augustus 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

TIENDEJAARGANG,NR.112 AUGUSTUS 1994 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Aardbeien blijven boeien VERKIEZINGSBELOFTEN deel2

GEWESTPLAN GEWUZIGD

ANTILLIAANSE FEESTEN '94

Jan Aerts


LUIM

Hallo 2094 Het Slim Buroke vzw

Het SH m Bun te vzw

Zoals u elders in dit blad kunt lezen, is het archeologisch kamp op het Begijnhof ondertussen weer achter de rug. Dat Albert een bijzondere interesse heeft voor dergelijke blik in het verleden, mocht verleden jaar reeds blijken toen hij een geheel eigen methode ontwikkelde om zijn hond Sebastiaan aktief te laten deelnemen. Sebastiaan is ondertussen naar de overkant van de Styx gebracht. Maar Albert was weer regelmatig aanwezig op het kamp. Deze keer moesten we dus niet naar het verre Schoorbeek maar naar 't Begijnhof om Albert te vinden, gezeten in het zonnetje, met een aarden potje met gaatjes voor zich. Albert V: 't Is gedomme toch wel iets kurieus, hé, 'Nen trizé' is het niet, want de gaatjes staan boven. Met asse of houtskool heeft het ook niets te maken want er zijn geen brandresten; of 't moet een ongebruikt model zijn. Volgens mij is het om iets in te verdampen. Maar wat? En waarvoor? DHM: Zullen we het aan onze lezers vragen? Misschien weten die wel raad. Albert V: Weet wat ge doet, vraag meteen ook een pakketje samen te stellen voor de archeologen van 2094. Want wij zitten hier lekker te puzzelen en te gissen en te prakizeren. Maar zal er voor die gastjes wat te puzzelen vallen? Ik heb zelf alvast een hedendaags pakket samengesteld. En dan zie ik in gedachten reeds de kleinkinderen van uw kleinkinderen in het Begijnhof rond een tafel zitten .. .

ken. Hij vraagt zich af: 'Wat zou toch de bedoeling geweest zijn van zo'n speelgoedje?' Larsis geobsedeerd door het glimmende laserplaatje. 'We zouden ergens nog zo'n ouderwetse CD-speler moeten vinden. Niet te geloven, hé, dat ze voor één uurtje muziek zo'n lap van een plaat nodig hadden.' Albert, wiens voorouders nog een huisje mee gerestaureerd hebben, is in de ban van de vouwmeter. Bijna breekt hij er een beentje af. 'Niet voor niets dat alles hier zo scheef en scheel staat. Met zo'n ding kunt ge toch niet recht werken!'

Mbel Bekumba die voor Business Reviewer studeert, kan zijn geluk niet op met een potje Tipp-Ex. In de lessen geschiedenis heeft hij er zelfs nog een verhaaltje over gehoord, hoe adviezen over helikopters ermee vervalst werden. Wat een tijd!' Volgens mij moet er nog een tweede potje bijhoren, met verdunner of zo. Ik vind dat we morgen de omgeving nog verder moeten afscannen.' Yoko, het enige meisje in de groep, draait en keert de 486-processor. 'Niet te geloven dat ze daar toen mee konden rekenen. Helemaal van metaal en silicon gemaakt. Niks biologische chips ... Plots onderbreekt Nicolas de hele pretboeL Hij houdt een geplooid ijzerdraadje omhoog. Verder dan 'om uw oren mee uit te pulken' (dixit Mbele) of 'een haarspeld' (Yoko) komt het gezelschap niet. 'We vragen het aan de lezers van De Hoogstraatse Maand!' besluit het gezelschap ... DHM: .•. Albert. Ons blad is vol. Albert V: Och mannen, ik zou nog uren verder kunnen reizen door mijn geest. Zeg, vergeet uw lezers niet te vragen Oàk zo'n pakketje van 5 stuks ... DHM: Doen we, Albert.

30 juli 2094: een heerlijke zomeravond. Een vredig multi-cultureel gezelschap ligt gevleid op de bleekweide. Achmed neemt de kleurige kubus en draait hem in enkele slagen tot zes gelijke kleurvak-

b.v.b.a.

DE

HOOGSTR.~ATSE

PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

. lil l lta

Lid van de Unie van de Uilgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

Oproep Dit najaar wordt er op verschillende plaatsen op het Begijnhof een archeologisch pakket ingemetseld (ofin de chappe gegoten, bijvoorbeeld). Vraag aan onze lezers: - Stel een pakketje samen van 5 hedendaagse objekten die enig inzicht geven in onze tijd. Eén restrictie: de essentie van het objekt mag hem niet zitten in het schriftelijke (dus geen geschreven uit-

eenzetting over hedendaagse politiek, of dergelijke). Mochten de objekten tegelijkertijd iets kritisch bevatten, mooi meegenomen maar het hoeft niet. U mag er ook in 't kort bijvoegen wat u denkt dat de vinder van 2094 zal denken. Dan is het nu al leuk. Aan het werk! En opsturen naar DHM: Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.


man in de maand Onderzoekswerk werd een passie Jan Aerts is in meer dan één opzicht een merkwaardig man. Het éne moment spreekt hij met wetenschappelijke zakelijkheid over teelttechnieken en ziektebestrijding en het andere moment met enthousiasme, haast hartstochtelijk, over zijn grote liefhebberij: alles verzamelen en weten over aardbeien. Tijdens zijn hele beroepsleven pendeldeJan tussen het Proefbedrijf derNoorderkempen in Meerle en de Vrije Land- en Tuinbouwschool in Hoogstraten. Tijdens de maand juni vernamen wij dat hij verkozen was tot voorzitter van de raad van bestuur van de Cera en in de maand augustus organiseert hij een tentoonstelling over 'de aardbei als Mariaplant in de schilderkunst'. Voor ons een reden om eens met deze man in Minderhout te gaan praten.

't Heike (taaike) Joannes Petrus Josephus is op 29 maart 1937 geboren op 't Heike in Minderhout als eerste kind van Jozef (Jef) Aerts en Theresia (Trees)

konden ze tijdens de middagpauze visjes gaan vangen in 't kaaitje (Gouwbergse loop). Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-'45) was Jan ook getuige van het weghalen - door de Duitsers - van de klokken uit de toren van de St.-Salvatorskerk in Meerle. Precies omwille van de oorlogsomstandigheden mocht Jan zijn Eerste Communie doen in de huiskapel van het kasteel. Een priester van het Klein Seminarie kwam daar destijds de zondagsmis opdragen voor de familie Stas de Richelle.

Thinbouw Na de lagere school, in 1949, trok Jan Aerts naar de land- en tuinbouwschool in Hoogstraten. Deze school had toen nog geen eigen gebouwen maar was gevestigd in drie lokalen van wat we nu nog de Handelsschool noemen aan de Karel Boomstraat Hij begon zijn studies onder directeur Jozef De Vos en eindigde in 1952 bij directeur Juliaan Roggen. De 27 leerlingen kregen daar les van o.a. Jos Bruurs, Jozef Van Gompel, Vic Van Merode, Frans Van Dijck, Louis De Busser, Jos Wouters en

Jan Aerts. Jan Boone. Ook de huidige gebouwen van het VITO stonden er niet zodat de tuinbouw een groot terrein had voor de praktijklessen tussen de Culemborgstraat (vroeger: Schoolstraat) en de Kathelijnestraat. De klas vanJan A erts heeft de verdienste dat zij de kelder voor de nieuwbouw van de Vrije Land- en Tuinbouwschool (VL T) met de schop en kruiwagen hebben uitgegraven. Een belangrijk deel van de praktijk werd ook besteed aan de bouw van een serre voor druiventeelt Maar de VLT had toen slechts een lagere afdeling en wie meer wenste, moest elders gaan studeren. Ondertussen was er op 't Heike ook het een en het ander gebeurd. Ingevolge het overlijden van vader Stas moesten de erfgenamen flink wat successierechten betalen en bijgevolg werden heel wat eigendommen verkocht o.a. de Begijnenmast tussen de Halse weg en het Mariaveld. Er was ook te veel personeel in de keuken en voor de tuin . In het voorjaar van

Jan Aerts en Maria Bolckmans trouwden in 1964. Christiaensen. Zijn ouders woonden 'in de winkel' bij Stas, een gebouw naast het kasteel (villa) van de familie Stas de Richelle (De huidige eigenaar noemt het domein het Reerle ' s Hof). Trees, de moeder van Jan, stond daar dagelijks in de kleine kruidenierszaak en vader Jef was één van de hoveniers in dienst bij de familie Stas. Het gezin Aerts-Christiaensen telde vijfkinderen in leven : drie jongens en twee meisjes. In de zomer trokken zij te voet langs 't Kerkzicht naar de lagere school in Meerle en tijdens de wintermaanden over de Noordbaan want dan was men vlugger op de 'harde ' weg. Jan zat in Meerle in de klas bij o.a. de meesters Stan Vlaminckx , Joos Aerts en Fons Jespers . ' s Middags bieYen zij in de 'koffieschool' van het weeshuis bij de Zusters Ursulinen. Mère Augusta en Mère Stanislas waren twee van de non nen die voor de 'opvang' van de kleinsten zorgden. Later, toen ze wat ouder waren, mochten ze 's middags bij familie in Meerle gaan eten en dan waren ze ook wat vrijer en

De jonge luitenant J. Aerts in 1962.

Wetenschappelijk onderzoeker voor de tuinbouw.

3


VOLWASSENENONDERWIJS L.B.C.-N.V.K.

LBC

CENTRUM DAG- EN AVONDONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE Kasteelplein 20 2300 TURNHOUT Start vanaf do. 01 sept.1994 in haar vestigingsplaats VITO te HOOGSTRATEN Gravin Elisabetblaan 30 met cursussen op SECUNDAIR NIVEAU HSBL, LSTL en HSTL

Aarzel ook niet om ons te contacteren op tel. 014/41.40.31 en Fax. 014/43.99.21 Inschrijvingen vanaf 29 augustus tot 15 september, maandag, dinsdag en donderdag van 19 tbt 21u. DEZE CURSUSSEN LOPEN OOK IN TURNHOUT, NAAST BOEKHOUDEN, FISCALE WETGEVING, ELEKTRONICA, MECHANICA-STUDIEBUREAU, BOEKHOUDEN-INFORMATICA, VERKOOP EN PuBLICITEIT EN KLEDING!

TOELATINGSVOORWAARDEN voor de afdelingen HSBL en HSTL: Diploma of getuigschrift van Lager Secundair Onderwijs of Toelatingsproef voor de afdeling LSTL: De ouderdom van 15 jaar bereikt hebben en daarbij de eerste 2 leerjaren van het Secundair Onderwijs gevolgd hebben of toelatingsproef

INSCHR!nnNGSGELD Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 F per lesuur en 200 F verzekering. *:Werklozen (met attest VDAB) kunnen voor deze cursussen vrijstelling bekomen van het inschrijvingsgeld.

4


INTERVIEW 1949 begon vader Aerts als zelfstandig tuinder met aardbeien, frambozen, bessen, ... op een veld aan de Negen Boomkes (Blauwbossen). De winkel was nog open tot Nieuwjaar 1957 en met Lichtmis verhuisde het gezin naar 't Halschoor. Daar werd een gemengd landbouwbedrijf gestart met toch hoofdzakelijk tuinbouw. Na Hoogstraten ging Jan twee jaar studeren aan de RK Land- en Tuinbouwschool in Breda. Dat was eigenlijk een 'winterschool' voor kinderen van land- en tuin bouwers. Van oktober tot april gaf men les en de andere zes maanden deed men stage op een vreemd bedrijf of thuis. Gelukkig voor Jan was er thuis geen werk genoeg voor alle leden van het gezin en kreeg hij de kans om verder te studeren. In 1954 ging hij naar de Nederlandstalige afdeling van de Rijkstuinbouwschool in Vilvoorde. Deze technische school had zowel een A2 als een Al-afdeling. Na een voorbereidend jaar (1957-'58) kon Jan naar de bijzondere school voor technische ingenieurs. Na het eerste jaar kon men kiezen tussen (inlandse) tuinbouw en tropische landbouw. Hij koos voor de tuinbouw maar ongeveer de helft van de leerlingen volgde tropische landbouw met het oog op een loopbaan in Belgisch Kongo. Op 'kot' gaan was in Vilvoorde niet nodig want de school had een internaat. Elke zondag vertrok Jan om 18 uur in Minderhout met de fiets naar Hofkens in Hoogstraten, nam daar de bus naar Oostmalle, de tram naar Antwerpen, de stoptrein richting Brussel, afstappen in Vilvoorde en dan nog ongeveer een kilometer te voet van het station naar de school. Deze wekelijkse trip duurde ruim vier uur (enkele reis).

Officier In de zomer van 1961 had Jan Aerts zijn ingenieursdiploma op zak en de eerste september startte hij als lesgever aan de Land- en Tuinbouwschool in Hoogstraten. Maar ook de dienst aan het vaderland moest volbracht worden. Jan begon zijn militaire dienst de eerste

[BElOErK ONZE N~EUWE Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIĂ‹. SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

oktober en werd ingedeeld bij de cavalerie. Dat waren geen ruiters meer maar tanks. Na acht maanden opleiding in de pantsersschool in de kazerne van Stockem (bij Arlon) werd hij voor

Het gemeentebestuur van Minderhout speelde ter gelegenheid van Minderhout-kermis een voetbalwedstrijd tegen het bestuur van de Minderhoutse voetbalploeg. V.l.n.r. (boven) de raadsleden Stan Martens, Gust Adams, lef Van den Bogerd, Stan Vermeiren, Louis Sterkens en Jan Verheyen, veldwachter (onder) Stan Vertinden, secretaris, lef Desmedt, burgemeesterdoelwachter, Jan A erts, tweede schepen, Theo Daems, eerste schepen en Karel Meyers, raadslid.

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur

zeven maanden pelotonscommandant in Euskirchen (D). AlsJan tijdens zijn opleiding in de provincie Luxemburg al eens verlof kreeg om naar Minderhout te komen was hij wel ongeveer zes uur onderweg met het openbaar vervoer; een afstand van 261 km die een auto zonder snelheidsovertredingen - vandaag in 2 uur en 23 min . rijdt. Eind 1962, omstreeks Kerstmis, was hij opnieuw gewoon burger. Na het kerstverlof begon hij begin januari 1963 als deeltijds-lesgever aan de VLT en als deeltijdsonderzoeker aan het Proefbedrijf der Noorderkempen in Meerle. Als reserve-officier bracht hij het later nog - na een aantal wederoproepingen - tot kapitein-commandant. De 14e juli 1964 huwde Jan Aerts met Maria Bolckmans van Rijkevorsel. Jan leerde zijn vrouw kennen tijdens Gammelkermis. Het moet wel voorbestemd geweest zijn want Jan wilde eerst naar de kermis van J al (Heerle) gaan maar omdat hij vreesde dat het daar nogal een zatlapperij zou worden, koerste hij naar het zuiden, recht naar zijn toekomstige echtgenote die toen met haar ouders in de buurt van de Hees woonde. Na hun huwelijk woonden ze eerst een paar jaar in de Koeistraat en in 1966 verhuisde de familie naar hun nieuwe woning aan de Gemeentestraat waar ze nog altijd wonen. Het gezin Aerts-Bolckmans heeft twee kinderen. Zoon Dirk ( 0 1965) werkt als maatschappelijk assistent bij het OCMW-Antwerpen en dochterGreet ( 0 1968) als arbeidspsychologe bij een grote verzekeringsmaatschappij in Brussel.

5


INTERVIEW

Onderzoekswerk Als leraar aan de Land- en Tuinbouwschool kunnen we vrij kort zijn, volgens Jan. 'Ik denk dat ik daar tussen 1963 en 1968 bijna alle mogelijke vakken heb mogen geven: aardrijkskunde, actuele problemen, boekhouding, Nederlands, kleinfruitteelt, plantenziekten, wetgeving, plastische opvoeding, praktijk, e.a. Maar niettegenstaande je als lesgever met een deeltijdse opdracht in een meer nadelige positie staat tenoverstaan van een vaste leraar met een volledige betrekking, heb ik toch altijd graag die lessen gegeven. Lesgeven was en is voor mij geen vervelende karwei.' Natuurlijk was het onderzoekswerk voor de tuinbouw aan het proefbedrijf totaal iets anders. Mijn taak bestond daar vooral in het opmaken van proefplannen, die proeven aanleggen en opvolgen, alle gegevens hierover verzamelen en de resultaten en besluiten omzetten in verslagen en publikaties. Mijn grootste belangstelling ging wel uit naar de aardbeienteelt maar we maakten ook proefplannen voor augurken, frambozen, allerlei soorten bessen enz. In de loop van 1967 besliste het Comité voor onderzoek op aardbeien (in het kader van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek voor de Nijverheid en Landbouw) om sectie II aan het Proefbedrijf van Meerle gedeeltelijk toe te vertrouwen (Wépion was sectie I en Gorsem sectie III). 'Dit opende nieuwe perspectieven en ik kreeg een voltijdse opdracht voor het wetenschappelijk onderzoek en begeleiding van de teelttechnieken. In die nieuwe functie was mijn dagelijks werkterrein de proeftuin. Toch behield ik nog vier uren les aan de Land- en Tuinbouwschool in Hoogstraten . Dat project heeft 14 jaar gelopen, tot in 1982. Daarna werd ik voltijds leraar aan de VLT maar bleef toch nog wekelijks enkele uren - vooral in mijn vrije tijd - voor de proeftuin werken . Gedurende een vijftal jaren heb ik me daar in hoofdzaak beziggehouden met de virus toetsing.'

Sociale leven In de inleiding schreven we dat Jan A erts zo'n dertig jaar heen en weer reed tussen de tuin-

Enkele Grootmeesters van de Ghesellen van de Aardbei brengen de eerste aardbeien van het seizoen 1987 naar het koninklijke paleis in Brussel. V.l.n.r. : Jean-Pierre De Paepe, Theo Vanderhallen, Koning Boudewijn, Jan Bogaerts en vooraan JanAerts, achter hem verscholen staat tuinder Fans Geerts. bouwschool en de proeftuin. De lezer die denkt dat nu alles om die twee polen draaide, vergist zich. Door zijn beroep, maar ook door zijn belangstelling en bekommernis, was en is Jan nog op heel wat andere vlakken actief. Hij is lid van het Technisch Comité van het Proefbedrijf der Noorderkempen (een adviesorgaan), lid van de Raad van Bestuur van de Landelijke Gilde, afdeling Minderhout en deskundige (expert) bij de rechtbank te Turnhout voor land- en tuinbouwproblemen of geschillen. Hij zet zich in voor de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) van Hoogstraten en de streek Noorderkempen. In DHM nr. 111 heb je kunnen lezen dat hij regelmatig als gids groepen begeleidt bij bezoeken aan de Veiling der Kempen of het Proefbedrijf. Verder is Jan nog voorzitter van de afdeling Minderhout en ondervoorzitter van het gewest Hoogstraten van het CM-Ziekenfonds Turnhout.

Tijdens de laatste legislatuur voor de fusie van de gemeenten (1970-'77) was Jan Aerts schepen van de gemeente Minderhout Jozef Desmedt was burgemeester en eerste schepen was Theo Daems. In Minderhout moest men geen gemeenteraadsverkiezingen houden. Jef Desmedt stelde het gemeentebestuur samen in overleg met de besturen van de Boerenbond, het ACW en de Middenstand. Jan kan zich niet herinneren dat er ooit een andere lijst dan 'die van de burgemeester' opkwam. Twee grote en belangrijke dossiers kregen in deze periode hun beslag: de restauratie van de Sint-Clemenskerk en de bouw van het waterzuiveringsstation. Vanaf 1 juli 1994 is hij ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de CBRA-gemeente Hoogstraten (ondervoorzitter is J aak BrasensPeeters van Meerle). Vroeger had elk dorp zijn Raiffeisenkas (nu: Cera) met een eigen bestuur.

De laatstejaars van de Land- en Tuinbouwschool samen met hun leraars en de juryleden in juni 1965. Staande (links) Willy Jacobs en (rechts) Herman van Malderen en Jan Aerts, zittend (v.l.n.r.) Theo Vanderhallen, René Voet, Maarten Vissers, Theo Baets, Juul Mertens Edmond Rigouts, Dir. J. Roggen, Denis Van Dijck, Wim Janssens, Gerard 1ckx, Marcel Vanderbruggen en Loius 1ckx.

6


INTERVIEW Later fusioneerden Hoogstraten, Minderhout en Wortel en vanaf 1 juli is er nog één vereniging voor de ganse gemeente. Meer en Meerle werden ook opgenomen binnen die fusie . Dat Jan haast vereenzelvigd wordt met de tuinbouw in het algemeen en met de aardbei in het bijzonder, is niet zo verwonderlijk. Reeds vele jaren verzamelt hij alles wat met die

tuinbouw en vooral met aardbeien heeft te maken: artikels, afbeeldingen, voorwerpen, recepten (honderden), postzegels, enz. Regelmatig wordt hij gevraagd voor lezingen over deze onderwerpen of voor bijdragen in publikaties. Zo was hij één van de produktiefste medewerkers aan de studie over 'De Aardbei' uitgegeven door de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie in 1992. Jan is tevens lid van dit studiegenootschap. En natuurlijk is daar ook nog het promotie-gezelschap 'Het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei' waarvan Jan sinds de oprichting in 1977 Grootmeester-Voorzitter is .

Doctor & speurder Als een bekroning voor het vele onderzoekswerk ambieerde Jan Aerts de doctorstitel. Wat in België niet mogelijk is voor een industrieel ingenieur, kan wel in de Verenigde Staten van Amerika. Op basis van een dossier (resultaten van het onderzoekswerk) en een proefschrift kan men zijn aanvraag om erkenning indienen. Op 27 december 1991 promoveerde ing. Jan Aerts aan de Pacific University te LosAngeles (Californië, USA) tot Doctor in de Tuinbouwwetenschappen met het proefschrift 'Invloed van virusziekten op de produktie en vermeerdering bij aardbeien '. De basis van dit dossier waren zijn talrijke publikaties en lezingen in binnen- en buitenland o.a. tijdens wetenschappelijke, internationale congressen. De familie in 1985: dochter Greet, vader Jan, moeder Maria en zoon Dirk.

Maar zou Jan zelf nog wel de uren en dagen kunnen tellen die hij heeft doorgebracht in

musea en archieven, op tentoonstellingen en in bibliotheken, op rommelmarkten en in tweedehandsboekenwinkels? Het resultaat van al dat speurwerk - ook in boeken en tijdschriften - is een indrukwekkende verzameling. De voorbije jaren is Jan vooral gaan zoeken naar aardbeiplanten en vruchten in de schilderkunst. Momenteel bezit hij reeds honderden afbeeldingen van schilderijen - vooral uit de late Middeleeuwen en de Renaissance-tijd waarop aardbeien voorkomen. Voor hem is het steeds meer duidelijk dat de aardbei een grote symbool-functie had, zeker in de religieuze werken . Haast in elk werk waar de H. Maria of Jezus Christus wordt afgebeeld, staan er ook aardbeien. Volgens Jan kunnen we gerust spreken over de aardbei als Mariaplant en de bosaardbei als symbool voor de bloeddruppels van Christus.

