april 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NEGENDEJAARGANG,NR. 108 APRIL 1994 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRA TEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

NIEUWE TREND

TELE-POLL

POLITIEK

STRUISE VOGELS

RECLAME BLADEN

VRAGEN

JA - NEEN?

BU EEN VRAGENLUST

Dorpsraden: de voorzitters


LUIM

Brieven van Lodewijk en Karel Het Slim Buroke vzw Ook deze maand heeft Albert een brief uit de oude doos klaarliggen. Dat de hedendaagse heiligenverering diepe geschiedkundige wortels heeft zal dra blijken. Een brief van Lodewijk De Koninck aan Karel Boom. Mechelen, den vijfden maart I894 Mijn Waarden Vriend Karel, Den alverslindenden tijd vernietigt en verstoort vele zaken. Toch blijk ik het tedere Hoogstraten aan mijn boezem koesteren. Mijne beeltenis kastgewijs te vereeuwigen vind ik echter eene te groote en overtrokken eer. Ik wil in de geschiedenis niet vergeleken worden met echte denkers en toeverlaten met diepgang. Ik zoude die eer willen laten aan raadsleden die oneindig veele jaren zetelen, belangenloos, alleen de welvaart des volks voor ogen. Met eene straatnaam zoude ik reeds ruim tevreden zijn. Maar, Vriend Karel, wat mij zekerlijk meer benauwt is de onverschilligheid die overhand de plaats inneemt van gehechtheid aan de Vreze Gods. Versmoord in de roes der wereldsche vermaken, geldwinning en ikzucht, is de hedendaagse maatschappij meer dan ooit genegen het verleden als oude vodderij zonder waarde te aanschouwen. Neemt nu die schoone vereering van de Heilige Clara. Zegt mij, Vriend Karel, wie bidt nog negen dagen het Weesgegroet bij eene brandende bougie, ook als hij er geene trek in heeft? Wieduifter nog drie

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49.11

Il rall\

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 2

2s

dingen te vragen aan de Heilige Clara, dingen die onmogelijk lijken maar waarvan er eene hem zere aan 't herte ligt? Ik, Karel, ik durf nog te getuigen. Hoeveele woedende krankzinnigen, aan tandpijn en vallende ziekte lijdenden, half bezetenen en met vele kwalen overladenen verkregen niet genezing en hulp van de Heilige Clara? Hoeveele boeren konden niet eene mooie pacht verwerven door toedoening van deze heilige. Daarom vraag ik U eene practische daad voor mij te stellen. Ik hoor dat Louis Van Hoof sinds eenigen tijdeene courant verspreidt: De Gazet Van Hoogstraten. Wilt gij voor mij daarin volgende advertentie laten opnemen:

Noveen Heilige Clara. Vraagt alleenlijk positieve zaken. Bidt 9 dagen het weesgegroet bij eene brandenden bougie, ook als uwe zinnen elders zijn. Stelt 2 verzoeken die zekerlijk onmogelijk zijn en daarbovenop eene zaak die uwe herte diep belieft. Laat de negenden dag deze bougie heeldergans opbranden en plaats deze melding in de courant. Gij krijgt wat gij vraagt. LOK. Ik hoop, Vriend Karel, uit het diepst mijner herte dat deze schone devotie in geen honderdjaar verloren gaat. Dat bovengestelde phrase als eene klok over de Kempen moge blijven klinken, zelfs als het jaar 2000 in 't verschiet ligt. Karel, mijn goede Vriend, ik verneem dat gij naar Moseau gaat schilderen. Zult gij zuiver vanherteen lichaam blijven, Karel, ook als gij daar de csardas danst en uwe mooie Fieneke alleen in Hoogstraten achterblijft? Heilige Clara, in het belang mijner gezworene Godsvrucht, doet mij mijns hertens beliefte toch maar niet aan. Karel, onze zielen gaan moeilijke tijden tegemoet. Uwen verkleefden vriend Ladewijk

Broederlijk delen voor Ethiopië Een landelijk ontwikkelingsproject in Hawzen (Tigré-Ethiopië) Ethiopië (N.O.-Afrika) is bijna 50 maal groter dan België en telt naar schatting 51 miljoen inwoners. Het land van droogtes en hongersnoden. Door interne conflicten werden veel mensen van hun grondgebied verdreven. De vruchtbare hoogvlaktes werden door overbevolking, erosie en houtkap onvruchtbaar. Toch moet Ethiopië leven van de landbouw. 85% van de bevolking vindt er zijn werk. Kleine projecten moeten als voorbeeld dienen voor de ontwikkeling van de landbouwsector. In Hawzen, een landelijk marktcentrum in het oosten van Tigré is de 'Jesuit Refugee Service' (een dienstencentrum o.l.v. Jezuïeten) vorigjaar gestart met een deskundig gepland ontwikkelingsprogramma: de heropbouw van de school, een kleine landelijke kliniek, een opleidingscentrum van gezondheidswerkers en voorzienin-

gen van drinkwater en sanitair. Alles wordt zo georganiseerd dat de mensen in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. De klemtoon ligt op het aanleren van geschikte landbouwmethodes of van een ambacht, het geven van onderwijs en de vorming van de boeren en boerinnen, de preventieve gezondheidszorg en het scheppen van een economische activiteit om een inkomen te bezorgen. Het einddoel is de ontheemden terug in te schakelen en te voorkomen dat mensen terug op de vlucht moeten omdat ze ter plaatse niet kunnen overleven.

De geldinzameling voor dit project gebeurt in alle kerken van de dekenij tijdens het paasweekend van 2 en 3 april. Giften kunnen ook onder omslag afgegeven worden op de pastorij van elk dorp. •


INTERVIEW

mannen in de maand Ons gemeenschapsleven door de ogen van de dorpsraadvoorzitters Omdat we op 9 oktober met zijn allen naar de stembus trekken - voor de tweede maal dit jaar - voor de verkiezing van 25 gemeenteraadsleden (twee meer dan nu), is het de gewoonte dat De Hoogstraatse Maand aandacht besteedt aan dit gebeuren. Liefst dan nog vooraf, en zonder al te veel de propaganda-toer op te gaan, omdat dit veel te vroeg is, want er zijn nog geen lijsten noch kandidaten bekend. Wanneer de ambtstermijn van de gemeenteraad afloopt, voorziet het dekreet houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid ook de aflossing van de wacht in de cultuurraden (art. 8). Daarom leek het ons interessant om de ZES VOORZITTERS VAN DE RESPEKTIEVELIJKE DORPSRADEN eens bijeen te zetten. Omdat we menen dat zij de voelhorens zijn van het gemeenschapsleven in grootHoogstraten. Een goed initiatief zo bleek na afloop van het meer dan twee uur durende gesprek. Alle deelnemers vonden het zeer lovenswaardig: los van elke bestuurlijke aanwezigheid vonden ze het allen een positieve ervaring om zomaar eens van gedachte te wisselen. Wij vroegen hen zichzelf en 'hun' dorpsraad voor te stellen, de werking van de afgelopen periode toe te lichten, de relatie met het gemeentebestuur te overschouwen en hun (toekomst-) verwachtingen kenbaar te maken. Een hele boterham dus. Smakelijk, daar gaan we dan.

Wie is wie? Om niet te veel raadsvoorzitters bijeen te zetten, zijn de reakties van de voorzitters van de jeugdraad, sportraad, verkeersraad, bejaardenraad, milieuraad, ... (niemand vergeten?) in losse stukjes rond dit verslag geplaatst. Deze mensen werden telefonisch bevraagd. Om in navolgende tekst te weten wie over welke deelgemeente heeft gesproken (kijk ook even naar de foto's), stellen we u onze ploeg rond-de-tafel even voor. Xavier Brosens, die als oudste de spits mag afbijten, is 6 jaar voorzitter van de Hoogstraatse dorpsraad: 'een beetje tegen heug en meug want er waren geen kandidaten om dat te doen, ook niet voor het bestuur. Toen er toch drie opdaagden, deed ik mee mits er nog iemand in het dagelijks bestuur zou komen, anders hou je

het niet vol, en zijn we gestart. Eigenlijk zijn we blij dat we nog een bestuur bijeenkregen.' Jos Huybrechts zit reeds 4 jaar in de Dreefse raad, 'die all5 jaar vrij goed draait', waarvan hijzelf de laatste anderhalf jaar als voorzitter heeft volgemaakt. 'De werking is gezond', zegt hij. Bert Miehielsen vertelt dat de Meerse dorpsraad nog maar 2 jaar bestaat. Aanleiding was de open vergadering georganiseerd door het gemeentebestuur in verband met het Mastenmeer, waarna men enige struktuur en regelmaat heeft gegeven aan deze vergadering. Met sukses stellen wij vast, getuige de verslagen in de Meer rubriek van dit blad. Huibrecht Provoost van Wortel vindt de voornaamste taak van de dorpsraad om 'te voelen en wat er leeft bij de mensen. De

werking is altijd redelijk goed geweest. Nochtans is het voor veel mensen moeilijk om in de algemene vergadering boven het 'eigen belang uit te komen. Het eeuwige probleem is om mensen te vinden die zich willen inzetten.' Christ Sterkeos ('al heellang in dienst') houdt in Meerle al jaren de teugels van de dorpsraad in handen. Gegroeid uit de oude gemeenschapsraad, maar aangepast aan de bepalingen van het dekreet, is de samenstelling van de dorpsraad bijna exclusief beperkt tot het verenigingsleven. 'Bij ons marcheert het goed', zegt hij: 'op de laatste algemene vergadering waren 23 van de 42 afgevaardigden aanwezig en daar bovenop nog eens 36 andere personen.' Als hekkesluiter stelt Gust Desmedt dat het in Minderhout nooit ontbrak aan belangstelling, die echter wel afhankelijk is van de agendapunten. Als inspraak- en informatie-orgaan in de grotere bestuurseenheid die Hoogstraten na de fusie geworden is, is een dorpsraad nodig. Hij stelt wel vast dat er te weinig jonge mensen opdagen op de twee algemene vergaderingen die er jaarlijks georganiseerd worden. Toen het over het zwembad ging, waren wel de mensen aanwezig die er voor zouden moeten betalen, maar ontbrak de stem van de jeugdige gebruikers. Het zou misschien een heel andere diskussie en advies geworden zijn. 'Die twee algemene vergaderingen in Minderhout vormen de eigenlijke dorpsraad (wij zijn zeer zuinig met vergaderen); bestuursvergaderingen houden we niet, tenzij telefonisch, en ook organiseren we geen aktiviteiten.' Er wordt algemeen bevestigd dat pas een rechtstreeks belang de mensen uit hun zetel doet komen voor een algemene vergadering. Een 'te ver van mijn bed'-agenda trekt geen mensen aan, bevestigt Bert naar aanleiding van de aanwezigheid van slechts 8 mensen op de openbare hoorzitting rond een zwembad. Xavier zegt dat men pas komt als er een 'benadeling' is, niet om de gemeenschap te vertegenwoordigen, wel zichzelf. Jos bevestigt deze zienswijze: 'toen de riolering op de agenda stond, kwamen de aangelanden, en nu met de verkaveling zien we de jongen mensen afkomen.' Tussendoor nam het gesprek even een andere wending. EĂŠn iemand vond het spijtig dat die Nederlanders soms, precies als God de Vader, het grote woord komen voeren op een dorpsraad en de wereld willen veranderen en daarna niets meer van zich laten horen. Instemmend werd gereageerd, vooral daar ze in MeerselDreef een domper leggen op de uitbouw van een dorpsgemeenschap (huizen opkopen of huren, bouwgrond duur betalen). (Wordt vervolgd)

3


INTERVIEW

Xavier Brasens

Bert Miehielsen

Huibrecht Provoost

Wie bestuurt de dorpsraad?

Ie', zoals bepaald in het dekreet, overstijgt en niet beperkt is tot de wettelijk bepaalde matenes. Alle algemene vergaderingen kennen het bespreken met het college van knelpunten, hete hangijzers, (riolering, verkavelingen, veiligheid, verkeer, enz.) en aldus wordt er een vorm van hoorzitting waargemaakt aangaande aandachtspunten die niet in het dekreet voorzien zijn. (Volgende culturele aangelegenheden bedoeld in het oude artikel 59bis van de Grondwet worden door het dekreet geviseerd: luister van de taal, de schone kunsten, de bibliotheken, het jeugdbeleid, sport en openluchtleven, de vrijetijdsbesteding, het toerisme, het cultureel patrimonium, radio en televisie, de hulp aan de geschreven pers [- zo zo, ook aan ons wordt gedacht -] en nog enkele materies). Of dat dit betekent dat op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap moet nagedacht worden over een uitbreiding van de inspraak- en overlegregels aangaande meer dan alleen maar het culturele, daarover gaan we hier geen boom opzetten. Alleen nog dit: de ingeslagen weg moet gevolgd worden.

de voorzitter is deze laatste de belangrijkste persoon die aanwezig moet zijn op een dorpsraad, want politiek en dorpsraad moet gescheiden blijven. In Meer is er ene die altijd komt, en de burgemeester natuurlijk. Van de anderen weinig spoor te bekennen. Christ is tevreden maar eigenlijk tegen de aanwezigheid van politiekers: 'Ze zouden na de uitleg gegeven te hebben, moeten buitengaan. Ze reageren dikwijls al met kommentaar op nieuwe punten die we nog maar aan het inventariseren zijn ' . Gust: 'Er is interesse. Het informeren staat centraal. De aanwezigheid van het college wordt gewaardeerd . Maar ze hebben niks te zeggen, enkel informatie te brengen; politiek wordt er bij ons helemaal buitengehouden, wat niet altijd makkelijk is als Coenegrachts en Verhulst tegen mekaar in praten.' Jos: 'Recent hebben we een slechte ervaring gehad in Meersel-Dreef. In verband met de verkaveling was het college aangezocht. Kort voor de vergadering vernamen we via een raadslid dat er niemand zou komen. We hebben ze dan ook te kennen gegeven dat we zoiets niet appreciĂŤren, in een beleefde brief weliswaar.'

Meerle is strikt volgens de regels van het cultuurdekreet samengesteld. Dit betekent dat het vooral de verenigingen zijn die mensen leveren voor het bestuur van de dorpsraad. Ook in Minderhout zijn de verenigingen de basis van de werking van de dorpsraad. Zoals reeds hierboven geschreven, is het bestuur in Hoogstraten samengesteld uit vrijwilligers. Ook in de Dreef zijn de bestuursleden in eerste instantie afkomstig uit de klassieke verenigingen, maar is de regel wat verwaterd: 'mensen die zich willen inzetten, zijn welkom' , zegt de voorzitter, 'kijk maar naar mij, ik ben zelf niet zo aktief in de verenigingen'. Ook Meer is gestruktureerd volgens voorgaand principe. Het dekreet waarop in voorgaande wordt teruggevallen dateert van 24 juli 1991. Het bepaalt dat elke gemeente 'met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid gemeentelijke raden voor cultuurbeleid moet erkennen en zonodig oprichten.' Voor groot-Hoogstraten is deze in het dekreet bedoelde cultuurraad eigenlijk DE STUURGROEP: de verzameling van dorpsraadvoorzitters en voorzitters van de andere adviesraden, samen met het college (meestal enkel de schepen van cultuur). De coĂśrdinatie van de diverse dorpsraden inzake prioriteiten en raakpunten gebeurt door de stuurgroep waarbij men probeert de waslijst van knelpunten te struktureren. Binnenkort is het de tweede maal dat deze stuurgroep op die manier zal bijeenkomen. Ons is toch ook opgevallen dat elke deelgemeente kleine accentverschillen legt qua samenstelling van het bestuur, en het houden van algemene vergaderingen. Besluitend mogen we zeggen dat het vooral de 'geĂŻnteresseerden' uit de verenigingen zijn die het bestuur van de dorpsraden bevolken (soms is het zoeken naar kandidaten, zegt de man van Wortel nog) . Hoewel men in Meer doelbewust genegeerd heeft dat het mensen uit de verenigingen moeten zijn. Hierover zegt Christ tot Bert: 'Ge zult u moeten aanpassen of ge zijt buiten de wet.' In Minderhout houdt men de verdeling van mandaten onder de verenigingen behoorlijk goed staande. Hoewel men het niet zo streng ziet als het dekreet: er wordt ook veel afgepraat over zaken die niet in het dekreet staan. We mogen ook gerust stellen dat de agenda van de verschillende dorpsraden het enge 'culture4

Agendapunten en raadsleden Wij vroegen hoe de agenda van de algemene vergadering wordt gemaakt. Christ: 'Tijdens de algemene vergadering maken we een inventaris van de punten die men behandeld wenst te zien. Prioriteiten worden dan later door het bestuur uitgemaakt. In Minderhout volgt men de omgekeerde werkwijze: het bestuur maakt de agenda, en de algemene vergadering bepaalt de prioriteiten. Xavier: 'In Hoogstraten brengt iedereen punten aan zowel in het bestuur als in de algemene vergadering waarna de lijst van prioriteiten wordt opgemaakt. Probleem blijft natuurlijk dat de aanwezigen hun punt bevoordelen.' Over het algemeen klaagt men niet over de interesse van de gemeenteraadsleden in hun eigenste dorpsraden. 'Die van Hoogstraten laten het afweten', zegt Xavier. Jos vindt wel dat 'we moeten oppassen niet aan politiek te doen, enkel vertolken wat er leeft bij de mensen'. In Wortel is er belangstelling ('ook niet moeilijk als men drie schepenen heeft', zegt Huibrecht) en rekent men op de info-ambtenaar om de vertaling naar het college te doen. Voor

Alle aanwezigen vinden dat het informeren van de bevolking permanent moet plaatsvinden. De terugkoppeling van wat er in de stuurgroep en in de besturen afzonderlijk wordt besproken, moet door de dorpsraad aan de man gebracht worden tot bij de mensen. Uniek is wel dat de Meerselse dorpsraad over een eigen infokanaal beschikt: De Stuw. Wortel kan via 't Worteltje zijn zeg doen bij de burgers en in Meer wordt het verslag aan de aanwezigen bezorgd. Dit laatste werd ook op de laatste Hoogstraatse vergadering gevraagd. Dat voor De Hoogstraatse Maand hierbij een belangrijke rol is weggelegd, wordt door alle aanwezigen bevestigd.

Inspraak Is er voldoende inspraak in Hoogstraten? Worden de dorpsraden genoeg geconsulteerd? Bert heeft de indruk dat men enkel die projekten voorlegt waarin men inspraak duldt en/of wenst. 'Inspraak moet toch gebeuren in het beginstadium van een projekt en niet als het volledig afgerond is en er niks meer te veranderen is.' Voor Xavier is er te weinig inspraak. Het Domus Flandria-projekt vindt hij hier een echt


INTERVIEW

Gust Desmedt

Christ Sterkens

los Huybrechts

voorbeeld van: te weinig informatie en dan nog te laat gebracht. Jos: 'Misschien is het toch ook belangrijk om als dorpsraad zelf aan de bel te hangen, en niet af te wachten tot het bestuur een advies vraagt. Het gemeentebestuur moet weerwoord krijgen.' Huibrecht: 'Als bestuur van de dorpsraad moetje op vinkeslag liggen om te weten wat er gaande is. Dikwijls is het moeilijk om vooraf informatie vast te krijgen. Het zou misschien goed zijn om de agenda van de gemeenteraad in handen te krijgen. De info-ambtenaar zou kunnen signaleren.' (Over dit laatste zegt Gust: "t Is en blijft een ambtenaar, gebonden') Gust: 'Niet in alles is er inspraak geweest. Men moet ook op de wijsheid van het college vertrouwen, dat zelf moet oordelen wat het voor advies aan de dorpsraden voorlegt. Maar over het grote projekt in Hoogstraten met veel impakt op de omgeving, ik zou dat als beleid nooit doen zonder inspraak.' Allen zijn het erover eens dat financiële argumenten een hinderpaal vormen om bepaalde projekten te realiseren en vooraf bekend te maken. Of er ooit gedacht is aan aktie vanuit de dorpsraden? Om druk uit te oefenen op het gemeentebestuur. In Meerle werden er ooit handtekeningen verzameld in verband met de Chaamse bossen. Minderhout overwoog eens een wegblokkering uit te voeren om het schandaal van de baan naar Meerle in de kijker te stellen. Toen men toch niet zeker was dat Martens die route zou volgen, werd de zaak maar afgeblazen. Gust voegt hier aan toe dat in Minderhout in belangrijke mate gerealiseerd is wat moest gebeuren. Hij heeft de stellige indruk dat men gevoelig is aan wat er aan ideeën komt uit de dorpsraden. Het bestuur van Wortel heeft bezwaar aangetekend tegen een milieuvergunningsaanvraag, en dit in overleg met de buurtbewoners. Later liet men deze aktie wel bekrachtigen door de algemene vergadering. Toch moet men oppassen voor het gebruik van deze aktiemiddelen, waarschuwen meerdere aanwezigen. Bij het laten invullen van een vragenlijst, hoe goed ook opgesteld, laat je dikwijls onvoldoende geïnformeerde mensen een antwoord geven, zodat de konklusies eigenlijk maar gebaseerd zijn op 'van horen zeggen' . Voorts kan de relatie met het gemeentebestuur verwateren; kritiek kun je altijd geven, opbouwend meewerken moet ook kunnen.

bleek dat er slechts decafeïne werd geschonken. Niet om de gemoederen kalm te houden (dat was ook echt niet nodig) maar wel om reden dat onze kelner van dienst het verschil tussen zwarte en wittefilters niet onderscheidde.

afgebouwd worden, vinden dè meesten van de voorzitters .) 'We gaan spreken met de parochie, met de verenigingen. Ik hoop dan dat als er iets uit de gemeenschap zelf komt, dat het stadsbestuur de zaak overneemt' . Of er gedacht wordt aan 'in eigen beheer iets oprichten'? ' Neen, dit is niet de taak van de dorpsraad', zo stelt Bert.

Na een derde ronde koffie voor bijna iedereen - het was ook maar zaterdagvoormiddag -,

De toekomst Wat zijn de aandachtspunten voor de komende jaren? Tegen de wijzers van het uurwerk in, lieten we alle voorzitters hun gedacht zeggen over de toekomst. Xavier: 'Voor Hoogstraten wordt ruimtelijke ordening een belangrijk iets. Verschillende nieuwe wijken brengen heel wat verkeer mee, dat allemaal op de Vrijheid moet geraken. Ook de herinrichting van deze hoofdader is beslist onze aandacht waard.' Het bestuur van de dorpsraad moet uitgebreid worden naar de jongeren toe. Christ: 'Het mag blijven zoals het is. Maar ze zouden die zitdagen van de volksvertegenwoordigers en senatoren moeten afschaffen: daar gebeuren duistere zaken.' (Reaktie uit de zaal : zijn er dan zitdagen in Meerle?) Jos: 'Belangrijk zal zijn om er te kunnen blijven wonen, want in Meersel-Dreef worden we overwoekerd door de noorderburen.' Anekdotisch vertelt Christ het verhaal van de Nederlander die een bouwplaats in Meerle wist te kopen en na de prijs gehoord te hebben, eraan toevoegde: geef er dan maar twee. Opnieuw Jos : 'De autochtonen worden een minderheid. Ergerlijk is ook dat de Nederlanders zich amper integreren in het gemeenschapsleven, zeker die van de Meerse Bergen niet. Daar kregen we in een schrijven slechts 1 reaktie op wel 80 à 90 huizen. Dit illustreert toch wel hoe weinig ze zich integreren; het worden aparte getto's, ook al wonen ze op de Dreef zelf. Het heeft zich wel voorgedaan dat ze verschenen op de dorpsraad, het grote woord voerden maar na enkele keren wegbleven.' ('Terugsturen ', roept Bert tijdens het geanimeerd gesprek over dit onderwerp.) Voor Bert en Meer is de nood aan een polyvalente zaal zeer hoog. Dat de gemeente niet onmiddellijk over de brug komt, is wel duidelijk voor hem (en begrijpbaar voor de vergadering, vanuit het argument dat als Meer dat krijgt, ook elk ander dorp recht heeft op hetzelfde of een gelijkaardige compensatie; (een wafelijzerpolitiek die maar eens moet

Gust plaatst het tekort aan voetbalterreinen in Minderhout op de agenda op korte termijn. 'We hebben er maar één, en dat is dan nog slecht gelegen. Ook de baan MinderhoutMeerle is een prioriteit. Verder wil ik onderzoeken hoe we de jeugd meer en beter kunnen bedienen. Daar ligt de toekomst, want als de jeugd zich niet meer interesseert voor het gemeenschapsleven?' Huibrecht: 'Dit jaar verwachten we 2 inhuldigingen te mogen vieren: de herinrichting van de Boomkes en het fietspad naar Hoogstraten. Voorts moeten we ons allemaal eens bezinnen over de gemeenteraadsverkiezingen. Zorgen dat er goeie mensen verkozen worden.' En of de gebuurten betrokken zijn in de dorpsraden? Want in verband met de omgeving zijn zij toch de direkt betrokkenen. 'Ik vind het een idee om over na te denken, om ze op te nemen in de dorpsraad,' zegt Xavier. Christ zegt dat de gebuurten beschouwd worden als verenigingen en dus aangesloten kunnen zijn (bv . Dal 2) . Gust: 'Voor Castelré zit er nog altijd iemand in de dorpsraad.' Algemeen wordt gesteld dat de tijd van de aktieve gebuurtewerking wel voorbij is, en de aktiviteiten zich beperken tot een jaarlijks bal, gouden bruiloften, enz. Uiteindelijk kom je toch steeds dezelfde mensen tegen, zo besluit de vergadering.

12.15 uur. Zonder pauze praatten we sedert half elf. Enkelen moesten dringend weg (de soep of de patatten werden koud). Deze zes heren hadden we nog wel enkele uren kunnen laten doorgaan. Verwonderd waren we bij de vaststelling dat de voorzitters bekenden dat ze elkaar zelden zien, één keer in het jaar in de stuurgroep. Hun vrome wens om dit te verbeteren, mag niet onbeantwoord blijven. Als hij niet voldaan wordt, maken wij een nieuwe afspraak. Eén jaar later. • 5


INTERVIEW

Sportraad

Nooit echt afgewezen De Hoogstmatse sp ortraad is één van de langstfunktionerende adviesorganen. Voo rzitte r Frans Snijers blijkt best te spreken over de samenwerking met het gemeentebestuur. 'Ik meen dat van de adviezen die we de afgelopen 12jaar hebben uitgebracht, nagenoeg alles werd opgevolgd. Op het zwembad na dan, en daar kunnen we wel begrip voor opbrengen wanneer de kostprijs daarvan werkelijk niet haalbaar is. In niet alle dossiers werd de sportraad door het gemeentebestuur om advies gevraagd, soms hebben we zelf ongevraagd voor advies gezorgd. Dat gebeurde o.m. toen het kollege een regularizatie aanvroeg voor sportinfrastruktuur op gronden die volgens de gewestplannen eigenlijk een andere bestemming hadden. Toen heeft de sportraad zelf gevraagd om de tennisvelden in Wortel op te nemen, omdat we vinden dat men alle verenigingen over dezelfde kam moet scheren. De sportraad heeft steeds geprobeerd om ver van elke politieke kleur te blijven. De laatste jaren zijn de diverse frakties ook niet meer aanwezig op onze vergaderingen, hoewel ze nog steeds uitgenodigd worden. De schepen van sport, Marcel Van Amrnel woont deze wel steeds bij. De samenwerking verloopt goed, hij heeft zich steeds ingezet voor de dingen waartoe hij zich verbond. Bij de besluitvorming zijn we uiteraard niet echt betrokken, we vernemen wel steeds nadien welke beslissing genomen werd. Dat volgen we goed op. We mogen dus beslist niet klagen. Men geeft gevolg aan onze vragen wanneer dat mogelijk is. We letten er zelf ook wel op om geen al te gekke of onredelijke dingen te vragen. Op dit ogenblik bevat onze prioriteitenlijst verschillende punten. Wat de infrastruktuur betreft, blijft er het zwembad, de sportvelden in Minderhout waarvoor op 28 maart een beslissing zou vallen, een tweede kompetitief veld in Wortel waarvoor de onderhandelingen over grondruil moeten worden verdergezet Op termijn wensen we ook dat de gemeente een langdurig huurkontrakt zou steunen tussen het Klein Seminarie en de atletiekklub voor het gebruik van de piste. Verder zijn er de huurprijzen die de verenigingen betalen voor het gebruik van de sportha~len; de ruimere openstelling van de Mosten . Belangrijk is ook de benoeming van een sportfunktionaris die zich daadwerkelijk met sportbeleid zal bezighouden.'

