maart 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

maan

MAANDBLAD TIENDE JAARGANG, NR. 107 MAART 1994 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Meesters, boemannen en broeders

Hoogstraten en het Sluitingsuur

• Politie onder vuur?

• Voetbalvelden

.

In

Minderhout?

J ef Van Opstal


Brieven van Lodewijk en Karel Het Slim Buroke vzw Vorige maand lichtte Albert al een tipje van de sluier op van het legaat van zijnNonkel Pater Oktaaf Vorstenbosch. En ook deze maand haalt hij een brief te voorschijn uit de correspondentie tussen Lorlewijk de Koninck en Karel Boom, dit keer van de hand van Karel Boom. 'Grote literatuur', vindt Albert. 'Ik geloof dat de brieven van Karel Boom voor grote opschudding zullen zorgen. Nu de brieven openbaar gemaakt worden, zal blijken dat Boom als schrijver wellicht belangrijker was dan als schilder.' Hoogstraeten, den zevenden der sprokkelmaand 1894.

Amice, Dank uit de volheid des herten voor Uwe heilwenschen - ik zend U de mijne vansgelijke van ganseher harte. Ook mijne verschoning omdat ik Uwe missive niet voetstoots beantvvoord heb. Maar ik ben nu eenmaal zoo 'n krikkel en rap veulen en ik heb zoovele affaires aan mijnen kop. Artist zijnde sta ik gedurig bij de dingen des levens stil, en ook Uwe overpeinzingen over het giervraagstuk zijn wis en waaragtig niet uit mijne gedachten geweest. Gelijk Gij zegt, de quaestie is van het aldergrootste gewicht voor ons geliefde Hoogstraten. Zouden wij niet een beweging, een streven in 't leven kunnen roepen om tot 't oprichten ener Gier Actie Plan te geraken? Zulke levensvraag diende voortaan als een mikpunt voor de eischen der weldenkende Hoogstratenaren beschouwd te worden.

b..b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: teL 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Iliralil .

Lid van de Unie an de Uitgevers

van de Periodieke Pers

emntw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25

2

Uit de naburige gehuchten Wortel, Minderhout, Meir, Meerle en Meersel-Dreef valt inderdaad weinig ondersteuning te verwachten gezien den boersehen gang van zaken aldaar en de marmottenslaap die men daar schijnt te lijden. Ik kan U garanderen dat Gij in mij een warmen medekamper voor het breede gierprobleem getroffen hebt. Intusschen zou ik U mijne bemerkingen bij Uw voorstel willen doen geworden. Alleen al het gedacht drek door mijn geliefde Marck of - nog erger - door mijnen zoo beminden en welriekenden Viskensloop te zien passeren ontstemt mij ten zeerste. Oh, la gentille farce! Het is welzekerlijk onweerlegbaar dat onze beerputten de steeds maar toenemende hoeveelheden burgersdrek niet meer zullen kunnen opnemen, zodanig dat eene dwingende solutie zich opdringt. Welnu ik geloof niet dat de solutie erin bestaat eene gierbank op te richten, of de gier per gerichelde behuizing rechtstreeks naar de Ma rek te voeren. Men mag ook niet van onze Hoogstraatsche burgers verwachten dat zij hun afscheiding schepsgewijs naar een bank zouden brengen. Ook de possibiliteit onze Hoogstraatsche Mark (of den Viskensloop) bevuild te zien worden met burgersdrek hoe hoogstaand onze medeburgers ook mogen zijn - lijkt me niet aangewezen. Dit alles in aanmerking nemende, heb ik volgend welvoeglijk voorstel uitgewerkt: we leggen de gerichelde behuizing door naar Minderhout, en laten de uitvverpselen pas daar het ruime sop kiezen. Het grote voordeel van deze possibiliteit zou zijn dat onzen Viskensloop en onze geliefde Marck in Hoogstraeten van bevuiling en stank gevrijwaard blijven, en we ook niet geplaagd worden door de onvolkomendheden ener gierbank. Het moet mij verder van het hart dat het eens te meer van Uw groote schranderheid getuigt dat gij alweer Uw tijd vooruit zijt, en U nu al over 't vraagstuk der afscheiding gebogen hebt. Dat gij nog steeds zoo

Karel Boom

met Hoogstraeten begaan zijt doet mij welzekerlijk veel plezier. Ik vind dat Hoogstraeten U maar eens moet eeren. Op welke manier, dat valt nog te bezien. Een straatnaam ligt, daar Gij nog in leeven zijt, moeilijk. Maar in het stadhuis staan enkele lelijke kasten, die enige bijkomende versiering best zouden kunnen gebruiken. Zou men daar Uwe beeltenis niet op kunnen aanbrengen? Me dunkt verdient gij, gelijk gij een groote geest zijt en toch Uw nederige afkomst niet uit het oog verliest, zulk een eerbetoon. Ik zal het onderwerp eens aankaarten bij Aristide Hapers, onzen burgemeester. Aristide zal zeker voor zoo een eerbetoon te vinden zijn. Het probleem zal zijn dat Aristide en de andere raadsleden wellicht ook hun eigen beeltenis op de kast zullen willen doen aanbrengen. Ik hoor het de heeren reeds met luid stemgeluid verkondigen: 'Wij zijn toch ook groote geesten, wij zijn ook met Hoogstraeten begaan, wij willen ook op de kast. ' Ge weet hoe raadsleden zijn. Persoonlijk acht ik het niet wenschelijk de beeltenis van onze bestuurders aan te brengen. Zeker wanneer men de zaken in het licht der eeuwigheid beschouwt. De beeltenis van dien sympathieken Gustaaf Seghers, onzen goeden vriend, behoort naar mijn aanvoelen wel thuis op die kasten. Hij is zulk een bradde, goedlachse kwant, die artistiek zeer zekerlijk over eenige bevlogenheid beschikt, dat ik elke keer weer zeer verheugd ben hem tegen 't lijf te lopen. Als hij maar niet vergezeld is van zijne eega, Zulma. Eerlijk, ce que j' en pense: quand on a rencontrĂŠ Zulma, qu 'une vraie vache fait plaisir! Schrijft mij weder, doe mij Uw gedacht over den gang der weereld geworden. De Heilige Voorzienigheid bescherme UI Een fermen handdruk, en vernieuwde betuiging van eeuwige verkleefdheid, Uw Charles Boom


man in de maand • ''We moeten zuinig omspringen met wat ons rest'' Merenaar Jef Van Opstal maakt zo stilaan de laatste trimesters vol van zijn beroepsloopbaan, waarin de "meester" het bracht tot "boeman". Want zo werden onderwijsinspekteurs genoemd, zoals hij al te vaak ervaren heeft wanneer ze een klaslokaal binnenstapten. Aan het einde van dit schooljaar trekt hij de onderwijspoorten definitief achter zich dicht, en dat moet hem weer meer tijd geven voor zijn drukke aktiviteiten in het plaatselijke en regionale gildeleven. "Nee, de gilde zou ik echt niet kunnen missen," zegt hij daarover, "dat is véél meer dan zomaar een schuttersvereniging. Ik heb dat altijd ervaren als een echte verrijking in mijn leven omdat je er op ongedwongen en onbaatzuchtige manier samenwerkt met mensen uit alle rangen of standen van onze maatschappij."

Drapauwen lefVan Opstal kwam destijds vanuit Meersel-Dreef naar Meer. Hij is geboren en getogen op Heieinde als zoon van een metser in een gezin van 12 kinderen. "Ik kom van bij de paters, zoals de mensen dat altijd noemden. Wij woonden op Heieinde, een ouderwets gezellige buurt zoals ze nu niet meer lijken te bestaan ... Als ik er op terugkijk, dan

De tweede pool was de school. Ik heb achtjaar school gelopen in Meersel-Dreef, bij Jef Verboven, Piet Christiaansen en Jaak Verboven. Vooral deze laatste heeft mij de goesting gegeven om zelf in het onderwijs te stappen. Naar hem keek ik heel erg op, hij heeft er destijds ook bij mijn ouders op aangedrongen dat ik verder zou mogen leren. En dan was er ten derde nog de kerk. Elke dag bij de paters naar de mis, 's zondags twee keer

Het voltallige gezin Van Opstal omstreeks '56. Bovenaan Gust, ]aak, Jan, Kees ; lef, Albert, Maria, Karel, Jeanne ; onderaan bij vader en moeder Gerard, Pol en Wis. Moeder Van Opstal ziet in april de JOOste telg in haar kroost tegemoet. heeft mijn jeugd zich afgespeeld tussen drie grote polen. In de eerste plaats was er de gezelligheid van het grote gezin. Er waren 12 kinderen bij ons thuis, ik was de vijfde in het rijtje en had 8 broers en 3 zussen. We hadden het niet altijd zo breed misschien, zeker niet in de moeilijke oorlogsjaren, maar dat belette niet dat we een goede jeugd hebben gehad. Toen ons ouderlijk huis enkele jaren geleden werd afgebroken, heb ik drie stenen laten inmetsen hier in de living. Op die manier blijft dat een herinnering aan vele jaren mooi leven.

of nog een lof, de Gedurige Aanbidding, aflaten verdienen en noem maar op. Als misdienaar diende je bovendien op één morgen meerdere missen aangezien elke pater dagelijks de mis moest lezen. Ik heb toen mijn voorraad wel opgedaan hoor! Er zullen er ongetwijfeld wel geweest zijn die stiekem hoopten of verwachtten dat ik pastoor zou worden, maar dat is toch iets anders gelopen . In onze vrije tijd konden we naar hartelust spelen, echt spelen met niks zoals het toen gebeurde. Potje stampen, met een top draaien,

lef Van Opstal smokkelaarke of drapauwen. Dat laatste hield in dat de tegenpartij een stok moest roven om een punt te scoren, misschien komt dat woord dus wel van 'drapeau', vlag of vaandel. En voor de rest zwemmen in de Mark's zomers, en schaatsen op de ondergelopen beemden 's winters. Het Heieinde was een plezante buurt. Na het lof 's zondags klikte er altijd een heel troep jonge gasten bij mekaar, jongens en meisjes samen - en zeker als 't al wat donker werd was dat dus wel héél gezellig. Zelfs van Dreef en Meersel kwamen er regelmatig afgezakt om met ons mee te ravotten. Het buurtleven van toen bestaat nu nergens meer. Let wel, er zijn veel dingen ten goede veranderd, er is meer luxe en welvaart dan we toen zelfs maar voor mogelijk hielden. Maar het samenleven zit er niet meer in. Op een zomeravond zat werkelijk iedereen samen buiten te buurten, dikwijls werd er muziek gemaakt op een harmonica. Iedereen kende iedereen en leefde mee met geluk en ongeluk van de anderen. Ik heb dat iemand ooit heel goed horen verwoorden: vroeger rouwde heel de buurt drie dagen voor de begrafenis van een bewoner, nu duurt het drie dagen voor men zelfs maar weet dat er in de buurt iemand gestorven is ... Daar zit veel waarheid in, denk ik. Door de grote invloed van de televizie en de auto zijn we allemaal een eigen leven gaan leiden, iets wat de laatste jaren nog méér dan ooit het geval is. We zijn precies allemaal teruggeplooid op onszelf in ons eigen huis. Het kontakt met Meersel-Dreef heb ik grotendeels verloren. De Dreef is enorm veranderd. Toen ik jong was, woonden er alleen maar Dreefse mensen, later werd het overspoeld door Nederlanders. Er werd enorm veel bijgebouwd. Van de oude huizen kon ik lange tijd zeggen wie er in gewoond had, nu is dat allemaal voorbij natuurlijk. Ik ben wel kontent dat men de Dreef eindelijk weer wat opgeknapt heeft. Het is er wel mooi geworden nu."

Onkuisheid De sprekende processie vanMeersel-Dreef had voor lef een wat onverwacht en niet meteen devoot gevolg. Na één van de 3


MAN IN DE MAAND

In de klas bij meester Cyriel Verboven rond '48. Van links naar rechts en van boven naar onder: Jan Geerts, Rie Krijnen, lef Van Opstal, los Van Boxel, Henk Bastiaansen, ... Hofkens; Gust Verschueren, lef Jochems, Juul Teuns, lef Verheyen, Kees Van Opstal, Piet Van Alphen, Gust Kockx ; John Rommens, laak Jacobs, laan Ansoms, laan Teuns en Harry Anthonis sen.

keren dat hij er als profeet figureerde, leerde hij zijn latere echtgenote Jeanne Bluekens kennen. Toch lag dat niet zo meteen voor de hand, herinnert ze zich : "Ik woonde in Meerle, en als meisje kwam je in die tijd zeker niet zomaar overal en altijd. Je werd eigenlijk heel beschermd groot gebracht. Naar de processie in Dreef mochten we natuurlijk wel, en daar hebben we mekaar wat leren kennen . Voor de rest kenden we mekaar van ziens, hij voetbalde in Meerle en kwam dus regelmatig voorbij ons huis gefietst." "Achteraf denk ik dat het voor een stuk spijtig was dat verliefdheid en alles wat daarmee te maken had toen nog in een echte taboesfeer zat," vervolgt Jef. "Lange tijd konden wij mekaar maar amper een keertje zien. Vandaag de dag gaat het er oneindig veellosser aan toe. Waar er nu misschien soms te veel vrijheid en een verlies aan waarden is gekomen, was het toen ongetwijfeld te strikt. Je zat direkt in een sfeer van zonde en onkuisheid, het zesde gebod was nooit ver weg, leek het wel. Ondertussen was ik gaan studeren. In een groot gezin als het onze was dat helemaal geen evidentie hoor. De meeste van mijn broers gingen werken vanaf hun veertiende, zodra ze niet meer leerplichtig waren. Ik ben mijn ouders altijd dankbaar gebleven voor de kans die ze mij gaven. Ik leerde nogal goed, en op voorspraak van meester Verboven mocht ik naar de Normaalschool in Mechelen gaan. De job van onderwijzer stond toen nog in groot aanzien in een dorp. Dat was dus een grote stap voor mij . De opleiding behelsde één voorbereidend jaar en vier studiejaren. Om de kosten te drukken mocht ik dat voorbereidend jaar bij de meester doen hier in Meersel-Dreef Nadien moest ik op internaat. Toen zag ik Jeanne bijna nooit meer natuurlijk. Liefjes en zo, dat was absoluut taboe op zo'n school. Ik heb nog meegemaakt hoe er iemand binnen de kortste keren van het internaat vloog nadat een toevallig passerende profhad gehoord dat de jongen op straat'lekker poepeke' haddurven zeggen . Om4 uurwas die jongen al niet meer te zien, want dat was taalgebruik dat hoegenaamd niet paste voor een toekomstig onderwijzer! Zo'n internaat kende een streng regime. Hooguit twee keer per trimester mocht je naar huis, 4

en het internaatseten vond ik ronduit verschrikkelijk. Als jongen van de buiten kwam ik voor de eerste keer in mijn leven in een stad als Mechelen. Dat vroeg een stevige aanpassing. Alles was er massaal en imponerend, de gebouwen leken allemaal mastodonten. Het heimwee werd bedwongen door de kontakten met de streekgenoten die er waren: Cor Van Boxel, Karel Segers, Vic Cornelissen en Jan Vervoort."

Kalf "In 1955 behaalde ik mijn diploma, mijn eerste interims deed ik in Essen en Wuustwezel. Daar reed ik dan met de fiets naar toe. Op een keer waren mijn twee broers Gust en Jaak bij ons thuis met een auto van bakkerij Schrijvers waar ze werkten. Zij stelden voor om me een stuk weg te brengen. Mijn fiets dus het koffer in. Zoals dat wel eens ging bij jonge mannen, moesten ze onderweg toch eens proberen hoe

snel de auto wel niet ging . Maar de Loenhoutsebaan hier was in heel slechte staat, met ferme putten zodat we nogal dooreen geschud werden. Wanneer ik op een gegeven moment achterom kijk, zie ik dat het kofferdeksel los zit. Van mijn fiets natuurlijk niks meer te zien, die was er onderweg uit gevallen. Met een flink beschadigd vehikel heeft het nadien nog véél langer geduurd dan anders om tot bij mijn werk te geraken. Ook mijn tocht naar huis op 31 januari '56 vergeet ik van m'n leven. Toen pakte de winter uit met een enorme sneeuwstorm, pal uit het oosten. Ik weet niet meer hoe dikwijls ik gevallen ben onderweg, wel dat ik echt verstijfd van de kou tot thuis gesukkeld ben . De volgende dag moest ik om twee uur 's namiddags in Aarlen zijn om mijn legerdienst te beginnen, maar het openbaar vervoer ondervond zoveel hinder van de weersomstandigheden dat ik er pas 's avonds arriveerde. Die februarimaand is nog altijd de koudste van deze eeuw, en dat hebben wij goed gevoeld. We kregen allerlei oefeningen in de krakende kou en mochten pas naar binnen toen er een paar mannen met bevroren oren zaten! De opleiding was heel hard, maar toch plezant door de sterke solidariteit onder mekaar. Ik werd opvoedings- en kazerneringsofficier, een mooie job trouwens. Eén keer beging ik er gedwongen een stommiteit. Het gerucht deed de ronde dat de legerdienst teruggebracht zou worden van 18 naar 15 maanden. Al wie dan al naar huis zou kunnen, had op slag heel wat minder goesting om nog te werken. Om het moreel te bevorderen, besliste men van hogerhand dat het gerucht formeel moest ontkend werden. Mijn oversten droegen mij op om de officiële mededeling te doen voor een volle zaal. Tot stevige ontgoocheling van iedereen natuurlijk. Amper een paar uur daarna meldde men op het nieuws dat de regering effektief beslist had de dienst in te korten. Ik voelde me zo voor joker gezet dat ik me niet meer buiten durfde te vertonen die dag. Nog tijdens mijn legerdienst werd ik als onderwijzer benoemd in Meer. Er kwam een plaats vrij doordat Jef Adriaensen naar Minderhout vertrok. Ik solliciteerde, en daarbij moest men zich gaan voorstellen aan de gemeenteraadsle-

.,. Soldaat lef in minder kouwelijke dagen.

lef en Jeanne omstreeks '75 ter gelegenheid van een Gildefeest.


MAN IN DE MAAND

Meester lef met zijn klas 3B in het schooljaar 1970- '71. den. Ik kom bij de toenmalige burgemeester Rommens, en die zegt: 'Ge moet u in uw legeruniform gaan voorstellen, dat maakt altijd indruk!' Zo trok ik in uniform naar de raadsleden. Ik beland bij Willy Voeten, tot mijn stomme verbazing begroet .die me kort en neemt me direkt mee naar de stal. 'Daar staat ze, meneer,' zegt hij en wijst een kalf aan. Het bleek dat hij mij voor de douanier aanzag die een pas geboren kalf moest schetsen. Maar ik heb de job dus toch gekregen ..';''

Turnhout. Samen met mijn vriend Adriaan Van Boxel begon ik daarna aan de kursussen om inspekteur te worden. In '84 ben ik aan de slag gegaan als inspekteur voor het gemeentelijk onderwijs in regio Mol, later Arendonk. Vier jaar later zou mijn vriend en studiemaat Jaan Van Boxel sterven, met wie ik zoveel samenwerkte. Sinds '91 is de inspektie voor het

Maar het inspekteursambt wordt nu gelukkig helemaal anders ingevuld. We zijn geëvolueerd van boeman tot raadgever en adviseur. Er wordt gepraat in een open relatie en met respekt voor elkaar over het beroep en de inhoud ervan. Ik heb altijd de pest gehad aan mensen die misbruik maken van hun macht of hun ambt. Dat heb ik dus zelf ten allen prijze willen vermijden. Mensen bemoedigen en bevestigen in het goede dat ze doen, is vaak véél rendabeler dan ze afbreken. Doorheen de jaren heb ik meegemaakt hoe het onderwijs maatschappelijk gedegradeerd is. Men kijkt vaak geheel ten onrechte neer op het werk dat in onze scholen gepresteerd wordt. Ik durf zonder meer te stellen dat er daar gelukkig nog veel idealisten zijn, wier werk schromelijk ondergewaardeerd wordt. Van louter leerinstituut werd de school bovendien verantwoordelijk voor de volledige opvoeding: ook het emotionele, lichamelijke, sociale aspekt, het wilsleven. Niet enkel leerstof maar ook verkeersopvoeding, sexuele opvoeding, drugspreventie enzovoort. Daarnaast verzorgt men allerlei bijfunkties als bewaking, zwemmen of vervoer. Een schoolhoofd moet vandaag zowel pedagoog, sociaal werker, manager als klusjesman zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het onderwijs meer dan ooit veel doet voor de maatschappij , en dat de kritiek vaak onterecht is. Men heeft nu allerlei inspraakorganen gekreëerd, welnu ik hoop dat die op positieve wijze ten bate van de kinderen zullen aangewend worden. En niet om bijkomende kritiek te spuien."

Boeman In 1957 wordt lefkollega van de meesters Verbist, Sijsmans, Laurijssen, Dufming en Verboven. Twee jaar later trouwt hij met Jeanne, 'op haar verjaardag, om zo een feest uit te sparen' - zegt het echtpaar lachend. Het schoolhoofdstuk beslaat heel wat pagina's uit hun leven. "Het was een ongeschreven wet dat ik als jongste het eerste leerjaar deed. Het schoolleven was eenvoudig en doorzichtig. Het was een tijd waarin leerkrachten nog automatisch gelijk hadden. Protesterende ouders kende men niet, wie op school gestraft werd kreeg van thuis nog wat extra. Er was een andere notie van tucht en discipline, soms te eenzijdig maar niet altijd ongezond. Een onderwijzer genoot aanzien in het dorp, de mensen groetten en namen hun pet af wanneer je ze tegenkwam. In het eigen klasje was je eigenlijk koning, er waren slechts minimale bemoeienissen van buitenaf. Ook administratie en dergelijke waren tot een strikt minimum beperkt. Voor wie nu in het onderwijs staat, moet dat allemaal onvoorstelbaar klinken, denk ik."

In de jaren '70 wordt het pad naar de latere inspekteursfunktie al onbewust geëffend via een diploma Hogere Opvoedkundige Studies en het inrichten van pedagogische avonden via het Christelijk Onderwijs Verbond. Na de fusie wordt lef taakleraar. "Tot ik een telefoontje kreeg van de toenmalige schepene van onderwijs Milia Horsten. In Brussel zocht men iemand voor de stuurgroep kreativiteit. Ik zag dat wel zitten, en daar leerde ik het Vernieuwd Lager Onderwijs kennen, waarvoor ik begeleider werd in de regio

In '84 werden de nieuwbakken inspekteurs lef Van Opstal en Adriaan Van Boxel door COV Hoogstraten gevierd. basisonderwijs gereorganizeerd en werken we in teamverband. Gedurende een week lichten we de werking van een school door. Onze regio beslaat heel de Antwerpse Kempen. Een schoolinspekteur had vroeger voor mij ook iets van de grote boeman. Als die binnenkwam in je klaslokaal dan sloeg de schrik je om het hart. Zo iemand maakte opmerkingen die je zelf nooit zou durven verwoorden ... Toch heb ik zelf dus besloten om ook 'boeman ' te worden. Ik had behoorlijk wat ervaring en studies achter de rug en wilde mijn bijdrage leveren tot de onderwijsvernieuwing. Dat kon niet als schoolhoofd, wel als inspekteur omdat je dan toch mee waakt over de kwaliteit van ons onderwijs.

Gildebroeders In de Meerse gilde volgde lefVan Opstal als hoofdman Karel Sterkens op ; in het Verbond van de St Jorisgilden was hij ondervoorzitter (na lef Desmedt) ; sinds '92 maakt hij deel uit van het bestuur van de Hoge Gildenraad; en momenteel is hij in opvolging van 'griffier' Van den Bossche ook opperhoofdman van het Verbond. "Als onderwijzer had je een sociale taak vroeger. Je moest dus wel aktief zijn in het verenigingsleven. Zo heb ik me ingezet voor uiteenlopende zaken als fanfare, toneel, gilde,

5


MAN IN DE MAAND Davidsfonds, ziekenkas, kermiskomitee, lentefeesten en als lektor. Door tijdsgebrek ben ik met de meeste daarvan gestopt. Maar de gilde ben ik altijd trouw gebleven. Het was toenmalig gildesekretaris Herman Dufraing die me in ' 66 ertoe overhaalde om bij de gilde te gaan. We zaten toen nog in het lokaal bij Jan Faes, en we boerden eigenlijk niet te best. 'Die van Meer, dat is twee man en een paardekop', zei de griffier ooit nog over onze gilde. Soms kregen we zelfs geen zestal bij mekaar om te gaan schieten. In '78 hebben we daarom de handen uit de mouwen gestoken. Mijn goede vriend en gildebroeder Stan Goetschalckx en ik vatten het plan op om een eigen lokaal op te trekken op braakliggende eigendom van de gilde in de Donkstraat We kregen beton, stenen, dakbetimmering, 25.000 frank en 2.000 gulden bijeen. Met een lening en steun van brouwerij Sterkens hebben we toen onze schietstand gebouwd. We zitten er nog altijd. Ik zou de gilde niet meer kunnen missen. Een gilde is meer dan zomaar een schuttersvereniging. Als lid leg je een eed van broederlijkheid af, en dat is geen ijdel woord. Het is een van de basisprincipes waaraan men doorheen de eeuwen is trouw gebleven. Het betekent datje alles ongevraagd en onbetaald wil doen voor de gilde en de medebroeders. Je krijgt ongelooflijk veel terug voor alle energie en tijd die je erin stopt. Niet in materieel opzicht, wel als een verrijkende ervaring voor het welzijn van een mens. Je treft er een boeiende dwarsdoorsnede van de maatschappij, mensen van alle rangen en standen die achter eenzelfde ideaal staan. Daarvan deel uitmaken geeft een enorme voldoening. Ik heb er goede vrienden leren kennen, mensen op wie je een beroep mocht doen. Zoals de hogergenoemde Stan Goetschalckx, die vijf jaar geleden gestorven is. De idee van samenwerking is in een gilde geen loos begrip. Dat is de onbetaalbare rijkdom van het gildewezen, wat misschien zelfs frontaal staat tegenover de maatschappelijke hang naar materialisme, egoisme en het groeiende ik-bewustzijn vandaag de dag. "

Omhooggevallen "Ik wil heel bewust leven, wil op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Zo interesseer ik me voor

Het gezin Van Opstal enkele jaren geleden, met echtgenote Jeanne, zonen Pat en Paul. een dorpsraad bijvoorbeeld. Via die dorpsraad ben ik me ook gaan bezighouden met Meermarkt. Dat bestond tot een tiental jaren geleden, één zondagvoormiddag per maand van mei tot september. Met een werkgroep hebben we dat vorig jaar weer vier keer ingericht, en met sukses. Uit een soortgelijke interesse ben ik lid van de Hoogstraatse VVV. Ik wil op zoek gaan naar wat wij hier de mensen kunnen aanbieden. Er zijn niet alléén de prachtige Hoogstraatse kerk en stadhuis, daarnaast is er nog veel dat de moeite waard is. Maar we moeten zuinig zijn op wat er ons rest als we onze nakomelingen er ook nog van willen laten genieten. De mens is het enige wezen dat zich bewust is van zijn verleden en zijn toekomst- hij zou dan ook van daaruit moeten handelen, en dat gebeurt niet altijd. Ik heb een enorme hekel aan sommige omhooggevallen politiekers met alleen maar een korte-termijnvizie. Zij doen dingen voor eigen eer en glorie in plaats van voor het welzijn van de maatschappij. Iets als dienstbetoon zou men bij wet moeten afschaffen, omdat het mensen belet om zich met een echt beleid bezig te houden. We hebben politiekers nodig die een vizie op lange termijn durven ontwikkelen, alleen dàn zal er minder verknoeid worden!

De voltallige Meerse St.Jorisgilde bij de Koningsschieting in mei '90.

