januari 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 117 JANUARI 1995 PRIJS : 60 FR. AFGIFrEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

De burgemeester ende poema blz. 7 Het jeugdwerkbeleidsplan blz.ll Bibliotheken oud en me• uw blz.14

Meester en natuurvriend


Het gaan en komen der jaren Trouwe lezers van ons blad herinneren zich misschien nog dat we vroeger in De Hoogstraatse Gazet een jaargang afgesloten met een foto-overzicht waarmee we even terugkeken naar de voornaamste momenten van het voorbije jaar. In deze uitgave, vind je geen foto-overzicht van 1994. Toch willen we ook aandacht vragen voor enkele merkwaardige feiten uit 1994. Daarna kun je gerust oudejaarsavond gaan vieren en je bezinnen over wat ons eventueel nog te wachten staat in 1995.

Vaarwel 1994

Beste lezer

In het voorbije jaar kwamen de boeren op straat om te protesteren tegen de mestplannen en de groene hoofdstruktuur. De Duitse bezetting en de bevrijding op het einde van de Tweede Wereldoorlog werden overal uitvoerig herdacht. Hierbij vergat men de oorlogsslachtoffers niet. Naar goede jaarlijkse gewoonten vergaderden de dorps-en andere adviesraden, ze hadden dikwijls heel wat wensen en formuleerden hun voorstellen. Meerle en Wortel kregen een nieuw postkantoor en een prachtige bibliotheek. De fietspaden van Hoogstraten naar Rijkevorsel en Wortel geraakten af. Er werden veel nieuwe huizen en appartementen gebouwd. Ook het politiekantoor in Meer kreeg een grondige opknapbeurt. Er waren weer een hele reeks gouden,diamanten, briljanten en zelfs een platina bruiloft. De 30-, 50- en 65-jarigen vierden feest in haast alle dorpen. We mochten ook tweemaal gaan stemmen: voor het Europese parlement en voor de nieuwe gemeenteraad. Het was wel opvallend dat verschillende plaatselijke politiekers voor de gemeenteraadsverkiezingen heel wat hoffelijker waren dan ná de verkiezingen. Toen was plots het eigenbelang of het partijbelang blijkbaar weer veel belangrijker dan onze gemeenschap. Natuurlijk was 1994 een heel belangrijk jaar. Onze uitgeverij De Hoogstraatse Pers bestond 15 jaar (1979-1994) en na vijf jaar De Hoogstraatse Gazet verscheen dit jaar reeds de tiende jaargang van De Hoogstraatse Maand.

Ooit schreven we dat dit blad een dubbele opdracht heeft, namelijk de rol van een kerkof dorpsplein en de funktie van een brug. Vroeger, toen kerkdiensten, markten en kermissen nog grote verzamelmomenten waren voor alle inwoners van een dorp, was het kerkof dorpsplein de plaats bij uitstek waar mensen met elkaar spraken en al het nieuws aan elkaar vertelden. Dat wil De Hoogstraatse Maand ook blijven doen: al het nieuws uit onze gemeente en kerkdorpen aan zijn lezers vertellen. Maar ''De Maand'' moet en wil ook een brug zijn, de verbinding tussen de oevers, met andere woorden een band tussen jong en oud, klein en groot, arm en rijk, links en rechts, progressief en conservatief, ... tussen alle mensen van de verschillende dorpen in deze gemeente. De Hoogstraatse Maand wil een blad blijven waar iedereen allerlei informatie in kan vinden, maar ook een blad dat voor iedereen openstaat. Het blad moet niet elke maand alleen maar nieuws brengen van zijn medewerkers. Ook u, lezer, krijgt de nodige ruimte. Schrijf eens een brief en vertel ook eens uw mening. Misschien bent u niet altijd akkoord met wat er rondom u gebeurt of heeft u ook een leuk idee of een goed initiatief. Laat het ons weten. Stuur uw brief naar ons adres: Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Wij, de redaktie, beloven om ook ons best te doen in 1995 opdat u maximaal zou kunnen genieten van uw Hoogsttaats maandblad. We wensen u nu reeds een gelukkig nieuwjaar!

Welkom 1995 Zal dit jaar de regering beslissen of de hoge snelheidstrein langs de El9 door de gemeente Hoogstraten naar Nederland rijdt? Krijgt Vlaanderen in 1995 een echt algemeen struktuurplan met voldoende respect voor de natuur, met het behoud van waardevolle landschappen? Of kan er alleen maar gepraat worden over de uitbreiding van de transport-, industrie- of ambachtelijke zones? Krijgt de Vrijheid van Hoogstraten een nieuw kleed, een nieuw uitzicht, een mensvriendelijk karakter? De Vrije Land- en Tuinbouwschool zal fusioneren met het VITO. Wordt het Klein Seminarie een echt gemengde school voor jongens en meisjes én wat gaat het Spijker doen? Storten de prijzen voor onroerende goederen (gronden en huizen) in elkaar en dalen de huurprijzen ingevolge een enorm aanbod van woningen en appartementen? Gaat men in 1995 het sluitingsuur voor Horeca-zaken stelselmatig en blijvend controleren? Komt er een hotel op het vroegere gemeentelijk stort in de Markvallei ten noorden van de Gelmelstraat? In januari krijgen we een nieuw gemeentebestuur. Hopelijk vergeet men niet alle mooie voornemens en beloften.

2

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314 ~49. 11

1[~11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

Redactie zoekt medewerkers De Hoogstraatse Maand wordt elke keer weer gemaakt door een groep enthousiaste medewerkers. Om ook in de toekomst het blad met plezier te kunnen bijeenschrijven, zoekt de redactie versterking en verjonging. Daarom zoeken wij (relatief) jonge schrijvende of fotograferende dames ofheren die ook van dit blad houden. Ze kunnen ons een handje toesteken op vrijwUiige basis (tegen onkostenvergoeding).

Mensen die geinteresseerd zijn in De Hoogstraatse Maand, graag schrijven, enige kritische zin hebben en wat gevoel voor humor, schrijven of bellen ons. Wij zullen hen graag verwelkomen en mee op gang helpen. Redactie De Hoogstraatse Maand Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten ·Telefoon: 031314.55.04 (Jef Schellekens) 314.41.26 (Josee Fransen)

...


man.in de maand 'Heel m'n leven een Mjeelse pier. .. ' 'Schrijf maar vooral over de natuur, mijn liefde voor de natuur. Dat heb ik ook altijd willen doorgeven aan de jonge mensen. Ik heb zelfheel m'n leven lang zo veel genoten van al wat leeft in en om water of bos. Ik ging doodgraag vissen, en als de vis dan niet goed beet dan gaf dat niks. Want er was altijd nog zoveel anders te zien. Wat ik nu zo spijtig vind, is dat er al zoveel van die natuur kapot gemaakt is, en als ge dan de verkiezingsfolders van al die partijen doorneemt is er nergens één bij die zich voorneemt om eindelijk het water van de Mark weer proper te maken,' zegt Richard Embrechts met iets van heimwee in de stem. Maar luttele minuten later haalt hij monter en blijmoedig plezante herinneringen op. 'Want als ge het geluk hebt om wat oud te worden, dan hebt ge zo veel om op terug te kijken. Dat is een van de plezante zaken van een lang leven, zeker ... ' Op dat laatste lijken 'meester' Richard Embrechts en zijn vrouw Maria Verheyen in de gezellige woonst aan de Gelmeistraat een beetje een patent te hebben. Het is hen van harte gegund trouwens, want uit hun ongedwongen en hartelijke babbel spreekt een aanstekelijke vitaliteit - zelfs al wil de gezondheid al eens minder mee wanneer je half in de tachtig bent. Overigens zullen sommige Hoogstratenaars misschien wat verrast opkijken om te horen dat Richard geen autochtoon is, maar wel een onvervalste Mjeelse pier - al scheelt het maar een half jaartje.

Stootkar 'Ik ben inderdaad in 1911 geboren in Meerle, in het huis van Sus van Tisten, zoals ze zegden. Mijn grootvader was metser en had dat zelf gebouwd. Dat was tegen de grote baan naar Hoogstraten. Mijn moeder was een echte Meerlese Van den Heuvel, mijn vader kwam uit Minderhout. Hij werkte in de drukkerij in Hoogstraten en moest elke dag met de fiets naar zijn werk, nadien per tram. Maar hij werd dat beu zodat we al een half jaar na mijn geboorte verhuisden naar Hoogstraten. Daar hebben we op zeven of acht verschillende plaatsen gewoond. Verhuizen was zowat een hobby van mijn vader, hij deed niks liever. We hadden op de duur nergens nog een kast waar een serieuze poot onder stond. Dan bracht hij weer een jonge kerel van de drukkerij mee en gingen alles de stootkar op. Als de kast voor de zoveelste keer van de muur weggetrokken werd, was er altijd wel ergens een poot of zo die los kwam ... Ik was enig kind thuis . Mijn moeder maakte boerenmutsen, zo met zijden linten. Ik zou misschien ook wel kleermaker kunnen worden, vond ze. Ik zette al eens iets in mekaar, wat wilt ge als ge thuis niks anders gezien hebt. Maar ik had geen goesting om de rest van mijn leven met gekruiste benen op een tafel door te brengen. Dus mocht ik naar 't Seminarie, maar dat heeft maar één jaar geduurd want ik moest er Latijn leren wat me niet zo zinde. Na nog één jaar Sint Viktor ben ik daarom normaalschool gaan doen, en dat is een beslissing waar ik nooit spijt van gehad heb, integendeel...'

Rondepoot 'De opvoeding toen was wel een stuk scrupuleuzer dan het er nu aan toe gaat. Wij kregen onder andere les van Madame Mollekens, zelf was zij héél scrupuleus en dat bracht ze over op de kinderen. Dat ging zo ver dat wij vonden dat we moesten gaan biechten als we een hond zijn poot zagen opheffen op straat! Ik zal nooit vergeten hoe rechts in de kerk een voorstelling van de bruiloft van Kanaän hing. Ge moet zelf maar eens kijken, bij een van die mannekes waait het rokske wat omhoog ... en natuurlijk beeldt ge u dan in dat er ook iets te zien is ... Hoe dikwijls ik dat niet gaan biechten ben! Nu weet ge in al die dingen wel beter, maar toen werd ons dat zo meegegeven. Ik heb eigenlijk een heel aangename jeugd gehad. Vankleinsafzat ik heel graag in 't veld, bij de beek. Van toen al had ik wat met vissen, salamanders, kikkers of vogels, dat verveelde me nooit. Vele dieren kwamen toen nog heel talrijk voor, nu is dat jammer genoeg heel anders. De Mark of de kleine beekjes waren

met alle macht zodat alles in bomen of struiken hing. Vis was er dan gewoonlijk niet bij. Mijn nonkel Jef Van den Heuvel was wel een goeie visser. Die ging voor een paar jaar naar Canada. Toen hij terug kwam, was iedereen jaloers op het nieuwe materiaal dat hij bij had. Wij visten nog met dikke touwen, terwijl hij van ginder heel dunne, geweven zijden snoeren meebracht.'

Biecht 'Een tijd lang woonden we in de Minderhoutsestraat, in het huis van schoenmaker Van Bergen tegenover de smidse van Peeraer. Zij waren pleegtante en pleegnonkel van een Hongaarse, dat is dan mijn eerste vrouw geworden. We zijn in Hongarije getrouwd en hebben zowel ginder als hier een bruiloftsfeest gehouden. Mijn vrouw zou echter al jong sterven, ze is maar 52 mogen worden. We zijn overigens 26 jaar getrouwd geweest, net zolang als ik momenteel met ons Maria getrouwd ben. Enkele jaren geleden ben ik met één van de twee

Tuinontwerp Tilburgs ... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tu in Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Tot in het Nederlandse Gorkum werd de hengel uitgegooid.

niks vervuild en zaten vol leven. Nu is dat allemaal kapot gemaakt. Héél spijtig vind ik dat. .. Heel m'n leven heb ik graag gevist. Mijn vader ging ook wel eens vissen. Maar eerlijk gezegd, hij kende er niks van. Als hij beet had trok hij

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~3 . 18 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 . ·· ·-

.

.

.

'.

"' 3


MAN IN DE MAAND zonen nog eens naar Hongarije geweest. Ik heb destijds een beetje Hongaars geleerd en kan me dus een beetje in de taal behelpen. Met mijn onderwijzersdiploma geraakte ik aan werk. Eerst heb ik enkele interims gedaan in Antwerpen. Daar kreeg ik soms straffe gasten op de schoolbanken. Er waren kinderen bij van de madammen die overdag al rustend hun geld verdienen. Ge moest al straf kunnen klappen om die van een en ander over school te overtuigen, hoor. Nadien heb ik een jaar in Sint Lenaarts gestaan, heel plezant en goed volk was dat. Ik had er 65 jongens in de klas, ze zaten met drie op één bank. Als J efke er goed en wel aan de linkerkant op zat, viel Lowieke aan de andere kant er gegarandeerd af. Vervolgens belandde ik als jonge onderwijzer in de Hoogstraatse gemeenteschool. Ik gaf heel graag les, ik denk niet dat ik een gendarm was voor de kinderen. Ik had heel graag te doen met de gasten, meest van al nog met de gewone mensen. Daar waren er al heel wat bij die niet kerks waren thuis. Maar die gingen even goed mee naar de mis en zo, zonder problemen. We hadden ook biechtvieringen. Ik herinner me nog dat Van Reusel drie gasten per minuut de biecht kon horen. Ah ja, zei hij , ge kent zelf toch wel de delen van de biecht: berouw, belijdenis, absolutie en voldoening. A wel, het eerste moet vooraf komen; het tweede, daar is de eigenlijke biecht voor, ze komen hun zondekes belijden, maar dat kan nooit veel zijn en samen met de absolutie is dat dus zo gebeurd; de rest is voor achteraf.'

Hoj-club 'De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk. Hier op de school stonden de meeste onderwijzers aan de andere kant, nadien zijn ze uit hun ambt ontzet. Omdat men wist dat ik Vlaamsgezind was, werd ik door sommigen ook al eens gepolst, maar ik heb de boot altijd bewust afgehouden . Let wel, ik heb van die mensen persoonlijk nooit Jast gehad. Integendeel, ik denk achteraf dat enkelen mij ongeweten een beetje in bescherming hebben genomen. Ik ging in die tijd vaak vissen en sjotten met een groep gasten die soms wel 10 jaar jonger waren dan ik. Wij hadden de Hoj-club, samen met Jos Snoeys, Roger van de Juge en zo. Dat was compleet onschuldig. Hoewel er een paar bij waren van wie men vermoedde dat ze misschien wel in 't verzet waren, werd er nooit zelfs maar over politiek geklapt. Eén keer dacht ik door de grond te zakken en in de penarie te zitten. Ik sprak niet meer met een collega die nogal hevig voor de andere kant was . Uitgerekend hij hield me tegen in de gang en polste naar de Hoj-club. Want dat zou staan voor ... Hoogstraatse Ondergrondse Jongeren. Nu moet ge weten dat de werkelijkheid véél simpeler was . Die naam vond zijn oorsprong in het langgerekte "Hoj'' waarmee een boer ons keer op keer begroette! Achteraf bleek één van de kopmannen van de zwarten nog naar onze Hoj-club geïnformeerd te hebben. Zelf was ik lid van het Kempisch Legioen, een weerstandsgroep die opgericht was door een officier van het Cartografisch Instituut die met een Hoogstraatse getrouwd was . De groep reeruteerde vooral uit werkende mensen. De taak bestond erin om bijvoorbeeld duiven te zenden of mensen te laten onderduiken. Verschillende vrienden zijn weggevoerd en achtergebleven. De Duitsers hebben toen trouwens mensen uit alle standen weggevoerd, soms met medewerking of medeweten van 4

Benjamin meester Richard met zijn collega 's. Naast hem Renaat Soetewey en Vic Leyten onderaan Jozef Mertens, Armand Mollekens en René Smeulders. zwarten. Dat is iets wat bij vele families nog altijd als een krop in de keel is blijven steken.'

Tinnen potten 'Als enige onderwijzer maakte ik deel uit van het Rode Kruis . Een tijd lang trouwens met schrik, omdat men ermee dreigde ons weg te voeren om de Duitse slachtoffers van de geallieerde bombardementen te gaan verzorgen. Zover is het gelukkig niet gekomen. Voor de rest hield ik me zo stil mogelijk, niet opvallen was de boodschap. 't Is ooit wel gebeurd dat ik 's nachts elders ging slapen, of dat er overdag in de klas een raam bleef openstaan zodat ik achteraan weg zou kunnen indien nodig. Niet dat het zou geholpen hebben misschien .. . leder probeerde zijn plan te trekken. Ik ging als vanouds dikwijls vissen. Zo gebeurde het dat ik nachtlijnen had gelegd in het Merkske tussen Holland en België. Ik werd er betrapt

Richard met Jozef Merfens en boezemvriend Karel Vlaminckx. door een Duitse boswachter. Was machen sie? Ik kon niet anders dan toegeven dat ik aan het vissen was, aber ich habe viele arme kinder zu haus, die brauchen essen ... Waarbij ik een gebaar maakte van groot naar klein als een heel rij tinnen potten . Al had ik alleen maar één kind van twee jaar toen. Nu ben ik als een Mjeelse pier altijd aan de lange en magere kant geweest, en dat heeft blijkbaar geholpen. Die Duitser moet gedacht hebben dat mijn arme en talrijke kroost wel héél onderkomen en mager moest zijn. Hij wou weten wanneer ik zou terugkomen. De volgende morgen om 8 uur,

zei ik maar. Gut, hij zou er dan ook zijn en een handgranaat in het water werpen. Dan zou ik een hele kist met vis hebben ... Ik ben niet terug geweest hoor! '

Storch 'Op een andere dag kom ik bij ons buiten met mijn stokken en een klein keteltje voor viskes om snoek te vangen. De grote baas van de Duitsers staat daar toevallig, hij bekijkt me kritisch met zijn monocle. Was machen Sie? Ik ga hengelen, zeg ik, kleine viskes om grote vissen te vangen. Welche, vraagt hij. Nu had ik ergens het woord 'Storch' opgevangen, en ik was ervan overtuigd dat het snoek betekende zoiets als sterk, sterke vis. Storch, zeg ik dus, waarop die ander me bleef aankijken dat ik er niet goed van werd. We hadden een Feldwebel ingekwartierd toen, overigens een brave mens . Ik vertel hem dat ik zijn grote baas gezien had en wat ik gezegd had. Hij geloofde zijn oren niet en is in lachen uitgebarsten tot zelfs zijn spierwitte haar er rood van werd. 'Storch, Richard, Storch? Aber dat zijn de vogels die kinderen brengen!' Toen wist ik wel waarom die monocle mij zo bekeken had .. . Onder de oorlog was ik in de Werkliedenbond, de huidige KWB . Dat was als katholieke actie toegestaan, het was immers geen syndicaat. Toch zijn onder meer voorzitter Rosiers en Frans Sterkens samen met enkele anderen nog weggevoerd. Ik was verantwoordelijke voor de Boschstraat, toen nog een van de minste wijken. Maar ik ging daar even graag naar toe als naar elders, ik kreeg ook heel wat vriendschap van de mensen daar. Alleen moest ge wel goed uitkijken vooraleer ge op een stoel ging zitten. Daar waren immers klein mannen die meer zonder dan met broek rondliepen, en die simpelweg naar buiten liepen als ze iets moesten doen. Maar die klefferden nadien dan even gezwind op de stoelen, ziet ge?'

Stommiteit 'Na de oorlog viel de KWB zowat stil omdat de voorzitter weggevoerd was, evenals het Rode Kruis - al hebben die nog heel veel knap werk


MAN IN DE MAAND

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER Het schoolhoofd omringd door Marcel Laurijssen, Marcel Anthonis, Marcel Van Delm, Corneel Hofkens ; Frans Luyckx, Karel Vlaminckx, Juul Voet en Karel Versmissen .

TEL.: 03/315.91.77 13

gedaan met de verzorging van gekwetsen en zo. De leiding was in handen van Robert Rosiers en Stas de Richelle, die daarvoor elke dag te voet van Meerle kwam. Ik was zijn secretaris. Meneer Stas was een hele goeie mens, die wel eens over zijn Nederlands struikelde. Als er gelachen werd om wat hij gezegd had, draaide hij zich om: 'Mijnheer Embrechts, ik denk ik stommiteit hebben gezegd.' Maar dat geeft niets, zei ik dan, dat is zelfs nog voordelig. Want zo let iedereen beter op de volgende keer om weer zo'n 'stommiteit' te horen .. . Een tijd was ik plaatselijk kassier van de Raiffeisenkas. Dat was voordat de banken overal kantoren hadden. Het ging om redelijke bedragen van melkgelden en zo. Nu zou ik zoiets niet meer aangedurfd hebben. Zelfs wie blind was, kon me nog zien zitten in het kantoortje! Ik had er wel een geweer liggen, al was dat eigenlijk verboden. Maar het was een heel stuk veiliger toèn in vergelijking met nu. Als onderwijzer mocht men dit blijven doen indien men geen reclame maakte in de school. Verder ben ik voorzitter geweest van KWB en zelfs van de middenstandsjeugd waarmee we ooit nog een fanfare hadden. Plezante tijden met goeie vrienden, we vergaderden meestal in een cafÊ - zelfs onze proost, de onderpastoor, lustte graag een goei pint. Jarenlang trok ik op met makkers als Charel en Jef Servaes, Louis De Busser en Juul Vogels, vooral ook met Karel Vlaminckx.'

interesse toen op de schoolbanken begonnen is. Uiteindelijk ben ik nog zes jaar schoolhoofd geworden voor ik met pensioen ging. Onderhand ben ik al wel zo'n 30 jaar uit het onderwijs. Het spijtige daarvan is dat ge na zoveel tijd bijna niemand van 't dorp meer kent. Dat is trouwens in het algemeen het geval. Vroeger kwamen de mensen 's avonds buiten buurten, nu kijkt iedereen tv. Het leven was aangenamer, men leefde dichter bij mekaar. Kinderen konden zich nog buiten uitleven, dat is er nu jammer genoeg niet meer bij. Als wij speelden op de steenweg, dan hoorden we een kar bij wijze van spreken een half uur op voorhand vanuit Minderhout aankomen.'

Pier 'Heel spijtig is ook dat de natuur zo kapotgemaakt is. De Mark is een vuile poel nu, geen

enkele beek bevat nog leven. Toen we nog een hond hadden, durfde ik die niet eens in de Mark hierachter laten zwemmen want dan kwam hij er gegarandeerd als een stinkdier weer uit. En niemand van al die politieke partijen die er iets aan belooft te doen! Zelf probeer ik nog alle dagen buiten te komen. Met de auto gaan we er met ons tweetjes nog dikwijls op uit. Langs de kleine binnenwegen wel te verstaan, want de drukte is niet meer voor mij . Ik ga graag nog eens naar den Aard om er vogels te bekijken. En hier vanachter heb ik al jarenlang een vijver met kikkers en salamanders en zo. Daar geniet ik echt van. Die natuurliefde is misschien wel voortgekomen uit mijn prilste kindertijd. Terwijl mijn moeder mutsen maakte, zat ik in mijne kakstoel aan tafel. Dan zette ze een pint met een pier bij mij, en dat beest probeerde daar na-

Spijtig 'Op de school geraakte ik mijn natuurliefde gemakkelijk kwijt. Zo kwam er een nieuwe inspecteur die eiste dat we met milieustudie begonnen. Dat moest verwerkt worden in alle vakken. Ik had al een terrarium en een aquarium in de klas. Als er ergens iemand een dier meebracht, kwam dat steevast bij mij terecht. Ik moest elke week minstens een halve dag wandelen, zei de inspecteur. Ik vroeg niet liever. Zo hadden we zelfs 'ons' boske aan / Princeven, waar we heel wat plezante uren gesleten hebben. Verschillende oud-leerlingen hebben me al gezegd dat hun latere natuur-

Richard en Maria met kinderen en kleinkinderen bij zijn tachtigste verjaardag.

5


MAN IN DE MAAND tuurlijk uit te geraken. Daar had ik dan mijn bezigheid mee. Later heb ik nog kilo's pieren gevangen. Ooit ben ik daar trouwens ferm bij geschrokken. Ik was 's avonds met een carbuurlamp in de hof pieren aan' t zoeken. De buurvrouw had licht gezien en was naar achter gekomen, in haar pon en met een dotteke op.

Toen het licht volkomen onverwacht op haar viel, dacht ik efkes de duivel in eigen persoon gezien te hebben! Ge ziet dus wel wat die pieren allemaal aanrichten ... Misschien ben ik daarom zelfs heel mijn leven een Mjeelse pier gebleven - lang en mager. .. ?' •

Tel.: (03) 314.82.16

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

De klas van meester Embrechts in ± '57-58. Bovenaan van l.n.r.: Ludo Faes, lef Van Bergen, Remi Snels, Bert Van Ham, Lenaerts, Frans Verstappen. Tweede rij: Meester Embrechts, Marcel Govaerts, Staf Van Dijck, lef Fockaert ( + ), Mertens, René Verschueren, Ludo Verschueren, René Marijnissen, Roger lansen, lef Hermans. Derde rij: Marcel Sprangers, Vic Mertens ( + ), Louis lansen, Frans Van Nijen, Stan De Beuckelaer, Marcel Spanenburg, Michielsen, los Koyen, los Vorsselmans, Karel Van Nuffelen. Zittend: Rik Mariën, Jan Lambrechts, Henri Spanenburg, Marcel Snijers, Jacques Roos, los De Meyer, Wouters, Louis Van Camp ( + ), Frans Van den Heuvel.