Verkeersraad

Geen wonderen verwachten ] os Huybrechts is voorzitter van de Verkeersraad die sinds enkele jaren aan de veilige(r) weg probeert te timmeren. D it adviesorgaan werd opgericht om op een gestruktureerde manier verkeersproblemen te signaleren. 'In de mate van het mogelijke heeft het kollege rekening gehouden met onze adviezen, al zijn de financiën in vele gevallen de ultieme struikelblok. Maar we mogen beslist geen wonderen verwachten van de werking van zulke verkeersraad, zeker niet op korte termijn. In de praktijk kaarten wij diverse zaken aan die binnenkomen via de dorpsraden. Het betreft doorgaans kleine projekten zoals een aanpassing van een kruispunt of een voetpad. In sommige dossiers werden we om advies gevraagd door het gemeentebestuur, maar in andere dan weer niet - zelfs wanneer het belangrijke projekten betrof die duidelijk gevolgen hebben voor de verkeersproblematiek. Soms hebben we het gevoel dat we er te laat aan te pas komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de plannen voor herinrichting van de Vrijheid. Pas wanneer de plannen al reëel zijn, krijg je er inzage van. Dan zou het toch aangewezen zijn dat er vroeger advies gegeven kan worden waarmee eventueel nog rekening gehouden kan worden bij het uittekenen. We hebben de voorbije jaren wel een goede samenwerking gehad met schepen Peerlinck. Die was steevast aanwezig op de vergaderingen, en zegt heel konkreet wat volgens hem wel of niet haalbaar is. Ook diens opvolger Blockx reageert positief en brengt nieuwe ideeën aan. Zo worden er nu weer enkele denkpistes geopperd omtrent een ringweg die het verkeer vanuit de richting Turnhout via St Lenaartseweg of Loenhoutseweg richting Rijkevorsel of autoweg zou kunnen leiden, zodat we het centrum zouden ontlasten. Maar dit is uiteraard nog maar een mogelijkheid op lange termijn. Het is evenwel belangrijk dat met dergelijke opties dan ook in het beleid rekening wordt gehouden, zodat men door het verlenen van bouwvergunningen of uitbreiding van industrie of landbouw een en ander niet hypotekeert Kijk, wanneer er geen verkeersraad zou zijn, dan zou er misschien wel helemaal geen sprake meer zijn van dergelijke termijnvizie ... '

Jeugdraad

Bejaardenraad

Weinig voor ons gedaan De voorzitter van de bejaardenraad, Albert Pinxteren klinkt heel kritisch. Hij heeft de indruk dat dit adviesorgaan als het sp reekwoordelijke vijfde wiel wordt behandeld. 'Ik kan alleen maar vaststellen dat het gemeentebestuur enkel positief ingaat op kleine agendapunten, zoals het plaatsen van rustbanken. Maar echt rekening houden met de bejaardenraad, lijkt me toch iets heel anders. In de vier jaar dat we werkzaam zijn, werden we nooit om advies gevraagd. Soms blijven de brieven die we sturen over bepaalde zaken zelfs onbeantwoord. De zestig-plussers vormen 18% van de Hoogstraatse bevolking, je zou toch mogen verwachten dat daar rekening mee gehouden wordt, niet? Bij de verkiezingen in oktober heeft men ons wel weer nodig, dan zullen de beloften er ook wel weer zijn, om uiteindelijk nadien weer even weinig voor ons te doen! Neem nu het toch belangrijke dossier van de serviceflats bij het rusthuis. Daar staan we na vier jaar nog geen stap verder, om de simpele reden dat men dit politiek wil spelen. Voor de ene groep kan het wel, de andere ketst dit weer af. Ik heb een schepen nog horen zeggen dathij schrik had dat het daar een getto voor bejaarden zou worden. Ik begrijp zelfs niet hoe hij zoiets durft te zeggen! In de plaats daarvan, zo voert men aan, zijn de onderste woningen in de sociale appartementen die men bouwt in de Karel Boomstraat voor bejaarden voorzien. Maar het is nog de vraag of veel oudere mensen daar voor te vinden zullen zijn. Want zo' n blokken zijn toch feitelijk gericht op ongehuwden of jong volk. En niet enkel in Hoogstraten zelf, maar ook in de andere dorpen is er een reële nood aan bejaardenwoningen. We hebben amper kontakten met het schepenkollege, op de jaarlijkse koördinatievergadering na. Schepen Pauwels volgt de vergaderingen, en doet ook echt wel zijn best voor ons. Maar dan zie je dat we gewoonweg niet gekend worden in dossiers die we zelf al jarenlang proberen aan te kaarten. Zo is er nu sprake van een herinrichting van de Vrijheid, de plannen blijken zelfs in een gevorderd stadium. Welnu, al een drietal jaren hebben we gevraagd om waarschuwingsborden te plaatsen bij de straten die uitgeven op de Vrijheid om de autobestuurders te wijzen op het fietspad dat meters van de rijweg ligt. Denk je dat er ons daarover al iets gevraagd werd nu de Vrijheid in een nieuw kleedje gestoken wordt? Al bij al kun je dus alleen maar vaststellen dat het werk dat we proberen te doen niet echt beaamd wordt door het beleid ... '

Belangrijke zaken op til De jeugdraad kende enkele moeizame j aren. De werking ervan viel stil, zodat er weinig gerealizeerd werd. Sinds kort startte men weer op, de eigenlij ke testcase voor een hechte samenwerking met de gemeente ligt in het verschiet. Voorzitter Ronnie Pijpers : 'Sinds de jeugdraad heropgestart werd zijn er in feite nog maar weinig ingrijpende zaken gerealizeerd. Dat bleef beperkt tot advies i.v.m. dingen zoals de subsidieregeling voor jeugdverenigingen. Maar de gemeente heeft blijkbaar toch wel de intentie om verder te gaan op die weg. Zo werden we gevraagd om het jeugdwerkbeleidsplan op te stellen, iets dat vergaande gevolgen kan en zal hebben voor de

6

jeugdwerking in onze regio. We kunnen uiteraard pas achteraf zien hoe het bestuur met dit plan zal omgaan en of men bereid is dit beleidsmatig te vertalen. Pas dan krijgen we er zicht op hoezeer men de jeugdraad serieus wil nemen. Maar tot nu toe wijst alles wel in die positieve richting hoor. Zowel met schepen Verlinden als diens opvolger Peerlinck hebben we positief gewerkt. Dat leidde in enkele gevallen ook al tot goede resultaten. Zo is Kwispel een verre uitloper van een voorstel vanuit de jeugdraad. Recent werden we ook i.v.m. de problematiek van het sluitingsuur om advies gevraagd, wat toch aantoont dat men onze opinie op evenwaardige wijze aan bod wenst te laten komen.

Maar het grote punt voor ons is nu dus het eerdervermelde jeugdwerkbeleidsplan. Dat is het gevolg van een nieuw dekreet dat in een betere financiering van jeugdverenigingen en jeugdwerking voorziet, indien de gemeente een beleidsplan terzake kan voorleggen. Daarin moeten inspraakprocedures voorzien zijn. Het is toch echt wel positief dat ons de verantwoordelijkheid voor dergelijk plan werd toevertrouwd. Het dekreet bepaalt dat de subsidies worden verdeeld over alle gemeenten a rato van de inwoners tussen 0 en 25 jaar. Voor Hoogstraten zal dat betekenen dat we een verviervoudiging van de subsidies krijgen, in totaal zowat 1,2 miljoen. Er zijn dus echt wel belangrijke dingen op til voor ons!'


POST

Lezers schrijven Het sluitingsuur van de waarheid Het thema van de vervroeging van het sluitingsuur tot 03 uur 's nachts voor het ganse Vlaamse land ligt zodanig op iedereens lippen dat het hoog tijd wordt dat Jamhers eens in Hoogstraten neerstrijkt... hoge kijkcijfers gegarandeerd. Spijtig genoeg merk ik de afgelopen maanden langs diverse zijden een neiging om de problematiek van een laat sluitingsuur, gecombineerd met weekendongevallen, volledig uit verband te rukken. Als ene dokter Beaucourt de goegemeente shockeert metdia's vol bloederige scenes is dat zijn goed recht, maar wordt de aandacht van het aanwezige publiek teveel op de gevolgen van een ongeval getrokken. Als Jos Ansoms, niet gespeend van redenaarskunst, een strijd aanvoert die het sluitingsuur zal doen vervroegen, krijg ik in mijn mond de ranzige smaak van moraalridderij . Het ligt mijns inziens iets ingewikkelder. En als Bernard Siebelink, medewerker aan dit blad, zaken schrijft als 'waren de cafés vroeger gesloten geweest, hadden ze nu nog geleefd' of iets in die aard, is enig relativeringsvermogen helemaal zoek. Ik hoop dat Ir. Vanfraeyenhove naar het onlangs gehouden Autosalon is geweest: hij zal mij bijtreden als ik zeg dat de autoconstructeurs

de bezoekers bestookten met verstevigde frames, ABS-remsystemen en airbags ... allemaal in de aankoopprijs inbegrepen. Die technieken worden dan wel ingebouwd in wagens die op de kilometerteller lekker boven de 200 per uur aanwijzen, wagens die voorzien worden van turbodiesels die in luttele seconden naar 100 per uur kunnen accelereren. En dat, beste lezers, wordt aan jonge mensen verkocht, en wordt in alle bladen en in de media gepropageerd als een maatschappelijk statussymbool. Wie, onder invloed, met zo'n machines tijdens het weekend tegen een boom knalt of uit de bocht vliegt, heeft inderdaad weinig overlevingskansen. Toen ik in 1984 in opdracht van het gemeentebestuur een voorbereidende verkeersstudie maakte over Hoogstraten-fusie, heb ik ook de ongevallenstatistieken bestudeerd, en de ongevallen met doden en zwaargewonden eruit gelicht. Akkoord, ze gebeurden grotendeels 's nachts, zij het wel op de meest diverse uren. Akkoord, in nogal wat gevallen was sprake van rijden onder invloed, maar wat wil je, eigenlijk zoeken de chauffeurs in kwestie dan zelf problemen. Nee, interessant was ook dat die zware ongevallen gebeurden in slechts één voertuig, en grotendeels op een lange, kaarsrechte weg waar plots in een bocht een boom opdook die toevallig niet uit de weg wou gaan. Zolang onze besturen wegen blijven construeren waar hoge snelheden mogelijk zijn, vragen ze erom. Vanaf Meerdorp (Meerseweg) tot in Rijkevorsel-dorp kan men ongehinderd tegen meer dan 100 per uur door diverse dorpskommen razen. Dan vrààgt men erom. Dit alles, gekombineerd met een bepaalde uitgaanscultuur, maakt dat het TV-nieuws blijvend kan uitpakken met aantallen weekenddoden. Ook ikzelf heb ooit plaatsgenomen achter het stuur van mijn wagen, mij bevindend in beschonken toestand. Het gekke was dat ik dan

trager begon te rijden dan normaliter het geval was. Tegenwoordig hanteren veel meer jongeren in dezelfde toestand de zware voet. Dan stel ik mij pedagogische vragen. Om half acht 's morgens thuiskomen als jongere... hebben ouders geen autoriteit meer? En nogmaals : wie met hoge snelheidsmentaliteit dronken achter een stuur kruipt verdient weinig maatschappelijke waardering. Het is erger voor diegenen die hij in zijn roekeloosheid betrekt. De grote onderzoekscentra van de grootste automerken zijn al volop bezig aan het ontwikkelen van intelligente systemen die de bestuurder langs de kortste of beste weg naar zijn bestemming leiden. Op dezelfde wijze is het mogelijk de automotor te laten stilvallen als die 31 per uur draait in een zone 30, als die 51 draait in de bebouwde kom, als die 121 rijdt op de autosnelweg. Maar nee, voor het toverwoord 'mobiliteit' moet alles wijken. Wie in België wordt betrapt op overdreven snelheid of dronkenschap achter het stuur, wordt te weinig gesanktioneerd. Laat ze bloeden, verdorie. Maar spijtig genoeg gebeurt dat niet vaak, en blijft dit landje kampioen van een mentaliteit van de zalvende hand. Bij het lezen van de verslagen over de onlangs gehouden hoorzitting in Minderhout en de reacties van aanwezigen hierop, kon ik mij niet van de indruk ontdoen dat de hele problematiek gepolariseerd raakt rond 'populaire' thema's. Wie wil ingrijpen in hetbourgondischkarakter van de modale Belg, zou beter even achteroverleunen in een gemakkelijke zetel, en voor zichzelf uitzoeken waar de échte verantwoordelijkheden liggen als er weer een hoopdrama's op het TV -scherm geprojecteerd worden. Ik zie die eerder liggen bij openbare besturen, autoen wegenconstructeurs en de publiciteitssector.

Mark Sprangers, Hoogstraten

7


VANUIT BET STADHUIS ... Huisvuilophaling blijft in eigen beheer De discussie over de huisvuilophaling in de gemeente Hoogstraten is nu definitief achter de rug. De gemeente gaat een nieuwe huisvuilwagen aankopen, en de ophaling zal blijven geschieden zoals het tot nu toe altijd gebeurde, nl. door eigen gemeentepersoneel. Het zag er een klein jaar geleden echter helemaal anders uit. Toen stelde het college aan de gemeenteraad voor een beslissing te nemen om het huisvuil te laten ophalen door een privéfirma. Gezien de groeiende bouwaktiviteiten in de gemeente en de overdrukke werkweek van het personeel moest er volgens schepen Coenegrachts dringend iets gebeuren. Ofwel zou er een tweede ophaalploeg moeten ingelast worden, ofwel moest er gedacht worden aan een uitbesteding. Indien men het in eigen beheer verder zou blijven doen, zou er ook een nieuwe vuilniswagen aangekocht moeten worden. Eén van de twee eigen wagens zou ver versleten zijn, zodanig dat een panne voor heel wat moeilijkheden zou kunnen zorgen. Er zou een beperkte aanbesteding gedaan worden voor de volgende regeling: tweewekelijkse ophaling van gewoon huisvuil, vierwekelijkse ophaling van plastiek, driemaandelijkse groot huisvuil, en een tweewekelijkse ophaling van nijverheictsvuiL Ook zou er een prijsopgave gevraagd worden voor de overname van de twee huisvuilwagens. Dit voorstel van het college stuitte op felle reaktie van de oppositie. Raadslid Aerts vond het onverantwoord deze dienst uit te besteden aan derden. Dit moet met eigen personeel gebeuren. Er is tevens zwaar geïnvesteerd in het containerpark en dat draait momenteel zeer goed. Nu de gewone ophaaldienst het op termijn wellicht iets minder zwaar gaat hebben, juist dan denkt het college aan uitbesteden. Dit kan niet,' vindt het raadslid. Ook Verhulst heeft moeite met deze privatisering en hij vindt de verkoop van de huisvuilwagen fout. Men kan beter een jaartje afwachten, zodanig dat men zichzelf niet voor schut zet indien men later op de beslissing terugkomt. In de rand van deze discussie maakt hij ook de bedenking dat er dringend een oplossing moet gevonden worden voor het nijverheidsvuil. De gewone particulier wordt verplicht zijn afval te selecteren, terwijl de bedrijven alle afval in één keer kunnen laten ophalen en laten storten. Ook de bedrijven moeten verplicht worden selectief te werken, vindt hij, en ook voor het grof huisvuil zou een goede regeling moeten gevonden worden. Want op die dag kan schijnbaar alles mee. Schepen van Ammel ziet vooral de oplossing in de sensibilisering van de bevolking, zowel voor de particulier (groot huisvuil) als voor de middenstand. Deze laatste moet de mogelijkheid krijgen om hun afval geordend en selectief naar het containerpark te brengen. Intussen is het reglement van het containerpark aangepast en kan ook de zelfstandige en de landbouwer terecht, doch enkel op dinsdag. Meerderheid tegen oppositie keurde de uitbesteding van de

8

ophaling van huis- en nijverheidsvuil goed. Er werd een beperkte aanbesteding uitgeschreven met overname van de beide huisvuilwagens. Einde december lagen de resultaten in de gemeenteraad voor. Er waren vijf prijsbiedingen binnengekomen waarvan de prijzen schommelden van 11 miljoen tot 5,7 milj. per jaar. Deze laatste koppelde aan dit bedrag de voorwaarde een verbintenis voor 5 jaar. Ook zou er een bod gekomen zijn van de I.O.K. dat lager was dan die van de laagste bieder. Het college besliste dan maar dit punt te verdagen en in het college nader te bekijken. Waarop raadslid Aerts reageerde 'Voor mij mag je het voor altijd verdagen. Ik blijf voor eigen beheer!' Op 28 februari '94 beslist de gemeenteraad dan toch tot de aankoop van een nieuwe huisvuilwagen voor de prijs van 7,5 miljoen. Na lang en rijp beraad heeft het college beslist de huisvuildienst in eigen beheer te houden, wat op goedkeurende reakties uit de oppositie onthaald wordt.

Vraag Meerse dorpsraad ingewilligd De wegenwerken aan de Terbeeksestraat vanaf de brug over de E19 tot aan de grens met Loenhout zijn volop bezig. Hier wordt een betonnen fietspad voorzien naast de kasseien. Op de Meerse dorpsraad was iedereen hier best tevreden mee, behalve met het feit dat hierdoor de rijweg nu smaller zou zijn. Twee auto's zouden elkaar amper kunnen passeren, laat staan vrachtwagens of tractors. Voor de aanwezigen op de dorpsraad zou deze weg breder moeten worden. Het college beloofde deze zaak nogmaals te bekijken. Zij waren ook met vijf aanwezig om de vragen en de klachten van

het Meerse volk te aanhoren. Op de raadszitting van einde februari werd hierover tekst en uitleg verschaft. Volgens het college gaat het hier om een visuele versmalling van de weg door de atboording van het fietspad met reflectorpalen en verhoogde betonbanden. Hierdoor zijn heel wat autobestuurders geneigd over de on verharde berm te rijden. De ontwerper heeft nu een voorstel op tafel gelegd om een wegverbreding van 60cm in beton uit te voeren voor de kostprijs van 2,2 miljoen frank. Deze meerwerken zullen een 10 dagen langer in beslag nemen. Op uitzondering van de oppositiepartij FE-Agalev keurden alle raadsleden dit voorstel goed. Raadslid Sprangers vindt dit maar knoeiwerk. Zijn vroeger voorstel om een vrijliggend fietspad aan te leggen had even goedkoop gekund als wat men nu gedaan heeft. En met deze meerwerken liggen de kosten nu 30% hoger dan de vroegere plannen.

Overdekt voetpad of niet? Op de hoek van de Buizeistraat en de Vrijheid stond vroeger een klein smal huisje dat nog jaren dienst gedaan heeft als lokaal van de Hoogstraatse KSA. Iedereen kende het als "t Moriaenshooft'. Toen dit pand ongeveer vijftien jaar geleden (?) afgebroken werd deed dit braakliggend stuk grond lange tijd dienst als doorn in het oog van vele Hoogstratenaren, standplaats van een glaskontainer en later na een rudimentaire egalisatie, tot parkeerplaats. Het ten·ein was vrij smal om op te bouwen en dit was wellicht één van de redenen dat er geen oplossing aan gegeven werd. Op 22 maart '93 wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de eigenaar (Knaeps-

Nog een halfjaar scheidt deze ploeg van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voorlopig blijft het nog vrij stil op alle fronten. Vanafvolgende maand proberen we hier en daar al eens een tipje van de partijsluier op te lichten en gaan we op zoek naar hen die zich geroepen voelen.


GEMEENTERAAD Schrijvers) om bij een nieuwbouw op dit terrein ook het voetpad in de Buizeistraat te mogen overbouwen. Deze grond is intussen verkocht aan de aanpalende eigenaar zodat de overdracht van deze concessie in de gemeenteraad moet geregeld worden. Schepen Blockx, tevens architekt van het te bouwen pand, dient de raadszitting te verlaten. Raadslid Sprangers maakt zijn collega's in de raad erop attent dat er in deze zaak enkele rare elementen zitten. De eigenaar van het aanpalende goed, waarop momenteel reeds volop gebouwd wordt, richt een NV op op 10 februari '93. Deze NV Moriaenshooft koopt de grond van de familie Knaeps op 21 februari '93 . Een maand later, op 22 maart, wordt de concessieovereenkomst afgesloten tussen Knaeps en de gemeente, terwijl deze eerste op dat moment geen eigenaar meer was. De raadsleden Spranger en Verhulst stellen deze overeenkomst vandaag sterk in vraag. Te goeder trouw heeft de gemeente een overeenkomst aangegaan om het voetpad te laten overbouwen omwille van de beperkte breedte van het pand. Dit was een logische beslissing, vinden zij. ' Maar wanneer nu achterafblijkt dat de beide percelen aan dezelfde eigenaar toebehoren, valt de noodzaak van deze verbouwing ook weg. Er moet nu vooral gekeken worden naar de veiligheid van de weggebruikers. Er zijn vele nieuwe verkavelingen bijgekomen die ofwel via de Achtelsestraat of de Buizeistraat op de Vrijheid uitkomen. Wij moeten daarom onveilige situaties vermijden, en daarom gans deze zaak eens terug in zijn geheel bekijken, ook in overleg met de commissaris. De belangen van de gemeente moeten hier op de eerste plaats komen!' Burgemeester Van Aperen beaamt dat de gemeente deze beslissing ter goeder trouw heeft genomen daar de eerste aanvraag reeds in '91 bij het college was toegekomen, dus lang voordat dit perceel aan de latere eigenaar verkocht werd. Hij stelt daarom voor deze zaak nog eens te overleggen met de betrokken personen en voorlopig dit punt tot de volgende raadszitting te verdagen. Hiermee gaat iedereen akkoord.

uitzonderingen vast te leggen, enz. Het huidig reglement voorziet een algemeen verplicht sluitingsuur van 1 uur. Onder bepaalde voorwaarden kan de Burgemeester een verlenging tot 4 uur toestaan, en dit voor een dag, een weekend, meerdere dagen of voor het ganse jaar. Sommigen vragen zich ook af welke zin het heeft een reglement op te stellen als er geen kontrole op uitgeoefend wordt. Zo hoorden de aanwezigen op de debatavond Fred Van Ostaeyen verkondigen dat om 5 uur 's morgens toch wel bijna iedereen in zijn zaak naar huis is. Over dit alles zal in ieder geval nog veel

gediscussieerd worden en wij wachten met ongeduld het resultaat van dit rondschrijven af. Naar onze mening biedt deze brief zeker niet de meest geschikte werkwijze aan de verenigingen om op een soepele maar duidelijk manier hun mening te kennen te geven. Een invulblad met duidelijke gerichte vragen, op een eenvoudige manier te beantwoorden, zou het wellicht veel eenvoudiger gemaakt hebben, niet alleen voor het beantwoorden maar ook voor de verwerking. Naar ons gevoelen zou dan de respons groter kunnen zijn. Wij wachten af tot na 15 april en komen hier later zeker nog uitgebreid op terug. •

IVAK '94: Ondanks de crisis een succes Ondanks de teleurstellende resultaten van de laatste twee jaar in de tuinbouwsector en de zware crisis in de g;mse Europese land· en tuinbouw, werd de tweejaarlijkse vakbeurs in de Veiling te Hoogstraten een succes. Meer dan 12.000 bezoekers kwamen opdagen en de meeste standhouders leken best tevreden. Er werden ook goede zaken gedaan.

Voor of tegen het sluitingsuur? In ons vorig nummer hebben wij uitvoerig de discussie over het sluitingsuur van café' s en discotheken als remedie tegen de alsmaar toenemende weekendongevallen trachten weer te geven. Er was de behandeling geweest in de gemeenteraad van 24 januari, gevolgd door een debatavond 14 dagen later, ingericht door de plaatselijke ACW. Burgemeester Van Aperen hield zich tijdens beide gelegenheden op de vlakte en drong er op aan een definitieve beslissing uit te stellen om advies in te winnen bij alle verenigingen en organisaties uit de gemeente. Begin maart kregen alle Hoogstraatse verenigingen, oudercomité's en adviesraden een schrijven van de burgemeester in de bus. Uit reakties links en rechts konden we opmaken dat niet iedereen zo onverdeeld gelukkig was met de manier waarop deze brief was opgesteld. In sommige kringen wordt het verwijt gemaakt dat deze brief erg tendentieus is opgesteld en dat de burgemeester niets liever zou willen dan dat alles bij het oude blijft. Het huidige politiereglement van Hoogstraten zou volgens hem voldoende mogelijkheden bieden om in te grijpen, schorsingen op te leggen,

'De crvarinK leert o1u dat 11n een slechte perwdf' steeds een f?oede I'Olfit... • Zijn dr>eerder Yceptische Kempenaars het daarmee eens~

Bij de opening van deze tweede internationale vakbeurs (IV AK op 5 maart benadrukten de sprekers vooral de noodzaak van een kwaliteiNverbetering en een bett!r inspelen op de vragen van de afzetmarkt. 'De voomamelijk structurele problemen van vandaag \ orden met opgdost doOI alleen maar meer kilo's te gaan produceren ... Wij moeten dringend wat doen Mn de kostprijs en nog beter en direkter inspelen op spec1fieke vragen Yanuit .de markt en van de konsument." Aldu volksvertegenwoordtger JefVanLooy die er verder op wijst dat er dringend prij·regulerende maatregelen moeten komen. Op die manier zou er een emde kunnen komen aan de dumping vanprollukten van buiten de Europese Unie op de reeds verzadigde Europese markt. En hier geven de GA TT -akkoorden mogelijkheden. hoewel die pas op I juli 1995 van kracht worden. Voorlopig is het verder nog wachten op een definitieve rcge-

ling van het seizoen- en gelegenheids\\ocrk vta de plaatselijke werkgelcgenheidsagentschappen. · Ook de heer W. Duffhues van het Nederlandse Minhtene van Landbouw benadrukte de noodzaak van kwaliteitsverbetenng. 'Het is jarenl.mg goed geweest in de tuinbouw. en daardoor ZIJn we een beetje slordig geworden ten kobte van de kwabteit. We moeten evenwel niet pessimistisch zijn. De ervaring leert on~ dat er na een slechte periode steeds een goede volgt. Kijk maar naar de aardbeien, de champignuns en de sierteelt c.he sulaan maar zeker uit een dtep dal zijn opgeklommen. Wij moeten geen schrik hebben van de buitenlandse invoer. Wij moeten alleen zorgen dat we de goede kwaliteit blijven leveren. Toch zal een zekere mare van sanering in de tomatenteelt onvermijdelijk zijn.' 8

9


ATIENZA

cussó NIUBÖ ROSA TARRUELLA FRANCESC VILA STELLEN TENTOON VAN 23 opril t.e.m. 8mei'94

HE S DO CONTENTO DE HABIA VISTO

IKO·golerij Dr. Versmissenstraat 6 2320 HOOGSTRATEN OPENINGSTIJDEN: ELK WEEKEND VAN 10 TOT 12 UUR EN VAN 14 TOT 17 UUR. GROEPEN TIJDENS DE WEEK NA AFSPRAAK 03/314 75 54

Droomgordijnen

G-Woonlening_ Steeds voordeliger. Nu meer dan ooit moet u eerst wikken, bij het afsluiten van een woonlening. Het gaat immers over een lange periode in uw leven waarbij het gewicht van een maandelijkse afbetaling een belangrijke rol speelt. Bovendien bestaat er een immens aanbod van rentevoeten op de markt. Wij raden u daarom ook aan alle elementen van een woonlening onder een vergrootglas te leggen. Een rentevoet is onderhevig aan de schommelingen op de

geldmarkt. Wij kunnen u meteen geruststellen. Voor onze G-Woonlening zorgen we ervoor dat we u steeds de beste voorwaarden kunnen aanbieden. Ook voor niet-cliënten. Bovendien bieden wij u een komplete service aan. Wij maken voor u een persoonlijke berekening. Hoeveel u moet terugbetalen per maand. Hoeveel de premies bedragen (van een schuld-saldo- tot een brandverzekering) en hoeveel de fiscus als duit in het zakje doet.

De gordijnen van uw dromen vindt u. natuurlijk bij

Van der Sluis. wa-ar (tnders? Gordijnen spelen meer en meer een sfeerbepalende rol bij de inrichting van uw interieur. Van der Sluis gordijnstoffen onderstrepen dat als geen ander. U zult verbaasd staan over de veelheld van kleuren, dessins, motieven en materialen. Ook als het gaat om deskundige voorlichting en service kunt u op ons rekenen .

Om van onze speciale voorwaarden te genieten, vragen we u enkel als tegenprestatie van de Generale Bank uw gezinsbankier te maken. Hoe snel en kosteloos alle informatie over de G-Woonlening inwinnen?

Dat Is pure klasse.

Bel van maandag tot zaterdag van 8 tot 20 uur gratis naar onze Info-Dienst op het nr.: 078-166 117, of vul de bon hierna in en geef hem af in een Generale Bank-agentschap.

Baarie-Hertog Kapelstraat 6 tei.014-699002

Generale Bank. Waarschijnlijk het bekwaamst. Informatie-bon Ja, ik \\ ens meer informatie over de G-Woonlening. Voornaam: .

Naam:

ook op zondag open

Adres: Postnummer:

Gemeente:

Telefoon:

een bezoek méér dan waard.

Geef deze bon af m een Generale-Bank-Jgentschap 89

10

88


ACTUALITEIT

De vragenlijst van de CVP (wat willen ze ermee?) Was u ook verwonderd, dinsdagmorgen 15 februari, toen u een mooie enveloppe in de brievenbus vond met een vragenlij st over de gemeentepolitiek. Wij wel, en nog wat verontwaardigd ook. Wij vroegen ons vooral af waar men ons persoonlijk adres vandaan had, waarom de begeleidende brief een nummer droeg dat hetzelfde was als op de antwoordenveloppe, en wie eigenlijk de opdracht had gegeven om ons al die vragen te stellen. We gingen op onderzoek uit, wonnen deskundig advies in en ziehier de resultaten van onze arbeid.

De onderzoeker Marketing Information Group wil als onderzoekbureau nagaan wat wij van onze gemeente vinden. Natuurlijk vraag jij je dan af: wie interesseert zich daarvoor? Wij op zoek natuurlijk. De mevrouw aan de telefoon mocht onder geen beding meedelen wie de opdrachtgever was. Een week later konden we in een bevriend dagblad lezen dat de zaak uitging van de CVP, van de lokale afdelingen die ook voor de kosten moeten opdraaien. Alleen al door dit bekend te maken, legt men een hypotheek op de antwoorden die nog moeten binnenkomen: die antwoorden zullen duidelijk gekleurd zijn doordat de mensen nu weten wie hen deze vragen stelt. Men had het maar ietsjes beter moeten aankleden (bijvoorbeeld vermelden dat de opdracht van 'een' partij uit Hoogstraten kwam; de mensen zouden minder achterdochtig zijn). Duidelijk zeggen van welke partij is dan weer een beetje te veel van het goede: dan zouden misschien enkel de eigen aanhangers antwoorden en zijn de resultaten helemaal waardeloos. 'Om het vertrouwelijk karakter ten volle te garanderen, worden de binnengekomen genummerde briefomslagen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder geopend en van de anonieme vragenlijsten gescheiden', zo staat in de begeleidende brief te lezen. Nogal wat mensen twijfelden aan deze praktijk en stelden dat hiermee de anonimiteit toch niet gegarandeerd wordt. Ook onze krantenjournalist bezondigde zich aan deze gedachtengang. Voorbarig. Ten eerste moet men de eerlijkheid van een onderzoeksbureau ernstig nemen, anderzijds heeft het weinig nut te weten wie wat heeft geantwoord. De uitleg voor die nummering van enveloppe en afzender is heel eenvoudig: men wil vermijden dat men bij een herinneringsbrief die mensen zou aanschrijven die reeds geantwoord hebben. Maar dit laatste

Tuinontwerp Tilburgs ... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin

Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

werd niet meegedeeld aan de mensen, en dat is juist ons punt van kritiek.

