maart 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 119 MAART 1995 PRIJS: 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRA TEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Crematorium voor hondenen katten?

Zonder vertrouwen sta je nergens

Eénjaar TV-Kempen U zegt?

Nieuwe raad aan de praat

Corry Rombonts


Broederlijk delen voor Chili De komende vastencampagne loopt onder het motto 'DE GROND VAN DE ZAAK'. Het is het tweede iuik van het driejarenproject 'VOEDSEL, EEN RECHT VOOR IEDEREEN' en vertelt het verhaal van grond, bos en water toegespitst op Latijns-Amerika. Het zijn de arme kleine boeren, artisanale vissers, volksvrouwen en Indianen, die de prijs betalen. Zij worden opgeofferd aan een systeem van 'ontwikkeling' dat onbarmhartig is voor de aarde en haar mensen. Een systeem dat vreemde belangen dient, in binnen- en buitenland. Grond De tegenstelling tussen arm en rijk in LatijnsAmerika wortelt voor een belangrijk deel in de ongelijke grondverdeling. Indien er landhervormingen komen, krijgen de kleine boeren ook een stuk grond- geërodeerd, niet bevloeibaar, dat niet met machines te bewerken is - en waar de agro-industriëlen dus maar weinig interesse voor hebben. Het groot grondbezit maakt de kleine boeren ook langzaam tot pachtarbeiders op de mastodontbedrij ven. De quasi landloze boeren vormen de seizoenarbeiders die moeten werken in weinig benijdingswaardige werkvoorwaarden. Zo'n eenzijdige landbouw versnelt de verarming van de grond. Ook de diverse bestrijdingsmiddelen waarmee in de fruitsector zeer kwistig wordt omgesprongen, zorgen voor een hoge graad van bodemvervuiling.

Bos Latijns-Amerika is zo'n 900 miljoen ha tropisch woud rijk. Dat regenwoud is een fabuleuze schatkamer van miljoenen levensvormen. Maar ook nergens ter wereld verdwijnt er per jaar zoveel tropisch bos als hier. Die roofbouw is niet alleen fataal voor planten en dieren, maar ook en vooral voor de miljoenen mensen in Latijns-Amerika die in of van het bos leven. De eenzijdige en op export gerichte boseconomie heeft tot gevolg dat er nu zelfs verschillende soorten met uitsterven zijn bedreigd. De papierfabrieken lozen ook grote hoeveelheden chloorafval en zijn zo verantwoordelijk voor enorme watervervuiling.

Water De onmetelijke kustlijn van Chili gaat natuurlijk met een grote visserijbedrijvigheid gepaard. Chili is daardoor vermaard voor zijn grote variëteit aan schelpdieren. Maar het op export gerichte model stimuleert grote buitenlandse visserijbedrijven om aan industriële visvangst te komen doen, waarbij de zee letterlijk leeg geschraapt wordt. De artisanale vissers, die niet zo ver in zee kunnen gaan en meer op bestanden dicht bij de kust aangewezen zijn, vissen letterlijk hoe langer en hoe meer achter het net. Zij moeten daarom nu noodgedwongen als onderbetaalde loonwerkers in deze industrie gaan werken. De traditionele vissers kampen ook met de milieuverloedering die wordt aangericht door het toenemend aantal zalmkwekerijen in de baaien en binnenmeren. In het Noorden van Chili, waar het water schaars is, hebben de reusachtige kopermijnen van Auquicamata grote behoefte aan water. Zij vervuilen ongecontroleerd het oppervlaktewater. Het gevolg - dat de waterspiegel nog meer daalt en

2

dat er tekort aan water is voor de bevloeiing van de kleine landeigendommen. Elke aanslag op grond, bos en water betekent niet alleen dat men mensen in hun economisch overleven aantast maar ook in hun ziel. Die armoede en het verdriet van bos, grond en water is een onrecht maar niemand kan in z'n eentje de wereld veranderen. Maar mensen worden vanuit Broederlijk Delen gestimuleerd te groeperen en zich te organiseren. De oplossingen voor de problemen moeten volgens Broederlijk Delen ook steunen op de volgende principes: - Ontwikkelingshulp moet gebaseerd zijn op eigen inheemse cultuur met de eigen aanwezige kennis, technologie en gemeenschapsvormen. -Landhervormingen zijn noodzakelijk; de verdere ontwikkeling van groot-industriële bedrijven moet vermeden worden, familiale bedrijven zijn belangrijk. - Eerlijke mogelijkheden van krediet, transport en commercialisatie zodat de negatieve vooroordelen tegenover de 'onbekwaamheid' van de plattelanders opnieuw bevestigd wordt. -Er moet gestreefd worden naar een economische rendabiliteit via een gecombineerd produktiesysteem van basisvoedsel en marktgerichte teelten. De produktie moet rekening houden met rendement en milieu. Verder moet dit alles ons uitnodigen om onze eigen levensstijl in vraag te stellen. Wie een betere wereld wil moet daar zelf wat voor doen en zeker met minder genoegen nemen. Ook de Oxfam-wereldwinkels promoten dat. Daarom zal er ditjaar in plaats van een dekanale animatieavond te organiseren, iedereen uitgenodigd worden op het etentje georganiseerd door de wereldwinkel op zaterdag 11 maart in de Pax. Zij hebben een lange traditie van etentjes. Dit jaar willen ze een maaltijd bieden die ons bewust maakt dat duurzame ontwikkeling dringend nodig is. Het zal een gezonde en rechtvaardige maaltijd worden, waarvan de winst naar het project van Broederlijk Delen gaat: milieuzorg en herbebossing in Chiloé. Chiloé is een eiland met 112.000 inwoners, het merendeel van hen zijn boeren en vissers, die sterk te lijden hebben van de industriële visserij en viskweek en van de ontbossing. Broederlijk delen wil er een kleinschalig project steunen voor de herbebossing van de streek waarbij boomkwekerijen zullen opgericht worden en mensen zullen gevormd worden via scholen, oudercomité's, buurtraden en boerenverenigingen. Tegelijk wil men met deze concrete actie ook de overheid onder druk zetten om haar verantwoordelijkheid te nemen. Als je liever sportief bent, kan je ook meestappen met de sponsortocht georganiseerd door

de scholengemeenschap van het Spijker en het Seminarie. Je kan via scholieren van die scholen inschrijven, maar je ook op 11 maart aanmelden aan de stand van de parocies . De tocht vertrekt aan het Klein Seminarie. Je kan kiezen tussen 3 routes van 5 km, 10kmen 20 km. Wandelaars vertrekken van 8.30uurtot9.30uurvoor20km, van 9.30 uur tot 10.30 uur voor10kmen tot 11 uurvoor 5 km. Bij aankomst aan het VTI Spijker kan je je sponsorgeld kwijt. Indien je inschreef bij een scholier, zal alles verlopen via de school. Voor de prestatie krijg je een kop soep gratis bij aankomst in de school. •

Exotisch tafelen met

de Wereldwinkel

Zaterdag 11 maart zal het weer druk zijn in de Pax. De Wereldwinkel kookt dan voor het 11 de jaar voor haar gasten die met het jaar talrijker worden. Er zal dit jaar niet alleen lekker maar ook kritisch gekookt worden onder het motto 'kritisch konsumeren', hetjaarthema van de Wereldwinkels. Kritisch koken wil hier zeggen dat er zoveel mogelijk (h)eerlijke produkten van de wereldwinkel als ingrediënten worden gebruikt: noten, ananas, quinua, chocolade, lychees, papaya, allemaal goeie dingen die nog een stuk lekkerder worden als ze door de handen gaan van onze ervaren koks . Ervaren zijn die nu wel, na zoveel jaren koken-eten voor de Wereldwinkel en het is daarom dat ze een kookboek hebben samengesteld met daarin al de recepten van de voorbije etentjes . Aan de spotprijs van 150fr. te koop in de Wereldwinkel en op het etentje van 11 maart. De opbrengst van het eetmaal van dit jaar is bestemd voor het project van Broederlijk Delen: milieuzorg en herbebossing in Chili . Wilt u meegenieten van het festijn, schrijf dan in voor 5 maart, ofwel in de Wereldwinkel (open op woensdag en donderdag van half 4 tot half 2, op vrijdag van half 2 tot 6 en zaterdag van 10 tot 12 en van half 2 tot half 4), ofwel telefonisch op 314.41.26. •


utouw in de maand Ik ben een gelukkig mens Corry Rombouts leerden wij kennen toen wij haar enkele jaren geleden interviewden over Francis, een politiek vluchteling die zij onder haar hoede genomen had. Later hoorden wij haar spreken op een bijeenkomst ter gelegenheid van Broederlijk Delen; ook toen had zij het over haar ervaringen met politieke vluchtelingen. Telkens werden wij getroffen door haar moedige uitspraken, haar echtheid en haar warmte voor mensen die het moeilijk hebben. Nu het binnenkort weer vastentijd is- en dus tijd voor Broederlijk Delen - laten wij haar graag eens aan het woord.

Het moeilijke begin

haar grootmoeder en tante die in Meersel-Dreef woonden. De tante nam de zorg voor Corry op zich, school en kerk (wat toen ook heel belangrijk was) waren dichtbij zodat het door haar ziekte toch wel gehandicapte meisje daar ook naartoe kon gaan. Als Corry te ziek was en binnen moest blijven, kwam er een onderwijzeres aan huis les geven. 'Mijn tante was goed voor mij maar ik miste mijn moeder, ook mijn broers en zusjes waarmee ik kon spelen, ik voelde me dikwijls alleen. Mijn vader kwam me dikwijls opzoeken, per fiets kwam hij dan maar mijn moeder ocharme, die kon moeilijk weg met al die klein mannen. Tante was een kordaat mens en dat was toch wel goed voor mij. Als ik mijn kop liet hangen - het was een pijnlijke ziekte, de huid over heel mijn lichaam was constant ontstoken- zei ze 'Komaan Cor, op je tanden bijten, het zal wel gaan, vooruit naar school...'

Corry Rombouts werd geboren op een boerderij, dicht bij de bossen van De Hees aan de St. Lenaartse Weg. Zij was de 4de in een rij van 14 kinderen, 7 jongens en 7 meisjes. In haar woonkamer aan de muur hangt een schilderij van haar ouderlijk huis, gemaakt door schoonzus Hild Swaegers; we kunnen ons moeilijk indenken dat al die kinderen met daarbij nog de ouders èn een inwonende oom en tante daar allemaal een plaats konden vinden. 'Het is een plezant schilderij, zegt Corry, want als we hier samen met de familie zitten, dan bekijken we het en meteen beginnen we dan herinneringen op te halen. We doen dat heel graag, we zijn een familie die sterk aaneenhangt.' Al van bij haar geboorte was te zien dat Corry een zorgenkind zou zijn; ze leed aan een ernstige huidziekte waar geen medicament tegen opgewassen was. 'Later hoorde ik van mijn ouders dat ze dikwijls bang geweest waren dat ze mij zouden moeten afgeven, maar neen, ik ben het doorgekomen maar niet zonder veel pijn en ziek-zijn. Pas vanaf mijn twintigste is het stilaan gaan beteren en nu heb ik er nog weinig last van. ' Omdat haar ziekte veel zorg behoefde, werd Corry vanaf haar 6de jaar uitbesteed bij

Als 17-jarige kwam Corry terug naar huis waar ze temidden van haar broers en zussen terechtkwam. 'Een vol huis, als iedereen thuis was, zaten we met 18 aan tafel. Ook 's avonds, bij het rozenhoedje, was iedereen prezent. Dan klonk

Plechtige Communie.

De familie Rombouts toen het gezin nog niet voltallig was. Jde van links is Corry, achteraan de inwonende tante.

Op de bodem van de put

•

het: 'Zijd'er allemaal?' en dan moest iedereen zwijgen en het gebed begon. Door de jongsten werd er dan wel meer geravot dan gebeden; ge kent dat, allemaal rond de Leuvense stoof en dan maar proberen een ander eraf te duwen ...' Ons vader was een streng-gelovig man met de nadruk op streng, ons' moeder was meer open en voor vernieuwing.' Hoewel ik het thuis vlug gewoon werd en al gauw in het huishouden meedraaide, kwam ik stilaan in een diepe put terecht. Ik zag mijn zussen uitgaan, trouwen en het huis verlaten. Ik wist allang dat dat niet voor mij weggelegd was, maar dat doet zeer. .. Wat nog veel zwaarder aankwam was de manier waarop de mensen, buiten mijn familie, met mij omgingen. Als ik ergens kwam, voelde ik hoe ze mij meden, het leek alsof ze vies van mij waren. Soms zag ik, nadat ik ergens binnengekomen was, hoe de mensen elkaar aanstootten en over mij spraken. Hoe pijnlijk die ziekte in mijn kindertijd ook was, dit was veel erger. Ik voelde mij uitgesloten en diep ongelukkig. Ik dierf nog amper onder de mensen komen; in mijn vrije tijd trok ik met een boek naar de bossen van De Hees, zwierf daar uren rond, daar voelde ik me best. Het is daar dat het geloof meer voor mij ging betekenen dan wat ik van huis had meegekregen. Ik las weleens in het Evangelie en wat mij daar zo bijzonder in trof was die Jezus, voor wie alle mensen gelijk zijn die zelfs een voorliefde heeft voor de mindere mens, de zieke, de uitgestotene. Als ik daarover nadacht, kreeg ik een goed gevoel en ik dacht: 'Ja, ik mag er ook zijn, in Gods ogen ben ik zo goed als een ander. ..' In die tijd besloot ik dan ook om naar het klooster te gaan maar daar werd ik geweigerd, ook al omwille van mijn ziekte. Hoewel ik dus niet echt ziek was of gehandicapt, ik kon even hard werken als mijn zussen, bijvoorbeeld, en toch ... Achteraf was ik blij dat ze me niet in het klooster hadden aangenomen, ik zou me daar niet zo goed gevoeld hebben. De voornaamste reden waarom ik daar naartoe wou, was dat ik mij wilde verstoppen voor de mensen, daar ging het eigenlijk om."

Bejaardenhelpster Hoe mensenschuw ik ook was, soms moest ik toch onder de mensen komen. Via mijn zus kwam ik in contact met onderpastoor Verstrae-

3


INTERVIEW len en hij heeft me eruit getrokken, uit die put waar ik toen inzat. Het duurde anders wellang voor ik ook maar een woord tegen hem dierf zeggen. zo erg was het met mij toen gesteld. Hij vroeg me om elke week een dag te komen kuisen omdat zijn huishoudster te oud begon te worden. De manier waarop hij met mij omging heeft mijn zelfwaardegevoel heel geleidelijk teruggebracht. Vanaf mijn twintigste ging het ook met mijn ziekte wat beter; die beterschap verliep heel traag maar dat gaf me toch moed.' En zo werd Corry stilaan dertig jaar, het ouderlijk huis liep leeg en ze vroeg zich af wat ze in haar verdere leven wou doen. Behalve bij de onderpastoor was ze al op meer plaatsen in het huishouden gaan helpen en zo kwam ze op het idee een opleiding voor bejaarden erzorging te volgen. Het enige wat haar tegen hield, was de angst voor de medische keuring; zouden ze haar wel goed genoeg vinden? 'Ik herinner me nog hoe ik beefde bij die keuring, ik dacht, dat haal ik nooit. Later hoorde ik dat sommige mensen naar de Medische Dienst gebeld hadden om een goed woordje voor mij te doen, ze zegden dat ik hard genoeg kon werken om die opleiding te volgen. Toen ik dan later, na mijn opleiding, aan het werk ging, was ik daar nog niet gerust in; zullen de mensen mij met mijn ziekte wel aanvaarden? Maar dat is best meegevallen, ik doe het werk nu al vele jaren en ik zal het tot mijn pensioen graag blijven doen, dat hoop ik toch.'

Wat ge doet voor de minste van de mijnen, dat hebt ge voor mij gedaan 'Die ziekte van mij, en vooral dat gevoel van uitgesloten te zijn als gevolg van die ziekte, heeft, hoe erg het ook was, mij toch ook iets goeds gegeven. Mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, ook psychisch, daar heb ik zo'n speciale antenne voor, denk ik; ik word ook door hen aangetrokken, ik voel me heel dicht bij hen staan. Toen ik in mijn jeugd in de miserie zat, zag ik daar niets positief aan, wel integendeel. Achteraf zie ik dat het toch voor iets gediend heeft. Corry is vooral in contact gekomen met mensen die zich om verschillende redenen niet aanvaard voelen - de minderbedeelden zouden wij zeggen - via een vakantie die ingericht was door FOCOLARE, een kristelijk ge誰nspireerde beweging.

Het gezinRombouts in 1961. V.l.n.r.: Bert, Dina, Piet, Maria, laan, Jozefa, Carry, Frans, To, Jan, Christiane, Mina, vader, Geert, lef en moeder. 'Ik kwam met Focolare in contact via een kranteartikel over een activiteit van die beweging. Hunmotto 'Vind Jezus in uw broeder' sprakmij wel aan, ik vroeg inlichtingen en na wat twijfels (is het geen sekte?) en aarzeling ben ik lid geworden. Eerst een beetje op afstand maar na die vakantie wat meer betrokken. Op die vakantie waaraan werd deelgenomen door 2000 mensen, werd ik gewaar hoe goed de omgang met mensen kan zijn. Ik ging er met een klein hartje naartoe maar kwam heel blij terug. Die vakanties hebben tot doel samen met elkaar bezig te zijn in allerhande aktiviteiten op een manier waarbij ieder zich goed voelt. Er is een vriendschap voor elkaar die ik nergens anders heb meegemaakt. Al die mensen waren daar zo open voor elkaar, alle vooroordelen vallen van je af en dat doet echt deugd.' Die gelukkige stemming wilde Corry graag vasthouden en daarom werd ze aktief lid van Focolare. Om de 14 dagen is er een bijeenkomst van haar groep waar ook mensen bij zijn die in de gevangenis hebben gezeten, die verslaafd waren, die extreem arm zijn ... Ook de families van die mensen horen daarbij en zo komt het dat er veel over

diverse problemen wordt gepraat, naar oplossingen wordt gezocht maar meestal wordt er vooral veel geluisterd. 'Er hoort ook bezinning bij en intussen zijn wij vrienden geworden van elkaar die de belangrijkste momenten van het leven samen meemaken, bij ziekte, dood en soms al eens een feest.' 'Staf was zo iemand van ons groepje, hij is nu gestorven. Toen ik op een keer vertelde dat ik van plan was de woonkamer opnieuw te laten verven en behangen, kwam hij op een dag naar mij toe en stelde voor dat karwei op te knappen. Even was ik er niet gerust in. Kon ik hem wel alleen laten als ik naar mijn werk was? Hij had tenslotte al heel wat keren in de gevangenis gezeten voor allerhande zaken waaronder ook diefstal. Maar ik zette mijn achterdocht van me af, wees hem waar hij eten en drinken kon vinden en vertrok naar mijn werk. Toen ik 's avonds thuis kwam, merkte ik dat hij zelfs het eten of drinken niet aangeroerd had. Maar waarom? Hij antwoordde: 'Als gij niet thuis zijt Corry, kom ik nergens aan. Als ge me niet zoveel vertrouwen gegeven had, zou ik zeker al vanalles hebben meegepakt' . Daar was ik toch door verrast en het was ook een les voor mij: zonder vertrouwen staat ge nergens, ge kunt maar beter het risico nemen, dan geeft ge de mensen een kans, anders is het al. van te voren verloren.'

Onderdak voor Francis

In de B.J.B. (toenmalige K.L.J.) Carry zit uiterst rechts op de 2de rij. 4

Ook in de omgang met Francis, een politiek vluchteling uit Ghana, speelde vertrouwen een grote rol. Enkele jaren geleden ontmoette Corry Francis die onderdak zocht en Corry bood hem aan in haar huis te komen wonen . Francis heeft 8 maand in het huis aan de Loenhoutse Weg gewoond en daar is een hechte vriendschap uitgegroeid voor hen beiden. Inmiddels is Francis naar Meerle verhuisd waar hij nu nog woont en werkt. 'Ik heb hem kunnen helpen toen dat nodig was maar ik heb ook veel van hem geleerd. Hoe weinig hij en zijn vrienden aan bezit gehecht zijn. Als iemands auto kapot is, leent hij er een bij zijn vrienden en vice versa; het meeste geld van zijn loon wordt naar de familie thuis


INTERVIEW opgestuurd. Hoe groot de miserie ook waar ze inzitten, ze zijn blij om een niets; op hun feestjes scheppen ze een sfeer waar ik me moeilijk van kan los maken als het tijd is om naar huis te gaan.' Wat mij zeer doet, wat mij kwaad maakt ook is dat er voor zo' n mensen helemaal geen kansen zijn. Als zij hier terechtkomen, worden zij opgejaagd, als een hond van het erf gejaagd: "allé vort gij , wij moeten u hier niet hebben ..." Tegenover die andere mensen, zoals die van ons 'groepke', zie ik hetzelfde onbegrip. Ze worden zo dikwijls geminacht, uitgesloten, en waarom? Omdat ze anders zijn, niet zoals wij. Als wij eens wisten waarom dat zo is, als wij eens wisten waar hun wieg heeft gestaan, (de familie van Staf woonde in een afgedankte treinwagon), dan zouden we misschien zo rap niet oordelen. Hoe en waar zij opgegroeid zijn, dat was niet hun eigen keuze, evenmin als onze komaf onze eigen verdienste zou zijn . Dat wij toevallig niet marginaal zijn, dat hebben wij zeker niet aan onszelf te danken. Francis, Carry en buurjongen Maria in de woonkamer van Carry.

En tenslotte ... zou ik niet graag hebben dat men nu gaat denken dat ik 'al weldoende rondga' zoals men zegt. Ik doe mijn werk en voor de rest ben ik bij een groep mensen waarmee ik heel graag omga en waarbij ik voèl dat ik ook voor hen iets betéken. En helemaal tenslotte wil ik graag zeggen dat ik een heel gelukkig mens ben die graag leeft en hoopt dat nog een tijdje te kunnen doen.' •

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

Focolare De kristelijk geïnspireerde, charismatische beweging Focolare werd tijdens de 2e wereldoorlog gesticht door Chiara Lubich uit Trente (Italië). Het was helemaal haar bedoeling niet om iets te stichten toen zij samen met haar vriendinnen in kleine groepen bijeenkomsten organiseerde met de bedoeling het Evangelie te bespreken en er voor het eigen leven lessen uit te trekken. Mevrouw Lubich die nu een eind in de 70 is, had nooit kunnen denken dat haar initiatief zou leiden tot een beweging die aanwezig is in 156 landen met meer dan 80.000 effectieve leden en enkele miljoenen aanhangers en sympathisanten. De beweging is gegroeid zonder vooraf vastgesteld plan en is steeds onder de supervisie van C. Lubich gebleven. Zij staat in contact met de over de hele wereld verspreide groepen via een tijdschriftje 'Een Woord van Leven' waarin telkens een zinsnede of een alinea uit de bijbel ter bezinning wordt aangeboden. De beweging staat in het teken van de EENHEID, het propageren van een geest van broederlijkheid over de verschillen tussen mensen heen. Hoewel kristelijk en verknocht aan Rome, staat de beweging open voor mensen van alle gezindten, ook van andere godsdiensten. FOCOLARE betekent 'haardvuur' en die naam werd gegeven door mensen die in het begin in contact kwamen met Chiara Lubich en haar vriendinnen; men was getroffen door de warmte van hun uitstraling, de bijzondere sfeer op hun samenkomsten. Binnenkort zijn er bezinningsdagen van Focolare op het Spijker.

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom... bijna alles!!! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! Carry (uiterst links) tijdens een vakantie van Focolare.

5


VARUIT HET STADHUIS ... De nieuwe raad aan de praat Het O.C.M.W. is nu ook o.k. Kalmpjes aan komt het nieuwe gemeentebestuur op gang. Na de installatievergadering van 2 januari waarin alle verkozenen hun eed aflegden en het nieuwe schepencollege verkozen werd, kon het eigenlijke werk drie weken later beginnen. De eerste job was alweer een verkiezing, namelijk die van de leden voor het 0. CM. W. Er kwamen geen verrassingen uit de bus en ook de andere agendapunten kenden een vlot verloop. De oppositie beperkte zich hier vooral totenkele informatieve vragen en bedenkingen maar had anderzijds ook enkele eigen punten op de agenda laten plaatsen. Twee van deze zaken werden naar de geheime zitting verplaatst omwille van het feit dat er over personen zou gesproken worden. Wij maken van de gelegenheid gebruik om hier vandaag enkele nieuwkomers in de raad aan de lezers voor te stellen en hun eerste ervaringen in de politieke wereld vast te leggen. Uit de drie fracties kozen wij Michel Jansen (KVB ), Karin Rombouts (CVP), Mark Wouters (Agalev). Wij vroegen hen naar de motieven om op te komen, hun ervaringen bij de samenstelling van de lijst, hun persoonlijk succes, de coalitievorming en hun verwachtingen voor de toekomst.

Gewestplanwijziging voor het golfterrein In haar bijkomende agenda wijst de oppositiepartij Agalev er op dat het interessant zou zijn de bevolking mee te delen dat er momenteel vanaf 23 januari tot 23 maart een onderzoek commodo en incommodo loopt over een voorstel tot gewestplanwijziging: - van deels bosgebied en deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar voor het grootste gedeelte (54,5 ha) Golfterrein, met een aanvullend stedebouwkundig voorschrift dat de bouw van alle infrastructuur nodig voor het beoefenen van de golfsport en de bijkomende accommodatie, zoals een clubhuis en verblijfsaccommodatie voor de uitbater reglementeert. Bijkomend wordt gesteld dat het golfterrein ' ecologisch' moet worden aangelegd volgens internationale standaarden terzake en dat aangepaste beheerswerken moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van het hele bosgebied te vergroten. Een klein deel dat nu bosgebied is wordt het agrarisch gebied (7,28 ha) . - deelgemeente Meer: gebied van dagrecreatie (gebied achter De Mosten, richting Mark) voorstel: natuurgebied. - deelgemeenten Meer en Minderhout: gebied van dagrecreatie (E 10 put Minderhout naast de autostrade) voorstel natuurgebied. Op het administratief centrum liggen deze stukken ter inzage. Bezwaar kan ingediend worden door geïnteresseerden bij de Gouverneur van de Provincie Antwerpen: C. Paulus, Provinciebestuur, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

6

Voor de oppositiepartij Agalev was het onbegrijpelijk dat een Hoogstraatse horecazaak, die de gemeente voor 229.211 jr. rechtstreeks benadeeld heeft na een faillissement, de eerste receptie van het nieuwe bestuur mag verzorgen. 'Dit is niet meer dezelfde firma. Het is nu een andere zaak geworden en zij was nu eenmaal de goedkoopste bij de prijsvraag.' repliceert burgemeester Van Aperen, en verwijst de discussie door naar de geheime zitting.

I.K.O. Hoogstraten neemt het jeugdaletier van Zoersel onder haar vleugels De gemeente Zoersel beschikt over een jeugdatelier voor beeldende kunsten. Er zijn momenteel 73 leerlingen ingeschreven en er wordt les gegeven door een drietal leerkrachten. Deze tekenschool bestaat momenteel twee jaar en kampt met de moeilijkheid dat ze wellicht niet wettelijk erkend kan worden. De enige hoop voor een wettelijke erkenning zou erin bestaan dat ze als filiaal van een erkende tekenschool zou worden opgenomen. In die optiek gingen mensen uit Zoersel een kijkje nemen in de academie van Turnhout, Brasschaat en Hoogstraten. Hieruit groeide de voorkeur om in de toekomst met het I. K.O. van Hoogstraten samen te werken. Het gemeentebestuur van Zoersel deed daarom het voorstel om verkennende gesprekken te beginnen metHoogstraten over de oprichting van een filiaal van !.K.O. te Zoersel. Burgemeester Van Aperen, niet weinig fier omdat Hoogstraten met de beste kwaliteit uit de bus gekomen is, is voorstander van de oprichting van een dergelijk filiaal voor een jaar uit te proberen. Deze zaak zou uitvoerig besproken geweest zijn met de directie van het I. K.O. en er zou voor het eigen personeel geen enkel probleem zijn. Hij vindt het daarom meer dan de moeite waard het te proberen om alzo een mogelijke uitbreiding van de school in de toekomst voor te bereiden. Hij verwijst hierbij naar een mogelijke verplichte fusionering tussen academies zoals dat gebeurd is bij het hoger onderwijs.

Raadslid Verhulst kan volledig achter dit voorstel staan, indien de gemeente Zoersel hiermee geholpen wordt om wettelijk in orde te zijn, waardoor de leerkrachten door de Staat gesubsidieerd kunnen worden. De voorwaarde ·moet echter zijn dat alle mogelijke kosten voor de gemeente Zoersel zijn en dat het personeel van het I. K.O. niet in de kou mag komen te staan. Er wordt een model-overeenkomst voorgelegd. Hierin staat dat het filiaal pedagogisch en administratief afhankelijk is van de hoofdinstelling in Hoogstraten. De werkingskosten voor het filiaal, toegekend door de Vlaamse Gemeenschap aan het stadsbestuur te Hoogstraten zullen eveneens dienen om de extra-administratieve kosten in de hoofdinstelling te vergoeden. Raadslid en ex-schepen van onderwijs, Karel Pauwels heeft wel wat vragen en bedenkingen bij dit voorstel. Zo is er in de ontwerpovereenkomst sprake van een adviescommissie en een jury voor de benoeming van nieuwe leerkrachten. Deze overigens terechte opmerking - er wordt in Hoogstraten al geruime tijd enkel aangeworven op basis van het diploma en niet meer na advies van een jury - brengt wat verwarring en wrevel in de raad, zodat de burgemeester de zitting voor 15 minuten schorst om in de fracties nog eens te beraadslagen. Uiteindelijk wordt het voorstel om een filiaal op te richten in Zoersel door 24 raadsleden goedgekeurd. Raadslid Pauwels onthoudt zich. Ook in Zoersel is deze overeenkomst goedgekeurd. Het is nu wachten op het fiat van.de mïnister.


GEMEENTERAAD

De gemeenteraad anno 1995

1(unstscfiif谩er J.:Jf.J. Jasper

lt :1

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b 路 2320 HOOGSTRATEN 路 TEL. 03/314 14 86 80

In de raadszitting van 23 januari legde Kristin De Smet als laatste de eed van trouw af aan de Koning en zwoer zij gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Daarmee werd zij het 25ste lid van de Hoogstraatse gemeenteraad. De overige leden waren reeds op de installatievergadering van 2 januari tot verkozene des volks aangesteld. Hiermee is de Hoogstraatse gemeenteraad voltallig en kon het eigenlijke Werk beginnen. De verkiezing van de schepenen was immers ook al achter de rug en hun bevoegdheden reeds vastgelegd. Voor wie ze allemaal nog niet kent geven wij hieronder de lijst met alle raadsleden, in volgorde van hun dienstanci毛nniteit en het resultaat van de vorige verkiezing van 9 oktober '94. Hier zijn ze dan, nog vol goede moed en met de glimlach.

Naam en voornaam

lste indiensttreding

Bekomen stemmen als gemeenteraaadslid

Alfons Sprangers Karel Aerts Marcel Van Ammel Gustaaf Peerlinck Juul Verhulst Herman Verlinden Jozef Brosens (HO) Karel Pauwels Therese Coppens Amold Van Aperen JefVan Looy Jos Martens JefBlockx Geert Marijnissen Frans Tackx Marc Wouters Annie Desmedt Michel Jansen Jos Brosens (Meer) Jos Van Bavel Mai Sterkens Hans Vanderhallen Karin Rombouts Jan Fret Kristin De Smet

4.1.1971 15.1.1971 2.1.1983 2.1.1983 2.1.1983 2.1.1983 2.1.1983 2.1.1983 22.6.1987 2.1.1989 2.1.1989 2.1.1989 2.1.1989 2.1.1989 27.2.1989 2.1.1995 2.1.1995 2.1.1995 2.1.1995 2.1.1995 2.1.1995 2.1.1995 2.1.1995 2.1.1995 23 .1.1995

325 423 4.068 1.879 1.524 561

De 'bekomen stemmen' houdt rekening met de persoonlijke score en met de verdeling van de lijststemmen. Zo behaalt bv. Marcel Van Ammei bij de verkiezing van 9 oktober 547 voorkeurstemmen. Vermits hij echter op de tweede plaats staat van de lijst KVB kan hij nog genieten van een gedeelte lijststemmen ('de pot'), voldoende om het verkiesbaarheidscijfer van 4.068 te behalen.

