november 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

TIENDE JAARGANG, NR. 115 NOVEMBER 1994 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEK.ANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

diefstal in het stadhuis?

de verkiezingen

Flor 路Versehoeren op CD

BrunoAerts

Tot elk goed werk bereid zijn (Devies van de Norbertijnenorde)


LUIM

Hoostraten in de ban zaak Vorstenbosch Het Slim Buroke vzw Hoogstraten, van onze verslaggever ter plaatse In mediakringen in en om Hoogstraten is er de laatste tijd heel wat te doen rond de figuur Albert Vorstenbosch. Net op het ogenblik dat in het plaatselijke maandblad De Hoogstraatse Maand de bijdrage van deze man achterwege bleef, verscheen er van zijn hand een brief in de lezersrubriek van Humo. Daarin maakte 'de voorzitter' van Het Slim Buroke zich nogal schalks boos over een foute vertaling in het BRT -programma Panorama. Nauwelijks 14 dagen later koos de heer Vorstenbosch weerom resoluut voor een ander medium om zijn ideeĂŤn wereldkundig te maken. Het was met name in de gezamenlijke uitzending van Radio Cosmos en Radio Continu dat bewoners van Hoogstraten en omgeving voor het eerst 'de stem' Vorstenbosch konden horen. Volgens gerechtelijke kringen ging Vorstenbosch hier echter in de fout. In zijn toespraak verdedigde de man zijn kiesgedrag in een niet laakbare uiting van mening . Maar ook maakte hij er zogenaamd 'de groeten over aan zijn vroegere Poolse 'vriend' Pavel die ergens in Hoogstraten of omgeving verblijft. In onvervalst Pools, voor de meeste luisteraars uiteraard onverstaanbaar, sprak Vorstenbosch echter niet tot zijn Poolse vriend, maar deed hij een oproep om nog voor de winter iemand te vinden die hem goedkoop bij het schilderen van zijn dakgoot kon helpen. ' ... Pavel, njobotski odvothna djistenti tisjont zlotys godzina ... ' brachten enkele wakkere slavistici ertoe het gerecht

b.v. b . a~

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

op de hoogte te brengen. Deze laatsten namen bij Radio Continu de banden in beslag om 'de groeten' verder te bestuderen.

Sekte van de Koeietepel Dat het gerecht zo gretig inspeelde op dit ogenschijnlijk kleine vergrijp heeft echter te maken met het vermoeden in sommige kringen als zou Het Slim Buroke een dekmantel zijn voor allerlei duistere praktijken. Om drama's zoals laatstleden in Zwitserland (Sekte van de Zonnetempel) te vermijden, worden sinds verleden maand alle charismatische figuren in de Noorderkempen nauwlet-

Waar bereik je de rijkswacht en wanneer? Brigade

Adres

Telefoonnr.

Openingsuren

Arendonk

Wippelberg la

014/67.73.23

08.00-12.00 15.00-19.00

Beerse

Gasthuisstraat 48

014/61.10.03

08.00-12.00 15.00-19.00

03/314.50.08

08.00-12.00 15.00-19.00

Hoogstraten Vrijheid 208

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

111[~111

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoog traten

2

tend in de gaten gehouden. Zo zou ook Albert Vorstenbosch in het verleden reeds pogingen hebben gedaan om een 'Sekte van de Koeietepel' op te richten. Hierachter zou volgens insiders een gigantisch gesjoemel met melkquota kunnen schuilgaan. Ook zouden er grote sommen 'melkgeld' witgewassen worden binnen Het Slim Buroke. In een gezamenlijke aktie van de Bijzondere Belastingsinspektie (BBI) en de gerechtelijke politie werd er een inval gedaan in 'de burelen' aan de Van Schoorbeeklaan 18 te Hoogstraten en werden er allerlei dokurnenten in beslag genomen. 'Allemaal laster' aldus een bijzonder strijdvaardige Vorstenbosch hieromtrent bevraagd door onze redaktie. De gerechtelijke diensten hebben enkel de 'boekhouding' meegenomen voor nader onderzoek. Dat is ocharme een schriftje van 40 bladzijden. En wat het 'gesjoemel' betreft met melkquota, dat gerucht is in de wereld gekomen omdat ik enkele jaren geleden mijn hele melkquotum gratis heb weggeschonken aan Albert van ons Liza, mijn petekind, die boer is op Klein Eyssel'. Zal Albert nog verder werken aan zijn mediabekendheid? 'Ik ben en ik blijf in de eerste plaats gehecht aan De Hoogstraatse Maand' aldus verder nog Albert Vorstenbosch, 'maar niets belet mij het daarnaast 'hogerop' te zoeken. Wordt zeker vervolgd. •

Kasterlee

Kerkenheide 2

014/85.34.14

08.00-12.00 14.00-19.00

Merksplas

Markt 11

014/63.30.10

08.00-12.00 15.00-19.00

Ravels

Tilburgseweg 202

014/65.95.65

08 .00-12.00 15.00-19.00

Turnhout

Noord Brabantlaan 70 014/41.69.96

Dag en nacht permanentie


MAN IN DE MAAND

Kanunnik in de maand Door het kruis overwint de waarheid (Motto van de Abdij van Postel) Bruno Aerts, zoon van Karel en Mia De Sutter (Hoogstraten) werd tot priester gewijd door Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop van het bisdom Antwerpen, in de Sint-Nicolaaskerk van de Norbertijnenabdij te Postel (Mol) op zaterdag 27 augustus 1994. Op zondag 11 september droeg de jonge priester een plechtige dankmis op in de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten. In een tijd dat we nog nauwelijks onderpastoors kennen en er zelfs parochies zijn zonder eigen pastoor, is zo een priesterwijding toch wel een bijzondere gebeurtenis. Oudere lezers herinneren zeker nog de tijd dat er min of nieer regelmatig een jonge dorpeling zijn dankmis als nieuwe priester opdroeg in de parochiekerk. Elk dorp kende ook een aantal kloosterlingen en had meerdere missionarissen in Afrika of AziĂŤ. Na de fameuze 'jaren zestig' is dit eerder een grote uitzondering dan regel geworden. Maar Bruno Aerts is waarschijnlijk geen toekomstige pastoor ergens aan het werk in een Kempische parochie. Door zijn intrede in de abdij van Postel werd hij opgenomen in de Norbertijnenorde of Premonstratenzers, ook wel witheren of witte kanunniken genoemd. Tijdens de warme zomerdagen gingen wij met hem eens praten. Helaas, door omstandigheden, kon dit interview niet vlugger gepubliceerd worden.

Wie is Bruno Aerts? Ik ben geboren in Deurne in 1967. Enkele jaren later, in 1969, kwamen mijn ouders in Hoogstraten wonen op dezelfde plaats (Gelmelstraat 70) waar ze nu nog wonen. Hier heb ik de lagere school gevolgd, eerst in de gemeenteschool en later aan het Klein Seminarie waar ik ook mijn humaniora heb gedaan.

Hoe of wanneer wist je dat je priester wilde worden? Ik heb daar eigenlijk in mijn jeugd niet zo bij

stil gestaan. Ik had wel interesse voor abdijen en kloosters, ook al tijdens mijn studies aan het Klein Seminarie. Toen ging ik al geregeld op bezoek naar een abdij voor een weekend. Na mijn middelbare studies had ik wel belangstelling voor het diocesane seminarie maar ik ben dan toch naar de Katholieke Universiteit van Leuven godsdienstwetenschappen gaan studeren. Na het tweede jaar kan je dan kiezen voor een meer filosofische richting of voor een theologische richting. Ik koos voor het tweede . Hier bestudeert men de Bijbel in zijn oorspronkelijke teksten en talen. Dat betekent dus ook

Bruno Aerts de studie van Hebreeuws en Grieks en het onderzoek van de grondteksten van ons geloof. Na vier jaar heb ik deze studie afgesloten. Het licentiaat godsdienstwetenschappen is eigenlijk de oude, wat omgebouwde seminarieopleiding van vroeger voor het priesterschap. Op het einde van mijn laatste jaar in Leuven, omstreeks Pasen, heb ik aan mijn ouders verteld dat ik naar de abdij van Postel wilde gaan. Zij kenden mijn algemene belangstelling voor het kloosterleven maar toch waren ze wel wat verrast door deze beslissing, denk ik.

Waarom Norbertijn in Postel? Ja, ik heb dat wel onderzocht. Vanuit mijn studies wist ik natuurlijk al heel wat over het religieus leven, de verschillende takken en richtingen. Maar het is ook belangrijk om je eigen karakter te kennen. Je eigen persoonlijkheid moet ook passen bij dit leven want er zijn uiterst monastieke orden en meer open orden. Mijn voorkeur voor het reguliere priesterschap heeft iets te maken met de behoefte aan een gemeenschapsleven. Maar als Norbertijn hier in Postel heb je niet dat strenge en gesloten systeem. Een meer open systeem betekent ook minder verplicht gemeenschappelijk leven. Hier treedt men binnen in een traditie die mij aanspreekt en die traditie trekt je ook vooruit.

Hoe spreken jullie elkaar aan?

De familie Aerts-De Sutter: (v.l.n.r.) broer Jan, schoonzus Hanelore Peeters, Bruno, vader Karel en moeder Mia, zus Liesbet en schoonbroer Frank Segers.

Gewoon met de voornaam, behalve vader Abt natuurlijk. De abt of prelaat wordt aangesproken met Hoogeerwaarde Heer. Ook buiten de abdij meestal gewoon met de naam, uitzonderlijk zegt men nog weleens pater. Maar het blijkt toch geen gewoonte meer te zijn. Binnen de abdij spreken we elkaar niet aan met pater of broeder. Dat onderscheid bestaat nog wel maar we zitten bijvoorbeeld niet gescheiden aan tafel en er zijn ook geen gescheiden recreaties . We zitten gewoon volgens leeftijd, volgens de tijd, de duur dat men hier is ingetreden. In het kerkkoor zitten we wel gescheiden maar dat is om praktische redenen. Tegen heel oude confraters wordt nog vaak 'mijnheer' gezegd.

3


MAN IN DE MAAND Jullie paters zijn kanunniken, geen monniken Wij zijn geen monniken omdat in onze constitutie staat dat wij kanunniken zijn. Een kanunnik is geen monnik en een monnik kan geen kanunnik zijn. Dat gaat niet samen. Het verschil zit in het officie. Ons officie is veel kleiner. Wij zitten enkel in de kerk 's morgens voor de lauden, 's middags voor de mis en de dankpsalmen en dan de vespers. Wij hebben geen completen, metten, geen nachttijden. Monniken zijn kloosterlingen met een sterk monastieke regel, met een volstrekt gesloten gemeenschapsleven en met de vijf tijden. Maar de Franse Premonstratenzers zijn veel meer monastiek dan wij. Wij, de Nederlandstalige abdijen, volgen de evolutie uit de oude Duitse, Oostenrijkse, Midden- en Oosteuropese tradities die minder monastiek zijn. Er zijn ook twee soorten kanunniken. Er zijn de reguliere kanunniken zoals wij die in een orde volgens een regelleven en er zijn de seculiere kanunniken verbonden aan het kapittel van een kathedrale kerk. Zij worden benoemd door de bisschop.

Is er strikt genomen een onderscheid tussen klooster en abdij? Eigenlijk niet. Het woord abdij is natuurlijk vast verbonden met het begrip abt als overste. Als er geen abt is, is er ook geen abdij . De Dominikanen en de Kruisheren maken hierop een uitzondering. De Kruisheren hebben abten gehad tot aan de Franse Revolutie. Daarna zijn zij van systeem veranderd. Toch spreken zij soms nog van 'ons abdij' terwijl het eigenlijk een klooster is. Onze orde is ook geen federatie zoals bijvoorbeeld bij de Benediktijnen. Elke abdij van de Norbertijnenorde is volledig autonoom, de orde is dus niet opgebouwd als een piramide. Er is natuurlijk wel een algemene overste maar die heeft als zodanig geen macht. Zijn functie is eerder symbolisch en representatief. Hij vertegenwoordigt de orde in Rome. Maar wanneer bijvoorbeeld een abdij zo klein is geworden dat ze geen goede kandidaat meer vindt om abt te worden, kan de generale overste op zoek gaan naar een kandidaat-abt in een andere gemeen-

Bruno tekent op het altaar in de abdijkerk het contract van zijn eeuwige gelofte (28 augustus 1993) in aanwezigheid van vader Abt Broeckx en zijn confraters. schap. Maar dat is allemaal niet zo eenvoudig want elke abdij heeft haar eigen sterke tradities.

Hoe wordt Bruno kanunnik en priester? Als je intreedt begin je aan je noviciaat. Dan worden er lessen gegeven over de orde en zijn regels, de stichter, de abdijen ... Het noviciaat is vooral een studietijd binnen de muren. In het kerkelijk recht staat duidelijk dat men het huis in deze periode niet mag verlaten en dus eigenlijk ook niet buiten de muren kan of mag gaan studeren. Je leeft dan reeds mee met de gemeenschap hier en je hebt ook je eigen taken. Normaal duurt deze proeftijd twee jaar maar omdat ik reeds godsdienstwetenschappen had gestudeerd werd voor mij deze periode beperkt tot een jaar. Ik ben ingetreden op 28 augustus 1989 (22jaar), feestdag van de H. Augustinus .

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek mĂŠĂŠr dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

4

Een jaar later, in 1990, heb ik dan de kleine professie of tijdelijke geloften afgelegd. Het stond toen reeds vast dat ik naar Rome zou vertrekken om verder te studeren maar de abt zei: 'Ik kan je nog niet sturen want je bent nog te jong. Kies maar wat je wil doen. 'Ik heb dan nog een jaar filosofie gedaan. De studie van Augustinus, kerkvader, maar ook Marx en de hedendaagse filosofen en filosofische bewegingen. Eind augustus 1991 ben ik dan naar Rome vertrokken voor een periode van drie schooljaren. Drie jaar na de tijdelijke geloften, in 1993, heb ik mijn eeuwige professie afgelegd en werd ik tot diaken gewijd. Deze zomer, op zaterdag 27 augustus, zal ik tot priester worden gewijd door Mgr. Paul Van den Berghe hier in onze abdijkerk.

Wat ging je studeren in Rome? De keuze van een studie wordt ook bepaald door de behoefte van de orde en in mijn geval was dat een docent moraal. Als ik had gezegd dat deze studie toch echt niets voor mij was om die of die redenen, dan zou men daar wel rekening mee gehouden hebben, maar moraal interesseert mij wel. In Rome moest ik natuurlijk eerst Italiaans leren; de taal voor de meeste vakken aan de Academi Alfonsiano, Istituto Superiore di Teologia Morale . Alleen de faculteit voor kerkelijk recht gebruikt nog het Latijn, niet als een verplichte taal, maar wel voor een aantal vakken. Ik heb daar dus de licentiaatsstudies moraal gedaan. Mijn eindwerk stond in het teken van de 'bio-ethiek' ; dus alles wat met het leven heeft te maken en alle gevoelige raakpunten met de moraal, m.a.w. alle aspecten van het leven en zijn morele consequenties. Denken we bijvoorbeeld maar aan: euthanasie, abortus, e.a ... Maar er waren toen al plannen om verder te gaan met een doctoraat. Je kunt wel zeggen wanneer je daaraan begint; het is veel moeilijker om er een einddatum op te zetten. Ik studeer nu op het idee van de 'communio'. Dat is een centraal begrip binnen het Norbertijns charisma. In mijn studie vertrek ik vanuit het monastiek leven en probeer dan ergens een knooppunt


MAN IN DE MAAND Wanneer weet iemand dat hij geroepen is voor dit leven? Dat is heel moeilijk in woorden te vatten. Maar bij een roeping is er altijd een mystieke dimensie en dat kun je moeilijk zeggen bij het kiezen van een beroep. Belangrijk is de onthechting, het zich-losmaken. Ik heb Hoogstraten verlaten, sterker dan in welke andere situatie ook. Daar kies je heel bewust voor. Je dichtste contacten worden je medebroeders. Ook de abt vraagt naar het waarom als je vraagt om te mogen intreden. Maar eigenlijk is het gewoon een beslissing nemen op een bepaald moment: ja-zeggen tegen deze levensstijl. Ik heb er bijvoorbeeld geen moeite mee om elke morgen om halfzes op te staan. Het zijn die vele kleine dingen in het dagelijkse leven die soms beslissend kunnen zijn. Ik had je geen bier kunnen aanbieden als de abdij dat niet had geleverd. Armoede en gehoorzaamheid zijn hier met elkaar verbonden. Ik had u niet kunnen ontmoeten als ik daarvoor de toestemming niet had gekregen. Het zijn deze kleine dingen waar jonge mensen het dikwijls zeer lastig meehebben. Ook de beslissing om te gaan studeren is een beslissing van de abt. Voor een roeping is

Op zaterdag 27 augustus werd Bruno Aerts tot priester gewijd door Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, in de abdijkerk van Postel. te vinden aan of met de 'business-ethics'. Voor dit doctoraat is het opzet aangepast want wij zijn geen privé onderneming die winst moet maken. We hebben wel een aantal materiële zaken nodig om de abdij leefbaar te houden. Het moeilijke stuk in deze studie zijn de eindconclusies voor onze situatie. Het is heel boeiend. Er komt natuurlijk veel opzoekwerk bij maar in Rome zijn er ontzettend veel en grote bibliotheken.

Wat is je dagelijkse taak hier en nu? Nu ik terug in België ben studeer ik verder in Leuven, onder een tweede begeleider, aan dezelfde faculteit waar ik vroeger gestudeerd heb. Hij is de tweede lezer, mijn hoofdbegeleider is in Rome. Dit is voor mij een tussenfase om niet stil te vallen met mijn doctoraatswerk. Mijn hoofdtaak hier in de abdij is les geven; een volledig schooljaar vanaf september. De weken

van dit jaar zijn dus verdeeld tussen onderzoekswerk en doceren.

Hoe zie je de toekomst? Niemand kent precies zijn eigen toekomst. Mijn studie bepaalt waarschijnlijk voor een flink deel mijn toekomstige rol in deze gemeenschap. Daarom denk il5. dat docent moraal mijn vaste opdracht zal worden. Wij zijn een klerikale orde, daarom kiezen wij ook voor het priesterschap. Sommige jonge priesters zien het priesterschap ook wel als een streep door hun gemeenschapsleven omdat ze een opdracht krijgen in een parochie. Een pastorale taak zal vermoedelijk voor mij nooit belangrijk worden. Misschien zal dat zich beperken tot ergens een weekenddienst in een parochie uit de buurt. Dat zou kunnen. Zeker niet meer. Verder veel studiewerk en doceren.

De jonge priester na de wijdingsplechtigheid. tussen vader en moederAerts-De Sutter. het zeker heel belangrijk welke mensen je op de beslissende momenten in je leven ontmoet: zijn zij voor of tegen dit leven. In onze maatschappij leven op dit moment zeker veel vooroordelen tegenover het kloosterleven.

Van welke betekenis is Hoogstraten nog?

De voorgevel van de Norbertijnenabdij van Postel in de gemeente Mol.

Mijn ouders wonen daar. Ik heb ook nog een broer en een zus. Mijn zus Liesbet woont in Turnhout en geeft les. Mijn broer Jan werkt op hetzelfde bedrijf als mijn vader in Hoogstraten en hij woont in Loenhout. Mijn moeder is afkomstig van het Meetjesland, de streek van Eeklo. Vader is geboren in Hoogstraten op een boerderij. Hij is de enige overlevende van zijn familie na een bominslag tijdens de oorlog. Hij is dan opgenomen door tante Nel (Petronella Vermeiren) en nonkel Jef (Jozef Jansens). Zijn stiefouders zijn redelijk jong gestopt met boeren en kwamen naar 'de stad' wonen, in Hoogstraten.

5


MAN IN DE MAAND Hoe zie je de toekomst van de abdij van Postel?

Natuurlijk blijft dat allemaal wel vrij belangrijk. Je hebt daar je jeugd doorgebracht. Er zijn veel herinneringen. Je hebt daar veel mensen gekend. Het blijft dus wel zijn belang houden en sommige mensen uit je geboortestreek komen ook al eens op bezoek hier in de abdij .

Heeft een jonge kanunnik ook vrije tijd? Misschien denken veel mensen dat als je ingetreden bent je ook alles moet laten wat je vroeger graag deed in je vrije tijd. Dat is natuurlijk niet zo. Ik hou bijvoorbeeld van klassieke muziek. Voorlopig is dat alleen maar beluisteren maar ik hoop er eindelijk ook eens

actief mee te beginnen. Ze hebben me al gewezen op het orgel in onze kerk. Ik zou dat graag leren bespelen maar ik zal eerst maar eens afwerken waar ik nu allemaal mee bezig ben. Eénmaal per maand hebben we ook gemeenschappelijke recreatie met alle mensen die in dit huis wonen. De Postetse gemeenschap is veel groter dan veel mensen weten. We hebben ook een stichting in Zaïre en die telt 60 leden. Hier in Postel zijn we met 35. Maar ook de Postelse regio in dit land gaat ver. We hebben zelfs nog parochies in de Ardennen en elders. Tot aan de priesterwijding behoor je tot het junioraat en dat is volledig gescheiden.

Sommige abdijen hebben elkjaar enkele novicen maar ook bijna elk jaar mensen die uittreden. Wij hier in Postel hebben de voorbije drie jaar geen nieuwe intredingen gehad. Deze trend is begonnen op het einde van de jaren zestig in alle kloosters en bij alle orden. Daarom dat men nu in veel gemeenschappen nauwelijks of geen mensen vindt in de leeftijdsgroep van veertig en vijftig jaar. Daarom ligt de gemiddelde leeftijd ook zo hoog. Veel kloosterlingen worden oud. Er zijn niet minder roepingen dan vroeger, maar er zijn wel veel meer afleidingen dan vroeger. De algemene mentaliteitsverandering in onze maatschappij heeft een aantal waarden van vroeger in vraag gaan stellen. We zijn tegenwoordig heel gevoelig aan functies . Heeft het allemaal wel zin? De Westerse mens wil die waarden ook heel rationeel kunnen formuleren. Dat is voor veel jongeren die hier komen een probleem. Hóe verwoorden we voor onszelf de nuttigheid van dit bestaan?

Na dit gesprek had Bruno Aerts nog ruimschoots de tijd voor een uitgebreid bezoek aan de abdij en de kerk van PosteL Hij vertelde ook dat groepen - op afspraak - een begeleide rondleiding kunnen maken. Het is zeker de moeite waard. In een lange gang hangen de geschilderde portretten van alle abten met hun schild en spreuk. Bij het verlaten van de abdij lees ik de zinspreuk van de huidige abt, prelaat Petrus Broeckx: IN HEM IS HET LEVEN. •

r---------------------------------------------~

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt :zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruilstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuilrusting. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1 ,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk).

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15 6

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur Ontdek de wondermooie wereld van Green House volspecialiteiten voor huis- en tuindekorati~s en tuinarchitectuur. Dit alles bij elkaar gebracht , in een gàellig en origineel interieur. Voor al uw kleinmeubilair, tuinmeubelen, dekqratieve stoffen, siervoorwerpen, manden, glaswerk, kaárten, kand~laats, .srneedîjzer, ..

.. Green House b.v.b.a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70

...


VANUIT HET STADHUIS ... Gemeenteraadsverkiezingen 16 Oktober '94. Het blijft wachten op de nieuwe coalitie. Ondanks de stroeve onderhandelingen lijkt alles er op te wijzen dat de twee grootste partijen hun oude bestuursovereenkomst zullen verlengen. Maar een uiteindelijke overeenkomst zit er vandaag nog niet in en in beide kampen wordt de zenuwachtigheid met de dag groter. Hoewel alle partijen uitpakken met hun winstcijfers wordt het echter hoe langer hoe duidelijker dat de partij van burgemeester Van Aperen als grootste groep en ondanks haar twee zetels winst toch de grootste verliezer zal worden. Door het wegvallen van de huidige oppositiepartij D.E. en het opnemen van de enige overgebleven kandidaat uit deze groep is de KVB er niet in geslaagd om de absolute meerderheid in de wacht te slepen. Dit lag nochtans bij velen in de lijn van de verwachtingen. Er zal dus wel heel wat water in de wijn moeten, temeer daar de groep rond CVP-kopman JefVan Looy zich in haar verkiezingscampagne opgeworpen heeft voor een nieuw open en rechtvaardig beleid. De aanloop tot deze verkiezingen is vrij rustig verlopen met opvallend veel individuele reclamefolders en een waardig verkiezingsdebat ingericht door de dorpsraden. De verkiezing is intussen achter de rug, de stemmen geteld, maar voorlopig kunnen wij bij het neerschrijven van deze bevindingen onze hand nog niet in het vuur steken om met zekerheid te zeggen wie de volgende zes jaar de gemeente daadwerkelijk zal besturen en wie de burgemeester leveren zal. Wij hebben zo wel onze mening, maar wellicht is dit alles oud nieuws wanneer u dit leest. Toch even controleren of de vork wel goed aan de steel zat.