De vragen Vooreerst vraagt men in welke deelgemeente men woont; of u man of vrouw zijt, in welke leeftijdscategorie u zich bevindt, en welk beroep men momenteel uitoefent (alles aankruisen). Daarna wordt gevraagd een aantal algemene omschrijvingen in verband met beleid te beoordelen (op een schaal van slecht tot zeer goed) en of ze 'niet dringend' (=1) tot 'zeer dringend' (=10) moeten aangepakt worden. Vervolgens vraagt men dat de respondent zich uitspreekt over een aantal stellingen (1 = niet akkoord, ... , 10 = helemaal akkoord) . En hier ligt ons tweede punt van kritiek. Sommige uitspraken zijn zo amateuristisch gesteld dat men zich afvraagt wat men met de antwoorden hierop gaat doen. Voorbeelden? - 'De gemeente Hoogstraten wordt goed bestuurd'. - 'Ik ben bereid jaarlijks 1500 bf bijkomende gemeentebelasting te betalen om met de opbrengst daarvan een gemeentelijk zwembad te bouwen'. (men bedoelt te onderhouden of uit te baten) - 'De open ruimtes tussen de woonkernen moeten verkaveld worden tot bouwgronden.' (tussen Minderhout en Meerle, Meerle en Meer?) - 'De gemeente mag geen subsidies meer geven aan sportclubs die aan hun leden financiële vergoedingen uitbetalen b.v. wedde aan spelers.' - 'De gemeente zou meer werken moeten uitbesteden aan privé-ondernemingen in plaats van ze door eigen personeel te laten uitvoeren.' (is dit beter? goedkoper?) - 'De gemeente moet zelf de Mosten uitbreiden en uitbaten, en dit niet overlaten aan een privéondernemer.' Op de achterzijde van de vragenlijst vraagt men dan aan te duiden of u de met naam

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Konincklaan~18 .

Lod . de 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53

..

· . ..

. .. . .

.

40

vermelde personen (16) al dan niet kent, en of u het goed vindt dat deze personen de gemeente mee besturen. De 16 vermelde namen zijn allen huidige gemeenteraadsleden, behalve 2; er ontbreken dus ook nog namen. Ondertussen zullen die wel weten dat ze er niet bij staan, zeker? Waarom? Wie heeft de selektie gemaakt? We zouden het graag meedelen. Eén ding nog: een CVP-schepen zei ons van niets te weten.

Maar dan De twee laatste vragen betreffen partijen. Hoe staat u tegenover deze partijen op gemeentelijk vlak en welke spreekt u het meest aan? Voor welke partij hebt u gestemd de vorige keer, bij de parlementsverkiezingen in 1991 en voor wie zou u morgen stemmen als er dan gemeenteraadsverkiezingen zijn? Op zijn minst kunnen we spreken van enkele technische fouten bij de lijst van partijen. Achter de vermelding 'DE' staat tussen haakjes de naam Friswit; dat deze firma hiermee hoegenaamd niet gediend is, vernamen we uit rechtstreekse bron. 'KGB' wordt tussen haakjes verduidelijkt met '(Van Aper)' in de voorlaatste vraag en gelijkgesteld met '=VLD' in de laatste vraag. Wat een flater en tendentieus. Men is helemaal vergeten dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen KGB helemaal niet is opgekomen, wel KVB.

En dan? Wij zijn zeer benieuwd hoeveel mensen er een vragenlijst ontvingen, hoeveel er geantwoord hebben, en welk de resultaten zijn? Wij denken dat deze enkel voor intern gebruik bestemd zullen worden. Laat staan dat men (ten onrechte) twijfelt aan de anonimiteit, begrijpelijk is wel het wantrouwen in dergelijke vragenlijst door het niet vermelden van een opdrachtgever (hoe moeilijk dit dan ook weer is) . Een alternatief: de verschillende partijen zouden beter samenwerken om in alle openheid een peiling uit te voeren om alzo te leren wat er leeft onder de bevolking of om een evaluatie van het beleid te maken. Maar ja, zoiets is nog niet voor morgen, want wie vertrouwt wie, en wie wil niet iets weten dat de ander misschien niet weet, kwestie van hem voor te zijn. Wij zijn benieuwd. •

11


DOSSIER

TROP IS TE VEEL, TE VEEL IS TROP !!! Nee, VDB zal je in onze kolommen niet makkelijk zien opduiken, maar een van zijn gekende uitspraken geeft echter goed weer wat de Hoogstmatse inwoners weten te zeggen over het pak reklamedrukwerk dat deze dagen wekelijks hun brievenbussen vult. Gekweld door de prangende vraag "Leest er eigenlijk iemand dat" stond er ons maar ĂŠĂŠn ding te doen; we belden lukraak I 00 mensen uit de fusie op en vroegen het hen. Ziehier wat we zoal te horen kregen.

Leest U het? Op onze eerste vraag "Bekijkt U de reklame" bleken toch 65 van de 100 ondervraagden het reklamepakket helemaal door te nemen, sommigen grondig, anderen eerder vluchtig. 15 % bekijkt de reklame soms, 20 % zegt er nooit naar te kijken. Welke bladen het meest in trek zijn ? Zonder twijfel is in onze gemeente De Kempenklok koploper. 50 % van de ondervraagden zegt vooral dit blad ter hand te nemen, 18 % noemt Reklaam is Succes, 13 % Ekspress en 5% Kempenland. 6% pluist vooral de reklamefolders van de lokale supermarkten en winkels uit. 23 van de honderd zeggen alles door te nemen. Waaraan de voorkeur van de ondervraagden te wijten is, werd niet expliciet gevraagd, maar uit zijdelingse kommentaren tijdens de gesprekken kan toch afgeleid worden dat een blad zoals De Kempenklok blijkbaar in een behoefte voorziet. Aankondigingen van verenigingen, reklame van lokale handelszaken en de kleine partikuliere advertenties. Ook het formaat speelt een rol, zoals een lezer ons meldde : "Zo juist het goede farmaatje om mee naar de W.C. te nemen" . In Reklaam is Succes blijkt de "burgerlijke stand" nogal wat aanhangers te kennen, een rubriek die in geen enkel ander blad meer voorkomt. Sommige van de bladen in het reklamepakket brengen ook redactionele stukken, veelal streeknieuws of nieuws van verenigingen. 48 van de 80 ondervraagden die de reklame doornemen (of 60 %) zeggen deze rubrieken te lezen, 2 (of 2,5 %) soms en 30 (of 37,5 %) kijken enkel naar de reklame. Toch nog een ruim aantalliefhebbers voor het nieuws en dat is blijkbaar niet ter compensatie van het niet lezen van een krant. Twee derden (66 %) van de ondervraagden zegt immers regelmatig een krant te lezen en 84% leest onze eigenste "Hoogstraatse Maand" (en of we daar fier op zijn !). 12

Beperken? Hier en daar gaan er stemmen op om iets aan de toevloed van reklame te doen. Een taks op de verspreiding ervan of de hier en daar reeds gebruikte sticker "Geen ongeadresseerde reklame" om op uw brievenbus te kleven. De Bond Beter Leefmilieu lanceerde bij de gemeenten van het Vlaamse Gewest trouwens een dergelijke aktie. Aan de gemeentebesturen wordt voorgesteld een gemeentelijk reglement

1r 03 - 314.55.04

ter beteugeling van ongewenst reklamedrukwerk op te stellen. Daarin worden de verspreiders van het drukwerk verplicht geen reklamedrukwerken af te leveren in de brievenbus waarop de sticker is aangebracht. Afzenders en verpreiders dienen rekening te houden met het aantal aangebrachte stickers en hun aantallen te verpreiden reklame hierop af te stemmen (oplagen aanpassen dus). Wat denkt de burger hierover? 69 % van de ondervraagden is voor het beperken van de reklame, 26 % wil geen beperkingen en 5 %heeft geen mening. "Mijn brievenbus is te klein, mijnheer !" of "Nu komen ze hier al drie keer per week" en "Er staat overal hetzelfde in" zijn enkele uitspraken die we tijdens de gesprekken optekenden en die de vraag naar beperkende maatregelen ondersteunen. Een sticker kleven met "Geen reklame" vinden de meesten wel wat drastisch : "Niks is ook niet veel, hĂŠ". Toch verklaren 39 van de 100 Hoogstratenaren een sticker op hun brievenbus te willen hangen, echter dikwijls onder de voorwaarde dat er dan ook echt geen reklame meer in de brievenbus gestoken wordt. Toevallig kregen wij tijdens de rondvraag een drager van reklame aan de lijn die, in tegenstelling tot wat misschien gedacht wordt, voorstander is van de sticker. "Het schept tenminste duidelijkheid, zo weten wij waaraan ons te houden" . Het lijkt er dus op dat een algemene stickeraktie tegen reklamedrukwerk nog niet direkt te verwachten is. De meeste mensen vinden weliswaar dat het huidige pakket veel te dik is, maar houden te zeer aan sommige delen ervan. Het pakket beperken lijkt dan ook de enige oplossing, al zal het niet zo makkelijk zijn dit in praktijk te brengen.

de Du00@~~(?@@~~@

maand


DOSSIER

Wat zit er in mijn brievenbus ? Deze dagen worden in on e gemeente drie pakellen reklamedrukwerk per week afgeleverd. De inhoud van een lukraak gekozen week :

Pakket I op dinsdag of woensag - De Kempenklok - Marktblad (Zundert) -De Kijker - 2 katems (Wuustwezel -Supermarkt Vedeka - Shopwen Van Box el - upennarkt Quirijnen - Supermarkt Unie - Huis Van Bergen - Breebos-info - enkele losse A4-bladen van plaatselijke winkels of verenigingen

Pakket 2 op woensdag of donderdag -

Ekspress-De Streekkrant (Turnhout) Boerenbond en Bouwmarkt (NJ.) Loos en Brosens Shoe-discount

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Pakket 3 op vrijdag of zaterdag - Aankondiginggblad Noorderkempen - Kempenland (Herentals) - Reklaam is Succes (Turnhout) - Meubleta Brecht - Heytens Turnhout - Selfmade Schilde - De Kraker Turnhout

CONCESSIEHOUDER GARAGE

(ll!l!ft ONGEADRESSEERDE REKLAME A.U.B. <i)

Bond Beter Leefmilieu

GeudeilS

~

Alles tezamen W&<l d~ze hoop goed voor 840 gram papier. Regelmatig krijgen we de laatste tijd daarbij nog een luxe-uitgave van "Ekspresb" of van "Steps··, groot formaat, apart verpakt in plastiek. Alleen papierafval is blijkbaar nog niet voldoende. Tijdens feest- of koopjesperiodes is het pak nog heel wat dikker en kan het tot bijna l ,5 kg. oplopen. We kunnen gerust stellen dat elke brievenbu gemiddeld elke week I kg. reklame te verwerken krijgt. Voor de ca. 5400 brievenbus en in de fusie betekent dat dus 5.400 kg. per week of ruim 230.000 kg. per jaar, alleen aan ongeadre~seerde reklame.

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76 NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

Het grootste gedeelte van dat papier wordt terug opgehaald, in de meeste dorpen door de jeugdbeweging. Meer en Meer el-Dreef moeten het zelf afleveren op het contai oerpark . Vorig jaar werd in de fusie 452.260 Kg: oud papier opgehaald door de jeugdbeweging, op het containerpark werd 263 .460 kg. verzameld. Vroeger kreeg je daar nog geld voor, maar door o eraanbod ko t het nu geld. De gemeente betaalt de kosten voor bet ophalen en afvoer aan de jeugdbeweging (gemiddeld 1.000 Fr. per ton) en verleent hen bovenop een <;ubsidie van 550 Fr. per ton (voor het werk). De afvoer vanuit het contamerpark ko:;t ca. 1.000 Fr. per ton . In de begroting voor 1994 was aallVank.elijk een bedrag voorzien an 300.000 Fr.. wat gezien de aangevoerde hoeveelheden ruxm onvoldoende zal L.ijn om de kosten te dekken. Via een begrotingswijziging zal het bedrag in de begroting worden opgetrokken tot 8 à 900.000 Fr. In het college worden dan ook beperkende maatregelen overwogen. maar hoe die eruit zullen zien is op dit ogenblik nog niet geweten.

STREVEN NMR PERFECTIE ERKENDE CARROSSERIE 27

de Du00®~~(f@@~~@

maand 13


DOSSIER

U zegt?

De spuigaten uit, de brievenbussen in... 'Het loopt de spuigaten uit,' zegt een Hoogstraatse middenstander wanneer we hem vragen wat hij van de immer toenemende stortvloed aan reclamebladen vindt. 'Elke week staat hier wel iemand van één of ander blaadje die advertenties komt ronselen. Je kan je meestal niet permitteren om geen advertentie te plaatsen, want de concurrentie doet het wel. Daarenboven bestrijkt elk blaadje weer nét een andere regio, zodat je op te veel plaatsen moet publiciteit maken, om je publiek te bereiken.' 'Het enige slachtoffer van dit alles is de consument,' gaat hij verder. 'Hij krijgt niet alleen elke week een onoverzichtelijke stapel papier in de bus, hij moet er ook voor betalen. Want wie moet dat betalen, denk je? Juist, de middenstander. En op wie moet hij die meerkost doorrekenen? Juist, op de consument.' De Hoogstraatse Maand trok de straat op, en vroeg de gemiddelde Hoogstratenaar naar zijn mening over de drie kilo papier die hem wekelijks te beurt valt. Jos Leemans: 'Elke week opnieuw valt er een dik pak reclame bij mij in de bus, maar ik moet zeggen dat ik er alleen in kijk als ik naar iets bepaalds op zoek ben. Als ik bijvoorbeeld een computer zoek, dan zal ik in de Kempenklok of Reklaam is Succes gaan kijken. Ik kijk de reclame dus maar heel sporadisch in.

Ik erger me er wel een beetje aan. Persoonlijk zou ik zo'n sticker 'geen reclame a.u.b.' onmiddellijk op de bus kleven, maar zoiets kan je alleen maar beslissen in samenspraak met vrouw en kinderen, en die nemen die reclameblaadjes wel door. Voor mij hoeft het niet meer. Eén keer per maand moet ik immers naar het containerpark om al dat papier weg te doen. Ik vind het een verspilling, temeer daar heel wat dingen terugkomen in de verschillende bladen. Ik denk dat een tussenoplossing het beste zou zijn.'

14

bussen een sticker gekleefd dat we geen reclame wensen. Nu worden er vier pakken reclame zomaar achter de deur gegooid, dat vind ik wel jammer. Ik denk dat het ideaal zou zijn indien er één krant zou komen voor een grotere regio.'

lrene De Backker: 'Ik vind dat er momenteel aan papierverspilling gedaan wordt. Er is teveel publiciteit. Toch moet je als zakenman de mogelijkheid hebben iets aan te kondigen. Als er bij ons een actie is, dan publiceren wij dat in de Kempenklok, Ekspres en De Kijker, omdat de regio's van die bladen anders liggen. Losse bladen sturen wij nooit mee. De respons op die advertenties is vrij groot, vooral op die uit de Kempenklok. Goed van formaat, duidelijk, overzichtelijk. Bij ons op de zaak hebben wij een viertal postbussen. Om de publiciteit geen vier keer te krijgen, hebben we op drie

May de Clerck: 'Ik kijk alles elke week door. Het geeft wel elke keer een hele hoop afval, en je krijgt er niks meer voor. Vroeger kwam men het ook thuis afhalen.'

Mad Verschueren: 'Ik sla het altijd eens open, en neem Ekspres en de Kempenklok eens door. Vooral om te kijken wat er allemaal te doen is hier in de streek. De rest doe ik direct weg. Ik zou zo'n sticker 'Geen reclame a.u.b.' misschien wel op de bus hangen.


DOSSIER Denis A erts: 'Ik pluis de reclame elke week nogal goed uit. DeXempenklok, Ekspres, want daar staan soms nogal goede interviews in, Kempenland, en ook de verschillende losse dingen. Ik interesseer me voor allerlei dingen die er in aan bod komen. Informatie over het uitgaansleven haal ik uit die bladen, maar ook algemenere dingen. Ik zit er niet veel mee in dat het elke week zo veel is. Gewoon wat meer oud-papier.'

Sirnone Aertsen: 'Bij ons wordt de reclame altijd helemaal doorbladerd. De Kempenklok lees ik echt, de rest neem ik door. Soms vind ik het wel wat overdreven, maar wat me niet interesseert, stook ik op.'

Karen A ertsen: 'Ik bekijk niet meer dan de reclames voor schoenen en kleding. Daar houdt het bij op.'

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

Tel.: (03) 314.82.16 Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

Jan Verheyen: 'Voor mij hoeft het niet echt. De Kempenklok kijk ik wel eens in, de rest voor mijn part recht de vuilbak in. Mijn vrouw bekijkt de rest ook wel eens. Maar ja ... als ze de moeite willen doen om die dingen te geven, dan mogen ze dat van mij doen hoor. De jeugd kan er maar goed bij varen, met al dat oud-papier.'

Mevr. Nees: 'Wij krijgen te veel reclame in de bus, echt waar. De Kempenklok bekijk ik elke week, de rest gaat recht de vuilbak in. Er zijn wel mensen die het allemaal bekijken, maar aan mij is het niet besteed. Komt dit op TV? Ah, in De Hoogstraatse Maand. Dat lees ik elke keer helemaal!' En zo hoort het! •

15


Gluren bij de buren In de loop van de 15de eeuw kwam er door het groeiende aantal inwoners voldoende kapitaal ter beschikking om een eigen kapel te bouwen en om zelf het onderhoud van een priester te bekostigen.

550 jaar Ulicoten Op 12 mei 1444 werd in U1icoten, een kerkdorp van de gemeente Baarle-Nassau (ten oosten van Meerle, juist over de rijksgrens) een beneficie gesticht: de plaatselijke bevolking mocht 550 jaar geleden een priester in dienst nemen om te waken over het geestelijk welzijn van de gemeenschap. In de stichtingsacte van de beneficie wordt voor de eerste maal schriftelijk melding gemaakt van 'Ulecoten ' . Daarom viert dit jaar het dorp zijn 550-jarig bestaan. Ulicoten was reeds veel eerder, zij het in geringe mate, bewoond. In de 13de en 14de eeuw veroorzaakte een sterke bevolkingsgroei in heel West-Europa grote demografische verschui vingen. Vele ~aarlese boerenzonen moesten noodgedwongen hun geboortegrond verlaten om in Ulicoten heidegronden te cultiveren. Door deze nieuwe ontginningen steeg het aantal inwoners van Ulicoten aanzienlijk. Na verloop van tijd ontstond er een gevoel van samenhorigheid waardoor ook op kerkelijk gebied een streven naar zelfstandigheid groeide. Ulicoten werd ontgonnen vanuit Baarle en behoorde als vanzelf tot de parochie SintRemigius Baarle (nu : de Belgische parochie van Baarle-Hertog) . Maar de godsdienstijver liet er veel te wensen over. De parochiekerk was slecht bereikbaar vanwege de grote afstand (twee uur gaans), de slechte wegen en het natte klimaat. Daardoor gingen de kinderen en bejaarden niet naar de kerk en kregen de kinderen ook geen godsdienstonderricht

kunst en kitch bij, bekend en onbekend werk. In het totaal gaat het om een kakelbonte verzameling van meer dan 300 blikken dozen. Al dit blikwerk kan men gaan bekijken in hun museum aan de Pennendijk 1 in Ulvenhout. Ook twee verzamelaars van blik tonen daar hun eigen collectie. Een lust voor het oog. Het museum is open elke eerste zondag van de maand van 14 tot 17 uur en elke woensdag- en donderdagnamiddag van 14 tot 16 uur. •

BYOUTERIE

'Joli'

Programma Het feestprogramma van 550 jaar Ulicoten opent op donderdag 12 mei, feest van O.-B.Hemelvaart, en duurt het ganse lange weekeinde. Donderdag 12 mei is er om 10 uur een plechtige H. Mis in de Sint-Eernarduskerk van Ulicoten. Daarna, omstreeks 11 uur, in dezelfde kerk enkele toespraken, de presentatie van het boek 'Tussen de Bollekes en de Bremer' en tot slot nog een receptie. 's Middags wordt een historische en een hobbytentoonstelling geopend in het dorpshuis. Vrijdag 13 mei zijn er 's namiddags allerlei activiteiten voor de jeugd in de EernardusschooL Zaterdag 14 mei kan men ook de tentoonstellingen nog bezoeken in het dorpshuis en om 19 uur is er een voetbalwedstrijd tussen ploegen uit Ulicoten en Baarle. Zondag 15 mei kan men van 13 tot 17 uur deelnemen aan een oriëntatiefietstocht in Ulicoten met o.a. een picknick bij de Sint-Eernarduskapel en speciale opdrachten in de verschillende gebuurten. 's Avonds om 19 uur volgt de prijsuitreiking van de opstelwedstrijd voor de schooljeugd en de prijsuitreiking van de fietstocht in café-zaal De Zwaan. Het hele weekeinde wordt daar afgesloten met een muzikale feestavond .

HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen

*

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom.. . bijna alles!!!

Blik op blik De heemkundekring Paulus van Daesdonck van Nieuw-Ginneken heeft een grote collectie blik: voorraadblikken, souvenierblikken, koninginneblikken, verkoopblikken, koekblikken, sigaren blikken, beschuitblikken, cacao blikken, enz. Sommigen zijn mooi, anderen lelijk, er is

*

Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auptng 41

16


VARIA

Lezers schrijven Natuurverenigingen op zoek naar Hoogstraatse vogelstand

Streekeigen curiosa

STRUISVOGELS

Wist je dat het met onze huismus stijl bergaf gaat? Dat de zwaluwsoorten zoals Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oeverzwaluw ook sterk achteruit gaan? De vink is waarschijnlijk stabiel en de zwarte specht en de Turkse Tortelduif gaan erop vooruit. De inlandse Tortel daarentegen achteruit. Om hier een goed inzicht in te krijgen is een grondig onderzoek belangrijk. En dit verkrijgt men door het bepalen van de vogelstand. Het is alweer een tijd geleden dat de vogelstand in Hoogstraten werd opgemaakt. Om dit goed te doen is het nodig om zoveel mogelijk broedplaatsen op te sporen en de gegevens door te geven aan de natuurvereniging. Deze houdt dan die gegevens bij, zet ze op een rijtje en trekt konklusies. Na verloop van jaren kan dan gezegd worden hoe de vogelstand evolueert. Een werk van lange adem, maar wel een boeiende hobby en goed voor de kennis van de natuur. Wil jij meewerken aan het bepalen van de vogelstand, vermeld dan de broedgevallen die jij in jouw omgeving waarneemt. Volgende gegevens zijn daarbij belangrijk: A) DE NESTPLAATS : bijvoorbeeld de dakgoot, struikgewas, een boom, de wei, koeienstal, serre, brievenbus enzovoort. B) HET ADRES van de vindplaats C) DE VOGELSOORT: Elke soort is welkom. Bij moeilijke soorten kunnen wij helpen. D) HET TIJDSTIP VAN BROEDEN: begin mei, eind juni enz. Let wel, een vogelkroost groot brengen is een zware taak voor het vogelpaar. Ga dus omzichtig te werk om zo min mogelijk te verstoren. Nestzoeken is immers verboden. Het je een broedgeval gevonden dan kan je die melden bij Jef Leestmans op telefoonnummer 3146014 of adres Bosstraat 17, 2320 Hoogstraten. Bijvoorbeeld: 'Ik heb een Roodborstje gevonden ter hoogte van het Paterspad te Meer. In het struikgewas .' De vogelgegevens worden verzameld door de vogelwerkgroep van de Wielewaal en de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM) . Veel vogelgenot!

Marcel Adriaensen

de DuGG®~~crcsucsu~~@

maand

Voordat ik de eerste struisvogels van mijn leven van dichtbij gezien had, kende ik in verband met struisvogels alleen het woord 'struisvogelpolitiek', waarmee men bedoelt: staatkunde of handelswijze, die opzettelijk de ogen sluit voor de gevaren die dreigen. Dit berust op de fabel dat een struisvogel zijn kop in het zand zou steken wanneer hij achtervolgd wordt, volgens de redenering: 'Ik zie jou niet, dus jij ziet mij niet'! Zoals kleine kinderen soms redeneren. Hoe dit fabeltje in de wereld gekomen is weet ik niet. Sinds een paar maanden zijn er 6 struise struisvogels te zien in een wei bij de hoek van de Loenhoutse weg en de Katelijnestraat, om precies te zijn: achter de boerderij van Luk Aerts. Struisvogels zijn de grootste vogels die bestaan, maar het zijn loopvogels : ze kunnen niet vliegen, maar ze kunnen wel heel hard lopen: tot 70 km per uur! Ze zijn afkomstig uit Algerije en Zuid-Afrika. Ze leven en trekken rond in troepen; ze eten vooral planten, maar ook wel kleine insekten en knaagdiertjes, en zelfs ... steentjes: die hebben ze nodig om in hun maag het voedsel te malen: soms kun je die horen klotsen of rammelen. De mannetjes of hanen kunnen tot 2.50 m hoog worden en tot 130 kg wegen. Ze hebben zwarte veren en witte staartpennen. De vrouwtjes of hennen zijn grijsbruin. De mannetjes krijgen 'n rode bek en rode poten. Tegen legtijd of broedtijd graaft het mannetje een kuil in de grond, waarin de hennen hun eieren leggen. De haan zal 's nachts de broedwacht overnemen. Een hen kan tot 40 à 60 eieren leggen: die eieren zijn 15-20 cm lang en wegen± 1,3 kg . De broedtijd is 6 weken of 42 dagen en de jonge kuikens zijn in de eerste levensweken kwetsbaar. De volwassen dieren zijn zeer resistent, kunnen tegen grote temperatuursverschillen: van onder het vriespunt tot boven de 40 graden, maar ze houden niet van regen. Ze zijn helemaal niet schuw, integendeel: ze zijn heel nieuwsgierig, laten zich gemakkelijk aaien en strelen, maar loeren intussen naar al wat blinkend is aan uw kleren, pikken aan knopen of halen de bril van uw neus voor ge 't weet. Maar in de leg- of broedtijd zijn ze erg agressief. Met hun kale poten kunnen ze stevig slàan: daar zitten twee hoefvormige tenen aan, waar ze iemand ernstig mee kunnen verwonden. De hennen kunnen tot hun veertigste blijven leggen en verder nog tot ongeveer 70 jaar blijven leven. Ze kunnen dus erg oud worden. Het vlees moet een lekkernij zijn: daarvoor worden ze dan ook gekweekt. Verder is er bijna alles van te benuttigen : het kale veld rond de poten levert bijzonder leer voor schoenen, handtassen en portefeuilles ; de veren gaan naar de kledingindustrie en ook naar de computers, en de eierschalen sieren soms etalages. Het ziet er naar uit dat de kweek van deze vogels toe zal nemen: naarmate er meer en meer reglementeringen en belemmeringen komen voor onze traditionele runder- en varkenskwekerij, met hun mestproblemen, zou de struisvogels een goede alternatief kunnen worden. Als het maar geen struisvogelpolitiek wordt! B.S.

17


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Damiaan

nog steeds kaarten te bekomen voor het bezoek aan het Koninklijk Museum voor MiddenAfrika te Tervuren op zondag 1 mei, georganiseerd door Davidsfonds-nationaal. De toegang kost 30 BEF (niet-leden 50 BEF) en de rondleiding 80 BEF. Bij voldoende belangstelling wordt een bus ingelegd (300 BEF p.p.). Tel. 03/ 314.11.88 .0

Universiteit Vrije Tijd

In het vooruitzicht van het pausbezoek en de zaligverklaring van Pater Damiaan op /5 mei, hebben de organisaties Dewevo (Dekanale Werkgroep Vorming) en Davidsfonds Alex Wilequet nog eens uitgenodigd met het stuk 'Damiaan'. Het zal opgevoerd worden in de feestzaal van het Klein Seminarie op woensdag 20 april om 20 uur. Kaarten zijn in voorverkoop aan 200 BEF te verkrijgen bij de pastorijen van Hoogstraten en Meersel-Dreef en bij het Klein Seminarie, tel. 03/314.50.06. De avond zelf - als er nog plaatsen vrij zijn bedraagt de toegangsprijs 250 BEF.

