maart 2006 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 22 NR. 251 MAART 2006 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

e

hoogstraatse

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34,2320 HOOGSTRATEN

VROUWEN & POLITIEK

• 25JAAR VALENCIA

• 99 JAAR DE ZWAAN CASTELRÉ

• BRIEVEN VAN LEZERS

• DORPSRADEN HOOGSTRATEN MEERSEL-DREEF MEER

n www.demaand.be


COLUMN

Democratie? cratie. Beide zijn fundamentalistisch, het een is een geloofsfundamentalisme, het ander een 'ongelovig fundamentalisme'. Beide worden gezien als alleen zaligmakend, wij zijn de goede, de verstandige, de mensen van de toekomst. Wij hebben God aan onze kant, of wij hebben de wetenschap en het modern denken aan onze kant en dus de toekomst. Wat moeten we dan met respect en democratie? "Vrijheid" is tegenwoordig geen probleem voor ons, "gelijkheid" dat gaat nog, maar "broederlijkheid", dat is er soms toch wat te veel aan, "toch niet met die achterlijke mensen zeker". En toch horen ze alledrie bij elkaar: "vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid". Democratie betekent dat het volk de macht uitoefent. Zo leerden het ons de oude Grieken. Vandaag betekent democratie eerder dat iedereen aan de besluitvorming deelneemt. Wij zijn als gemeente een gemeenschap van individuen met ieder onze eigen mening. We kennen immers vrije meningsuiting. Wat ieder van ons meer recht doet. We hebben immers allemaal verstand en ervaren allemaal dingen in het leven. De vorming van kritische burgers is zeer belangrijk. Evenals een goede berichtgeving, nietbeïnvloed door eigen gevoel of vooroordeel. We zijn een groep gelijkwaardige burgers. We spreken daarom als gemeenschap niet meer met "één"stem" omdat er meerdere meningen zijn. 'Democratie' vandaag vertalen als 'het volk aan de macht' is dus misleidend, omdatheteen eenheid verondersteltdie elk anderszijn uitsluit. En dat botst met onze vrije mening. Democratie is dus veel meer het vermogen tot samen handelen en samen werken. Niet het "ik", maar het "wij".

Dit is wel altijd actueel. Zeker nu de verkiezingen weer stilaan in aantocht zijn, nog meer, zelfs dicht bij huis zijn. De afgelopen maand hebben we ook de cartoonstrijd gekend. Of anders gezegd, de spotprenten over de profeet Mohammed en de reacties welke ze opriepen in de moslimwereld. Ook dat heeft te maken met democratie. Sommigen beweren dat alles in de media brengen de ' kern ' van democratie is. Maar is dat wel zo? En wat heeft het te maken met onze gemeente? We gaan eens kijken. Om niemand te kwetsen beginnen we met de spotprenten. Humor moet er zijn, dat staat buiten kijf. Ook vrijheid van mening is een verworven recht. De spot zou dus moeten kunnen. Trouwens, zou iemand kunnen zeggen: "Wij moderne mensen kennen vrije meningsuiting. Ik geloof toch niet in al dat ouderwets gedoe en zeker niet in Mohammed. Ze zijn toch zelf begonnen met hun fundamentalisme, hun bommen, bomauto's en zelfmoordcommando's. Waar ik niet in geloof, daarmee mag ik spotten. Basta! Zeker als ik het belachelijk vind." Als ik dan vraag: "Mag ik van uw kinderen , dochter, vrouw of van u een karikatuur maken?". Dan is het antwoord waarschijnlijk: "Neen, er bestaat zoiets als 'de bescherming van de persoon', de wet aangaande de privacy". Dus dat mag niet want dan wordt hijzelf gekwetst en bespot. De spotprenten waarop de profeet Mohammed staat, zijn niet goed, maar ook het geweld waarmee tegen die publicatie wordt gereageerd is niet goed. Er komt veel volk voor op straat, het is een vorm van volksmachtuitoefen ing. maar het is geen demo-

Is het democratisch om een groep mensen uit te sluiten door een 'cordon sanitair' ? Neen, we kunnen overveel van mening verschillen, maareen deel van de bevolking uitsluiten omwille van afwijkende meningen i niet democratisch. Dat democratie ons soms veel moeite kan kosten is zeker waar. Verder kunnen we mensen ook manipuleren door onze mening op te dringen, op welke manier ook. Maar dat is zeker geen democratie. De meerderheid moet zich in een democratie kunnen inleven in de minderheid en zij moet handelen in het besef dat ze ook de minderheid zou kunnen zijn. De dwang van de meerderheid is geen democratie. De minderheid kan best wel eens gelijk hebben. Democratie is ook meer dan een voortdurende volksstemming. Er komt meer bij kijken dan alleen maar neuzen tellen. Het heeft zeer veel te maken met respect en het zich kunnen inleven in anderen. Daarom heb je bruggenbouwers in alle partijen nodig. Mensen die elkaar over de partijen heen ontmoeten om zaken van algemeen belang te bespreken. Immers, morgen zullen we ook moeten kunnen leven. En hebben we elkaar nodig, of je nu groen bent, of blauw, rood of oranje, zwart met geel en alle kleuren ertussen. Er zal samen gewerkt moeten worden of er komt niets van. Van een "zwartgat", zoals in de ruimte, kunnen we immers niet leven want dat slorpt zelf alles op. Ook morgen zal "eerlijke handel", wereldwijd, maar ook dichtbij , mogelijk moeten zijn en respect voor ieder individu, iedere plant en ieder dier. Kortom, geef om alles wat je gegeven is en buit het niet uit. Heb respect! En dan kan je verder doen watje wilt. (DB)

Hat1den omnoo3 of

ik .scn;et!

9

'

I ) --;-----r-, i

'

/

\

- \----__

\

\ \ _____ --- -~\ ... --------------\--

----------.--2

'\--------· \

~


LANDBOUWLEVEN

Een generatiepact voor de land- en tuinbouw De vergrijzing van de bevolking is een thema dat hoog op de maatschappelijke agenda staat en dat de man in de straat heftig beroert. Denk maar aan de commotie rond het generatiepact van de regering. Zal de jonge generatie al die ouderen kunnen onderhouden en verzorgen? Het is een vraag die je haast dagelijks gesteld ziet. Omdat de gemeente Hoogstraten tot nader order nog steeds een echte landbouwgemeente is, vroegen we ons af of dezelfde problemen voor de land- en tuinbouw gelden. Hoe zit het met de vergrijzing van de landbouwers? Word je nog steeds boer van vader op zoon? Zijn er nog jonge mensen die een landbouwbedrijf starten en is dat überhaupt nog wel doenbaar? Wat met je bedrijf als je pensioen nadert en je geen opvolger in de familie hebt? We vroegen het hen die er het dichtste bij betrokken zijn: een jonge landbouwer, een jonge tuinder en een landbouwer met zicht op zijn pensioen. Allemaal uit eigen gemeente.

Het belang van de landbouw Het belang van de landbouw zit hem in veel dingen. Voor de hand liggende zoals de voedselproductie, de rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling (in toeleveringsbedrijven, de verwerking van en handel in landbouwproducten), het economische belang van wat ze voortbrengen. Ook in minder voor de hand liggende zoals voor de voedsel veiligheid, onderzoek en ontwikkeling, het wetenschappelijk onderzoek en niet in het rninst voor het behoud van ons landschap. Enkele cijfers maken veel duidelijk.

Vlaanderen en de Kempen In 2003 telde Vlaanderen 35.486 land-en tuinbouwbedrijven (6.111 in de Kempen), waarvan 3.738 se1Tebedrijven. Samen bewerken ze 633.769 hectare cultuurgrond (2.195 ha serreteelten).

Demografie, opvolgers en starters Ook in de land- en tuinbouw slaat de vergrijzing toe. Slechts 8 % van de bed1ijfsleiders is jonger dan 35 jaar, liefst 67% is ouder dan 45. 21 % is zelfs ouderdan 65, een leeftijd waarop de meeste loontrekkenden al enkele jaren met brug- of ge-

woon pensioen zijn en waarop ook de meeste zelfstandigen het voor bekeken houden. De opvolging in de bedrijven is verre van zeker. Van de huidige bedrijfsleiders heeft slechts 9 % een opvolger, 46 % weet het nog niet en 45 % heeft er geen (zie fig. 2). In 2004 waren er in Vlaanderen slechts 192 star-

~ Combinatie van rundvee

",.

Melkvee I"'" Mestvee ~ Varkens 'lf! Pluimvee Combinatie rundvee en akkerbouw ~ .",""' Combinatie rundvee, akkerbw. en veredeling Mestkalveren ~.,.....,. Gemengde landbouw Totaal

..

"

Figuur 6

....

:A.

:f;- ililii'0\1 ••

),A Akkerbouwers

71 73 103 16 86 12 10 54 10 20 455

16 16 23 4 19 3 2 12 2 4 100

429 739 2.648 189 946 26 231 1.1 32 117 222 6.680

6 11 40 3 14 0 3 17 2 3 100

grafiek: De Hoogstraatse Maand

Dit is 3% van het Bruto Binnenlands Product Vlaams Gewest dat 154.482 miljoen euro bedraagt

Figuur 1 Op die bedrijven werkten 51.084 mensen voltijds (8990 in de Kempen= 18 %). Daarvan zijn er 39.413 familaal (25.830 bedrijfshoofd, 9.440 echtgeno(o)t(e), 4.143 andere familieleden). In de Kempen zijn er dat 6.443 (4.354 bedrijfshoofd, 1.368 echtgenote en 721 andere). Samen brachten ze voor 4.580 miljoen euro producten voort (ziefig 1).

Opvolging in de land- of tuinbouwbedrijven

Figuur 2

ters ( 151 in de landbouw, 41 in de tuinbouw). Ze zijn wel steeds beter opgeleid. 50 % heeft een diplomahogersecundair onderwijs, 19 % een diploma hoger onderwijs. Dat je niet per se uit een landbouwgezin hoeft te komen om een land- of tuinbouwopleiding te volgen, bewijzen de cijfers over de leerlingen van de land- en tuinbouwafdelingen van het VITO in Hoogstraten. Van 69% van de leerlingen hebben de ouders een beroep buiten de land- en tuinbouw (fig. 4).

3


LANDBOUWLEVEN

Tuinbouw

(gegevens Velling Hoogstraten)

Aantal tu inders Oppervlakte glas Oppervlakte plastic kappen e .a.

--

Bedrijfskleding Promotiekleding Textieldrukwerk Borduurwerk Relatiegeschenken

210 50 ha 120 ha

Leerlin en van de land-en tuinbouwafdelingen van VITO 20% Kinderen van landbouwers 35 Kinderen van tu inbouwers 12 1 7% 7 4% Kinderen van tu inaanleggers & siertelers ----~~1~ 19 ~+-~6~9~% Andere

173

TOTAAL ------------~-----

Figuur4

Landbouw in Hoogstraten Land- en tuinbouw zijn in de gemeente Hoogstraten prom inent aanwezig. Volgens de statistieken van de mestbank waren er in 2002 liefst 455 landbouwbedrijven van diverse types (zie fig . 5 en 6). Ze bewerken 6.680 ha cultuurgrond (63% van het grondgebied), 3.660 ha grasland, 2.447 hamais en 261 ha andere teelten. Ze houden bijna 1,5 miljoen dieren (2 1. 300 vee, 185.000 varkens, 1.230.000 pluimvee en een 1.000-tal paarden, schapen, geiten en konijnen). Volgens cijfers van de vei ling te lt Hoogstraten 210 tuinders met 50 ha glasserres en 120 ha plastic-kappen. Ze telen hoofdzakelijk aardbeien (51 %) en tomaten, paprika's en komkommers (samen 49 %). Land- en tu in bouw zijn goed voor bijna 9 % van de totale tewerkstell ing en voor 113 van het aantal zelfstand igen. Ook de Hoogstraaatse land- en tuinbouwers ontsnappen niet aan de vergrijzing (zie fig. 7), over de opvolging zijn geen gegevens bekend. ()af)

Bronnen: Landbouwtelling 2003 - Mestbank 2002 - Statistieken V/aanc/eren.be (landbouw)- STC-Turnhout- GOM-Antwerpen- Veiling Hoogstraten -Algemeen Instituut voor het Familiebedrijf

BEDRIJVEN IN HOOGSTRATEN .~EB,.

•••••••• ~

9

GRONDLOZE

106

DIERLOZE

339

MET DIEREN EN GRONDEN Bron: mestbank 2002

Figuur 5

LEEFTIJD BEDRIJFSLEIDERS 40% 30%

E&S Design bvba

tel 0032 3 314 95 57

Hinnenboomstraat 1b1

info@es-design.be

2320 Hoogstraten

www.es-design.be

l

• Lanbouwers Hoogstraten

8%

30%

26%

19%

17%

· ~~~~~~~drijven

9%

37%

31 %

21%

3%

Bron familiebedrijven algemeen: Instituut voor het Familiebedrijf April 2003

Figuur 7 4

grafiek: De Hoogstraatse Maand


Jan Aerts, melkveehouder op Hal

"Nooit meer op vakantie waar een koe haar draai niet kan vinden ... " MINDERHOUT- "Efkes wachten, mannen, ik moet eerst nog een wagen voer afdraaien. Maar dan ben ik er direct," zegt Jan Aerts wanneer hij ons op de werft in Hal verwelkomt voor het interview. Wat later kunnen we met een kop koffie in de hand de "crisistrap" op, waar we in Jans kantoortje zitten met zicht op de koeien in de stal. "Iemand een scheut melk in zijn koffie? Wacht, ik haal een bekertje echte koeienmelk. Maar ge moogt ook wel van die ander daar pakken, 't is gelijk ge 't graag wilt," klinkt het. Met onmiskenbare liefde praat hij het uur daarna over zijn "veertig melkkoeien die genoeg geven om mijn quotum te halen ... " Op een rekje naast de steile trap staan de bekers en erelinten die zijn beesten hem al hebben opgeleverd. "Of ik gelukkig ben met de stiel die ik mag doen? Wees daar maar zeker van, dat is mijn jeugddroom die uitgekomen is. Want al van kleins af wilde ik niks liever dan boer worden; hier op deze boerderij. En die droom ben ik nog elke dag aan het waar maken." Jan is de jongste van twee zonen van René Aerts en Louisa Vrint . Een prille dertiger, sinds enkele jaren getrouwd metGrietje Verheyen. Sinds vorig jaar kwam er een zoontje in het gezin. "Maar of met Frits meteen ook al de opvolging verzekerd is, dat zullen we maar rustig afwachten. Ons Griet staat overigens de vo lle honderd procent achter mij en dat moet ook wel als ge het wilt waarmaken als boer. Maar zij geeft les in Meersel-Dreef en staat dus niet bij in het bedrijf hier. Dat was ook nooit de bedoeling. Als ge alleen maar op zoek wiltgaan naareenjonge boerin die nog wat grond en een quotum meebrengt, dan kunt ge lang zoeken. Of ge moet naar de VTM gaan of zo, " klinkt het lachend." En als ik van een jonge boerenzoon hoor die maar niet van de straat geraakt, dan heb ik daar een simpel advies voor. Praat eens een keer over iets anders dan uw tractor of beer uitrijden! Laat eens zien dat uw wereld een beetje groter kan zijn ... " Dat het zicht op de wereld vanuit een Halse boerderij alvast heel wat groter is, daarvan getuigt de gedrevenheid waarmee Jan verder aan het woord blijft.

DHM: Altijd hier op Hal gewoond? In deze boerderij zit nu de vierde generatie Aerts en toen was dat al van overgrootmoeders kant zo. Dus ik denk dat er hier al oneindig lang familie zit. Voor mij is het altijd mijn doel geweest om hierook te kunnen boeren. Datzateral van kleins af in. Ik hadaltijd wel schapen, kippen, eenden. Ik ben altijd iemand voor het buitenleven geweest. Ik zou boer worden, dat was het doel en dat ben ik dus nog altijd aan ' t achternalopen. Naar school gaan was niet echt mijn ding. Ik heb in Geel landbouwonderwijs gevolgd, vanaf mijn veertiende op kot bij een kotmadam. Een goeie leerschool, want zo leert ge echt wel op uw eigen benen staan . Na het middelbaar had ik er genoeg van. Als ik nog een graduaat landbouw had gedaan, zou ik ook geen stap verder gestaan hebben dan nu, denk ik. Maar het was genoeg geweest. Dan heb ik in totaal acht jaar gewerkt. Bij een loonwerker wa dat, het bleef dus kort bij de sector. Ook weer een goeie leerschool. Ge komt overal, kunt van iedereen wat leren. Mijn droom was om in het bedrijf van ons vader en moeder te komen, maar het bedrijf was toen niet groot genoeg en zelf durfde ik nog niet zoveel risico te nemen. DHM: Ben je dan na de dood van je vader in

het bedrijf gekomen? Neen, toen mijn vader twee jaar geleden stierf, had ik het al enkele jaren overgenomen. In 2001 om precies te zij n. De stal was op dat moment versleten en voor ons vader was het niet ec ht de moeite om de investering nog te doen om een volledig nieuwe stal te zetten. Dus ben ik daar zelf mee begonnen. Gelukkig stonden mijn ouders en mijn broer helemaal achter die keuze, want anders kunt ge dat nooit aan . De gronden waren voor een stuk eigendom van mijn ouders. Zelf heb ik ondertussen ook zo'n 4 hectaren in eigendom. Daarnaast heb ik zo'n 33 hectaren huurgrond. Voor de helft is dat grasland,

Jan Aerts, Griet Verheyen en Frits voor de helft maïsland. Momenteel verbouw ik ook enkele hectaren tarwe.

Kapitaalsintensief DHM: Vraagt dat geen grote financiële inspanning? Natuurlijk, en zoalsikdaarnetal zei: zonder steun van de familie kunt ge dat gewoonweg niet opbrengen. Verder is de melkveehouderij nog een klein beetje een bevoorrechte sector. Wij krijgen rentesubsidie en dat is nodig om het te kunnen rooien. Ge moet ook een beroep kunnen doen op een goede voorlichter en boekhouder. De andere belangrijke spelers in dit verhaal zijn de landbouworganisaties en vooral de bank.

.IJF; }

.

~ :

d·~·io · · ·-· -· 8 / ·' -

;

.

-; ~

< ~

~

~

;

.

~--

.

~

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

info @b-f-d-g.be www.b-f-d-g.be

184

5


LANDBOUWLEVEN Om een kapitaalsintensief bedrijf van de grond te krijgen en nadien uit te kunnen breiden om er een leefbare onderneming van te maken, moet ge onvermijdelijk langs de bank passeren. Daar vindt ge ook wel gehoor - wie geld leent aan een boer, is bijna zeker dat hij dat terugkrijgt. Een boerderij is geen vennootschap, dat is een eigen risico. Een boer gaat dus tot het uiterste om zijn bedrijf recht te houden . Die zal nooiteen schijnfaillissement of zo hebben . Met melkvee zou dat zelfs niet kunnen, omdat het melkquotum op naam van een natuurlijk persoon staat. Daardoor kunt ge dus niet stoppen en dan een jaar later weer opnieuw opstarten. Zowel het vastgoed als het quotum bieden als het ware een goede zekerheid aan de bank.

DHM: Is een boerderij tegenwoordig dan niet een beetje een KMO? Eigenlijk is dat wel zo, ja. Dat betekent dat ge met uw voeten goed op de grond moet blijven en geen zotte dingen moogt doen . Vroeger kon een boer goed leven wanneer hij hard werkte. Nu moet ge eigenlijk ook bedrijfsleider zijn en u goed laten adviseren bij alles. Zo laat ik nogal wat in loonwerk doen, dat is een goedkopere optie. Het vergt minder investeringen in allerlei machinerie. Neem nu die tractor waarmee ik daarnet dat voer heb afgedraaid. Die is drie keer zo goedkoop als veel andere types - maar het is de deze geworden omdat de kost ervoor per liter melk het laagst wa . Kosten drukken, zoeken naar rendabele oplossingen, dat is dus de boodschap voor een gezonde bedrijfsvoering. Anderzijds was bijvoorbeeld de melkrobot wel een flinke investering van zowat het dubbele van de gewone melkinstallatie. Maar dat is te verantwoorden omdat het toelaat om de arbeid veel beter te spreiden. Stel dat ge van nul af aan zou moeten beginnen met zo'n bedrijf- wel voor de gronden,de beesten, de stal, het quotum en alles komt ge in totaal waarschijnlijk niet toe met een miljoen euro. Eigenlijk is een boerderij dus wel een beetje een KMO ...

DHM: Hoe groot is de veestapel? Wij hebben 40 melkkoeien en 60 stuks jongvee.

Zoveel mogelijk proberen we een gesloten bedrijf te zijn. Eigenlijk werk ik voor het overgrote deel met het levenswerk van ons vader, van de meeste koeien kunnen wij hier tot de vierde of vijfde generatie opnoemen. Die dieren betekenen dus wel iets voor mij. Ge moet weten dat zo'n koe eigenlijk een topsporter is, die moet heel hard werken. Gemiddeld geeft een dier 30 liter melk per dag, in het begin loopt dat op tot 60 liter. De grootste productie lag ooit op 83 liter per dag, maar dat was een echt prijsbeest. Gemiddeld levert een dier per jaar zo'n 10 700 liter melk. Dat betekent dat de kwaliteit van de veestapel een doorlopende zorg is. De dieren worden kunstmatig geĂŻnsemineerd

met de beste stieren. De keuze daarvoor gebeurt heel zorgvuldig op grond van de melkproductie en de duurzaarnheidskenrnerken - het beendergestel, de uierkwaliteit en zo.

DHM: Kan een boer dan nog wel genoeg oog hebben voor het dierenwelzijn? Precies omdat de productie zo belangrijk is, wordt het welzijn van de dieren echt wel goed bewaakt. Daar is alle reden toe- wij voelen het immers direct in onze portemonnee wanneer er een probleem is met de beesten. De koeien staan hier bijna doorlopend op stal, hebben er de ruimte, vinden er goed hun draai, een goed ligbed , komen gemakkelijk bij de etensbak. Hou de bee ten hier nu maar eens in het oog, ge kunt zelf zien dat die er heel rustig bijlopen. Als er iets mis is, dan zie ik dat ook rap. Als ik hier op kantoor werk, wil ik altijd de stal in het zicht hebben. Nog voor de analyse van de gegevens van de melkrobot binnenkomt, zal ik meestal al wel in de mot hebben wanneer er iets scheef zit . . .

Geen hobby DHM: Is de arbeid op een melkveebedrijf nog doenbaar?

Jan is niet te beroerd om in geval van twijfel de ervaring en de raad van zijn buurman Karel Aerts in te roepen.

6

Natuurlijk wel. Het is hard werken en ge moet het graag doen. Maar als ge het alleen maar uit hobby doet, dan maakt ge niet veel kans om het vol te houden. Boeren is een economische activiteit, geen hobby. Ik geloof trouwens dat ge de stiel eigenlijk ook niet echt op school kunt leren. Misschien moet het er met de paplepel thuis ingegoten zijn- anderzijds moet ge niet per se een boerenzoon zijn . Er zullen ook wel boerenzonen zijn die voor het boeren geen schop onder hun


LANDBOUWLEVEN kont waard zijn. En om een melkveebedrijf te hebben, moet ge simpelweg doodgraag tussen de beesten komen. Als jonge boer mag ik nog niet stilstaan met dit bedrijf. Binnen het strenge wettelijke kader moet ik proberen om uit te breiden en tegen 2013 zo sterk mogelijk te staan. Wanneer de wereldeconomie groeit met gemiddeld 2,5 % per jaar, dan is stilstaan voor mij eigenlijk een vorm van achteruit gaan. Dat betekent hard werken dus. Daar komt ook bij dat de prijzen van onze producten erg onder druk staan. Wij zijn in feite prijsnemer, geen prijszetIn tegenstelling tot sommige ter. Wij kunnen imandere regio's, is er hier van mers niet zomaar enkele weken stoppen een leegloop geen sprake. met produceren om de markt wat beter te laten draaien of de prijzen te laten stijgen. Ge kunt er bij een koe geen stop op zetten zodat ze drie weken lang geen melk geeft. Onze winstmarge verkleint, terwijl de vaste kosten stijgen. Om mee te kunnen draaien, moet ge dus wel blijven groeien. En dat vergt bijvoorbeeld het bijkopen van het quotum van andere boeren die ermee stoppen. Maar dat is duur, en dus moet ge als bedrijfsleider heel goed uitrnaken wat haalbaar is.

DHM: Blijft er nog ruimte voor een gewoon sociaal leven? Ik geloof van wel. Wij zijn gewone mensen zoal alle anderen, hebben gewone contacten en kunnen de tijd nemen voor een gewoon leven. Dank zij de melkrobot bijvoorbeeld, moet ik op een zo ndagavond niet al om zes uur in de stal staan, maar kan ik gerust wegblijven tot negen uur. Wij kunnen heus ook wel eens op vakantie gaan - een week naar Oostenrijk of Frankrijk en zo. Een keer zijn we naar Kreta geweest, maar dat doe ik niet meer. Ik trek nergens meer naar toe waar een koe haar draai niet kan vinden, dat heb ik daar wel geleerd. Van m'n leven krijgen ze mij daar niet meer naar toe. Het boeren zit in mijn bloed, denk ik. Ik heb er zeker geen spijt van dat ik ervoor gegaan ben, integendeel, ik zou het nooit anders willen. Ik mag met mijn droom bezig zijn en heb er mijn beroep van kunnen maken. Kijk, in mijn leven tellen in de allereerste plaats mijn gezin en mijn koeien. Praat eens een keer over iets En voor de eerste of anders dan uw tractor tweede plaats is het of beer uitrijden! bijna een ex aequo, denk ik.

DHM: En is het nog goed boeren in het Hoogstraatse? Hier op Hal hebt ge nog heel veellandbouwactiviteit Zoweljongere boeren als oudere, zowel veehouderij als tuinbouw. Zeker als melkveebedrijf houdt ge mee het landschap in stand, maakt ge deel uit van het hart van de streek hier. In tegen telling tot sommigeandere regio 's, is er hier van een Jeegloop geen sprake. Er zijn nog genoegjonge starters, boeren, tuinders, boomkwekers, melkveehouders en noem maar op. Hoogstraatse bedrijven zijn groter dan het Vlaamse gemiddelde. Jammer dat zoals overal de druk op de grond ook hier zo groot blijft. Het is een spijtige zaak dat in verschillende pikante dossiers de landbouw elke keer weer dreigt weggedrukt te worden.

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 · HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 • Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN TE HOOGSTRATEN Geassocieerde notarissen Jan & Filip MlCHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER Hoogstraten, eerste afdeling Een perceel grond, gelegen te 2320 Hoogstraten, Lindendreef, tussen huisnummers 38 en 5 sectie E nummer 373/E/3 deel met een oppervlakte van 5a ??ca. Gelegen volgens het stedenbouwkundige uittreksel van 16 januari 2006 in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN: - INZET op woensdag 1 maart 2006 -TOEWIJZING op woensdag 15 maart 2006 telkens om 16 uur in café 'De Gelmel' te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285 Plan en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Fotozaak Hoogstraten Penfo Fotografie Hoogstraten bedankt al zijn klanten voor de fijne samenwerking in de voorbije 14 jaar.

Penfo Beerse blijft de service verder zetten Lindenlaan 14 Beerse tei:014/61 .35.37 Spaarkaarten en gratis bons blijven geldig. Wij blijven open t/m 25 feb in Hoogstraten. Uitverkoop van 30% tot 70% www.penfo .be

DHM: Voelen jullie je dan nog genoeg gewaardeerd? Men vergeet al te makkelijk wat onze sector in economisch opzicht betekent. Of het nu gaat om het krachtvoeder of de tractor die wij gebruiken, het gaat bijna altijd om producten van onze lokale economie. En alles wat hier vertrekt, is opnieuw lokale economie. Bijna heel de voedingssector heeft direct of indirect te maken met onze landbouw. Ik zeg niet dat wij onmisbaar zijn, maar ik geloof dat geen enkel ander product zoveel verzekerde kwaliteiten veiligheid geeft als onzeeigen landbouwproducten. Heel de productieketen wordt hier het strengst gecontroleerd van heel de Europese Unie, om van de rest van de wereld nog maar te zwijgen ... Ik ben er trots op daar een heel klein deeltje toe bij te kunnen dragen, en dat wil ik nog heellang kunnen blijven doen! (mdl)

Foto de Greef Baarie-Hertog verwelkomt zijn klanten vanaf 3 maart aanstaande 03/314.12.20

Di - vrij

Nieuwe openingstijden : 09.00- 12.30 13.30- 18.00 Za 09 .00- 17.00 zo - Ma Gesloten .

7


LANDBOUWLEVEN

Kwaliteit op de eerste plaats Ruud Eist ziet toekomst aardbeienbedrijf positief "We zullen goed ons best moeten doen, goede kwaliteit leveren en de kostprijs zoveel mogelijk proberen te drukken, en dan zie ik de toekomst in de tuinbouw nog positief. We zullen de puntjes op de i moeten zetten." Het is duidelijk dat RuudElstuit Meerle nog volop vertrouwen heeft in zijn aardbeienbedrijf dat begin dit jaar door een brand getroffen werd. Als jonge tuinder van 28 jaar is hij eerder een late roeping in zijn branche. Met een opleiding in de landbouw, gevolgd door vijf jaar werk in de bouw, heeft hij in de vijf volgende jaar tijd een gezond en dynamisch bedrijf uit de grond gestampt. De derde tuinbouwgeneratie Elst is daarmee een feit. Ruuden vrouwtje Annelies hebben het in de Langstraat erg naar hun zin.

Geen voorliefde voor tuinbouw Als jonge snaak zag Ruud het voor zichzelf niet zo zitten in de tuinbouw, hoewel zijn wieg er middenin stond. Grootvader, intussen al 91 jaar, bad een tuinbouwbedrijf aan de Onze-Lieve-V rouwestraat in Meerle. Later ging dat over op vader Frans en alles liet verwachten dat ook Ruud in hetzelfde spoor zou verdergaan . Maar Ruud had bet zo niet bekeken op tuinbouw. Zijn liefde ging eerder naar de landbouw en daarom volgde hij ook de landbouwafdeling van het huidige Vito. Als toekomstmogelijkheid zag hij voor zichzelf een job bij een Joonwerker of bij de onderlinge bedrijfshulp weggelegd. Het werd echter de bouw. Vijfjaar lang gaathij aan de slag als betonpolierder en misschien door het vele nachtelijke werk komt het besef dat tuinbouw misschien toch nog niet zo slecht is. En zo rolt Ruud als het ware in zijn eigen aardbeiveld. In het begin samen met zijn vader Frans, maar op zelfstandige basis, bouwt hij geleidelijk aan een eigen zelfstandig bedrijf uit.

dus geen interesse heeft in een tuinbouwbedrijf, biedt het bedrijf van vader wel mogelijkheden. Na twee jaar koopt hij zelf 3 hectare bij en begint hierop te telen. Als vader wat mindert, huurt hij ook deze grond bij en komt tot een geheel van een kleine 5 hectare grond met vermeerderingsveld, wachtbed, plastic kappen en een deel verlate teelt (EVT).ln2000kan hij in de directenabijheideen bestaand tuinbouwbedrijf van 4 hectare opkopen. Hiervan bestaat 1 hectare uit plastieken kappen met stelling. Deze stelling zal nog een viertal jaren blijven staan om in 2005 plaats te ruimen voor een nieuwe serre. Intussen koopt Ruud in 2004 nog één hectare bij zodanig dat het huidige bedrijf er als volgt uitziet: I hectare plastieken serre ( metgeraamte van een glazen serre), 1,5 ha wandel.kappen, 0,5 ha stelling overkapt en 4,5 ha verlate teelt in openlucht, 1 ha verrneerderingsveld en 1.5 ha wachtbed planten. Hierdoor traebt hij gans hetjaardoor continu aardbeien te kunnen plukken in de hoop er zeker bij te zijn wanneer de goede prijzen uit de kassa rollen.

Groei van een bedrijf

De juiste maat

Ruud start zijn bedrijf (1998) met een drietal hectaren grond van thuis. Met slechts één zus, die afstudeerde als maatschappelijk werkster en

Het is Ruud duidelijk aan te zien dat hij een gelukkige man is, niet alleen in zijn werk maar zekerook metzijn vrouwtjeAnnelies Miehielsen

Ruud Eist, Annelies Miehielsen en kleine Tim uit Meerle. Vóór Annelies Ruud leerde kennen werkte zij als bediende op een bureau. Geleidelijk aan verlegde zij haar werkten·ein naar Meerle, waar zij eerst half-time en tenslotte na één jaar full-time in het tuinbouwbedrijf instapte. Twee jaar geleden trouwden zij op Valentijnsdag en terwijl nu de tulpen op tafel de verjaardag al aankondigen kruipt kleine Tim (I 0 m) opgewekt de huiskamer door. Voor Annelies is het in het begin wel wennen geweest. Op het vroegere werk was er altijd tijd voor een gezellige buurt, terwijl zij nu in hun eigen bedrijf veeleer op elkaar aangewezen zijn. "In de zomermaanden is het immers heel druk op het bedrijf. Het werk moet constant in de gaten gehouden worden, de buitenlandse werknemers moeten dikwijls in het begin nog opgeleerd worden, er blijft dan weinig vrije tijd over. Annelies doet daarnaast een groot deel van de administratie. Het papierwerk is intussen al een hele berg geworden. Daarnaast hebben we ook nog een eigen boekhouder en bedrijfsboekhouder. In de winterperiode is het dan gelukkig wat rustiger en hebben wij ook meer tijd voor onszelf." "Maar het gaat heel goed," voegen beiden er lachend aan toe," we hebben nog niet te veel ruzie gemaakt onder het werk."

Niet zonder risico's "Er zijn wel heel wat risico 's om een eigen zaak te starten", zegtRuud, "maar ik heb er geen spijt van gehad dat ik de stap gezet heb. In het begin heb ik heel goede jaren gehad, en dat maakt de start natuurlijk gemakkelijker. Vorigjaar begon hetjaar goed maar vanafhalfjuni kregen we een overproductie en viel de prijs in elkaar. Polen en Duitsland hadden sterk uitgebreid en voerden dus ook meer uit naar Scandinavië, waar ook

8


LANDBOUWLEVEN Hoogstraten traditioneel veel naar exporteert. Daarnaast is ook Engeland momenteel voorzien van eigen aardbeien. Wie nu een zaak van nul af moet beginnen, moet toch al vlug een bedrag neertellen van ongeveer 600.000 euro zonder de huur van de gronden en de aankoop van planten. En dan spreek ik maar van een serre van een halve hectare, één hectare plastieken kappen en twee hectare buiten. De meeste beginnen met een serre van één hectare (één miljoen euro), maar als je dan pech hebt om in een slecht jaar te vallen, is het na één jaar misschien al gebeurd. Ik geef de voorkeur aan geen te zotte investeringen en vooral zorgen voor een goede spreiding. Gelukkig heb ik ook een goede verzekering want anders was die brand van vorige maand een goede streep door de rekening geweest. Vanaf half november tot half aprilligt de pluk in het bedrijf stil. Dat betekent een lange periode zonder inkomen, maar toch moet er veel geïnvesteerd worden in planten en in verwarming. Mazout is een heel zware kost momenteel. We hebben nu wel heel veel geluk gehad dat de planten geen vorst gekregen hebben, want onze brander en verwarmingsinstallatie waren volledig kapot."

Economisch werken Omdat het risico wel groot is, is het belangrijk zo economisch mogeHjk te werken, vindt Ruud. "Momenteel geeft een aardbeibed ri jf wel meer zekerheid dan andere tee lten, maar toch moet ge geen te grote of zotte sprongen maken. Wij spreiden onze investeringen over twee bedrijven. Vader en ik kopen samen onze sproeistoffen, meststoffen en mazout aan, gebruiken samen dezelfde machines, enz. Dat maakt het financieel interessant. Daarnaast laten wij ons ook goed voorlichtingen over de nieuwste ontwikkeLingen , nieuwe technieken, nieuwe teelten, enz. Sinds twee jaar komt er om de veertien dagen een medewerker van het Proefbedrijf voorlichting geven in het bedrijf. Voor mijn leningen heb ik mij bU verschillende banken wel heel goed geïnformeerd om de beste voorwaarden te vinden. Staatswaarborg is er voor een bedrijf als het onze niet bij. Dat geldt enkel voor heel grote bedrijven. Wij kunnen terugvallen op het investeringsfonds voor 20% van de kosten voor het opvangen van afvalwater, de opvang van het

regenwater en voor 40% voor het ontsmetten van het afvalwater. Maar ook zonder deze subsidies zou ik deze investeringen wel doen. Het is niet alleen milieuvriendeüjker maar ook sterk kostenbesparend.

Op zoek naar plukkers In het drukke zomerseizoen hebben Ruud en Annelies 12 tot I 5 plukkers in dienst. Het zijn allemaal Polen en Portugezen. Uit eigen streek zijn er geen werknemers meer te vinden. Volgens Ruud heeft dit vooral te maken met een foutief imago dat de sector heeft. De verloning is immers goed, maar het veelal bukkende werk schrikt velen af. Elke tuinder is momenteel verpHcht eerst werkvolk aan te werven via de VDAB. Indien er na drie weken geen aanbod is kan men een vergunningaanvragen voor Poolse of Portugese arbeiders. Dit is echter heel wat papierwerk en kan tot zes weken duren . Belangrijk is dus wel zeer zorgvuld ig je aanvragen te plannen om tijdig plukkers bij de hand te hebben. Het grote probleem met buitenlandse arbeiders is evenwel dat zij seizoensgebonden zijn en slechts drie maanden mogen werken. In Nederland is dat zes maanden. Wanneer de plukkaart vol is (65 dagen), is het contract onherroepelijk afgelopen en moeten zij terug naar huis. Portugezen (die tot de EU behoren) kunnen wel ingeschreven worden maar Polen moeten sowieso vertrekken. Dit systeem werkt volgens Ruud toch wel illegaliteit in de hand. In volle seizoen huisvestenRuud en Annelies 12 tot 15 Polen en Portugezen op hun bedrijf. Het zijn meestal koppels en ze hebben allen hun logement met eigen keuken. Er zijn ook drie badkamers voorzien. "Het gaat heel goed. Wij proberen natuurlijk wel onze privacy te vrijwaren, maar meteen aantalgoede afspraken luktons dat prima. Ruudis vroeger zelf eens naar Polen op verlof geweest, en hij werd er ontvangen als God in Frankrijk." aldus Annelies.

