april 2008 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 24 NR. 276 APRIL 2008 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

De nieuwe verkavelingen goedgekeurd

www.demaand.be

75 JAAR VEILING HOOGSTRATEN

Verenigingsleven Slecht rapport voor Hoogstraten

DE MOSTEN Een nieuwe start

WORTEL KOLONIE

Wij spraken met GASTON OPDEKAMP Directeur Veiling Hoogstraten

Het definitieve plan

En... weer pakken sport- en dorpsnieuws

WIN een BALLONVLUCHT voor 3 personen


COLUMN Toegegeven, bovenstaande kop heb ik gepikt van een Hollandse cabaretier. Maar ik vond hem perfect de lading dekken bij het nieuws dat May en Will ‘van De Gelmel’, hun Gelmel, mijn Gelmel, hadden overgegeven. Deden ze het nog graag? Sterker, het was hun lang leven … Maar horeca is geen job die je tot je 80 volhoudt. Tenzij je Zulma heet en je café langs een eenzaam jaagpad ligt. En nu stopte het bij May en Will ook niet bij de eigen zaak. Waar menigeen vreesde dat het nooit zou lukken, toen ze 9 jaar geleden naar de verre Heilig Bloedlaan verhuisden, wisten zij integendeel de Vrijheid te verlengen tot Hoogstraten-Zuid. Samen met de buurt bliezen ze daar Boereneind Kermis nieuw leven in. Met de Jaarmarkt zag je er iedereen die je kende en op de tweede Heilig Bloedzondag trok de processie gewoon door hun terras! Het Terrastheater zelf passeerde er in september en ’s winters groeiden de Nieuwjaarsduik en de Gelmelski uit tot vaste waarden. 17 jaar lang konden schilders en

En het werd een beetje saaier in de stad fotografen er exposeren. Hoeveel verenigingen waren er niet thuis? Als gangmaker van HoHo! tot slot, wist Will de hele horeca op één lijn te krijgen, eerst voor het glühweinfestival, ondertussen nog voor heel wat meer. Voor uw dorpsredacteur werd De Gelmel een tweede thuis. “Ik ga efkes naar May,” klonk het dan en omdat May voordien bij ons had gewerkt als ‘2de moeder’, werden mijn nachtelijke horeca-uitspattingen steevast met de mantel der liefde bedekt, als ware het familiebezoeken. Dit tot grote jaloezie van neven en nichtjes, want bij hen bleef het klinken als ‘op café gaan’. Uiteindelijk heb ik er zoveel gezeten dat een occasionele bezoeker me laatst aansprak en vroeg “of ik blij was dat het zo goed ging met mijn zaak”. Ieder had zo zijn eigen reden om in De Gelmel te zitten. Ikzelf smeedde er wilde plannen voor Erfgoed en Sint-Cecilia. Ik vierde er feest en maakte er ambras. Discussies met stamineekennissen vormden een voedingsbodem voor menig

PIUSKOOR - REQUIEM VAN FAURÉ

2

artikel in De Maand. Nachtelijk tobbend aan de toog, heb ik er titels verzonnen. Onderschriften bedacht. En op de maandelijkse Tsunami-sunday, de avond dat wij onze bijdragen op de redactie moeten binnenleveren, kwam ik er uitrazen. Ontstressen voor het slapengaan. En – om u even een kleine outing te gunnen – wanneer ik op reis in het buitenland in mijn gidsje las “Hier kwam Hemingway koffie drinken en daar genoot Freud van een neut,” dan vroeg ik me stilletjes af of het in een Hoogstraatse folder bij De Gelmel ooit zou klinken van “Hier dronk uw dorpsredacteur zijn pintje(s)”. Nu zal hij ze er ongetwijfeld nog wel drinken, want De Gelmel blijft bestaan. En de nieuwe eigenaars zullen ongetwijfeld hun best doen om er opnieuw een dijk van een keet van te maken. Maar zonder May en Will ben ik mijn alibi wel kwijt. En zo, werd het een beetje saaier in de stad … (dh)

8-9 MAART 2008

ZIE OOK PAGINA 36


Veiling Hoogstraten 75 jaar (1933-2008)

Kleine boeren werden grote tuinders Het verhaal van de tuinbouw en de veiling begint eigenlijk al omstreeks 1900-1910. In de omgeving van Breda (de Baronie) was er al veel tuinbouw. Steeds meer boeren en burgers uit de Noorderkempen zagen de ontwikkeling van de tuinbouw als een oplossing voor meer werk én meer inkomen. Ook het fruit en de groenten uit onze streek waren welkom in Breda tot in de jaren dertig toen de Nederlandse overheid de grenzen sloot. Een eigen veiling in Hoogstraten werd niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Het was geen eenvoudige opgave tijdens de economische crisis in deze periode en daarna kwam dan de Tweede Wereldoorlog. Maar vanaf de jaren vijftig werden de eerste stappen gezet naar een professionele ontwikkeling: de tuinbouw als nevenberoep werd stilaan maar zeker een hoofdberoep en het ontstaan van een Europese markt gaf ook de veiling meer mogelijkheden. Leven aan de rand van het land was tijdens de 19de eeuw in onze streek voor veel gezinnen ook leven aan de rand van de armoede. De Noorderkempen was een gesloten grensgebied waar de industriële revolutie aan voorbijgegaan was. Nauwelijks een vijfde van de huishoudens kon rondkomen met landbouw. Iedereen had wel een stukje grond maar moest ook inkomen verwerven uit andere activiteiten. Pendelarbeid of verhuizen werd niet echt overwogen. Men bleef wonen op de eigen grond, hoe klein ook, en de stad was ver en vreemd. Het landbouwbedrijf was opgebouwd rond het gezin en had meestal een gemengd karakter. Enkele boeren met voldoende grond deden aan akkerbouw en veeteelt. Maar de talrijke kleine huurboeren hadden weinig of geen vee en moesten dikwijls nog als dagloner bij een grote boer gaan werken om met hun gezin te kunnen overleven. De nieuwe rijken uit de industrie kochten de vrijgekomen landbouwgrond en vroegen dan hoge pachtprijzen. Die kleine huurboer had de financiële middelen niet om zelf grond te verwerven. Er was niet altijd een duidelijke grens te trekken tussen de verschillende beroepsklassen. De meeste mensen moesten leven van de landbouw. In de dorpen woonden ook handelaars, kleine ambachtslieden en arbeiders, maar haast iedereen had verschillende beroepen. De mensen probeerden op allerlei wijze wat te verdienen. De vrouw van een ambachtsman had misschien een café of een winkeltje. Een arbeider en bediende hadden dikwijls een geit en kippen. Veel mensen hadden een varken, enz. Fruit en groenten waren nog geen echte koopwaar. Iedereen voorzag min of meer in de eigen behoefte. Als er overschotten waren gingen die naar een handelaar of naar de markt.

Het Nederlandse voorbeeld De stijgende koopkracht van de burgerij in de steden verhoogde de vraag naar groenten en fruit en door de omschakeling naar groenten en fruit kon de weinig rendabele landbouw veranderen in winstgevende tuinbouwbedrijven. Deze nieuwe situatie van vraag en aanbod bij het begin van de 20ste eeuw zorgde voor een sterke ontwikkeling van de tuinbouw in de omgeving van Breda. Maar wie in de grensstreek woont, heeft meestal ook familie en kennissen aan beide zijden van de grens. Zo ontstonden er contacten met de bloeiende fruit- en groentenmarkten in Breda, Zundert en elders. Dit leidde daar tot een zekere specialisatie want vooral de aardbeien en frambozen deden het erg goed. Naargelang de teelt een grotere omvang aannam, werden de producenten ook gevoeliger voor en afhankelijker van de marktprijs. De idee om tussen de producenten tot een onderlinge samenwerking te komen is dan ook een logische reactie op de nadelen van de markt. Zo kwamen de samenwerkende verkoopcentrales tot stand. De Rooms-Katholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging van Breda (RBT) werd in 1908 opgericht. Deze dichtbij gelegen veiling trok ook de tuinders van de Noorderkempen aan. De telers waren individueel aangesloten bij de veiling maar de plaatselijke afdelingen verrichten het werk. Het fruit en groenten werden met paard en kar of kruiwagen naar een centrale plaats in het dorp gebracht. Van daar werd dan gezorgd voor een gezamenlijk transport met de paardenvoerman of via de tramverbinding met Breda. Vanaf 1910 werd er al fruit en groenten uit de Noorderkempen in deze veiling geleverd. Voor heel wat gezinnen in deze streek werd de fruit-

teelt, en in mindere mate ook de groenteteelt, een belangrijk deel van het gezinsinkomen. Maar het mooie liedje eindigde met de economische crisis in 1929-1930 toen Nederland wat later besloot de grenzen te sluiten voor buitenlandse producten. De organisatie van de veiling van Breda zal enkele jaren later model staan voor de veiling van Hoogstraten.

Pionierswerk Door de verstoring in het evenwicht van vraag en aanbod kantelden de prijzen in Nederland. Beschermende maatregelen leidden aanvankelijk tot invoerbeperkingen en in 1932 zelfs tot een tijdelijk volledig invoerverbod. Daar stonden dan onze middenstanders, arbeiders, boeren, bedienden, onderwijzers en zelfs pastoors met hun fruit en groenten, ver boven hun eigen consumptiebehoeften. Hun bijberoep waarin ze toch heel wat geïnvesteerd hadden, dreigde verloren te gaan. De oplossing lag echter voor de hand. De aanplantingen waren er en de plaatselijke afdelingen functioneerden behoorlijk. Alleen moest het nodige geld bij elkaar gebracht worden voor de aankoop van grond, het optrekken van een gebouw, de inrichtingen en het personeel voor een organisatie om alles in goede banen te leiden. Toch een behoorlijke uitdaging voor de Noorderkempen. De heersende crisis zorgde voor heel wat argwaan en terughoudendheid, ook bij de overheid. Men had niet alleen moedige initiatiefnemers nodig die hun schouders tegen de kar wilden zetten, maar ook al die kleine producenten moesten overtuigd worden om mee in te stappen en te betalen. René Van den Kieboom, burgemeester van Hoogstraten (1926-1932), en daarna bestendig afgevaardigde van de provincie Antwerpen, was

3


75 JAAR VEILING de geestdriftige pleiter voor een eigen veiling, bijgestaan door o.a. burgemeester Jespers van Meerle, burgemeester Rommens van Beerse, Gustaaf Sterkens, onderwijzer in Rijkevorsel, Karel Pluym, fruitkweker van Rijkevorsel, Frans Geets, zaadhandelaar in Minderhout en Adriaan Geerts, fruitkweker van Meersel-Dreef. In het najaar van 1932 werden er in de plaatselijke afdelingen voordrachten gegeven over de nieuwe veiling en konden de leden zich opgeven. Na wat aarzeling gebeurde dit ook vrij massaal. Om kapitaal te vergaren werden aandelen uitgegeven. Elk nieuw lid van de veiling moest minstens één aandeel van 100 fr. onderschrijven met een maximum van 10 aandelen. Belangrijk voor de toekomst was dat de veiling werd opgevat als een samenwerkende vennootschap, waardoor de belangen van de land- en tuinbouwers optimaal konden behartigd worden. Zij was als zodanig de eerste in ons land. In 1932 werden de eerste akkoorden ondertekend. De officiële stichting van de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen vond plaats op 9 februari 1933. De veiling was uit de startblokken geschoten. De feestelijke inhuldiging ging door op 7 mei en bij de eerste officiële verkoopdag op 13 mei werden onder grote belangstelling enkele kilo’s asperges geveild.

Met vallen en opstaan Naast de verkoop van producten, draagt de veiling ook zorg voor de aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines en werktuigen, het vervoer en de beroepsopleiding, met andere woorden een echte beroepsvereniging met een zeer ruime dienstverlening. Het waren grote plannen waarin veel mensen geloofden want al in het eerste jaar meldden zich 520 leden. Het totale omzetcijfer in 1933 bedroeg 651.921 fr. Maar niet iedereen had echter het volle vertrouwen in de nieuwe plaatselijke veiling want een afdeling van de Rooms-Katholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging bleef in Meer bestaan met ruim 100 leden. Deze wettelijk erkende maatschappij was wel in Meer gevestigd maar er waren ook leden in Minderhout en Hoogstraten. Toen de grensmaatregelen in 1934 nog versterkt werden en men niet meer in Breda kon leveren, bleef de afdeling bestaan en werden de tuinbouwproducten te koop aangeboden in de Tuinbouwershallen te Antwerpen die daar al sinds 1914 bestonden. Toch groeide de Meerse afdeling van de veiling van Hoogstraten snel en werd één van de belangrijkste afdelingen. In 1936 sloten de laatste overblijvers nog aan. In het tweede werkjaar 1934 rezen er nog andere moeilijkheden. Nu met de uitbetaling van de leveringen. Reeds werden geruchten verspreid dat de veiling failliet zou zijn. Het probleem was dat een belangrijke Nederlandse opkoper had ingekocht voor leveringen in Duitsland en dat de betalingen in de Nederlandse banken geblokkeerd werden. Deze vertraging had tot gevolg dat in september 1934 van 900.000 fr. slechts 600.000 fr. uitbetaald was. Op dat moment bleek ook duidelijk dat het reservekapitaal van de veiling te klein was

4

De vrachtwagen van J. Van Loon met een lading aardbeien voor de eerste loods van de veiling. en er werd een verdubbeling van de bijdrage van 100 naar 200 fr. voorgesteld. Tijdens de wintermaanden werden in bijna alle afdelingen voordrachten en tuinbouwlessen gegeven om de bestaande teelten te verbeteren of nieuwe teelten te introduceren. Ook studiereizen werden met veel belangstelling ondernomen naar tuinbouwscholen en inmaakfabrieken. De eerste directeur van de veiling, Gaston Van den Bossche, nam ontslag in 1935 om zich nog alleen met het inmaken van fruit in zijn eigen fabriek bezig te houden. De nieuwe directeur werd Henri De La Haye, gediplomeerd tuin- en landbouwkundige, gewezen bestuurder van een proefstation in Belgisch Kongo.

Oorlogsjaren 1940-’45

en daarna door de Duitsers bezet werden. De eerste glasaardbeien werden dan maar aan huis bij de teler verkocht. Bij problemen met de verkoop werd het fruit ter plaatse ingepulpt maar het was niet gemakkelijk om de nodige zuren voor de inmaak te bekomen. Omdat steeds minder kopers kwamen opdagen, besloot het bestuur om niet meer over de klok te verkopen. Men ging onderhandelen met grote afnemers om met een contractverkoop een prijs voor het hele seizoen te bedingen. Vanaf 1941 vond er een grondige verandering plaats met de opgelegde (Duitse) marktordening vanaf 1 augustus. Het bestuur mocht niet langer vrij beschikken over de aangevoerde waren. De vraag was veel groter geworden dan het aanbod. Voor de meeste producten werden maximumprij-

Tijdens de oorlogsjaren trachtte de bevolking zoveel mogelijk de normale gang van het leven voort te zetten, maar de moeilijkheden werden toch wel steeds groter, zodat van een geregelde aanvoer en verkoop niet zoveel sprake meer was. Vanaf september 1939 werden vrachtwagens opgeëist, waardoor een aantal kopers zonder voertuig geraakten en de afzet naar het buitenland wel heel moeilijk werd. In het voorjaar van 1940 kon men van 10 tot 20 mei niet meer over de lokalen van de veiling beschikken daar ze eerst door vluchtelingen uit Breda, dan Tuinders en handelaars, producenten en kopers, bespreken de aandoor Franse troepen gevoerde oogst.


75 JAAR VEILING zen vastgesteld en het verdelingssysteem werd gebaseerd op de hoeveelheid suiker die aan de fabrieken werden toebedeeld. Er werd betrekkelijk weinig geleverd en niet alle fruit en groenten kwamen op de veiling terecht. Soms werden er zelfs boetes gegeven voor te weinig leveren.

gespaard bleven vonden hier in West-Europa een open afzetgebied. De consumptie van goedkoop tropisch fruit had een negatieve weerslag op de prijzen van het eigen fruit. Zuid-Afrika voerde in 1946 niet minder dan 15 miljoen kg. confituur in naar ons land.

Het oorlogsgeweld van september 1944 maakte het veilingwerk volledig onmogelijk. Stichter-voorzitter René Van den Kieboom nam in 1945 om persoonlijke redenen ontslag en werd opgevolgd door Camille Thirion. De tweede voorzitter van de Hoogstraatse veiling werd daarna ook nog de eerste burgemeester van Hoogstraten na de Tweede Wereldoorlog.

De verscheidenheid van fruit en groenten was er wel in de leveringen, maar niet in de hoeveelheden. Steeds meer begon de aardbeiteelt te overheersen en dan nog eenzijdig gericht op de fabrieksaardbeien. Ondanks voorlichtingen en aanbevelingen over nieuwe teelten bleven de fruittelers zich steeds sterker op de aardbei concentreren omdat de opbrengst hier gunstiger lag. In de jaren vijftig vormden de aardbeien het grootste deel van de totale veilingopbrengst. Kopers kwamen met hun wasinstallaties naar de veiling om de aardbeien ter plaatse in te pulpen.

Een nieuwe start Bij het einde van de oorlog kon geleidelijk aan het normale veilingleven hervat worden. Het ledenaantal steeg in 1946 tot 1.557. Toch waren er de eerste jaren nog problemen om de verkoopsmethoden van tijdens de oorlog af te schaffen. Ongunstige prijzen werden ook veroorzaakt door de enorme winstmarges in de groot- en kleinhandel én door de massale invoer van fruit en confituur. Landen die van de oorlog

Het ledenaantal bleef groeien. Van de ruim 500 leden bij de oprichting ging het naar 1.300 tijdens de oorlog. Onmiddellijk na de oorlog bereikte men de 2.000 en in 1957 was het aantal 3.188. Door de groei van het ledenaantal en de productie moest de veiling haar installaties ook

voortdurend aanpassen en uitbreiden. Zo werd een nieuw veilinglokaal met burelen in 1950 in gebruik genomen. In februari 1951 neemt Camille Thirion ontslag als voorzitter van de vereniging. Hij wordt opgevolgd door Gustaaf Sterkens, medestichter. In het najaar van 1951 overlijdt directeur Henri De La Haye. Hij wordt begin 1952 opgevolgd door Ph. Alb. De Bondt, landbouwingenieur en voordien werkzaam bij de conservenfabriek La Corbeille. Met het nieuwe duo Sterkens – De Bondt wordt definitief een periode afgesloten.

Professionalisering Directeur De Bondt is in het najaar van 1957 overleden. Maar in die korte periode – bijna zes jaar – heeft hij toch een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de tuinbouw in de streek en op het functioneren van de veiling. Een aantal belangrijke stappen naar meer professionalisering werden in de jaren vijftig genomen. In 1951 verscheen nog een bijzondere man in het tuinbouwgebeuren. E.H. J. Roggen werd de eerste voltijdse directeur van de Tuinbouwschool.

Het bestuur van de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen in Hoogstraten in 1952. V.l.n.r. (boven) Frans Dierckx, Frans Hendrickx, Frans Oomen, Jozef Vermeiren, Albert Braspenning en Jan Van Wesenbeek, (midden) Baron Gericke-Dherwynen, Louis Van Ostaeyen, Juul Mertens, Frans Viskens, Karel Van Gils, Louis Huygelen, Wim Janssens, Jozef Swaegers, secretaris en Paul Eggers, (onder) Cyriel Horsten, Jef Rommens, E.H. J. Roggen, René Van den Kieboom, stichter en eerste voorzitter van de veiling, oud-burgemeester van Hoogstraten, Gustaaf Sterkens, derde voorzitter van de veiling, Camille Thirion, tweede voorzitter van de veiling en burgemeester van Hoogstraten, Robert Van Hooydonck, Frans Teunis en ir. De Bondt, derde directeur van de veiling. (Foto: René Peeters). 5


75 JAAR VEILING Voor de oorlog werden er tijdens de wintermaanden al cursussen gegeven voor volwassenen en jongeren. Maar in een rapport uit 1947 lezen we: ‘De boerderijen zijn niet meer te verdelen en dus moet men met tuinbouw beginnen.’ En hetzelfde jaar besloot men tot de oprichting van de Vrije Gewestelijke Tuinbouwschool. Maar de school bleef toch in zekere zin een aanhangsel van de Vrije Gewestelijke Vakschool onder leiding van E.H. J. De Vos. Met de komst van directeur Roggen werd het een echte onafhankelijke school ten dienste van de tuinbouw.

Kopers kwamen soms met hun eigen wasinstallatie naar de veiling om ter plaatse de aardbeien in te pulpen.

Directeur De Bondt was erg bezorgd over de risico’s van de eenzijdige aardbeienteelt. Hij werkte ook sterk mee aan de oprichting en de uitbouw van het proefbedrijf in Meerle. De aanzet voor het proefbedrijf ligt in de veiling. Vroeger werden ook al proefvelden aangelegd om bepaalde variëteiten te testen en technische adviseurs stonden ter beschikking om de tuinders te begeleiden. Maar daarmee was de begeleiding ongeveer op. Dit probleem werd op 13 december 1954 besproken tijdens een vergadering van de ‘Stichting voor de Kempen’. Er werd onderzoek gedaan naar concrete realisatiemogelijkheden en op 3 maart 1955 werd de stichtingsakte van vzw Proefbedrijf der Noorderkempen ondertekend. Daarmee kon de veiling de taak van voorlichting overdragen aan een gespecialiseerde instelling. Sindsdien bleef de evolutie van de tuinbouw en de veiling nauw met het proefbedrijf verbonden, zoals dat ook het geval was met de tuinbouwschool. De samenwerking tussen veiling en proefbedrijf betekende voor de telers een enorme hulp. Steeds meer telers waagden de stap naar de fruitteelt als voltijdse beroepsuitoefening. Het invoeren van augurken als nieuwe teelt in de Noorderkempen heeft directeur De Bondt slechts in het beginstadium mogen meemaken.

Voor de veilingklok staat Henri De La Haye, directeur van de veiling (1935-1951), tuinen landbouwkundige, gewezen bestuurder van een proefstation in Belgisch Kongo, rustend provincie-landbouwkundige van het Ministerie van Koloniën en burgemeester van Vosselaar. Rechts (zittend) zien we bediende Aloïs (Wies) Schalckens van de veiling.

In de bestuursvergadering van 9 januari 1958 wordt Edmond Rigouts, landbouwkundig ingenieur, verkozen tot directeur van de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen. Datzelfde jaar was er ook het zilveren jubileum van de veiling. We konden ook gedurende zes maanden gaan kijken naar de moderne tijd op de Wereldtentoonstelling in Brussel. De Europese economische markt stond in de steigers. Na 1958 werd alles in snel tempo anders, ook voor de tuinbouw en de veiling. Een nieuwe periode stond voor deur, zeker voor de agrarische wereld. (js)

(Bronnen: Archief Veiling Hoogstraten en afdelingen, Gazet van Hoogstraten, De Hoogstraatse Gazet, De Hoogstraatse Maand, e.a.)

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Veel volk in de verkoopzaal. Oudere lezers zullen zeker nog een aantal mensen herkennen. 6

Tel./Fax: 03 481 77 42 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197


75 JAAR VEILING

Frambozenbond MEERLE – De crisis in de landbouw op het einde van de 19de eeuw dwong de landbouwers tot aanpassingen. Zelfstandige boeren die over voldoende grond konden beschikken kozen meestal voor veeteelt of graangewassen. Maar in de Noorderkempen waren veel boeren huurders van betrekkelijk kleine gemengde bedrijven. Deze weinig rendabele ondernemingen ontdekken in het begin van de 20ste eeuw het nut van de groentenen fruitteelt. Haast alle burgers hadden een tuin. Ook die lapjes grond konden gebruikt worden voor de groenten- en fruitteelt. Zo kon men het beperkte gezinsinkomen wat verbeteren. Deze tuinbouw was een bron van neveninkomsten. De grote gezinnen hadden voldoende helpende handen voor dit werk. In de stad gaan werken of verder studeren was zelden een keuze. De producten van de tuinbouw gingen naar de markt in Rijkevorsel, Turnhout, Antwerpen maar ook naar Zundert en Breda. Op de markt was de producent erg afhankelijk van de wisselende marktprijs en de willekeur van de kopers. Men moest ook zelf zorgen voor vervoer en terwijl men op de markt stond, kon er thuis niet gewerkt worden. Zo groeide het inzicht dat samenwerking meer voordelen had dan elkaar beconcurreren op de markt. De streek van Breda had al een redelijk bloeiende tuinbouw en in 1908 werd dan ook de RoomsKatholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging (RBT) opgericht. Dit was interessant voor de boeren en burgers, tuinbouwers en hoveniers

van Meerle en omstreken. Burgemeester en schoolmeester Jespers gingen in de veiling van Breda de mogelijkheden onderzoeken. Er was veel vraag naar frambozen; dus werd iedereen aangemoedigd om frambozen te telen. Vanaf 1913 werd de tuinbouw in Meerle en omstreken enigszins georganiseerd. Er werden afspraken gemaakt met de veiling van Breda. Men zocht ook een goede oplossing voor het vervoer van Meerle naar Breda. De frambozen werden hier in tonnen gedaan en gingen dan via Princenhage naar de veiling. Het transport gebeurde ook met de tram via Meersel en Rijsbergen naar Breda. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-’18 was België bezet door het Duitse leger en Nederland bleef neutraal. Daarom moest men de frambozen met kar en kruiwagen naar de grens brengen en dan ging het verdere transport via Chaam en Ulvenhout naar Breda. Na de oorlog zette men een nieuwe stap in de samenwerking. De handel over de grens kon weer normaal verlopen en men besloot dat samenverkoop voor iedereen voordeliger was. Daarom stichtte men op 6 januari 1921 de vereniging ‘Liefhebbers van fruit en moesteelt’; in de dagelijkse omgang sprak men van de ‘Frambozenbond’. Volgens het reglement ‘konden deel uitmaken van de bond al de inwoners van Meerle en omliggende, mits zich bezig te houden met het telen van fruit of groenten’. In juni 1921 telde deze bond al 20 leden van

Meerle, 6 van Meer, 1 van Minderhout, 2 van Gierle en 1 van Tielen. Later kwamen er ook nog leveringen van Hoogstraten, Emblem, Beerse en Wortel. Meerle werd als afdeling van de veiling van Breda erkend voor Meerle en omliggende gemeenten. De leveringen werden door de veiling uitbetaald in guldens. De kosten van het grensverkeer (douane) en vervoer (tram) werden in mindering gebracht. In 1921 was er een omzet van 18.768 kg voor 62.194,81 BEF. In 1925 noteerde men een omzet van 49.275,5 kg voor een bedrag van 226.122,54 BEF, waarvan 59.852,37 fr. voor Meerle, 98.481,56 fr. voor Hoogstraten en 67.788,61 fr. voor Tielen, Gierle, Beerse, Wortel, Minderhout en Emblem. In 1927 waren er al 81 leden en werden er naast frambozen ook aardbeien, zwarte en rode bessen en bonen geleverd. Na de beurscrisis van 1929 en de ineenstorting van de internationale handel en economie sloot de Nederlandse regering de grens om de eigen productie te beschermen. Het lukte soms nog wel om fruit en groenten over de grens naar Breda te krijgen maar het werd steeds moeilijker. Iedereen voelde in 1932 dat het tijd werd om met een eigen veiling – naar het voorbeeld van Breda – te beginnen. In 1933 werd dan De Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen in Hoogstraten opgericht. Alle leden van de ‘Frambozenbond’ verenigde zich in de afdeling Meerle van de veiling van Hoogstraten. (js)

Nationale aardbeiententoonstelling HOOGSTRATEN – Zondag 24 juni 1951 werd een nationale aardbeiententoonstelling ingericht in de lokalen van de Vrije Gewestelijke Vakschool (Karel Boomstraat). Het was een initiatief van het Verbond der Aardbeienkwekers van Hoogstraten en omgeving, in samenwerking met de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen, en met de medewerking van de conservennijverheid en de steun van de Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten. In de aankondiging van deze tentoonstelling lezen we o.a.: ‘In het noorden van de provincie Antwerpen, te midden van bossen en heide, is de jongste jaren een centrum ontstaan voor kleinfruitteelt waarvan momenteel de aardbeienteelt wel de belangrijkste tak vormt. Verder treft men er naast de aardbeien ook tamelijk veel frambozen aan alsook zwarte en rode bessen. Dit zeer uitgestrekte gebied sluit onmiddellijk aan bij het grootste Nederlandse centrum voor aardbeien, Zundert-Rijsbergen-Breda. In beide centra, d.w.z. het Beneluxcentrum voor aardbeien, Zundert-Breda-Hoogstraten, worden hoofdzakelijk aardbeien geteeld bestemd voor de pulpen inmaakindustrie. Het ware wenselijk, gezien de bodemgesteldheid, de gunstige ligging van het gebied, de familiale toestand van de bedrijven en de afzet en verwerking volledig aangepast zijn voor de aardbeienteelt, dat deze specifieke Kempische cultuur hier tot de grensstreek kon voorbehouden blijven.’ De tentoongestelde aardbeien werden geleverd door verschillende tuindersgilden uit Hoogstraten en omgeving, uit Turnhout, alsook door de

Zondag 24 juni 1951 kon men de grote nationale aardbeiententoonstelling bezoeken in de lokalen van de Vrije Gewestelijke Vakschool, Karel Boomstraat, Hoogstraten. 7


75 JAAR VEILING Gewestelijke Verbonden van de provincies OostVlaanderen en Limburg. Er waren ook enkele standen van de Bedrijfsvoorlichtingsdienst, de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen, de Tuinbouwschool, de diepvriesfabriek Frima en de bijzonderste confituurfabrieken van het land. Het voornaamste doel van deze tentoonstelling was aandacht vragen voor de standaardisatie van de sortering en verpakking, het aanmoedigen van het verbruik van aardbeien, de werking van de boerengilden bevorderen en de bedrijfskennis van de telers verhogen. De belangstelling voor deze nationale aardbeiententoonstelling was groot. Ze werd om 11 uur plechtig geopend door volksvertegenwoordiger Jules Mertens, voorzitter van het Verbond der Aardbeienkwekers. Heel wat personaliteiten waren aanwezig, o.a. senator Leysen, de bestendig afgevaardigden Van der Linden en Van Nueten, De Schrijver van de Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten, verschillende provincieraadsleden, burgemeesters, tal van tuinbouwconsulenten, leraars en vooraanstaande figuren uit de tuinbouwwereld. Van Dijck, hoofdtuinbouwconsulent van de Belgische Boerenbond, drong tijdens zijn toespraak aan op meer samenwerking tussen de telers en beklemtoonde het belang van betere kwaliteit om gelijke tred te houden met onze producten op de internationale markt. Daarna mocht het publiek langs de toonbanken de prachtige aardbeien, zowel voor consumptie als voor de inmaak, bekijken. In een tweede lokaal kon men de producten van de vruchtenverwerking - confituur en dranken - door n.v. De Kempen proeven. Directeur ir. Albert Brosens trakteerde met een vruchtenwijn. Na deze receptie werd voor de genodigden in hotel Hofkens een prima gastmaal opgediend en tijdens het diner kwamen niet minder dan tien sprekers aan het woord. Het was een zeer geslaagde manifestatie van het Verbond der Aardbeienkwekers. (js)

Katholieke Vrije Veiling MEER – In 1908 werd de Rooms-Katholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging van Breda (RBT) opgericht en in 1933 de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen van Hoogstraten. In de Gazet van Hoogstraten, Katholiek Vlaams Weekblad, van 5 april 1952 lezen we: “Op de vergadering, welke heeft plaats gehad op maandag 31 maart 1952, is er overgegaan tot het stichten ener veiling te Meer voor alle tuiniers van Meer en omstreken. Waarom werd er nog een veiling in Meer opgericht? Hierover hadden wij een gesprek met burgemeester Arnold van Aperen die gedurende heel wat jaren zaakvoerder van de Meerse veiling was. ‘Mijn vader, Frans van Aperen, en mijn grootvader, Arnold van Aperen, verzorgden vroeger in Meer het vervoer van het fruit naar de veiling. Wij hadden thuis een vrachtwagen en in de zomer reden we met aardbeien, frambozen, bessen, e.a. naar Zundert of Breda en later naar Hoogstraten.’ In de jaren ’20 was er ook in Meer een bloeiende afdeling van de Roomsch-Katholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging (veiling Breda). Maar de beurskrach van Wall Street in 1929 was het begin van een internationale economische crisis in de jaren dertig. Ook in Europa beschermden de landen de eigen productie. Het leveren van fruit en groenten in Breda werd steeds moeilijker en uiteindelijk gingen de grenzen dicht. Dit was de directie aanleiding voor de oprichting van de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen (veiling Hoogstraten). Het fruit van de afdeling Meer ging nu naar Hoogstraten en Frans van Aperen werd de secretaris. Een tuinder was altijd lid van een afdeling. Elke afdeling had zijn eigen bestuur en de secretaris was de verantwoordelijke voor de dagelijkse werking: de administratie, het vervoer, de uitbetalingen, de verpakkingen, enz. Uiteraard werd hij voor dit werk ook betaald. In 1951 ontstonden er blijkbaar problemen in de afdeling Meer. Secretaris Frans van Aperen schreef in november hierover een brief naar Gustaaf Sterkens, voorzitter van de Hoogstraatse veiling. Het Dagelijks Bestuur van de veiling verklaarde in december hieraan geen gevolg te kunnen verlenen aangezien het een plaatselijke aangelegenheid betreft welke door het bestuur der afdeling Meer zelf dient geregeld. Onderlinge twisten tussen de bestuursleden van afdeling Meer escaleerden tot een breuk. In februari 1952 ontving de veiling een brief van de afdeling Meer met de mededeling: ‘Wegens het grondig veranderen van het bestuur der Tuinbouwafdeling Meer, zijn er twee nieuwe afgevaardigden voor de beheerraad verkozen. Deze twee personen zijn respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter, te weten: Janssens Wim, fruitteler, Dorp 52, Meer en Van Wesenbeeck Jan, fruitteler, Dorp, Meer.’ De beheerraad van de veiling was het volkomen eens dat het nieuwe bestuur

8

(van Meer) in alles de statuten en huishoudelijke verordening had geëerbiedigd en alzo het recht kreeg in de beheerraad te zetelen. Donderdag 13 maart 1952 werden Janssens en Van Wesenbeeck (nieuw bestuur) en Dierckx en Kustermans (oud bestuur) van afdeling Meer op de bestuursvergadering in Hoogstraten uitgenodigd. Ze werden om beurt verhoord en ondervraagd over de toestand in afdeling Meer. Er kon duidelijk geen akkoord tot verzoening bereikt worden. In een geheime stemming werd het nieuwe bestuur van Meer met 15 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen door het bestuur van de veiling aanvaard. Volgens burgemeester Van Aperen was het regelrechte broodroof. ‘Mijn vader kon geen secretaris van de afdeling Meer blijven en verloor daardoor een belangrijk deel van zijn inkomen. Waarom? Misschien waren mensen als Wim Janssens en Gust Michielsen jaloers en gunden zij mijn vader deze functie niet? Hij moest in elk geval het gezinsinkomen veilig stellen en hij wist ook dat heel wat tuinders niet akkoord waren met zijn afzetting als secretaris. Met zijn ervaring en relaties in de tuinbouw zag hij een eigen veiling voor Meer en omstreken als de beste oplossing. Samen met zijn vader en enkele andere mensen werd dan de Katholieke Vrije Veiling van Meer en Omstreken gesticht. Van bij de start waren er al meer dan honderd leden.’ Het verschil met de veiling van Hoogstraten lag vooral in de juridische en financiële verantwoordelijkheid. Waar de veiling van Hoogstraten een coöperatie is van alle leden, werd de Meerse veiling een vennootschap, eigendom van een beperkt aantal personen. Het feit dat Meer op dat ogenblik de grootste afdeling was, maakte een afscheuring wel leefbaar. De veiling van Hoogstraten moest zich bij dit feit neerleggen. Sindsdien zijn de twee veilingen hun eigen weg gegaan. Tijdens de bestuursvergadering van de veiling in Hoogstraten op 20 mei 1952 werden F. van Aperen en A. Elst, medestichters van de Meerse veiling, alsook L. Dierckx, voormalig voorzitter van afdeling Meer, met algemene stemmen uitgesloten als lid van de Hoogstraatse veiling. Deze ruzie en scheiding in de tuinbouwafdeling Meer zorgde voor grote verdeeldheid in het dorp en onder de tuinders. In het begin van de 21ste eeuw beëindigde de Katholieke Vrije Veiling van Meer en Omstreken haar activiteiten. Maar dat is weer een ander verhaal; misschien iets voor later. (js)


75 JAAR VEILING

Eerste aardbeien verkocht! HOOGSTRATEN - Op vrijdag 29 februari 2008 werden de eerste Hoogstraatse aardbeien van het nieuwe seizoen verkocht in Veiling Hoogstraten. Eén doos van 2 kg van de variëteit Clery werd aangevoerd door teler Cees Buijnsters uit de

gemeente Etten-Leur (Nederland). Het was de tweede maal op rij dat deze eer bij teler Buijnsters valt. De eerste koop van het nieuwe aardbeiseizoen ging naar de supermarktketen Delhaize Group aan de prijs van 400 euro per 200 gram.

Naar goede gewoonte stond de producent ook nu de opbrengst van zijn primeur integraal af voor een goed doel. Door de inbreng van de veiling, in naam van de aardbeitelers, werd de opbrengst verdubbeld. Het bedrag van 8.000 euro werd overhandigd aan vertegenwoordigers van het Rode Kruis, afdeling Hoogstraten. Supermarkt keten Delhaize Group, gevestigd in Zellik, was verheugd met de aankoop van de eerste Belgische aardbeien. “Wij zijn als Belgische supermarktketen enorm begaan met het product, afkomstig uit eigen streek”, verduidelijkt Freddy Derave. “Aardbeien zijn het product bij uitstek om gezonde voeding te promoten, fruit en groenten zijn dé basis voor een gebalanceerd en gezond leven!”

De Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten samen met Cees Buijnsters, de teler van de primeuraardbeien in 2007 en 2008.

2008: een heus feestjaar Met de verkoop van de eerste aardbeien op vrijdag 29 februari werd het feestjaar van de veiling geopend. De luchtballon stond te pronken op het veilingterrein en terwijl de genodigden genoten van een champagne-ontbijt werd het nieuwe logo gepresenteerd.

Zaterdag 8 maart waren alle kinderen (tussen 3 en 12 jaar) van klanten, producenten, personeel en andere contacten welkom op het grote kinderfeest in de veiling. Ze konden genieten van een namiddag vol sport en spel met aansluitend een optreden van de Ketnetband.

Tijdens haar jaarlijkse Klantendag op donderdag 10 april polst Veiling Hoogstraten naar de kennis van haar klanten over haar 75-jarig bestaan. Die dag vindt ook de plechtige inhuldiging van de nieuwe gebouwen plaats. Zondag 7 september Bloemencorso Zundert. De veiling is al voor het derde jaar hoofdsponsor van dit corso. Eén van de praalwagens staat dit jaar in het teken van 75 jaar Veiling Hoogstraten. Hoogstraten in Groenten & Bloemen tijdens het derde weekeinde van september (19, 20 en 21 september). De veiling maakt van de gelegenheid gebruik om een kunstwerk in te huldigen dat de veiling aan Hoogstraten schenkt. Het grote bronzen beeld van Jef Martens zal een prominente plaats krijgen aan de Sint-Katharinakerk. Tijden dit weekeinde worden ook de werken van Art-By ( www.art-by.org ) tentoongesteld, een ontwerpwedstrijd van Veiling Hoogstraten voor kunststudenten. Enkele werken worden geveild en de helft van de opbrengst gaat naar een ontwikkelingsproject van de ngo Trias.

Meer dan 500 kinderen tussen 3 en 12 jaar genoten van het geweldige kinderfeest in de veiling van Hoogstraten op zaterdag 8 maart.

Zaterdag 22 november wordt het jaar afgesloten met een groot slotfeest in de veiling met de voorstelling van een uniek fotoboek over 75 jaar Veiling Hoogstraten.

9


75 JAAR VEILING

De Hoogstraatse Maand sprak met Gaston Opdekamp Directeur Veiling Hoogstraten

“Hoogstraten is onze merknaam” Vijfenzeventig jaar geleden werd de Hoogstraatse Veiling boven de doopvont gehouden, door tuinbouwers die samen hun verkoop wilden organiseren. De Hoogstraatse Maand trok naar Veilingdirecteur Gaston Opdekamp voor een gesprek over de stand van zaken bij Veiling Hoogstraten en in de tuinbouw, nog altijd één van de belangrijkste economische sectoren in de Noorderkempen. Gaston Opdekamp, psycholoog van opleiding, werkt al jaren in de Veiling. Sinds vijf jaar staat hij aan het roer, in opvolging van Paul Vanderhallen. Opdekamp heeft de voorbije twee decennia nogal wat zien veranderen in de tuinbouwsector in de Hoogstraatse regio. De schaalvergroting van de bedrijven, het wegvallen van de augurkenteelt… De Veiling van vandaag lijkt in niets meer op het bedrijf waar hij zoveel jaar geleden kwam werken. “In onze gloriejaren wat aantal leden betreft – halverwege de jaren ’80 –, hadden we meer dan 4.000 aangesloten telers”, vertelt hij. “Nu zijn er dat minder dan 300. Dat zegt alles over de evolutie van de sector in de loop der jaren. Twintig jaar geleden was de augurkenteelt nog erg belangrijk. Augurken werden vaak door particulieren en landbouwers in bijberoep geteeld. Het hoogtepunt lag in de jaren ’85-’86, toen een erg goede prijs werd betaald voor de augurken. Achteraf gezien mag je stellen dat het hoogtepunt meteen ook het begin van het einde was. Vlak daarna zijn we onze Duitse afnemers kwijtgespeeld. Op tien jaar tijd gingen we van een massale productie naar helemaal niks meer. Samen met die teelten verdwenen ook de meeste telers. Die mensen brachten hun aandelen in de Veiling – nog altijd een coöperatieve - terug.”

