februari 2009 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 286

MAANDBLAD JAARGANG 25 PRIJS: 2,30 ` FEBRUARI 2009 AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

IJZERTIJD IN M MINDERHOUT

DORPSRAAD WORTEL + MEER

DE

WIJ ZIJN HEEL BLIJ MET DE BEZOEKERS EN WE WILLEN HEN TONEN DAT WE DUURZAAM BEZIG ZIJN

BLAUWDUIF STOPT

NATUUR ZONDER GRENZEN

BART HOEYMANS Boswachter Agentschap Natuur en Bos NIEL JESPERS IN BOLIVIA

22-1-2009 14:59:05 22-1 9:05 5


COLUMN Zucht. Ik weet het, het is ondertussen al weer een maand geleden, maar er moet me iets van het hart. Er is weliswaar niets zo mooi en onschuldig als onbedorven folklore: er zal geen oorlog over uitgevochten zijn. Zoals Nieuwjaar zingen. En het avondlijke Hanzen (of heet dat nu ‘Avondzotten’?). Zucht. Tijden veranderen, dat zal best, gewoontes ook zeker? Wel, daar wringt het voor mij een beetje wat betreft dat zingen. Ik vind het allemaal zo braafjes en flauw worden tegenwoordig. Hoewel dit gemopper misschien wel riekt naar ouder-wordende-trienen-gezeur, waren Nieuwjaar zingen en Hanzen tenminste nog een echte traditie vroeger. U weet wel, dat vroeger van toen de beesten nog konden spreken en de Pruis nog in het land was. Waar is de tijd dat een kinderhandje -of zakskenog gauw gevuld was? En dat die kinderhandjes nog in ruime mate langs de deur passeerden? Al van vroeg in de ochtend. Vroeger, toen ging een beetje snotaap van zeven jaar of ouder toch al vanaf negen uur de deuren plat jengelen. En nu? Nu ben je in een beetje kalme woonwijk al blij als om een uur of 11 het

B

Haans haas, glukkig niefjoa! eerste kind aan je deur belt. Waarop je de deur opengooit en het pas goed gênant wordt. Niet enkel zingt het grut pas als je open doet, daarbij sta je ook nog eens oog in oog met een rood ouderhoofd (meestal pa), dat de troep waakzaam volgt tot aan de voordeur. Of het wordt nog gênanter: pa zingt mee. En jij maar zoeken naar de minst lullige pose bij dit schamel schouwspel. Euhm, wat is er mis met een beetje zelfstandigheid bij de jeugd? Met al die fluo’s met een pannenkoek op elke straathoek vandaag de dag, kan het toch moeilijk nóg veiliger worden? En dan dat zingen. Wij hadden destijds toch de brandende ambitie om op drie uur tijd zoveel mogelijk geld binnen te rijven (soms ging dat om astronomische bedragen van maar liefst 900 frank!). Wij volgden dwars door tuinen de kortste weg naar de voordeur. Om daar zo snel als kon ons “haanshaas glukkig niefjoa” of “niewjorke zuute” af te haspelen. Bij niet opendoen maar wel stiekem thuis zijn, volgde als gerechte straf een aftocht door het bloemenperk. Want wij hadden een missie: to make money! (and candy) Maar nu, nu zingen ze echt! En van alles, van meerstemmig klassiek via shownummers tot rijmpjes

en schattige versjes toe. Origineel hoor, dat wel, maar zo braafjes en flauw. Daarom, mijn vurige wens en tevens oproep aan u, lezer. Laat ons op 31 december 2009 weer de èchte folklore en traditie van Nieuwjaar zingen in ere te herstellen. Hang op voorhand uw openingsuren uit: vermeld duidelijk dat er enkel tussen negen en de noen wordt open gedaan. Wie na twaalven nog aanbelt wordt weer ouderwets uitgekafferd en zonder ‘Nieuwjaar’ weggestuurd. Ouderloze koters worden beloond met een extra fruitellake (ééntje, geen heel rolleke). Wacht met opendoen tot de boel is opgezweept, en de kinderkeeltjes zich lekker onverstaanbaar schor hebben geblèrd: niewjorkezuute/tfarkeneevievuute/vievuutenennesteirt/tistochwelensentjeweirt! Verstaanbaarder dan dit hoeft ècht niet. En geef daarna als beloning twee één-eurocentjes, ouderwets en stevig aan elkaar gewikkeld met plakband. Dat de jeugd weer leert te werken voor geld. Zodat het weer net zo’n gezellige folklore wordt als toen. Want vroeger, toen was Nieuwjaar zingen pas ècht een traditie. Vroeger, toen de beesten nog spraken en de Pruis nog in het land was…(ms)

Een digitale witte winter

De combinatie van sneeuw en digitale fotografie bracht een overvloed aan overwegend witte foto's tot bij onze redactie. We kunnen er helaas maar een publiceren en kozen voor wit-wit, in een combinatie van ijs, sneeuw en mist. (foto Wim Druyts) 2 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 2

22-1-2009 14:59:06

H

E M


r

Bart Hoeymans boswachter Agentschap Natuur en Bos

Grenzeloos groen Hoogstraten wordt een ‘stadje met smaak’ genoemd; de fusie placht dan weer een typische landbouwgemeente te zijn. Geen van beide kunnen ontkend worden. Maar daarnaast heeft onze regio een enorm groen areaal, met veel bossen, natuurgebieden en heide. Google Earth geeft er ons een fijne kijk op. Langs de oostzijde van de fusiegemeente is er een grote groene as, vanaf het gebied Elsakker in Meerle tot Wortel-Kolonie op de grens met Merksplas. Meer nog, als je buiten de grenzen van onze gemeente kijkt, loopt die groene as door over Merkplas tot voorbij Beerse, tot aan de E34. Ook over de landsgrens loopt die as door; van aan de grens in Meerle, met de Strijbeekse Hei, tot aan de rand van Breda, met de Castelrese Heide en het natuurgebied Het Merkske in het enclavegebied onder Baarle. Wie in die groene as op wandel gaat, merkt dat er heel wat gebeurt en dat er nogal ingrijpende werken gedaan worden. Niet met het oog op het in cultuur brengen van de deze gebieden voor landbouw of bewoning, maar met het oog op ‘natuurherstel’. Niet iedereen heeft evenveel begrip voor wat er gebeurt. Er worden bijvoorbeeld nogal wat gezonde bomen geveld. Is dat niet tegen de natuur? Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan de mensen die op het terrein aan het werk zijn. De boswachters. We gingen er een opzoeken en vroegen het gewoon. DHM: Wie is Bart Hoeymans? Bart Hoeymans: Ik ben geboren en getogen in Minderhout en woon in Hoogstraten met mijn vrouw An. Ik werk als boswachter voor het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Gemeenschap. Daar ben ik terechtgekomen toen ik goed 11 jaar geleden solliciteerde om als arbeider in de bossen te gaan werken. Later ben ik een tijd naar Limburg verkast om daar een aantal arbeidersploegen te coördineren. Toen Jef Leestmans, de vorige boswachter in Hoogstraten drie jaar geleden definitief naar Schotland ging wonen, ben ik teruggekomen naar hier om hem op te volgen. DHM: Een bewuste keuze, in het bos gaan werken? Bart Hoeymans: Ja, vanaf mijn jonge jaren ben ik met de natuur bezig. Het was dus niet onlogisch om ook daarin te gaan werken. Eerst als arbeider, wat een geweldige job is. Je staat echt met handen en voeten in het bos, in de natuur. Je voelt het een hele dag. ANB heeft terreinploegen en die doen een groot deel van het werk in de natuurgebieden en de bossen. Maaien, snoeien, bomen rooien, planten. Het echte werk. Het was een heel bewuste keuze. De eerste jaren op de Kalmthoutse Heide, later als ploegbaas in Hoogstraten en dan als coördinator in Limburg. DHM: Wat is juist het ANB? Bart Hoeymans: Dat is eigenlijk de samenvoeging van de vroegere afdelingen ‘Bos en Groen’ en ‘Natuur’. Twee afdelingen die nogal gelijklopende opdrachten hadden. ‘Bos en Groen’ was gericht op bosbeheer en bosbeleid en handhaving rond deze materie (houtbeheer, kapvergunningen, jacht en visserij, bosdecreet). ‘Natuur’ had

meer de open gebieden in beheer en was ook verantwoordelijk voor het natuurbeleid (natuurvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen voor vellen van solitiore bomen,…). Handhaving is een politionele taak, die we vandaag ook nog hebben, maar dan uitsluitend in de gebieden die we beheren. Voor het toezicht daarbuiten zijn nu andere mensen bevoegd. DHM: Vroeger bestond er nogal een duidelijke afscheiding tussen Bos en Groen en tussen de afdeling Natuur? Bart Hoeymans: Klopt, maar die muren zijn in de huidige structuur gesloopt, wat eigenlijk logisch is. Bij de hervorming van het agentschap hebben alle bos- en natuurwachters een keuze kunnen maken. Beleid, beheer of handhaving. Nu hebben de meeste ervoor gekozen om boswachter te worden, wat de andere terreinen een beetje onderbezet heeft gelaten. Daarom hebben we er een deeltaak bij gekregen. Ik heb gekozen voor beleid, andere mensen zijn ingeschakeld in handhaving. Wat de toekenning van mijn werkgebied betreft, heb ik geluk gehad. Voor Hoogstraten was ik de enige kandidaat. Naast ikzelf is er in het gebied nog een arbeidersploeg van 4 mensen actief, die ook verderop in de regio werken. DHM: Wat zit er nog onder dat agentschap? Bart Hoeymans: Het agentschap heeft drie kerntaken. Het beheer van de bossen en natuurgebieden die eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschap, van andere openbare bossen (van openbare instellingen zoals Provincie, PIDPA,…), waar we het technische beheer voor onze rekening nemen. Een ruime beleidstaak, zoals adviezen geven

FEBRUARI 2009 - 3

DHM_februari_286.indd 3

22-1-2009 14:59:07


NATUUR in verband met kapmachtigingen, natuurvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen; opvolgen van WBE’s (wildbeheereenheden); opvolgen afbakening buitengebied; controle van erkende reservaten (reservaten die niet beheerd worden door de overheid , maar door bijvoorbeeld Natuurpunt, Vogelbescherming, …); bermbeheerplannen adviseren; opmaken natuurrichtplannen; meewerken aan ruilverkavelingen; RUPs enzovoort, enzovoort… De derde taak is de handhaving. DHM: Waar is ANB actief in onze gemeente? Bart Hoeymans: De grootste gebieden zijn in Wortel Kolonie en De Elsakker in Meerle. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine en verspreide stukjes natuur die we beheren, hoofdzakelijk in en rond de vallei van het Merkske en de vallei van de Mark (de overgebleven meanders). Meestal natte graslanden, die kaderen in het plan Pimpernel. Ook de E10-put in Minderhout. En uitzonderlijk, we beheren ook een stukje natuur dat in Nederland ligt, nl. De Schootsen Hoek. DHM: Wat doet ANB in die gebieden? Bart Hoeymans: Alles wat we doen kadert in beheersplannen. Voor ieder groter gebied moet er een beheersplan opgesteld worden. Voor de Elsakker is er al een goedgekeurd bosbeheersplan; daar weten we vrij goed wat we de komende 20 jaar te doen hebben en waar we naartoe gaan. Voor Wortel-Kolonie ligt dat een beetje anders. Er is nog geen bosbeheersplan, maar er is de visie

die door de VLM en de begeleidingscommissie is uitgeschreven. Alles wat we doen past daarin en het spreekt voor zich dat het beheersplan dat we opstellen daarin zal kaderen. Meer specifiek zit daarin dat het bos langzaamaan zal omgevormd worden van de oude naaldboomaanplantingen, uit de tijd van de mijnbouw, naar gemengd loofbos. Die omvorming gaat over enkele tientallen jaren, maar uiteindelijk gaan we naar een gemengd bos met eik, berk, lijsterbes, grove den, spork… Dus niet langer de monocultuur van naaldhout. In de open gebieden hebben we natuurherstel, van vennen en heide. Hiervoor wordt soms bos gekapt waarna we de strooisellaag verwijderen, hierdoor heeft het zaad van de oude heidevegetatie terug kans om te kiemen. Begrazingbeheer gebruiken we om structuur te creëren in het gebied. Het zorgt voor veel overgangen tussen kort begraasde zones en zones waar bijna nooit wordt gegraasd. Plekken die vaak betreden worden en plaatsen waar de dieren zelden komen. Deze structuren en overgangen zijn zeer belangrijk voor vele kleine dieren zoals insecten en kleine zoogdieren. DHM: Vanwaar de nood aan dat ‘natuurherstel’? Bart Hoeymans: Natuurbeheer is eigenlijk het streven naar zo groot mogelijke biodiversiteit. Dat wil zeggen zoveel mogelijk planten, dieren, insecten, paddenstoelen, enzovoort. Daarvoor moeten we een omgeving maken waarin die kunnen overleven en waarin de populaties zo kunnen evolueren dat we van duurzame popu-

laties kunnen spreken. Dikwijls komt het erop neer dat je meer inspanningen moet doen voor de kwetsbare soorten die het nu moeilijk hebben en dreigen te verdwijnen. Als je gaat kijken naar het landschap van bijvoorbeeld 100 jaar terug, dan zien je dat die biodiversiteit gigantisch veel groter was dan nu. Nu waren de soorten van toen ook al wat men noemt ‘cultuurvolgers’, of anders gezegd dieren en planten die zich aangepast hadden aan de aanwezigheid van de mens. Al langer hebben we gemerkt dat een heel groot aantal planten en dieren afhaken en dat ze niet meer kunnen overleven in de huidige omstandigheden. 100 tot 150 jaar terug had je nog uitgebreide heidecomplexen, kleinschalige akkers, hooilandbeheer. Dit zijn de landschappen en biotopen die we vaak terug proberen te herstellen. Het beheer ervan is dan ook vaak gebaseerd op het beheer van toen. Heel veel van de huidige dennenbossen zijn aangeplant op de heidegronden. Dus proberen we daar het landschap te herstellen door de dennen te kappen en de strooisellaag te verwijderen. Daaronder zitten zaadbanken. Heideplanten hebben zeer kiemkrachtige zaden en zorgen dus voor het herstel van het landschap van 100 jaar terug. Heel dikwijls komt daarmee ook de biodiversiteit terug. Natuurlijk zijn er buiten het rooien van dennen nog ander factoren die dat beïnvloeden. In Wortel Kolonie had je nog drie vennetjes waar niet te veel bomen rond groeiden en daardoor wat meer licht kregen. Daar overleefden een aantal soorten, zij het dat de populaties zeer marginaal geworden waren. Door het vrijkappen, bij het herstel van de

Domein de Elsakker (foto Tom Verschraegen) 4 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 4

22-1-2009 14:59:07


NATUUR heide, krijgen die soorten meer kansen en merken we dat populaties snel uitbreiden. We hebben daar ook ingegrepen; ze meer licht gegeven en ook het gebied laten vernatten. DHM: In Nederland zien we dat ze dat soms heel drastisch aanpakken, zoals op de Strijbeekse Hei. Daar lijkt het op dit ogenblik meer op een woestijn. Bart Hoeymans: Ja, op sommige plaatsen wordt daarvoor gekozen. Ook in België, in de Kempen gebeurt dat. Maar enkel daar waar het kan. Dat heeft dikwijls te maken met de inzet van technische middelen en materieel. Wegens de hoge kostprijs moet dat op een zo kort mogelijke termijn gebeuren. Je moet ook rekenen dat voor elke are bos die we kappen, we een gelijke hoeveelheid moeten aanplanten. In Nederland is dat trouwens niet anders. In Wortel is dergelijke aanpak niet aangewezen. Het is helemaal niet de bedoeling dat we in Wortel weggaan van het boslandschap. Het stuk dat nu tot heide omgevormd is, is het enige waar we dat doen. Verder worden alleen enige open stukken grasland verbonden met het heidelandschap. Een kaalslag moet je niet vrezen. Daar huldigen wij graag het principe van de geleidelijkheid. In de bossen worden de dennen wel vervangen, maar op heel lange termijn. Daarbuiten is er veel aandacht voor het overgangsgebied tussen het bos en het open gebied, de hei en de graslanden. Dat is een specifieke vegetatie, wij noemen dat mantelzoomvegetatie. Van lage vegetatie, naar struiken tot uiteindelijk het bos. Dat zorgt voor een natuurlijke overgang. Het bevordert de po-

pulatie van heel veel dieren. Veel insecten zoals kevers, libellen en vlinders profiteren hiervan samen met een hele boel vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Deze overgangen kennen ook vaak een bijzondere vegetatie. DHM: In dat opzicht is het beheer van Wortel Kolonie niet meer wat het was toen het nog een landloperskolonie was. Bart Hoeymans: Inderdaad, dat is zo. Dat zou ook niet meer mogelijk zijn want daar heb je heel veel mankracht voor nodig. Bovendien is de functie van het bos wel wat veranderd de laatste tien, twintig jaar. Vroeger was de economische functie belangrijker, zoals de opbrengst van het hout. Het bos werd met dat doel beheerd. Die economische functie is vandaag niet meer de belangrijkste. Niet dat we er geen oog voor hebben; als een te rooien boom voor constructiehout kan dienen, des te beter. Maar vaak is het hoofddoel nu de biodiversiteit. Er zijn drie hoofdfuncties in het bosbeheer: de natuurwaarde, de economische waarde en de recreatieve functie. In natuurgebieden is de natuurlijke functie, de biodiversiteit, de voornaamste. Langs de andere kant is er in Wortel-Kolonie de landschappelijke waarde van het geheel. Je kunt dat niet zomaar wijzigen. De dreven, de plaatsen waar de landloperhuisjes stonden,…

In de commissie is dat allemaal goed vastgelegd en daar stemmen wij volkomen mee in. In de Kolonie is de cultuurhistorische waarde zeker zo belangrijk als de ecologische. Maar dat kan perfect naast elkaar. Dat is trouwens in ons agentschap een automatisme tegenwoordig. Als er ingrijpende werken gedaan worden, worden normaal vanzelf de archeologische diensten daarin geconsulteerd. We willen geen erfgoed beschadigen. DHM: Waarop is jullie beleid gestoeld? Waar halen jullie de mosterd voor bijvoorbeeld het natuurherstel? Bart Hoeymans: Het beheer van onze domeinen is gebaseerd op allerlei zaken. Eigen kennis

Als ik ’s zondags in de Elsakker wandel, kom ik een tiental wandelaars tegen. In Wortel is dat een veelvoud. binnen de dienst. Maar we kunnen ook gebruik maken van van andere diensten zoals het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek), waar wetenschappers kijken welke biodiversiteit waar best gewaarborgd kan worden. Ze geven advies over de te volgen methoden, er zijn er verschillende, met telkens weer een andere achtergrond en doelstelling. Ook maken we bij het opstellen

Verruiging in Wortel-kolonie (foto Tom Verschraegen) FEBRUARI 2009 - 5

DHM_februari_286.indd 5

22-1-2009 14:59:08


NATUUR

De begrazing door Konikpaarden

Begin 2006 is er een nieuw permanent veeraster geplaatst rond het gebied in Wortel Kolonie. Het huidige raster is duurzaam, onderhoudsvriendelijk en het valt niet op in de omgeving waardoor het voor de recreant niet storend werkt. Er werd gebruik gemaakt van gladde stroomdraad, die diervriendelijker is dan pindraad omdat daar vaak vogels in verstrikt raken (vnl. uilen en roofvogels). Het afgerasterde deel van Wortel Kolonie wordt jaarrond extensief begraasd door Konikpaarden. Konik paarden zijn vrij kleine paarden van een Pools ras die vrij sterk gelijken op het oerpaard dat hier vroeger voorkwam. Deze dieren zijn sterk en zelfredzaam. Zo hebben ze geen hulp nodig als er een veulen geboren wordt en in normale omstandigheden komen ze zonder problemen de winter door. Het inzetten van paarden of runderen in natuurbeheer wordt niet zonder reden gedaan. Het is niet goedkoper of minder arbeidsintensief. Begrazing geeft meer structuur in het gebied. Op sommige plaatsen wordt de vegetatie kort gegraasd terwijl er op andere plaatsen bijna niet gegraasd wordt. Zo krijgen je een mozaïekvegetatie. Plaatsen met een hoge vegetatie, kortbegraasde stukken, spontane verbossing, kale stukjes zand e.d… wisselen af. Je zou ook manueel voor deze vegetatietypes kunnen zorgen maar door mensenhanden gebeurt dit rechtlijnig. Als er gemaaid is dan zie je dat ook duidelijk, er is een scherpe lijn tussen het gemaaide en niet gemaaide, een overgang is er niet. Bij begrazing worden deze overgangen behouden en tegelijk het ecologische voordeel ervan.

van beheerplannen ook vaak gebruik van studiebureaus. Soms zijn er ook universiteits- of hogeschoolstudenten die onze gebieden voor hun eindwerk gebruiken. Het begrazingbeheer gaat terug op de tijd toen hier nog grote grazers in het wild rondliepen, twee- à drieduizend jaar geleden. Onze begrazers in Wortel, de paarden, worden maar een beetje gestuurd. Het gebied waarin ze grazen is afgebakend, maar daarbinnen zijn ze vrij om te grazen waar ze willen. Dat verschilt van begrazing door een ‘geherderde’ kudde waar de mens bepaalt waar gegraasd wordt. Graslandbeheer, zoals in de vallei van het Merkske, gaat dan weer terug op het hooilandbeheer van honderd à honderdvijftig jaar geleden. De meststoffen kwamen toen nog uit afzetting bij overstroming van de beken en rivieren. Het is allemaal een beetje gebiedsafhankelijk. DHM: Met wie werk je samen? Bart Hoeymans: De taak van de boswachter is eerder uitvoerend. De manier waarop we het beheer uitvoeren gebeurt in samenwerking met onze regiobeheerder en vaak ook met andere boswachters. Voor de opmaak van bosbeheerplannen werken we dikwijls samen met studiebureaus die daarin gespecialiseerd zijn. De Elsakker is voor ons een vrij eenvoudig gebied; daar zijn wij zo goed als de enige eigenaar en moeten we veel minder met andere partners rekening houden. In Wortel kolonie werken we samen met vele partners: de gemeente, de stichting Kempisch Landschap, VLM, Justitie. Ook met de bevolking moeten we rekening houden, want de Kolonie is een heel open gebied. Ze is vanouds de achtertuin van Wortel en de mensen van Wortel

Waarom paarden en geen runderen? Paarden en runderen hebben een verschillende manier van eten. Runderen trekken het gras af met hun tong, paarden bijten het gras of de vegetatie af zodat paarden voor een kortere vegetatie kunnen zorgen. Paarden zullen ook meer van struiken en bomen eten. Soms zorgt dit voor problemen wanneer paarden de schors van bomen beginnen te eten en zo de boom ringen. Hierdoor wordt de sapstroom van de boom doorbroken en sterft hij. Dit is de reden waarom het perceel oude beuken aan het Bootjesven niet mee ingerasterd werd. Paarden schillen nogal graag beuken. Een groot voordeel van begrazing met paarden is het aanleggen van ‘latrines’. Paarden (vooral hengsten) doen graag hun behoefte op dezelfde plaats. Ze gaan als het ware op dezelfde plaats naar het toilet en zorgen zo voor voedselrijke en voedselarmere stukken binnen het gebied. Voor sommige mensen lijkt het alsof er niet wordt omgekeken naar de paarden en dat we ze aan hun lot overlaten. Dat is niet zo. Bijna dagelijks worden de dieren gecontroleerd door iemand van het Agentschap voor Natuur en Bos. Er wordt gekeken of de dieren gezond zijn, niet te mager zijn en of hun hoeven nog in goede kwaliteit zijn. Tevens worden de dieren minimaal één keer per jaar gevangen en door een veearts gecontroleerd en behandeld.

6 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 6

22-1-2009 14:59:08


NATUUR houden daaraan. We willen dus niet zomaar onze wil opdringen. En bosbeheersplan zal daarmee rekening houden. Bovendien zijn we nog niet zolang actief in de Kolonie. Vroeger viel alles onder Justitie en waren wij daar als agentschap niet erg bij betrokken. Het project Wortel Kolonie was natuurlijk een enig kans voor de Vlaamse Gemeenschap om een grote groene as te creëren vanaf de grens tot in Beerse. Bovendien stopt dat niet aan de grens, want aan Nederlandse zijde vloeit dat ineen met de vallei van het Merkske, de Castelrese Hei, de Strijbeekse heide en de Chaamse Bossen. Eigenlijk is op die manier een grote groene regio gemaakt van Breda tot Beerse. Ook met de landbouwers hebben we een uitstekende relatie. Heel veel contacten zijn er niet, omdat alles naar wens verloopt. Af en toe heb ik contact met de watering, als er grachten moeten geruimd worden of als een waterafloop niet goed functioneert. Ook al hebben we soms verschillende belangen, bijvoorbeeld over de afwatering via de Moerloop in de Elsakker. Voor de natuur in dat gebied zou die beter meer water bijhouden, op sommige plaatsen is de loop zo diep dat er heel wat grondwater wordt meegenomen. Voor de landbouw is een goede afvoer van het water dan weer een absolute noodzaak en moet die gegarandeerd worden. Dus werken we daarin samen en zoeken we natuurtechnische oplossingen voor de waterhuishouding. In de Kolonie is er een hele lap landbouwgebied. En daar moeten de landbouwers hun werk kunnen doen. Dat houdt voor hen beperkingen in, maar ook voor ons. Maar via de commissie is dat allemaal prima geregeld. DHM: Is er ook samenwerking over de grens? Bart Hoeymans: Ja, uiteraard. Zowel de Kolonie als de Elsakker grenzen aan Nederlandse natuurgebieden. Die worden beheerd door Staatsbosbeheer. We werken nauw samen, de natuur kent immers geen grenzen. Dus stemmen we wat we aan beide zijden van de grens doen op elkaar af. Zo is er nu de vraag om de open stukken van de Kolonie (zoals het stuk akkerland dat door Widar gebruikt wordt) te verbinden met de open gebieden op de Castelrese hei. Daarnaast werken we nauw samen op het gebied van recreatie, zodat wandel-, ruiter- en fietspaden op elkaar aansluiten. Het laarzenpad in de Kolonie is daar een goed voorbeeld van. In Meerle zijn er plannen om de Elsakker te verbinden met de Goubergse en de Strijbeekse hei. Zo zou er een grote wandelroute kunnen ontstaan, die ook gebieden aandoet die door Natuurmonumenten beheerd worden. De wandelroute in de Elsakker is op dit ogenblik beperkt tot een rondwandeling die voor een groot deel het Mgr.Eestermanspad volgt en dat is vrij beperkt. Daar willen we op termijn dus wat aan doen, zodat een groter deel ontsloten wordt. Met het nodige voorbehoud, want het is nog niet zeker of we deze grensoverschrijdende wandeling echt kunnen realiseren. Lukt het wel, dan is het nog in dit jaar. Ook komen er binnen korte termijn

nieuwe infoborden en staat er een informatiefolder op stapel. DHM: Heb je nog wat te melden aan de inwoners van Wortel en van Hoogstraten? Wat mag er bijvoorbeeld op Bootjesven? Bart Hoeymans: Op Bootjesven mag je schaatsen, op eigen verantwoordelijkheid. Zwemmen of varen mag niet. We kunnen dat niet toelaten want we hebben daar geen omkadering voor. Om dat toe te laten moet je voldoen aan heel veel wetgeving, kijk maar naar de Mosten. Dat kunnen wij niet. Bovendien zijn er in de zomer nogal wat gezondheidsrisico’s. Botulisme komt vaak voor in dergelijke stilstaande en ondiepe waters. Het is niet alleen schadelijk voor vogels, ook mensen en honden kunnen er goed ziek van worden. Die verantwoordelijkheid kunnen wij niet nemen.