Tijdens de Kempendag op zondag 28 augustus organiseert de Landelijke Raad van Hoogstraten 'Hoevefeesten' in en rond de manège van de familie Desmedt aan de Blauwbossen in Minder hout. In het kader hiervan zal Jan Aerts in de kantine van de manège een tentoonstelling houden met zijn mooiste reprodukties van de 'Aardbei als Mariaplant in de Europese schilderkunst doorheen verschillende eeuwen'. Jan zal ook zelf aanwezig zijn om - indien gewenst - een woordje uitleg te geven. Wij wensen Jan Aerts in elk geval nog heel veel succes bij zijn studie- en speurwerk en we danken Maria voor de smakelijke aardbeien. •

~[p«l~om~ ~DMGL=(Gioo&i)~

GEMEENTEHAL 22VOSSELAAR :

afrit

antwerpen - eindhoven

HlS AF IICAI IEAIS

unn, GliJ lillil U lillillil

PRESALE AT FNAC

v.u. ZJol Van llook ROCKSTEAOI' EVENTS

Iu nr. 32 (0) ll16 OHI

ANTWERPEN• GENT

BRUSSEL•LUIK

~(nl.-)

22 musicians - new cd

7


VARUIT BET STADHUIS ... Herzieningen van het gewestplan te Hoogstraten Uitbreiding van transportzone en industriezone Geen natuurreservaat in de Halse Beemden Een tijdje geleden heeft de Vlaamse Executieve besloten bepaalde delen van het gewestplan Turnhout op het grondgebied van de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel te wijzigen. Reden hiervoor is vooral een verdere uitbreiding van de Transportzone te Meer en van de industrie- en ambachtelijke zone te Hoogstraten mogelijk te maken. In het pakket zat eveneens een voorstel om een stuk 'landbouwgrond met ecologische waarde' in de Halse Beemden te Minderhout te wijzigen in 'natuurreservaat'. Al deze gronden die in aanmerking komen voor een gewestplanwijziging liggen in agrarisch gebied. Begrijpelijk dat er vanuit de landbouwsector aanvankelijk nogal felle bezwaren geuit werden. Toch werden al deze voorstellen in de gemeenteraad goedgekeurd met uitzondering van de Halse Beemden. 'Dit gebied behoort aan de landbouw', is de mening van schepen van landbouw Coenegrachts, hierbij gesteund door raadslid Aerts. 'Het Vlaamse gewest heeft deze beslissing (wijziging tot natuurgebied) genomen als compensatie voor de verloren gegane natuur bij de aanleg van de Transportzone ', meent raadslid Verhulst die de houding van het college toch maar hyopkriet vindt. 'Als het gaat om voetbalvelden, privé-verkavelingen, de aanleg van een golfterrein, enz., dan wordt er met geen woord gerept over de verloren landbouwgronden, integendeel zelfs. Elke bestemming kan blijkbaar, behalve een stukje natuurgebied.'

Bedrijfsgilde Hoogstraten protesteert Op 18 mei '94 tekent het bedrijfsgilde van Hoogstraten die aangesloten is bij de Belgische Boerenbond bezwaar aan tegen het ontwerpplan tot gedeeltelijke herziening van het gewestplan. Op dat ogenblik liggen deze voorontwerpen ter inzage op het stadhuis voor openbaar onderzoek. In totaal zou een kleine 100 ha landbouwgrond van bestemming veranderen: 40 hectare agrarisch gebied met landschappelijk waardevol karakter zal moeten dienen voor de uitbreiding van de Transportzone te Meer; ·14. hectare agrarisch gebied met ecologisch karakter aan het Schoor te Minderhout zou natuurreservaat worden; 15 hectare landbouwgrond aan de Kluis te Hoogstraten wordt voorzien voor de uitbreiding van de industriezone;

8

25 hectare landbouwgrond tussen de Heuvelstraat en de Sint-Lenaartseweg te Hoogstraten verandert in ambachtelijke zone. Voor de bedrijfsgilden kan dit niet! Al deze gronden zijn immers nog volop in gebruik en in deze sector is er nog heel wat grond tekort. Zij nemen het dan ook niet dat er geen sprake is van reële compensatie voor het verlies van deze gronden. Voor het gebied in de Halse Beemden vrezen een aantal boeren geconfronteerd te worden met vele verbodsbepalingen zonder dat er over compensaties gesproken wordt. Via de Boerenbond werden al deze bezwaren overgemaakt aan de Gouverneur. In de gemeenteraad van einde juni worden de gewestplanwijzigingen aan de raadsleden voorgelegd. Het college stelt voor drie van de vier gunstig te adviseren. De bestemming tot natuurreservaat wil zij verworpen zien. Hiertegen heeft zij zelf reeds bezwaar ingediend.

De compensatie Raadslid Verhulst van Fusiebelangen-Agalev kan zich helemaal niet verzoenen met deze visie van het college; bij de aanleg van de transportzone ging er in dit gebied ongeveer een 10 hectare natuur verloren. Daarom hebben de toenmalige ministers Geens en Beysen een ontwerp gemaakt waardoor de Halse Beemden ter compensatie natuurgebied zouden worden. De landbouwsector verloor met de transportzone een massa grond. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de verandering van bosgebied naar landbouwgrond van een stuk bos van notaris Rommens gelegen naast de Mosten. Op het grondgebied van Sint-

Tel.: (03) 314.82.16

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43


GEMEENTERAAD is voor het verlies van de talrijke gronden. Er is een verbitterde strijd gevoerd over de uitbreiding van de transportzone met de landbouwkringen. Alle raadsleden op uitzondering van Verhulst scharen zich achter het standpunt van het college en brengen een negatief advies uit over de beslemmingswijziging voor de Halse Beemden.

Transportzone, industriezone, ambachtelijke zone

Het stroomgebied van het Merkske, in Nederland alom geprezen als één van de waardevolste plekjes van Nederland, wordt bij de komende landinrichting (=ruilverkaveling) vooral aangewezen als reservaatgebied. Aan Belgische zijde stuit een gelijkaardige beslissing van de Vlaamse Executieve op het verzet van de Hoogstmatse gemeenteraad. Lenaarts en Rijkevorser werden een 18 hectare ontwikkelingsgebied met nabestemming Natuurgebied, dat toebehoorde aan Waters en Bossen, omgevormd tot landbouwgrond. De landbouw werd gedeeltelijk gecompenseerd voor het verlies, de natuur verloor op korte tijd ongeveer 38 hectare: 10 hectare natuurgebied in de transportzone, lO ha. bosgebied (Rommens) als compensatie naar de landbouw, en de 18 ha. te Rijkevorser eveneens naar de landbouw. De nu voorgestelde gewestplanwijziging voor de Halse Beemden werd reeds goedgekeurd in het Besluit van de Vlaamse Executieve op 25 mei 1988, maar verscheen pas einde 1992 in het Staatsblad. En tegen dit voorstel heeft het college op 24 mei '94 bezwaar ingediend om reden dat 'weer ongeveer 15 ha. grond wordt onttrokken uit het agrarisch gebied, en reeds moest gezocht worden naar compensatiegronden voor andere onttrokken landbouwgronden .' Voor Agalev kan dit niet. Het gebied van het Merkske wordt als biologisch zeer waardevol aanzien. Dit bewijzen ook de vele wetenschappelijke studies die hieraan gewijd zijn. De Dienst voor Natuurbehoud en De Wielewaal hebben in dit gebied al heel wat hectaren grond aangekocht. Momenteel staat dit gebied ingeschreven als landbouwgrond met ecologische waarde en is de landbouw hier door de wet op de vegetatiewijziging aan heel wat beperkingen onderhevig. Zo zijn o.a. drainage, grasscheuren, omzetten van beemden naar akkergrond aan vergunningen onderhevig. Raadslid Verhulst wij st er de raadsleden op dat de gemeente een milieuconvenant heeft afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap. Hierin heeft de gemeente zich verbonden om in het kader van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan gebieden aan te duiden waar de natuur geherwaardeerd moet worden. Hierin wordt uitdrukkelijk verwezen naar de riviervalleien. Dit is volgens het raadslid een belangrij ke gelegenheid om het kontrakt van de gemeente met de hogere overheid te toetsen. Maar het gemeentebestuur heeft zich zelfs niet eens de moeite getroost om de Milieuraad, noch de

begeleidingscommissie voor het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan hierover advies te vragen. Anderzijds vindt hij de houding van het college op zijn mins t hypokriet. Men promoot de aanleg van de transportzone en industriezones in het landbouwgebied, men keurt willekeurige privéverkavelingen goed, men pleit voor de aanleg van een golfterrein (waardoor nog eens meerdere hectaren landbouwgrond verloren gaan), en men legt zonder problemen voetbalvelden in het landbouwgebied. 'Blijkbaar mag het landbouwgebied voor dit college alle mogelijke bestemmingen krijgen behalve natuurgebied. Raadslid Karel Aerts betreurt het ook dat de landbouw vaak zoveel grond heeft moeten afgeven aan de industrie. Maar dit kwam dan de gemeenschap ten goede. Over een natuurgebied is hij echter niet te spreken . Dit is voor hem 'één grote rotzooi dat uren in de wind stinkt'. Hij pleit er dan ook voor dat het gebied in de Halse Beemden voorbehouden blijft voor de landbouw als ecologisch waardevol landbouwgebied. Schepen Coenegrachts is dezelfde mening toegedaan. Volgens hem is het een mythe als zou de landbouw natuurvernietigend zijn. 'Het gebied in Hal is jaar en dag onder beheer van landbouw geweest. Als het nu zo waardevol is, dan is dat dank zij de landbouw .' Ook vindt hij dat de landbouw niet volledig gecompenseerd

Th transportzone wordt uitgebreid met 40 hectare. Ook hier worden de open ruimte en het landbouwgebied aangesproken . Voor oppositielid Verhulst is dit slechts verantwoord indien het college en de lOK hiervoor duidelijke en zinvolle argumenten kan aanbrengen. Indien men kan verantwoorden dat men hierdoor de werkgelegenheid serieus bevordert is dit wellicht een goede zaak, aldus de woordvoerder van Agalev, maar er moet een ernstig onderzoek naar gebeuren . Momenteel werken er op de transport- en douanezone zo'n 400 mensen . Maar in vele gevallen gaat het hier om Nederlandse bedrijven die hun eigen personeel meebrengen. Tal van vragen worden hierbij nog opgeworpen: Is er een reële nood aan uitbreiding? Wat zijn de gevolgen op gebied van verkeersoverlast in de dorpen Meer, Minderhout, Hoogstraten? Moet dit alles weer leiden tot compensaties? En waar is de bufferzone rond de Transportzone? Schepen Blockx was tot voor kort afgevaardigde van de gemeente bij de lOK. Volgens hem heeft hij er bij de lOK regelmatig persoonlijk op aangedrongen dat er een echt groen scherm rond de transportzone zou komen, maar tot nu toe is dat nog steeds niet gelukt. Wat de landbouw betreft, maakt hij zich sterk dat deze uitbreiding voorlopig geen negatief effect heeft. Voorlopig kan er op deze gronden nog verder gewerkt worden, er mogen echter geen landbouwgebouwen opgetrokken worden. Schepen Coenegrachts wijst er vooreerst op dat dat dit dossier een gewestelijke zaak is en niet gemeentelijk. Hier heeft het Vlaamse Gewest het laatste woord. Dit belet niet dat de Transportzone steeds uitgebreid in de gemeenteraad besproken is. Wat de uitbreiding van de industriezone te Hoogstraten betreft zitten alle raadsleden op dezelfde golflengte. Het is logisch, vinden zij, dat het binnengebied tussen de Heuvelstraat Loenhoutsebaan en de Veiling omgevormd wordt tot ambachtelijke zone. Ook al moeten hier landbouwgronden voor opgeofferd worden. Toch dringen beide oppositiegroepen er op aan dat de bouwzone in de Heuvelstraat zou doorlopen en niet onderbroken worden. Ook is het dan absoluut noodzakelijk dat er een bufferzone wordt aangelegd tussen de bouwzone en de industrie. •

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

9


''GEEN GEZEIK, IEDEREEN RUK''

Deel-2

Nog goed twee maanden en alle burgers worden weer naar het stemhokje geroepen om een nieuw of misschien hetzelfde gemeentebestuur te kiezen. Vooraf zullen we allen te horen en vooral te lezen krijgen wat de kandidaat-raadsleden voor ons allemaal in petto hebben. Zo gaat dat immers altijd als er verkiezingen zijn. Beloften zijn natuurlijk snel gemaakt en volgens de burger soms even snel weer vergeten. De politiek heeft het deze dagen moeilijk om zijn geloofwaardigheid te bewijzen. Hieronder deel 2 van een summier overzicht van wat onze politici zes jaar geleden beloofden en wat er heden van terechtgekomen is.

Sport, Kultuur, Jeugd, Vrije tijd en Toerisme KVB schonk in zijn programma ruim aandacht aan deze punten. Inzake sport stond de materiële bijstand hoog in het vaandel : een turn- of sportzaal in elke deelgemeente, sportterreinen voorde voetbalverenigingen, lokalen voor andere sporten. Een studie naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een zwembad in Hoogstraten en de verdere uitbouw van de Masten. Ook de openstelling van de staatsbossen aan de Chaamseweg in Meerle stond op het programma. De jeugdverenigingen zouden kunnen rekenen op hand en spandiensten van de gemeente voor hun manifestaties en kampen en zouden accomodaties ter beschikking kunnen krijgen. Het stadsbestuur zou mee zelf kulturele manifestaties inrichten, initiatieven on-

dersteunen en de kulturele verenigingen actief bijstand verlenen. KVB hechtte in zijn programma ook belang aan de uitbouw van de toeristische diensten, Hoogstraten propageren op toeristisch gebied. De CVP zei het in zijn programma met minder woorden, de beloften lagen wel in dezelfde lijn als deze van de coalitiepartner. Heel wat van de programmapunten vinden we dan ook terug in het door de bestuurscoalitie gevoerde beleid. De Hoogstraatse toeristische dienst is goed uitgebouwd en laat regelmatig van zich horen met nieuwe initiatieven. De staatsbossen in Meerle zijn elke zondag voor het publiek opgesteld. Praktisch elke deelgemeente beschikt (hoofd ~ zakelijk via erfpacht van de gemeente) thans (of zal in de nabije toekomst beschikken) over

minstens 2 voetbalvelden, een realisatie waartoe heel wat financiële middelen werden ingezet. Denken we maar aan de verhuis van de terreinen van H.V.V. van de Thijsakker naar de Katelijnestraat (kosten 8 miljoen over 5 jaar gespreid) en recent de aankoop van gronden voor de pleinen van Minderhout V.V. (begroot op 5 miljoen). Enkele voetbalverenigingen bouwden nieuwe faciliteiten, weliswaar met eigen middelen, maar ze konden daarbij toch rekenen op logistieke en materiële bijstand van de gemeente (o.a. voor wegenis). Ook inzake turnzalen heeft het bestuur zijn beloften nagekomen. In Wortel is de zaal reeds enige tijd in gebruik, in Meer wordt momen teel gebouwd (bij de nieuwe schoolgebouwen), in MeerIe is het projekt (na enige omwegen via Dekanale Werken en bisdom en na stevige druk vanuit de dorpsraad) goedgekeurd en kan weldra met de bouw begonnen worden. De bouw van een zwembad werd wel principiëel door de gemeenteraad goedgekeurd, de realisatie ervan is een ander paar mouwen. De door KVB beloofde studie werd daadwerkelijk uitgevoerd en die wees uit dat het zo'n slordige 100 miljoen moet kosten plus 7 miljoen exploi tatieverlies per jaar. Voldoende redenen om het voorlopig bij een princiepsbeslissing te houden. Of de jeugdverenigingen voldoende aan hun trekken kwamen valt uit de gemeenteraadsverslagen moeilijk op te maken. Wel kan aangestipt worden dat de jeugddienst heel wat nieuwe initiatieven ten bate van de jeugd ontwikkeld heeft. Kwispel (vakantiespeelpleinen), Roefel en vanaf dit jaar de Grabbelpas, initiatieven die veel bijval kregen en nog krijgen.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03 .79

WAT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DA N JE TE KU NNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BI J. WANT VEILIG VERZE KEREN IS MEER DAN CE NTENWElK

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 10

Het gemeentelijk recreatiepark De Mosten werd zeker niet stiefmoederlijk behandeld. Nieuwe speeltuigen , een minigolf, verbetering van de zwemvijver en de zonneweiden, aangepaste intrastuktuur en een goede dienstverlening en onderhoud zorgen ervoor dat veel inwoners op warme zomerdagen gemakkelijk de Mosten komen opzoeken. De Mosten mag dan ook opnieuw de Blauwe Vlag hijsen , een onderscheiding toegekend op initiatief van de Bond Beter Leefmilieu aan zwemwaters die voldoen aan de strengste normen inzake waterkwaliteit, accomodatie en onderhoud. Slechts 7 zwemwaters in Vlaanderen kregen dit kwaliteitsbewijs toegekend. Inzake kultuur werden heel wat middelen besteed aan het patrimonium. De restauratie van de St.-Clemenskerk werd voltooid (mits


POLITIEK goedkeuring van veel meerwerken), de toren en het orgel van de Meerse kerk werden eveneens gerestaureerd. Aan de kapel van O.L.V.van den Akker werden dringende restauratie of eerder instandhoudingswerken uitgevoerd. Recent werden nog de restauratie van de kerk van Meer en van de Begijnhofkerk goedgekeurd. Het stadsbestuur nam een abonnement op Monumentenwacht en kan derhalve beroep doen op specialisten voor onderzoek van en advies over restauratie of instandhouding van het kultuurhistorisch patri monium . De gemeente zal weldra beschikken over een nieuwe ruime hoofdbibliotheek. Een initiatief dat op zich door weinigen in vraag wordt gesteld maar waar omtrent de kostprijs ervan toch heel wat kritiek te horen valt. Oorspronkelijk begonnen met een budget van 29 miljoen, met subsidiëring, is dit nu opgelopen tot meer dan 50 miljoen zonder subsidies. De uitleenposten van Minderhout en Wortel werden verbouwd en verfraaid, Meerle en vooral Meersel-Dreef zijn nog altijd heel wat minder riant gehuisvest. Melden we tenslotte nog, al weten we niet direkt of we dit onder Kultuur moeten rangschikken, dat op initiatief en met financiële steun van het gemeentebestuur hetkabeltelevisienet tot in de verste uithoeken van de gemeente werd uitgebreid. Zeker onder Kultuur rangschikken we het initiatief van het gemeentebestuur om de hoofden van raadsleden te vereeuwigen in een gebeeldhouwde kast en ze alzo voor het nageslacht te bewaren.

Onderwijs, Welzijn, Ontwikkelingssamenwerking In de verkiezingsprogramma's opteerden de beide bestuurspartners inzake onderwijs voor de "dorpsschool" als basis voor hun beleid. De CVP benadrukte daarbij dat zij een gelijke behandeling voorstaat van gemeentelijk en vrij onderwijs. Zoals op meerdere domeinen zijn de zichtbare realisaties van het gemeentebestuur te vinden in investeringen in infrastuktuur. Aankoop van de vroegere rijksschool t.b.v. de gemeenteschool Hoogstraten, uitbreiding en verbouwingen van de gemeenteschool in Wortel, nieuwe schoolgebouwen (klassen, turnzaal, kantoor) in Meer. De gemeenteschool van Meersel-Dreef werd van Meer afgesplitst en werd voorzien van een paar klascontainers. De plaatsing hiervan ging gepaard met het omzagen van enige bomen wat tot een bitter conflict leidde tussen college en een van de onderwijzers, wat deze laatste op een tijdelijke schorsing met verlies van loon kwam te staan. De sanctie werd evenwel door de provinciale 'overheid vernietigd. De gelijke behandeling van gemeentelijk en vrij onderwijs vond zijn weerslag in de realisatie van nieuwe gebouwen voor de kleuterschool van Minderhout en weldra van een turnzaal in Meerle, die zeker voor de basisschool daar goede diensten zal bewijzen.

Welzijn, een zaak die in het gemeentelijk bestuur voor het grootste deel onder de bevoegdheid van het O.C.M. W. valt. De programma's van de bestuurspartners bleven op dit punt eerder vaag en lagen vrij dicht bij mekaar. Meest konkreet werd de bejaardenzorg behandeld: thuisverzorging, bejaardenwoningen, verbetering uitrusting van het rusthuis. KVB pleitte voor de oprichting van een bejaardenraad. Minder konkreet had men het over "zorg voor minderbedeelden en kansarmen". Het gemeentebestuur kan alvast bogen op de effectieve installatie van de Bejaardenraad. Ook bracht de gemeente een Bejaardengids uit, waarin senioren over alle mogelijke voorzienigingen voor hen worden ingelicht en hoe ze eraan geraken. De gemeente keurde ook de bouw goed van 49 serviceflats voor bejaarden in Hoogstraten . Ongeveer de helft daarvan komen achter het rusthuis, de rest op de verkaveling Wereldakker. Tevens wordt de bouw van bejaardenwoningen gepland in elke deelgemeente.

Het nieuw Administratief Centrum is stellig een van de belangrijkste verwezenlijkingen van deze legistatuur.

Met gelden uit het fonds Van Den Bossche (gelden ter beschikking gesteld aan de gemeenten ten behoeve van kansarmen) kocht de gemeente een huis op de Van Aertselaerstraat en bouwde dit om tot doorgangshuis. Wegens een gevoelige prijsverhoging van het ziekenvervoer door het Rode Kruis, besliste het gemeentebestuur dit ziekenvervoer over te nemen en verder aan te bieden aan de oude voorwaarden.

Was Welzijn al redelijk vaag behandeld in de verkiezingspropaganda, voor Ontwikkelingssamenwerking was dit nog vager. De CVP wenste een voor ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijke schepen en het steunen van projekten waarbij eigen mensen betrokken zijn. KVB had het enkel over "coördinatie tussen de verschillende verenigingen die zich met ontwikkelingshulp bezighouden". We kunnen gerust stellen dat heel dit programma gerealiseerd werd. Er kwam effectief een schepen verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking, de coördinatie werd toevertrouwd aan een Gemeentelijk Komitee, via dit komitee werden heel wat projekten van eigen mensen daadwerkelijk ondersteund.

Dienstverlening en Open Bestuur Gevoelige en veel omvattende materie, die vooral bij de CVP veel aandacht kreeg in het verkiezingsprogramma van zes jaar geleden. "Het Gemeentehuis is een open huis"

stond er. Daartoe wenste de CVP een nieuw administratief centrum, een doorlichting van de administratie, het herschikken van de taken voor de gemeentediensten en personeelsleden, het invoeren van moderne technieken. Een korrekt werkend politiekorps en een goed brandweerkorps zouden de dienstverlening vervolledigen. Inzake "Open bestuur" stond de CVP een herwaardering voor van de bestaande adviesraden (vooral de dorpsraden) en het oprichten van enkele nieuwe adviesraden. KVB zag dienstverlening vooral in het aanbieden van nutsvoorzieningen, ruim aandacht voor brandweer en dienst I 00 en de bouw van een nieuw administratief centrum. De belangrijkste realisatie van het bestuur op dit terrein is zonder twijfel het nieuwe administratief centrum. Zoals andere grote projekten (o.a. het Begijnhof) kende het N.A.C . - projekt een bewogen verloop. De onteigening van de Patria, het Catharinaprojekt van Pfefferman (in opdracht van N.V. Merano), de politie wel of niet in het N.A.C., de kostprijs (van ca. 112 miljoen bij de eerste schattingen tot uiteindelijk meer dan 170 miljoen). Allemaal zaken die zowel in de gemeenteraden als in de pers ruim uit de doeken werden gedaan en waarover soms bitsig gediskussiëerd werd, tot zelfs na de plechtige openstelling in april 1993; de openstelling die een ware volkstoeloop teweegbracht. Slechts weinig Hoogstratenaren zijn die dag geen kijkje komen nemen. Zowat alle gemeentelijke diensten (administratie, politie, brandweer, bibliotheek) werden de voorbije jaren geautomatiseerd. De gemeentelijke administratie werd doorgelicht, een nieu11


POLITIEK we organisatie op touw gezet. Een nieuwe doorlichting moet uitwijzen of dit tot het gewenste resultaat geleid heeft. Ook de politie kreeg recent een volledig vernieuwd verblijf. Het politiebeleid zelf kwam echter onder vuur te liggen. Op meerdere algemene vergaderingen van de dorpsraden werd de vraag gesteld naar een hoorzitting. In de gemeenteraad leidden vragen omtrent de politie tot een hevig conflict tussen burgemeester Van Aperen en F.B.-raadslid Verhuist. Uiteindelijk kwam de commissaris in de raad toch toelichting geven omtrent de werking van het politiekorps. Schampere opmerkingen waren zowat overal in de gemeente te horen na het voorstel om het politiekantoor 's nachts te laten bewaken door een privé-bewakingsfirma. De brandweer en de dienst 100 konden de voorbije legislatuur rekenen op ruime ondersteuning van het gemeentebestuur. Het thema "adviesraden" werd door het gemeentebestuur ernstig genomen. De reeds bestaande raden werd nieuw leven ingeblazen. Om de werking van de dorpsraden in goede banen te leiden werd op advies van de aangestelde informatieambtenaar de "Wakkere Burger" ingeschakeld. Deze vereniging, een autoriteit inzake de organisatie van inspraak, werkte samen met gemeentebestuur en administratie een nieuwe werkwijze uit, die de dorpsraden meer efficiënt laat functioneren. Nieuwe adviesraden werden opgericht, o.a. verkeersraad, bejaardenraad, jeugdraad, milieuraad en gezondheidsraad. Over de opvolging van de adviezen van de verschillende raden door het gemcentbestuur zijn de meningen verdeeld. Sommige adviezen worden helemaal overgenomen, andere helemaal niet. Ook word niet altijd vooraf advies ingewonnen, bvb. met het Domus Flandriaprojekt in Hoogstraten. Over een ding kan men het wel eens zijn , er is duidelijk meer dialoog tussen raden en gemeentebestuur dan vroeger. Of de CVP met "Open Huis" bedoelde dat dit ook openstond voor de oppositie in de gemeenteraad is niet zo duidelijk. Vooral de F.B.fraktie kwam op dit punt herhaaldelijk in conflict met het bestuur. De door F.B.-ingediende bijkomende agenda voor de gemeenteraden werd herhaaldelijk gewoonweg door de meerderheid afgevoerd of verdaagd. Sommige projekten kwamen eerder aan bod in de pers dan in de gemeenteraad (Catharinaprojekt, Mesten-Meer, mestfabriek). Ook kwamen herhaaldelijk klachten van de oppositie over ontbrekende of onvolledige dossiers voor de gemeenteraad .