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/314 7253

* Groot assortiment m fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode Met de 90-jarige moeder Embrechts - Van den Heuvel in de Vrijheid.

* Kortom... bijna alles!!!

Als het snel moet gaan:

TAXIPOST 6

Een postchequerekening: veilig, zeker en gratis!

* Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!


Daktari

Burgemeester Van Aperen heeft een beest gekocht. Nog straffer. Burgmeester Van Aperen heeft een poema gekocht. Strafst van al. Burgemeester Van Aperen heeft een illegale poema gekocht. Eén week lang stond de Hoogstraatse burgervader in het middelpunt van de belangstelling. De media-aandacht voor het poemaverhaal was overweldigend. Je kon geen krant openslaan of in één of ander hoekje kon je alweer de volgende aflevering lezen van het spannende vervolgverhaal over de 'Hoogstraatse poema'. Onder gemeentepolitici heerst de kwalijke gewoonte de media scheef te bekijken. 'Wie niet vóór ons is, is tegen ' , is in veel gevallen het devies. Een correspondent voor een dagblad of tijdschrift die niet onmiddellijk kleur bekent (hij heeft de keuze uit blauw, oranje, rood, groen, geel en sinds kort ook bruin), wordt op zijn minst als verdacht beschouwd. Komt één of ander dossier aan de orde, dan doen de heren (en soms ook dames) politici immers erg goed hun best om zo mogelijk te ontkennen, indien nodig, zich in allerlei bochten te wringen. Enige eerlijkheid, oprechtheid en openheid zou vaak op zijn plaats zijn. Het siert de burgemeester dat hij tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 november afweek van die vaak kwalijke gewoonte van politici. Voor een zaak die twee jaar lang voor tweespalt had gezorgd in Minderhout, had de burgemeester een oplossing uitgewerkt die zowel de eigenaar van de illegale poema als de omwonenden voldoening kon schenken. De burgervader was trots op de uitgewerkte oplossing, en na het laatste punt van de openbare vergadering deelde hij onder de aanwezige persmensen een kopie van de verkoopsovereenkomst, waarbij 'Arnold van Aperen, burgemeester Van Aperen, en

handelend in die hoedanigheid' zich voor 30.000 fr. de omstreden poema aanschafte. Een nobel initiatief, ware het niet dat hij verzuimde een voor de hand liggende vraag te stellen. Net zoals elke andere burger is een burgemeester aan bepaalde wetten en reglementen gebonden (en zo hoort het ook in een democratisch stelsel). De vraag die onmiddellijk gesteld werd, was dan ook: 'Gaat de burgemeester hier zijn boekje niet te buiten?' Als de burgemeester zich dan al bezonnen had over die vraag, dan deed hij het in elke geval te laat. Het kwaad was immers al geschied. Dinsdagochtend geeft Gazet van Antwerpen al een kort stukje over de aankoop van de poema ('Burgemeester koopt poema'). Woensdag volgen Het Laatste Nieuws ('30.000 fr.uit gemeentekas om poema te kopen'), Het Nieuwsblad ('Burgemeester koopt poema van 30.000 fr.') en Het Volk. Gazet van Antwerpen vraagt zich die ochtend af: 'Zou burgemeester Van Aperen aan zijn poema toch een kater overhouden?' Hier had het zaakje geruisloos kunnen uitdoven. Jammer genoeg voor de burgemeester laat de vereniging voor dierenbescherming GAlA woensdagavond via het persagentschap BELGA weten dat de viervoeter als gevolg van de toegediende verdoving overleden is. Een kluifje voor GAlA, en natuurlijk ook voor de media. Onder de titel 'Senator-burgemeester koopt poema 'om de lieve vrede'' haalt het bericht donderdagochtend zelf de voorpagina van De Morgen. De burgemeester verslikte zich wellicht deerlijk in zijn ochtendlijke kop Meerse koffie. Ook Het Volk en Gazet van Antwerpen berichten over het schielijke overlijden van het beest, en laten allebei Michel Vandenbosch van GAlA aan het woord. 'Ik stel me de vraag met welk recht de burgemeester gehandeld heeft. Hijzelf beschikte niet over een vereiste vergunning en overtrad dus duidelijk de wet', zegt hij in Het Volk. 'Dit is een echt cowboyverhaar, orakelt hij in de Gazet van Antwerpen. 'Stel je voor dat de politie een inval doet bij een drugsdealer, en aan hem de straatwaarde van de drugs die bij hem in huis worden aangetroffen, betaalt. Dat is hier gebeurd. De burgemeester heeft een

dier gekocht, dat hij zondermeer in beslag moest nemen. Wie 30.000 fr.betaalt voor een illegale poema, schept een precedent'. De burgemeester had er ondertussen natuurlijk allang spijt van dat hij godbetert zélf met het poema-verhaal naar buiten was getreden. Gedane zaken nemen echter geen keer. 'Die kat kwam weer, de volgende dag ... .', gaat het in het liedje en inderdaad, ook vrijdag staan de kranten weer vol met hot news over de poema. Zelfs Het Belang van Limburg wijdt een uitgebreid verhaal aan de hele historie. Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad melden het overlijden van het dier ('Poema's horen thuis in de Amerikaanse Grand Canyon en omstreken. Niet achter tralies, voor het kijkplezier van één of andere hobbyist', vindt Het Nieuwsblad). Gazet van Antwerpen en Het Volk weten dat GAlA ondertussen een brief naar de minister heeft gestuurd, met de vraag te onderzoeken of de burgemeester zijn boekje niet te buiten ging. 'We onderzoeken nog of we ook naar de rechter zullen stappen', verklaart de ons ondertussen vertrouwde Michel Vandenbosch van GAlA. Wie dacht dat het verhaal hiermee afgelopen was, had het mis. Bij het begin van de volgende week pakken Gazet van Antwerpen en Het Volk nog wel uit met het bericht dat GAlA inderdaad naar de rechter stapt, maar dat is slechts klein bier vergeleken bij wat de burgemeester de volgende dag te wachten staat. Het rioolblad 'Blik' vond het verhaal zo smeuïg, dat het tot coverstory werd uitgeroepen, met tal van kleurenfoto's. En als Blik zich bovendien aan de onfrisse gewoonte heeft gehouden om voor foto's te betalen, dan heeft de houder van de illegale poema wellicht nog veel meer dan 30.000 fr. aan de verkoop van het dier verdiend. Op een week tijd bracht burgemeester Van Aperen het zowaar tot in de boulevardpers. Waar vorige week nog !sabelle A en Willy Sommers stonden, pronkt nu Arnold Van Aperen. En de burgemeester, hij ploegde voort, hoewel hij zich wellicht een prettiger Sinterklaascadeau had gedroomd. Een troostende gedachte willen we hem in ieder geval aanreiken: ook bij Daktari liep het altijd goed af. •

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten) . Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 ·uur.

op maandag gesloten.

7


' VARUIT BET STADHUIS ... Nieuwe plannen voor de Mosten Burgemeester koopt alvast zijn eerste poema 'Senator-burgemeester koopt poema voor de lieve vrede'. Burgemeester Arnold van Aperen zal wel nooit vermoed hebben dat hij met deze kop voorpaginanieuws zou worden in De Morgen. Maar dat was niet het enigste waarvan hij de volgende dagen nog zou schrikken. De beruchte poema van Leo Geets uit de Van Aertselaerstraat bleek nog een langere staart te hebben dan aanvankelijk verwacht. Wat oorspronkelijk begonnen was als een originele oplossing voor de lieve vrede van eigenaar en gebuurte, groeide uit tot een onverwachte perscampagne waarin zich ook de dierenrechtenorganisatie GA/A mengde. De burgemeester werd verweten een onwettige daad gesteld te hebben en hierdoor als handelaar in illegale dieren gebrandmerkt te worden. De dood van de poema aan een overdosis verdoving heeft de zaak er alleen maar op verergerd. Het was een triomfantelijke burgemeester die in de gemeenteraad van 28 november aankondigde dat hij het jarenlange aanslepende probleem had opgelost door de poema met zijn eigen geld te kopen. Het was alleen nog een kwestie van de nodige 'sponsors' te vinden en daarom zou hij trachten dit geld van de gemeente te recupereren op de raadszitting van 19 december. Afwachten wie zijn hoofd nog mee in deze muil wilde steken. Meer hierover leest u elders in dit blad onder de hoofding 'Daktari '. Wij beperken ons hier tot enkele korte bemerkingen. Voorts overlopen we even wat er ons de laatste maanden in de drukte van de gemeenteraadsverkiezingen en de aanslepende onderhandelingen ontgaan is aan nieuws vanuit het stadhuis.

Zeker origineel, waarschijnlijk goed bedoeld, maar wettelijk en politiek een flater Onze collega in Het Volk zal er wellicht niet ver naast gezeten hebben, toen hij op 2 december schreef: 'Poema bezorgt burgemeester een

kater' . Het laatste woord is over deze zaak nog niet gezegd. Dan gaat het niet zozeer over deze poema, die spijtig genoeg gestorven is aan een

overdosis verdovingsmiddel, maar veeleer over de wijze waarop deze onwettige situatie na jarenlang gekrakeel uiteindelijk zijn oplossing heeft gevonden. Weinig mensen zullen wellicht twijfelen aan de goede bedoelingen van de burgemeester om deze burenruzie en politiek twistpunt voor alle partijen zoveel mogelijk in der minne te regelen. Het was hem immers aan te zien op de gemeenteraad dat hij triomfeerde met het bereikte akkoord en met de wel erg originele manier ervan. Deze ingeving van het moment zal hem waarschijnlijk nog wel vergeven worden. Maar veel zwaarder zal men in bepaalde kringen tillen aan het gebrek aan politieke moed om deze zaak op een wettelijke manier op te lossen, zonder te spreken van het mogelijk precedent dat hiermee geschapen is. Het probleem bestond reeds twee jaar. Twee maal werd een vergunninggaanvraag van Leo Geets door het gemeentebestuur geweigerd. Ook de bouwaanvraag voor een hondehok kreeg een negatief advies. Toch werd er niet officieel opgetreden, ondanks de bouw van een grote ijzeren kooi zonder toelating, de aanhoudende klachten van de buren, en het regelmatige bezoek van de Hoogstraatse politie. De rijkswacht stelde intussen proces-verbaal op en het college besliste uiteindelijk dat de poema weg moest. Het zou echter nog duren tot Agalev in volle onderhandelingsperiade dat kat terug de bel aanbond en de zaak op de agenda van de gemeenteraad bracht. De burgemeester weigerde deze agenda te behandelen vermits de aangehaalde punten in onderhandeling zouden zijn. Een maand later werd de zaak opgelost. Politie en burgemeester meldden zich bij Geets aan met een papier voor inbeslagname, maar het werd uiteindelijk een (illegale) koop voor de lieve vrede, maar dan wel op kosten van de gemeenschap ... indien de burgemeester op 19 december gehoor vindt bij zijn raadsleden. Voor de meesten is hiermee de zaak gesloten als was het een grappige anecdote, een faitdivers . Anderen zullen wellicht achterblijven met de vrees dat er ook wel eens andere en gewichtiger zaken met dezelfde mantel der liefde worden toegedekt. Maar burgemeester Van Aperen zal er zich wel voor hoeden om een tweede maal een kat in een zak te kopen.

Ruimere mogelijkheden voor De Mosten Het gaat goed met 'De Mosten' , heel goed zelfs, als het tenminste maar zomer is . Dan trekt Hoogstraten massaal naar haar gemeentelijk recreatiecentrum. Maar spijtig genoeg kan het niet altijd een hittegolf zijn, en daar wringt het schoentje. Bij killere periodes valt het mooie grafiekje als een pudding in elkaar. De inkomsten dalen, maar de beheerskosten blijven hetzelfde. Dit was ĂŠĂŠn van de redenen waarom het college anderhalf jaar geleden besliste om een beheersplan te laten opmaken

8


GEMEENTERAAD

De kandidaat wikt. ..

~-

, ,-~ . - -~路- -:;;::::._-'

\

-~

1

... de kiezer beslist. Vooraleer de nieuwe gezichten in het gemeentelijk halfrond te begroeten, nemen we nu alvast afscheid van diegenen. die voorgoed(?) weggaan. Sommigen gaan met spijt, anderen wellicht met opluchting. Eens zien wat de nieuwe uitverkorenen ervan terecht brengen. voor De Mosten . Hiervoor werd het landschaparchitectenburo Plancompagnons onder de arm genomen. Zij kreeg de opdracht een studie te maken over de toekomstmogelijkheden en uit te zoeken hoe men van De Mosten een meer permanent recreatiedomein zou kunnen maken. In het verleden was er ook al meermalen aangedrongen op een langetermijnvisie. Nu, na tien jaar 'De Mosten' is het zover. Op de gemeenteraad van 24 oktober kregen de raadsleden tekst en uitleg over de nieuwe voorstellen. De reactie van zowel meerderheid als oppositie was unaniem positief. Raadslid Verhulst vond het een erg goede studie: beknopt, maar zeer toepasselijk. Raadslid Aerts had evenwel enkele fundamentele bezwaren, maar keurde toch het geheel goed. Om het recreatiedomein een meer openbaar karakter te geven, wordt er geopteerd om het horecagebouw aan te passen en op een meer functionele plaats in het domein te planten. Dit gebouw zou dan het ganse jaar open blijven en daarom zou ook de speeltuin verplaatst moeten worden. Op die manier komen het pit-pat, de mini-golf, de speeltuin, het wandelen in de natuur, enz. ruim aan bod zonder dat de beoefening ervan afhankelijk is van het zwemgebeuren. Dit alles moet ervoor zorgen dat men gans het jaar door naar de Mosten kan. Indien men geen gebruik maakt van de zwemgelegenheid, is de inkom dan ook gratis. De zwemrecreatie wordt in de zomer een bijkomende trekpleister. De zwemvijver zal behouden blij-

ven zoals hij nu is, maar er zal vooral gewerkt worden aan de waterkwaliteit door een extra toevoer van water om een optimale waterverversing en -beluchting te bekomen. Rond de zwemvijver zullen meer natuurlijke schaduwplaatsen gecre毛erd worden mede door de vervanging van het dennenbos door een eiken/berkenbos. Dit zal tevens voor een meer landelijke natuurlijke omgeving zorgen. Nog tal van andere activiteiten staan op het programma. De bestaande parkeerplaats zal functioneel aangepast worden en de paden zullen verbeterd worden. Zo zal er een ruiterpad, een cyclocrosspad en een wandelpad aangelegd worden. Het oefenterreintje voor de ruitersport zal verlegd worden en er komt een gezamenlijk clubhuis voor alle bestaande clubs . Tevens zal ook getracht worden de waterkwaliteit van de grote vijver te verbeteren door het aanleggen van flauwere taluds en aanplanten van water- en oeverplanten. Er zal eveneens een afbakening komen voor de vissers en de natuurontwikkeling. Raadslid Verhulst vraagt zich af of het niet mogelijk zou zijn het fietspad langs de Mark te verbinden of door te trekken tot De Mosten. Schepen Van Ammel meent dat dit nu niet mogelijk is, vermits de desbetreffende gronden niet tot de gemeentelijke eigendom behoren en daarom ook niet in deze studie kunnen opgenomen worden. Op de vraag van het raadslid of er tevens mogelijkheden ingebouwd zijn voor een camping of een verblijfplaats voor jeugdbewegingen, antwoordt Van Ammel dat

er nog druk gesproken wordt met Waters en Bossen. Bij de hoge prijs van 21 miljoen voor het vervangen van het dennenbos door een loofbos, hebben de oppositieleden Aerts (D.E.) en Verhulst (Agalev) toch heel wat vragen. De heer Voeten van het studieburo stelt evenwel de beide raadsleden gerust. Bij de berekening is men uitgegaan van een standaardwerk, maar men moet rekenen dat een gedeelte van de begroeiing spontaan zal opkomen en dat men de rest van de beplanting over een lange termijn kan aanplanten. Raadslid Aerts herinnert het college eraan dat men de Mosten indertijd opgericht heeft als dagrecreatie voor de eigen bevolking. Nu zou het gevaar bestaan dat men nogal wat Nederlanders zal aantrekken, zeker wanneer men een verbinding zou maken met het fietspad langs de Mark. Kan men dan niet beter zorgen voor een degelijk fietspad voor de eigen mensen tussen het centrum van Meer en de Mosten? Ook heeft het raadslid het moeilijk met het feit dat de horeca van Hoogstraten concurrentie aangedaan zal worden wanneer de cafetaria van de Mosten altijd open is. De heer Voeten kan op de eerste vraag bevestigend antwoorden: er komt een nieuw fietspad van Meer en gans het Hoogeind wordt opgeknapt.

9


GEMEENTERAAD raadszitting van einde oktober een afdruk van de brief die hij aan het college verzonden had hop 28 september. Wij lezen hierin : 'In het college hebt u beslist: 'notaris Miehoei te melden dat betrokken perceel als tuin dient gebruikt te worden en iet als toegangsweg tot aanpalende appartementen en!of garages' . Helaas hebt u nagelaten in het college van 12 en 19 september het voorstel van brief van de dienst ROM te verzenden Op die wijze hebt u nagelaten de nieuwe eigenaar in kennis te stellen van de problemen betreffende de Rozenkransweg. Daarmee hebt u bewust (de dienst ROM heeft u geappelleerd op de termijn van 20 dagen binnen dewelke er een antwoord dient gegeven te worden) een nalatigheid begaan die de gemeente schade kan toebrengen. Elke inbreuk op de rechten van de gemeente kunnen wij dan ook niet anders dan aan uw nalatigheid toeschrijven.' Uit het verslag van het college van 7 november blijkt nu dat men kennis genomen heeft van het feit dat de burgemeester op 5 juli 1994 een tijdelijke politieverordening ondertekend heeft waarmee hij aan de bewoners van de appartementen en de garages ervan, de toelating verleent om tijdelijk gebruik te maken van h11t kerkhofpad om hun garages te bereiken. Agalev tilt zwaar aan deze 'bedrieglijke' vorm van toelichting alsof de zaak einde oktober nog volop in behandeling zou zijn geweest, terwijl de toelating reeds van 5 juli dateert. Verder vreest zij dat deze 'tijdelijke' toelating wel eens zou kunnen verworden tot een permanent recht. •

Misbruik van de Rozenkransweg? .De Rozenkransweg is geen echte weg, maar een verhard pad dat toegang verleent tot het kerkhof. Buiten uitzonderlijke gevallen in verband met toegang tot het kerkhof, is elk gemotoriseerd vervoer hier verboden. Eind augustus ontving de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente een brief van notaris Miehoei over de verkoop van een tuin grenzend aan de Rozenkransweg. De dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) adviseerde het college onmiddellijk de betrokken eigenaar in kennis te stellen dat dit perceel in een woongebied ligt met culturele, historische en esthetische waarde. Het bedoeld perceel dient dus als tuin gebruikt te worden en niet als toegangsweg naar aanpalende appartementen en garages . Dit advies van de dienst ROM dateert van 1 september. Intussen is het voor iedereen duidelijk dat de nieuwe eigenaar hier een inrit naar zijn garages heeft aangelegd. Agalev plaatste dit punt op de agenda van eind oktober, doch de burgemeester liet dit punt niet behandelen omdat het college er nog volop mee bezig zou zijn. Eind november werd dit punt door de oppositie terug naar voor gebracht, maar Van Aperen liet enkel toe dat deze zaak in geheime zitting zou besproken worden. Raadslid Verhulst bezorgde ons tijdens de

autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties

* depannage Gammel 2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16

Post de ganse dag open

15 jaar korpsdokter

Dokter Marc Van Overveldt was de voornaamste gelauwerde op het jaarlijks samenzijn van de brandweer. Hij kreeg het Burgerlijk Kruis tweede klas voor 15 jaar dienst als korpsdokter en poseert hier tussen vorige en huidige Kapiteins Brasens (l.) en Van Hemeldonck (r.). Burgemeester Van Aperen kwam niet alleen voor de decoratie. Hij viel zelf in de prijzen omdat in de ballonwedstrijd zijn ballon het verst gevlogen was. We vernamen ook nog dat de brandweer in het voorbije jaar 52 maal was opgeroepen voor brand (o.a. 11 schouwen, 6 personenwagens en 7 woningen) en 306 maal voor andere interventies (o.a. 15 verkeersongevallen en 149 wespennesten). De ambulance moest 295 maal uitrukken (o.a. 77 verkeersongevallen, 12 arbeidsongevallen en 2 spoedgevallen). (Hll)

RUIMTE

IN

BELGI~ • Het nieuwe postgebouw heeft blijkbaar ook invloed op de service aan de klant. Sedert 1 december is het kantoor de ganse dag open, nl. van 9.00 tot 17.00 uur, dus ook tijdens de middag.

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

10


WIE DE JEUGD HEEFT.... ... heeft de toekomst, zo leert ons het gezegde. Dat dat ook voor ee_n gemeentebestuur geldt, is evident. Een groot deel van de bevolking waar het gemeentebestuur zijn zeg over heeft (of wil hebben) bestaat immers uit wat wij gemeenzaam "de jeugd" noemen. Tot op heden hing het jeugdbeleid van een gemeente af van de mate van aandacht die het gemeentebestuur zelf daaraan wenste te besteden. Met het in '92 uitgevaardigde decreet van de Vlaamse Gemeenschap inzake jeugdbeleid kwam daar verandering in. Een belangrijke verandering, die rechtstreeks ingrijpt op de financiële middelen die een gemeentebestuur voor jeugdbeleid kan besteden. Gingen de subsidies voor jeugdbeleid vroeger alleen maar naar de gemeenten die erom vroegen, dan wordt nu getracht voor elke gemeente objectieve verdeelsleutels te hanteren. Met andere woorden, er komt meer overheidsgeld ter beschikking voor jeugdbeleid. De gemeentebestu ren dienen daarvoor wel een JEUGDWERKBELEIDSPLAN voor te leggen. Het door Jeugdraad en Jeugddienst opgestelde Jeugdwerkbeleidsplan voor Hoogstraten werd op de gemeenteraadszitting van 26 september door de gemeenteraad goedgekeurd. Dat een Jeugdwerkbeleidsplan en serieuze aangelegenheid is, hebben Jeugdraad en Jeugddienst vanaf het begin aangetoond. Ze hebben hun werk dan ook ernstig en zeer planmatig aangepakt. Het resulaat van hun werk is vastgelegd in een lijvig dossier, met tal van interessante gegevens, die ook voor een breder publiek wetenswaard zijn. We lopen er graag eens door.

Inventaris Alvorens te weten waar je naar toe wil, is het nodig te weten waar je nu staat. Daarom werd er gestart met het opmaken van een inventaris van al wat jeugd aanbelangt. Vooreerst werden de demografische gegevens onder ogen genomen . Daaruit blijkt dat de fusie Hoogstraten op 1.1.1993 niet minder dan 5801 jongeren (van 0 tot 25 jaar) telt op een bevolking van 16088 inwoners, of 36,05 % , wat beduidend hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 31 %. Hoogstraten is duidelijk een "jonge" gemeente. Naar leeftijdsgroepen (0-5 j., 5-10 j., 10-15 j., 15-20 j . en 20-25 j.) zijn deze jongeren evenwichtig gespreid, geografisch gezien telt Wortel het meeste jongeren t.o.v. van zijn bevolking (39,19 %) (zie kader) .. Vervolgens werden de specifieke voorzieningen voor de jeugd in de gemeente op een rijtje gezet ; onderwijsinstellingen, kinderopvang, welzijn, sport, enz . Meeste aandacht wordt besteed aan het specifieke Jeugdwerk en Jeugdwerkbeleid. Binnen de fusie bestaan momenteel 23 initiatieven die zich met jeugdwerk bezighouden; 6 jeugbewegingen (Chiro en KSJ), 7 jongerenbewegingen (KLJ, VLDjongeren), 3 jeugdhuizen (Cahier, Mussenakker, Slot), het jeugdmuziekatelier, Kwispel, Jeugdbond voor Natuurstudiën, Jeugd Rode Kruis, Dekanale Jongeren en nog een aantal tijdelijke programma's of projecten (sport-

kampen, cursussen, jeugdkamp). Om nu te weten waar deze verenigingen zich mee bezighouden, hoe ze werken, hoe ze in mekaar zitten, werd een ruime bevraging opgestart.