6

Ik geef een voorbeeldje uit mijn beroepssfeer. Hier in Meer hebben we nog een schooltje van rond 1870, met een zeer mooie speelplaats en een luifel die nog prachtig te restaureren zijn. Zoiets moet toch behouden blijven, dat is veel te waardevol voor een dorp om te laten verdwijnen. Geschiedenis is het geheugen van de mensheid. Ik ben blij dat de gemeente voor restauratie gekozen heeft. Of kijk naar onze ruimtelijke ordening. Er moet ruimte zijn voor aiies - voor woningen, voor landbouw, industrie, tuinbouw én voor groenvoorzieningen. Voor dat laatste doet men veel te weinig om de simpele reden dat het niet meteen opbrengt. Maar men vergeet dan dat ons welzijn en dat van nakomelingen ervan zal afhangen, wat véél belangrijker is dan onze eigen welvaart... De ongestruktureerde manier waarop men nu soms te werk gaat dreigt een hypoteek te leggen op de toekomst. Daar ben ik soms echt bang voor, ja ... Vanaf september zal ik op pensioen zijn. Dan heb ik de tijd voor dingen die nu noodgedwongen bleven liggen. Kan ik misschien ook wat meer thuis zijn, want alle aktiviteiten waren maar mogelijk doordat mijn vrouw op het thuisfront ongelooflijk veel zelf beredderde. Zonder haar was het allemaal niet waar geweest, dat weet ik maar al te goed."· •


VARUIT HIT STADHUIS ... Meer kontroles en een beleid! De Politie onder vuur? Enkele maanden geleden besliste de Hoogstraatse gemeenteraad om o.a. het politiekantoor te Meer te laten bewaken door een privé-firma (Groep 4 Securitas). De gemeente zou hiervoor aansluiten bij een project van de Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten (W.I.KA.HO.). Het opzet van dit bewakingsproject zou er in bestaan om gedurende de nachten en de periodes dat er geen permanentie bij de politie is, de beveiliging van de gebouwen en goederen van de aangesloten leden te garanderen. Niet enkel het politiekantoor, maar ook de gemeentelijke werkplaats en het recreatiedomein De Mosten zouden in het kontrakt opgenomen worden. Door dit gezamenlijk initiatief zouden de kosten voor de deelnemers sterk kunnen beperkt worden. Dit alles tenminste indien er voldoende belangstelling is vanwege de bedrijven in het Hoogstraatse. Naar aanleiding van deze beslissing diende Agalev op 20 december een bijkomend agendapunt in met vragen over de politie. Zij verzocht de burgemeester, als hoofd van de politie, zijn beleidsplan voor de plaatselijke politie voor te leggen. De aanwezigen in de raadzaal stonden verstomd van de felle reaktie van burgemeester Van Aperen tegen raadslid Verhulst In felle bewoordingen verweet hij het raadslid onrust te willen zaaien tussen de burgemeester en de commissaris. 'Ik ga u niet de kans geven mij persoonlijk af te slachten. Zet al uw insinuaties maar eens op papier en dan zullen wij dat allemaal samen eens bespreken in geheime zitting met de commissaris erbij'. Het was voor de toeschouwers even wennen; nog niet eerder hadden wij zulke scherpe uitval van de burgemeester in de raad meegemaakt. Of hij hiermee zijn boekje als voorzitter van een raadszitting al of niet te buiten is gegaan, zoals sommigen beweren, is een andere vraag. Een serene benadering van het gestelde probleem was het in ieder geval niet. Naar onze informatie kende de geheime zitting 14 dagen later, wel een rustig verloop en werd er op alle ingediende vragen een antwoord gegeven door de commissaris. In de daarop volgende gemeenteraad van einde januari werd nog even teruggekomen op deze zaak en maakten wij kennis met enkele besluiten hieromtrent. Om alle misverstanden uit de weg te gaan geven wij hier de letterlijke weergave van het oorspronkelijk verzoek van Agalev aan de burgemeester. 'In de vorige gemeenteraden werd een plan goedgekeurd tot bewaking van het nieuwe politiekantoor door een privé-firma. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij de heer Burgemeester in de gemeenteraad zijn beleidsplan voor de plaatselijke politie voor te leggen. Wij verzoeken hem een voorstel uit te werken waaruit blijkt dat er op een grondige wijze wordt nagedacht over de rol van de politie en de gestelde prioriteiten. Om een grondige discussie te houden verzoeken we een rapport op te stellen en voor te leggen aan een tijdelijke

commissie van raadsleden. Mogelijk zou een overzicht van de activiteiten van de agenten gedurende een aantal maanden een zicht kunnen bieden op de feitelijke toestand. Wij willen dit graag toetsen aan de ideale toestand en conclusies afleiden. In geen geval willen we op deze wijze kritiek uitoefenen op het politiecorps alsdusdanig. Wel willen we alles in het werk stellen om hun werkzaamheden te optimaliseren en eventuele overbodige neventaken af te stoten. Wij begrijpen dat de heer Burgemeester niet zomaar een beleidsplan uit zijn mouw kan schudden, daarom doen we een voorstel om samen aan de tafel te gaan zitten en via overleg tot een ideale toestand te komen'.

Vraag Volgens burgemeester Van Aperen was het de oppositie erom te doen kritiek uit te oefenen op de werking van de politie en zat dit voorstel vol verdenkingen en verdachtmakingen. Raadslid Verhulst weerlegde deze aantijgingen en vond het ook niet meer dan normaal dat deze vraag aan de burgemeester gericht was. Hij is tenslotte het hoofd van de politie. 'Het college bepaalt het beleid, wij (raadsleden, n.v.d.r.) worden betaald om hier vragen te stellen', besluit hij. Vier bladzijden vragen werden er bij de burgemeester binnengebracht en op alle kregen de raadsleden een antwoord van commissaris Meeus. In grote lijnen kwamen zij hierop neer: - Is het aantal politiemensen in verhouding met de uit te voeren taken? Is de politie materiaal voldoende uitgerust? - Worden er nog veel kontrales gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren (snelheidskontrole, fietskontrole, verkeerslessen, enz.) - Wat is de opdracht van de politie bij milieuen bouwovertredingen. Speelt de invloed van plaatselijke politiekers bij overtredingen en procesverbalen? Kan de milieuambtenaar en de ambtenaar van de bouwdienst mee ingeschakeld worden in de kontrole ? - Verder nog tal van vragen over grensoverschrijdende problemen zoals drugs, criminaliteit, illegale tewerkstelling, enz.

Antwoord Momenteel bestaat het korps uit ll politiemensen. Het kader voorziet evenwel in 15 personen. De openingsuren van het politiekantoor lopen van 8 uur tot 20 uur. Per week zijn er minimum twee patrouilles van twee man voor vier uur. Dit geschiedt tijdens het week-end en 's nachts. Vermits deze uren gecompenseerd worden in verlof en er ook vaak bijkomende opdrachten ingelast worden zoals wieler- of voetbalwedstrijden vallen er nogal wat van deze patrouilles weg. Agalev vraagt zich daarom af of het korps niet aangevuld moet worden en!of er geen aantal administratieve taken kunnen afgestoten worden zodat er meer tijd vrijkomt voor kontroles en eigenlijk politiewerk. Opmerkelijk was toch wel dat op de hoorzitting over week-endongevallen zowel door ouderen als door jongeren aangedrongen werd op meer kontroles op de weg vooral dan tijdens de nachtelijke uren. Volgens burgemeester Van Aperen is de gemeente Hoogstraten in druk overleg met lveka om onbemande snelheidsmeters te plaatsen zoals dat in Nederland het geval is. Commissaris Omer Meeus acht het momenteel niet direkt nodig om meer personeel aan te trekken. Er is in Hoogstraten immers een goede samenwerking met de rijkswacht en in de toekomst voorziet men een betere coördinatie met de politiediensten uit de omliggende gemeenten. Ook heeft hij er bij het college op aangedrongen om een aantal openbare gebouwen te laten bewaken door een privé-bewakingsfirma. Op die manier komen er meer mogelijkheden voor patrouilles.

7


GEMEENTERAAD De materiële situatie van het korps blijkt vrij goed te zijn. Er is wel een probleem met de automatisering. Zo beschikken de politie en het N.A.C. over twee verschillende systemen (eipal en Remecom) zodanig dat er geen kontakten met elkaar mogelijk zijn. Dit betekent konkreet dat de politie geen toegang heeft via de computer tot de gegevens van de gellJ.eente in verband met bijvoorbeeld vergunningen. Op die manier is het moeilijk om de nodige kontrales uit te voeren en eventuele misdrijven vast te stellen. Wat betreft bouw- en milieuovertredingen benadrukken de burgemeester en de commissaris dat er niet wordt opgetreden tenzij er een klacht binnenkomt. 'Er zal geen heksenjacht georganiseerd worden' zegt de burgemeester. Voor raadslid Verhulst is dit de verkeerde aanpak. Er moet volgens hem voldoende kontrole zijn vanwege de politie. Op die manier kan men vooral preventief optreden. Door te wachten op een mogelijke klacht erschuift men zijn verantwoordelijkheid. Het is aan het bestuur de wetten die er zijn ook te laten naleven. En daartoe is kontrole meer dan nodig. Op dit punt krijgt raadslid Verhulst felle tegenwind van de schepenen Blockx en Coenegrachts . De nieuwe schepen voor Ruimtelijke Ordening Blockx vindt dat zulke discussie niet in een openbare zitting dient gevoerd te worden. 'Dit is een diskrete zaak en het moet zeker niet aan de grote klok gehangen worden dat er eerst een klacht nodig is vooraleer de politie zal optreden'. Schepen Coenegrachts trekt eveneens van leer en verwijt het raadslid dat hij zou pleiten 'om van iedereen in onze gemeente permanent een verdachte te maken'. 'Dat heeft men 40 jaar aan een stuk gedaan op enkele honderden kilometers hier vandaan' . Volgens Agalev zou het wellicht zinvol zijn om de milieuambtenaar en de ambtenaar voor de bouwdienst meer bevoegdheid te geven. Op die manier zouden zij ook kontrales kunnen uitoefenen en desnoods proces verbaal opstellen, al of niet in samenwerking met de politie. Ze zouden de verschillende dossiers beter opgevolgd kunnen worden en kan er ook gemakkelijker preventief opgetreden worden. Tot slot ontkenden de commissaris en de burgemeester dat zij zouden tussengekomen

Burgemeester Arnold Van Aperen en commissaris Omer Meeus: op één lijn? zijn om proces-verbalen te doen verdwijnen. Hier en daar circuleerden nogal wat geruchten als zouden plaatselijke politiekers (en niet enkel in Hoogstraten) hun invloed laten gelden bij het (al dan niet) opstellen of laten verdwijnen van processen .

Milieubeleidsplan goedgekeurd In de loop van 1991 keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed met de Vlaamse Gemeenschap in verband met het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Deze overeenkomst loopt tot einde 1996. In ruil voor een aantal verbintenissen worden aan de gemeente subsidies toegekend. Deze welbepaalde milieutaken zijn: - inventarisatie van alle gegevens die betrekking hebben op natuur en milieu in de gemeente. - opstellen van een jaarlijkse beleidsnota over afvalbeleid, waterzuivering, grondwater, lucht- en bodemkwaliteit, geluidshinder,

groenvoorziening, natuurbehoud en ontwikkeling, sensibilisering van de bevolking. - oprichten van een gemeentelijke milieudienst of deelname aan een intercommunale milieudienst. Hoogstraten is toegetreden tot deze van lOK - oprichten van een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur - exploitatie van een containerpark - opmaken van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. In de gemeenteraad van 24 januari '94 wordt het milieubeleidsplan ter goedkeuring voorgelegd. De milieuraad heeft intussen haar advies over dit ontwerpplan al gegeven. De oppositiepartij Fusiebelangen-Agalevkeurt dit beleidsplan evenwel niet goed. Zij meent hiervoor twee duidelijke redenen te hebben . Vooreerst moet dit beleidsplan vooral in de milieuraad besproken zijn. 'Doch deze raad is momenteel niet wettelijk samengesteld', zegt raadslid Verhuist, 'en de bevoegde minister heeft ons hierin gelijk gegeven. De kandidaturen voor deze milieuraad moeten wettelijk

Je weet wel/

daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

8


GEMEENTERAAD verplicht terug open gesteld worden'. Reeds geruime tijd is er onenigheid over de samenstelling van de Hoogstraatse Milieuraad'. De land- en tuinbouwers maakten vanaf het begin reeds een meerderheid uit in de raad. Nadien werd hun aantal wel beperkt, maar zij bleven in de meerderheid doordat een aantal natuurverenigingen geweerd werden, een jager-landbouwer in de groep van natuurverenigingen werd gedropt en enkele (natuur)-deskundigen geen stemrecht kregen' . Na een stemming waarin de landbouwers zich in blok zouden opgesteld hebben tegen de milieuverenigingen, namen deze laatste ontslag uit de milieuraad. Een tweede argument voor het niet goedkeuren van dit milieubeleidsplan is voor raadslid Verhulst de rol van de politie. 'In het milieubeleidsplan wordt regelmatig op verschillende bladzijden verwezen naar de rol van de politie. Zo moet er bij sluikstorten 'proces-verbaal opgemaakt worden door de politie'. Ook in verband met het mestdekreet staat er zwart op wit dat de politie moet instaan voor 'de opvolging en de kontrole'. Maar we hebben hier vorige keer in de raad heel duidelijk kunnen vernemen dat de politie slechts optreedt wanneer er een klacht binnenkomt De politie doet dus enkel kontrole als er een klacht is . Deze kontrole is dus een lachertje en daarom stemmen wij tegen' .

Containerpark in de tang? Op het einde van augustus besliste de gemeenteraad reeds principiëel een perceel grond naast het containerpark te verkopen aan enkele aanpalende eigenaars . Één van deze boordeigenaars is de firma Van der Velden uit Meer. Het voorstel kreeg toen een nipte meerderheid van tien tegen acht stemmen. De groep van burgemeester Van Aperen en de oppositiepartij D.E. waren voorstander van verkoop. De CVP en de resterende oppositie PB-Agalev verzetten zich hiertegen. Op 24 januari '94 wordt de koop definitief goedgekeurd en ook nu blijven de meningen sterk verdeeld. KVB en DE keuren de verkoop andermaal goed, de drie CVP-schepenen onthouden zich terwijl haar raadsleden en die van FB tegenstemmen. Raadslid Herman Verlinden houdt zijn hart vast als het containerpark later aan uitbreiding toe is en alle grond errond verkocht is. Het containerpark kent momenteel immers een groot succes en dit zal wellicht nog wel in stijgende lijn gaan. Bij zijn bezoek aan Denemarken heeft het raadslid vastgesteld dat er rond de plaatselijke containerparken nog een zee van ruimte is om in de toekomst te voorzien. 'Maar ja, als de meerderheid het anders beslist, dan is mijn geweten zuiver!' aldus Verlinden. Ook raadslid Jef Van Looy had enkele maanden geleden reeds gewaarschuwd tegen deze verkoop; 'Wij gaan ons hiermee vastzetten als we later eventueel moeten gaan uitbreiden' . Maar burgemeester Van Aperen en schepen van Milieu Van Ammel hadden toen deze kritiek weggewuifd. Volgens hen heeft het containerpark voldoende capaciteit en ligt er nog andere grond voor uitbreiding. Raadslid Verhulst wijst er op dat het gemeentebestuur zich moet gedragen als een goede huisvader. De verkoop van deze gronden vindt hij echter nadelig voor de gemeente. Zij doen momenteel nog dienst voor de opslag van materialen, en zijn volgens het reglement van

de ambachtelijke zone bedoeld als bufferzone en groenscherm. Wanneer men nu deze grond verkoopt dan moet men, wettelijk gezien, ook deze bufferzone van 10 meter naar binnen opschuiven. Voor men echter enige grond verkoopt moet er volgens Verhulst eerst een globale planning komen voor heel de ambach-

telijke zone en moet er daadwerkelijk een bufferzone of groenscherm aangelegd worden. Ook vindt hij het niet meer dan logisch dat één van de kandidaat-kopers (Van der Velden) eerst zijn eigen grond opgebruikt voor uitbreiding van zijn bedrijf alvorens gemeentegronden te kopen die voor de gemeente nog van niet kunnen zijn.

L. JANSSENS N.V. Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming is één van de vijf ontslagnemende natuurverenigingen. 'De Hoogstmatse Milieu raad is meer een landbouw raad. De natuur- en milieuverenigingen waren in de minderheid'.

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Wijziging reglement containerpark • Wijziging openingsuren: woensdag van 9.00 tot l 1.45 uur en van B .OO tot 16.00 uur. Vrijdag van 9 .00 tot I I .45 uur en t 3.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 11.45 uur. - gratis meenemen van steenstukken door inwoners van Hoogstraten, voor werken in Hoogstraten - gr atis meenemen van hout en autobanden door inwoners an Hoogstraten - verplicht b-ijeenbinden van papier en karton - autobanden moeten ontdaan zijn van de velgen - tractorbanden worden niet aanvaard - beperkte hoe.veelheid aan te voeren snoeihout, geen aanvoer van mei tot september. - aanvoer door zelfstandig n en landbouwers enkel op dinsdag, op andere dagen worden uitsluitend personenwagens toegelaten.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

9


ALLERLEl

Kiesrecht voor het Europese Parlement Op 12 juni 1994 worden er Europese verkiezingen georganiseerd. Voor de Belgen betekent dit een kiesplicht. Maar vanaf deze keel' kunnen ook onderdanen van Lid-Staten van de Europese Unie (nieuwe benaming ''an de Europese Gemeenschap) die verblijven in een ander land dan dit van herkomst, kiezen voor de lijsten in het land van verblijf. Niet onbelangrijk is dit voor een gemeente als Hoogstraten die nogal wat inwijkelingen telt, vooral vanuit Nederland. Het spreekt voor zich dat ni mand tweemaal zijn s tem mag uilbr n:g n bij één en dezelfde verkiezingen. Burgers van de Europese Unie die in Hoogstraten verblijven en voldoen aan de voorwaarden om kiel>gerechtigd zij n, kunnen bijgevolg hun stem uitbrengen op d Belgische kie·lijsten. Daartoe moet de 'communautaire kiezer' uitdruk kelijk blijk geven van zJjn wil om te kiezen in fi~t land van verblijf. Wij zijn heel beni<mwd hoeveel 'buitenlanders· er in Hoog. traten willen stemmen. Omdat er in België kiesplicht bef;taat. geldt dit eveneens voor de buitenland e burger die oordeelt om hier te stemmen. Om te kunnen klt'zen, moet de buitenlander

Ongevallen Maandag 17 januari om 7.20 uur werd aan de Meerseweg de auto van Gerda Spaenendonck, Meerdorp 79 door een Nederlandse vrachtwagen zwaar beschadigd. De vrachtwagen reed gewoon door. Maandag 24 januari om 18.00 uur werd aan Stevennekens te Rijkevorsel, de 75-jarige fietser Maria Van Gorp, Stevennekens 121, zwaar gekwetst toen zij werd aangereden door de auto bestuurd door Werner Fleerackers uit Beerse. Zaterdag 29 januari om 12.55 uur botste aan het kruispunt Losenhof en Helhoekweg te Rijkevorsel, de auto bestuurd door Jacques Jansens, Prinsenpad 126 Rijkevarset met de auto bestuurd door Peter Abrahamsen, Oostmallesteenweg 28, Rijkevorsel. Er was lichte schade. Aan het kruispunt Koestraat en Dorp te Minderhout botsten zaterdag 29 januari om 18.45 uur twee fietsers . De ene was Els Vergauwen, Meerseweg 3 Meer, de andere, de 14-jarige Lisbeth Du Bois, Hal 17 Minderhout, werd licht gekwetst. Zaterdag 5 februari om 12.00 uur reed de vrachtwagen bestuurd door Guido Ceulemans uit Boechout, aan de Loenhoutseweg tegen een verlichtingspaal. •

van Eur pese ofi!rine een formele erklaring afleggen betreffende zij n nationaliteit en erblijfplaats, alsmede veJmelden dat hij zij n stemrecht met in zij n staat van het·komM zal tlitoefenen. (Hij mag ook niet bet actief kle!>recht in zijn land an herkomst verloren hebben.) Der..e vraag tot inschrijving op de .kiezerslijsten moet gebeur{!n voor l april 1994, bij het gemeeniebestuur alwaar de Europese burger in het vreemdelingenregister ingeschreven is. Meer inlichtingen z1jn te bekomen bij het gemeentebestuur. (O~endbrief ran 27 jwwari 1994 van de Minister ran Binnenlandse Zaken, l'erschenen i11 het Belgisch Staatsbind van 312194).

Patriek Peire en de Johannespassie 'Wat jammer dat Patriek Peire niet in Londen of zo woont, want daar zou hij de bekendheid gekregen hebben die hij verdient. Hij is een héél grote meneer. In ons pokkeland is waardering vaak ver zoek' , aldus Pons de Haes in Knack van 9 februari van dit jaar. Op zondag 20 maart 1994 organiseert de LionsClub Hoogstraten-Markland in de Antwerpse St.-Carolus Borromeuskerk van Antwerpen een uitvoering van de Johannespassion van J.S. Bach, dit onder de leiding van die Patriek Peire. Hij brengt twee van de vermaardste gezelschappen met zich mee, te weten het Collegium Instrumentale Brugense en de Capella Brugensis. Als solisten zullen Zeger Vandersteene (ook te zien in het 'Requiem' van Mozart in de St.-Catharinakerk), Marie-Noëlle de Callatay, Andreas Scholl, Dirk SnelEngs en Ionel Panthea optreden. Het concert begint omstreeks 19.30 uur en voor reservaties kan u bij de Dienst voor Toerisme van de Stad Hoogstraten (03/314.19.55) en de St.-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen (03/ 226.12.40) terecht. •

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

Bang voor verrechtsing, racisme, onverdraagzaamheid?

HAND 10

Ga mee naar de manifestatie van HAND-IN-HAND, op 27 maart in Brussel. Kaarten voor de bus (vertrek in Hoogstraten, lOOF) zijn te verkrijgen in 't Spieke, Cahier de Brouillon, Wereldwinkel, Mussenakker, 't Slot, André Oomen (Klein Eyssel 29A, Meersel-Dreef), Guy Peeters (Venhoefweg 7, Minderhout).

10


AKTUEEL

De overreden kat de bel aanbinden ... Het ACW Hoogstraten pakte op 10 februari uit met het uitstekende initiatief om een gespreksavond te wijden aan de weekendongevallen. Ook onze streek blijft immers niet gespaard van dit dramatische verschijnsel. "Dat vormde de aanleiding voor het opzetten van deze avond, " aldus gespreksleider Gust Kinschots, "op korte tijd vielen er driejonge slachtoffers in onze gemeente. Het is de hoogste tijd dat we met ons z'n allen bewust worden van de ernst van dit probleem en er daadwerkelijk wat aan doen." Een bomvolle Minderhoutse parochiezaal hoorde wat politici Ansoms en Van Aperen, dokter Beaucourt en diskoteekuitbater Van Ostaeyen hierover kwijt wilden.

JosAnsoms

Tegen de haren instrijken Burgemeester en CYP volksvertegenwoordiger Ansoms bond enkele jaren geleden de doodgereden kat de bel aan met de eerste parlementaire initiatieven om de hoge dodentol vanjongeren in het nachtelijk weekendverkeer terug te dringen. "Wanneer je de 200 doden die jaarlijks op onze wegen vallen tijdens de zaterdagnacht vergelijkt met de 40 tijdens de dinsdagnacht, dan kun je er niet naast kijken dat er iets ernstigs mis loopt. Maar om dit cijfer terug te dringen moeten de oorzaken aangepakt worden. Die zijn verierlei in het sterk gewijzigde uitgaansleven : er is de versehui ving van het uur waarop men begint uit te gaan ; de toegenomen mobiliteit ; de schaalvergroting van het uitgaansleven - men komt in een roes, verliest zich in de massa, onbeperkt in de tijd en opgezweept door keiharde muziek ; het toenemende gebruik van alkohol en vooral drugs. Dat leidt naar een belangrijk aantal neveneffekten : de weekendongevallen uiteraard ; maar ook onmiskenbaar nadelige gevolgen voor de gezondheid van de jongeren ; de onleefbaarheid in de omgeving van dancings en diskoteken ; de onhoudbare situatie dat ouders zich ieder weekend weer angstig moeten afvragen of ze hun kind veilig en wel thuis zien komen. Dat alles maakt een pak maatregelen noodzakelijk. Eén daarvan is het invoeren van een verplicht sluitingsuur. Wat lost dit op? Welnu dat maakt het mogelijk om op dat moment systematische kontrales op snelheid en alkohol- of druggebruik van autobestuurders te doen. Dat laat de maatschappij toe om op een betaalbare wijze openbaar vervoer aan te bieden. Dat beperkt ook de nadelige gevolgen voor al wie in de buurt van een uitgaanscentrum woont. Vanzelfsprekend moeten er andere bekgeleidende maatregelen zijn, en dient dit sluitingsuur minimaal in de provincie, beter nog in Vlaanderen en zelfs Europees eenvormig te zijn. Sensibilizering voor de problematiek gebeurde reeds decennia, maar blijkt onvoldoende. Het probleem lost zich niet vanzelf op. en dus moeten wij als politici het aandurven om tegen de haren in te strijken. Het is onze verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen, hoe onpopulair ook. Het sluitingsuur komt er, dat is onontkoombaar. Dat is niet zomaar een of andere vorm van betutteling. De vrijheid van

jonge mensen, ook om desnoods heel de nacht uit te gaan, is misschien op zich waardevol te noemen. Maar vrijheid houdt op waar de vrijheid van andere mensen begint. Wat met de vrijheid van de buurtbewoners, de ouders, de slachtoffers of andere verkeersgebruikers?

Het is onze taak om het samenleven mogelijk te maken. Wanneer het niet anders kan dan met de invoering van beperkende wetten, dan moeten we die stap durven zetten! Te lang hebben we niet durven raken aan de heilige koe die de auto in onze maatschappij is . Het is ongehoord hoe weinig tijd, energie en geld er geïnvesteerd is in veiligheid en defensief rijgedrag in de rijopleiding. Ook inzake de wettelijke kontrole op druggebruik moeten we nu handelen : we moeten ten allen prijze vermijden dat we binnen tien jaar gespreksavonden als deze moeten voeren over het toegenomen druggebruik. Het perfiede systeem van groot geldgewin dat achter deze zaken zit, moet aan banden worden gelegd."

Luc Beaucourt

Russische roulette Dokter Beaucourt is hoofd van de afdeling spoedopnamen van het Universitair Ziekenhuis van Edegem. Sinds jaar en dag dweilt hij Vlaanderens parochiezalen of jeugdhuizen af om er met schokkende diabeelden de harde realiteit van de geval-

gen van onverantwoord uitgaansleven onder ogen te brengen. De gespreksavond werd ingezet met de vertoning van een videodokumentaire over zijn werk. De titel loog er niet om : "De disko en de dood". "Het tonen van de realiteit is een must omdat de preventie en sensibilizering ontoereikend zijn. Je moet de mensen shockeren opdat ze zich ten volle bewust zijn van wat er in het verkeer gebeurt. Er speelt zich kontinu een derde wereldoorlog op onze wegen af. In de EG zijn er per jaar 50.000 verkeersdoden, het verkeer vormt de belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdskategorie 0 tot 35 jaar. Omdat ik weet dat daar iets aan kan gedaan worden, vind ik het mijn plicht als dokter dit aan te klagen. Er is een onmiskenbaar verband tussen alkohol- of druggebruik, snelheid en het gebeuren van ongevallen. Te veel jongeren blijven doorgaan op dezelfde manier, met een gevoel van 'mij overkomt het niet'. Maar zij zijn de potentiële slachtoffers die vroeg aflaat op onze operatietafel belanden. Ze spelen Russische roulette en nemen onverantwoorde risiko's in omstandigheden waarin ze niet meer normaal

kunnen nadenken : onder invloed van alkohol of drugs en bovendien oververmoeid. Het opleggen van een vast sluitingsuur is samen met andere begeleidende maatregelen noodzakelijk geworden. Anders zullen we dezelfde onaanvaardbare tol blijven betalen, terwijl de emmer met bloed méér dan vol genoeg is. De autoindustrie zal snelheidsbegrenzers moeten overwegen, de wegeninfrastruktuur moet nog veiliger. Maar let wel : in 95% van de verkeersongevallen is het de persoon die in de fout gaat. De mentaliteit van de autobestuurder moet dus in de eerste plaats wijzigen. Dat gaat niet vanzelf, ook meer politiekontroles is niet toereikend. Dat kan ik illustreren met dit feit: aan een van de Antwerpse tunnels stond een duidelijk zichtbare snelheictskontrole van de rijkswacht, een paar kilometer verder een tweede. Omdat men na de eerste geen kontrole meer vreesde, bleken de meeste chauffeurs onmiddellijk hun snelheid spektakulair opgevoerd te hebben. Het klopt dat het in feite niet de diskoteken zijn, wel onze mobiliteit die verantwoordelijk is voor de vele weekendongevallen. Maar een sluitingsuur van uitgaansgelegenheden draagt bij tot het verminderen van het aantal ongevallen. De piek in het aantal weekendongevallen

11


AKTUEEL met lichamelijk letsel blijkt tussen 6u. en 7u. 's morgens te liggen. Een onderzoek in OostVlaanderen toonde aan dat 13% van de bestuurders onder de invloed van drugs reed, 17% gebruikte smeerlapperij als valium, 20% alkohol. En 70% van de jongeren zegt niet echt geïnteresseerd te zijn om nog uit te gaan na 3u. Vergeet bij dit alles niet dat de betrokken leeftijdskategorie tus~en 18 en 24 jaar slechts 13% van de bevolking uitmaakt maar zorgt voor 26% van het aantal doden. Wanneer we het vertikken om daar iets aan te doen, kunnen we net zo goed elke diskussie stoppen en de maatschappij verder laten ontaarden ... Het grote deel van onze jongeren is O.K. en gaat uit op een verantwoorde manier. Wij hebben te maken met een minderheid van hoogstens 20% kloten die risiko's nemen. Ook als ouders moeten we onze verantwoordelijk opnemen. Je moet durven zeggen tegen je kind dat het om 2 uur thuis moet zijn. En als men zijn kind niet onder kontrole kan houden, is er iets fout gegaan in de opvoeding!"