De toekomst "We zullen in de toekomst vooral goed ons best moeten blijven doen. Dat betekent op de eerste plaats goede kwaliteit blijven leveren en daarnaast de kostprijs zoveel mogelijk proberen te drukken. We gaan zeker niet te zot doen, maar daarnaast ook niet gierig worden op de teelt.

De evolutie geeft toch wel mindere prijzen aan, vooral dan door de toenemende concurrentie. Daarom moeten wU in Hoogstraten heel zeker proberen de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en de productie te optimaliseren. Als je vijf blokken aardbeien buiten zet, mocht er vroeger als eens één mislukken. Dat was geen drama. Nu moeten ze echter alle vijf goed zijn of het wordt gevaarlijk. Ik ga proberen meer en meer aardbeien te leveren die onder kappen of uit de serre komen en die dan geleverd worden onder de naam ' beschermde teelt'. De prijs zullen we nog moeten afwachten . De aardbeien kunnen iets langer blijven hangen vooraleer zegeplu kt worden en krijgen daardoor een betere klassering omdat ze mooi rood zijn. Hopelijk volgt de prijs dan in dezelfde mate. Daarnaast is het voor de prijs natuurlijk ook belangrijk de voorschriften van de veiling goed op te volgen. De markt stelt immers allerlei speciale eisen zoals verschillende potjes, met of zonder deksel, enz. De klant is bereid daarvoor te betalen, maar de teler moet het kun nen aanb ieden. Op die manier stimuleert de veiling de telers ook die evolutie te volgen. Persoonüjk hoop ik ook dat er een wijziging komt in de vergunning voor buitenlandse arbeiders. Wij hopen op een vergunning van zes maanden in plaats van de huidige drie. Dit zal voor iedereen een goedezaak zijn . Ik probeerdan van mijn kant ook een zo goed mogelijke spreiding te maken zodanig dat er afwisselend kan geplukt worden b.v. twee dagen buiten in open veld gevolgd door een dag rechtopstaand."

Nog tijd om te genieten? "In de zomer hebben wij het heel druk en dan is er geen tijd over voor hobby's of uitstappen. Ik zou me ook heel ongerust voelen moest ik verder van huis zijn. Een panne aan de installatie of stukken aan de serre wanneer de planten groot zijn, kan een drama worden. In de winter hebben we meer tijd en dan trekken we er wel eens op uit zoals vorigjaar naarTenerife of enkele dagen naar Center Parcs met de kleine. Ditjaar zijn we door de brand niet weggekund. En verder fiets ik veel met de wielertoeristen maar dat is ook in het stille seizoen . In de zomer plukken de gasten niet op zondag, maar dan is het voor mij het moment om allerlei kleine werkjes te doen die anders blijven liggen. Vroeger ben ik ook nog bij de Touwtrekkersclub van de Merlensmannen geweest, maar dat is ook voorbij. Annelies heeft ook een hele tijd met de vrouwenclub gefietst, maar m1 met de kleine is dat ook erg geminderd . Toch pakken we regelmatig nog eens een optreden mee. Neenee, we zijn content en we maken er het beste van."

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER

BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/315 .08.67 info@b-f-d-g.be www.b-f-d-g.be

184

9


Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 ¡ 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 ¡ Fax 03/315.71.29 Email: info@notaris-rommens.be Notaris Paul ROMMENS te Meer zal met 1 % premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/MEER

Een hoeve met landbouwstalling op en met grond, Maxburgdreef 9, en akkerland, groot 1ha.13a.67ca. Indeling: - hoeve: kelder, grote living (9 x 5,5m) , keuken , achterplaats met wc, badkamer, hal , boven: 4 slaapkamers; verder stalling (100m 2 ) met twee bergingen. - in de tuin : dubbele garage met bergingen . - landbouwstalling (kippenstal met opp. 300 m2). Verwarming: CV op stookolie. Klein beschrijf mogelijk (KI 729). Stedenbouw: agrarisch gebied. Aanvaarding: - hoeve/landbouwstalling met erf onmiddellijk. -akkerland per 01 .03.2007. Bezichtiging: elke zaterdag van 10.00 en 12.00 uur. Zitdagen: inzet op dinsdag 14 maart 2006 en toewijs op dinsdag 28 maart 2006, telkens om 17.00 uur in Zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Verdere inlichtingen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.

Openingsuren Dinsdag 09.00 - 21.00 Woensdag 09.00 - 18.00 Donderdag 09.00- 21.00 Vrijdag 09 .00 - 18.00 Zaterdag 08.00 - 16.00 Zondag & maandag gesloten

03-315 15 25 10

Trendsetter in eigentijdse interieurs


LANDBOUWLEVEN

'Ik zou willen dat ons bedrijf bleef bestaan' Nadat op de andere bladzijden enkele tartende boeren hun zeg hebben gedaan, willen we ook graag een "oude" boer aan het woord laten, iemand die er binnen enkele jaren mee zal ophouden. Hoe ziet hij zijn toekomst en die van zijn bedrijf waar hij zoveel jaren hard en met veel toewijding op heeft gewerkt? FRANS ROMEOUTS uit Meerle kennen we al van vroeger want in '95 heeft hij in dit blad al eens grondig uitgelegd hoe hij het geboer in het algemeen- en zijn bedrijf in het bijzonder- ziet. We zochten hem op in zijn- inmiddels als monument be chermde- boerdetij, Het Hof van Percy, waar we helemaal gecharmeerd werden van het uitzicht van deze boerenstee, want zo kun je zo'n hoeve wel noemen.

Hoe het begon

Hoe het verder ging

Als 8"• kind uit een gezin van 14 heeft Frans, onder de hoede van vader Toon Rombouts, het boeren met de paplepel binnengekregen. Na zijn trouwen met Jeanne Rombouts uit Meerle trok hij naar Poederlee. "Daar ben ik als pachtboer begonnen op een bedrijf van 14 hectaren die versnipperd lagen over 16 percelen. Onze 24 koeien konden daar nog wel in de stal maar voor het jongvee moe tik al gauw een naburige stal huren en de varkens kon ik onderbrengen in de schuur. Dat alles bracht mee dat wij daar moesten werken van half zes 's morgens tot I 0 uurs' avonds en alles moest gebeuren met de kruiwagen; een situatie die nu bijna middeleeuws aandoet. Echtgenote Jeanne Rombouts is afkomstig van het " Hof van Percy" in Heerle waar, behalve haar ouders, ook haar grootouders hebben geboerd. Toen Frans en Jeanne de kans kregen om die boerderij over te nemen, deden ze dat graag al waren de bedrijfsgebouwen daar al even weinig geschikt om modern te kunnen boeren Na verloop van tijd kocht Frans in de buurt 2,5 ha grond en bouwde daarop moderne stallen zodat hij zijn melkveestapel kon uitbreiden en efficiënt en rendabel kon boeren.

Frans: Toen wij (de boeren) in de jaren 60 gingen betogen in Brussel tegen het Plan Mansholt beseften wij niet dat wij in de toekomst helemaal zouden gaan boeren zoals dit plan ons voorhield: een forse schaalvergroting om zo de productie op te voeren. Dank zij de garantieprijs voor melk konden wij dat vrij gemakkelijk verwezenlijken zonder al te groot ri ico. De productie steeg zelfs zodanig dat er al gauw melkplassen en boterbergen in zicht kwamen. Om die overproductie dan weer af te remmen werd het melkquotum ingevoerd; méér produceren dan u was toegewezen werd voortaan zwaar beboet. De laatste jaren i daarbij ook het mestquotum ingevoerd. Het invoeren van deze quota- wat onvermijdelijk en ook terecht was- maken het voor jonge boeren extra moeilijk om te beginnen. De investering die je kunt schatten op ruim twee miljoen euro wordt nog extra verzwaard door de aankoop van hetmelkquotum. Wat de mestreglementering betreft is er nog altijd veel onzekerheid; bij het aantreden van elke nieuwe regering verandert er weer wat aan die reglementering en moeten er weer nieuwe formulieren worden ingevuld. Ik

Zakenkantoor

Van Bavei-Rommens

bvba

Frans Rombouts begrijp dat dat een jonge boer bang maakt. Nog een andere onzekerheid is de grond; blijft het land dat ik in geboer heb, wel landbouwgrond? Zal het niet onteigend worden voor de industrie of voor nan1ur? Wat het werk betreft, hebben we het wel veel beter dan vroeger. Nu in de wintertijd bestaat mijn werk hier uit éénmaal een uur voeren en twee keer anderhalf uur melken. Er zijn nu heel wat jonge boeren wiens echtgenote een ander beroep heeft, iets wat vroeger ondenkbaar was. Moest een boer vroeger in de eerste plaats hard kunnen werken, nu moet hij vooral goed kunnen rekenen, zijn zaken goed in het oog houden en de evolutie op de voet volgen. Je kunt veel uit boeken leren en dat is ook nodig maar de meeste stielkennis krijg je toch vooral uit ervaring. Als een jonge man als boer wil starten en hij is niet opgegroeid in een boerengezin, heeft hij het extra moeilijk. Want zoveel details ontgaan hem omdat hij het niet van thuis heeft meegekregen. En als ge alles met scha en schand moet leren, kan er veel misgaan. Als hij de eerste twee jaren zonder mislukken kan doorkomen, zal het voor de rest wel in orde komen, denk ik, maar anders gaat hij het niet volhouden. Ik heb dat al verschillende keren gezien.

De opvolging

Meerdorp 21 2321 Meer

tel 03 315 72 54

BANK &

VERZEKERINGEN

www.vanbavelrommens.be 180

Ja, ik heb al veel nagedacht over hoe ik het ga regelen als ik op pensioen ga. Ik word nu 63 en binnen een goeie twee jaar zou ik willen stoppen. Ik heb de keuze: verkoop ik alles in afzonderlijke stukken, bvb het melkquotum, de stallen, het vee, de machines, elk apart, dan zal dat zeker meer geld opbrengen dan als ik het bedrijf in zijn geheel aanbied. Maar ik zou heel graag het bedrijf in zijn geheel willen laten voortbestaan. Met dat idee werk ik nu ook: al het materiaal , stallen, het vee blijf ik zo goed onderhouden als vroeger, ook al kost dat geld en moeite. Ik wil dat

11


LANDBOUWLEVEN de overnemer een gezond en rendabel bedrijf in handen krijgt. Het komt er voor mij niet op aan om er zoveel mogelijk geld uit te halen. Dat mag voor mU best enkele miljoenen minder zijn dan als ik alles in verschillende stukken zou verkopen, maar dan ook weer geen I 0 miljoen minder natuurlijk (alles uiteraard in franken uitgedrukt). Tenslotte moet ik ook aan de kinderen denken en ook aan een eigen woning want die hebben we op dit moment niet. (Frans en Jeanne hebben vier dochters die, hoewel enkelen wel interesse hadden voor de boerenstiel , toch heel andere richtingen zijn uitgegaan). Als ik spreek over de verkoop van het bedrijf gaat het natuurlijk enkel over de eigendom: stallingen, vee, machines en bijhorende gronden (7,5 ha). De rest van de gronden en deze hoeve zijn gepacht van een Nederlandse stichtingdie er ook de voorkeur aan geeft dat het bedrijf behouden blijft. Als de toekomstige boer ook deze hoeve wi I bewonen, wil de eigenaar die ook opknappen en binnenshuis voor meer comfort zorgen. Het ziet er hier wel mooi en authentiek uit maar een jonggezin wil toch lieverniethuizen in zo'n grote woonkeuken die alleen maar verwarmd wordt door een houtkachel die amper op kan tegen de tocht uit de kieren van deuren en ramen . Het is ook niet zo dat ik hierper se wil blijven wonen in mijn ouden dag of hier zou willen sterven. In het algemeen zou ik willen besluiten met te zeggen dat ik echt wel per peetieven zie in de landbouw, die zal hier niet verdwijnen daar ben ik wel zeker van,ja, ik ben toch wel optim istisch wat dit betreft.

DE WERELD VAN

12

Landbouwvaria Ons gesprek met Frans ging over heel wat meer dan over opvolging en overname van een boerenbedrijf. Hij i. een druk bezet man die overal zijn voelhorens heeft: hij volgt studiedagen , zit in besturen van allerhande verenigingen en organisatie , leest veel en discuteert nog meer. Kortom, hij heeft over heel veel zijn mening. Zoals over pachten: In feite is het zo en velen zullen dat niet graag horen, maar het is waar: een pachtboer i beter af dan een boer met eigen grond. De pachtwet is zeer voordelig en geeft zo veel zekerheid dat de boer uiteindelijk veel minder zou moeten investeren bij de start dan wanneer hij gronden zou moeten kopen. Ik zeg wel eens: "Het beste zou zijn als al de grond in banden zou zijn van grootgrondbezitters en wij boeren die dan zouden pachten". Daar zouden niet veel boeren het mee eens zijn maar ik zie het toch zo. over de consument: De consumenten, ze roepen altijd wel dat de boeren voor kwaliteit moeten zorgen, niet mogen spuiten en zo verder maar wat doet hij als hij aan de kassa staat? Dan koopt hij altijd weer het goedkoopste product. Kijk, er worden nu gezouten kippen ingevoerd vanuit Brazilië, goedkoop natuurlijk maar hoe worden ze gekweekt? Wat kan het de consument schelen dat die stallen gewoon boven de gracht gebouwd staan waarin de mest loopt en zo verder in het milieu ? Hij weet dat niet en wil het ook niet weten. Als ge nagaat hoe de boeren hier gecontroleerd worden. het hele productieproces wordt van het begin tot het einde gevolgd: vanwaar komen de dieren, van waar komt het voer, alles wordt gecontroleerd. Ge hebt dat wel gezien bij de dioxinevergiftiging van onlangs; binnen de drie dagen had men de bron al opgespoord én de bedrijven waar geleverd was, én de dieren die het opgegeten hadden. over grootschaligheid: Dat er steeds minder boeren komen, dat proces is al lang bezig en is ook normaal. De vrij gekomen gronden en bijhorende quota worden ingepikt door de overigen die dan ook steeds groter worden en dat is ook nodig. In Nederland ken ik een bedrijf dat 980 ha groot is Hoe dat beheerd wordt, weet ik niet maar dat lijkt me toch niet het normale bedrijf van de toekomst.

"-~~ ----


MELKERIJEN

Van oud naar nieuw In onze snel evoluerende maatschappij is er veel veranderd. Belangrijke zaken die ooit het gemeenschapsleven mee vormgaven, worden tot randverschijnselen of verdwijnen. We zijn mobieler dan ooit tevoren. Ook in de landbouw is dit voelbaar. Kunnen we hierin innovatief zijn? Het doek viel over meer dan een eeuw traditie Melkerij De Stroobloem uit Loenhout is eind vorig jaar (oktober 2005) gesloten. De melkerij dateerde van 1896. Ze werkte aanvankelijk op stoom en meer dan een eeuw was het leven van de landbouwgemeenschap met dit gebouw verbonden. De laatste uit een serie van velen. We kenden hier ooit een melkerij in Meerle, Meer, Castelré, Minderhout, Wortel en Hoogstraten. We spreken dan nog niet over de melkerijen in de buurdorpen Rijkevorsel en Merksplas. Lange tijd was de melkerij de trots van ieder dorp. Tot een 30 jaar terug werd er nog kaas gemaakt in de melkerij van Meerle, maar haar hoogtijdagen waren toen reeds voorbij . In Loenhout was de boter zeer bekend. Men vond ze in België en Nederland in de winkels. Meer dan tien jaar geleden verloor deze laatste melkerij in onze streek haar zelfstandigheid toen ze toetrad tot de Belgische Zuivel unie. De BZU werd onlangs overgenomen door Milcobel en door een herstructurering moest de afdeling in Loenhout dicht. De tijd dat zoon of dochter met de bondenkar de melk wegbrachten naar de melkerij , om bet paard te sparen voor ander werk, is reeds lang voorbij. De tankwagen zal nu voortaan met de melk naar Kallo rijden. Als men de melk al niet afzet aan het Nederlandse Campina. Zo zien we: aan alles komt een einde. Wat wil je? Melk kost minder dan cola. Misschien zal iemand opmerken: weer meer broeikaseffect en C0 2-tütstoot met al dat transport. Valt er wat aan te doen?

Op zoek naar nieuwe wegen Wanneer we in de wagen stappen veroorzaken we inderdaad een kleine milieuramp. Wat kunnen we daar aan doen ? Bio-diesel ofbio-ethanol zijn

Mcor. -

.l>fe 1io•11 « Do 'Toekomst

een alternatief. Op het ogenblik zijn deze alternatieve bio-brand toffen nog te duur. Maar de EU heeft een accijnsverlaging toegestaan, waardoor ze zelfs goedkoper kunnen worden danklassieke benzine en diesel. Bio-diesel wordt gemaaktop basis van koolzaad, maar het kan ook van zonnebloemzaad, lijnzaad, enz. komen. Ze wordt vermengd met de kl assieke diesel. Een goede 75 % van het transport in Europa gebeurt op diesel. In ons land kunnen we maximaall20.000 hectare koolzaad produceren. Wat goed is voor een 2% bio-diesel. Op Europees niveau kunnen we tot 20% gaan . Deze bio-diesel , alsook de bio-ethanol, kan gebruikt worden zonder aanpassingen aan de wagen. Over een aantal maanden zullen we allemaal op biobrandstof rijden, als is het maar een klein percentage. De diesel of benzine aan de pomp zal standaard 2% biobrandstof moeten bevatten. Meer plantaardige olie zorgt voor veel minder uitstoot. Het kan dus nog milieuvriendelijker.

~

Wat dacht je van "tanken bij de boer" In principe kunnen wagens op pure plantaardige olie (PPO) rijden. Olie die voor 100% gemaakt is uit olie van bijvoorbeeld koolzaad. Boeren zouden dit kunnen telen en rechtstreeks aan de consument verkopen. Die betaalt een lagere prijs. De ol.ie moet immers niet verder bewerkt worden; laten bezinken is voldoende. De boer moet dan zijn koolzaadolie niet verkopen aan de grootdistributie, wat voor hen een veellagere winstmarge oplevert. En de consument op zijn beurt hoeft ook niet extra te betalen. In Duitsland zijn er allanelbouwbedrijven waar je met de auto PPO kunt gaan tanken . Bovendien is PPO nog minder vervuilend. Het geeft een bal vering van roet en fijn stof uitstoot. De uitstoot van zware metalen en zwavel verdwijnt, in tegenstelling tot de uitstoot bij bio-diesel. Geheel op PPO rijden vraagtechtereen aanpassing van de motor. Kostenplaatje: een 2000 à 2500 euro.

Frieten ruiken beter dan mazout! Ik hoor je al komen: "Bal1, mijn auto gaat heel de tijd naar frieten ruiken, niets voor mij" ! Zo erg is dat helemaal niet. Je merkt een lichte geur op, maar wat ruik je uiteindelijk het liefste: frieten of mazout? De biobrandstof moet in het geheel niet onderdoen voor de klassieke benzine of diesel. Het verbruik is juist hetzelfde en het vermogen van je wagen verschilt ook nauwelijks. Dus landbouwers, begin er mee. Plant koolzaad! En we komen met alle plezier bij u tartken. Zo kan "het tanken bij de boer" een echte rage worden. Een vernieuwing in de landbouw? Het moet kunnen. (DB)

13


ERFGOED Schrijfje nu al in!

Studiedag Oude Voetwegen GROOT-HOOGSTRATEN - Ruim twee jaar is de Werkgroep Oude Voetwegen bezig met haar project. Nadat ze hun eerste resultaat geboekt hadden - de heropening van het Stip Stappen pad, in samenwerking met de stad en de gevangenis- zit er wat 'ru is' op hun resu ltaten. Ze zijn dan ook op flink wat hindernissen gebotst. Toch lij kt dit hun enthousiasme vooralsnog niet te temperen . De vele positieve reacties van de man in de straat, maar ook de erkenning van hun werk door Minister Van Mechelen, hebben daarbij zeker aanmoedigend gewerkt. De project ubsidie die ze van de minister krijgen. aangevu ld met de steun van enkele Hoogstmatse handelaars en particulieren, zal door de werkgroep gebru ikt worden om een landelijke studiedag rond voetwegen te organiseren. Deze vindt plaats op zaterdag 29 apr iI en draagt de ronkende titel "De trage weg naar een Buurtwegenplan ... met culinaire toets".

Iedereen is welkom en het programma wordt gevarieerd opgebouwd om voor ieder ook wat wils te bieden. De verschillende items worden kort en krachtig naar voren gebracht, ondersteund door herkenbaar visueel materiaal. ln de voormiddag leren we onder andere meer over voetwegen in het algemeen en in Groot-Hoogstraten in het bijzonder. We horen er wat onze rechten zijn en wat we eventueel zelf kunnen ondernemen. Ook krijgen we te horen hoe Marc Van Damme uit Holsbeek zijn indrukwekkend resultaat kon boeken . Want via de rechtbank wist deze man liefst 42 onrechtmatig afges loten wegen te heropenen.

Riikevorsel

Dorp42 tel. 03 314 62 50

Communie, mijn feest I • Originele decors, spontane poses, ruime keuze aan feestelijke fotopresentatie, ook leuke ideetjes voor peter en meter. • Stel samen met ons een spee lse, stoere of romantische fotocollage samen . • Tof geschenk en deelname aan tombo la voo r elke commun icant !

Als het aan de Werkgroep Oude Voetwegen ligt, moeten er nog heel wat afgesloten paden terug open. Om de bevolking, de bevoegde diensten en de gemeentebesturen van de streek te informeren en. te sensibiliseren, organiseren ze op 29 april een studiedag. Maar er is meer . .. Want wandelen over oude paden scherpt niet alleen het verstand, maar ook de eetlust. In samenwerking met de Hotelschool biedt de werkgroep ons daarom de mogelijkheid deel te nemen aan een smakelijk 'erfgoedmaal', dat zeker de moeite zal lonen . In de namiddag hebben we de keuze. Ofwel trekken we naar het Stedelijk Museum , waar Jacques Collen een lezing houdt over ons culinair erfgoed, gelardeerd met smakelijkestreekhapjes. Ofwel nemen we deel aan een wandeling die ons via oude voetwegen langs enkele mooie stukjes Hoogstraten voert. Een ontspannende tocht, die geanimeerd wordt door de leerlingen van de plaatselijke Academie voor Woord en Muziek. Een welgevuld dagprogramma, dat zijn geld abso luut waard zal zijn. Voor wie een volledige dag nu te lang vindt, zijn er nog verschillende deelprogramma's mogelijk. Vooraf inschrijven is wel een must. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht op de website van Erfgoed Hoogstraten (www.eifgoedhoogstraten.be). Of kunt u een gratis fo lder meepakken in de bibliotheek, het Stedelijk Museum, de Toeristi sche Dienst en bij Apotheek Horsten.

14

p


_~_v_a_n_u_i_t_h_e_t_s_ta_d_h_u_is_._ .. Zeg niet te gauw: " 't is weer een vrouw!'' In oktober trekken we met zijn allen naar de stembus voor een nieuw gemeentebestuur. Enkele belangrijke wijzigingen kunnen deze dag meer kleur geven. Meer vrouwen zullen hun kans wagen en ook vreemdelingen mogen meestemmen, zij het dan wel onder bepaalde voorwaarden. Voortaan zal vooral het aantal voorkeurstemmen bepalen welke kandidaat al dan niet verkozen is, ongeacht de plaats op de lijst. Binnenkort meer vrouwen aan de macht? Voorlopig zijn nog alle partijen op jacht.

Hetjongste raadslid uit het huidige gemeentebestuur: Leen Vermeerschuit Wortel.

De eerste vrouwelijke schepen Milia Horsten bij het begin van de nieuwe jitsiegemeente Hoogstraten in 1977. Vl.n.r. Marcel Vanderbruggen, Xavier Brosens, burgemeester Fons Sprangers, lef Desmedt, Jan Jacobs, Milia Horsten, secretaris Rene Vanderhen st.

Maar betekent dit nu ook een toename van vrouwen in het volgende gemeentebestuur? Dit zal afwachten zijn, maar door het wegvallen van de invloed van de lijststem en het gewicht op het aantal voorkeurstemmen, mogen wij toch het beste verwachten.

Fifhty-fifhty Je kunt er binnenkort niet meer langs kijken. De opmars van de vrouw in de gemeentepolitiek is langzaam maar zeker een feit, al zal het voorlopig alleen nog maar op papier zijn. Door de wijzigingen in het kiesstelsel moet elke lijst van kand idaten voor deze gemeenteraadsverkiezingen binnenkort uit een gelijke hoeveelheid mannen en vrouwen bestaan. Daarenboven moet er binnen de drie eerste plaatsen op elke lijst minstens één vrouw aanwezig zijn. Het zal afwachten zijn hoe de meeste partijen het er van afbrengen, maar als wij afgaan op de vorming van de lijsten zes jaar geleden, dan weten we dat een dergelijke samenstelling voor nogal wat partijen geen sinecure is. Zes jaar geleden was er de wettelijke verp lichting om minimum één derde van de lijst te vullen met kandidaten van het andere ges lacht, in de praktijkdus met vrouwen. En toen was het vaak al een lange zoektocht. In 2000 zagen we 44 vrouwelijke kandidaten op een totaal van 121. Met de nieuwe richtlijnen zouden dat er 60 moeten zijn.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen verloor de enige vrouwelijke schepen (Annie Desmedt) haar zetel. 15


menten. Vorige maand lanceerde dit tijdschrift een oproep 'uw mening telt'. Daarin noemde onze redacteur van dienst deze appartementen 'een verkrachting van het landschap' . Het leek wel of het college de bui had voelen aankomen want eindelijk, na heel wat vroegere interpellaties hierover door de oppositie, kwam er eindelijk antwoord van het college. Verscheidene malen bonden Groen! en CD&V de kat de bel aan en even veel keren deed de meerderheid of haar neus bloedde. Dit maal verdedigde schepen Van Ammel het beleid van de gemeente door de stelling dat Hoogstraten gebonden is aan het Ruimtelijk Structuurplan. Hierin is Hoogstraten gecatalogeerd tot klein-stedelijk gebied met de wette!ijke verplichting een woondichtheid van 15 woningen per hectare na te streven. Naast andere vergunde verkavelingen is de stad wel verplicht om appartementen te laten bouwen om aan dit dichtheidscijfer te geraken.

Groen! levert met twee vrouwen op drie raadsleden het hoogste percentage. V.l.n.r. Juul Verhuist, May Joris en Lief Pans.

Geen traditie Tot hiertoe is het maar povertjes geweest qua vrouwelijke kandidaten, maar meer nog qua vrouwelijke verkozenen. In de Hoogstraatse gemeenteraad zetelen momenteel 7 vrouwen op 25 leden. Dat is 28% of nog geen derde van het aantal verkozenen. Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde van Vlaamse gemeenten (27, I %) . Binnen de meerderheid in Hoogstraten zetelen er drie vrouwen: drie bij KVB en 0 bij Hoop. Het zijn Leen Vermeersch, Marth Pemen en Therese Coppens. Bij de oppositie vinden we er vier, evenredig verdeeld over CD&V en Groen!. Het zijn Annie Desmedt en May Sterkeos bij CD&V en May Joris en Lief Pans bij Groen! Groen! spant de kroon met twee vrouwelijke raadsleden op drie verkozenen. Daar waar de gemeenteraad nog redelijk vrouwvriendelijk is, valt het college wel helemaal uit de boot. Het college bevat geen enkel vrouwelijke schepen. In gans het Vlaamse land is er momenteel één op vier gemeenten zonder vrouwen in het college van Burgemeester en Schepenen. Daarnaast behoren slechts 7,4 % van de Vlaamse burgemeesters tot het vrouwelijk geslacht. In de recente geschiedenis van de fusiegemeente Hoogstraten (voor Hoogstraten vanaf 1977) hebben er slechts twee vrouwelijke schepenen gezeteld, nl Milia Horsten voor het toenmalige Fusiebelangen tijdens de eerste twee legislaturen na de fusie, en Annie Desmedt voor de toenmalige CVP in de vorige legislatuur.

Vreemdelingen Een andere belangrijke wijziging in de kieswet is de moge! ijkheid tot stemmen voor niet-Belgische inwoners van buiten de Europese Unie. Er zijn evenwel een aantal heel duidelijke voorwaarden aan verbonden. Inwoners uit de Europe e Unie mogen sowieso aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen op voorwaarde dat zij zich als kiezer inschrijven op de kiezerslijsten in de gemeente. Eens deze

16

aanvraag ingediend en goedgekeurd zijn zij ook verplicht om op 8 oktober 2006 te gaan stemmen. Er is nu eenmaal een stemplicht n België. Maar ook inwoners in Hoogstraten van buiten de Europese Unie krijgen vanaf deze gemeenteraadsverkiezingen de kans hun stem te laten horen. De voorwaarden zijn: ononderbroken gedurende vijf jaar op een wettelijke manier in België verblijven , ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, 18 jaar zijn, een verklaring afteggen over de naleving van de Grondwet en de wetten van het Belgische volk, niet veroordeeld zijn voor strafzaken, en een officiële aanvraag indienen vóór 31 juli 2006 om op de kiezerslijst te komen. Uit het Rijksregister voor potentiële kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 (statistiek van 7 januari 2006) zien we voor Hoogstraten de volgende cijfers: In Hoogstraten zijn er 11.532 Belgische kiezers die verplicht zijn te gaan stemmen. Daarnaast is er een potentieel van 2.989 kiezers uit de Europese Unie. Slechts 401 of 13,42 % hebben zich tot hiertoe ingeschreven en zijn dus nu ook verplicht om te gaan stemmen op 8 oktober. Potentiële kiezers van buiten de EU die dus voldoen aan de voorwaarden zoals 5 jaar in België wonen, ingeschreven in Hoogst:raten, enz, zijn er 32. Hiervan heeft niemand zich tot hiertoe ingeschreven als kandidaat kiezer. In totaal zijn er momenteel 11 .933 stemgerechtigden in de gemeente Hoogstraten op een totaal van ongeveer 18.600 inwoners. De officiële kieslijst wordt opgemaakt op 1 augusttls 2006.

Oud zeer Maar voor het zover is moet het huidige gemeentebestuur nog een klein jaartje voort. Zij zal in oktober afgewogen worden op haar beleid. En daar is niet altijd iedereen het even roerend mee eens. Neem nu de doorn in het oog van menig Hoogstratenaar: de (wild)groei aan apparte-

Verscheidene malen werd het in de raad aangeklaagd dat de bouw van een appartementsblok

U vraagt, wij draaien. Hetontbreektaaneen visie op de bouw van appartementen. temidden van laagbouw en ééngezinswoningen in een landelijke gemeente of een dorp niet kan, al was het maar om de privacy van de buren te vrijwaren. Raadslid Verlinden noemt paard en kar in Wortel. Daarenboven wordt de aankoop van vrijkomende hu izen onmogelijk voor jonge gezinnen of voor de gewone man. Makelaars of aannemers kopen immers alles op om er appartementen op te kunnen zetten en drijven zo de prijzen op. "Het wordt hoog tijd dat wij ons hier over beraden!" aldus Herman Ver linden. Hij pleit er daarom voor om enkel nog appartementen toe te laten op grote verkeersassen, achter de rijkswachtkazerne in Hoogstraten of in speciale zones die hiervoor voorzien worden. Verhulst van Groen! treedtdemeningvan CD& V bij. Die vraag is door hen in het verleden ook al zo vaak gesteld. Maar toch is het geen kwestie waar je appartementen wil plaatsen, maar wel hoe je een appartementenbeleid wil uitbouwen. "Momenteel durf je gewoon niet ' nee' te zeggen wanneer er een aanvraag ingediend wordt."


GEMEENTERAAD Burgemeester Van Aperen gooit de vraag terug naar de oppositie: "Zeg ons dan maar waar er wel en waar er geen appartementen mogen komen. Laat ons er dan over spreken. Wij zullen het alvast in het college bespreken." En als om de oppositie tegemoet te treden vermeldt hij er bij dat er onlangs nog een aanvraag voor een appartement door Stedenbouw werd geweigerd. Onwillekeurig bekruipt mij dan de vraag hoe die aanvraag zou verlopen zijn wanneer die iets later zou ingediend zijn. Vanaf marut is de stad Hoogstraten immers zelf gemachtigd om bouwvergunningen uit te reiken.

Moeilijk parkeren Een andere steen des aanstoots, en voor een stuk ook voort pruitend uit het vorige, is voor velen de hoeveelheid geparkeerde auto's in het straatbeeld, en voor anderen het gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum. Naar aanleiding van de nieuwbouw voor het IKO aan het Groenewoud vrezen de buurtbewoners daar voor overlast in de toekomst.

van appartementen wordt te gemakkelijk weggewuifd. Kijk bij voorbeeld maru· eens naar de Gustaaf Segerstraat. Daar verdwijnt een eengezinswoning voor 6 appartementen en als gevolg verschijnen er plots zes wagens in de straat. De stad moet dw-ven zeggen: geen appartementen zonder garage!"

Grof huisvuil en containerpark Waar de gemeente dan wel een stevig en doordacht beleid gevoerd heeft is ons inziens op het gebied van huis vu ilophal.ing. Toch bi ij ft bet wegvallen van gratis ophaalbeurt voor grof buisvuil bij sommigen voor wrevel zorgen . In de laatste gemeenteraadszitting gaf Schepen van Milieu Sprangers tekst en uitleg over het huisvuilbeleid van de stad Hoogstraten. Momenteel kan er enkel op aanvraag (formulier) en mits betaling van 25 euro twee maal per jaar grof huisvuil aan huis opgehaald worden. Vorig jaar waren er slechts 11 aanvragen. Waar is al dat grof vuil dan gebleven? Meer sluikstorten? "Toch niet" vindt schepen Sprangers. "Er zijn

Parkeren zonder respect voor de regels. Schepen Roger Van Aperen wuift deze bezwaren weg. "Er zijn vooreerst al een aantal woonblokken gezetdie voorzienzijn van een ondergrondse garage. Binnenkort wordt het wegdek van de Vrijheid met nieuwe lijnen herzien. Van die gelegen heid zullen wij gebruik maken om ook de parkeerstroken aan te stippen zodanig dat er een functioneler gebruik komt van deze parkeerruimte. " Voor de bouw van het nieuwe IKO gehouw ziethij geen problemen. "Er komenimmers niet meer leerlingen bij en met de cursisten zal er besproken worden om de parking aru1 de Pax en op de Vrijheid te blijven gebruiken en zo veel mogelijk gezamenlijk het vervoer te plannen. Ten slotte zijn er bij de nieuwbouw van appartementen en meergezinswoningen richtlijnen om de vergunning te weigeren indien er onvoldoende parkeerplaatsen voorzien zijn." Raadslid Marc Haseldonckx klaagt er over dat er te weinig controle is, zodanig dat sommige auto's een ganse dag geparkeerd blijven op de Vrijheid. Hij vindt ook dat er te gemakkelijk over het parkeerprobleem van IKO overgestapt wordt. "Aan deze nieuwbouw is er geen parkeerruimte. Het is logisch dat de buurtbewoners schrik hebben voor overlast. Ook het probleem

aantal bezoekers ligt nog hoger. Veertien mensen, meestal lager geschoolden, vinden hier een zinvolle werkplek. Maar vooral het hergebruik is naast het voorkomen van afval de belangrijkste doelstelling van een duurzaam milieubeleid. En dat is volgens schepen Sprangers alvast één van de belangrijkste positieve gevolgen van de gewijzigde aanpak.

voornamelijk twee grote gevolgen van deze aanpak. Ten eerste is er een daling van de ophaalcijfers van grofvuil. En in deze cijfers zit er ook het zwerfvuil en het afval uit de vuilnisbakken op het openbaar domein. Dit heeft tot gevolg dat de stortkosten, die de gemeente aan lOK moet betalen voor het grofvuil, merkelijk dalen. Ook de inzet van materiaal en personeel is merkbaar gedaald. Vroeger waren er telkens gedurende twee weken twee vrachtwagens met 3 personen op de baan en d.it twee maal per jaar." Een ander belangrijk gevolg hiervan is dat Hoogstraten de weg gevonden heeft naru· de Kringwinkel in Meer. In 2004 werd er daar 69.715 kg aangevoerd. De eerst drie kwartalen van 2005 was dit reeds 92.424 kg of meer dan een verdubbeüng over dezelfde periode in 2004. Het succes van dit systeem zit in het feit dat men gratis bruikbare stukken kan aanvoeren naar de KlingwinkeL De Kringwinkel komt ook stukken gratis ophalen aan huis. Al deze materialen, gaande van meubelen , keukengerei, kleren, speelgoed, boeken, tot fiet en toe, worden te koop aangeboden in een nette winkelruimte aan de Meerseweg nr. 135 in Meer. Het aantal kopers is inmiddels al opgelopen tot 100 per dag en het

'Verdraai de wereld' Dit werkjaar gaan alle Vlaamse jeugdbewegingen, samen goed voor zo'n 250.000 kinderen en jongeren. aan de slag met één gemeenschappelijk thema: 'Verdraai de Wereld'. Een jaar lang werken ze rond duurzame ontwikkeling en de verbinding tussen Noord-Zuid. Duurzame ontwikkeling is kiezen voor rechtvaardigheid, respect voor de draagkracht van de aarde, voor een wereld waar de stem van iedereen gehoord wordt en waar het goed leven is voor alle mensen, nu en in de toekomst. Partners hierbij zijn de organisaties van de noordzuidbeweging en de milieusector. Hoogtepunt wordt het lokale actieweekend van 1 I en 12 maart. In heel Vlaanderen gaan de jeugdbewegingen dan duurzaam feesten. Meer info over dit jaarthema: www.verdraaidewereld.be Ook in Hoogstraten pakken we uit tijdens dit actieweekend. Op zondag 12 maart organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de mondiale raad en de jeugdraad de actiedag 'Verdraai de wereld'. Allekinderen en jongeren van6tot 16jaarzijn welkom en kunnen gratis deelnemen. Wie geen lid is van eenjeugdbeweging moet zich wel voor6 maart insch1ijven op de jeugddienst. Voor de verzekering vragen we dat je een Grabbelpas aankoopt aan 2,50 EUR.