410

369 308 4.068 3.012 413 370 358 231 1.524 677 483 451 380 375 350 326 130 196

Van de 25 raadsleden zijn er 21 rechtstreeks verkozen. De overige vier komen in de raad als plaatsvervanger. Het zijn Frans Tackx (in de plaats van Herman Snoeys), Karin Rombouts (Rik Michielsen) Jan Fret (Sjat Franssen) en Kristin De Smet (Marcel Verschueren). De coalitie wordt gevormd door de twee grootste partijen; KVB met 12 verkozenen, en CVP met 9 leden. 4 verkozenen van Agalev vormen de oppositie. In totaal telt de Hoogstraatse gemeenteraad 5 vrouwen. Dit is slechts 20% . Verder zijn er tien nieuwkomers in de raad. Hoogstraten centrum heeft 7 afgevaardigden in de raad, Meer 4, Meerle 6, Wortel 3, Minderhout 4 en Dreef slechts 1.

De nieuwe O.C.M.W.-leden Een van de eerste taken van het nieuwe gemeentebestuur was het kiezen van een nieuwe OCMW -raad. De wetgeving van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat de verkiezing van de leden van die raad moet plaatshebben op de derde maandag na de installatie van de gemeenteraad. In Hoogstraten bestaat de OCMW-raad uit 11 leden . Die worden bij geheime stemming gekozen door de gemeenteraadsleden. Elk raadslid

beschikt over 6 stemmen die hij kan verdelen over de voorgestelde kandidaten. Er waren 12 kandidaturen binnengebracht. Na de telling van de stemmen heeft de CVP 4 verkozenen, de KVB 6 en Agalev 1. Alle nieuwkomers haalden ieder 13 stemmen en waren hierdoor verkozen. De anderen die voorheen reeds zetelden in het OCMW kregen 12 stemmen achter hun naam. Kandidaat Frans Snels werd echter niet verkozen omdat hij als enigste niet onafgebroken zetelde in die raad.

De nieuwe raad bestaat nu uit: Piet De Bie, Leen Geysen, Rik Michielsen, May Sterkens, (allen CVP-leden), Mart Peemen, Herman Snoeys, Lambert Snyers, Lisette Thielemans, Luce Vermonden, en Marcel Versehoeren (allen KVB) en Frans Meyers (Agalev). Rik Miehielsen die reeds het langste zetelt in deze raad neemt het voorzittersschap op. Vooral rond deze functie is bij de coalitievorming hard gepokerd.

7


GEMEENTERAAD

Fletsehepencollege Tijdens de installatievergadering op 2 januari werden de vijf schepenen verkozen. Het zijn in volgorde Jef Van Looy, Marcel Van Ammel, Staf Peerlinck, Karel Aerts en Annie Desmedt. Intussen heeft het college de taken verdeeld en

de bevoegdheden vastgelegd. In ons volgend nummer hopen wij u een beleidsnota van iedere schepen te kunnen voorleggen. De taakverdeling is als volgt.

Eerste schepen JefVan Looy: Ruimtelijke Ordening, leefmilieu, verkeer en Europese zaken. Tweede schepen Marcel Van Ammel: Sport, toerisme, huisvesting, onderwijs, culturele manifestaties Derde schepen Staf Peerlinck: Financiën, jeugd, veiligheid, gezondheid en verfraaiing, informatie en inspraak. Vierde schepen Karel Aerts: Openbare werken en nutsvoorzieningen, patrimonium en monumenten, tewerkstelling. Vijfde schepen Annie Desmedt: Landbouw en middenstand, ontwikkelingssamenwerking, gezinsbeleid, derde leeftijd, migrantenbeleid, bibliotheek, emancipatie. Burgemeester Arnold Van Aperen: Politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, sociale zaken, eredienst en coördinatie.

52

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

TeL: 314.41.26/314.49.11 Tel.+ Fax: 314.55.04

Karin Rombonts Als 23-jarige was Karin Rombonts de jongste van de kandidaten op de CVP-lijst. Zij stond er op de zesde plaats en haalde bij de verkiezingen van 9 oktober een meer dan behoorlijk resultaat. Als eerste plaatsvervanger kwam zij in de raad voor Rik Miehielsen die naar het OCMW trok. Ook in de gemeenteraad is Karin de jongste en dat betekende dat zij tijdens de eerste gemeenteraadszitting al direkt aan het werk kon bij de verkiezing van de schepenen. Zij voelt zich schijnbaar al vrij goed thuis in de raadszaal hoewel opkomen niet zo'n vanzelfsprekende zaak was.

'Nee, ik zou daar persoonlijk nooit aan gedacht hebben om die stap te zetten. Men heeft het mij komen vragen en ik heb er lang over nagedacht. Ik was tenslotte nog niet zo lang afgestudeerd, ik had een tijdelijk werkkontrakt bij een studiebureau in Antwerpen. Na ongeveer anderhalve week heb ik toegezegd. Vooral het idee van vernieuwing en verjonging van de CVP heeft de

8

doorslag gegeven. Van huis uit zijn wij altijd CVP-gericht geweest en ik zou dan ook niet bij een andere partij zijn opgekomen. Maar het opstarten van een CVP-jongerengroep sprak mij wel erg aan. Ik vind ook dat wij daar heel goed in geslaagd zijn. Wij vormden een groep van zes jongeren en wij hebben een heel goede kampagne gevoerd. Oorspronkelijk denkt ge vooral aan het steunen vandie lijst, maar na een tijd, zekernadat ze mij de zesde plaats aanboden, begint ge toch te beseffen dat ge wel eens kans maakt om in de gemeenteraad te zetelen. En na een tijdje zijt ge zover dat ge dat ook zelf wel zou willen. Ik heb van thuis ook heel veel steun gekregen. Op de dag van de verkiezingen had ik geen enkel idee hoeveel stemmen ik zou kunnen halen. Tegen mijn verwachtingen in was die uitslag ook voor mij persoonlijk zeer goed. Wellicht heeft dat toch ook te maken met het feit dat ik, ondanks die vijf jaar studie in Leuven, nog erg betrokken geweest ben in Meerle. Ik ben altijd bij de Chiro geweest, bij de volksdansgroep Shilshoel en ik dirigeerde ook mee het kinderkoor. De eerste konkrete kontakten met de politiek waren de onderhandelingen voor de vorming van een coalitie. Dat was voor mij een heel interessante ervaring. Daar voelt ge wat er zoal leeft in politiek. De ene dag was dat van 'wij zijn er bijna' en de andere dag waren er weer een hele hoop problemen. Ik heb één dag mee kunnen onderhandelen met Agalev en dat was echt spannend. Hier werd op een positieve manier

over een programma gediscussieerd. Voordien werd er eigenlijk minder aandacht besteed aan een programma en dat was spijtig. Wat mij het meest verheugd heeft in die periode was de goede groepssfeer die er heerste. Wij kwamen regelmatig bijeen en wij werden ook door de andere CVP -leden regelmatig naar onze mening gevraagd. Uiteindelijk is er een coalitie uit de bus gekomen en ik denk dat deze vorm wel het beste is. Er waren in onze ogen geen fundamentele verschillen met de twee andere partijen, maar iedereen vond een coalitie met Agalev een te nipte meerderheid. Bij de eedaflegging heb ik wel wat plankenkoorts gehad maar dat was rap over. De installatievergadering was een toffe ervaring. De eerste echte raadszitting was ook boeiend om te zien hoe een gemeenteraad werkt. Wij hebben niet de minste dossierkennis en daar zal dus aan moeten gewerkt worden. Gelukkig krijgen we veel hulp van de 'anciens '. Voor de toekomst zou het een beetje naiëf zijn te denken dat ge alle dossiers onder de knie kunt krijgen. Wij hebben daarom met de jongeren afgesproken om zoveel mogelijk dossiers onder elkaar te verdelen volgens interesse. Ik zal mij vooral willen bezighouden met landbouw, ruimtelijke ordening en milieu. Dat is het domein dat ik het best ken vanuit mijn studie en mijn werk. (Karin werkte anderhalf jaar bij een Antwerps ingenieursbureau, gespecialiseerd in studie en advies over milieu en leefomgeving, zoals bv. bij de opstelling van Milieu-Effecten-Rapporten). Ik hoop op een goede samenwerking in mijn eigen partij en in de gemeenteraad. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat ik een visie over iets zou hebben dat loodrecht in zou gaan tegen dat van de groep. Ik zou dan op de voorvergaderingen in ieder geval zeker mijn mening verdedigen. Maar als het dan tot een compromis komt zal ik in de gemeenteraad mijn groep volgen. o


GEMEENTERAAD

direkt voor iedereen duidelijk. Dat had echter alles te maken met het feit dat het voor ons niet mogelijk was om met de CVP een aantal fundamentele zaken en kritieken uit te praten. Wij hebben toen zelf kontakt opgenomen met Agalev en dat klikte wonderwel. Hun visie strookte volledig met mijn eigen ideeën. De uitslag van de verkiezingen vond ik voor de groep en voor mij persoonlijk zeer goed. Een verdubbeling van het aantal zetels, dat was prachtig. Alleen spijtig dat we niet één zetel meer gehaald hebben dan zouden we meer invloed hebben kunnen doen gelden bij de coalitiegesprekken. Ik denk dat vooral de consequente werking van Agalev de voorbije jaren aan de basis ligt van dit resultaat. Mijn persoonlijke inzet binnen het ACV, ACW, enz. zal wel geapprecieerd geworden zijn, maar mijn persoonlijk succes wil ik toch wel sterk relativeren. Het is vooral de groep die het gedaan heeft. Mijn eerste concrete kennismaking met de politiek op zich waren de onderhandelingen over een coalitievorming. Maar dit is een periode waar ik liever niet meer aan terug denk. Het beloofde aanvankelijk allemaal prima. Er werden beloften gedaan, lijnen uitgezet, gediscussieerd met mensen van dezelfde interesse. Die eerste kontakten met de andere partij, dat was echt aangenaam werken. Dat gaf een prettig gevoel voor de toekomst: het idee dat politiek toch iets meer is dan wat beloften uit folders. Maar de ontnuchtering kwam later wel, toen wij

moesten vaststellen dat waarden en ideeën als een blok naar beneden vallen zo gauw het over macht gaat. Toen heb ik echt gedacht 'waar ben ik aan begonnen? Is het dan echt niets anders dan politiek gesjoemel waar de mensen hun buik van vol hebben?' Intussen zijn de scherpe randjes er wel wat terug afgesleten maar een bijkomende moeilijkheid ervaar ik nu dat men u steeds vanuit een andere bril bekijkt. Men krijgt een politieke stempel en men wordt in een kastje geduwd. Veel mensen zoeken nu achter al wat ge doet of zegt politieke bedoelingen. Dat is spijtig want daardoor wordt ge niet altijd meer au serieux genomen. De eerste maal zetelen in de gemeenteraad was wel echt iets nieuw. Het ging er voorlopig erg gemoedelijk aan toe. Ik ga nu proberen de volgende periodes dossierkennis op te doen om wat slagkracht te hebben tijdens de discussies. Ik hoop dat iedereen in de raad dat zal doen en niet zomaar klakkeloos het partij standpunt overnemen. Gelukkig is er nu een nieuwe wet die voorschrijft dat de dossiers voor de gemeenteraad minimum 13 dagen op voorhand ter inzage moeten liggen. Anders is het voor iemand die van 8 tot 5 gaat werken bijna niet mogelijk de gemeenteraad goed voor te bereiden. Ik hoop dat ik er toe bij kan dragen dat Hoogstraten nog wat groen, landelijk en niet te duur mag worden. Als we het beleid de volgende jaren wat in die richting kunnen bijsturen zal ik al heel tevreden zijn . Wij bespreken alles heel goed binnen onze eigen groep. Wanneer ik nu op zeker moment met mijn visie zo sterk afwijk van die van mijncollega's in de groep dan zal ik toch vragen om met mijn eigen mening naar voor te komen. Desnoods onthoud ik mij bij de stemming, maar als het echt fundamenteel is dan wil ik ook nee kunnen stemmen. Een persoonlijke mening waar ge fundamenteel van overtuigd zijt moet ook echt aan bod kunnen komen. D

en zetelt momenteel als nieuwkomer in de raad. 'Wij zijn van thuis uit, bijna dag in dag uit, met politiek geconfronteerd geweest. Dat zit zo in uw bloed en ge weet; dat kruipt waar het niet gaan kan. Wij hebben heel wat ervaring van onze vader meegekregen en ge zijt er altijd vrij dicht bij betrokken geweest. Dan wilt ge op de duur ook zelf een inbreng hebben in die politiek. De keuze van de lijst is voor mij niet moeilijk geweest. KVB en D.E. (Demokratische Eenheid, de lijst van vaderFons Jansen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen) behoorden vroeger tot dezelfde strekking. Er zijn toen wel wat problemen geweest, maar daar kom i~ nu niet meer op terug. Wat geweest is, is geweest. Trouwens Jos Van Aperen en Fons Jansen, dat waren vroeger altijd twee handen op één buik. Wat mij echter erg gestoord heeft, was het feit dat er de voorbije zes jaar niemand van Hoogstraten in het college zat. Daarom ben ik zelf ook nogal aktief bezig geweest om met een groep mensen van Hoogstraten op de lijst KVB te komen. Wij hebben ons niet opgedrongen en ons tevreden gesteld met de plaatsen die men ons aanbood. Persoonlijk speelde de plaats geen rol. Het is voor mij wel een succes geworden. Dat had ik niet verwacht. Waarschijnlijk heeft dat veel te maken met mijn populariteit. Ik ben altijd nogal sociaal geëngageerd geweest bij de kruisboog, de voetbal en de volleybal. Ik heb nogal een brede aanhang waarvoor ik mij altijd belangeloos heb ingezet. Daarnaast zal waarschijnlijk ook een deel van het succes te danken zijn aan de invloed van mijn vader. Bij de coalitievorming ben ik persoonlijk nogal

betrokken geweest. Maar daarvoor wil ik liever niet teveel zeggen. De coalitie is rond en dat is het voornaamste. Het was moeilijk en er is voor de KVB volgens mij te weinig uit de bus gekomen. Voor mij is de gemeenteraad nieuw. Ik hoop mij in deze termijn van zes jaar echt goed te kunnen inzetten voor de gemeenschap. Er is mij al wel eens gevraagd waarom ik geen schepen geworden ben, maar dat was vooraf ook zo niet bepaald. Ik had mij wel geëngageerd om Karel Aerts aan een schepenzetel te helpen en voor mij is een woord een woord. Ook al had ik dan de derde meeste voorkeurstemmen. En daarbij zit ik momenteel door de reorganisatie in ons bedrijf heel veel in het buitenland. Dat zou daarom ook moeilijk te kombineren zijn. Voor de rest werk ik veelliever achter de schermen. Ik heb in de voorbereiding naar de verkiezingen toe meegewerkt aan het programma van onze groep. Hier wil ik de volgende jaren vooral werken aan de veiligheid rond de scholen in Hoogstraten en oplossingen zoeken om Hoogstraten-centrum minder druk en veiliger te maken. Ook voor de uitbouw van de industrie en de werkgelegenheid wil ik mij zeker inzetten. Wij houden met onze groep telkens voorvergaderingen vóór een gemeenteraad. Hier heb ik altijd 100% mijn gedacht gezegd. En dat zal ik ook in de gemeenteraad doen zelfs met punten waarin ik helemaal alleen sta in mijn groep. Maar het zal dan voordien wel helemaal uitgesproken zijn in de voorvergadering. Tot slot moet ik nog wel wat leren in verband met openbaarheid: in de gemeenteraad en naar de pers toe.' •

Mark Wouters In ons oktobernummer van vorig jaar hebben wij een zestal nieuwkomers op de verkiezingslijsten aan het woord gelaten. Eén van hen was toen Mark Wouters, overtuigd militant ACV -er maar kandidaat op de Agalev-lijst waar hij op de tweede plaats stond. Nu enkele maanden later zit hij als groentje in de raad. Zijn eerste indrukken uit het politieke leven.

'Ik heb eigenlijk altijd al een ruime interesse gehad voor de gemeentepolitiek Door mijn engagement in het ACV. het ACW, de verkeersraad, ben ik toch wel gaan beseffen dat je via de politiek moet werken wil je echt iets bereiken. Een adviesraad is prima maar ge moet ook trachten van een impakt te hebben op de politieke besluitvorming. Daarom ben ik ook wel heel bewust in de gemeentepolitiek gestapt. Dat ik dan bij Agalev terechtgekomen ben was niet

Michel Jansen

De naam van MichelJansen circuleerde al bijna een half jaar voor de verkiezingen van oktober '94 in de Hoogstraatse gesprekken over de gemeentepolitiek. Hij zou een eigen lijst gevormd hebben, vooral bestaande uit mensen van Hoogstraten centrum. De geruchten bleken niet correct te zijn. Er kwam geen afzonderlijke lijst en ondanks zijn plaats vèr achteraan op de KVB lijst werd hij met glans verkozen. Hij behaalde het derde grootste aantal stemmen in zijn groep,

9


AKTUEEL

Natuurreservaat en transportzone Bij toeval stootten we in de edities van het Belgisch Staatsblad van 25 januari en 8 februari laatstleden op twee berichten die voor Hoogstraten toch wel belangrijk kunnen genoemd worden, en waarvan we u de samengevatte inhoud niet willen onthouden.

Een stukje méér Bij besluit van de Vlaamse regering van 14 december van vorig jaar werd het gewestplan Turnhout gewijzigd op het grondgebied Hoogstraten. Met name betrof het een bestemmingswijziging van een deellandschappelijk waardevol agrarisch gebied en een deel agrarisch gebied met ecologische waarde naar natuurreservaat. Het betreft hier een stuk valleigebied van de Mark dat tot natuurgebied wordt verheven, waar het voorheen landbouwzone was belast met beperkingen ter bescherming van de natuur. Door de Streekcommissie van Advies voor de provincie Antwerpen werden de 13 ingediende bezwaren, waaronder dit van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten, van de kaart geveegd. Deze Commissie wijst er op dat de bestemmingswijziging van landbouwgrond naar natuurreservaat een compensatie is voor een eerdere gewestplanwijziging in 1989 die toen een deel natuurreservaat omzette in industriegebied ten behoeve van de transportzone in Meer. In dit gebied van de Halsche Beemden zijn er reeds 3 hectaren in het bezit van een natuurvereniging, 2 hectaren eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en liggen er 10 hectaren voor aankoop ter goedkeuring bij de bevoegde mi-

nister (wat slechts kan mits akkoord van de eigenaars). Het voornoemde betreft een klein stuk van de Markvallei, namelijk een deel dat bevloeid wordt door het Marksken. In het licht van toekomstige struktuur- en groene hoofdstruktuurplannen dient nagegaan te worden wat met de rest van de Markvallei inzake bestemming dient te gebeuren. Een volledige en korrekte informatie en voorlichting, gepaard gaande met een noodzakelijk overleg tussen landbouwers, groene organisaties, dorpsraden en overheid moet leiden tot een duurzame omgang met de ons nog resterende natuur.

N.V. GARAGE VAN USSEL

(HJ HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 Sa

Op Hal, voorbij 't Schoor is opnieuw een stuk groene zone beschermd geworden als natuurreservaat. Landbouw, groenen en overheid zullen ook in de toekomst aan tafel moeten voor verdere afspraken over het landschap.

10

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad!

Tel.: 314.41.26/314.49.11

Waarom meer in Meer? In het tweede besluit van de Vlaamse regering dat dateert van 22 december wordt het gewestplan op het grondgebied Hoogstraten voor een tweede maal aangepast. Het gaat hier om het KMO-gebied De Kluis, om een uitbreiding van het industriegebied De Kluis en om 40 hectaren uitbreiding van de transportzone. Over dit laatste heeft de reeds genoemde Streekcommissie in haar eindadvies geen goed woord te vertellen. De Commissie stelt dat er destijds landbouwgebied werd opgeofferd aan deze transportzone. Daarom heeft ze nu negatief advies uitgebracht over het ontwerp tot herziening van het gewestplan voor de uitbreiding van de transportzone door opnieuw 40 hectaren agrarisch gebied te veranderen in industriegebied. Het advies stelt dat 'in het dossier wordt niet aangetoond dat er een behoefte bestaat om de bestaande transportzone met 40 ha uit te breiden, met name een behoeftenstudie ontbreekt. 'En er is nog meer argumentatie. Er wordt ook gesteld dat de terreinen intensief gebruikt worden voor landbouw; verschillende bedrijven zijn er geconcentreerd; de sector heeft vooral behoefte aan zoveel mogelijk grond, niet alleen voor de bedrijfsvoering maar ook voor de verantwoorde afzet van mest. Ook nog: 'de beloften aan compensaties kunnen niet hard worden gemaakt' . De bezwaren van landbouwers en groene jongens die in dit geval hetzelfde beoogden, waren blijkbaar terecht, dit in tegenstelling tot de mening van onder andere de gemeenteraad die in zitting van 25 juni 1994 een positief advies verleende. Toch raar, hé, dat de eigen gemeenteraad ingaat tegen de rechtmatige bezwaren van (een deel van) haar eigen bevolking. Het advies van de Streekcommissie werd ook in de wind geslagen zodat de transportzone toch kan uitgebreid worden. Dezelfde commissie ging akkoord met de uitbreiding van de industriezone De Kluis, ook omdat de betrokken gronden niet meer voor landbouw gebruikt worden. Over de ambachtelijke zone achter de Heuvelstraat zegt de Streekcommissie dat de (groene) bufferzone voldoende breed moet zijn en dat er maatregelen dienen genomen te worden dat deze zone niet oneigenlijk gebruikt zou worden. Ook grondspeculatie dient vermeden te worden, zodat aangeraden wordt een onteigeningspJan op te stellen. Volledigheidshalve dient gezegd dat in dezelfde gemeenteraad van 25 juni 1994 opdracht werd gegeven aan het college om bij middel van een bijzonder plan van aanleg tegemoet te komen aan sommige bezwaren van de omwonenden, zijnde te voorzien in een bufferzone en een stukje ambachtelijke zone te voorzien als woonzone aansluitend bij het bestaande woongebied. Opnieuw herhalen we dat er in de nabije toekomst een ernstig overleg op gang moet komen teneinde voor langere tijd de grenzen van de verschülende beslemmingsgebieden in de gemeente vast te leggen. •


U zegt?

1 jaar TV-Kempen: uw gedacht Nu er ineens twee nieuwe Vlaamse TV zenders zijn bijgekomen - al gevonden?- en TV-Kempen begin februari besliste samen te gaan met de regionale televisie Mechelen, was dit de gelegenheid om u even aan het woord te laten. TV-Kempen bestaat zowat 1 jaar en we vroegen ons af of de Hoogstraatse bevolking deze zender druk bekijkt. We trokken op de laatste solden-zaterdagnamiddag de Vrijheid in en vroegen aan degenen die we op het lijf liepen of ze naar TV-Kempen kijken en wanneer. We zochten ook naar het antwoord op de vraag wat men vindt van het beginmuziekje (Teee Veee Kemmmppen). De belangrijkste vraag was echter: wat vindt u van TV-Kempen? En ziehier UW GEDACHT.

lefVan Maldeghem (Hoogstraten): Ik kijk daar af en toe naar. Om half zeven kijk ik en het gebeurt dat ik om 11 uur nog eens kijk. Het nieuws en de sport vind ik voor mij het aantrekkelijkst. Niet alle dagen kijk ik. Ik vind dat TVKempen er wel mag zijn, voor de mensen van de omstreken. Minder is dat het nieuws altijd hetzelfde is.

Ann Leemans (Hoogstraten): Neen. We hebben geen TV thuis . Bij mijn grootouders op zondag zie ik weleens TV-Kempen: je komt er wat te weten over de eigen streek. Het muziekje is wel goed. -

JosĂŠ Mertens (Achtelsestraat) : Mijn man kijkt meestal maar ik toch ook. Ik vind dat goed. Omdat er alles uit de streek van hier op komt. Als we tijd hebben, zetten we het op, dikwijls al in de namiddag. Als het werk gedaan is, gaan we zitten en kijken we naar alles.

Ann Fockaert (Minderhout): Meestal kijk ik elke dag. Mijn moeder zet gewoonlijk het toestel aan rond een uur of zeven. Ik vind het wel belangrijk om het nieuws van deze streek te kennen. Er komt wel meer van de kanten van Turnhout; er mag wat meer van hier komen.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliĂŤnteel.

Jeanne Vermeiren en dochter Leen (Meer): Eigenlijk niet regelmatig. We kijken niet zoveel televisie. We hebben het nogal druk en zijn 's avonds veel weg. We kijken niet alle dagen. Het duurde wel een tijdje voor we TV-Kempen gevonden hadden, maar hij staat er op . Ik denk wel dat het nuttig is: er wordt ons ook verteld van: "heb je dat gezien?" Ik denk wel dathet goed is maarniet bepaald voor mij persoonlijk.

GRAFZERKEN

HOFMANS 118

11


STRAATINTERVIEW Frans Van Bergen en Rit Voeten (Wortel) : Rit: heel af en toe. Ik kijk naar TV-Kempen want ik zet meestal de TV op. Frans: ik kijk weinig, tegen mijn goesting dikwijls. Als Rit het opzet, zeg ik gewoonlijk: liever iets anders. Ik dacht datje iets ging vragen over VT4 of zoiets. Ik vind hoe meer zenders hoe minder dat je kijkt. Is dat voor de Hoogstraatse Maand of voor TV-Kempen dat je bezig zijt? Rit: Er komt weinig van deze kanten op, het moet allukken dat je iets van hier ziet. 's Nachts kijken wij niet, hĂŠ Frans, dan slapen wij. Frans: Tussenin, als er voor de rest niks anders is . Terwijl je aan het zappen bent, kom je er terecht. Geven ze misschien prijzen weg, omdat je er voor aan het rondgaan bent?

lef Blockx (Hoogstraten) : Ik kijk wel naar TVKempen. Gewoonlijk 's avonds als dat rolmenu passeert. Ik kijk naar het nieuws op BRT, en nadien schakel ik over naar TV-Kempen. Ik vind het wel ge makke I i.iJ.. : in een kwartier heb je het gezien, op elk momĂŠnt kan het gezien worden, en het wordt heel de avond herhaald. Of ze echt nieuws brengen? Dat hangt af van wat ze aangeboden krijgen. Ik denk dat ze via telefoontjes van mensen ergens op afgaan en zelf minder uit zijn op informatie. Bijvoorbeeld als er in Hoogstraten een belangrijke manifestatie zou doorgaan, en men signaleert dat niet aan VT, oh, TV-Kempen, dan zal er dat niet inzitten, vrees ik. Het is geen weerslag van wat er allemaal in de Kempen gebeurt. Op het muziekje heb ik zo nog niet gelet. Ik vind dat toch niet zo denderend.

Maria Van Luffelen- Verbiest (J. Aertslaan): Soms, ne zelden keer maar ik zie er niks bijzonders op. Het zou wel wat meer uitgebreid van de streek mogen zijn. Wij kijken elke dag naar de TV en we lezen de Hoogstraatse Maand. Ik vind het goed dat er streekgebonden dingen op komen, maar te weinig. Er is veel reklame op of zet ik het niet juist op als het nieuws er is?

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

BilliJD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71 .84 Fax: 03-314.83.98

Katrien De Poorter(midden): Soms kijk ik, niet altijd. Wel naar de voetbaluitslagen. Als er iets is, als er in Hoogstraten iets is, bijvoorbeeld in de Mosten van die reddingsakties. Dat wou ik zien, eigenlijk kijk ik alleen als er iets interessant is . Ik zet het op als er niets op TV is, waar ik naar kijk. Els lansen, Auke Latte, Joke Laurijssen, Leen Versmissen: Giechel, giechel. We kijken naar die tuindinges, en het nieuws.

12

l. JANSSENS N.V.

Luc Dockx (Salm-Salmstraat): Af en toe kijk ik ernaar en ik vind het interessant: dan ben je op de hoogte. Dikwijls zet ik het op als de programma's op de andere netten gedaan zijn. Vrij laat dan. Ze zenden ook laat uit. Ik ken het nog niet lang genoeg om er een gedacht over te hebben. Dat muziekje is afschuwelijk, dat vind ik verschrikkelijk. Ik ben zelf ook muzikant, zodus.


STRAATINTERVIEW

Woninginrichting·

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

• Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen Frans Brasens (Wortel): Ja. Vooral 's avonds. Ik vind dat er over het algemeen niet veel is, dan kijk ik naar TV -Kempen. Ik vind dat wel goed. Dat muziekje vind ik verschrikkelijk. De rest is eigenlijk wel goed. Ik vind dat de omroepers de laatste tijd wel ster-allures krijgen. Allemaal eigenlijk. In het begin was het op zijn Kempens, bescheiden en schuchter, maar nu. Er is genoeg van hier op.

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Werner Wouters (Hoogstraten) : Weinig. Ikken het. Nuttig, zeker niet. Ik heb er geen boodschap aan. Ik kijkookniet veel TV. Voor mij hoefthet niet. Ik ben geen echte tv liefhebber.

CONCESSIEHOUDER GARAGE

NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS STREVEN Lies Merfens (Worteldorp) : Niet veel. Mijn man wel. Hij kijkt gewoonlijk's avonds. Als het nieuws op de andere posten weg is, dan kijkt hij. Hij vindt het streeknieuws goed.

NAAR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

Magda Haest (Loenhoutseweg): Elke dag kijk ik. Wanneer ik het opzet? Dat is onverschillig, als iktijdheb. Eigenlijkkijk ik alles af, totdat we rond zijn geweest. Ik vind het wel goed, voor hier, voor onze streek. Je weet dan meer van wat er te doen is, wat je anders niet weet. En het muziekje? Dat vind ik vervelend. Aajai, dat heb ik al meer gezegd: dat mogen ze toch wel veranderen. Dat vind ik niet zo goed.

Dennis Vergouwen en /lse Verstraeten (Meer): Liever niet. Ik heb al genoeg in de gazet gestaan. (Wij: weten ze thuis misschien niet dat je met I! se enz.?) Met de voetbal heb ik er al ingestaan. Heel soms kijken wij, naar het regionaal nieuws, vooral ons ma. Om half zeven zet ik het op: het eerste nieuws en klaar. Naar de voetbal wordt wel gekeken: Leeuwen, Hoogstraten, Turnhout. Er zou misschien wel wat meer voor de jeugd bij mogen.

13


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

Teruggevonden In één van onze vorige nummers berichtten we u over het verdwenen schilderij uit de raadzaal van het historisch stadhuis. Nou ja, verdwenen was het niet echt, want we kwamen het op het spoor bij kunstschilder Jasper in de Vrijheid. Daar was het afgeleverd door gemeentewerklui voor restauratie. We vroegen ons toen af wie er meer kon vertellen over dit olieverfdoek. Er kwam geen reaktie op onze vraag. Toen we op 23 januari de gemeenteraad wilden bijwonen, was er net een kleine viering geweest voor het terug opgehangen schilderij en zijn hersteller. Aan de heer Jasper en echtgenote werd een kleine attentie aangeboden voor zijn prestaties. Die mogen best gezien worden: het schilderij oogt veellichter dan voorheen en de storende breuklijn is helemaal weggewerkt. Ter gelegenheid van de voorstelling van het gereinigd en hersteld schilderij ('Panorama van Hoogstraten anno 1564') werd een begeleidend schrijven aan de aanwezigen overhandigd. Er zijn slechts gegevens van na 1926 bekend en dan nog erg onvolledig. Vermoedelijk is het schilderij via graaf de Lalaing in het bezit gekomen van de stad Hoogstraten. Eind 1928 werd het gerestaureerd door ene mijnheer Vauthier die er 3.500 frank voor vroeg. Zoals we reeds wisten, is het doek doormidden gesneden geweest. Wanneer en door wie blijft onbekend, net zoals de vraag wie het

De heer W. Wagtmans, Managing Directorvan Karcher Benelux ontvangt het ISO-certificaat 9002 uit handen van de heer Vangeel van Bureau Veritas Quality International. opnieuw samenstelde en op vezelplaat kleefde. De heer Jasper deed een aanbod tot gratis restauratie van een schilderij tijdens de opendeurdagen ter gelegenheid van de opening van het administratief centrum. Het college besliste dan achteraf om dit grote doek aan hem toe te vertrouwen. Het verbleef van 19 september tot en met 11 december in het atelier aan de Vrijheid. Op 23 januari werd aan de raadsleden en aan we-

zigen een prentbriefkaart van het schilderij overhandigd. Spijtig dat de foto ontleend werd bij de provincie: ze dateert van voor de restauratie en is niet echt geslaagd te noemen. Bij uitputting van de voorraad op de dienst voor toerisme moet er zeker gedacht worden aan een nieuwe uitgave gebaseerd op het huidig uitzicht van het schilderij. (EP) D

Kwaliteit Toeval of niet, maar binnen een korte tijdsperiode vielen twee Hoogstraatse bedrijven in de prijzen. Figuurlijk dan, want voor het bekomen van het ISO 9002 - certificaat moet er gewerkt worden, in het verleden maar nog meer in de toekomst voor het behoud van een dergelijk kwaliteitslabeL Elk bedrijf dat zich respekteert draagt kwaliteit hoog in zijn vaandel; daartoe legt het zichzelf strenge normen op waaraan de produkten moeten voldoen. Essentieel is het streven naar 'geen fouten ' maken in produktie, aflevering en nazorg. Het spreekt voor zich dat KÄRCHER en HIGHSTREET, want over deze twee bedrijven hebben we het, moeilijk vergelijkbaar zijn. Dat produkten zoals hogedrukreinigers kunnen getest worden volgens strenge kwaliteitsnormen begrijpen we nog, maar dat dienstverlening zoals Highstreet die verleent (muziek te hard: - 1 punt, bvb.), ook kan voldoen aan algemeen aanvaarde normen, dat is voor ons nieuw. Voor allebei, doe zo verder. (EP) D

Via de dagbladen vernamen we dat discotheek Highstreet samen met enkele andere mega-dancings eveneens voldoet aan de ISO 9002-norm. Een dergelijk dienstverlenend bedrijfwordt natuurlijk anders geëvalueerd dan een echt produktbedrijf Allen daarheen, en testen maar.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

14


HOOGSTRA TEN

Oud papier Er wordt al zoveel papier in brievenbussen gestopt dat de KLJ er voortaan geen los papiertje meer zal bijvoegen. Hun papierslag zal in de toekomst enkel nog via de pers aangekondigd worden. Al wie dus nog twijfelde om het inmiddels hoe langer hoe populairdere stickertje 'Geen ongeadresseerd reklamedrukwerk a.u.b.' op zijn bus aan te brengen omdat hij vreesde anders niet te weten wanneer al dat papier vervolgens weer zou opgehaald worden, heeft dus weer een uitvlucht minder. De eerstvolgende ophaling gebeurt op zondag 12 maart. Vanaf 8.30 uur mag u uw oud papier en karton goed samengebonden langs de straatkant plaatsen. Voor een halve container of meer, mag u rechtstreeks contact opnemen met de KLJ op het nummer 03/314.77.39. 0

't Spagaatje, de Sportclub van het Jaar, nodigt uit! Naar jaarlijkse gewoonte houdt de turnkring 't Spagaatje op 12 maart haar jaarlijkse demonstratienamiddag. Enkele maanden geleden werd deze vereniging op het jaarlijkse sportlaureatenbal van de Sportraad uitgeroepen tot 'Sportclub van het Jaar'. In haar tienjarig bestaan heeft 't Spagaatje met volle inzet gewerkt om de turnsport in Hoogstraten een volwaardige plaats te geven. En of zij daarin geslaagd is! Sinds kort is haar ledenaantal uitgegroeid tot 400. Allerlei soorten disciplines van de turnsport komen wekelijks ettelijke uren aan bod, en dit zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Van recreatief turnen tot kompetitieturnen, van klassiek ballet tot jazz-ballet, van tumbling tot trampolinespringen, onderhoudsgymnastiek, callanetics, gymfit, enz., er is voor ieder wel iets te vinden. En daarmee wil 't Spagaatje jaarlijks ook graag mee naar buiten komen. Een promotie en een steunaktie, de turnsport kan er wel bij varen.

