augustus 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 124 AUGUSTUS 1995 PRIJS: 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRA TEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Tom Hoeymans

ToplS

aan

van de

de haak

Hoogstraatse

geslagen

industrie


0

s

p

L

A

G

''VERKEERSBELEID'' Misschien is het aan ons blad niet te merken, maar op onze maandelijkse redactievergaderingen wordt er dikwijls heftig gediscussiëerd. "Brainstormen" wordt zoiets wel eens genoemd, wat meteen inhoudt dat de deelnemers over "brains" beschikken. Het moet gezegd, en misschien is dat wèl aan het blad te merken, dat deze discussies meestal slechts beginnen nadat de gewone agenda is afgewerkt en nadat de secretaris zijn verslag heeft afgesloten. Dan worden ook de koffiekopjes terzijde geschoven om plaats te maken voor iets geestrijkers, al hebben sommige medewerkers dat niet nodig om hun hersenen en hun tong op gang te krijgen, zij draaien volledig op thee. Waarover er dan zoal gepraat wordt ? De problemen van de grote en de kleine wereld, niets gaan we uit de weg. Geen probleem is te complex, we komen er wel uit, zij het soms op een vergevorderd uur. Niet zelden mogen we tot de slotsom komen dat onze redactie zoniet een Vlaamse regering (een beetje bescheidenheid is ons niet vreemd), dan · toch een puik schepencollege zou vormen. Rustig keuvelend over dagelijkse beslommeringen zoals files, fietspaden en parkeerplaatsen, kregen we het op onze laatste vergadering over "verkeer" en over "beleid" en hoe beide met mekaar kunnen te maken hebben. Voorbeelden vanverkeer zonder beleid vonden we te over ; een weg heraanleggen en tijdens de werken vaststellen dat er geen plaats genoeg meer is voor de bomen die er nochtans al vijftig jaar stonden; een kruispunt met een vluchtheuvel uitrusten en nadien tot de bevinding komen dat de vrachtwagens er niet kunnen draaien; een verassend verhoogd kruispunt waarop het halve dorp zijn uitlaat heeft achtergelaten alvorens men het wist liggen en waarvan het hele dorp zich een jaar later nog altijd afvraagt 'waarom hier ?'. Andersom, beleid zonder verkeer, was ook niet zo moeilijk. Verkavelingen plannen en laten uitvoeren en dan tot ontdekking komen dat alle bouwers daar toch wel over minstens één auto beschikken zeker, op hetzelfde uur als andere mensen hun kinderen naar dezelfde scholen brengen, nog gaan werken ook en daarvoor allemaal dezelfde weg gebruiken. Vroegere verkeersstudies hadden nochtans ooit aangetoond dat die weg toen groot genoeg was. Maar ja, ooit waren karsporen en zelfs heirbanen ook groot genoeg. 2

Een voorbeeld waar verkeer en beleid samen gingen, dat was niet zo makkelijk. Tot een van onze redacteurs meende eens iets gelezen te hebben over een "Structuurplan Vlaanderen". Een beter voorbeeld van beleid is niet snel te geven. Dit plan heeft immers de ambitie zowat alles te regelen wat wij in de toekomst van plan zijn met "ons Vlaanderen", tenminste met het tastbare gedeelte ervan, de grond dus. Wegen en verkeer horen daar zeker bij. En inderdaad, van elke weg in heel ons landje wordt vastgelegd waarvoor hij moet gaan dienen. Naargelang zijn doel krijgt hij dan ook een etiket opgeplakt, of beter een categorie. Ruwweg komt dat neer op datgene wat zowat bij alles geldt dat in categoriën is ingedeeld in dit leven : meesters en knechten. Nu blijken onze beleidsmensen toch wel iets van plan met een van onze eigenste wegen, een promotie nog wel. De N14, de weg Zoersel-Malle-Hoogstraten zou stijgen van 2e naar le categorie. De verbinding van deze weg met de E19, zijnde de Loenhoutsebaan, kan mee van deze promotie profiteren. Nu waren de redenen voor deze promotie ons niet meteen duidelijk, een structuurplan is geen simpele lectuur. Enig zoekwerk maakte ons duidelijk dat een weg 1e categorie bedoeld is voor "gebiedsontsluiting". Niet mis, Hoogstraten eindelijk ontsloten en alle wegen naar de 21e eeuw breed open. Dat de categorieverhoging wellicht ook zijn prijs heeft, was ook voor ons evident. Wie meent dat in deze tijd nog iets gratis is, kan de eerder genoemde 21e eeuw wel vergeten. Die prijs staat eveneens in het plan : voor wegen van 1e categorie is de "verbindingsfunctie" van primordiaal belang, "de verkeersleefbaarheid" .niet , zulke prutsen zijn voorbehouden aan lagere categoriën. Die prijs valt mee, dachten we aanvankelijk. Hier en daar toch een paar schuchtere vragen: "Moet Hoogstraten eigenlijk nog ontsloten worden ? We hebben toch al een autostrade met niet minder dan 3 op- en afritten op ons grondgebied. We krijgen er waarschijnlijk zelfs nog een TGV bij ook. En wat wil dat eigenlijk zeggen "verkeersleefbaarheid" niet primordiaal ?". Verder op zoek in het grote plan vinden we ook daar de betekenis van. Het verkeer heeft voorrang op bewoning, fietsers, voetgangers en ander lokaal verkeer. Kruispunten en doortochten moeten op een 1e categorie-weg vermeden worden. Promotie voor de weg en het verkeer, niet voor de bewoners en de lokale gebruikers !

Waarom dan ? Het bijvullen van onze glazen, het gezamelijk pijnigen van onze hersenen en het bekijken van de situatie op de landkaart bracht ons bij een mogelijke oplossing. Zoersel en Hoogstraten hebben dat gemeen dat ze beiden een autostrade hebben. De E34 en de E 19. En om van de ene op de andere snelweg te komen moet je langs Antwerpen rondrijden. We horen het al op de verkeersberichten : "Aanschuiven op de E 19 vanaf St.-Job tot in Borgerhout" of "File van aan het knooppunt van E34 en A313 in Massenhoven tot aan de Antwerpse Ring". Door van Zoersel naar Hoogstraten of andersom over de N14 te rijden, vermijd je de files en het is zeker 35 km. korter ook. De weg is wel geen autostrade, maar weldra toch 1e categorie. Ons droombeeld op een hoop subsidie's om onze 1e categorie-weg naar ons eigen goesting (met brede fietspaden, veel bomen en verboden voor auto's) in te richten bleek een fata-morgana. Ons enthousiasme over de promotie en over "beleid" was geheel verdwenen en had plaats gemaakt voor een eerder bedrukte stemming. Tot een van onze redactieleden, die zich waarschijnlijk nog een of andere cursusuit zijn schooltijd herinnerde, riep : "Maar jongens, dat is economie ! Wat willen jullie eigenlijk ? Dat ge morgen nog werk hebt ? Misschien nog opslag ook ? Awel, daarvoor moet geproduceerd worden en wat de fabrieken maken dat moet vervoerd worden, ook langs Hoogstraten !" Tegen zoveel realiteitszin was niets meer in te brengen. Met spijt in het hart moesten we vaststellen dat "beleid" blijkbaar met "economie" te maken heeft. In onze naïviteit hadden sommigen van ons gemeend dat het ook met "kwaliteit van leven" zou kunnen te maken hebben. Met leefbare wegen, voorrang voor zwakke weggebruikers, schone lucht en proper water. Totaal ontnuchterd stonden we op en keerden we huiswaarts. Tenslotte moestenwes' anderdaags(ofwast'al 'sanderdaags) nog gaan werken of beter gezegd "economie gaan doen". Ach, we kunnen er onze kinderen later misschien een stukske bouwgrond van bezorgen en die ozon zal wel samen met 't goei weer verdw ijnen zeker. Vooral zij die met de fiets gekomen waren, waren wel beducht voor de gevaren van een 1e categorie-weg.


Te koop: Wortel-kolonie Eerst leek het een beetje overdreven, het bericht als zou het overgrote deel van Wortel-kolonie worden verkocht. Zo'n vaart zou het toch niet lopen. Het was voor iedereen vanzelfsprekend dat de kolonie er altijd geweest was, en men ging er geredelijk van uit dat de kolonie er ook wel altijd zou blijven. Al snel bleek echter dat het niet zomaar om het eerste het beste loos gerucht ging. Een veiligheidszone van 19 ha rond de gevangenis van de kolonie blijft in ieder geval behouden, 20 ha zou naar de gevangenis van Hoogstraten gaan, als het aan het ministerie van Financiën ligt wordt de rest van het 524 ha grote domein verkocht. Grond is geld, is de redenering. Om de verantwoordelijken in Brussel duidelijk te maken dat het domein van Wortel-kolonie de Noorderkempen na aan het hart ligt, wordt op zaterdag 9 september een grote wandeling naar de kolonie georganiseerd. 'De zaak is aan het rollen gegaan met de afeen trend is om - indien mogelijk - het domein schaffing van de wet op de landloperij,' vertelt te verkopen aan provincie, Vlaamse regering of een andere instantie. Dan moet men natuurlijk directeur Bosch van de Rijksweldadigheidskolonie. 'Het ministerie kreeg geen geldmiddewel met het nodige geld over de brug komen. len meer van Financiën voor het beheer en het Zo'n oplossing zou in ieder geval te prefereren zijn boven een situatie waarbij het domein in onderhoud van de woningen. Justitie heeft zich toen de vraag gesteld wat er te gebeuren stond · enkele honderden delen zou worden opgedeeld. met de huizen en domeinen van zowel MerksKort samengevat komt het hierop neer dat wordt overwogef! al~ es af te stoten, met dien verstande plas-als Wortel-kolonie. Er werd een commissie in het leven geroepen, waarin vertegenwoordat het domein natuurlijk best in andere bestuurshanden overgaat.' digers van de drie betrokken ministeries (Openbare Werken, Justitie en Financiën) de toe'De knoop zal natuurlijk nog niet onmiddellijk komst van Merksplas en Wortel gingen bespre- . worden doorgehakt. De zaak moet nog aan de ken.' · ministers worden voorgelegd, en die moeten er 'De commissie is verschillende keren bij mehun goedkeuring nog aan verlenen. Ik verwacht dat het toch nog zeker tot in de loop van volgend kaar geweest, en het ganse domein werd ter jaar zal duren ... ' beschikking gesteld van de Regie der Gebou'Als de bossen worden verkocht, dan zijn wij wen, die onder Openbare Werken valt. Wel steeds bereid een overeenkomst te sluiten met werd een veiligheidszone ingesteld van 19 ha rond de gevangenis, die onder het beheer blijft de nieuwe eigenaar om, mits betaling, het dovan Justitie. Voor alle grote werken op die 19 mein te blijven onderhouden. Twintig hectaren ha. moet Justitie nu wel gaan aankloppen bij zullen wellicht, dat is misschien wel nuttig om Openbare Werken met betrekking tot de finante vermelden, onderhouden worden door de ciering. Vroeger had Wortel-kolonie een eigen begroting. De toekomst van de rest van het domein stond ter discussie. Wat zou er gebeuren met de weilanden, de akkers, de bossen ... ?' 'Wat van in het begin wel vaststond,' gaatJozef Bosch verder, 'is dat het personeel van Wortelkolonie dat een huis van de kolonie huurt kan blijven wonen. Wel zal hun huurprijs, die momenteel erg laag is, worden aangep~st. De huur-prijzen moeten in de toekomst tot een 'realistisch' niveau worden opgetrokken. Wanneer één van de bewoners toch beslist om zijn huis te verlaten, dan zal Openbare Werken voor elk huis afzonderlijk bekijken wat er te gebeuren staat. Wellicht worden de huizen dan verkocht. Over de huizen deden allerhande gissingen en geruchten de ronde, de commissie heeft een gesprek gevoerd met Kobecon, de vereniging die de belangen van het personeel verdedigt. De mensen waren erg ongerust, maar na een gesprek waren ze gerustgesteld.' 'Er is nog geen definitieve beslissing gevallen, maar het ziet er naar uit dat de gronden, de weilanden en de bossen op termijn verkocht zullen worden. Ik heb natuurlijk geen enkele bevoegdheid terzake, maar ik stel wel vast dat er

gevangenis van Hoogstraten. Het gaat om de akkers rechts van de Molendreef, voor wie uit de richting Wortel komt. Van aan het begin van de kolonie tot aan het Casino.'

Geld De eventuele verkoop van Wortel-kolonie kwam aan de oppervlakte vlak voor de gemeenteraad van maandag 26 juni. Het Convent, de vereniging die de restauratie van het Hoogstraatse begijnhof in goede banen leidt, verspreidde een tekst onder de raadsleden en de persmedewerkers. Daarin werd een dramatische oproep gedaan om de verkoop van de domeinen te voorkomen. Voor dinsdag 27 juni stond immers een vergadering gepland met vertegenwoordigers van Justitie, Openbare Werken en Financiën. Daar zou de principiële beslissing tot verkoop worden genomen. Waarom gaat nu juist Het Convent aan de alarmbel hangen?, wilden we van voorzitter Jef Martens weten. 'Het Convent is bij het grote publiek vooral bekend omwille van de restauratie van het Hoogstraatse begijnhof. In ons statuten staat ook dat we ons willen bekommeren om en inzetten voor het patrimonium in Hoogstraten en ruime omgeving. Als er dan zoiets ingrijpends te gebeuren staat, als een domein als dat van Wortel-kolonie te grabbel wordt gegooid, dan kunnen wij niet anders dan aan de alarmbel te gaan hangen. In de voorbije weken voerden we trouwens al gesprekken met de Regie der Gebouwen en de Dienst voor Monumenten en Landschappen over de toekomst van Wortel-kolonie.' Het bericht miste zijn effect niet, en in de daaropvolgende dagen haalde de geplande ver-

3


koop van Wortel-kolonie bijna alle kranten. 'De redenering van Financiën is: 'We zitten met een put van 10.000 miljard schuld, waarom zouden we zo'n domein dan behouden. Als drukkingsgroepen willen dat die domeinen in hun huidige staat behouden blijven, dan moeten ze maar met geld over de brug komen,' verklaarde de heer Van Gorp van de Regie der Gebouwen in Gazet van Antwerpen. 'Hier en daar lanceert men het beeld van een soort Center Parcs op de gronden van Merksplas- of Wortel-Kolonie. Dat is absolute onzin. De gronden van de kolonie zijn landbouwgrond, en in die zone mag niet worden bijgebouwd. De landbouwers zijn zelfs niet geïnteresseerd in het bouwen van boerderijen in de kolonie. Het enige wat ze willen is gronden om beer op uit te rijden, met de nieuwe regelingen die vervat zitten in het Mest Actie Plan. Of het iets met de aandacht in de pers te maken heeft is natuurlijk niet te bewijzen, maar in ieder geval werd op de vergadering van dinsdag 27 juni 1995 geen beslissing genomen. Ook op de vergadering van 11 juli in Brussel, met de hoogste ambtenaren van Justitie, Openbare Werken en Financiën, viel geen verdikt. Eén van de aanwezigen, inspecteur-generaal Harry Van Oers van het Belgische gevangeniswezen, verklaart in Gazet van Antwerpen: 'Het gaat om een administratief-technische werkgroep. We zijn nog niet helemaal rond, en de zaak moet in ieder geval nog behandeld worden door de drie betrokken ministers. Voor de volgende vergadering, die eind augustus of begin september plaatsvindt, moet één van de drie betrokken ministers in ieder geval een standpunt innemen. Dat standpunt hebben we nodig om de zaak af te kunnen ronden.' Van Oers blijkt erg goed op de hoogte van de verschillende verenigingen die zich het lot van

Merksplas- en Wortel-kolonie hebben aangetrokken. Kobecon verdedigt de belangen van het personeel in Hoogstraten, Merksplas en Wortel, in Merksplas zijn drie onderscheiden verenigingen actief, het Strategisch Plan Kempen ontwikkelde samen met het Proefbedrijf van de Noorderkempen en de Land- en Tuinbouwschool een project voor Wortel-kolonie. Het Convent trekt zich de landschappelijke integriteit van Wortel-kolonie aan. Van Oers: 'Die groepen zijn momenteel aan het suggereren hetgeen zij vrezen. Met de huidige stand van de besprekingen is het inderdaad niet uitgesloten dat delen van de domeinen mettertijd verkocht zullen worden. Maar wij zijn ons bewust van de noodzaak om de integriteit van het landschap te vrijwaren.

Provincie

Mars Alles in acht genomen, ziet de toekomst van Wortel-kolonie er beroerd uit. Er bestaat nog steeds een er grote kans dat het domein versnipperd wordt, en het valt te vrezen dat het domein dan voorgoed verloren gaat. Daarom wordt op zaterdag 9 september een grote wandeling, een mars, naar Wortel-kolonie georganiseerd. Waarom juist die dag? Eén dag later vindt de Open Monumentendag plaats. Een dag waarop de aandacht gevestigd wordt op ons patrimonium. De wandeling wil de aandacht vestigen op de kolonie, een domein dat met verkoop wordt bedreigd ... Een bedreigd monument. Een kleine strook rond Bootjesven niet te na gesproken, is Wortel-kolonie nergens beschermd. Het uitzicht van de kolonie is dus niet gevrijwaard voor de toekomst. Ook de prachtige gevangenishuizen zijn niet beschermd. Monumenten en Landschappen zou nu werk

Nummertwee 'In Hoogstraten kan alles', hoor je wel eens zeggen. Getuige hiervan dit terras dat eind juni plots opdoemde in de Tinnenpotstraat en voetgangers dwingt de rijweg te gebruiken met gevaar voor zichzelf en aankomende fietsers. Die gladde watervaste multiplexplaten met aanloop en afrit lijken in de verste verte niet op een voetpad. Kinderen onder de tien jaar mogen op het voetpad fietsen, nietwaar. Hoe moeten ze deze klip omzeilen? Dat dit terras er voor jaren ligt, zie je vanzelf. Wie durft de afbraak bevelen? Of is alles en iedereen in Hoogstraten te ?

Bij de feestelijke inhuldiging van het fietspad langs de Mark was provinciegouverneur Carnille Paulus verontschuldigd, hij werd vertegenwoordigd door bestendig afgevaardigde Jos Geuens. Verwijzend naar een verzuchting van Theo Vanderhallen van het Hoogstraats V.V.V. liet Geuens verstaandathij hetidee om van Wortelkolonie een provinciaal domein te maken 'zeer genegen' was. Hij vroeg dan ook aan burgemeester Van A peren om een formeel dossier terzake op te stellen. Misschien heeft de burgemeester daarmee de sleutel in handen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing uit te werken voor de netelige toekomstperspectieven van de kolonie. Laat ons hopen dat hij er werk van maakt. Afspraak op 9 september, voor de wandeling naar de kolonie ... •

LAURVSSEN ELECTRONICS B. V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 HoOgstraten

G

E

T

huy 4

willen maken van een bescherming maar zo'n procedure duurt minimaal een jaar of twee. Bedoeling van de wandeling is niet meteen er een agressieve protestactie van te maken. Het zou een feest moeten worden ter ere van Wortelkolonie, dat duidelijk moet maken dat de Noorderkempen veel belang hecht aan het domein. Naast de wandeling staat ook een handtekeningenactie op stapel. Bedoeling is zoveel mogelijk verenigingen uit de Noorderkempen, wandelverenigingen, en andere geïnteresseerden te mobiliseren. Wie bij de actie wil aansluiten kan contact opnemen (telefonisch of per fax) op de nummers 03/314.43.21 of 03/314.88.85

T

H

E

B

E

S

T


BYOUTERIE

Koloniaal verleden In 1822 gaf kroonprins Frederik de aanzet tot de oprichting van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Weldadigheid. Deze moest behoeftigen ondersteunen, braakliggende gronden ontginnen en de onderhoudskosten voor de staat drukken . Daartoe werden heidegronden aangekocht ten noordoosten van Wortel. Hier moest een vrije kolonie worden gebouwd door arbeidskrachten uit het nabijgelegen Hoogstrdatse bedelaarsgesticht. Noodlijdende families zouden in de hoeven worden gehuisvest. In drie jaar werden I 29 woningen en 3 centrale gebouwen opgetrokken op de 516 ha beschikbare grond. De kolonisten kregen grond en materiaal. Met de grondopbrengst moesten ze de kmsten zelf terugbetalen. Dat initiatief mislul""te echter, onder meer doordat de stedelingen amper enige notie van landbouw hadden. D meesten eindigden dus met nog meer schulden dan ze al hadden ... Bovendien moesten gemeenten die een bedelaar naar Wortel stuurden ook hun deel van de kosten betalen. wat ze niet of laattijdig deden. Voor onderhoud van de hoeven was er zo aJ snel onvoldoende geld. Het aantal vrije kolonisten daalde van 547 in I 828 tot 175 in 1840, evenals het aantal geintemeerden in het Bewaringshuis van 955 tot 252, zodat de Maatschappij in 1844 werd opgedoekt. De Belgische staat weigerde de gronden aan te kopen, zodat de Nederlandse kroonprins alles eigenhandig kocht. De kolonie bleef leeg tot in 1870 wanneer de gronden toch door de staat gekocht worden. Wortel werd toevluchtsoord voor gebrekkigen en hulp.hehoevenden. Vanaf 1902 worden er voor Merksplas bestemde bedelaars naar toe gestuurd. Het aantal opgeslotenen bleef er bijzonder hoog tot aan de Eerste Wereldoorlog. Nadien liep dit fel terug doordat alle arbeidskrachten moesten helpen aan de heropbouw van de ekonomie. In 1929 werd de weldadigheidskolonie zelfs een tijdlang afgeschaft, om in 1935 heropend te worden voor opvang van geesteszieken mt Geel en ziekenhuizen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleven er nog 400 geesteszieken. Het was ondertussen een bijhuis geworden van het bedelaarsgesticht van Merk.splas. Pas in 1955 werd het een onafhankelijke instelling voor landlopers, thuislozen die moeilijk elders terecht kunnen. Als Rijksweldadigheidskolonie omvatte het een groot landbouwbedrijf met 60 ha akkerland, 123 ha weiden en 340 ha bossen. Daarnaast was er een industriële wasserij en een bedrijf voor het triëren van papier. De laatste decennia bleef de bestemming ongewijztgd en werd er flink verbouwd in de Kolonie . Halverwege de jaren '70 werd de vleugel voor 60 bejaarden vernieuwd. Na een brand werden ateliers en kapel verbouwd. Recent nant direkteur Bosch initiatieven tot restauratie van de mgang van Bootjesven en het kerkhof. In januari '89 werden nieuwe slaapzalen en een verblijfskompleks ingehuldigd. Onderhoud van wegen en bossen kregen eveneens de nodtge aandacht. Merksplas Een groot deel van de geschiedenis van Merksplas Kolonie en Wortel is gemeen. chappehjk. Ook in Merk. plas werden in 1823 568 ha heidegronden aangekocht. In de strafkolonie, waarvan de bouw datzelfde jaar nog begon, moesten werkbekwame bedelaars worden opgenomen. Landloperij gold immers als misdaad die streng bestraft werd. In 1825 werd de inrichting geopend. er konden 1000 bedelaars terecht. Op het einde van dat jaar zijn er al600. Door arbeid op het land konden ze een reserve van 25 gulden verdienen en zo vrijkomen. Maar zoal:- in Wortel liep het eerste experiment falikant af De . taat koopt in 1870 het domein en voert er grote aanpassingswerken uit . In dit Landbouwdepot voor Bedelaars te Hoogstraten-Merksplas komen o.m . een infirmerie, celgevangenis en slaaplokalen. Later zou er ook een sanatoriurn komen. In I 89 I bepaalde de wet Lejeune dat bedelen niet langer een misdaad was. Maar wie bedelde uit luiheid kon wel worden opgesloten voor 2 tot 7 jaar. Behoeftigen en gebrekkigen werden voor onbepaaJde ttjd ondergebracht in een toevluchtshuis zoals Wortel Kolonie er op dat moment een geworden was. Door deze wet. tijgt het aantal bedelaars in Merksplas: in 1879 waren er 800, in 1911 al 5291. Het gemiddelde verblijf bedroeg er 22 maanden, het verliep dikwijls problematisch met pogingen tot brandstichtmg, diefstallen. onzedelijk gedrag en ontsnappingspogingen. Doordat de toe\oloed er te groot werd, werden bedelaars vanaf 1902 doorgestuurd naar Wortel. Voor de werkverschaffing was de landbouw al snel ontoereikend. In 1910 waren er al 15 werkplaatsen waar voor firma's van buiten de inrichting gewerkt werd. Verder was er een eigen steenbakkerij. leerlooierij, meubelmakerij. kleermakerij, weverij en betonbewerkingswerkplaat~; . Deze bedrijvigheid bleef groeien. Als strafinrichting kwam Merlesplas herhaaldelijk op negatieve wijze in het nieuws door ontsnappingspogingen of andere incidenten. De rnaxirnaJe capaciteit bedroeg in 1982 1200 gedetineerden. gemiddeld waren er toen zo'n 900. Onder hen o.m. de 'categorieën' lichaamszwakken (die door ouderdom. chronische ziekte of lichaamsgebrek nergens terecht kunnen), geïnterneerde abnormalen, veroordeelden en recidivisten.

'Joli' HOOGSTRATEN

Vrijheid66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

*

Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

*

Kortom. .. bijna alles!!!

''' Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

WAT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ. WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315 .80.20 Fax 03/315 03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 5


Ik zou alles willen missen... Behalve karpervissen! Tom Hoeymans aan de hf)ak geslagen Plots zag ik hem staan, aan de overkant van de put, tot zijn knieën in het water. _ Hij stampte wild om zich een, niet bepaald het beeld van het loze vissedje. Wij hadden hier ergens afgesproken aan deze vijver. Ik mocht gerust zijn: er zou wat gevangen worden dit weekeinde. Dat had hij voorspeld, want hij was reeds drie weken aan het voederen geweest, en bij de laatste controleduik bleek dat alle hoilies weg waren. Het kon niet meer misgaan. Dit werd de jaap van het jaar! Bijna was het zover. Juist voor ik toekwam, had de 'tuiter' alarm geslagen en hij voelde het direct. Dit was de max waarvan hij gedroomd had en die hij enkele weken geleden had zitten paaien. Zeker wel 30 pond. Het zou zijn persoonlijk record worden. Maar het groene wier in het water besliste er anders over. Juist voor de schepzak schoot de karper los en daar ging het record. Tom zat in zak en as ... Tom Hoeymans haalt even diep adem, zegt dan blub en vertelt vervolgens honderduit over vissen, hoilies en vooral karpers. Of hoe een hobby uit kan groeien tot een eçhte passie. ~

.

Karpervissen. 'Karpervissen is een geweldige sport. Eens ge daar mee begonnen bent, wordt ge er bijna aan verslaafd. Dat wordt een echte passie. Ik ben daar bijna dagelijks mee bezig, en als ik dan zo een kans als vandaag mis, dan ben ik daar echt ziek van. Ik heb vroeger veel met mijn vader gaan vissen: eerst op voorn en bliek op de Mark en in Holland, later ook op de baars in de El 0-put. Op zeker moment ben ik overgeschakeld op snoek en dat was al heel wat anders. Tot ik eens toevallig een karper aan de lijn kreeg. Ik was toen nog maar een kleine gast en met zo'n beest van een halve meter aan uw lijn, was dat een hele ervaring. Van toen af ben ik fanatiek op karper gaan vissen. Die vis op zich fascineert mij. Ik probeer alles te weten te komen over zijn levensgewoonte,

zijnegeweldige afmetingen, zijn voeding enz. Ik lees er veel over en ik hou al mijn gegevens nauwkeurig bij . Vooral de kracht van een hrper is indrtJ!cwé):d<end. Dat maakt hem voor een sportvisser ~o interessant. Dat•is iian vechten · geblazen. Vorige week had ik er op de Desta nog ene (kleine) aan de lijn van 5,7 kg. Daar heb ik toch wel zeker een kwartier werk aan gehad vooraleer die in mijn schepzak zat. Ja echt, wie begint met karpervissen, die gaat niet meer op andere vis. Die is verkocht. Mijn persoonlijk record is momenteel 11 kg., die van Erwin Sprangers hier is 11,4 kg. Dat zijn al schoon vissen, maar dat is nog niets tegen die spiegelkarper van onze vriend Mark Snels. Die woog 26,5 kg. En dat is nog altijd een stuk minder dan het Belgisch record van vorig seizoen op het Kempisch Kanaal met zijn 34 kg. · De absolute topper die er ooit met de hengel is bovengehaald, woog 27,5 kg. Soms gebeurt het

Tom Hoeymans met zijn beste supporters: links Erwin Sprangers sinds ongeveer 1 jaar fervent visser op karper en rechts Vic Hoeymans, duivel doet al, als het maar in de natuur is.

