februari 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TIENDE JAARGANG, NR. 106 FEBRUARI 1994 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

maan

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Wortelvast Belgische Kampioenschappen Wielrennen 1995 in Hoogstraten?

• Karel Versmissen vertelt...

Jef Meyvis


Brieven van Lodewijk en Karel Het Slim Buroke vzw Met veel fierheid toont Albert een koekendoos vol brieven. Niets minder dan de briefwisseling tussen LODEWIJK DE KONINCK en KAREL (Charles zoals hijzelf tekende) BOOM. Deze wonderbaarlijke vondst komt uit de erfenis van Nonkel Pater OktaafVorstenbosch, uit Meersel-Dreef. Dat deze brieven nooit het daglicht zagen en daarom nooit eerder gepubliceerd konden worden, komt voort uit de uitdrukkelijke wens van de briefschrijvers 'dat onze geschriften voor honderd jaren tusschen ons zouden blijven'. Albert Vorstenbosch: En die honderd jaren zijn nu voorbij. Ik heb de brieven reeds van 1973, toen Nonkel Oktaaf stierf, in bezit. Ik heb binnen Het Slim Buroke een cel opgericht om ze te bestuderen. Ze geven een bijzonder informeel beeld van de beide vrienden. Hoewel Loctewijk briefwisselend lid was van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde, waar zeer hoogdravende brieven werden geschreven, mocht hij ook graag eens zijn hart luchten tegen een gewone 'vriend'. DHM: Wat voor iemand was Lodewijk, als mens? Albert Vorstenbosch: Hij was een bijzonder intelligent man, maar een beetje 'getormenteerd'. Altijd in diepe gedachten, ernstig. In 1862 is hij zelfs toegetreden tot de 'Derde Orde' van Franciscus waardoor hij zichzelf had opgelegd in armoede te leven. Hij huwde nooit, hij leek wel een mannelijke begijn. Maar uit de brieven komt steeds naar voor dat hij 'in gedachten' wel eens 'ging' met Josephina (Fieneke) Verheyen, de vrouw van Karel Boom. Wie tussen de regels kan lezen, kan op subtiele manier kennismaken met 's mans zieleroerselen. Bekend van hem is natuurlijk 'Het Menschdom verlost', zijn herschreven versie van de bijbel in vele duizenden verzen. Als hij er weer een paar duizend klaar had, kwam hij ze in

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Iliralil

Lid van de Unie

van de

UĂŽt~ev_ers

van de Penodteke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

..,

Hoogstraten bij zijn vrienden voorlezen tussen pot en pint. Karel Boom daarentegen was de kunstenaarlevensgenieter. Het is ook in het licht van deze tegenstelling dat de brieven moeten gelezen worden. Tegen hem kon Loctewijk al eens iets kwijt waarmee hij bij zijn hooggeleerde vrienden niet moest afkomen. En als hij dan al eens een ideetje had, was Karel de eerste waarbij hij om raad vroeg of zelfs om medewerking vroeg, zoals in die eerste brief hier. Is De Hoogstraatse Maand geĂŻnteresseerd om ze te publiceren? ' t Is echt exclusief hoor! Vergeet niet dat de brieven precies l 00 jaar oud zijn.

Mechelen, den vijfden Januari 1894 Mijn Waarden Vriend Karel, Volgaarne bied ik U mijne besten wenschen aan voor het Nieuwe Jaar. Ik doe dat echter niet zonder enigen angst voor de dreigende wolken die 1894 zullen overglijden. In de stede Mechelen, alwaar ik de jongste jaren veelvuldigen tijd heb doorgebracht, zie ik met lede oogen enen tendens geworden die onze toekomst zware kan beschoften. In de grootsche woonhuizen der welgestelden, carossenmakers en doktoren, worden de gemakken van langsom meer rechtstreeks aangesloten op een net van gerichelde buizen, die almeteen den gier naar de mooie Dijle doen wegvloeien. Ik vrees dat dezen verderfelijken en hoogst bezwaarlijken tendens ook kan overwaaien

Ladewijk de Koninck

naar ons beider mooie stede Hoogstraten. Vriend Karel, zult gij in uwen vrijen tijd dan De Marck nog kunnen pastelleren als daar den drek van doktoren, bankiers en schoolmeesters doorhenen drijft? Zult gij met uw Fieneke nog kunnen minnemaken, gulzig graaiend onder haar jakske, als over de ruischenden oever het stankgeworden geld uwe neuze verwart? Karel, gij bradde kerel, aan u de taak een ontwerp van GAP uit te vlooien, een Gier Aktie Plan, dat paal en perk moet stellen aan dien ijdelen gierverkwisting. Er zoude ene gierbank moeten opgericht worden alwaar de burger 't zijn gescheidene schepsgewijze kan henen voeren dan wel het ter schrifte laten stellen. De naburige dorpen, Wortel, Minderhout, Meir, Meerle en wis en zeker MeerselDreefzie ik, vanwege hunnen verstandelijken achterstand niet meteene bedreigd. Daar zal gerichelde behuizing naar De Marck zeker de eerstvolgende jaren nog ongenode zijn. Maar 't hoogontwikkelde Hoogstraten zal, naar ik vrees, snel ten prooi vallen aan dezen uitwasch van den modernen tijd. Dat het menschgescheidene bij goed beheer het Godgegevene moge worden. Sloof uwe mouwen, Karel, ter ere Gods! Uwen verkleefden vriend, Ladewijk

Het komitee HAND-IN-HAND roept alle welmenende mensen uit het Hoogstraatse op om mee te doen aan de nationale manifestaU.e voor verdraagzaamheid en democratie in Brussel op 27 maart '94. Kaarten voor de bus naar Brussel zijn te verkrijgen via tel. 03/ 314.48.52 of 03/314.55.19, of in 't Spieke in de Gelmelstraat.


man in de maand 'SAMENWERKEN IS EEN SCHOON WOORD ... ' 'Sommige mensen hebben mij ooit al voor idealist gesleten. Dat zal wel zo zijn, maar veel meer nog noem ik mij een realist. Het is heel belangrijk om te weten wat ge kunt, en met de twee voeten op de grond te blijven. Als ge ergens voor werkt en het gaat goed, dan moet een mens daar stillekes kontent mee durven zijn. Dan wapent ge u ook al tegen de dreun en de kritiek die misschien vroeg of laat toch komt.' Aan het woord is Jef Meyvis, geboren en getogen Wortelnaar, en heel 'Wortelvast' begaan met het plaatselijke gemeenschaps-en verenigingsleven. De voetbalklub VNA, het dorps blad, de brassband, het koor, het sportkomitee, de duivenbond, het karnaval. .. alle mochten ze ooit rekenen op zijn werkkracht en organisatietalent. Blijkbaar wordt dat ook in zijn werkomgeving naar waarde geschat, want zopas werd hij benoemd tot ekonoom op het Klein Seminarie.

Smokkelbroeken ,Ik heb het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht op de Kolonie waar mijn vader bewaker was. Ik heb er een gelukkige jeugd gekend, mag ik wel zeggen. De Kolonie vormde een heel aparte woongemeenschap, die door de Wortelnaars eigenlijk wat vreemd bekeken werd. Er was een eigen café en winkel, uitgebaat door Jos Adams en zijn

geen beleg of zo hadden, en dan werd ik als oudste er dikwijls op uit gestuurd naar het dorp ... Voor de rest hadden we alles zelf. Iedereen slachtte er een varken, dat gehouden werd in het kotje achteraan. De melk kregen we dagelijks van de boerderij. Het manneke dat die melktoer deed, had zowel melk als botermelk mee. Hoewel wij eigenlijk helemaal op het einde van zijn toer woonden, kregen we toch altijd ons deel hoor. Af en toe stopten we

lef Meyvis Wellicht is dat er mee voor verantwoordelijk dat de kinderen eigenlijk weinig kontakten hadden buiten het eigen gezin. We waren met z'n zessen, vijf jongens en één meisje - de jongste van de hoop - allemaal binnen de acht jaar geboren. Onder mekaar was er dus altijd wel wat te stellen, bovendien was er in Bootjesven en de Kolonie zelf altijd wel wat te beleven voor ons. Ik had dus amper behoefte aan uitgaan en zo. Daar kwam bij dat ik al op mijn zestiende als voetballer debuteerde in het eerste elftal van Wortel, en voetbal was alles voor mij. We leefden voor ons voetbal, niks drinken, vroeg naar bed en noem maar op. De tijden waren er ook wel naar. Er was veel discipline onder de mensen. Weet ge dat het jaren geduurd heeft dat we met z'n allen als voetballers eerst naar het lof gingen, en daarna naar de match? Dat had ook te maken met het feit dat ons vader koster en organist was in de kerk van de Kolonie. Maar toch, stel u vandaag de dag zoiets maar eens voor.'