Uitstel in de gemeenteraad In de gemeenteraadszitting van 24 januari werd het sluitingsuur voor drankgelegenheden uitvoerig besproken. Et'n beslissing werd er evcnwt'l nog nîet genomen. Kort voor de zitting deelde raadslid Fred Van Ostaeyen, in het dagelijkse leven uitbater van discotheek Highstreet een gans pakket informatie uit over de beweging 'Stil' en over de 'Hoge Raad Quality Disco'. Mede door deze extra documentatie dit' nog mot'St doorgenomen worden en het feit dat twee weken later een debatavond georganiseerd werd door het ACW, was iedereen er voor gewonnen om de uiteindelijke beslissing uit te stellen tot één van de volgende gemeenteraden. Toch al een korte weergave van de sfeer. Burgernee ~ter Van Aperen ontkent dat hij zich zou verzet hebben tegen het mogelijke ;:;luitingsuur om 3 uur. Het voorstel om tot. een gezamenlijk standpunt te komen in het arrondi sement Tomhout is vooral uitgegaan van de gemeente Mol waar er rij veel overlast zou geweest zijn. Op de ergadering van Kempen~e burgemeester ontbraken dezen van Vosl'>elaar en Hoogstraten. beiden van VLDsignatuur. In de per& verscheen daarop het bericht als zou de Hoog~>traatse burgemce. ter niet zo erg voor een verplicht sluitingsuur geweest zijn. Voor de gemeenteraad neemt hij een erg genuanceerd standpunt in. 'Voor mij is alle~· goed. Wilt ge een verplicht sluitingsuur om 3 uur? Goed, maar don gaat ook alles om 3 uur dicht! Ook de privé, !re!. En even goed de Antilliaanse Feesten . rifnoem maar op. Wij lel't·n hier ook op de rand van /zet arrondissement. Als er dus een beslissing valt, dan zou die ook iwtionaal en ze~{s internationaal moeten genomen worden Wij hebben deze zaak in het college met de rommissaris besproken en wij leggen ze nu I'Oor aan de gnneentNaad. Nu moet ieder 1 oor zich zijn me11ing maar eens gewm. en bespreken iu djn eigrnfralttie. Ook de jeugdraad, de sportverenigingen, de Horeca en de middenstand moeten vch maar eens bezinnen. Later kunnen we dan met de1:,e gegevens een besliAsinf!. nemen. · Fred Van Ostaeyen vrw<~.gt zijn collega' s in de raad een beetje realist te ziJn. 'Wanneer men hier de zaak om 3 uur moet sluiten en elders ;:.oals in Antwerpen de café's en disco 's langer opt>n blijven ; dan krij'gl men in de vroege uren een extra

Arnold Van Aperen

Nog niets beslist Burgemeester en senator Van Aperen wordt o.m. als hoofd van de politie met de problematiek gekonfronteerd. Blijkens kranteberichten heeft hij zich binnen de werkgroep van burgemeesters die zich hard maken voor een sluitingsuur, niet meteen als voorstander hiervan laten kennen.

Ferplaat:.ing waardoor de kam; op weekendongevallen alleen maar ~al toenemen. ' Voor de zitting deelde Van Ostaeyen een folder van de groep 'Stil' en een bundel met persknipsels over dit opzet uit aan de raadsleden. Deze vzw 'Stil' beoogt een verantwoorde manier van uitgaan en wil haar aangesloten leden een ' morele gedragscode' laten ondertekenen. Zij vindt een verplicht sluitingsuur om 3 uur 's nacht een betutteling waardoor het uitgang~ leven in een illegale en cri mi nele sfeer gedrukt wordt. 'Stil' wordt gesponsord door een zestal discotheken die zich beroepen op een kwaliteitslabel en gegroepeerd zijn in de 'Hoge Raad Yoor K wali· teit&discotheken' (Q.D.). Ook de Hoog-straatse Highstreet is één an de,ze zes. Schepen Coenegraehts sluit zich aan bij d\': mening van de burgemeester en van raadslid Van O:.taeyen Jat een attondLsementeeJ initiatief weinig zin heeft. 'Er ::;uilen faillissementen volgen e,n het wordt er alleen nu:wr gevaarlijker mee. Er moet een consensus komen in heel Vlaanderen en daarom moet er dringend vanuil de Vlaamse Raad een standpunt komen· aldus de schepen . Raad~lid Verlinden doet een oproep om de be&lissîng uit te stellen en zich eerst goed te informeren aan de hand van de pas verkregen documentatie en via de aangekondigde debat-avond. Met dit voorstel zijn alle raadsleden akkoord. De beslissing zal dus nog even op zich laten vachten. Intussen zal er nog volop advies gevraagd worden aan dorpsraden , verenigingen, sportclubs. enz. Dergelijke in. praak is in wezen een goede zaak. indien het tenmin te geen methode wordt om zich achter te verschuilen . De uiteindelijke beslissing ligt tenslotte bij de politici . Zij moeten in eer en geweten, en na voldoende en de'kundige voorlichting, een standpunt innemen. Of men vóór of tegen een verplicht sluitingsuur om 3 uur i!>, er zal korrelings een beslissing moeten valle.n. Hopelijk wint de eerlijkheid het op de berekening ten opzichte van bet kiezerspubliek.

Tuinontwerp Tilburgs ... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaan~18 2320 Hoogstraten .. Tei./Fax: 03/314.23.53 . ..

.

. . .. .

.

.. 40

12

"In principe is het zo dat het politiereglement voorziet dat zaken zoals diskoteken tot 1 uur open zijn, maar een verlenging tot 4 uur kunnen krijgen. Met de nieuwe Vlarem reglementering is dat in principe tot 3 uur, behalve op zon- en feestdagen. Tot nu toe werd het politiereglement gevolgd, wanneer er geen misbruiken vastgesteld worden wens ik tolerant op te treden. Uiteindelijk mogen we toch tevreden zijn dat met diskoteken Highstreet en ' t Fortuin onze jongeren niet zo ver hoeven te rijden om goed uit te gaan. Het is wel zo dat er nogal veel Nederlanders bij ons uitgaan, hoewel in Breda of Zundert nochtans evenmin een sluitingsuur geldt. Vanuit de buurt blijkt er weinig hinder van het uitgaansleven te zijn, wel is er uiteraard het lawaai van vertrekkende auto's. De meeste zaakvoerders van zalen, dancings en disko's zouden er wel voorte vinden zijn om de deur te sluiten rond half drie of drie uur. Maar dan wel op voorwaarde dat de regeling minimaal provinciaal, en beter nog in heel Vlaanderen geldt. Persoonlijk speelt het voor mij geen rol wanneer zo'n sluitingsuur valt. Maar of dat de zaken oplost, is nog een andere vraag. Het beste zou nog zijn dat we een stap terug konden zetten naar de toestand van vroeger, toen men begon uit te gaan vanaf zeven uur kon men urenlang stevig doorgaan en toch op een fatsoenlijk uur thuis zijn. Maar nog eens, dat mogen wij niet alleen als gemeente bekijken, dat moet binnen een globale regeling vallen. Op de gemeenteraad van 24 januari hebben we dit probleem besproken, en toen een voorstel verdaagd. We zullen nu eerstdaags alle verenigingen hierover bevragen zodat we na een overkoepelende vergadering met de adviesraden in april een beslissing kunnen nemen. In samenwerking met de rijkswacht zijn er op


AKTUEEL

heel ons grondgebied regelmatig kontroles, ook tijdens de weekendnachten . We werken in dat verband met verschillende gemeenten samen, alleen met Rijkevorsel blijkt geen enkele politionele samenwerking mogelijk. We moeten er rekening mee houden dat we hier in 't Noorden echt wel van onze auto' s afhangen voor verplaatsingen. Van De Lijn mogen we niet verwachten dat ze hier 's nachts bussen laten rijden. Al bij al mogen we in verband met heel deze problematiek nog niet al te zeer klagen in onze regio. Waar er problemen zijn, moeten we maar proberen in de mate van het mogelijke er wat aan te doen." Terloops dit nog. In de loop van het gesprek wees CVP-kamerlid Ansoms er Van Aperen op dat diens VLD het voorstel vanAnsoms over het wettelijk toelaten van onbemande snelheidskontroles niet gesteund had in de Kamer. "Ja maar, ik zit nog altijd in de Senaat hè," aldus Van Aperen, "en ge moet dus maar zien naar wat er in de Senaat gebeurt wanneer het voorstel daar ter stemming komt." Betekent dit dat onze burgemeester zijn partijgenoten niet zal volgen bij deze stemming?

Fred Van Ostaeyen

Beetje onverantwoord uitgaan Als uitbater van Highstreet en provinciaal voorzitter van de verenigde diskoteekuitbaters spreekt Van Ostaeyen duidelijk voor eigen winkel. Het waren vooral zijn tussenkomsten die het debat een soms bitsige toon gaven en de problematiek versmalden tot een welles-nietes-sluitingsuur. "Er worden verschillende oplossingen voorgesteld, maar sommige daarvan zijn ronduit betuttelend. Het verplichte sluitingsuur verergert het probleem nog aangezien de jongeren dan verplicht worden om in de illegaliteit fuiven op te zetten. Bovendien zal Antwerpen hoe dan ook niet mee doen met zulk sluitingsuur, en dan krijg je nog onveiliger situaties op de wegen. Kijk maar naar de situatie in het Turnhoutse, waar een sluitingsuur de jongeren massaal de

weg op stuurt zodat wij heel wat klanten van ginder krijgen. Het is nu een keer zo dat men pas vanaf een uur of elf uitgaat, en dat kun je met wetten niet veranderen. Binnen de kortste tijd zijn dat slapende wetten. Bovendien zijn de problemen niet echt groot tenzij bij een tiental probleemgevallen, disko-

teken die pas om tien of elf uur openen en waar je tot 's middags kunt dansen. Dat men die zaken eens aanpakt. Uiteindelijk wil men 95% van de jongeren straffen omdat een minderheid van hooguit 5% een beetje onverantwoord uitgaat. En als er toch een sluitingsuur komt, moet het in Europees verband opgelegd worden . Maar in plaats daarvan zou men beter de kontrales verhogen. Want dat heeft bewezen wel degelijk effektief te zijn in het verminderen van ongevallen. Vele diskoteken hebben er zelf al veel aan gedaan om de problemen die er zijn tot een minimum te beperken. Wij hebben wekelijks BOB kontrales op druggebruik. Het is trouwens bewezen dat voor de meesten het druggebruik niet in diskoteken, wel in de scholen begint. Verder hebben wij al geëxperimenteerd met het inleggen van busvervoer, maar dat bleek niet houdbaar omdat het weinig sukses kende door de vaste vertrekuren ." De diskoteekuitbater werd in zijn tirade tegen het sluitingsuur bijgetreden door een woordvoerder van STIL, een vzw die zegt te pleiten voor verantwoord uitgaan en een petitie hierover overhandigde aan Ansoms. In de petitie bleek het trouwens niet wezenlijk te gaan om meer veiligheid en verantwoord gedrag van uitgaande jongeren, wel tegen het sluitingsuur. Nier verwonderlijk wanneer bleek dat deze blitze jongens en meisjes daarvoor gesponsord worden door ... drie keer raden! Een stel "quality" diskoteken, juist. Inklusief Highstreet, tiens. (mdl)· •

Prior iteiten Welke maatregelen achten de pannelleden prioritair? Jos Ansoms noemt in de eerste plaats een mentaliteitswijziging via sensibilizering langs scholen, ouders, verenigingen ; een verbeterde rij-opleiding ; meer kontroles op de snelheid, het dragen van de gordel. het gebruik van drug ~ het aanbieden van openbaar vervoer of be orderen van alternatie e vervoersmogelijkheden. I.. uc Beaucourt acht het blijkbaar niet zijn taak om beleidsmaatregelen uit te . tippeten. H~j per ifleert het motto van STIL op cyni. che wijze : "Ik tart verantwoord uitgaan, want ik tem drugs, dro nkenschap en wilde chauffeurs. En ik ijver voor respekt. Ik leef! En voor het beest dat het bee. t wil uithangen, zal ik zorgen dat het dit morgen ook nog kan!" ATnold Van A peren wenst een verdere sensibilizering: \ia scholen. ouders, Jeugden sportverenigingen. evenals het opvoeren van kontroles. Fred Van Ostaeyen schuift in de eerste plaat<; politiekoutroles naar voor ; sensibilizering ; het verbieden van maratonfuiven ; te,chni sche ingrepen van de autoindustrie ("Het zijn inderdaad altijd de snelle Mercedessen, GTI 's, BT W's en Por ches die de meeste ongevaUen veroorzaken," versprak hij zk b.); het aanpakken van de probleemgevallen onder de diskoteken .

ZAKENKANTOOR

~ VERZEKERINGEN

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

Wij verkopen n ·et alleen verzekeringen ... ook d NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijbtijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

SI

23

13


U zegt?

De burger en het sluitingsuur Het toverwoord bij uitstek waar we dezer dagen mee om de oren geslagen worden is: de burger. We hebben het nooit geweten, maar we zijn er altijd één geweest. De Hoogstraatse Maand voegde de daad bij het woord, en trok de straat op. WAT VINDT DE BURGER VAN HET SLUITINGSUUR? Is er veel veranderd tegenover vroeger? En denkt hij dat het sluitingsuur iets zou kunnen verhelpen aan het grote aantal weekendongevallen? zou overkomen. Ik denk ook dat het onmogelijk is mensen te dwingen om te stoppen met uitgaan. Ze zullen dan wellicht andere gelegenheden gaan opzoeken. Eerlijk gezegd ben ik wel bang voor de tijd dat mijn eigen kinderen zullen uitgaan. Mijn oudste dochter is nu elf, dus het duurt nog wel een tijdje, maar ik houd toch mijn hart vast.'

Julia Van Den Heuvel-Verheyen 'Vroeger mochten wij niet veel uitgaan. Echt heel weinig. Wij mochten alleen soms weg naar een Vlaamse kermis, of als het kermis was. Toen mijn kinderen op de leeftijd waren dat ze uitgingen, was men ook nog vroeger thuis. Ons mannen waren altijd tussen één en half twee thuis. Ik heb wel eens een paar keer wakker gelegen toen ze met de auto wegwaren, maar over het algemeen betrouwde ik er nogal op. Ge gaat mij nu toch niet in de Gazet zetten, zeker?'

Ines Somers 'Ik ben niet zo voor dat sluitingsuur. Als ge om acht uur uitgaat, dan gebeurt er nog niks. Om elf uur is er pas veel volk op de plaatsen waar ik uitga. Ik ga alleen naar House-tenten. La Casa in Rijkevorsel, den Belize, de Juke's of de parochiezaal van Loenhout, wanneer daar een fuif gehouden wordt. Ik vind het plezant zoals het nu is, om tot een kot in de nacht uit te gaan. Ik mag altijd tot twee of drie uur wegblijven, en daar maak ik dan ook gebruik van. Ik denk niet dat er minder accidenten zullen gebeuren wanneer iedereen vroeger thuis zou moeten zijn. Dan beginnen ze vroeger te drinken, en dan zijn ze nog zat. Ik rijd wel eens met mensen mee, van de ene discotheek naar de andere, maar ik ben nooit bang in de auto. Mij krijgen ze niet zo gauw bang. Alleen als ze echt keihard rijden, dan vraag ik om mij af te zetten.'

May Vermeiren 'Vroeger, toen wij uitgingen, lagen de zaken heel anders. Wij vertrokken veel vroeger, en moesten ook veel vroeger thuis zijn. Ik denk zelfs dat wij thuis moesten zijn op het uur waarop veel mensen nu pas vertrekken, zo rond een uur of twaalf. Ik heb de indruk dat het uitgaansleven nog steeds verder evolueert naar later en later. Ik zie echter niet in waarom je om tien uur minder plezier zou kunnen maken dan om drie uur. Ik denk dat het invoeren van een sluitingsuur, zeker in het begin, geforceerd • 14

Maria de Belder

Jos Sprangers 'Ik zou er niks mee in zitten als iedereen om drie uur thuis moest zijn. Ik ga alle weken met een paar kameraden uit. Wij vertrekken om acht uur naar discotheek Pampas in Brecht, en wij zijn daar gewoonlijk altijd eerst. Pas om half elf begint er volk binnen te komen. Op dat moment zitten er daar hoogstens vijftig mensen binnen. Wij vertrekken altijd terug naar huis tussen half twee en twee. Ik rijd nooit zelf met de auto, ik rijd altijd mee met iemand anders. Dan kan ik zonder problemen pinten pakken. Als we terugrijden wordt er wel eens doorgepeesd op een recht stuk, de St.-Lenaertsebaan bijvoorbeeld. Maar in het centrum rijden we nooit hard. Ik drink altijd bier, maar onze chauffeur drinkt spuitwater. Ik ga nu al meer dan tienjaar uit, en heb het allemaal weten veranderen. Toen we vroeger om zeven uur naar de Warande vertrokken, dan zat daar al veel volk. Ik denk dat de mensen nu ook beter wat vroeger zouden uitgaan.'

'Ik woon zelfvlak naast Highstreet, en wij, de mensen die er rond wonen, vinden het toch wel heel vervelend dat het daar zo lang open blijft. De hele nacht lang hoor je roepen en kressen. Dat kan gemakkelijk tot een uur of zeven 's morgens duren. Van de muziek hebben we geen last. Het gebeurt ook wel eens dat we vanalles vinden in de tuin. Zelf vertrokken wij vroeger om acht uur, en we moesten om één uur terug binnen zijn. Ook toen mijn kinderen nog uitgingen waren die altijd om één uur thuis. Ik ben wel altijd heel bang geweest als mijn kinderen weg waren. Voordat ze thuis waren, deed ik geen oog dicht. Maar ja, ik denk dat er wel meer moeders zijn die daar last van hebben.'

1111/iiD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


U ZEGT?

Eddy van den Ackerveken 'Ik werk als afwasserbij een restaurant aan de grens in Meer. Ik moet ook vaak in de weekends werken, dus uitgaan is er niet altijd bij. Als we uitgaan, dan zijn we wel meestal tot drie of vier uur weg. Tussen half negen en negen komen we samen in een kroeg, en rond half elf rijden we dan naar een discotheek, meestal de Juke's. We zijn altijd met zijn drieën, en er is er altijd één die nuchter blijft. Zelf ben ik daar ook heel streng in. Ik heb nog niks meegemaakt in de familie, maar ik zou het heel erg vinden, moest ikzelf of mijn inzittenden iets meemaken, of mocht ik iemand het ziekenhuis inrijden, of erger. Ik ben wel voor het sluitingsuur te vinden, maar ik denk dat de mensen dan andere plaatsen gaan zoeken om verder door te zakken. Anderzijds denk ik dat een verplicht sluitingsuur ook het vandalisme in de hand zou werken. Als mensen zullen worden buitengezet, zullen ze - denk ik sneller baldadig worden.

Jos Van Pelt 'Ik ga nog altijd uit. Nooit met de auto, altijd met de fiets. Ik drink altijd alcoholvrij bier. Voor mij mogen de café's gerust om twaalf of om één uur toe zijn. Ik lig dan toch altijd in mijn bed. Ik ga al mijn hele leven met de fiets uit. Ik ging eerst naar de voetbal kijken en daar bleef ik dan hangen tot een uur of 12.'

'Het schept toch geen problemen als men tot 3 of 4 uur uitgaat, ofwel? Soms mag ik zo lang wegblijven als ik wil. Ik maak daar niet altijd gebruik van. Ik heb nog geen rijbewijs en ga altijd vlak bij huis uit, op café. In de Cahier of zo. Soms lift ik naar Het Spiraal in Rijkevorsel. Ik ga normaal alleen vrijdag uit. Ik zit in Brussel op kot en kom pas rond zeven of acht uur thuis, dus .. . om negen uur ben ik pas weg. Als er een concert is ga ik ook wel eens op zaterdag weg. Nee, een sluitingsuur hoeft niet voor mij.' •

lBEZOErK ONZE N~EUWE Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

Lutgart Vanluffelen 'Ik ben niet echt bang voor de tijd dat mijn kinderen gaan uitgaan, maar ik denk er wel eens aan. Wij vertrokken vroeger zo rond een uur of acht, en waren zo rond een uur of één thuis. Mijn broers waren wel niet altijd even vroeg thuis, en die gingen dan 's morgens achterwaarts de trap op, dan konden ze - als ze door ons moeder ontdekt werden - nog altijd zeggen dat ze opstonden. Ons moeder ging dan altijd aan de motorkap van de auto voelen of de motorkap nog warm was. Ik vind dat er een sluitingsuur moet komen, maar als er één is die het niet doet, dan gaan ze nog meer rondrijden.'

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur 31

15


KULTUUR

In de schaduw van de halve maan Dominique Van Huffel stelt ten toon in Hasselt "Ik wil fotografie funktioneel aanwenden om verslag uit te brengen van hoe en waar mensen zijn, werken en leven. Hun individualiteit, hun relaties, hun omgeving." Deze uitspraak vat goed de bekommernis van Dominique Van Hoffel samen om de gewone mens te fotograferen zonder inhoudelijke of fototechnische ingrepen. De afgelopen jaren voerde deze betrachting hem onder meer naar drie Islamitische landen: Turkije, Marokko en Egypte. Van 25 februari tot 10 april wordt daarvan een selektie van een tachtigtal foto's tentoongesteld in het Kultureel Centrum in Hasselt. Ze tonen zonder pose of opdringerigheid de dagelijkse realiteit van het leven in deze Islamitische landen, en korrigeren zo vaak het stereotiepe beeld dat de westerling zich heeft gevormd. Xavier Romboots en de Lepen Hoek verzorgen de opening. De zwart-wit fotografie van de in de Kathelijnestraat wonende Dominique Van Huffel krijgt wel eens het etiket van "sociale reportagefotografie". Hij registreert bij voorkeur de venaderlijke banaliteit van het alledaagse straatbeeld, de gewone mensen die er anoniem, maar met hun eigenheid en eigenwaarde deel van uit maken. Eerder bezocht hij diverse Europese landen. Met zijn reizen naar Turkije in 1990, Marokko twee jaar later, en Egypte in het begin van '93 verbreedde hij de fotografische horizon naar een konfrontatie met de Islamitische wereld. "Mijn manier van werken is daarbij telkens wezenlijk dezelfde," zo zegt hij daarover, "eens het reisdoel bepaald is, bereid ik me via lektuur grondig voor. Ik stippel een route uit en volg die door gebruik te maken van openbaar vervoer, bus, trein, taxi of al liftend. Ik zoek bewust het kontakt met de gewone bevolking en vermijd al even bewust toeristische trekpleisters. Ik besef heel goed dat ik feitelijk zelf een toerist blijf, maar voor mijnfotografie is het wezenlijk dat ik niet met het clichébeeld van de toerist geassocieerd word. Want dan kom je nooit toe aan een di rekte kommunikatie met de plaatselijke bewoners. "

steden als Ankara of Istanbul wordt treffend vastgelegd, maar ook van minder bekende industrie- of mijnstadjes. Er zijn ettelijke beklijvende beelden uit café' s, een koranschool, onder een brug, in stations of bushokjes, aan de Bosporus, op een straathoek, in een steegje, in een stadhuis ... Steeds weer dicht bij

mondje Engels of Duits doordat ze in het buitenland werkten. Zo gebeurde het zelfs dat ik aan mijn vrouw in een busstation vroeg hoe laat het was. Antwoordt een oude Turk naast mij doodgemoedereerd in het Nederlands dat het half acht was .. . De man bleek jarenlang in Borgerhout te hebben gewoond. "

Marokko "Elk van de drie landen is anders, en ik geloof dat je dat ook aan de foto ' s merkt, zowel inhoudelijk als technisch in de wijze waarop ze gemaakt zijn . De sfeer van de Marokkaanse foto's is voelbaar anders. Het is een schitterend land, met een prachtige natuur, mooie landschappen en architektuur. Het licht is er bijzonder mooi, en samen met de warme, aardse amberkleuren die je talrijk in de architektuur ziet, verleent dat aan het land een sterke, visuele fascinatie. " "Maar de mensen zijn er moeilijker te fotograferen . De Islam heeft er een strenger gelaat. Ik kreeg er ook vaak negatieve of afwijzende reaktiesop mijnfotograferende aanwezigheid, al verschilde dat vaak regionaal. Doorgaans heeft de Marokkaan niet dat spontane, uitbun-

Thrkije In ' 90 was Turkije het reisdoel. "In zekere zin was het toeval dat ik voor Turkije koos. De idee werd me immers ingegeven door iemand die mijn foto's zag. Hij vond dat een stad als Istanbul zich goed zou lenen voor mijn fotogra fie . Er is immers een boeiend straat/even, veel mensen van allerlei slag, zeer gastvrij ook. Dat maakte me zo nieuwsgierig dat ik me uiteindelijk voornam deze raad op te volgen. " "In Joegoslavië was ik eerder al met de Islam gekonfronteerd. Van de Islamitische wereld ging voor mij een beetje een sprookjesachtige aantrekkingskracht uit. De elegantie van de minaretten, de fa scinatie die uitgaat van de gesluierde vrouw, de intrigerende maatschappelijke tegenstellingen, dat boeide me wel. Anderzijds wist ik dat vele Islamitische gelovigen niet gefotografeerd willen worden om diverse redenen. Dat vormt wel een probleem aangezien ik met mijn kamera herkenbaar en dicht bij de mensen kom die ik fotografeer. Wanneer iemand nadrukkelijk weigert gefotografeerd te worden, wens ik me daar in principe aan te houden. Tenzij wanneer ik werkelijk meen dat zijn individualiteit en privacy daar geenszins door geschaad worden. " De foto ' s bieden een kaleidoskopisch beeld van het Turkse maatschappelijke leven. De verscheidenheid van het straatleven in groot-

16

KoraanschooL Istanboel, Turkije '90.

de mens in zijn sociale handel en wandel. "Onvoorstelbaar gastvrije mensen zijn het. Je kunt niet geloven hoe vaak je elke dag weer, waar je ook komt, wordt uitgenodigd om thee te drinken bij iemand thuis of in een theehuis. Soms neemt men het kwalijk wanneer je zou weigeren. Vriendelijk, spontaan en nieuwsgierig ook, ze willen alles van je weten. De taal vormt zelden een probleem - velen praten een

dige dat de Turkse mensen zo kenmerkt. Dat maakt de uitdaging om al fotograferend te kommunikeren er beslist niet minder boeiend op, al leidt dat uiteindelijk toch wel tot een grotere afstandelijkheid in het werk. Licht en ruimte zijn nadrukkelijker als onderwerp aanwezig. " Ook deze konfrontatie levert boeiend en verscheiden beeldmateriaal op. Zeer nadrukkelijk

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten .

29


is het licht aanwezig. Soms intensifieert het de werkelijkheid, zoals in het doorkijkje vanuit een donker, primitief restaurant waar de tijd stil staat terwijl de straatbedrijvigheid ongestoord verder gaat. Een andere keer kontrasteert de lichtinval op een rij moderne huizenblokken aan de rand van de stad, terwijl vrouwen zich op een slingerende weg doorheen stof en zwerfvuil een weg zoeken. In andere foto's werkt de lichtinval dan weer zuiver plastisch of poëtisch. Het beeld dat de fotograaf registreert van het Marokkaanse samenleven is kritisch maar gevoelig. Nauwgezet vermijdt hij elke vorm van pathos, hij laat de gewone Marokkaan zichzelf zijn in een maatschappij die westerse invloeden etaleert, maar anderzijds soms zeer traditionalistisch is gebleven. De symboliek wordt misschien nog het meest duidelijk in een foto van een stel westers geklede jongeren voor een muurschildering in Rabat: de bootjes op het water worden hernomen in irreële wolkenpartijen die een onwerkelijk luchtkasteel voorspiegelen ...

Egypte In het voorjaar van ' 93 volgde een trip naar Egypte. "Op zich de meest herkenbare bestemming. De Egyptenaar is gewoon aan westerse toeristen, toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten. Wat mij echter dreef was de konfrontatie met het alledaagse Egypte dat voor de toerist zo nadrukkelijk aan het oog onttrokken blijft. De tocht voerde van Luxor, het zuidelijke Aswan, over Kairo, naar Alexandrië in het noorden en zo weer terug naar Luxor. De woestijn en het gebergte zijn er voortdurend voelbaar aanwezig, vaak heel mooi en indruk-wekkend. Toch heb ik het land als minder boeiend ervaren dan bijvoorbeeld Marokko." Van Huffel registreert beelden uit het oude Egypte, maar oud en nieuw zijn niet altijd naadloos verenigbaar. Het moderne stadsleven is voelbaar chaotisch, lawaaierig, vervuild en armzalig. Hoogbouw, staalarchitektuur van bruggen, ontsierende viadukten, de affiches vaak geldt de bioskoopfilm als doorgeefluik voor verwestersing. Dat wordt krachtig verbeeld wanneer drie Egyptenaren herhaald worden in drie filmpersonages van "Home Alone Lost in New York", of wanneer de afbladderende affiches tegen een achtergrond van koloniale architektuur. Maar anderzijds weer even zovele beelden van openheid, solidariteit, trots of samenhorigheid. Het beeld dat Dominique Van Huffel met zijn foto ' s vastlegt van de drie landen die hij bezocht, laat zich nooit zomaar onder één noemer vatten. Telkens legt hij kompromisloos vast wat zich aan de kamera openbaart, elke foto een stuk van de voortdurend wijzigende puzzle die de werkelijkheid uiteindelijk blijft. De enige konstanten daarin lijken het licht, de kamera en de mensen. o "In de schaduw van de halve maan", foto's van Dominique Van Huffel, loopt van 26 februari tot 10 april in het Kultureel Centrum Hasselt, Kunstlaan 7. Dagelijks geopend van lOu. tot 17u. De opening heeft plaats op zaterdag 26 februari om llu. Xavier Rombouts plaatst enkele fotografische kanttekeningen ; De Lepen Hoek speelt een introduktie ; Dominique Van Huffel vertelt over zijn werk. Meer informatie tel.314.87 .29. ·

BALVIJllUW GELEDIN Minderbout Solo~slim

Maart 1944 De evacuatie in ons land De verpl it:hte. gedeeltelijke ontruiming van Oostende wordt met spoe<} doorgevoerd . Wie niet met eigen middelen verhuizen of bij familieleden of kermissen onderdak kan bekomen, wordt door het gemeentebestuur geholpen. ln het arrond issement Oudenaarde wordt plaats gemaakt voor het onderbrengen van 42000 ge'é vacueerden en wel bij brave boeren. Een eerste evacuatietrein werd reeds ter bestemming gebracht. In elk opzicht wordt het de geëvacueerden ge makkelijk gemaakt. Zij bekomen vooreerst maaltijden van winterhulp en dubbel rantsoen. Na enkele dagen wordt tevens voor geldelij ken steun gezorgd.