Programma Voor 6- 12 jarigen: fietstocht met toffe activiteiten (estafette, fietsparcours, waterquiz, het wereldstoelenspel, enz.). De kinderen worden voor de activiteiten opgedeeld in 2 of 3 leeftijdsgroepen. Er wordt fietsbegeleiding voorzien. Yetirek om 13.30 uur op volgende plaatsen: Hoogstraten: zaal Pax, Dr. Versmissenstraat; Meer en Meersel-Dreef: lagere school Terbeeksestraat; Meerle: proefcentrum; Minderhout: dorpsplein 'de Kuip'; Wortel: parking Kerkpad. Voor 13 - 16 jarigen: spetterende acties (olievatenpercussie, bamboetoren bouwen, het chocomelkspeL enz.) Start om 14 uur op het dorpsplein te Minderhout Met allemaal samen: om 16 uur het slotmoment met verrassingen op het dorpsplein in Minderhout. Het einde is voorzien rond 16.30 uur. Alle deelnemers fietsen dan terug naar hun deelgemeente. Meer info over de actiedag: jeugddienst Hoogstraten, tel. 03 340 19 52 of e-mail jeugd @hoogstraten.be

17


VEILING

Veiling Hoogstraten wint de Golden Archer 2005 Veiling Hoogstraten heeft duidelijk een innovatief 2005 achter de rug. Dit was immers het jaar waarin zij vijf nieuwe variëteiten van tomaten lanceerden, o.a. Kumato, Mini Flavour, Cherry Prunella en Coeur de Boeuf. De kumato-tomaat, herkenbaar aan zijn bruine kleur, bleek uiterst in de smaak te vallen bij het publiek. Het is dan ook hiermee dat de kumato de Belgische Golden Archer voor de nieuwe producten 2005 gewonnen heeft. De Golden Archer is een prijs die toegekend wordt door het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distri butie en zijn tijdschriften Distributie Vandaag en Distri bution d'aujourd'hui. De kumato-tomaten sleepten de prijs in de wacht in de categorie groenten & fmit. De prijs wordt uitgereikt aan producten die het meest vernieuwend zijn, de beste prestaties leveren én ook voldoening schenken aan de consument doordat ze inspelen op de verwachtingen inzake nieuwigheid en kwaliteit. De Golden Archer werd plechtig overhandigd op dinsdag 24 januari in het Sheraton Hotel te Brussel. Deze unieke tomaat, waarvan de genetica ontwikkeld werd door Syngenta Seeds, onderscheidt zich van andere tomaten door zijn bruine kleur. Het is een losse, ronde tomaat met een uitzonderlijke smaak en een gemiddeld vruchtgewicht van 125 gram. De Kumato rijpt van binnennaar buiten en de dieprode interne kleur en de donkergroene zaadgel geven bij het versnijden een zeer attractief beeld. De Kumato-tomaat heeft een grote houdbaarheid en dient zich uitstekend voor de bereiding van originele menu's. Paul Van de Mierop en Jan Mertens waren de trot e telers van deze bruine tomaat in 2005. Door het grote succes hiervan gaat het kumatoareaal in 2006 nog fors toenemen.

De eerste Cherry Prunella van 2006 De veiling zorgt voor het seizoen 2006 voor de primeuraanvoer in Belgische Cherry Prunella. Op dinsd ag 24 januari werden de eerste kisten Cherry Prunella aangevoerd door teler Hans Van Gooi die naderhand door bemiddeling werden verkocht op de Veiling van Hoogstraten. Het ras Santalina valt onder hetFlandria segment Cherry Prunella. Dit is een losse pruimtomaat die niet groter is dan een kerstomaat. De smaak is erg aantrekkelijk en de tomaten worden verkocht in schaaltjes van 250 gram. Dat deze primeurverkoop van Cherry Prunella in Hoogstraten valt, is zeker geen toevaL Sinds december 2004 heeft Veiling Hoogstraten zich geëngageerd om tomatenspecialiteiten te gaan telen. Hieronder vallen verschillende tomatenvariëteiten die specifiek gekenmerkt worden door hun uitzonderlijke vorm, kleur of smaak; namelijk: Cherry Prunella, Kumato, Mini Flavour, Marzanino en Mini Prunella.

Zo was 2005 Veiling Hoogstraten is een telervereniging met ruim 420 leverende leden en commercialiseert voornarnel ijk aardbeien en glasgroenten .ln 2005 werd een omzet gerealiseerd van 102 miljoen euro. De veiling is geassocieerd met zes groenteen fruitveilingen , verspreid over België, in de

Links Hans Van Cool, de trotse producent van de eerste Belgische Cherry Prunella van 2006 en rechts Jan Engelen, marketing manager van Veiling Hoogstraten coöperatieve vennootschap LAVA cvba. LAVA beheert het Belgische groente- en fruit keurmerk Flandria. Veiling Hoogstraten realiseerde met Flandria producten zoals tomaten (los en tros), paprika en komkommer een omzet van 50 miljoen euro. Net geen 20.000 ton aardbeien, met een productomzet van 50 miljoen euro, werden gecommercialiseerd onder het merk Hoogstraten. Deze top-5 is goed voor 98 % van de totale omzet van Veiling Hoogstraten. Flandria®en Hoogstra ten®zijn keurmerken die kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaadleid opgenomen hebben in de lasten boeken.

LEENHUET Vijf keer gratis! In de vorige editie van DHM (blz. 9) kon je lezen dat De Hoogstraatse Maand vijf exemplaren van 'Turnhout - onverwachte schrijvers over een kleine stad'. een boek van Leen Huet, mocht weggeven.

GoldenArcher2005 metv.l.n.r. JanEngelen (Veiling Hoogstraten), Rik Lootens (Syngenta), Cees Vermeiren (voorzitter Veiling Hoogstraten) en Geneviève Bruynseels (Carrefour). 18

Uit de talrijke geïnteresseerden werden de volgende lezers geloot: Els De Keuster, Oostmalle; Jos Geerts. Hoogstraten; Jacqueline Van den Heuvel, Minderhout; Leopold Vandersteen, Hoogstraten; Rit Van Hasselt. Merksem. Veel lee ·plezier en iedereen bedankt voor het meespelen.


ADIEU

Bijna een eeuw rond

Lena en Staf tapten het laatste pintje in "De Zwaan" CASTELRE - Een onooglijk klein gehucht dat in een zak van het Nederlandse grondgebied zit ingesnoerd en toch wijd en zijd bekend is bij natuurfreaks, fervente wandelaars en wielertoeristen: Castelré! Drie bloeiende horecabedrijven (De Castelhoeve, café In Holland, café De Zwaan) telt het op zijn grondgebied. Dit houd je niet voor waar en bespeur je ook bijna nergens meer. En te bedenken dat er ooit 19 van zulke etablissementen op dit stukje Nederland gevestigd waren.

Smokkelen Een kleine honderd jaar geleden begon Gust Snoeys op de Schootsenhoek een winkel met café. Een typisch plattelandswinkeltje waar je allerlei kruidenierswaren kon inslaan en zoals er vroeger in elk dorp of gehucht wel enkele te vinden waren. In Castelré betekende dat toch iets speciaals! Men winkelde daar niet zomaar! De grens lag vlakbij en het smokkelen van boter en jenever vierde hoogtij en betekende ook een lucratieve bezigheid. Men zette de kat ook bij de melk, zo vlak langs de meet. In de jaren

'40 nam Jaak, de zoon van Gust, de zaak over en baatte gedurende vele jaren samen met zijn vrouw Cieke Wouters winkel en café uit.

Café-feestzaal "De Zwaan" Het was in de sterren geschreven dat StafSnoeys, enig kind van Jaak en Cieke, het samengesteld bedrijf zou overnemen. Vanaf zijn 17de werd hij de rechterhand van zijn ouders en in 1957 volgde hij samen met zijn vrouw Lena Van Opstal, dochter van Gust Van Opstal uit "De Nieuwen Buiten" in Wortel, zijn ouders op. Het was

Staf Snoeys en Lena Van Opstal werken geblazen. De winkel bleef open van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en tussen 1960 en 1970 situeerde zich vooral het hoogtepunt van de boter- en jeneversmokkeL Ongetwijfeld gouden jaren! In 1970 werd naast het huis een atelier opgericht waarin vooral schoenen en pantoffels gefabriceerd werden, een filiaal van een bedrijf uit Gilze. 60 arbeid ters vonden hier werk. Na een aantal jaren sloot dit atelier zijn deuren en de bestemming veranderde in een café metfeestzaal "De Zwaan", waar Staf en Lena, geholpen door hun twee zonen, Gert en Paul , de klanten bedienden . Het bloed kruipt waar het niet gaan kan! Hun beide zonen stapten ook in de horeca en vullen hun werkdagen al managers van "De Gulden Coppe" in Hoogstraten. Winkel houden, de klanten onderhouden in het café, feesten organiseren, nachtbrakerij! Het kan eens teveel worden en negen jaar geleden, in l 997, werd de winkel afgestoten. De activiteiten van "De Zwaan" slorpten nu al hun vrije tijd op. Maar aan alles komt een eind. De pensioengerechtigde leeftijd naderde! Staf en Lena hebben 50 jaar horeca op hun actief, hard gewerkt, Lena geplaagd door artrose en twee hartinfarcten moeten incasseren ... ! Stoppen met werken en het café sluiten . Een harde beslissing die zomaar niet over één nacht ijs genomen werd. Zondag 5 februari streek "De Zwaan" definitief haar vleugels met een gratis drank voor alle klanten! Huis en café-feestzaal zijn verkochten de nieuwe eigenaar wil het rustig houden! Staf en Lena wonen ondertussen al enkele maanden in een appartement te Hoogstraten, genietend van de kinderen en de kleinkinderen en ... de Hoogstraatse horeca! Castelré zal niet meer zijn zoals weleer! Of vergeten wij zo vlug? (rel)

19


JUBILEUM

Radio Valencia 25 jaar MEER - Valencia wil haar 25ste verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We gingen op zoek naar de mensen achter Valencia voor een foto en tekenden volgend boeiend verhaal op ... Het verhaal van Radio Valencia begint op 20 februari 1981, de eerste dag dat de zender in de lucht is. Het is dé tijd van de vrije radio's. In de regio Hoogstraten zijn er een achttal piraten. Je kan er luisteren naar Horizon, Cosmos, Dallas, Kokosnoot, Radio Vrij en dan zijn we er zeker nog vergeten. In Meer zelf zijn er al twee zenders wanneer May Laurijssen aan haar man Jef Pluym vertelt 'dat ze ook een piraatzender wil'. Muziek zit de familie Laurijssen in het bloed. Iedereen is wel ergens met muziek bezig, als lid van de fanfare, van de drumband of van één of ander orkestje.

Jan Vermonden en Gustje Timmermans Jan Vermonden is in die dagen dé deskundige van de piraterij ; hij is een meester-knutselaar met elektronica. Jan zit met radio Hawa:i in de lucht en helpt Valencia technisch opstarten. En dan is er nog Gustje Ti mmermans, die is bezig met radioJacinda. Op die 20ste februari '8 1 zenden Hawaï, Jacinda en Valencia samen uit, zondag van 10 uurtot 16 uur. Elk van de driezenders verzorgt twee uur vanuit een eigen locatie.

De zender van Valencia staat in de keuken van de fami IieP 1uym-Laurijssen aan de Eindsestraat nr. 19, een adres dat in 1994 verandert in Gaarshof 5. Valencia gaat van 12 tot 14 uur in de lucht met 'Lady Valencia' (May Laurijssen) achter de microfoon en 'Lady Doe Maar' (Rozin Pluym), die de telefoon opneemt en de platen zoekt. De samenwerking tussen de drie zenders, toen op de frequentie 103.8 MHz .. verloopt zeer goed. Ze laten samen stickers drukken en organiseren samen een eerste piratenbal in zaal Victoria. Maar uitzenden is illegaal. Het zijn spannende, maar plezierige tijden. Piraterij is verboden en dat geeft een extra kick. Om toch maar niet gepakt te worden, rijden medewerkers door hetdorp om zeker te zijn dat de RTT nergens metingen doet om de piraten op te sporen. Metverrekijkers worden de invalswegen van het dorp gei:nspecteerd en bij onraad worden de collega-radio's verwittigd. In de loop van het eerste jaar verhuist de zendapparatuur van de keuken naar de kelder en begint StafLaurijssen, de broer van May, met een non-

stop programma op donderdagavond. Veel apparatuur is er niet. Aanvankelijk is het niet meer dan een kleine pl atendraaier. De presentator moet lang genoeg praten zodat zijn helper tijd genoeg heeft om een andere plaat te zoeken en op de platendraaier te leggen . De zender was een kastje van 30 x 15 cm en 5 cm hoog met achteraan wat zilverpapier om storingen weg te werken. Het is knutselen om de muziek eruit te krijgen. Er ontstaat heel vlug een band tussen de zender en de luisteraars. Wanneer de zender één jaar in de lucht is, mogen de luisteraars een kijkje komen nemen in de studio, toen nog in de kelder van het huis. Het is de start van de succesformule van de vrije radio. De omgeving van de studio wordt een tweede thuis voor de liefhebbers van het genre. Dat was zo in de kelder, waar een tafel en enkele stoelen staan , en dat is nu nog zo, door de drankgelegenheid bij de zender.

Meermarkt Bij de eerste ' Meermarkt' op 6 mei 1984 is de zender ook van de partij. Meermarkt is dé ontmoetingsplaats voor de verenigingen en de inwoners van Meer en daar mag Valencia niet ontbreken . Vanafheteerste uurverzorgt Valencia de muziek op deze markt en dat is vandaag nog zo. De band met de luisteraar is van essentieel belang en die is er ook langs de biljartclub, de voetbalploeg en de wielrenners. Begin '85 wordt een mobiele studio ingericht. Men gebruikt de ' piratenbus' voor de uitzendingen op Meermarkt en men gaat er mee op bezoek op voetbalvelden of manifestaties, ergens in Hoogstraten. Nog in hetzelfde jaar is er de eerste playbackshow in

De dj's van Radio Valencia nu: Kurt, Stafke den draaier, Lady Marie, Joske, Bram, Koos dendraaier, Ad de Zetter, Jntke, Ad Pata, Lady Valencia, Polleke, Jack Brandhout, Stanly Bunker, Wim, John van Praag, Woody Woodpecker, Wouter de huiskabouter én niet op de foto: Ruud, Tom, Willy vanGelderen, Gust Flater, Jantje Monitor en Jim van Beek. (ma)

20


JUBILEUM zaal De Eiken en een jaar later in de veiling van Meer. Veertig kandidaten 'doen alsof ze zingen' voor meer dan 750 aanwezigen.

Donkere wolken De luisteraars kunnen nu ook lid worden van Radio Valencia. Elkjaar worden méér dan I 000 leden aan huis bezocht om het lidgeld te innen ; een enorme klus voor de medewerkers. Sinds een tweetal jaar is men ermee gestopt en worden die inkomsten vervangen door sponsorgelden. Maar er drijven ook wolken boven de Eindsestraat In februari '83 verzegelt de RTT de apparatuur. Ze brengen zegels aan op de uitgang voorde antenne, zodat de zender niet meer kan gebruikt worden. Maar geen nood, een uur later staat er een andere zender klaru·en gaat Valencia opnieuw in de lucht. Bij een volgende inval neemt de RTT niet alleen de zender, maru· ook de apparatuur in beslag. Alleen de platen blijven staan. Bij enkele invallen gaat het er écht niet vriendelijk aan toe. Dat zijn voor May de min t aangename herinneringen aan 20 jaar Radio Valencia. De rijkswacht had waarschijn lijk sI echte ervaringen bij andere invallen, op andere plaatsen, en nam duidelijk geen risico's. Maar verder loopt alles gesmeerd. Er melden zich steeds meer dj's aan, er komen scholen op bezoek en de zender is 'populair'. Er is een ruim publiek voor de muziek waar Valencia voor staat. Maaruitzenden blijft iJlegaalen de schrik zit erin. Uit angst voor inbeslagname worden de uitzendingen in 1987 tot driemaal toe stilgelegd, soms voor een korte, oms voor een langere periode.

Artiesten groot en klein Meestal valt de RTT binnen op momenten dat de zender niet in de ether is . Maar uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. Op 28 januari 1988 legt men de zender stil tijdens een live interview met Jack Jersey. Maar het duurt niet lang: één dag later is Valencia er opnieuw. De zender wiI vooral de Nederlandse en Vlaamse ru·tiesten een kans geven en schenkt veel aandacht aan het levenslied en de meezingers. Het publiek is er thuis en ook de artiesten kunnen er altijd terecht. De lijst van vedetten die ooit een bezoek brachten voor een 'artiesteninterview' telt meer dan 300namen. Het 'Duo Onbekend ' komt in februari '84 als eerste aan de beurt. Op dat ogenblik zendt Valencia al alle dagen uit: vier uur in de week en twaalf uur tijdens het weekend. De vedetten en zij diehet willen worden, bieden zich spontaa n aan met hun nieuwste plaatjes. Ze weten dat de zender hun opname zal draaien. Een groot aantal stations doet dat (bijna) niet meer zodat de rutiesten de weg naar Valencia goed kennen. Dikwijls zijn ze nog niet bekend en hebben ze een single of een cd in eigen beheer uitgegeven. Soms zijn het vaders die hun dochter of zoon in de showbis willen lanceren. Ze weten dat de vrije radio hun plaat zal promoten. De zender bereikt een groot publiek aa n beide zijden van de grens, waru·schijnlijk meer Nederlanders dan Belgen. Dat vertaalt zich ook

in de medewerkers. Van de 21 presentatoren wonen er maar een viertal in België. NaasthetNederlandstalige lied, dat 60 % van het repertoire vertegenwoordigt, is er ook plaats voor andere talen zoals Engel , Duits, Italiaans of Spaans. Elke dj zal zijn eigen accenten leggen, maar we spreken hier niet over het top-40 werk. Als het om anderstalige muziek gaat, spreken we op de eerste plaats over oldies.

Eindelijk legaal

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aparenstraat 8 · HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 · Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN EEN TWEEWOONST GELEGEN TE HOOGSTRATEN, POSTWEG 6/8

Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER Hoogstraten, eerste afdeling een tweewoonst te Hoogstraten, Postweg 6/8, sectie C nummer 122/C met een oppervlakte van 9a 52ca Beiden ingedeeld als volgt: keuken, living, slaapkameren terras, gescheiden zolder met valtrap, geen kelder, gemeenschappelijke water- en gasaansluiting.

In 1988 komt er een Gelegen volgens het stedenbouwkundig uittreksel van 24 janumogelijkheid om leari 2006 in woongebied (stedenbouwkundige vergunning van 5 gaal te gaan draaien. april 1978) Kadastraal inkomen: 999 euro Op het secretariaat is het een drukte van beBeschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en koslang om de papieren, ten. nodig om een vergunBezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 uur (vanaf 11 februari ning aan te vragen, 2006) of na telefonische afspraak op 03/314.66.37 klaar te maken. Eind februari vertrekt de ZITDAGEN: aanvraag en beschikt inzet op 1 maart 2006 de zender al over ap-toewijzing op 15 maart 2006 paratuur die door de telkens om 17 uur in café 'De Gelmel' te Hoogstraten, Heilig RTT goedgekeurd is. Bloedlaan 285. Toch za l diezelfde RTT de zender nog Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende éénmaal stilleggen, notarissen . raar maar waar. Maar eind goed, al goed. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn Op 8 december 1989 voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. komt vanuit Brussel de officiëleerkenning. De klok rond Nu gaat alles nel. De spotjes worden veranderd, Nu draaien er 21 dj 's bij Valencia, een groep het briefpapier aangepast, enz. Alles moet klaar waarop men al een tiental jaar kan rekenen. May zijn wanneer men begin 1990 voor het eerst mét en Staf Laurijssen zijn er al van het eerste uur toelating in de ether gaat op 105.0 Fm. Eerst bij. De drankgelegenheid is de 'zoete inval' voor voor 84 uur, gedeeld met een ander station en de vrienden en de plaats waar per jaar een tiental na wijziging van de aanvraag, 7 dagen per week, 'vrije podia' georganiseerd worden. 24 uur per dag. De zender is nu niet langer illegaal en komt ook letterlijk boven de grond . Op 24 april begint men met de bouw van de nieuwe studio's. Die worden gebouwd met onderdelen van een omgewaaide werfkeet die men ergens in Antwerpen kan kopen. Na zes maanden werk, op 9 november 1990, wordt de nieuwe studio met daarnaast de drankgelegenheid geopend. Het is een groot feest, maar niet het einde van de tegenslagen. Op 13 januru·i 1991 moet de nieuwe mast met daarop drie antennes erarul geloven. Tijdens een zware zuidwesterstorm plooit de mast eenvoudig om. Gelukkig hru1gen de antennes vrij van de mast, zodat de elementen bruikbaar blijven . Toch zal het vijf dagen duren voor het weer goed genoeg is om de schade te herstellen.

Eénmaal per jaar zijn er de Valencia-feesten . Voor die feesten wordt er een grote tent geplaatst waarin men 4 000 fans kan ontvangen, gespreid over drie dagen. Ook daar treden gevestigde waarden en nieuwkomers naast elkaar op.

De toekomst? Het 25-jarig jubileum werd gevierd van 18 tot 20 februari met non-stop life uit te zenden met artiesten-interviews, verzoekjes, en quizvragen . Ook later op het jaar zullen nog heel wat activiteiten volgen . Voor wie meer wil weten over Radio Valencia kan zeker terecht bij het bestuur bestaande uitEd van Hasselt, John Laurijssen, Jef Pluym, Staf Laurijssen en May Laurijssen.

21


VERSCHIL VAN MENING

LEZERS SCHRIJVEN

UW MENING TELT In ons vorige nummer vroegen we uw mening en reactie op de vraag: 'Wat vindt u van alle appartementen die steeds vaker aan de Hoogstraatse horizon verschijnen?'. Hieronder leest u de reacties die tot nu toe binnenkwamen.

Appartementen in dorpskernen Ik ben volledig akkoord met het feit dat appartementen niet thuis horen in dorpskernen. Een verzachtende omstandigheid zou zijn als ze gezet worden om de eigen jeugd in hun geboortedorp te kunnen laten wonen. Maar als men de prijzen bekijkt, kan ik alleen maar concluderen dat ze gezet worden om 'Hollanders' aan te trekken. Tot op heden is Meer min of meer gespaard gebleven van deze kwaal. Maar als men dan in de krant leest dat de post verdwijnten er een appartementsblok in de plaats komt. Stop de Hollandse invasie en het probleem van appartementsblokken lost zichzelf op. Dan is er weer plaats voor de eigen inwoners! Maar ja, met een stadsbestuur dat het meerop heeft metHoUanders dan met Vlamingen zal dit altijd een utopie blijven vrees ik. Naam en adres bekend bij de redactie

Verkrachting Mevrouw/mijnheer Naar aanleiding van uw artikel in De Hoogstraatse Maand omtrent de wildgroei van appartementen in de gemeente Hoogstraten. Het was ook een goed artikel. We moeten natuurlijk onder ogen durven zien dat de dure bouwgronden, velealleenstaandenen vele lat relaties dit wel in de hand werken. Dit neemt niet weg dat we dit zomaar moeten tolereren. Het kan niet zijn dat men overal zomaar blokken kan neerpoten. Wat ze nooit hadden mogen toelaten is het bouwen van de KAZERNE (zo wordtditappartement genoemd) tussen Wortel en Hoogstraten. Dit was ook nog gelegen in waardevol natuurgebied. Vele mooie oude huizen moeten verdwijnen en plaats maken voor nieuwe huizenblokken. Dat binnenkort de oude feestzaal aan de Van Aertselaerstraat waarschijnlijk zal moeten verdwijnen tart elke verbeelding. Dan zou men echt kunnen spreken van verkrachting van het landschap. Lode Fransen, Hoogstraten.

TAUERKE- RESTAURAKT

,, 't HEl KE'' Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tei./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11.30·21.30 u· Zondag van 11.30-21.00 u. 210

22

Hoogstraten aan zee Geen tien jaren geleden was het huisje tuintje. Voor laagbouw was eigenlijk plaats genoeg. Plots werden de bouwplaatsen duur gemaakt. En daar komen de appartementen. Als het stadje dan ontvoogd wordt in het afleveren van bouwvergunningen, dan is het hek van de dam. Komen er veel, dan worden ze goedkoper. Dat is ook niet waar. Er komen er méér, veel méér. Rond de400 zouden ervoor in de nabije toekomst goedgekeurd zijn!? Ze komen achteren langs de Vrijheid. Ze komen overal. Ze brengen schaduw in de straten. Wat gaat er van Hoogstraten geworden? Niets bijzonders. Een stadje zoals er in Nederland vele zijn. De grens met Nederland vervaagt. 'Petities' om wildgroei en afbraak tegen te gaan. Hetkan niet in alle gevallen 'de formule' zijn. Op goedkopere gronden even buiten de stad appartementsgebouwen neerpoten. Dat kan. Als ze qua stijl in het landschap geïntegreerd kunnen worden, waarom niet? Grote villa's staan er ook. Niet alle huizen van in de 19d• en begin 20"• eeuw zijn monumenten op een paar tientalJen na. En als er al eens mooie nieuwbouw met stijl voor in de plaats komt. Dan kan het toch. Het patrimonium werd her en der aangetast, dat wel, maar stijlvolle nieuwbouw kan een méérwaarde betekenen. Stijl is duur. Het vroegere uitzicht van Hoogstraten is verdwenen. Nostalgisch is dat spijtig te noemen. Maar Hoogstraten werd van een Kempense gemeente een stad. Daaraan is ze iets verplicht. De trek naar zee die blijft. Of die naar Hoogstraten zal blijven bestaan? Dat is de vraag. Het zou wel kunnen. Want vele eeuwen lang heeft Hoogstraten in een uithoek gelegen. Dat is nu bijlange niet meer waar. Ivo Bovend'aerde, Antwerpen.

Appartementen in Hoogstraten Er verschijnen de laatste jaren steeds meer appartementen in het Hoogstraatse straatbeeld. Hoogstraten vormt hier uiteraard geen alleenstaand fenomeen. Vlaanderen is sinds het ontstaan van hetRuimtelijk Structuurplan in de ban van verdichting van de woonkernen . In de grotere steden heeftmen op dat vlak al sinds geruime tijddeexpertisein huis. De gemeenten in het buitengebied daarentegen worstelen meestal

met een gebrek aan professionaliteit op het vlak van ruimtelijke ordening en architectuur. Bij gebrek aan een alternatief ontstaan zo overal te lande de vermaledijde, uit de kJ uiten gewassen 'jumbofermettes'- al dan niet met een bedrieglijk modem aandoend jasje - maar steeds met die karakteristiek dat ze een muur vormen naar het achterliggende landschap (of dat nu een natuurlijk, een landbouw- of een dorpslandschap betreft), en een breuk vormen met het karakter van de omgeving. Toch bestaan er wel degelijk alternatieven. Dat bewijzen onder meer de publicaties 'Dichter Wonen ', uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Jaarboeken Architecntur en Stedenbouw. Hoogstraten blunderde recent nog met veel te kleine percelen en het gebrek aan publieke ruimte in een verkaveling. De traditionele verkavelaars bieden geen antwoord meer op de huidige problematiek. Vaak gaat een masterplan of een architectuurwedstrijd vooraf aan de betere resultaten te velde. Veel hangt af van de visie van de architect en de bouwheer in kwestie, maar meer misschien nog van een proactief beleid terzake van de lokale overheid. Dat Hoogstraten als eerste Kempense gemeente ontvoogd werd op het vlak van vergunningsbeleid is daarbij niet echt een goede zaak. De vraag is immers of het lokale bestuur over de nodige professionaliteit beschikt. Voor het tot stand komen van goede architectuur is immer nood aan een regisseur die de grote lijnen uitzet, en aan een kritisch debat. Dat debat en die regisseursrol worden in Nederland meestal opgenomen door stadsarchitecten of de architectuurcentra, die - hoewel gesubsidieerd door de steden en gemeenten en door de hogere overheden - een onafhankelijke positie innemen ten opzichte van de gemeente. En het architectuurbeleid en de resultaten te velde varen er wel bij. Ook in Vlaanderen werd in het Kunstendecreet een rol en subsidies toebedeeld aan de nog veelal premature lokale architectuurinitiatieven. Belangrijker ook is het om een architectuurbeleid te verankeren in de diensten van de stad en van het ruimtelijkeordenings-en cu ltuurbeleid, zodat het de wissel van de politieke macht kan doorstaan. Dat bet Hoogstraatse ontwerp van cultuurbeleidsplan expliciet architectuur aanhaalt, is een goede zaak om blijvender te sensibiliseren voor architectuur. (Tot op heden werd het- naar mijn weten - nog niet goedgekeurd?). Het is onbegrijpelijk dat sommige gemeenten zo'n architectuurinitiatief als bedreigend ervaren. Immers wanneer zowel het beleid, als de burgers en de architecten overtuigd zijn van het belang van een kwalitatieve omgeving, dan zullen er geen 'jumbofermettes' meer uit de grond verrijzen.

Naam en adres bekend bij de redactie.


VERSCHIL VAN MENING

Omleiding Gustaaf Segersstraat Frans Tackx, gemeenteraadslid (KVB ), gemeente Hoog straten, antwoordt op een artikel in DHM nr. 249, 22"' jaargang, blz. 12: Dit was 2005 -Buurt herademt, maar blijft met vragen zitten ... 'Omleiding Gustaaf Segersstraat afgelopen' -paragraaf 'Maar hoe waren eigenlijk de resultaten van de trillingstest? Wel, daarover bleef men aanvankelijk zwijgen als vermoord. In de gemeenteraad reageerde men pa enkele maanden later met "dat her allemaalnogal meeviel ". Onlangs nog, op de raad van november, beweerde raadslid Tackx zelfs doodleuk "dat er helemaalniets aan de hand is met trillingen!" Nochtans hoorden we in de wandelgangen meer genuanceerde berichten.' Geachte Redactie Dit artikeldeel geeft mij een stempel van onbekwaam. Nochtans komen mUn uitspraken niet "van horen zeggen", maar uit besluiten van proefresultaten die uitgevoerd werden door het WTCB, een door de wet erkende inrichting (*). In de sluitzin van hun besluit staat "steeds liggen deze resultaten onder de door de norm gespecifleerde drempel". Beweringen van de artikelschrijver als "het klinkerwegdek is immers meer dan versleten"; "angstaanjagend veel trillingen" en "daar trilt het nog harder" en eventuele andere reacties wil ik graag aannemen als deze ondersteund zUn door resultaten van onderzoeken door erkende inrichtingen. Deze onderzoeken kosten nogal wat geld en het heeft geen zin om de rest van de ketting te onderzoeken als de zwakste schakel onderzocht is, en dan nog op een tijdspanne dat er geen normale maar een verhoogde wegbelasting was. Door Monumenten en Landschappen werden op het onderzochte huis enkele jaren geleden ook rekstroken aangebracht, maar deze informatie is blijkbaar niet negatief genoeg voor dit artikel.

Sluiting postkantoor Meer Boodschap van De Post: De Post behoudt de dienstverlening van het agentschap Meer en verplaatst ze integraal naar het postkantoor Hoogstraten . Concrete aanleiding voor de verhuis is de opzeg van het huurcontract door de huiseigenaar. De rentabiliteitsstudie wees uit dat een nieuwe vestiging in Meer geen optie is. Er blij ven in heel België 1300 contactpunten, dat zijn postkantoren én postwinkels, maar de twee types vervangen mekaar niet noodzake-

lijk (concreet: als een postagentschap verhuist, komt er daarom nog geen postwinkel in dezelfde gemeente) . De Post heeft de verhuis via alle mogelijke kanalen (brief aan klanten BPO van agentschap Meer, affiche in agentschap Meer, hui s-aan-hui alle inwoners Meer, brief voor alle passanten in agentschap) ruim vooraf bekend gemaakt. Met vriendelijke groet, Fred Lens, woordvoerder.

Tentoonstellingen Het IKO is zeker niet vreemd aan het verschijnsel. Maar min of meer regelmatig ontmoeten we oud-leerlingen van deze Hoogstmatse academie die elders in het land hun artistieke productie exposeren. De Kunstkring Experiment van Rijkevorsel, een initiatief van Jeanne Antonissen en May Vermeiren, wil haar tiende verjaardag ·niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een tiental leden van deze vereniging stelt nu tentoon in het nieuwe Gemeenschapscentrum van Sint-Jozef Rijkevorsel op zaterdag 4 en zondag 5 maart van 10 tot 18 uur. De variatie in het werk van Etienne Vanrijckeghem, Lou Brokken, Alfonsine Geurts, Jos Van Aert. Jeanne Antonissen, Thea Van Kempen, May Vermeiren, Luce Van Nueten, Vera Geets en Diane Mees zal het publiek een prachtig beeld aanbieden. Untitled vzw stelt schilderijen en tekeningen voor van Bart Versehoeren (Lindendreef21) in hotel Corbie, Corbiestraat 64 te Mol. De tentoonstelling loopt nog tot en met vrijdag 31 maart.

Werk van Bart Versehoeren in Corbiehotel HOOGSTRATENJMOL- Tot 31 maart wordt het werk van de Hoogstraatse kunstenaar Bart Verschueren tentoongesteld in het Corbiehotel te Mol. De tentoonstelling is een initiatief van de vzw Untitled die jonge kunstenaars selecteert en hen kansen geeft door ben een tentoonstellingsruimte aan te bieden . Bart Verschueren volgde een opleiding vrije schilderkunst aan de Antwerpse Karel-de-Grotehogeschool. Bart Verschueren werkt met lakverf op doek. Het resultaat is bijzonder kleurrijk

werk met taferelen, die ontstaan in de fantasie van de kunstenaar. Op dit moment volgt Bart in het Antwerpse een lerarenopleiding. Deze studie zal hij tijdelijk stopzetten omdat hij langs een Leonardo Da Yinei-beurs de kans krijgt om enkele maanden in Portugal te gaan werken. Bart Verschueren, "Untitled", nog tot 31 maart in het Corbiehotel, Corbiestraat te Mol. De inkom is gratis.

Met vriendelijke groet, Frans Tackx (*) WTCB - Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf, inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947. Referenties: DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen: Teil 2 Einwirkungen auf Menschen in Gebaüden, Juni 1999- Teil] Einwirkungen auf bauliche Anlagen, Febru.a r 1999. Uitgevoerde proeven: Trillingsmetingen in situ Datum van de proef van 17 mei 2005 tot 19 mei2005 Datum opstelling van het verslag: 20 mei 2005 (12 pagina 's en 3 bijlagen). C. Mertens, ir.

23


MeerIe (Nonnenstraatje-Schoolstraat-Heimeulenstraat)

24

ZO IS HET


dorpsleven Contactpunten-

Knap Jaarconcert!

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries @hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen @skynet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraar 7. tel. 03 315 88 54, jan .fret@ pandora. be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03 315 71 86, toon. verleye@ pandora. be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@ riscal inet. be

Wortel: José Fransen, Oude Weg 20, tel. 03 314 41 26 (of) Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 FOTO's: Jef Floren. Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel. tel. 03 314 57 54. Fran Snijders, St.-Ciemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen @belgacom.net GILDEN- & SCHUTIERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel.+ fax. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen @demaand.be administratie@demaand .be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax.: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

HOOGSTRATEN- Indrukwekkend! Dat mogen we wel zeggen van het Jaarconcert dat de Koninklijk Fanfare Sint-Catharina op 29 januari jongstleden speelde. Een bomvolle Rabboenizaal kon er genieten van een gevarieerd programma, onder leiding van dirigent Bart Van Osse!. Naast muzikaal moeilijkere werken van Johan de Meijen Jacob de Haan was er ook plaats voor lichtere muziek als ''Eres Tu " en "The Lion King". De vele aanwezigen konden zien (en horen) dat het goed was!

De Ster van een wonderkind

250 jaar Mozart HOOGSTRATEN- Liefhebbers van klassieke muziek hebben hun hartje al kunnen ophalen tijdens dit Mozartjaar. Ook ons plaatselijk Davidsfonds wil daarbij een duit in het zakje doen , door Mozart naar hier te halen in de vorm van enkele schitterende reisverhalen vanuit Salzburg naar Wenen, Parijs, Londen en Italië. Onderrus en maken we kennis met de fenomenale muzikale ontplooi ing van de jonge Mozart, de indrukken en invloeden die hij ondergaat en de contacten met andere, belangrijke musici. Dat gebeurt aan de hand van een 15-tal muziekfragmenten die een duidelijk beeld geven van Mozarts stijlontwikkeling. Brieven worden voorgedragen, operafragmenten toegelicht ... en ten slotte wordt gepeild naar de betekenis van Mozart in zijn én onze tijd. Waarom is Mozart zo uniek? Zijn er vandaag dan geen wonderkinderen meer? Is het fenomeen Mozart dan alleen in de 18de eeuw mogelijk geweest? Jos Meersman acteert, citeert en schets een aangrijpend componistenportret Meersman (0 1951) studeerde musicologie aan de KU Leuven en is leraar muziekgeschiedenis en algemene mu-

ziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven . Jarenlang was hij medewerker van BRT 3, later Radio 3, het huidige Klara. Hij publiceerde tal van artikels en brochures alsook een handboek muziekgeschiedenis. Hij was al in veel verenigingen te gast met zijn 'componistenportretten van onder meer Chopin, Schubert en Beethoven. Vorig jaar nog had het Davidsfonds hem te gast voor een avond rond de componist Liszt. Waar en wanneer? Maandag 13 maart in de Gelagzaal van de Pax en dit om20 uur. Davidsfondsleden betalen 5 euro. Voor de anderen is het 7.

Pannenkoeken HOOGSTRATEN-Op zondag 5 maart bakken de leden van de Katholieke Bond van Gehandicapten heerlijke pannenkoeken. Plaats van nuttigen is zaal Pax.. Vanaf 13 uur tot 18 uur is iedereen welkom. Bovendien staat ook de kegelbaan opgesteld zodat u elkaar ook op het sportieve vlak kunt meten.

25


HOOGSTRATEN

Wistik in nr. 40 plechtig geopend HOOGSTRATEN - Vorig maand nog hebben we u uitgebreid ingelicht over het hoe en het waarom van hetontmoetingshuis 'Wistikin nummer 40'. Nog even kort samenvatten misschien ... Sinds 1990 verzamelt vzw Wistik informatie over aanvullende therapieën bij kankerbestrijding. Wistik werd genoemd naar de figuur uit de Kleine Johannes. Om mensen de kans te geven hun boeken, tijdschriften en dergelijke in te kijken, wilde de vzw al langer een ontmoetingshuis openen. Daar zouden dan ook activiteiten kunnen doorgaan, zoals lezingen en relaxatiesessies. Dankzij de financiële steun van Lionsclub Hoogstraten en de Vlaamse Liga tegen kanker én dankzij vzw Het Convent- die een lokaal ter beschikking stelde- is het nu zover. Elke 1"• en 3 de dinsdag van de maand kan eenieder die wil informatie komen sprokkelen in het Begijnhofhui je nummer 40. De permanentie wordt verzorgd door vrijwilligsters, die meestal zelf al met de ziekte geconfronteerd werden.