Maar daarbuiten geeft de Kolonie heel wat recreatiemogelijkheden. Er zijn veel dreven, wandelpaden, ruiterpaden, mountainbikepad en fietsroutes. En ook natuureducatie, waar het agentschap een rol te spelen heeft. Maar er is

Je staat echt met handen en voeten in het bos, in de natuur. Je voelt het een hele dag ook Natuurpunt en Widar in de Casino. Dat alles noemen we ‘recreatief medegebruik’ en dat wordt nog constant op elkaar afgestemd. Het speelbos zal in de nabije toekomst verlegd worden naar een perceel een beetje dichter bij het dorp. Er komt haast zeker een nieuwe doorsteek naar de grensweg en naar de Schootsen hoek. Zo krijg je een veel grotere en nog meer afwisselende wandellus. Alles wel beschouwd zijn

Vogeltrektelling in 1996 (foto Tom Verschraegen) FEBRUARI 2009 - 7

DHM_februari_286.indd 7

22-1-2009 14:59:09


NATUUR maar enkele zones in de Kolonie die ‘in verweer gesteld zijn’ zoals wij dat noemen, of gewoon gezegd: niet toegankelijk voor het publiek. Het zijn rustpunten voor de natuur. DHM: Hebben de bezoekers, wandelaars interesse voor wat jullie hier doen? Bart Hoeymans: Steeds meer. Als we op het terrein zijn krijgen we permanent vragen van bezoekers. We zijn ook regelmatig tijdens het weekend op de domeinen aanwezig, zodat we aanspreekbaar zijn. Op aanvraag geven we ook gegidste rondleidingen en daarnaast weten de natuurgidsen van Natuurpunt waar we mee bezig zijn. Het aantal wandelaars dat daarvoor komt stijgt significant. DHM: Er is een tijd wat wrevel geweest, dat het er niet meer zo bijlag als in de tijd van de landlopers? Bart Hoeymans: Dat is zo, maar we hebben nu toch het gevoel dat de mensen ondertussen vrede hebben met de verruiging van het geheel. Als Justitie nu nog baas was hier, zouden die ook volgens andere inzichten werken. De visie op bosbeheer is veranderd. Een boom die omwaait wordt niet meer weggehaald. Het is namelijk zo dat ongeveer 40% van het leven in het bos leeft van het ‘dood hout’. Het zorgt voor veel insecten, zwammen en organismen die op hun beurt vogels en andere dieren en planten aantrekken. Dus is het logisch dat wij dood en afstervend hout laten staan. Uiteraard houden we rekening

met de veiligheidsaspecten, die primeren altijd. Zo kregen we ook kritiek toen we aan de houtkap in het heidegebied bezig waren. ‘Ze kappen alles kaal’ was het verwijt. Maar als je dan nu ziet tot wat dat geleid heeft, als de heide in bloei staat bijvoorbeeld, dan zijn de meeste mensen heel tevreden met wat ze zien. Je krijgt wat in de plaats. Belangrijk is de communicatie. Je merkt dat als je een groep door het domein gidst. Als je uitlegt wat de invloed is op vogelsoorten, op fauna en flora, dan begrijpen de mensen dat. In Meerle worden we minder aangesproken, maar dat heeft te maken met het aantal bezoekers. Als ik op een zondagnamiddag in de Elsakker wandel, kom ik misschien een tiental wandelaars tegen. In Wortel is dat een veelvoud. Maar ik denk dat we ook in Meerle langzaamaan meer bezoekers krijgen en vanzelf ook meer vragen. Op dit ogenblik wordt ook daar nogal stevig gekapt. We maken een paar corridors om de open gebieden met elkaar te verbinden. Het is dan ook belangrijk dat je aanspreekbaar bent en dat je regelmatig ter plekke bent. In Meerle komen op korte termijn nieuwe infoborden en folders. Er wordt ook gewerkt aan informatie over de natuurgebieden op de website van het agentschap. We zijn ons bewust dat een goede communicatie belangrijk is. We zijn heel blij met de bezoekers en willen hen zo goed mogelijk bewust maken dat we hier duurzaam bezig zijn met de natuur. (jaf)

Foto volgende pagina: op het infobord lezen we: Heideherstel - Op dit perceel werden enkele jaren geleden alle Corsicaanse dennen (Pinus nigra) gekapt. Na het verwijderen van de bomen is de aanwezige strooisellaag verwijderd tot op het oorspronkelijke zand. Hierdoor is de zaadbank van de vroegere heide blootgelegd. Struikheide en andere plantensoorten die in heidevegetaties voorkomen, hebben vaak zaad dat zeer lang kiemkrachtig kan blijven, soms tot meer dan 100 jaar. Door het blootleggen van deze zaadbank krijgt het de kans om te kiemen en kan er terug heidevegetatie ontstaan.

8 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 8

22-1-2009 14:59:10


NATUUR

DE WERELD VAN

FEBRUARI 2009 - 9

DHM_februari_286.indd 9

22-1-2009 14:59:12


NATUUR

Natuurgebieden in de grensstreek Strijbeekse Heide Een ca. 200 hectare groot heidegebied met enkele vennen tussen Ulvenhout en de Belgische grens. Heel lang ging het niet goed met de Strijbeekse Heide. Vennen verdroogden en de bodem verzuurde. Hierdoor groeiden de heideterreinen dicht en verdween de oorspronkelijke flora en fauna. Het gebied veranderde in een dicht naaldbos zonder veel natuurlijke diversiteit. Sinds 1990 wordt de verdroging tegengegaan. Daarvoor zijn vennen uitgebagggerd, delen van het gebied geplagd, doorgaande wegen afgesloten en recreatieweitjes opgeheven. Deze maatregelen blijken succes te hebben. Zo heeft het plaggen van recreatiegraslandjes geleid tot de terugkeer van verdwenen heideplanten als de klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw, tandjesgras, pilzegge en trekrus. Behoorlijk wat vogels zijn teruggekomen. Watervogels en steltlopers zoals dodaars, geoorde fuut, kuifeend, grutto en wulp. Ook zien we de regenwulp, groenpootruiter, bosruiter en witgatje weer. Regelmatig worden boomvalk, grote bonte specht, gekraagde roodstaart en fitis gesignaleerd. Ook zijn er meer broedvogels. Verder komen er veel amfibieën en libellen voor. De Strijbeekse Heide is het hele jaar toegankelijk

Markdal Het Markdal (ca. 40 hectare) ligt tussen Breda en de grens met België. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is de rivier Mark gekanaliseerd. Dit gebeurde om wateroverlast te voorkomen. Ook de landbouw had er veel baat bij. Sinds 2004 meandert de Mark weer en is het Markdal een natuurontwikkelingsgebied De Mark heeft zijn bochten en steile oevers weer terug. Dat heeft de oeverzwaluwen teruggebracht. Langs de oevers nestelen ijsvogels en oeverzwaluwen. De Canadese gans en de wintertaling overwinteren in het gebied.Vele vissoorten voelen zich weer in het water thuis. Weilanden zijn omgevormd tot schraalgraslanden en er komen weer planten voor als dwergbies en blaartrekkende boterbloem.. U kunt het gebied doorkruisen via gescheiden wandel- en fietspaden. Het Markdal is het hele jaar toegankelijk

Het Merkske

Letterlijk op de grens van België en Nederland meandert een echte authentieke beek: het Merkske . Het beekje ontspringt in Vlaanderen en mondt zo’n 16 kilometer verder uit in de Mark. Het Merkske is nooit gekanaliseerd, hierdoor heeft het nog zijn oorspronkelijke kronkelende loop. Maar wat het gebied echt bijzonder maakt is het beekdal waardoor het Merkske slingert. Fraaie kleinschalige landschappen met ieder hun eigen flora en fauna geven het dal een geheel eigen gezicht. Eind vorige eeuw werd ingezien dat het Merkskedal (ca. 250 hectare) grote waarde bezat. Er werd toen besloten dat de zogenaamde beekdalbeemden in het gebied moesten worden beschermd. Ook is de afgelopen jaren veel aan landschapsherstel gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld houtsingels en bramenwalletjes hersteld. Daarnaast worden de kwetsbare hooibeemden langs de beek zorgvuldig beheerd. In het beekdal liggen schraallanden, bloemrijke hooilanden, rietlanden en akkers. Ze worden aonderhouden als ‘cultuurnatuur’. Dit betekent dat ze worden beheerd volgens flora- en faunawaarden die horen bij het boerenlandschap van zo’n 50 tot 100 jaar geleden. In het Merkskedal komen vogelsoorten voor zoals grutto, wulp, watersnip, geelgors, grasmus, rietgors, nachtegaal, patrijs, kwartel, steenuil, buizerd en roodborsttapuit. Bijzondere insecten zijn weidebeekjuffer en breedscheenjuffer. In het gebied groeien slangenwortel, muskuskruid, bosanemoon, slanke sleutelbloem, adderwortel, breedbladige orchis, moesdistel en echte koekoeksbloem. Het is de bedoeling dat het beekdal in de toekomst een groter gebied beslaat. Tal van maatregelen zullen dan de diversiteit van het gebied doen toenemen. Zo moet bijvoorbeeld het beekpeil hoger worden. Hierdoor worden de beemden natter. Dit komt de diversiteit van de flora ten goede. Verder worden er meer schraalgraslanden gecreëerd door het afgraven van de bovenlaag. Ook moeten er meer poelen en oude vennen (terug)komen. Tot slotte moeten ontgonnen graslanden worden omgevormd tot natuurlijk beheerd bos.

De Schootse Hoek De Schootse Hoek (41 hectare) is volledig gelegen op Nederlands grondgebied. Tot 1977 maakte de Schootse hoek nog deel uit van de kolonie van Wortel. Daarna werd het gebied verkocht aan het Vlaamse gewest. Momenteel kan je de Schootse Hoek nog niet los zien van Wortel Kolonie en omgeving. Als je op een kaart kijkt kan je zien dat Wortel Kolonie en de Schootse Hoek eigenlijk één groot bosgebied is. Dit bosgebied is in het Oosten en het Noorden nog verbonden met de Castelrése heide en de vallei van het Merkske. De Schootse Hoek is goed toegankelijk vanaf de opengestelde wegen. De Schootse hoek is een bosgebied op vochtige tot droge zandgrond. De belangrijkste boomsoort is er dan ook de grove den, maar er zijn in het verleden ook stukken met lork aangeplant. De belangrijkste loofboomsoorten in het gebied zijn de zomereik en ruwe berk. De centrale dreef die door het gebied loopt bestaat uit oude beuken. De voornaamste struiken die je in het bos tegenkomt zijn spork en lijsterbes. De voornaamste kruidachtige planten zijn bramen, blauwe bosbes en pijpenstrootje De Schootse hoek kent een vrij grote verscheidenheid aan vogels. Verschillende soorten roofvogels en uilen komen er tot broeden (zoals de buizerd en de ransuil). Voornamelijk langs de centrale dreef kom je verschillende soorten holenbroeders tegen zoals de boomklever en spechten (zwarte- en grote bonte specht). Ook zoogdieren zoals ree, eekhoorn en verschillende vleermuissoorten komen in de Schootse Hoek voor. Het gebied kent ook twee leuke dagvlindertjes: het bont dikkopje en de eikepage. De naaldbossen in het gebied krijgen een omvormingsbeheer. Het is de bedoeling dat de vrij monotone naaldhoutbestanden stelselmatig worden omgevormd naar een meer gevarieerd bos, door op regelmatige tijdstippen naaldbomen te kappen ten voordele van loofbomen. Daardoor komt er meer licht in het bos terecht waardoor inheemse loofbomen (zomereik, spork, lijsterbes, grove berk, …) meer kans krijgen te kiemen.

10 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 10

22-1-2009 14:59:12


NATUUR

Wortel Kolonie

Het 400 hectare grote domein van Wortel Kolonie ligt ten oosten van Wortel. Het is een groene oase met open akker- en graslanden en statige dreven die de bossen lijken te doorklieven. Het op het eerste zicht rustige Wortel Kolonie wemelt van dierenleven. In de 19de eeuw richtte de overheid in dit domein een kolonie op waar landlopers en bedelaars terecht konden. In 1955 werd Wortel Kolonie een onafhankelijke instelling met eigen beheer tot in 1993 de wet op de landloperij werd afgeschaft. De gebouwen van de grote boerderij staan er nog, maar hebben andere gebruikers gekregen (Bonte Beesteboel, Natuurpunt, De Slinger..). De andere gebouwen zijn nu omgevormd tot straďŹ nrichting. De aanwezige bossen bestaan hoofdzakelijk uit naaldhout, zoals grove den maar ook Corsicaanse den en lork. Deze vrij monotone naaldhoutbegroeiing moet, door middel van kappingen, geleidelijk aan veranderen in een meer gevarieerd bos met inheemse loofbomen. Door het kappen van bomen krijgen de oorspronkelijke heidevennen weer zonlicht. Dit komt vooral planten als zonnedauw, veenbies en dopheide ten goede. Het trekt ook heel wat insecten en waterbewoners aan waaronder verschillende soorten libellen en de zeldzame poelkikker. Jaarlijks broeden in Wortel Kolonie meer dan 75 soorten vogels, waaronder havik, buizerd, boompieper, bonte vliegenvanger, kuifmees, blauwborst, krakeend en dodaars. Wanneer deze vogels op stok gaan komen talrijke vleermuizen te voorschijn. Met wat geluk bemerk je een hermelijn, bunzing, wezel of een schuchtere ree. Paddenstoelenliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan meer dan 260 paddenstoelensoorten. De prachtige dreven nodigen uit tot mijmerende wandelingen. Er is een uitgestippelde wandeling die je langs de bossen van Wortel brengt (Jan Huet-pad, 17 km). Aan de waterplas Bootjesven ligt het Boothuis. dat een heuse opknapbeurt kreeg. Er staan picknickbanken en infopanelen. Via een gluurmuur kan je vogels observeren.

FEBRUARI 2009 - 11

DHM_februari_286.indd 11

22-1-2009 14:59:13


vanuit het stadhuis... Voorlopig geen zware investeringen

Wordt 2009 een overgangsjaar ? Einde januari, tijd van feesten en gelukwensen zijn bijna voorbij. Op de valreep toch nog onze beste wensen voor gans het bestuur en personeel van de gemeente Hoogstraten. Meerderheid of oppositie, college of raadsleden, allen die zich inzetten om van deze stad een aangename plek te maken, verdienen onze welgemeende appreciatie. Ook al zit niet iedereen steeds op dezelfde golflengte en wordt het politieke leven al eens fel gekruid, het belangrijkste is tenminste dat alle meningen aan bod kunnen komen. Wij wensen iedereen niet alleen dit jaar, maar ook de rest van deze legislatuur, veel succes toe maar vooral de juiste beslissingen ten goede van de ganse Hoogstraatse gemeenschap. Er staan het stadsbestuur van Hoogstraten immers nog enkele serieuze beslissingen te wachten. Gemeentebestuur Voor diegenen die minder thuis zijn in het bestuur van onze gemeente willen wij even het geheugen opfrissen. Een gemeentebestuur wordt om de zes jaar verkozen en bestaat in Hoogstraten uit 25 leden. De laatste verkiezingen vonden einde 2006 plaats en het nieuwe bestuur heeft er nu één derde van haar tijd of legislatuur opzitten. Het gemeentebestuur van Hoogstraten bestaat uit 11 CD&V-verkozenen, 10 KVB-ers, 3 verkozenen van de fractie Groen!-Hoop en 1 VB-er. CD&V en KVB maakten een bestuursovereenkomst en vormen in de gemeenteraad ”de meerderheid”. Uit deze meerderheid werden de schepenen gekozen die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de stad vormen. Dit noemt men het college. Het college, bestaande uit de burgemeester (KVB), 1 KVB-schepen en 4 CD&Vschepenen, stippelt een beleid uit en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De leden van de meerderheid keuren dit in normale omstandigheden steeds unaniem goed. In Hoogstraten bestaat er in de praktijk evenwel een interne oppositie binnen de meerderheid als gevolg van de problemen bij de verkiezing van de OCMWleden en de verkiezing van de schepenen. Drie leden van KVB varen een eigen koers. De twee andere partijen in de raad (Groen!-Hoop, VB) vormen de minderheid en vervullen hun taak van kritische oppositie. Zij volgen het beleid van het college met argusogen, brengen bezwaren aan, leggen de vinger op de zere plek of doen alternatieve voorstellen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het beleid dat zal gevoerd worden, vaak meerderheid tegen minderheid. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en gemiddeld zien we ongeveer een 15-tal vaste toehoorders de ‘publieke tribune’ bezetten. Enkele correspondenten van de plaatselijke pers maken voor jullie het verslag. Zij schrijven wat ze zien

De installatie van de huidige gemeenteraad in januari 2007 kon rekenen op een massale belangstelling van pers en publiek. Nu is dat herleid tot een viertal leden van de geschreven pers en ongeveer een 15 toehoorders. en horen. Dit is soms ook wel eens onderhevig aan reacties van politici. Voor sommigen komt de oppositie hierdoor te fel in het licht, voor anderen is het dan weer te weinig kritisch.

Geen sinecure Een stad als Hoogstraten besturen is de dag van vandaag al lang geen sinecure meer. De begroting voor 2009 bedraagt al vlug meer dan 25 miljoen euro aan uitgaven en inkomsten voor het gewone reilen en zeilen van deze gemeente. Voor investeringen op langere termijn moeten

we daar nog eens 5 miljoen euro aan toevoegen. Een begroting komt wel niet volledig overeen met de reële afrekening op het einde van het jaar, maar is eerder een raming van wat dat werkjaar aan kosten en inkomsten zal teweegbrengen. Elk bestuur probeert ook steeds een beetje speling in te bouwen teneinde op het einde van de rit niet voor onvoorziene verrassingen te komen staan zoals onverwachte uitgaven. Voor 2009 voorziet het college, die het dagelijks bestuur van de gemeente uitmaakt, een batig saldo van 148.886 euro voor de gewone dienst en 74.670

12 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 12

22-1-2009 14:59:14


GEMEENTERAAD euro voor de buitengewone dienst. Anderzijds moet er ook rekening mee gehouden worden dat er een logische verhouding moet zijn tussen de inkomsten aan belastingen en de noodzakelijk voorziene kosten die men dat jaar of in de toekomst zal hebben. Geen enkele inwoner betaalt graag belastingen, maar ze zijn wel een noodzakelijk element om een gemeente of een stad fatsoenlijk te besturen en de noodzakelijke voorzieningen te creëren.

Vaste kosten Jaarlijks komen een aantal vaste kosten terug. Dit zijn vooral de personeelskosten, de werkingskosten en de schuldaflossingen. Hierin valt weinig te besparen. Integendeel zelfs, de indexaanpassingen van de lonen en de stijgende levensduurte maken het er ook voor de gemeente niet goedkoper op. Vervroegde aflossingen kunnen daarentegen de schuldenberg van de gemeente verder afbouwen. Daarnaast maakt het bestuur een keuze over uit te voeren investeringen , al dan niet gesubsidieerd door de hogere overheid dan wel met eigen middelen betaald. Ook in 2009 staan er heel wat projecten op stapel. De grote uitdagingen voor de stad Hoogstraten zullen echter de bouw van het nieuwe zorgcentrum, een zwembad en mogelijk een cultureel centrum worden. Deze gegevens komen nog niet in deze begroting terug.

Investeringen De nieuwbouw en verbouwing van de school in Meersel-Dreef worden in 2009 gerealiseerd. Er wordt ook financiële steun verleend bij de bouw van extra lokalen voor de kleuterschool in Minderhout. De Molenstraat in Hoogstraten en de Zandstraat in Wortel krijgen dit jaar hun riolering en een nieuw wegdek. Ook een aantal wegenwerken langs verschillende gewestwegen voor een veiliger fietsverkeer staan dit jaar op het programma. Zo zal de Gelmelstraat aangepakt worden tot aan de Lindendreef, de Ulicotenseweg tot aan de grens met Nederland en de Chaamseweg tot aan Elsakker. Ook hoopt men dit jaar werk te kunnen maken van de realisatie van een fietsverbinding langs de HSL (traject Antwerpen-Brecht-Wuustwezel-Hoogstraten-grens). De A. Oststraat zal heringericht worden en men maakt werk van de inname van gronden langs de Strijbeekseweg. Hier wordt riolering aangelegd en daarna een dubbelzijdig fietspad.

Renovatiewerken Er zullen in de loop van het jaar diverse restauratiewerken worden uitgevoerd aan geklasseerde gebouwen in de gemeente. Hierbij wordt gedacht aan het dak van de kerk van het Begijnhof, van de kerken van Minderhout, Meer, Meerle en Meersel-Dreef (Sint-Luciakapel). Ook de restauratie van de monumentale kerkhofpoorten in Hoogstraten staan op het programma. Voor al deze werken wordt een aanvraag ingediend voor subsidiëring. Ook zullen er beveiligingswerken worden uitgevoerd tegen vallende stenen aan de Katharinatoren. De algemene restauratie

Het schepencollege staat de volgende jaren nog zware beslissingen te wachten. van de kapel OLV van den Akker in Minderhout (Minderhouts kapelletje) wordt voorzien voor de volgende jaren.

Belastingen Dit jaar blijven de voornaamste belastingen zoals deze op de onroerende voorheffing (1400 opcentiemen) en de personenbelasting (6%) op hetzelfde niveau als vorig jaar. In 2008 gingen deze wel omhoog. De oppositiepartij Groen!Hoop heeft het daar wel moeilijk mee. Door de belastingverhoging van vorig jaar verwacht zij dat er ongeveer 1 miljoen meer aan belastingen zal ontvangen worden dan het jaar voordien. Toch wordt er voor 100.000 euro minder aan investeringen gepland voor 2009. Op die manier maakt de stad Hoogstraten een spaarpot die volgens de oppositie nu reeds bijna 10 miljoen euro zou bedragen. Begrijpelijk in het licht van de zware investeringen die nog te wachten staan? Toch is er in deze begroting niets van deze drie grote projecten (zorgcentrum, zwembad, cultureel centrum) te vinden. “Als de begroting moet weergeven wat het beleid gaat doen, dan schiet het op dit punt schromelijk tekort!” aldus Groen!-Hoop.

Saneringsbijdrage stijgt De gemeentelijke saneringsbijdrage zal opgetrokken worden van 0,85 euro tot 1,185 euro per m³ drinkwaterverbruik. Vorig jaar sloot de gemeente een contract af met HidroSan (een maatschappij uit de schoot van Pidpa) voor de

sanering van het afvalwater (rioleringsstelsel, enz.). Uit het rapport van HidroSan blijkt nu dat het vroeger bedrag ontoereikend zou zijn om gans de werking in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Vanaf 2010 wordt een tekort voorzien. HidroSan wijt deze evolutie aan het dalend waterverbruik, de noodzaak voor een versnelde aanleg van nieuwe riolen en de onvoldoende financiële middelen die door de Vlaamse Regering ter beschikking gesteld worden om de stijging van deze kosten op te vangen. Groen!Hoop heeft het hiermee erg moeilijk omdat met deze verhoging de bijkomende lasten terug op de schouders van de burger gelegd worden. Waarom zou de gemeente de jaarlijkse tussenkomst die zij ontvangt van Pidpa en die momenteel 135.000 euro bedraagt, niet rechtstreeks op de rekening van HidroSan Hoogstraten plaatsen? Op die manier wordt er een reserve opgebouwd voor de toekomstige rioleringskosten en wordt de gebruiker niet extra belast, aldus de oppositie. Momenteel wordt dit bedrag mee in de algemene pot van de gemeentefinancies gestoken.

Agenda Tijdens de bespreking van de begroting 2009 kwamen tal van onderwerpen ter sprake. Het zou ons te ver leiden om hier nu verder op in te gaan. Deze thema’s zullen in de loop van het jaar zeker nog uitgebreid ter sprake en ter discussie komen in de gemeenteraad. Wij houden jullie op de hoogte. Hopelijk wordt het een boeiend politiek jaar.

Achtelsestraat Om de parkeerproblemen ter hoogte van het huisnummer 72 op te lossen werd een parkeerhaven ingericht met zes parkeerplaatsen. Aan de andere zijde van de weg werd een parkeerverbod van kracht.

FEBRUARI 2009 - 13

DHM_februari_286.indd 13

22-1-2009 14:59:14


ARCHEOLOGIE

Archeologische vondsten in de Beemden

Wonen in de prehistorie met zicht op de Markvallei MINDERHOUT - Bij het ontwikkelen van een verkaveling in de Minderhoutse Beemden vonden archeologen eind vorig jaar belangrijke sporen van wat de eerste boerderijen in Minderhout zouden zijn. Tijdens de IJzertijd, zo’n 2.300 jaar geleden, leefden de mensen in grote “woonstalboerderijen”, één ruimte met wonen en stal onder één dak. Meestal woonden er enkele families samen rond één erf. Vlakbij zo’n erf lagen waterputten, drinkkuilen, schuren en ateliers voor ijzer- en de wolverwerking. Op de Beemden te Minderhout vonden archeologen al meer dan 60 paalgaten. Dat zijn verkleuringen in de aarde die een paal van een constructie achterlaat, nadat de paal zelf volledig vergaan is.

Sporen van een erf Archeologen graven deze paalgaten zorgvuldig op en tekenen ze in op een overzichtsplan. Op die manier kunnen ze bepaalde paalsporen met elkaar in verband brengen tot een grotere (woon) structuur. De archeologen vonden ook al paalgaten van zes zogenaamde “spiekers”, dat zijn voedselopslagplaatsen met een verhoogde vloer om de voorraden te beschermen tegen allerlei ongedierte als ratten en muizen. Verder ontdekten ze een tweede waterput met een diameter van 2,5 tot 4 meter. Deze zorgden voor de hoognoodzakelijke watervoorzieningen voor zowel mens als dier. In die tijd kweekten

Reconstructie van een IJzertijdboerderij te Dongen. Zo leefden en woonden de eerste boeren op de Beemden in Minderhout, 2.300 jaar geleden. de bewoners al schapen, geiten, kleine runderen en varkens. Die kuddes graasden gewoonlijk in de bossen in de omgeving. Op het erf liepen bruine ganzen. In onze streken werd haver, emmer, gierst en vlas geteeld op kleine veldjes rond het erf. In de moestuin groeiden erwten. Het voedsel was

Paalspoor van een spieker opgegraven op de Beemden in Minderhout.

bestemd voor de eigen familie en wanneer de gronden uitgeput waren verhuisde het hele gezelschap. De archeologen hebben ook al heel wat aardewerkscherven opgegraven, meestal scherven afkomstig van handgevormde voorraadpotten gemaakt uit ruwe, donkere klei.

Een cirkelvormige verkleuring in de bodem, wellicht een kringgreppel rond een grafheuvel, sporen gevonden op de Beemden.

14 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 14

22-1-2009 14:59:16


ARCHEOLOGIE Een bijzondere vondst zijn twee “spinschijfjes” (waarvan één compleet), kleine schijfjes uit klei die de mensen gebruikten om de woldraden uit te rekken zodat ze makkelijker konden spinnen. Er werd ook een grote circelvormige verkleuring in de bodem gevonden. Dat is wat er overblijft van de greppel, die de mensen 2.300 jaar geleden groeven rond een kleine grafheuvel. De kringgreppel heeft een doormeter van 9,5 meter en zal nog verder onderzocht worden. De sporen zijn op de Beemden uitzonderlijk duidelijk te zien omdat de oorspronkelijke bodem bijzonder goed bewaard bleef onder de eeuwen later nieuw gevormde bodems.

Verder onderzoek Archeologen hopen bij een volgende campagne nog de eigenlijke “woonstalboerderij” te vinden. Want tot op heden werd deze woning nog niet gevonden. Nochtans zijn de Beemden een uitstekende plek om te wonen en ook vroeger kozen de mensen zeer zorgvuldig hun woonplaats, een

Reconstructie van een zogenaamde‘spieker’. In deze opslagplaats op hoge poten werd de voorraad bewaard zodat er geen ongedierte bij kon. hoogte in de nabijheid van een beek of een rivier. De Mark en de hele Markvallei was reeds van vroeg in de prehistorie een geliefde woonplaats. Het terrein waarop de archeologische sporen gevonden werden is een verkaveling van INM, Immo Noord. De projectontwikkelaar plant er een grote woonverkaveling met 22 loten voor halfopen en open bebouwing en een centrale weg. In het verleden werden er net ten zuiden van de nieuw geplande verkaveling reeds prehistorische scherven gevonden. Voor het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen waren dit redenen genoeg om aan de verkavelaar voorafgaand archeologisch onderzoek te adviseren. Dankzij de medewerking van de verkavelaar werd inmiddels reeds een belangrijke oppervlakte onderzocht met het gekende resultaat. (V.B./F.H)

De archeologen vonden ook dit spinschijfje en fragment van een spinschijfje.

Ee

FEBRUARI 2009 - 15

DHM_februari_286.indd 15

22-1-2009 14:59:17


VEILING

Omzetrecord voor Veiling Hoogstraten Veiling Hoogstraten sluit het jaar 2008 af met een omzet van 120.328.000 euro, of 102,3% ten overstaan van 2007 en 111% tegenover 2006. Hiermee wordt een lijn van gestage groei voortgezet en zo kan het feestjaar rond ‘75 jaar Veiling Hoogstraten’ met een positieve noot afgesloten worden.

2008: trostomaat houdt stand De aardbeien kenden een vrij gunstig jaar met een zeer gelijkmatige prijsvorming. Daarmee maken de aardbeien ruim 52% uit van de omzet van de veiling. Met een algemene jaarmiddenprijs van 3,02 euro/kg (alle kwaliteiten en alle sorterin-

gen) wordt de op een na beste middenprijs van de laatste jaren neergezet. Bij de glasgroenten houden trostomaten goed stand. Losse tomaten kregen een duidelijk lagere prijs dan in 2007. Het volume ligt met 41.000 ton iets hoger dan vorige jaren. Paprika heeft een prijs die flink lager ligt dan vorig jaar, ondanks een goede aanzet in de eerste jaarhelft. Komkommer werd het ganse jaar door geconfronteerd met een te zwakke prijs. Bij de glasgroenten was echter niet alleen de zwakkere prijsvorming aan de orde. Vooral de gestegen productiekost (energie) brengt veel bedrijven in problemen en dreigt het rendement negatief te maken.

D

J

2009: nog meer trostomaten Voor 2009 verwacht Veiling Hoogstraten op basis van de areaalenquête een forse toename van tomaten, voornamelijk trostomaten, met ruim éénderde. De verwachte productie zal dan voor het eerst de 50.000 ton overschrijden. De arealen van paprika en komkommer blijven nagenoeg hetzelfde. Bij aardbeien is een uitbreiding in de beschermde teelten vast te stellen.

foto: Mia Uydens

In-Co, de intercoöperatie van Veiling Hoogstraten, Veiling Profruco en Veiling Zundert, kent een nagenoeg identieke omzet als in 2007: namelijk 140 miljoen euro. De tegenvallende perenoogst zorgde voor kleine aanvoeren die niet helemaal gecompenseerd werden door een betere prijs. Op groepsniveau werd daardoor een status-quo bereikt. Voor 2009 zet In-Co verder in op een harmonisering en neerwaartse bijstelling van de producententarieven, wat na het weinig rendabele jaar 2008 meer dan welkom zal zijn. (BV)

J

16 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 16

22-1-2009 14:59:18


DUIVENSPORT

Vliegen kan niet meer…

Maatschappij ‘De Blauwe duif’ stopt ermee Ontstaan in 1866 - lang voor de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond - was de De Blauwe duif dé duivenmaatschappij van de streek. Maar de duivensport heeft het moeilijk. In de verkavelingen die we nu ontwerpen is geen plaats meer voor een duivenkot en geen respect meer voor de ‘melker’, die om stilte vraagt als zijn duiven ‘vallen’. Jaan Sprangers en Fons Weerts vertellen over een volkse sport in moeilijkheden. Op de vlag van De Blauwe Duif staat 1885, maar als we de archieven mogen geloven is de maatschappij gesticht in 1866. Het oudste nog bewaarde verslagboek dateert uit 1938. Benedictus Peeters was toen voorzitter van een bestuur met A. Van den Heuvel, August Wegner, August

Vriens, H. Willems, Jef Van Den Bogaert, Van Der Voort, Alfons Hofkens en Alois Bruurs. Discussies en onvrede over de coördinaten, de afstand tussen de losplaats van de duiven en de plaats van het duivenhok, lopen als een rode draad door de verslagen. Een ander steeds terugkerend

Een standaard van De Blauwe Duif uit 1892.