Verleden week werd te Minderhout een

solo- lim ge::.peeld doorTeresia Snoeys.. Medespelers waren : Frans en Hendrik Verbaeten en Joanna Snoey!'.. Proficia t Trees!

lVIeer Tooneeta vond

}~anfare

Zondag 13 om 6 u. en Maandag 14 Februari te 6.30 u. opvoering van 'De Haagemsche Filo~;oo f' spel an lu im en waarheid in zes schuifkens . De bijna uitverkochte zaal voor Zondag toont de groote belangstelli ng voor het spel onzer jongens. Iedereen kome een dezer dagen genieten van dit mooie stuk, niemand zal het zich beklagen.

Wortel Varken gestolen

Uit de Kempen HOOGSTRATEN

Woensdag nacht werd bij J. Venneireo op Bolk langs het keldergat ingebroken. Een zwaar varken werd uit de kuip gehaald.

Over val Maandag avond rond 8 uur, werd gij landbo uwer Vorse lmans, Nieuwbaan naar den Aard, op de deur geklopt. Zoodr&de deur geopend werd drongen 4 kerels binnen . Vorsel mans echter li t zich niet van zijn stuk brengen en ging de kerels met een vork te lijf. T îjdens deze worsteling zag de vrouw kans om de gebueren te erwittigen. Dadelijk werd alarm gemaakt waarop de kerel zonder buit op de vluch t sloegen.

Gammel 250.000 fr.gestolen Vrijdag nacht hebhen d ieven bij landbouwer Verheyen de huisdeur met ee n cementen weipaal ingebeukt. 250.000 fr. werd buitgemaakt. Wellicht zijn hier bekenden aan 't werk geweefit, die wisten dat Verheyen een buis had gekocht en de som had kJaar gelegd om. ze den volgenden dag bij den notari te dragen.

Stormschade in Meer

Aan de Dreefweg in Meer ging bij de laatste storm een aantal plastic serres aanflarden bij Marcel Rombouts. Gelukkig was de solidariteit onder de geburen-tuinders groot genoeg om een ploeg opruimers op de been te brengen; een geluk bij een ongeluk!

17


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Gemeenteschool speelt toneel Naar jaarlijkse gewoonte, tussen Nieuwjaar en Karnaval, maakten de kinderen van de gemeenteschool zich op om hun beste beentje voor te zetten voor hun grootouders. Afwisselend presenteren de kleuters en de lagere school een optreden. Dit jaar was het de beurt aan de leerjaren 1 tot en met 6, twee namiddagen lang want alle grootouders kunnen niet ineens in de zaal van de school. Op vraag van vele ouders herhaalden ze dan nog eens op vrijdagavond 4 februari hun veel bijval kennend optreden. De kinderen voerden dit jaar een musical op: Hotel 'De Luie Lift'. Een uitgebreide rolbezetting maakte dat vele kinderen op de voorgrond konden treden, terwijl zelfs voor leden van het koor een podium-optreden voorzien was. Dat de leerkrachten hier tijd en zweet ingestoken hadden, werd door veel grootouders en ouders hartelijk geapprecieerd. (EP)

In hotel 'De luie l~ft' logeerden zowel olie-sjeiks, twee in traditionele klederdracht, als een Amerikaans koppel met kids ( 'Yes Daddy'). Het hotelpersoneel kijkt vlijtig toe. geworden, maar hij staat nog steeds op het podium. En op woensdag 9 maart om 20 uur zal dat het podium zijn van de Hoogstraatse Rabboenizaal, in een organisatie van de Kunstkring Spijker. Wie deze unieke gelegenheid niet wil missen kan in voorverkoop kaarten bestellen aan 300 BEF op het nummer 03/ 314.55 .36. D

Albertina Bibliotheek Wie snel reageert, kan nog inschrij ven voor het bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I op woensdag 2 maart. Deze namiddaguitstap is een organisatie van het Davidsfonds, maar ook niet-leden kunnen mee. Het bezoek omvat een videovoorstelling, gevolgd door een uitgebreide rondleiding door een verantwoordelijke van de Educatieve Dienst. Ook de Kapel van Nassau en de daar lopende tentoonstelling 'Aanwinsten van de laatste 25 jaar' worden bezocht. Het vertrek is voorzien om 12.30 uur aan de kerk, terug rond 19 uur. Leden betalen 300 BEF, niet-leden 350 BEF. De gids wordt betaald door het Davidsfonds. Inschrijven kan vanaf nu nog slechts telefonisch op het nummer 03/314.11.88 van F. Verschueren. D Luc Philips in 'Siberië': op 9 maart in de Rabboenizaal 'Jullie deporteren mij voor de tweede keer, de eerste keer was naar Siberië, de tweede naar dit home, ook een soort Siberië! ' Luc Philips speelt de rol van een oude man die vecht voor zijn waardigheid, op het ogenblik dat hij naar een home moet. 'Siberië' is de titel van deze monoloog, geschreven door Felix Mitterer, vertaald door Walter Van den Braeek engeregisseerd door Walter Tillemans . Luc Philips voorstellen is eigenlijk overbodig. Hij staat al meer dan 50 jaar op de planken en speelde in die tijd meer dan 250 verschillende rollen. Velen kennen hem als Bompa, Pastoor Munte of Benzamien, maar hij was ook Koning Lear, Galilei, de brave soldaat Schweyk en de Tuinman van de koning. Op 2 januari is hij 79

18

Lessen moderne kunst De Bond van Grote en Jonge Gezinnen doet nog wat anders dan verminderingskaarten uitschrijven en kinderfilms vertonen. Deze maand staat namelijk een interessante lessenreeks op het programma over moderne kunst. In drie lessen zal mevrouw Veerle Cools-Beernaert de geïnteresseerden aan de hand van dia's inwijden in drie stromingen: op dinsdag 8 maart het impressionisme, op vrijdag 18 maart de abstracte kunst en op dinsdag 22 maart het su"rrealisme. De lessen vinden plaats in zaal Pax, telkens van 13.30 uur tot 15.30 uur. Deelname kost 100 BEF voor leden en 150 BEF voor niet-leden voor de reeks van drie. Vooraf inschrijven is hiervoor wel noodzakelijk bij M. Vissers, tel. 03/314.53.78. D

Is jong geleerd, oud gedaan? Onder deze titel worden twee vormingsavonden georganiseerd voor ouders met kinderen in de lagere school. Op donderdag 17 maart zijn de thema's: 'Het ontwikkelingsproces en de invloeden daarop' en 'Hoe leer je kinderen een bepaald gedrag aan?' . Op donderdag 24 maart komen een aantal vaardigheden aan bod: mensenkennis, aanvaarding eigen identiteit, e.a. De begeleiding is in handen van mevrouw Ria Patteet en haar medewerkster. Deze vormingsavonden zijn een organisatie van de BGJG en gaan door in zaal Pax, telkens om 20 uur. Leden betalen voor de twee sessies 100 BEF, niet-leden 150 BEF. D

Gilzer Kantorij te gast Het is stilaan een traditie dat, mede onder impuls van Jos Bruurs, de Hoogstraatse muziekliefhebbers in alle genres ruimschoots aan hun trekken komen. Zo zal op zondag 6 maart de hoogmis van 10 uur in de Sint-Catharinakerk opgeluisterd worden door de Gilzer Kantorij. Dit gemengd koor uit Gilze (in de buurt van Tilburg) wordt geleid door een professionele dirigent, Clemens Abers, en heeft een repertorium van polyfonie uit de 16e eeuw tot hedendaagse werken van A. De Klerk, H. Strategier en H. Badings. D

Lijden De Decanale Werkgroep Vorming (Dewevo) snijdt regelmatig diepzinnige onderwerpen aan. Op woensdag 16 maart komt Michel van Bostraeten, professor aan het Groot Seminarie van Antwerpen, een avond verzorgen rond het thema 'God en het lijden'. 'Als er een goede God bestaat, waarom laat Hij dat dan allemaal gebeuren?', vraagt de mens zich af. In het lijden schijnt God inderdaad veraf te zijn. Ofwel roept de mens God dan om hulp ofwel vervloekt hij Hem. Wie wil doordenken over deze materie wordt verwacht op 16 maart om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. De toegang bedraagt 100 BEF. D


HOOGSTRA TEN

Naar Midden-Afrika

Koordecoraties

BYOUTERIE

Nu ja, naar het museum met die naam dan toch. De plaatselijke Davidsfonds-afdeling neemt namelijk deel aan dit bezoek, dat georganiseerd wordt door DF-Nationaal. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, zoals het museum voluit heet, werd op het einde van vorige eeuw onder de naam 'Koloniënpaleis ' in opdracht van Leopold II opgericht in Tervuren, nog steeds één van de mooiste stukjes van het hoofdstedelijk gewest. De oorspronkelijke bedoeling was om bij zijn onderdanen belangstelling op te wekken voor zijn overzeese expansiepolitiek. In 1904 werd het huidige indrukwekkende gebouw opgetrokken, dat in de loop der jaren uitgroeide tot één van de belangrijkste centra ter wereld voor wetenschappelijke kennis van Midden-Afrika en één van de drukst bezochte musea van ons land. Alle aspecten komen er aan bod : de aanwezigheid van de Belgen in Kongo, mineralen, gesteentes en vulkanisme, de Afrikaanse fauna met insekten, vissen, reptielen en zoogdieren, enz. Het bezoek vindt plaats op zondag 1 mei. De toegang bedraagt die dag per uitzondering slechts 30 BEF voor DF-leden, 50 BEF voor niet-leden. DF-Hoogstraten legt bij voldoende belangstelling een bus in die vertrekt aan de kerk om 13 uur. Prijs voor de busreis: 300 BEF per persoon voor leden, 350 BEF voor niet-leden. Belangstellenden geven zich vóór 16 maart (uiterste datum) op bij F. Verschueren, tel. 03/314.11.88. De eerste 25 bellers kunnen voor 80 BEF ter plaatse een rondleiding krijgen (voorbehouden voor DF-leden). De volgende 25 kunnen met de bus meerijden, maar bezoeken het museum op eigen houtje. •

3 verdienstelijke leden van het Gemengd Piuskoor werden gehuldigd. Maria Wuyts-De Clerck en Lisette Van der Hallen-Coenegrachts (boven) kregen een zilveren ereteken opgespeld voor 25 jaar lidmaatschap en Juffrouw Yvonne Denis (bijna 90, hier aan de arm van Simonne Bruurs-Michielsen), ontving het Gouden Kruis van Verdienste, verleend door de Bisschop van Antwerpen voor ruim 40 jaar begeleidster van het Piuskoor. Het koor luistert zowel de zaterdagavondmissen (dames), de zondagse hoogmis (mannen) als de grote kerkelijkefeesten (gemengd) op met éénstemmige, Gregoriaanse of meerstemmige gezangen.

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

*

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom... bijna alles!!!

*

Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaar

Deze jeugdige schonen uit de Hotelschool brachten sfeer en animatie tijdens het karnavalsjeest in het rusthuis.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten

de gold

Ook: wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

19


HOOGSTRATEN

Goud in Hoogstraten Albert Faes en Lieza van de Looverenbosch De Hoogstraatse Luizenmarkt heeft de gouden bruiloft van hun bakker niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Hoewel de eigenlijke datum 17 februari was (maar wie feest er nu op een donderdag) waren zij op 19 februari allen present om Albert en Lieza Faes in de bloemetjes te zetten. Bert Faes werd geboren te Hoogstraten op 05 .07 .15 als derde van vijf kinderen. Thuis was vader bakker, dit in opvolging van zijn vader die ook bakker, en zo zouden we nog verder kunnen gaan. Nu, als vader koeken bakt, moet zoonlief ze eten en alzo krijgt hij de smaak te pakken, en moet hij zelf bakken gaan. Zo gebeurde ook en op zijn bakkerstoer door Wortel kwam hij op een mooie dag Lieza Van de Looverenbosch tegen. Die was als hulp in huis bij Gust Van Aert, maar eigenlijk afkomstig van Rijkevorsel alwaar zij op 21.03.18 werd geboren als 12de in een rij van 13. (8 bleven er in leven). De oorlog bepaalde voor een groot stuk de eerste jaren van hun samengaan. Midden in het oorlogsgeweld besloten zij dan toch te trouwen op 17 .02.44. Een heel simpele bedoening met de nabije familie als getuige. Veel tijd om te feesten was er niet want om 10 uur 's avonds moesten alle lichten uit en begaf men zich niet meer op straat. De eerste jaren van hun huwelijk bleven zij wonen in Rijkevorsel en trok Bert iedere dag voor dag en dauw naar Hoogstraten om in vaders bakkerij te werken.

De bakker was in die tijd nog een ontmoetingsplaats voor heel de buurt. Naast brood kwamen er enkel bij uitzondering pistolets uit de oven maar was de winkel wel van 's morgens vroeg tot 's avonds laat open. Veel tijd om iets anders te doen dan hard werken was er dus niet. Daarover hebben Bert en Lieza zich nooit beklaagd en 'De Leliebloem' is zo hun levenswerk geworden. IJskreem was in de 50-tiger jaren een van hun specialiteiten waarvoor de kinderen in de rij kwamen staan van halfvasten tot Allerheiligen en dit voor een kwartje per bol. Bakken bleef Bert doen tot in 79. Toen gaf hij zijn zaak over aan zoon Ludo. De enige passie die Lieza erop nahield, naast het zorgen voor winkel en huishouden, was en is het kaartspel. Bert heeft het om haar plezier te doen moeten leren, en al trekt hij er al eens naast dan wordt dit hem vergeven. Wat de toekomst brengen zal, daar zit de bakker niet zo mee. Een Boheemse waarzegster heeft ooit zijn hand gelezen in ruil voor twee oude broden. Zij wist hem te vertellen dat hij 84 jaar zou worden en nog veel geld zou verdienen. Voor 20fr. zou zij zijn andere hand ook lezen en hem de rest vertellen, maar daar moest Bert niet van weten. Maar goed ook, want als wij allen zouden weten wat er boven ons hoofd hangt dan zou het leven bijlange niet meer zo aangenaam zijn. Dus voor Bert en Lieza nog heel wat gezonde en vrolijke jaren. •

Op zaterdag 19 maart is het zo ver: het jaarlijks Wereldwinkeletentje in de Pax. Wat begon als een bescheiden eetmaal- nu alweer 10 jaar geleden- groeide uit tot een exotisch festijn met uitgelezen gerechten uit de hele wereld. Beurtelings werden zo verschillende landen in de kijker geplaatst en a.h.w. 'geproefd' in hun uitheemse spijzen. Omdat het dit keer de lOde verjaardag is van het stilaan vermaarde 'etentje' , werd nu een keuze gemaakt uit de beste recepten van de voorbije jaren. De aandacht gaat dit keer niet naar één land of continent maar naar het wereldwijde voedselprobleem; de klemtoon ligt op 'basisvoedsel voor iedereen' en daarom worden verschillende basis-ingrediënten in de menu ' s verwerkt. Wie mee aan tafel wil schuiven op 19 maart, dient wel vooraf in te schrijven, liefst voor 12 maart. Dat kan telefonisch op 314.41.26 (J. Fransen).

autobanden

* merkbanden

* occassiebanden * reparaties Tijdens de bevrijding in 44 liep de frontlijn enkele weken tussen Hoogstraten en Rijkevorsel en was er van gaan werken geen sprake . Schuilen in de kelder was toen de boodschap. In 1947 gaf vader Fa es zijn zaak over aan zoon Bert en kwam het jonge paar, toen reeds verrijkt met zoon Ludo (0 46), in Hoogstraten wonen. Daar werd hun tweede kind, dochter Annie ( 48) geboren. 0

20

* depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16


HOOGSTRA TEN

S cy~ft i:u Goud in de Gelmeistraat Op hun huwelijksdag op de vlucht

lef Hofkensen Fien lansen: 50 jaar samen Jef Hofkens en Fien Jansen waren op 19 februari vijftig jaar getrouwd. Als we het gouden koppel willen interviewen, treffen we Jef alleen thuis, want Fien is met heupproble-

men tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis en het feest is uitgesteld tot 9 april. En dus voert Jef het woord. Hij is geboren in Brecht op 16 oktober 1920 als middelste van 7, 4 jongens en 3 meisjes. Dat hij tot een sterke stam behoort mag blijken uit het feit dat deze nog alle 7 in leven zijn: de oudste is 84! 'Samen tellen we 522 jaren', zegt Jef. Zijn vader werkte op de 'mestpacht': de mest kwam vroeger per schip van Antwerpen, ten behoeve van fruitkwekers en landbouwers. Vader Hofkens zorgde voor het vervoer naar de gebruikers. lefleerde in de Vakschool van Hoogstraten het ambacht van meubelmaker en ging aan het werk bij Jan Franken in Westmalle. Hij deed de rit vanuit Brecht per fiets en moest onderweg met het veer de vaart over: er lag immers nog geen brug. Jef herinnert zich de winter van 19421943: 'Toen lag er met Kerstmis 20 cm sneeuw en de vaart was dichtgevroren. Tot 11 maart konden we te voet over het ijs!' . In die tijd kende hij Fien al. Fien is geboren in Hoogstraten op 3 mei 1921 als oudste van 9, waarvan nog 5 in leven. Vader Karel Jansen was werkman op de vakschool. Daar werd ook Fien aangeworven om te poetsen ... en ja, U raadt het al: het is in diezelfde vakschool dat ze kennismaakte met Jef. Op 19 februari 1944 stapten ze in het huwelijksbootje. Maar de golven waren hoog. 's Morgens was alles nog goed gegaan: te voet naar de kerk, zoals dat toen de gewoonte was, en dan thuis wat feesten. 's Avonds werd

Beroepsinformatie

Praten met mensen die 'middenin' het beroep staan, dat was het opzet van Rotary met de organisatie van een beroepsinformatieavond. Er was veel belangstelling vanuit de jongeren, die wel eens wilden horen hoe het er 'in het echt' aan toegaat. Rotary bracht hen in contact met mensen uit verschillende beroepstakken.

er een mondmuziekje bovengehaald, maar de gezelligheid werd ruw onderbroken toen er 2 Duitsers kwamen aankloppen. Jef en Fien vluchtten langs de achterdeur door de sneeuw naar de 's Boschstraat. waar een nonkel van Fien woonde. Een gedenkwaardige huwelijksdag! Ze gingen in Brecht wonen, maar een tijd later werd Jef, op weg naar het werk, toch nog opgepakt. Hij werd op de trein naar Wenen gezet, om er in een grote gasfabriek te gaan werken. In mei 1945 werden ze bevrijd door de Russen, maar toen begon een ware omzwerving. Met z'n vieren trokken ze met een stootkar naar Neustadt. Om het water over te steken deed de stootkar dienst als vlot. Nog eens 10 dagen later moesten ze alweer de trein op: met 80 in een beestenwagen met enkel wat stro. Zo trokken ze door Hongarije, Tsjechoslovakije, Bulgarije, Joegoslavië en Roemenië naar Odes sa aan de Zwarte Zee. Dan nog 10 km te voet met pak en zak, om uiteindelijk met een Engelse oorlogsboot via Turkije in Marseille aan te belanden. Een laatste trein bracht hen tot Brussel. Alles bijeen 31 dagen om van Wenen naar huis te geraken ... Over zijn oorlogsavanturen heeft Jef zelfs een boek geschreven. Na de oorlog kwamen Jef en Fien in Hoogstraten wonen. Jef werkte 5 jaar bij de Gebroeders Mertens als timmerman en begon toen op het Klein Seminarie, eerst als portier en later als onderhoudsman in de lagere school. In 1980 ging hij met brugpensioen, maar actief is hij nog steeds in De Nieuwe Olijftak, in KBG, waar hij vaandeldrager is en 's woensdags gaat kaarten, en bij KWB, waar we hem op de hobbytentoonstelling nog aan het werk zagen als hersteller van rieten stoelen. En dan is er natuurlijk nog de familie. Jef en Fien hebben 6 kinderen: Christina (Rijkevorsel), Maria (Merksplas), Leo (Merksplas), Erik (Wortel), Lutgard (Wortel), Reinhilde (Breda) en die zorgden op hun beurt voor 8 kleinkinderen. Wij wensen Fien een spoedig herstel toe, zodat het gouden paar en hun familie op 9 april een gezellig feest mogen beleven! •

Hobby '94

Dat ook de hobbytentoonstelling met haar tijd meegaat, mag deze foto bewijzen. Voor de jongste bezoekers was er een heus 'Dino-atelier' ingericht in één van de lokalen van het Pax-complex.

21


HOOGSTRA TEN

Dorpsraad Hoogstraten:

een vat vol Woensdag 19 januari waren alle dorpsgenoten uitgenodigd op de derde algemene vergadering van de Hoogstraatse dorpsraad, 'schakel tussen burger en schepencollege'. Bedoeling was eens te meer een beschrijving te maken van knelpunten en problemen die opgenomen moeten worden in de jaarplanning van de dorpsraad. Vooraf had het bestuur hierover blijkbaar al ernstig nagedacht, want aan de aanwezigen werd een waslijst van 11 prioriteiten voorgelegd. V rij snel bleek de agenda overladen te zijn, en werd de bespreking van de verschillende punten beperkt tot een inleiding van de voorzitter, een reaktie van het schepencollege, en daarbij bleef het. Net zoals vorig jaar werd de volgorde der prioriteiten niet voorgelegd, noch werden er konklusies getrokken, laat staan dat er besloten werd wat de dorpsraad (wat doet die eigenlijk de rest van het jaar? er nu verder mee wil aanvangen. Ons volgend verslag wil u alles duidelijk maken.

Gemeentebestuur verbreekt belofte Na de verwelkoming van zo'n 30 aanwezigen, kondigt de voorzitter aan dat het een belangrijk jaar wordt in het licht van de komende Europese en gemeenteraadsverkiezingen. Hij stelt eveneens vast dat de interesse van de Hoogstraatse raadsleden voor de dorpsraad zeer miniem is.s Door ze met naam te noemen, weet iedereen dat ze in het verleden schitterden door hun afwezigheid. Op dat moment zijn enkel de nieuwbakken schepen en raadslid Aerts aanwezig. Wat het college betreft, zal de voorzitter een uurtje later zijn woorden moeten inslikken: op de burgemeester en schepen Van Ammel na, is het college voltallig op deze dorpsraad. Dat voor dergelijk inspraakmoment toch steeds weer dezelfde mensen afkomen, betreurt de voorzitter. Verder stelt hij dat het gemeentebestuur geen woord heeft gehouden. In het afgelopen jaar werd de dorpsraad slechts eenmaal om advies gevraagd, nl. voor het bepalen van nieuwe straatnamen. Nochtans werd destijds de belofte gedaan dat voor alle belangrijke projekten advies zou gevraagd worden aan de dorpsraad. Misschien dat voorzitter en dorpsraad beter de hand in eigen boezem steken: de dorpsraad zou meer aktiviteit en initiatief aan de dag kunnen leggen om het gemeentebestuur te konfronteren met wat er leeft in de gemeente, zonder de vraag voor advies af te wachten. Deze jaarlijkse algemene vergadering wordt zelfs al een beetje sleur en blijkbaar niet ernstig genoeg genomen door de burgervaders. Eigen schuld, dikke bult?

Het Begijnhof Net zoals vorig jaar is voorzitter Jef Martens van het Convent opgetrommeld om een stand van zaken te presenteren . Hij deelt mee dat alle vergunningen, toelatingen ondertussen in orde zijn, en tevens dat er toezegging van subsidies is voor datgene wat te maken heeft met de eigenlijke restauratie van de huisjes. Opgemerkt wordt dat er geen premies verkregen worden voor de (luxe-)inrichting: badkamer, centrale verwarming enzomeer worden niet betoelaagd.

22

Iedereen kan ondertussen vaststellen dat alle eigenaars instandhoudingswerken hebben uitgevoerd. Voor de verdere restauratie ( vochtbestrijding en bewoonbaar maken) is er een wekelijkse controle voorzien op alles wat er gebeurt en maandelijks passeert iemand van het Bestuur Monumenten en Landschappen. Bij het niet in regel zijn, is er kans op verlies van premie en op verlies van oplevering waarbij de bankwaarborg verloren kan gaan. Op vrij korte termijn wordt door het gemeentebestuur de riolering en andere nutsvoorzieningen aangelegd, en ook het aanwezige groen krijgt een behandeling. Op de vraag of het vorig jaar opgeworpen probleem van het parkeren reeds is opgelost, antwoordt Jef dat er konstruktief onderhandeld wordt met de kerkfabriek. Het principe om alle wagens op het erf te weren, blijft gehandhaafd. Nog goed nieuws is dat de overheid ondertussen ook een architekt aanstelde voor de herstelling van de Begijnhofkerk.

Hoogstraten zwemt niet (nooit?) Aan de hand van slides, geprojekteerd op de muur, worden de resultaten van de enquĂŞte in verband met het zwembad toegelicht. Hierin kruipt nogal wat tijd.

Een opmerkelijke conclusie: 66% van de mensen die een formulier invulden, zegden gebruik te maken van een zwembad indien dit er komt, terwijl slechts 28% van de invullers voor deze investering waren. Rarara. Aangezien dit project nauw aan het hart ligt van de voorzitter, stelt deze de vraag aan het college: Wat nu?, want we hebben na de hoorzittingen van vorig jaar in alle deelgemeenten niks meer vernomen van het stadsbestuur. Schepen Coenegrachts vertelt dan dat men schrik heeft om dit projekt aan te vatten uit vrees voor een financiĂŤle katastrofe. Gelet op de zware investeringen uit het verleden en deze in de toekomst, is een zwembad in Hoogstraten niet haalbaar. Daarenboven, voegt de financieschepen er aan toe, is het een kwestie van prioriteiten: niet alles kan ineens verwezenlijkt worden en de huidige kwalitatieve eisen van de bevolking vragen grote investeringen. Iedereen vroeg zich ondertussen in stilte af of de prioriteiten van de laatste jaren wel de juiste waren. Denk maar aan het administratief centrum, diverse schoolgebouwen, een nieuwe bibliotheek, dorpsinrichtingen.

Verkeersvrij-beid Vanaf dit derde punt is de voorzitter bijna helemaal het noorden kwijt. Hij beperkt zich nog tot het inleiden van de diverse volgende agendapunten, maar van enige gespreksleiding tot het nemen van besluiten is geen sprake meer. De vergadering ontaardt in een over en weer spreken tussen publiek en college, waarbij een kleine verkiezingsmeeting niet zou misstaan, ware het niet dat niet alle aanwezigen supporters van het college zijn. Schepen van openbare werken zegt dat het Bestuur Bruggen en Wegen eigenaar is en dat er 35 miljoen is uitgetrokken voor de herinrichting van de Vrijheid, en dit voor wegdek en fietspaden . Al de andere veranderingen (zie DHM van december) komen ten laste van de gemeente. Het college wenst echter eerst een algemeen akkoord met Bruggen en Wegen vooraleer met een voorstel naar de bevolking te komen. Het voornoemd bestuur gaat niet akkoord met de vermenging van auto- en fietsverkeer zoals door de ontwerpers voorgesteld wordt. Aan deze laatsten werd dus de opdracht gegeven wijzigingen aan te brengen met alsnog aparte fietspaden.


HOOGSTRA TEN vestingscode), en dit door rentesubsidies te verlenen aan zowel de privé als aan de overheden die mee instappen. Toevallig, zegt de schepen, is Hoogstraten één van de weinige gemeenten die gekozen werd. Motor van het projekt is de firma Cosimco, die gronden ter beschikking had, en de gemeente die besliste de woningen te laten bouwen. Eén van de voorwaarden was dat er inbreiding zou gebeuren, opvulbebouwing. Dat men dit gedaan heeft, kunnen we niet ontkennen: op de gekozen plek achter Vrijheid en slechts toegankelijk via een nog aan te leggen openbare weg in de Karel Boomstraat moeten straks 88 één- of tweekamerflats opgericht zijn, in 3 blokken van 3 lagen hoog. 'Het getal is zeker groot genoeg, maar Domus Flandria heeft de norm opgelegd' . Er is 210 miljoen op de begroting voor uitgetrokken.

Het Dr. Versmissen-monument. Druk besproken onderwerp op de vergadering van de Hoogstraatse dorpsraad. Is de omgeving zo onderkomen, of staat het daar toch maar best op zijn plaats?