Gaston Opdekamp x Geboren op 12/08/1957 in Leut (Maasmechelen - Limburg) x Liep college te Maaseik x Studeerde psychologie aan KU Leuven x Gehuwd met Hild Rigouts x Heeft 4 kinderen: Wout, Hanne, Jan & Lotte x Sinds 1983: werkzaam in de administratie Veiling Hoogstraten x In 1993: onderdirecteur in opvolging van Paul Vanderhallen die Mon Rigouts opvolgde. x In 2003: directeur in opvolging van Paul Vanderhallen

10

DHM: Een hele verandering voor een organisatie als de Veiling. Gaston Opdekamp: Ik moet er geen tekening bij maken: als er zoveel telers verdwijnen, wil dat ook zeggen dat er kapitaal uit de vennootschap verdween. Want het maatschappelijk kapitaal van een coöperatie wordt gevormd door de inbreng van de leden. Gelukkig is de Veiling ondertussen 75 jaar oud, en hebben wij dat maatschappelijk kapitaal in steeds mindere mate nodig. Een prille coöperatie die plots een massale uittocht van zijn leden beleeft, komt in gevaar. In de loop der jaren had de Veiling gelukkig reserves opgebouwd, en die konden we aanspreken. Ook de aard van de organisatie is veranderd. Waar je vroeger met een heel grote groep telers werkte, die slechts een paar maanden per jaar actief waren, heb je vandaag met een uitgepuurde, veel kleinere groep professionele telers te maken, die het jaar rond actief zijn. DHM: Op het moment dat de augurkenverkoop implodeerde, was er toen sprake van paniek? Gaston Opdekamp: Zoiets gebeurt uiteraard niet van vandaag op morgen. Halverwege de jaren ’80 kenden we heel hoge prijzen voor de augurken. Voorname afnemers in Duitsland hadden contracten met grootwarenhuizen. In de contracten met die warenhuizen lag de prijs vast. Toen de prijzen de hoogte inschoten, was dat goed nieuws voor ons, maar niet voor onze Duitse afnemers. Zij zaten vast aan een contract, en konden de hogere prijzen niet doorrekenen aan hun klanten. De jaren daarna wilden die bedrijven zich indekken, en ook inkopen tegen een vaste prijs. De Veiling zag dat niet zitten. Met als gevolg dat die markt langzaam maar zeker verschoof naar leveranciers die wel aan contractprijzen, vaste prijzen dus, wilden leveren, vooral in Duitsland zelf. Van ’86 tot ’95 hield de teelt hier nog min of meer stand, omdat we nog een paar lopende overeenkomsten hadden, maar daarna was het

voorbij. We hadden ondertussen tien jaar tijd gehad om het te zien aankomen. Het voortbestaan van een teelt wordt volledig bepaald door het rendement. Als het niet meer lukt, dan stoppen mensen ermee of zoeken ze alternatieven. Net in die periode ontwikkelde zich de verlate teelt van aardbeien (zomer en najaar), dus een omschakeling lag voor de hand. Tot die tijd situeerde de aardbeienteelt zich vooral in april, mei en juni. Begin juli begon dan het augurkenseizoen. Vrijwel tegelijkertijd met de zwanenzang van de augurken, kwamen er ook steeds meer mogelijkheden om de aarbeienoogst te verlaten tot in de zomer en zelfs het verre najaar door de koeling van aardbeiplanten.


75 JAAR VEILING Voor een deel hebben we het wegvallen van de zomerteelt van augurken kunnen opvangen met een zomerteelt van aardbeien. Als je de omzetcijfers van de Veiling voor de voorbije twintig jaar in een grafiek bekijkt, zal je het krimpen van de augurkenmarkt nergens waarnemen. Alleen zijn er heel veel telers afgehaakt. Maar de telers die overbleven realiseerden grotere omzetten. In 1985 realiseerde de Veiling met meer dan 4000 actieve leden een omzet van 35 miljoen euro, in 2007 draaiden we met nog 300 actieve leden een omzet van 117 miljoen euro. DHM: Waren tomaten en paprika’s toen helemaal nieuw voor de regio? Gaston Opdekamp: De eerste tomaten werden hier eind jaren ’70 geteeld. Dat had te maken met de druk vanuit Spanje, een nieuwe speler op de internationale aardbeienmarkt. Dus de telers zochten alternatieven. Tomaten, dus. Pas tien jaar later werd de paprika hier geleidelijk aan geïntroduceerd. DHM: Zijn de aardbeien nog altijd de belangrijkste teelt in Hoogstraten en omgeving? Gaston Opdekamp: Uiteindelijk hebben wij een vrij beperkt productenpakket. Bij het fruit gaat het bijna uitsluitend om aardbeien, plus nog wat appelen en peren. Bij de glasgroenten gaat het vooral om tomaten, met daarnaast paprika en komkommer. Dat zijn echt de grote peilers van ons aanbod. Die twee houden mekaar vrij goed in evenwicht. Het kan wat schommelen, afhankelijk van de prijs, maar in de regel halen wij de helft van onze omzet uit aardbeien, de andere helft uit glasgroenten. De aardbeien zijn niet alleen belangrijk voor onze omzet, ze zijn ook ons uithangbord omdat ze onder het label ‘Hoogstraten’ de wereld in gaan. Als je aan mensen ergens te lande vraagt of ze Hoogstraten kennen, dan is de kans groot dat ze antwoorden: ‘Het stadje van de aardbeien’. Hoogstraten is écht onze merknaam als het om aardbeien gaat. De groenten worden in samenwerking met de andere veilingen verkocht onder het koepelmerk ‘Flandria’ dat eveneens een stevige reputatie opbouwde in gans Europa.

Spanje DHM: Vroeger hoorde je dat de concurrentie vooral uit Spanje en Frankrijk kwam. Is dat nog altijd zo? Gaston Opdekamp: Een Spaans productieseizoen begint meestal ergens na Nieuwjaar, piekt in de tweede helft van maart, en eindigt – in normale omstandigheden – ergens eind april. Wij hebben tegenwoordig begin maart al aardbeien, dus het overlapt sowieso in maart en april. Maar als het Spaanse seizoen eind april gedaan is, ontlopen wij mekaar vrij goed, want onze piek ligt toch iets later. De rest van het jaar is Spanje niet meer op de markt, want in de zomer is het daar veel te warm om te telen. Dan exporteren wij zelfs naar Spanje. Vorig jaar was het hier bij ons zomer in april, met tropische temperaturen. Gevolg: wij leverden drie weken vroeger dan in een normaal seizoen. Spanje had anderzijds wat vertraging door slecht weer. Met als gevolg dat

Waar vroeger alles, dag na dag, via de klok verkocht werd, zowel voor aardbeien als voor de glasgroenten, werden we steeds meer geconfronteerd met de vraag van een bepaald type afnemers naar vaste prijzen. we in 2007 een dramatisch voorseizoen hadden. Het aanbod was groot, de prijzen kelderden. Eind mei zaten veel telers met de handen in het haar. Gelukkig is het nog ten goede gekeerd in de zomer en het najaar. Vroeger lagen de kaarten als het om aardbeien ging – heel simpel gesteld – zo: in het voorjaar had je Spanje, in de zomer hadden wij de baan vrij. Maar in regio’s met gelijkaardige klimatologische omstandigheden – Engeland, Polen, Duitsland,… - zien ze dat natuurlijk ook, en daar worden dan ook aardbeienteelten opgestart. Indertijd wisselden de producenten uit verschillende regio’s mekaar chronologisch af op de markt, nu is de concurrentie vooral sterk in de zomermaanden (juni tot en met september/ oktober). DHM: Met welke wapens strijd je daar dan tegen? Gaston Opdekamp: Specialisatie, kwaliteit,… Je moet beter zijn, je moet vertrouwen wekken bij je klanten, er voor zorgen dat je zelfs op een goed voorziene markt altijd de eerste keus bent. Een alternatief is er niet. Ook de schaal van onze bedrijven is een troef. Bij ons zijn de teeltbedrijven de voorbije jaren al veel groter geworden dan vroeger, maar in vergelijking met Duitsland zijn ze beheersbaar. Onze grote concurrenten in Duitsland zijn vaak 80 tot 100 hectare volle grond groot. Dat is véél. Als het dan eens héél warm wordt, tien dagen na mekaar 30 graden of zo, dan hebben zulke bedrijven een groot probleem. Ze hebben onmiddellijk duizend tot vijftienhonderd plukkers nodig…

En je mag niet vergeten: aardbeien zijn een product dat zich in de betere prijscategorie bevindt. En net daarom moet je zo inzetten op kwaliteit. Omdat de handel vanop afstand wordt gevoerd, moeten je afnemers groot vertrouwen hebben in wat je aanbiedt. Ze moeten letterlijk blind kunnen kopen. Uiteraard zullen wij niet op elk moment van het jaar de beste prijs kunnen maken, maar je moet er wél voor zorgen dat je gemiddeld genomen, het hele jaar rond, een stuk boven het maaiveld uitsteekt. Een andere troef gaat over voedselveiligheid: onze lastenboeken ‘Hoogstraten’ en ‘Flandria’ bieden waarborgen die niet altijd evident zijn. Milieuvriendelijke technieken en gewaarborgd voedsel zijn voor de consument echter wél een ‘conditio sine qua non’.

De aardbeien zijn niet alleen belangrijk voor onze omzet, ze zijn ook ons uithangbord omdat ze onder het label ‘Hoogstraten’ de wereld in gaan. DHM: Ondertussen blijft de aardbeienomzet van de Veiling wel stijgen. Gaston Opdekamp: Twaalf jaar geleden hebben wij met de veilingen van Zundert en Sint-Niklaas de handen in mekaar geslagen. Dit houdt onder meer in dat ook hun aardbeien bij ons worden verzameld, en onder het label Hoogstraten op de markt worden gebracht. In het begin was daar nogal wat weerstand tegen, omdat mensen schrik hadden dat de prijs zou zakken. Maar we hebben hen kunnen overtuigen dat dat niet per se zo

11


75 JAAR VEILING moet zijn, want samen met dat product komen er ook klanten mee. In 1995 verhandelden wij tussen de 5 en 6.000 ton aardbeien. Sindsdien is de aanvoer blijven stijgen, elk jaar opnieuw, in een rechte lijn. Voor het tweede jaar op rij hebben we in 2007 de kaap van de 20.000 ton aardbeien gerond. Voor de prijzen zag je dezelfde evolutie. De voorbije jaren (2004-2006) slabakte het wat, maar in 2007 trok de prijs terug aan. Dus: de concentratie van aardbeien hier in Hoogstraten leidt tot een stevige en goede prijs, omdat je marktmacht kan ontwikkelen. Zowel bij de klanten als bij de telers groeit dan het vertrouwen. DHM: Steeds meer veilingen specialiseren zich. Hoogstraten legt zich toe op aardbeien, een andere gaat helemaal voor asperges… Is dat een algemene trend? Gaston Opdekamp: De Hoogstraatse veiling heeft nooit echt veel verschillende producten aangeboden. Om te beginnen is deze regio, het noorden van de provincie Antwerpen en het zuiden van Noord-Brabant in Nederland, historisch het centrum van de aarbeienteelt. Zoals witloof

nog altijd het belangrijkste product is van de regio Brussel. Heel vaak zie je dat historische aanwezigheid zich vertaalt in expertise. Waarom denk je dat het nationale proefcentrum voor aardbeien in Hoogstraten staat? Zelfs buitenlanders komen naar hier om iets op te steken. DHM: Hoe hecht is de band met het Proefcentrum? Gaston Opdekamp: Het proefcentrum is erg belangrijk voor de aarbeienteelt en de tuinbouw in haar geheel in de regio. Er is altijd sprake geweest van een echte wisselwerking. Thema’s die onderzoek behoeven, worden bij GH SURHI WXLQ neergelegd, en krijgen een antwoord. Waar je ziet dat sommige veilingen, zoals Roeselare, veel tijd investeren in het voorlichten en informeren van hun telers, hebben wij dat altijd kunnen toevertrouwen aan het Proefcentrum, dat een afdeling voorlichting heeft. Vier mensen die telers informeren over teelttechnieken, en al wat er verder bij komt kijken. Wekelijks of tweewekelijks bezoeken zij de bedrijven, kijken hoe de gewassen erbij staan…

Uithoek DHM: Is het mede daardoor dat Hoogstraten de ‘merknaam’ voor aardbeien is kunnen worden? Gaston Opdekamp: Dat heeft zeker gespeeld. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar we hebben ook het geluk gehad dat we vrij geïsoleerd lagen. Tot nog niet zo lang geleden was de Belgisch-Nederlandse grens écht nog wel een grens, er was veel minder uitwisseling dan nu. Alleen in Limburg, 130 kilometer van hier, was er nog aardbeienteelt. Op een gedreven, afgewogen manier was het toen voor de Veiling mogelijk telers te sturen. De verantwoordelijken van de veiling - en niet in het minst mijn voorgangers Mon Rigouts en Paul Vanderhallen - maakten keuzes, en verdedigden die bij de telers, de aandeelhouders dus, en organiseerden dan de verkoop, de afzet, de teelttechnieken… De telers zijn altijd gevolgd. Dat pleit natuurlijk voor het vertrouwen dat men had in de organisatie, en dat heeft geresulteerd in een strak kwaliteits- en merkbeleid. Andere vei-

Groepsfoto ter gelegenheid van 50 jaar veiling in 1983. De jonge Gaston, pas in dienst, staat bovenaan, derde van links. Er ontbreken enkele personeelsleden op de foto. Het personeelsbestand was toentertijd ook heel wat beperkter dan vandaag. Maar in de zomer ging vrijwel elke ‘jonge gast’ uit Hoogstraten en omgeving op de veiling augurken sorteren. In de topjaren waren er tot 700 jobstudenten werkzaam. We zien hier (staande vlnr) Bert Aerts, Ann Deckers, Gaston Opdekamp, Jef Swaegers, Jos Fockaert, Lisa Vinck, Jef Vanderauwera, Willy Sterkens, Jan Verschueren, Dirk Van Den Heuvel, Ludo Christiaenen, Andre Mertens, Jos Stoffels, Andre Vandenbergh, Mon Rigouts, Paul Vanderhallen, Gust Van Gestel, Jef Van Looveren, Jan Aerts. Gehurkt: Harry Pauwels, Jan Roos, Luc Adams, Jef Van Boxel, Fons Mertens. 12


75 JAAR VEILING lingen hadden het nadeel dat ze erg dicht bij mekaar lagen. Vanzelfsprekend wil een producent altijd de beste prijs ook al laat het product dat misschien niet toe, en telers gingen shoppen. Ze gingen op een ander halen wat ze in hun eigen veiling niet kregen. Die veilingen konden minder strakke keuzes maken binnen die coöperatieve samenwerking. Net door deze relatief afgezonderde positie van Hoogstraten, is dat hier wel gelukt. Toen we half jaren ’80 voor de nieuwe Elsanta-variëteit kozen, was het vrij gemakkelijk om in Hoogstraten alle telers op dezelfde lijn te krijgen. Je moet je voorstellen: tot begin jaren ’70 was er geen enkele uniforme kwaliteitscontrole. Een producent kwam op de Veiling met een paar partijen aardbeien, en bood die individueel te koop aan. Nadien kwamen de andere telers, en die deden hetzelfde en passeerden de veilingklok. Er werd een staal getoond, er werd verkocht, en die hele procedure duurde uren. Wanneer meerdere telers komen met objectief hetzelfde product, kan je die aardbeien ‘in blok’ verkopen. Als je er voor kan zorgen dat alle telers dezelfde kwaliteitsnorm hanteren, dan wordt het voor klanten veel interessanter. Vooral voor de export is dat een zegen gebleken. Een exporteur heeft immers grote uniforme partijen nodig, met allemaal aardbeien van dezelfde kwaliteit. Door als groep voor één kwalitatief heel sterke variëteit te kiezen en door ‘blok-‘verkoop toe te passen hebben we de markt voor Hoogstraatse aardbeien veel groter kunnen maken. DHM: Een koper in Moskou die Hoogstraatse aardbeien koopt, doet die dat via internet? Gaston Opdekamp: Nee, dat gebeurt vooral door Belgische en Nederlandse exportbedrijven. Wij hebben bijna geen directe klanten in het buitenland. Op belangrijke beurzen in het buitenland zijn wij uiteraard aanwezig, maar alleen om ons product te promoten. Die Belgische exportbedrijven hebben jarenlange expertise in huis, en kennen de markt. Als wij over die mensen hun kop heen zouden springen, moeten wij een logistiek apparaat uitbouwen, zelf contacten uitbouwen, en ons ook financieel indekken, want er zit natuurlijk ook nogal wat kaf tussen die buitenlandse klanten. Je moet ze wel kennen, want het gaat vaak om veel geld. DHM: Werken jullie nog altijd met een veilingklok? Gaston Opdekamp: Ja, hoor. Die werkt nog elke dag. Klokken waren in principe een Nederlandse uitvinding, maar de voorbije tien jaar is bij onze noorderburen de verkoop aan dagprijs op de helling gezet. Daar wordt nu vooral met verkoop via bemiddeling gegaan. Wij zijn daar voor een stuk in meegegaan. Waar vroeger alles, dag na dag, via de klok verkocht werd, zowel voor aardbeien als voor de glasgroenten, werden we steeds meer geconfronteerd met de vraag van een bepaald type afnemers naar vaste prijzen. Als een grootwarenhuis, in België of elders, in een bepaalde week een actie wil doen met groenten dan moeten ze twee weken daarvoor hun folder kunnen drukken, met de prijs er al in. Dan moet dat warenhuis natuurlijk wel weten hoeveel ze die groenten zullen moeten betalen. Wij bieden onze exporteurs die voor dergelijke grootwarenhuizen werken de mogelijkheid om zo’n langetermijnprijs aan te bieden. We verkopen wel niet meer dan 30% van ons aanbod op die manier en het geldt enkel voor groenten, niet voor aardbeien omdat bij deze laatste het risico te groot is om te bemiddelen. DHM: Met alle risico’s vandien. Gaston Opdekamp: Uiteraard. Maar de synergie van dagverkoop via de klok en bemiddelingsverkoop heeft intussen zijn diensten bewezen. Het systeem hanteren we nu al een jaar of acht, tot ieders tevredenheid. (th)

www.veilinghoogstraten.be

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com 13


75 JAAR VEILING

Energie bepaalt de toekomst van de tuinbouw In een almaar sneller evoluerende markt, is het natuurlijk moeilijk te voorspellen hoe de tuinbouw er in en rond Hoogstraten binnen pakweg twintig jaar uit zal zien. Toch tekenen zich volgens veilingdirecteur Gaston Opdekamp enkele duidelijke evoluties af. “Om te beginnen is de tuinbouw zoals die hier bedreven wordt, erg NDSLWDDOVLQWHQVLHI”, zegt hij. “Om onze producten op de markt te kunnen brengen met de kwaliteit en op de manier die wij

wordt steeds omvangrijker, enz. De tijd van het heel eenvoudige, kleinschalige en doorzichtige bedrijf is definitief voorbij. Toch blijven onze bedrijven nog familiebedrijven zonder vreemd kapitaal (met uitzondering van de rol van de banken uiteraard). Een tuinbouwbedrijf wordt meer dan ooit een KMO, een tuinder wordt nog meer dan vroeger een bedrijfsleider.” In de komende decennia wordt energie meer dan ooit een bepalende factor, denkt Opde-

vooropstellen, heb je een niveau van technologie nodig dat geld kost. Als je het jaar rond aardbeien wil aanbieden, dan moet je daar in investeren. Kort door de bocht mag je stellen dat een volledig uitgeruste serre vandaag de dag ongeveer één miljoen euro per hectare kost. Dat is nogal wat. Dat betekent dat iemand die als tuinder wil starten goede papieren moet kunnen voorleggen. Je moet kunnen bewijzen dat de teelt die je wil gaan beoefenen rendabel is, en je antecedenten zijn ook van belang. Je krijgt makkelijker geld van een bank als je al een paar jaar hebt meegedraaid in een tuinbouwbedrijf, of als je zoon of dochter bent van een tuinder. Het is niet meer zo dat je meteen geld krijgt omdat je toevallig zin hebt. De drempel wordt steeds hoger. Gevolg daarvan is dat we evolueren naar minder bedrijven, maar grotere. Dat laat zich voelen in het personeelsbestand van die bedrijven, de administratie

kamp. ”Energievoorziening vergt bijkomende investeringen. Nog niet zo lang geleden was energie verantwoordelijk voor een derde van de kostprijs van een tuinbouwbedrijf. Dat derde is op anderhalf jaar tijd al met meer dan de helft in prijs gestegen, zodat je als tuinder intussen al de helft van je budget in energie investeert. En niemand weet waar het gaat eindigen. Het is dus dwingend om het energiegebruik onder controle te houden. Eenvoudige middelen zoals een energiescherm om uitstraling van warmte tegen te gaan volstaan al niet meer. Meer en meer moet men gaan naar de eigen opwekking van energie via zgn. WKKinstallaties (warmte-kracht-koppeling) met optimale inzet van de geproduceerde warmte via buffering, de CO2 als bemesting en teruglevering van de opgewekte elektriciteit aan het net. We zullen dus in de toekomst ernstig moeten nadenken over de inplanting van nieuwe tuin-

WIN EEN

BOEKHOUDING FISCALITEIT

BALLONVLUCHT

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

VOOR 3 PERSONEN 184

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

14

bouwbedrijven omdat de concentratie van bedrijven de realisatie van dergelijk energiebeheer – maar ook van waterbeheer en afvalwaterbeheer – sterk bevordert. Daar komt bij dat onze telers die elektriciteit produceren daar niet altijd mee op het net kunnen, omdat het netwerk hier te zwak is. Uiteraard moeten bestaande bedrijven kunnen blijven werken en groeien op de plaats waar ze zich nu bevinden. En moeten we de inplanting van complementaire activiteiten misschien beter op mekaar gaan afstemmen. Ik denk dan aan de combinatie van glastuinbouw en energiebehoeftige industrie.” Is er dan een soort van ruilverkaveling voor de tuinbouw nodig? “We zullen in ieder geval moeten nadenken over de manier waarop we de beschikbare ruimte gebruiken, en verschillende functies bij mekaar moeten brengen. Elke economische activiteit speelt zich af in een maatschappelijke context en over gebruik van ruimte zal open moeten kunnen gepraat worden. Een voorbeeld: langs de E19 heb je een zone waar het open landschap geschonden is, waar ook al de HST gaat rijden. Waarom zou je daar niet een zone voor tuinbouw voorzien? Het open landschap is er toch al verdwenen. Je zou op die manier ook gemakkelijk een verbinding kunnen maken met de industrie van de Antwerpse haven. De tuinbouw zou de warmte en de CO2 van de industrie kunnen gebruiken, de industrie de elektriciteit van de telers. Zowel de industrie als de tuinbouwer zijn dan tegelijkertijd energieproducent en energieconsument. Dit scenario gaat vooral op voor de nieuwe glastuinbouwbedrijven; aardbeibedrijven hebben een grondgebonden karakter, zijn historisch gegroeid en dienen daarom ook een andere - meer organische – aanpak te krijgen. Ook de bestaande glasgroentebedrijven verdienen rechtszekerheid en groeikansen. Op middellange tot lange termijn echter zal het moderne glasgroentebedrijf een plaats dienen te krijgen in een geconcentreerd gebied voor de tuinbouw.” (th)

GA SNEL NAAR w w w. d e m a a n d . b e

&

WIN

Wil je Hoogstraten of haar omgeving eens vanuit de lucht zien? Het kan, met de unieke aardbei-luchtballon van de Veiling Hoogstraten en met de hulp van De Hoogstraatse Maand. Snel naar onze website www.demaand.be, vul gewoon je naam en telefoonnummer in en maak kans op deze prachtige prijs ter waarde van € 500. Een briefkaart naar onze redactie mag ook. Op onze website kan je eventueel een commentaartje achterlaten maar om te winnen hoeft dat absoluut niet. De klassieke onschuldige kinderhand bepaalt namelijk de winnaar. Veel geluk!


75 JAAR VEILING

“Moskou is een heel sterke groeipool” De Hoogstraatse aardbeien vinden over heel Europa gretig aftrek. Toch is de markt continu in verandering. Naar waar de Hoogstraatse aardbeien vertrekken, heeft alles met de tijd van het jaar te maken. De eerste maanden van het jaar is Spanje bijvoorbeeld een grote concurrent, maar van zodra de zomerhitte daar toeslaat, wordt het een afzetmarkt. Gaston Opdekamp: “Scandinavië is een belangrijke markt. Ze hebben daar slechts vier weken per jaar eigen productie, de rest van het jaar exporteren wij naar ginds. Scandinaviërs hebben ook iets mythisch met aardbeien. Met Midzomernacht, rond 21 juni, eten ze met zijn allen aardbeien. Dat is traditie. Meestal hebben ze dan nog geen eigen productie. Op dat moment kan je amper genoeg aardbeien aangesleurd krijgen.” Frankrijk was vroeger een belangrijke producent, dezer dagen verkoopt de Veiling er nogal

WIE HEEFT ER NOG FOTO’S OVER HET TUINBOUW- OF VEILINGLEVEN?

wat aan grootwarenhuizen. Voor Engeland geldt min of meer het omgekeerde. “Tot voor een jaar of vijf was Engeland een heel belangrijke markt voor ons, tegenwoordig produceren ze ook zelf en exporteren ze. Toch gaan er nogal wat Hoogstraatse aardbeien naar Engeland, vooral naar de vroegmarkten.” Opvallendste evolutie is wel dat steeds meer aardbeien in het Oosten worden geconsumeerd. “Er blijken echt wel plaatsen in OostEuropa te zijn waar nogal wat geld zit. Moskou is een heel grote groeipool. Je mag ook niet vergeten: in zo’n stad, enkel vergelijkbaar met Parijs hier in Europa, woont meer volk dan in heel België. De Duitse markt is de voorbije jaren wel veel moeilijker geworden, omdat hun eigen productie fors is toegenomen de voorbije jaren.” Het verkeersinfarct speelt slechts in beperkte mate. ³Veel vrachtvervoer vindt ’s nachts plaats. Meestal gebeurt het door twee chauffeurs die mekaar afwisselen. Dat maakt dat je de meeste

bestemmingen die binnen een straal van 1500 kilometer liggen, kan bereiken op een namiddag en een nacht: Scandinavië, Spanje, Italië,… Alleen Moskou is natuurlijk nog een streep verder. En een product dat van hier naar Oslo gaat, toch al 2000 kilometer, gaat soms nog eens dubbel zo ver. Hoogstraatse aardbeien komen tot voorbij Trondheim.” Voor de glasgroenten uit Hoogstraten is de Duitse markt nog wel van belang, al zijn er kapers op de kust. “Frankrijk, Italië en in toenemende mate ook Polen beginnen die markt te bespelen. Daarnaast zijn hier ook Frankrijk, Italië en opnieuw Scandinavië belangrijke markten voor Veiling Hoogstraten. De voorbije jaren zijn met name heel veel paprika’s naar Scandinavië geëxporteerd.” Wat helemaal dreigt te verdwijnen is de export naar de VS. Vooral Nederland had belangrijke kanalen in die richting. “Ze exporteerden hun eigen productie; hadden ze niet voldoende, dan kochten ze in België bij. Momenteel staat de euro anderhalve dollar, zodat onze producten voor de Amerikanen bijna onbetaalbaar duur zijn geworden. Met het Verenigd Koninkrijk gebeurt nu min of meer hetzelfde.” (th)

DE WERELD VAN

Heb je in je gezinsalbum of in de schoendoos nog een mooie (oude) foto over het tuinbouwleven of over de Veiling van Hoogstraten. Liefst foto’s uit het gewone leven. Aarzel niet, wij zijn heel snel blij.Wij willen ze graag even lenen. Je kunt je melden bij www.demaand.be, bellen naar 03 314 55 04 of een kaartje sturen naar onze redactie. Wij doen de rest.

15


GEMEENTERAAD

vanuit het stadhuis... Nieuwe verkavelingen goedgekeurd Het zal niet lang meer duren of Hoogstraten krijgt er een brede waaier aan nieuwe woningen bij. Nog even en gans de zone tussen de Leemstraat en de Gelmelstraat wordt één nieuwe grote wijk. “Goed dat er sociale kavels op de markt komen, maar moet dat nu allemaal in één keer volgebouwd worden?” hoorden we hier en daar al een kritische luisteraar opmerken. Komt het leefmilieu in Hoogstraten stilaan in verdrukking? En is dit ook een materie voor het nieuwe gemeentelijk milieubeleidsplan? Een korte flits uit een korte gemeenteraadszitting.

IOK maakt gemeentelijk milieubeleidsplan Hoogstraten is verplicht een gemeentelijk Milieubeleidsplan op te maken dat geldig is van 2009 tot 2013. Hiermee wordt toegezien dat het milieu in al zijn aspecten voldoende aan bod komt in het stedelijk beleid. Vroeger was er al een algemeen milieubeleidsplan, nu wil men dit concreter toespitsen op de noden van de eigen gemeente. De opmaak hiervan wordt uitbesteed aan een externe organisatie maar in nauw overleg met de inwoners en de verschillende adviesraden van de gemeente. Hoogstraten nam hiervoor contact op met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en met het IOK. Het PIH trok zijn kandidatuur echter in omwille van gebrek aan tijd en mankracht en zo kon IOK met de stad Hoogstraten

16

een contract aangaan voor de opstelling van dit gemeentelijk milieubeleidsplan. Hoogstraten betaalt hiervoor 21.151 euro. De oppositie reageert verdeeld. Roger Van Aperen heeft het er moeilijk mee dat er slechts twee firma’s aangeschreven werden terwijl raadslid Sprangers blij is met de opmaak van dit plan, op voorwaarde natuurlijk dat het op maat van de gemeente opgesteld wordt en inspeelt op de snelle ontwikkelingen in deze materie.Zo is er bijvoorbeeld momenteel nergens sprake van roetfilters en CO² uitstoot. Schepen Baets heeft vertrouwen in IOK omwille van de know-how die zij in deze materie reeds opgebouwd heeft. Hiermee wil hij zeker niet twijfelen aan de deskundigheid van private firma’s. Hij verzekert de raad dat dit milieuplan op maat van Hoogstraten zal opgemaakt worden.

Nieuwe verkaveling in ’s Boschstraat Ondanks het felle verzet van buurtbewoners en natuurliefhebbers, wordt de geplande verkaveling in de ’s Boschstraat een feit. Tijdens vorige legislatuur werden deze gronden, ondanks de vele bezwaarschriften, via het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan omgezet tot woonzone. De eerste verkavelingaanvraag van Vastgoed C.W. einde augustus 2007 deed heel wat stof opwaaien. Deze verkaveling voorzag in de inrichting van 18 kavels waarvan er 8 gedeeltelijk en 6 voor meer dan de helft in het agrarisch gebied lagen. De tuinen kwamen volledig in het landbouwgebied te liggen. Protest aan het stadhuis bij het begin van het Praatcafé van het stadsbestuur, bezwaarschriften en persoonlijke gesprekken van buurtbewoners, reacties van de oppositiepartij Groen!-Hoop deden het college besluiten dit plan in deze vorm niet goed te keuren. De 7 CD&V-raadsleden onthielden zich zelfs bij de stemming in de gemeenteraad van 24 september 2007. Schepen Baets van Ruimtelijke Ordening maakte zich sterk dat het stadsbestuur de regels duidelijk zou stellen aan de verkavelaar. En zo kwam er een nieuwe verkavelingaanvraag. Zij voorziet eveneens in 18 kavels waarvan 9 sociale kavels (schattingsprijs – 20%) langs de Boschstraat. Groen!-Hoop kan helemaal niet akkoord gaan met deze verkaveling, zoals zij in het verleden ook steeds heeft laten blijken, hoe-


GEMEENTERAAD wel zij uiteraard in principe geen bezwaar heeft tegen de inrichting van sociale kavels, maar niet op deze plaats. Het bijzonder waardevol karakter van de Markvallei is voor haar steeds hét uitgangspunt geweest. Zij verzet zich ook sterk tegen het geplande wegtracé. Het aansluitingspunt van de nieuwe weg in de verkaveling met de Boschstraat zou gelegen zijn in de binnenbocht van deze straat. Hierdoor wordt een zeer gevaarlijke situatie gecreëerd, omwille van het slechte zicht, het gebruik van de weg als alternatieve fietsroute voor honderden schoolkinderen en recreatieve fietsers. En dan wordt er nog niet gesproken over de overlast van het sluipverkeer. Ook het gebrek aan groen- of speelplein in deze verkaveling is een bron van ergernis. De indiener verschuilt zich achter een mogelijke inplanting van een plein in het gebied aan de andere kant van de straat, namelijk tussen Leemstraat en ’s Boschstraat. Maar volgens de voorschriften van ruimtelijke ordening moet er in de zone Den Dijk een openbaar plein- of groenzone voorzien worden van minimum 900 m². Schepen Baets werpt op dat er al overleg geweest is over de veiligheid en de aansluiting van deze weg. Het ontwerp van een vluchtheuvel zal de zichtbaarheid merkelijk verbeteren.

Uitbreiding ? Uit de discussie over deze verkaveling blijkt dat er ook nog andere plannen zweven in de geesten van onze beleidsmensen. Raadslid Snoeys (KVB) merkt op dat er nog veel vraag is in Hoogstraten naar betaalbare bouwgronden. Voor de laatste zes sociale kavels die werden aangeboden dienden zich 40 kandidaten aan. “Het gebied aan de ’s Boschstraat is heel mooi”, vindt hij,”maar blijft wel woonzone. Wij vinden het als KVB een goede zaak dat hier bouwgrond aan sociale prijzen wordt verkocht. Maar het college zou moeten overwegen om ook de gronden achteraan mee op te nemen in deze verkaveling.” Deze gronden zijn eigendom van de gemeente en hebben vroeger dienst gedaan als gemeentelijk stort. Schepen Baets beaamt dat de wens van Snoeys ook deze van het college is. “Er wordt inderdaad overwogen om deze gronden, die in de PRUP staan aangeduid als ‘randstedelijk groen’, mee op te nemen in deze verkaveling. Wij zouden deze verkaveling graag helemaal invullen. Hierdoor ontstaat er ook de mogelijkheid om een voet-en fietsverbinding te realiseren naar de ’s Boschstraat. Deze verkaveling niet goedkeuren staat haaks op de huidige noden. Er is een grote behoefte aan goedkopere kavels en de grootte van de percelen zijn van 310 m² tot 387 m² geevolueerd. Wij hebben in het verleden ook altijd gepleit voor grotere kavels, maar we zijn ook wel gebonden aan de verplichting van 25 wooneenheden per hectare.” Ook wat de verkaveling in de Leemstraat betreft, zit men intussen niet stil. In 2006 gaf het stadsbestuur de opdracht aan IOK om voor deze gronden een verkavelingplan op te maken. In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2008 wordt

het opgemaakte verkavelingsreglement eenparig goedgekeurd. In de wandelgangen horen we een aantal bezorgde inwoners zich afvragen hoelang het nog zal duren vooraleer Hoogstraten volledig volgebouwd zal zijn. “Bouwgronden creëren, en zeker sociale bouwgronden, is een goede zaak, tenminste als er echt behoefte aan is. Is het misschien niet interessant eens te bekijken wie er uiteindelijk de kavels opkoopt. Is het wel verantwoord dat we nu op deze manier op enkele jaren tijd alle mogelijke bouwgronden verkavelen en verkopen? Waar zit de lange-termijnvisie ?”

zou opheffen. Het stadsbestuur heeft deze wijziging via een nieuwsbrief aangekondigd en in het infoblad van februari 2008 verder toegelicht. De vrees dat de gezondheidszorg voor minder mobiele mensen er op achteruit zal gaan is erg reëel, vindt raadslid Pans.”Zelfs in MeerselDreef, Meerle, en in andere gebieden die bediend worden door de belbus, is er op zon – en feestdagen geen openbaar vervoer. Er is in deze zaak geen enkele inspraak geweest, van wie dan ook. Een alerte gezondheidsraad had hierop mogelijk een antwoord kunnen bieden, maar deze functioneert al ongeveer 10 jaar niet meer.”

Huisartsenwachtpost

Schepen van Sociale Zaken Tinne Rombouts stelt vast dat het stadsbestuur slechts heel laat met deze nieuwe regeling geconfronteerd werd. “Een overleg met de huisartsen dringt zich op en we hebben al een afspraak gemaakt met deze sector om te pijlen naar de drijfveer van deze evolutie. De locatie is niet goed, want de afstand voor velen uit de gemeente is te groot. Wij willen daarom na twee jaar een evaluatie maken en bekijken hoe we deze regeling desnoods kunnen aanpassen.”

De fractie Groen-Hoop in de raad maakte zich zorgen over de nieuwe regeling in verband met de wachtdienst van de huisartsen tijdens het weekend. Deze zou voor gans de streek vanaf 1 januari 2008 in de vroegere kazerne Blairon in Turnhout gevestigd worden. De folder die in het najaar 2007 huis aan huis werd bedeeld is volgens de oppositiefractie erg onduidelijk. Er werd immers geen melding gemaakt dat deze wachtdienst de weekenddienst van de huisartsen in Hoogstraten

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 april. We verwachten alle kopij op woensdag 16 april. Het dorps- en sportnieuws ten laatste op zondag 20 april

17


MOEDERHUIS

Dit was het moederhuis. Enkele reacties

Parmantig stapte hij achter een groot boeket bloemen de kamer binnen ...

werd ik hartelijk ontvangen te Leemputten in Rijkevorsel.

Christinne Michiels (° 1963)

Ons artikel over het moederhuis heeft bij heel veel mensen nostalgische reacties losgeweekt.

Dat ik bijna geboren ben in de auto van Dr. Faes. Wij lagen aan de vierde raam naast de goot. Zelf ben ik daar nog op bezoek geweest voor andere geboortes in onze familie, dat kan ik mij goed herinneren. Spijtig dat dit gebouw verdwijnt

Maria Aerts (° 1960)

Lies Horsten (° 1971)

Goedele Horsten (° 1969)

Ik werd als arme luis geboren in de luxe-afdeling omdat er in de gewone verloskamer al een andere armeluis aan het geboren worden was. Naar ‘t schijnt ben ik sindsdien altijd een luxepaardje gebleven.

Geboren op een donderdag, mijn oudste broer op een zaterdag. Geen verwaarloosbaar detail ... aangezien dit ‘toevallig’ de sluitingsdagen waren van de zaak van mijn ouders. Zoveel is er dus niet veranderd wanneer de kranten nu berichten dat er meer keizersnedes worden uitgevoerd, omdat dit beter zou passen in de agenda van ouders en gynaecoloog...

May Bolckmans (° 1949) Mijn ouders hadden graag dat ik geboren werd

Nonkel Karel, mijn peter, wilde mijn moeder bij mijn geboorte komen feliciteren. Parmantig stapte hij achter een groot boeket bloemen de kamer binnen ... van een andere kersverse moeder. Verbouwereerd als hij was, durfde hij niet anders dan de bloemen bij haar achterlaten. Ik weet niet of hij voor mijn moeder een nieuw boeket is gaan halen.

Ingrid Joosen (° 1961)

Mijn overgrootouders zijn gestorven in de kamer waarin ik ben geboren Liesbet Jansen (º1972)

op hun eerste huwelijksverjaardag. Mijn moeder was reeds op 7 april in het gasthuis in Hoogstraten aanwezig, maar ik ben pas op 8 april vroeg in de morgen geboren.Mijn vader kon zo mijn geboortedatum onthouden, 1 dag na de trouwdatum! Mijn moeder was in de winter naar het moederhuis gegaan en kwam na 10 dagen in de stralende lente terug thuis met haar kindje.

Rudolf Peeraer (° 1957) Mijn Vader had het eens gewaagd om de muziek te verzetten in het bewuste moederhuis. Hij vloog bijna buiten; was me dat daar een hels lawaai van jewelste. Dat vertellen mijn ouders nog dikwijls; die nonnetjes van toen waren ook niet min!

Jozef Brosens (° 1955) Mijn moeder vertelt mij altijd dat ze mij hard en lang op mijn poep moesten slaan voor ik mijn keel wou open zetten

Rinda Verschueren (° 1972) Ikzelf weet daar natuurlijk niks van maar van mijn ma weet ik dat ik heel vlug ben geboren; dat er zelfs geen tijd meer was om de doktor te roepen. Dr. Clijmans was dat toen. Nu woon ik in Zwitserland maar mijn ouders wonen noch altijd op hetzelfde adres van vroeger: Ulicotenseweg te Meerle, en die zou ik ook dit boek schenken.

18

Wij zijn wel allebei via de ‘natuurlijke weg’ gekomen, zij het dan een beetje geforceerd met … kininesulfaat. Jongste broer kwam op een dag, die hij zelf uitgekozen had. Altijd al zijn goesting gekregen, zoals u ziet.

De Meester Johan (° 1969) Geboren op een ijzig koude januaridag... De bevalling leek niet helemaal ‘vanzelf’ te gaan, waardoor de gynaecoloog uit Turnhout werd opgeroepen. Het was echter zo’n zware ‘ijsgang’ dat hij een ferme streep te laat in Hoogstraten arriveerde. Gelukkig kende alles toch een goede afloop ... althans dat vind ik zelf en hopelijk nog enkelen mét mij.

Maria (Miranda Cornelius) Van Opstal (° 1961) 5 weken lang heb ik in de couveuse van het moederhuis in Hoogstraten gelegen. Mijn gewicht was 2,200 kg en ik moest daarom onder de goede zorgen van de zusters blijven om op krachten te komen. Nadien ging ik naar huis met ons moeke en voke richting Nieuwbaan, Hoogstraten...

Karel Mattheussen (° 1959) Op 17 augustus in ‘59 ben ik geboren, de 6de in een rij van 8 kinderen. Ik behaalde een mooi gewicht van 4,150 kg. en verbleef zoals velen 10 zonnige dagen in het Moederhuis. Nadien

Ik ben als derde van de tien kinderen geboren in het nieuw moederhuis.Voor de jongste moest moeder naar Turnhout om te bevallen.Ikzelf woog 2.800gr bij de geboorte maar heb niet in de couveuse gelegen. Dat heeft ons vader kunnen tegenhouden, de zusters hadden me daar graag ingelegd. Van onze bezoeken aan ‘t moederhuis herinner ik mij dat alles zo blonk en dat we altijd stil moesten zijn en in de inkomhal aan de balie stond dat negerke te knikkebollen. Voor de doop van broer of zus gingen we door de grote gangen naar de kapel. Hopelijk is niet alles van ‘t moederhuis vergane glorie en kunnen ze er toch wat van recuperen en opnieuw integreren in het nieuwe gebouw. De herinnering blijft..

Kris Lauryssen (° 1968) Wij hebben een website voor de mensen die dit jaar veertig worden (www.hoogstraten1968. be). Eén van de ideeën die speelden was om eventueel een fotoreportage te maken van ‘het moederhuis’ want daar zijn we bijna allemaal geboren. Als trouwe lezer van de Hoogstraatse Maand was ik aangenaam verrast dat jullie deze maand je hoofdartikel hieraan wijdden en ik heb het dan ook met meer dan interesse gelezen. Waarschijnlijk zijn al onze vragen dan meteen beantwoord.