Jaan Sprangers en Fons Weerts voor het lokaal van De Blauwe Duif, jarenlang een tweede thuis voor honderden duivenliefhebbers.

Een volkssport in moeilijkheden België is de bakermat van de duivensport. Op dit moment zijn er in ons land nog een 33.000 liefhebbers. In provincie Antwerpen zijn er dat nog 7.000, verenigd in 170 maatschappijen. In de jaren ’80 waren er in onze provincie nog 23.000 duivenliefhebbers en 60 maatschappijen meer dan vandaag. De drie maatschappijen die nu nog actief zijn tellen samen nog een 85-tal leden. In de jaren ’50 waren er bijna 450 melkers. De Blauwe Duif Hoogstraten telde 166 leden, De Snelle Vlucht Meer 100, De Noordervlucht Meerle 69, De Witpen Wortel 63 en bij De Arkduif Minderhout waren 38 melkers aangesloten. In die dagen was er in Hoogstraten ook nog De Zwaluw, die toen 11 leden telde.

agendapunt is de aankoop, de verhuur of het ter beschikking stellen van de constateurs. Jaan Sprangers en Fons Weerts hebben het allemaal meegemaakt: Het volkse van de duivensport, de steeds betere apparatuur, het succes van De Blauwe duif tot en met de beslissing om te stoppen, omdat er steeds minder melkers zijn. “Liever eindigen in schoonheid”, zeggen Jaan en Fons. Maar het doet pijn. Dhm: Hoelang spelen jullie al met de duiven? Jaan: Ik ben begonnen in 1967 Fons: Ik speelde al in 1955 met enkele duiven van in het hok van mijn grootvader in de Gustaaf Segersstraat. Nadat hij in ’57 gestorven was speelde ik samen met mijn vader en vanaf ’86 heb ik mijn eigen hok. In die dagen had bijna iedereen duiven, bij manier van spreken. In een dorp was er de voetbal, de duivenbond en het boogschieten. Dat was het dan. Dhm: Waar komt het woord duivenmelker toch vandaag? Fons: We hebben het er al meer over gehad. Waarschijnlijk heeft het te maken met het altijd herhalen van dezelfde uitleg, redenen en excuses. Het altijd opnieuw op dezelfde manier over dezelfde zaken spreken. “Hij is weer aan het melken” zegt men dan. Jaan: Ja het heeft te maken met de gesprekken die duivenmelkers voeren direct nadat ze het lokaal binnenkomen. “Als mijn duif dit of moest de wind dat”, ge kent dat soort gesprekken wel. Dhm: Hoeveel duiven heeft een liefhebber normaal?

FEBRUARI 2009 - 17

DHM_februari_286.indd 17

22-1-2009 14:59:19


DUIVENSPORT

Ze zien zo gere hun duivenkot

Op de vlag staat 1885, maar De Blauwe duif zou gesticht zijn in 1866. Op de foto v.l.n.r. den brutte Verschueren, Frans Coertjens, Jos Van Aperen, Louis Van Bergen, Louis Bertels, Edgard Vriens en Louis Dockx. Fons: Vroeger, toen wij begonnen, had je veel liefhebbers met weinig duiven. Men speelde met enkele duiven van op de zolder, waar men een klein duivenhok timmerde. Nu heeft men veel meer duiven, zelfs de kleinste liefhebber heeft er nogal wat. Jaan: Vroeger had men ook de middelen niet om veel duiven te vervoeren. Men moest het eten voor de duiven ook zelf kweken in den hof. Nu heeft men de middelen wel. Men moet ook

meer duiven houden omdat er meer verliezen zijn. Er zijn steeds meer vooral jonge duiven die niet terugkomen. En daar zijn verschillende redenen voor. Zo zou het oriëntatievermogen van de duiven verstoord worden door stralingen van GSM’s en dat soort zaken. Nu loopt men ook makkelijker naar een veearts en krijgen de duiven meer medicatie toegediend. Juist zoals bij de mensen worden ook de duiven zwakker omdat het immuniteitstelsel afgebroken wordt. Vroeger kon een melker drie

Ooit was De Blauwe Duif de enige duivenmaatschappij in de streek. In de jaren ’20 was de duivensport zo populair dat er in bijna elke gemeente een maatschappij werd opgericht. Die verenigden zich in de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond, die sinds in 1923 bestaat. Nu worden de veertien nog actieve melkers lid van een andere duivenmaatschappij. Een van hen sluit aan bij een maatschappij in Sint Job, omdat hij zich toelegt op langere vluchten. Zeven andere gaan er naar De Snelvlucht Meer, de maatschappij van voorzitter Rik Martens. De Snelduif telt een 35-tal leden en heeft haar lokaal in zaal Victoria. Zes leden van De Blauwe Duif gaan naar De Arkduif Minderhout. De maatschappij van voorzitter Harry Govaerts telt iets meer dan 30 leden en heeft haar lokaal in het parochiecentrum. En dan is er nog De Noordervlucht Meerle van voorzitter Dirk Brosens. De maatschappij heeft een eigen lokaal op Groot Eyssel, waar een 20-tal leden terecht kunnen. Vroeger was er ook nog De Witpen in Wortel, maar die maatschappij is in 1994 ontbonden. De drie nog bestaande duivenmaatschappijen organiseren regelmatig samen wedstrijden onder de naam De Noordhoek. Op termijn zal het allicht tot een fusie (moeten) komen, maar voorlopig ligt dat nog moeilijk. (fh)

Tien voorzitters op rij In de archieven, die na de ontbinding overgedragen worden aan het Stedelijk museum, vinden we de namen van tien voorzitters terug. Van 1938 tot 1946: Benediktus Peeters Van 1946 tot 1953: August Pinksteren (sektie 1)* Van 1946 tot 1953: Corneel Strijbos (Sectie 2)* Van 1946 tot 1953: Aloïs Bruurs (Sectie 3)* Van 1953 tot 1960: Jos Van Aperen Van 1960 tot 1974: Aloïs Dockx Van 1974 tot 1978: Louis Van Bergen Van 1978 tot 2003: Adriaan Sprangers Van 2003 tot 2008: Stanny Laurijssen. Fons Weerts was jarenlang een zeer actief lid. Zijn vrouw Maria Janssens zorgde voor het opmaken van de uitslagen. * De indeling in drie secties heeft vermoedelijk te maken met het groot aantal leden en, als gevolg daarvan, de spreiding over een (te) groot gebied.

Een foto genomen in 1987 naar aanleiding van het behalen van de titel van “Sportvereniging van het jaar” met v.l.n.r. boven: Willem Haest, Leon Van Den Heuvel, Albert Blockx, Jef Verhoeven en Leon Engels. Onderaan: Stan Adriaensen, Jaan Sprangers, Jaan Van Den Bogaert en Juul Weerts.

18 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 18

22-1-2009 14:59:20

j


DUIVENSPORT duiven hebben en ze alle drie in de wedstrijd brengen, nu bestaat dat niet meer. Dhm: Er wordt gevlogen over verschillende afstanden? Fons: Je hebt ‘Snelheid’ of de korte afstanden. Dat is bijvoorbeeld Quiévrain op 130 km van Hoogstraten en Noyon op een kleine 240 km. ‘Halve fond’ is van 300 tot 500 km en ‘fond’ van 50 tot 700 km. Wij speelden vooral op snelheid. Vroeger speelde men ook op de lange afstanden tot en met de fond. Afhankelijk van de weersomstandigheden haalt een duif een snelheid van 60 tot 90 km per uur. Dhm: In de uitslagen is altijd sprake van de 1ste, de 2de of 3de getekende. Jaan: Het gaat hem om de drie duiven die je het eerst afgeeft. De liefhebber mag tien of meer duiven meegeven, hij bepaalt zelf de volgorde dat hij verwacht dat ze gaan binnenkomen. De1ste, de 2de en de 3de getekende zijn de drie duiven die hij vooraan verwacht. Een goede liefhebber kent zijn duiven en ziet ‘op kot’ welke de beste duiven zijn. En dat heb je in de verschillende categorieën. De jonge duiven, dat zijn duiven in hun geboortejaar, de ‘jaarse’ duiven en de oude duiven. Dhm: En daar wordt geld op ingezet. Fons: Nu veel minder dan vroeger. Het is een vrij ingewikkeld systeem waarbij 1/3 van de duiven die ingekorfd worden een prijs winnen. Bij het opmaken van de rangschikking moet men ook rekening houden met de afstand van de losplaats tot het duivenhok, die afstand wordt tot op de meter nauwkeurig bepaald.

Jaan: Nu wordt er niet meer voor grof geld gespeeld. Maar we hebben het ooit anders geweten. Ik heb het meegemaakt dat iemand al wat hij verdiende in de week op zijn duiven zette en er goed mee was….. of alles verloor. Dan moest men thuis een week lang op de kin kloppen. Het gebeurde dat een melker ’s maandags al zijn duiven een kopke kleiner maakte van pure miserie. Zo’n toestanden kennen we al een tijdje niet meer. Nu geeft men meer duiven mee en men gebuikt zijn verstand. Gelukkig maar. Fons: Meester Mertens, de vroegere directeur van de gemeenteschool, heeft me ooit zelf verteld dat hij zijn trouwkostuum verdiend had met zijn duiven. Dhm: Hoe worden die afstanden bepaald? Jaan: Nu is dat heel eenvoudig met de coördinaten van een GPS. Vroeger was het werk voor specialisten en dikwijls een bron van ergernis of ambras. De tijd wordt vastgelegd of geconstateerd met een constateur. Jef Haest weet nog dat de maatschappij maar enkele mechanische constateurs had. De melkers hadden dan een ‘loper’ die als de duif gevallen was met het rekje, dat rond de poot van de duif hangt, naar één van de klokken liep, die op centrale goed gekozen plaatsen stonden. Later werden er steeds meer constateurs gekocht. Op een bepaald moment werden de mechanische constateurs door kwartsklokken vervangen. Dat was een serieuze verbetering. De Blauwe duif kocht die zelf aan. We hebben er ooit 200 gekocht.

Als je weet dat zo’n klok toen 12.500 BEF kostte, dan is de rekening vlug gemaakt. Nu zijn ook die constateurs verouderd en wordt er elektronisch geconstateerd. De duif heeft een chip en de tijd wordt geregistreerd wanneer de duif ‘valt’ en contact maakt met een plaat bij de ingang van het hok. Dhm: En nu stopt De Blauwe Duif bij gebrek aan een lokaal? Fons: Nee, niet echt. We hadden een prachtig lokaal, zelf gerenoveerd en ingericht. Maar we hebben te weinig leden om nog goed te kunnen werken. Toen het café van Meyvis naast het stadhuis sloot, zijn we naar den Breughel (nu Tapperij Anders) op de hoek van de Vrijheid en de Tinnenpotstraat verhuisd. Daarna kregen we de kans om van een kot, achter het café, ons lokaal te maken. We hebben er met veel mensen hard aan gewerkt en er vooral van binnen een juweeltje van gemaakt. De Blauwe duif was een begrip in de streek, met meer dan 300 leden. De duivenliefhebbers kwamen van ver naar hier. Meer dan twintig jaar hebben we gratis ingekorfd, onze leden moesten niets betalen. De kosten werden gedragen door de maatschappij, met opbrengsten van den toog en van allerhande manifestaties. Allemaal vrijwilligerswerk. Een duivenmaatschappij moet een minimum aantal leden hebben wil men nog een competitie, die naam waardig, kunnen organiseren. Met 14 actieve melkers was dat niet meer mogelijk en dus stoppen we in schoonheid…. maar het blijft spijtig. (fh)

DE WERELD VAN

FEBRUARI 2009 - 19

DHM_februari_286.indd 19

22-1-2009 14:59:20


ZO WAS HET

Recreatie in Bootjesven

ZO IS HET

20 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 20

22-1-2009 14:59:21


GROOT-HOOGSTRATEN

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

Koninklijk bezoek GROOT – HOOGSTRATEN - Sociale zekerheid lijkt een ver-van-mijnbed-show? Een ingewikkeld, saai en moeilijk te begrijpen systeem. Misschien? Maar wat zouden we zonder zijn? Over die vraag braken de creatieve koppen van Figurentheater Vlinders & C° zich het hoofd en daaruit groeide een prachtige theatervoorstelling.

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

“Koning Edilbert de Laatste” Koning Edilbert is een heerser in een land zonder sociale zekerheid. Een vorst met een goede inborst, maar sinds de dood van de Liefde van zijn Leven gaat niets nog goed. De bedienden van het koninkrijk kunnen niets goeds meer doen, moeten steeds harder werken en worden ontslagen. Aan betaalde vakantie of ziekteverlof moeten ze niet denken. Maar op een dag is de maat vol.... Dhm: Waarom zou ik komen kijken naar Koning Edilbert de Laatste? Vlinders & C°: Voor de prachtige handgemaakte poppen natuurlijk! En het stuk zit boordevol humor. Het is echt geen ‘poppenkast’ meer zoals vroeger. We werken heel interactief met filmpjes, met foto’s en projecties. Veel mensen hebben nog een heel klassiek beeld van figurentheater à la Jan Klaassen of de Poesjenellenkelder. Maar dat klopt niet.” We werken met live muziek met kopersblazers en harp. We zijn de uitdaging aangegaan om een volwassenvoorstelling te maken. En ik ben trots dat we daarin geslaagd zijn.” En voor de mannen die nog twijfelen: ze moeten zeker komen kijken voor de sexy buikdanseres!”

Koning Edilbert de Laatste, op zondag 15 februari om 14.30 uur in zaal Pax te Hoogstraten. Kaarten te bekomen aan 3,00 `, inclusief een drankje na de voorstelling, bij Vic Cornelissen tel. 03 314 40 01 of e-mail vic.willy@ skynet.be. (fh)

Preselectie Groot Nederlands Dictee GROOT-HOOGSTRATEN - In onze aankondiging vorige maand is een zware fout geslopen. Niét op zaterdag 23 februari 2008 vindt de preselectie van het Groot Nederlands Dictee plaats in de lokalen van het Klein Seminarie maar wél op 14 februari 2009 en in de lokalen van Het Spijker. Naar jaarlijkse gewoonte geeft het Davidsfonds haar leden en ook andere belangstellenden de gelegenheid om ter plaatse aan de preselectie deel te nemen. De nationale finale heeft plaats op 21 maart 2009 in het Vlaams Parlement. Volwassenen kunnen deelnemen als specialist of als liefhebber. De benaming spreekt voor zich. Voor jongeren zijn er vier categorieën, aangepast aan de leeftijd. Zij heben reeds ingeschreven langs de school.

Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk. Wie héél snel is kan nog net inschrijven. Je moet namelijk vóór 31 januari 2009 6 euro overmaken op rekening nummer 431-0664161-69 t.n.v. Davidsfonds Leuven. Voor leden van het Davidsfonds of van Knackclub is het 5 euro (wel lidnummer vermelden!). Vergeet niet te vermelden: Hoogstraten (als preselectieplaats) en specialist of liefhebber (als wedstrijdcategorie). Je krijgt een deelnemerskaart toegestuurd, die je zeker mee moet nemen om te mogen deelnemen. De proef voor de volwassenen begint om 9 uur. De proclamatie mag je verwachten vanaf 11.45 uur. Voor meer informatie kan je terecht bij Joos Croes (03 314 49 24 of joos_croes@telenet.be) en op www.grootnederlandsdictee.be

FEBRUARI 2009 - 21

DHM_februari_286.indd 21

22-1-2009 14:59:38


HOOGSTRATEN

De Hoogstraatse cadeaubon! HOOGSTRATEN - Hoogstraten staat bij de eigen inwoners maar ook ver daarbuiten bekend als bruisend handelscentrum. De dienst voor toerisme kreeg dan ook vaak de vraag naar een algemene cadeaubon, die men in de meeste handelszaken van Hoogstraten kon verzilveren. Eindelijk is het zo ver: met gepaste trots stelt VVV Hoogstraten de Hoogstraatse cadeaubon voor. Deze cadeaubon, die in samenwerking met Unizo Hoogstraten, de Hoogstraatse Horeca en het stadsbestuur van Hoogstraten werd ontwikkeld, kunt u voortaan gebruiken in Hoogstraten en al haar deelgemeenten. Met deze universele cadeaubon kunt u in méér dan 100 zaken terecht. Zowel de horecazaken, de winkels als Bed & Breakfasts verblijfplaatsen doen mee met dit nieuwe initiatief. Er bestaan cadeaubons van 5, 10 en 20 euro. Ze zijn vanaf 2 februari uitsluitend te koop bij de

dienst voor toerisme. Uiteraard worden de geschenkbons geleverd in een leuke geschenken-

Viering 60-jaar KVG GROOT-HOOGSTRATEN - Op zondag 21 december vierde de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KGB) afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel haar 60- jarig bestaan. Een mijlpaal die niet zomaar voorbij mocht gaan. Nadat de noeste werkers van de vereniging zaal Pax netjes in orde gebracht hadden, maakten de genodigden hun opwachting: nationaal proost pater Jan Van Duffel, van de abdij te Tongerlo, Rudy en Tinne Aerts, afgevaardigden van de regionale KVG werking en Cor Jacobs en Raf Pauwels van de zuster-afdeling Meerle, Meer en Meersel-Dreef. Later zou ook E.H. Van Dijck het gezelschap vervoegen. Pater Jan Van Duffel ging voor in de eucharistieviering. Lector Ria Doms zorgde voor aangepaste teksten de dames uit het Piuskoor bewezen nog maar eens waarom ze alom bekend zijn. Na de misviering was er een eenvoudige receptie, waar voorzitter Frans Snijders de meer dan 100 aanwezigen welkom heette. Daarna vertelde Karel Boeckx, die 38 jaar lang voorzitter was, over

de werking van de vereniging in de jaren ‘70 en ’80 met onder andere de bonte avonden. KVG staat voor ontspanning, begeleiding en hulp. Zo is de Gelmelwandeling, uitgebouwd door Jaak Muësen, een vaste waarde in het jaarprogramma. Maar de vereniging is er ook om haar leden te helpen. Alle documenten zijn in het Nederlands, maar dikwijls in een taal waarbij men zich afvraagt; Wat bedoelt men nu? Regiovoorzitter Rudy Aerts, zelf van Hoogstraten afkomstig, verduidelijkte de regionale en provinciale werking. Na een kort gebed van E.H. Van Dijck, genoten de aanwezigen van een uitgebreid middagmaal. Na de middag was er volkstoneel en was Eddy Verheyen de gelukkige wanneer er waardebons verloot werden. De viering van 60-jaar KVG Hoogstraten, Minderhout en Wortel is goed verlopen, dankzij de medewerking van alle betrokkenen. Een dankwoord aan alle helpers en de leden is zeker gepast. (fs)

veloppe, samen met een lijst van de deelnemende handelszaken. (fh)

Wil jij met mij spelen? GROOT-HOOGSTRATEN – Ieder kind is uniek en is goed zoals hij is. Tegelijk heeft ieder kind zijn leerpunten. Wanneer hij moeite heeft met lezen, rekenen of turnen gaat hij naar de logopedist, de taakleerkracht of de kinesist. Kariatide helpt kinderen waarbij het leerpunt op het sociale vlak ligt. De thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder andere: hoe reageer je op positieve en negatieve situaties; Wat zijn gevoelens en hoe ga je er mee om; hoe kijk je naar jezelf; hoe maak je vrienden. Kariatide biedt kinderen een veilige bedding waarin ze kunnen oefenen en fouten maken. Ze ontwikkelen inzicht in hun eigen gedrag en krijgen tips over hoe ze in verschillende sociale situaties handelen. Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten met de kinderen. Daarnaast zijn er een aantal contactmomenten met de ouders en indien nodig met de school. Elke bijeenkomst heeft een vooraf bepaald thema en een terugkerende structuur, wat de kinderen een belangrijke houvast geeft. Voor het uitwerken van de verschillende thema’s gebruikt Kariatide onder andere drama, muziek en dans. Zo wordt op een kindvriendelijke speelse manier geoefend. De bijeenkomsten hebben plaats in het lokaal van Het Convent op zaterdagvoormiddag van 10.30 tot 12 uur, tussen zaterdag 31 januari en 20 juni. Info bij Kariatide, p.a. Idelette Folkersma, Begijnhof 7 te Hoogstraten. idelette@kariatide. be en www.kariatide.be. (ik/fh)

Het KVG bestuur. Enkelen waren verontschuldigd op deze foto. 22 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 22

22-1-2009 14:59:39


GROOT-HOOGSTRATEN

Gedicht van de Maand

voor dertien zij geeft nog namen aan de bomen zij krijgt ze nog in het vizier zij krijgt haar ruimtelijke dromen en is een beetje daar en hier de drempel naar, zegt men dan gauw en toekomst, jeugd, of ouderdom en jongen, man, meisje en vrouw men windt er weer die doekjes om R. Servaes

Solidariteitsquiz ACW

Een vondelingenschuif in het museum? HOOGSTRATEN - Voor de opening van de tentoonstelling met werk van Karel Huet en Lieve Boeykens stonden actievoerders van De Lepen Hoek met een petitie om elk museum in Vlaanderen uit te rusten met een vondelingenschuif. Ze willen daarmee de verkoop van baby’s en de grote gerechtelijke kosten, die daar het gevolg van zijn, tegengaan. Op die manier komt er volgens de De Lepen Hoek meer geld vrij voor cultuur. Ze wezen ook op de ligging van Hoogstraten en de belangstelling die onze Noorderburen tonen voor Vlaamse baby’s. Wordt (allicht niet) vervolgd.(fh)

GEZICHTEN in het Stedelijk museum HOOGSTRATEN - Op zaterdag 10 januari was het Stedelijk museum te klein voor het groot aantal genodigden bij de opening van de tentoonstelling GEzichten, met werk van Karel Huet en Lieve Boeykens. Na een welkomstwoord door schepen Ann Desmedt, gaf Michel De Laet een toelichting bij het werk van de twee kunstenaars, alle twee docenten aan het IKO, onze kunstacademie.

HOOGSTRATEN / WORTEL – Op zaterdag 16 mei, om 20 uur, organiseert het ACW Hoogstraten haar Solidariteitsquiz in de parochiezaal van Wortel. Onder het motto “Kom uit e kot en doe mee”, doen ze een oproep aan families en vrienden om een ploeg samen te stellen van 4 tot maximum 6 personen. Elke deelnemende ploeg kiest zijn eigen “goed doel”, waarvoor ze willen spelen. Het ACW doet de rest. Zij zorgen voor zes vragenreeksen, geen specialistenwerk maar een eenvoudige aangename quiz. Verder zorgen ze ook voor méér dan 1000 euro geldprijzen: 300 euro voor de winnende ploeg en 150 euro voor vijf ploegen die bij loting bepaald worden. Deelnemen kost 10 euro per ploeg en wordt betaald bij het begin van de avond. Inschrijven voor 9 mei bij Jef Vinckx, John Lijsenstraat 40 te 2321 Meer, tel 03 315 88 26. (fh)

KVG party HOOGSTRATEN/TURNHOUT - KVG Hoogstraten richt in samenwerking met KVG Turnhout een mega party in op vrijdag 30 januari voor jongeren vanaf 16 jaar met een handicap. De party heeft plaats in zaal Den Bond, Korte Begijnenstraat te Turnhout, van 20 tot 24 uur. De inkom bedraagt 2 euro. Om even tot rust te komen is er een stille, rustige kamer voorzien, terwijl de ouders terecht kunnen in het gezellige café. (fs)

Michel De Laet over het werk van Karel Huet: De selectie schilderijen voor “Gezichten” zijn niks meer of minder dan een lust voor het oog. Landschappen in allerlei beelden en formaten. Spaarzaam en weerbarstig. De randjes letterlijk en figuurlijk vaak weggeschuurd. Gaten van licht en lucht en water. Akkers, beemden, strand, zee, waarin elke menselijke activiteit is weggeschraapt tot louter kijken. Zoals de verf op sommige plaatsen is weggeschuurd tot de drager eronder weer zichtbaar wordt en dus deel is van wat (niet) geschilderd werd. Landschappen zoals we die denken te kennen van Karel Huet - bedrieglijk in al hun vertrouwdheid, want bij nader toezien grondig anders.

Michel De Laet over het werk van Lieve Boeykens: De combinatie van fossiele vormen uit de natuur met menselijke gezichten is onmiskenbaar het hoofdthema van het geselecteerde werk. Soms gebeurt dat op een heel herkenbare, voor zichzelf sprekende manier. Maar vaker is het gezicht teruggebracht tot fragmenten, vage indrukken of nog amper zichtbare sporen. De verruwing en verwering waarin gezichtsfragmenten opgaan, wordt zo een metafoor voor de sterfelijkheid die in de mens huist. De huid die ziendeweg inboet aan gaafheid, die veroudert en haar elasticiteit prijsgeeft, vergaat uiteindelijk grafisch in de lijntekening, vormen en kleuren van een tweede of derde plaat die er overheen wordt afgedrukt.

GEzichten nog tot ….. in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. Info: 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be (fh) FEBRUARI 2009 - 23

DHM_februari_286.indd 23

22-1-2009 14:59:40


HOOGSTRATEN

A

Florean Verschueren ‘Artist in residence’ HOOGSTRATEN/TURNHOUT - Na Jef Ne, Robin Verheyen, Marie Koop en Sam Vloemans is Florejan Verschueren (°1978) de vijfde ‘Artist in residence’ van de Warande. Na een klassieke opleiding aan de kunsthumaniora van Brussel, kiest Florean voor een bredere muzikale opleiding aan het Rotterdams Conservatorium en laveert ondertussen door een veelheid van muziekstijlen. Zijn muzikale veelzijdigheid brengt hem naar de klassieke wereld, met o.a. Mahler’s ‘Kindertotenlieder en Schumann’s ‘Dichterliebe’, naar oude muziek met Olla Vogala, naar kinderpop met Spring en tal van theaters. Hij componeert voor Theater Antigone, HET PALEIS, Het Gevolg, Het Raamtheater, Tutti Fratelli en LaĂŻka. Buiten het theater speelt hij in de groepen als JacoBond, Cookies&Cream en ElĂŠonor. “Voor mij valt dat alles onder ĂŠĂŠn noemer: muziekâ€?, zegt Florejan. Na zeven jaar Antwerpen woont Florejan terug in Hoogstraten. Hier voelt hij zich thuis, verbonden met de mensen en de taal. Vanuit Hoogstraten is hij constant onderweg voor, bijvoorbeeld, 270 optredens in 2008. Van cultuurcentra, cafÊ’s en recepties tot en met de begeleiding van huwelijken en begrafenissen.

M

P

Voor het programma van Florejan in de warande, kan je terecht op hun site: www.warande. be (fh)

U vraagt, wij spelen

The Marckriver New Orleans Jazzfriends Eenmaal per jaar, en dit op aanvraag van de leden van de club komen in de Hoogstraatse jazzclub, de “Marckriver New Orleans Friends “ bijeen voor een nostalgische avond vol bekende schlagers en evergreens in de New Orleans Jazzstijl.

Zij nemen u mee voor een avondje uit in de hete en zwoele straten van New Orleans. Ze doen de orkesten van Georges Lewis, Kid Ory, Willy Humphrey, Ray Burke en de Marching Bands voor u weer herleven.Hun muzikale waarde vraagt geen toelichting meer, noch hun entertainment op het podium.

Wanneer zij er vorig jaar in slaagden om er een romantisch gebeuren van te maken naar aanleiding van de opdracht: “probeer voor 50% van het te spelen repertoire nummers te kiezen waarin het woordje “LOVE� in de titel voorkomt� krijgen zij dit jaar een andere opdracht: �Speel alleen maar de grote klassiekers en laat het publiek de nummers kiezen�.

De heren verstaan elkaar op menselijk en muzikaal vlak uitstekend. Met een knipoog, een kleine knik of een stamp tegen het scheenbeen, begrijpen zij elkaar en kunnen zo op een magistrale manier inspelen op de expressie en verlangens van de medespelers. De bezetting ziet er als volgt uit: Joris De Cock (gastspeler - trompet), Eddy Sabbe (klarinet, sax), Vincent Van Elferen (trombone), Luk van Delm (banjo), Ed Schulte (bas), Ruud Tollenaar (piano) en Jos Van Zuijen (drums)

Dit ziet er eenvoudig uit, maar elk MRJFlid zal zijn eigen repertoire eens grondig moeten nazien en zorgen dat er geen hiaten in zitten tegen 9 februari. Maar het is een leuke opdracht.

Gastspeler is Joris De Cock op trompet

waarmee hij reeds meerdere keren te gast was in de MRJClub.

Joris Cock startte zijn loopbaan in de jaren ‘60 bij de Jeggpap New Orleans Jazzband. Later stapte hij over naar de Internationale “Maryland� uit Keulen, waar hij ongeveer 15 jaar speelde. Hij kwam terug om zijn “Night Owls� te stichten

Met het huisorkest bent u altijd verzekerd van een avondje vol sfeer en aangename muziek. Iedereen kent iedereen en het orkest bespeelt het publiek en terwijl het publiek met het orkest meespeelt.