Dat het publiek voor deze zaak opgekomen was, blijkt onmiddellijk. Een dame, woonachtig pal aan de bouwwerf, stelde de cruciale vraag : Waarom? 'Want ik heb met de burgemeester gesproken, en die heeft. na mijn uitleg aanboord te hebben, zelf gezegd dat hij daar

De mensen zijn er niet helemaal gerust in, en blijven opmerkingen maken, tot schepen PeerEnek nog een steen in de kikkerpoel werpt: of er in Hoogstraten dan geen minderbegoede gezinnen mogen wonen misschien? 'Bouw dan in Wortel', roept er iemand, 'daar is er nog genoeg plaats ' . 'Geen bouwgrond, zegt u, maak er dan maar bouwgrond van want de huidige plaats was trouwens ook geen bouwgrond, die hebben ze er van gemaakt' . Maar ook aan de Venhoef komen er sociale woningen bij , en in Meer, zo vernemen we nog in het tumult. Opgemerkt wordt dat sociale woningen meestal bestemd zijn voor gezinnen met kinderen terwijl er in deze bouw geen plaats is voor kinderen gelet op de beperking aan slaapgelegenheid in de flats. Opvallend is het protest tegen de snelheid en de geheimzinnigheid waarmee dit projekt door de gemeenteraad gesluisd is. Enige raadpleging is er bij ons weten niet geweest. Dat de moderne burger dit niet meer pikt, hebben ze in het college en raad blijkbaar nog niet helemaal door. In de marge vernamen we ook nog dat het

Waarom de ontbrekende voetpaden in de Moerstraat, Katelijnestraat.. . op de agenda werd geplaatst, werd niet gemotiveerd . Herinneren we ons een gelijkaardige vraag betreffende de Lindendreef, dan stelden we toen vast dat wanneer de bewoners de rekening gepresenteerd kregen, de voetpaden voor hen alvast niet meer hoefden. Hebben de bewoners van voornoemde straten de vraag gesteld? Zo niet, wie maalt er om? Dat het met heel wat voetpaden in Hoogstraten slecht gesteld is, zal iedereen onderhand wel ondervonden hebben. Het valt te vrezen dat als het Vrijheicts-idee niet van de grond komt, de erbarmelijke staat van de wandelpaden in Vrijheid en zijstraten voor lang zal blijven. Wel vernamen we dat er een breed fietspad komt v.an de Heuvelstraat af langs l zijde van de Loenhoutseweg met een oversteek naar de Loctewijk de Konincklaan, maar dan wel tegenover de 'Ruts' . De kant van deze laatste zou te gevaarlijk zijn (sic). Dit hangt wel samen met het vernieuwen van wegdek en het steken van riolen op deze invalsweg voorzien in 1995 .

Getto of woonblo(c)k(x)? Volgens de voorzitter had de dorpsraad er graag advies over verstrekt, omdat het projekt een grote omvang heeft en van grote invloed is op de omgeving. Nieuwe schepen Blockx neemt het woord want 'Ik weet er wel wat van want ik heb er toch iets mee te maken, aangezien ik aangezocht ben om de plans te maken'. Enig contrast stellen we vast met zijn rede ter gelegenheid van zijn eedaflegging als schepen, waarin hij stelde in het college zich te onthouden van elke tussenkomst inzake bouw, toelatingen, vergunningen, werkopzichten, enz. Beste lezers, we hebben het hier over het projekt Domus Flandria, initiatief van Norhert de Batselier (die van de mest) om op korte termijn iets te doen aan de behoefte in Vlaanderen aan sociale huisvesting (10.000 tot 15.000 sociale woningen bouwen volgens de huis-

Toegang totDomus Flandria: straat zonder naam, of straatje zonder einde? TE HUUR: chicago-flats, getto ... BEVRAGEN: gemeentebestuur. Het Heet Hangijzervan Hoogstraten. Druk besproken en gecontesteerd. niet verder over nagedacht had.' Schepen Peertinek hoorde het in Keulen donderen, en vroeg de dame nog eens te herhalen wat zijn collegacollegelid had gezegd: 'Dat zou ik hem graag horen zeggen hebben', riep hij verontwaardigd uit. 'Heeft hij dat echt gezegd?', vroeg hij nog. De dame bevestigde voor de derde maal.

projekt Thijsakker - vorig jaar door de burgemeester van de agenda gevoerd toen hij zag dat er nogal wat buurtbewoners in de raadzaal aanwezig waren - slechts uitstel verkreeg, zeker geen afstel. Volgende legislatuur (laten betalen) en nu nog beslissen?

Schepen Coenegrachts, waardig vervanger van de voorzitter die met schepen Blockx diskusssieert of er al dan niet een M.E.R. (Milieu Effekten Rapport) had moeten uitgevoerd zijn, wenst de geruchten die in Hoogstraten de ronde doen over dit project tegen te spreken. Iedereen begreep het: het gaat over de 'vreemdelingen' die er zouden komen wonen. "Ons wordt altijd het verwijt gemaakt dat we wel voor koopwoningen zorgen maar niet voor goedkopere huurwoonst voor de minder kapitaalkrachtigen," zo verdedigt het college zich nog. "De woningen zijn in de eerste plaats bestemd voor onze eigen mensen: bejaarden op het gelijkvloers, jonggehuwden in afwachting van een eigen bouw, en voor de eigen 'alleenstaanden ' ." Hierover vraagt de schepen een akkoord aan de bevolking.

Het voorziene einduur reeds lang gepasseerd, werd er nog gesproken over de uitbreiding van de industriezone tussen Loenhoutseweg, SintLenaartseweg, en achter de veiling. Aan de lOK is opdracht gegeven de gronden te verwerven, wegen te voorzien waaronder het stukje ring tussen beide rijkswegen. Buiten de voorziene dagorde werd nog gevraagd dat de politie zich meer op straat zou vertonen; vroeg iemand waarom het politiekantoor bewaakt moet worden door een privébewakingsfirma en gaf men een besparingstip door te melden dat de lichtmasten van HVV de laatste tijd lang blijven branden na de match, en of we allen een verslag zouden kunnen krijgen. Vermoeid keerden we huiswaarts . Volgend jaar is de vierde algemene vergadering van de dorpsraad voorzien, onder een nieuw gemeentebestuur. (EP) •

23


HOOGSTRATEN Opzet van de herinrichting van de Vrijheid is het scheppen van een maximale ruimte voor de wandelende, winkelende toerist en Hoogstratenaar (in die volgorde voor de schepen) waarbij een vlot verloop van het verkeer mogelijk blijft (via rondpunt) en met behoud van veel parkeergelegenheid. Voor het eerst krijgen we te horen waarom er een nieuwe inrichting moet komen. Kritiek komt er ook op de voorgestelde rotondes waarbij sommigen in de zaal pleiten voor verkeerslichten om de verkeersstroom en de oversteek van voetgangers te reguleren. Zonder het eigenlijk te beseffen, is de vergadering van punt 3 overgestapt naar punt 4 van de agenda; punt dat helemaal niet toegelicht werd door de voorzitter zodat we niet weten uit welke hoek, door wie de aanpak van een verkeersstudie voor groot Hoogstraten werd bepleit. Nu pas komen tal van aanwezigen los van hun stilzwijgen en werpen de aanwezige collegeleden tal van vragen, opmerkingen voor de voeten. Nieuwe verkavelingen links en rechts van de Vrijheid brengen verkeer met zich mee richting hoofdstraat omdat er onvoldoende ontsluitingen van deze kavels werden voorzien. Het nieuwe postkantoor in de Gravin Elisabethlaan zal de drukte aldaar doen toenemen. In het Groenewoud mogen drie bloembakken best weg. (één van de aanwezigen is er met de fiets overheen gevallen, na een uitwijkmaneuver voor een verscholen kind). En zijn drempels dan niet beter, vroeg iemand zich af, terwijl voor anderen er al genoeg van die bulten liggen. Voorts moet er vooraan in de Achtelsestraat ànders of helemaal niet, geparkeerd worden. Met de komst van de duizend nieuw bestelde verkeersborden komt dit allemaal in orde, zo bevestigt het college.

Op dit moment verschijnt de laatste ontbrekende schepen, de enige uit de afwezige fractie. Het is dan halftien, er is nog geen pauze geweest. De oude idee van een Ringweg rond Hoogstraten wordt geopperd maar welk tracé moet deze nu krijgen? Degene die voorzien is op het gewestplan, is onmogelijk geworden (er staan hier en daar reeds serres). Een stuk kan gerealiseerd worden over het industrieterrein, Hinnenboomstraat en dan naar Polfruit Zelfs de ring rond Meerle (ooit een gedacht) komt op de proppen. De verkiezingen zijn niet veraf. Hierbij kunnen we niet nalaten zelf nog een suggestie te doen: wil men eens nagaan of er in de G. Elisabethlaan, de Karel Boomstraat en Tinnenpotstraat de mogelijkheid niet bestaat enkelrichtingsverkeer in te richten zodat er tussen deze straten en de Katelijnestraat een circuit ontstaat dat het autoverkeer vermindert (slechts uit één richting) ten voordele van het fietsverkeer en aldus de veiligheid verhoogt voor de schoolgaande jeugd. Aan de gemeenteschool zelf dient een verhoogd wegdek met totaal parkeerverbod de veiligheid te garanderen. Hoogstraten is een centrum geworden met problemen waarmee we voor een stuk moeten leven, en die we voor een stuk misschien kunnen oplossen. Een verkeersstudie moet gemaakt worden, zo besluit de voorzitter, die iedereen een drankje aanbiedt terwij l de vergadering verder loopt gelet op het gevorderde uur.

Milieu, monument en kultuur Het jaarlijks weerkerend agendapunt is het milieu waarbij de ex-vijver van het Seminarie met zijn salamanders bij de voorzitter beelden oproept van lang vervlogen tijden. Zijn manier om het onderwerp in te leiden. Wat het Dr.

Versmissen-monument van doen heeft met milieu mag joost weten. Vanuit de Vlaamse Kring (goed vertegenwoordigd in het bestuur van de dorpsraad) vond men dit eerbetoon 'fout geparkeerd ' in het Heilig Bloedpark, dat niet eens uitnodigt om te wandelen wegens enkelrichtingsverkeer (er is slechts 1 toegang). Zijn we dan toch met zijn allen 'kultuurbarbaren', vroeg iemand zich hardop af? Of het stuk nog te verplaatsen is, zonder dat het uit mekaar valt, daarover kregen we geen eensgezindheid. Dat het nu in een verwaarloosde omgeving vertoeft, is al een schande genoeg. Er wordt beterschap beloofd. Dat men in de tuin van de vroegere meisjesschool, in de Lindendreef, de eerste voorbereidselen treft voor de bouw van een spiksplinternieuwe bibliotheek, was niemand ontgaan. Op de vraag wat er staat te gebeuren met dit schoolgebouw, antwoordt de schepen van financiën in een zelfgenoegzaam jargon: 'Er zijn in de begroting ontvangsten voorzien .' Met andere woorden, men wil heel de blok, nog liefst samen met de Post, verkopen.

'Wat heeft ie gezegd?' Onder deze titel kunnen we best weergeven wat punt 6. Bejaardenzorg -Huisvesting, uitbreidingen? opleverde. Misschien komen er wel 55 serviceflats in Hoogstraten, enkele zijn voorzien in Meer, maar alles hangt af van de te verkrijgen subsidie. Waar hebben we dat nog gehoord? Kwatongen beweren ondertussen dat van dit OCMW-projekt helemaal niks in huis komt, want dat het diende als pasmunt voor het monsterprojekt Domus Flandria. Onze bejaarden zullen wel weer inzet zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar het betoog van schepen Pauwels was allesbehalve duidelijk.

TENTOONSTELLING met TEKENINGEN, AQUARELLEN EN BEELDHOUWWERKEN VAN

PAUL VERBEECK IKO-GALERIJ in de

DR. VERSMISSENSTRAAT 6 HOOGSTRATEN van zaterdag 12 t.e.m. zondag 27 maart Open: Tijdens de weekend van 10 tot 12u en van 14 tot 17u. Op de andere dagen is groepsbezoek mogelijk na afspraak (03/3147554 of 03/3144321)

24


_____ +__________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde de 22, Tel. 315.80.71. Ik kan het ook niet helpen, er is gewoon weinig te vertellen deze maand. De zin om er iets van te maken ontbreekt, dus houden we het lekker kort. Het volgende kan ik jullie echt niet onthouden en roept om publicatie. Ongelooflijk, twee volwassen mensen die onafhankelijk van elkaar hun burgerplicht opnemen, en dat terwijl VTM aan een tweede net denkt, en over Dreefs heetste hangijzer hun mening, zij het een verschillende, kenbaar willen maken. Dat ik dit nog mag meemaken! De eerste lezersbrief dateert van 19 januari. De bewoners van de Nieuwe Dreef en de helft van het Heieinde hebben deze brief rond die datum als een A-4tje in hun bus gekregen. Schrijver dezes heeft het een en ander dus zeker niet expliciet als lezersbrief bedoeld. Toch durfik de mening van deze dorpsbewoner in mijn rubriek opnemen. Dit omdat ik vind dat de rest van Meersel-Dreef ook het recht heeft te weten wat er onder een bepaald gedeelte van de bevolking leeft. De tweede lezersbrief werd me een paar weken later in mijn handen geduwd. De persoon in kwestie is niet woonachtig in één van voornoemde straten en wist van het bestaan van de eerste brief niets af. Omdat deze brief een prachtige repliek geeft op de eerste, en omdat ze leeft bij de stilzwijgende massa échte Dreveniers, kon ik ze jullie ook niet onthouden. Ga er eens rustig bij zitten en geniet. Eventuele kritiek mag gegeven worden aan mijn adres. Het liefst in de vorm van lezersbrieven. Zo blijft deze rubriek zonder veel moeite in leven. Ik dank u wel!

Lezersbrief 1 Betreft: VERKA VELINGSPLAN Beste buurtbewoner, Het verkavelingsplan, dat ter inzage ligt bij de gemeente, is naar onze mening zeer verontrustend. Niet alleen zal het de leefsituatie voor onze buurt ernstig aantasten, maar ook zal de verkeersveiligheid er zeer zeker niet op vooruitgaan. Onlangs is er op het Heieinde een verkeersongeval gebeurd met dodelijke afloop. De tuin van de paters, met de Mariagrot, is een zeer geliefd en veel bezocht bedevaartsoord. Bovendien is een gedeelte hiervan het kerkhof voor de paters. Om hier zo dichtbij een woonwijk te plannen lijkt ons voor de rust in dit park zeker niet bevorderlijk. Er is in deze gemeente nog zoveel braakliggende grond, aan reeds bestaande wegen gelegen, dat wij niet begrijpen waarom dit verkavelingsplan op zo'n relatief klein en ongelukkig gelegen stuk grond gepland is. Tot 24 januari bestaat de mogelijkheid tegen dit plan bezwaar te maken bij het Gemeentebestuur Hoogstraten, Vrijheid 149, Hoogstraten. Als u, net als wij bezwaren hebt tegen dit verkavelingsplan, vergeet u dan niet deze schriftelijk in te dienen voor 24 januari. Met vriendelijke groeten. D

Lezersbrief 2 HET RESERVAAT Nu, in de winter, de koude tijden, gaan mijn gedachten nog vaak terug naar de tijden van vroeger toen ik samen met alle kinderen van onze stam werd onderwezen in de grote wigwam. Het waren allen kinderen van echte stamleden, geboren en getogen op onze jachtvelden. Reeds tien lentes had ik doorstaan toen er voor de eerste keer een kind van de Noorderstam les kwam volgen in onze f;rote wigwam. Dat deed hij zeker om slim te worden, het was immers bekend dat de krijgers van de Noorderstam dom waren, en bovendien ook nog zuinig. Het kind woonde in een kleine nederzetting der

zijnen aan de rand van onze jachtvelden, allen daar waren zeer welgesteld. Hij was de eerste van vele Noorderkrijgers die ik zag toekomen op onze jachtvelden. Velen vonden het goed vertoeven bij onze stam en kwamen zelfs onder ons wonen. Onze stam was zelfs zo gastvrij om hun krijgers met onze squaws te laten huwen. Wij waren zo verstomd door hun spraakvermogen dat we de grote invasie der Nooderstam niet zagen gebeuren. Telkens er een wigwam vrij kwam in ons kamp (door verhuizing naar andere of de eeuwige jachtvelden) vestigde zich daar een lid van de Noorderstam. Hun krijgers bezaten meer paarden en andere ruilmiddelen zodat steeds meer wigwams in hun bezit kwamen. Vele van onze krijgers zijn reeds moeten vluchten naar andere jachtvelden, wij vrezen hen nooit meer terug te zien. Het leven in ons kamp veranderde grondig. Waar vroeger nog onze stamkreten 'jeuw' en 'heuj' weerklonken, horen we nu nog enkel de kreten der Noorderstam: 'doeii' en 'daaaag'. Een vastbesloten groep jonge krijgers legde zich niet bij deze situatie neer. Zij waren zelfs bereid de strijdbijl op te graven om op onze jachtvelden te kunnen blijven wonen. Vooraleer er een zeer bloedige oorlog kon uitbreken, werd er van bovenhand ingegrepen. De raad der wijzen van onze zes gefusioneerde Markvallei-stammen heeft een gedeelte van onze jachtvelden bemachtigd en hierop mogen zich enkel echte stamleden vestigen. ' In dit RESERVAAT zal onze stam weer op krachten komen. Het zal misschien nog enkele lentes duren vooraleer er weer zoveel kinderen les zullen volgen in de grote wigwam, zoals in mijnjonge tijd het geval was. Maar onze stam is gered van uitroeiing, zal blijven bestaan, en eens komt de dag dat wij onze jachtvelden terug zullen bezitten. Jeuwil Heuj!! Juichende Bizon Van Buffaloland. D

Gouden Bruiloft De familie Vermanden-Van Bergen bedankt langs deze weg hun familie, vrienden, en kennissen voor de optocht, geschenken en de vele bloemen die ze mochten ontvangen voor hun gouden huwelijksfeest.

Persbericht Op zondag 27 februari trekken talrijke KLJ-ers in ons dorp rond. Gewapend met leefbaarheidsenquêtes meten zij de leefbaarheid van ons dorp. Met de resultaten hiervan willen zij de plaatselijke politici activeren. Landelijke dorpen scoren immers al te aak laag op de politieke prioriteitenlijst Een dak boven je hoofd. De kruidenier om het hoekje, een school in de buurt en werk op een redelijke afstand . Deze dingen zijn de basisingredinten voor een leefbaar dorp. Om het etiket 'leefbaar' te verdienen, moeten dorpen echter heel wat meer bieden dan deze noodzakelijke voorzieningen. Gemeentelijke dienstverlening, verkeersveilige dorpskommen, bloemen op het marktplein, een gezellige kroeg, ... zijn eveneens belangrijke elementen. Zij bepalen mee de leefbaarheid van een dorp. Met de Actie Levende Dorpen wil KLJ werk maken van de leefbaarheid in Meersel-Dreef. Met de leefbaarheidsenquêtes gaan zij na wat de inwoners denken over de voorzieningen in ons dorp, de huisvesting, de verkeersveiligheid, het dorpsleven, ... De vragenlijsten zullen verwerkt worden en de resultaten zullen onder meer in deze rubriek kenbaar gemaakt worden. Met deze resultaten willen zij de politici confronteren met hun gemeentepolitiek. Of deze confrontatie een felicitatie of een onvoldoende wordt, zullen de enquêtes uitwijzen. De Actie Levende Dorpen kadert in het KLJjaarthema 'Hou het buitengewoon!' Met dit jaarthema plaatst KLJ haar actieterrein, het platteland, in de kijker. Drie aksenten worden extra belicht: het uitzicht van het platteland, de leefbaarheid van de dorpen en het platteland als leefruimte. Aan dit initiatief heeft KLJ Meersel-Dreef een eigen actie gekoppeld. Een stickerverkoop zou geld in het laatje moeten brengen. In principe sta ik een beetje sceptisch tegenover al die acties waar we mee worden overspoeld. Het voortbestaan van onze jeugdvereniging wordt al een tijdje, cf de twee lezersbrieven, bedreigd en enige financiële steun is van harte welkom. Daarom dat ik voor een keertje een uitzondering maak en beide acties langs deze weg wil promoten. Komaan jongens, meewerken. Enkel mensen die zondag 27 februari lezersbrieven schrijven, worden vrijgesteld. Ik dank u wel! • Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24 - Fax 03 I 314.11.24 36

de 1r o3 - 314.55.04 DuGG®~~(JCSUCSU~~@;

maand 25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Riolering in de Pastorijstraat In de Pastorijstraat werd begonnen met het slaan of boren van filters, om het grondwater te laten zakken, want na zo'n natte winter kunt ge nooit weten voor welke verrassingen ge komt te staan als ge iets of wat diep moet graven. Er ligt in de Pastorijstraat wel geen sloot meer, omdat ieder van de aanwonenden vroeger al het stukje sloot voor zijn huis heeft ingebuisd, maar nu wordt er een fatsoenlijke riolering van gemaakt, waarbij het regenwater van de straat ook tegelijk opgevangen kan worden. Hopelijk duurt het karweitje niet te lang! 0

Papierslag KLJ

De Slotpioniers van het eerste uur: Vic Sambre, René Beyens, laak Aerts, Leo Wouters, Swa Sommen, lefBaeten, Willy Van Opstal, Ludo Buyks, los Van Gestel, Stan Michielsen.

25 jaar Slot Op vrijdag 28 januari was het dag op dag 25 jaar + 3 dagen geleden dat jeugdclub Het Slot van start gegaan was. De eigenlijke dag was 25 januari 1969, dat zou dus in '94 op een dinsdag vallen, maar dinsdag is nu eenmaal geen dag om recepties te houden . Deze receptie was nu bedoeld voor stichters, oud-bestuursleden en genodigden. Er was een grote opkomst, van 'jeugdigen' van toen, die inmiddels een kwarteeuw ouder geworden waren, maar die ondanks enkele grijze haren nogjong van hart gebleven waren. Voorzitter Leo Wouters schetste in zijn welkomst- en openingswoord de geschiedenis vanaf het ontstaan tot heden. De volledige tekst van zijn speech is te vinden in het februarinummer van het ledenblad Kontaktslot Een groots opgezette uitgebreid viering van het zilveren jubileum is gepland in de week van Hemelvaart, 10-15 mei, dus over een maand of drie. We houden u op de hoogte. 0

Na Postkantoor ook brievenbus kwijt? Ons oud gemeentehuis wordt op het ogenblik goed onder handen genomen; binnenmuren zijn uitgebroken om een nieuwe bibliotheekruimte te maken; er is nieuw sanitair in gebouwd; het houtwerk van het dak werd geheel vernieuwd; de buitenkant van de gevels werd gezandstraald om opnieuw gevoegd te worden. Maar daar hing op de hoek een brievenbus! En om geen enkel stukje gevel over te slaan werd die verwijderd en een paar dagen lang was er geen brievenbus te bekennen. Meerdere mensen die hun post niet kwijt konden op de vertrouwde plaats vroegen zich af of we, nadat we al 'njaar geen postkantoor meer hebben, nu verder voor brieven te posten ook naar Hoogstraten zouden moeten. Gelukkig was het misverstand een paar dagen later opgelost, toen de oude vertrouwde bus een paar meter verder tegen het hek opgehangen was. We zijn weer gered. 0

Zaterdag 12 februari hield de KLJ weer een papierslag, men had ditmaal niet zo veel papier als vorige keer, maar dat komt waarschijnlijk omdat het nu minder lang geleden was. De KLJ haalde dit maal een kleine 5 containers bij elkaar; vorige keer haalde men 60 ton op(± 5,5 containers). Ze reden zaterdag met 3 tractors rond en de KLJ willangs deze weg ook alle mensen bedanken waarvan zij altijd een tractor of een kar mogen lenen! Het was ook heel plezierig de vele helpers te zien opdagen: ± 17 leden + 3 -man leiding + iemand van buiten KLJ die zich geroepen vond om te komen helpen. Als laatste (en zeker niet de minste) wil de KLJ nog dank zeggen aan alle mensen die het papier bijhouden en het goed bundelen. Het is immers de bedoeling dat het papier in de containers belandt en niet door het gehele dorp verspreid ligt. (K.B.) 0

75 jaar Landelijke Gilde Op vrijdag 4 februari jongstleden vierde de Landelijke Gilde van Wortel zijn 75-jarig bestaan. De feestelijkheden werden om 11 uur aangevat met een jubelmis, waarna een 100-talleden en genodigden een drankje en een hapje kregen aangeboden op de receptie. Na het nuttigen van het middagmaal werd door de voorzitter Jos Geerts het officiële gedeelte geopend met een dank aan alle leden die hebben bijgedragen tot het bereiken van deze mijlpaal in de organisatie. Vik Van de Mierop schetste nadien de ontstaansgeschiedenis van de gilde met enkele merkwaardige anekdotes. Daarna werd overgegaan tot de uitreiking van

Bomen geplant De gemeentelijke groendienst is aktiefbij ons: nadat in het Kerkveld de bijna 20 jaar oude Japanse kersenbomen een flinke snoeibeurt gekregen hadden, werden in enkele nog kale boomloze straten, zoals de Vogelhofstraat bomen bijgeplant Waar elders nogal wat bomen het loodje moeten leggen en ons landschap hoe langer hoe kaler wordt, doet het deugd dat er in alle geval in de woonstraten weer wat meer bomen kunnen groeien. Ze mogen misschien in het najaar bij het vallen van de herfstbladeren voor wat meer overlast zorgen, och, dat is geen ramp: dat hoort er nu eenmaal bij. Wie te zeer bezeten is van 'kuis' -manie, maakt er een steriele wereld van. Geef de vogeltjes toch ook eens een kans. Van beton, asfalt en gladgeschoren gras alleen kunnen die ook niet leven. 0

26

De Feesttaart met 75 kaarsjes wordt aangesneden maar wie blaast ze uit?


WORTEL de eretekens aan een 10-tal verdienstelijke leden. 's Avonds was het dan opnieuw verzamelen geblazen voor het jubileum-teerfeest, met een heerlijk maal, waarna nog tot in de vroege uurtjes werd nagepraat en gedanst. (M.M.)D

Toneel Iedereen die wel eens naar een toneelvoorstelling gaat kijken, beseft dat er door de spelers wekenlang tevoren gerepeteerd moet worden, zeker als de spelers amateurs zijn, die het in hun vrije tijd willen doen, tussen hun vast werk door. Dat repeteren gaat eerst 'droog', ergens in 'n kamer of in 'n lege ruimte, zonder decors; en de laatste weken op het toneel zelf, tussen de decors. Welnu, onze groep 'Willen is Kunnen' heeft 10 jaar lang een stuk voor het voetlicht gebracht, waarvoor ze minder dan een week op het toneel zelf, tussen de decors, konden repeteren, want onze parochiezaal heeft geen vast podium, maar ze moeten zelf een podium opbouwen, waarbij nog alle mogelijke stokken in de wielen gestoken kunnen worden. Daarom alleen al verdient onze toneelgroep een dikke pluim, dat ze er ondanks alle handicaps in geslaagd is een goed stuk op te voeren tot stichting en vermaak van onze gemeenschap. Daarom pleiten wij ervoor dat er alsnog een vast podium achter de zaal aangebouwd wordt, waarvan anderen ook plezier kunnen hebben. Want andere verenigingen hebben toch ook al meermaals 'n (beroeps)toneelgezelschap (willen) laten komen, maar dan zit men wel met hetzelfde geklungel, om eerst zelf 'n podium en decors op te moeten bouwen.