6

wel eens dat dezelfde vis <;>pnieu:v gevangen wordt, want wij zetfen alles terug. Na het fotootje>natuurlijk. Aan de hand van het schubbenpatroon ·of bepaalde littekens herkennen wij de vis terug. Al . die gegévens worden immers heel goed genoteerd. Zo heb ik bijvoorbeeld al drie keer 'de lorqpe' gevangen op de Desta. Die is al zeker zes keer gevangen op drie jaar tijd en zelfs ooit twee maal in één week. Dat zijn uitzonderingen, want normaal gezien - eens zij eenmaal gevangen geweest zijn - worden ze heel voorzichtig. Er zijn ook nog andere soorten, zoals boerenkarpers, goudkarpers, koykarpers en dan nog een hele reeks kruisingen en variaties. Een echte karper heeft snorharen in tegenstelling tot andere karperachtigen zoals de lauw of zeelt, de graskarper enz.'

Vangen of kniezen Het werd me al snel duidelijk dat karpervissen niet begint op het moment dat de hengel wordt uitgeworpen. En ook een beetje kemp of maaikes helpt je niet veel vooruit. Het succes schuilt hem in de kennis, de voorbereiding en de inzet. Toen we Tom Hoeymans en Erwin Sprangers opzochten aan hun uitgekozen stek (waar, blijft natuurlijk geheim), had Tom er reeds een hele voorbereiding opzitten. Drie weken lang op dezelfde plaats en op hetzelfde uur was hij aan het voederen geweest. Telkens 50 zelfgemaakte boilies en 1 kg. maïs op dezelfde plaats. Niet voor niks dat er zulke dikke karpers rondzwemrnen. En toen hij bij de laatste keer het nog frisse water indook en vaststelde dat alles ook deze keer weer op was, leek het moment gekomen. Nu alleen nog wat geduld en dan werken geblazen. Wij luisteren even mee hoe een 'echte' het allemaal klaarspeelt. 'Voor het vissen gebruiken wij boilies. Dat zijn bolletjes aas, zo groot als een knikker. Wij maken die zelf. 'Op grootmoeders wijze' is nog altijd het beste. Wat zit daar zoal in? Vooral soorten meel, maar ook geur- en smaakstoffen. Sommigen doen daar nog kleurstoffen bij, maar dat hoeft niet. Ik maak die boilies met een speciaal machientje, waarmee ik er in 1 keer 50 kan rollen. Gewoonlijk wordt er zo'n kilo of acht op een


namiddag verwerkt. Dan wordt er tegelijkertijd ook 25 kg. maïs gekocht, die eerst 24 uur geweekt heeft. Daar kom ik dan wel een week of drie mee toe. Die maïs wordt vooral gebruikt om een voedertapijt aan te leggen. Wij voederen altijd op voorhand. Dan gooi ik per dag ongeveer 1 kg. maïs en 50 hoilies in het water op de plek waar ik mijn lijn ga inleggen. Als het ver uit de kant is, schiet ik die hoilies met een speciale katapult weg of ik roei er naartoe. In dat gevalleggen we een vlotter ('marker') bij, en tijdens het vissen rijgen we nog een aantal van die hoilies aan een speciale p.v.a.-draad (op basis van alcohol) die na enkele tijd in het water oplost, zodat die bollen vlak bij de haak neerliggen. Als ge niet voedert vooraf, zakken uw kansen zeker met 100%. Dikwijls gaan we zelfs de plaats vooraf ruimen. Met een rijftrekken we het wier uit en op diepere plaatsen duiken we zelfs om het met onze handen uit te trekken. Dat duiken doen we ook om te zien of alle aas opgegeten is. En dan kunnen we beginnen. Meestal blijf ik daar van vrijdag na de school tot zondag rond een uur of zes 's avonds. Ik ben goed uitgerust met een tentje (bivy), een stretcher, warme slaapzak, radio, kookgerief, lectuur enz. Ik moet wel zeggen, een beetje comfort is nodig als ge enkele nachten ter plaatse blijft. op privéwaters mag je meestal gans de nacht vissen. Op openbare waters enkel tot twee uur na zonsondergang en vanaf twee uur voor zonsopgang en dit met maximum twee hengels. Als de vis bijt, geeft de 'tui ter' alarm. Je kan die instellen naar soort geluid, want dan moet er snel aangeslagen worden. En dan begint het spannendste. Het drillen en aanhalen, en maar hopen dat het een dikke is. In afwachting geniet ik van de natuur, lees wat of luister naar de radio, buurt wat met diegenen die eens komen kijken. En soms ik zelfs een interview! ! En zelfs tijdens de examens ga ik vissen, maar dan neem ik wel mijn boeken mee.'

Sint Niklaas? Als ik dat materiaal zie staan, kan ik mij wel voorstellen dat het niet iedereen gegeven is om op die manier een hobby uit te oefenen. Iets wat

Tom Hoeymans ook beaamt: 'Ja, het is wel duur. Ik geloof niet dat de jongens uit de achterbuurten van Antwerpen zich datkunnen veroorloven. Ik heb hier misschien voor 120.000 fr. materiaal bijeenstaan. Maar al mijn zakgeld en pree is daar naartoe gegaan. Beetje bij beetje heb ik dat allemaal gekocht. Tel maar op, een hengel kost 5.000 fr., een molen ook. Van elke heb ik er vier. Een tentje (8.000), een stretcher (13.000), een slaapzak (8.000), tuiters (4 x 4.500), ... Het kost allemaal veel geld om ingepikt te zijn, daarna valt het wel mee. Hoewel ge natuurlijk uw hoilies moet maken of kopen. Dat kost ongeveer 1.000 fr.voor 5 kg. Ik heb er zelf voor gewerkt en gespaard. Als ik dan hoor van sommige mannen van mijn klas die 4.000 fr. opdoen in de Highstreet, dan bedank ik daar toch voor.

God in Frankrijk Voor mij is dit mijn leven. Ik zou niet meer zonder kunnen. Uitgaan mis ik van geen kanten.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Ik heb een tijdje met een meisjes gevreeën uit Turnhout. Zij ging met mij vissen en ik moest als tegenprestatie met haar uitgaan. Maar terwijl ik daar zo aan de toog zat, dacht ik al rap: 'voor hetzelfde geld had ik er nu al ene aan mijn lijn'. Ik denk niet dat ik een lief zou kunnen blijven houden. Want als die beginnen zagen over minder gaan vissen, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik zit ook heel graag in de natuur, en dat heb ik waarschijnlijk van mijn vader. Wij zijn thuis allemaal verzot op de natuur. Onze vader, Vic Hoeymans, ging vroeger ook altijd vissen en heeft altijd heel veel interesse gehad voor reptielen, amfibieën en vlinders . Van die laatste heeft hij nog een hele verzameling. Vissen doet hij nu niet meer, maar hij heeft mij altijd gestimuleerd en geholpen. Dat doet hij nu nog, want hij brengt meestal mijn materiaal ter plekke, komt regelmatig eens kijken of wat eten brengen en natuurlijk een foto nemen van elke nieuwe vangst. En onze Bart, dat is dan weer een echte vogelliefhebber. Die is lid van JNM en is ook altijd op pad, zeker wanneer er trektellingen zijn . Het natuurlijk decor vindt ik daarom ook heel belangrijk. Neem nu het eilandje op de Desta: dat is voor mij het paradijs op aarde, daar voel ik mij content. En als er dan nog en grote wil bijten, dan is alles compleet. Maar als er anderzijds een karper losbreekt zoals hier, dan ben ik daar wel dagen mee bezig. Daar ben ik ziek van, daar slaap ik zelfs niet van. Tot die tuiter nog eens gaat, en dan is alles weer vergeten. Zelfs als ik thuis ben, blijf ik met mijn hobby bezig. Eigenlijk alle dagen van de week. Ben ik niet gaan vissen of hoilies aan het maken, dan vul ik mijn foto-album in, schrijf de gegevens van de laatste visvangst op, zoals watertemperatuur, barometerstand, windrichting, enz. Of soms maak ik ook een verslag voor ons clubblaadje van de 'Beatrunners', onze vereniging van karpervissers die wij vorig jaar samen met Leo Sprangers hebben opgericht. Wij hebben ongeveer 50 actieve leden en organiseren zo nu en dan een wedstrijd. Ge ziet het, dat is mijn leven. En als ik niet met vissen bezig ben, dan zit ik in bad. Misschien doe ik volgend jaar nog een zevende jaar op het VITO. Dan heb ik nog wat meer tijd voor. ...' Jaja, ik weet het al. Ga vissen! •

" 7


10 Jaar Hoogstraatse Maand - 5

Marcel Verheyen Vertrekkende pastoor van Meerle

MANNEN EN VROUWEN VAN1989 Op internationaal vlak een turbulent jaar, 1989. Op het Plein van de Hemelse Vrede (what's in a name) in Peking probeerden Chinese studenten de vermolde machthebbers ervan te overtuigen dat er nog zoiets bestaat als vrije meningsuiting en dat economische hervormingen alleen niet voldoende waren. Ze deden dat op vreedzame wijze, tegen een machtig repressieapparaat in, en dat bracht ons onvergetelijke beelden : één man die een tankkolonne ophoudt. Indrukwekkend. Het mocht niet baten, het protest werd in bloed gesmoord. Ook indrukwekkend maar met een betere afloop waren de gebeurtenissen achter het ijzeren gordijn. Dat werd in het begin langzaam, maar van langsom sneller gesloopt. In oktober marcheerden nog heel wat Oost-Duitsers in de tradionele oktober- parade achter de rode vlag, in november marcheerden er veel meer ongehinderd door de muur naar West-Berlijn. Wat niemand een jaar voordien voor mogelijk had gehouden, was plots werkelijkheid. Gebeurtenissen die 1989 een zekere plaats in de geschiedenisboeken zullen bezorgen. Minder wereldschokkend nieuws in onze eigenste gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen hadden een duidelijke meerderheid op de been gebracht en zorgden zo, na jaren van geruzie, voor vrede in het stadhuis. Burgemeester Van Aperen trok met zijn ploeg aan het werk (het truweel en de mortelmolen werden bovengehaald), FB trok ertegen van leer in de oppositie. Het ging er opnieuw min of meer demokratisch aan toe, de klucht van de voorbije jaren was tenminste uit.

In mijn retoricatijd was de stempel van 'pastoorfabriekske' wel verdwenen van het seminarie. Ik heb nooit de indruk gehad dat wij ergens geforceerd werden om priester te worden. Men respecteerde duidelijk de keuze die je maakte. Wij studeerden hier in 1952 met 26 af. Hiervan kozen 20 voor het Groot Seminarie en nog 6 voor pater; dat was de helft die zich geroepen voelde tothetpriesterambt Nu zijn zij allen wel geen priester geworden maar toch waren wij een van de laatste grote priesterjaren, nadien is het aantal snel omlaag gegaan.

J!lor Verschueren - Muziek- en theaterman

En de Hoogstraatse Vrouwen en Mannen in de Maand ? Zij deden als vanouds hun zeg in ons blad. Even ophalen ! Arnold Van Aperen- nieuwbakken burgemeester van Hoogstraten

"Ik ben heel wat uren weg nu, dat klopt. Bijna iedere avond is er wel wat te doen. Ik krijg ook stapels papieren te verwerken, onvoorstelbaar, dat hou je dikwijls niet voor mogelijk. Een deel daarvan moet opgevolgd worden. De zelfdiscipline om dat te blijven doen, zal ik wel voor een stukske van thuis meegekregen hebben. Ik doe het werk ook gewoon graag. Als ik na mijn zitdag op woensdagavond tegen middernacht gedaan heb, dan kan ik met plezier nog een paar uurkeus doorwerken. Er blijven immers een boel zaken die ik persoonlijk wil afhandelen.

8

Louis Van Bladel •

Dhm: Van het ene café naar het andere, dat moeten zware tochten geweest zijn. Louis : "Ja, 't was zwaar werk dat laden en lossen." Dhm: Maar ik bedoel eigenlijk iets anders .... Louis :"Ah, bier drinken en zo. Nee, dan zou er van werken dikwijls niet veel meer in huis komen hé. Dat mocht ook niet van den brouwer, ge moest uw plaatsen allemaal doen hé. We hadden 'in vel' al zoveel werk. Ge kunt overal wel twee uren blijven zitten, maar dan geraakt ge niet ver."

Mijn kindertijd hier in Hoogstraten was heel plezant. Nu is er buiten de Vrijheid veel gebouwd maar heel dit achterland was vroeger één groot speelterrein. Als kind waren wij veel op stap in de velden en elke buurt had zo zijn kliekske: die van de Lindendreefbij voorbeeld, wij waren die van de Leemstraat Op de Thijsakker was er vroeger een speelveldje en we gingen daar met kameraden spelen en babbelen. In de Vrijheid zaten we nooit. We verkozen het ruw terrein of de houtkaai van John Druyts in de Leemstraat We mochten daar soms op het zaag-treintje zitten waarmee de bomen vervoerd werden of de put met zaagsel opkuisen. Het was een ontzettend fijne tijd.


Karel Van de Heyning 30 jaar voorzitter van Sint-CeciUa

André Van SpaendonckKasteelheer en golfpromotor Over geld : "Ik ben helemaal geen filantroop. Maar ik ben ervan overtuigd, wat je ook doet, het moet gebaseerd zijn op winst, anders ga je failliet. Je moet altijd speelruimte hebben, geld is voor mij geen doel maar een middel om andere dingen te doen. Mijn auto is 5 jaar oud, ik hoef geen 2 keer perjaar te gaan skiën of naar de Middelandse zee. Ik heb niet de minste behoefte aan een yacht. Geld als middel ja, niet als doel. Soms wek je daar afgunst mee op, maar daar sta ik wèl boven. Die mensen zien ook niet dat ik minimaal 14 uren per dag werk, meestal langer."

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

(over geschiedenis en tradities van de muziekmaatschappijen) Elk jaar in de lente ging men "dauwtrappen". Om vijfuur 's morgens trok men te voet naar de omliggende gemeenten om bij enkele notabelen enige aria's ten beste te geven. De muzikanten werden dan getrakteerd op bier of een borrel, waarna het gezelschap 'in den voornoen' blij en opgeruimd terugkeerde.

13

PaterFons Rigouts- Missionaris in Cobàn (Guatemala) Vanaf het begin heb ik de pastorij opengezet voor allerlei sukkelaars die geen familie, huis of inkomen hadden en ook voor de vele mensen van buiten Cobàn die om nachtverblijf vroegen. Een vijftigtal mensen woonden permanent op de pastorij en elke avond kwamen er nog een hondertal slapen.

Vrederechter Armand AertsVerzoenen is beter dan vooissen

Jef Marteos - •'Jk ben een podiummens, ik sta graag in de schijnwerpers'~

"Een vrederechter is eigenlijk de eerste hulp bij ongevallen, de toevlucht bij verloren zaken voor alle rechtzoekenden. De mensen kennen geen enkele rechter van eerste aanleg, wel de 'juge' . Een vrederechter moet dan ook elke vorm van drempelvrees vermijden. Hij moet de mensen de gelegenheid geven om hun problemen te bespreken, hij moet vooral ook goed kunnen luisteren naar alle betrokkenen en inzake verzoeningen van alles op de hoogte zijn. Met veel diplomatie en goede adviezen bereikt men soms meer dan met vonnissen.

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba "En toch heb ik niet dat geijkte temperament dat zo typisch is voor vele kunstenaars . Ik ben ook niet fanatiek ingesteld of zo .. .ik relativeer alles nogal vlug. Opgepast, ik kan wel eens extreem uit de bol gaan, maar een kwartier later denk ik dan bij mezelf, kom hé, overdrijf nu niet. Ambitie heb ik daarentegen altijd wel gehad, en nu nog trouwens".

Meerseweg 97-2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

9


Jef Van Looy -Voor boer en tuinder

Loc De Backker · Kleren maken de man

Tel.: (03) 314.82.16 Fax: (03) 314.79.56

91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

"Leefmilieu ligt me .het best, landbouwproblemen worden meer op Europees niveau uitgevochten; wij moeten alleen richtlijnen toepassen, de beslissingen worden elders getroffen. Leefmilieu heeft heel veel met landbouw te maken en dat maakt het juist zo boeiend. Pas nu begint men zich een beetje bewust te worden van die samenhang".

Lode Versehoeren en Luk Vloemans en de Antilliaanse Feesten Dhm : Waarom jongens, waarom Antilliaanse Feesten? Luk Vloemans : "Het geeft een zeer grote voldoening om de grote namen van de Antilliaanse muziek naar hier te hebben gehaald. 'ARROW' bvb, of 'Wilfrido Vargas' die nu als top of the bill op Open-Tropen speelt, hebben wij als eersten naar hier gehaald. Dat geeft toch wel een grote voldoening. Lode Verschueren : "Ik moet blijkbaar altijd een soort passie kunnen hebben voor een bepaald soort muziek. Vroeger was ik een bluesfanaat, later heb ik veel plezier beleefd aan de punk. Nu is het Antilliaanse muziek en ik geloof niet dat ik nog ooit van deze passie verlost geraak."

Kleren spelen tegenwoordig een grote rol in de omgang tussen de mensen. Kleding is even belangrijk als de taal die je spreekt of de kennis die je hebt, dat geldt zowel voor vrouwen als mannen. Het heeft met status te maken, met competitie ook, en met het hebben van zelfvertrouwen natuurlijk. Neem nu leraars, die lopen er in het algemeen niet zo puik gekleed bij, maar die hebben een vaste job hé. Die moeten geen indruk maken op de baas of de klanten, anders zouden die er wel anders uizien.

• ·• • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag B~slag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

TeL: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

10


_l{_v._~_N_U_IT_R_E_T_S_TA_D_R_U_I_S_ ••• Een nieuwe milieuraad in Hoogstraten Eindelijk de definitieve start? Eindelijk, na drie jaar heisa over de juiste samenstelling van de milieuraad is het nieuwe gemeentebestuur er in geslaagd een nieuwe adviesraad voor milieu en natuur te laten goedkeuren door de voltallige gemeenteraad. Drie jaar lang heeft het vorige bestuur de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap aan haar zolen gelapt. Door een overbezetting van afgevaardigden uit de landbouworganisaties was de raad onevenwichtig samengesteld en ging zij aan haar eigen doelstellingen voorbij. Tussenkomsten van de Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL) en van minister De Batselier hebben de zaak echter niet vlot gekregen. Nu, drie jaar later is de eigenlijke start gegeven. Hopelijk heeft iedereen de intentie om deze nieuwe milieuraad ernstig te nemen. Het milieu, de natuur, de ganse gemeenschap en niet in het minst de politieke geloofwaardigheid, kan er maar wel bij varen. Een overzicht.

Een gemeentelijk milieu- en natuurbeleid Op 9 december 1991 keurde de Hoogstraatse gemeenteraad een overeenkomst goed met de Vlaamse Gemeenschap over een te voeren milieu- en natuurbeleid in de gemeente (MINAbeleid). Op 24 juni was er reeds een principieel akkoord gegeven over deze overeenkomst. Door dit contract werden alle Vlaamse gemeenten verplicht een degelijk milieubeleid op punt te stellen voor de volgende vijf jaar. De definitieve overeenkomst zou ingaan op 1 januari 1992 en duren tot 31 december 1996. In ruil voor een aantal verplichtingen op milieugebied zou de Vlaamse Gemeenschap met subsidies over de brug komen. Kort samengevat komen de taken van de gemeente hierop neer: - het opmaken van een inventaris over het milieu en de natuur in de gemeente - het opstellen van een jaarlijkse beleidsnota met als minimum de gemeentelijke jaarprogramma' s en financiële middelen die voorzien zijn voor het beleid inzake afval, oppervlaktewateren, grondwater, lucht, enz. - het oprichten van een gemeentelijke milieudienst of deelnemen aan een intergemeentelijke milieudienst - de oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (binnen de 6 maanden na de ondertekening van de overeenkomst) - het opmaken van een gemeentelijk ontwikkelingsplan voor de natuur. Vooral aan de selectieve inzameling van huishoudelijk afval werd vrij veel aandacht besteed. De financiële tegemoetkoming spitst zich vooral hier op toe. Zo is er eenjaarlijkse toelage van 500.000 fr. voor het containerpark, een jaarlijkse toelage van 20 fr.per inwoner voor de gescheiden inzameling van komposteerbaar materiaal, eenjaarlijkse tussenkomst in de algemene kosten van 10 fr.per inwoner en 42 fr.per hectare, enz. Voor het opstellen van een natuurontwikkelingsplan wordt een eenmalige toelage voorzien van 500.000 fr.

De gemeente Hoogstraten besliste om toe te treden tot de intercommunale milieudienst van de I.O.K. Deze dienst zou vooral het werk op zich nemen voor de opmaak van de inventaris, van de jaarlijkse beleidsnota en van het natuurontwikkelingsplan. Het gevoeligste punt in gans deze materie bleek uiteindelijk de op te richten milieuraad te zijn. Na talloze discussies, klachten en touwtrekkerij komt er pas op 22 mei 1995 een nieuwe samenstelling van de milieuraad waarmee gans de gemeenteraad akkoord kan gaan.

De milieuraad Op 25 mei 1992 keurt de gemeenteraad de statuten goed voor de milieuraad. Deze adviesraad beoogt 'de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het leefmilieu in de stad Hoogstraten' . Zij is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen

inzake milieuaangelegenheden die door de hogere overheid aan de gemeente worden overgedragen. Zij moet een informatieve en opvoedende taak vervullen bij de bevolking in verband met leefmilieuproblemen, en advies verstrekken aan het college en de gemeenteraad over milieuaangelegenheden. Wettelijk is de samenstelling van de milieuraad als volgt voorzien: -stemgerechtigde leden: dit zijn vertegenwoordigers van verenigingen of organisaties die in Hoogstraten aktief zijn en die in hun statuten belangstelling vertonen voor het leefmilieu. Voor elke vereniging is er slechts één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger. Daarnaast zijn er nog de leden met enige deskundigheid inzake leefmilieu. Geen enkele van deze leden mag deel uitmaken van de gemeenteraad en zij moeten allen in Hoogstraten wonen: - raadgevende leden zoals de schepen van leefmilieu, die tevens voorzitter is van de raad, de milieuambtenaar, en de leden van de gemeenteraad volgens een evenredig vertegenwoordiging; - deskundigen of ambtenaren van openbare besturen kunnen bij de behandeling van een bepaald thema uitgenodigd worden door de stemgerechtigde leden. Na de eerste openstelling van de kandidaturen dagen er een 23 -tal kandidaten op. Zij worden door het toenmalig college allemaal als lid erkend en van toen af zat het spel op de wagen. Wat bleek er immers? Van deze twintig waren er 10 vertegenwoordigers van landbouworganisaties, 5 uit milieugroeperingen, één afgevaardigde van de middenstand en twee leden van de dorpsraden, aangevuld met nog enkele zogenaamde deskundigen. Agalev trekt direkt aan de alarmbel daar deze samenstelling niet reglementair en onevenwichtig is. Zij wordt hierin bijgetreden door de directeur van AMINAL, de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van de Vlaamse Gemeenschap ... Ook de minister laat het gemeentebestuur we-

Zo zagen milieuorganisaties drie jaar geleden de installatie van de nieuwe milieuraad: JO landbouwers tegenover 5 mensen uit de milieu en natuurverenigingen. Daar moest nattigheid van komen.

11


ten dat de samenstelling van de milieuraad niet strookt met de richtlijnen van de milieuconvenant Hierin staat duidelijk dat deze adviesraad moet samengesteld zijn uit lokale milieu- en natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, socio-culturele en vormingsorganisaties en beroepsgroepen. Konkreet betekent dit in het totaal negen vertegenwoordigers van onder meer milieugroepen (2), werkgevers (1), werknemers (2), landbouwers (1), sociale organisaties (1), socio-culturele organisaties (1), ouderkomités of scholen (1) . In de gemeenteraadszitting van 24 april '93 legt het college een aangepaste versie aan de raad voor. Men wil het aantal stemgerechtigde leden herleiden tot 15 waarvan 5 uit de landbouwkringen en 5 uit milieugroeperingen. Uiteindelijk stemt de raad, meerderheid tegen oppositie voor 6 afgevaardigden uit landbouworganisaties, 4 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen (waarbij 1 landbouwerjager) en telkens 1 afgevaardigde van de middenstandsorganisatie, de industrie, de werknemersorganisaties, de socio-culturele organisaties (Agra) en onderwijsinstellingen of oudercomité's. De oppositie verzet zich evenwel met klem tegen deze nieuwe samenstelling omdat zij een overbezetting van de landbouwkringen in de milieuraad onredelijk en tegen de doelstellingen zelf is. Uit protest tegen deze gang van 'zaken trekken de milieugroeperingen zich terug uit de adviesraad en maakten hun bezwaren kenbaar bij de minister van Leefmilieu. Agalev van zijn kant drong er eveneens bij de minister op aan om de beslissing van de gemeenteraad ongedaan te maken en vroeg met aandrang aan de minister om een duidelijke omschrijving te geven hoe deze milieuraad er

in Hoogstraten moet uitzien zodanig dat er zich geen nieuwe moeilijkheden meer kunnen voordoen.

