswerken al begonnen. “Klotenwerk”, volgens een aandachtig toehoorder.

Allerlei Voor het nieuwe rust- en zorgcentrum in Hoogstraten staat het licht op groen en normalerwijze zullen de werken dit jaar nog een aanvang nemen. Over de restauratie van de Kapel van OnzeLieve-Vrouw-in-de-Akker ook goed nieuws. Het restauratiedossier is afgerond en in de zomer van dit jaar zullen de werkzaamheden een aanvang nemen tot meerdere eer en glorie van dit eeuwenoude gebouw. De restauratie komt zeker niet te vroeg! Ook de snelheid blijft een heikel punt. Er wordt te snel gereden! Onverantwoorde chauffeurs zullen er altijd zijn en blijven.Vanaf

Leemputten (Hoogstraten) tot de Hemelstraat (Minderhout) geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Hemelstraat tot Rollekens zou ook een 50-km zone worden en Rollekens-Mark (brug) 70 km. Tevens plant men zebrapaden aan Aldi en Hemelstraat. Het parkerenvan vrachtwagens in woonwijken blijft ook een oud zeer en voor een aantal inwoners een doorn in het oog. Men pleit nogmaals om met de chauffeurs tot een consensus te komen, maar dit is ook altijd niet zo eenvoudig. Dit probleem is bij de politie niet zo bekend, want bij controle in de Pastoor Van Dyckstraat werd weinig onregelmatigs bevonden. De aansluiting van het fietspad vanaf het kruispunt Markwijk tot voorbij de brug van de Mark, om alzo te kunnen aansluiten op het voorziene fietspad van de Hoogstraatsebaan in Castelré, moet nog met Baarle-Nassau onderhandeld worden. Wat de tweede fase verkaveling Treslong betreft zullen vijf kavels (tegen de Hoge Weg) binnen enkele maanden en de rest einde dit jaar aangeboden worden. Een 30 km-zone in Minderhoutdorp is afgewezen daar de schoolcomplexen niet aan provincieweg grenzen. En voor de duivenpoep rond de kerktoren, al jaren een probleem, gaat men een oplossing zoeken. Voor de heraanleg van de omgeving kleuterschool, KSJ- en Okralokalen is er een budget voorzien.

en de bomen hebben ook maar amper plaats om zich te ontwikkelen. Het grootste slachtoffer is echter het fietspad. Vorig jaar werden heel wat stukken opnieuw aangelegd en die bovenlaag is ook al aan ’t verpulveren. Slecht aangelegd? Korte metten maken. De bomen zullen in de nabije toekomst uit het straatbeeld verdwijnen en waarschijnlijk vervangen worden door lage haagjes. Op de vraag of inbraken en pogingen tot inbraak in het afgelopen jaar vermeerderd zijn, antwoordt de wijkagent positief. Om deze te voorkomen vind je nuttige tips op de website van de politie. Het speelpleintje in de wijk Torenakker zorgt voor overlast bij de buren door overvliegende ballen en in de Sint-Michielsstraat is men op zoek naar een geschikte plaats voor een speelgelegenheid. En dan werd het stilaan tijd voor de finale van “De Slimste Mens”! (rel)

Weg met die bomen! Na de pauze bleef het “vragenuurtje” royaal binnen de vooropgestelde tijd. De huisartenwachtpost in Turnhout werd in vraag gesteld. Waarom geen post in Groot-Hoogstraten? De vraag werd meegenomen, maar veel hoop moet men zeker niet koesteren. Het fietspad langs de Desmedtstraat zorgt voor heel wat ongemakken en de bomen die de weg omzomen worden als de grootste boosdoeners aanzien. Platanen wortelen te hoog

MAART 2010 - 39


16 jaar MinArte

Altijd een volle kerk … Minderhout. Het ontstaan van MinArte heeft alles te maken met de kerk van Minderhout. Die was in 1992 gerestaureerd en toen de kerkfabriek die nieuwe kerk eens goed bekeek bedacht men dat het toch wel spijtig was dat zo’n mooie ruimte enkel gebruikt werd voor kerkelijke diensten. Vooral de akoestiek was bijzonder goed en dit bracht hen op het idee om er meer muziek uit te halen dan dat wat een kerkkoor kon laten horen. De kerk had ook geen pilaren zodat ze geknipt was om allerhande soorten muziek ten gehore te brengen. Om dat alles in kannen en kruiken te gieten is 16 jaar geleden een groep ontstaan; eerst onder de naam van “stuurgroep kerkgebruik”, maar deze stroeve benaming werd al vlug herdoopt in MinArte. Over MinArte, het ontstaan en de werking, praatten wij met 3 van de 8 leden: voorzitter René Laurijssen, Kristine Hermans en Gust Kinschots. MinArte, dat betekent zeker “kunst in Minderhout”? Ja, (aarzelend) misschien komt dat woord Arte wel wat hoogdravend over, maar de bedoeling is om muziekopvoeringen te brengen met een zeker niveau. Liefst niet te zwaar of te moeilijk maar wel altijd kunstzinnig. Is het geen primeur in deze regio, een parochiekerk gebruiken voor wereldse muziek en voordracht? Dat is zo, maar wij hebben daar nooit enig protest over gehoord. Na de opvoering houden wij ook altijd een kleine receptie in de kerk en dat vonden sommigen in het begin wat vreemd;lachen en drinken in het gezelschap van Onze-LieveVrouw en de andere heiligen, dat was even wennen, maar niet voor lang. De toenmalige pastor vond wel dat de muziek toch enigszins moest aanleunen bij de liturgie, maar ook die aanbeveling werd vlug vergeten. De eerste gast was het koor “De Vedel” uit Turnhout waarin Kristine Hermans al vele jaren een plaats had als sopraan.. De daaropvolgende jaren waren er optredens van klassieke muziek, later klonk er al eens jazzmuziek onder de kerkelijke gewelven. Ook kleinkunstenaars werden uitgenodigd: Willem Vermandere, Eva de Roovere waren grote succesnummers. Ook Miel Cools was bijna in Minderhout maar toen hij, enkele dagen voor zijn optreden, een hartaanval kreeg moest hij noodgedwongen forfait geven. Hij herstelde gelukkig, maar dat was de enige keer dat er in Minderhout geen lichtmisconcert heeft plaatsgevonden. Ook het Vlaams Radiokoor kwam op bezoek. Dat was ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van MinArte en het tijdstip waarop het orgel van de kerk gerestaureerd was. Vic Nees, een befaamd componist die ook lijfelijk aanwezig was, had toen een speciaal stuk gecomponeerd dat bij die gelegenheid voor het eerst werd uitgevoerd; het had de naam “Lux” (licht) als verwijzing naar Lichtmis, het tijdstip waarop de concerten altijd worden uitgevoerd.

40 - MAART 2010

Jullie hadden van bij het begin succes. Is dat al die jaren blijven duren? Zeker, we hebben altijd een volle kerk gehad en soms meer dan vol; er kunnen een goeie 250 mensen zitten, maar bij populaire optredens waren er wel eens 300. Wat was voor jullie het belangrijkste motief om MinArte te stichten? Om te beginnen was er de kerkfabriek die het orgel heeft laten restaureren en zij vond ook dat er buiten de liturgie wel iets anders mocht gepresenteerd worden in dit mooie gebouw. Zij zochten enkele mensen die zich wilden engageren en MinArte was een feit. Men maakte duidelijke afspraken. De winsten die de concerten met zich mee zouden brengen zouden geschonken worden aan het comité “restauratie orgel”,want

de parochie draaide op voor een serieus bedrag. Maar het belangrijkste voor MinArte was toch om mooie concerten naar Minderhout te brengen voor een schappelijke prijs, het financiële was secundair, en dit op de eerste plaats voor de Minderhoutse mensen.. Raar maar waar, het zijn echter niet de Minderhoutenaren die het gros van de toeschouwers uitmaken, wel de mensen uit het omliggende en ver daarbuiten.Vanaf het begin kozen we voor het tijdstip rond Lichtmis. Dergelijke concerten worden gewoonlijk rond Kerstmis geprogrammeerd zodat er in die tijd veel aanbod is. De tijd rond Lichtmis valt ook nog wel in die donkere tijd, maar het licht komt eraan en daarbij is het een mooie naam: “Lichtmisconcert”.De mensen kennen dat en weten onmiddellijk waarover het gaat, het is eigenlijk al een traditie geworden.

Een warme ovatie voor de “Hoogstraatse Solisten” na afloop van het concert in de SintClemenskerk te Minderhout in een organisatie van MinArte, v.l.n.r. Luc Dockx (orgel en beiaard), Flor Verschueren(gelegenheidscompositie samen met zijn zonen Florejan en Bram, accordeon), Joep Peeters(piano), Jean Pierre Roeland(drums), Eddy Sabbe(klarinet), Jef Van Aken(viool), Kristine Hermans(sopraan), Florejan Verschueren(piano)


MINARTE Op 4 februari hebben we voor het eerst een lichtmisconcert meegemaakt in de Sint Clemenskerk. Dat zag er heel feestelijk uit: het warme licht weerkaatste in de gouden kerkornamenten. Tegelijk was het ook gezellig en niet zo stijf en plechtig. Het hele gebeuren was tot in de puntjes verzorgd. De mensen van MinArte hadden zich in hun mooiste kleren gestoken en deden hun werk met vriendelijke toewijding. En dan het concert. We kennen niet zoveel van muziek maar we hebben wel ervaren dat hier in Hoogstraten knappe musici wonen die heel wat in hun mars Hebben jullie er veel werk mee? Vooral rond de tijd van de opvoering, en als we die dan geëvalueerd hebben begint het denkwerk voor het volgende seizoen . Het hele jaar houden we de culturele kalender in het oog en daarna begint het overleg en het contacteren van de artiesten. Dat zijn veelal gekende namen, maar niet altijd. Sommigen van onze groep hebben al veel concerten bijgewoond en maken de anderen dan enthousiast voor deze of gene. Belangrijke vraag blijft altijd: kunnen we het bekostigen? En dat valt nogal eens tegen. Vele artiesten vallen buiten ons budget; vooral als ze wat bekend beginnen te worden schieten hun prijzen pijlsnel de hoogte in. Een lage entreeprijs is voor ons een must, die prijs mag niemand beletten om het concert bij te wonen.

hebben. En we hebben ervan genoten. Het orgelspel van Luc Dockx was indrukwekkend en de zang van Kristine Hermans ontroerend. Helemaal vrolijk werden we van de jazzmuzikanten onder leiding van Eddy Sabbe. Maar het hoogtepunt was zeker de gezamenlijke uitvoering door alle musici van de compositie gemaakt door Flor, Bram en Florejan Verschueren . Dit werk, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd bracht iedereen onder de indruk en oogstte dan ook een terecht daverend applaus. We waren blij dat we erbij konden zijn en komen volgend jaar weer. Gekende artiesten, lage inkomprijs, dan zijn er toch wel sponsors nodig? Dat is ook zo en van bij het begin hebben we gekozen voor Minderhoutse sponsors. Die hebben gul gesteund, maar de laatste jaren werd het wel iets minder, de crisis misschien.? Anderzijds is al sinds enkele jaren het orgel van de kerk hersteld en MinArte heeft zijn financieel steentje al bijgedragen. Gelukkig hebben we de laatste jaren een financieel buffertje kunnen aanleggen, zodat we eventueel tegen een minder jaar kunnen. En deze keer mochten we rekenen op een bijkomende bron van inkomsten: het stadbestuur. Dit concert met Hoogstraatse solisten kadert in de viering van 800 jaar Hoogstraten zodat MinArte deze ene keer uit de gemeentelijk ruif mocht mee-eten .

Minderhout is maar een klein dorp. Evenementen als deze gebeuren meestal in Hoogstraten-centrum en niet altijd met veel succes terwijl MinArte jaar op jaar een volle kerk heeft. Hoe zou dat komen? We denken dat het te maken heeft met het feit dat er voor de rest van het jaar hier in Minderhout niet zo veel gebeurt op dit gebied. Er is wel het concert van de fanfare De Marckezonen en dat mag ook rekenen op heel wat respect En misschien denken de mensen hier dan wel: “Ach, zo één keer per jaar iets cultureels in de kerk, daar gaan we naartoe, vooral als het dan niet ver van huis is en we er niet veel voor moeten betalen …” Je mag ook niet vergeten dat wij intensief promotie maken; er worden moeite noch kosten gespaard om ver buiten de Minderhoutse grenzen publiciteit te maken en dat loont, dat zien we ieder jaar.(Jof)

Deze Minderhoutse mannen en vrouwen zorgen elk jaar weer voor de organisatie van het lichtmisconcert. Van l. naar r.: Gust Kinschots, Wim Koyen ,Jan Leppens, Karel Segers, René Laurijssen, Kristine Hermans, Antoinette Beaux. (Jos Vorsselmans is ook lid van de groep maar staat niet op de foto) MAART 2010 - 41


MINDERHOUT

200ste Maandagavond wandeling MINDERHOUT - Sinds enkele jaren komen een 30-tal wandelaars van de CM kern Hoogstraten op maandagavond om 19 uur samen om een 5-tal kilometer in een rustig tempo langsheen rustige wegen door Minderhout en Hoogstraten te wandelen. Maandag 8 februari was dé gelegenheid om de vele wandelaars die de voorbije jaren één of meerdere wandelingen mee op stap gingen nog eens speciaal uit te nodigen voor een wandeling met een “feestelijke” pauze onderweg. Ook nu vertrokken zo’n 30 wandelaars door de barre winterkou voor de 200ste wandeling. Tijdens de hartverwarmende stop werden Maria Brosens, Aloïs Jespers en Louis Van Bavel toch even in de spotlights gezet als dank voor hun vrijwillige inzet bij het veilig begeleiden van de wandelgroep. (RV/FS)

OKRA nieuws MINDERHOUT - Okra Minderhout nodigt elke liefhebber uit om deel te nemen aan hun kaartprijskamp die plaats zal hebben op donderdag 4 maart. Inschrijven kan in het lokaal, gelegen aan de Schoolstraat 6 te Minderhout, vanaf 12.30 uur. Er wordt om 13.30 uur gestart met de wedstrijd. Inschrijven 7 euro en 3 consumptiebonnen. Okra Minderhout wil u op zondag 28 februari verwennen met wafels en smoutebollen. Vanaf 12.00 uur kan u komen eten in het lokaal gelegen aan de Schoolstraat 6 te Minderhout. Je kan in het lokaal ook wafels en smoutebollen komen afhalen vanaf 12.00 uur. Lekker aanbevolen. (FS)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand Viergeslacht van Koyen tot Aerts

MINDERHOUT – Vier fiere vrouwen vormen een viergeslacht. De 80-jarige moemoe Lisa Koyen, de 51-jarige bomma May Van Den Bogerd, de trotse 27-jarige mama Daisy Driesen en, op de schoot van moemoe Fien Aerts, die nu vijf maanden oud is. (red)

42 - MAART 2010

Garageverkoop MINDERHOUT - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt, … of wat voor spulletjes dan ook. Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of is het nog te goed om zomaar weg te doen. Dan heeft KWB Minderhout voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met onze garageverkoop. Deze garageverkoop vindt plaats op zondag 18 april 2010, van 9 uur tot 16 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. Je kan inschrijven tot dinsdag 6 april, later is niet mogelijk! Deelname is gratis voor KWB leden en kost 5 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen een week op voorhand een brief met verdere uitleg en materiaal. Op zondag 18 april kunnen geïnteresseerden bij de Parochiezaal een lijst krijgen met alle deelnemende mensen in Minderhout en de verkoop kan beginnen! De lijst bevat per adres ook wat er zoal in de aanbieding is. Info en inschrijvingen: KWB-Minderhout, Jan Meijer, tel. 03/297.46.38 of Vekenakker5@ pandora.be (fs)


MEERSEL-DREEF

Bingo avond Fanfare: succes verzekerd MEERSEL-DREEF - De bingoavond van de fanfare van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek telt een recordopkomst aan ereleden. Toen in 1990 de fanfare voor de eerste keer een bingoavond inrichtte, kon niemand vermoeden dat 20 jaar later deze formule nog steeds zou aanslaan. Sterker nog, het aantal deelnemers bleef gedurende deze 20 jaar steeds stijgen. De laatste bingoavond ging door op zaterdag 6 februari, zoals steeds in de zaal “Bij de paters”, en voor het eerst werd de kaap van 200 deelnemers overschreden. In allerijl moesten er nog tafels en stoelen bijgezet worden om jong en oud een plaatsje te bezorgen. Dit was natuurlijk een enorme opsteker voor het bestuur en haar leden. De formule is nog dezelfde, al de mensen die de fanfare gesteund hebben door een ereledenkaart aan de voordeur te kopen, zijn welkom op de jaarlijkse bingoavond om mee te dingen naar talrijke prijzen, aangekocht van de opbrengsten van vorig jaar en geschonken door allerlei sponsors. Voorzie daarbij de deelnemers op tijd van een hapje en een knabbeltje, zorg voor een goede presentator met een zorgzame nauwkeurige assistente, en blijkbaar is het succes dan verzekerd. Met allerlei tussenspelletjes, zoals “breng om het eerst een catechismus” of “een sleutelhanger met een lichtje” of “we staan allemaal recht en wie het laatst blijft rechtstaan, na het afroepen van de nummers, wint een leuke prijs”, verhogen de bingopret. Bij de eindrondes, wanneer er gespeeld wordt voor een volle kaart en de mooiste prijzen zijn te verdienen, is het extra spannend. Het wordt dan muisstil in de zaal tot het verlossende “bingo” weerklinkt.