Guichet

In maart 1970 werd kapitein lef Meyvis gehuldigd bij zijn 300ste wedstrijd voor VNA Wortel. zuster. Er was zelfs een eigen schooltje, met Juffrouw Huet die de verschillende jaren onder haar hoede had. Geen gemakkelijke juffrouw, die ons goed in de hand hield, die ik er later des te meer om ging respekteren. Toen ik in het zesde zat, waren we met z'n drieën in ons studiejaar: twee jongens en één meisje. Als die naad had, moesten wij niks anders doen dan Franse oefeningen maken. Daar hadden wij binnen de kortste keren een ferme hekel aan hoor. .. Die van de Kolonie konden voor een groot deel op zichzelf bestaan, het enige nadeel was nog dat we, als er in de weekends bezoek kwam,

een pakske tabak in zijn potje, en dat hielp ferm om van een goede portie van alles voorzien te worden! Voor de rest werd er al eens iets gesmokkeld. Met de fiets of te voet binnendoor naar Castelré. We droegen zo'n smokkelbroek, heel brede pijpen met onderaan een gesp. Daar lieten we de boter in zakken, en we waren zo naïef dat we dan dachten dat men dat niet kon zien. Terwijl die dingen aan alle kanten uitstaken dat het niet mooi meer was natuurlijk. En ge moest nog goed oppassen dat de pakskes niet naar de binnenkant zakten en tegen uw fiets sloegen. Ons moeder was lange tijd wat ziekelijk.

'Na de lagere school ging ik naar de Handelsschool in Hoogstraten. Met de fiets natuurlijk, auto's waren er nog bijna niet. Plezante jaren waren dat, onder andere op sportief vlak. Ik maakte deel uit van de fameuze voetbalploeg met onder meer Jan Verheyen, waarmee we drie keer hoge ogen gooiden in de Kardinaalsbeker. Toen we die effektief wonnen in Mechelen, werden we hier als echte kampioenen ingehaald, met ontvangst op het stadhuis en noem maar op. Op school leefde dat zo sterk dat ze de voetballers zelfs extra vitamines gaven toen men vreesde dat de beruchte Agriep misschien wel eens enkele voetballers in zijn greep zou kunnen krijgen ... ' lefbelandt als bediende bij Gaspard in Mortsel en Turnhout. Bijna een jaar lang deed hij er alle mogelijke administratie van de garage. 'Gelukkig dat ik toen al zo'n ordelijk type was, denk ik wel eens. Ik heb er verrek veel overuren geklopt hoor wanneer de kas niet klopte. Dan maar zoeken hoe dat kwam, meestal bleek dat dan mevrouw Gaspard zelf te zijn die een rekening van de bakker of zo betaald had uit de kas zonder dat te melden. Plezant was het veelvuldige kontakt met de

3


MAN IN DE MAAND

Muziek blijft één van de grote liefdes ...

klanten, die altijd eerst via mijn bureau passeerden. Dat heb ik heel m'n leven graag gedaan, met de meest verschillende mensen omgaan zo. Precies dat was het ook wat me zo aanstond in mijn volgende job. Van in mei 1964 heb ik zo'n zeven jaar aan het loket- het guichet zoals ze dat noemden - in het gemeentehuis van Wortel gestaan. Hier werkte toen niet veel volk hoor: sekretaris Marcel Kimpe, garde Jef Sprangers, burgemeester Fons Pemen en ikzelf. Vooral met de garde heb ik veel plezier mogen maken, dat was een ongelooflijke vent. Iemand van de oude stempel, een doodgoede mens maar met veel gezag. Ik hoor hem nog altijd uitvliegen tegen Bert Snijers waarvan hij gehoord had dat die in de mis wat al te lawaaierig geweest was! Hij had behoorlijk veel werk door de Kolonie, dikwijls werden er strafregisters opgevraagd die hij dan moest overschrijven of typen. Typen ging met één heel zware vinger, heel traag, zeker wanneer het in't Frans te doen was. Zo wilde hij op een keer het werk wat draaglijker maken, hij moest een lijvig register van zes vellen overtypen en vond er niks beter op dan vijf carbonvellen tussen de machine te wurmen, om nadien tot de ontdekking te komen dat ze achterstevoren gezeten hadden. Aan't loket kreeg ik alles en iedereen over de vloer. Zo leert ge natuurlijk rap iedereen kennen, lange tijd kende ik probleemloos naam en adres van alle Wortelnaars. Heel plezant ook, ge kunt de mensen met van alles helpen . Ik deed onder andere de burgerlijke stand, en daar mocht geen letter in fout staan of er kwam een vonnis van. Ik hoef wel niet te zeggen dat ik ze daar wel eens voor genepen heb, zeker? De ondertrouw deed ik soms hier al eens thuis, want dat kon voor de ene of de andere moeilijk tijdens de werkuren en ge weet hoe dat dan gaat. Ik kon toen al zo moeilijk nee zeggen, denk ik ... Nog jaren na mijn vertrek kwamen er soms mensen langs die problemen hadden met het invullen van formulieren. In '71 kon ik als studiemeester aan de slag in de Vito. Ik vertrok bij de gemeente omdat er toen al sprake was van de fusie van de dorpen. Bovendien was ik al bezig met van alles en nog wat in het verenigingsleven, ik was dus nogal veel van huis weg en ik hoopte mijn uithuizigheid te kunnen kompenseren door in het onderwijs wat meer verlof te hebben.'

4

Vliegtuig In de loop van de volgende jaren veranderde er nogal wat in het leven van lef Hij trouwde met de al even Wortelvaste Maria Vermeiren, uit het huwelijk zouden twee kinderen geboren worden: dochter Livy en zoon Frank. Voetballen bij VNA nam een belangrijke plaats in. Hij debuteerde heel jong in het eerste elftal waar hij enkele jaren de rol van kapitein zou vervullen.

gekomen is. Verschillende jaren heb ik niks meer met het voetbal te maken gehad. Gaan kijken kon ik niet. Zo'n jaar of veertien geleden ben ik dan toch weer herbegonnen, als jeugdtrainer. Cyriel en Bert Potters waren daar eigenlijk de aanstokers van, zij vroegen me daarvoor toen onze Frank begon te voetballen. Zes jaar heb ik de Wortelse jeugd getraind. Ik ben begonnen met 12 kadetten, toen ik stopte had ik 51 spelers onder mijn hoede, ook miniemen en preminiemen. Dat betekende elke woensdag van kwart voor een tot vijf uur trainen, nadien de kabines nog opkuisen. Plus zoveel mogelijk matchen bijwonen. Verder diende het vervoer geregeld met de ouders, werden er in het begin van het seizoen tornooien ingericht en noem maar op. Maar het was ontzettend dankbaar werken met die mannen. Ik kon daar goed mee omgaan, denk ik. Ik ben nogal een rustige, en dat helpt wel. Als er gesjouwel was bij het begin van een oefening, dan wachtte ik simpel tot dat vanzelf stil viel. Dan moet ge maar één keer zeggen dat ze eerst moeten luisteren naar wat er gezegd wordt, want dat ze anders niks horen en dus ook van niemand iets kunnen leren. Met jongeren kunt ge door kleine dingen veel bereiken, maar ge moest ook naar hen luisteren, er al eens mee praten, of kunnen verdragen dat er een in het midden van een uitleg ineens luidop zegt dat er een vliegtuig heel laag vliegt of zo ... Zo'n jonge voetballers kunt ge nog veel leren, al verschoot ik er in het begin wel van dat het zo moeilijk was. Maar op termijn ziet ge ze vooruitgaan, dan weet ge dat ge ze wat bijge-

In Hoogstraten trof hij in ColZin Andrews 'een vriend voor het leven'.

'Ik heb altijd gevoetbald voor Wortel, van mijn zestiende tot mijn achtentwintigste in het eerste. Toen kon men maar beginnen voetballen bij de kadetten, jonger ging nog niet. We speelden in tweede provinciale, met een goeie ploeg die erg aan mekaar hing. Veel derby's waar iedereen precies nog wat meer kon, vooral tegen de aartsrivalen uit Hoogstraten natuurlijk, maar ook tegen de Leeuwen of die van Sint Jozef. Het laatste jaar was minder suksesvol, toen zijn we gezakt naar derde. Ik was ondertussen getrouwd, was aktief in de muziek, voetballen hoefde niet meer zo zeer voor mij. Enkele keren was er interesse geweest van andere ploegen. Achteraf heb ik er wel wat spijt van gehad dat een transfer hogerop er nooit van

bracht hebt. De grootste beloning is de onvoorstelbare vriendschap die ge van die gasten krijgt. Ze blijven u kennen, ook lang nadien zullen ze nooit passeren zonder hun hand op te steken en iets te roepen. Kijk, zoiets weet ik te appreciëren. '

Knokken Na de zes Wortetse trainersjaren, volgde een verrassende overstap naar de Hoogstmatse 'voetbalvijand'. Weer een hoofdstuk van zes jaar. 'Toen ik dat destijds hier bekend maakte, sloeg dat voor sommigen in als een bom, leek het wel. Iedereen ging er van uit dat ik altijd met Wortel