Financiën Samen met ruimtelijke ordening wellicht het punt dat de meeste burgers direkt raakt, en dan nog op een gevoelige plaats, nl. in zijn portemonnee. Een thema dat in de verkiezingspropaganda dan ook omzichtig geformuleerd wordt. De CVP begon met te zeggen hoe het niet moest, nl. zoals het vorige beleid. Dat was volgens de CVP enkel gericht op "prestige-projekten" en had tot "nieuwe belastingen" geleid.

12

GEMEENTEREKENING 1988 EN 1993 (in miljoen frank) Gewone dienst

llnninaen

I Betalinaen I Resultaat

Eiaen diensti3af 1988 314.5 308.6 5.9

1993 424.7 420.6 4.1

% 135.0% 136.3% 69.1%

Eiaen diensti ~ar + voriae dienstjaren 1998 1993 % 356.9 498.7 139.7"/o 316.3 472.8 149.5% 40.5 25.8 63.8%

Bruto-cijfers (effectief door de gemeente betaald)

Personeel werkina overdrachten schulden Totaal

1988 129.1 43.9 25.1 112.5 310.6

% 41.6% 14.1% 8.1% 36.2% 100.0%

1993 185.3 76.3 44.0 116.9 422.5

% 43.9% 18.1% 10.4% 27.7% 100.0%

Veraeliikina 1993-1988 In Fr. % 56.2 143.5% 32.4 173.9% 19.0 175.6% 103.8% 4.3 111 .9 136.0%

Netto-cijfers (na aftrek van staatstussenkomsten = werkelijk ten laste van de aemeentel Veraeillkina 1993 1988 1988 1993 % % In Fr. % Personeel 61.4 34.4% 31.0% 97.5 36.1 158.8% werkin!l 37.5 21.0% 66.9 21.3% 29.4 178.5% overdrachten 25.1 14.0% 44.0 14.0% 19.0 175.6% schulden 54.7 30.6% 33.8% 51.7 106.4 194.6% Totaal 178.7 100.0% 314.9 100.0% 136.2 176.2%

NETTO - UITGAVEN VAN STAD HOOGSTRATEN

340 ( , _ - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 320 H-------------------------------------------~~~~

300

280 IA-------------- ----------------------------------~

260 ~~--------------------------------------------~ 240 ~~--------------------------------------------~~

220 200u-------------------------------------------------t

180~------------------------------------------~ 160~--------·----------------------------------~

140

120IA---------------------------------------~----~

1 00 I..1------l 80 60 IJ.---....).-"·'Yf 40 20 IA----<.-'<C o ~~~~~~~~=lli~~~~~~~~~== Personeel werking overdrachten schulden Totaal

~ 1988 &:l 1993

Zij stonden een "zuinig en oordeelkundig beleid" voor, puur ten dienste van de bevolking. De tewerkstelling, middenstanders, land en tuinbouw, de transport- en industriezone moesten de motor worden voor voldoende financiële middelen, zonder belastingverhoging. KVB was korter: de gemeentelijke financiële toestand is gezond en dat moet zo blijven. Geen belastingverhoging, belastingvermindering bij een merkelijk overschot.

De inningen door de gemeente stegen ca. 40 % op vijf jaar, de betalingen haast 50 % . De effectieve lasten van de gemeente (= netto cijfers) stegen op vijf jaar met 136 miljoen . Het zal U bij lezing van dit artikel misschien opgevallen zijn dat een groot pakket van de realisaties van dit gemeentebestuur gepaard ging met flinke investeringen. Een uitzonderlijke stijging is dan ook te merken bij de kosten voor schulden, die op vijfjaar haast verdubbelden. De uitstaande schuld bedraagt thans ruim 514 miljoen fr. of32.135 fr.per inwoner. Voor 1994 stonden nog oor 137 miljoen frank investeringen ingeschreven in de begroting .

Hoe onze gemeentefinanciën op vijfjaar eveolueerden, kan je zien in bijgaand overzicht van de stadsrekening, waar een vergelijking gemaakt wordt tussen 1988 (laatste rekening voor de vorige verkiezingen) en 1993 (laatst gepubliceerde rekeningen) .

De belastingen werden derhalve niet verminderd, wel verhoogd, zij het niet al te drastisch. De personenbelasting ging van 6 naar 7 %, de opcentiemen van 1700 naar 2100 en terug tot I 050. De huisvuilbelasting steeg van 800 fr. tot


POLITIEK 2.000 fr., aansluiting op de riolering van 800 fr. tot 1200 fr. De belasting op aansluiting op het waterleidingnet werd afgeschaft.

De CVP doet er misschien best aan hoor vorige propaganda op het gebied van de gemeentefinanciën nog eens over te lezen alvorens aan zijn nieuwe te beginnen.

Besluiten Die laten we liever aan U over, alleen nog deze bedenking. Verkiezingsbeloften dienen enigszins genuanceerd bekeken worden (alsof U dat nog niet wist), niet alleen omdat "beloven gemakkelijk is" of "politiekers om het even wat beloven als ze mijn stem willen". Partij- en verkiezingsprogramma's zijn immers de neerslag van wat een welbepaalde groep mensen denkt en aan de kiezer aanbiedt als hun ideaal. Beleid daarentegen is meestal het resultaat (en nog meer het compromis) van wat meerdere groepen samen willen realiseren. Bovendien verandert er nogal wat in zes jaar tijd. Wat nu prioriteit lijkt, is dat binnen enkele jaren helemaal niet meer, denken we maar aan het zwembad. We wensen U alsvast veelleesgenot met de oogst van uw brievenbus tijdens de volgende maanden. •

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

In Memoriam

ARTHUR VAN VELTHOVEN De laatste tramman van Hoogstraten is uit het straatbeeld verdwenen. Het Van Aertselaerplein en de omgeving van de oude tramstatie hebben definitief een punt gezet achter een tijdperk. De buurt verloor een rechtschapen en vriendelijke man. Op woensdag 6 juli overleed Tuur Van Velthoven, 90 jaar, na een harde strijd tussen leven en dood, in het ziekenhuis Sint-Jozef te Turnhout. Hij was geboren te Hoogstraten op 21 april 1904. Arthur was bijna getuige van de hele twintigste eeuw. Hij had het allemaal gezien en meegemaakt: de grote oorlogen, het harde werk voor het dagelijks bestaan, het verdwijnen van de sigarenmakers, het komen en gaan van de tram, de dorpspolitiek en het verenigingsleven. Hij kon er dan ook uren over vertellen. Vooral de gebeurtenissen van de 9de mei 1940 stonden nog scherp in zijn geheugen maar ook - na achttien dagen - de lange weg van de kust terug naar de Kempen. Maar het liefst praatte Tuur over zijn lange loopbaan als muzikant in fanfares en harmonieën. Het begon allemaal toen hij 14 jaar was bij St.-Cecilia in Hoog-

straten. Later speelde hij ook nog bij de Noorderzonen van W estmalle, de Broederband in Rijkevorsel, Sint-Catharina in Hoogstraten, St.-Rosaha in Meer, bij de Hoogstraatse supportersclub, ter gelegenheid van gouden bruiloften en andere feestelijkheden. Zijn eerste instrument was een bugel, later trombon, dan tuba en op het einde van zijn muzikale carrière bombardon. Toen Tuur 80 jaar werd, moest hij het opgeven want de benen wilden niet meer mee en in een fanfare moet je ook goed kunnen stappen. Het personeel van de Buurtspoorwegen had ook een vriendenkring, de Verbroedering en deze vereniging had natuurlijk ook een muziekmaatschappij. Tuur was er altijd bij, zowel bij blijde als droeve gebeurtenissen. Wie weet hoeveel trammannen uit de Noorderkempen hij heeft begeleid naar hun laatste rustplaats? Nu heeft ook zijn levensverhaal een slot ge-

kregen. Helaas, er waren geen echte trammannen meer die hem nog konden vergezellen naar de kerk en het kerkhof. Hij heeft ze allemaal overleefd. Meer dan een kwart van deze eeuw heeft hij mogen genieten van zijn pensioen. Het is een mooi leven geweest en het siert hem .dat hij zoveel vrienden had. Eind 1992 vertelde hij(*) ons: 'Het was een mooie tijd, maar het is komen en gaan en daar is niets aan te doen.' (* Arthur Van Velthoven, man in de maand, DHM nr. 93, januari 1993, blz. 3-6). 13


In Memoriam

MARCEL LAURIJSSEN

Op vrijdag, 24 juni werd Hoogstraten pijnlijk verrast door het bericht dat Marcel Laurijssen plots was overleden tijdens een fietstochtje in de buurt van Blankenberge. Die laatste tocht zal hem een genoegen geweest zijn: met Jenny nog even de stemmige kerk van Lissewege bezocht

en dan fietsen in de streek waar ze samen, lang geleden nog met het jonge gezin, de jaarlijkse vakantie doorbrachten. Het afscheid kwam echter te plots, te overrompelend voor allen die hem zo nabij waren. Op 10 juli zou Marcel 70 geworden zijn. De voorbije maanden ging de gezondheid achteruit doch hij deed moedig verder met al wat hem bezig hield: het Davidsfonds, het Piuskoor, de vriendenkring en vooral het gezin met Jenny, de kinderen en kleinkinderen. Bijna 50 jaar was Marcel sekretaris van het Davidsfonds-Hoogstraten en het gewest der Noorderkempen. Kort na de oorlog hadden Deken Lauwerys en E.H. Jos Tegenbos hem hiervoor gevraagd om het cultureelleven in onze gemeenschap weer op gang te helpen. In de jaren 50 heeft deze beweging een hoge vlucht genomen met de organisatie van concerten, tentoonstellingen, boekenbeurzen, voordrachten, enz. Marcel was betrokken bij de oprichting van de muziekschool en van de koorfederatie, Het Madrigaal, waarvan hij 14 jaar nationaal sekretaris is geweest. Zijn levensdroom, een cultureel centrum in Hoogstraten, is in die tijd niet in vervulling gegaan al had hij dag en nacht aan de voorbereiding ervan gezwoegd. In 1990 vierde het Piuskoor zijn gouden jubileum. Toen kwam opnieuw aan het licht dat Marcel Laurijssen het eerste lid van dit koor was, aangeworven door de stichter, E.H. Van Herwegen. Terecht werd

Marcel met goud bedacht door de bisschop van Antwerpen, samen met twee andere werkers van het eerste uur. Meer nog dan de koorzanger en de sekretaris was Marcel allereerst de toegewijde onderwijzer in de gemeentelij ke jongensschool. Voortdurend pendelde hij van het 2de naar het 3de leerjaar en omgekeerd al naar gelang dit voor de school uitkwam. Vooral wanneer de inspecteur nieuwe methodes wou beproeven zag Marcel niet op tegen het vele voorbereidend werk dat hiermee gepaard ging. De ontspanning die hij zich graag gunde, was dan ook ten volle verdiend: het kaartspel, de fietstochten en de Davoreizen door Europa. Als reisleider was dit laatste voor hem maar zelden een ontspanning. De laatste jaren liet hij deze klus aan jongere krachten zodat hij zelf ten volle kon genieten. Ook bij De Hoogstraatse Maand was Marcel tot voor enkele jaren een toegewijd medewerker. Hij legde namelijk de ingewikkelde puzzel voor de kalender van ons verenigingsleven. Met een verzorgde uitvaartliturgie, een gepast woord en vele bloemen kreeg Marcel op 30 juni de begrafenis die hij verdiend had. Hoogstraten mag hem altijd dankbaar blijven voor wat hij zijn leven lang verwezenlijkt heeft. J.B.

Zingen in Achtel

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN

Vrijheid66 Tel. 03/3147253

*

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen ~'

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

•: Kortom ... bijna alles!!! De Cantorij St. Antonius Achtel viert haar 20-jarig bestaan. Ter dier gelegenheid hebben de dirigent en alle koorleden zich bijzonder ingezet voor de opluistering van de jubelmis op 26 juni ). I.

Hierna volgde een zeer geslaagde receptie waarop het woord werd gevoerd door de voorzitter van het koor, door de voorzitter van de kerkfabriek van Rijkevarset en door de Schepen van Kultuur van Rijkevorsel.

14

*

Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!


ONDERWIJS

Prijzen wij het VITO Er gaat geen schooljaar meer voorbij of een aantal leerlingen, leraars en directie van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO) van Hoogstraten worden hier of daar in Vlaanderen uitgenodigd om aanwezig te zijn op een plechtige prijsuitreiking. Vroeger waren het bijna altijd de leerlingen van de traditionele afdelingen zoals bouw, hout en metaal die op het verhoog mochten gaan staan, maar tegenwoordig komen ook de jongere afdelingen, zoals chemie, op het ereschavotje. ledereen weet dat het overleg en de samenwerking tussen nijverheid en onderwijs op de dag van vandaag heel belangrijk zijn geworden. Dit is zeker waar voor het technisch en beroepsonderwijs, niet alleen omwille van de grote financiĂŤle investeringen - zowel in het bedrijfsleven als in de scholen - maar ook omwille van de toekomstmogelijkheden van de jonge werknemers wanneer ze de school verlaten. Deze gedachten liggen dikwijls aan de basis voor het organiseren van wedstrijden voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Daarom is het voor een school als het Vito ook belangrijk om daaraan deel te nemen. Meer dan punten en rapporten geeft zo een vergelijkende wedstrijd tussen leerlingen van verschillende scholen een beeld van het niveau waarop men aan het werken is. Als men dan ook regelmatig bij de besten is, is dat een pluim voor leerlingen en leraars en een voldoening voor de school. In het voorjaar namen vier leerlingen van het Vito in Breda deel aan een wedstrijd ingericht door de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouwnijverheid. Alle eerste prijzen werden gewonnen door de Hoogstraatse leerlingen. Bij de houtbewerkers ging de eerste prijs naar Theo Van Beek (klas 5 T HT) en de vijfde plijs was voor Stefaan Van Tichelt (klas 4 B HT). Bij de metselaars werd de eerste prijs gewonnen door Davy Wilmsen (klas 4 B BO) en de vierde prijs ging naar Gert Marteos uit dezelfde klas. Deze uitstekende individuele prestaties hadden tot gevolg dat beide afdelingen, timmerleerlingen en metselleerlingen, ook de eerste prijzen voor de scholen wonnen. De school kreeg dan ook een waardebon van 1.000 gulden voor de aankoop van gereedschappen. De sectie chemie-onderwijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging organiseerde het voorbije schooljaar de 11de Vlaamse Chemie-Olympiade. Ook lerares Gonda Van Loon trok met drie leerlingen van de afdeling Chemie van hetVitonaar het RUCA, faculteit Wetenschappen, in Antwerpen. 449 leerlingen uit 97 scholen namen deel aan de eerste schiftingsronde. Het examen bestond uit twee delen: een meerkeuze-toets met 20 vragen en daarna nog 10 open vragen waarvan de leerlingen maximaal ijf vragen naar eigen keuze mochten beantwoorden. Twee leerlingen , Anja Augustijns uit Rijkevorsel en Frank Rijkers uit Ravels, mochten ook deelnemen aan de eindproef in de lokalen van de Vrije Universiteit te Brussel. Bovendien ontvingen deze leerlingen een uitnodiging voor een gratis deelname aan de wetenschapsweek in het Limburgs Universitair Centrum van Diepenbeek. De eindproef bestond uit een theoretisch gedeelte en een praktische proef. Frank Rijkers behaalde een tweede plaats en mocht van 3 tot 11 juli deelnemen aan de 26ste Internationale Chemie-Olympiade 1994 in Oslo

(Noorwegen). De uitslag hiervan is ons op dit moment nog niet bekend.

In DHM nr. 83 (maart 1992) schreven wij (blz. 16): VITO redt industrieel erfgoed- leerlingen restaureren oude havenkranen. Met de steun van enkele bedrijven en een subsidie van de Koning Boudewijnstichting is men toen gestart met deze toch wel bijzondere uitdaging voor een technische school. Ondertussen zijn we ruim twee jaar ouder en de eerste kraan is reeds geruime tijd helemaal in orde; aan de tweede kraan - de grootste - wordt volop gewerkt. Men heeft nog twee schooljaren tijd om heel het karwei af te werken. Door de goede samenwerking en inzet van leraars en leerlingen, vooral van de afdeling metaal/lassen zal het Vito ook dit vijfjarenplan wel tot een goed einde brengen.

Enkele leerlingen van het VITO tijdens werkzaamheden aan de oude stoomtreinkraan die momenteel in de school wordt gerestaureerd.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriĂŤle fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38

15


WETENSCHAP

Milieuvriendelijke chemie met hoog rendement Ir. Philip Buskens verdedigde op donderdag 30 juni met succes tijdens een openbare zitting zijn proefschrift tot behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen aan de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit te Leuven. Het doctoraalsproefschrift heeft als titel 'Aluminotitanosilicates with *BEA topology' en werd gepubliceerd als nr. 261 in de reeks 'Dissertationes de Agricultura'. Philip Buskens ( 1966), echtgenoot van Mia Schellekens, woont met vrouw en dochter Ellen in Heverlee (Leuven). In 1990 behaalde bij het diploma van Ingenieur voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën aan de K.U. Leuven. Sinds augustus 1990 is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. P. Buskensis dus werkzaam binnen een groep Leuvense onderzoekers die erin slaagden om oxydatiereacties zeer selectief uit te voeren én met hoge opbrengsten. Door gebruik te maken van zeer milde reactiecondities is deze werkwijze ook milieuvriendelijk. Als kunstmatig enzym gebruiken de onderzoekers zeolieten, stoffen die al langer bekend zijn onder de naam 'moleculaire zeven'. Het zijn reusachtige moleculen, miljoenen malen groter dan de moleculen waar chemici normaal mee werken, die eruit zien als sponzen. Door te spelen met reactie-omstandigheden en ingrediënten, kan men de diameter van de holten in de zeolieten naar wens aanpassen. Daardoor kunnen ze inderdaad als zeef dienen, mengsels scheiden van verschillende stoffen, die elk hun eigen molecuulgrootte hebben. 0

In vele industriële processen wordt gebruik gemaakt van de partiële oxidatie van koolwaterstoffen. Vanuit milieuoverwegingen tracht men de bestaande processen te vervangen door milieuvriendelijkere technologien.

In het werk van P. Buskens werden aluminotitanosilicaten met "'BEA topologie gesynthetiseerd en hun toepassing als catalysatoren voor de partiële oxidatie van koolwaterstoffen geëvalueerd. Oxydaties zijn voor de industrie erg belangrijk. Met dit onderzoekswerk en dat van zijn collega's streeft men in Leuven naar een meer milieuvriendelijke chemie met hoge opbrengsten en lagere kosten . Het proefschrift van Philip Buskens ligt ter inzage in de bibliotheek van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Kardinaal Merderlaan 92 te Heverlee (Leuven) .

Dr. Ir. Philip Buskensen zijn echtgenote Mia Schellekensmet (in het midden) promotor Prof P. Jacobs tijdens de receptie na het behalen van het doctoraat in Leuven. r-----------------------~

Vakantie Tips voor trips Fietszoektocht

Avondwandelingen

De Landelijke Gilde van Hoogstraten organiseert in samenwerking met de Landelijke Raad van Hoogstraten een grote fietszoektocht langs landelijk wegen. De zoektocht bestaat uit een eenvoudige wegbeschrijving en een reeks foto's die langsheen de route zijn genomen en dienen herkend te worden. Deelnemen kan nog tot 22 augustus 1994. De kans dat je ijver, zoekend en herkennend, ook beloond wordt is heel groot want er zijn voor meer dan 20.000 fr. prijzen te winnen. Deelnemingsformulieren aan de prijs van 100 fr. kan men bekomen bij de stedelijke dienst voor toerisme in de raadskelder van het stadhuis te Hoogstraten en bij de Cera-kantoren in de gemeente Hoogstraten. D

Op zondag 7 augustus en 4 september kan men stipt om 19 uur nog deelnemen aan een avondwandeling in het Arboretum van Kalmthout. Een gids zorgt voor de begeleiding. Het is een bijzondere ervaring want 's avonds oogt en geurt een grote tuin of park zo anders dan overdag. De zachte lichtinval en de nakende duisternis vormen het geheel om in een waarachtige sprookjestuin. Een wetenschappelijke rondleiding moetje 's avonds niet verwachten. De accenten worden gelegd op vormen, kleuren, geuren, geluiden en voelen op een mooie zomeravond. De toegangsprijs bedraag 150 fr. en de ticketverkoop begint om 18.30 uur. Groepen dienen apart een gids te reserveren via tel. 03-666 .67.41

Natuurbescherming

D

Het Centrum voor Natuurbescherming organiseert ook vakantiecursussen. Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 19 augustus kan men een landschapscursus 'Het Neteland' volgen (1700 fr) en van maandag 22 augustus tot en met 26 augustus een landschapscursus 'De Heide' (1750 fr). Het programma loopt telkens van 9.30 uur tot 17 uur in externaatsverband. De cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur. Er is geen voorkennis vereist. Een uitgebreide folder over deze activiteiten is vrijblijvend te bekomen bij het Centrum voor Natuurbeschermingseducatie, Ommeganckstraat 20, 2018 Antwerpen, tel. 226.02.91 D 16

Gidsen De Toeristische Federatie Provincie Antwerpen publiceerde een Gids voor Vakantie en Recreatie van de Provincie Antwerpen. De brochure telt 108 kleurige bladzijden met een volledig overzicht van alle bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden in onze provincie, o.a. abdijen, begijnhoven, beiaardconcerten, huifkartochten, kanotochten, natuurgebieden, aparte sporten, streekgerechten, enz. Deze publikatie kan men ook bekomen bij onze eigen stedelijke dienst voor toerisme in het stadhuis te Hoogstraten. •

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

de Gu00@~~(J(SU(SU~~@

maand


ONDERWIJS

Volwassenenonderwijs L.B.C.-N.V.K. te Hoogstraten Een kans meer In het huidige beroepsleven is het bezit van het juiste diploma dikwijls een eerste voorwaarde om aan de slag te kunnen. Ook bij promoties en bevorderingen speelt het bewijs van gedane studies een belangrijke rol. Vaak kunnen mensen die reeds jarenlang beroepservaring hebben in één of andere bedrijfstak of organisatie, maar die om allerlei redenen geen diploma van secundair of hoger onderwijs behaald hebben, niet hogerop geraken of deelnemen aan bevorderingsexamens. Toch is voor deze mensen lang niet alles verloren. Bijna honderd jaar reeds wordt door het L.B.C. (Landelijke Bedienden Centrale) en het NVK (Nationaal Verbond van Kaderpersoneel) in diverse regio's van het Vlaamse land volwassenenonderwijs ingericht tijdens de avonduren. Dit is ook het geval te Turnhout en te Hoogstraten. Te Turnhout wordt dit onderwijs reeds tien jaar georganiseerd. In die tijd klom het aantal leerlingen tot 1200. Vier jaar geleden werd omwille van de grote vraag naar avondonderwijs in de Noorderkempen een vestigingspunt opgericht te Hoogstraten. Aanvankelijk startte men hier enkel met de richting Burotica-Talen, en werd het lessenpakket elk jaar uitgebreid. Volgend schooljaar zal men te Hoogstraten de cursussen Burotica, Autotechniek, Moderne Talen (Frans, Engels, Duits en Spaans), Boekhouden-Informatica, Wijn- en Drankenkennis kunnen volgen. (Voor een volledig overzicht van de lessen verwijzen wij naar de paginagrote advertentie elders in ons blad.) Op termijn streeft men ernaar in Hoogstraten hetzelfde cursusaanbod te brengen als in Turnhout. Ook te Hoogstraten kennen de cursussen immers een groot succes . Afgelopen schooljaar volgden maar liefst 600 mensen de lessen die gegeven worden in de lokalen van het VITO.