The Marckriver New Orleans Jazzfriends op maandag 9 februari om 20 uur in zaal Sint Cecilia, Gelmelstraat (ingang naast nr. 6) te Hoogstraten. Info 03 314 67 08. Laat u verleiden, want “Valentijn “ is ook van de partij. (es/fh)

24 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 24

22-1-2009 14:59:41


GROOT-HOOGSTRATEN

Academie voor Muziek en Woord stelt voor

Eerste Woordweekeinde rond dag van DKO Groot-Hoogstraten - De Woordafdeling van de Academie voor Muziek en Woord houdt dit jaar voor het eerst een weekeinde met optredens en activiteiten in en rond het gebouw van de Academie in de Karel Boomstraat. Dit alles naar aanleiding van de dag van het DKO op zaterdag 14 februari. Het wordt een weekeinde vol activiteiten voor jong èn oud, voor en door de leerlingen en cursisten, maar vooral voor iedereen uit Hoogstraten. Wat staat er zoal op het programma? Van alles, van Toneel tot Poëzie, tot kinderworkshops en poppenkast optredens toe. Kortom, teveel om op te noemen, daarom hieronder een duidelijk overzicht van alle activiteiten per dag:

Vrijdag 13 februari 2009:

Zaterdag 14 februari 2009:

Lampionnentocht met straatanimatie

Poppenkast voor en door kinderen

Wat? Een sfeervolle avondwandeling voor klein en groot, met animatie en acts onderweg. Waar? Vertrek aan de Academie. Wanneer? Vanaf 18.30 is iedereen welkom in het Woordcafé in de hal. Om 19.00 uur vertrek eerste wandeling (bij grote opkomst wordt er opgesplitst in twee of drie groepen).

Wat? Poppenkast voor en door kinderen met vingerpoppen, en optredens van reus, vuist en vinger. Waar? In de Woordklas Wanneer? Poppenkast om 13.30 en om 14.00 uur.

Workshop Woordles en werken met vingerpoppen Wat? Open les kleintjes: voor kinderen uit 2de, 3de & 4de leerjaar Open les groten: voor kinderen uit 5de en 6de leerjaar Waar? In de Woordlokalen Wanneer? Van 14.30 tot 15.30, aansluitend op de poppenkastvoorstelling. Iedereen is welkom!

Café Parlant Wat? Poëzie, gedichten en verhaaltjes aan tafel voorgedragen, acts en monoloogjes tussendoor en verrassingsmuziek Waar? Bovenverdieping Academie Wanneer? Tussen 19.00 en 20.00 uur bent u welkom in ons Café Parlant. Vanaf 20.00 uur druppelsgewijze optredens.

Zondag 15 februari 2009: Den Zoeten Hap met Klank en Drank Wat? Optredens voor en door Volwassenen, met toneelfragmenten en korte improvisaties en presentaties. Aansluitend mag u gezellig met ons natafelen bij een kopje koffie of thee en zoete versnaperingen. Wanneer? Om 12.30 uur. Waar? In en rond de Woordlokalen.

Het hele weekeinde staan onze deuren wijd open voor iedereen die zin heeft om van naderbij kennis te maken met de Woordafdeling of de Academie. Na elk optreden is er de gelegenheid om uitleg te krijgen of gewoon gezellig na te babbelen in ons Woordcafé.

Onder meer deze leerlingen van het tweede jaar Drama kan u aan het werk zien tijdens de lampionnentocht van vrijdagavond.

Meer weten? Surf naar www.amwdenoorderkempen.be, of neem rechtstreeks contact op met de Academie: 014-69.95.39 of mail naar madn@scarlet.be. (ms) FEBRUARI 2009 - 25

DHM_februari_286.indd 25

22-1-2009 14:59:41


GROOT-HOOGSTRATEN

Chinezen maken kennis met toerismebeleid

GROOT-HOOGSTRATEN - Op vrijdag 9 januari brachten 23 Chinezen, leidinggevende ambtenaren uit de toeristische sector uit de Chinese provincie Jilin, een bezoek aan Hoogstraten en Baarle-Hertog. Het bezoek aan de regio Hoogstraten kadert in een opleidingsprogramma dat loopt van 6 tot 15 januari en omvat verder nog werkbezoeken aan Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. De provincie Jilin telt 27 miljoen inwoners en strekt zich uit 187.000 km². In de provincie ligt de Changbaishan (Lange Witte Berg), met aan de top een groot meer, de Tianchi (letterlijk ‘Hemelvijver’). De hoofdstad Changchun telt ca 2,2 miljoen inwoners en fungeerde in 2007 als gaststad voor de Aziatische winterspelen. Ze kwamen kennismaken met het regionale toerismebeleid in het algemeen, en het werken in een marktgerichte omgeving in het bijzonder. Wat hen bezig houdt zijn vragen als ‘hoe kan je een toeristische bestemming vermarkten’, ‘hoe maak

je van een toeristische bestemming een sterk merk’ en ‘hoe wend je dit aan om een bestemming toeristisch tot ontwikkeling te brengen’. “Dat de Chinezen voor die ervaring in de Antwerpse Kempen terechtkomen, is niet toevallig. Twintig jaar geleden lanceerde Toerisme Provincie Antwerpen zijn eerste ‘strategisch plan toerisme en recreatie’ voor de Kempen. Dat regionaal toerismeplan vormde toen een primeur voor Vlaanderen”, stelt Inga Verhaert, gedeputeerde voor Toerisme. Het plan zorgde voor een aanzienlijke ontwikkeling van de sector en van het aantal arbeidskrachten dat er werkzaam is. Na een toelichting door schepen Tinne Rombouts en Dirk Yzewyn, directeur Toerisme Provincie Antwerpen, in het stadhuis, bezochten de Chinezen de St.-Katharinakerk, het begijnhof en de vakantieboerderij De Bouwhoeve in Wortel. Kort na de middag vertrok het gezelschap richting Baarle-Hertog. (fh)

De Hoogstraatse Schaakclub daagt uit!!!

GROOT-HOOGSTRATEN - De Clubkampioen van De Hoogstraatse Schaakclub, wiens identiteit bij het ter perse gaan nog niet gekend is, daagt alle schaakliefhebbers van Cahier de Brouillon en daarbuiten uit voor een simultaanpartij op 27 februari, om 20.30 uur en maakt zich sterk 80% van die partijen ook te winnen. Durvers melden zich aan om 20.00 u in de Cahier. Natje en droogje is voorzien voor de deelnemers. What the **** is een simultaanschaakpartij hoor ik u zeggen. Welaan: Bij het simultaanspel speelt één (meestal sterke) speler tegen meer dan één speler tegelijk, wat kan variëren van twintig tot meer borden.. De simultaanspeler speelt met wit en opent dus het spel in elke partij. De borden worden in een kring opgesteld. De simultaanspeler wandelt langs de borden en doet aan ieder bord een zet. De tegenstanders krijgen per zet precies zo veel bedenktijd als de simultaanspeler nodig heeft om de kring rond te lopen. Als de simultaanspeler bij een bord aankomt, moet de tegenstander direct zijn zet uitvoeren, waarna de simultaanspeler een tegenzet doet en doorloopt naar het volgende bord. De simultaanspeler kan zijn zet nog herroepen aan de vorige tafel als hij de volgende zet aan de volgende tafel nog niet heeft uitgevoerd. Inlichtingen: dirkmyriam@hotmail.com en www. cahier.be (dm/fh)

Het Rode Kruis GROOT-HOOGSTRATEN - Ook dit jaar heeft het Rode Kruis- Hoogstraten zijn cursussen afgesloten met een receptie. Dertig cursisten hebben de basiscursus Eerste Hulp en de vervolgcursus Helper gevolgd. Voor deze mensen één dikke proficiat ! Het zijn deze mensen die jou of iemand anders misschien uit nood helpen. Voor inlichtingen : vorming@hoogstraten.rodekruis.be (fs)

De cursisten Rode Kruis 26 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 26

22-1-2009 14:59:42


HOOGSTRATEN

In januari Op 4 januari gingen 12 leden van Neos naar Apassionata in de Lotto-arena te Antwerpen. Ze konden er genieten van het meest succesrijke paardengala van Europa. Hun gloednieuwe show ‘Grand Voyage’ bracht de toeschouwers naar de meest afgelegen en geheimzinnige plaatsen ter wereld op zoek naar het mysterie dat mens en paard verbindt. Op zondag 11 januari organiseerde de vereniging haar nieuwjaarsreceptie voorafgegaan door een eucharistieviering ter herdenking van haar overleden leden, in het bijzonder Jef Van Delm overleden op 13 februari 2008. Maar liefst 80 leden genoten nadien van de heerlijke hapjes en drankjes, klaargemaakt en geserveerd door de bestuursleden, met bijzondere dank aan May Pans die alles in goede banen kon leiden.

En er was nog meer. Op 15 januari nodigde Neos haar leden uit in Hof ter Smisse. Daar haalde Jef Schellekens, Hoogstratenaar en Neos herinneringen op over ‘de Tram in Hoogstraten’. Langs zijn grootvader en vader is hij van in zijn jeugd vertrouwd met al wet te maken heeft met ‘den tram’. Niet alleen Jef, maar ook veel van de aanwezigen hebben nog levendige herinneringen aan de tram hier in Hoogstraten en zijn deeldorpen.

In februari Ook in februari doen de ondernemende senioren hun naam alle eer aan. Dat blijkt uit hun programma: Woensdag 4 en 18 februari PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer bellen naar Stan Floren 03 314 57 13. Donderdag 19 februari BEDRIJFSBEZOEK aan Umicore te Geel en aan de abdij van Tongerlo. Maandag 16 februari WINTERWANDELING in het Mastbos Breda, vertrek aan het lokaal om 13.30 uur voor 2,5 km of 6 km. Locatie: taverne “Dennenlucht” Dinsdag 3, 10, 17 en 24 februari KAARTEN/BILJARTEN/RUMMY CUP van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal St. Jorisgilde, Brouwerijstraat 2 te Hoogstraten Woensdag 4, 11, 18 en 25 februari ZWEMMEN van 10 tot 10.45 in De Wildert te Zundert. Woensdag 04-11 en 18 februari AQUA JOGGEN van 11 tot 12 uur in De Wildert te Zundert Donderdagen 05-12-19 en 26 februari NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelre

FEBRUARI 2009 - 27

DHM_februari_286.indd 27

22-1-2009 14:59:43


GROOT-HOOGSTRATEN

Bib Biep! nieuws uit de BIB

Als liefde niet bestond Aperitiefconcert van Koraal GROOT-HOOGSTRATEN - Februari is de maand van de liefde. Om dat in de kijker te zetten, heeft de vzw Koraal speciaal voor de bibliotheek van Hoogstraten een programma samengesteld op basis van de gedichten van Marion Bloem. Vier muzikanten brengen een grote brok muzikale emotie die aansluit bij of uitdrukking geeft aan hun persoonlijke liefde-levenservaringen en aan wat de dichteres schreef. Naast eigen composities spelen en zingen ze ook werken van Eric Satie, Gilberto Bebel, Amalia Rodrigues, Toon Hermans... met een knipoog naar de liefde en de wereld. Deze muzische voorstelling wordt gecombineerd met een multimediapresentatie. Zondag 15 februari 2009 om 11.00 uur Inschrijven verplicht - 3 euro inkom

KVG pannenkoeken GROOT-HOOGSTRATEN - KVG, het Katholiek Verbond Gehandicapten, afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel richt een pannenkoekendag in op zondag 22 februari. Plaats van afspraak is de zaal Pax in Hoogstraten. Familie, vrienden en sympathisanten van de vereniging zijn welkom van 13 tot 18.00 uur. U kan de KVG werking steunen door uw aanwezigheid en ter plaatse inlichtingen bekomen over de werking van de vereniging. (fs)

Acties tegen fietsdiefstallen GROOT - HOOGSTRATEN – Het opvallend groot aantal fietsdiefstallen was een van de meest opvallende vaststelling in het Veiligheidsrapport van de politiezone Noorderkempen. Vorig jaar verdwenen er 117 fietsen in Hoogstraten en nog eens 85 in Rijkevorsel en Merksplas. ”In februari starten we daarom een grote fietsdiefstallenactie. Het bestrijden van fietsdiefstallen wordt in 2009 een topprioriteit voor onze agenten’, zegt korpschef Marc Snels. Het actieplan omvat twee belangrijke pijlers. Op de eerste plaats wil men voorkomen dat er fietsen gestolen worden. En, als dat toch gebeurt, wil de politie de teruggevonden tweewielers zo vlug mogelijk terug bezorgen aan de eigenaars. De voorbije maanden bracht men de risicoplaatsen in kaart en die wil men nu extra in de gaten houden. Om het terugbezorgen van gevonden voorwerpen te verbeteren wordt vanaf half januari ook gebruik gemaakt van het internet. De politie neemt van elke teruggevonden fiets een foto en plaatst die op hun website. Daarvoor wordt ook het graveren van de fietsen en de samenwerking met naburige politiekorpsen verder verfijnd. (fh)

Wetstraatjournalist voor één dag HOOGSTRATEN - Op maandag 12 januari werden de zesde jaars van het Instituut Spijker te Hoogstraten ondergedompeld in de wereld van de wetstraatjournalistiek. Aan de hand van artikels uit Duitse, Franse en Nederlandstalige pers verdiepten ze zich een dag lang in de politieke crisis die ons land nu al maanden in de greep houdt. Aan het einde van de dag resulteerde hun research in een speciale ‘crisiseditie’ van een krant met het doel de verschillende facetten van de huidige politieke toestand op een overzichtelijke manier te belichten en uit te leggen aan de inwoners van onze buurlanden; niet enkel in het Nederlands dus, maar ook in het Duits, Frans en het Engels. De groep leerlingen die de mooiste resultaten uit de persen deed rollen mag op bezoek bij de Persgroep waar ze live het ontstaan van De Morgen of De Tijd kunnen volgen. (fh)

28 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 28

22-1-2009 14:59:44

H


Na de tentoonstelling….

Ook u kan ons helpen HOOGSTRATEN - Tijdens de afgelopen maand oktober liep op initiatief van de Heilig-Bloedstichting, de Kerkfabriek en het Davidsfonds, in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten de tentoonstelling ‘Tussen Wijding en Vernieling’. Dit naar aanleiding van vijftig jaar wederopbouw van kerk en toren. Het is bekend dat deze tentoonstelling meer dan het verhoopte succes heeft gekend, zodat we er hier niet meer hoeven op terug te komen. Een beleefd publiek

Een boek… als het even kan

Maar, bij de voorbereiding zijn ondergetekenden, zij het niet letterlijk, omvergevallen van de omvang van het materiaal dat in een achttal archieven nog op ontginning ligt te wachten. We hebben dan ook voor de tentoonstelling een veel te grove selectie moeten maken. Zodat we met het getoonde, zuiver wetenschappelijk gesproken, eigenlijk niet onder de mensen hadden mogen komen. Gelukkig maar dat een geïnteresseerd publiek altijd beleefd blijft. Dat velen onder hen kennis hebben van de menselijke beperktheid en ons dus met het nodige mededogen hebben bejegend. Negatieve kritiek is er immers weinig of niet geweest.

Om het niet langer te maken, wij gaan er dus een boek (sic) schrijven. Of toch tenminste iets dat er voor kan doorgaan. Hoever we ermee gaan geraken, we weten het niet. We zijn immers niet meer van de jongsten. Onze grijze stof wordt alsmaar witter. Onze harde schijf is overvol en zit vol krassen. Onze draad wordt elke dag weer korter en korter. Ons lot rust in de hand des Heren. Die naar wij verhopen zolang we met Zijn Huis bezig zijn, ons nog een tijdje doende zal laten. Om het verhaal van de wederopbouw geschreven te krijgen. Of tenminste gedeeltelijk. We zien wel. Hoe het er allemaal gaat uitzien. Weten we ook eigenlijk nog niet zo goed. Een leesbaar verhaal moet het worden. In ieder geval. Geen droge opsomming van chronologisch gerangschikte feiten. Wel een brok mensengeschiedenis. Met alle kanten eraan. De grote maar ook de kleine. Geplaatst in hun tijdskader. Gehuld in het heersende sfeerbeeld van toen. Te beginnen bij de oorlogssituatie in het najaar van 1944. Om te eindigen met de moeilijkheden die zich heden ten dage voordoen met o.a. de beginnende aftakeling van de witte hardsteen. De gehele tijdsspanne daar tussenin moet door de molen.

En er is meer. Gaandeweg het onderzoek zijn wij tot het inzicht gekomen dat de bewuste wederopbouw van de betrokkenen een inzet heeft gevergd die het normale menselijke vermogen ruimschoots heeft overstegen. Neem dat van ons voor ene keer maar eens gerust voor de waarheid aan. Toegegeven dat wij misschien wat te enthousiast over de feiten denken. In de ban zoals we zijn geraakt door deze toch wel zeer merkwaardige geschiedenis.

Er is veel meer Hoe dan ook, enerzijds is er dat rustende archiefmateriaal. Anderzijds zijn er die wederopbouwers die naar ons gevoelen - spreek als wij dwalen - eigenlijk toch nooit die erkenning hebben gekregen die zij krachtens hun doelstelling, hun bekwaamheid en onverdroten inzet hebben verdiend. En dan heb je van die blauwe maandagen waarop een mens zich gekke dingen in de kalende grijze kop gaat halen. Waarom al die losse stukken en stukjes niet eens bijeen gebracht? Waarom de puzzel niet eens samengebracht, en den volke getoond? Vóór het te laat is. Wij zijn immers van de laatste generatie die de wederopbouw nog de visu heeft meegemaakt. Zij het als pubers. Maar zij het enigszins nog met een beetje gevoel voor de realiteit van toen. Al was het maar dat we in de inhuldigingsstoet hebben meegelopen in 1958. Misschien als bloempot of struikgewas, maar daar is niks oneervols aan. Denken wij zo.

U kan ons helpen En daarvoor hebben we mensen nodig. Getuigen. Mensen die het hebben meegemaakt. Mensen waarvan er helaas niet veel meer overschieten. Snelheid is daarom geboden. Dus gij overlevers, gij die de niet meer overlevers nog gekend hebt. Doe ons uw verhaal, uw verhalen. Zelf beleefd, van horen zeggen, het kan ons niet schelen. We halen er wel uit wat we nog niet hebben. Vooral de gebeurtenissen juist vóór en na de dynamitering. Ook alles wat te maken heeft met het ruimen en de zo broodnodige recuperatie van het puin. Helaas zijn hierover voor zover we nu weten, te weinig geschreven documenten en fotomateriaal voorhanden. Wie was wie? Wie was wat? Wie deed wat? Wie heeft wat gezien? Wie weet nog wat? Om u een voorbeeld te geven. Tijdens de borrel die door de organisatie van voornoemde tentoonstelling werd aangeboden aan de medewerkers, vertelde Jos Schrijvers ons dat hij destijds als

scout het verkeer langsheen het puin had staan regelen. Jef Adams wist dan weer van zijn moeder dat de boeren van Achtel van slag waren geraakt toen de Hoogstraatse torenklokken de middagschaft tijdens de landarbeid niet meer aankondigden. Het zijn zukke dingen die de wat droge stof verteerbaar moeten maken voor de gemiddelde maag. Snapt ‘m? Alvast bedankt:

Nand Doms, Esdoornstraat 5 te 2330 Merksplas. Tel/fax: 014 63 35 31, GSM 0479 51 97 84, mailadres nand.doms@ telenet.be Johan Ooms, Tichelarijstraat 5 te 2300 Turnhout. Tel: 014 70 56 92, GSM 0472 63 09 09, mailadres: Johan.ooms1@ telenet.be (nd/fh) FEBRUARI 2009 - 29

DHM_februari_286.indd 29

22-1-2009 14:59:45


HOOGSTRATEN

Kerkwachters evalueren het toeristische seizoen

j -

l

K.W.B. Hoogstraten kijkt vooruit

HOOGSTRATEN – Zoals u beslist weet is de St.-Katharinakerk tijdens het toeristisch seizoen geopend dank zij de inzet van een grote groep vrijwilligers. De kerkwachters houden van mei tot oktober een schrift bij waarin ze het aantal bezoekers noteerden. Buiten de kerkdiensten en de concerten, noteerden ze iets meer dan 7.000 bezoekers en een 75-tal groepen waaronder verschillende groepen leerlingen. Op de evaluatievergadering op het einde van het seizoen werd beslist om volgend jaar ook op zondagnamiddag de kerk open te houden. Op

maandag zal de kerk echt gesloten zijn. Er werd ook beslist om de kerk in de kerstperiode ’s namiddag te openen. Dit jaar genoten 378, vooral buitendorpse, bezoekers van de kerk met de mooie kerststal naar een ontwerp van E.H. Jos Tegenbos en de kerstmuziek die erbij paste. Het volgende werkjaar begint met een startvergadering voor de kerkwachters op woensdag 25 maart 2009. We kijken nog uit naar een interessante activiteit om te combineren met de afspraken (vooraf) en de koffie (nadien). Voor informatie over de kerkwacht: drieshorsten@skynet.be of jefversmissen2320@hotmail.com (fh)

HOHO en Unizo maken er werk van

HOOGSTRATEN – Over de tentoonstelling Hobby & Creatief leest u elders in dit blad meer. In deze bijdrage bekijken we de werking 2009. Het KOKEN VOOR MANNEN op de winteravonden is, net zoals de gezamenlijke AANKOOP POTGROND, iets voor KWB-leden. Samen gaan BOUWLINGEN kan zondag 22 februari in de Meerheide (Breebos). De ballen rollen van 14 tot 16 uur. Sportief, plezant, gemakkelijk en niet duur. Een is ook een kinderbaan voorzien. Nu de scholieren een RIJBEWIJS op school kunnen behalen, gaat KWB toch mee met de vrije begeleiding. Er is zeker nog behoefte om in zes lessen aan zelfzekerheid te winnen. De lessen gaan door op de vrijdagavonden 13, 20, 27 maart en 3, 10, en17 april. U moet wel vroeg opstaan voor het DAUWTRAPPEN op zondag 1 maart, omdat we vertrekken om 6 uur vertrek aan de Pax. Goed schoeisel, een zaklamp en goed humeur is een aanrader. Na de wandeling is er spek met eieren à volonté. Vergeet ook het ONTBIJT aan HUIS op zondag 22 maart niet. Tijdig verwittigen is noodzakelijk. Om al de overtollige kilo’s weg te werken en (eindelijk) te beginnen met de beloftes die we deden is er vanaf vrijdag 3 april tot en met 5 juni JOGGEN voor beginners en andere. Dat doen we op de piste van het Klein Seminarie. Als u KWB lid bent en het koud hebt kan u eenmaal per jaar samen STOOKOLIE aankopen. Iedereen die voor 15 februari inschrijft kan mee naar CANTERBERIE in Spanje voor een prachtige, gezellige en betaalbare weekreis met de autobus. Acht dagen in volpension onder de leiding van een gids. Na de winter is het tijd om te fietsen. Op donderdagavond om 19, vertrek aan de Pax. Voor alle inlichtingen neemt u contact met, Smouts Jos , Gelmelstraat ,38, tel 03/3143137 (liefst na 17.00 u) of jos.smouts@telenet.be (fh)

HOOGSTRATEN – Unizo en Horeca Hoogstraten zetten zich in om het hun klanten zo aangenaam mogelijk te maken tijdens de kerstopendeurdagen. De kooplustigen konden zich verwarmen bij de dranktentjes, waar verschillende groepen zoals het zangkoor Vialta optraden.

30 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 30

22-1-2009 14:59:46


HOOGSTRATEN

Driekoningen en het kerstverhaal

HOOGSTRATEN - Verkleden en zich inleven in een verhaal vinden de kleuters altijd plezant. Driekoningen is daarvoor een heel geschikt moment. De kinderen van juf Greet en juf Machteld bakten zelf een cake waarin ze 3 “noten” verstopten. Bij het verdelen kregen 3 gelukkigen een stukje taart met een ‘noot’. Zij mochten - verkleed als de driekoningen - voorop lopen terwijl heel de klas het liedje van driekoningen ging zingen in de andere klassen. De oudste kleuters brachten een gesmaakte voorstelling van het kerstverhaal. De juf vertelde het verhaal terwijl de kinderen het verhaal uitbeelden. De andere kinderen van de school mochten van de voorstelling komen genieten. www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Verteltheater De Belleman HOOGSTRATEN - Minister Vandenbroucke besliste dat scholen nog slechts een beperkt bedrag mogen vragen voor zwemmen, toneelvoorstellingen, schooluitstappen, enz... Tegelijkertijd besliste hij dat gemeenten - als dat past in hun lokaal flankerend onderwijsbeleid - alle scholen op hun grondgebied gelijk mogen ondersteunen. Daarom nodigde het stadsbestuur het verteltheater “De Belleman” uit om - in alle lagere scholen - een hele dag verhalen van Marc De Bel te komen vertellen en spelen. De scholen moesten alleen zorgen voor SABAM en voor een broodje tijdens de middag. Op die manier is het toneelbezoek niet de dupe van de maatregel. In scholen waar de kinderen toch naar bv. de Warande konden, was dit een flink geapprecieerde surplus. Op de foto, de kinderen van de gemeenteschool in actie.

FEBRUARI 2009 - 31

DHM_februari_286.indd 31

22-1-2009 14:59:47


HOOGSTRATEN

Vrije basisschool Spijker steunt school in Togo Vertaling van de brief van OTETE Hallo beste kinderen van het Spijker,

HOOGSTRATEN - Sinds enkele jaren is de Vrije basisschool Spijker Plan-ouder. De school adopteerde symbolisch een kind uit Togo, Otete. Door de maandelijkse, geldelijke bijdrage aan Otete, via Plan- International, zorgt de school niet alleen voor Otete, maar steunt ze in feite de ganse gemeenschap aldaar. Ieder jaar opnieuw staat in het Spijker de missiemaand oktober in het teken van Togo en Otete. De kinderen sparen dan heel graag voor dit goede doel. Er ontstond zelfs briefwisseling met Otete en op regelmatige momenten krijgen de leerlingen iets te horen van hun adoptiekind. Aangezien de Spijkerkinderen Otete een bijzonder warm hart toedragen, mochten we reeds

elk jaren heel tevreden zijn met een gulle opbrengst. Daarom besloten we nog iets extra te doen voor ons project in Togo. Na overleg met Plan trok een schooltje in het Togolese Gborodé hun speciale aandacht. Dit schooltje in Togo is in volle opbouw en expansie en kan dus een extra bijdrage best gebruiken. Als school weten we hoe belangrijk goed onderwijs is en willen we de school in Togo een duwtje in de rug geven door een extra schenking van 1000 euro. Ook de kinderen in Togo hebben recht op onderwijs en goede schoolse huisvesting. En wat is er mooier dan een school die een andere school helpt? (fh)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

Ik ben heel blij dat ik jullie brieven mag ontvangen. Ook de brief van klas 3b heb ik goed aangekregen. Ik vond het leuk om post te ontvangen over jullie school, de leerkrachten en over wat jullie allemaal leren op school. Dank u wel voor al die brieven. Ook mijn ouders sturen jullie bijzonder hartelijke groeten. Mijn school is sinds kort veranderd in een katholieke lagere school. Eerst was het een staatsschool, maar nu is de school geëvolueerd naar een school die ook godsdienst heel belangrijk vindt. Mijn school heeft nu ook een nieuwe naam: de katholieke lagere school van Pakoute. Er zijn zes klassen en één directeur. De andere leerkrachten zijn nog altijd onze eigen broers, die ons graag willen helpen. Alles gaat hier goed. We krijgen lessen wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, … Afgelopen jaar slaagden 80 % van de kinderen voor het examen om de lagere school te mogen verlaten. Dat examen heeft een speciale naam: CEPD. Op dit moment is het aan het regenen hier. Onze ouders zijn aan het werk op de boerderijen. Ik wil nogmaals alle vrienden danken die geschreven hebben en wens hen een heel goede gezondheid. Volgende keer zal ik opnieuw schrijven om nog meer over mijn school te vertellen.

Dank, Otete Adjaka

From Catharina With Love HOOGSTRATEN - Na een zeer gesmaakt dubbelconcert met kamerkoor Vialta in september van vorig jaar, nodigt de Hoogstraatse fanfare Ste-Catharina u op 14 februari uit op haar jaarconcert “From Catharina With Love”. Vanwege de speciale datum zal het concert uiteraard doorgaan in een sfeervol romantisch kader. Niet alleen de fanfare zelf, maar ook het jeugdorkest Jocatho zal u een repertoire brengen. En om er zeker van te zijn dat u in de juiste sfeer belandt, mag u zich verwachten aan een special act van formaat. Het concert gaat door in de Rabboenizaal van het Spijker en begint om 19.30 uur. Kaarten voor dit evenement kan u vooraf aanschaffen bij de leden van de fanfare Ste-Catharina, via onderstaande website en bij de dienst Toerisme Hoogstraten voor ` 5. Aan de kassa kosten de kaarten ` 6, kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen. Niet twijfelen dus; afspraak op zaterdag 14 februari om 19.30 uur in de Raboenizaal. Info: www.catharinahoogstraten.be (sb/fh)

32 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 32

22-1-2009 14:59:48


HOOGSTRATEN

Kleuters van het Spijker zingen Driekoningen …

COMME CHEZ KSJ HOOGSTRATEN - Een grote, zoniet de grootste Hoogstraatse jeugdvereniging, met meer dan 350 leden verdient best enige aandacht. Ook voor hen kost koken geld maar ook omgekeerd brengt koken ook enig geld op om de werking te bekostigen. Na het geweldige succes van vorig jaar organiseren zij ook dit jaar een eetfestijn: In “Comme Chez KSJ” zal u kunnen genieten van culinaire hoogstandjes zoals: gebraden kop, vol eau vent, stoofvlees en koude schotel en voor de kleintjes: frietjes met curryworst. Dit alles aan zeer democratische prijzen en alles ten voordele van de werking van deze jeugdbeweging. Comme Chz KSJ op zondag 1 maart 2009 in zaal Pax. Inschrijven kan tot en met zondag 22 februari 2009. Het inschrijvingsstrookje vindt u terug op onze website: www.ksjhoogstraten.be. Allen daarheen zouden wij zo zeggen. (pdn)

HOOGSTRATEN - Op dinsdag 6 januari was het feest van de Driekoningen. Alle kleuters van het Spijker mochten als koning verkleed naar school komen. Dat was natuurlijk een geweldige belevenis, zeker toen de kleuters in alle klassen van de lagere school gingen zingen. En natuurlijk gingen ze ook bij de directeur aankloppen. Aan iedereen nog de beste wensen voor 2009 van Melchior, Balthazar en Kaspar.