Twintig verenigingen vulden de uitgebreide vragenlijst in en leverden zo een schat aan gegevens voor de opstellers van het beleidsplan. De belangrijkste besluiten zetten we even op een rijtje. De voornaamste doelstelling van de jeugdvereniging blijkt het aanbieden van een vrijetijdsbesteding aan jongeren, met toch een

belangrijk aksent op vorming. Zij doen dit meestal in groepswerk. Op de vraag hoe de jeugdverenigingen hun functie zien, antwoorden zij deze vooral te situeren in ontmoeting, spel, creatieve activiteiten, vorming en permanente groepsvo r ming. Kunstbeoefening , dienstverlening, werken aan structuurverandering en integratie van maatschappelijk achtergestelden scoren laag. Specifieke doelgroepen hebben ze daarbij niet op het oog. Deze groepen van jongeren (werklozen, kansarmen, gehandicapten ... ) schijnen dan ook uit de boot te vallen. Naar leeftijd scoren de 16-20jarigen en de 13-15 jarigen het hoogst. Onderscheid naar geslacht wordt in het jeugdwerk haast niet meer gemaakt. Om deel te nemen aan de door de jeugdverenigingen ingerichte activiteiten vragen deze meestal dat jongeren lid worden en lidgeld betalen (3500 Fr voor het hoogste, 100 Fr. voor het laagste - het gemiddelde lidgeld voor alle antwoordende verenigingen bedraagt 593 Fr) . Met andere kosten erbij (uniform, verzekering, kamp) bedraagt de gemiddelde kost 2671 Fr. Wat nu de deelname van jongeren aan het jeugdverenigingsleven of aan de activiteiten van andere verenigingen betreft, werden per deelgemeente en per leeftijdscategorie totalen opgemaakt (zie kader) en besluiten getrokken. De begeleiding van het jeugdwerk wordt op plaatselijk vlak haast volledig gedragen door vrijwilligers, meestal ouder dan 18 jaar, iets meer jongens dan meisjes. De meesten hebben echter geen of slechts een beperkte opleiding genoten. Veel begeleiders hebben geen basisattest. De meeste jeugdinitiatieven beschikken over een lokaal. Meestal hoort dat toe aan de gemeente of de parochie. Slechts drie zijn zelf volledig of gedeeltelijk eigenaar. Voor het onderhoud staan ze meestal zelf in. De meeste verenigingen beoordelen de kwaliteit van hun lokalen als goed tot middelmatig, idem voor de veiligheid. Enkele stellen zelf wel vragen omtrent de veiligheid van hun lokalen, doch de enquête stelde hieromtrent weinig kriteria.

Op financieel vlak zijn de meeste verenigingen gezond; zowel overschotten als tekorten blijven beperkt. De meeste inkomsten puren de verenigingen uit bijdragen van de leden en uit subsidies. Langs de uitgavenkant blijken de lokalen toch een zware post te zijn.

(grafiek 1)

Bevolking I Jongeren per deelgemeente

Hoo~traten

Meer

Meerle

~ Totale bevolking

Meersel-Oreer

Minderhout

Wortel

~Jongeren 0-25 jaar

11


AKTUEEL Gevraagd naar de knelpunten blijken deze het meeste te liggen bij de begeleiding (te weinig, te jong, gebrek aan ondersteuuning), de financies (afhankelijkheid van één inkomstenbron, weinig reserves) en vooral bij de lokalen (het ontbreken ervan, de slechte staat, te klein, soms weinig geschikt voor specifieke activiteiten, de afhankelijkheid van de eigenaar). Meerdere verenigingen broeden dan ook plannen om hieraan iets te doen. Ook verder uitbreiden van het activiteitenaanbod staat hoog op de planning. De aanbevelingen van de verenigingen naar het opstellen van het jeugdwerkbeleidsplan hebben dan ook nauw betrekking op het voorgaande (lokalen, financies). Verschillende beklemtonen ook de relatie jeugdwerk - gemeente. Samengevat doen ze aanbevelingen voor een betere ondersteuning op verschillende vlakken, voor informatie en voldoende inspraak, maar ook voor een grotere onafhankelijkheid van jeugdraad ten aanzien van het gemeentebestuur. De jeugdhuizen Cahier en Mussenakker leggen ook klemtonen op maatschappelijke problemen zoals jeugdwerkloosheid, drugbeleid en vervoer (fietspaden, weekendvervoer).

Inspraak Naast deze uitgebreide inventaris gingen Jeugdraad en Jeugddienst op zoek naar wat er leeft bij jongeren, welke noden en behoeften ze hebben. Bij de brede inspraakronde werden de jongeren naar leeftijdscategorie ingedeeld. De 6-12 jarigen werden bereikt via de lagere scholen. In elke school werd in 2 klassen gepeild naar de interesses van de jongeren, wat ze belangrijk vinden. Sport scoort het hoogste, vóór knutselen, school, toneel, jeugdbeweging, buurtspeelpleintjes, muziek en vakantie. Natuurlijk kwamen ook andere dingen naar boven: een zwembad in Hoogstraten (liefst à la Center-Parks), bossen om in te spelen, plaats om kampen of clubhuizen te kunnen bouwen, fiets-, cross- en go-cartsparcours. Ook meer eigenzinnige verzuchtingen werden vernoemd: de bloembakken uit de Van Cuyckstraat verwijderen om beter te kunnen fietsen, meer kermis, 's nachts buiten spelen, tot vliegen en parachutespringen toe. 12-18 Jarigen werden eveneens via de scholen benaderd. Per school werden 30 Hoogstraatse jongeren geselecteerd die geconfronteerd werden met een aantal stellingen, waar ze op vrijwillge basis en anoniem konden op antwoorden. 40 van de 120 benaderde jongeren zonden hun vragenlijst terug in. Op de vraag of er voldoende sportmogelijkheden in hun dorp zijn antwoordden 30 negatief. Een zwembad ontbrak het meeste. 30 van de 40 maken gebruik van de thans geboden voorzieningen, 29 zouden ook van nieuwe voorzieningen gebruik maken. 24 op 40 jongeren zijn lid van een jeugdvereniging, 21 op 40 wil er ook graag meer over weten. 28 op 40 jongeren vinden dat er onvoldoende plaatsen zijn waar je terecht kan met vragen over persoonlijke, relationele, financiële, sexuele of andere problemen. 27 op 40 willen graag gebruik maken van een ontmoetingsplaats in Hoogstraten waar je met andere jongeren bijeen kan komen om te praten, gezelschapsspelen te doen, infoavonden, enz. (geen uitgaan) . 12

23 op 40 vinden dat er meer mogelijkheden moeten komen om creatief bezig te zijn, waarbij toneel het hoogste scoort. De jongeren van 18 tot 25 jaar werden bereikt via een telefonische enquête, waaraan 63 jongeren deelnamen. 28 van hen vinden dat er voldoende plaatsen zijn waar je met vragen en problemen terecht kan, 27 vindendat niet. 57 zouden een ombudsman of een jeugdconsulent nuttig vinden. Een jeugd- of ontmoetingsplaats kan op 49 aanhangers rekenen. Ongeveer de helft van de deelnemers is bij het jeugdwerk betrokken of is dat geweest. 41 jongeren vinden dat er voldoende ontspanningsmogelijkheden aanwezig zijn, 37 vinden ook de uitgaansmogelijkheden in Hoogstraten goed. Het sluitinguur om 3.00 uur is OK voor 31 jongeren, 21 hebben er moeite mee. Uit de bij het huidige jeugdwerk gehouden inspraakronde blijken volgende belangrijke prioriteiten : - een jeugdhuis : open plaats, praatcafé, info, geen café - een ombudsman waar jongeren terecht kunnen met problemen of vragen - speelpleinen, zowel voor buurt als voor verenigingen - lokalen is een noodzaak voor de jeugdvereniging - info avonden met onderwerpen die de jeugd aanspreken - contacten met andere verenigingen

- logistieke en financiële ondersteuning voor kampen - materiaaluitleendienst - kinderopvang na school en tijdens de vakanties Tenslotte werden ook deskundigen (mensen uit jeugdraad, volwassen begeleiders van jeugdvereniging, mensen uit onderwijskringen en P.M.S., jeugdconsulent) bij de inspraak betrokken. Naast een aantal zaken die reeds bij de jongeren zelf boven kwamen, signaleerden zij een paar bijzondere punten; de rol van de jeugdraad bijvoorbeeld, werk- en woongelegenheid voor jongeren, relaties, drugproblematiek, weekendongevallen . Ook de voor- en naschoolse opvang wordt ter sprake gebracht.

VaststeUingen en doelstellingen Al deze gegevens werden door werk- en dicussiegroepen van Jeugdraad en Jeugddienst verwerkt en hebben geleid tot een zogenaamde "vaststellingsnota", die het volgende omvat : 1) Omtrent het huidige jeugdwerk Het aanbod: - er is voldoende aanbod in de fusie, uitgezonderd in Meersel-Dreef, waar enkel 13-15 jarigen bij een jeugdvereniging zijn aangesloten - er zijn geen aparte initiatieven voor maatschappelijk achtergestelde jongeren

BEZOEK OrNJlE rNJ~EUWE Wand- en vloertegels TOOrNJZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË. SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAAROEN AAN TE BIEDEN!

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur

"


AKTUEEL Vorming - veel begeleiders zijn niet in bezit van een basisattest - begeleiders van jeugdhuizen hebben geen opleiding daartoe genoten Financies - de boekhouding van de verenigingen is voor verbetering vatbaar - de huidige gemeentelijke steun moet zeer zeker bewaard, liever nog verhoogd worden Lokalen - ongeveer de helft van de verenigingen heeft een lokaal dat voldoet - enkele hebben geen lokaal, de anderen een lokaal in slechte staat - de inrichting van de lokalen is niet echt gezellig te noemen - de lokalen van de jeugdhuizen zijn particulier eigendom - veiligheid van de lokalen is dikwijls ondermaats Kampen - het huidige reglement op het kampvervoer voldoet niet (afstand onvoldoende, kilometerprijs te hoog) - te kleine vrachtwagen Functies - ontmoeting, spel, creatieve activiteiten scoren hoog - leemte in -amateuristische kunstbeoefening, dienstverlening en werken aan structuurverandering. Omtrent de jeugdraad en de jeugdverenigingen en hun werking wordt vastgesteld dat deze te weinig gekend zijn bij het jonge publiek; Over de jeugd in het algemeen worden volgende vaststellingen geformuleerd : - in Hoogstraten ontbreekt een voorziening waar jongeren terecht kunnen met vragen, problemen, enz. - ook een neutrale, niet commerciële ontmoetingplaats ontbreekt - enkele deelgemeenten (Meerle, Wortel) zijn goed voorzien van speelpleintjes, in de andere gemeenten ontbreken deze; in nieuwe woonwijken is er zeker nood aan bijkomende speelpleintjes - de bestaande buurtspeelpleintjes zijn dringend aan herziening toe, aangepast aan de noden van de tijd en van de gebruikers - verkeersveiligheid en leefbaarheid van straten is niet op maat van kinderen - plaatsen om met de fiets te kunnen crossen is een duidelijke vraag van veel kinderen - op het vlak van sport, muziek, beeldende expressie zijn er voldoende aktiviteiten voor jongeren, op vlak van toneel, dans en fotografie is er haast niets - jongeren vragen ook naar mogelijkheden voor niet georganiseerde sportbeoefening Deze vaststellingen laten toe om duidelijke doelstellingen voor een Jeugdwerkbeleidsplan te formuleren, wat in de doelstellingennota dan ook gedaan wordt. De geformuleerde doelstellingen moeten er op termijn toe leiden dat dat wat goed is, bewaard wordt, dat vastgestelde tekortkomingen worden weggewerkt en dat er ruimte gemaakt wordt voor nieuwe initiatieven.

Concrete aanpak Op basis van de geformuleerde doelstellingen worden voor het werkjaar 1995 een aantal concrete maatregelen voorgesteld. Later volgt

(grafiek 2)

Jongeren betrokken bij het jeugdwerk 2000

!500

!000

500

Hoogstraten

Meer

Meerle

Meersel-Dreef

Minderhout

Wortel

Fusie *

~Jongeren 0-25 jaar ~Deelnemers aktivit. ~ Ledenjeugdveren. • = aktiviteiten 1 verenigingen waaraan jongeren uit heel de fusie deelnemen

er eenjeugdwerkbeleidsplan voor 3 jaar (19961997-1998). Voor 1995 worden de toelagen van het Bestuur voor Jeugdwerk (Vlaamse Gemeenschap) voor jeugdbeleid opgetrokken van 962.000 Fr. tot 2.192 .000 Fr. of een verhoging van liefst 1.230.000 Fr. Was de toelage voor 1994 haast geheel bestemd voor het gemeentelijke initiatief Kwispel, dan wordt het surplus van 1.230.000 Fr. geheel bestemd om de doelstellingen van het Jeugdwerkbeleidsplan tot uitvoering te brengen. 725.000 Fr. gaat rechtstreeks naar het jeugdwerk (30.000 Fr. méér voor vorming, 275 .000 Fr. voor kampsubsidies. 320.000 Fr. voor de lokalen en 100.000 Fr. projectsubsidie = subsidie voor nieuwe initiatieven of grootschalige eenmalige projecten). Voor de verdeling van de gelden moeten nieuwe reglementen worden opgesteld of de bestaande aangepast. Het jeugdmuziekatelier krijgt 60 .000 Fr., Kwispel 90.000 Fr. Voor jeugdwerkinitiatieven komt 150.000 Fr. ter beschikking. Hiermee wil de jeugdraad onderzoeken hoe de noden naar een jongereninformatiepunt liggen, eventueel in samenwerking met de omliggende gemeenten. Onderzoeken ook naar de mogelijkheden van een jongerenontmoetingsruimte, naar de situatie van de maatschappelijk achtergestelde jongeren. Specifieke vorming voor jeugdwerking (EHBO, boekhouden), het jeugdwerk kenbaar maken bij het jongerenpubliek in Hoogstraten bvb. door middel van een jongerengids en een jeugdkrant Voor inrichten en aanpassen van buurtspeelpleintjes of voor voorzieningen van vrije sportaccomodatie is een bedrag van 200.000 Fr. voorzien. Hoe gebuurten aanspraak kunnen maken op ondersteuning zal vastgelegd worden in een afsprakennota tussen gemeentebestuur en het gebuurte.

Puik werk

middelen die door de overheid aan de gemeente ter beschikking gesteld worden, maar ook omdat met het plan de lijnen worden uitgezet voor een toekomstgericht beleid voor de Hoogstraatse jeugd. Beleidsverantwoordelijken en gemeenteraad moeten niet meer op zoek naar een jeugdbeleid, zij krijgen het op een schoteltje aangeboden van de rechtstreeks betrokken, de jongeren zelf. Want dit moet gezegd, het zijn de jongeren zelf die het grootste deel van het werk verzet hebben. Vele leden vanjeugdwerk hebben binnen en buiten de jeugdraad, op vrijwillige basis en onbezoldigd, vele uren gespendeerd aan verzamelen en verwerken van gegevens, aan bediscussieren van de resultaten en het formuleren van de beleidsopties. Mensen die steeds opwerpen dat er "in de jeugd van tegenwoordig niks inzit", zien niet verder dan hun neus lang is . De jongeren werden daarbij wel professioneel ondersteund door de gemeentelijke jeugddienst, in het bijzonder door de jeugdambtenaar die al het papierwerk voor haar rekening nam. Dat ze zich door al dat papierwerk te weinig met veldwerk kan bezighouden, is een probleem dat door het gemeentebestuur kan en zou moeten opgelost worden. De Hoogstraatse jeugd geeft met dit plan ook een nieuwe, toch wel baanbrekende richting aan hoe mensen met beleid moeten omgaan. Maak duidelijk wat je wenst, hoe je dat wenst. Steek daarvoor de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen. Met een degelijk onderbouwd werkstuk zoals het Jeudwerkbeleidsplan kunnen beleidsverantwoordelijken niet zeggen dat ze van niets wisten. •

de " o3 - 314.ss.o4 0u00@~~(JCSUCSU~~@

mao.nd

Dat is het minste wat kan gesteld worden van dit Jeugdwerkbeleidsplan. Niet alleen omdat maximaal kan geprofiteerd worden van de

13


Bibliotheek verhuist De bibliotheek in Hoogstraten is de voorbije weken met man en macht verhuisd. Duizenden boeken moesten op één week van de Gravin Elisabethlaan naar het nieuwe gebouw in de Lindendreef versjouwd worden. Dankzij keurig ploegwerk van het bibliotheekpersoneel in samenwerking met het technische personeel van de gemeente verliep alles perfekt. Op maandag 19 december kon de bib dan ook zijn deuren openen in de Linden dreef. Donderdag 22 december werd het gebouw officieel ingehuldigd. Een uitgebreider verslag hierover vindt u in het volgend nummer van uw geliefd maandblad. Zondag 22 januari stelt de bib zijn deuren nog verder open. Tijdens de Opendeurdag kan u het ganse gebouw bekijken en de werking van nog dichterbij meemaken. o De boeken werden in de Gravin Elisabethlaan uit de rekken in genummerde bakken gestapeld.

Woninginrichting

r(1

bJ ,;.p·t~

f

~ ~ 1 ' I •' ~ ' l

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schi1der.. en behangwerken .. Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding

Een camionette van de gemeente werd volgeladen door de werkmannen en gelost in de Lindendreef ..

- Siertafelkleden, lopers, enz.

..

.

N.V. GARAGE VAN USSEL

(HJ HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

... waar de duizenden boeken dan stuk voor stuk weer in de rekken gestapeld werden. 14

.

,


''BIBLIOTHEEK - Zorg dat je er zelf een hebt, vooral wanneer je buiten woont" Een idee van Gustave Flaubert, dat de uitnodigingen siert voor de plechtige opening van de nieuwe bibliotheek in Hoogstraten. Een mooi idee overigens, want met een bibliotheek in je buurt, heb je de wereld binnen handbereik, zelfs als je buiten woont. Dat Hoogstraten met de nieuwe centrale goed bediend is, kan moeilijk ontkend worden. Het heeft dan ook een mooie cent gekost. Of daarmee een bibliotheek binnen ieders bereik ligt, daarover kunnen de meningen wel eens verdeeld zijn. Terwijl deze dagen alle ogen op de Lindendreef gericht zijn, gingen wij eens kijken op de Dreef en in Meerle. De andere kant van Hoogstraten en van de medaille.

MeerIe De uitleenpost Meer!e heeft sedert jaren een onderkomen gevonden in het oude schoolgebouw op het gemeenteplein. De bib beschikt er over voldoende ruimte, alleen kom je er enkel in via een steile klim op twee trappen. Voor mensen met kleine kinderen of met enige aanleg voor hoogtevrees telkens weer een verschrikking, voor gehandicapten en ouderen een welhaast onoverkomelijke drempel. De beschikbare collectie is ruim en wordt zeker voldoende vernieuwd, van het onderkomen kan dat niet gezegd worden. Het dak werd enige jaren geleden wel vernieuwd en er werden nieuwe ramen geplaatst, de afwerking laat echter te wensen over. Voor een toilet moet je naar het gebouw ernaast. Nochtans heeft de bib van Meerle een trouwe aanhang, die de laatste vijf jaar ongeveer gelijkgebleven is. Ook het aantal uitleningen bleef nagenoeg constant, met een lichte daling van 4 % in 1993.

Meersel-Dreef In vergelijking met de uitleenpost MeerselDreef is Meer!e nog goed af. De bib van de Dreef huist in een gang van de lagere school. De miserie begint al bij de deur, waarvan reeds

geruime tijd een ruit stuk is. Nu zou het inderdaad verloren moeite zijn deze ruit te vervangen, de deur is immers in zijn geheel aan vervanging toe. De muren van de gang hebben al heellang geen verfborstel meer gezien, de boekenrekken stammen uit een vorig tijdperk. Volwassenen en jeugd hebben beiden beschikking over 9 rekken om uit te kiezen. Lang snuffelen, een van de geneugten van een bibliotheekbezoek, is er in de Dreef niet bij . Voor het eerst in 5 jaar kwam er in 1993 een aanvulling van de collectie met 119 nieuwe boeken, waarvan 77 voor de jeugd. Tot en met 1992 was er voor de volwassenen nog de wisselcollectie, waardoor er nog wat variatie was in het aanbod. Nu krijgt de bib inderdaad ook weinig bezoekers over de vloer, sommige zondagvoormiddagen vinden slechts drie tot vier Dreveniers de weg naar de bib. Het aantal gebruikers bleef nochtans redelijk constant de laatste jaren, maar ligt merkelijk lager dan in andere deeldorpen; ca. 10% van de inwoners t.o.v. 20 tot 25 % elders. Het aantal ontleningen daalde in 1993 met 13 %. In de beheers- en adviescommissie werd dan ook het instandhouden van deze uitleenpost ter sprake gebracht. In de discussie wordt gesteld

dat het behoud van voorzieningen voor de kinderen wenselijk is. De gebrekkige infrastructuur komt eveneens ter sprake, maar verder dan deze vaststelling en een herevaluatie in 1994 komt men niet.

Oud zeer Het is niet voor de eerste maal dat deze opmerkingen over de genoemde uitleenposten gemaakt worden. Ongeveer dezelfde vaststellingen bleken uit het gebruikersonderzoek dat Egbert Desmet in 1989 in opdracht van de Hoogstraatse Bibliotheek uitvoerde. Interieur en sfeer van de bib van Meerle werd toen door 37% van de deelnemende gebruikers negatief beoordeeld, dat van MeerselDreef zelfs door 74 %. Bij de installatie van advies- en beheerscommissies in 1989 werd met de leden ervan een rondrit gedaan langs alle uitleenposten. Uit het verslag noteren we voor de Dreef : slechte ligging; schilderwerken noodzakelijk; verwarming onvoldoende. Voor Meerle : trap ongunstig; dak vernieuwen; schilderwerk, verlichting, plafond; sanitair. Bij de installatie van de nieuwe commissies in 1995 kan men deze opmerkingen bijna integraal terug overnemen.

Centralisatie of decentralisatie ? Net zoals dat met andere gemeensschapsdiensten in Hoogstraten het geval is, heeft de bibliotheek te maken met de verspreiding van de inwoners over vijf deelgemeenten. Om aan allen dezelfde faciliteiten te leveren ontbreken de nodige financi毛n. De politiek van de bib is tot op heden nochtans niet uitsluitend op de centrale gericht geweest. Steeds werd naar een billijke verdeling van de beschikbare middelen gestreefd, ook inzake infrastructuur. Zo-

mertem Decoratie & Restauratie

路beha

' 1 ng- en muurbe~l

/

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.78. Fax 03/314.81.02

-plafond路 en raa+~jn .. \J\oetbe~\e贸\n9

Steile klim naar boeken.

,'

22

15


wel de uitleenposten van Meer, Minderhout en Wortel werden in de voorbije jaren aangepast. Dat de centrale in Hoogstraten extra aandacht (en middelen) vereist, gezien zijn centrale funktie, zal niemand betwisten. Alleen kan je je nu de vraag stellen of de zaken met de bouw van de nieuwe hoofdbibliotheek niet een beetje uit de hand gelopen zijn. Een prijskaartje van meer dan 50 miljoen, dat zal de volgende jaren wegen op het budget. Is er dan nog ruimte om in de uitleenposten vanMeerleen MeerselDreef te investeren ? De stelling poneren dat je een post, waarvan het aantal gebruikers en het aantal ontleningen blijft dalen, maar beter kunt afschaffen is gemakkelijk. De vraag beantwoorden waarom de gebruikers wegblijven of waarom er maar de helft komt van wat in andere deeldorpen komt, is iets moeilijker. Misschien kan de bedenking dat de opmerkingen van deze gebruikers na zes jaar nog niet gehoord werden, een hint in de goede richting geven. De zaak sussen door te stellen dat ook de inwoners van de Dreef welkom zijn in de centrale komt op hetzelfde neer als wat de N.M.B .S. zijn pendelaars in de afgeschafte stations voorhoudt : jullie mogen ook met de TGV meerijden. •

Gelukkig maar dat de vier zondagse bezoekers niet tegelijk komen.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

FOTOGRAFIE IN HET IKO * lnititatiecursus fotografie: 10 lessen, telkens op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.· Eerste les op zaterdag 21 januari.