München en Tervuren Wie nog geen vakantie gepland heeft, of nog enkele dagen vrij heeft einde juli, kan met het Davidsfonds mee naar München. De reis vindt plaats van 20 t/m 25 juli 1994 onder leiding van voorzitter Alfons Livens, die de stad reeds vaak heeft bezocht en zeer goed kent. Het programma vermeldt ondermeer een stadswandeling, bezoeken aan de Residenz (het verblijf van de vroegere Beierse Hertogen, Koningen en Keizers), het Olympisch park, het Bayerisches Nationalmuseum, deAlteen Neue Pinakothek met de wereldberoemde schilderijenverzamelingen en een wandeling in de Engelse Tuin. Natuurlijk is er ook tijd om te winkelen. Deze zesdaagse reis kost 13 .000 BEF voor leden en 14.000 BEF voor niet-leden. De verplaatsingen gebeuren per luxe-autocar met vertrek en aankomst te Hoogstraten. In de prijs zijn 5 overnachtingen voorzien op basis van half-pension met een 3-gangen-avondmaal en ontbijtbuffeL alle kamers hebben bad of stortbad en toilet. Dranken, toegangsgelden en persoonlijke reisverzekering zijn niet inbegrepen. Wie geïnteresseerd is, neemt best zo snel mogelijk contact op met A. Livens, tel. 03/ 314.54.52, waar U tevens het volledig programma kan bekomen. Inschrijving gebeurt door storting van 2.000 BEF op rekeningnummer 733-3243145-77 van het Davidsfonds ( o.n.v. F. Verschueren- penningmeester). Vanaf 20 deelnemers kan de reis reeds doorgaan. Tervuren: Er zijn bij datzelfde Davidsfonds

18

Ook volwassenen willen hun kennis nog aanvullen en actualiseren. Universiteit Vrije Tijd speelt daarop in met het geven van lessen van een hoogstaand kwalitatief niveau, maar op een toegankelijke manier gebracht, en ze zijn bedoeld voor mensen die gedurende de week enkele uurtjes vrij hebben of maken. Na SintTruiden, Sint-Niklaas, Koksijde, Roeselare en Mechelen, zal nu ook in Hoogstraten een lessenreeks starten. Professor Jozef Janssens, hoogleraar en vice-rector van de Katholieke Universiteit Brussel geeft zes lessen in de reeks 'De Middeleeuwen zijn anders. Over monsters, mystiekers en misverstanden' . Elke les behandelt één aspect uit die periode: achtereenvolgens 'De middeleeuwen: donker of helder?', 'Een renaissance in de twaalfde eeuw?', 'Middeleeuwse mens en wereldbeeld' , 'Middeleeuwse visies op dieren', 'De culturele kloof: middeleeuwse en moderne litteratuur' en tenslotte 'De mens op tocht: Koning Arthur en het ridderlijk avontuur' . De lessen vinden plaats in het najaar, maar de data worden nu reeds doorgegeven, zodat geïnteresseerden er in hunjaarplanning rekening mee kunnen houden: 7, 21 en 28 oktober, 18 en 25 november en 2 december, telkens van 9.30 tot 11.30 uur. Meer informatie volgt nog, maar U kan de data alvast noteren. 0

Natuurtochten Na het observeren van weidevogels in eigen streek, gaat Wielewaal-JNM het deze maand wat verderop zoeken. Een eerste tocht leidt de natuurliefhebbers op Paasmaandag 4 april naar Willebroek. Daar worden de domeinen 'Het Broek' en 'De Notelaar' verkend. Vertrek is voorzien om 9.30 uur aan het lokaal in de Karel Boomstraat, terugkomst rond 17 uur. De verplaatsing gebeurt met eigen vervoer. Meerijders betalen 100 BEF aan de chauffeur. Deelnemers brengen pic-nic en laarzen mee. Verantwoordelijke voor deze tocht is Jef Leestmans, tel. 03/314.60.14. Zondag 17 april gaat de reis naar het Verdronken Land van Saeftinghe. V oor deze tocht is het vertrek voorzien om 8.30 uur aan het lokaal, eveneens met eigen vervoer. De toegang tot het domein bedraagt 190 BEF. De minimum leeftijd is 12jaar. Behalve pic-nic en laarzen is ook reservekledij onontbeerlijk. Verantwoordelijke is hier Marcel Adriaensen, tel. 03/315 .90.40. 0

Dag van de Aarde Op deze dag worden de mensen eraan herinnerd dat we slechts één aarde hebben en dat we

die niet naar de maan mogen helpen. De natuur wordt in het zonnetje gezet en de bedreigingen van moeder Aarde worden aangeklaagd. Bossen zijn zeer belangrijk op onze planeet. De nog bestaande bosgebieden zouden moeten blijven bestaan, niet alleen het tropisch regenwoud maar ook de schaars overgebleven bossen in Vlaanderen. Zij leveren ons zuivere lucht, bieden onderdak aan talrijke dieren en planten, en het zijn plaatsen waar we nog eens rustig kunnen gaan wandelen. Zo verdienen ook de bossen van Wortel-Kolonie extra bescherming. Wielewaal-JNM wil daarom deze bossen in de belangstelling plaatsen op zondag 24 april. Wandelaars worden verwacht aan het Casino van Wortel-Kolonie om 14.30 uur. 0

Schiermonnikoog Tijdens het verlengd weekeinde van donderdag 12 t/m zondag 15 mei trekt Wielewaal naar het waddeneiland Schiermonnikoog. Van de bewoonde eilanden in de Waddenzee is Schiermonnikoog het kleinste. Het heeft een oppervlakte van 4000 ha, is 16 km lang en 4 km breed. Er zijn twee grote stranden en een klein meer, de Westerplas, dat te bereiken is vanuit Schiermonnikoog, het enige dorp op het eiland. Aan de oostkant bevindt zich een reusachtig natuurreservaat van 2400 ha: de 'Oosterkwelder'. Het ongerepte landschap, de duinen, de bossen, de stranden en de rust die er heerst, maken Schiermonnikoog tot een van de aantrekkelijkste eilanden in de Waddenzee. Bovendien worden er geen auto' s toegelaten op het eiland. Wel kan men in het dorp fietsen huren. Wie met Wielewaal in zee wil, kan kontakt opnemen met Jef Leestmans, tel. 03/ 314.60.14 ofKoenPans, tel. 03/314.314.73.92. Inschrijven uiterlijk begin april. 0

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13


HOOGSTRA TEN

Fotowandelzoektocht

Kalverdrieling in Hoogstraten

Vakantiegenoegens organiseert op zondag 17 april een gezinsvriendelijke foto-wandel-zoektocht in en rond Hoogstraten. Deelnemers kunnen zich inschrijven in zaal Pax tussen 13 en 14 uur. Tot 17 uur heeft men de tijd om een 25 -tal foto's uit de omgeving te herkennen en te lokaliseren over een traject van ongeveer 6 km. In afwachting van de prijsuitreiking kan men een eenvoudige broodmaaltijd gebruiken aan de democratische prijs van 60 BEF, te bestellen bij de inschrijving. Om 18 uur wordt de uitslag bekendgemaakt. Niemand gaat met lege handen naar huis want per inschrijvingsformulier is een prijs voorzien. Deelname kost 100 BEF per formulier voor leden van Vakantiegenoegens of 120 BEF voor niet-leden. Voor inlichtingen over de zoektocht of over Vakantiegenoegens kan men terecht bij Vie Cornelissen, tel. 03/314.40.01 . D

Doe het zelf Neushoorn Hoogstraatse toneelliefhebbers worden verwend. Onder leiding van regisseur Julien Beckers, brengt de Toneelvereniging SinteCecilia de komedie 'Doe het zelf Neushoorn' van P. Soetewey, een dolleklucht die borg staat voor een avondje plezier en ontspanning. Sinte-Cecilia is misschien vooral bekend als fanfare, maar heeft eigenlijk van oudsher altijd een toneelafdeling gehad. Er is echter iemand nodig om 'de kar te trekken'. Die iemand is nu gevonden in de persoon van Julien Beekers uit de Lindendreef, die een groep enthousiaste amateurspelers heeft kunnen verzamelen om de toneeltraditie terug op te starten. Op zaterdagen 2 en 9 april, telkens te 20 uur, verwachten zij U in de Sinte-Ceciliazaal aan de Gelmeistraat 8. De toegangsprijs bedraagt 150 BEF en U kan plaatsen reserveren op de nummers 03/ 314.53.65 of 03/314.20.36. D

Parijs..Versailles KWB-Hoogstraten stelt zijn zomerreis voor, die gepland is op 13 en 14 augustus 1994. Voor de tweede maal wordt het Parijs "omdat we daar vorige keer nog niet alles konden zien", aldus het bestuur. Er zullen dus nu andere bezienswaardigheden op het programma staan dan toen. Zo bezoeken zij ondermeer het enorme kerkhof van Père Lachaise, een domein van maar liefst 43 ha groot. Tientallen beroemdheden liggen er begraven: de componisten Chopin en Rossini, de zangeressen Maria Callas en Edith Piaf, de schrijvers Proust, Mérimée, Balzac, Oscar Wilde, Apollinaire, Molière en Jean de la Fontaine, popidool Jim Morrison en acteurs Simonne Signoret en Yves Montand. Sommige graven zijn eenvoudig gehouden, maar anderen zijn echte kunstwerken tot zelfs hele tempels. Een tweede doel is de Parfumerie Fragonard, de producent van een aantal grote merken als Dior, Chanel, Nina Ricci. Tijdens de rondleiding wordt verteld en getoond hoe parfum gemaakt wordt en is er uiteraard kans om geurtjes aan te kopen. De volgende dag gaat de rit naar. het kasteel van Versailles: het grootste dat ooit op Franse bodem gebouwd werd. Vele vorsten hebben er gewoond, met als meest bekende natuurlijk Lodewijk XIV. De prijs voor dit weekend is gesteld op 3950 BEF per persoon. Hierin is begrepen: de busreis, een overnachting in tweepersoonskamer in Hotel Arcade, het avond-

Bij de familie Aerts-Verhaegen aan de Binnenboomstraat bracht koe Clara enkele weken geleden drie gezonde, prachtige kalveren ter wereld. Op de foto links de moeder, rechts de fiere eigenaars en de kalveren. maal de eerste dag, ontbijt en middagmaal de tweede dag, een stadsrondrit met gids en de toegang in Versailles. Het supplement voor een eenpersoonskamer bedraagt 200 BEF. Inschrijven kan tot 25 april. Voor meer inlichtingen kan U terecht op het nummer 03/314.61.19. D

Paxfeesten Zondag 10 april is het weer zover: zaal Pax zet haar deuren open voor de gelijknamige feesten. De Paxfeesten worden om 14 uur ingespeeld door de Koninklijke Fanfare St. Catharina, die er dan samen met de Gelmelzwaaiers al een rondgang door Hoogstraten heeft opzitten. Vervolgens treden in de grote zaal achtereenvolgens het Kinderkoor o.l.v. Lut Martens, de dansgroep KBG en de zangvedetten van KVLV aan, met tussendoor een aantal muzikale intermezzi van Gunther Bluekens. De hongerigen en de snoepers kunnen zich tegoed doen aan pannekoeken, wafels, gebak of spek met eieren. In de gelagzaal staan daarnaast ook nog kaas en wijn op het menu, begeleid door een 'Muzikale Draaimolen' van 14 Hoogstraatse jongeren die om de beurt hun muzikale talenten tentoonspreiden op piano, gitaar, dwarsfluit of accordeon. In beide zalen is er doorlopend gelegenheid om lootjes aan te kopen van de alomgekende tombola. Ook aan de kinderen is gedacht: zij worden verwacht aan de jeugdlokalen van KSJ en KLJ. De jeugdleid(st)ers staan in voor een 'keileuke' kinderanimatie. D

creatieve knutseluurtjes, vrolijke toneeltjes, en ga zo maar door. Kinderen in de lagere schoolleeftijd kunnen er terecht. Hoogstraatse kinderen betalen 130 BEF per dag, niet-Hoogstratenaren 200 BEF. Volgende kinderen uit eenzelfde gezin betalen resp. 90 BEF en 150 BEF. Drank en een vieruurtje zijn in de prijs begrepen. Ze moeten enkel nog boterhammetjes meebrengen. Vooraf reserveren is natuurlijk het beste, maar voor noodgevallen is er altijd nog wel een plaatsje. Inschrijven kan door middel van inschrijvingsstrookjes die te verkrijgen zijn op de jeugddienst van het N.A.C. Voor verdere inlichtingen is deze dienst te bereiken op het telefoonnummer 03/ 314.19.52. D

Kwispel is terug ! Goed nieuws voor kinderen én ouders . Kwispel, de inmidddels welgekende Hoogstraatse speelpleinwerking, is open in de Paasvakantie van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 april en van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april, telkens van 8 tot 17 uur. Ideaal voor kinderen waarvan de ouders beiden uit werken gaan, voor kinderen die wel eens wat anders nodig hebben dan televisie en computerspelletjes, of kinderen die gewoon leuke dingen willen doen met leeftijdsgenootjes. De leiders en leidsters zorgen voor toffe, plezante, spannende of gekke spelletjes,

Een Hoogstmatse delegatie - 3 bussen vol heeft vorig weekend deelgenomen aan de manifestatie Hand in Hand te Brussel, die uitvoerig in alle media belicht werd. Om hun deelname aan te kondigen hadden zij enkele weken eerder de aandacht getrokken door het uithangen van grote spandoeken aan de zijmuur van het N.A.C.

19


HOOGSTRA TEN

Hard Speelgoed (I. Vloeberghs)! Stralende gezichtjes en vinnige voetjes,/ ze dansen langs haar heen./ Zigzag, zigzag naar de vertelhoek/met zachte groene kussens voor ieder één./ Boeiende weekendverhalen fladderen/ als souvenirs door de lucht: ONGRIJPBARE MUZIEK./ Ze telt de monden die nog voor haar zijn,/ alsmaar minder, minder... En jij Annemiek?l Een hees stemme(je:"gewoon thuis gebleven"./ "Hoe komt die blauwe plek daar op je snoet? "I Dichtbij dreigend vaders ogen en handen,/ "IK BEN GEVALLEN, IK HEB HARD SPEELGOED". Met de expressieve voordracht van dat aangrijpend en beklijvend gedicht won Lieve Gommers, vijfdejaars aan het Spijker, de voordrachtwedstrijd "De Korenaar" in het Spijkerinstituut. Zij werd uit 19 finalisten uitverkoren door een jury, die bestond uit Gust Luyten, directeur, An Verhaert, germaniste en oudlerares van de school, Magda Suy, oud-lerares Nederlands en bekend auteur, Greet Vissers, artistiek leidster en regisseur van een jeugdtheater en Magda Ooms, leerkracht Nederlands en dictie aan het Maris Stella Instituut te Malle. Verder werd er één winnares per leeftijdsgroep gekozen. Zij kregen - hoe kan het anders - een pakket boeken ten geschenke. De winnaressen in de muziekwedstrijd, die als een rode draad doorheen de voordrachten liep, werden met een CD bedacht. D

Voordrachtwedstrijd

Sarah Coertjens (1e jaar), Greet Verschueren (2e jaar), Lestie Brasens (3 e jaar}, Liesbeth Rasking (4ejaar) en Sofie Oversfijns (5ejaar) waren de laureaten in de verschillende leeftijdscategorieën Voordracht, terwijl Tinne Swaenepoel en Katrien Knaeps de parallellopende muziekwedstrijd wonnen met een eigen creatie voor altblokfluit en gitaar. Algemeen winnares van de avond werd Lieve Gommers (tweede van rechts), die de trofee "De Korenaar", een creatie van Zuster Véronique, in ontvangst mocht nemen.

Paul Verbeeck

Orgel in ere hersteld

Het orgel in de grote kapel van het Klein Seminarie, dat mogelijk nog gemaakt of bewerkt moet zijn geweest door de bekende orgelbouwer Jean-Joseph Delhay (die ook het orgel van de Begijnhofkerk en het voormalig orgel van het Spijker vervaardigde), werd na meer dan 20 jaar inaktiviteit opnieuw speelklaar gemaakt door orgelbouwer Jozef Cleirbaut. Met grote luister werd het opnieuw ingewijd op 11 maart jongstleden. voor die gelegenheid componeerde Jan Coeck, oudleerling aan het Klein-Seminarie en Laureaat in de muziekpedadogie, de "Psalm 150", die hij opdroeg aan wat hij noemt zijn "muzikale peetvader" los Bruurs. Het werk werd uitgevoerd door een 70-koppig koor, dat was samengesteld uit het Seminariekoor, versterkt door een aantalleden van het Piuskoor, en dat onder leiding stond van Herman De Houwer. Het hernieuwde orgel werd bespeeld door Nico Declerck uit Beerse, eveneens oud-leerling en winnaar van verschillende Eerste Prijzen aan het Muziekconservatorium, waar hij nu zijn Hoger Diploma Orgel voorbereidt.

20

Wie is de echte Paul Verbeeck? Met een ludieke inleiding werd de tentoonstelling van kunstenaar Paul Verbeeck geopend. 3 weekends lang heeft hij zijn beelden, aquarellen en tekeningen tentoongesteld in de IKO-galerij. Van 23 april tot 8 mei loopt in diezelfde IKO-galerij de tentoonstelling "5 Jonge Spaanse Kunstenaars", die toegankelijk is op zaterdag en zondag, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Polltiehonden Hondenclub Vrij Hoogstraten richt op zondag 10 april een belangrijke wedstrijd in voor de hoogste categorie van afgerichte politiehonden. 20 van de beste politiehonden van ons land moeten strenge proeven afleggen in gehoorzaamheid, spring- en bijtoefeningen. De wedstrijd vangt aan om 9 uur en eindigt rond 18 uur. Het gebeuren vindt plaats op de terreinen van Vrij Hoogstraten aan de Heuvelstraat 9 te Hoogstraten. D

Gastronomische 'Irofee Het V.T.I. Spijker organiseert voor de derde keer de gastronomische wedstrijd "Trofee voor Streekgebonden Gastronomie". De wedstrijd loopt zoals steeds in samenwerking met Brouwerij De Koninck; het spreekt dus haast vanzelf dat er behalve streekgerechten ook De Koninckbier verwerkt moeten worden in het vooraf bepaalde gerecht, dat dit jaar een originele pladijsbereiding moet zijn. De wedstrijd staat open voor alle beroepskoks. Hopelijk zijn zij inmiddels op de hoogte van het initiatief, want het recept moet een dag na verschijning van ons blad, namelijk op 31 maart op het V.T.I. Spijker toekomen. Op 20 april heeft de finale plaats in de Hotelschool. De winnaar mag rekenen op een geldprijs van 15.000 BEF. D


HOOGSTRA TEN

Sponsortocht 2

Sponsortocht 1

De Rabboenizaal was dit jaar het vertrekpunt voor de sponsortocht, georganiseerd door de secundaire afdelingen van de Spijkerscholen en het Klein Seminarie, in het kader van Broederlijk Delen. De eerste wandelaars trokken al vroeg op stap, want zij hadden 20 km voor de boeg. JO of 5 km kon ook, als je maar voor voldoende sponsors zorgde.

Toeristisch seizoen ingeluid Met de komst van de paasklokken wordt zowat overal in het land het toeristische seizoen ingeluid. Dat heeft uiteraard alles te maken met het begin van de lente, wanneer de eerste zon de mensen naar buiten lokt. De Hoogstraatse Dienst voor Toerisme, die vorig jaar promoveerde tot "Vlaanderen Info-kantoor", mocht het voorbije seizoen 21.500 toeristen ontvangen en staat paraat om nog meer belangstellenden in onze stad te begroeten. Om Hoogstraten nog beter bekend te maken namen zij ondermeer deel aan de Toeristische beurzen van Utrecht, Antwerpen en Brussel. En dat de toeristen al lang niet meer uit Vlaanderen alleen komen, mag blijken uit de gloednieuwe, 4-talige brochure "Hoogstraten,je kan er niet omheen", die als blikvanger fungeert en de buitenlandse toerist in de eerste plaats een sfeerbeeld wil geven van het historisch belangrijke Hoogstraten. Andere Frans-, Engels- of Duitstalige gidsen liggen ter beschikking in het Info-kantoor en de Hoogstraatse gidsen kunnen desgewenst een rondleiding verzorgen in de vier talen. Tegelijk werden ook de mogelijkheden voor Kamer en Ontbijt verder uitgebreid. Maar de nieuwste ster aan het toeristisch firmament is toch wel het initiatief "Hoogstraatse variaties op een fietstocht", dat tegemoet wil komen aan de veelvuldige vraag naar fietsarrangementen. De bewegwijzerde fietsroutes Aardbeienpad, Kleidabberspad, Achtzalighedenpad, Weilandpad en Jan Van der Nootpad liggen als een soort bloemblad rond Hoogstraten . Wie ze aan elkaar koppelt kan een fietstocht van ruim 300 km samenstellen, daarbij geholpen door routebeschrijvingen en fietskaarten. Vermoedelijk zullen aanvankelijk vooral Nederlanders van deze mogelijkheid gebruik maken, omdat zij het fenomeen fietsvakanties reeds langer kennen. Maar ongetwijfeld bestaat er ook belangstelling vanuit eigen land. Tenslotte werden ook de openingsuren van de Dienst voor Toerisme uitgebreid. Voortaan is het kantoor open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Van oktober tot en met maart is het kantoor op zondag gesloten, evenals met Pasen, Kerstmis en Nieuwjaar. Wie nog meer inlichtingen wenst kan terecht in de kelder van het historisch stadhuis, op het telefoonnummer 03/ 340.19.55, of per fax op het nummer 03/ 340.19.66 .•

Enkele weken later was het de beurt aan de lagere scholen van Hoog straten, die op hun beurt de nodige sponsors hadden gevonden voor 5 of JO km in en rond Hoog straten. Hoeveel de diverse tochten hebben opgebracht, is ons bij het ter perse gaan nog niet bekend, maar zeker is dat het ontwikkelingsproject in EthiopiĂŤ eenflinke steun mag verwachten. Broederlijk Delen wil er via kleinschalige projecten landbouwmethodes en ambachten aanleren, zodat de inwoners in de toekomst in staat zijn voor hun eigen onderhoud in te staan. Ook de Goede Vrijdagtocht op J april, die start aan zaal Pax om 20 uur, staat in het teken van het voedselprobleem.

Weg met het rollenpatroon

Terwijl hun collega's bij Miet Smet gingen betogen voor vaderschapsverlof, hadden de Hoogstmatse KWB-ers andere katjes te geselen. Tot slot van de kooklessen voor mannen, werden namelijk de echtgenotes uitgenodigd om te komen genieten van de kook- en serveerkunst van hun wederhelften. Aan de lachende gezichten te zien, moet het allemaal heel erg meegevallen zijn.

Geitenboerderij

De KVLV-jongeren brachten met het ganse gezin een bezoek aan de geitenboerderij te Mol, waar zij deskundige uitleg kregen van een familielid van de uitbaters, die ooit met enkele geitjes als hobby gestart waren, maar uiteindelijk besloten er hun hoofdactiviteit van te maken, en nu geitemelk, geitekaas, geiteyoghourt en zelfs geileroomijs verkopen. Vooral de kinderen waren een en al oor voor de boeiende uitleg en stonden even later te drummen om de jonge lammetjes even te mogen vasthouden.

21


CULTUUR

He sido contento de habia visto 5 Catalaanse kunstenaars stellen tentoon in I.K.O. Tomas, Teresa, Josep, Rosa en Frances: vijf Catlaanse kunstenaars uit de streek van Barcelona. Van 23 april tot en met 8 mei stellen zij op uitnodiging van Artiko hun werken tentoon in de galerij van I.K.O. Alle vijf hebben zij reeds aan verschillende internationale tentoonstellingen deelgenomen. Maar voor de meesten is het de eerste maal dat zij de rijke verscheidenheid van hun werk in ons land aan een ruimer publiek kunnen voorleggen. Voor Hoogstraten wordt dit alvast een primeur en dus een niet te missen kans. Het zuiders temperament, het Catalaans zelfbewustzijn, maar vooral ook de warme band met het Vlaamse land en heel speciaal de streek van Hoogstraten, geeft deze gebeurtenis een extra dimensie die een gewone tentoonstelling overschrijdt. He si do contentode habia visto, ik ben tevreden u gezien te hebben, het moge een wederzijdse wens zijn.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

Vlaanderen: Mon amour Zo kwam het bij me op onderweg hierheen i. v.m. de laatste voorbereidingen op deze tentoonstelling. Ik ben me er echter van bewust dat juist deze Franse uitspraak niet zo harmonisch klinkt in dit Nederlandstalig landsgedeelte, maar er zijn uitdrukkingen die een taal overstijgen en die intrinsiek een betekenis meedragen. Mijn band met Vlaanderen dateert al van voor de tijd dat Spanje de overgang naar de demokratie doormaakt. Het was in het begin van de jaren '70. Marth Huet woonde toen in Catalonië, ze leerde onze taal en wereld kennen, en wij op onze beurt ontdekten België en Vlaanderen. Het bleek dat we veel gemeen hadden. Maar toch, wat een schril kontrast tussen een reeds gevestigde en een prille demokratie! Dit is onze 'therapie' geweest. Met de jaren werd de vriendschap uitgediept, de 'therapeutische' relatie Vlaanderen-BelgiëCatalonië-Spanje. We hadden wederzijds deze 'magisch combinatie' nodig. En ziehier, onze eerste concrete ervaring resultaat: !.K.O. nodigt 5 mensen uit met een totaal verschillende professionele en/ of artistieke achtergrond, maar met één gemeenschappelijk punt: hun affiniteit met Vlaanderen en de beleving van deze 'magische combinatie'. Waar we nu mee bezig zijn, laten we zien, buiten zijn normale kontext. Hoewel, vinden jullie ook niet dat uiteindelijk de 'vormelijke verschillen ' tussen onze twee werelden niet zo kontrasterend, niet eens zo groot zijn ? In de huidige trend van eenvormigheid (o.a. massamedia) brengt juist de kultuur nuanceringen aan vanuit ieders eigenheid, die steeds verrassend zijn, die verschillende facetten van de werkelijkheid weergeven. De vrije getuigenis hiervan, dat wat we 'KUNST' noemen, mag nooit losstaan van deze werkelijkheid. Tomas, Teresa, y los otros.

De werken zijn te bezichtigen tijdens de weekends van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur in de galerij van de I.K.O. Tijdens de week is de tentoonstelling ook te bezoeken door groepen, doch enkel op afspraak. Deze expositie loopt tot en met 8 mei 1994.

Curriculum Vitae - Tomas Atienza Guerrero CO 1947 San1ucar de Barmeda) schilder en beeldhouwer, exposities in Spanje, Frankrijk en Duitsland - Teresa Cussó Tarrasó CO 1955 Tiana Barcelona) beeldhouwster, tentoonstellingen in Spanje, Frankrijk, België en Duitsland - Josep Niubo Rodriguez ( 1951 Badalona) schilder en grafisch vormgever, tentoonstellingen in Spanje en Japan - Rosa Tarruella Planas CO 1947 Barcelona) grafische kunstenares en licentiate kunstgeschiedenis lesgeefster aan de universiteit van Barcelona heeft permanent werk tentoongesteld in de Nationale Bibliotheek te Madrid en in het Geschiedkundig Museum te Lods (Polen) Privé collecties in Spanje, Nederland, Duitsland, Polen en Japan; en vele internationale tentoonstellingen zoals in Egypte, Japan, Polen, enz. - Francesc Vila Solé CO 1951 Badalona) grafisch vormgever en professioneel werk in de audio-visuele sector, verschillende collectieve tentoonstellingen in Spanje en Japan. 0

N.V. GARAGE VAN USSEL

@TOYOTA

CHJ

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Lichte bedrijfswagens: DAF 10

22

Sa


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PA TRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Pax iuventa In een sfeervolle, want tot rommelige bouwwerf omgetoverde parochiezaal liet de katholieke studerende jeugd de ouders meegenieten van een drukke werkdag van de bouwvakkers. Het gezegde 'zien werken is plezant' was hier zeker van toepassing. De jongeren bewezen nogmaals dat het hen aan ondernemingszin niet ontbreekt. De tv-reeks 'buiten de zone' leverde dankbare ideeĂŤn naast de eigen originele vondsten. Aangezien er - zoals het hoort geregeld een schafttijd werd ingebouwd, zou het wellicht iedereen ten goede komen om van de bouwvakkers wat meer discipline te vragen tijdens de werkuren. Het is jammer dat de energie die in heel het spektakel werd gestoken door rumoer en stoelengeschuifel voor het grote publiek wat de mist ingaat. Zonder afbreuk te doen aan andere prestaties, willen we toch een speciale vermelding geven aan Judith Schrijvers die op zulke spontane manier acteerde dat echte oma's er bij zouden verbleken. Opvallend in het decor was ook de graffiti waar K.S.J. en K.L.J. broederlijk naast mekaar prijkten. Naar het voorbeeld van de pax media zouden we kunnen zeggen pax iuventa, beslist toe te juichen. Omdat hij - via zijn opgroeiende kinderen allicht - afwist van het bestaan van Sinead O'Connor en zich ergens in een grijs hoekje van zijn'hersenpan 'Living Doll' herinnerde, sleepte Marcel Sprangers op het einde van de avond een gratis K.S.J.-kamp ter waarde van 2400 franken in de wacht. 0

De Vlaamse leeuw en de Waalse baan Met onze weinig comfortabele, niet erg snelle maar toch goedkope N.M.B.S. maakten de zesdeklassers van de Minderhoutse basisschool de verre reis naar het Luxemburgse Neufchäteau. Voor het derde jaar al hebben de twee zesde klassen gedurende vier dagen een onderkomen gevonden in een echt Waals gezin. Met een mondje schoolfrans en veel gebarentaal leren zij opkomen voor zichzelf in een nieuwe omgeving. Het is hier alleszins leuker (en noodzakelijker) babbelen dan vanop je bank in de klas.

Carnaval

We kennen de sfeer en ze mag er best eens wezen. De altijd weer verrassende verkleedpartij, de honderden door liefdevolle moeders gebakken pannekoeken, Samsons meezingschlagers en als het even kan een streepje zon en vele kijklustigen langs de weg. Ook 94 bracht dit feestmenu in Minderhout. Overdag gaan de kinderen met hun Franstalige vrienden naar de school waar ze samen allerhande boeiende activiteiten doen. Buiten de schooluren leeft men mee op het ritme van het gezin. De cultuur, de leefgewoonten, de eetgewoonten, het is echt wennen. Vlamingen en Walen, eenzelfde land en toch zo anders . De communautaire grote mensenproblemen zijn tijdens deze dagen heel ver weg! Er waren tranen van heimwee, maar er waren zeker evenveel moeilijke momenten bij het afscheid. (zie foto) Voor de enen te kort, voor de anderen toch zeker lang genoeg, maar een ervaring die men niet meer afpakt. Of zoals iemand van de kinderen het uitdrukt: kaai-tof! Rendez-vous in Minderhout na Pinksteren. 0

32

23


MINDERHOUT

Paul Verbeeck

Uit de oude doos: Veilig Nieuwjaarzingen

Je hebt het meegepakt of je hebt wat gemist. Dat is de enig mogelijke conclusie over de tentoonstelling van werken van onze eigen Paul Verbeeck in het I.K.O. Na een geslaagde openingsreceptie met voor sommigen naar ik vernam te lekkere (of was het te veel) Cor·sendonck kon je gedurende enkele weken genieten van een reeks prachtige aquarellen en tekeningen en van enkele aangrijpende beeldhouwwerken. Hoogstraten en Zuid-Frankrijk halen het overwicht in de passies van deze kunstenaar maar ook lichtvoetige karikaturen zijn zeker aan hem besteed. De beeldhouwwerken in hout en steen, waarvan je je best niet tracht voor te stellen hoeveel uren inspiratie en transpiratie hieraan zijn besteed, nodigen steeds weer en te allen kant uit tot mijmering en verwondering. Je proeft de voldoening waarmee deze sinds dertigjaar in Hoogstraten vertoevende Limburger zijn werken schept. Om even zijn eigen woorden uit verband te halen: elke poging tot verandering of verbetering is een beschadiging van het werk. Minderhout, wees fier zo'n scheppende kracht in je midden te hebben! D

Nadat enkele uren koude getrotseerd werden om onze Minderhoutse zangertjes veilig doorheen deze oudejaarsvoormiddag te loodsen, mag er bij deze vrijwillige helpers terecht even de riem af om te toasten op de goede afloop. Dankjewel, (kerst)mannen! (En wij zullen alvast zwijgen tegen de moeder de vrouw).

Lenteconcert Zeg niet dat je niet gewaarschuwd was! We hadden het kunnen weten! De fleurig-roze (en daardoor in een nabij verleden van het andere reclamedrukwerk te onderscheiden) uitnodiging voor het jaarlijks lenteconcert van de Marckezonen beloofde inderdaad een eigentijds licht muziekavondje te worden voor kenners maar evenzeer voor minder ingewijden, zoals ondergetekende. Dat de zaal zo goed als volliep, bewijst dat er nog mensen zijn die hun luie zaterdagavondzetel terecht inruilen voor een vleugje muziek van eigen midden. Het feit

K.A.V. We zetten nog even de activiteiten van deze actieve vereniging op een rijtje voor deze maand. Bloemen worden er geschikt op 11 en 25 april (19.30). Originele desserts serveert men op 18 april (19.30) en op 20 april is er de algemene vergadering met als actueel thema: verpakkingen, nodig of overbodig? (19.15) De volleybalsterren verwacht men op 7 en 21 april in de sporthal van het Spijker om 20 uur.