Een nieuwe start Met het einde van vorige legislatuur liep ook volgens de statuten de fel omstreden milieuraad af. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad moet ook de milieuraad opnieuw geïnstalleerd worden. Op 22 mei '95 wordt bij eenparigheid de samenstelling van de milieuraad als volgt goedgekeurd. Het aantal stemgerechtigde leden wordt opgetrokken tot 24 personen evenredig verdeeld over de verschillende sectoren. Er zullen zes vertegenwoordigers uit de landbouwsector zitting hebben, naast 6 vertegenwoordigers uit de milieusector. Ook de dorpsraden mogen 6 afgevaardigden sturen. De overige zes leden komen uit diverse sectoren. Zo zijn er 4 afgevaardigden uit de werknemersorganisaties, 1 uit de middenstand en 1 uit de industrie. Voor de eerste maal is er een eensgezindheid in de raad hoewel raadslid Verhulst toch zijn bedenkingen heeft over de werkbaarheid van een zo'n ruime adviesraad. Hopelijk wordt dit de start van een degelijke werking voor het milieu na drie jaren bekvechten en touwtrekken. 0

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan In de gemeenteraad van 30 mei 1994 werd de samenstelling van de begeleidingscommissie voor het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan goedgekeurd. Eén jaar later worden de

L??t~~ INTERIEURADVIES & UITVOERING

DECORATIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbekleding Schilderwerken H.Bioedlaan 277-279 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 52 78- Fax 03/314 88 02

functies konkreet ingevuld nadat de kandidaturen enkele maanden geleden opgevraagd werden. Daar er in deze begeleidingscommissie slechts twee afgevaardigden van plaatselijke landbouworganisaties zitting kunnen hebben en er drie kandidaturen werden binnengebracht, moest de gemeenteraad bij geheime stemming zich uitspreken over wie er zou kunnen zetelen. Er was vooraf aan de landbouwverenigingen gevraagd om in onderling overleg twee afgevaardigden aan te duiden. Dit was echter niet gebeurd zodat de Landelijke Raad twee kandidaten naar voor schoof en ook het ABS haar kandidaat voorstelde. De uitslag van de stemming wees uit dat de twee kandidaten van de Landelijke Raad de meeste stemmen binnenhaalden en de heer Jeuris van het ABS uit de boot viel. De begeleidingscommissie voor de GNOP is daardoor als volgt samengesteld: voorzitter: de schepen van milieu JefVan Looy, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne als ontwerper van het GNOP; de gemeentelijke milieuambtenaar: Sonja Leemans; de landbouwafgevaardigden: G. Herrijgers en F. Leenaerts; de afgevaardigden van de plaatselijke milieu- en natuurverenigingen: M . Adriaensen en T. Verschraegen; De afgevaardigde van Waters en Bossen: D. Daelemans; een afgevaardigde uit de commissie ruimtelijke ordening en milieu die nog aangesteld moet worden; de afgevaardigde van de polders en wateringen: P. De Bie; de afgevaardigde van het bestuur van monumenten en landschappen: L. Meesters; de afgevaardigde van de Vlaamse landmaatschappij: W. De Voldere; de schepen van Landbouw A. De Smedt. o

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Slecht 8,3% van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau -voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

12


Hoge kosten door slecht onderhoud Jaarlijks geven de besprekingen van de rekeningen van de verschillende kerkfabrieken in de fusiegemeente stof tot discussie over het al dan niet goed onderhouden van de kerken. Ook dit jaar was dat zo, zeker toen bleek dat de kosten voor herstellingswerken aan de St-Katannakerk opgelopen zijn tot meer dan 10 miljoen fr. Reeds op 26 oktober '92 werd een dossier goedgekeurd in de gemeenteraad aangaande herstellingswerken aan de St-Katharinakerk. Nadat dit dossier aangepast werd aan een aantal opmerkingen van het Provinciebestuur werd het geraamd op 4.823.861 fr. exclusief BTW. Uit recent onderzoek door de monumentenwacht van Antwerpen blijkt dat de schade aan de kerk sinds 1992 aanzienlijk is toegenomen en dat er onmiddellijk een aantal herstellingen aan enkel goten moeten uitgevoerd worden. Daarom werden er door de ontwerper twee dossiers opgesteld . Vooreerst een aanbestedingsdossier voor dringende herstellingswerken aan enkele goten voor de prijs van 836.128 fr. (raming). Daarnaast een aantal herstellingswerken aan de daken van de StKatharinakerk voor de prijs van 10.365.547 fr. Dit laatste dossier zal pas aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd na de aanbesteding van de eerste dringende herstellingswerken. Alle raadsleden keuren het dossier goed doch het is duidelijk dat er heel wat mensen met vragen zitten over het gebrekkige onderhoud van deze openbare gebouwen. Raadslid Verhulst is niet te spreken over dit slechte onderhoud. Volgens hem zijn de kerkfabrieken erg slordig in die zaken en trachten zij de verantwoordelijkheid en de kosten af te schuiven op de gemeente en gans de gemeenschap. Maar zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw dat ze gebruiken. Als men alles maar laat hangen dan wordt de schade natuurlijk steeds groter. En hij verwijst hier naar het feit dat hij reeds meermalen gewezen heeft op een lekkende goot, groene muren, boompjes in de goot of deurtjes en poorten die gewoon blijven openstaan. Door een beetje attent te zijn en een dosis goede wil had er heel wat schade kunnen beperkt worden. Raadslid Verlinden wijst er op dat dergelijke nalatigheden aan de basis lagen van een vergadering met alle kerkfabrieken enkele jaren geleden. Hierop werd toen afgesproken dat elke kerkfabriek zelf de zaak in het oog zou houden. Ook raadslid Pauwels vindt dat er vaak nalatigheden zijn maar meent toch dat het hier logisch is dat deze goten na 35 jaar aan vernieuwing toe zijn. Schepen Aerts dringt er tenslotte op aan niet langer te wachten daar dit alleen grotere verkrotting in de hand kan werken. Tussendoor krijgt evenwel de kerkfabriek van Meer lof toegezwaaid voor haar degelijk onderhoud aan de kerk. Of hoe uitzonderingen toch nog altijd de regel bevestigen. D

Kritiek op Bruggen en Wegen Het wordt stilaan een oud zeer. Telkens er aan de gewestbanen wegenwerken worden uitgevoerd regent het dezelfde opmerkingen of klachten: geen inspraak van de bevolking, slechte

planning, geen grondige of gedetailleerde plannen, meewerken en hogere kosten, kaalslag door het kappen van hele rijen zware eiken, enz. Vooral de oppositie trekt van leer maar het is ook vaak aan andere leden van de raad en zelfs van het college te horen dat de wrevel vaak diep zit. Maar de gemeente staat meestal zoals schepen Aerts het onlangs uitdrukte 'met de rug tegen de muur' . Maar ook schepen Van Looy heeft moeten vaststellen dat 'we allemaal ons lesje geleerd hebben ... maar we zitten altijd in een heel zwakke positie'. Vooral raadslid Sprangers heeft zich in de loop der jaren ontelbare malen geĂŤrgerd aan de manier van werken bij Bruggen en Wegen. Voor hem lijkt het bijna een geplande taktiek. Nooit zijn er vooraf plannen te zien, nooit een lastenboek en uiteindelijk blijken er meestal een hoop meerwerken voor de pinnen te komen die dan nog vaak bij hoogdringendheid door de gemeenteraad moeten goedgekeurd worden. Maar inspraak vooraf is er bijna nooit, en zeker niet voor de oppositie. En wanneer er dan later kritiek geuit wordt op een aantal fouten of mistoestanden, krijgt men van het college vaak nog het verwijt dat men daar dan zo laat mee afkomt. Toch heeft raadslid Sprangers reeds in het begin van 1989 in de gemeenteraad een uitgebreide studie voorgelegd over de nu heraan te leggen baan Minderhout-Meerle. Met deze gegevens werd evenwel nooit rekening gehouden. Raadslid Verhulst vindt het vaak een knoeiwerk. 'Het gaat zelfs zover', zegt hij, 'dat men eerst iets legt en pas nadien wanneer er zich al verscheidene problemen hebben voorgedaan, de zaak eens met de computer gaat uitrekenen en dan wat aanpast. Er is vaak een totaal gebrek aan visie'. J efVan Looy schijnt deze bedenking te beamen, want hij raadt Verhulst aan hierover regelmatig, en 'liefst zoveel ge kunt' naar het ministerie te schrijven. Raadslid Jos Van Bavel is van oordeel dat het nieuwe fietspad naar Meerle getekend is door iemand die 'nog nooit op ne fiets gezeten heeft'.

GRASMAAIEN WORDT EEN PLEZIER

'Sommige bochten in het fietspad zijn 30 cm smaller gemaakt zodat ge die niet meer kunt nemen met twee fietsers naast elkaar. En dan die bomen, dat is een verkeersremmend effect. Maar B. en W. gooit ze d'er allemaal uit en geloof mij, er komen geen nieuwe. We zullen mekaar binnen 5 jaar nog eens spreken' repliceert hij op Annie Desmedt die juist voordien vertelde dat zij nu tenminste gerust naar Hoogstraten kan rijden, nu al die bomen weg zijn. Raadslid Fret is evenmin te spreken over al die eikenbomen die nu pas weer gekapt zijn. 'Drie maanden geleden zijn er heel veel bomen uitgedaan behalve die ene rij. Nu worden die er ineens tussenuit gezaagd. Waren die dan 3 maanden geleden veilig en nu niet meer?' V erder kan hij er ook niet bij dat een overheid zomaar beslissingen oplegt aan een gemeente zonder dat de bevolking daar inspraak gehad heeft. En wanneer men hierop dan durft reklameren dan krijgt men vanuit het college meestal de opmerking: 'Zevert er niet meer over of het wordt weer uitgesteld. Op die manier krijgt ge toch alleen maar half werk.' Schepen van Openbare Werken Karel Aerts, tot voor een half jaar nog in de oppositie, moet inderdaad toegeven dat de werken aan de weg naar Meerle indertijd aangenomen werden zonder voldoende afspraken. BurgemeesterVan Aperen herinnert er de raadsleden nog eens aan dat de tussenkomst van de gemeente toch nog steeds heel positief is. Zo niet zou het fietspad naast de rijweg gelegen hebben, enkel nog gescheiden door een klein gootje. Ondanks al deze kritieken en bedenkingen moet men weeral verder. Er staan nog verscheidene fietspaden op het programma onder andere die tussen Hoogstraten en Wortel en deze van Minderhout naar Meer. Verscheidene stemmen laten zich al uitdrukkelijk horen om vooraf toch voldoende inspraak en inzage te verkrijgen. Iedereen is gewaarschuwd. •

Wie op zoek is, naar een krachtige grasmaaier. die betrouwbaar is en steeds in vorm, komt vroeg of laat bij HONDA terecht en bij de firma J. Stoffels-Paulussen in Minderhout. In deze gespecialiseerde zaak vindt u namelijk het volledige gamma van deze Japanse kwaliteitsconstructeur. Alle zitmaaiers van Honda zijn permanent uit stock leverbaar. Neem nu de overbekende Honda-grasmaaiers, die verkrijgbaar zijn in 24 krachtige modellen. Met het voor Hond a kenmerkend gemakkelijk startsysteem. Van 2,6 pk tot 6 pk met een met een maaibreedte

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03/314.41.75 96 13


Nieuwe fietspadenacties Tijdens de voorbije maanden werd de bedrijvigheid van het actiecomité Fietspaden Nu eens flink stuk opgevoerd. De reden hiervoor lag voor de hand: in een verkiezingsjaar is het altijd nauwlettend uitkijken of de gedane beloften niet om electorale of andere motieven onder het tapijt worden geveegd. Bovendien waren er op sommige ogenblikken geruchten dat er bij de uitvoering van enkele dossiers een knoop in de ketting lag. Dit leidde tot de gebruikelijke brieven- en telefooncampagne naar diverse beleidsvoerders. Tweemaal waren er persoonlijke contacten met minister-president Van den Brande, die zich er voor engageert dat onze regio de beloofde fietspaden effectief krijgt. Dat neemt niet weg dat Fietspaden Nu nieuwe acties op het getouw zet. Op 29 juli is er op de weg van Merksplas naar Wortel een herdenking van verkeersslachtoffers. En op 14 oktober staat de vierde grote actiedag op het programma. ook de gronden van het Penitentiair Scholen Niet dat er ondertussen niks gebeurt overigens . Centrum. Maar omwille van de grote financiële Zo dient aangestipt dat o.m. op plaatselijk vlak inspanning die de gemeente zich getroost in de stevige inspanningen werden geleverd door het andere dossiers, zal de aanleg toch door OpenHoogstraats stadsbestuur. Een stand van zaken bare Werken gebeuren. Een datum ligt nog niet levert momenteel de volgende gegevens op: vast. - Hoogstraten-Rijkevorselligt er goed en wel, Evenmin lijkt er al volkomen duidelijkheid of wordt eerlang door de betrokken gemeentebede overbrugging van de Mark inbegrepen is . sturen ingehuldigd nadat ook de doortocht - Wortel-Merksplas zal worden uitgevoerd zoRijkevorsel hierop aangesloten werd. Fietspaden Nu zal <,ie fietspaden ook zelf inhuldigen op als vooropgesteld. Dit betekent dat dit en volgendjaar de onteigede actiedag. ningen van de i;>oordeigenaars mag verwacht . - Minderhouf-Meerlekende een moeizame start worden. en leek een tijdlang stil te liggen. Maar de - Merksplas-Turnhout werd reeds onteigend. financieringsproblemen zijn dank zij de inspanningen van de gemeente en de samenwerking .De aanbesteding moest plaats vinden op 22 tussen Openbare Werken en het stadsbestuur · juni, maar werd uitgesteld omwille van een herziening van de aanleg van een rotonde als dan toch van de baan.. Het zal dus niet lang meer snelheidsremmer. De aanbesteding moet allesduren of ook hit::r kan veilig gefietst worden. De zins dit jaar nog gebeuren, vermoedelijke aanuitvoering wordt overigens niet overal op unavang van de werken is april '96. , niem gejuich onthaald. Sommige fietsers voeren aan dat de,voorziene breedte weinig comfortabel is, anderen menen dat de naastliggende grachten onverantwoord diep zijn. Een jammere zaak blijft ook het verdwijnen van de Ondertussen mag de regio niet bij de pakken bestaande bomenrij: er is immers geen betere blijven zitten. Zolang niet alle fietspaden langsbescherming denkbaar voor de zwakke weggebruiker dan bestaande aanplanting tussen het heen de gewestwegen op een verantwoord veivrijliggende fietspad en de rijbaan. lige wijze werden gerealizeerd, blijft het noodHeraanplanting is dus wel een voor de hand zakelijk om van ons te laten horen. Nadat we op korte tijd tweemaal de minister-president onze liggende eis, waarvoor ook het stadsbestuur vragen hebben voorgelegd, mag ook de nieuwe zich sterk moet durven maken. - Minderhout-Meer kwam voor het eerst ter minister van Openbare Werken Baldewijns eerlang een bezoek vanuit de Noorderkempen versprake en is vervat in een convenant tussen wachten. De contacten daartoe worden reeds gemeente en Openbare Werken. De gemeente gelegd. zou gronden aan de noordzij de verwerven en ter Op zaterdag 29 juli heeft op de weg van Wortel beschikking stellen aan Openbare Werken zonaar Merksplas een korte herdenkingsactie dat aan weerszijden (aan de zuidkant blijkt plaats. Die dag is het precies één jaar geleden reeds voldoende verworven) fietspaden kunnen dat fietster Katrien Sommen er ter hoogte van komen. Een uitvoeringsdatum is er nog niet, wel steltVan den Brande dat het opgenomen zal het Merksplasse gemeentemagazijn werd aangereden door een voertuig. Indien er een veilig worden in het volgende 3-jaren programma. fietspad had gelegen, was zij niet gestorven ... - Hoogstraten-Loenhout zal uitgevoerd worden zoals werd vooropgesteld. Dit houdt in dat De vereniging Ouders van Verongelukte Kinin de loop van dit jaar nog begonnen wordt met deren herdenkt samen met Fietspaden Nu de verkeersslachtoffers zoals Katrien. Er zijn imonteigeningen van de boordeigenaars. Een goed jaar later moet het dossier aanbestedingskiaar mers ook nog Mieke Meyvis, Frank Strybos en geraken, zodat we de uitvoering mogen verelders allicht nog vele anderen. De actie wil de wachten ten vroegste eind '96, wellicht eerder levensnoodzaak van veilige verkeersinfrastructuur onder de aandacht bren'97. gen. Wie wil deelnemen, verzamelt om 13u.30 - Hoogstraten-Wortel werd gerealizeerd aan de aan het gemeentemagazijn van Merksplas op de zuidkant, en zal aan de noordzijde eveneens Steenweg op Hoogstraten. Het verkeer op de door Openbare Werken worden uitgevoerd. Ook dit maakt deel uit van hogervermelde gewestweg zal gedurende 15 minuten worden convenant. Aanvankelijk was het de bedoeling stilgelegd voor een bloemenhulde en een korte dat de gemeente dit voor haar rekening zou toespraak. Nog een datum om alvast in uw agenda te nemen (een nadrukkelijke belofte van de burgenoteren: op zaterdag 14 oktober is er de vierde meester) . Men verwierf daartoe nu eindelijk

Acties

14

grote actiedag Fietspaden Nu . Deze zal plaats hebben in Hoogstraten, waar de gebruikelijke fietsersgroepen uit alle deelgemeenten, Rijkevorsel en Merksplas worden verwacht. Het programma omvat twee luiken: een eerste speelt zich af op de weg naar Rijkevorsel waar het bestaande fietspad zal worden ingehuldigd met een korte symbolische actie; het tweede krijgt het stadscentrum als decor met de gebruikelijke toespraken en animatie. Fietspaden Nu hoopt dank zij massale deelname van fietsers, scholen, verenigingen, dorpsraden ... andermaal een duidelijk signaal te kunnen geven aan onze verantwoordelijken. De po.Jitieke Noorderkempen eist de fietspadeninfrastructuur waar ze recht op heeft! In een volgend nummer komen we vanzelfsprekend nog terug op deze actiedag. •

De wel erg gul uitgegraven grachten langsheen de weg naar Meerle ogen niet zonder gevaar.

Niet onterecht klagen automobilisten al eens over het ongedisciplineerd gedrag van fietsende jongeren. Maar hoe zit het met de vrije doorgang op dit fietspad??


Caribbean festiflal 11 EN 12 AUGUSTUS VRIJDAG 11 AUGUSTUS· deuren 19 uur

KALI ~ Martinique ~ 20.00 uur ORIGINAL DE MANZANILLO- cuba- 21.so uur JOE ARROYO Y LA VERDAD- Colombia~ 23.30 uur ZAÏKO LANGBA LANGA - Zaïre - 02.00 uur E(LIPSE STEELBAND - West lndi ZATERDAG12AUGUSTUS deuren 19 uur

NG LA BANDA- Cuba- 20.00 u ORQUESTA D'CACHE Colombia - 22.00 uur

LA MURALLA -

Republica Dominicana - 24.00 uur

ROY CAPE &THE KAISO ALL STARS- rrinidad- o2.oo uur ARUBIAN BRASS • DOUBLE ROCK KAWINA- Suriname

Bel?j~ LIVE

ill:ill~lll~ll:ill~lll BANK

LOKATIE: BLAUWBOSSEN INFO: 03/314 37 32 TICKETS: VRIJDAG· of ZATERDAG: VVK 700 BEF

WEEKENDKAART:

Kassa 900 BEF WK 1100 BEF Kassa 1400 BEF

VOORVERKOOP: ALLE CERA BANKKANTOREN CAFÉ DE GELMEL 031314 8311 15


DE HOOGSTRAATSE INDUSTRIE Zoals elkjaar in de lente rolde ook dit jaar de bekende en ruim verspreide Trends-Top 30.000 weer van de persen, een turf van ruim 1800 bladzijden. Daarin worden 30.000 Belgische bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen uitgelijst, met een pak financiële en economische gegevens, geklasseerd volgens omzet en per sector, en daarbij nog de namen en funktie's van zo'n 180.000 direktie- en kaderleden. Wij selecteerden er voor U de Hoogstraatse bedrijven uit, keken na hoe ze presteerden en ook hoe ze evolueerden. Heel wat interessant materiaal. Oordeelt U zelf maar.

Allen tesamen In de uitgave van de Top-30.000 van 1995 vonden we 84 Hoogstraatse bedrijven, 1 minder 2 jaar terug. Samen waren ze in 1993 goed voor een omzet van 25 miljard 347 miljoen frank, een stijging ruim 1 miljard t.o.v. 1991. De gezamelijke toegevoegde waarde steeg van 3,9 miljard in 1989, tot 5,8 miljard in 1991 en 6,4 miljard in 1993. De totale netto winst steeg van 120 miljoen naar 168 miljoen. Deze stijging is voor een groot deel terug te brengen tot het feit dat de bedrijven met de zwaarste veliezen in 1991 (DE STER met 167 miljoen, KELA met 28 miljoen) hun verliezen in 1993 konden terugdringen (De Ster tot 69 miljoen, Kela tot 15 miljoen). Het aantal tewerkgestelde personeelsleden bij de Hoogstraatse bedrijven bleef nagenoeg konstant (2930 in 1993- 2962 in 1991)

De 15 grootste Naast het globale overzicht van de 84 genoteerde Hoogstraatse bedrijven, rangschikten we telkens de 15 grootsten volgens enkele criteria, nl.; omzet, aantal werknemers, toegevoegde waarde en netto winst. Net zoals in 1989 en 1991 blijven DE STER en de VEILING bovenaan. COMECO blijft 3e, KÄRCHER komt op de 4e plaats postvatten met OMZET (in miljoen 'Fr.) een omzetstijging van ruim 60 % in 2 jaar. NAAM Evolutie in % 1991 1993 Nieuw in de top 15 zijn SPECIAL FRUIT en 126,47% 1 DESTER Hoogstraten 3359,99 4249,36 VAN DEN HEUVEL VLEESINDUSTRIE op 93,24% 2956,57 2756,59 2 VEILING DER KEMPEN Hoogstraten 14 en 15 . Zij komen in de plaats vanVAN PELT 2083,24 2506,14 120,30% Meer 3 COMECO INTERNATIONALenMARTENSMETAAL4 KARCHER Hoogstraten 879,82 1414,41 160,76% CONSTRUCTIE. Als we de omzet van de 5 VAN DER WINDT beide FRISWIT-bedrijven samentellen, zou1420,08 1410,48 KARTONNAGE Hoogstraten 99,32% den ze op de 4e plaats komen. Hun samenge1451,74 1362,55 93,86% Meerle 6 HERDICO voegde omzet stijgt met 124 miljoen. Andere Hoogstraten 1381,07 1205,58 87,29% 7 HYPLAST bedrijven die voor verschillende activiteiten 8 BOLCKMANS onder verschillende namen opereren zijn Hoogstraten 91,59% INDUSTRIE 1093,09 1001,12 BOLCKMANS (gezamelijke omzet 1,28 milHoogstraten 725,11 789,17 108,83% 9 FRISWIT jard) en VAN DER VELDEN (696 miljoen), 104,85% 10 MULLER Hoogstraten 635,11 665,92 waardoor ze respectievelijk op de 7e en 10e plaats zouden prijken. 11 FRISWIT HEALTH CARE Hoogstraten 571,83 631,66 110,46% 105,49% 12 QUIRIJNEN Hoogstraten 446,18 470,68 403,09 123,34% 326,81 13 KELA Hoogstraten 328,05 14 SPECIAL FRUIT Meer 15 VAN DEN HEUVEL VEEHANDEL Meer 230,35 323,57 140,47%

(volgens omzet)

volgens aantal werknemers

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

AANTAL WERKNEMERS NAAM Gemeente 1991 1993 Evolutie in % 101,35% DESTER Hoogstraten 520 527 94,04% 410 FRISWIT Hoogstraten 436 110,07% 306 FRISWIT HEALTHCARE Hoogstraten 278 112,07% 116 130 VAN DER WINDT KARTONNAGE Hoogstraten Hoogstraten 112 114,29% 98 HYPLAST Meerle 111,59% 69 77 HERDICO 76 138,18% Hoogstraten 55 KARCHER 84,27% Hoogstraten 75 KELA 89 Meer 47 52 110,64% COMECO 100,00% Hoogstraten 51 51 HUYBRECHTSVERVOER 92,59% QUIRIJNEN Hoogstraten 54 50 80,65% BP TRUCKSTOPS Meer 62 50 48 60,00% BOLCKMANS INDUSTRIE Hoogstraten 80 48 97,92% BOLCKMANS DAKBEKLEDING Hoogstraten 47 Hoogstraten 46 44 95,65% BOLCKMANS CONSTRUCTIE

Weinig wijzigingen in deze rangschikking t.o.v. 1991. Ook hier maakt KÄRCHER de grootste sprong (+ 21 werknemers=+ 38 %). BOLCKMANS INDUSTRIE heeft 32 werknemers minder dan in 1991 (Alle Bolckrnansbedrijven samen stellen 40 mensen minder te werk- van 214 in 1991 naar 174 in 1993). Bii VAN DER VELDEN vonden in 1993 65 mensen een iob.

16

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN VnJheld167 Hoogstraten Teletoon03/314 59 66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.


volgens toegevoegde waarde Bijna alle genoteerde bedrijven konden een stijging van de toegevoegde waarde bewerkstelligen. De "toegevoegde waarde" is het verschil tussen de produktiewaarde en de prijs die aan andere bedrijven betaald wordt voor de levering van grondstoffen en/ofhalf-afgewerkte produkten. Het geeft aan wat door de bedrijven aan de nationale welvaart wordt toegevoegd. In de toegevoegde waarde maken de personeelskosten meestal het grootste deel uit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NAAM DESTER FRISWIT FRISWIT HEALTHCARE HYPLAST VAN DER WINDT KARTONNAGE VEILING DER KEMPEN KELA KARCHER MULLER BOLCKMANS INDUSTRIE COMECO HERDICO GERLACH HUYBRECHTSVERVOER VAN DER VELDEN BETON

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Meerle Meer Meerle Meer

TOEGEV.WAARDE (in miljoen Fr. 1991 1993 Evolutie in % 1226,34 1548,17 126,24% 648,94 640,95 98,77% 441,36 493,38 111,79% 279,04 322,21 115,47% 338,52 193,33 143,94 142,62 131,09 110,22 119,71 112,36 80,08 71,31

310,95 187,40 166,08 150,84 142,78 129,48 123,40 121,21 119,29 101,15 90,05

91,86% 96,93% 115,38% 105,76% 108,92% 117,48% 103,08% 107,87% 126,31% 126,28%

volgens netto-winst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NAAM FRISWIT FRISWIT HEALTHCARE MULLER MARTENSMETAALKONSTRUKTffi BOLCKMANS INDUSTRIE INVEPRO QUIRIJNEN VAN DER VELDEN BETON GERLACH VEILING DER KEMPEN MALVE VAN DER LINDEN HUYBRECHTSVERVOER OPSTALAN KARCHER

Hoogstraten

WINST in 1000 Fr. 1991 1993 Evolutie (+1-) -4640 73830 69190

Hoogstraten Hoogstraten

66981 24903

59027 30585

-7954 5682

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Meer Hoogstraten Meer Minderhout Meerle Hoogstraten Hoogstraten

14729 13541 5989 5705 10587

18110 15033 14592 11819 11146 11099 10837 8912 8583 8355 79 18 5810

3381 1492 8603 6114 559 11099 7238 -888 1876 20482 23075 -23899

3599 9800 6707 -12127 -15157 29709

FRISWIT blijft het goed doen met een globale netto winst van bijna 130 miljoen frank voor de twee bedrijven. Sterke resultaten worden voorgelegd door OPSTALAN (van 15 miljoen verlies naar 8 miljoen winst) en door HUYBRECHTS ~ERVOER (van 12 miljoen verlies naar 8 miljoen winst).

Geen slecht resultaat Alles bij mekaar genomen presteren de Hoogstraatse bedrijven verre van slecht. In 1993 trad BelgiĂŤ immers in de diepste recessie sinds de oorlog. Alles ging achteruit, het BBP (bruto-binnenlands-produkt= wat we allen tesamen voortbrengen) met 1,5 %, de binnenlandse vraag (- 1,2 %) en zoals bekend ook de werkgelegenheid (-1,8 % ). De werkgelegenheid in de Hoogstraatse bedrijven daalt weliswaar ook met 1 % t.o.v. 1991, omzet en toegevoegde waarde stijgen nog gevoelig en ook de gemiddelde netto-winst van ca. 2 miljoen per bedrijf is het dubbele van het gemiddelde van alle in de Top 30.000 vermelde bedrijven. De uitbreiding van zowel de transportzone als de industriezone van Hoogstraten scheppen ruimte voor nieuwe investeringen voor bestaande bedrijven en voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

r---------------------------~-,

PAUL VORSSELMANS : HOOGSTRAAlS UITLAAT BANOEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

NENIIOOMSTRAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - Tei.:03/314 81 57

1 l I I I I I I I I

L-----------------~-----------~

17


Geografische spreiding De gemeente HOOGSTRATEN telde in 1993 38 bedrijven op zijn grondgebied (36 in 1991 - 33 in 1989). MEER volgt kort daarop met 28 bedrijven (31 in 1991- 26 in 1989), MEERLE telt er 10 (9 in 1991 en 1989, MINDERHOUT 6 (evenveel als in 1991 en 1989). WORTEL is met 2 bedrijven (3 in 1991 en 2 in 1989) nog steeds het minst geïndustrialiseerde gebied van de fusie. OMZET

WINSTNERLIES (in miljoen Fr.)

WERKNEMERS

Deelgemeente Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Wortel

2249 408 172 75 26

17346,987 5401,729 1856,669 404,104 337,898

131,679 9,538 -0,652 19,392 18,433

Totaal

2930

25347,387

178,39

Werknemers per deelgemeente

Omzet per deelgemeente (in miljoen Fr.)

Meer

Hoogstraten

Meerle .

Minderhout

Hoogstraten

Wortel

Meer

Wortel

~ Aantal werknemers

f3! 0mzet

Bedrijfssectoren Naar aantal bedrijven blijft de bouw (en bouwmaterialen) de belangrijkste bezigheid, op de voet gevolgd door transport. Naar omzet is net als in 1991 de sector van de plastiekverwerking koploper (2 bedrijven), naar tewerkstelling en winst spannen de wasserijen de kroon (de 2 bedrijven van FRIS WIT) . De werkgelegenheid in de bouwsector vermindert licht, na de wasserijen is het de best renderende sector met een globaal winstcijfer van ca. 64 miljoen. Als gevolg van het verdwijnen van de Europese binnen grenzen, verliezen in de sector expeditie (grenskantoren) in 1993 reeds 100 mensen hunjob (- 68 %) en wordt de omzet gehalveerd.