De winnaar van het boek De Jaren 60 Uit het totale pakket van inzenders (ook zij die geen commentaartje achterlieten) trok onze echt wel onschuldige kinderhand een winnaar. Maria (Miranda Cornelius) Van Opstal (geboren in 1961) mag eerlang het prachtige kijkboek De Jaren 60 in de bus verwachten. Sorry voor de niet-winnaars maar een volgende keer meer geluk, zo zegt het cliché.


ACTUEEL

Door een gebrek aan sport- en cultuurbeleid

Hoogstraten opnieuw negatief in de nationale pers Het Nieuwsblad pakte op dinsdag 26 februari uit met hun “Rapport van het verenigingsleven”. De krant publiceerde de resultaten van een bevraging waarmee men op zoek ging naar de kwaliteit van het cultuur- en sportbeleid van 50 centrumsteden en –gemeenten. De resultaten van Hoogstraten zijn bijzonder slecht. Dit heeft niet alleen te maken met het ontbreken van een minimum aan culturele- en sportinfrastructuur, maar ook met communicatie en beleid en met de manier waarop de stad de verenigingen financieel steunt. Wat heeft men onderzocht? Hoe zien de resultaten er uit? Zijn er verzachtende omstandigheden? Wij zochten het voor u uit. Iets meer dan een jaar na de politieke vaudeville bij de vorming van een meerderheid, komt Hoogstraten opnieuw op een weinig fraaie manier in het nieuws. Net als toen bekruipt ons plaatsvervangende schaamte. Met een score van 52,5 % eindigt Hoogstraten veruit als laatste. Van de 50 centrumsteden of -gemeenten behalen er 9 meer dan 90 %, 30 meer dan 80 %, 7 meer dan 75 % en 2 meer dan 70 %. En dan, dan volgt Hoogstraten. Op een eenzaam dieptepunt met slechts 52,5 %. Tussen de voorlaatste, Zottegem met 71,25 %, en Hoogstraten met 52,50 % is er een kloof van bijna 20 %. Natuurlijk kent zo’n bevraging haar beperkingen en zijn er verzachtende omstandigheden. Maar feiten zijn feiten. De uitermate slechte score van Hoogstraten bewijst dat er de afgelopen twintig jaar geen ernstig cultuur- en sportbeleid was. De nieuwe bewindsploeg kan het alleen maar beter doen.

Wat in Hoogstraten niet kan, kan in Tielt blijkbaar wel. Tielt telt 19.270 inwoners, bijna evenveel als Hoogstraten en bestaat uit vier deelgemeenten. Een vergelijkbare stad, waar blijkbaar wel geld is voor een cultuurcentrum, een zwembad, twee sporthallen en een goed subsidiebeleid. Tielt scoort dan ook behoorlijk goed in het onderzoek.

HET ONDERZOEK Het aanbod

Subsidies

In een eerste vraag peilt de krant naar het aantal, het aanbod en de diversiteit van de het verenigingsleven. Op het aantal verenigingen worden uiteraard geen punten gegeven. Spijtig misschien, want precies dat is een sterkte van het verenigingsleven in Hoogstraten, met zijn zes woonkernen. Hoogstraten telt 377 verenigingen: 216 socio-culturele verenigingen, 112 sportverenigingen, 28 jeugdverenigingen en 21 verenigingen die zich inzetten voor de NoordZuid problematiek. Voor een gemeente met 18.905 inwoners betekent dat één vereniging per vijftig inwoners, wat zeer veel is. Alleen het West-Vlaamse Veurne doet beter met één vereniging per 43 inwoners. Het aanbod aan verenigingen ligt in de lijn van vergelijkbare steden of gemeenten. Grotere steden scoren hier beter, omdat er ook gevraagd werd naar verenigingen die zich richten tot

Heist-op-den-Berg zou model kunnen staan voor Hoogstraten. Met iets minder dan 40.000 inwoners, heeft de gemeente wel een echt sport- en cultuurbeleid. Ondanks de enorme oppervlakte en niet minder dan elf kerkdorpen, heeft Heist-opden-Berg een bloeiend cultuurcentrum, twee zwembaden en drie sporthallen.

nieuwe doelgroepen, zoals computertechneuten en gamefanaten, en naar specifieke doelgroepen zoals holebis.

In een tweede luik peilt men naar drie vormen van financiële ondersteuning van de verenigingen: naar de structurele ondersteuning, naar projectsubsidies en naar huisvestingssubsidies. Hoogstraten komt er slecht uit. Op de eerste plaats omdat er niet gevraagd word naar materiële dienstverlening en naar het bestaan van een uitleendienst. Op de tweede plaats omdat de bestaande subsidiereglementen zeker niet de beste zijn. Structurele subsidies zijn er niet, projectsubsidies bij hoge uitzondering en huisvestingssubsidies alleen voor jeugdbewegingen. De subsidiereglementen zijn niet meer van deze tijd. Een voorbeeld: om een basissubsidie te ontvangen moet een vereniging bloemen verkopen ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’, met een vlag aanwezig zijn bij het Te Deum of andere zaken

Ondanks alle verzachtende omstandigheden is het duidelijk. Cultuur en sport zijn nooit een prioriteit geweest in Hoogstraten. Het bestuur verwijst graag naar de infrastructuur van de scholen, maar dat excuus gaat niet op voor de culturele infrastructuur en het zwembad. “Hier is niets” zegt Gust Kinschots, voorzitter van de Cultuurraad terecht.

Omdat Turnhout, met bijna 40.000 inwoners, niet beschikt over een tweede sporthal en geen fuifzaal en geen kampplaats heeft, haalt Turnhout slechts 7 op 10 voor infrastructuur. Volgens het onderzoek van Het Nieuwsblad kan ook de subsidie aan verenigingen beter. Toch haalt Turnhout nog altijd 30 % meer dan Hoogstraten.

19


ACTUEEL

De resultaten van het onderzoek Na een bevraging rangschikte Het Nieuwsblad vijftig steden en gemeenten volgens het sport- en cultuurbeleid dat ze (de afgelopen jaren) voerden. Hoogstraten scoort bijzonder slecht en eindigt met een straatlengte achterstand op de 50ste en laatste plaats. Slechter kan echt niet. Aalst Brugge Hasselt Mechelen Dendermonde Ieper Kortrijk Leuven Lommel

95,00 % 95,00 % 95,00 % 92,50 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 %

Beveren Genk Izegem Sint Niklaas Deinze Oudenaarde Tienen Tielt Aarschot Blankenberge Lier Roeselare

88,75 % 88,75 % 88,75 % 88,75 % 86,25 % 86,25 % 86,25 % 86,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Evergem Oostende Torhout Aalter Antwerpen Diksmuide Dilbeek Herentals Kapellen Lochriestie Merelbeke Ninove Turnhout Vilvoorde Wetteren Londerzeel Brasschaat Veurne

83,75 % 83,75 % 83,75 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 82,50 % 81,25 % 80,00 % 80,00 %

Grimbergen Halle Menen Asse Waregem Lokeren Geel Heist op den Berg Zottegem

78,75 % 78,75 % 78,75 % 77,50 % 77,50 % 76,25 % 75,00 % 73,00 % 71,25 %

Hoogstraten

52,50 %

doen, die beslist zinvol zijn maar niets te maken hebben met het inhoudelijke of het kwaliteitsvol werken van een vereniging. Het bestaande reglement voorziet wel in subsidies voor “kadervorming” voor bestuursleden en “interne vorming” van leden. Maar het feit dat maar 23 van 216 culturele of socio-culturele verenigingen er vorig jaar beroep op deden, zegt veel. Voor veel verenigingen is “het sop is de kool niet waard”. Dat de reglementen geëvalueerd en bijgestuurd moeten worden, weet men. Het staat met zoveel woorden in de beleidsplannen, maar ondertussen scoort Hoogstraten, met 5 op 10 punten, zeer slecht.

Infrastructuur

Adviesraden en promotie Wat adviesraden betreft scoort onze stad zeer goed met 4 punten op vier. Steden en gemeenten moeten een jeugd- een sport- en een cultuurraad hebben, maar Hoogstraten doet beter. Er zijn nog tal van andere adviesraden zoals een seniorenraad, een milieuraad enz. en de bevoegde schepenen volgen die adviesraden van dichtbij.

De promotie, waarin Hoogstraten een povere Wanneer men een inventaris maakt van de be2 op 6 punten behaalt, kan volgens het onderschikbare infrastructuur, eigendom van de 50 zoek veel beter. De verenigingen kunnen hun steden en gemeenten, komt men wat Hoogstraactiviteiten kenbaar maken langs het infoblad ten betreft in een vacuüm terecht. De stad heeft en op publiciteitszuilen, maar ze worden verder geen overdekt zwembad, geen atletiekpiste, geen niet voorgesteld en krijgen geen forum om zich sporthal, geen cultuurcentrum, geen echt buurtvoor te stellen. huis (ook al geeft men aan dat het er wel is), geen kampplaats, geen fuifzaal, geen JOC (Jeugd ontmoetingscentrum), geen repetitieruimte voor jongeren enz. Samen met Hoogstraten hebben alleen Halle en Lochristie geen zwembad en net zoals Hoogstraten hebben Veurne en Aalter geen cultuurcentrum. Alle andere steden en gemeenten hebben bijna alles in huis. Een kampplaats, een jeugdontmoetingsruimte, een repetitieruimte of een fuifzaal, vormen soms een uitzondering op die regel. In een reactie verwijst het bestuur naar de infrastructuur, eigendom van de scholen, die de verenigingen kunnen gebruiken. Dit geldt misSinds de fusie van steden en gemeenten heeft Hoogstraten geen schien voor de sporthalfrank of euro geïnvesteerd in culturele infrastructuur. Bij het len, maar zeker niet voor administratief centrum ligt een parel van een zaaltje. Met overde podium- of andere leg en beperkte middelen kan het bestuur tonen dat de wil er is zalen. Burgemeester Van om ‘iets’ te doen. Aperen verwijst naar de Raboenizaal als podiumzaal, maar als we naar de activiteitenkaDe moraal van het verhaal? Uiteraard weten we lender 2007 kijken, stellen we vast dat de verallemaal dat de wetenschappelijke waarde van enigingen er nauwelijks gebruik van willen of zo’n bevraging door een krant weinig voorstelt. kunnen maken. Maar, rekening houdend met alle voorbehoud Hoe dan ook, er is geen zwembad en er is nergens kan men niet naast de feiten kijken. Het sport- en een technisch goed uitgeruste podiumzaal. (vooral) het cultuurbeleid van Hoogstraten stelt weinig voor. De nieuwe ploeg kan alleen beter doen. We wachten er op. (fh)

Beleid ten opzichte van verenigingen

De bevraging naar het beleid dat de steden en

20

gemeenten in het voordeel van de verenigingen voeren, is de zwakste schakel in het onderzoek. Wanneer infrastructuur en (financiële) ondersteuning geen prioriteit zijn, is er van een echt cultuur- en sportbeleid allicht geen sprake. Het is dan ook niet te verwonderen dat Hoogstraten ook hier maar 6 op 10 punten behaalt.


ACTUEEL

Een zwembad in Hoogstraten En opnieuw en opnieuw en opnieuw….. “’t Is dus bepaald dat er een zwemdok komt te Hoogstraten, alwaar verleden jaar eene prachtige betonnen brug werd gelegd. Of de jonkheid, de verlofgasten en de stedelingen die hier hunnen vacantietijd zullen doorbrengen in hunnen schik zullen zijn, hoeft niet gevraagd.” Deze tekst lezen we in het verslag van de gemeenteraad van 24 september 1932. U merkt het, lang voor de fusie van steden en gemeenten was er al sprake van een zwembad in Hoogstraten. Ook de bouw van een Cultuurcentrum kwam voor de fusie vaak ter sprake, vooral door toedoen van het Davidsfonds en Marcel Laurijssen. Bij de fusie van steden en gemeenten moet Hoogstraten tweemaal naar de stembus. In 1976 en een jaar later opnieuw, omdat er bij de eerste verkiezingen onregelmatigheden werden vastgesteld. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 gaat de toenmalige CVP (nu CD&V) in 1976 en 1977 het verst in haar beloften. We citeren uit hun verkiezingsbeloften van meer dan 30 jaar geleden: “De uitbouw van een Kultureel centrum, geen prestigeproject, maar wel bruikbare sport- speel- en vergaderruimten” en verder “De snelle realisatie van een zwembad in de fusiegemeente”. De andere parijen, ‘Uw Gemeentebelangen’ (UGB), later omgedoopt tot ‘Katholieke Gemeentebelangen’ (KGB) van Jos Van Aperen, de partij Fusiebelangen (FB) van Fons Sprangers en de Volksunie van Gust Goetschalckx zijn iets of veel terughoudender. Wanneer de CVP een meerderheid vormt met FB, gaat de CVP er voor. Zo blijkt uit een brief van Rik Michielsen, verschenen in De Hoogstraatse Gazet van 16 februari 1979, waarin de CVP het zwembad “prioriteit nummer één” noemt en “elk uitstel verwerpt”. Maar van zwemmen is nog lang geen sprake, ook al steekt het spook bij elke verkiezing de kop weer op. Met de verkiezingen van 1994 in het vooruitzicht is ook het zwembad weer dichtbij. De meerderheidspartijen CVP en KVB betaalden al 800.000 BEF voor een haalbaarheidsstudie en tijdens de gemeenteraad van 25 januari 1993 gaat de gemeenteraad principieel akkoord met de bouw van een zwembad op een stuk grond in de verkaveling ‘Wereldakker’, in de omgeving van de sportvelden bij het Seminarie. Tweemaal zes jaar later is er nog steeds geen zwembad en geen cultuurcentrum. Dit laatste ondanks twee intentieverklaringen van de gemeenteraad en het gevaar dat Hoogstraten bij gebrek aan infrastructuur zijn culturele centrumfunctie zal verliezen. En… de verkiezingsbeloften van 2006 kregen ondertussen een voorwaardelijk karakter. (fh)

21


RECREATIE

Recreatiecentrum vroeger geopend

De Mosten neemt een nieuwe start Inwoners van de stad en bezoekers kennen De Mosten als een gezinsvriendelijk centrum voor dagrecreatie. De stad is de eigenaar en baat het domein de volgende drie jaar uit met twee nieuwe partners: Marc Sträter voor de horeca en Jos en Simon Lenaerts voor de buitensporten. Een gesprek met de twee nieuwkomers en met Tinne Rombouts, schepen van sport en Raf Van Looveren, coördinator. DHM: De Mosten is eigendom van de stad, maar werkt met externe partners? Tinne Rombouts: Juist. De stad geeft het horecagedeelte en de georganiseerde groepsactiviteiten al langer in concessie. Eind vorig jaar liepen die concessiecontracten af, wat meteen hét moment is om de kwaliteit van de werking te evalueren en na te denken over de toekomst van De Mosten. Maar 2007, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, was hectisch en te kort om een visie op lange termijn uit te werken. Laat ons duidelijk zijn: De Mosten is een mooi, maar voor de stad een behoorlijk duur project. Vandaar dat het bestuur zich iets meer tijd geeft om eens grondig over de toekomst van De Mosten na te denken. De nieuwe concessie contracten zijn dan ook maar voor een periode van drie jaar afgesloten. Iedereen had de ruimte om zich in te schrijven in deze contracten. Ik heb er het volle vertouwen in dat de nieuwe concessiehouders drie jaar lang sterk zullen samenwerken om De Mosten maximale kansen te geven als stedelijk domein. Samen hebben we de ruimte om na te denken over de verdere toekomstmogelijkheden.

Zwemmen vanaf 1 april DHM: Wat is er voor de bezoeker nieuw in De Mosten? Tinne Rombouts: Eerst en vooral zijn de openingsuren veranderd. We openen dit jaar op 1 april en – nee – dit is geen grap. We weten dat april al behoorlijk warm kan zijn. Iedereen staat dan te drummen om in het water te springen, maar De Mosten was dan nog niet open. Daarbij is het niet evident om de openingsuren te veranderen afhankelijk van het weer. Enerzijds weet dan niemand wanneer De Mosten echt open zijn en anderzijds is de personeelsbezetting daar niet op voorzien. Dus hopen we op mooi weer in april en dan kan iedereen voor strand- en waterpret terecht in De Mosten. Anderzijds zal De Mosten in september 14 dagen vroeger gesloten zijn. Daarbij proberen we ieder jaar iets nieuws te brengen in De Mosten. Terwijl de allerkleinsten het plonswater en een uitgebreide speeltuin heb-

22

Samen wachten op een aangename zomer. V.l.n.r.: Jos Lenaerts, Marc De Laet, Jurgen Renders, Raf Van Looveren, Tinne Rombouts, Peter Geerts en Marc Sträter. Clara Van Bergen en Jef Koyen staan niet op de foto. ben, hebben we nu meer aandacht voor de ontspanning van tieners. Vorig jaar hebben we een beach-volleybal en een badminton terrein aangelegd. Dit jaar krijgen zij er nog een tafeltennis bij. Bezoekers aan het zwemstrand kunnen deze sporten gratis beoefenen. Luieren op de ligweide, een partijtje minigolf of pit-pat, wandelen of mountainbiken, kegelen, hengelen in de visvijver of gewoon een terrasje doen … in De Mosten kan het allemaal. DHM: En de stad werkt nu met twee nieuwe concessiehouders? Tinne Rombouts: Eigenlijk zijn er dus 3 spelers in De Mosten: • Waterpret, onder dagelijkse leiding van Raf Van Looveren en het hele Mosten-team. Ze zorgen er voor dat het domein pico-bello bij ligt. Iedereen kan er komen genieten van de zwemvijver, de speeltuin en de buitensportactiviteiten. • DEMO aan De Mosten, onder leiding van Mark Sträter die het hele horeca gedeelte voor zijn rekening neemt. • Buitenspel, onder leiding van Jos en Simon Lenaerts die voor groepen (scholen, families, vrienden, bedrijven) een actieve, avontuurlijke en vooral een onvergetelijke dag in elkaar boksen.

BUITENSPEL Jos en Simon Lenaerts DHM: Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Jos: “Ik woon al jaren met mijn echtgenote Annita en onze drie zonen Ruud, Simon en Bram in de Achtelsestraat te Hoogstraten. Ik geef al meer dan 25 jaar les als leraar lichamelijke opvoeding op VTI Spijker. Simon: Ik ben eveneens leraar L.O en wel deeltijds op de Gemeentelijke Basisschool te Hoogstraten. Ik wil in de toekomst mijn parttime job in het onderwijs combineren met het buitensportcentrum aan de Mosten. DHM: Wat is buitensportcentrum “Buitenspel” aan de Mosten? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Jos: ‘Buitenspel’ heeft sinds januari 2008 de fakkel overgenomen van Luc Segers, die met Hoppa


RECREATIE

OPROEP: Jongeren die op zoek zijn naar een leuke vakantiejob zijn altijd welkom in De Mosten. Jaarlijks zijn we op zoek naar jongeren die willen werken in het groen, op de EHBOpost of die als redder willen optreden. Voor redder moet je het reddersdiploma hebben. Op onze Sportdienst kan je terecht voor meer informatie rond het behalen van een reddersdiploma.

gedurende 13 jaar sport- en spelactiviteiten aan de Mosten heeft georganiseerd. Met ons nieuwe onderneming “Buitenspel” organiseren wij verrassende, avontuurlijke sportdagen voor lagere, middelbare en hogescholen waarin kinderen en jongeren, samen met hun leerkrachten, zich op een hele of halve dag kunnen uitleven. Daarnaast bieden wij ook avontuurlijke dagen aan voor verenigingen, sportclubs, vriendengroepen, verjaardagsfeestjes, ... Een derde doelgroep zijn bedrijven, die we graag met al hun werknemers ontvangen voor een echte ‘teambuilding–avonturen-dag’. Ook in de zomer zitten we niet stil, dan organiseren we avonturenkampen voor kinderen, waar zij een week lang dicht bij de natuur sportieve uitdagende activiteiten doen. Dit alles gebeurt op het binnen- en buitendomein van recreatiecentrum ‘De Mosten’. Het binnendomein omvat de zwemvijver, de speeltuin en de bospartij binnen de afsluiting. Het buitendomein bestaat uit de bossen rondom, die eigendom zijn van de stad Hoogstraten en de grote visvijver. DHM: Kan je ons een omschrijving geven van deze avontuurlijke activiteiten? Simon : Zowel voor kinderen, jongeren als wat oudere sportievelingen bieden wij een uitgebreid pakket aan van avontuurlijke activiteiten zoals: mountainbike op het terrein van de Superprestige, ons klim- en klauterparcours bestaande uit een uitdagende combinatie van balken en touwen, speleobox: een variatie op het kruipen door gangen en spelonken, vlotten bouwen en kanovaren, oriëntatielopen door de bossen, boogschieten, crosscountry: een teambuildingprogramma op het parcours van de paardensport, bouwvakkersrace, bosspelen, enz.

DEMO aan De Mosten Marc Sträter DHM: Kan je je even voorstellen? Marc: Ik woon samen met mijn vrouw Jacqueline en onze 2 zonen Huub en Milan in Breda. Als het schooljaar voorbij is gaan we hier naartoe verhuizen zodat onze jongens vanaf september hier naar school kunnen gaan. Ikzelf werk al sinds mijn tienertijd in de horeca. Een grote wens was toch om een keer iets voor mezelf te

beginnen. Welnu in oktober kregen we via familie uit Hoogstraten te horen dat ze nieuwe uitbaters zochten voor de Mosten. Die kans hebben we gegrepen want we vinden het een superlokatie. Per 1 februari hebben we de sleutel gekregen en zijn we hard aan het werk. DHM: Wat gaat er veranderen? Marc: De naam is veranderd. Het heet voortaan DEMO, aan de Mosten. Daarnaast hebben we het interieur wat aan onze smaak aangepast. De openingstijden gaan we verruimen; we zijn alle dagen open vanaf 10.00 uur, ook in het laagseizoen. In de Bistro kunnen de gasten terecht voor een lunch. Vanaf volgende week staat Steppegras® op de kaart. En voor de rest zou ik zeggen; kom eens langs en proef de sfeer. DHM: Dat jullie sportactiviteiten organiseren voor scholen en verenigingen lijkt ons logisch, maar eveneens voor bedrijven dat moet je ons toch even uitleggen! Marc: Dat bedrijven en ondernemingen veel belang hechten aan een goede sfeer op de werkvloer is duidelijk. Om een goede samenwerking binnen een team te bewerkstelligen, maken bedrijven gebruik van externe partners die ervaring hebben in het organiseren van teambuildingactiviteiten. Recreatiedomein de Mosten beschikt over tal van troeven om bedrijven gastvrij te ontvangen. Vooreerst is er de prachtige accommodatie bestaande uit de vernieuwde horecazaak “DEMO aan de Mosten” en de ruime vergaderzaal met mogelijkheden voor vergaderingen, zakenlunches en seminaries. Daarnaast kunnen bedrijven en verenigingen gebruik maken van de ervaring van het Buitenspelteam om in het unieke kader van de Mosten, via sport en spel elkaar op een andere manier te leren kennen en waarderen. DHM: Stel dat ik een verjaardag- of een communiefeest wil combineren met een activiteit op het domein, bij wie kan ik dan terecht? Marc: Wij kunnen voor u een all-in pakket samenstellen, waarbij een feest volledig verzorgd wordt door DEMO aan de Mosten en waarbij een ticket voor de speeltuin en de zwemvijver is inbegrepen. Wenst u gebruik te maken van de diensten van “ Buitenspel “ voor een avontuurlijke organisatie, dan steken Jos en Simon in overleg met u voor uw gezelschap een buitensportprogramma op maat in elkaar. (fh)

DE MOSTEN: één domein, drie partners 1. WATERPRET VOOR HET GANSE GEZIN strand – zwemvijver – speeltuin - sportveldjes

Openingsuren NIEUW !!!! Van 1 april tot en met 20 juni Alle weekends, feestdagen, brugdagen en op woensdag van 10 tot 20 uur. Van 21 juni tot en met 31 augustus Alle dagen geopend van 10 tot 20 uur. Van 1 tot 15 september Alle weekends en op woensdag van 10 tot 20 uur.

Tarieven Kinderen, 50+ en gehandicapten: 1,25 euro + 14 Jarigen: 2,50 euro Groepen (minimum 20 personen): 1,00 euro 20-beurtenkaart: 20,00 euro Dagvergunning vissen: 5,00 euro Dagvergunning watersporten: 4,00 euro Jaarvergunning watersporten: 8,00 euro Info: dagelijkse werking en reservatie groepsbezoeken: Raf Van Looveren. Tel.: 03 315 89 39 of mosten@hoogstraten.be. Algemene informatie: Sportdienst 03 340 19 51 of sport@hoogstraten.be

2. DEMO aan De Mosten bistro – zaal – terras – speeltuin – minigolf – pitpat – wandelen - fietsen Openingsuren: Alle dagen open vanaf 10.00 uur Tarieven Minigolf en pit-pat: 50 euro. Speeltuin: gratis toegang Groepsarrangementen: kinderfeest, familiefeest, bedrijfsfeest, bruiloftsfeest, barbecue, avonturendag in combinatie met etentje: op aanvraag Info: Mark Sträter - 03/ 315 98 68 - info@ aandemosten.be - www.aandemosten.be

3. BUITENSPEL buitensporten - avontuurlijke activiteiten voor scholen, verenigingen en bedrijven Tarieven: Teambuilding, mountainbike, laag touwenparcours, kanovaren en vlottentochten, speleobox, boogschieten, oriëntatielopen, bosspelen, enz., steeds met deskundige begeleiding: op aanvraag Info : Jos en Simon Lenaerts - 03 314 39 39 of 0474 91 65 19 of www.buiten-spel.be

23


ERFGOEDDAG

Erfgoeddag op zondag 13 april

Ex-voto’s, tekens van vervulde wensen Wat er gisteren gebeurde weten we, maar wat ons morgen te wachten staat is ons totaal vreemd. Om ‘in te grijpen’ op het onvatbare van de toekomst of om een gunst te bekomen, richtte men zich vroeger (en nu nog) tot de wondere krachten van één van de miraculeuze Mariabeelden die Hoogstraten rijk is. Indien hun wens vervuld werd, schonk men als dank een ex-voto. Over ex-voto’s en die miraculeuze Mariabeelden komt u alles of toch veel te weten op Erfgoedzondag 13 april.

TENTOONSTELLING Het Stedelijk museum Hoogstraten toont tijdens Erfgoeddag een aantal mooie ex-voto’s, voorwerpen uit de collectie van het museum, die nooit eerder getoond werden. Deze geschenken aan een kerk of een kapel waren ofwel in edelmetaal gemaakt of gegoten in was, in een mal gesneden uit hout.

KAPPELLETJESTOCHT Het lokaal comité stippelde voor u een tocht uit langs miraculeuze Onze Lieve Vrouwenbeelden en “plaatsen van genezing.”

O.L.Vrouw in den Akker Het ‘kapelleke van Minderhout’ dankt haar naam ‘in den Akker’ aan volgende legende: Waar nu het kapelletje staat was er vroeger niets dan woeste grond en struikgewas met doornen. Op een dag vond een jong meisje al spelend een “schone pop” onder een struik. Toen ze blij de vondst aan haar moeder toonde zag de moeder vrij snel dat het geen gewone speelpop was en borg het zorgvuldig weg. Groot was de verwondering toen de vondst de volgende dag verdwenen bleek te zijn. Het meisje ging opnieuw op zoek en vond het beeldje weer op de plaats waar zij het de vorige dag gevonden had … bij de struik. Dit wonderbaarlijk verhaal werd aan de pastoor verteld die besloot om het beeld in processie naar de parochiekerk te brengen. Tot driemaal toe werd het beeld naar de kerk gebracht en driemaal keerde het terug naar de houtstruik. Men wist niet beter dan een kapel te bouwen op de plaats waar Maria duidelijk vereerd wenste te worden.

Enkele getuigenissen De kapel staat bekend voor het vragen van genezing en troost. Getuigen hiervan zijn de dankbetuigingen die we zien in de kapel en terugvinden in de archieven. Adriana Van Gestel, echtgenote van Antonius Aapers, wonende te Baarle-Hertog, leed in 1848

24

gedurende 11 maanden aan een zware drijdaagsche koude koorts. Ze was heel ijlhoofdig. Na veel geprobeerd te hebben nam zij haar toevlucht tot Onze-Lieve-Vrouw in den Akker. Man en vrouw gingen op de feestdag O.L.Vrouw Hemelvaart naar de kapel in Minderhout. Vol berouwen knielden we neer voor het miraculeus beeld van de “Troosteresse der Bedruckten” en smeekten vurig om herstel en Onze Lieve Vrouw gaf hen die gunst. De koorts bleef van op dat moment voorgoed weg. Deze wonderbare genezing werd bevestigd en in detail verteld in 1874 in het bijzijn van M. Antonius Aerts, voorzitter van de kerkfabriek en gemeenteraadslid in Minderhout. Joannes Petrus Koninckx, wonende te Castelré, was tien maanden onderhevig aan hevige pijnen in de gewrichten, veroorzaakt door de waterzucht. Hij had bijna elke hoop op herstel opgegeven. Uiteindelijk valt hij voor de voeten van Onze Lieve Vrouw in den Akker met als resultaat dat hij, volkomen tegen de verwachting van vrienden en kennissen in, helemaal geneest.

O.L.Vrouw van Lourdes Op de plaats waar nu in Meersel-Dreef het bedevaartspark is, was oorspronkelijk het kloosterbos van de paters Kapucijnen, die Maria en de lijdende Christus vereren. Uit dankbaarheid omdat pater J.B. Rutten een woelige zeetocht overleefde tijdens een missie naar Indië, besliste men om een Mariagrot, een kopie van de grot in Lourdes, te bouwen. Zo ontstond het bedevaartsoord op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Vroeger maar ook nog vandaag worden veelvuldig tekens van dankbaarheid neergelegd aan de Mariagrot in Meersel-Dreef, dat nog steeds in de volksmond “Het Lourdes van de Noorderkempen” wordt genoemd.

O.L. Vrouw van Meerle De overlevering leert ons dat het O.L. Vrouwenbeeld in het begin van de 16de eeuw vanuit Hanau, een stad in Duitsland, naar Meerle werd overgebracht. Vermoedelijk werd het beeld door toedoen van de famlie Salm-Salm

Op deze ex-voto, een bol geslagen plaatje in de vorm van een maag, staat gegraveerd: “dankbaar genezen maagbloeding / B.O.Z. 10 juni 1919 / J.H.V.D. Borgt”

Zoals u op de afbeelding kan zien beschikt deze parochiekerk over een prachtige collectie vooral zilveren ex-voto’s. naar Meerle in het katholieke België gebracht, om het te beschermen tegen de protestanten. Vanaf toen groeide Meerle uit tot een groot bedevaartsoord.

Enkele mirakels “Ten jare 1673, een kind van twee jaren, met name Peter, zoon van Hendrik Peeters en van Catelijn Govaarts, woonachtig tot Ginniken, leed deerlijk aan eene ongeneesbare lendebreuk. De moeder, na alle menschelijke middelen vruchteloos gebruikt te hebben, nam haren toevlucht tot Onze Lieve Vrouw van Meerle. Na eene Mis doen lezen, en eene offerande gedaan te hebben, vond zij, toen zij een anderen band wilde aan doen, de breuk eensklaps genezen.” Ook in 1690 vertelt de overlevering dat een man die gebrekkig was aan zijn benen en dus genoodzaakt was zich op krukken voort te bewegen op Onze Lieve Vrouw Hemelvaart naar de kerk van Meerle trekt. Plotseling was hij genezen en liet hij zijn nutteloos geworden krukken achter in de kerk als dankbaar teken van zijn wondere genezing.


NATUUR

Waar natuur en landbouw hand in hand gaan

Het inrichtingsplan van Wortel-kolonie WORTEL, zondag 24 februari. Het Casino is bijna te klein, zo groot is de belangstelling voor het informatiemoment over “De toekomst van het landschap van Wortel-kolonie”. Op vraag van het stadsbestuur gaf de vzw Kempens Landschap en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) tekst en uitleg bij het inrichtingsplan van de kolonie, zoals dat in uitvoering is. Meer zelfs, buiten waren rood-witte linten aangebracht, die een beeld gaven van de impact dat het inrichtingsplan op het landschap zal hebben. Vzw Kempens landschap

Het behoud Na de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 waren er vergevorderde plannen, waarbij de federale overheid het domein zou opdelen en verkopen. Wanneer Het Convent, de vzw die het begijnhof van Hoogstraten restaureert, midden 1995 verneemt dat de boerderij te koop staat is het kot te klein. Het Convent gaat ‘in de slag’ met de Dorpsraad van Wortel en samen organiseren ze de actie “Handen Af van Wortel-kolonie” en, op 9 september 1995, een “Mars op Wortel-kolonie”. Meer dan 2.000 wandelaars luisteren er naar de eisen van de plaatselijke bevolking en naar de “Kolonie-blues” van Guido Belcanto.

Het Convent maakte het toenmalig minister president Van den Brande knap lastig. De Vlaamse premier bezoekt, in het kader van zijn “Ronde van Vlaanderen” elke maandag een andere stad en elke maandag zitten ze in de wachtzaal, telkens met de zelfde vraag: “Heb je al iets kunnen doen, want de kolonie moet één geheel blijven en mag niet geprivatiseerd worden. Om hun eisen kracht bij te zetten organiseren ze een studiedag over de bescherming van het landschap en een informatiemoment en een persconferentie in het Vlaams parlement. De druk is zo groot dat Van den Brande niet anders kan dan beloven dat Vlaanderen het domein van België zal kopen.

Dan komt alles in een stroomversnelling. Minister-president Luc Van den Brande geeft de VLM de opdracht om het geheel te onteigenen. De provincieraad keurt op 20 november 1997 de statuten van de vzw Kempens goed, een landschapsstichting, naar Nederlands model, die het inrichtingsplan in goede banen moet leiden en op 29 juni 1999 wordt het domein van de kolonie door minister Kelchtermans als landschap beschermd. De leden van de ‘technische commissie’ van de vzw Kempens landschap moeten bij het opmaken van het inrichtingsplan rekening houden met de voorwaarden van het beschermingsbesluit en specifieke vragen vanuit de landbouw- en de natuursector. De VLM, die door de onteigening tijdelijk eigenaar werd van het geheel, moet in overleg met de technische commissie op zoek gaan naar nieuwe eigenaars die deel uitmaken van de overheid of privé erfpachtnemers. Want, net zoals in het begijnhof van Hoogstraten dat model staat, mag er geen enkel gebouw en geen enkele meter grond geprivatiseerd worden.

Het inrichtingsplan De technische commissie van de vzw Kempens Landschap, die vorm gaf aan het inrichtingsplan, vergaderde een eerste maal op 11 februari 1998. Nu tien jaar en veel overleg later is het inrichtingsplan klaar voor uitvoering. En, hoe eenvoudig het ontwerp ook lijkt, het was een moeilijke oefening om alle belangen vooral die van het beschermd landschap en van landbouw, natuur en recreatie te verzoenen. Het plan vertrekt van de het historisch drevenpatroon, zoals aangegeven op de kaart van Van-

De technische commissie Op vraag van een aantal aanwezigen in het Casino, geven we hierbij de samenstelling van de technische commissie van de vzw Kempens Landschap. Onder het co-voorzitterschap van Ludo Helsen en Jos Geuens, worden de vergaderingen van de technische commissie voorgezeten door Danny Toelen, de griffier van de provincie en Philip De Backer, projectleider. Verder bestaat de commissie uit Marc De Borgher van de Cel Onroerende

erfgoed (M&L), mevr. Gielen (vroeger door Wilfried Devoldere) en Gerard Vervisch van de VLM, Danny Engels, Daniël Josten en De Caluwé van het Agentschap Natuur en Bos, Arnold van Aperen van de stad Hoogstraten en Frans Horsten van Het Convent. Wanneer de kolonie van Merksplas ter sprake komt wordt de groep uitgebreid met burgemeester Frank Wilrycx, schepen Karel Lenaerts en Joris Vranckx van Redt Merksplas-kolonie.

De vzw Kempens Landschap blijft het aanspreekpunt. Voor al wat met de kolonie te maken heeft neemt u contact op met vzw Kempens Landschap, Peredreef 5 te 2580 Beerzel (Putte) tel: 015 22 82 31 e-mail: philippe.debacker@skl.provant.be zie ook www.kempenslandschap.be

25


NATUUR

Basis van het inrichtingsplan

dermaelen (zie kader). De hiërarchie tussen de dreven, die kenmerkend was in het oorspronkelijk plan, wordt hersteld. Zo krijgen de belangrijkste dreven, zoals o.a. de Molendreef, terug vier rijen bomen zoals dat nu langs de Koloniedreef van De Diept naar de Nederlandse grens nog is. Het open karakter van het compartimentenlandschap wordt behouden en nog versterkt. De centraal gelegen landbouwgronden blijven behouden en worden als volwaardige kavels van 2,5 tot 3 ha gebruikt in de ruilverkavelingen Zondereigen en Rijkevorsel/Wortel. Het is beslist vernieuwend en voor de landbouwers wennen, dat ook de landbouwgronden niet in volle eigendom maar in erfpacht gegeven worden. De dreven worden meer zichtbaar en herkenbaar gemaakt. Aan beide zijden van elke dreef wordt een strook natuur of een ruigtestrook voorzien. Op die manier wordt de historische inplanting van de woningen van de eerste kolonisten terug zichtbaar gemaakt. Bij een hoofddreef met een dubbele rij bomen, van 24 meter breed, spreken we dan van een totale breedte van in totaal 60 meter, grasstrook, dubbele dreef en ruigtestrook inbegrepen.

Ooit stonden er 129 woningen voor de kolonisten Het inrichtingsplan respecteert het uniek drevenpatroon van de kolonie, dat net voor de Belgische onafhankelijkheid aangelegd werd op instructies van de Nederlander Johannes van den Bosch, naar het voorbeeld van enkele kolonies in de Nederlandse provincie Drenthe. België behoorde nog tot de Nederlanden en koning Willem wou, in de geest van de ‘Verlichting’, bedelaars, dronkaards en daklozen aan het werk zetten, in de overtuiging dat ze zich in een betere omgeving, beter zouden gedragen. In 1822 werd de ‘vrije kolonie’ van Wortel ingericht. Er ontstond een uniek drevenpatroon waarin plaats was voor een groot aantal kleine percelen met op elk perceel een bescheiden boerenwoning. In elk van de 129 kleine woningen die er in de kolonie gestaan hebben werd een bedelaarsgezin geplaatst. Maar het relatief mooie liedje duurt niet lang. België wordt in 1830 onafhankelijk en in Brussel moet men niets weten van het ‘Hollands’ project. Integendeel. Het domein blijft privé eigendom van de Nederlandse koning. Het wordt een soort niemandsland en de woningen worden stukje bij beetje gesloopt door de ijverige inwoners van de regio, die de materialen best kunnen gebruiken. In 1870, veertig jaar na de Belgische onafhankelijk, koopt de Belgische staat het domein terug aan. De gekende Brusselse architect Victor Besme krijgt de opdracht om vorm te geven aan de gebouwen zoals we ze nu kennen, ook al zijn er al een groot aantal verdwenen. (fh)

Wanneer een dreef tegen een bos aanleunt, komt er een ruigtestrook tussen de dreef en het bos. Daardoor krijgt de dreef meer ruimte en is ze meer herkenbaar. In de bossen zelf zullen de naaldbomen geleidelijk plaats moeten maken voor loofbomen. Wanneer een dreef aan landbouwgrond paalt komt er, vanaf de projectie van de kruin van de boom, een natuurstrook. Die strook ligt in de schaduw van de bomen, is daardoor geen volwaardige landbouwgrond en wordt dan ook niet als dusdanig overgedragen aan landbouwers. De dreven met een publiek karakter worden, samen met de eerste rij bomen, overgedragen aan de stad Hoogstraten. De tweede rij bomen en de gras-, de natuur- of ruigtestrook worden eigendom van het Agentschap Natuur en Bos, die ook voor het onderhoud zal zorgen. Het gaat hier om de Noord-Zuid verbinding van De Diept tot de Nederlandse grens en drie Oost-West verbindingen: de Torendreef, de Molendreef en wat we de Boulevard noemen. Het gemotoriseerd verkeer wordt beperkt en bij het kruispunt ‘De Vier gebouwen’, aan de boerderij, komt er een parking. Dat kruispunt, met het Casino als rustplaats, wordt het vertrekpunt voor een groot aantal wandel-, fiets-, mountanbike-, en paardenroutes. Maar, hoe spijtig wij het ook vinden, de kolonie zal nooit meer zijn zoals het vroeger was, omdat de honderden landlopers, de goedkope arbeidskrachten die het domein met zoveel zorg onderhielden er niet meer zijn. Gelukkig blijft het domein als één geheel behouden en behoudt de kolonie met het Widar project toch nog een sociaal functie. (fh)

Oproep Werkgroep recreatief medegebruik De kolonie kan voor Hoogstraten veel betekenen op recreatief en toeristisch vlak. Op voorstel van schepen Tinne Rombouts wordt een werkgroep “recreatief medegebruik” opgericht, die advies zal uitbrengen aan de vzw Kempens Landschap over de toeristische ontsluiting en voorstellen zal formuleren om de kolonie recreatief aantrekkelijk te maken. De schepen rekent daarbij ook op uw medewerking. Indien u wil meedenken moet je voor 16 mei je naam opgeven bij de Stedelijke dienst voor Toerisme, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. Tel.: 03 340 19 55.

Het drevenpatroon is nog steeds zoals aangegeven op de kaart Vandermaelen uit 1850.

26


NATUUR

In het inrichtingsplan van de kolonie herkent u duidelijk de percelen, zoals die bij de aanleg in 1822 vorm kregen. De hoofddreven, de kolonieweg van De Diept naar de Nederlandse grens, de Toerendreef, de Molendreef, de “Boulevard” en de verbinding Langenberg – Pampa worden in ere hersteld. Centraal behoud het domein zijn open karakter, terwijl het domein in het Oosten en het Westen bebost wordt om een groene verbinding tot stand te brengen. 27


NATUUR

Alle gebouwen en gronden van de kolonie zijn eigendom van een overheidsinstelling of in erfpacht gegeven aan privĂŠ eigenaars of verenigingen.

Het drevenpatroon wordt in ere hersteld. De belangrijkste dreven, zoals bijvoorbeeld de Molendreef, krijgen vier rijen bomen zoals dat nu nog is langs de Noord-Zuid verbinding van De Diept naar de Nederlandse grens. Naast de dreven komt een natuur- of ruigtestrook. Daardoor krijgen de dreven meer ruimte en worden ze herkenbaar. Op de tekening ziet u links een ruigtestrook tussen het bos en de dreef. Tussen de dreven en de landbouwgronden wordt een natuurstrook voorzien.