* Cursus fotografie: 10 lessen, telkens op zondagvoormiddag van 9 tot 12 uur. Eerste les op zondag 22 janua,ri. Docent: Jan Huet, Fotograaf/Art-director Inschrijvingsgeld: 2500 Fr. (minimumleeftijd 16 jaar) Inlichtingen: IKO, Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten 03/3147554 (enkel 's avonds en tijdens de weekends) 16


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

Van Kruidendrank tot Cortisone

De Sint had het druk

Uitgaande van natuurprodukten heeft de mens eerst geprobeerd deze na te maken. Daarna probeerde hij nieuwe stoffen te produceren. Hoe verloopt het farmalogisch onderzoek en wat komt er zoal kijken bij de geboorte en commercialisering van een nieuw geneesmiddel? Welke ethische problemen stellen zich bij dit soort wetenschappelijk onderzoek? Bert Hermans, doctor in de wetenschappen en 30 jaar actief in scheikundig medicaal opzoekingswerk bij Janssen Pharmaceutica, verduidelijkt één en ander in een voordracht in het Auditorium van het Klein Seminarie op woensdag 11 januari 1995 om 20 uur. De toegang bedraagt 100 BEF. D

Kerstboomverbranding Voor de eerste maal zal in Hoogstraten een kerstboomverbranding plaatshebben. Op zaterdag 14 januari na de avondmis van 18.30 uur, wordt iedereen mét zijn kerstboom verwacht achter zaal Pax. De oorsprong van de kerstboomverbranding gaat terug tot een oud Germaans gebruik, het Joeifeest of Zonnewendefeest, ter ere van de zonnegod Frey . De naam zegt het al : men vierde de terugkeer van de zon en begon al uit te kijken naar de lente . Het feest duurde 12 dagen, maar de kortste dag van het jaar was de belangrijkste. Men ontstak dan het Joelvuur en offerde een ever, want de zonnegod reed op een ever, genaamd Gullinbursti . In Denemarken, Zweden en Noorwegen heet het kerstfeest trouwens nog steeds 'Jul'. Op sommige plaatsen gaan ze dan naar de kerk per slee, getrokken door paarden. Er wordt gedronken en gegeten en ze dansen rond de kerstboom. Jultomte, een sprookjesachtige figuur, is de Zweedse kerstman die geschenkjes uitdeelt. In het Noors heet hij Julenissen. Het Julfeest duurt tot Driekoningen, waarop de kerstboom wordt afgetuigd en verbrand. Ook bij ons zal van de kerstboomverbranding een gezellig feest gemaakt worden . Er zal Glühwein geschonken worden en andere warme drankjes en hapjes zullen te verkrijgen zijn, want ook wij zijn blij dat de dagen opnieuw beginnen te lengen. D

Hij kwam te voet...

verzegeld door een fanfare ...

per koets ...

Aan de Lagere School van het Spijker onthulde de Heilige Man een bord dat aan de automobilisten moet duidelijk maken dat zij niet op het zebrapad mogen parkeren.

E.H.B.O.-cursus Op dinsdag 17 januari 1995 om 20 uur start een nieuwe cursus E.H.B.O. De reeks bestaat ui 20 lessen en wordt gegeven door het Rode Kruis in hun lokaal aan de Gelmeistraat 26. Inlichtingen en inschrijvingen bij Annemie Sterkens, Leemstraat 15a, 2320 Hoogstraten, tel. 03/314.13.45 . D In de Gemeenteschool was er een Zwarte Piet die op het dak zotte kuren uitvoerde en zijn voet brak. De brandweer haalde de lange ladder boven om hem te redden. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. Zwarte Piet heeft inmiddels laten weten dat hij bijna genezen is. De kinderen moeten zich dus niet langer ongerust maken. 17


HOOGSTRA TEN

Ethiek in de praktijk

Jeugdkoor in concert

Ethiek in de praktijk, Op zoek naar de regels van het goede leven luidt de volledige naam. Wie nog wil inschrijven voor deze lessenreeks van Universiteit Vrije Tijd mag nu niet te lang meer wachten. De cursus loopt over 4 maandagvoorrniddagen, telkens van 10 tot 12 uur in het N.A.C. en kost 1180 BEF. Davidsfondsleden betalen 980 BEF. De behandelde onderwerpen zijn: 6 februari: Eerder mijn plicht dan mijn geluk?; 20 februari: Persoonlijke zelfbeschikking; 6 maart: De regels van het tussenmenselijk verkeer; 20 maart: Deugdelijk burgerschap. Voor inlichtingen kan men terecht bij A. Livens, tel. 03/314.54.52. Op hetzelfde nummer kan u tot volboeking eveneens nog inschrijven voor de Computercursus voor Beginners die loopt van 18 januari tot en met 29 maart, telkens op woensdagavond in het computerlokaal van VITO aan de Gravin Elisabethlaan. Prijs: 3100 BEF, OF-leden: 2100 BEF. Voor details : zie onze vorige editie. 0

Open Deur Bibliotheek bis Zowel in het gemeentelijk info-blad van november als in De Hoogstraatse Maand van I december kon u lezen dat de nieuwe bibliotheek aan de Lindendreef iedereen welkom zou heten op 18 december. Wie schetst onze verbazing toen wij amper één week vóór het gebeuren moest plaatshebben, vernamen dat 'wegens vertraging in de afwerking' de aangekondigde opendeurdag was uitgesteld tot zondag 22 januari 1995! Eigenaardig genoeg ging de officiële opening - die voor dezelfde week gepland was - wél door. Een goede lezer leest echter ook ·tussen de regels', en wie zien wij daar staan tussen de genodigden? Jawel, het 'afscheidnemend' gemeentebestuur, begrijpt u? Wij kondigen dus voor de tweede maal aan dat u met zijn allen verwacht wordt op de Opendeurdag van de nieuwe bib, deze keer op zondag 22 januari 1995 van 10 tot 16 uur ('onder voorbehoud'?). De ruimtes die u dan normaal gesproken moet kunnen bezoeken, zijn de uitleenruimtes, de ontmoetingsruimte en de personeelsruimtes. Een overzichtstentoonstelling toont oude en nieuwe foto's, met in het bijzonder een reeks zwart/wit-foto ' s van Xavier Rombouts. Ook de Jeugdmuziekschool werd aangezocht en de plaatselijke radio's brengen verslag uit van de boekbesprekingswedstrijd van de Hoogstraatse lagere scholen. o

MetDFnaar Noorse Fjorden Voor zijn jaarlijkse zomerreis koos het Davidsfonds dit jaar voor de Noorse Fjorden, een bestemming die vele mensen al lang op hun verlanglijstje hebben staan, maar 'het was er nog nooit van gekomen ' . Velen hebben schrik van de koude, of van het dure leven ginder. Koud is het er inderdaad .... in de winter. Maar in de zomer zijn er meer dan eens weken dat het er warmer is dan bij ons, al is een regenbui natuurlijk niet uitgesloten: hoe zou het er anders zo mooi groen kunnen zijn? Vergeet echter niet dat de dagen er in de zomer een flink stuk langer zijn dan bij ons, dus als de zon schijnt, dan doet ze dat meteen heel wat meer uurtjes dan bij ons! Duur is het er misschien voor sommige zaken ook, maar weinig mensen

18

Het Jeugdkoor van Hoog straten, o.i. v. Anke Seeuws als dirigente en Annemie Ooms aan de piano, pakte uit met een internationaal programma van Nederlandstalige, Duitse, Engelse en zelfs Kongolese Liederen. Dankzij een uitgebreide brochure, aangevuld met geprojecteerde tekstdia's kreeg het talrijk opgekomen publiek meermaals de gelegenheid actief deel te nemen aan de zang.

Toneel Sint-Cecilia

Van de toneelgroep Sint-Ceei/ia gaan we beslist nog meer horen, want er zit talent in hun rangen. (v.l.n.r.) Arnold Vermeiren, Lucie Smets, José Van Sanden, Willy Jespers, Monique Hendrickx, Julien Beckers, Hilde Van Bavet, Frans Pelgrims en Karel Van de Heyning (niet op de foto) speelden erg overtuigend het blijspel 'Om de poen is het te doen'. Wie goed toekeek, zag duidelijk de hand van regisseur Julien Beekers (zittend met blonde pruik- hij speelde zelf een opgemerkte dubbelrol), die tot in de details niets aan het toeval had overgelaten. Hij laat trouwens weten dat hij nog op zoek is naar enkele acteurs en actrices. U kan hem bereiken op het telefoonnummer 03!314.53.65. weten dat men in Scandinavië zgn. 'groepsvriendelijk' is . Vooral wie graag in hotels slaapt, doet er dus goed aan om aan te sluiten bij een groep om van de interessante groepsvoorwaarden te kunnen genieten. Dat doet het Davidsfonds nu dus ook, en wel met een reisagentschap uit eigen streek, nl. Reisburo Noorderkempen. Van 25 juli tot en met 4 augustus hebben zij een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor een autocarreis naar de Noorse Fjorden. Op het programma staan ondermeer

de Briksdalgletsjer, de Geirangerfjord, Nordfjord, Sognefjord en Oslofjord en de steden Oslo, Bergen, Stavanger en Lillehammer. Aan het einde van de reis volgt dan nog een niet te versmaden eennachtscruise met Stena-Line. De basisprijs voor deze reis bedraagt 67 .950 BEF - 50% = 33.975 BEF per persoon in tweepersoonskamer op basis van halfpension. Een gedetailleerde reisbeschrijving en de volledige reisvoorwaarden zijn te bekomen bij F. Verschueren, tel. 03/314.11.88. o


HOOGSTRA TEN

Aperitiefconcert metJazz Twee keer koos de Kunstkring voor haar aperitiefconcert licht klassieke muziek. Voor deze derde editie wordt het roer resoluut omgegooid. Deze keer wordt het publiek bij een lekker hapje vergast op swingende jazzmuziek. Daarvoor zorgt de Catton City Jazzband, waarin o.a. Hoogstratenaar Eddy Sabbe meespeelt. Deze jazzband werd opgericht in 1962 en is sindsdien uitgegroeid tot een begrip voor de oude-stijl jazzliefhebber. Omwille van hun jarenlange inzet voor de New Orleans Jazz ontvingen zij in 1979, tijdens een toernee door de Verenigde Staten, uit handen van de burgemeester Ernest Morial, de sleutels van de stadspoorten en werden tot ereburger van de stad New Orleans benoemd. In Europa gaven zij reeds concerten op de wereldtentoonstelling van Sevilla, op het zilveren jubileum van Koning Boudewijn en voor de verjaardag van Koningin Ju1iana van Nederland. Ze nemen regelmatig deel aan internationale jazzfestivals. In Hoogstraten worden ze verwacht op zondag 22 januari 1995 te 11 uur in de Rabboenizaal. De toegangsprijs bedraagt 350 BEF of in de voorverkoop 300 BEF. Reserveren kan op het nummer 03/314.55.36. 0

Open 1.raining

'Sint Carolus Borromeus herleeft!' 'Het laatste stof is eraf' 'De 'rust' is weergekeerd' Eindelijk is het zover. Het Begijnhof is terug bewoond. Najaren van leegstand en verkrotting is het eerste gerestaureerde huis terug ingenomen door een bewoner. Zaterdag 3 december trok Pat Pauwels van de Katelijnestraat naar het centrum van Hoogstraten, als eerste nieuwe bewoner van het Begijnhof. Vrienden en kennissen konden op deze dag tijdens een voort-durende receptie met eigen ogen zien welk huzarenstukje verricht werd aan het toch wel erg onderkomen huisje. Het mag er zijn. Binnenin is het een knap staaltje van hedendaags wonen geworden, zonder afbreuk te doen aan het oude karakter van de woning. Vanaf 24 december zijn er ondertussen nog meerdere huizen ingericht geraakt. Wie op deze dag gebruik maakte van de 'open deur' heeft zelf ervaren dat dit stedebouwkundig projekt toch wel het meest waardevolle is geweest dat we de laatste jaren in Hoogstraten mochten kennen. Er is goede hoop dat we binnen 12 maanden een bijna volledig bewoond erf kunnen bezoeken dat de nieuwe trots van Hoogstraten zal zijn.

Eigenhandig worden de laatste loodjes, die ook het zwaarst wegen, tot een goed einde gebracht door Pat Pauwels. Zowel doo r vaklui als de ganse familie werd er gewerkt om Begijnhof nr. 3 weer leefbaar te maken.

60/40-viering

Als een sportclub opendeurdag houdt, dan heet dat 'Open Training', zoals hier bij Karateclub Hiraken. De zaal was te klein voor de vele belangstellenden die wel eens wilden weten hoe het er nu aan toe gaat in zo'n halfJapanse bedoening. Maar dan blijkt dat het hier vooral gaat om lichaamsbeheersing, soepelheid en zelfverdediging, minder om het echte vechten. Op een gewone training kruipt trouwens meer tijd in de conditietraining dan in het aanleren van vechttechnieken. Met hun IJ jaar zijn de stoere knapen op de foto de jongsten, maar er zijn ook twintigers, dertigers en zelfs veertigers die deze discipline beoefenen. De trainer die alles in goede banen moet leiden is 'zwarte gordel' los Leuris. Wie inlichtingen wenst, kan hem bereiken op het nummer 031314.68.87.

Karel Van de Heyning is reeds 60 jaar lid, en 40 jaar voorzitter van de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia, die naar verluidt een van de oudste cultuurverenigingen van de Kempen zou zijn. Voor die jarenlange inzet kreeg hij een 'Gouden Palm' opgespeld door een afgevaardigde van het Muziekverband van BelgiĂŤ. Onder luid applaus ontving hij bovendien een prachtig glasraam van de hand van kunstenaar Frans Pelgrims uit Merksplas. Met tranen in de ogen en trots in het hart dankte Karel de aanwezigen. Ook AndrĂŠ Stoops werd gelauwerd: hij ontving een zilveren decoratie. Julien Beekers (r.) zorgde voor de gepaste teksten die deze viering de gepaste luister meegaf

19


HOOGSTRA TEN

Tinello neemt "duik in de waanzin" Toneelvereniging Tinello is in Hoogstraten de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde. Ondanks het beperkt aantalleden slagen zij er ieder jaar toch in om, na intensief oefenen, een stuk op de planken te brengen. Deze zomer was Tinello erbij op het terrastheater in Turnhout waar hun optreden niet onopgemerkt bleef. Immers, zij waren één van de acht gelukkigen die de finaleronde mochten spelen.

Dit jaar werd gekozen voor een stuk van Lode Ansoms: DUIK IN DE WAANZIN. De naam Ansoms is in de streek van Hoogstraten niet onbekend. De schrijver werd geboren in Loenhout op 8 januari 1938 en hij is inderdaad broer van Jos, die in Brussel het halfrond beroert. Nu wonend in Rijmenam is het schrijven en regisseren van toneelstukken, naast zijn dagelijks werk als computer-programmeur, de grote hobby of beter passie van Lode Ansoms. Reeds meer dan 30 jaar is hij op dit terrein actief. In 1988 kreeg hij de Almoprijs voor de beste Nederlandstalige theatertekst voor zijn werk 'Rorate Caeli' (Vlaamse komedie). In hetzelfde jaar ontving hij ook de Frans Cools Toneelprijs voor voornoemd theaterwerk. Ondertussen heeft hij een 18-tal werken op zijn actief in zeer diverse genres, gaande van blijspel tot thriller of comedie, al dan niet met een lach of een traan. Het nu door Tinello gekozen stuk: "Duik in de waanzin" werd geschreven in 1985 en werd een eerste maal gecreëerd in het Mechels Miniatuur Theater. Doorheen heel het stuk worden we meegesleept met de gevoelens van Guido Lempereur,

een gewone jongeman van 28 jaar. Door toedoen van een stel slechte vrienden wordt hij verslaafd aan drugs. Zijn relatie met zijn vriendin loopt stuk omwille van deze verslaving. Het stuk is opgebouwd uit een afwisseling tussen realiteitsbeelden en waandenkbeelden. Deze laatste zijn gevolg van het overmatig druggebruik en spelen zich volledig af in de geest van Guido. Doorheen het stuk volgen we Guido die stilaan volledig kapot gaat aan drugs. De fatale duik in de waanzin! Huisregisseur Paul Ooms plaatst dit stuk in een zeer eenvoudig en mobiel decor waarin sfeerschepping zeer belangrijk is; anderzijds geeft het de groep de mogelijkheid om met dit stuk eventueel op verplaatsing te gaan. Op dit ogenblik zijn er twee voorstellingen gepland die plaatshebben op vrijdag 13 januari en op zaterdag 14 januari 1995, telkens om 20 uur in de Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat te Hoogstraten. Aan de kassa kosten inkomkaarten 150 fr., doch in de voorverkoop kan men ze hebben voor 120 fr. hetzij bij Mieke Vervloet, Lod. De Konincklaan 349, tel. 314.34.36 ofPaul Driesen, Vrijheid 11, tel. 314.47.54 . •

Kartoens in het IKO '30jaar 't beste van Gal' Gal, pseudoniem voor Gerard Al steens (Oudergem 1940), is reeds 30 jaar Vlaanderens meest succesvolle kartoenist. Zijn bekendheid heeft hij ongetwijfeld te danken aan zijn (wereld)visie die hij met grote tekenvaardigheid en in een niet aflatende stroom, meestal politieke cartoons, publiceerde in zowat alle kritisch ingestelde dag- en weekbladen van dit land: De Nieuwe, De Zwijger, Knack, Humo en De Morgen, om er maar enkele te noemen. Ook Amnesty International , Oxfam, Unesco, Caritas en Vakakonden reeds veelvuldig rekenen op zijn creatieve medewerking. Gestart als lesgever aan het Sint-Lucasinstituut (1964-1974) in Brussel, werkte hij zich snel op als gewaardeerd kartoentekenaar. Zo werd hij driemaal laureaat op het bekende humorfestival van Knokke en viermaallaureaat van de perskartoenale te Hoeilaart voor de beste politieke tekening van het jaar. In 1979 won hij ook de Louis Boon-prijs en een jaar later werd hij geselekteerd door de Belgische Staat om België te vertegenwoordigen op de prestigieuze Biënnale van Venetië. ARTIKO slaagde erin om, in samenwerking met Anjer Produkties vzw en Het Masereelfonds, een tentoonstelling te presenteren in de IKO-GALERIJ met 'Het beste van Gal' . U zal er 70 kartoens, affiches en zelfs wijnetiketten van Gal kunnen komen bekijken. Aan de hand van deze topverzameling wordt nu trouwens een boek 'GALgemaal' samengesteld door vriend aan huis Johan Anthierens. Wie na de opgepepte drukte van de eindejaarsfeesten toe is aan een intrigerende spiegel van drie decennia kritische geest, mag deze tentoonstelling absoluut niet missen! Plaats: IKO-Galerij, (IKO) Dr. Versmissenstraat 6 Hoogstraten Datum tentoonstelling: 14 tot 29 januari. Geopend tijdens de weekends, telkens van 10.00 uurtot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. _,I ~ ··"f ~ Gratis to~anlf.~ , ,. .,_-tb ~-· y )!

I.. Î

'11'

.

, .

·~

.. y.

_(f.

~

/n

~ "-..s" c~

i.d..ál~~

20

'\

.

~- ~;~ ~l\! ~ ~., .J(;b"""l y'" ~ ""'~ ... 'b ' 411"" , .· . . "'-~\ . ... lf> ~ iÏ-~ ~-

Voor de 15e maal kwam KWB met een toneelstuk op de planken. 'Die Rare Familie' was voor 'de ster van 't veld' los Van Loon (derde van rechts) reeds zijn JOe stuk, evenals voor regisseur Fried lanssens trouwens. Maar ook de andere acteurs en actrices (v.l.n.r.) Chris Aerts, Kris Van Loon, los Smouts, Eddy Hendrickx, Johan Vermeeren, Katleen Siemons en May Verschueren wisten zich behoorlijk in hun rol in te leven.

iti' k-, ·

~ TL \)'~ ~ ::-- .

. ,ie


HOOGSTRA TEN leer, blaasinstrumenten, gitaar en accordeon en juffrouw Denis, duivel-doet-al en moeder van de muziekschool gaf notenleer, Orff-klas, ensemble, koorklas, piano, vedel, viool, cello, mandoline, blokfluit, contrabas, .. .en had nog tijd over om ook heel wat administratief werk Begin van de jaren vijftig..het ergste leed van de oorlog was een beetje te doen. In 1987 werd er verhuisd naar de oude IKO-gebouwen in de Gelmelstraat. Het 'vrevergeten, het verenigingsleven kent een heropbloei. Het Davidsfonds organi- degerecht' aldaar werd door bereidwillige seerde een opera-avond in Hoogstraten. E.H. JOZEF TEGENBOS, leraar sympathisanten geschilderd en omgebouwd aan het Seminarie en gewestelijk voorzitter van het Davidsfonds, deed tot 'auditorium'. Hier waren echte klaslokalen hiervoor een beroep op het 'mannelijk' Piuskoor, olv. JOS BRUURS, het met een vaste plaats voor de Orff-instrumenten. Er waren toen 270 leden en 15 monitoren. meisjeskoor olv. YVONNE DENIS, het Sint Franciscoskoor uit Herentais en In november 1989 werd er opnieuw verhuisd. een symfonieorkest. Het geheel werd gedirigeerd door Jan Bonné, leraar aan De leegstaande gemeenteschool aan de Karel de muziekschool van Herentals. Publiek en deelnemers waren zeer enthou- Boomstraat mocht door het JMA gebruikt siast. De voorstellingen kenden een groot succes. Het gevolg was dat er worden. Dit was nogmaals een grote verbeteplannen gemaakt werden om in Hoogstraten een MUZIEKSCHOOL te ring. Er waren nu verschillende klaslokalen, grote en kleine, zelfs een bureel met telefoon beginnen. De dichtst bij gelegen muziekscholen waren in Turnhout en en ... een speelplaats. Jos Bruurs zag een droom Merksem. In Hoogstraten was er geen geld om een gemeentelijke muziek- in vervulling gaan. Eindelijk was zijn muziekschool op te richten. Daarom schreef Yvonne Denis een brief aan het school degelijk gehuisvest. In de voorbije 40 Davidsfonds met het verzoek of zij het initiatief wilden nemen tot het jaar heeft het JMA veel van zich laten horen. oprichten van een muziekschool. Jozef Tegenbos ging akkoord. Jos Bruurs Her begon met een bescheiden deelname aan de declamatiewedstrijden van het Davids- " werd directeur-leraar, Jan Bonné en Yvonne Denis waren de eerste leer- fonds. Dit groeide uit tot een jaarlijkse leerlinkrachten. gen voordracht. In mei l.I. werd het een daverend muziekfeest met een teletijdmachine. Een plezierig muzikaal spektakel waar jong en oud In de lente van 1954 was het oude gemeentemethode. Onder haar impuls werd in 1957 in meespeelde. Er zijn ook regelmatig aperihuis heropgebouwd. Het noodgemeentehuis, overgestapt op deze methode. De muziektiefconcerten. En dan waren er de kerstconcertwee deuren verder, kwam dus leeg te staan. school werd 'jeugdmuziekschool', aangesloten, samen met het Piuskoor in de BegijnhofBurgemeester Thirion stelde dit leegstaande ten bij de landelijke vereniging 'Musicerende kerk, concerten in de Pax, Kerstmis in het huis ter beschikking van de nieuwe muziekJeugd'. Het ritme, het spel, de muzikale erva,penitentiair centrum of spelen en zingen in het school. Jos Bruurs en Jan Bonné leenden een ring en creativiteit werd de basis van de opleiOstmuseum, de IKO-gebouwen, het NAC, de som geld en kochten twee piano's. De gemeending. Het grote principe was en is nog steeds: Rabboenizaal en het Seminarie, in Nieuwteschool gaf oude schoolbanken, kachels en eerst de muziek beleven en dan de theoretische poort, Brussel, Amsterdam, ter gelegenheid borden, de griffier liet in het gebouw een grondslag verwerven. Sedert 1982 werd, op van vernissages, culturele avonden, academibureau en enkele stoelen achter toen het vredevraag van het ministerie, de naam 'jeugdmusche zittingen, liturgische vieringen, radiogerecht uit de lokalen verhuisde, Jozef Tegenziekschool' verandert in 'jeugdmuziekatelier', missen, ... ho!!- ging het nodige geld zoeken bij sympathiafgekort JMA. Momenteel zijn er een 80-tal 40Jaar muziek in Hoogstraten, duizenden hebsanten. In september 1954 startten de lessen, er JMA's in Vlaanderen. JMA Hoogstraten is in waren 64 leerlingen. In 1956 waren de notendit genre het oudste 'atelier' van Vlaanderen. . ben er leren zingen, piano spelen, vedelen, fluiten,blazen en tokkelen. Het JMA telt nu leerklassen overbevolkt. Er diende een bijgeMeer dan dertig jaar klonk er muziek boven de 150 leden die door 14 bekwame en enthousiasvoegde leraar aangesteld te worden. STAF brandweerkazerne aan de Vrijheid. Honder-· MERTENS , toen nog student aan het conserden gingen wekelijks de oude houten trap op en . te monitors onderricht worden. De jongste leden zijn 6 jaar, de oudste een beetje jonger vatorium, heeft deze taak op zich genomen. af. Veel plaats was er niet en veilig was het dan het JMA. Een werkgroep van ouders, onAanvankelijk werd er gewerkt volgens de trazeker niet, maar wel gezellig. Jan Bonné gaf er der voorzitterschap van Jef van Gils, zet zich ditionele methode uit het muziekonderwijs notenleer, blaas- en volksinstrumenten. Jos in voor het praktisch reilen en zeilen van het waarbij notenleer bij de kinderen ingedreund Bruurs, vader van de muziekschool, doceerde JMA. Het samenspelen en de muzikale belewerd. Ondertussen had juffrouw Denis kennispiano, orgel, muziekgeschiedenis en muziekving zijn nog steeds basisprincipe in het JMA gemaakt met de meer speelse, creatieve Orffbeluisteren. Staf Mertens was er voor noten-

40 Jaar jeugdmuziekatelier in Hoogstraten

r--------- ~ -----------------~-,

PAUL VOKSSELMANS HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

MINNENBOOMSTRAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - Tei.:03/314 81 57

L-----------------~-----------~ 21


HOOGSTRA TEN van Hoogstraten. Dit gebeurt al zingende en spelende, op blokfluit en Orff-instrumenten . Een korte poging om het karretje van het JMA tot beider voordeel aan te haken aan de trein van de muziekschool van de Noorderkempen met zetel in Baarle, is op de klippen gelopen. Als basisprincipes niet gelijk Jopen en het daarenboven voor de leerlingen ook praktisch moeilijker wordt om hun hobby degelijk te beoefenen, dan konden we beter trachten met eigen bescheiden riemen verder te roeien . Veel oud-leden, die met succes hun weg hebben gevonden in een muzikaal beroepsleven, kunnen getuigen dat het hier niet om tweederangsonderricht gaat. Naast de groepslessen kan er ook instrumentaal onderricht gevolgd worden: viool, saxofoon, klarinet, accordeon, altblokfluit, piano, dwarsfluit, gitaar, ... Dat er hard gewerkt wordt, kan u de volgende weken zelf meemaken. Er staan nog heel wat aktiviteiten op het programma: de opening en de open-deurdag in de nieuwe bibliotheek, waarvan de data ondertussen verschoven, zullen muzikaal worden opgeluisterd.