MAN IN DE MAAND verbonden zou blijven . Voor mezelf had ik zo' n beetje de ambitie om de juniars te trainen, mannen die al wat kunnen, zodat ge als trainer op andere dingen kunt letten - meer de nadruk op samenspel leggen bijvoorbeeld, en ook al eens voor het resultaat kunt spelen. Om hier het eerste te trainen, dat zag ik niet zo goed zitten. Daar moet ge realist in zijn, niemand is immers sant in eigen land. Elders krijgt ge makkelijker krediet voor zoiets . Toch had ik nooit aan Hoogstraten gedacht, eerlijk gezegd. Dat begon heel onschuldig toen ik met de Wortelse miniemen een inhaalmatch speelde op HVV. Achteraf zie ik John Jespers in de kantine, en die vraagt langs zijn neus weg of ik geen goesting had om de HVV juniars te trainen . Ik weet nog dat ik toen antwoordde dat ik zo Wortelvast was, dat zoiets er van z'n leven niet van zou komen. Maar achteraf begon ik meer en meer te twijfelen. Ik vroeg meester Noyens wat hij er van dacht. Jef, zegt die, ge moet nu eens naar uw eigen kijken - als ge daar veel goesting in hebt, moet ge dat doen. Ons vader zei precies hetzelfde. Vanaf mijn derde jaar bij HVV werd ik ook hulptrainer bij Willy Van Snick. Het werd een moeilijk jaar waarin we moesten knokken om er in te blijven. Nadien volgden drie ongelooflijk schone jaren met Collin Andrews . Dat klikte van 't eerste moment. Hij is heel temperamentvol, warmbloedig, enorm begaan met voetbal, iemand die heel goed zijn entoesiasme kan overdragen op anderen. Ik vulde dat goed aan, denk ik, omdat ik in alle omstandigheden heel rustig blijf. Ik stond voor de volle I 00 percent achter hem en kreeg heel veel waardering voor mijn werk. Als trainer hield hij rekening met wat ik vond en zei, betrok hij mij bij alles. Ik vond en vind hem nog altijd een

Onlangs werd lef gehuldigd voor zijn 25-jarige inzet als spelend lid en sekretaris van Brassband St. Jan Baptist.

reuzetrainer van wie ik heel veel geleerd heb. We hadden een goede ploeg met veel karakter, het tweede jaar strandden we op ĂŠĂŠn puntje van Turnhout voor de titel, dat zijn dingen die ge niet meer vergeet. En Collin blijft een vriend voor ' t leven. Na HVV kreeg ik de kans om verschillende ploegen te trainen. Ik koos voor Vosselaar, een ploeg met veel talent. Spijtig genoeg was de mentaliteit van sommige spelers niet zo goed, een beetje gemakzuchtig, geen winnaarsmentaliteit Daar heb ik het heel moeilijk mee. Ik wil winnen en vraag van spelers dat ze voor

elke bal knokken, dat ze karakter opbrengen. Ik wil ook alles doen wat nodig is voor de klub, ook dingen die u niet sympatiek maken bij de spelers. Na mijn eerste seizoen, verwachtte ik in deze kompetitie de kop te kunnen spelen met de ploeg. Toen dat niet aan mijn verwachtingen voldeed, heb ik zelf afgehaakt. Momenteel ben ik dus niet meer met voetbal bezig, ik ben ook niet zelf op zoek naar een ploeg om te trainen. Dat zou trouwens in de toekomst misschien moeilijk met mijn werk te kombineren zijn. Op sportiefvlak ben ik alleen nog betrokken bij het sportkomitee. Dat bestaat uit een vijftal mensen. Het was een geesteskind van Juul Noyens die het dorp uitstraling wou geven door elk jaar in de rand van het kermisgebeuren een goed georganizeerde sportaktiviteit in te richten. We blijven dat nu doen, een beetje als eerbetoon aan meester Noyens. Het doet goed om de bereidheid van de mensen te ervaren om zich daar vanuit die idee voor te blijven inzetten! '

Kwaliteiten J ef Meyvis is een van die mensen zonder wie het verenigingsleven in een dorp een heel wat moeizamer bestaan zou kennen. Hij is sinds decennia betrokken bij een waslijst aktiviteiten. 'Een mens zou zich eigenlijk moeten schamen als hij ziet waar hij allemaal bij betrokken is, want dat betekent dan eigenlijk dat ge al de tijd die ge daar in steekt niet thuis kunt zijn .. .Maar ik heb altijd veel werk verzet voor veel zaken, dat is zo. En als ge iets voor iemand doet, moet ge 't ook voor een ander kunnen doen. Wanneer ge bepaalde kwaliteiten hebt- hoe groot of

LAURVSSEN ELECTRON ICS MI NDERHOUTDOR P 29c 2322 M IN DERHO UT Te l. 03/3 14.67.67

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

STAA~

#tiJflrtJIII een IJekJed/119 ~ bekleden die het binnenin word een nieuwe. volkomen ht dichte schoorsteen aang~b\ rac van metaalt roestvriJ staa . . Dat is de enige oplossing die goed 1s.

~T~t ~c~~~;~;tea~s volgt

CT-1415 E

KLEUR TV

Donkere beeldbuis van 37 cm 40 voorkeuzezenders Zelfzoekende tuner voor kabel Ingebouwde sleep timer

G

E

T

buy

T

H

E

8

E

S

T

I

~~ HERIJGER~ ~ ~ Bouwspecialiteiter

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

5


MAN IN DE MAAND klein ook- dan moet ge er uithalen wat er in zit. Ik heb nooit verantwoordelijkheid ontlopen, durf ik zeggen. Ik heb maar één gezicht: ik zeg wat ik vind dat ik moet zeggen, en doe wat ik vind dat ik moet doen. Ik probeer dat eerlijk te verantwoorden, op zo'n manier dat ook wie het er niet echt mee eens is mij dat niet kwalijk neemt. Toen ik nog op het gemeentehuis werkte, is dat allemaal begonnen. Sekretaris Kimpe was nogal betrokken bij onder andere de duivenbond en de fanfare. Die wou wel van wat werk af en schoof mij stilaan meer dingen toe. Zo werd ik lid en later spelend sekretaris-schatbewaarder van de fanfare, was ik acht jaar lang uitmaker van de duivenbond. Ooit was ik zelfs plaatselijk CVP-sekretaris, toen Juul Noyens hier de voortrekker was. Muziek heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen. Sinds 1966 ben ik muzikant in de fanfare, momenteel de brassband St.Jan Baptist en sinds '6 8 ook sekretaris. Tot ik voetbaltrainer werd, heb ik altijd intensief meegezongen in het kerkkoor, nu is dat wat minder geworden. Aangezien ons vader koster was, stond er bij ons thuis een piano waar ik al vroeg wat melodiekes op zat te spelen. Ik had geen muziekles gevolgd, maar speelde op het gehoor van de radio. Ik heb het geluk een goed muzikaal gehoor te hebben en kan ook een redelijke portie zingen. Wel heb ik er altijd spijt van gehad dat ik nooit echt grondig muziek heb geleerd. Toen ik als één- of tweeëntwintigjarige bij de fanfare ging, moest het lesvolgen raprap gebeuren omdat we al snel mee moesten spelen. Als ik eens wat meer tijd heb, is dat eigenlijk iets dat ik nog doodgraag zou doen: muziek leren. De fanfare stond er in het begin niet zo best

Pee en boot

Het gezin Meyvis feestelijk voor de lens: zoon Frank, echtgenote Maria, lef en dochter Livy. voor, en dreigde dood te bloeden. Maar we zijn toen keihard beginnen werken, hebben geld bijeengebracht met allerlei zaken als kermissen of touwtrekwedstrijden en groeiden uit tot een grote fanfare met een eigen dmmband. Momenteel hebben we door allerlei omstandigheden weer een wat moeilijker moment met minder leden . Maar dat doet geen afbreuk aan ons entoesiasme hoor. Ik ind nog altijd dat een koor of een fanfare in een dorp moet kunnen blijven bestaan, al was het maar om de mensen die doodgraag muziek beluisteren dat plezier te geven in hun eigen omgeving.'