Toeristische namiddag Vakantiegenoegens Noorderkempen, dat ook aanwezig was op de hobbybeurs van KA VI KWB , nodigt op zijn beurt alle belangstellenden uit op een toeristische informatienamiddag in zaal Pax op zondag 12 maart om 14 uur. Aan de hand van dia's, land- en streekkaarten, foto's en toeristische folders, wordt informatie gegeven over een aantal reisbestemmingen door mensen die de streken zelfbezochten. De Schotse Hooglanden, de Nederlandse Waddeneilanden en de Spaanse PyreneeĂŤn komen aan bod. De toegang is gratis en zowel leden als nietleden van Vakantiegenoegens zijn welkom. Voor meer informatie kan men terecht bij Vic Cornelissen op het nummer 03/314.40.01 . o

Zondag 12 maart 1995 om 14.00 uur in de Rabboenizaal van Het Spijker demonstratie en familiefeest van de turnvereniging 't Spagaatje. Einde februari en begin maart zullen de kinderen hiervoor een huis-aan-huis-kaartverkoop houden. o

Een Pax vol hobby's

Handwerken, schilderen, kantklossen, boekbinden, pottenbakken, manden vlechten, stoelen biezen, verzamelen van gastenzeepjes, likeurflesjes, suikerzakjes, ... Ziedaareen bloemlezing uit de vrijetijdsbesteding in Hoogstraten en omgeving. De hobbybeurs van KA V-KWB mochtweeropeen ruime belangstelling rekenen. Vooral de ter plaatse actieve hobbyisten hadden veel bekijks. Sommigen leveren dan ook echte kunststukjes af

15


HOOGSTRATEN

Jeugdauteurs in bib

\ - - -----路 W AT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNE N UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ. WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN 'Geen tijd. Ik lees'. Dat is dit jaar het thema van de Jeugdboekenweek. In het kader van deze themaweek heeft de Hoogstmatse bib een aantal jeugdauteurs uitgenodigd om voor te lezen en te praten met kinderen van de Hoogstmatse lagere scholen en zelfs eenderde kleuterklas. Immers, met de actie 'Van de bovenste plank' hadden de kinderen al wel de splinternieuwe drempel overschreden, maar daar mag het niet bij blijven. Aansluitend krijgen zij nu de kans om een aantal auteurs in levenden lijve te ontmoeten. In februari kwamen reeds Roger H. Schoemans, Gerda Van Erkel, Mieke Vanpol (foto), Patriek Eernauw en Riet Wille. Op /4 maart verwachten ze nog Lucr猫ce L'Ecluse en op 17 maart sluit Linda van Mieghem de reeks af.

Meerdorp 6 - 232 1 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315 80.20 Fax 03/3 15.03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Wat wil ik worden?

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen

Reeds voor de zesde maal organiseerde Rotary Hoogstraten-Kempen, in samenwerking met de secundaire scholen van Hoogstraten, een beroepsinformatie-avond. Bijna tweehonderd laatstejaars leerlingen kwamen donderdag 9 februari naar de Rabboenizaal van het Spijker. Samen met een zestigtal adviseurs, mensen die dagelijks actief zijn in het beroepsleven, konden zij praten over het beroep waaraan zij denken voor hun eigen toekomst.

16

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13


HOOGSTRA TEN

Mozart's Requiem Voor de zesde maal organiseert de Rotary Hoogstraten haar traditioneel concert. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 1995 telkens om 20.15 uur in de Sint Catharinakerk te Hoogstraten. Men kan de uitvoering beluisteren van het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Tijdens het voorprogramma wordt de Kreuzstabkantate uitgevoerd. De algemene muzikale leiding is in handen van W erner van Mechelen. De opbrengst van dit concert wordt geschonken aan de v.z.w.' Markdal (Merksplas) voor de oprichting van een opvangtehuis voor zwaar gehandicapte kinderen. Kaarten voor het concert kan men bekomen op de Toeristische Dienst in de raadskelder van het stadhuis, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. Tel. 03-340.19.55 of rechtstreeks bij Rotary: Tel. 014-42.07.77 (overdag) en 014-41.05 .13 ('s avonds) ofwel door storting van 600 bef x aantal kaarten op rekening nr 418-9071271-7 4 van Rotary Hoogstraten-Kempen, met de vermelding 'Requiem-kaarten, vrijdag of zaterdag. De plaatsen zijn genummerd en zodoende gereserveerd. Belangstellenden kunnen na het concert van zaterdag 11 maart deelnemen aan een verzorgd warm en koud buffet in Restaurant Hof ter Smisse, Vrijheid 3 te Hoogstraten voor de prijs van 1650 fr. p.p., aperitief en wijn inbegrepen. Kaarten hiervoor kunnen besteld worden op de voorvermelde nummers. (JuB.)D

Swing and Sing Het Ceciliakoor uit Gierle was reeds eerder in Hoogstraten te gast en kende toen veel bijval. Daarom heeft Kunstkring Spijker hen opnieuw uitgenodigd met hun nieuwe programma Swing and Sing. De verschillende muziekgenres die aan bod komen zullen zeker een breed publiek kunnen bekoren. In het eerste deel wordt de kijker meegevoerd naar de pittige sfeer van Westside Story met nummers als 'I feel pretty' en 'Maria' en naar de Phantom of the Opera met 'All I ask of you'. Pareltjes als 'Perhaps love' van Elton John en 'Morning has broken' vanCatStevens zijn een muzikaal genot. Na de pauze worden de toeschouwers ondergedompeld in het zigeunerleven en de sfeer van de Duitse romantiek. het 'Chiantilied', 'Ich liebe dich' en 'Die Julischka' brengen het publiek in stemming. De avond wordt besloten met een medley uit de operette 'Die Czardasfürstin' . Het Ceciliakoor komt niet alleen. Ze worden bijgestaan door 6 muzikanten onder leiding van P . Van Aerschot, de balletgroep de Kriskindansers o.l.v. Chris Boeckx en tenslotte Mi a Leysen aan de piano. De spelregie berust bij Johan Dirckx en de algemene leiding is in handen van Ria Verlinden . Swing and Singis te bekijken en te beluisteren in de Rabboenizaal op woensdag 15 maart om 20 uur. De toegang bedraagt 350 BEF of in voorverkoop 300 BEF. Genummerde plaatsen kunnen besteld worden op het nummer 03/ 314.55 .36. 0

Goud in Hoogstraten Huwelijksnacht met heel de familie in de kelder FRANS RENDERS en MARIA DE WINTER wonen sinds 1977 aan de Sint-Lenaartseweg, maar Maria is geboren in Wijnegem (31.12.1919) en Frans in Wommelgem (26 .09 .1920). Maria is de dochtervanlos De Winter, die bij de oudere generatie nog gekend is omdat hij hier in de streek veekoopman was, eerst per fiets, later gemotoriseerd. Thuis in Wijnegem baatten ze bovendien een café uit met de toepasselijke naam 'De Veehandel' . Het huis bestaat nog, maar is geen café meer. Toen moeder De Winter jong overleed moest Maria als 16-jarige samen met haar zussen voor de 3 kleintjes zorgen, die amper 7 jaar, 3 jaar en 15 maanden oud waren, én ook nog het café openhouden. Daar heeft ze Frans leren kennen. Frans was de zoon van een melkboer, die in Antwerpen melk verkocht van deur tot deur. Na de oorlog kreeg hij een 'toer' in Wijnegem. Frans moest vanaf 14 jaar zijn vader helpen, hoewel hij veelliever naar school was blijven gaan. Toen hij wat ouder was, kwam hij met zijn vrienden wel eens in café De Veehandel. Die vrienden hielden van biljarten, Frans niet en hij ging dan maar aan de toog zitten ... En van het een kwam het ander. Hij leerde Maria wat beter kennen en op 7 februari 1945 trouwden ze in de kloosterkapel van de Normaalschool, want de grote kerk was beschadigd in de oorlog. Ze hadden geen meubelen en geen bezittingen; Frans had 90 frank op zak. En Antwerpen mag dan al bevrijd geweest zijn, de vliegende bommen maakten stad en omstreken onveilig. Nadat ze met de koets naar Antwerpen waren gereden voor de officiële trouwfoto, keerden ze zo spoedig mogelijk naar huis terug voor het feest - in het eigen café natuurlijk- want's avonds moest er nog steeds verduisterd worden. En dan ... met heel de familie naar de kelder: vader, 2 broertjes, 1 zusje en het jonge koppel... Zij hadden zich hun eerste huwelijksnacht wellicht anders voorgesteld ... Maar aan de oorlog kwam dan uiteindelijk toch een einde. Frans had nog een tijdje een eigen vervoerbedrijfje met paard en kar waarmeehij puin ging ruimen; nadien mocht hij voor het Amerikaans leger met een platte wagen schepen lossen aan het Albertkanaal in Wijnegem en werd daarvoor door de staat betaald. In 1946 was ook dat gedaan en moest hij een ander doel kiezen: hij werd groothandelaar in vleeswaren. Daar zat immers toekomst in, want nu de oorlog gedaan was wilde iedereen terug fijne charcuterie. Hij slachtte zijn paard, verkocht het vlees en hij was gestart. In 1947, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, hebben ze dan in Antwerpen een eigen winkel geopend in de Lange Ridderstraat, middenin het Sint-Andrieskwartier. In 1953 werd hun zoon Rudi geboren. Vele jaren bleven ze de winkel houden, tot een nonkel hen vroeg of ze hun zaak niet aan hem wilden verkopen. In dezelfde straat hebben ze dan nog een tijdje een parking uitgebaat, tot het gebouw in 1977 door de stad Antwerpen onteigend werd "voor het Openbaar Nut". Wat dat

nut precies was, is niet helemaal duidelijk, want het bewuste terrein ligt op dit ogenblik nog steeds braak ... Hoe dan ook, Frans en Maria moesten nu een ander onderkomen zoeken. De keuze was niet moeilijk: Twee broers De Winter woonden inmiddels in Hoogstraten, en dat zagen zij ook wel zitten. En zo zijn zij dan in Hoogstraten aanbeland. In 1980 werd de familie nog uitgebreid met een kleindochter Dagmar. En het toeval wil dat het meisje de allereerste dopeling was in de inmiddels nieuwgebouwde kerk aan de Wommelgemsesteenweg in Wijnegem. Maria is in Hoogstraten onmiddellijk lid geworden van KVLV . En ze was bijzonder opgetogen met de fruitkorf die ze van die vereniging mochten ontvangen ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. En ook de mooie bloemen van het gebuurte mochten we bewonderen. Wij sluiten ons aan bij de felicitaties en wensen hen nog vele jaren!

Frans en Maria Rende rs - De Winter staan er op de vooravond van hun 50e huwelijksverjaardag nog kwiek bij.

Oudpapier KLJ-Hoogstraten zal op zondag 12 maart het oud papier en karton ophalen. Gelieve voor 8.30 uur de dozen en pak~ ken ~ goed ·amengebonden ~ aan de rand van de straat te plaatsen. Deze oud papier-ophaling wordt niet meer medegedeeld via de briefjes in de brievenbus, zoals roeger gebruikelijk was. Personen of bedrijven die zeer veel papi r hebben (bv. min. een halve container) kunnen met de KLJ kontakt opnemen vja tel.nr. 314.77.39.

17


Via het informatieblad van de gemeente en via een brief bij de reklame (die niet meer door alle inwoners in hun brievenbus gewenst is) werden de inwoners van Hoogstraten uitgenodigd deel te nemen aan de open algemene vergadering van de dorpsraad. Een 35-tal personen meldden zich present op dinsdagavond 17 januari in de Pax. Op de agenda stonden een uiteenzetting van de politiecommissaris over het politioneel beleid, het overlopen van de prioriteitenlijst met het college en het samenstellen van een nieuw bestuur voor 3 jaar. Bij aanvang boden 12 verenigingen en 2 individuen zich aan om deel uit te maken van de algemene vergadering. Waarna voorzitter Xavier Brosens de uittredende en zich niet herkiesbaar stellende bestuursleden Patriek Larnbrechts en Ludo Van Rompaey dankte voor hun inzet van de voorbije jaren en hen een herinnering overhandigde.

juist dan wanneer ze van doen zijn. De politie moet meer in het straatbeeld komen, zegt de commissaris onomwonden. Daartoe is aan de agenten ieder een wijk (deelgemeente) toegewezen. De (nieuwe) wijkagenten zullen regelmatig te voet patrouilleren en hebben opdracht tijdens het komende jaar aan te bellen in hun wijk, zich voor te stellen en eventuele problemen van de bewoners te aanhoren en er nota van te nemen. Even voorstellen: rechts van de Vrijheid en alles wat er achter ligt, wordt Eddy Kersteos wijkagent. De pare nummers van de Vrijheid en de achterliggende wijken (links dus) zijn toebedeeld aan M. Van Dyck. Daarenboven is een gestruktureerde en doelgerichte controle een volgende prioriteit om het aantal inbraken tegen te gaan . Alsook het drugbeleid. Tevens wordt de Wodca-aktie bestendigd.

Politie

Vragen? Heel wat vragen

Dorpsraad

Onze politiecommissaris, de heer Omer Meeus wilde eerst zijn positie toelichten, en dit zowel ten overstaan van de Procureur des Konings als ten opzichte van de burgemeester. Nadruk legde hij vooral op de mededeling dat deze laatste geen controle -bevoegdheid heeft inzake gerechtelijke zaken; waarmee hij het fabeltje dat politieke mandatarissen het voor het zeggen hebben, naar de prullenmand verwees. Weggemoffelde proces-verbalen, dat bestaat niet in Hoogstraten. Hoogstens heeft de commissaris zelf in een aantal sociale gevallen zekere verzachtende omstandigheden bepleit bij het parket. Een advies tot sepot (de overtreding niet vervolgen) werd wel eens aan het Openbaar Ministerie overgemaakt.

Aktiviteiten Het politiebureel is bereikbaar op maandag van 8.30 uur tot 20 uur, van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Daarenboven zijn er minstens 14 patrouilles extra op een periode van 6 weken. Aangezien overuren niet vergoed worden maar dienen (dubbel) gerecupereerd te worden, stelt

zich het probleem van de beschikbaarheid: gemiddeld beschikt de korpsoverste over 6 à 7 mensen in aktieve dienst. Heel veel tijd dient gestoken te worden in de controle op illegalen: tot 15 illegale personen komen wekelijks in aanraking met de politie, waarbij de controle op de echtheid van dokumenten (in Deurne) uren in beslag neemt. Voorts nemen vaststellingen van inbraken en diefstallen, geweldmisdrijven, verkeerstoezicht, wielerwedstrijden, gouden bruiloften, enz. nogal wat van de beschikbare uren in beslag. In heel het betoog van de commissaris was er toch enige jammerklacht te horen over het gebrek aan voldoende personeel. De aanwerving van 5 bijkomende agenten brengt op termijn het aantal manschappen op 16, maar is nog ver verwijderd van de 36 waarop in de geschreven toelichting bij deze dorpsraad allusie werd gemaakt. Nu, 16 en 12 rijkswachters maakt dat er toch bijna een volledige permanentie in Hoogstraten zou kunnen verzekerd worden. Niet soms?

Waar zitten ze? Nogal wat inwoners stellen deze vraag wanneer er in de verste verte geen politie te vinden valt,

Bij de uitnodigingsbriefvoor deze bijeenkomst stak een afscheurbaar luik waarin voorzien was om vooraf schriftelijke vragen kenbaar te maken, zodat een voorbereide commissaris gedegen zou kunnen antwoorden. Het parkeren in de Vrijheid en H. Bloedlaan wordt door meer en meer mensen ervaren als problematisch. In zijn reaktie was de commissaris genuanceerd: dit probleem heeft tal van aspekten. We noemen ze even op. Laden en lossen door vrachtwagens op de openbare weg; zelfstandigen parkeren voor eigen deur; werknemers die klanten-parkeerplaatsen innemen; een gemiddelde parkeerduur van 100 minuten; enz. Oplossing is natuurlijk een wisselend parkeren maar hoe dit realiseren: door middel van de schijf (blauwe zone), parkeermeters (welk tarief en wat met de vaste bewoners dan), residentieel parkeren, parkeer- en stationeerverbod tijdens de spitsuren, nog meer gelijnd parkeren bevorderen. Bovenop komt dan nog de vraag of er alternatieven voor de langparkeerders kunnen gevonden worden. Een definitieve oplossing is nog niet voor morgen. Misschien is een volledige probleemstel-

Je weet wel, daar op de hóek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

18


ling zelfs nog niet geformuleerd. Het lijkt ons dan ook dat er werk moet gemaakt worden van een integrale aanpàk zodat de meeste knelpunten een duurzame oplossing krijgen met de instemming van de meest betrokken partijen: bewoners, winkeliers, bevolking, beleidsmakers. Want dit parkeerprobleem staat los van de totale herinrichting van de Vrijheid. Ook daarover werd gesproken, maar seffens meer. Voorts gaf de commissaris zijn mening over de door andere st.:hriftelijke .vragen gestelde knelpunten. Het ging hier dan over de Achtels estraat (parkeren), het sluitingsuur, voetpaden en terrassen, het sneeuwruimen (liet zelfs voor die paar dagen zeker te wensen over, beste mensen), een voorrang van rechts voor \ ie op de Vrijheid komt en de Katelijnestraat.

Prioriteiten Met het aanwezige college (schepen Van Ammei was verontschuldigd) werden vervolgens de prioriteiten van het afgelopen jaar overlopen en de stand van zaken. Goed nieuws viel te vernemen over het Begijnhof: dit project volgt nog steeds zijn planning. De riolering is volledig in orde, het dossier Kerk is weg voor subsidiëring en de straatverlichting staat op de eerstvolgende gemeenteraadsagenda. Eind 1996 zal wellichtdeze hoek van Hoogstraten als af kunnen beschouwd worden. Van een verkeersstudie wil de burgemeester voorlopig niet horen. We hebben een commissaris, beschikken over tal van gegevens maar daarmee is de Vrijheid nog niet heringericht. De gemeente kan ook steeds beroep doen op deskundigen van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Van de oorspronkelijk beloofde 50 miljoen is bij het Bestuur Bruggen en Wegen op heden nog een toezegging van 15 miljoen, en dat is nog niet zeker. Prioritair is het afsluiten van de Minderhoutsestraat in haar huidige toegang tot de hoofdbaan en enkele kleine ingrepen aan de zijwegen die uitgeven op de Vrijheid. Dat er ondertussen twee miljoen betaald is aan diverse ontwerpers geeft toch wel te denken. Nogal wat mensen (buiten de dorpsraad) stellen hardop de vraag of de Vrijheid wel moet veranderen, en waarom? Inderdaad, men zou eerst eens opnieuw de problemen moeten omschrijven, daarbij alle mogelijke oplossingen bedenken, en pas dan kijken of er nieuwe ontwerpen moeten komen. Al te vlug geeft men opdracht aan ontwerpers, zonder de behoeften en knelpunten te kennen, zodat men gaat herinrichten omdat het nu éénmaal in de mode is. Met Rijkevorser zal er opnieuw gepraat worden over de ontsluiting van de nieuwe verkaveling achter de H. Bloedstraat

Is er nog geld? Schepen Peerlinck wou toch kwijt dat niet alles negatief moet bekeken worden, dat men de klemtoon niet moet leggen op wat niet gerealiseerd werd, maar wel op datgene wat moet komen. Aan de hand van wat er in de begroting 1995 voorzien is aan investeringen, wilde hij aantonen dat er voor Hoogstraten toch weer wat in de korf zit. Een lijstje: Kerk Begijnhof (6 miljoen), Verlichting Begijnhof (1 ,6 mi.), fietspad Hoogstraten-Wortel (6 mi.), G. Elisabethlaan (9 mi.),lagere school (9 mi.),kelder lko, voetpaden (4 mi.). Het vernieuwen van de stoepen dient gekoördineerd te worden met Iveka en andere dergelijke

'Van waar komen ze toch?', vraag schepen Aerts zich af Partikulieren wisselen toch niet zo vaak van banden. Containerpark of gratis stortplaats?

maatschappijen teneinde te vermijden dat er nadien opnieuw moet gebroken worden voor nog maar eens een kabel. Nieuwbakken schepen Aerts van Openbare Werken berichtte dat er nog 2000 bomen te snoeien zijn, waarbij een voorziene hoogtewerker voor de werklieden best van pas zal komen. Dat het gescheiden ophalen van huisvuil leidde tot het aankopen van een nieuwe ophaalwagen en tot meerdere toeren, terwijl dit vroeger in éénmaal kon, is illustratief voor de grotere kosten die de gemeente moet maken. Voorts verklaart hij dat hij zich vooral bezig houdt met de grote en kleine problemen die zich de laatste 4 à 5 maanden hebben opgestapeld, zodat er van een echt beleid nog geen sprake is . Neem het containerpark 'Van waar komt het allemaal', vroeg schepen A erts zich af. Er moet paal en perk gesteld worden aan de grote aanvoerders, die misschien zullen moeten gaan betalen want de kleinschalige opzet van het containerpark is totaal verloederd.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

Na de pauze Mits toevoeging van nog twee verenigingen-aan de algemene vergadering, en 4 individuele kandidaten werd overgegaan tot verkiezing van een dagelijks bestuur. Dit ging niet gepaard zonder moeilijkheden en enige diskussie maar dit beschrijven zou te veel moeite kosten. Voornaamste blijft dat we een nieuw bestuur van 5 personen hebben die vanaf 30 januari het heft in handen zullen nemen. Bij het ter perse gaan vernemen we dat dit bestuur Alois Ruts tot voorzitter koos, Xavier Broseos tot ondervoorzitter, Warre Palmans tot secretaris, Roger Lannoye tot schatbewaarder en Mark Haseldonckx tot werkend lid. Aangezien de algemene vergadering niet echt tot nieuwe prioriteiten geraakte wegens het gevorderde uur, meent het bestuur zich eerst bezig te moeten houden met de verkeersleefbaarheid van onze woonomgeving in al zijn aspekten. Tijdens de eerste maandelijkse bijeenkomsten wil men een konkrete strategie uitwerken die later aan de grote vergadering zal voorgelegd worden. •

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 19


HOOGSTRA TEN

Albrecht Broseos en Annie Van Altenoy Sinds enkele jaren wonen Atbrecht Broseos en zijn echtgenote Annie in Merksplas. Zij zijn afkomstig uit Hoogstraten waar velen Atbrecht kenden als lid van de familie Broseos die Hoogstraten van brouwers en burgemeesters heeft voorzien. Atbrecht en zijn echtgenote waren in januari 50 jaar getrouwd en ter gelegenheid van dit jubileum verscheen een interview met hen in De Nieuwe Spetser (Huisblad van de gemeente Merksplas). In dit interview vertelt het echtpaar Broseos vele interessante dingen over hun familie en hun leven in het Hoogstraatse. Dit willen wij onze lezers niet onthouden en daarom deze (gedeeltelijke) overname van het interview. Met dank aan onze collega's van DeN. Spetser.

een kleine 50 personeelsleden; in het seizoen liep dat op tot een 70 man. Op dat ogenblik was de 'Royale' de tweede grootste van België (na Materne). Er werd geleverd over heel de wereld; Australië, veel in het Midden-Oosten, Verenigde Staten van Amerika, Canada. Vakantie was er nooit bij . Annie werkte mee in de fabriek. Voor alles kon ze inspringen. 's Morgens vroeg ging ze samen met de 'voorwerksters' al bepaalde dingen klaar zetten tegen dat het werkvolk aankwam. Ze was niet vies van werken, en bleef ook niet gespaard van werkongevallen; op een bepaald moment geraakte ze met haar hand in de ontsteelmachine. Albert zocht altijd naar vernieuwing of verbetering. Een belangrijke vraag in een confituurfabriek is: hoe stijf moet de confituur zijn? Dat hangt natuurlijk af van de wensen van de consument. Duitsers en Hollanders willen zeer stijve, Fransen en Amerikanen willen eerder lopende, en Belgen willen iets tussen de twee. Er-moet dus een maatstaf zijn voor stijfheid, want dat wordt in het contract bepaald, en dus moet men een soort meter hebben. Albert ontwierp zelf een apparaat om de stijfheid te meten. Het principe dat hij hanteerde was dat stijfheid evenredig is met de kracht nodig om de confituur te breken. Bij Materne wordt dit toestel nu nog altijd gebruikt, onder de naam van 'appareil B', met de B van Brosens. Na 35 jaren begonnen de zaken te slabakken. De firma raakte haar beste vertegenwoordigers kwijt. Tegelijkertijd ging Materne over kop en werd zwaar gesubsidieerd door de staat. Op die

Albrecht werd geboren in Hoogstraten op 28 oktober 1916, als 6de in de rij van 13 kinderen. Zijn vader, die doctor in de Filosofie was, had ook een brouwerij , 'Het Fortuin' maar hij was niet echt een brouwer. Die brouwerij bestond al in de 16de eeuw toen de toenmalige Brasens brouwde voor de Graaf van Hoogstraten. Albrechts grootvader en vader, en ook zijn oudste broer werden burgemeester van Hoogstraten. Albrecht deed zijn middelbare studies aan het St. Victorwaarin die tijdalles in hetFrans werd onderwezen. Hij studeerde af in Gent als ingenieur-chemicus. Hij werkte achtereenvolgens in het stadslaboratorium in Gent en in de Suikerfabriek van Tienen. Daar moesten de werklieden toen 12 uur per dag kloppen, 7 dagen per week. Daarna werd Álbrecht chef in een suikerfabriek in Ath. Annie zag het levenslicht in Merksem op 25 januari 1925; zij was enig kind. Annie liep eerst school in Berchem waar ze bevriend raakte met een meisje dat nu, 60 jaar later, nog steeds haar beste vriendin is. Ook Annie kreeg les in het Frans. Het was zelfs zo dat ze in de school 'Soeurs Notre-Dame' in Berchem 50 centiemen boete moesten betalen als ze Nederlands spraken. Na Berchem ging ze in Ukkel voor verpleegster studeren. Daar leerde ze Jenny kennen, een meisje uit Hoogstraten. Die nodigde haar uit om eens kennis te maken met haar kroostrijke familie van 13 kinderen. Ze werd

20

voorgesteld aan de zusters van Jenny en haar 8 broers . 'Daar was ook een knappe jongeman bij met blauwe ogen, en ik was verloren ... ' lacht Annie. Op 6 januari 1945 trouwden ze in Hoogstraten. De kerk was vernield en het stadhuis was kapot. De trouw ging daarom door in de Begijnhofkerk. Het ouderlijk huis, errechttegenover, deed dienst als stadhuis . Heel het gebeuren was trouwens een familiezaak. Albrechts broer was priester en zegende het huwelijk in, de jongste broer was misdienaar en vader die burgemeester was, trouwde hen voor de wet. De dag van het huwelijk nog, vertrok het echtpaar naar Ath, naar de nieuwe fabriek, ze gingen daar ook wonen. Veertienjaar moesten ze wachten vooraleer ze hun eerste kind, Dominique, kregen. Twee jaar later werd dochter Mirla (Marie-Thérèse) geboren. In 1946 kregen ze de kans om een conservenfabriek over te nemen in Antwerpen. Albert had op korte tijd al heel wat labo ervaring opgedaan, maar van confituur wist hij niet meer dan wat hij zijn moeder had zien doen. Hoewel de confituurbusiness hem volledig vreemd was en hij ook niet de kans had om eens goed na te denken besliste Albert daarmee van wal te steken. Een poos later bouwden ze een fabriek in Hoogstraten, de 'Royale'. Het werd vijfjaar werken, dag en nacht. De zaak ging goed draaien, en telde

Tel.: (03) 314.82.16 Fax: (03) 314.79.56

91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken

"


Hoogstraten viert 100-iarige Hoogstraten telt een eeuwelinge onder zijn inwoners! Bertine Vervoort werd honderd jaar geleden, om pre. ei es te zijn op 14 maart 1895, geboren te Meer. Zij woont sedert 12 jaar in het Rusthuis aan de Heilig Bloedlaan. Bertine was gehuwd met Corneel Jansen en heeft drie kinderen, 9 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Op haar verjaardag zelf is e'r met de familie een f-eestje in het rusthuis. Zaterdag 18 maart wordt Bertine ter gelegenheid van haar honderste verjaardag feestelijk ontvangen op het Hoogstraatse stadhuis: t>Foto: TUR

1v JJ_ >I( 1-Yf: ___ _


Auto door betonnen omheining in Arendonk In het Schotelven in Arendolilk miste een autobe•stuurster woensdagmiddag om 12.45 u. een bocht. Het voertuig vloog aan de overkant van de rijbaan over de gracht, vernielde een betonnen afsluiting en kwam ondersteboven tegen de zijgevel van de woning nummer 97 .tot stilstand. De bestuurster, Magdca Van Eyck uit Geel, werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het Tumhoutse OCMW-ziekenhuis. t>Foto: Ton Wiggenraad

.

ZONNEBANKEN - FITNESSTOESTELLEN -TUINMEUBELEN

Stwg. op Zevendonk 191/195 2300TURNf-:IOUT Tel. 014/41.76.74 ook zondag open 10- 13 u. ·38CV02500600

I


HOOGSTRA TEN manier werden er vele bedrijven uit de markt geconcurreerd. Ook de 'Royale' ging dicht, in augustus 1980. Toen Albert begon waren er 64 confituurfabrieken in België, en toen ze stopten nog een viertal. Het waren zware dagen toen het bedrijf zijn deuren sloot, maar Annie en Albert konden zich daar vrij goed over heen zetten. Ze troostten zich met de idee dat ze ook heel veel goede dagen hadden gehad. Toen het bedrijf sloot was Albert 63 jaar. Zoon Dominique had kort tevoren een huis gevonden in Merksplas, en daar gingen ze wonen. Albert ging toen bij Mateme werken, als hoofd van het labo. Gedurende bijna anderhalf jaar hadden ze een 'weekendhuwelijk', niet zo'n plezante tijd voor Annie. Zij zat alleen, met de naweeën van de fabriek, en nog met een studerende dochter thuis. Tussendoor moest ze trouwens achter het paard van Mirla aan gaan dat om de haverklap uit de wei ontsnapte. Maar het was ook via het paard dat Mirla kennis maakte met Gust Verheyen van de Boensberg, waarmee ze trouwde, en haar ouders het geluk van drie kleinkinderen bezorgde.