Zondag 8 januari om 15.00 uur wordt in de Rabboenizaal het kerstspel van Carl Orff opgevoerd, dit ter gelegenheid van 40 jaar JMA en 'Orff' in Hoogstraten. Oud-leden zullen ook een gedeelte van het concert op zich nemen. Zij zullen zingen en spelen 'uit de oude doos'. Oud-leerlingen die willen meedoen kunnen zich nog steeds telefonisch melden op één van de volgende nummers: 03/685 04 69 (Els Caremans), 03/314 59 02 (JMA Hoogstraten), 03/314 79 14 (Paul Stoffels). •

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoog straten

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur Ontdek de wondermooie wereld vanGreen HoUse volspecialiteiten voor huis- en tuindekoraties en tuinarchitectuur. , . Dit alles bij elkaar gebracht in een gezellig en origineel interieur. Voor al uw kleinmeubilair, tuinmeubelen, dekoratiev:e stoffen) siervoorwerpen, manden, glaswèrk, kaarten, kandelaars, smeediJzer...

Green House b.v. h.a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70

G

T

huy '"

22

E

T

H

E

B

E

S

T


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te vermelden.

Gemeenteplein ingehuldigd

Hobby's te kijk Heel wat mensen hebben een hobby, en hoewel dat daar dikwijls interessante en bezienswaardige bezigheden bij zijn, weet de buitenwereld daar helemaal niks van. Je kan ook moeilijk die buitenwereld zomaar thuis uitnodigen om te komen zien, stel je voor dat ze allemaal tege~ lijk komen ! K.W.B. en K.A.V. Meerle bieden deze hobbyisten een forum om hun vrijetijdsbesteding of de produkten ervan zoniet aan de hele wereld, dan toch aan het dorp te tonen. Op zaterdag 28 en zondag 29 januari organiseren ze in de parochie hun tweejaarlijkse Hobby-Tentoonstelling. Deelnemers moeten zich zo snel mogelijk melden bij Jos Van Bavel (K.W.B.), Heimeulenstraat 41 -tel. 315.92.09 of bij Jacqueline Gladinez (K.A.V .), Lage Rooy 41 - tel. 315.78.71. Kijkers zijn welkom in de parochiezaal op zaterdag 28 januari van 16 tot 22 uur en op zondag 29 januari van 10 tot 20 uur. De toegang is gratis, maar niet alleen daarom is de tentoonstelling een bezoekje waard. Eveneens traditie is dat de K.W.B. op de zaterdag van de hobby-tentoonstelling in dezelfde parochiezaal een grote kaartwedstrijd inricht. Inschrijven vanaf 19.30 uur, om 20 uur wordt de eerste gift gedeeld. Er zal gerikt worden dat de stukken eraf vliegen en zo hoort dat. 0

Onder grijze wolken en een gure winterse bries werd op zaterdag 17 december het hernieuwde gemeenteplein op plechtige wijze ingehuldigd. Het voltallige (uittredend) schepencollege deed dit door een gedenksteen voor het Raadshuis te onthullen. De plechtigheid, voor een beperkt publiek van "officiëlen, rechtstreeks betrokkenen, een paar mensen van de dorpsraad en de pers" werd opgeluisterd door de fanfare. De mensen voor wie het dorpsplein eigenlijk bestemd is, de inwoners van Meerle, waren blijkbaar niet uitgenodigd en dat is spijtig. De inhuldiging van het dorpsplein was immers een uitstekende gelegenheid geweest om de mensen van het dorp een keer bijeen te brengen en daarmee de funktie van een dergelijk plein te onderstrepen . Een dorpsplein is toch niet alleen parking zeker ! Veel geld had dat niet hoeven te kosten, een kraampje met een glühwijntje of een kopje koffie, meer moest dat niet zijn. Dan hadden burgemeester en schepen van openbare werken niet alleen voor eigen parochie staan preken. Een gemiste kans voor het gemeentebestuur. In zijn toespraak had afscheidnemend schepen van openbare werken, Armand Coenegrachts, niets dan lof voor allen die bij dit project betrokken waren en waarmee volgens hem werd aangetoond dat sober niet noodzakelijk lelijk of kaal hoeft te betekenen. "Een puik ontwerp van Machteld Tilburgs, prachtig werk

van aannemer Jan Christiaensen en de medewerking van de eigen gemeentediensten hebben tot een mooi resultaat geleid. Maximaal hergebruik van de vroegere materialen hebben mede bijgedragen tot een mimimale kostprijs van 2.250.000 Fr.". In zijn lofbetuigingen liet schepen Coenegrachts collega Pauwels niet onvermeld: "Nog nooit zo'n strenge opzichter van werken gehad". Terloops wist de schepen nog te vertellen dat in de begroting van volgend jaar een bedrag werd ingeschreven voor een aantal noodzakelijke onderhouds- en verfraaiïngswerken aan het raadshuis. Voor later wordt aan een meer grondige restauratie gedacht, rekening houdend met de funkties die aan het raadshuis in ons dorp kunnen toebedeeld worden. Een hint voor de dorpsraad, misschien kunnen zij al eens nagaan hoe aan dit

gebouw een zinvolle bestemming kan krijgen. Daarmee willen we niet zeggen dat het huidige gebruik (o.a. de muziekschool) niet zinvol zou zijn, maar misschien kan er meer mee gedaan worden. Misschien aanleiding ook om het geheel van de gemeentelijke gebouwen op het dorpsplein eens onder de loep te nemen; de bibliotheek, de IKO-klas, het kaartlokaal van de gepensioneerden. Een mooi geheel om over na te denken en over te discussiëren. En goed op tijd begonnen is half gewonnen.

23


MEERLE

Kampioenen van de Noordervlucht

Folklore.. instuif Voor al wie zijn benen eens goed wil strekken en voor wie van volksmuziek houdt, organiseert de volksdansgroep "Shilshoel" op zaterdag 21 januari haar jaarlijkse folklore-instuif. Op het programma staan dit jaar optredens van de Lowland Pipers met Schotse folklore en uiteraard van Shilshoel zelf. Als naar gewoonte wordt de muziek life gebracht door het orkest Stroop uit Westzaan (NI). Een avond voor zowel kijk- als danslustigen. Sfeer gegarandeerd. Vanaf 20 uur in ons aller paro, :hiezaal. o

Voor het nieuwe jaar .... ... een beetje sneeuw in de winter, veel zon in de zomer en niet te veel regen tussenin, een goede job, een welverdiende vakantie (met vakantiegeld natuurlijk) , een plezante hobby, lekker eten en drinken, fijne familie, goede vrienden, een uitstekende gezondheid, kortom het allerbeste voor 1995. • In de winter wordt er misschien wel met de kaarten gespeeld, met de duiven zeker niet. Daarom dat de lokale duivenbond van de gelegenheid gebruik om zijn kampioenen van het voorbije seizoen met eerbewijzen en trofeeën te overladen. Tijd ook voor het verkopen van bons, een tombola en gezellig te blijven plakken. Duivenmelkers hebben immers altijd wat om over te praten, zelfs buiten het seizoen.

De kampioenen van 1994: Kampioen oude duiven Noyon : Jan JansenVan Ginneken Kampioen oude en jaarse Quiévrain en jaarse Noyon : Frans Schrauwen Kampioen jonge Quiévrain en jonge Noyon en Koning Kampioen : Harry Jansen Winnaars van de tiendaagse 94 : Frans Schrauwen en Antoon Brasens 0

Veel handen maken het werk licht.

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

De Hoogstraatse Maand

Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel.+ Fax: 314.55.04

Om ruim 650 kg. mosselen te kuisen kan je heel wat handen gebruiken. Gelukkig hebben ze daar bij de KU geen gebrek aan. Al die handen serveerden voor meer dan 500 man mosselen met frieten en hielden daarmee een traditie in stand en de kas in evenwicht. 24


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Sinterklaasfeest

Ge ziet, er wordt soms heel wat gevraagd aan Sint of Piet. En toch verloopt zo'n namiddag dank zij goede voorbereiding en medewerking van velen heel goed, tot tevredenheid van vele kleine bengeltjes en van de tientallen moeders. Het diepe geloof van de meesten is weer voor eenjaar gesterkt, ook al vertelt hier en daar een bengeltje dat de stem of de schoenen of de handen van deze of gene Piet verdacht veel leken op die of die babysit: tot volgend jaar! D

Oudpapier Oude telefoonboeken, uw ongetwijfeld uitgebreide verzameling boulevardbladen, of gewoon het 'Verzameld Werk' van Cyriel Verschaeve. Vanaf zaterdag 7 januari hebt u geen reden meer om al dit overtollig papier nog langer in huis te bewaren. Die zaterdag komt de KLJ immers langs om al uw oud-papier op te halen. Het enige wat u te doen staat is het papier goed vastbinden en het netjes langs de straat op te stapelen. Oude exemplaren van de Hoogstraatse Maand laat u natuurlijk inbinden, om ze zo te bewaren voor het nageslacht. Dat we er geen zien tussen liggen! o

Bloembakken in Wortel Hoe kwamen ze er?

Zaterdag 3 december was het weer zover: jong en oud zat in de parochiezaal te wachten op het jaarlijks bezoek van de goedheilige man met zijn 3 zwarte Pieten. Het is hier al jarenlang de gewoonte dat de Sint voor alle kinderen van het dorp tegelijk komt, dus niet een Sint voor de kinderen van de leden van die of die vereniging en een andere Sint ergens anders of op een andere dag voor de kinderen van de leden van een andere vereniging: neen er is maar één Sint en die komt voor alle kinderen tegelijk, tot ze 12 jaar zijn. Om echter de pret voor de gelovige kleinsten niet te bederven door baldadigheid van ongelovige groteren, werden voor de Se en 6e klassers tussen 14.00 en 15.20 uur een natuurwandeling buiten; en voor de 3e en 4e klassers in de biljartzaal spelletjes en kwissen georganiseerd. De Sint komt dan met zijn Pieten afzonderlijke bezoeken brengen en geschenken uitdelen terwijl in de grote zaal de jongste kinderen in verschillende groepjes met spelletjes bezig gehouden worden, tot de Sint zijn bezoek aan de groteren heeft beëindigd en zelf in de zaal komt om zich met de echte 'gelovigen' bezig te houden. Het feest is elk jaar een succes, dank zij de medewerking van zo'n 3040 vrijwillige medewerkers, jongeren en ouders , van diverse verenigingen. Ook de ouders van de allerkleinsten zijn erbij in de grote zaal: dat zijn er toch ook nog zo'n 60-tal, die langs de kant zitten en koffie en speculoos krijgen . Een kleine ceremonie die elkjaar onopvallend terugkeert is: het afgeven van de tut of tutters aan Sint of Piet door 2- of 3-jarigen. De moeders vinden dat hun bengel onderhand te groot wordt voor een 'tut' en maken een afspraakje met hun kind om het ding maar te geven (voorgoed?) aan Sint of Piet. Tevens maken ze een afspraakje achter de rug om, dat Sint of Piet die tut weer aan mama terug zou geven voor 't geval dat.. . En om dat dan allemaal goed uiteen te houden! De Sint heeft geen zakken, en de Pieten hebben elk één zak met snoepgoed om te strooien, en daar kun je moeilijk die natte tutten bij steken.

Bij de bocht in de Pastorijstraat, tegenover de huisnummers 14/16, werd in 1972 een nieuwe straat afgetakt, die de naam Kerkveld kreeg. Die straat kwam in het verlengde te liggen van het stuk Pastorijstraat vóór de bocht. Een jaar of 5 later werd op diezelfde plaats, tussen de huisnummers 3 en 5 van het Kerkveld, nóg een straat bij aangelegd: de Pastoor Van De Voortstraat, zodat daar een gevaarlijke verkeersknoop ontstond. De KWB zocht ruim 10 jaar een oplossing voor dit punt, vooral omdat er toen nog veel auto's vanuit de Beukendreef richting kerk reden of omgekeerd: de rechte lijn Kerkveld-Pastorijstraat werd als sluipweg gebruikte. Veel auto's die hier niet thuishoorden vlogen er door heen zonder op de PastV.D.Voorstraat te letten. De omwonenden wisten dat dit een gevaarlijk punt was. Misschien daarom zijn er nooit ernstige ongelukken gebeurd. Maar het punt was jarenlang een zorgenkind. Daarom ook werd door het KWBbestuur een 'drempelplan' opgesteld, dat de automobilisten (vreemden én aanwonenden) zou dwingen langzamer te rijden. Vanaf de oprichting van de verkeersraad in 1991 werd dit drempelplan voor de Pastorijstraat al aan de orde gesteld en in de loop der jaren herhaald. Maar omdat drempels prijzig zijn én definitief, werd het plan vervangen door een bloembakkenplan. Dit kon echter niet direct uitgevoerd worden voordat er een evaluatie van een bloembakkenexperiment in de Jan Van Kuykstraat te Hoogstraten plaats gehad zou hebben. -De bloembakken voor onze straten bleven dus op de agenda staan. Bij de aanleg van de riolering in de Pastorijstraat voorjaar '94 werd er een grote verbetering uitgevoerd voor de aansluiting van Kerkveld en Past. V.D. Voorstraat aan de Pastorij straat, voor het huisnr. 3 van het Kerkveld.

De Grote Plaats Een steeds groeiend aantal steeds harder rijdende auto's begon de Grote Plaats en de Beukendreef als sluipweg te gebruiken om de kom van Wortel en Hoogstraten te omzeilen. De groeiende verkeersonveiligheid op de Grote Plaats bracht Jan Brosselaers en Johan Verheyen ertoe te zoeken naar middelen om hun straat veiliger te maken. Eerstgenoemde is landmeter van stiel: ze maten geheel de straat op met alle huizen en opritten erbij en brachten alles zorgvuldig in kaart.

Vervolgens gingen ze op 17 en 18 september '93 langs bij elke inwoner van de straat met een informatieve brief, te zenden naar het College en de verkeersraad van Hoogstraten, om te wijzen op de gevaarlijke situatie en voorstellen in te dienen om het verkeer af te remmen. Een lijst van 44 handtekeningen van bewoners uit de straat, die achter de voorstellen stonden, werd mee ingediend bij het College van Burgemeester en schepenen. Op 5 oktober '93 werd ten huize van Jan Brosselaers een bespreking gehouden met de Wortelse leden van de verkeersraad. De conclusie was : om budgetaire redenen na evaluatie van het Groenewoud-experiment, stellen we bloembakken voor. De volgende dag had men een bespreking met de politiecommissaris, die zei: zone 30 kan niet; een verhoogd plateau bij de St.Jan- en Pastorijstraataansluitingen op de Grote Plaats kan misschien op lange termijn (zou ook te duur zijn), maar op korte termijn zijn bloem· bakken haalbaar. Op de verkeersraadsvergadering van 8 november werd het plan van Brosselaers voorgelegd: een vertoog naar het College zou worden opgemaakt en de nodige kostenramingen voor ev. plateaus zou gevraagd worden van de technische dienst. Op 18 november had de algemene vergadering van de Wortelse dorpsraad plaats. De maatregelen om de verkeersveiligheid in de Grote Plaats te verhogen werden uitgelegd en de mening van alle aanwezigen werd gevraagd. 24 Aanwezigen antwoordden ja op de voorgestelde maatregelen met de bloembakken en 8 antwoordden neen. Samen 32 aanwezigen. Op de verkeersraad van 10 januari 1994 wordt meegedeeld dat het project verkeersveiligheid Grote Plaats in de vergadering van het College dd 20/12/93 is besproken dat wat het kruispunt Pastorijstraat/Kerkveld/Past V.D. Voorstraat betreft, dit zal aangepast worden tegelijk met de rioleringswerken aldaar in het voorjaar. Op 2 mei '94 was er ter plaatse op de Grote Plaats een bespreking met de commissaris: er zou met de uitvoering van het bloembakkenplan begonnen worden: witte wegmarkeringen aanbrengen in de vorm van lage driehoeken, '50' schilderen, enz. Op 24 juni werden de posities vastgelegd samen met Gust Goetschalcx en Jef Donckers.

25


WORTEL In het begin van augustus werden de bloembakken geplaatst door het gemeentepersoneel. In het Worteltje van jullie werd het waarom van de bloembakken uitgelegd, met 2 plattegronden erbij , van de Grote Plaats en van de Pastorijstraat en Kerkveld, zodat niemand totaal verrast zou kunnen of moeten zijn de dag dat de bakken geplaatst zouden zijn. Later werd advies gevraagd over het voorstel, om enkelrichting in te voeren op de Beukendreef en het Poeleinde, resp in de ene of de andere richting. Wij gaven een negatief advies aan de commissaris: dit zou slechts grotere snelheden opleveren, als men weet dat er geen tegenliggers komen. Donderdag 15 september vond in Minderhout de debatavond plaats voor de gemeenteverkiezingen van 9 oktober. In het daaropvolgende weekend van 17 en 18 september ging Bert Sneyers rond om handtekeningen te verzamelen tegen de bloembakken. Hij verzamelde 87 handtekeningen. Het argument tegen de bloembakken was: het zijn vervelende obstakels voor iedereen, vooral voor brandweer en ambulance! Zijn voorstel om de snelheid te verminderen was: pakken al wie te hard rijdt en onverbiddelijk doen betalen! Gelooft hij dat zelf serieus? Op 24 september wordt een petitie ingeleid bij het schepencollege door schepen Van Ammel ; op 26 september (of 3 oktober?) beslist het onvoltallige college, de bloembakken te doen weghalen! Op de verkeersraad van 14 november werd besloten de bloembakken nog niet weg te nemen vooraleer een andere oplossing is gerealiseerd (Coll.besluit dd 3-10 uit te werken door commissaris in samenwerking met brandweercommandant en L. Geerts van de Groendienst).

Kan ieder ze op eigen houtje verwijderen? Woensdagvoormiddag 30 november wordt in het Kerkveld de eerste bloembak losgeschroefd en in de graskant gezet door Bert Sneyers samen met een buurtbewoner. 's Avonds van dezelfde dag waren er 4 bakken in dezelfde straat verwijderd en bij elkaar in de kant gezet. Ook op de Grote Plaats zijn er sommige bakken aan de kant gezet. Tot zover de feiten .

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Nu de vragen: Vraag 1: Had Bert Sneyers opdracht of toelating bakken los te schroeven en opzij te zetten? Vraag 2: Mag iemand het recht in eigen hand nemen om iets te verwijderen wat hem niet aanstaat? Vraag 3: Heeft iemand van de politie gezien en/of gesignaleerd dat er bloembakken van de openbare weg verwijderd waren ? Vraag 4: Het College had goedkeuring gegeven voor de aankoop van bloembakken, en voor het uitvoeren van het bloembakkenplan op de Grote Plaats en het Kerkveld. Minder dan 2 maanden nadat het plan is uitgevoerd wordt het 'veroordeeld ' en afgelast! Wie heeft dit geĂŤvalueerd? Wat is dit voor een beleid? Of is dit gezwalp om iedereen te vriend te

houden? Wil men enkele geestverwanten plezieren? Dit lijkt op vriendjespolitiek, die niets te maken heeft met een visie op het algemeen belang d.w.z. veiliger rijden. En zulke visie mag men toch van een serieuze overheid verwachten. Vraag 5: Kunnen de onheilsprofeten die roepen dat er veel ongelukken zullen gebeuren met die bakken, ons zeggen hoeveel ongelukken er AL gebeurd zijn? Is het teveel gevraagd om in deze straten kalmer te rijden? En als er een tegenligger is, te wachten tot hij de wegversmalling aan zijn kant voorbij is? Zijn de gezinnen met kinderen ermee gediend, dat auto's onbeperkt vliegen? Als de bloembakken weg zijn, welke betere maatregelen zullen er komen? •

Wat is het 'Algemeen belang' bij een weg?

De bloembakken aan de kant. Is dit het werk van een overijverige maar onbetaalde gemeentewerkman?

26

Een weg dient om gebruikt te worden, om zich te verplaatsen, om overgestoken te worden, enz. Nu zijn er verschillende soorten van weggebruikers: sterke en zwakke (zoals in heel de samenleving trouwens). De sterke weggebruikers zijn: auto's. De zwakke zijn: fietsers , voetgangers, kinderen, invaliden, enz. Het belang van al die soorten weggebruikers vraagt dat allen veilig van die weg gebruik kunnen maken (ook als er gescheiden voeten fietspaden langs de rijbaan liggen). Bij een onbeperkte snelheid van auto ' s is de veiligheid van de zwakke weggebruikers niet verzekerd. Niet voor niets is de snelheid in de bebouwde kom beperkt tot 50 km/u. Maar als de automobilisten er zich niet aan houden moeten ze op een of andere manier gedwongen worden met de zwakkeren rekening te houden! Veel te lang is alles opgeofferd aan de auto, die prioriteit kreeg (of nam), zodat die denkt dat hij alles mag. Die mentaliteit moet hoognodig orngeboven worden.


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Onze hoop in bange dagen: Marcel Ja mensen, ge zult het deze keer met mij moeten stellen, want mijn bazen zeggen dat ze het zo druk hebben dat ze geen tijd hebben om voor de Maand te schrijven. De Willy zit in de examens en de Jan moet elke avond gaan repeteren voor het toneel. Dus schiet ik er alleen nog over. Ik vind dat niet erg voor een keer, maar ze moeten natuurlijk niet overdrijven. Tenslotte ben ik een fotograaf, geen schrijver. Daarom zullen de artikels kort zijn, want ik weet niet genoeg om over te schrijven. Wat

ik zeker niet mag vergeten, is aan u het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. Ik doe dat niet alleen in eigen naam, maar ook in naam van de Jan en de Willy. Wij hopen dat ge deze rubriek blijft lezen en we zullen ervoor zorgen dat al het nieuws van Meer hier uitgebreid aan bod komt. Voor de rest hoop ik ook dat die mannen vlug terug tijd hebben om te schrijven, want ik heb al koppijn van 't nadenken. 0

Bloed geeft leven

Kom naar de dorpsraad Op dinsdag 10 januari 1995 organiseert de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering in 't Boerenzaaltje. Om 20.00 uur wordt eerst de vernieuwde samenstelling van de dorpsraad geïnstalleerd. In de afgelopen maanden konden zowel verenigingen als individuelen zich kandidaat stellen en dat moet op dinsdag 10 januari leiden tot een vernieuwde dorpsraad. Daarna zal de politiecommissaris zijn beleid even toelichten en krijgt u de kans om hem vragen te stellen. Vervolgens zal met het nieuwe schepencollege de prioriteitenlijst van '94 geëvalueerd worden, waarbij u weer de kans geboden wordt vragen te stellen. Dan worden de nieuwe prioriteiten voor ' 95 verzameld en tenslotte is er de verkiezing van een nieuw bestuur voor de dorpsraad. Er staat dus heel wat op het programma en als u een beetje begaan bent met het reilen en zeilen van uw dorp, mag u deze avond niet missen. 0

Doe mee met de dorpskwis

Dat wij in Meer veel bloedgevers hebben, is iets waarop we trots mogen zijn. Een aantal van hen mocht op de foto, omdat ze gevierd werden voor het aantal giften dat ze tot nu toe reeds deden. Geregeld horen we over een bloedtekort links en rechts. Laat het belangeloze voorbeeld van deze mensen daarom tot navolging aanzetten.

De jaarlijkse uitgave van de dorpskwis wordt door de Landelijke Gilde op zaterdag 28 januari 1995 aan u gepresenteerd in de parochiezaal vanaf 19.30 uur stipt. Veertien verenigingen werden opnieuw bereid gevonden om de kwishandschoen tegen elkaar op te nemen: 't Heidebloempje, KWB, Ziekenzorg, Turnkring, Chirojongens, KVLV, St.-Jorisgilde, KFC Meer, St.-Ambrosiuse, Mussenakker, KA V, Chiromeisjes, Brass- en Drumband en de Boerenkapel. De kwis is op hetzelfde stramien geschoeid als de vorige jaren, zodat de avond weer bol zal staan van zowel spannende als hilarische momenten. De presentator is Bert Michielsen, zodat we gerust kunnen zijn voor een vlot verloop van de avond. Voor wie zich graag eens kostelijk amuseert samen met de mensen van het eigen dorp, is deze kwisavond ronduit een must. •

Drie keer bravo voor de muziekschool De muziekavond van Brass- en Drumband Ste.-Rosalia lokte een talrijk opgekomen publiek naar de Zaal voor Kunst en Volk en dat heeft niemand zich beklaagd, want zowel de drumband, het jeugdorkest als de brassband gaven een concert om handen en vingers bij af te likken. Ook in januari is de brassband weer actief, want zij speelt dan nogmaals locomotief voor de toneelavonden van 't Heidebloempje, dat op zaterdag 14 en zondag 15 januari 1995 opnieuw 'Ezelsoren ' voor het voetlicht brengt, het stuk waarmee men op tweede kerstdag reeds veel succes oogstte. Wie toen niet aanwezig kon zijn, krijgt nu dus een tweede en derde kans. Laat ze niet liggen.