De massale aanwezigheid op de openingsavond van 2 februari jongstleden, moet alvast een hart onder riem zijn geweest voor de medewerkers. En niet in het minst voor initiatiefneemster Gerd Koyen en ondervoorzitster Kristin Bastiaens. De avond begon in de Begijnhofkerk, waar men kon luisteren naar enkele toespraken en getuigenissen, teLkens afgewisselddoor muzikale intermezzo's. Sprekers van dienst waren onder meer Dr. Koen Vandewalleen Annemie Vandermeulen van het Trefpunt Zelfhulp uit Leuven. Maar ook burgemeester Van Aperen en onze schepenen lazen enkele mooie teksten voor. Tot slot van het officiële gedeelte werd het ontmoetingshuis geopend door voorzitster Gerd Koyen. In de Begijnhofkerk konden de aanwezigen daarna nog genieten van een smakelijke receptie, aangeboden door de Lionsclub. En als souvenir mocht iedereen zijn drinkglas, beschilderd met het logo van de vzw, mee naar huis nemen.

vzw Wistik mocht op veel belangstelling rekenen voor de opening van haar ontmoetingshuis.

Sterrenparade op het Seminarie HOOGSTRATEN - Op vrijdagnamiddag 10 februari werden de grootouders van de lagere schoolleerlingen van het Seminarie getrakteerd op een spetterende StelTen parade, gebracht door hun kleinkinderen . 's Avonds werd de voorstelling herhaald voor ouders en vrienden. Dit jaar had de school 'film ' als thema gekozen. Daarbij werden door de leerbogen allerhande fiLmfragmenten uitgebeeld. Enkele leerkrachten zorgden voor de rode draad: een veiTe nicht van Cruelia Deville wilde echt kinderhaar voor haar badkamertapijt Maar ze had daarbij één probleem, want zolang de kinderen in filmstelTen verkleed waren , konden ze niet gepakt worden. En zo kwam het dat we de meest uiteenlopende stelTen op de catwalk zagen passeren: Peter Pan, Jarnes Bond, E.T., de figuren uit Jungle Book en Chicken Run en nog talrijke andere ... Knap spektakel! (Foto's: Frans Snijders)

26

Activiteitenkalender vzw Wistik - 6 mei om 20 uur: lezing door Dr. Koen Vandewalle over aanvullende voedingstherapieën. - maart. april en mei: de reeks 'Ontspannen-los/aten-tot rust komen', met relaxatie, ademhalingsoefeningen en meditatie. - tussen 6 maart en 12 juni: 4 creatieve namiddagen met boetseren. schilderen. 'dans je vrij' en Aboriginal painting. Meer info bij Kristin Bastiaens. coördinator van het project, via lubas@telenet.be. Wie wil inschrijven voor de lessenreeks of de creatieve namiddagen. kan daarvoor terecht bij Lou Cabanier (014/43.81.86). Ook kunt u altijd een kijkje nemen op de website van de vzw: www.wistik.be.

De vrijwilligsters Lief Van Rooy, Lau Cabanier; Chris Lodewijck.x en Sigrid Dirck.x, samen met voorzitster Gerd Koyen en ondervoorzitster Kristin Bastiaens.


HOOGSTRATEN

Geslaagde jazzwandeling!

HOOGSTRATEN/CASTELRÉ - In januari was er uitzonderlijk géén jazzoptreden in Zaal St.-Cecilia. In plaats daarvan organiseerde de 30 jaar jonge Marckriver New Orleans Jazzcl ub op 29 januari een heuse jazzwandeling om en rond Castelré. Een gezonde wandeling van een kleine 10 kilometer en dat onder een koude, maar straalblauwe hemel. Prachtig wandelweer! Halfweg was een ruime pauze voorzien, waar de

bijna 100 wandelaars konden bijkomen bij een jenevertje of een warme chocomelk. De Strawberry City Brassband zorgde er o.l.v. Grand Marchal Paul Hermans voor een sfeervolle muzikale omlijsting.

mee was de avond echter verre van afgelopen, want er vo lgde nog een serieus concert door de Marckriver Jazzband, met de vaste bandleden en met enkele oud-leden als gastrnuzikant.

Tegen 16 uur arriveerde de groep in de Castelhoeve, waar ze een stevige erwtensoep en lekkere 'stoemp met vlees' kregen voorgeschoteld. Daar-

Jazzliefhebber Dirk Daems was fotograaf van dienst en vereeuwigde dit aangename initiatief. Zijn volledige fotoreportage valt te bewonderen op http://users. telenet. be/sax/marckriver/. (dh)

Zaterdag 4 februari werd de tentoonstelling onder grote belangstelling geopend .

geopend en ingewandeld door een afvaardiging van het Schepencollege.

27ste hobbytentoonstelling HOOGSTRATEN-Al voorde27"• keerhadden KWB en KAV Hoogstraten de handen in elkaar geslagen voor hun jaarlijkse HobbytentoonstelIing. Deze vond als vanouds plaats tijdens het I ste weekend van februari, zoals steeds in Zaal Pax. En ook nu weer was er heel wat moois te zien. Een 20-tal mooie verzamelingen konden we aanschouwen en er waren ook heel wat mensen actief aan de slag met hun hobby.

Na een welkom twoord door Anita Verholen en Jos Smouts- respectievelijk teamverantwoordelijke van KAV en voorzitter van KWB - volgden nog 2 korte toespraken: van provinciaal KWBvoorzitter Peter De Korten van burgemeester Van A peren. Daarna werd de tentoonstelling plechtig

'r

Eén van de vaste waarden op de Hobbytentoonstelling is zeker Walter Van Weereld. Vorig jaar toonde hij zijn verzameling miniatuur crossmotors. Dit keer was hij er met een mooie collectie pijpen, die hij samen met vader Marcel heeft opgebouwd.

Burgemeester Van Aperen, Schepen Peertinek en Schepen Sprangers vertegenwoordigden het College bij de opening van de 27st' Hobbytentoonstelling. Voor de twee eerstgenoemden was het overigens al het J8d' jaar op rij dat ze er het lintje kwamen doorknippen!

27


HOOGSTRATEN Een graadje minder gaat ook ...

Dikketruiendag in onze scholen GROOT-HOOGSTRATEN-Op 16 februari organiseren de Vlaamse en Brusselse scholen weer een Dikketruiendag. Hiermee tonen ze aan dat ze achter het Kyoto-protocol staan, dat op 16 februari van kracht wordt. Met de bekrachtiging van dit akkoord belooft België de uitstoot van broeikasgassen met 7,5% te verminderen . Kool stofdioxide (C02) is hierbij de grootste boosdoener. Dit broeikasgas komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals stookolie. Om de aandacht te vestigen op deze belangrijke gebeurtenis zetten de scholen die dag allerhande ludieke acties op touw. En zetten tot nu toe ruim 400 scholen hun verwarming op zijn minst een graadje lager, die dag. Milieuzorg Op School (MOS), die de sensibilisatiecampagne organiseert, is een samenwerking tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS berekende overigens al hoeveel C02 de cholen die dag minder zullen uitstoten. Dit zou naar schatting om 40 ton gaan. In Hoogstraten nemen alle gemeentelijke scholen deel, alsook het Instituut Spijker, het VITO en het Klein Seminarie. VTI Spijker is het opzet zeer genegen, maar kampt metenkele praktische problemen om de knop daadwerkelijk lager te zetten (o.a. de ovens in de bakkerij, die op constante temperatuur moeten blijven).

Groepsnitstappen in Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle

Het Instituut Spijker was één van de scholen die deelnamen aan de Dikketruiendag van 16 februari. Klas 4 Iatijn b

Plussers helpen Damiaan

HOOGSTRATEN - Bent u op zoek naar verfrissende ideeën voor een originele daguitstap? Toerisme Hoogstraten stelt u met trot haar nieuwe brochure 'groepsuitstappen in Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle' voor. Benieuwd hoe het leven van de begijntjes er uitzag in wat nu Unesco Werelderfgoed is geworden? Op zoek naar J6d•-eeuwse kunstschatten in de St.-Catharinakerk? Welke weg leggen de beroemde Hoogstraatse aardbeien af vooraleer ze op jouw bord terechtkomen? Wat zijn de geheimen van het indrukwekkende landschap van Wortel en Merksplas Kolonie? Waar zit de oorsprong van aloude gezegden of ambachtelijk erfgoed? Je vindt vast een antwoord in het Heemkundig museum van Rijkevorsel of 'Vergane Glorie' in Baarle. Of wilt u liever al wandelend de 'roots' van Aster Berkhof ontdekken in Sint-Jozef Rijkevorsel? Of liever op kroegentocht in Hoogstraten, met vrienden. collega's of fami lie? Neem vlug een kijkje op de website www.hoogstraten.be, waar u de brochure integraal kunt bekijken. Daarnaast is de brochure uiteraard te verkrijgen op het Toeristisch Infokantoor, in de kelder van het tadhuis.

28

HOOGSTRATEN- Tijdens het ijskoude, laatste weekend vanjanuari werden over heel Vlaanderen stiften verkocht ten voordele van de Damiaanactie. Dit keer lag de opbrengst met 500.000 sets iets hoger dan de voorbije jaren. Wellicht heeft de verkiezing van pater Dam iaan tot grootste Belg daar iets mee te maken. De opbrengst va n de actie gaat naar lepra- en tbc-patiënten in 15 verschillende landen. Eén behandeling kost

40 euro, wat overeenkwam met amper 8 sets stiften. Als je het zo bekijkt, dan hebben onze Hoogstmatse plussers - verantwoordelijk voor de verkoop hier bij ons - toch een groot aantal mensen geholpen . Knap werk!

(Sinds kort hebben de plussers ook een eigen site. Deze is nog deels in opbouw, maar ziet er al veelbelovend uit: www.plussers.com.).


Koppenlopen met het IKO HOOGSTRATEN - In het kader van de landelijke ' Dag van het DKO ' (Deeltijds Kunstonderwijs) komt onze eigen IKO opnieuw naar buiten. Waar ook zij rond het thema ' Het portret' werken. Nu organi eert de plaatselijke academie al meerdere jaren activiteiten die ons centrum opfleuren en ook dit jaar worden hun acties fel gesmaakt. Vooreerst zijn er de levensgrote impressie van bekende schilderijen, gemaakt door de cursisten. In deze werken kan ieder die wil zich- met zijn hoofd door een gat in het schilderij - laten fotograferen door vrienden of familie. Het is een gekend systeem , maar het blijft het toch doen, zeker al de decors zo mooi zijn als deze. U vindt deze werken op het Begijnhof, achter de kerk en op de Vrijheid. Verder nam onze academie ook een duik in het recente verleden. Zij gingen op zoek naar afbeeldingen van de vorige generatie bewoners van de Vrijheid, waarvan zij dan een portret maakten. Deze portretten worden in kleine kadertjes aan de monumentale lindebomen voor de bijhorende huizen gehangen. Bedoeling is onder meer om leuke herinneringen en anekdotes op te roepen. Achteraf worden de portretten aan de familie van de afgebeelde persoon bezorgd. Bij het inwandelen van de tentoonstelling vroegen enkele aanwezigen zich af waarom men de 80 portretten met hun bijhorende tekst niet bundelde om te publiceren. Dit lijkt me het overwegen wel waard!

Een boeiende wandeling langs 80 authentieke portretten. Op de foto's herkent u vast Godelieve Huet-Bellens en dokter Versmissen De openingsdag op 18 februari was het alvast (letterlijk en figuurlijk) koppen lopen. Na de samenkomst op het Begijnhof - waar we verwelkomd werden met een beker lekkere soep van de Hotelschool - lichtte directeur Jef Martens de tentoonstelling toe. Na het maken van de

groepsfoto werd het parcours dan officieel ingewandeld. We hebben gekeken en gelachen en we zagen weer dat het goed was. De openluchttentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met zondag 12 maart. Dit moet u gezien hebben. (dh)

die ouder zijn dan J 2 jaar, mogen aan deze cursus deelnemen . Ook niet-KWB-leden zijn van harte welkom. In het inschrijvingsbedrag van 10 euro per persoon is drank en verzekering inbegrepen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 31 maart bij Dirk

Schel lekens, Postweg 2, Hoogstra ten, tel. 03 314 65 80. Betalen moet je pas bij de eerste les. Samenkomst in sportieve kledij op de atletiekpiste achter de gebouwen van het Klein Seminarie om 19.30 uur op 7, 14, 21 en 28 april , 5, 12, 19 en 26 mei , 2 en 9 juni.

Er werkten ookjonge IKO-leden mee.

Joggen voor beginners HOOGSTRATEN -Joggen voor beginners is een tiendelig programma waar mensen, onder leiding van een ervaren turnleraar, leren om vier Ă vijf km te joggen. Er wordt heellangzaam gestart en wekelijks wordt de afstand wat groter. Zowel mannen als vrouwen en ook kinderen

29


HOOGSTRATEN

Groot Nederlands Dictee kent veel succes HOOGSTRATEN- Zaterdag 18 februari werden in heel Vlaanderen preselecties georganiseerd voor het Groot Nederlands Dictee van het Davidsfonds. Ook onze plaatselijke afdeling deed mee en kon daarbij op een flinke belangstelling rekenen, met liefst 215 deelnemers in totaal. In de kader vindt u de besten per categorie. Indien de besten hieruit ookuitzonderlijk goed scoren in vergelijking met het nationale gemiddelde, dan maken zij kans eventueel door te stoten naar de

natio nale finale, die plaatsvindt in het Vlaams Parlement. Wat je zoal moest weten? Wel, we geven u enkele voorbeelden : 'roetsjbaan' uit het miniemendictee, 'gedesillusioneerd' uit het cadettendictee, 'smeuĂŻge' uit het scholierendictee, 'recreatief hasjiesjgebruik' uit het juniorendictee, ' dobermannpincher' en ' mesolithisch' uit het liefhebbersdictee, 'vergeet-mij-nietblauwe broeken ' en 'Madagaskische cineraria's' uit het speciali stendictee.

Miniemen 1. Celine Cassirnon (Loenhout): 2. Sanne Van Looveren (Rij kevorsel): 3. Daru1 Janssens (Wortel):

911100 87/100 85/100

Cadetten I . Kasper Va11 Riemsdijk

(Wu ustwezel): 2. Lies Ver chueren (Meer): 3. Evelien Va11 Leuven (Rijkevorsel) :

97/100 931100 93/lOO

Scholieren 1. Teske Vermeulen (Weelde): 88/100 2. Thomas Van Hoey (Loenbout): 85/100 3. Noor Van Riel (Loen hout): 851100

Junioren l. Caroline Kersteos (Brasschaat): 911100 2. Lieven Boes (Hoogstraten): 83/100

Liefhebbers 1. Ludo Donekers (Brecht): 2. Leo Van Riel (Hoogstraten): 3. Ludwig Verschueren (St.-Lenaarts):

83/100 83/100 79/100

Specialisten 1. Marc Joosen (Hoogstraten): 2. Leo Swaegers (Hoogstraten): 3. Johan Dernets (Hoogstraten):

931100 78/100 781100

Een flinke belangstelling voor de preselecties van het Groot Nederlands Dictee van. het Davidsfonds.

Begijnhofmuur keert terug

'Het Gevolg' zoekt muzikanten/ figuranten ...

Audities

HOOGSTRATEN- Als het goed is, zeggen. we het dus ook! Al kan alles natuurlijk beter. Zo vinden we het ergens nog altijd een beetje jammer dat het metselwerk van. de oude tuinmuur voor de begijnhofpastorij destijds werd afgebroken in plaats van hersteld. Zo, nu die ouwe koe ook weer uit de gracht is ... laten we ons ten slotte op het eindresultaat richten. Want het metselwerk werd inmiddels met zorg gereconstrueerd naar het oude origineel. En de arduinen sierplaten en dekstenen werden daarbij mooi teruggeplaatst. Maar zeker ook een pluim voor het ijzerwerk, dat vakkundig gerestaureerd werd. Het mag er allem.aal terug wezen. Dus toch "eind goed, al goed"?

30

Theaterwerkplaats Het Gevolg uit Turnhout speelt in september 2006 de locatievoorstelling ' Paradijs voor futlozen' in het domein 'Wortel kolonie' . De regie is in ha11den va11 Don Verboven. Florejan Verschueren componeert de muziek. Bruno Va11den Broeckeen Nico Sturm spelen. In deze voorstelling figureert een fanfare, waarvoor Het Gevolg nog muzikanten/figuranten zoekt. Ben je creatief, speel je een blaasinstrument en heb je zin om mee te figureren in 'Paradijs voor Futlozen ¡?Ben je bovendien regelmatig vrij in augustus (repetities) en in september (avondvoorstellingen)? Schrijf je da11 in voor de audities op zondag 30 april in zaal Sint-Cecilia in Hoogstraten. Om in te schrijven, of voor meer info, mai I naar bram@hetgevolg.be. In de loop van april krijg je een individueel uur voor de auditie toegewezen. De repetities in augustus zullen doorgaan in Hoogstraten. (dv/bv)


The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert:

Max Collie Rhythm Aces HOOGSTRATEN- Maandag 13 maart wordt het vast weer drummen om een plaatsje in het befaamde Ceciliazaaltje in de Gelmeistraat Want dan heeft de plaatselijke jazzclub er opnieuw Max Collie te gast. Momenteel vormen de Max Collie Rhythm Aces één van de laatste continu rondtrekkende jazzbands. En Max Collie zelf is ongetwijfeld één van de laatste grote, internationaal bekende New Orleans jazzmuzikanten. Geboren in Melbourne (Australië) deed hij zijn ervaring en vorming op in de vele lokale jazzbands. alvorens professioneel muzikant te worden. Hij lichtte zijn eigen band in de jaren '60 en trok op tournee door Europa, daarbij telkens terugkerend naar Kings Road in Chelsea- zijn nieuwe thuisbasis- om op die manier ook een steentje bij te dragen aan "Swinging London". Hij laagde er al snel in om nummer 1 te worden in de hitlijsten. We mogen immers niet vergeten dat de zeventiger jaren een enorme interesse kenden voor de oude-stij l jazz. Max Collie kwam met zijn vernieuwende aanpak net op tijd. Hij maakte de ene succesvolle plaat na de andere en verkocht ze als warme broodjes. Maar geen enkele opname kan een liveoptreden van Max Collie evenaren. Veel beter blijft natuurlijk om persoonlijk te komen beleven hoe Max Collie de spirit van de gouden tijd weer tot leven kan brengen. Een spirit die ook uitstraalde van een Armstrong of een King Oliver. De Amerikaanse jazzcriticus Pete George- tevens historicus en DJ van de langst lopende Amerikaanse jazzshow aller tijden (42 jaar zonder onderbreking!)- vertelt het volgende over de Rhythm Aces: "Zelfs de allerbeste muzikanten van vandaag zijn niet in staat het geluid

MAX COLLIE rhythm aces

van de MRC Aces, dat uniek is in zijn soort, te evenaren. Geen enkele gmep artiesten, hoe individueel getalenteerd ook, kunnen die authentieke jazzstijl naar voren brengen als ze niet dag na dag samen spelen, repeteren, elkaar kennen en begrijpen. Dankzij hun enorme toewijding voor de muziek hebben zij een soort muzikale perfectie bereikt." Voor meer informatie kunt u ook terecht in "The New Grove Dictionary of Jazz", uitgegeven bij Macmillan Press, een autoriteit op jazzgebied. Waar en wanneer? Op maandag 13 maart in' muziektempel Cecilia' in de Gelmeistraat (naast nr. 6). Vanaf 20 uur. De bezetting? Max Collie, trombone & vocals; Alard 'slim' Pos ton, drums; Denny Ilett, trumpet; CountJohn McCormick, bass; Kar I Hird (Australië), clarinet ; George Walker, banjo.

McC+ & The Metalboys in zaal Cecilia HOOGSTRATEN - Zaal Cecilia is zo stilaan het officieuze cu ltureel centrum van ons stadje aan het worden. Er is al heel wat kwaliteit gepasseerd en q>p vrijdag 10 maart zal dat niet anders zijn. Want dan organiseren Guy Martens (M), Flup Croes (c), Jan Croes (C) en Charel Huet (+)er een veelbelovend dubbeloptreden. U heeft de mooie affiche vast al ergens zien hangen. Het startschot wordt gegeven om 20 uur, maar u komt best goed op tijd want het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol.

Een deel van hetoptreden wordt verzorgd door McC+ zelf. Mensen die hun optredens in het Begijnhof, in de Gelmei en in de kelder bij Huet hebben gehoord, weten dat dit absoluut de moeite loont. Daarnaast hebben zij ook enkele muzikale gasten uitgenodigd en het gaat om niemand minder dan 'The Metalboys with their metal Toys'. Een bijzondere groep uit de streek van Assenede, die een aangename jazzswing ten beste zal geven. Daarbij maken zij onder meer gebruik van hun 'metal toys' , wat staat voor zeer speciale Hawaïaanse gitaren. Absoluut de moeite, maar kom dus zeker op tijd! Vrijdag 10 maart in zaal Cecilia. De inkom bedraagt 7 euro.

McC

The Meta/boys

31


HOOGSTRATEN

Leerlingen VITO tweede in finale 'Regenwoud.com' HOOGSTRATEN - Op woensdag L5 februari HOOGSTRATEN - In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien ... Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze nwand dus voor de 1()'' keer.

vond in de Nationale Plantentuin van Meise de finale plaats van het e-learningproject 'Regenwoud.com'. Dit project van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met WWF is gericht op duurzame ontwikkeling. Van de meer dan honderd Vlaamse scholen die zich voor dit project hadden ingeschreven werden voor de finale de zes beste scholen geselecteerd. En ja hoor, één van deze laatste was het Vito - Hoogstraten met het vijfde jaar Biowetenschappen! Gedurende verscheidene maanden gingen de leerlingen zelf op ontdekldng rond de problemen van het Afrikaanse regenwoud van Kameroen. Het doel is jongeren warm te maken voor natuur- en milieubehoud en duurzame ontwikkeling. Aan de hand van virtuele expeditie naar dit tropische regenwoud werkten de leerlingen

IlOOO STRATEN

Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Als het maar aan ·de regeltjes ' voldoet is 't goed. En van visie lijken we soms vies te zijn ... Maar gelukkig zijn er anderen, die het beter doen. Neem nu Chrisje en JefVerheyen, die zo'n 12 jaar terug een pand aan de Heilig Bloedlaan kochten. Met fluwelen handschoenen hebben ze het opgeknapt en met hart, ziel & visie integreerden ze er hun interieur- en decoratiewinkel in. Ze hebben eraan geboetseerd en gepolijst, waardoor het nu één van de knapste panden van ons stadje is. En ook de voormalige smidse- die ze er sinds enkele jaren bijhuren - hebben ze met evenveelliefde ingericht. Beide panden werden gezet in 1909, naar ontwerp van de Turnhout e architect J. Crols. Het grondplan is zoals gebruikelijk in die tijd. De woning schittert vooral door haar rijkelijke afwerking, zowel binnen als buiten. Zo wisten we eerlijk gezegd niet op welk detail van de eclectische gevel we moesten inzoomen. De mooie goot met tegelvlakken eronder? De venster , met hun arduinen dorpels en hun gietijzeren balkjes met rozetvormige bouten? Of toch maar de mooie okerkleurige deur, met het leuke 'broebelglas' erin? Vorig jaar werden Jef en Chrisje beloond met de monumentenprijs van Erfgoed Hoogstraten en wat ons betreft was dat dubbel en dik verdiend. Want zo nder het misschien zelf te beseffen , hebben ze al vele mensen overtuigd van wat er in een histori eh pand nog mogelijk is. En van de onnavolgbare charme die ervan kan uitgaan. The Power of an example Loop er eens binnen, zou ik zeggen, en 'get inspired'.

32

allerlei thema 's uit. Zo werd er een promotiecampagne gevoerd voor FSC gelabeld hout en werd een bewustwordingscampagne gestart rond producten geteeld in het tropische woud. Allerlei activiteiten in de school gaven het project heel wat meer bekendheid, zoals de adoptie van een berggorilla, de promotie en verkoop van wereldwinkelproducten, het maken van chocomelk voor de medeleerlingen, en de presentatie in de school. Tijdens de finale in Mei se stelden de zes finalisten op een zo origineel mogelijke manier hun project voor. Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling Els Van Weert mocht uiteindelijk de winnaars bekendmaken . De eerste plaats ging naar Don Bosco uit Hechtel-Eksel, de tweede plaats naar Vita-Hoogstraten en derde werd de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten uit Brugge. Niet alleen gaan dezen met de eer lopen, maar ze krijgen er ook nog eens gratis kaarten voor de Antilliaanse Feesten bovenop.

113105

Op de foto ziet u de voltallige klas 5 Technisch Biotechnische Wetenschappen (5 T Bio) met de begeleidende leerkrachten: v.l.n.r. Kristel Mertens (leerkracht), Sofie Broeckx, Dorien Michielsen, Tom Van de Vloet, Anke Aernouts, Nelleke Van Looveren, Dave Fransen, lef Hoeten Patriek Verlinde (leerkracht).

Ontbijt aan huis HOOGSTRATEN - Op zondag 19 maart, feest van Sint-Jozef én Vaderdag, organiseert de KWB een actie 'Ontbijt aan huis'. Verras je man, je vader of je grootvader eens met een uitgebreid en lekker ontbijt aan huis. De mannen mogen uiteraard hetzelfde doen voor hun vrouw, moeder of grootmoeder. Maar ook andere familieleden, vrienden en vriendinnen kan men van dit smake-

lijke aanbod laten genieten (dus ook mensen die geen lid zijn van de KWB). De ontbijtpakketten kosten 8 euro per tuk en de levering ervan gebeurt naar keuze tussen 8 en 10 uur. Inschrijving voor deze actie en betaling hiervan ten laatste op 12 maart bij Jozef Smouts, Gelmeistraat 38, Hoogstraten , tel. 03 314 3 L 37.


HOOGSTRATEN

Leerkrachtenfeest in het Spijker HOOGSTRATEN-Een drukke soldendag in de winkel van Charlotte Johnson zit er bijna op. De verkoopsters ruimen enkele rondslingerende kledingstukken op en fatsoeneren nog even de paspoppen, alvorens ze naar huis gaan. Maar de hoofdverkoopster heeft de winkel nog maar net afgesloten, of er beweegt iets bij de pashokjes. De paspoppen gaan letterlijk aan het dansen en komen tot leven! Dolenthousiast als ze zijn, besluiten ze een stapje in de wereld te zetten: ze trekken naar een discotheek. Barbara, één van hen, haakt af wanneer ze ziet dat twee andere paspoppen, Kenneth en de oudere Ma Tel, achterblijven. Even lijkt er een domper op de feestvreugde te komen, wanneer Ma Tel hen waarschuwt dat ze waarschijnlijk niet voor eeuwig te leven hebben, zij heeft dit immers enkele jaren geleden al meegemaakt en toen werden ze na 24 uur terug gewoon paspop. Maar Kennethen Barbara laten het niet te veel aan hun hart komen en besluiten om er dan maar extra van te genieten. Ma Tel neemt hen mee naar een surfclub. In deze pastelroze wereld ontmoeten ze Tracey, eenfancy pubermeisje dat meteenfan is van Barbara, en dan begint voor hen het avontuur. Ze komen terecht in een getto, middenin een dans- en turnduel, ze ontmoeten DeeDee en zijn gettobende, die zinnens zijn het Get-ToArtmuseum te overvallen, er duikt een mysterieus Klein Meisje op dat een mooie mythe vertelt, en tot slot is er nog een dansend citytripje ... U hebt het al door, op 9 februari was het Spijker weer in de ban van het Leerkrachtenfeest, of korter: LKF. Op woensdagavond was er al de generale, waarop de ouders van de zesdejaars - en iedereen die een kaartje kon bemachtigen- welkom waren. Donderdag was dan het echt zover: het LKF '06. Voor iedereen op het Spijker een hoogdag, maar voor de zesdejaars toch nog een beetje meer. Het zijn zij die dit hele spektakel, waar zo'n tweehonderd leerlingen vrijwillig aan deelnemen, organiseren. De eerste voorzichtige stapjes werden vorig jaar in mei gezet, vanaf dan ging het alleen maar in stijgende lijn, zodat het er de laatste maand toch wel zeer intensief aan toe ging. Het verhaal werd gebracht door drie geweldige toneelgroepjes (Surfclub, Getto en Mythe), evenveel prachtige dansen (Paspoppendans, Gettoturndans en City Trippin'), een fantastisch live orkest (Pop Music) en een kostuumgroepje (Paspoppen) dat zelf schitterende kleren ontworpen en gemaakt heeft. Zij werden ondersteund door een ploeg geweldige Technici en creatieve De-

corbouwers. Om hetgeheel vlot te laten verlopen, was er het Bestuur, die de praktische en financiële kant behartigde, en de Regie, die het verhaal geschreven heeft en enkele 'rode draad' -personages onder hun hoede nam om de voorstelling tot één geheel te vom1en. En natuurlijk mogen we de twee Fotografes niet vergeten, die alles vereeuwigden in een prachtig fotoboek. De voorstelling toonde een mooie interactie tussen dans, toneel, muziek en beeld. De ruimte van de Rabboenizaal werd hierbij ten volle benut. Er werd namelijk niet alleen op het podium gespeeld, maar af en toe ook in de zaal en zelfs op het balkon. Verder was er een extra podium voor orkestbak en er hing een groot scherm waarop de filmpjes en foto's geprojecteerd werden. De reacties van de leerkrachten op de receptie waren in het algemeen zéér positief, zodat de zesdejaars later die dag tevreden en trots konden gaan nagellieten in de Cahier. (kh)

Hoofdrolspelers 'Barbara' en 'Tracey ' tijdens de repetitie. (foto 't Spijker)

Alle zesdejaars die het leerkrachtenfeest organiseerden op een- schuine- rij. (foto 't Spijker) 33


HOOGSTRATEN

Koffieconcert werd gesmaakt! HOOGSTRATEN- Oe Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia ligt ons na aan het hart. Omdat ze de mooist klinkende naam van ons verenigingenbestand draagt. Verder omdat men er koppig volhardt in de (nochtans moeizame) instandhouding van hun van charme bulkend zaaltje uit 1882. Waarmee zij onze stad op het vlak van culturele ruimtes al jaren depanneren. Maar last but definitely nat least omdat ze er ook muzikaal nog altijd mogen wezen. Hun harmonieafdeling bestaat al sinds 1839 (!)en is daarmee één van de oudste muziekverenigingen van het land. Eén van de vroegst gekende concerten vond plaats in 1846, waar zij de drukbijgewoonde opening van het Turnhoutse kanaal muzikaal opluisterden. En al mag de groep de laatste decennia dan enigszins zijn uitgedund, ook ditjaar wisten zij weer een knap concert uit hun hoed te toveren . Naar jaarlijkse gewoon te werd voor dit Koffieconcert opnieuw gekozen vooreen repertoire uit de klassieke muziek. 12 werken van gekende componisten als Mozart, Scott Joplin, Edvard Grieg, Henry Pureeli en Jeremiah Clarke. 3 werken werden vertolkt door de volledige muzikantengroep (o. l. v. Marleen Proost), de andere werden gespeeld door ensembles. Nu reizenliethebbers vaak kilometers ver om zulke klassiekers live te

Dat je niet altijd met velen moet zijn om mooie muziek te maken, dat bewezen de muzikanten van St.-Cecilia op hun Koffieconcert van 19 februari jongstleden. horen. Maar op 19 februari kon u hiervoor dus gewoon in Hoogstraten terecht! Velen hebben dit geweten want het geze!Jige zaaltje zat gelukkig goed vol. Het mooi samengestelde programma werd erg

Voetbalmonument verlaat Dexiabank

Jan Verheyen op pensioen HOOGSTRATEN - Eind januari ging Jan Verheyen na een welgevulde carrière op pensioen. Eerst werkteJan een aantal jaar als wisselagent in Antwerpen. Tegelijkertijd had hij als voetballer een semiprofcontract bij BeerschoL [n de voormiddag ging hij werken, 's namiddags was het trainen geblazen. Tot in '71 bleef Jan in Beerschot, waarna hij naar Anderlecht verhuisde. En van '75 tot '79 speelde hij nog bij Union, waarna hij het profvoetbal vaarwel zegde. Uiteraard is hij het voetbal wel blijven volgen, onder meer de prestaties van zoon Gert. Na enkele maanden stage op de hoofdzetel in Brussel, wasJan in 1967 ookgestartmeteen Hoogstraars filiaal van HetGemeentekrediet(nu Dexia). In 1970 kwam ook vrouw Lydie bij in de zaak. In 1993 droegen ze hel filiaal over aan schoonzoon Philippe Willems en een nieuwe vennoot, Stef Vermeulen. Lydie is toen gestopt met werken, maar Jan bleef er halftime als bediende aan de slag. Door de tijd die toen vrijkwam ontdekte Jan een nieuwe passie: het wielrennen! Op27 januari wasJan's laatstewerkdag dan aangebroken. 's Namiddags was er een ontvangst voor de klanten. 's Avonds werd hij door de medewerkers van Dexia in de bloemen gezet. Wij wensen Jan en Lydie nog veel deugd van hun welverdiend pensioen! (kc/dh)

34

Jan Verheyen met enkele medewerkers.

mooi uitgevoerd. Oe presentatie door Paul Van Merode was zeer verzorgd. Aangevuld met de mooie locatie en de heerlijke koffieboontjes op tafel wa het weer een dag om van te genieten. Tot de volgende keer maar weer!


HOOGSTRATEN-DORPSRAAD

Dorpsraad druk bezocht HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte sloot de Hoogstraatse dorpsraad de reeks van openbare vergaderingen af. En daarvoor hadden zich toch weer zo'n 100 mensen naar De Welgezinde verplaatst. De agenda was dan ook welgevuld én gevarieerd samengesteld door het dorpsraadbestuur. Van het College waren aanwezig: schepenen Jos Martens, StafPeerlinck, Roger Van Aperen, alsook burgemeester Arnold Van Aperen. René Sprangers en Marcel Van Ammel waren verontschuldigd. Voor de dorpsraad zetelden naast voorzitter Aloïs Ruts ook secretaris Jef Verheyen en bestuurslid Ronny Van Boxel. Informatieambtenaar Leo Sprangers zorgde als vanouds voor de onmisbare logistieke steun.

Prioriteitenlijst 2005 Na een welkomstwoord wordt meteen gestart met een stand van zaken aangaande de prioriteitenlijst van vorig jaar. Als I"' punt is andermaal de herinrichting van het Van Aertselaersplein en het bijhorend verveersknooppunt aan de orde. Schepen Jos Martens deelt mee dat de IOK als bevoegde instantie een ontwerper heeft aangesteld, die al bezig zou zijn met de voorbereidende inventarisering ter plaatse. Schepen Staf Peerlinck vult aan dat we niet moeten lopen vooraleer we kunnen gaan en dat we dus nog even geduld moeten oefenen. Maar er wordt dus aan gewerkt. Dan een punt dat de gemoederen ook al enige tijd beroert: de heraanleg van de Gustaar Segersstraat en de 's Boschstraat Op ba is van trillingsmetingen heeft het College aan Monumenten en Landschappen (M&L) gevraagd of er toch geen asfaltwegdek mag komen. Wellicht nog in februari volgt een onderhoud met M&L om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vanuit het publiek voegt buurtvoorzitter Marc Wouters

enkele bedenkingen toe. Allereerst de nadrukkelijke vraag ook over een echte herinrichting (à la Karel Boomstraat) te denken. Daarna de bedenking waarom er in de begroting geen budget voorzien is voor zo'n herinrichting, gesteld dat M&L binnenkort toch haar fiat zou geven. Schepen van financiën StafPeerlinck antwoordt dat er altijd een onderhoud budget voor wegen wordtingecalculeerd en dater-als hetnodigzou zijn- ook een begrotingswijziging mogelijk is. Vanuit het pub! iek wordt verder nog gevraagd een poorteffect te creëren in de 's Boschstraat, zodat verkeer komende van de Bosuil geremd wordt. De punten over de Achtelsestraat en de Heilig Bloedstraat worden samengenomen en krijgen ter inleiding een opsomming van enkele cijfers, opgemaakt door de lokale politie. Polüietellingen in de Heilig Bloedstraat, de Achtelsestraat en deSalm Salmstraat toonden immers aan dat er best wel wat auto's te snel reden, waaronder zelfs enkele zware overtredingen. Hoewel er geen structurele wijzigingen werden doorgevoerd, lijken het aanbrengen van bordjes en het zichtbaar controleren toch al hun vruchten afgeworpen te hebben, want de recentste cijfers die mobiliteitsschepen Van Aperen heeft meegebracht tonen dat het aantal overtredingen gedaald is. Wanneer men binnenkort ook werkelijk zal verbaliseren, verbetert de situatie hopelijk nog.

Vragen vanuit het dorpsraadbestuur Normaal mochten we dan de plannen van de Rijkswachtkazerne inkijken. Volgens het dorpsraadbestuur zag het er allemaal goed uit, maar omdat M&L enkele bezwaren had geuit, hebben de eigenaars beslist de plannen voorlopig nog niet openbaar te maken. Wanneer de verkiezingen naderen, duikt ook 'het stedelijk zwembad' steevast op. Nu wordt

Ruim 100 geïnteresseerden kwamen 'eenjaartje Hoogstraten 'mee evalueren. Naast vaste items als de prioriteitenlijst en het vragen(v )uurtje, had het dorpsraadbestuur ook 2 lezingen voorzien.

De plannen van de fietspaden langs de Loenhoutseweg en de Sint-Lenaartseweg werden met veel interesse bekeken. het echter niet aangebracht door iemand uit de politiek, maar wel door de dorpsraad! Daarvoor hadden zij Mevr. Stynen uitgenodigd. Zij is een fervente voorstander van een zwembad en bracht het 10 jaar terug al eens ter sprake op de dorpsraad. Ze is zeker ook vóór de Masten, maar die is op een jaar natuurlijk maar beperkt geopend. Nu ook het Molenbad gesloten is, wil ze haar pleidooi voor het zwembad hernieuwen. Want uit haar ervaring, o.a. als regentes L.O., weet ze dat je zwemmen van alle sporten het langst kunt blijven beoefenen. Het kan helpen om ons langer fit, langer zelfstandig te houden. Een overheid moet ook durven investeren in gezondheid, want gezondheid kan je nooit meer terugkopen. Daarnaast zou het ook voor de scholen interessant zijn vlakbij over een zwembad te beschikken. (In het kadertje sommen we de voornaamste argumenten van mevr. Stynen op.) Ook vanuit het publiek lijkt er heel wat interesse te bestaan, o.a. van de seniorenvereniging NEOS en ook vanuit de Reddersclub. Voor gemeenteraadslid Marc Haseldonckx, die vanuit het publiek reageert, moet men deze zaak durven bekijken. Wellicht zal men vroeg of laat moeten afwegen of men de Mosten verder wil uitbouwen of men in een zwembad wil investeren. Vanuit het College reageert eerst de burgemeester, die op zich niet tegen een zwembad is, maar die ook wel stelt dat de afstand voor scholen uit bijv. Meer korter is naar Zundert dan naar Hoogstraten. En dat het Seminarie nog zelf over een bad beschikt. Schepen van Sport Roger Van A peren wil er ook één en ander over kwijt. Hoewel hij uitdrukkelijk zegt dat dit voor hem niet de reden mag zijn om er wel of niet voor te kiezen, wil hij toch aanstippen dat de bouw, maar vooral het continue onderhoud van een zwembad een serieuze kostenpost zal zijn, hetgeen de schepen staaft met de exploitatiecijfers van zwembaden in Ravels, Li lle, Beerse en Turnhout. Op de vraag wat de Schepen van Financiën hier-

35


zou wegtrekken- wat het raadslid op zich niet hoopt- dat men dan het gebied voor wonen zou reserveren en niet voor een puur commercieel doel zoals een winkelcomplex.