Geen absolute meerderheid In tegenstelling tot wat velen gehoopt of gevreesd hadden is burgemeester Van Aperen er met zijnKVB-lijst niet in geslaagd de absolute meerderheid te halen. Twaalf van de 25 te verkiezen zetels heeft hij kunnen binnenhalen. De overige 13 waren voor de CVP (9) en Agalev (4). Het was reeds langer duidelijk dat het wellicht een dubbeltje op zijn kant zou worden. Zes jaar geleden scoorde de KVB 10 zetels, de afgescheurde groep van toenmalig burgemeester Fons Jansen ging toen de mist in en bleef op 3 zetels hangen. Maar intussen werden er enkele plooien gladgestreken en Karel Aerts kreeg als enig overgebleven O.B.kandidaat en -raadslid de zevende plaats op de lijst Van Aperen aangeboden. Ook werd Michel Jansen, de zoon van Fons, als stemmentrekker binnengehaald. Dit deed bij velen het vermoeden rijzen dat er ditmaal wel eens zeer hoog zou kunnen gescoord worden. Het is een publiek geheim dat een aantal kandidaten van deze lijst stellig overtuigd waren van een absolute meerderheid. Het resultaat van een narniddagje tellen was dan ook voor velen een ontnuchtering. CVP en Agalev voelden zich daarentegen wel gelukkig met hun uitslag, al heeft het er lange tijd naar uitgezien als zou de negende zetel van de CVP evengoed een vijfde zetel voor Agalev hebben kunnen zijn. Maar tenslotte heeft misschien iedereen wel gewonnen. Indien men geen rekening houdt met de vroegere Democratische Eenheid wint KVB twee zetels, de CVP één en Agalev twee. Het is maar hoe ge het bekijkt. In totaal werden er 10.116 stembiljetten geteld, bijeengebracht uit de 16 stemlokalen van

de gemeente. Er waren 459 blanco 's of ongeldige stembrieven, een goede 4,5% . Dit is opmerkelijk lager dan bij de stemming voor de provincie. In het kieskanton Hoogstraten, wat overeenkomst met de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Baarie-Hertog en Rijkevorsel, liep

dit aantal zelfs op tot 9%. Een duidelijk bewijs dat de betrokkenheid voor de gemeenteraadsverkiezingen toch nog altijd heel wat hoger ligt. Toch stonden op de lijsten van de provincie ook vier plaatselijke kandidaten, verspreid over de lijsten VLD, CVP en Agalev. Twee van hen sleepten in één klap twee mandaten in de wacht.

De voorkeurstemmen Grootste uitschieter is ook deze maal burgemeester Amold Van Aperen. Hij kreeg 2.974 persoonlijke stemmen wat overeenkomt met 30,79% van alle geldige stemmen. Zijn stemmenaantal is nog met 420 gestegen tegen 6 jaar geleden. Marcel Van Ammel met de tweede hoogste score bij KVB moet zich tevreden stellen met ongeveer een vijfde van dit aantal. De nieuwkomer Michel Jansen op de voorlaatste plaats kan rekenen op 483 voorkeurstemmen

Verkiezingsuitslagen van de gemeente Hoogstraten 1976

1977

1982

1988

1994

CVP

3.568

3.395

3.138

2.875

3.346

KVB-KGB

2.683

3.030

3.459

3.453

4.407

-

-

-

1.553

-

1.248

1.281

1.590

1.170

1.904

SP

234

147

258

345

-

v .u.

329

212

259

-

-

8.062

8.065

8.704

9.396

9.657

D.E. FB-Agalev

Totaal geldig

1988

1994

stemmen

%

zetels

stemmen

%

zetels

CVP

2.875

30,5

8

3.346

34,6

9

KVB

3.453

36,7

10

4.407

45,6

12

D.E.

1.553

16,5

3

-

-

-

FB-Agalev

1.170

12,4

2

1.904

19,7

4

SP

345

3,6

0

-

-

-

Blanco ongeldig

388

4,0

459

4,54

7


POLITIEK Als besluit mogen we hieruit wel stellen dat ook deze maal het dienstbetoon van Arnold Van Aperen hem geen windeieren heeft gelegd. Voor de provincieraadsverkiezingen haalde hij in het kieskanton Hoogstraten zelfs 4.638 stemmen binnen en werd hij tot provincieraadslid verkozen. Burgemeester, senator, provincieraadslid, ... het lijkt wel de Eddy Merckx van de Hoogstmatse politiek. De persoonlijke score van Van Aperen is goed voor 67,5% van alle stemmen van KVB . Bij deze groep vinden we slechts een zeer beperkt aantal lijststemmen: 388 op 4.407 . Bij CVP is deze verhouding 606 op 3.346. Bij Agalev is dit 585 op 1904. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat het vooral de figuur van Arnold Van Aperen is die de KVB draagt terwijl bij Agalev vooral de idee en het geheel van de groep bepalend zijn.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

en Karel Aerts scoort nu bij KVB (423) hoger dan bij D.E. (346) . Bij de CVP is het vooral Jef Van Looy die zijn grote sprong voorwaarts maakt. Als kopman lukt hij erin zijn ¡ aantal voorkeurstemmen te verdubbelen. Hij wordt met 1.283 stemmen de absolute nummer twee in Hoogstraten. Maar ook Annie Desmedt verdubbelt haar aantal (677) terwijl StafPeerlinck (645), Rik Miehielsen (521), Jef Blockx (370) en nog enkele anderen hun aantal gevoelig hebben kunnen opdrijven. Voormalig schepen Herman Verlinden, zes jaar geleden de topscoorder bij de CVP, valt ditmaal terug van 820 naar 561. Bij Agalev liggen de persoonlijke scores uiteraard een heel pak lager dan bij de twee grote partijen. Toch is het opvallend dat lijsttrekker Verhuist, die door nogal wat tegenstanders vaak als 'moeilijke jongen' wordt gebrandmerkt, zijn jarenlange inzet beloond ziet met een persoonlijke appreciatie van 607 stemmen tegenover 283 in 1988. Fons Sprangers, die ditmaal de lijst duwde, krijgt 325 stemmen achter zijn naam.

A. Lijsten en voorkeurstemmen Een doordeweekse zondagmiddag ...

K.V.B. Arnold Van Aperen Marcel Van Ammel Jos Brosens (H.) Frans Tackx Geert Marijnissen Therese Coppens Karel Aerts Jos Brosens (M) Jos Martens Kristin Bastiaens-Desmet Bert Snijers Warre Palmans Marth Pemen Danny De Prijck Jan Geerts Bart De Roover Luce Vermonden Marcel Verschueren Lisette Thielemans Rit Schrijvers Geert De Busser Marcel Verbaeten Herman Snoeys Michel Jansen Karel Pauwels

2.974 547 369 • 231 358 308 423 451 413 196 234 145 292 244 200 244 245 316 305 132 196 104 338 483 369

C.V.P. Jef Van Looy Rik Miehielsen Staf Peerlinck Annie Desmedt Jef Blockx Karin Rombouts Louis Tilburgs Hans V anderhallen Jos van Bavel May Sterkens May Geerts Mai Sterkens Rit Adams Leen Geysen Rita Pluym Piet de Bie Jaak Huybrechts Willy Bartholomeeusen Jos Laurijssen Mai Snijders Els J anssens Martha De Schutter May Sijsmans Gust Adams Herman Verlinden

1.283 521 645 677 370 326 285 350 380 235 236 375 316 324 257 339 287 214 230 234 235 200 220 252 561

Agalev

Tellen in 'De welgezinde', het kan bijna niet anders of dat moet plezant zijn.

8

Juul Verhulst Marc Wouters Sj at Franssen Jan Fret Paul Kox Els Fransen Jos Van Dijck Fons Jacobs Roos Rombouts Marcel Adriaensen Erik Vinckx Rosette Servaes Frans Snels Mark Sprangers JoosThijs Fons Jansen Frans Meyers Fabienne Visser Jan Koyen Jef Miehielsen Chris Van Gestel Jan Rombouts Marleen Franssen Jef Leestmans Fons Sprangers

607 179 133 130 124 135 73 130 107 83 81 89 97 180 107 115 95 69 167 73 99 105 88 119 325


POLITIEK

De verkozenen

Drie nieuwkomers van KVB kijken met gemengde gevoelens toe. Michel Jansen is gelukkig met zijn verkiezing. Geert De Busser en Kristin De Smet vallen uit de boot maar scoren onverwacht 路 goed.

In totaal kunnen er 25 raadsleden zetelen. Dat is twee meer dan tot nu toe het geval was . Voor de CVP zijn dat: Jef Van Looy, Rik Michielsen, Staf Peerlinck, Annie Desmedt, Herman Verlinden, Jos Van Bavel, Mai Sterkens, Jef Blockx, Hans Vanderhallen. Enkel Jef Van Looy en Rik Miehielsen hebben hier van 'de pot' gebruik kunnen maken. De andere raadsleden werden verkozen omwille van hun hoger aantal voorkeurstemmen. Bij de opvolgers zien we op de eerste plaats Karin Rombouts, dan Louis Tilburgs, Piet De Bie, Leen Geysen, enz. Wanneer een van de verkozenende voorkeur zou geven om naar het OCMW te gaan komt de eerste opvolger automatisch in de raad. Het is algemeen geweten dat Rik Miehielsen ambities koestert voor het voorzitterschap van het OCMW. Indien de huidige onderhandelingen dit zouden mogelijk maken, komt de jonge Karin Rombouts (23 jaar) in de raad. Bij KVB zijn verkozen : Arnold Van Aperen, Marcel Van Ammel, Michel Jansen, Jos Bro-

B. De top-25 Arnold Van Aperen Jef Van Looy Annie Desmedt Staf Peerlinck Juul Verhulst Herman Verlinden Marcel Van Ammel Rik Miehielsen Michel Jansen Jos Brosens (Meer) Karel Aerts Jos Martens Jos Van Bavel Mai Sterkens Jef Blockx Karel Pauwels Jos Brosens (Hgstr) Geert Marijnissen Hans Vanderhallen Piet De Bie Herman Snoeys Karin Rombouts Pons Sprangers Leen Geysen Rit Adams .

Jan Miehoei komt de CVP haar negende zetel bevestigen. Grote opluchting bij lef Van Looy, Herman Verlinden en Staf Peerlinck.

mode ...

uw kappersteam waar haarkappen een kunst

Kerkstraat 21

Bus 1

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

IS.

99 116

9


POLITIEK sens, Karel Aerts, Jos Martens, Jos Brosens, Karel Pauwels, Geert Marijnissen, Herman Snoeys, Marcel Verschueren, Therese Cappens. Enkel Amold Van Aperen en Marcel Van Ammel hebben nog kunnen genieten van de pot. Vanaf de derde plaats bepaalde het aantal voorkeurstemmen het al of niet verkozen zijn. Marcel Verschueren en Herman Snoeys kunnen evenwel niet zetelen in de raad. Marcel omwille van familiebanden met Jos Marteos die reeds langer in de raad zit en dus voorgaat, en Herman Snoeys omdat hij werknemer (onderwijzer) is van de gemeente. Als opvolgers komen in aanmerking: eerst Frans Tackx, dan Kristin Bastiaens-Desmedt, Lisette Thielemans, Marth Pemen, enz. Bij Agalev zijn verkozen: Juul Verhuist, Marc Wouters, Pons Sprangers, Sjat Franssen. Ook bij Agalev konden enkel de twee eersten profiteren van de stemmen van de pot. Daarna telden de voorkeurstemmen om de resterende twee zetels te verdelen. Uiteraard schooflijstduwer Pons Sprangers naar voor, gevolgd door zijn zoon Mark. Vermits beiden niet samen kunnen zetelen, kwam hiervoor Sjat Franssen als eerste opvolger voor in de plaats. De eerstvolgende plaatsvervangers zijn Jan Fret, Paul Kox en Mark Sprangers.

De coalitie De vorming van een nieuwe coalitie liep niet van een leien dakje. In theorie waren er slechts drie mogelijkheden open. Ofwel werd de vorige coalitie tussen CVP en KVB verdergezet, ofwel werd ook Agalev bij het beleid betrokken en dan zouden we een nieuwe meerderheid KVB-Agalev of CVP-Agalev te zien krijgen. Wanneer de huidige samenwerking tussen KVB en CVP nog eens voor zes jaar zou verlengd worden, zou Hoogstraten terug een solide meerderheid krijgen. In totaal zou deze coalitie kunnen rekenen op 21 van de 25 zetels. Agalev zou in dit geval haar oude vertrouwde oppositierol kunnen verderzetten, zij het deze maal met 4 in plaats van met 2 raadsleden. In het geval CVP scheep zou gaan met Agalev zou er een nipte meerderheid uit de bus komen van 13 zetels. Volgens vele insiders is dit echter te scherp en mensen zoals Peerlinck en Verlinden die het laatste half jaar omwille van gezond-

De nieuwe CVP-verkozenen.

heidsredenen tijdelijk uit de politiek zijn gestapt, weten wellicht waarover zij spreken. De laatste mogelijke coalitie zou deze tussen KVB en Agalev kunnen zijn. Dit zou een meerderheid van 16 zetels kunnen opleveren. Wanneer u deze Hoogstraatse Maand in handen krijgt zal er (hopelijk) al wel een oplossing uit de bus gevallen zijn. Intussen (15 oktober) verlopen de onderhandelingen nog steeds zeer stroef en blijft voorlopig iedereen op zijn standpunt staan. Intussen doen er hier en daar nogal wilde geruchten de ronde die sterk afwijken van hetgeen er werkelijk gebeurt. Een reden te meer om de zaken even netjes op een rij te zetten. In de week voor de verkiezingen waren er reeds enkele verkennende gesprekken geweest over een mogelijke coalitievorming en dit tussen Jef Van Looy en Arnold Van Aperen enerzijds en tussen Jef Van Looy en Juul Verhulst anderzijds. Naar verluid zou hier uitsluitend over inhoud gesproken zijn. Agalev heeft toen schriftelijk een tiental punten uit haar programma aan de CVP voorgelegd op basis waarvan over een eventuele samenwerking zou kunnen gediscussieerd worden. CVP en KVB alsook CVP en

Is Agalev een gesprekspartner voor de KYB? Arnold Van Aperen en Sus Snels wisselen tussendoor even van gedachten.

10

Agalev kwamen overeen om de avond na de verkiezingen terug samen te komen om een mogelijke coalitievorming te overwegen. En zo is het ook geschied. KVB en CVP ontmoetten elkaar en ieder van de beide partijen bracht zijn eisen naar voor. De verdeling van de mandaten bleek evenwel de grote struikelblok. CVP nam ook terug contact op met Agalev. Deze laatste stelde voor om op basis van vroeger gedane voorstellen uit het programma ten gronde te discussiĂŤren en niet hals over kop een akkoord af te sluiten. Enkel op die manier zou een serieuze verandering van het beleid kunnen doorgevoerd worden. Wat een mogelijke invulling van de mandaten betrof, leek voor Jef Van Looy een drie-drie verdeling in het college redelijk en aanvaardbaar. Later op de avond nam ook KVB contact op met Agalev. Doch Agalev hield de boot af en verklaarde niet bereid te zijn om met de groep van burgemeester Van Aperen te praten over een coalitievorming. 'Zes jaar lang hebben wij oppositie gevoerd tegen dit soort beleid. Wij zien het daarom niet zitten om met KVB scheep te gaan omdat er onvoldoende garanties kunnen ingebouwd worden dat dit soort beleid zou veranderen.' aldus een woordvoerder van Agalev. Wellicht speelt hierbij ook nog de nare herinnering mee aan een vroegere coalitie die 10 jaar geleden op de klippen liep door een woordbreuk van de groep-KGB . Verscheidene van de toenmalige schepenen en raadsleden zetelen ook vandaag nog in KVB. Tot vandaag de dag zitten de onderhandelingen muurvast. Beide partijen KVB en CVP blijven op hun standpunt staan. Momenteel wordt er nog uitsluitend gediscussieerd over de verdeling van de mandaten nl. een burgemeester, 5 schepenen en het voorzitterschap van het OCMW. De CVP eist drie schepenen en het voorzitterschap van het OCMW. Dit zou betekenen dat Amold Van Aperen buiten zijn burgemeesterzetel nog slechts twee schepenfuncties zou overhouden voor de leden van zijn groep. Uit welingelichte bron weten wij dat er bij de KVB sterk de gedachte leefde dat men op een absolute meerderheid zou afstevenen. En in dit geval zou er wellicht van verdelen van de functies geen sprake geweest zijn. Men kan zich voorstellen hoe sommigen reeds droomden van een postje. Er wordt zelfs her en der beweerd dat sommige nieuwkomers op deze lijst een schepenzetel zou beloofd zijn. Hoe dan


POLITIEK

Agalev is in haar nopjes met de uitslag. Burgemeester Van Aperen houdt een oogje in het zeil. ook, dit doet ons allemaal beter begrijpen waarom de onderhandelingen zo stroef verlopen. Als stok achter de deur heeft de CVP nog altijd de mogelijkheid om (opnieuw) gesprekken aan te knopen met Agalev. Dit zou voor de CVP het burgemeesterschap, het voorzitterschap van het OCMW en twee schepenfuncties kunnen opleveren. Jef Van Looy heeft zich in zijn verkiezingscampagne immers ook opgeworpen als 'kandidaat-burgemeester'. De nipte meerderheid en ook wat twijfels over het onbekende doen nogal wat mensen aarzelen. De overwegend landbouwkringen binnen de CVP hebben wellicht hun vragen bij enkele groene punten van Agalev. terwijl ook binnen ACW-kringen men wat huiverig aankijkt naar een mogelijke samenwerking met andere ACWleden op de Agalev-lijst. Hoe dan ook, het blijft voorlopig wachten op een doorbraak. Heel lang mag een oplossing evenwel niet meer uitblijven. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer de sfeer wellicht verzuurd. En dat is ver van de ideale manier om een goede samenwerking voor 6 jaar op te starten. Tenzij men rustig zijn tijd neemt om een gezamenlijk programma degelijk uit te bouwen en intussen alle persoonsgebonden discussies over verdeling van mandaten in de diepvries gestopt. Alleen daarmee kan de gemeenschap echt gediend zijn .•

'De Pot' Bij de toewijzing van de zetels aan de verschillende kandidaten wordt er per lijst rekening gehouden met twee soorten stemmen: de individuele voorkeurstemmen en de 'potstemmen'. Potstemmen zijn de verrekende lijststemmen (bolletje bovenaan de lijst) die toegekend wor-

den aan de kandidaten in volgorde op de lijst, om alzo te komen tot een vooraf bepaald verkiesbaarheidscijfer. Het is daarom belangrijk om hoog op de lijst te staan om gebruik te kunnen maken van de pot. Eenmaal de pot opgebruikt is wordt er verder alleen nog rekening gehouden met het aantal voorkeurstemmen, en valt dus de volgorde op de lijst weg. Hoe meer lijststemmen er zijn, hoe meer kandidaten met een zwakke individuele score bovenaan de lijst nog kans maken om verkozen te worden. Het aantal potstemmen per lijst wordt berekend door het aantallijststemmen te vermenigvuldigen met het aantal verkozenen van die lijst. Konkreet betekent dit: voor KVB: 388 lijststemmen x 12=4.656 potstemmen CVP: 606lijststemmen x 9=5.454 potstemmen Agalev: 585 lijststemmen x 4=2.340 potstemmen. Het verkiesbaarheidscijfer wordt berekend door het totaal aantal stemmen van de partij te vermenigvuldigen met het aantal verkozenen en terug te delen door het aantal verkozen en+ l. voor KVB: 4.407 x 12, gedeeld door 13=4.068 voor CVP: 3.346 x 9, gedeeld door 10=3.011 voor Agalev: 1.904 x 4, gedeeld door 5=1.523 Wanneer we dit per lijst bekijken stellen we vast dat er telkens slechts twee personen per lijst kunnen genieten van de potstemmen. Wij geven een voorbeeld. KVB: 4.656 potstemmen en verkiesbaarheictscijfer 4.068 Lijsttrekker Van Aperen scoort individueel 2.974 stemmen. Hij heeft van de pot dus nog 1.094 stemmen nodig om aan het cijfer 4.068 te komen. In de pot blijft er 3.562 over.

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

Tweede man Van Ammel scoort zelf 547 stemmen en heeft van de pot nog 3.521 stemmen nodig om het cijfer 4.068 te halen. Hierna is de pot praktisch opgebruikt (rest 41). Van nu af aan wordt er enkel nog rekening gehouden met het aantal voorkeurstemmen en valt de volgorde op de lijst weg. Hetzelfde kunnen we herhalen voor CVP en Agalev. Bij de CVP krijgt Van Looy 1.728 van de pot, Miehielsen 2.490. Daarna is de rest te klein om de volgende aan het verkiesbaarheidscijfer te brengen en wordt er verder enkel nog rekening gehouden met voorkeurstemmen. Bij Agalev nemen opeenvolgend Verhulst en Wouters 916 en 1.344 stemmen uit de pot waarna er nog maar 80 potstemmen overblijven. Dit is te weinig om Sjat Franssen aan een zetel te helpen . De eerstvolgende met de hoogste aantal voorkeurstemmen is Fons Sprangers, gevolgd door zijn zoon Mark. Daar Mark niet kan zetelen komt de eerste opvolger in de plaats en dit is Sjat Franssen. Sjat Franssen heeft heel wat minder stemmen dan Jan Koyen maar wordt toch eerste opvolger omdat voor de opvolgers terug op dezelfde manier gestart wordt met de verdeling van de potstemmen zoals bij de effectieven. Op die manier wordt Jan Fret, vierde op de lijst, eerste opvolger en Paul Kox tweede opvolger. Van dan af is de pot weer opgebruikt en komt Mark Sprangers met de meeste voorkeurstemmen terug aan de bak. Hetzelfde is het geval met Lisette Thielemans die in de rij van voorkeurstemmen net achter Thérèse Coppens komt en net niet verkozen wordt, maar slechts als derde opvolgster aan de beurt komt. De rangorde op de lijst blijft dus nog steeds belangrijk, hoewel dat vaak geminimaliseerd wordt. Zeker wanneer er sommige mensen niet in de raad kunnen zetelen of hun voorkeur geven voor het OCMW .•

Provincieraadsverkiezingen Kieskanton Hoogstraten Totaal aantal stembiljetten: 23.235 Geldige stemmen: 21.132 Lij st: Lijst: Lijst: Lijst: Lijst: Lijst: Lijst: Lijst: Lijst:

04-VU: 05-Vl. Blok: 06-V.L.D.: 07-C.V .P. : 11-SP: 12-Agalev: 13-PVDA: 14-W.O.W.: 22-V.V.P.:

635 2.023 6.198 7.138 1.421 3.109 228 316 64

= = = =

3,00% 9,57% 29,33% 33,78% 6,72% 14,71% 1,08% 1,50% 0,30%

21.132 In het kieskanton Hoogstraten behaalde Marcel Van Ammel 893 stemmen en Arnold Van Aperen 4.638. Beiden kwamen op op de lijst VLD. Voor het kiesarrondissement Turnhout is Arnold Van A peren verkozen tot provincieraadslid. Voor de CVP scoorde Annie Desmedt in het kieskanton Hoogstraten 2.243 voorkeurstemmen. Ook zij is verkozen tot provincieraadslid. Juul Verhulst kwam eveneens als kandidaat op bij Agalev en scoorde in het kieskanton Hoogstraten 741 stemmen. Hij werd niet verkozen. Toch haalde Agalev voor het eerst een provincieraadszeteL Deze gaat naar Chris Van Der Voort uit Rijkevorsel.•

11


MUZIEK

'Strijkkwartet nr. 1' en 'Suite Tango Tango' van Flor Versehoeren op CD

Alleen Chaplin deed het al Wanneer het over Kempense muziek gaat, dan denken de meeste mensen nog steeds aan meerstemmige Heimatgezangen, bij voorkeur van de hand van Armand Preud'homme, die uit tientallen kelen tegelijk de wereld worden ingezongen. Toch valt er in de Kempen heel wat meer te beleven als het over eigentijdse muziek gaat, zonder dat je daarvoor meteen de rocktoer op moet. Twee van Vlaanderens interessantste hedendaagse componisten, Piet Slangen en Flor Verschueren, zijn in en rond Turnhout actief en bundelden in 1992 hun krachten in Het Muzieklabo. Vorig jaar bracht Het Muzieklabo al de prachtige CD 'Ad te Levavi' uit, met daarop de gelijknamige compositie van Piet Slangen. Flor Verschueren en zijn zoon Florejan zaten toen aan het klavier. Eind september werd in de Turnhoutse Paterskerk de tweede, niet minder mooie CD van Het Muzieklabo in een produktie van Theater Stap boven de doopvont gehouden. Het 'Strijkkwartet nr. 1' en de 'Suite Tango Tango', twee composities van de hand van Hoogstratenaar Flor Verschueren zelf, uitgevoerd door het Gaggini Strijkkwartet. Een gerenommeerd gezelschap rond de al even vermaarde violiste Jenny Spanoghe. Het werd, zonder overdrijven, een prachtige plaat. Een avontuurlijke, en toch melodieuze partituur, in een virtuoze uitvoering van het Gaggini Strijkkwartet. Wie dacht dat de hedendaagse muziek zich beperkte tot experiment om het experiment - tot 'tingeltangel', zeg maar -, zal er van staan te kijken. De livepremière in Turnhout hebt u al gemist, niets mag u er echter van weerhouden de CD alsnog in huis te halen. 'Een deel van de muziek ontstond tijdens improvisaties,' zegt Flor Verschueren. 'Het is belangrijk voor Theater Stap, dat met mentaalgehandicapte acteurs werkt, de spelers in de juiste stemming te brengen. Om een bepaalde sfeer te scheppen, speel ik dan een stukje muziek. Uniek, want alleen Chaplin blijkt ooit op die manier gewerkt te hebben.' Een gesprek. Vijf jaar geleden maakte ik voor Theater Stap de muziek bij de productie 'Tango' , een voorstelling die we zo'n dertig keer hebben gespeeld. De muziek werd uitgevoerd op piano en synthesizer. Tijdens een voorstelling in Overijse kwam ook de cineast Frans Buyens een kijkje nemen. Hij was zo onder de indruk van de productie, dat hij voorstelde er een documentaire over te draaien. Tijdens verkennende gesprekken, werd toen de vraag gesteld: 'Waarom geen langspeelfilm?' Buyens stelde voor het theaterstuk te verfilmen onder de titel

'Tango Tango', maar wilde toch een eigen inbreng. Hij laste stukjes in, waarin hij alles wilde ' sublimeren', zoals hij het zelf zei. Het kwam er op neer dat er zesentwintig nieuwe droomscènes werden ingelast, waarvoor natuurlijk ook nieuwe muziek moest geschreven worden. Voor de theaterscènes bleef de oorspronkelijke muziek voor piano en synthesizer bewaard, voor de ' sublimatie' -scènes schreef ik muziek voor onder andere een strijkkwartet, die een fragiele, breekbare stemming moest uitdrukken. Lydia Chagoll, producer van de

@TOYOTA

N.V. GARAGE VAN USSEL

Garage Luc Ryvers bvba

cg]

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

HON'DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Lichte bedrijfswagens: DAF 10

12

"

film en echtgenote van Frans Buyens, kende Jenny Spanoge, en zo werd het Gaggini Strijkkwartet erbij betrokken.