WERKNEMERS SECTOR PLASTIEK VLEES INDUSTRIE VE ILINGEN BOUW VERPAKKING VERK. MACHINES WASSERIJEN TRANSPORT DISTRIBUTIE METAAL \'ERK.GLAS DIERENHANDEL FARMAC. ANDERE GROENT./FRUIT EXPEDIITIE HORECA VERK.AUTO ' S MEUBELINDUSTR. DRANKEN LANBOUW ADVIES/ZAKEN VERK.ELECTRO ZWARE WERK. APOTHEEK OPENB.WERKEN IMPORT/EXPORT CONFECTIE GROOTH. CHEMIE VEEVOER/ZADEN HO UT

18

1993 618 130 40 3 14 120 55 7 14 262 93 179 45 6 89 24 4 145 62 8 18 0 I 0 0 0 0 0 5 14 4 0 12

1995 639 149 40 298 147 87 716 246 100 158 43 5 75 37 14 46 64 12 17 11 I 14 6 2 3 0 0 0 0 0 0

Evolutie in % 103.40% 114,62% 100,00% 94,90% 122,50% 158, 18% I00,28% 93,89% I 07,53 % 88,27~,

95,56% 83 ,33% 84,27%

154,17% 350,00% 31,72t;ó

103,23' • 150,00% 94,44% 100,00"'·

o,oocc o.oo••o 0,00% 0 , 00 ~1·

OMZET in miljoen Fr. 1993 4741,05 3696, 10 3038,89 2767,81 1766,85 879,82 1296,94 926,79 698,03 769,31 635,11 587,26 326,81 226,35 57,24 413.42 92,78 363,80 40,88 0,00 38,23 29,28 0,00 27,76 0,00 0,00 475,28 152,96 111,93 59,77 57,30

1995 5454,93 41 87,01 2826,38 2626.36 1544,98 1451,22 1420,84 950,44 753 ,72 706,29 665 ,92 613,74 477,22 431,28 328,05 207,92 171,88 130,68 126,62 56,11 43.63 42,34 42,05 30,20 29,21 28,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evolutie in CO 115,06%

113,28%16,32 93,0 1% 94,89% 87.44% 18,02 164,95%29,71 109,55% 140,8 1 102,55 % 107,98"< 10,91 91,81 % 104,85% I 04,5 1"06,23 146,02%

190,54'ó 573,15%-16, 19 50,29 \v-8,57 185,26% 35,92%2,37 309,72%-0,39 114,12<Jl.· 144,61 % 108,82%

o.oo~·. 1,11

0,00 % O ,OO~l> -2,78

0,00 \'! 0,00 %

WINST in miljoen Fr. 1993 -1 41,33 -1,59 2,83 44,48 63 ,86 -9,12 6,90 128,22 -6,88 12,80 46,08 24,90 0,11 -28,28 -15,15 1,56 -3 ,43 -23,25 -0.41 3, 19 0,00 1,5 2 1,17 0,00 0,74 0,66 0,00 0,00 0,20 0,00 0,21 0,00 0,41 8,76 0,00

1995 -70,52 -17,9 1 8,29 19,38 -27,14 -22,8 1 - 12,59 -18,94 1,89 37,64 30,59 -6,12 -24,30 7,02 17,75 5,13 -1, 19 -2,78 3,58 -2,59 -7,43 3,77 0,74 1,8 1 I ,2 1 0,20 -7,71 0,00 2.78 0,00 -8,76

TO~GEV.WAARDE in miljoen Fr. Evolutie +1-

70,8 1 256,26 5.46 544,12 403.54 142,62 1090,3 -12,06 142,82 -8,44 5,68 3 I,58 3,98 22, 17 -3,28 207,88 22,06 25,82 13, 14 -2,59 -8 ,95 2,60 I ,15 I ,21 17,81 -0,21 3,88 -0,41 26

1993 1505,38 277.58 200,32 598,65 362,96 155,08 1134,33 479,33 109,35 344,51 131,09 13,19 143,94 33,87 34, 19 345.53 33,63 18,46 3,60 9,29 20,63 9,30 6.74 0,38 0,00 27,18 0,00 3,97 0,00

1995 1870,38 108,32% 193,18 110,02<;0 89,94%

Evolu tie in % 124,25 % 96.44'.•

108,73%

104.04% 563,22 76,57% 310,70 142,78

117,50, . 90,18<;;, 108,92%

41,75 %

173 ,03 70,33 1042,471" 166,22% 79,27 7 1,49% 27,38% 13,44 1,07 28,58 9 .20 5,49

120,21 % 207,65 %

235,70%

O,OO'ó 1 1,56';o 138,56'<> 136,56%

b.ooch 0,00 0,00% 0.00

O,OO"'o

0,00% 0,00%


84 Bedrijven op een rij

SECTOR

WERKN. NR.NAAM I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IJ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

DESTER VEILING DER KEMPEN COMECO KARCHER VAN DER WINDT KARTONNAGE HER DI CO HYPLAST BOLCKMANS INDUSTRIE FRISWIT MULLER FRISWIT HEALTHCARE QUIRIJNEN KELA SPECIAL FRUIT VAN DEN HEUVEL VEEHANDEL HERRIJGERS VAN DER VELDEN BOUWMAT. INVEPRO OPSTALAN VAN DER VELDEN BETON MARTENS METAALKONSTRUKTIE HERMANSVARKENSHANDEL TEGELGIGANT BOLCKMANS CONSTRUCTIE HUYBRECHTSVERVOER BP TRUCKSTOPS FOLDING BOXES R. EN F. DE RIJKE OP-EN OVERSLAG SPRANCO BREDA TRANSPORT W ARENH.DE VRIJHEID KONSTR.MONATGE IND. VAN DER LINDEN VERHAERT INT. EXPEDITIE FAES VARKENS-VEEHANDEL VERKOOYEN R EW ALS TRADECARE DESTAN.V. PHENIX PHARMACEUTICALS GERLACH VRIJE VEILING MEER VERKOOIJEN VEEM SNIJERS BOUWBEDRIJF VAN AERT DISTRI GEUDENS F. GARAGE MARTENS GLASHANDEL BOLCKMANS DAKBEKLEDING JACOBS EN JANSSENS DE RIJKE TRANSPORT EN OPSLAG VAN DIJCK VERVOER PROMAIL STERKENS BROUWERIJ ALCOM TRANSMEER VANTHILLO BOLCKMANS V.K.B . HERIJGERS BOUWSPECALIT. RUSTIEKE WOONINRICHTING LEENAERTS BlO-PRODUCENT VERVLOET & CO LAURYSSEN ELECTRONICS VANLOON JEF HALSCHOOR VAN APEREN TRANSPORT HSV FRACELCO VAN AERT DOUANEAGENT SUNTRA EUROPAA MALVE BOGERS VAN BERKEL VAN DE VONDEL JANSEN KEUKENS KNAEPKENS EN ZOON GEBR.GEENS VAN DEN BERG HORSTEN APOTHEEK NIJKAMP MARTENS G VA N DE LOCHT GARAGE HOLLEMAN SPRANCO MA TIC ROMBOVETS ELECTRO HIGHSTREET TOTAAL

Gemeente

1991

1993

2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2323 Wortel 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2321 Meer 2321 Meer 2321 Meer 2322 Minderhout 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2321 Meer 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2321 Meer 2320路 Hoogstraten 2323 Wortel 2321 Meer 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2321 Meer 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2321 Meer 2321 Meer 2321 Meer 2328 Meer1e 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2328 Meer1e 2320 Hoogstraten 2328 Meer1e 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2321 Meer 2322 Minderhout 2328 Meerle 2320 Hoogstraten

520 35 47 55 116 69 98 80 436 45 278 54 89

527 35 52 76 130 77 112 48 410 43 306 50 75 14 I 20 16 2 24 36 36 3 13 44 51 50 17 38 26 18 19 20 16 4 I 17 IJ 19 0 25 5 25 24 9 6 13 47 14 9 18 5 11 10 7 I 35 6 2 I 14 6 20 20 8 2 ' 11 17 19 I 7 I JO 5 12 2 4 3 0 7 4 10 2 1 14

2 14 17 2 24 35 34 0 IJ 46 51 62 0 39 28 19 2 19 14 9 0 14 18

5 32 0 0 12 48 0 24 5

7 0 40 6 I 0 23 13 4

5

18 9 0 0 0

0 27

2661

-

--

2930

PLASTIEK VEILINGEN VLEESINDUST. VERK.MACHINE VERPAKKING VLEESINDUST. PLASTIEK BOUW WASSERIJEN VERK.GLAS WASSERIJEN DISTRIBUTIE FARMACEUTISCH GROENT./FRUIT DIERENHANDEL VLEESINDUST. BOUWMAT. BOUW ANDERE BOUWMAT.PROD METAAL DIERENHANDEL BOUWMAT. METAAL TRANSPORT HORECA VERPAKKING TRANSPORT BOUW TRANSPORT DISTRIBUTIE METAAL METAAL EXPEDITIE DIERENHANDEL TRANSPORT ANDERE BOUWMA T.PROD FARMACEUTISCH EXPEDITIE VEILINGEN DISTRIBUTIE BOUW TRANSPORT VERK.AUTO' S AFWERKING BOUW AFWERKING TRANSPORT TRANSPORT DISTRIBUTIE DRANKEN MEUBELINDUST. TRANSPORT ANDERE METAAL BOUWMAT. MEUBELINDUST. LANDBOUW ADVIES/ZAKEN VERK.ELECTRO TRANSPORT BOUWMAT. TRANSPORT VERK.AUTO'S VERK.MACHINE EXPEDITIE TRANSPORT ANDERE METAAL DISTRIBUTIE TRANSPORT MEUBELINDUST. TR NSPORT ZW ARE WERKT. INSTALLATIE APOTHEEK OPENB.WERK. BOUW VERK.AUTO'S TRANSPORT INSTALLATIE INSTALLATIE HORECA

OMZET (in miljoen Fr.)

!wiNST/VERLIES (in miljoen Fr.)

1993

TOEGEV .WAARDE (in miljoen Fr.)

1991

1993

991

1991

1993

3359.99 2956.57 2083.24 879.82 1420.08 1451.74 1381.07 1093.09 725.11 635.1 I 571.83 446.18 326.81 0.00 230.35 161.12 232.92 181.24 185.87 188.14 262.31 220.05 115.08 244.51 149.37 92.78 84.87 129.21 155.56 108.60 133.42 87.71 59.10 167.06 54.27 55.19 0.00 64.00 0.00 0.00 82.32 69.68 44.67 0.00 57.07 58.15 51.81 56.98 0.00 52.10 48.75 0.00 0.00 46.73 40.48 42 .32 36.76 0.00 38.23 29 .28 0.00 45.82 160.88 30.15 0.00 0.00 64.94 0.00 0.00 47 .00 0.00 30.54 0.00 48.01 27.76 26.18 0.00 0.00 0.00 28.72 73.36 0.00 0.00 0.00

4249 .36 2756 .59 2506.14 14 14.41 1410.48 1362.55 1205.58 1001.12 789.17 665 .92 631.66 470.68 403.09 328.05 323.57 318.32 273.36 270.53 264.42 247.37 241.02 196.05 175.02 170.29 166.59 144.95 134.50 134.23 133.39 127.50 123.98 108.42 105.00 99.98 94.12 88.02 84.88 77.15 74.13 72.05 69.80 67.96 67.37 66.23 63.88 62.81 62.38 59.28 59.16 58.71 56.87 56.1 I 52.26 46.99 46.75 46.75 44.83 43.76 43.63 42 .34 42.05 39.97 39.58 39.52 -39.07 36.82 35.89 35.26 35.24 34.82 34.23 30.66 30.60 30.28 30.20 30.11 29.2 1 28.39 27.84 27 .73 27 .31 27 .23 27.02 26.93

166.82 3.60 14.35 29.71 -0.64 1.11 25.49 13.54 73.83 24.90 66.98 5.71 -28.28 0.00 3.60 0.85 3.12 5.99 -15 .16 10.59 14.73 -0.45 1.29 2.71 -12.14 -23.25 -5.98 -0.02 0.21 1.20 -2.49 3.31 6.71 1.79 0.82 -0.28 0.00 1.18 0.00 0.00 -0.77 4.68 0.64 0.00 0.48 0.44 1.00 1.22 0.00 2.37 3.02 0.00 0.00 2.57 0.01 0.21 0.19 0.00 1.52 1.17 0.00 0.34 3.45 2.07 0.00 0.00 6.57 0.00 0.00 9.80 0.00 1.29 0.00 - 1.63 0.66 0.37 0.00 0.00 0.00 -0.02 -3 OI 0.00 0.00 0.00

-69.42 10.84 5.60 5.81 -1 1.46 -4.09 -1.10 15.03 69.19 30.59 59.03 I 1.82 -15.43 1.56 1.10 -3.09 3.26 14.59 7.92 11.15 18.11 -1.1 I 1.57 0.06 8.36 -0.45 2.34 2.21 3.32 2.25 0.39 1.77 8.58 -3.81 0.11 -3.30 -1.42 1.91 -8.87 11.10 -2.55 0.42 3.84 -13.76 1.1 I -1.66 0.31 0.79 -15.34 0.39 0.45 -2.59 2.21 1.92 0.12 0.20 0.37 -0.30 -7.43 3.77 0.74 2.03 5.59 3.10 -0.30 1.09 -10.72 -3.72 0.40 8.9 1 -0.28 -1.83 1.28 2.39 1.81 0.24 1.21 0.20 1.97 -1.22 -3 .62 0.7 1 0.87 -0.74

1226.34 193.33 119.71 142.62 338.52 112.36 279 .04 110.22 648.94 131.09 441.36 67.22 143.94

1548.17 187.40 123.40 150.84 310.95 121.21 322.21 129.48 640.95 142.78 493.3 8 72.09 166.08 34.19 4.36 32.97 31.14 33.84 48.78 90.05 88.97 6.86 31.41 65.63 101.15 51.67 52.01 79 .52 34.10 41.94 19.35 37.90 32.20 3.86 1.96 28.51 12.16 38.78 6.95 119.29 5.78 50.08 32.31 19.14 8.87 24.72 57.52 20.94 23.63 59.59 11.38 13.44 26 .05 21.09 2.71 46.78 6.32 1.87 1.07 28.58 9.30 44.53 40.60 24.35 2.61 4.24 38.84 37.05 6.68 39.22 2.67 16.86 8.06 31.05 9.20 8.12 5.49 0.38 11.15 6.98 13 .23 5.50 2.66 27.5'!

22032.03 25347.39

100.45

168.39

5367.75

4.65 24.19 26.61 14.66 30.92 71.31 108.15 10.61 14.67 70.65 80.08 33.63 21.52 57.47 32.88 37.74 16.59 32.19 18.06 12.94 3.75 19.82 32.62

6.99 50.18 25 .60 6.77 19.75 49.84 19.34 54.23 8.83

21.41 2.95 37. 19 4.67 9.29 20.63 49.94 23.41 !6.29

66.53

50.04 17.95 24.76 6.74 10.36

9.73 23 .93

6396.75

19


Al hetnieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat llE, 314.53.70.

Alle hens aan dek

Bondschieting 61 meter

Dat zal nodig zijn indien Hoogstraten ('je kan er niet om heen') waarde hecht aan Wortel-Kolonie. Dit unieke gebied van 524 hectare weiden, akkers, bossen en heideresten wordt bedreigd met uitverkoop. Een wat verstedelijkt Hoogstraten kan niet toestaan dat een dergelijk groengebied verloren gaat voor de plaatselijke bevolking. Wie is er al niet eens gaan wandelen of fietsen? Bij deze doen we een oproep aan alle verenigingen, gezinnen en personen om de aktie te onderschrijven. Elders in dit blad vindt u de doelstellingen die naar voren geschoven worden. In ons volgend nummer hopen we nieuws te brengen over het komende werkjaar van de vele verenigingen. Aan de besturen willen we zeggen dat ze tijdig hun mededelingen bezorgen.

Begijntjes Laat Besluit Zondag 20 augustus is het weer zover. Voor de 29ste keer wordt het kinderfeest ingericht. In de vroege ochtend wordt er gezongen voor 'een centje om te vieren' . Automobilisten dienen extra aandacht aan de dag te leggen voor de zingende kinderen en liefst ook wat extra kleingeld in de wagen te voorzien. De stoet met alle gebuurten vertrekt dit jaar in de Tinnenpotstraat om 14.15 uur. Onderweg worden de wagens en de kinderen geschouwd door een jury. De volgorde in de optocht is als volgt : Lui zenmarkt, Thijsakker, Statie, Begij nhof, Buizelhoek, Vrede en Vriendschap, Boereneind, Lindendreef, Gelmeistraat en Westhoek. Vanaf 15 uur worden de verschillende opvoeringen aan elkaar gepraat door Michel Stoffels. De grote mensenjury bestaat uit dezelfde mensen als vorige jaren, te weten: Jef Van Gils (voorzitter), Jef Versrnissen, Tessy Lauryssen,

Jos Vinckx en Lief Boeykens. Ook de kinderjury, bestaande uit een kind van +12jaar uit elk gebuurte, dient haar punten toe te kennen. Zij reiken de Wissel-begijn uit aan de volgens hen beste presentatie. De grote jury geeft telkens één vijfde van de punten aan 1. stoet, 2. originaliteit van onderwerpen spel, 3. belevingvoorhet kind, 4. decor, kleur, wagen en requisieten, 5. algemene indruk. De Wisselbegijn is natuurlijk voor de beste. Men houdt ook toezicht op de duurtijd van het optreden (maximum 6 minuten) en de kledij die in onvervalst crêpe-papier moet uitgevoerd zijn. In de vroege avond zal de jury elk gebuurte bezoeken om een prijs toe te kennen voor de mooiste terp. Vanaf dan kunnen andere gebuurten bezocht worden met dans en zang. ' 't Is Begijntjes Laat Besluit, wij vertrekken, wij vertrekken, 't is Begijntjes Laat Besluit, wij vertrekken de poorten uit.' D

Schik in bloemen

Eenfraai stukje bloemendecoratie zoals te zien was op de tentoonstelling in het IKO. Bloemschikken is al lang geen huisvlijt meer maar een volwaardige kunstzinnige bezigheid; dat bleek wel uit de prachtige stukken die wij op de tentoonstelling konden bewonderen.

20

De gediplomeerde bloemschiksters.

Tijdens de twee eerste weekends van juli vonden de schietingen op 61 meter plaats van de Bond van de Sint-Jorisgilden. In de ere-categorie traden 85 schutters aan. Op de eerste drie plaatsen vinden we een trio uit Meerle. Jan Verschueren deed een beter kampschot dan neef Gunter Verschueren die ook 6 rozen (= 36 punten) trof. Op de derde plaats treffen we Jos Bastiaansen met 35 punten gevolgd door nog 11 schutters met evenveel punten. In de A-reeks namen 80 schutters deel. Een Wortels duo kaapte hier de twee eerste plaatsen weg. De rozenprijs werd gewonnen door Staf Bleys met 35 punten, gevolgd door Raf Swaenen met 34. Dertien schutters behaalden 33 punten. De B-serie kende ook een Wortels prijswinnaar. Tim Dekkers met 33 punten en 4 rozen werd uitgeroepen tot rozenprijswinnaar, maar werd voorafgegaan door 3 andere schutters met 33 punten: Jacques Roos uit Hoogstraten, Lies Peemen voor Castelré en Lu do Van Laer ook voor Hoogstraten. D

Wandelconcert Zoals jaarlijks de gewoonte is, houdt de Koninklijke FanfareSint-Catharina haar wandelconcert dit jaar op vrijdagavond 4 augustus. Het vertrekpunt is café Pallieter en via de Heilig Bloedlaan stapt men de Achtelsestraat in. Door de Louis Domsstraat, Epelteer, Rombout Keldermansstraat en de Heilig Bloedstraat komt men terug op het beginpunt. De keuze van deze omloop is vooral ingegeven om de bewoners van deze nieuwe verkaveling


kennis te laten maken met de vereniging en mogelijks kontakten te leggen. Bij slecht weer wordt de uitstap uitgesteld, maar men rekent alvast op een fijne zomer-avond en vooral veel belangstelling. o

Aangebrand Een gunstige wind, met een reukje, deed ons in het bezit komen van de bijgaande foto van enkele van onze Hoogstraatse spuitgasten in aktie op 29 juni. Omstreeks 10 uur in de voormiddag ontbrandde een wagen op de Vrijheid, deels door kortsluiting, deels door de heersende warmte, volgens ooggetuigen. Die deelden ons mede dat de brandweer na 17 minuten ter plaatse was . Een voorbijrijdend en hulpverlenend vrachtwagenchauffeur vroeg lakoniek aan de omstaanders of die misschien 'uit Leuven' moest komen. Een week later heeft het meest gelezen dagblad bijna een halve pagina over voor een nieuw wapenfeit van onze brandweer. We brengen u het verhaal in het kort. Wegens verhuis van een firma uit de Katelijnestraat was daar een immense hoop bouwafval, voornamelijk hout achtergebleven. Aan de eigenaar van de grond werd door de brandweercommandant meegedeeld dat die afvalhoop zou aangestoken worden om alzo te dienen voor een brandweeroefening. Met de eigenaar beamen we dat dit wel een zeer goedkope manier is om van bedrijfsafval af te geraken. Temeer daar er in Hoogstraten een verbod opgenomen is in het politiereglement om in open lucht afval te verbranden. Een kink in de kabel deed de oefening niet doorgaan. Bezwaren natuurlijk. Niet ten onrechte. Nog volgens het artikel betreurt de commandant de heisa die hierover gemaakt werd, en zegt ook nog : 'Naar de kerstboomverbrandingen, de barbecue in je tuin en de kampvuren op het chiroplein in Meerle, kraait toch ook geen haan? En dat gebeurt zelfs zonder begeleiding van de brandweer!' Deze laatste opmerking komt wat melig over, of is het een verkapt pleidooi voor meer personeel om overal en sneller aanwezig te kunnen zijn? o

Aan het uitwendige van de motorkap te zien, ging het hier om meer dan een beetje rook. Ooggetuigen hadden het er niet zo mee en belden tweemaal naar de brandweer.

Onze kerktoren verzinkt in het niets bij deze hoop bouwafval. Dat het niet allemaal om hout gaat, ziet elkeen. Dat zoiets niet welkom is op het stedelijk containerpark weten we onderhand, maar ja, opruimen kost geld.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS

10 jaar Hoogstraatse Maand Zaterdag 30 september

Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliĂŤnteel.

US P.

GRAFZERKEN

Rabboenizaal - Spijker

HOFMANS 118

21


Tienjaar

Open Begijnhof Het wordt een lofwaardige traditie van het Convent om jaarlijks een 'Open Deur' te houden in het Begijnhof Zowel volledig afgewerkte als half herstelde huizen waren te bezichtigen en konden ook op een grote belangstelling rekenen.

Op zondag 25 juni vond het jaarlijks schoolfeest van de gemeentelijke gemengde basisschool plaats in de Gravin Elisabethlaan. Net JO jaar geleden werd er gestart met een kleuterschool, toentertijd nog in de Karel Boomstraat. Ter gelegenheid hiervan werden de eerste kleuters van destijds speciaal uitgenodigd om dit feit te vieren. De huidige kleuters kregen de eer de ballonnen op te laten onder het toeziend oog van de leidsters. Zo organiseert de school ook nog op maandag 28 augustus een Open Tuindag van 14 tot 15 uur. Opzet is nieuwe leerlingen en andere ge誰nteresseerden kennis te laten maken met de school.

De schouw van de 'beste kamer' in het huis van de familie Nijs-Martens. De artistieke creatie is van de hand van de heer des huizes en symbolizeert het 'bloed, zweet en tranen' dat het herstel van het huis hem gekost heeft en nog zal kosten.

Roger in 't zilver

Het huisje van de familie Bastiaensen, geheel in 'begijnhof-stijl' hersteld.

1111/iiD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS

Wie jong begint, haalt op zijn 40ste al zilver. Zo werd Roger Michiels op vrijdag 23 juni in het parochiecentrum Pax gevierd als beloning voor 25 jaar ijveren in kerk en parochie. Z.E.H. Alfons Van Dijck, pastoor-deken, spelde Roger het Zilveren Kruis van het bisdom Antwerpen op. Een hele avond lang stond en zat Roger 'in de hoofdrol', omringd door getuigen uit Hasselt, Tongerlo en natuurlijk uit het eigen Hoogstmatse midden.

22

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314 .83.98


Vaarwel Vrije Land- en Thinbouwschool

Afscheid van Irené Voet Aan het einde van het voorbije schooljaar ging Irené Voet, 5de directeur van de Vrije Land- en Tuinbouwschool (VLT) van Hoogstraten, met rust. Zoals wel te verwachten was, stond dit adieu sterk in het teken van de 'onvermijdelijke' fusie van de VLT met het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO). Vanaf 1 september vormen de twee buren in de Gravin Elisabethlaan nog één school. Het inrichtend comité, de personeelsleden en de leerlingen organiseerden een feestelijke huldiging op zaterdag 24 juni in de gebouwen van de Veiling der Kempen om op passende wijze afscheid te nemen van directeur I. Voet. Iedereen die in Hoogstraten en omgeving enige verantwoordelijkheid heeft in het onderwijs of de land- en tuinbouw, was uitgenodigd. Na de begroeting en verwelkoming nam Edmond Rigouts, oud-directeur van de Hoogstraatse veiling en voorzitter van het inrichtend comité van de VLT, als eerste het woord tijdens de academische zitting. Hij schetste nogmaals het belang van de goede samenwerking tussen de Land- en Tuinbouwschool, hetProefbedrijf in Meerleen de Veiling der Kempen voor de tuinbouw in de Noorderkempen. Hij hoopte dan ook vurig dat de fusie met het Vito geen kwaliteitsverlies tot gevolg zal hebben maar wel kansen biedt voor verdere ontwikkelingen en in elk geval het behoud van land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten. Zijn bezorgdheid voor de toekomst was duidelijk gericht aan het bestuur en de directie van het Vito. Maar ook de positieve samenwerking tussen alle leerkrachten van beide scholen is onontbeerlijk in deze nieuwe situatie.

Thinbouw én landbouw Namens de leerlingen sprak L. Couwenbergh en de toespraak namens de leraars zou gehouden worden door J. Aerts, maar deze liet zich, om gezondheidsredenen, vervangen door een collega. Beide sprekers hadden grote waardering voor de persoon en directeur Voet. Enige angst voor het verdwijnen van het gezellige en familiale karakter van hun school ontbrak ook niet. Irené Voet, geboren te Wortelin 1933, behaalde het diploma van technisch ingenieur 'zuivel' te Gent. In 1954 startte zijn loopbaan als leraar aan de VLT. Hij was een belangrijke peiler bij de oprichting van de bedrijfsleidersafdeling 'landbouw' die de school in 1982 oprichtte. Hij besteedde ook veel aandacht aan de banden tussen praktijk en onderwijs door regelmatig vakmensen uit te nodigen en als secretaris van de Landbouwcomice organiseerde hij verschillende studiedagen in de school. I. Voet was gedurende negen jaar directeur. Eén van zijn voorgangers, E.H.J. Roggen, had vooral oog voor de sterke ontwikkeling van alles wat met 'tuinbouw' had te maken. Irené Voet deed een inhaalbeweging voor de landbouw-sector. Daarom begon hij o.a. in 1992 met een hoger technische afdeling landbouw, een richting waar nu de eerste leerlingen van gediplomeerd werden. De academische zitting werd afgerond met enkele woorden van waardering door Z.E.H. A. Van Dijck, pastoor-deken, en door senator A. Van Aperen, burgemeester. De eerste overhandigde aan I. Voet een kerkelijk ereteken met

oorkonde en de tweede een burgerlijk ereteken met oorkonde als beloning voor zijn diensten aan de gemeenschap in het algemeen en tegenover de mensen van de streek in het bijzonder. Natuurlijk waren er ook de klassieke bloemen en zoenen voor de vrouw van Irené, Louisa Coppens. Maar het geschenk dat hem zeker het meeste plezier zal gedaan hebben, was een schilderij van Jan Huet (ook van Wortel), hem aangeboden door de school. Tot slot dankte de gevierde directeur alle aanwezigen, alle medewerkers, collega's van vroeger en nu, alle mensen uit de school en land- en tuinbouw van wie hij tijdens zijn loopbaan zoveel waardering en medewerking had ontvangen.

Met een fijne receptie werd dit afscheidsfeest besloten. Bij zo een gelegenheid past geen droeve sfeer. Een receptie is meestal een vrolijke ontmoeting tussen bekenden. Toch was er zeker geen uitgelaten sfeer want het voornaamste onderwerp van gesprek bleef toch het einde van de Zelfstandige Land- en Tuinbouwschool, die nu een afdeling wordt van het VITO in Hoogstraten. • De Vrije Land- en Tuinbouwschool startte haar werking in 1947. De eerste directeur was E.H.J. de Vos, toen tevens directeur van de Vrije Gewestelijke Vakschool, het latere VITO. In 1951 was Staf Van Hoeck enkele maanden directeur ad interim. Maar toen kwam E.H. Juliaan Roggen uit Hakendover. Hij heeft voor een groot deel deze school 'gemaakt' tot wat ze is geworden in haar beste tijden. Na zijn periode als directeur werd de land- en tuinbouw geconfronteerd met diverse moeilijkheden en problemen die o.a. dalende inkomsten voor de bedrijven tot gevolg hebben gehad. Dit had onmiskenbaar zijn weerslag op de schoolbevolking. In 1979 nam Maarten Vissers, leraar aan de VLT, het schoolstuur over van directeur Roggen, tot in 1986.

Drie directeurs van de Land- en Tuinbouwschool: in het midden E.H. Juliaan Roggen, links van hem Maarten Vissers en rechts Irené Voet. Samen vertegenwoordigen zij bijna een halve eeuw land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 3B

23


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Alles wel met Marcel Ik had het kunnen denken hè, 't is weer hetzelfde liedje als vorig jaar. Ineens is het juli en dan zijn we weg hè, de Jan en de Willy. Dan denken ze maar aan één ding: vakantie en op reis gaan. Van de rest trekken ze zich niks meer aan. Dan is 't van: Marcel, gij zorgt wel voor De Hoogstraatse Maand hè. 't Zijn schoon mannen. Precies of dat voor mij allemaal zo gemakkelijk is. Ik zit verdorie al twee dagen te zweten boven deze zinnetjes. Ze zouden toch moeten weten dat ik een man van bee !den ben, van foto's, niet van woorden en zinnen. Maar dat is het minst van hun zorgen. Die kop staat naar dat buitenland en ik moet mijn plan maar zien te trekken. Dat ze echter niet denken dat ik hier vanalles uit mijn duim ga zitten zuigen, zoals zij dat soms doen. Dat ze dat maar gauw vergeten. Ik zal ik mijn foto's trekken en er een beetje uitleg onderzetten. Dat zal ik doen en meer niet. Ik denk dat ze dan al wreed in hun handjes mogen klappen. Zelf op 't strand gaan liggen en mij al het werk laten doen. Dan is het gemakkelijk natuurlijk. Luistert, dat is goed voor één keer, maar ze zullen in augustus uit hun pijp moeten komen. Daar zal ik wel eens voor zorgen.