Officiële diploma's Het is belangrijk te weten dat deze avondcursussen grondig verschillen van andere soorten cursussen en opleidingen in die zin dat men na het volgen van dit avondonderwijs en het afleggen van de examens, een wettelijk erkend diploma kan verkrijgen dat volledig gelijkwaardig is aan de diploma's die uitgereikt worden door de scholen voor dagonderwijs. Men kan er dus werkelijk een tweede kans krijgen om een officieel diploma te behalen, indien men daar vroeger om wat voor reden ook, niet in geslaagd is.

Studeren à Ia carte met het modulair systeem Sommigen zullen wellicht afgeschrikt worden door de idee om enkel tijdens de avonduren hun diploma secundair of hoger secundair te gaan behalen. Op latere leeftijd beschikt men immers niet meer over zoveel vrije tijd. Daarmee wordt echter in zekere mate rekening gehouden door het verlenen van vrijstellingen en het 'studeren à la cart' oftewel het 'modulair systeem'. Daarbij komt nog dat de algemeen vormende vakken die in het normaal dagonderwijs onderwezen worden, zoals geschiedenis, aardrijks-

kunde enz. wegvallen, en men enkel die vakken geeft die rechtstreeks met het beroep te maken hebben. Indien men bepaalde vakken reeds vroeger in het dagonderwijs met succes gevolgd heeft kan hiervoor tevens vrijstelling bekomen worden. Er bestaat in sommige richtingen (en men streeft ernaar om dit uit te breiden naar alle richtingen) de mogelijkheid om het diploma te behalen volgens een eigen ritme. Dit is het zogenaamd 'studeren à la carte' of het modulair systeem. In het modulair systeem kan men, binnen bepaalde grenzen, zelf het studieritme bepalen door slechts een beperkt aantal vakken per jaar te volgen. De vakken zijn immers onderverdeeld in modules. Gelijkaardige vakken - ook eenheden genoemd - worden ondergebracht in modules. Zo bestaat de studieBoekhouden Informatica uit 4 modules nl. Boekhouden - Informatica Economie en Wetgeving. Deze modules bestaan dan weer uit eenheden, die per semester gegeven worden. De module informatica bijvoorbeeld bestaat uit de volgende eenheden: Labo computer en besturingssystemen - Labo tekstverwerking - Labo rekenblad en Labo gegevensbeheer. Na elk semester worden er examens georganiseerd per eenheid. Indien men wegens tijdgebrek besluit slechts 2 eenheden of zelfs één eenheid te volgen dan kan dit perfect. Men legt dan een examen af en krijgt een attest dat men met succes een bepaalde eenheid gevolgd heeft. Deze attesten kan men opsparen. Na het volgen van alle eenheden binnen alle modules, volgens eigen tempo, kan men de verkregen attesten ruilen tegen een wettelijk erkend diploma. Ideaal voor mensen die het kalmer aan willen doen en hun studie willen spreiden over verschillende jaren. Iedere cursist kan (voor die richtingen waarvoor het modulair systeem bestaat) op die manier zelf bepalen hoeveel avonden en hoe lang hij over zijn studie zal doen. Daarbij kunnen diegenen die dezelfde eenheden of vakken reeds met succes volgden in het dagonderwijs, hiervoor vrijstelling bekomen. Te Hoogstraten bestaat dit modulair systeem voor de volgende richtingen: Burotica, Informatica-toepassingssoftware, Wijnkennis, Bar en Cocktails en Boekhouden-Informatica (vanaf dit schooljaar voor het eerst ook modulair). Het avondonderwijs van LBC-NVK is er echter

niet alleen voor diegenen die een volledig diploma willen behalen. Ook diegenen die enkel hun kennis van, bijvoorbeeld boekhouden of informatica willen bijspijkeren zijn van harte welkom.

Voor wie, waar, wanneer en wat kost dat? De cursussen zijn toegankelijk mits men voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Voor de afdelingen Hoger Onderwijs is een getuigschrift hoger secundair onderwijs of een diploma hoger secundair technische leergang vereist, of 21 jaar zijn en slagen in een toelatingsproef Voor de afdelingen HSBL (Hoger Secundair Beroeps Leergangen) en HSTL (Hoger Secundair Technische Leergangen) moet men een diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs bezitten of slagen in een toelatingsproef. Voor de categorie LSTL (Lager Secundair Technische Leergangen) moet men tenminste 15 jaar oud zijn en daarbij de eerste twee jaar van het de secundair onderwijs gevolgd hebben, of slagen in een toegangsproef

De lessen worden in Turnhout gegeven in de lokalen van het Sint Viktor, in Hoogstraten in de lokalen van het VITO. De lessen kosten I 0 Jr. per uur en men betaalt 200 Jr. per jaar verzekering. Alle cursussen zijn erkend als sociale promotie en geven recht op educatief verlof Inschrijvingen vanaf donderdag 29 augustus, elke maandag, dinsdag en donderdag van 19 u. tot 21 u. Voor verdere informatie kan men terecht op het telefoonnummer 014141.40.31 . •

Tuinontwerp Tilburgs ... ... de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaan leg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~3 18 .. 2320 Hoogstraten Tei./Fax 03/314 23.53 ..

.

·-·

.. .. 40a

17


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT; Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

Gouverneur op bezoek

De nieuwe gouverneur van de provincie Antwerpen bracht een werkbezoek aan de grootste gemeente van zijn werkgebied, de stad Hoogstraten. En omdat de heer Paulus ook een fietsliefhebber is (Fietspaden Nu, dit is uw man!), werd een gedeelte van dat bezoek afgelegd per fiets, met in zijn kielzog een handvol gemeenteraadsleden en een veertigtal Hoogstratenaren. Blijkbaar vonden de meeste burgers het leuker om het fietsende gezelschap vanaf de straatkant gade te slaan.

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur

Leemstraat protesteert Green House b.v.b.a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70 94

De gouverneur stapte even van zijnfiets om te luisteren naar de argumenten van de buurtbewoners, die werden toegelicht door Lieve Seeuws-Boeykens.

De inwoners van de Leemstraat protesteren tegen de geplande sociale verkaveling tussen hun straat en de 's Boschstraat Met enkele ludieke protestverzen trokken zij de aandacht van de gouverneur en zijn gevolg. Lieve Boeykens lichtte de argumenten toe: "Dit gebied is een zogenaamd 'woonuitbreidingsgebied' en komt daardoor in aanmerking voor sociale kavels. Maar er liggen nog vele kavels te koop in Hoogstraten. zouden die niet

18

beter eerst verkocht worden, alvorens nog maar eens de zoveelste verkaveling te beginnen? De verkaveling loopt bovendien voorbij de uitbreidingsgrens, ĂŠn houdt geen rekening met bestaande toestanden. Men heeft als het ware een willekeurige lijn getrokken, dwars door bouwgronden, bestaande gebouwen en bos. Deze lijn loopt bijvoorbeeld door iemand zijn schuur, door diverse tuinen en door iemands bouwgrond die zo maar eventjes met 1/3 zou ingekrompen worden. Een stuk bos met een grote biologische waarde zou eveneens opgeofferd worden. En de bodemgesteldheid kan in vraag gesteld worden. Het gebied heeft vroeger dienst gedaan voor turfsteken. De turfgaten werden later opgevuld met afval. Oudere mensen uit de buurt herinneren zich dit nog zeer goed. En bovenop dat voormalig stort wil men nu sociale woningen zetten ." Gouverneur Paulus vond de kwestie belangrijk genoeg om door te geven aan de twee medewerkers die hem vergezelden en verzekerde de bewoners dat hij de zaak zou blijven volgen. Aan de Leemstraatbewoners nu om hun zaak 'warm' te houden ... 0

Bewakingsproject W.I.KA.HO, de Werkgroep Industrie KAnton HOogstraten, werd begin 1990 opgericht om samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven in de regio tot stand te brengen . Zo werd

ondermeer in 1992 de bewegwijzering gerealiseerd in samenwerking met het stadsbestuur. Op 1 julijL kon, na 2jaar intensieve voorbereiding met een privĂŠ-bewakingsfirma, de lokale ordediensten (politie en rijkswacht), de brandweer en met de volle steun van het Hoogstraals stadsbestuur, het bewakingsproject van start gaan. Dit project speelt in op het steeds groter wordende gevoel van onveiligheid dat sterk aanwezig is bij de bedrijven in de regio. Door de samenwerking van de verschillende diensten wordt enerzijds beoogd preventief te werken door permanente nachtelijke aanwezigheid van een bewaker; anderzijds kan de schade wellicht beperkt blijven gezien de feiten sneller kunnen vastgesteld worden en tegelijkertijd de pakkans verhoogd wordt. Bedrijven die hierover nog meer inlichtingen wensen, kunnen terecht bij de heer B. Van Ussel, St. Lenaartseweg 28, tel. 03/314.44.26. 0

Herdenkingspenning Bevrijdingsfeesten De bronzen herdenkingspenning naar aanleiding van de Bevrijdingsfeesten op 23 oktober e.k., waarover wij in ons vorig nummer reeds berichtten, kan uitsluitend door voorinschrijving (650 BEF/stuk) besteld worden op de Dienst voor Toerisme en Cultuur, die daarvoor de nodige formulieren ter beschikking stelt. Opgelet: uiterste datum: 15 augustus. 0


HOOGSTRA TEN

bvbaKantoor Janssens ·sen & versm•s a HooGsTRATEN

AAN 7 • 232 GRAV\N EL\SABETHL

\/ERZEKERlNGEN

sPAARBANK LENlNGEN bezoeken u na f praak telefonische a s37 BB Tel. 03/31 4 · · ur.·

vviJ

Begijntjes Laat Besluit

Begijnhof dan gesloten werd, gingen de kinderen thuis in het gebuurte nog verder feesten. Ze dansten en zongen dan rond de terp die ze versierd hadden, meestal een bos aspergetakken die in de grond werd gestoken. De volgende dag werden de kinderen door de begijntjes verwend met koeken en chocolademelk. Dat gebruik bleef nog tot het eind van de jaren '60 bewaard, door het ene gebuurte al langer dan door het andere. De dag na het Begijntjesfeest was er dan steevast een 'chocolatte koffie' met koffiekoeken en chocolademelk. Vandaag de dag maken de meeste gebuurten met de opbrengst van het 'centje om te vieren' een daguitstap. Wat dat centje betreft, dat gaat nog altijd zo: 'Centje om te vieren, 't gaat op atle manieren, 't gaat op atle gemak, tast eens in uwe zak.' U doet er dus goed aan niet met lege zakken op straat te komen op 21 augustus. In de namiddag trekken de kinderen dan in optocht naar het stadhuis, waar elk gebuurt zijn nummertje brengt. Wie alles wil bekijken vanop een comfortabele tribuneplaats kan daarvoor kaart bekomen aan de prijs van 100 BEF. bij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het stadhuis. 0

Concert Gregoriaans en Orgel

Vorig jaar moest het Begijntje uitwijken naar Sportschuur De Zevensprong. Hopelijk zijn de weergoden de kinderen dit jaar beter gezind. ' t Is Begijntjes Laat Besluit, Wij vertrekken, wij vertrekken, 't Is Begijntjes Laat Besluit, Wij vertrekken de poorten uit. .. Op 21 augustus is het weer zover: de Hoogstraatse kinderen zullen het weer één dag voor het zeggen hebben . Als deze Hoogstraatse Maand verschijnt, wordt er in atle gebuurtes duchtig gerepeteerd en met crêpepapier gegoocheld, om toch maar zo goed mogetijk voor de dag te komen en misschien kans te maken op de wisselbegijn of de door de kinderen toegekende wisselezeL Voor niet-Hoogstratenaren en nieuwe inwoners zetten wij nog even de geschiedenis van dit kinderfeest op een rijtje. Hoelang het Begijntjesfeest in Hoogstraten at bestaat en waar het vandaan komt is altijd zeer de vraag geweest. De naam verwijst naar de begijnen maar de juiste toedracht werd nooit echt achterhaald. Algemeen wordt aangenomen dat het een uitvloeisel is van een kinderfeestje op het Begijnhof. Toen Jozef II op het

einde van de 18e eeuw begon met de afschaffing van de kloosters, maakten enkele begijnen zich nuttig met het geven van onderwijs aan de kinderen. Zij deden dit deels om in hun onderhoud te voorzien maar vooral ook om niet door Jozef !I te worden afgeschaft als nutteloze orde. Gans het jaar gingen de kinderen bij de begijnen op les. In de zomer zorgden zij uit dankbaarheid voor een feestje ter ere van de begijntjes. Tijdens de voormiddag verzamelden zij het nodige geld om alles te bekostigen en 's namiddags brachten zij zelfgemaakte toneeltjes en liedjes. Wanneer de portierster van het hof de poort ging sluiten vertrokken de kinderen al zingend. Van dat liedje bestaan twee versies. Volgens de ene versie gaat het als volgt: "Als 't begijntje 's avonds luidt" en dit zou slaan op het luiden van het begijnhofklokje als de poort ging sluiten. Het zou ook kunnen zijn : "Als 't begijntje 's avonds sluit", overwijzend naar het sluiten van de poort.Hoe dan ook, de huidige versie vindt u bovenaan dit artikel. Als het

Het zal wel niemand ontgaan zijn dat er in 1994 een herwaardering voor de aloude Gregoriaanse zang wereldwijd te bespeuren valt. Men kent het verhaal van de Spaanse Benedictijnen uit Santo Domingo de Silos die met een dubbelCD in de top 10 terechtkwamen zodat er in de kortste tijd 300.000 exemplaren over de toonbank gingen . In de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten werden deze gezangen niet vergeten of verwaarloosd. Naar best vermogen wordt elke zondag een keuze uit het Gregoriaans uitgevoerd. Nu echter komen de heren van het Piuskoor hiermee in concert op zondag 4 september te 19 uur. Cart Van Eyndhoven, organist te Mol en docent aan het Lemmensinstituut, speelt een orgelconcert waarvan verschiltende werken gebouwd zijn op gekende Gregoriaanse melodieën. Vóór de orgeluitvoering zal het koor de bijhoreQde zang uitvoeren, waardoor een mooi geheel tot stand komt dat door de luisteraars beter kan gevolgd worden. Zo vermeldt het programma het "Puer Natus" van Kerstmis, het "Veni Creator" van Pinksteren en het "Salve Regina" waarmee abdijgemeenschappen eeuwenlang en nog steeds elke dag door het jaar besluiten. De organisatie van dit concert is een samenwerking van de VVV en de Dienst voor Toerisme, het Davidsfonds en de koorfederatie Het Madrigaal, die 40 jaar geleden in Hoogstraten en bij dit Piuskoor ontstaan is. Afspraak dus op zondag 4 september te 19 uur in de SintCatharinakerk te Hoogstraten. (jb) 0

Festival van Vlaanderen In onze volgende editie komen wij er nog uitgebreid op terug, maar wij willen U nu alvast melden dat er al kaarten kunnen besteld worden voor het concert van het Festival van Vlaanderen in de St. Catharinakerk op vrijdag 14 oktober te 20.30 uur. Het programma vermeldt Berlioz, Bizet, Bruch en Strauss en de kaarten zijn tegen de voorverkoopprijs van 450 BEF verkrijgbaar bij onze Dienst voor Toerisme in · de kelder van het historisch stadhuis. 0

19


HOOGSTRA TEN

N.V. GARAGE VAN USSEL

Karate als zelfverdediging

(H] HON'DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

1111/iiD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84

Fax: 03-314.83.98 De jongste is 11, de oudste 47. Karate is een sport vooralle leeftijden. Rechts bovenaan los Leuris, zwarte gordel en trainer. Karate wordt door velen geassocieerd met 'geweld', wat ondermeer in de hand gewerkt wordt door een aantal films. 'Maar karate is in eerste instantie een vorm van lichaamsbeweging en op de tweede plaats vooral zelfverdediging', vertelt Jos Leuris, zwarte gordel en trainer van de Hoogstraatse Karateclub HIRAKEN. De club startte op 5 mei met een 15-tal leden. In de loop der jaren ging het ledenaantal wat op en neer, tot ook de jeugd erbij betrokken werd. Zo steeg het aantalleden vorigjaar tot 44, een tijdelijk hoogtepunt. 36 van hen vatten einde augustus het nieuwe seizoen aan. De huidige trainer is in Hoogstraten actief sinds 1983 en behaalde in 1991 te Brussel voor een examencommissie van 6 Vlamingen en 6 Walen de zwarte gordel. Hij wordt geassisteerd door 6 bruine gordels, waarvan er 2 het volgend seizoen de stap naar zwart wagen. Hoe gaat zo'n training er nu aan toe? Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan conditietraining: lopen, springen, het lichaam soepel maken. Dan volgen de eigenlijke karatebewegingen.

'Maar nogmaals, de nadruk ligt op de factor zelfverdediging. Onze slogan is: Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht,' aldus Jos Leuris, 'agressie is uit den boze.' Is karate een dure sport?' 'Neen, het lidgeld bedraagt per jaar 2000 BEF voor de 15-jarigen en 3000 BEF voor+ 15; daarin is ook de verzekering inbegrepen. Het eerste jaar komt daar nog de aankoop van een kimono bij, die ongeveer 1000 BEF kost.' Wanneer wordt er getraind? 'De jongeren van 10 tot 15 jaar trainen op zaterdag van 17 tot 18.30 uur, de+ 15 traint maandag van 20 tot 21.30 uur en woensdag van 20 .30 tot 22 uur, in de gebouwen van Tennisclub De Vrijheid in de Achtelsestraat. Belangstellenden zijn altijd welkom om eens te komen kijken of mee te doen. De eerste keer volstaat gewone sportieve kledij.' Het nieuwe seizoen start maandag 29 augustus. Wie meer inlichtingen wenst kan altijd terecht bij Jos Leuris, tel. 03/314.68.87. 0

50 jaar KWB路lid

Gerard Friant is al 50 jaar KWB-lid en kreeg voor die prestatie een tinnen schotel aangeboden, onder luid applaus van de overige KWB-leden en hun familie.

20

Universiteit Vrije Tijd Zoals eerder aangekondigd, richt het Davidsfonds nu ook in Hoogstraten een cursus in, in het kader van Universiteit Vrije Tijd. De lessen zijn bedoeld voor volwassenen die hun kennis willen aanvullen en actualiseren. Het zijn niet zomaar losse conferenties; de thema's worden ernstig uitgediept. De sprekers zijn universiteitsprofessoren en hun directe wetenschappelijke medewerkers. Op een interessante manier behandelen zij onderwerpen uit hun vakgebied. Tijdens het voorbije werkjaar bereikte het Davidsfonds in Vlaanderen aldus 850 belangstellenden. De cursus in Hoogstraten behandelt een boeiende periode uit de geschiedenis, namelijk de middeleeuwen, en draagt als titel: 'De middeleeuwen zijn anders' . De ondertitel luidt: 'Over monsters, mystiekers en misverstanden', wat erop wijst dat het beeld dat wij op school van deze periode meekregen enigszins moet bijgestuurd worden. Welk beeld had de middeleeuwse mens van de wereld? Hoe zag hij liefde en huwelijk? Welke rol speelden dieren in zijn bestaan? Waarom bracht Koning Arthur, een Brits-Keltisch vorst, de geesten op het continent zo hevig in beroering? Professor Jozef Janssens biedt een antwoord op deze intrigerende vragen en gaat in tegen een aantal vooroordelen tegenover de middeleeuwen. Hij is germanist van opleiding en specialiseerde zich in de middeleeuwse cultuur. Hij is hoogleraar aan en vice-rector van de Katholieke Universiteit Brussel. Hij publiceerde wetenschappelijke en populariserende werken over diverse aspecten van de middeleeuwse Jetterkunde en geschiedenis. Niet de eerste de beste dus. De cursus loopt over 6 lessen, telkens op vrijdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in het Nieuw Administratief Centrum. De data zijn 7 oktober, 21 oktober, 28 oktober, 18 november, 25 november en 2 december 1994. Het cursusgeld bedraag 1680 BEF. Davidsfondsleden betalen 1480 BEF. In deze prijs zijn de syllabus en een koffie tijdens de pauze inbegrepen. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men terecht bij DF-voorzitter Alfons Livens, tel. 013/ 314.54.52. 0


HOOGSTRA TEN

Bronzen medaille voor Kempense film

Net op tijd bereikt ons nog het bericht dat op het twaalfde filmfestival van Bergamo in NoordItaliÍ de Vlaamse film 'Tango Tango ' bekroond is met een bronzen 'Roza Camuna'. Deze film is gebaseerd op het toneelstuk 'Tango' van Teater Stap uit Turnhout, waarin gehandicapten acteren. Maar wat meer is: de muziek is van de hand van Hoogstratenaar Flor Verschueren. Momenteel wordt er een CD van gemaakt met een professioneel strijkkwartet. Vermoedelijk zal de Warande in Turnhout daarmee haar nieuw seizoen openen. •

Zomertijd barbecuetijd

Traditiegetrouw zette de KWB de zomer in met een lekkere barbecue, al moest er dit jaar wel een TV-toestel aan te pas komen om de voetballiefhebbers toch uit hun huis te krijgen.

21


HOOGSTRA TEN

Graven naar een ver verleden Het begijnhof was de laatste weken niet uit het nieuws. Op zaterdag 25 juni was er een opendeurdag en van 11 tot 22 juli organiseerde Het Convent, in samenwerking met Jeugd en Kultureel Erfgoed (JKE), een tweede archeologisch kamp voor jongeren. Volgens Wim Tiri was dit het best geslaagde opgravingskamp sinds hij de groepen begeleidt.

'De weersomstandigheden waren ideaal', zei Tony Wageman, archeoloog van Jeugd en Kultureel Erfgoed, de v.z.w. die voor de begeleiding van het project instond, 'en een terrein als het begijnhof is nu eenmaal bijzonder dankbaar voor opgravingen, de bodem verbergt er een schat aan historische gege ens.' Dat bleek vorig jaar in september reeds toen, tijdens een eerste opgravingskamp, de fundamenten en de kelders van een rij woningen, gebouwd tussen 1680 en 1724 en afgebroken in 1902, werden blootgelegd. Ditjaar schreven 22 jongeren in voor het kamp : 16 internen die in de Hotelschool verbleven en zes externen waaronder vier jongeren van Hoogstraten: Wim De Keuster, Liesbeth Van der Vloedt, Dries Horsten en Liesbeth Janssen. Samen met de anderen verdeelden zij zich over vier sites verspreid over het begijnhof. Een eerste groep werkte verder aan de site die vorig jaar opgestart was. Een tweede groep ging op zoek naar

sporen van een kapel die in 1380 gebouwd werd, maar vonden, op bijna één meter onder het huidige maaiveld, slechts resten van het oorspronkelijke niveau en de eerste bestrating van het hof. De derde groep trok een spoor dwars over de eerste ingang van het begijnhof, gelegen achter het vroegere Conventsgebouw, de woning nr. 9. Hier zal, mogelijk tijdens één of enkele weekends in het najaar, bijkomend onderzoek nodig zijn. Een laatste groep stootte, achter woning nr. 25 op een afvuilkuil en vond een massa scherven van 16de en 17de eeuws aardewerk. Na urenlang puzzelen werden de scherven tot gebruiksvoorwerpen samengeplakt De mooiste exemplaren zullen gerestaureerd worden en een plaats krijgen in het toekomstige Ostmuseum. Op het laagste niveau van de afvalkuil werden de resten gevonden van verbrand hout, leem en glas, getuigen van de brand die, in 1506, het hof vernielde. •

Het gebruik van gebruiksvoorwerpen Met gebruiksvoorwerpen die op het begijnhof opgegraven worden kan men méér dan één museum vullen. Op verschillende plaatsen stootte men op afvalkuilen en werd een massa aardewerk bovengehaald. Meestal zijn dat voorwerpen waarvan men het gebruik én de ouderdom kent: borden, kookpotten en kookpannen, papkommen, oliekruiken enz. Soms echter staan ook de archeologen ·oor een raadsel en worden voorwerpen bovengehaald waarvan men het gebruik niet kent. Zelfs met de meest gekende standaardwerken over aardewerk bij de hand blijft het gissen naar de functie van bepaalde zaken. Zoals de schaal of de pot op deze foto. Het is een (bijna) gesloten ronde kom, met aan de bovenzijde een aantal gaten. Aan de zijkant was (is) een kleine ovalen opening waardoor men iets naar binnen of naar buiten kan brengen. De schaal is alleen aan de buitenzijde geglazuurd. Aan de binnenzijde én aan de onderkant is het aardewerk niet geglazuurd en nog zeer gaaf. Het · voorwerp heeft duidelijk nooit op het vuur gestaan, er is nooit in gekookt en er

werden nooit produkten in opgeborgen die enig spoor nalieten. Wie van onze lezers heeft een vermoeden waarvoor men dit voorwerp, rond 1700, gebruikt heeft?