De muziek die in de film te horen is, is evenwel niet dezelfde als die op de CD Nee. In augustus '93 was de film af, maar moest hij nog wel gemonteerd worden. Ik zat nu met 57 erg korte stukjes muziek, en het leek me beter er één geheel van te maken, én dat op CD uit te brengen. 57 korte stukjes op één CD, dat deed me een beetje te veel aan gekapt stro denken. In augustus ging ik van start, een paar maanden later was de bewerking van de filmmuziek af. Na de montage van de film, moest ik de muziek ook nog aanpassen aan de juiste lengte van de verschillende fragmenten. Begin januari was de film te zien op de openingsdag van het festival van Brussel, we waren net op tijd klaar.

Uiteindelijk werd de CD door Het Muzieklabo uitgebracht In 1992 richtten Piet Slangen en ikzelf Het Muzieklabo op. Een organisatie die ons in staat moest stellen eigen creaties te brengen, en die ook een kans aan andere mensen wil geven. Meestal maken Piet en ik muziek voor het theater, wat betekent dat je met handen en voeten aan de regisseur gebonden bent. Als die zegt: 'Je stukje muziek is 15 seconden te lang', dan moet je helemaal opnieuw beginnen. In Het Muzieklabo kunnen wij onze artistieke impulsen kwijt, zonder dat we met iemand rekening moeten houden. Eén van de realisaties van Het Muzieklabo, naast het 'Concert voor Twee Draaimolens' in het kader van Antwerpen '93, was de CD 'Ad te Levavi', net zoals het draaimolenconcert een compositie van Piet. De CD werd gefinancierd door de Culturele Raad van Turnhout. Nu was het mijn beurt om iets te doen. De partituur was klaar, het Gaggini Strijkkwartet met Jenny Spanoghe zou instaan voor de uitvoering, alleen de financiering vormde nog een probleem.


Een eerste stap in de goede richting was de uitgave van de muziek door Euprint. Dit betekende dat de uitvoerders in ieder geval over goede partituren zouden beschikken. Toen bleek dat Theater Stap bereid was de productie en de financiering van de CD op zich te nemen, werd het licht op groen gezet. Jenny Spanoghe, die kind aan huis is bij Radio 3, heeft nog geprobeerd of we de opnames niet konden maken in een BRTN-studio aan het Flageyplein in Brussel. Die bleek echter net ontmanteld, zodat we moesten uitwijken naar Studio C in Haasrode. Een grote ruimte, zodat we geen effecten moesten gebruiken om de juiste echo en nagalm, en dus een natuurlijke klank, te verkrijgen.

Met de CD en de twee concerten in de Paterskerk heb je de overstap gemaakt van een theater- naar een muziekpubliek. Een gemakkelijke overgang? Het publiek en de vriendenkring van Theater Stap is heel groot, maar het blijkt niet vanzelfsprekend iemand die geen enkele productie van Stap mist ook naar een concert te krijgen ofheni een CD te doen kopen. Een theaterliefhebber is niet meteen ook een muziekliefhebber. Ik geloof dat het er mee te maken heeft dat voor veel mensen een concert altijd een wat ietwat stijve, steriele bedoening is. Er gebeurt niet echt iets. Je kan net zo goed muziek beluisteren op een goede installatie, vinden ze. Daarom besteedt Het Muzieklabo ook steeds veel aandacht aan de entourage en wijken we ook uit naar andere locaties dan de vertrouwde Warande. Bij 'Ad te Levavi' deden we dat. Voor de uitvoeringen van strijkkwartet en suite trokken we naar de Turnhoutse Paterskerk. Decor, entourage en belichting werden verzorgd door Erik Nagels en Eric Dekort Veel mensen worstelen ook met een zekere angst voor het nieuwe, het onbekende. Als ze naar een concert van bijvoorbeeld Wim Mertens gaan, dan weten ze min of meer wat hen te wachten staat. De naam Flor V erschueren klinkt de muziekliefhebbers niet vertrouwd in de oren, en dan wordt het moeilijk hen uit de zetel te krijgen.

Vormt het geen probleem dat je hier in Hoogstraten, ver van de centra van de muziekwereld, woont? Misschien wel. In een stad als Brussel is het veel gemakkelijker om iets te realiseren. Al was het maar omdat er toch een zekere traditie bestaat, en er meer mensen bij mekaar zitten met dezelfde interesses. Ook Radio 3 zit in de buurt, altijd gemakkelijk natuurlijk als je ergens de schouders wil onder zetten. Wanneer ik er biografieën op nasla, dan stel ik ook vast dat de meeste componisten op zeker moment naar een grootstad getrokken zijn om er hun naam als componist te vestigen. Was Chopin op het Poolse platteland blijven wonen, dan hadden we misschien nooit iets van hem gehoord, ook als hij dezelfde muziek gecomponeerd zou hebben. Dit neemt niet weg dat ik vind dat het in de Kempen ook moet kunnen. Ik geloof dat de muziek uiteindelijk altijd zijn weg wel vindt, je hoeft daar niet commercieel voor te gaan denken of handelen. Misschien heb ik wat dat betreft iets te veel scrupules, de hardste roepers worden immers vaak eerst bediend. De CD is in ieder geval een aardig visitekaartje,

zeker naar platenmaatschappijen toe. Via Jenny Spanoghe trad ik ondertussen in contact met René Gailly, een producent die ook voor Deutsche Grammopbon werkt. Met hem ga ik binnenkort een nieuw project bespreken. 'L'Autre Vie'.

Is 'L' Autre Vie' dan een project van Het Muzieklabo, Theater Stap of van Flor Verschueren zelf? 'L'Autre Vie' is een merkwaardig project, omdat de omgekeerde weg wordt bewandeld. Ik maak eerst de muziek, vervolgens wordt er - vertrekkend vanuit die muziek - een ruimtelijke dimensie aan toegevoegd (een decor), en pas dan worden de acteurs van Theater Stap en een regisseur erbij betrokken. Op basis van muziek en decor bouwen zij een theaterproductie op. 'L' Autre Vie' vertrekt vanuit een rouwproces. Niet dat het meteen een groots opgezet Requiem zal worden, het behandelt meer de kleine dingen die iedereen meemaakt en moet verwerken om ermee verder te kunnen leven. Het plotse besef van ouderdom bijvoorbeeld, ziekte ... Dingen die hard aankomen, maar als je ze verwerkt hebt een verrijking van je leven betekenen, die je de dingen waar je mee bezig bent doen relativeren. Beschouw het maar als een schuitje dat aan het varen is, en waar je even uitstapt om de dingen van een afstand te bekijken. Dat 'rouwproces' is de bedding voor de muziek, de kapstok waaraan de compositie, voor twee clavecimbels en een klarinet, wordt opgehangen. Clavecimbel en klarinet zijn twee instrumenten waar ik niet zo vertrouwd mee ben, ook met een geheel eigen klankkleur. Gelukkig kan ik terugvallen op de kennis van Lieven Strobbe (wat clavecimbels betreft) en Igor Bettens (voor klarinet). Wanneer 'L' Autre Vie' in première zal gaan, is moeilijk te zeggen ... Ik wil mezelf niet vastpinnen op een deadline.

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober gaat 'Bal Masqué', de nieuwe

MUZIEK productie van Theater Stap, in première in de Warande. Waar moeten we ons aan verwachten? Het stuk is een pleidooi voor kwetsbaarheid en naïviteit, begrippen die vandaag de dag een negatieve bijklank gekregen hebben. Zelf ben ik maar zijdelings bij het project betrokken. De muziek bij de voorstelling bestaat niet echt uit ·melodietjes, ze is meer bezwerend van karakter. Brick de Bois stond in voor de muziek, een live-muzikant speelt didjeridoo, een groot blaasinstrument dat van bij de Aboriginals in Australië stamt. Zaterdag 12 november gaat ook nog 'De Opera', een muziektheaterspektakel van Het Gevolg in een regie van Ignace Cornelissen, in première. Piet Slangen tekent voor de muziek, en acteurs van Theater Stap zitten in wisselende bezetting in de cast. Aanvankelijk zou ik alleen de Stap-acteurs artistiek mee opvolgen, maar nu heeft Piet me gevraagd de pianopartituur voor mijn rekening te nemen. Tot aan de première wordt er nog alle dagen gerepeteerd, vanaf 12 november gaan we vier maanden op tournee. Zo'n 60 voorstellingen in totaal.

De CD waarop het Gaggini Strijkkwartet het 'Strijkkwartet nr. 1' en de 'Suite Tango Tango' van Flor Versehoeren uitvoert is te verkrijgen bij Danny Broseos Music Inn aan de Vrijheid in Hoogstraten en bij Theater Stap, Steenweg op Mol 154 in 2360 Oud-Turnhout, tel. 014/45.21.03, fax 014/45.21.26. Tickets voor 'Bal Masqué' van Theater Stap op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober om 20.15 uur in de Warande in Turnhout en voor 'De Opera' van Het Gevolg op zaterdag 12 en maandag 14 november om 20.15 uur, eveneens in de Warande, kunnen gereserveerd worden op 014/41.69.91. •

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 3B

13


VARIA

11.11.11. voor spaarkas~ sen in Burkina Faso Tijdens het weekeinde van 11, 12 en 13 november worden de inzamelingen gehouden voor 11.11.11. Dit jaar zal het geld gaan naar mensen uit Burkina Faso, een van de vele arme landen uit Afrika. Meer in het bijzonder zal het geld besteed worden aan het opzetten van SPAARKASSEN aldaar. Al van oudsher zijn de mensen daar bezig met een soort spaarsysteem dat ook een vorm is van solidariteit. Het systeem bestaat erin dat jonge mensen samen een gemeenschappelijk veld bewerken waarvan de opbrengst in een spaarkas wordt gestort. Het geld van die spaarkas wordt dan gebruikt om tegenslagen op te vangen, grote uitgaven te bekostigen, een feest te bouwen... Om deze spaarkassen verder uit te bouwen zodat ze ook kunnen gebruikt worden voor het financieren van kleine ondernemingen, daarvoor moet het geld van 11.11.11. dienen. Zoals ieder jaar zal de envelop van 11.11.11. te vinden zijn in het gemeentelijk infoblad. Vergeet niet het klaar te leggen als de mensen die de inzamelingen doen, langs komen.

IKO EN DERDE

WEREI.~DFOTOGRAFIE

Om leerlingen en (toevallige) bezoekers van het IKO in deze periode extra gevoelig te maken voor de Derde Wereld problematiek, toont men er in de gangen een (beperkt) aantal recente Derde Wereldfoto's van Jan Huet. Deze fotograaf werd en wordt in het IKO regelmatig aangezocht als docent fotografie voor korte cursussen fotografie . Over het werk van Jan Huet zegt Bert Danckaert: 'In zijn benadering tracht Jan Huet een zo eerlijk mogelijke weerslag te geven van datgene wat hem treft in een vreemde omgeving, nl. de Derde Wereld. Hij probeert ons geen . totaalbeeld te tonen; wil geen kultuur in een foto vatten. Hij wil ons geen waarheid voorschotelen. Jan Huet stelt zich eerder vragen en kijkt met een nieuwsgierige verwondering naar de enorme verscheidenheid van zijn onderwerpen. Het zou volgens hem al te éénzijdig zijn alléén de armoede, verdrukking en pijn te tonen die in de Derde Wereld alom aanwezig is. Er is immers meer: de menselijke waardigheid, de trots, de kulturele schoonheid vormen vaak een sterke tegenpool tegenover de ellende die hij uiteraard ook niet negeert. Vaak zijn het kleine alledaagse dingen die Jan treffen: een houding, een beweging, een blik ... Alledaagse, zeer herkenbare dingen worden voor hem gigantisch en treffen hem. De foto's spreken dan ook vaker ons gevoel aan dan ons verstand. Jan Huet confronteert zich met de realiteit, ontwijkt systematisch iedere vorm van sensatie en drukt op de ontspanner wanneer wat zich voor hem afspeelt een essentie vormt. Een eerlijke impressie, een gefragmenteerde waarheid, subjectief en kwetsbaar, zoals de maker en de toeschouwer zelf.' Door deze foto's te tonen tracht het IKO op een bescheiden manier én door een positieve beeldvorming haar steentje bij te dragen tot het vergroten van de solidariteit tussen de toeschouwer en de bewoners van DerdeWereldlanden. De foto's zijn te bezichtigen op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, telkens van 18tot 22 u. en op zaterdag- en zondagvoormiddag van 9 u tot 12.30 u.

14

I

I

GEZOCHT MEDEWERKERS laat het onrecht in de wereld u niet koud en wil u twee uur vrijmaken voor de 11 .11.11 .-aktie tijdens het geldinzamelingsweekend van 1 1, 12 en 13 november dan kan u kontakt opnemen met de dienst ontwikkelingsamenwerking - 03/340.19.52. Wij geven dan uw naam door aan de dorpsverantwoordelijken die u een straat zullen toewijzen.

3 voor 11 '3 VOOR 11 '- hoe jongeren iets kunnen bijdragen! Feesten en goed eten en drinken ten voordele van mensen die amper kunnen overleven, dat zou op zijn minst aangepast zijn. Je zaterdagse uitgangsavond in het teken stellen van een actie als 11.11.11.. dat trekt er al iets beter op. Dàt is ook de mening van de jongeren an De Mussenakker, Het Slot en Cahier de Brouillon. Voor de jeugd is de zaterdagavond sowieso al hèt moment om een stapke in de wereld te zetten. Die avond bewust in het teken stellen van de Hoogstraatse 11.11.1 1.-actie mag dan ook als een nobel initiatief worden toegejuicht. De drie jongerencafé's zijn hiermee niet aan hun proefstuk toe. De actie '3 VOOR 11' is de afgelopen jaren geëvolueerd tot een degelijk georganiseerd gebeuren waarbij de gezelligheid en de verbroedering, naat het 11.11.11.-thema uiteraard, centraal . staan. Dat het alsmaar beter gaat met de organisatie leiden we af uit de bedragen die na afloop overgemaakt werden. In 1990 was dat 30.000 frank , maar bij de vierde editie kon men zelfs 110.000 frank overschrijven . Dat is meer dan sommige deeldorpen bij mekaar krijgen! De jongerencafé's staan zaterdag opnieuw zeventig procent van hun inkomsten af voor het project in Burkina Faso (zie elders). De bezoekers betalen niet meer voor hun drankjes dan anders en dertig frank voor een consumptie is tegenwoordig niet overdreven. De café's worden echter wel speciaal ingericht, de keukenprinsen en prinsessen bereiden allerhande exotische hapjes en er worden verscheidene kleinere acties gehouden om geld in het laatje te krijgen. Tussen de drie café's pendelt de hele nacht een bus van De Lijn. Iedereen mag gratis meerijden van het ene jongerencafé naar het andere. De 'Belleman', hij verwittigt de kandidaat-reizigers in de café's met luide bel, gaat in de bus wel rond met de pet. Het kleingeld dat op die manier kan ingezameld worden gaat nadien de grote pot in. De afgelopen jaren is gebleken dat het er bijzonder gezellig aan toe gaat. Elk café wil zich van zijn beste zijde laten zien en er wordt dan ook met heel veel mensen hard gewerkt om er iets moois van te maken. Over de inrichting kunnen we nu nog niets kwijt. Dat blijft een verrassing. De jongerencafé's weten dat trouwens ook van mekaar niet om het verrassingseffect nog groter te maken. Vast staat wel dat in elk café opnieuw een kunst- en curiosaveiling zal plaatsvinden. Eigengemaakte kunstwerkjes en vondsten allerhande worden dan op een ludieke manier geveild. (22.00 u: Het Slot - 23.00 u: Cahier de Brouillon 24.00 u: De Mussenakker). Ditjaar worden door Cahier de Brouillon, Het Slot en De Mu ssenakker ook stickers ontworpen en te koop aangeboden. De ontwerpen zijn van de hand vanjonge kunstenaars en de stickers worden daardoor wellicht gegeerde objecten. Je legt voor zaterdag 12 november best geen andere afspraken vast. '3 VOOR 11' is het waard om op jou aanwezigheid te mogen rekenen. Al was het maar om het goede doel mee te steunen. Info: 03/314 24 15).


PUBU-REPORTAGE

Een bezoek aan

GREENHOUSE Huis- en tuindekoratie - Thinarchitektuur Waar gezelligheid hoogtij viert Heel veel mensen in ons huidige tijdsgewricht lijden een jachtig bestaan. Ze hollen de ganse dag van hier naar ginder door drukke straten - want dit en dat moet allemaal nog geregeld en voor mekaar gebracht worden. Geen wonder dat wij snakken naar rust en vrede. Vandaar ook dat steeds meer mensen belang gaan hechten aan de inrichting van hun nabije omgeving: hun huis en daarbij aansluitend hun tuin. Meer en meer gaat men het belang, ja zelfs de noodzaak inzien om de ruimte waar men zich terugtrekt uit het jachtige leven, 'gezellig' en 'rustgevend' te maken. Sinds enige tijd bestaat er in Hoogstraten een winkel annex tuin, nl. Green House, aan de Heilig Bloedstraat nr. 259, waarvan de uitbaters Jef en Chris Verheyen-Gillis, zich met hart en ziel tot doel stellen om aan deze vraag naar licht ouderwetse gezelligheid te voldoen. Wij gingen er voor U een kijkje nemen. En zo ziet GREEN HOUSE er van binnen uit. Het eerste wat ons opvalt is de aparte inrichting van Green House. Geen kaarsrechte rekken of schabben waar de produkten netjes geordende uitgestald of in dozen opgestapeld liggen. Neen, alle koopwaar staat verspreid over tafels en stoelen, in hoeken en kantjes, en dit in drie ingerichte kamers, die uitmonden in de rustieke landelijke tuin waarvan men het bestaan nauwelijks zou vermoeden in het drukke Hoogstraatse centrum. Heel het huis is ingericht in die gezellige wat ouderwets aandoende Engelse cottagestijL Een bezoek aan Green House is dan ook een ontdekkingstocht. Terwijl op de achtergrond zacht murmelende muziek weerklinkt en men aangenaam verrast wordt door de verschillende geuren die opstijgen uit de her en der neergezette potpourri's, ontdekt men bij het rondsnuffelen een grote hoeveelheid dekoratieve spulletjes gaande van glaswerk, schilderijtjes, kleinmeubels, kandelaars, lampen, schotels en schalen, tot allerlei dekoratieve stoffen, manden, smeedijzeren siervoorwerpen, kortom van alles en nog wat om een woning 'aan te kleden' en gezelliger te maken. Men kan er uren rustig en ongedwongen rondwandelen en de ogen de kost geven, want achter een deur of in een minder opvallend hoekje ontdekt men steeds weer iets nieuws. Wat de prijzen betreft: laat U niet beetnemen door het statige uitzicht van dit prachtig ingericht herenhuis. Green House is geen exclusieve winkel waar je huizenhoge prijzen betaalt. Neen, alles is er demokratisch geprijsd en voor ieders beurs is er wel iets te vinden. Nog een woordje over de prachtige tuin van Green House, die evenzeer een onderdeel is van de winkel. Hier vind je allerlei zaken waarmee je de tuin sfeervol kan aankleden: tuinmeubilair, ornamenten, beelden, rustbanken enz. De gastvrouw vertelt ons dat sommige klanten die de winkel bezoeken, zo gecharmeerd zijn van de tuin dat ze er geruime tijd vertoeven, mijmerend op ĂŠĂŠn van de prachtige zitbanken. Dat kan allemaal in Green House . In Green House kan U ook terecht voor goede raad: Chris volgde immers binnenhuisinrichting zodat zij de klanten ook deskundig kan adviseren. Als U

Een blik op de sfeervolle tuin van GREEN HOUSE. een inrichtingsprobleem hebt, waar U niet eindejaarskado's? Wij zijn ervan overtuigd dat U bij Green House iets origineels vindt. dadelijk uitgeraakt, komt zij graag eens langs Hopelijk kunt U aan de verleiding weerstaan om haar advies te geven. Dat hoort in Green om het voor Uzelf te houden! House allemaal bij de service. En als U deskundig advies wilt over een ontwerp, bestrating of aanplanting van uw tuin, dan kan U ook al bij Green House terecht: Jef Verheyen, haar man, is immers tuinarchitect. Voor de toekomst heeft zij nog allerlei plannen: zo zou ze graag cursussen organiseren aan mensen die zelf creatief hun woning willen inrichten maar niet over de basisvaardigheden Huis- en tuindekoratie daarvoor beschikken. En natuurlijk: de winkel Tuinarchitektuur aanvullen met allerlei mooie dingen die ze links en rechts opsnort. Dat houdt het spannend! Green House b.v.b.a. Wij kunnen U, tot slot, van ganser harte aanbevelen, eens een uitgebreid bezoek te Heilig Bloedlaan 259 brengen aan Green House, een originele winkel 2320 Hoogstraten zoals je er in Hoogstraten geen tweede vindt. In Tel. 03/314 74 70 ieder huis is immers nog wel plaats voor een extra rekwisiet. En denkt U nu reeds aan de

...