27


MEER

Kleuters en (over)grootouders

Op het grootoudersfeest van onze kleuters - bij wie we de eerste zwarte kleuter begroetten - genoten niet alleen de grootouders met volle teugen van het geboden spektakel, maar ook enkele krasse overgrootouders, die met alle plezier even voor de lens poseerden.

Zestigers en vijfenzestigers vieren feest

Na de dertigers en veertigers bvamen in de maand november ook de zestigers en vijfenzestigers bijeen om hun stilaan vorderende leeftijd gezamenlijk te vieren. Het ging er iets kalmer aan toe dan bij hun jongere collega's, maar dat nam niet weg dat alle aanwezigen zich prima amuseerden.

Sinterklaas is een bezige baas

Er was weer geen ontsnappen mogelijk. In de weken voor Zijnfeest kwam je Hem overal tegen. Zo was Hij de gast van Brassband Ste.-Rosalia, bij wie voorzitter RenĂŠ Van Bladel dromerig even zijn kindertijd herbeleefde, en ook de kleuterschool ontving de Heilige Man met het nodige enthousiasme.

28


______ +__________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Het onderwijzend personeel dat in de loop der jaren de Dreveniers heeft leren lezen en schrijven zal het niet graag horen. Een half jaar lang herhaalde De Hoogstraatse Maand een oproep om kandidaten die het dorpsnieuws van Meersel-Dreef op papier zouden willen zetten. Geen kat die enige interesse vertoonde, en dit tot grote spijt van diegenen die dat werkje in de afgelopenjaren opknapten. De schrik om iets op papier te zetten zit er blijkbaar in of is het inderdaad zo dat mensen geen tijd meer hebben. We zijn dus nog altijd op zoek. Paul Kox heeft de voorbije jaren in eer en geweten geprobeerd de polsslag van onze kleine gemeenschap te voelen en weer te geven. We danken hem daarvoor. Op een bepaald ogenblik ben je echter leeggeschreven. Daarom hebben we (Toon Verleye, Paul Kox en Drej Oomen) de koppen nog eens bij mekaar gestoken. Vanaf heden is Meersel-Dreefhet enige dorp met een eigen regionale DHM-redactie. Alle aankondigende berichten, nieuwsjes en scheetjes die voor publicatie in aanmerking komen, kan je bij Toon Verleye in de brievenbus kwijt. Verder spraken we af dat ieder van ons achtereenvolgens een maandelijkse bijdrage voor zijn rekening neemt. Volgende maand is het aan Toon, dan aan Paul en dan terug aan den deze. We hopen dat Meersel-Dreef op deze manier ruim aan bod zal komen en rekenen daarbij nog maar eens op jullie medewerking. o

Stuw

1111/iiD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

De Sint op Dreef

Er zit iets fout met de stuwen op de Mark. Het zijn koppige en eigenwijze 'kunstwerken'. Op vaak onverwachte ogenblikken laat de oliedruk het afweten. Sommigen beweren dat er kwaad opzet in het spel is. De stuw op Groot Eysselliet het al enkele keren afweten met als gevolg dat de Mark stroomopwaarts met een nijpend waterterkort te kampen kreeg. Fauna en flora, de beesten die moeten kunnen drinken en de land- en tuinbouwgewassen die beregend moeten worden, hebben er geen boodschap aan. Aan de Markweg is het ook al een paar keer gebeurd. De laatste keer was het zo erg dat een stuk van het pas aangelegde fietspad wegspoelde. De stuw werd ondertussen weer hersteld. De vraag blijft: voor hoe lang? o

Watermolen Aan het molenaarshuis en het vroegere molenmagazijn is men bezig geweest met het herstellen van het dak. Een initiatief dat we alleen maar kunnen toejuichen. De watermolen, de sluis en de Ómgeving van de molen blijven voor Meersel-Dreef immers één van de aantrekkelijkste plaatsjes. De monumentenwacht zou hier misschien ook wel eens een kijkje mogen nemen. De sluis heeft heel wat schade geleden en herstellingswerken dringen zich ook hier op. •

Begin december is hij overal van de partij voor de allerkleinsten en de niet meer zo kleine mensen. De Goede Sint bezocht ook de Dreef

garage VAN RIEL

De Hoogstraatse Maand Neem nu een abonnement

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur

* carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

29


MEERSEL-DREEF Comeel en Julia stellen het goed. Hun vijftigste huwelijksverjaardag zal in Meersel zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Ze stapten op 3 januari 1945 in het huwelijksbootje, de Gouden Bruiloft wordt gevierd op 6 januari met een eucharistieviering, een receptie voor de buren en uiteraard een groot familiefeest! We wensen hen in ieder geval van harte proficiat en, zoals iedereen, nog veel gelukkige jaren samen. (oa)

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Corneel en Julia: 50 jaar getrouwd Tegenover de pastorij in Meerdorp woonden Adriaan August Kinschots en Maria Barbara Faes. Zij hadden één kind: Comeel, hij werd geboren op 2 maart 1919. Als kind was Comeel al bezeten van de duivensport, het jagen en het kaarten. Het zijn, samen met het dansen, nog altijd zijn belangrijkste hobby's. Comeel was in zijnjeugd het enige kind dat een fietske had. Hij kreeg het voor zijn Sinterklaas. Stan De Bruyn had het speciaal voor hem gemaakt. 'Nee1tje' Kinschots woont nu al sinds 1951 in Meersel, samen met zijn Julia. Julia Stoffels stamt uit een kroostrijker gezin en werd geboren op 28 december 1922. Zij had vier broers en vier zussen. Julia Maria Joanna Stoffels heeft een tweelingzuster en werkte vroeger als naaister bij Touwke Vermeiren. Zij woonden bij de ouders van Neel in. Van het één, kwam dus het ander. Kort na de oorlog stapten ze in het huwelijksbootje. 'Het was de tijd van de bommen. ledereen sliep in de kelders uit veiligheidsoverwegingen. Nonkel Neeltje en tante Juli a niet', vertelt kleinkind Lind Bevers. 'Ach ja, ze waren pas getrouwd! ' Het was echter rap gedaan met de pret. Toen vlakbij een bom insloeg en het kersverse koppel bedolven onder het glas beschutting zocht bij mekaar, besloten ze toch maar naar de kelder te verhuizen; Nadien 'kochten' ze samen wel twaalf kinderen. Gust, Jos, May, Lief, Marcel, Riet, Wis, Greet, Marc, Herman, Chris en Gerd zagen het levenslicht en zorgden ondertussen voor 25 kleinkinderen. Neeltje en Julia verhuisden ondertussen naar Meersel-Dreef, ze kochten er een boerderij op Meersel. De verhuis werd een verhaal apart. De traditie wilde destijds dat bij een verhuis de buren een stevig handje meehielpen. De buren uit Meer zouden hen dus wel eens verhuizen en brachten hen ook mee weg.

30

Onderweg zouden dan de nieuwe buren uit Meersel de taak overnemen. De begeleiders maakten er echter een groot feest van. Elk café dat ze onderweg tegenkwamen, en in november 1951 waren er dat nog heel wat, werd aangedaan. Op den duur was bijna iedereen dronken. De zatte buren begonnen met vanalles van de wagen te gooien en allerlei spulletjes gingen op die manier verloren. De verhuis van de familie Kinschots-Stoffels heeft dus eigenlijk meer dan een jaar geduurd, want na een jaar kwamen nog altijd spullen terecht. In 1978 werd nog eens verhuisd. Toen bouwde Neeltje een huis, niet ver van zijn boerderij. Tijdens die verhuis ging het er al heel wat rustiger aan toe. Toch zal men ook toen wel eens teruggedacht hebben aan die beruchte novemberdag in 1951. Julia werd in Meersel-Dreef al wel eens 'Julia Taxi' genoemd. Comeel en Julia waren immers één van de weinigen die in de beginjaren van de auto over dit vervoermiddel beschikten. Het spreekt voor zich dat de vele vrienden en kennissen die al eens verder moesten geraken dan Meer of Meerle, bij de familie in Meersel kwamen aankloppen. De vriendinnen van de dochters klopten voor de winkeluitstapjes ook regelmatig aan. Julia vond het niet erg. 'Terwijl kon ik tenminste wat uitrusten.' Comeel en Julia gingen vroeger veel dansen in het Vlimmershof en kaarten is er ook nog altijd bij . Terwijl Julia zich in haar vrije tijd op de handwerkjes stortte, hield Comeel zich bezig met de duiven. Hij is een grote geweest. In die tijd kaapten de Dreveniers heel wat prijzen weg in Meerle. Nu zijn het de kinderen en kleinkinderen die met de duiven spelen, tot groot genoegen van grootvader uiteraard. Op die manier kan hij af en toe nog eens proeven van de sfeer van deze sport. Julia kan nu niet meer zo goed uit de voeten. Dansen is er voor hen beiden niet meer bij . Maar Nee! is alle weken nog van de partij in de dansschool van May. Daar slaat hij dan z'n beentjes uit. Af en toe trekt hij zijn laarzen aan, dan gaat hij mee op jacht.

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Kerstverlichting Sinds vorig jaar beschikken we in MeerselDreef over een feestelijke kerstverlichting. Deze keer hebben de middenstanders nog eens een extra inspanning geleverd. De lampjes werden allemaal op gelijke hoogte gehongen en in het midden werd een feestelijk klokje gemonteerd. Nu worden we er ook overdag aan herinnerd dat het Kersttijd is. De mensen van de dorpsraad zorgden ondertussen opnieuw voor de inrichting van de kerststal en een grote kerstboom in de zaal van de paters. Ook zij leverden prachtig werk. Het geheel kreeg een landelijk uitzicht. Dankjewel. •

BEGRAFE.NISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

. . · ·KE'N: GR·A··FZE,R '

:

:

.

.

:

HOFMANS 118


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PA TRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Twintig jaar Laurijssen Electronics

Winkelcentrum Waar is de tijd dat je Minderhout doorreed zonder dat je iets had gemerkt van dorpskern? Sinds ons 'winkelcentrum' in opbloei is geraakt is het voortdurende filerijden in Minderhout door vertragende en parkerende auto's. Naast onze bakkers, onze slager en onze drukker is er onlangs ook een heuse verswinkel bijgekomen. Zelfs een krop sla of een sappige wortel hoeven in Minderhout niet meer uit de grond te komen. We hebben hiervoor nu ook een winkel. Een zaak die al langer het straatbeeld bepaalt is de electrozaak Laurijssen. Deze maand werd gevierd voor het twintigjarig bestaan van deze fameuze winkel die gerund wordt door de tweede generatie. Bij deze gelegenheid werden ook een aantal demonstraties gehouden die menige dorpsgenoot op de been bracht. D

Oversteek Als alles naar wens is verlopen (en waarom zou dat niet in deze wensperiode bij uitstek) krijgt de enthousiaste DHM-lezer dit bericht nog in 1994 te lezen. Net op tijd dus om u nog even te melden dat KWB samen met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, de Oudervereniging en de Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout in de voormiddag van 31 december de stilaan traditionele oversteek organiseert om de jonge zangers veilig de straat over te brengen. Op verschillende strategische plaatsen in Van Aertselaerstraat, Minderhoutdorp en Desmedtstraat zal je de oranje jassen bemerken die op zich al een remmend effect schijnen te hebben op (voorbij)razende automobilisten. De Minderhoutsestraat wordt deze voormiddag aan voor- en achterkant afgesloten. Dat deze vrijwilligers zich een voormiddag in dienst van de kinderveiligheid stellen is zeker niet alleen voor de koffiekoek gedaan. Spoor je kinderen aan tussen 9 en 13 uur zoveel mogelijk gebruik te maken van deze 'bewaakte' zone. Als bijkomende attraktie wordt in de leeuwe, sorry, dorpskuil een grote pot chocomelk warm gehouden om de voorbijzingende kinderen te trakteren op een gratis beker. Laat het nu maar vriezen! D

Twintig jaar Laurijssen Electranies verenigd.

'Allee, Julia, hoe zit het, koopt ge mijn pannen nu of koopt ge ze nie!' Bemerk dat May Bastiaensen op de achtergrond ondertussen haar middagmaal staat te bestuderen. Mooi afleidingsmanoeuver, Julia!

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s. mode ...

~

Kerkstraat 21

Bus

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a

31


MINDERHOUT

Jammer 路

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw!

De Hoogstraatse bib verhuist! We zullen het hier eens niet hebben over de grootsheid van het projekt. Nog minder over de kostprijs. We zullen het ciok niet hebben over bouwtechnische problemen en daaraan gekoppelde uitgestelde opening. Dat is een ander hoofdstuk. Maar de bib van Hoogstraten is ook een stukje onze bib. Als centrale bibliotheek van de fusie is het aanbod en de dienstverlening hier uiteraard groter dan in de deeldorpen. Als wij in Minderhout onze gading niet vinden (of als we er uitgelezen geraken) trekken we in eerste instantie naar Hoogstraten. Nu is er rond de opening een mooi project opgezet met de basisscholen (ook hier zullen we het achterste van onze tong niet laten zien) om de verhuis te realiseren. Minderhoutse schoolkinderen vallen hier uit de boot. (het zoals de Wortelse, Meerse en Meerlese trouwens). Ook voor velen onder hen was dit een mooie kennismaking geweest. Jammer maar helaas . Jarnmerderderder is het feit dat de jeugdboekenweek die de voorbije jaren altijd keurig werd op poten gezet door de centrale bib hierdoor in het water valt (en dat wij dit toevallig hebben moeten ontdekken). Op de valreep hebben Meerle en Minderhout hun lezende jeugd kunnen redden, maar 't kost nu wel een berg centen. Nu hebben wij dat daar graag voor over, maar als we enkele kilometers verder een mastodont van ik weet (gelukkig) niet hoeveel miljoenen zien verrijzen ... Maar daarover ging ik het niet hebben. 0

Afgevoerd Op de laatste verkeersraad werden de geplande bloembakken voor Minderhoutsestraat en Lage Weg definitief afgevoerd. Nog voor ze er stonden dus en misschien is het beter zo. Want zeg nu zelf, als je na drie weken (of waren het maanden) de boel moet opruimen wegens een onvoldoende op het rapport zoals bij onze Wortelse buren, staat dat toch ook niet netjes. We spreken hier weer niet over onze portemonnee. Voor de Minderhoutsestraat was er in het college een princiepsakkoord om drie verkeersplateaus (met poorteffect) op te nemen in de begroting ' 95. Voor de Lage Weg zou de politiecommissaris een vertoog opmaken om deze af te sluiten ter hoogte van de Beemden. Om begrijpelijke redenen zijn brandweer en ziekenvervoer niet zo opgetogen met al deze ingrepen. Het zou inderdaad simpel zijn als iedereen zijn verantwoordelijkheid zou opnemen wat betreft het naleven van verkeersregels. Maar in onze stoutste dromen is dit nog nooit bewaarheid. Zolang blijft het kiezen voor de minst slechte oplossing om de veiligheid te waarborgen. Het stadsbestuur denkt in elk geval mee. 0

Gezien de verbodsborden aan de Bredaseweg is het niet meer zo evident dat we hier wekelijks passeren. Onze fotograaf houdt ons echter perfect op de hoogte van de evolutie van de werken aldaar. Zoals uit bijgaande foto blijkt krijgen we stilaan zicht op de toekomstige situatie.

Reflectoren De bloembakken in Minderhoutdorp hebben er weer een streepje bij. Wie hier al eens in het donker passeert zal zeker gecharmeerd geworden zijn door de maagdelijk witte reflectorpaaltjes die de bakken moeten accentueren. Van bloemen is voorlopig geen sprake. Nochtans leert onze beperkte plantenkennis ons dat het najaar zich uitstekend leent tot spit- en pootwerk. Of wil men het vandalisme een streepje voor zijn deze keer? Waar geen planten staan kunnen er uiteraard geen worden uitgetrokken. Ook een gezonde redenering wellicht, maar niet echt de bedoeling. Of moeten eerst de gele reflectorpalen op de vluchtheuvel aan de Meerseweg in de groei zijn? Deze sneuvelen blijkbaar altijd sneller dan ze kunnen groeien. Hier kan iemand zeker met een bestendige opdracht aan de gang blijven. Behoorlijk onbegrijpelijk. 0

Geslaagde vlucht Na een jaar hard werken moet er gefeest worden en worden de prijzen uitgedeeld. Dat is zo bij de studenten, dat is zo na een voetbalcompetitie in ereklasse. Dus gaat er dat bij 'De Arkduif' niet anders aan toe. In 'hun' parochiecentrum werden de beste vliegers op het jaarlijks feest in de bloempjes gezet. Alhoewel, in deze sport worden blijkbaar alleen de trainers gehonoreerd. De mannen die het 贸p het veld moeten waarmaken, de duiven zelf dus, Jagen rustig op hun hok te genieten van hun winterslaap in gezelschap van hun wederhelft waarvan ze tijdens het seizoen zo regelmatig worden gescheiden. Maar dat maakt allicht ook hun kracht uit zeker. Op de valreep vernemen we het plotse overlijden JOHN SPRANGERS, voorzitter van 'De Arkduif. Laat dit korte bericht over de kampioenenviering een posthume hulde zijn aan deze actieve zestiger.

Algemene Bouwonderneming

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11.24.

Autotei:017/16.92.80. 119

32

Voor de eer of voor de centen, met de oude of de jonge, dichtbij of veraf, de mannen op de foto hebben het afgelopen seizoen alvast successen geboekt met hun vliegende beestjes. Deze laatste kunnen gerust zijn dat ze dit jaar geen kersttafel zullen sieren. Wellicht is dat hun stimulans om ook volgend jaar van katoen te geven.


MINDERHOUT

Rooilijnplan Het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Koestraat is klaar. Juicht! Alleen, wat betekent dit eigenlijk concreet en wat zijn de gevolgen van de goedkeuring van zo'n plan? Dat was voor de gemeenteraadsleden niet zo duidelijk. Een rooilijn betekent inderdaad de wettelijke afbakening van de openbare ruimte. Maar door dit vast te leggen, hypotheker je meteen ook de latere verkeersinvulling en spreek je je ook uit over bestaande of nog uit te voeren bouwwerken. Zo vrijblijvend is dus een rooilijnplan niet, oordeelde ook de oppositie wellicht terecht. Zou het dan inderdaad niet opportuun zijn om vooraf deze plannen eens voor te leggen aan de werkgroep veilig verkeer Minderhout, aan de dorpsraad .. . Niet met de bedoeling het werk van het stadsbestuur te vertragen, wel om beslissingen meer aanvaardbaar te maken vanuit de basis en rechtzettingen of verwijten achteraf tot een minimum te beperken. 0

Op de afspraak Wie zin heeft in het maken van een mouwloos vestje -en waarom ook niet- kan op 23 januari om 19.30 uur terecht in de parochiezaal. Voor de organisatie tekent KAV. De mannelijke collega's van KWB zien het iets meer avontuurlijker. Op 14 januari wordt er een groot vuur gestookt met alle kerstbomen die op dat moment uit de huiskamers verdwenen zijn. Wie zijn boom dus niet terug in de tuin plant, legt hem maar gerust even opzij tot deze dag. Afgezien van het feit dat het er behaaglijk warm zal worden door de vlammen, kunnen we ons de omringende sfeerbrengers al levendig voor de geest roepen. Afwachten wat dit nieuwe initiatief voor Minderhout zal brengen. Zeker niet nieuw maar vast even sfeervol is de nachtelijke dropping van 28 januari. Meer nieuws via de wijkmeesters. 0

Lichtmisconcert 31 mei 1992 is een datum die ongetwijfeld met gouden letters in de Minderhoutse geschiedenis zal geboekstaafd blijven. Na een jarenlange aftakeling, aanslepende dossiers, gevolgd door een restauratie, verrees de gotische St.-Clemenskerk (aanvang bouw: 15 mei 1451) uit haar verkrotting en werd een pareltje aan de Minderhoutse kroon waar uiteindelijk iedereen, al of niet kerkganger, met duidelijke fierheid en respect over spreekt. Een deel van het waardevol patrimonium was gered voor het nageslacht. Dat deze kerk in de eerste plaats dienst doet als liturgisch trefpunt is vanzelfsprekend. Toch biedt ze meer mogelijkheden en zou dit bouwwerk meer ten dienste moeten staan van het grote publiek. Enkele Minderhoutenaren hebben een comitĂŠ samengesteld met als bedoeling culturele activiteiten te organiseren in deze kerk. Men wil vooralsnog niet te hard van stapel lopen en al te grootse projecten mag men zeker niet verwachten gezien de geringe toeschouwerscapaciteit van de kerk. Op VRUDAG 27 JANUARI 1995 OM 20 U. kan u van het eerste LICHTMISCONCERT verzorgd door het gemengd koor 'DE VEDEL' uit Turnhout met als soliste de Minderhoutse KRISTINE HERMANS, organist PAUL ELST, dirigent MAURITS DUYK, komen genieten in de ST.-CLEMENSKERK. Hierop wordt iedereen van harte uitgenodigd.

De Vedel In 1943 werd het Kamerkoor DE VEDEL opgericht en had het als eerste dirigent Lode Van Dessel. Na hem volgden Jef Maes en Wies Baeten. Toen deze laatste eind 1964 om gezondheidsredenen diende af te haken verzocht hij Maurits Duyck zijn plaats in te nemen. Vanaf 1965 ontgroeide het koor het 'Kamerformaat' en verstevigde het zijn identiteit. Het koor besteedt bijzondere aandacht aan acapella uitvoeringen, omdat hierbij de eigenheid en muzikaliteit het best tot hun recht komen. Als dusdanig mocht het heel wat waardering ondervinden in zowel binnen- als buitenland.

Omdat het repertorium ook grote koorwerken en oratoria omvat, wordt het koor ook regelmatig uitgenodigd om deze composities met grote stembezetting mee uit te voeren. De laatste 25 jaar werd daarenboven veel aandacht besteed aan de bekendmaking van componisten van eigen bodem. De opname van de langspeelplaat 'Kathedraalmusici van de XXste eeuw' is hiervan een duurzame getuigenis.

Orgel Zoals u ongetwijfeld weet, bezit de St.-Clemenskerk een prachtig orgel dat momenteel gedemonteerd in goede bewaring gegeven is, wachtend op een eventuele restauratie. Subsidies zijn er vooralsnog niet voor handen en sponsors komen ook niet uit de lucht vallen. Daarom beoogt het organiserend comitĂŠ de eventuele winsten, voortvloeiend uit deze culturele evenementen, te spenderen aan de restauratie van dit waardevol orgel, zodat ooit de prachtige tonen terug door dit gebouw kunnen zinderen. Voorverkoop: 200 fr. Pastorij Minderhout, Toeristische Dienst Hoogstraten. Inkom: 250 fr. Organisatie: Parochie St.-Clemens Minderhout Datum: Vrijdag 27 januari 1995 om 20 uur in (R.L.) de St.-Clemenskerk.

BEGRAFENISSEN

JORIS

19

Zangkoor 'De Vedel' uit Turnhout

33


Het grote moment Sinds september hadden ze er naartoe geleefd, naar het bezoek van Sinterklaas in de parochiezaal. Nu hadden onze kleinen al wel eens heilige mannen met slechtgewassen baarden en scheve brillen zien zetelen in allerhande warenhuizen en op elke markt die moeder aandeed tijdens het laatste half jaar. Maar eindelijk was daar dan de ĂŠchte Sinterklaas. Hoe hij het allemaal onthoudt mag Joost weten maar wij zouden het zonder notaboekje (of computer tegenwoordig zeker) niet meer af kunnen. Enkele honderden kinderen komen hun wensen aan Sinterklaas voorleggen. Was die trein nu voor Tom bedoeld of voor Niels. Totdaar nog. Daar is nog uit te komen. Of een blokkendoos of een houten puzzel. Maar als die kleine jeugd ons gaat bestoken met 'tienduizend-zinnen-barbie' of 'thunderbirds' en 'action-men' en 'polly-pocket', dan sla ik toch even tilt. Dat kan ik niet meer volgen. Maar ik ben dan ook geen Sinterklaas. Zelfs voor hulpsinterklaas ben ik gezakt. Misschien vormen zijn pieten wel het geheime wapen. Die zien er tegenwoordig inderdaad meer geschoold en minder brutaal uit dan vroeger. Zou kunnen. Enfin, ze brachten naar verluid hun taak weer voortreffelijk voor elkaar voor enkele honderden kinderen die door KWB en KA V waren uitgenodigd in de parochiezaal.