28


NATUUR

Wie is eigenaar van wat?

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80B 2322 HOOGSTRATEN Tel: +32-3-315.09.09 info@softcomputer.be

Door de onteigening van VLM kwam de kolonie in Vlaamse handen, zodat de eigendomssituatie er vandaag als volgt uitziet. De strafinrichting zelf is, samen met 19 ha ‘veiligheidzone’ rond de gevangenis is eigendom gebleven van de Regie der Gebouwen van de federale overheid, van België dus. Ten zuiden van de Molendreef, richting Wortel, ligt een strook van 18 ha landbouwgrond, die gebruikt wordt door het Penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten. Ook deze gronden zijn nog steeds eigendom van de federale Regie der Gebouwen. Het Agentschap Natuur en Bos (vroeger de afdeling Bos) is eigenaar van 282 ha bossen. Het Agentschap Natuur en Bos (vroeger de afdeling Natuur) is ook eigenaar van 78 ha natuurgronden rond Bootjesven. Deze gronden krijgen het statuut van natuurreservaat. De VLM is op dit moment nog eigenaar van 82 ha landbouwgrond. Die zullen in het kader van de ruilverkaveling Zondereigen/Merksplas in erfpacht overgedragen worden aan landbouwers. De stad is eigenaar van 14 woningen bij het kruispunt van de Boulevard en de dubbelwoning tegenover de boerderij, het Casino zelf en de gronden en loodsen gelegen achter de boerderij, richting Bootjesven. De stad heeft de 14 woningen in erfpacht overgedragen aan hoofdzakelijk bewaarders van de strafinrichting. De tweewoonst bij de boerderij, het Casino en de gronden bij de boerderij zijn in erfpacht gegeven aan de Dorpsgemeenschap Widar. Widar richt in Wortel-kolonie een centrum voor opvang van mindervalide mensen op. In de dubbelwoonst tegenover de boerderij komt een medewerkersgezin wonen, samen met zeven volwassen mentaal gehandicapte mensen. Zij bewerken de gronden achter de boerderij. Het Casino blijft een taverne-feestzaal en wordt uitgebreid met lokalen voor de verzorging van oudere, vaak bedlegerige mindervalide personen. De boerderij zelf is eigendom van de vzw Kempens Landschap. Het grootste gedeelte is in erfpacht overgedragen aan de gezusters Somers, die er een natuureducatief centrum ingericht hebben. De vleugel ten noorden van de ingang van de boerderij is in erfpacht overgedragen aan de stad Hoogstraten. De stad heeft, op haar beurt, de helft van de eigendom in erfpacht gegeven aan De Slinger, een vereniging die zich inzet voor gehandicapte kinderen en hun familie. De andere helft is in erfpacht gegeven aan Natuurpunt. Zij hebben er het bezoekerscentrum De Klapekster in ondergebracht.

MOBIELE Telefoonoplossingen CARKITS GPS-toestellen

www.SOFTCOMPUTER.be 29


MAATSCHAPPIJ

Op kamp gaan, ook iets voor minder-validen Heb je zin in een onvergetelijke ervaring? En wil je daarbij ook nog een heleboel plezier maken? Dan ben je bij KVG Regio Turnhout aan het juiste adres! KVG Regio Turnhout organiseert kampen voor mensen met een licht tot matig verstandelijke handicap. De drie kampen voor kinderen, jongeren en volwassenen worden gedragen door een enthousiast team vrijwilligers. We zorgen voor een goede voorbereiding van het kamp door toffe activiteiten uit te werken, interessante uitstappen te plannen en zinvolle contacten met ouders en deelnemers op te bouwen. Tegen de tijd dat we dan op kamp vertrekken, is alles goed geregeld en kunnen we samen genieten van de vakantie. Een goede dosis enthousiasme en gevoel voor verantwoordelijkheid zijn het enige wat je nodig hebt om er voor jezelf en de deelnemers een geslaagde vakantie van te maken. Voor de drie kampen begint het team zich te vormen. Een goede mix van ervaring en nieuwe krachten zijn ideaal om erin te vliegen. Is je interesse hiervoor gewekt? Lees dan zeker verder want we hebben voor ieder wat wils!

Ben je ouder dan 16 jaar? Dan is het kinderkamp misschien iets voor jou! 29 kinderen met een licht tot matig verstandelijke handicap van 6 tot 16 jaar kunnen deelnemen aan het kinderkamp. Een groep van een twintigtal begeleiders bezorgen hen een actieve speelvakantie. Wat staat er zoal op het programma? Een kei-actief bosspel, toffe pleinspelen, een spetterende zwempartij, een kookactiviteit om van te smullen en nog veel meer. We gaan ook elk jaar op uitstap waarop iedereen zich kan uitleven. Naast al die activiteiten staan de begeleiders ook in voor de dagelijkse verzorging van de kinderen: opstaan, wassen en plassen, samen eten, ‌ hoort er allemaal bij. Natuurlijk sta je hier niet alleen voor, maar kan je steeds terugvallen op elkaar. Ook bij de kampverantwoordelijken kan je terecht met praktische vragen, kleine en grote problemen en alle ondersteuning die je nodig hebt. Een kookploeg zorgt ervoor dat we steeds lekker kunnen eten.

Dit jaar trekken we naar de bossen van De Hoge Rielen in Lichtaart. De kinderen gaan op kamp van 17 juli tot 25 juli. De begeleidingsploeg komt een dag vroeger toe en vertrekt ook een dag later. Tijdens de eerste dag leren we elkaar en de kampplaats beter kennen en werken we de laatste voorbereidingen af. De laatste dag staat natuurlijk de opruim op het programma, maar ook nog een leuke ontspannende activiteit voor de begeleidingsploeg.

Ben je ook ouder dan 18 jaar? Lees dan verder over het jongerenkamp! Een kleinere groep van 15 jongeren van 16 tot 30 jaar met een licht tot matig mentale handicap gaan samen op reis. Het programma wordt gevuld met uitstappen, activiteiten, maar ook eens een moment om op adem te komen, bijvoorbeeld op een terrasje. Een groepje van 7 jongeren begeleidt deze vakantie. Het onderscheid tussen de groep en de begeleiders is niet erg strikt want het is vooral de bedoeling om samen dingen te beleven en te doen. Natuurlijk staat de begeleidingsploeg klaar om de jongeren met een handicap te ondersteunen waar ze dat nodig hebben, maar dit wordt ook door de groep zelf opgevangen. Iedereen van de groep werkt ook mee aan de dagelijkse karweitjes, zoals koken. De laatste jaren trokken we met deze groep naar de Ardennen. Dit jaar zoeken we het even wat dichter bij huis in De Hoge Rielen te Lichtaart van 12 tot 19 april.

Of sluit je beter aan bij de groep volwassenen? Voor ons 30plus kamp zoeken we nog een enkele enthousiaste vrijwilliger! Deze vakantie is een recreatieve doe-vakantie voor 16 volwassenen met een licht tot matig

Het jongerenkamp: eens goed uit de bol gaan moet kunnen 30

30+: zelf achter het stuur van een tractor zitten is een hele ervaring verstandelijke handicap van 30 tot 55 jaar. De vakantie staat in het thema van het platteland waarrond allerlei activiteiten en uitstappen worden gepland. Dit is een groepsvakantie waar toch ook ruimte is voor elk individu. Het tempo van de gehele vakantie ligt niet erg hoog, maar actieve deelnemers krijgen wel de kans om hun energie kwijt te geraken, terwijl anderen misschien even uitrusten. Deze vakantie bestaat vooral uit ontspannende uitstapjes met de groep. Van de begeleiders verwachten we een actieve bijdrage aan de organisatie van de vakantie. Niet enkel bij de voorbereidingen, maar ook in de concrete ondersteuning van de deelnemers. We zoeken vrijwilligers die qua leeftijd aansluiten bij de doelgroep van deze vakantie om samen een onvergetelijke vakantie te beleven. Dit jaar vindt het kamp plaats van 9 tot 17 augustus in De Elegast te Meersel – Dreef. Heb je ondertussen ongelooijk veel zin gekregen om mee op kamp te gaan? Zit je nog met vragen? Neem dan snel contact met: KVG regio Turnhout Korte Begijnenstraat 18, te 2300 Turnhout. Tel: 014/40.33.62 of turnhout@ kvg.be

Het kinderkamp: steeds veel plezier in elk kamp


TENTOONSTELLING

Van Mieghem en Ost in het Stedelijk museum

In de schaduw van de kathedraal Onder het thema “ In de schaduw van de kathedraal” toont het Stedelijk museum van 18 april tot 22 juni werk van Eugeen Van Mieghem (1875-1930) en Alfred Ost ( 1884-1945). Het werk van Ost is u al langer bekend. Dit van de Antwerpse havenkunstenaar Eugeen Van Mieghem geniet de laatste jaren internationale belangstelling. Tentoonstellingen in binnen-en buitenland, publicaties en een museum op linkeroever te Antwerpen brachten het typische oeuvre van Van Mieghem steeds weer in de belangstelling. Het Stedelijk museum Hoogstraten toont 33 werken van Van Mieghem rond eenzelfde thema: werken en leven in de schaduw van de kathedraal van Antwerpen. De geselecteerde werken tonen een breed gamma van verschillende technieken én uit verschillende periodes van zijn leven. Dit gedeelte van de tentoonstelling werd samengesteld door de Van Mieghem Stichting, die kan rekenen op de collectie van een privéverzamelaar. De meeste van de 33 werken worden voor het eerst getoond aan het publiek.

E. Van Mieghem ( 1875-1930 ) werd geboren in het hartje van de oude haven van Antwerpen. Reeds in zijn jeugd werd hij geconfronteerd met het harde leven langs de waterkant. Rond 1892 kwam hij op de Antwerpse Academie in contact met het werk van Vincent Van Gogh, Seurat, Meunier en Toulouse-Lautrec. De kunstenaar wou echter niet plooien voor het academische onderricht, zijn hart ging uit naar het typische havenvolk: de buideldragers, de zakkenmaaksters, emigranten, schippers en zwervers. Hij bleef tekenen en op zijn tochten door de haven nam hij steeds zijn schetsboek mee om zijn indrukken op papier te zetten. In 1901 had hij heel wat succes op de Brusselse salon van “ La libre Esthétique” waar een achttal pastels en tekeningen hingen naast werk van Franse impressionisten. De pastels uit deze periode zijn getuigen van de harde realiteit van de havenarbeid. Van Mieghem idealiseerde de arbeid niet zoals Meunier maar toonde haar onverbloemd. Koppig en nukkig zocht hij geen contact met potiëntele kopers of kunstcritici. De Antwerpse burgerij van het begin van de vorige eeuw zou zijn werk dan ook niet kopen. Begin 1902 huwde hij met Augustine Pautre, op het einde van hetzelfde jaar werd hun zoontje Eugeen geboren. Tot groot verdriet van van Mieghem stierf zijn jonge vrouw Augustine in 1905 aan de gevolgen van een longontsteking. Na zijn eerste individuele tentoonstelling in 1912 volgde eindelijk internationale belangstelling die echter door de Eerste wereldoorlog abrupt werd afgebroken. Er volgen nog tentoonstellingen in Brussel en Antwerpen met artistieke hoogtepunten ondanks zijn tanende gezondheid. Op 24 maart 1930 overleed Van Mieghem aan een hartaderbreuk, amper 54 jaar oud.

Alfred Ost (1884-1945) Samen met het werk van Van Mieghem wordt ook werk van Alfred Ost getoond. Torens van kathedralen in Hoogstraten en Antwerpen passen perfect in dit thema. Ost was een tijdgenoot van Van Mieghem en tekende in een zeer bevlogen stijl. Tekenen was voor Ost een levensopgave, die omwille van zijn koppige kunst- en levensvisie heel wat beproevingen en ontgoochelingen gekend heeft. Na Eugeen Van Mieghem idealiseerde het havenleven niet maar toonde WO I heeft hij een heel het onverbloemd. andere kijk op de wereld. Zijn thema’s worden minder optimistisch In de schaduw van de kathedraal, van 18 april en wat hij tijdens de oorlog ziet en meemaakt tot 22 juni in het Stedelijk museum Hoogstraten, bepaalt mee zijn oeuvre. Hij wilde zijn werk niet Begijnhof 9 te Hoogstraten. verkopen en werkte heel zijn leven lang aan “een Geopend van woensdag tot en met zondag van oeuvre voor het volk”.Op 9 oktober 1945 stierf 14 tot 17 uur. Info: 03 314 65 88 of museum@ hij in de Eeuwfeestkliniek te Antwerpen. hoogtraten.be (fh)

Avondbedevaart GROOT-HOOGSTRATEN - Honderdvijftig jaar geleden verscheen Maria in Lourdes en dat wordt over de hele katholieke wereld gevierd. Heel veel mensen zullen dit jaar naar Lourdes reizen om dit jubileum te vieren. Wie dat niet kan doen en toch Lourdes in het hart draagt kan misschien meegaan met de avondbedevaart naar de grot van Meersel-Dreef. Al voor de 25ste keer – ook een jubileum dus – organiseren de Landelijke Gilden een avondbedevaart naar Meersel-Dreef, dit jaar op zaterdag 26 april. Via K.V.V. en K.L.J. worden de mensen opgeroepen om deel te nemen, maar de bedevaart staat open voor iedereen. Om 20 uur zal er een plechtige mis zijn in de kerk van de paters waarna de kaarskensprocessie met gebed en zang door het Mariapark zal trekken. De bedevaart eindigt aan de grot met een Mariahulde, begeleid door de fanfare. Voor meer info: Els Hendrickx, Dreef 6 in Meerle – e.hendrickx1@telenet.be

31


ZO WAS HET

ZO IS HET

32

Meerle-Strijbeekseweg 85 jaar geleden


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be

Minderhout:

Dik-T, dikté of dicthee? GROOT-HOOGSTRATEN - Dictee! En niks anders! Wie op zaterdag 23 februari wel deelnam aan de jaarlijkse preselecties van het Groot Nederlands Dictee van het Davidsfonds Nationaal, die zal bovenstaande vraag ongetwijfeld juist beantwoord hebben. Zij zijn immers wel wat moeilijker gewoon. Voor de preselectieplaats Hoogstraten schreven dit jaar niet minder dan 244 mensen in, wat organisatorisch echt niet niks is. Wij geven u even de winnaars per categorie mee: - Specialisten: Marc Joosen uit Hoogstraten - Liefhebbers: Leo Van Riel uit Hoogstraten - Junioren: 1.) Britt Sterkens uit Rijkevorsel; 2.) Katelijne Sommen uit Merksplas; 3.) Thomas Van Hoey uit Loenhout - Scholieren: 1.) Evelien Van Leuven uit Rijkevorsel; 2.) Liane Hendrickx uit Hoogstraten; 3.) Lies Verschueren uit Meer - Cadetten: 1.) Lorraine Belloy uit Weelde; 2.) Pieter Faes uit Hoogstraten; 3.) Sanne Goetschalckx uit Rijkevorsel - Miniemen: 1.) Maarten Jochems uit Rijkevorsel; 2.) Wout Mees uit Rijkevorsel; 3.) Darius Van Riemsdijk uit Wuustwezel

De beste stuurlui staan aan wal Probeert u dus maar eens om onderstaande vragen op te lossen: Welk van onderstaande schrijfwijzen is juist gespeld? Uit het miniemendictee (3de graad lager onderwijs!) a. zalmmouse b. spaghetti c. raviooli d. makaroni Uit het scholierendictee (2de graad secundair onderwijs) a. weduwenpensioen b. alluminiumfabricage c. privé-detective d. hink-stap-sprong Uit het specialistendictee a. amoerpanter b. capoueira c. douarière d. groupage Oplossing: b – d – a

Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Al vele jaren kan het Davidsfonds voor haar dictee rekenen op een trouwe verbeterploeg.

CINE HORIZON Machuca HOOGSTRATEN - Op donderdag 10 april toont Ciné Horizon MACHUCA (Chili – 2004) van regisseur Andrés Woorde. Het is meteen de laatste voorstelling van dit seizoen. 1973. In Chili leidt de grote kloof tussen rijk en arm tot spanningen. Bourgeois zoontje Gonzalo en de arme Pedro leren elkaar kennen op school. De 11-jarige jongens leven op slechts een boogscheut van

elkaar maar tussen de rijke thuis van Gonzalo en de krottenwijk van Pedro ligt een wereld van verschil. Machuca is tegelijk een analyse van de tijdsgeest in Chili anno 1973 en een aangrijpend verhaal over kinderen die botsen met volwassenen die niet altijd even logische keuzes maken. Afspraak op donderdag 10 april om 19.30 uur in de aula van het Klein Seminarie.

33


GROOT-HOOGSTRATEN

IKO opent smaakvol jaar met succesvolle ‘Dag van het DKO’ daarna ook de kunst van het ‘tafel versieren’ beoefenen, waarbij hun werk door een professionele jury werd beoordeeld. Ondertussen waren ook de volwassenen gearriveerd en met z’n allen kon men genieten van de mooie tafels, van de chocomelk en de hapjes van VTI Spijker en Marc Vandersmissen en niet te vergeten van de ronduit schitterende sketches van de woordafdeling van de plaatselijke Academie. Hoogstraten heeft andermaal getoond hoeveel creatieve kwaliteit er binnen haar rangen aanwezig is!

GROOT-HOOGSTRATEN - Over het hoe en het waarom van het ‘jaar met smaak’ hebben we u de voorbije Maanden al één en ander verteld. De streekgerechtenwedstrijd van het Lokaal Comité Smaak en de plaatselijke horeca loopt inmiddels als een trein en dat is toch mede te danken aan het mooie promotiemateriaal die het IKO en Jan Croes hiervoor ontwierpen. U heeft ze vast al gezien: de placemats, de bierkaartjes en de affiches. Maar dat was lang niet alles waarmee ons Instituut voor Kreatieve Opvoeding in de kijker

heeft gelopen. Want op de ‘Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)’ op 23 februari, lanceerde men andermaal een schitterende ‘straatbeeldactie’. De verschillende ateliers hadden elk een oude tafel ‘kunstig bewerkt’, dewelke tot half maart in 26 horecazaken te bewonderen waren. Voor de tafels naar de betreffende horecazaken werden gebracht, had men ze de 23ste al aan het grote publiek tentoongesteld op den blijk van het Begijnhof. Deze dag ging van start met een zoektocht naar gouden eieren, voor de jongste IKO-leerlingen. De jeugdafdelingen mochten

Er was veel belangstelling voor de kunsttafels op den blijk van het Begijnhof.

Gedurende enkele weken kreeg de horeca er nog wat blikvangers bij.

Chi Neng Qi Gong GROOT-HOOGSTRATEN - Zondag 13 april zal er een bijzondere dag plaatsvinden op het Klein Seminarie in Hoogstraten. Een eendaagse workshop laat je kennismaken met het oosterse Chi Neng Qigong. Daarbij wordt er gewerkt aan het uitwisselen van je interne en externe ‘Qi’. Afhankelijk van de beweging of de oefening, vindt deze uitwisseling plaats op verschillende niveaus in je lichaam. Je voert bewegingen uit die gericht zijn op de doorstroming van energie en het ontwikkelen van innerlijke kracht. Het zijn eenvoudige, effectieve oefeningen die de energiebanen heropenen, blokkades opheffen en gericht zijn op specifieke lichaamsfuncties (nieren, longen, hart, maag en dergelijke meer). Het gaat binnen deze methode over energie (chi) die we aanwenden om onszelf te genezen. Tijdens de instructies wordt ook vaak gewerkt met beelden, die dienen om een rusteloze gedachtenstroom te counteren. Chi Neng Qigong werd ontwikkeld door dokter Pan Ming uit China. Zijn leerling Luke Wang maakte de leer ook voor het westen toegankelijk. Chi Neng Qigong vergroot je concentratie, stimuleert de hersenen en versterkt het immuun-

34

systeem. Daardoor werkt Chi neng Qigong preventief tegen ziekten en verbetert het de gezondheid. Dit betekent echter niet dat mensen deze bewegingsleer alleen toepassen voor hun gezondheid. Sporters en managers gebruiken Chi Neng Qigong ook om beter te focussen, hun uithoudingsvermogen te vergroten en zodoende hun prestaties te verbeteren. In het begin voer je de oefeningen vooral uit op spierkracht. Maar wie Chi Neng Qigong langer beoefent, zal ervaren dat je de oefeningen meer en meer vanuit je innerlijke kracht zal uitvoeren. De eenvoudige bewegingen van Chi Neng Qigong zijn voor iedereen gemakkelijk te leren. Op 13 april zullen de workshops geleid worden door Tilla Van Opstal, de eerste Belgische gecertificeerde Chi Neng Qigong instructor level 1 en level 2. Zij zal ook haar nieuwste ervaringen van haar recente China-reis aanwenden. Een beoefenaar vertelt: “Ik heb Chi Neng Qigong leren kennen op het moment dat ik in een dip zat en weinig energie had. Dankzij de steun van mijn omgeving én van Chi Neng Qigong heb ik me terug kunnen opladen. Ik heb kunnen ervaren hoe bewegingen die eenvoudig te leren zijn door

de herhaling, de opeenvolging en de uitvoering een helende invloed hebben.” Tilla info@chineng.be of 03/288.45.08 of Koen koenvanopstal@skynet.be 03/314.34.36

Tilla Van Opstal zal op 13 april een workshop Chi Neng Qigong begeleiden.


GROOT-HOOGSTRATEN

Herinnering aan

Staf Mertens

In 1957 reisden we samen naar Mechelen waar Staf het vak van beiaardier zou leren. Eerder had hij al een technisch diploma verworven en ook al enkele jaren alt-sax en trombone geleerd aan het Conservatorium van Antwerpen. Nu dus ook nog beiaardier want het klokkenspel voor de toren van Hoogstraten was in de maak. Staf had al vernomen dat er in die school te Mechelen enkele oefenklavieren ter beschikking waren en daar ging vooral zijn aandacht naar bij de kennismaking. Hij had alle gerief bij om de maten te nemen en ook een schets te maken. Zonder uitstel maakte Staf thuis in vaders atelier zo’n oefenklavier om het vak te leren. Om zijn instrument te laten klinken zaagde hij een aantal fietsbuizen op maat om de klokken te vervangen. Als gediplomeerd beiaardier behaalde Staf mooie prijzen op wedstrijden, ondermeer te Hilversum. Zo werd hij ook gevraagd op de carillonconcerten op de torens van Breda, Den Bosch, Tilburg, Middelburg, zelfs in Amsterdam op de Oude kerk en de Westertoren. Op

het feestprogramma bij de inhuldiging van onze beiaard stond onder meer ook een concert op de Vrijheid door een fanfare onder leiding van, jawel, Staf Mertens. Met zijn opleiding aan het Conservatorium te Antwerpen dirigeerde hij vijf muziekkorpsen: Brecht, Hoogstraten, Loenhout, Meer en Rijkevorsel. Met de bagage die hij opdeed bij priester-leraar Jos Tegenbos was Staf de eerste conservator van het Ostmuseum. Staf werd ook een volwaardige fotograaf. Bij een huwelijksreportage zorgde hij graag voor een pittig detail, bv. een kleurrijk glasraampje met het wapenschild van de gemeente. Zo zouden we nog een heel eind verder kunnen gaan: zijn koperensemble, de Marckriver jazzband en de Muziekschool. Toen de Land- en Tuinbouwschool een leraar handvaardigheid nodig had, was de keuze vlot gemaakt. Als zoon van een vaardige timmerman is Staf heel het leven trouw aan het hout gebleven. Voorbij zijn 65ste schreef hij nog in voor de cursus ‘houtdraaien’ en maakte hij familie en

vrienden blij met zo’n sieraad als mooie blijvende herinnering. Voor May, kinderen en kleinkinderen is het allemaal zo snel gegaan: vorig jaar zijn 70ste verjaardag en nu dit afscheid. Zij mogen evenwel rekenen op het oprecht meeleven van zeer vele vrienden. (Jos Bruurs)

Zondag 27 april

Opendeurdag Toeristisch Infokantoor GROOT-HOOGSTRATEN - De jaarlijkse opening van het toeristisch seizoen is in Hoogstraten al lang niet meer weg te denken. Het traditionele thema ‘lekkers uit eigen streek’ wordt ieder jaar meer en meer met succes in de praktijk omgezet. Op het streekspecialiteitenmartkje voor het stadhuis kan je proeven van aardbeien, aardbeilikeur en – wijn, paprika’s niet te vergeten, begijntjes, Erbizzemkes, paardenmelk van ’t Groeske, tomaten, appels en nog zoveel meer. De dorst lessen kan onder meer met een Drevenier of een biertje van Sterkens. Maar er is meer … Tijdens dit openingsfestijn is de Sint-Katharinakerk vrij toegankelijk en is er de mogelijkheid om de toren te beklimmen. Wie wil kan in de kerk ook een rondleiding volgen, die aangeboden wordt door de stadsgidsen naar aanleiding van het thema ’50 jaar heropbouw toren’. In het Stedelijk Museum (SteMu) loopt op hetzelfde moment de vrij te bezoeken tentoonstelling “In de schaduw van de kathedraal”, met werken van Alfred Ost en Eugène Van Mieghem. Wie wil kan ook per huifkar naar de watermolen, om er de molen-in-werking te bekijken of om er te genieten van een pakje smoutebollen en een drankje. Op regelmatige tijdstippen zullen de Country Ranch Dancers en Fanfare Sinte-Catharina voor animatie zorgen aan het stadhuis. Ook de nieuwe concessiehouders van De Mosten, zowel buitensportcentrum “Buitenspel” als horecazaak “DEMO”, zullen die dag in het centrum aanwezig zijn om zich aan het grote publiek te presenteren.

En tot slot zijn er natuurlijk de nieuwe folders, die u van dan af in de infokelder kunt verkrijgen: ‘Groepsuitstappen in het Grensland’, ‘Wandelen en fietsen in het Grensland’ maar vooral de vernieuwde ‘Gids voor de Sint-Katharinakerk’ waar we al een tijdje naar uitkijken. Programma 10-17 uur: Opendeurdag Toeristisch Infokantoor en Streekspecialiteitenmarkt 10-18 uur: Laermolen in werking, met smoutebollenbak en fototentoonstelling 13-17 uur: Huifkarrentocht naar De Laermolen

14-17 uur: Stedelijk Museum (SteMu) vrij toegankelijk, met o.m. de tentoonstelling “In de schaduw van de kathedraal” 13-17 uur: Afwisselende optredens van de Country Ranch Dancers en Fanfare SinteCatharina 13.30-16.30 uur: Torenbeklimming SintKatharinakerk 14.30-15.30 uur: Rondleiding Sint-Katharinakerk 15.30-16.30 uur: Rondleiding Sint-Katharinakerk

Nieuwe folders, een ruime staalkaart aan streekhapjes, rondleidingen, torenbeklimming, … De opening van het toeristisch seizoen heeft weer heel wat in petto. 35


GROOT-HOOGSTRATEN

Activiteiten vzw Wistik 2008 GROOT-HOOGSTRATEN - Al heel wat jaren biedt de vzw Wistik aanvullende hulp voor (ex-)kankerpatiënten en hun familie. Bijna al deze activiteiten vinden plaats in het Begijnhof nummer 40. Inschrijven bij de lesgevers is absoluut noodzakelijk. Afhankelijk van de inschrijvers zullen zij de data bepalen. 1. Ontmoetingsgroep voor (ex-) kanker-patiënten Iedereen die behoefte heeft om over gevoelens te praten of wie nieuwe inzichten wil verwerven om met de ziekte om te leren gaan, om het verleden te verwerken en zich nu naar de toekomst te richten, is welkom in deze open gespreksgroep. (Info en inschrijven bij Sigrid Dirickx op 03/658.13.11, 0485/181.280 of sigrid.dirickx@ skynet.be.

4. Tai Chi Door Tai Chi kan je innerlijke rust en harmonie leren ontwikkelen. Je leert je energie zodanig te kanaliseren dat je meer evenwicht ervaart, zowel geestelijk als lichamelijk. Info en inschrijvingen bij Lief Van Rooy (03/315.98.58, 0474/378.966 of liefvanrooy@hotmail.com).

5. Bezinnen i.s.m. De Wende

Mindfullness werkt aan het trainen in aandacht. Zo vormt het een weg om te komen tot kalmte, ontspanning en inzicht in jezelf. De cursus bestaat uit 6 sessie en wordt gegeven door Sigrid Dirickx (Info en inschrijvingen: 03/658.13.11, 0485/181.280 of sigrid.dirickx@skynet.be).

Basis van deze bezinning vormen de teksten uit het boek “Gesprek met de Engelen”, door Gitta Mallasz. De engel wordt hierin erkend als het hogere deel van ons bewustzijn, hetgeen men ook ‘het intuïtieve weten’ noemt. De bezinningsbegeleiding gebeurt door André Besters, Doctor in de Theologie. Info en inschrijvingen bij Chris Lodewijckx (03/664.03.35 of christianelodewijckx@ belgacom.net). De data voor deze bezinningssessies liggen wel al vast: 27 januari, 24 februari en 30 maart zijn reeds voorbij, maar aansluiten kan nog voor 27 april, 25 mei, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 23 november en 28 december.

3. Relaxatie

6. Herbronningsweek

In deze cursus worden er simpele technieken als relaxatie, ademhalingsoefeningen en meditatie aangereikt. Je kan ze thuis op jezelf toepassen. Info en inschrijvingen bij Lou Cabanier (014/43.81.86 of da-ca-po@skynet.be).

De gekende Herbronningsweek van vzw Wistik zal doorgaan van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 17 oktober. Dit is nog veraf, maar als u toch al inlichtingen wenst, dan kunt u altijd Gerd Koyen contacteren (info@wistik.be).

2. Mindfullness

Zaterdag 26 april

Zesde SOLIDARITEITSQUIZ van het ACW GROOT-HOOGSTRATEN - Heb jij of je familie, vrienden of vereniging sympathie voor een goed doel? Voor een man of vrouw, jonge mensen of een organisatie die zich inzet voor anderen. Dat kan een project in een ver land zijn, maar ook om initiatieven dicht bij huis. Vind je ook dat deze mensen een financieel steuntje verdienen? Ja!! Dan heeft ACW een interessant aanbod voor jullie. ACW fusie Hoogstraten organiseert een solidariteitsquiz op zaterdag 26 april om 20.00 uur in de Pax in Hoogstraten. Een eenvoudige en plezante quiz: 6 vragenreeksen met telkens 15 vragen rond allerhande onderwerpen. Specialistenwerk is uit den boze. De vragen worden geprojecteerd op een groot scherm. Een quizploeg bestaat maximaal uit 6 leden. ACW fusie Hoogstraten zorgt voor minimaal 900 euro prijzen. Op het einde van de avond worden de punten

36

Piuskoor schittert met Requiem van Fauré

samengeteld en is de uitslag bekend. De eerste ploeg ontvangt voor zijn of haar goed doel 300 euro. Verder verloot ACW minimaal 4 prijzen van 150 euro onder de andere ploegen. Zowel de tweede ploeg als de laatste ploeg hebben dus evenveel kans op die prijs van 150 euro. Hoe kan je deelnemen? Neem contact op met Jef Vinckx, John Liijsenstraat, 40 te Meer. Tel.: 03 315 88 26 voor zaterdag 19 april. Geef de naam op van je ploeg, van het goede doel dat je wil steunen en betaal 10 euro bij het begin van de quizavond. Niets belet je om met meerdere ploegen deel te nemen. ACW zorgt voor leuke vragen en een goede sfeer. Kortom: we maken er een gezellige avond van waarna iedereen met een goed gevoel naar huis kan. Kom uit je kot: wij zien uit naar jullie inschrijving!!!!

GROOT-HOOGSTRATEN - Een goed Requiem moet ook de toehoorders (alvast in gedachten) ‘ten paradijze voeren’. En dat deed het Piuskoor op 8 en 9 maart, in een 2 keer uitverkochte SintKatharinakerk. Want de kwaliteit mocht er absoluut wezen: een 50-tal glasheldere stemmen, 2 schitterende solisten, enkele uistekende muzikanten op strijkers, pauk en orgel zetten o.l.v. Willem Van de Weerd een crème van een concert neer, voor in totaal dus meer dan 800 toeschouwers! Daarnaast was er nog eens een serieuze meerwaarde door de beeldprojecties die Alex Nys en Marcel Floren hadden samengesteld. In de 1ste 4 delen wist men met pakkende beelden de symbolen oorlog, dood en verdriet op te roepen. Vooral de beelden van kinderen in oorlogssituaties tijdens het Pie Jesu, bezorgden menigeen een krop in de keel. Vanaf het 5de deel (het Agnus Dei) kwam de vernietiging van de toren ter sprake tegen een grijze en mistige achtergrond. Tijdens het 6de deel (Libera me) werd de wederopbouw van de toren tegen een helblauwe achtergrond getoond, dit in contrast met de dramatische muziek. Wanneer op het einde (In Paradisum) dan de zon doorbrak, was de toren als uit haar as herrezen, waarna de gouden engelen van het altaar ons naar het nieuwe Jeruzalem voerden … We hadden voorspeld dat het historische avonden zouden worden en het Piuskoor heeft ons weerom niet teleurgesteld. De lat voor het feestjaar ’50 jaar toren’ werd al meteen zeer hoog gelegd (Zie ook de foto op pagina 2).

WIN Zin in een ballonvlucht voor 3 personen? Ga snel naar www.demaand.be


GROOT-HOOGSTRATEN

Inrichting van speelstraten GROOT-HOOGSTRATEN - De zomervakantie komt in zicht, dé tijd van het jaar voor kinderen om naar hartenlust buiten te ravotten. En wat is er leuker dan spelen in de eigen buurt of straat? Maar vaak is dat door het drukke verkeer niet meer veilig en niet elke buurt of wijk heeft een openbaar speelplein. Met dit initiatief wil de jeugddienst de buurtbewoners de kans geven om hun straat gedurende een aantal dagen of weken om te vormen tot het favoriete speelterrein van hun kinderen.

Wat is een speelstraat? In een speelstraat wordt de ganse breedte van de straat voorbehouden voor het spelen. Spelende kinderen en voetgangers krijgen dan voorrang op de andere weggebruikers. Tijdens de ‘speeltijd’ is alleen plaatselijk verkeer toegestaan, fietsers en auto’s van de eigen bewoners. Bovendien mogen de auto’s enkel stapvoets rijden. Een speelstraat wordt afgebakend met hekkens voorzien van verkeersborden met de vermelding ‘speelstraat’. Niet alle straten kunnen speelstraat worden. Enkel woonstraten met een snelheidsbeperking tot 50 km per uur en zonder openbaar vervoer komen in aanmerking. Een speelstraat kan enkel worden ingericht in de zomervakantie, en dit ofwel op één of twee vaste dagen per week, ofwel tijdens één of twee periodes van telkens één of twee weken. Deze speeluren worden bepaald in overleg met de bewoners, maar deze zijn max. tussen 10 uur ‘s morgens en 20 uur ’s avonds.

Kandidaat speelstraat? Speelstraten komen er uitsluitend op vraag van de bewoners zelf. Ten minste 2/3de van de bewoners of gezinnen van de straat moet schriftelijk akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat. Daarnaast moet elke speelstraat minstens drie speelstraatverantwoordelijken (meters of peters) tellen. Deze zorgen ervoor dat de hekken worden geplaatst en dat iedereen in de buurt op de hoogte blijft.

JONG GEZEGD Simon Den Haerynck

Antwerpen VS Hoogstraten Kijk, ik studeer nu ondertussen drie jaar in Antwerpen, wat maakt dat 7 6WDG onvermijdelijk iet of wat een tweede woonplaats is geworden. Ondanks het feit dat zowat alles in Antwerpen anders is dan in Hoogstraten : De winkels, de vrouwen, de gebouwen, de mannen, het aantal boerenkinkels, alles blijkbaar in kruiken en kannen, de taal, de meningen, het uiterlijk en innerlijk, het onderwijs, de gedrevenheid, het gedrag van de kinderen, het gras, de plas, de stroom en de kerk, het aantal mensen gestresst ’s ochtends op weg naar hun werk, het groen, het bos, de manier waarop de klokken luiden, de roem, de trots, de nachtelijke geluiden, de rijkdom en armoede, het geloof binnen verschillende deuren, de aan- of afwezigheid van natuurlijke, indringende geuren, de eigenheid, de verscheidenheid, het aantal kleuren op straat, de tijdelijkheid, de verbijsterdheid die ik krijg bij zoveel haat, de reacties die mensen geven op wind, zon en regen, het kind dat kan spelen, de zin van het leven. En ik moet zeggen : Hoogstraten verovert elke week weer mijn hart als ik ‘de 600’ of ‘de 605’ heb gepakt. Het begint meestal ergens op een punt tussen Rijkevorsel en Hoogstraten : Gras, bloemen en koeien begot! Heeldere weien, landbouw, gezonde mestgeuren en -kleuren, mensen die elkaar begroeten op straat, bossen met echte, levende beesten in, het gezonde boerenverstand, onze kerk, de spilzakken en hun ‘erbizmen’, de postbode is de vader van je kameraad, het begijnhof, de slager gaat langs bij de bakker en de bakker gaat langs bij de slager, herkenbaarheid, mijn stamkroeg, de watermolen, interactie, familiariteit … onze burgemeester is ‘de Nol’… Zegt dat niet genoeg? Ieder zijn meug natuurlijk, maar voor mij is het vrij duidelijk. Ik hou wel van een goede portie Hoogstraten met Mayonaise van ‘t Gruun Kot!

Info en aanvragen: U kan een infofolder met aanvraagformulier ophalen bij de Jeugddienst. De aanvraag en buurt-enquête moeten vóór 1 mei worden ingediend bij de gemeentelijke Jeugddienst, Vrijheid 149 te Hoogstraten. Tel.: 03 340 19 52 - jeugd@hoogstraten.be

PAASVAKANTIE: grabbelpas en sportdagen GROOT-HOOGSTRATEN - De Paasvakantie is in aantocht. De gemeentelijke jeugddienst en sportdienst hebben weer een tof programma voor de kinderen en jongeren uitgewerkt.

Programma: Vrijdag 28 maart, Streetsoccer Maandag 31 maart, creatieve snoepkriebels Dinsdag 1 april;, ZAP avontuur Dinsdag 1 april, Ballonnenbal Woensdag 2 april, dansdingen Donderdag 3 en vrijdag 4 april, tennis en omnisport. Meer informatie en inschrijvingen bij de Sportdienst, tel 03 340 19 51 en de Jeugddienst 03 340 19 53, Administratief centrum, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

WIN Zin in een ballonvlucht voor 3 personen? Ga snel naar

www.demaand.be

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be

37


GROOT-HOOGSTRATEN Vrijdag 4 april van 10.00 tot 20.00 uur Zaterdag 5 april van 10.00 tot 18.00 uur

Tentoonstelling ENERGIEZUINIG WONEN in de 21ste eeuw GROOT-HOOGSTRATEN - ACW Hoogstraten richt samen met ACV, CM, KAV, KWB, OKRA, Vakantiegenoegens en Ziekenzorg een tentoonstelling Energiezuinig wonen in. We willen mensen aanzetten tot energiezuinig wonen en minder waterverbruik. De tentoonstelling laat je kennismaken met nieuwe mogelijkheden en technieken. We helpen je op weg om minder energie en minder water te gebruiken. We tonen aan dat investeringen, hoewel ze op dit ogenblik vrij hoog oplopen, op termijn heel vriendelijk zijn voor het gezinsbudget. Zo werk je mee aan een duurzame samenleving en aan een nieuwe toekomst. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: compactheid en orientatie van de woning, isoleren, ventileren, verwarmingsketel bij vernieuwbouw en nieuwbouw, de zonneboiler, zonnepanelen, energiezuinig verlichten, energiezuinig watergebruik. Wij zien in het straatbeeld meer en meer zonneboilers (productie van warm water) en zonnepanelen (productie van groene stroom) verschijnen. Wie hierover het ďŹ jne wil weten kan op zaterdagnamiddag 5 april om 14.00 uur een toelichting bijwonen van Xavier Eelen. Hij is dagelijks beroepsmatig vanuit de praktijk bezig met zonne-energie. Een unieke gelegenheid om je plannen rond zonne-energie te toetsen op de haalbaarheid. Deze uiteenzetting kan je gratis bijwonen. Vooraf inschrijven hoeft niet. Energiezuinig wonen in de 21ste eeuw. Vrijdag 4 en zaterdag 5 april in het Casino in Wortel-kolonie. De inkom is gratis. Info: 03 314 68 77.

Leen Huet las voor en vertelde 7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D

GROOT-HOOGSTRATEN - Zaterdag 16 februari organiseerde het plaatselijke Davidsfonds haar jaarlijkse Ledenfeest. 47 mensen namen deel aan de smakelijke feestmaaltijd en genoten daarnaast ook van de vertellingen van Leen Huet, de schrijfster met roots in WortelKolonie, die de laatste jaren hoge ogen gooit. Leen vertelde er over haar jeugd in de Kolonie, over Martial Van Schellen, maar even goed over barok in de Kempen met onder meer het Withof en het kapelletje van Minderhout. Verder las ze ook voor uit “Mijn BelgiĂŤâ€?, haar ‘liefdeswoordenboek’ over ons land en uit “Almanakâ€?, haar experimentele roman over de geschiedenis van BelgiĂŤ van bij het ontstaan tot op heden. (Tekst: dh - Foto: Heidi Bekaert)

Bob Vansant in de Bib L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

38

GROOT-HOOGSTRATEN - Op donderdag 17 april komt Bob Vansant spreken in de Hoogstraatse bibliotheek. Deze psychotherapeut begeleidde al duizenden cliĂŤnten. Hoewel hij van vele markten thuis is, staat hij toch vooral bekend als expert op het gebied van depressies. Daarvoor organiseert hij zelfs ‘herstelweken’ in Griekenland. Op 17 april zal hij u vast een leerrijke avond bieden over het fenomeen depressie en de verschillende varianten ervan. De inkom voor deze avond bedraagt 3 euro. U schrijft zich wel best vooraf in de bibliotheek in, want het aantal plaatsen is beperkt.


GROOT-HOOGSTRATEN

Vreemd gaan is toegestaan

Kinderfeest opent feestelijk Veilingjaar HOOGSTRATEN - De Veiling van Hoogstraten wordt dit jaar 75 en dat zal gevierd worden (cfr. het omslagverhaal)! Op 8 maart werd het startschot gegeven met een groots kinderfeest, waar onze jongsten konden genieten van sport en spel en van diverse optredens, gaande van clowns tot bekende artiesten zoals Thor en verschillende anderen.