15


VARIA

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 HoOgstraten

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

#tiJ(IrtJIII

STAA~

een /Jt!k/~N/~119

n bekleden die het bmnenin word een nieuwe. volkomen dichte schoorsteen aangebracht van metaal (roestvnl staal)d _ Dat is de enige oplossmg 'e goed is. 1

~~~t ~c~~o~~:teals volgt

~".

GET

THE

BEST

huy

1~ ~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90

Bloemensierkunst CATTLEYA

Vernieuwing abon nementen! De jaargang 1994 loopt ten einde. Onze trouwe abonnees (en ook alle andere lezers) kunnen ook in 1995 genieten van het Hoogstraatse streeknieuws. Ze moeten dan zo snel mogelijk en graag ten laatste voor 20 november het abonnementsgeld overschrijven. Dat kan het gemakkelijkst gebeuren met het overschrijvingsformulier dat u in dit nummer vindt. Uw postbode kan dit formulier ook bij u aan huis ontvangen, als u hem even binnenroept. Dat kost u dan 32 Fr. betalingstaks extra.

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Slecht 8,3째/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er . bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau -voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

16


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

Nieuwe bibliotheek

BRIDGELESSEN voor beginners 10 dinsdagavonden vanaf 15 november om 19.30 uur in sportcafé De Zevensprong, Gelmeistraat 62, Hoogstraten. prijs: I 000 fr. inlichtingen: Paul Cools, tel. 03-314.41.05. organisatie: HOOGSTRAATSE BRIDGECLUB 115

Een eerste prijs

De nieuwe bib in de Lindendreef is bijna klaar. Er wordt nog volop geschilderd, gevloerd en sanitair geïnstalleerd. Op 15 november krijgt de Stad Hoogstraten de sleutel in handen. Dan volgt natuurlijk de schoonmaak, de meubelinstallatie en ten slotte de uiteindelijke verhuis in de week van 5 tot 11 december. Er worden zowat 30.000 boeken verhuisd. Die week zal de oude bib in de Gravin Elisabethlaan daarom sluiten. Vanaf maandag 12 december kan het publiek terecht in de nieuwe vestiging aan de Lindendreef op de gewone openingstijden (zie achteraan Infoblad). Op donderdagavond 15 december wordt dit nieuwe gebouw officieel ingehuldigd. Naast een aantal toespraken, hopen we dat de muziekschool voor een muzikale noot en theatergroep De Lepe Hoek voor een vrolijke noot zorgen.

U bent welkom Op zondag 18 december zet de nieuwe bibliotheek haar deuren open. Het nieuwe gebouw kan u dan eens van alle hoeken en kanten bekijken van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. Alle ruimtes zijn die dag toegankelijk voor de bezoekers: zowel de benedenruimtes (de volwassenenafdeling, de jeugdafdeling, de leeszaal, de kranten- en tijdschriftenafdeling), als de bovenruimtes (ontmoetingsruimte met keukentje en personeelsruimtes). Ook zal de pubHekscatalogus voor volwassenen waarin je boeken kan opzoeken via computer, worden

ingekeken. Het personeel zal dan vanzelfsprekend graag gebruiksaanwijzigingen geven. In een fototentoonstelling zullen een aantal foto ' s te zien zijn van de werking van de bibliotheek in het verleden. Hiervoor doen we nog een beroep op personen of fotografen die foto's bezitten van de bib. uit de voorbije jaren, en die ze voor deze tentoonstelling ter beschikking willen stellen. Zij kunnen contact opnemen via telefoon 03/314.32.61 of deze foto's op de bib. bezorgen voor eind november.

Van de bovenste plank Alle kinderen van de Hoogstraatse lagere scholen halen met hun klas in de loop van de maand november, een favoriet boek uit de jeugdbibliotheek van Hoogstraten. Zo helpen zij een beetje mee verhuizen. Zij kiezen dus het 'boek van de bovenste plank', wat voor hen een bijzonder goed boek betekent. Kinderen van klas 1 en 2 gaan rond dit boek tekenen, en kinderen van klas 3, 4, 5 en 6 schrijven er een verhaal over. De tekeningen zullen zeker in de nieuwe jeugdbib te zien zijn. Voor de verhalen nodigt men op de opendeurdag (zondag 18 december) de radio uit en dan zullen een paar kinderen de beste verhalen voorlezen. Eind december brengen de kinderen klassikaal deze boeken van de bovenste plank terug. Zodoende worden zij meteen een beetje wegwijs in de nieuwe bibliotheek. •

Muziekavond Fanfare St. Catbarina Zaterdag 19 november om 19.30 uur biedt de Kon. Fanfare St. Catharina haar jaarlijkse muziek- en concertavond aan in de zaal Pax. Staf Mertens, dirigent, zorgde andermaal voor een zeer afwisselend programma. Op die manier wordt het een avond die iedereen erg zal

bevallen. Dirigent, muzikanten en bestuur hopen dan ook echt op heel wat volk te mogen rekenen. Zo wordt deze avond alvast een voltreffer en ... de toegang is nog helemaal gratis ook. D

Nog op 9 oktober sleepte de Sint-Jorisgilde de felbegeerde wisseltrofee 'Beker Van den Bossche' in de wacht. Voor het zevende en laatste jaar werd er geschoten op 61 meter, te Sprundel, voor dit niet onaardige beeld van St.-Joris op het paard met de draak. Dit kunstwerk werd geschonken door ereopperhoofdman Adrien Van Den Bossche, wiens echtgenote een dag tevoren niet wegstak dat zij maar al te graag het beeld definitief zou zien verhuizen naar de eigen gilde. Een stille wenk naar de eigen schutters die voor een reuzekarwei stonden. Nog drie gilden kwamen in aanmerking voor de eindoverwinning: Loenhout (beresterke favoriet), Sprundel (thuisvoordeel) en Hoogstraten (je weet maar nooit) hadden de beker elk reeds tweemaal gewonnen. Na een derde keer winst zou de trofee voorgoed verhuizen naar de winnende gilde. Na de vierde doorgang (nog twee schutters per gilde moeten dan nog volgen) stond Loenhout op kop voor Meerle, een outsider die bij winst de beker zou doen verhuizen naar Hoogstraten wegens de beste uitslagen door deze laatste behaald in het verleden. En ja, de mannen van Meerle, nooit uit de running wegens een groot aantal sterke schutters, deden wat ze de week voordien in het eerste zestal (gelijkaardig schietspel waarbij 6 schutters per gilde het tegen elkaar opnemen) niet konden: Loenhout werd naar de tweede plaats verwezen. Vreugde in het Hoogstraatse kamp, gelet op de toch mindere prestaties dan de week voordien. D

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. 39

17


HOOGSTRA TEN

Diefstal in het stadhuis?

Wie heeft dit oudste Hoogstraals schilderij doormidden gesneden? De sporen ervan zullen nooit helemaal kunnen weggewerkt worden. Het witte spoor is vulsel dat nog moet afgeschuurd worden, waarna de kleuren moeten bijgewerkt worden. Toen we op 26 september de raadzaal van het stadhuis betraden om de gemeenteraad bij te wonen, viel ons een grote witte vlek op. Achter de stoelen van het College, hoog boven de valse schouw, was de muur wit en blank. Hetgeen er altijd hing, was verdwenen. Het schilderij, dat het dat was kon je nog net zien vanop op de publieksruimte, met ik weet niet wat er op, was verdwenen. Toen we het eerste raadslid dat de zaal betrad attent maakten op de verdwijning, reageerde die niet zoals gewoonlijk: er kwam geen vraag naar het College toe. En ook de aanwezige pers gebaarde van krommenaas. Gestolen? En toch viel de kale plek op. Twee weken later werden we opgebeld door een goede kennis die vroeg even een bezoek te brengen op een adres in de Vrijheid. De aldaar verblijvende heer Jasper was met een projekt begonnen dat toch wel onder de aandacht mocht komen van de Hoogstraatse mensen. Want hij was daar iets aan het doen dat toch ons allen aanbelangde. Wij er op af natuurlijk, nieuwsgierig als we zijn. En op een zonnige zaterdagnamiddag belden we aan bij kunstschilder H.J. Jasper. Een open deur en de vraag, wil je koffie, stelden ons onmiddellijk gerust, niettegenstaande we te laat op de afspraak waren. 'Terwijl die loopt, kunnen we even mijn werkruimte bekijken', zei de man en we stegen een trap hoger. 'Ik ben bezig met de restauratie van waarschijnlijk het belangrijkste schilderij van de stad Hoogstraten', vertrouwde hij ons toe. 'Ik woon hier naar mijn zin; ik wil best iets voor de gemeenschap doen'. Toen werd ons eensklaps alles duidelijk. 'Teruggevonden', dachten we in onszelf. Inderdaad, voor ons stond het schilderij dat in de raadzaal ontbrak. En vroeg de schilder: 'Heb je eigenlijk ooit geweten wat er op stond?' We bleven het antwoord schuldig.

18

Kunstschilder-restaurateur H.l. Jasper bij het oudste panorama van Hoog straten. Kerk, stadhuis, begijnhof, kasteel: alles was er reeds vroeger. Feiten. Het schilderij meet ongeveer twee heer Jasper en een blinde vink in de kennis van meter bij één meter, en is op vezelplaat geons cultuur-historisch patrimonium. Of zijn er toch nog mensen in Hoogstraten die kleefd. Het draagt het opschrift: 'Dit is de Vryheyt van Hoochstraten met het casteel, enig licht kunnen werpen op de verblijfplaats alsoo sy was A o 1564.' Het werk is naamloos van dit schilderij tijdens de oorlog. Of er nog en stelt Vrijheid en kasteel voor, en draagt de meer over weten? Dit is natuurlijk een oproep wapenschilden van Antoon de Lalaing en van om ons de informatie te bezorgen zodat alle Hoogstraten. Volgens het H.O.K.-boek van lezers op de hoogte kunnen geraken. 0 1972 werd het in 1929 gerestaureerd door kunstschilder Vauthier van Brussel. Meer weten we niet. Rariteit. 'Het heeft iets merkwaardigs', zegt Sedert meer dan een jaar woont de heer Jasper Jasper. 'Je had toentertijd geen torenkranen, samen met zijn vrouw aan de Vrijheid in luchtballons of vliegtuigen om op dergelijke Hoogstraten. Op korte tijd heeft hij de gemeenwijze, een panorama van die oppervlakte vanuit te vrij goed leren kennen, voorallopend (=wandergelijk oogpunt te schilderen. Er zitten nadelend voor de Belgen), hoewel de stoepen naar tuurlijk wel fouten in: geen perspectief en de zijn mening gevaarlijk kunnen zijn voor zwakmensen zijn abnormaal groot afgebeeld. Hoe de ke enkels. 'Toch heb ik soms wat moeite met de schilder het gedaan heeft, weet ik niet. Ik heb taal', bekent hij ons, maar voor het overige er echt waardering voor.' voelt hij zich hier best thuis: hij biljart in Onderzoek. V ooraleer de heer Jas per aan een Minderhout en badmintont in de Zevensprong. restauratie begint, neemt hij tal van foto's van Van integratie gesproken. het schoon te maken, eventueel te herstellen Restaurateur word je maar pas als je het stuk, want daar kan je steeds op terugvallen. Zo schildersvak onder de knie hebt, zegt hij . Want toont hij ons verschillende foto's van andere anders weet je te weinig van kleuren en hoe een gerestäureerde stukken die al lang terugbeschilderij in mekaar zit. Ook technisch: elk zorgd zijn aan de eigenaars. Voornamelijk schilderij heeft zijn oplossingen: vernis van schilderijen die geleden hebben onder rook, toen is niet dezelfde als die van nu. In opdracht brand of gewone kacheluitwasemingen. van handelaars en verzekeraars is hij de ganse Het stuk heeft ook wel erg geleden: vochtschadag bezig met het vooral schoonmaken en de moet ook verwijderd worden en de slechte bijwerken van beschadigde werken, met veel sporen van de vorige restauratie. 'Ik ben ook geduld, stukje voor stukje. steeds geïnteresseerd in de historiek van wat ik In een krantestukje uit Nederland wordt hij de onder handen krijg. Op het stadhuis ben ik grootste Nederlandse zee- en strandschilder navraag gaan doen over het schilderij : veel wist genoemd. Hij behoort kennelijk tot de Haagse men mij niet te vertellen. Enkel het feit van de school. Kenmerk hiervan is het rommelige van restauratie van 1929, voor 3.500 frank.' Hoedichtbij, maar als je wat afstand van het doek veel dit nu waard is, vraagt Jasper ons. Maar er neemt, verscherpt het beeld . Echt waar. zijn nog vragen te beantwoorden. Werken van hem worden tot in Amerika verRaadsels. Het schilderij vertoont duidelijk de kocht. We geven het toe: van klassieke schilsporen van een breuk: het werd ooit doormidderkunst hebben we geen kaas gegeten, maar de den geknipt of gesneden. Waarom? Om het technische beheersing die uit de werken van de tijdens de oorlog op te bergen? Wie heeft het heer Jasper naar voor komt, bewonderen we. dan op vezelplaat geplakt en de snijlijn zo goed Dit klassieke detailschilderel}. vraagt toch wel als mogelijk hersteld? Dit kan allemaal niet de hand van een 'meester'. gebeurd zijn tijdens of voor de restauratie van De goe-gemeente moet hem toch wel dankbaar 1929 want toen bestond er nog geen vezelplaat. zijn voor het werk aan onze oudste schilderij . Deze en ander vragen zijn een raadsel voor de (ep) 0

Wie is wie?


HOOGSTRA TEN

Rondom de Molen

500.000 fr. voor goede doelen

Omdat het Ostmuseum tijdelijk gesloten is wegens de verbouwingswerken op het Begijnhof, betekent dit niet dat er geen activiteiten meer mogelijk zijn. Daarom werd een tentoonstelling opgebouwd, 'Rondom de Molen' , tekeningen en aquarellen van Alfred Ost. Voor deze gelegenheid wordt de Salm Salm molen door de heer en mevrouw Van der Pas gastvrij opengesteld. De tentoonstelling is geopend op zondag 30 oktober, maandag 31 oktober, dinsdag 1 november van 13 uur tot 18 uur. Dezelfde uren gelden op 5 en 6 november. D

Herfstwerkjes

Elk jaar organiseert Rotary Hoogstraten-Kempen een concert in de Sint-Catharinakerk van Hoog straten. De opbrengst van het concert- '94 werd geschonken aan twee centra voor jeugd en gezin. De voorzitter van vzw 't Kruispunt (Beerse) en de directeur van vzw Elegast (o.a. in MeerselDreef) kregen van clubvoorzitter Wim van Weenen elk een cheque van 250.000 fr. voor hun instelling. De Rotary-concerten van 1995 worden uitgevoerd op vrijdag 10 en zaterdag 11 rnaart in Hoogstraten.

Het nieuwe schooljaar begint niet met Pasen. Toch had je dit kunnen denken als je zag wat er op 29 september gebeurde in de gemeentelijke lagere en kleuterschool: grote kuis . Leerkrachten en ouders schuurden, plamuurden, schuurden opnieuw, grondverfden en lakten af dat het mooi werd. Dit heet: verfraaiing van de speelplaats van de kleuters. Oude speeltuigen kregen een vers laagje verf. Een nieuwe zandbak (wie zei daar ook weer dat het een zwembad zou worden?) werd aangelegd. Met geld van het oudercomité, het houtvakmanschap van het gemeentepersoneel en de verfkracht van hogergenoemden staan er enkele houten huisjes op de hoeken van de Zandbak. De oude werd dichtgegooid. D

f6~ ~~~~

• •

I

isschien heeft U inmiçldels het bordje gelezen aan de ou e emeentesc~ de Karel Boomstraat 44, waarop staat: vange/ische Gemeente. Sinds 1993 huren wij daar een aantal lokalen voor samenkomsten. Hoewel wij klein zijn in België, zijn wij verenigd in een wereldwijde federatie, die thans 100 miljoen leden telt. Wij werken o.a. samen met de Evangelische Omroep (Uitzendingen: woensdag en zaterdag op Ned. 2) .

C;fÓ~ Ontmoeting: zondagmorgen 10 uur (met kinderprogramma tot 13 jaar) . Je:ugdwerk. Hulpverlening. Thema-avonden (met actuele onderwerpen) .

V erschiliende cursussen: "In 5 weken een beter huwelijk" "OEvoeden, moeilijk maar nwgelijk" "5 avonden over het leren kennen van God''.

ken u na Wij ~ez:: afspraak

telefontSC/314.37. 88 Tel. 03

Correspondentieadres: Moerstraat 33, Hoogstraten. Tel. 314.10.37 I 315.92.58.

19


HOOGSTRATEN

Penetratiegraad

Dit was ons team: jonge leerkrachten van de VITO die een steuntje in de rug kregen van De Hoogstmatse Maand. Voor de tweede maal op rij organiseerde de Hoogstraatse sportraad een go-carrace, ditmaal op 16 oktober. Waar vorig jaar de aktie 'Kom op tegen Kanker' werd ondersteund, wordt dit jaar een aanverwant lokaal initiatief financieel gesteund. Opzet is dezelfde: door de (oneigenlijke) koop van een kwistax kan je meedoen aan de race. Nochtans zijn er nogal wat kosten verbonden aan dergelijke organisatie, zodat we mogen hopen dat er van dit koopgeld toch nog wat rest voor het goede doel. Het Hoogstraats gebeuren werd dit jaar beperkt tot de voormiddag en vond plaats in de Veiling,

kwestie van het weer geen spelbreker te laten zijn zoals vorig jaar. In de namiddag was er dan de nationale finale van kwistaxraces . Finalisten uit diverse gemeentelijke wedstrijden kwamen tegen elkaar uit. Te onthouden valt dat de Hoogstraatse manche werd gewonnen door de ploeg van De Gammelse Wie1ervrienden, en dat de jonge leerkrachten VITO, gesponsord door dit eigenste blad, 4e eindigden. Van deelname aan de nationale finale was dus geen sprake. Niet genoeg fysiek misschien? D

Westhoek

Voor de tweede maal dit jaar, moest elke Belg op deze dag even langsgaan op de welbekende plaatsen om voor 6 jaar zijn nieuwe bestuurders te kiezen. Na een toch wat makke kiescampagne was de teerling geworpen: daarover leest u alles op andere bladzijden in dit blad. Wat betreft onze deelgemeente Hoogstraten moeten we niet ontevreden zijn: het ziet er naar uit dat we 9 verkozenen hebben, in tegenstelling tot de vorige zes jaar. Als het nu nog even meezit bij een coalitievorming krijgen we eindelijk de vertegenwoordiging in het College die we lang moesten missen. Hoewel het absoluut aantal voorkeurstemmen een graadmeter is van de populariteit van de verkozenen, is de penetratiegraad van een politicus een betere maatstaf. Dit is het percentage van de potentiële kiezers die een voorkeurstem uitbrachten op een kandidaat, waarbij rekening gehouden wordt met de grootte van de gemeente. Koploper in het Vlaamse land is Johan Sauwens met 31.99%, enkele uitzonderingen in zeer kleine gemeenten niet nagelaten. Ook de burgemeester van Hoogstraten scoort hier zeer goed: 29,4% . De lijsttrekker van de andere grote fractie haalt 12,7%. Kopman van de kleinste groep haalt nog 6%. Als we deze cijfers even berekenen voor alle verkozen kandidaten (we gaan er u niet mee vervelen), is er toch weer dezelfde konklusie die ook vorige keer gold: Hoogstraten stemt niet helemaal éénduidig voor Hoogstraten: de gemiddelde penetratiegraad van Hoogstraatse verkozenen ligt lager dan deze van de andere deelgemeenten. D

Dementie Toch weinig geweten, maar ook het rusthuis heeft een afdeling van 'demente' bejaarden. Nogal wat mensen kijken angstig, onwetend en hulpeloos als ze het woord horen. Gekonfronteerd word je pas met deze ziekte als vooral ouders verschijnselen hiervan beginnen vertonen en men niet goed weet hoe ermee om te gaan .. Voor de senioren die er meer over willen weten, is er op dinsdag 15 november een voordrachtavond over 'dementie'. Om 19 uur wordt er van wal gestoken in het lokaal van de Sint-Jorisgilde in de Brouwerijstraat Niet alleen CRM-leden, maar alle geïnteresseerde senioren worden uitgenodigd. Andere mensen die de avond willen bijwonen, nemen best eerst kontakt op met J. Laurijssen, 314.53.55. Gastspreker is Luc Van De Ven, klinisch gerontopsycholoog, verbonden aan de Universitaire Ziekenhuizen van de K.U. Leuven. D

Coppelia Zaterdag 1 oktober vierde het gebuurte Westhoek zijn vijfentwintig jaar bestaan. In een stoet vanuit de Moerstraat, via de Katelijnestraat, door de Karel Boomstraat, (over de Vrijheid) om te eindigen in de Gravin Elisabethlaan (wat een gebuurte, toch niet terug splitsen?) werden de hoogtepunten van een gebuurte-werking uitgebeeld: verschillende wagens passeerden de revue: Begijntjes, het jaarlijks teerfeest, het kerstfeest, de eeuwige kaarters.

20

Gegroeid uit een scheiding van tafel en bed tussen het oude gebuurte Luizenmarkt en de Karel Boomstraat, is het huidige gebuurte nog altijd in expansie: een nieuwe verkaveling, de Wereldakker dient zich aan. Iets blijvends hoort natuurlijk bij zo'n viering: de keuze viel op een vlag, maar het moest een mooie zijn. Paul Verbeeck tekende voor het ontwerp. Bij de vlag horen ook T-shirts maar we vermoeden dat die enkel te koop zijn voor de eigen inwoners. D

Coppelia is een fris, romantisch en frivool ballet dat in 1870 aan de opera van Parijs werd gecreëerd. Op donderdag 15 december wordt dit ballet opgevoerd in de versie van Attilio Labis op muziek van Leo Delibes door het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Het Davidsfonds Hoogstraten richt vervoer in en zorgt voor toegangstickets. De prijs bedraagt 1.100 BF. voor leden, en 100 BF. meer voor niet-leden, vervoer inbegrepen. Wie mee wil, neemt kontakt op met A. Livens, 03/ 314.54.52 en dit voor 8 november eerstkomend .•


HOOGSTRATEN

Vier generaties: tweemaal Op de dag van hun diamanten viering werd er bij los Lambregts en Mathilde Van Opstal een dubbel viergeslacht op de foto gezet. Stamvader los, met zoon Marcel, kleinzoon Johan en achterkleinzoon Axel. Aan vrouwelijke kant: stammoeder Mathilde, dochter Lisette, kleindochter Monique en achterkleindochter Tinne.

Tel.: (03) 314.82.16 Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

Muziekacademie De Noorderkempen

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

autobanden

Op 25 september werd de opening van het nieuwe schooljaar van de Muziekacademie de Noorderkempen ingezet met een Concert door de leerlingen. Het gitaarensemble o.l.v. Frenk Casteleyn bracht ondermeer 'Sardonyx' van C. Hartog ten gehore.

* occassiebanden

garage VAN RIEL

* reparaties * depannage

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* merkbanden

Gammel2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

16

21


HOOGSTRA TEN

Britten in Hoogstraten

11.11.11.-aktie Tijdens het weekend van vrijdag 11 (feestdag), zaterdag 12 en zondag 13 november wordt er in de ganse gemeente deur aan deur geld ingezameld ten bate van projekten in de Derde Wereld. o

De Hoogstraatse Maand

Neem nu een abonnement

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04

Het meisjeskoor Euryanthe uit Turnhout o.l.v. Johan Van Bouwelen. Dat Hoogstraten regelmatig lokatie bied aan hoogstaand klassieke muziekuitvoeringen, is genoegzaam bekend. Op zaterdag 19 november starten een aantal koren, waaronder Euryanthe uit Turnhout, hun concertreeks in onze Sint-Katharinakerk. Daarnaast gaat het verder richting Antwerpen, Brussel... Zonder twijfel was Benjamin Britten de meest markante en toonaangevende componist van deze eeuw in Engeland. Ook in heel het Westeuropese muziekgebeuren neemt hij een bijzondere plaats in. Deze toondichter was de voortzetter van de Engelse koortraditie bij uitstek en componeerde tal van religieuze werken, opera's ... Hij slaagde erin dissonerende (moderne) muziek te verzoenen met 'goedin het oor liggende' samenklanken. Zijn muziek legt duidelijk een aantal karaktertrekken van hem bloot: zijn zin voor fijne humor, zijn onbegrensde fantasie, het dol zijn op kinderen en zijn diep-religieuze overtuiging. Dit maakt Brittens muziek geliefd bij een breed publiek.

Niet zo dikwijls wordt een concert in zijn geheel gewijd aan de unieke koormuziek van Britten. Johan Van Houwelen, leraar aan het Lemmensinstituut te Leuven en het Muziekconservatorium van Antwerpen, nam hiertoe het initiatief en bracht als uitvoerders voor dit prestigieuze programma verscheidene dynamische koren, solisten, orkest, orgel en piano samen tot een homogeen geheel. Aan dit project nemen maar liefst 160 muzikanten deel. De organisatie is een samenwerking tussen Marnixring Voorkempen en het kamerkoor Euryanthe. Op het programma staan: Saint Nicolas Cantata, Hyrnn to Saint Cecilia, Te Deum in C, A Wedding Anthem, Simple Symphony voor strijkorkest. Voor kaarten kan u terecht op het VVV -kantoor te Hoogstraten. De prijs bedraagt 400 Bfr. o

Te Koop *

Litho A. Ost 'De doortocht' 800 fr.

*

Schilderij landschap 30x40 Wiebe 9000,- fr.

*

Tekening A. Gailliaerde 26x31 cm 5000,- fr.

*

Kleurenlitho A. Ost 'Gebed' (nog enkele exempl. beschikbaar) 3200,- fr

Onderwijzen en schilderen

i

j