Inschrijvingen We vermelden ook dat de school u en uw kleuter uitnodigt om een namiddag te komen spelen, indien uw kind na de krokusvakantie naar school mag. Dat kan op dinsdag 17 februari om 13.30 uur. Alle kleuters en hun mama’s en papa’s zijn van harte welkom. (fh)

Vetten en Kollidraten HOOGSTRATEN – Markant organiseert op woensdag 18 februari de toneelvoorstelling “Vetten en Kollidraten” van het toneelgezelschap Paljas. Vetten en kollidraten is een zeer grappige toneelvoorstelling over vermageren, diëten en al wat daar bij komt kijken …. Annemarie Picard schreef dit stuk uit eigen ervaring en het is dan ook een zeer herkenbaar relaas geworden voor al wie ooit al eens met een kilootje teveel te maken heeft gehad (en hebben we dat niet allemaal al eens meegemaakt …) Een innemende, dynamische en zeer humoristische Annemarie zal u een zeer ontspannende avond bezorgen! Vetten en Kollidraten op woensdag 18 februari om 20 uur in zaal Sint Cecilia in de Gelmelstraat. Info ingridmaes@hotmail.com of www.markantvzw.be/hoogstraten (fh)

Dertigste Hobbytentoonstelling HOOGSTRATEN - In het weekend van 7 en 8 februari organiseren de KWB en de KAV hun 30ste “Tentoonstelling Hobby & Creatief”. Voor een inschrijving als deelnemer is het inmiddels te laat, maar u moet beslist een kijkje gaan nemen in zaal Pax op zaterdag 7 februari van 14.30 uur tot 19 uur of op zondag 8 februari van 10 tot 19 uur. Zoals de 29 vorige jaren tonen de leden van KWB en KAV de resultaten van hun vrijetijdsbesteding. Een aanrader. (fh).

FEBRUARI 2009 - 33

DHM_februari_286.indd 33

22-1-2009 14:59:49


HOOGSTRATEN

Claudia maakt viergeslacht rond HOOGSTRATEN – Met de geboorte van Claudia Joosen begroeten we een nieuw viergeslacht. Op de foto herkent u de 86-jarige overgrootmoeder Mi Adriaensen, de fiere moemoe Magrit Vermonden, de trotse mama Bianca Martens en de jongste telg Claudia Joosen, geboren op 4 oktober 2008.

Bloedgeven HOOGSTRATEN - Op woensdag 18 februari organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling. Dit zal doorgaan in het lokaal gelegen aan het Slommerhof 18 van 17.30 uur tot 21.00 uur.

Stan Noeyens speelt soloslim

j HOOGSTRATEN – Wekelijks komen de OKRA senioren samen in zaal Pax om te kaarten. Woensdag 27 november 2008 stonden de sterren goed voor Stan Noeyens. Hij speelde een soloslim met tien klaveren en drie ruiten. Frans Adriaensen was de gever van de superkaarten. De andere medespelers waren René Smouts en Jos Aerts. Er werd een stevig glas op gedronken. (fh)

Leerkrachten op de planken HOOGSTRATEN - Op zaterdag 14/03 om 20.00u. brengen enkele leerkrachten van het Klein Seminarie het toneelstuk “Huit Femmes” voor u in de feestzaal van de school. Reserveren is verplicht op het nummer 03/340.40.40 tijdens de schooluren, doorlopend van 8.15u. tot 16.00u. Een ticket kost ` 8 (pauzedrankje inbegrepen) en de opbrengst gaat volledig naar de gehandicaptendag, een groots feest dat jaarlijks op het Klein Seminarie wordt georganiseerd voor de gehandicapten uit de omstreken. Wat mag U verwachten van “Huit Femmes” ? Acht vrouwen komen samen in een groot herenhuis op het platteland om de verjaardag van Mammy te vieren. Veel kans tot feesten krijgen ze echter niet, want de volgende ochtend wordt de heer des huizes dood teruggevonden. Al snel wordt duidelijk dat een van de acht aanwezige vrouwen hem van het leven beroofd heeft. Eerst verdenken de dames elkaar in stilte, maar het duurt niet lang voor er luidop beschuldigingen geuit worden. Naarmate de spanning stijgt, komen er steeds meer geheimen boven water en blijkt dat elk van de vrouwen een motief had om Marcel naar een andere wereld te helpen…

34 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 34

22-1-2009 14:59:50


r

HOOGSTRATEN

Twee Anna’s MEER/HOOGSTRATEN – Op de omslag van het weekblad Zondagsvriend van 5 juli 1951 stonden twee jonge vrouwen met aardbeien in een verpakking van de Hoogstraatse veiling. Deze foto werd ook opgenomen in het boek ’75 jaar Veiling Hoogstraten’ (blz. 36) en wij publiceerden dezelfde foto ook nog in dit maandblad, nr. 285, pag. 17. We vroegen aan onze lezers: Weet er iemand wie deze twee vrouwen zijn? Maandagmiddag 29 december lag De Hoogstraatse Maand in de winkels en dinsdagmorgen 30 december in de brievenbus bij onze abonnees. Woensdag, oudjaar, hadden we al meer dan tien reacties ontvangen van onze lezers. We wisten nu dat vooraan rechts Anna Goetschalckx (°1933) stond en achteraan links Anna Vinckx (°1931). Beide vrouwen waren van Meer: ‘Anna Vinckx is al enkele jaren overleden, maar Anna Goetschalckx woont nu in Hoogstraten’. Juist voor het einde van 2008 gingen wij op bezoek bij Anna Goetschalckx in Hoogstraten. Zij woont, samen met haar dochter Monique Hermans, aan de Sint-Lenaartseweg. Zij kon ook bevestigen dat zij die twee Anna’s waren. De foto is getrokken op de akker van de familie Vinckx op Werkhoven in Meer. ‘Wij waren buren en hielpen elkaar als het nodig was. Zo ben ik die dag aardbeien gaan plukken bij Vinckx’, vertelt Anna Goetschalckx. Maar het is allemaal zo lang geleden. Ze woont hier nu al meer dan veertig jaar. Wij waren blij met de vriendelijke ontvangst van moeder en dochter en danken graag alle lezers die ons op het goede spoor brachten. (js/lvr)

Anna Goetschalckx, meer dan een halve eeuw later.

Zij winnen een boek Wij verlootten drie prachtige boeken ’75 jaar Veiling Hoogstraten’ onder de talloze deelnemers. Flor De Saeger (Hoogstraten), Hans Eelen (Rijkevorsel) en Frans Laurijssen (Meer) zijn de gelukkige winnaars. Wie ook graag een exemplaar wil, kan het kopen bij Standaard boekhandel in Hoogstraten. De prijs bedraagt 29,95 euro. Let op, de oplage is gelimiteerd.

FEBRUARI 2009 - 35

DHM_februari_286.indd 35

22-1-2009 14:59:51


Kersthappening een succes

Houders rijbewijs B

HOOGSTRATEN - De eerste editie van de door Gesto Events georganiseerde ‘Kersthappening’ in de veiling was een groot succes. “We kregen vierduizend bezoekers over de vloer� zegt organisator Gert Snoeys, “voor een eerste editie zijn we daar heel tevreden over�. Voor de jongeren waren er verschillende attracties en de volwassenen vonden hun gading op de grote kerstbraderij.

Jong en oud genoten van het optreden van Brahim.

Het medisch onderzoek voor houders van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E is niet langer vereist voor: - het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid; - het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliĂŤnteel; - vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, klinieken, rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen. Let op: het medisch onderzoek blijft wèl vereist voor het vervoer van personen met ambulances. Dit betekent dat je voortaan tijdens de werkuren of het woon-werkverkeer collega’s en cliĂŤnteel mag vervoeren in een bedrijfswagen zonder dat je hiervoor nog een speciďŹ ek medisch onderzoek moet ondergaan.

De Mouterij viert en dankt Op 26 december, tweede kerstdag vierden de bewoners van de Mouterij hun kerstfeestje. Omwille van de brand niet met vuurkorven op het pleintje maar in de gezellige refter van de Hoogstraatse gemeentelijke basisschool. Heel wat vrijwiiligers zorgden voor een ďŹ jne broodmaaltijd inclusief kerstgebak. Tabrassco zorgde voor de muzikale noot. Drie jaar eerder gaven zij op de kerstmarkt hun eerste concert en dat waren zij zowel als wij nog niet vergeten. De bewoners houden eraan om alle vrijwilligers en sponsors hartelijk te danken. Bijzondere woorden van dank voor de vele steunbetuigingen en de hulp na de brand. Het is ďŹ jn om te weten dat er nog mensen en organisaties zijn met een hart voor een ander. (ck/fh)

GFT bak Bij lage temperaturen kan men uw GFT bak niet of onvoldoende leeg maken. Om het ledigen gemakkelijker te maken kan u: onderaan in de bak krantenpapier leggen; uw vochtig afval in krantenpapier wikkelen; het afval niet te sterk aandrukken; uw container op een min of meer beschutte plaats zetten; uw container pas ‘s morgen buiten zetten in plaats van de avond voordien.

% & ' !' '

#$!

! " !

36 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 36

22-1-2009 14:59:51

J


MINDERHOUT

Nieuwjaarszangers

Teerfeest gilde MINDERHOUT - De Sint-Jorisgilde van Minderhout begint haar teerdagen op zaterdagavond voor Verloren Maandag. Vanuit het gildenlokaal wordt opgestapt naar de parochiekerk voor het bijwonen van de avondmis. Op maandag zijn de gildenbroeders tijdig paraat in het lokaal. Dit jaar was Marcel Floren halfweg in zijn termijn als hoofdman. Een plezierige plicht voor de gildenbroeders is hem dan thuis met een bezoek te vereren. Nadien vind er in het lokaal het groot teerfeest plaats. Dinsdagmiddag zijn allen terug paraat in het lokaal. Nu worden zij verwacht bij Paul en Carine Adams. Paul werd immers verkozen als nieuwe deken van de gilde. Zoals steeds werden de gildenbroeders hartelijk ontvangen. Na een gezellige namiddag trok ieder terug naar het lokaal om daar nog een worstenbrood te eten. De woensdag werd naar verluidt een welverdiende rustdag. (fs)

MINDERHOUT - Ook dit jaar werd de traditie in ere gehouden. Een groot aantal kinderen kwamen hun muzikale wensen aanbieden op oudjaar. Door de inzet van veel vrijwilligers konden de kinderen ook dit jaar veilig oversteken. We konden ons echter niet van de indruk ontdoen dat er dit jaar minder kinderen kwamen zingen dan vorig jaar. Zij die de koude trotseerden zongen toch een mooie spaarcent bij elkaar. (fs)

Vakantie MINDERHOUT - Jan Braspenning gaat samen met de kindjes uit Minderhout op vakantie. Jan gaat echter voorgoed. Reeds jaar en dag trotseert Jan regen en wind om de kinderen veilig over de weg te helpen. Het verkeer werd in de loop der jaren steeds drukker. En helaas hebben de mensen toch zo weinig geduld. Voor al deze uren die Jan aan de veiligheid van de kinderen besteedde ontving hij felicitaties en geschenken. Achter op de huifkar werd Jan samen met Juffrouw Anita naar de school gereden. (fs)

De nieuwe deken Paul Adams

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Jan geniet reeds

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

FEBRUARI 2009 - 37

DHM_februari_286.indd 37

22-1-2009 14:59:52


MINDERHOUT

De kinderen zullen juf Anita missen DIAMANT IN MINDERHOUT

Naan Noyens en Frans Michielsen

MINDERHOUT - Vrijdag 19 december was het feest in de lagere school te Minderhout. Het was de laatste werkdag van juffrouw Anita en die mocht niet ongemerkt voorbij gaan. Juffrouw Anita wist niet wat er gebeurde toen ze ’s morgens uit de raam van haar woning keek en een huifkar zag die haar kwam ophalen. Voordat zij aan “haar� school was vergastte de fanfare haar op een serenade. En toen al de kinderen haar al joelend, juichend en roepend feliciteerden kreeg zij even een krop in de keel. Anita is echter niet vlug uit haar lood geslagen en ze kon ook niet anders dan deze heerlijke momenten ondergaan. De kinderen van Minderhout zullen Anita missen en dat is wederzijds. Ook zij zal de kinderen missen. (fs)

Enkele dagen voor de eindejaarsfeesten, nl. op zondag 28 december 2008, luidden de feestklokken op de Minderhoutse toren voor het diamanten paar Naan (Adriana) en Frans. Pastoors Soontjens en Van Hoof zorgden voor een luisterrijke viering en daarna was het feesten geblazen.

Juf Anita met enkele kinderen Frans werd geboren op 18 september 1922 aan de Hoge Rooy te Meerle en Naan zag het levenslicht eventjes over de meet, nl. in Chaam. Na hun huwelijk op 28 december 1948 vestigden zij zich in “De Cromvoreâ€? in Hal, waar de boerenstiel beoefend en hard gewerkt werd de volgende jaren. In 1966 werd het tijd om naar een nieuwbouw te trekken, de plaats waar ze nu nog gehuisvest zijn. Echt tijd voor hobbies hebben Naan en Frans niet gehad, maar bij het aanbreken van de pensioenleeftijd ontbolsterde bij hen wel de liefde voor de ďŹ ets. Nu nog altijd, als het weer een beetje welwillend is, wordt het stalen ros van stal gehaald. Jaren geleden werd Naan het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval met als gevolg breuken over gans het lichaam. De revalidatie duurde maanden , maar ze voelt nog steeds de gevolgen . “Maar ik ben blij dat ik het er levend afgebracht heb!â€? Frans sukkelt ook een beetje met de gezondheid en kijkt al reikhalzend uit naar de komende lente. Samen kregen ze zes kinderen, waarvan er twee overleden zijn. Nu genieten ze van elf kleinkinderen, veertien kleinkinderen en nog twee kleine mensjes in wording. Frans en Naan, wij wensen je nog vele gelukkige jaren toe daar op Hal! (rel)

AfďŹ chezuilen Vanaf 2009 worden de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke afďŹ chezuilen gehalveerd. Tot drie zuilen komt het bedrag op 2,50euro en vanaf vier zuilen moet 5euro worden betaald. Voor verenigingen buiten Hoogstraten worden deze tarieven verdubbeld.

38 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 38

22-1-2009 14:59:54


MINDERHOUT

15de Lichtmisconcert Minarte

Viergeslacht

Dubbelconcert Tuur Segers en Fleur Claesen Vorig jaar stond Eva de Roovere op de affiche van het Kunstkring Minarte. Toen waren de toegangskaarten in een paar weken uitverkocht. Dat ook nu de belangstelling weer erg groot is hoeft niet te verbazen. Voor het 15de Lichtmisconcert staan er twee jonge en veelbelovende artiesten in de klassieke muziekwereld op het podium en bovendien komen zij beiden uit de regio Hoogstraten – Turnhout. Fleur Claesen kende vorig jaar haar grote doorbraak met de ‘Sensitive Tour’ waarmee ze niet alleen optrad in de Warande, maar ook in de grootste culturele centra van Vlaanderen, zoals Gent en Antwerpen. Haar eerste CD werd mede gelanceerd door niemand minder dan Fred Brouwers (Klara) en dat betekent natuurlijk heel wat in muziekland. In zeer korte tijd werd zij ook internationaal bekend. Zij concerteerde in Parijs en ze speelt heel vaak in grote culturele centra in Nederland. In haar ‘Sensitive Tour’ brengt de jonge Turnhoutse concertpianiste melodieuze klassieke muziek, bij voorkeur in een modern kleedje, en dat sprak de organisatoren van Kunstkring Minarte bijzonder aan. In het mooie kader van de St.-Clemenskerk komt de muziek van o.a. Chopin en Liszt ongetwijfeld bijzonder goed tot zijn recht. Ook het voorprogramma is er één om naar uit te kijken. Echte insiders kennen sinds een paar jaar Tuur Segers uit Weelde, maar zijn optreden in Minderhout is toch wel een primeur voor het zgn. ‘grote publiek’ in de Noorderkempen. Vooral ook jonge muziekliefhebbers kijken er naar uit. De grote doorbraak van Tuur Segers dateert uit 2007, toen hij geselecteerd werd voor ‘My First Night’, de jongerenversie van de ‘Night of the Proms’ in Antwerpen. Nog in datzelfde jaar behaalde hij de 1ste prijs in het ‘Dexia Classics Concours’ en dit jaar won hij in Duitsland het wereldberoemde ‘Andres Segovia Concours’ met deelnemers uit acht landen. Eind januari, net voor het concert in Minderhout, is hij nog uitgenodigd om deel te nemen aan een grote wedstrijd voor ‘young talented performers’ in Vijo (Spanje). Het ziet er naar uit dat deze gitaarvirtuoos op de drempel staat van een grote internationale carrière. Minarte biedt de muziekliefhebbers van de Kempen nu al de gelegenheid om hem live aan het werk te zien. St.-Clemenskerk Minderhout Vrijdag 8 februari 2009 om 20.15 uur Kaarten (`12) bij de Dienst voor Toerisme in Hoogstraten of op het nummer 03 314 48 99 (gk/fh)

MINDERHOUT – Naan Noyens van Minderhout maakt een viergeslacht vol, samen met May Michielsen van Meerle en Leen Martens en Lotte Van Opstal van Wortel. (fs)

Kinderdisco MINDERHOUT Op zondag 18 januari in de loop van de namiddag stond de parochiezaal in vuur en vlam. Niet letterlijk natuurlijk maar wel door het jonge volk. Ook ditmaal werd ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan de kinderdisco. Zoals gebruikelijk gaf de d.j. dikwijls het goede voorbeeld zodat ook enkele van de aanwezige ouders een dansje konden doen. Toch genoten vooral de papa’s van een heerlijke frisse pint. (fs)

De ‘stoeltjesdans’ blijft een klassieker

FEBRUARI 2009 - 39

DHM_februari_286.indd 39

22-1-2009 14:59:55


MEERSEL-DREEF

Terugblik kerstvieringen in Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF – Met kerstmis leeft de kerk in Meersel-Dreef. Een middernachtsmis met sfeervolle kerstklanken, opgeluisterd door het Mariazangkoor van Meersel-Dreef. Een kinderviering op kerstdag met het kinderkoor, versterkt door KLJ-leden en met achteraf een drink aan de kerkdeur, opgeluisterd door het jongerenorkest van de fanfare. Het waren drukke tijden voor de paters Kapucijnen.

Op tweede kerstdag luistert de fanfare Voor Eer en Deugd traditioneel de hoogmis op met kerstmelodieĂŤn.

Na het kerstconcert van de fanfare waren al de besturen van de parochiale verenigingen uitgenodigd op een kerstreceptie, aangeboden door de parochie. Met een dankend woord van pater Luk, Jos Huybrechts en onze burgervader. Een ideaal moment om bij een glaasje en een hapje elkaar het beste te wensen.

Ook de leden van de Katholieke Vereniging Gehandicapten van Meerle en Meersel-Dreef, vierden samen kerstfeest met een feestmaal in de zaal van de Paters. Gevolgd door nog een gezellige ontspanningsnamiddag.

M

40 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 40

22-1-2009 14:59:56


MEERSEL-DREEF

Kerstboom-verbranding MEERSEL-DREEF – Op vrijdag 9 januari werd door fietsclub de Dreefse Trappers de zoveelste editie van de kerstboomverbranding met kinderplaybackshow georganiseerd. Eerst was er de fakkeltocht van het klooster over de Dreef en de Markweg, om via het fietspad langs de Mark bij de oude Markweg te komen, met voorop de slagwerksectie van de fanfare Voor Eer en Deugd. De andere muzikanten moesten deze keer verstek laten gaan. Spelen bij -10 graden Celcius is echt niet mogelijk. De fakkels veranderden de verzamelde kerstbomen in een lekker knetterend kampvuur in een feeëriek winters landschap. De tent in de oude Markweg liep weer helemaal vol met kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten. Tien groepjes of solisten streden om ter best, om tot primus te worden uitgeroepen. En de winnaars waren na een spannende strijd, als volgt: op de eerste plaats Jetje Roelen, Germaine Steenoven en Emma Van Alphen (zie foto), op de tweede plaats Kelly Sprenkels en op de derde plaats Ward Jacobs, Rover van de Ven en Jeroen

de Hoon. Na de prijsuitreiking was er nog een gezellig feest met een discotheek, misschien wel tot de vroege uurtjes, maar zolang ben ik niet ge-

bleven. Het was een voortreffelijke organisatie en een heel groot feest voor de kinderen. Volgend jaar zijn we weer van de partij! (Jef Jacobs)

flessen jenever, 20liter glühwein, 25liter chocomelk en 4 bakken bier, daarbij nog het nodige

snoep en wafels (die ter plaatse gebakken werden), het kan tellen! (Therese Coppens)

IJsvermaak op Meersel MEERSEL-DREEF – Christ en Dianne Smeekens, baten al ettelijke jaren een tuinbouwbedrijf uit op Meersel. Toen het begon te vriezen eind december kwam Christ op het schitterend idee om z’n aarbeienveld blank te zetten, om er zo een ijspiste van te maken! Tot groot jolijt van de kinderen van het gebuurte Meersel lukte dat wonderwel en dat het een succes was is wel gebleken! Vlug vlug werden er strooibriefjes in de brievenbussen gedropt, met de mededeling dat iedereen welkom was. De respons was geweldig, een honderdtal mensen, jong en oud, kwamen er op af. En niemand kwam met lege handen er werd duchtig nieuwjaar gewenst en gevierd, er was dan ook voor ieder wat wils. Gezellig rond de vuurkorven, is er heel wat “afgekeuveld” en werden de vriendschapsbanden weer wat aangehaald. Een klein optelsommetje leerde ons wat er zoal gedronken en gegeten werd: 20

Met de buren werd er een kleine receptie georganiseerd met een dankwoordje voor Christ en Dianne. FEBRUARI 2009 - 41

DHM_februari_286.indd 41

22-1-2009 15:00:17


MEER

DIAMANT IN MEER 60 jaar huwelijk Karel Aerts en Anna Janssen MEER - Tien jaar geleden werd de gouden bruiloft van Karel en Anne uitbundig gevierd in Meer. Karel werkte als melkschepper van 1949 tot 1963 in dienst van de veebonden. Op die manier werd toen de vetwaarde van de melk en dus ook de waarde ervan bepaald. Anna nam de zorg op zich van de zeven kinderen. Daarnaast werd ook een tuinbouwbedrijf uitgebouwd. Op de leeftijd van 63 jaar werd het pensioen aangevraagd. Intussen waren ook de kinderen uit de huis en konden Anna en Karel het dansen niet laten. Bij Bevers in Meer waren zij steevast op de dansvloer te vinden. Tussendoor eens op reis gaan, liefst met de kinderen, moest ook kunnen. Nu ze 60 jaar gehuwd zijn werden de activiteiten noodgedwongen wat teruggeschroefd. Ter gelegenheid van hun 60-jaar huwelijk werd de zaterdagavondmis hun dankmis. Op zondag namen we eerst thuis een foto waarna men naar de feestzaal trok om daar de huwelijksverjaardagdag te herdenken. Op zondagavond zaten beiden in hun huis aan de Terbeeksestraat terug in hun eigen vertrouwde zetel. Al die drukte was vermoeiend maar beiden zijn toch gelukkig dat ze hun 60-jarig huwelijk op deze manier hebben kunnen vieren. (fs)

j

De familie Aerts, een familiefoto hoort erbij.

Avondzotten

Tweedehandsbeurs MEER – De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) op zondag 15 maart van 12.30 uur tot 14.30 uur in de lagere school De Meerpaal (Terbeeksestraat 6). Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Je wilt kopen! Je kunt hier terecht voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. De gekochte zaken worden afgerekend aan een centrale kas. Je wilt laten verkopen! Dan moet je vooraf inschrijven vanaf 8 februari (tijdens de voormiddag in de parochiezaal), nadien bij Linda Brokken, Beeksestraat 12, tel. 03 315 42 87, tot uitputting van de inschrijvingslijsten. Hier krijg je alle informatie en het reglement.

MEER – Geen karnaval in Meer. Als je avondzotten wilt zien moet je op eindejaar komen. Dan gaan ze van deur tot deur. Zodra het donker is. (ma)

Inschrijven kost 2,50 euro voor leden (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen tussen 9.30 uur en 10.30 uur en (eventueel) terug ophalen tussen 16 uur en 16.30 uur. De Gezinsbond verzorgt de verkoop.

42 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 42

22-1-2009 15:00:21


MEER

Vanuit de dorpsraad MEER – Met zo’n 70 bezoekers aan de dorpsraad en een volle agenda werd op 3 januari dorpsraad gehouden. Het was zowel een informatieve avond als een avond waar mensen heel wat vragen konden stellen aan het voltallige schepencollege.

Het informatieve gedeelte Na een uitleg over de schoolbereikbaarheidskaart, ethisch beleggen en het woon- en zorgcentrum, beter gekend als het nieuwe rusthuis.

Het driehoeksoverleg

kelen en tegelijkertijd een zwembad realiseren in Hoogstraten? Voorlopig wordt de Mosten nog gewoon uitgebaat. 2008 was zelfs een iets beter jaar dan voordien. Schaatsen mag in de Mosten als het ijs 12 centimeter dik is, en dat was dit jaar nog net niet het geval. Het feit dat de nationale wedstrijd veldrijden naar de blauwbossen

is verhuisd is de keuze van de organisatoren. De Stad zit hier voor niets tussen.

Andere vragen En dan vuurden de dorpsbewoners nog een hele reeks vragen op het schepencollege af. Deze hadden vooral met verkeer te maken. De busverbindingen naar het nieuwe treinstation etc. Ook de plannen in verband met een nieuw zwembad en dorpsplein werden gepolst. Om half elf keerden schepencollege en aanwezigen naar huis. De dorpsraad kan terugblikken op een geslaagde vergadering. (ma)

Ilse Verachtert presenteert een stand van zaken van het driehoeksoverleg. De visietekst wordt hier nog eens herhaald. Er moet een dorpsplein komen en een gemeenschapszaal. Verder zullen alle geklasseerde gebouwen moeten gerestaureerd worden. Om zo een project rendabel te maken zal men er vrede mee moeten nemen dat er ook nieuwbouw zal komen. Het driehoeksoverleg bestudeert momenteel nog 3 ingediende projecten. Tegen juni verwacht men wellicht ‘witte rook’. Het worden dus spannende tijden. Ruimte voor de Chiro: Twee Chiro-leidsters Stefanie Tilburgs en Carolien Roelen mogen de intenties van de Chiro presenteren. Er zal een nieuwbouwproject komen op het terrein bij het oude voetbalveld. Een jaar geleden nog zat de Chiro in de grootste onduidelijkheid wat hun lokaal betreft. Nu is er perspectief. Stefanie doet een oproep om de handen in elkaar te slaan om dit project mee te helpen realiseren. Nu maar hopen dat de trein naar een mooi Chiro-lokaal nu definitief vertrokken is.