,Het is door de fanfare dat ik in '7 1 het karnavalsgebeuren ben ingerold. Onze dirigent Frans Remeysen is van Ulicoten, en ge weet dat in Holland karnaval stevig gevierd wordt. Waarom zouden we dat ook eens niet doen in Wortel, zo opperde hij. Dat zou de fanfare geld in het laatje kunnen brengen. Ik wou dat wel mee helpen op poten zetten, al had ik er geen flauw benul van hoe dat allemaal in zijn werk zou gaan. We spraken af dat onze stoet de zondag na Ulicoten zou uitgaan, zo konden we heel wat wagens van hen gebruiken. Het eerste jaar moesten we alleen de prinsenwagen zelf maken, en gelukkig vonden we toen Jan Horsten bereid om een boot in de vorm van een grote pee te maken. Bovendien bleek hij er wel voor te vinden om onze eerste eigen Prins Karnaval te worden. En zo waren we vertrokken ... Het Wortels karnaval is een hele organisatie hoor, dat kan ik u verzekeren. Elk jaar kwam er precies meer volk bij kijken, het toeschouwersaantal groeide ook uit tot 1500 à 2000 man, de stoet werd uitgebouwd, er ontstond een kleine boerenkapel die hier en daar gaat spelen. Eigenlijk is onze fanfare te klein om zoiets in te richten, en toch lukt dat elke keer opnieuw door de enorme bereidheid van zoveel mensen . Knap toch? Op 19 en 20 februari trekken we er voor de 23ste keer op uit, ditjaar zijn er geen speciale dingen te verwachten, maar wie het al meemaakte weet dat het bij ons goed is! Het schoonste dat ik in al die jaren heb meegemaakt, dat zijn al die keren dat het kinderkarnaval goed lukte. Vraag maar aan de leden van de Raad, ik denk dat ze dat allemaal -

Op weekendbezoek zonder bloemen?

-

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL

Kan al een jaar niet meer, zeggen kenners!

Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Reeds ruim een jaar heeft u eigenlijk geen enkele vorm van excuus meer! Maar dat zullen we dus met de mantel der liefde bedekken. Sinds april van vorig jaar immers functioneert in het centrum van Merksplas de enige bloemenautomaat van de Kempen . Cattleya, de bloemenzaak voor de zakenman, en steeds aan de spits waar het klantgerichte en doorgedreven service betreft, nam toen dit initiatief. En reeds honderden klanten geraakten zo in extremis toch nog gesteld, hoefden niet met schaamrode kaken op familievisite of vriendenbezoek! Denkt u nu vooral niet dat het gaat om zomaar wat kunst- en vliegwerk, een met haken en ogen aaneenhangende noodoplossing! Het volstrekte tegendeel is waar! U kiest uit drie prijsklassen, u stopt wat geld in het apparaat en daarvoor heeft u dan een kakelvers (want gekoeld) boeket. Zo eenvoudig is dat! Maar natuurlijk kunt u ook steeds nog bellen (014/63.45.16) of faxen (014.63.51.87). U zal verrast zijn hoe dikwijls wij u toch nog kunnen helpen!

Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1 ,6 pk) tot 6,3 kW

(8 ,6 pk).

LEOPOLDSTRAAT 60 2330 MERKSPLAS

24 op 24 uur PAKKLAAR ..DE BLOEME~AUTOMAAr•

45

6

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15


MAN IN DE MAAND zullen beamen. We hebben dan een teken wedstrijd, een ontspanningsoamiddag met discoteek waarbij de kinderen verkleed zijn, de verkiezing van de jeugdprins en -prinses. Vorig jaar waren er spijtig genoeg geen kandidaten voor. Ze moeten zich voor een jury voorstellen, enkele praktische proeven doen en zelf natuurlijk ferm meevieren. Op de dag van de stoet staan ze bij op de wagen, en spreken ook het publiek toe. Misschien dat daar wel mogelijke kandidaten voor terugschrikken. Ik hoop alleszins dat we dit jaar weer kunnen aanknopen bij de goede traditie.'

Alles op Met een beperkte groep van medewerkers verzorgt lef al jarenlang 't Worteltje, een viermaandelijks blad met nieuws over het Worte/se dorpsleven. Dit abonnementenblad krijgt dit jaar een zilveren lintje omgehangen met de 25ste jaargang. 'Ik ben niet zelf met 't Worteltje begonnen, het was pastoor Luyts die het eerste nummer maakte, zelf stencilde en alles. Aanvankelijk was ik geen lid van de redaktie, wel schreef ik de teksten van de fanfare. Van het een komt het ander, na een tijdje werd ik redaktielid, waar ik uiteindelijk alleen overbleef - de een was verhuisd, de ander viel weg ... Het grote probleem was altijd om te weten hoeveel eksemplaren ik moest maken. Er waren vier nummers per jaar, en die werden verkocht aan de kerk. Maar op Kerstmis en Pasen zat de kerk stampvol en was alles binnen de kortste keren op, de andere keren riskeerde je dan een pak overschot. Daarom is het een abonnementenblad geworden. Dat draaide goed, de eerste keer kwamen de jeugdbewegingen in touw om abonnementen te werven. Van 220 eksemplaren gingen we naar 400, en momenteel bijna 500 abonnementen. In de meeste verenigingen was er een vast iemand die voor een tekst zorgde, de pastoor riep af wanneer de teksten binnen moesten zijn. Lange tijd waren er vaste rubrieken an mensen als Armand Huet 'Reporter 13' en Juul Noyens. Die presteerde het om telkens een waar of niet waar gebeurd verhaal te maken, waar dikwijls stevig over gediskussieerd werd in het dorp. Ooit liet hij de mensen op 1 april in het gemeentehuis een petitie binnenbrengen tegen het verwijderen van de kanonskogel in de kerktoren. Het belangrijkste is dat ge schrijft voor een Wortels publiek, verstaanbaar voor iedereen. Zo bereiken we een groot deel van de gezinnen hier. Momenteel zijn enkele van de vaste medewerkers Bernard Siebelink, René Sprangers, Trees van Herman Verlinden. De verenigingen schrijven ook heel trouw. Spijtig is het wegvallen van de gegevens van de burgerlijke stand, dat maakt het maken van een goede dagklapper wel heel moeilijk. Nochtans is daar erg veel interesse voor. Sommige mensen zeggen wel eens dat er in 't Worteltje niks anders staat dan verenigingsnieuws en zo, dat er een kritische noot ontbreekt. Ik bekijk dat anders: het verenigingsnieuws is precies heel belangrijk. Eén keer hebben we een artikel gehad waarvan we vonden dat we het niet konden publiceren. Het doel van 't Worteltje is niks meer of minder dan de plezante kanten van het dorp belichten en onze verenigingen in de kijker plaatsen. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken, en hen wat plezier en amusement geven zonder meer pretentie dan dat.'

Bert Pluym naar Weelde Jet Meyvts werd zopa~ door het bhdom aangewezen als de nieu :ve ekünoom van het Klem Scmmane. De funktie behel.'t de organisatie\ an het werk van het per~oneel. evenals de zorg voor de materiêlc <ln financiêk noden v:m de 1.chool In die funktie volgt hiJ Bert Pluym op. Bert was \~erktaam op Je school sinds 197 J In de kapel van het Seminarie vutving htJ de diak.env. i_iding in ' 78 en M priest ndJding op I juni '79. Hij vervulde allerld <~.dmim~tratieve taken. g:afle en \Vtl'kte in het internaat. V;m september '87 maakte hiJ ah ekonoom deel mt van de ,çhooiJirektle. In d1e funkue zorgde hij op de ht!m etgen doortastende wij7e voor de m1'derntsenng en utthouw van de school. D..tt behelsde om. de b\mw van nieu ve klas ·en, aanpas~ing L'n moderni ,ering van ettelijt.e J...la~. en en mternaat>ruimten, Uitrusting met didaktlschc materialen en audio-v1suele mcdia, automatisermc: van ;ekretanaat en ekonomaat. Eén van dl' el'rstc grote objektieven d1e hiJ .in de t:oàom!.t V-Ilde realiseren, was de houw van een meuwe sponh<~.l welke noodzakelijk h geworden o.m. door de gro~i van de leerlingenaamallen en de verpl~<:hte Uilbreiding van het le~ure11pakket Lichamelijke Opvoeding in de 3e graad Na 20 jaar Hoog '!raten. kel1rt htj nu terug naar Lijn geboorte'itreek . Op zondag 20 februari wordt hiJ 1mmcrs tot pa~toor ,tangeMeld JO de parochJes St Miehiel en St Jan Bapti~t van Weel Je.

• -

lef MevH'' werd de voorbi;e maand in de voorbereiding op zijn taak als w:!wolekmwom bijgesft/u/I door zijn voorganger Bert Pluym.