De openbare dorpsraad van Hoogstraten was meteen de laatste van deze legislatuur. over denkt, antwoordt deze met een korte "Geen commentaar". Ook werd er vorigjaar een sportbehoeftenstudie gemaakt, waarin het publiek te kennen mocht geven in welke sporten de gemeente best investeerde. En daar bleek zwemmen op een 4d' plaats te komen, na fietsen , wandelen en lopen . Vanuit het publiek reageert iemand dat die 1stc sporten eerder individueel beleefd worden en zo niet veel investeringen vergen, waardoor het zwemmen in feite de primaire investeringspast wordt. Iemand anders wil verder nog aanstippen dat er in voetbal (het aankopen vang rond ervoor, red.) wél veel geïnvesteerd wordt, terwij I voetbal achter zwemmen uit het onderzoek gekomen is . We zullen zien ... Dan volgt een ander lijvig punt, i. v.m. de ruimtelijke planning in Hoogstraten: de invloed van het Structuurplan op de bebouwing, de zones voor detailhandel en voor ambachtelijke bedrij ven, ... Burgemeester Van Aperen verduidelijkt dat er aan de Meiren een ambachtelijke zone zal worden uitgebouwd. Binnenkort wordter vanuit de SintLenaartseweg al een straat naar getrokken. Schepen Staf Peerlinck licht toe wat er verder in het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Meiren-Heuvelstraat' staat. De ambachtelijke zone voor kleine en middelgrote ondernemingen werd al genoemd door de burgemeester. Tegen de Sint-Lenaartseweg zelf komt nog een strook voor detailhandel. Aan de andere kant wordt plaats voorzien voor een uitbreiding van Houthandellanssen en in de Heuvelstraatkan men ook rechtszekerheid bieden aan o.m. de hondenclub. De zonevreemd geworden woonhuizen in vroegere landbouwgebied zullen nu in de eigenlijke woonzone vallen. Doordat het bouwlint er mag worden afgewerkt, wordt de woonzekerheid in de Heuvelstraat bekrachtigd. Over de invloed van ruimtelijke planning op de bebouwing kan de burgemeester aanvullen dat er in het kleinstedelijk gebied HoogstratenMinderhout nog gebouwd zal kunnen worden,

36

zij het dan in een grotere dichtheid, maar dat er voor de andere dorpen niet direct nieuwe woonuitbreidingsgebieden kunnen worden aangesneden . Over de uitbreiding van de industriezone De Kluis beklemtoont de burgemeester dat de Provincie daar initiatiefnemer is en dat Hoogstraten daar helaas niet veel aan te zeggen heeft. Tot slot meldt hij ook dat er in de Kempen nog altijd gezocht wordt naar een inplantingsplaats voor 'een' serrecomplex van 50 à 60 ha. De definitieve plaats ligt nog niet vast, maar Hoogstraten behoort nog tot de mogelijkheden. Zoals we konden verwachten kwamen er heel wat vragen boven aangaande het geplande winkelcomplex van Aktua-Invest, dat op de hoek Lindendreef-Gelmelstraatgebouwd zou worden. De burgemeester weet dat de Stedelijke Dienst voor Ruimtelijke Ordening de zaak bekeken heeft en dat dit complex wettelijk binnen de regels van de woonzone valt. Op de vraag of het ook naar verkeersveiligheid toe verantwoord is (de inrit komt uit in de Lindendreef, die druk gebruikt wordt door schoolkinderen, red.), reageert de burgemeester dat men daarvoor altijd een bezwaarschrift kan en mag indienen. Daarvoor dient een openbaar onderzoek, waarbij sommige bezwaren aangenomen en andere weerlegd zullen worden. Een buurtbewoner waarschuwt dat men hier nu dezelfde verkeersoverlast gaat creëren zoals die al jaren bestaat in de Achtelsestraat en de Heilig Bloedstraat Ook gemeenteraadslid Ju ui Verhulst wil vanuit het publiek één en ander kwijt. Zo is het algemeen geweten dat de Gelmeistraat nu al overbelast is, en dat deze overdruk bij occasionele omleidingen ook elders (o.m. GustaafSegersstraat, red.) voor overlast zorgt. Doordit complex met z' n 60 parkeerplaatsen toe te laten , zal men dit probleem nog verergeren . Bij het argument 'dat het complex toch mooi zou aansluiten bij De Ster' , heeft het raadslid zijn bedenkingen, want De Ster is daar ooit als onwettig bouwsel gekomen en werd pas later geregulariseerd. In die zin zou het beter zijn dat, als De Ster ooit

De fietspaden langs de Loenhoutseweg en de Sint-Lenaartseweg dan .. . Vóór de dorpsraad konden we de plannen alvast inkijken . Wat de Sint-Lenaartseweg betreft kan de burgemeester kwijt dat de werken begin december werden aanbesteed en dat de men wellicht nog in de loop van 2006 zal starten. Het rond punt met de Hinnenboomstraat vormt een apart dossier, dat door een ander bureau wordt geregeld. Maar ook dat zal wellicht niet heel lang meer duren . Voor de Loenhoutseweg zullen de werken vermoedelijk in 2007 starten. Precies wanneer Mobiliteitsschepen Roger Van Aperen de vraag over het zwaar verkeer in de Vrijheid wil beantwoorden, besluit zijn collegaschepen uit Rijkevarset (al dan niet toevallig) de zaal te verlaten . Hoogstraten wilde ooit zijn randweg via de Houtelweg realiseren, maar dit werd door Rijkevarset en ook door Bruggen en Wegen tegengehouden. Voor deze zuidwestelijke randweg heeft men intussen een alternatief uitgestippeld, waardoor de St.-Lenaartseweg en de weg naar Rijkevorsel toch verbonden kunnen worden. Aan de oostzijde hoopt men ooit via de Bouwhoef een tangent te creëren. Maar wie hier voorstander van is, zal nog geduld moeten tonen, want de hogere overheden hebben momenteel andere prioriteiten dan de aanleg van nieuwe wegen.

Zwemmen Om haar pleidooi te onderbouwen, haalde Mevrouw Stynen enkele mogelijkheden aan die een stede]jjk zwembad zou bieden. Zij kreeg daarvoor heel wat steun vanuit het publiek. 1. Zwemmen kan men doen van heel jong tot soms ver boven de 80. 2. Van 6 weken tot 3 maand is het erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling van de baby. 3. Diplomazwemmen (A-B-C) geeft een veilig gevoel bij de familievakantie. 4. Schoolzwemmen kan dichter bij huis, wat veiliger is en tijdwinst oplevert. 5. De jeugd kan haar conditie beter onderhouden. 6. Balspelen als waterpolo kunnen beoefend worden. 7. Zwemlessen voor volwassenen, want men is nooit te oud om te leren! 8. Zwangerschapszwemrnen. 9. Zwemmen ter revalidatie na een ongeval of operatie. 10. Voor zwakkeren werkt zwemmen spieropbouwend. 11. Duikinstructie en training van redders. 12. Aquagym en aquajogging. 13. Gezinsrecreatie.


HOOGSTRATEN-DORPSRAAD Over het parkeerbeleid op de Vrijheid is er ook nieuws. Schepen Van Aperen weet dat men tegen het eind van het jaar werk zal maken van de controles. Ofwel wordt daarvoor samengewerkt met een firma, ofwel wordt vanuit de gemeente een hulpagent aangenomen , door de schepen lieftallig "een smurfke" genoemd (de schrijfsmu if? red.). Schepen Marrens van zijn kant laat binnenkort de 'parkeerhoekjes' herschil deren, waam1ee men het ruimteverlies door wildparkeerders wil inperken. Vanuit het publiek stelt iemand voor om een parking aan te leggen op het stuk grond van de Kerkfabriek, gelegen aan de Jan Van Cuyckstraat. Dit voor het personeel van de vele winkels en voor de klanten van het nieuwe IKO en van de nabijgelegen fitness. De burgemeesterantwoordt dat er bij het IK.O enkel een atelier verhuist, maar dat er in totaal niet meer leerlingen komen. Verder zullen ook de uren meer gespreid worden . Schepen Van Aperen vult aan dat het CoJ!ege vroeger al heeft geïnformeerd naar de grond van de kerkfabriek, maar dat hier nog een pacht van vele jaren op rust.

De oude voetwegen, een stand van zaken ... De stand van zaken aangaande de oude voetwegen sto nd als laatste punt aangekondigd, maar wordt gezien het algemeen belang naar voren gehaald. Stan Geysen en Dries Horsten van de Werkgroep Oude Voetwegen krijgen het woord. Eerst halen ze de doelen van hun acties aan : inventariseren, juridisch onderbouwen, knelpunten formuleren en sensibiliseren. Ze beklemtonen dat ze op een positieve manier met het beleid willen samenwerken, met als einddoel de bevolking haar korte en veilige verbindingen terug te geven. De Omzendbrief van de Gouverneur wordt aangehaald waaruit blijkt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en het behoud van de voetwegen en dat zij ook moet instaan voor de veiligheid. Cassatiearresten uit andere gemeenten, de nota van Minister Van Brempt en de vele positieve reacties op het heropende Stip Stappenpad, tonen voor de werkgroep aan dat het draagvlak enorm aan het groeien is. Het was overigens nooit hun bedoeling met opzet dwars te gaan liggen, evenmin om voortdurend in het defensief te gaan. Maar als er echt zaken gebeuren die niet kunnen, dan moeten ze natuurlijk wel reageren, ten dienste van het algemeen belang. Zoals bij Voetweg 24, tussen de Buizeistraat en de Achtelsestraat, waarnaast een aangelande een oprit wil aanleggen voor zijn parking, aan de overkant van de voetweg. Op zich niet zo'n ramp, ware het niet dat de oprit de voetweg kruist en dat er daardoor een levensgevaarlij ke situatie ontstaat, doordat buitenrijdende auto's de trage weggebruikers niet zien aankomen en vice versa. De werkgroep kon niet begrijpen dat het College deze aanvraag goedkeurde, en diende bezwaar in bij verschillende instanties in de hoop de beslissing alsnog tegen te houden. Het applaus en de reacties na afloop verraden dat het thema voetwegen ook onder de

bevolking leeft. Al was er één man in het publiek die dan weer vond "dat die van erfgoed zich nu ook niet overal mee moesten moeien". Roger Van Aperen neemt het woord namens het College. De schepen meldt dat zij de aanvraag vandaag (6 februari, red.) toch hebben goedgekeurd, dit om de zaak op te lossen, want de eigenaar kon anders gewoon niet aan zijn grond geraken. In de vergunning staat echter wel dat de eigenlijke voetweg in opvallende rode klinker moet komen en van de eigenlijke oprit moet worden afgesloten met biggenruggen. En er mag ookgeen hoogteverschil komen. Dat de eigenaar begonnen is vooraleerzijn vergunning werd afgeleverd, kan de schepen duidelijk niet goedkeuren. Vanuit het publiek wordt betreurd dat men hier voor één persoon kiest en niet voor de veiligheid van de grote groep trage weggebruikers. En Stan Geysen van de werkgroep wil toch waarschuwen geen kakofonie te creëren. Waarom dan niet gans de voetweg verharden tot in deAchtelsestraat en dit in dolomiet, zoals bij het verlengde van het pad, richting Rozenkranspark? Waarom de voetweg niet afbakenen met paaltjes of een lage haag? Geysen betreurt verder dat men, in een tijd waar men autogebruik wil ontmoedigen, de auto hier terug dichter bij de voetganger brengt. Voor de verlenging van het Stip Stappenpad rond het kasteel, heeft Schepen Peerlinck dan weer nieuws. Het College ging ter plaatse en bewandelde er de oude voetwegen 20 en 25. Zij stuurden een brief aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om het pad bij de aankomende Ruil verkaveling richting Mark te verleggen. In ruil zou de oorspronkelijke loop weliswaar afgeschaft worden.

Ook over de voetwegen komen er nog reacties . Eén persoon vraagt een verbod op gemotoriseerd verkeer voor álle voetwegen. Iemand anders drukt zijn/haar hoop uit dat het paadje aan de Peperstraat, richting begijnhofpastorij niet terug open zou gaan. Over de op til zijnde werken aan de Rinoenboomstraat (richting Minderhout) zegt Schepen Marteos dat het vooral om verbeteringswerken gaat en niet direct om een verbreding, zoals een vraag teller dacht. Het parkeren in de 1Sle 100 meter van de Heilig Bloedstraat wordt als zeer hinderlijk ervaren. Dit zal in de toekomst meer gecontroleerd worden.

Drie maal is scheepsrecht, zes maal ... Want inderdaad, zoals op de vorige dorpsraden, komen ook in Hoogstraten 'de appartementen' ter sprake. En ook hier vraagt men wat de visie van hetstadsbestuur hie1in is. Waar men eigenlijk naartoe wil. Burgemeester Van Aperen vertelt dat de appartementen ook op de laatste gemeenteraad ter sprake kwamen en dat men recent bes! ist heeft aan alle fracties een schrijven te vragen waarin zij hun visie hieromtrent meedelen. En daarmee is de laatste openbare dorpsraad van deze legislatuur afgelopen. Misschien wat vermoeid van het ruim tweeënhalf uur luisteren, maar zeker ook heel wat wijzer, keren de vele aanwezigen hui waarts. Het is goed geweest. Tot volgend jaar maar weer. (dh)

Vragen uit het publiek Alvorens met de vragenronde te beginnen, wil een enigszins ontgoochelde burgemeester Van Aperen toch nog iets kwijt: "Men doet soms alsof alles in de gemeente kommer en kwel is." Waarop hij meteen enkele gemeentelijke realisaties aanstipt: de organisatie van Stekelbees, de aankoop van een nieuwe ziekenwagen, het nieuwe IKO-atelier en de nieuwe bejaardenflats die gebouwd zullen worden, het nieuwe rusthuis met podiumzaal, de ondersteuning van de kerstverlichting, de Vlaamse Feestdag, Groenten en Bloemen, ... Inderdaad heel wat. "En over deze positieve zaken wordt nooit iets gezegd!" Dorpsraadvoorzitter Aloïs Ruts belooft hem alvast om in de toekomst telkens de kans te geven deze dingen ook toe te lichten. Vanuit het publiek is er eerst een dubbele vraag over het kerkhof: of er niet meer onderhoud nodig is en of de oude kastanjebomen niet weg kunnen. Burgemeester Van Aperen heeft alvast goed nieuws voor het onderhoud. Men zal een paar andere 'groentaken ' doorgeven aan derden, zodat de groendienst meer tijd zal krijgen voor het kerkhof. Zij hadden dit ook zelf gevraagd . Schepen Roger Van Aperen waarschuwt toch voor het eventueel kappen van de kastanjes: zij zijn al meerdan SOjaarauden zorgen inde zomer toch voor een welgekomen schaduw?

De oude voetwegen blijven de gemoederen beroeren. Vooral wanneer de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zoals hier vlakbij de Buizelstraat.

37


WORTEL

De dode hoek Leerkrachten, vrachtvoerder en wijkagent slaan handen in elkaar te Wortel. WORTEL - Op donderdag 26 januari hebben Leen en Rit, de leerkrachten van het derde en vierde leerjaar van school De Wijsneus, samen met transporteur Paul Van Loon uit Hoogstraten en wijkagent Guy Aerts, de handen in elkaar geslagen. Het opzet was om de kinderen kennis te laten maken met de gevaren die een grote vrachtwagen met zich meebrengt, zowel voor de zwakke weggebruiker, fietsers en voetgangers, als voor de chauffeur zelf. Eerst werd in de klas zelf wat verteld over het feit dat transport met vrachtwagens niet meer weg te denken is uit onze maatschappij. Doe zelf maar eens de test om iets te vinden, dat je dagelijks in je leven gebruikt, zoals voedsel, kleding, electro-apparatuur, enz, dat niet in een vrachtwagen vervoerd is geweest. Je zult zien dat je niets kan vinden. Paul vertelde dan ook dat wij er mee moeten leren leven dat er vrachtwagens op de baan rijden. Hij vertelde er ook onmiddellijk bij dat wij met wederzijds begrip en respect al

I

~". HERI.JGERS ~ Bouwspecialiteiten ""1111111111

een heel eind komen om dit samenleven veiliger te maken.

Industrieweg 7- 2320 Hoogstraten Tel: 03 - 314 47 55 Fax: 03- 314 80 65

INOX ROOKKANALEN Voor ELKE BRANDSTOF is er een SPECIFIEKE TOEPASSING nl. een keuze uit ENKELWANDIGE, DUBBELWANDIG GEĂ?SOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox (uitsluitend verkoop, geen plaatsing)

38

Vervolgens werd door de wijkagent aan de hand van een film en herkenbare situaties het gevaar van de dode hoek van een vrachtwagen uitgelegd aa n de kinderen. Zij leerden hier dat de dode hoek zich niet enkel aan de zijkant van een vrachtwagen bevindt maar dat het ook gevaarlijk is om vlak voor een vrachtwagen over te steken of om achter een vrachtwagen te spelen. Nadat zij de theorie hadden gekregen werd het tijd om dit eens in de praktijk te toetsen. Hiervoor had Paul een grote trekker-oplegger van zijn bedrijf mee naar school gebracht, waarin de kinderen mochten plaatsnemen. Zo konden zij zelf eens ervaren hoe moeilijk het soms voor de bestuurder is om kinderen rond de vrachtwagen op temerken en dat er verschillende dode hoeken zijn. De kinderen waren zeer enthousiast over de les en dit bleek nadien in de toets die hen werd voorgelegd. Zij konden vrijwel allemaal de juiste antwoorden geven. Al de betrokken partijen waren zeer tevreden over deze dag en iedereen was het er over eens dat deze dag voor herhaling vatbaar is.

Paasfeestje WORTEL- Ziekenzorg nodigt u uit op het paasfeestje in de parochiezaal op dinsdag 11 april om 13.30 uur. Wat is er voorzien? Programma: aankomst en welkom, om 14 uur een misviering met paascommunie en ziekenzalving, voor degenen die het wensen, een babbel ondereen. koffiemaaltijd en einde rond I 7.15 uur. Vooraf inschrijven: 3 euro per deelnemer als deelname in de onkosten. U bent van harte welkom. Inschrijvingen dienen langs uw ziekenbezoekster binnen te komen bij Herman Vertinden, Pastorijstraat 23, tel. 03 314 68 57, ten laatste op zaterdag l april.


WORTEL

Zien is gezien worden Aansluitend op het verhaal van de verkeersles te Wortel gingen we toch wel eens kijken en een gesprek voeren met Paul Van Loon uit Hoogstraten. Hij bezit een bedtijf van I 5 à 20 vrachtwagens die elke dag op de baan zijn.

Bii ons drie troeven onder één dak !

KWALITEIT • SERVICE • PRIJS

Dode hoek De dode hoek van een vrachtwagen omschrijven is heel gemakkelijk; dat zijn alle plaatsen rondom de vrachtwagen waar de chauffeur de mede-weggebruiker niet kan zien. Dit gegeven veiliger maken is mogelijk met o.a. spiegels en camera's.

Alle herstellingen van alle merken motorzagen

Een nadeel van een spiegel is wel dat elke spiegel juist afgesteld moet staan voor de persoon die op dat moment met de wagen rijdt. Om die reden heeft dit bedrijf gekozen om een camera te laten plaatsen. De sensor aan de zijkant van de wagen en het beeldscherm op het dashbord wordt geplaatst in de fab1iek van aankoop, alles wordt daar juist afgesteld en blijft dan ook zo staan. Op die manier wordt getracht die toch wel gevaarlijke zone aan de andere kant van bet stuur, ter hoogte van de deur, een stuk veiliger te maken. De transportsector wUst erop dat dankzij een camera. geplaatst in deze dode boek van de vrachtwagen, de ongevallen (gelukkig) erg zijn afgenomen. Alles voorkomen is echter onmogelijk. De voerder zelf staat zeer positief tegenover de camera; stel je maar eens voor dat je met dergelijk voertuig, toch al vlug 40 ton, in het spitsuur over de Antwerpse ring rijdt. Op een gegeven moment kom je dan van drie naar vier rijvakken en wil je de rechtse rijstrook nemen. Maar een ongeduldige personenwagen steekt je langs rechts voorbU. Iets wat niet mag, maar dikwijls genoeg gebeurt. Nu ziet de chauffeur dit dankzij zijn can1era maar vroeger was een ongeval onvermijdeJUk. Denk dus niet dat de dode hoek alleen bestaat voor fietser en voetgangers. Dergelijke camera- een investering van 15 à 1600 euro per toestel- is in België verplicht op elke nieuwe vrachtwagen. Het kleinste landje van Europa speelt hierin een huufûrul. Nederland werkt aan de invoe1ing van deze regel maar al de andere landen geven niet thuis. Vanuit de transport ector wordt de veiligbeid steeds meer gepromoot. Het laatste jaar zUn er meer dan 400 scholen in Vlaanderen bezocht om de jongeren in te wijden in het gevaar van de vrachtwagen. Wanneer je dan zelf eens plaatsneemt achter het stuur, bekijk je de vrachtwagen anders. Dan besef je ook beter hoe kwetsbaar je zelf bent als zwakke weggebruiker. Misschien moeten we met zijn allen, niet alleen onze kinderen maar de volwassenen ook één regel in ons hoofd prenten: als jij de vrachtwagenchauffeur achter zijn stuur kan zien zitten, dan kan hij jou ook zien. Alhoewel dat wat meer begrip (en geduld) voor elkaar ook al een goed begin zou zijn. (FS)

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

39


WORTEL

Bravo Wijsneuzen WORTEL- In de week v.lak voor de kerstvakantie maakten alle kinderen van de basisschool De Wijsneus een kerstkaartje voorde gevangenen in Wortel-Kolonie. Vier kinderen brachten deze kerstwensen naar de gevangenis. Maar bij deze ene actie bleef het niet. Zij verzamelden ook geld voor Pakistan. Op maandag kreeg er niemand huiswerk. Zo konden alle kinderen -en ook de kleuters -tijd maken om thui~ een karweitje op te knappen. Het geld dat ze hiermee verdienden, brachten ze mee naar school en ging in de spaarpot voor "een cent voor een tent" . Zo zat er op vrijdag 23 december 400 euro in de spaarpot. Hiermee konden zij twee tenten voor Pakistan kopen. Zeker een knappe prestatie. Bravo voor alle Wijsneuzen!

WORTEL - Het gebeurt niet meer zo vaak als in onze kinderjaren, maar deze winter was het toch één keer goed raak: het Bootjesven lag helemaal dicht op de zondag van 29 januari. In de weken voorafwerd er al eens geprobeerd maar dat eindigde meestal met natte voeten want echt goed "Jijen" deed het ijs nog niet. Tot de bittere kou in de Oekraïne ook hier voor echt winterweer zorgde en dus werden schaatsen, sleeën en hockeysticks uit kelder of zolder gehaald en de ijspret was algemeen. Het publiek aan de kant kon zich opwarmen met een warme wafel uit de kraam die op het jolijt was afgekomen. De commercie weet ons nu eenmaal overal te vinden, tot op het Bootjesven toe.

I

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

aup1ng 99

40


MEER

Dorpsraad MEER - Zo'n 40-tal aanwezigen woonden de dorpsraad van januari bij. Het schepencollege was voltallig aanwezig. Ook de wijkagent voor Meer was aanwezig. Genoeg volk dus om een zinvolle vergadering te houden over het reilen en zeilen van ons dorp. Rationeel energieverbruik René Sprangers, schepen van milieu, geeft een uiteenzetting over zuinig energieverbruik. Hij licht vooral toe dat in de bouw van nieuwe woningen er een nieuwe reglementering geldt en dat isolatie-werkzaamheden kunnen gesubsidieerd worden. De milieudienst kan daarin helpen. Zij beschikken ook over een energiemeter die de mensen gratis kunnen ontlenen om thuis de grotere energieverbruikers, koelkast, diepvries, wasmachine, etc op te kunnen sporen.

De prioriteiten Al jarenlang wordt door de dorpsraad een lijst

met prioriteiten bijgehouden. Daarvan zijn er in het verleden al heel wat gerealiseerd maar sommigen werden ook afgevoerd vanwege niethaalbaar. Maar soms geldt ook de regel: geduld wordt beloond. Bannen doorgaand vrachtverkeer Verloren gereden vrachtwagens in Meerdorp en op de Meerse wegen . Niemand wordt er beter van. Betere bewegwijzering en betere ac!J.·essering is een project van lange adem. Ondertussen is er de veranderde bewegwijzering en de verbeterde adressering. Er is een numrneringssysteem voor de transportzone. De bedrijven werden via een brief ingelicht deze nieuwe nummering te gebruiken. Afwachten of er nu minder vrachtwagens verloren gaan rijden. Een tip: als een vrachtwagenchauffeur u de weg vraagt naar de transportzone, vraag even waarom hij verkeerd is gereden en meldt het aan iemand van de dorpsraad .

Daarnaast wordt er veel sluipverkeer gemeld in de Zwaluwstraat Er wordt toegezegd dat daar meer gecontroleerd zal gaan worden. Ook het "vergeten" van een fietspad aan te leggen op de nieuwe aangelegde rotonde blijkt een pijnlijke vaststelling. Fietsen naar de transportzone, temidden van de vrachtwagens is daar levensgevaarlijk. Het schepencollege zal informeren naar de plannen en waarom dit stuk fietspad vergeten werd. Ontsluiting van de lagere school Nu de nieuwe kleuterschool zeker na Pasen klaar zal zijn, zullen ook de nodige infrastruktuurwerken moeten gebeuren om een zo vlot mogelijk verkeersafwikkeling te krijgen. In bet najaar van 2005 werden de plannen hiervan be proken en deze krijgen dit voorjaar hun uitvoering. De dorpsraad had ook graag een fietsontsluiting langs achteren gezien, maar dit blijk moeilijk haalbaar. Tijdens de spits is dus een grote verkeersdrukte te verwachten. Enkele tips: De schoolbezoeker komt zoveel mogelijk met de fiets. De toevallige passant vermijdt op dat uur best de Terbeeksestraat. De schoolbus heeft misschien ook haar langste tijd gehad. Te weinig leerlingen maken er gebruik van. En als je de kostprijs van het in dienst houden van deze bus hoort, kun je toch wel enkele vragen daarbij stellen. Het busgebruik zal in nauw overleg met het oudercomite gebeuren . Garanderen van het toekomstig gebruik van het kloosterbos en omgeving Nu de kleuterschool uit de omgeving van het

klooster verdwijnt, komen deze gebouwen leeg te staan en dringt een nieuw project zich op. Voor Meer staat hier veel op het spel. Zal het kloosterbos en omgeving toegankelijk blijven? Als het aan alle de betrokkenen ligt wel. Er was reeds een informatie-avond over dit project. En dat werd positief onthaald. Maar de weg is nog lang en dit punt zal dus nog lang op de prioriteitenlijst blijven staan. Het bestendigen van chirolokalen, Meermarkt en tal van andere culturele activiteiten hangen hiervan af. Inspraak in het gemeentelijke structuurplan Als er plannen zijn op gebied van ruimtelijke ordening, wil de dorpsraad daarover geïnfom1eerd worden. Zo zullen er ter hoogte van Frankenberg enkele aanpassingen komen aan het parkgebied. Verkavelingen vallen er in de Meer in de nabije toekomst niet te verwachten. Over de vraag hoe het zit met serregebieden en andere grotere projecten? MEGA-serres Er zullen enkele MEGA serres bijkomen van+10 ha, voorzien van enkele woningen, ter hoogte van deJohn Lijssenstraat-Liebig. Dit gebied was vooraf al ingekleurd voor tuinbouwactiviteiten. Er i sector-overleg met ALT en VlLT over dit project. Afvalverwerking Joosen De aanvraag voor een afvalverwerkend bedrijf in de Raamloopstraat werd door het schepencollege afgekeurd. Alleen activiteiten in het kader van landbouwuitbating zijn daar toegestaan. De huidige milieuvergunning loopt tot 2012. Bijkomende vragen Wekomen ooknog te horen dat in deMosten blijvend geïnvesteerd zal worden. Het optimaliseren van de aantrekkingskracht het jaar rond en niet alleen bij goed weer, blijft een punt van zorg. En verder zou ook Meer in 2006 haar kunstwerk krijgen. Maar daarover later meer. Ook de HST komt in een sneltreinvaart op ons af. Elektrificatie en preeflitten kunnen al vanaf het voorjaar verwacht worden . En dan volgen er nog wat kleinere maar niet onbelangrijke zaken zoals hagen die het zicht en dus de veiligheid belemmeren. Het schepencollege belooft actie. Dit jaar zal ook het einde van deze dorpsraad betekenen want 2006 is een verkiezingsjaar en daarna moet de dorpsraad opnieuw samengesteld worden. De verenigingen en alle geïnteresseerden kunnen zich alvast beraden over hun deelname. Ondertussen is het vragenstellen opgehouden en dat is meteen ook het einde van een vruchtbare avond. (ma)

Zonnebankcenter

I patinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66- www.ipatinga.be

MEER- Samen met het voltallige schepencollege beraadt de dorpsraad zich over afgelopenjaar en wordt er vooruit geblikt over de Meerse prioriteiten.

Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21 .00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

41


MEER

't Heidebloempje was even een 'Lifeline'

1\veedehandsbeurs MEER - De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar. ook speelgoed) op zondag 12 maart van 13 tot 15 uur in de parochiezaal, Dorrekstraat 13, bij de kleuterschool Kiekeboe. ledereen is welkom én er is koffie met warme wafels. Je wilt kopen? Je kunt dan terecht in de parochiezaal voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kas. De toegang is gratis.

MEER- Met de opvoering van de tragikomedie 'Lifeline 'week toneelkring 't Heidebloempje af van de vertrouwde kluchten en komedies, die in het verleden zo vaak een geweldig succes waren. Het was dus even wennen voor de toeschouwers, maar uit de commentaren achteraf bleek dat ze dat best konden waarderen. l edereen was het erover eens dat de acteerprestaties van een zeer hoog niveau waren. Ook de drie debutanten vielen erg in de smaak. U kunt ze nog eens bekijken op de foto die tijdens de pauze genomen werd. Op de achterste rij herkennen we v.l.n.r. Peter Vinckx, Jos Godrie, Marc Dufming en Kare l Marfens. Op de middelste rij zit Els Van Gestel een beetje verscholen, maar Fanny Janssen, Marc Koyen en Jan Dufraing zijn duidelijk herkenbaar. Vooraan zitten ten slotte Fred De Gruyter, Rit Rombouts en dan de drie nieuwe Heidebloempjes: llse Van der Velden, Jan Van Erck en Wim Delcroix. Allemaal verdienen ze een dikke proficiat. Voor de toneelkring zit het seizoen er echter nog niet op. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 april is er het kindertoneel 'Het kleine stoute trolletje', waarmee 't Heidebloempje haar zoektocht naar nieuw en jong talent blijft voortzetten, maar daarover lees je meer in de volgende editie van De Hoogstmatse Maand.

Vlieg met ons mee ...

Je wilt laten verkopen? Je moet vooraf inschrijven (tot uitputting van de lijsten) bij !I se Herijgers, Bergenstraat 27, tel. 03 315 99 70. Hier krijg je ook alle informatie en het reglement. [nschrijven kost 2,5 euro voor leden van de Gezinsbond (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen tussen 9 en 10.30 uur én ophalen tussen 16.30 en 17 uur. De Gezinsbond verzorgt zelf de verkoop.

Minderhoutdorp 38 2322 MINDERHOUT

Tel· 03 _ 314 99 59 ·

Schade aan Mussenakker

MEER- Brengt de muziek van Sinte-Rosalia u in hogere sferen? Dat weet u natuurlijk pas als u hun concert gaat beluisteren ... De muzikanten nodigen u in elk geval van harte uit om te komen genieten van het werk dat zij de voorbije maanden in hun repertoire gestoken hebben. De Sinte-Rosalia-groep groeit muzikaal nog steeds verder. Instructeur Fons van Aert voor het percussie-ensemble en dirigent Bart Van Osse! voor de brassband selecteerden elk een eigenzinnig en verrassend programma. Sinte-Rosalia concerteert zaterdag 25 maart om 19.30 u. en zondag 26 maart om 14.30 u. , uiteraard in de zaal Voor Kunst en Volk aan de Meerseweg. Jan Dufraing verzorgt de presentatie en Karel Marteos staat in voor de belichting. (ma)

MEER- De ingangsdeur met typisch vakwerk loopt zware averij op na aanrijding van de gevelpunt door een vrachtwagen. De mooie gevel verliest daarmee eventjes zijn mooie uitzicht. Wat hebben grote vrachtwagens hier te zoeken ? Kun je je afvragen. (ma)

42


MEER

Gezinsontbijt

Winnaars dorpsquiz

MEER - Op zondagmorgen genieten van een lekker en rustig ontbijt met het gan e gezin in een ontspannen sfeer kan. De Gezinsbond organiseert een gezinsantbijt (in de parochiezaal gelegen aan de kleuterschool) voor alle leden van deze vereniging op zondag 26 maart. Tussen 9 en 11 uur kan je de dag beginnen aan een kant-en-klaar gedekte tafel. Terwijl de ouders nog willen genieten van koffie en dessert worden de kinderen speels beziggehouden door enkele babysitters van de kinderoppasdienst Een ideaal begin van een rustige zondag voor de prijs van 3 euro per persoon en maximum 8 euro per gezin. Wel inschrijven voor zondag 12 maart bij één van deze bestuursleden (of bij je eigen bestuurslid): Agnes Adams, Meerleseweg 73 A, tel. 03 315 9128 of Leen Jacobs, Terbeeksestraat 41, tel. 03 315 87 31.

MEER - De KWB haalde uiteindelijk het laken naar zich toe. Na een marathon-quiz, waarbij de Mussenakker lang op kop vertoefde, overwon KWB in de laatste ronde. Zij zullen volgend jaar de quiz organiseren. De chirojongens kunnen terugblikken op een geslaagde organisatie. Volgens de deelnemers waren de vragen verre van gemakkelijk en zeer origineel. (ma)

Lenteconcert MEER- Fanfare 'De Eendracht' nodigtiedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert dat doorgaat op zaterdag 18 maart om 20 uur in de parochiezaal aan de Donckstraat. Dirigent Marleen Proost is samen met haar muzikanten van de fanfare al geruime tijd ijverig aan ' t repeteren voor een mooi programma. Dit programma is zeer afwisselend samengesteld zodat ongetwijfeld iedereen zijn gading zal vinden. Zoals de voorgaande jaren is de inkom grati . ledereen is van harte welkom op deze gezellige concertavond. (ma)

Dartskampioenschap MEER- Iedereen die woont of speelt in een club uit de gemeente Hoogstraten is zaterdag 11 maart welkom om deel te nemen aan het Hoogstraats Dartskampioenschap. Het inschrijvingsgeld van 5 euro wordt volledig ingezet als prijzengeld zodat u bij aanvang al ongeveer kunt inschatten wat er te verdienen valt. Het kampioenschap zal doorgaan bij Radio Valencia aanGaarshof 5 te Meer, tel. 03.3157609. Voor meer informatie kunt u terecht bij organisator Roger Embrechts, tel. 03/315.02.98 of0478 55 64 61 of roger.embrechts @telenet.be (ma)

Retrobeurs in kringwinkel MEER- Zaterdag 25 maart van 9 uur tot 16.30 uur is het weer retrobeurs, een jaarlijks weerkerend evenement dat een attractie is voor zowel consumenten als medewerkers. Deze beurs wordt georganiseerd in samenwerking met KVK, de overkoepelende organisatie van alle kringloopwinkels met een kwaliteitslabeL Ook de winkel in Meer draagt met gepaste trots ut:L.t: uaam t:II alk I!Jt:Ut:wt:tk.t:Js werken dagelijks om het label waar te maken en te zorgen voor een schone, aantrekkelijke winkel met een kwaliteitsvol aanbod. Echter op deze speciale dag worden alle dingen te koop aangeboden die gedurende maanden verzameld werden met als thema "Retro". Hierbij denkt de argelozelezer misschien aan ouderwets en oubollig, maar niets is minder waar. Diegenen clie onze beurs vorig jaar bezochten, zullen zeker bevestigen dat dit een dag is om in grote letters in je agenda te noteren voor al wie

naar nostalgische koopjes zoekt. Net dat unieke stuk, waarnaar onze klanten dikwijls al jaren op zoek zijn, kunnen ze hier vaak vinden tegen een aanvaardbare prijs.

Antiek- en vlooienmarkt MEER - Ook dit voorjaar organiseert fanfare 'De Eendracht' een antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze doorgaan in de parochiezaal aan de Donckstraat op zaterdag 22 en zondag 23 april. Voor het ophalen van materialen kan u nu al contact opnemen met één van de volgende personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76, Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12, Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03/315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53. Zij zullen graag bij u langskomen voor het ophalen van de materialen. Fanfare 'De Eendracht' is u al leszins dankbaar voor elke bijdrage. (ma)

kringwinke WEB

Wat vind je nu niet? Juke-boxen, onderdelen van radio's, enz.die je meestal op dit soort beurzen vindt. .. Bij ons vind je een trendy mix van zorgvuldig uitgekozen meubeltjes, boeken, platen , kleding, brocante en nog veel meer. .. Net een reden om zeker op die dag eens van de sfeer en de gezellige ambiance te komen proeven en misschien naar huis te gaan met iets waar je al lang van droomde. En dames, heeft uw man geen zin om op u te staan wachten? Terwijl u een leuke trui aan het passen bent? Even gezellig verpozen met een kopje koffie en stukje taart kan hem mis chien over de streep trekken om U te vergezellen! Al onze medewerkers heten alvast alle mensen van Meer en omstreken welkom.