ZAKENKANTOOR

@

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

VERZEKERINGEN

SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen ve,rzekeringen ... ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

SI 22

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V het niet te vermelden.

D-DAY Dat D-Day 50 jaar geleden plaatsvond zal iedereen wel gemerkt hebben. Dagen na mekaar was het kleine scherm gevuld met verhalen uit die dagen in juni 1944. Wie dat wou kon elke dag wel een of andere versie van "De Langste Dag" bekijken. Degenen die die tijd meegemaakt hebben zullen er vaak ann temggedacht hebben, de jeugd moet er tenminste toch een idee van gekregen hebben wat er toen aan de gang was in ons "vredig" Europa. Voor sommigen was het TV -kastje niet genoeg om hun herinneringen levendig te maken. Sommigen wilden het van dichterbij meemaken, echter. Zo iemand is Jef Van Den Broeck. Hij heeft niet alleen zelf de oorlog nog meegemaakt, zij het als jongeling, hij heeft er later een passie aan overgehouden. Jef is namelijk de trotse bezitter van twee Amerikaanse legertmcks uit de oorlogsjaren. Eén G.M.C. -bouwjaar 1943 - die gebmikt werd voor het vervoer van troepen of vracht, meestal jerrycans met benzine. Zoals deze truck werden er meer dan 500.000 gebouwd en in de strijd in Europa ingezet. Jef kocht zijn truck bij Bilckes van Hoogstraten, waar hij na de oorlog gebruikt werd in de zagerij . Eigenlijk kocht hij er twee tegelijk, en maakte er een goede van. Kompleet in orde. Er was zelfs nog niet zo heel veel werk aan, alhoewel ze ruim 20 jaar stil hadden gestaan. De andere truck is een Chevrolet en wel wat specialer. Deze truck was immers uitgerust voor de aanvoer van zware bommen voor de bommenwerpers op de Engelse vliegvelden. Jef tikte hem op de kop op de Botermelk in Schoten. Meer dan 25 jaar had hij dienst gedaan als depannagewagen en dan op de werf gezet. Samen met buurman RafPauwels sleutelde Jef gedurende vele uren aan zijn trucks, schilderde

ze in originele kleuren en oorzag ze van officielekentekens van het Amerikaanse leger. Regelmatig kan je ze nu zien rondrijden in hun truck, gehuld in khaky en met Amerikaanse legerpet Met de club Wheels uit Nuenen nemen ze regelmatig deel aan activiteiten voor bezitters van oud rollend materiaal uit de oorlogstijd. Natuurlijk konnen ze de grote herdenking van D-Day niet zomaar laten voorbijgaan . Met 40 wagen trokken ze naar Normandië, uitgedost met vlaggen van de geallieerden. Twee dagen rijden over 700 Km. Naar ginder Jijden was het meest opwindende, want de tmcks willen het onderweg nog wel eens laten afweten. Zonder brokken in Normandië geraakt, samen met zo'n 11 miljoen andere de feesten en herdenkingen gevolgd, geslapen onder een zeil in de laadbak van de truck en 10 dagen later temg thuis gekomen, deze keer wel met stukken. Het voordeel van deze trucks is dat je ze nog altijd kan herstellen , ze zitten vrij eenvoudig in mekaar. Als je een beetje handig bent leer je het wel, tenminste Jef en Rafhebben het geleerd. Dat is ook het fijne aan deze hobby. Na elke trip volgt er weer uren, dagen gepruts. En telkens de tevredenheid van hem toch weer aan de praat te krijgen. Twee heren van respectabele leeftijd die bijna dagelijks hun jongersdromen waarmaken. Mooi ! ! D Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24- Fax 03 I 314.11 .24

Paarden en Pony's Paardensport is onze contreien een veelbeoefende sporttak geworden, hoofdzakelijk dank zij de Landelijke Ruiterij. Deze ontstond toen na de moeilijke oorlogsjaren gezocht werd naar goede ontspanningsmogelijkheden voorde plattelandsjongeren. Z.E.H. Kannunik De Mey, oud-aalmoezenier te paard, kwam op het idee om binnen de organisatie BIB (boerenjeugdbond) iets te doen rond ruiterij. In het begin met de Brabantse trekpaarden die instonden voor het dagelijkse werk op de broerderij. Later werden de paarden wat lichter gefokt, zodanig dat ze iets geschikter werden voor de ruiterij. Het werden m.a.w. dubbeldoelpaarden, én voor het werk én voor de ruiterij. Vandaag de dag zijn het nog alleen paarden voor de ruiterij en lopen er te lande al heel wat top-sportpaarden. Kort na de oorlog (1947) startte men in Meerse!-Dreef met een ruiterij -club, St.-LuciaMeersel-Dreef. MeerIe volgde een jaar later met St.Lambertus Meerle. In de jaren '60 fusioneerden de twee clubs tot de huidige Markruiters MeerleI Meersel-Dreef Vandaag telt de vereniging een 30-tal ruiters en 17 pony-ruitertjes. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat heeft men ook in de ruiterij begrepen. Daarom werd er in de jaren '70 binnen de LRV (Landelijke Rijvereniging) gestart met ponywerking. Hierbij kunnen kinderen tussen 8 en 16 jaar al heel wat leren over het paardrijden (van gewenning om met de dieren om te gaan, ze onderhouden en verzorgen, tot de technische rijkunst toe). Meerle heeft zo al heel wat goede ruiters voortgebracht in verschillende disciplines. Zowel in dressuur, spring· en militarysport. De Nationale Kampioen bij de tuigpaarden staat in Meerle. In de provincie Antwerpen is de LRV-ruiterij uitgegroeid tot een grootse werking. Heel de zomer worden er tornooien georganiseerd voor paarden en pony's. Iedere zondag van de vakantieperiode organiseert één van de vele clubs uit de provincie een ponytornooi. De 5 clubs uit Hoogstraten richten ieder jaar om beurt één tornooi in en dit jaar is het de beurt aan de Markruiters . Op maandag 15 augustus is het verzamelen geblazen op Klein-Eyssel. Er worden ruim 600 pony's verwacht. Alle ponyruitertjes uit de provincie gaan zich met mekaar kunnen meten in verschillende disciplines, categoriën en stokhoogten. Al vanaf 8.30 uur wordt gestart met springwedstrijden op 2 wedstrijdterreinen. In een 25-tal ringen worden de individuele dressuurwedstrijden afgewerkt. Ook in de achttalen viertaldressuur zal er flink gestreden worden om de medailles. Om 14 uur begint dan het grote feestprogramma met afwisselend shownummers , wedstrijdnummers, demonstraties en ponyspelen. De Markruiters beloven een puike organisatie in een prachtig landelijk kader waar pony's en paarden thuishoren . Ze hopen op twee dingen, goed weer en veel toeschouwers.

lef Van Den Braeek en Raj Pauwels, de geallieerden van Meerle met hun rollend materieel.

Wie van de natuur of van paarden houd, gewoon zin heeft in een mooi schouwspel of een aangename ontspanning op een vrije feestdag weet waar naartoe. Naar Klein-Eyssel. D

23


MEERLE

MISSIEFEESTEN Tradities zijn er om in ere te worden gehouden, en de jaarlijkse Missiefeesten in Meerle zijn traditie. Het dus ook dit jaar weer een drukke bedoening worden in en rond de parochiezaal tijdens het laatste weekend van augustus. Het programma bevat dit jaar weer iets gans nieuws. De missiefeesten worden ingezet met een thema-avond voor jongeren vanaf 10 jaar rond het thema "Derde Wereld". Dat klink misschien zwaar, maar dat is het nu juist niet. De jongeren kunnen kiezen uit een aanbod van diver~e aktiviteiten : ,., koken van uitheemse gerechten * zelf maken en bespelen van muziekinstrumenten uit de derde wereld •:' video kijken "Een dag uit het leven van een over "Honger" kind uit Ruanda" of " actiespelen met een supergrote wereldbol Als afsluiter volgt er een grandioze fuif met derdewereld-muziek. Wie Open-Tropen of Sfinks al heeft meegemaakt weet dat daar muziek in zit. Vrijdagavond 28 augustus vanaf 18 .30 uur in de lokalen van de jongenschiro aan de Ulicotenseweg . Inschrijvingsgeld 40 Fr. Zaterdagavond 29 augustus vanaf 19.30 uur heeft in de parochiezaal de gekende Meerlese Missieavond plaats, ditmaal met het optreden van het kinderkoor Cantabile uit Merksplas (gekend van Kinderen voor kinderen). De fanfare St.-Cecilia uit Meerle doet uiteraard ook zijn duit in het zakje. Dit alles afgewisseld met de "lekkere kost" tombola. De toegang is gratis. Heel het weekeinde (vrijdag van 19 tot 21 uur, zaterdag van 13.30 tot 21 uur en zondag van 13.30 tot 19.00 uur) kan je natuurlijk terecht voor het bekijken en kopen van hobbywerkjes, uitheemse kunst, posters en wenskaarten. Je kan je ook informeren over het werk van onze missionarissen of je geluk beproeven bij de attrakties. Stillen van honger of lessen van dorst zal evenmin een probleem zijn, aan alles is gedacht. Loop er eens langs, uw bijdrage is welkom en wordt goed besteed. D

TOUWTREKKERIJ Het moet zijn datdeK van de K.W.B. toch nog staat voor een goede verstandhouding met de grote Weermaker van hierboven. Weerom prachtig zomerweer op zondag 26 juni voor hun eerste touwtrekwedstrijd. Voor hetzelfde geld regent het pijpenstelen en ontaardt het touwtrekken in een ordinaire modder-worstelpartij. Heel wat volk ook op de plein achter de school, voor de gelegenheid omgetoverd in een arena annex gezellig terras. Vijfvrouwen-ploegen en acht mannen-ploegen kampten om de eerste plaats. Bij de vrouwen waren de Amazones (van de ruiterij) het sterkst, bij de mannen kaapte de Landelijke Gilde de hoofdprijs weg. Ziehier de volledige uitslag : Vrouwen I. Amazones, 2. K.V.L.V., 3. Kilo's Wegwerkende Beweging, 4. K.A.V., 5. Miep-Miep (Chiro) Mannen I. Landelijke Gilde, 2. Platinum Gym, 3. KWB-voetbal, 4. Marckeruiters, 5. KWB wielertoeristen, 6. FC Bombardon, 7. K.L.J., 8. Familie. Hendrickx D

24

BEGRAFENISSEN

JORIS

Aan de sluitman zal het wel niet gelegen hebben, die had zijn gewicht mee. De anderen moesten puur op spierkracht rekenen. Maar bij de wielertoeristen van de K. W.B. zit dat meer in de benen dan in de armen. Zij eindigen Se.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

Dag dorpsschool

Zij wuiven de lagere school van Meerle definitief vaarwel. Na 9 jaar zijn ze verplicht het verderop te zoeken. Succes en tot ziens Maria, Bjom, Dirk, Vincent, Katrien, Wim, Kathleen, lnge, Leen, Jantine, Dirk, Hans, Tom, Kees en Ma rijke van 6A en Ma rio, Kriste[, Nele, Ellen, Ben, Ruud, Gert, Kurt, An, Annelies, Sandra, Janneke, Mieke, Sofie, Mark Peter en Wim van 6B.

Op de laatste dag van het schooljaar is er tijd voor een feestje. Als het dan nog mooi weer is, kan je dat evengoed buiten doen. Juffrouw Leen Sterkens met haar Meertese IKO-klas.


MEERLE

WIJKFEEST IN DALWIJK 2 Omdat op bestaande formules wel eens sleet komt, moet je af en toe eens iets nieuw proberen. Dat deed het bestuur van de Dal wijk. In de plaats van een een traditioneel teerfeest in de parochiezaal en van een even traditoneel kinderwijkfeest op het einde van de vakantie, werd een formule gezocht die beide feesten combineerde. Het werd een fijne zaterdag op het speelpleintje midden in de wijk, ook een beetje dank zij het uitstekende zomerweertje. 's Morgens gingen de kinderen op pad om hout te sprokkelen voor het kampvuur, 's namiddags werden ze vergast op een puike spelnamiddag verzorgd door de chiro-leiding. De ouders konden ondertussen zonder zorgen een pintje drinken of een paapje gooien. In de late namiddag werd dan de houtskool aangestoken voor een verzorgde barbeque voor jong en oud . De meeste mannen moesten wel een paar uren overhuis voor België-Holland op de wereld-cup . Zij keerden in opperbeste stemming terug, want onze Duivels hadden die van Oranje goed op hun nummer gezet.

We gaan er eens goed voor zitten. Laat de show maar beginnen.

Na de show van de jeugd van de wijk, klom Cel Haest met zijn groep "Music for Pleasure" op het podium om ons tot laat in de avond te ergasten op stevig rockende muziek uit de sixties. Ge moet niet altijd ver van huis gaan om het goed te hebben. •

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/3 14.59.66

Cel Haest en Music for Pleasure.

Fiets-vierdaagse -Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. 39

Natuurgidsen nodigen uit Op zondag 31 juli: Natuurwandeling over het Markdal pad. Bijeenkomst om 14.30 uur aan de Watermolen van Meers el-Dreef. Op zondag 28 augustus: Landschapswandeling. Bijeenkomst aan de Begijnhofkerk om 14.30 uur. •

Ondanks zware concurrentie van de World-Cup wist deK. W.B. bijna 500 fietsers (490 om juist te zijn) in het zadel te krijgen voor de avond-fiets-vierdaagse . Een uitstekende manier om de streek te verkennen. De routes leiden U langs tal van plekjes waar je anders niet zou komen, hoewel ze dicht bij huis liggen. Onderweg was er telkens een stop voor een drankje en een versnapering en natuurlijk een praatje. --

25


MEERLE

Goud in Meerle Kee Oomenen Jos "Bakker" Van Dijck

''WE GAAN ER VOOR FEESTEN, EN GOED OOK" Zo kijkt Kee terug op 50 jaar lief en leed met Jos. Ondanks enkele forse tegenslagen is ze een en al optimisme en dat mag iedereen weten. Ziehier hun verhaal. Jos kwam ruim 71 jaar geleden ter wereld in Rijkevorsel, als eerste in een gezin dat later zeven kinderen zou tellen. Op zesjarige leeftijd volgde hij zijn vader, Jaan Van Dijck, naar Meerle die hier den "nieuwen bakker" werd. De bakkerij op de Ulicotenseweg, nu van bakker Staf Van Dijck, werd door Jaan gebouwd in 1929. De oven werd gestookt met mutserd, die dagelijks moest gebonden worden. Het eerste werk van Jos. "Ik denk dat ik makkelijk ne veim van hier tot Antwerpen gebeind heb", zegt hij, "vraagt da maar aan de mensen van Meerle". Zijn volgende job was brood uitdragen met triportem en trekhond. "De eerste keer dat ik daar mee op pad ging, heeft die mijn broek afgebeten". Later werd toer gedaan met paard (de witte) en kar. Hetis van toen dat Jos bekend werd als "bakker". "Kleinen bakker" noemden ze hem. Zijn nonkel Jos, die ook broodtoer deed, noemde men "groten bakker" alhoewel hij heel wat kleiner van postuur was als de "kleinen bakker". Samen bezorgden zij brood in heel Meerle, op Hal, de Bergen, de Dreef, Chaam, Galder. Het grootste deel van het jaar met den donker op weg en in den donker terug. Kee zag het levenslicht wat dichter in de buurt, op Meersel-Dreef nu 70 jaar geleden. Een jaar later verhuisde ze naar het uiterste puntje van Meerle, nog achter Ja!, vlak op de grens met Ulicoten. Daar bracht ze ook haar kinderjaren door. Te voet naar school, een uur heen en een uur terug, op klompen, soms met "ne reep" voord' amusatie. Op 10-jarige leeftijd kwam de familie Oomen dan wat dichter tegen het dorp wonen, op de Lage Rooy . Het was daar dat ze Jos nogal eens tegenkwam. Bakker Van Dijck had daar achter immers een akkertje liggen en een wei voor het paard. De wegenis daarnaartoe liep over het erf van de Oomens. Kwam daarbij dat Jos veel kwam kaarten bij vader Luc Oomen. Die was daar heel streng op, want als Jos wat lang wegbleef stond Luc al op de uitkijk. Ook moeder en dochter kaarten al wel eens mee, allez, Jos was geen onbekende in huis . Het gebeurde natuurlijk wel eens (en waarS!(hijnlijk van langsom meer) dat Jos bij Kee bleef buurten als hij over het erf naar de akker reed. Zelf wilden ze wel niet gezegd hebben dat het om verkering ging, moeder Oomen had daar een betere kijk op. Als de twee stonden te

26

buurten riep zij : "Bakker, als ge komt om te vrijen dan moet ge maar binnen komen staan". Kee dacht nog altijd dat Jos niet voor haar kwam, maar als ze samen zaten te kaarten gebeurde het dat Jos bvb. klaveren aas meevroeg. Als die dan bij Kee zat, was ze dolgelukkig. Uitgaan was er weinig bij . Met de kermis ne keer, naar Jo Van Bavel, maar om half acht terug thuis dan. Of naar de comedie op de Dreef, met andere jeugd. In de vasten was verkeren voor zes weken taboe, alleen efkens met half-vasten . Ook tijdens de oorlogsjaren was verkeren wreed moeilijk. Jos moest onderduiken om te ontsnappen aan de verplichte arbeidsdienst voor de Duitsers, eerst in Zondereigen, later in Loenhout. Op het einde van de oorlog besloten ze dan toch de grote stap te wagen. Beide met de schrik dat wegens het aanplakken van het geplande huwelijk aan het gemeentehuis de Duitsers Jos alsnog zouden komen halen. Gelukkig hadden die andere dingen aan hun hoofd. Op 26 juli 1944 gaven ze mekaar het ja-woord en werd er een kleine bruiloft gehouden bij Kee thuis. Met rijstpap en echte koffie in plaats van de gebruikelijke gebrande gerst.

Het jonge paar kreeg de voorste kamer bij Tante Julia ter beschikking. Daar stond heel hun hebben en houden in. Een stoof, een bed, tafel en een paar stoelen. Later kwam daar nog Liza bij , hun eerste dochter, en haar voituur. Omdat dat toch te veel was voor één kamer verhuisden ze naar een huis op de Ulicotenseweg. Jos vervulde ondertussen zijn legerdienst als hulpgendarm en trok daarna naar de steenfabriek in Rijkevorsel als "handsteenmaker". Het scheen immers dat daar dezelfde pak voor nodig was als voor brood bollen . Heel wat van de stenen voor de heropbouw van de kerk van Hoogstraten werden door hem met de hand gemaakt. Later werd hij nog metser, maar het paar had intussen grond gekocht op het einde van de Rondeelweg en begon in 1964 met tuinbouw, aardbeien en augurken. Laterwerden nog mestkippen bijgedaan. Kee is altijd huisvrouw gebleven en daaraan had ze meer dan een dagtaak. Het gezin werd immers gezegend met 12 kinderen, 6 jongens en 6 meisjes. Tien keer thuis bevallen met baker Jo Bras, de laatste keer in 't moederhuis. Net op haar veertigste verjaardag beviel Kee van een tweeling. Een paar weken na het vieren van de veertigste huwelijksverjaardag werd Jos geveld door een hersenbloeding. Aanvankelijk ernstig verlamd, niet meer kunnen praten. Een lange revalidatie, goede zorgen, veel moed en wilskracht hebben hem uiteindelijk uit de rolstoel kunnen houden. Met tuinbouw was het natuurlijk afgelopen . Met dansen spijtig genoeg ook. Want alhoewel ze heel hard hebben moeten werken, toch was er ook tijd voor plezier. Kaarten en af en toe 's zondags gaan dansen in het Zimmerhof. Jos was dan niet van de dansvloer te slagen . "Van al die vrouwkens die daar dan waren denk ik niet da'k er een niet heb gehad". Kee op haar beurt is zowat overal in Europa op reis geweest. Haar schoonmoeder reisde immers graag, maar di erf niet alleen weg. Daarom moest Kee mee. Thans zijn 10 van de 12 kinderen getrouwd. Jeanneke woont in 't Zwart Goor en Luc, de jongste woont nog bij moeders. De rest van de jongens woont in Meer Ie, de meisjes zijn verder uitgezwermd. 22 kleinkinderen en 1 achterkleinkind zorgen er echter wel voor dat het op de Rondeelweg nog regelmatig vollen bak is. Kee heeft ook geen tijd om oud of ziek te worden. Ze zit in het bestuur van de gepensioneerdenbond, doet aan dansen (Angeline vervangt daar hare Jos) , seniorensport (vandaag nog mee nen beker gewonnen !), kegelen, fietsen (soms ritten van 70 à 80 km .), kaarten en de hóbbyclub . Neem daarbij nog een ferme bloementuin en ge begrijpt dat de dagen voor haar te kort zijn . Jos moet het verplicht wat rustiger doen, zijne ene kant wil immers niet helemaal mee. De groententuin, kaarten, kegelen en soms een kleiner eindje fietsen met Kee zorgen ervoor dat ook zijn dagen gevuld blijven . Op reis gaan zit er niet meer in. "Ik ben nognekeer mee naar Lourdes geweest, maar ik mocht dat eten daar niet. Ik was blij da'k terug thuis was en gewoon eten kreeg".


MEERLE "Alleen naar de zwarten , daar had ik graag ne keer naar toe geweest, zo echt in de broesse, waar ze in hutten leven . Maar als ge maar nen halve zijt moette daar niet meer aan beginnen". Feesten zal nog wel gaan, en nog goed ook, want daar houden ze bij Van Dijck van. Kee : "De schoonste tijd hebben we hier meegemaakt met de jaren van de Aardbeifeesten. Lang op voorhand vergaderen met 't gebuurte, samen werken aan de stoet, de feesten zelf. We hebben wat afgelachen dien tijd !" Dat zal zonder twijfel op 30 juli, dag van het grote feest, ook wel het geval zijn. Van onze kant wensen wij het hen van harte, zowel op het grote feest als nog vele jaren erna !!!•

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

Dr. Jan De Schepper From Tsjaikowski to Boogie, My Way Pro Musica Turnhout presenteert de eerste muziekvideo-film van het gevarieerd piano- en keyboardrecital uitgevoerd door Dr. Jan De Schepper op 27 maart 1994 in de prachtige patio van het Paterspand te Turnhout. In dit concert speelde hij o.a. My Way, Ballade pour Adeline, Love Story, Love Boat, Sleepy shores, Eté Indien, F. Léharmelodieën, C-Jam blues, vierhandige boogie-woogie, Take five, Moon River, Girl from Ipanema, How high the moon, 1ste pianoconcerto van Tsjaikowski , Toccata Katchaturian , 1000 terrassen in Rome, Killing me softly with this song, en nog vele anderen .. .

••

Dr. Jan De Schepper is een pianist met een unieke stijl. Zijn beheersing van zeer veel verschillende, uiteenlopende muziekstijlen, zijn grote technische virtuositeit, zijn eigen, originele arrangementen, de voor hem typische vrije interpretaties, het verweven van de piano- en de keyboardmuziek én zijn perfectionisme, maken van zijn werk een tot in de puntjes verzorgd geheel. Na de MC en de CD, nu ook de eerste muziekvideo-film. Er is inderdaad veel doorzettingsvermogen en kwaliteit nodig om dit als niet-professionele muzikant waar te maken. Het is amper van september 1993 geleden dat de Turnhoutse vereniging Pro Musica de eerste CD 'From Tsjaikowski tot Disco, My Way' van Dr. Jan De Schepper mocht voorstellen. Het uitbrengen van deze CD en MC werd een grandioos succes. Er werden tot op heden 6000 exemplaren geperst. De talrijke mondelinge en schriftelijke felicitaties en aanmoedigingen hebben er Pro Musica dan ook toe aangezet tot het uitbrengen van een muziekvideo-film. Navraag bij verschillende platenfirma' s leerde dat het aantal muziekvideo ' s met 'pure' pianomuziek als solo-instrument voor de ganse wereld op één hand te tellen zijn.