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstré!ten

dat een van de artiesten (ja toch) bekende maar twee keer si en si-bemol gewisseld te hebben (zonder dat de dirigent het merkte, nota bene) bewijst dat er kwaliteit werd geleverd van de bovenste plank. Als de muziekstukken dan nog aan elkaar gepraat worden door een plaatselijke schone, i.c. Annemie Meyers, wier Engels vlot van de tong rolt, dan pas beseffen wij allen weer hoezeer wij ongelijk hadden om daar niet te zijn. Zeg dat het niet meer zal gebeuren! D

Bloemensierkunst CATTLEYA LEGPOLOSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Slecht 8,3°/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hu n sterrenbeeld passende tinten en kleuren . Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

G

E

T

huy

T

H

E

B

E

S

T

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn : 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

24


MINDERHOUT

Papa Crisis

rlllliiB GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71 .84 Fax: 03-314.83.98

Lente 1 Dat de gemeente het goed meent met de groenvoorziening in ons dorp, bewijzen de recente aanplantingen in de Sint-Clemensstraat. Alle obstakels worden door de mannen van het groen met deskundigheid omzeild: haag in de weg, schaar erin. 't Zal mooi worden, daarvan zijn we overtuigd. Er stelt zich echter wel een probleem als men zes plantgaten heeft en slechts vijf bomen. Het kostte de eigenaar van de woning die voor eigen gebruik al een vierkant gat had gegraven aardig wat overredingskracht om de noeste werklieden ervan te overtuigen dat er enkel in de ronde plantgaten bomen moesten worden geplant. De zaak werd er niet eenvoudiger op toen bleek dat de gele aanduidingen onder de uitgespitte aarde waren terecht gekomen. Of had de schuurzeep tijdens de weken vorstverlet haar werk gedaan? Was hier opzet in het spel? Dat durven we niet geloven. Of die boom in dat vierkante gat en die schommelpaal in dat ronde gat nu goed gedijen, dat moeten we eens gaan uitzoeken. 0

Alsof Sinterklaas zelve op bezoek kwam werden de straten van Minderhout weer lang van tevoren geteisterd door schreeuwerige platen van ene zekere papa Chico die de hele Minderhoutse jeugd tussen één en zesenzeventig jaar onder zijn tentzeil wilde krijgen. Hoe anders verklaren we de voorstelling die in volle namiddag zijn beslag kreeg? Hoezeer onze moeders ook uitvluchten verzonnen, er was moeilijk ontkomen aan. Zeg nu zelf, een heel echt circus in ons kleine dorp. 't Zou vijftig jaar geleden een grandioos feest geweest zijn. Maar nu, elk jaar duikt er wel een of ander gezelschap met tent en dito wilde dieren zonder tanden op. Met veel nachtlawaai arriveert men op ons dorpsplein en voor je 't weet is alles netjes(?) opgekuist. Nee, 't is geen echt spektakel meer. Bussiness, keiharde bussiness. Voor dit 'familiespektakel' wasje vlug (te)veel blauwe brieven lichter. Maar 't was dan toch dicht bij huis. En naar het schijntwas het bestverzorgd ook. Waarover klagen we dan nog? Crisis? Nee verdorie, CIRCUS!

Lente 2 In diezelfde wijk worden de kinderen stilaan groot. U kent het fenomeen, sigaretlepeukjes in je brievenbus, over en weer snorrende bromfietsjes, ontluikende (kalver)liefdes achter zwijgzame struiken. Het zijn van die kleine kwalen die de jaren trotseren. Vroede vaderen hebben blijkbaar besloten om de strijd hierte-

gen aan te gaan... door het aanplanten van MEIDOORN. Deze plant maakte vroeger het plaatsen van prikkeldraad rond de weide overbodig. Uit goede bron vernamen we dat onlangs een argeloos paartje al kennis maakte met de verraderlijke stekels van deze nieuwe aanwinst. Zullen we er verder maar niets achter zoeken? o

K.W.B. W anctelaars en natuurfreaks komen deze maand zeker aan hun trekken op zondagen 10 en 24 april. Een lentewandeling en een dauwwandeling staan op het programma. Weer of geen weer, de lente zal uiteindelijk de bovenhand halen. U kan het van nabij meemaken. Wel concurrentie natuurlijk voor de Antwerpse marathon die ook op 10 april zijn beslag krijgt en zeker enkele Minderhoutenaren onder de deelnemers zal tellen : we duimen voor Jan Verrneiren, Jos Van Bavel, Louis Oninckx en Marc Terreur. 0

Gips

Omwille van de heelkundige ingreep die onze Minderhoutse pastoor E.H. Swaegers onderging (hij is snel herstellende, dank u) verklaarde Frans Tackx zich bereid om de vieringen voor te gaan, enkel op voorwaarde echter dat Eddy VanDelmals koster achter het orgel mocht plaatsnemen. Zo lijkt het althans, als we de overige Strawberry's die voor een goed gevulde kerk een toffejazzmis opluisterden, op de foto even wegdenken.

Toeval of niet, maar op het ogenblik dat deze lijnen geschreven worden, zitten zo maar even drie mensen van het oudercomité van de Minderhoutse basisschool in het gips. An Vissers, Willy Bartholomeeusen en Chris Lenaerts willen in dit opzicht niet voor mekaar onderdoen. Werkt ons oudercomité nu te hard .. . of te onhandig? Nieuwe leden zijn in elk geval gewaarschuwd. 0 ja, uiteraard wensen wij deze drie mensen een heel spoedig herstel. •

25


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V het niet te melden.

ZONDAGSRUST Zondagmiddag, het nieuws van één uur. Binnen enkele minuten begint Opera en Belcanto. Het tijdstip waarop mijn vader zich vroeger in zijn zetel placht neer te vleien. Moe van de Hoogmis, het partijtje biljart of kaarten achteraf in het stamcafé, loom van de pilsjes en het ruime warme middageten, altijd iets speciaals op zondag. Vijf minuten later lag hij zalig te ronken. Wijzelf zetten ons aan de huistaken en lessen en droomden niet zelden weg van de boeken voor onze neus op de tonen van Carmen, de Barbier van Sevilla of Aïda. Misschien zouden wij toen liever BRT 2 opgehad hebben, maar het bij wegdraaien van de opera en belcanto werden we door onze duttende vader aangemaand het programma onmiddellijk terug op te zetten. Zijn middagdutje behoefde een culturele achtergrond. Beelden die me terug voor de geest komen wanneer deze middag, enkele tientallen jaren later, na het nieuws van één uur het programma Opera en Belcanto begint. Voor mij synoniem voor zondagse rust. Als ik naar buiten kijk is het inderdaad rustig. Na een natte week schijnt er een lentezonnetje. Het is echter nog onaangenaam fris buiten zodat het zonnetje enkel dient om het behaaglijk binnengevoel te accentueren.

In Ganspoel krijgt Danny een opleiding en aangepaste zorgen. Uit erkentelijkheid voor de goede zorgen voor hun zoon, besloten Michel en Amelia nogmaals iets op touw te zetten, waarvan de opbrengst rechtstreeks aan Ganspoel wordt geschonken. Hopelijk met evenveel succes als bij vorige aktie, maar daar kunnen wij U nog niet over berichten. Als we dit schrijven is de show immers nog volop aan de gang. D

EENSCHEEF HUISHOUDEN Nee, roddelen gaan we in deze rubriek niet doen. Buiten hier een daar een nostalgische noot, zal je weinig regels vinden waarbij we ons binnen de "persoonlijke levenssfeer" begeven. Met "Een scheef huishouden" wil de chiro U op zaterdag 23 april een avondje lachen aanbie-

den. De dolle klucht in 5 bedrijven gaat over het gezin van lingeriefabrikant Robert Maes. Alles verloopt normaal in het gezin, tot Robert en zijn vrouw Cecile besluiten om van job te verwisselen. Voor de komische perikelen die deze omschakeling meebrengt kan je om 20 uur in de parochiezaal terecht. Toegang 100 Fr. 's Namiddagsom 14 uur is er een voorstelling voor kinderen. Toegang 40 Fr. D

BUTANTE OP BEZOEK Een andere typische bezigheid voor veel mensen op de rustige zondagmiddag is het familiebezoek. Niets speciaals, zeker niets om in de gazet te zetten. Dat hangt er maar vanaf wie je gaat opzoeken en waar die woont. Wel om in de gazet te zetten is het verslag van een avontuurlijke reis van Lieven Muësen naar zijn tante Mit (Vinckx) in Guatemala. Veraf en maar toch ook een beetje lokaal nieuws, want zowel Lieven als Mit zijn geboren en getogen Meedenaars en al wonen ze beiden nu elders, de banden met Meerleblijven hecht. De indrukken van Lieven, op bezoek bij tante vind je elders in dit blad. Absoluut het lezen waard !!! •

Lachen·met Mackx

Veel volk is er buiten niet te zien. Misschien zitten wel meer mensen in hun stoel weg te dutten met opera en belcanto op de achtergrond, misschien is dat bij hen ook synoniem voor zondagsrust. Ik maak van deze rustige zondagmiddag gebruik om mij achter mijn tekstverwerker te zetten en verslag te doen van een rustige maand. Weinig nieuws dus, en ook niet veel aktiviteiten aan te kondigen. Weinig te doen of vergeten te melden ? D

SHOWNAMIDDAG Niet iedereen rust, want in de parochiezaal nemen op dit ogenbik heel wat mensen deel aan een Indonesische Shownammidag. Blijkbaar gesterkt door een gelijkaardig initiatief vorig jaar, sloegen Michel en Amelia Oomen en Willy Ciaase opnieuw de handen in elkaar. De gasten worden getrakteerd op Nasi-Goreng, geserveerd door charmante dames in Indonesische klederdracht, en op "the Willy Iskandar Show". De opbrengst van de namiddag komt ditmaal ten goede aan het Instituut voor Blinden en Slechtzienden "Ganspoel" in Huldenberg (prov. Brabant), waar de oudste zoon van Michel en Amelia verblijft en lessen volgt. Ingevolge ziekte werd Danny vanaf zijn 10 jaar volledig blind en spastisch aan de linkerhelft van zijn lichaam.

26

De KUspeelde vorige maand "De Mackx". Gaven gestalte aan de personages : Koen Laurijs sen, Ilse Brosens, Monique Leemans, Ruud Elst, Leen Martens, Gert Brosens, Wendy Verbreuken en "Bob" in de rol van de goudvis Mackx. Marleen Pauwels en Joris Vervoortfluisterden vergeten woorden in en Aloïs Van Bavel tekende voor de regie.

De volgende MAAND is klaar op 27 april. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op 13 april: sport- en dorpsnieuws op zondag 17 april.


WERELDWIJD

Over tante Mit en Guatemala Een reisverslag Zeventien jaar geleden vertrok ze voor het eerst, wij met heel de familie de bus in en naar Zaventem om tante Mit (Mit Vinkx) uit te wuiven. Het was voor haar het begin van een nieuw leven als missionaris in het door burgeroorlog geteisterde Guatemala. Tien jaar was ik toen en het enige wat ik wist van Guatemala was dat het ergens tussen Zuid Amerika en de V .S. ligt aan de overkant van de Oceaan, en dat er veel arme indianen wonen. Intussen is ze verschillende keren naar België teruggekeerd. Elke keer opnieuw een blij weerzien met familie en vrienden. Ze toonde dan foto's en dia's en vertelde daarbij uitgebreid over het voor ons onbekende Guatemala. ' Zo groeide bij mij de interesse voor de derde wereldproblematiek. De situatie in de meeste ontwikkelingslanden is er niet op verbeterd, ondanks alle inspanningen die geleverd zijn door de diverse ontwikkelingsorganisaties. Waarom? Je steltjezelfvragen en maakt kritische bedenkingen. Zo had ik ook vragen bij wat voor werk m'n tante Mit ginds in Guatemala doet. Ik maakte in een brief de bedenking wat voor nut het heeft Indiaanse meisjes op te leiden tot nonnetjes in een land waar de arme bevolking een al te gemakkelijke prooi is voor elke vorm van bekeringswerk dus ook voor dat van de Katholieke kerk. We weten allemaal dat met de hulp van de Katholieke kerk veel kapot gemaakt werd in Mexico en Centraal Amerika tijdens de Conquista (inval en verovering door de Spanjaarden) en ook nog vele jaren daarna. Dit ging gepaard met een gebrek aan respekt voor de plaatselijke spiritualiteit en culturele waarden. Haar antwoord liet niet lang op zich wachten. 'De beste manier om de zin van ons werk te kunnen vatten is het vliegtuig nemen en zelf komen kijken' schreef ze. Ruim een jaar later waren m'n vriendin en ik vertrekkenskiaar voor een trektocht van 2 maanden door Mexico, Belize en Guatemala met uiteraard een bezoek aan tante Mit.

De zusters en hun werkterrein Het kan heet zijn zo op de middag in Chiquimula, hoofdstad van de gelijknamige provincie. Er was geen vast uur voor de bus naar San Juan Ermitta, het dorpje waar tante Mit aktief · is. Wachten tot de bus vol zit was de boodschap en vol in Guatemala is niet hetzelfde als in België: vol is hier bomvol! Je kon er over de koppen lopen, 't is te zeggen over de hoeden want van groot tot klein hebben ze van die typische cowboyachtige hoeden (sombrero's) op. Het was een mooi gezicht. Na een luidruchtig betoog van een kwakzalver die trachtte potjes te verkopen met groen spul dat alles geneest, vertrokken we. Een niet verharde stoffige weg leidde ons doorheen een adembenemend mooi landschap naar San Juan Ermitta. Na een paar keer vragen naar la casa de hermanas Belgas (huis van de Belgische zusters) en hermana Mit belandden we in een vrij groot gebouw naast de kerk. Het was er muisstil en alles was er kraaknet, wellicht de invloed van het Belgische kloosterleven. Het weerzien met tante Mit was hartelijk. Na wat bijpraten werden we rondgeleid en voorgesteld aan de andere zusters. Ze zijn hier met 8: tante Mit, zuster Ria en 6 Indiaanse nonnetjes, door hen opgeleid. 's Avonds aan tafel wachtte ons een verrassing: er was kaas, brood en hesp. Een welgekome afwisseling naast de dagelijkse kost van torilias (maïskoeken), eieren, kip en bruine bonen.

Alle voorzieningen waren aanwezig : propere WC en douche, stromend water, elektriciteit, een grote keuken en een tuin. Voor ons heel normale zaken maar voor de meeste mensen in Guatemala niet zo evidel).t. We sliepen in grote kamers met verschillende bedden, gebruikt door bezoekers en Indianen op doortocht. We hadden het ons toch allemaal wat primitiever voorgesteld. De opleiding van de Indiaanse zusters is in tegenstelling tot wat ik aanvankelijk dacht maar een klein onderdeel van de totale werking. Je kan eigenlijk stellen dat de zustergemeenschap in San Juan Ermitta een soort van O.C.M .W. vertegenwoordigt, iets wat niet door de corrupte overheid voorzien wordt. Ze hebben bv . een vrouwenbeweging opgericht, er is een reserve aan maïs voor gezinnen die moeilijk kunnen overleven, invaliden worden bijgestaan enz ... Ze geven ook de mogelijkheid aan begaafde

kinderen om te studeren. Onderwijs is uitermate belangrijk. In een antidemokratisch systeem zoals in Guatemala hebben enkel de welstellende gezinnen, meestal Ladino' s (rechtstreekse afstammelingen van de Spaanse veroveraar) voldoende geld om hun kinderen te laten studeren. Het zijn ook zij die de macht bezitten. De indianen zijn nochtans in de meerderheid (60 à 70% van de bevolking) maar zijn achteruitgesteld, arm en machteloos. Door de repressie en het onbetaalbaar maken van het onderwijs wordt een systeem in stand gehouden dat hen arm houdt en hen belet zichzelf te ontwikkelen en weerbaar op te stellen. Naast het sociale werk wordt er natuurlijk ook aan de Christelijke moraal gewerkt door o.m. de opleiding van Catechisten in de verschillende Aldea's (bergdorpen). In de eigen kapel wordt er 's morgens en 's avonds door de zusters gebeden en gezongen. Dat betekende voor ons wakker worden met de zon die opkomt, hanengekraai en vroom gezang en gaan slapen met de geur van wierook die zich tot in onze kamers verspreidde.

Op bezoek bij de Indianen In een land als Guatemala word je niet aangemoedigd om van het toeristische pad af te wijken en dat is natuurlijk om de slechte levensomstandigheden van het grootste deel van de bevolking voor de buitenwereld verborgen te houden. Deze mentaliteit vind je ook terug in de brochures van het instituto Guatemalteco de turismo (toeristische dienst) waarin Guatemala als een welvarend land wordt voorgesteld met de Indiaan als toeristische attraktie. Ook de televisie laat weinig of niets zien van de problemen in eigen land. Een agressieve op Amerikaanse leest geschoeide aaneenschakeling van soapseries à la Dallas, reklame, dure glittershows en sensatiegerichte korte nieuwsbulletins die dan uitsluitend handelen over het buitenland. Nieuws nummer I op een dag eind december was de persconferentie van de in opspraak gebrachte Michael Jackson, daar schrik je toch wel even van. Het is duidelijk dat de Indiaanse bevolking geen enkele stem in de media gegund wordt, meer zelfs: ze worden gewoon doodgezwegen.

""iflores

"0

~ /'

.

~IV

=-= Spoorweg =Panamerikaanse weg o

km

27


WERELDWIJD Het was dan ook erg verrijkend iemand te kennen als tante Mit die ons dingen kon vertellen en laten zien waar we anders nooit mee in aanraking zouden gekomen zijn. Zo was er bv. het bezoek aan Don Pedro en z' n gezin. Direkte aanleiding tot het bezoek was dat ze in het bezit zijn van een marimba waarop regelmatig gespeeld wordt door Don Pedro en z'n 2 zoons. Zelf slagwerker zijnde was deze reis ook een beetje een zoektocht naar traditionele muziek en die vond ik o.m. bij Don Pedro. Hij nodigde ons uit op oudejaarsdag tevens de verjaardag van z'n oudste zoon, zelf had hij 7 kinderen maar er liepen er heel wat meer rond. Ze stonden allemaal op de zanderige weg voor het woonerf toen we arriveerden. We begroetten elkaar met die typische welkomsgroet die het midden houdt tussen een stevige handdruk en een omhelzing. Rond de 2 lemen hutten met palmbladeren daken stonden palm, bananen, en papayabomen. Daartussen liepen kippen, kalkoenen, enkele varkentjes en een geit en dan ben ik de 2 schurftige honden met een nest puppies nog vergeten, een bonte mengeling. Don Pedro's vrouw en dochters waren druk bezig tamales te maken, het feesteten van de Indiaan. Het wordt gemaakt met maïsdeeg, kalkoen of kippevlees en chilisaus. Bijeengehouden en opgerold in een bananenblad worden de tamales op een grote schotel gelegd en op een houtvuur verwarmd. Ben je op bezoek dan krijg je op feestdagen tamales, je eet ervan gedurende gans het feest en dus niet met allemaal samen rond de tafel zoals bij ons het geval is. Op de hoogte van onze gewoontes hadden ze toch een tafel gedekt voor ons drieën. Ze zijn bereid alles te delen ook al hebben ze maar net genoeg voor zichzelf, bewonderenswaardig!

Wat later kregen we een demonstratie van hoe veegborsteltjes gemaakt worden met palmbladeren. Ongelofelijk hoe handig deze kleine meisjes al zijn. Vele kinderen gaan niet naar school en worden van jongsafaan in de arbeid thuis ingeschakeld. Het hoogtepunt van het bezoek was uiteraard het marimba optreden dat Don Pedro en z'n 2 zoons ten beste gaven. Dit typische Guatemalteeks instrument hoor je vaak in kombinatie met andere instrumenten zoals de saxofoon, een viool enz. Ook wordt de marimba aangewend als begeleiding van traditionele religieuze gezangen. Van een notenbalk en een solsleutel hebben ze nog nooit gehoord. De traditionele melodieën en teksten worden van vader op zoon overgedragen. Na deze mooie voorstelling werd het stilaan tijd om te vertrekken want de familie had nog heel wat werk met de voorbereiding van het verjaardagsfeest. We werden gemeend bedankt voor ons bezoek en wuifden nog lang na naar de kinderen die zich op de weg verzameld hadden. Een dag later maakte we een voettocht langs smalle bergpaadjes naar enkele aldea's in de bergen. Dat leverde prachtige gezichten op van San Juan en z'n omgeving. Aanvankelijk werden we door de Indiaanse boerenbevolking een beetje wantrouwig maar ook nieuwsgierig bekeken. Na een babbel en de verwijzing naar tante Mit die iedereen bleek te kennen, was het ijs echter snel gebroken. Ze houden ervan een babbeltje te slaan, ze nemen er dan ook graag de tijd voor. Vaak is het ook een gelegenheid om wat te rusten van de klim naar het dorp. Het is onvoorstelbaar welke enorme lasten ze op hun rug naar boven slepen.

Een lastdier zoals een paard of een ezel is te duur dus dragen ze het zelf met een band die op het voorhoofd rust en de last op de rug houdt, zo ging het ook duizend jaar geleden al bij de Maya's. In de aldea Los Tres Mines (de drie mijnen) werden we uitgenodigd voor een bezoek aan hun auratorio. Dat is een gebouw in het kleine dorp dat dienst doet als kerk, vergaderzaal, ontmoetingsplaats en feestzaal. Het gebouw was mooi versierd en op de grond lag een heerlijk geurend tapijt van dennenaalden. Er zaten drie mannen met een gitaar te luisteren naar een cassettebandje van zichzelf, opgenomen tijdens het oudejaarsfeest. We luisterden mee en rustten wat uit. Vereerd met ons bezoek wensten ze ons het allerbeste toe. Eenjongetje van amper 6 kreeg de opdracht ons terug op het juiste pad te helpen naar San Juan Ermitta. We hadden nog een pan dulce (gesuikerd broodje) en gaven het hem als bedankje. Ik heb zelden een kind zo gelukkig gezien.

Van oud naar nieuw Een belangrijke gebeurtenis in Guatemala is zoals overal in de wereld, het vieren van oud en nieuw. Bij ons gaat dat gepaard met veel en lekker eten en de nodige geestrijke dranken. In San Juan ging dat heel wat soberder maar daarom niet minder feestelijk. Met oudejaarsavond stroomden heel wat mensen samen op de zocalo (zo wordt in elke stad of dorp het centrale plein genoemd). Niet om te pintelieren maar gewoon om gezellig samen te zijn en wat te kletsen. Veel hebben ze niet nodig om zich te amuseren, ze zijn er daarom des te gelukkiger om. De kinderen amuseren zich met het ontsteken van quetes. Dat zijn een soort voet-

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsu itrusti ng. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1 ,6 pk) tot

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

WINJ/'D/11 een !JekJM//119 n bekleden d1e het Een schoorsteleals volgt: binnenin met doet. gaa Ikomen hl rd een nieuwe. vo ~~chte schoorsteen aang~b) rac van metaal (roestvnJ staa .. Dat is de enige oplossmg die goed 1s.

6,3 kW (8,6 pk).

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15 28

STI\I\~

~".

1~ ~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7- 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90


WERELDWIJD zoekers die tot ontploffing komen met een geweldige knal, het plaatselijke vuurwerk zeg maar. Dat gebeurt niet zonder gevaar, getuige daarvan enkele verhalen van tante Mit over kinderen met een handicap t.g.v. het onvoorzichtig zijn met quetes. Ook tijdens de nachtmis gaat het geknal gewoon verder, er zijn er zelfs die in de kerk tot ontploffing komen, niemand die er zich aan stoort. Het koor dat bestond uit enkele muzikanten en de 6 Indiaanse nonnetjes o.l.v. zuster Ria, ging gewoon wat luider zingen om boven het lawaai uit te komen. Lawaai is er veel meer als bij ons in een kerk: mensen lopen binnen en buiten, kinderen rennen door de kerk en er wordt heel wat afgebabbeld. Een kerk in Guatemala is dan ook meer een ontmoetingsplaats in de meest letterlijke betekenis. Het is er allemaal wat minder formeel en dat is leuk. Toch is er nog altijd een standenonderscheid waar te nemen. Zo zaten de opzichtig rijk geklede Ladino ' s aan de linkerkant en de arme indianen aan de rechterkant. De katholieke kerk is één van de momenteel drie kerken in San Juan Ermitta. De andere zijn betrekkelijk nieuwe uit Amerika overgewaaide kerken met een geloofsovertuiging gebaseerd op het protestantisme. Ze blijken vooral succes te hebben op dagen zoals nieuwjaar wanneer ze warme chocolademelk aan de kinderen uitdelen. Een goedkope manier om zielen te winnen als je het mij vraagt. De sterk ingewortelde Westerse gewoonte van een glas te drinken op het nieuwe jaar dreef ons naar een klein winkeltje dat ook dienst doet als café. Een TV is bezig besneeuwde beelden en vervormde klanken uit te spuwen. Sinds kort is hier een schotelantenne geïnstalleerd en heeft ook hier de televisie z'n intrede gedaan. Wanneer het nieuwe jaar reeds een feit was gingen we terug naar de zusters om hen het allerbeste toe te wensen en nog wat te praten bij een kop hete chocolademelk. De zocalo was al bijna zo goed als verlaten en het geknal was opgehouden . Op dat moment is er in Zuid Mexico een geknal van veel grotere en ernstige omvang losgebarsten. De E.Z.L.N. of Zapatisten, (een guerillabeweging die opkomt voor de rechten van de Indianen en Chiapas) verklaarde de oorlog aan de staat en viel daarbij enkele steden en dorpen binnen. De problemen van de Indiaanse boeren in Chiapas zijn gelijkaardig aan die van de Indianen in Guatemala, bovendien leven er heel wat Guatemalteekse vluchtelingen in Chiapas. Er was dan ook de vrees dat het conflikt

De kinderen maken veegborsteltjes van palmbladeren zou overslaan naar Guatemala maar dat is gelukkig niet gebeurd. Spanningen zijn er in deze regio al generaties lang. Het goedkeuren van het NAFfA akkoord (vrije-handelszone tussen Canada, V.S . en Mexico) was de druppel die de emmer deed overlopen. Het NAFf A akkoord houdt o.m. in dat een aantal gemeenschapsgronden zullen geprivatiseerd worden

en dus onvermijdelijk door de grootgrondbezitters zullen opgekocht worden. Duizenden gezinnen zullen daardoor hun laatste stukje grond verliezen en voor een hongerloon bij de grootgrondbezitter moeten gaan werken. Dat de Mexicaanse regering erg verveeld zat met deze opflakkering van geweld hebben we aan de lijve ondervonden toen we rond het oorlogsgebied heenreisden: veellegercontroles op de bus en enorm streng bewaakte banken en officiele gebouwen.

'De beste manier om de zin van ons werk te begrijpen is zelf te komen kijken' schreef tante Mit in haar brief Wel dat hebben we gedaan en het heeft ons vele nieuwe inzichten gegeven. We mogen ons dan al niet echt aangesproken voelen door de Christelijke moraal toch hebben we gezien dat de kloostergemeenschap enorm veel doet voor de bevolking en dat met veel respect voor hun eigenheid. Van die bevolking hebben wij als westerlingen heel wat opgestoken. We moeten ons geluk niet zoeken in materiële dingen maar in menselijke waarden en dat hebben ze ginder goed begrepen. Don Pedro en zijn zoons op de Marimba

Lieven Muësen

29


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Sarajevo in de klas

Riolering Pastorijstraat Toen de karnavalssteet trok, stonden er al meer dan een week pompen te draaien langs de Pastorijstraat om grondwater te filteren en 'n paar weken later begon de firma Adams de zijkant open te gooien om een nieuwe riolering aan te brengen. Ieder van de aanwonenden had indertijd de gracht voor zijn deur ingebuisd, maar er waren geen straatkolken voor het regenwater van de straat: nu moesten al die oude buizen eruit om in één keer een doorlopende riolering te leggen, met straat kolken aan weerskanten van de straat. Het grootste deel van het werk is inmiddels achter de rug en alle aanwonenden hopen zeer binnenkort van alle tijdelijke overlast (zoals overgetrokken telefoonleidingen, enz.) verlost te zijn. D

Op 23 februari was theater Het Gevolg te gast in de lagere school in Wortel. Twee akteurs vertelden aan 50 leerlingen een pakkend en fascinerend verhaal over Mirad, een 13-jarige jongen uit Bosnië. De reakties van de kinderen toonde aan dat zo'n vertelling veel directer en aangrijpender is dan vele uren televisiebeelden over de oorlog in ex- Yoegoslavië. Een zeer mooi initiatief

Karnaval Zondag 20 februari was het weer zover: onze jaarlijkse karnavalssteet trok voor de 23ste keer weer door onze straten. Dit jaar waren er 25 wagens of loop groepen, maar dit jaar waren er meer van buiten Wortel dan van Wortel zelf: 13 tegen 12. Onder de buitendorpse waren er zelfs 5 buitenlandse: 2 uit Baarle, 1 uit Alphen, 1 uit Ulvenhout en 1 uit Rijsbergen maar dat zijn vaste klanten. Het viel op dat er 'n paar van onze eigen gebuurten verstek hadden laten gaan, zoals de Kolonie en het Poeleinde. Ook werd er nogal wat reklame van sponsors meegevoerd, wat vroeger nooit de bedoeling geweest is en verboden was. Verder werd er zeer overvloedig met confetti gestrooid en gegooid, maar wat erger was dat er nu buiten de traditionele fijne papiersnippertjes iets nieuws was: filterdunne plastiekschijfjes, zowat een frank groot, waarmee de zg. 'blauwhelmen van Rijkevorser ons kwamen tracteren. Zakken vol met deze rotzooi hebben ze leeggekieperd. Het spul waaide als sneeuw overal heen en zette zich overal neer. Over 'n half jaar vinden we

30

het nog overal, want het vergaat niet en kruipt overal tussen. Van de rommel van deze lolbroeken spaar en verlos ons, Heer. Sommigen in Wortel waren zo kwaad dat ze de organisatoren van de karnaval, de fanfare dus, een proces aan wilden doen. Tussen de wagens van eigen bodem was er een, die zijn inspiratie gehaald had uit een vorig nummer van DHM, toen Vorstenbosch met zijn slim buroke het had over het Ambrassic Pare, waarop een paar dinosaurussen te zien waren uit ons parlement. De stoet had veel geluk met het weer: stralende zonneschijn, die de lente scheen aan te kondigen. Na de stoet trok er veel volk naar de tent, waar tot 2 uur 's nachts volop pinten gepakt werden. Echte baldadigheid had er niet meer plaats. Toen de volgende morgen alles opgeruimd moest worden was het gedaan met de lente van daags tevoren: alles lag onder een flinke laag sneeuw, zodat de tent de eerstvolgende dagen zelfs niet afgebroken kon worden! D

De laatste reus legt het loodje, met tegenzin

De Boomkes zijn niet meer Op vrijdag 4 maart was het dan plots zo ver: op een halve dag tijd werden de 17 laatste 'boomkes' gerooid, onder grote belangstelling van diverse omwonenden. In opdracht van de firma Schapers was een firma, gespecialiseerd in bomen rooien, met groot materieel aan het werk getogen, zodat de klus in een minimum van tijd geklaard was. Er werden allerlei bespiegelingen ten beste gegeven: 'Wat er meer dan 100 jaar over doet om te groeien wordt op 'n paar uur tijd teniet gedaan'. Het past echt in deze vastentijd, waarin ons de vergankelijkheid der dingen in overweging gegeven wordt. Toen de bomen geveld lagen, was er aan de onderkant van de stammen niet veel van ziekte te zien (voor ogen van een leek), maar aan de kruinen was toch te zien, dat ze hun beste tijd gehad hadden. Op enkele van de wortelstronken konden bij sommigen ringen geteld worden tot 98-99, en bij een of twee ook 110-112 jaarringen. Ze waren dus zeker niet allemaal even oud, maar de oudsten moeten toch rond 1885 à 1890 geplant zijn. Wie heeft er misschien nog echte oude foto's van toen onze boomkes nog echt jong waren? Of wie herinnert zich nog andere getuigenissen van voorouders hieromtrent?