En toen was het vakantie (behalve voor de spelers) Bovenstaande is de titel van de klucht in 3 bedrijven, die van vrijdag 11 tot zondag 13 februari opgevoerd werd door onze toneelgroep. In mei '93 werd vastgelegd dat het podium nu voor het eerst een week eerder dan vroeger opgetimmerd zou kunnen worden, maar door allerlei geklungel om de zaal tegelijk aan anderen toe te kennen kwam er van de afgesproken eerste week podiumbouw niets terecht, zodat er met kunst-en-vliegwerk gehekst en getoverd moest worden om vrijdagavond klaar te zijn voor het eerste optreden. De eerste avond waren de spelers eigenlijk op

het topje van hun zenuwen, zodat er wel een en ander fout ging, maar gelukkig hebben de meeste aanwezigen niet al te kritisch gekeken en toch genoten. De twee volgende avonden was de zaal goed gevuld en hebben de mensen goed kunnen lachen en genieten van het spel. Nu nog een keertje het stuk brengen in het rusthuis, zoals naar gewoonte, en dan is het ook vakantie voor de spelers. Tot volgend jaar. D

Winterwandeling oudercomitee (1) In het februarinummer van dit blad kon men, bij de berichten over Wortel, vier artikels lezen waarin het wandelen centraal staat. De aantrekkingskracht van de kolonie is toch enorm groot. Het oudercoinitee van de gemeenteschool heeft dit goed begrepen. Zij organiseerde daar op 30 januari een winterwandeling om er haar opvoedkundige, kulturele, sportieve, sociale en andere doelstellingen mee te kunnen ondersteunen (voor wat geld in kas, dus). Hoewel de uitgestippelde wandelwegen niet te lang, niet te nat, niet te koud, niet te moeilijk waren, was het voor een groot deel van de 200 'deelnemers ' vooral om de pannekoeken te doen. Alleen de erwtensoep verkopers, daar halverwege de bossen, had daardoor verrassend weinig te doen. De kinderen in de koffieschool de dag nadien daarentegen, waren maar al te blij met zoveel overschot. En de kas? Die was ook tevreden . (D.V.) D

zelfs vanuit Frankrijk. Ge ziet: Wortel is toch wel erg in trek! Toen om 3 uur de laatste ingeschrevenen zich op pad begaven, waren er in totaal 1161 wandelaars geteld. En toen de laatsten binnen waren en hun pannekoeken, koffie of pintje op hadden, kon de rust weerkeren, na een dag prachtig wandelweer. •

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen -fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Winterwandeling (2) Wandelclub 'De Noorderkempen' organiseerde op zondag 6 februari haar 4e wintertocht hier bij ons, met vertrek en aankomst in de parochiezaal. De wandelclub is aangesloten bij de Nederlandstalige Wandelfederatie VZW, zodat een 40-tal aangesloten clubs van over heel het Vlaamse land en daarbuiten hun wandelfanaten gestuurd hadden om onze gezonde lucht te komen inademen. Vanaf half 8 's morgens tot 's avonds 5-6 uur was het een overrompeling van auto· s die langs honderden meters straten geparkeerd stonden, terwijl de inzittenden de 8, 15 of 24 kilometers parkoers aftrapten. Er waren mensen bij van over de grens, van Breda, Tilburg, ' s-Hertogenbosch; van Mechelen, uit de omgeving van Brussel,

CONCESSIEHOUDER GARAGE

GeudeilS ~ Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71 .76 NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NMR PERFECTIE ERKENDE CARROSSERIE De erwtensoeptent voor de wandellustigen van de oudercomité-wande Zing.

27

27


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V het niet te vermelden.

Tel.: (03) 314.82.16 Fax: (03) 314.79.56

91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

Internationale folkare van en in Meerle. De dames van Shilshoel.

INTERNATIONALE FOLKLORE IN MEERLE Om acht uur zouden de deuren opengaan en om vijf na acht zat de zaal al barstensvol. En wie durft nu nog beweren dat er voor folklore geen publiek meer is? Volksdansgroep Shilshoel richt jaarlijks een instuif in. Dit jaar op 22 januari. Muziek uit Israël, Griekenland, Bulgarije, Macedonië werd life gebracht door het orkest Stroop uit Nederland. En naast gelegenheid om zelf te dansen, brachten Shilshoel en de demonstratiegroep Balkan uit Tilburg vier optredens in traditione-

Ie klederdracht. Het ging daarbij om dansen uit Armenië, Griekenland, Macedonië en Nederland.

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

Misschien dacht u of denkt u 'ik wil dat ook wel eens proberen' Wel waarom niet? Shilshoel is op zoek naar nieuwe dansers. Het maakt niet uit waar je woont of hoe oud je bent. Ervaring is niet nodig. De dansen worden stapsgewijs aangeleerd. Vraag daarom geheel vrijblijvend om informatie. En waarom kom je niet even een kijkje nemen? Voor meer informatie: Shilhoel, p/a Peter Antonissen, Voort 59,2328 Hoogstraten (Meerle) -Tel. 03/351.78.24 D

- Turnen op verplaatsing. Om hun kennis te toetsen nam een delegatie van de de turnkring 'T Zolderke deel aan de Gouwkampioenschappen van de Katholieke Vlaamse Turnfederatie in de sporthal Spijker in Hoogstraten. Hoge toppen sche~en ze nog ni~t, maar ondanks de beperkte trainingsmiddelen mochten ze gezien worden. Bll)ven oefenen IS de boodschap.

28

• • • • • • •

NACHT EN ONTt l Dat de natuurelementen soms lelijk kunnen huishouden, mochten ze op Ja! enige weken terug nog eens aan den lijve ondervinden. Een hevige stormwind, gepaard met donder en bliksem, hield de avond en de nacht van 27 januari bij een aantal inwoners daar lelijk huis . Het zwaartst getroffen was de boerderij van Stan Boudewijns. De gevel van een stal stortte in en het dak werd half afgerukt. Omdat zich er onder het dak nog een hooischelf bevond, werd de val van de brokstukken gelukkig wat gebroken en werden de aanwezige dieren niet gekwetst. Een aantal van hen ging wel op de loop, maar kon met de hulp van de brandweer snel terug binnengehaald worden. Van de woning werden tientallen vierkante meters dak met gordingen weggeblazen en van een kleinere kooi lag het dak met gebinte en al een paar honderd meters verder in de schapenwei. Een zware eik, waar je met je armen amper rond kon, werd uitgerukt en zo'n tien meter verder neergekwakt. Stan denkt dat er een windhoos mee gemoeid was, hij zou anders niet kunnen verklaren hoe het komt dat er in hunne hoek zoveel schade toegebracht is of hoe die zware eik 10 meter verplaatst geraakte. Ook de nabijgelegen woning van de dames Van Wassenhave kreeg het zwaar te verduren. Bijna alle pannen gingen van het dak. De vrijwillige brandweer van Meerle werkte bijna heel de nacht door om de daken zoveel mogelijk dicht te leggen, in zwaar en ijskoud weer. Puik werk toch !!! D


MEERLE

EIGEN BAAN VOOR DE KEGELCLUB Binnen de bond voor gepensioneerden K.G.B . zijn heel wat "clubs" aktief : de kaarters, de fietsers, de dansclub en sedert enige jaren ook een kegelclub met zo'n 25 aktieve leden. Kegelen deden ze tot hiertoe op een ouderwetse kegelbaan in de zaal van café De Volksvriend. Maar omdat de café sedert enige tijd alleen tijdens het weekeinde open is, kwam dat allemaal zo goed niet meer uit. Jaan Vermanden, Jan Van Bavel en Keeske Van den Ouweland, drie fervente kegelaars, vonden dat er iets moest aan gedaan worden en staken de koppen bijeen. Jaan en Julia Vermonden hadden bij hun thuis nog een leegstaande varkenskooi staan. Deze was al vroeger proper gemaakt en gevloerd, voor als kinderen en kleinkinderen allemaal samen thuis kwamen, zoals met de kermis . Jaan en Julia wilden graag deze ruimte ter beschikking stellen van de club. Daarmee was dè aanzet tot een eigen baan gezet, want zonder lokaal is daar natuurlijk niet aan te beginnen. Vervolgens trokken de initiatiefnemers er op uit om uit te zoeken hoe dit best kon gerealiseerd worden. Ze staken hun licht op bij naburige kegelclubs en gingen bij een verdeler van bowlingbanen kijken naar een goede tweedehands bowlinginstallatie. Die vonden ze in Olen en ze moest 50.000 Fr. kosten. Met de wetenschap van hoe het aan te pakken en hoeveel het kon kosten trokken ze dan naar het algemeen bestuur van de K.G.B. Meerle om hun plan te bepleiten en de nodige fondsen ter beschikking te krijgen. Het bestuur ging achter het plan staan en zo konden de kegelaars aan het werk. Enkele maanden hard werken, veel medewerkers, een fijne electronica-kenner die de oude bowlingbaan opnieuw in gang zette en van alle kanten gekregen materiaal en huisraad (tafels, stoelen, kasten, gasvuur, tot een W.C. toe) resulteerden in een gezellig en compleet ingericht lokaal. Op zaterdag 5 februari werden lokaal en kegelbaan met een feestlijke receptie ingehuldigd. En blijkbaar is het er goed toeven, want op de eerste kegelnamiddag waren er al 40 liefhebbers. Dat ze er nog lang van mogen profiteren. D

Voorzitster Jeanne Van De Heyning mag het lint van de kegelbaan doorbollen (knippen was ditmaal niet van toepassing). Ze deed dat met zwier.

De werkers van de kegeldub die voor hun eigen baan zorgden. Vlnr. zittend: Danny, Julia, Marie, Henk, los, Pier, Keeske, Nee! en Jan . Rechtstaand : Jan, Jan, laan, Toon, los en Rit.

SMOUTEBOLLEN maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

Komen kegelen mogen alleen de gepensioneerden, maar smoutebollen of wafels komen eten mag iedereen. Hoe meer hoe liever zelfs, want zoals je hiervoor kon lezen, kan de K.G.B.Meerle best wat centen gebruiken. Op zondag 13 maart 1994 serveren ze U een heerlijke portie smoutebollen of een lekkere wafel. Samen met een kop koffie of een lekkere trappist, wie kan daar nee tegen zeggen ? Vanaf half twaalf kan je ze komen afhalen om thuis op te eten, vanaf twaalf uur wordt je in de parochiezaal zelf bediend. Niet te versmaden ! ! ! •

29


MEERLE

Goud in Meerle

Adriaan en Carolina We tekenen 21 februari 1944. Een mooie dag voor de tijd van het jaar. Tegen de avond viel er weliswaar een dik pak sneeuw. Weinigen zullen het zich nog kunnen herinneren. Maar voor Adriaan Strijbos en Carolina van den Broek was het de dag van hun leven : hun trouwdag. Smidje Strijbos, want zo wordt Adriaan in de volksmond genoemd, is afkomstig uit Wortel. Hij was de tweede in een rij van zes kinderen en zag het levenslicht op 13 juni 1919. Carolina is drie jaar jonger (27 maart 1922) en is een geboren en getogen 'Mjeelse' . Hun beide vaders waren metser-aannemers. Dus ze hebben elkaar via hun vaders .. Niets van, het verhaal van hun ontmoeting is zelfs voor hun zoon Leo lange tijd een raadsel gebleven. Hij situeerde het gebeuren steevast in Baarle. Het ware verhaal luidt als volgt: De oorlog woedde in alle hevigheid. België was een bezet land en overal waren er Duitsers. Na de overgave moest Adriaan naar zijn kamp terugkeren. Vandaar zou hij dan met anderen naar Duitsland gebracht worden om voor de Duitsers te gaan werken. Maar niets van. Samen met een gezel uit Wuustwezel kneep Adriaan er tussenuit. Drie dagen en twee nachten zonder eten of drinken deed hij er over om te voet terug naar huis te keren. Van dan af was hij voortvluchtig en dat zou alles er zeker niet gemakkelijker op maken. Op een dag stapte Caroline nietsvermoedend het winkeltje van Plinneke van Dijk binnen. Een dag die haar ganse leven zou veranderen. Plinneke was al een oud vrouwjte en had een klein maar gezellig snoepwinkeltje in de Kermisstraat in Hoogstraten. Het huisje is nu afgebroken. Maar destijds zat er altijd volk, want Plinneke was gekend om haar ijsjes. Ze had haar winkeltje voorzien van wat tafels en stoelen. "Dat ventje zit alleen, ga daar maar bijzitten", zei Plinneke tegen Caroline. En dat ventje was Adriaan. Zo begon een verhaal dat na vijftig jaar nog steeds vervolgd wordt. Op de vraag of Plinneke dan eigenlijk wel een beetje aan het koppelen was geweest, antwoordt Caroline resoluut: "Niks van, als wij wat langer zouden blijven dan kon ze misschien nog wat aan ons verdienen". Echt genieten van hun jeugdige liefde konden ze helaa niet. De avondklok stond ingesteld en bovendien moest Adriaan steeds op zijn hoede zijn voor de Duitsers. Ook de bruiloft was op dat punt niet zonder gevaar. Een tijdje hebben ze in de Kerkstraat gewoond totdat hun huis zwaar beschadigd werd door de inslag van een V2 in de buurt van de melkerij . Het gebeurde wel meer dat één van die vliegende bommen in onze streken terechtkwamen. De Amerikanen hadden immers her en der geschut opgesteld om die bommen, bedoeld voor de grote steden, uit de lucht te halen. Maar heel wat van dat neergehaalde tuig kwam dan hier terecht. Voordat ze zich definitief op de Voort kwamen

30

vestigen, hebben ze nog een tijd in de OnzeLieve-Vrouwestraat gewoond. Adriaan werkte aanvankelijk als smid in Wortel. Later kwam hij terecht bij Tornado, een fabriek in Etten-Leur waar ze onder meer strijkplanken vervaardigden. Ook zijn vrouw heeft daar zeven jaar gewerkt. Het leven liep niet altijd over rozen. Toch hebben ze beiden ondanks vele tegenslagen de Adriaan Strijbos en Carolina Van den Broek moed nooit verloren. Samen met hun twee kinderen Jeanneen Leo zijn ze toch erg gelukkig. Adriaan is een echte dierenliefhebber. Hij hield er zelfs herten en reeën op na. Nu houdt Dan reserveert Kredietbank-Hoogstraten speciaal tijd voor u. hij nog altijd siervogels, heeft hij twee honden Onze nieuwe openingstijden zijn: en heel wat vissen. Verder zit hij in het bestuur van de OudstrijdersMaandag bond in Meerle en de 09.00 -12.30 uur /14.00 -16.30 uur oorlogsvrij willigers (Gewest Kempen) en is hij vlaggedragervan de Dinsdag NSB (Koninklijke Na09.00 -12.30 uur /14.00 -16.30 uur tionale Strijdersbond). Samen met haar man trekt Caroline geregeld Woensdag op pad als er wat te doen is van de oudstrij09.00 -12.30 uur /14.00- 16.30 uur ders. Maar zelf heeft ze ook steeds een zeer acDonderdag tiefleven geleid. Lange tijd heeft zij alle kleren 09.00 -12.30 uur /14.00 -16.30 uur van haar kinderen gemaakt, wat naast haar taak in de fabriek voor Vrijdag een gevuld programma 09.00 -12.30 uur /14.00 -16.30 uur zorgde. Na een zware hartoperatie doet ze het nu wat kalmer aan. Zaterdag Maar ze kan uren aan 09.15-12.15 uur een stuk werken om met behulp van kleine pareltjes die ze op een Kredietbank-Hoogstraten, Jozef Meeuwssen, kantoordirecteur koperdraadje rijgt prachtige kunstwerkjes Vrijheid 117, 2320 Hoogstraten, tel. 03/314 50 37 te maken.

U wenst persoonlijk en rustig uw geldzaken met ons te bespreken?

Carolina en Adriaan, van harte gefeliciteerd met jullie jublieum. •

KREDIETBANK. THUIS BIJ DE BANK VAN HIER .


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Dat het zo'n vaart zou lopen, had ik nooit kunnen denken. Maar het bewijs staat hierboven: Willy is populairde r dan ooit. Zijn naam duikt nu ook op in de Vlaamse dagbladpers. Men noemt hem daar Vrije Willy, dat moet natuurlijk Wakkere Willy zijn, maar soit, voor mij is dat hetzelfde. Feit is dat zijn naam landelijke bekendheid krijgt dankzij zijn schrijfsels in deze rubriek. U begrijpt dat mijn trots geen grenzen kent. Jawel, trots en geen jaloezie, want het klopt dat de Willy een vaardige pen heeft, maar hij is en blijft mijn ontdekking. Ik ben zijn goeroe, dus als hij scoort, telt dat punt ook voor mij. En inderdaad, een echte vriend is hij geworden. Akkoord, er zijn verledenjaar enkele strubbelingen geweest, maar dat is voorbij. Momenteel hebben wij een p rima relatie, let wel, schrijfrelatie, en daarom ben ik bereid- zoals de advertentie zegt- alles voor hem te doen. Nou ja, alles ... laten we zeggen, veel. Ze moeten niet overdrijven, die kranten. Dus heb ik tegen de Willy gezegd: schrijf maar raak, ik zal er wel voor zorgen dat het gepubliceerd wordt. Hij bracht deze keer iets over de brass- en drumband, maar kwam ook af met een artikel over koppigheid, dat vergezeld was van een ingezonden gedicht. Willy ging verder op bezoek bij Karel en Lisa Rombouts n.a.v. hun gouden bruiloft. Normaal zou Mieke Roos dat doen, zo schreef ik de vorige keer, maar Mieke is ondertussen verhuisd naar Mechelen en moest daardoor haar activiteiten voor De Hoogstraatse Maand stopzetten. Gelukkig was de Willy bereid om in te vallen. Dat betekende extra werk voor hem, maar voor één keer vond hij dat niet erg. Kijk, op die manier wordt iemand inderdaad een echte vriend.

Koppigbeid troef Dat een Merenaar koppig kan zijn, is geweten. Dat zit in zijn aard en hij koestert deze eigenschap met veel liefde. Terecht, want een flinke dosis koppigheid kan in dit leven soms wonderen doen. Toch moeten we ons hoeden voor overdrijving, anders botsen we met jan en alleman en brengt die koppigheid ons in de problemen. Dat bewijst het nu volgende, waar gebeurde verhaal, waarin u zal merken dat koppigheid geen exclusieve Meerse eigenschap is, maar dat ook Minderhout zijn deel van de koek opeist. Donderdagavond 13 januari, het is halfacht geweest. Het ALBOB-busje van aannemer Herman Bruynen draait de Kapeldreef in Minderhout in. Aan het stuur zit Pons Koyen en hij wordt vergezeld door zijn werkmakkers Wim Balemans en Gui Wagemans. Ze gaan Gui afzetten, want die woont in de Castelréweg. Ludo Van GiJs woont daar ook. Hij stapt op dat moment in z' n auto om naar het Klein Seminarie te rijden voor een vergadering. Beide auto ' s ontmoeten elkaar onderweg, op de verbinding tussen de Kapeldreef en de Castelré. Het probleem is echter dat op die plaats twee auto's elkaar niet kunnen passeren. Het gevolg is dat het ALBOB-busje en de wagen van Ludo Van GiJs neus aan neus komen te staan. Eén van beide zal achteruit moeten om de andere voorbij te laten. Maar geen van beide wilt dat: de koppigheid is begonnen. Ludo Van GiJs stapt uit en eist met luide stem

en strenge blik dat het trio Koyen-BalemansWagemans achteruit rijdt, omdat hij daar woont en het voor hen een klein kunstje is om even achteruit te rijden. Wie Ludo kent, weet dat met hem niet te spotten valt, maar bij het trio heeft zijn autoritaire optreden een averechts effect. Zij zeggen evenveel rechten op de weg te hebben, omdat Gui Wagemans ook in de Castelréweg woont en ze weigeren pertinent achteruit te rijden. Ludo wilt ook van geen wijken weten en de patstelling is bereikt: twee auto ' s tegenover elkaar die alleen maar vóóruit willen. Nu zou je denken dat het gezonde verstand al vlug komt bovendrij ven, maar niet zo bij deze heren. Zij blijven op hun standpunt. Er wordt wat heen en weer gelopen en geroepen en de buren komen kijken wat er aan de hand is, maar die keren na een tijdje onverrichterzake terug naar binnen. Beide partijen trekken zich nu in hun voertuig terug en beloeren elkaar door de voorruit, speurend naar een teken van zwakheid bij de ander. Dat komt er echter niet. Lu do besluit de rijkswacht op te bellen, maar die heeft voorlopig geen zin om zich met deze zaak te bemoeien. Daarom maakt Ludo van de nood een deugd en begint in z'n wagenz' n lessen van 's anderendaags voor te bereiden. Het busje merktdat en begint met z'n lichten te knipperen om Ludo van het nodige licht te voorzien. Ondertussen arriveren er achter beide wagens geregeld andere auto's die daar willen passeren. Allemaal moeten ze noodgedwongen terug, want de weg is en blijft versperd.

BEGRAFENISSEN

JORIS

19

Dan volgt een nieuwe ontwikkeling. Ludo verlaat z'n voertuig en plaatst er z'n twee zonen in als bewakers. Zelf heeft hij besloten toch naar de vergadering op school te gaan. Met de fiets dit keer. Dat lukt en Ludo verdwijnt in de nacht. Deze tactische zet verandert echter niks aan de toestand. De auto's blijven ter plaatse. De ALBOBs hebben inmiddels honger gekregen en één van hen gaat in Minderhoutdorp achter frieten, die nadien in het busje verorberd worden, onder het toeziend oog van de zonen Van GiJs. De klok nadert nu elf uur, het beleg duurt dus reeds drie uur. Plots is er opschudding. Ludo keert terug van school en ziet tot zijn grote verbazing dat alles bij het oude is gebleven. Hij stuurt z'n zonen naar bed, breekt zijn achterzetel uit, haalt z' n slaapzak en installeert zich in z'n wagen voor de nacht. Het busje kijkt met stijgende verbazing toe. Dit gaat hen te ver. Wim Balemans stapt daarom uit om komaf te maken met de hele situatie. Hij en Ludo komen na enkele felle woorden tot een compromis. Beide partijen zullen even achteruit rijden om zo elkaar te kunnen passeren. Zo gezegd, zo gedaan. De motors slaan aan en achter de ramen in de buurt verschijnen talrijke hoofden. Na enig gemanoeuvreer rijden de auto's eindelijk elkaar voorbij. Daarbij sneuvelt helaas de verkeersdriehoek die Ludo achter zijn wagen had geplaatst, maar goed, de weg is terug vrij en de impasse voorbij. Die duurde bijna vier uur, dus qua koppigheid kan dit tellen. Wie vindt dat het hem of haar ontbreekt aan dezelfde blinde onverzettelijkheid, raden wij aan eens bij deze heren langs te gaan. Zij kunnen u ongetwijfeld helpen. Hier eindigt dit ongelooflijke, maar echt gebeurde verhaal. Toch is het nog niet helemaal afgelopen, want wij ontvingen op de redactie eens, zelfgeschreven gedicht over deze zaak. Het is van de hand van één van de betrokkenen, nl. Gui Wagemans, die rijmsgewijs zijn visie op de feiten weergeeft. Het is helaas te lang om hier te publiceren. De laatste lijnen vullen we u niet onthouden:

Waar men rijdt langs Vlaamse wegen, komt men wel eens de ALBOBs tegen. En wat wij eerst hadden verzwegen, wij zitten om geen grap verlegen. D

31


MEER

Gouden tijden voor Karel en Lisa Op zaterdag 12 februari was het exact 50 jaar geleden dat KAREL ROMBOUTS en LISA BROKKEN in het huwelijksbootje stapten. Dat gaf aanleiding tot een waar volksfeest, waarbij de stoet die na de mis door het Dorp trok, de parel aan de kroon was. Daarover krijgt u in de volgende Maand meer te lezen en te zien. Deze maand blikken wij samen met Karel en Lisa terug op hun rijkgevulde leven.

drinken. Ondertussen had echter Gust Bastijns ook zijn oog op Lisa laten vallen en op een bepaald moment stonden ze al buiten. Dat was voor Karel het sein om in te grijpen. Hij zei: 'Ik heb die daarstraks al besteld', Lisa knikte van ja en Gust kon afdruipen. Al vlug dachten ze aan trouwen. Karel ging in het gezelschap van een fles jenever het ja-woord vragen aan vader Brokken en dat kreeg hij onmiddellijk, want Karel was 'den al' bij Jan Brokken. Lisa zat terwijl de koeien te melken, maar Karel ging haar direct het goede nieuws melden. 'Ik heb u gekregen' zei hij en op 12 februari 1944 trouwden ze. Een huwelijksfeest verliep toen totaal anders dan nu. Om 7 uur was er eerst een familiekwis. Daarna gingen ze boterhammen eten bij Jef Brokken. Om 9 uur trouwden ze voor de wet en om 10 uur voor de kerk. Traditioneel werden daarna alle cafés van Minderhout bezocht, je kan het je nu niet meer voorstellen. Tenslotte trok heel de bende naar huize Brokken om in de schuur het echte feest te vieren: eten, drinken en dansen op de harmonikamuziek van Jef Boudewijns. Een onvergetelijke dag. Het eerste huwelijksjaar woonden Karel en Lisa in bij Brokken thuis en hielpen op de boerderij. In '46 verhuisden ze naar Hoogstraten en Karel werd er 'beestenoppasser'. In totaal moest hij zeker 300 koeien verzorgen,

Karel werd geboren op 26 februari 1918 als jongste telg in een gezin van 12 kinderen. Ze woonden in Gestel op de hoek van de Gestelsestraat en de Terbeeksestraat, recht tegenover Rik Martens, waar nu Mark Dufraing woont. Het was een boerenfamilie, die tegelijk een café uitbaatte, 'de Kruis baan' . Uit die tijd rest alleen nog de oude schuur. Tot z'n 14 jaar liep Karel school, daarna moest hij op de boerderij helpen: met het paard rijden en ploegen, graan zaaien, enz ... In '37 vond hij werk bij brouwer Sterkens en ging vaak de baan op om cafés te bevoorraden. In '40 brak de oorlog uit en ging hij op de Liebig werken tot zijn huwelijk in 1944. Ondertussen groeide op Hal in Minderhout Lisa Brokken op. Zij zag het levenslicht op 23 april en was daarmee het zesde kind van de zeven die deze boerenfamilie zou krijgen. Ook haar schooltijd liep tot 14 jaar, waarna ze ging 'dienen' bij Fons Peeraer in Merksplas. Dat deed ze drie jaar, want toen haar zus Catharina trouwde, was Lisa thuis nodig in het huishouden en dat bleef ze doen tot haar huwelijk met Karel. Karel en Lisakenden elkaar al langer, maar op Minderhoutkermis in 1943 geraakte het definitief 'aan' . In het begin van de avond zei Karel tegen Lisa dat hij haar straks naar huis zou doen, waarna hij met de vrienden pintjes ging

RUIMTE

IN

eten geven, enz ... In '50 trokken ze definitief naar Meer, naar de Donckstraat. In 1964 bouwden ze ter plekke een nieuw huis, waarin ze nu nog altijd wonen. Karel ging werken als metsendiener, zowel in de wegen- als de woningbouw. Dat zou hij blijven doen, hoewel hij ook een paar keer ander werk geprobeerd heeft. Maar zowel op de Zwan als de Friswit hield hij het maar een paar dagen uit. Hij kon het er niet uithouden van 'het gekakel van de wijven ' . De laatste vijf jaar voor zijn brugpensioen was hij werkzaam in het bouwbedrijf Van Roey. Lis a deed al die jaren wat een moeder normaal overal deed: het huishouden. Daarmee had ze trouwens haar handen meer dan vol, want er kwamen niet minder dan negen kinderen: PietJan (wie kenthem niet?), Nee!, Jef, Toon, May, Jan, Rit, Louis en Paul. Lisa zegt zelf: 'Met zo'n bengels had ik werk te over. Heel de dag wassen en plassen, voor eten zorgen, voor kledint, enz ... D'r was altijd veel drukte in huis. Maar dat was heel plezant. Ik heb er veel deugd van gehad. En nu nog.' Lisa, een moeder in hart en nieren. Trouwens, de drukte houdt niet op, want ondertussen zijn er al23 kleinkinderen en die komen allemaal geregeld over de vloer. Op achterkleinkinderen is het voorlopig nog even wachten, maar dat komt wel. Goede herinneringen bewaren Karel en Lisa aan onderpastoor Mariën en aan de nonnen van 't klooster. Onderpastoor Mariën - wie hem gekend heeft, denkt met heimwee aan hem terug - kwam geregeld 's avonds paapgooien. Men gooide tot het donker was en zelfs dan probeerde men met een kaars verder te doen, waarbij de onderpastoor het nooit kon laten de kaars uit te gooien. De nonnen van het klooster

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

32


MEER waren vroeger vaste klanten in huize Rom bouts. Zij kwamen vaak langs om te vragen of iemand boodschappen wou doen of in het park wou helpen. Zij waren zeer gehecht aan de kinderen Rombouts. Als die gestraft werden en geen eten kregen van moeder omdat ze stout geweest waren, konden de nonnen het niet laten hen wat eten toe te stoppen. Momenteel genieten Karel en Lisa van hun oude dag. Beide zijn ze nog goed gezond. Twee keer slechts viel Karel in panne. In '71 brak hij z'n voet tijdens het dansen bij Siemons met de kermis. Vijfenzeventig dagen zat hij in het gips, maar die sleur werd opgevrolijkt door het draaien van het plaatje 'Vader Abraham had zeven zonen'. In '73 was het serieuzer: men ontdekte een vlek op een long van Karel. Hij verbleef lang in Pellenberg en was een vol jaar Buiten strijd. Gelukkig kwam alles goed en uit dankbaarheid daarvoor gaat Karel sindsdien elke dag naar de mis. Ook nu nog. Zowel Karel als Lisa weten hun dagen goed te vullen. Lisa houdt van breien en kaarten met Anneke, Joanna en Jaan Bruynen. Ze buurt ook graag, want er komt veel volk over de vloer. Overdag zorgt ze nog steeds voor het huishouden en 's avonds kijkt ze naar de TV. 'Familie ' en 'Tien om te zien' zijn haar favoriete programma's. Muziek is heel belangrijk voor haar, van Radio Valencia is ze een trouwe fan. Karel zit niet makkelijk stil. Hij heeft zijn groententuin en zijn sierduiven, maar wat hij het liefst doet, is hout klein maken. Biljarten en kaarten zijn anderehobby's van hem. Hij is ook vaak op straat te vinden, voor iedereen heeft hij een vriendelijke groet en een babbeltje kan er ook altijd af, zeker met buurman Fons Goetschalckx. Buiten is er trouwens heel wat te beleven. Voor hun deur huist immers de St.Jorisgilde, waarvan hij erelid is, en daarnaast bevindt zich de Mussenakker, die hem jong houdt. Akkerpop en Meermarkt liggen in de bovenste schuif, want dan is er veel beweging en gezelligheid op straat en daar houden ze van. 'Ik heb hele goeie buren', zegt Karel, 'ik zou met niemand willen ruilen.' Het moet voor iedereen duidelijk zijn, Karel en Lisa zijn gelukkig. Bij het afscheid nemen, krijg ik van Karel nog een goeie tip mee om gezond oud te worden: elke morgen een scheutje elixir met een paar beschuiten. Dat doet hij al jaren en als je zijn italiteit bekijkt, lijkt het inderdaad effect te hebben. Karel en Lisa, ik weet dus wat me te doen staat. Allebei hartelijk gefeliciteerd met uw jubileum en nog vele gezonde en gelukkige jaren. •

En de winnaar is ... Warre!