Bertine Vervoort wordt 100 Het O.C.M.W. rustoord maakt zich op om in de loop van de komende maanden 2 honderdjarigen te vieren. De eerste in de rij is BERTINE VERVOORT die dit doet op 14 maart om dan in de loop van de maand mei gevolgd te worden door Fien Bartholomeeussen. Met deze eerste gingen wij even aan de praat.

Albert bleefbij Ma terne tot op zijn 66 jaar. Toen begon hij nog bij Rovana, waar hij bleef werken tot op zijn 75 . En elke morgen stond hij op om vijf uur. Niet zo alledaags! Maar, zegt Albert, als je werkt word je niet oud; pas als je nietmeer werkt, dan gaat elk jaar voor drie tellen. Albert was niet alleen actief in zijn eigen bedrijf. In 1955 was hij medestichter van het 'Proefbedrijf der Noorderkempen' , waar hij tot in 1993 beheerder was. Hij was ook voorzitter van het Rode Kruis in Hoogstraten. Maar het was eigenlijk vooral Annie die het werk deed. Zij was ook bij de sociale dienst, en werkte daar gratis gedurende veertien jaar, zolang ze geen kinderen had. Ze speelde dikwijls chauffeur voor de ouder wordende dorpsdokter, als die op visite ging, en ze deed ook thuisverpleging. Op dit ogenblik wonen Albert en Annie bij hun zoon in. Ze hebben het niet te breed maar ze zijn gelukkig met elkaar. Hun 'bijbel', ook de ruggegraat van hun huwelijk, is samengevat in drie woorden: liefde, vriendschap en rechtvaardigheid. Annie vult haar dagen met het huishouden, vb. met het bakken van 4-granen brood. Albert houdt zich bezig in de lijn van zijn vroegere studies en werk: hij leest gespecialiseerde literatuur over de groei van de planten en het ontstaan van het fruit. Albert interesseert zich voor het microscopisch kleine maar ook voor het heel grote, de sterrenhemel. Hij schrijft veel maar publiceren is er niet bij . Een Nederlandstalig boek uitbrengen kost te veel. Albert zit ook regelmatig op de dijk aan de vaart van de Kolonie. Op diedijkheeft hij een weg gemaakt en heeft er 110 boompjes geplant om zo een dreef te vormen. De jubileumfeestelijkheden zijn achter de rug. Als geschenk boden de kinderen een veertiendaagse reis aan naar Gran Canaria. De ouders hebben er van genoten: zwemmen, vissen en dansen ... Ze bezochten Las Palmas, waar vele jaren geleden confituur van de 'Royale' werd geleverd. De jubilarissen danken al degenen die hen wensen en geschenken hebben aangeboden, en vooral hun goede buren waar ze vollof over zijn.

Bertine werd geboren in Meer op 14 maart 1895 als derde oudste in een rij van 13 kinderen. Tien meisjes en 3 jongens telde het gezin Vervoort. Enkel Bertine, die 100 wordt, haar zus Joke en broer Bernard zijn nog in leven . Als elfjarige werd Bertine erop uitgestuurd om te gaan 'dienen' bij de rijkere boeren van Meer. Voor een loon van 3fr. en kost en inwoon moest een hele maand van 's morgens tot 's avonds gewerkt worden. In 1915, opMinderhoutkermis, maakte zij kennis met Corneel Jansen, die een jaartje jonger was dan zij, en die zijn kost verdiende als vrachtvoerder. Huwen deden zij op 22 juni 1921 maar omwille van de voorbije oorlogsperikkelen moest Corneel nadien, in 1923, nog zijn legerdienst vervullen. Het vervoersbedrijf nam van beiden heel wat tijd in beslag. De man was de baan op en vrouwlief moest thuis bij de telefoon blijven om de oproepen te ontvangen. In de beginne ging het met paard en kar om dan in 1930 een eerste (ook de eerste karnion in Meer) vrachtwagen aan te kopen. In het bedrijf ging het vooral om het vervoer van meststoffen naar de verschillende boeren of het vervoer van meel en graan. Tijd om wat anders te doen, schoot er bijna niet over. De geboorte van de drie kinderen brachten heel wat drukte in huis. Als eerste kwam op 14 juni 1922 Alfons (Friswit) gevolgd door Jos op 20.02.1925 en Jaan sluit de rij op 01.10.1927. Deze drie zonen bezorgden Bertine 9 kleinkinderen die op hun beurt de zorg dragen voor 13 achterkleinkinderen. Eenmaal de kinderen wat groter kwamen zij helpen in de zaak van vader. Toen deze om

gezondheidsredenen op zijn 68ste moest stoppen werd de zaak overgegeven aan zoon Jos. De zorg voor de tuin achter hun wohing in Meer-dorp (naast de vroegere parochiezaal) was voor Bertine een ere-zaak. Het leverde hen niet enkel alle mogelijke groenten en fruit, maar het was ook een pareltje van netheid. Onkruid kreeg niet de kans om de kop op te steken. Als andere vorm van ontspanning was er de gilde en de fanfare. Eenmaal gepensioneerd werd wel eens wat meer uitgereden met de 'luxe' maar echt op reis gaan zag haar echtgenoot niet zo zitten. Bertine zelf is tweemaal met het vliegtuig naar Lourdes geweest (in 70 en 71 ). D~ devotie voor Onze Lieve Vrouw is heel haar leven een steun geweest. Haar echtgenoot overleed op 13.09.84 na 64,5 jaar huwelijk. Omwille van gezondheidsredenen van haar man waren ze in februari 83 naar het rustoord gekomen. Daar maakt men zich nu op om haar lOGste verjaardag te vieren. Hoewel wat moeilijk te been, voelt Bertine zich nog behoorlijk goed. Zelf had ze het nooit durven denken om 100 te worden. In het verleden waren er wel wat gezondheidsproblemen maar die werden allemaal overwonnen en nu is zij zeker van plan om er nog enkele jaren bij te doen. De klassieke vraag naar het geheim van zo oud te worden werd ook ontsluierd: Iedere ochtend een zacht gekookt eitje! Misschien een tip om het ook eens te proberen. In ieder geval wensen wij Bertine nog vele jaren temidden van familie en andere bewoners van het rustoord. •

21


HOOGSTRA TEN

·Helpertjes

Al deze meisjes en jongens behaalden het brevet van Helpertje bij het Rode Kruis. Een flinke prestatie van de jongeren, maar zeker en vast ook van de lesgevers en -geefsters die zich voor deze organisatie willen inzetten!

CURSUS: HVijf Stappen naar een Goed Huwelijk" in Hoogstraten

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur

Hoewel het huwelijk een van de belangrijkste menselijke relaties is, is het juist die relatie waar men het minst op voorbereid is. Door bovenstaande cursus zijn al vele echtparen geholpen om hun relatie te verbeteren. Vanaf vrijdagavond 7 april zullen in vijf lesavonden (frequentie: om de veertien dagen) de volgende onderwerpen behandeld worden: 1. WAT IS EEN HUWELIJK? 2. GOEDE COMMUNICATIE. 3. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MAN. 4. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VROUW. 5. SEKSUALITEIT. VOOR INFORMATIE EN TELEFONISCHE OPGAVE FAM. A. VAN DEN BERK TEL. 315.92.58. (Dit is een initiatief van de Evangelische Gemeente Hoogstraten) .

22

Ontdek de won:dërfuoöie wereld ' . van Green House vol specialiteiten voor huis" en tuindekoraties en tuinarchitectuur. .Dit alles bij elkaar gebracht in een gezellig en origineel interieur. . Voor al uw k.leinmeubilair, tuinmeubelen, . d~koratjeve stoffen, siervoorwerpen,· manden, glaswerk, kaarten, kandelaars~ smeëdiJzer... /

.

Y:

..--;.

Green House b.v.b..a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70

...


HOOGSTRA TEN lenders, poëzieplaten, briefhoofden, menu's, uitnodigingen, visitikaartjes, platenhoezen.

Na de vele succesvolle reeksen van kalligrafiecursussen wordt nu ook, in samenwerking met Artiko en Kalligrafia een tentoonstelling voorgesteld in de galerij van het IKO. De heropleving van de kalligrafie is omstreeks de eeuwwisseling op gang gekomen in Engeland; men bestudeerde o.a. de oude lettertypes en ontwikkelde moderne interpretaties. Daaruit heeft de belangstelling voor kalligrafie zich verspreid over heel West-Europa en Amerika. Nu, ongeveer een eeuw later, hebben we te maken met een golf van kalligrafische boeken, tijdschriften, tentoonstellingen, stages, workshops, enz. Men geeft als voornaamste verklaring hiervoor de reactie tegen een industriële maatschappij, die geen mogelijkheden meer biedt tot eigen creatief hand werk. Werk dat gereduceerd wordt tot een duwen-op-de-knop laat bij de mens een grote innerlijke leegte na. Velen vinden dan ook

in de kalligrafie een uitingsvorm die een diepe voldoening schenkt. De kalligrafie bestrijkt een veel groter terrein dan alleen maar het louter schrijven. Ze vindt toepassingen in vele andere technieken zoals: het houwen van letters in steen, het aanbrengen van teksten op andere dragers dan perkament of papier (glas, keramiek, hout, weefsel, leer), het vormen van reliëfletters in diverse papiersoorten, het uitsnijden van letters in allerlei materialen (papier, metaal, hout) en het vergulden van letters.

Vooral grotere opdrachten en vrijer en experimenteel werk aan te kunnen moet jarenlang gestudeerd en eindeloos geoefend worden om naast de kennis van de historische lettertypes ook een feilloos gevoel voor ritme en letterspatiëring te ontwikkelen. Dit lijkt in tegenstelling met onze hectische levenswijze waar geen tijd meer is voor het ontwikkelen van vaardigheden. In kunstscholen en academies wordt de kalligrafie niet meer onderwezen. Zelfs het handschrift wordt in deze tijd van computer en tekstverwerker totaal verwaarloosd. Toch is het juist de reactie op deze toestand die de grootste stimulans vormt voor degenen die bezeten zijn door letters. Wie eenmaal gebeten is door de 'letter-microbe' vindt in de toewijding en de overgave aan het schrijven een enorme bron van vreugde. In de tentoonstelling FEMINA kan u werk bekijken van 7 vrouwelijke kunstenaars: 6 kalligrafen en een boekbindster. De traditie van het boekbinden is zo oud als de geschiedenis van het schrift en er onlosmakelijk mee verbonden! Openingstijden: Weekends: 11-12maart, 18-19 maart, 25-26 maart 1995 telkens van 10-12 uur en van 14-17 uur. Op zaterdag 18 maart 1995 van 14 tot 17 uur: Kalligrafiedemonstraties.

Verder zijn er nog de vele toepassingen van de kalligrafie in drukwerk: gekalligraffeerde wenskaarten, boekbanden, bibliofiele uitgaven, ka-

Weerspreuken en cursiefjes Paul van Zummeren is al ruim 20 jaar als Belgisch medewerker actiefbij de belangrijkste Nederlandse radio-omroepen. Hij werkt daarbij samen met een aantal bekende figuren: Fred Oster, Willem Duys, Aad van den Heuvel en vele anderen. Elke ochtend opent hij de uitzendingen op de NOS-radio met een cursiefje uit België. Ook op het middaguur is hij te horen. Uit de wisselwerking Vlaanderen-Nederland heeft hij nu een lezing samengesteld die een gans andere inkijk biedt op dit nabuurschap. Holland blijkt toch niet zo hol en Vlaanderen is dat natuurlijk ook niet. Hier in de grensstreek een geknipt onderwerp. Maar van Zummeren is ook bekend als de man van de weerspreuken uit de Volkskalender-ondermeer in het parochieblad- en van de volksgeneeskunde en kalendergebonden volksgebruiken . Voor het opzoeken van deze oude wijsheden kan hij putten uit zijn archief. van zomaar eventjes 19000 weerspreuken en 35000 recepten uit de volksgeneeskunde. Begin februari lazen we bijvoorbeeld dat het op 9 februari de feestdag van de Heilige Apollonia was, die van oudsher aanroepen wordt bij tandpijn- en bij alles wat met tanden te maken heeft. Zo blijkt dat vroeger de kinderen zelfs bij het wisselen van de melktandjes bij SinteApollonia moesten langsgaan en het uitgetrokken tandje over hun schouder weggooien terwijl ze volgend gedichtje opzegden: Muize, Muizemanneken Geef mij een ander tanneken Liever nen tand van steen Dan enen van been. En hoe ver zulke zaken konden gaan, illustreert hij met een bandopname van zogenaamde 'bezweringsgebeden'. We horen oude mensen aan het woord, mensen die er zelf al niet meer zijn, maar die ons zullen doen versteld staan van wat amper enkele generaties geleden nog schering en inslag was. Deze boeiende voordracht is te beluisteren in het Auditorium van het Klein Seminarie (ingang via de poort aan de verkeerslichten) op donderdag 9 maart om 20 uur. De toegang bedraagt 100 BEF.•

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

I(IJ(JrtJIII een /Jek/M//119 n schoorsteen bekleden die het

~~et doet. gaat als volgt : bmnenm

word een nieuwe. volkomen dichte schoorsteen aangebracht van metaal (roestvnJ staal)d Dat is de enige oplossmg Ie goed1s

~".

1 ~~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7- 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90

23


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Kroniek van een dorpskwis Op onze maandelijkse brainstorming geraakten Wakkere Willy, Marcel en ik er aanvankelijk niet uit over wat we in de volgende Maand moesten gaan schrijven. Er was weinig nieuws, dus moesten we zelf met iets voor de dag komen. Willy opteerde ervoor om nog eens wild om ons heen te schoppen, Marcel vond alles goed zolang hij zijnfoto's maar mocht blijven trekken en ikzelf oordeelde dat we de dorpskwis moesten gebruiken om de belangrijkste verenigingen eens in het zonnetje te zetten. Na veel vijven en zessen werd mijn voorstel aangenomen, op voorwaarde dat ik het werk op mij zou nemen. De Willy had immers toegezegd om met een vereniging mee te doen, dus op hem konden we niet rekenen. Marcel maakte gewoontegetrouw geen problemen, hij zou in mijn vaarwater meespoelen om trouw de gevraagde fotografische steun te bieden. Zo kwam het dat ik op zaterdag 28 januari om stipt halfacht de afgeladen parochiezaal betrad, waar ik onmiddellijk in de organiserende armen viel van ...

De Landelijke Gilde Inderdaad, dat onze land- en tuinbouwers deze dorpskwis inrichtten, daar viel niet naast te kijken. De muren waren immers versierd met imposante wandstukken, waarin allerlei fruit en groenten een onderkomen hadden gevonden. Ook de wit met blauweLAP-Tshirts van de vele helpers lieten er geen twijfel over bestaan wie de organisatoren waren. Voorzitter Karel Pluym stak het vuur aan de lont met een inleidende speech, waarin hij de werking van de Landelijke Gilde even toelichtte, waarna hij de jury kort voorstelde (Paul Van Der Hallen, Ward Baets en René Voet) en de micro tenslotte doorgaf aan zijn secretaris, Bert Michielsen, de kwismaster van de avond. Reeds tijdens de woorden van Karel Pluym bleek hoe moeilijk de zaal bereid was tot zwijgen en Bert zou in de loop van de avond nog talloze keren moeten vragen om op te houden met het storende gebabbel. Maar ja, wat wil je, een uitpuilende zaal met allemaal bekenden het zwijgen opleggen, is geen klein kunstje. Bert deed in ieder geval zijn uiterste best, verloor geen tijd en vlamde onmiddellijk de eerste ronde in. Dat was voor mij het sein om een rondgang langs de verschillende deelnemende ploegen te beginnen, waarbij ik mij liet leiden door de volgorde zoals die op het scorebord stond.

Brassband Ste.-Rosalia De brassband stond helemaal bovenaan op het uitslagenbord en ik bemerkte een duidelijke intentie om die plaats tot het einde vàst te houden. Een prijzenswaardige houding, want er waren nogal wat tafels waar men liever niet eerst eindigde, uit vrees volgend jaar de kwis te moeten organiseren. Voorzitter René Van Bladel had heel wat volk meegebracht en blaakte van zelfvertrouwen. Dat werkte duidelijk stimulerend op zijn companen, want die kwamen constant goed uit de verf, zoals de uitslag later zou bewijzen. De gesprekken gingen natuurlijk ook al over de nakende vlooienmarkt, die dit jaar doorgaat in het weekend van 25 en 26 maart in de Zaal voor Kunst en Volk. In de loop van zaterdag 25 maart kan je alles komen bezichtigen van I 4.00 uur tot 17.00 uur. Ook op zondag 26 maart is dat nog

24

mogelijk van 09.00 uur tot 12.00 uur. Vanaf 13.00 uur begint dan de officiële verkoop per opbod onder leiding van maître Frans Van Bladel, wat meteen de garantie inhoudt voor een levendige en aangename zondagnamiddag: Momenteel wordt de zaal volgestouwd met het vlooienmateriaal, maar als je nog spullen hebt liggen die kunnen dienen, bel dan 3157776 en Frans staat binnen de kortste keren voor je deur om alles op te halen. Tenslotte melddeLucVan Bladel mij nog dat de Drumband op zaterdag 11 maart om 15.00 uur een concert geeft in Laakdal.

Toneelkring 't Heidebloempje Naast de brassband zat de toneelkring. Niet toevallig, want deze verenigingen hebben heel nauwe banden. Voorzitter Frans Van Bladel voerde zijn troepen met zijn gekende geestdrift aan en maakte zich sterk dat hun geheim wapen 'J aan Swaenen' wel eens voor de verrassing zou kunnen zorgen. Vooral bij het koemelken werd Jaan als de ultieme pion naar voor geschoven. Helaas pakte dat een beetje anders uit dan verwacht (laan: 'Ik had een kwaai hand' ) en ook de andere onderdelen verliepen minder gunstig, waardoor de toneelkring naar de bodem van het klassement wegzonk. Tot nader order houden we het erop dat ze beter toneel kunnen spelen dankwissen, de Heidebloempjes, maar wie weet nemen ze volgend jaar een klinkende revanche. Voor 't Heidebloempje zit het seizoen er trouwens op. In april wordt er nog geteerd en wellicht maakt men nog een of andere uitstap, maar de gedachten gaan al uit naar het volgende seizoen, waarin ze ons weer zullen verblijden met twee nieuwe toneelstukken.

kwismaster dan in het geven van goede antwoorden. Opmerkelijk in deze groep was de aanwezigheid van onze politiecommissaris en zijn vrouw, de directrice van de lagere school. Maar ook hun steun kon niet verhinderen dat de KWB uiteindelijk in de onderste regionen van de eindstand terechtkwam. Gelukkig lieten ze dat helemaal niet aan hun hart komen. De KWB heeft trouwens andere dingen aan het hoofd. De samenaankoop van potgrond bijvoorbeeld op zaterdag 11 maart, maar centraal staat de KWB-avond over de werking van de sociale zekerheid op vrijdag 17 maart om 19.30 uur in het Boerenzaa1tje, waarop iedereen van harte welkom is.

Ziekenzorg De Ziekenzorgafdeling had helemaal vooraan plaats gevonden en bestond voornamelijk uit al wat oudere dames, die bijgestaan werden door enkele alerte heren. Zonder twijfel kunnen we stellen dat deze groep de grootste verrassing in huis had in de persoon van Luk Vloemans, een zwaar kanon dat men in laatste instantie in stelling had weten te brengen. Het was duidelijk dat alle hoop op hem gevestigd was. Zelfs tijdens de pauze, toen Luk zich even teruggetrokken had aan de toog om te bekomen van de doorstane emoties., werd hem geen rust gegund, want een bezorgde Astrid Rommens kwam hem opsporen en voerde hem terug naar zijn plaats. Dat zou een goede zet blijken, want dankzij een uitermate sterke finaleronde mèt Luk veroverde Ziekenzorg een mooie plaats in de eindklassering. Voor de volgende maanden heeft Ziekenzorg weinig speciale activiteiten in het vooruitzicht. Men blijft gewoon doorgaan met het bezoeken en steunen van onze zieken, waarvoor zij onze sympathie zeker verdienen.

Thmkring Vrij en Lenig Achteraan naast de KWB bevond zich de tafel met de afgetrainde lijven van de dames van de turnkring. Zij hadden zich verzameld rond Marth Pemen, ongetwijfeld één van de meest fitte vrouwen van de fusie. Toch ook een man in hun midden en niet één van de minste: Fons Sprangers, die vanop zijn plaats vaak veel vlugger het antwoord wist dan de personen op het podium. Ondanks de fysieke paraatheid van deze groep verliep het kwissen iets moeizamer. Het licht tegenvallende eindresultaat werd er echter graag bijgenomen, want voor deze groep was deelnemen veel belangrijker dan winnen. In de volgende maanden wordt er lustig voortgeturnd en voor vrijdag 3 maart staat er een dropping op het programma.

@ TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba

De KWB Een tafel verder huisde de KWB, de oorspronkelijke initiatiefnemer, en rond Armand Fransen- een wit baken in een zee van hoofden- had zich flink wat volk verzameld. Armand betrad geregeld ook het podium, maar blonk meer uit in het stellen van 'intelligente' vragen aan de

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10


MEER

Dit zijn ze dan, de elfvan de St.-Ambrosiusgilde die voor de tweede keer in vier jaar de titel van dorpskwiskampioen in de wacht sleepten. Bovenaan rechts bemerken we Colin Smith, een Engelse weduwnaar die al een tijdje op Hoogeind woont en zich kostelijk amuseerde, hoewel hij geen woord Nederlands spreekt. Daarom werd hij ingezet in het onderdeel koemelken en hoewel het '45 years ago' was dat hij zoiets gedaan had, molk hij als een echte Meerse boer en vond het allemaal 'marvellous'. · Proficiat aan allen en euh ... doe zo voort.

Chiro-jongens De chirojongenszaten helemaal achteraan op het podium en zouden dezelfde uitslag behalen als de turnkring. Omdat opperhoofd Ben Dekkers toch omringd was door heel wat intellect, hadden wij hen iets hoger verwacht in de eindstand. Een grote troost voor hen was wel dat zij toch beduidend beter uit de verf kwamen dan de vrouwelijke chirohelft. Waarschijnlijk zaten ze al met andere dingen in hun hoofd, maar daar: over lees je meer bij de meisjes .

De KVLV Bij de KVLV zat de sfeer er vanaf het begin volledig in. Niks dan vrouwen hier, het mag daarom niet verbazen dat aan deze tafel heel wat wetenswaardigheden uitgewisseld werden. Hun motto was: 'Spelen om te winnen, maar hopen tweede te zijn.' Dat doel werd niet bereikt, want men eindigde in de middenmoot, maar toch was iedereen tevreden . Wat hun verdere activiteiten betreft, hoorde ik van Gerd Pluym dat die stille" tjes naar hun einde lopen, nu de winter bijna vertrokken is. Voor maart staat er nog een avondvergadering op het programma en voor de jongeren houden ze nog een verrassing in petto, maar daar mag ik niets over vertellen.

Een vereniging die niet alleen helemaal vooraan zat in de zaal, maar ook vooraan verwacht werd in de uitslag, was de St.-Jorisgilde. Met een plaats in het midden van het klassement kon de zeer uitgebreide vertegenwoordiging weliswaar vrede nemen, maar wij hebben de mannen en vrouwen van de grote kruisboog in de top-vijf gepronostikeerd. Hoofdman Jef Van Opstal gaf toe dat ze de pijl soms misschoten en kon zichzelf wel voor het hoofd slaan toen bleek dat het enige woord dat hij bij de 'droedels' niet kon vinden, het woord 'onderwijzer' was ... Maar ja, Jef is op pensioen, misschien dat het daaraan lag. Gelukkig kon hij er zelf smakelijk om lachen. Dat moet trouwens de houding zijn bij ·zo'n kwis: alles relativeren en vooral niet fanatiek worden.

Niks dan lachende gezichten bij de Mussenakker die met hun tweede plaats de organisatie van de dorpskwis in 1996 in de schoot geworpen kregen. Patje Antens kon het niet laten om al een eerste denkvraag te lanceren: 'Wat groeit er buiten haren nog op het hoofd van Ludo Martens ?' Dat belooft voor volgend jaar.

KFCMeer Opvallend bij de ploeg van KFC Meer was dat ze uit een beperkt aantal leden bestond. Het gezelschap dat jeugdvoorzitter Mark Dufraing meegebracht had, liet dat echterniet aanz'n hart komen. Aan deze tafel werd vooral plezier gemaakt en daar dient zo' n kwis natuurlijk in de eerste plaats voor. Trouw aan de kantine vloeide hier het gerstenat rijkelijk, wat de ambiance nog deed toenemen. Het kwissen verliep iets minder vlot, waardoor KFC Meer uiteindelijk in de staart van het klassement terechtkwam. Gelukkig geldt dat niet voor de kompetitie, waar de Meerse ploegen bijna uitsluitend in de kop van de stand terug te vinden zijn. Van Cor De Bie vernamen we dat het jeugdbestuur op zaterdag 11 maart in de kantine vanaf 17.00 uur een spaghetti-avond orgniseert. Een grote portie zal 250 fr. kosten en een kleine 180 fr. Er wordt in twee shitten gegeten: om 17.00 uur start de eerste beurt en om 19.00 uur de tweede. Trakteer jezelf eens op een lekkere portie spaghetti en geef op die manier de goede jeugdwerking van KFC Meer een extra duwtje in de rug.

Ook de St.-Ambrosiusgilde blonk niet uit door kwantiteit, maar de kwaliteit was des te hoger. Dat bewezen de leden met een overtuigende en

verdiende eerste plaats. Ze kennen trouwens het klappen van de zweep, wantook in '92 warenzij al de winnaars. Normaal zouden zij dus de kwis van volgend jaar moeten organiseren, maar er was vooraf afgesproken dat een vereniging die al ~ens gewonnen had, de organisatie mocht doorgeven aan de tweede geklasseerde. In zijn dankwoord deelde e.en trotseJan Jansen mee dat zij die afspraak zouden laten gelden, ook al omdat het een druk gildejaar belooft te worden, o.a. door de bouw van een nieuw lokaal. Achterafvernam ik van Jan ook dat de St.-Ambrosius; gilde op zondag 12, zaterdag 18 en zondag 19 maart in het huidige lokaal een Koningschieting en een Vrije schieting organiseert.

De Mussenakker Een team dat we elk jaar weer bovenaan in de uitslag terugvinden, is de Mussenakker. Dat was dit jaar niet anders, maar de tweede plaats die de Mussen behaalden, kreeg na de speech van Jan Jansen plots heel wat meer betekenis. Aan de Mussenakieer werd immers gevraagd om volgend jaar de kwis te organiseren. Heel de zaal keek reikhalzend uit naar het antwoord van Ludo Martens. Lang moesten we daarop niet wachten, want nadat een glunderende Ludo de dorpskwis 'één van de tofste gebeurtenissen in België' had genoemd, wat hem een open doekje opleverde, sprak hij de verlossende woorden dat de Mussenakker bereid was de handschoen op te nemen. Een oorverdovend applaus was

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in dë betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

25


MEER zijn beloning en we zijn nu al reuzebenieuwd naar wat de Mussen er in januari '96 van zullen brouwen.

.DeKAV Net als bij de KVLV trof ik aan deze tafel alleen maar vrouwen aan. Ook hier zat de stemming er vanaf het begin volledig in en de nieuwtjes en weetjes volgden elkaar in een ontstellend tempo op. Tussendoor vonden de dames gelukkig nog de tijd om te kwissen en het moet gezegd, ze deden het prima, want ze kwamen op de valreep in de top-vijf terecht. Hulpvaardig waren ze ook, want toen ik aan voorzitster May Sterkeus vroeg of er nog activiteiten op stapel stonden, trok de hele tafel collectief de agenda te voorschijn, waarna ik niet meer wist waar eerst te luisteren. Na enige orde geschept te hebben, noteerde ik het volgende . Op zaterdag 4 maart organiseert de KA V samen met de KWB een kindernamiddag in de parochiezaal. Vanaf 14.00 uur zullen een goochelaar en een poppenkastspeler onze Meerse kinderen de nodige pret bezorgen. Op 21 maart gaat men op reis, op 24 maart is er bowling en op 29 maart een algemene vergadering. Meer informatie hierover vind je in de kalender 'Op stap in'.

Chiro-meisjes Ze waren met veel volk, ze zaten vol vuur, de ambitie was er, het verstand ook, maar dat bracht allemaal weinig op. Van dit jonge geweld hadden we veel verwacht, maar het teleurstellende resultaat bewees dat goede wil en inzet dit keer onvoldoende waren om de top van de klassering te halen. Net als bij de jongens, was men voor bepaalde vragen misschien te

jong om het antwoord te kunnen weten. Gelukkig brachten onze chiromeisjes heel wat sfeer in de zaal en dat werkte aanstekelijk. Best mogelijk dat ze met hun gedachten ook al wat verder zaten dan de kwis, want binnenkort vieren ze het 25-jarig bestaan van de Chiro. Alle festiviteiten vinden plaats in het weekend van vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april. De voorbereidingen zijn volop bezig, zodat het nog iets te vroeg is om alles al te kunnen vertellen. Maar in de volgende Maand krijgen jullie het volledige feestprogramma.

De Boerenkapel De Boerenkapel bewees datje niet met een hoop volk moet zijn om goed te presteren. Heel de avond bewoog deze groep zich zonder veel misbaar en op kousevaeten doorheen de kwis, maar het resultaat mocht er zijn: een schitterende derde plaats. Aan voorzitter Gust Goetschalckx vroeg ik wat er waar was van de geruchten dat de Boerenkapel op haar laatste benen zou lopen. Daar klopte dus niks van, zei Gust. Alleen was het zo dat de vereniging tijdelijk even stillag door externe omstandigheden, maar daar zou binnen afzienbare tijd gelukkig verandering in komen, waardoor de gezellige muziek van de Boerenkapel binnenkort opnieuw zal weerklinken.

De uitslag Voor de liefhebbers van lijstjes en om het allemaal eens mooi op een rijtje te zetten, volgt hier de definitieve uitslag van de dorpskwis 1995: 1. St.-Ambrosiusgilde 145p 2. Mussenakker 140p 3. Boerenkapel 137p 4. Brassband St.-Rosaha 133p

5. 6. 7. 8. 9. 9. 11. 12. 13. 14.

KAV Ziekenzorg St.-Jorisgilde KVLV Turnkring Vrij en Lenig Chirojongens KFC Meer KWB Chiromeisjes Toneelkring 't Heidebloempje

After kwis De kwis eindigde zoals hij begonnen was : met Karel Pluym, nu met een afscheidswoord. Hij bedankte de jury met een bierkorf en had ook woorden van lof voor Carios, niet de terrorist maar de geluidsman. Ook loofde hij de tomeloze inzet van de vele medewerkers, die voor 'een appel en een ei' iedereen van drank hadden voorzien. Tenslotte nam hij afscheid van het publiek en dat op een heel originele manier: alle aanwezigen ontvingen namelijk een zakje met een appel en een ei, waarmee de Landelijke Gilde een laatste eigen toets aan deze prachtige avond gaf. Aan de toog kende de avond natuurlijk nog een lang vervolg en daar waren ook de eerste reacties te horen. Die waren positief, hoewel enkele verenigingen niet zo goed tegen hun verlies konden en spijkers op laag water gingen zoeken. De kunst van het relativeren hadden zij blijkbaar nog niet onder de knie, maar wat niet was, kan altijd nog komen. De enige gegronde klacht was dat het publiek te vaak ongestraft hulp bood aan de mensen vooraan. Dat is eenjaarlijks terugkerend fenomeen, maar er zou toch iets op gevonden moeten worden. Misschien dat de Mussenakker volgendjaar wel met de aap uit de mouw komt. D -

Bloemensierkunst CATTL.EYA

129p 125p 124p 123p 117p 117p 115p IOlp lOOp 81p

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Met toptechniek voor perfekt zoogwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting . Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk).

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren . Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen {014/63.51 .87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41 .15 45

26


MEER

Meerse bloemenvrienden, ooit van gehoord?