Wortelvast lef Meyvis heeft in heel zijn leven nagenoeg altijd in Wortel gewoond. Het dorps- en het verenigingsleven is doorheen de jaren vanzelfsprekend veranderd. Naar eigen zeggen wil hij het zo onderhand op enkele fronten wat rustiger aan gaan doen. 'Als ge hier in Wortel iets goed organiseert, dan vindt ge genoeg mensen om het te doen lukken. Dat is één van de typische kenmerken van het dorp, vind ik. De mensen hangen nog meer aan mekaar, al werd het dorp groter en kwamen er meer buitendorpsen. Iedereen krijgt hier nog een goeiendag van iedereen, de verenigingen tellen veelleden en hebben veelvuldige aktiviteiten. Het zijn wel dikwijls dezelfde mensen die de kar moeten trekken en initiatief moeten nemen, maar hoe kleiner de gemeenschap hoe meer dat het geval is. De Wortelfeesten-waar ik niet zelfbij betrokken ben- tonen elkjaar aan wat hier nog mogelijk is, hoe de mensen zich willen inzetten voor elkaar en een goed doel. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen aan het gemeenschapsleven. Maar alleen kunt ge niets . Of dat nu in 't Worteltje is, de fanfare, karnaval of noem maar op - het is altijd door samen te werken dat alles kan blijven draaien. Samenwerken is een heel schoon woord ... Iedereen heeft zijn eigen taak en moet daarvoor gewaardeerd worden, vind ik. Wanneer het verenigingsleven in u zit, dan moet ge dat op een plezante manier kunnen ontplooien . Medewerking van anderen maakt het werk en de problemen licht om dragen! Hulp krijgen vind ik nog altijd de grootste waardering die men kan krijgen. We denken wel eens dat er vandaag de dag toch

geen mensen meer zijn zoals wij die bereid zijn om zich in te zetten voor de gemeenschap en het vele werk willen doen. Ik geloof steeds meer dat het onze ijdelheid is die ons dat laat geloven. Misschien zijn er wel veel méér bereid dan we denken, maar krijgen ze gewoon de kans niet om dat te tonen. Het wordt dus tijd om de fakkel een beetje door te geven, hier en daar een stapje terug te zetten, wat meer te delegeren. De dingen zullen op een andere manier gebeuren misschien, minder gebonden aan de principes die wij altijd huldigden, maar daarom niet minder goed. Ook in mijn werkomgeving probeer ik dat in praktijk te brengen. Na enkele jaren deels in Vito en Seminarie te hebben gestaan, werk ik sinds '73 voltijds op het sekretariaat van het Klein Seminarie. Welk werk ge ook doet, overal moet ge uw verantwoordelijkheid opnemen. Ge moet goed weten wat uw job is, en als ge die dan ook doet, dau denk ik dat ge goed bezig zijt. Goede voorzorgen nemen, goed nadenken vooraf, goede afspraken maken en dan het nodige vertrouwen durven geven aan andere mensen. Ge moet weten wat ge kunt én wat ge niet kunt. Dat laatste is zeker zo belangrijk, want ge moet heel goed weten wat ge beter aan anderen overlaat in het belang van de zaak waarvoor ge werkt.'

Deze overwegingen zullen lef Meyvis de volgendejaren hopelijk nog heel wat baat bijbrengen. In het Seminarie staat hij immers voor alweer een nieuwe uitdaging, nu hij er benoemd werd tot ekonoom van de school, als opvolger van Bert Pluym. Daarmee schrijft hij willens nillens geschiedenis als eerste leek die deze taak zal waarnemen. · •

7


AKTUEEL

BASISEDUCATIE IN HET NIEUW Woensdag 19 januari heeft het Centrum Basiseducatie Noorderkempen op plechtige wijze haar nieuw lokaal in de Karel Boomstraat 44 in gebruik genomen. Elke maandag- en vrijdagavond zullen hier voortaan de taallessen voor laaggeschoolde anderstaligen doorgaan.

Wat er aan voorafging Het Centrum Basiseducatie Noorderkempen is een vzw die -ter uitvoering van het Decreet Basiseducatie- in 1990 is ontstaan en gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Onderwijs in het kader van volwassenenonderwijs. Het decreet bracht orde van zaken in een groep voorlopers die weliswaar de nodige diensten verleenden (opvang, alfabetisering, ...) maar zeer versnipperd optraden en nog meer versnipperd gesubsidieerd werden. Elk van de 29 in Vlaanderen actieve Centra Basiseducatie is gericht op de permanente vorming van laaggeschoolde volwassenen en dit op 4 terreinen: rekenen, Nederlands voor anderstaligen, lezen en schrijven voor Nederlandstalige analfabeten en sociale vorming. Het Centrum dat de Noorderkempen tot werkgebied heeft gekregen, trad vroeger centraal vanuit Turnhout op, maar wou zelf meer gedecentraliseerd tewerkgaan. De keuze viel hierbij op Hoogstraten onder andere omdat de verbinding Hoogstraten-Turnhoutniet optimaal is en bereikbaarheid toch een belangrijke factor is. En van het één kwam het ander ... of toch niet. Een eerste enquête met bevoorrechte getuigen (denken we aan artsen, priesters, OCMW's, banken) leverde niet veel respons op. Ook twee informatie-avonden in Hoogstraten en Rijkevorser waren geen denderend succes. De doelgroep bereiken bleek geen gemakkelijke opdracht te zijn . GEKO, het Gemeentelijk Overleg voor Ontwikkelingssamenwerking, werd echter regelmatig geconfronteerd met anderstaligen die wel degelijk een behoefte aan Nederlandse taallessen hadden en na over-en-weer-gepraat met de Raad van Bestuur van Basiseducatie zette het zich eveneens ten volle achter dit project. En van het één kwam toch het ander. Het Centrum Basiseducatie en de Lyons-club (die zelf reeds taallessen doceerde) staken de hoofden bijeen en er kwam volgend resultaat uit de bus. Aangezien er drie groepen van anderstaligen zijn: de hooggeschoolden, de laaggeschoolden en de kinderen, werd besloten de taken te verdelen. De Lyons-club zou de eerste categorie voor haar rekening nemen, het Centrum Basiseducatie de tweede en het PMS zou de kinderen opvangen. GEKO en de OCMW' s bleven intussen ook niet met de duimen draaien maar namen de werving op zich door ervoor te zorgen dat de informatie bij de doelgroepen terechtkwam. Het gemeentebestuur Hoogstraten bezorgde het Centrum Basiseducatie een geheel vernieuwd lokaal in de Karel Boomstraat en gezien de vrij grote toeloop stelde de evangelische kerk eveneens een lokaal in bruikleen. En wie durft daar te zeggen dat er geen goodwill is in Hoogstraten ?

dertigtal cursisten -allemaal niet Belgen-, wat toch niet onderschat kan worden voor een eerste maal dat dergelijke taallessen georganiseerd worden in Hoogstraten. De cursisten zijn ingedeeld in drie groepen, naargelang het niveau dat ze bereikt hebben, waarvan er 2 elke maandagavond en 1 elke vrijdagavond les krijgen. De taalverwerving gebeurt zeer functioneel, gaande van zich leren voorstellen, het gebruik van het openbaar vervoer, een arts raadplegen, werk zoeken, .. . Ook onze eigenste Hoogstraatse Maand wekt belangstelling bij het Centrum, omdat hierin streekgebonden informatie gegeven wordt, die de cursisten op een aangename

manier de Nederlandse taal kan bijbrengen (!). Alhoewel Basiseducatie geen diploma's kan uitreiken, wordt er toch zeer professioneel tewerkgegaan. De lesgevers zijn allemaal gediplomeerd en de evolutie van de cursisten wordt via kleine testen bijgehouden. Op het eind van de cursus kan wel een attest verkregen worden.

Wat de toekomst biedt Het Centrum Basiseducatie wil het vanzelfsprekend niet bij dit ene initiatief laten. Er is ook reeds een groep voor analfabete Belgen gestart die elke woensdag eveneens in het voorziene lokaal bijeenkomt. De twee resterende soorten van cursussen die binnen het werkterrein van een centrum Basiseducatie vallen , rekenen en sociale vorming, zijn in Hoogstraten nog niet van de grond gekomen. Dat vraagt immers extra werk en daarom extra mensen die (nog) niet beschikbaar zijn. Intussen hoopt het Centrum in de nabije toekomst de cursus Nederlands voor anderstaligen intensiever te maken door meermaals per week les te geven. Met een dergelijke enthousiaste ploeg en misschien nog een beetje goodwill moet dat kunnen. •

De taallessen Nederlands voor anderstaligen zijn een multiculturele aangelegenheid. Eén ding heeft elke cursist in ieder geval gemeen: de wil om het Nederlands onder de knie te krijgen. De lessen zijn zeer functioneel gericht en de groep wordt in grootte beperkt zodat elke cursist de nodige aandacht kan krijgen.

ZAKENKANTO 0 R

~

VERZEKERINGEN

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen verzekeringen ... ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72 .54

De start In september werd voor het Centrum Basiseducatie het startsein gegeven met maar liefst een

8

23


VARUIT HET STADHUIS ... Het nieuw administratief centrum bijna in de as? Wie wil zijn kop op de kast? 'Ik ben wel maar vijfde schepen, maar ik hoop toch geen vijfde wiel aan de wagen te zijn'. De kersverse schepen lef Blockx blaakt nog van zelfvertrouwen maar waarschuwt toch dat hij de wereld niet zal kunnen veranderen. Nauwelijks twee uur latervreesden wij dat misschien ook nog andere illusies in rook waren opgegaan want plots stormt de brandweer in volle uitrusting het Administratief Centrum binnen. Het brandalarm, rechtstreeks verbonden met de brandweerkazerne was in werking getreden. Er waren nochtans geen verhitte discussies geweest in de zopas beëindigde gemeenteraadszitting en de oppositie had de nieuwe schepen zeker het vuur nog niet aan de schenen gelegd. Enkel de sigaren van enkele raadsleden in de collegezaal waren er teveel aan. Het nipt afgestelde alarm reageerde feilloos en de brandweer stond paraat. Er diende niet geblust te worden. Nog niet. Maar de ervaring heeft ons geleerd dat, hoe meer de verkiezingen naderbij komen, de kans groter wordt dat op een dag toch de vlam in het kruit slaat. De eerste zenuwtrekjes worden merkbaar...