43


MEER

DUBBEL GOUD IN MEER Eindjanuari deed zich in Meer een uniekfeit voor: een zus en een broer- Liza en Fans Martens- vierden ieder hun gouden huwelijksjubileum binnen een tijdsspanne van vier dagen. Hoe kwam het dat in eenzelfde gezin twee bruiloften zo kort op mekaar volgden?

Jaak Jansen en Liza Marteos Op 5 oktober J931 werd Jaak in Meerlegeboren als oudste van acht kinderen. Na de schooljaren hielp hij thuis op de boerderij , maar het gebeurde ook regelmatig dat hij met kar en paard op verplaatsing ging om onder andere voor de nonnen van het weeshuis allerhande boerenwerk te verrichten zoal ploegen, zaaien , enz. Ontspanning was er weinig voorhanden. De Boeren Jeugd Bond (nu KLJ) organiseerde af en toe een sportfeest en een toneelavond. Ook aan de ruitersport deed Jaak graag mee, weliswaar met een zwaar boerenpaard. Naar eigen zeggen zag Jaak de meisjes al graag van toen hij kon kijken en hij kreeg dan ook als zeventienjarige al kennis met Liza, wat voor die tijd een erg jonge leeftijd was. Toen Jaak op Meerkermis zijn vader aan het frietkraam zag staan liet hij Liza een paar meter voorop gaan om zijn verkering nog geheim te houden.

Zeven jaar later trouwden ze op 25 januari 1956 en meteen begon een lange zoektocht naar een geschikt boerderijtje. Uiteindelijk konden ze in Retie beginnen met wat koeien, kippen en een paard. Om af en toe eens over en weer naar Meer te rijden, kochten ze een Nortonmotor: auto's reden er nog nauwelijks. Om wat bij te verdienen ging Jaak met paard en kar de 'melkkitten' ophalen bij de boeren. 365 dagen per jaar moest de melk naar melkerij SintMartinus gebracht worden en elke dag, weer of geen weer, heeft Jaak dat met plezier gedaan. Ondertussen kregen Jaak en Liza drie kinderen: May, Karel en Anny. Na een twaalftal jaren kwam de ouderlijke boerderij van Liza vrij , wat hen deed besluiten om naar Meer te verhuizen. Ook hier verzorgde Jaak de ' melktoer': eerst met paard en kar, daarna met de tankwagen. Daarnaasthadden ze een honderd-

44

tal mestkalveren en werd er ook fruit geteeld. Toen de melkerij werd opgedoekt kwam Jaak als chauffeur in dienst bij lnza Schoten. Liza werd op 19 november 1930 geboren in het huis op Hoogeind waar ze nu wonen. Ze was de derde oudste van een dozijn en als oudste meisje heeft ze al tijd heel wat moeten wassen en plassen, vooral met luiers. Voor haar kleine broertjes en zusjes zorgen vond ze wel leuk. Dat waren levensechte speelpoppen voor haar. In die tijd bestond de (slechte) gewoonte om de baby's in slaap te wiegen en dus heeft de jonge Liza heel wat tijd doorgebracht naast de wieg. Ze is er zelfs ooit zelf bij in slaap gevallen . Later ging Liza in andere gezinnen helpen bij het huishouden. Omdat trouwpartijen vaak thuis (in de versierde stal) werden gevierd, werd ze

ook daar vaak ingeschakeld om te helpen . Dat vond ze plezant want dan kon ze tussendoor leren dansen. Ook bij de BJB was er af en toe tijd voor wat plezier. Naast de zorg voor het gezin heeft Liza ook bij het andere werk haar aandeel gehad, bijvoorbeeld bij het verzorgen van de kalveren . Ook die beesten blijken net als mensen heel verschillend te zijn. Zo waren er bij het drinken van de melk echte smossers bij. Nu doet Liza voormiddags het huishoudelijke werk om 's namiddags te kunnen genieten van activiteiten samen met andere mensen: dansen, petanquen, kaarten en kegelen met de Katholieke Bond van Gepensioneerden en met andere vrienden. Jaak blijft ]jever thuis. Al jarenlang is hij een volleerde imker. In mei worden de bijenkorven bij de koolzaadvelden in Ciney uitgezet en daarna wordt er dan overheerlijke honing geslingerd. Verder heeft Jaak nog heel wat om handen met turnen, zwemmen en kaarten. Ook vind je hem vaak terug in het atelier van zijn zoon Karel (Jansen, schrijn- en timmerwerken) waar hij graag een handje (of een verfborstel) toesteekt, of is hij aan bet werk in de moes- en bloementuin. Wekelijks genieten Liza en Jaak van de acht kleinkinderen die 's zondags met hun papa's en mama's het huis gezellig bevolken en elke week denken ze dankbaar: wat zijn we toch gelukkige mensen!

Het gouden paar laak Jansen en Liza Martens, dochter Ann met echtgenoot los Domen, zoon Karel met echtgenote Gerd Sambre, dochter May met echtgenoot Jan Meyvis.

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Te/.031315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens***

~


MEER

Fons Marteos en Marie Timmermans Fans was de op een na oudste van de twaalf waarvan in het vorige verhaal sprake was. Hij kwam piepen op 1 juni 1929. Vanaf zijn achtste jaar werd hij grootgebracht bij tante Leonie Brasens waar hij al van jongsaf meehielp op de boerderij .

In 1953 kwam er een baan vrij in de Meerse melkerij en uit 31 kandidaten werd de job aan Fans toegewezen . Dat betekende alle dagen van de week werken van half acht tot 's middags. In de zomer kwam daar een uurtje bij omdat er dan meer melkaanvoer was. 's Zondags moest men van de baas eerst om vijf uur 's morgens naar de mis in Meersel-Dreef, die speciaal voor het melkerijpersoneel van Meer en Meerle werd gehouden. Daar waren ook vaak vissers bij aanwezig. Intussen had Fans allang zijn oog laten vallen op een meisje in de geburen. Op 28 januari 1956 trouwden Fans en Marie. Ze kregen drie kinderen: Lea, Jos en An. Momenteel zijn ze de trotse grootouders van zes kleinkinderen. Op een gegeven ogenblik was deMeerse melkerij de enige die beschikte over een verpakkingsmachine voor kleine hotelverpakkingen van boter. Daar kwam dan ook vraag naar vanuit zowat het

hele Vlaamse land en Fans nam de taak op zich om met de vrachtwagen boter en kaas te gaan leveren. Op een keer had het geijzeld en door een onverwacht manoeuvre schoof de vrachtwagen dwars over een kanaalbrug. Het gevaarte kwam halfboven het water hangend tot stilstand (want de auto's konden er nog langs over de brug!). Toen heeft Fans het wereldrecord ' uit een camion springen' gebroken. Later kregen de kleine plaatselijke melkbedrijven het moeilijk en ondanks pogingen tot samenwerking moesten ze een voor een het loodje leggen. Zo kwam ook Fans, net als schoonbroer Jaak, bij lnza Schoten terecht als tankwagenbestuurder. Toen Fans met zijn trouwring op ongelukkige wijze aan het trapladdertje van de tankwagen bleef haken, werd hij wegens een emstig verwonde vinger op ziekteverlof gesteld, waarna zijn pensionering volgde. In zijn vrije tijd was Fans een fervente voetballiefhebber en hield hij als keeper van de eerste ploeg menige vijandelijke bal uit het doel van KFC Meer. Toen hij door de melkerij werd aangenomen moest het voetbal spijtig genoeg wijken: het risico voor kwetsuren was te groot en er bestond toendertijd geen ziekteverzekering zoals nu. Wie een tijdlang niet kon werken werd gewoonweg ontslagen. Wel is Fans nog 17 jaar lang bestuurslid geweest bij KFC Meer. Ook bleek hij over enig muzikaal talent te beschikken en speelde hij menig deuntje op de accordeon, weliswaar 'op 't gehoor' want tijd of geld voor muzieklessen was er vroeger niet.

kookmoederschap bij het kamp van de Jongens Chiro, wat ze altijd met heel veel plezier heeft gedaan en waarmee ze zowat het hele Vlaamse land (en daarbuiten) doorkruist heeft. Enkele jaren geleden kwam ze met haar 25-jarig kookmoeder chap nog uitgebreid in de belangstelling op tv en in de pers . Deze zomer staat ze voor de dertigste en laatste keer achter de kookpotten in Scherpenheuvel. lntussen is Marie ook bestuurslid van de Katholieke Bond van Gepensioneerden, waar ze samen met Fans activiteiten zoals kaarten en kegelen meemaakt. Marie en Fans hebben ook heel wat uren doorgebracht op de dansvloer bij dansclub Bevers. Na het volgen van een reeks gespecialiseerde cursussen geven ze nu zelf dansles aan gepensioneerden . 0 ja ... Hoe komt het nu dat Fans en Marie drie dagen naJaakenLiza trouwden ? Dat zat zo. Hun huwelijk was voor februari gepland. Maar toen bleek dat Marie haar broer Jan in februari bij het leger moest, werd voorgesteld om tegelijkmet laak en Liza te trouwen en er één grootfeest van te maken. Maar vader Karel Martens- die best wel hield van eenfeestje op zijn tijd- wilde twee aparte trouwdagen. Moet kunnen/ (KM)

Op 17 februari 1934 werd Marie geboren op een goeie honderd meter van Fans, als oudste van twee kinderen. Na de naaischool in Hoogstraten gevolgd te hebben ging ze bij mensen thuis naai- en ander huishoudelijk werk verrichten. Marie plukte ook menige aardbei en framboos, eerst op verplaatsing en later op het eigen veld. Naast de zorg voor het gezin vond Marie ook nog de tijd om als bestuurslid van de KAV te fungeren. Een jaarlijks terugkerende taak was ook het

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

45


MEER

Zwarte Zwanen MEER- Deze merkwaardige vogels streken neer aan het Looi bij l ef vanGilsin de wei. l ef kon zijn nieuwsgierigheid niet de baas en verwittigde de natuurverenig ing. Dat leverde enk.ele mooiefoto's op. (ma)

Herinrichting Mark MEER - Als het van Aminal afhangt, mag de Mark weer een beetje kronkelen, om de natuur in en om de Mark te verbeteren. Enkele oude meanders zouden opnieuw ingeschakeld worden en mogelijk wordt het succesvolle fietspad van de Mark doorgetrokken. Op sommige plaatsen zou het dan verder van de oevers verlegd worden zoals in de Mosten door de bossen (foto) en de landbouwwegen volgen zoals op Beek. Tot eind maart loopt het vooronderzoek in het stadshuis. (ma)

-

Zigzag-stijl MEER- Ook Meer deelt in de malaise van de appartementenbouw. Er zijn nogal wat reacties op dit bouwwerk. Wat is ditvoor een gebouw? Komt er een kantorencomplex? Neen .. . het gaat om appartementen. Waar mogen deze nu opgetrokken worden en waar niet? Horen deze wel thuis zoals hier langs de l ohnLijssenstraat? Op gebied vanbouwstijl kan blijkbaar alles. Het enige wat telt is, zoveel mogelijk wooneenheden in een zo klein mogelijk volume ... Poen dus! (ma)

46


Eten met de wereldwinkel

Appels van turnkring 't Zolderke

MEERLE- Al vele jaren een traditie, op zaterdag 18 maart voor de tweede keer in Meerle, een exotisch etentje, met (h)eerlijke producten van de Wereldwinkel Hoogstraten. De opbrengst van het etentje is ten voordele van de act ie ' Broederlijk delen: OmdathetZuiden plannen heeft'. Via Broederlijk Delen laat je groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen en projecten uitvoeren. Hun plannen tegen armoede en onrecht. Je gaat in tegen het beeld van een hulpeloos Zuiden dat wacht op betere tijden. Alleen de eigen plannen van de bevolking ter plaatse worden echt gedragen. Alleen die plannen zijn aangepast. Dus alleen dat zorgt voor duurzame ontwikkeling. 191 landen spraken af om tegen 20 15 de armoede in de wereld te halveren. Ze stelden zich acht doelen. Die Millenniumdoelen gaan van 'kindersterfte verminderen' tot 'drinkbaar water voor meer mensen '. Het achtste doel bevat een pakket maatregelen om de eerste zeven te bereiken. Maar het Zuiden zelf mag nauwelijks zij n zegje doen. Broederlijk Delen eist dat de rijke landen het Zuiden behandelen als een gelijkwaard ige partner. Door te komen eten steunt u de wereldwinkel van Hoogstraten en de projecten van Broederlijk Delen. Bovendien is het eten van voortreffelijke kwaliteit en ziet het menu er veelbelovend uit. Oordeel zelf! ' Rode linzensoep met vlees of een palmhartensalade (vegetarisch) als voorgerecht. Als hoofdgerecht een stoofpotje met okra, champignons, mangochutney en rijst (vegetarisch) of kip met currysaus en basmatipilav met noten en gewokte groenten. Voor de kinderen is er pannenkoek met groenten, kip en sausjes naar keuze. Als toetje heb je de (moeilij ke) keuze tussen chocolademousse en bananenbeignets'. Vergezeld van een fijne wij n uit het assortiment van Oxfam-Wereldwinkel. Dat ziet er toch veelbelovend uit, niet? En alles aan zeer democratische prijzen. Inschrijven kan via e-mail hoogstraten @oww.be of via telefoon 03/314. 49. 24 of in de Wereldwinkel, Gelmeistraat 50 te Hoogstraten. Graag inschrijven voor 13 maart want het aantal plaaten i beperkt! Warm aanbevolen. (jaf)

MEERLE- Meestal staan de turners van turnkring 't Zolderke op zaterdagvoormiddag op hun trampolines. Op zaterdag 11 februari maakten ze daar een uitzondering op. Leden en bestuur gingen op pad om een hele lading lekkere appels (van eigen streek) aan de man te brengen. Kwestie van de kas een beetje te spijzen, want er moet een nieuwe grote valmat gekocht worden. En goed materiaal kost geld. De mensen van Meerle zijn de turnkring echter goed gezind en op goed een halve dag waren alle appels verkocht.

'Rikken' voor de parochiezaal

Smoutebollen en wafels MEERLE- Wie lust er geen wafels en!of smoutebollen? Niemand toch, die gaan er altijd wel in. Awel, dan moet je het op zondag 12 maart niet ver gaan zoeken, je moet er zelfs het dorp niet voor uit. Naar goede gewoonte en beproefd recept zullen de leden van de KBG -Meerle ze voor u bakken. Vanaf 11.30 uur kan je ze komen nuttigen in de parochiezaal. Je kunt er een lekkere koffie bij drinken of een biertje. Komen afhalen kan ook. Heerlijk om na een middagwandelingetje met heel de familie of met vrienden te genieten van een wafel of een paar smoutebollen. Voor fietsers een goede gelegenheid om hier uw pauze in te lassen. Na een wafel of een portie smoutebollen bolt uw fietske een stuk beter. En je hebt er de KBG mee gesteund ook nog. Smakelijk! (jaf)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen ofte verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

MEERLE-Voor de 1 I de keer al richt het zaalcom ité een kaartwedstrijd ' rikken' in ten voordele van onzeeigenste parochiezaal. Liefhebbers worden op de vrijdagavonden 3, 10 en 17 maart uiteraard in parochiezaal ' Ons thuis' verwacht. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20 uur. De inleg is drie e uro per avond . Elke avond worden twee ronden gespeeld van 20 giften. Elke avond zijn er rondeen dagprijzen te winnen. De twee beste uit lagen tellen voor de eindrangschikking. Niet kaarters moeten zich door de tenn 'kaartprijskamp' niet laten afschrikken. Ze zijn ook welkom op de kaa.rtavonden! Om een drankje te komen drinken en zo de parochiezaal een steuntje in de rug te geven . Het zaalcomité zorgt ervoor dat er enkele gezelschap spelen aanwezig zullen zijn. Dank zij de steun van de Meerlese gemeen chap en dan vooral de deelnemers aan de evenementen van het zaalcomité, kan er ditjaar voortgewerkt worden aan de san itaire accommodatie. Voorwaar geen overbodige luxeen dus een nobel doel, dat weten de gebruikers wel. Zij zu llen er dan ook het meeste profijt van hebben. Maar dan moet er wel genoeg geld in het bakje komen. Zodus, kaartliefhebbers op post! (jaf)

47


MEERLE

Met de fanfare de wereld rond

SOFT COMPUTER RF.VA

BVBA

CoMPtrrtRS - TeLt:I•ONIJo; SofTWARil:- f<ANTOORMIW IJILAIR

Beveiliging en observatie MEERLE- Zoals reeds vele jaren bracht de fanfare Sancta Cecilia op 11 en 12 februari weer muziek naar ons winterse Meerle. Bij aankomst kregen we een instapkaart zodat we konden deelnemen aan een reis rond de wereld. Na het welkomstwoord door voorzitter Marcel Geenentrad het instaporkest Music l nspiration op onder leiding van Bart Mees. Zij brachten vlotte muziek met in Give us peace (bij de ouderen onder ons bekend aJs Donna nobis pacem) een geslaagde sopraan-solo door Leen Hendrieloc en Sanne Broekmans. Daarna startte het optreden van de volJedige bezetting, nu onder leiding van Christel Ven¡ydt. Deze jonge dirigente heeft al een indrukwekkend muziekpalmares. Onze fanfare bracht zij met haar inspirerende leiding tot een prachtig samenspel. Wij genoten van A highland rapsody, waarin je zonder enig probleem de doedelzakken hoorde klinken boven de mistige Schotse hooglanden . Even later waande je je op een Italiaan terras tijdens Eros con fuoco. Na de pauze verbleven we nog in Afrika met Hakuna rnatata om even later een swingende calypso te horen in Brasiliana. Als slotnummer bracht de fanfare een hulde aan Morricone. Elk nummer kwam nog meer tot leven door een prachtige presentatie met zowel idyllische aJs grappige beelden.

Na een welverdiend slotapplaus trok de onschuldige hand van Steffi Van Bavel, aJs jongste lid van de fanfare, uit de instapkaarten de aanwezigheidsprijs. Tot ieders verbazing won onze burgemeester de rijk gevulde biennand, die hij trots mee naar huis nam! (ML)

Observeer en bewaak uw eigendom Toegang via het internet, waar u ook bent. Oplossing met 4, 8, 16, 32 ... camera's met multi-locatie.

Vraag een demo: info@softcomputer.be 03 /315.09.09

Twee dagen wandelen MEERLE - Wandel je graag? Of wil je er gewoon een weekendje tussenuit. Dan kan je mee met de KWB op haar 15de Wandeltweedaagse. Van 7 tot 9 apri l trekken ze naar de Hoge Venen, een bos- en veengebied va n 67.000 hectare waarvan 4.500 hectare open reservaat. Er zijn weinig hoogteverschillen, je kunt er over de natte gebieden wandelen over houten wandelpaden, zodat je zeker niet wegglijdt of natte voeten krijgt. Een prachtige streek, uitstekend om de dagelijkse stress te vergeten. De uitvalsbasis voor de wandeltochten ligt in Hockai, een heel klein dorpje gelegen tussen Baraque Michel en Francorchamps. Het verblijf is gepland in hotel-restaurant 'Beau-site' in Hockai, Francorchamps. KWB heeft het hotel helemaal voor de groep afgehuurd . Deelnemers verblijven in tweepersoonskamers met wc en douche. De KWB heeft alvast twee overnachtingen geboekt. Immers verwachten we jullie vrijdagavond. De onkosten voor deze tweedaagse bedragen 110 euro per persoon voor leden. Niet-leden kunnen ook mee als er op het einde van de maand nog plaatsen vrij zijn . Zij betalen 115 euro. Jan kan natuurlijk nog snellid worden van KWB. Daarom, wandelliefhebbers, niet aarzelen! Inschrijven bij Jos Van Ba vel, Heimeutenstraat 41 , tel. 03/315.92.09. (jaf)

48

p


MEERLE

Derde keer prijs voor De Mol

Een heel seizoen fietsen MEERLE-Op zondag 5 rnarutstatten de KWBwielertoeristen van Meerle hun 26"< wielerseizoen en ze zijn nog steed springlevend . Elke zondag en soms op zaterdag fietsen ze verschi llende routesen afstanden. De A-groep gemiddeld aan 29 à 30 km per uur, de B-groep rijdt altijd aan een ge middelde van 25 km per uur. Heb je interesse om mee te rijden? Ook dames zijn welkom! Dan kan je inlichtingen krijgen bij de voorz itter, Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, 2328 Meerle, teL 031315.92.09. (JVB)

G. Verhees-Roeien MEERLE - Tweeëndertig ploegen streden op 18 februari in een bomvolle parochiezaal om de wisseltrofee 'De Klimtoren '. Traditiegetrouw hadden de organisatoren - bet oudercomité van onze lagere school- een fijne en plezante quiz in mekaar gestoken. Een perfecte mix van weten, graag doen, goed kunnen. Leuke vragen, metantwoorden waarvan je blij bent dat je het wist en als dat niet het geval was, je blij bent dat je het nu weet. Over dingen van veraf of van dichtbij , van on eigenste dorp. Of van dingen waarmee ze in de school nu bezig zijn, zoals kastelen, ridders en jonkvrouwen. Bovendien was het weerom heel spannend. En opn ieuw kwam De Mol als eerste over de streep.

Ze wonnen voor de derde keer, zij het ditmaal met het kleinste verschil. Na vier uren kw issen lieten ze de volksdansgroep Shilshoel met één schamel puntje achter zich. Het team van de turnkring ' t Zolderkemaakte op iets ruimere afstand het podium compleet. Driemaal is scheepsrecht zegt men. Toen de familie Koyen de eerste twee quizzen won, werd door de voorzitter van het oudercomité geopperd dat het de derde keer trakteren zou worden. Wel , De Mol liet zich niet pramen en om hun derde overwinning met heel de zaal te delen, gaven ze gezwind een 'tourné generale'. Een fijne avond met een mooi einde. ()af)

Persoonlijk advies en begeleiding bij alle voed ingsgerelateerde vragen en problemen

Tel: 03 315 9195 ofwel 06 380 00 266 ofwel 03 669 76 65 (Quifit Loenhout)

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26- Hoogstraten (Meerle) Tel : 031315.75.31

INSTALLATIEBEDRIJFVAN DEN BERG

zonnepanelen

Ql.Jf\l..lllOUW'

Bezoek ons ook op intemet W\\ïY

wlberg.be

Electrabete Parmer

Aannemer

Openingstijden toonzaal : Emall i nfo@vdberg .be

Ma-vrij. 8h-12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat 8h- 12h Zon -en feestdagen gesloten

190

49


MEERSEL-DREEF

Lampionnentocht 't Dreefke

75jaarKLJ

MEERSEL-DREEF - Op 28 januari organiseerde basisschool 't Dreejke, in samenwerking met het oudercomité, eenlampionnentocht. Omdat het voorzo'n tocht echt wel donker moet zijn, konden de kinderen samenmet hun ouders, grootouders, vrienden inschrijven tussen 18 u.-19 u. De koude kregen we er op deze avond gratis bij (-5 °C.) maar er waren toch heel veel mensen die de koude, ten voordele van de bosklassen, wilden trotseren. Knap hoor! Na het inschrijven kreeg iedereen een routebeschrijving en een zelfgemaakte lampion. Zo konden onze kinderen eindelijk in het donker her mooie resultaat van hun werk ontdekken. Zowel alle kleuters als alle kinderen van de lagere school hadden hun lampionnen zelf gemaakt. Natuurlijk werd er onderweg voor een drankje gezorgd en op school konden alle hongerige magen rijkelijk met pannenkoeken, zelfgemaakte wintersoep of een hot-dog gevuld worden. Of deze avond geslaagd was? Zeker weten! Het schoolteam wil langs deze weg alle mensen bedanken die bij de voorbereidingen en die avond zelf geholpen hebben om deze activiteit tot een goed einde te brengen. (Myriam Ja cobs)

MEERSEL-DREEF - Na enig opzoekwerk blijkt de KLJ hier al 75 jaar te bestaan. De viering van dit jubileum gaat door op zaterdag 8 april in de tent op het pleintje naast het mooie KLJ-lokaal met van 19 uur tot 21 uur receptie voor genodigden én na 21 uur muziek met karaoke voor iedereen. Oud-leiders (m/v) Veel opzoekwcrk, veel vergaderen, veel rondvraag en twee oproepen in De Hoogstraatse Maand, ... Toch zijn de initiatiefnemers niet zeker dat zij iedereen van de oud-leiding konden bereiken. Zatjij bij de leiding van KLJ MeerselDreef en je hebt geen uitnodiging ontvangen? Laat het hen weten! Zie of hoor jij som nog iemand van de oud- leiding of weet je ze te vinden? Contacteer hem/haar, vertel het voort en geef een seintje. Dit kan per mail naar Stoffels Wendy@hotmail.com of per post naar Williarn Verhoeven, Oude Tramweg 3b, 2328 MeerselDreef of per sms (of telefoon) naar Dorien van Boxel, 0478 70 17 41. Hopelijk zijn ze allemaal op 8 april in Meersel-Dreef.

Vier generaties Van Dun

VERSMISSEN &

JANSSENS Gravin Etisabethlaan 7 2320 Hoogstraten

VERZEKERINGEN CENTEA-BANK LENINGEN

MINDERHOUT- Links Frans Van Dun (55 jaar) Meerle, en rechts Koen Van Dun (31 jaar) Minderhout, zittend Jan Van Dun (wo rdt 90 jaar) van Meerle, maar woont nu in het rusthuis van Hoogstraten, met de kleineThijs VanDun (geborenl6november) van Minderhout.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 50

197


De fanfare speelt Bingo MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 4 februari waren bijna 200 steunende leden van de fanfare op post voor de jaarlijkse bingoavond. Het was gezellig en spannend, vooraltijdens de hoofdronde, toen er gespeeld werd voor een reischeque van 250 â‚Ź. Deze werd gewonnen door de nog jeugdige speler Bram Heestermans. Z 'n geluk kon niet op. De fanfare oefent ondertussen naarstig voor hun jaarlijks concert op vrijdag 7 en 8 april telkens om 20 uur. U bent van harte welkom!

Carnavalsgekte in de grensstreek MEERSEL-DREEF- Wanneer u dit leest, is de carnavalsdrukte weer achter de rug. Ook in Meersel-Dreef leeft carnaval steeds meer. Vooral dan bij de jongeren, die zich verenigen in allerlei groepen om samen een carnavalswagen te maken en in de optocht mee te lopen. Ze verbroederen daarbij driftig met de Galderse en Strijbeekse jeugd en dat is alleen maar toe te juichen. De carnavalsverenging van Breda kwam alvast met een ruime delegatie mooi weer afsmeken bij de heilige Clara in het Mariapark. Pater Jan Van Boxel ontving ze aan het klooster.

MEERSEL-DREEF-De KVLV is een vrouwenbeweging waar pit in zit en dus organiseerde men een wandeling voor iedereen. Met een zestigtal wandelaa rs trokken ze via de Oude Tramweg het private natuurgebied in. Wat mooi en zo dicht bij huis. l edereen genoot en het weer zat mee. Heel wat mensen vertelden over vroeger: Hoe de tram hier reed en hoe j e met de fiets van Meersel-Dreefvia de Vossenpad naar Meerle kon rijden. Waar vroeger de quarantainestallen van de trammaatschappij stonden, werd de ze groepsfoto gemaakt. In deze stallen moest het vee, ingevoerd vanuit Nederland, veertig dagen verblijven. Na goedkeuring door de rijksveearts mocht het dan BelgiĂŤ binnen. De tocht ging terug langs de Mark en eindigde 'Bij de paters' waar iedereen bij een lekkere tas koffie nog wat kon napraten.

51


MEERSEL-DREEF

Algemene Vergadering Dorpsraad MEERSEL-DREEF-Het kan natuurlijk altijd dat u wegens dringende redenen niet aanwezig kon zijn op dinsdag 24 januari op de algemene vergadering. Daarom hierbij het verslag, zoals het opgemaakt werd door de secretaris van de dorpsraad Kees van de Goorbergh. Buiten de leden van de dorpsraad en een kleine 40 geïnteresseerden, waren van het schepencollege aanwezig: burgemeester Van Aperen, de heren Jos Martens, René Sprangers, Roger Van Aperen, Staf Peerlinck en info-ambtenaar Leo Sprangers. Ook de wijkagenten Chris Versehoeren en Leen Marteos waren present. Voorstelling invulling "Paterswielplein" Voor de in vuil ing van het plein heeft de gemeente een plan laten opmaken en dit werd geprojecteerd. Het geheel wordt verhard en grotendeels ingevuld als parkeerplaats voor ongeveer 35 auto's. Eventuele afzettingen worden met verplaatsbare objecten of bloembakken uitgevoerd zodat deze bij een evenement (kermis) steeds kunnen worden verplaatst. De voorzijde van het achterliggende natuurgebied zou al aangeplant zijn met een bepaalde begroeiing om een natuurlijke afscheiding te vormen tussen dit gedeelte en het plein. Inmiddels is de aannemer bekend die het werk in de zomerperiode zal uitvoeren. De glasbakken komen aan de voorkant en de papiercontainer komt aan de achterkant op een aparte plaats. Op een verzoek om de felblauwe kleur van het KLJgebouw te veranderen in een natuurkleur groen of eventueel te camoufleren met groenblijvende hoge beplanting, wordt niet ingegaan. De jeugd heeft indertijd voor blauw gekozen omdat dit nu eenmaal de kleur van Meersel-Dreef is.

Stand van zaken Fietspad Mosten- Meersel- Heieinde. De B urgemeester meldt dat er een studiebureau wordt

aangesteld en mogelijk in 2006 al met verwerving van gronden kan worden begonnen. Tijdsplan is ontwerp en uitvoering in 2007/2008. De uitvoering is gelijktijdig gepland in combinatie met rioleringswerken. Fietspad Strijbeek. De Burgemeester meldt dat het de bedoeling is om aan twee kanten van de weg een fietspad te voorzien. Hiervoor zou het ideaal zijn dat de bestaande bomen worden gerooid en vervangen door eventuele nieuwe aanplant. Door protest vanwege milieuorganisaties ligt het plan ter discussie bij de auditcommissie om te behandelen in april. Indien de bomen moeten blijven staan zal wel meer onteigening van grond nodig zijn. Ondertussen is een studiebureau aangesteld voor het uitwerken van de plannen. Uitvoering is dan voorzien voor 2007/2008. Riolering Meersel- Heieinde. Het voorontwerp is ingediend bij de Vlaamse Milieu Maatschappij. In deze uitvoering zijn Heieinde, Meersel, Meerselse Bergen en de Watermolenweg gebundeld; definitief ontwerp in 2007 en uitvoering in 2008 . Het is voor de hand liggend dat dan ook de elektra-infrastructuur ondergronds komt. IKO - Meersei-Dreef. Er is door het schoolbestuur een enquête gehouden om te peilen naar de behoefte van kunstonderwijs in Meersel-Dreef.

MEERSEL-DREEF- Veel volk op de algemene vergadering van de dorps raad. Het houdt de mensen nog wel bezig. Dat was te merken aan de vele vragen die werden gesteld.

52

Een 25-tal kinderen (6-12 jaar) geven aan dat ze ditonderwijs willen volgen indien daar in Meerel-Dreef de gelegenheid toe wordt geboden. Een ander aantal neemt dit nog in overweging. Het tadsbestuur neemt deze gegevens mee om voor te leggen aan de schepen van onderwijs en te bespreken met de directie van het IKO. Snelheidsbeperkingen omgeving watermolen. De voorzitter schets de verwarrende huidige situatie. Nu de schoolomgeving tot 30km werd omgevormd lopen 90, 30 en 50 km door elkaar heen. Er is een voorstel ingediend bij de verkeersraad om alles te bekijken en de bebouwde kom te laten aanvangen ongeveer 50 meter vóór de Markbrug. Hiermee kan het 30 km gedeelte nabij de watermolen vervallen. Ook de Watermolenweg zou dan binnen de bebouwde kom kunnen worden gelegd. Zowel de verkeersraad als de politie staan achter dit voorstel. Schepen Roger Van A peren geeft wel aan dat de 30krn indertijd is ingesteld uit bezorgdheid om het overstekende fietsverkeer bij de brug te beschermen. Dit is fietsverkeer dat vooral in de zomer veelvuldig gebruik maakt van het fietspad langs de Mark. Indien de wijzigingen worden uitgevoerd, zoals hier voorgesteld, komt deze oversteek wel in een 50 km-zone te liggen. Na een discussie zal het gemeentebestuur, samen met de politie, één en ander nogmaals bekijken . De 30 km-zone bij de school. Dit wordt bij alle schoolomgevingen na een jaar van ingebruikname geëvalueerd. Dus voorlopig blijft dat zo. De politie geeft aan meer te gaan controleren op snelheid. Onderhoud straatwerk Dreef. Er is onderzoek gedaan door een speciaal bureau waaruit blijkt dat dringende herstellingen nodig zijn. Een aannerner is al aangesteld en zal maart-april starten met het groot onderhoud. Het is de bedoeling om te beginnen in de buurt van het klooster en zo richting grens te werken. Ook de kasseien van de parkeerplaatsen zouden met een speciale mortel worden vast gegoten. Dit zou blijkbaar ook de groei van onkruid tegengaan. Er is een verzoek om te bekijken of doorgaand zwaar verkeer gemeden kan worden op de Dreef. Er zou al schade aan woningen zijn vastgesteld. Overdezekwestie is meermaals gediscussieerd, maar je komt altijd tot de conclusie dat dit niet haalbaar is om diverse praktische reden. Het gaat hier duidelijk om internationaal buitenlands vrachtverkeer dat zijn weg zoekt naar de transportzone Meer en Hazeldonk of verkeerdelijk van de autoweg afkomt. Mogelijks is GPS-navigatie hier de grote boo doener. Toch heeft Hoogstraten op dit vlak zijn huiswerk al goed gemaakt aangezien verkeer komende uit de richting Transportzone al beperkt is tot 5 ton. Verder is ook het traject vanaf afrit Meer (John Leysenstraat) via de Mosten naar Meersei-Dreef(aan café t' Hoekske) beperkt tot5 ton. Om nog meer "impact" op zwaar verkeer te hebben, zouden aLleen nog gewichtsbeperkingen op Nederlands grondgebied enig soelaas kunnen bieden, doch daar is Hoogstraten niet bevoegd. Hopen maar dat na herstel van het straatwerk de


MEERSEL-DREEF trillingen voorbij zijn. Wegwijzer. Jaren geleden stonden er, komende vanaf Klein-Eyssel en rijdend in de richting Meerle, aan het kruispunt met de Strijbeekseweg, richtingsborden met de vermelding Breda en Hoogstraten. Sinds de rioleringswerken aan de Strijbeekseweg zijn deze borden verdwenen en nooit meer terug geplaatst. Men verzoekt nogmaals deze borden terug te plaat en . Evaluatie onkruidbestrijding. Schepen Sprangers geeft uitleg over het proefproject om geen bestrijdingmiddelen meer te gebruiken. Er zijn nog wel wat nadelen om alles goed in de hand te houden; onkruidgroei valt niet te beheersen! Zodra alle evaluaties bekend zijn, komt de gemeente hierop terug. Over een vaste onderhoudman voor MeerselDreef valt te zeggen dat dit niet haalbaar is vanwege de organisatie van de onderhoudsdienst in de gemeente Hoogstraten. Ook de kosten spelen hierbij een rol. Nu is hetonderhoud in het schema van de hele ploeg opgenomen. Het gemeente bestuur zegt toe te zien of er, vooral in het toeristenseizoen, extra tijd kan worden vrijgemaakt voor onderhoud in Meersel-Dreef De voorzitter geeft aan dat de voorkeur zou uitgaan om Meersel-Dreef vooral op maandagen aan bod te laten komen in verband met druk bezochte weekends, dit vooral in de zomertijd. Er wordt een klemmend verzoek gedaan om het kerkhof in Meerle beter te onderhouden.