Tot slot van de avond, wordt er gespeeld voor de superhoofdprijs, zijnde een uitgebreide gasbarbecue. (TV/JJ)

Beukenbomen in een juten jas

Als soldaten in een juten jas houden de beukenbomen de wacht bij het Mariapark.

Trots poseert de eindwinnares Nele Schrickx, bijna 10 jaar oud, met de voorzitter Bert Damen van de fanfare bij de hoofdprijs, een super-de-luxe gasbarbecue. Nu nog kooklessen volgen. (foto: Fanfare Voor Eer en Deugd)

MEERSEL-DREEF - De nieuwe dreef van beukenbomen voor het Mariapark kreeg van de stedelijke groendienst elk een juten bescherming. Niet voor de winterse koude, maar na het snoeien van de onderste takken bestaat de kans dat deze bomen in de zomer last krijgen van zonnebrand. Hierdoor gaat de stam scheuren en kunnen er weer allerlei ziekten en infecties de bomen aantasten. En dat zou natuurlijk jammer zijn. Een goed (of een slecht) voorbeeld zijn de kastanjebomen in de Markweg. Eerstdaags zullen zij moeten gerooid worden omdat zij aangetast zijn door de bloedziekte en zal het weer wennen worden aan het veranderde uitzicht. Dus voor de beukenbomen geldt: beter voorkomen dan moeten rooien. (JJ)

Succesvolle ontbijtactie MEERSEL-DREEF - ‘t Dreefke, de kleine maar fijne schoolgemeenschap van MeerselDreef, hield weer haar jaarlijkse succesvolle ontbijtactie. De schoolkinderen, in ploegen verdeeld, gaan vooraf huis-aan-huis om de bestellingen te noteren. En dan ‘s morgens vroeg op zaterdag 6 februari beginnen de leerkrachten en de leden van de ouderraad met verenigde krachten aan het samenstellen van de lekkere ontbijtpakketten. Even later worden dan de bestellingen netjes afgeleverd en kunnen de inschrijvers aan hun ontbijt beginnen. De inwoners van Meersel-Dreef worden door het voltallige schoolteam langs deze weg nogmaals bedankt voor hun deelname aan deze actie. De opbrengst gaat volledig naar onze schoolkinderen en dan smaakt zo’n ontbijt dubbel zo goed. (JJ)

Jammer van de zwart-wit foto, in kleur ziet het ontbijtpakket er nog smakelijker uit. MAART 2010 - 43


DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

Gezellig, maar je blijft op je honger Op dinsdag 19 januari ging de openbare vergadering door van de Dorpsraad van MeerselDreef, in aanwezigheid van het college van Burgemeester en Schepenen, uitgezonderd Tinne Rombouts die nog geniet van haar bevallingsverlof. Heel wat Drevenaars waren afgezakt naar de zaal “Bij de Paters�, in totaal een 45-tal personen. De vergadering wordt traditiegetrouw door voorzitter Jos Huybrechts geopend, waarna de echte vergadering kan beginnen.

800 jaar Hoogstraten Zoals in alle deeldorpen heeft Jan Martens enthousiast het feestprogramma van 800 jaar Hoogstraten toegelicht. We nemen akte van de uiteenzetting maar gaan er In het bestek van dit verslag niet verder op in.

Fietspaden Een overzicht: - het fietspad op Strijbeek van de Nederlandse grens tot aan het kruispunt Klein Eyssel is in beweging: de onteigeningsprocedure, vrijwillig of gedwongen, is opgestart. De aanleg hiervan zal samen met rioleringswerken gebeuren, zodat men twee vliegen in ĂŠĂŠn klap kan vangen. - een fietspad Klein Eyssel vanaf Strijbeekseweg/Strijbeek naar de Dreef is niet prioritair. Dat zegt genoeg. - het fietspad Meersel vanaf Hoogeind (De Mosten) naar kruispunt Kapelweg/Meersel is ook gekoppeld aan de riolering en hangt af van de plannen van Aquafin die instaat voor rioleringsaanleg: dit is ook al jaaaaaren oud nieuws of wordt het gebakken lucht ?

Uitbreiding Jan de Wysestraat Dat de uitbreiding er gaat komen, dat staat zo goed als vast. Het is nu nog volop onderhandelen tussen IOK

Veel volk op de algemene vergadering van de Dorpsraad, zo moet dat zijn. en de eigenaars-erfgenamen van het betrokken perceel grond. De ene wil het zo, de andere wil het anders en dan keurt Stedenbouw Antwerpen het ook nog eens af. Op het eind hoopt men dan tot een voorlopige consensus van 14 kavels te komen met elk een oppervlakte van ongeveer 350 m². De jonge gezinnen zitten er in elk geval op te wachten. Dus doorwerken maar.

Nieuw schoolgebouw Goed nieuws. Per september 2010 zou alles in gebruik genomen kunnen worden. Een open schooldag wordt vooropgesteld. Wij kijken er al naar uit.

Inzamelen van plastic Het nieuwe systeem van kostprijs en verwerking wordt aan de hand van tabellen uit de doeken gedaan. Het enige wat de modale burger echt interesseert: wat gaat het mij kosten ? En ja, er hangt natuurlijk een kostprijs aan. Maar de vervuiler betaalt, graag of niet.

Markweg Al de (kap-)vergunningen, toelatingen, plannen en middelen zijn goedgekeurd, alleen werd de bouwvergunning geweigerd door Stedenbouw. De plannen zijn nu aangepast met enkele parkeerplaatsen minder en de werken zullen dus nu

! " # $ %" # $

Mensen die veel beloven, hebben meestal een zwak geheugen 44 - MAART 2010


DORPSRAAD MEERSEL-DREEF zo snel als mogelijk uitgevoerd worden. Ondertussen zijn de eerste bomen reeds gekapt. Op vraag van de dorpsraad zullen op het kruispunt Markweg/ Dreef enkele fietsrekken en zitbanken worden geplaatst.

GSM-mast Omdat men soms geen (Belgisch) belbereik heeft, wordt er vanuit een gedeelte van de bevolking gevraagd naar een plaatselijke GSM-mast. Operatoren zijn hiervoor aangeschreven en er wordt naar een geschikte vestigingsplaats gezocht, vermoedelijk op de parking van het Paterswiel. Een visueel schoonheidsfoutje midden in het centrum van ons landelijk dorp. Moet kunnen als je maar kan bellen, of toch niet ? Wordt zeker vervolgd.

Vragenuurtje Mensen zitten nogal eens met vragen en het is op zo’n avond de uitgelezen kans om hierop antwoord te krijgen.

We onthouden onder meer: - dat onze wijkagent regelmatig langskomt op Meersel-Dreef en dat je hem dan persoonlijk kan aanspreken; zijn telefoonnummer mag je blijkbaar niet hebben. Mijn tip: bel naar het politiebureel en vraag simpelweg rechtstreeks naar hem als je hem nodig hebt. - dat de federale politie te paard niet alleen hier komt om te trainen. Zij zijn ook bevoegd om op te treden en pv’s op te stellen bij eventuele overtredingen. De paardenvijgen krijg je er gratis bij. - dat de (school-)bussen van De Lijn niet altijd de 30-km zone respecteren aan de school. - dat het in Hoogstraten nogal moeilijk ligt om Meersel-Dreef in het schoolonderwijs te (laten) erkennen als een deelgemeente. Waarom makkelijk doen als moeilijk ook kan. - dat het Schepencollege zal meewerken om tot één postnummer voor groot-Hoogstraten te komen. Lijkt een mooi plan. De postnummers zijn dan wel ingesteld door de Post, maar zijn een eigen administratief leven gaan leiden. Benieuwd naar volgend jaar wat het resultaat hiervan zal zijn, want die postnummers 2321 en 2328 zijn al jaren een doorn in menig Dreefs oog. - dat er eerstdaags een plakkaat bij ons kunstwerk komt te hangen, zoals ook bij de andere dorpskunstwerken. - dat het stadsbestuur geen grip krijgt op de busdiensten van De Lijn, maar dat dit nauwlettend wordt opgevolgd. - dat de aannemers van wegenwerken verantwoordelijk zijn voor wegsignalisatie.

Financiën

Vergunde kaalslag van de zieke kastanjebomen in de Markweg.

Het nieuwe schoolgebouw in aanbouw, gebruiksklaar in september 2010.

Er wordt nog een opsomming gegeven van budgetten die voorzien zijn voor verwezenlijkingen die in 2010 zullen uitgevoerd of aangeschaft worden en welke betrekking hebben op Meersel-Dreef, te weten: - aanleg fietspad Strijbeek: 46.500 euro. - verfraaiing speelplaats kleuterschool: 55.000 euro. - turntoestellen school: 55.000 euro. - restauratie Sint Luciakapel: 40.000 euro. Verder gaat er nog geld naar onderhoud fietspaden, ontsluiting van de school, meubilering en zonwering schoolgebouw. Voorzitter Jos Huybrechts besluit de avond met een dankwoord naar alle aanwezigen en het talrijk opgekomen publiek. Jammer dat er niet gevraagd wordt om punten te geven zoals bij het culinaire tv-programma “Komen eten”: - voor sfeer en gezelligheid geef ik een zes. - voor communicatie geef ik een vijf, want ik bleef op mijn honger zitten. (JJ)

MAART 2010 - 45


MEERSEL-DREEF

Carnaval in Maerkrattenland MEERSEL-DREEF - Carnaval moet je beleven, moet je meemaken. Daar kun je nog duizend woorden over schrijven. Je kunt nooit de sfeer neerschrijven zoals die wordt beleefd, zowel door de carnavalvierders als de toeschouwers aan de kant. Het motto van 2010 was: “We goan buite ons boekske”. In allerlei scenario’s werd vorm gegeven aan het opgegeven thema. Bodyscans, trouwboekjes, sprookjes, rockmuziek, IKEA, de kerk, je kunt het zo gek niet bedenken, of het werd verwerkt in de optocht van zondag 14 februari. Ondanks de sneeuwval van ‘s morgens, was er niemand die er aan dacht om de optocht af te gelasten. En maar goed ook, want er is de voorbije maanden of weken hard gewerkt geweest om alles weer op tijd af te krijgen. Om U een idee te geven, hierbij een fotomontage van de optocht. Meer foto’s kan je terugvinden op de fotopagina van de website www.meerseldreef.be. (JJ)

46 - MAART 2010


MEERSEL-DREEF

MC Op Dreef “op dreef” MEERSEL-DREEF - MC Op Dreef bestaat dit jaar 15 jaar ! Ondertussen zijn we gegroeid van een 10-tal leden tot een 35-tal leden. Er komt er al eens eentje bij en er blijft er al eens eentje weg. Zo gaat dat nu eenmaal. Slechts 2 leden zijn er vanaf het begin al bij, te weten Kees Van de Goorbergh en Jef Jacobs. Elke lente is er de jaarvergadering die doorgaat bij café Den Bud, te weten op zaterdag 13 maart om 20.30 uur. Als je denkt dat motorrijden in een vriendengroep iets voor jou is, dan kan je je steeds aanmelden of naar de jaarvergadering komen. Alles mag en niets moet. Elk jaar worden er een 25 tot 30 ritten gereden en tevens wordt er jaarlijks een weekend op uit getrokken. Dit jaar is dat van vrijdag 23 juli tot zondag 25 juli. Niet te vergeten is onze jaarlijkse “open” toertocht op zaterdag 15 mei, waarbij iedereen kan meerijden op een door ons uitgezette toer doorheen het Vlaamse en/of Hollandse landschap. Volgende maand zal er meer informatie meegedeeld worden. We hebben zelfs een eigen website www.mcopdreef.be waar je de laatste informatie van de vereniging steeds kan terugvinden. Mocht je interesse hebben of meer willen weten, dan kan je steeds mailen naar mcopdreef@telenet.be. (JJ)

Samenkomst bij de jaarlijkse toertocht van MC Op Dreef: de uitstraling van de machtige motoren blijft je bekoren.

Werk in uitvoering MEERSEL-DREEF - De meanders van de oude Markrivier worden nu weer onder handen genomen, of moeten we zeggen: onder de kraan genomen. Verleden jaar werd de ene helft gedaan, nu de andere helft. Dit alles om de flora en fauna de kans te geven om op het uitgevoerde gedeelte te herstellen, vooraleer aan het tweede gedeelte wordt begonnen. De handenarbeid voor zoiets behoort voorgoed tot de verleden tijd. Machtige machines hebben de werkzaamheden geweldig vereenvoudigd. De uitvoerder van deze werkzaamheden is de NV Heyrman-De Roeck, gespecialiseerd in waterbouwwerken. Waar men vroeger met een bootje de Markrivier afvaarde om het groen van de bodem en de oeverkanten te maaien, zwaait nu de oranje grijparm van de Hitachi-kraan met “long reach”. Met een lengte van wel 23 meter is de afstand geen enkel probleem meer, alleen is het wel geen sinecure om zo’n machine te bedienen en te bedwingen. De geperforeerde kraanbak schraapt het afval (bladeren, takken, enz.) van de bodem en kapt de uitgelekte massa in vergaarbakken op rupsbanden, waarvan de stuurhut met bak helemaal in het rond kan draaien. Deze vergaarbakken, ik weet begot niet hoe deze monsters anders heten, rijden naar een berijdbare weg, alwaar de blubber door een tweede kraan wordt overgebracht naar dichte containers om afgevoerd te worden. Een hele vettige bedoening is het wel, maar het is wel een mooi samenspel van machines. (JJ)

Erfgoed Hoogstraten bezoekt de Meerselmolen HOOGSTRATEN – Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseerde Erfgoed Hoogstraten haar jaarlijkse statutaire vergadering in een monument. Vorig jaar bracht men een bezoek aan de windmolen van Harry en Lena Van Der Pas. Dit jaar trok men naar de watermolen van Meerseldreef. Na een rondleiding door Hans Snel kregen de leden van de erfgoedvereniging informatie over de vijf werkgroepen: de Werkgroep monumenten, de Stedelijke werkgroep Bouwkundig erfgoed, de Werkgroep Trage wegen, de Werkgroep Op het Oorlogspad en de Werkgroep ‘Levende geschiedenis’. (FH)

De leden van Erfgoed Hoogstaten krijgen deskundige uitleg van Hans Snel de eigenaar van de watermolen van Meersel-Dreef.