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken . Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Plezieren voor het goede doel Mede op vraag van Dr. Jan De Schepper is de opbrengst van talrijke concerten, alsook van de verkoop van de CD en MC naar 'het goede doel' gegaan . Zo konden wij Dr. Jan De Schepper een nummer uit zijn CD zien brengen tijdens zijn BRTN-TV-optreden op het slotgala van 'Kom op tegen Kanker', ook op het slotgala van VTM's 'Levenslijn ' kon Dr. Jan De Schepper een cheque overhandigen in samenwerking met de HAVO-beurs. Ook werden lokale initiatieven zoals o.a. De Leeuwerik niet vergeten . Ook in de toekomst zal de muziekvideo-film samen met de CD en de MC worden ingeschakeld bij acties voor het goede doel. 'From Tsjaikowski to Boogie, My Way ' is een reis in de tijd van 1 uur en 48 minuten . Wie meer informatie wenst kan altijd terecht bij Pro Musica, Wim en Lutgard Claes, Steenweg op Antwerpen 100/4, 2300 Turnhout, tel. 014-42.63.60 en fax: 014-42.87.41. De muziekvideo (799 BEF) is te verkrijgen in alle Turnhoutse platenzaken, in de betere muziekwinkels en videotheken van Turnhout en bij Reklaam is Succes, Otterstraat 167, Turnhout. Telefonisch bestellen kan ook via het Secretariaat van Pro Musica. ( Publi)

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

27


_____ +____________________________________________

~~----------~

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Kermis Het typische "morning-after" je haardoet zeer en je tanden jeuken, gevoel doet dat lamlendige lichaam naar een wel erg horizontale positie snakken. Dat lome zalige nietsdoen, beter bekend als vertrouwde kermiskater, omhelst je als datgene wat door aangerande jongedames in politiegetuigenverklaringen als volgt wordt omschreven: "Ik dacht dat hij me nooit meer zou loslaten. " Mijn jaarlijkse afspraak met een van de drie .J's doet de realiteit ongenadig hard op mijn hoofd neerdonderen. Recuperen zal voor een andere keer zijn. Jan, duidelijk gehavend door de strijd van de laatste dagen, gaat op karakter verder. Ook ik laat me niet kennen en een paar minuten later zitten we tegenover elkaar, gescheiden door twee glazen trappist metgrenadine. Astemblieft ! "Eigenlijk was het dit jaar te mooi weer om waar te zijn. Constant 30 a 35 graden. Het regende eens een keertje niet voor de verandering. Sommigen vonden het misschien iets te warm, voor mij was dit het ideale kermisweer. De formule van maandag is zo langzamerhand

wel bekend. Een hele middag sjouwen van cafe tot cafe. Een uurtje bij elk cafe blijven hangen en verder trekken. Goed dat we de cafe's onder de twee dagen verdeeld hebben . Het gejaagde, het gestresseerde is er af. Resultaat; ik heb meer toeschouwers gezien dit jaar, terwijl het aantal deelnemers beperkt bleef De formule werkt dus. Ik denk dat er geen enkele behoeft aan verandering bestaat. Kracht en behendigheidsspelletjes worden vermeden om ongelukken te vermijden en om alle leeftijden mee te laten doen. Alhoewel, bij klassiekers zoals planklopen en vlegelhangen komt kracht en teamwork toch om het hoekje kijken. Elkjaar worden er een aantal nieuwe spelletjes ge誰ntroduceerd. Miss-wet T-shirt was zo een nieuwkomer dit jaar. Dames die van het ene punt naar het ander bekers moeten overbrengen terwijl ze door met water gevulde ballonnen worden bekogeld. Ik heb genoten. s' Maandags resulteerde alles tot de volgende eindstand. 1. Geiteneinde 2.Moleneinde 3. Meersel4.Heieinde S.Dreef-Midden. Het Geiteneinde en het Moleneinde eindigden wel met het zelfde aantal punten. Na topoverleg met de jury werd het pleit in de modderpoel van Cafe De Dreef beslecht. Patriek Van Riel was net iets meer modderduivel dan Jos Sprangers. En dinsdag is de dag van de verrassingen geworden. Eerst al de komst van TV-Kempen. Alle gebuurten uitgebreid op tv tijdens de introductie van de thema s. We wilden meer

publiciteit, maar dit sloeg alles. (bedankt Drej.) Verder was het de dag van het afscheid van de wei van Karel. Volgend jaar zou daar toch al iets van de verkaveling te zien moeten zijn. Op het Heieinde zullen ze wel een wei over hebben voor de kermisspelen zeker. Het Heieinde zelf was voor mij ook een van de verrassingen . Ditjaar staken ze dus met kop en schouders boven iedereen uit en dat is ooit wel eens anders geweest. l. Het Heieinde dus 2.Moleneinde 3.Meersel 4.DreefMidden S .Geiteneinde. De prijsuitreiking was er ook eentje om te onthouden. Die van het Moleneinde vonden een touw op een van de tractoren van Meersel. Een aloude kermistraditie werd in ere hersteld. Het touwtrekk.en over de Mark. Het touw is wel twee keer gebroken, maar dat kon de pret niet drukken . Het is daar een zwem- en stoeiparlij geworden. Alles en iedereen werd in de Mark gedonderd. Langs deze weg wil ik ook de jury bedanken, Toon Vermeiren (D-M), Ruud Van Opstal (Ge), Willy Aerts (Mo), Jan Koyen (Me) en Ed Verheyen (He). Ze hebben zich prachtig van hun taak gekweten. Vroeger gebeurde de jurering vooral op basis van het principe van de natte vinger. Alle beoordelingen en kwateringen staan dit jaar op papier en liggen bij mij ter inzage. Wat de toekomst betreft, volgens mij zijn deze volksspelen uniek en moet er alles aan gedaan worden om ze voor de volgende generaties te bewaren. Het buurtleven leeft hier nog. We moeten er alles aan doen om de betrokkenheid bij de spelen te vergroten. Jonge gezinnen die hier komen wonen moeten meegetrokken worden. We maken er zo snel mogelijk Dreveniers van . Die gezonde rivaliteit tussen de gebuurten, dat Dreefs samenhorigheidsgevoel, dat moet zo snel mogelijk eigen gemaakt worden. Ze gaan nog kans genoeg krijgen volgend jaar om dat mee te maken. Komen er geen vier gouden bruiloften aan ?" Bedankt Jan.

Lezersbrief Een van de klassiekers op maandag, het planklopen. Het Heieinde levert verbeten strijd met Het Moleneinde.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

1.1c.tc.tr~tudio 28

1\lli

Enige reactie op de vorige lezersbrief is niet uitgebleven. Ik ben blijkbaar op iets gestoten dat leeft onder de mensen. Alhoewellezersbrieven welkom blijven, zou ik dit thema (Dreef en zijn haat- liefdeverhouding met Nederland) afgesloten willen zien. Dit wordt zo langzamerhand een polemisch straatje zonder einde. Volgende reactie is op merkwaardige wijze bij mij terechtgekomen, door mij gekoesterd en schreeuwt om publicahe. Schrijver dezes noemt zich terecht een echte Dre enier. Zijn familie woont sinds generaties hier en luistert naar echte Dreefse namen zoals Van Opstal, Bastiaansen, Verschueren of Oomen. Hij roemt en praat honderduit over illustere fguren zoals pater Octaaf, "Kest" Van Opstal en de mannen van Van Theris. Kortom, iemand die zoals hij het zeyzegt in de fleur van zijn sleet zit.


MEERSEL-DREEF

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Beste Hollanders, Naar aanleiding van de brief"Beste Dreveniers" in De Hoogstraatse Maand nr 111 van juli 1994 wil ik graag hetvolgende kwijt. Is het misschien niet eerder de bedoeling zichzelf draaiende te houden, financieel, ontspannend of eender welke reden in plaats van de horeca. En wij zitten heus niet te wachten op "de Hollanders" om kerstverlichting of eender welke versiering aangebracht te zien welke dan toch eenkleurig is. Wat Meersel-Dreef noodzakelijk vindt of behoefte aan heeft, kunnen en zullen we zelf wel doen. Dat een gedeelte van de bevolking "Hollander" is, is zeker waar maar wij hebben er niet om gevraagd. Wat zit er eigenlijk fout met je eigen oranje landje om zo massaal het buitenland in te willen en voornamelijk Belgie en in dit geval Meersel-Dreef Of is het dan echt dat je belangeloos overal kerstverlichting gaat aanbrengen en de horeca draaiende gaat houden. Toegegeven, de horeca is zeker be t content met de "Hollanders", maar schrijver schijnt niet te weten of te willen weten dat er nog andere mensen wonen en willen blijven wonen te MeerselDreef, die geen horeca-uitbaters zijn en die eerder overlast dan profijt van jullie ondervinden. Ware het niet beter te schrijven: De Hollanders mogen best content zijn hier te mogen komen. De Hollanders mogen best content zijn hier te mogen blijven . De Hollanders mogen best content zijn hier in Belgie in een naar mijn gevoel behoorlijke verstandhouding te mogen leven en omgaan met de Dreveniers. Schrijver had het ook nog over een verenigd Europa, dat volgens mij nog verre van verenigd is. De discussie laat ik over aan de politici die er zelf de allergrootste moeite mee hebben. Beste Hollanders hier noemt het nog altijd Meersel-Dreef en .. Belgie. Ik zie jullie je oranje vlag ook nog niet zo dadelijk opbergen . Naam en adres bekend.

Voorgaande lezersbriefwas niet de enige reactie op het julinummer. Tijdens de kermisweek kreeg ik het ietwat vreemde voorstel om een soort van rondetafelgesprek van Dreveniers bij te wonen. Een analyse van ons dorpsleven door een zestaljonge dertigers. Een volledige weergave zou te ver leiden. Het gesprek balanceerde voortdurend tussen twee zwaartepunten die, alhoewel nauw met elkaar verbonden, duidelijk van elkaar onderscheiden dienen te worden. Ten eerste, het grenstoerisme en de ermee aan gepaard gaande overlast. Daarnaast de massale vestiging van Nederlanders en het gevaar je eigen dorpsidentiteit te verliezen. Bijkomstig detail, bijna de helft van het gesprekspanel had de Nederlandse nationaliteit en woont hier al jaren door hun gemengd huwelijk.

Ook dit nog, datpene wat hier de laatste maanden verschenen is heeft wel degelijk een auteur of oorsprong die volledig verschillend is van mij.

"Mij maken ze niet meer wijs dat er aan die chaos 's zondags niets te doen is. In BaarieHerog is het nog drukker en daar zal niemand het in zijn hoofd halen zijn auto verkeerd te parkeren. Je krijgt daar gegarandeerd een fikse boete. Er wordt hier gewoon veel te laks door de overheid opgetreden." "Ik denk niet dat er iemand iets tegen de Hollanders an sich heeft.": voegt een ander toe-.;路 "Het is gewoon de brutaliteit en de arrogantie waarmee een minderheid van hen te werk gaat en hier de dienst komt uitmaken. Hoe zij soms tekeer gaan druist tegen elke vorm van elementaire beleefdheid in en het is datgene wat ons zo boos maakt. Je auto verzetten als je een oprit blokkeert. Daarom trakteer je toch niemand op een vuist. Het lijkt hier soms het Wilde Westen wel. Zo iets moeten wij toch niet pikken omdat

een paar horeca-zaken op dat soort publiek draait. Trouwens op lange termijn is de middenstand niet met dat soort mensen gediend en ik heb de indruk dat een paar middenstanders dat door beginnen te krijgen." "Ik gooi voortaan zeven frank op tafel en zeg dat ze de rest mogen laten zitten. Bijna overal krijg je hier de rekening in Nederlands geld gepresenteerd. Zes vijftig is voor mij zes en een halve frank. De persoon in kwestie kon er wel mee lachen maar heeft wel begrepen wat ik er mee bedoelde. Een klacht trouwens die veelvuldig bij de Hoogstraatse dienst voor toerisme binnenkomt. Belgische toeristen die in eigen land als buitenlanders behandeld worden. " "Wat dat vernederlandsen betreft zie ik de samenstelling van het oudercomite met lede ogen aan." : gooit een ander in het gesprek. "Met alle respect en met alle goede bedoelingen van die mensen, een Belgische school en Belgisch onderwijs heeR een Belgisch oudercomite nodig. Op een of andere manier heeR een oudercomite toch haar impact op de sfeer, mentaliteit van een school. Een mentaliteit die op die manier toch weer iets vernederlandst. Als je op het grootoudersfeest een pint bestelt en ze hebben enkel pilsjes dan begrijp je precies wat ik bedoel. Ik vind zoiets een teken aan de wand." "Zo stilaan kan ik echt begrip opbrengen voor de bouwovertreders. Als een stal of een serre de enige manier is om in je eigen dorp te kunnen bouwen dan moet dat maar. Die verkaveling komt toch weer te laat. En op zoiets als Markstaete zitten we helemaal niet te wachten. Je zal zien dat er voor dat gebouw geen parkeerovertredingen genbeuren of dat er een oogje in het zeil zal gehouden worden. Zoiets hoort toch niet midden op de Dreef thuis."

Zo kan ik nog wel een eindje verder citeren. In grote lijnen waren mijn gesprekspartners het over het volgende eens. De overlast wordt door een minderheid van de noorderburen veroorzaakt en als de middenstand samen met de Dreefse bevolking aan hetzelfde touw trekt dan moet het mogelijk zijn alles in goede banen te leiden. Wat het bouwen betreft hoopt men de volgende legislatuur op een degelijk beleid qua ruimtelijke ordening, met een reglementering, wat de sociale verkavelingen betreft, die ondubbelzinnig eigen mensen voorrang geeft op inwijkelingen.

OPROEP Langs deze weg, en ik heb ondertussen al een aantal wegen geprobeerd, hoop ik eindelijk eens een opvolger voor deze rubriek te vinden. Ik heb al een hele tijd het gevoel dat ik mezelf steeds zit te herhalen . Ik bedoel, ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan, Rocky V en Rambo 3 hadden ook succes, maar Meersel-Dreef heeft recht op meer. Mensen die een klein beetje met het dorpsleven begaan zijn en iets te vertellen hebben grijp je kans. Vroeg of laat legt deze jongen er zonder meer het bijltje bij neer. Of deze rubriek dan nog verder bestaat hangt vanaf nu van jullie af. Kom niet af met het verhaaltje dat je van niets wist. Laat me iets weten of contacteerde Hoogstraatse Maand.

29


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

De groene hoekjes van Wortel Het heeft misschien iets met de verkiezingen te maken maar allĂŠ we worden er allemaal beter van: de recente aanplantingen in de dorpskom. In de Boomkes moet het allemaal nog wat groeien maar op de andere plaatsen is het al een lust om te zien. (En zo zie je maar: als het goed is, zeggen wij het ook.)

De nieuwe boompjes langs de wegen op het kerkhof

Het monument werd helemaal in de bloemetjes gezet.

Zelfs op het heraangelegde kruispunt aan de Pastorijstraat heeft men het groen niet vergeten.

Nu staan er bomen rondom de hele parking. Wacht tot die groot zijn!

De Hoogstraatse Maand echt wel beter Was het fraaie 'tuintje' van De Guld misschien het voorbeeld?

30


WORTEL

Wortelkermis na beschouwd Onder, naar W ortelse normen. tropische omstandigheden kon men in de Boomkes aan 't Slot genieten van in totaal 6 livegroepen in diverse muziekgenres en voor iedere leeftijd. De Wortelse jeugdklub had weer al zijn kunnen in stelling gebracht om, met eigen medewerkers, de kermis zo goedkoop mogelijk te omlijsten met live-muziek. Gratis toegang en zes behoorlijke tot sterke groepen zorgden dit jaar in een rustige sfeer en vooral met veel minder decibels en in een strakker schema voor een plezierige kermis sfeer. Onder het W ortelse motto: 'Doe maar gewoon' werd drie dagen lang genoten van kermis zoals kermis moet zijn: tropisch en druk, een fris pintje drinken en wauwelen met vrienden, buren en kennissen die met de kermis vanachter hun televisies komen en nog eens komen genieten van die unieke sfeer die op zo ' n dagen in de Boomkes hangt. De Boomkes zijn trouwens in de nieuwe vorm uitermate geschikt voor het kermis gebeuren . De jeugdklub had de opstelling van het podium en de plaatsing van toog, tafels en stoelen aangepast aan de nieuwe vorm en de jonge beplanting uitstekend beveiligd tegen het soms brute kermisgeweld. Bovendien ging het er heel rustig aan toe. Als binnen enkele jaren de Boomkes iets groener geworden zijn zal niemand zich de vroegere zandbak, die het toen toch was, nog herinneren . Dit ontwerp is misschien minder authentiek maar alleszins véél polyvalenter. Afspraak volgend jaar, tweede weekend van juli, onder alweer groenere lindebomen. (i.m.) •

De Belgische kampioen, wie anders

Het wordt stilaan een gewoonte dat de regerende Belgische kampioen ook het liefhebberscriterium in Wortel wint. Twee jaar terug won Wim Omloop de eerste uitgave van de 'Herdenkingsprijs Juul Noeyens '. Vorig jaar won kampioen Carl Roes en dit jaar behaalde Ma rio Moermans, die acht dagen vroeger de Belgische titel veroverde, de overwinning in een wedstrijd met, traditiegetrouw, een zeer sterk deelnemersveld.

De volgende MAAND zal er zijn op 31 augustus. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op woensdag 17 augustus. Dorp- en sportnieuws op zondag 21 augustus. -

Bloemensierkunst CATTLEYA

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag . Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuilrusting. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman , kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

6,3 kW (8,6 pk).

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau- voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bel len naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51 87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkel ijker maken!

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15 45

31


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Mijn naam is Marcel Hallo, beste lezers en lezerinnen, 't is hier de MARCEL Ge zult zeggen, wie is dat? Ik ben eigenlijk de fotograafvoor de Jan en de Willy. Maar nu moet ik noodgedwongen de pen grijpen, want die mannen zijn met vakantie. Met ander woorden, die kunnen deze keer niks schrijven. Dus normaal zou hier niks staan, maar dat vond ik zo erg dat ik dacht: ik zal zelf eens moeite doen. Het probleem is echter dat ik niet weet waarover ik het zoal kan hebben. Er is niet veel te doen in Meer. Ja, volgende zondag, 31 juli, is er Akke1pop en de zondag daarna, 7 augustus, hebben we weer Meermarkt. Maar over die dingen heeft de Willy het de vorige keer al gehad, dusda's niks meer voor mij. Voor de rest zijn er geen speciale activiteiten. Ik zal daarom maar wat foto's trekken en er een woordje uitleg onder zetten. Op die manier is er toch nog iets te zien op deze bladzijde. Amai, ik zal blij zijn als die mannen terug zijn. Zo is er ook niks aan.

Tien jaar De Mosten Op vrijdag 24 juni hield het stadsbestuur een persconferentie t.g.v. het tienjarig bestaan van recreatiedomein De Masten. Schepen Van Ammel gaf eerst een overzicht van de afgelopen tien jaar, waarin De Mosten evolueerde van een simpele zwemvijver naar een schitterend domein voor openluchtrecreatie. We vernamen ook dat er een beheersplan werd opgemaakt, dat in de loop van de maand juli naar de gemeenteraad zou gaan. De bedoeling is alleszins om het domein een meer openbaar karakter te geven, waarbij het horecagebeuren het hele jaar kan openblijven met de speeltuin, minigolf, pitpat, ... als trekpleisters. Wandelaars, fietsers, .. . moeten er dan ook terecht kunnen zonder inkom te betalen. Daarna kwam de nieuwe uitbater aan het woord. De concessie werd toegewezen aan ZjefVan Beeck en Mie Aerts uit Weelde. De overeenkomst loopt over 9 jaar, maar is driejaarlijks opzegbaar. Zjef vertelde dat het vernieuwde café voortaan van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds zal open zijn. Zo kunnen

dorstige fietsers en wandelaars 's avonds in het café of op het terras terecht om een drankje te nuttigen . Nieuw is dus dat in het bestaande gebouw en op het terras enkel dranken worden geserveerd door rondlopende kelners. Buiten wordt wel een aparte frituurwagen geïnstalleerd. Ook beloofde Zjef dat hij geregeld voor animatie en activiteiten zal zorgen. De nieuwe uitbater heeft het goed voor, dat was voor iedereen duidelijk. De viering van het tienjarig bestaan is inmiddels al voorbij. Op 9 en 10 juli was er het Reddersweekend van de Hoogstraatse Reddersclub, maar het echte feestweekend vond plaats op 23 en 24 juli. Tot slot van deze persconferentie werd er overgegaan tot het hijsen van 'De Blauwe Vlag'. Dit is een keurmerk dat de Bond Beter Leefmilieu jaarlijks toekent aan die stranden die milieuvriendelijk, veilig en proper zijn. Het is trouwens de tweede keer dat De Mosten dit kwaliteitslabel ontvangt. Dat is vooral een pluim op de hoed van het onderhoudspersoneel en daarom was het hun afgevaardigde Jef Van Boxel die de eer kreeg om De Blauwe Vlag in de mast te hijsen. Leve De Masten. D

./•

Het hijsen van de Blauwe Vlag, keurmerk voor proper zwemwater.

De nieuwe uitbater van het Mosten-café trakteert schepen Van Ammel op een ijsje.

Puffen maar!

Met een brede glimlach nemen ze afscheid van hun kinderleven, de jongens en meisjes van de 6de klas van de lagere school. Later denken ze er wellicht aan terug als aan een 'schone, goeie tijd' maar nu is het de toekomst die telt.

32

Op de Donkakker hielden de kinderen hun jaarlijkse spelnamiddag. Warm genoeg, jongens!


MEER

RUIMTE

IN

J

E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

Schieten op de markt

Dappere wandelaars

Traditiegetrouw verzamelden de wandelaars van de Brassband en de KWB op zaterdag 9 juli om 19.00 uur aan de ZVKV om hun moedige voettocht naar Scherpenheuvel in te zetten. Hoeveel van deze dapperen ook effectief te voet het bedevaartsoord bereikten, weten we niet. Maar daar gaat het in feite niet om: hier telt de intentie, niet het resultaat.

Boogschieten wordt weer populair, ook bij jongeren. De schutters van St. Joris gaven een initiatie-boogschieten op de markt.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

Informatie over DE POST! Bij de commerciĂŤle dienst natuurlijk 03/234.06.10 .

In alle continenten kan u met DE POSTCHEQUE terecht.

Op reis? zorg ook voor uw post! De adreswijziging! 33


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij,PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Hoevefeesten In het kader van de jaarlijkse Kempendag organiseert de Landelijke Raad Hoogstraten op zondag 28 augustus 'Hoevefeesten' in en rond de manège aan de Blauwbossen te Minderhout Dit initiatief moet het hoogtepunt worden van de actie 'hoeveverfraaiing' die de Landelijke Raad startte eind 1992 en waaraan 44 bedrijven uit de gemeente Hoogstraten deelnamen. Vanaf 13 uur tot 17 .30 uur kan men komen kijken naar het nationaal kampioenschap vlegeldorsen. Maar er zijn ook demonstraties van oude ambachten zoals stoelenvlechten en kantklossen, tentoonstellingen van oude landbouwmachines, de land- en tuinbouw in de Noorderkempen, de aardbei als Mariaplant in de Westeuropese schilderkunst, behendigheidsdemonstraties met landbouwtractoren, optredens van vendeliers en volksdans groepen, huifkartochten, gevarieerde kinderanimatie en nog veel meer. Tussen 16 en 21 uur kan men deelnemen aan een reuze-barbecue. Hiervoor kan men inschrijven bij de CBRA-kantoren in de gemeente Hoogstraten. De algemene toegangsprijs voor deze Hoevefeesten bedraagt 100 fr. per persoon maar kinderen die nog geen 13 jaar zijn , mogen gratis binnen (vanaf 9 uur). Voor meer inlichtingen hieromtrent kan men terecht bij de stedelijke dienst voor toerisme van Hoogstraten, tel. 340.19.55. D

\.

~werken~m_er_t_ens_------.1 Ij""W Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 HoOgstraten

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

STAA~

WIJ(}/'D/11 een 1Jek/ldl119 n schoorsteen bekleden die het

~Tet doet. gaat als volgt: bmnenm

word een meuwe. volkomen dichte schoorsteen aang~b) racht van metaal(roestvrll staa . Dat is de enige oplossing die goed 1s.