De prioriteitenlijst Verkeersproblemen: Doorgaand (vracht-)verkeer moet zoveel mogelijk vermeden worden. Dit is echter een probleem wat op hoger niveau moet opgelost worden. Bijvoorbeeld door het verkeer vanuit het zuiden in Hoogstraten zoveel mogelijk richting E19 te sturen. Maar ook in eigen dorp kan het beter. Zo is het sluipverkeer naar de transportzone via Gaarshof een probleem voor de buurt aldaar. Maar ook het schoolverkeer met kruispunt bij het hoekske, het kruispunt bij het Lac en de oversteek van de Meerseweg vergen de aandacht. Ruimte voor wonen: Daar er in Meer weinig nieuwbouw mogelijk is, vraagt men zich af wat de mogelijkheden zijn op het terrein van de voormalige brouwerij. Kan deze zone omgevormd worden tot woonzone ? Een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) moet hier duidelijkheid brengen. Kloosterbos en omgeving: Nu Chiro voor een andere locatie kiest dient de toegankelijkheid voor verenigingen en dorpsactiviteiten nog gerealiseerd te worden. Het driehoeksoverleg bestudeert hier de beste oplossing. Toekomst van de Mosten garanderen: Hoe kan men de troeven van de Mosten verder ontwik-

Ilse Verachtert weet met haar uiteenzetting over de driehoekswerking en de stand van het kloosterproject de zaal te boeien. (ma)

Een moeilijk te nemen hindernis voor schoolgaande fietsers. In de schoolbereikbaarheidskaart staat deze bocht dan ook als gevaarlijk geklasseerd. (ma) FEBRUARI 2009 - 43

DHM_februari_286.indd 43

22-1-2009 15:00:22


MEER

Antiek- en Vlooienmarkt bij ‘De Eendracht’ MEER - Ook dit voorjaar organiseert Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze doorgaan in de Parochiezaal aan de Donckstraat en wel op zaterdag 25 en zondag 26 april 2009. Voor het ophalen van allerhande materialen kan U nu reeds contact opnemen met

één van volgende personen : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76; Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03/315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53. Zij komen graag bij u langs om één en ander op te halen. De Fanfare is U alleszins

erg dankbaar voor iedere bijdrage. Op muzikaal vlak zal de Fanfare de volgende weken ook niet stil zitten. Ondermeer op zaterdag 7 februari verzorgen de muzikanten een concert tijdens de muziekfeesten van de bevriende maatschappij ‘De Harmonicavrienden’ in Arendonk. (ma)

sjotplein. Maar ouderen noemen het het ‘ruiterpleintje’ omdat hier vroeger de ponyruiters hun hindernissenparcours hadden. Nog vroeger stond hier de oude molen van ‘Van Pelt’. Maar dat weten nog slechts de gepensioneerden. (Misschien dat de architect een knipoog kan maken naar de molen die hier vroeger stond). Er gaat dus een rooie draad van ‘speelplein’ door dit terrein. Nog voor het ruiterplein werd, speelde de jeugd er voetbal. Met zelfgemaakte goaltjes. Diverse andere evenementen werden er gehouden. Bijvoorbeeld koningsschieten van Sint Joris. Maar ook een kermisttent wordt er geplaatst. Een multifunctioneel terrein dus. Nu, ‘ontdekt’ is door de Chiro, zal het zeker speelterrein blijven. En kan er gedroomd worden van de

bouw die er gaat komen. “Voor de oudere leden is het ongetwijfeld spijtig dat we het klooster verlaten”, zegt Jelle Willebrords. “We hebben er prachtige tijden beleefd, maar we moeten vooruit kijken. Als de nieuwe bestemming van het klooster moeilijk verenigbaar is met jeugdlokalen, is het voor alle partijen beter om nu een moeilijke beslissing te nemen, die op langere termijn de beste zal zijn”. De Chiro heeft een bouwcomité opgericht met leden van de leidersploegen, met oud-leiders, ouders en volwassen begeleiders van de meisjesgiro. Zij hebben de opdracht om plannen te maken, de haalbaarheid te onderzoeken en het geheel te realiseren. Voorlopig kunnen we blijven we waar we zijn, want het zal tijd kosten”. (ma/fh)

De Chiro gaat bouwen MEER – De eigenaars van de kloostersite zijn, zoals u weet, op zoek naar een zinvolle herbestemming van het klooster en de omgeving ervan. Op dit moment komen er nog drie voorstellen in aanmerking. Drie projecten die, naast de restauratie van de historisch waardevolle gebouwen, een behoorlijk aantal nieuwbouwwoningen voorzien. Om die reden gaf de deskundige en hoofdzakelijk externe jury, die de voorstellen moet beoordelen, het advies om op zoek te gaan naar een andere bestemming voor de chiro. Na overleg met alle betrokkenen werd de knoop doorgehakt. De Chirojongens en -meisjes gaan bouwen op de vroegere voetbalvelden van FC Meer langs de Meerseweg. De mensen noemen het de parking bij ‘t oude

Z z

z

Meer dan 250 Chirojongens en –meisjes verkennen de plaats waar binnen enkele jaren hun lokaal zal staan. (foto Mia Uydens)

44 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 44

22-1-2009 15:00:23


MEER

Viergeslacht

Nieuwjaarszingen

MEER – Al gaat het nieuwjaarszingen achteruit, toch is het voor de kinderen nog een hoogdag. Ze gaan van deur tot deur en worden daar goed ontvangen. De Chirojongens deden hun extra best. Zij deelden wafels uit in de Mussenakker. En de kinderen genoten zienderogen. (ma)

Vla van Bella

MEER – Met deze activiteit weet KFC Meer haar kas jaarlijks een stukje te spijzen. De nietsvermoedende koe is de ster van het voetbalveld. Binnen in de cantine volgen supporters het verloop van een merkwaardige wetstrijd die door Bella beslist wordt. Soms duurt die beslissing erg lang. Maar dit jaar, naar het schijnt, scheet ze vroeger dan gewoonlijk. (ma)

MEER - Op 13 december 2008 beviel Leslie Bogaerts van Janne (54 cm en 4,090 kg). Het viergeslacht was hiermee volledig. De overgrootmoeder is Martha Bleyers en de al even fiere grootmoeder is Maria Pacquée. De foto werd genomen in zaal Paardekop te Meer waar de familie samen was na de doopplechtigheid die heeft plaatsgevonden op zondag 4 januari 2009. Na de maaltijd waren familieleden en vrienden welkom op de geboorteborrel. (fs)

Vervlogen tijden, of toch niet? Eind december-begin januari vroor het dat het kraakte. Het was lekker warm in de kamer dankzij de leuvense stoof. Leuvense stoof ??? Ik neem u mee naar een lang vervlogen tijd. Toen beleefden we als kind veel plezier in de wintertijd. Dan kon er immers met sneeuw en op het ijs gespeeld worden. Op sneeuw en ijs glijden, of zoals wij zegden: slibberen: was heel plezant. Dat kon je alleen doen; een looping nemen, rechtstaande of gehurkt, was je met meer dan kon je “koerske” doen, gewoon om ter snelste glijden. Was je niet snel genoeg dan moest je wel opzij. Soms haalden we kunsttoeren uit: op één voet slibberen en dan afwisselend op de linkse en de rechtse voet, of als je wat snelheid had je omkeren. Het liep ook wel eens fout. Je viel wel eens en altijd had dat wel iemand gezien. We speelden ook met de andere kinderen van ons gebuurte. Heel plezant was het op de Marck. Daar

kon je met veel achter elkaar, gehurkt, een treintje vormen. De laatste, de treinwachter, duwde dan het hele stel “in de gang”. Naast het slibberen was ook de slede al gekend. Groot jolijt voor de kinderen die mee mochten. Soms haalde de touwtrekker wel eens een grap uit. Niemand zat daar ook maar iets mee in. Als je de koeterjaren voorbij was, ergens half de twintig, mocht je met de grote mensen gaan schaatsen. En had je geluk dan zag je wel eens dat meisje dat iets verder woonde dan jijzelf en waar je op straat niets tegen durfde te zeggen. Je kon enkel hopen dat ze zou vallen op het ijs dan kon jij ze gaan helpen. Om de aandacht te trekken van het vrouwvolk kon je ook toeren uithalen; achterwaarts schaatsen deed het altijd. Op één been was altijd succes. Menig liefde is op het ijs van de Marck ontloken.

De jongere gasten gooiden liefst met sneeuwballen. Naar elkaar en soms naar de loslopende honden en katten. Er werden ook sneeuwmannen gerold. Soms van thuis uit naar de school om dan een grote sneeuwman op de speelplaats te zetten. Sneeuwmannen voor ons huis kregen steevast een pijp in de mond en een bezemsteel in de hand. Werd het dan warmer dan was het gedaan met de winterpret. Het is jaren geleden dat de Marck dichtgevroren was. En slibberen doen de kinderen niet meer. Zelfs een lief zoeken gebeurt nu anders en je moet niet wachten tot half de twintig voordat je tegen de meisjes spreekt; gelukkig maar. Of het nu zoveel beter is weet ik niet. Je moet met je tijd meegaan maar van mijn jeugd heb ik toch genoten maar die tijd is wel voorbij gevlogen. (fs)

FEBRUARI 2009 - 45

DHM_februari_286.indd 45

22-1-2009 15:00:24


WORTEL

Nog eens een ouderwetse winter … WORTEL - Wie heeft zijn slee en schaatsen niet bovengehaald dit jaar? En die hevige kou getrotseerd waar onze grootvaders over vertellen? Nu hebben wij het ook eens meegemaakt: het was mooi maar ook verdomd koud. Zeker op dat eerste weekend van januari toen Bootjesven “the place to be” was voor heel Wortel en half Hoogstraten. Er werd met slee, schaats en hockey gespeeld maar de kleumende toeschouwers waren nog met veel meer. En waar hadden ze het over? Dat het met die opwarming van de aarde nog wel zou meevallen.

B Z

De auto’s stonden tot bijna op het ijs.

Hot dogs en glüwein, tegen honger en koude voeten

46 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 46

22-1-2009 15:00:29


WORTEL

Wie temt vlooien in Wortel? Al voor het 26ste jaar speelt de toneelvereniging “Willen is Kunnen” een komedie in de parochiezaal. Op een van koudste avonden van de eeuw gingen wij eens kijken naar de repetitie. Het bleek dat de groep al van half oktober bezig was met oefenen, in de refter van de school welteverstaan en niet in de parochiezaal omdat Wortel niet beschikt over een vast podium. Om het stuk te kiezen lazen regisseur Paul Vinckx en nog iemand van de groep een 20-tal stukken en kozen uiteindelijk “De Vlooientemmer” . Het gaat over een gezin waar de heer des huizes de merkwaardige hobby beoefent van vlooientem-

mer maar niemand van de familie is daarvan op de hoogte. Tot er enkele mensen in dit huishouden komen inwonen waardoor het hele gedoe aan het licht dreigt te komen… Met dit bizarre gegeven zal de lach niet uit de lucht zijn en gaan de Wortelaren enkele plezante avonden tegemoet. En wel op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari om 20u en ook vrijdag 6 en zaterdag 7 februari om 20u; op woensdag 4 februari is er een speciale vertoning, een zgn. cafévoorstelling waarbij het publiek aan tafeltjes zit en er gelegenheid is om te drinken tijdens het optreden.

Staande:Hilt Jansen, Ben Goetschalckx, Rik Braspenning, Debby Van Gestel, Carine Van Bavel, Paul Vinckx. Zittend: Wim Strijbos, Ilse Voet, Tinne Van Opstal, Kim Aernouts

Livingconcert van AC/QUO

Is ontsnappen kinderspel

WORTEL – Op tweede kerstdag ontsnapten twee gevaarlijke gangsters uit de gevangenis van Wortel. Het nieuws raakte pas begin januari bekend, langs een brief van een gevangene aan ‘Gazet van Antwerpen’. Volgens de briefschrijver is ontsnappen uit Wortel kinderspel. De twee gangsters die er vandoor gingen waren Roemenen die in de cel zaten wegens zware criminele feiten. Volgens de briefschrijver maakten ze zich schuldig aan diefstallen met geweld en wapenvertoon en ramkraken. De man vraagt zich af waarom de feiten de media niet hebben gehaald. “Een uitbraakpoging in een andere gevangenis, haalt altijd moeiteloos het nationaal nieuws, maar hier hoor je niets van.” Volgens Gazet Van Antwerpen bevestigt een deskundige die het gevangeniswezen in de Noorderkempen van binnen en van buiten kent, het verhaal. Ook hij wil liever anoniem blijven. “Er zijn de voorbije jaren veel ontsnappingen geweest omdat de infrastructuur van de gevangenis slechts is en niet geschikt voor de zware criminelen die er tegenwoordig zitten. Wie een beetje lenig is, raakt moeiteloos buiten”, zegt hij. De gevangenisdirecteur wil alleen bevestigen dat er twee gevangenen zijn ontsnapt. Zijn medewerkers nuanceren het verhaal van de gevangene. De voorbije jaren is zwaar geïnvesteerd in veiligheid, onder meer in een zes meter hoge omheining. Ontsnappen is geen kinderspel al kan natuurlijk nog veel verbeteren op dat vlak. (fh)

BOEKHOUDING FISCALITEIT WORTEL – Is dit dorpsnieuws? Het alleszins een primeur voor AC/QUO en allicht ook voor Wortel. De groep bestaande uit v.l.n.r. Tim Van De Plas, Bert Dufraing, Raf Vorsselmans, Toon Huet en Kris Martens gaven op zondag 18 januari een livingconcert in Kerkveld 17. Dat het uitgerekend de verjaardag was van de moeder van ‘den Tuk’, de frontman is allicht geen toeval.

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

FEBRUARI 2009 - 47

DHM_februari_286.indd 47

22-1-2009 15:00:31


WORTEL

Dorpsraad Wortel - Donderdag 8 januari vond de eerste dorpsraad van 2009 plaats in Wortel. Op het appel: voorzitter en secretaris, Luc Hendrickx en Guy Van Gestel, daarnaast het voltallige schepencollege, zij het dat schepen Rombouts met wat vertraging uit Brussel kwam. In de refter van de Wijsneus zaten voor de rest zo’n 35 toehoorders. Het stadsbestuur zelf had enkele agendapunten, waarna de dorpsraad ook nog het een en ander wilde aankaarten. Globaal genomen was het een avond met weinig nieuws, maar wel met veel, heel veel informatie.

Rusthuis en feestjaar Om te beginnen werd het publiek getrakteerd op een hele ruime en (iets te) uitgebreide uitleg over de grote projecten die het stadsbestuur voor de komende jaren op de agenda heeft staan. Zo mocht eerst OCMW-voorzitter Jef Van Looy aan de hand van een Powerpointpresentatie de plannen van het nieuwe Woon- en Zorgcentrum komen toelichten. Over de details leest u volgende maand uitgebreid in dit blad. Daarna werd er nog even kort verwezen naar de Schoolbereikbaarheidskaart die de stad in samenwerking met de Hoogstraatse scholengemeenschap en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft uitgegeven. Ook hierover kon u in ons afgelopen nummer al een en ander lezen. Vervolgens mocht Schepen Annie De Smet een kort overzicht geven van alle activiteiten en festiviteiten die de Stad ter ere van het 800-jarig bestaan in 2010 wil organiseren. Naast enkele grote manifestaties op en rond de Vrijheid, deelt ook iedere deelgemeente in de feestvreugde. Zo is er op 10 juli 2010 in Wortel een heus dorpsfeest gepland, ter vervanging van het vat van ’t Stad. Maar ook hierover zal u ongetwijfeld, wanneer het zover is, alle details kunnen lezen in dit blad.

Lopende zaken Na al deze uiteenzettingen, die in totaal ruim een uur en een kwart in beslag hadden genomen, was het tijd om de lopende zaken van naderbij te bekijken. Wijkagent Guy Aerts gaf een bondig overzicht van alle snelheidsovertredingen en verkeersongevallen die het voorbije jaar in Wortel werden vastgesteld. Twee opmerkelijke feiten: ten eerste de vele overtredingen op de Beukendreef, met als piek een overtreding van 110 per uur in de bebouwde kom. Daarnaast bleken er op de Grote Plaats het voorbije jaar echter weinig of geen overtredingen te zijn geconstateerd.

schot in de zaak komt, zo meldde schepen Baets. Over het dossier Wortel-Kolonie gaf schepen Rombouts een bondig overzicht van de reeds gezette stappen in het opmaken van een Toeristisch Recreatief Masterplan voor het domein. Als laatste puntje voor de pauze werd het restauratiedossier van de kerk aangestipt. Hoewel dit verhaal al loopt van 2001, toen het vooronderzoek werd gestart, zou over een maand of twee het dossier in het schepencollege worden goedgekeurd. Een stap vooruit, hoewel de concrete werken pas voor 2011 zullen zijn, zo besloot schepen Martens.

Stand van zaken De prioriteitenlijst voor Wortel stond na de pauze op de agenda: - In 2004 werd gevraagd om 70-kmzone tot aan de Ster door te trekken tot in Wortel. Ondertussen is beslist, mede op advies van de verkeersraad, om de zone 90 te behouden, o.a. omdat de weg mede door de komst van een vrijliggend fietspad geen echt gevaarlijke verkeerssituatie meer oplevert. - Over de toegankelijkheid van andersvaliden in Wortel is er de concrete melding dat er een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd bij de kerk. - Voor de gehoopte voetpaden tussen de Grote Plaats en de Langenberg kon men melden dat er dit jaar een ontwerp zal worden gemaakt, met een raming van het budget, waarna het jaar erop de aanleg waarschijnlijk zal starten. Aansluitend hierop deelde burgemeester Van

Aperen mee dat het grote kerkhofpad ook dit jaar wordt heraangelegd. - Over de inrichting van de Bouwhoef was er tenslotte positief nieuws: na een overleg met de aangelanden zal dit jaar worden gestart met de heraanleg.

Rondvraag - Over de rondvraag kunnen we kort zijn. Er blijken vooral veel kleine irritaties en bekommernissen, zoals poep op de stoep (Sint Jansstraat), een slecht wegdek (hoek Grote Plaats Pastorijstraat), tekort aan vuilnisbakken (overal), onderhoud Koloniedreven (Toren- en Schooldreef) en verzakkingen in het voet- en fietspad (ter hoogte van de Kerk, aan de overzijde). - Op de vraag hoe het staat met waterzuiveringsinstallatie op Wortel-Kolonie werd gemeld dat dit dossier door het Ministerie van Justitie werd opgevolgd, maar ook enige vertraging heeft opgelopen. - De laatste twee vragen, door de dorpsraad zelf gesteld, verwoorden meteen ook de grootste frustraties van de Wortelse bevolking: enerzijds het mankeren van een fatsoenlijke fietsenstalling bij de bushalte en de bib. En vooral, het verzoek om de te nauwe doorgang tussen de Kerk, de parking en de Guld te verbreden. Maar daarover was men kort: door de boorden van gegoten beton, is een klein werk zoals een aanpassing en verbreding, wegens teveel schade aan de rest van de bestrating, niet mogelijk.(ms).

Kerk en Zandstraat Schepen Martens wist te melden dat de herstellingen aan het oorlogsmonument in het voorjaar zullen plaatsvinden. Voor de Zandstraat was er ook goed nieuws: de aanleg van riolering en nutsvoorzieningen zijn voorzien voor dit jaar, waarna de heraanleg van de straat, net als het kruispunt met de Rooimans, volgt. Bij het verhaal van de ruilverkaveling valt vooral op dat het nog enkele jaren zal duren voor er echt

Met de aanleg van het kruispunt bij De Guld wou men het verkeer remmen, maar omdat er nogal wat grotere vrachtwagens en landbouwvoertuigen komen is er soms geen doorkomen aan.

48 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 48

22-1-2009 15:00:32


MEERLE

Homejacking bij schepen Jos Martens

Algemene vergadering van de dorpsraad MEERLE – Wie graag op de hoogte blijft van wat er in en om ons dorp te gebeuren staat, wordt op 2 februari in de parochiezaal verwacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. Een ruime vertegenwoordiging van het college komt uitleggen hoe ver het staat met lopende, hangende of liggende dossiers. Zo kom je er wellicht meer aan de weet over fietspaden langs de Strijbeekseweg en de Ulicotenseweg, stoepen langs de Chaamseweg, zebrapaden in Meerledorp en elders, de dodenbocht op de Voort, een sokkel voor het kunstwerk op het Gemeenteplein.

MEERLE - Jos Martens, schepen van Openbare Werken, werd in de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 december het slachtoffer van gewelddadige homejackers. De daders bedreigden Jos Martens en zijn echtgenote met een pistool, ze konden beslag leggen op enkele bankkaarten en de bijhorende codes en gingen er vandoor met de auto van de dochter van Jos. Ook de echtgenote van Jos Martens raakte lichtgewond. De dieven kwamen de woning langs de Chaamseweg binnen langs de kruipkelder. Toen Jos rond 22.30 uur thuis kwam en naar de badkamer ging, drukten de homejackers een pistool tegen zijn hoofd. Toen even later de vrouw van de schepen thuis kwam, werd ze door de homejackers hardhandig

uit haar wagen gesleurd. Daarbij liep ze de lichte verwondingen op. Omdat de kluis in de woning leeg was, verplichtten de dieven het koppel om de bankkaarten en de bijhorende codes te geven. De overvallers konden vluchtten met de Volkswagen van de dochter. Ze lieten het echtpaar vastgebonden achter. De daders lieten de gestolen wagen achter in het centrum van Meerle. Jos Martens en zijn vrouw geraakten tot in de garage en konden daar om hulp roepen. Een overbuur kon het koppel bevrijden. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Ze droegen bivakmutsen en spraken met een Nederlands accent. (fh)

Succesvolle hobbytentoonstelling

k

Enfin, alles wat op de tafel van het stadbestuur ligt. Het gemeentebestuur komt er ook toelichting geven bij de plannen voor het nieuwe Woonen zorgcentrum in Hoogstraten. Je verneemt er zeker ook meer over wat er voor Meerle in de begroting voor dit jaar voorzien is. Je kunt uiteraard vragen stellen of je bemerkingen meegeven aan bestuurders. Interessant om volgen en dus niet te missen. De voorzitter en het bestuur van de dorpsraad heten je van harte welkom. Maandag 2 februari 2009 om 20.00 uur in de parochiezaal. (jaf)

Kaartprijskamp ‘Rikken’ voor de parochiezaal MEERLE – Kaarten is vanouds een bezigheid voor de winter. Vóór het Tv-tijdperk plachten de mensen op het platteland er de lange winteravonden door in te korten. Wachtend op de lente, op langere dagen en kortere avonden. Kaarten houdt tegelijk de geest scherp en het is een uitermate sociale bezigheid, je kunt het immers moeilijk alleen doen. Je kunt met deze oude traditie aanknopen door mee te doen aan de traditionele Kaartwedstrijd Rikken van het zaalcomité van Meerle. Die vinden plaats op de vrijdagavonden 27 februari, 6 en 13 maart 2009, uiteraard in onze onvolprezen parochiezaal ‘Ons thuis’. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20.00 uur. De inleg is 3 euro per avond. Elke avond worden er twee ronden van 20 giften gespeeld en zijn er ronde- en dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Kaarters van Meerle, op post!

MEERLE – KAV en KWB Meerle wisten weer heel wat volk naar de parochiezaal te lokken ter gelegenheid van de 2-jaarlijkse hobbytentoonstelling. Naar goede gewoonte mocht een oude getrouwe van de organiserende verenigingen het lint doorknippen. De eer was deze keer weggelegd voor Jan Hendrickx, trouw lid van KWB. (jaf)

Op de laatste kaartavond, vrijdag 13 maart houdt de KWB een gezelschapsspelenavond met meer dan 20 verschillende hedendaagse gezelschapsspelen. Niet kaarters zijn dus eveneens welkom, ze zullen zich niet vervelen. Bovendien spijs je door aanwezig te zijn de kas van het zaalcomité, zo kunnen ze onze parochiezaal blijven renoveren, ten bate van alle gebruikers. (jaf)

FEBRUARI 2009 - 49

DHM_februari_286.indd 49

22-1-2009 15:00:32


MEERLE

Kerstdrink Melkerij

MEERLE – ’t Mjeels buurthuis organiseerde voor de bewoners van de Melkerij en de woningen aan het Gemeenteplein op zaterdag 27 december een kerstdrink. Ondanks de barre koude en dankzij de vuurkorven was het gezellig en hartverwarmend in het tentje. Bewoners genoten van een soepje of een glaasje en wisselden wensen uit bij een lekker gebakje, aangeboden door het OCMWBuurtwerk. (KC)

Jeugdige carnavalsfuif MEERLE – Carnaval, het feest bij uitstek om eens goed uit de bol te gaan. Bals en fuiven alom. Helaas niet voor iedereen, de jongsten moeten zich meestal tevreden stellen met naar de stoeten te gaan kijken. En ze mogen zich daarbij ook zelf verkleden. Terwijl dan grote broer en zus zich opmaken om er op stap te gaan, kunnen zij alleen nog in hun Indianen-, prinsessen- of kabouterpakken voor de buis gaan zitten. Zo niet in Meerle. Daar kunnen ze wel naar de fuif. De gezinsbond zorgt daarvoor. Op 20 februari 2009 organiseren zij voor het jonge volkje in de parochiezaal een grote Carnavalsfuif. Vanaf 15u20 tot 17u is de parochiezaal voorbestemd voor onze kleuters. Voor de zachte prijs van 2,50 euro voor leden (3,50 euro voor niet-leden) mogen ze mee komen feesten, 2 drankjes en een zakje chips inbegrepen. Wel vooraf inschrijven bij de Gezinsbond. Om 18u30 is het dan de beurt aan alle kinderen van de lagere school. Zij betalen 1 euro inkom (2 euro voor niet leden), een consumptie kost een halve euro. Je moet wel verkleed gaan, want het is tenslotte carnaval. Ouders en confetti zijn niet toegelaten! Maar geen nood, de organisatoren delen zelf slingers uit aan de inkom. De fuif duurt tot 21u30. Zeg niet dat je er nooit bij mag zijn.

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 19 april tussen 14.00u en 16.00u in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan haar 2e Tweedehandsbeurs. Het systeem dat ze hebben uitgedacht staat er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen aan ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Wie graag spullen wil verkopen, kan zich vanaf 21 februari 2009 al inschrijven bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99 of bij Inge Smeekens, Meerledorp 35 - tel. 03/315.99.01 Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. (jaf)

Jaarconcert fanfare St. Cecilia Meerle MEERLE – De muzikanten van de fanfare zijn volop aan het repeteren voor hun tweedaags jaarconcert. Het thema van het concert dit jaar zijn de 4 oerelementen: lucht, water, vuur en aarde. Je zult één van deze elementen herkennen in elk muziekstuk dat ze tijdens het concert brengen. Het belooft weerom een gevarieerd concert te worden met aangename en herkenbare muziek. Deze avond zal in goede banen geleid worden door de dirigent Christel Verrydt. Muziekliefhebbers worden op zaterdag 7 februari om 20.00 uur of op zondag 8 februari om 14.30 uur in de parochiezaal Ons Thuis in Meerle verwacht. Voorverkoopkaarten kosten 3 euro, aan de inkom betaal je 4 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle muzikanten. Meer informatie bij Cel Geenen 0486/71 70 33 - celgeenen@skynet.be (jaf)

50 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 50

22-1-2009 15:00:33


k

MEERLE

Kees van den Berg met kampioen op Agriflanders

Bij ons thuis …

...Mastentoppen Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

MEERLE – Ingewijden weten het, Kees is een verwoed liefhebber en fokker van het stamboek Texelschaap. Het is niet de eerste keer dat zijn dieren titels wegkapen. Op de eerste 1ste Vlaamse Rammenprijskamp op Agriflanders (grote Vlaamse landbouwbeurs) is de eigen gefokte ram 05484-0690 daar kampioen geworden bij de oude rammen. Hij is daarmee de 1e Kampioen Vlaamse oude rammen 2009. Voor de specialisten geven we de kenmerken. De ram is met het volgende keuringsrapport ingeschreven in het Belgisch stamboek (Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw): kop 90-ontwikkeling 92-bespiering 89-evenredigheid 88-type 89-beenwerk 86-vacht 88-algemeen voorkomen 89. Schofthoogte 73 cm, lengte 87 cm, borstdiepte 39 cm en gewicht 93kg. De ram is een van de best ontwikkelde rammen van België. Het aantal deelnemers op Agriflanders was kleiner dan voorgaande jaren, omdat het nu alleen voor Vlaamse fokkers was. Toch waren er 50 rammen (eerste prijswinnaars van de diverse interprovinciale en provinciale prijskampen van 2008) op deze Vlaamse prijskamp en lag de onderlinge kwaliteit hoger dan de voorbije jaren. De kampioen van Kees is geboren op 16-04-2006 en heeft al een mooi parcours in de prijskampen achter zich. In augustus 2006 werd hij met zijn moeder kampioen op de Boerendag in Rijsbergen. Door de blauwtong bleven de schapen in 2007 op stal. Maar in 2008 werd 05484-0690 provinciaal kampioen van Antwerpen in Heist op den Berg. De vader van 690 was ook een ram van Kees, maar ondertussen van eigenaar gewisseld. Hij werd vorig jaar kampioen op de interprovinciale prijskamp in Bocholt. De grootvader was in 2003 het beste ramlam op de interprovinciale prijskamp in Aalst. De ram is op verschillende bedrijven ingezet als dekram en is nu verkocht aan een fokker uit Moerbeke. Maar geen nood voor Kees, hij verwacht van deze ram vanaf 24 februari lammeren op zijn eigen bedrijf. Hij heeft er nog 30 fokooien, 6 jonge ooien en 3 jonge rammen. (jaf)

Mijn vader moest heel vaak onze Leuvense stoof aansteken; soms zelfs alle dagen opnieuw als er geen langbrandende kolen voor de nacht opgedaan werden. We hadden dus eigenlijk heel wat mastentoppen nodig voor het koude seizoen. Als de mastentoppen groot en mooi open stonden, vielen ze vanzelf naar beneden. Kleine toppen raapten we niet zo dikwijls, want dat vulde de jutezakken te traag. Maar ieder jaar gingen we op mastentoppenjacht en heel wat volle zakken belandden in onze droge schuur. Het vervoer ging met een fiets of kruiwagen naar huis; het bos lag wel dichtbij. We mochten ze rapen in het hobbelige, speelpleinachtige bos en wij waren bijna altijd de enige rapers en … dus maar weinig concurrentie. Mijn moeder is nooit mee gaan rapen, maar ze rekende erop dat we de voorraad regelmatig aanvulden. Regelmatig moesten we ons steentje bijdragen opdat onze familie goed werkte en we ons ook goed voelden met mekaar. Er was eigenlijk nooit ruzie in de familie. We kwamen goed overeen en mijn vader was de scheidsrechter en het gezag. Hij moest maar ‘kijken’ en alle protest stopte: alle mastentoppen werden geraapt, de patatten verzameld, de appels geplukt, het hout gestapeld, enz. Je weet: ‘Vele handen maken licht werk’ of ‘Vele kleintjes maken één groot’

Bescherming waterleiding Vergeet niet dat de waterleiding enige bescherming nodig heeft tegen vorst. Na ontdooiing zien we pas de schade die de vorst heeft aangericht. Tips om dit te voorkomen vindt u op de website van de Pidpa www.pidpa.be

FEBRUARI 2009 - 51

DHM_februari_286.indd 51

22-1-2009 15:00:34


NIELS JESPERS VANUIT BOLIVIA MEERLE – Half augustus vertrok onze dorpsgenoot Niels Jespers voor een jaar naar de ‘AltiPlano’ (= hoogvlakte) in de Andes in Bolivia. Hij werkt er voor Equipo Kallpa, een kleine NGO met zetel in Llallagua, die werkt met inheemse Quechua-gemeenschappen rond het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hierbij ligt de nadruk sterk op verbetering van de landbouw op kleinschalig niveau en het beheer van water in een regio waar water permanent schaars is. We hebben hem gevraagd ons af en toe eens te laten weten hoe hij het stelt en, misschien wel waard om weten, hoe verschillend het leven tussen Llallagua en Meerle wel is.