Kleuters vieren feest

Dit is 'm dan: onze hoop in bange dagen: Marcel Onincx! Verlaten door zijn compagnons zorgt hij er op z'n eentje voor dat de Meerse rubriek ook deze Maand verschijnt. U zult hem dezer dagen waarschijnlijk op tal van plaatsen zien verschijnen. Ontvang hem dankbaar en steun hem bovenal, want hij werkt momenteel voor drie. Bravo, MarceL

Vakantiedromen van Stille Willy

Ondanks het minder goede weer was het schoolfeest van onze kleuters in juni een voltreffer. Dat kwam voor een stuk door het optreden van een reeks bekende tekenfilmfiguren, zoals Donald Duck en Goofy, die op de foto een paar van onze beste kleuters gegijzeld houden.

Gisteren met de Parachico 's op MeerMarkt, vandaag aan het strand in Bahia.

Hoe ouder, hoe fitter

Dat onze gepensioneerden nog lang nietversleten zijn, bewezen ze op hun sportdag in juni aan de Donckstraat. Er werd gesport dat het een lust was en niemand kloeg achteraf van stijf of stramme spieren, wat bewijst dat onze gepensioneerden misschien wel fitter zijn dan sommigen van onze jongeren. 24

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12


Rommelen op de Meerse Markt ~--------------------------

De voorbije Kindermarkt loste de verwachtingen volledig in. Er werden 70 kraampjes geteld, de animatie stond op een hoog peil, de bezoekers waren talrijk en de zon overgoot alles met haar warme stralen. Dan kan de markt natuurlijk niet stuk. Op zondag 6 augustus dient de volgende Meerse Markt zich alweer aan. Dit keer wordt het een Rommel- en Antiekmarkt. Dit thema spreekt voor zichzelf, iedereen is dus welkom om zijn rommel en antiek te komen verkopen. Uiteraard blijven de andere kraampjes even welkom, want zij vormen de rode draad door alle markten en zijn daarom onmisbaar. Bij de animatie ligt de nadruk op de muziek: er staan diverse optredens gepland, maar welke zeggen we niet, dat moet een verrassing blijven. Wie meer informatie wil, kan zoals steeds terecht op de nummers 03!315.86.80 of03!315.73.02.

Te voet naar Scherpenheuvel

Aan de weg naar Maxburg heeft iemand dit bordje geplaatst om ons te waarschuwen, waarvoor ? Boze boeren ? Rijke Hollanders of gewoon snelle auto's?

Klaar voor vertrek!

RUIMTE

IN

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

25


Zomer in de Mosten

De organisatoren van het 5de Reddersweekend hadden het mooiste weer dat zij konden dromen. Zonnig, warm en druk was het op de Masten.

Het auto-te-water zorgt steeds voor het grootste spektakel.

Als het niet vlug genoeg gaat.. .

komen pa en ma een handje helpen.

Bij het nachtzwemmen komt ook waterturnen te pas, niet te moeilijk natuurlijk, het moet plezant blijven.

Terecht fier op de uitstekende waterkwaliteit.

26


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Fotograaf (derde aflevering en slot)

Vijfde en zesde leerjaar: Hans Jacobs, Carolien Geerts, Koen Van Bergen. D

Onze huisfotograaf zit nu wel echt met zijn handen in het haar. Telkens hij zijn hoofd door de brievenbus steekt, wordt hij aangeklampt door geabonneerde Maandlezers die hem om meer uitleg vragen omtrent de ge誰nsinueerde bijverdiensten in het juninummer en de al even gedramatiseerde reactie hierop in de volgende Maand. Maar soms moet een mens eens heel erg duidelijk kunnen zijn, ook al is het ondertussen vakantie: Marcel doet gewoon zijn werk als plaatjesschieter van de Maand. Hij doet dit onbezoldigd. En gepassioneerd op de koop toe, wat door een letterkletser als ondergetekende alleen maar als gunstig wordt ervaren. Want waar nieuws is, is Marcel en waar Marcel is, zijn foto's. En kan je je al een Maand voorstellen zonder? Nee toch? Dus, bij deze, dankjewel Marcel!

Vakantieopener K.W.B . opende de vakantie met een straatteken- en volksspelwedstrijd voor kinderen. Men heeft hiervoor blijkbaar een goede lokatie gevonden in de Borselhoeve. Hier zijn sowieso (nog) kinderen, er is een enthousiaste ploet van volwassenen die het geheel opstellen en in goede banen leiden en er is altijd weer een hoop zon. 't Moet hier goed wonen zijn. Dit jaar waren ze weer met een zestigtal, de kinderen die de straat omtoverden in een kleurrijk tapijt zodat alle bewoners nadien met hun auto niet meer durfden buitenkomen en op hun

kousen naar de kerk trokken (volgens onbevestigde en m.i. ook onbetrouwbare bron). Door een deskundige jury werden de meesterwerken gewikt en gewogen. Jos Bolckmans had heel het gebeuren onder controle, behalve de nababbel op het straatterras naar het schijnt. Voor de goede orde geven we hier nog even de top drie uit elke reeks : Kleuters : Kaat Van Bergen, Charlien en Jolien Maes. Eerste en tweede leerjaar: MiekeGeen en, Dries Jacobs, Dorien Laurijssen Derde en vierde leerjaar: Koen Geenen, Ann Jacobs, Annelies Roeien

De KWB trok zich het lot aan van metverveling bedreigde kinderen tijdens de lange vakantie en organiseerde VOLKSSPELEN en STRAATTEKENEN.

27


Kapellekensloop Schitterend weer deze keer. Dat wil zeggen een stuk minder warm dan bij de vorige editie maar aangename temperaturen zowel voor lopers als voor supporters. Het geheel krijgt telkens weer een stukje meer uitstraling ook en zal op deze manier zeker verder uitgroeien tot een waardige halve marathon in de Noorderkempen met boeiende omkaderende wedstrijden. Dit jaar konden de organisatoren rekenen op een tweehonderdtal deelnemers waarvan meer dan een derde van eigen bodem. Dit gegeven spreekt de supporters zeker extra aan. Dit lieten zich dan ook niet onbetuigd bij de doortochten van de Minderhoutse lopers. Onder impuls van een professionele speaker uit het Nederlandse grensdorpje Grauw heerste er een gezellige ambiance in de omgeving van de parochiezaal. Via deelname aan een aantal wedstrijden in dit Nederlandse straat-loop-dorp hebben de organisatoren deze man met zijn technische en verbale ondersteuning aan de haak kunnen slaan en ik mag veronderstellen dat ze hem zeker niet zullen lossen voor de toekomst. Een andere 'attraktie' die voor een extra dimensie zorgde was de aanwezigheid van een aantal Waalse vrienden-lopers die onze Minderhoutenaars ook al verscheidene jaren onderdak verschaft hebben na hun 'Ardennaise' . Zij kregen zelfs een mondje Frans door de geluidsinstallatie aan de aankomst, maar hun sterkste

man vermocht in de halve marathon niets tegen onze Hoogstraatse Jan Hendrickx. Te vlak, dit parcours, was de laconieke uitleg. Dit belette niet dat onze Waalse vrienden zich nadien tot uitputting van de voorraad op het geestrijke vocht van de parochiezaal stortten, in onafscheidelijk gezelschap van hun dorpsherder. Ondertussen noteerden zij ook weer enkele inschrijvingen vanuit Minderhout voor hun wedstrijd. Maar zoals we al zeiden was vooral de aanwezigheid van toch vijfendertig Minderhoutse volwassenen en de daarbij horende ambiance een lichtpunt in deze mooie wedstrijd waarbij het wedstrijdverloop door de toeschouwers op de voet kan gevolgd worden door het parcours in achtvorm. Uitslagen en wedstrijdverslag vindt u op de sportbladzijden. o

Minderhout gaat internationaal De Blauwbossen in Minderhout is in paardenmiddens sinds jaren geen ombekende meer: het 10 ha grote domein van de familie Desmedt is niet alleen oefenterrein van de Belgische topmilitaryruiters Desmedt, maar is ook de ideale ontmoetingsplaats voor talrijke nationale en internationale paardenfestijnen. Onder impuls van de 'Vereniging voor het Be-

Zulke prachtige kop van een echt trekpaard en de kunst om hiermee om te gaan mag voor onze cultuur niet verloren gaan.

28

vorderen van het Belgisch Trekpaard' worden sinds een aantal jaar menwedstrijden voor Belgische trekpaarden ingericht. Dit valt blijkbaar bij het grote publiek zeer in de smaak omdat het onvermijdelijk terugvoert naar een nostalgisch verleden waar het trekpaard heer en meester was op veld en baan. Een van de doelstellingen van de vereniging is de edele menkunst voor het nageslacht te bewaren door het inrichten van wedstrijden. En zulk een wedstrijd kon je meemaken op de blauwbossen op 23 juli. Zulk een wedstrijd bestaat uit een dressuurproef waarbij niet alleen de netheid van paard en tuig maar ook de stijl van de menner en vooral de gehoorzaamheid van het span of paard wordt beoordeeld. Kort nadien moet een terreinrit over vijf kilometer worden gereden tegen een snelheid van 5 à 6 km per uur. Op het terrein zijn een aantal natuurlijke hindernissen opgenomen zoals een helling, een waterdoorgang, een slalom tussen bomen. Het uithoudingsvermogen van de paarden wordt gedurende dit uur op de rooster gelegd. Later mogen de beesten (of is dit wat oneerbiedig) hun fitheid nog eens tonen in een vaardigheidsproef. Konden de toeschouwers hieraan alvast hun hartje ophalen, dan werd er ook nog voor een interessante en internationale omlijsting gezorgd. Zo kon men de allerjongste paardenmenster Anneke Debie uit Kalmthout een trekpaard op het kordeel achteruit door een hindernis zien mennen. Genieten kon men ook van een uniek tienspan bruine trekpaarden uit NoordFrankrijk. Dezelfde Noordfranse fokker presteert het ook om een trekpaard uitsluitend met zijn stem te bevelen, zonder leidsels. En alsof het niet opkon kwam ook een Duitse fanfare te paard het feest opluisteren. Tegelijkertijd liep ook de 'lste grote prijs van de stad Hoogstraten', een internationale prijskamp waar 250 topgeselekteerde trekpaarden door een deskundige jury beoordeeld werden. Voor de kenners vermelden we ook nog dat Minderhout een pilootproject vormde voor het uittesten van een nieuw objectiever beoordelingsconcept bij deprijskamp waar trekpaarden op hun uiterlijk worden gekeurd. In de hoop dat dit Minderhouts voorbeeld navolging krijgt bij andere organisators, in het belang van de degenen die het goed menen met de fokkerij. En ondertussen verandert de omgeving van de Blauwbossen weer van decor voor de al even vermaarde - zij het wellicht in andere middens - en internationale Antilliaanse Feesten. •


Bouwkundig Erfgoed in het Kempens Landschap De auteurs Jan Aerts, Annand Calders, Frans Cooymans, Michel de Bont, Yves de Bont, Harry de Kok, Kris de Winter, Jan Goris, Jaak Jansen, Roger Knaepen, Guido Landuyt, Jozef Schellekens, Bugeen van Autenboer, Walter van den Branden en Edith Vermeiren schreven de teksten voor dit boek. Het werk bestaat uit twee delen: natuurmonumenten en cultuurmonumenten. In het eerste deel wordt de ontwikkeling van het Kempens landschap beschreven en de invloed van de mens op dit landschap. In het tweede deel, het bouwkundig erfgoed, bespreekt. men een selectie van bouwwerken uit de Antwerpse Kempen: kerken, stadhuizen, abdijen, molens, begijnhoven, kastelen, woonhuizen en fabrieken. Ook de houtsnijkunst, de glasramen en bijzondere interieurs komen aan bod als belangrijke onderdelen van dit bouwkundig erfgoed. Het boek (formaat: 32 x 25 cm) telt 176 pagina's en ongeveer 150 illustraties in kleur en zwart/wit. Rob Koop verzorgde de fotografie en de vormgeving is in handen van de Grafische Groep Daneels, Beerse. Voor deze kunstdruk gebruikt men Consort Royal Silk papier van 150 gr. Het gebonden boek krijgt een linnen band met goudopdruk en stofwikkeL Eind oktober 1995 is het boek verkrijgbaar in de boekhandel voor de prijs van 2450 fr.Voor de liefhebbers die nu bestellen en betalen (zeker voor 15 oktober) kost het boek slechts 1960 fr.Aarzel niet indien u belangstelling hebt voor dit kunstboek over de Kempen want de oplage is beperkt en eerst is eerst, en op is op.

(

BESTELBON Ondergetekende (naam en voornaam): .............................................................................. adres: ............................................................. . bestelt.... exemplaren van het boek 'Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap' en betaalt voor 15.10.1995 ... x 1960 fr. op rek.nr. 733-3243117-49 van de Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34,2320 Hoogstraten, met de vermelding: BOEK+ aantal. Verzendingskosten (eventueel): 100 fr., of afhalen nĂ 20 oktober 1995. Datum .....

............................. Handtekening

29


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

MISSIEFEESTEN Eigenlijk schrijven we het niet zo graag. Niet dat we de missiefeesten een slecht hart toedragen, maar telkens als dit verschijnt is vakantie al halfweg en als de missiefeesten zelf daar zijn, zit die vakantie er al weer op. Nu, dan zijn de mensen ook terug thuis en hebben ze het laatste weekend meteen nog een doel om eens buiten te komen. Want daar moeten ze het bij deze feesten van hebben : van veel volk over de vloer. Dat volk krijgt als naar gewoonte heel wat voorgeschoteld. Het exacte programma is op het ogenblik dat we dit schrijven nog niet bekend, maar van de traditionele elementen zijn zo wel zeker ; op zaterdagavond 29 augustus vanaf 19.30 uur heeft in de parochiezaal de gekende Meerlese Missieavond plaats, opgeluisterd door de fanfare St.-Cecilia en tussendoor de "lekkere kost" tombola. De toegang is gratis.

RUSTROEST

Heel het weekeinde (vrijdag van 19 tot 21 uur, zaterdag van 13.30 tot 2I uur en zondag van 13.30 tot 19.00 uur) kan je natuurlijk terecht voor het bekijken en kopen van hobbywerkjes, uitheemse kunst, posters en wenskaarten. Je kan je ook informeren over het werk van onze missionarissen of je geluk beproeven bij de attrakties. Stillen van honger oflessen van dorst zal evenmin een probleem zijn, aan alles is gedacht.

Zo heten veel tumkringen, die van ons niet, die heet 't Zolderke. Maar ook voor hen geldt het gezegde. Daarom willen zen het niet zo ver laten komen. Om tegen het nieuwe seizoen al een beetje conditie te kweken en om een hele week fijn met vriendjes en vriendinnetjes te sporten, organiseert de turnkring naar jaarlijkse gewoonte een ZOMER-SPORTKAMP. Van maandag 21 augustus tot vrijdag 25 augustus kan je elke dag van I 0 tot I6 uur terecht in de kleuterschool (Ulicotenseweg) voor degelijke sportinstructie. Op het programma toestelturnen, omni-sport (handbal, volley, basket, mini-tennis, jazz-dans) en trampolinespringen. Tijdens de middagpauze kan je ter plaatse je boterhammetjes opeten. Dat alles voor de schappelijke prijs van 1.100 Fr. voor leden van de turnkring of I .200 Fr. voor niet leden (meerprijs voor verzekering). Alle kinderen vanaf het Ie leerjaar zijn welkom, je hoeft geen lid te zijn van de tumkring. Inschrijven bij: Rina Goetschalck, Mgr. Bestermansstraat IO3I5.86.03 Marianne De Graaf, Mgr. Bestermansstraat 27 - 3I5.76 .. 90 May Van Dun, Heimeulenstraat 33- 315.78.89 Henk De Gier, Bgm. Glenissonstraat 18 315.90.36 Jan Fret, Mgr. Bestermansstraat 7- 3I5.88.54

Van harte welkom! D

Sportief en dicht bij huis . Waar wacht je op? D

DAGSCHOOL VANMEERLE

Naar de St. Hernarduskapel

Op zaterdag 19 augustus e.k. vertrekt om 18.45 u. vanuit Ulicoten voor de tweede keer een processie naar de H. Eernarduskapel op het grondgebied van de gemeente Meerle. Vorig jaarwerd opnieuw aangeknoopt met de traditie van bedevaarten en processies naar het wonderbare beeld van qe H. Eernardus. Met ruim 600 deelnemers b!eUk toen voldoende interesse gewekt om de processie jaarlijks te herhalen. Dit jaar staat de processie naar de H. Eernardus speciaal in het teken van '50 jaar Eernarduskapel'. Alle gelovigen worden van harte uitgenodigd de H. Eernardus van Ulicoten te komen vereren.

Afscheid van de dorpsschool

"Tot ziens hoor school, 't is tijd om je te danken voor al die fijne uren gesleten tussen deze muren. We hebben veel geleerdheid opgestoken gelezen en gerekend en ook gezongen en getekend en af en toe heel hartelijk gelachen of stiekem wat gefluisterd en naar een babbelaar geluisterd Maar nu mijn school, is alles afgelopen. Je poorten staan wijd open. We trekken elders heen en laten je alleen. Voor jou is't ook vakantie niet? We hopen dat je, net als wij, er heerlijk van geniet! "

Met dit mooie versje namen de leerlingen van het zesde leerjaar van onze dorpsschool afscheid van hun school tijdens een feestelijke afscheidsreceptie, aan hen en hun ouders aangeboden door het oudercomitÊ. Zij trekken na de vakantie verder, naar grote scholen. Dat hoort zo voor grote meisjes en jongens. Later zullen ze met weemoed en hopelijk met een glimlach rond hun lippen aan de kleine gezellige school terugdenken. •

30

De laatstejaarsen van de basisschool kijken lachend hun middelbare schoolperiode tegemoet. Eerst toch maar eens goed vakantie vieren.


Touwtrekken met de K.W.B.

Een gezellige bedoening daar in de tuin van de kleuterschool dat er samen met het mooie weer oorzaak van een grote volkstoeloop was. De kinderen konden zonder gevaar spelen en op het springkasteel huppelen, de grote mensen konden hunfavoriete team aanmoedigen en tussendoor een f ris pintje drinken. Bij de mannen won net als vorig jaar de Landelijke Gilde, bij de vrouwen waren deze keer de dames van deK. V.L. V. de sterksten. Het moet zijn dat boeren en boerinnen toch iets meer kunnen dan het gewone volk.

Een indrukwekkende attraktie op het kinder-wijkfeest van de Dalwijk. Louis kwam er zijn ballon oplaten en Ellen Haest, de winnaar van de tombola mocht meevaren. Voor haar onvergetelijk en voor de anderen was het opblazen van de ballon een waar spektakelstuk.

Start van de fietsvierdaagse

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek mĂŠĂŠr dan waard.

Weeral meer dan honderd fietser meer dan vorig jaar bij de 5e avond-fiets-vierdaagse van deK. W.B., om juist te zijn, 595 fietsers schreven zich in. Als naar gewoonte was het 4 dagen achtereen heerlijke zomer-fietsweer. De oudste deelnemer van vorige editie, Mieke Boeren, ditjaar ook weer van de partij, mocht het lint van de 4-daagse knippen.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

31


Goud in Meerle Cees Deckers en Maria Snijders Her en der wordt in ons land het einde van de oorlog herdacht. Een feest dat vijftig jaar geleden beklonken werd met een vloed aan bruiloften. En daar plukken we nu de vruchten van. Veel mensen hebben het einde van de oorlog afgewacht om in minder turbulente wateren scheep te gaan. Onder hen ook Cees Deckers en Maria Snijders. Comelius officieel, maar Cees voor wie hem kent, werd geboren op 29 mei 1917 als tweede van vijf kinderen. Maria (29-12-1919) is van de Maaihoek en daarmee een rasechte Meerse. Zij was de vijfde uit een gezin van tien kinderen. Hun jeugd speelde zich af bij de Mark. Het was de plaats bij uitstek zeker voor Cees om flink wat aan de haak te slaan. We hebben het nog niet over Maria, maar over vis. Veel vis want de Mark was toen nog 'een schone loop': '"s zondags bij hoog water zetten we de netten uit, de mazen van het net waren vrij groot zodat de kleine vis er erdoor kon zwemmen, maar we de grote vingen. We legden ook leghaken uit." Ook palingen waren een geliefde prooi van Cees. Het zijn niet al jeugdherinneringen want ook nu nog trekt Cees wel eens richting Mark. Maria herinnert zich minder deze kant van haar · jeugd: "Ik moest gaan dienen. Toen ik veertien was, kwam ik van school af en ging werken op de boerderij van Juul Mertens. Ik kwam in de plaats van mijn zus die er zeven jaar had gediend. Het was hard werken voor een paar centen en inwoon." Vijf jaar lang zou Maria er dienen. Daarna ging ze bij verschillende mensen werken, ook bij Cees thuis; intussen woonde ze wel terug thuis. Maar ook Cees kon zijn dagen niet slijten met alleen vissen in de Mark of voetballen in Meerle. Hij heeft veel thuis gewerkt, en voor aannemer Declerck toen de wegbedding werd aangelegd van Klein- en Groot-Eyssel. Cees was toen twintigjaar. Voordien was de weg niets anders dan karresporen. Nu moest er een bedding gegraven worden en stenen, die per tram werden aangevoerd, gelost en geladen. Het werk leverde 33 fr. per dag op. De asfalt werd met een camion op een plaat gegoten en die moest dan uiteengereden worden. Dit bracht 44 fr. op, maar het werk met de hete asfalt was dan ook een stuk gevaarlijker. Cees herinnert zich nog dat een nieuw paar klompen, 's maandags gekocht twee dagen later al versleten waren. Cees en Maria kenden elkaar al heel lang. "Van in de Kerk. We deden altijd twee missen plus het lof, een kwestie om van huis weg te zijn. En in de kerk zaten we altijd tegenover elkaar." "Bij heilig Bloed zijn we het eerst samen weggegaan", gaat Maria verder," we liepen dan over de markt naar de schommels op de kermis, maar daar was Cees nogal bang van." Toch zou het nog zes jaar duren voordat ze hun ja-woord gaven. En daar zat de oorlog uiteraard voor iets tussen. De oorlogsjaren waren voor Cees een tijd van intensieve smokkel. Zelf is hij nooit soldaat geweest. Hij heeft telkens uitstel van militaire dienst gevraagd omdat hij thuis niet gemist kon

32

worden. Zo werd hij ook in oorlogstijd niet opgeroepen. Ook na de oorlog wist hij hieraan te ontsnappen. Hoewel het gevaar nog steeds bestond van door de Duitsers te worden opgepakt, heeft Cees nooit echt ondergedoken geleefd. Bij Maria thuis was vooral het begin van de oorlog een tijd van veel ellende en ongerustheid. Haar beide broers, Jaan en Dré waren gemobiliseerd en vielen na de capitulatie van België in handen van de Duitsers. Dré keerde al spoedig uit Hasselt terug. Hij vroeg de Duitsers of hij voor zijn vertrek naar Duitsland nog even zijn zus in Hasselt mocht gaan opzoeken en muisde er zo vandoor. Maar Jaan zou pas zeven maanden later terugkeren. Nadien, toen de Fransen in Meersel-Dreef zaten, lieten de Duitsers rond Sinxen zeven tot acht bommen vallen. De mensen waren gewaarschuwd en kort te voren hadden ze het centrum van Dreef massaal verlaten. Velen kwamen in die dagen bij Maria thuis over de vloer. Cees herinnert zich die tijd van smokkel nog levendig. Op een keer was hij weer de grens overgestoken, zijn fiets liet hij achter bij Maria thuis . Hij keerde terug met één bol kaas en nog wat stukken. Toen hij bij de brug kwam, zag hij er iemand staan, hij dacht aan de douane, maar het bleek een Duitser te zijn. Op dat moment kwam de broer van Maria aangereden. Ze vroegen of ze de bol niet mochten houden omdat ze zo'n honger hadden. Het lukte en zo wist hij te ontsnappen aan een dag karwei voor het kasteeltje op de Zundertse weg, waar de Duitsers lagen. Na de oorlog dus, op 24 juli 1945, zijnCeesen Maria getrouwd in Meer. En nu vijftigjaar later zijn ze de ouders van maar liefst tien kinderen (Corrie, An, Rina, Maria, Harry, Louis, Tresa, Ad, Jan en Julia) en grootouders van tot hiertoe

"En ze liet mij maar roeien."

twintig kleinkinderen. Aanvankelijk bleven ze op de boerderij van Cees' ouders. In 1970 verhuisden ze naar het Groot-Eyssel, waar ze nu nog wonen. Het was de periode waarin de meeste boerderijen, eigendom van de heer Deprez verkocht werden. Cees had twee jaar voordien al een serre opgezet op het GrootEyssel en zou zich nu op tuinbouw toeleggen, vooral aardbeien en augurken. Tienjaar later is hij ook hiermee gestopt en liet hij het tuinbouwbedrijf over aan zijn zoon Jan, die bij hen woont. En binnenkort, rond Allerheiligen hopen ze voor de laatste maal te verhuizen naar een gloednieuw huis achter de Wissel in Meerle. Toch zitten Cees en Maria niet stil nu ze van hun pensioen genieten. Kegelen, kaarten, fietsen en dansen zijn zowat hun meest uitverkoren bezigheden. Cees is altijd al een verwoed dansliefhebber geweest. Samen met Broske Brasens is hij nog lessen gaan volgen om dansen aan te leren. Zo is hij de oprichter van een dansgroep voor gepensioneerden op Dreef. Niet zonder trots laat Cees zijn tas zien vol dansbeschrijvingen en platen, een andere vol bandopnamen. En ze hebben veel gedanst. Er zijn jaren geweest dat er dag op dag werd gedanst: zelf aanleren, thuis rond de tafel oefenen en doorgeven in de dansgroep. Ze trekken er al graag eens op uit. Samen maken ze kleine uitstapjes met de fiets . Cees heeft er zelfs al een rit tot in Scherpenheuvel opzitten. Maar ze gaan ook verder: drie keer zijn ze al in Oostenrijk geweest samen met hun dochter Maria en een paar keer in Lourdes. Zo zetten Cees en Maria nog steeds hun beste beentje voor. We feliciteren hen dan ook van harte met hun gouden bruiloft. En: veel dansplezier!