~~

G

E

T

huy 34

T

H

E

B

E

S

T

I~ ~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7- 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90


HALVE EEUW GELEDIN AUGUSTUS 1943 Hevige luchtaanvallen op Hamburg Bij dag en bij nacht werden een reeks hevige luchtaanvallen op Hamburg uitgevoerd, die uitgebreide verwoestingen hebben teweeggebracht en hooge verliezen aan menschenlevens. Naar aanleiding hiervan heeft United-Press in een bericht uit Londen vastgesteld: 'Het vreeselijk bombardement van de tweede grootste stad van Duitschland wordt hier gekenmerkt als de eerste poging in de wereldgeschiedenis om een dergelijk bevolkingscentrum door onverpoosde aanvallen systematisch te vernietigen.' Trouwens worden in toenemende mate de bewoners uit de door bomaanvallen getroffen steden in Zuid- en Oost-Duitschland ondergebracht. Op 1 Augustus beproefden 125 Amerikaansche bommenwerpers een aanval op het Roemeensche oliegebied van Ploesti uit te voeren. Duitsch-Roemeensche luchtstrijdkrachten vlogen hun te gemoet en joegen de Amerikaansche vliegtuigen zoo krachtig uiteen, dat slechts de helft tot een onsamenhangende aanval kon komen . Daarvan werden nog 36 bommenwerpers neergehaald. Er werd slechts onbeduidende schade aangericht.

Gehuwde vrouwen 's avonds uit de drankgelegenheden geweerd te Leiden Thans is voor de stad Leiden (Nederland), een door den burgemeester vastgestelde verordening van kracht geworden, waarbij het aan gehuwde vrouwen verboden is zich na 18 uur als bezoekster in een inrichting, waarvoor een volledige vergunning, een tapvergunning geldt, op te houden, tenzij in gezelschap van haar echtgenoot. De houders van zoodanige inrichtingen of hun vervangers mogen gehuwde vrouwen na genoemd tijdstip niet dan in gezelschap an haar echtgenoot toelaten of aanwezig hebben. Aldus is het aan alle gehuwde vrouwen ook deze zonder kinderen - verboden hun avond nog bij drank en spel door te brengen. Deze maatregel is gemotiveerd door verscheidene gevallen waarin moeders hun kinderen 's avonds aan hun lot overlieten om in gezelschap van mannen te gaan drinken.

O.L. Vrouw van Lourdes te Meersel-Dreef De Kempenaar is een geboren Mariakind en als zijn Hemelmoeder graag in een grot verschijnt, al is 't ook ver weg aan de Spaansche grens dan moet hij ook een Lourdesgrot hebben. Een grot uit schadden en graszoden afgedekt met dikke heiplaggen die zou hij wel aankunnen, maar een in zwart-grijze sintels of uit gele en wijnroode brikken, daarvoor is stielkennis noodig. Toch heeft bijna ieder parochie haar grot en in hoven en parken lichten zij zelfs van vetTe al is 't ook in miniatuur. Meersel-Dreef mag in der waarheid het Kempisch Lourdes genoemd worden, omdat dit heiligdom al de anderen in de schaduw stelt. Vanuit den stillen kloostertuin zweeft de vroomheid u in de lucht tegen. Achter de wijd opene poort ligt de weg breed open. 't Is alsof men een koninklijke lusthof binnentreedt. Gansch de omgeving noopt tot bidden en knielen. Van verre het zacht gehommel Yan psalmeerende monniken. Links en rechts de kruisweg, de Zeven Weeën en allerlei heiligen die als een blank gedicht openbloeien op hun wit voetstuk. De H. Franciscus met de vijf vurige wonden opvlammend ten hemel, de H. Appolonia waar men zijn tanden kan verkaopen en zooveel andere. Opeens te midden als in een hoekje van het paradijs de vermaarde Lourdesgrot omgeven door een tropische weelde waarin de vogeltjes ijverig keelen . In de middeleeuwen stond reeds op deze gewijde plaats een kleine O.L. Vrouwe kapel eenzaam en vergeten. Zij dankt haar vermaardheid aan een pater missionaris die op

weg naar Indië tijdens een woesten storm op 't punt stond om te komen. Wat doet een mensch al niet wanneer hij me één voet in 't water hangt en de schrik hem naar de keel klauwt? Een blinkende gedachte schoot hem door het hoofd en hij beloofde plechtig bij zijn terugkeer een Lourdesgrot te bouwen. Hij hield zijn woord. De kapel groeide niet alleen tot een machtige grot maar gansch de omgeving moest deelen in die zegening en werd herschapen tot een Maria-park, want als het voor de eer van Onze Lieve Vrouw gaat is het geld niet krap. 's Winters ligt de tuin doodsch en vergeten, maar zoodra de knoppen op de hoornen wachten op den eersten lauwen nacht om hun hart te openen, dan komen ze de Bernadetjes met alle mogelijke verkeersmiddelen van heinde en ver, tot zelfs van uit het protestantsche Noorden. Er zijn ouderlingen tusschen die al maar door rozenhoedjes bidden zoodat hun baard er van bibbert, en O.L. Vrouw ziet met welbehagen er op neer. Daar komen kinderen met withouten blokjes aan de hand van de zuster en zij dragen een wit kaarsje zorgvuldig in een papierke gewikkeld . Maria heeft ook dit offertje gezien. Er is een fijn muziek en pure kinderstemmen zingen: Ave, Ave. Voor de grot staat het volk als opeengestapeld. Er is jeugd en ouderdom en daarboven de milde zon die het allemaal doet tintelen en blinken! Maar een van de kleuters is zoek geraakt. Hij doet ontdekkingstochten in den mooien tuin en terwijl men angstig naar hen zoekt glimlacht Maria om de kommernis. Dat wordt vast een missionaris want hij draagt Haar beeltenis in de hand overal met zich mede! F. Heidendal

De Electro . . fiets heeft succes ! Reeds 600 machienen in België geleverd 1 ·Het ideale voertuig voor heden en voor de toekomst. ZUINIG - ZINDELIJK - GERUISCHlOOS - EENVOUDIG. SPOEDIG L!BVERBAAR in die modellen, vana'f 15..350, -Frs. inbegrepen elect11ische verlichting en seinapparaat BO.SCH.Type 182, lichf model voor een persoon. Type 164, zwaar model voor twee personen. Type W4 SPECIAAL~ met groo~ere actie-straal. Kosteloos alle inlichtingen ·oo demonstratie, worden gaarne ver~tr~kt door : Vergunn.in,g 606/18.

Hendrickx-Somers & Zoon UitsluMend agentschap voor den streek HOOGSTRATEN en TURNHOUT. VRIJHEID, 30-32 Tetef. 34 Handetsregister 1070. .HOOGSTRATEN

Bron: Gazet van Hoogstraten 35


~

L!ILa

"""' """"'

}'~·

·"'."' (

...J-.

'

Hoogstraten V. V. Hoop en Geloof! Niets dan optimistische en lachende gezichten bij de ploegvoorstelling van Roodwit in de kantine aan de oefenvelden van de Kathelijnestraat. In afwezigheid van voorzitter Miehoei moest er echter niet veel voorgesteld worden daar slechts één speler de Hoogstraatse kern komt vervoegen, namelijk de 19-jarige Tom Balemans van Germinal Ekeren. Een jongen die in de nationale reserven ruim zijn strepen verdiend heeft en voor H.V.V. een aanwinst zou moeten betekenen. Enkele verdienstelijke H.V.V.'ers zijn elders frisse lucht gaan opsnuiven, te weten Ivo Laurijssen naar 0. G. V orselaar enJ ohan Larnbrechts naar Zwaneven. Voor de rest praktisch volledig dezelfde kern als vorig seizoen. De tering naar de nering zetten schijnt bij de meeste ploegen wel een must te zijn en zo ook bij Hoogstraten . Hopen maar op niet teveel kwetsuren en rode kaarten. Trainer Kernland en hulptrainer De Prijck stonden erop deze kern bij elkaar te houden, zij kennen het klappen van de zweep voldoende en staan samen met de spelers garant voor een leuk en

I

SPORTI

Programma 1ste elftal Woensdag 3 augustus 19.30 u. H.V.V.- Germinal Ekeren Zaterdag 6 augustus 20.00 u. H.V.V. - Zwarte Leeuw Woensdag 10 augustus 19.00 u. Lille- H.V.V. Zaterdag 13 of zondag 14 augustus Beker van België (of vriendenwedstr.) Zaterdag 20 of zondag 21 augustus Beker van België (of vriendenwedstr.) Zaterdag 27 of zondag 28 augustus Beker van België (of vriendenwedstr.) Nationale Reserven Donderdag 4 augustus 19.00 u. H.V.V. - VIimmeren (ter. Seminarie) Donderdag 11 augustus 19.00 u. H.V .V. - Gooreind (ter. Seminarie) Donderdag 18 augustus 19.00 u H.V.V. - Westmalle (ter. Seminarie) Donderdag 25 augustus 19.00 u. Antonia - H.V.V. •

Scheidsrechters gevraagd! Heeft u ook met bewondering of afkeuring toegekeken naar de man in het gestreepte kleurige shirtje tijdens de voetbalwereldkampioenschappen in Amerika? Wilt u binnen een aantal jaren al die vedetten naar uw pijpen doen dansen? Houdt u van uitdagingen en wilt u uw incasseringsvermogen opvijzelen? Dan is u de geknipte vrouw of man die de K.B.V.B. in haar rangen wil opnemen! Alle gekheid op een stokje, laten we nederig beginnen! Donderdag 22 september 1994 om 20 u. start in Lokaal 'Den Eik' Singel35 te Gierle (aan

""' ·"'. "(' """"'

}'~·

..?

'

de kerk) een cursus voetbalscheidsrechter voor dames en heren vanaf 16 jaar, ingerichtdoorhet gewest Herentais en Turnhout. Jongeren en ouderen die er iets voor voelen het fluitje te hanteren in de toekomst laten deze kans niet voorbij gaan. Alle inlichtingen hieromtrent kan je bekomen bij: Dhr. Ligtvoet Antwerpseweg 168 Vlimmeren, tel. 03/312 32 92 Dhr. Engelen Molenvest 4A Herentals, tel. 014/21 36 86 Dhr. Maes Netelaan 18 Herentals, tel. 014/21 53 47 Dhr. Vekemans Cardijnlaan 11 St. -Lenaarts 03/313 94 60 Dhr. Vervoort Sneeuwkloklaan 8 Gierle, tel. 014/55 35 61 Dhr. Verhoeven Stoopstraat 19 Merksplas tel. 014/63 45 10 Dhr. Belmans Kasteellaan 39 Westmalle, tel. 03/312 32 84.

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

H. V. V.-aanwinst Tom Balemans uit Ekeren

geflankeerd door hulptrainer Danny De Pryck (links) en trainer Roger Kernland (rechts) .

spannend voetbaljaar. Ook het jeugdcomité is niet bij de pakken blijven zitten en plannen voor het oprichten van een overdekte staantribune aan de oefenvelden zijn helemaal geen dromen meer. Op de Supportersclub 'Onze Rooikens' en de Spionkop mag ook altijd gerekend worden, hetzij voor financiële, hetzij voor morele steun. Vorig seizoen eindigde H.V.V. op de 5de plaats en presteerde opmerkelijk sterk in de eindronde. Zo werd een ticketje voor 2de klasse op het nippertje verloren. Beter doen zal ongetwijfeld moeilijk zijn' Intussen is de oefencampagne volop aan de gang en werd reeds partij gegeven tegen gereputeerde tegenstanders zoals Germinal Ekeren, Lierse SK, K.V. Mechelen. H.V.V. wil de start zeker niet missen in de thuiswedstrijd van zaterdag 3 september tegen nieuwkomer Tielen.

36

CONCESSIEHOUDER NIEUWE EN GARAGE

nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS STREVEN NAAR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27


SPORT

Dames-Juniores te Minderhout

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt alt~jd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

~~ ~w~o~o•n•d•e•c•o~ra•t•le._

.E~

......

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

Een tien voor spektakel Lokale favoriete lnge Ge erts, pas hersteld van een kwetsuur opgelopen bij een valpartij, had maar wat graag als eerste over de meet willen komen. Haar concurrenten beslisten er anders over en deelden geen cadeautjes uit, zodat Inge !'rede moest nemen met, naar omstandigheden, een verdienstelijke JOde plaats.

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten F.C. De Statie nodigt uit De wereldkampioenschappen voetbal in Amerika zijn achter de rug en velen hebben zonder twijfel uren passief doorgebracht voor het kleine scherm. De hoogste tijd natuurlijk om wakker te schieten en de shoes zelf nog eens onder de voeten te binden en de spieren een versoepelingskuur te laten ondergaan. Als start van het recreatieve voetbal organiseert F.C. De Statie een voetbaltornooi dat doorgaat op zaterdag 6 augustus en zondag 7 augustus op het vroegere voetbalveld van F.C. Meer. De schiftingswedstrijden vangen aan op zaterdag om 10 u. en lopen door tot 19 u.! Zondag 7 augustus is men terug van de partij vanaf 13 u. tot 18 u.! Elke ploeg gaat naar huis met een ferme beker, de sportiefste ploeg wordt gelauwerd, de beste speler komt ook in de belangstelling. Op zondagavond, bij goed weer, zal een luchtballon het luchtruim kiezen vanop het plein, een attractie temeer voor de kijklustigen. De deelnemende ploegen zijn: 1. Een ploeg uit Dessel 2. De Jager uit Gooreind 3. K.L.J.-Zondereigen 4. Dream Team Vlirurneren 5. Mussenakk:erNeteranen Meer 6. Boskant/Papilion Minderhout 7. Boereneinde/Skai' den Hoogstraten 8. Fanfare Hoogstraten •

Rallycross in Maasmechelen is synoniem voor een druk weekend. Op zaterdag wordt immers een proef voor het regionaal en promotiekampioenschap afgewerkt. Je krijgt dus waar voor je geld. Voor het onverhard is het afwerken van zoveel wedstrijden op één weekend minder gunstig. Menig piloot klaagt op zondag van de slechte staat ervan. Spectaculair was het in ieder geval wel, naast de boeiende reeksen telden we liefst veertien (14) koprollen. Waarschijnlijk een weekendrecord. Voor Jos Sterkens zat het alvast niet mee, tijdens de tweede reeks was er geen leven in de Fiesta te krijgen. Jan Van Elderen daarentegen heeft blijkbaar alles onder controle. Twee snelste tijden verzekerden hem van de poleposition. Met John Cross naast je op de startgrid ben je uiteraard nog niet gewonnen. Zoals verwacht trok J ohn Cross alle registers open en ging als snelste van start.Nog geen twee ronden verder plaatste Jan Van Elderen zijn Sierra langszij en stevende af op een schitterende overwinning. Jos Sterkeos was toen al naar het opgavepark met een kapotte cardan . Kamiel Vereeken werd derde en voor de vierde plaats werd er een sportief duel uitgevochten tussen de Fransman Carlos Gornes en Jef De Ceuster die uiteindelijk vierde werd. De Divisie 1 werd overheerst door Jos Kuypers terwijl Ruud Verkouyen de zegebloemen van de kleine groep N's mee naar huis mocht nemen. Bij de tweewiel aangedreven groep -A wagens werd Mike Manning als eerste afgevlagd en in de Divisie 3 was het Patriek Van Mechelen die won.

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

te worden op het circuit dat bij de mooiste van Europa gerekend wordt. In de Divisie 2 zal er ongetwijfeld een felle strijd geleverd worden tussen Hanssen, Pallier (beiden Citroën) en Martin Schanche (Mister rallycrossen blijft Ford trouw). Zeker niet kansloos zijn Per Eklund (Subaru) en Will Golop (Peugeot). Jos Sterkens heeft de taak het Belgische vaandel hoog te houden . Indien Jos van pech gespaard blijft verwachten we hem vooraan in de B-finale. In de divisie 1 zijn er een aantallandgenoten die goed geplaatst zijn om zich te meten met de Europese top. We menen dat Jaak Franssen, Marc Van de Put en Eddy Donne zeker aanspraak moeten kunnen maken op een finaleplaats. Voor de Era-cup hebben we zelfs een handvol podiurnkandidaten. Afspraak voor al dit moois op zaterdag 13 augustus vanaf 12.30 u. en op zondag 14 augustus vanaf 08.30 u. op het Duivelsbergcircuit in het Limburgse Maasmechelen. •

13 en 14 augustus, Europees Kampioenschap Het is alweer drie jaar geleden dat de Europese top zijn tenten opsloeg op het Duivelsbergcircuit. Tijdens de generale repetitie van 26 juni j.l. bleek dat er nog wat gaten dienden gevuld

De monteurs van het los Sterkens motorsport team bekijken na de reeksen de gegevens uit de 'zwarte doos'.

37


SPORT

Rallycross

Wielertoeristen

Openday te Arendonk

Kampioenschap van Hoogstraten

Het gekende Glossocircuit te Arendonk ruimt op zaterdag 6 en zondag 7 augustus de baan vrij voor alle piloten en pilotes die zich interesseren aan rallycross en niet in het bezit zijn van een licentie. Heel wat ambitieuze jongeren zien zo'n Openday als een springplank naar het echte rallycross op regionaal en internationaal niveau. Anderen willen zich weleens ongedwongen te pletter amuseren hetgeen dan altijd weer voor onverwacht spektakel zorgt. Wat heb je nodig om deel te nemen? Een veilige, verzorgde auto en een geldig rijbewijs! Inschrijvingen en reglementen kunnen op aanvraag bekomen worden bij R.T. Glosso, Schotelven 81,2370 Arendonk, tel. 014/677315- fax 014/670899. Inschrijven kan tot 3 augustus! Ook voor de toeschouwers is spektakel gewaarborgd en waarschijnlijk kan men getuige zijn van de ontdekking van enkele nieuwe rallycrosstalenten. Parking is voorzien vlak bij het circuit en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang!

Programma Zaterdag 6 augustus 13.00 u. Administratieve controle 13 .30 u. Technische controle 14.00 u. Trainingen

Geoefende en gespierde kerels die in een bonte rennersoutfit en met al of niet dure racekarretjes ongebreideld genieten van een gezonde vrijetijdsbesteding! Versnellingen, tubes, gemiddelden, afstanden, Ardennen, buitenland ... ! Alledaagse onderwerpen van gesprek! Dat ze mekaar tijdens hun dagelijkse of wekelijkse ritten eens aan de tand willen voelen is een normaal verschijnsel. Te Minderhout organiseerde Chris Geerts en zijn medewerkers een heus kampioenschap voor uitsluitend Hoogstraatse wielertoeristen. Een zware wedstrijd over het hete beton van de Hoge en Lage Weg mocht je het ongetwijfeld noemen, maar er werd gevlamd dat de stukken eraf vlogen. De bloemtuil aan de meet deed de vele liters transpiratie vergeten!

De uitslagen +40-jarigen 1. Frans Aerts (Meer) , 2. Frans Van Dun (Meerle), 3. Jan Verheyen (Hoogstraten), 4. Henri Van Dun, 5. Jos Van Bergen, 6. Johan Martens, 7. Jos Stoops, 8. Jaak Dekkers, 9. Jos Voeten, 10. Frans Laurijssen . -40-jarigen 1. Leo Quirijnen (Minderhout), 2. André Laurijssen (Minderhout), 3. Ad Herrijgers (MeerIe), 4. Victor Van Loon, 5. Luc Verheyen, 6. Koen Van Dun, 7. Kamiel Van Den Heuvel, 8. Ronny Van Dun, 9. Jan Schrauwen, 10. Jos Laurijssen. •

Zondag 7 augustus 09.00 u. Trainingen 10.00 u. Reeksen ... Aansluitend finales . •

Bij de oudjes perste Frans Aerts uit Meer het onderste uit de kan en het bloemenmeisje werd zijn beloning.

autobanden

* merkbanden

* occassiebanden .* reparaties

* depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16

de

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

"o3- 314.55.04

DuGG@~~crcsucsu~~®

maand 38

Op Minderhoutenaar Leo Quirijnen stond geen maat en dit ondervond uittredend kampioen André Laurijssen maar al te goed.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.


SPORT Veteranen Mannen jogging 10500 m

2e Kapellekesloop Minderhout

Ongrijpbare Jan Hendrickx Veel concurrentie had uitgesproken favoriet Jan Hendrikx niet te vrezen tussen de 32 atleten ingeschreven voor de halve marathon. Van bij de start nam hij dan ook de bende op sleeptouw en liet al vlug zijn kuiten bewonderen. Jan kwam, zag en overwon op een onweerstaanbare wijze! Het aantal deelnemers lag wel aan de lage kant en voor de toekomst gaan de organisatoren daar wel rekening mee moeten houden. Het parcours ligt ook buiten de dorpskom, voor de lopers is het geen interessante omloop en uit gesprekken konden we vernemen dat de ambiance die zo'n wedstrijd gewoonlijk vergezelt volledig ontbreekt. Weinig toeschouwers, weinig enthousiasme! Een stevige evaluatie is zeker nodig! Voor de omlijstende nummers 500, 750, 1000 m. voor de kinderen en de joggings van 5200 en 10500 m was wel een bevredigende belangstelling te noteren.

De uitslagen

Kinderen 750 m (3de en 4de leerjaar)

Kinderen 500 m (1ste en 2de leerjaar)

A Jongens

A Jongens 1. Axel Aerts (Minderhout), 2. Ben Rombouts (Brecht), 3. Bart Aernouts (Meer), 4. Geert Mertens (Minderhout), 5. Jelle Boogaerts (Wortel)

B Meisjes 1. 2. 3. 4. 5.

Silke Van Gompel (Rijkevorsel), An Aernouts (Hoogstraten), Liesbeth Van den Bogerd (Minderhout), Dorien van Bavel (Minderhout), Annelies Dubois (Minderhout).

1. Pieter Voeten, (Meer), 2. Stefaan Boudewijns (Minderhout), 3. Pieter Hendrickx (Minderhout), 4. Koen Geerts (Minderhout), 5. Jeroen Swolfs (Minderhout).

1. Frans Onincx (Wuustwezel) 2. Sus Verlinden (Morkhoven) 3. Herman Martens (Minderhout) 4. Adrie Raaymakers (Etten-Leur) 5., Alex De Zwart (Etten-Leur)

40'27" 44'50" 45'45" 46'46" 47'25"

Vrouwen jogging 10500 m 1. Erna Vermeersch (Wortel) 2. Annemie Sterkens (Hoogstraten) 3. Lydia Struyf (Rijkevorsel) 4. Rita Van Aert (Minderhout) 5. Ann Braspenning (Hoogstraten)

48'29" 50'48" 51 '28" 52'07" 54'06"

Veteranen mannen halve marathon 1. 2. 3. 4. 5.

Guido Everaert (Hoogstraten) Jan Vermeiren (Minderhout) Louis Onincx (St. -Lenaarts) André Knockaert (Mortsel) Robert Meyers (Minderhout)

1u. lu. 1u. 1u. 1u.

18'36" 22'35" 23'04" 31'05" 42'48"

Veteranen vrouwen halve marathon 1. Martine Persoone (Hoogstraten) lu.33'35"

Vrouwen halve marathon

B Meisjes

1. Lieve Goos (Minderhout) lu48'26"

1. 2. 3. 4. 5.

Mannen halve marathon

Bieke Van Bavel (Wortel), Sarah Onincx (Minderhout), Gitte Martens (Minderhout), Joke Van GiJs (Meer), Elly Proost (Beerse).

1. 2. 3. 4. 5.

Jan Hendrickx (Hoogstraten) 1u. Jef Van Dijck (St.-Lenaarts) 1u. Bram Everaert (Hoogstraten) 1u. Jos Braspenning (Hoogstraten)1u. Jan Adams (Minderhout) Ju.

13'36" 16'07" 18'14" 18'45" 19'21" •

K.L.J.-Groene Kring

Ploeg- en gymcanawedstrijd Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde K.L.J.Groene Kring gewest Hoogstraten een ploeg-/ en gymcanawedstrijd (behendigheid met de tractor). Elf deelnemers schreven in en zij kregen de gelegenheid om hun ploegen na de oefenbeurten optimaal af te stellen . In de namiddag werd het volle ernst en terwijl de kandidaten de ploegkunst voorschotelden, konden juryleden, sympathisanten en andere kenners het gepresteerde werk controleren en naar waarde schatten. Ploegwedstrijden krijgen in de land- en tuinbouwsector meer belangstelling en het is naast een vorm van ontspanning voor de jeugd ook een waardevolle bezigheid.