Antwoorden op schriftelijke vragen Kan een 100-ambulance vanuit Meersel-Dreef naar elk ziekenhuis dat men wenst? Nee, een 100-ambulance gaat in principe altijd naar het St.-Jozefziekenhuis in Turnhout. Alleen in die gevallen dat een art met de ambulance meegaat, kan deze om medische redenen andere ziekenhuizen aanwijzen . Ook mag een Nederlandse ambulance hier niet komen, alhoewel er gevallen uit het verleden bekend zijn waarbij dat wel is gebeurd. Bij gewoon ziekenvervoer gelden andere regels en zijn er meerdere mogelijkheden. Er wordt ook op gewezen dat een ambulance nooit overleden personen zal vervoeren . Nu de lagere school uitgebreid wordt, vragen actieve sporters of het dan niet mogelijk is om een polyvalente sportzaal te bouwen? Deze vraag wordt trouwens gesteund door het oudercomité. De sportzaal zal in het kader van de normen gebouwd worden welke gelden voor een school. De grootte is afhankelijk van het aantal leerlingen enz. De schepen deelt mee dat er ongeveer 840.000 € beschikbaar is voor de uitbreiding van de school. Een architect is binnen twee maanden bekend en de verwachting is dat er in 2007 gebouwd gaat worden. Indien er toch geopteerd zou worden voor een grotere sportzaal, dan vallen deze meerkosten totaal ten laste van het gemeentebestuur. Of men daarvoor kiest, moet op dat moment beslist worden met het stadsbestuur dat op dat moment zetelt. Kan bij de agglomeratieborden een BIN-bordje komen, zoals bij andere gemeenten? De Burgemeester zal dit nader bekijken en achterhalen waar de bordjes vandaan komen . Er is geconsta-

teerd dat er op de verschillende basisscholen van de gemeente en zelfs op de middelbare scholen, zoals het Spijker, wordt onderwezen dat Meersel-Dreef geen volwaardige deelgemeente is van Hoogstraten . Dit kan natuurlijk niet! Er zal op gewezen worden door de schepen van onderwijs bij de directies van de verschillende scholen. Er wordt wel bevestigd vanuit het publiek dat Meersel-Dreef nu wél als deelgemeente staat op de landkaarten die in de verschillende basisscholen worden gebruikt. In "ongezouten" taal wordt gemeld dat er nog steeds plaatsen zijn waar gemeentegrond wordt ingepalmd door onder andere uitbreiding van een privé-tuin. Kan dit zomaar? Nee! Het is niet toegestaan om obstakel en tuinen te plaat en of een parkeerplaats te reserveren voor zichzelf op openbaar domein. Alleen bedJijven kunnen een betalende ontheffing bekomen voor het seizoen van 1 april tot 30 september. Ook de Rommelmarkt heeft een ontheffing om openbaar domein in te palmen. De politie zal verbaliseren als men de bermen enz. weigert vrij te maken. Wiemoet de bomen (wilgen) aan de Watermolenweg snoeien? Dit is al meerdere jaren gevraagd, doch nog steeds niet gebeurd. De gemeente zal bekijken wie eigenaar is en zonodig maatregelen treffen. De burgemeester maakt wel excuus dat één en ander nog niet is onderzocht. Er staan grote betonblokken ter bescherming van het huis Dreef 3. Deze zijn door een privé persoon geplaatst en staan dus illegaal. Kan dat zo maar? Neen! De politie zal bezien of deze blokken gevaar opleveren aangezien ze er zouden staan ter bescherming van de kinderslaapkamers die er direct achterliggen. Als mogelijke oplossing zouden hier ook biggenruggen kunnen geplaatst worden. Er wordt gewezen op een gevaarlij ke situatie aan de watermolen aangezien er aan de binnenbocht blokken zijn geplaatst door de gemeente. Kunnen deze blokken niet worden vervangen door iets wat soepeler of hoger is voor de zichtbaarheid? De dorpsraad overweegt om dit punt mee te nemen naar de verkeersraad. Van wie is het bos aan het einde van de Watermolenweg? Het bos wordt misbruikt voor cross, sluikstort, zandafgraving en bomenkap. De gemeente zaldit uitzoeken en de eigenaar aansp reken over het onderhoud. Er staan nogal wat kapotte straatlantaarns in de Watermolenweg en het duurt, na melding, erg lang voordat deze hersteld zijn . Wat kan hieraan gedaan worden? Normaal moet men dit melden bij IVEKA en het nummer van de lantaarn erbij vermelden. Men komt meestal elke maand langs om een en ander te herstellen. Er is een nieuwe bushalte aan de Nieuw Dreef. Wanneer wordt het straatwerk aangepast? Dit is in het onderhoudsschema opgenomen en uitvoering staat eerdaags op het programma, aldus de schepen van openbare werken. Er is dikwijls geluidsoverlast tot 4 à 5 uur in de morgen bij de Brouwershoeveaan de achterzijde. Kan hieraan iets gedaan worden? Direct melden bij de politie. Zij gaan dan ter plaatse om eventuele maatregelen te nemen. Er wordt nog steeds veel fout geparkeerd aan de Markweg. Hoe is dit op te lossen? De politie

belooft meer toe te zien op naleving ervan, vooral in de weekeinden. Er zijn zo hier en daar verkeersborden of aanwijsborden op kruispunten op een hoogte geplaatstdie het uitzicht belemmeren en als zodanig gevaar opleveren . Is hieraan iets te doen? Hieraan zal aandacht worden besteed en zonodig de hoogte van de borden aanpassen. Er wordt wél op gewezen dat de gemeente alleen bevoegd is op gemeentewegen en niet op gewestwegen. Er wordt gevraagd om richtingaanwijzers te plaatsen met vermelding "Grot" en "MeerselDreef'. Dit aan de John Lysenstraat ter hoogte van café ' t Hoekskeen aan het kruispunt van De Mosten met Hoogeind (komende vanaf de transportzone in de buurt van de oude champignonkwekerij). Het stadsbestuur neemt nota van deze wens en zal bekijken wat mogelijk is. Op het Heieinde wordt door sommige automobilisten te hard gereden . De politie neemt hiervan nota en geeft dit door aan de bevoegde instanties.

Varia De voorzitter meldt dat er op het Geiteneinde een enquête is geho uden over de verplaatsing van de rommelmarkt. Hierin wordt gesuggereerd naar de bevolking toe dat de Dorpsraad hiervan op de hoogte werd gesteld . De enq uête dateert van november 2005 en pas één dag voor de openbare vergadering wordt er in een kopie van een mail aan het stadsbestuur hierover melding gemaakt aan de dorpsraad. De voorzitter vindt dit een rare werkwijze en vraagt zich af wat daarvan de bedoeling dan wel mag zijn. Toch heeft de voorzitter al in de voorgaande week in een bestuursvergadering aangedrongen op een behandeling van dit onderwerp. Maar aangezien de dorpsraad niet was benaderd , kon zij geen actie ondernemen, laat staan een standpunt innemen. De discussie wordt dan ook op de deze vergadering niet gevoerd. Iets wat blijkbaar ook de wens was van de actievoerders. Aansluitend delen de animators van de enquête mee dat zij de binnengekomen antwoorden op het einde van de vergadering zu llen overhandigen aan het bestuur van de fanfare met daarbij de vraag om een datum te prikken voor overleg.

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan hetgemeentebestuur voor hun ruime aanwezigheid. Ook de politie en de informatieambtenaar worden bedankt voor hun aanwezigheid en medewerking. De voorzitter lanceert toch nog een speciale oproep aan de jeugd van Meersel-Dreef Met verkiezingen in het vooru itzicht en de daaraan gekoppelde vernieuw ing van de dorpsraad, vraagt hij vooral steun en inzet van de jongeren. De jeugd van Meersel-Dreef komt de laatste jaren zeer positief naar voren . De voorzitter vraagt dan ook aan hen dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit kunnen zij vooral bewijzen door hun aanwezigheid en inbreng bij de dorpsraad. Laat zien dat Meersel-Dreef je lief is! Alle aanwezigen worden bedankt voor hun luisterbereidheid . (Kees van den Goorberg)

53


MINDERHOUT

Jogging voor beginners en volhouders MINDERHOUT - V01ige jaren zijn velen gestart met het joggen, sommigen bij de beginners en anderen bij de volhouders. Allen waren ze het er over eens dat hetjoggen goed was voorde conditie, de gezondheid en het sociaal samen zijn. Onderzoeken wijzen dan ook uit dat wie regelmatig aan sport doet, meer kans heeft om langer gezond te blijven . Instinctief weten we dit, maar de praktijk laat vaak te wensen over. We vinden of maken geen tijd om te sporten of weten niet hoe er aan te beginnen. Daarom wil de KWB met ' Joggen voor beginners ' en 'Joggen voor volhouders' jullie op een aangename en gezonde manier aan het bewegen krijgen of aan het bewegen houden . Jogging voor beginners is op maat gesneden voor mensen die willen starten met joggen. Voor deze beginnende joggers is door deskundigen een schema opgesteld waardoor ze na 11 weken in staat zijn 5 km te kunnen joggen. Buiten dit trai ningsschema worden er ook concrete tips gegeven betreffende een goede warming-up, loopscholing en cooling-down. Indien je deel neemt gaat niet alleen je conditie en gezondheid erop vooruit, maar leer je ook weer nieuwe mensen kennen waarmee je samen op weg gaat om aan het einde 5 km te kunnen joggen. Ook voor de volhouders hebben we dit jaar weer een gevarieerd trainingsprogramma. Volhouders zijn mensen die al langer joggen en minimaal 30 minuten ononderbroken kunnen joggen . Deze volhouders, die allemaal al eens 5 km hebben gejogd, gaan in deze 11 weken proberen hun grenzen te verleggen en de te joggen afstand te vergroten naar 10 km , 15 km of de halve marathon. Of om hun prestaties op de 5 km te verbeteren. De trainingen voor de beginners en volhouders zullen iedere woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur plaatsvinden en worden gegeven door een ervaren trainer, narnelijk Fons Aerts. We starten op 29 maart. Iedere deelnemer wordt dan om 19.15 uur verwacht bij het voetbalplein van MVV aan de Hoge Weg. Van de beginnende joggers wordt verwacht dat zij buiten de woensdagavond nog tweemaaljoggen om de conditie stap voor stap op te bouwen. Ben je niet gemotiveerd genoeg om alleen te lopen. Geen probleem. Ervaring wijst immers uit dat deelnemers onderling afspreken om samen te joggen. De kostprijs voor beginners en volhouders (zijnde lid van KWB-Minderhout) bedraagt slechts 10 € voor IJ trainingsavonden, inclusieftrainingsschema en gratis startbewijs voor de KapelJekensloop op 10 juni. Voor niet-leden bedraagt de inschrijving 20 € . Deze jogging voor beginners en volhouders staat open voor zowel mannen, vrouwen en jeugd. Minimum leeftijd 8 jaar. Om de voorbereiding en de verzekering tijdig in orde te brengen , verwachten wij dat geïnteresseerden zich voor 15 maart aanmelden en betalen bij Fons Aerts, Meerseweg 86, tel. 03/314.38.92.

54

In het zonnetje MINDERHOUT - Wie verwent wie op een originele manier met een budget van maximum twee enro? Dat is de opdracht waannee de leerkrachten van basisschool Scharrel dit jaar een jarige collega moeten verrassen. Maar hoe later op het schooljaar, hoe moeiJijker het is om origineel uit de hoek te komen natuurtijk. En wat voor waardevols koop je vandaag nog voor twee euro? Een trappist van Westmalle in een dorpscafé als je geluk hebt, maar niet nuttig voor iemand die niet drinkt. Als je daarbij de kans hebt om iemand in het zonnetje te zetten die zichzelf altijd liever buiten de schijnwerpers houdt, dan moet je niet verder zoeken. Vandaar dat we met veel plezier Els Dirks dit plekje gunnen in

De Hoogstraat e Maand die in de omgeving van haar vetjaardag van de persen rolt. Els is op papier de kinderverzorgster in de Minderhoutse kleuterschool. In de praktijk schildert en puzzelt zij met de kleuters, vertelt verhaaltjes, begeleidt rijen en kuist neuzen en poepjes af. Maar bovenal genieten alle collega's van Els' competentie als gedip.Jomeerde verpleegster. Dit is dikwij Is een hele geruststelling als we advies en handigheid nodig hebben na een ongevalletje. Via deze weg wensen alle collega's Els een schitterende verjaardag. Met dank natuurlijk aan OHM die bewijstdatjemet (bijna) twee euro nog nuttige dingen kan doen. (PL)

MINDERHOUT- Op donderdag 16 februari begonnen werknemers met de vernieuwing van de Koestraat. Op één dag schraapte men eenflink stuk van het bestaande asfalt weg. Dit zal in tweefasen gebeuren om de toegang tot de school en voor de buurtbewoners nog enigszins open te houden. Maar dat dergelijke werken hinder meebrengen voor de buurt is onvermijdelijk.


Sportnieuws: René Laurijssen. Desmedtstraat 22. Minderhout

Minderhout VV Dat vierde provinciale wenkt voor MVV staat buiten kijf, want langzamerhand wordt de kloof groter en groter en is ze tenslotte niet meer te dichten. En als je dan tegen de rechtstreekse concurrenten onderuit gaat is er geen zalf meer aan te strijken . Zo'n tegenstander is Wechelderzande. Een moeilijk bespeelbaar ve ld, schaar e kansen verdeeld over de twee partijen. Voor de ru t verzuimde MVV op voorsprong te komen en na de koffie leken de bezoekers hun voorbeeld te volgen tot in de 70"' minuut wanneer het enige doelpunt van de partij vie l en de gasten met een 0-1 winst naar huis trokken. Op bezoek bij Ezaart, de koploper van het klassement! Al vlug wist MVV hoe laat het was, want na twintig minuten wees de score reeds 2-0. Toch ondergi ng men de wet van de sterkste zomaar niet en voor de rust scoorde men de aansl u iter. Nadien werd het een zoektocht naar de gelijkmaker, het bleef echter bij zoeken. Ezaart wa tevreden en MVV kon ni et. Toch een eervolle wedstrijd tegen een zeker niet imponerende leidersploeg i Exc.Vorst op bezoek aan de Hoge Weg! Een voetba llende ploeg waartegen het toch prettig spelen is. Via een halve kans kwamen de bezoekers op voorsprong, maar Roei Hermans stelde gelijk. Na de rust verwaterde de partij . MVV wilde wel, de gasten verkozen de counter. De verdediging bleef alert en beidedoelmannen hielden hun netter verder zuiver. Eindstand 1-1 ! Op Dosko een zeer zwakke wedstrijd die niet echt een winnaar verdiende. Toch kwam de overwinning er voor de thuisploeg en die had ze te danken aan een goedkoop toegekende strafschop vlak na de rust. Over de negentig minuten weinig of geen kansen en zeker niet voor MVV dat helemaal geen vuist kon maken. Tegen het toch ook bescheiden Oosterlo een ni euwe nederlaag met duidelijke 1-4 cijfers. Een verdedig ing op flanellen benen en aan de overkant kraakte men de kansen. Bij de rust scheen er nog een sprankeltje hoop, maar Roei Hermans miste de elfmeter van diezelfde hoop. De kous was af en de bezoekers liepen op hun sloffen verder uit. (rel)

Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten VV klaar voor een spannende eindspurt Met een nieuwe trainer en zes nieuwe spelers in huis te halen. heeft men er bij HVV alles aan gedaan om de situatie te keren. Voor iedere aanpassing is echter tijd nodig en hi erdoor waren de resultaten niet onmiddellijk in de uit Jagen te merken. Daarbij kwam nogdatHVV zo ongeveer tegen alle kopp loegen moest aantreden en dat voor wedstrijden die werden uitgesteld omdat de nieuwe spelers niet peelgerechtigd waren. Tegen Meerhout en Mol-Wezel werd dus niets geoogst, doch de onges lagen leider Veldwezelt moest op HVV voor het eerst dit seizoen als verliezer van het ten·ein. De moeilijke verplaatsing naar Heist leverde één punt op en dat was te weinig. Dit hadden de roodwitten enkel en a lleen aan zichzelf te wijten. Slechten miste een penalty en een blunder in de roodw itte verded iging was oorzaak van het feit dat men de 0-1 na een doelpunt van Sesay ni et kon vasthouden. De thuismatch tegen een sterk spelend Zwarte Leeuw leverde ook één punt op. Zwarte Leeuw ging de verdedigende toer op en HVV kon de geelzwarte muur niet slopen. Zoals het vaak gebeurt in dergelijke matchen, ging de haver nog bijna naar het verkeerde paard. Gelukkig kon doelman Mertens voor HVV de meubelen redden . Veel volk, 0-0 en geen goede match, doch met die inzet moet HVV in bevordering blijven. (JoJe)

Wedstrijden Zondag 5 maart 15.00 uur Lichtaart- Hoogstraten VV Zaterdag 11 maart 20.00 uur Hoogstraten VV- Maasmechelen Zondag 19 maart 15.00 uur MilJen-Hoogstraten VV Zaterdag 25 maart 20.00 uur Hoogstraten VV - Aarschot

Email: rene.laurijssen @belgacom.net

KVNA Wortel Thuis tegen Gierle zagen we een spannende wedstrijd. De bezoekers waren fysiek sterker en dat resulteerde in het openingsdoelpunt. De Bie bracht VNA met twee mooie doelpunten voor de rust op voor prong. Na de pauze gingen de bezoekers op zoek naar de gelijkmaker en slaagden hier ook in. Alle supporters gingen na deze 2-2 tevreden naar hui s. In Punt strafte de thuisploeg al vlug een aarzeling in onze verded iging af. Daarna was het al VNA wat de klok sloeg, maar de bal geraakte op het harde speelveld ni et voorbij de niet zo briljante plaatselijke doelman. Vlak voor de rust benutte de Gelenaars een vrij schop om de score te verdubbelen. Na de ru t was VNA nog wel de betere, maar met te wei ni g doel gevaar. De aans luitingstreffer van Kurt Haest ( 2-1 ) kwam te laat om nog een verdiend punt in de wacht te slepen. In Flandria noteerden we weinig kansen tot de thuisploeg in de 35"' minuut na het winnen van een kopduel op voorsprong kwam. Na de koffie kwamen Jef lanssen en Ben Van Opstal dicht bij de verdiende gelijkmaker. Een mistasten in onze verdedigi ng gaf de th uisploeg de gelegenheid om verder uit te lopen. De veer was nu gebroken en het werd nog 3-0 wat onze speler niet verdiend hadden. Dan kregen we leider Weelde op bezoek. De bezoekers waren wel beter en scoorden tweemaal uit evenveel kansen. Onze spelers herstelden het evenwicht, maar konden ook wein ig gevaar scheppen. In de 85"' minuut werd het zelfs 0-3. Dit zou een veel te zwaar verdict geweest zijn. Hans Van Opstal verlengde met het hoofd een vrijschop in doel en Kurt Haest benutte een strafschop om de 2-3 eindcij fers van deze toch aangename wedstrijd vast te leggen. De blauw-witten speelden slecht, maar sl ikten te veel vermijdbare doelpunten en zelf hadden ze te veel kansen nodig. (frbr)

Wedstrijden Zondag 5 maart 15.00u KVNA Wortel - Hezewijk Zondag 12 maart 15.00u Schoor- KVNA Wortel Zondag 19 maart 15.00u KVNA Wortel- HIH Turnhout Zondag 26 maart 15.00u Molenkring - KVNA Wortel

www. fonsmartensplan kenvloeren. be

EIKEN PLANKENVLOER

NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

Wedstrijden Zondag 5 maart 15.00 uur Minderhout VV- Larum Zondag 12 maart 15 .00 uur Poederlee-Minderhout VV Zondag 19 maart 15.00 uur Minderhout VV- KFC Mol Zondag 26 maart 15.00 uur St.-Dimpnd- MiuJeiiiuul VV

VEROUDERDEVLOEREN

FONS MARTENS NV Eigen fabrikaat en p/aatsingsdienst Ook voor de doe-het-zeivers

sterk meiken

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerie-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

------------------~~----------------------------------------------------

Toonzaal open Donderda~ en zondag GESLOTFN

MAANDAG DINSDAG WOENSnAG VRI.InAG 7~tPrrl~a

................ .......

n8 00·12 00 / 1J 00·17.00 uur 00 oo 12 00113 00·1G oo uur

55


SPORT mans knalde rond het halfuur op de Jat. De gasten verdienden een doel punt doch voor de rust werd de kloof nog tot 3-0 uitgediept. Vlak na de pauze 4-0 maar de KFC gaf echter de moed niet op en Ringo Jacobs verzilverde een strafschop en Jan Aerts milderde tot 4-2. Een gewirwar voor het Meerse doel werd afgestraft en de 5-2 nederlaag was een feit. Eindelijk nog eens een overwinning? Dan moest het tegen Veerle Sport gebeuren! Een slechte start en 0-1 voor de bezoekers. Sander Lam-ijssen knalde van op 25 meter de gelijkmaker tegen de touwen en de match kon herbeginnen. Tot aan de rust ging de meeste dreiging uit van de bezoekers, maar de stand veranderde niet. Na de pauze een offensief Meer, maar Veerle zorgde voor een opdoffer na een snelle uitbraak. Meer zette nu alles op alles. Sander Laurijssen zorgde voor de gelijkmaker en in de 88"• minuut schoot Tim Van Dun de 3-2 eindcijfers op het bord. Veerle toonde zich wel de gevaarlijkste ploeg, scoorde

KFCMeer Wie vermoedde dat de KFC bij het ongenaakbare leidersteam Oud-Thrnhout van het kastje naar de muur zou gespeeld worden, kwam wel bedrogen uit, alhoewel de zware forfaitcijfers helemaal niet de verhouding van het geleverde spel weergaven. Meer speelde de beste wedstrijd van het seizoen en vooral tijdens de eerste helft dwong het een aantal kansen af en stuitte het op een uiterst secure doelman. De l-0 ruststand was wel duidelijk gevleid voor de Tumhoutenaars. De KFC bleef in een ommekeer geloven, ging echter te geestdriftig naar voren, verwaarloosde de achterste linie en daar profiteerden de gastheren gretig van. Zij maakten de zaak koek en professioneel af op de juiste momenten en dat verklaart ook de 5-0 eindstand. Ondanks deze zware uppercut mochten de Merenaars met opgeheven hoofd het veld verlaten. Een goede start in de thuiswedstrijd tegen Lentezon! In de 8"• minuut scoorde Koen Koyen de eersteMeerse veldgoal in zes wedstrijden. En dat gaf hoop. Een hoog tempo werd aangehouden, het spel golfde op en neer zodat er aan beide kanten kansen geschapen werden. Geen verder resultaat echter tot aan de rust. Lentezon kwam het felst uit de kleedkamer en trapte in de 64"• minuut de gelijkmaker binnen. De match brak helemaal open, werd een beetje bitsiger, maar de doelverdedigers bleven baas. Een verdiende puntendeling! Binnen het kwartier stond geelzwart op het veld van Vrij Arendonk met 2-0 in het krijt, doelpunten die zeker te vermijden waren. Meer speelde zeker niet als een rode lantaarn en Jan Kuster-

twee keer verdiend, KFC kwam echter terug op karakter en bezorgde de thuissupporters de eerste thuisoverwinning sinds 2 oktober. Veel Meerse inzet en motivatie op het veld van Beekhoek! Een vrij evenwichtige partij, Jan Aerts die op hethalfuur de enige goal uit de partij lukte en doelman Wes Laurijssen die samen met zijn verdediging voor de eerste keer ditseizoen de nul vast hield. Vermelden we nog dat thuisspeler Geerinckx met een neus- en kaakbeenbreuk naar het ziekenhuis werd afgevoerd. (rel)

Wedstrijden Zondag 5 maart 15.00 uur Oosthoven - KFC Meer Zondag 12 maart J5.00 uur KFC Meer- Vosselaar Zondag 19 maart 15.00 uur Poppel- KFC Meer Zondag 26 maart 15.00 uur KFC Meer-Retie

De scholieren van KFC Meer die momenteel een verdienstelijke vierde plaats bekleden in het klassement.

Home cinema uit slechts twee luidsprekers, nu een nog grotere belevenis voor oog en oor Het nieuwe BOSE®3·2·1 GS DVD home entertainment·systeem De sensatie van home cinema De belevenis van een "live" muziekuitvoering Kijk en luister. Vraag om een demonstratie. 8

Uot het ZJcht te plaatsen ACOUSTIMASS module niet afgebeeld

r.~ ®o

JA, ER ZIJN NOG VAKMANNEN

56


SPORT

KFC Meerle Nog een resem geblesseerden in de Meertese ziekenboeg! Het bezoek van Vossetaar VV zou een haalbare kaart moeten betekenen, maar zo dachten de bezoekers er net zo over en zij voegden de daad bij het woord. Een onoplettendheid in de thuisdefensie en 0-1. Een koude douche die nog bitterder had kunnen worden als keeper Ben Aerts niet de juiste reflex uit zijn mouw had geschud. Toch werd het 0-2 na een ogenschijnlijk ongevaarlijk balletje. Meerle kreeg dan op zijn beurt de kans om te milderen, maar Nic Merlens miste vanop de eftmeterstip. Na de vetfrissing werd de aanval gepredikt en ei zo na 0-3, maar weer was Ben Aerts bij de pinken. Eindelijk kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en Nic Vervoort lukte de aansluitingstreffer. Meer Ie bleef komen en in de 89"' min . knikte Yannick De Roover de gel ij km aker binnen. Pauwels kopte nog op de laten Nic Mertens miste in blessuretijd nog de winninggoaL Op Poppel schoot Meerle beslist uit de startblokken en met goed combinatievoetbal zorgde men voor druk. Twee kansen werden de nek omgewrongen, maar De Roover zorgde toch voor voorsprong. De thuisploeg begreep het niet zo en in vijf minuten tijd stonden er 2-1 cijfers op het bord . Een tweede helft om te balen. Al snel werd het 3-1, twee bezoekende spelers kregen rood onder de neus. Poppel speelde dit handig uit en stuurde KFC Meerle tenslotte met een 7-1 rammeling terug naar de Noordhoek. Revanche tegen Retie? Een hard en moeilijk te bespelen veld liet geen vloeiende combinaties toe. Nic Vervoort zorgde wel voor de 1-0. Na de rust trok Retie op zoek naar de gelijkmaker en die viel ook meteen. WiJfried Pauwel reageerde onmiddellijk en knikte een hoekschop haarfijn binnen terwijl Dirk Van Bavel met een mooie lobbal de keeper te grazen nam en Meerle op een comfortabele 3-1 voorsprong bracht. Alleszins een verdiende overwinning tegen deze hooggeklasseerde tegenstander.

Op Merksplas zagen de toeschouwers een aantrekkelijke eerste helft met gelijkopgaand spel. Al vlug stond de scoringsmachine op scherp, want na 9 minuten wees de stand reeds 1-1 aan. Meerle kwam dicht bij een tweede treffer, maar die viel wel aan de overzijde. Een overtreding op Van Ba vel en Pauwels krulde de 2-2 haarfijn in de bovenhoek. In de tweede helft veel balbezit voor de thuisploeg, Meerle organiseerde

zich goed en kreeg de kans om op voorsprong te komen. Weer viel de goal aan de verkeerde kant. Groenwit probeerde nog de gelijkmaker uit de brand te slepen, Dirk Godrie schoot op de paal , Pauwels werd in de 16 op verdachte wijze neergetrokken, de scheidsrechter sloot de ogen en Merksplas won uüeindelijk niet zonder moeite met 3-2. KFC Meerle op afzondering? Inderdaad, een jaarlijkse traditie met een zalig etentje in Den Rooy! Voor wat hoort wat! Verbr. Balen kwam op bezoeken een overwinning zou welkom zijn . Op een ondergesneeuwd veld heerste de techniek, Meerle toonde zich de betere maar morste met de uitgespeelde kansen. Nic Menens glipte door de buitenspelval en bracht zijn ploeg verdiend op voorsprong. Eenzelfde spelbeeld na de rust. Kapitein Pauwels kopte een hoekschop binnen en de wedstrijd leek gespeeld. Toch nog even schrikken toen de bezoeker nog wisten tegen te scoren. De schaapjes waren echter op · het droge en de beoogde 30 punten liggen in het bereik. (rel)

Wedstrijden

KFC Meerle kapitein Wilfried Pauwels, een rots in de branding die ook regelmatig zijn doelpuntje weet mee te pikken.

Zondag 5 maart 15.00 uw· KFC Meerle- Oud-Turnhout Zondag 12 maart 15.00 uur Lentezon Beerse - KFC Meerle Zondag 19 maart 15.00 uur KFC Meerle-Vrij Arendonk Zondag 26 maart 15.00 uur VeerleSport- KFC Meerle

HOGAbvba Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Motorhomes verhuur en verkoop onderhoud alle merken

Tei.03/314. 71.84 fax 03/314.83.98 www.vanomobil.com

info@hoga.be

Veldcross Kärcher Superprestige

Sven Nys zonder tegenstand Ondanks zijn zware val in het wereldkampioenschap voor Elite-renners in Zeddam (Nl.) wist Belgisch kampioen Sven Nys, ontegensprekelijk de sterkste cyclocrosser dit seizoen, in Hoogstraten schijnbaar zonder moeite het laken naar zich toe te trekken. Halfweg koers liet hij zijn concutTenten zonder blikken of blozen in de steek. Enkele schuchtere reacties werden in de kiem gesmoord en dit betekende voor Nys de zoveelste overwinning dit seizoen.

He ereschavot van de Aardbeiencross, v.l.n.r: Sven Van Thourenhout (3"e), Belgisch kampioen Sven Nys (I'"), wereldkampioen Erwin Verveeken (2"' ). 57


SPORT

gildenleven & schuttersnieuws Frans SnlJ<.krs, tel. OJ/J14.49.(J'. cmad· tr.JnssJlljdcrs(a)tJscalinet hl'

Meer schrijft geschiedenis Voor het eerst in de geschiedenis van de gilde, welke teruggaat tot 1483, werd er in de SintJorisgilde uit Meer een vrouw aangesteld als "nieuwe deken". Agnes Van Beeck aanvaardde deze verantwoordelijkheid . De "nieuwe deken" beschikt niet alleen over rechten in de gilde, maar moet ook voldoen aan de plichten die aan dit ambt verbonden zijn. Een eerste plicht i om zich te laten uithalen. Zaterdagmiddag was het dan zover. Veertig gi ldenbroeders en gildenzusters trokken, in volledig ornaat, vanuit de gildenkamer naar de woonst van Agnes. Met vliegend vaandel en tromgeroffel werd er door de dorpskern van Meer opgestapt. Hier en daar schoof een gordijntje opzij; wat gaat de gilde nu weer doen? Agnes verwelkomde iedereen en al vlug bleek dat de gasten niets tekortzouden komen. De man zijn zetel had plaats moeten ruimen, de ruimte in de living diende enigszins aangepast zodat alle gi ldenleden een zitplaats konden vinden . Agnes voorzag de gasten van drinken en hapjes, hierbij stevig geholpen door haar man. Ook zoon en schoonzus waren gemobi I iseerd om te zorgen dat het de gasten aan niets ontbrak. Kort na vier uur werd de "nieuwe deken" in de ronde gezet en omhangen met de sluier van de waardigheid verbonden aan dit ambt. Daarna in

58

optocht terug naar de gildenkamer waar het fee t verder werd gezet. Dat de gilde geschiedenis schreef en dat dit feit niet onopgemerkt bleef, bewees de nationale pers welke uitgenodigd was in de gildenkamer. Iedereen heeft het wel in één of andere krant of weekblad kunnen lezen dat deSint-Jorisgilde uit Meer baanbrekend werk heeft verricht.

TOTAAL

GARAGE

St-Lenaartseweg 32

HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaal ara e.be

193


SPORT

Nieuwe hoofdman Op de algemene vergadering van de Sint-Jorisgilde Minderhout van 7 januari werd Marcel Floren verkozen tot nieuwe Hoofdman . Korte historiek: In 1972 is Marcel als jonge chutter bij de St.Jorisgilde "gestoeld" wat meteen de officiële intrede betekende. Drie jaar later wist hij zich als kampioen van de B-categorie 61 meter te schieten. In januari 1989 werd hij als "eerste deken" uitgehaald waardoor hij zijn eerste stap in het bestuur zette. Na vier jaar dekenschap werd hem de vraag gesteld verder deel te blijven uitmaken van het bestuur, waardoor hij er als ouderdomsdeken tot op heden deel van uit bleef maken. In 2001 werd het onts lag van de bestaande dansgroep aangekondigd. Marcel heeft echter met nieuwe aangeworven dansparen de dansgroep terug opgestart. Dankzij de inzet van nieuwe en de al langer dansende leden en begeleiders staat de groep weer vooraan bij de gildendansen op het jaarlijkse gilden feest.

-=

-. .

-

--

·-=-=:= -- -------

- --- --

België gewonnen De Noord Kempense Karabijn Schutterskring heeft in de jaarlijkse kamp tegen de Nederlandse Kringschutters weerom deoverwinning behaald. Toch wordt het puntenverschil elkjaar kleiner. Ieder chutter schiet tegen zijn of haar gemiddelde van het verl eden seizoen. Mocht men dat gemiddelde niet behalen, dan wordt er één landenpunt toegekend. Schiet men precies het getal, verdient de chutter twee punten. maar kan men zich verbeteren, dan krijgt de schutter het maximum van drie punten. In elke reeks, zowel dus in de Ere, A, B en C reeks traden er per land 15 schutters aan. Nadat elke chutter vier proefschoten en tien tellende schoten had afgevuurd, werd er per reeks, per land, een eindstand opgemaakt. Toen bleek dat België de overwinning in de wacht had gesleept met 121 tegen 115 punten. Persoonlijk waren er ereprijzen voor:

Nederland Ere: Jos Broos en Charlo Jochems met 159 A: Oer Van Son met 154 B: Ludo Frijters met 153 C: Nicky Haast 150

België Ere: Karel Kusters en Peter Timmermans met 158 A: Ronny Van Ba vel Ronny en Ben Verhoeven B: Jozef Sevenhans en Jan Van Rijkevarset C: Jan Aerts De geschoten punten telden voor twaalf schutters dubbel. Deze schutters vormden per land een elite-ploeg. De eindstand van deze reeks was in het voordee l van Nederland met 1873 tegen 1869 punten. In deze reeks was het grootste persoonlijkesucces voorde NederlanderJacVan Bekhoven. Als enige schutter begon en eindigde hij met 160 op 160. België kon er viermaal 158 tegenover stellen . Dat werd geschoten door Karel Kuster , Peter Timmermans, Ronny Van Ba vel en door Ben Verhoeven. Na een kort dankwoord door beide kringvoorzitters werd de afspraak gemaakt om volgend jaar deze kamp opnieuw te betwisten. Dan zal er een Nederlandse gilde gastheer zijn.

BOEKHOUDBUREAU

PROF15K

Veldrijden JoeriAdams pechvogel op het WK in Zeddam (NL) MINDERHOUT - Als beloning voor een zeer goed seizoen en een zeer knappe derde plaats op het Belgi eh Kampioen chap veldrijden voor junioren mocht Minderhoutenaar Joeri Adams de nationale trots gaan verdedigen op het wereldkampioen chap veldrijden op zaterdag 28januari te Zeddam (NL).Ais enige Belgi che eerstejaars juniorwisthij een selectieaftedwingen tus ende besten van de wereld. Al een prestatie op zich. Zoiet mocht niet onopgemerkt voorbij gaan dachten de wielertoeristen van WTC Papillon en samen met café Papilion werd prompt een supportersbus ingelegd naar Zeddam om Joeri de nodige steun te geven.Zaterdag 28 januari, 's morgens om 8 uur, vertrokken dan ook een 20tal supporters, getoo id in de Belgische driekleur, met de bus naar onze noorderburen. In de wedstrijd zelf kende Joeri Adams weinig geluk. Na een slippertje in de eerste meters in het veld moest hij aan een remonte beginnen vanuit +/40"• positie. Na één ronde was Joeri al opgerukt naar de 30''• plaats. Het leek nog goed te komen ... ! Maar het noodlot sloeg toe: het versnellingsapparaat sloeg in zijn achterwiel en hij moest al lopende verder. Aangezien Joeri een heel ei nd verwijderd was van de materiaalpost, was zijn wereldkampioenschap meteen ten einde. Ontgoocheling troefbij de renner, zijn omgeving en de meegereisde upporters. Dit blijkt uit zijn eigen visie over de wedstrijd: "Ik was nochtan goed begonnen, maar die kut derailleur sloeg opeens in mijn wiel en ik werd dus gedwo ngen om op te geven. Jammer want een top-20 had er zeker ingezeten. "Gelukkig konden de meegereisde supporters de andere Belgische renners nog aanmoedigen met een knappe podiumplaats als beloning voor Tom Meeussen. Er kon dus alsnog een beetje gevierd worden. De kenners zijn het er echter over eens: volgend jaar zullen we talent Joeri Adams zeker nog terugzien op het wereldkampioenschap. Hou deze Minderhoutenaar maar in de gaten! (Een supporter)

CVBA

-/ Boekhouding en administratie B.T.W. -advies I aangiften I formaliteiten -~' Fiscaliteit - advies I aangiften I formaliteiten -~' Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen -/ Advies sociale wetgeving -~'

59


SPORT

Touwtrekken

Mannen en vrouwen met ballen in de Blauwbossen MINDERHOUT - Op zondag 12 maart organiseren de Hoogstraatse touwtrekkers, beter bekend onder de naam van Mertensmannen, opnieuw een touwtrekwedstrijd in de manège van de Blauwbossen. Na een sabbatjaar, wat organiseren betreft, nemen ze de "touwtjes" letterlijk en figuurlijk terug in handen. Niet dat ze het voorbije jaar hebben doorgebracht in een zalig niets doen. Integendeel! Zomaar eventjes aan 24 wedstrijden hebben zij deelgenomen: regionale, nationale, internationale en zelfs een Europees Kampioenschap in Cento (Italië). Ze behaalden daar een verdienstelijke toptienplaats, zowel in de 680 als 640 kg klasse. Zondag 12 maart wordt weer een trekdag van jewelste! Reeds vanaf ll uur verschijnen de eerste deelnemers aan de start. Zoals gewoonlijk bijt de jeugd (getrainde meisjes en jongens van 18 jaar of jonger) de spits af. Hierna treden de heren in het strijdperk. Tijdens de wintercompetitie worden de 600, 640, 680 en 720 kg-reeksen samengevoegd en achteraf uitgewerkt in aparte klassementen. Vanaf 14 uur kunnen de recreanten hun spierballen spannen. Met recreanten bedoelt men iedereen die voor de lol eens een koordje wil trekken. Datkunnen caféploegen,jeugd- en sportverenigingen, familie ... zijn! Zorg ervoor dat je team bestaat uit ofwel 6 heren, 8 jeugdigen of 9 dames. En breng natuurlijk een hoop supporters mee! (De Mertensmannen, rel)

Duivensport

"De Blauwe Duif'' en samenspel "De N oordhoek" vierden hun kampioenen De Blauwe Duif Kamp.! Sic get. jaarse Noyon:Jan Go ris Kamp.! Sic +2de get.jaarse Quievrain: Walter Coertjens Kamp. I Sle get.oude en kamp.lste get.jaarse Quievrain: Alfons Bolckmans Kamp. !'" get.jonge; kamp.lste +2de get.jonge; kamp .jonge Quievrain: Gerard Herrijgers Kamp.! "• get. oude; kamp.l '"+2d• get. oude; kamp.oude Noyon: Stanny Laurijssen Kamp.! "• + 2d• get. oude; kamp. oude Quievrain ; alg. kamp. oude, jaarse, jonge Quievrain: Eddy en May Poets Kamp.jaarse Quiévrain; kamp.! "'+2de get.jaarse; kamp.jaarse Noyon ; kamp.lste get.jonge: kamp.lste+2de get.jonge; kamp.jonge Noyon ; alg. kamp.oude, jaarse, jonge Noyon; Koning Kampioen: Jef Haest

Samenspel "De Noordhoek" Kamp.lste get. jonge Noyon: Roei Brosens Kamp. lste + 2de get. Noyon: Harry en Wim Jansen Kamp. lste get. oude en kamp. lste get.jaarse Noyon: Louis Van Dijck Kamp. jong Noyon: Marcel Martens Kamp. lste get. oude Quievrain; kamp. lste get. + 2de get. oude Noyon; Kamp. oude Noyon: Francis Jansen Kamp. jaarse Quievrain ; kamp. lste + 2d• get.jaarse Noyon; kamp. jaarse Noyon; alg.karnp. oude, jaarse, jonge Noyon; Koning Kampioen: Jef Ha est

Samenspel "De Noordhoek" Herfstkampioenschap

Tijdens het EK in Italië verdedigden deze MERYENSMANNEN de Hoogstraatse kleuren met brio. V.l.n.r. Bart Eist, Maarten Peeraer, Dolf Mertens, Raf Mertens, Corné Buiks, Karel Roe lands, Marino Roets, Ruben Baelen, Pieter Peeraer, Luc Mertensen Wim Vrints.