Voor persoonlijk en degelijk advies o,p maat... één adres

ZAKENKANTOOR

~ VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN Tel. 03/315.72.54

mi

23

Jaak Janssens: 47 jaar uitmaker bij De Snelvlucht

Een kasteel vol met bloemen, gelegen in een prachtig decor. De kelders, de torengang, de zolder en enkele andere vertrekken sfeervol versierd. Dat staat je te wachten in het Kasteel van Loenhout. Dit schitterende bouwwerk is normaal niet toegankelijk voor het publiek, maar in het weekend van 25 en 26 maart krijgen alle geïnteresseerden een unieke kans om eens een kijkje te nemen in de opengestelde ruimtes, die rond het thema 'Pasen' zullen aangekleed ZIJn. De versiering van het kasteel wordt verzorgd door een tiental bloemenclubs uit de Noorderkempen, die elk een lokaal voor hun rekening nemen. Eén van hen zijn de 'Meerse bloemenvrienden'. Deze nieuwe vereniging houdt van bloemschikken en de leden volgen daar zelfs les voor. In hun vrije tijd maken ze de mooiste creaties en deze tentoonstelling betekent hun debuut voor het publiek. Om te weten wie zij zijn en om tevens hun werk te bewonderen, moeten we dus naar het Kasteel van Loenhout, gelegen naast de weg van Loenhout naar Wuustwezel. Op zaterdag 25 maart kunnen we binnen van 10.00 tot 19.00 uur, waarna het muziekcafé op de zolder nog openblijft tot 22.00 uur. De groep · Akedju' zorgt er voor de muziek. Ook op zondag 26 maart zijn wij welkom van 10.00 tot 18.00 uur, uren waartussen de cafetaria op de zolder doorlopend geopend blijft. De toegangsprij s bedraagt 150 fr. en de organisator is het oudercomité van de School voor Bijzonder Lager Onderwijs 'Berkenbeek' uit Wuustwezel. Voor meer informatie kan je tijdens de schooluren terecht op het nummer 669.68 .19 en 's avonds bij Monique van Dijk, 663.72.11. o

Francois Janssens is wereldkampioen Het is echt di. maand t•an de familie Janssens, want terwijl zoon Çois aan de m·erkmrt van de straat wereldkampioen werdmet : :; 'n ' ebravittken, huldigde de duiFenmaatschappij De Snell•lucht in ::.aal \licJOria t·ader laak, omdat hij 47 jaar uitnwkn was. Omdat hij er 111t een punt a chter ::et, ontvi11g hij uit de handen van voor::.ttter Rik Marrens op zarerdag 8 j anuari een h rinneringsgeschenk, als blijk van waardering voor ::.ijn jarenlänge iw:et en poor de correcte wij:;e waarop hij z 'n werk van uitmaker al clie tijd heeft gedaan. laak is echterook nog secretaris en Rik Martens sprak de hoop mn alle aanwe;:.tgen wt dat Jaak dit' wak nog jaren -al blijt> en doen. Wall/l'onr hen ü Janknog altijd de man op wie men rekent dat hij met het bestuur zal bl(jven ijvere11 nm De Snelvlucht verder ttit te bouwen tot een vereniging waar samenhorigheid onder de leden een belangrijke pijler vormt tot het welslagen van de duivensport.

RU I MTE

IN

Wie dacht dat we na onze Sleurgriet nooit meer een wereldkampioen zouden mogen koesteren, had duidelijk geen rekening gehouden met Çois Janssens, die in januari met zijn zebravinken goud behaalde op de 43ste wereldkampioenschappen voor zang- en siervogels in Udine (Italië) . Na Breda vorigjaar was het slechts de tweede keer dat Çois meedeed, maar hij greep onmiddellijk naar de hoogste eer. Op 11 januari gaf Çois vanuit Brussel vijf witte zebravinken met de bus mee naar Italië, waar ze van 13 tot 30 januari tentoongesteld werden. Eén ervan zou als enkeling meedoen, maar de

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 27


MEER andere vier namen in stam deel. Dat betekent dat ze in groep beoordeeld worden. Ze krijgen wel hun eigen punten, maar die worden dan samengeteld. Op 16 januari werden ze gekeurd op type, grootte, vorm, houding, kleur, tekening, bevedering en conditie. Na de puntentelling bleek dat de enkeling met 86/100 punten net buiten de prijzen viel, maar de vier in stam werden met 360/400 punten wereldkampioen. Door een kwijtgeraakte fax duurde het tot 28 januari voor Çois de schriftelijke bevestiging van zijn succes onder ogen kreeg, maar dat maakte de vreugde er niet minder om. Op 31 januari keerden zijn helden uit Italië terug en ze kregen onmiddellijk een ereplaats, zoals je op de foto kan zien. Wat voor Çois 26 jaar geleden begon als een hobby, is intussen uitgegroeid tot een passie. Al zijn vrije tijd kruipt in zijn zebravinken, want voor de verzorging van de vogels moet je minstens op twee uur per dag rekenen. Çois prijst zich daarom gelukkig dat vader J aak hem geregeld een handje toesteekt. Zijn vrouw laat hem doen ('Dan weet ik tenminste waar hij zit.') en is blij met zijn prestaties. Om je een idee te geven van wat er allemaal bij komt kijken, overloop ik even de dagelijkse bezigheden van Çois : inrichting van de kooien, koppelen en kweken van de vogels, eten en drinken geven, verzorgen en ringen van de jongen, uitselecteren en schiften, de overblijvers opsplitsen in tentoonstellings-en kweekvogels, piekfijn klaarmaken van de vogels voor een tentoonstelling, ziekten in 't oog houden, verwarming en verlichting regelen en ga zo maar door. Momenteel bezit Çois ~o·n 120 zebravinken in verschillende kleurslagen, maar in de zomer kan dat aantal gerust oplopen tot 300 à 400. Çois. zegt zelf dat hij een uitzonderlijk goed tentoonstellingsjaar meemaakt en zijn uitslagen bewijzen dat. Zo werd hij met zijn zebravinken al provinciaal kampioen in Westmalle en natio-

De kampioenen van De Snelvlucht De Snelvlucht huldigde niet alleen ]aak Janssens, ook de kampioenen van 1994 kwamen aan de beurt: Oude Quiévrain: Marcel Martens Kampioen Jaarse Quiévrain: Rien Dekkers Jonge Quiévrain: Corneel Leemans Algemeen Kampioen Quiévrain: Rien Dekkers Oude Noyon: Frans Roos Kampioen · Jàarse Noyon: los Kinschots Jonge Noyon: Albert Godrie Algemeen Kampioen Noyon: Louis A erts Koning Kampioen 1994: Rien Dekkers Winnaar Zesdaagse Jonge Duiven: laak lanssens

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN naai kampioen in Broechem. Elk jaar behoort hij trouwens tot de winnaars, maar de wereldtitel vormt wel de kroon op het werk en maakt van dit jaar het onbetwistbare topjaar. Çois, proficiat en nog veel succes in de komende jaren. •

28

Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

".


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Dorpsraad Ook Minderhout kon uiteraard niet achterblijven in de rij van algemene vergaderingen van Hoogstraatse dorpsraden. En aangezien de rij laat in januari gesloten werd, is het ondertussen maart vooraleer u enig nieuws omtrent deze dorpsraad verneemt. Maar beter laat dan nooit.

kan zijn hier vlaggen aan te bevestigen, mogen wij allicht binnen zeer afzienbare tijd oversteeklichten in gebruik nemen. De 'palenplanters' konden ons dit jammer genoeg nog niet bevestigen. Ook hier mogen we dus vanuit de Minderhoutse gemeenschap een stevige pluim toewerpen aan ons stadsbestuur.

P.W.A. Zo dacht men wellicht ook bij het uitnodigen van de goegemeente. Op de valreep werd via het reclamedrukwerk een aankondiging verspreid. De kans is dus bijzonder groot dat u, waarde lezer, dit papier niet hebt opgemerkt. Maar het is er geweest, daarvan kan ik getuigen. Maar aan de opkomst te merken, weinigen met mij. Naar schatting zowat 1% van de Minderhoutse bevolking was op de hoogte 茅n achtte het ook nuttig om deze algemene vergadering van de dorpsraad bij te wonen. Erg succesrijk kan je dit niet noemen. Betekent dit dat onze doorsneemedeburger uiteindelijk toch geen heil verwacht van dit adviesorgaan en liever als individuele persoon of vereniging handelt met het stadsbestuur? Of mogen we ervan uitgaan dat in Minderhout alles draait zoals het hoort en er dus geen vragen, bedenkingen, klachten ... meer leven bij de mensen zoals een aanwezige schepen schamper opmerkte. Vergeef ons, we kunnen ons dit laatste moeilijk voorstellen ... Voor degenen die er dus niet waren en toch op de hoogte willen blijven, volgt hier - op de pauze na, die we overslaan - de avond in een notedop. Zulk verslag aan het einde van een reeks heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Zo was op elke dorpsraad in elke Hoogstraatse deelgemeente onze politiecommissaris aanwezig. Hij gaf er telkens een stevige uiteenzetting over de activiteiten en de vernieuwingen in de werking van het korps. Dit kan je dus evengoed nalezen in de verslagen van de andere dorpsraden in de vorige Maand. Wat specifiek voor Minderhout van belang is, is onze 'wijkagent' zoals elk deeldorp die krijgt. Politieagent Paul Versehoeren zal weldra een heel bekende verschijning vormen in ons Minderhouts straatbeeld. Gedurende enkele uren per week zal hij op stap zijn in ons dorp om het reilen en zeilen van onze gemeenschap van nabij aan te voelen. Als deze man dus kortelings bij u aanbelt, hoeft u dus niet meteen alle lichten te doven en onder de zetel te duiken. De bedoeling is niet (alleen) om met dure bonnen te zwaaien maar wel om met iedereen persoonlijk eens kennis te maken en door zijn aanwezigheid het veiligheidsgevoel te verhogen. Op enkele vragen i.v.m. de toenemende diefstallenplaag in de grensstreek antwoordde de commissaris dat de om zich heen grijpende drugproblematiek hier voor heel wat tussenzit. Druggebruik leidt vaak tot kleine diefstallen en met een behoorlijk aantal secundaire scholen in de omgeving vinden dealers hier een ideaal afzetgebied. Je huis beveiligen helpt echt wel tegen deze plaag maar dit hoeft niet noodzakelijk met dure installaties te gebeuren. Een extra-grendel bijvoorbeeld kan de gelegenheidsdief al genoeg op

de zenuwen werken om de aftocht te blazen. Of wat dacht je van een leeg colaflesje op de deurklink. Lawaai is niet direct de grootste vriend van dit soort kleine criminelen. Tenslotte verzekerde de commissaris de aanwezigen ook nogmaals dat er geen enkele snelheidsovertreding in de prullenmand belandt. De politie heeft zelfs niet de bevoegdheid om overtredingen te seponeren. Slechts in uitzonderlijke en aantoonbare gevallen waarbij de snelheid menselijk gezien te verantwoorden was, wil de commissaris al eens een akkoord bedingen met de gouverneur. In aanwezigheid van - op uitzondering van Karel Aerts - alle schepenen en onze burgemeester werden de prioriteiten die op de algemene vergadering vanvorigjaar werden aangebracht, besproken.

MVV aan de winst Voor MVV werden gronden aangekocht met een oppervlakte van ca. 4 ha tegen de Heistraat. De weg (de wei) voor onze voetballers ligt dus breed open. Dat dit niet in goede aarde valt bij de omwonenden met een bedrijf in volle ontwikkeling, is aan te nemen. Dat de ondergrond niet geschikt zou zijn voor het aanleggen van degelijke en gezonde terreinen is een ander discussiepunt. Zo zullen er nog wel een aantal zaken moeten worden doorgesproken vooraleer de eerste路bal rolt. De voorzitter van FC Meer (in dit geval onze burgemeester dus) maakt zich echter sterk dat hier in het seizoen 96-97 een derby kan gespeeld worden. Hij wees er wel op dat, als er elders meer geschikte grond wordt aangeboden, 路 een ruil nog perfect te realiseren is.

Verkeersveiligheid

-----

De veiligheid aan de oversteek met de Schoolstraat is nog altijd brandend nieuws. Niet alleen bij het begin en einde van de school (zeg maar 'scholen' want kleuters aan de ene kant en lagere school aan de andere kant van de autosnelweg) is hier heel wat overstekend voetgangers- en fietsersverkeer, maar in een gewone schoolweek moet de straat tijdens de lesuren nog minstens dertig keer met een rij kinderen worden gedwarst wegens turnzaal aan de verkeerde kant. Bij het nalezen van dit verslag moet ik echter - met enorm veel voldoening - een ingrijpende wijziging aanbrengen. Aanhet welles-nietes-spelletje van bi-flashes langs deze gewestweg is sinds 10 februari een gelukkig einde gekomen. Plots verschenen aan bewuste oversteekplaats twee metershoge zwart-gele masten. Aangezien het zeker niet de bedoeling

Het probleem van de gemachtigde opzichters, waarvoor ook via het Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap eventueel een lichtje schijnt, kan hiermee ook al een stevige stap voorwaarts zetten. Via dit P.W.A., waarvan de beheerraad wordt gevormd door gemeenteraad en sociale organisaties in gelijke verdeling, kunnen langdurig werklozen worden ingezet voor allerhande niet gevaarlijke - jobs, waarbij een belastingvrije vergoeding wordt 1.1itbetaald bovenop het stempelgeld.

Bredaseweg

---

Wat de Bredaseweg betreft, die ook al jaren op de dagorde staat, is het einde der werken voorzien voor het bouwverlof. Een jaartal werd hier niet vermeld. De werken aan het fietspad naar Meerle zouden starten op 1 april. Het gevaarlijke punt aan de flessenhals bij de brug over de Mark blijft nog voor onrust zorgen. Het stadsbestuur heeft ook een schrijven aan Bruggen en Wegen gericht met de vraag om aan de normale scholierenoversteekplaats ter hoogte van de Beemden een extra-duidelijke oversteekplaats voor fietsers te voorzien en handbediende lichten.

Koestraat Het rooilijnplan voor de Koestraat dat onlangs op de gemeenteraad werd verdaagd wegens onduidelijk werd voorgelegd aan de dorpsraad. Tegenover het parochiecentrum werd een strook van 6 meter op zowat 85 meter voorzien voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Misschien kan dit de ontlasting van de schoolspeelplaats ten goede komen, maakte ondergetekende bij zichzelf de bedenking. Verder waren hierop geen aanmerkingen.

Bouwwerken in het centrum De jongeren van K.L.J. stelden hun nieuwbouwplannen voor die in een gevorderd stadium lijken te verkeren. Via een erfpacht tussen K.L.J. en gemeente kan er aangebouwd worden tegen de bibliotheek. Tegenover de oorspronkelijke plannen is de polyvalente ruimte iets ingekrompen tot 8x8. Verder zijn er de gebruikelijke lokalen als daar zijn vergader-, kook- en bergplaats. K.L.J. zal zelf instaan voor de bouw die via het nieuw jeugdbeleidsplan kan gesubsidieerd worden.

29


MINDERHOUT Dan was het tijd om de

nieuwe prioriteitenüjst op te stellen. Het stuk zandweg dat Castelré verbindt met Hal kwam hier ter sprake. Het autoverkeer moet hier zeker niet gestimuleerd worden, maar een doorgang voor fietsers (stijl Haldijk-Halschoor) zou heel wenselijk zijn. Op dit moment is een doorgang bij droogte of overvloedige regenval slechts mogelijk met een tractor. Een ander hangijzer wat wegen betreft is het stuk Castelréweg-Hoogstratensebaan ter hoogte van alweer een Markbrug. Met de regelmaat van een klok tuimelt hiereen wegreus in de gracht, gelukkig slechts met stoffelijke schade en heel wat nieuwsgierigen tot gevolg. Dit is een punt waarrond de meningen voor oplossing nog wel een eindje uit mekaar liggen. O.w.v . de grenssituatie en de ontsluiting naar Baarie-Hertog en Wortelligt dit ook niet zo simpel. Een verontruste betrokkene stelde aan de schepenen vragen omtrent de geplandeverkaveling tussen Schoolstraat en Gemeentestraat. Het I.O.K. stelt hier de verkaveling voor waarop bezwaren kunnen worden ingediend. De eigenaars zullen alleszins correct worden vergoed. Dit is echter nog niet voor de zeer nabije toekomst. Het wegdek aan de Witherenweg tussen Kapeldreef en Koestraat zorgt ook al jaren voor discussie. Momenteel werden de putten gevuld met een zwart stenenschraapseL Hierop kwam een heftige reactie van een aanwonende, die het voltallige college na de vergadering in het donker mee op pad kreeg om de toestand ter plaatse te bekijken. Uit een reactie achteraf vond het stadsbestuur weinig graten in deze nieuwe bedekking. Nochtans - en dit heeft dus de dorpsraad nog niet gehaald - zijn klachten legio en durven ietwat oudere mensen niet meer fietsend over deze weg. De banden zullen er ook niet wel bij varen, veronderstellen we. Voor de schoolkinderen zijn deze kanjers van stenen ook een uitdaging om mee binnen te smokkelen en hier voor klein onheil te zorgen.

Wat betreft het stort aan de glasbak werd er terecht opgemerkt dat dit enkel de verantwoordelijkheid is van degenen die hun glas brengen. Als ieder zorgt dat alles netjes wordt gedeponeerd en kartonnen dozen en bakjes mee teruggaan, zou er inderdaad niets aan de hand zijn. We kunnen niet alles zomaar in de schoenen schuiven van een bestuur. De gebruikers dienen de aangeboden infrastructuur, als die voldoet, ook naar behoren te behandelen uiteraard. De vraag werd ook in het rnidden gegooid of een bejaardenoppasdienst niet te overwegen zou zijn. Voor mensen die een bejaard familielid thuis verzorgen kan dit zo bindend zijn dat men ook nooit voor een boodschap of iets dergelijks het huis kan verlaten. Een thuisoppasdienst voor korte perioden en overdag zou een oplossing kunnen bieden. Stof voor het O.C.M.W.? Tenslotte, maar een beetje zoals de meeste van vorige punten zonder veel animo, werd de vraag naar een sportzaaltje in Minderhout weer bovengehaald. Alle deelgemeenten zijn wat dit betreft voorzien, zo blijkt maar onze verenigingen moeten nog steeds naar Hoogstraten uitwijken om hun sportieve indoor-ambities waar te maken. Wellicht mogen we dit niet laten koud worden en kan ik me inbeelden dat de noodzaak groter is dan op deze avond bleek. Na het dankwoord van de voorzitter werd nog het nieuwe dagelijks bestuur verkozen dat de volgende drie jaren de opvolging van het reilen en zeilen in Minderhout zal onderhouden met het stadsbestuur. Naast voorzitter Gust Desmedt maken van dit bestuur in alfabetische volgorde nog deel uit: Stan Aerts, JefBluekens, Piet De Bie, Louis Geerts , Patriek Leysen, Vic Peeters, Jef Roos en Marcel Verbaeten. Al zeg ik het zelf, we rekenen op hen! 0

S.O.S. ·Parochiecentrum Om waar te nemen dat ons Minderhouts parochiecentrum de laatste jaren hulpbehoevend was, daarvoor moest je echt je ogen niet ver opentrekken. Er was een dringende en ingrijpende operatie nodig wilde men dit gebouw dat door onze hele Minderhoutse gemeenschap werd uit de grond gestampt, niet zieltogend laten wegkwijnen. De kosten dekten allang de baten niet meer. Symptomen voor deze tanende gezondheidstoestand dienden zich aan in de vorm van verenigingen die onder eigen dak gingen wonen, frequente wisseling in de uitbating van het café, activiteiten die in Minderhout georganiseerd werden buiten het parochiecentrum ... Uiteraard liggen een aantal oorzaken van deze ziekte voor de hand, zij het dat deze niet allemaal even overtuigend overkomen: het dalend cafébezoek, de concurrentie van particuliere feestzalen , de verouderde aankleding, de beperkte accommodatie, de zeer beperkte openingsuren van het café, ... en wellicht zullen er nog wel een tiental andere oorzaken kunnen gevonden worden . Maar de rendabiliteit lag dus zo laag dat er bij wijze van spreken een faillissement dreigde. Het was dus voor iedereen duidelijk dat er een serieuze koerswijziging nodig was. In elk geval mocht uit de cijfers van 1994 blijken dat de activiteiten die nog wel in de parochiezaal plaatsvonden bijna uitsluitend activiteiten waren met een sociale dimensie, zoals het trouwens ook past voor een parochiecentrum. Des te meer was dit een probleem voor de gemeenschap. Maar enkele maanden geleden op een blauwe woensdag mocht heel Minderhout tussen het reclamedrukwerk vernemen dat een zelfstandige gerant werd gezocht voor de uitbating van ons parochiecentrum. Voor wie dit berichtje dan al had ontdekt was dat toch eens twee keer knipperen met de ogen, en dan niet in de laatste plaats voor degenen die op dat ogenblik de dienst uitmaakten. Vanaf dat moment zijn er heel wat gissingen gemaakt. Wat was men met ons Minderhouts gemeenschapshuis bij uitstek, van plan? Het gebouw dat uit de grond gestampt werd doordat heel het dorpjarenlang stoeten en kwissen heeft opgezet en massa' s pinten heeft gedronken. Zou dit zonder maatschappelijke discussie zomaar in privéhanden worden gegeven? Zou de Minderhoutse gemeenschap geen inbreng mogen hebben in de toekomst van het parochiecentrum? Zelfs hoogdringendheid kan hier slechts als een lachertje worden aangehaald.

Alle goede bedoelingen ten spijt wordt de nieuwe wegbedekking in de Witherenweg door weinigen op gejuich onthaald. Dikke stenen liggen uitnodigend te wachten op bandbreuken en spelende scholieren en maken hetfietsen wel erg moeilijk en gevaarlijk voor ouderen.

30

Hoewel het parochiecornité, dat het beheer van de zaal op zich heeft genomen, op de vergadering van de laatste overleggroep letterlijk stelde dat de parochie, en niet alleen het parochiecomité, hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen, werd deze parochiegemeenschap voor een voldongen feit gesteld. 0 ja, er is overleg geweest. Er is gepraat met het bisdom. Er is gepraat met de dekanale raad. Maar de mening van de plaatselijke gemeenschapwas blijkbaar onbelangrijk. Zelfs de verenigingen die zeer frequent gebruik maakten van de parochiezaal werden in deze zaak niet geraadpleegd. Democratisch beheer en open-


MINDERHOUT heid van bestuur zijn blijkbaar nog niet tot in deze contreien doorgedrongen. Of moeten we echt gaan wennen aan uitspraken als, en ik citeer: 'Is het contract getekend? Oké, dan moeten we er niet meer over praten.' Met andere woorden: voer eerst uit en onderneem dan een poging tot overleg en de zaak is geregeld. Tot spijt van wie het benijdt, maar zolang uw dienaar de schrijfstok kan hanteren, voel ik me verplicht dit soort praktijken onverbloemd aan de kaak te stellen. Let wel, de mensen die deze beslissing hebben genomen, zijn wellicht overtuigd dat het de juiste beslissing is, en daar kunnen we nog inkomen. Tenslotte is de enige bedoeling het terug gezond maken van ons parochiecentrum. Dat de gemeenschap geen kansen gekregen heeft om serieuze alternatieven aan te reiken, is onduldbaar! Concreet nu betekent dit dat vanaf l april de uitbating van het parochiecentrum in zijn totaliteit gebeurt door eenzelfstandig gerantdie aan de parochie een vaste exploitatievergoeding betaalt en voor de rest volledig zelf zijn zaak runt en (hopelijk- want dat is toch de bedoeling) de winsten opstrijkt. De 22-jarige jongeman die uitverkoren werd om dit te doen is Hans Cooreman uit Vosselaar. Na een kennismaking met de horeca o.m. op de Lilse Bergen en een korte carrière als beroepsmilitair neemt hij de uitdaging aan om ons centrum weer op gang te draaien. We kunnen hem alleen maar veel succes toewensen.

Ons Minderhouts Kapellekenskermis-parochiecentrum is ziek. Het parochiecomité koos voor een ingrijpende koerswijziging om de patiënt te redden. Over de manier waarop dit gebeurde kan er in het dorp weinig positiefs gesprokkeld worden.

Uiteraard hangt aan deze uitbating een stevig contract dat voor beide partijen een aantal zaken duidelijk stelt, een aantal andere zaken voor interpretatie vatbaar laat. Zo moet de zaak toegankelijk blijven voor het bestaand cliënteel en mag ze niet evolueren van dorpscafé naar discotheek. De essentiële functies moeten behouden blijven, de lopende contracten gehandhaafd. Huurovereenkomsten blijven van toepassing, met jaarlijkse aanpassing aan de huurindex. Parochiale verenigingen betalen geen huur voor de koffieschool en het teerfeest in de zaaL De school daarentegen die voorheen gratis gebruik kon maken van de zaal, zal in gebruik beperkt worden en hiervoor ook een huurprijs dienen te betalen. Het contract werd afgesloten voor onbepaalde duur maar is door beide partijen zonder opgave van reden opzegbaar. Met andere woorden: als het om de een of andere reden niet loopt zoals verwacht, kan de parochie te allen tijde terug de touwtjes overnemen en andere oplossingen bedenken. Mislukken mag natuurlijk maar dit zou toch met hangende staart terug naar af zijn. Mocht de zaak floreren, dan zien we de winsten van ons eigen parochiecentrum in particuliere handen verdwijnen ofwel neemt de parochie op dat moment de uitbating weer over. Maar dat zou toch écht niet mooi meer zijn. Zo zijn de gissingen toch eindelijk de wereld uit en is Minderhout op de hoogte van deze toch wel ingrijpende verandering . Wij hopen uiteraard voor een vlotte samenwerking met de nieuwe uitbater die we in een volgende Maand aan het woord laten over zijn plannen en duimen voor een nieuwe jeugd voor ons parochiecentrum. 0

In een sfeervolle viering werd de nieuwe vlag van onze fanjare ingewijd. Een geel schild op een blauw-groen-witte achtergrond van wapperende vaandels geeft eenjeugdig-frisse teint aan deze honderdvijftienjarige. Het statisch rode wimpel en dito kroon benadrukken het koninklijk karakter. De verzameling koperblazers in zachte tinten op het schild brengen de essentie van deze vereniging subtiel in beeld. Spijtig genoeg zit hier een vreemde eend in de bijt, i.c. de klarinet, die, o dubbele ramp, ook qua kleurinvulling uit de band springt.

TVM Het houdt echt niet meer op de laatste tijd. We zijn weer toe aan een nieuwe televisiezender. Op zondag 5 maart 1995 gaat TVM voor de eerste keer op antenne. Welke zender hiervoor op de kabel zal moeten wijken, is nog niet duidelijk. De openingsceremonie start om 14.30 uur, wellicht in ons parochiecentrum, maar ook dit is nog niet heel duidelijk. Wat wel vaststaat is dat er vele Bekende Vlamingen zullen aanwezig zijn, dat u de kans krijgt om deel te nemen aan die TV -spelletjes waarvoor u altijd al wilde maar nooit durfde inschrijven en dat u een feestmenu kan nemen tussen 16 en 19 uur. Inschrijven voordeze K.S .J.-happening bij Seppe De Bont, Desmedtstraat 32. 0

K.A.V. nodigt uit op een les 'relaxatie en massage' op 20 maart om 19.30 uur ook weer in ons parochiecentrum (wie zei ook weer dat dit niet goed 'marcheerde'). Heren, dit is het moment om uw dames even te stimuleren om het echtelijk dak te verlaten. U zal er later op de avond de vruchten van plukken. o

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 f 314.32.24 - Fax 03 I 314.11.24 36

31


MINDERHOUT

De roddeltantes - Maar ochgottekes toch, wie we daar hebben! Dag Fabiola, hoe is 't ermee? - 't Is niet waar hé, Willemina! Da's lang geleden. - Ja hé. Ge zijt een tijdje weg geweest naar 't schijnt. -Da's zeker, naar Benidorm, zoals ander jaren hé. Vier weken deze keer. Zie ik niet mooi bruin, Fabiola? - Jaja, ge hebt een schoon kleurke. -Zeg, en hoe is 't met de kinderen? Vrijen z'al? - Ja zenne! Onze Antoine die heeft Stefanie van de beenhouwer aan den haak kunnen slaan hi, hi , hi... - Serieus! Allé toe, vertel eens wat meer. - 't Is allang aan zenne. Vorig jaar is het zo ' n beetje serieus geworden. Toen het pas aan was heeft onze Antoine heur ne keer meegenomen naar hetLenteconcert van de fanfare de Marckezonen.Een kwestie van eens met iets anders voor den dag te komen, hé. - Ja, daar zou mijne Charles nooit aan gedacht hebben. En is 't meegevallen? - Awel, 's anderendaags 's morgens aan tafel heeft hij drie uren aan een stuk niks anders gezegd dan 'chique, sè, dedju da was chique'. En ik maar vragen en zagen wat er dan zo chique aan was hé want ik was zooo curieus geworden doordat hij zo te werk ging hé. -En? -Wel, ineens begon hij te vertellen: een decor met bloemen en allemaal frisse kleuren, tafels met kaarslicht, verschillende genres van muziek: Zuidamerikaanse ritmes, zachte melodieën, ontroerende muziek, sprankelende, vrolijke, aangrijpende, gevoelige klanken en dat allemaal met Stefanie naast mij! - En was er veel volk? - De zaal was te klein! De mensen vertellen dat niet tegen iedereen dat het zo schoon is want · anders zijn ze bang dat ze zelf geen plaats meer hebben. -Is dat ieder jaar zo'n concertavond? -Binnenkort, op 18 maart, is het nog eens. - En spelen ze dan hetzelfde als vorig jaar? - Onze Laurent heeft van horen zeggen vernomen dat ze al een gans jaar aan het repeteren zijn voor een nieuw programma. - En wat voor soort muziek gaan ze nu spelen? Weet hij dat ook? - Onze Olivier-Alexandre is op ne dinsdagavond, dan repeteren ze, neLeffe gaan drinken in 't café van 't parochiecentrum. Hij zat daar helemaal alleen met ne schrijver van De Hoogstraatse Maand of zoiets . Naar 't schijnt zit die daar wel eens meer om zowat nieuws te rapen hé. Zeg, a propos, 't schijnt dat ze nie meer goedraait hé, die café. Allee, als die mannen van de fanfare er nie zijn hé. Enfin, hij ging daar eigenlijk naartoe om eens te luisteren wat ze dit jaar gaan spelen. - Vertellen. - Awel, dit jaar spelen ze muziek van Abba, Whitney Houston, een arrangement op een Shubert-melodie, dan nog iets dat zo Italiaans klinkt, filmmuziek, iets van Jamaïca ... -Ja, wadde! - Pas op, da's nog nie alles! Er wordt ook rondgegaan met gratis belegde broodjes. - Awel merci! Daar zal zeker veel volk op afkomen! - Dat denk ik ook! Maar als iedereen daar naartoe gaat, zouden we dan niet beter uit de buurt blijven? Wat zoudt ge ervan zeggen als we die dag met onze ventjes naar Knokke gingen?

32

Da's misschien de enige dag van 'tjaar dat er plaats is op een terraske. - Fabiola toch, zwanst nu niet hé. In maart is 't nog gene zomer hé. Ik ga in ieder geval naar dat concert op 18 maart.

Er werd weer stevig gerepeteerd om van het lenteconcert als naar gewoonte een muzikaal pareltje te maken.

Lichtmisconcert

Een daverend applaus van de bijna volgelopen St.-Clemenskerk zinderde door het gebouw na afloop van het concert gepresenteerd door zangkoor 'De Vedel' uit Turnhout. Onder leiding van Maurits Duyck werd een gevarieerd menu geserveerd voor het aandachtig luisterend en vooral genietend publiek. Het optreden van soliste en dorpsgenoteKristine Hermansgaf zonder twijfel een speciaal cachet aan de avond en dat deze dame heel wat te bieden heeft bewees ze nog eens ten overvloede. Ook de aanwezigheid van de heer Raymond Schroyens de persoon achter het lied 'A voice in Rama', speciaal van Mechelen overgekomen om de vertolking van 'De Vedel' te aanhoren, werd duidelijk geapprecieerd. Bij een eenmalig evenement in de kerk zal het zeker niet blijven. De kerk op zichzelf levert een prachtig decor, het gebouw heeft een goede akoestiek zodat cultureleprogramma's hier zeker hun kans moeten krijgen. Het comité wil zeker niet overganiseren, éénmaal per jaar is ruim voldoende. Plannen voor volgend jaar, rond dezelfde datum, beginnen al stilaan vorm te krijgen.•


_____+______________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

gen te bemoeilijken en ervoor te zorgen dat de motor bij een te laag motorpeil stilvalt en dus niet kan verbranden. Tot op heden investeerde de Landelijke Waterdienst reeds om en bij de 500.000 fr aan gemeenschapsgeld voor het realiseren van deze beveiligingen. Bepaalt geen lachtertje. Na het aanbrengen van de beveiligingen werd reeds een vijfde poging vastgesteld, deze keer zonder succes. Het blijft gissen naar de beweegredenen van de daders. Zijn het aangelanden van de Mark die het waterpeil te hoog vinden? (Wel een erg drastische reden om die te laten zakken.) Zijn het toch vandalenstreken? Of groene jongens die hiermee willen protesteren tegen deze onnatuurlijke obstakels? Ze vergeten dan wel de liters olie die in de Mark terecht kwamen alsook het wegspoelen van oevers, vissen en planten door de enorme vloedgolfbij het neervallen van de stuw. Ook de oude meander stroomopwaarts komt daardoor volledig droog te staan, ook geen goede zaak voor de vissen en de natuur in het algemeen. De mensen van de Landelijke Waterdienst hopen dat deze sabotagedaden ophouden, zodat ze hun tijd en geld nuttiger kunnen gebruiken. Wij hopen het ook en moest u iets verdacht zien, signaleer dat dan aan de politie, zo komt er misschien een einde aan het gemos met ons gemeenschapsgeld. Door de aanhoudende regen en de daarmee gepaard gaande hoge waterstanden, spoelde voor de tweede maal het stuk oever ter hoogte van de stuw in de Markweg gedeeltelijk weg. De verstevigingen die vorige keer aangebracht werden om hetfietspad te beschermen, hielden deze keer wel stand, zodat erger kon worden voorkomen.