De Hitachi-kraan met “long reach” aan de meander achter het klooster. Het is pas als je er naast gaat staan, dat je beseft wat voor een bangelijke zware machines dat het zijn. MAART 2010 - 47


MEER

Cinemaconcert “Rosalia Brasses On” Brassband uit Meer brengt live filmmuziek MEER - Het muzikale hoogtepunt van het feestjaar 2010 van Brassband Sinte-Rosalia uit MeerHoogstraten (de muziekvereniging bestaat 130 jaar) vindt plaats tijdens het tweede week-end van maart. Dan wordt Zaal voor Kunst en Volk, het lokaal van de brassband aan de Meerseweg, een heuse filmzaal. Op het programma staat de vertoning van de ondertussen in muziekmiddens legendarische film Brassed Off!! Dirigent Bart Van Ossel en de muzikanten van Sinte-Rosalia presteren momenteel overuren voor de voorbereiding van hun ambitieuze project. Eigenlijk is het verhaal van de film een echt sociaal drama: het gaat over de ellende die gepaard gaat met de sluiting van de mijnen in het Engeland van de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Dat verhaal wordt verteld aan de hand van de belevenissen van de plaatselijke brassband, die dwars door het sociale leed heen, schitterende muzikale prestaties levert. De muzikanten van Sinte-Rosalia brengen de volledige sound track

live tijdens de vertoning van de film. Daar zitten klassiekers bij als Danny Boy, March of the Cobblers, Land of Hope and Glory,… Om alles in elkaar te steken deden de mensen van Sinte-Rosalia een beroep op enkele deskundigen. Dirigent Bart van Ossel is uiteraard verantwoordelijk voor de uitwerking van het muzikale gedeelte. De collega’s van toneelkring ‘ ‘t Heidebloempje’ werden aangesproken en er werden een regisseur en een filmmaker/-monteur aangesteld. In de film wordt immers een soort van promotiefilmpje van brassband Sinte-Rosalia gemonteerd. Hierin zullen o.a. beelden van het verblijf in Engeland worden gebruikt. Om alvast in de sfeer te komen, trokken de muzikanten van Sinte-Rosalia immers naar Londen.

Royal Albert Hall Eén van de hoogtepunten van de trip was een rondleiding in de Royal Albert Hall, de plaats

waar de finale van het Engelse brassbandkampioenschap, ook in de film, plaats vindt. Uiteraard werd er tijdens de reis gemusiceerd. Tijdens de overtocht werd geconcerteerd op de ferryboot “Pride of Calais” en in Londen kregen de internationale gasten van het hotel “Novotel London Hammerschmidt” een muzikaal voorproefje van het project van Sinte-Rosalia. Het beeldmateriaal uit Londen zal ook worden aangewend voor de promotie van het concert (affiches, flyers,…). Van tal van andere activiteiten werden beelden opgenomen en die worden in de filmmontage gebruikt om het publiek te laten zien wat de vereniging allemaal doet en dat zij zich niet beperkt tot de het traditionele jaarlijkse concert. Het unieke muziekproject “Rosalia Brasses On” –dat is de titel die het project mee kreeg- kan rekenen op een fikse financiële injectie van de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie VLAMO. Deze blijk van erkenning is nog maar eens opsteker voor de Rosalianen. De voorstellingen vinden plaats in Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3 in Meer (Hoogstraten), op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart, telkens om 20 u. Kaarten kosten E 5 en reserveren is absoluut nodig. Dat kan via Toon Verboven: 0478 26 48 65.

2010 is voor Brassband Sinte-Rosalia een echt feestjaar. Zij vieren dan hun 130 jarig bestaan. De vertoning van de film Brassed Off op 12 en 13 maart wordt een van de hoogtepunten van de festiviteiten. (ma) 48 - MAART 2010


MEER

De Mussenakker wint de Dorpsquiz MEER - De dorpsquiz “Bij ons zijt ge veilig” die toneelkring ‘t Heidebloempje eind januari uit z’n mouw schudde, was een weergaloos succes. De bonte mix van muziek, toneel en quizvragen leverde een spektakel op dat het quizgegeven ver oversteeg. Na een heel spannende strijd en in een kolkende ambiance, kwam de Mussenakker nipt als overwinnaar van het podium. De traditie getrouw, beloofde het jeugdcafé om volgend jaar de dorpsquiz te organiseren. Het feit dat de Mussen ook vorig jaar de quiz al organiseerden, deed hen even twijfelen, maar niet lang. Voorzitter Stef Kustermans beloofde dat de nieuwe generatie deze keer de kar zou trekken. Daar kunnen wij

alleen maar bewondering voor hebben. Hier is de volledige uitslag. (JD/FH) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

vzw Mussenakker Brassband Ste.Rosalia De Poepieboys Chiro jongens Landelijke Gilde KVLV St.-Jorisgilde KWB Chiro meisjes Turnkring Vrij en Lenig KFC Meer

82 punten 81 punten 75 punten 70 punten 68 punten 67 punten 64 punten 63 punten 59 punten 53 punten 46 punten

Landelijke gilde teerfeest MEER - Ook dit jaar was het teerfeest van de landelijke gilde een succes. Na de viering en een lekkere maaltijd met kip kreeg Karel Schalk, die al 35 jaar actief bestuurslid is, een aandenken als dank. We wensen hem nog veel goeds toe. In de namiddag bezochten de leden van de Landelijke gilde twee bedrijven in Rijkevorsel. Het lekkere avondeten en een 3-wijzen quiz zorgden voor een geslaagde avond. (ml/fh)

Dropping

Stef Kustermans geeft aan Marcel Roos het Ja woord. Jeugclub mag volgend jaar de Quiz 1011 organiseren.

Boerenzaaltje van de Landelijke gilde

MEER - De turnkring ‘Vrij en Lenig’ organiseert voor de 27° maal een dropping voor alle leden, vrienden en geïnteresseerden. Trek je wandelschoenen maar aan voor een stevige wandeling in onbekende oorden met een avontuurlijk tintje. Na de nachtelijke uitstap wacht er nog een lekkere hap. Tenminste als u het juiste eindpunt bereikt. We droppen op vrijdag 12 maart en vertrekken met de bus aan de sporthal aan de Terbeeksestraat nr. 6 te Meer om 19 uur. Deelnemen kost 14 euro. Inschrijven liefst voor 6 maart bij de familie Van Bergen - Lenaerts 03 315 89 22. (ml/fh)

MEER - Het boerenzaaltje had een kleine opknapbeurt nodig. Vol goede moed startten de bestuursleden met het verwijderen van het plafond. Toen werd duidelijk dat het ganse dak aan vernieuwing toe was. Elk bestuurlid hielp wanneer hij kon en op drie dagen was de klus geklaard. Bedankt bestuur van het boerenzaaltje voor de mooie opknapbeurt. Gans het dorp kan nu weer genieten van een prachtig klein zaaltje met een keuken, dat men voor veel gelegenheden kan huren aan een vriendschappelijke prijs. (ml/fh)

MAART 2010 - 49


MEERLE

Antwerpse kroegen een waar genoegen MEERLE – In een niet zo ver verleden, zou bovengaande titel aanleiding hebben gegeven tot een stevig preek van mijnheer pastoor en vermanende vinger van veldwachter en burgervader. Wie ‘Antwerpen’ en ‘Kroegen’ een waar genoegen vond, die was aan een lange retraite en bezinning toe – onder begeleiding en toezicht van KWB-wijkmeesters – wilde er ooit nog iets fatsoenlijk van terecht komen. De tijden zijn gelukkig veranderd. Daarom gaat KWB (inclusief wijkmeesters) op zaterdag 20 maart 2010 naar ’t Stad op Kroegentocht. Kroegen, cafés of ‘staminees’… welke naam je er ook aan geeft, ze zijn van alle tijden. Zoals elders liggen drinkgelegenheden ook diep verankerd in onze cultuur en maken ze wezenlijk deel uit van de Antwerpse samenleving. Op een deskundige manier en met goede smaak word je binnengeleid in de wereld van dorst en vertier. Het bezoek gaat dan langs enkele typische cafés, voornamelijk in de historische stadskern gelegen. Je maakt niet alleen kennis met de charme van de kroegen. Ook hun historiek en hun vermaarde gasten: kunstenaars, muzikanten, vreemde toeristen, eerlijke zuipers… komen aan bod. Allemaal hebben ze iets aantrekkelijks en lichten ze een tipje van de sluier ‘typisch Antwerps’ op. Deze geleide kroegentocht duurt van 20 u. tot 23 u. Daarna ben je vrij om nog iets te gaan drinken in een gezellig café naar keuze. Vertrek: om 19 u. op het Gemeenteplein (terug rond 2 u.). Deelnemen kost 25 euro (voor bus, gids en consumpties tijdens de tocht). Inschrijven voor 15 maart bij Ronny van den Ackerveken – 03/297.68. 78 of 0496 11 29 73 - e-mail: ronny-vda@telenet.be of bij Ronny Pijpers – 03/315.47.62 - e-mail: ronnypijpers@scarlet.be. Ook niet KWB-leden zijn welkom.

Wereldtop biljarten komt naar Meerle MEERLE - Op dinsdag 23 maart om 19.30 uur komen Frederic Cuadron en Eddy Leppens biljarten tegen de eerste ploeg van de Meerlese biljartclub in het kader van nationale biljartkalender. Onze eerste ploeg vertegenwoordigd door Baeyens Alfons, Van Oosterhout Jan, Pauwels Gustaaf, Puck Van Aart en Jan van der Velde nemen het dan op tegen deze moeilijke tegenstanders. Om hen hierbij te helpen vragen wij om ze te komen aanmoedigen in ons lokaal “ cafe ’t zonnetje “ in Meerle. De wedstrijden beginnen om 19.30uur en dat er topbiljarten gepresenteerd wordt is natuurlijk buiten kijf. Een unieke gelegenheid om topbiljarten in eigen streek te zien Allen op post. Info; debontcor(ad)gmail.com (fh)

50 - MAART 2010

Bij ons thuis …

… het schaap Laura

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Schapen waren er in onze kindertijd heel weinig. Maar mijn vader had er toch één op de kop getikt en mee naar huis gebracht. Het was speels, huppelde en sprong en was nog heel klein. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Het schaapje stond dikwijls in de wei, vlak bij onze hof. Het zat vast aan een koord en een paaltje. Het was meer een speelkameraad voor ons, maar dat mocht niet want dan zou het gaan blaten als we weggingen. Regelmatig moest de dikke vacht afgeschoren worden en de wol bewaarden we in de schuur. Het beestje groeide en werd groter en groter en … ’t was vlug een heel schaap. De voorraad wol werd massaler.

Ontbijt op bed MEERLE / MEERSEL-DREEF - Na het overweldigende succes van vorig organiseert de gezinsbond ook dit jaar weer het “VADERDAGONTBIJT”. Op zondag 21 maart kan u genieten van een heerlijk ontbijt op bed. Het enige wat u hiervoor moet te doen is voor 10 maart contact opnemen met An Van Bavel-Hofkens, Voort 20 te Meerle of met May Jespers-Geenen, Mgr. Jansenstraat 7 te Meerle. U ontvangt van hen een bestelbon en maakt uw keuze. De gezinsbond brengt uw ontbijt vanaf 7.30 uur bij u aan huis Een ontbijt voor een volwassene kost 7 euro of 8 euro voor niet leden. Voor de kinderen is er een aangepast ontbijt. Dat kost 4 euro voor leden en 5 euro voor niet leden. Meer info op www.gezinsbondmeerle.be (fh)

Mijn vader had een speciale schaar om het te scheren. De schaar was uit één stuk gemaakt met twee messen die over elkaar schoven met een soort vering. Die is nog lang bij het gerief blijven liggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-’45 kwam ‘3 Suisses’ voor de dag met het voorstel om hen schapenwol op te sturen. Ze zouden die verwerken tot breiwol maar dan … een zeker percent voor zich te mogen houden. Dit lukte voor ons formidabel. De beloofde breiwol kwam terug en mijn moeder met nog anderen breiden sportkousen, truien, enz. Ons schaap Laura bracht warmte en comfort. Leve onze Laura! Frans van de Voort


DORPSRAAD MEERLE

Openbaar vervoer blijft pijnpunt MEERLE – Naar goede gewoonte waren een zestigtal dorpsgenoten op 1 februari naar de parochiezaal afgezakt voor de algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad. Naar even goede gewoonte was ikzelf, gewapend met pen, en papier en fototoestel ook naar de zaal getrokken om er net zoals de voorbije 20 jaar, verslag van te doen in dit blad. Helaas stond ik daar op 4 februari. Toen waren in de zaal alleen de leden van de fanfare aan het repeteren. Bleek dat ik een verkeerde datum in mijn (elektronische) agenda gezet had. Mooi hulpmiddel, dat me die dag al een paar keer gewaarschuwd had dat ik ‘s avonds in de parochiezaal moest zijn. Helpt dus niks. Als je er verkeerde dingen instopt, komen er verkeerde dingen uit. Daar stond ik dan, kwaad op mezelf, niets te melden in dit blad. Gelukkig was May Meeusen, secretaris van de dorpsraad, er wel en kreeg ik haar uitgebreid verslag toegestuurd. Daardoor kunnen onze lezers alsnog kennis nemen van wat onze gemeentebestuurders te melden hadden en welke vragen er leven bij de Meerlenaars. Bedankt May. Voorzitter Frans Rombouts verwelkomt burgemeester en schepenen, Leo Sprangers van de dienst communicatie, Jan Martens organisator 800 jaar Hoogstraten, Frank Jespers de wijkagent, zo’n 60 dorpsgenoten waaronder een speciale vermelding voor de Chiro, die goed vertegenwoordigd is, Jos Van Luffelen en Karin Cotteleer de buurtwerkers. Schepen Rombouts wordt verontschuldigd. De voorzitter geeft aan dat hij de laatste keer de openbare vergadering zal voorzitten en daarna zal aftreden omdat hij ondertussen naar Hoogstraten is verhuisd.

Schepen Marc Haseldonckx licht de belangrijkste plannen voor Meerle in de begroting toe. 380.000 ` voor de onteigeningen fietspad Strijbeek en 465.000 ` voor de aanleg 5.000 ` voor isolatie IKO en 21.000 ` voor de BIB 34.000 ` voor isolatie school 40.000 ` voor vervanging verwarming kerk 400.000 ` voor wegen, fiets- en voetpaden (voor gans Hoogstraten).

Weldra een sokkel en uitleg voor en over het kunstwerk.

Prioriteiten en vragen van 2008 Stand van zake sokkel en plaatje met uitleg over het kunstwerk. Het plaatje en de sokkel zijn aangekocht en wachten op beter weer om geplaatst te worden.