Herman gaat, Jef komt Het was reeds langer voorzien. Herman Verlinden zou ontslag nemen uit het schepencollege omwille van beroepsbezigheden. Vanaf 1 januari zou hij dan wellicht opgevolgd worden door raadslid Jef Blockx, eveneens CVP-er en bij de verkiezingen in '87 als NCMV -man naar voor geschoven. En zo is het ook geschied. Herman Verlinden blijft als raadslid zetelen en Jef Blockx wordt tot schepen verkozen met 15 stemmen voor, 2 tegen, 3 onthoudingen en 2 ongeldige. Deze laatste twee stembrieven vermeldden de naam van CVP-raadslid Denise Adriaensen, hoewel er slechts één kandidatuur was ingediend. De bevoegdheden binnen het college worden echter herschikt zodat Jef Blockx verantwoordelijk wordt voor middenstand, ruimtelijke ordening en verkeer, monumenten en cultuur. Staf Peerlinck behoudt financiën en Veiligheid, gezondheid en verfraaiing en neemt van Verlinden jeugd, informatie, inspraak en ontwikkelingssamenwerking over. Schepen Coenegrachts behoudt openbare werken, nutsvoorzieningen, landbouw en krijgt er patrimonium en gezinsbeleid bij . Uittredend schepen Verlinden wordt door burgemeester Van Aperen bedankt voor de voortreffelijke samenwerking en krijgt vanwege het stadsbestuur een pentekening van het stadhuis als aandenken. Herman Verlinden van zijn kant denkt met voldoening terug aan de verwezenlijking van enkele moeilijke dossiers zoals de restauratie van de St.-Clemenskerk, het kapelletje van Minderhout, de toren van Meer. Verder zijn

ook de doorbraak in het begijnhofdossier, het terug opstarten van de jeugdraad en vooral de aktie voor Roemenië gebeurtenissen om nooit meer te vergeten. Hij dankt daarom de raad voor het gestelde vertrouwen en wenst zijn opvolger alvast goede moed. Talrijke werken staan als het ware al in de steigers, zoals de nieuwe bibliotheek en de verbouwingen te Meer en Wortel. JefBlockx houdt echter in zijn dankwoord deze

boot een beetje af. Hij heeft zich immers voorgenomen om in de dossiers over vergunningen en bouwaangelegenheden niet aanwezig te zijn, zelfs niet bij deze waarvoor hij als schepen verantwoordelijk is. Hij zal zich dan op de werkvergaderingen laten vervangen door schepen Coenegrachts. Hij maakt zich ook niet veel illusies om in deze beperkte periode die hem nog rest, veel te verwezenlijken. Twee uur later heeft hij alvast mede de degelijkheid van het brandalarm in het Nieuw Administratief Centrum uitgetest. Tot voor kort waren er geen rokers in het college. Met de komst van Jef Blockx is daar verandering in gekomen.

College moet op de rem Bij de voorstelling van de begroting 1994 legt schepen Peerlinck er de nadruk op dat het college de investeringen voor dit jaar bewust heeft willen beperken, zelfs ondanks het feit dat er ditjaar gemeenteverkiezingen zijn. 'Er is flink gesnoeid in de voorstellen van de verschillende diensten. De buitengewone uitgaven worden in '94 geraamd op 149 milj. waar dit vorig jaar 207 milj. bedroeg. Een financiële rustperiode is meer dan noodzakelijk' aldus de schepen van financies die er zich toch over kan verheugen een sluitende begroting voor te leggen zonder dat de belastingen verhoogd dienden te worden. De gewone begroting sluit met een overschot van iets meer dan 5 miljoen, terwijl de buitengewone begroting een bonus vertoont van 4,5 miljoen. Uit een onderzoek van het Gemeentekrediet van België blijkt dat Hoogstraten vorig jaar fors geïnvesteerd heeft. Per inwoner zou er 12.185 fr.uitgegeven zijn. Voor een vergelijkbare gemeente met ongeveer evenveel inwoners bedraagt dit 10.769 fr. terwijl het Vlaamse Gewest een gemiddelde kent van 9.225 fr. Mede hierdoor is de schuldenlast in Hoogstraten verder opgelopen tot 31.960 fr.per inwoner, 28 .503 fr. in vergelijkbare gemeenten en 28.094 fr. in het Vlaamse Gewest. Deze schuldenlast van de gemeente

9


GEMEENTERAAD zal in de loop van dit jaar nog aanzienlijk stijgen omdat dan de eerste afkorting voor het Nieuw Administratief Centrum zal moeten betaald worden.

Investeringen Uit het ganse pakket van investeringen voor '94lichten wij enkele van de grotere posten uit. In totaal gaat het om een investering van 137 miljoen, waarvan ongeveer 28 miljoen via betoelaging kan gerecupereerd worden. - studie- en aanlegkosten voor riolering: 40 miljoen werken aan de St.-Katharinakerk: 5,3 miljoen - verwerven van gronden voor sportvelden: 5 miljoen 15 miljoen - turnzaal te Meerle: - schoolgebouwen Hoogstraten: 15 miljoen - aanleg grachten en kopmuren aan het 10 miljoen fietspad Minderhout-Meerle: - verwerving gronden voor fietspad Minderhout-Meer: 5,5 miljoen - buitengewone onderhoudswerken: 5 miljoen

Brandalarm voor een sigaar Na de korte gemeenteraad met de eedaflegging van Jef Blockx trok het nieuwe college zich terug in de schepenzaal van het nieuwe administratief centrum. Samen met Blockx deed ook de sigaar haar intrede in dit lokaal waar, tot voor kort, enkel niet rokers vergaderden. Blijkbaar staan de rookdetectors te scherp af gesteld, want tot grote verbazing van burgemeester en schepenen kwamen, rond 11.30 uur, politie en brandweer met groot vertoon ter plaatse nadat ze een alarmmelding ontvangen hadden.

Kritiek op de begroting De beide oppositiepartijen kunnen zich niet verzoenen met deze begroting. Raadslid Aerts ergert er zich aan dat onze schuldenlast steeds maar blijft stijgen ondanks het feit dat de belastingsinkomens elkjaar met enkele miljoenen omhoog gaan . Normaal zou de belastingdruk moeten dalen, maar het tegenovergestelde is waar. Hij waarschuwt er dan ook voor dat de belastingen in de toekomst wel zullen moeten stijgen. Voor raadslid Verhulst is het duidelijk dat de gemeente nog een positief saldo heeft kunnen afleveren dank zij een aantal zeer gunstige inkomsten. Hij maakt een vergelijking met het begin van deze legislatuur en stelt vast dat bv. het gemeentefonds in 1988 goed was voor 38,7 milj . fr. en nu, 5 jaar later, reeds 66 milj . in de gemeentekas stort. Hetzelfde doet zich voor voor de inkomsten uit de opcentiemen op de personenbelasting (in ' 88: 33,6 milj., in '94: 65 ,7 milj.) en deze op de onroerende voorheffing (49 milj. in' 88 tegenover 99 milj . in '94). Ook de dividenden van Electrabel zijn in de loop der jaren flink gestegen. (van 35 milj. naar 67 milj.). Ondanks deze gunstige inkomsten stelt Agalev vast dat de reserves nu zo wel ongeveer op zijn . In 1992 raamde men het overschot op de begroting op 71 miljoen. Vorigjaar was er nog een positief saldo van 22,6 miljoen en voor '94 voorziet men nog slechts vijf miljoen. In de loop van deze laatste jaren zijn er evenwel verscheidene overboekingen geweest van de gewone dienst naar de buitengewone dienst.! In '92 was dit 24,6 milj., in '93 33,7 milj. en voor dit jaar voorziet men nog eens 4,1 milj . Ook hoopt men dit jaar nog voor 12 miljoen frank gemeentegronden te verkopen. Met een aantal investeringen is de oppositiepartij best tevreden inzoverre zij verantwoord en noodzakelijk waren, hoewel het vaak heel wat zuiniger had gekund. Voor een aantal andere zaken heeft zij in het verleden regelmatig haar twijfels uitgesproken (zoals bv. de ondergrondse doorrit in het NAC, de dure zwembadstudie, enz.) Konkreet voor deze begroting heeft FE-Agalev heel wat bedenkingen die in de loop van vorige raadszittingen ook reeds meermaals aan bod 10

geweest zijn zoals de vraag naar belastingen op de verspreiding van reklame, op de niet-bebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen, en op de groeven (zand- en kleiwinningen). Verder dringt zij erop aan om bij de inning van de gemeentelijke belastingen consequent te zijn en voldoende kontrole in te bouwen. De receptiekosten lopen volgens de oppositie uit de hand (in '93: 1,2 milj . tegenover 500.000 fr. in '91 ), en tot slot raadt zij het college aan nog enkele jaren te wachten om de oude IKO aan de Gelmeistraat te verkopen. 'Het zou toch grondig zonde zijn er een bibliotheek van 50 milj. neer te poten, en later vast te stellen dat men onvoldoende parking heeft overgelaten'.