Leven in Llallagua, Bolivia LLALLAGUA – Vorig jaar rond deze tijd begon het in mijn hoofd te spelen: “Ik nader het einde van mijn studies, dus moet ik eens verzinnen wat ik volgend jaar ga doen.” Nu, een jaar later, woon ik sinds enkele maanden in Llallagua, een stadje in de Cordillera Occidental van de Andes van Bolivia. Ik werk voor een lokale NGO die via kleinschalige irrigaties de landbouwproductie wil ondersteunen. Dankzij Broederlijk Delen kan ik hier voor deze lokale partner van hen werken. Tijd om eens terug te denken aan het leven in Hoogstraten, België. Waar te beginnen? Misschien met een gedachte die al een tijdje aan het rijpen is. Over leven en overleven. Over het verschil tussen stad en platteland, een thema dat in onze landelijke gemeente mijn grootouders wel bekend in de oren zal klinken. Toen de verbinding met de omringende dorpen en – ver, ver weg – Antwerpen, nog een karrenspoor was. Misschien komt dat nog wel in de buurt van wat ik hier zie: leven in de stad is leven, leven op het platteland lijkt meer op overleven. Terwijl bij ons de kleine dorpjes groot aan het worden zijn – wie wil tegenwoordig niet in het groen wonen? – verhuizen de mensen hier massaal naar de stad. Daar zijn er mogelijkheden om verder te studeren na je 18, kan je fruit en groenten kopen, en andere dingen die op het platteland niet te vinden zijn. De slechte staat van de wegen verhindert een verdere integratie van het platteland met de steden. De gemeenschappen waar wij werken bijvoorbeeld, bevinden zich in vogelvlucht zo’n 30km van Llallagua, maar het is wel telkens een trip van 3u. En dat zijn gemeenschappen waar wegen naartoe leiden, andere zijn enkel te voet bereikbaar!

Niels met familie op bezoek bij zijn collega en zijn gezin. w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER Het platteland Platteland kan je hier niet letterlijk nemen: er ligt geen vierkante meter horizontaal zodat de kleine veldjes enkel met koe en mankracht te bewerken zijn. Toch woont in deze zones het grootste deel van de Boliviaanse bevolking, terwijl de tropische laaglanden in het Oosten zo goed als onbevolkt blijven. Veel kinderen van grote gezinnen migreren omdat ze weten dat er geen land meer zal zijn om hun eigen familie te onderhouden. Families met zes, zeven kinderen leven hier van

minder dan 1 hectare. Daarop moeten ze tijdens het korte regenseizoen van december tot maart al hun eten winnen voor een heel jaar. Aardappelen, haba (een lokaal type boon), arbeja (lijkt op erwtjes), een beetje maïs en tarwe en enkele eieren zijn de dagelijkse kost. Enkele keren per jaar wordt er een schaap geslacht. De vrouwen koken vanaf de zon opkomt. Tegen 9 uur wordt een maaltijd van aardappelen en habas geserveerd, als je geluk hebt met een lepeltje zout. Smaakt wel, als je honger hebt. Dan is het tijd om het werk op het land aan te vatten. Vrouwen laten de schapen, ezels en koeien grazen, wat ongeveer heel de dag in beslag neemt. Als er nog wat tijd over is, zetten ze zich ergens in de schaduw om hun stoffen te weven. Echte kunstwerken van

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

52 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 52

22-1-2009 15:00:35

A


NIELS JESPERS

Allerheiligen, een groot feest in Llallagua dagen geduld. Rond deze tijd van het jaar (begin december) wordt er gezaaid en dat is werk voor heel de familie. De mannen spannen hun yunta (twee stieren die de ploeg aandrijven), terwijl de vrouwen in hun spoor volgen om te zaaien. De huizen op het platteland zijn de laatste twintig jaar aan het veranderen van stenen muren en strodaken, naar muren van een soort leem gemengd met stro, en daken van ijzeren golfplaten. De vloer is in de meeste huizen van zand en aarde, enkelen hebben een cement vloer. Meestal schaffen ze zich deze materialen aan na een tijdje in de stad te hebben gewerkt. Op het platteland wordt enkel geproduceerd voor eigen gebruik en is het bijna onmogelijk om extra geld te verdienen. Al is de veeteelt wel in opmars, nu er voldoende voedergewassen groeien onder irrigatie om 2 à 3 koeien per familie te onderhouden. Maar ook deze activiteit is beperkt wegens het weinige water en land dat beschikbaar is. De productiviteit van de gronden is laag omdat er te weinig (!) meststoffen zijn. Dat terwijl in Meerle de boeren betalen om van hun mest af te geraken. Dit leven in de gemeenschappen doet je toch nadenken over wat nu echt de belangrijke dingen zijn in het leven. De mensen hebben zo goed als niets, maar zijn wel allen getrouwd en hebben, op een uitzondering na, allen een kroostrijk gezin. Én zijn behoorlijk gelukkig.

denk ik. In het huis waar ik mijn kamertje huur, woont een familie en enkele studenten. Er is een douche maar die wordt door niemand gebruikt (hij is ook vaak niet te gebruiken wegens geen water of geen elektriciteit). De mensen verkiezen het om eens per week naar de thermale baden te gaan, dat is goedkoper. Maar dat kan dit westers luxepaard niet bekoren. Na een lange wandeling, een warme dag of een sportieve inspanning heb ik mijn douche nodig! Ook de huisvuilophaling lijkt me voor verbetering vatbaar. Hier wordt niets gerecycleerd, het enige dat je kunt proberen, is glas, batterijen en plastic vermijden. Eén keer per week komt een vrachtwagen langs waar je afval naartoe kan brengen. Als ik op woensdag rond 7u wakker wordt van het belletje van vrachtwagen, spring ik uit bed en haast ik me naar buiten met het afval. Ook dat went wel, maar het is toch omslachtiger dan pakweg een permanente container die regelmatig wordt geledigd.

Kerst en nieuw Terwijl andere katholieke feesten zoals Allerheiligen hier zeer uitbundig en op een heel eigen manier worden gevierd, is Kerst in stilte gepasseerd. In grotere steden hangt er hier en daar wat kerstversiering, en dan nog vooral in de winkelcentra. De verplichte kerstmutsen en sneeuwlandschappen op affiches doen een beetje vreemd aan als het buiten zonnig warm is en de mensen in korte mouwen rondlopen. Met Nieuwjaar is de traditie om op oudejaarsavond om middernacht ‘lechon’ te eten. Dat is een maaltijd van varken en aardappelen uit de oven. In het dorp waar ik toen was, had er één familie een varken geslacht om iedereen die dat wou, van lechon te voorzien. Hun huis en binnenkoertje was dan ook dé feestlocatie voor de gelegenheid. Salud! (Dit artikel wordt ook gepubliceerd op http:// blogs.kabaal.be - doorklikken naar ‘Niels in Bolivia’ met titel ‘Leven in Llallagua’. Je vindt er ook meer foto’s).

De stad Met onze groep werken we telkens een drietal dagen in het veld en keren dan terug naar Llallagua. Na (amper) drie dagen op een dieet van aardappelen en habas, is de behoefte aan melk, kaas of andere bronnen van eiwitten al groot. Gelukkig is dat te koop waar ik woon. Nochtans komt het comfort dat dit stadje biedt, zelfs nog niet in de buurt van pakweg een dorp als Meerle, wat we toch een landelijke gemeente kunnen noemen. Soms lijkt het of ze hier geen behoefte hebben aan comfort. Niet willen of niet kunnen? Het eerste

FEBRUARI 2009 - 53

DHM_februari_286.indd 53

22-1-2009 15:00:35


GLUREN BIJ DE BUREN Publieke verkoop van een begijnhofwoning‌ in erfpacht TURNHOUT - Het OCMW van Turnhout verkoopt een woning van het begijnhof van Turnhout‌. in erfpacht. De publieke verkoop of wat men ofďŹ cieel ‘de vestiging van erfpacht’ noemt, gebeurt in twee zitdagen. Een eerste zitdag is er op 16 februari en de toewijzing gebeurt bij ‘keersbranding’ op 9 maart, telkens in cafĂŠ Sint Pieter op de Markt in Turnhout. Toen Het Convent zich in februari 1992 kandidaat stelde voor de restauratie van het begijnhof van Hoogstraten was erfpacht een relatief onbekende en vreemde eigendomsvorm. Het was voor Het Convent niet eenvoudig om 34 kandidaten te vinden die bereid waren om in het erfpachtavontuur te stappen. Na het succes van Het Convent zagen steeds meer mensen de voordelen van erfpacht in. De (waardevolle) gebouwen blijven eigendom van de gemeenschap en een overdracht in erfpacht is betaalbaar, omdat het in tijd beperkt is. Met de druk op de vastgoedprijzen vanuit Nederland is dat belangrijk in onze regio. Erfpacht bleek dan ook dĂŠ formule voor de overdracht van de eigendom van een 80-tal woningen, het Casino, de boerderij en de gronden in Wortelen Merksplas-kolonie, voor een achttal woningen in de Lindendreef, voor de Laermolen enz. Elke maand klopte er wel iemand aan de deur van Het Convent en het aantal projecten waarvoor Het Convent model stond is niet te tellen. Maar het succes van de restauratie van het begijnhof van Hoogstraten heeft ook een keerzijde. Er zijn veel mensen die in een begijnhof willen wonen. De eigenaars van enkele Vlaamse begijnhoven spelen daar op in, door de erfpachtprijzen en voorwaarden op te drijven. Hun erfpacht evolueert naar een nieuwe vorm van verhuren. De erfpachtnemer betaalt een hoge canon (of huur) en draait op voor alle kosten en plichten die een eigenaar heeft.

OCMW’s en erfgoed De OCMW’s die eigenaar zijn van ÊÊn van de Vlaamse begijnhoven zien nu ook in dat het beheer van monumenten niet hun eerste opdracht is. De eigenaars van het begijnhof van Gent, Dendermonde, Lier, Herentals, Antwerpen en Turnhout namen contact op met Het Convent en zochten samen naar een oplossing voor de (her) bestemming van hun begijnhof.

In tegenstelling tot het begijnhof van Hoogstraten zijn die begijnhoven geen ruïnes en zijn ze nog bewoond. Voor elk van die begijnhoven werd eerst een masterplan opgemaakt. In zo’n plan, dat stap voor stap wordt uitgevoerd, staat de uiteindelijke bestemming van elk van de woningen beschreven. Wanneer er een woning vrij komt wordt de nieuwe bestemming, al of niet in erfpacht, gerealiseerd.

Erfpacht publiek te koop Het OCMW van Turnhout zal dit jaar allicht drie woningen in erfpacht verkopen. Dan volgt er een evaluatie. Begin maart wordt de woning Begijnhof nr.74 in openbare verkoop toegewezen aan een nieuwe eigenaar/erfpachtnemer. De voorwaarden van erfpacht zijn - ook ďŹ nancieel - behoorlijk zwaar. De erfpachtnemers zullen kapitaalkrachtige mensen moeten zijn.

De woning Begijnhof 74 van het begijnhof van Turnhout wordt in erfpacht verkocht aan de meestbiedende.

De voorwaarden op een rij: s $E ERFPACHT WORDT VERKOCHT OF TOEGEWEZEN aan de meest biedende, in een eerste zitdag op 16 februari en de toewijzing bij ‘kaarsbranding’ op 9 maart in cafĂŠ Sint Pieter, Grote Merkt te Turnhout. s $E MAANDELIJKS TE BETALEN CANON BEDRAAGT % van de normale huurwaarde en zal voor woning nr. 74 iets minder dan 500 euro bedragen, aangepast aan de index. s $E WONING WORDT IN ERFPACHT GEGEVEN VOOR een periode van 33 jaar, een termijn die op vraag van de erfpachter tweemaal kan verlengd worden tegen dezelfde voorwaarden. s (ET BEGIJNHOF IS BIJ +ONINKLIJK "ESLUIT VAN 5 december 1963 beschermd als landschap, maar de woning zelf is niet als monument beschermd. s $E ERFPACHTER MOET BINNEN EEN TERMIJN VAN twee jaar na de toewijzing de woning renoveren en saneren en daarbij voldoen aan alle opmerkingen opgenomen in het rapport dat

s

s s

s s

j

opgemaakt wordt door de vzw Monumentenwacht Vlaanderen. De renovatie gebeurt in overleg met de Cel Onroerend erfgoed Antwerpen. $E WONING IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR BEWOning. Een vrij beroep is toegelaten op voorwaarde dat de beroepsuitoefenaar er permanent woont. %EN ERFPACHTER MAG SLECHTS PACHTER ZIJN VAN maximum drie woningen. $E VZW -ONUMENTENWACHT 6LAANDEREN ZAL om de twee jaar de woning inspecteren. De onderhoudswerken die als dringend opgenomen worden in het rapport moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van ĂŠĂŠn jaar. De andere werken binnen de twee jaar. !LLE VERZEKERINGEN KOSTEN TAKSEN ENZ ZIJN voor rekening van de erfpachter. .AAST VOORMELDE KOSTEN ZAL DE ERFPACHTNEMER een bijdrage moeten betalen in de werkingskosten van het begijnhof, zoals het onderhoud van het groen en een elektrisch/elektronisch toegangssysteem. (fh)

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 februari. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 11 februari.

D z

54 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 54

22-1-2009 15:00:36


t

GLUREN BIJ DE BUREN Geld van Lotto voor instellingen Vijftien instellingen uit de Kempen voor mensen met een handicap ontvangen samen van de Lotto een bedrag van 288.317 euro. Het bedrag is afkomstig van achterstallige winsten van de Lotto uit de jaren 1999 en 2001. Wat onze regio betreft zijn volgende instellingen bij de gelukkigen: Het Gierlsbos (Gierle) 76.115,02 euro ’t Zwart Goor (Merksplas) 56.495,37 euro Widar (Merksplas/Wortel) 11.059,63 euro Dagcentrum CM (Turnhout) 3.904,54 euro CM-Bezigheidstehuis (Turnhout) 3.761,27 euro Den Leeuweric (Turnhout) 3.158,40 euro Dagcentrum Kasteel (Turnhout) 2.045,12 euro Huize De Berken (Turnhout) 859,74 euro

Beckman in de cel MERKSPLAS - Wim Beckman, een figuur die ook in Hoogstraten geen onbekende is, zit in de cel op verdenking van de moord op zijn vriendin Samira. De man werd gearresteerd op basis van een verslag van een slotenmaker. Op zondag 27 juli werd Samira met twee kogels om het leven gebracht in de riante villa van Beckman langs de Steenweg op Turnhout in Merksplas. Beckman kreeg zelf kreeg een kogel door de oogkas en kon zich maandenlang koesteren in een slachtofferrol. Hij was de man die ontsnapt was aan de dood en bovendien zijn vriendin had verloren. Nu is hij de verdachte van de moord.

Zijn aanhouding heeft te maken met de superbeveiliging van in de villa. De deuren van de woning konden alleen geopend worden met een persoonlijke badge, een gesofistikeerd systeem. Een deskundige kon achterhalen dat alleen Beckman de deuren had geopend op de dag van de feiten. Beckman blijft beweren dat hij zich van de feiten niets herinnert en blijft beweren dat hij niets met de moord te maken heeft. (fh)

Gevangenissen worden opgeknapt KEMPEN - De Kempense gevangenissen krijgen 134 extra cellen tegen 2016. Het plan om de gevangenissen van Turnhout, Hoogstraten en Merksplas humaner te maken is in volle uitvoering. Renovatie- en verbouwingswerken moeten de infrastructuur aanpassen aan de huidige normen en de leefomstandigheden van de gedetineerden verbeteren. Volgende werken zijn voorzien: Turnhout: 12 extra cellen sinds mei 2008; 74 extra cellen tegen juni 2010. Hoogstraten: eerste deel renovatie van 15 cellen tegen de lente 2009; tweede deel renovatie van 15 cellen tegen eind 2010. Merksplas: 60 extra cellen in nieuwbouw tegen maart 2009; Vervanging van de oude paviljoenen tegen 2013. (fh)

Retie koudste plaats in de provincie En of het gevroren heeft…. Meer dan 14 dagen bleef het kwik beneden het vriespunt. In de Kempen worden traditioneel de meest extreme temperaturen opgetekend, zowel in de zomer als in de winter. De Kempense zandgrond warmt heel snel op, maar koelt ook even vlug af. De laagste temperatuur werd opgetekend in het weerstation van het KMI aan de Hooibeekhoeve in Retie, op een steenworp van het domein Prinsenpark. Daar zakte het kwik in de nacht van 8 december tot 19,7 graden onder nul. (fh).

Mechelse tuinbouwveilingen zien omzet dalen De omzet van de Mechelse veilingen is in 2008 met 5,5 procent gedaald. Volgens de woordvoerder van de veiling krijgen de tuinders het bijzonder moeilijk. De prijzen van de groenten doen het slecht, behalve de trostomaten, waarvan de prijs ongeveer dezelfde is gebleven. De asperges deden het wel goed, maar daarvan is de aanvoer dan weer gedaald. De terugval is indrukwekkend: Voor koolsoorten en courgettes werd vijftien procent minder betaald, voor broccoli meer dan dertig procent, voor witlof 27 procent. Tomaten, met 125.000 ton het belangrijkste product van de Mechelse veilingen, zijn met vijf procent in prijs gedaald. De prijzen zijn nu op het niveau van 1994, zelfs zonder aanpassing aan de index. En dan zijn er de ‘harddiscounters’ die de prijzen laag houden. Internationale ketens met winkels in heel Europa die heel grote hoeveelheden afnemen, bepalen de prijs. Zodra een producent akkoord is om tegen dumpingprijzen te leveren, kan de rest het vergeten. (fh)

Ode aan rivier en stad BREDA – Het ontstaan en de bloei van Breda zijn onverbrekelijk verbonden met de Mark. Water is levensvoorwaarde nummer een. Waar water in ruime mate voorhanden is en hoge grond om veilig te wonen, kan de mens zich duurzaam vestigen. De rivier is de dynamische, verbindende factor tussen de stad en zijn voor- en achterland, tussen de stad en de zee. De Mark en de stad Breda brengt een ode aan de rivier en vertelt het verhaal van een stad, die eigenlijk ‘breed water’ heet en ingebed ligt in landelijke gebied. Het is een vertelling in vogelvlucht, een spiegeling in water.

De belangstelling op de informatieavond op 15 december in de begijnhofkerk was bijzonder groot.

Ode aan rivier en stad, tot eind februari in de bibliotheek van Breda. (fh)

FEBRUARI 2009 - 55

DHM_februari_286.indd 55

22-1-2009 15:00:37


Ook dat nog! In Meer wordt een Nederlander bij de kraag gevat die in de buurt van het Fortuin auto’s beschadigt door ruitenwissers af te breken en antennes om te plooien. Een portier van de dancing merkte de dader op. Twee broers moeten zich voor de strafrechter verantwoorden omdat ze tussen 1997 en 1999 zedenfeiten hebben gepleegd op hun zus. Aanvankelijk ontkenden de broers, maar bij een test met de leugendetector vielen ze door de mand. De advocaat van het slachtoffer vraagt drieduizend euro schadevergoeding en de aanstelling van een deskundige. De verdediging bekent het misbruik, maar beweert dat de beklaagden op het ogenblik van de feiten minderjarig waren. Bij het rooien van bomen in de Moerstraat loopt het fout. Een van de bomen valt verkeerd en komt op enkele garageboxen terecht. Een wagen geraakt daarbij zwaar beschadigd. Bij Heecon, een bedrijf gevestigd in Klein Eysel dat gespecialiseerd is in het maken van machines voor de tuinbouwsector, breekt brand uit. De zaakvoerder was aan het lassen in een volledig geïsoleerde container, maar blijkbaar kon die het vuur niet inperken. Er ontstond een hevige brand die gelukkig snel onder controle was. Bij een grenscontrole worden drie personen opgepakt omdat ze in het bezit zijn van zeventig kilo qat. De drugs, die vrijkomen bij het kauwen van bladeren van een bepaalde boom, hebben een marktwaarde van duizend euro.

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

De strafrechtbank in Turnhout heeft tuinbouwer Franciscus G. (54) uit Meer en zijn vrouw Ludovica V.D. (51) vrijgesproken van mensenhandel. Het koppel werd er van verdacht via valse documenten Roemenen naar BelgiĂŤ te hebben gehaald. De feiten waarvoor het koppel is vrijgesproken, dateren uit de periode van 2000 tot 2003. Volgens het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding werden op de Belgische ambassade in Boekarest vervalste visa afgeleverd om de Roemenen via schijnzelfstandigheid te laten werken in het tuinbouwbedrijf. In de praktijk zouden ze als werknemer ingeschakeld worden voor een te laag uurloon met te lange werkdagen. In de uitspraak motiveerde de rechter dat er geen elementen zijn die erop wijzen dat de Roemenen niet werden vergoed voor hun arbeid. Ook voor de mensenhandel en de schijnzelfstandigheid zijn geen sluitende bewijzen. De politie pakt een gevangene op die op oudejaarsdag kon ontsnappen uit de gevangenis van Hoogstraten. Hij was van plan om naar Frankrijk te vluchten, maar werd in Adinkerke gevat. De man, die tientallen feiten op zijn kerfstok heeft, werd naar de gevangenis in Brugge gebracht. De strafrechter heeft Danny S. (40) uit Turnhout veroordeeld tot twaalf maanden celstraf en 5.500 euro boete. De man maakte tussen december 2007 en september 2008 twee mannen 900 euro armer. Hij had hen sigaretten beloofd. In Lille stal hij een GPS, geld, een ďŹ ets en een videocamera. Op 9 september sloeg hij in Hoogstraten zijn ex-vriendin arbeidsongeschikt. De eigenaar van een boerderij in de John Lijsenstraat stelt vast dat de Nederlander die zijn boerderij huurt vertrokken is en zijn eigendom met ink wat schade achterlaat. In de muren en de plafonds zijn gaten geboord, die wijzen op de aanwezigheid van afzuig-, verwarmings- en besproeiingsinstallaties. Op de vloer zijn afdrukken van een 150-tal potten waarin waarschijnlijk hennepplanten stonden. De rechtbank in Breda verlengde de aanhouding van de 35-jarige vrouw uit Meerle, die op 10 oktober twee bejaarde ďŹ etsers dood reed. De rechter is van oordeel dat er gevaar op herhaling bestaat gelet op de ‘psychische toestand’ van de vrouw. De zaak wordt voortgezet op 17 maart.

56 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 56

22-1-2009 15:00:37


U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: kopje@demaand.be Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www. demaand.be.

Opgave voor deze maand:

De uitslag van de vorige maand: Wat we deze maand te weten kwamen over het kopje is een “man in de maandâ€? waard. Karel Broekmans, zo is zijn naam, is afkomstig van Meerle, maar woont reeds jaar en dag in de Hoogstraatse Moerstraat 9. Hij is gehuwd met Maria Van Loock en samen hebben ze drie kinderen. Hij is een bovenstembeste buurman met een grote dienstbaarheid aan de hele gemeenschap, en man die altijd klaar staat om anderen te helpen. Jarenlang carpoolde hij naar “Den Belâ€? maar ondertussen is hij op pensioen. Tijdens zijn carrière als luitenant bij de vrijwillige brandweer van Hoogstraten heeft hij menig brandje bestreden.

“de vijf werelddelen� in Antwerpen Daarnaast is hij actief Davidsfondslid en gaat klaarblijkelijk mee op culturele uitstap – zoals op de foto te merken was. Bij zijn outing als “kopje� stak hij een foto van het gebouw waar de groep op dat moment voor stond: “De vijf werelddelen� op de hoek van de Schildersstraat en de Plaatsnijdersstraat – een pareltje van “art nouveau� in Antwerpen (zie foto). Zoveel inzet en waardering is dus zeker een boekenbon waard. Maar nu nog de tweede bon: 24 inzenders, waaronder heel wat leeftijdgenoten, wisten Karel te herkennen. De spreekwoordelijke onschuldige hand trok het kaartje van Frank Pauwels uit de stapel. In de brievenbus van Mouterijstraat 10 b1 te Hoogstraten zal dus ook een boekenbon vallen. Deze keer allemaal podiumbeesten zo te zien. Alhoewel het kopje dat wij kozen wat eenzaam aan de zijkant, stijf in de naad, staat. Of om en het met een “slimste mens van de wereld�-vraag te stellen: Wat weet u over deze foto en het kopje? (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

! " # $ %" # $

Hoe stiller het wordt, hoe meer je hoort.

FEBRUARI 2009 - 57

DHM_februari_286.indd 57

22-1-2009 15:00:38


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Minderhout VV Tot en met 11 januari 2009 deed MVV behoorlijk van zich horen. Een serie van acht ongeslagen wedstrijden en dit tegen niet de minste uit de reeks, als daar zijn Loenhout, Meerle, Schilde, Maria ter Heide, Zoersel…! Na deze knappe resultaten prijkt MVV bij de grote jongens van de klas op slechts enkele luttele puntjes van de leider. Maar hoe raar het misschien ook zal klinken, er bestaat nog altijd het degradatiegevaar, daar dit seizoen minstens zes ploegen zullen afvallen. Het wordt dus nog uitkijken geblazen, maar de roze bril mag toch stilaan boven gehaald worden.

Email: rene.laurijssen@belgacom.net delijk tevreden. De uitgestelde wedstrijd tegen Brecht werd de zondag na Kerstmis op de kalender geplaatst en er moest gesleuteld worden aan het elftal wegens ziekte en vakantie van enkele vaste pionnen. MVV startte de wedstrijd behoorlijk, maar het waren toch de bezoekers die de dwarslat tegenkwamen. Ruststand 0-0! De tweede helft verliep als de eerste, weinig kansen door de staat van het veld, en slechts tegen het einde hing de winning-goal in de lucht, maar al bij al tevredenheid met het ene puntje. De weergoden zorgden op 11 januari dan weer voor een voetballoze zondag wegens het extreme winterweer en daarin hadden ze dan ook weer overschot van gelijk. (rel)

Wedstrijden Leider Loenhout werd door MVV van de troon gestoten en medeleider Schilde werd koelbloedig ingepakt op eigen veld dan nog wel. Minderhout VV de giant killer! Groenwit kende wel een moeilijk openingskwartier, maar het doelpunt viel aan de overkant. Een juweeltje dat door Stef Boudewijns verzilverd werd. Na de pauze verwachtte men een stormloop van de koplopers, Hans Jacobs liet zich echter niet verslaan en de MVV-defensie stond alweer op zijn sterkste benen. Toch viel de gelijkmaker voor

de gastheren en de plaatselijke aanhang was er heilig van overtuigd dat het tweede doelpunt vlug zou volgen. Men had gelijk, want amper één minuut later juichte men opnieuw, maar dan wel langs de MVV-kant, wanneer Roel Hermans een penalty kurkdroog binnentrapte en zo de drie punten veilig stelde, waardoor MVV een flinke stap voorwaarts deed in de klassering. De uitgestelde wedstrijd tegen Brecht in de vrieskou en een keihard veld liet goed voetballen niet toe en vriend en vijand toonde zich met de 0-0 uitein-

Zondag 1 februari 15.00 uur Minderhout VV – Halle Zondag 8 februari 15.00 uur Pulderbos – Minderhout VV Zondag 15 februari 15.00 uur Minderhout VV – Oostmalle Zondag 22 februari 15.00 uur KFC Meer – Minderhout VV Zondag 1 maart 15.00 uur Minderhout VV - Zoersel

58 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 58

22-1-2009 15:00:39

z


SPORT

HVV Kan Hoogstraten V.V. blijven bevestigen in 2009 ? Indien men zou verder gaan op het elan van het vorige seizoen én de voorbije heenronde, belooft ook het vervolg van dit succesverhaal een haalbare kaart te worden. Na de winterstop met bijhorende winterprikken in haar kielzog, kunnen de rooikens met een gerust gemoed elke tegenstander gepast van antwoord proberen te dienen om alzo menige voetbal liefhebber te bekoren. Hoogstraten V.V. kwam uit de winterstop met een onverhoopte derde plaats in hun reeks, als voorlopige beloning naar werken. Indien de wedstrijden in 2009 met evenveel succes kunnen worden afgewerkt, dan belooft ook dit seizoen hoopvol te eindigen. De rooikens verloren wel hun laatste match uit de heenronde ietwat onterecht tegen titelkandidaat Visé, de eindbalans en een goede stap richting het vooropgestelde behoud in derde klasse, kunnen nog steeds als positief omschreven worden. Hoog tijd dus voor een welgekomen winterstop waarbij de gekwetsten en soms ook de door ziekte geplaagde spelers, rustig te laten herstellen. In de vriendschappelijke wedstrijden uit die winterstop, om eenieders conditie scherp te houden en al de spelers voldoende spelgelegenheid in de rustperiode te bezorgen, deed Hoogstraten het niet zo slecht. Een 2/1 overwinning tegen de beloften van Willem II, doelpunten van Jens Jochems en Anthony Dooms. Tegen Geel-Meerhout een billijk gelijkspel, 2 / 2 met Hoogstraatse treffers van Niels Cox en Michiel Lanslots. En tenslotte nog een extra bijgekomen partij, wegens de afgelasting van de eerste speeldag van 2009, een wedstrijd tegen Wilrijk. Met een doelpunten rijk eindresultaat als gevolg bij de nieuwe club van ex-speler Jef Van Aken. H.V.V. won er met 3 / 4 en de rood – witte doelpunten werden aangetekend door Antony Dooms …. tweemaal Tim De Keyser en tenslotte in de slotfase nog een treffer van de jonge Bob Swaegers. Met een wedstrijd thuis tegen Kelmis werd de terugronde van de competitie dan toch op gang gefloten. H.V.V. had voor de tweede periodetitel reeds een fraaie stek verworven… een derde plaats, na de titelkandidaten Visé en Turnhout. Het kwam er dus op aan om ook in deze rangschikking mee te blijven doen. Uit de heenwedstrijd wisten we nog dat hekkensluiter Kelmis toen verslagen werd met 0 / 4 cijfers, doch nog niet op hun sterkste was. Tijdens de winterstop hadden ze bovendien nog enkele versterkingen aangetrokken om alzo te proberen het tij te doen keren. Het zou dan ook geen eenvoudige opdracht worden voor de rooikens en dat bleek ook duidelijk in de match. De gedreven bezoekers namen geleidelijk aan meer en meer het heft in handen en konden uiteindelijk halverwege de tweede time op 0 / 1 voorsprong komen. Ondanks een iets betere tweede H.V.V.-helft werden de diverse Hoogstraatse pogingen niet verzilverd en was het duidelijk dat Kelmis met de drie punten in de achterzak, richting huiswaarts zou keren.