Openbaar Vervoer bussen van De Lijn (toegelicht door schepen Haezeldonckx. De vraag naar betere aansluitingen is vooral afkomstig van de Meerlese jongeren. Zij ervaren de slechte aansluiting van de Belbus met de Lijnbus vooral als zij vrijdag van hun kot terugkomen en als lessen onverwacht wegvallen. Dan kan de belbus niet meer gebeld worden en is het lastig thuis raken als ouders beiden aan het werk zijn. Impulsief een keer naar de stad vertrekken kan ook niet. Het is frustrerend als je merkt dat je als Meerlenaar als laatste op de bus zit naar Meer en de bus vanaf Maes leeg verder rijdt. De vraag of er echt geen enkele bus van Meer naar Meerle kan komen wordt hier meerdere malen gesteld want de tellingen die men voor Meerle hanteert om de reguliere bus te krijgen, gelden anders voor Meer. Ook de mensen van de buurtwerking signaleren hetzelfde probleem: dat mensen vanuit Meerle niet tot bij het dienstencentrum van Hoogstraten kunnen geraken. De belbus bellen na 17 uur is een probleem. Men krijgt dan tot 18 uur het bandje te horen dat alle medewerkers in gesprek zijn tot 18 uur. Als er al een bestaande rit is gepland wordt de volgende persoon niet meer ingepland, ook al moet deze op het zelfde uur op dezelfde plaats zijn. In Meerle stelt men zich de vraag of de Lijn de tellingen wel eerlijk doet om de reguliere lijn naar Meerle te doen komen. Het mag duidelijk

zijn dat, wat het openbaar vervoer betreft, Meerle zich erg benadeeld voelt. Schepen Haseldonckx kent de problemen en zegt duidelijk dat dit niet meteen op te lossen is. Hij somt op welke acties hij in 2009 heeft ondernomen. In augustus 2009 heeft dorpsraad Meerle samen met de Lijn en het Hoogstraats bestuur samen gezeten waar de dorpsraad hun standpunt verdedigde voor een regulier vervoer voor Meerle. Tellingen van het gebruik van de belbus geven aan dat er onvoldoende gebruikers zijn om de reguliere Lijn naar Meerle te doen komen. Aan de vraag naar 2 extra naar Turnhout om de ziekenhuizen te bereikbaar te maken voor de ouderen wordt een belachelijk hoge bijdrage van de gemeente gevraagd. De schepen heeft verder nog overleg met regio, opnieuw met de Lijn voor een ontsluiting Meerle –Meersel-Dreef en combinatieabonnement de Lijn en NMBS (station in Brecht), bespreking met Kempisch openbaar vervoernetwerk met de Lijn waar de problematiek Meerle- Meersel-Dreef en de problematiek van de belbus opnieuw wordt besproken. Tenslotte is er overleg met IOK en de gouverneur, waar de snelbus Antwerpen- Breda wordt besproken. De schepen oppert hier een idee voor een lijn die via Meerle en Meersel-Dreef gaat en aansluiting vindt met het openbaar vervoer naar Breda (bus die vanaf Meersel-Dreef vertrekt). Meerdere problemen met de belbus worden nog voorgelegd vanuit het publiek. De schepen geeft duidelijk aan dat het bestuur voor een reguliere Lijn naar Meerle en Meersel-Dreef moet gaan om een degelijk openbaar vervoer naar Meerle te krijgen.

Het jeugdhonk op de juiste plaats. De Meerlese jeugd vindt een jeugdhonk in Meerle niet nodig. Schepen Desmedt vertelt dat deze al wel al is aangekocht en dit in de eerst volgende jeugdraad zal besproken worden.

MAART 2010 - 51


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE Een jeugdhuis voor de Meerlese jongeren. Probleem op dit moment is dat de Meerlese jeugdwerking zijn activiteiten moet organiseren in het KLJ lokaal, wat vaak aanleiding geeft tot praktische problemen. Vanuit de jeugdwerking wordt een voortstel gedaan om de voormalige locatie van de Post te mogen gebruiken (onder in het Raadshuis). Men wil een eigen locatie die zij zelf willen uitbaten. Schepen Desmedt geeft aan dat de jeugdwerking minstens één activiteit per maand moet organiseren en doorgeven aan het gemeentebestuur. Ze raadt aan om met volwassenen samen te werken en te rade te gaan bij de besturen van bestaande jeugdhuizen. Men moet oog hebben voor de problemen waar die mee kampen, zodat men een goede kans van slagen krijgt. De locatie op de vroegere Post is nog niet voor direct en moet onderzocht worden, of ze hier geschikt voor is. Het Raadhuis is op dit moment niet veilig. De schepen zal dit naar de jeugdraad brengen voor bespreking.

De meisjes Chiro laat weten dat zij toch wel erg lang hebben moeten wachten voor de verwarming van hun locatie en of dit voortaan niet wat sneller kan, want in een koud lokaal activiteiten houden is toch niet zo aangenaam.

Stand van zaken Raadhuis Schepen Martens vertelt dat er een architect is aangesteld om het dak te vernieuwen. Dit kan gebeuren met subsidie omdat het gebouw geklasseerd is. Eerst zullen de dringende zaken aan bod komen en de rest later. Uit het publiek komt er een vraag of het wel zin heeft zoveel geld in het raadhuis te steken zolang deze geen nieuwe bestemming heeft. Schepen Haseldonckx oppert dat het misschien wel verstandig is om een werkgroep op te richten om een nieuwe bestemming te geven aan het Raadhuis, zoals men in Meer voor het klooster heeft gedaan.

Stand van zaken fietspad Strijbeek en Ulicotenseweg Schepen Martens vertelt dat er een nog een vijftal gronden moeten worden onteigend en dat de aanbesteding nog dit jaar wordt gedaan. De Burgemeester vertelt dat het allemaal zo lang heeft geduurd omdat de bomen langs de weg moeten blijven bestaan van Bos en Groen, dat men riolering mee wil aanleggen en dat het bestuur hier subsidies voor wil krijgen. Mogelijk verliest men de subsidie als de rioleringswerken worden begonnen voor een toekenning. Daarom moet dit in het college nog een keer besproken worden. Een vriendelijk verzoek vanuit het publiek aan de Burgemeester om samen met hem over het fietspad te fietsen naar Strijbeek waar hij dan aan de rechterkant naast hem mag fietsen wordt door hem afgewezen. Hij kent de problematiek voldoende.

52 - MAART 2010

Voor het fietspad aan de Ulicotenseweg is een eerste overleg met de bewoners geweest. Een preadvies van Groen en bos geeft aan dat hier de bomen wel mogen verwijderd worden. Het is een dubbel fietspad en komt aan de rechterkant van de weg, richting Ulicoten. Ook in Ulicoten komt er een dubbel fietspad aan dezelfde kant. Vanaf het centrum tot aan de Lage Rooy komt het fietspad aan beide kanten. De plannen komen nog naar het bestuur van de dorpsraad Meerle en naar de schooldirectie voor feedback. De realisatie is niet voor 2010.

Stand van zaken zwembad Voor een multifunctioneel zwembad krijgt men subsidie van het Vlaams gewest. Het geheel werd samen uitgewerkt met de sportraad. Men heeft toelating voor meerdere sportfaciliteiten zoals de Finse piste. Men gaat werken met een DPMO formule, dat wil zeggen dat de aannemer zowel de bouw als de uitbating ervan zal verzorgen. Deze kan er meerdere sportfaciliteiten aan toevoegen. De Finse piste en een parking die samen kan gebruikt worden voor rusthuis en OCMW moet er zeker in zitten. Er moet rekening gehouden worden met de bouw van een cultureel centrum met multifunctionele zalen. Momenteel zijn hiervoor drie kandidaten ingeschreven en gescreend: naar de financiële mogelijkheden, naar hun kunnen en hun werking met de onderaannemers. Een advocatenkantoor is dit alles aan het nakijken. Het is de bedoeling dat men in 2012 kan gaan zwemmen. Er komt ook een mogelijkheid tot douchen voor de buitensporten.

Waarom plasticafval bij het restafval? Omdat de ophaalkosten oplopen stopt het ophalen van de groene zak. De verwerking van 1kg plastic kost ongeveer dubbel zoveel als het verwerken van 1 kg restafval. Het verbranden via biostoomturbine staat hoger op de ladder van Lansink dan het gewoon verbranden. Verder wil men het principe van de ladder van Lansink blijven nastreven; preventie, hergebruik, recyclage, verbranding en daarna pas storten. Het economisch aspect voor de verwerking van restafval =160 E/ton voor het verwerken van plastic= 294 E/ton. De kosten voor ophalen en verwerken van afval zijn de laatste jaren gestegen, waardoor de gemeente in 2010 afstevent op een deficit van -851.640 E. Niet het sorteren van het afval, maar wel het verwerken ervan en het feit dat de gerecupereerde stoffen op dit moment geen waarde meer hebben vanwege de economische crisis (zoals ijzer en plastic) verhogen de onkosten van de verwerking. Door de kosten per fractie in de toekomst te verhogen blijft het principe voor de vervuiler betaalt gehandhaafd.

Waarom geldt het reglement voor fuiven in sommige dorpen anders dan bij ons?

De burgemeester zegt dat de reglementen overal hetzelfde toegepast wordt. Muziek van 21u tot 3u en om 4 u sluiten. Fuiven in de centra geven soms klachten voor overlast van geluid en vandalisme, daarom worden de fuiven verspreid over bepaalde gebieden. Het Kermisgebeuren kan altijd in het centrum. Men moet in orde zijn met de brandveiligheid, gecontroleerd door de brandweer met afgifte van een attest. Soms kunnen privéfeestjes de indruk geven een fuif te zijn, wat een vals beeld geeft naar het erkende van de fuif. De reglementen zullen tegen de volgende vergadering verfijnd worden. Het feit dat de jongens-Chiro geen tweede vergunning kreeg, kan volgens de burgemeester niet en zal door hem worden nagekeken.

Ingezonden vragen en vragen vanuit het publiek. - Waarom duurt het zolang voor je een antwoord krijgt op een advies van de brandweer bij een bouwaanvraag? In het verleden duurde dit zolang doordat de brandweer meer aanvragen kreeg dan ze kon verwerken. Ze moesten zich ook nog eigen maken aan nieuwe reglementeringen. Op dit moment zou dit sneller moeten gaan. - Men is bezorgd over de huisartsenpost in Turnhout: dat die te ver is gelegen en men is eigenlijk eerder op spoedgevallen van de campus St-Jozef is dan op de huisartsenpost; dat de dokter van wacht soms wat laat in Meerle kan zijn bij een dringend spoedgeval. De burgemeester kent het probleem en betreurt het dat het college laat werd ingelicht. De hele regeling was gebeurd voor zij er nog iets aan konden doen. Hij wil wel met Rijkevorsel samen zitten om eventueel een huisartsenpost naar Hoogstraten te krijgen. - Wie is er verantwoordelijk als tijdens drukke schooluren brandweer of ziekenwagens moeten uitrukken en het verkeer op de Vrijheid stilstaat door schoolbussen die leerlingen moeten afzetten bij het Seminarie. Zijn er omleidingen voorzien of kan er iets worden geregeld dat bussen per twee in de Vrijheid in mogen? De burgemeester antwoordt enigszins wat verbolgen dat hij dat laatste wel wil voorstellen aan de Lijn. - Inname van openbaar domein, waarom wordt er niets aan gedaan zoals op de hoek van de Lage Rooy met de Voort? Frank zegt dat hij er wel iets aan wil doen. Maar dan wel overal waar men de tuin heeft uitgebreid tot op het openbaar domein.

Meldingen vanuit het publiek - Mag het putdeksel in het wegdek op de Ulicotenseweg nr. 50 weer eens nagekeken worden, zodat vrachtwagens niet meer zoveel lawaai maken? - Kan de Chiro gevraagd worden om het plein voor hun clubgebouw bij hevige sneeuw geveegd kan worden? - De lantaarnpalen zijn verroest en er zitten


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE gaten in de palen. Eventueel op te knappen in de Heimolenstraat, Mgr. Heestermanstraat, Thornstraat en de Lage Rooy. - Inwoners van de Elsakker hebben problemen met de riolering. Vooral bij hevig regenweer komt het rioolwater via wc en keuken binnen in huis. Bewoners van de overkant ruimen hun sloten niet en de laatste jaren is hier flink bijgebouwd. Kan hier iets aan worden gedaan? - Een zebrapad en drempel op de kruising van de Dorpstraat met de Langstraat. - Controle op het doen naleven van het rookverbod in de Parochiezaal. - Men geeft de stad een pluim voor het harde werken tijdens de stevige winterprik om de wegen sneeuwvrij te maken. Maar mag er toch aandacht gaan, dat parkeerplaatsen voor invaliden ook vrijgemaakt worden en daar zeker geen sneeuwhopen op geplaatst worden? Er volgt een nabespreking met de diensten en de verschillende loonwerkers en boeren die hieraan hebben meegeholpen. Dit aandachtspunt zal hierin worden opgenomen. De fietspaden zijn niet altijd even goed geruimd tijdens de sneeuwperiode. Vooral de St. Lenaartseweg in Hoogstraten was slecht geruimd. Dit kwam door een slechte communicatie met AWV Brecht. - Karin Cotteleer bedankt de dorpsraad dat zij als buurwerkers mochten langskomen en vraagt aan het gemeentebestuur of er een pendeldienst kan ingezet worden Meerle-Hoogstraten voor de festiviteiten van 800 jaar Hoogstraten, zodat de sociaal zwakkeren hieraan ook kunnen deelnemen. - Men vraagt de bladmanden leeg te maken langs het fietspad Strijbeekseweg, zij hangen over het fietspad. - Met dank aan het gemeentebestuur voor het onderhoud rondom de kerk en het kerkhof. Zij lagen er netjes bij. Op het einde van de vergadering, dankt de burgemeester de voorzitter voor zijn inzet voor de dorpsraad en voor goede samenwerking met de dorpsraad van Meerle. (JAF)

Meerlese 30-jarigen vieren feest MEERLE – Naar aloud gebruik wilden de telgen van de “Gouden lichting 1979” (enfin, dat zeggen ze zelf) 30 jaar na dato dat samen in Meerle vieren. Een zeer geslaagde avond in café ‘t Zonnetje betekende het gezellig weerzien van

de oude klasgenootjes. De talrijk opgekomen dertigers brachten leuke verhalen en anekdotes uit het verleden. Bij velen bracht het weerzien na lange tijd een glimlach op het gezicht toen ze hoe de vriend-

jes en vriendinnetjes van weleer “groot” waren geworden. Laten we hopen dat we elkaar weer mogen terug zien binnen een jaartje of 10, of natuurlijk vroeger. (as / jaf)

Op de foto (van boven naar onder en van links naar rechts): Vincent Damman, Bob Verheyen, Jurgen Sprangers, Dirk Willemsen, Bart Goetschalckx, Nic van der Linden, Bart Adriaenssen, Gerd Martens, Steven Jacobs, Jeroen Verkooyen, Bart Janssen, An Huybrechts, An Jacobs, Evi Goetschalckx, Laurant Voortman, Hans van Gestel, Dirk Boeren, Joep Snoeys, Jan Huybrechts, Roel Adriaenssen, Cindy Rombouts, Ann Goetelen, Liesbeth Christiaenen, Marianne Verheyen, Annelies Christianen, Hanne Jacobs, Chris Elst, Annick Michielsen.Tinne Rombouts, Gert Verschueren, Dennis Wouters, Jan Verbreuken, Antoon Schroder, Hans Adriaenssen. MAART 2010 - 53