Wandelzoektocht in Oud-Antwerpen Meestal vertellen we hier zaken die al achter ons liggen, maar we mogen ook wel eens iets zeggen over dingen die nog komen moeten. Zo heeft onze KWB de gewoonte om 's zondags na Pasen een grote gezinswandeling of uitstap verweg te organiseren, maar ditjaar is er eens gekozen voor een wandelzoektocht door oudAntwerpen, want daar is nog van alles te ontdekken tussen oude steegjes en pleintjes. Iedereen kan starten tussen 13 .30 en 14.30 uur in kafee St Paulus, St Paulusstraat 29 (in de buurt van het Noorderterras. Gratis parkeergelegenheid) Leden betalen 50 fr. (max. 100 voor het gezin) en niet-leden betalen het dubbele. Voor meer inlichtingen: tel. 314.58.62. •

Wat 'n triest kaal pleintje De volgende dag werden de als weeskinderen achtergebleven boomstronken met wortel en al binnen enkele uren tijd in de grond fijngemalen, zodat er een doodse woestenij-achtige vlakte achterbleef. Hier en daar pinkte iemand een traan weg. Het wordt even wennen. De volgende week begon de aannemer zonder tijdverlies diep te graven, tot bijna 4 meter om de nieuwe riolering aan te sluiten aan de bestaande in de grote weg. Eerst werd er nog niet gefilterd, maar dat werd dringend nodig om verder te kunnen werken. Nu zit de riolering erin tot het kruispunt met de Rooimans. Verder is de plaats nog een schijnbaar ordeloze bouwwerf. Tegen de volgende keer hopen wij u te melden dat er al meer orde in de chaos gekomen is . En tegen dan ook hopen we dat er een begin gemaakt is met de aanleg van het nieuwe fietspad links van de weg naar Hoogstraten. 0

Kerkconcert Zondag 13 maart gaf onze Brassband St Jan in onze kerk een concert, dat al langer op het programma stond, maar dat wegens belet in de zaal op zaterdagavonden niet langer uitgesteld kon worden. Om 10.30 uur, na de hoogmis, begon de drumband eerst met enkele nummers, waarna de Brassband een serie van 9 stukken ten beste gaf onder leiding van dirigent André Geudens . De kerk zat goed vol, ook met mensen van bevriende en naburige muziekvrienden . Na bijna anderhalf uur musiceren in de kerk begaven de mensen zich naar de zaal, waar onder het genot van een drankje verder gebabbeld en verbroederd werd. Volgens kenners is het 'n hele prestatie om met niet meer dan 21 spelers zulke hooggegrepen muziekstukken zo goed te brengen. Bravo, mannen! Zaterdagavond 19 maart trad onze Brassband nog op in het cultureel centrum 'De Brink' in Den Hout, ± 10 km boven Breda, onder leiding van hun ere-dirigent Frans Remeysen. Het is niet de eerste keer dat ze 'internationaal' spelen. 0

de -zr

Vaarwel, Karnaval!

o3- 314.ss.o4

Du00®0~ ([@@~0@

maand

Vaarwel Boomkes!

31


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Wie we daar hebben! Dat waren mijn woorden toen vriend Willy begin maart bij mij binnenstapte. Het was immers nog te vroeg voor het binnenbrengen van zijn maandelijkse bijdragen, dus ik had hem niet verwacht. Maar al vlug bleek dat de bedoeling van zijn komst mijn eigen persoon was, omdat hij op zoek was naar nieuws over Meermarkt. JD: Maar daarvoor moet je toch bij Jef van Opstal zijn, Willy. WW: Dat weet ik, maar de Jef is pas Man van de Maand geweest, en nu weer een interview, dat zou van het goede te veel worden. Jij zit toch ook in het marktcomité, zodus ... JD: Goed Willy, wat wil je weten? WW: Hoe het met de Meerse markt zit, dit jaar. JD: Die gaat opnieuw door, zelfs een keer meer dan vorig jaar. De eerste markt is op I mei, de volgende op 5 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september. Die laatste is een extra markt, dat wordt een speciale boerenmarkt, met typische land- en tuinbouwprodukten. WW: Zelfde tijd, zelfde plaats? JD: Ja, van 9.00 tot 12.00 in de Donckstraat. Wat goed is, moet je niet veranderen. WW: Alles blijft dus bij het oude? JD: Ja, alleen rekenen we op nog meer kraampjes en attracties. WW: Hoe zijn de vooruitzichten op dat gebied? JD: Goed. We hebben al heel wat toezeggingen van mensen die met iets willen komen, maar we willen er nog meer. Daarom doe ik een oproep aan iedereen van Meer en omstreken om iets op de markt te komen verkopen. Jong of oud, maakt niet uit. Hoe meer, hoe liever. Wil je iets kwijt, kom het verkopen. WW: Heb je vorige zaterdag dat artikel over het sluitingsuur in de gazet gelezen? JD: Nee, denk ik, welk artikel was dat? WW: Wacht, ik heb het bij me. Hier, lees maar.

WW: Ik wist niet dat de Meerse dorpsraad controles op het sluitingsuur wilt? JD: Nee, dat wist ik ook niet. WW: Maar het staat hier toch: 'op verzoek van de diverse dorpsraden'. De diverse dorpsraden, daar is Meer toch bij? En zit jij niet in de dorpsraad? JD: Ja, maar wacht eens, wij hebben dat niet gevraagd. Over het sluitingsuur hebben wij het niet gehad. WW: Zeker van? JD: Heel zeker. Wel hebben we gevraagd naar meer politiecontrole op het wildparkeren, het nachtlawaai en het vandalisme. Maar dat heeft niks met het sluitingsuur te maken. WW: Waarom staat dat hier dan? JD: Dat weet ik niet. WW: Allé, trek uw ogen eens open. Ik zal het u zeggen. Het stadsbestuur schuift in dit artikel de verantwoordelijkheid voor de verscherpte controles op het sluitingsuur in de schoenen van de dorpsraden. JD: Denk je dat? WW: Natuurlijk, dat is toch duidelijk. Jij denkt toch niet dat het stadsbestuur een standpunt durft innemen in een gevoelige kwestie als het sluitingsuur zeker. JD: Niet? Waarom niet? WW: Omdat 1994 een verkiezingsjaar is, slimmeke. Moet ik nu alles voorzeggen? JD: Hoe bedoel je? WW: Astemblief zeg. Ze zijn bang om stemmen te verliezen als ze voor of tegen het sluitingsuur zijn. Daarom nemen ze geen standpunt in en schuiven alles af op de dorpsraden en zo JD: Dat weet ik niet. WW: Word eens wakker, jongen. Zo zit de politiek ineen. Verdeel en heers. Zie jij dat niet? JD: Ik zou dat zo maar niet durven zeggen. WW: Jij niet? Maar ik wel. Trouwens, ik ben dat gezever over dat sluitingsuur al kotsbeu. Of ben jij zo naïef om te geloven dat een sluitingsuur de problemen zal oplossen?

Hoogstraten verscherpt de kontrales op sluitingsuur HOOGSTRATEN De Hoogstraatse politie gaat verscherpte kontrales uitvoeren op het sluitingsuur. "Dit gebeurt op verzoek van de diverse dorpsraden", zegt het stadsbestuur. De kontrales gebeuren op basis van het huidige reglement. Zo is het gewone sluitingsuur vastgesteld op I uur, met een mogelijkheid tot een verlenging tot 4 uur na het betalen van een gemeentebelasting. De invoeren van een algemeen sluitingsuur voor dansgelegenheden blijft een aktueel tema in Hoogstraten en omge32

ving . Deze gemeente sprak zich nog niet uit over het voorstel van de Kempense burgemeesters om het sluitingsuur in de Kempen te veralgemenen. Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 1994 besloten de raadsleden dit onderwerp opnieuw te bespreken na raadpleging van de verschillende groeperingen. Op 7 februari besliste het schepenkollege een brief te sturen naar alle Hoogstraatse verenigingen met het verzoek om tegen 15 april een advies uit te brengen. (MSR)

JD: Luister he, Willy, je moet tegen mij niet zo van uwen toren maken. WW: Goed, ik zwijg al. Ik zal alles wel eens uittypen en dan bezorg ik u volgende week mijn kopij. Goed? JD: Jaja, jij bent nu de schrijver, he? WW: Als je dat maar weet. Saluu.

Nounounou, een beetje een doordraver, de Willy, hij krijgt veel praat. Maar ja, hij is nog jong. Hoe waren we zelf, vroeger. In ieder geval is hij een man van zijn woord, want amper een week later bezorgde hij mij al zijn schrijfsels. Ons gesprek had hij in mooie woorden weergegeven, maar hij bracht nog meer nieuws binnen, zoals u zult merken. Lees daarom verder en maak kennis met....

De Scheidsrechter Van De Maand

Op zaterdag 5 maart floot Frans Brasens velen kennen hem als Suske Mast- om 13.30 uur de match Boskant-Boereneind (0-1). Niks speciaals, zou je zeggen, ware het niet dat dit welgeteld de 2000e, jawel tweeduizendste, match was die hij arbitreerde. Een aantal om van te duizelen. Daarom ontving hij na de wedstrijd een speciaal aandenken uit handen van Ne el Braspenning vanwege Boskant, zoals u op de foto kunt zien. Wakkere Willy was ter plaatse en toen Frans frisgedouched de kantine betrad, kon onze Willy hem de volgende woorden ontlokken. WW: Proficiat Frans . Was dit echt de 2000ste keer? Frans: Naar 't schijnt. Mijn vrouw Liza heeft dat allemaal bijgehouden, dus dan zal ' t wel kloppen. WW: Ze is er niet bij? Frans: Nee, ze gaat nooit mee, ze geeft daar niks om. Maar ik heb wel een grote steun aan haar. Zonder haar zou ik mijn hobby niet kunnen doen. Ge moet pakken, ik ben elk weekend weg om te fluiten, dan moet ge een vrouw hebben die daar tegen kan. A wel, ons Liza heeft mij altijd gesteund, door dik en dun. Dus als ik daarnet gehuldigd werd, dan gaat een deel van die hulde naar haar. WW: Wist je zelf dat het vandaag de 2000ste match was? Frans: Nee, ongeveer wel, maar niet echt. Die huldiging en dat aandenken daarnet, dat was een complete verrassing. Ik geef graag toe dat het mij pakte, ik moest een paar keer slikken. Ik ben daar echt heel blij mee.


MEER WW: Hoeveel jaar fluit je al? Frans: Dit is mijn 23e jaar. Ik ben er nu 56, d.w.z. dat ik op mijn 33e begonnen ben. Altijd café- en gebuurtevoetbal he, ik ben nooit aangesloten geweest bij den Bond. Ik wil mijn eigen baas blijven. WW: Hoe is dat allemaal begonnen? Frans: Awel, ik stond ooit naar een vriendenmatchke te kijken, Rigrowe tegen van Mierlo was het, en de scheidsrechter bracht er niets van terecht. Het liep allemaal uit de hand en toen zeiden ze tegen mij : 'Frans, fluit gij maar' . Ik deed dat en had de smaak direct te pakken. Mijn eerste volledige match was met 't Fortuin. Ook 't Hoekske vroeg mij om te fluiten en voor ik het wist, was den trein vertrokken. WW: Waarom doe je dat zo graag, fluiten? Frans: 't Is mijn hobby, hé, voor mij is dat pure ontspanning., Ik ben iemand die graag mensen helpt en op mijn manier probeer ik dus een steentje bij te dragen. Daarbij komt ook dat het gezond is. Öe zijt in beweging en uw conditie blijft op peil. Daarom loop ik elke week een paar rondjes rond de kuil in de Mosten. WW: Elke zaterdag en zondag moet jij dus present zijn? Frans: Vroeger wel, maar sinds drie jaar fluit ik het gebuurtevoetbal van Hoogstraten en dat betekent dat ik normaal alleen nog 's zaterdags de wei in ga. WW: Wat is je mooiste herinnering uit je carrière? Frans: Het 15-jarig bestaan van de Mussenakker, toen ze als stunt een monstermatch speelden: twee wedstrijden tegelijk op één plein met 4 ploegen en twee arbiters. Te gek om los te lopen, maar plezant tot en met. De Mussenakker is trouwens mijn favoriete ploeg. Pas op, ik zal ze nooit bevoordelen, maar het is de dankbaarste ploeg om te fluiten. Ze zijn sportief en menselijk en van hen heb ik ook al mooie trofeeën gekregen. WW: Trofeeën? Frans: Ja, die vind ik veel belangrijker dan geld. Ik heb er thuis een kamer vol van en daar ben ik heel trots op. WW: En uw slechtste herinnering? Frans: Dat was een match waarin een speler in mijn gezicht spuwde. Dat vond ik zo gemeen, zo beneden alle peil... Daar was ik kapot van, want ik leef heel erg mee met het voetbal. Na een slechte match of een verkeerde beslissing zit ik in de week dikwijls te piekeren in mijn zetel. Ik weet het, ik trek me alles te veel aan, maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik ben er veel mee bezig. Als er voetbal op TV is, dan kijk ik vooral naar de scheidsrechter, om eventueel nog iets bij te leren. WW: Is het voetbal erg veranderd in 23 jaar? Frans: Het voetbal niet zo, maar de spelers wel. Die zouden meer respect moeten hebben voor de scheidsrechter. Ze hebben dikwijls een

veel te grote mond en dat wordt erger met de jaren. WW: Hoe lang hou je dit nog vol, Frans? Frans: Zolang ik kan. Als de gezondheid goed blijft en er komt niks tussen, dan blijf ik fluiten. Tenminste, zolang ik het plezant blijf vinden. En dat is nog altijd zo. Want, en dat wil ik ook nog zeggen: ik ben iedereen heel dankbaar dat ze mij mijn hobby laten uitoefenen. Den Boskant, het gebuurtevoetbal, de ploegen, de spelers... allemaal. Ik krijg van hen heel veel waardering en daar wil ik hen van harte voor bedanken. WW: Dat is hierbij gebeurd, Frans. Nogmaals proficiat en denk eraan: zolang het kan, alles geven! Frans: Dat zal ik zeker doen, dank u wel.

Het drama van de weekend-ongevallen Dr. Beaucourt wordt stilaan een bekende Vlaming. Nog even en hij duikt in het panel van een TV-spelletje op. Gelukkig is het nog niet zover. Voorlopig zet hij zijn kruistocht tegen het moordende weekendverkeer verder. Vorige maand in Minderhout, nu in Meer. Onze Willy vroeg en kreeg uitleg van Herman Snoeys van het parochieteam. Herman: Ja, dat klopt dus, Dr. Beaucourt komt naar Meer. Op dinsdag 12 april om 20.00 uur in de parochiezaal. WW: Is het opzet hetzelfde als in Minderhout? H: Neen. Daar betrofhet een panelgesprek met deelneming van verschillende plaatselijke politici. Bij ons niet. Bij ons is alleen Dr. Beaucourt aan het woord. Hij zal een voordracht houden over het probleem en zal ook zijn inmiddels beruchte dia-reeks tonen. WW: 't Is dus om te luisteren en te kijken? H: Eerst wel, ja. Maar nadien is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen, waaruit hopelijk een zinvolle discussie volgt. Terzijde kan ook het sluitingsuur ter sprake komen, waarover de laatste tijd zoveel te doen is. WW: Dat klinkt veelbelovend. Wie zijn de initiatiefnemers? H: Wij organiseren deze avond met z'n drieën: de Mussenakker, de Chiro en het parochieteam. Het gaat hier over een probleem dat niemand koud kan of mag laten. Wij rekenen daarom op een grote opkomst. Iedereen is hiermee van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. WW: Bedankt voor de informatie, Herman. We zullen er zijn. H: Graag gedaan.

RUIMTE

IN

Leve onze verkeersbrigadiers! Iemand die op zijn manier ook een steentje bijdraagt tot een veiliger verkeer is Marcel Onincx. Jawel, onze hoffotograaf Samen met drie andere verkeersbrigadiers zorgt hij er mee voor dat onze kinderen veilig over de straat raken op weg van huis naar school en andersom. Marcel is echter een beetje ongelukkig en Willy vroeg hem waarom. WW: Wat ligt er op uw lever, Marcel? Marcel: Och, zo erg is 't niet, maar toch, plezant is 't ook niet. WW: Wat, Marcel? M: Ze lachen soms met mij. Of ze luisteren niet. WW: Wie, Marcel? M: De schoolkinderen en hun ouders. Dat mogen ze niet doen, he? WW: Hoe bedoel je? M: Awel, bij 't oversteken. Ze moeten wachten tot ik het teken geef dat ze veilig kunnen oversteken, maar het gebeurt geregeld dat ze niet willen wachten, dat ze gewoon hun eigen goesting doen. WW: Dat weet ik niet? M: Jaja, dat is zo, ik sta daar toch niet voor niets, hé, met mijn oranje frak aan. Ze moeten luisteren. Tenslotte offeren mijn compagnons en ik een flink stuk van onze vrije tijd op om daar te staan, om de mensen te helpen. Gratis, hé. Dat zouden de mensen toch moeten verstaan. WW: Inderdaad, Marcel, je hebt groot gelijk. M: Ik heb het al tegen den adjudantJan Vinckx en tegen Fons Laurijssen van de kleuterschool verteld. WW: En wat zeiden ze? M: Niet veel, dat ze d'r eens achter zouden horen. WW: Marcel, misschien helpt het niet veel, maar als je wilt, plaatsen wij hier een speciale oproep aan de bevolking. M: Mij goed. WW: Zeg het maar, MarceL M: Beste Meerse mensen, de verkeersbrigadiers vragen om een beetje meer begrip en medewerking van uwe kant. Wij doen ons best om het schoolverkeer wat veiliger te maken. Dat kan alleen maar als jullie zelf daaraan meehelpen. Wij zouden heel blij zijn als ge dat ook eens tegen uw kinderen zegt. Zo, dat was ' t eigenlijk. WW: Marcel, dat heb je ferm gezegd en ik ben er zeker van dat uw boodschap zal begrepen worden. M: Dat hoop ik. Allé, dan gaan ik nog rap een fotooke trekken. 't Schijnt dat er ergens in Meer een ooievaar gesignaleerd is. Die wil ik op de foto hebben. WW: Op weg, Marcel! •

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

33


MEER

Gouden bruiloft werd volksfeest

Kijk ma, zonder handen!

In de week voor carnaval sloegen de moeders de handen in elkaar en trakteerden de kleuters in de school op lekkere pannekoeken. Vooraf moest schoolhoofd Fans Laurijssen uiteraard eerst keuren of de pannekoeken geschikt waren voor consumptie. Zoals de foto toont, vatte hij die taak heel plichtsbewust op. Tot groot jolijt van de aanwezige moeders, die er niks beters op vonden dan het eten simpelweg in zijn hapgrage mond te proppen.

De schitterende stoet die t.g.v. het gouden huwelijk van Karel Rombouts en Eliza Brokken op zaterdag I2februari door het dorp trok, zette Meer in rep en roer. Het weer was koud, maar goed en iedereen verkeerde in een opperbeste stemming. Geregeld hield de stoet even halt: om bij te tanken of- zoals u op de foto ziet- om Karel eens een kans te geven zijnfavoriete hobby te showen: het houthakken. Met brio kliefde hij het ene blok na het andere, onder het goedkeurend oog van o.a. vrouw Eliza. U ziet haar nog net rechts in het trammetje. Terwijl de familie zich aan hetfeesten zette in zaal De Eiken, troepten de buren samen in het gildelokaal aan de Donckstraat, waar voor hen de nodige drank besteld was. Dat mondde uit in een waar dorpsfeest. lef van Opstal: 'Ongelooflijk, ambiance tot en met. Je geloofde soms je ogen en oren niet. Ontroerend en indrukwekkend tegelijk. Een dag om nooit meer te vergeten.' Enkele weken later kwamen de buren op uitnodiging van de familie Rombouts nog eens bijeen in de parochiezaal, waar bij een gezellige koffie druk nagekaart werd over die onvergetelijke dag. Karel en Liza bezorgden ons het volgende dankwoord: 'Beste familieleden, buren, vrienden en kennissen. Allemaal van harte bedankt voor uw aanwezigheid, hulp, felicitaties en cadeaus die wij mochten ontvangen bij ons gouden huwelijksfeest. '

Niet wijzen, Fonne

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 34

Rommelmarkten zijn blijkbaar in de mode. Waarschijnlijk omdat ze veel geld opbrengen. Na de Brassband heeft ook duivenbond De Snelvlucht dat begrepen. Misschien van het goede een beetje te veel. Laten we hopen dat beide verenigingen niet in elkaars vaarwater terechtkomen. In ieder geval, de verkoop was een succes, mede door roeper Fonne Brosens, die ervoor zorgde dat alles vlot verliep. Met woorden en gebaren, dat merkt u op de foto.


MEER

Drumband toont haar beste zijde

De drumbandfeesten op zondag 27 februari bewezen dat onze drumbandflink haar mannetje en vrouwtje kan staan als er moet getrommeld worden. Op geen enkel ogenblik moest zij onderdoen voor de andere korpsen. Een gemeend proficiat aan allen. Ook de Brassband zit niet stil. Op zaterdag 23 april stapt zij in Hoogstraten mee in de optocht t.g.v. de gehandicaptendag van het Klein Seminarie. Daarvoor, in het weekend van 9 en JO april, is er de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt in Zaal voor Kunst en Volk. Op zaterdag 9 april kan u alles- en dat is heel wat- komen bezichtigen van J4 tot 17 uur. Dat kan ook nog op zondag JO april van 9.00 tot 12.00 uur. De eigenlijke verkoop begint daarna om 13.00 uur onder de onweerstaanbare leiding van roeper Frans van Bladel. Ste.-Rosalia nodigt u hierbij van harte uit om met uw komst onze brassband te steunen.

Eerste goud op Donkakker

Mussenakker slaat groen uit

Onder het motto 'Het moeten niet altijd optredens en fuiven zijn, stelde de Mussenakker op vrijdag 18 februari zijn lokaal ter beschikking van de Wielewaal en Velt, die MarkDaelemans hadden uitgenodigd om te spreken over de 'Vluchtweg uit de milieu-catastrofe'. Dat de toestand van het milieu catastrofaal is, daar moesten de aanwezigen niet van overtuigd worden. Laten we hopen dat ook de afwezigen beseffen dat er iets moet gebeuren om onze planeet leefbaar te houden. Ondertussen wordt er door de Mussenakker hard gewerkt om Akkerpop '94 op zondag 31 juli op poten te krijgen. Voorlopig liggen er nog geen namen vast- de onderhandelingen verlopen moeizaam - maar we houden u op de hoogte. was en hij reeds als helper op het landbouwbedrijf van zijn vader was ingeschakeld. Een neef zette hem op het spoor naar zijn toekomstige echtgenote. Groeten werden aan elkaar uitgewisseld. En op een mooie dag in 1937 werden de eerste stappen naar elkaar gezet. Fien Van Looveren werd geboren in Meer (enkele dagen na Nee!) op 29.09 .16. Hun vrijage duurde toch nog 6 jaar alvorens zij op 15.02.44 in de boot stapten en dit vierden in een gezamenlijk familiefeest bij Fien thuis. De eerste jaren woonden zij in bij de vader van Nee! op den Aart om dan in 1950 te verhuizen naar de Masthoeve in de Terbeeksestraat te Meer.

De Donkakker te Meer is een nog vrij jonge buurt en het zou dus niet te vergeven zijn moesten de buurtbewoners de eerste kans om een gouden paar te vieren, zomaar voorbij laten gaan. NEEL HERTOGHS en FIEN VAN LOOVEREN (Donkakker 34) waren dan ook geen klein beetje verrast bij het ontwaken op hun gouden-trouwdag toen zij zagen dat hun huis

en heel de buurt versierd en 'gepalleerd' was. Niet dat zij deze gelegenheid niet zouden willen vieren, maar dan misschien liever in de besloten kring van familie en vrienden. De attentie van de buurt hadden zij zeker niet verwacht maar was daarom niet minder aangenaam en hierbij hun dank daarvoor. Nee! Hertoghs werd op 14.09.16 geboren te Minderhout als 5de in een rij van 8. Als jong bazeke bewees hij reeds zijn Kempische kloekheid, want een zware ziekte hield hem meer dan een jaar in het ziekenhuis in het toen nog verre Antwerpen. Zijn moeder overleed toen hij 18

Daar werden in noeste arbeid, waarin weinig tijd was voor hobby of tijdverdrijf, hun 7 kinderen groot en uitgehuwelijkt: Maria, Martha, Anny, Rina, Jos, René en José. Wat Nee! zich af en toe gunde was eens gaan kegelen op Gestel bij Rikske Mertens, terwijl Fien naast haar huishoudelijk werk, in lezen haar voldoening vond. Eens gepensioneerd in 1982 verlieten zij de pachthoeve om op de Donkakker hun intrek te nemen. Het ziek worden van Fien (waarvan zij wonderwel goed herstelde) stond het deelnemen aan een actief gepensioneerden-leven in de weg maar zij vonden troost bij elkaar in de huiselijke kring. Een kring, ondertussen aangegroeid met 15 kleinkinderen, die nu het toneel was van een gezellige viering van het eerste gouden Donkakker-paar. •

35


______ +____________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Enquête

Brief In mijn reeks vreemdsoortige brieven, deze keer aandacht voor een wel zeer apart, maar daarom niet minder effectief, genre; de aangetekende brief. Wederom zeer toevallig in mijn bezit gekomen, wederom door mij gekoesterd, wederom roepend om publikatie. Vooraleer u, mijn beste lezer, in de echo van mijn woorden infame praktijken ontwaart, wil ik u op het hart drukken dat het geenszins in mijn bedoeling ligt op deze manier een polemiek te lanceren. Uw cardiologische perikelen laten mij koud, de coterie die zou menen tegen dit schrijfsel te moeten ageren krijgt de kans niet mijn padvinderseed te blameren. Het voeren echter van heroïsch polemi che gevechten behoort niet langer tot datgene wat ik tot de prioriteiten van mijn bezigheden reken. De inhoud van onderstaande beschouw ik ditmaal ondergeschikt. De ongekende mogelijkheden van het genre echter, nopen mij tot etaleren. Mijn beste lezer, select clubje abonnee, als u nu eens het volgende doet. U neemt pen en papier. U neemt de naam aan van een al dan niet bestaande persoon, desnoods blijft u gewoon anoniem, en u spuit kritiek op een al dan niet bestaande persoon of instantie, desnoods eist u van de regering dat de on verwerkte gegevens van de laatste volkstelling toch door het NIS verwerkt worden. U gaat naar het postkantoor en u laat uw persoonlijke klacht aangetekend verzenden. De Post zal mensen aan moeten werven om de aangroeiende stroom van aangetekende verzendingen te verwerken, desnoods neemt men daarvoor de ongeslagen contractuelen van het NIS, mutatie noemt men dat ook wel eens in de administratie. Uw postman belt bij al uw al dan niet bestaande personen en instanties aan, wat de sociale controle alleen maar ten goede kan komen. Het NIS moet nieuwe contractuelen aanwerven omdat uw veelvuldige klachten in tijden van nakende verkiezingen vruchtbare bodem gevonden hebben, zo wordt die volkstelling toch nog verwerkt tegen de volgende volkstelling. De aangetekende brief als oplossing voor de werkloosheid. Beste lezer, DOEN!