Ja, Sinterklaas, ik zal voortaan echt altijd braaf zijn soms en mijn zusje niet meer (dikwijls) pesten. Kleine zus hield broerlief bij dit getuigenis nauwlettend in de gaten en ons ma, die zag vertederd dat het goed was.

Grrrommmm In elk geval is dit een toepasselijke kreet in de poema-affaire. Het beest, dat toch de nationale pers heeft gehaald, heeft ondertussen zijn laatste brul gegeven. Onze burgemeester zal wellicht dezelfde kreet geslaakt hebben toen hij het droeve overlijden vernam. En de Hoogstraatse burger houdt voorlopig nog een ingehouden grom achter de kiezen tot het vervolg van dit verhaal duidelijk wordt. Nadat onze burgervader zelf het nieuws over zijn recentste aankoop zeer onverwacht in het publiek gooide op de gemeenteraad van november, vonden kranten en TV hierin natuurlijk een dankbaar onderwerp. Als brave burger kunnen wij ons natuurlijk moeilijk voorstellen dat een dier dat zonder enige wettelijke vergunning wordt gehouden, niet via eenvoudige politionele weg kan worden in beslag genomen. De dertigduizend blauwe briefjes die hier op tafel zijn gelegd, roepen toch wat vraagtekens op. Als dan nadien nog blijkt dat het beest sterft aan een overdosis, dan haal je je uiteraard nog meer miserie op de nek. Hopelijk is bij het verschijnen van dit nummer al meer klaarheid in deze zaak geschapen op de gemeenteraad van december. (Wat niet wegneemt dat Minderhout tevreden is verlost te zijn van deze latente dreiging) 0

Neem nu eenjaarabonnement voor slechts 660 fr. Bel nu! 314.41.26

Zo komt onze gemeente ook eens aan bod bij TV-Kempen.

CONCESSIEHOUDER NIEUWE EN GARAGE

nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS STREVEN NAAR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE ::7

34


Een verhaal apart Op donderdag 27 augustus 1993 vertrokDorien Ploren uit de Van Aertselaerstraat samen met nog zeven andere Belgische AFS-studenten voor elf maanden naar Venezuela. De keuze voor dit verre Zuidamerikaanse land, begrensd door Brazilië, Colombië en de Caraibische Zee werd vooral bepaald door de taal. Spaans was voor Dorien niet echt vreemd meer. Maar om deze taal nu in Spanje zelf te gaan bijschaven, dat was te weinig avontuurlijk, te dichtbij zeg maar. Exotische horizonten wilde ze verkennen. Als ik dan toch een jaar van huis ga, dan doe ik het serieus, redeneerde ze. Sinds enkele maanden is Dorien back in town. We luisteren even naar haar verhaal. De vlucht Londen-Caracas duurde ruim acht uur. In de internationale vlieghaven van Venezuela stond AFS ons op te wachten. Alle buitenlandse studenten werden met een klein busje naar een 'kamp' gebracht. Op 28 augustus arriveerden nog andere studenten uit diverse landen. Tijdens dat eerste oriëntatie-weekend werden dé typische Venezolaanse gewoonten even besproken. Diegenen die nog geen woord Spaans kenden, kregen een stoomcursus Spaans. Zondagavond kregen we eindelijk onze gastfamilie te zien. Samen met nog zeven andere buitenlanders zouden wij in Puerto Ordaz gaan wonen. Een gloednieuwe stad, de jongste van het land, 38 jaar oud, op ongeveer een uur zuidoostwaarts vliegen van de hoofdstad. De eerste dagen verliepen heel rustig. Beetje bij beetje ging ik de stad verkennen. Ik werd er voorgesteld aan iedereen : familie, buren, vrienden, leden van AFS. De tweede week leerde ik een buurmeisje kennen. Met haar trok ik nadien heel veel op. Zij heeft mij zowat opgeleid om een echte Venezolaanse te zijn en dat wilde ik ook na elf maanden bereiken. Ja, aanpassen aan zo'n totaal verschillende cultuur is niet altijd zo makkelijk. Zij leven heel anders dan wij, niets is hetzelfde! 10 September, op mijn verjaardag, ging ik voor het eerst uit. Samen met Lizett en haar vrienden bezochten we een Club Campestre. Dat is een club waar steeds groepjes komen optreden die de folklorenmuziek bespelen. In het begin klonk deze muziekstijl mij zeer raar in de oren, na verloop van tijd begon ik ervan

De Venezolaanse warmte en sfeer stralen inderdaad van deze foto die genomen werd in club Nautico Caroni in Joroppo. Dorien heeft zich blijkbaar perfect geïntegreerd. Voor alle duidelijkheid: de schone in de midden is on::.e Minderhoutse. te houden. Zo ging het ook met het dansen. Salsa, merenge, cumbia, calipso, tapor, ... ze werden mij allemaal aangeleerd, maar 't duurde ontzettend lang om telkens het juiste ritme te onderscheiden. Meestal werd ook rhum of wisky gedronken. De Venezolaanse rhum, Pampero, won vorig jaar een eerste prijs in Brussel. Het eten vond ik er zalig. Heel veel

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat. .. één adres

ZAKENKANTOOR

~

VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

vis, rijst en maïs. Elke morgen aten wij thuis arepas. Dit zijn maïskoeken die gebakken of gefrituurd kunnen worden. De basis van het middageten was steeds rijst en gefrituurde bakbananen. Tussendoor maakte men ook wel eens een vers fruitsapje van bv. passievruchten, mango's, appelsienen, ... Het avondeten, 't minst belangrijke van allemaal, bestond altijd uit brood. In september bezocht ik ook samen met mijn familie de witte zandstranden van het land. Het waren parels. Midden oktober begon de school. Iedereen moest een uniform dragen. Ik droeg een beige blouse, beige sokken, een blauwe rok en zwarte schoenen. Dagelijks had ik les van 13.00 tot 18.00 uur. Donderdag begonnen we al om 07.00 tot 13 .00 uur. Het secundair onderwijs duurt daar vijf jaren. Mijn school had drie vijfde jaren met telkens

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN Tel. 03/315.72.54

SI

een kleine vijftig studenten. Daar er zeer weinig discipline was, stelde het schoolleven niet veel voor. Er werden nooit absenties genomen, de leerkrachten kwamen wanneer ze zi n hadden. Ik hield het in die klas al snel voor bekeken. Begin december bezocht ik samen met vrienden een dorpje, Ciudad Piar. Een rit van ongeveer twee uur vanuit Puert Ordaz. Dit dorpje was voor mij het einde. De mensen waren ontzettend gastvrij en vriendelijk. Ze wilden me steeds alles laten zien, proeven, ... Kerstmis heb ik er ook doorgebracht. Die dag is onvergetelijk. We hebben toen veel gedanst, gegeten en ... gelachen! Daar het er warm was, 25" C, gebeurde alles op straat. Nieuwjaar heb ik samen met mijn familie doorgebracht. Vanaf januari ben ik andere delen van het land gaan verkennen. Zo ging ik voor enkele dagen naar de hoofdstad van de staat Bolivar. Deze stad is gelegen aan de Orinoco, de belangrijkste rivier van Venezuela. Ciudad Bolivar staat vooral bekend om zijn voortreffelijke visvangsten. Nadien trok ik naar het platteland. Daar genoot ik van de rust en het gewoon lekker luieren in de hangmat (wat ik nu tussendoor nog tracht te doen). In de school nam ik na enkele weken de draad weer op. De laatste week van januari trokken

35


we naar Is la de Margarita. Dit eiland staat over de hele wereld bekend om zijn prachtige stranden en zijn overvolle vijf-sterren-hotels. De week daarop was er een oriëntatieweekend van heel AFS in Caracas. Iedereen was verplicht hier naartoe te komen. Diegenen die problemen hadden, konden er hun hart luchten. Er werd gebabbeld· over de school, de familie, over alles. Gelukkig kon ik zeggen dat ik tijdens de voorbije zes maanden geen zware problemen had. De krokusvakantie viel in de tweede week van februari. Samen met vrienden zouden we voor tien dagen naar de kust rijden. Dit was een onvergetelijke reis! Er werd heel veel gedanst, gelachen, gezwommen. Karnaval in Venezuela is echt de moeite! Tijdens de paasvakantie ben ik samen met mijn familie voor enkele dagen naar het platteland getrokken. Je kon er doen en laten wat je wilde: wandelen, paardrijden, nog eens in de hangmat luieren. Begin mei reisden alle AFS-studenten van Puerto Ordaz naar San Christobal. Deze reis was heel zwaar. We zaten wel dertig uur in ene hete, benauwde bus. San Christobal bevindt zich in het Andesgebergte en heeft een prachtige omgeving! Vanuit San Christobal zijn we doorgereden naar Colombië, wat niet altijd even gemakkelijk is! Twaalf dagen later moesten we terug in Puerto Ordaz zijn. 't Weekend daarop bezocht ik El Callao, de stad van goud. In dit dorpje zit heel veel goud in de grond, vandaar dat dit gesteente er heel goedkoop is. De laatste week van mei vertrok ik voor veertien dagen naar Maracaibo, twee uur vliegen. Dit is de warmste stad van het land, dagelijks tussen de 35 en de 400 C in de schaduw! Dit is de belangrijkste stad van het land voor de economie. De stad bezit enorm veel petroleum. Toen ik in Puert Ordaz aankwam was het al juni. De laatste twee maanden wilde ik zoveel mogelijk met mijn vrienden en familie doorbrengen. De dagen vlogen voorbij en opeens was het 27 juni, de dag van het afscheid. Nog nooit heb ik mij zo slecht gevoeld. Tranen

Fusieswing Dildo Warbeads op zaterdag 7 januari 1995 in de Mussenakker

Dorien (rechts) met een stoere Venezolaanse knaap in de indrukwekkende ijzergroeve van cerro Sanisidro. stroomden over iedereens wangen. In Caracas kwamen alle AFS-studenten voor de allerlaatste keer bij elkaar. Op 31 augustus vertrok mijn vliegtuig in Caracas om via Londen om 18.05 uur in Brussel te landen. Daar stond mijn familie en een goede vriendin mij op te wachten. Dat jaar in Venezuela is voorbijgevlogen. Ik ben ontzettend blij dat ik het avontuur aangedurfd heb. 'k Hou nog regelmatig telefonisch contact met het warme Venezuela. 'k Voel mij telkens weer goed na een kort gesprekje (dat soms meer lachen is dan spreken) met mijn vrienden en familie.

GEOPEND

NIEUW

BEAUTYFARM Beauty Culture, het 'kuurcentrum met het keurmerk' is nu ook gevestigd op de 'Terbeekseweg 51 te Loenhout'. Voor: Gelaatsverzorging- Pedicure- Hanicure- KaphoekBaden- Lichaamspakkingen- Massage (sport-relax of Shiatsumassage)- Lymfedrainage-Sauna infrarood- Sauna met kruiden- Stoombad (Sauna privé of in groep)Zonnebank- Yoga- Voetreflex Beauty culture (reeds 32 jaar) werkt alleen met natuurlijke produkten. Vooruwmiddag-dag-weekend-week kuur Vraag folder: 03/669.80.31-669.53.34 Behandelingen alleen op afspraak (ook op zondag- 's avonds)

''" 36

Beeldt U even in: een Belgisch groepje dat al jaren aan de weg timmert. heeft een beperkte, doch zeer trouwe schare fans rondom zich weten te verzamelen. Het grote publiek lattt de groep echter vastberaden links liggen. De trouwe fans. malen daar echter zeker niet om en bij elk..t nieuwe release worden de steeds hogere verwachtingen ·teevast ingelost Een lokaal festi val vraagt hen dan om een kwartiertje vol te spelen. Ondanks het feit dat rij slechts vier dagen de tijd hebben. ~teken de dmmtner en de bassist van het groepje met de beperkte doch trouwe fan~ de koppen biJ elkaar en , amen met de broer van de dnunmer slagen zij erin om in v1er dagen tijt.l een groepsnaam te verzmnen e,n om een kwartier vol te ~pelen. De reakties op het festival :njn ongehoord positief, doch het nevenprojekt van de dmmrner en de bassist van dat groepje met die beperkte doch trouwe schare fans bliJft een jaar lang in de ijskast liggen. Het blo 'd kntipt echtt:r waar het met kmipen k;m en na zovele maanden besJutten ûj vm met hun drietjes een demoo~e op te nemen. Ook demo's kruipen waar ze niet krulpen kunnen en lD komt het lerecht op de bureau van e.en platengigant Deze platengigant rept :.óch om het de~be­ treffende groepJ~: te tekenen en al vlug daarna ligt hun eersteling te pronken bij de. CD-boer. Die eersteling staat bol van aangrijpende melodieuze gitaarnmziek met een weemocd1ge en droevige ondertoon . Het Studio Brussel publiek pik1 hun single g.r 7 1994 worden 7ij dan ook terecht gebombar· deerd tot revelatie van het jaar, 1et~ waar zij. die gewoon waren voor een beperkte doch trouwe schare fans te spelen, nooit op gehoopt hadden. Dat !S in een notedop het ongewone ware verhaal van een ongewone doch levensechIe gn>ep, de Dildo Warheads, een afsplitsing van The Excessives. De fiere platenmaatschappij die hen in hun stal heeft binnengehaal~ hee.t EMl. De Dildo Warheads hebben hun eerste .kmdje naar zichzelf genoemd en die debuut·CD gaat als warme pita-broodjes over de toonbank. De single 'Scared' nestelt zich met een zelden geziene verbetenheid tussen de oren van de gelukkigen die hem mochten horen en het festival waarop zij hun debunt llli\akten, was Schnkkelrock in Schriek. Op zaterdag 7 januari maken zij l n Meer hun dehuut in de Kempen en daar 1S Jeugdhuis De Mussenakker apetrots op. Aanvang i voorzien rond 22.30 h. en De Mussenakker is nog f.leeds te vinden in de Donckstraat op nummer lO te Meer en voor verdere inlic-htingen kan j e steeds naar Ludo ·metal piek ' Mar· tens telefoneren (tel. : 03/315 .81.57) . Ach, nu hebben wij het nog niet gehad over hun Dilgebruikelijke groepsnaam! Daar mag je hen op zaterdag 7 januari zelf mee confronteren. •


~ [!ILa

~

"""" )>-flj:

·-'..:' .< _;-

'

Voor Hoogstraten VV komt de winterstop ongelegen Terwijl de meeste ploegen snakken naar de winterstop om de batterijen op te laden, is dit bij HVV zeker niet het geval. HVV, opvallend rustig tijdens de transferperiode, moest in de voorbereiding harde noten kraken. Man mag echter niet uit het oog verliezen dat men niet minder dan 4 maal aantrad tegen ploegen uit eerste klasse, ploegen die wat de voorbereiding betrof een heel stuk verder stonden om dan van het klasseverschil tussen HVV enerzijds en KV Mechelen, Lierse en Germinal anderzijds niet te spreken. Toen de kompetitie begon stonden de jongens van trainer Kernland waar ze moesten staan. En ze staan er nog steeds. Op verplaatsing werd nog niet verloren terwijl men op de Thijsakker twee keren een steek liet vallen. De nederlaag tegen Hasselt werd onmiddellijk gecompenseerd door een overwinning tegen het tot dan toe ongeslagen Turnhout en na de nederlaag tegen Racing Jet Waver - technisch één van de beste ploegen die we in derde klas aan het werk zagen, werd op Berin-gen en thuis tegen Tilleur onmiddellijk de draad weer opgenomen. Met 14 matchen achter de rug staat HVV alleen op de tweede plaats en met 19 punten kan je niet anders dan zeggen: 'HVV is goed bezig!' De match op Herentais kan ook nog iets opleveren, doch op 13 .12.94 kan je niet voorspellen wat op 18.12.94 gaat gebeuren. Voor HVV komt de winterstop ongelegen. Door de 3 vrije speeldagen, komen de gele kaarten allemaal bijeen en HVV heeft 5 spelers met drie boekingen achter hun naam. Van Dijnsen, Van Den Dungen, Branders en Goeminne of het hele verdedigende compartiment en Huygen, die het gewicht van de roodwitte aanval draagt. Met de overigen + 5 jongens uit HVV 11 gaat Roger Kemlan op Tielen een moeilijke avond tegemoet.

,.,..

·-'..:' """" . <

I SPORT I

)>-~·

_;-

'

pelijk blijven onze spelers met hetzelfde enthousiasme doorgaan. Ook onze jeugdploegen presteren zeer goed, zodat V.N.A. de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Programma: Vriendschappelijk: 27 .12.94: Dosko-HVV 11 of I (19.30 u) 29 .12.94: Nieuwmoer- HVV I (19.30 u) 07.01.95: HVV- Tubantia (20.00 u) 11.01.95: HVV - (19.30 u) Kompetitie: 14.01.95: Tielen- HVV (19.30 u) 21.01.95: HVV - Namen (20.00 u) 29.01.95: Aarschot- HVV (15 .00 u) Nat.res.: 13.01.95: HVV 11 - Tielen (20.00 u) 21.01.95: Namen - HVV II 27 .01.95: HVV 11- Aarschot. •

De wedstrijden: 08 .01.95: 14.30 uur 15 .01.95 : 15.00 uur 22.01.95 : 15.00 uur 29.01.95 : 15.00 uur

V.N.A.-White Star Rosselaar-V.N.A. V.N.A. Oostmalle Beekhoek-V.N.A.

Minderbout VV voor de 9de maal gelijk

V.N.A. Wortel Tegen het zeer goed spelende Rauw werden de blauwwitten verdiend geklopt. Het ontbreken van Dominiek Dufraing deed zich sterk gevoelen. In Geel werd tegen Punt met 0-1 gewonnen, na een zwakke wedstrijd. Een zeer goed spelende Nico Braspenning scoorde het enige doelpunt. In White Star Schorvoort kwamen we tijdens de eerste speelhelft op voorsprong en konden stand houden tot de 90e minuut ( 1-1 ), maar dan waren twee basisspelers met kwetsuren van het veld verdwenen . Het hooggeplaatste Hulsen begon zeer furieus aan de wedstrijd en deed onze spelers naar adem snakken. De bezoekers kwamen verdiend 0-1 voor. VNA kwam dan meer in de wedstrijd en Peter Van Calster scoorde met het hoofd. Na de rust was het dezelfde speler die, na hoekschop, met een ingestudeerd nummertje V.N.A. op voorsprong bracht. Hulsen kwam nog terug maar in de slotminuut was Nico Braspenning vlugger dan de doelman en legde een weer fitte Dominiek Dufraing de 4-2 eindcijfers vast na een spectaculaire wedstrijd. Na 16 wedstrijden telt V.N.A, de geplande 16 punten. Onze trouwe supporters hebben al vele goede en spannende wedstrijden gezien. Ho-

Na de euforie van de eerste overwinning is MVV teruggezakt naar de negatieve middelmatigheid. Een dertiende plaats in het klassement is niet zo schitterend te noemen. De goede wil is er wel en dat bewijst toch die negen puntendelingen. Het orgelpunt ontbreekt. Hezewijk, MVV's gezel in het klassement, zou aan de Hoge Weg toch twee punten moeten prijsgeven volgens de insiders. Weinig doelkansen vielen er te noteren en de 0-0 stand aan de rust was een perfecte weergave van het geleverde spel. Guy De Bie bracht de thuisploeg op voorsprong en men had de overwinning voor het grijpen, dacht men. Het waren echter de bezoekers die in de 89ste min. bij een zeldzame counter een puntje wegkaapten . Q> SK Beerse zagen de toeschouwers een aantrekkelijke partij voetbal maar met weinig werk voor de beide doelverdedigers. Kort voor de rust kwam de thuisploeg op voorsprong en die 1-0 besliste over de punten. Tegen Massenhoven begon MVV erg goed aan de wedstrijd. Ton Lammerse trapte een vrijschop rechtstreeks in doel en de thuisploeg bleef zich tonen, voor de rust echter zonder resultaat. Nadat de bezoekers de stand in evenwicht hadden gebracht schoot Dirk Van Bavel weer hoop in de Minderhoutse harten, maar

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod . de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auptng 41

37


SPORT vlak voor afblazen noteerde men de zoveelste koude opdoffer voor MVV. Eindstand 2-2! Met frisse moed naar Bonwel getrokken! Een tweede overwinning? Net niet! 1-0 werd het voor de gastheren na hoekschop. Guy De Bie stelde gelijk maar bij een geharrewar voor het MVV -doel rolde de bal voor de tweede maal tegen het net. Ton Lammerse zorgde echter in de 75ste min. voor een negende gelijkspel voor MVV. Wedstrijden 8.1.95: 14.30 uur Minderhout VV-Bouwel 15 .1.95: 15.00 uur Minderhout VV-Weelde 22.1.95: 15.00 uur Meerle FC-Minderhout VV 29.1.95: 15.00 uur Minderhout VV-HIH Turnhout. •

FC Meer blijft zich roeren Een geburentreffen is altijd iets speciaals en zeker als het dan over FC Meerle-FC Meer gaat, een derby die in vroegere jaren de emoties soms hoog deed oplaaien. Men verwachte spektakel want beide teams prijkten bovenaan in 't klassement. Het weer was gunstig, en een schare supporters, ook zoals in de goede oude tijd, verzamelden zich rond het terrein. Van bij de start bemerkte men duidelijk dat beide elftallen er op uit waren om toch zeker niet te verliezen . Vandaar een uiterst middelmatig middenveldspel waarbij de doelverdedigers lusteloos konden toekijken. Een tegenvaller van formaat voor de kijkers. Geen enkel doelpunt, maar beide ploegen mochten een puntje bijschrijven.

De week daarop was HIH Turnhout te gast. Zij kwamen om één puntje en met wat afbraakvoetbal lukte het nog ook. Maar helaas weer geen goals! In Westmalle aanschouwde men een keiharde wedstrijd met een goedspelend Meers elftal en ... men zag eindelijk nog eens scoren! Hiervoor zorgde Raf Quirijnen met een fraaie kopbal. Pulle kwam op bezoek met een ploeg zonder veel bezieling. Geen enkel bestuurslid noch afgevaardigde vonden het nodig de ploeg te vergezellen. Een triestige situatie! Ook op het veld brachten deze jongens er niet veel van terecht. Na 5 minuten stonden zij al met 2-0 in ' t krijt. Hetzelfde gebeurde tijdens de eerste vijf minuten na de rust. Later kwamen er nog eens twee bij. Uiteindelijk zegevierde Meer met 6-1. Zo zag men nog eens doelpunten maken. Jongens, doe zo voort! Wedstrijden 8.1.95: 14.30 uur Pulle-FC Meer 15 .1.95: 15.00 uur FC Meer-St.Jozef 22.1.95: 15.00 uur Weelde-PC Meer 29 .1.95 : 15.00 uur Hezewijk-FC Meer. •

KFCMeerle Op Hezewijk speelde Meerle een zeer rommelige partij . De wedstrijd was nog maar 5 minuten bezig of Meerle stond al achter. In de 40e minuut kon Hezewijk zelfs verdubbelen tot 20. Op 3 minuten van het einde krijgt Meerle uit een geharrewar voor het Hezewijkse doel een penalty, omgezet door Willy Michielsen. Eindstand 2-1.

Ook thuis tegen S.K. Beerse komt Meerle na ca. 20 minuten op achterstand door een penaltly . Halfweg de tweede helft maakte onze topschutter Marco Klijs er met een prachtige vrijschop 1-1 van. Een billijk gelijkspel tegen een sterke tegenpartij. In Massenhoven waren de supporters nog niet allemaal rond het veld of Meerle krijgt in de eerste minuut al een doelpunt tegen. Na een zwakke eerste helft, speelde Meerle een veel aanvallender tweede helft. Na 10 minuten werd dat al beloond met de gelijkmaker door WiJfried Pauwels . Meerle probeerde dan nog iets te forceren, maar lat en paal beletten een tweede treffer. Opnieuw een gelijke score : 1-1. Thuis tegen Bouwel vertrok Meerle met meer inzet, die ul na 20 min. beloond werd met een doelpunt van Marco Klijs. De ploeg speelde zeer aanvallend en net voor de rust maakte Wilfried Pauwels er 2-0 van. Na de pauze ging het dan ook gemakkelijk voor Meerle en er kwamen nog veel kansen, waarvan er nog één benut werd door opnieuw Wilfried Pauwels, op een fraaie voorzet van Dirk Mertens. Einduitslag 3-0. Meerle in een goede positie de winterrust in. Tot slot wil ik graag het bestuur, spelers en supporters een prettige jaarwisseling wensen. Veel inzet en geluk voor 1995 !! ! Wedstrijden voor januari 1995 8-1-95 : Meerle - Massenhoven 15-1-95 : Wechelderzande- Meerle 22-1-95 : Meerle - Minderhout 29-1 -95 : MeerleWeelde •

--

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL

Bloemensierkunst CAT TLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwboor door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting . Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1 ,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk) .

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden , elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bel len naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51 .87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15 45

38


SPORT

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten

FC De Statie Hoogstraten Kwis je mee?