Zeker geen man over boord dat niet, maar hier werd voor aanvang niet echt rekening mee gehouden, als start in het nieuwe jaar. Wel goed dat de competitie terug van start ging, zo kunnen de Hoogstraatse tenoren toch proberen om zo snel mogelijk weer aan te knopen met de goede vorm uit de heenronde. Hun volgende treffen op bezoek bij één van de kopploegen nl. Turnhout, belooft zo alweer een echte test te worden en misschien kan H.V.V. ook nu weer voor de verrassing zorgen in 3de B. Nog even vermelden dat niet alleen de samenwerking met trainer Frank Braeckmans en hulptrainer Jean-Paul Nuijten werd verlengd bij H.V.V., ook de spelersgroep voor het toekomende seizoen wordt geleidelijk aan samengesteld. Zo zijn ondermeer Tim De Keyser, Peter Meeusen en Niels Cox al zeker van een verlengd verblijf bij Hoogstraten V.V. (fh)

Wedstrijden Zaterdag 31 januari 20 uur Hoogstraten VV – Bocholter VV Zondag 8 februari 15 uur FC Rupel-Boom – Hoogstraten VV

Ook na het lopende seizoen, zal trainer Frank Braeckmans de sportieve touwtjes in handen hebben bij rood - wit in het seizeon 2009 / 2010. Zaterdag 14 februari 20 uur Hoogstraten VV – R.FC Sérésien Zaterdag 21 februari 19.30 uur FC Dessel – Hoogstraten VV Zaterdag 28 februari 20 uur Hoogstraten VV – Exc. Veldwezelt

Marathon Marc en Jef verbijten kou en sneeuw Zondag 11 januari 2009 stonden 250 deelnemers (meer werden niet toegelaten) handenwrijvend en klappertandend, het was bijtend koud, aan de startlijn van de “8ste Louis Persoons Memorial”, die gelopen werd in het Bloso-domein in de Kattevennen te Genk. Twee uit het echte hout gesneden Dreveniers Marc Van Alphen en Jef Jacobs, die al ettelijke marathons op hun actief hebben, tekenden voor de derde keer present. Een prachtig besneeuwd Limburgs landschap werd voor de voeten geschoteld en warm ingeduffeld konden de atleten ondanks de 42,195 km genieten van dit feeërieke decor. Marc en Jef bleven broederlijk bij elkaar tot km 35 en dan was het ieder voor zich. Marc finishte als 64ste in 03.34.07 en Jef als 71ste in 03.37.30. Hun volgende afspraak is de marathon van Gilze (Ned.) op 8 maart en hun supporters zijn hiermee al uitgenodigd. (rel)

Marc Van Alphen (nr. 287) hier in tweede positie achter Johan Mardago (nr. 206) FEBRUARI 2009 - 59

DHM_februari_286.indd 59

22-1-2009 15:00:40


SPORT

KVNA Wortel

KFC Meer Een mooi parcours voor KFC Meer dat in 17 wedstrijden slechts driemaal het onderspit moest delven, op een zevende plaats staat in het klassement op slechts drie punten van de koploper (klassement op 11 januari!). Een merkwaardige reeks mag je deze wel noemen waarin een tiental ploegen werkelijk op een hoopje bijeengeklutst zijn met een miniem puntenverschil. Een open wedstrijd werd het in Zoersel tijdens de eerste helft waarin geelzwart op penalty, feilloos omgezet door Roel Hofmans, op voorsprong kwam. Een voorsprong die nog voor de rust teniet gedaan werd door de Zoerselse klasbak Joel Bartholomeeussen. De man die de strafschoppen en vrije trappen voor zijn rekening neemt en al

aanschouwen. Daarna kwam de thuisploeg meer en meer aan bod, maar de KFC-defensie acteerde sterk en verkeerde nooit echt in de problemen. Op corner tekende Ringo Jacobs het enige doelpunt van de wedstrijd aan en veroverde Meer drie belangrijk punten. De wedstrijd tegen Horendonk op 11 januari werd verschoven naar een latere

Ringo Jacobs en Rik Aerts in een stevig duel met enkele Zoerselse verdedigers menig doelpuntje op deze manier scoorde. Ook hij was het weer die de thuisploeg op winst schoot en daardoor moest Meer noodgedwongen uit zijn schelp komend. De gastheren hanteerden dan op hun beurt de counter en dat werd Bram Kinschots noodlottig. De noodrem en de logische rode kaart als gevolg. Met tien tegen elf toonde Meer het karakter van de grote dagen, had het wel moeilijk, maar lukte tenslotte toch de gelijkmaker via Jef Swaenen. Een billijk gelijkspel na een goede collectieve prestatie. Op het veld van Halle een vertimmerd KFC tussen de lijnen. Zeven titularissen stonden langs de lijn wegens kwetsuren en vakanties. Gemakkelijk voetballen was het zeker niet op deze koude zondag en veel voetbalgenot was er in de eerste helft ook niet te

datum, namelijk 29 maart 2009 en dit door het brutale winteroffensief dat spelen onmogelijk maakte. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 februari 15.00 uur Achterbroek – KFC Meer Zaterdag 7 februari 15.00 uur KFC Meer – Loenhout Zondag 15 februari 15.00 uur KFC Meerle – KFC Meer Zondag 22 februari 15.00 uur KFC Meer – Minderhout VV Zondag 1 maart 15.00 uur Oelegem – KFC Meer

In Massenhoven was de thuisploeg in het begin even gevaarlijk, maar dan was KVNA het meest dreigende met goede kansen voor Stijn De Vleeschhouwer. Ook trapten onze spelers wel te veel in de buitenspelval. Na de pauze was het eerste gevaar weer voor de thuisploeg, maar daarna kregen de blauw-witten met zeer goed spel ontelbare kansen waarvan er meerdere moeilijk te missen waren. Enkel Tom Van Den Broeck kon met een knap schot doelen. In blessuretijd scoorde de thuisploeg dan met een afgeweken vrijschop. ( 1 – 1 ) De logica werd zo zeer veel geweld aangedaan. De uitgestelde wedstrijd tegen Pulle eindigde eveneens op 1-1. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. De bezoekende doelman, misschien gehinderd door de zon, liet een ver schot van Raf Tilburgs door zijn handen glippen. De bezoekers maakten gelijk wanneer de scheidsrechter een inworp eerst aan Wortel gaf en daarna op aanduiden van de grensrechter veranderde. Onze spelers waren uit positie en de bezoekers konden hiervan profiteren. In Gierle speelde onze spelers in de aanvang van de wedstrijd enkele mooie kansen bij elkaar. Het was Bert Tilburgs, die met een verre vrijschop iedereen verraste. De thuisploeg kon weinig terugdoen, maar met de enige noemenswaardige kans maakten ze gelijk. Net voor de rust werd Raf Tilburgs na een geweldige inspanning foutief gehinderd. De dader werd uitgesloten. Tegen 10 begonnen onze spelers te slap aan de tweede helft. De thuisploeg kwam verrassend op voorsprong. In de 67e minuut maakte Willem Pleysier na een mooie aanval gelijk. Nog dezelfde minuut benutte Gierle een betwistbare strafschop voor een aangeschoten handsspel niet. Onze spelers speelden daarna zeker vier geweldige kansen bij elkaar. Drie werden onbegrijpelijk gemist. De vierde kans werd door de plaatselijke doelman met een geweldige reflex gered. De supporters hadden er zich al mee verzoend dat een ruim verdiende zege er niet meer inzat tot de thuisploeg er in de laatste minuut nog 3-2 van maakte. Zo moesten we de zoveelste opdoffer op het einde van de wedstrijd incasseren;

De wedstrijden Zondag 1 februari 15.00u Poederlee - KVNA Zondag 8 februari 15.00u KVNA - Westmalle Zondag 15 februari 15.00u Hezewijk - KVNA Zondag 22 februari 15.00u Kvna – Zandhoven. ( frbr )

60 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 60

22-1-2009 15:00:40

E

z


SPORT

KFC Meerle En groenwit blijft in de buurt van de kopploegen rondtoeren! Een tiende plaats (11 januari) met 28 punten, maar slechts vijf luttele eenheden verwijderd van de leider in het klassement. Het is zonder twijfel de betrachting de kloof met de onderste concurrenten (zes ploegen zullen zeker degraderen) uit te diepen om alzo met een geruster gemoed het verdere verloop van de competitie af te haspelen. Meerle had wat recht te zetten na de nederlaag op het veld van Minderhout en Oelegem zou aan de Chaamseweg het kind van de rekening moeten worden. Tenslotte werd het een wedstrijd met veel middenveldspel en weinig scoringskansen. De thuisploeg kende in de tweede helft wel een sterk kwartiertje, maar verder dan een afgekeurd buitenspeldoelpunt kwam men niet. Op het moment dat beide teams tevreden schenen met een scoreloos gelijkspel, wisten de bezoekers in de slotminuut toch het laken naar zich toe te trekken en Meerle op te zadelen met een serieuze kater. De uitgestelde wedstrijd tegen Achterbroek werd in moeilijke vriesomstandigheden afgehaspeld en met een 1-0 winst besloten dank zij een doelpunt van Nic Mertens. Op 11 januari moest men dan in de wei tegen Kalmthout, maar de weerman liet weer duchtig van zich voelen en verwees de match naar zondag 29 maart! (rel)

Wedstrijden Zondag 1 februari 15.00 uur KFC Meerle – Pulderbos Zondag 8 februari 15.00 uur Oostmalle – KFC Meerle Zondag 15 februari 15.00 uur KFC Meerle – KFC Meer Zondag 22 februari 15.00 uur Zoersel – KFC Meerle Zondag 1 maart 15.00 uur KFC Meerle - Horendonk

Veldtoertocht door de Hoogstraatse bossen HOOGSTRATEN - Voor de 18de maal reeds tekenen De Hoogstraatse Wielertoeristen present voor hun veldtoertocht die doorgaat op zondag 1 februari 2009. Tussen 08.00 en 10.00 uur ben je welkom voor het vertrek in het Klein Seminarie voor een tocht naar keuze: 17 km voor de kids, 26 of 43 km kilometer naargelang uw atletische capaciteiten. Zoals gewoonlijk werd een afwisselend en mooi parcours utgestippeld met veldwegeltjes, single tracks door de bossen van Mariaveld, Heerles Hof, Gouverneursbossen en Wortel Kolonie. Ter recuperatie een stukje verhard is ook mooi meegenomen. Zoals de vorige edities zal je ongetwijfeld genieten van deze op en top georganiseerde tocht met uitgebreide parking, een uitgekiend afgepijld parcours, bevoorrading en ďŹ etsreiniging na de inspanning, deugddoende douches en zeker niet te vergeten de après-ďŹ ets bar! (rel) Info: Louis Adams (03 314 42 02); Jef Geerts (03 314 56 14); Fons Fransen (0497 94 01 86); e-mail: hwt@advalvas.be

TUINMACHINES STOFFELS -INDERHOUTDORP s (OOGSTRATEN s 4EL s &AX WWW TUINMACHINESSTOFFELS BE s INFO TUINMACHINESSTOFFELS BE

FEBRUARI 2009 - 61

DHM_februari_286.indd 61

22-1-2009 15:00:41


SPORT

Tafeltennis

TTK Minderhout Nadat vorig seizoen de A-ploeg van 3de naar 2de Provinciale promoveerde, viert de Minderhoutse TafelTennisKlub ook nu weer hoogtijdagen. Zowel de senioren- als de jeugdploegen behalen prima resultaten en bezetten op het einde van de heenronde heel wat plaatsen vooraan in de rangschikking. Een woordje uitleg en een overzicht… Tafeltennis wordt gespeeld in matchen tot 11 punten… (echter wel steeds met een puntenverschil van 2) en de winnaar is diegene die het eerst 3 matchen wint. De uitslag kan dus 3-0, 3-1 of 3-2 zijn. Naargelang de competitie worden er 16 matchen of 10 matchen gespeeld. En dan nu een blik op de resultaten…

SENIOREN in de Vlaamse Tafeltennis Liga Elke ploeg speelt met 4 spelers, dus een wedstrijd heeft 16 matchen, waarbij de winnaar 2 punten verdient en bij een gelijkspel de punten worden gedeeld. 2de Prov. B Zoersel B Virtus A Geelse B Minderhout A Gierle F BASF Kapellen C Antonius C Nijlen A Mepp Stegeta C Schoten C Rijkevorsel B Berlaar F

Ptn. 21 19 16 16 11 11 10 8 8 8 4 0

4de Prov. C Stemat A Minderhout C BASF Kapellen F Lille B AFP Kobelco H Rijkevorsel C Nodo H ‘O4 C Hallaar E Mepp Stegeta D Geelse E Gierle L

Ptn. 20 17 16 13 13 11 10 9 8 8 6 1

5de Prov. E Minderhout E Antonius G Dessel A Lille C Mepp Stegeta E Zoersel F Gierle Q Retie D AFP Kobelco P Geelse G

Ptn. 16 16 16 12 10 8 6 4 2 0

4de Prov. D Minderhout B Borsbeek C Hulshout B Zoersel E Hallaar D Nijlen C Arendonk B St. Lenaarts A Berlaar G AFP Kobelco J Gierle K Geelse F

Ptn. 19 18 14 12 12 12 10 10 8 8 7 2

5de Prov. C Minderhout D BASF Kapellen I Berlaar H Hallaar F Gierle N AFP Kobelco L Borsbeek D Nijlen E Kobelco Hob. O Gierle O

Ptn. 17 16 14 12 10 9 6 3 2 1

5de Prov. D Minderhout F Nuclea A Kobelco Hob. N Wommelgem B Retie C bp A Berlaar I Gierle P Nijlen F AFP Kobelco O

Ptn. 16 16 14 13 11 8 4 4 3 1

SENIOREN in de Katholieke Tafeltennis Liga Hier bestaat een ploeg uit 3 spelers die telkens ook nog een extra dubbelwedstrijd dienen te spelen. Bij elke wedstrijd wordt gedurende 10 matchen om de punten gestreden. 9de Prov. A Heikant D Ekershof-Asters C St. Antonius J Bart Merksem C Minderhout A Kontich D Borsbeek F St. Antonius L Koningshof F Henricus E ’s Gravenwezel G

Ptn. 20 17 13 12 11 9 8 7 5 5 3

4de Prov. C Bevel F Koningshof I Nodo I St. Antonius P Hendricus G BASF Kapellen D Bart Merksem F Virtus E Leugenberg H Stabelino E Minderhout B

Ptn. 17 15 13 11 11 10 9 5 4 3 2

62 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 62

22-1-2009 15:00:41


SPORT

JEUGD De jeugdploegen bestaan uit 3 spelers die per wedstrijd ook nog één dubbel spelen, 10 matchen in totaal dus. De puntenverdeling is hier echter totaal anders dan bij de seniorploegen. Elke gewonnen match bezorgt de ploeg een punt, m.a.w. ook de verliezende ploeg heeft er baat bij om zoveel mogelijk onderlinge duels op haar naam te schrijven. 1ste Prov. A Minderhout A Hallaar A Antonius B Hove A Sven B Gierle A

Ptn. 75 62 51 44 39 29

2de Prov. A Minderhout B Gierle B Mepp Stegeta A Retie A Hallaar B Berlaar C

Ptn. 74 60 56 46 38 26

3de Prov. A Minderhout D Gierle D Berlaar D Hallaar C

Ptn. 41 33 30 16

V.l.n.r. Jens Michiels, Ruben Van Dijck en Yorick Michiels 3de Prov. B Minderhout C Mepp Stegeta D Sven C AFP Kobelco D Berlaar E

Ptn. 57 54 45 24 20

3de Prov. C Hove B Minderhout E Kobelco Hob. D Mepp Stegeta C BASF Kapellen C

Ptn. 64 40 37 32 27

De A-ploeg in de jeugdreeks wordt als winnaar van de heenronde overgeheveld naar de hoogste reeks van de jeugdcompetitie in de provincie Antwerpen nl. de “Super”. Hier strijden de reekshoofden om de titel “Beste jeugdploeg van de provincie”. Ook in de reeksen in 2de en 3de provinciaal worden de ploegen opnieuw gemixt zodat meer evenwaardige tegenstanders elkaar zullen bekampen.

Cyclocross Superprestige op nieuw parcours MINDERHOUT - Op 8 februari, één week na het wereldkampioenschap cyclocross in Hoogerheide, zullen de renners zich willen bewijzen of revancheren in de wedstrijd van de Superprestige in Minderhout, op de Blauwbossen. Inderdaad! De cross verhuist sinds lang opnieuw van locatie. Jaren was ‘De Mosten’ in Meer de uitvalsbasis. Maar de laatste jaren gaf het parcours niet meer wat de organisatoren ervan hadden verwacht. Telkens werd het een spannende wedstrijd, maar na het invoeren van de ‘dubbele materiaalpost’ enkele jaren geleden verloor de wedstrijd een groot deel van zijn charme, omdat men niet meer rond de ‘E10-plas’ reed. Op en rond de terreinen van Desta op de Minderhoutse Blauwbossen wil men de supporters en de renners een parcours aanbieden om duimen en vingers af te likken. Het parcours zal zeker

selectiever zijn, al kan vriesweer ook hier voor een snelle cross zorgen. Het parcours wordt ook overzichtelijker. Van op bepaalde plaatsen kunnen de supporters hun geliefkoosde renner 75% van de tijd volgen. Gevarieerd wordt het ook: gras, zand, korte en nijdige hellingen volgen elkaar in sneltempo op. Maar uiteindelijk zijn het ook dit jaar weer de renners die het moeten doen. Zowel bij de jeugd als bij de elite staat de wereldtop aan het vertrek: Lars Boom, Sven Nys, Bart Wellens, Zdenek Stybar, Bart Aernouts, Klaas Vantornhout, Sven Vanthourenhout, Thijs Al, Kevin Pauwels,…. En alle andere toppers zullen strijden voor de nodige Superprestigepunten. En in het klassement voor de elite is spanning gegarandeerd. Klaas Vantornout kan Sven Nys nog altijd roet in het eten gooien.

Natuurlijk is het ook uitkijken naar de verschillende streekrenners in de verschillende jeugdcategorieën. In de eerste plaats kijken we reikhalzend uit naar de prestaties van Joeri Adams die een voorsmaakje krijgt van wat hem in november op hetzelfde parcours voor het Europese kampioenschap te wachten zal staan! Ook dit jaar zal de organisatie af zijn. En op goed weer hopen we dan maar weer! (mvg/fh) Zondag 8 februari, Vlaamse aardbeiencross, - 18de herdenkingsprijs Wim Lambrechts op de terreinen van Desta De wedstrijden 11.00 uur: Nieuwelingen 12.00 uur: Juniors 13.15 uur: Beloften 15.00 uur: Elite

FEBRUARI 2009 - 63

DHM_februari_286.indd 63

22-1-2009 15:00:42


SPORT

Schaal Van Aperen MEER - Op 6 juli was er een duivenwedstrijd waarvan de uitslag telde voor de Schaal Van Aperen. Volgende duivenliefhebbers namen een tinnen bord in ontvangst uit handen van burgemeester Van Aperen:

Jonge duiven: Meer: Marcel Martens, Meerle: Louis Van Dijck, Minderhout: Herman Adriaansen, Hoogstraten K. Spannenburg.

Jaarse duiven: Meer: Angelo Roelen, Meerle Jeffrey Leemans, Minderhout: Francis Jansen, Hoogstraten Walter Coertjens.

Oude duiven: Meer: Frans Roos, Meerle: Marcel Schrauwen, Minderhout: Petrus Brosens en uit Hoogstraten Weerts-Janssens. (fs)

Een gezellig samenzijn sloot deze avond af.

De Snelduif huldigt haar kampioenen MEER - Op zaterdag 3 januari werden de kampioenen van duivenmaatschappij De Snelduif uit Meer gehuldigd in zaal Victoria. Na een kort welkomstwoordje door Rik Martens werd overgegaan tot de uitreiking van de eretekens, waarvan Henri Pemen de meest gelauwerde van de leden was. Mochten een ereteken in ontvangst nemen:

Quivrain: Oude duiven: 1ste getekende: Jaak Janssens, 2de en 3de getekende Jef Rombouts Jaarse duiven: 1ste getekende: Angelo Roelen, 2de en 3de getekende Jos Leuris Jonge duiven: 1ste, 2de en 3de getekende: Henri Pemen. Algemeen kampioen Quivrain: Henri Pemen

Noyon: Oude duiven: 1ste, 2de en 3de getekende: Jack Godrie Jaarse duiven: 1ste en 2de getekende: Marcel Kinschots, 3de getekende: Henri Pemen Jonge duiven: 1ste getekende: Henri Pemen, 2de en 3de getekende: Jos Brosens Algemeen kampioen Noyon: Henri Pemen Najaarscriterium: Henri Pemen Koning-kampioen: Henri Pemen (fs)

64 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 64

22-1-2009 15:00:44


HALVE EEUW

WINTER 1959

FEBRUARI 2009 - 65

DHM_februari_286.indd 65

22-1-2009 15:00:46


AGENDA Zaterdag 14 februari GROOT NEDERLANDS DICTEE, preselecties om 9 uur in het Spijker. Inschrijven voor 1 FEBRUARI bij Joos Croes 03 314 49 24. Zaterdag 14 februari FROM CATHARINA WITH LOVE, concert door Fanfare St.-Catharina om 19.30 uur in de Raboenizaal. Info www.catharinahoogstraten. be

TENTOONSTELLINGEN Tot 22 maart GEZICHTEN, tentoonstelling met werk van Lief Boeykens en Karel Huet in het Stedelijk museum, Begijnhof 9. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be

Zondag 15 februari KONING EDILBERT DE LAATSTE, een figurentheater over sociale zekerheid, om 14.30 in zaal Pax. Info Vic Cornelissen, 03 314 40 01 of vic.willy@skynet.be

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

Zondag 15 februai APERITIEFCONCERT dor “Koraal” om 11 uur in de bib. Inschrijven verplicht.

HOOGSTRATEN

Woensdag 18 februari VETTEN EN KOLLIDRATEN, toneelvoorstelling door het gezelschap Paljas, om 20 uur in zaal Sint Cecilia.

Tot zaterdag 24 februari IKO BLOG www.waarligtdegrens.be Een creatief onderzoek naar ‘grenzen’, als onderdeel van het kunstenproject ‘Grenzeloos’. Info 03 314 75 54.

Donderdag 19 februari SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL, in café De Gelmel. Info: Staf Coertjens, 03 314 66 43 of staf.coertjens@telenet.be

Zondag 1 februari VELDTOERTOCHT georganiseerd door de Hoogstraatse Wielertoeristen. Vertrek tussen 8 en 10 uur in het Klein Seminarie. Vrijdag 6 februari PASTA-AVOND georganiseerd door HVV. Om 18 uur in hun stadion Katelijnestraat 29

9 1

Zondag 22 februari PANNENKOEKENDAG ingericht door KVG , van 13 tot 18 uur in zaal Pax.

Vrijdag 6 februari RIKKEN & JOKKEN om 19.30 uur in de strafschool in de Gelmelstraat. Info 03 314 62 26 of jos.aerts@telenet.be Zaterdag 7 en zondag 8 februari HOBBY & CREATIEF, tentoonstelling in zaal Pax. Op zaterdag van 14.30 tot 19 uur, op zondag van 10 tot 19 uur. Maandag 9 februari DORPSRAAD om 20 uur in zaal De Welgezinde in het Administratief centrum.

Woensdag 18 februari BLOEDINZAMELING van 17.30 tot 21.00 uur in het Rodekruislokaal, Slommerhof 18.

Maandag 23 februari GEMEENTERAAD in het historisch stadhuis. Maandag 9 februari THE MARCKRIVER NEW ORLEANS JAZZFRIENDS vanaf 20 uur in zaal Sint Cecilia. Vrijdag 13 februari NACHT VAN DE DUISTERNIS, om 20 uur geleide wandeling georganiseerd door Natuurpunt. Vertrek aan De Klapekster.

Vrijdag 27 februari SIMULTAANSCHAKEN om 20.30 uur in de cahier. Zondag 1 maart COMME CHEZ KSJ!, een culinair initiatief van de KSJ, inschrijven voor 22 februari via www. ksjhoogstraten.be

Vrijdag 13 februari RIKKEN & JOKKEN om 19.30 uur in zaal Pax. Info 03 314 62 26 of jos.aerts@telenet.be Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 februari WOORDWEEKEINDE met verschillende activiteiten in en rond de Academie voor Muziek en Woord in de Karel Boomstraat. Info www. amwdenoorderkempen.be, 014 69 95 39 of madn@scarlet.be

200

Zaterdag 14 februari VERKOOP GEVONDEN VOORWERPEN door het stadsbestuur, om 11 uur in de gemeentelijke werkplaats.

66 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 66

22-1-2009 15:00:47


f

AGENDA

MINDERHOUT Donderdag 29 januari DORPSRAAD, openbare vergadering om 20 uur in de parochiezaal 19 8

MEER Zaterdag 31 januari Dorpsquiz in de parochiezaal

Vrijdag 30 januari ALGEMENE KENNISQUIZ om 20 uur in de kantine van Minderhout VV. Deelname 15 euro per ploeg van maximum zes personen. Vrijdag 6 februari LICHTMISCONCERT, een dubbelconcert met optreden van Tuur Segers en Fleur Claesen in de parochiekerk van Minderhout. Aanvang 20.15 uur. Zondag 8 februari SUPERPRESTIGE CYCLOCROSS vanaf 11 uur op terreinen van Desta.

www.jumpy-springkastelen.be

MEERLE Maandag 2 februari DORPSRAAD om 20 uur in de parochiezaal. Zaterdag 7 februari JAARCONCERT, Vuur, lucht en water door Fanfare St.-Cecilia om 20 uur in parochiezaal “Ons Thuis. Zondag 8 februari JAARCONCERT, Vuur, lucht en water door Fanfare St.-Cecilia om 14.30 uur in parochiezaal “Ons Thuis. Vrijdag 20 februari JEUGD CARNAVALSFUIF in de parochiezaal. Van 15.20 tot 17 uur voor kleuters, van 18.30 tot 21.30 uur voor leerlingen van de lagere school. Vrijdag 27 februari KAARTPRIJSKAMP RIKKEN voor en in de parochiezaal. Inschrijven vanaf 19.30 uur

Zondag 22 februari WAFEL- & SMOUTEBOLLENBAK door OKRA om 12 uur in de parochiezaal. Info 03 315 79 20.

WORTEL Vrijdag 30 en zaterdag 31 januari TONEEL “De Vlooientemmer” een (k)luchtig blijspel van Walter Huybrechts om 20 uur in de parochiezaal. Kassa 7 euro. VVK 6 euro. Vrijdag 6 februari FOTOLEZING om 20 uur in De Klapekster. Bart Royens over ‘De Dolomieten’ en Ria en Jaak Brosens over ‘Slovenië en Kroatië’ Woensdag 4 februari TONEEL een cafévoorstelling van “De Vlooientemmer” een (k)luchtig blijspel van Walter Huybrechts om 20 uur in de parochiezaal. Kassa 7 euro. VVK 6 euro. Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari TONEEL “De Vlooientemmer” een (k)luchtig blijspel van Walter Huybrechts om 20 uur in de parochiezaal. Kassa 7 euro. VVK 6 euro.

11.11.11 actie In Hoogstraten werd er dit jaar 62.553, 36 euro ingezameld voor de 11.11.11 aktie. Vooral in Minderhout werd een stijging opgetekend.

Openbare verkoping gevonden voorwerpen GROOT–HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur verkoopt opnieuw een partij gevonden voorwerpen en materiaal dat om één of andere reden niet meer wordt gebruikt, maar nog bruikbaar is. De verkoop gebeurt per opbod. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun kans te wagen. De materialen zijn te bezichtigen op vrijdag 13 februari 2009 tussen 13 en 16 uur en op zaterdag 14 februari vanaf 9 uur tot aanvang van de verkoop in de gemeentelijke werkplaats. De verkoop vindt plaats op zaterdag 14 februari om 11.00 uur in de gemeentelijke werkplaats, Industrieweg 2 te Hoogstraten. Volgende materialen zijn er te koop: - meubels - huisraad en -toestellen - bureaumateriaal - fietsen - stookhout

FEBRUARI 2009 - 67

DHM_februari_286.indd 67

22-1-2009 15:00:47


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

03 314 32 11

HUISARTSEN

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur ’s morgens 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

& $ ' "

Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

! " # $ % .be

NACHTDIENST Tussen 23.00 en 9.00 uur ’s morgens BEL 0900 10-500

WACHTDIENST zondag open

maatmeubels

weekdagen op afspraak

03 314 82 86

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31.

Van 30 januari tot en met 1 februari APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Zaterdag 31 januari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Van 2 tot en met 5 februari APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04 Van 6 tot en met 8 februari APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. tel. 014 633 383 Zaterdag 7 februari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68 Van 9 tot en met 12 februari APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 014 633 166 Van 13 tot en met 19 februari APOTHEEK DERVEAUX, Kerkstraat 20, St.Jozef Rijkevorsel. tel. 03 312 12 20 Zaterdag 14 februari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Van 20 tot en met 22 februari APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04 Zaterdag 21 februari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04 Van 23 tot en met 26 februari APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 27 februari tot en met 1 maart APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout. tel. 03 669 64 24 Zaterdag 28 februari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat r 5, 2322 Minderhout T Tel./F ax: 03 / 314.71.34 203

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 februari. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 11 februari.

68 - FEBRUARI 2009

DHM_februari_286.indd 68 8

22-1-2009 -2 15:00:49 15:00:4 49 9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.