Kamp.! '" + 2dc get. jaarse Quievrain: Jack Godrie Kamp. l "' get. jonge Quievrain : Marcel Kinschots Kamp. jonge Quievrain: Petrus Brosens Kamp. lste get. oude Quievrain; kamp.lste + 2de get. oude; kamp. oude Quievrain: Jan Brosens Kamp. l "' + 2de get. jonge Quievrain; alg.kamp. oude, jaarse, jonge Quievrain: Corneel Leemans Herfstkampioen: Karel Van Opstal

Zwemkampioenschappen

MEER - Toen zwemvereniging De Wildert haar jaarlijkse kampioenschappen hield, werd er gevraagd voor eenfoto van de "Belgische" zwemmers. Het bleek dat eenflinke groep uit het Hoogstraatse meedong naar de medailles van de club.

60

De kampioen van samenspel "De Noordhoek"


SPORT

Gelvoc

Goede tijden, slechte tijden De terugronde van het seizoen begon voor Heren I al onmiddel lijk met een belangrijke afspraak: thuis tegen Amigos, St.-Antonius Zoersel. Deze derby was meteen ook een degradatieduel en er moest dus gewonnen worden. Sterker nog, 3-2 wi nst was eigenlijk geen optie aangezien de vo lle buit binnen gehaald moest worden. Na meer dan twee uur hoog spektakel werd de hoge inzet helaas niet beloond en verloor Gelvoc met 2-3. Datzelfde Am igos ging de week daarna nog eens winnen tegen een andere degradatiekandidaat, waardoor onze eerste ploeg ondertussen acht punten achterstand telt ten opzichte van de eerstvolgende in de rangschikking, St.-Truiden. Drie wedstrijden winnen is nu makkelijker gezegd dan gedaan en doemdenkers zullennu-al dan niet terecht- zeggen dat de boeken kunnen dichtgedaan worden, maar het klassement ten spijt liggen nog een aantal interessante matchen in ' t verschiet: thuis tegen Warsco-Units Eisden op zaterdag 25 februari (20u30) en tegen Bevo Geetbets op zaterdag 18 maart (20u30). De steun van elke supporter wordt dan weer ten zeerste op prijs gesteld! Dames 1 daarentegen heeft weer een scalp van een topploeg aan hun gordel geregen . Afgelopen week moest het thuis partij geven tegen één van dé vo lleybalgemeenten van Antwerpen, met name Zoersel. Samen met Geel, een andere ploeg die onze Dames met het schaamrood op de wangen naar huis hebben gestuurd, stond Zoersel op de tweede plaats in de rangschikking. Dames I staatals zesde gerangschikt rnaarde tegenstander kreeg geen schijn van kans. Hij werd niet verslagen, maar gewoonweg vernederd. Na precies één uur stond het 3-0 en had de tegenpartij over de hele wedstrijd niet meer dan 48 punten gescoord. Je zou denken dat als je de nummer twee moeiteloos in het verlies kunt spelen, je dan vrijwel

...

zeker kampioen wordt, maar zoals we zien, gaat die logica niet altijd op in de sportwereld . De opvolging van deze succesvolle damesploeg lijkt alvast verzekerd. In alle stilte lijken Meisjes B 1 vlot op weg naar de titel. Tevens op provinciaal niveau hebben zij nog maar één wedstrijd verloren en dan nog met 2-3 van Dessel, dat op dat ogenblik hun sterkste formatie op het veld had staan. Naast dit verlies heeft onze jeugdploeg nog maar twee set afgegeven over het hele seizoen en staat het vier punten los aan de leiding. De laatste match wordt op 8 april om 15 uur thuis gespeeld tegen naaste achtervolger Arvoc. Het kan dus goed zijn dat het pleit voordien al beslecht is, maar het zou hoe dan ook mooi zijn als iedereen deze datum markeert in zijn of haar agenda en kan komen supporteren! Op die dag vindt ook onze sponsordag plaats; de sporthal gonst dan sowieso van de gezellige bedrijvigheid.

Jansen, Fransen, Peeters, Koyen en Jacobs en we kunnen alleen maar hopen dat deze clans opnieuw present geven. Dat wil niet zeggen dat iedereen in je fami lie een hele cv aan volleybalkwaliteiten moet voorleggen om te kunnen meedoen. Deelnemen is hier belangrijker dan winnen! En heb je niet onmiddellijk genoeg fami lieleden die mee kunnen doen, dan kun je nog altijd met een mix van twee familie inschrijven. En trouwens, wat is familie? Dat hoeven niet noodzakelijk directe bloedverwanten te zijn . Het aangetrouwde nichtje van de neef van je overgrootmoeder kan evengoed meespelen. Of al je al een tijdje samen bent met iemand, ... ! En daarnaast mag je dan zelfs nog een gastspeler inschrijven. Een ideale dag om tussen de matchen door van het eerste lentezonnetje te genieten en een mooi excuus om verre familieleden nog eens bij elkaar te krijgen. Voor inschrijvingen of meer informatie kunt u altijd bij ondergetekende terecht: paul.doms@eds. com . (Paul Doms, Dorien Beyens)

Familietoernooi Een andere belangrijke datum is paasmaandag, 17 april. Na een jaar afwezigheid nemen we een jarenlange tra di tie opnieuw op en sluiten we het seizoen af met een gezelli g fam ili etoernooi. Vroeger werden ondertussen beruchte duels uitgevoc hte n tussen traditionele volleybalfami lies als

Meisjes BI op weg naar de titel: Tinne Verheyen, Charlotte VanErck, Hanne Voeten, Nele Leys, Evelien Vermeeren, Charlotte Keysers, Steffie Swaenen, llse Verheyen, en coach Dorien Beyens.

pijten Vloerbekleding 1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbekleding, laminaat, verf, behang, binnenzonwering, traplopers, slaapcomfort, en bed- en badmode. Vakkundig interieur- en kleuradvies bij u thuis door onze binnenhuisarchitecte! Een bezoek méér dan waard!

. •

Kapelstraat 6 • Baarie-Hertog • Tel. 014 - 69 90 02 www.vandersluis.be • maandag gesloten

61


JONGGEZEGD

KAAT ZEGT Kaat Haest (17 jaar) is zesdejaarsleerling aan het Spijker. Ze volgt er Grieks-Wiskunde. Op het einde van haar middelbare schoolcarrière wenkt de verdere toekomst steeds duidelijker.

Kiezen is verliezen Kiezen is verliezen, zei ooit een wijs man. (Ik ga er vanuit dat het een man was, het lijkt mij in ieder geval een typisch mannelijke uitspraak). En hij had gelijk. Als ik nieuwe schoenen ga kopen, doe ik de vorige minder of zelfs helemaal niet meer aan: ik kies er nieuwe en ik 'verlies' de oude. Aangenomen dat het een man was die dat zei, zal het waarschijnlijk nooit in de context van schoenen geweest zijn. Maar soit. Ik heb deze uitspraak in mijn hoofd, omdat ik voel dat ik moet gaan kiezen. En dan heb ik het niet over de gemeenteraadsverkiezingen, ik ben dan nog nét geen achttien. Neenee. Het Spijker wordt te krap, Hoogstraten te klein. Ik voel dat ik beide stilaan ontgroei, net zoals m'n oude schoenen. Dus tijd om iets anders te kiezen.. In dit geval een spiksplinternieuwe studie en een spiksplinternieuwe stad. De leerkrachten beseffen maar al te goed hoe moeilijk het is om te kiezen en ze laten me dan ook niet aan mijn lot over. Mijn titularis leidt me als een deskundige verkoper doorheen de winkel aan studierichtingen. Af en toe moet ik dan zo'n formuliertje indienen waarop ik mijn voorlopige keuze bekend maak. En dan buigt het hele leerkrachtenkorps zich over datzelfde formuliertje, waarna ze een deskundig verslagje produceren. Dat dan op zijn bemt uitvoerig wordt besproken, in het bijzijn van mijn ouders dan nog wel. Eén keer hebben we deze procedure al doorlopen, in januari. De dag na dat eerste oudercontact werd er op school onder de zesdejaars al druk ondervraagd en becommentarieerd. 'En, wa hebben z'u aangeraden?' Niet alleen op school slaat de studiekeuzekoorts toe, ook de familie wordt stilaan nieuwsgierig. En, uit familieverantwoordelijkheidsbesef of iets dergelijks, kunnen ze het natuurlijk niet laten om mij er ook even op te wijzen 'hoe goed ik het nu nog heb' en dat ik 'daarvan moet genieten' want dat ik' volgendjaar rond deze tijd aan 't leren zal zijn'. Wat pijnlijk geïllustreerd wordt door die lege plaats aan de kersttafel die eigenlijk toebehoort aan mijn nichtje-in-den-blok. De symptomen bij de vrienden zijn van een geheel andere aard. Zij zijn opvallend meer geïnteresseerd waar je volgend jaar naartoe trekt, dan wel wat je daar gaat doen. Als de stad hen bekend is, krijg je er gratis en voor niks een berg tips bovenop. Gaande van fijne koten, tot leuke winkeltjes, gezellige cafés en, uiteraard, goedkoop eten. Uiteindelijk zijn het zelfs vage en minder vage kennissen die je op de gekste plaatsen en de gekste momenten vragen wat je gaat studeren. Ik vind dat absoluut niet erg, hoor. Maar 't is gewoon zoveel keer gemakkelijker om 'Geneeskunde' of 'Rechten ' te antwoorden dan 'Engels of Nederlands (daar ben ik nog niet uit) in combinatie met Theater-, Filmen Literatuurwetenschap' . Geef toe, een hèèèle mond vol. 'Watte?' Met minstens 10 minuten uitleg erachteraan. Ach, gelukkig is er af en toe nog tijd om niet met volgend jaar bezig te zijn, maar gewoon nog even van het 6<jaar te genieten. Want ik besef maar al te goed dat het kiezen moeilijk is, maar dat het 'verliezen' ook niet te onderschatten valt. Dus koester ik het Spijker, zo lang het nog kan. Vooral op speciale momenten , zoals het Leerkrachtenfeest (Zie verslag elders in dit nummer, red.) Want jongens, wat een sfeer, wat een sfeer! Het was een beest van een Leerkrachtenfeest, zoals iemand terecht opmerkte. Het daaropvolgende welbekende zwarte gat werd meteen door mijn optimistische kant opgevangen die al uitkijkt naar de volgende koestermomentjes: het Lentebal, de Romereis en de Retorica. Enda's goe(n)! (kh)

62

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aparenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 ·Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN EEN RUSTIG GELEGEN WONING GELEGEN TE 2320 HOOGSTRATEN HINNENBOOMSTRAAT 28 Door het ambt van geassocieerde notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, zal zonder winst van premie openbaar verkocht worden: ONDER Hoogstraten, eerste afdeling Een woning met aanhorigheden gelegen te 2320 Hoogstraten, Hinnenboomstraat 28 ten kadaster bekend sectie A 41 /B, 32/D en 32/E, groot 4ha 37a 62ca KI: € 1.261.000 Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in agrarisch gebied (stedenbouwkundige vergunningen dd. 02/09/1994 voor het bouwen van een schapenstel en het slopen van een stal bij een betaand landbouwbedrijf en dd. 18/09/1963 voor het bouwen van een premiewoning) Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden ENIGE ZITDAG -Toewijzing onder opschortende voorwaarde van hoger bod (art. 1592 Ger. W.) op dinsdag 14 maart 2006 om 16 uur in café De Gelmel, 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285 Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 u. (vanaf 18/02/2006). Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 - 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 • Fax 03/315.71.29 Email: info@notaris-rommens.be Notaris Paul ROMMENS te Meer zal met 1 % premie vrijwillig openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/MEER Een perceel weiland , ter streke "De Mosten", palende aan de zijstraat van De Mosten, groot 1ha.1 Oa.OOca. Palende verder: Schalk K., erven Fr. Geerts, Bolckmans L. Stedenbouw: landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten. Zitdagen: inzet op dinsdag 7 maart 2006 en en toewijs op dinsdag 21 maart 2006, telkens om 15.00 uur bij de Paters te Meersei-Dreef, Dreef 42. Verdere inlichtingen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.


HET

KGFI..JE

VAN DE

~-------------------------

In deze jaargang valt er wat te winnen met het lezen van "De Hoogstraatse Maand". Maandelijks publiceren wij een foto, ergens in de gemeente Hoogstraten genomen, uit de oude (of jonge) doos en omcirkelen lukraak een kopje. Wie zichzelf herkent en het ons meldt, wordt beloond met een boekenbon van 12,5 euro geschonken door Standaard Boekhandel - Hoogstraten. Iemand anders die daarenboven weet te vertellen wie er in bet cirkel~e staat, komt ook nog in aa nmerking voor eenzelfde prijs van 12,5 euro. Meer nog, indien de ware Jacob of Jacoba zich niet kenbaar maakt, mag de winnende melder of meldster de ganse pot gaan opsouperen in voormelde boekhandel. Samengevat: - Bent u zelf het kopje van de maand, geeft ons een seintje. - Weet u wie er in het cirkeltje staat, doe dit ook. Dit alles wel voor de lOde van de maand, betzij via een briefkaart aan DHM, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be en zie ook www.demaand.be Het kopje zelf wint altijd als hij/zij zichzelf meldt. De herkenner (indien er meerdere zijn) wint bij lottrekking door een onschuldige kinderhand.

1

De uitslag van de vorige maand Toen Bram Pauwels, nu wonende Mgr. Jansenstraat 20 te Meerle op 08.03.1992 de start nam bij de Chiro-veldloop wist hij nog niet dat hij die dag met een gouden medaille naar bed kon gaan. Nu, 13 jaar later, valt hij met die prestatie nogmaals in de prijzen en mag hij eerstdaags een boekenbon in de bus verwac hten. Een zestal anderen herinnerden zich nog deze heuglijke dag en de prestatie van Bram. De onschuldige kinderhand liet deze maal het lot vallen op Liesbeth Broekmans, Mgr. Bestermansstraat 16 in Meerle. Ook zij zal de komende weken mogen wegdro-

men met een boek gekocht met de gewonnen boekenbon. Proficiat.!

Toelichting bij de opgave van dezemaand In een niet zo ver verleden werd dezefoto genomen. U mag er zekervan zijndat de smoutebollen en de vlaaien toen gesmaaktwerdendoor de ganse dorpsgemeenschap. Zoveel inzet mag wel eens beloond worden met een extra prijs. (pdn)

'ii'

Standaard Boekhandel

J

Maak tijdig een afspraak voor een originele maar vooral professionele reportage!! www. penfo. be

Penfo@skynet. be

ikky

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35 .37

63


NATUUR

natuurpunt~ Help Natuurpunt WORTEL schieten! Twee maanden heeft De Hoogstraatse Maand het zonder bijdrage over Natuurpunt Markvallei moeten stellen. De Hoogstraatse natuurvereniging heeft ondertussen niet stilgezeten. Net na de start van het nieuwe jaar startten de vrijwilligers van Natuurpunt met de eerste werkzaamheden in het gedeelte van de voormalige landlopersboerderij in Wortel-Kolonie. Dit is eigendom van de Stichting Kempens Landschap en werd door het stadsbestuur van Hoogstraten in erfpacht gegeven aan Natuurpunt Markvallei. De Hoogstraatse natuurvereniging wil het oude gebouw terug functioneel maken voor de mensen van Wortel en heel de gemeente Hoogstraten. In het gebouw, langsheen de weg naar Bootjes ven, zal Natuurpunt het Jan Spannenburgmuseum onderbrengen. Het museum zal, eens de werkzaamheden achter de rug zijn, maandelijks voor het publiek toegankelijk zijn en zich daarnaast in de eerste plaats richten tot klasgroepen. Het natuur.huis zal ook dienst doen als uitvalbasis voor wandelingen, excursies en de leerwandelingen , als jeugdlokaal voor de JNM, vergaderruimte en projectielokaal . Aan het uitzicht van het gebouw verandert Natuurpunt Markvallei niets. De herstelling en renovatie van de buitenkant van het gebouw wordt trouwens uitgevoerd door het stadsbestuur van Hoogstraten. Binnenin het gebouw wordt wel gestreefd naar een zo functioneel mogelijke indeling. De werkzaamheden beperkten zich tot nu toe tot afbraak. Maar nu komt stilaan de opbouw in zicht. Dat betekent ook datereenten zullen nodig zijn. Natuurpunt Markvallei doetdaarom een oproep: Help Natuurpunt WORTEL schieten! Natuurpunt Markvallei kan om het project te realiseren en zo goed en mooi mogelijk te maken, nog heel veel centen gebruiken. De vrijwilligers van de vereniging verdienen de steun. Uiteindelijk zetten zij zich in voor de lokale gemeenschap, de natuur en het vrijwaren van het patrimonium.

OPROEP: Zijn er personen of bedrijven die ons logistiek of financieel willen steunen? We kunnen nog cement, stenen, vloer, bezetsel, wastafels, toog, museumkasten, ... gebruiken. Alle hulp is welkom! Tel: 03-315 02 45 of mail drej. oomen @pandora.be

Voor de herinrichting van het gedeelte van de landloperboerderij heeft Natuurpunt een projectnumrner. Op die manier kan Natuurpunt Markvallei schenkers een fiscaal attest bezorgen. Giften mogen gestort worden op 001-0671118-51, van Natuurpunt vzw, met vermelding "gift project 1750 Markvallei". Giften vanaf 30 € zijn fiscaal aftrekbaar.

64

Vrijwilligers van Natuurpunt houden even een pauze. In de voormalige landlopersboerderij van Wortel-Kolonie wordt ijverig gewerkt aan het natuur. huis.

Zondagswandeling Zondag 26 maart gaan we op verkenning in ons eigen natuurgebied "De Halsche Beemden" in Hal te Minderhout We proever er de lente in één van de mooiste plekjes van onze streek. Om 9 uur verzamelen we aan de kerk in Minderhout Jack Govaerts is opnieuw onze vertrouwde natuurgids. Meer info: Jack Govaerts (03-315 71 85)

verlichte. Een groot deel van het licht komt daar terecht waar het niet nodig of niet gewenst is. Zo verlichten we onnodig de sterrenhemel , groene bermen langs de straat, de tuin van de buren enz. en vormen we Vlaanderen om in een lichtland. Hier hangt ook een kostp1ijs aan: lichtvervuiling hangt nauw samen met nutteloze energiekosten en extra milieubelasting. De problematiek heeft dus ook zijn weerklank in het energiebeleid van Vlaanderen.

Nacht van de Duisternis Op zaterdag 4 maart neemt het Stadsbestuur van Hoogstraten deel aan de Nacht van de Duisternis. De organisatie van de activiteit (een avondwandeling in het duister van Wortel-Kolonie) is in handen van Natuurpunt Markval lei. Het is de bedoeling dat de deelnemers in het duister wandelen. Zaklampen worden niet toegelaten.Alleen de gids brengtaf en toewat licht in het duister. Na de wandeling worden de deelnemers in het toekomstige natuur. huis verwelkomd met een kop soep of een andere versnapering. Het is voor de deelnemers tegelijkertijd een mogelijkheid om een stand van zaken van de werkzaamheden in de boerderij op te nemen. Onze moderne maatschappij kan niet zonder een degelijke verlichting. Jammer genoeg is het gebruik van kunstlicht in veel gevallen geëvolueerd naar overdaad. Beelden vanuit de ruimte tonen duidelijk aan dat Vlaanderen een van de meest verlichte regio 's in de wereld is, maar zeker niet een van de best

Het Stadsbestuur van Hoogstraten neemt samen met Natuurpunt Markvallei deel aan de Nacht van de Duisternis. Natuurpunt Markvallei wil de deelnemers tijdens deze activiteit opnieuw laten ervaren wat duisternis is. Ze komen te weten waarom duisternis bewaard moet blijven. De pielges waar we in Hoogstraten nog echte duisternis kunnen ervaren zijn schaars, misschien zelfs onbestaande. In Wortel-Kolonie willen we het alvast eens proberen. Om 20 uur start er aan het toekomstige natuur.huis (voormalige landloperboederij in Wortel-Kolonie) een wandeling onder leiding van gidsen van Natuurpunt Markvallei. We vragen iedereen om geen zaklampen mee te brengen. Stevig schoeisel of laarzen zijn echter wel aan te raden. Hopelijk groeit mede door dit initiatief het besef dat we het nachtelijke landschap niet verloren mogen laten gaan en dat we hiervoor bewuster met onze verlichting zullen moeten omspringen!


Maart 1956

Op het politieke front DE COLLECTE ~VOOR SCHOOL EN GEZIN». De collecte «Voor School èn Gezin» stoort de gemoedsrust van de socialistische persmensen. Aanvankelijk dreven zij er de spot f\lee en, waar de oraanisatie van de c0llecte, een bepaalde tijd vergde, grijnslachten zij reeds om de vermeende mislukking. Nadien l1ieven zij een andere litanie aan : « School en Gezin» was de invoering van de kerkelijke belasting. Waarom dan niet alle toelagen voor de katholi'-kc werken afgeschaft ? De kerkelijke belasting moest het maar opknappen. Thans worden ze nijdig. Zij weten dat « School en ûezin » een schone werkelijkheid wordt en dit r·eeds ,j·n bepaalde bisdommen als West-Vl. het geval is. In « Le Peuple >> brandmerkt de ex-communistische minister Demany de OJ~'I-haHQg : c,De bedelarij wordt georgansieerq met éen weelde van nu. ances, .van kunstgrepen, van kleinè machiaveli.stische sluwheden, die tot het sadisme gaan »:En op 15 februari ~~~Iil'ciî.vidu · ~ « Wtj. hebben hier reeds de zonderlinge methodes ontmaskerd, aangewend ·uoor bepaalde diocesane comité's om de bevolking giften af te persen bestemd voor de zogezegd bedreigde kath. scholen. Zoals de zaken hun verloop krijgen, dreigt de collecte een openbaar schandaal te worden :~>. Waarom een schandaal ? Demany verklaart het : « Het is inderdaad blindeEngs dat onze medebungers uitgenodigd worden hun schoon geld aan deze organisatie te storten. Totnogtoe werd geen enkele rekening voorgel·egd van het gebruik der verzamel·de bijdragen ». Demany WDndt boosaar<:lig. Het is het bewijs dat het «School en Gezin» goed gaat. Er is geen sprake meer van «schimorganisatie». Verder moeten we zijn -gepraat niet ernstig opnemen. Het heerschap beel·dt zich ooch niet in dat de hr. A. E. Janssen, al,gemeen v.oor-

zitter rvan c:School en Gezin» hem zal verzoeken zijn diensten als deskundig~­ re.kenplichtige aan te bieden. En het __1s waarachtig niet aan Demany en ZIJn soort dat «School en Gezin• verzoekt de penning te storten ! Demany liegt trouwens - ~n wee~. dat hij Iiegt. Uit het he~derll]k sc~nJ~en van Mgr. De Smedt blij kt ten dwdelljkste hoe de inkomsten van «School en Gezin» aangewend wor<:len. De nijdassige reaktie in de rode . pers moet o_~s echter verheugen. Het IS beter beniJd te worden dan beklaagd ·en hun gelYleir toont aan dat «School en Gezin» de wind in de zeilen heeft. 1

VERGOEDING «MOEDER AAN DE HAARD» SLECHTS VOOR DRIE MAANDEN. De senaat besprak een wetsontwer,p waarbij de vergoeding «Moeder aan de Haard» op het peil van 1954 gebracht wordt voor een periooe van drie .maanden . Het ontwerp wordt zo laattijdig behandeld dat ·die periode reeds achter de rug is. Gedurende die peri-ode werd de werkgeversbijdrage_ voor de maatscháppelijke zekerheid -'met I / 2 % verhoogd. Een C.V.P.-argument strekte er toe bedoelde vergoeding blijvend op het als billijk erkende peil te brengen. De regering meende ·dat binnen voorm:el~e drie maanden de bevoegde commiSSie zo.u klaar gekomen zijn met de herziening van het stelsel. Dit is niet het geval geweest. Logisch moet de wet het voordeel uitbreiden tot het stelsel daadwerkelijk herzien is. De socialistische woordvoerders hebben zich als palingen gekronkeld om hun houding, die er een van wcial_~ achter·ui,tgang is, goed te praten. Z•IJ waren blijkbaar met het 'geval verveel<:! en vreesden de politieke terugslag 'Van hun verzet. Ten slotte wend het C.V.P.amendement met 77 stemmen tegen 58 verworpen. De verhoogde vergoeding zal dus enkel tot d!'ie maanden beperkt blijven.

Wie een goed en degelijk

KOSTUUM wenst, laat zich een kostuum op maat maken. Want. •. SUCCES in 't leven wordt ' door maatkleding gegeven ! Steeds ruimste keus in alle nieuwighe· den, ook zwart voor Rouw en Trouw bij... 8809 JOS SWOLFS

Zond•rBON,

coupon,

zondar zonder enig• formaliteit en zo dikwijls al' U het verlangt :ral ifJw winlt.lier U Geven :

2 DAZ ~:::~b;:;; 12 F PROFITEER ER ONMIDDELLIJK VAN, WANT DE VOORRADEN ZIJN BEPERKT

'T IS fORMIDABEL !

Een internationale figuur in de goochelkunst, nl. Prof..Aiberto, za l op zondag, 12 februar.i een machti ge en nooit geziene goochelvoorstelling .geven in de parochia·le zaa l. Mensen van Wortel en omliggende : iets totaal nieuws, een avond vol spanning en plez·ier. Niemand mag deze voorsteHing missen; 't is iets énigs! Inkom: 15 F. Begin: 7 uur.

KABARETAVOND. Na het overgrote sukses van de bonte_ avond gegeven door de « Lustige Merels » van zondag l.I. in 't algemeen ; de luimige sketsen, de mooi e liederen en de interessante quizwedstrijd, komen ze vo or de tweede ma al oo de planken . Op dinsdag 14 februari, dus met vastenavond za l de zaa l «O ns Thuis » weer eens te klein zijn. De talrijke toeschouwers, ondanks het zeer slechte weder, zullen de beste propagandisten zijn voor deze tweede opvoering.

Begin te 18.30 u. stipt !

BURGERLIJKE STAND JANUARI 1956. Ge.boorten : ' Did<len Brig.itta Josephina Clementina (ge·boren te Turnhout); Simons Magda Paula Marcelia (Loenhout) ; Jacobs Franc·Iscous Geri!Pdus (Meerle); Verschueren Paul Jan Joanna; De Bruyn jozef Constant Agnes (Brecht); Koye n jaco·bus Cornehus Mana (•Meer); Van Hasselt Rita Ludov.Ica jozef (Loenhout); Van den Ouweland Jo zef Ludovica (.Meerle); Pluy•m joannes .Mana (Meer); Hendric.kx jozef Ja co bus T•heres·Ia; Sips Magda Franc-isca .Ma~ia (Loenhout); Van Hasselt jan Corneel (Loenhout); •Bolckmans Constant Ludovicus T·heresia (Rijkevorsel); Braspenning jozef Frans Maria (Loenhout); Peeters 1Hermine j osepha j>uha (Mmder.hout); Wuyts Patriek Jan Jozef Maria ; Van den Braeek Nicole Theresia August (Rijkevorsel); Herrijgers joseph ,Ma r·ia Elisaheth (Meer); Smits Rosa Ludovica Mal1ia (Rijkevorsel) ; Bartholomee.usen Gerda Julia Franciscus (St.-Lenaarts); janssens .Paul .Mo nique Frans; Huet Gadelieve Estelle Hendr.ik ; Meyvis Eddy Frans jeanne ; Van Rompaey 'Herman A-ltons jozef (Brecht); Le Bruyn Maria Octavia Francisca (Meer); Van Weereld Jan André Maria (-Rijkevorsel); Herrij,-gers ..Christina Y.ictorina Fra·ncine josepha (Meer).' ' · _ : Over1ij<lens : ' Rens M.aria C., wed. Huysegems Jeannes Fr., oud :sa jaren ; Merlens Maria C., we<! . ~ombouts Fr.ans K., oud 78 jaren; Weyler ~aria -c., wed. Br<4>ens Jan Karel, oud 82 ~a.r~n; ljellema?~ Ca·rolus F. M. J. L., ongeE~Wq, ouçl: 73 i]aren; ·Van Hees Man a E., ;;.wed;, Geerts .Jan Fr., oud 80 jaren; Brandel ' .~..~l;lfll!- . P.,. ' ongehu:v.d, oud 79 jaren; Piselé 9an,1~a M, ,wed. Lips Cornehus, oud 9'6 Ja"' ~d:~.Gysörechts 'Ma na <P., ecilltge. janssen » IS/ oud 68 jaren. , · ,),I}Y., ' li_''ke.n ;._ ge.en.

~

".,_(oe:,..!t :'}· ' ·'""

'I•''•

65


AGENDA

Op stap in. ••

Al

30 jaar een oase aan de Boomkes

HOOGSTRATEN

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

Zondag 5 maart DAUWWANDELING, vertrek zaal Pax, org. KWB . PANNENKOEKENDAG, vanaf 13 uur in zaal Pax, org. KVG.

~ hairstyling

~mode ...

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Dinsdag 7 maart FILM 'Mooladé' , regie Sembene Ousmane, in The Movie, Gelmelstraat, n.a.v. de internationale vrouwendag, org. Bibliotheek.

Vrijdag 24 maart CONCERT in de begijnhofkerk, org. Lionsclub Hoogstraten-Markland .

Donderdag 9 maart

Zaterdag 25 maart

RIKKEN in zaal Pax vanaf 19 uur, iedereen welkom, org. Landelijke Gilde.

OPTREDEN met The Kids, vooraf Dead Stop, deuren open vanaf21 uur, org. Cahier de Brouillon.

Donderdag 9, 16, 23 en 30 maart UNNERSITEIT Vrije Tijd 'J.S. Bach' van 14 tot 16 uur in het auditorium van het Klein Seminarie, org. Davidsfonds.

Vrijdag 10 maart SPORTQUIZ in het RVV-stadion, org. HVV. McC+ & The Metalboys om 20 uur in zaal Cecilia.

Zaterdag 11 maart GELMELRIT, vertrek café De Gelmel, org. Hoogstraatse Wielertoeristen.

T/m zondag 12 maart DAG van het deeltijds KUNSTONDERWIJS in het IKO, dienst Toerisme.

Maandag 13 maart MOZART 250 jaar, door Jos Meersmans in zaal Pax om 20 uur, org. Davidsfonds. JAZZCONCERT The Max Collie Rhythm Aces in zaal St.-Cecilia, org. The Marckriver Jazzclub.

65

MEER Maandag 6 maart WANDELING, vertrek Looi 9, org. KVLV.

Zondag 26 maart

Zaterdag 11 maart

WEGRIT Chaamse Bossen, vertrek café De Gelme!, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. BRUNCH in/van het Klein Seminarie. FAMILIEDAG in Merksplas-Kolonie, org. bibliotheek.

DARTSKAMPIOENSCHAP bij Radio Valencia, Gaarshof 5.

Woensdag 29 maart ONTHAALDAG in de gemeentelijke lagere school.

T/m vrijdag 31 maart JEUGDLEESPROJECT in de bibliotheek.

~

www.cahier.be 03/314.32.64

WANDELING, vertrek zaal Victoria, org. Euradax.

Zaterdag 25 en zondag 26 maart

ANSOMS ACCOUNTING

CAHIER . ..

Donderdag 16 maart

Zaterdag 18 maart

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 -Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

Zondag 12 maart TWEEDEHANDSBEURS in de parochiezaal van 13 uur tot 15 uur, org. Gezinsbond .

LENTECONCERT in de parochiezaal om 20 uur, org. Fanfare De Eendracht.

Nieuw in Hoogstraten:

Zondag 12 maart VERDRAAI DE WERELD, actiedag met o.a. fietstocht en andere spetterende avonturen in de ganse gemeente, org. Jeugddienst

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1 , 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/ 63 31 99 www.kcmode.be

0175

JAARCONCERT in zaal Voor Kunst en Volk, zat. 19.30 u. en zon. 14.30 u., org. Ste.-Rosalia.

Zondag 26 maart GEZINSONTBIJT in de parochiezaal tussen 9 en 11 uur, org. Gezinsbond. BOERENBUITENTOCHT, vertrek café De Paerdekop, org. KWB.

Woensdag 29 maart BLOEDGEVEN in de school, Terbeeksestraat, van 17.30 uur tot 20 uur, org. Rode Kruis.

Zaterdag 18 en zondag 19 maart LENTE - opendeurweekend in het centrum, org. Unizo.

lut~drtj~squis

Zondag 19 maart

llrijqeill183

ONTBIJT-aan-huis op Vaderdag, org. KWB. RONDRIT, vertrek café De Velo, org. KAWS.

03/314 && liS

qoogstnrlen 142

T/m zondag 19 maart TENTOONSTELLINGJan Hu et in het stede! ijk museum op het begijnhof, woensdag t/m zondag van 14 uur tot 17 uur.

Woensdag 22 maart TEJATER de Lepe Hoek met 'Geen volle maan ', om 19 our, café In Holland, Castelré, org. Davidsfonds i.s.m. dienst Toerisme.

66

H. Bloedlaan 285 , Hoogstraten tel. 03 I 314.83.11

10


AGENDA

MEERLE

Frituur 't Kartoffeltje

,..,••",,<~·

Vrijdag 3, 10 en 17 maart RIKKEN vanaf 19.30 uur in de parochiezaal, org. zaalcomité.

_

Van Aertselaerstraat 57 2322 Minderhout

Vrijdag 3 maart

Tel. + fax 03 314 97 58

PRINSENBAL .in de tent, org. K.F. Brassband.

Di. & woe. gesloten

Tot ziens

Zondag 12 maart

An

WAFELS & SMOUTEBOLLEN in de parochiezaal, vanaf 11.30 uur, org. KBG.

,

en

Fran

Zaterdag 4 maart 218

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 18 maart

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

ETEN met de Wereldwinkel voor Broederlijk Delen.

169

TENTOONSTELLING in kunstgalerie De Laro.

MEERSEL-DREEF Zondag 26 maart

SINT-QUIRINUSVIERING in de Sint-Luciakapel, org. St.-Luciacomité. PAARDENZEGENING aan de St.-Luciakapel om 9 uur, org. De Marckeruiters.

198

CARNAVAL- optocht & bal in het centrum, org. K.F. Brassband.

Het Solidariteitsfonds organiseert

KINDERVIERING in de kerk bij de pater , org. De Franciscaanse Zonnetj es.

John Lijsenstraat 26- 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

KINDERCARNAVAL 111 de tent, org. K.F. Brassband. NACHT van de DUISTERNIS met avondwandel ing. vertrek om 20 uur aan de boerderij van Wortel-Kolonie, org. Stadsbestuur & Natuurpunt Markvallei.

Zondag 5 maart

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

T/m vrijdag 31 maart

WORTEL

Etentje tvv Wereldwinkel en Broederlijk Delen Het Zuiden wil groeien

TAVERHE- RESTAURAKT

,, 't HEl KE'' MINDERHOUT Woensdag 1 maart ASWOENSDAG-viering om 9.30 uur in de SintClemenskerk.

Donderdag 9 maart KAARTPRIJSKAMP in het KBG-lokaal.

Zondag 12 maart TOUWTREKWEDSTRIJD aan de Blauwbossen vanaf 11 uur, org. Mertensmannen.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tei./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11 .30-21.30 u- Zondag van 11.30-21.00 u.

210

BIER-WIJNHANDEL

OUDERFEEST in de parochiezaal, org. KSJ.

Vrijdag 24 maart ALGEMENE QUIZ in de parochiezaal, org. KWB.

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49 - 2323 Hoogstraten-Wortel

Tel. . 03/314 53 28- Fax: 03 / 314 93 46

143

Inschrijven: te via e-mail: Hoogstraten@oww . be te via telefoon:03/3144924 te of in de Wereldwinkel .

·-'

DeGuldenCoppe ._

ij iiril)

J1N~~11![;_

Vrijheid 173- 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 3 14 91 94- Fax: (03) 314 87 17

84

Zondag 26 maart WANDELING in de 'Halsche Beemden ', vertrek om 9 uur aan de St.-Clemenskerk, org. Natuurpunt

Vanaf woensdag 29 maart JOGGING aan het voetbalplein om 19.15 uur, org. KWB.

:~t>

Zaterdag 18 maart 2006 Parochiezaal Meerle

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN , EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 lot 19.00 uur Zondag en maandag gesloten

CAPE-BRASSERIE

Zaterdag 18 maart

ilfJI:I.•

Café De Nieuwe Buiten bij John en Liliane

Feest- en vergaderzaa l Tuinterras met speeltuin Ook schepijs en verschillende snacks Alle dagen open vanaf 10 u. Woensdag rustdag

Langenberg 14 WORTEL

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 maart. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 maart. Tot zondag 19 maart kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Tel: 03 - 464 29 20

67


TANDARTSEN

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

LOKALE POLITIE

Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 SS6 2S9 (O,SO euro per oproep).

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166 163

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 03/314.32.11

--

Wild & Gevogelte

STOFFELS

APOTHEKERS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 7016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

144

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons ...), antiek, brokante en curiosa

K11Ls

Uo~

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52-www.krisvoeten.be

145

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: HEIDI VAN OTTEN (0486.37.45.27 03.314.10.18), LIA GEERTS (03/314.81.63) en HEIDI JAN SS EN (03/314. 11.29) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERAHAEST (03/314.38.39), MAY VAN 00NINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315 .75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17 .31) en ANJA KROLS (014170.42.72) LIEVE ROOS (03/314.58.76- 0474/67.73.50), SONJA VERREYEN (0476/31.14.41) en NADIA BENKIRANE (03/314.17.31 0474/32.28.1 0).

68

Van 24 februari tot 3 maart: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Van 3 tot 10 maart: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef-Rijkevar el, tel. 03 312 12 20. Zaterdagvoormiddag 4 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 10 tot 13 maart: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Zaterdagvoormiddag 11 maart: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61 , Meer, tel. 03 315 77 73. Van 13 tot 17 maart: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Van 17 tot 24 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 3 14 60 04. Zaterdagvoormiddag 18 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 3 I 4 60 04. Van 24 tot 31 maart: APOTHEEK ROMBOUTS , Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 2S maart: APOTHEEK ROMBOUTS , Worteldorp 11, Wortel , tel. 03 314 38 68.

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstroot 5. 2322 Minderhout Tel/Fox 03 I 314 71 34 203

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 maart. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 1S maart. Tot zondag 19 maart kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

22

~ ~~NTAINERDIE~ST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

114

Indoor tennis squash snooker de

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 03/314.37.

-:1"-

Martens tuinen----.

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating

Pyperpad 15-2320 MEER - 03 315 43 13

www.martens-tuinen.be

SLA.GERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30- 18.00 uur

Zo.: 8.30- 12.30 uur- Maandag: gesloten 166

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 SS 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be H.R. T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 51 03 Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof27, 2320 Hoogstraten

-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.