MEERLE

Wieke en Tibo uit Meerle vingerhaken 4500 euro bijeen voor Haïti MEERLE – Wieke (8j) en Tibo (6j) Neus uit Meerle bleven niet onberoerd bij het zien van de schrijnende beelden van de enorme aardbeving die Haïti vorige maand trof. Ze wilden graag hun steentje bijdragen voor de hulpacties en bedachten op 26 januari 2010 hun eigen actie ‘vingerhaken voor Haïti’. Als kinderen van deze tijd, gebruikten ze daarvoor de moderne communicatiemiddelen, digitale film en het internet. Ze maakten een filmpje, postten dat op Youtube en stuurden via e-mail een link naar familie en vrienden. Ze zouden één week gaan vingerhaken en vroegen om per gevingerhaakte meter te sponsoren. Het nieuws verspreidde zich razendsnel en de respons was overweldigend. Iedereen

België – Nederland? MEERLE – Ook in Meerle zijn de voorbereidingen begonnen voor het feestjaar van de Stad Hoogstraten. Het feestcomité van de parochiezaal heeft de taak op zich genomen om de dorpsdag van Meerle vrolijk in te kleden. Waarom we dit gedaan hebben? Wel als begeesterd team om alles wat met ons dorpsleven te maken heeft te ondersteunen, konden we niet NEEN zeggen tegen de vraag. De teamleden van het feestcomité zijn allen op hun beurt nog in verschillende andere Meerlese verenigingen actief. Wat ons echter allemaal opvalt is, dat we onze Nederlandse inwijkelingen moeilijk bewogen krijgen om deel te nemen aan de lokale feestelijkheden. Met de kermis komen ze wel de deur uit, maar op andere activiteiten zijn ze vaak de opmerkelijke afwezige! Toch bestaat de bevolkingsgroep van Meerle voor bijna 40% uit niet-Belgen, waarvan de Nederlanders veruit de meerderheid uit maken. Ga maar eens luisteren op de speelplaats van de dorpsschool, je hoort onmiddellijk dat de grenslijn niet ver verwijderd is! Dat bracht ons tot het idee om voor de dorpsdag een spel van uitdagingen op te zetten tussen Belgen en Nederlanders. We zijn blij dat we nu al op de steun van ingeburgerde Nederlanders kunnen rekenen bij het uitwerken van het evenement. Aan alle andere nu al de boodschap dat zij van harte uitgenodigd en welkom zijn op alle lokale activiteiten. Voor het programma van de dorpsdag raadpleeg je de komende Maanden best ook het Meerlese dorpsnieuws. (pc)

vond het een geweldig idee en het bedrag liep op tot 24 euro per meter. Een dag later werd Tibo een beetje ziek, te ziek om naar school te gaan, maar fit genoeg om flink te vingerhaken. Iedere dag plaatsten Wieke en Tibo een kort hilarisch filmpje op Youtube. Daarin lieten ze niet alleen hun vorderingen zien, maar ook hoe ze ruzie maakten over hoe het geld in Haïti moest komen (met een meneer meegeven in het vliegtuig...) of om de manier waarop de lange draad opgemeten moest worden. Mensen bleken de filmpjes aan elkaar door te sturen en zo werden ze veel bekeken. De bol gehaakte wol groeide razendsnel en op de laatste dag werd een lengte van 194 meter ge-

12e Grenswandeling in Meerle MEERLE – Met deze lange winter weet je nooit (als we dit bericht schrijven sneeuwt het weer) maar hopelijk is op zondag 28 maart de lente in het land. Op die dag vindt de wandeldag van KWB in Meerle plaats. In het kader van het verbondelijk wandelcriterium organiseert de plaatselijke KWB afdeling de Meerlese editie, de “12e grenswandeling”. De afstanden zijn te kiezen uit 7, 14, 18 of 25 km. De inschrijvingskosten zijn als overal, namelijk 1 euro per persoon, verzekering inbegrepen. De wandeling brengt de wandelaars langs de mooie natuurdomeinen Elsakker, Goudberg en Strijbeekse Hei. Onderweg is er één of tweemaal een sanitaire stop voorzien, waar je ook iets kan drinken en eten. Er is een speciale route van ongeveer 5 km voorzien voor rolstoel- en buggygebruikers, of voor bolderkarren. Vertrek aan de parochiezaal van Meerle aan het Gemeenteplein, tussen 7.30 uur en 15 uur. Iedereen is welkom. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15, Meerle (tel. 03/315.80.55) of Jos Van Bavel, Mgr. Janssenstraat 16 - tel0474/89.64.40 - E-mail jos.van. bavel@telenet.be (jaf)

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

54 - MAART 2010

MEERLE – Op zondag 7 maart gaat de club KWB wielertoeristen opnieuw de baan op voor weer een nieuw seizoen. Een speciaal seizoen, het 30ste. Nog steeds met een mooie groep van zowel dames als heren. Dat neemt niet weg dat er geen nieuwe leden meer bij kunnen. Integendeel, iedereen die graag sportief wil fietsen is van harte welkom. Elke zondagmorgen gaan er 2 groepen de baan op. De A-groep met een snelheid van ongeveer 30 km per uur, de B groep met een snelheid van gemiddeld max.25 à 26 km per uur. De routes zijn gevarieerd en de afstanden bedragen tussen de 50 en 70 km. Tussendoor zijn er grote ritten van 100 km of meer en af en toe zijn er ritten op een zaterdag. Tijdens de maanden mei tot en met augustus wordt er ook op woensdagavonden gefietst. De afstanden zijn naargelang het daglicht dit toelaat. Interesse? Aarzel niet en sluit je aan. Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot: Jos Donckers - GSM: 04/77.75.45.14 - Tel 03/315.92.01 - e-mail: jozef.donckers@telenet.be

MEERLE – Deze voortgezette traditie van de Mjeelse aardbeienfeesten is dit jaar aan zijn derde editie toe. De winnaars van vorig jaar, Chiro Jongens, hebben de creatieve opgave samen met het feestcomité voor nieuwe uitdaging te zorgen. De voorbereidingen lopen en noteer alvast als datum 16 mei om vrij te houden als deelnemer of toeschouwer aan dit volksfeest. (pc)

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

KWB Wielertoeristen beginnen 30ste seizoen

Pierendag in mei

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

meten. Het gesponsorde bedrag van 4500 euro wordt overgemaakt op giro 555 (Haïti actie in Nederland). Bekijk de filmpjes op: www.youtube.com/user/neusjeroen (jn / jaf)

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


MEERLE

Live Rock’n Roll met Boamus

IN MEMORIAM

Jos Van de Heyning

MEERLE – Op zaterdag 13 maart staat Boamus weer op het podium in de parochiezaal. Deze 5 koppige Rock & Roll cover band heeft toch wel een speciale band met Meerle, hun 30 jarig bestaan vierden ze enkele jaren geleden ook al met een spetterend optreden in ons dorp! Hun repertoire kenmerkt zich als happy rock muziek met covers van o.m. The Rolling Stones, Fleedwood Mac, Doobie Brothers, Red Hot Chili Peppers, Joe Cocker, enz. Ze bestempelen hun muziek dan ook graag als ‘Arbeidsvitaminen live”, genoemd naar een gelijkaardig populair Nederlands radioprogramma. De bezetting bestaat uit Frans van Ginneken sologitaar, Henk Dekkers drums, Kees Dekkers Basgitaar, Toon Kox toetsen en Toon Dekkers lead zang en een beetje gitaar. De deuren van de parochiezaal gaan die avond open om 21 uur. (pc)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

Jos Van de Heyning is stilletjes, haast ongemerkt, dus heel onverwacht naar andere oorden vertrokken. Hij heeft Meerle verlaten. Jos, hier geboren in1923, zijn jeugd in de Kerkstraat door gebracht, meer dan 40 jaren hier in het onderwijs gestaan, zijn pensioen samen met ons beleefd, is niet meer. Jos behaalde het diploma van onderwijzer in 1942 te Mechelen in de normaalschool. Hij was even onderwijzer in Hoboken. Daar hoorde hij ’s middags een klokje luiden en hij dacht: dat is de klank van het O.-L.-V.-klokje van Meerle, dat de Duitsers daar uit de toren hadden gehaald. Het bleek nog juist te zijn ook en zo is het klokje terug in de toren van Meerle belandt, waar het nog dagelijks zijn klanken laat horen. Jos had de gave van het woord. Hij kon de moei-lijkste begrippen in een eenvoudige taal overbrengen met een warme stem, naar kinderen en volwassenen. Hij was een onderwijzer in hart en nieren, zeer creatief, puntig, alles grondig voorbereid en geschreven met een vaste hand in een vloeiend en mooi schrift. Met gezag en een dui-delijke zeggingskracht heeft hij honderden kinderen van Meerle gevormd. Als schooldirecteur leidde hij met vaste hand het schoolteam dat les gaf aan het voltallig leerlingenbestand van ons dorp. Na zijn pensioen was hij nog verschillende jaren actief als diocesaan schoolopziener zodat hij zijn jarenlange ervaringen kon overbrengen op de leraars van de streek. Ook werd zijn welsprekendheid gewaardeerd bij voordrachten voor de jeugd en de gezinnen. En wanneer in de jaren ’60 hervormingen kwamen in de kerk, was Jos weer op post om als lektor voor te gaan in ons kerkgebouw. Ook werd vroeger van een onderwijzer verwacht dat hij zich engageerde in het sociale leven van het dorp. Jos deed dat in zijn domeinen: bij de handboog was hij jaren hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde. Hij verdiepte zich in de technische uitrus-ting van de moderne bogen. Samen met wijlen Marcel Baeten heeft hij de handbooggilden vele diensten bewezen, zodat hij de medaille van sportverdienste ontving van het stadsbestuur. Als secretaris van de wielerclub richtte hij vele wielerwedstrijden in hier in Meerle. Hij maakte ook deel uit van het kermiscomité dat jaarlijks volksspelen inrichtte. Wanneer wij in 1967 de parochiezaal uitbreidden met grote verbouwingen was hij acht jaar de quizmaster om de spelen van de aardbeifeesten te leiden. Hij mobiliseerde de hele bevolking van ons dorp om negen gehuchten te laten quizzen die een gooi deden naar de eindzege, die uitmondde in een grootse optocht, alles in het teken van de aardbei, wat dan besloten werd met de verkie-zing van de aardbeiprinses. Al de nevenactiviteiten die Jos ontplooide, waren totaal belangeloos, alles werd gratis gedaan met een groot hart ten bate van ons dorp. Uren en dagen heeft Jos gewijd aan Meerle. Men spreekt heden van vrijwilligers. Wel Jos was die vrijwilliger ten dienste van de mensen. Met Jos verdwijnt een stukje Meerle. Heel zijn leven heeft hij hier doorgebracht. Hij had een speciale voorliefde voor O.-L.-Vrouw van Meerle. Telkens na een viering in de kerk, ging hij een kaars branden bij O.-L.-Vrouw. Jos, we zullen nog dikwijls aan U terug denken. We hopen dat uw frisse geest blijft voortleven en dat ge met voldoening kunt neerzien op dat landelijke dorpje in de Kempen: uw en ons Meerle. (Karel Pauwels)

MAART 2010 - 55


Ook dat nog! De 39-jarige Adrian M., die op 17 januari in een kamer boven café De Wachzaal, zijn vrouw messteken toebracht, wordt verdacht van poging tot doodslag. De vrouw kon ontsnappen door uit het raam te springen. De raadkamer verlengde zijn aanhouding.

Een werknemer van een installatiebedrijf in Meer wordt veroordeeld tot een boete van 275 euro en een rijverbod van 15 dagen. De man veroorzaakte een ongeval met vluchtmisdrijf toen hij een fietser aanreed op het moment dat hij de oprit van een woning verliet. Zijn advocate beweerde dat de man de fietser niet zag komen door een te hoge haag langs het fietspad. De chauffeur had met de fietser afgesproken om de dag na de aanrijding aangifte te doen bij de politie, maar de ouders van de fietser dienden ‘s avonds al klacht in. De verdediging vroeg om een milde straf omdat haar cliënt voor zijn werk veel de baan op moet.

Op zondag 17 januari sticht Jozef D.N. (40), om nog onduidelijke redenen, opzettelijk brand in zijn appartement. De bewoners van de andere appartementen moeten geëvacueerd worden.. Na een kort verblijf in de gevangenis mag de man de gevangenis verlaten. Hij moet zijn intrek nemen bij zijn broer, zich psychisch laten begeleiden, werk zoeken en werken aan zijn alcoholprobleem.

Op 25 oktober werd Nick Braspenning (23) hardhandig aangepakt door de Braziliaan Jhonattan D.S.R. (22) uit Rijkevorsel. Een klant van café Saloed, zag hoe de Braziliaan het slachtoffer op het dorpsplein halfdood achterliet. De getuige zocht hulp in het café en kon met een andere klant de dader overmeesteren. De geweldenaar had de gsm en de portefeuille van het slachtoffer gestolen. Op de rechtbank beweerde de dader dat hij werd uitgedaagd. De strafrechter in Turnhout geloofde dat blijkbaar niet en veroordeeld de man tot een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar effectief.

Dieven forceren een raam van een woning aan de Meerseweg in Meer en gaan er vandoor met juwelen, een laptop en een gsm. In de Gestelsestraat in Meer wordt ingebroken in een woning. De dieven nemen eerst de sleutels van een wagen en gaan er vandoor met een volgestouwde Mercedes. In de wagen zit bouwmateriaal, een boormachine en een slijpschijf. Iets later wordt de wagen terug gevonden in Breda.

Voor de derde maal op rij gaan dieven aan de haal met de inhoud van een grote hoeveelheid diesel uit tanks eigendom van het Proefbedrijf in Meerle.

Bij een verkeersongeval op de E19 richting Breda ter hoogte van de afrit Meer geraakt een bestuurder de controle over zijn voertuig kwijt en belandt in de berm naast de autoweg. De brandweer wordt opgeroepen om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen en hem vervolgens naar het ziekenhuis te brengen. Wanneer de ambulance van de brandweer de autosnelweg opdraait loopt het mis. Op dat moment wordt de ambulance aangereden door een andere wagen en kantelt daarbij op zijn rechterzijde. In de chaos die daarop volgt, rijden nog eens twee auto’s in op het ongeval. De drie voertuigen en de ambulance worden zwaar beschadigd. De inzittenden van de twee auto’s zijn lichtgewond en de ambulanciers van de ziekenwagen worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer heeft twee relatief nieuwe en een iets oudere ziekenwagen, die zal men nu tijdelijk terug in gebruik nemen.