Moties tegen de Groene Hoofdstructuur en het Mestaktieplan Er gaat bijna geen dag voorbij of we worden in de pers geconfronteerd met acties, moties of standpunten over de GHS . Vooral de Kempen komt hierbij goed aan bod. Naast de oprechte bezorgdheid over de onzekerheid binnen de landbouwkringen en een misnoegen over de tot nu toe gevoerde inspraak, menen sommigen toch vast te stellen dat er hier en daar ook politieke belangen meespelen in de discussie. Het is immers verkiezingsjaar en weinig politiekers zijn op zulke momenten bereid om tegen de stroom in te roeien of een genuanceerder standpunt in te nemen. Dan is de kans ook groot dat de druk van de achterban een hinderpaal wordt voor een open dialoog en elke partij op zijn eigen standpunt blijft. Ook in Hoogstraten kon men dit vorige maand vaststellen. In de raadszitting van 20 december bracht het college een tweetal moties naar voor: één over de Groene Hoofdstructuur en één over het Mestaktieplan. Beide werden goedgekeurd met 20 stemmen voor en 2 tegen. Beide moties waren gericht aan de Minister-President en de leden van de Vlaamse Regering. Raadslid Verhulst van de groene partij Agalev

kan er zich niet mee verzoenen dat er over zulke belangrijke zaken in de gemeenteraad gestemd wordt zonder dat er een degelijke informatie aan voorafgegaan is? Hij daagt de raadsleden uit te bekennen wie er nu juist weet wat die nieuwe plannen inhouden. Dit wordt hem echter niet in dank afgenomen door raadslid Karel Aerts, landbouwer, die met de gevolgen van het plan wel zal geconfronteerd worden. Raadslid Verhulst verduidelijkt evenwel dat, bij de opmaak van het plan in de vorige Vlaamse Regering door Minister Kelchtermans, er met de verschillende belangengroepen rekening gehouden is, en dat er nu de mogelijkheid voorzien is voor een ruim maatschappelijk overleg. Hierin zullen gemeentebesturen, landbouworganisaties en natuurverenigingen inspraak krijgen. Nu worden deze voorlichtingsvergaderingen echter als het ware geboycot doordat de ambtenaren lastig gevallen worden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft minister De Batselier, die als opvolger van Kelchtermans nu met alle zonden wordt overladen, deze informatievergaderingen tijdelijk opgeschort. De verantwoordelijke dienst in Antwerpen is evenwel bereid om voor de raadsleden het plan uit te leggen. Schepen Coenegrachts is van mening dat in deze zaak de gemeentelijke overheid niet geconsulteerd is en dat alles van bovenaf wordt opgelegd. Voor hem moest er eerst dringend werk gemaakt worden van de Gele Hoofdstructuur (landbouw). Pas dan kan er op basis van dialoog gepraat worden met andere groepen. Raadslid Sprangers vindt het spijtig dat er nu groepen tegen elkaar opgezet worden en wil in geen geval afgeschilderd worden als antilandbouwer. Integendeel, zegt hij, onze partij heeft zich steeds afgezet tegen bouwtoelagen voor zaken die niet in de landbouw thuishoren. De discussie over de motie van het Mestactieplan kent een gelijkaardig verloop. Schepen Coenegrachts pikt het niet dat dit plan op een dwingende manier is opgelegd en dat er nooit rekening is gehouden met de plaatselijke omstandigheden.


GEMEENTERAAD Raadslid Verhulst wijst er op dat de voorbereiding van dit plan gebeurd is door de Vlaamse Raad, tijdens het Ministerschap van Kelchtermans (CVP). Uit het verslag van de commissie van 20 december 1990 blijkt dat de heer Van Looy voor de CVP commissielid was en uitvoerig gebruik heeft gemaakt van zijn recht om te amenderen. Ook PVV -ers waren aanwezig op de zittingen. Voor raadslid Verhulst is het dus duidelijk dat er inspraak geweest is en ook in het slot van deze commissievergadering blijkt dat de commissie eenparig de tekst heeft goedgekeurd. Verder werden er in de hoorzitting van de belangengroepen de volgende stemmen gehoord: de mengvoederfabrikanten, het Vlaams Agrarisch Centrum. de VZW Natuurreservaten en de Belgische Boerenbond. Verhulst vraagt zich dan ook af wie hier nu oneerlijk spel speelt. De minister die ter goeder trouw het plan uitvoert van zijn voorganger, of de Boerenbond, die er volgens het raadslid alleen op uit is een socialistische minister het leven zuur te maken. Tot slot heeft de groep Agalev geen enkel probleem met een motie, indien men tenminste

vooraf de mogelijkheid heeft zich grondig te informeren. Daarom vraagt zij aan de burgemeester dat hij een objectieve informatieavond zou uitwerken voor de raadsleden en de bevolking. Hier gaat de burgemeester niet op in en dus stemmen de raadsleden Sprangers en Verhulst tegen.

Wie wil er op de kast? In het kader van verfraaiingswerken van bestaande kasten en deuren in het stadhuis doet het college het voorstel om 'de beeltenissen van de raadsleden te vereeuwigen' . De bedoeling is dus een afbeelding te laten maken van elke persoon die minstens 5 jaar lid was van het schepencollege of 12 jaar lid was van de gemeenteraad. De eerste opdracht zou dit jaar al kunnen gegeven worden. In de periode '52 tot '58 is iets dergelijks ook gebeurd en het resultaat is hiervan te zien in een aantal kasten in de trouwzaal. Raadslid Verhulst vindt het normaal dat men dit zou doen voor mensen die iets hoogst

uitzonderlijk gepresteerd hebben. Maar met deze ' uitzonderlijke verdienste' moet men wel heel zuinig omspringen . Verder is het, nog steeds volgens het raadslid, de gewoonte dat men zoiets pas uitvoert na de dood van die bepaalde persoon. Zoniet lijkt het sterk op een vorm van zelfverheerlijking. 'Maar indien men het dan toch tof vindt om op de kast te komen, o.k. dan, maar dan moeten dezen het ook zelf uit hun eigen zak betalen! Dit is een vorm van zelfverheerlijking die totaal waardeloos is en daarom stem ik tegen '. Er heerst een eigenaardige sfeer in de raadzaal, wanneer burgemeester Van Aperen hierover laat stemmen. Een nipte meerderheid wil wel op kast, voornamelijk leden van het college van KVB . Schepen Peerlinck en de oppositieleden Van Ostaeyen, Sprangers en Verhulst verwerpen het voorstel resoluut. De meeste CVP raadsleden (geen schepenen) en de raadsleden Brosens, Tackx en Martens onthouden zich. Wegens plaatsgebrek komen we volgende maand nog even terug op enkele agendapunten uit de laatste raadszitting. Zo was er een plotse opwelling van wreveligheid bij de burgemeester merkbaar wanneer er in een bijkomend punt gevraagd werd naar een beleidsplan bij de politie. Veertien dagen later werd deze materie dan toch in een geheime zitting uitvoerig behandeld. Wij komen hier nog op terug. •

U wenst persoonlijk en rustig uw geldzaken met ons te bespreken? Dan reserveert Kredietbank-Hoogstraten speciaal tijd voor u. Onze nieuwe openingstijden zijn: Maandag 09.00- 12.30 uur I 14.00- 16.30 uur Dinsdag 09.00- 12.30 uur I 14.00 -16.30 uur Woensdag 09.00 -12.30 uur I 14.00 -16.30 uur Donderdag 09.00 -12.30 uur I 14.00- 16.30 uur Vrijdag 09.00 -12.30 uur I 14.00- 16.30 uur Zaterdag 09.15 -12.15uur Kredietbank-Hoogstraten, Jozef Meeuwssen, kantoordirecteur Vrijheid 117, 2320 Hoogstraten, tel. 031314 50 37