Op zaterdag 22 januari vond in Garage Geudens de plechtige overhandiging plaats van de eerste prijs van de Middenstandstombola van Hoog straten. In ruil voor zijn winnend biljet ontving Warre Palmans uit Hoogstraten uit de handen van voorzitter Aloïs Ruts de sleutels van een splinternieuwe Ford Fiësta. Warre: 'Ik heb nog nooit iets gewonnen. En nu dit. Ik kon het eerst niet geloven, maar nu moet ik wel.' Vrouw Leen en dochter Loes deelden uiteraard zijn geluk. Ride on, Warrel Op de foto herkent u ook nog Paul Geudens, Dirk Mertens en Mark Buyens.

Landelijke Gilde pakt de dorpskwis

Brass-en Drumbandnieuws Op zaterdag 27 februari organiseert drumband Ste.-Rosalia in zaal Voor Kunst en Volk een drumfestival. De feestelijkheden beginnen om 14.00 uur. Naast de eigen drumband treden verschillende andere drumbands en majorettenkorpsen op. Er zal dus voldoende afwisseling zijn en ook heel wat moois voor oren en ogen. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Brassband ook ditjaar werd een antiek- en vlooienmarkt, die zal doorgaan in zaal Voor Kunst en Volk op zaterdag 9 en zondag 10 april. Voor het ophalen van alle materialen zal er dit jaar echter niet van huis tot huis worden gegaan. Wel kan u contact opnemen met Frans Van Bladel (315 .77.76), de expert ter zake, of met één van de bestuursleden van de brassband. Graag zullen zij alles komen ophalen. U kan vanaf nu hiervoor telefoneren. •

De parochiezaal was op zaterdag 29 januari andermaal veel te klein om het enthousiaste verloop van de dorpskwis voldoende ruimte te geven. Gelukkig lieten de deelnemers dat niet te zeer aan hun hart komen en streden zij sportiefvoor de overwinning. Na een uiterst spannend slot sleepte de Landelijke Gilde op de valreep de overwinning uit de brand. Het verschil met de tweede en derde was miniem, maar daardoor smaakte de overwinning des te zoeter. Op de foto poseren onze landen tuinbouwers met hoge borst na het behalen van de titel van dorpskwiskampioen. Terecht, want die is dikverdiend. Proficiat, mannen. De organisatie verliep alweer vlekkeloos en die pluim mag de St.-Jorisgilde op z'n hoed steken. Het is nu aan de Landelijke Gilde om volgendjaar alles op z'n poten te zetten, maar ze hebben al beloofd dat we ons geen zorgen moeten maken, meer nog, dat we zullen opkijken. Kloeke taal en zo hoort het. Voor de volledigheid krijgt u nog de complete uitslag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Landelijke Gilde Boerenkapel St.-Ambrosiusgilde Mussenakker KAV Turnkring Toneelkring

146 145 144 137 133 132 127

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. put. put.

8. 9. 10. 11. 12. 13 . 14.

Ziekenzorg Brassband KWB KFC Meer KVLV Chiro-meisjes Chiro-jongens

125 pnt. 118 pnt. 114 pnt. 105 pnt. 99 pnt. 96 pnt. 79 pnt.

33


Op weekendbezoek zonder bloemen?

LAURVSSEN ELECTRON ICS

Kan al een jaar niet meer, zeggen kenners!

MINDERHOUTDORP 29c 2322 M INDERHOUT Tel. 03/314.67.67

CT-1415 E

Reeds ruim een jaar heeft u eigenlijk geen enkele vorm van excuus meer! Maar dat zullen we dus met de mantel der liefde bedekken. Sinds april van vorig jaar immers functioneert in het centrum van Merksplas de enige bloemenautomaat van de Kempen. Cattleya, de bloemenzaak voor de zakenman, en steeds aan de spits waar het klantgerichte en doorgedreven service betreft, nam toen dit initiatief. En reeds honderden klanten geraakten zo in extremis toch nog gesteld, hoefden niet met schaamrode kaken op familievisite of vriendenbezoek I Denkt u nu vooral niet dat het gaat om zomaar wat kunst- en vliegwerk, een met haken en ogen aaneenhangende noodoplossing! Het volstrekte tegendeel is waar ! U kiest uit drie prijsklassen, u stopt wat geld in het apparaat en daarvoor heeft u dan een kakelvers (want gekoeld) boeket. Zo eenvoud ig is dat! Maar natuurlijk kunt u ook steeds nog bellen (014/63.45.16) of faxen (014.63.51 .87). U zal verrast zijn hoe dikwijls wij u toch nog kunnen helpen!

B~-~A

KLEUR TV

Donkere beeldbuis van 37 cm 40 voorkeuzezenders Zelfzoekende tuner voor kabel Ingebouwde sleep timer

G

E

T

T

H

E

8

E

LEOPOLDSTRAAT 60 2330 MERKSPLAS

S

T

buy

24 op 24 uur PAKKLAAR ..DE BLOEMENAUTOMAAr路

45

-

'

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt :zaagwerk.