Er wordt ingebroken in een appartement langs de Lodewijk De Konincklaan boven het Chinees restaurant. Ook in de John Lijsenstraat wordt er ingebroken in een woonst boven een horecazaak. De dieven gaan er vandoor met een auto, een computer, geld en juwelen. (FH)

56 - MAART 2010


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten VV

KFC Meer

Nadat trainer Braeckmans en assistent Jean Paul Muijten de rooikens terug in derde nationale kregen én voor een goed resultaat zorgden vorig seizoen, gaan de wegen volgend seizoen uit elkaar. Dan zal de sportieve leiding in handen genomen worden door Bart Wilmssen, extrainer bij St.-Lenaarts en momenteel trainer bij Duffel. Ondertussen werd de verdere samenwerking tussen Hoogstraten VV en Nick Van Huffel, Bob Swaegers, Jimmy Fockaert, Ief Van Gansen en Thijs Schrauwen bekrachtigd in een nieuwe overeenkomst. Zij zullen de roodwitte kleuren alvast met verve verdedigen en extra in de kijker plaatsen volgend seizoen. Na de nummers één en twee van het klassement, nl. Rupel Boom en KSK Heist, partij gegeven te hebben dienden de roodwitten zich te verplaatsen naar VC Eendracht Aalst. De carnavalstad bij uitstek, voor HVV een moeilijke opdracht. Maar tegen Heist bleek al duidelijk dat de rooikens meer verdienden dan een nipt verlies. Na elf ongeslagen matchen op rij wilde Aalst er duidelijk nog een twaalfde bij en dat mochten de Hoogstratenaren van bij aanvang aan de lijve ondervinden. Ben Van Bael, Juri Meyvis en de linkerpaal waren de eerste hinderpalen . HVV weerde zich dapper en probeerde stilaan meer greep te krijgen op het gebeuren. Onder impuls van kapitein Peter Meeusen ging HVV naarstig op zoek naar een opening. De eerste treffer was er een van formaat, uit het boekje zelfs. Na knap voorbereidend werk kon een alerte Jimmy Fockaert HVV de leiding bezorgen. Binnen de minuut volgde echter betaald antwoord. HVV liet zich echter niet pramen, de doorgebroken Niels Cox werd foutief gestopt in de gevaarlijke zone en penalty. Fraai getrapt door Tim De Keyser, maar even fraai gestopt door de thuisdoelman.Toch kwam HVV voor de rust nog op voorsprong. Een knappe aanval werd door Thijs Schrauwen met een schitterend afstandsschot afgerond, 1-2! Na de rust ging roodwit op zijn elan vcrder. Aalst zag de bui al hangen, bood heel wat tegenwerk, maar liet hier en daar toch wat steken vallen. Met nog vijftien minuten op de teller kwam Aalst toch weer langszij. Twee minuten later zetten de rooikens de puntjes op de i: via Toon Vervoort naar Nick Van Huffel die er een mooi vervolg aan gaf en zo voor de 2-3 eindstand zorgde. Een opsteker voor HVV! Dan volgde de thuismatch tegen KSV Oudenaarde , een onmiddellijke concurrent. Peter Meeusen en Michiel Lanslots dienden verstek te laten gaan wegens kwetsuur en Kurt Rombouts was geel geschorst. Oudenaarde was duidelijk met perspectieven naar Hoogstraten afgezakt. Het hield de rangen goed gesloten, maar ook HVV liet zich niet onbetuigd. Voor de rust werd er echter niet gescoord. Na de koffie wilde HVV meer, maar de bezoekers hielden stand en bezorgden Ben Van Bael tussendoor enkele kwade momenten. De brilstand bleef echter op het bord, veel leverde het niet op, maar gezien de Hoogstraatse situatie is iets alleszins beter dan niets. (luc/rel)

Wedstrijden Zaterdag 6 maart 20.00 uur Hoogstraten VV – Willebroek Zaterdag 13 maart 20.00 uur Ieper – Hoogstraten VV Zaterdag 20 maart 20.00 uur Hoogstraten VV – Capellen Zondag 28 maart 15.00 uur Sint-Niklaas – Hoogstraten VV

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Geen leidende rol voor de KFC dit seizoen, wel een stevige middenmoter en voor verrassingen kan geelzwart nog wel zorgen. Nette geburen verdelen de punten en zo dacht Loenhout er ook over, een knappe wedstrijd op Zwijndrecht eindigde niet op een beloning met als gevolg dat een moedige hekkensluiter Heibos een oplawaai van jewelste moest incasseren.

Een spectaculaire ingreep van Roel Hofmans in de wedstrijd tegen Heibos door KFC Meer met overtuigende 6-1 cijfers gewonnen Voor 220 kijkers en een perfect leidende scheidsrechter Vandenbroeck duelleerde de KFC op het veld van buur Loenhout met als inzet de drie punten. De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en geelzwart kwam dan ook onder druk te staan. Opluchting als keeper Wes Lauryssen de Loenhoutse spits onderuit haalde en de scheidsrechter de geclaimde strafschop wegwuifde. Verder ging er weinig gevaar uit van de Meerse voorhoede in de eerste helft. Toch een ander KFC, dat uit zijn keurslijf trad, na de rust en resoluut de aanval speelde. Echter zonder gevolg zodat de partij eindigde met een typische 0-0 derbyuitslag waarmee beide teams zich volmondig konden verzoenen. De verplaatsing naar de tweede in het klassement, Zwijndrecht, werd een maat voor niets voor Meer, alhoewel geelzwart voetballend de bovenhand haalde tegenover een wroetende thuisploeg. Volledig tegen de gang van het spel in kwam Meer op achterstand en een sterk keepende thuisdoelman verhinderde de bezoekende terugkeer. De best voetballende ploeg kreeg niet de haver die het verdiende en dit werd beaamd door vriend en tegenstander. Een schrale troost! Revanche tegen hekkensluiter Heibos dat erg gehavend aan de partij begon. Reeds na drie minuten wees Roel Hofmans de weg naar het doel en Ben Adriaensen zorgde in de 29ste min. voor de 2-0. Meer dicteerde duidelijk de wet en Koen Koyen scoorde voor de rust nog nummer drie. Een moedig Heibos onderging daarna de wet van de sterkste. Het kon nog wel een doelpuntje meepikken, maar daarmee was de kous voor dit sympatieke ploegje toch af. Sven Philips kende geen genade en in twee minuten stond de 5-1 op het bord. Nog was de kelk niet leeg voor de moedige bezoekers want Ben Adriaensen zorgde nog voor een riante 6-1 overwinning. De KFC liet een scherpe indruk tegen een moedig Heibos dat quasi zeker is van degradatie. En dan de moeder der derby’s, KFC Meerle – KFC Meer, een wedstrijd

MAART 2010 - 57


SPORT die altijd heel wat supporters in begeestering kan brengen. Geen medelijden echter van de weergoden, sneeuw en ijs zorgden voor een algemene afgelasting. Rendez-vous voor deze partij op Paasdag 4 april! (rel)

Wedstrijden Zondag 28 februari 15.00 uur Maccabi – KFC Meer Zondag 7 maart 15.00 uur KFC Meer – Brasschaat Zondag 14 maart 15.00 uur Oostmalle – KFC Meer Zondag 21 maart 15.00 uur KFC Meer – Olympic Deurne Zondag 28 maart 15.00 uur Wildert – KFC Meer

58 - MAART 2010

Minderhout VV Koning winter laat zich niet pramen en brengt heel de voetbalkalender van streek. Al vier wedstrijden konden niet doorgaan, zodat het seizoen nog een lange staart kan krijgen. Na de winterpauze zag men een duidelijk gemotiveerd MVV aan het werk! Een gelijkspel tegen Borsbeek, gevolgd door een nipte nederlaag op het veld van Brasschaat mondde tenslotte uit in een riante overwinning bij het technisch vaardige FC Merksem. Zeker geen schoonheidsprijs voor de wedstrijd op het zwaarliggende veld van Borsbeek. MVVwas wel het meest in balbezit tijdens de eerste helft, maar het gevaar was ver weg. De thuisploeg speelde kort op de man en in de 40ste minuut bij hun eerste ernstige aanval kwam het onverwachts op voorsprong. MVV repliceerde en vlak voor het rustsignaal wist Pieter Hendrickx dan toch de 1-1, door de benen van de keeper, te scoren. Een tweede helft zonder veel geschiedenis waarin MVV toch het dichtst bij de winning-goal kwam, een bal op de lat en de thuisverdediging gaf geen krimp. Einduitslag: 1-1! Op eigen veld tegen de parkjongens uit Brasschaat werd dan met 0-1 verloren en op het veld van FC Merksem werd dan weer victorie gekraaid.. MVV begon sterk aan de wedstrijd en dwong enkele kansen af zonder echter af te ronden. De thuisploeg met een stel Brazilianen in de rangen toonden wel hun technische vaardigheid, terwijl MVV voor meer efficiĂŤntie zorgde. In de 38ste minuut zorgde Pieter Hendrickx voor de 0-1. Na de pauze een meer opzittende thuisploeg die geen gaatje vond in de secure Minderhoutse verdediging. In de 73ste minuut vrije trap voor MVV en Mattias Van Der Linden plaatste de bal keurig in de verste hoek. De gastheren zetten dan alles op alles en daarvan profiteerde Jens Lenaerts om tot 0-3 aan te dikken en zo blijft MVV bij de grote mensen in het klassement. Een zware klus de volgende zondag! Leider Oostmalle op bezoek in de Heistraat! MVV was er op voorbereid, maar sneeuw en ijs beslisten er anders over, zodat deze wedstrijd op Paasdag 4 april beslist zal worden. (rel)

Wedstrijden

KVNA Wortel DOSKO begon sterk aan de wedstrijd, maar onze verdediging ving de stormloop goed op. Na 30 minuten kantelde de wedstrijd en de beste kansen waren nu voor Willem Pleysier en Gerd De Vos. Na de rust hetzelfde scenario met nog gevaarlijke doelpogingen van Gerd De Vos en Maarten Adriaensens. Deze laatste opende de score in de 62e minuut met een magistraal schot. Binnen de 5 minuten maakte de thuisploeg gelijk met een klutsbal en Dennis Rosiers legde met een werkelijk subliem schot de 2-1- eindcijfers vast. De thuisploeg ging opzoek naar de gelijkmaker, maar een secure verdediging en een attente doelman lieten zich niet meer verrassen. Trouwe bestuursleden hadden het speelveld gedeeltelijk sneeuwvrij gemaakt zodat er probleemloos kon gevoetbald worden. In de eerste minuut kon HIH Turnhout niet profiteren van een missing in onze verdediging. Daarna regende het kansen voor KVNA. .Enkel Bert Tilburgs kon doelen na een mooie ren van Maarten Adriaensens. Na de rust was Wortel weer de betere en Dennis Rosiers maakte er na een mooie balcontrole 2-0 van. Intussen was het opnieuw beginnen sneeuwen en na ĂŠĂŠn uur legde de scheidsrechter de wedstrijd stil om de lijnen vrij te maken. Na de herneming haalde de thuisploeg niet meer hetzelfde peil. De bezoekers uit Tunhout kwamen nu meer aan de bal, maar konden onze verdediging niet meer verontrusten. Een verplaatsing naar Wechelderzande levert gewoonlijk geen punten op. Daar moest nu verandering inkomen. De blauw-witten waren inde eerste speelhelft het gevaarlijkst met meerder kansen. Met een ingestudeerde vrije trap van Dennis Rosiers scoorde Maarten Adriaensens op pas van Bert Tilburgs. Na de rust zagen we hetzelfde spelbeeld. Een doelpunt van Maarten Adriaensens werd om onduidelijke redenen afgekeurd. In de 85e minuut maakte Willem Pleysier een doelpunt uit het boekje na voorbereidend werk van Dennis Rosiers enRaf Tilburgs. De thuisploeg kon uit ĂŠĂŠn van de weinige kansen verrassend tegen scoren. (2-1) De verdediging stond pal en KVNA nam de punten verdiend mee naar Wortel. Onze spelers haalden met telkens behoorlijk voetbal vier opeenvolgende overwinningen. Hopelijk gaan ze op hetzelfde elan verder en beleven we nog een prettig seizoeneinde.

De wedstrijden Zondag 28 februari 15.00 uur Minderhout VV – Olympic Deurne Zondag 7 maart 15.00 uur Zwijndrecht – Minderhout VV Zondag 14 maart 15.00 uur Minderhout VV – SK Wilrijk Zondag 21 maart 15.00 uur Heibos – Minderhout VV Zondag 28 maart 15.00 uur Minderhout VV – FC Ekeren

Zondag 28 februari 15.00u KVNA Wortel – Molenkring Zondag 7 maart 15.00u Schilde - KVNA Wortel Zondag 14 maart 15.00u KVNA Wortel - Massenhoven Zondag 21 maart 15.00u KVNA Wortel - Zandhoven Zondag 28 maart 15.00u Grobbendonk - KVNA Wortel. (frbr)


SPORT

Kampioenen 2009 van “De Snelduif�

KFC Meerle De situatie van groenwit is de laatste periode nog niets verbeterd. Wedstrijden tegen Brasschaat, Olympic Deurne en SK Wilrijk brachten geen aarde aan de dijk en de ontmoeting met Maria ter Heide, mededegradatiekandidaat, werd met slechts ÊÊn puntje gehononreerd. KFC Meerle beleeft niet echt het gelukkigste seizoen: ÊÊn overwinning en acht gelijke spelen is niet echt bemoedigend. Of brengt de Nederlandse oud-international Henk Vos de kentering? Op een besneeuwd terrein in een vooropgeschoven wedstrijd tegen Brasschaat en dit voor een belangrijke wedstrijd. Al vlug werd het duidelijk dat de ploeg die het eerst de bal tegen het net kreeg, ook de beloning zou opstrijken. In dit geval was het de thuisploeg die een kwartier voor tijd de 1-0 cijfers kon vastleggen en voor Meerle betekende dit de zoveelste nederlaag. De uitwedstrijd op het veld van Olympic Deurne betekende de zoveelste uitschuiver van het seizoen. Tijdens de eerste helft kreeg groenwit geen voet aan de grond tegen een Deurne dat op hoog niveau presteerde. Rond het halfuur viel de 1-0, vlak voor de rust een tweede ei in de korf gevolgd door drie gele kaarten wegens protest en Meerle wist reeds hoe laat het was. Toch duidelijk beterschap in de tweede periode, niet voor de scheidsrechter, want die moest met een kuitblessure aan de kant. Groenwit nam dan meer risico en de thuisploeg hanteerde de counter vlijmscherp. Toch wist Meerle de stand te milderen via Vissers en hoop op de gelijkmaker sloop terug binnen de rangen. Deze was echter van korte duur, want twee vlijmscherpe counters zorgden tenslotte voor een 4-1 eindverdict. Gelukkig bleven de rechtstreekse concurrenten voor de degradatie ook puntenloos en blijft het vertrouwen toch overheersen. De thuiswedstrijd tegen SKWilrijk werd opnieuw een blauwtje, wel met nipte 1-2 cijfers,maar de puntjes mocht men toch weer vergeten. Zou het in het kelderduel op Maria ter Heide dan toch lukken? Oud-international Henk Vos, de man met een palmares bij verscheidene topploegen, vertoeft momenteel in de Meerlese rangen en zou hij op 41-jarige leeftijd voor de verlossende doelpunten kunnen zorgen? Wel vielen er enkele kansjes in de eerste helft en de uitsluiting van een thuisspeler was ook een vermeldenswaardig feit. Tegen tien man onmiddellijk KFC-druk in de tweede helft, zonder de plaatselijke doelman echt te bedreigen, ook niet door Henk Vos. Hetzelfde spelbeeld was te aanschouwen bij de thuisploeg,zodat een logische 0-0 ook de eindstand werd. Wegens de aanhoudende barre winterse weersomstandigheden botste dÊ derby KFC Meerle – KFC Meer op een njet van de weergoden. Afgelast! (rel)