Concessie

Sabotage van een STUW op de Mark Met de stuwen van de Mark is er regelmatig iets loos, we hadden echter goede hoop toen vorig jaar de stuw ter hoogte van de Markweg verbeterd werd. Deze blijkt het nu goed te doen, buiten een ontregeling door de te grote massa's water die ze de laatste tijd weer te verwerken kreeg. Geruimte tijd verplaatsen de problemen zich naar de stuw op de Mark stroomopwaarts van de watermolen. Deze lag regelmatig plat, dan werd ze hersteld om dan na een poosje weer plat te liggen. Hoe is dit toch mogelijk vroegen wij de gebruikers van het fietspad zich af. Er werd zelfs gefluisterd dat het om sabotage zou gaan. Niemand wist er echter het fijne van, tot ik Dhr. Marc Miroen van de 'Landelijke Waterdienst' aantrof bij één van de stuwen. Die wist me te

verstellen dat bij de desbetreffende stuw 'D', al viermaal de olieslang werd doorgesneden, waardoor de zuiger die de stuw regelt, zonder druk valt en plat gaat liggen. De eerste maal werd gedacht aan kwajongensstreken maar nu tast men volledig in het duister over het feit wie dit op zijn geweten heeft en men vraagt zich nog meer af waarom men dit doet. Ogenschijnlijk lijkt dit maar een bagatel, een nieuwe slang en klaar is Kees . Er gebeurt echter meer, door het doorsnijden van de olieslang loopt al de olie uit het circuit en komt in de Mark terecht, met vervuiling tot gevolg. Ook de oliepomp komt zonder olie te staan waardoor hij verbrand kosten 25 .000 fr. Doordat deze sabotage al tot viermaal toe gebeurde, besloot men de stuwen te beveiligen om het doorsnijden van de leidin-

Op vrijdag 20 januari, hielden de paters en het pastoraal team een vergadering voor al de verenigingen van Meersel-Dreef die van hun zalen gebruik maken, onder leiding van pater-provinciaal Adri Geerts. Het probleem; de paters willen gezien hun ouderdom niet meer verantwoordelijk zijn voor de uitbating van de zalen en de speeltuin. Ze zouden die graag in concessie geven aan een uitbater om van alle rompslomp vanaf te zijn. Ze zouden daarbij wel gunstige voorwaarden afdwingen voor de Dreefse verenigingen, zodat deze hun normale werking zullen blijven kennen, er zou wel rekening gehouden moeten worden met een stijging van de huurprijs, deze zou echter binnen de perken blijven. Een andere voorwaarde zou zijn dat de bedevaarten naar de Grot zouden blijven opgevangen worden. Geïnteresseerden konden zich tot 4 februari aandienen. Tegen half februari zou er een beslissing genomen worden, waarvan de verenigingen weer op de hoogte zouden worden gesteld. Er zijn momenteel zeker al een tweetal geïnteresseerde Dreveniers. Een uitzondering op deze concessie zou de nog te creëren vergaderruimte (KLJ-lokaal, fietskot, ... ) worden, dit lokaal meteen capaciteit van 40-50 personen, blijft in handen van de paters. Het zou vooral bestemd zijn voor vergaderingen in beperkte kring en v.oor de KIJ.

33


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te vermelden.

Foto-video

de Greef Klachten

Hobbytentoonstelling

Dorp 42 - Rijkevarset Tel. 03/3146250

Als je op een maandagmorgen inspectie krijgt op je bureau, als je chef er twee liefjes op nahoudt, je medewerker zijn liefdesleven laat bepalen door een huwelijksbureau, en er af en toe ook nog een klant binnenkomt, dan begrijp je zeker wel dat het een hele drukte wordt op het klachtenbureau van het grootwarenhuis. Wil je dit alles zelfmeemaken en weten hoe het afloopt, kom dan zien naar het toneel, opgevoerd door KLJ-Meerle in de parochiezaal op zaterdag 11 en zondag 12 maart a.s . telkens om 19u30. Voorverkoop 100 fr. , aan de kassa 120 fr. D

Aperitiefconcert De fanfare Sancta Cecilia pakt uit met een nieuw initiatief. Voor het eerst in haar geschiedenis wil ze haar publiek vergasten op een aperitiefconcert ! Op zondag 19 maart trakteren dirigent Ludo Jansen en zijn muzikanten U op verschillende werken, gaande van het klassieke tot het meer moderne muziekgenre. Het concert wordt tevens opgeluisterd met het gastoptreden van het trombone-trio Versa vel; Michel, Bernard en Luc Versavel zijn drie broers die hetzelfde instrument bespelen : de trombone. Dat ze hierin uitblinken mag blijken uit het feit dat ze samen een eerste prijs kamermuziek behaalden bij de beroemde trompetvirtuoos Theo Mertens. Samen met een vierde collega vormen ze de trombonesectie van het Koninklijk Filharmonisch Orkest voor Vlaanderen.

De vakfotograaf maakt er meer werk van

KWB-voorzitter Jas Van Bavel helpt oud KA Vvoorzitster Angeline Van Aelst het lint doorknippen van de 2-jaarlijkse hobbytentoonstelling van KA V-KWB. De toeloop kon beginnen, want gedurende twee dagen bleek het bezoeken van een hobbytentoonstelling de hobby van veel mensen te zijn.

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto 's maken. Door een professioneel fotograaf. 35

Bruin café

Kaarten voor dit niet te missen concert zijn te verkrijgen bij alle muzikanten en bestuursleden van de fanfare en kosten 125 fr. in voorverkoop, 150 fr. aan de kassa. Telefonisch reserveren kan bij Koen Antonissen op 31.5.78.24. Het concert begint om 11 uur, in de parochiezaal van Meerle. Uw kaart geeft tevens recht op één gratis aperitief. Alvast op uw gezondheid, fanfare! D

Smoutebollen!!! Terwijl ik dat schrijf, komt het water me al in de mond en de heerlijke geur in mijn neus. Alleen zal ik nog een paar weken moeten wachten om voor die lekkernijen aan te schuiven. Het is pas met halfvasten dat de bakkers en bakkerinnen van de K.B.G. het vet voor de smoutebollen en het ijzer voor de wafels heet zullen stoken. Dan is ook iedereen welkom in de parochiezaal Q.m te komen smullen. Op zondag 26 maart tussen 12 en 19 uur vind je allicht een plaatsje aan een tafel. Eet je ze liever thuis, geen probleem. Vanaf 11 .30 uur kan je je portie komen ophalen. D

34

Bij de KWB vonden ze dat een tentoonstelling niet alleen om te kijken is, meedoen moet ook kunnen. Voor hetbruine café (met 8 speciale bieren) dat ze in de kelder van de zaal hadden ingericht melden zich om begrijpelijke redenen heel wat "liefhebbers ". Deze hobby bleek zo aan te slaan dat veel hobby-isten de weg naar beneden als vanzelfvonden (die naar boven steeds moeilijker). Een goeie "cuvé" helptje moeiteloos je vrije tijd door te komen, het helpt zelfs tegen een beginnend griepje, hé Jan.


MEERLE

SHILSHOEL

autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties

* depannage Op hun jaarlijkse dansinstuif gaven de dansers van Shil-Shoel enige gesmaakte proeven van hun kunnen. Vooral de Slavische uitbeelding van het overal gekende tafereel van gokkende en drinkende mannen en wassende en plassende vrouwen kreeg veel bijval. Misschien wel omdat de vrouwen er in deze dans in slaagden de mannen weer in het rijtje te laten loperi. Ze mochten dan ook mee op de foto.

Gammel 2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16

Goud in Meerle FRANS KUSTERMANS EN FIEN JANSEN Je zal het dit jaar zeker merken in de Hoogstraatse Maand dat 1945 een uitstekendjaar geweest is om te trouwen. Veel beter dan 1944, maar dat is niet moeilijk te verklaren. In 1944 was het nog oorlog en hoewel het in 1945 zeker nog niet allemaal rozegeur en maneschijn was (de heropbouw moest nog beginnen), er was tenminste hoop. Hoop op betere tijden is een van de dingen die twee jonge mensen nodig hebben als ze samen in het bootje stappen. Velen hebben dan ook het einde van de oorlog afgewacht. Hadden de burgemeesters en pastoors toen goed hun werk, nu, 50 jaar later is het aan onze toer. Elke maand brengen we U zeker een paar van de toen jongehuwde, thans gouden paren. In Meerlewaren het Frans Kustermans en Fien Jansen die op 7 februari 1945 elkaar "voor eeuwig trouw" beloofden en dat 50 jaar later nog steeds gestand doen.

Geboren en getogen in Meerle Frans kwam in 1917 ter wereld op J al, als vierde van uiteindelijk 8 kinderen. Net zoals de kinderen uit de buurt en zoals die uit andere buurten trouwens, ging hij naar de dorpsschool. Van het le tot het 8e studiejaar. Heel de schoolplichtige leeftijd, tot 14 jaar, kon je die tijd nog volmaken in ĂŠĂŠn school. Toen was het voor de meesten tijd om aan het werk te gaan. Gaan dienen als meid of knecht. Of thuis op de boerderij. Aangezien Frans de oudste jongen was en het bij Kustermans een flink huishouden geworden was, bleef hij thuis om vader te helpen op de boerderij. Ondanks het feit dat hij zo jong aan het werk moest, heeft Frans aan de die tijd goede herinneringen. Je nam dat zoals het kwam en je maakte

er het beste van. Daarbij, op J al was er toen veel jong volk dat zo nogal wat samenklitte om wat te buurten. En omdat je niet veel tijd had om veel te willen, was dat best plezant. Zo rond de leeftijd van 22 ging Frans bij Pierre Voortman in dienst als knecht. Dat werk hield van alles is, tot zelfs het graven van de vijver. Dat was een werk waar meneer Voortman nogal wat jonge gasten aan bezig hield, zodat ze niet door de Duitsers werden opgeeist om naar Duitsland te gaan werken. Omwille van zijn werk bij Voortman is ook Frans hier kunnen blijven. Eenmaal is hij naar Turnhout geroepen om zich bij de Duitsers te melden. "Ik ben daar toen samen met iemand van Hoogstraten naartoe gegaan. Zijn naam ben ik vergeten, maar die man sprak eenbeetje Duits en zei tegen mij dat ik ja moest zeggen op alles wat hij vertelde. Ik had een brief van de gemeen-

te bij waarin stond dat ik bij Voortman werkte op een domein van 100 hectare. Dien Duits vroeg of ik daar alleen werkte en ik zei zonder nadenken ja. Toen vroeg hij wat er verbouwd werd. Toen wist ik niet zo direct wat antwoorden, maar mijne maat zei terstond "koolzaad" ! Nu stond er bij Voortman hoop en al een paar honderd meter koolzaad, voor smout om te bakken of voor het smoutpitje; nen helen dag draaien voor 10 liter olie. Maar blijkbaar paste dat koolzaad goed in het kraam van de Duitsers. Ik ben niet meer terug moeten komen". Ook Fien zag het levenslicht in Meerle, op de Voort in 1920. Ook zij komt uit een gezin van 8 kinderen, ook 4 jongens en 4 meisjes. Fien was de zesde van de acht.

35


MEERLE Net als Frans liep ze tot haar 14e school in de dorpsschool. Een paar maanden thuis helpen en dan gaan dienen. "Nu sta je daar niet meer bij stil, meisjes van 15 die lopen tegenwoordig gewoon school. Ik ging op die leeftijd van huis om te gaan werken. Niet van 9 tot 5, niks geen 5-dagenweek, niks vakantie. En toch nam je aan dat het zo hoorde." Fien ging dus in dienst als inwonende meid bij Wies en Blodie Verheyen, bakkers in Minderhout. Ze deed er het huishouden, hielp in de bakkerij, voerde de varkens en ging voor hen met de kruiwagen en de grote melkkit "fluit" halen bij de melkerij. Als Blodie er niet was, deed ze ook de winkel. Vooraleer dat ze dat mocht, moest ze aan Blodie tonen dat ze goed kon tellen. Ze kreeg dan ook 's avonds een reeks sommen voorgeschoteld die ze voor Blodie moest oplossen. Na een goede drie jaar kwam Fien terug naar Meerle. In de tijd van de mobilisatie werkte ze bij J aan Van de Heyning, waar nogal wat soldaten lagen toen. Die moesten eten hebben en zij hielp bij het koken. "Ik werkte er nog toen de oorlog uitbrak. Die eerste dag herinner ik me nog heel goed. Ik pakte zo'n schrik van de vliegtuigen dat ik alles heb laten vallen en rap naar huis gevlucht ben". Met de soldaten verdween ook dat werk en ook Fien ging dan als meid in dienst bij Pierre Voortman.

Verkeren en trouwen Zoals je hierboven kon lezen, was ook Frans daar in dienst. Ze zeggen nu wel dat ze toen eigenlijk nog niet verkeerden en dat ze mekaar op het werk weinig zagen, het vermoeden dat er meer aan de hand was kunnen ze moeilijk wegnemen. . Temeer omdat ze inderdaad verkering kregen, toegeven dat ze mekaar bij Voortman wel eens tegenkwamen en zelfs samen naar Heilig Bloed gingen, niet naar de processie, want dan moest er nog gewerkt worden, maar naar de foor 's middags. Veel is dat laatste nu ook niet voorgekomen, want er was in de oorlogstijd niet veel te beleven. Fien : "Totdat wij getrouwd zijn, ben ik twee keer naar de kermis geweest ! Veel kunt ge dat toch niet noemen". Met of zonder kermis, Fien en Frans hadden elkaar gevonden en stapten dus op 7 februari 1945 samen in het huwelijksbootje. Als naar gewoonte was het "feest" bij het meisje thuis. "Feest is een groot woord, dat was eigenlijk een beetje beter eten als anders en met wat meer volk". Zoals meer jongehuwden in die tijd vonden ze niet direkt een woning. Totdat ze een huisje konden huren op de Lage Rooy mochten ze bij een nonkel in de voorkamer wonen. In 1953 bouwde Frans, intussen metser geworden, zijn eigen huis op de Strijbeekseweg (toen nr. 17, thans nr. 47) waarzenunogaltijd wonen. Frans bleef nog even bij Voortman werken maar kwam een beetje later in de metsers-stiel terecht. Daar was toen veel vraag naar en als je een beetje handig was kon je het al snel van diender tot metser brengen. "Ik kon aan de slag bij Pier Tackx en had het daar best naar mijn zin. Ik ben er dan ook 31 jaar gebleven, tot aan mijn pensioen. Dat doet ge niet als als het er niet goed was".

36

Hoewel hij dus niet van zijn baas mocht klagen, toch is Frans heel zijn leven een fervent lid en zelfs propagandist van de "vak" geweest. "Alle minder positieve geluiden over de vakbond ten spijt, ik denk dat wij, werkende mensen, niet zouden gestaan hebben waar we nu staan als de vakbond er niet geweest was !!!" Frans was jaren voorzitter van de plaatselijke ACV -afdeling voor de grensarbeiders en als dusdanig organisator van de jaarlijkse informatievergaderingen voor grensarbeiders, die nu nog altijd in Meerle plaatsvinden. Daarnaast was hij ook aktief in de KWB van Meerle, tot vorig jaar als wijkmeester en bestuurslid. "Het was stillaan tijd om er mee te stoppen, maar als het dan zover is, valt er toch iets weg. Ik heb veel plezier gehad aan de KWB en ik ben kontent dat de vereniging zo goed draait en veel jong volk heeft." Fien is na het trouwen thuis gebleven om voor de kinderen te zorgen. Het gezin kreeg vijf kinderen, vier jongens en één meisje, en om die groot te brengen heb je de handen goed vol. Het is Fien goed gelukt en allemaal zijn ze, de ene wat later als de andere, uitgevlogen. Alleen Adrie is in Meerleblijven wonen, de rest is over

heel de provincie verspreid. Maar regelmatig zoeken ze Meerle op. Met de zeven kleinkinderen erbij is het huis dan goed gevuld. "Toen we ons huis bouwden hebben we er niet direct rekening mee gehouden dat we er nu met negentien moesten kunnen zitten" . Zowel Fien als Frans kunnen goed uit de voeten en hebben geen tijd om zich te vervelen. Huis en vooral de tuin vragen nogal wat aandacht. "De kinderen zegggen nooit nee als we vragen of ze groenten uit de hof kunnen gebruiken". Frans zit ook als eens graag aan de Mark om een visje te vangen en sinds kort gaan ze een keer meer naar de gepensioneerden. "Vooral In de winter is dat al eens plezant, zo houdt ge kontakt met de mensen". Kontakt met de mensen, daar zal het op de gouden bruiloft niet aan ontbroken hebben. 's Middags was heel het gebuurte gemobiliseerd voor een feestelijke stoeten 's avonds werd 180 man familie verwacht. Maar 50 jaar getrouwd, dat is waard om gevierd te worden. We hopen dat het gouden paar er een mooie herinnering aan overhoudt en dat ze er nog lang van mogen genieten. •

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapetstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33


MEERLE

KEMPENS DIERENCREMATORIUM IN MEERLE? Zoals gemeld tijdens de laatste algemene vergadering van de dorpsraad, bestaan er plannen om op Groot-Eyssel een crematorium voor dieren op te richten. De projectontwikkelaar legde zijn plannen voor aan een nieuwe vergadering van de dorpsraad op maandag 13 februari. We hadden vooraf al een gesprek met de projectontwikkelaar, Dhr. Ewoud Doerrleben, en mochten de plannen inkijken.

St. Lenaarts Het dierencrematorium waarvan sprake, werd oorspronkelijk gepland in St.-Lenaarts. Einde 1993 diende Dhr. Doerrleben op naam van de N.V. Dierencrematorium (Gemeenteplaats 18, Brecht) een aanvraag in voor een milieuvergunning voor de exploitatie van een dierencrematorium op een terrein gelegen in de KMO-zone het Heihoefke. Tegen deze exploitatie werd door de omwonenden fel geprotesteerd middels een petitie die 1600 handtekeningen opleverde. De voornaamste bezwaren waren volgens de bewoners dat dergelijk bedrijf thuishoort in een industriezone, het ontbreken van een bufferzone, de verkeerstrafiek, reukhinder, roetneerslag, schrik voor gezondheidsrisico's (o.a. ziektekiemen van de kadavers van gestorven dieren), de lozing van de afvalwaters in een gracht. Vooral dat het bedrijf slechts op enkele honderden meters van het centrum van St. Lenaarts (met o.m. 4 scholen) gelegen was, zinde de inwoners niet. Het college van burgemeester en schepen hield rekening met de bezwaren en verleende een ongunstig advies . Ondanks nogal wat gunstige adviezen van verschillende betrokken administraties en de weerlegging van sommige bezwaren door de provinciale milieuadviescommissie, weigerde de bestendige deputatie de vergunning. Vooral de lozing van de afvalwaters speelde daarin een doorslaggevende rol.

NaarMeerle Hoewel redelijkerwijs kan aangenomen worden dat de initiatiefnemers aan de bezwaren voor het weigeren van de vergunning hadden kunnen verhelpen door technische ingrepen voor te stellen, wordt het project in St.-Lenaarts stopgezet, doch thans hernomen in Meerle. De redenen daarvoor zijn niet geheel duidelijk, al zijn er wel een paar opmerkelijke elementen. In dezelfde omgeving in St.-Lenaarts wordt thans het project van een mestverwerkingsbedrijf gepland, hetzelfde project dat eertijds in Meerle werd gepland. Samen met Frank Kennis was ook Ewoud Doerrleben daarbij betrokken. De bestendige deputatie heeft voor deze mestfabriek ondertussen een vergunning afgeleverd. Waarom met het crematorium naar Meerle ? Ewoud Doerrleben ·: "Het project voor het dierencrematorium is een goed project waar ik volledig achtersta en waarvan ik het zonde zou vinden dat het niet kan uitgevoerd worden. De plaats waar het uiteindelijk komt is niet van doorslaggevende aard. Een uitgebreide marktstudie en een complete analyse daarvan heeft aangetoond dat er wel degelijk een behoefte

bestaat aan de door het crematorium geboden diensten. Rekening houdend met het te bedienen gebied (Vlaanderen en Zuid-Nederland) is Meerle geografisch gezien daarvoor een uitstekende lokatie. Bovendien voel ik als inwoner van Meerle een zekere ethische verantwoordelijkheid en wil ik de meerwaarde die dit project kan bieden in eerste instantie aan mijn eigen omgeving aanbieden. Indien ik nu reeds voor een andere lokatie zou opteren, riskeer ik later het verwijt 'waarom kon dat hier niet ?' . Voor mij is het duidelijk dat Meerle in de nabije toekomst zal geconfronteerd worden met de gevolgen van het Mest-Aktie-Plan, dat zonder twijfel een vermindering van tewerkstelling in de agrarische sector zal meebrengen. Op termijn kan het dierencrematorium tot 23 arbeidsplaatsen creëren, wat in de gegeven omstandigheden voor de tewerkstelling van de getroffenen uit de landbouw toch niet zonder belang is."

Het bedrijf Hoe zit een dergelijk dierencrematorium nu in mekaar. Belangrijk is te weten dat het uiteindelijke cremeren van dieren niet echt de kernactiviteit van de onderneming is. Het accent ligt veeleer in de dienstverlening aan dierenartsen en ook aan research-centra. Per jaar sterven in Vlaanderen ca. 300.000 huisdieren (honden en katten) met een gemiddeld gewicht van 20 kg, of omgerekend zo' n 6.000.000 kg. kadavers per jaar. De jaarlijkse verbrandingscapaciteit van Het Kempens Dierencrematorium zou max. 1.800.000 kg. bedragen of zo'n 30% van het marktaanbod. Het systeem werkt als volgt. Met dierenartsen en research-centra in Vlaanderen en Nederland worden jaarcontracten afgesloten. Zij krijgen speciale "body-bags" uit polyethyleen-kunststof ter beschikking waarin de ingeslapen dieren op een hygienisch verantwoorde wijze kunnen opgeborgen worden. Op gezette tijden worden deze in thermisch geïsoleerde vrachtwagens (die eventueel met een koelinrichting kunnen uitgerust worden) opgehaald en naar het crematorium vervoerd. Eenmaal binnen het bedrijf, worden de kadavers in een koeldepot uitgeladen en binnen een tijdspanne van 24 uren met bag en al verbrand. De verbranding zal gebeuren in een "semirotatieve pyrolyseoven" (zie kader). Dezelfde oven wordt reeds enkelejaren gebruikt in GrootBrittanië in een crematorium dat in opdracht van het Britse Ministerie van Landbouw de kadavers van zieke dieren opruimt. In een schrijven aan de projeetin wikkelaar bevestigen zij dat deze werkwijze nog nooit tot klachten van de lokale bevolking aanleiding heeft gegeven. De rapporten van

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

emissiemetingen geven aan dat deze binnen de door de Vlaamse Milieuwetgeving (Vlarem) opgelegde normen blijven, met uitzondering van de roetdeeltjes. Deze liggen licht boven de norm, maar kunnen mits een technische aanpassing van de schouw makkelijk binnen de normen gebracht worden. Het project houdt volgens Ewoud Doerrleden verder rekening met alle mogelijke risico. s die deze bedrijvigheid voor mens en omgeving zouden kunnen meebrengen. Vooral aan de hygiëne is bij de opzet ervan veel aandacht geschonken. Hoewel het niet duidelijk is of het hier om de verwerking van zogenaamd dierlijk afval met "hoog-risico" gaat, zegt de projectontwikkelaar te voldoen aan alle door de wet opgelegde maatregelen voor het hoog-risico afval. Ook voor het afvalwater, een teer punt in St.Lenaarts, is een oplossing gevonden. Alle afvalwaters, vooral afkomstig van het reinigen en ontsmetten van de vrachtwagens en de "onreine zones" in het bedrijf worden opgevangen in grote opslagtanks en kunnen meermaals gebruikt worden. Na verzadiging worden ze per vrachtwagen voor verwerking naar een externe inrichting voor waterzuivering afgevoerd. De lokatie waar het bedrijf moet komen is een terrein van 1,3 ha. gelegen aan Groot-Eyssel. Op het terrein is een koop-optie genomen die ingelost zal worden als een vergunning verleend wordt. De lokatie is momenteel gelegen in de landbouwzone, wat mogelijk een bezwaar voor de vergunning kan betekenen. Ewoud Doerrleben beschikt echter over een advies van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij die het probleem aan de bevoegde overheid (Aminal) had voorgelegd. Daarin staat dat, aangezien de activiteit omschreven wordt als "verwant aan een agrarische activiteit" en het om verbouwen van een bestaand bedrijf gaat (thans kalverstallen), mogelijk hiervoor een vergunning kan gegeven worden. De nabijheid van de woonzone ziet Dhr. Doerrleben niet als een bezwaar. "Wij hebben alle mogelijke voorzorgen genomen om alle hinder voor omwonenden te voorkomen. Met de hoofdzakelijke windrichting uit het Zuid-Westen gaat eventuelerooktrou wens nietrichting dorp, maar

37


MEERLE richting grens. Gezien de aard van de verbrandingsoven is geurhinder trouwens uitgesloten".

Hoorzitting Het was duidelijk dat Ewoud Doealeben zijn zaken goed had voorbereid. Op zich is dat uiteraard verdienstelijk, maar anderzijds moest hij de omgeving van zijn argumenten trachten te overtuigen. Een eerste aanzet daartoe was de openbare hoorzitting van de Meerlese Dorpsraad van 13 februari, waarop hij zelfhad aangedrongen en waarin hij zijn project aan de bevolking van Meerle kwam voorstellen en toelichten. Gealarmeerd door berichten in de kranten en op TV-Kempen waren de inwoners van Meerle talrijk opgekomen. Zo talrijk (meer dan 100 man) dat van de harmoniezaal naar de grote zaal diende verhuisd te worden. Het bleek al snel dat de meesten niet gekomen waren om het project op applaus te onthalen. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de schepen van milieuzaken, JefVan Looy. Deze legde bij het begin van de zitting de eerder terughoudende opstelling van het gemeentebestuur terzake uit. Tot op de dag van de hoorzitting was de gemeente immers nog "niet gevat door een dossier", d.w .z. dat de gemeente officiëel nog niet bij de procedure betrokken was. De aanvraag voor een klasse I - vergunning wordt ingediend bij het provinciebestuur. Zodra de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard wordt, start de procedure. De gemeente wordt door de provincie ingelicht en start het onderzoek "de commodo et incommodo"; een hoorzitting kan daar deel van uitmaken. De schepen had vernomen dat de aanvraag tot dan nog niet volledig was, zodat de procedure nog niet gestart was (wat door Ewoud Doealeben bevestigd werd). De schepen was naar eigen zeggen dan ook vooral gekomen om informatie op te doen. Op inleiding van voorzitter Sterkens mocht Ewoud Doealeben dan zijn projekt aan de aanwezigen voorstellen, waarvoor hij ruimschoots de tijd kreeg en relatief weinig onderbroken werd, al waren er dan reeds menige sceptische opmerkingen waar te nemen, zoals over de uitstoot van de verbran dingsinstallatie, over geurhinder van de ontsmettingsmiddelen, het afvalwatersysteem, de restasse. Doealeben beloofde hier en daar enige aanpassingen maar slaagde er op vrijwel geen enkel ogenblik in de scepsis weg te nemen. De as se is naar zijn zeggen rijk aan fosfaten en dus . uitstekend geschikt als meststof in de landbouw of als eindafdekking van stortplaatsen . . Het hek was echter maar goed van de dam na de uiteenzetting van de projectontwikkelaar, wanneer het de beurt was aan de inwoners van Meerle. Op de directe vragen over de kostprijs van het bedrijf, de kosten van de crematies en over de identiteit van de investeerders kwam geen antwoord. Waarop de vraagsteller zich naar de milieuschepen richt met de vraag of de gemeente hier achter staat? Is er weer niet onder een hoedje gespeeld met de projectontwikkelaar zoals destijds met het mestverwerkingsbedrijf? Schepen Van Looy relativeert de rol van de gemeente, deze is beperkt tot onderzoek en advies.

38

Een bewoner van de Strijbeekseweg zegt te spreken in naam van de buren en wijst de gekozen vestigingsplaats categoriek van de hand. Niemand is gediend met een "crematorium" naast zijn deur of achter zijn tuin. Hij meent trouwens dat hier aan dergelijke instelling geen behoefte is. Mogelijk dat die behoefte aan de andere kant van de grens wel bestaat, wel dat de projectenwikkelaar zijn project daar maar tracht te realiseren; er zijn daar nog plaatsen genoeg waar niemand gehinderd wordt. Aan het gemeentebestuur wordt de waarschuwing gericht rekening gehouden met de mening van de buurtbewoners. "Denk eraan door wie ge verkozen zijt !!! Wij zullen niet aarzelen een handteken ingenaktie te starten als met het project wordt doorgegaan". Applaus in de zaal ! Verscheidene aanwezigen stellen ook de vraag naar de behoefte aan dergelijk bedrijf. Voor de dorpsraad heeft de secretaresse enige dierenartsen hierover gekontakteerd. Zij hebben schriftelijkbevestigd dat zij slechts uitzonderlijk met de vraag naar crematie van huisdieren geconfronteerd worden . Doealeben zegt te blijven geloven in de resultaten van het door hem georganiseerde marktonderzoek, dat als basis voor zijn ondernemingsplan heeft gediend. Talrijk en krachtig zijn ook de vragen naar het "waarom in Meerle". In de uitleg van de projectontwik keiaar is Meerle eerste keus uit "ethische verantwoordelijkheidszin" . Moeilijk aan te nemen als je weet dat het project uit St. Lenaarts komt, waar het door de inwoners daar fel gecontesteerd werd. Wat zal de rol zijn van Dhr. Doealeben zelf als het project opgestart wordt? Wat is zijn relatie met het bedrijf. Antwoord : "In ben projectonwikkelaar en zal een kleine participatie nemen in de onderneming die het crematorium gaat uitbaten. Mijn bedoeling is het bedrijf zelf een tweetal jaren te leiden. Als het dan goed draait zal ik me terugtrekken". Dit wordt door een van de aanwezigen vertaald als "geld rapen en wegwezen" , daarmee onverbloemdzijn visie op het waarom weerge vend.

rekening gehouden met de wetgeving op vervoer van afval ? " Ook naar de gevolgen voor de omgeving stelt de schepen zich vragen; in tegenstelling tot wat de aanvrager meent, denkt de schepen dat dergelijk bedrijf wel degelijk MER-plichtig is (vooraf opmaken van een Milieu-Effekten-Rapport). As se die rijk is aan fosfaten? Een recente studie van de K.U. Leuven toont aan de dat verzadigingsdrempel voor het fosfaatgehalte in de bodem in onze regio reeds overschreden is. Afvalwater met ontsmettingsmiddelen bevat kiemdodende middelen, kan je daarmee op het zuiveringsstation terecht? Afvalwater tegelijk opvangen en hergebruiken ? Hoe het systeem moet werken systeem is hem alleszins niet geheel duidelijk. Een verbrandingsketel van 500 Kw heeft die voldoende vermogen voor de geplande taken ? Tenslotte twijfelt de schepen aan het "paraagrarisch" karakter van deze bedrijvigheid, voorwaarde om zich in de landbouwzone te kunnen vestigen . Para-agrarisch betekent immers dat de bedrijvig beid een voor- of een verlengstuk voor de landbouwaktiviteit is, bvb. loonwerkbedrijven . Een crematorium voor huisdieren heeft weinig uitstaansmet landbouw. Veel vragen, misschien wel meer dan Ewoud Doealeben zal kunnen beantwoorden, laat staan dat de omgeving er vrede mee kan nemen. Voor de aanwezigen was het duidelijk dat ze dat nu niet en later ook niet zullen doen . Hun raad aan Dhr. Doealeben is wel duidelijk "Doek uw project in Meerle op en probeer uw geluk elders !!!" Waarna een groot aantal toehoorders opstond en de zaal verliet. Er bleef de voorzitter dan ook niet veel anders meer over dan de vergadering te sluiten. Hoe het verder gaat moet in de komende weken blijken. Dhr. Doealeben bevestigt dat hij in ieder geval doorgaat. De aanvraag zou op het ogenblik dat je dit leest vervolledigd zijn, zodat de wettelijk voorziene procedure een aanvang heeft genomen . Wordt dus zonder twijfel vervolgd!!!