Prijzen exklusief inlijsting Wie zei daar alweer dat die uit het onderwijs ook alles aankunnen? Na de schooluren stopt hun dagtaak niet.

22

Tel. 314.75.78 117


HOOGSTRATEN

Tweemaal DIAMANT te Hoogstraten

Op woensdag 24 oktober 1934 traden Frans Adams en Jeanne Bartholomeeusen in het huwelijk. Als oudste van de vier jongens en drie meisjes was Frans vrijgesteld van legerdienst. Hij heeft gans zijn leven in de Achtelsestraat gewoond. Jeanne was de vierde van vijfkinderen en komt uit Sint-Lenaerts. Hoe ze mekaar hebben leren kennen? Met vier

vriendinnen fietsten de meisjes uit Sint-Lenaerts over Hoogstraten naar de processie in Meersel-Dreef. Waar nu het Noordland gevestigd is, ontmoetten ze vier jongens en met z'n achten besloten ze samen verder te fietsen. Ginder aangekomen verloren ze mekaar uit het oog. Veertien dagen later is het kermis in SintLenaerts. Frans had al gaan horen waar ze woonde, en 's avonds was het de eerste keer dat

Op 15 oktober 1994 vierdenlos Lambregts en Matbilde Van Opstal hun diamanten huwelijksjubileum. Zij werden in de echt verbonden op 10 oktober 1934 in Wortel.

Omdat hij zelf niet wilde doorleren, want dat moest dan gebeuren in Geel, ver van huis, kon hij aan de slag bij drukker Haseldonckx. Moeder dacht dat dat een propere stiel was, tot ze zijn eerste overall moest wassen. Wegens broederdienst is hij niet naar het leger geweest. Bij Matbilde thuis (15 kinderen, of heb ik het verkeerd verstaan ?0 boerden ze ook, en op zondag werd er café gehouden zoals op veel plaatsen in die tijd. Op zondag deed het huis ook dienst als kleedkamer voor de voetbal: de scheidsrechter op de mansardekamer, en twee hele voetbalploegen in de beschikbare kamers. En waar er een café is met huwbare dochters, daar komen de jonge mannen op af. Zo is het aangeraakt. Vanaf zijn zestien jaar had ie al een oogje op haar, weet hij nog. Op de leeftijd van 20 jaar zijn ze dan getrouwd. Van '38 tot '42 hebbenlos en Matbildenog een kruidenierswinkel uitgebaat aan de Ladewijk de Konincklaan, waar de afspanning 'In den Houvast' gevestigd was. In die jaren was er wel werk aan met al die zegeltjes en formulieren. Bij het begin van de oorlog is Jos nog op de vlucht geweest, en ging Matbilde thuis slapen. Wanneer zij op een dag terugkeerde ('er was geen mens te zien op straat in Hoogstraten'), was de winkel helemaal geplunderd door de Duitsers. Toen Jos op 1 mei 1942 aan de Kolonie kon beginnen, en de vrouw geen beroep mocht hebben wegens zijn staatsplaats, is de winkel overgegeven. 'Op de Kolonie hebben we weinig Jast gehad met de mannen', zegt Jos. 'In die tijd waren de bewakers 's nachts bewapend. Van dichtbij hadden we nog nooit een revolver gezien, hoewel we er wel mee rondliepen. Dit leidde tot regelmatige schietoefeningen, die altijd snel werden afgeblazen want het eerste

Geboren in Meer, getrouwd in Wortel en gewerkt in Hoogstraten, zo vat Jos zijn leven samen. Maar zo komt hij er natuurlijk niet vanaf. Bij Jos thuis boerden ze; het gezin, gezegend met 9 kinderen, vertrok in de boerderij die nu verbouwd is door die van de Highstreet, en eindigde op een bedrijf op het Poeleinde.

hij Jeanne naar huis deed. In 1934 namen ze de boerderij van Frans 'ouders over, dewelke in 1946 werd verbouwd. Steeds hebben ze geboerd aan de Achtelsestraat, waarbij het bedrijf ook uitgebreid werd met tuinbouw: aardbeien, frambozen, spekbonen. 'We zijn wel niet zo groot begonnen als ze nu doen. We kregen elk een paar beesten mee en vooruit moesten we.' Elf kinderen, 6 meisjes en 4 jongens, zijn in het gezin Adams grootgebracht. Twee ervan wonen nog in Hoogstraten, de rest is uitgezwermd. Eigenlijk, zeggen ze zelf, is het leven nog meegevallen, behalve dat ongeluk in 1945 . Toen is de derde in rij van de jongens op zevenhalfjarige leeftijd dodelijk verongelukt met een handgranaat die de Duitsers hadden achtergelaten. In 1970 zijn ze dan gestopt met boeren, wanneer 'de laatste getrouwd is' . Enkel wat kleinvee is er dan overgebleven. Tien jaar geleden werd de gouden bruiloft gevierd in het ouderlijk huis dat ze pas drie jaar geleden verlaten hebben voor een kleiner huis, vlak er naast gebouwd. Gelukkig maar, want Frans kan niet zo goed meer uit de voeten sedert zijn val twee jaar geleden . Als we bij hun zijn, zijn de kinderen bezig met het in orde brengen van de tuin, want zaterdag 15 oktober wordt er gefeest. Een weekje te vroeg, maar met zo'n grote hoop (23 kleinkinderen, waarvan 18 ook al getrouwd en 15 achterkleinkinderen) is het niet makkelijk om op de juiste datum een zaal vast te leggen. Een trouwfoto? Die is er niet, want dat werd in die tijd niet altijd gedaan. Nog vele zonnige dagen in de veranda wensen we hun beiden toe. D schot ging los over de muur heen. Op het einde van de oorlog hebben we wel dagen in de kelder gezeten, want er zijn wel 80 obussen terechtgekomen op de gebouwen in Hoogstraten. Eigenlijk zijn we die oorlog goed doorgekomen: er viel geen enkel slachtoffer in onze families.' Omdat hij ook nog in Wortel heeft gewoond, is hij daar al meer dan 35 jaar lid van de fanfare . Als jonge gast wilde hij altijd al graag muziek leren, maar moeder wist te goed wat een fanfare was. Dus niet. Tot op een dag de koster hem hoorde zingen in het café, hem vroeg om in de kerk te komen zingen, en vanaf toen mocht hij wel muziek leren. Matbilde is altijd huisvrouw geweest en droeg de zorg voor 5 kinderen, waarvan zoon Marcel nog in Hoogstraten woont. Ondertussen zijn er 12 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Momenteel wonen ze een viertal jaar in de J aak Aertslaan, achter het rusthuis. Grote ongelukken hebben we niet gekend, zeggen ze allebei. Houden zo, en nog veel geluk de volgende jaren .•

de

"o3- 314.55.04

Du00@~~(f@@~~@

maand 23


HOOGSTRA TENIMEERSEL DREEF

Vier generaties vrouwen

Meersel-Dreef Tentoonstelling Anja Bastiaansen woont al enkele jaren in Meersel-Dreef. Na voet aan grond te krijgen in het prestigieuze Van Gogh Centrum, verhuist ze nu met een selectie van haar werken naar expositieruimte De Schroef, eveneens in het Nederlandse grensdorp Zundert. Anja Bastiaansen werd op 30 oktober 1962 geboren in Nieuw-Ginneken. Zij woonde jarenlang in de grensgemeente Chaam. Samen met Meedenaar Guy Muesen leeft ze nu bij ons. 'Ik ben eigenlijk verpleegkundige, maar kunst heeft me altijd gefascineerd.' , vertelt ze. 'Die artistiek0 microbe heeft me er toe gebracht een opleiding te gaan volgen aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Ongeveer tien jaar geleden studeerde ik af.' 0

Fantasie

Overgrootmoeder Wilhelmina RoeZen-Van Riel (Chaam, 79 jaar), oma Toos Schellekens-Roelen (Hoogstraten, 52 jaar), moeder Mia Buskens-Schellekens (Heverlee, 28 jaar) en dochter Ellen Buskens (twee maanden).

,

Herinnering aan JAN BONNE Op 29 september werd te Lier Jan Bonné begraven. Hij was bijna 83 jaar. Velen van de wat oudere generatie zullen hem herinneren als de zachtaardige leraar van de Hoogstraatse muziekschool in de jaren 50. Hij behoorde er tot de pioniers die in deze beginperiode zowat alles onderwees: notenleer, viool, accordeon maar vooral blaasinstrumenten. Van opleiding was hij hoboïst. Vele jaren had hij in de Vlaamse Opera te Antwerpen hobo en Engelse hoorn gespeeld. Jan Bonné dirigeerde ook het Sint-Franciscuskoor te Herentals. Zo kwam er een onvergetelijke samenwerking tussen dit koor en het Piuskoor en het Jeugdkoor van Hoogstraten die, met begeleiding van een orkest van dertig musici enkele zeer geslaagde uitvoeringen tot stand brachten onder leiding van Jan Bonné: een opera-avond, een operetteavond waarvoor de ruime feestzaal van het seminarie tot de laatste plaats bezet was. Deze populaire concerten kenden een zelfde sukses in Herentais en Lier. Beide koren werden midden de jaren 50 ook aangeworven voor nog grotere projecten als 'De Schelde' van Peter Benoit in Antwerpen en diens 'Rubenscanate' in 1958. Dit laatste werk werd in openlucht uitgevoerd aan de voet van de Hoogstraatse toren om de voltooiing van de wederopbouw te vieren. Bij deze gelegenheid liet Jan Bonné de dirigeerstok aan Staf Nees maar hij was mede de bezieler van de samenwerking tussen vele koren uit de provincie die duizend zangers op het podium bracht.

In het werk van Anja blijkt de fantasie een belangrijke rol te spelen. 'Vorig jaar in april werd ons zoontje Sam geboren. Ook die gebeurtenis heeft een belangrijke omwenteling in mijn werk als kunstenaar tot gevolg gehad. Compositie, vorm en kleur zijn in de klassieke opleiding vaak gebonden aan vrij traditionele regels. Die regels worden nu geheel door mijn fantasie overboord gegooid. Het is de verbeelding die nu mijn werk domineert.' In expositieruimte De Schroef kan men van Anja schilderijen, foto's en ruimtelijke kunstwerken gaan bekijken. Het beklemtoont de veelzijdigheid van deze kunstenares. Haar schilderijen worden gekenmerkt door het kinderlijke uitzicht. De onderwerpen zijn grappig en worden bijzonder kleurrijk uitgebeeld. Het maakt haar schilderijen goed herkenbaar. In haar fotografisch werk is niet te achterhalen waarvan de detailopnamen werden gemaakt. 'Dat is ook niet belangrijk. Het gaat mij om de vorm en de kleur. Ik gebruik mijn camera eigenlijk als een penseel.' De ruimtelijke werken die in het centrum tentoongesteld zijn, dateren uit een heel andere periode dan haar schilderijen. 'Ik probeerde met oude materialen installaties te maken waarin die oude onderdelen plots een heel andere functie kregen. Het uitzicht is in die zin verschillend met mijn ander werk dat hier de gedekte kleuren meer op de voorgrond treden.'•

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad!

Vanaf nu elke maand in uw brievenbus? Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04 In /957 trouwden los Bruurs en Simonne Michielsen. Het Hoogstraats kerkkoor onder leiding Jan Bonné bracht een serenade aan de voordeur in de Vrijheid.

24


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Zieke Willy

Ilse is wereldkampioene

Tja mensen. geen Willy deze maand. Zoals hij zelf voorspelde, heeft hij zich als een wild dier in de kermis gegooid. Een volle week was hij op de zwier, waarbij hij de grenzen van het menselijke uithoudingsvermogen verlegde. Maar ook het lichaam heeft zijn grenzen en dat moest onze vriend tot zijn grote schade ondervinde~. I~ de wee~ na de kermis stortte hij volledig m. De brrnet was bereikt, de kermis had hem uiteindelijk klein gekregen. Totaal mtgeput moest hij het bed in. Momenteel is hij er weer uit en begint terug tekenen van hernieuwd leven te vertonen. Toch voelde hij zich nog te zwak om voor De Hoogstraatse Maand iets zinnigs te verrichten, waardoor ik noodgedwongen alles alleen moet doen. Soit, voor een keertje is dat ~iet erg, wij zijn allemaal jong gewees.t, ma~ 1k heb hem toch gezegd dat hij met zoiets met moet overdrijven. 0

Ilse Goetschalckx, wereldkampioene touwtrekken met de Sleurgrieten, poseert trots met de behaalde gouden, zilveren en bronzen medaille.

Bij het horen van de naam Sleurgrieten, zult u waarschijnlijk de wenkbrauwen fronsen of krijgt u misschien allerlei bizarre ideeën. Zet ze dan maar vlug uit uw ziekelijke brein, want de Sleurgrieten zijn simpelweg een vrouwelijke touwtrekkersclub uit Ravels. Ilse Goetschalckx, de achttienjarige dochter van Pierre Goetschalc~x en L.isa Vermonden, wonende op Hoogemde 97, IS daar het enige Meerse lid van en werd begin september -tromgeroffel en trompetgeschal- wereldkampioene touwtrekken met haar club. Kijk, als dat niet om een interview roept, dan weet ik het niet meer. DHM: Ilse, vertelt alles. Wie ben jij? llse: Je hebt me daarnet al even voorgesteld. Ik kan daar alleen aan toevoegen dat ik op het H.I.K. in Geel een graduaat landbouw volg en elke dag met de auto op en neer rijd. DHM: Ilse, wat ons interesseert, is: hoe word je een Sleurgriet? llse: Dat gaat vlugger dan je denkt. Ik heb een vriend uit Zondereigen, Jef Kusters, die zelf aangesloten is bij de Galliërs, dat is de mannelijke touwtrekkersploeg in Ravels. Elk weekend als hij moest trekken, ging ik mee kijken. Op een bepaald moment hadden de meisjes ieman? te ~ort. voor hun ploeg en ze vroegen aan miJ of 1k met wou invallen. Dat deed ik en dat viel zo mee dat ik de goesting te pakken had. Thuis maakten ze geen bezwaren en daarom werd ik in april van dit jaar lid van de Sleurgrieten uit Ravels. DHM: Wat moeten we ons daarbij voorstellen? llse: Dat betekent dat ik elke week met de auto naar Ravels moet om te trainen, meer bepaald op dinsdag en donderdag van 20.30 tot 22.00 uur. DHM: Dat betekent dus telkens anderhalf uur aan een touw trekken. llse: Nee, d'rkomt wel watmeerbij kijken. We doen heel wat loop- en opwarmingsoefeningen voor we aan het touw mogen komen. De mensen hebben daar een verkeerd idee van, die denken dat het alleen maar een kwestie is van aan een touw te sleuren. DHM: Komt het daar dan niet op neer? llse: Ook, maar in feite is de tactiek het belangrijkste. Daarom zijn onze coaches Rudi Warrens en Wim Timmermans onmisbaar. Zij

ZAKENKANTOOR

~

VERZEKERINGEN

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen verzekeringen ••. ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

SI

23

geven constant aanwijzingen, houden de andere ploeg in 't oog en bepalen wanneer we moeten doortrekken. Ook je houding is van groot belang: het achterover hangen en de stand van Je benen, want in feite trekje met je benen. DHM: Is het geen pijnlijke sport? llse: Als je goed traint niet, nee. Trouwens, we beschermen ons ook. Als we binnen trekken doen we kalk op de handen en buiten gebruike~ we een soort van hars. We hebben ook speciale schoenen w.aarvan de hakken heel belangrijk ZIJn, want d1e moet je goed in de grond kunnen planten en voor de ondersteuning van onze rug dragen we allemaal een brede riem. DHM: Zijn er bepaalde regels waaraan je je moet houden? llse: Natuurlijk, de scheidsrechter let daarop. Je houdmg moet correct zijn, je mag niet zitten, Je !llag de grond niet raken met je hand, enz ... Wie een fout maakt, krijgt een waarschuwing en na drie keer ben je verloren. DHM: Je hebt het nu over de competitie. Hoe werkt die? llse: Je ~ebt de winter- en de zomercompetitie. In de wmter trekken we binnen op zand en in de zomer buiten op gras. Telkens zijn er drie ploegen van zes meisjes die tegen elkaar trekken. Het gewicht speelt bij de meisjes geen rol. !'fet gebeurt ook dat we met 8 meisjes tegen 6 JOngens trekken. In ieder geval, elk weekend is er zo ' n wedstrijd en uit het klassement van dit jaar kwamen wij te voorschijn als de beste ploeg van België. DHM: Zo kwam het dus dat jullie naar het wereldkampioenschap in Zweden mochten. Ilse: Ja, h~ewel dat minder voor de hand ligt dan het klmkt. In de touwtrekkerssport is er we1mg of geen sponsoring en het gevolg daarvan was dat de deelnemers de reis en het verblijf zelf moesten betalen. Ik heb er lang over verzonnen, want dat was een serieuze uitgave, maar met de steun van mijn ouders.ben ik toch gegaan. DHM: Dat heb je jezelf waarschijnlijk niet beklaagd? Ilse: .Integendeel, het was een onvergetelijke ervanng en daar kwam dan nog bij dat we een wereldtitel behaalden. Op 7 september vertrokken we naar Zweden, naar Uppsala. Dat is een universiteitsstad in het zuiden, dicht bij Stockholm. Op 8 en 9 september was er het wereldkampioenschap tussen de beste clubs van de wereld. Hier speelde het gewicht wel een rol. In de klasse tot 520 kg versloegen we in de finale een club uit het gastland Zweden en daarmee kroonden de Sleurgrieten zich tot wereldkampioen. DHM: Proficiat. Ilse: Daarmee was het echter nog niet afgelopen, we wonnen ook nog een zilveren en een bronzen medaille. In de klasse tot 560 kg geraakten we ook in de finale, maar die verloren we tegen een club uit Nederland en behaalden zo het zilver. Daarna hadden we vrij, dat was op 10 september. De laatste wedstrijddag was 11 september, toen per land de besten uit de verschillende clubs geselecteerd werden om deel te nemen aan het wereldkampioenschap landen. Met België geraakten we niet in de finale, maar wonnen voor de derde en de vierde plaats toch het brons tegen Spanje. Van elk eremetaal hadden we er één en dat was meer dan we ooit hadden durven hopen. DHM: Hoe was de thuiskomst? llse: Fantastisch. Toen we op 12 september op Zaventem landden en een groots onthaal kregen met spandoeken en champagne van familie en vrienden, beseften we pas echt wat we bereikt hadden. Toen drong het pas echt tot ons door dat we wereldkampioen waren.

25


MEER DHM: Een betere motivatie om door te doen, bestaat er wellicht niet. Ilse: Nee, maar ik heb altijd graag aan sport gedaan. Zo was ik al eens een jaar wielrenster en ik heb ook gevoetbald. Maar nu heb ik de ware sport gevonden. DHM: Wat is er dan zo aantrekkelijk aan touwtrekken? Ilse: Het is een ploegsport en dat vind ik plezant. Samen voor iets strijden, daar hou ik van. Ook van het competitiegegeven en het winnen natuurlijk, dat blijft een heerlijk gevoel. Je maakt ook veel plezier. In onze club zitten meisjes van Ravels, Kasterlee, Weelde, Waasmunster, Merksplas, enz ... en wij vormen echt een toffe kliek. Dat is misschien wel het belangrijkste van allemaal. DHM: Ilse, je hebt ons overtuigd, voor ons ben jij nu al de sportvrouw van het jaar. Nogmaals van harte gefeliciteerd met je wereldtitel en bedankt voor dit aangename gesprek. D

Novembermaand is toneelmaand... De winter komt er opnieuw aan en dat betekent automatisch dat het toneelseizoen van het Heidebloempje weer van start gaat. Omdat Frans Roos van plan is om te stoppen met toneelspelen, opteerde men voor een stuk dat hij graag nog eens gespeeld had: 'De loze vink' van Jan Christiaen, een blijspel in twee bedrijven. Hij vertolkt daarin de glansrol van Pol en hij doet dat met de bravoure die we na al die jaren zo gewend zijn van hem en die hem zo populair gemaakt heeft bij alle toneel vrienden. Bovendien wordt hij daarin bijgestaan door een uitgelezen schare van collega' s: Marcel Roos (Cor), Frans Van Bladel (Felix), Els Van Gestel (Martha), Ilse Arnouts (Bieke) en Jos Cools (John). Dit afscheid van Frans en dit welkom aan uitstekend toneel gaat door op de zaterdagen 5 en 12 november en op vrijdag 11 november (Wapenstilstand) vanaf 19.00 uur in de Zaal voor Kunst en Volk, onze tempel van muziek en toneel. De regie is in handen van Marcel Roos, die dus dubbel werk heeft, en voor de muzikale begeleiding zorgt Luc Dockx, gekend van zijn uitmuntend toetsenspel in de kerk. Voor decor en techniek staat een ploeg klaar om mee naar de oorlog te gaan: Pierre Huybrechts, Ad Godrie, Jan Roos en Jos Godrie. U merkt het, deze keer zijn er nog meer redenen dan anders om het toneel te verblijden met uw komst. Koop daarom tijdig uw kaarten. Voor 150 fr. zijn ze vanaf 2 november te koop op het vertrouwde adres van May Roos. D

Dit zijn dan de fameuze Sleurgrieten op hun trektocht naar het goud in Zweden. Als we vooraan beginnen, herkennen we onze /lse in volle spanning als vijfde in de rij.

Bravo Rudy

... en ook muziekmaand Na een drukke oktober houdtBrass-en Drumband Ste-Rosalia er ook in november de vaart 路in. Vooreerst zijn er de toneelavonden van het Heidebloempje, waarop de Brassband traditioneel voor een streepje muziek zorgt. De Drumband trekt op 5 november naar Dessel voor een concert bij een bevriende maatschappij . Op 11 november verzorgt de Brassband na de mis van 10.00 uur de muzikale opluistering van de herdenking van de oorlogsslachtoffers aan het monument, waarna het in stoet naar het lokaal van de oudstrijders gaat. De dag daarna, zaterdag 12 november verzorgt de Brassband de muziek in de eucharistieviering van 18.00 uur, opgedragen ter ere van haar overledenen. Na het serieuze werk wacht de ontspanning en

26

Niet voor niets steekt Rudy Meyvis op deze foto boven zijn tegenstanders uit, want dat deed hij ook geregeld tijdens het nu afgelopen wielerseizoen. Met 15 overwinningen nestelde hij zich comfortabel in de top van de definitieve zegestand bij de nieuwelingen. Als hij in het begin van het seizoen evenveel vertrouwen in eigen (spurt )kunnen had gehad als op het einde, was dat aantal nog groter geweest. Volgend jaa r stapt hij over naar de junioren en gaat dan deel uitmaken van het nieuwe team dat oud-prof Dirk De Wolf op poten zette. Op die manier zal hij dan kunnen deelnemen aan alle grote wedstrijden. Hij kijkt er zelf verlangend naar uit en wij zijn ervan overtuigd dat hij opnieuw hoge ogen zal gooien.


die komt er op zaterdag 19 november met het jaarlijkse teerfeest in de ZVKV, nadat men vanaf 16.00 uur reeds enkele cafés bezocht heeft. Plezierig is ook weer de komst van Sinterklaas op zondagnamiddag 20 november. Om 14.00 uur wordt Hij afgehaald in 't Dorp en in stoet trekt men dan naar de ZVKV, waar onze Goede Man alle Meerse kinderen tot 10 jaar persoonlijk zal ontvangen. Hou tenslotte ook al de datum van de muziekavond vrij: zaterdag 3 december. Niet te missen .•

BEGRAFENISSEN

JORIS Bruggen bouwen De stemmen van 9 oktober zijn allang geteld en de uitslag wekte al bij al weinig verbazing of opschudding. Alle partijen gingen erop vooruit, dus kon niemand echt ontevreden zijn. Op het moment dat ik dit schrijf. is het nog niet uitgemaakt welke coalitie onze gemeente in de volgende zes jaar zal besturen. Herman Snoeys liet alvast zijn voorkeur blijken toen hij tijdens de kermis als KVB-man een pannekoek ging eten in de tent van de CVP-jongeren. Misschien legde hij met deze sportieve geste wel de eerste steen van een hernieuwde brug tussen zijn partij en de CVP. Of heeft Agalev nog een verrassing in petto?

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

Tuinontwerp Tilburgs ... ... de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tu in Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs

Pijltjes werden balletjes De kermis '94 beantwoordde volledig aan de verwachtingen. De massa kwam opnieuw opdagen en de foor en de horeca draaiden op volle toeren. De volksspelen telden zelfs meer deelnemers dan ooit tevoren en dat is het beste bewijs dat de kermis nog niets van haar kracht en charme ingeboet heeft. De enige spelbreker was het weer, dat met zijn hevige stortbuien de volksspelen naar binnen dwong, waardoor er plots met balletjes in plaats van met pijltjes moest gegooid worden. Dat deerde de deelnemers echter niet; die zelfs zo geconcentreerd gooiden dat ze niet merkten dat ze met het voetje over het meetje gingen. Moet kunnen.

Lod. de Koninckl a . 18a~3 . 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 . · ..

. . .. . ·-

.

40a

RUIMTE 111

111

1111:;

SPAREN CERA MEER

111111

IN

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

27


MEER

Goud in Meer

Hèt maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

Goud voor Jan en Mit