Quievrain - Oude duiven 1ste getekende: Henri Pemen, 2de getekende: Gerard Herrijgers Kampioen: Juul Weerts Quievrain – Jaarse duiven 1ste getekende Corneel Leemans, 2de getekende: Jos Brosens Kampioen: Jef Haest Quievrain – Jonge duiven 1ste getekende: Jef Haest, 2de getekende: Jos Brosens Kampioen: Marcel Kinschots Algemeen kampioen Quievrain: Jef Haest Noyon – Oude duiven 1ste getekende: Jack Godrie, 2de getekende en kampioen: Rik Moerkens Noyon – Jaarse duiven 1ste getekende: Henri Pemen, 2de getekende en kampioen: Jos Brosens Noyon – Jonge duiven 1ste getekende Louis Van Dijck, 2de getekende en kampioen: Henri Pemen Jos Brosens is algemeen kampioen Noyon en koning kampioen 2009 Henri Pemen is najaarskampioen

Schaal burgemeester Van Aperen Deze schaal werd bij de oude duiven gewonnen door Jaak Janssens (Meer), Francis Jansen (Minderhout) en Antoon en Dirk Brosens (Meerle). Bij de jaarse duiven ging de schaal naar Juul Weerts (Meer), Francis Jansen (Minderhout) en Antoon en Dirk Brosens (Meerle) Bij de jonge duiven tenslotte door Jos Leuris (Meer), Walter Coertjens (Minderhout) en Adriaan Stoffelen (Meerle)

Wedstrijden Zondag 28 februari 15.00 uur KFC Meerle – Borsbeek Zondag 7 maart 15.00 uur FC Merksem – KFC Meerle Zondag 14 maart 15.00 uur KFC Meerle – Loenhout Zondag 21 maart 15.00 uur Zwijndrecht – KFC Meerle Zondag 28 maart 15.00 uur KFC Meerle – Maccabi

MAART 2010 - 59


SPORT

Zes medailles voor ‘t Spagaatje Artistieke Gymnastiek Dames (AGD) Provinciale kampioenschappen HOOGSTRATEN - De afgelopen weken namen de dames Benjamins, Miniemen, Beloften en Juniores van het Spagaatje Hoogstraten deel aan de provinciale kampioenschappen Artistieke Gymnastiek Dames (AGD) niveau B en C. Op de AGD wedstrijden wordt zowel op de vloer, de balk, de sprong en de brug met ongelijke leggers strijd geleverd voor het eindklassement.De Benjamins moesten zich voor de Antwerpse provinciale titels verplaatsen naar het Oost-Vlaamse Melsele. Bij de jongste Benjamins gaven Silke Renders (9de plaats) en Julie Deckx (6de plaats) het beste van zich, terwijl bij de oudere Alexandra Er-

schov (3de plaats) met de bronzen en Mauranne Baeyens (1ste plaats) met de gouden medaille op het podium mochten verschijnen. Britt Knaven (10de plaats) eindigde op een mooie ereplaats terwijl Femke Kenis verstek moest laten gaan. De Mimienen, Beloften en Juniores leverden iets dichter bij huis in Oud-Turnhout met succes strijd voor hun provinciale titels. Bij de Miniemen behaalde Michelle Bevers (3de plaats) brons, terwijl bij de Beloften Stien Van Der Hallen (2de plaats) met zilver aan de haal ging en Antje Kenis (4de plaats) net naast het podium greep. Ook bij de Juniores was er dubbele medaillewinst: Carolina Ameling (1ste plaats) en Lotte Koyen

(3de plaats) mochten trots plaats nemen op het schavotje met hun gouden en bronzen medaille. Onze A-gymnasten komen later nog aan de beurt en wij wensen hen bij deze veel succes om ook in hun categorie mooie resultaten te halen.Wil je onze gymnasten in het echt aan het werk zien, dan kan dit op zondag 14 maart op de jaarlijkse turnshow in de Zevensprong. Daar zullen zij samen met alle andere gymnasten en dansers van ‘t Spagaatje, van klein tot groot, het beste van zich geven in een wervelende show. Wil jij hierover, of over onze vereniging in het algemeen meer te weten komen, kijk dan snel op onze website www.spagaatje.be (DK)

Michèle Bevers (rechts) veroverde brons bij de miniemen

Stien Van Der Hallen (links) was blij met het zilver

Carolina Ameling (midden) verdiende goud en Lotte Koyen (rechts) brons bij de juniores

Kampioenen van de Grensschutters Het 51ste seizoen van de wintercompetitie van de grensschutters zit er weer op. Op zaterdag 13 februari hebben zij hun seizoen afgesloten met hun teerfeest in de zaal Pax. Tijdens het teerfeest werden de kampioenen in de verschillende reeksen gehuldigd. Ook voor de winnende ploeg was er een ereteken en voor iedere deelnemer aan de zesdaagse was er een prijs. De schutters mochten hun keuze maken al naargelang de uitslag. De kampioenen waren dit jaar waren in 1ste Erik Schrauwen in (NOH), 2de Patrick Van Bavel (kvv), 3de Leo Raaijmakers (kvv), 4de Kurt Verheyen (vec), 5de Marina Aerts (vkz), 6de Rian Van Ginneken (bav), 7de Andre Pemen (vna) , 8ste Corrie Van Aert (bav), 9de compound Wilm Martens (ksm). Jeugd 12 meter Teun Goossens (dnm). De winnende ploeg bestond uit de volgende schutters: Wilma Haarlem (vna), Jac Geenen (kvv), Peter Geerts (vec), Johan Van Ginneken (alph), Kelly Geerts (vec) en Leo Van Rossum (dkp). (fs)

60 - MAART 2010

Een groepsfoto met alle winnaars


SPORT

21ste AVN-veldloop lokte 164 deelnemers Op zaterdag 23 januari was er heel wat beweging te bespeuren in de dreven van Wortel Kolonie. AVN (Atletiek Vereniging Noorderkempen) organiseerde voor de 21ste maal een veldloop voor groot en klein. Zo’n 164 atleten en atleten-in-spe (68 jeugdigen en 96 volwassenen) streden voor de medailles en de ereplaatsen. Het weer was wel niet van de partij, lopers zijn geen doetjes en wind, regen en sneeuw raakt hun koude kleren niet. (rel) Uitslagen van de AVN’ers 800m Benjamins Meisjes (3 deeln.) 1. Anne-Sophie Schrauwen (04.22) 800m Benjamins Jongens (6 deeln.) 2. Ward Van Dyck-Verheyen (04.07) 3. Wout Peeters (04.24) 4. Ruben Meeusen (04.38) 5. Vic Beckers (04.57) 1000m Pupillen Meisjes (14 deeln.) 6. Vera Van Alphen (0435) 9. Sarah Janse (04.44) 1000m Pupillen Jongens (10 deeln.) 7. Mitch Vanwinckel (04.18) 1400m Miniemen Meisjes (9 deeln.) 2. Iris Van Alphen (06.37) 5. Fleur Van Den Eynde (07.12) 6. Sophie Versmissen (08.17) 7. Nona Van Riel (08.26) 8. Sophie Van Dyck-Verheyen (08.27) 9. Amber Van Den Eynde (08.31) 1400m Miniemen Jongens (11 deeln.) 4. Lowie Claes (06.43) 5. Seppe Adams (07.03) 7. Marnick Verlinden (07.16) 3400m Masters +35 jaar Dames (9 deeln.) 4. Hilde Hillen (18.46) 6. Els Van Der Kaa (20.44) 6400m Seniores Heren (19 deeln.) 5. Bart Meeusen (27.05) 12. Gert-Jan Van Bavel (29.07) 19. Gunther Jansen (39.50)

Cyclocross

6400m Masters +40 jaar Heren (26 deeln.) 3. Guido Hendrickx (25.14) 13. Patrick Mertens (28.53) 15. Jos Verhoeven (31.12) 6400m Masters +50 jaar Heren (9 deeln.)

1. Jan Hendrickx (26.31) 5. Jan Vermeiren (33.19) 6400m Masters +60 jaar Heren (13 deeln.) 7. Louis Onincx (32.00)

Brons voor Herman Martens

MINDERHOUT- Aan het Zilvermeer in Mol vonden in januari de jaarlijkse wereldkampioenschappen cyclocross voor Masters plaats. Een kampioenschap dat betwist werd in elf categorieën en dit volgens ouderdom. Zo’n 300 deelnemers stonden aan de startlijn waaronder heel wat Belgische favorieten. Toch viel op te merken dat heel wat buitenlanders afgezakt waren naar Mol om stokken in de wielen te komen steken van de nationale masters. In de categorie boven de 65 jaar noteerde men 16 vertrekkers met verschillende nationaliteiten aan de startlijn met daarbij als grote favoriet Herman Martens (67) uit Minderhout. Zijn ambitie was een achtste wereldtitel binnen te rijven. Helaas, de achtste is in de zanderige stroken van het Zilvermeer blijven steken, alhoewel hij tot de laatste halve ronde mee in polepositie lag. Twee gedubbelde deelnemers werden zijn noodlot, een tuimelperte, 25 seconden verloren en weg wereldtitel. Winnaar werd de Belg Bloemen voor de Brit Barnett. Vanzelfsprekend ontgoocheling, maar Herman is een op-en-top sportman en verbeet de desillusie

op een sportieve manier. Met lege handen ging hij echter niet naar huis! Een bronzen medaille mocht mee naar zijn goedgevulde prijzenkast. De 13de medaille op 13 wedstrijden en dat verdient zeker een meer dan eervolle vermelding. (rel)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

MAART 2010 - 61


1960 In 1960 begon De Gazet van Hoogstraten met een nieuwe rubriek 'Een halve eeuw geleden', waarin de wetenswaardigheden uit de krant van 1910 worden herhaald in de eigen stijl van toen. Nu is dat dus allemaal 100 jaar geleden en het nieuws van toen is er alleen maar interessanter op geworden. Lezen!...

62 - MAART 2010


1960

MAART 2010 - 63


De tentoonstelling is open op donderdag, vrijdag, en zaterdag vanaf 13 uur tot 17 uur, op zondag vanaf 13 uur tot 18 uur. Je kan de tentoonstelling ook bezoeken met groepen op afspraak: 03-383 02 08 of bc.deklapekster@natuurpunt.be Natuurpunt Markvallei heeft drukke weken achter de rug. Twee maanden lang werd intensief gewerkt in het Jan Spannenburgmuseum. Een gedeelte van het museum kreeg een infofunctie over de kolonie, de natuur en Natuurpunt. Het andere gedeelte werd tijdelijk het onderkomen voor een uitgebreide tentoonstelling over mineralen. Met name de collectie Jos Botermans laat zich hier tot het einde van augustus bewonderen.

mensen opwekten of hoe mensen toekeken als hij liet zien dat bepaalde stenen grijze, gele, groene of nog andere gekleurde strepen nalaten bij het krassen op een ander gesteente. Hij legde met passie uit dat men bepaalde methoden van slijpen diamant of briljant noemt, zelfs zonder dat het om edelstenen gaat. Hij had het over holle stenen, over hoe elk mineraal door moeder natuur anders gevormd wordt.

Jos Botermans

Na het overlijden van Jos heeft Maria de collectie overgedragen aan de stad Hoogstraten, de stad die hun beider hart had veroverd. De bedoeling van Jos en Maria was dat de verzameling zou samenblijven en alzo benut kon worden voor exposities voor jong en oud. Natuurpunt Markvallei hoopt in ieder geval dat deze wens door onze tentoonstelling alsnog werkelijkheid mocht worden.

De informatie over Jos Botermans is schaars. Dankzij Daniël Vandoninck konden we iets meer over deze bescheiden man vernemen. Daniël vertelt hoe hij een vriend was van de zoon van Jos: Michel. Michel Botermans overleed na een ongeval met de motor in de Gelmelstraat. “Voor het overlijden van Michel kende ik zijn ouders niet. De dag na mijn huwelijk met Sonja zijn Maria en Jos ons komen opzoeken. Vanaf die dag is onze vriendschap gegroeid en in lief en leed blijven bestaan. Ongeacht onze lange vriendschap zijn er dingen waar ook ik geen antwoord op kan geven.” Jos Botermans had de Nederlandse nationaliteit. Hij werd op 8 februari 1925 geboren in Gilze en Rijen. Op 23 januari 2003 overleed Jos Botermans op 77-jarige leeftijd. Hij huwde Maria Willemsen. Zij werd geboren op 15 juni 1929 en overleed na een slepende ziekte op 1 november 2007. Hun enige kind was Michel Botermans. Hij werd in 1955 geboren, maar overleed al in 1974 door een smartelijk ongeval. Jos groeide op in Nederland. Na verschillende jaren als timmerman in het bedrijf van zijn vader te hebben gewerkt is hij, na zijn huwelijk met Maria Willemsen, in België komen werken. Jos werkte destijds aan kerktorens. Hij zou Maria hebben leren kennen tijdens een bezoek aan familie van hem in Hoogstraten. Tijdens hun vakanties trokken Maria en Jos met hun scooter door de bergen. Op één van hun uitstappen vonden ze hun eerste mooie steen. Vanaf dat ogenblik is bij Jos zijn passie voor deze hobby ontstaan. Vakanties werden gepland en uitgestippeld in functie van het zoeken en vinden van mineralen. Naderhand zijn er de bezoeken aan ruil- en verkoopbeurzen voor stenen en mineralen bijgekomen. Jos was een gedreven verzamelaar. Het ging hem niet alleen om het verzamelen van stenen en mineralen, veel meer ging het hem om de kennis over stenen en mineralen. Zo vertelde Jos zijn vrienden over de merkwaardige eigenschappen van de mineralen. Hij vertelde dat vele mineralen van binnen helemaal anders zijn dan van buiten. Hij vertelde dat iedere steen, ieder mineraal specifieke eigenschappen heeft. Hij genoot van de verwondering die zijn verhalen bij andere

64 - MAART 2010

Van soepstenen en weerstenen Natuurpunt Markvallei heeft de opbouw van de tentoonstelling een ludiek en educatief karakter gegeven. De tentoonstelling kreeg niet voor niets de naam “Mineralen in Geuren en Kleuren”. Zo

Bolkse Beek Op zondag 14 maart staat een wandeling op het programma. Doel van de wandelfanaten van Natuurpunt Markvallei is deze keer de Bolkse Beek. Iedereen is welkom. Er wordt gewandeld aan een gezapig tempo, met vooral veel aandacht voor natuur en cultuur in dit gebied. Aandacht is er vooral voor heel wat interessante voorjaarsbloeiers, vochtige graslanden en een waardevol bos. De kandidaat-wandelaars verzamelen om 9 uur aan Het Bolks Heike in Rijkevorsel. Info: Jack Govaerts (03 315 71 85)

The Age of Stupid Op zaterdag 27 maart wordt op initiatief van WWF Earth Hour georganiseerd.Meer dan een miljard mensen over de hele wereld zullen symbolisch tussen 20.30 en 21.30 uur de lichten doven. Met dit sterke gebaar wil WWF bewijzen dat de mensen door zich te verenigen werkelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering. In Bezoekerscentrum De Klapekster zal Natuurpunt Markvallei op deze

Natuurpunt Markvallei heeft acht nieuwe natuurgidsen. Zij volgden de cursus “natuurgids” en slaagden met brio. krijgen de bezoekers te zien hoe stenen prachtig kunnen oplichten onder een blacklight en tegelijkertijd ook vreselijk kunnen stinken. Een mooie blikvanger is ook de weersteen die een prachtige uitvoering kreeg in de tuin en daar wellicht heel lang zal blijven staan. De soepsteen is weer een ander verhaal, waar deze keer ook de link met de landloperij gelegd wordt. Tenslotte worden allerlei proefjes gedemonstreerd die de eigenschappen van mineralen aantonen en kunnen gebruiken om de mineralen te determineren.

avond de film “The Age of Stupid” vertonen. De film katapulteert ons naar het jaar 2055, wanneer onze planeet volledig onleefbaar geworden is. Een man blikt terug aan de hand van filmmateriaal uit 2008: Waarom hebben we de klimaatverandering niet aangepakt toen we daar de kans toe hadden?”, vraagt hij zich af. Welkom in het tijdperk der dwazen... op 27 maart om 20 uur in De Klapekster. Meer info: Koen Verschueren 03 314 24 15. (AO)


JONG GEZEGD

DEBORAH ZEGT Deborah Dirven (22) studeert Toegepaste Taal- en Letterkunde Engels-Spaans aan de Hogeschool Gent. Ze vertelt over een korte vakantie in de Ardennen.