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

WoortJIII Hll /Jek/M//119 t

n bekleden die het

~~~t ~c~~o~~~eals volgt b1nnenin

rd een nieuwe. volkomen 'd?chte schoorsteen aang~b) racht van metaal(roestvriJ staa d Dat is de enige oplossing Ie goed 1s.

~",

1 ~~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

34

Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag . Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1 ,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk) .

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15


Een andere pen ...

Jeroom De Brauwer 30 jaar dirigent Heuglijke tijden voor de Kon. Fanfare 'De Marckezonen'. In 1879 werd de eerste noot geblazen en daarom zal 1994 voor de maatschappij in het teken staan van het 115-jarig bestaan. Op dit ogenblik telt de vereniging 47 spelende leden en in de nabije toekomst zal dit aantal zeker nog aangroeien daar beloftevolle jongeren zich aanmelden . Tijdens het teerfeest in januari werd dirigent Jeroom De Brauwer gehuldigd voor het 30 jaar hanteren van de dirigeerstok in Minderhout Jeroom werd in 1935 te Oordegem (Oost-Vlaanderen) geboren. Hij was op 16-jarige leeftijd solist (bugel) in de plaatselijke fanfare. Op die leeftijd behaalde hij aan het conservatorium te Gent een eerste prijs met grote onderscheiding voor trompet en notenleer. Na eveneens de cursussen gevolgd te hebben voor harmonie en muziekgeschiedenis behaalde hij op zijn 18de zijn hoger diploma voor trompet met de grootste onderscheiding en de regeringsmedaille. Dat was nog nooit eerder gebeurd op het conservatorium! Gewoonlijk worden dergelijke hogere diploma's uitgereikt aan mensen van 26 en 27 jaar! Dat alles maakte dat De Brauwer bugelsolo werd bij de muziekkapel van de Zeemacht toen hij nauwelijks 16 was. En een jaar later slaagde hij in een examen waardoor hij solist werd bij de kapel van de Gidsen. De Gidsen staan bekend als HET muziekkorps waar de strengste normen worden gehanteerd. Jeroom De Brauwer genoot faam in het buitenland door concerten te geven in het conservatorium van Parijs en recitals in diverse Italiaanse grootsteden. Thans is hij leraar aan de Turnhoutse muziekacademie en het conservatorium te Brussel, waar hij gekend is voor het afleveren van topklasse muzikanten die op diverse concours in gans Europa de beste prijzen behalen. Voor de Kon. Fanfare 'De Marckezonen' is hij

een groot leraar en tevens een groot psycholoog. De repetities zijn voor de muzikanten werkelijk een aangename en zeer leerrijke ontspanning. Bij 'De Marckezonen' is hij gekend om de manier waarop hij de fouten aanpakt, zonder iemand te krenken of te beschamen. 'De Marckezonen' beseffen maar al te wel dat het een eer is om onder zulk een meesterlijke leiding te mogen staan. (Over de viering van het 115-jarig bestaan meer in volgende edities van D.H.M.) D

90 kaarsjes voor 'Tante Siska' Een kranige vrouw, een stralende lach, ge zondheid te koop! Dat is Franciska Adams uit de Halstraat die zopas haar 90ste verjaardag vierde met een dankmis en een gezellig feest voor de familie Adams. Op naar de I 00!

Reeds 15 jaar lang heeft RENE LAURIJSSEN o.a. het Minderhoutse dorpsnieuws verzorgd in eerst 'De Hoogstraatse Gazet' en daarna in 'De Hoogstraatse Maand'. Dan is het werkelijk hoog tijd dat er nieuw bloed aangesproken wordt!' hoorde ik mezelf zeggen op een stormachtig avond terugkomend van een interview of vergadering. Juist! Nieuw bloed van goede kwaliteit werd aangesproken. Mijn opvolger luistert naar de naam van PATRICK LEYSEN, directeur van de lagere- en kleuterschool alhier, MARKWIJK 15, tel. 03/314.69.47. Zonder twijfel zal Patriek de Minderhoutse dorpspen met enthousiasme weten te hanteren. Laat zijn telefoon voortaan rinkelen op luide toon en vul zijn brievenbus en dit... elke maand. Patrick, succes!

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Ieroom De Brauwer (met sigaar) ontvangt van ondervoorzitter August Vermeiren blijken van waardering voor hetgeen hij in al die jaren voor de fanfare gepresteerd heeft.

" 35


MINDERHOUT

Rijksweg Minderhout-Meede

DORPS RAAD: 'Wanneer voetbalvelden voor M.V.V.?' Wegens afwezigheid van voorzitter Gust Desmedt nam secretaris Vie Peeters de touwtjes in handen tijdens de laatst gehouden dorpsraad, waar heel wat mensen kwamen opdagen om te luisteren en hun mening te verkondigen. Het ludieke werk aan het ernstige gekoppeld en schepen Coenegrachts trachtte de meeste klachten te weerleggen en de vragen te beantwoorden naar het gemeentebestuur toe. Ondanks een heet hangijzer, de voetbalvelden, toch een serene sfeer onder het publiek. Misschien een beetje te sereen!?

Kapel en omgeving De restauratiewerken aan de kapel zelf hebben al enige tijd hun beslag gekregen. De entourage rond het gebouw zelf wordt nu duchtig aangepakt en dit ook niet tot ieders volledige voldoening. De discussies hieromtrent lieten dit duidelijk blijken. Het opzet van dit alles is voornamelijk het verkeer te beperken in de Kapeldreef en rond het historisch gebouw zelf. Aan de achterzijde van de kapel wordt het verkeer volledig gebannen. Rond het gebouw zelf heeft men meer plein gecreëerd en een nieuwe weg (te smal?) aangelegd langs de oostkant van het monument. Een weg die al voor kwaad bloed gezorgd heeft bij bepaalde buurtbewoners. Wat als er twee auto's tegelijkertijd in een tegenovergestelde richting deze weg oprijden? Eén moet er in alle geval achteruit, wil de andere kunnen passeren! Wat als twee onwillige chauffeurs tegenover mekaar komen te staan en geen duimbreed willen wijken? (Algemeen gelach!) Dit is echter reeds gebeurd! De verstandigste geeft dan maar toe, hoor ik je denken. Het is ook zo dat het doorgaand verkeer gemakkelijker langs de Koestraat de rijksweg op kan zodat men de Kapeldreef en omgeving niet onveilig hoeft te maken. Heel de nieuwe verkeersregeling werd daarna uiteengezet: langs de Van Aertselaerstraat mag je de Kapeldreef in maar er niet meer uit, het uitgaand verkeer zou langs de Witherenweg afgeleid worden ... ! Hiermee waren vooral de omwonende aanwezigen niet akkoord; die beweerden zonder problemen de dreef in en uit te kunnen rijden. Enkele proefmaanden dan maar en dan zal men wel zien! Besluit: teveel improvisatie, te weinig onderzoekingswerk vanwege de officiële instanties, men voert te gemakkelijk uit en dan maar afwachten wat het geeft! Dat de kapel nu van meer bescherming geniet is natuurlijk wel een mooie zaak!

Voetbalvelden: geween en tandengeknars Hierover is het laatste woord nog niet gesproken of misschien toch wel! Begrijpelijk is het ook dat de M.V.V.-beleidsmensen stilaan naar een oplossing toe willen. Het ene veld dat zij ter beschikking hebben aan de Hoge Weg is ontoereikend . Langs de Heistraat (zijstraat Minderhoutsestraat) zou het stadsbestuur een perceel willen aankopen. Zoals je al langer weet, is hiertegen heel wat verzet gerezen van enkele rundveehouders die daardoor hun broodwinning in het gedrang zien komen. Deze gronden liggen in een landbouwzone en principieel kan een voetbalveld hierin niet aangelegd worden, wel in een recreatiezone. Die is er echter niet te Minderhout! Wat dan? De procedure is reeds een hele tijd in gang gezet en men wacht nog altijd op een uitspraak van het provinciebestuur. Wachten doet men echter al lang! Dus weinig schot in de zaak. Er werd nog over alternatieven gesproken maar stukken grond voor drie voetbalvelden liggen ook zeer dun bezaaid.

Dorpskom Grote ergernis bij de fietsers! Nog teveel wordt door hun grote broers, de vierwielers, op het fietspad in de dorpskom geparkeerd ondanks waarschuwingen van de politie. Maar hier zit de overheid zelf fout! Aan de bibliotheek heeft men een gevaarlijk punt geschapen en daarbij ontbreekt een duidelijke markering. De schepen van openbare werken verklaart dat Bruggen en Wegen hiervoor aansprakelijk is maar om zulke markeringen uit te voeren is er een temperatuur nodig van minimum l5°C. Na de winter zullen de wegmarkeringen en vijf plantvakken aangebracht worden langs de oostkant van de weg.

De gronden voor de fietspaden (1 ,75m breed) langs weerskanten van de weg zijn voor het grootste deel verworven, zodat men binnenkort met de werkzaamheden kan beginnen. De bomen die in de weg staan en zieke exemplaren worden onverbiddelijk naar de kachel verwezen omwille van de veiligheid. De weg zelf wordt afgeschraapt en vernieuwd en het elektriciteitsnet zal verhuizen naar de ondergrond, zodat ook de hinderlijke palen uit het landschap zullen verdwijnen.

Gemachtigde opzichters Dat Minderhout langs alle kanten pluimen op de hoed gestoken kreeg omwille van het prima functioneren van de 'gemachtigde opzichters' viel bij iedereen wel in goede aarde. Wat is er dan aan de hand? Nu en dan valt er iemand af of meldt zich ziek. Gewone dingen die kunnen gebeuren. Op langere termijn kan dit echter tot problemen leiden. Vanuit het Oudercomité kwam de vraag of de gemeente niet voor 'gemachtigde opzichters' zou kunnen zorgen. Reactie! De mensen moeten niet alles van de gemeente verwachten. Daarvoor heeft men het nodige personeel en het geld niet. Sommige dingen kunnen, sommige niet! Schepen Coenegrachts verwees eerst naar personeel dat hiervoor pedagogisch opgeleid zou moeten zijn. Hieruit kon men vermoeden dat de leerkrachten hier maar voor zouden moeten opdraaien. 'Dit kan zomaar niet!' Later kreeg men dan toch een meer afgezwakte versie te horen. Toch zou men misschien wel een vinger kunnen opsteken naar de ouders zelf. Hun kinderen gaan naar school, hun kinderen moeten oversteken mag men van hen dan ook enige verantwoordelijkheid en daadwerkelijke hulp vragen. Vele handen maken het werk toch licht!

De dorpsraad! Men ziet bepaalde problemen en houdt ze warm door communicatie rond de tafel. Niet alles is te verwezenlijken, maar met een beetje goede wil is er toch veel te bereiken. Voetbalvelden, jeugdlokalen, gemachtigde opzichters, fietspaden ... ! De meeste bewoners liggen er niet van wakker, een ver-van-hun-bedshow!•

Jeugdlokalen Dat de K.L.J.-meisjes en -jongens lelijk in hun maag zitten met de verkoop van het oudgemeentehuis in het centrum is maar al te duidelijk. Dat er voor hen geen alternatief voorhanden is, kan men ook moeilijk indenken. Toch is het zo! De beweging staat op straat. Voorlopig mag ze op vrijdag de noodkerk plus het oud muziekschooltje in de tuin van de pastorij gebruiken. Dit blijft echter niet duren! Reden? De K.L.J. is niet bij de pakken blijven zitten en wil zelf een nieuw lokaal laten optrekken. De plannen zijn reeds klaar en werden getoond op de dorpsraad. 't Zag er in elk geval niet mis uit. Waar echter inplanten? K.L.J. stelt voor tegen de oostkant van de bibliotheek naast fietshandel Van den Ouwelant. Stilte in de zaal. Weinig of geen reactie! Goedkeuring of afkeuring? Dit voorstel wordt door K.L.J. aan het gemeentebestuur voorgelegd.

36

Lenteconcert Op ZATERDAG 12 MAART verzorgt de Kon. Fanfare 'De Marckezonen' haar jaarlijks LENTECONCERT in de parochiezaal. Mensen die de vorige uitvoeringen bijwoonden, zullen beamen dat de lichte blaasmuziek duidelijk terug gewaardeerd wordt. De muzikanten leven in ieder geval naar deze muziekavond toe en nodigen u dan ook van harte uit voor een luisterend oor.


~

L!ILa

- ·"'"' ~~~!SPORT I

~ ---~]

""" . (

)'~·

~ïtl

.J-.

'

VNA Wortel De blauwwitten zetten dezelfde trend voort nl. goede wedstrijden op verplaatsing en minder goede thuis. Bij Halle gingen we verdiend met 1-2 winnen na mooie doelpunten van Eddy Vermeiren en Dave Verschueren. Spijtig werd een zeer goed spelende Andre Snoeys gekwetSt en moest verschillende weken forfait geven. Thuis tegen een zeer goed spelend Antonia, scoorde Eddy Vermeiren een klasse-doelpunt en een goed georganiseerde verdediging met een secure doelman Dominique Bevers hield de 0 op het bord. Kopploeg Putte nam voorsprong na een strafschop in geschenkverpakking. Gelukkig maakte Dominique Dufraing met een enig mooi vluchtschot verdiend gelijk. · In barre omstandigheden werd aan Poeleinde · tegen Brecht gespeeld. Het eerste half uur speelde VNA behoorlijk mee, maar incasseerde dan een ongelukkig doelpunt. Vlak voor de rust scoorde Brecht een tweede maal. We konden ons de tweede helft niet herpakken en Brecht scoorde nog een derde maal. Programma: 06.03.94 Wortel-Berendrecht 13.03.94 Oostmalle-Wortel 27.03.94 Wortel-St.Job •

HVV ondanks twee nederlagen erg sterk bezig De roodwitten speelden op 6 november 1993 een vooruitgeschoven match op SV Mol, match die met 1-0 werd verloren. Dan begon het roodwitte traintje te bollen en de jongens van trainer Kernland wandelden van het ene succes naar het andere, in zoverre dat men van een periodetitel begon te dromen. Eisden was echter nog iets beter dan HVV en won die titel zelf door te winnen op Kapellen en op Overpelt, zodat HVV met uitoverwinningen op Heist, Heultje, Poederlee en Tubantia en een gelijkspel op Overpelt en thuisoverwinningen tegen Kapellen, Beringen, Aarschot en Turnhout en een gelijkspel tegen Berchem uiteindelijk niet verder kwam dan een tweede plaats in de tweede periode. Die reeks is de sterkste prestatie die HVV ooit neerzette. Het is ooit nog gebeurd, doch dat was dan wel één reeks lager ... Roger Kernland en Danny be Prijck zagen hun werk bekroond met een nieuw contract voor het seizoen 94/95.

Tegen Herentais verloor HVV met 1-0 en het was niet onze beste match. De Kok scoorde een juweel van een doelpunt en daarmee was voor ons de reeks ten einde. Patro Eisden kwam op HVV winnen met 0-1. Zij hadden wel een erg betwistbare strafschop nodig om dit resultaat op het bord te krijgen en hielden er ook 5 gele kaarten aan over. Dat Lei Clijsters onmiddellijk na het penaltydoelpunt zijn twee spitsen Pastarek en Van Luyd naar de kant haalde, wees wel in de richting van 'houden wat we hebben'. HVV kwam een paar keren erg dicht bij de gelijkmaker, doch de leiders pakten hier de volle pot. HVV heeft nog één punt nodig om 30 seizoenen in de hogere afdeling (22 seizoenen bevordering en 8 seizoenen IIIe klasse) met succes te besluiten. Programma: 26.02 Hasselt-HVV 20 uur 06.03 RVV-Heist 15 uur 12.03 Zw. LeeÜw-HVV 20 uur 26.03 RVV-Heultje Nat. Res. 25.02 RVV-Hasselt 20 uur 05.03 Heist-HVV 15 uur 11.03 HVV-Zw. Leeuw 19.03 Kapellen-HVV 15 uur 26.03 Heultje-HVV 14 uur. •

F.C. Meer met twee gezichten Wanneer men de uitslagen van het lste elftal bekijkt, dan stelt men vast dat men over een wisselvallige ploeg beschikt. Het jaar 1994 werd slecht ingezet met een verlies op SK Beerse. Daar hoopte Meer één puntje te kunnen meebrengen. Dan volgde een uitwedstrijd op het terrein van Massenhoven. Aan de rust zag het er helemaal niet goed uit met een 1-0 achterstand. In de 2e helft werd er beduidend uit een ander vaatje getapt. Meer scoorde vlot 4-maal en werd twee punten rijker. In Hezewijk ging de wedstrijd niet door wegens wateroverlast. De week daarna kwam Vrij Arendonk op bezoek en van deze match verwachtte men toch heel wat. Helaas het werd een flop van jewelste. Zwartwit presteerde archi-slecht en natuurlijk gingen de puntjes naar Arendonk. In Pulle moest er op zaterdagavond gespeeld worden op een slecht terrein met een soortgelijke verlichting. Weinig zaaks in de eerste helft, maar in de tweede speeltijd kwam Meer toch weer boven en scoorde 3-maal. Nu blijven voortgaan op de goede weg, jongens!

- ·"'"' .(

)'~·

.J-.

'

Wedstrijden: Zondag 6 maart 15.00 uur Meer F.C.-HIH Turnhout Zondag 13 maart 15.00 uur Oosthoven-Meer P.C. Zondag 27 maart 15.00 uur Meer F.C.-Sefa Herentals. •

f~nnisclub

d~

VRIJHEID vzw

Negende Indoor Dubbel Tennistornooi 'KÄRCHER' Het is weer zover... tennisklub 'De Vrijheid' richt ook dit jaar weer een Dubbel-IndoorTennistornooi in, en dit reeds voor de negende maal! Het tornooi vindt plaats van vrijdag 25 februari tot en met zondag 6 maart 1994. Ook nu verwachten we een talrijke opkomst van deelnemers en zeker niet te vergeten vele belangstellenden, die de sfeer komen opsnuiven. De hoogtepunten vinden plaats op zaterdag 5 maart met de halve finales en uiteraard op zondag 6 maart met de finales vanaf 14 uur, gevolgd door de prijsuitreiking en een gratis drink! Iedereen van harte welkom!

Programma: Aanvang der wedstrijden: vrijdag 25 februari Gedurende de hele week: matches met rechtstreekse uitschakeling Vrijdag 4 maart: kwartfinales Zaterdag 5 maart: halve finales Zondag 6 maart: finales vanaf 14 uur

Reeksen Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel

Heren tot 30 punten Heren tot 20 punten Heren tot 10 punten Dames tot 15 punten Gemengd tot 15 punten Junior Veteranen tot 15 punten. •

32

37


SPORT toch lichtjes de wet en kwam een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Dank zij een licht toegekende strafschop legden de Turnhoutenaars toch de 0-2 eindstand vast. Eindelijk nog eens victorie kraaien op het veld van Sefa Herentals. Nog voor de rust zorgden Bram Quaars en Kurt Vermeiren voor een 0-2 Als je de uitslagen overloopt van de laatste voorsprong. Nadien zakte het spelpeil beduiwedstrijden merk je duidelijk dat het wat dend en de lokale doelman plus een veldspeler puntenoogst betreft een mager beestje is voor mochten vroegtijdig de douches gaan opzoede jongens van voorzitter Jochems . Zonder ken. Daar profiteerden Bram Quaars en Guntwijfel bestaat de enige ambitie van de groenther Vermeiren van om de stand riant op te witten er nog in om de rodelantaarn buiten te drijven. houden aan de Hoge Weg, alhoewel men de Eindstand: 1-4. adem van laatstgeklasseerde Wechelderzande Tegen Dosko had men toch iets meer mogen toch duidelijk in de nek voelt. Een jaar, dat met verwachten. Aan de rust nog steeds 0-0 na een een aantal strubbelingen begon, om zo vlug gelijkopgaande eerste helft. mogelijk te vergeten en waaraan spelers en Dan opende Dosko de score, M.V.V. schoot supporters uiteindelijk toch niet zoveel deugd beleefd hebben. Neem daarbij nog de terrein- - wakker maar de jongens uit Baarie-Hertog hielden de 0-1 stand vast tot het eindsignaal. perikelen waaraan ook geen einde schijnt geOp zondag 27 februari nog eens een onvervalbreid te worden: komen ze nu aan de Heistraat ste derby: Minderhout-Meer! Twee ploegen of niet? De verantwoordelijken van de provindie ooit veel beter gepresteerd hebben. Toch cie laten nog steeds wachten op hun beslissing verwacht de kassier nog eens een flinke open de M.V.V.-bestuursmensen rukken zich de komst! haren uit het hoofd van vertwijfeling. Eventjes de resultaten bekijken! Wedstrijden: HIH-Turnhout was geen spek voorde M.V.V.Zondag 27 februari: boys. Na een gelijkopgaande eerste helft zakte 15 .00 uur Minderhout V.V.-F.C. Meer de ploeg in een latere fase als een kaartenhuisje Zondag 6 maart: in mekaar, alhoewel een 4-0 nederlaag toch een 15.00 uur SK Berentals-Minderhout V.V. te zwaar verdict mocht genoemd worden. Zondag 13 maart: Leider Oosthoven keek toch eventjes raar op 15.00 uur Minderhout V.V.-St. Jozef aan de Hoge Weg. Zoveel tegenstand had men Zondag 27 maart: werkelijk niet verwacht. Nadat de bezoekers op 15.00 uur Beerse SK-Minderhout V.V. • voorsprong gekomen waren, dicteerde M.V.V.

Nog steeds geen nieuwe terreinen voor Minderhout V.V.

Kwissen met de Rooikens Op 18 maart '94 organiseert de supportersclub 'Onze Rooikens' een grote algemene kwis. Deze kwis zal doorgaan in de kantine van de jeugdploegen achter het Seminarie. Men mag een ploeg samenstellen met de eigen vereniging, gebuurte, familie, club, enz ... De deelnemende ploegen bestaan uit minimum 4 personen . Iedereen mag deelnemen. Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 400 fr. De kwis is zo opgesteld dat er allerlei rubrieken

aan bod komen. Tevens zullen er mooie prijzen te winnen zijn voor de deelnemende ploegen. De kwis begint stipt om 20 uur. De deelnemers worden verzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn. U kan inschrijven tot 13 maart in de kantine van de jeugdploegen bij Van Loock L. Tinnepotstraat 14; Van Hemelen C., H. Bloedstraat 10 of Taverne "t Hoog Huis', (Supporterslokaal). D

Wie loopt mee? De 20 Km van Brussel is de grootste stratenloop van België. Jaarlijks komen 20.000 sportievelingen samen in het Jubelpark om de 20 Km door onze hoofdstad af te leggen. De Wetstraat, het Europees Parlement, het Terkamerenbos, het Koninklijk Paleis... iedereen heeft er wel eens van gehoord. Op 29 mei is het weer zover. Brussel wordt die dag weer ingepalmd door duizenden mensen. Om 15.00 uur klinkt, na de brabançonne, een kanonschot. Dit is het sein om te vertrekken. De ene heel snel, de andere iets trager en nog anderen stapvoets. Vorig jaar werd voor de eerste maal vanuit Hoogstraten een bus ingelegd. Omdat dit eigenlijk wel een succes was wil men dit weer doen. Men zou die zondag om 12.00 uur richting Brussel willen vertrekken. De lopers krijgen alzo voldoende tijd om hun spieren arbeidskiaar te maken zodat ze klokslag 15.00 uur kunnen starten. Iedereen krijgt kans om de wedstrijd op zijn of haar tempo te beëindigen en nadien nog wat te recupereren in het gezellig drukke Jubelpark. Om 17.30 uur rijdt men terug naar Hoogstraten zodat er ook nog ruimte is om een Kermispint te drinken. Jogger, wedstrijdloper, gelegenheidsloper of supporter, het maakt niet uit. Iedereen kan mee naar Brussel op zondag 29 mei. Voor 250 bfr. brengt men je heen en terug. Inschrijven en Info: Jan Hendrickx, tel. 03/ 315.39.66, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoog straten.

t~nnisclub d~

VRIJHEID vzw

Tenniskamp tijdens de Paasvakantie

schilderwerken merlens

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

38

Tennisclub De Vrijheid organiseert voor de eerste maal in haar geschiedenis een wintertenniskamp. Hiervoor kan deze club beschikken over drie overdekte gravelterreinen. Het tenniskamp biedt de jongeren van Hoogstraten en omstreken, de kans om op een ontspannen en aangename manier de basisprincipes van het tennissen aan te leren. Het kamp gaat door tijdens de eerste week van de paasvakantie, nl. van ma. 4 april '94 tot en met vrij. 8 april '94 (20 lesuren op 2 of 3 terreinen. De kinderen staan onder de hoede van 2 ervaren lesgevers, nl. Johan Adams (B+4/6) en Peter Rombouts (C+ 15/2). Deelnemen kan men voor de schappelijke prijs van 1500 BEF voor leden van TC De Vrijheid en 1800 BEF voor nt-leden. Inschrijven kan men in het clublokaal dat zich bevindt in de Achtelsestraat nr. 72 in Hoogstraten. Verdere inlichtingen kan men bekomen op de club (tel : 03/3143776) of bij Pieter Schellekens (tel: 03/ 3142127) . •


SPORT

Thrnen in Hoogstraten: een groeiend succes De Hoogstraatse Turnkring ''t Spagaatje' zit momenteel wel in een erg dynamische periode. Een maand geleden organiseerde zij nog met succes de Antwerpse Gouwkampioenschappen en alweer dient zich een nieuw evenement aan. Naar jaarlijkse gewoonte komt er op 6 maart de turndemonstratie aan voor ouders, vrienden, sympathisanten. Een ganse namiddag optredens van al de verschillende groepen, afgewisseld met spectaculaire sprongen en oefeningen van de keurgroep. Een namiddag dus om er bij te zijn. Toen het Spagaatje nu ongeveer tien jaar geleden begon kon wellicht niemand vermoeden dat deze turnkring zo sterk zou groeien. Momenteel zijn er reeds meer dan 450 aktieve leden die wekelijks minstens één uur komen turnen of hun konditie trachten op peil te houden. Vorig seizoen werd afgesloten met 370 leden, dit schooljaar kende een nieuw succes mede door de toenemende interesse voor de konditiegymnastiek. Hieronder verstaan we dan de Gymfit en vooral de callanetics, samen goed voor 162 beoefenaars. Wekelijks worden er 45 uren lesgegeven waarbij om en bij de 20 lesgevers en monitors betrokken zijn. Het grootste pakket wordt ingenomen door het recreatieve turnen, zowel voor meisjes (86) als voor jongens (12) en kleuters (50), het jazzdansen (68), het klassiek ballet (45) en tot slot het reeds vernoemde konditiegymnastiek ( 162). Hiernaast beschikt ook 't Spagaatje over een groep jongeren die voor het wedstrijdturnen gekozen heeft. De leden van deze keurgroep oefenen reeds van zeer jong en worden door Mai Van Aert geselecteerd. Momenteel bestaat deze groep uit 28 meisjes en 7 jongens, de zogenaamde pupillen inbegrepen. Dit zijn de allerkleinsten die in een soort voor-opleiding van het wedstrijdturnen zitten. Per seizoen kunnen de wedstrijdturnsters maximum aan een vijftal wedstrijden deelnemen, tenzij ze nog verder geselecteerd worden. De wedstrijden waaraan momenteel wordt deelgenomen zijn de voorronden voor het interclubkampioenschap, het kampioenschap van het Kempens Verbond en het provinciaal kampioenschap. Voor de meisjes is er zowel het opgelegd als het vrije werk, de jongens kennen enkel het opgelegd werd. Toen 't Spagaatje in 1986 voor het eerst deelnam aan kampioenschappen van het Kempens Verbond, waren de resultaten uiteraard zeer miniem. Deelnemen was toen nog veel belangrijker dan winnen. Zonder ervaring en met slechts enkele uren training per week kon men natuurlijk al niet veel meer verwachten. De sterkste ploegen uit de streek, zoals die van Westmalle en Wijnegem, oefenden in die periode reeds meer dan veertien uren per week. Gaandeweg is ook bij ' t Spagaatje een kentering gekomen. Men begon vroeger met de selecties, men trainde geleidelijk aan meer uren per week (momenteel minimum 10 uren), en de ervaring bracht ook meer vertrouwen . In het Kempens Verbandskampioenschappen van November '93 werden er reeds verscheidene eerste plaatsen binnengehaald. Enkele weken geleden werd zelfs één van de turnsters provinciaal kampioene in de artistieke gymnastiek bij de seniores . Dat 't Spagaatje ook van organiseren wat kent bewijzen het vlot verloop van de provinciale

voorronden van het interclubkampioenschap (1990), het provinciaal kampioenschap opgelegd werk (1990), en van de Gouwkampioenschappen artistiek werk, akrogym, tumbling en mini-trampoline (1994), telkens te Hoogstraten. Dit jaar richt zij voor de tiende maal reeds een demonstratienamiddag in om ouders, vrienden en geïnteresseerden kennis te laten maken met de resultaten van weer eenjaar ontspannen of intens oefenen. Alle groepen hebben zich voorgenomen om zich van hun beste zijde te laten opmerken. De voorstellingen van de recreatieve groepen zullen afgewisseld worden met demonstraties uit het wedstrijdturnen. Deze jaarlijkse demonstratie heeft een dubbel doel. Enerzijds wil deze ' show' een uithangbord en een weerspiegeling zijn van een jaarwerking binnen de verschillende groepen. Anderzijds wordt deze gelegenheid ook dankbaar aangegrepen om de clubkas een beetje te spijzen. Huren van zalen en lesgeversgelden springen jaar na jaar de pan uit en er dient regelmatig wat nieuw materiaal aangekocht te

Nadine Van Weereld huldigt enkele kampioenen en is gelukkig met het vlot verloop van de kampioenschappen. worden. En dat ook hiervoor telkens weer een hoop centen nodig zijn, bewijst de noodzaak om jaarlijks ook nog een huis aan huis verkoop van bloemen te organiseren. Wie dus einde mei graag een bloemetje in huis heeft, mag het Spagaatje verwachten.

Turndemonstratie van 't Spagaatje : Zondag 6 maart qm 14.00 uur stipt in de Rabboenizaal van het Spijker te Hoogstraten. De ingang is via de Antoon De Lalaingstraat. •

Een en al aandacht tijdens de Antwerpse Gouwkampioenschappen te Hoogstraten.

REIZEN

"DE STILLE KEMPEN"

Theo VERHOEVEN

Meilandweg 10

2310 RIJKEVORSEL

Tel. 03-312.08.34

LOURDES '94

Verg. A. 4461

met Pasen in Lourdes .... 5 dagen Lourdes met luxe atuocar., alle comfort. Verblijf in vol pension, 4 overnachtingen in HOTEL ARIANE •:••(':'), alle uitstappen 2 april (Pasen) - 4 juni 9.950 Bef. 22 juli - 13 augustus - 3 september - 17 september I 0.800 Bef.

ALLES TOT IN DE . . .

VERZORGD!!!

Voor alle inl. Theo Verhoeven Tel. 03/3120834 na 18.00 u. (Org. A 5037)

87

39


Fusieswing Zoals reeds voorspeld aan het einde van het afgelopen festivalseizoen zijn onze regionale festivals gas aan het terugnemen. De Aspi's van de Chiro hielden een financiële kater over aan de vorige editie van Aspirock. The Dentists zijn op papier zeker niet slecht, maar het grote publiek wordt niet gelokt door hun muziek. Dit jaar keert de chiro terug naar zijn roots en de As pi's pakken A spirock kleinschaliger aan. Eén ding staat vast, dit zal zeker geen afbreuk doen aan de sfeer in Meerle. Iets grotere en jongere broer Festivalk in de Valk in Rijkevorsel had met een vrij grote zekerheid The Poques op de affiche. Toch gaat dït niet door en wegens gebrek aan goede buitenlandse groepen zal waarschijnlijk gepoogd worden om een sterke Benelux-affiche samen te stellen. Gelet op de sterke voorgaande edities zal ook dit geen sinecure zijn. Bluesfanaten noteren alvast vrijdag 13 mei in hun agenda. Dan is het weer tijd voor Kroeg en Blues door Hoogstraten. Met het wegvallen van onder andere de lokatie van de Radio Cosmos-studio wordt gepoogd om dit jaar eventueel de tocht uit te breiden naar de omliggende gemeentes. De bus reed vorig jaar stipt, dus dan mag dit geen probleem wezen. Enkele namen liggen reeds vast, zoals Chicago Bob Nelson (USA), The Medford Slim Band (B), Jan Smit & His Silvertwins (NL) en Tuxedo Buck (NL). Vermoedelijk komen hierbij onder andere ook de Nederlandse formatie De Drie Tieten. Meer info volgt nog in een volgende Fusieswing. Zaterdag 28 mei is het weer tijd voor Ska-Jee '94 in zaal Pax in Hoogstraten. De affiche is reeds definitief en staat als een huis met The Regulators (UK), Mr. Review (NL) en The Toasters, de opperste vertegenwoordigers van dit genre uit Amerika.

Rockhappening Maar gaan we even naar de realiteit van deze maand. De Rockhappening is een nieuw initiatief van de mensen van de organisatie van The Flashback Rocknacht '93. Vier groepen die de rock 'pur sang' hoog in hun vaandel dragen komen op zaterdag 19 maart op het podium van zaal 't Centrum in Rijkevorsel.

SaltAcid Deze openingsact is zuiver Rijkevorse1 en debuteert op 19 maart na twee jaren van intensief repeteren. Een stellevensechte 'kids', want geen van hen heeft al de uitgaansgerechtigde leeftijd bereikt. SALT ACID bestaat uit Tom Vervloet (13, gitaar), Wim Kerstens (11, gitaar), Kid Kooyman (11, bas), Tom Kerstens (15, drums) enGerd Jacobs (15, zang). Op het repertoire staan bluesnummers, maar ook covers als 'Let lt Be' van The Beatles, 'Back Home' van Golden Earring en 'House Of The Rising Sun' van The Animals.

The Ark De tweede groep op de affiche komt uit het Nederlandse Zaandam. Hun catalogus omvat de complete rocktraditie van de jaren '60 tot '80 en garandeert dus een grote muzikale afwisseling. Ruige, primitieve, prehistorische rock tot en met zwoele zwijmelsongs en balslepers behoren tot de mogelijkheden van THE ARK. Enkele namen: Doobie Brothers, The Stones, Status Quo, Santana, Fleetwood Mac, maar ook The Pointer Sisters en Shocking Blue. De uitvoerders zijn Dirk V ersteeg (zang), Annet V ersteeg (toetsen, zang), Mark en Henk Versteeg (gitaren), Gerrit V ersteeg (bas), Ben V ersteeg (drums) en ElioVersteeg (percussie). Let wel, niet alle groepsleden zijn ook bloedverwanten van elkaar!

40

La Cuenta Tussen deze nazaten van de verdwenen formatie Bremheks zitten muzikanten die al meer dan 10 jaar meedraaien in het rockcircuit LA CUENTA is de rots in de branding van de Kempische rock, bracht tot nu toe zeven singles, één mini-LP plus de CD 'Play lt Nice' uit. De zevenkoppige groep kreeg daardoor flinke aandacht op radio en TV, maar zorgt momenteel vooral voor zo'n veertig concerten per jaar waarin 'ambiance' het sleutelwoord is. Zalen, clubs, voorprogramma's voor alle Belgische groten, tot gevangenissen en de Gentse Feesten toe behoren tot hun aktieterrein. Naast stevig en gevarieerd eigen werk behoren ook steen-

goeie covers van Madness, Bryan Adams, U2 en Billy I dol tot hun speellij st. LA CUENT A is: Bart Peeters (zang), Jos Marinus (gitaar, backing vocals), Rob Marien (drums, backing vocals), Paul van Mierlo (bas, backing vocals), Kaatje Wouters (backing vocals), Kris Heremans (toetsen, sax) en Kris Van den Broek (percussie, drums).

Westpoint De afsluiter van de Rockhappening was ook al te zien op de Flashback Rocknacht '93. Dit zestal bestaat anderhalf jaar, maar loopt over van ervaring. De groepsleden maakten deel uit van diverse legendarische dans- en begeleidingsgroepen en beheersen de muziek van de golden sixties tot en met de jaren '80 tot in de puntjes. In WESTPOINT zetelen Eddy Nagels (drums) en Vita! Pasteleurs (toetsen), beide waren aktief in The Red Stars en The Golden Bissband, laatstgenoemde was o.a. de begeleidingsgroep van Ann Christy en Rob de Nijs. De gitaristen Paul Verhoeven en Guy Grysolle leerden het klappen van de zweep bij Jet Set, net als zanger Raymond Van Keilegom trouwens. Een nummer van Jet Set wordt door Heirnut Lotti gezongen op zijn recentse CD. Bassist WiJfried Van Santvoort tenslotte verdiende zijn sporen bij Roaring Silence. De groep speelt songs van Steppen wolf, Procol Harum, Dire Straits, ZZ-Top, Joe Cocker, Lenny Kravitz en De Kreuners. Van de sixties tot de eighties dus, maar vervat in amusement van de jaren negentig. WESTPOINT wil een plaatsje veroveren in het Belgische rockgebeuren en werkt daar hard aan, zoals de laatste tijd ook veel aandacht gaat naar het componeren van eigen werk. D

Het Slot Zaterdag 5 maart staat er nog eens een 'Hoogstraatse' groep op de planken van het Slot in Wortel. Down Town Crazy blijft nog steeds goed voor een gezellige avond met de betere blues en rock. En ze kunnen heus wel meer dan

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

AnCIIr• Bc»>•

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38


MUZIEK enkel Helm ut Lotti begeleiden, ook al deden ze dat voortreffelijk op het Slotgala van de aktie 'Kom Op Tegen Kanker' . Eveneens om te onthouden is zaterdag 12 maart, dan is er de Mukkelfuif in het Parochiecentrum van Merksplas. U weet wel, de opbrengst van deze fuif wordt gebruikt om Mukkelrock te financieren. Mukkelrock vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 mei met optredens van de WGT Band, Slight en The Choice. Laatstgenoemde groep werd dankzij een schitterende begeleiding door Talent Factory gebombardeerd tot één van de betere revelaties van de afgelopen twaalf maand. Sarah en Gert Bettens, afkomstig uit Kapellen, werden bekend door onder andere de filmhit Tm so lonesome I could cry'. Op donderdag 12 mei is er tevens een optreden van The Beyoud Surprises en Katastroof. U merkt het Beyoud Surprises en Slight Return stonden reeds verscheidene malen te spelen voor het Wortetse publiek. Op dat punt hebben ze trouwens een heel goed oor en oog voor goede streekgroepen. La Cuenta

Cahier de Brouillon Osdorp posse, zat. 12/3 Osdorp is één van de randgebieden rondom Amsterdam. De verstedelijking van de Randstad en de verloedering ervan gaven al vaker aanleiding tot het ontstaan van die typisch stedelijke muziekstijl, de rap. De OSDORP POS SE is één van die hiphop-acts. Ze zingen in het Nederlands en schuwen daarbij vlijmscherpe maatschappijkritiek niet. Een heftige nacht vol 'yo' s!', voor 250 frank ben je binnen.

N.V. GARAGE VAN USSEL

(HJ

The Radical Dance Faction (UK), vrij. 25/3 Opgericht door Chris Bowsher in 1986 in Hungerford, Berkshire. Eerst heette het gezelschap Mililary Surplus R.D .F., maar na enige groepswijzigingen bleven alleen de laatste drie letters over: R.D.F. ofte RADICAL DANCE FACTION. Momenteel bestaat de groep naast zanger Bowsher uit gitarist Phil Astronaut, bassist Ozzie en drummer D. De teksten van Bowsher zijn hard en weerspiegelen een leven dat voor hem niet altijd even gemakkelijk was .

Daarbovenop komen dan de uiterst dansbare ritmes, die veel putten uit de tradities van reggae en dubreggae. Een uitstekende groep, die vorig jaar nog toerde als voorprogramma van Rebel MC en al zo'n vier langspelers op zijn heeft. Ongehinderd huppelen, voor 250 frank. 0 Alle informatie over de optredens in de omgeving van Hoogstraten worden verwacht voor JO maart bij Peter VAN DIJCK, Pyperpad 5, 2321 Meer of per fax op 03/315.88.34. •

®TOYOTA

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Garage Luc Ryvers bvba sa

Woninginrichting

Meerseweg 97- 2321 Hoogstraten

Tel. 03/3 15.90.90

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

-Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOO HOOGSTRATEN EN OMGEVING 41


BROUWERSHUIS

Op stap in.

RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertseiaerpiein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

52

HOOGSTRATEN Vrijdag 25 februari: KAART A VOND JOKKEN EN RIKKEN, zaal St. Cecilia, inschr. 18.30 uur, start 19.30 uur, org. Fanfare St. Cecilia. BABBELAVOND VOOR +16, thema 'Engagement', zaal Pax, 20 uur, org. DEJO, tel. 03/ 314.58.70.

Zaterdag 26 februari: REQUIEM VAN MOZART, St. Catharinakerk, 20.15 uur, toegang 500 BEF, org. Rotary.

Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart: TENNISTORNOOI INDOOR DUBBEL, zaal TC De Vrijheid, 10 uur, deelname 250 BEF, tel. 03/314.37.76

Maandag 28 februari: INFO-A VOND, thema 'Menopauze' , zaal Pax, 19.30 uur, org. KAV.

Dinsdag 1 maart: DAG VOOR ALLEENSTAANDEN, zaal Rijkevorsel, 9.30 uur, org . KVLV .

Woensdag 2 maart: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV.

Donderdag 3 maart: KOOKLES VOORMANNEN, zaal Pax, 19.30 uur, org. KWB, tel. 03/314.31.37.

Zaterdag 5 maart: NATUURBEHOUD EN WIELEW AALRESERV AATJES, Parochiezaal Centrum Rijkevorsel, 20 uur, org. Wielewaal Hoogstraten en Rijkevorsel.

Zondag 6 maart: GASTKOOR GILZER KANTORIJ, Polyfonie + hedendaagse werken, St. Catharinakerk, 10 uur, org. Piuskoor. TURNDEMONSTRA TIE van 't Spagaatje, om 14 uur in de Rabboenizaal.

Maandag 7 maart: POSITIEF DENKEN, door Willy Aerts, org. CMBV, tel. 03/314.59.33 .

Dinsdag 8 maart: IMPRESSIONISME, les met dia's , zaal Pax, 13.30-15.30 uur, deelnameprijs 3 lessen: 150 BEF, leden 100 BEF, org. BGJG, inschr. 03/ 314.53.78.

Woensdag 9 maart: LUC PHILIPS IN 'SIBERIË', toneel, Rabboenizaal, 20 uur, toegang 350 BEF, VVK 300 BEF, org. Kunstkring Spijker, res . 03/ 314.55.36.

Donderdag 10 maart: KOOKLES VOOR MANNEN, zaal Pax, 19.30 uur, org. KWB, tel. 03/314.31.37.

42

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

Vrijdag 11 maart: JOKKEN EN RIKKEN, Zaal Adams-Brosens, inschr. 18.30 uur, start 19.30 uur, deelname 100 BEF, org. Veloclub.

Zaterdag 12 maart: BEZOEK GEITENBOERDERIJ, vertrek 9.30 uur, org. KVLV-jongeren. ROY KIRBY PARAGON JAZZBAND, lokaal Land- en Tuinbouwschool, 21 uur, org. Marckriver Jazzclub. OSDORP POSSE (Nederlandse Rap) in Cahier de Brouillon GEBURENBAL van De Statie in café De Wachtzaal.

Woensdag 16 maart: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13 .30-15.30 uur, org. KVLV.

Donderdag 17 maart: KOOKLES VOORMANNEN, zaal Pax, 19.30 uur, org. KWB, tel. 03/314.31.37. IS JONG GELEERD, OUD GEDAAN ?, 1e Vormingsavond ouders van lagere schoolkinderen, zaal Pax, 20 uur, toegang 2 avonden: 150 BEF, leden 100 BEF, org. BGJG, tel. 03/ 314.53.78 .

Vrijdag 18 maart: ABSTRACTE KUNST, les met dia's, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, deelnameprijs zie 8/3, org. BGJG, inschr. 03/314.53 .78 . BABBELAVOND VOOR +16, zaal Pax, 20 uur, org. DEJO, tel. 03/314.58 .70. KWIS in de kantine van de jeugdploegen van HVV. Org. Onze Rooikens. Inschrijven tot 13 maart.

Woensdag 23 maart: LEDENVERGADERING, thema 'Verpakkingen, nodig of overbodig', zaal Pax, 19.30 uur, org. KAV.

Donderdag 24 maart: IS JONG GELEERD, OUD GEDAAN ?, 2e Vormingsavond ouders van lagere schoolkinderen, zaal Pax, 20 uur, toegang zie 17/3, org. BGJG, tel. 03/314.53.78.

Vrijdag 25 maart THE RADICAL DANCE FACTION (Engeland) in Cahier de Brouillon

Zaterdag 26 maart: OUD HOUT, demonstratie, zaal Pax, 19.30 uur, org. KA V.

Maandag 28 maart: LENTEVERGADERING, thema 'Drugs en alcohol ', zaal Pax, 19.30 uur, org. KVLV.

Woensdag 30 maart: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV.

Van maandag 4/4 tot vrijdag 8/4: WINTER-TENNISKAMP van TC De Vrijheid. Vooraf inschrijven in het clublokaal, Achtelsestraat 72.

Zaterdag 19 maart EXOTISCHTAFELEN met De Wereldwinkel, in de Pax. Vooraf inschrijven (314.41.26)

Dinsdag 22 maart: SURREALISME, les met dia's, zaal Pax, 13 .30-15.30 uur, deelnameprijs zie 8/3, org. BGJG, inschr. 03/314.53.78.

46

WORTEL Zaterdag 5 maart DOWN TOWN CRAZY in het Slot

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

kutrfrtjtsfruis

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

\Jrijq ei~ 183 qoogstraten 03/314 66 65

&;ust & Ifii!iane

GORRENS WILLY-VERVOORT

50

Langenberg 14 · 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Radio CONTINU - FM 103

Eethuis Roma

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 ·Fax 315 86 57

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

· met regionaal, notionooi en internationaal nieuws · 24 uur per dog muziek · informatie van en over lokale verenigingen

Woensdag en donderdag gesloten 57

56


MINDERHOUT

53

SB

MEERLE Maandag 28 februari SCHADUWBORDUREN, org. KA V TURNEN voor vrouwen Donderdag 3 maart VERZUSTEREN met KVO-Alphen (Ned.) Org. KVLV Maandag 7 maart TURNEN voor vrouwen Woensdag 9 maart ALGEMENE VERGADERING van KVLV. · Thema : drugs Zondag 13 maart SMOUTEBOLLEN en wafels eten ten voordele van KBG, vanaf 12 uur in de parochiezaal. Maandag 14 maart TURNEN voor vrouwen Dinsdag 22 maart ALG. VERGADERING van KA V. Thema: Verpakking. Woensdag 23 maart Info-vergadering over HAARVERZORGING, org. KVLV Donderdag 24 maart VOORJAARSREIS van KA V BLOEMSCHIKKEN: paasversiering, van KVLV Maandag 28 maart Info-vergadering over OUDER WORDEN EN WONEN, org. KVLV (+50) Donderdag 31 maart KONTAKT AVOND van de lagere school Cafetaria

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

vzw

Openingsuren: Donderdag v.a. 20.00 u Vrijdag v.a.f 19.00 u Zaterdag v.a. 19.00 u Zondag v.a 13.30 u ss

'l(unstscfû(der J.J{.J. Jasper

lt

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL-DREEF

'HET SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie

-

Harry Bogers

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b · 2320 HOOGSTRATEN · TEL 03/314 14 86 80

54

Restaurant

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 26 februari KAARTPRIJSKAMP om 20 uur in het KEGhuis Zaterdag 5 maart KAARTPRIJSKAMP in het Gildehuis vanaf 19.30 uur Org. St.-Jorisgilde. Zaterdag 12 maart LENTECONCERT door de Kon. Fanfare 'De Marckezonen' in het PC Org. Fanfare. Zondag 13 maart Pieker VISWEDSTRIJD in de visput Desta Maandag 14 maart BLOEMSCHIKKEN in het PC te 19 uur. Org. K.A .V. Dinsdag 15 maart BEZINNINGSDAG voor kernleden te Malle met als thema 'Ruth, een vrouw die blijft'. Begin te 10 uur. Org. K.A.V. Woensdag 16 maart Algemene vergadering met als thema 'OMGAANMETVERSCHILLEN' . Org. K.V.L.V. Zaterdag 19 maart Culturele KROEGENTOCHT in Antwerpen. Org. K.A.V. Woensdag 23 maart Voor geïnteresseerden over 'DRUGS EN ALCOHOL' in het PC. Org. K.V.L.V. Maandag 28 maart BLOEMSCHIKKEN in het PC te 19 uur. Org. . K.A.V.

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' à la carte

week-menu Strijbeek 16

Meerle Tel. 03/315 .91.07

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11 .30 uur. 60

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

'!)(4~w

'T n

CAFÉ DISCOBAR

RTUIN --~

4'44-~

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten _Telefoon: 03/315.71.53

62

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

MEER Vrijdag 25 februari BOWLEN met Jong-KA V: vertrek Vredesboom om 20.00 uur. Zaterdag 26 februari KAARTAVOND JOKKEN van KFC MeerJeugd in kantine om 20.00 uur. Zondag 27 februari DRUMBANDFEESTEN van Brassband in ZVKV om 14.00 uur. Maandag 28 februari VERGADERING MEERMARKT in gildelokaal om 20.00 uur. Dinsdag 1 maart Ophaling GROOT HUISVUIL GESPREKSA VOND Landelijke Gilde 'Oplossing uit milieucrisis' in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Woensdag 2 maart KA V-BLOEMSCHIKKEN in parochiekelder om 19.00 uur. Vrijdag 4 maart DROPPING van Turnkring Vrij en Lenig Maandag 7 maart KAART AVOND van Landelijke Gilde in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Woensdag 9 maart KA V -BEZINNINGSA VOND over 'Ruth, een vrouw die bij -blijft' in parochiekelder om 19.30 uur. Donderdag 10 maart Jong-KA V-GESPREKSAVOND over 'Genieten' in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Zaterdag 12 maart VRIJ PODIUM in de Mussenakker Donderdag 17 maart Jong-KAV-GESPREKSAVOND over 'Genieten' in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Dinsdag 22 maart KA V -REIS naar Bree: vertrek Vredesboom om 8.15 uur. Woensdag 23 maart KA V -ALGEMENE VERGADERING over 'Verpakkingen: nodig of overbodig'. Maandag 28 maart VERGADERING MEERMARKT in gildelokaal om 20.00 uur.

43


Ongevallen Brandweer 314.42.43 =~~

cz,c·-

--·-·c

. --

.-.

71

72

o---"\:

HUISARTSEN 5 en 6 maart: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315 .84.74. 12 en 13 maart: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45 .55. 19 en 20 maart: DR. S. FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. 26 en 27 maart: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21.

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Antiek Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

APOTHEKERS

Tel.: 03/314.34.37 65

JAN VERHEVENb.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash snooker Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 031314.37.76 67

Van 25 februari tol: 4 maart: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66. Zaterdagvoormiddag 26 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 4 tot 11 maart: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 314.62.25. Zaterdagvoormiddag 5 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 11 tot 18 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 25 maart tot 1 april: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20. Zaterdagvoormiddag 26 maart: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50.

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten 60

7JJ; JOS SERVAES

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achte!sestr.l

Tel. 03/314.51.33

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

74

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

75

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08

76

LIEF LAURIJSSEN

Gelmelsl,aal 6 2320 Hooq,lrolen Tel. 03/314 38 I I

fax 03/314 15 03

CIS VISSERS • SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK

THUISVERPLEGING

He \'olgende MAANJ) verschijnt op 30 maart. .Medewerkers, laat de lentekriebels u niet weerhou~ den en breng uw kopij tijdig binnen: op woensdag 16 maart. Het laatste nieuws óp zoudag de 20ste.

73

KWALITEITSPLUIMVEE

5 en 6 maart: M. CLEMENS, Pastoor Coolsstraat 15, PoppeL Tel. 014/65 .72.05 12 en 13 maart: M. VAN NYEN, Kerkstraat 48, Vosselaar. Tel. 014/61.58.50. 19 en 20 maart: S. DANEELS, Karel Van Nijenlaan 1/l, Beerse. Tel. 014/61.24.45 . 26 en 27 maart: P. FLAMANT, Grote Baan 174, Ravels. Tel. 014/65 .58.35.

Wit -Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

centrale v~n:varming - sanltmr

~

TANDARTSEN

K VERHEYEN-GEYSEN

03/314.76.81

RIJKSWACHT: 314.50.08

63

VAN SPAANDONK

de

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10 (op afspraak)

~ CONTAINERDIENST

Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

\

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN 'VISSERS (03) 314 73 oo

78

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79

44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.