Op vrijdag 30 september werd het huwelijk van Jan Van Gestel en Mit Vervoort met goud bekroond. De feestviering rond dit vijftigjarige huwelijk werd in twee gesplitst: op zaterdag 22 oktober was er het officiële feest voor de familie en een week later, nu zaterdag 29 oktober, is het de beurt aan buren en kennissen. Dat zaal Victoria twee keer barstensvol zat, mag niet verbazen, want Jan en Mit hebben altijd graag onder de mensen vertoefd. Dat zal u merken als u verder leest. Mit, officieel Maria, werd op 16 augustus 1923 geboren op Werkhoven als negende kind in een gezin van tien (4 jongens en 6 meisjes). Zes daarvan leven nu nog. Het gezin leefde van het geboer, maar deed ook een beetje café en vervoer. In de lagere school reeds kwam tot uiting di!t ze bezeten was van de toneelrnicrobe. Tijdens het feest van Moeder Veronica en Mijnheer Pastoor stond zij al op de planken en dat was de aanzet van de hobby die haar leven mee zou bepalen: het toneel. Na de lagere school werkte zij één jaar in het H.Graf in Turnhout als meid in de refter, maar toen werd ze terug naar huis geroepen om te helpen in het eigen huishouden en in dat van haar oudere broers en zussen. Ze ging ook kuisen bij Anna Herrijgers en hielp mee in het café van Nonkel Nol, hoewel ze zich voorgenomen had nooit in een café te werken . Daar vond ze zichzelf te verlegen voor. Toch heeft ze het zich nooit beklaagd, want het was via dat café dat ze haar Jan leerde kennen. Toen hij dan ook nog eens bij haar thuis begon te komen omdat hij een vriend was van haar broer Pons, duurde het niet lang voor de eerste afspraakjes werden gemaakt. Spijtig was wel dat het ondertussen volop oorlog was en daardoor was er weinig te doen in Meer. Na 10 uur 's avonds mocht niemand meer op straat komen. Hun liefde was daar echter tegen bestand.

28

Voor Jan moeten we verder teruggaan in de tijd. Hij kwam ter wereld op 15 maart 1915 op Eind, toen de vorige oorlog nog bezig was. Hij was de derde uit een boerengezin van vier kinderen (3 jongens, 1 meisje), die allemaal nog leven. Na de lagere school werd hij ingeschakeld op de boerderij . Ondertussen was men verhuisd naar 't Dorp, maar toen hij vijftien was, keerde men terug naar Eind. Daar bleef hij wonen tot aan zijn huwelijk. Net als Mit ontwikkelde Jan ook een speciale voorliefde: het wielrennen. Toen hij negentien was, sloot hij aan bij Schillemans in Brasschaat om koers te rijden. Hij kwam telkens goed opgewarmd aan de start, want alle verplaatsingen gebeurden met de fiets . Zo moest hij bijvoorbeeld eerst helemaal naar Diest of Scherpenheuvel of St.Niklaas, voor hij zijn koers kon rijden. Dat resulteerde in heel wat mooie prijzen, want Jan had talent en doorzettingsvermogen. Hij koerste ooit samen metVan Steenbergen en nam als liefhebber deel aan beroepsrennerswedstrijden onder een valse naam. Als Jan Van De Put behaalde hij zo een achtste en twaalfde plaats. Helaas brak toen de oorlog uit, waardoor hij moest stoppen met wielrennen. Toch bleef hij fietsen . Naar de Vogelmarkt in Antwerpen bijvoorbeeld, waar hij een vaste klant was : 'Ik ging alleen maar om te kijken, maar ik had altijd iets bij dat eigenlijk niks waard was . Ik werd altijd verneukt. ' Ondertussen had hij echter een andere, winstgevende bezigheid gevonden, waarbij zijn uithoudingsvermogen hem goed van pas kwam: het smokkelen. Voor de oorlog was hij vaak alleen op pad met suiker en boter, waarvoor hij in Holland één frank per kilo kon krijgen. Hele nachten was hij dan op weg, door weer en wind, tot in Rijsbergen en Breda. Tijdens de oorlog ging het andersom: met graan van Holland naar België of met tabak naar Holland en met

beesten terug. De douane zat hem vaak op zijn hielen, maar kreeg hem niet te pakken. Hij werd vaak beschoten, maar slechts één keer geraakt, in de pols. Waar de douane faalde, slaagden echter de Duitsers tijdens de oorlog. Hij werd in Holland opgepakt door de Gestapo met pudding en rijstvlokken op zak. Hij kwam in Rijsbergen één dag in de cel terecht en werd toen naar Zundert gevoerd. Van daaruit ging het naar het Zwaluwenhof, het hoofdkwartier van de Duitsers, waar hij serieus ondervraagd werd. Geboeid moest hij toen de motor op naar 't Zwart Goor, waar een nieuw verhoor volgde. Vervolgens bracht men hem naar Meer om zijn identiteit te controleren op het gemeentehuis en zijn omzwervingen eindigden op Strijbeek, waar de Duitsers hem tenslotte vrijlieten. Hij wandelde terug over en vond daar zijn fiets tegen een boom, hoewel hij nooit ontdekt heeft hoe die fiets daar terechtgekomen was. Een andere keer kropen ze in Holland nietsvermoedend over een prikkeldraad die rond een boerderij gespannen was. Plotseling sprongen overal Duitsers te voorschijn. Bleek dat de boerderij een munitiedepot was . Gelukkig voor hen geloofden de Duitsers dat ze 'lorzen'· waren, het Duitse woord voor smokkelaars , want ze hadden ook kunnen denken dat ze bij het verzet hoorden. Op weer een andere smokkeltocht slopen ze 's nachts door een bos. Jan liep zoals steeds voorop, want hij was de voorloper. Plots struikelde hij over een voet en kwam pardoes op en Duitser terecht die daar op wacht lag. Gelukkig verschoot de Duitser nog harder dan Jan en bleef alles zonder gevolgen. Zo vertelt Jan talloze verhalen, waaruit telkens blijkt dat het woord schrik niet in zijn woordenboek voorkomt. Hoewel hij toegeeft dat hij soms heel veel geluk gehad heeft. Uiteindelijk gafhij het smokkelen op. Hij moest wel, anders wou Mit niet trouwen. Ze was te bang dat hem iets zou overkomen. De bedoeling was dat op hun trouwdag drie feesten zouden gevierd worden: de bruiloft zelf, de kermis en de bevrijding. Helaas waren de Engelsen op 30 september 1944 niet verder geraakt dan Rijkevorsel, waardoor er niet echt gefeest kon worden, want er was bijna geen eten en het was gevaarlijk op straat. De eerste weken bleven ze thuis bij Mit wonen, maar toen trokken ze voor één jaar naar de Donckstraat, waarna ze gedurende vijf jaar op Eind gingen wonen. Ze leefden toen van wat vee en fruit. In 1950 verhuisden ze naar Ipenrooi, waar een huis met café leeg stond.


MEER Ondanks haar dure eed nooit café te willen houden, gaf Mit noodgedwongen toe en tot 1955 stond zij achter de tapkast. Samen met het huishouden en de opvoeding van de twee dochters Jeanne en Els betekende dat heel wat werk. Jan had ondertussen twee jaar in de 'Aanvullende wacht' bij de rijkswacht gewerkt, maar ging toen voor tien jaar in 't hout bij Fons Govaerts zijn kost verdienen. In 1955 vonden ze hun definitieve woonst aan het Hoogeind 99, waar ze ook wat aardbeien teelden. In 1960 stopte Jan met zijn werk in het bos en ging als lasser in dienst bij Tornado, een bedrijf in Zwijndrecht boven de Moerdijk. Mit bleef het huishouden en het fruitwerk doen en 's zondags hielp ze in het café van Grauwmans . In 1967 werden ze zelfstandig met het fokken van kippen en varkens en dat hielden ze vol tot aan hun pensioen in 1980. Tot 1990 bleven ze een beetje fruit bijdoen, maar toen stopten ze volledig en restaureerden hun huis. Jan verveelt zich geen moment. In de winter is hij bezig in het bos en in de zomer gaat hij fietsen . Soms alleen, maar meestal in het gezelschap van Frans Van Bladel, J aak J ansen, Jaan Goetschalckx en af en toe Marcel Leunen. Tot 4 à 5 keer per week zijn ze op weg en leggen telkens zo'n 50 kilometer af, waarbij ze niet vergeten geregeld 'een kapelleke te doen' . V oor Mit is dat allemaal prima, hoewel ze vindt dat hij te ver en te hard rijdt. 'Hij is bijna 80 jaar en dat vergeet hij soms', zegt ze. Zo werd hij vorig jaar ondersteboven gereden door een auto, maar gelukkig bleef het bij heel wat pijnlijke kneuzingen. Toch is Jan toen hard verschoten en heeft nu nog schrik bij het oversteken. De grote liefde van Mit is, buiten Jan, steeds het toneel geweest. Begin de jaren zestig was zij samen met Jeanne Van Aperen en Wiske Bogaerts - de eerste vrouw die met 't Heidebloempje toneel speelde. Pas op, in die tijd was het gemengd toneel voor velen nog iets des duivels. Mit trok zich dat echter niet aan en maakte haar debuut in 'Suske Perdaens, de koster van den Heikant', waarin zij de vrouw van de dokter speelde. Voortaan zou zij elkjaar op de planken staan. Tot vorig jaar, toen een te hoge bloeddruk haar deed stoppen, hoewel ze nog steeds deel uitmaakt van het bestuur. Haar favoriete stuk na al die jaren is 'Mayonaise en sangria', daaraan heeft ze de beste herinneringen. Ook buiten 't Heidebloempje was en is ze toneelactief. Zo leert ze voor de KVLV toneelstukjes aan, waarbij ze geregeld zelf aanpassingen doet of enkele rollen bijverzint. Daar kruipt heel wat tijd in, maar zolang ze kan, wil ze dat blijven doen. Zowel Jan als Mit zijn goed gezond. Mit moet haar bloeddruk in 'toog houden en Jan denkt aan een nieuwe heup, maar dat vinden ze slechts kleine ongemakken. Een wondermiddel om gezond oud te worden, hebben ze niet. 'Ge moet wat geluk hebben', zegt Mit en Jan voegt eraan toe: 'En ge moet de keel geregeld eens smeren. Ik heb mijn liters gehad. 't Is nu wel iets minder, maar ik heb hem altijd goed gelust' . Alsof hij dat wil bewijzen, schenkt hij onmiddellijk een nieuwe trappist in en begint aan een reeks nieuwe verhalen. Helaas waren die niet meer voor publicatie vatbaar. Mit en Jan, proficiat met uw gouden jubileum en nog vele gezonde jaren.•

Goud in Meer

Over hard labeur en paarden Onze correspondent ter plaatse had het er reeds over in de vorige maand; zowel Herman als Luc hadden het er over in hun gesprekje met Wakkere Willy: De gouden bruiloft van JAN en TREZA COX-ADRIAENSEN zou niet onopgemerkt voorbij gaan. Vreemd was dan ook bij Jan en Treza op bezoek te gaan en te moeten vaststellen dat zij zelf van niets weten. Maar- zo hoort het ook, een verrassing moet het zijn. Hier dan wat wij wel te weten kwamen: Jan Cox werd geboren te Loenhout op 14.01.14 als oudste van 8 kinderen en Treza Adriaensen zag het levenslicht in Meerle op 8.12.20 als oudste van 3 kinderen. Treza ging dienen in een winkel van haar tante in Loenhout en dat werd de plaats waar zij elkaar tegen kwamen in het jaar 1939. Oorlogsjaren zijn duister en weinig aantrekkelijk om iets te ondernemen. Toch besluiten zij om op 27.09.44 in het huwelijk te treden. Maar de bevrijdingstrijd die in alle hevigheid over onze streken woedt, maakt dat feest en plechtigheid moet worden afgezegd. Maar uitstel is geen afstel en een nieuwe datum wordt 24.10.44. Ook dan is het oorlogsgeweld niet voorbij . Jan weet ons met zekerheid te vertellen dat hij, de dag voor zijn huwelijk, op de ochtend van 23.10.44, staande in de Meerse weiden, de Hoogstraatse toren heeft zien vallen. Trouwen in die dagen was niet makkelijk. De familie kwam best te voet naar het feest want een fiets of ander rijtuig zou zo in beslag genomen worden. Een feest was het, maar niet in termen die wij nu zouden denken: een mis en een maal. Eenvoudig: soep met ballekens, patatten met groenten en vlees, rijstpap met bruine suiker en koffie toe. Voor ieder in die tijd een lekkernij. Iepenrooisedijk 8 is sedertdien altijd hun thuisadres geweest. De boerenstiel was met de paplepel ingegeven hoewel het sjacheren met paarden van liefhebberij tot passie en bron van inkomsten groeide. Paarden fascineerden Jan reeds van huis uit. Als jonge gast kuiste hij de vernielde Loenhoutse kerk uit met paard en 'malbord'. Later waren er

wel eens comiesen die zegden dat Jan smokkelde maar zolang iets niet bewezen is, speelt het voordeel van de twijfel en dus de onschuld. In het totaal beweert Jan zo om en bij de 150 paarden gehad te hebben. Soms moesten die te voet gehaald worden in 't stad (Antwerpen) of in Polygoon (Brasschaat) om nadien, weer te voet, gebracht te worden naar markten in Kapellen, Mol of elders. Gelukkig werd zulk een inspanning bekeken als mooi meegenomen en dus geen last, naast het zwaar labeur op het land. Voor Treza was het gezin op zich een hele opgave. Als moeder bij de haard en nodig op de akker en veld had zij de zorg over de 5 kinderen, 2 jongens en 3 meisjes. Een groep die ondertussen aangroeide met 10 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. , Eens op pensioen mag zeker de rust wat intreden en waar er vroeger weinig tijd voor ontspanning was, zijn, sedert 78, de wekelijkse kaartavonden een traditie. Nu meer dan 16 jaar later spelen Treza en Jan nog steeds met dezelfde groep van oud-Loenhoutse-geburen. Als op 15 oktober de stoet van meer dan 200 man, zoals WW ons reeds wist te vertellen, de Meerse bergen intrekt, zal dit voor de derde maal op rij zijn dat Jan een gouden bruiloft meemaakt. In 34 was hij erbij toen zijn grootouders goud vierden evenals in 62 toen zijn ouders aan de beurt waren. Om dan nu in 94 zelf feestvarken te zijn. Spijtig genoeg kunnen wij bij dit artikel geen oude foto van hen afdrukken want die is er niet. Duitsers en toren lagen in de weg om na de trouw naar de fotograaf in Hoogstraten te gaan, maar een foto van nu zal het ook wel doen. •

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315 .03.79

WAl IS U< I~ lil I 11 VFN 'v1001FR DA ~J l 11 KUN'JFN UITIFVEN ., .\UB llRMCl DAAR CRAAC T<ll 1311. WANT VFII.I C VERZLKLRL ~ IS \1EEI~ D:\N CL I\ 11 1\\\11 liK.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 29


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Wortel Fietspad Binnenkort is het zover. Wie zich met de fiets van Hoogstraten naar Wortel begeeft, hoeft niet langer zijn leven te riskeren op het smalle richeltje langs de rijbaan. De fietser kan weldra op een heus fietspad terecht. De werken zouden normaal al langer afgewerkt moet zijn. Maar er dook een nogal onverwacht probleem op ter hoogte van de Klinketbrug. De waterleiding bleek 70 cm meter hoger te zitten dan op de plannen was aangegeven. Net op de plaats waar men de funderingen voor een fietsbrug wou leggen. De werken liepen daardoor heel wat vertraging op. Ook aan de andere kant van de baan, komt binnen onafzienbare tijd nog een fietspad. (th) . 0

Verkiezingen

Missiefeesten en dolfijntjes En dan waren er natuurlijk ook nog de missiefeesten op zondag 23 oktober. Jammer genoeg te laat om nog een verslagje in dit blad op te nemen, dat zal voor een volgende keer zijn. Wat we u nog wel willen meegeven is dat De Dolfijntjes zaterdag 19 november om 20 uur in Het Slot zullen optreden. Een gezelschap uit de buurt van Kortrijk dat deze zomer verschillende avonden de Gentse Feesten op hun kop mocht zetten. Dat is ook niet zo verbazingwekkend, als je weet dat we in de bezetting twee trekzakken aantreffen en dat hun repertoire bestaat uit smartlappen, gezapige levensliedere, en up-tempo versies van klassiekers uit de internationale amusementsmuziek, overgoten met een punkfolk-sausje. The Leveliers en The Pogues zijn dus gewaarschuwd. (th).•

1111/iiB GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Wortelfeesten Voor de zevende keer alweer vonden vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus de Wortelfeesten plaats . Voor de gelegenheid uitgebreid met een eenmalig toetje: de officiële ingebruikname van de heringerichte Boomkes. De opbrengst van de Wortelfeesten gaat traditioneel naar een 'goed doel' In het voorjaar werd al een rondvraag gehouden in Wortel en zeven verschillende voorstellen kwamen uit de bus! Uiteindelijk werd besloten de opbrengst aan te wenden voor de renovatie van de voorgevel van Het Slot. Niet iedereen was het er mee eens dat het hier om een 'goed doel' gaat, vast staat wel dat het gebouw zo ' n opknapbeurt kan gebruiken. Reden genoeg voor de nieuwe Slot-burgemeester Paul Peeters om zich voor het eerst te onderscheiden. Hij kreeg woensdag 12 oktober immers een cheque van 180.000 fr. overhandigd. Niet meteen voldoende om de hele renovatie te bekostigen, maar toch meegenomen, dachten wij zo. (th) . 0

Bloembakken

Op 9 oktober moesten we weer met zijn allen naar de stembus. En we stemden natuurlijk weer allemaal voor de goei. In Het Slot stemde men ook voor de goei, want het wordt stilaan een traditie dat ze daar hun eigen verkiezingen houden. Slotleden die voor de gemeente kwamen stemmen, hoefden slechts de straat over te steken, om ook in Het Slot hun stem uit te kunnen brengen. De overwinnaar moet tot aan de volgende verkiezingen de professie van Slotburgemeester uitoefenen. Een protocolaire functie, een beetje de plaatselijke Koning Alhert. Hij moet lintjes doorknippen en toespraken houden bij officiële gelegenheden. Alle Slotleden waren stemgerechtigd, 179 in totaal, waarvan er 126 (70%) ook daadwerkelijk hun stem uitbrachten. Een behoorlijke opkomst. Acht mensen stemden ongeldig (6,4%). Drie lijsten namen deel aan de verkiezingen. Belgische Onverwoestbare Peetersen (BOP, goed voor 36,4% van de stemmen), een lijst van kandidaten die allemaal door het leven gaan met de familienaam Peeters, Elke Generatie 2.000 (EG 2.000, 32,2%) en Watte Is Watte

30

(WIW, 31,3%). Een kopstem was meteen ook een stem voor de lijsttrekker, zeg maar gerust de kandidaat-burgemeester. Men mocht slechts één stem uitbrengen: ofwel één lijststem, ofwel één voorkeurstem voor een andere kandidaat. De uitslag zag er als volgt uit: Bij de kandidaatburgemeester deed Paul Peeters het uitstekend met 33 stemmen. Hij wordt meteen ook de nieuwe burgemeester Stefaan Sijsmans moet het met 29 stemmen stellen, ex-burgemeester Tom Pinxteren met 25 . De andere kandidaten halen heel wat minder stemmen, ze profiteren dan ook niet van de lijststemmen. Wie voor één kandidaat koos, kon ook niet voor iemand anders stemmen, noch een lijststem uitbrengen. Erik Van Opstal was hier de absolute koploper met 7 stemmen, gevolgd door Tom Van Bavel (6), Leon Lenaerts en Christel Peeters (4), Dirk Geens en Hild Peeters (3) en Stefaan Peeters (2), Jack Van Bavel en Danny Peeters moeten het doen met 1 (juist ja: één) voorkeurstem. Laat ons hopen dat ze niet getrouwd zijn. (th) . 0

In het vorige nummer van dit blad wordt in de rubriek WORTEL beweerd dat 'aldaar wonende politiemensen; het verkeersreglement zouden overtreden door langs de bloembakken over de berm te rijden. De politiemensen Jef Donekers en Paul Versehoeren protesteren met klem tegen deze bewering en verklaren dat zij dit nooit hebben gedaan en ook nooit zullen doen. Wij, de redaktie, zijn weJlicht te lichtvaardig geweest met onze beweringen; wijzelf hadden die overtreding niet gezien maar wisten het van 'horen zeggen', een zeer onbetrouwbare bron tenslotte. Daarom willen wij hierbij onze excuses aanbiedenaan de politiemensen.


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PA TRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

K. W.B. is boos

Als de leden niet tot ons komen, gaan we ze zelf toch even halen, was de originele redenering van de K.L.J.-leiding.

Een nieuw werkjaar Vrijdag 16 september brulde een tractor door Minderhoutse straten waar die tuigen normaal niet passeren. 'Verdorie, zou 't papierslag zijn?', dachten enkelen, koortsachtig zoekend naar een bericht bij de post dat dit vermoeden zou bevestigen. Een blik van achter het gordijn stelde hen echter gerust maar wekte tegelijk hun nieuwsgierigheid op. In plaats van met papier was de wagen volgeladen met jongens en meisjes en was hij versierd als een overladen kerstboom. Ik hoorde er al enkelen de hit uit hun kinderjaren bovenhalen: 'k Heb mijn wagen volgeladen, vol met jonge meiskes ... " Hier en daar stopte het vehikel om kinderen, door hun ouders netjes aan de deur gezet met ballon in de hand, op te pikken. Wat betekende dat allemaal? De doorsnee-Minderboutenaar had er het raden naar. Toch wisten sommigen

er het fijne van. Het zou om een originele poging gaan leden bijeen te sprokkelen voor het nieuwe werkjaar van K.L.J.-Minderhout. Zo knorde de tractor met een kindvriendelijke snelheid het dorp rond en veranderde al snel in een wriemelende massa van opgewondenjonge mensen. Het verkeer werd gehinderd, nog meer gordijnen schoven opzij , er werd gegeten en gedronken, kortom 't was dolle pret. En de eindbalans voor K.L.J.? Zestien kersverse en frisgewassen leden die zich een tikje verlegen voorstelden maar enthousiast deelnamen aan de kennismakingsspelletjes. Wat een aanwinst! De leiding wrijft zich in de handen en droomt intussen verder van een eigen lokaal om hun nieuwelingen op te vangen. In deze verkiezingstijd beloofde toch één partij te ijveren voor een K.L.J.-lokaal. Kan dit ook hard gemaakt worden? K.L.J. doktert in elk geval verder aan de plannen voor hun (lucht)kasteel. 0

In de meeste verkavelingen is het zo dat er steeds groenruimte en!of speelruimte voorzien wordt voor de meestal jonge gezinnen die nieuwe woonwijken bevolken. Voor de inrichting van deze speelpleintjs levert de gemeente het materiaal voor een maximumbedrag van 40.000 fr. Het plaatsen is voor de mensen van de wijk zelf. Dit is lovenswaardig ware het niet dat deze regels regelmatig door de gemeente zelf met de voeten worden getreden, vindt K.W.B. Minderhout In de Venhoef en de Borselhoeve is er van enige ruimte voor kinderspel geen sprake. Dit is ook bij de planning niet voorzien, dixit het stadsbestuur. Punt andere regel. Dank zij A.C .W./K.W.B. werd een ruimte geschapen aan de kapel van O.L.V. van de Akker voor de kinderen van de omgeving Markwijk/Castelréweg/Witherenweg. Zonder enige vorm van gesprek is het pleintje, dat door eigen mensen werd aangelegd, gewoon verdwenen. 'Het lag in de weg voor de heraanleg van de Kapeldreef' is de laconieke reactie en daarmee is ook dit hoofdstuk afgesloten . Openheid van bestuur, inspraak van de bevolking, mogen we daar misschien op hopen voor de volgende legislatuur? We hebben hel! hier al meermaals gezegd, ' t zou al heel wat wrevel hebben voorkomen. K.W.B. volgt ook het gebeuren in de nieuwe verkaveling tegen de Minderhoutsestraat. Daar worden voetballende kinderen wegens (Nederlandse) klacht van het speelplein ontzet door de politie. Misschien moet men ook hier de koppen eens bij mekaar steken zodat de politie zijn andere prioriteiten kan waarmaken. 0

't Aards Paradijs' De kantine van F.C. De Kampioenen is wellicht wereldbekend in Vlaanderen en omstreken als epicentrum voor een boel komische doordeweekse situaties. Er dreigt echter concurrentie voor dit populaire café. 't Aards Paradijs ' , een even hoogstaande horecazaak, wordt kortelings het actieterrein van een verzameling mannen en vrouwen die plannen hebben voor het oprichten van een toneelvereniging. Dat het heel wat voeten in de aarde heeft vooraleerzo'n vereniging op poten staat, spreekt vanzelf. U kan van deze eigentijdse komedie meegenieten in de parochiezaal op zaterdag 5 en zondag 6 november ter gelegenheid van het toon- en toneelweekend van de kon. fanfare 'De Marckezonen' . 0

Ons vervolgverhaal

De dertien acteurs die voor de gelegenheid in de voetsporen zullen treden van de kampioenen in "t Aards Paradijs'.

Aan de hand van een maandelijkse foto, die kunnen we zelf trekken want correct nieuws is moeilijk vast te krijgen, houden we jullie zo goed en zo kwaad het kan op de hoogte van de evolutie op de Bredaseweg. Boom voor boom, dat gaat moeilijk anders, veranderde het uitzicht tot wat bijgaande foto toont. Hier en daar blijven nog enige reuzen overeind. De snelheid waarmee ze geveld worden is rechtevenredig met de snelheid waarmee ze zijn opgeschoten. Maar dit zal wel alles te maken hebben met het ontzag dat zulke majestueuze monumenten hun

31


MINDERHOUT kappers onvermijdelijk moeten inboezemen. Zoveel decennia blaas je niet in een handomdraai tegen de vlakte, zelfs niet met de meest moderne hulpmiddelen. Wie ondertussen houtpulp nodig heeft voor zijn winterbed, dat ligt netjes in hopen te wachten op de liefhebbers. Ondertussen zijn de mensen 'van over de Mark' zich ook stevige bedenkingen gaan maken bij de oversteek die fietsende kinderen des morgens dienen te realiseren. De Meerseweg dwarsen aan het kruispunt is om problemen vragen. Wellicht zullen de meesten de alternatieve route langs de Beemden kiezen. Hier hoort dus ontegensprekelijk de nodige wegaanpassing bij, die naar wij kunnen gissen uiteraard, wel eens over het hoofd zou kunnen gezien zijn. Een dringende reflectie dringt zich hier op voor het weer te laat is! D

Uw hobby- en handwerkwinkel Sernardusstraat 62, Ulicoten Tel. 00.31.4249.9571 Woensdagmiddag en zondag gesloten

Ook voor alle in lijstingen en stomerij 114