GROOT-HOOGSTRATEN - Het regionale ‘Forum Amateur Kunsten’ organiseert van 25 april tot en met 4 mei 2008 een week voor de amateur kunsten met als thema ‘vreemd gaan is toegestaan’. Enkele lokale kunstenaars willen dit thema onderstrepen door hun werken tentoon te stellen op een ‘vreemde’ locatie. Hiervoor krijgen zij een aantal etalages in het centrum van Hoogstraten ter beschikking om hun creaties in de kijker te zetten. De verschillende disciplines die aan bod komen zijn schilderijen, tekeningen en keramiek van Rita Hillen, Gusta Govaerts, Thea van Kempen, Els Jacobs, Ann Verheyen, Ella van den Burg, Emilia-Emmy In ’t Ven en Vera Geerts. Dit initiatief wordt ondersteund door ‘kunstwerk(t)’ uit Gent, hét aanspreekpunt voor iedereen die actief met beeldende kunst bezig is, maar daar niet zijn beroep van maakt.

Een volle veilinghal genoot van de optredens en van tal van andere activiteiten.

Kaartavonden afgerond HOOGSTRATEN/WORTEL - Vrijdagavond 7 maart werd de jaarlijkse kaartwedstrijdenreeks ‘rikken & jokken’ afgesloten met de kaartprijskamp van Veloclub De Lustige Wielrijders. Volgende personen behaalden de top drie per categorie: Rikkers: 1.) Frans Janssens; 2.) Harry Boeren; 3.) Luc Maegh Jokkers: 1.) Stan Noeyens; 2.) René Smouts; 3.) Jan Janssen

Nordic walking in de Kolonie

Koloniale omzwerving GROOT-HOOGSTRATEN - Zaterdag 12 april organiseert Nordic Walking Hoogstraten haar eerste criterium onder de ronkende titel ‘Koloniale omzwerving’. Deelnemers kunnen kiezen tussen wandelingen van 4, 6 of 10 kilometer. Deelnemen kost 2 euro, inclusief een gratis frisdrank. Vertrekken kan tussen 10 en 16 uur aan het Casino in Wortel-Kolonie. (Meer info: www. bloggen.be/nordicwalkinghoogstraten).

(Op de foto zien we v.l.n.r.: Organisator Fons Weerts, Frans Janssens, organisator Jos Aerts, Stan Noeyens, René Smouts en Jan Janssen).

WIN Zin in een ballonvlucht voor 3 personen? Ga snel naar www.demaand.be

39


HOOGSTRATEN

Subliem jazzoptreden

HOOGSTRATEN - Maandag 10 maart leek de stormwind heel wat mensen afgeschrikt te hebben om naar zaal Sint-Cecilia af te zakken, waar de Marckriver Jazzclub nochtans niemand minder dan het Frank Robberscheuten Trio te gast had. Nuja, de zaal zat uiteindelijk wel voor driekwart vol … Dat Frank een schitterend saxofonist en klarinettist is, dat wisten we al. Maar de muzikanten die hij bij had overtroffen volgens sommigen alles wat tot dan toe al in Cecilia had gespeeld! Pianist Rossano Sportiello zat weliswaar ijzig als een sfinx achter de piano, maar het geluid dat hij uit dat instrument toverde gaf aan dat deze Italiaan echt wel beschikt over een dosis zuiders temperament en een nog grotere dosis talent. Drummer Martin Breinschmid was dan weer afkomstig uit Oostenrijk en ook hij speelde werkelijk de pannen van het dak. Met als toemaatje een onvoorstelbaar spectaculaire solo, waarbij hij niet enkel zijn drumstel bespeelde, maar evengoed muziek sloeg uit de stoel, de pianokast, een pupitter of het podiumtrapje van de zaal. Afwezigen, nu hebt u pas echt iets gemist!

125 jaar zaal Sint-Cecilia HOOGSTRATEN - Op zondag 13 april – Erfgoeddag – moet u zeker ook eens in het Ceciliazaaltje in de Gelmelstraat binnenlopen. De laatste jaren is het zaaltje vooral bekend van de toneelvoorstellingen die Tinello er speelt of van de jazzconcerten van de Marckriver. Maar ook de eigenaar – de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia – organiseert er regelmatig één en ander. De harmonie Sint-Cecilia zelf, werd 169 jaar geleden gesticht, waarmee ze meteen één van de oudste muziekmaatschappijen van Vlaanderen is. Onder andere het Kanaal Dessel-Schoten in Turnhout werd in 1846 op de tonen van Sint-Cecilia geopend! Als gevolg van de Schoolstrijd werden zij in 1881 uit hun repetitielokaal in het stadhuis gezet. Dankzij enkele gulle ereleden werd hen echter meteen een stuk grond geschonken in de Gelmelstraat alsook een hoop bouwmaterialen en wat geld. Daarmee bouwden zij hun feest- en toneelzaal die ze nog in het najaar van 1882 konden inhuldigen. En bij gebrek aan een echt cultureel centrum in onze ‘stad met smaak’, is het ditzelfde zaaltje dat inmiddels al 125 jaar als ‘depanneur’ voor tal van culturele activiteiten fungeert. Om dit te vieren, willen de Cecilianen hun tempel (of wat daarvan rest) op 13 april nu eens goed in de bloemetjes zetten. Er zal een kort woordje over de geschiedenis uitgesproken

40

worden, er zal stemmige muziek zijn en ook het natje en het droogje zullen niet ontbreken. En wie wil, kan vooraf aansluiten op een korte geleide wandeling over de oude voetwegen van Hoogstraten centrum, die de Cecilianen u aanbieden in samenwerking met de Werkgroep Oude Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten. Voorwaar, niet te missen!

Programma: 12 uur 50: Start wandeling aan de ‘ronde parking’ achter de kerk 14 uur: Ontvangst in Zaal Sint-Cecilia 14 uur 10: Welkomstwoord en toelichting bij de geschiedenis van de vereniging 14 uur 30: Muzikaal intermezzo 14 uur 50: De functie van Zaal Sint-Cecilia voor de Hoogstraatse Gemeenschap 15 uur 10: Muzikaal intermezzo Vanaf 15 uur 30: Gezellig samenzijn, met achtergrondmuziek Doorlopend: bezoek aan de kleine tentoonstelling in de zaal Deelnemen aan de wandeling, de tentoonstelling en de lezing is volledig gratis. Het eerst glas in de zaal wordt u aangeboden, daarna is ‘de foyer’ (grapje) gewoon geopend.

Zondag 13 april: een korte wandeling langs de voetwegen in het centrum, gevolgd door een receptie-met-verhaal in de ‘125 jaar jonge’ Zaal Sint-Cecilia: daar moet u bij zijn.


HOOGSTRATEN

Voor de herdenking ‘50 jaar wederopbouw toren’

Succesvolle kroegentocht bridgeclub

Spectaculaire stunt Beiaardvrienden!

HOOGSTRATEN - Twee keer per jaar organiseert de Hoogstraatse Bridgeclub een heuse ‘bridge kroegentocht’ voor haar leden. Op 15 maart jongstleden mocht de bridgeclub daarvoor rekenen op liefst 48 deelnemers. Paren die deelnemen spelen telkens 4 spelletjes in een 7-tal horecazaken. In de herfst zijn dat de zaken van ‘Hoogstraten Noord’; in de lente deze van ‘Hoogstraten Zuid’. De winnaars van deze editie waren ondercommissaris Jan Vinckx en René Kenis uit Beerse. Heeft u ook interesse in het bridgegebeuren, contacteer vrijblijvend Paul Cools (03/314.41.05 of cools.paul@skynet.be). De mensen van Monumentenwacht (foto) zullen Dries en Luc begeleiden bij hun stunt.

Vlag Gemeenteschool op de Zuidpool!

HOOGSTRATEN - Wie van spektakel houdt, moet aanstaande dinsdag tegen 10 uur verzamelen aan de voet van de toren. Onder leiding van Monumentenwacht Antwerpen zullen stadsbeiaardier Luc Dockx en secretaris Dries Horsten in volle bergbeklimmeroutfit de toren bestijgen langs de buitenzijde! Deze ongeziene stunt kadert in een weddenschap die beide heren afsloten met enkele Hoogstraatse bedrijven. Indien zij in hun opzet slagen, dan levert dit de Beiaardvrienden de som van 2.500 euro op. Met dit bedrag zullen zij de in onze beiaard ontbrekende klok ‘si mol’ laten gieten, zodat deze bij de aankomende beiaardrestauratie in de toren kan worden gehangen.

Sint-Hubertusmis HOOGSTRATEN/CASTELRÉ - Op zaterdag 3 mei nodigt de Stichting Castelré alle belangstellenden uit om de Sint-Hubertusmis bij te wonen, die om 9 uur 15 in de Begijnhofkerk van start zal gaan en die opgedragen zal worden door E.H. J.P. van Meer, Em. Deken van Breda. De dienst zal opgeluisterd worden door de Sonneurs van de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring, door zang van het vierstemmig gemengd Waelrantkoor en door orgelspel van mevrouw Takako Yanangihara.

HOOGSTRATEN/ANTARCTICA - Sinds meer dan een jaar volgt de Hoogstraatse Gemeenteschool de gebeurtenissen rond de Prinses Elisabethbasis op Antarctica. Vorig jaar bezochten ze de basis toen deze nog in Brussel stond opgesteld. Vorige Maand las u hier nog een artikel over het bezoek van basisleider Johan Berte aan de Gemeenteschool, waar hij een door de kinderen zelf gemaakte vlag meekreeg om op Antarctica te plaatsen. Welnu, op zaterdag 23 februari was het zover: die dag plantte Johan Berte de Hoogstraatse vlag op het 7de continent. Om hem te bedanken brachten de kinderen op 26 februari een heus telefoongesprek met de basis tot stand, waarover ze achteraf vertelden “Heel raar, want je lijkt gewoon te GSM-en met iemand die 13.745,70 kilometer verder zit …”. 41


HOOGSTRATEN

Hotelschool viert Venezia

HOOGSTRATEN - Zaterdag 24 februari organiseerde het VTI Spijker in de Begijnhofkerk een knap aperitiefconcert. Onder de titel ‘Venezia, pur ti miro’ werd er niet alleen mooie muziek van Monteverdi gebracht. De aanwezigen konden ook genieten van de knappe foto’s die Ludo Mariën van ‘het Brugge van het zuiden’ maakte. Het 5de jaar Toerisme gaf er een voorproefje van hun reis. En het eerste jaar Hotel deed ook een smakelijke duit in het zakje.

Basisschool ’t Spijker in een bad van beeld, muziek en woord HOOGSTRATEN - De kinderen van het 3de leerjaar hebben weer zeer genoten van de voorbije tweedaagse. Ze werden ondergedompeld in de wereld van beeldende kunsten, muziek en woord. Dit jaar stond alles in het teken van ons W.O. thema: ‘Vroeger kan ik nu zien’. In het IKO schetsten de kunstenaars hun eigen huisjes van vroeger. Ze boetseerden er een mal van klei rond en goten vervolgens deze mal vol gips. Met een spijker konden ze in het gips krassen om zo kleine accenten aan te brengen. Daarna beschilderden de leerlingen hun werk met bister. Een volgende activiteit was het tekenen van de kerktoren van Hoogstraten. Na een goede waarneming van de toren maakten de kinderen eerst een schets. Daarna tekenden ze de kerk nog eens op een houten plaat. Deze plaat werd eerst beschilderd met witte verf. Hierin tekenden de leerlingen met een spijker. De huisjes van gips worden later, als ze helemaal droog zijn, op de plaat gelijmd. Zo krijgen we een mooie impressie van het oude Hoogstraten. In de Academie voor Muziek en Woord werden we uitgenodigd op de Kasteelzolder. In de Woordklas deden we meerdere improvisatieoefe-

Oude pottenbakkerij ingewaaid

HOOGSTRATEN - Tijdens één van de recente voorjaarsstormen waaide aan de Achtelsestraat de oude pottenbakkerij Van Dongen in elkaar. De laatst pottenbakker, Jozef Van Dongen, stierf in 1964 en het gebouw was sindsdien danig in verval geraakt. De bestaande pottenbakkerij vestigde zich al in 1857 op de hoek van de Achtelsestraat, waar pottenbakker Frans in 1908 niet alleen een woonhuis met winkel bouwde (nu respectievelijk een advocatenkantoor en de winkel Amfora), maar ook de achtergelegen pottenbakkerij. Zelfs zonder de in 1965 gesloopte hoge schouw, bleef het pand een waardevol staaltje van industriële archeologie dat nu helaas gesneuveld is. 42

ningen en een superleuk bewegingsspel met heksen, boomstammen en … de zwarte ridder. Als laatste oefening mochten de kinderen zelfs in de huid kruipen van kasteelheer of kasteelvrouw. In de Muziekklas leerden we een heel mooi lied. We werden zelfs eventjes sterren uit de opera! Ook leerden we een mooie dans. De buizen waarmee we op onze handen of knieën mochten slaan zullen we niet vlug vergeten. Elke buis had een verschillende kleur, een verschillende lengte en … een verschillende toon. De rode buis was de do, de oranje de re, de gele de mi ,… Zo konden we zonder een noot te lezen toch een heel knap muziekstuk spelen. Deze 2 dagen waren voor ons onvergetelijk! We willen graag Kathleen, Karin, Benjamin, Gert, Maartje en Tinne nog even bedanken voor hun enthousiasme! (de muzikanten, operazangers, toneelspelers en kunstenaars van het 3de leerjaar.)


HOOGSTRATEN

Smakelijke smoutebollen als streekgerecht HOOGSTRATEN - Vorige Maand plaatsten we nog een oproep van de mannen van vzw De Laermolen, die op zoek waren naar noten om te persen. Een roep die niet in dovemansoren viel, want ze hebben er hun bezigheid mee gehad! Nu slaan zij niet alleen notenolie, maar evengoed koolzaadolie, 100% puur, die je kan gebruiken in de keuken voor het bakken van vis, vlees of aardappelen of voor het maken van mayonaise of slaolie maar evengoed voor … smoutebollen! Een andere naam voor koolzaadolie is dan ook ‘smout’, waardoor koolzaadolie eigenlijk de enige echte olie is om smoutebollen in te bakken. In alle andere soorten olie zijn het oliebollen, die je bakt! In de molen vertelt men er dan bij “Al gebruik je afgedraaide motorolie, je krijgt zo oliebollen”. Dat men in De Laermolen voor koolzaadolie heeft gekozen, is historisch. De meeste molens

die olie sloegen in onze contreien, gebruikten koolzaad, omdat dit, buiten lijnzaad, één van de meest voorkomende oliehoudende zaden in de streek was. Met de nadruk op ‘was’, want langzamerhand geraakte het slaan van koolzaadolie wel in onbruik. Het is eigenlijk pas met de recente hype rond biobrandstoffen, dat je tegenwoordig af en toe terug een veldje tegenkomt. Omdat de smoutebollen van de molen zich onderhand gerust één van de streekproducten van Hoogstraten mogen noemen, besloot men samen te werken met het Lokaal Comité Smaak, dat voor de zomer van 2008 de gekende streekgerechtenwedstrijd ‘Aan Tafel!’ organiseert. Dus wanneer u er met de opening van het toeristisch seizoen (op 27 april aanstaande) of met de Molendag eind juni een bolletje gaat steken, neem dan zeker uw stempelkaart mee, want ook aan De Laermolen kunt u een stempel verdienen.

Streekgerechtenwedstrijd op kruissnelheid

GROOT-HOOGSTRATEN - Deze dame geniet zoals zovelen met haar alvast van een ‘stempelgerecht’ in één van de deelnemende horecazaken. Wie in de loop van de zomer 5 stempels verzamelt, maakt kans op een ballonvaart, een vat Trappist, dinerkaarten, waardebons van UNIZO, boeken, kalenders en nog zoveel meer. Een gratis deelnemingsbrochure kunt u bekomen bij de Stedelijke Dienst voor Toerisme (03/340.19.56 of toerisme@hoogstraten.be), waar u ook voor informatie terecht kunt (zie ook www.erfgoedhoogstraten.be en www.hoogstraten.be).

Nordic walking in 6 lessen

Eén van de foto’s die De Laermolen toont zoals deze er rond 1970 uitzag. Vanaf de opening van het toeristisch seizoen kunt u deze en andere foto’s van wijlen Louis Geets in De Laermolen bewonderen. Op de openingsdag (27 april) kunt u ook weer genieten van de overheerlijke smoutebollen, waarvoor u dan zelfs een stempel op uw “Aan tafel!” spaarkaart kunt verdienen.

“Op stap naar het waterrad” HOOGSTRATEN - Samen met de opening van het toeristisch seizoen in Hoogstraten, op zondag 27 april, gaat in de Laermolen ook een fototentoonstelling van start. De circa 50 tentoongestelde foto’s zullen een beeld geven van hoe de omgeving van de Laermolen eruit zag omstreeks 1970. Of men nu de watermolen bereikt via de Bosuil, de Molenstraat, de ’s Boschstraat, het Withof of het Stip Stappenpad, de tijd van toen is weer helemaal terug. De knappe foto’s werden geselecteerd uit het archief van wijlen Louis Geets (°Minderhout, 30 september 1912 - + Hoogstraten, 7 januari 1994)en het zijn allemaal foto’s die hij met zijn zelf in elkaar geknutselde toestel maakte. Momenteel ontfermt Kamiel, broer van Louis, zich over deze collectie, waaruit Vzw De Laermolen samen met hem een selectie maakte. De tentoonstelling zal gratis te bezoeken zijn tijdens de openingsuren van De Laermolen en dit vanaf 27 april tot en met 31 augustus 2008.

GROOT-HOOGSTRATEN - Nordic Walking ontstond in Finland en bleek zeer efficiënt te zijn om de conditie van de Finse langlaufers tijdens de zomermaanden op peil te houden. Deze combinatie van fitness en wandelen bleek al snel een ideale sport te zijn voor zowel actieve als minder actieve sporters. Nordic Walking Hoogstraten richt initiatiecursussen in voor alle leeftijden op donderdagavond om 19 uur en op vrijdagochtend om 9 uur 30. Een reeks bestaat uit 6 lessen van telkens 1,5 uur. De lessen starten respectievelijk op 3 en 4 april en lopen tot 15 en 16 mei (1 mei en 2 mei vallen weg). De 6 lessen kosten samen 35 euro per persoon, inclusief de verzekering en het gebruik van stokken. Geïnteresseerd? Bel dan 03/315.76.58 of mail nordicwalkinghoogstraten@hotmail.com. Stort het cursusgeld op rekeningnummer 9792383821-51 met vermelding van de naam van de cursist(en). De cursussen gaan enkel door bij minimaal 12 inschrijvingen.

43


HOOGSTRATEN

KF Sinte-Catharina speelde jubileumconcert HOOGSTRATEN - Zondag 17 februari liep de grote Rabboenizaal goed vol voor het jubileumjaarconcert met als thema ‘Tien’, gebracht door Fanfare Sinte-Catharina. De grote fanfare van ons dorp, die het afgelopen jaar in de provinciale orkestwedstrijd tot de categorie ‘uitmuntendheid’ wist te promoveren. Daarnaast trad het nieuwe jongerenorkest JoCatho er voor het eerst voor een groot publiek op. Dit alles, afgewisseld met zang en sketches, zorgde voor een mooi muzikaal feest.

JoCatho werd in 2007 in het leven geroepen om startende muzikantjes geleidelijk te laten doorgroeien tot volwaardige deelnemers aan de fanfare. Op het recentste concert lieten zij onder leiding van Cindy Kranen zien wat zij al konden. Samen met een zestal als ‘tante non’ vermomde figuranten, brachten zij het publiek meteen in de gepaste stemming. Het Jaarconcert zelf stond in het teken van ‘een decennium Bart Van Ossel’. Als 7-jarige kreeg Bart de muziekmicrobe te pakken en na een op-

De koninklijke Fanfare Sinte-Catharina in volle actie.

leiding in Herentals, studeerde hij verder aan het Leuvense Lemmensinstituut, waar hij het diploma ‘Master of the Trumpet’ behaalde. Al tijdens de laatste studiejaren aan het instituut, werd Bart aangezocht om bij Catharina het dirigeerstokje ter hand te nemen, dit in opvolging van Staf Mertens, die eerder deze maand jammer genoeg overleden is. Om het tienjarig jubileum van dirigent Bart te vieren, hadden de muzikanten hun favoriete stukken van de afgelopen 10 jaar mogen opgeven, waarmee dan een gevarieerd programma werd samengesteld. De musicalmuziek uit ‘Pirates of the Carribean’ viel daarbij erg in de smaak. De solowerken ‘Carnaval of Venice’ en ‘Streets of London’ zorgden voor een oorverdovend applaus. Verder voerde de fanfare ook wedstrijdwerken uit, zoals ‘Rhapsodia’ en ‘Cry of the Falcon’. Dit alles afgewisseld met concertmarsen en lichtere muziek. Na de pauze werd dirigent Bart Van Ossel dan van het podium gedragen, om vervolgens te kunnen genieten van de verrassingsact die zijn muzikanten in elkaar hadden gestoken. De parodie, gebaseerd op de klanknabootsingen die Bart gebruikt, door een als ‘hartentien’ verkleedde muzikant, mocht op veel bijval rekenen. Ook het tekstarrangement op ‘My Way’ – voor de gelegenheid gezongen door muzikant/zanger Kim – werd door de muzikanten opgesteld. Kortom, het werd een feestnamiddag om u tegen te zeggen en het zal bij dit jaarconcert niet blijven. In september volgt een volgende grote activiteit en volgend jaar in februari is er opnieuw een jaarconcert. Maar ook tussentijds zult u zeker van de fanfare horen.

Graag traag! (4) Ooit waren trage wegen vanzelfsprekende schakels in onze dagdagelijkse mobiliteit. Maar met het steeds drukker wordende verkeer én de milieuproblematiek in het achterhoofd, beseffen steeds meer mensen dat dit erfgoed ook in de toekomst onmisbaar zal zijn. In Hoogstraten, helaas, is in de naoorlogse periode al meer dan de helft van dit patrimonium verdwenen. Behouden wat ons nog rest, in combinatie met het heropenen van een handvol knelpunten, is dus het minimum minimorum. Er werd al te veel water bij de wijn gedaan. Via lezingen, geleide wandelingen en andere acties, wist de plaatselijke werkgroep ‘trage wegen’ een draagvlak uit te bouwen dat niet langer ontkend kan worden. Om ook de laatste blinden te doen zien, wil onze redactie voortaan iedere Maand een voetweg in de kijker stellen … Elke maand in een ander deeldorp.

Tadaa! Een voetweg die niet werd afgesloten. Ze bestaan! Maar vormen een minderheid. Deze oude voetweg nummer 27 uit de Atlas der Buurtwegen heeft een hele geschiedenis achter zich. Vormde ooit een schakel van de Richtweg, die sinds 1634 Meer met Rijkevorsel verbond. De verbindingen tussen Meer, Minderhout, Hoogstra44

ten en Rijkevorsel vervaagden in de loop der eeuwen. Parallel aan de Vrijheid werd het pad afgeschaft ter hoogte van de Thijsakker en verlegd aan Quirynen, aan het smurfendorp en hier achter het Seminarie. Het stuk op de foto is echter meer dan erfgoed. Voor vele honderden schoolgangers vormt het een gerichte en (dus) veilige route van en naar

school. Voor voetbalsupporters biedt het een mogelijkheid om zo kort mogelijk (?) huiswaarts te keren na de match. Voor de rusthuisbewoners is het een nog zelfstandig te bereiken oord van verpozing. Dit afschaffen zou terecht een volksopstand teweegbrengen. Maar ook onze andere buurtwegen zou men beter wat meer koesteren …


HOOGSTRATEN

The Marckriver Jazzclub presenteert

The Cotton City Jazzband HOOGSTRATEN - Inderdaad, op maandag 14 april heeft de plaatselijke jazzclub haar gerenommeerde huisorkest opnieuw te gast. Place to be is – hoe kan het ook anders – CC Cecilia in de Hoogstraatse Gelmelstraat. ‘The Cotton’, 46 jaar jong en nog steeds springlevend. Het is niet alle oudestijl-orkesten gegeven om zolang mee te draaien in het circuit en daarenboven nog eens op dat niveau te blijven spelen ook. Waarschijnlijk is het de liefde voor muziek, de individuele techniek en de 100% aan inzet van alle muzikanten tijdens een optreden, die het mogelijk maken dat de Cotton het publiek blijft boeien. Begonnen is het allemaal in 1962, met de University Jazzband in Gent, onder leiding van Rudy Balliu op trompet.

Korte tijd later zien we de bekende namen binnensijpelen zoals Walter de Troch op banjo, Paul Gevaert op bas en Morre Van Eyck op drums. Vanaf 1964 krijgt de ondertussen tot Cotton City Jazzband omgedoopte groep stilaan een vaste bezetting met Romain Vandriessche op trombone, in 1966 met Jacques Cruyt op trompet (nadat Balliu definitief overschakelde op klarinet). En Jean Pierre Roelandt nam in 1967 de drumstokken over van Morre. Nog later kwam Van Hoeteghem, die Walter de Troch op de piano zou vervangen. Deze succesbezetting zou rondtoeren tot 1978, het fatale jaar waarin The Cotton uiteen viel in 2 groepjes van 3 muzikanten. Balliu vertrok met zijn Serenaders en Jacques Cruyt nam de leiding van The Cotton in handen. Onder meer J.P. De-smet zette zijn beste beentje voor en The Cotton overleefde deze moeilijke jaren, met Karel Algoed op bas en regelmatig Engelstalige gasten. Vanaf 1981 kwamen er dan de veranderingen die resulteerden in het aanwerven (in 1982) van de huidige bezetting met Guido Preckler, Herman Sobrie en Eddy Sabbe. Alain Lesire kwam er nog bij in 1985, nadat Van Hoeteghem ermee stopte. Jacques Cruyt overleed dan in 1997, waarna met gasttrompettisten werd gespeeld tot Bruno Van Acoleyen in 2001 die plaats innam. Na het spijtige overlijden van drummer Guido Preckler in november 2007, kwam Jean Pierre Roelandt terug bij The Cotton. Door die vele jaren van samenspelen, samen optrekken in het weekend, samen pinten pakken, samen deugnieterij uitsteken en samen over de vrouwen klappen … is er een perfecte verstandhouding ontstaan tussen de muzikanten. Met één blik, één beweging, één woord of één noot, verstaan ze, voelen ze en vullen ze elkaar aan. Daar ligt nu de sterkte van de groep: je krijgt een orkest en geen individuele muzikanten. Waardoor zij zichzelf overstijgen op de meest onverwachte momenten. Waardoor een optreden van The Cotton steeds weer boeiend, spannend en uitdagend wordt. Waar en wanneer? Op maandag 14 april in CC Cecilia, vooraan de Hoogstraatse Gelmelstraat, vanaf 20 uur. De bezetting? Romain Vandriessche (trombone), Eddy Sabbe (klarinet en sax), Bruno Van Acoleyen (trompet), Alain Lesire (piano), Herman Sobrie (bas) en Jean Pierre Roelandt (drums). Over de bezetting van de zaal zullen we het hier maar niet hebben.

45


HOOGSTRATEN

Exquise beurs verbaast Hoogstraten

Gedicht in de Maand Wanneer onze huisdichteres iets zegt, dan zijn haar woorden terecht gekozen. Niet alleen bij heuglijke thema’s als voetwegen of Heilig Bloed, maar zeker ook bij moeilijkere zaken, zoals een overlijden. Onderstaand gedicht schreef ze ter nagedachtenis van de vrouw van een collega, die stierf na ziekte, maar die toch kort voor haar dood nog een bezoek aan Cuba bracht, met haar man.

bij haar dood de vingers op het sprei. gespreide. lang. en vierkant de nagels. twee ringen. de geelste van haar man. de witste van hun beiden. en tussen jaren door de veelste.

Relaxeren op een luxefauteuil, het was maar één van de dingen waarvoor je op de beurs ‘Exquise’ terecht kon. HOOGSTRATEN - Tijdens het weekend van eind februari, begin maart vond in de Hoogstraatse Veilinghallen de eerste editie van de beurs ‘Exquise’ plaats. Deze mooie beurs werd aangekondigd als ‘Lifestyle & Luxury Beurs’ en die naam had ze zeker niet gestolen. Verzorgde zaken uit Hoogstraten maar veelal van ver daarbuiten toonden al wat je maar kan verzinnen om het leven aangenaam en comfortabel te maken: binnenhuisdecoratie, kledij, meubels, bubbelbaden, luxeauto’s, eilanden in Dubai, …

VTI Spijker kookt met insecten

net nog geen zestig. net nog zo meid. van toen. met vlecht en strik. het mocht. kom toen, zei ze. licht van vingers op het sprei. haar kinderen en man. de zoen van jaren wachten. geen kromgebogen uitslag meer van ziek. niet ziek. bewaren. haar hand noodt tot het handje van het kind. de hand leidt zachtjes. bood een weids gezicht op de dood. en leven. hoop. gezondheid en geluk. en gaan. en donker. gescheiden van de bloemen en muziek. van Cuba. zee en lichten. ze ging. geen zucht. geen roem. en vlugslags woordje schat. mijn moeder. meisje. mooie. oma. en altijd jouw. jouw lach. R. Servaes, 24 februari 2008

Laatste Gelmelavond! De leerlingen van VTI Spijker kookten wel heel exotisch voor het goede doel. HOOGSTRATEN - “Wormen zijn voedzamer dan vlees,” vertelt de coördinerende leraar Eddy Van den Langenbergh. Eerder die week werden Japanse, Marokkaanse, Chinese en Indische restaurants in Antwerpen bezocht. Daarnaast hielden de leerlingen een bevraging bij de middenstand en bij het gemeentehuis over vreemde culturen. Het diner met meelwormen, sprinkhanen en ander lekkers vormde het sluitstuk van de projectweek ‘5 Restaurant-Keuken gaat vreemd’. Wat onwennig kwamen de ouders van de leerlingen binnen, maar ze moesten achteraf toegeven dat het hen best gesmaakt had: “De meelwormen smaakten naar apenootjes en de sprinkhanen waren lekker knapperig”. Vermeldenswaard is zeker dat de leerlingen de opbrengst van dit ‘walking diner’ – het waren overigens de mensen die ‘walkten’, de insecten waren dood – aan het Sebastian Indian Social Projects schonken, die in India scholen oprichten voor kansloze jongeren.

46

HOOGSTRATEN – Zondag 30 maart staan Will en May voor de laatste keer achter de tapkraan van hun vertrouwde Gelmel. Fancy a drink? Kom dan zeker naar de Heilig Bloedlaan, waar om klokslag 20 uur het leegdrinken van de kelder zal worden ingezet. Allen daarheen! En, allen ook naar de website, alwaar je een persoonlijke boodschap kunt achterlaten (www.degelmel.be).


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN John Jespers en Emma Schrauwen Op 8 april 2008 zal het 50 jaar geleden zijn dat John en Emma in het huwelijksbootje stapten. John werd op 2 april 1934 geboren in Meerle, vlakbij de oude gendarmerie. Hij was het enig kind van Net Koijen en Jef Jespers, die in Nederland als schrijnwerker werkte. Na een korte tussenstop in Meerle dorp, verhuisde het gezin al snel naar Hoogstraten. In Nederland gaan werken was immers moeilijk geworden omwille van de oorlog en na eerst enkele jaren als bewaker in Merksplas te hebben gewerkt, kreeg vader Jef in 1943 een plaats in de gevangenis van Hoogstraten. In datzelfde jaar konden zij hun intrek nemen in het Hoefijzer. Emma zag het levenslicht in Merksplas op 28 juli 1935. Ze was nummer 5 in het gezin van Stan Schrauwen en Maria Geens, dat in totaal vijf kinderen zou voortbrengen. Toen Emma drie jaar werd, verhuisde het gezin naar een nieuwe hoeve, die stond waar nu De Ster gevestigd is. John ging nog enkele jaren in Meerle naar school, om na de verhuis over te stappen naar de Gemeentelijke Jongensschool in de Hoogstraatse Karel Boomstraat. De oorlog was nog bezig waardoor het dan eens wél en dan eens geen school was. Na de lagere school trok John dan naar de pas opgerichte Handelsschool, waar hij tot de eerste lichting afgestudeerden zou behoren. Even heeft John toen aan handelswetenschappen gedacht, maar uiteindelijk koos hij voor regentaat Germaanse Talen in Antwerpen. Emma is altijd in Hoogstraten naar school geweest. Eerst in de Gemeentelijke Meisjesschool in de Gelmelstraat en daarna werd het de Huishoudschool van ’t Spijker. Vervolgens is ze vrijwel meteen thuis op de boerderij mee beginnen te werken. Na haar huwelijk werd Emma huisvrouw, zoals dat meestal was in die tijd. Emma beleefde een mooie jeugd, waarbij ze vooral mooie herinneringen koestert aan de toneelvoorstellingen van de BJB, waaraan ze vele jaren heeft meegewerkt. John van zijn kant, was bij de scoutsvereniging maar speelde ook dikwijls buiten met de vele andere kinderen die op ’t Hoefijzer woonden. In de Markvallei werd er volop gevist en gezwommen en in de winter geschaatst. Na de studies heeft John eerst een jaar lesgegeven in het Antwerpse Sint-Lodewijkinstituut. Daarna moest hij naar het leger, waar hij eerst acht maanden in de Infanterieschool in Aarlen was. Nadat hij reserve-officier geworden was, verkaste hij voor tien maanden naar Spich bij Keulen. In die tijd mocht je maar om de zeven weken naar huis, hetgeen niet altijd gemakkelijk was. Als hij gewild had, had John best carrière kunnen maken in het reservekader, maar dat interesseerde hem niet zo. Na de legertijd gaf

John nog een half jaar les in Sint-Edmondus in Antwerpen, om dan in september 1957 in het VITO aan de slag te gaan als leraar Nederlands. Dat lag hem goed en hij bleef er dan ook tot hij op zijn 61ste op pensioen ging. Maar hoe hebben ze elkaar nu leren kennen? Moeilijk was dat niet, want uiteindelijk woonden ze in vogelvlucht nog geen honderd meter van elkaar en de beide ouderparen kenden elkaar redelijk goed. Zo kwam vader Jef Jespers al eens op de boerderij van Schrauwen om er wat schrijnwerk te herstellen. Verder viel ook de weg van en naar school grotendeels samen en dan gebeurde het al eens dat John Emma op weg naar huis begeleidde. Maar zoals zo vaak was het uiteindelijk met Heilig Bloed dat de vonk oversprong … Ze trouwden op 8 april 1958, op dezelfde dag als Emma’s broer Jos. De eerste jaren woonden ze vooraan in de Lindendreef, tot ze in 1963 het huis lieten bouwen, waarin ze ook nu nog wonen. Emma en John kregen twee kinderen. Eerst kwam Jef, die op zijn beurt de tweeling Hanne en Liese voortbracht en die nu samen is met Suzanne Snoeys. Dan volgde Kris, die trouwde met Ruud Lanslots, met wie ze twee kinderen heeft: Lore en Michiel. Jef is leraar in het Klein Seminarie en Kris is hoofdverpleegster in het rusthuis. Hanne studeert voor handelsingenieur en Lise koos Toegepaste Economische Wetenschappen. Lore studeert voor vertaler-tolk en Michiel zit in het eerste jaar diëtist. Emma en John zijn meer dan trots dat de kinderen en kleinkinderen het zo goed doen! In hun vrije tijd is zeker het voetbal mee hun lang leven geweest. John heeft zelf ook gevoetbald bij Hoogstraten, maar door er met de studies en het leger lang tussenuit te zijn geweest, was het moeilijk om bij de besten te horen. Op de duur werd de overstap gemaakt naar het bestuur, waarvan John nu al veertig jaar deel uitmaakt, waaronder 38 jaar als secretaris. Door die lange staat van dienst, maar ook door het veelvuldig bijwonen van de matchen, zowel thuis als op verplaatsing en bijna altijd samen met Emma, kent hij de club door en door. Dat kleinzoon Michiel nu ook bij HVV voetbalt, dat vinden ze ook wel heel plezant. Al was ook de periode dat hij bij Willem II speelde natuurlijk heel bijzonder. Regelmatig reden John en Emma met hem naar de trainingen, maar ook heel wat grote matchen werden gevolgd. En zo reden ze met de auto achter de spelersbus, naar onder andere Paris Saint-Ger-

main, Roda JC, Dortmund en zelfs Brest (liefst 1.200 km ver!). Eens op pensioenleeftijd zijn Emma en John ook zelf best sportief gebleven. Zo gaan ze heel regelmatig fietsen en wandelen. Met z’n tweetjes of met buurvrouw Annie Lanslots. En John gaat al vele jaren iedere week zwemmen. Turnen doet hij ook al enkele jaren, dat is voortgekomen uit de revalidatie die hij enkele jaren geleden moest volgen als gevolg van enkele overbruggingen. Van de Veloclub zijn ze ook al jaren lid, al is dat de laatste jaren vooral wel als ‘papieren lid’. Maar ooit gingen ze daar ook helpen aan de kassa of met het smeren van de broodjes. Voor De Hoogstraatse Maand is John al heel wat jaren verslaggever van de Hoogstraatse voetbalmatchen. In de zomer kon je Emma en John meestal aan zee vinden. Eerst in Westkapelle en daarna in Heist en tenslotte in Duinbergen. Daar vond je dikwijls een gezin of vier, vijf van Hoogstraten en vooral voor de kinderen was dat heel plezant. Ook nu gaan Emma en John nog af en toe naar Duinbergen, maar meestal is dat dan voor enkele dagen, op hotel en alleen bij echt goed weer. Wanneer we Emma en John naar de mooiste periode uit hun leven vragen, dan zijn ze het er direct over eens. Eerst was dit de tijd dat hun eigen kinderen klein waren. Jonge moeders moesten regelmatig naar het kinderheil om hun kinderen te laten wegen of een spuitje te laten krijgen. Maar Emma ging wel zo vaak dat ze bij haar twee kinderen de prijs heeft gekregen van ‘meest trouwe bezoeker’! Maar het allermooiste werd uiteindelijk de periode met de kleinkinderen. Het begon met de twee grote rieten manden van de tweeling van Jef, maar ook Lore en Michiel zijn altijd kind aan huis geweest. Een geluk dat men hen nooit nog kan afnemen. Emma en John, namens de redactie wensen we jullie nog veel gelukkige en gezonde jaren. (dh)

John en Emma op de Duinbergse dijk.

47


MEER

“Gaat u een viervaksbaan aanleggen, schepen?” MEER - Dit was de reactie van raadslid Sprangers (Groen!-HOOP) tijdens de laatste gemeenteraad, op de motivatie die schepen Baets (CD&V) er gaf voor de sloopvergunning van Meerdorp 22, een pand waarvan Monumenten en Landschappen Antwerpen de sloopaanvraag nochtans negatief had beoordeeld (maar dit advies was niet bindend). Eerder had de schepen ook in Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad reeds ‘de herhaaldelijke vraag van de dorpsraad om de Driehoeksstraat te verbreden’ aangehaald als reden waarom het oude pand weg moest. Daarbij is men de aanvraag blijkbaar niet perceel per perceel gaan bekijken. Want een kort plaatsbezoek leerde ons meteen dat men de

Driehoekstraat (nu 4,40 meter breed) echter al met 7 meter kan verbreden door enkel het bijgebouw van nummer 24 af te breken (wat het totaal al op 11 meter 40 zou brengen). Als men ook nummer 24 zelf afbreekt (wat Monumenten ook liever niet had, maar waarmee zij nog hadden kunnen leven), dan kan de Driehoekstraat al 20,90 meter breed worden. Voeg je nummer 22 (met het mansardedak) daar nog aan toe, dan zouden we een Driehoekstraat krijgen van liefst 35,40 meter breed! “Dat men nu eens gewoon toegeeft dat men de eigenaar zijn zin wil geven, in plaats van de mensen een drogreden als deze op de mouw te spelden,” zo fluisterde iemand uit het publiek ons toe. (dve)

Nieuws uit ǻ-werking Klooster MEER - Reeds enige tijd is de driehoekswerking rondom het klooster in Meer actief bezig om een visie op de herbestemming van de site uit te werken. Nu de visietekst vorm begint te krijgen is de tijd rijp om de Meerse verenigingen en bevolking hierover te informeren. De voorzitters en secretarissen van de Meerse verenigingen zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor een rondetafelgesprek in april. Op 29 april vindt vervolgens een open dorpsraad plaats waarop de hele Meerse bevolking welkom is. U bent alvast van harte uitgenodigd. Datum: 29 april 2008, Locatie: parochiezaal Meer, Uur: 20 uur (ma)

Antiek- en Vlooienmarkt Fanfare ‘De Eendracht’

Het grootste deel van de site Sterkens mocht van Monumenten en Landschappen Antwerpen gerust weg. In erfgoedkringen betreurt men dat het negatief sloopadvies voor (alleen) Meerdorp 22 en 24 echter niet werd gevolgd door het schepencollege. De volgens de schepen zo nodige verbreding van de Driehoekstraat had volgens tegenstanders evengoed gekund door enkel het bijgebouw links te laten afbreken.

Lenteconcert bij Fanfare ‘De Eendracht’

MEER - Ten voordele van Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer wordt in de Parochiezaal, Donckstraat te Meer de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt georganiseerd. Op zaterdag 19 april van 14 tot 18 uur en op zondag 20 april van 9 tot 12 uur is er gelegenheid tot bezichtiging van de antiek- en vlooienmarkt. In voorverkoop worden dan overigens reeds geprijsde voorwerpen te koop aangeboden. Op zondag 20 april om 13.30 uur stipt begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal. Heeft u nog materiaal staan voor de vlooienmarkt ? Laat het dan alleszins weten aan één van de volgende leden : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76; Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, 03/315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53. Ook in de loop van het jaar is alles welkom en kan u iets laten weten.