De voor het project gekozen lokatie moet het eveneens ontgelden. Te dicht tegen de woonzone, dan is het toch logisch dat je tegenkantingen krijgt van de omwonenden. "Wie woont er graag naast een crematorium ?" Waarom plan je dergelijk bedrijf niet in een zone voor belastende industrieën, zoals bvb. Indaver ? Ook in de landbouwzone hoort het niet thuis, de bedrijvigheid heeft immers niets met landbouw te maken. Schepen Van Looy heeft het verloop van de zitting aandachtig gevolgd en heeft ook heel wat vragen over het ganse project, vragen die een goede samenvatting geven van alle problemen en opmerkingen die tijdens de vergadering aan de orde zijn gekomen : " Is er wel behoefte aan een dergelijk crematorium. Op dit ogenblik zijn er reeds twee in de provincie Antwerpen, in Boom en in Zandhoven. Dat van Boom was oorspronkelijk ook opgevat voor massavernietiging van krengen maar heeft daarvoor niet voldoende aanvoer. Op welke wijze is het marktonderzoek gevoerd ? Wat stond er in de enquête?" "Is bij het grensoverschrijdend karakter van de eventuele aanvoer van kadavers uit Nederland

De Hoogstraatse Maand

Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel.+ Fax: 314.55.04


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

SOm fietspad gewonnen

Pastoor gaat ons verlaten Wij vingen geruchten op dat onze pastoor binnenkort op rust zou gaan en belden hem dus voor nadere bevestiging of logenstraffing. Het antwoord was : 'Inderdaad, tegen eind mei zoek ik op rust te gaan en naar mijn geboortestad Turnhout te gaan wonen. De bisschop is akkoord en zegt dat ik te Turnhout nog dienst zal kunnen doen links en rechts'. Op 75-jarige leeftijd moeten de priesters hun ambt als pastoor neerleggen en ze mogen niet in hun oude parochie blijven wonen, om eventuele rivaliteiten met een eventuele opvolger te vermijden. Onze pastoor is nog een paar jaar van de 75 af en is nu 27 jaar pastoor in Wortel. Hoe de parochie na zijn vertrek zal gerund worden zullen we hopelijk tegen die tijd wel vernemen. 0

Muziekavond

In het verslag van de algemene vergadering van de Dorpsraad lezen we bij de prioriteitenlij sten: 'Zeer binnenkort zal er begonnen worden met een fietspad naast het voetpad langs de parking bij het monumentje: het voetpad langs Wiltried Van Dyck wordt al jarenlang als fietspad gebruikt, wat niet de bedoeling is' . -De tekst voor dit verslag was nog maar amper naar de drukker gebracht, of de mannen van de gemeente waren dat fietspad al aan het leggen, in rode klinkers. Precies of er had iemand van de gemeente bij de

vergadering gezeten, dit punt horen bespreken en in z'n eigen gezeid: 'Da zullen we eens rap uitvoeren!' Zo worden we soms door de gemeente op onze wensen bediend! Wie had dat kunnen denken, dat het zo vlug gedaan zou worden. Ik zou willen dat er ook iemand van de Iveka in de zaal gezeten had, dan hadden de biflash-knipperlichten bij de oversteek van de school van de Rooimans langs de grote baan er misschien ook al gestaan. 0

In Achtel

Zaterdagavond 4 februari organiseerde onze Koninklijke Muziekmaatschappij Brassband St.-Jan Baptist in de parochiezaal samen met de Drumband een muziekavond waarbij ieder gratis kon komen luisteren naar de prestaties van zoon- of dochterlief of andere familieleden of kennissen. De drumband onder leiding van Bart Noyen uit Merksplas bracht enkele marsen roffelnummers ten berde, waarna de Brassband onder directie van Andr茅 Geudens uit Arendonk een twaalftal klassieke en moderne muzieknummers brachten, die zeer goed werden uitgevoerd met hier en daar een foutje dat niemand hoorde. Er was een eregast die speciaal gehuldigd werd, omdat hij deze drumband 25 jaar geleid heeft; sinds een paar jaar niet meer, en nu zat hij er in een rolstoel bij : Frans Remeijsen van Ulicoten. Wat het aantal aanwezigen betreft: de zaal zat goed vol, maar meer gezichten van buiten dan van Wortel zelf. Van ons dorp zelf waren er bijna uitsluitend familieleden of relaties van eigen spelers. Meer gezichten van bevriende muziekmaatschappijen rondom, maar die hadden dan ook enkele blazers 'uitgeleend' aan St. Jan voor de gelegenheid. In alle geval, het was een avond waar velen van genoten hebben en die we nog meermaals hopen mee te maken. o

Tuinontwerp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin

Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Strikt genomen hoort Achtel niet bij Wortel, al heeft Wortel nog wel meerdere parochianen die bij Achtel horen. Maar vorigjaar had DHM ook nog een rubriek 'Gluren bij de buren ', en dat doen we dan bij deze nog eens: onze fotograafwas getuige van de jaarlijkse pony- en paardenwijding voor de kapel van Achtel bij de St. Anthoniusviering. Van onder de paraplu links werden ze besprenkeld door de pastoor en rechtstreeks van boven uit de hemel.

Lod. de Konincklaan~18 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 .

.路

. . .. 40a

39


WORTEL

DeBoomkes

1

~"-

HERIJGERS

"'<11111111111...

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Een ander euvel is de steile opkant bij het oprijden van de Boomkes. Bedoeld is de plaats tegenover bakker Vermeersch als ge vanuit de St.Janstraat de Grote baan wilt oversteken richting Zandstraat Ook dat punt hebben de aanwezige schepenen op hun krachten genomen, want inmiddels is de firma Schapers begonnen om dit deel van de rode klinkers naast de boordsteen te verlagen, zodat het minder een steen des aan-

stoots wordt voor fietsers en rolstoelgebruikers. -Maar of er met het Slot en deCera al resultaten behaald zijn om langs die kant van de Boomkes te komen tot fatsoenlijker parkeren is nog niet bekend. En of er nog ooit iets zal komen van de vroegere wens, om dit deel (voor Slot en Cera) enkelrichting en voor max. 3 T te maken, dat moeten we misschien helemaal maar vergeten? 0

Winterwandeling oudercomité

Boomkes nog beter!

De groendienst van de gemeente zorgde er voor dat lindebomen werden bijgeplant tussen de beukenhaag. Enkele dode lindebomen werden vervangen. Aansluitend met de verfraaiing van het plein is ook jeugdklub Het Slot gestart met het opknappen van de voor- en zijgevel van hun lokaal. Dit gebeurt gedeeltelijk met de centen van de Wor40

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

telfeesten maar daarbovenop worden nogal wat eigen middelen geïnvesteerd. Ook sommige ramen en deuren zullen vervangen worden. Het betonnen hok dat naast het Slot stond en enigszins het zicht richting Zandstraat belemmerde, werd afgebroken. Op die plaats komt nu een 1-meter hoger draad met klimopbegroeiing. (jom). o

Zondag 29 januari organiseerde het oudercomité van de gemeentelijke basisschool voor de derde maal zijn jaarlijkse winterwandeling in de Kolonie. Er waren verschillende keuzemogelijkheden: wandelingen van 1Yz, 5 en 7 km en een mountainbike-parkoers van 17 km. Het regende echter pijpestelen heel de namiddag, zodat er wel wat minder mensen dan andere jaren kwamen opdagen om te wandelen en te fietsen, maar die er waren, waren héél goei ! (± 60) Vooral de moutainbikers waren in de wolken: modder en regen, lekker zwaar parkoers, wat wil je nog meer? De meesten kwamen dan ook doornat en vol slijk aan. Onderweg konden fietsers en wandelaars nog genieten van een heerlijk-warme tas erwtensoep, en daarna pannekoeken eten en een tas koffie of een pint in het Casino. Op zo ' n namiddag zien vele ouders elkaar en ook de leerkrachten komen eens kijken. Gelukkig kwamen in het Casino nog wel wat meer mensen, die niet gewandeld hadden, zodat per slot van rekening de inkomsten wonder boven wonder hetzelfde waren als vorige jaren. De regen maakte er dus geen rampjaar van. Met dit geld betaalde men andere aktiviteiten gedurende het schooljaar. -Dit jaar kreeg men ook nog hulp van enkele ouders buiten het oudercomité (de DOE-CLUB), daarvoor wil ik het oudercomité nog eens bedanken. Hopelijk zit het weer volgend jaar wat beter mee (koud met een pak sneeuw), dan kan men tenminste eens een échte winterwandeling houden. (Namens het oudercomité: L.S.) 0


WORTEL opgesteld zal zijn in de omgeving van de parochiezaal. De stoet zal te bekijen zijn in de Pastorij straat, Kerkpad, Sint Jansstraat, Worteldorp en Grote Plaats. Tijdens de stoet gaan medewerkers van de fanfare rond met lootjes om de zaak te bekostigen. Er wordt geen toegangsgeld gevraagd dus haal vrolijk uw portemonnee boven als men voor de tombola rondkomt. Na de stoet barst dan in de tent en de parochiezaal het karnavalsbal los met disco Travel Sound. Breng die dagen uw beste humeur mee naar Wortel (jom.). o

Overstromingen

Minstens 9 groepen in 't Slot Éen week na de karnavalsuitbarsting in Wortel zorgt Het Slot alweer voor muziek in 't leven. Op zaterdag 11 maart richten zij een vrij podium in . VanaflS.OO uur tot 's nachts treden (bij het afsluiten van deze rubriek) minstens 9 groepen in de spots van 't Slot: Gouran, Fata! Obsession, Concrete Cell, Pi Alfa Nu, Intelechia U ndifraga, Time Out, N ancy, How!in' Dogs en de verrassend sterke The Puke (remember 28 januari 11.) (jom.). • Die laatste week van januari heeft het bij ons wel ongeveer evenveel geregend als overal maar er moesten niet zoveel mensen geëvacueerd worden als bij onze noorderburen. Toch deed het hier voor onze doen al lelijk: de weg naar Merksplas stond onder water aan de Papenvoort en voorbij de Zandstraat, net over het bruggeske; op grond van gemeente Rijkevorselliep het water over de weg, in rechte lijn naar de Klin-

ketbrug. Daar stond het nieuwe fietspad onder water. Dit fietspad heeft in de lagere gedeeltes toch al flink geleden doordat er al grond en grindkeien onderuit gespoeld zijn en in de sloot ernaast terechtgekomen. Als daar geen grondig herstel aan gebeurt (door bv. de schuine slootkant met kasseien aan te metsen) zal het nieuwe fietspad er geen jaren liggen, vrees ik. 0

Kamaval De Wortelse fanfare-brassband Sint Jan Baptist zorgt ook dit jaar weer voor gezellige karnavalsfeesten. Het is al de 24ste keer dat het Wortels Karnaval ingericht wordt. Zaterdag 4 maart worden de feestelijkheden geopend met de kinderkarnavalnamiddag. Alle Wortelse kinderen worden om half twee in de feesttent verwacht. Zij beginnen met een tekenwedstrijd, daarna gaan ze karnaval vieren. In de loop van de namiddag worden de jeugd-

prins en -prinses verkozen in aanwezigheid van de echte Prins en zijn raadsleden. Zondag 5 maart om half 3 stipt vertrekt een grote karnavalsoptocht in de Pastorijstraat Ook dit jaar weer zorgen verschillende Wortelse verenigingen voor het eigen dorpsaccent Ook uit verschillende aanliggende dorpen en van over de landsgrens komen verschillende wagens meedoen. De officiële sleuteloverhandiging door burgemeester Van Aperen zal al om 2 uur plaatsvinden op de prinsenwagen die

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

~---------------------------~-,

.

PAUL VORSSELMANS : HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

MINNENBOOMSTRAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - Tei.:03/314 81 57

1 l I I I I I I I I

L-----------------~-----------~ 41


KUNST

Kunst in Mariaveld 'Ergens diep verscholen te midden van de bossen... '. Zo begint het 'Schoon wijveke' van Ivan Heylen en daar moest ik even aan denken op weg naar Galerie 'lngrid Hazelzet'. Op weg van Minderhout naar Meerle ligt aan uw linkerkant het Mariaveld aan het nummer drie. Daar is het domein Broederstede en de Galerie. Pittoresk en boordevol natuurschoon nodigt deze Galerie u uit voor een bezoekje. De ontvangst was hartelijk en open, net als mevr. Hazelzet, die een perfecte gastvrouw was. Enkele mooie ruimten met witte wanden, marmeren trappen en een funktionele belichting toonden kunstwerken van Italiaans, Franse, Zwitserse en Bulgaarse kunstenaars, zelfs werken van Margriet van der Ven uit Minderhout hadden een ereplaats in het trappenhuis . Ook de tuin was gesierd met enkele skulpturen van Kathenna Stregl en Borer. Van Katherina Stregl waren er binnen ook enkele prachtige beeldhouwwerken te bewonderen in albast. Wanneer ik vraag hoe men op het idee komt om hier een galerie te openen antwoordt Ingrid dat het een logische redenering is. 'Voor de opening woonden wij hier, de ruimte was dus aan-, wezig en het natuurlijk entourage. Er is ook de tendens dat galerijen zich meer en meer op het platteland gaan vestigen. Daar komt ook nog bij dat bezoekers zeer mobiel zijn. Kunstminnaars storen zich niet aan een afstand om van kunst te genieten.' Mevr. Hazelzet, die vroeger rechten studeerde, gooide het begin 94 over een andere boeg en opende een kunstgalerij. 'Dat is een langzaam proces dat traag evolueert, maar ik was reeds jarenlang in kunst geïnteresseerd en vandaag beschouw ik mezelf meer als een sociaal begeleider van de kunstenaar: de tussenschakel tussen de maker en zijn cliënteel. Anderzijds wil ik een promotor van de kunst op zichzelf zijn. Ik wil ook niet vastgepind worden op een bepaalde stijl, maar mijn voorkeur gaat wel uit naar modern en abstrakt, of half abstrakt alsook skulpturen. Ik heb trouwens goede bindingen en relaties met andere galerijen in Europa en zo ontstaat er een uitwisseling van kunstenaars en hun werk. In de toekomst zullen wij ons vasthouden aan het vooropgestelde profiel en dat is op goed niveau exposities blijven brengen en nog meer sculpturen in de tuin aanbrengen zodat een rondgang nog aantrekkelijker wordt. Tot zover het gesprek met Ingrid Hazelzet. Het was een aangenaam onderhoud en Ingrid is een gezellige gesprekspartner, een echte bron van kunstinformatie ook.

de

e

03.314.55.04

0u@@@~~(]@@~~@

Het vermelden waard is het feit dat er van 5 tot 30 maart een expositie loopt van Bruno Sluydts die zeker de moeite loont om deze galerie met een bezoek te vereren. Het gastenboek ligt voor iedereen open. De galerie lngrid Hazelzet is toegankelijk elke week van woensdag tot en met zondag telkens tussen 13 en 17 uur. Uiteraard ·ook op afspraak via telefoon 03315.02.43 .•

In een ruim en rustgevend decor kan men volop genieten van hedendaagse kunst in Galerij 'lngrid Hazelzet'.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

28

42


NATUUR

Meer aandacht voor natuur in '95! Er wordt een cursus voor NATUURGIDS gegeven in Wortel Kolonie. De cursus is bedoeld voor allen die geĂŻnteresseerd zijn in de natuur, die meer zorg willen dragen voor een leefbare omgeving, die mee willen opkomen voor meer ruimte voor natuur. Een 15-tal voordrachten geven een inzicht in alles wat leeft en groeit. Het is geen cursus voor specialisten, maar er wordt een ruime basiskennis aangeboden. De verschillende aspecten worden gebracht vanuit een ecologische visie, nl. alles hangt samen in de natuur. Theoretische kennis is nodig. Maar de natuur kan het best beleefd worden wanneer de verschillende zintuigen ingeschakeld kunnen worden ter plaatse. Vandaar dat ook excursies naar de mooiste natuurgebieden geprogrammeerd werden.

Programma cursus natuurgids Cursusplaats: in een van de lokalen van Wortelkolonie. De cursus heeft plaats op zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur. Ook al is de cursus reeds begonnen, je kan nog makkelijk aansluiten. Betaling kan ter plaatse gebeuren. 25 februari: inleiding tot de ecologie. 4 maart: inleiding tot de landschappen-opdrachten. 11 maart: evolutieleer/gedrag der dieren. 18 maart: vormen in het landschap: geologie/ bodemkunde. 25 maart: wisselen der seizoenen - lenteexcursie in de Bollekens-Heidelust te Meerlel Minderhout 1 april: kennismaking met het studiegebied 22 april: determineren van planten/gebruik van flora. 6 mei: studie van de landschappen I: het bos excursie in de Elsakker te Meerle. 13 mei: vogels waarnemen- excursie in het Merkske en de CastelrĂŠse heide. 20 mei: bezoek aan het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie te Lier (educatieve tuin, labo bodem- en wateranalyse, meteotuin, tentoonstelling rond afval, enz.). 10 juni: studie van de landschappen II: waterrijk gebied- excursie in de Hoofdzweer, t.o.v. de Kooldries te Brecht. 17 juni: ongewervelden waarnemen - excursie in de Poelberg te St. Jozef-Rijkevorsel. 24 juni: een gebied in de actualiteit- excursie in de Bonte Klepper te Rijkevorsel (tussen Oostmalle en Rijkevorsel). 2 september: studie van de landschappen UI: de heide-dagexcursie in de Kalmthoutse heide. 9 september: studie van de landschappen IV: zee, strand en duinen - dagexcursie naar het Zwin en de Zwinbosjes. 16 september: milieu-educatie in de praktijk (binnen- en buitenactiviteit)

23 september: studie van de landschappen V: oude spoorwegberm het Bels Lijntje Weelde Statie. 30 september: excursie in het teken van landbouw en milieu - omgeving van het militair gebied Brecht. 7 oktober: natuurbeheer en natuurontwikkeling. (binnenactiviteit) 14 oktober: waarheen met de aarde- het land. 21 oktober: wisselen der seizoen- herfstexcursie in Wortelkolonie, samenkomst om 14 uur aan het cursuslokaal Natuurgidsen afdeling Hoogstraten. 4 november: natuurbeleid in Vlaanderen. 18 november: natuurbehoud en milieuwetgeving. 25 november: waarheen met de aarde - het water 2 december: taak van de natuurgids-afronding van de cursus. 15 december: eindevaluatie (= nabespreking van de opdrachten).

Inschrijven kan door het bedrag van 3.900 fr. (3.510 fr.voor leden Cultureel Jongeren Paspoort) over te maken op rekeningnummer 404-3076041-29 van het Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie, Ommeganckstraat 20, 2018 Antwerpen, met vermelding 'cursus natuurgids Hoogstraten' (in dit bedrag is alles inbegrepen: handboek cursus natuurgids, autocarexcursies, enz.). Betaling kan ook ter plaatse in Wortel-Kolonie.

JNM is op zoek JNM staat voor de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming. Deze jongerenvereniging tracht jonge mensen met interesse voor natuur en milieu te verenigen en wil als aanloop dienen voor jongeren die zich blijvend actief willen inzetten voor de bescherming van de natuur en het leefmilieu. JNM zal ook initiatieven ondernemen of steunen i.v.m. natuurbeleving, natuur- en milieustudie, natuur- en milieubescherming en natuurbeheer. Om deze doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren wordt er gewerkt met plaatselijke afdelingen. Deze organiseren activiteiten in uw omgeving. In Hoogstraten is de afdeling Markvallei hiervoor verantwoordelijk. De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar, die interesse hebben voor natuur en milieu. Benjij tussen 8 en 25 jaar oud en heb je interesse voor de natuur? Kom dan eens een kijkje nemen op onze activiteiten! We richten zelfs speciale activiteiten in voor de jongste snaken tot 12 jaar, maar dit betekent niet dat ouderen hierop niet welkom zijn. Het lokaal van JNM Markvallei bevindt zich in de Karel Boomstraat te Hoogstraten, in de gebouwen van de oude gemeenteschool. De planning voor de maand maart ziet er als volgt uit:

12/3/95 bezoek vogelrevalidatiecentrum In een vogelrevalidatiecentrum worden zieke, gekwetste en verzwakte vogels opgevangen en verzorgd. In Zundert (Nederland) is er zo'n centrum dat wij gaan bezoeken. Afspraak: 9.30 Lokaal of 10.00 vogelrevalidatiecentrum, Luitertweg 36, Zundert). 19/3/95 piepactiviteit Deze activiteit wordt georganiseerd voor de piepers (8 tot 12-jarigen). Wat we gaan doen, verklappen we jullie nog niet. Een echte verrassing dus! Afspraak: 14.00 Lokaal. Deze zomer organiseert JNM Markvallei een spetterend natuurkamp te Nismes (provincie Namen). Een hele week zal de natuur van dichtbij worden bestudeerd. We overnachten in tenten zodat de band met de natuur en de omgeving nog hechter wordt. Wie interesse heeft om mee te gaan, mag alvast de periode van 24/7/95 tot 30/7 I 95 in zijn agenda noteren. Wel dien je lid te zijn om mee op kamp te gaan.

Verdere informatie is te verkrijgen op de volgende telefoonnummers: 314.67.25 of 315.74.41. 43


~

l1ILt]

...,...

"'

)>-~:

·"'. " _;,-_

'

HVV blijft sterk presteren Na twee opeenvolgende nederlagen - bij Herentais en Tielen - heeft het roodwitte fanionelftal zich aardig herpakt en met overwinningen tegenNamen (4-0) en Verviers (2-0) en een zeer verdienstelijk gelijkspel op Berlaar (0-0) staat de ploeg van trainer Kernland op de tweede plaats na een toch wel ongenaakbaar Tielen. Op Berlaar, waar kanjers als Tielen en Jet zwaar werden ingepakt, werd het voorroodwit een erg lastige opgave. Vroeg in de match verloor HVV Melis met een neusbreuk en toen nog voor de rust Rom Horsten een tweede gele kaart kreeg, werd het met 10 tegen 11 en met de wind op de neus een hele klus om overeind te blijven. HVV bleef overeind, dank zij goede organisatie en veel werkkracht. Na 19 matchen stond HVV op de tweede plaats met 24 punten. Met de drie derbymatchen en twee verplaatsen (naar Hemptinne en Aarschot) voor de boeg blijft het wel een spannende bedoening.

Wedstrijd 26.02.95: FC Turnhout- HVV 15 u 04.03.95: HVV- Zw. Leeuw 20 u 12.03.95: Hemptinne- HVV 15 u 19.03.95: Aarschot- HVV 15 u 25.03.95: HVV- SV Mol 20 u 01.04.95: Jet- HVV 19.30 u

Nat. res. 24.02.95: HVV- FC Turnhout 20 u 03 .03 .95 : Zw. Leeuw- HVV 20 u 10.03.95: HVV- Hemptinne 20 u 17.03.95: HVV - Aarschot 20 u 24.03 .95 : SV Mol- HVV 31.03.95: HVV- Jet 20 u

VNA Wortel Oostmalle begon, zoals het een leider paste, zeer sterk aan. de wedstrijd en kwam verdiend op voorsprong. De blauwwitten vochten moedig terug en kregen enkele kansen. Vooral na de rust hing de gelijkmaker steeds in de lucht, maar het was Oostmalle dat de voorsprong verhoogde, toen een verdediger van VNA gekwetst langs de zijlijn stond. Er werden meer risico's genomen en Oostmalle scoorde nog een derde keer. Door de overvloedige regenval werd de wedstrijd tegen Beekhoek afgelast. Daarna kwam Retie, tweede in de rangschikking, op bezoek. Via Peter Van Calster kwam VNA op voorsprong. Retie herpakte zich wel maar kon onze verdediging niet in moeilijkheden brengen. Het was Nico Braspenning die de lat raakte. Onze doelman beoordeelde een moeilijke bal verkeerdelijk als terugspeelbal en Retie maakte gelijk. Twee bezoekers werden met een rode kaart uitgesloten. Nico Braspenning raakte nogmaals de lat. De blauwwitten, tot dan heel sterk, wisten geen raad met de negen tegenspelers. In de laatste minuten won Retie nog de wedstrijd met 1-2 na balverlies en strafschop. Tegen Merksplas moest VNA drie belangrijke basisspelers missen namelijk André Snoeys, Paul Vermeiren en Dennis Aerts. Daarenboven

44

........

I SPORTI

(

waren een viertal spelers niet 100% fit. Merksplas begon sterk en onze verdediging speelde op slappe benen. Het werd al snel 2-0. Merksplas kon de goede start niet volhouden, maar VNA miste de kracht om terug te slaan. Na nieuwjaar is de puntenoogst mager geweest. We rekenen er wel op dat onze spelers zich zullen herpakken. Onze jeugdploegen doen het zeer goed. Vooral onze juniores, onder leiding van een enthousiaste trainer Peter Herreygers, deden, door Meer te verslaan, een flinke stap naar de kampioenstitel.

De wedstrijden 05.03.95 12.03.95 18.03 .95 26.03.95

15.00: 15.00: 19.30: 15.00:

VNA- Mol Oosthoven - VNA Hulsen- VNA VNA- Ezaart

KFCMEERLE Op zondag 21 januari was er de zeer natte derby Meerie-Minderhout Na een rustig begin kwam Meerle in de 25e minuut op voorsprong door een vrije trap, ingeknald door Wiltried Pauwels. Tien minuten later zette Bart Verachtert met een prachtig schot Meerle op 2-0. Enkele minuten voor de rust kreeg Minderhout een prachtige kans, die echter niet benut werd. In de 63e minuut kopte Marco Klijs een zeer mooie voorzet van Bart Verachtert tegen de netten en legde daarmee de eindstand vast : 3-0. Na een zondag van verplichte rust wegens te veel water ging Meerle op bezoek bij H.I.H. Turnhout. Een wedstrijd met een zwakke leiding. Onze mannen maakten op het drassige het spel en dat werd na 18 minuten beloond met een doelpunt van Wilfried Pauwels. Zes minuten later kon H.I.H. de stand gelijk zetten, maar dat was slechts uitstel van executie. Na ruim een half uur kon weerom Wilfried Pauwels in veel geharrewar de bal in het Turnhoutse doel werken en nauwelijks één minuut later kon Marco

"'

)>-~·

' ! en muurbekl I

_;-

'

Klijs er 1-3 van maken. Een tijdje ging de wedstrijd dan weer gelijk op tot opnieuw Marco Klijs met een strak afstandsschot de 1-4 op het bord bracht. En nog was het niet afgelopen. Na 77 minuten mocht Ad Grauwmans komen invallen en die benadrukte zijn aanwezigheid door een voorzet van Nick Mertenstegen de netten te plaatsen. 1-5; weerom een mooie overwinning waaraan trainer, afgevaardigden en bankzitters zich zeker kunnen warmen. Moest dat toch niet lukken, geen nood. Sponsor Vervoer Jochems bezorgde hen een mooie warme jas. De wedstrijd Meerle-Westmalle werd gespeeld op een zeer moeilijk bespeelbaar veld. Tijdens de eerste helft kreeg Meerle een prachtkans langs links via Marco Klijs, die ze echter niet benutte. In de 65e minuut was het dan Wilfried Pauwels die een mooie kans kreeg, maar een oplettende Westmalse keeper belette hem te scoren. Over de totale wedstrijd gezien was Meerle sterker (vooral in de 2e helft) maar tot scoren kwam het helaas niet. Uitslag 0-0.

Wedstrijden voor maart 05.03 .1995 12.03 .1995 19.03.1995 26.03.1995

: Sefa- Meerle : Meerle- St. Jozef : Bouwel- Meerle :Meer- Meerle •

Minderhout VV: weinig vooruitgang Niet veel puntenoogst voor de groen-witten zodat de klassering de laatste periode weer niet verbeterd is . In de onderste regionen vertoeven is niet zo' n pretje. Men zal er stilaan mee moeten leven. Een troost: degraderen kan niet en de pressie valt weg. Nog een tiental wedstrijden en men kan reeds aan volgend seizoen gaan bouwen. LeiderWeelde liet aan de Ho ge Weg een knappe indruk, een leidersploeg waardig. MVV kon

Decoratie & Restauratie

·behang.

·"'..c(

/

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.78 Fax 03/314.81.02

j/

. plafond· en raaj·grtn ,I

• 'J\oetoe~\eó\n9

i/

.22


-

zich maar sporadisch losmaken uit de bezoekende greep zodat verdedigen de enige mogelijkheid scheen. Toch kwamen de bezoekers slechts op voorsprong na een own-kopbaldoelpunt van Gunter Jansen. Dirk Van Bavel kwam wel dicht bij de gelijkmaker maar scoren zat er niet in. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Weelde drukte, MVV verdedigde. Met een prachtig doelpunt brachten de gasten de stand op 0-2 en de wedstrijd was gespeeld. Tenvolle verdiende overwinning. Op Meerle begon MVV gemotiveerd de wedstrijd en dit liet het duidelijk blijken in de beginfase . Meerle herstelde het evenwicht en liep voor de rust zelfs uit tot 2-0 en dit telkens na geharrewar voor het MVV -doel. Na de verfrissing verwachtte iedereen de aansluitingstreffer, deze kwam niet en het was integendeel de thuisploeg die tot 3-0 aandikte. Een nederlaag met toch wel overdreven cijfers . In de abdijgemeente, Westmalle, lieten de MVV 'ers zich de kaas niet van het brood eten. De thuisploeg overheerste wel in de eerste helft en scoorde ook tweemaal op strafschop. In de tweede 45 minuten dikten de gastheren aan tot 3-0 en de schaapjes waren voor hen op het droge. Zo dacht men! Een geweldig offensief van de gasten werd beloond met drie doelpunten langs Bram Quaars, Ton Lammerse en Kurt Vermeiren. 3-3! Een overwinning waard en dat merkte men aan de glunderende gezichten na afloop!

SPORT

HOSPITAAL PLUS SPAARREKENING

Wedstrijden Zondag 5 maart 15.00: St.-Jozef- Minderhout VV Zondag 12 maart 15.00: Minderhout VV- Meer FC Zondag 19 maart 15 .00: SK Herentais - Minderhout VV Zondag 26 maart 15 .00: Hezewijk- Minderhout VV •

FC Meer beoogt de tweede plaats Tijdens de maand januari hadden we twee belangrijke matchen af te werken. De eerste werd gespeeld op 15 januari toen St.-Jozef te gast was. Het werd een vinnige wedstrijd met wisselende kansen. Helaas weer geen doelpunten. Beide ploegen deden hun best om te scoren maar de bal wou er niet in. Op zondag 22 januari stond de wedstrijd Weelde- Meer op het programma. Weken op voorhand werd er over dit treffen gesproken. Iedereen wou deze topper bijwonen. Jong en oud trok naar Weelde en de spelers waren uiterst gemotiveerd. Aan inzet ontbrak het niet. Jammer genoeg werd na enkele minuten reeds een onzer spelers uitgesloten en moest er met 10 man verder worden gekampt. Weelde opende de stand, Meer reageerde en stelde praktisch onmiddellijk gelijk. Het was echter weer de thuisploeg die net voor de rust voorsprong kon nemen. In de tweede speelhelft moest Meer alles op de aanval zetten en speelde pressievoetbal. Ook Weelde deed van zich spreken, maar stuitte op een knappe Meerse doelverdediger, Stan Van Gestel. Onze jongens vochten en streden alsof hun leven ervan afhing. Enkele minuten voor tijd werden zij hiervoor beloond toen Frank met een fraai schot gelijkstelde. Een paar minuten voor affluiten werd nog een thuisspeler uitgesloten. De stand wijzigde echter niet meer. Vermelden we nog dat deze topper een fair en sportief

Kantoor Hoogstraten Vrijheid I 16 tel. 03/314.42.92 . 123

• Bij spaarinla ge van 300.000 BEF

verloop kende. Op 5 februari volgde dan weer een thuismatch. SK Beerseis een sterke ploeg. Zij is samengesteld uit oude en geroutineerde spelers. Onze jongens hadden er heel wat moeite mee. Voor de rust genoten we van degelijk voetbal. Meer kon met een 1-0 voorsprong naar de kleedkamers . In de 2de time zouden we na een fraaie voorzet de voorsprong verdubbelen en juist voor 't einde zat nummer drie.