AANGETEKEND Geachte Heer Burgemeester en Heren Schepenen Betreft: gemeenteweg Heieinde, Meersel, De Mosten, Hoogeind De verslechtering van de bermen in Meersel-Dreef vanaf de straat Heieinde (aan de Paal) tot in Meer (Meerdorp-café 't Hoekske) werd reeds meerdere malen doorgegeven aan het Stadsbestuur, hetzij telefonisch, hetzij in openbare vergadering, hetzij schriftelijk. Er werden sporadisch wel enkele werken uitgevoerd die echter ontoereikend zijn en waarvan het resultaat zelfs op meerdere plaatsen al niet meer te zien is. Gezien het veelvuldig gebruik van deze verbindingsweg tussen Meersel-Dreef en Meer, stellen wij u verantwoordelijk voor alle schade die aan personen en/of voertuigen berokkend worden ingevolge de gebrekkige toestand van deze gemeenteweg. Wij hopen op een spoedige en volledige herstelling. Met de meeste hoogachting

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

}1aar~tudio 36

H.III

De KLJ heeft de gegevens van haar Ieefbaarheidsenquête verwerkt. De resultaten zullen in het lang en breed op de eerstvolgende algemene vergadering (dinsdag 3 mei) van de dorpsraad en in de binnenkort te verschijnen 'Stuw' bekend gemaakt worden. De primeur van de eerste resultaten en de daaraan gekoppelde conclusies is voor deze bladzijden. Blijkbaar heeft de enquête de buitendorpse aandacht geprikkeld. Trouwe luisteraars van het BRTN2 radioprogramma Antwerpen Apart hebben ongetwijfeld de stem van Patricia Bastiaansen opgemerkt. En ook het onlangs opgestarte TVKempen had een item voor de KLJ enquête over in haar teletekst uitzendingen . Van een oplage van 250 enquêteformulieren zijn er 93 terug in KLJ-handen gekomen. Een score dus van 37.2%. Professionele enquêteurs beschouwen een respons van 10% à 15% op dergelijke rondvragen als zijnde normaaL KLJ durft in alle bescheidenheid van een klein succesje gewagen. Cijfers zijn relatief en zeker in dit geval niet altijd significant. Toch denkt KLJ Meersel-Dreef een aantal vaststellingen te mogen doen. Het profiel van de ondervraagde (60% van de teruggekomen formulieren) beantwoordt aan dat van een vrouw van middelbare leeftijd, lid van één van de Dreefse damesverenigingen. Manlief heeft een hekel aan administratie en er wonen weinig jonge gezinnen in het dorp. Wat de voorzieningen betreft heeft MeerselDreef geen behoefte aan een filmzaal, een station en is duidelijk gekant tegen een zwembad. Wat dat betreft geen afwijkend gedrag. Prioriteit is het behoud van de lagere schooL Daarnaast schreeuwt de Drevenier om verenigingslokalen. Huisvesting, onze klassieker bij uitstek. Tradities worden gerespecteerd, wat de uitslag betreft geen verrassingen. De Drevenier woont het liefst in een landelijk dorp en ervaart Meersel-Dreef ook als dusdanig. De verkaveling wordt levensnoodzakelijk geacht. Opmerkingen als' Dreefvoor de Dreveniers'en 'Geen Hollanders in onze verkaveling' waren schering en inslag. De verkeersveiligheidstest werd niet echt met glans doorstaan. Niet eens de helft van de . geenquêteerden kleeft ons dorp het etiket verkeersveilig op. Sterker nog, 63% vindt dat er een aantal gevaarlijke verkeerspunten zijn die dringend aangepakt moeten worden. Dat het kruispunt Heieinde-Oude Trambaan daarbij koploper is zal wel geen verwondering wekken. Het 'wild' parkeren wordt na de herinrichting van de Dreef niet langer als een noodzakelijk kwaad geaccepteerd. Meermaals werd het formulier gebruikt om een oproep tot verbaliserend optreden te lanceren. Iemand anders wou zo ver gaan om Meersel-Dreef op zondag autoloos en Nederlandervrij te verklaren. De modale Drevenier die geen lucratieve bijverschijnselen aan het toeristische volkje overhoudt, blijkt niet langer onvoorwaardelijk gastvrij te zijn. Het dorpsleven wordt als zijnde slapjes ervaren. De afname van de deelname aan het verenigingsleven wordt als een teken aan de


MEERSEL-DREEF wand beschouwd. Men wil activiteiten voor kinderen. En de mannen willen een paar pioniers die de KWB terug oprichten. KLJ Meersel-Dreef dankt iedereen voor zijn vrijwillige medewerking. De formulieren zullen tijdens de algemene vergadering aan de dorpsraad overhandigd worden. D

Dreefs hoop

Open Monumentendag Op zondag 11 september wordt opnieuw de nationale Open Monumentendag georganiseerd. Dit jaar is het in onze Hoogstraatse fusiegemeente de beurt aan Meersel-Dreef Ons kleine dorpje heeft op dat vlak heel wat te bieden en we zullen er, hopelijk met uw steun en hulp, dan ook iets moois van proberen te maken . De Open Monumentendag staat daarnaast ook in het teken van het transport. Het is daarom eveneens de bedoeling om de transportzone in het gebeuren te betrekken. Op dit ogenblik is een werkgroep in oprichting. Een eerste vergadering werd gehouden op 23 maart in het patronaat van het klooster. Geïnteresseerden, want dit dierbaar blad is te laat verschenen, kunnen nog altijd contact opnemen met mensen van de dorpsraad. Er wordt vooral gedacht aan mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van ons dorp, in de merkwaardige gebouwen en historische monumenten, mensen die prachtige ideeën hebben en vlot ter pen zijn, mensen die oude foto's en/of ansichtkaarten van Meersel-Dreef bezitten, mensen die op de één of andere manier denken ons te kunnen helpen. Bij de organisatie komt op zo'n dag heel veel kijken. Er zal een speciale gids worden gedrukt met daarin alle wetenswaardigheden over Meersel-Dreef en er wordt een aantrekkelijk programma in elkaar gebokst. Alle verenigingen worden opgeroepen hun steentje bij te dragen. Ook de middenstand wordt bij de organisatie betrokken. Er worden die dag heel wat bezoekers verwacht, we hebben er dus alle baat bij goed voor de dag te komen. Je wordt zeker op de hoogte gehouden. (OA) D

Onze drumband in actie tijdens het drumband-festival van brassband St. Rosalia uit Meer.

Solo Slim Bij Pol Jansen op Strijbeek wordt elke maandag gekaart. Niets bijzonder op zich, alleen Greta Jacobs kreeg maar eventjes dertien ruiten in haar handen. Solo Slim noemen ze dat als ik me niet vergis. Medespelers waren Aloïs Jacobs, Marcel Verschraegen en Nelly Jansen. Gever was Pol Jansen. D

de

Fanfare In het kader van hun 90-jarig jubileum organiseert de fanfare 'Voor eer en deugd' enkele activiteiten, verspreid, over de drie leefgemeenschappen Galder, Strijbeek en MeerselDreef De eerste activiteit zal doorgaan als concertavond op 16 april in de Leeuwerik te Galder. •

03 - 314.55.04

GiJ@@®~~ Cf@@~~@

maand

De Eerste Aardbeien Tuinder Adriaan Van Boxel heeft de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen geplukt. Ondanks het slechte weer van de jongste weken was 'Jaan' er ditjaar vroeg bij . Voor de derde keer op rij trouwens zorgt hij voor de primeuraardbeien, zodat hij misschien een bezoekje zal mogen brengen aan onze nieuwe vorst. Het is immers een traditie dat de Hoogstraatse Ghesellen van de Aardbei de eerste aardbeien aan de koning overhandigen. De vroege oogst wordt toegeschreven aan het feit dat de aardbeiplantjes vroeg werden geplant. In de winter betekent dat stoken in je serre natuurlijk. Met een beetje beter weer hadden de eerste aardbeien een week eerder geleverd kunnen worden. Toch is het niet al goud dat blinkt aan het begin van het nieuwe seizoen. De jongste jaren is de concurrentie vanuit Marokko en Spanje sterk toegenomen. De teelten daar werden gevoelig uitgebreid. Maar er blijft een kwaliteitsverschil. De aardbeien worden in deze zuiderse landen groen geoogst. Hier worden de vruchten rijp geplukt wat zorgt voor een belangrijk smaak- en kwaliteitsverschil. (OA) D

sch~werken

m_er_t_ens _ ___" 1

~

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

37


~

""'"

)'~·

.

.44( ..J-.

'

-~ ~""

I SPORTI

tr

Kampioen Jan Gijsbrechts (tweede van rechts) met bij zich, v.l.n.r., Alfons Van Hasselt (tweede), David Roeffen (jeugdkampioen) en uiterst rechts André Bols (derde).

Jan Gijsbrechts was, voor de derde maal, de beste schutter van de indoorcompetitie met kolfboog op zes meter. Hij stond van de eerste tot de laatste dag aan de leiding in de individuele rangschikking, net zoals zijn ploeg, de St.-Jorisgilde van Meerle, die de ploegenrangschikking won. Hasselt van Loenhout en André Bols van Wortel. In de rangschikking per gilde was St.-Joris Meerle te sterk voor de andere gilden. Meerle verzamelde 4112 punten, goed voor een eerste plaats voor Loenhout (4089), Minderhout (4081), Wortel (4064), Castelré (4022) en Hoogstraten (3990). De individuele uitslag: 1 Jan Gijsbrechts (594) . 2. Alfons Van Hasselt (591). 3. André Bols (589). 4. Willy Van Hasselt (587). 5. August Brosens (586). 6. Adri Vermeiren (585). 7. Karel Verschueren (585). 8. Jan Van Hasselt (585) . 9. Jessica Rombouts (583). 10. Toon Rombouts (583). 11. August Michiels (582). 12. Emiel Gijsbrechts (582). 13. Herman Michels (582). 14. Frans Tackx (581). 15. Jan Roeien (581). 16. Patriek Rombouts (580). 17 . David Roeffen (579). 18. Frans Van Hasselt (597). 20. Gery Dockx (579).

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE

38

~ïtl

...,..

""'"

)'~·

.44 .( _;-

'

FC Meer eindelijk in de goede plooi

Drie maal raak geschoten

Alex Jansen van Minderhout was, in 1989, de eerste winnaar van deze competitie die gestart was als een oefening voor de wedstrijden met de 'grote kruisboog' . Nu, vijf winters later, zijn deze indoorwedstrijden uitgegroeid tot een volwaardige competitie, waaraan opvallend veel jonge schutters deelnemen. 'Veel van deze jonge schutters behalen ook in de zomercompetitie goede resultaten, een waarborg voor de toekomst van onze gilden', zei voorzitter Jan Gijsbrechts. Aan de editie '93, 94 namen niet minder dan 191 schutters deel, een voorlopig record. Ook de resultaten gaan nog steeds in stijgende lijn. Met 594 punten, op een maximum van 600, behaalde kampioen Jan Gijsbrechts dit jaar maar liefst 99 gemiddeld, bijna niet te verbeteren. Na een eerste overwinning in het seizoen '90-'91 en zijn eerste plaats van vorig seizoen is dit de derde zege voor Jan Gijsbrechts. Dit jaar won hij voor Alfons Van

J>~

~ ~x-.J

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

Dat Meer duidelijk in de lift zit, bewijzen de laatste wedstrijden overduidelijk. De uitgestelde wedstrijd tegen Hezewijk, duidelijk de zwakste Olense club met een erg primitieve accommodatie, bijna geen supporters, met weinig financiële middelen, werd een meepakkertje en Meer had werkelijk geen moeite om een 1-3 overwinning te behalen. Dan kwam het geburentreffen tegen Minderhout. Iedereen weet dat onze zuiderburen bij de zwakste broertjes van de reeks behoren. Meer ging dan ook verdiend de twee puntjes (1-4) weghalen. Vervolgens moest Geel-Zwart het opnemen tegen twee titelkandidaten. Eerst kwam HIH Turnhout op bezoek en Meer heeft wel ervaren dat dit een zeer goed elftal is. Een verwittigd man is er twee waard! Meer deed beroep op al zijn kwaliteiten en kende succes. De arbiter moest geen enkel doelpunt noteren en Meer was met dit éne puntje heel tevreden. Met heel veel vertrouwen reisde men dan naar de leiders uit Oosthoven. Meer speelde heel geconcentreerd en scoorde al na 20 minuten spel een goal op corner, rechtstreeks in doel getrapt. Oosthoven moest nu komen en kreeg na de rust nog het voordeel van de wind. Maar ook dit baatte niet. Meer was werkelijk niet te verslaan. Je kon de blijde gezichten wel voorstellen. Dank zij deze successen is Meer al een flink stuk opgeklommen in de rangschikking en staat het tweede in het klassement van het aantal gemaakte goals . Zeer benieuwd wordt nu uitgekeken naar de nog 5 resterende wedstrijden. Programma Zaterdag 9 april 19.30 u. Dosko - FC Meer Zondag 17 april 15.00 u. FC Meer- Pulderbos Zondag 24 april 15.00 u. FC Meer - Meerle Zondag 1 mei 15.00 u. SK Herentais- FC Meer •

HVV nog steeds kandidaat voor een plaats in de eindronde Hoewel de rood witten, na een geweldige tweede periode waarin ze enkel werden voorafgegaan door de grote titelkandidaat Eisden, voor het ogenblik in mindere doen zijn en met twee punten uit 5 matchen geen hoge ogen gooien, staat HVV na 25 wedstrijden nog steeds op de vijfde plaats. Het resterende programma is niet van die aard dat men die plaats niet kan vasthouden. Mits een paar uitschieters zouden we nog voorbij Herentais kunnen geraken en vermits de vierde plaats praktisch zeker recht geeft op deelname aan de eindronde, is trainer Kernland niet van plan die gelegenheid zomaar uit handen te geven. Of HVV echter de grote ambitie heeft om in tweede klasse te geraken is een andere zaak! Eigenlijk vinden we derde klasse een schitterende reeks en wanneer daar eventueel Tielen en een Antwerpse club uit tweede zouden bijkomen, kan het er alleen maar op verbeteren.


SPORT Met nog drie thuismatchen: Heultje, Poeder lee, en SV Mol en nog twee uitmatchen: Kapellen en Berchem voor de boeg kan HVV voor een mooi seizoeneinde zorgen en dan zien we wel waar de boot strandt. Programma Zondag 10 april 15.00 u. Berehem-Hoogstraten VV Zaterdag 16 april 20.00 u. Hoogstraten VV-Poederlee Zondag 24 april 15.00 Kapellen-Hoogstraten VV Zondag 1 mei 15 .00 u. Hoogstraten VV-SV Mol Reserven Vrijdag 8 april 20.00 u. Reserven-Berchem Zaterdag 16 april 14.00 u. Poederlee-Reserveren Vrijdag 22 april 20.00 u. Reserven-Kapellen Vrijdag 29 april 20.00 u. SV Mol-Reserven •

VNA Wortel Het eerste elftal heeft een moeilijke periode achter de rug. Het ontbreken van André Snoeys begon door te wegen. Onze voorhoede kon te weinig druk uitoefenen, de bal bleef te weinig in de eigen rangen en de verdediging bleef onder druk spelen. In Wildert maakte Jan Horsten een vroeg mooi doelpunt. De thuisploeg geraakte daarna onder stoom op het zware en bijna onbespeelbare voetbalveld en we verloren met zware 4-1 cijfers. Tegen het laaggeplaatste Berendrecht kregen we hetzelfde scenario. De bezoekers vergaten echter af te werken. Na de rust met Dré Snoeys kantelde de wedstrijd volledig, maar ontelbare kansen werden niet benut totdat de bezoekers een foutje afstraften. In Oostmalle speelden we een geladen wedstrijd. De scheidsrechter was niet zo slecht, maar hij beoordeelde enkele spelfases niet goed, wat resulteerde in een hele reeks gele en twee rode kaarten voor de thuisploeg . Direkt na de rust maakte Peter Van Calster er 0-1 van. Oostmalle ging dan met 9 tegen 11 nog aanvallen. Ze kwamen niet tot kansen, maar door het slecht uitverdedigen bleef de druk bestaan. Zeker toen de scheidsrechter voor een denkbeeldige fout strafschop floot. Gelukkig werd deze hoog overgeschoten. Door deze overwinning kan Wortel wat rustiger spelen. Hopelijk kunnen we terug aanknopen met de reeks heel goede wedstrijden, die we dit seizoen toch gespeeld hebben. De wedstrijden: 10 april 15.00 u. Zoersel-VNA 17 april 15.00 u. VNA-Maria Ter Heide 24 april 15.00 u. Loenhout-VNA 1 mei 15 .00 u. VNA-Gooreind •

Minderhout VV weinig reden tot juichen Het gaat niet goed met de Minderhoutse Voetbalvereniging wat prestaties betreft. Dank zij het uitermate slecht presteren van Wechelderzande kan vooralsnog de rode lantaarn afgewend worden. Het seizoen sleept zich werkelijk naar zijn einde voor Groen-Wit, voor hen

is er niets meer te rapen. Aan de kop van het klassement blijft spanning echter troef: de kampioen is nog helemaal niet gekend en voor de tweede plaats die ook recht geeft op promotie zal ook nog felle strijd moeten geleverd worden. Voor MVV echter een ver-van-mijnbed-show. Tegen Pulderbos werd de zwaarste ontgoocheling van het aan gang zijnde kampioenschap opgelopen. In alle lijnen toonde de thuisploeg zich oppermachtig, zodat MVV slechts lijdzaam kon toezien hoe hun netten 7 maal bolgezet werden door de raakschietende Pulderbossenaars. Eindstand 7-0! Meer kwam, zag en overwon! MVV was zijn supporters een klinkende revanche verschuldigd en dacht hen die ook te kunnen geven. Helaas! Voor de koffie leidden onze noorderburen reeds met 0-2. Kurt Vermeiren zorgde nog wel voor een mild zalfje op de etterende wonde. MVV streed voor de gelijkmaker maar enkele rake bezoekende counters legden een 14 nederlaag vast. Bij SK Herentais speelde MVV een voortreffelijke eerste helft. Bram Quaars scoorde en de

rust werd ingegaan met een 1-1 stand. Hoopgevend! Quaars trapte een tweede goal binnen maar de thuisploeg zorgde onmiddellijk voor betaald antwoord. Eindstand 2-2! Eindelijk nog eens een puntje voor, het moet toch gezegd, de moedige MVV' ers. St.-Jozef uit Rijkevorsel is aan de Hoge Weg met een 0-2 overwinning toch enigszins gevleid weggekomen. Kurt Vermeiren kende paal en lat als tegenstander en Quaars vond een uitstekende doelman op zijn weg. Een gelijkspel had een betere weergave geweest van deze wedstrijd. Nog enkele kampen en het seizoen is ten einde. De opbouw kan volop beginnen!!

<f.~9

Tijdens deze avonden zullen zowel praktische oefeningen als theorie aan bod komen. Praktische informatie Data: 6, 13, 20 en 27 april 1994 (telkens op woensdag) Uur: van 20.00 uur tot 22.00 uur Plaats: OC nr. 3 Kazerne Majoor Blairon, Steenweg op Gierle 10, 2300 Turnhout Max. aantal deelnemers: 30 Minimum leeftijd: 16 jaar Deelnameprijs: 700 fr. en dit omvat deelname cursuspakket en verzekering Inschrijven: secretariaat Sportregio Noorderkempen, Warandestraat 5, 2300 Turnhout (Chris Verbeeck, Sonja Raeymakers) Infofoon: tel. 014/42 73 73 •

))/~

gpof?TREqfD NOORDERleEMPEN

11-aining en blessurepreventie in de klimsport Voor wie van klimmen houdt maar niet goed weet hoe eraan beginnen, wie bang is voor het oplopen van kwetsuren ... organiseert Sportregio Noorderkampen i.s.m. Fabienne Dujardin (klimster kinesiste) een cursus over training en blessurepreventie in de klimsport De cursus verloopt over 4 avonden waarin volgende onderwerpen aan bod komen: - verschillende trainingsvormen in functie van de basiseigenschappen (kracht, lenigheid, uithouding, coördinatie) - specifieke letsels in de klimsport -gevaren van het muurklimmen (veiligheid en kwaliteit van materiaal en accommodatie).

Programma zondag 10 april 15.00 u. Minderhout- Massenhoven zondag 17 april 15 .00 u. Hezewijk- Minderhout VV zondag 24 april 15.00 u. Minderhout VV- Vrij Arendonk zondag 1 mei 15.00 u. Pulle - Minderhout VV •

Paastomooi In het Paasweekeinde organiseert voetbalclub Hoogstraten VV voor de lOe maal haar prestigieuze Paastornooi voor Preminiemen. Hieraan nemen in totaal 32 ploegen uit de regio deel. De plaatsingswedstrijden worden gespeeld op vrijdag 1 april en zaterdag 2 april, de eindwedstrijden op Paasmaandag 4 april. Het ganse gebeuren vindt plaats in het Jeugd- en Trainingscomplex "Seminarie" van HVV aan de Katehjnestraat. •

ZAKENKANTOOR

@ VERZEKERINGEN

VAN BAVEL-ROMMENS bvb a SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen verzekeringen ... ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten~ Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72 .54

SI 39


SPORT

Hoogstraten grijpt naast Belgisch Wielerkampioenschap Een beetje tegen de verwachtingen in zal Hoogstraten niet het toneel zijn van één van de twee Belgische wielerkampioenschappen wielrennen, die in 1995 in de provincie Antwerpen verreden zullen worden. Voor het kampioenschap Cyclo Cross hadden 'De Hoogstraatse Spurters' een mooie omloop uitgestippeld in 'De Mosten'. Maar blijkbaar was Heist-op-den-Berg beter uitgerust, met douches in het zwembad en de nodige accommodaties in het kultureel centrum, allebei vlak naast de omloop gelegen. Door deze afwijzing schenen de kansen van 'De Lustige Wielrijders' om het wegkampioenschap bij de beroepsrenners in de wacht te slepen alleen maar te stijgen. Voorzitter Karel Versmissen kreeg een seintje dat Geel niet in aanmerking zou komen omdat de plaats van aankomst, op de Geelse ring ter hoogte van het voetbalterrein, een nogal kale bedoening was, zeker geen waardig kader voor een Belgisch kampioenschap. Geel keek trouwens uit naar een andere aankomstplaats, maar viel uiteindelijk toch terug op het eerste voorstel, omdat de accommodaties van Verbroedering Geel de doorslag zouden kunnen geven. Ook Wuustwezel, met aankomst op de Bredabaan ter hoogte

van het vroegere terrein van Wuustwezel, meldde zich als een ernstig kandidaat. Noch het mooie kader, noch de medewerking van het voltallige schepencollege, rijkswacht, politie en brandweer, de Veiling der Kempen, het Klein-Seminarie, HVV en de Hoogstraatse middenstand hebben de verkenningscommissie er toe kunnen bewegen dit kampioenschap aan 'De Lustige Wielrijders' toe te vertrouwen. De Geelse sportraad, die - het dient gezegd bijzonder actief is, haalde de slag thuis. Het Geelse gemeentebestuur, dat reeds meerdere miljoenen in het Geelse voetbal gestoken heeft, is ook bereid een paar miljoen aan dit Belgisch kampioenschap te besteden. Zou dit de balans in het voordeel van Geel hebben doen overhellen? Wat dit betreft mag men zeker de steen niet werpen naar het Hoogstraatse stadsbestuur, want ook zij waren bereid 'De Lustige Wielrijders ' op alle mogelijke manieren te helpen. Het heeft echter niet mogen helpen. •

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

Rallycrossseizoen start een week later Na de vergunningsperikelen van het Glosso circuit in Arendonk valt de seizoensopener te beurt aan het Mandesorganisatieteam van Ingelmunster. Op Paaszondag 3 april komen de Rallycrosstenoren voor het eerst met hun snelle bolides de baan op. De hoogste tijd om met titelverdediger JOS STERKENS een babbel te slaan over het voorbije seizoen .. ~-----------------------------------------------~

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto 's maken. Door een professioneel fotograaf. 35

BEGRAFENISSEN

JORIS _.,

-

DHM: Je werd kampioen met het maximum aantal punten, dat is dus vlotjes gegaan. JS: Men denkt dat misschien, maar ik heb er toch flink voor gereden. Had John Cross die vele problemen in het begin van het seizoen niet gehad was de titelstrijd misschien anders verlopen. De wagen van J. Cross is ongetwijfeld sneller maar op de kleine Belgische omlopen kan hij de kracht niet ten volle benutten. Maar in Valkenswaard bijvoorbeeld haalt Cross enorm veel voordeel uit de lange start. Maar over het kampioenschap nog. Iedereen dacht dat wij na de overwinning van Maasmechelen de titel al op zak hadden. We hebben thuis alles nog eens nageteld en het bleek dat wij bij eventuele pech nog konden geklopt worden. We hebben dan vlug ingeschreven voor een wedstrijd in Duitsland en die hebben wij gewonnen. Toen was alles wel in kannen en kruiken. DHM: Tijdens het seizoen is de wagen blijven doorevolueren.

40

/

JS: We hebben inderdaad heel wat geëxperimenteerd. Dat is wel riskant natuurlijk want voor hetzelfde geld mislukt het experiment en kan je en goed resultaat wel vergeten. De voorbereidingen voor het komend seizoen zijn afgerond. De motor zou nu soepeler moeten zijn en een hoger toerental kunnen overleven . Met een kleine 600 PK moet het wel goed zitten.

DHM: Hoe ziet het programma voor '94 eruit? JS: Waarschijnlijk het laatste jaar met de Fiesta, als alles naar wens verloopt komen we in '95 aan de start met een Ford Mondeo. Het is iets anders dan de veel geziene Escort Cosworth en bovendien wordt de Mondeo in België geproduceerd. Dit seizoen gaan we de Belgische titel verdedigen. Mogelijk rijden we het Nederlands kampioenschap niet volledig maar pikken we een Europese wedstrijd meer mee. (PVHIL VH) •

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24- Fax 03 I 314.11.24 36


SPORT

Ongevallen

Ploeg Van de Maand Deze week vindt u hier de Preminiemen A van Minderhout VV. Deze ploeg bevindt zich in de tweede helft van de rangschikking, maar dat kan de voetbalvreugde en het sportplezier niet drukken.

Op de foto: rechtstaand: afg. Karel De Bie, Joris van den Bogerd, Stefaan Boudewijns, Wim Van Bergen, Dries Houben, Hans Jacobs, Koen Hendrickx, afg. Eric Vermeiren. Zittend: Hans Jacobs, Marijn Geerts, felle Aerts, Wesley Bartholomeeusen, Bart Roos, Dave Verschueren (foto met dank aan Cor De Bont).

De winnaar van het gratis abonnement op De Hoogstraatse Maand werd door onze onschuldige hand uit de Wortelse voetbalploeg geloot: Wesley Laurijssen. Proficiat!

Zaalvoetbalteam Bankunie Zaalvoetbalteam Bankunie organiseert op vrijdagavond 6 en zaterdagmiddag 7 mei 1994 haar tweede 'Bankunietornooi' . Dit is minivoetbal in open lucht. Wij zijn op zoek naar deelnemende ploegen!! Waar? Jeugdterreinen Hoogstraten V .V. (achter het Seminarie) Inschrijven? Via een overschrijving bfr. 1.000 overmaken op rek.nr. 646-5461120-34 met vermelding van naam ploeg en tel.nr. afgevaardigde. Dit inschrijvingsgeld wordt volledig teruggegeven na deelname aan het tornooi. Verdiensten? 1ste prijs: 5.000 fr.cash - 2de prijs: 2.000 fr.cash - wisselbeker 'Bankunie'fair-play-beker - herdenkingstrofee voor elke deelnemende ploeg Inschrijven voor 15 april 1994 - inlichtingen tel. 03/314.88.36

Zondag 13 feb. om 14.55 uur botsten aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat, de auto' s bestuurd door Jan Crauwels uit Geel en Reinbilde Voet, Van Aertselaerstraat 20, Hoogstraten. Er was lichte schade . Aan het kruispunt Hinneboomstraat en Industrieweg botste maandag 21 feb . om 16.55 uur, de auto bestuurd door Marc Verschueren, Hemelstraat 20, Minderhout met de boerentractor bestuurd door Jurgen Mees uit Kalmthout. De personenwagen werd zwaar beschadigd. Zaterdag 26 feb. om 14.00 uur werd aan het kruispunt Gemeentestraat en Minderhoutdorp, de 17 -jarige bromfietster Leen Martens. Groot Eyssel 28 Meerle, aangereden door de auto bestuurd door Wendy Van Den Bogerd -23jGemeentestraat 30 Minderhout Leen Martens werd licht gekwetst. Er was zware schade. Aan het recreatiegebied 'De Mos ten', Hoogeind Meer botste vrijdag 4 maart om 07.45 uur de auto bestuurd door Tonny Jochems, Heieinde 53A Meerle met de auto bestuurd door Zerianieuw Rosowski -24j- Hal 3A Minderhout, die licht gekwetst werd. De stoffelijke schade was groot. Vrijdag 4 maart om 16.50 uur kwam het aan het kruispunt Hinneboomstraat en Loenhoutseweg tot een botsing tussen de auto bestuurd door David Martens, Boskantweg 25 en de auto bestuurd door Marie Denijs, Weehagenweg 20, Wuustwezel. Hier ook zware stoffelijke schade. Woensdag 9 maart om 07.30 uur botste aan de Oostmallesteenweg te Rijkevorsel de auto bestuurd door P. Lesueur, Schuttershofstraat 25 Merksplas met de vrachtwagen bestuurd door Werner Lenaarts uit Zandhoven. De personenwagen werd zwaar beschadigd. Eveneens aan de Oostmallesteenweg botste donderdag 17 maart om 18.15 uur de auto bestuurd door Kathleen Marijnissen, Oostmallesteenweg 234 Rijkevorsel, met de auto bestuurd door Kris Van der Hallen, Deken Laureysstraat 20, Hoogstraten. Er was zware schade. •

autobanden

Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie A-reeks Ploeg Middenstampers Alma Sport Papilion Gemeentekrediet Kärcher Blauw-Zwart Peerctshof Toon Frut

gesp 4 4 3 4 3 4 4 4

gew 3 2 2 2 1 1 0 0

ver 0 0 0 1 1 3 3 3

gel 1 2 1 1 1 0 1 1

2 3 3 3 4 3 3 3

2 2 2 2 2 1

0

0 0 0 0 0 0 0 0

voor 15 23 14 8 12 13 20

tegen 6 5 15 15 8 17 21 29

12 18 19 14 19

5 9 14 18 16

11

pnt 7 6

5 5 3 2 1 1

* merkbanden

* occassiebanden * reparaties

B-reeks Gelmelsoccers Pallieter Bankunie A.F. Meer Beljaars Icarus Lepe Hoek Sportivo

1

0

1

1 1 2 2 2 3

11

11

12 8

20 20

4 4 4 4 4 2 2 0

* depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16

41


Uit de Kempen

HALVE EEUW GELEDEN APRIL 1944 De luchtoorlog in het westen

HUIS JOS VAN LOON

Het einde der vorige week zag opnieuw een luchtaanval op Berlijn, waarbij niet minder dan 112 geallieerde bommenwerpers werden neergehaald, en die op den voet gevolgd werd door een nachtelijken aanval op Londen. waar groote branden ontstonden. Vervolgens was bet weer ons land dat de verschrikkingen vah den bommenoorlog onderging: kort na een tweeden zwaren luchtaanval op La Louvière, waar heele straten werden in puin gelegd en meer dan 75 burgers den dood vonden, kwam de beurt aan Kortrijk: Zondag avond regende h t gedurende 20 minuten, vanuit een groote hoogte bommen op Kortrijk, waar groote . verwoestingen werden aangericht. O .m . vielen de bommen op een weezenhuhl. Men telt er thans reeds meer dan 200 dooden. terwijl men ennoedt dat nog talrijken onder het puin begra en liggen.

Vrijbeid 86, HOOGSTRATEN Heeft voor zijne Kalanten ter · beschikking : Radios, Velos, Waschmachienen in koper met vuurbaard en Strijkijzer&, Piek-up, Naalden, Fonos, Fonoplatent Muziek, l;.ie.. deren, Ràdio en Electrieke Lampen, Lusters. Kappen, alle wisselstukken voor· Naaimachienen. Spoe·len. Naalden~ Riemen, Olie. Wjj koopen Oude fonopla~n. Ook herstellen wij dit atles in onze Werkhunea Beleefd aanbevoleo.

v öö3/t7o

;rar

Perrnan·e nte ·I

Wilt U een mooie blèjvende permanente? Wensebt U uw vetknoeide baren weer in orde te laten brengen, wendt U dan tot het onderstaand adtes. Dank aan onze nieuwe producten, kan ik U in weinig tijds een moo~. golvende permanente zettetl, itt bef gekende

Gevonden Briefje van 50 fr. Terug te bekomen bij Fr. Verhoeven, aan de Veiling, Hoogstraten. 891

huis.

.