Bloembakken en andere obstakels Op de jongste vergadering van de Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout kwam de discussie rond de gevraagde bloembakken voor de Minderhoutsestraat en de Lage Weg nog eens op gang. Situaties in Wortel en Zundert dienden hierbij als vergelijkingspunten. Uiteindelijk wegen de pro ' s door op de contra's mits doeltreffende wegmarkeringen worden aangebracht. Voor het overige werd de vergadering gestoffeerd met een aantal bedenkingen die we hier voor de vuist weg formuleren : Waarom is de propaganda rond de auto-arme zondag van 16 oktober in de kast blijven steken? Wellicht zitten in diezelfde kast ook nog de beloofde bi-flashes? En weggedoken in een hoekje van de onderste schuif zullen ook wel die bewuste affiches tegen foutparkeerders liggen, veronderstellen we. Als die kast dan toch eens van slot wordt gehaald, kunnen we de verfpotten meteen ook uithalen om de voorziene zebrapaden aan Hemelstraat en Borselhoeve op hun plaats te leggen. De gemachtigde opzichter zit ondertussen werkloos in zijn zetel te wachten op deze schilderwerken die nodig zijn om zijn job te kunnen uitvoeren. Maar wees gerust, WVVM WAAKT! Volgende vergadering, waarop iedereen welkom is, op 12 december. D .

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

32

De meeste reuzen langs de Bredaseweg liggen geveld langs de kant, de eerste aflevering zit er bijna op.

速TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97-2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING


MINDERHOUT

Panem et circenses Zoals de grote mensen kregen ook de leerlingen van de zesde klas de gelegenheid zich in te leven in het verkiezingsgebeuren. Er werden partijen opgericht, programma's samengesteld, affiches geplakt, propagandaspeeches gevoerd, stemmen geronsdeld. Uit goede bron vernamen we dat een van de lijsttrekkers van zijn moeder de raad kreeg : 'doe zoals de echten: veel

beloven en weinig geven'. En inderdaad, zijn populariteit steeg zienderogen. Nadat er een officieel schrijven was toegekomen van onze minister van binnenlandse zaken, Louis Tobback, die nog eens herinnerde aan de wet op de beteugeling van het wildplakken en de daaraan gekoppelde geldboete en gevangenisstraf, verwijderden alle partijen koortsachtig hun affiches en verzamelden ze netjes op een aantal borden. Zo hoort het inderdaad. Op vrijdagna-

middag was dan het grote moment van de stembusgang daar. De officiële uitslag kan u raden. Maar zoals een neutrale waarnemer opmerkte: Sinds de Romeinen de wereld controleerden is er weinig nieuws onder de zon: geef de mensen panem et circenses, brood en spelen, en de aarde zal wel blijven draaien. De uitspraak dat dit nu echt een blauwdruk was van hetgeen zich op verkiezingszondag bij de 'grote mensen' afspeelde, laat ik voor rekening van betrokkene. 0

Reading, Pennsylvania, USA Op 18 september werd in de parochiekerk van Minderhout met Amerikaanse vlaggetjes gezwaaid. Vijftig jaar was het inderdaad geleden dat de Amerikaanse radio-operator William KirJin een noodlanding met zijn bommenwerper aan de Hoogstratensebaan in Castelré niet overleefde bij de bevrijding van onze contreien. Deze gelegenheid werd plechtig herdacht in aanwezigheid van de zusters van de

De stembusgang in Minderhout werd ook door de commercie aangegrepen om honderden reclamebiljetten te bedelen. Afgezien van hetfeit dat de omgeving urenlang geteisterd werd door zware house dreunen, moeten we toegeven dat de weggegooide foldertjes nadien door de bedelende jeugd weer netjes werden opgeruimd. Dat mag toch ook even onder de aandacht.

BEZOEK ONZE N~EUWE Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MMKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWMRDEN MN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

De vakfotograaf maakt er meer werk van

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto 's maken. Door een professioneel fotograaf. 31

33


MINDERHOUT

Broer en zus, 50 jaar later.

Het Amerikaanse gezelschap met in het midden de zus van de omgekomen piloot.

omgekomen piloot, Gertrude Stuber-Kirling en enkele collega's bemanningsleden. Na de eucharistieviering werd onder feestelijke begeleiding van drumband, gilden en ruiters, op de plaats van het ongeluk een klein monument onthuld ter nagedachtenis van deze onfortuinlijke redder. 0

K. W.B. doet weer mee In november kunnen we onze vrije tijd bij K.W.B. opvullen met een herfstwandeling op zondag 6 november in natuurgebied 'Het Mastbos ' . Op zaterdag 19 november halen we de bowlingballen boven in Sint-Lenaarts en op zondag 27 november heeft Sinterklaas weer een afspraak in zijn agenda genoteerd. Ondertussen kan je de wijkmeesters weer verwachten tijdens de novembermaand om het jaarlijkse lidgeld te ontvangen. Haal de fles maar vast boven, want dat je waar voor je geld krijgt, zal ondertussen wel voor iedereen duidelijk zijn. o

11.11.11. Hier kunnen we spijtig genoeg kort zijn. Op de overlegvergadering waar het Hoogstraats project Burkina Faso zou worden voorgesteld en de stratenverdeling opnieuw zou worden bekeken, meldden zich slechts twee Minderhoutse verenigingen present. Nu gebiedt de waarheid ons ook te zeggen dat enkele andere verenigingen gemeld hebben als naar gewoonte aan de inzamelingsactie te zullen deelnemen. Van een aantal andere fronten echter geen nieuws. Videobeelden toonden ons duidelijk en concreet waarrond de slogan 'honger is een aanslag' in feite draait. Geldinzameling is één zaak maar zolang de bewustmaking niet een stukje verder tot ieder van ons doordringt, is elke hulp een roep in de woestijn. Concreet: elke vereniging zal een gedetailleerde stratenlijst bezorgd krijgen met de vraag deze huizen aan te doen op zaterdagvoormiddag 12 november. Een radiowagen zorgt voor ondersteuning. Als de cirkel rond is, wacht er tegen de middag een dampende kop Max Havelaarkoffie. Burkina Faso rekent op u. 0

34

Een niet zo indrukwekkende verzameling in aantal maar dit houdt zeker geen oordeel in over de kwaliteit van deze dertigers die de afgelopen maand juni levenservaringen uitwisselden op een gezellige feestavond.

Onvoorspelbaar Evaluhen, vergaderen, discussiëren, plannen, leeftijdsgroepen en taken verdelen. Dat was de opdracht voor de begeleiding van K.S.J. tijdens het startweekend in Balen. De jaarlijkse verschuivingen zijn doorgevoerd, vertrekkende leiding tot ieders voldoening vervangen door stralend nieuwe. 'Ongelooflijk creatief zijn' zal dit jaar centraal staan in deze jeugdbeweging. Twabbeke is de kapstok waaraan de hele jaarwerking wordt opgehangen. Spijtig, lieve lezer, maar meer kunnen we over Twabbeke niet vertellen. Dit is enkel de sleutel om de creatieve sloten te forceren. Hoe, wie, wat, waar, waarom? Als alle ideeën hierrond zijn uitgeput, verzin er dan nog twee bij, is de uitgangsfase van het 'alleskan' creatieve denkproces. We zijn benieuwd en ruimen alvast een plaatsje

in in onze dorpsrubriek voor alle exploten die K.S.J. weer op stapel zet. Succes! 0

En we gaan nog niet naar 'house' Dit is zowat het lijflied geworden van het jaarlijkse najaarsfeest dat de oudervereniging van de Minderhoutse basisschool opzet met de bedoeling de jaarwerking even voor te leggen aan haar leden en sympathisanten. Op 19 november wordt iedereen die van ver of nabij iets met de basisschool te maken heeft (gehad) van harte uitgenodigd in de parochiezaal voor een gezellige koffietafel annex dansavond. Liefhebbers van een avond pretentieloze ontspanning bellen onverwijld nummer 3143697 of geven zich op bij de mensen van de oudervereniging die zullen langskomen .•


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te vermelden.

HOPELOZE GEVALLEN ?

ondertussen staan de huisjes leeg en zijn ze langzaam maar zeker helemaal aan het verkrotten. Een tijdje terug viel op de dekenij dan ook een aanslagbiljet in de bus voor een forse belasting op krotwoningen. Iets waar de VZW Parochiale Werken uiteraard niet zo gelukkig mee was. Zij wensen dergelijke belasting zeker niet te betalen alvorens er duidelijkheid bestaat omtrent het eigendomsrecht en stelden derhalve zelf een advokaat aan om te pogen tot een uitspraak in Beroep te komen. Dat blijkt echter geen eenvoudige zaak. Eerst en vooral omdat het dossier vanwege de eisers (de erfgenamen Hollanders en Sprangers) maar niet rond geraakt. Ten tweede omdat het Hof van Beroep te Antwerpen op dit ogenblik zo'n drie jaar achterstand heeft opgelopen.

Een puist in het aangezicht van de Kerkstraat en de oude dorpskern. Midden in de Kerkstraat staan er sedert jaren een paar huizen leeg en leegstand betekent meestal verkrotten. Waarom gebeurt daar niets mee, vragen heel wat mensen zich af. Anderen beginnen zich er langzaam aan te ergeren. Het dak raakt in slechte staat, het gevaar dat er pannen op straat vallen is niet denkbeeldig, de gemeentewerkman moest afhangende goten weghalen en in de tuin groeit het onkruid haast over de haag. Proper is anders.

eisers tekenden tegen dit vonnis beroep aan. Opnieuw de hele procedure om het dossier samengesteld te krijgen. Kwam daarbij nog dat om de zaak in hun voordeel te beslechten, de gedupeerde erfgenamen met nieuwe argumenten over de brug dienen te komen. De zaak kwam een eerste maal op de rol van het Hof van Beroep te Antwerpen in 1990, maar werd toen niet gepleit wegens procedurefouten. Sindsdien zit het dossier blijkbaar in het slop.

De oorzaak van dit alles ligt, zoals dat dikwijls het geval is met aanslepende zaken, in een dispuut over de eigendom van het pand, geldzaken dus.

Heel de tijd dat de procedure duurt is Notaris Miehoei de bewaarder van het goed. Tot voor ca. zeven jaar waren de huisjes verhuurd. De huurgelden werden door de notaris op een rekening gestort bij de Consignatiekas. Zij komen later ten goede aan de eigenaar. Maar

Het pand was eertijds eigendom van Neel Hollanders en zijn echtgenote Lien Verschueren. Zij hadden geen kinderen en bij de dood van Neel liet deze de eigendom van het pand per testament over aan de nonnekes van MeerIe, ten bate van het toenmalige weeshuis. Het vruchtgebruik kwam zolang ze leefde toe aan de 2° echtgenote van Neel, To Sprangers. Deze overleed in 1973. Het weeshuis (en andere werken van de nonnekens) waren toen reeds ondergebracht onder de koepel van de Parochiale werken, officieel de VZW Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij Hoogstraten. Deze meende dan ook van toen af de rechtmatige eigenaar te zijn van het pand. Dat was echter buiten de families Hollanders en Sprangers gerekend. VerschilJende neven en nichten vochten het testament aan voor de rechtbank van 1o aanleg in Turnhout. Gezien het grote aantal erfgenamen, verspreid over België, Nederland en zelfs Australië, duurde het jaren eer het dossier voor de rechtbank rond was. In 1978 deed de rechtbank uitspraak ten gunste van de Parochiale Werken. Maar daarmee was de kous niet af, want de

Alfons Pans, vroeger als klerk bij notaris Miehoei en thans als secretaris van de VZW Parochiale Werken van nabij bij de zaak betrokken, ziet geen uitspraak zitten binnen de vier jaar, als het meevalt dan nog. "Bij de notaris klasseerden we dergelijke zaken vroeger onder de hopeloze gevallen". Dat vindt hij spijtig, want indien zij zekerheid hadden over het eigendomsrecht, zouden de VZW het pand haast zeker zo snel mogelijk verkopen. De VZW beheert immers nog heel wat andere gebouwen (parochiezalen, een paar schoolgebouwen- waaronder de oude meisjesschool in Meerle) waarvoor zij deze fondsen zouden kunnen gebruiken. Spijtig ook voor het zicht in de Kerkstraat Alleen niet spijtig voor de advokaten van de beide partijen, zij zijn waarschijnlijk de enigen die er beter van worden. Want tegen dat de erfgenamen kunnen delen (alshet ooit al zover komt) is het goed mogelijk dat de kosten zo hoog zijn opgelopen dat ze moeten bijleggen. Het weze hen gegund. D

Deze puist is ondertussen uitgeknepen, of liever weggesneden, spijtig genoeg tezamen met eendiel van het aangzicht. Op de plaats waar dit huis stond moeten 6 tot 8 bejaardenwoningen komen. Over het aantal wordt nog gediscussieerd tussen gemeente, provincie (stedebouw) en de Maatschappij voorHuisvesting der Noorderkempen, zodat ook deze zaak nog een tijdje kan aanslepen.

35


MEERLE

25 jaar meisjeschiro St.- Lutgard werd op feestelijke wijze gevierd op zondag 25 september. Het gemeenteplein werd voor de gelegenheid omgetoverd in een groot terras, waar het dank zij een goede service en een heerlijk nazomerweertje prettig toeven was. Veel dorpsgenoten vonden dat met mij. Vermits de chiro een actieve beweging is, werd de verjaardag kracht bijgezet met door de mensen van het dorp tot enige activiteit aan te zetten. Heel wat (creatieve) deelnemers aan zowel de go-car- als aan de kruiwagenkoers. Winnaars en verliezers zijn ons in het ge drum ontgaan, maar dat zal wel niet het belangrijkste geweest zijn die dag.

Rode Kruis.

HERFSTCONCERT De herfst, met zijn lange avonden, is uiterst geschikt om bv. muziek te spelen of te luisteren. De fanfare St. Cecilia van Meerle combineert beiden in een reeds traditioneel geworden Herfstconcert Zelf zullen zij muziek spelen en ze nodigen U allen uit om te komen luisteren. Als naar gewoonte bieden ze U een fraai programma aan, waarbij zowel klassiek (Nessun Dorma from Turandot van Puccini) als modern (Mac Arthur Park van Jimmy Webb) of typisch fanfare (de mars Arnhem van A.E. Kelly) als echte pop (Elo誰se van P. Rian) iedereen moet kunnen bekoren. Eveneens als naar gewoonte worden de luisteraars vergast op een solisten-optreden. Ditmaal is dat Gert van Bael (I o prijs conservatorium) op bastuba. Het geheel staat zoals steeds onder de bezielende leiding van dirigent Ludo Jansen. Voor dit Herfstconcert kan U naar de parochiezaal komen op zaterdag 12 november om 20 uur of op zondag 13 november om 15 uur. Wie enkele uren vermaak op hoog niveau wil, weet waar hij moet zijn. D

De Jeestavond van de bloedgevers van Rode Kruis van Meerle - Meersel-Dreef is de gelegenheid bij uitstek om de verdienstelijke leden te eren. Kregen op 7 oktober een ereteken ; -voor JO bloedgiften : Maria Geerts, Annie Jacobs, Luc Koyen, Marie-Helene Moyens, Xavier Pauwels, Albert Snijders, Eric Van Den Ackerveken, Anja Van Der Velden, Jan Vinckx en Johan Vinkx. - voor 25 giften : Miel Deams, Frank Hendrickx, Marcel Hendrick.x, Hilda Jacobs, Mai Koyen, Reini/de Rombouts, Chrisfine Sprangers, Maria Van Aert, Jeanne Van Opdorp. - voor 40 giften : Alo誰s Broekmans, Herman Jacobs, Emma Martens, Fons Pauwels. - voor 80 giften : Frans Lochten en Lisa Pauwels. Maria Geysen en Frans Van Bavel werden gehuldigd wegens het bereiken van de leeftijdsgrens en Henk Schaffels werd speciaal in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet als secretaris van de afdeling. Hij aanvaarde een taak hogerop en nam afscheid van de afdeling Meerle.

De Hoogstraatse Maand

Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04

36


MEERLE

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

28

AQUARELLEN EN OLIEVERFSCHILDERUEN VAN MA¡ RIE-LOUISE DEVOS

Sommigen hebben van "kruiwagenkoers" zo een eigenzinnig gedacht. Wel minder vermoeiend.

Nog meer cultureel nieuws. Sedert enige dagen kan U in de taverne de Voorthoeve aquarellen en olieverfschilderijen van Marie-Louise Devos gaan bekijken. Marie Louise, Antwerpse van geboorte, maar al jaren met man en kinderen in Minderhout wonend, is kleuterleidster en onderwijzeres van opleiding. Maar omdat een mens soms behoefte heeft aan een zinnige vrijetijdsbesteding, trok ze zoals zo velen naar de IKO in Hoogstraten om tekenlessen te volgen. Later ging ze zich bekwamen in het schilderen met olieverf. Najaren vond ze het een uitdaging om een totaal andere schildertechniek machtig te worden, nl. het akwarelleren. Zij ging daarvoor in de leer bij verschillende leermeesters en werd lid van de kunstkrin gen '"t Ven" en "Ark" . Marie-Louise schildert bloemen, stllevens en landschappen en nam reeds verschillende malen deel aan groepstentoonstellingen. Haar werk kreeg ondertussen enige bekendheid. Zo werden haar aquarellen in 1990 geselekteerd voor de nationale tentoonstelling "Vrouw en Kunst" ingericht door de K.A.V. In 1991 en 1992 kreeg ze de kunstprijs van de stad Hoogstraten, eveneens met aquarel. In 1992 won ze de eerste prijs aquarel-stilleven en de prijs van het publiek bij de Wedstrijd "Kunstschilder der Kempen", een eer die haar in 1993 opnieuw te beurt viel, ditmaal met olieverfschilderijen. Het gebeurt niet alle dagen dat we werken van iemand met zo'n palmares zo dicht bij huis kunnen gaan bekijken. Een bezoek aan de Voorthoeve kan alle dagen, behalve dinsdag en woensdag, en is van harte aanbevolen .•

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

ijaar~tudio

IDli 37


SPORT

SPORTIEF HIER! Atemi-Ryu Hoogstraten Cursus vrouwenverdediging Sensei Vanlommel Marc, sportman van het jaar '93 van Hoogstraten, heeft de laatste jaren opgemerkt dat veel vrouwen nood hebben aan een training in gevechtsporten. Met de cursus vrouwenverdediging probeert hij vrouwen meer zelfvertrouwen en eveneens de nodige bagage mee te geven om zich in een noodsituatie afdoende te kunnen verdedigen. De overwinning van de angst speelt hierbij een grote rol.

Oorzaken in onze maatschappij: Onze maatschappij wordt steeds gewelddadiger en gewelddadiger. Niemand is meer veilig op straat en dit niet alleen meer 's avonds. Momenteel is die dreiging vooral in de steden goed te merken maar in de landelijke dorpen zijn er desondanks steeds meer meldingen van aanranding, overvallen en verkrachtingen bij de politiediensten. Deze meldingen zijn echter maar een klein precentage van het reële aantal misdrijven. Vooral vrouwen zijn dikwijls een weerloos slachtoffer van deze praktijken.

Cursus zelfverdediging voor vrouwen Steeds meer vrouwen volgen daarom een cursus vrouwenverdediging . Het is duidelijk: straatrovers, aanranders en verkrachters komen op hun onzalige strooptochten niet langer alleen maar weerloze slachtoffers tegen. Reeds duizenden vrouwen in België en Nederland, in leeftijd variërend van 14 tot over de 890 jaar, bekwamen zich in sportcentra in de kunst van het zelfverdedigen-voor-het-geval-dat En daar gaat het ook steeds minder zachtzinnig aan toe. Gingen de verdedigingstechnieken van enkele jaren geleden nog vooral uit van afweren en het zo snel mogelijk op een lopen zetten, tegenwoordig is dat wel even anders. De aanvaller zal schrikken als zijn slachtoffer heftig reageert. 'Spuug die man in z'n gezicht, gooi je fiets naar hem toe, schop je naadhakken uit en zet het op een lopen' . Als het slachtoffer niet weg kan komen, zijn tegenwoordig alle middelen geoorloofd. Van het bekende knietje in het kruis tot krabben waar je maar krabben kan of de aanvaller met gestrekte vingers in zijn ogen prikken. Hard schreeuwen is een must. Het effekt daarvan is bijna altijd positief, of de aanvaller schrikt en rent weg, of je alarmeert buitenstaanders die je te hulp kunnen schieten.

38

Uitgangspunt van Sensei Vanlommel Marc De vrouw die wordt aangevallen, moet zo veel mogelijk zelfvertrouwen uitstralen dat de aanrander zich erdoor laat afschrikken. Dat zelfvertrouwen kan een vrouw opdoen tijdens een cursus zelfverdediging, hoewel zo' n cursus natuurlijk niet als een wondermiddel beschouwd mag worden. De bedoeling is niet om onoverwinnelijke vechtmachines te creëren maar wel vrouwen te vormen die zich kunnen verdedigen indien dit nodig blijkt te zijn . Voor velen wordt de wereld na zo ' n cursus toch wel wat groter. De vrouw vergroot de controle over haar leven en zal minder vaak moeten zeggen: had ik maar. ..

wettelijke achtergrond inzake het (zelf)verdedigen zullen belichten.

Een voorbeeld uit de praktijk Een 24-jarige vrouw had begin dit jaar geen medelijden met een 29-jarige inbreker, die 's ochtens in alle vroegte door haar slaapkamer scharrelde. Toen zij het op een schreeuwen zette, probeerde de insluiper te vluchten maar hij werd achterhaald door de vrouw en haar echtgenoot. Ze verklaarde: 'Mijn man trok de inbreker aan de haren, ik heb hem uiteindelijk gevloerd en z'n keel dichtgeknepen. Ik heb er eigenlijk spijt van dat ik hem niet meer heb aangedaan. '

Info De lessen zullen starten in de maand november en zullen over 13 à 14lessen gespreid worden, in het totaal ongeveer 20 uren. De cursisten zullen verzekerd zijn tegen ongevallen en er is een gratis T -shirt voorzien met het logo van de cursus vrouwenverdediging. Elke cursist ontvangt eveneens een infobrochure met de nodige uitleg over de cursus. Informatie is steeds te verkrijgen bij Sensei Vanlommel Marc, SintSebastiaanstraat 11 te 2330 Merksplas, tel.: 014/63.47 .28 .•

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN

Inhoud van de lessen De lessen zullen opgedeeld worden in ongeveer 13 à 14 lessen en dit voor een totale duur van 20 uren. Tijdens die lessen zullen vooral eenvoudige en effectieve aanvallen en afweren aangeleerd worden met zowel gewapende als ongewapende tegenstanders . Het gebruiken van de handtas, paraplu, tijdschrift of zelfs stylo als afweermiddel zullen eveneens aan bod komen. Het grootste doel van de lessen zal het overwinnen zijn van de angst en het aankweken van meer zelfvertrouwen. Samen met de technieken zal het lessenpakket eveneens omvatten: het aanleren van kwetsbare punten van een tegenstander, de wetgeving qua (zelf)verdediging, valbewegingen, ... en tot slot een explosieve .eindles (indien de planning dit toelaat). Gebaren van vrouwen zijn van nature uit niet agressief. Zij zien het 'vechten' meestal ook niet zo direkt zitten. De cursus zal die 'gebreken' verdrijven en de vrouwen leren slagen uit te delen en te incasseren. Als vrouw kun je je persoonlijke angst overwinnen door te oefenen met bedreigde situaties, met gespeeld vastgrijpen of aanvallen. Het leren terugslaan, bevrijdingstechnieken, de macht van het eigen verbale geweld zullen aangeleerd worden. Alles is goed om de aanvaller in verwarring te brengen en hierdoor tijd te winnen, soms wel je leven. De mate van het geweld in de technieken die aangeleerd worden zullen in verhouding staan tot de aanvallen. Iedereen heeft het recht zich te verdedigen maar de mate van verdediging mag niet, zoals het heet, excessief zijn. De reactie van het slachtoffer moet 'in verhouding staan' tot de dreiging. Als iemand hinderlijk tegen je aan staat te dringen, mag je hem slaan met je handtas maar niet met een honkbalknuppel. De lessen zullen daarom ook sporadisch bijgestaan worden door 2 rijkswachters die de

Vrijheid66 Tel. 03/314 7253

*

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

*

Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

*

Te gekke horloges en ringen

* Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

*

Kortom... bijna alles!!!

* Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

b.v.b.a . DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenboutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04


....,.,. -..:...

}'~·

·""". (

.Y-.

'

HVV liet kans op periodetitel liggen

!SPORT! Minderhout VV wacht op overwinning