Wedstrijden Zondag 5 maart 15.00: Meer FC- Wechelderzande Zondag 12 maart 15.00: Minderhout VV- Meer FC Zondag 19 maart 15.00: Meer FC- Dosko Zondag 26 maart 15.00: Meer FC- Meerle FC •

Gebuurtenvoetbal Zaterdag 4 maart 14.30: Gelmeiboys -Hooghuis 15.00: Westhoek- Mussenakker 13.30: Vikings- Boereneinde 15.00: Statie- Boskant Zaterdag 18 maart 14.30: Statie- Gelmeiboys 15.00: Hooghuis-Boereneinde 13.30: Mussenakker-Vikings 15.00: Boskant - Westhoek

Zaterdag 25 maart 14.30: Vikings- Gelmeiboys 15.00: Westhoek- Boereneinde 13 .30: Hooghuis-Boskant 15.00: Statie- Mussenakker •

20 km van Brussel De 20 km van Brussel is de grootste stratenloop in België. Jaarlijks komen 20.000 sportievelingen uit het ganse land samen in het Jubelpark om de 20 km door de hoofdstad af te leggen. Op zondag 28 mei wordt Brussel weer ingepalmd door duizenden mensen. Om 15 uur klinkt na de Brabançonne een kanonschot. Dit is voor de wachtende meute het sein om aan hun 20 km te beginnen. De ene heel snel, de andere iets trager en nog anderen stapvoets. Vorigjaar trok men met de bus naar Brussel; 27 atleten, waaronder ook 6 vrouwelijke deelneemsters vertrokken toen samen naar deze wedstrijd. Na afloop was iedereen het er roerend over eens dat het de moeite loont erbij te zijn. Aarzel niet, begin vandaag nog te trainen en ga met ons mee naar Brussel. 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugde' . De bus zal die zondag, 28 mei, vertrekken aan het rusthuis om 12 uur. De deelnemers krijgen zo voldoende tijd om hun spieren nog wat op te warmen zodat ze klokslag 15 uur aan 'hun' wedstrijd kunnen beginnen. Iedereen kan op zijn of haar tempo de tocht door Brussel beëindigen want de bus vertrekt pas om 17.30 uur terug richting Hoogstraten.

45


SPORT Jogger, wedstrijdloper, gelegenheidsloper of supporter, het maakt niet uit. ledereen kan mee naar Brussel op zondag 28 mei. Laat vlug iets van je horen. Vol is vol. Voor de ronde prijs van 300 fr. brengt men je heen en terug.

Inschrijvingen en info: Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten (tel. 03/314.39.66). •

Atletiekvereniging Noorderkempen Het nieuwe jaar is voor onze atletiekvereniging al heel goed verlopen. Onze leden werden inderdaad in alle veldlopen waar ze deelnamen goed opgemerkt. Zowel wat betreft overwinningen als ereplaatsen was de oogst goed. Getuige de uitslagen die je hieronder vindt: Schoten 7 januari: pupillen meisjes: 4. Wendy Brosens; scholieren jongens: 1. Benny Aerts; senoiren heren: 5. Eddy Jochems Kalmthout 21 januari: meisjes pupillen: 3. Wendy Brosens; scholieren jongens: 1. Benny Aerts; veteranen dames +30: 3. AnBraspenning Brasschaat 28 januari de Remy Quadens cross: kadetten jongens: 3. Roel Everaert; veteranen dames +30: 9. Lydia Struyf; veteranen dames +45 : 1. Martine Persoone, seniores heren: 2. Bram Everaert; veteranen heren: 2. Jan Hendrickx, 6. Guido Everaert, 8. Jos Braspenning

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

Schoten 11 februari: pupillen jongens: 2. Pieter Peeraer, pupillen meisjes: 4. Wendy Brasens; miniemen jongens: 3. Maarten Peeraer; kadetten jongens: 4. Roel Everaert, veteranen dames +30 : 2. An Braspenning, 13. Lydia Struyf; veteranen dames +45: 2. Martine Persoone; seniores heren: 5. Bram Everaert; veteranen heren: 1. Jan Hendrickx, 3. Eddy Oomen, 4. Jos Braspenning De crossen van Brasschaat en Schoten waren clubcrossen. De volgende afspraken zijn hier-

voor de cross in Zandhoven op 11 maart en natuurlijk de AVVV KAMPIOENSCHAPPEN op 25 maart te Kalmthout. Wij hopen dat vele van onze atleten zich op deze kampioenschappen zullen onderscheiden met een titel en/of een ereplaats. Inlichtingen en inschrijvingen voor de atletiekvereniging: Jan Vlamings, Moerstraat 30, 2320 Hoogstraten 03/314/69/13 of kom naar een van de trainigen op donderdagavond 19.00 of op zaterdagvoormiddag van 11.00 tot12.00 uur, dit dan wel voor+ 12jaar.

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

\IERZEl<ER\NGEN

SP~RB~Nl< LEN\NGEN G

E

T

T

H

E

B

E

S

T

huyrJ:JJI 46


SPORTIEF BIER! Genbukan Ninpo 1-jarig bestaan Bij het 1-jarig bestaan wilden wij onze club eens voorstellen aan de lezers van de Hoogstraatse maand. In dit artikel willen wij een kleine uitleg geven van wat Genbukan Ninpo is, en wat daar allemaal bij hoort.

Oprichting Doordat MarcVanlommel en Paul Van Ammel al vele jaren in het gevechtsportenwereldje meedraaien, kwamen zij ook in contact met de gevechtsport ninpo. Na enkele stages met grootmeester Shoto Tanemura, en enkele andere stages en vooral de contacten met Peter Vermeeren, besloten zij om ook in Hoogstraten van start te gaan met een ninpo club. Om al een beetje meer wegwijs te raken in wat ninpo allemaal is, begonnen Marc en Paul in 1993 reeds lessen te volgen o.l.v. Peter Vermeeren, die later ook de lessen in de club zou gaan verzorgen. Op 6 november dat jaar was er dan een eerste initiatieles voor iedere geïnteresseerde. Dit was een succes te noemen want een 25-tal mensen waren van de partij . In de maand januari 1994 werd er dan officieel van start gegaan. 2 Weken na de officiële opening kon de club al op een 17 -tal leden rekenen. Na een geslaagde start hebben de beide verantwoordelijken de aanvraag tot erkenning van de sportraad van Hoogstraten aangevraagd. Zij hebben hiervoor reeds een positief antwoord ontvangen.

Wat is genbukan? Genbukan is de naam van de federatie die in 1984 werd opgericht door Tanemura sensei. In Europa en in België wordt de federatie vertegenwoordigd door Guy Aerts en in Nederland door Peter Vermeeren. Beiden zijn persoonlijk leerling van Shoto Tanemura.

perkt tot het ongewapende, het zwaard en de verschillende stokken. Maar het belangrijkste blijft de geestelijke ontwikkeling van de beoefenaar. Het ninpo wordt heden ten dage op dezelfde manier beoefend als 1000 jaar geleden. Dit wil echter niet zeggen dat het ninpo verouderd is. Het bewijs hiervan is dat het ninpo gebruikt wordt door o.a.: Tokyo Metropolitau Police, Navy Seals, FBI, New York police Academy, SWAT Teams, om maar enkele te noemen. Er wordt in het ninpo enkelles gegeven door gekwalificeerde instructeurs die hiervoor intensieve trainingen volgen. In alle ninpo clubs en dus ook in Hoogstraten is de hoofdtak in het ninpo het taijutsu of het ongewapende. Dit bestaat uit verschillende onderdelen zoals het leren ontwijken van een aanval. Dit is de basis van alle gevechtsporten. Hiernaast wordt er nog les gegeven in bojutsu. Dit is het leren vechten met verschillende stokken.

Het Genbukan symbool Het heilig boeddhistisch wiel, de achtspakige chakra, is het symbool van Genbukan. De chakra was een oud wapen in India; het symboli-

seert de vernietiging van het kwaad en alles wat in de weg komt van Dharma, de wet van de universele orde.

Wat kan men in Hoogstraten leren? In Hoogstraten worden de lessen verzorgd door Peter Vermeeren die een gediplomeerd trainer is en tevens persoonlijk leerling is van grootmeester Shoto Tanemura. Peter geeft ondermeer les in: Genbukan Ninpo Taijutsu (ongewapend), Bikenjutsu (zwaard), Bo jutsu (stok), Shuriken jutsu (sterwerptechnieken), Jo jutsu (3/4 stok), Hanbo jutsu (halve stok), Kokusai jujutsu, Hontai Takagi Yoshin Ryu jujutsu, Kukishin Ryu.

Info Onze dojo (oefenzaal) is gelegen in de indoor tennis in de Achtelsestraat 72 te Hoogstraten. De trainingen gaan door op donderdagavond van 21.15 tot 22.45 uur. Indien u interesse heeft, kom dan langs. Wij zullen u met plezier alles vertellen wat u wil weten. Voor meer informatie kan men bellen naar: Paul Van Ammel (03/315 .92.30) of Marc Vanlommel (014/63.47.28). •

Wat is ninpo? Ninpo is waarschijnlijk de oudste Japanse krijgskunst waarvan de wortels tot meer dan 1000 jaar tenig gaan. In het ninpo heeft men verschillende disciplines zoals o.a. ongewapend, mes, zwaard, verschillende stokken, speer, hellebaard, werpsterren, boogschieten te paard, ketting, enz ... Heden ten dage blijft dit gamma meestal be-

V.l.n.r.: Paul VanAmmel, Guy A erts, grootmeester Shoto Tanemura, Peter Vermeeren en Marc Van Lommel.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s. mode ...

~

Kerkstraat 21 Bus 1

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a

47


Dé vinger aan de Hoogstraatse pols

Tijd te kort? Op donderdag 15 december nodigde het agentschap Vermeulen- Willems van het Gemeentekrediet een aantal zelfstandigen, vrije beroepen en geïnteresseerden uit op een thema-avond rond 'TIME MANAGEMENT'. En ze waren er: middenstanders, K.M.O.-ers, bedrijfsleiders, vrije beroepen, voetbalbeheerders en anderen, allen wilden ze te weten komen wat Time management is en of er iets mee te verdienen valt in hun respektievelijke beroepsbezigheden. Spreker van dienst was Roei Van de Wiele, een boeiend en animerend professional uit de stal van Atlas Business Training. Hij kwam geen cursus geven: iedereen moest maar voor zich uitmaken wat hij ofzij van de avond zou opsteken, want niet alles is geldig voor iedereen. De praktijk van een dokter kan je toch moeilijk vergelijken met de bezigheden van een slopersbedrijf, vandaar.

'Het blijven er 24' Vierentwintiguren in één dag, natuurlijk. Je kan niet meer dan 24 uur per dag werken, bedoelde de spreker, zodat het er op aan komt een goed tijdsbeheer te hebben, veel aandacht te hebben voor zelforganisatie en komaf maken met tijdrovers. Deze laatste zijn zowel eigenschappen van jezelf (overdreven perfectionisme en alles zelf willen doen en niet 'neen' kunnen zeggen), als moeilijke klanten en personeel die maar blijven babbelen en uw tijd verprutsen. Dus mensen uit Hoogstraten: word je straks al eens teruggefloten door een zelfbewuste zelfstandige die vindt dat je zijn tijd verprutst, weet dan dat hij het op deze avond geleerd heeft. Maar ook stress-beheersing is belangrijk voor een zelfstandige (maar ook voor andere werkers) om zo produktief mogelijk te zijn. Want wat leidt tot stress: veel dingen snel tegelijkertijd (willen) doen. Maar dat leidt dan weer tot weinig kwaliteit en veel fouten . De spreker van dienst had het ook over de uitstel-ziekte: minder prettige dingen worden steeds weer uitgesteld zodat men permanent gaat overwerken, en toch zijn er maar 24 in een etmaal.

De Hoogstraatse Maand

~ \

D

:~

Kantoor van notaris ..J. MICHOEL Lod. de Konincklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van GOED GELEGEN WONING te HOOGSTRATEN/MEERLE, HEIMEULENSTRAAT 8 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbare verkopen: ZEER GOED GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN/MEERLE, Heimeulenstraat 8, groot volgens kadaster 836 m2 .

'Moet ik dit nu doen?' Zoals het hier nu beschreven staat, klinkt dit allemaal nogal theoretisch. Tips voor een betere tijdbeheersing werden echter aangebracht op een speelse plezante wijze zodat elke toehoorder er wel iets van opstak. Een laatkomer werd dan ook het slachtoffer van de gastspreker om duidelijk te maken dat te laat komen niet efficiënt werken is. Overdreven perfektionisme is nooit goed: niet 'neen' durven zeggen aan een twijfelende klant staat soms een grotere verkoop in de weg. Klanten, u bent gewaarschuwd, de Hoogstraatse middenstand is door deze avond veranderd; afdingen op de prijs is er niet meer bij . Alles komt neer op het antwoord op de vraag: MOET ik dit nu doen? of MoetiK dit nu doen? of Moet ik DIT nu doen? of Moet ik dit NU doen? of Moet ik dit nu DOEN? (verschillende antwoorden zijn mogelijk). De leerrijke avond werd door de 60 aanwezigen besloten met een hapje en een drankje, en een babbeltje ... over voetbal waarschijnlijk. •

Ingedeeld: 2 voorplaatsen, keuken, achterkeuken en bergplaatsen; opkamer; boven 2 slaapkamers. Eigendom is voorzien van alle nutsvoorzieningen. Klein beschrijf mogelijk. Bezichtiging zaterdag van 14-16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen : - Inzet op woensdag 22 februari 1995 - Toewijziging op woensdag 8 maart 1995 telkens om 16.30 u. in Café Den Bombardon, Kerkstraat 9 te Meerle . Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen bieden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

48


De uilen uit onze streek Bij ons kan je vijf soorten uilen aantreffen. Dit zijn de Kerkuil, de Bosuil, de Ransuil, de Steenuil en de Velduil, alhoewel deze laatste in het Hoogstraatse wel heel uitzonderlijk zou zijn. Deze dieren zijn NACHTROOFVOGELS en PROOIV ANGERS. Dit wil zeggen dat ze 's nachts aktief zijn, of bij valavond en dat ze jagen op allerlei levende dieren. Uilen hebben dan ook 2 grote en naar voor gerichte ogen welke hun helpen bij de nachtelijke jachtpartijtjes op het 'ongedierte'. Nog een van hun eigenschappen is de geruisloze vlucht, wat heel schrikwekkend kan zijn als er plots zo'n beest over uw hoofd scheert, maar voor hen wel een voordeel om te jagen. Op een jaar tijd vangt een uil ongeveer 2000 huizen, 450 woelmuizen, 400 vogels, 100 kikkers, 250 wormen en 150 slakken en enkele duizenden insekten. Dit verschilt natuurlijk van uil tot uil en ook van plaats tot plaats, tijd tot tijd, enz. Daarom eerst eventjes wat meer gedetailleerd het verschil tussen de vijf soorten.

Ongevallen · Zaterdag 14 jan. om 19.55 uur botsten in Minderhoutdorp de auto'<; bestuurd door Frederil- Brosen, uit Turnhout en Maria Van Gestel, Beekakker 10, Meer. Er was stoffelijke schade . Woensdag 25 jan. om i 7.15 uur botste- aan de Breda"eweg te Minderhout de 11uto bestuurd door Daniël Schrijvers, Oostmal te. met de auto bestuurd door Jaak Fockaert, Katelijnestraat. 5, Hoogstraten. Beide wagens liepen stoffelij ke schade op. Vrijdag 27 jan. om 8.20 uur reed aan de MeersewegteMeerFrederik De Haar(25J) uit Rotterdam met zijn auto in de voorhof bij Gerda Arrodts, Meerseweg J 39. Meer en daarna tegen een verlichtingspaal. Er was zware schade.

De steenuil Dit is de kleinste van de vijf. Het is een uiltje ter grootte van een spreeuw, gedrongen van bouw met een gevlekt bruin-grijs verenkleed welk op de borst lichter is dan op de rug. De ogen zijn twee felle gele kijkers. Hij voedt zich vooral met kevers, slakken en wormen, maar durft ook muizen en andere vogeltjes pakken. Hij jaagt vooral 's nachts en bij scherming, alhoewel hij ook overdag aktiefkan zijn. Het is een vogel van landbouwgebieden, heggen, boomgroepen en boerderijen, maw open terreinen en zal echte bossen mijden. Broeden doet hij het liefst in holle bomen, maar tegen een nestkast, een oud konijnenhol of een gat in een of andere muur heeft hij ook niks. ·

De kerkuil Dit is de uil die het meest voorkomt in de bewoonde wereld zoals steden en dorpen. Hij houdt van en broedplaats, als een kerktoren, een oude schuur of molen, een holle boom, .... Hij jaagt 's avonds en 's nachts, en dit vooral op muizen en woelmuizen. Naar gelang het aanbod van muizen en vogels verschilt, zal ook de uil zijn voedsel verschillen. Een uil die bijvoorbeeld dichter bij een park leeft, zal dan ook meer vogels eten, zoals mussen, meesjes, ... , dan een uil die meer bosrijk gebied heeft. De uil is goudgeel-bruin aan de bovenzijde met wat lichtere vlekken en wit aan de onderzijde. Hij is ongeveer even groot als een reisduif en heeft een wit hartvormig gezicht met twee zwarte ogen. De kreten die ze tijdens hun vlucht uitslaken zijn onheilspellend en dringen door merg en been. Als ze rusten kan je soms een snurkend geluid horen. Hetkrijsend geluidheeft echter de gekste verhalen doen ontstaan, zoals bijvoorbeeld het bestaan van spoken. Dit is echter best te begrijpen als je zo'n kerkuil schreeuwendop je af ziet komen in 't donker. Trouwens spoken zouden in oude verlaten gebouwen zoals kastelen en burchten leven, en is er nog een betere plaats voor een kerkuil om rustig te slapen en te broeden?

De bosuil De bosuil is even groot als een meerkoet en daarmee de grootste bij ons in Hoogstraten algemeen voorkomende uil. Hij is licht gekleurd op de borst met donkere streepjes en donker op de rug met lichte schoudervlekken.

Zaterdag 28 jan. om 13.30 uur werden drie auto' s hij een botsing betrokken aan .hel knti«punt St. Lenaartseweg en Hinneboomstraat te Hoogstra ten. Driechauffeurs waren: Dominick Leemans, Meer eweg J 19; Frans Snoeys uit Brecht en Patrk:k Raats, Castelréweg 7, Minderhout Er was lichte schade.

Zijn ogen zijn zwart. Hij leeft vooral in bosrijke gebieden en parken, waar hij 's nachts jaagt op kleine knaagdieren en vogels. Zijn menu hangt echt veel af van het feit of hij nu in een park leeft of niet. Als het daarbij nog eens winter is, zitten er in het park veel kleine vogels met het logische gevolg dat hij veel vogels eet.

De ransuil De ransuillijkt veel op de bosuil. Het verschil zit 'min de rechtstaande, lange oorpluimen, de oranje ogen en de grootte. De ransuil is iets kleiner (2 cm), maar dat is in werkelijkheid toch bijna niet te zien, toch zeker niet van op een afstand. De ransuil zal ook eerder in het bos te vinden zijn. Hij is degene die het echte klagerige oe-hoe geluid maakt.

Donderdag 2 februari om 18.50 uur reed Davy De Bcuckelaer ( I8J) met zijn brom· fiets aan de Looiweg te Rijkevorsel tegen de geparkeerde vrachtwagen van Paul Wilms (26j), Bavelstraat 55, Rijkevorsel. De jongeman werd hierbij zwaar gekwetst en is later aM zijn v rwondingen overleden. Maandag 6 febr. om 12.50 uur botste aan de John Leysenstraat te Meer een auto met een bestelwagen. Indeauto.dietegeneenboom terechtkwam, werd de 22·jarigeFranCI·ca Van de Wetering uit Haaren (NL) Jicht gewond. De bestelwagen bel. ndde in de gra ht. Het wegdek werd door olie besmeurd zodat de brandweer van Hoogstraten alles moest komen s hoonmaken. Maandag 6 febr. om 14 uur botste aan de Langenberg te Wortel de vrachtwagen bestuurd door Frans Verwimpuit Turnhout met de autü bestuurd door Myriam Jan en, Vrijheid 21 Hoogstraten. Er was zware schade.

De velduil De velduil komt vooral voor in vlakke gebieden, zoals oevers van rivieren en plassen in de polders. Bij ons treffen we hen op de trek. Het is een fors gebouwde uil (praktisch even groot als de bosuil) die van hot naar her zwerft en op de voedselrijke plaatsen blijft. Hij vliegt bij het jagen laag bij de grond en jaagt ook geregeld overdag. Het is een uil die op de grond rust en ook daar een nest maakt onder een struik of op een zeggepoL Hij is bleek -bruin met overlangse bruine strepen en heeft twee kleine zeer onopvallende oorpluimpjes.

Zondagmorgen 12 februari om 5.30 uur begon, op ongeveer 500m voor de afril Loenhout op de EJ9 richting Antwerpen, een trekkex met oplegger, geladen met 24 ton vloeibaar gas - LPG - te slippen. De wegreu raakte van de weg op de Y.achte berm en verder, op zijn ZÏJ , in de gracht. De chauffeur, Ctlrnehs Verheyen (45j), Maalderstraat 10 Antwerpen. werd licht gewond . Omwille van het ontploffingsgevaar tijdens de berging werd dè E19 tijdelijk voor alle verkeer in beide-nchlingen afgeslot~::n en omgeleid langs Hoogstraten . •

Met dank aan Wielewaal en JNM voor deze bijdrage.

49


Op stap

• ID.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Woensdag 1 maart: VOLKSDANS, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV, tel. 03/314.53.11. Dinsdag 7 maart: VIS IS GASTRONOMIE, kookles, zaal Pax, 19.30 uur, org. KVLV-jongeren, tel. 03/ 314.35.33. Woensdag 8 maart: MEDIALAND IN BEWEGING, door Paul Muys, Rabboenizaal, 14 uur, toegang 180 BEF, leden 120 BEF, org. KBG. Donderdag 9 maart: NEN HOLLANDER IS NIET NOODZAKELIJK NE KAASKOP en HET WEER, HET LIJF EN DE SINTEN, door Paul van Zummeren, Auditorium Klein Seminarie, 20 uur, org. DF. Vrijdag 10 maart: KAARTPRIJSKAMP, zaal Wachtzaal, 19.30 uur, org . De Lustige Wielrijders, tel. 03/ 314.52.42. REQUIEMVANMOZART, o.l.v. WemerVan Mechelen, t.v.v. vzw Markdal, Sint-Catharinakerk, 20.15 uur, genummerde kaarten 600 BEF bij Dienst voor Toerisme, tel. 03/340.19.55, org. Rotary, tel. 014/42.07.77 of014/41.05.13. Zaterdag 11 maart: SPONSORTOCHT BROEDERLIJK DELEN, vertrek Klein Seminarie tussen 8.30-10.30 uur, 5-10-20 km, aankomst VTI Spijker, maaltijd mogelijk (zie verder), org. Werkgroep Broederlijk Delen. WERELDWINKELETENTJE, zaal Pax, 17.30-20 uur, 160 tot440 BEF, vooraf inschrijven, tel. 03/314.41.26. REQUIEMVANMOZART,o.l.v. WemerVan Mechelen, t.v.v. vzw Markdal, Sint-Catharinakerk, 20.15 uur, genummerde kaarten 600 BEF bij Dienst voor Toerisme, tel. 03/340.19.55, org. Rotary, tel. 014/42.07.77 of 014/41.05.13. CONCERTBUFFET, 1650BEF, org. eninschr. Rotary, tel. id. LE PICHELOUR JAZZBAND (F), Tuinbouwschool, 21 uur, org. Marckriver Jazzclub. Van 11 Urn 26 maart: IKO-TENTOONSTELLING van CALLIGRAFIE door Belgische en Nederlandse vrouwelijke beoefenaars van de Calligrafie. Open op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Zondag 12 maart: DEMONSTRATIE en FAMILIEFEEST van Turnkring 't Spagaatje, om 14 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. OPHALING OUD PAPIER, door KLJ, vanaf 8.30 uur, tel. voor grote hoeveelheden (bedrijven, ... ) 03/314.77.39. BEZOEK VOGELREVALIDATIECEN TRUM ZUNDERT, vertrek lokaal K. Boomstraat, 9.30 uur, org. JNM-Wielewaal, tel. 03/ 314.67.25. TOERISTISCHE NAMIDDAG, De Schotse Hooglanden, De Waddeneilanden, De Spaanse Pyreneeën, zaal Pax, 14 uur, toegang gratis, org. Vakantiegenoegens, tel. 03/314.40.01. Maandag 13 maart:

50

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

SURREALISME, door Veerle Beernaerts, Brouwershuis, 20 uur, toegang 550 BEF, leden 350 BEF, org. CMBV, tel. 03/314.69.36. Dinsdag 14 maart: LEZING JEUGD AUTEUR, Lucrèce L'Ecluse, Bibliotheek Lindendreef, 10-11.30 uur, inl. 03/ 314.32.61. Woensdag 15 maart: VOLKSDANS, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV, tel. 03/314.53.11. SWING AND SING, door Ceciliakoor Gierle, Rabboenizaal, 20 uur, toegang 350 BEF, VVK 300 BEF, org. Kunstkring Spijker, inl. en reservaties 03/314.55.36. Vrijdag 17 maart: LEZING JEUGDAUTEUR, Linda van Mieghem, Bibliotheek Lindendreef, 9.30 uur, 10.30 uur, 13.30 uur, inl. 03/314.32.61. Zaterdag 18 maart: JEFI-FILM, "Lotta uit de Kabaalstraat", Auditorium Klein Seminarie, toegang 100 BEF leden 80 BEF, org. BGJG. Dinsdag 21 maart: MAANDELIJKSE MARKT, Vrijheid, 9-12 uur. Woensdag 22 maart: VANGARMENVANDEMAFFIA,doorFreddy De Pauw, Rabboenizaal, 14 uur, toegang 180 BEF, leden 120 BEF, org. KBG. Zaterdag 25 maart: GEZINSUITSTAP, org. KVLV-jongeren, tel. 03/314.35.33. Dinsdag 28 maart: OOSTKANTONS, eendagsreis, org. AGRA, tel. 03/314.64.76. Woensdag 29 maart: VOLKSDANS, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV, tel. 03/314.53.11.

Geopend vanaf 11 u.

Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

48

Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle

Tel. 03/315.91.07

U

·

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

-met regionaal, nationaal en internationaal nieuws · 24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

MINDERHOUT Vrijdag 3 maart: DRESSUUR-INDOOR vanaf 18 u in de rijhal aan De Blauwbossen Zaterdag 4 maart: DRESSUUR-INDOOR vanaf9 u in de rijhal aan De Blauwbossen. Org. Rijvereniging St. Clemens Zondag 5 Um donderdag 30 maart: TENTOONSTELLING 'SCHILDERINGEN OP DOEK EN PAPIER' door Bruno Sluydts. Galerie Hazelzet, Mariaveld 3

Tel. 03/314.36.93

58

Het café voor jongeren met het hart bij

muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 "

Zondag 5 maart: K.S.J.-HAPPENING (TVM op antenne?!) vanaf 14.30 uur in de parochiezaal. Zondag 12 maart: VISWEDSTRIJD, vanaf 13 .30 u aan de Destaputten. Org. De Schepzak Vrijdag 17 maart: DRESSUUR-INDOOR om 18 u aan de Blauwbossen Zaterdag 18 maart: LENTECONCERT van Fanfare De Marckezonen, om 20 uur in de parochiezaal. DRESSUUR-INDOOR vanaf 9 u in de rijhal van de Blauw bossen.


Zondag 19 maart: VISWEDSTRIJD vanaf 13.30 u aan de Destaputten. NATUURWANDELING 'DE WATERMOLEN', vertrek om 14 u aan het Gemeenteplein. Org. MarkdaL Maandag 20 maart: LES over 'Relaxatie en Massage', om 19.30 uur in de parochiezaal. Org. KAV. Zondag 26 maart: VISWEDSTRIJD vanaf 13.30 u in de Desta-putten

MEER

'!)(4~~ '

Zaterdag 25 februari: WINKELTOCHT Hasselt met Jong-KA V, Vredesboom, 8.00 uur. Zondag 26 februari: EENDENTELLING door Wielewaal+ JNM, E-19 put, 09.30 uur.

T Fl

RTUIN --~

Meerdorp 13

Zaterdag 4 maart: KINDERKARNAVAL met verkiezing van karnavalprins en -prinses. Vanaf half twee in de feesttent. Zondag 5 maart: KARN AVALSOPTOCHT. Vertrek om 14.30 uur in de Pastorijstraat 's Avonds bal met RA VEL SOUND in de feesttent. Zaterdag 11 maart: VRIJ PODIUM, optreden van minstens 9 groepen. Vanaf 15 uur tot 's nachts in het Slot.

Maandag 27 februari: VERGADERING MARKTCOMITE in gildelokaal om 20.00 uur.

Zaterdag 4 maart:KINDERNAMIDDAGvan KWB-KA V, parochiezaal, 14.00 uur.

Zondag 26 februari: NATUURWANDELING DE ELSAKKER, Vertrek a/d kerk om 9.30 Vrijdag 3 maart: BOWLING van KVLV -jongeren

Zaterdag 11 maart: SPAGHETTI-AVOND van KFC Meer-jeugd, kantine, 17.00 uur SAMENAANKOOP POTGROND door KWB CONCERTvanDrumbandinLaakdalom 15.00 uur. Zondag 12 maart: KONING- en VRIJE SCHIETING van St.-Ambrosi\,lsgilde Vrijdag 17 maart: SOCIALE ZEKERHEIDAVOND van KWB , Boerenzaaltje, 19.30 uur.

Zondag 19 maart: KONING- en VRIJE SCHIETINGVAN St.-Ambrosiusgilde Dinsdag 21 maart:KA V-REIS naar Luik, Vredesboom, 8.30 uur. Vrijdag 24 maart: BOWLING in Breebos met Jong-KA V, Vredesboom, 20.00 uur.

Zondag 5 maart: NATUURWANDELING in DE WOUWER, vertrek om 14 u aan het Gemeenteplein. Org. MarkdaL

Zaterdag 25 maart: BEZICHTIGEN VLOOIENMARKT Brassband, ZVKV, 1417.00 uur.

Zaterdag 11 en zondag 12 maart: TONEEL 'Klachten', opgevoerd door KLJ-Meerle, om 19.30 uur in de parochiezaal. Kaarten in voorverkoop lOOF, aan de kassa 120F.

Zondag 26 maart: BEZICHTIGEN VLOOIENMARKT Brassband, ZVKV, 09-12 uur. VERKOOP VLOOIENMARKT Brassband, ZVKV, vanaf 13.00 uur.

Maandag 13 maart: GESPREKSA VOND aan KAV

Woensdag 29 maart: ALGEMENE VERGADERING van KA V, parochiezaal, 19.30 uur.

Dinsdag 14 maart: Alg. VERGADERING KVLV, om 19.30 u

Vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april: 25 JAAR CHIRO (zie volgende Maand)

Zondag 19 maart: APERITIEFCONCERT door Fanfare St. Cecilia met gastoptreden van het Trombone-trio Versafel, om 11 uur in de parochiezaal. Kaarten in voorverkoop 125F, aan de kassa 150F. Dinsdag 21 maart: Alg. VERGADERING KAV Zondag 26 maart: SMOUTEBOLLEN en WAFELS, gebakken door KBG, kun je komen eten tussen 12 en 19 uur in de parochiezaal. Afhalen kan ook, vanaf 11.30 uur.

62

Al

25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vnjdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

Zaterdag 18 maart: KONING- en VRIJE SCHIETING van St.-Ambrosiusgilde

MEERLE

é44.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Vrijdag 3 maart: DROPPING van Turnkring, Basisschool, 19.00 uur.

WORTEL

CAFÉ DISCOBAR

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. {03) 314 53 28

\r - _

56

vzw Mussenakker Meer

'\.../

~/ __.,.'

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Cafetaria

Harry Boge rs lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL-DREEF 54

Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

124

ku~rqtj~squis

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemt;n.

Woensdag en donderdag gesloten 57

urijqeib 183 qoogstraten 03/314 66 65 ~ust & 'lfiiliane

50

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN'

MEERSEL-DREEF Zaterdagavond 1 apr il: concertavond door de fanfare 'Voor Eer en Deugd' in de parochiezaal (Paters Kapucijnen) Aanvang 20 u

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

46

gesloten : dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

51


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

[!]

4en5maart:DR.MARCVANOVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel, tel. 314.48.00

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

25 en 26 maart: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48 65

JAN VERHEVENb.v.b.a.

APOTHEKERS Van 24 februari tot 3 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

"

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

11 en 12 maart: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Bestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21 18 en 19 maart: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 03/314.20.24

Van 3 tot 10 maart: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/ 63.33.83

VRIJHEID

Van 10 tot 17 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

Tel. 03/314.37.76

Van 17 tot 24 maart: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

:

~~ •

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tei.03/314.42.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08

67

Van 24 tot 31 maart: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 699.64.24.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

Zaterdagvoormiddag 25 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Alle dagen open van 10 tot 20 u Behal ve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé

THUISVERPLEGING Wit-GeleKruis, 24uurop 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

no

70

52

Op 29 maart is er weer een nieuwe MAAND vol kijk- en leesvoer. Medewerkers, uw gewaardeerde kopij wordt verwacht op woensdag 15 maart. Op sport- en dorpsnieuws wachten Wij tot 19 maart.

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankuniel

Zaterdagvoormiddag 4 maart: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

Indoor tennis squash snooker de

HUISARTSEN

72

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

llltalll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

7o


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.