Wedstrijden

Op ZATERDAG 14 JANUARI 1995 organiseert voetbalclub DE STATIE in plaats van een stevige, mannelijke, fysieke voetbalwedstrijd een rustige, deftige en degelijke KWIS, en dit in de feestzaal van Café De Wachtzaal, tevens het lokaal van FC De Statie, te Hoogstraten. De reden waarom deze voetbalclub dit organiseert ligt o.a. in het feit dat men meende dat kwisavonden in onze gemeente, maar ook in de omliggende gemeenten, nog niet echt ingeburgerd zijn. In de Zuiderkempen bijvoorbeeld bestaat er reeds een hele traditie van kwisavonden, en zijn er verschillende kwisploegen die praktisch elke week de kwisavonden bezoeken. Anderzijds is deze kwis zodanig opgevat dat hij open staat voor iederéen: het is zeker geen technische en moeilijke kwis, maar ook geen al te gemakkelijke waarbij iedereen zomaar alle antwoorden weet. Men meent dat het een kwis wordt waarbij iedereen zijn gading kan vinden, misschien zelfs een beetje leerrijk, maar zeker ontspannend. Stilletjes hoopt men dan dat dit, bij succes, een jaarlijks weerkerend evenement mag worden. Geïnteresseerde ploegen bestaan uit minimum 4 en maximum 7 personen. Inschrijven kan bij : Luc Gijsbregts, Van Aertselaerstraat 31, Hoogstraten, Staf Van Hullebusch, Leemstraat 27, Hoogstraten en bij Fons Jacobs, Witherenweg 19b, Minderhout. Men kan ook inschrijven door het inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer 0351501376-51 van voetbalclub De Statie met vermelding van de naam van de deelnemende ploeg. De deelnameprijs bedraagt 100 fr. per persoon. Aan een kwis zijn natuurlijk prijzen verbonden: zo zal de winnende ploeg een geldsom van 3000 fr. overhandigd krijgen, nummer twee ontvangt 2000 fr. en nummer drie krijgt 1000 fr.! Ook de andere ploegen in de uitslag krijgen nog een mooie prijs. Let op, de inschrijvingen moeten binnen zijn VOOR 7 JANUARI 1995!!! •

Zaterdag 14.30 uur 15.00 uur 13.30 uur 15.00 uur

7 januari Hooghuis- Gelmeiboys Mussenakker-Westhoek Boereneinde - Vikings Boskant - Statie

Zaterdag 14.30 uur 15.00 uur 13 .30 uur 15.00 uur

14 januari Gelmeiboys - Statie Boereneinde - Hooghuis Vikings - Mussenakker Westhoek - Boskant

Zaterdag 21 januari 14.30 uur Gelmeiboys - Vikings 15.00 uur Boereneinde-Westhoek 13 .30 uur Boskant- Hooghuis 15.00 uur Mussenakker - Statie Zaterdag 28 januari 14.30 uur Westhoek- Gelmeiboys 15.00 uur Hooghuis - Mussenakker 13.30 uur Statie - Boereneinde 15.00 uur Vikings - Boskant. •

Atletiek 6de AVN-veldloop te Hoogstraten Ondanks de minder goede weersomstandigheden mochten de mensen van de AVN toch een mooi lot van ongeveer 190 deelnemers inschrijven voor hun jaarlijkse veldloop. Vooral bij de jongsten was de opkomst groot. Te 14 uur, bij het geven van het startschot, regende het pijpesteten doch de kleinste lopertjes lieten zich hierdoor niet van de wijs brengen. Allen brachten zij hun opdracht tot een goed einde want aan de aankomst wachtte de prijzentas. Voor iedereen hetzelfde, onder het motto dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Voor de oudsten, die met vrij goed weer van start konden gaan, was er na alfoop wel een heuse prijsuitreiking in de kantine van de RVV-jeugd. Zonder twijfel een geslaagde sportnamiddag waar ook door de organiserende club goede resultaten werden neergezet. De organisatoren kijken dan ook weeral uit naar de zevende uitgave van volgend jaar.

De uitslagen van de Hoogstraatse deelnemers

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

Benjamins meisjes 400m: 5. Els Joosen; 10. Sofie Vlamings; 11. Liese Jespers; 12. Dorien Peeraer. Benjamins jongens 400m: 3. Willem Joosen; 4. Bart Van ·Loon; 7. Ruud Oomen; 9. Toon Hendrickx; 10. JefVlamings. Pupillen meisjes SOOm: 2. Wendy Brosens. Pupillen jongens SOOm: 4. Pieter Peeraer; 7. Yves Donckers ; 12. Thijs Hendrickx.

Miniemen jongens HOOrn: 9. Hans Hendrickx Scholieren meisjes 2100m: 7. An Goetelen Scholieren jongens 3100m: 1. Benny Aerts Veteranen dames +30 3100m: 2. An Braspenning Veteranen dames +45 3100m: 1. Martine Persoone Senioren dames 3100m: 1. Carine Jochems; 4. Petra Everaert; 5. Marian Jacobs Veteranen heren +35 6800m: 1. Jan Hendrickx; 4. Eddy Oomen; 5. Jef Van Dijck; 6. Guido Everaert; 8. Jos Braspenning Senioren heren 6800m: 1. Bram Everaert; 9. Toon De Backer; 13. Eddy Hendrickx.

AV-Noorderkempen wint beker Jos Wijninckx te Hoboken Na de schitterende prestaties in de eigen veldloop te Hoogstraten waren de verwachtingen hoog gespannen voor de Jaak Schram Cross in Hoboken. Vorig jaar werd de damesploeg daar immers winnaar van de trofee Staf Haelwaeters. Dit huzarenstukje wilden deze dametjes natuurlijk best nog eens overdoen. Ze behaalden inderdaad prachtige resultaten. Bij de senioren dames was er een zesde plaats voor Carine Joeberns en een negende plaats voor Marian Jacobs. Bij de veteranen dames scoorden we nog hoger, en was er een derde plaats voor Martine Persoone, een vierde stek voor Ann Braspenning en een vijftiende plaats voor Lydia Struyf. Helaas voor hen kwamen ze met deze uitslagen enkele punten tekort en moesten ze de zo fel begeerde trofee aan WAK laten. Bij de jongens kadetten was er een goede Roel Everaert die tweede werd in zijn wedstrijd over 2000 meter. Benny Aerts deed nog een beetje beter en was de winnaar bij de jongens scholieren. Bij de heren veteranen was er Jan Hendrickx die niemand een kans liet om in zijn spoor te komen. Hij liet Omer Van Nooten ver achter en werd glansrijk winnaar. In dezelfde reeks waren er verder nog een zesde plaats voor Eddy Oomen en een negende voor Jos Braspenning. Bij de seniores zagen we weer die zwarte truitjes vooraan bewegen en werd Bram Everaert mooie vierde. Voegen we daarbij de 15de plaats van Toon De Backer en de 28ste van Eddy Hendrickx en dan ziet u dat men goed voor de dag kwam. Dankzij deze prachtige uitslagen werd de herenploeg ook winnaar van de Trofee Jos Wijninckx. Wederom een succesvolle veldloopnamiddag voor de Atletiekvereniging Noorderkempen. De volgende veldloop in clubverband wordt de Cross Remy Quadeus te Brasschaat op 28 januari 1995. Voor meer info over de Atletiekvereniging kan u altijd terecht bij Jan Vlamings Moerstraat 30, 2320 Hoogstraten, tel. 03/3146813 . •

39


SPORT

Hoogstraatse kantpioenen in de spots Reikhalzend heeft sportminnend Hoogstraten uitgekeken naar de sportlaureatenviering, georganiseerd door het stadsbestuur in samenwerking met de sportraad. Heel wat clubs hadden hun kandidatuur of hun kandidaten naar voor geschoven in de hoop met deze mooie eretitel getooid te worden. Voor een bomvolle zaal in het VII-Spijker werden volgende kampioenen gelauwerd.

Sportman 1994:

Jan Hendrickx De Hoogstraatse atletiekambassadeur bij uitstek mag Jan zeker genoemd worden. Jarenlange intensieve training en veel opoffering brachten deze atleet op een respectabel niveau binnen het atletiekwereldje hier te lande. Dit jaar kroonde hij zich tot Provinciaal Marathonkampioen bij de senioren. In de prestigieuze Marathon van Brussel vind je hem als 3de Belg in de eindstand en dit toch wel in de aanwezigheid van belangrijk internationaal gezelschap. Daarbij mag je nog rustig een aantal knappe ereplaatsen noteren in marathons, halve marathons en wegwedstrijden allerhande, zowel nationaal als internationaal. 'Sportman 1994' betekent voor Jan zeker geen eindpunt, wel een stimulans!

totaal van 400 in november jl.! Van bloei gesproken! Alle leeftijdscategorie毛n komen aan hun trekken in deze groep: kleuterturnen, recreatief turnen, jazzballet, klassiek ballet, callanetics, gymfit, artistieke gymnastiek (wedstrijdturnen). Omwille van hun kwantiteit gepaard gaande met kwaliteit (heel wat leden behaalden flinke resultaten in tornooien en kampioenschappen), hun optredens in showavonden, jazz-happenings, school- en sinterklaasfeesten, inzet voor bejaarden en gehandicapten ... , verdient 't Spagaatje tenvolle deze Hoogstraatse sportonderscheiding.

Bovenaan: M.L. Koyen en J. Hendrickx, onderaan 't Spagaatje

Sportvrouw 1994:

Marie-Laure Koyen

HOSPITAAL PLUS SPAARREK路ENING

Een jong tennistalent dat reeds ten overvloede bewezen heeft een van de blikvangers van het Hoogstraatse tenniswereldje te zijn. Niet alleen onder de kerktoren, ook een heel eind daarbuiten heeft Marie-Laure reeds haar strepen verdiend. Haar palmares! Zij won zomaar eventjes 11 van de 16 finales die ze speelde bij de Open Enkeltornooien ingericht door de VTV (Vlaamse Tennisvereniging), de jeugdtrofee van de provincie Antwerpen in haar leeftijdscategorie eigende ze zich toe, ze stond als finaliste op het tenniscourt bij het 'Masters' (een open tornooi voor gans Vlaanderen). Talent kan je niet wegmoffelen en dit merkten ongetwijfeld de verantwoordelijken van de VTV. Momenteel behoort onze 'Sportvrouw 1994' tot de beschermde groep tennissters van de VTV, waardoor zij ook getraind wordt door de beste VTV -lesgevers. Door haar flinke prestaties in het afgelopen jaar stijgt zij van categorie C30 naar C15/2, en de insiders weten best wat dit te betekenen heeft.

Sportvereniging 1994

Turnvereniging "t Spagaatje' Knap werk heeft 't Spagaatje de voorbije 10 jaar zonder twijfel geleverd! Van 120 leden groeide deze 'elastische' vereniging naar een

40

Kantoor Hoogstraten Vrijheid I 16 tel. 03/314.42.92 123 ~

BIJ spaarinlage van 300.000 BEF


SPORT

Trofee voor sportverdienste 1994:

Karel Versmissen Duivel-doet-al op sportgebied, alhoewel zelf nooit een echt uitblinker geweest in een of andere discipline! 'Wel een half uur wielrenner en een volle match voetballer bij HVV! ' Dan maar mijn kwaliteiten op een andere en betere manier aan de man brengen, moet Karel gedacht hebben, en dat deed hij ook op organisatorisch gebied vooral binnen het kader van de wielrennerij dat hem nauw aan het hart lag en nog altijd ligt. Vooral de Hoogstraatse wielerclub 'De Lustige Wielrijders' heeft hij samen met Stan Jansen, Vic Hoeymans, Jaak Van Bergen en Jules Huybrechts in 1945 nieuw leven ingeblazen en tot vandaag werden er zomaar eventjes 267 wedstrijden ingericht. Volgendjaar zetelt Karel50 jaar in het bestuur en graag had hij bij deze gelegenheid het Belgisch Kampioenschap voor Profs naar de Vrijheid gehaald, dit is hem tot zijn grote ontgoocheling niet gelukt, in Brussel dacht men er anders over! In 1947 werd hij afgevaardigde van de BWB (Belgische Wielrijdersbond) zodat hij in heel de streek koersen ging leiden en daardoor ook bekendheid verwierf in dit midden. Later kwam hij in het hoofdbestuur van de provincie terecht, in de algemene raad van de BWB in Brussel en werd zelfs een jaar afgevaardigde-generaal van de BWB voor de provincie Antwerpen. Een veeleisende job! Dat ene jaar vond hij genoeg, want je zat altijd wel ergens op een of andere vergadering, re-

Laureaten enfeestvrienden bij elkaar. Links: Karel Versmissen. ceptie ... ! Nu nog is Karel actief binnen de BWB, de Kempense Verstandhouding en De Lustige Wielrijders. Ook 'De Ronde van de Kempen' heeft hij boven de doopvont gehouden. Zijn grootste interesse ging in alle geval naar het wielrennen toe, maar daarbuiten was hij ook bijzonder actief in het gemeenschapsleven: een van de stichters van de sportraad en hij maakte zich 16 jaar lang verdienstelijk als

secretaris en enkele jaren als voorzitter; 30 jaar secretaris van de Wortelse St.-Jorisgilde waarvan hij nog altijd lid is; wedstrijduitmaker van 'De Blauwe Duif' van '47 tot '71 ; een van de stichters van de petanqueclub; verzorgde 50 jaar lang de sportverslaggeving voor kranten en tijdschriften ... ! Een heel druk leven! De trofee 1994 is inderdaad in goede handen! •

\IERt.EKER\NGEN

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

WtJOrtJIII een !JekJÂŤ/1119 n bekleden die het Een schoorsteleals volgt: bmnenin n1et doet. gaa Ik en word een nieuwe. vo om bracht dichte schoorsteen aang~) van metaal (roestvnl staa Dat is de enige oplossing Ie goed1s.

SP~RBAN\(

cf

~~

I ~~

LEN\NGEN

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7- 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65 90

41


Op stap

•ID.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Zondag 1 januari 1995: GELUKKIG NIEUWJAAR! Maandag 2 t/m vrijdag 6 januari: SPORTKAMP, voor kinderen geb. '83 t/m '88, diverse mogelijkheden, 2000 à 3200 BEF, inl. en inschr. Sportdienst gemeentehuis, tel. 03/340.19.51. Woensdag 4 januari: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV. Zaterdag 7 januari: STERZINGEN, vanaf 13 uur, door vormelingen ten voordele van kinderen uit de derde wereld. Zondag 8 januari: NIEUWJAARSWANDELING, vertrek lokaal Karel Boomstraat, 9 uur, einde 17.30 uur, verrekijker, eten en drinken meebrengen, org. en inl. Wielewaal-JNM, tel. 03/314.60.14. Zondag 8 januari: KERSTSPEL van CARL ORFF, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Jeugdmuziekatelier, om 15 uur in de Rabboenizaal. Dinsdag 10 januari: GEZOND DENKEN OVER GROND, voor gans de fusie Hoogstraten, zaal Minderhout, 9.30-15 .30 uur, org. AGRA-KVLV. Woensdag 11 januari: VAN KRUIDENDRANK TOT CORTISONE, door Bert Hermans, Auditorium Klein Seminarie, 20 uur, toegang 100 BEF, org. Davidsfonds. Vrijdag 13 januari: Toneel DUIK IN DE WAANZIN, van Lade Ansoms, gespeeld door toneelgroep Tinello, om 20 uur in de Rabboenizaal. Zaterdag 14 januari: Toneel DUIK IN DE WAANZIN, van Lade Ansoms, door de toneelgroep Tinello, om 20 uur in de Rabboenizaal. KWISWEDSTRIJD, georganiseerd door FC De Statie, in Café De Wachtzaal. Inschrijven voor 7 januari. Zaterdag 14 januari: KERSTBOOMVERBRANDING, na de avondmis van 18.30 uur, achter zaal Pax. Zaterdag 14 t/m zondag 29 januari: 30 JAAR 'T BESTE VAN GAL, Kartoententoonstelling, IKO, weekends 10-12 uur en 1417 uur, toegang gratis. Dinsdag 17 januari: E.H.B.O.-CURSUS, Gelmeistraat 26, 20 uur, org. Rode Kruis, inl. en inschr. Annemie Sterkens, tel. 03/314.13.45. DANSEN, zaal Pax, 20 uur, org. KVLV -jongeren. DORPSRAAD HOOGSTRATEN, inl. gemeentebestuur, tel. 03/340.19.11. Woensdag 18 januari: START COMPUTERCURSUS VOOR BEGINNERS, computerklas in VITO, Gravin Elisabethlaan, 19-21 uur, deelname 3100 BEF, leden 2100 BEF, org. Davidsfonds, inl. en inschr. tel. 03/314.54.52.

42

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Woensdag 18 januari: KOOKLES 'Spaghetti en andere pasta' s', om 19.30 uur in de Pax. Org. KAV. Vrijdag 20 januari: KAARTPRIJSKAMP, org . Wielertoeristen. Zaterdag 21 januari: START INITIATIECURSUS FOTOGRAFIE, 10 lessen, IKO, 9-12 uur, deelname 2500 BEF, inl. en inschr. tel. 03/314.75.54. Zondag 22 januari: OPEN DEUR in de nieuwe bibliotheek in de Lindendreef. START CURSUS FOTOGRAFIE, 10 lessen, IKO, 9-12 uur, deelname 2500 BEF, inl. en inschr. tel. 03/314.75.54. OPENDEURDAG NIEUWE BIBLIOTHEEK, Lindendreef, 10-16 uur. JAZZ OP EEN ZONDAGMIDDAG, The Catton City Jazzband, Rabboenizaal, 11 uur, toegang 350 BEF, VVK 300 BEF, org. Kunstkring Spijker, tel. 03/314.55.36. Dinsdag 24 januari: MELKKW ALlTElT EN UIERGEZONDHEID RUNDVEE, zaal Minderhout, 13.30-16 uur, org. AGRA-KVLV. Vrijdag 27 januari: KAARTA VOND: Inschrijven om 18.30 uur in de Pax. Org. KWB. Zondag 29 januari: JAZZWANDELING MET HUIFKARRENTOCHT, inl. en org. Marckriver Jazzclub, tel. 03/314.47 .75. Dinsdag 31 januari: SANITAIR BELEID IN DE V ARKENSHOUDERIJ, zaal Minderhout, 13 .30-16 uur, org. AGRA-KVLV . DANSEN, zaal Pax, 20 uur, org. KVLV -jongeren.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag 'anaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 46

MEERLE Dinsdag 10 januari: GESPREKSA VOND in de parochiezaal, org. KAV. Donderdag 12 januari: LES HANDWERK, om 15 uur in de parochiezaal, Org. KVLV. Dinsdag 17 januari: ALG. VERGADERING van KAV. Zaterdag 21 januari: FOLKLORE-INSTUIF, georganiseerd door volksdansgroep SHILSHOEL met optreden van de LOWLAND PIPERS, vanaf 20 uur in de parochiezaal. Woensdag 25 januari: GESPREKSA VOND van KAV. Donderdag 26 januari: ALG. VERGADERING van KVLV. Zaterdag 28 januari: HOBBY-TENTOONSTELLING van 16 tot 22 uur in de parochiezaal: aansluitend grote KAARTWEDSTRIJD, inschrijven vanaf 19 uur. Zondag 29 januari: HOBBY-TENTOONSTELLING in de parochiezaal van 10 tot 20 uur. Woensdag 31 januari: KOOKLES (microgolfoven), org. KA V.

Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.9 1.07

Radio CONTINU • FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 ·Fax 315 86 57 . met regionaal, nationaal en internationaal nieuws · 24 uur per dag muziek . informatie van en over lokale verenigingen

Tel. 03/314 .36. 93

SB

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51


AGENDA

Ongevallen

WORTEL

MINDERHOUT Zaterdag 14 januari: KERSTBOMENKAMPVUUR, georganiseerd door KWB. Maandag 23 januari: NAAILES om 19.30 uur in de parochiezaal. Org. KA V. Vrijdag 27 januari: LICHTMIS-CONCERT door het koor DE VEDEL om 20 uur in de St. Clemenskerk. Zaterdag 28 januari: Nachtelijke DROPPING. Org. KWB.

Zaterdag 7 januari: OUD PAPIER-ophaling vanaf 9 uur. Zondag 8 januari: WANDELTOCHT, vertrek om 14 uur aan de parochiezaal. Org . MarkdaL

Zondag 4 december om 3.30 uur reed aan de Langenberg te Wortel een personenwagen van de baan De passagier Kurt Van den Langenberg (20j), Gustaaf Segersstraat 19, Hoogstraten werd zwaar gekwetst.

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

52

1/

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel

Tel. {03) 314 53 28

56

MEER

VRIJHEID 34b · 2320 HOOGSTRATEN • TEL. 031314 14 86 BO

Marc en Chris Van Der Smissen·Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten 57

C~Fb- '-r~.J

c;b.Ltv1~L r~~~ ...-.

-

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

vzw Mussenakker Meer

,·~ /' \,__/

.~

46

'

.:.__.-

Zaterdag 31 december: DOORDOENFUIF in de Mussenakker met exotisch eten, drank en vuurwerk. Zaterdag 7 januari: OPTREDEN van DILDO WARHEADS in de Mussenakker vanaf 22.00 uur. Dinsdag 10 januari: OPENBARE VERGADERING van DORPSRAAD in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Zaterdag 14 januari: TONEEL met 'EZELSOREN' door 't Heidebloempje en Brassband in ZVKV om 19.00 uur. Op SAUNABEZOEK met de Mussenakker Zondag 15 januari: TONEEL met 'EZELSOREN' door 't Heidebloempje en Brassband in ZVKV om 19.00 uur. Zaterdag 28 januari: DORPSKWIS door Landelijke Gilde in parochiezaal om 19.30 uur.

MEERSEL-DREEF

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Dinsdag 6 december om 19.30 uur werd aan de St. Lenaartseweg te Rijkevorsel de hond van Harry Govaerts, St. Lenaartseweg 59, Rijkevorsel, doodgereden door een auto. Woensdag 7 december om 12.10 uur botste aan de Vrijheid te Hoogstraten de auto bestuurd door Rosa Verschueren, Pater Declerckstraat 15, Wortel, met de auto bestuurd door Alain Zegers, Van Aertselaerstraat 16, Hoogstraten. Er was zware schade.

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

unstscfiifáer J.Jf.J. Jasper

Vrijdag 25 november om 20.15 uur reed een auto tegen een electriciteitspaat aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten. De paal werd uit de grond gesleurd zodat de kabels braken. De chauffeur werd gekwetst. De wagen liep zware schade op.

Vrijdag 9 december om 17.15 uur botste in Meerledorp de auto bestuurd door Aloys Kustermans, Chaamseweg 24, Meerle met de motorfietser Marck Ploren (31j) uit Ulicoten. Deze laatste werd licht gekwetst. Zaterdag 10 december om 15.15 uur kwam het tot een aanrijding aan het kruispunt Drijhoek en Stevennekes te Rijkevorsel, tussen de auto's bestuurd door Edith Eelen, uit Oud-Turnhout en Natascha Aerts, Lindendreef 71, Hoogstraten. •

kn~rqtj~squis

'

urijqeih 183 qoogstraten 113/314 66 65 <iust & ~iliane

50

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

Zaterdag 21 januari: BINGO-A VOND voor de ereleden van de Fanfare Voor Eer en Deugd, om 20 uur in de zaal van de Paters.

gesloten : dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11 .30 uur.

60

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u .• zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Cafetaria

Harry Bogers

Verzekeringskantoor

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6- 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax03/315.03.79

MEERSEL-DREEF

"

t)~w

'TR

-------·

RTUIN ~~

Meerdorp 13

CAFÉ DISCOBAR

44-~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

W AT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ . ANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 43


Ongevallen Brandweer 314.42.43 -- ~

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RUKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

72

LAURIJSSEN JEF

(l =-- -,---,- - -~ --

HUISARTSEN

~ CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoog~r~en

31 december en 1 januari: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.1 0

2321 MEER

TeL 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

7 en 8 januari: DR. JOHAN WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55 14 en 15 januari: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02 21 en 23 januari: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 03/314.20.24

65

JAN VERHEVENb.v.b.a.

28 en 29 januari: DR. MARC VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel, tel. 314.48.00

APOTHEKERS

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Van 30 december tot 6 januari: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! :

~~ .&.

Van 6 tot 13januari: APOTHEEKLUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

Tennisclub de VRIJHEID vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Van 13 tot 20 januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 51, tel. 315.77.73

TeL 031314.37.76

Kantoor Hoogstraten Vn1heid 116 tei.03/314.42.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08 76

C7

Van 20 tot 27 januari:APOTHEEK AD RIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75 Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

Van 21 januari tot 3 februari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26 , Rijkevorsel, tel. 314.60.38 Zaterdag 28 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03

THUISVERPLEGING

Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten. 77•

?ftt 'J&._ynnum 8rU1Qcn 'J(Ám O:JI :JH.'J2.39

70

44

Op 25 januari '95 verschijnt de nieuwe MAAND. Medewerkers, we zullen weer rap moeten zijn: op woensdag 11 januari wordt de kopij verwacht; enkel het dorps- en sportnieuws kan nog op zondag 15 januari.

74

mobile Rent

Zaterdagvoormiddag 31 december: APOTHEEK FAES , Meerdorp 61, tel. 315.77 .73

Indoor tennis squash snooker

75

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49. 11

llltè!lll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

erantw. uitg.: J. Fr-.msen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.