Rie Christiaenen en Trees Jespers 'Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk een kar met paard.. . ' Toen ~kluisterde naar het verhaal van Rie Christiaenen en Trees Jespers, moest Ik spontaan denken aan deze regels uit het lied van Wim Sonneveld. Kar en paard zijn intussen ingeruild voor luidbulderende vrachtwagens. De volksmond heeft van de vuilkar terecht een vuilcamion gemaakt. En terwijl Rie, soms Trees, enkele jaren geleden de teugels stevig in de hand hielden, draait hun kleinzoon nu sinds enige tijd gezwind aan het stuur van zijn vrachtwagen. Trees werd geboren op 15 mei 1918. Haar ouderlijk huis stond achter de Gendarmerie op het Grinnekezand, zoals dat vroeger heette, nu de Dorpstraat Trees heeft dan ook de meeste tijd tot aan haar huwelijk thuisgewerkt op de boerderij . Ze was achttien toen haar jongste zus geboren werd en werd zo een onmisbare hulp bij het grootbrengen van de kinderen. Zelf was ze het derde kind in een rij van acht. Van de periode voor haar huwelijk herinnert ze zich vooral nog de periode bij de jeugd, de BJB , toen herkenbaar aan de blauw-beige hoofddeksels. Het verhaal van Rie begint op het Heieind in Meersel-Dreef. De boerderij stond aan de 'kleine paal' recht tegenover de boerderij van Jochems. Zo werd de grenspaal immers genoemd die tegenover de grote grenspaal stond. Rie was de tweede uit een gezin van drie kinderen. Rie is altijd al een paardenliefhebber geweest. Op zestienjarige leeftijd reed hij al met paard en kar in dienst van de gemeente: zavel en keien rijden waren daarbij de voornaamste opdrachten. De keien werden met de tram tot in MeerselDreef aangevoerd en moesten dan per paard op de plaats van bestemming komen. Zelfs wanneer er ergens gebouwd werd, werd de hulp van Rie ingeroepen om zavel aan te voeren. Al die tijd combineerde Rie dit werk met het werk thuis op de boerderij . Niet alleen zavel, hout en keien moesten met kar en paard vervoerd worden. Ook het huisvuil werd voor de komst van de e. Iste vrachtwagens zo bij de mensen opgehaald. Dertien jaar lang heeft Rie met de vuilkar gereden. En het was in die tijd nog een echte kar, een open kar, getrokken door één soms twee paarden. Het afval werd om de twee weken opgehaald, de ene week in Meersel door Rie, de andere week in Meerle door de vader van Trees. Later zou Rie beide

toeren op zich nemen. Het afval stond toen nog niet netjes in zakken verpakt langs de baan. "De mensen kapten het in baden en kuipen en wij gooiden het op de wagen. Eigenlijk mochten ze niet meer dan dertig kilo per keer meegeven en geen groot huisvuil, maar daar werd toen zo nauw niet naar gekeken." Het verzamelde huisvuil, doorgaans één wagen in Meersel en bijna twee in Meerle, werd naar een terrein op het Groot-Eyssel gevoerd. De intrede van de eerste vrachtwagen verdrong meteen de kar van Rie. Zeven jaren trokken Rie en Trees al met elkaar op voordat ze besloten hethuwelijksbootje op te stappen. Toen Rie nog regelmatig fruit naar Hoogstraten vervoerde kwam hij voorbij het huis van Trees "Ik zag haar dan zitten melken in de wei en op den duur ging ik eens kijken." Dat het "kijken" meer inhield dan de belangstelling van Rie voor grootvee is wel duidelijk uit het vervolg van het verhaal. Maar de oorlog kwam roet in het eten werpen. Rie is geen soldaat geweest. Omdat zijn vader de Nederlandse nationaliteit bezat, kreeg hij een speciale pas en kwam hij voor de dienstplicht niet in aanmerking. Rie vluchtte in het begin van de oorlog tot in Beveren-Waas, maar keerde na achttien dagen al weer huiswaarts. De oorlogsperiade was voor Rie, zoals trouwens voor de meesten uit de grensstreek die niet door de Duitsers waren opgepakt, een periode van levendige smokkel. Tabak richting Nederland en boter, kaas, melk richting België. De oorlog éénmaal voorbij gaven Rie en Trees elkaar het ja-woord. De bruiloft was een traditionele boerenbruiloft "zoals ze dat in die tijd allemaal waren" met kolen en worst. "We gingen eerst te voet naar het gemeentehuis, dan naar de kerk en naar Turnhout voor foto ' s." Het feest was bij Trees thuis." '" s Avonds laat zijn we te voet terug naar Meersel-Dreef gelopen

over het Vorselpad, een klein padje , waar je voor de rest met niets op kon, dat op de hoek van de steenweg naar Klein-Eysel begon." En de volgende dag om zes uur 's morgens stond Rie bij Cees Deckers voor een lading bonen en erwten! Hun eerste vaste stek was het ouderlijk huis van Rie op het Heieind. Acht en een half jaar later verhuisden ze naar Meerle naar de boerderij van Trees haar ouders. Het was ook in deze periode dat Rie als seizoenarbeider, meestal tot kerstmis werkte in de suikerfabriek van Breda. Als Rie in Breda bezig was met het verwerken van de suikerbieten tot natte pulp, kwam het werk grotendeels op de schouders van Trees terecht. Toch hadden ze al vlug een goede hulp aan hun zoon Frans. Tenminste de tijd dat hij niet op school was. Hij reed maar al te traag met het paard of, als dat niet kon, met de geit ingespannen voor een kleinere kar. " Op een namiddag haalde Frans heel wat vrachten beten binnen en als er vriendjes wilden komen, dan kon dat", vertelt Trees niet zonder trots, "maar dan moesten ze wel meehelpen, want voor gewoon spelen had hij geen tijd." In 1975 zat het boeren erop. Rie werkte nu hoofdzakelijk voor de zuivelfabriek Inza en samen verhuisden ze nu definitief naar het Groot-Eyssel, waar ze nu nog steeds wonen. Maar ook dan stond Rie er niet alleen voor. Trees hielp mee waar ze kon. "Vooral 's zondags, dan wilden we om vijf uur gedaan hebben", vertelt Rie. "Dus reed ik met de fiets naar de verst afgelegen boerderij, plaatste de kitten melk op mijn fiets en intussen kwam Trees me dan met paard en kar tegemoet gereden. Nu ze op pensioen zijn houdt Rie zich nog het liefst van al bezig met paarden. Het gezin kreeg drie kinderen: Lies, Maria en Frans. Twee bleven in Meerle wonen. Lies trok naar Rijkevorsel. Lies en Frans zetten de boerestiel verder en Maria werkt als bejaardenhelpster. Samen zorgden zij voor zes kleinkinderen. Rie Christaenen en Trees Jespers waren op 11 juli vijftig jaar getrouwd. Samen met familie, vrienden en buren hebben ze er een onvergetelijke dag van gemaakt. Ook wij willen hen langs deze weg hartelijk gelukwensen en wensen hen nog vele jaren toe. •

Tuinontwerp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin

Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~ 318 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 ·· ..

.

.

...... 40a

33


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 Vakantie, tropische temperaturen zonder dure vliegreizen, rust, sport en ontspanning, op tijd een terrasje, wat wil je nog meer! Meersel-Dreefheeft ook iets weg van een subtropisch vakantiedorp. Bewoners en toeristen in de meest exotische vakantieklederdracht, verkoeling en verfrissing zoekend onder parasolletjes.

't Dreefke viert boerenbruiloft De organisatoren van ons jaarlijks schoolfeest waren van de eersten die konden genieten van de hittegolf '95. Met het thema Boerenbruiloft bleven ze dit jaar meer in de streek. Klompenrace, koeien melken, paardjesmolen rijden, boerendansen, schminken, petjes kleuren, alles werd uit de melkkit gehaald om de toeschouwers te amuseren. Enkel het spek met eieren vond met het warme weer weinig afnemers. Ook de altijd prijs tombola en de verloting van de ballonvaart konden bij de goklustige Meersel-Dreveniers op veel afnemers rekenen. Een dikke proficiat aan de leerkrachten, ouderkomitee en al de helpers, een kus van de juf en een bank vooruit. 0

Pools jongerenkoor Sancti Jacobi Op zaterdag 1 juli luisterde het Poolse jongerenkoor Sancti Jacobi de Eucharistieviering van 17u30 op aan de grot. Om 20u. zongen ze de sterren uit de hemel in onze zaal De Zevenster. Deze optredens waren een onderdeel van de tournee door Noord-Brabant, met als doel het verzamelen van fondsen om zieke Poolse kinderen een gepaste medische behandeling te geven, dat las je al in de vorige Maand. De tournee wordt jaarlijks grondig voorbereid door de Bavelse Corry van Beek- Diepstraten. Ze loopt stad en land af om optredens vast te leggen en te organiseren, links en rechts rekenend op sponsoring en de medewerking van plaatselijke verenigingen. De avond mocht in ieder geval geslaagd genoemd worden. Na een kort voorprogramma van onze fanfare en het Mariakoor, zongen de jongeren overtuigend en met heldere stemmen onvermoeibaar de vele liedjes. Tijdens de pauze dansten de Galderse volksdansgroep Vodangro nog enkele vrolijke nummers, terwijl de Poolse kinderen met het mandje rond gingen, want daar ging het tenslotte om. De omhaling tijdens de Eucharistieviering had omgerekend 1.000 gulden opgebracht waar 's avonds door de gulle gevers nog eens 1.000 gulden werd bij gedaan. Het koor, de organisatoren en Ania Preis, het meisje waarvoor de steun was, waren de mensen zeer dankbaar voor de dikke 36.000 fr. Volgend jaar hoopt Corry meer optredens te kunnen doen in Vlaanderen, mensen die zo'n optreden wel zien zitten in hun dorp, kunnen met Corry kontakt opnemen op het adres Wildbraak 41 , 4854 AN Bavel, Nederland. o

Heieinde restaureert Maria-kapelletje Het volgende nieuws werd me door 'op en top' Heieindenaar Jan Vermonden doorgeseind, misschien een reporter in spé voor de Maand. Op de hoek van de Nieuw Dreef en het Heieinde staat al sinds jaar en dag een kapelletje ter ere van Onze Lieve Vrouw. En zoals dat gaat kreeg ook dit kapelletje te lijden van de tand des tijds. Overbuurvrouw Wiza Hogeloon kreeg volgens Jan Vermonden, 'van bovenaf de gezegende ingeving om het monument in ere te herstellen'. Zij wist op haar beurt enkele mensen uit de buurt te motiveren. De Heer Rompa zorgde voor het schilderen van het beeldje. Toon van Dongen werd aannemer en restaurateur, en herschilderde het kruis, de kader, de letters en aanverwanten. Wiza en Rit Van Beek schrobden het kapelletje blinkend schoon en plantten de bloembakken netjes op. De mooie band ter ere van de meimaand is een kunstwerk van Pierre Naghtzaam. En zo komt het kapelletje weer helemaal tot zijn recht. Het kapelletje dateert van 1941, het werd uit dankbaarheid gebouwd door de Heieindse bevolking. Dit omdat de Heieindse zonen behouden terugkeerden na de mobilisatie in mei '40. Hopelijk krijgen ten gepaste tijden, nog meer mensen zo'n gezegende ingeving. 0

The Day After Voor mij is het momenteel 'de dag nadien' . Gisteren was het nog kermis, nu kun je gerust op straat gaan liggen, er is geen kip te zien. Kermis, er wordt tegenaan gekeken als naar een col van eerste categorie in de ronde van Frankrijk. Weken van te voren zijn de mannen van het kermiskomitee bezig met het uitdokteren en verspreiden van het kermisprogramma. Jef Jacobs, Jan Van Bavel en halvelings nog Jos

Vermonden zijn de erfgenamen van het kermiskomitee, samen met de vertegenwoordigers van de gebuurten, wordt de blijde boodschap verspreid. In de gebuurten verschijnen er groepjes bewoners die geheimzinnig plannen staan uit te broeden, wat gaan we uitbeelden op de gekostumeerde wedstrijden is dan de hamvraag. Op vele vergaderingen in de plaatselijke cafés wordt daar over nagedacht. Eerst door een paar fanatieke enkelingen maar later verspreid het vuur zich over heel het gebuurt. Er wordt geknutseld, getimmerd, gefantaseerd en veel gelachen en zo kan de kermis beginnen. Onze fanfare en drumband bijten de spits af door op zaterdag de kermis te openen met een serenade over de Dreef van café naar café, kwestie om niet uit te drogen en van lieverlee wat meer variatie in de gebrachte nummers te brengen. 's Zondags (steeds de tweede zondag van juli) dweilen dan hele familiestarnmen de kermiskramen af om al de nakomelingen te amuseren met botsen, schieten, paardjesmolen rijden, vissen, ballen werpen, kastje spelen enz. Ook de gewone zondagse dagjesmensen doen dapper mee. 's Maandags begint dan het echte werk met de volksspelen van café naar café, planklopen, gatballen, estafette, raddraaien, vlegelhangen, paapgooien, je kunt het zo gek niet verzinnen of het is er bij. Met als afsluiting het watermolenspel van het gebuurt Moleneinde, zoals de naam al doet vermoeden is het dan best warm, want nat worden zul je, of je nu deelnemer of toeschouwer bent. Deze spelletjes worden met een fanatisme gespeeld of iemands leven ervan afhangt. Het moet lukken maar het zijn nu al drie jaar de besten die winnen en wel het gebuurt het Geiteneinde (Dreef-Noord) . Zij mochten de wisselbeker weer mee naar huis nemen tot algemene hilariteit van de andere gebuurten. Het 'Geiten stinken' was weer niet uit de lucht. Ondertussen konden ook de kinderen zich amuseren met kermisspelen en wel in de St. Annastraat onder de deskundige begeleiding van enkele leerkrachten en ouders . Dè echte kermisdag is echter de dinsdag, wanneer de gebuurten hun kreaties ten toon stellen. Bij café Janssen en Jansen moest elk gebuurt zijn thema voorstellen. Bij het Geiteneinde en het Heieinde waren dit jaar de vrouwen sterk vertegenwoordigd. Er liepen allerlei vrijwel onbe-

CONCESSIEHOUDER GARAGE

NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS STREVEN NMR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

34


kende figuren rond, uitgedost in de mooiste kleedjes. Hun thema was namelijk travestieten show. Op een podium mocht elke 'dame' zich showen voor het publiek, er zijn die dag veel oude baarden en snorren gesneuveld wat op zich al een hele attractie was. Dreef - Midden had zich laten inspireren door de overname van frituur 't Beekske,. dat door Rit (friet) en Karel Van Opstal werd overgegeven (figuurlijk) aan Richard Jochems. Tussen haakjes die overname is ook goed gevierd door de uitbaters en hun klanten (iedereen dus). In ieder geval, DreefMidden ging verkleed als frietje met, in allerlei vormen. Daar was in ieder geval veel werk op gemaakt, en zoals dat met frieten gaat, het was zo warm dat ze bijna ter plekke in hun frietzakken werden gebakken. Het Moleneinde pakte uit met Kamiel Spiessens in allerlei variaties en het themalied 'Wat groeit er in mijnen hof'. Dat daar ook rotte tomaten bij waren mochten al direkt enkele 'dames' van het Geiteneinde aan de lijve ondervinden. Het gebuurt Meersel, dat de laatste jaren meestal het beste voor de dag kwam, was nu wat laat in gang geschoten en werkte zich zwart, in het zwart, onder het motto 'Bouwgrond te koop'. Doelend op de bouwwoede op Meerset en eigenlijk in heel Meersel-Dreef. Ze bouwden ter plekke voor de jury een huis. Na de presentatie trok men naar het Heieinde waar de gekostumeerde wedstrijden in alle hevigheid losbarsten. Elk gebuurt had gezorgd voor een tent of massa's parasollen, kwestie van niet levend te verbranden. Na het wippen en eieren gooien om maar iets te noemen trok men dan over Meerset naar café De Dreef. Er werd echter halt gehouden aan de grens tussen het Heieinde en Meerset aan de Leiloop. Daar moesten Lizette Van Opstal (Meersel) en Nancy Huybrechts (Heieinde) de beek oversteken omdat ze gaan verhuizen naar respectievelijk het Heieinde en Meersel. Dit ging gepaard met veel gegil en geroep. Tenslotte verzeilde de hoop bij café De Dreef waar de juryleden: Toon Vermeeren, Rudy Van Opstal, Jan Koyen, Willy Aerts en LucSnijders (één ex-inwoner van elk gebuurt) tegen elkaar in het strijdperk moesten treden met flesje vullen, bloemhappen en paling vangen. Na lang

Er werd wat afgemelkt op het schoolfeest van 't Dreefke.

tellen, ondertussen niet bezwijkend voor het vele 'vrouwelijk' schoon, riep de jury het Heieinde uit tot winnaar. Ik moet toch nog even kwijt dat de vrouwen gediscrimineerd werden, want ondergetekende, voor de gelegenheid omgetoverd in Carmen of Antoinetta, werd door enkele rabouwen in het modderbad gedeponeerd. Echt schande. P.S. als iemand een bijna gouden oorbel in de vorm van een spiraal moest hebben gevonden gelieve hem dan af te geven bij ondergetekende. Dank U. 0

Fietspad langs de Mark Beginjuli verschenen erop verschillende plaatsen langs het fietspad borden van Wat ers en Bossen. Met een vermanende opgestoken hand, erop wijzend dat langs het fietspad een stuk beschermende natuur ligt welke je niet mag betreden. Verder verdwenen er al verschillende

paaltjes aan de bruggen en stuwen, die moeten dienen om auto's van de fietspaden te houden, de stompen die bleven staan vormden een gevaar voor de onachtzame fietsers . Ons plaatselijk raadslid Thérèse Coppens bond de kat de bel aan en ondertussen, net voor de officiële opening, plaatste de aannemer nieuwe paaltjes. Woensdag 12 juli was het zover, het gemeentebestuur van Hoogstraten verzamelde om 14u. bij de Mosten. Vervolgens vertrokken ze per bus naar gemeenschapshuis de Leeuwerik op Galder waar de Nieuw-Ginnekense gemeenteraad ze stond op te wachten. Na een toespraak door mevrouw Bax-Broeckaert, burgemeester van Nieuw-Ginneken, vertrokken de gemeentebestuursleden, versterkt door enkele BENEGO-leden (BElgische-NEderlandGrens-Overleg) en onder leiding van de afgevaardigde van de Antwerpse gouverneur

Mevrouw Bax, burgemeester van Chaam en burgemeester a. i. van Nieuw-Ginneken (Nl), de heer los Geuens, bestendigd afgevaardigde van de provincie Antwerpen en de heer Arnold VanAperen, burgemeester van Hoogstraten mochten de gekende rituelen uitvoeren bij de officiële opening van het nieuwe fietspad langsheen de Mark van Meer tot Galder.

Deze 'verklede' dames en heren zul je nu niet meer aantreffen want de jaarlijkse kermis is voorbij en de traditionele strijd tussen de gebuurten 'om het beste en mooiste' is weer gestreden.

35


Lezers schrijven Geen containerpark voorbouwonderneming

Er verschenen borden langs het fietspad aan de Mark om de beschermde natuurgebieden aan te duiden. Paulus, per fiets naar het desbetreffende fietspad. Via de kronkelingen en bruggetjes langs de Mark, reed men via Meersel-Dreef naar het recreatiedomein de Mosten. Onderweg stond Robby Huybrechts in zijn achtertuin te wachten met een kraampje met verfrissingen. De koptrekker was echter niet op de hoogte en Robby was eraan voor de moeite, er werd geen halt gehouden. Pech Robby. In de Mosten wachtte de genodigden een woordje door Herman Suykerbuyk (vrz. van Benego), gedeputeerde Geuens, en van onze burgervader Arnold Van Aperen. Zowel vanwege de provincie als vanwege Benego werd de belofte gedaan, om alles in het werk te stellen om het fietspad te laten doortrekken tot Hoogstraten. Tegelijkertijd werd het aangepaste Aardbeienpad voorgesteld, waarin het fietspad langs de Mark gedeeltelijk werd opgenomen. In de nieuwe folder wordt Meersel-Dreef goed beschreven, ze weten zelfs te vermelden dat de Meersel-Dreveniers staan op hun strepen tussen Meersel en Dreef. Een pluim voor de makers. Tot slot van de opening, konden de dames en heren met een receptie bekomen van de fietstrip. Schol. Aan allen nog een prettige vakantie of hopelijk uitgerust weer aan het werk. Tot over drie maanden. Doei ... •

Toon Verleye

Wat vooraf ging De bouwonderneming gebr. Verbeyden wordt via een proces verbaal verplicht om niet vergunde gebouwen en hun afval voor 01.08.95 te verwijderen, en dit alles Katelijnestraat 21a. Op 29.06.95, een snikhete dag met waarschuwing voor te hoge ozonconcentraties, komt de plaatselijke brandweerkommandant melden, dat er die dag om 14.00 uur een brandweeroefening zal plaats vinden op onze grond en met afval van die bouwfmna. Volgens de kommandant ging dit om een toegelaten oefening en zat er enkelzuiver hout in het afval. Ik stelde de vraag waarom dit: -in een bebouwde kom binnen een afstand van 50m van woningen mocht gebeuren en op andermans eigendom: geen kommentaar. -of isolatie, roufing, plastic, zink, rioolbuizen, gepreste platen enz. ook 'hout' was: geen kommentaar. Nu vraag ik mij toch af, waarom wij ' arme burgers' dan zoveel moeite proberen te doen om onze afval te sorteren en naar het containerpark te rijden. Misschien mogen wij nu voortaan ook 'brandweeroefening' aanvragen? Ik ben benieuwd of die firma, die ondertussen naar de industriezone van Beerse verhuisd is, dat daar ook voor elkaar kan krijgen? Ik moet wel zeggen, na al mijn lastige vragen, is de oefening afgeblazen en zit de storthoop er nog.

H.l., Hoogstraten

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.+ fax: 03/314.55.04

Spijker Hoogstraten, 29 juni 1995 Beste Hoogstmatse Maand, Ik ben Ruth Swaenepoel en ik zou graag hebben dat u mijn briefpubliceert. Dit is namelijk een reactie op de kritiek van Liesbet Geerts op het Spijker. Ik ga zelf ook naar het Spijker en ik wil er gewoon niet weg. Nu het schooljaar op haar laatste benen staat, zeggen ik en de medeleerlingen uit onszelf: 'Ik ben blij dat de examens gedaan zijn, maar het schooljaar zelf mocht veellanger duren. ' Ook de sfeer tussen hogere- en lagere jaars is zeer prettig. Er gaat geen speeltijd voorbij ofje hebtwel eens een babbeltje gedaan met een leerling van een ander jaar. Liesbet zegt ook: 'Het duurt lang eer ze je niet meer als een klein meisje behandelen'. Ook dit vind ikfout. Ik zit in het eerste jaar en onze klastitularis sprak vaak met ons over de wereldproblematiek Ze sprak echter niet altijd zelf, nee, ze vroeg onze mening en luisterde er naar. Als Liesbet dit ziet als 'als een klein meisje behandeld worden', zou ik wel eens willen weten wat zij beschouwt als als een volwassen persoon behandeld te worden. En wat dat 'in de gaten gehouden worden' betreft, misschien is dat wel goed. Stel je voor dat elke leerling zijn eigen gangetje mocht gaan, wat een chaos zou onze school dan wel niet zijn. Dan zou Liesbet waarschijnlijk zeggen dat de leerlingen meer in de gaten gehouden moeten worden. Op 1 vlak heeft Liesbet gelijk: het is niet omdat je een badge draagt van ons jaarthema (BAP's gevraagd), dat je er een bent. Maar is het de bedoeling van het Spijker dikke nekken te kweken? Neen! Het is de bedoeling de leerlingen aan te zetten tot een meer aangename, verdraagzamere manier van omgaan met anderen. Maar als zij dit niet inziet is het inderdaad belachelijk dat zij die badge zou dragen. En dan wat de leerkrachten betreft. Ik geloof niet dat de muzieklerares (andere leerkrachten ook niet trouwens) een leerling zouden uitlachen omdat zij iets minder goed kan. Wat Liesbet over de muzieklerares zegt, is pure laster! Ik vind het Spijker in elk geval een fantastische school en ik niet alleen. Ruth en haar klasgenoten P.S.: Ik doe dit niet omdat mijn moeder op het Spijker lesgeeft. Ik doe dit uitvrije wil.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

36


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Biflash, 3e maal Alle goeie dingen bestaan in drieën, zegt het spreekwoord. Ook deze keer klopt dat. Want twee maanden geleden vroegen we waar de beloofde biflashes bleven, die langs de grote baan zouden komen, ter hoogte van de oversteek bij de school van de Rooimans. En vorige maand deelden we mee dat er nog acht dagen restten, om de plaatsing uit te voeren volgens de opdracht van Bruggen en Wegen aan de aannemer die het moest doen, te rekenen vanaf de dag dat de kopij voor dit blad geschreven was (dat is twee weken voordat de lezer het onder zijn neus krijgt). En waarachtig, wonder of geen wonder, kabouters of geen kaboutertjes, de kopij was amper naar de drukker, of de biflashes werden geplaatst en zijn af! Ten bewijze hiervan, voor diegenen die nooit langs de grote baan komen, laten we U de foto zien van de nieuwe biflashes. We hebben ze nog niet zien werken, maar dat zal pas te zien zijn na het verlof, want het is de bedoeling dat ze slechts werken op de momenten dat de school aan- of uitgaat: dan alleen zijn er overstekende kinderen die beschermt moeten worden. En (voorlopig) mogen de auto' s in onze bebouwde kom feitelijk nog zo hard rijden als ze willen, denken ze misschien, want de overtredingen worden toch niet bekendgemaakt. o

eigen volk hoe langer hoe meer wegbleef. Met de nieuwe opzet, om in elke ploeg minstens één Wortelnaar te zetten, worden bezoekende familieleden van buiten Wortel niet buitengesloten en wordt het een gezellige namiddag voor eigen volk, al is de KWB geen VB. Ook al zijn er dan misschien niet zoveel deelnemende ploegen. Deze keer kwamen er 12 ploegen opdagen, dankzij (of ondanks?) het prachtige weer. De winnaars waren : Staakheuvel, de Kuitenbijters 't Slot, de Ploffers enz. al is het niet duidelijk welke mensen er achter deze benamingen zitten. In alle geval, alle deelnemers gingen naar huis met heerlijk verse fruitvlaaien, koffiekoeken of rozijnenbroden, en hadden genoten van een lekkere middag gezellig volksvermaak. En daar ging het om. o

Voetbal en hondedroUen Sinds enkele weken staan er bij de twee toegangen tot de voetbalpleinen 2 borden waarop te lezen staat: 'Verboden voor onbevoegden' met daarbij 2 verbodsborden waarop een hond te zien is met een rode streep erdoor, enfin, ge kent dat wel: zoals een brandende sigaret met een schuine rode streep erdoor, wat betekent 'verboden te roken' . Nu waren er elke dag nogal wat honden die dagelijks met hun baasjes een wandeling maak-

~...._ I~"-

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voorrenovatie

Op zondag 2 juli, een week voor het bouwverlof en voor de kermis, had achter de parochiezaal voor de 16e keer de jaarlijkse paapgooiwedstrijd plaats door de KWK georganiseerd. Al enkele jaren is het een wedstrijd voor eigen volk, in elke ploeg moet tenminste een Wortelnaar zitten ('eigen volk eerst'?), want vroeger gebeurde het nogal eens dat er ploegen 'beroeps'paapgooiers kwamen deelnemen, die alle tornooien afgaan en die het door hun grote ervaring voor gewone amateurs onmogelijk maken om te winnen, met als gevolg, dat het

ten langs dit voetbal plein, vooral de bosjes voor en achter het plein, om hun pootjes eens te strekken, de bosjes eens met een bezoek te vereren en er even gehurkt iets achter te laten. Veruit de meeste mensen die hun hond daar kwamen uitlaten, lieten hun hond niet midden op het plein op het jonge gras. Maar sinds enige tijd kwamen er ook hondebezitters die hun huisdier wèl midden op de grasmat zijn souvenir lieten neerleggen, wat natuurlijk niet de bedoeling is, noch voor de voetballers die er op uit kunnen glijden, noch voor de mensen die met een grasmaaier het gras kort moeten houden, met het gevolg dat de gemalen houdedrollen hun rond de oren vliegen. Het verbod om met honden langs het voetbalplein te komen zou vooral zijn reden vinden bij hen, die hun huisdier midden op het gras laten lopen. Er zijn nu eenmaal verschillende soorten mensen: er zijn er die rekening houden met een ander; en er zijn er die géén rekening houden met een ander. Maar ik weet niet hoe die laatsten zouden reageren, als iedereen zijn hond op hun gazon los zou komen laten. Waarschijnlijk hoogst verontwaardigd. o

Gouden Bruiloftsgeschenk Het echtpaar Joris Van Opstal en Paulina Goetschalckx (St. Janstraat) was enkele weken geleden 50 jaar getrouwd. Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft de gewoonte om de jubilarissen te bezoeken en hen, namens de stad Hoogstraten, een geschenk aan te bieden. Helaas waren Joris en Paulina die bewuste dag niet thuis maar wel met vakantie aan onze Belgische kust. Daarom liet de afgevaardigde van het stadsbestuur, die voor een gesloten deur stond, het geschenk maar achter onder een afdak van het huis. Attente geburen vonden het cadeau, namen het mee en gaven het aan de jubilarissen toen ze terug thuis kwamen. Maar of het echtpaar Van Opstal-Goetschalckx nu echt blij is met deze bijzondere attentie van de stad Hoogstraten, weten we niet. Wie zet nu een tinnen schotel op de kast of elders waarop noch de datum, noch de naam juist zijn? Voor de stedelijke administratie of de graveur moet de naam 'Goetschalckx' wel heel vreemd geweest zijn en misschien krijgt iemand op 7 september wel een schotel met daarop de datum van 4 juli 1995. Wij hebben dit merkwaardig geschenk niet gezien, maar dit verhaal is ons voor 'echt waar' verteld door mensen die het heel goed kunnen weten. Maar dat gebeurt wel eens meer met sterke verhalen uit Wortel.