De uitslag Het ereschavot met v.l.n.r. lefVan Dijck, (2de) Jan Hendrickx (lste), Bram Everaert (3de).

Kinderen 1000 m (5de en 6de leerjaar)

Veteranen jogging 5250 m

A Jongens

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Ken Stoffels (Hoogstraten), Stijn Koyen (Meerle), Koen Martens (Minderhout), Jef Verhoeven (Wortel), Miehiel Bayens (Baarle-Nassau).

Vrouwen jogging 5250 m

B Meisjes 1. Els Van Schaeren (Wortel), 2. Dorien Van de Poel (Minderhout), 3. Carolien Geerts (Minderhout), 5. Dorien Roeien (Minderhout).

Mannen jogging 5250 m 1. Benny Aerts (Minderhout) 2. Andy De Rooy (Herenthout) 3. Roe! Everaert (Hoogstraten) 5. Steven Vermeiren (Minderhout) 5. Oscar Bayens (Baarle-Nassau)

Roger V anderbiesen (Halle-Zoersel) 18.44, Frans Haelen (Oud-Turnhout) 21'22" Rachelle Tubex (Noorderwijk) 22'34" Albert Van Bouwel (Minderhout) 23'01" Gerd Van Loon (Halle-Zoersel) 26'10"

17'35" 17'54" 19'00" 19'31" 20'05"

Francy Vanderbiesen (Halle-Zoersel) 2. Marleen Aerts (Rijkevorsel) 3. Els Goetschalckx (Rijkevorsel) 4. Griet Praet (Hoogstraten) 5. Lief Van Bergen (Hoogstraten)

25'46" 26'02" 26'21" 27'31" 27'31"

Mannen jogging 10500 m 1. 2. 3. 4. 5.

Ronny Vinckx (Ravels) Jan Van Passel (Aarschot) Steven Van Aert (Westmalle) Rik Bax (Castelré) Guido Wuyts (Malle)

39'05" 39'31" 40'20" 40'23" 40'31"

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Danny Adams Gert Brosens Jos Brosens Dolf Jans en Jan Aerts RuudEist Eric Janssen Kurt Voet Danny Herreyaers Frank Meeuwsen Maarten Vermeiren

70,0 69,5 65,5 63,0 60,5 55,0 52,5 52.0 47,0 42,0 37,0

punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten

De gymcanawedstrijd kende eveneens een spannend verloop en gaf volgend klassement: De uitslag 1. Gert Brosens 6.45 min. 7.37 2. Kurt Voet 8.12 3. Dolf Janssen 4. Eric Janssen 8.27 8.51 5. Jan Aerts 6. Frank Meeuwsen 9.00 7. Maarten Vermeiren 9.15 9.49 8. Ivo Snoeys 9. RuudEist 9.50

...

39


Hemdfestival Arendonk Vorig jaar sloeg ook op het Arendonkse Hemdfestival de crisis toe. Een terugloop van het aantal bezoekers heeft tot gevolg dat het Bernclfestival terugkeert naar zijn 'roots' : een sfeerfestival met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag zijn er optredens in zowel de Bemdhal als op het terras. Vrijdag 2 september is het traditioneel rock'n roll-time. Het rockfestival van zaterdag pakt uit met Prodigal Sons, Toad The Wet Sprocket, Nemo, Terrorvision, Cosmie Psychos en The Walkabouts. De topper van die avond staat, bij het ter perse gaan, nog niet vast. Regionaal talent komt aan bod op het terras. Zondagmiddag is ook zeker een aanrader met onder andere de afsluiters The Cropdusters, recentelijk nog te zien op Akkerpop en La Cuenta speelt om zes uur op het terras voor Charles Jarvis & The Weezeis en Jef Stek & Piet Ex-Stek. Het volledige programma smaakt naar meer. Op zaterdag kan iedereen trouwens met de bus naar Bemd '94. Vanuit plaatselijke jeugdcafé's vertrekken de bussen omstreeks tien uur. Arendonk wordt opnieuw verlaten om kwart na één op het Marktplein. De verkooppunten van deze busticketten zijn ook de op- en afstapplaatsen. Tot en met 27 augustus kan je hiervoor onder andere terecht bij: De Gelmei Hoogstraten, Mussenakker Meer, Volksvriend Meerle, Dekwaalsteniet Minderhout Egalitée Rijkevorsel. Meer info over Bemd en de busdienst op 014/67.24.21.

Fusieswing Schlagerfestival

Ambiorex Essen

Het hoeven niet steeds Vlaamse 'schlagerzangers' te zijn, die naar de Meerse Veilinghalen gehaald worden. Op vrijdag 28 oktober komt de crème de la crème van het Duitse Schlagergebeuren naar Meer. Topper wordt zeker en vast Freddy Breek en alles wordt aaneen gepraat door Dennie Christian. Het enige echte originele Duitse bier wordt geschonken in halve liters en de Veilinghallen krijgen de look van een Duitse Bierstube. Met andere woorden: sfeer, gezelligheid en ambiance tijdens een vier uur durende show met een zestal artiesten, exClusief voor de regio. Informeren en reserveren doe je op 03/315 .02.54. En dat doe je best snel. want wegens het grote succes op voorhand, zijn er nog maar een beperkt aantal zitplaatsen. Snel zijn is de boodschap. D

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

40

Ambiorex mag vermoedelijk na deze zomer tot de toppers van het Belgische festivalgebeuren genoemd worden . De zevende editie zal zeker de kaap van vijfduizend torschouwers overschrijden. De Vlaamse top komt aan bod met The Choice, The Radios, Noordkaap en Ashbury Faith. Tussendoor mogen onze Noorderburen hun topper The Golden Earring afvaardigen. Als voorlaatste staat Magnapop geprogrammeerd en Luka Bioom moet er voor zorgen dat Ambiorex onvergetelijk wordt, ook na zondag 7 augustus. Het festivalterrein vindt U aan de Oude Baan in Essen. Vanaf 1 augustus kan U terecht op het rechtstreekse infonummer 03/677 .08.64. Meer info vindt u in de festivalkrant, maar zeg nu zelf, als u deze groepen niet kent, dan heeft u een gat in uw cultuur.

Antilliaanse Feesten De regionale festivaltopper is onmiskenbaar de Antilliaanse Feesten, ook wel eens Caribbean Festival genoemd. Veellof voor de affiche dit jaar, welke door kenners als de beste uit de twaalfjarige geschiedenis van Antilliaanse Feesten genoemd wordt. De zomerse zwoele klanken zetten de meest stijve hark aan tot bewegen. Zeg nu zelf, tot voor kort waren de opzwepende ritmes van ska, salsa, merengue, mambo, panchanga onbekend in onze regio, zeg zelfs maar land. Heel wat dorpsgenoten keken raar op van films als Dirty Dancing en van een dans zoals de Lambada. Dit alles hoort nu bij het straatbeeld van de jaren negentig. Heel wat dorpsgenoten ontdekken dat dat soort muziek bijna in hun tuin wordt gespeeld, in de Minderhoutse Blauwbossen. Niet door zomaar de eerste de besten. Neen, Caraïbische topgroepen komen speciaal naar Hoogstraten overgevlogen. Meer en meer Hoogstratenaren hebben reeds de moeite genomen om eens een kijkje te gaan nemen. En één ding is zeker. Zij die ooit

geweest zijn, gaan terug. De anderen, de nieuwsgierigen en de laatkomers, willen ook nog wel eens gaan kijken. Want ze zouden daar goede cocktails hebben en het terrein zou niet meer herkenbaar zijn als een weide voor paarden. Neenee, een uitstapje naar Antilliaanse Feesten wordt een tropische reis naar je achtertuin, die helemaal in de exotische sfeer aangekleed is. Bekenden kom je er genoeg tegen en toch is een avondje Antilliaanse Feesten een avond wegdromen naar de tropische eilanden, met palmbomen, witte stranden en een helderblauwe zee. Het lijkt misschien een droom, maar het is vlakbij.

Rodriguez Ik hoor u al zeggen,jamaar als ik mezelf'ns een keer laat gaan, dan wil ik niet meer met de wagen rijden. Proficiat u bent verstandig, en u bent nog verstandiger als u de festivalbus neemt. Deze toert constant tussen de Kerk van Hoogstraten en het festivalterrein. Geen ellenlange file op weg naar de Blauwbossen of het risico op een ongeval. Neen, gezellig op de bus. Als u toch nog niet overtuigd bent van een avondje Antilliaanse Feesten, zorg er dan voor dat u vrijdag 12 augustus vanaf vier uur in Hoogstraten centrum bent. Dan wordt het festival al geopend door The Academy Brass International. Brass doet u misschien aan fanfare denken, maar het is veel meer dan dat. Trouwens met zijn dertigen zullen ze u zeker niet onbewogen laten. U bent nog niet overtuigd. Stap dan u platenzaak binnen en vraag achter de Carribbean Beat-CD. Dit jaar verschijnt reeds de derde op rij. De toppers van de afgelopen jaren zijn op deze CD's terug te vinden. De CD is tevens te koop op het festivalterrein. Laat u voor één keer eens meeslepen en u zal ontdekken dat er meer te koop dan is enkel een avondje voor de buis of aan den toog van uw stamcafé. Voor sommigen onder u, heb ik nog het laatste lokmiddel: u moet maar eens komen kijken naar dat schoon volk dat er rondloopt. Zal ik het laten staan? Waarom niet?

Programma 12de Antilliaanse Feesten nijdag 12 augustus: Sampling. (Cuba) ; Rko Rodriguez & Band, (Jamaica): Academy Brass International lAmba); Fruko & The La !.in Brothers, (Colombia I: Sampling, (Cuba) ; Dibl o Dibala &

Matchatcha. (Zaïre) Zaterdag 13 augustus: Yakki Famirie, (Suriname): Roy Cape & The Kaiso All Stars, (Trinidad); Carlo Jones & The Surinam Troubadours, (Suriname); Tono Rosario. (Rep. Dom.); Yakki Familie, (Suri name) ; La Sonora Dinamita. (Colombia).


Caribbean festiflal

12 -13 AUGUSTUS VRIJDAG 12 AUGUSTUS - 20 uur

ZATERDAG 13 AUGUSTUS - 20 uur

RI CO RODRIGUEZ & BAND

ROY CAPE &THE KAISO ALL STARS

SKA - JAMAICA

FRUKO &THE LATIN BROTHERS

SOCA - TRINIDAD

TONO ROSARIO

SALSA - COLOMBIA

MERENGUE - REPUBLICA DOMINICANA

DIBLO DIBALA& MATCHATCHA

LA SONORA DINAMITA

CUMBIA - COLOMBIA

CARLO JON ES & THE SU RI NAM TROUBADOURS ROOTS-KASEKO- ARUBA VAK KI FAMIRI E KASEKO- ARUBA

SOUKOUS - ZAÏRE

ACADEMY BRASS INTERNATIONAL ARUBA SAMPLING SALSA (a capella)- CUBA LOKATIE: BLAUWBOSSEN-DESTA • HOOGSTRATEN VRIJDAG· of ZATERDAGKAART: Voorverkoop 700 Kassa 900 WEEKENDKAART: Voorverkoop 1000 Kassa 1400

BEF BEF BEF BEF

Alle CERA-bankkantoren CERA HOOGSTRATEN : 03/3146695 CAFÉ DE GELMEL HOOGSTRATEN 03/314 8311

Belga LIVE

IJI:IJI~III~I:;JII~IIl BANK 41


•ID.

Op stap

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Nog tot en met 26 augustus op werkdagen KWISPEL, Speelpleinwerking voor kinderen van 6 tot 12 jaar, org. Jeugddienst, tel. 03/ 340.19.52.

Vl!n Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Nog tot einde september FIETSZOEKTOCHTEN, KWB/KA V of LG/ KLJ/KVLV, telkens 100 BEF.

Woensdag 3 augustus FIETSDAGTOCHT, Jan Van der Nootpad, vertrek Medisch Centrum 9.30 uur, boterhammen meebrengen, org. KVLV.

Donderdag 4 augustus T-SHIRT BESTEMPELEN, voor Grabbelpashouders van 7 en 8 jaar, 14-16 uur, IKO, 150 BEF.

Vrijdag 5 augustus T-SHIRT BESTEMPELEN, voor Grabbelpashouders van 9 en 10 jaar, 14-16 uur, IKO, 150 BEF.

Zaterdag 6 augustus REDDINGSTRAINING, voor Grabbelpashouders 10 t/m 15 jaar, 10.30-11.30 uur, De Mosten, m.m.v. Hoogstraatse Reddersclub.

Zondag 7 augustus PETANQUENAMIDDAG, nabij De Mosten, vertrek kerk, 13.15 uur fietsers, 13.30 uur auto's, org. KWB . BEEKONDERZOEK, voor Grabbelpashouders 8 t/m 15 jaar en JNM-leden, 14-1 7 .30 uur, vertrek Dorpsplein Minderhout per fiets, gratis, m.m.v. JNM. BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerk, 19 uur.

Woensdag 10 augustus WIELERWEDSTRIJD, Trofee van Antwerpen, Junioren en Nieuwelingen . LEREN VISSEN, voor Grabbelpashouders 8 t/ m 15 jaar, clublokaal vissersclub, nabij De Mosten, 14-17 uur, 150 BEF, m.m.v. Altijd Beet - De Marck. MASSA VOLKSDANS, De Mosten, 18.30-20 uur.

Donderdag 11 en vrijdag 12 augustus T-SHIRT BATIKKEN, zie 8/8. REDDINGSTRAINING, zie 6/8.

Zaterdag 13 t/m zondag 21 augustus TENNISTORNOOI ENKEL, TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72, vanaf 9 uur.

Zondag 14 augustus BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerk, 19 uur.

Maandag 15 augustus HERDENKINGSPENNING, laatste dag van voorinschrijving, Dienst voor Toerisme en Cultuur, kelder stadhuis.

Woensdag 17 augustus

Dinsdag 9 en woensdag 10 augustus THEATERINITIA TIE, voor Grabbelpashouders 14 t/m 16 jaar, 13.30-17 uur, lokalen oude gemeenteschool, Karel Boomstraat 44, I 00 BEF.

AAN AUTO'S WERKEN, voor Grabbelpashouders 7 t/m 11 jaar, Garage Keustermans, Worteldorp 37A, 14-15 .30 uur, gratis.

Maandag 8 en dinsdag 9 augustus

ku~rqtj~zquiz

/.~

ty

urijfreio 183 qoogstrnten

.

03/314 66 65 ~ust

Donderdag 18 augustus

FIETSTOCHT HET BELS LIJNTJE, vertrek lokaal Karel Boomstraat 44, 9.30 uur per fiets, terug 17 uur, org. Wielewaal/JNM. DISCODANSEN HIP-HOP, voor Grabbelpashouders, in Dansclub Bevers, Terbeeksestraat Meer, 8t/m 12jaar: 13.30-15uur; 13t/m 15jaar 15-16.30 uur, gratis.

Woensdag 24 augustus MASSA VOLKSDANS, De Mosten, 18.30-20 uur.

Donderdag 25 augustus AAN AUTO'S WERKEN, voor Grabbelpashouders 12 t/m 15 jaar, Garage Keustermans, Worteldorp 37A, 14-15.30 uur, gratis.

Zaterdag 27 augustus REDDINGSTRAINING, zie 6/8. GEZINSFIETSTOCHT, vertrek aan Tennisclub De Vrijheid, Achtelsestraat, 13.30-18 uur, org. Kon. Veloclub De Lustige Wielrijders.

Zondag 28 augustus LANDSCHAPSWANDELING, bijeenkomst aan de Begijnhofkerk om 14.30 uur, org. Natuurgidsen. BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerk, 19 uur.

Vrijdag 19 augustus

Woensdag 31 augustus

STOFFEN BEDRUKKEN, voor Grabbelpashouders 7 t/m 9 jaar en PARELWEVEN, voor Grabbelpashouders 10 tlm 12jaar, beide in het Provinciaal Textielmuseum Oelegem, 9-16.45 uur, vertrek kerk, 100 BEF.

A VONDFIETSTOCHT, Meersel-Dreef via Leemstraat, vertrek Medisch Centrum 19.15 uur, org. KVLV.

Zaterdag 20 augustus

& 1fii!inne

HOOG

Zondag 21 augustus BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, 14 uur, tribunekaarten 100 BEF. BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerk, 19 uur.

Dinsdag 23 augustus

Zaterdag 13 augustus

MASSA VOLKSDANS, De Mosten, 18.30-20 uur. RUILBEURS EN STRAATTEKENEN, voor Grabbelpashouders alle leeftijden, Torenakker Minderhout, 18.30-20.30 uur, gratis. A VOND FIETSTOCHT, Bolks Heike via Heuvelstraat, vertrek Medisch Centrum 19.15 uur, org. KVLV .

T-SHIRT BATIKKEN, voor Grabbelpashouders van 11 en 12 jaar, 14-16 uur, IKO, 150 BEF.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open anaf 18 u. 48

50

REDDINGSTRAINING, zie 6/8.

HUIS STRATEN

52

46 53

~~

RTUINAR

'T R

--~ Meerdorp 13

42

CAFË

4'4.4-~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

58


OPSTAP IN...

MINDERHOUT

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten 57

'l(unstscfii{áer J.Ji.J. Jasper ~

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

WORTEL

Vrijdag 12 augustus ANTILLIAANSE FEESTEN op de Blauwbossen, vanaf 19.00 uur. Zaterdag 13 augustus ANTILLIAANSE FEESTEN op de Blauwbossen. Zondag 28 augustus HOEVE-FEESTEN vanaf 13.00 uur op de Blauwbossen. Nationaal kampioenschap legeldorsen en andere oude ambachten. 's Namiddags reuzebarbecue.

vzw Mussenakker Meer

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

80

FRITUUR - EETHUIS

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

'DE EIKEN'

Vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus DROPPING met dag- en nachtrally. Org. Slot. Inschrijven (220 fr) bij H. Peeters, Pastorijstraat 8. Zaterdag 8 augustus BARBECUE van het Slot. Vooraf inschrijven (350 fr) op tel. 314.61.72. Vrijdag 26 augustus WORTELFEESTEN met avondmarkt (vanaf 17 uur), Kinderjogging en Worteljogging (inschrijven tussen 17 en 18.30 uur). ·s Avonds prijsuitreiking en gezellig samenzijn. Zaterdag 27 augustus WORTELFEESTEN met antiek-, ruil- en curiosamarkt vanaf 13.00 uur. Wandel- en fietstocht (13.30 u.), volksspelen (vanaf 14.00 u.), demonstratie politiehonden. Tentoonstelling Wortelse schilders. Om 19.30 uur officiële inhuldiging De Boomkes en de bibliotheek. Om 20.00 uur Bierproefwedstrijd. Vanaf21.00 uur groot Volksfeest met volksdans, wimpelen en kwis. Dat alles in het Slot en de Boomkes.

61

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

MEERLE

Café - feestzaal

'"'

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

MEER Elke dinsdag KWB-FIETSEN aan Rosaliakapel om 20.00 uur. Elke woensdag KA V-FIETSEN aan Rosaliakapel om 20.00 uur. Van 1 augustus tot 30 september KWB-VAKANTIE en FOTOZOEKTOCHT. Zondag 31 juli AKKERPOP aan de Donckstraat van 11.00 tot 24.00 uur. Zaterdag 6 augustus VOETBALTORNOOI FC DE STATIE op oud plein KFC Meer vanaf 10.00 uur. Zondag 7 augustus MEERMARKT in de Donckstraat van 09.00 tot 12.00 uur VOETBALTORNOOI FC DE ST ATIE op oud plein KFC Meer vanaf 10.00 uur. Dinsdag 16 augustus t/m zaterdag 20 augustus SPORTWEEK van Turnkring aan School Terbeek van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 20 augustus WIELERWEDSTRIJD van Vlaamse Wielerbond. Zaterdag 27 augustus MUZIEKFEEST van de Boerenkapel. KWB-BARBECUE op oud plein KFC Meer vanaf 18.00 uur. Zondag 28 augustus KWB-VOLLEYBALTORNOOI op oud plein KFC Meer van 10.00 tot 18.00 uur. Zondag 4 september MEERMARKT + BOERENMARKT m de Donckstraat van 09.00 tot 12.00 uur.

Al

25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

CAFE DE NIEUWE BUITEN . BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Maandag 15 augustus PONY-TORNOOI op Klein Eyssel. Springwedstrijden en dressuur. Om 14.00 uur groot feestprogramma met show en spel. Org. de Markruiters. Vrijdag 28 augustus MISSIEFEESTEN. Tentoonstelling en attracties. Thema-avond voor de jongeren met allerhande activiteiten en fuif, vanaf 18.30 uur in de lokalen van de Chiro. Zaterdag 29 augustus MISSIEFEESTEN met tentoonstelling en attracties. Optreden van Kinderkoor Cantabile en Fanfare vanaf 19.30 uur.

.,

Cafetaria

MEERSEL-DREEF Zondag 31 juli NATUURWANDELING van het Markdal pad. Bijeenkomst aan de Watermolen van MeerselDreef om 14.30 uur. Org. Natuurgidsen. VIERING van het 40-jarig priesterschap van P. THEUNS. Eucharistieviering om 10.30u., receptie om 11.30u. in het klooster

Harry Begers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF 54

Ongevallen Vrijdag 17 juni om 17 .50 uur werd de auto van Lucia Van Bergen aan haar woning aan de Van Aertselaertstraat aangereden door de lichte vrachtwagen bestuurd door Hendrik Van Essen uit Brecht. Er was zware schade.

Restaurant

à Ja carte

week-menu S trij beek 16 Meerte

Tel. 03/315 .91.07

Radio CONTINU

~

FM 103

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40- Fax 315 86 57 -met regionaal, notionooi en internationaal nieuws -24 uur per dog muziek -informatie van en over lokale verenigingen

Woensdag 13 juli zagen vissers aan de vaart te St. Jozef Rijkevorsel een auto in het kanaal rijden. Twee jongelingen kropen uit het voertuig en liepen weg. De hulpdiensten werden gealarmeerd. Duikers vonden geen inzittenden meer in het voertuig, dat uit de vaart werd gehesen. Donderdagavond hebben de twee jongelui uit Rijkevorsel, 18 en 19 jaar, zich bij de rijkswacht te Merksplas gemeld. Ze reden met een voertuig, bestemd voor de sloop, dat niet was ingeschreven noch verzekerd. Aan het kruispunt Loenhoutseweg en Hinneboomstraat reed Johan Sijsmans Oude-Dorpsstraat 81 Wuustwezel tegen een verlichtingspaal. Hij werd zwaar gekwetst. •

43


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

72

~ centrale v~n:varming

/

HUISARTSEN 2321 MEER

V1ijheid 251 - 2320 Hoogstroten Achtelsestr.l

6 en 7 augustus: DR. MARC VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel, tel. 314.48.00.

Tel. 03/31 5.74.46 Fax 03/315.88.35

Tel. 03/314.51.33

13 en 14 augustus:DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15 , Meerle, tel. 315.82.21.

Antiek Koekhoven 5 - Rijkevorsel

JAN STOFFELS

20 en 21 augustus: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48 .

Tel.: 03/314.34.37

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon : 03/315.70.16

65

27 en 28 augustus: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10.

JAN VERHEVENb.v.b.a.

VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

APOTHEKERS

Tel. 03/314.54.50

66

Van 29 juli tot 5 augustus: APOTHEEKVAN PELT, Vrijheid 230 , Hoogstraten , tel. 314.51.50.

Indoor tennis squash snooker de

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Van 5 tot 12 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

Tel. 031314.37.76

Van 12 tot 19 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

~12~e~~2~e;~~.(~L Tel. 03/314.31.08

Van 19 tot 26 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS , Worteldorp 11 , tel. 314.38.68.

LIEF LAURIJSSEN

K. VERHEYEN-GEVSEN Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Van 26 augustus tot 2 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

76

Gclmel,f.."of 6 2320 Hoog,!ro fen Tel. 03/3 14 38 11

f ox 03/3 !4 15 03

68

THUISVERPLEGING

CIS VISSERS • SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten. \

'v iSSERS

De volgende MAAND zal er zijn op 31 augustus. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op woensdag 17 augustus. Dorp- en sportnieuws op zondag 21 augustus. 44

75

mobile Rent

VRIJHEID

67

74

LAURIJSSEN JEF

Ulicotenseweg 36-2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

73

KWALITEITSPLUIMVEE

15 augustus: DR LUK VERMAND ER, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11.

- Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

- samtmr

-gJ; JOS SERVABS

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

_ ""'-

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN (03) 314 73 oo

78

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.