Met twee punten achterstand op leider Poederlee, dat thuis één punt aan HVV moest laten, en drie thuismatchen en een verplaatsing naar Zwarte Leeuw voor de boeg, stonden de kansen voor roodwit er meer dan behoorlijk bij . Immers, de ploegen die voor HVV stonden gerangschikt moesten in onderlinge confrontaties punten verliezen en HVV kon een goede zaak doen. De match tegen Hasselt gooide alle mooie plannen door elkaar en de kans op de periodetitel is door de 0-1 nederlaag tegen Hasselt zo goed als onbestaande geworden. HVV liet tijdens de eerste helft de kans liggen om de buit binnen te halen, doch de afwerking stond niet op peil. Toen Hasselt dan op slag van rust op voorsprong kwam, werd het meteen een stuk moeilijker. HVV deed er alles aan om de situatie te doen keren, doch dit keer rolde de bal niet voor roodwit en zelfs toen Hasselt met 10 man verder moest en trainer Kernland met 4 aanvallers ging spelen, wilde het niet lukken. Na 6 matchen maken de roodwitten weer kennis met de nederlaag en ook dat hoort bij het voetbalspel. Pakken we de draad weer op en knokken we weer verder voor een plaats juist onder de top? Programma: HVVI 29.10.94 Zw . Leeuw-HVV 20 uur 13 .11. 94 HVV-Hemptinne 15 uur 19.11.94 Mol-HVV 20 uur 26.11.94 HVV-Jet Waver 20 uur HVVII 28.10.94 HVV-Zw.Leeuw 20 uur 12.11.94 Hemptinne-HVV 15 uur 18.11.94 HVV-Mol 20 uur 26.11.94 Jet Waver-HVV 14 uur. D

Minderhout W vierde haar sportverzorger Rik Krijnen voor I 0 jaar dienst. De optimistische klanken bij het seizoenbegin hebben ondertussen toch al een flink deukje gekregen. Niet dat men een vooraanstaande rol zou gaan vervullen in de aan gang zijnde competitie, maar een ietsje meer had men alleszins zeker verwacht. De nul is ondertussen toch van de puntentabel verdwenen maar een overwinning kan toch wel een zoet smaakje achterlaten. Hopen maar! Op HIH Turnhout speelden zowel de thuisploeg als de bezoekers een matte partij met zeer weinig doelgevaar. De defensies kweten zich behoorlijk van hun taak en de meer offensief ingestelden wisten zich geen raad. Een scoorloos gelijkspel was dan ook een logisch eindresultaat. Het tot dan toe nog ongeslagen Westmalle liet aan de Hoge Weg geen al te grote indruk. MVV toonde zich tijdens de eerste helft iets gevaarlijker maar na de pauze kwamen de bezoekers fel opzetten. Doelman Erik Martens van de thuisploeg keepte een onberispelijke partij en hield de 0-0 score op het bord.

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen

Bij Pullekreeg men ongeveer hetzelfde scenario van de vorige wedstrijden. Twee voorlinies die er niet in slaagden doelrijpe kansen te creëren. Nog voor de rust veroverde de thuisploeg de leiding maar Bram Quaars effende de score op strafschop, 1-1. De ruststand werd dan tevens ook de eindscore.

ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Drie draws na elkaar wekte hoop voor de thuismatch tegen Dosko. Een ijdele hoop echter, want de betere BaarJenaren liepen voor de rust uit tot een galante 0-2. Druk van MVV nadien kon niet baten want de goedcounterende bezoekers liepen verder uit tot 0-3 . Dirk Van Bavel milderde in de eindfase. Eindstand 1-3!

.i(~~

l'f

)>"'i:-

[&]

M

-

.( ........ ·""" }'~

.Y-.

'

Wedstrijden Zondag 13 november 15.00 uur F.C. Meer-Minderhout V.V. Zondag 20 november 15 .00 uur Minderhout V.V.-Hezewijk Zondag 27 november 14.30 uur Beerse SK-Minderhout V.V. 0

Hoge scores voor F.C. Meer Na zes speeldagen kende F.C. Meer de nederlaag nog niet en daarmee werd wel degelijk een traditie gebroken. De vorige seizoenen werden telkens gekenmerkt door een slechte start. Opvallend is wel de hoge scores waarmee telkens aan het langste eindje getrokken wordt. Denken we maar aan de wedstrijden tegen Hezewijk (5-1), Massenhoven (9-1), Bonwel (1-5). Veel commentaar hoeft hier niet bij gegeven te worden. Meer marcheert weer!! Ook de reserven en verschillende jeugdelftallen staan mee aan de top van het klassement. Optimisme is troef bij de Meerse voetbaltamiliel Programma Dinsdag 1 november (Allerheiligen) Waarschijnlijk moet op die datum de wedstrijd F.C. MEER-WEELDE van 11 september herspeeld worden. Zondag 6 november 15.00 uur Sefa-Meer F.C. Zondag 13 november 15.00 uur Meer P.C.-Minderhout V.V. Zondag 20 november 15.00 uur Meerle F.C.-Meer F.C. Zondag 27 november 14.30 uur Meer F.C.-HIH Turnhout. D

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Goed leren lezen, schrijven en rekenen

Gratis in Turnhout en Hoogstraten: 014/42.27.87 v.z.w. Centrum Basiseducatie Noorderkempen (school voor volwassenen)

........................................... .........,..................,.......................................... . -.;

~.

39


SPORT

K.F.C. Meerle

Bridgelessen

Al moest de ploeg een tweetal basisspelers vervangen, toch werd met volle zin begonnen tegen Westmalle, de ploeg die aan de leiding staat. Vurig hoopte men op één puntje, maar het mocht niet zijn. De wedstrijd die wat rommelig verliep, vooral door de scheidsrechter die graag met kaarten zwaaide; ging zo wat gelijk op, tot Westmalle er 1-0 van maakte. Nadat Westmalle op 2-0 kwam, kon invaller De Swart er voor Meerle nog eentje binnentrappen. Uitslag: 2-1 . Thuis tegen Pulle kwam Meerle al na een kwartier op voorsprong door een schot van Marco Klijs die er twintig minuten later nog een voor zijn rekening nam. Na de pauze maakte WiJfried Pauwels na een zeer mooi schot er 3-0 van. Marco Klijs lukte het vierde doelpunt voor Meerle. Nadien konPullede eer toch nog redden met een doelpunt. De uitslag: 4-1. In Herentais begon Meerle zwak tegen een zeer sterkspelende ploeg. Maar na een half uur maakte Meerle, tegen de gang van zaken in, het eerste doelpunt. Drie minuten later kwam MeerIe na strafschop op 0-2 voorsprong. Daarna kwam Meerle wat meer in de wedstrijd en zorgde voor de rust nog voor een doelpunt gescoord .door Nick Mertens . Gert Hendrickx werd uitgesloten met tweemaal geel.Na de rust speelde Meerle met tien man een veel sterkere partij . Met een paar kansen voor Herentals, maar telkens stotend op een zeer attente doelman, maakte ze dank zij een mooie voorzet van Dirk Mertens en binnengetrapt door WiJfried Pauwels er 0-4 van. Prachtig werkjongens dankzij een goede samenwerking. Volgende wedstrij den: 30 okt. 15 uur Meerle-Sefa 06 nov. 15 uur Meerle-S .K. Herentais 13 nov. 15 uur St.-Jozef-Meerle 20 nov. 15 uur Meerie-Meer 27 nov. 14.30 uur Hezewijk-Meerle. 0 Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24- Fax 03 I 314.11.24

De Hoogstraatse Bridgeclub organiseert bridgelessen voor beginners gedurende 10 dinsdagavonden vanaf 15 november. De lessen worden gegeven in het sportcafé De Zevensprong te Hoogstraten (Gelmelstraat 62-toegang via de oostzijde van de hotelschool). Men begint stipt om 19.30 uur. De inschrijvingsprijs voor deze reeks bedraagt 1.000 BEF. Meer inlichtingen kan men bekomen bij Paul Cools, tel. 03314.41.05 . D

Atletiek Vereniging Noorderkempen

kantine van de H.V.V .-jeugd na de laatste reeks. De toegang is tot de omloop is gratis en is enkel bereikbaar via de KA THELIJNESTRAAT. Verder inlichtingen over deze veldloop alsook over andere activiteiten vanATLETIEK VERENIGING NOORDERKEMPEN kan je bekomen bij Jan Vlamings, Moerstraat 30, 2320 Hoogstraten, tel. 03/314 69 13 . Toch nog vermelden dat de vaste trainingsdagen van A VN vallen op: donderdagavond voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar (trainer Jan Hendrickx) en zaterdagvoormiddag voor iedereen vanaf 12 jaar (trainer Bram Everaert).•

Het meest gelezen blad in de Hoogstfaatse regio

Veldlopen Voor de zesde maal reeds richt de Atletiek Vereniging Noorderkempen (A.V.N.) een veldloop in op de terreinen van het Klein Seminarie. Dankzij een goede verstandhouding met de mensen van de H.V.V.-jeugd is het reeds enkele jaren mogelijk om ter plaatse kleedkamers te gebruiken. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de H.V.V.-kantine om de dorstige en/of koude lijven te laven. Deze veldloop, die mede door de steun van een aantal middenstanders kan plaatsvinden, is een van de voornaamste organisaties van de atletiekvereniging. Aan deze cross kan iedereen die geboren is vanaf 1988 deelnemen. De deelname is voor mensen die aangesloten zijn bij AVN of een andere club van het A VVV -verbond gratis. Zij die niet aangesloten zijn betalen 100 fr. Er wordt gelopen op een mooie omloop rond de voetbalvelden en een stuk akker vlakbij . De afstanden die afgelegd moeten worden variëren van 300 meter voor de kleinsten tot 6500 meter voor de groten. Wie ook eens wil proeven van deze winters atletiekbedrijvigheid vlakbij zijn deur moet dus cp ZATERDAG 29 OKTOBER naar het Klein Seminarie komen. Vanaf 13 .00 uur kun je je daar inschrijven. Kom op tijd want de eerste start is om 14.00 uur! Voor de kleinsten is er na de aankomst een prijzentas voorzien. Voor de oudere reeksen vanaf juniores, is er een prijsuitreiking in de

De Hoogstra.atse Maand

Go-Car race Uitslag van de go-car race in de veilinghallen te Hoogstraten op zondag 16 oktober: I. De Gammelse Wielervrienden, 2. SintClemens Minderhout, 3. Mick Shop Meer en Veiling der Kempen, 4. Vito en De Hoogstraatse Maand, 5. Supermarkt Quirijnen, 6. Basisschool Hoogstraten, 7. Het gemeentepersoneel, 8. Friswit en 9. De vrolijke knapen en maagden van T.C. De Vrijheid. D

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

40


FUSIESWING

Fusieswing

CONCESSIEHOUDER NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

GARAGE

GeudellS STREVEN NAAR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

Concerten Cahier november Cafés Vol Muziek Traditiegetrouw op de vooravond van elf november is er de kroegentocht 'Cafés Vol Muziek' in Wuustwezel-centrum. De formule is ditjaar licht gewijzigd. Nieuw is het 'ontvangstconcert' in zaal Wesalia tussen half negen en half tien. Opener daar is niemand minder dan Raymond Van Het Groenewoud. Voor de rest komt de Vlaamse top aan bod met onder andere The Gonnabee'z (De Bijl), The Dil! Brothers (De Junior), Go Nutz (De Zodiac), Pieter-Jan De Smet (De Koning van Spanje) en Personal Blue (Het Posthuis). Uit Nederland komen Pigmeat (De Jeuzel) en Les Charmeurs (Zaal Godelieve). Kenners weten het: ambiance alom op deze zevende kroegentocht Cafés Vol Muziek op donderdag 10 november. Kaarten kosten 500 frank en zijn te bekomen bij de Jeuzel en het Natuurwinkeltje in Wuustwezel, de Rex in Essen en in Hoogstraten in Cahier De Brouillon. Meer info op 03/669 .85.44 of 03/ 669.72.39 .•

Zondag 20 november: Hardcore Nog altijd bestaan in de muzikale subcultuur groepen die streng vegetarische ('veganistische') principes hanteren en ook leven volgens de zogeheten ' straight edge' richtlijnen. Op zondag 20 november treden in de Cahier zomaar eventjes vijf groepen uit deze scene aan: Hope Man Path (B), Corpus Christi (B), Abyss (D), Undone (Fr) en Jasernine (Fr). De deuren gaan open om 13 uur, de toegangsprijs bedraagt 200 frank. De opbrengst van deze namiddag wordt besteed aan Arnnesty International en Gaia. D

z;~~

U..~i l\t!A ... Ull

r.l1."..,

Ot~l-SHiJ-Q:JJ~:tll

USJIIM

!Uttfllót.,H)JI

Zaterdag 26 november: SkaNight met Derrick Morgan (Jamaica).

schilderwerken merlens

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

n..... llr-..,.k-.,:tJ muv

De Cahier en ska, het wordt stilaan een dergelijk huwelijk. Opnieuw verschijnt een boegbeeld in Hoogstraten: DERRICK MORGAN! Deze 56-jarige artiest komt rechtstreeks uit de succesperiode van de ska aan het begin van de jaren zestig, en was vooral populair in de nadagen van die eerste ska-golf toen de 'rude boys ' het straatbeeld van Kingstond, Jamaica beheersten. In het kielzog van de diverse en recente opleveringen van het genre, is DERRICK MORGAN nog steeds erg aktief. Velen zullen zich 's mans zangkwaliteiten nog herinneren van de Antilliaanse Feesten in 1991, toen hij als oude rot in het vak als tweede ska-act na Laurel Aitken (in 1990) optrad. DERRICK MORGAN brengt regelmatig CD-werk uit, treedt veel op, en keert na drie jaar terug naar Hoogstraten. Tussen Laurel Aitken, The Skatalites, The Toasters en Rico Rodriguez schittert zijn ska-ster nog altijd even fel. Op deze tournee wordt DERRICK MORGAN begeleid door de groep YEBO. Een aanrader tot en met, te zien ophet nieuwe Cahier-podium op 26 november. Deuren: 20 uur, toegangsprijs: bf. 350,-. Concertinfo: 03/315 05 49 (Marc Sprangers). D

In de Fusieswing van vorige maand sloop een zetfout: Schlageifestival telnr. 03/315.06.01 i.p.v. 315.06.91 41


Op stap in.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Zondag 30 en maandag 31 oktober, dinsdag 1, zaterdag 5 en zondag 6 november: TENTOONSTELLING van Ost-werken met molens in de Salm-Salmmolen (Molenstraat 7), telkens van 13 tot 18 uur. Donderdag 3 november: KVLV -Middengroep rond het thema: 'Als jongvolwassen kinderen het ouderlijk huis (niet) verlaten' , in zaal Pax om 19.30 uur. Woensdag 9 november: KVLV VOLKSDANSEN van 13.30 tot 15.30 uur in zaal Pax. Donderdag 10 november: TEERFEEST van de Hoogstraatse Tennisclub. Zaterdag 12 november: Optreden van OLD JAZZ MANIACS in de Tuinbouwschool (Gravin Elisabethlaan), organisatie The Marckriver Jazzclub. BOUWFEESTEN van het Spijker in de Rabboenizaal en de lokalen van het internaat, vanaf 18 uur. (reservatie maaltijden via tel. 0331 4.55 .36). OLDTIMERSBEURS in de Veiling der Kempen van 10 tot 18 uur. Informatie via tel. 01463.35.79. Zondag 13 november: OLDTIMERSBEURS, zie zaterdag 12 november. BOUWFEESTEN SPIJKER, zie zaterdag 12 november. 14de MARS van de VIADUKT in Dinant. Busreis naar deze wandeling met wandelclub De Noorderkempen. Inlichtingen via tel. 03315.93.37. Dinsdag 15 november: Voordracht over RUGKLACHTEN door D. Raeymaecker om 20 uur in zaal Pax. Organisatie: Bond van Jonge en Grote Gezinnen. Zaterdag 19 november: BOUWFEESTEN SPIJKER CONCERT door het Kathedraalkoor van Mechelen met een programma rond B. Britten in de St.Catharinakerk. Inlichtingen: tel. 03314.52.61. Zondag 20 november: BOUWFEESTEN SPIJKER MUSICAL 'Suske en Wiske' door het Jeugdtheater om 15 uur. Organisatie: CMBV.

kurrqtjrsquis

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

SINTERKLAASFEEST voor de KWB-kinderen om 14 uur in zaal Pax. Organisatie: KWB. Woensdag 23 november: KVLV VOLKSDANSEN van 13.30 tot 15.30 uur in zaal Pax. · Zaterdag 26 november: TONEEL 'De rare familie', een klucht in drie bedrijven, door KWB. UITSTAP & TEERFEEST van de fanfare St.Cecilia. Zondag 27 november: TONEEL 'De rare familie', KWB.

MINDERHOUT Zaterdag 5 en zondag 6 november: TONEEL "t Aards Paradijs ' , een comedie in de parochiezaal t.g.v. het toon- en toneelweekend van de Kon. Fanfare De Marckezonen. Zondag 6 november: HERFSTWANDELING van KWB in het Mastbos. Zaterdag 12 november: 11.11.11.-ACTIE door de verenigingen. Zaterdag 19 november: BOWLINGEN met de KWB in Sint-Lenaarts. KOFFIETAFEL en DANS A VOND van de Basisschool in de parochiezaal. Inlichtingen en inschrijvingen via tel. 314.36.97 of bij de

& 1fiilinne

MEER Vrijdag 28 oktober: SCHLAGERFESTIVAL in de veiling om 19 uur Richard Candell, The Trompet Stars, Marc & Dave, Anita Lespoir, Dennie Christian en Freddy Breek. Zaterdag 29 oktober: SERENADE door de Brassband t.g.v. gouden bruiloft van Jan Van Gestel en Mit Vervoort Zondag 30 oktober: HOBBYTENTOONSTELLING van KWBKA V in de parochiezaal vanaf 10 uur en prijsuitreiking vakantiezoektocht om 19 uur.

Harry Bogers

"

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek_ .....". . . . . ..&,j. . . .UIIJ~ Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 "

MEERSEL-DREEF 54

~mJRccT

Restaurant

52

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meer!e Tel. 03/3 15.91.07

03/314 li6 65 ~ust

bestuursleden van de oudervereniging. Zondag 27 november: De KWB heeft een afspraak met Sinterklaas.

Cafetaria

HOOGSTRATEN

urijlyeiil 183 lyoogstrnten

Geopend vanaf !I u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

50

Radio CONTINU- FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEEALE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

53

42

58

- met regionaal, nationaal en internatianaal nieuws - 24 uur per dag muziek - informatie van en over lokale verenigingen


OPSTAP Dinsdag 1 november: HOBBYTENTOONSTELLING, KWB-KAV, vanaf 10 uur in de parochiezaal. Zaterdag 5 november: TONEEL 'De loze vink' door 't Heidebloempje m.m.v. de Brassband in de zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur. CONCERT van de Drumband in Dessel. OPTREDEN van DEEPER in de Mussenakker vanaf 20.30 uur. Vrijdag 11 november: HERDENKING van de oorlogsslachtoffers door de Brassband na de H. Mis van 10 uur. TONEEL 'De loze vink' door 't Heidebloempje m.m.v. de Brassband om 19 uur in de zaal Voor Kunst en Volk. Zaterdag 12 november: 11.11.11.-ACTIE, geldinzameling deur-aandeur vanaf 9 uur. HERDENKING overledenen door de Brassband in de mis van 18 uur. TEERFEEST van de Sint-Jorisgilde in het gildelokaaL TONEEL 'De loze vink' door 't Heidebloempje m.m.v. de Brassband in de zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur. Zaterdag 19 november: OPTOCHT en TEERFEEST van Brass- & Drumband vanaf 16 uur in de zaal Voor Kunst en Volk. Zondag 20 november: SINTERKLAASFEEST van de Brass- & Drumband in de zaal Voor Kunst en Volk vanaf 14 uur. Zondag 27 november: CYCLO-CROSS van Wielertoeristen op het terrein aan de Mosten om 13 uur.

WORTEL

-

~/ :_,/

Zaterdag 12 november: HERFSTCONCERT door de fanfare St.-Ceeiha in de parochiezaal om 20 uur. Zondag 13 november: HERFSTCONCERT door de fanfare St.-Ceeiha in de parochiezaal om 15 uur.

MEERSEL-DREEF Zondag 11 september: OPEN MONUMENTENDAG. Gedurende de hele dag mogelijkheid tot het bezoeken van het Klooster en de St. Lucia-kapeL Tentoonstelling in het Klooster.

52

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

Z)~~ '

Zaterdag 19 november: Optreden van DE DOLFIJNTJES in het Slot om 20 uur.

,~ ' \,__/

MEERLE

·vzw Mussenakker Meer

TR

62

Woensdag en donderdag gesloten 61

57

'l(unstscfi.i[áer J,'}-{.J. Jasper

De Eiken

:J

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86 51

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

80

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN'

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11 .30 uur.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Infodagen van de Post

4:44-~ Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

Eethuis Roma

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

56

GOED LEREN LEZEN, SCHRIJVEN EN REKENEN

van 16 tot 18 november

RTUIN Jij~

Café - feestzaal

Hoogachtend, Maria Bergen, leerling Kon. Atheneum, Aarschot.

CAFÉ DISCOBAR

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u. , zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Vriendschapsboodschap Misschien hebben sommige lezers van dit blad wel belangstelling voor een pennevriend(in) uit Japan? Dan kunt u ingaan op de oproep van Horaki Inoue, voorzitter van de Internationale Friendship Club, een van de grootste pennevriendenclubs in Japan. Deze club, met als voertaal het Engels, bestaat sinds 1950. Onze leden zijn Japanse jongeren tussen dertig jaar die vriendschap en cultuur willen uitwisselen met jonge mensen uit andere landen. Wij geloven dat dit een basis kan vormen van de wereldvrede. Wie wil met ons in het Engels corresponderen? Belangstellenden sturen een brief met naam en volledig adres, geslacht en leeftijd naar: Mario Bergen, Vennestraat 101 , 3201 Langdorp. Dan zorgen we dat je spoedig met een leeftijdsgenoot je ideeën kan uitwisselen.

Gratis in Turnhout en Hoogstraten : 014/42.27.87 v.z.w. Centrum Basiseducatie Noorderkempen (school voor volwassenen)

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Lezers schrijven

60

In het postkantoor aan de Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten organiseren De Post en De Postcheque 'Infodagen' . Iedereen die inlichtingen wenst te bekomen over de diensten van De Post of Postcheque kan van woensdag 16 november tot vrijdag 18 november terecht op het postkantoor. Specialisten kunnen er al uw specifieke vragen beantwoorden en eventuele problemen oplossen. Het kantoor is open van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Er is tevens informatie te krijgen over het totale dienstpakket van De Post en de Postcheque (bv. aanhuisbetalingen, pensioenen ... ) Ook voor scholen zijn de infodagen belangrijk. De Postcheque komt naar uw school! Leerkrachten kunnen hier de nodige kontakten leggen. Alle bezoekers die tijdens de info-dagen een postrekening openen, ontvangen een leuk geschenk!

Jongerenwedstrijd Bovendien organiseert de Postcheque tijdens deze dagen een jongerenwedstrijd met als thema: 'De Postrekening' . Jongeren van 12 tot 15 jaar kunnen deelnemen aan deze wedstrijd en heel wat leuke prijzen winnen. Deelnemingsformulieren liggen dan ter beschikking in het postkantoor. Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen op de Post en telefonisch bij postmeester Jean Torfs 314.53.80.

43


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

· (op afspraak) 72

~ centrale v~n:varming

·HUISARTSEN VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

• K'IÛ Uoeim •

Antiek

Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 03/314.34.37 65

JAN VERHEVENb.v.b.a.

~

~ JOS SERVABS

1 november: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84. 5 en 6 november: DR. F. HOL VOET en H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 11 november: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15 . DR. LUK VER12 en 13 november: MANDER, Meerleseweg 24-A, Meer,· tel. 315.85.11. 19 en 20 november: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 26 en 27 november: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48.

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

Tel. 03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeutenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

APOTHEKERS

.

Indoor tennis squash snooker Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 03/314.37.76 67

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03131 4 76 81 - - - ' - '---____::::.j"

L-----

74

VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Telefoon: 03/315.79.50

de

73

LAURIJSSEN JEF

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

- santtrur

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Van 28 oktober tot 4 november: APOTHEEK ROMBOUTS , Worteldorp 11 , tel. 314.38 .68 . Van 4 tot 11 november: APOTHEEK BROSENS , Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63 .33 .83 . Zaterdagvoormiddag 5 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 12 tot 18 november: APOTHEEK GEERTS , Kerkdreef 20, Rijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdagvoormiddag 12 november: APOTHEEK FAES , Meerdorp 61 , tel. 315 .77 .73 . Van 18 tot 25 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98 , Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 25 november tot 2 december: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

Tel. 03/314.54.50

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 232o HooGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08

76

LIEF LAURIJSSEN

G, lmel,lrool 6 2320 HOC<J>I.-olen Tel. 03/3 14 38 11 f ox 03/314 15 03

THUISVERPLEGING

CIS VISSERS

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48 .02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten .

Op woensdag 30 november is er weer een nieuwe MAAND; kopij voor dat nummer wordt verwacht op 16 november. Enkel sport- en dorpsnieuws mag nog op zondag 20 november.

75

• SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK \

DISSERS

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN (03) 314 73 00

78

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA

Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79

44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.