Wortelkermis voorbij

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Ook dit jaar heeft de kermis kunnen genieten van enkele dagen tropisch warm weer. Het zou moeten lukken dat de weergoden nog ooit zo royaal omspringen met de temperaturen. Door het samenvallen van Wortel- met Vosselaarkermis (eens om de 7 jaar) was het aantal en de kwaliteit van de foorkramen beperkt. Vooral de jongste kinderen vonden weinig vertier, geen viskraam bijvoorbeeld. Maar

37


volgend jaar is dat weeral anders. De aktiviteiten van 't Slot, die ditjaar voor een verrassend sterk programma hadden gezorgd, vielen uiteraard in de smaak van het (relatief) jonge volkje . Het openluchtterras in de Boomkes trok verschillende dagen vele honderden bezoekers, die lustig stonden of zaten te buurten onder het genot van een welkome verfrissing. Ook op de dansvloer werden vooral zondag en maandag de beentjes lustig uitgezwierd. Er werd geen toegangsgeld gevraagd en niemand werd verplicht iets te d1inken, kortom de ideale formule voor een dorpskermis. De enige schaduwvlek op de organisatie is de iets te veel decibels die waarschijnlijk niet iedereen kunnen bekoren. Maar voor iedereen goed doen is dan ook een utopie. De Amateurswedstrijd op maandag kreunde onder een loden zon . Zowel renners als publiek hadden duidelijk teveel aan de extreme temperaturen (meer dan 35° in de schaduw). Ook de concurrentie met de Antwerp Tour (op dinsdag) deed het deelnemersveld geen goed. Maar al bij al blijft het één van de sterkhouders van onze jaarlijkse kermis en een goeie organisatie van het Sportcomité. Wat wel gemist wordt is een soort massasportgebeuren op één van de kermisdagen in de trant van de vroegere kermiswandelingen met meester Noeyens . Misschien kan het Sportcomité hier wel eens een goeie vervanger voor uit de grond stampen. Het was weer goed, op naar '96 of naar Bolk kermis in 't Bolks Heike met o.a. The B.e.s. Band op zaterdag 19 augustus.

Bejaardenwoningen in aanbouw Het was even stil onder het bouwverlofmaar nu schiet de bouw weer aardig op. Toch zal het nog tot volgendjaar duren vooraleer de 2 huizenblokken (samen 4 woningen) zullen afgeleverd worden.

Veel zon en veel volk op de Kermis Het Slot realiseerde dit jaar ongetwijfeld opnieuw een recordomzet tijdens de drie kermisavonden onder de Boomkes. Reden: in de eerste plaats het voortreffelijke weer. Ook muzikaal viel er ditjaar te genieten van de Boomkes. Maandag zorgden de eigenBlue Chicken Slotbandvoor een opgemerkt concert. Voor de fuifbeesten onder ons gaven zondag The Dill Brathers en maandag Nightlife het beste van zichzelf.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s.

D 38

mode ... Kerkstraat 21

Bus

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a


Goud in Wortel 'We hebben chance gehad...' CHAREL KIMPE en NA THALIE ECHELPOELS uit de Moerklokstraat waren begin juni 50 jaar getrouwd en ze vierden dat met een groot feest met hun familie en buren. Toen het feestgedruis wat verstomd was, zijn we hen gaan opzoeken voor een gezellige babbel, en gezellig was het want Charel is een bijzonder goed verteller.

Naaste buren Uit zijn verhaal bleek wel dat hij en Nathalie elkaar niet konden mislopen, hun beider levens waren te zeer met elkaar verweven. Het begon al met hun vaders, die tijdens de lste Wereldoorlog hier waren ingezet als grenswachtl!:rs. Hier leerden zowel vader Kimpe als vader Echelpoels hun vrouw kennen en zo bleven ze in de streek hangen, maar dan als douanebeambten En zo komt het dat, waar er vroeger geen enkele Kimpe of Echelpoels in de streek woonde, er nu veel met die naam rondlopen. . Want elk van die gezinnen was meer dan kroostrijk, bij Nathalie thuis werden 11 kinderen geboren waarvan er 8 in leven bleven; Charel was de oudste van 8. Die twee grote families kwamen naast elkaar te wonen op de toenmalige Oude Baan (nu Oude Weg) in wat men in Wortel de 'douanekoten' noemde. Vooraleer die huizen klaar waren, moest het jonge gezin Echelpoels ll"Og een tijd in ĂŠĂŠn kamer wonen bij het gezin Sommen. 'Dat was dan wel in de beste kamer, vertelt Nathalie, en in de winter mochten wij, kinderen, ons dan komen warmen bij moeder Sommen, die zette voor ons een grote pot thee met klontjes, heerlijk was dat. En om onze koude voeten wat te verwarmen, strooide ze gloeiende asse in onze klompen; als we die dan terug aantrokken waren onze klompen heerlijk warm. Dat waren echt goeie mensen'. Met al die vele kinderen was het een gezellige

boel in en om de douanehuizen. 'Rijk waren we niet, wel integendeel, maar we hadden daar weinig hinder van. We speelden allemaal samen, ik herinner me nog als we dan samen aan tafel zaten, dat de kinderen van de buren op onze vensterbank zaten, te wachten om te gaan spelen.' En al heel jong probeerden ze wat centen te verdienen. Zo ging Charel, en ook Nathalie probeerde dat, op vogelvangst voor de pastoor. Voor een lijster kreeg hij een halve frank, voor een merel een kwartje; pastoor Eyckens hield van een smakelijk vogeltje op zijn bord.' Diezelfde pastoor, zo vertelt Charel, hield ook veel van duivenmelken, zoals trouwens ook onze vaders; wij hadden dan ook allemaal een duivenhok achter het huis. Onder . de mis vanhalftien 's zondags zagen wij dan de pastoor als hij op de preekstoel stond, naar buiten gluren om te zien of onze duiven al aan 't vallen waren. We konden het aan hem zien als er weer een duif viel, dan wipte hij zo eens op zijn tenen omhoog.' Charel deed het zo goed op school dat zowel de meester als de pastoor er bij Pa Kimpe op aandrong dat hij zijn zoon zou laten verder studeren. Dat was in die tijd niet zo vanzelfsprekend, voortstuderen was een hele luxe in een kroostrijk beambtengezin. Dank zij een studiebeurs werd Charel intern op St. Victor in Turnhout waar hij alle verwachtingen van zowel zijn vader als de pastoor en de meester inloste. Nathalie was inmiddels dienstmeisje geworden

bij de familie Horsten in het Dorp. Toen de , oorlog uitbrak ging het gezin Horsten op de vlucht en even was N athalie zonder werk. Maar niet voor lang, want Marie Verbreuken, de bakkersvrouw, had allang gezien wat voor een flinke werkster Nathalie was, .en vroeg haar prompt om voor haar te komen werken. 'Ga daar maar naartoe kind, zei moeder Echelpoels, ge zult daar altijd wel een boterham krijgen' en dat was van heel groot belang in die schrale oorlogsjaren. Charel had na zijn middelbare studies deelgenomen aan verschillende examens en kreeg zo een aanstelling bij de R.T.T. (Radio, Telefoon, Telegraaf) 'Een vaste plaats bij de Staat, dat was een groot geluk in die tijd van krisis. Ge moet weten, er was hier in de streek bijna niets te vinden, op de Kolonie ja, of bij Horsten, maar dat was het dan. In Turnhout bij de Bloemmolens Cappens of bij Allard, dat kon ook nog maar verder was er niets, niets. Ik was dus heel gelukkig met mijn job, ook al was het heen- en weer reizen niet simpel; met de fiets naar Hoogstraten in alle vroegte, op de tram naar Brug 8 in Rijkevorsel, te voet die brug oversteken en dan met 'het Mazoetteke' naar Oostmalle, daar met 'de Blauwe Vogel' (tram) verder naar Antwerpen, rennen naar het station, de trein naar Brussel en daar nog eens met tram 4 naar mijn bureau, dat was dan onder de oorlog natuurlijk'. Op die dagelijkse tocht naar het werk maakte Charel op een winterse dag het volgende mee. De Mark was weer eens buiten haar oevers getreden en al dagenlang reed Charel met zijn fiets door het water over de straat naar de Klinketbrug. De gehavende brug over de Mark werd ondersteund door enkele putringen die tijdens de nacht waren weggespoeld door de hoge waterstand maar Charel wist daar niets van, zag door het donker ook niet veel en reed dus de Mark in. Door de hevige stroming raakte hij met zijn zware overjas, maar met moeite aan de overkant, zijn aktetas spoelde weg en werd 1 jaar later teruggevonden aan de watermolen, ook zijn fiets was hij kwijt; toppunt was dat hij doornat en met een in ijs gehulde jas opnieuw naar de overkant moest zwemmen om terug thuis te geraken. Enkele borrels brachten hem terug bij zijn positieven en in Wortel sprak men dagenlang over niets anders. Verliefd waren Charel en Nathalie al heellang en zo raakten ze tenslotte ook verloofd en ze

39


trouwden op 14 juli 1945; op dezelfde dag en in dezelfde kerk trouwde ook de zus van Nathalie, Marie Echelpoelsmet Karel Hendrickx; ook dit echtpaar vierde op dezelfde datum hun gouden bruiloft. Eens goed en wel getrouwd, kwamen de kinderen al vlug en Charel zag dat heen en weer gereis niet meer zo zitten, hij schafte zich een occasieauto aan, de 3de automobiel in Wortel in die tijd. Na hun eerste kinderen Jos en Victor, kondigde zich een tweeling aan; dat zou een moeilijke bevalling worden en de vroedvrouw riep de hulp in van specialist Dr. Peeters uit Turnhout. 'Die kwam al vlug aangereden, hij stapte uit zijn auto in een witte jas en met een dikke sigaar in zijn mond'. Charel moest bij de bevalling assisteren door die sigaar vast te houden, telkens als de dokter bezig was. De tweeling, Jan en Frans, heel klein bij de geboorte, groeide voorspoedig op tot vreugde van hun ouders. Later, toen Jan en Frans al volwassen waren, veroorzaakten ze hen ook hun grootste verdriet: ze overleden allebei op nog jonge

leeftijd. Na hen werden nog 2 jongens geboren, Marcel en Paul, en later de 2 dochters, Maria en Marleen. Inmiddels waren Charel en Nathalie met hun gezin in Deurne gaan wonen; op aanraden van hun vriend Miel Horsten, liet Charel zich daar een huis bouwen in het verkavelde domein van Baron de Borrekens, nu het centrum van Deurne. 'We leefden daar als op de buiten, gelukkig zijn onze kinderen daar kunnen opgroeien, temidden van de natuur, nu is daar amper nog groen te vinden, alles is volgebouwd. We woonden daar graag maar de band met Wortel is altijd hecht gebleven. Tijdens de 32 jaar dat we in Deurne woonden, zijn we elke week naar Wortel gereden, naar onze familie. Onze kinderen doen dat ook zo, ook al wonen sommigen van hen nogal ver, er gaat geen week voorbij of ze zijn allemaal op bezoek geweest. Ook onze veertien kleinkinderen zien we heel vaak; we doen ook gedeeltelijk de oppas van de kinderen van onze dochters die in Wortel wonen.'

Tien jaar geleden besloten Charel en Nathalie om terug in Wortel te komen wonen, ze bouwden zich een huis aan de Moerklokstraat en ze voelden zich onmiddellijk weer thuis in hun geboortestreek. Niet dat ze zoveel thuis zijn, wel integendeel, bijna elke dag trekken ze erop uit, naar Antwerpen om er te winkelen en op café te gaan, zelfs om er naar de eigen vertrouwde kapper te gaan, ook dikwijls naar Turnhout en op bezoek bij vrienden en kennissen. Daarbij hebben ze ook nog tijd voor de gepensioneerdenbond en het gebuurte om nog te zwijgen over het vele werk in huis en tuin die er allebei piekfijn uitzien. Kortom, zoals de meeste gepensioneerden, hebben ze het heel druk! 'Maar wat ik vooral zou willen zeggen, zo besluit Charel, we zijn echt gelukkig, ik zie ons Nathalie nog eens zo graag als vroeger, met onze kinderen gaat het goed, we hebben chance gehad, dat vind ik ervan. Spijtig dat we er geen 50 jaar meer kunnen bijdoen .. .' Zo is het Charel en N athalie, maar toch nog vele jaren gewenst. •

Wordt Wortel-Kolonie verkocht? Sinds enige tijd zijn er geruchten dat de Belgische Staat onze Kolonie zou willen verkopen. Waartegen door de verschillende dorps- · raden van onze gemeente verzet wordt aangetekend .~ U kunt dit alles lezen op bijgevoegde copie van de 'Dringende oproep' . U kunt persoonlijk of via uw vereniging een protestformulier halen en invullen bij genoemde personen. En U kunt meedoen met de wandeling naar Wortel-Kolonie op zaterdag 9 september. Maar daar hoort U nog van tegen dat het zover is. D

Milieuvriendelijk winkelen met een boodschappentas van Greenpeace uit de Wereldwinkel.

Save A Tree Shop 'With Me recto/verso, 100% katoen 47x47 cm prijs: 200,-

40

In juli en augustus is de Wereldwinkel enkel open op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur, namiddag van half 2 tot half 4.

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


HALVE EEUW GELEDEN Juli 1945 Reeds 10 Politieke Gevangenen uit Hoogstraten in Duitschland overleden Nog immer bereiken ons nu en dan berichten omtrent het overlijden van onze politieke gevangenen. Tot nog toe hebben wij hierover geen gewag gemaakt, omdat we de hoop koesterden dat deze slechte tijdingen zouden tegengesproken worden of dat meer officieele gegevens zouden beschikbaar komen. Onze hoop is echter teleurgesteld geworden. We mogen thans met omzeggens 100% zekerheid aannemen dat velen in dienst van Vorst en Vaderland, de dood in een der Duitsche gruwel kampen hebben gevonden. Na de eerste tijdingen omtrent het overlijden van Z.E.H. Deken Leo Senden, en H.H. Frans Van Alphen en Leo Peeraer, bereikten ons in de laatste weken de treurige berichten omtrent den heldendood van: De Kooinek Victor, geboren te Hoogstraten den 7 Apri11912: overleden den 30 October 1944. Verhoeven Albert, geboron te Rijkevorsel den 26 September 1916 Lil overleden den 12 December 1944. De Kooinek Jan, geboren te Hoogstraten den 26 April 1905 en overleden den 24 December 1944. Advoc. De Wilde William, geboren te Hoogstraten den 7 Maart 1916 en overleden den 3 Januari 1944. Sterkeos Frans, geboren te Hoogstraten den 9 Februari 1915 en overleden den 10 Januari 1945. Dupont Jerome, geboren te Rijckel den 10 Februari 1897 en overleden den 27 Maart 1945. Al deze politieke gevangenen zouden overleden zijn in een der kampen van Elrich, Dora, Sangerhausen of Buchenwald. Aangaande het lot van William Pinxteren en Albert A erts, verkeert men momenteel nog in het onzekere, alhoewel van hen ook het ergste gevreesd wordt. Het laatste droeve nieuws was dit van het overlijden van den hr Marcel Rosiers, die eveneens tengevolge van volledige uitputting en mishandeling den 26 Apri11945, te Lubeek overleden is. Alleen Van den hr Van Elsacker die slechts enkele dagen voor onze bevrijding werd aangehouden, zijn meer gunstige be-

richten ontvangen. Hij zou thans in een hospitaal in Duitschland verpleegd worden. Laat ons deze gevallen helden diep in onze herinnering bewaren en moge hun zware offer niet te vergeefsch gebracht zijn.

Bij het overlijden van den Heer Marcel Rosiers De heer Marcel Rosiers was eveneens een ·der slachtoffers die voorkwam op den deodenlijst van 1 Mei 1944 en in handen der Sicherheitspolizei viel. Naar de Begijnenstraat te Antwerpen overgebracht, zou hij er zes weken langer moeten verblijven dan onze overige politieke gevangenen, omdat hij als hoofdbeschuldigde aanzien werd. Meerdere malen werd hij naar de beruchte Gestapobureelen van de Elisabetblei vervoerd, waar telkens zeer strenge onderhocren en slagen elkaar afwisselden. Op 9 Augustus werd hij naar Duitschland gezonden en werd 's anderendaags in het kamp van Buchenwald op stokslagen ontvangen. Hier ontmoette hij opnieuw de heeren Peeraer en Schouvliege en kwam hen dagelijksch opzoeken. Zijn verblijfwas er slechts van korten duur, want op 24 Augustus werd hij op transport naar Blankenburg gesteld. In dit kamp verbleef hij tot bij de nadering der geallieerde legers. Het is overbodig hier aan toe te voegen, dat er in deze kampen meer stokslagen en stampen ontvangen werden dan voedsel, zoodat ook de hr Rosiers lichamelijk zeer verzwakt was. In die toestand echter werden zij op 6 April verplicht het kamp te evacueeren en in geforceerde marchen 130 Km afte leggen. Over Maagdenburg, sleepten zij hun afgematte en uitgeputte lichamen steeds maar verder en verder, tot zij op 12 April te Sareau toekwamen. De heer Rosiers kwam daar in een zeer ellendige staat toe, kreeg er nog de diphteris bij, die hem langzaamnaar het graf zou slepen. Op ditoogenblik woog hij nog slechts 35 Kgr. Op 26 April te 3 uur 's morgens ontsliep hij zacht in den Heer, terwijl zijn lippen nog moeizaam prevelden: 'Ik sterf voor God en Vaderland'. Des avonds te 8 uur hebben zijn makkers hem met diepe ontroering aan de aarde toevertrouwd. Waar zij koud en onverschillig bleven bij het zien van de duizenden lijken, dan waren zij toch hun tranen niet meer meester wanneer zij den heer Rosiers verloren. Zij hadden hem leeren kennen en waardeeren. Zij wisten dat hij zijn leven zou geven

om dit van andren te redden. Zij hadden dagelijks zijn opofferingsgeest bewonderd en waren verzekerd dat zij immer op hem konden rekenen, terwijl zijn nabijheid een moreele steun voor hen beteekende. Zijn lijdensweg was lang en pijnlijk; ontbering en marteling waren zijn voornaamste deel en toch bleef de Hr. Rosiers optimist en had vertrouwen in de toekomst. Ook Hoogstraten verliest in hem een edel en hoogstaand man, die door de bevolking werd geëerd en hooggeschat.

Actie-Comité Hoogstraten op de Film. Al sedert weken wordt er vol belangstelling gevraagd: 'Is de film van de inhaling van Z.E.H. Deken gelukt?' Het antwoord luidt: Ja! Zondag 5 Augustus krijgt ieder Hoogstratenaar hem te zien: in de cinemafeestzaal van 't Seminarie worden 3 vertooningen gegeven door 't Kath. Smalfilmstudio van Antwerpen, ten bate van den wederopbouw der kerk: te 2 uur: voor de kinderen onder de 14 jaar: gunstprijs 2 fr.; te 5 en te 8 uur: voor allen: prijs 5 fr. De vertooning duurt nagenoeg twee uur en brengt bovendien de films van de H. Bloedprocessie, 't Kempisch Congres en de L. De Koninckfeesten met Hoogstraten in zijn vooroorlogsche glorie. De film der inhaling van Z.E.H. Deken Senden werd spijtig genoeg tijdens den oorlog door de Duitsehers gestolen. Besteld werd bovendien een actualiteit en een klucht: dus spek voor eiken bek! Allen naar de Hoogstraatsche films!

Bolck-kermis. Met toelating van Burgemeester en Schepenen is Bolck-kermis een week vroeger, omdat het voor de laatste maal zal kermis zijn in 't Bolcksheike. De kermis zal doorgaarropZondag 12Augustus,Maandag 13, alsook Zondag 18, nakermis.

Meersel-Dreef Uitgang der processie Zondag 15 Juli houdt onze gekende sprekende processie haar tweeden ommegang. Dien dag zal er om half elf een Plechtige Mis opgedragen worden aan de Grot: de Processie begint om half drie, en zal gevolgd worden door een Plechtig Lof met sermoon door E.P. Edmond. Aangezien de engelsche brug aan den watermolen opgebroken is, raden we de fietsende en te voet gaande bedevaarders aan den boschweg in te slaan die begint aan den handwijzer op de splitsing van den Meerselsche macadam en de groote baan Hoogstraten-Breda. Er bestaat wel gelegenheid om over te zetten met de boot aan de sluis, doch we vreezen dat het daar zou kunnen stroploopen als het wat druk is. De autos kunnen doorrijden tot op honderd meter van het Strijbeeksch kantoor, en dan links de aardeweg nemen, die naar de Dreef leidt. Bron: Gazet van Hoogstraten

41


--

...".

)>~路

--

]SPORT]

路"..:: .( ...J-.

'

~

)>~路

路"..:: .( _;-

'

Minderhout

Kapellekensloop Een 200-tal deelnemers lieten zich een rugnummer aanprikken voor de 5, 10, 21 km en de kinderwedstrijden. Algemeen favoriet Jan Hendrickx die zijn strepen reeds verdiende in marathons, halve marathons en andere wegwedstrijden, zowel in binnen- als buitenland, deed zijn reputatie alle eer aan en won op overtuigende wijze in 1.09.19!

De uitslagen Jongens 500m- 9 jaar 1. Geert Mertens (Mind.)

2. Kurt Aerts (Mind.)

T

3. Kevin Geets (Mind.)

EQUIPMENT

Meisjes 750m - 9-10 jaar 1. Wendy Brosens (Rijkev.) 2. Liesbeth vd Bogerd (Mind.) 3. Sarah Onincx (Mind.)

Meisjes 500m - 9 jaar 1. Silke Van Gompel (St.-Jozef) 2. Loes Bastiaensen (Hoogstr.) 3. An Aemouts (Meer)

Jongens 750m- 9-10 jaar 1. Pieter Hendrielex (Mind.) 2. Benny Mertens (Mind.) 3. Jeroen Swolfs (Hoogstr.)

J ongens 1000m - 11-12 jaar 1. Kristof Quirijnen (Merkspl.) 2. Pieter Peeraer (Hoogstr.) 3. Pieter Voeten (Meer) Algemene Bouwonderneming

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11.24.

Autotei:017/16 .92.80. 119

42


Meisjes lOOOm - 11-12 jaar 1. Els Van Schaeren (Wortel) 2. Leen Koyen (Mind.) 3. Joke Van Gils (Meer)

De winnaars van de 5 km. V.l.n.r. Roger Vanderbiesen uit Zoersel bij de Veteranen Heren: Rita Van Aert uit Minderhout bij de Veteranen Dames en Benny Aerts uit Minderhout bij de Seniores Heren.

Skm 1. Benny Aerts (Mind.)

2. Steven Vermeiren (Mind.) 3. Roel Everaert (Hoogstr.) 4. Roger Vanderbiesen (Zoersel) 5. WillemOtten (Mind.) lOkm 1. Jan Van Passel (Aarschot)

2. Rik Bax (Castelré) 3. Willy Loenders (Hechtel) 4. Oscar Bayens (Nederl.) 5. Marcel Van Dun (Mind.) 2lkm

1. 2. 3. 4. 5.

Jan Hendrielex (Hoogstr.) Patriek Seghers (St.Job-in- 't-Goor) Johnny Steensens (Haasdonk) Bernard Collin (Gedinne) René Lauwers (Aertselaar) •

In de halve marathon liep Jan Hendrickx (midden) zijn naaste concurrent Patriek Seghers (links) op I minuut. Jan Van Passel (rechts) was de vlugste in de JO km.

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auptng 41

43


Hoogstraten VV

Voor persoonliJk en degelijk advles op maat...

Hoge verwachtingen 'Ditjaar de eindronde via periodetitels of eindklassement vermijden. Tweede klasse bereiken via rechtstreekse promotie!" Gespierde taal van H.V.V.-voorzitter Jan Miehoei tijdens de officiële ploegvoorstelling in de kantine van het Klein Seminarie. Zou alleszins wel leuk zijn voor roodwit, om al die jaren in de derde klasse eens een frisse neus op te kunnen halen in een hogere reeks. De ambitie is er in alle geval en trainer Roger Kernland, bijgestaan door Danny De Prijck, zal ongetwijfeld alles in het werk stellen om zijn jongens te motivieren en daarbij trachten goed voetbal voor het voetlicht t brengen voor een groot aantal toeschouwers, want die worden er op de Thijsakker alleszins verwacht. Enkele belangrijke pionnen hebben H.V .V. verlaten: Paul Jacobs (1 j., Kasterlee), Nic Goeminne (def., OL Wilrijk), Marco Van Dijnsen (def. , Overpelt V.V.), André Laurijssen (def., St. Lenaarts). Franky Brems (doelman, Gooreind), Johan Gabriëls (middenvelder, Zwarte Leeuw), Toon Kustermans (middenvelder, F.C. Meer), Gi Sterkens (verdediger, Verbr. Geel), Nico Van Der Goten (middenvelder, S.K. Beveren), Tom Van Der Groten (verdediger, St.-Anneke) zijn de nieuwkomers en van hen wordt zonder twijfel veel verwacht.

één adres

ZAKENKANTOOR

®

VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN Tel. 03/315.72.54

SI

23

Programma voor augustus Wedstrijden die vaststaan Zaterdag 5 augustus 20.00u Zwarte Leeuw-Hoogstraten V.V. Woensdag 9 augustus 20.00u Hoogstraten V.V.-Kapellen Zondag 13 augustus 1ste wedstrijd voor de Beker van België (op verplaatsing) Nationale reserven Dinsdag 8 augustus 19.30u Vosselaar V.V.-Reserven Donderdag 10 augustus 19.30 Reserven-Pulderbos (terrein Seminarie) Woensdag 16 augustus 19.30 Vlimmeren-Reserven Dinsdag 22 augustus 19.30 Westmalle-Reserven

V.N.A. Wortel

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

44

De H. V. V.-aanwinsten met v.l.n.r. Franky Brems, Toon Kustermans, Tom Van Der Goten, Johan Gabriëlsen Gi Sterkens, geflankeerd door hulptrainer Danny De Prijck. (Nico Van Der Goten was afwezig.)

19

In onze club is de transfertperiode heel rustig geweest. Geen enkele speler heeft onze club verlaten. Alleen Jimmy Quirijnen, een voorspelervan Merksplas, komt onze rangen versterken . Samen met onze vele en goede jeugdspelers moet dit voldoende zijn om het seizoen met optimisme tegemoet te zien. Op dinsdag 18 juli werden de trainingen hervat. Als voorbereiding staan de volgende wedstrijden op het programma: Zaterdag 29 juli 20.00u Dosko-V .N.A. Donderdag 3 augustus 19.30u V.N.A.-Van Herck Zondag 6 augustus 16.00u Essen-V.N.A. (Beker) Zondag 13 augustus Beker- of oefenwedstrijd Zondag 20 augustus Beker- of oefenwedstrijd Donderdag 24 augustus 19.00u V.N.A.-Meer

Zondag 27 augustus Beker- of oefenwedstrijd Op 12, 13 en 15 augustus heeft ons jaarlijks jeugdtomooi plaats. •

K.F.C. Meerle Het nieuwe seizoen komt er aan. Meerle vat de trainingen aan vanaf25 juli en op 3 augustus om 19.30 uur staat er een oefenmatch tegen Merksplas op het programma. Op 6 augustus (16.00 uur) begint het serieuze werk met de bekerwedstrijd tegen Horendonk. Afwachten hoelang ze in de beker meekunnen. De competitie gaat van start op 6 september. De ploeg is deze van het suksesvolle vorige seizoen, en nog aangevuld met Dirk Van Bavel, Erik Van der Wielen en Tom Van Den Broek. Hopelijk kunnen ze hiermee een plaats in 3e A afdwingen, tenminste proberen in de eerste helft te eindigen.


Z.V.C. Bombardon (Meerle) Kampioen De zaalvoetbalclub Bombardon is in de N.K.Z.V. Rijkevarset kampioen geworden in de le afdeling. Bij de eindafrekening had Den Bombardon (van het gelijknamige café) 8 punten voorsprong op de nummer 2.

Alle spelers van ZVC Bombardon zijn speler of ex-spelers van KFC Meerle, nl. Frans Boudewijns, Mario Herrijgers, René Jacobs, Dirk en Nic Mertens, Lu do en Frans Michielsen, Paul Pauwels, Wies Schrickx, Dirk Van Bavel (Meerle), Dirk Van Bavel (Minderhout), Mark Van Boxel, Marcel Van Dun en Karel Van den Heyning. Goed gedaan mannen.

Vakantiekrant

Sportkampen In samenwerking met Hoppa vzw organiseert de sportdienst verschillende sportkampen voor kinderen en jongeren en deze gaan grotendeels door te Meer.

Omnisport voor kinderen van 6 tot 12jaar

Omni-avonturenkamp voor jongeren van 12 tot 15 jaar

Tijdens dit kamp maak je kennis met verschillende sporten: slagbal, netbal, basketbal, atletiek, zwemmen ... ! Hiernaast vinden er ook groepsactiviteiten plaats zoals een bosspel en ganzenbordspeL Gedurende 1 dag kan je ook je eigen programma samenstellen. Je hebt dan de keuze uit een hele reeks sporten zoals voetbal, oriëntatieloop, jazz-dans, natuurtocht, ropeskipping, pleinspelen. Als dagactiviteit wordt er een uitstap georganiseerd per fiets naar De Mos ten. Datum: van 14 tot 18 augustus . Begin: 10 uur, einde 16 uur. Kostprijs: 1600 Bfr.