·

V

~128-

Vrouw .). PINXTEREN

Gelmelstraat. 14

'

705

. HOOGSTRATEN.

, VOLLEDIGE KEUS LAIIDIOUWMACHIENEI Maaima-ebienen chienen -

Zaaimachieneq - VJ\ascbma- Baskuuls - Krui-

~h~~~' Wlli!élta~~BtiM!tellf~lt'Bieirtx:mtped -~· K:anadeesche .

Eggen -

en dubbel ploegen enz. Ex.tra schoone Occassies

ver.sohillende

Maaimachien K()lllp!eet Na.ftmoteur 5 H. P. Dorschmaohien gewoon Trijzelmolen Zwaar enkel ploeg enz. Let wel op bet adres :

K. V. d, Langenbergb & Zoon Jan

tmiel Van Roe:ystraat, 203Mf81 RIJI<EVORSEL Tel. 20 Handelsr. Turnhout 1048:

v.

.

901

606/27

iiBKBRDMa.. IIIG

Voo~ het REINIGEN en VERVEN uwer KLEEDINGSTUKKEN wend · U in volle vertrouwen tot het

Huls Leon Wlllerns ,

VRIJHEID 101 -

HOOGSTRATEN

Depot van de verweiij :

--42

...

«

De Dageraad •

833

Bron: Ga:::et van Hoogstraten

HOOGSTRATEN Er zijn nog eerlijke menschen Velen beweren dat de wereld slecht is, maar zij dolen want de wereld is heelemaal zoo slecht niet als zij meenen. Dit ondervond een dame welke op 24 Maart de reis naar Hoogstraten deed. Zij stapte van de tram welke te 1 u. in Hoogstraten aankwam. Eerst rond 4 uur, toen ze haar handtasch noodig had, stelde ze vast dat deze zich niet meer in het valiesje bevond, waar de tasch oorspronkelijk werd geborgen. Zoeken hielp niet Tenslotte werd het bureel der Trammaatschappij opgebeld. Ja, de handtasch was gevonden. Tot groote verbazing van de dame, bevond zich nog alles in de handtasch; ook een som geld bleef geheel onaangeroerd. Zulke feiten dienen vermeld en strekken tot eer van het Hoogstraatsch trampersoneel. Eere wien eere toekomt!

Gouden bruiloft Verleden Woensdag vierden de echtelingen Jozef Vinclcx en Elisabeth Voeten uit deK. Boomstraat, in alle stilte hun gouden bruiloft Op 4 April1894 in het huwelijksbootje gestapt, hebben deze brave oudjes gedurende 50 jaren in liefde en trouw de vreugde en het leed gedeeld bij het opvoeden van hun negen kinderen, van wie thans nog 7 in leven hun troost en steun zijn. Bovendien kunnen de jubilarissen zich verheugen in een schare van 46 kleinkinderen . Te 10 u. werd Woensdag dan een plechtige jubelmis opgedragen waarna de jubilarissen met een gansche stoet familieleden ten feestdisch togen. Hoewel deze heuglijke gebeurtenis zeer lang was stil gehouden, hebben de geburen ook het hunne bijgedragen doo r de jubileerenden een prachtigeKristuskop ten geschenke te geven . Donderdag namiddag werden al de kinderen der K. Boomstraat door de dankbare ouderlingen aan de koffietafel uitgenoodigd. Aan de jubilarissen onze hartelijke gelukwenschen, een goede gezondheid en nog vele jaren!

Begankenis ter eere van den H. Cornelius Op derden Paaschdag heeft in de Kerk van het Begijnhof de begankenis plaats van den H. Cornelius. Deze Heilige wordt aanroepen als patroon tegen stuipen en vallende ziekte. De missen hebben plaats te 6 u., 6.30 u. en 7 u. Litanie van den H. Cornelius na de mis van 6.30 u., welke opgedragen wordt ter intentie der bedevaarders. Relikwie na al de Missen.


Fusieswing Eddie and the Hot Rods

Tijdens mijn zoektocht naar een goede titel voor deze Fusieswing, bleef ik steken bij 'ridicule' teksten als "Voor een festivalZetje groot of klein, moet je in de Kempen zijn" of "Weer of geen weer, bij ons in de Kempen gaat men nog steeds wild tekeer". Maar eigenlijk klopt dat niet. Want wat zet ik dan boven de tekst over het optreden van Will Tura in Minderhout ? "Hij is al niet zo jong meer, maar hij gaat nog steeds tekeer". Neen, dat kan niet. Aan zo'n heilig huisje mag je niet komen. Ik kan ook beginnen te zagen over het feit dat onze festivals kleiner worden. Maar dat is ook niet goed. Altijd positief denken en de positieve kant laten zien, in plaats van de versie van de pessimist. Weet U wat, ik maak het kort, alleszins wat mijn inleiding betreft. Want wat ik wel zeker weet is dat het optredensaanbod in onze regio weer flink toeneemt.

ASPI-ROCK Zes jaar geleden gingen de Aspi's van Meerle van start met Aspirock. Over het feit dat ze enkele jaren geleden The Scene op hun podium hadden, gaan we nu voor een keer niet uitwijden. Over hun financiële kater van vorig jaar is ondertussen ook al genoeg geschreven. Gelukkig hebben deze jongeren het hoofd niet laten zakken en bijgevolg zijn ze met frisse moed begonnen aan de samenstelling van de affiche van Aspi-Rock '94. Het is misschien wat kleinschaliger, maar dat heeft onder andere een positief effekt op de inkomprijs, wat gezien het jonge publiek zeker niet onbelangrijk is. Opener van Aspi-Rock '94 wordt Earsmear, een beginnend groepje uit Oostmalle dat voornamelijk covers speelt. Zij zullen er zeker voor zorgen dat het oorsmeer uit uw oren gespeeld wordt. Daarna is het de beurt aan eveneens een streekgroep, namelijk Clover. Deze groep is zeker in Meerle geen onbekende. Ook al zijn ze in de loop der jaren een aantal keer van bezetting veranderd, ze blijven nog steeds garant staan voor een stevige set. Als topper van Aspirock ' 94 viel de keuze op The Ugly Papas. Het betreft niet de vaders van de As pi's, wel een viertal dat garant staat voor een snoeiharde, meedogenloze jaren negentig sound en dat bewezen ze onder andere tijdens de Rock Rally 1990. Regelmatig doorbreken ze dan ook de geluidsbarrière. Hun gore muziekjes klinken meestal even dreigend als explosief. Psychedelia, blues, punk of metal; België's uniekste bandje doet het op zijn eigen onnavolgbare

Cahier De Brouillon Op zaterdag 9 april is het de beurt aan Eddie and The Hot Knots uit Engeland. In 1976 waren The Kids allright. The Clash, The Sex Pistols, The Damned, Sham 69, 999, UK Subs en vele anderen beschoten de wereld met felle punkrock. In die periode waren Eddie and The Hot Rods één van de meestgevraagde Engelse live-bands . Met het nummer "Teenage Depression" van hun gelijknamige debuutelpee scoorden ze een culthit en dat zorgde voor het werk tot in 1979. Vanaf dat ogenblik werd over de groep nog maar weinig vernomen, alhoewel het stel af en toe nog op één of ander podium gesignaleerd werd. Eddie And The Hot Rods zijn er terug van weggeweest met een verzamelCD "The Best Of Eddie And The Hot Rods". Naast de vroegere punknummers zijn op de CD ook covers te vinden als "If the Kids Are Allright", "Gloria" en "Satisfaction". Verder ook veel ander live-materiaal, ·van hun EP "Live at the Marqueeé, en nummers van de LP "Thriller". De groep geeft tegenwoordig weer veel concerten, in een bezetting met drie van de vier originele leden, aangevuld met de gitarist van Dr. Feelgood. Op 9 april rocken Eddie And The Hot Rots exclusief voor België in Hoogstraten in Cahier De Brouillon. De toegangsprijs bedraagt 250 frank of 13 gulden.

FESTIVALK wijze, met oog voor eigen roots, experiment en constante vernieuwing. Humor blijft echter een essentieel onderdeel van hun visie en de garantie dat ze alles relativeren. De nieuwe CD van dit viertal, na de voorganger "Papa Rules, OK?" uit 1992, ligt eerstdaags in de winkel.

Diezelfde Rock Rally '90 werd gewonnen op 1 april 1990, door de Limburgse groep Noordkaap. De lezers van het organiserende blad Humo verkozen dit vijftal in de pop-poll trouwens als een van de belangrijkste Belgische rockgroepen en dit drie keer op een rij. Noordkaap komt op vrijdag 15 april naar sporthal De Valk in Rijkevorsel voor de derde editie van Festivalk.

Aspirock gaat door op zaterdag 9 april in de Chirozaal in Meerle, aan de Ulicotenseweg. De deuren openen om acht uur. Aan de inkom tel je tweehonderd frank neer, in voorverkoop betaal je vijftig frank minder. Meer informatie over Aspirock bekom je bij Erwin Pijpers op het nummer 03/ 315.83.48. D

Na twee uitverkochte edities, was het voor de organisatoren niet gemakkelijk om nog maar eens een aantrekkelijke affiche op te stellen. Vorig jaar werd geopteerd voor Nederlandse groepen met Herman Brood, Golden Earring en The Scene. Dit jaar moest men, noodgedwongen, in eigen land blijven. Er werd uitgebreid gezocht naar een sterke buitenlandse groep. Bijna kwamen zelfs The Pogues naar Rijkevor-

Ugly Papas

43


FUSIEWING sel, maar het ging niet door. Tijdens het zetten van de stappen richting buitenland, ontdekte de organisatie toch nog drie Belgische toppers. Arno stond ook al bij de vorige edities op het verlanglijstje. Dit jaar zegde hij eindelijk toe.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Arno

Gorki (let op de spelling) is, net als Noordkaap, op het juiste moment op de juiste plaats gezet. In 1990 (zie ook : The U~ly Papas en Noordkaap) eindigde het toenmalige tno Gorky (let op de spelling) tweede in Humo's Rock Rally. Na radiohits als "Anja, de laatste dans, die moet je mij nog schenken" en "Lieve kleine Piranha", verschijnt hun debuutCD "Gorky" in 1992. De verkoopscijfers liegen er niet om, het Vlaamse publiek houdt van hun muziek. Zanger Luc De Vos, zelfs pessimist in goede tijden, ziet Gorky niet meer zitten en richt Gorki op. Hun debuutcd heet "Hij leeft", met als singles "Berejager", "Hij is alleen". Live-optredens van Gorki betekenen weinig show, weinig danspasjes, wel diepzinnige teksten met een stevige portie goede muziek op de achtergrond. Noordkaap loopt zo'n beetje als "rode draad" doorheen deze Fusieswing. (Dat rode zou misschien nog beter slaan op Gorki, maar dat terzijde) . Na in 1986 de Backstage Vakature gewonnen te hebben, winnen ze in 1990 Humo's Rock Rally, een wedstrijd waar steeds een nummer gecoverd moet worden. Stijn Meuris en collega's kozen voor een nummer van Will Tura, Arme Joe. Dit had onder andere de CD "Turalura" tot gevolg. Noordkaap is nu reeds aan de derde CD toe met "Gigant". De CD werd trouwens aangekondigd met de, niet

28

verkrijgbare, CD-single "Druk In Leuven". Het optreden van Noordkaap zal meer dan "Een klein beetje Oorlog zijn", en dat is "Hoopvol". Eindelijk verschijnt hij op Festivalk, Arno. Arno zijn voorbije vijfenveertig jaar in een notedop betekent : Tjens Couter, TC Mat1c , ooit nog een van de betere Belgische exportgroepen, Arno solo en Charles et les Lulus. Tussendoor verschenen er krachtige nummers om U tegen te zeggen, denk maar aan de CD "Idiots Savants" uit 1993. Ook al zijnArnoen zijn oude makker Jean-Marie Aerts ieder hun eigen weg gegaan, de live-kracht van Arno blijft, mede door de inbreng van de jonge Gentenaar Geoffrey Burton, magnifiek. Eindelijk als terechte afsluiter van eigen bodem. Mensen die slim zijn, en daar hoort U zeker ook bij, kopen hun Festivalk-kaart op voorhand. Op de eerste plaats omdat ze daarmee honderd frank uitsparen en omdat het wel weer eens uitverkocht zou kunnen zijn op vrijdag 15 april vanaf acht uur in Sporthal de Valk in Rijkevorsel. Voorverkoop van kaarten in een platenzaak bij U in de buurt en in alle Cera-kantoren van de provincie Antwerpen. Ticket Info op 03/314.75.75.

Het Slot Zaterdag 2 april is er een optreden van Down Town Crazy. Raadpleeg de vorige Maand voor meer informatie. Zaterdag 30 april is er tevens een optreden van Lynks. Hierover in de volgende Maand meer info. Je leest dan tevens alles over 25 jaar Het Slot.

De Chiro van Loenhout

Noordkaap

44

presenteert t.g.v. hun 20-jarig bestaan PEZEROCK met o.m. The Black Eyed Susans (exDanish Butter Cookies), La Lupa, Soulwax, The Romans en Burma Shave. Op zaterdag 10 april. Aanvang 17.30 uur; deuren 16.30 uur. Dorensweg Loenhout. Tickets 03/669.64.27 en 03/669.71.57 VVK 350 fr - kassa 460 fr.

Will Thra en Orkest

Vrijdag 6 mei komt de koning van het Vlaamse lied naar Minderhout, namelijk Will Tura, samen met zijn orkest. Fanfare De Marckezonen uit Minderhout doet heel wat Kempenaars zeker en vast plezier met dit optreden, dat plaatsvindt in de feesttent in Minderhout Centrum. Kaarten kosten in voorverkoop 400 frank en zijn te bekomen bij Mick Shop in Meer, Drukkerij Merjan in Minderhout, Music Inn Hoogstraten en bij Mariën in Rijkevorsel. Meer info op 03/314.88.66 of in de volgende Maand.

de

03 - 314.55.04

0u®0®~~C?CSUCSU~~@

maand


FUSIEWING

Kroeg en Blues Volgende maand vind je trouwens uitgebreide informatie over Kroeg en Blues, dat dit jaar gepland is voor 13 mei 1994. Naast de "vertrouwde" uit Hoogstraten, worden ook de Papillon en de Kwaatsteniet als nieuwkomers uit Minderhout verwelkomt. The Peanuts Pub, van tegenover "het gevang", is ook voor de eerste keer van de partij. Volgende groepen zullen er ook zijn: La Blusa, Chicago Bob Nelson, Lefthand Freddy and The Aces, Magie Frankie Duo, The Medford Slim Band, Jan de Bruyn & Friends, Jan Smit and his Silvertwins en Tuxedo Buck.

Concert Real:

soul/latin grooves van het Antwerpse Real. Ondertussen heeftRealook live een ijzersterke reputatie weten op te bouwen. Alles wordt immers volledig live gebracht en men houdt zich ver van samples en meedraaiende tapes . Dat het resultaat daarvan onweerstaanbaar is, kunnen de gelukkige bezoekers van hun eerder optredens in de W allewei en het Theater 1900 volmondig beamen. In principe is Real dan ook al lang het circuit van café-optredens ontgroeid, maar op zaterdag 2 april maken ze nog eens een éénmalige uitzondering. Jeugdhuis De Mussenakker in Meer (Hoogstraten) is de uitverkoren lokatie en de meest swingende partytoestanden vind je die avond dan ook gegarandeerd daar. Let the vibes control your moves, let the grootves master your body, let your sweat be in the air ! Voor meer informatie: Bart Pluym (03/315.77.85).

Info Graag alle info voor de volgende Maand bezorgen bij Peter VAN DIJCK, Pyperpad 5, 2321 Meer. Teilfax 03/315.88.34.

ACID JAZZ!!! Om er nog niet van gehoord te hebben, moet je de laatste vijf jaren in je zomerhuisje op de planeet Mars versleten hebben. Gerenorneerde Acid Jazz namen als Galliano, Jamiroquai, US3, .... smukken onze hitlijsten tegenwoordig immers konstant op. Voor de verstokte interplanetaire reizigers toch vlug even een 'wetenschappelijke' analyse. Volgens de grote, wijze muziekencyclopedie is Acid Jazz een overkoepelende term voor stijlen als soul, funk, sixties grooves, r & ben hip-hop, met als gemeenschappelijk kenmerk, een op jazz geënte onderbouw. Vertaald naar 'gewone mensentaal' komt het erop neer dat Acid Jazz swingt als de beesten. De vibes and grooves staan in het hele gebeuren centraal en bij het horen ervan swingt de meest doorwinterde zoutzak alsof zijn leven ervan afhangt. Acid Jazz (of Jazz Dance) is ontstaan gedurende de jaren tachtig in enkele Londense clubs waar obscure funk- en soulplaten van onder een dikke laag stof werden gehaald. James Brown, George Clinton en vele andere soul- en funkgrootheden leerden het jonge volkje opnieuw dansen. Vandaag de dag heeft Acid Jazz de hele wereld herschapen tot één gigantische danskollektief 'Vibes Ahead'. Zij hebben de hele Acid Jazz scene uit de grond gestampt en op hun Vibes Ahead Record Label pronkt dan ook de klassieker 'The Bone' van The Wizards Of Oaze. Dat de DJ's het niet bij één machtig wapenfeit gaan houden, blijkt uit het fantastische schijfje van Real. In een mum van tijd ontpopte hun nummer 'I don't know/Hunting Ground' zich immers tot een favoriet bij de Belgische radiomakers. Niet alleen Studio Brussel en Radio Donna luisternaars geven zich over aan de onweerstaanbare drang tot dansen, ook in de Belgische en Nederlandse clubs dansen zich wekelijks duizenden mensen in het zweet op de funk/jazz/

Woni nginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/31459 .66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. 39

[BEZOEK ONZE N~EUWE Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur 31

45


Op stap

• ID.

Zaterdag 16 april INZAMELING TUINAPV AL, K. Boomstraat SLOTCONCERT, jeugdorkest muziekverbond van België Rabboenizaal om 15u. Org. St. Cecilia.

Zondag 17 april INZAMELING TUINAPV AL, K. Boomstraat VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE, vertrek lokaal K. Boomstraat, 8.30 uur, eigen vervoer, pic-nic, reservekledij en laarzen meebrengen, toegang 190 BEF (+ evtl vervoer), minimum leeftijd 12 jaar, org. Wielewaal, inl. 03/315.90.40. WANDELING LILLE, lengte ong. 7 à 8 km, vertrek zaal Pax, 13 uur, eigen vervoer (meerijders 100 BEF), org. KWB. FOTOW ANDELZOEKTOCHT, vertrek zaal Pax tussen 13-14 uur, deelname leden VG 100 BEF, niet-leden 120 BEF, org. Vakantiegenoegens, tel. 03/314.40.01.

HOOGSTRATEN Vrijdag 1 april DEMONSTRATIE TORENKLIMMEN, St. Catharinakerk, 19 uur, org. Vissersclub. GOEDE VRIJDAGTOCHT, 'Honger is een aanslag, geen tegenslag', vertrek zaal Pax, 20 uur. PAASTORNOOI PREMINIEMEN, terreinen Seminarie, inl. 03/314.49.22.

Zaterdag 2 april PAASTORNOOI PREMINIEMEN, terreinen Seminarie, inl. 03/314.49.22. TONEEL, 'Doe het zelf Neushoorn', zaal Sinte-Cecilia, 20 uur, toegang 150 BEF, res. 03/314.53.65 of 03/314.20.36.

46

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. 4.32.64 47

Zondag 3 april ZALIG PAASFEEST.

Maandag 4 april PAASTORNOOI PREMINIEMEN, terreinen Seminarie, inl. 03/314.49.22. NATUURUITSTAP WILLEBROEK, bezoek aan het Broek en de Notelaar, vertrek lokaal K. Boomstraat, 9.30 uur, eigen vervoer (meerij ders 100 BEF), einde rond 17 uur, pic-nic en laarzen meebrengen, org. Wielewaal-JNM, inl. 03/314.60.14. KWISPEL, Speelplein werking, K. Boomstraat, kinderen 6-12 jaar, 8-17 uur, eerste kind 130 BEF, volgende 90 BEF/dag, niet-Hoogstraatse kinderen: resp. 200 en 150 BEF/dag, inl. en inschr. 340.19.52. KWISPEL, Speelpleinwerking, zie 5/4. JONGERENTOCHT, dag 1, WuustwezelWestmalle, vertrek 9 uur, jongeren vanaf 15 jaar, deelname 175 BEF/dag, inl. en inschr. 03/ 314.58.70.

Donderdag 7 april KWISPEL, Speelplein werking, zie 5/4 .. JONGERENTOCHT, dag 2, OostmalleHoogstraten, jongeren vanaf 15 jaar, deelname 175 BEF/dag, inl. en inschr. 03/314.58.70.

52

kncrJrtjcsJruis brijqeih 183 qoogstruten 03/314 66 65 Ciust & 1fi iliune

50

KWISPEL, Speelpleinwerking, zie 5/4.

Zaterdag 9 april

KOOKDEMONSTRA TIE, 'Dagje zonder vlees', zaal Pax, org. en inl. KA V. INZAMELING TUINAPV AL, Thijsakker en Salm-Salmstraat. TENTOONSTELLING '5 JONGE SPAANSE KUNSTENAARS', IKO-Galerij, 10-12 uur en 14-17 uur. THE CENTRUM JAZZBAND, lokaal Landen Tuinbouwschool, 21 uur, org. Marckriver Jazzclub. STEINERBOSTOCHT, wandeling in Stein (Ned. Limburg), vertrek kerk 8 uur, vervoer per bus, deelname 180 BEF (leden) of 255 BEF (niet-leden), -12 jr. 105 en 155 BEF, org. Wandelclub De Noorderkempen, inschr. 03/ 315.05.97. RADIOMIS , vanuit de St. Catharinakerk, 10 uur, Radio 1. TENTOONSTELLING '5 JONGE SPAANSE KUNSTENAARS', IKO-Galerij, 10-12 uur en 14-17 uur. DAG VAN DE AARDE, Natuurwandeling, vertrek Casino Wortel-kolonie, 14.30 uur, org. Wielewaal-JNM. UITSTAP KEUKENHOF, org., inl. en inschr. KAV, tel. 03/314.31.37.

Dinsdag 26 april

Zondag 10 april

58

INZEAMELING KGA, diverse lokaties. HANDEN UIT DE MOUWEN, cursus voor jongeren, org. CMBV.

Woensdag 27 april FIETSTOCHT, vertrek Medisch Centrum 13.15 uur, org. KVLV.

Vrijdag 29 april

HOOG:~~TEN

VERLICHTE A VOND MARKT, Luizenmarkt, 17-22 uur.

Zaterdag 30 april

KWISPEL, Speelpleinwerking, zie 5/4.

Dinsdag 12 april

53

KWISPEL, Speelpleinwerking, zie 5/4.

Woensdag 13 april

Donderdag 14 april

KWISPEL, Speelpleinwerking, zie 5/4. FIETSTOCHT, vertrek Medisch Centrum 13.15 uur, org. KVLV.

KWISPEL, Speelpleinwerking, zie 5/4.

46

Donderdag 21 april

Maandag 25 april

EDDIE AND THE HOT ROTS (Eng.) in Cahier de Brouillon INZAMELING TUINAPV AL, Lindendreef TONEEL, 'Doe het zelf Neushoorn', zaal Sinte-Cecilia, 20 uur, toegang 150 BEF, res. 03/314.53.65 of 03/314.20.36.

Maandag 11 april

Woensdag 20 april DAMIAAN, toneel met Alex Wilequet, feestzaal Klein Seminarie, 20 uur, toegang VVK 200 BEF, kassa 250 BEF, org. DF en Dewevo, reservatie 03/315.70.30 of 03/314.50.06.

Zondag 24 april

Vrijdag 8 april

INZAMELING TUINAPV AL, Lindendreef WEDSTRIJD POLITIEHONDEN, Heuvelstraat 9, 9-18 uur, org. Hondenclub Vrij Hoogstraten. PAXFEESTEN, zaal Pax, 14-23 uur. Zie rubriek Hoogstraten.

HANDEN UIT DE MOUWEN, cursus voor jongeren, org. en inl. CMBV, tel. 03/314.69.36.

Zaterdag 23 april

Dinsdag 5 april

Woensdag 6 april

Dinsdag 19 april

Vrijdag 15 april KWISPEL, speelpleinwerking, zie 5/4.

INZAMELING TUINAFVAL, D . Lauwerysstraat. TENTOONSTELLING '5 JONGE SPAANSE KUNSTENAARS ', IKO-Galerij, 10-12 uur en 14-17 uur. DANSCONCERT SKA-JEE 1994, zaal Pax, 20 uur, org. Cahier de Brouillon.


AGENDA

WORTEL

MEER

Zaterdag 2 april: DOWN TOWN CRAZY in het Slot CONCERT REALinde Mussenakker Zaterdag 30 april: L YNKS in het Slot Zondag 10 april: WANDELZOEKTOCHT doorheen Oud-Antwerpen, org. KWB

vzw

Maandag 4 april: PAASEIERENSCHIETING van de St.-Jorisgilde in Donckstraat om 14.00 uur.

'HET SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Dinsdag 5 april : DORPSRAAD in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Zaterdag 9 april: ANTIEKMARKT van Brassband in ZVKV: kijken van 14.00-17.00 uur. Container TUINAPV AL aan Terbeeksestraat.

Openingsuren: Donderdag v.a. 20.00 u Vrijdag v.a.f 19.00 u Zaterdag v.a. 19.00 u Zondag v.a 13.30 u 55

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Zondag 10 april: ANTIEKMARKT van Brassband in ZVKV: kijken van 09 .00-12.00 uur: verkoop vanaf 13.00 uur. Container TUINAPVAL aan Terbeeksestraat.

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten 57

unstscfz.iûfer J.J!.J. Jasper

1/ ~

Dinsdag 12 april: VOORDRACHT EN DIA'S van Dr. Beaucourt in parochiezaal om 20.00 uur. Woensdag 13 april: KA V-VORMING: 'Originele desserts' in parochiekelder

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

Zaterdag 16 april: KWB-WANDELWEEKEND in Hammer (D) Container TUINAPV AL aan Beeksestraat

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86

Zondag 17 april: KWB -WANDELWEEKEND in Hammer (D) Container TUINAPV AL aan Beeksestraat

80

Zaterdag 23 april: STOET GEHANDICAPTENDAG met Brassband en drumband in Hoogstraten Container TUINAPVAL aan Frankenberg

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 031315.88.28

Zondag 24 april: TOBBEDANSESTAFETTEWEDSTRIJD van Chiro aan klooster om 13 .00 uur Container TUINAPV AL aan Frankenberg

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Maandag 25 april: Inzameling KLEIN GEVAARLIJK AFVAL met chemobiel

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

Zondag 1 mei: MEERMARKT in Donckstraat van 09.00 tot 12.00 uur.

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

56

MEERLE Maandag 4 april: PAPIERSLAG van de KLJ Zaterdag 9 april: ASPI-ROCK met EARSMEAR, CLOVER en THE UGLY PAPAS, vanaf 20 uur m de Chirozaal. Dinsdag 12 april: GESPREKSA VOND, org. KAV Donderdag 21 april: NATUURWANDELING met gids; org. KVLV Zaterdag 23 april: TONEEL 'Een scheef huishouden' In de parochiezaal om 14u en 20u. Org. Chiro. Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16

Meerle Tel. 03/315.91.07

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Geopend anaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Café - feestzaal

U

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40- Fax 315 86 57

-met regionaal, nationaal en internationaal nieuws -24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen

De Eiken

MEERSEL-DREEF Vrijdag 16 april: CONCERTAVOND van de fanfare 'Voor Eer en Deugd' , t.g.v . hun 90-jarigjubileum, in de Leeuwerik te Galder.

biljart - darts - kege lbaan hondendressuur.

51

!)~11\1.

Cafetaria

1\tiiNDERHOUT

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Maandag 11 en 25 april: BLOEMSCHIKKEN in de pz. om 19.30 uur. Org . KAV

CAFÉ

'T F~RTÛJNA"

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Jij~ Meerdorp 13

MEERSEL-DREEF 54

Maandag 18 april: KOOKLES 'Originele desserts ', org. KA V

4'44. ~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Donderdag 7 en 21 april: VOLLEY-BAL om 20 uur in de sporthal van het Spijker. Org. KAV

62

Woensdag 20 april : ALG. VERGADERING KA V, thema: 'verpakkingen, nodig of overbodig ' .

47


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoog~r~en

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RUKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

72

r:Y""'( centrale v~r~arming /__'-..._ - samtrur

~ JOS SERVABS

HUISARTSEN VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Antiek Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 03/314.34.37 65

JAN VERHEVENb.v.b.a.

Tel. 03/314.51.33

73

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon : 03/315.70.16

74

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

APOTHEKERS

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Indoor tennis squash snooker Tennisclub de

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

2 en 3 april: DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42A, Hoogstraten. Tel. 314.38.48. 4 april: DR. D. VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle. Tel. 315.87.15. 9 en 10 april: DR. F. DECLERQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 315.84.54. 16 en 17 april: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout Tel. 314.66.02. 23 en 24 april: DR. L. VERMAND ER, Meerleseweg 24-A, Meer. Tel. 315.85.11. Op verlof: van 114 tot 16/4: Dr. L. Vermander van 2/4 tot 17/4: Dr. L. Vloemans van 7/4 tot 17/4: Dr. D. Robben

VRIJHEID vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 67

K. VERHEYEN-GEYSEN

Van 1 tot 8 april: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 2 april: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 8 tot 15 april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 9 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 15 tot 22 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 22 tot 23 april: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas . Tel. 014/ 63.33.83. Zaterdagvoormiddag 23 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp40. Tel. 314.40.74.

Tel. 03/314.54.50

75

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08 76

LIEF LAURIJSSEN

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

G elmel,lroal6 2320 Ho J>lro l.n Tel. 03/31438 11 fax C3/3 14 15 03

TANDARTSEN 68

2 en 3 april: R. VERSTRAETEN, Schransdriesstraat 77 bus 2, Beerse. Tel. 014/614997 . 4 april: M. JANS, Moleneinde 10, Weelde. Tel. 014/657067 9 en 10 april: P. LUYCKX, Statiestraat 34, Vlimmeren. Tel. 3120737. 16-17 april: B. MOYAERT, Moleneinde 10, Weelde. Tel. 014/657067 . 23 en 24 april: P. NOTERMAN, St.-Jozefstraat 43, Rijkevorsel. Tel. 3122965.

De volgende :MAAND is klaar op 27 april. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op 13 april; sport- en dorpsnieuws op zondag 17 april.

CIS VISSERS • SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN

\

' v iSSERS

(03) 3 14 73 00

78

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA

Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79

48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.