Happy Rosalia

MEER - Fanfare ‘De Eendracht’ nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert dat doorgaat op zaterdag 5 april om 20 uur in de Parochiezaal van Meer aan de Donckstraat. Dirigent Marleen Proost is samen met haar muzikanten van de fanfare al geruime tijd ijverig aan ‘t repeteren voor een erg mooi en afwisselend programma. Ongetwijfeld gaat iedereen als luisteraar zijn gading wel vinden. Overigens is er ook een optreden van de jeugdfanfare voorzien : de leerlingen maken zich op om het beste van zichzelf te geven. Zoals de voorgaande jaren is de inkom volledig gratis. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige concertavond ! (ma)

48

MEER – Tijdens het jaarconcert van het weekend van 8 maart mochten jonge leerlingen voor het eerst op het podium. Het publiek genoot en het was voor deze jongens en meisjes een hele ervaring. (ma)


MEER

35 jaar Mussenakker in april MEER – Eind april is de Mussenakker jarig. Dat gebeurt elk jaar maar 35 jaar is toch een mooi rond getal dat extra mag gevierd worden. Voor de gelegenheid wordt een bijzonder intensief programma in elkaar gestoken, met daarin ook een knipoog naar oud-Mussenakkerleden om eens te komen afzakken. Spreek af met je maten van toen en zeg niet achteraf “ich habe es nicht gewusst !” 18 april vrij podium Het verjaardagsvuurwerk wordt in gang gestoken met een vrij podium waarbij enkele Mussenakkergebonden groepjes het beste van zichzelf zullen laten zien! Dat “Alcoholic Nightmare” en (LET OP!!) “Bekman en de Muilezels” komen, staat al vast. Zodra de volledige line-up bekend is vind je dit op 19 april: nacht van de wansmaak Om het eerste weekend van het 35-jarig jubileum verder te zetten met ongekende klasse en foute momenten. Tijd om je meest foute kleren uit de kast te halen, je dansschoenen aan te trekken en je maag te ledigen (alvorens je naar de Mussenakker komt!) om er stevig in te vliegen... 20 april: vissen Wie het 30-jarig bestaan van de Mussenakker bewust en actief meegemaakt heeft, weet dat toen van een ontzettend gezellig namiddagje vissen werd genoten in de Heibaard. Voor die mensen die het zich nog herinneren, maar ook voor de nieuwe generatie en zij die toen nog twijfelden: dit jaar wordt er terug opnieuw ‘gevist’. 25 april: stand-up comedy. Na een rare, maar toch geslaagde comedy-avond in het najaar van 2007, komt er nog een goedmaker van een boekingskantoor dat niet gaf wat er besteld werd: twee grappige kerels! Speciaal voor het 35-jarig bestaan proberen ze het nog eens! Op vrijdag 25 april kan je komen lachen met Hollanders en Islamieten. Of word je gewoon zelf het voorwerp van spot! Een aanrader dus. 26 april: karaoke. Hoe later het wordt in ons jeugdhuis, hoe vaker sommigen zich moeilijk kunnen bedwingen om niet te zingen op de muziek... Men wil niet anders dan dat je alle remmen los laat en je je volledig laat gaan! Gebruik je stem om de liefde te betuigen of zing gewoon omdat je het graag doet! DJ Marino komt speciaal helemaal naar Meer om je te begeleiden in de duistere wereld van de karaoke! Amusement en hilariteit verzekerd! 5 euro inkom (waarvan je 3 euro terugkrijgt als je zingt!) 27 april: daguitstap Vandaag trekken ze er weer eens op uit voor een zalig dagje ontspannen! Een wijs man zei vroeger op VTM: Zondag Josdag! Waar naartoe, is nog niet bekend. Hou dus in de gaten. 1 mei: receptie en optreden. Donderdag 1 mei, is hoogdag van het 35-jarig bestaan! Vandaag worden er speeches afgestoken, worden er hapjes opgediend, wordt heel Meer betrokken bij onze festiviteiten en krijg je een gratis optreden cadeau!

Nik Tilburgs heeft een nieuwe thuis Nik Tilburgs is verhuisd en gaat zijn leven verder uitbouwen in Turnhout. Markdal te Merksplas liet hem niet zomaar gaan. Een afscheidsfeestje werd georganiseerd.

Afvalbeheerder 23 jaar geleden startte Nik Tilburgs als eerste gast in Markdal te Merksplas. In al die tijd ontmoette hij er vele mensen die voor hem goeie vrienden werden. In Markdal en ook in het eigen Meer was hij een gekende afvalbeheerder. Met de fiets en enkele karretjes erachteraan, wie zag hem niet naar het containerpark rijden in Minderhout? Om te feesten is Nik ook altijd paraat. Steeds is Nik de DJ van dienst. Hij heeft intussen zelf al een collectie cd’s.

Sportief Tijdens zijn verblijf in Markdal nam hij deel aan de Special Olympics en werd hij kampioen met zijn fiets. Door deze prestatie werd hij in Hoogstraten, later op het jaar, gehuldigd als sportman van het jaar. Sportief zal Nik wel blijven. Netbal doet hij graag maar nu zal hij meedoen met Muylenberg en dan ontmoet hij zijn oude ploeg Markdal als tegenstander. Hopelijk wordt hij niet onder het net door getrokken.

Feest Markdal wilde Nik niet zo maar laten gaan. Op vrijdag 14 maart werd hem een afscheidsfeest aangeboden op Markdal. Hij werd in de Muy-

Nik Tilburgs lenberg opgehaald met een versierde bus. Netjes in Markdal binnengeloodst waar iedereen klaar was om hem hartelijk te ontvangen en hem de dag van zijn leven te bezorgen. Nik is verhuisd! En nog wel naar de Muylenberg in de Mermansstraat in Turnhout. Hij woont in de leefgroep “De Hazelaar” en is te bereiken op het nummer 014 / 41.27.25. Je mag hem altijd bellen en nog liever een bezoekje. Maar bel eerst even anders is ie misschien wel gaan vliegen!!! (FS)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Samen met leden en oudleden, sympathisanten en nieuwsgierigen vertrekt men om 16u00 aan de Zaal Voor Kunst en Volk om in optocht naar het jeugdhuis te stappen. Daar aangekomen wacht er de aanwezigen een receptie met hapjes en drankjes, gevolgd door enkele speeches door notabelen van ons jeugdhuis. Stilaan duiken we zo de avond in die verder wordt begeleid en afgesloten met optredens van AC/QUO, Jiving Sister Fanny en Nonkel Ney’s Rhythm and Blues Band! Voor detail informatie kun je verder terecht op de website. http://www.mussenakker.be/agenda. php (ma)

Toelage Wegens de blijvende stijging van de prijzen, ook voor de petroleum, heeft de regering beslist om de verwarmingstoelage uit te breiden. Om aanspraak te maken op deze toelage kan u best contact opnemen met het plaatselijke OCMW

49


MEER

GOUD IN MEER Mil Adams en Anna Snoeys

Dik content Een aantal bereidwillige mensen versierde het huis van Mil Adams en Anna Snoeys. Ook op de stoepkant verschenen bomen met bloemetjes erin. Mil en Anna zouden hun Gouden Bruiloft zo maar niet voorbij laten gaan. Gefeest werd er met meer dan 100 gasten op zaterdag 23 februari. Mil is van Castelré afkomstig uit een gezin van zes kinderen, vier broers en één zuster, waarvan hij de vierde in lijn was. Eén broer is intussen al overleden. Daar in Castelré heeft hij een harde maar onbezorgde jeugd gekend. Toen waren de kinderen met veel minder content. Je moest wel, je wist niet beter. Maar of het slechter was dan nu daar twijfelt Mil toch aan. Toch zal hem het beeld dat hij door de sneeuw moest badderen, een halve meter hoog, om toch maar in Minderhout in de school te geraken hem altijd bijblijven. Anna is een echte Meerse en de tweede van vijf kinderen. Ook bij Anna is er reeds één broer overleden.

Voetbalploeg Valencia-Schutters kijkt uit naar 40 jarig bestaan.

Op een fokveedag bij Hofkens in Hoogstraten ontmoette hij Anna. Het bleef aan en gehuwd werd er op 11 februari 1958. Hun ganse leven werkte ze samen op een landbouwbedrijf in Meer aan de Boskantweg. Toen Mil 62 jaar was kreeg hij de kans om op welverdiende rust te gaan. Dichter bij het dorp van Meer werd er een woning gekocht. Een besluit waar hij tot nu toe nog geen spijt van gehad heeft. Het eerste wat ze deden toen ze op pensioen waren was aansluiten bij de gepensioneerden en wat nog belangrijker is: deelnemen aan de activiteiten. Fietsrijden, kaarten en kegelen veranderden hun leven, deden hen meer genieten. Stilzitten is nu nog aan hen niet besteed, al moet Anna het al een hele tijd wat

voorzichtig aan doen. Maar voor een praatje bij de buren maakt ze graag tijd. Nu dat het geslaagde feest voorbij is en de lente al schijnt te beginnen valt bij Mil en Anna alles terug in de plooi van hun dagelijkse bezigheden. De druk wat zo’n feest meebrengt is verdwenen. “En zolang we elkaar nog wat kunnen helpen zijn we dik content “ zo sluit Mil ons gesprek af. (FS) foto GB Adams Meer

De huidige Valencia Schutters

MEER – Eind jaren ’60 is er in Meer caféploeg FC SIEGO (Siemons) ontstaan. De naam veranderde in de loop der tijd via KWB Meer naar Valencia Schutters Meer. Genaamd naar de huidige thuisbasis van de ploeg, Radio Valencia. Op 20 september 2008 wil de ploeg nog eens graag de oud-spelers van toen, en dat zijn er veel, uitnodigen voor een jubileumwedstrijd. Zij krijgen allen een persoonlijk schrijven. Meer informatie over het jubileum en de ploeg volgen later nog. De Ex-spelers en sympathisanten kunnen alvast de datum in hun agenda schrijven. (ma)

50

MEER – Deze ploeg won 16 maart met 5-0 van KWB Oostmalle. Een bewijs dat het goed draait. De week daarvoor werd er met even grote cijfers verloren. In café-voetbal kan alles. Je gaat er ook langer mee dan in de ‘echte’ competitie. Een leeftijdsverschil tussen de jonge garde (25) en de iets minder jonge (50) is vanzelfsprekend. Hoofdzaak het is plezant. Boven vlnr: Koen Godrie, Guy Rombouts (scheidsrechter), Mark Bastijns, Kurt Voet, Joris van den Heuvel, Mark Van Gils, Tom Verschueren, Jan Kustermans Onder vlnr: Dirk Krijnen, Frank Martens, Patrick Koyen, Roger Embrechts, Danny Laurijssen en Marcel Adriaensen Niet op de foto: Jef van den Heuvel, Stijn van der Velden, Erik Roefs, Frank Voet, Benny Verheyen, Jos Jansen en Sam Bastijns.


MEER

Kindertoneel lost ‘Raadsel van Sauron’ op MEER - Na een heel druk en geslaagd winterseizoen geeft toneelkring ’t Heidebloempje er nog een laatste lap op. En nog geen kleintje, want met een bezetting van zo’n 40 kinderen belooft het kindertoneel “Het Raadsel van Sauronâ€? de kers op de taart te worden. Wij bezochten de twee mensen die alles in goede banen proberen te leiden: Fonne Brosens en Jos Cools, het regisseursduo van dienst. DHM: En mannen, lukt het een beetje? Jos: ( zucht ) Nu begint alles in de juiste plooi te vallen, maar het is lang en moeilijk geweest. Fonne: Soms vraag je je af waar je aan begonnen bent, maar dat weegt uiteindelijk niet op tegen de voldoening die je krijgt als je merkt dat de vele inspanningen hun vruchten afwerpen. Jos: De bezetting bestaat uit bijna 40 kinderen en enkele volwassenen. Je moet je eens voorstellen wat dat is om heel die bende onder controle te houden. Fonne: Ons respect voor de onderwijsmensen is echt wel toegenomen. DHM: Waarom doe je jezelf dat allemaal aan? Jos: Zo zien wij dat niet, voor ons is dat een uitdaging. Van niks vertrekken en dan eindigen met een volwaardig kindertoneel. Dat geeft een enorme voldoening. Fonne: Absoluut. Het groepsgevoel dat je geleidelijk ziet groeien in zo’n bende, dat is soms om kippenvel van te krijgen. Jos: We willen ook de traditie van het kindertoneel in Meer verder zetten. Jaren heeft dat stilgelegen, maar vijf jaar geleden hebben we de draad terug opgepakt. Fonne: Zo is dat. Dit is de derde keer dat we terug met kindertoneel op de planken komen en daar hebben we heel goede reacties op gekregen en dat motiveert natuurlijk. DHM: Is het moeilijk om kinderen te vinden die willen meedoen? Jos: Moeilijk? Integendeel, ze willen bij wijze van spreken allemaal meedoen. We hebben nu een groep van zo’n 40 kinderen en het was niet gemakkelijk om die allemaal een rol te geven. Fonne: Jan Dufraing heeft daarom zelfs een extra inleiding moeten schrijven. DHM: Ik zag zijn naam inderdaad op de afďŹ che als schrijver van het stuk. Hoe is dat gekomen? Jos: Bij onze zoektocht naar een geschikt kindertoneel kwamen we uit bij een sprookje dat hij 30 jaar geleden geschreven heeft voor een bonte avond van de Mussenakker. Fonne: Toen werd het opgevat als een soort van persiage op een sprookje, waardoor het nogal lachwekkend overkwam. Niet in het minst omdat allemaal Mussenakkerleden de rol van de sprookjesďŹ guren speelden. Jos: Maar als je het stuk leest vanuit een andere invalshoek, met name die van het kindertoneel, dan zit je met een sprookje in zijn puurste vorm. Fonne: Tijdloos inderdaad. Het zou evengoed gisteren geschreven kunnen zijn in plaats van 30 jaar geleden. Trouwens, de openingssketch is vers van dit jaar, zoals ik al zei, om voldoende rollen te creĂŤren voor alle kinderen. DHM: Kunnen jullie iets over de inhoud vertellen? Jos: De inhoud is heel traditioneel, maar wel spannend en soms zelfs een

WRQHHONULQJ

ÂśW +HLGHEORHPSMH 0HHU SUHVHQWHHUW

NLQGHUWRQHHO YDQ -$1 '8)5$,1* 23 95,-'$* (1 =$7(5'$* $35,/ RP XXU LQ ]DDO 9225 .8167 (1 92/. 0HHU NDDUWYHUNRRS YDQDI PDDUW ELM 6WDQ HQ (PHOLH 6WU\ERV NLQGHUHQ WRW MDDU (XUR YROZDVVHQHQ (XUR UHJLH )RQQH %URVHQV HQ -RV &RROV

beetje griezelig. Plezant is zeker dat alle bekende sprookjesďŹ guren voorkomen in het verhaal. Fonne: Inderdaad, zij moeten in dit verhaal al hun krachten bundelen om de sprookjeswereld van de deďŹ nitieve ondergang te redden. Jos: De boze tovenaar Sauron en zijn griezelige helper Igor zijn immers van plan om sprookjesland te vernietigen. Slechts door zijn Raadsel op te lossen, kan Sauron tegengehouden worden. Fonne: Dat dat uiteindelijk lukt, zal geen verrassing zijn, maar eerst moeten tal van hindernissen overwonnen worden en dat geeft heel wat vaart aan het geheel. Jos: Die vaart wordt ook verkregen door de zang, de muziek en de dans in het stuk. Zelfs de vormgeving is speciaal, want dat is die van een raamvertelling. Fonne: En die wordt ondersteund door vooraf geďŹ lmde beelden. Onze technische ploeg heeft echt vakwerk afgeleverd. DHM: Dat klinkt best indrukwekkend, maar waar heb ik de naam Sauron al meer gehoord? Jos: Die komt uit “The Lord of the Ringsâ€? van Tolkien. Fonne: Toen Jan dit stuk schreef, was hij helemaal in de ban van dat boek. Heel de Mussenakker trouwens. Vandaar. DHM: Wanneer kunnen we komen kijken? Jos: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april om 19.30 uur in de zaal Voor Kunst en Volk. Fonne: De kaartverkoop is al bezig sinds 17 maart bij Stan en Emelie Strybos-Kerstens (03/315 83 44). Kinderen t.e.m. 12 jaar betalen 4 Euro en volwassenen 6 Euro. Jos: Wie nog geen kaarten heeft, moet echt snel zijn, want met slechts twee opvoeringen en een grote bezetting geraken de zalen snel uitverkocht. Fonne: En bij deze ben jij en alle lezers van DHM van harte uitgenodigd om te komen kijken. DHM: We zullen het thuis eens vragen.

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

51


MEER

Hoogstraats Dartskampioenschap 2008 MEER - Op zaterdag 8 maart vond het Hoogstraats Dartskampioenschap plaats bij Radio Valencia. Het was weer een gezellige namiddag waarbij menig pijltje gegooid werd. Via een aantal voorrondes, kwart en halve finales werd uiteindelijk de finale gespeeld tussen uittredend kampioen Luc Michielsen (NO FEAR) en Rudy Van Alphen (NO FEAR). Rudy bleek uiteindelijk te sterk en werd dus voor de 2e maal Hoogstraats Kampioen. (2003 en 2008) De kleine finale om de derde plaats werd gewonnen door Bart Pemen (NO FEAR) tegen Kris Oomen (DE GELMEL). De hoogste uitworp

was dan ook weer voor Rudy Van Alphen (NO FEAR) met een uitworp van 125. In de verliezersronde was John Michielsen (NO FEAR) dan weer te sterk voor Rik De Gruyter (DE EIKEN). Dat NO FEAR (‘t zonnetje Meerle) dit kampioenschap zou overheersen was verwacht want ze staan ook op de 1e plaats in de competitie met het maximum van de punten. De organisatie was dit jaar in handen van DC DE GELMEL. Er werd nog menig pintje gedronken om de overwinning te vieren. Op naar de volgende editie. (ma)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

Handicar Als u zich tijdelijk of blijvend niet zelfstandig kan verplaatsen dan bied de handicar in Hoogstraten een verplaatsingsmogelijkheid. Om ieder behulpzaam te kunnen zijn is deze dienst nog op zoek naar vrijwilligers. Geinteresseerden nemen contact op met Gitte Martens of Peggy van Dijck op het telefoonnummer 03 / 340.21.52.

MEER – v.l.n.r. John Michielsen, Bart Pemen, Rudy Van Alphen en Luc Michielsen. Onder: Rik De Gruyter

2e handsbeurs

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 MEER – De bond van grote en jonge gezinnen organiseerde een tweedehandsbeurs in de Meerpaal. Menig object verwisselde er van eigenaar. 52

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be


WORTEL

Verenigingen zorgen voor propere wegbermen

Uitslag tombola carnaval WORTEL – De 20 winnende nummers: 01/6865, 02/3522, 03/6224, 04/5086, 05/0742, 06/4800, 07/4044, 08/3703, 09/6337, 10/3399, 11/3401, 12/6765, 13/4268, 14/3003, 15/4566, 16/6195, 17/5247, 18/4776, 19/3288, 20/3688. Prijzen af te halen bij Rob Goris, Kerkveld 11.

ZOEKERTJE Te huur: opslagruimte van 15 m x 22 m. Inlichtingen: tel. 00 31 13 503 97 93.

Parkeerschijf

WORTEL - Op vrijdag 29 februari en zaterdag 1 maart ging de jaarlijkse opruimactie zwerfvuil door in Wortel. Op vrijdag gingen de schoolkinderen op stap door het centrum van ons dorp. Op zaterdag namen naast enkele individuelen ook KWB Wortel, tennisclub Langenberg en Sa’taq’a (familie Huet) deel. Zij namen vooral het buitengebied onder handen. Op bijgaande foto zie je de helft van het aantal dapperen, de andere helft was nog aan het werk. Bijna 30 zakken zwerfvuil werden op een paar uren tijd opgehaald naast enkele autobanden, stukken hout en een dode kat. De deelnemers zouden volgend jaar graag een groepje Wortelse jongeren verwelkomen. Wie voelt zich aangesproken?

Tijdens de controles op de Vrijheid in Hoogstraten merkt de politie op dat nog veel mensen een oud model van parkeerschijf hanteren. Deze zijn echter niet meer geldig. Enkel het door Europa goedgekeurd model, waarop u enkel het aanvangsuur kan aanduiden zijn geldig.

53


MEERSEL-DREEF

’t Dreefke, warmste school van Vlaanderen MEERSEL-DREEF – “Toeka” het programma vanuit leefsleutels, waarmee er gewerkt wordt rond sociale vaardigheden in de lagere school ‘t Dreefke, organiseerde eind februari een wedstrijd. Men was daarbij op zoek naar de warmste school van Vlaanderen. Op twee weken tijd moest er een creatieve uitwerking gemaakt worden. De leerlingen en leerkrachten van het Dreefke, maakten een groot nest, als symbool van het nestwarmtegevoel in de school. Met in het nest allerlei warme foto’s en reacties van de kinderen, de ouders en allerlei mensen die nauw bij de school betrokken zijn. Op 10 maart moesten de inzendingen binnen zijn en niet te geloven maar waar, onze basisschool het Dreefke werd uitgeroepen tot winnaar: tot warmste school van Vlaanderen. Dit zal officieel gebeuren op negen mei met een heuse persconferentie in onze school. De kinderen en leerkrachten krijgen die dag als beloning een groot “Toekafeest”. Ook zal op deze persconferentie de nieuwe Toeka 2, worden gelanceerd. En het Dreefke zal deze gratis mogen gebruiken. En als klap op de vuurpijl krijgt de school voor 2000 euro aan spelmateriaal. De vier scholen die een troostprijs krijgen zullen ook op deze persconferentie aanwezig zijn. Alles bij elkaar niet niets en daarom een dikke proficiat aan iedereen die meehelpt om van onze school te maken wat ze is en daar mogen we allemaal best trots op zijn. (Myriam Jacobs,tv)

De kinderen van de basisschool schreeuwen hun vreugde uit, wanneer ze horen dat ze gewonnen hebben met de Toeka-wedstrijd.

Lenteconcert

Zwerfvuilactie

MEERSEL-DREEF – Op 1 maart 2008, waren veel vrijwilligers bezig met het opruimen van allerlei zwerfvuil in de gemeente Hoogstraten. Ook in Meersel-Dreef werd er ijverig opgeruimd. Langs het fietspad aan de oevers van de Mark en op de Dreef werd 120 kg afval ingezameld door vrijwilligers van de Hoogstraatse Sportvissers. (tv) 54

MEERSEL-DREEF – Onze fanfare Voor Eer en Deugd, is weer druk aan het repeteren aan het nieuwe programma voor het lenteconcert van 2008. U bent vriendelijk uitgenodigd om het resultaat te komen beluisteren op vrijdag en zaterdag 11 en 12 april, telkens om 20u in de zaal “Bij de paters” naast het klooster te Meersel-Dreef. Trek uzelf eens uit uw luie zetel en kom genieten van een mooi stukje muziek, u zult zeker niet teleurgesteld zijn. Zeg dat ik het gezegd heb… (tv)

Country Ranch dancers

Evenementenkalender

Deze groep wordt in Hoogstraten vertegenwoordigd door Annie Blockx, Salm Salm straat 30, 2320 Hoogstraten op het telefoonnummer 03 / 314.59.53.

Teksten voor in de evenementenkalender van de Stad Hoogstraten voor de maanden mei, juni en juli bezorgen voor 21 maart 2008.


MEERSEL-DREEF

Dorpsraad bespreekt algemene vergadering MEERSEL-DREEF – Op 4 maart 2008 kwam de dorpsraad, versterkt met de leden van de algemene vergadering, bij elkaar om de openbare vergadering van 22 januari te bespreken en de prioriteitenpunten voor volgend werkjaar vast te leggen. Als prioriteiten worden de volgende zaken naar voren geschoven: 1. Fietspad Meersel - Heieinde. Daarbij wordt afgezien van de loskoppeling van de riolering in de Meerselse Bergen. Gezien de kostprijs van het ganse project is het wellicht beter die tegelijkertijd mee uit te voeren. En gezien tegen 2012 alle woningen aangesloten moeten zijn op een rioleringstelsel, biedt dit zodoende de meeste kansen. 2. Fietsverbinding Dreef-centrum met Strijbeek. Als ontsluiting van het toeristische MeerselDreef is een fietspad naar Strijbeek wenselijk. 3. Woonuitbreiding Meersel-Dreef. De dorpsraad beschikt momenteel over weinig gegevens over de werkelijke bedoelingen en mogelijkheden. Men weet ook niet wat er precies al aan gedaan is maar de dorpsraad meent te moeten blijven ijveren voor woonuitbreidingsgebieden in ons dorp. 4. Aanleg parkeerstroken Markweg. De dorpsraad zou graag zien dat er schuine parkeerplaatsen worden aangelegd langs beide kanten

Botten en knotten

van de weg. Verhard met grastegels of dolomiet en voldoende diep, zodat men niet op de weg moet blijven staan. Men hoopt zo op een 15 tot 20-tal parkeerplaatsen. De gemeente heeft beloofd hier werk van te maken. Inmiddels besliste de gemeente ook om de bebouwde kom uit te breiden tot aan de stuw aan de Markweg. Snelheidsbeperkingen. Op de openbare vergadering werd gevraagd naar meer snelheidscontroles. Uit recente cijfers van de politie blijkt dat er in Meersel-Dreef zeker zoveel controles gebeuren als in Hoogstraten-centrum. Kunstwerk. Het voorstel voor het nieuwe kunstwerk in Meersel-Dreef, werd niet bepaald op gejuich onthaald. Men had iets meer specifiek voor Meersel-Dreef verwacht. Maar de dorpsraad legt zich bij de beslissing van de jury neer. Als mogelijke standplaats voor dit kunstwerk wordt gedacht aan een plaatsje in het groen, in het midden of aan de ingang van het Paterswielplein. Bushalte. Aan de watermolen komt er een bushokje met twee fietsrekken. Wat betreft een zwembad in Hoogstraten, vindt de dorpsraad dat een zwembad te duur zal zijn. Men heeft het meer voor een uitbreiding van de zwemgelegenheid in de Mosten. Wordt vervolgd. (Jef Van Boxel, tv)

MEERSEL-DREEF – In maart, voor het botten van de bomen, werden al de bomen op Groot-Eyssel gesnoeid of liever geknot. Nu staan ze er weer fris geknipt bij, het zal niet lang duren of er verschijnen weer nieuwe takjes en bladeren. (tv)

Derde motorrun MC Op Dreef

+257$ 327*521' 45lt 70lt

4,45 euro 6,45 euro

2 + 1 GRATIS +(1*(/63257 MEERSEL-DREEF – Motorclub ‘Op Dreef’, opgericht in 1996 door enkele motards van Meersel-Dreef en omstreken, richt dit jaar haar derde motorrun in op zaterdag 12 april met start en aankomst bij café Den Bud te Meersel-Dreef. De afstand bedraagt ongeveer 130 km.

Verdeler van SPRO & ARCA-BIFA Tevens ook verkrijgbaar : maden, meelwormen, Pieren, casters, kunstaas, …

Bij de startplaats is een parkeerzone speciaal voor de motors afgebakend. Inschrijving is mogelijk van 12 uur tot 14 uur en het inschrijvingsgeld bedraagt 6 euro per motor om de organisatiekosten en twee kopjes koffie te betalen. Meer info op www.mcopdreef.be Tot dan!

55


MEERSEL-DREEF

Reünie Mattheusschool Galder GALDER – Al 125 jaar gaan de kinderen van de grensdorpen Galder en Strijbeek, naar de Mattheusschool in Galder. Dat feit wordt dit schooljaar 2007-2008 gevierd met allerlei activiteiten. Waaronder een sport- en speldag samen met de kinderen van de lagere school van MeerselDreef. Ter afsluiting van het feestjaar wordt op zaterdag 24 mei 2008, een reünie gehouden waarop alle oud-leerlingen en (oud) personeel (partners zijn ook welkom) van de Mattheusschool worden uitgenodigd. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk oud-leerlingen op deze reünie aanwezig zijn. Omdat er ook veel oud-leerlingen over de grens zijn gaan wonen heeft de organisatie gevraagd om ook een oproep te plaatsen in de Hoogstraatse Maand. De reünie begint vanaf 20.00 uur. Er is de mogelijkheid om tussen 19.00 en 20.30 uur een kijkje te gaan nemen in de Mattheusschool. Men kan dan eens rustig rondkijken in het gebouw waar de oud-leerlingen destijds hun onderwijs hebben gevolgd. Tevens kan men getuige zijn van de veranderingen in het onderwijs die hebben plaatsgevonden tussen vroeger en nu. Alle informatie over de reünie vindt u op www.bs-mattheus.nl. Op deze website kunt u ook zien wie zich al heeft opgegeven. Wanneer u een oud-leerling bent van deze school, vragen de organisatoren om leuke anekdotes door te geven over de school. Leuke en/of hilarische momenten die u hebt beleefd, zet u op papier en mailt ze door aan reuniemattheus@casema. nl Ook oude schoolfoto’s zijn welkom. U kunt deze foto’s afgeven bij of opsturen naar Louis Vriens, Galderseweg 8, 4855 AH in Galder. Deze foto’s worden gedigitaliseerd en direct weer aan u teruggezonden of bij u afgegeven. Tenslotte kunt u zich aanmelden voor de reünie door een brief of e-mail te sturen naar Jolette van

56

Een Galderse schoolfoto uit 1930, met op de foto de voorvaderen van de huidige generatie geboren en getogen Galdersen. den Wijngaart, Smidshof 25, 4855 AZ, Galder, reuniemattheus@casema.nl met daarin de vermelding van uw naam, geboortedatum, straat, postcode en woonplaats, het jaar (wanneer u dat weet) waarin u de Mattheusschool heeft verlaten en uw bankrekeningnummer waarmee u de € 10,- overmaakt. Het bankrekeningnummer is van belang om de betaling aan de juiste persoon te kunnen koppelen. Men verwacht namelijk veel opgaven met dezelfde naam. Geef duidelijk aan wie de oud-leerling is en wie de partner. Daarnaast draagt u zorg voor de betaling van de bijdrage op rekeningnummer 13.17.32.374 t.n.v. M. Snijders Feestcommissie 125 bij de Rabo-

bank o.v.v. naam en geboortedatum. Let op, niet betaald is niet aangemeld. Indien u vanuit het buitenland betaalt dan dient u gebruik te maken van een IBANnr.: NL10RABO0131732374 en een Swiftcode: RABONL2U. Het aantal aanmeldingen is inmiddels de 700 al gepasseerd. In verband met de organisatie van een dergelijk groot festijn willen de organisatoren snel zicht hebben op het aantal mensen dat op de reünie aanwezig zal zijn. Wanneer u van plan bent om te komen, verzoeken ze u dan ook vriendelijk om zo snel mogelijk aan te melden. Het is een feest dat u als oud-leerling zeker niet mag missen. (Jos de Roover, tv)


MINDERHOUT

Herinnering aan

Boekhoudbureau

Ida De Roover

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

KVG midweekwandeltocht Als een lopend vuurtje verspreidde het nieuws zich door de parochie. “Ida is gestorven!” Ongeloof op vele gezichten. De achternaam hoefde men niet uit te spreken, de autochtone Minderhoutenaren wisten meteen genoeg. Iedereen kende de onafscheidelijke tweeling, Ida en Wiske, en gewoonlijk werden ze ook in één adem vernoemd. Waar Ida was, zag je Wiske, en omgekeerd. En het verschil tussen hen beiden merkten alleen insiders op. Na een kortstondige ziekte overleed Ida vrij plots op vrijdag 29 februari jl. in het Sint-Jozefziekenhuis te Turnhout. Op 8 juli 1927, ruim tachtig jaar geleden, werd ze geboren op de plaats waar ze heel haar leven doorgebracht heeft, nl. het idyllische plekje achter de kapel van O.-L.-Vrouw-in-de-Akker. De kapel die ze samen met Wiske als het ware “runde”. De jaarlijkse grote kuis, de wekelijkse vloerreiniging, het verzorgen van de bloemen, het aanvullen van de kaarsen, het dagelijks ledigen van de offerblok, openen en sluiten van de deur, spelende kinderen tot de orde roepen…! Louter vrijwilligerswerk en met hart en ziel toegewijd. Een dankwoordje deed haar zichtbaar deugd en die heeft ze misschien wel te weinig gekregen. Ida heeft bijna heel haar leven in dienst van de parochie gewerkt. Meer dan veertig jaar was ze de trouwe huishoudster van de pastoors Louis Michielsen en Piet Vanhoof, en nadat deze laatste overgeplaatst werd naar Meerle, maakte ze gedurende negen jaar de verplaatsing per fiets om pastoor Van Hoof ten dienste te zijn. Ook in het parochiecentrum maakte ze negenentwintig jaar de dienst uit, in de “koffieschool” van de basisschool was ze jaren actief en het onderhoud van de Sint-Clemenskerk lag haar ook nauw aan het hart. Voor het parochiaal leven in Minderhout heeft ze ongetwijfeld veel betekend. Wiske en huisvriend Piet Vanhoof wensen we alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies . (rel)

De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten richt op donderdag 3 april een midweekwandeling in voor alle liefhebbers. Ditmaal vertrekt deze wandeling in Minderhout. Vooraan in de Schoolstraat is het lokaal gelegen waar de inschrijving kan gebeuren vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur. De wandeling zelf bestaat uit vier, zeven of acht kilometer. De tocht van 4 kilometer is uitermate geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Met de afstanden van zeven en acht kilometer kan u desgewenst een lus maken en een tocht van 15 kilometer aanvatten. Voor de langere afstanden is bij regenweer waterdicht schoeisel aan te raden. Terug in het vertrekpunt kunnen de wandelaars en sympathisanten nog genieten van een fris drankje of een kom warme soep met een broodje alvorens huiswaarts te keren. Voor meer informatie over deze wandeling neem je contact op met het nummer 0495 52.39.42.

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Toneel fanfare Na het overlijden van Frans Broes is de toneelgroep van de fanfare De Marckezonen wat verweesd achtergebleven. Het bestuur wil het toneelgezelschap nieuw leven inblazen en is daarom op zoek naar een regisseur en naar gemotiveerde mannen en vrouwen die willen meewerken aan een theateropvoering eind 2008. Van de acteurs wordt verwacht dat zij gedurende twee maanden 2 à 3 avonden vrijmaken om te komen repeteren. Info: 0498 / 67.28.14

Compostmeesters Vanaf de maand maart tot en met de maand oktober, telkens de tweede zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur, zijn de compostmeesters weer aanwezig op het containerpark te Minderhout. Zij helpen u op weg om zelf uw GFT afval te composteren en kunnen raadgeven in geval van problemen.

Voetbalquiz avond MINDERHOUT - Op zaterdag 5 april, te 19.30 uur, organiseert Zaalvoetbalclub Papillon een voetbalquiz in de parochiezaal te Minderhout. Inschrijven op het nummer 0478 34 57 30.

57


MEERLE

Herinneringen uit mijn kindertijd, Bijna driekwart eeuw geleden

Aspirock

“Dat het leven fel veranderd is heden ten dage”. ‘Frans van de Voort’ is 80 jaar geworden en weet er dus alles van. Over hoe het leven hier op het platteland vroeger was, in zijn kindertijd, vertelde hij steeds graag aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Bij ons thuis … … onze hof Een hof … wat is dat? ‘Een tuin’, we wisten niet wat het was. Mijn vader had een heel grote tuin vol groenten en fruit: bomen met appelen, peren en pruimen, struiken met bessen, zwarte, rode en witte. Rabarber hadden we ook altijd in de meest vochtige grond. Notenbomen hadden we er zelfs drie, waar de kauwkes moeilijk uit te houden waren. Er waren jaren van overvloed aan noten en ook magere jaren, zoals in de Bijbel. De groentehof was omringd met een draad van grote kippengaas van zeker een meter hoog. Je moest er binnen gaan langs een zelfgemaakt, wankel houten poortje. Het voornaamste in de tuin was een grote, zonnige, overdekte groente-

bak van wel 25 meter lang, waar mijn vader ieder jaar allerlei groenten in zaaide of plantte. Die bak was bedekt met glazen ramen. Die moest je er soms op of af leggen, een heel werk. De hof was voor ons een schat aan heerlijke dingen voor onze keuken. Vroeg in de lente hadden we fijne radijsjes, boontjes, bessen, enz. Mijn vader stond iedere morgen vroeg op om in de hof te werken. Hij was een goede tuinman, slim en werkzaam. Alles was erop gericht om het beste en lekkerste te hebben … en zo vlug mogelijk. Alles vers, uit de eerste hand!

(Frans van de Voort)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

58

185

MEERLE – Aspirock 2008 komt er weer aan, steviger in zijn schoenen dan ooit. De groepen die present zullen zijn, gaan zonder meer de Meerlese Chiro op zijn grondvesten doen daveren. De eerste groep maakt zijn opwachting al om 19.30 u. Pure Vomit noemt deze band zichzelf. Anders dan de naam doet vermoeden is het een beginnend groepje waar heel wat potentieel in zit. Radio Kungfu is de volgende die het podium opzoekt. Een groep die zweert bij hardrock, zij hebben nog niet veel naam verworven in het Kempense maar ze barsten wél van ambitie. Zij spelen met invloed van oa. Foo Fighters. Na dit rockgeweld is het tijd voor Speedway King. Deze band is al meer bekend in onze streken, ze spelen garage- en hardrock. Ze hebben een stevige live-reputatie, waarmee ze meteen de ideale opwarmer zijn voor de hoofdact van de avond: The Undeclinables. Geen beginners, op het konto van deze Nederlanders staan al festivals als Pinkpop, Lowlands, Groezrock en Pukkelpop. Ruige hardrock is hun ding en dat zal in Meerle geweten zijn. Wanneer je denkt dat het voorbij is, gaat de afterparty van start met AC/QUO. Een groep die zweert bij covers van - u kan het al raden - AC/ DC en Status Quo. Rock’n roll van weleer om de avond in waardigheid te eindigen. Dit rockfestijn speelt zich af op zaterdag 19 april aan de Chirolokalen op de Ulicotenseweg in Meerle. Onkosten zijn ook dit jaar belachelijk laag, voor een kaart betaal je 5 euro in voorverkoop, aan de kassa is het 7 euro. Aspirock zou Aspirock niet zijn zonder een happy hour, dus ook dit jaar tussen 18 en 19 uur: 2 beers, 1 price. Dit is tevens het uur wanneer de deuren zich openen. Tenzij je liever een legendarische avond aan jou laat voorbijschieten, tot dan. (Kris Hendrickx)


MEERLE

Er was eens….. MEERLE – Een klein dorpje in de Noorderkempen waar jaarlijks 32 ploegen een spannende strijd plegen om de wisseltrofee “De Klimtoren”. Thema van de 9e dorpsquiz waren Sprookjes. Met KAV als nieuwkomer, was het weer een volle parochiezaal die onder meer genoot van het “SPEK-happen“ dat als rode draad gespeeld werd. Muziek en sport deden het wederom zeer goed dit jaar. Hilarisch maar toch wel moeilijk zo bleek, was de foto-ronde op groot scherm. Bekende Mjeelse figuren werden door de fotograaf van dienst vervormd weergeven. Zelfs enkele bekende aanwezigen herkenden zichzelf amper in hun nieuwe hoedanigheid. Een mooi moment in de avond was het ‘Sprookjesverhaal van de Klimtoren’, waarin 10 bekende sprookjes moesten herkend worden. De tussenstanden zorgden opnieuw voor spanning, uitdager van vorig jaar Mengelmoes kwam

Garageverkoop wat laat op gang, maar scoorde met een sterke eindronde de 2e plaats. Chiro Jongens 1 drukten hun stempel lange tijd op de 3e plaats in de tussenklassementen, eindigden uiteindelijk toch nog op de 11e plaats. Shilshoel, enkele jaren geleden nog ex-aequo winnaar met KWB stak ook in de finale de kop op en eindigde knap derde ! De winnaar van de 9e editie werd De Mol, een sterk gemiddelde over alle ronden heen, de volle pot met de joker, 2 sterk tafelrondes en een goede finale bracht hen telkens een puntje meer dan de tegenstanders. De wisseltrofee ‘De Klimtoren’ werd in ontvangst genomen door ploeglid Ronny, die op dat moment ook net 33 jaar werd. Het oudercomité dankt alle deelnemers voor de fijne en sportieve avond, dat ze op deze aangename manier onze school weer zo gesteund hebben. Tot volgend jaar voor de 10e editie, een jubileum om alvast te noteren. (Peter Clymans)

MEERLE – Meer dan baby en kinderspullen mag je verwachten in de talrijke garages in ons dorp. Tijdens de 2e garageverkoop van KWB Meerle april kan je alles tegenkomen wat de mensen op zolders, tuinhuizen en garages hebben gevonden. Dingen die voor hen niet meer van nut zijn, maar nog best een tweede of derde leven voor de boeg hebben. Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfiets die niet meer word gebruikt,… of wat dan ook. Op zondag 20 april van 9 tot 16 uur zetten de verkopers hun garagedeuren open en kan iederen komen snuisteren in al die leuke of nuttige spullen. De KWB zorgt vooraf voor de nodige promotie via allerlei kanalen. Op de dag zelf hebben ze een opvallende infostand op het gemeenteplein zodat ze geïnteresseerde kopers de weg naar alle koopgarages kunnen sturen. Vooraf inschrijven is verplicht en wel tot 6 april, later is niet meer mogelijk! Deelnemen kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet leden. De deelnemers ontvangen een week op voorhand een brief met alle uitleg. Info en inschrijven bij Jos Van Bavel, Mgr. Jansenstraat 16, Meerle - tel 03/315.86.70 - e-mail: jos.van.bavel@telenet.be (jaf)

Tweedehandsbeurs Gezinsbond

De Mol opnieuw winnaars van de Meerlese dorpsquiz. Een sterk team.