Een zoektocht in de Ardennen De wereld is wit, sprookjesachtig wit. In de Ardennen althans. De sneeuw is al een poosje verdwenen uit het Hoogstraatse land. Ik wilde er graag een poosje tussenuit. Niet helemaal alleen, Bobby, mijn allerliefste hond nam ik mee aan mijn zijde. Na een uurtje Googelen kwam ik uit op Domaine du Chien in het dorpje Devantave. Nou ja, dorpje, vijftien huisjes en een schattig oud kerkje. Er is voornamelijk bos, veel bos. Verdwalen is niet zo heel ingewikkeld. Eigenlijk een beetje zoals in het leven. Ik neem niet graag een kaart mee, ik loop gewoon door en geniet van het uitzicht. In Hoogstraten ken ik mijn weg nu ondertussen. Daar raak je niet zo vlug de weg kwijt. Gewoon doorlopen, rondlopen is niet ongevaarlijk. ‘’zoals in het leven”. De Ardennen is de plaats bij uitstek voor grote zwarte everzwijnen. Ik moet dan gelijk denken aan Astrix en Obelix. Ik heb nooit geweten dat die everzwijnen zo groot waren. Even groot als Bobby. (Berner Sennen, 60 kilo) Natuurlijk, die diertjes doen normaal gesproken niets. Ik heb er oog in oog mee gestaan. Als jij niets doet, doet hij ook niets. Maar ja, het is weer ‘’net als in het leven’’, er moet maar ‘’ene gek’’ tussenzitten! Zoals ik al zei, in het leven kan je ook wel eens je weg niet vinden. Maar er is toch een groot verschil tussen je weg niet kunnen vinden in het bos, of in het leven. In het bos kan je terugkeren, als je oriëntatie plots verdwijnt. Gelukkig blijf je niet verdwalen. Op den duur

begin je het bos wat te kennen en je kunt zijn diepste geheimen doorgronden. Dat is al weer wat moeilijker in het leven. Het leven heeft geen vaste paden. Het bos verandert wel voortdurend,

Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan kopje@ demaand.be (zie ook www.demaand.be). Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van ` 12,5 van Standaard Boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van ` 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is.

woont nu op het Begijnhof 20 te Hoogstraten, maar woonde voordien in de Gelmelstraat bij haar ouders in een kruidenierswinkel waar nu de wereldwinkel is. Als onderwijzeres werkte zij in St.Jozef Rijkevorsel ….”. Zo daarbij weet u wie wie is en wat het kopje was. Paula mag dus in ieder geval uitkijken naar een boekenbon in haar brievenbus. De tweede bon toekennen is telkens een opgave van jewelste. Hoe kiezen, hoe selecteren? Ons jongste heeft het al gedaan, onze hond heeft al deelgenomen, het lot heeft al beslist … Deze keer kozen wij voor de eerste die ons een kaart of een mailtje stuurde en dat was toevallig: May Van Delm - Van Riel, Burg.J.V.Aperenstraat 13 bus 13, 2320 Hoogstraten (of hoe een dubbele 13 ook al eens geluk kan brengen)

Opgave vorige maand Hierbij het verslag van onze reporter ter plaatse: “Het was tijdens de week van de koffiekrant in de Hoogstraatse bibliotheek dat deze foto genomen werd. Ik was er zelf bij en kan naast mij de aanwezigheid voelen van Paula Tuytelaars. Zij

maar de paden beginnen geen eigen leven te leiden, net als de trappen in de beroemde films van Harry Potter. Het leven kan je niet leren kennen. Wat ook leuk is, is dat je een pad van het einde naar het begin kan wandelen. Je lus als het ware omgekeerd lopen. Stel je voor dat je dat met de paden van het leven kon doen. Niet helemaal zo als in ‘’the curious case of Benjamin

Opgave deze maand

Button’’ met Brad Pitt, maar ook het hele perspectief omkeren. Net zoals je de bomen dan van een andere kant kunt bekijken. Zoiets als uren met je rug naar de tv zitten en praten over hoe geweldig Brad Pitt is zonder hem ooit te hebben gezien. Niet alleen worden er dingen weggenomen, maar er komen ook nieuwe aspecten bij. Je ontmoet ook andere mensen. Stel je voor dat Den Bottel eens van perspectief zou veranderen, en niet meer op de Standaard Boekhandel zou uitkijken. Zou-

den er dan minder boeken verkocht worden? Ik ben ondertussen terug in Hoogstraten. In de verte zie ik een kwikstaartje vliegen. In de Ardennen barste het van die kleine, niet stil kunnen zittende vogeltjes die golvend door de lucht zweven. Die vogeltjes, een beetje Ardennen in Hoogstraten. (dd)

aan te wijzen: Hé, wie ben jij daar? Terwijl het om de man zelf gaat. Eén hint willen wij wel geven: Ga het niet te dicht bij huis zoeken. (pdn)

Deze maal lijkt het wel de omgekeerde wereld. Het omcirkelde hoofd lijkt ons aan te staren en

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten MAART 2010 - 65


TENTOONSTELLINGEN Tot 21 maart BLIK OP HOOGSTRATEN, tentoonstelling van de laureaten van de fotowedstrijd ‘800 Jaar Hoogstraten’ samen met gastfotograaf Dominique Van Huffel.

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

Van 27 maart tot 21 juni IN DE GLORIA, tentoonstelling van beeldend kunstenaar Luk Van Soom in het Stedelijk museum en op het begijnhof.

Zondag 7 maart OPEN DAG in het woonzorgcentrum van 11 tot 17 uur.

Tot 31 augustus MINERALEN in geuren en kleuren, de collectie Jos Botermans in De Klapekster, geopend van donderdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur.

Woensdag 10 maart CINE HORIZON met de voorstelling Le chant des marieés om 19.30 in het auditorium van het Klein Seminarie. Info: 03 340 19 50

Vrijdag 12 en zaterdag 13 maart “ROSALIA BRASSES ON” Cinemaconcert door Brassband Sint-Rosalia, telkens om 20 uur zin zaaal Voor Kunst en Volk. Reserveren 0478 26 48 65

Donderdag 11 maart INNOVATIE OP MAAT VAN UW BEDRIJF, lezing door Kurt Peys en Bjorn Kiekens van 17.30 tot 19.30 in het administratief centrum. Info: www.hoogstraten.be.

Vrijdag 12 maart DROPPING georganiseerd door turnkring ‘Vrij en Lenig’, vertrek om 19 uur aan de sporthal, Terbeeksestraat. Info en inschrijvingen 03 315 89 22.

Vrijdag 12 maart CREME AU BEURRE voorstelling van het gezelschap Paljas met Pol Goossens en Anemarie Picard, om 20 uur in zaal St.-Cecila. Organisatie en info 03 314 06 08.

Zaterdag 20 maart LENTECONCERT van Fanfare ‘De Eendracht’ om 20 uur in de parochiezaal. Info: 03 315 77 76

MEER

Maandag 15 maart DE SAVANNAH JAZZ BAND om 20 uur in zaal St.-Cecila. Info en organisatie: The Marckriver New Orleans Jazzclub, tel.: 03 314 67 08 9 1

Vrijdag 19 en zaterdag 20 maart HET FEESTCOMITEE, voorstelling door Tinello om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Info en kaarten: 03 314 34 36.

HOOGSTRATEN Vrijdag 5 en 12 maart WANDELEN MET ZJOSFINKS, vertrek om 19 uur in de Castelhoeve. Inschrijven en info: 03 314 47 92.

Zaterdag 20 maart JOZIB FEEST, een avond met kaas, trappist, wijn, muziek en ontmoetingen van 19 tot 1 uur in VTI Spijker, Gelmelstraat. Organisatie en info: Jozib 0474 58 83 39 Dinsdag 23 maart NACHT VAN DE GESCHIEDENIS voordracht door Johan Ooms met als onderwerp ‘Volksgebruiken rond overlijden’ om 20 uur in zaal Pax

Zaterdag 6 maart BENEFIET BROEDERLIJK DELEN optreden van Jiving Sister Fanny of AC/QUO vanaf 21 uur in Cahier de Brouillon. Info: 03 314 32 64

Zaterdag 27 en zondag 28 maart CHAMPAGNECONCERT door Fanfare Ste.Catharina in de feestzaal van het Klein Seminarie. Zaterdag om 19.30, zondag om 14.30 uur. Info: gustaaf.brosens@telenet.be

Zaterdag 6 maart WORKSHOP STRIPTEKENEN begeleid door Steven De Rie van 14 tot 16.30 uur in de bibliotheek.

Zondag 28 maart TWEE LANDENTOCHT van De Hoogstraatse Trappers, vertrek om 8 uur aan café De Velo. Info 0476 55 89 80

66 - MAART 2010

200


MEERLE

MINDERHOUT

Zaterdag 13 maart BOAMUS, optreden van de Rock & Roll cover band vanaf 21 uur in parochiezaal Ons Thuis.

Zondag 28 februari WAFELS en SMOUTBOLLEN vanaf 12 uur in het OKRA lokaal, Schoolstraat 6

Zondag 14 maart GELEIDE DORPSWANDELING, vertrek om 14 uur stipt op het Dorpsplein. Organisatie en info Wandelclub Markdal 03 315 07 01

Donderdag 4 maart KAARTPRIJSKAMP om 13.30 uur in het lokaal van OKRA, schoolstraat 6

Zaterdag 20 maart KROEGENTOCHT in het Antwerpse, vertrek met de bus om 19 uur op het Kerkplein. Inschrijven voor 15 maart bij Ronny Van den Ackerveken 0496 11 29 73 of Ronny Pijpers 03 315 47 62. Dinsdag 23 maart WERELDTOP BILJARTEN tegen de eerste ploeg van Meerle om 19.30 uur in café ’t Zonnetje. Info: debontcor@gmail.com. Zondag 21 maart ONTBIJT OP BED voor u verzorgd door de Gezinsbond. Info en bestellen bij An Van Bavel, Voort 20.

Zaterdag 6 maart BAL PERTOTAL vanaf 21 uur langs het Paterspad te Minderhout . Organisatie en info Chiro Meerle 0476 40 64 24. Dinsdag 9 maart FIJNSTOF infoavond door Dr. Lic. Matine Van Poppel, een organisatie van ACW Hoogstraten in het lokaal van OKRA, Schoolstraat 6. Info: 03 314 68 77. Maandag 22 maart ARMOEDE, open informatiedag met als thema “Armoede in Hoogstraten? Mij een zorg of mijn zorg?” om 20 uur in het KLJ-lokaal in Minderhout. Organisatie ’t Ver-Zet-Je. Info 03 314 38 16

Zondag 28 maart 12de GRENSWANDELING, vertrek voor verschillende afstanden tussen 7.30 en 15 uur aan de parochiezaal. Organisatie en info: KWB josvan-bavel@skynet.be

WORTEL Zaterdag 13 maart ETEN VOOR BOLIVIA, een organisatie van Broederlijk Delen in De Bonte Beestenboel van 17.30 tot 20 uur. Inschrijven voor 8 maart langs hoogstraten@oww.be of 03 314 49 24 of in de Wereldwinkel.

198

Nieuws van de Kringwinkel MEER - De Kringwinkel WEB zet het jaar graag goed in met een heuse Retro-beurs vanaf zaterdag 6 maart! Ben je op zoek naar hippe, trendy spullen uit de jaren ’60, ’70 of ’80? Kom dan langs in onze winkels! Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout Korte Gasthuisstraat 39, 2300 Turnhout (La Ganga) Sint Martinusstraat 50, 2470 Retie Meerseweg 135 B, 2321 Hoogstraten (Meer)

Zondag 28 maart ST.-QUIRINUSVIERING en PAARDENWIJDING om 12.30 uur bij de St.-Luciakepel. Info: 03 315 78 70.

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Zaterdag 27 maart THE AGE OF STUPID, om 20 uur filmvoorstelling in De Klapekster

Zaterdag 21 maart WAFEL en SMOUTEBOLLEN vanaf 11.30 uur in parochiezaal Ons Thuis. Organisatie en Info OKRA Meerle 03 315 79 43

MEERSEL-DREEF

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten

Openingsuren: Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur, Zaterdag van 9 tot 16.30 uur, Zoondag gesloten La Ganga: Maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, Zondag gesloten Centraal telefoonnummer voor gratis ophalingen herbruikbare goederen en elektro: 014 44 20 40. Meer weten? Lees verder op www.websweb.be! (fs)

Activiteiten maart Woensdag 10 en 24 maart PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer bellen naar Stan Floren 03 314.57.13 Dinsdag 16 maart WANDELING ten voordele van Broederlijk Delen en Trias. Bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. Wandeling naar de Castelhoeve in Castelré met nadien boterhammen met kaas en/ of kop in het lokaal Dinsdagen: 02-09-16 en 23 maart KAARTEN / BILJARTEN / RUMMY CUP van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St. Jorisgilde, Brouwerijstraat 2 te Hoogstraten Woensdagen: 03-10-17 en 24 maart ZWEMMEN van 10 tot 10.45 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 03-10-en 17 maart AQUA JOGGEN van 11 tot 12 uur in “De Wildert” te Zndert Donderdagen 04-11-18 en 25 maart NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur. Bijeenkomst in Castelré ATTENTIE: DE LEDENVERGADERING gepland op 11 maart met Ludo Albicht werd verplaatst naar donderdag 8 april

MAART 2010 - 67


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 033 96 69

& $ ' "

Kip aan ‘t spit

! " # $ %

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

68 - MAART 2010

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens ĂŠn tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur ĂŠĂŠn centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 26 tot en met 28 februari Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Zaterdag 27 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 1 tot en met 4 maart Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer, tel. 03 315 77 73 Van 5 tot en met 7 maart Apotheek Fransen, Vrijheid 160 Hoogstraten, tel. 03 3140 60 04 Zaterdag 6 maart van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Fransen, Vrijheid 160 Hoogstraten, tel. 03 3140 60 04 Van 8 tot en met 11 maart Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 12 tot en met 14 maart Apotheek Horsten, Vrijheid 98 Hoogstraten, tel 03 314 57 24 Zaterdag 13 maart van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Horsten, Vrijheid 98 Hoogstraten, tel 03 314 57 24 Van 15 tot en met 18 maart Apotheek Horsten, Vrijheid 98 Hoogstraten, tel 03 314 57 24 Van 19 tot en met 21 maart Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer, tel. 03 315 77 73 Zaterdag 20 maart van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer, tel. 03 315 77 73 Van 22 tot en met 25 maart Apotheek Biopharm Merksplas, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83 Van 26 tot en met 28 maart Apotheek Fransen, Vrijheid 160 Hoogstraten, tel. 03 3140 60 04 Zaterdag 27 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 Hoogstraten, tel. 03 3140 60 04 Van 29 maart tot en met 1 april Apotheek De Volksmacht, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 maart

OPGELET We verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 16 MAART redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.