Dit kamp is speciaal gericht tot de avonturiers onder jullie. Met kaart en kompas leer je je weg te vinden op de oriëntatietocht. De basistechnieken worden hiervoor aangeleerd. De eerste beginselen van het paardrijden worden je bijgebracht. Met de mountain-bike verken je de bossen tussen Chaam en Alphen. De kayaktweedaagse wordt vast een topper. Kayakken doe je in Retie en overnachten in tenten. Alle verplaatsingen gebeuren per fiets. Datum: van 14 tot 18 augustus Begin: 9.30 uur, einde 16.30 uur Kostprijs : 3350 Bfr., excl. huur mountain-bike. Wees er vlug bij want de inschrijvingen zijn beperkt!! INFO: Sportdienst: Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03/340.19.51! •

* occassiebanden * reparaties

* depannage * merkbanden

Op zaterdag 5 en zondag 6 augustus gaat op het oud voetbalterrein van FC Meer het voetbaltomooi van FC De Statie uit Hoogstraten door. Vele jaren organiseerde De Statie dit tomooi op het gekende terrein Groenewoud in Hoogstraten, maar nadat dit veld plaats moest ruimen voor huizenbouw, werd er uitgeweken naar Meer waar recreatieve ploegen toch nog aan bod kunnen komen. Zaterdag 5 augustus wordt om 10 uur de eerste aftrap gegeven voorin totaal12 wedstrijden. Na deze schiftingswedstrijden worden op zondag 6 augustus vanaf 13 uur de plaatsingswedstrijden afgewerkt. De deelnemende ploegen zijn: de Fanfare uit Hoogstraten, Hyplast, Bolckmans, Skai' den/ Boereneinde, Mussenakker-veteranen, KLJZondereigen, Dream Team uit VIimmeren en The Young Boys uit Dessel. Al bij al een erg gevarieerd aanbod aan ploegen, wat het geheel zeker weer wat spannender maakt. Voor de voetballiefhebber reeds een eerste gelegenheid om de sfeer en de smaak van het voetballen terug te vinden voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Uiteraard is iedereen van harte welkom. •

Sport- en Jeugddienst Hoogstraten

De kampioenen aan het vieren.

autobanden

Voetbaltornooi FC De Statie

Gammel2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

Een sportief en creatief vakantieprogramma voor de zomer 1995 voor de Hoogstraatse jongeren, een initiatief van de Sport- en Jeugddienst, vind je in de VAKANTIEKRANTEN die in alle Hoogstraatse scholen werden bedeeld. Drie kranten met elk een inhoud voor de specifieke leeftijdsgroep, een voor de 6 tot 12jarigen, een voor de 12 tot IS-jarigen en een voor de 15 tot 18-jarigen.

De augustusactiviteiten Dinsdag 1 augustus Met de bus naar De Mosten Als ik ooit op een podium zal staan (van 8 tot en met 10 jaar) Woensdag 2 augustus Massavolksdans (voor alle Grabbelpassers) Donderdag 3 augustus Een namiddag met Marc De Bel (van 11 tot en met 12 jaar) Zaterdag 5 augustus Open training De Mosten (van 10 tot 15 jaar) Woensdag 9 augustus Massavolksdans (voor alle Grabbelpassers) Vrijdag 11 augustus Kennismaking met karate (voor 6 tot en met ISjarigen) Zaterdag 12 augustus Open training De Mosten (van 10 tot en met 15 jaar) Dinsdag 15 augustus Met de bus naar De Mosten Woensdag 16 augustus Massavolksdans (voor alle Grabbelpassers) Initiatie vissen met wedstrijdstok (van 7 tot en met 14 jaar) Het vriendelijke dino-atelier (van 6 tot en met 9 jaar)

45


VIP-bezoek aan Zolder (van 10 tot en met 12 jaar) Vrijdag 18 augustus Popster (van 10 tot en met 15 jaar) Zaterdag 19 augustus Open training De Mosten (van 10 tot 15 jaar) Dinsdag 22 augustus Discodansen op nieuwe moderne muziek (van 8 tot en met 15 jaar) Woensdag 23 augustus Massavolksdans (voor alle Grabbelpassers) Donderdag 24 augustus Kennismaking met karate (van 6 tot en met 15 jaar) Donderdag 24 en vrijdag 25 augustus Tweedaagse op Hoge Rielen (van 10 tot en met 12 jaar) 24-urentocht op Hoge Rielen (van 13 tot en met 15 jaar)

Karate Club Hiraken De Meerlese karateka's van Hiraken o.l.v. Jos Leuris (boven rechts op de foto) lieten belangstellende jongeren tijdens een open-sportdag i.s.m. Bloso eventjes proeven van allerlei technieken die ze daarna ongedwongen in de praktijk konden omzetten. Eerst een groepsfoto en dan ...

Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de verschillende activiteiten raadpleeg uw vakantiekranten!!! •

Dit blad

Il

elke maand in uw brjevenbus ?

ll)314_4L'-5

~

......... -

I 314. 55.1l4l

............... "..-...11.....,.....,... .............................

~~~

... met mijn stevige vuist die forse kerel eens duchtig naar adem doen happen ... !

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

De vakfotograaf maakt er meer werk van !

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto 's maken. Door een professioneel fotograaf.

VAN DER SLUIS MODE 35

46

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29


Fusieswing Antilliaanse Feesten Als een festival voor de dertiende keer georganiseerd wordt, is het niet echt gemakkelijk meer ORQUESTA D'CACHE uit Colombia. om origineel te zijn in je teksten. Antilliaanse Feesten, het Caraïbische zomerfestijn in de Minderhoutse Blauwbossen heeft ondertussen nationale, ja zelfs internationale, bekendheid. Waarom de mensen komen? Als ik het bij mezelf naga, zijn er verschillende redenen. Op de eerste plaats herken je het stukje 'Minderhoutse' grond niet meer. Vanaf het ogenblik dat je het terrein opstapt, waan je je op een Zuiders eiland met sfeervolle verlichting, ' zomerse exotische klanken en verfrissende cocktails. De Merengue, één van de snelste muziek/dansgenres zorgt er later op de avond zelfs voor dat deze exotische sfeer een licht erotische tint krijgt. In tegenstelling tot de meest traditionele festivals zijn de Antilliaanse Feesten geen zittend gebeuren. Ze beginnen pas 's avonds en duren ook tot in de vroege uurtjes. (In die sfeer heb je ook geen benul van tijd, zodat een nachtje stevig doorzakken er zeker in zit.) De organisatie doet er alles aan om de Feesten bij het ruime Hoogstraatse publiek bekend te maken. Een perfekt voorsmaakje proef je dan ook op vrijdag 11 augustus om 16.00 uur. Dan is er de festivalopening door 'ECLIPSE STEELBAND' in het Hoogstraatse centrum. Om als Hoogstratenaar 's avonds niet met je wagen in 'son' , het meest dominerende genre van Cuba, de file richting Blauwbossen te staan, neem je dit is een waaier van Caraïbische stijlen, met gewoon de pendelbus, voor het Hoogstraats salsa en jazz op kop. Uit Colombia komt JOE stadhuis. Op het terrein zelfheb je alle comfort: ARROYO Y LA VERDAD. Zaïre stuurt van telefoons tot zelfs geldautomaten. De innerZAïKO LANGA LANGA, NG LA BAND A is lijke mens wordt niet vergeten: een frisse pint een Cubaanse salsa-topper, ORQUESTA kost je nog steeds niet meer dan 40 frank. een D'CACHÉ is de tweede Colombiaanse groep. authentieke 'Antilliaanse Feesten' -Cocktail is Afsluiter is ROY CAPE & THE KAISO ALL uiteraard niet te missen. Onze aanrader is het ST ARS uit Trinidad. Terug van weggeweest, donderwolkje. Als het ietsjes later op de avond want vorig jaar zette hij de avond in. Dit jaar wordt, is een pikant soepje of een pastechi de sluit hij het fes ti val af. Tussenact op zaterdag is ideale hongerstiller. De groepen? Ze mogen DOUBLE ROCK KAWINA uit Suriname. Enzeker niet vergeten worden! Elke avond vijf, kel zang en eenvoudige percussie brengen hun waarvan vier op het grote podium. De uit Afrikaanse roots tot leven. Martinique afkomstige Kali opent op vrijdag 11 augustus . Deze rasta-zanger ontwikkelde een unieke sound die traditionele stijlen als biguine Antilliaanse praktisch: vrijdag 11 en en mazurka moeiteloos koppelt aan de recenzaterdag 12 augustus, Blauwbossen tere invloeden van reggae en calypso. De Minderhout. Dagtickets kosten 700 vijftienkoppige Londense steelband ECLIPSE frank in voorverkoop, aan de kassa beSTEELBAND zorgt voor de tussenact op het taal je 900 frank. Interessant is het tweede podium. Zij openen op vrijdag om 17.00 weekendticket. In voorverkoop betaal je uur het festival in Hoogstraten-centrum vanop 1100 frank, aan de kassa 1400. Vooreen rijdende vrachtwagen. Uit Cuba komt verkoop in alle eera-kantoren en bij de ORIGINAL DE MANZANILLO. Zij brengen Gelmel. Alle info op 03/314.37.42. o

NG LA BANDA uit Cuba.

N.V. GARAGE VAN USSEL

(HJ HON'DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 Sa

47


Akkerpo

?

Inderdaad Akkerpop met een vraagteken. De jonge helden van de Donckstraat konden het niet over hun hart verkrijgen om ditjaarniets te organiseren. Doch met de financiële kater van de afgelopen twee jaar, kon men niet veel doen. Herman De Bruyn belde Piet-Jan (een Meerse uitgezonden zoon) voor een podium. B~doeling was om voor wat muziek te zorgen tijdens de barbecue voor de helpers van de afgelopen jaren. Piet-Jan had gelijk toen hij zei: 'Als ge een podium zet, zijt ge toch al vertrokken?' En toen ontstond het idee om Hoogstraats talent de kans te gunnen hun ding te doen op een podium. En voila, Akkerpop? was geboren. Het zal er misschien kleinschaliger aan toe gaan, maar je mag er van op aan dat de sfeer er zal zijn in de omgeving van het Meerse Klooster. Het doet me echt plezier dat de organisatoren (namen noemen zou verkeerd zijn) de moed niet laten zakken hebben en geopteerd hebben voor het lokale karakter. Een kleine kwarteeuw is de kloosteromgeving mijn 'thuis'. Streekpop en Akkerpop (en die enkele fuiven destijds) waren mijn eerste kennismaking met muziek. En als je dan gaat terugkijken, merk je toch dat er grote namen op Akkerpop zijn geweest. Denk maar aan: Blue Blot, Herman Brood, Urban Dance Squad, The Troggs, The ~ailers,ja zelfs w_my Deville. Akkerpop was d1e afgelopen achtjaar iets van Meer. Akkerpop kon veel groter geweest zijn, maar dat was niet nodig. Kwaliteit kreeg prioriteit en er werd bewust niet geko~en voor commercie. 's Namiddags kwam het 1ets stevigere en vooral toonaangevende aktuele aan

bod.' Denk maar aan het optreden van Channel Zero vorig jaar. Nu een goed jaar later zijn ze serieus aan het doorbreken. Jong lokaal talent kreeg er tevens zijn kans. In de vooravond was het dan de beurt aan de 'grotere (commerciële) namen'. En het Meerse volk zakte af, voor de gezelligheid, om een pint te drinken. Hopelijk doet u dat ook zondag 20 augustus, al was het maar om de organisatoren een duwtje in de rug te geven. Ik heb maar één wens: Akkerpop? ~s goed voor dit jaar, het zou toch nog toffer Zljn om volgend jaar met Akkerpop '96 terug te komen. Langs de andere kant wordt er misschien wel een nieuwe formule geboren, in de traditie van Streekpop. Akkerpop? zal zowieso een keerpunt zijn. Zoals al gezegd in de namiddag komt het lokale talent aan bod in een kleine competitie. De winnaar van de competitie speelt vlak voor de afsluiters. Vandaag bij het ter perse gaan, zijn nog niet alle namen bekend. Zullen er zeker zijn ERUPTION, JUNGLE FEVER (terug van vorig jaar) en BLAUWE HONDEN. Daarbij komen nog een tweetal grotere namen. Enkele jaren geleden kreeg een Westmals drietal de kans Akkerpop te openen. En wat bleek: het zou de start zijn van een serieuze carrière. Deze jonge knapen zijn dit nog niet vergeten. Zondag 20 augustus zullen zij (bijna grat1s) afsluiten. En gratis ook zo'n woord dat centraal staat op Akkerpop. Dus neem nu al een dikke rode stift en zet een cirkel rond 20 augustus. Laat zien dat u een hart hebt voor Akkerpop. Elke pint die u drinkt, zorgt voor de toekomst van Akkerpop. Op naar Akkerpop '96. Lijstjes (zoals voor TIW) zijn welkom op de Fusieswingredaktie. 0

AKKERPOP

TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 · 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 ken

Lichte bedrijfswagens: DAF 10 48

u na

\Afij bezoe 8 fspraak · che14.37· ss telefontS Tel. 0313


Noordkaapo '1 tot 1' HetZundertsemuziek:festival '1 tot 1' magdeze zomer zijn tweede editie beleven. Het festival ontstond vorig jaar uit de as van de ter ziele gegane breed-culturele kermis 'Autour de Vincent', maar sloeg een geheel eigen richting in door naast muziek ook plaats te ruimen voor een likje theater en een snuifje cabaret. De formule werkte, en ook dit jaar tovert de organisatie een breder programma uit de hoge hoed dan het modale popfestival. 'Het middagprogramma toont BERT & DICTUS, cabaret bekend van de landelijke theaterpodia maar met een Zundertse tint, en soms nog verstaanbaar ook, THEATER DE FRISSE LUCHT met Nederlandstalige altijdgroene meezingers, en DIRK DE BRUYN, de hoogbejaarde Rijsbergse troubadour die sinds zijn debuut-CD 'Een Schoon Portret' en een optreden in het hoofdstedelijke Paradiso wijd en zijd bekendheid geniet. D'n Dirk zal bijgestaan worden door DE FIJNE MANNEN Wim Dictus en Kees Schoone. Klapper van de middag is JAN ROT & BAND. Rot is bekend van de radio maar vond zijn draai toen hij het theater in ging. Hij toert deze zomer met een paar maten langs wat podia, volgens eigen zeggen bij wijze van vakantie. Met onder meer ex-Doe Maar Jakob Klaasse staat dit garant voor kundig gebrachte en vooral mooie liedjes . Het avondprogramma opent regionaal met het Bredase AH LEV CHA, gevolgd door IT, een driemansformatie met een zware en nog ontoegankelijke sound waarin het fenomenale baswerk de solorol krijgt toebedeeld. Opmerkelijk is dat dit jaar COOPER en ALISON GROSS

gestrikt zijn voor de affiche. Beide bands zijn zeer goed ontvangen op het GroningseN oorderslag-festival, en met name Alison Gross is een band waar wij meer van gaan horen, getuige het feit dat zij reeds doorgedrongen zijn tot de draaitafels van Studio Brussel. Het Vlaamse NOORDKAAP mag er dit jaar als hoofdact voor gaan zorgen dat het ook aan deze kant van de grens de waardering krijgt die het verdient. Sinds hun CD 'Een Heel Klein Beetje Oorlog' is Noordkaap het beste wat België te bieden heeft. Aangevoerd door podiumfenomeen Stijn Meuris is Noordkaap gedreven, emotioneel en doorleefd tot op het bot. Rock recht uit het hart.

Rekkesluiter is PRESS GANG, en wel om de traditie te bestendigen dat ' 1 tot 1' afsluit met féést. De Britse folkrock-band doet dit in de traditie van The Pogues en de Leveliers met onder meer accordeon, fiddle en vooral veel energie. ' l tot 1', zondag 13 augustus op de Markt in Zundert. Het middagprogramma vangt aan om één uur en kost niks . Het avondprogramma begint rond vijven, duurt tot één en kost/ 10,(voorverkoop) of f 12,50 (kassa). Kaarten bij Cultureel Centrum van Gogh (Zundert), Bullit (Breda) en Manus (Etten-Leur). •

Een garantie voor degelijk werk met eigen vakmensen! Een traditie van meer dan 50 jaar!

woongarnering

Tel. 03/314.48.47 ~25a

Schilderwerken Vloerbedekking Tapijten

Gordijnen Dekbedden Huishoudtextiel 49


• ID. ••

Op stap

Vrijdag 25 augustus: MISSIEFEESTEN met tentoonstelling en cafetaria van 19 tot 21 uur. Zaterdag 26 augustus: MISSIEFEESTEN met optreden Fanfare en tombola, van 13.30 tot 21 uur. Zondag 27 augustus: MISSIEFEESTEN van 13.30 tot 19 uur.

HOOGSTRATEN Dinsdag 1 augustus: FIETSTOCHT K.V.L.V. dagtocht Gouverneur Kinsbergenpad. Vertrek 9.30 uur aan het Medisch Centrum. (Bij twijfel, bel314.53.78) Zaterdag 5 augustus: (en zondag 6 augustus): VOETBALTORNOOI FC DE STATIE, vanaf 10 uur op het oud voetbalveld van Meer, inlichtingen 314.57.17. Zondag 6 augustus: BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerk, 19 uur. Vrijdag 11 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN met ECLIPSE STEELBAND in Hoogstraten-centrum om 16 uur. Zondag 13 augustus: BEIAARDCONCERT om 19 uur. Dinsdag 15 augustus: FIETSTOCHT K.V.L.V., naar De Valk, vertrek om 19.15 uur aan het Medisch Centrum. Zondag 20 augustus: BEGUNTJES LAAT BESLUIT, folkloristisch kinderfeest vanaf 14 uur aan het stadhuis. BEIAARDCONCERT om 19 uur. Zaterdag 26 augustus: FIETSTOCHT, organisatie van de Koninklijke Veloclub 'De Lustige Wielrijders', vertrek om 14 uur aan Tennisclub De Vrijheid, Achtelsestraat. Inl. 314.52.42. Zondag 27 augustus: BEIAARDCONCERT om 19 uur. Dinsdag 29 augustus: FIETSTOCHT K.V.L.V., naar de Mosten, vertrek om 19.15 uur aan het Medisch Centrum.

MINDERHOUT

tv .

'

knerqtje5Jrui5 brij4eih 183 4oogstraten 03/314 66 65 ~ust & Ifiiliane

Geopend vanaf IJ u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

HOOG.STR-ATEN Tel. 03/ 314.36.93

58

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47 Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. 57

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. 57

50

~~JRc:c:T

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

46

HOOGSTRATEN

52

11

e~~:4~

11

Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

50

124

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN · TEL. 03/314 14 86 BO

MEER

Woensdag en donderdag gesloten

-

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Woensdag en donderdag gesloten

Vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN vanaf 19.00 uur tot diep in de nacht, in en om de Blauw bossen. (Programma zie Fusieswing)

!~

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

MEERLE Van maandag 21 tot vrijdag 25 augustus: ZOMER-SPORTKAMP van Turnkring "t Zolderke', elke dag van 10 tot 16 uur in de Kleuterschool. Sportinstructie voor alle kinderen vanafhet 1stejaar. Vooraf inschrijven, zie rubriek Meerle.

Heel de maand: VAKANTIEFIETSZOEKTOCHT van KWB en KA V. Dinsdag 1 augustus: KAV-FIETSEN aan Rosaliakapel om 13.15 uur. Zaterdag 5 augustus: VOETBALTORNOOI FC DE STATIE op oud voetbalveld vanaf 10 uur. Zondag 6 augustus: ROMMEL- en ANTIEKMARKT in de Donckstraat vanaf 09.00 uur. OPENBARE KOPPEL MARATHON van Vissersclub in Mosten vanaf 09.00 uur. KLEINE FIETSZOEKTOCHT van KWB aan parochiezaal om 13.00 uur. VOETBALTORNOOI FC DE STATIE op oud voetbalveld vanaf 10.00 uur. Woensdag 9 augustus: KAV-FIETSEN aan Rosaliakapel om 20.00 uur. Zondag 20 augustus: AKKERPOP? aan het Klooster met o .m. EURUPTION, JUNGLE FEVER en BLAUWE HONDEN. Woensdag 23 augustus: KAV-FIETSEN aan Rosaliakapel om 20.00 uur. Zaterdag 26 augustus: KWB-BARBECUE op oud voetbalveld. Zondag 27 augustus: KWB-VOLLEYBALTORNOOI op oud voetbalveld vanaf 10.00 uur. Dinsdag 29 augustus: KAV-FIETSEN aan Rosaliakapel om 13.15 uur.


MEERSEL-DREEF Elke zondag tot 29 oktober: 8u tot 16 u ROMMELMARKT op het Geiteneinde te Meersel-Dreef t.v.v. fanfare 'Voor Eer en Deugd' .

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vnjdag, zaterdag(t9.00u) en zondag 13.30u)

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

56

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERS EL-DREEF S4

Ongevallen Zondag 24 juni om 15.30u botste in Rijkevorseldorp de auto, bestuurd door Rosa Goetstouwers Begonialaan 17 Essen met de auto bestuurd door Lod. Wouters Helhoekweg 50 Rijkevorsel. Er was lichte schade. Aan de Europastraat, Tran. "ortzone te Meer botste zaterdag 30 juni om 21.10u de tractor bestuurd door Mathijs De Graaf 29j Ganshoeksingel 2 Lage Zwaluwe NL. met de motor bestuurd door Sandy Vermeiren, 24j, Hopstraat 6 Brecht. Deze laatste werd licht gekwetst. Vrijdag 7 juli om 15.30u botste in Minderhoutdorp de auto bestuurd door Ernst Kretzschaar · Weilustlaan 23 Breda met de auto bestuurd door Jan Crits St. Clemensstraat 20 Minderhout. Er was lichte schade. Zaterdag 8 juli reed aan Leemputten de vrachtwagen bestuurd door de 23 jarige Benny Cox Beemden I Minderhout tegen twee bomen, een. verlichtingspaat en de weideafsluiting van Frans Laurijssen Leemputten 7 Rijkevorsel. Benny Cox werd licht gekwetst. Maandag 10 juli om 2lu kwam het tot een botsing tussen twee auto's aan de St.Lenaartseweg. Passagierster Nancy Tegenbosch Dorpstraat 10 Brecht werd hierbij licht gewond. Vrijdag 14 juli om 11.30u botsten aan de Merksplassesteenweg te Rijkevorsel drie personenwagens. Joanna Gelens 48j Achtelsestraat 30 Hoogstraten werd hierbij licht gekwetst.

Drs. Pin de Rabboenizaal Drs P (voluit Doctorandus P.) is een pseudoniem van de in Zwitserland geboren Hans Heinz Polzer. Hij belandde in Nederland, en werkte zich op tot de ongekroonde koning van het Nederlandse lied op rijm. Sinds hij meer dan dertig jaar geleden door Willem Duys voor het eerst op de buis werd gebracht, veroverde hij vriend en vijand met zijn Nederlandstalige liederen op rijm en met een vlekkeloos metrum. Elpees als 'Zingt allen mee met Drs . P' , 'Over land en zee met Drs. P', 'Hoep Hoep Hiezee voor Drs. P', Drs. LP' en 'Per pont en slee met Drs . P' zijn daarvan een overtuigend bewijs. 'De Gezusters Karamazov', 'Dodenrit' (Trojka hier, Trojka daar!), 'Knolraap en lof, schorseneren en prei', 'Bananen', 'Veerpont' (Heen en Weer), 'Ananas' en 'Johannes De Doper' zijn slechts enkele van de hoogtepunten uit zijn rijke arsenaal. Om nog maar te zwijgen over 'Het hart een er deerne', 'Quartier Putaio' of 'Volksgezondheid en rniliehygiëne'. De dubbele verzamelaar 'Drs. P compilé sur CD' biedt een handzaam overzicht. Hans Dorrestijn, Ivo de Wijs, Hugo Matthijsen, De Nieuwe Snaar en Jean Blaute noemen Drs. P hun grote voorbeeld en inspirator. De laatste hield aan het nummer 'Bananen' van de doctorandus zelfs een echte hit over. Voor De Nieuwe Snaar schreef Polzer, vlekkeloos Duits, 'Die Schöme Muilerin' . Live is de doctorandus een belevenis, hij is dan ook de enige artiest die elkjaar opnieuw op de Gentse Feesten mag optreden. Zaterdag 30 september zakt Drs. Puit het verre Amsterdam af naar Hoogstraten, voor een exclusief en nu al memorabel concert in de Rabboenizaal van het Spijker. Dit naar aanleiding van 10 jaar 'De Hoogstraatse Maand'. Schrijf maar alvast in uw agenda! 30 september: Een intieme soirée met Drs. P. Info: 03/314.75.78. D

Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

U

Raclio CONTINU • FM 103

s....-sew.. 25 2321 MEERU Tel 315 79 40 • Fax 315 16 57

-met regionaal, nationaal en internationaal nieuws -24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

~~RTÛ~~ .-.;; Meerdorp 13

44-4.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag· avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Trektelkursus Trektellingen zijn in onze regio uitgegroeid tot de belangrijkste vogelobservaties en vogelactiviteiten van het jaar. Jaarlijks trekken er honderdduizenden trekvogels over onze streek. Daarvan wordt er per telpost elk jaar enkele tienduizenden geteld aan De Hees te Rijkevorsel, Het Blak te Beerse het Kijkverdriet te Ravels, Het Vliegveld te Lille-Malle, de Tikkebroeken en de Lierernan te Oud-Turnhout. · Waar anders dan op een trektelpost krijg je ieder jaar zoveel ganzen, visarend, ruigpootbuizerd, smelleken, velduil, purperreiger, kraanvogels, aalscholvers enz. te zien. Wielewaal-afdeling Markvallei organiseert een trektelkursus op 8/9-22/9-7/10-14/10 en 21/10/ 95. Het doel is beginnende trektellers wegwijs te maken in het herkennen van trekvogels op zicht en op geluid, het noteren en verwerken van gegevens en het inrichten van een trektelpost Meer en meer krijgen we de vraag van geïnteresseerden hoe kun je al deze vogels uit elkaar houden en tellen. Wel volg de cursus en je komt er al vrij vlug achter dat het niet al te moeilijk is indien je er wat tijd wil insteken. Al vlug zul je merken dat het een zinvolle en boeiende hobby is. De kursus van 8/9 en 2219 is volledig theoretisch. en gaat door in het "JAN SPANNENBURGMUSEUM" in de oude gemeenteschool, Karel Boomstraat Hoogstraten van 19h30 tot 22 h. Het lokaal bevindt zich achteraan op de speelplaats, rechts in de hoek. De andere dagen zijn gedeeltelijk theorie maar vooral ook praktijkervaring aan de Hees te Rijkevorsel, de exacte plaats word je medegedeeld op de kursus. Deze gedeelten beginnen · telkens met zonsopgang ± 7h en eindigen omstreeks 12h. De kursus wordt begeleid door2 ervaren natuurliefhebbers. Benieuwd? Aarzel niet om kontakt op te nemen voor meer informatie bij 314 .60.14 (J.Leestmans) en 315.90.40 (M.Adriaensen)

Wielewaal-afdeling 'De Markvallei' 51


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

72

LAURIJSSEN JEF

HUISARTSEN 5 en 6 augustus: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 314.86.85; GSM 075.44.86.85

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

12 en 13 augustus: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Bestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21.

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

15 augustus:DR. LUK VERMAND ER, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11.

·Kw UoJm· nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat)

19 en 20 augustus: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10.

Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 03/314.20.24

65

APOTHEKERS

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

Zaterdagvoormiddag 29 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04.

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Indoor tennis squash snooker

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! :

~~ .&

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116

tei.03/314.42.92 122

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

Tot 4 augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63 .31.66.

Tennisclub vzw Achtelses/raat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Zaterdagvoormiddag 5 augustus: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77 .73. 67

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03

77a

70

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATE:N

Tel. 03/314.31.08

b.v.b .a.

Zaterdagvoormiddag 12 augustus: APOTHEEKVAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

THUISVERPLEGING

Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Van 11 tot 18 augustus: APOTHEEK SCHEVELENBOS , Tienpondstraat 2 , Loenhout, tel. 669 .64 .24.

Van 25 augustus tot 1 september: APOTHEEKHORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24 . Tel. 014/ 61.48.02 . Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS - LIEVE VANMECHELEN (315 .92.29) en ELS DIRKS (315 .87.89).

De volgende MAAND kan u lezen vanaf 30 augustus. Medewerkers in alle windstreken, vergeet niet uw kopij tijdig te brengen: op woensdag 16 augustus en ten laatste op zondag de 20ste.

74

mobile Rent

Van 4 tot 11 augustus: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83

Tel. 03/314.37.76

52

Tel. 03/314.54.50

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN VERHEVENb.v.b.a.

de

26 en 27 augustus: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48.

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49.11

lllfalll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.