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 6 april tussen 14.00u en 16.00u in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan haar Tweedehandsbeurs. Het systeem dat ze hebben uitgedacht staat er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen aan ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Info bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99. (jaf)

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com 59


KLEIN NIEUWS

2RN GDW QRJ In de nacht van maandag op dinsdag 12 februari gingen dieven op de SintLenaartseweg aan de haal met 400 meter koper. Het koper, eigendom van de firma J & O uit Lummen, die er werken uitvoert, zat op verscheidene rollen. Van de daders is voorlopig geen spoor. Vandalen vernielden in de nacht van dinsdag 12 februari plantenbakken en een parlofoon aan een woning in de Watermolenweg in Meer . Gustave S. (37) uit Wortel is veroordeeld tot een werkstraf van zeventig uren, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 275 euro. Samen met zijn dorpsgenoot Dave A. (25) ging hij in stomdronken toestand op 15 juni 2006 uit de bol op de jaarmarkt in Hoogstraten. Twee bezoekers van de markt en twee agenten van de politiezone Noorderkempen deelden in de klappen. Dave A. is wel vrijgesproken voor weerspannigheid tegenover de politie. Hij kreeg opschorting van straf voor het uitdelen van klappen op de jaarmarkt. Gustave S. moet aan de slachtoffers een schadevergoeding van 1.029 euro betalen. Een bewoner van Vrijheid zag zondag 17 februari om 20.45u vanuit zijn woning een onbekende in zijn auto stappen. De man kon verhinderen dat de dief met het voertuig wegreed. De dader sloeg op de vlucht. Een zoekactie van de politie bleef zonder resultaat. De 38-jarige D.Z. uit Litouwen maakte maandag 18 februari rond 10.30u een truckstop aan wegrestaurant Joost in de Europalaan in Meer. De man probeerde in het restaurant een kleine flatscreentelevisie te stelen. Toen het alarm afging werd de man betrapt en zette hij het op een lopen. Tijdens zijn vlucht verwondde hij een 62-jarige vrouw uit Breda. De vrouw liep een hoofdwonde en waarschijnlijk een gebroken neus op. Omstanders konden de man aan zijn truck staande houden tot de politie Noorderkempen ter plaatse was om hem in de boeien te slaan. De politie trof in zijn vrachtwagen nog meer gestolen spullen aan. De onderzoeksrechter liet hem aanhouden. Donderdag 21 februari is een man ontsnapt uit de gevangenis van Wortel. Het ging om een kleine crimineel, die een straf uitzat voor enkele diefstallen en binnen enkele maanden vrij zou komen. Over de omstandigheden van de ontsnapping zijn geen details bekend. De directie van de instelling was niet bereikbaar voor commentaar. Veiligheidspersoneel van dancing Highstreet betrapte zaterdag 23 februari enkele personen die met een stift brievenbussen aan het bekladden waren. De medewerkers van de discotheek konden de nummerplaat van de daders noteren en maakten zelf de schade aan de brievenbussen ongedaan. Zondag 2 maart braken dieven binnen in een woning aan de John Lijsenstraat in Meer. Ze forceerden een deur en gingen er met een laptop en een flatscreen aan de haal. De zelfde dag werd een GPS gestolen uit een wagen langs de Dreef in Meerle. De dader sloeg een ruit van de wagen stuk. Een onbekende is er in de nacht van woensdag op donderdag 6 maart vandoor gegaan met de buitenspiegels van een geparkeerde vrachtwagen in de Pastoor Van Dyckstraat. In de politiezone Noorderkempen zijn er nogal wat problemen met de nieuwe diftarcontainers. Alle burgers krijgen in deze periode nieuwe containers met ingebouwde chip, die voor de deur worden afgeleverd. Sinds januari kwamen al negen meldingen binnen van bewoners die naar eigen zeggen geen container hebben ontvangen of waar die spoorloos verdwenen is. Elsayed S., de Egyptische zaakvoerder van het pitarestaurant Amon in de Gelmelstraat in Hoogstraten, verscheen voor de rechter voor inbreuken op de sociale wetgeving. Tijdens een controle op 2 juni 2006 werden er drie personen aangetroffen die er werkten zonder arbeidsvergunning en illegaal in het land waren. De pitaverkoper is vorig jaar nog veroordeeld door het hof van beroep in Antwerpen tot een boete van 15.000 euro voor sociale inbreuken. ”Een van de aangetroffen personen wilde de handelszaak overnemen. Hij sprong achter de toog even bij”, pleitte zijn advocate. Elsayed S. kwam in januari 2005 nog in het nieuws omdat hij een dreigbrief in de bus kreeg. De zaak krijgt een vervolg op 7 april. Nadien volgt een vonnis.

60

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194


LEZERS SCHRIJVEN Zwerfvuil in Hoogstraten

Aan alle bouwwerven zie je restanten liggen van inpak materiaal. Heel Hoogstraten ligt vol van deze afvalrommel. Ik ben het beu dat ik alle dagen voor mijn deur het afval moet opruimen. Wie doet hier iets aan?

Gasleiding in Meer Geachte In de Hoogstraatse maand van februari 2008 las ik een artikel over de grote behoefte aan energie in Meer. Het artikel vertelt vol trots over de grote gasleiding en dikke electriciteitskabels die aangelegd zijn ten behoeve van de mega serre aan de John –Lijssenstraat. Het verbaast mij dat over deze ontwikkeling zo ontzettend positief wordt gesproken terwijl het eigenlijk een grote ramp is wat er in deze omgeving gebeurt. Van een wijds landbouwgebied met bospartijen, waar veel vogels, konijnen, hazen etc leefden is dit gebied verworden tot een uitgestrekt industrieel gebied. Volgens mij is dit niet iets waar de inwoners van Meer nu zo blij mee zijn. Naast de verwoesting van het milieu vormen de serres ook een bron van veel lichtoverlast. Kortom ik vind dat de bevolking van Meer veel kritischer moet zijn ten aanzien van de ontwikkelingen in het buitengebied met name op het gebied van serres. Vaak is het ook zo dat deze megaserres niet door Belgische ingezetenen worden opgezet maar door buitenlanders(i.c. Nederlanders).In dat geval wordt kostbaar vlaams landbouwgebied verpest door er buitenlandse serres op te plaatsen. Gezien tegen deze achtergrond begrijp ik de juichende toon van het artikel niet en verzoek ik u in volgende afleveringen van de Hoogstraatse maand wat verder op de negatieve gevolgen van megaserres voor mens en dier in te gaan. Met vriendelijke groet,

Meerderheid laat ’s Boschstraat verkavelen

“De kapel is enkele jaren jonger dan de in 1853 gebouwde Lourdesgrot,” zo kunnen we opmaken uit het artikel dat uw journalist ‘dve’ vorige Maand pleegde in dit blad. 1853 zou echter wel heel wonderlijk zijn, aangezien Onze Lieve Vrouw pas in 1858 ‘te Lourdes op de bergen verscheen in een grot. Vol glans en vol luister …’ Moeten we de bedevaarders nu en masse laten aanrukken voor deze tot nog toe ongekende Hoogstraatse primeur? Of zetten we ’s mans fout gewoon recht door hier plechtig te stellen dat de grot ‘eigenlijk feitelijk’ uit 1883 stamt? Ik neem het hem overigens niet kwalijk, want voor de rest voel ik me ten zéérste verwant met ‘dve’. De gasthuiskapel ‘een pareltje op erfgoedgebied’ noemen, ‘met ook volkskundige, zelfs religieuze waarde’ … wat mij betreft is dat zelfs nog een understatement! Keep up the good work, dear colleague!

Geachte, In uw recente editie schrijft u een uitgebreid artikel over het moederhuis van Hoogstraten, dit gaat onder andere over zuster Clara. U beweert dat zij de enige nog levende zuster is die in het moederhuis van Hoogstraten gewerkt heeft. Dit is echter niet waar!!!! Er is ook nog zuster Mechtilde (echte naam = Anna De Beuckelaer) ook behorende tot de kloosterorde van OLV Van 7 Weeën. Zij verbleef toen ook in Putte bij Mechelen en is naar Hoogstraten gehaald om er te komen werken in het moederhuis als Vroedvrouw. Momenteel verblijft zij in het klooster van OLV van 7 weeën in St Genesius Rode (bij Brussel). Ik ben hier 100% zeker zeker van daar zuster Mechtilde mijn tante is. Met vriendelijke groet

Ben u ook zo’n fan van bovenstaand viewpoint? Ga dan nog snel kijken, want lang zal het er niet meer zijn. Op maandag 25 februari immers, keurden de schepenen Rombouts en Baets (CD&V), schepen Martens en burgemeester Van Aperen (KVB) alvast de ligging van de wegen goed voor de verkaveling ’s Boschstraat. Ook hun partijgenoten in de raad stemden complexloos mee vóór de verkaveling, te weten Karel Aerts, Geert Marijnissen, Hermans Snoeys, Frans Tackx, Roger Van Aperen, Dirk Van der Linden en Leen Vermeersch (allen KVB) en Danny Adams, Piet De Bie, Jos Matthé, Mai Sterkens, Björn Strybos, May Van Bavel en Johan Vermeeren (namens CD&V). Lief Pans, Fons Jacobs en René Sprangers van de fractie Groen! & HOOP stemden als enigen in de raad tegen, waarvoor dank! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat schepen Desmedt correct handelde door in het publiek plaats te nemen en dat schepen Haseldonckx en raadslid Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) verontschuldigd waren. Voor de stemming over het percentage aan sociale kavels was de stemming identiek, met uitzondering van raadslid Sprangers, die hier ook voor stemde. Het is nu alleen nog wachten op het schepencollege, dat de definitieve goedkeuring of afkeuring van de verkavelingsaanvraag moet afleveren. Gezien de stemming op de gemeenteraad kan de verkavelaar echter al gerust in de handen wrijven. Verkiezingsbeloften? Alleen op papier, ja! Een beleidsvisie? Alleen in de promotalk van bepaalde collegeleden, ja! Arm Hoogstraten …

De wilde architect

Ann De Beuckelaer

Naam en adres bekend bij de redactie

Frans Van den Heuvel

Wonderbaarlijke verschijning aan de gasthuiskapel?

Anneke Wieffering

Moederhuis

61


REGIO

GLUREN BIJ DE BUREN TEKENS van Jef Martens in Zoersel

Nieuw vertrouwenscentrum kindermishandeling

Brecht legt bouw van appartementen aan banden

Na de succesrijke tentoonstelling TEKENS in het Stedelijk museum in Hoogstraten toont Jef Martens zijn werk in Cultuurhuis De Bijl, Dorp 1-3 te Zoersel. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zaterdag 29 maart en 5, 12 en 19 april van 13.30 tot 18.00 uur en op zondag 30 maart en 6, 13 en 20 april van 11.00 tot 18.00 uur. De tentoonstelling is een organisatie van de Cultuurdienst van de gemeente Zoersel. Info: 03 380.13.96. (fh)

In Turnhout heeft Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere eind februari een nieuw vertrouwenscentrum kindermishandeling geopend. Voortaan kunnen mensen die met kindermishandeling worden geconfronteerd, terecht in een gloednieuw gebouw aan de Koningin Astridlaan in Turnhout. Het centrum biedt hulp aan kinderen en jongeren die te maken krijgen met mishandeling. Ook families, hulpverleners en scholen kunnen er aankloppen voor advies. (fh)

Er komt een stop op de wildgroei van appartementen in Sint-Job (Brecht). Om dit te bereiken keurde de gemeenteraad een ruimtelijk uitvoeringsplan goed. De vlucht uit de stad zorgde de jongste decennia voor een enorme toename van het aantal appartementen. Het gemeentebestuur wil daar nu paal en perk aan stellen. De dienst Ruimtelijke Ordening maakt een nota op waarin klaar en duidelijk wordt aangegeven waar en onder welke voorwaarden er nog flats mogen komen. (fh)

Ebem levert 100 % groene stroom MERKSPLAS - Ebem, de energieleverancier die in 2002 ontstaan is uit het elektriciteitsbedrijf van de gemeente Merksplas, verkoopt vanaf 1 maart enkel nog groene energie. Het energiebedrijf produceert op dit moment zelf elektriciteit met een stortgasmotor op het IOKstortterrein van Beerse en Merksplas. Daarmee worden meer dan 500 gezinnen van energie voorzien. Ook kleinere productie-eenheden zoals de fotovoltaïsche zonnecentrale bij de politie Noorderkempen en andere kleine projecten vinden bij Ebem een afnamekanaal voor hun productie. De rest wordt voortaan geleverd door een gevarieerde aankooppolitiek van stroom uit waterkracht en biogascentrales. (fh)

Hertog wil niet met Nassau blussen BAARLE-HERTOG - Het brandweerkorps van Baarle-Hertog is geen voorstander van een fusie met het korps van Baarle-Nassau. Het idee om de brandweer van de enclavegemeentes samen te voegen, bestaat al langer maar men is nooit tot een akkoord gekomen. “Er is een goede samenwerking tussen beide korpsen”, zegt adjudant Jo Bilcke. “en we willen dat zo houden. Een fusie tot één korps is voor ons geen optie, omdat wij dan volledig in het Nederlandse korps opgaan en de kosten voor de inwoners van Baarle-Hertog zullen stijgen”. “Jullie zorg is ook onze zorg”, zegt burgemeester Jan Van Leuven (CDK). “Er loopt momenteel een studie om te zien wat mogelijk is met de brandweer. Als we daar duidelijkheid over hebben, nodigen we beide korpsen uit om alles te bespreken. Dat zal binnenkort gebeuren”. (fh)

62

Gasopslag onder vijf dorpen De regio Hoogstraten beschikt over een unieke aardkorst, die bijzonder goed geschikt is om er gas onder te stockeren. Het gas zit op meer dan één kilometer diepte. Fluxys gaat de opslag uitbreiden en wil daar tegen 2011 mee klaar zijn. De uitbreiding van de gasopslag is nodig omdat Fluxys een grote groei in de vraag naar aardgas verwacht. De maatschappij verwacht tegen 2014 een stijging van maar liefst 42%, vooral omwille van de milieuvoordelen. In de jaren ‘80 boorde Fluxus in Loenhout veertig putten, nu wil men er tien nieuwe boren. Het gas zit verspreid onder Loenhout, Wuustwezel, Hoogstraten, Brecht en Sint-Lenaarts. De boringen en de opslag brengen geen gevaar met zich omdat men onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen werkt. De boringen worden uitgevoerd door een internationale ploeg, met als hoofdaannemer een firma uit de buurt van Parijs. Voor hen is dit dagelijkse kost. (fh)

Vitamines voor je vereniging Elke vereniging kent zijn hoogtes en zijn laagtes. Een dipje met je groep? Dat hoeft niet langer: Vormingplus Kempen heeft een gratis vitaminekuur. Vijf verenigingen kunnen in april en mei 2008 een gratis cursus winnen uit hun vormingsaanbod voor verenigingen. Verenigingen kunnen meedoen via de site www.vormingpluskempen.be. Daar vinden ze ook het hele aanbod. Als een vereniging naast de prijzen grijpt, betaalt Vorming Plus toch nog 75% van de kosten. Meer info: www.vormingpluskempen.be of 014 41 15 65. (fh)

OPMERKELIJK

De Hogesnelheidslijn Architecten Jo Crepain en bOb Van Reeth in De Morgen

In een lang interview met Jo Crepain en bOb Van Reeth over het architectuurbeleid in België de volgende passage: De Morgen: Wat komt voor jullie in aanmerking om in België gedynamiteerd te worden? Crepain: “De manier waarop de hogesnelheidslijn ten noorden van Antwerpen is aangelegd is een pure schande. Niet te geloven. Daar zijn ingenieurs betaald per kubieke meter beton. De lelijkheid van die bovengrondse tunnel, de manier waarop de geluidswal is gebouwd. Enfin, zet er zo snel mogelijk klimop tegen dat we het niet meer zien. Kijk eens naar Nederland hoe elegant de bruggen daar zijn, hoe elegant die trein door het landschap draait. Dat is een meesterwerk. Autosnelwegen en bruggen zijn toch de kathedralen van de 21ste eeuw.” Van Reeth: ”Daar heb je een landschapsarchitect voor nodig. Als je een administratie en een aannemer laat doen zoals in België, krijg je zulke dingen.” De Morgen: Dynamiteren dus? Crepain:”Ja, maar ik wil die hogesnelheidslijn naar Nederland wel.[…]


REGIO

GLUREN BIJ DE BUREN Politie krijgt erfenis van 64-jarige vrouw WUUSTWEZEL – De 64-jarige Madelena Simons liet bij haar overlijden op 6 januari al haar bezittingen, enkele honderdduizenden euro’s, na aan de lokale politie. “De vrouw leed aan waanvoorstellingen”, zegt commissaris Bruno Floren. “Ze belde ons bijna elke dag omdat ze dacht dat er mensen in haar huis zaten of op haar ramen klopten en we gingen telkens ter plaatse”. Blijkbaar apprecieerde de vrouw de hulpvaardigheid van de agenten in die mate dat ze een testament liet opmaken in het voordeel van de politie. Die krijgt nu enkele honderdduizenden euro’s. De politie laat nu onderzoeken wat de vrouw precies bedoelt met ‘de politie’ en of de ethische code van de politie toelaat om de erfenis aan te nemen. Het testament valt niet overal in goede aarde. Een neef van de vrouw, de natuurlijke erfgenaam, zegt dat de vrouw zenuwziek was en voortdurend belde. Omdat hij niet altijd kon komen en de politie wél besloot ze allicht dat de politie haar enige echte vrienden waren. Burgemeester Jos Ansoms (CD&V) van Wuustwezel vindt het vreemd dat ze de politie in haar testament zette. Hij vindt het erg voor de familie, maar wil eerst de precieze formulering zien. De politieraad die beslist of het ethisch verantwoord is om het geld aan te nemen vergadert pas in maart. (fh)

Schooltoneel over alcoholisme Er bestaan sinds jaar en dag educatieve theaterproducties voor jongeren met als onderwerpen: verkeersslachtoffers (bv. ‘Flits’), drugsverslaving (bv. ‘Junkieblues’), pesten (bv. ‘Straff’), tienerzwangerschappen (bv. ‘Stille Zaterdag’), weglopen van huis (bv. ‘Ma, pa, puinhoop’), enz. “Het Ardennenoffensief” vindt het een hiaat dat er nog geen productie bestaat rond alcoholisme. Alcohol is dan ook de meest sociaal aanvaarde drug, meer nog: harddrug, in onze maatschappij. Recent onderzoek toont aan dat alcohol (en vooral alcoholpops) aan een stevige opmars bezig is bij jongeren vanaf 12 jaar. Reportages rond ‘comazuipen’, ‘bingedrinking’ en ‘alcoholklinieken’ (Nl), uitgezonden bij Telefacts en Koppen, legden onlangs enkele pijnpunten in onze samenleving bloot. “Het Ardennenoffensief” is een onlangs opgericht theatergezelschap bestaande uit drie leerkrachten uit het Secundair Onderwijs. Stef Bogaerts, Bert Dufraing en Christophe Francken schreven zelf het script van ‘Als papa vader wordt’ en willen het zelf gaan opvoeren voor een ruim bedoeld publiek, bij voorkeur in de Vlaamse scholen. “Het Ardennenoffensief” wil met ‘Als papa vader wordt’ alcoholisme bij jongeren en volwassenen herkenbaar en bespreekbaar maken. Zij zijn uiteraard niet professioneel opgeleid om verder aan slachtofferhulp te doen. Om hierop in te spelen, werken ze nauw samen met “Project Jongeren”, een Antwerps privé-initiatief dat z’n oorsprong vindt in de Vlaamse AA en meer bepaald het COI (Comité voor Openbare Informatie). Deze werking wordt mede ondersteund door de Provincie Antwerpen, departement Welzijn. De première vindt plaats op 28 maart 2008 (20u) in CC Kadans te Wuustwezel. Door de grote belangstelling (n.a.v. een meer dan geslaagde tryout) zijn er reeds twee extra voorstellingen ingelast op 3 en 4 april (telkens 20u) in CC Oude Pastorij te Essen. Op deze drie voorstellingen bieden zij aan leerkrachten de kans om ze gratis bij te wonen met vermelding van hun lerarenkaartnummer. Anderen betalen 5 euro inkom. Reserveren kan via de onderstaande gegevens (liefst via e-mail). Vanaf dan kan “Het Ardennenoffensief” steeds voor een donderdag geboekt worden. Zie ook: www.hetardennenoffensief.be Informatie: info@hetardennenoffensief.be of 0474 08 47 50 tussen 17 en 22 uur.

BAARLE-NASSAU Plusetage Pastoor De Katerstraat 5-7 te Baarle-Nassau. Info tel.: 0031 3 507 84 48 Zaterdag 5 april, 21.00 uur ASTRONOTES. Inkom 8 euro Zaterdag 26 april, 21.00 uur PLAYSTATION. Inkom 8 euro.

BEERSE GC ’t Heilaar, Heilaarstraat 35 te Beerse. Info: 014.600770 Vrijdag 28 maart, 20.15 uur WIM OPBROUCK – “TV tunes”. Inkom 14 euro. Vrijdag 4 april, 20.15 uur GEDEELDE ADORATIES, muziek van de bovenste plank door JEAN BLAUTE en ERIC MELLAERTS. Inkom 14 euro

BRECHT GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9 te Brecht. Info: www.brecht.be Vrijdag 18 april, 20.30 uur VAGANEE & DEL FERRO GROUP, met Frank Vaganée (saxofoon), Mike Del Ferro (piano), Jos Machtel (contrabas) en Dré Pallemaerts (drums). Inkom 10 euro. VVK 8 euro.

RIJKEVORSEL de Singer, Bavelstraat 35 te Rijkevorsel. Info: www.ajazzexperience.be Donderdag 3 april, 20.30 uur DAVE LIEBMAN plays KURT WEIL. Inkom 15 euro, vvk 12 euro. Donderdag 17 april, 20.30 uur NIGEL WILLIAMS. Hij combineert een ontwapenende podiumprésence met messcherpe observatiehumor en groeide zo uit tot een van de allergrootste in het genre. Inkom 12 euro, vvk 10 euro. Zaterdag 19 april, 20.30 uur GROOVE THING met o.a. JEF NEVE en NIKOLAS KLUMMERT., één van de meest opwindende nieuwe groepen van de Belgische jazz. Inkom 12 euro, vvk 10 euro Vrijdag 25 april, 20.30 uur ZEKER WETEN, Belgische pop/reggae. Inkom 10 euro, vvk 8 euro.

WUUSTWEZEL Curieus Zaal Kadans, Achter d’hoven 15 te Wuustwezel. Info: www. curieus-wuustwezel.be Vrijdag 18 april, 20.15 uur GEDEELDE ADORATIES met JEAN BLAUTE en ERIC MELAERTS, twee muziekgekken, boezemvrienden en spraakwatervallen. Al ruim 25 jaar vind je ze als chef d’orkestre of als eerste luitenant terug bij internationaal groot volk en helden van bij ons. Dit duo heeft grote vaderlandse muziekgeschiedenis geschreven en breit er nu samen een nieuw hoofdstuk aan. Nu zijn ze samen op pad met ‘Gedeelde adoraties’. Verwacht een podium vol instrumenten en … twee micro’s, want zingen doen ze ook. Je krijgt het beste uit twee roemrijke verledens en als kers op de taart ook nog de primeur van enkele nieuwe composities. JAN SPELTINCX, een muzikaal talent van Wuustwezel verzorgt het voorprogramma. Inkom 14 euro

63


PUBLI-REPORTAGE

2Be-Fit in Hoogstraten bestaat 2 jaar! Wij willen dat de mensen met een goed gevoel huiswaarts keren 2Be-Fit in Hoogstraten bestaat 2 jaar! Het centrum is eigenlijk de overname begin 2006 van het voormalige (en failliete) Sportkwartier. Het bevindt zich op Vrijheid 32 in Hoogstraten. Zaakvoerder Barry Jespers aan het woord: “ik ben natuurlijk zeer blij dat wij al 2 jaar op een goede manier draaien.” Toen ik hoorde dat het centrum 2 jaar geleden openbaar verkocht werd, vond ik dit zeer erg. U moet weten dat ik hier zelf vroeger, met veel plezier, gewerkt heb. Het was mijn eerste volwaardige job. Niet evident, want ik was overtuigd dat ik als turnleerkracht ging werken. Daar had ik altijd van gedroomd. Maar het plezier in de ogen van de mensen als ze merken dat hun conditie verbeterd is of hun rug minder pijn doet, is nergens mee te vergelijken. Dit was mijn ding! Ik heb hier van 2002 tot 2006 jaar gewerkt Maar omdat de communicatie met de vorige zaakvoerder wat minder liep ben ik een andere functie gaan zoeken en heb die gevonden als Personal Trainer Coördinator bij fitnessketen Passage Fitnes First. Een groot verschil met de gezellige sfeer naar de harde fitness(bedrijfs) wereld. Ik leerde zeer veel bij en deed mijn job zeer graag, maar miste toch dat persoonlijke contact met de mensen. En toen ik op een dag van een vriend hoorde dat “Sportkwartier” te koop stond, zei ik tegen hem voor te lachen: Anders zal ik de fitness kopen? En hij zei: Waarom niet? Dat was het begin van waar we nu staan. Er was veel werk aan de winkel om het vertrouwen van de mensen terug te winnen. Ik was toch aangenaam verrast dat er nog zeer veel mensen waren die ik nog kende van vroeger. Dat was voor mij de bevestiging dat we de gezelligheid en het sociaal contact er terug in konden brengen.

Groepslessen Op het moment van overname waren de groepslessen het speerpunt van het centrum. We hebben die Les Mills lessen natuurlijk gehouden en er vrij snel 2 bijgevoegd : Bodyjam en Xco. Daardoor hebben we nu het meest gevarieerde aanbod van groepslessen in de regio. Xco was zelfs een totaal nieuw programma in België. Het is een les die onze buikspieren

64

tot in het extreme laten werken. Gewoon fantastisch. Perfect ook voor mensen met rugklachten. Natuurlijk kan ik die lessen niet allemaal zelf geven. We hebben een zeer goed opgeleid team dat elke les alles van zichzelf geeft. Zij willen dat hun mensen met een goed gevoel huiswaarts keren. Zonder dit team staan we niet waar we nu staan. Voor XCO hebben we zelfs een internationale Master-trainer in huis! De eerste in België.

opzichte van een ander centrum? Onze begeleiding begint niet als u ons centrum binnenstapt en stopt niet als u buitengaat. Wij stellen ons als doel er voor te zorgen dat “beweging” een volwaardig bestaan krijgt in het leven van onze mensen. En dit door te bekijken wat de interesses zijn van ELKE persoon. En niet zomaar een standaard fitnessprogramma, zoals veel centra. Daarin verschillen wij met andere centra. Om op elk moment van de dag aan iedereen de perfecte begeleiding te kunnen garanderen zijn er 2 gespecialiseerde coaches. Enerzijds mijn medewerker Pierre en anderzijds ikzelf. Dat zowel Pierre als ik eveneens Personal Trainer zijn, helpt wel om onze mensen beter te begeleiden. En met succes: dit seizoen werken wij samen met voetbalclub Hoogstraten VV en KFC Zwarte Leeuw. Zij waarderen de individuele aandacht die wij geven aan onze leden en besloten dat dit jaar ook te doen voor hun spelers. Een samenwerking waar ik zeer blij mee ben.

Toekomst En de toekomst? We hebben zo pas nieuwe toestellen in ons centrum. Bovendien aangevuld met het meest uitgebreide trainings-begeleidingssysteem. Binnenkort kunnen onze leden daarop ook thuis de sportactiviteiten invoeren die ze nog buiten ons centrum beoefenen. Zo hebben we een totaalbeeld op de training van onze leden, niet enkel op wat ze bij ons doen. Dus dat is een serieuze stap.

Onderscheid met andere centra Ons centrum heeft 2 speerpunten, vind ik zelf. Het eerste is het sociaal contact tussen onze mensen. Iedereen is welkom: dik, dun, oud, jong, ... als iemand geholpen wil worden met zijn/haar doelstelling dan zijn ze welkom. Een ander onderscheid maken wij niet. We proberen ook enkele acties samen met onze leden te doen. In september hebben we nog met enkele leden mee gedaan met de triatlon in De Mosten. Volgend jaar zijn we er zeker terug bij! Het tweede is onze begeleiding. Ik besef heel goed dat men dit in elk centrum vertelt. Maar waar verschillen wij in ten

En we zijn op zoek naar een uitbreiding. Liefst in Hoogstraten, maar dit blijkt nog niet zo gemakkelijk door veel administratieve rompslomp en onduidelijke regeltjes waar men zich achter verstopt. Voor de rest willen we vooral onze leden de aandacht blijven geven die zij verdienen. Graag wil ik eindigen met een dankwoordje voor onze leden. Ik sta elke dag verbaasd van al onze mensen die de tijd nemen om hun lichaam de zorg te geven dat het verdient. Wat zeker niet gemakkelijk is in deze maatschappij. Mensen hebben het al snel ‘te druk’. Wel al mijn leden bewijzen het tegendeel. Het is hen die ik wil bedanken voor de vorige jaren. En ik hoop dat zij nog lang blijven komen.

U vindt 2Be-Fit in de Vrijheid 32 te Hoogstraten. Tel: 03/3140788 Email: info@2-be-fit.be


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Triatlon

Triatlon

“Meetria” verwacht 200 atleten t.v.v. Kinderreuma MEER - Zondag 5 juli 2008! Een spannende dag voor “Meetria” (Meerse Triatlonvereniging) dat een aantal Meerse mensen vertegenwoordigt, die al langer met plannen in het hoofd rondlopen om een attractieve sportmanifestatie te organiseren. Een 1/8 triatlon kwam uit de bus! Om hieraan deel te nemen hoef je helemaal geen keiharde professional te zijn, wel een bepaalde tijd een strikt trainingsschema volgen en dan zou je de afgelegde afstanden zonder veel problemen moeten kunnen trotseren. Wel hopen de inrichters op enkele bekende publiekstrekkers uit het triatlonwereldje, maar zeker op heel wat recreanten uit de regio. Op tijd je deelnemingsformulier insturen is de boodschap, want maximum 200 atleten mogen aan de startlijn hun opwachting maken. Vanzelfsprekend worden er ook heel wat toeschouwers verwacht, want de opbrengst van heel het gebeuren gaat integraal naar het goede doel, nl. Kinderreuma!

Kinderreuma Een sportmanifestatie waarvan het financiële plaatje volledig besteed wordt aan een goed doel kan gewoonlijk op heel wat belangstelling rekenen. Deze triatlon staat in het teken van kinderreuma. Men wil de financiering beogen van de “heen-en-weer-boekjes” die de ouders van de kinderen kunnen gebruiken in de communicatie met de leerkrachten op school. Daarin schrijven de ouders van het kind hun ervaringen neer van die dag, week… en de leerkracht op zijn beurt informeert de ouders over de ervaring van het kind in de school. Zo is de leerkracht geïnformeerd over bepaalde gedragingen en moet het kind niet telkens het waarom van zijn gedraging uitleggen. Jefke, 8 jaar, het zoontje van Anja Fockaert (voorzitster van Meetria) en Danny Meyvis uit Meer, waarbij op vijfjarige leeftijd reuma geconstateerd werd, heeft al een hele medische behandeling ondergaan. Eerst en vooral voor het kind, maar ook voor zijn naaste omgeving een niet te onderschatten lijdensweg! Kinderreuma is een pijnlijke, langdurige ziekte die op zeer jonge leeftijd kan optreden. Het wordt gekenmerkt door een blijvende ontsteking van een of meer gewrichten. De typische verschijnselen van die gewrichtsaandoeningen zijn pijn,zwelling en bewegingsbeperking. Vroeger werd het aanzien als een ouderdomsziekte en kinderen waren daarvan uitgesloten. Niets is minder waar! Kinderreuma kan in verschillende vormen optreden en de meest voorkomende is juveniele idiopathische artritis (JIA). “Idiopathisch” betekent dat men

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

niet weet wat de oorzaak van de ziekte is en “juveniel” dat de eerste symptomen zich voor het zestiende levensjaar hebben geopenbaard. Het verloop van zo’n reumatische ziekte is variabel, onvoorstelbaar en grillig met wisselende activiteit van ochtend tot avond, van dag tot dag…! Een geïllustreerd kinderboek over kinderreuma is uitgegeven bij Davidsfonds/Infodok, geschreven door An Vandeloo, van illustraties voorzien door Kristina Ruell en heeft als titel “Oorlog in mijn lichaam” Op zeer bevattelijke wijze wordt hierin aan kinderen en volwassenen kinderreuma voorgesteld.

Het sportieve gebeuren! Heel wat sponsors met Abbott, Cera en Bouwpunt (Halschoor) aan kop hebben hun steun toegezegd , heel wat materiaal van de Zundertse triatlonvereniging krijgt men in bruikleen en aan vrijwilligers die meer dan een handje willen toesteken voor een vlot verloop van de organisatie is er geen gebrek. Slechts 200 atleten kunnen hun opwachting maken aan de startlijn van de lste “Meetria 1/8 triatlon”, dus kijk de kat niet uit de boom en wacht niet te lang met uw inschrijving . Marc Herremans, alom gekend, maakt zijn opwachting en hij lost het startschot om 16.00 uur in het recreatiedomein De Mosten waar 300 meter moet gezwommen worden, daarna 20 km fietsen over de Meerse wegen en als laatste 5 km lopen met aankomst in de transportzone. Men kan individueel deelnemen of met trio’s. Je dient minimum 16 jaar te zijn en deelnemen doe je op eigen risico. Heren en dames worden ingedeeld volgens leeftijdscategorie, ook wordt een uitslag voor heren, dames en trio’s van Meer opgemaakt. De dag van de wedstrijd is er ook kinderanimatie voorzien: springkasteel, grime, optreden van clowns. Categorieën: Heren: 16 tot 39 jaar; vanaf 40 jaar tot … Dames: 16 tot 39 jaar; vanaf 40 jaar tot … Heren: Meer Dames: Meer Trio’s: geen onderscheid in leeftijdscategorie Info: Inschrijven kan je via de website www. meetria.be, door het invullen van de email van: Anja Fockaert (voorz.) Beulken 8 2321 Meer anjameyvis@skynet.be; Koen Van Leuven noord. pharma@telenet.be; Ruud Sprangers ruud. sprangers@skynet.be; Guy Brosens brosens. guy@telenet.be; Danny Meyvis dannymeyvis@ skynet.be; Agnes Van Hooydonck tony.snoeys@ telenet.be; Jolanda Roovers debiekes@versateladsl.be. (rel)

65


SPORT

Voor Hoogstraten VV wenkt derde klasse Twee thuismatchen leverden HVV zes punten op. Drie verplaatsingen brachten vier punten bij op de rekening. Tegen Thes Tessenderlo geraakte HVV vroeg op achterstand, doch de roodwitten trokken uiteindelijk met 3-1 winst naar de kleedkamer. De verplaatsing naar Meerhout - erg in puntennood en sterk gemotiveerd door een zoveelste trainerswissel – deed HVV weer kennismaken met de nederlaag. Een vroeg doelpunt van de thuisploeg werd in de tweede helft goedgemaakt en via een penalty kwam HVV 1-2 voor. Tweemaal trokken onze verdedigers op hoekschop aan het kortste eind en met 3-2 als eindresultaat werd in Meerhout een feestje gebouwd door de thuisploeg. De verplaatsing naar Patro Eisden was vooral voor Eisden erg belangrijk. Mits te winnen kon Patro terugkomen tot op vijf punten en dan was voor Patro alles nog mogelijk. Bij HVV ging men met een sterke organisatie en een versterkt middenveld de verdedigende toer op. Patro wilde wel winnen, doch vond geen opening in de roodwitte gordel en HVV had geen geluk nodig om overeind te blijven. Bas Oha, dat ons in de heenronde de eerste nederlaag kon aansmeren, geraakte op HVV niet verder dan een 2-0 nederlaag. HVV had er hard voor moeten werken, doch in de slotfase hadden mits wat meeval toch zware cijfers op het bord kunnen komen. De verplaatsing naar Lille kreeg veel aandacht in de pers. Een overwinning zou HVV goed op weg naar de titel helpen. Een mogelijke nederlaag zou Lille terugbrengen op twee punten en dan was er nog heel veel mogelijk. De roodwitten gingen de voorzichtige toer op want Lille was aan een sterke reeks bezig. Zonder doelkansen werd met 0-0 gedraaid. Een sterk gemotiveerd HVV zette tijdens de tweede helft veel druk op de ketel. Een eerste kans werd uit het lege doel gekopt, doch de tweede was raak. Roy Van Der Linden knalde de bal onhoudbaar voorbij doelman Boons in de bovenhoek. Lille had nog een half uur om de meubelen te redden, doch De Keyzer en zijn maats gaven niets weg en zo won HVV met 0-1 deze uiterst belangrijke match. We zijn nog niet in derde klasse, doch de kans is wel heel groot dat HVV de titel in de wacht gaat slepen. (JoJe)

Wedstrijden Zaterdag 29 maart 20.00 uur Hoogstraten VV – Spouwen Mopertingen Zaterdag 5 april 19.00 uur Heist – Hoogstraten VV (Vriendsch.) Zaterdag 12 april 19.30 uur Hannut – Hoogstraten VV Zaterdag 19 april 20.00 uur Hoogstraten VV – Heusden Zolder Zaterdag 26 april 19.30 uur Leopoldsburg – Hoogstraten VV

66

De broers Roy en Glenn Van Der Linden uit Rijkevorsel, belangrijke pionnen in het gesmeerd lopend HVV-geheel, scoren en laten scoren. Glenn gaf de Bas Oha-doelman het nakijken en Roy schoot de Lilse dromen stuk.

GEZOCHT: SIGNAALGEVERS STRATENLOOP Wens je te helpen aan de stratenloop als signaalgever, geef dan je naam op aan de sportdienst. Info: Sportdienst Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, 03/340.19.51, www.hoogstraten.be.

KVNA Wortel Na de thuiswedstrijd tegen leider Zoersel moesten we nu op bezoek bij Flandria Ravels, de tweede in de rangschikking. Weer werd er onverdiend verloren. De wedstrijd begon zeer ongelukkig. In de eerste minuut verdween de bal na een carambole via de lat en de rug van de keeper in doel. Onze spelers waren nu wat aangeslagen en de thuisploeg kon dreigen. Geleidelijk aan herstelden de blauwwitten het evenwicht en pogingen van Tom Van Den Broeck en Dennis Laurijssen – tweemaal – verdienden een beter lot. Na de rust kregen we hetzelfde scenario, maar Bert Donckers alleen voor doel en Tom Van Den Broeck nipt naast konden niet voor een billijk gelijkspel zorgen. Tegen de twee onbetwiste leidersploegen, die ons in de heenronde met grote cijfers van het veld hadden gespeeld, leverden de spelers twee zeer goede prestaties. Toch werd er telkens onverdiend en ongelukkig verloren. In Massenhoven kon Stijn De Vleeschouwer een briljante actie van Gerd De Vos in doel verlengen. De thuisspelers hadden nog geen bal geraakt. Onze spelers sprokkelden nog enkele kansjes bij elkaar, maar dan was het over. De thuisploeg kwam nu opzetten en trapten een niet te missen kans tegen de paal. Dit gebeurde wel na een duidelijke niet gefloten duwfout op onze doelman. Vlak voor de rust mocht een Massenhovenaar ongestraft oprukken en knalde van ver de gelijkmaker binnen. Tussendoor mocht een thuisspeler bij een vrijschop de bal ongestraft in het strafschopgebied boven zijn hoofd wegslaan. Massenhoven, speelde ook niet goed maar kwam na één uur na een wel mooie aanval op voorsprong en kon via een strafschop de 3-1 op het scorebord brengen. Het werd zo een pijnlijke nederlaag tegen een team – dat ons helemaal niet ligt - met veel lepe truken waar onze spelers zich altijd aan laten vangen. De laatste thuiswedstrijd wilden onze spelers nog een goede prestatie tegen het goed geklasseerde Gierle leveren en dat is ze ook gelukt. Gerd De Vos kreeg na een knappe aanval een goede kans, maar plaatste de bal nipt naast. Er volgde nog meerdere kansen, maar de talrijke supporters moesten wachten tot de 50ste minuut toen een zeer goed spelende Pieter Donckers de bal over de doelman kopte. Na een mooie aanval kon Tom Van Den Broeck de bezoekende doelman verschalken. Onze spelers kropen wat terug en de bezoekers kwamen terug op gelijke hoogte. Gelukkig kon Ben Van Opstal een vrijschop met het hoofd in doel verlengen. De bezoekers drongen nog aan, maar de spectaculaire wedstrijd eindigde verdiend met 3-2 in ons voordeel. Traditiegetrouw werd er na de laatste thuiswedstrijd een gezellig pintje gedronken.

De wedstrijd: Zondag 30 maart 15.00u DOSKO - KVNA WORTEL. (frbr)


SPORT

KFC Meerle

Start to run

Stilaan maar zeker heeft Meerle zich opgedrongen als de leider van het klassement. Of men aan de Chaamseweg al begint te dromen van de titel of een eventuele promotie? Spelers en entourage blijven echter met beide voetjes op de begane grond, houden het momenteel bij dromen en hopen zonder twijfel op een positieve afloop. Het historische geburentreffen tegen Meer is ondertussen gespeeld als je dit leest en in april wachten er nog drie thuiswedstrijden, zodat men toch zeker verwachtingen mag koesteren.

KFC Meerle – Achterbroek 1 – 1 Na vier uitwedstrijden met evenveel overwinningen eindelijk nog eens een wedstrijd op eigen bodem! Na een afzondering op “Den Rooy”, afgesloten met een heerlijke spaghetti, werd de drang naar een zege voor eigen volk extra gevoed. Achterbroek is echter geen doetje en dat ondervond de thuisploeg maar al te best. Meerle koos resoluut voor de aanval en kreeg ook de beste kansen tijdens de eerste helft waarin de stand maagdelijk blank bleef. De bezoekers waren echter niet gekomen om geschenken uit te delen en rond het uur was het zover, 0-1. Eventjes frustratie bij de thuisploeg die zich nadien toch herpakte en beloond zag met de gelijkmaker door Haest.

St.-Job – KFC Meerle 1 – 3 De laatste nederlaag van de KFC dateert van 28 oktober tegen ditzelfde St.-Job. Men had duidelijk iets goed te maken. Groenwit nam het heft onmiddellijk in handen en forceerde ook enkele mooie kansen die geen aarde aan de dijk brachten. De thuisploeg kwam dan ook meedoen, maar vlak voor het rustsignaal wist Nic Vervoort dan toch de score te openen. In de tweede helft druk van de gastheren, doch de bezoekende defensie met Wilfried Pauwels als sluitstuk liet zich niet pramen. Diezelfde speler lukte dan de 0-2 en vlak daarop benutte de thuisploeg een licht toegekende penalty om aan te sluiten. Ook Meerle kreeg zijn elfmeter koelbloedig binnengetrapt door Karel Geerts. Door de nederlaag van Rochus Deurne troont Meerle bovenaan als trotse leider van de reeks.

KFC Meerle – Brasschaat 2 – 0 Eindelijk nog eens een overwinning voor eigen publiek en dat was al geleden van 25 november! Een saaie eerste helft met het meeste balbezit

voor de parkjongens mede dank zij de sterke wind. Echter weinig doelkansen langs beide kanten zodat een 0-0 ruststand gerechtvaardigd bleek. Meer druk van Meerle tijdens de tweede helft, nu met de wind als bondgenoot. Toch moest men tot de 70ste min. wachten voor het openingspunt, gescoord door Adams die een vrije trap staalhard binnenschoot. Vijf minuten voor het einde viel het definitieve verdict. Dirk Van Bavel trapte voor de vijftiende keer dit seizoen de bal tegen het net en bezorgde zo zijn ploeg zekerheid. KFC Meerle telt nu vier punten voorsprong in het klassement op de naaste achtervolgers.

Sparta Linkeroever – KFC Meerle 3 – 1 Wolfijzers en schietgeweren vind je gewoonlijk terug bij tegenstanders uit de onderste regionen. Een reeks van vijftien wedstrijden zonder nederlaag werd op Linkeroever bruusk afgesloten. De slechte staat van het veld en een potige thuisploeg waren duidelijk de spelbrekers in een wedstrijd die aan de rust nog alle kanten uit kon. In de tweede 45 min. een fel aandringende thuisploeg die in een mum van tijd 2-0 uitliep, telkens na een stilstaande fase.Nic Vervoort wist nog te milderen maar vijf minuten voor affluiten lag de wedstrijd in een beslissende plooi. Een zwakke partij van groenwit dat na afloop geen verontschuldigingen zocht. (rel)

Wedstrijden

(CM-lidnummer niet vergeten)

Zondag 30 maart 15.00 uur Luchtbalboys – KFC Meerle Zondag 6 april 15.00 uur KFC Meerle – Minderhout VV Zondag 13 april 15.00 uur KFC Meerle – Wildert Zondag 20 april 15.00 uur KFC Meerle - Horendonk

Love 2 heal

WORTEL – De KWB organiseert in samenwerking met de gemeentelijke Sportdienst en CM-fit wederom een ‘start to run’, jogging voor beginners en gevorderden. Het schema voor beginners is op maat gesneden voor mensen die nog nooit zijn gaan joggen, maar ook voor sporters die om welke reden dan ook weer in gang moeten schieten of mensen die hun conditie en lichaam wat willen verbeteren voor de zomer. De schema’s lopen over een periode van tien weken, waarna de deelnemers in staat zijn om vijf of tien kilometer te lopen. Natuurlijk zijn er ook weer tips voor stretchen en kleding. We lopen op maandag-, woensdag- en vrijdagavond. Je kunt dan komen, je moet niet, maar de schema’s zijn gebaseerd op drie keer lopen per week. Als je deelneemt, gaat niet alleen je gezondheid erop vooruit, maar kun je misschien ook deelnemen aan de joggings of loopwedstrijden in de omgeving, zoals onze eigen Landlopersjogging op 29 augustus of de Kapellekesloop in Minderhout op 11 juni. De startavond is voorzien op maandag 31 maart om 19 uur aan het voetbalplein van Wortel. De inschrijfkosten bedragen voor een KWB-lid 10 euro en voor niet-leden 15 euro voor tien begeleide weken (30 avonden). In de prijs is een verzekering voorzien, alsook de deelname aan de Kapellekesloop. De joggers voor beginners kunnen via de CM(+12) zijn/haar inschrijfgeld terugkrijgen tot een maximum van 10 euro. Iedereen kan deelnemen. Zowel mannen, vrouwen als kinderen, alle leeftijden zijn van harte welkom. Natuurlijk is er halverwege een drink voorzien. De begeleiding is in handen van onze plaatselijke marathonloopster Brigitta Wendrickx, Benny Goetschalckx en Han Joosen. Aanmelden bij Han Joosen, Kerkveld 7, tel. 03 314 93 83 of Brigitta Wendrickx, Poeleinde 8.

Noordloper Sportregio Noorderkempen pakt voor de vierde maal uit met het loopcriterium De Noordloper. Nieuw is het Nordic Walking Criterium. De eerste maal zal dit plaatsvinden op zaterdag 12 april in Wortel Kolonie.

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Er bestaat geen goed of slecht. Ons denken maakt het tot zodanig. 67


SPORT

Turnen

Minderhout VV MVV blijft zich hardnekkig handhaven in de kopgroep en hoopt op een mooi seizoeneinde. Nog twee wedstrijden tegen laaggeklasseerden en twee keer een geburentreffen, twee buitenkansjes voor de fervente supporters in de eindfase van de competitie. Vooral het treffen tegen KFC Meerle kan vooral voor deze laatste zeer belangrijk zijn in de strijd voor titel en promotie. De kassier zal ongetwijfeld de weergoden aanroepen om daarna de centjes te tellen!

Rochus Deurne – Minderhout VV 3 – 1 Een partij die je kon vergelijken met de thuiswedstrijd! Na tien minuten nam Rochus het voortouw en stond dit niet meer af. MVV voetbalde wel aardig mee, maar moest tenslotte het onderspit delven tegen een efficiënt en uitgekookt elftal. Wim Adams lukte in de slotminuut nog de eerredder, terwijl Jan De Roover vroegtijdig met rood mocht vertrekken. In het verlies gespeeld worden bij de leider is geen schande en op die puntenwinst had men ook niet direct gerekend.

Putte SK – Minderhout VV 0 – 6 Vorige zondag tegen de leider, nu naar de hekkensluiter! Een hemelsbreed verschil en dat liet zich duidelijk merken in de score. Na een dik half uur wees de stand reeds 0-3 met doelpunten van Kris Fransen, Jan De Roover en Dries Schrauwen. MVV ging door en op slag van rust legde Dries nog een vierde ei in de pan en mochten de boeken gesloten worden. Kurt Hendrickx zorgde voor forfaitcijfers en Dries Schrauwen legde de einduitslag vast. Een zorgeloze namiddag voor de Minderhoutse elf.

Minderhout VV – Achterbroek 1–1 Werkelijk een punt uit de brand gesleept! Achterbroek toonde zich veruit het gevaarlijkst, liep ook uit tot 0-1 na onnodig balverlies in de MVV-defensie en doelman Gunther Jacobs be-

hoedde daarna zijn team voor de doodsteek. De bezoekers bleven de counter scherp hanteren en één minuut voor affluiten ontsnapte MVV als bij mirakel aan de 0-2. In blessuretijd viel het doelpunt aan de overzijde, een beauty van Jan De Roover, waardoor de bezoekers veel minder oogstten dan ze eigenlijk verdiend hadden. Dat is voetbal!

Sint-Job – Minderhout VV 0 – 3 Een riante uitslag, maar zo gemakkelijk ging het nu ook weer niet. Dank zij een sterke collectieve prestatie en een secure Gunther Jacobs, die zijn netten ongeschonden hield, behaalde MVV de overwinning. Bij de rust wezen de bordjes nog 0-0. Op het uur zette Ben Rombouts de doelman op het verkeerde been en 0-1. Enkele minuten later ging Kurt Hendrickx neer in de zestien en Jan De Roover zette de strafschop onberispelijk om. In blessuretijd wist Dries Schrauwen zijn bewaker af te schudden en nette de 0-3. Efficiënt gespeeld en gescoord! (rel)

Wedstrijden Zondag 30 maart 15.00 uur Sparta Linkeroever – Minderhout VV Zondag 6 april 15.00 uur KFC Meerle – Minderhout VV Zondag 13 april 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meer Zondag 20 april 15.00 uur Luchtbalboys – Minderhout VV

Knappe prestatie van Kristof Schroé in Madeira HOOGSTRATEN – Op 23 en 24 februari namen een viertal artistieke turners (junioren), geselecteerd door de Koninklijke Belgische Turnbond, deel aan het “International Tournament for Gymnastics” in Madeira. Deze wedstrijd kadert in het voorbereidingsprogramma op het Europees Kampioenschap dat van 2 tot 4 mei plaats vindt in Lausanne. Door de turnbond werden 11 jongens in de preselectie opgenomen en voor Kristof was het de eerste voorbereidende wedstrijd. In april wordt dan bekendgemaakt wie ons land mag vertegenwoordigen. Kristof, aangesloten bij turnkring ’t Spagaatje, behoorde bij dit kransje lenige kerels en behaalde een opmerkelijk resultaat. Zesenderig gymnasten uit Portugal, Spanje, Hongarije, Duitsland, Zwitserland, Cyprus, Noorwegen, Israël en België boden zich aan voor dit sterk bezet tornooi en Kristof wist twee finaleplaatsen voor zijn rekening te nemen. In de discipline “paard met bogen” zag de jury voor hem een 6de plaats en op de “brug” hetzelfde resultaat. Met 79,950 punten prijkte hij op een mooie 11de plaats in het allroundklassement. Een week later turnde Kristof dan weer in Berlijn waar hij deelnam aan de “International Junior Team Cup” en daar scoorde hij een verdienstelijke 23ste plaats op 63 deelnemers. Alvast een leerrijke ervaring voor Kristof in dit internationale wereldje. (rel)

Karin Donckers schittert in Barroca d’Alva

Daar mocht zeker op getoast worden! Karin met de andere leden van het Eventingteam Vlaanderen met helemaal rechts haar ouders Vic Donckers en Lea Sterkens

68

Tijdens het eerste weekend van maart wendde Karin de steven richting Portugal voor de VI Internacionais de CCE Barroca d’Alva 2008, haar eerste internationale eventing van het seizoen! Geen gezondheidsuitstapje, maar een echte test voor de conditie van paard en amazone. Met drie paarden eindigde ze bij de eerste vijf zodat ze ongetwijfeld op een geweldige week mag terugblikken.. Karin die in volle voorbereiding is op de Olympische Spelen ,die voor de paardensport in Hongkong gehouden worden, plaatste zich met Rose’s Merlin, een reservepaard voor de O.S., in de driesterren-CCI (Concours Complet International: dressuur, cross, springen) op een schitterende vierde plaats en in de driesterrenCIC (dressuur, springen, cross) op een tweede stek met Gazelle de la Brasserie en een vijfde met Charizard. Een uiterst tevreden Karin uiteraard. Ook is Karin als enige Belgische eventingruiter opgenomen in de ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) van de FEI (Fédération Equestre Internationale: de overkoepelende organisatie van de paardensport).. Elke ruiter die in de FEI-testing pool zit moet zijn doen en laten op basis van een kalender bekendmaken aan de FEI, zodat ze op elk ogenblik kunnen getest worden op verboden middelen. (rel)


SPORT

KFC Meer Zo hoog mogelijk eindigen is het einddoel van trainer Dré Laurijssen en zijn spelers! Tijdens de wedstrijden en trainingen bestaat er nog steeds honger naar de bal te bespeuren, zodat de KFC nog een mooi seizoeneinde tegemoet kan gaan. Een plaats in de top vijf?

Horendonk – KFC Meer 2 – 2 Een doortastende start van de geelzwarten die reeds in de 5de min. op voorsprong kwamen langs Benjamin Broere. Geen probleem voor de thuisploeg die in de 19de min. langszij schoof en dit bleef zo tot aan de rust. In de 46ste min. schoot Jef Swaenen uit zijn sloffen en Meer leidde. Horendonk bleef in zijn kansen geloven en in de 70ste min. stonden de bordjes weer gelijk. Sensatie in de eindfase! Sander Laurijssen kopte loepzuiver binnen, maar de grensrechter verbrodde het feestje zodat het beste paard maar karig bedeeld werd.

KFC Meer – Kalmthout 1 – 1 Een snelle start van de gastheren en in de 9de min. knalde Sander Laurijssen vanop twintig meter raak. Een vrij stug verdedigend Kalmthout hield het dan vrij gesloten tot aan de rust en liet de Meerse forwards nog weinig kans; In de 46ste min. hoekschop en… 1-1! Meer trok verder de offensieve kaart en de bezoekers zochten hun heil in de counter. In de 60ste min. pakte Wes Lauryssen man en bal met een strafschop als gevolg, die echter door Wes onschadelijk werd gemaakt. Het Meerse eindoffensief tegen een hardwerkend Kalmthout bracht uiteindelijk geen zoden meer aan de dijk.

Maria ter Heide – KFC Meer 1–3

Onmiddellijk Meers overwicht en kansen die voor de rust de nek werden omgewrongen. Na de pauze weer een aandringend Meer en Ben Aerts kreeg in de 53ste min. toch de bal over de lijn. Tegen de gang van het spel in en bij de eerste kans van de thuisploeg was alles te herdoen. Meer wilde beslist meer dan één punt en Tim Jacobs scoorde het tweede doelpunt en Rik Aerts deed het hem na in de 74ste minuut. Verdiende zege!

KFC Meer – Loenhout 0 – 0 Beide ploegen zochten het offensief en vonden de weg naar het net tijdens de eerste helft,die vrij gelijkopgaand verliep, niet. Wel enkele gevaarlijke standjes voor beide doelmonden die door de goalies, Wes Lauryssen en Bart Sterkens, in de kiem gesmoord werden. Nadien brak de wedstrijd helemaal open met een iets gevaarlijker KFC, maar gescoord werd er niet. De traditie dat Meer verliest van Loenhout werd in elk geval doorbroken. (rel)

Wedstrijden Zondag 30 maart 15.00 uur KFC Meer – Brecht Zondag 6 april 15.00 uur Luchtbalboys – KFC Meer Zondag 13 april 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meer Zondag 20 april 15.00 uur KFC Meer – Putte SK

De 20 km door Brussel Op 25 mei 2008 is het weer zover. Brussel zal op die dag weer overspoeld worden door de joggers. Die dag is het immers weer de 20 kilometer door onze hoofdstad. Zij die er reeds bij waren weten wat het is om met 25.000 lopers en loopsters klaar te staan op het Jubelplein om de start te nemen in de grootste Stratenloop in België. Het parcours doet de mooiste delen van Brussel aan. Duizenden toeschouwers zullen je trouwens vooruitschreeuwen op dit traject. Zoals vorig jaar zullen we ook nu weer met een bus naar Brussel rijden. We hebben daar een voorbehouden parkeerplaats in de buurt van vertrek en aankomst. De start van de wedstrijd wordt om 15.00 uur gegeven. Daarom is het toch nodig om te vertrekken om 11.45 uur. De bus vertrekt aan de achterzijde van het Rusthuis te Hoogstraten (inrit Loenhoutseweg). De lopers en loopsters hebben dan nog voldoende tijd om start en aankomst te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen door even in te lopen. Als iedereen binnen is zullen we rond 18.00 uur terug richting Hoogstraten rijden zodat we op een mooi uur terug thuis zijn.Omdat een bus nu eenmaal niet voor niets rijdt, vragen we 12 per meerijdende persoon. Schrijf je tijdig in, vol is vol. Uw bijdrage in de onkosten voor de bus stort je op rekeningnummer 733-3182944-16 met vermelding “20 km Brussel”

Voor alle verdere inlichtingen of inschrijvingen neem je contact op met: Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25 2320 Hoogstraten telefoon 03/314.39.66. Hendrickx.j@skynet.be Voor traject, Internet: googel: “20 km Brussel”

De A-scholieren van KFC Meer lieten er geen gras over groeien, boedelden hun leeftijdsgenoten van KFC Meerle met 6-0 in en kroonden zich tot kampioen van de reeks met de volgende kern: Sven Van der Auwera, Jelle Vervoort, Jonas Goris, Jorn Van Bergen, Wouter Aerts, Pieter Laurijssen, Raf Oprins, Willem Kuypers, Robin Koyen, Stef Verschueren, Filipe Oliveira, Rolf De Hoon, Ward Verschueren, Bob Jansen, Sven Van Bladel, trainer Eric Deckers. 69


SPORT

Woensdag 21 mei om 18.30 uur INSCHRIJVEN

23ste STRATENLOOP HOOGSTRATEN

GROOT-HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse stratenloop is een volks sportfeest waaraan zowel recreatieve als competitielopers deelnemen. De manifestatie valt midden in de Heilig Bloedweek en daarom dit jaar uitzonderlijk vroeg. Wie graag meedoet, begint dan ook best tijdig met trainen. De prijzenpot bedraagt dit jaar 1.400,00 euro en elke deelnemer ontvangt een herinnering. Lopen is een gezonde vrijetijdsbesteding. Via initiatiecursussen en begeleidingsprogramma’s probeert de sportdienst zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Deelname aan de stratenloop is dan dikwijls de ultieme uitdaging. Het geeft een ongelooflijke kick om de eindmeet te halen, aangemoedigd door een enthousiast publiek. De omloop is maximum 5 km lang en er kunnen maximum 2 ronden of 10 km gelopen worden. Als recreatieve loper kies je pas aan de start welke afstand je zal afleggen. De competitielopers lopen het traject van 10 km. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is er een speciale omloop van ongeveer 1 km uitgestippeld.

CATEGORIËN

Wedstrijd

Jogging Jeugdloop

Categorie Senioren Veteranen Dames Dames veteranen Dames Heren Jongens Meisjes

Atletiek

Je kan inschrijven van maandag 14 april 2008 t/m vrijdag 16 mei, dan kost deelname 6 euro en 3,50 euro voor de -15 jarigen. Inschrijven kan als volgt: 1. Ter plaatste bij Kantoor Versmissen en Janssens, Gravin Elisabethlaan 7, 2320 Hoogstraten 2. Door overschrijving van 6,00 EUR of 3,50 EUR voor -15 jarigen op rekeningnummer 850 - 8810487 – 7van de gemeentelijke sportraad , Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. 3. Via www.hoogstraten.be – inschrijvingen stratenloop. Deze inschrijvingen zijn pas geldig na het ontvangen van het inschrijvingsbedrag. Opgelet: telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Vergeet niet te vermelden: naam, categorie, wedstrijd of jogging.Het rugnummer, de parkeerkaart en een bon voor de verrassing krijgt u dan gratis toegestuurd. De laatste (voordelige) inschrijfdag voor de wedstrijd is op zaterdag 17 mei 2008. Ter plaatse op Dienst Voor Toerisme, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten tussen 10-12 uur en 13u-16 uur. Indien je later inschrijft, van 18 mei tot 21 mei (17 uur) betaal je 9 euro of 5 euro als je geen 15 jaar oud bent. De stratenloop is openomen in het “Loopcriterium De Noordloper”. Inschrijving voor het criterium kan ter plaatse tot 17 uur.

Leeftijd +15 jaar +40 jaar +15 jaar +35 jaar

Startuur

Afstand

18.30 u

10 km

+12 jaar

18.30 u

5 of 10 km

-12 jaar

18.25 u

± 1 km

Goud en zilver voor Jan Vlamings

Het podium van de 60 meter horden met Jan Vlamings op nummer één HOOGSTRATEN – Op de nationale indoorkampioenschappen atletiek voor masters in Gent, zaterdag 9 maart, behaalde Jan Vlamings (Hoogstraten) van AVN (Atletiek Vereniging Noorderkempen) de nationale titel op de 60 meter horden M50. Tijdens de wedstrijd liep het bijna mis op de tweede horde, maar Jan wist de situatie nog recht te zetten en te zegevieren. Enkele uren later behaalde hij de zilveren medaille op de 60 meter vlak. Vooral dank zij een perfecte start was hij op één na de beste in de snelstgelopen 60 meter finale voor masters M50 van de laatste vier jaar. Het indoorseizoen had zich in januari al goed aangekondigd toen Jan provinciaal kampioen werd op de 60 m! Met deze prestaties op zak zal Jan dan ook de Belgische kleuren verdedigen op de 60 meter horden en 60 meter vlak tijdens de wereldkampioenschappen atletiek indoor te Clermont-Ferrand (Fr.) van 17 tot en met 22 maart.

Nicole van Rijthoven Belgisch kampioene in de open klasse MEERLE – “Nicole kon eerder paardrijden dan fietsen!” Dat zegt genoeg, als het ware op de rug van het paard geboren en uit ouders geboren die ook van jongsaf aan horseback riding deden. Nu is Nicole 10, zit in het vijfde leerjaar van de Meerlese basisschool, en behaalde al tweemaal de nationale titel in de open klasse discipline “Pleasure Open Class dressuur” van het western rijden, een meer natuurlijke manier van paardrijden dat ook in Europa meer en meer bekendheid verwerft. Zo’n kampioenschap spreidt zich uit over tien wedstrijden tijdens het seizoen en degene die de meeste punten verzamelt is vanzelfsprekend de beste. Die “Open Class” waarin Nicole aantreedt staat open voor alle leeftijden en men kijkt dan wel eens met verwonderde blikken op naar die 10-jarige flinke meid die haar mannetje weet te staan tussen de dikwijls veel oudere deelnemers. Haar thuisbasis voor de trainingen is Wuustwezel en daar wordt ook meermaals per week geoefend onder leiding van een gerenommeerd trainster, nl. Christel Poels uit Herentals die al een aantal keer van de Europese titels geproefd heeft. Om goed te leren western rijden is een goede instructeur(-trice) broodnodig en zij brengen je bij hoe je met een westernpaard moet omgaan en hoe je uit dat specifieke paard het beste kunt halen, want er is toch wel een duidelijk verschil tussen het Engels rijden en Western riding! (rel)

70

Nicole als een stijlvolle amazone op haar zesjarig quarterhorse “A new attraction” met als koosnaam “Precious”


g i l d e n l ev en & sch u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/322.96.00, email: franssnijders@scarlet.be

Minderhout wint zestal op zes meter

Schuttersnieuws

Zes meter drietal Tijdens de prijsuitreiking van het zes meter winterseizoen bewijzen de schutters nogmaals wat hun waarde is. Van de acht gilden schoot er telkens één schutter jonger dan 25 jaar, iemand tussen de 25 en de 50 jaar en tenslotte iemand ouder dan 50 jaar. In de eerste reeks van dit drietal begon de gilde van Meer het sterkst. In de tweede reeks waren de gilden van Meerle en de gilde uit Sprundel evenwaardig aan elkaar. In de laatste ronde ging de zege naar Hoogstraten. In de eindrangschikking kwamen Meerle en Meer gelijk met 291 punten. Na telling van de geschoten getallen eindigde Meer met een afschot van 30 punten tegenover Meerle met 29.

De deelnemers van de winnende ploeg waren Jan Stoffels (98), Wim Hendrickx (99), Paul Adams (96), Jan Roeffen (95), Jef Hendrickx (99) en Frans Tackx (96). Op zaterdag 23 februari werd te Castelré de zestalschieting van de 6 m wintercompetitie van het verbond van St. Jorisgilde verschoten. Minderhout en Castelré starten sterk. In de voorlaatste ronde wist Castelré zich als eerste te plaatsen met 1 punt voorsprong op Minderhout. In de laatste ronde was Minderhout niet meer te houden. Zij wonnen de wedstrijd met 583 punten, gevolgd door Castelré (580), Wortel (577), Loenhout (575), Meerle (574), Meer (571), Hoogstraten (570) en Sprundel (561). Acht schutters schoten 99 punten en nog eens acht schutters schoten 98 punten. De jeugdschutters van Sprundel deden het bijzonder goed.

Zes meter kampioenschap 2007-2008 De prijsuitreiking van de zes meter wintercompetitie heeft plaatsgevonden in het lokaal van de SintJorisgilde uit Meer. In de reeks van de senio-ren eindigde Jan Stoffels uit Minderhout op de eerste plaats met een totaal van 585 punten. In de individuele reeks was Brian Koenen uit het Nederlandse Sprundel de sterkste met 591 punten. Nick Koenen, de jongere broer van Brian schoot zich tot jeugdkampioen met een totaal van 577 punten. De gilde uit Meer won als ploeg deze wintercompetitie 2007-2008 met 4094 punten.

We herkennen op de foto Glenn Brosens, Gery Dockx en Jan Rombouts.

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

WIN Zin in een ballonvlucht voor 3 personen?

Jan Soffels Minderhout, Brian en Nick Koenen beiden uit Sprundel en Jan Rombouts uit Meer ontving voor zijn gilde het tinnen bord als ploegen-kampioen.

Ga snel naar www.demaand.be 71


Op 1 maart trokken we met een groep vrijwilligers de Halsche Beemden in om er wat beheerswerkzaamheden uit te voeren. Een dag voordien had ook een professionele terreinploeg van Natuurpunt een aantal werkzaamheden in het natuurgebied tot een goed einde gebracht. Het was heerlijk om de ontluikende natuur te kunnen bekijken en om er samen met anderen voor te zorgen dat die natuur op deze plaats alle ruimte krijgt. Met onze afdeling zorgen we ervoor dat tenminste één keer per trimester de handen uit de mouwen gestoken worden om de natuur in de natuurgebieden een handje toe te steken. Samen werken in de vrije natuur is bijzonder aangenaam. Nadien eten we een kop soep en krijgen we nog wat uitleg over de natuur en het beheer in de Halsche Beemden. Ben je bereid om in de toekomst ook deel uit te maken van een terreinploeg van onze afdeling? Laat maar iets weten. Info: 03-315 02 45 of via drej.oomen@telenet.be

Natuur in de Tuin

Een filmploeg filmt de ijverige jongeren die bezig zijn met het maken van huisjes voor insecten. Natuur in de Tuin loopt nog tot 13 april. De filmopnames dienen als promotiefilm voor Natuurpunt. Het project “Natuur in de Tuin” is een succes. Heel wat kinderen en hun ouders kwamen op zondagnamiddag tussen 15 en 16 uur naar de Klapekster om er insectenhuisjes, oorwormenhotels, vetbollen en vogelnestkastjes te maken. Natuurpunt Markvallei sloot de workshops af met het maken van een paasboeket. Bij de workshop over het maken van insectenkastjes, kregen we zelfs de aandacht van een heuse filmploeg. Wekelijks volgen 22 cursisten de lessen over Natuur in de Tuin. De tentoonstelling op de zolder, met een voorstelling van allerhande manieren om de tuin aantrekkelijker te maken voor natuur, kreeg ook al heel wat bezoekers over de vloer. In d e ontmoetingsruimte staan heel wat mensen stil bij de verschillende foto’s die in tuinen van onze eigen leden gemaakt werden. Het project “Natuur in de Tuin” loopt nog tot zondag 13 april.

De Pampa Op zondag 6 april wordt de maandelijkse zondagswandeling georganiseerd. De deelnemers zullen dan het gebied tussen Merksplas en Wortel verkennen. Jack Govaerts gidst de wandelaars langs de Pampa en het Hoekeinde. Om 9 uur verwacht hij de deelnemers aan De Klapekster in Wortel-Kolonie. Info: 03 315 71 85.

72


JOLAN ZEGT Jolan Standaert (18) is zesdejaarsleerling aan het Seminarie. Een winderige woensdagmiddag inspireert hem tot het bestuderen van zijn medemensen. Woensdagnamiddag, de wind beukt in op de kerk van Hoogstraten en stuwt de mensen door de Vrijheid. Aan de ene kant van de straat zoeven de fietsers, aan de andere kant puffen ze. De geknoeste bomen verliezen hun takken en de oude dames hun hoeden. Een ‘Het Laatste Nieuws’ kiest ook de vrijheid en dartelt tot bij het uitkijkraam van ‘Eetcafé Den Bottel’, waarachter ik zit en naar buiten kijk. De krant vliegt verder, ik blijf waar ik ben. Donkerrode muren, houten tafels, een jazzy tune doorweven met zacht geroezemoes en voor mijn neus een nog hete, stomende koffie. Alles windstil en warm. Twee dames nippen van hun rode thee en doen om ter indrukwekkendst hun verhaal, uitgebreid gesticulerend. De smalste lijkt aan de winnende hand. Aan hun stoelen hun lederen handtassen. Nu hangen ze plots achterover op hun stoel en proberen ze de mega-affiches van ‘Den Bizar’ te lezen, en wel luidop: “Disco, 28 & 29 maart”. Zouden deze dames verdoken feestbeesten zijn? Vrijdagavond naar ‘Den Bizar’ en dan snel (voor 23u = gratis!) naar ‘Den Highstreet’? Alle oudere dames willen tegenwoordig hip doen naar het schijnt.

Aan mijn andere kant zitten twee mannen. Beide hebben een Cola Light en een Nederlands accent. Zij praten trots over de tanden van hun kinderen (“Nou, er steekt er toch al eentje uit hoor!”) en hebben twee dikke sigaren klaarliggen. Ik gok dat er nog een grotere voorraad verborgen is in die zak naast de tafel. Het zou me niet verbazen als hun tas gevuld was met meer verslavende middelen. Het zijn ten slotte Hollanders. Misschien verkopen zij wel op ‘Den Highstreet’ en zijn onze twee discodames vaste klanten. Was het niet zo dat daarnet een van de vrouwen én een Nederlander gelijktijdig het toilet bezochten…? De mannen vertrokken direct daarna. Nog geen halve minuut later rijdt de politie met zwaaiende lichten voorbij. Ze stoppen vlakbij. Toeval? Ik denk het niet. Nog drie studieobjecten komen binnen en plaatsen zich aan de tafel naast me. Twee citroenthees en een koffie. Twee vrouwen op leeftijd en een grijze man. Ze roddelen over hun kleinkinderen en kennissen, zoals ze dat altijd doen. Buiten parkeert een cabrio. Een Turk (of een Marokkaan of een Indiaan, allemaal hetzelfde) stapt uit, kijkt rond, en gaat weer in de auto zitten. Wat

later stapt hij weer uit, kijkt rond, trekt zijn jas aan en loop voorbij. Geen minuut gaat voorbij en hij is er weer. Hij gaat naar zijn auto, kijkt rond en ziet de politiewagen, die nog steeds met zwaaiende lichten aan de kant staat. Hij wandelt erheen en verdwijnt dan achter een vrachtwagen er net naast. Daar komt iets later tot mijn verrassing een zwaar mankende man achteruit gestapt, alsof hij net geschopt is. De politiewagen dooft zijn zwaailichten en rijdt verder. Waarschijnlijk met de Turk als vracht, want die heb ik niet meer terug gezien. Wat die heeft uitgespookt wil ik niet eens weten. Er zit ook een jongen in het café. Af en toe steekt hij vluchtig zijn flitsende ogen boven zijn computerscherm uit en typt dan vlijtig. Hij zit er al even. Hij lijkt heel onschuldig met zijn blonde haren en zijn blauwe ogen. Maar telkens er iemand binnenkomt, priemt hij die aan zijn blik en lijkt hij ze te keuren. Af te keuren. Te beoordelen. Te veroordelen. Te vervooroordelen. Niemand is veilig voor zijn onwetendheid. En het ergste is: zoals hij staat er op elk hoekje wel iemand, iemand die denkt te zien en te weten. Ik durf er op te wedden dat hij spioneert. Ik sluit mijn laptop, strijk mijn blonde haren voor mijn blauwe ogen weg, drink mijn koffie op en ga de stormende Vrijheid weer tegemoet. (jst)

U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 25, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be. Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be. De uitslag van de vorige maand: Wij veronderstellen dat onze zetfout van twee maanden geleden hiermede is rechtgezet. Het ging hier inderdaad om de 40 jarigen af Meer. Alle 23 inzenders (stonden zij ook op de foto?) herkenden Yvonne Engelen nu wonende aan de Chaamseweg 53 in 2328 Meerle. Ook zij zelf verschoot toen zij zichzelf in het cirkeltje zag staan. Hopelijk doet zij dat niet wanneer de boekenbon in haar brievenbus valt. Om de tweede winnaar aan te duiden riepen wij de hulp is van onze eindredacteur welke wij een nummer tussen 1 en 23 lieten raden. Hij zei spontaan 23 en daarom mag An Sprangers, Werkhovenstraat 5 in 2321 ook een boekenbon in de bus verwachten.

Toelichting bij de opgave van deze maand: Er ligt nog niet veel op de borden. Dat kan ook niet want deze foto werd genomen bij de opening van” de week van smaak” een tijdje geleden. Ook de schooljeugd kwam er voor afgezakt naar het begijnhof. De één al enthousiaster dan de an-

dere maar daarom was het niet minder lekker of leerzaam. Misschien is het deze maand wel een boekenbon waard als je weet wie in die wijde anorak zit. (Pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 73


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN ENERGIEZUINIG WONEN in de 21 ste EEUW, op vrijdag 4 april van 10 tot 20 uur en op zaterdag 5 april van 10 tot 18 uur in het Casino van Wortel-kolonie. Organisatie ACW en partners. Inkom gratis. Info 03 314 68 77.

REDACTIE @DEMAAND.BE

Di. & woe. gesloten

EX-VOTO’S, op zondag 13 april, tentoonstelling naar aanleiding van Erfgoeddag in het Stedelijk museum. Geopend van 10 tot 18 uur. Info 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be OVER DE GRENZEN, tot 6 april in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be VOORJAARSTENTOONSTELLING tot 13 april in Kunstgalerie De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle, werk van Guus Koenraads, Gerard Konings, Hans Grootswagers en Ludovicus van Eijnatte. Geopend van vrijdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. IN DE SCHADUW VAN DE KATHEDRAAL, van 19 april tot 22 juni, tentoonstelling met werk van Van Mieghem en Ost in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@ hoogstraten.be LEERLINGEN LUDOVICUS van EIJNATTE en LEONIE MARSMAN, van 20 tot en met 27 april in Kunstgalerie De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle, werk van Guus Koenraads, Gerard Konings, Hans Grootswagers en Ludovicus van Eijnatte. Geopend van vrijdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. VREEMD GAAN IS TOEGESTAAN, van 25 april tot 4 mei, tentoonstelling van niet professionele kunstenaars in etalages van Hoogstraten centrum. Organisatie: “Forum Amateur Kunsten”.

www.jumpy-springkastelen.be

74

Tot ziens An en Fran

218

199

HOOGSTRATEN Maandag 31 maart GEMEENTERAAD, om 20.00 uur in de raadszaal van het historisch stadhuis. Donderdag 10 april CINE HORIZON. Filmvoorstelling Machuna, om 19.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Info: 03 340 19 54. Zondag 13 april KAPELLETJESTOCHT in het kader van Erfgoeddag. Info: Stedelijk museum 03 341 65 88. Zondag 13 april 125 JAAR ZAAL SINT CECILIA, met om 12.50 uur start van een wandeling en om 14 uur een feestprogramma in de zaal. Zondag 13 april WORKSHOP CHI NNG QI GONG in het Klein Seminarie. Info: Koen Van Opstal Tel.: 03 314 34 36 of koenvanopstal@skynet.be

Laermolen in werking op zondag 13 en 27 april van 14 tot 16 uur en op dinsdag 15 en 29 april van 19.30 tot 21.30 uur. Maandag 14 april THE COTTON CITY JAZZBAND vanaf 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie de Marckriver Jazzclub. Info: 03 314 67 08. Woensdag 16 april DOORTOCHT SCHELDEPRIJS, tussen 12.50 en 14.10 uur. Info: 0477 365958. Donderdag 17 april COOPERTEST, georganiseerd door A.V.N. Hoogstraten om 18 uur op de atletiekpiste van het Klein Seminarie. Info: 03 314 38 92. Donderdag 17 april OVER DEPRESSIE, Bob Vansant in de Bib. Inkom 3 euro. Inschrijven is aanbevolen. Zondag 19 april GEHANDICAPTENDAG, op het domein van het Klein Seminarie. Info: 03 340 40 40. Vrijdag 25 april VERLICHTE AVONDMARKT vanaf 17 uur langs de Vrijheid. Info: Dominique Van den Bosch, tel. 03 314 52 99.

Vrijdag 25 april QUIZ georganiseerd door TC De Vrijheid, in zaal De Zevensprong. Zaterdag 26 en zondag 27 april ZOMER OPENDEUR van de Hoogstraatse winkeliers van 10 tot 18 uur. Zondag 27 april OPENING TOERISTISCH SEIZOEN van 10 tot 17 uur voor het historisch stadhuis. Info.: 03 340 19 55. Zondag 27 april OPENDEURDAG KLEIN SEMINARIE van 13 tot 18 uur. Info: 03 340 40 40. Zondag 27 april VLAAMSE MOLENDAG met smoutbollen van 10 tot 18 uur aan de Laermolen. Info: 0476 90 72 49.

198

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10


AGENDA

MEER Vrijdag 28 maart BRUIN CAFE, van 21.00 tot 3.00 uur in een tent bij het klooster. Organisatie en info: Chiro Meer, tel.: 0494 43 70 83. Zaterdag 29 en zondag 30 maart AUTOCROSS van 10 tot 20 uur in de John Lijsenstraat. Info: Marjos 0479 429340. Vrijdag 4 en zaterdag 5 april TONEELOPVOERING ‘Het raadsel van Sauron’, door ’t Heidebloempje, om 19.30 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Info: 03 315 86 80. Zaterdag 5 april LENTECONCERT van Fanfare De Eendracht om 19.30 uur in de Parochiezaal. Info 03 315 77 76. Zaterdag 12 en zondag 13 april WIELERWEDSTRIJD voor VETERANEN, om 13 uur bij Radio Valencia, Gaarshof 5. Organisatie De Vlinders. Info: 03 315 84 12. Zondag 13 april KAPELLETJESTOCHT in het kader van Erfgoeddag. Info: Stedelijk museum 03 341 65 88 Zaterdag 19 en zondag 20 april ANTIEK- en VLOOIENMARKT. Om 13.30 uur, verkoop per opbod in de Parochiezaal. Bezichtigen en voorverkoop op zaterdag 19 april van 14 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 12 uur. Organisatie Fanfare De Eendracht. Info: 03 315 77 76. Dinsdag 29 april VISIE OP HET KLOOSTER. Open vergadering van de Dorpsraad, om 20 uur in de parochiezaal.

MEERLE Zondag 30 maart WANDELCRITERIUM, vertrek tussen 7.00 en 14.00 uur aan de parochiezaal. Organisatie en info: KWB Meerle tel.: 03 315 80 55. Van april tot en met september. FIETSZOEKTOCHT, georganiseerd door de Gezinsbond Meerle/Meersel-Dreef. Info: 03 315 90 54. Zondag 6 april ONTBIJTBUFFET van de Gezinsbond Meerle/ Meersel-Dreef, tussen 9 en 11 uur in de Parochiezaal. Info: 03 315 09 99.

Zondag 6 april TWEEDEHANDSBEURS van de Gezinsbond Meerle/Meersel-Dreef, tussen 13.30 en 16 uur. Info: 03 315 09 99. Zondag 13 april KAPELLETJESTOCHT in het kader van Erfgoeddag met o.a. O.L. Vrouw van Meerle. Info: Stedelijk museum 03 341 65 88. Zaterdag 19 april TORNOOI PAAPGOOIEN om 13 uur aan het KLJ lokaal. Organisatie en info: 03 313 69 58 Zaterdag 19 april ASPIROCK, vanaf 19 uur in de zaal Ulicotenseweg 2. Organisatie Chiro Sint-Jan Meerle. Info: 0474 60 01 53. Zondag 20 april OPENDEUR PAAPGOOIEN vanaf 10 uur in het lokaal, Kerkstraat 28. Info: 03 313 69 58 Zondag 20 april GARAGEVERKOOP op het Gemeenteplein tussen 8 en 16 uur. Organisatie en info: KWB Meerle, tel:03 315 86 70

MINDERHOUT Donderdag 3 april MIDWEEKWANDELTOCHT georganiseerd door KVG Hoogstraten in de Schoolstraat tussen 9 en 15 uur. Info: 0495 52 39 42. Zaterdag 5 april VOETBALQUIZ. Een organisatie van zaalvoetbalclub Papillon, om 19.30 in de parochiezaal. Inschrijvingen en info: 0478 34 57 30. Zondag 13 april KAPELLETJESTOCHT in het kader van Erfgoeddag met o.a. de kapel van O.L. Vrouw in den Akker. Info: Stedelijk museum 03 341 65 88 Zondag 13 april OPENDEUR SINT JORISGLDE. Iedereen is welkom in het gildelokaal vanaf 13.30 uur. Info: 03 314 52 83. Zondag 27 april OPENDEUR BASISSCHOOL DE SCHARREL

WORTEL

200

MEERSEL-DREEF Zondag 30 maart DRESSUURDAG vanaf 9.00 uur op Meersel en PAARDENZEGENING om 11u30 aan de St.-Luciakapel op Meersel. Organisatie en info: Marckeruiters Meerle - Meersel-Dreef tel.: 0473 52 45 71 en Sint Luciacomité tel.: 02 315 78 70. Van april tot en met september. FIETSZOEKTOCHT, georganiseerd door de Gezinsbond Meerle/Meersel-Dreef. Info: 03 315 90 54. Vrijdag 11 en zaterdag 12 april LENTECONCERT van de Fanfare Voor Eer en Deugd in zaal Bij de Paters. Aanvang 20 uur. Info: 03 315 72 63 Zaterdag 12 april TOERTOCHT, georganiseerd door MC Opdreef. Start aan café Den Bud tussen 12 en 14 uur. Info: 0031 161 432 414. Zondag 13 april KAPELLETJESTOCHT in het kader van Erfgoeddag met o.a. de grot van Meersel-Dreef. Info: Stedelijk museum 03 341 65 88 Zaterdag 26 april AVONDBEDEVAART, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de verschijning van Maria in Lourdes. Om 20 uur in de kerk van de paters. Organisatie: Landeljke Gilden. Info: e.hendrickx1@telenet.be

Zondag 30 maart OPENDEUR TENNISCLUB vanaf 14.00 uur. Organisatie en info: TC De Langenberg 03 314 84 31. Vrijdag 11 april MUZIEKAVOND van de Kon. Fanfare Brassband Wortel, om 20 uur in de parochiezaal. Info: 03 314 41 46. Zaterdag 12 april NORDIC WALKING. Koloniale omzwervingen van 4, 6 of 12 km. Vertrek tussen 10 en 16 uur aan het Casino. Zondag 19 april WIELERWEDSTRIJD om 15 uur op de Langenberg. organisatie Supportersclub Sabine Snyers.

75


BRAND/ONGEVAL

TANDARTSEN

100

Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

NIEUW! Van maandag tot donderdag van 19 uur tot 8 uur ’s morgens belt u het reeds gekende centrale nummer 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen belt u het nummer 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144 EH

HLNHQ WUDSSHQ PDDWPHXEHOV

zaterdag open ]RQGDJ RSHQ zondag gesloten

weekdagen op afspraak ZHHNGDJHQ RS DIVSUDDN

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

76

APOTHEKERS Van 25 maart tot en met 3 april APOTHEEK BIOPHARM MEERLE, Meerledorp 46, Meerle. Tel 03 315 73 75 Zaterdagvoormiddag 29 maart APOTHEEK BIOPHARM MEERLE, Meerledorp 46, Meerle. Tel 03 315 73 75 Van 4 tot en met 6 april APOTHEEK BIOPHARM MERKSPLAS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel 014 633 383 Zaterdagvoormiddag 4 april APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. Tel 03 315 77 73 Van 7 tot en met 10 april APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. Tel 03 315 77 73 Van 11 tot en met 17 april APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel.: 03 314 60 04 Zaterdagvoormiddag 12 april APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel.: 03 314 60 04 Van 18 tot en met 20 april APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel 03 314 62 25 Zaterdagvoormiddag 19 april APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. Tel.: 03 314 38 68 Van 21 tot en met 24 april APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout. Tel 03 669 64 24 Van 25 april tot en met 1 mei APOTHEEK LIECKENS, Dorp 24-25, Rijkevorsel. Tel.: 03 314 60 38 Zaterdagvoormiddag 26 april APOTHEEK BIOPHARM MEERLE, Meerledorp 46, Meerle. Tel 03 315 73 75

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 april. We verwachten alle kopij op woensdag 16 april. Het dorps- en sportnieuws ten laatste op zondag 20 april

203


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.