KREDIETBANK. THUIS BIJ DE BANK VAN HIER. 11


SPORT

'De Lustige Wielrijders' en 'De Hoogstraatse Spurters' druk in de weer

Kroont Hoogstraten Belgische Wielerkampioenen 1995? De kans bestaat dat in 1995 zowel de Belgische Wielerkampioenschappen op de Weg als de nationale veldritkampioenschappen in Hoogstraten zullen plaatsvinden. Als het aan 'De Lustige Wielrijders' ligt, komen de Belgische beroepsrenners op 25 juni 1995 de nationale driekleur betwisten voor het Hoogstraatse stadhuis. 'De Hoogstraatse Spurters' van hun kant koesteren vergevorderde plannen om op 8 januari van datzelfde jaar onze nationale veldrijders hun titelstrijd te laten uitvechten op de Mosten. 'In 1959 waren wij al kandidaat voor de inrichting van het Belgisch Kampioenschap', begint Karel Versmissen, voorzitter en duivel-doet-al van 'De Lustige Wielrijders', 'maar jammer genoeg waren wij slechts de tweede hoogste bieder, zodat het Kampioenschap uiteindelijk naar 'De Netespurters' uit Herentais ging. Sindsdien hebben we niet meer echt stilgestaan bij de mogelijkheid een kampioenschap te organiseren. Tot ik in 1988 afgevaardigde-generaal werd van de Belgische Wieierbond voor de provincie Antwerpen. De toenmalige afgevaardigde-generaal Marcel Van Wezenbeeck- verkozen voor 4 jaar- hield het na 3 jaar voor bekeken, zodat men mij vroeg om gedurende 1 jaar afgevaardigde-generaal te worden. Om de afdeling uit de brand te helpen heb ik dat dan een jaar gedaan, maar omdat ik niet echt de ambitie had die functie te bekleden, heb ik me na een jaar niet herkiesbaar gesteld. Tijdens dat jaar moest ik evenwel mee de verkenningen gaan doen voor het Belgisch Kampioenschap dat in 1989 in WestVlaanderen georganiseerd zou worden. Tijdens die verkenningen heb ik dan de smaak te pakken gekregen, en ben ik met de idee beginnen spelen het Kampioenschap naar Hoogstraten te halen. Om de acht jaar komt het kampioenschap naar de provincie Antwerpen, en de eerstvolgende keer zou in 1995 zijn, net het jaar dat ik 50 jaar in het bestuur van 'De Lustige Wielrijders' gezeten zal hebben: 26 jaar als secretaris, 24 jaar als voorzitter.

Aandacht Karel Versmissen schuift twee redenen naar voor waarom hij het kampioenschap naar Hoogstraten zou willen halen: 'In de eerste plaats als orgelpunt, om mijn fin de carrière bij 'De Lustige Wielrijders' een beetje kleur te geven. Als ik na '95 nog een jaartje uitbol, dan zal ik 25 jaar voorzitter geweest zijn, en dan zal het wel mooi geweest zijn. Verder ook omdat we iets terug willen doen voor Hoogstraten. Onze vereniging heeft immers veel te danken aan Hoogstraten, zowel aan het gemeentebestuur als de middenstand. 14 Dagen lang zal Hoogstraten niet weg te denken zijn van de sportbladzijden van de kranten, terwijl op de dag zelf Hoogstraten een paar uur lang rechtstreeks op televisie te zien zal zijn.' Zoals gezegd komt het kampioenschap om de

Tuinontwerp T ilburgs... ... de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tu inaanleg in fases is nu mogelijk

12

acht jaar naar de provincie, dit omdat er in de provincies Namen en Luxemburg te weinig wielrenners zijn, en deze provincies door de Wieierbond als één provincie beschouwd worden. Vandaar. Het laatste kampioenschap in de provincie werd in 1987 in St.-Katelijne Waver georganiseerd. Toendertijd gebeurde de toekenning nog aan de club die het hoogste bod deed, met als gevolg dat sommige clubs zoveel moesten betalen dat er besnoeid werd op bepaalde andere posten om toch uit de kosten te geraken, wat de organisatie niet altijd ten goede kwam. Daarom besliste de Wieierbond dan om vanaf 1991 (in Ronse was dat toen) het Kampioenschap gratis toe te kennen, en dat de toewijzing zou gebeuren op basis van de kwaliteiten van de organisatie. Van Ronse in 1991 tot en met Halanzy in I 993 moesten de organiVoor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Konincklaan~.18 . .

Lod. de 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53

· . --

.

.

.

- . .. .

. 40

Karel Versmissen

satoren dus niks betalen. De Wieierbond stelde vast dat ze nu weer té braaf geweest was, zodat de organisatoren van het kampioenschap van 1994, in Liedekerke in Brabant, 500.000 fr. zullen moeten betalen. Later is dat bedrag dan nog opgetrokken tot 750.000 fr., zodat wij, als alles doorgaat, 250.000 fr. meer zullen moeten betalen dan de organisatoren van Liedekerke. Daar staat dan wel tegenover dat de Wielerbond een gedeelte van de kosten op zich neemt van de renners, de tribunes en een eetmaal voor de genodigden.' De aandachtspunten waarop gelet wordt bij de toewijzing van het Kampioenschap zijn van drieërlei aard. Ten eerste het kader van de aankomst (met de finishlijn voor het stadhuis zit dat wat Hoogstraten betreft zeker snor), ten tweede de accommodaties voor zowel genodigden als renners, en ten derde vanzelfsprekend de omloop. Karel Versmissen: 'Start en aankomst zouden zich bevinden vlak voor het stadhuis . De renners zouden vertrekken in de richting van Minderhout, en de Tinnenpotstraat indraaien, waar de bevoorrading zou plaatsvinden. Vervolgens zouden ze via de Kalelijnestraat naar de Loenhoutseweg rijden tot aan de Hinnenboom. Dan via de Binnenboomstraat tot aan de Hees . Daar de Sint Lenaertseweg oversteken en via de Houtelweg tot aan het vroegere Polfruit We waren eerst van plan om onmiddellijk naar Hoogstraten terug te keren. Ons parcours zou dan slechts 9,5 km lang zijn, en de minimumlengte is 12 km, zodat we nog een ommetje langs Achtel hebben ingelast. Ons parcours is dan 13,4 km lang. Als het dan 20 keer wordt afgelegd, dan levert dat in totaal268 km op, ongeveer de vooropgezette afstand. Om het parcours te erzwaren kunnen we, mits via Minderhout en Meer te rijden de bruggen van de autostrade en de steenweg naar Loenhout inschakelen, maar deze omloop zouden we dan slechts vier maal laten rijden en van twee verschillende omlopen zal de verkenningscommissie misschien niet willen weten.'


DOSSIER

Verkeer Karel Versmissen werkte ook al een schema uit om de grote verkeerstroom op te vangen die er, als alles doorgaat, zeker zal komen. Globaal gesproken zijn er twee grote invalswegen voorzien. Langs Rijkevorsel en langs St.-Lenaerts. Verkeer dat bijvoorbeeld vanuit de richting Merksplas komt, wordt ook via Rijkevorsel naar Hoogstraten geleid. 'Zowel publiek, renners, genodigden, pers als afgevaardigden van de BWB kunnen vlakbij de aankomst parkeren. Karel Versmissen: 'De gewone toeschouwers kunnen parkeren op de terreinen van de Veiling, oprijden langs de Sint Lenaartseweg en verlaten via de Loenhoutseweg. De renners rijden door tot aan de lichten van het Seminarie, waar ze naar de jeugdterreinen van HVV rijden. Daar zijn 8 kleedkamers en 32 douches voorzien. Afgevaardigden en pers rijden door tot net voorbij het Seminarie, waar ze rechts afdraaien om zo de parkings Vl)n PAX en IKO te bereiken . De genodigden kunnen tegenover de Buyselstraat de parking van Quirijnen oprijden, en parkeren op de Parking van Quirijnen, in de Gravin Elisabethlaan en in de Karel Boomstraat' Ook wat de faciliteiten betreft, staat de organisatie al op punt. 'Als het moet, dan kunnen we morgen beginnen', denkt KareL 'De pers krijgt haar eigen stekje in het Administratief Centrum, de rugnummers worden gegeven in de kleedkamers van HVV op het Seminarie, het tekenen van het controleblad gebeurt voor het Stadhuis, waar de voornaamste renners nog eens geïnterviewd worden, de permanentie zouden we inrichten in de trouwzaal, en ook de dopingcontrole kunnen we onderbrengen in het Stadhuis. Het middagmaal voor de 200 genodigden zouden we zowel in zaal Pax als in Hof Ter Smisse kunnen laten doorgaan.'

dictaten in de running: Heist-op-den-Berg (die al jaren een veldrit organiseren en waar ditjaar veldrijder Geert de Vlaeminck om het leven kwam (- nvdr), Lille - die hun veldrit op de Lilse Bergen zouden organiseren- en wij.' De organisatoren werken samen met 'Sport- en Ontspanningskring Loenhout' - bekend van de jaarlijkse veldrit tijdens de kerstvakantie -, en kozen 'De Masten' als locatie. Secretaris Jef Moelans: 'Het circuit is hetzelfde als dat van de 'Grote Prijs Wim Lambrechts ', die onlangs zijn tweede editie mocht beleven. De omloop ligt rond het Mostenmeer. We kunnen ook beroep doen op dezelfde accommodaties. De kleedkamer wordt ondergebracht in de champignonkwekerij, de pers vindt een onderkomen bij de petanqueclub, de genodigden trekken naar de

vissersclub, terwijl de EHBO-lokalen geknipt zijn voor de Medische Controle. Voor de rest proberen we alles te regelen met tenten. Tot nu toe stonden die op de oprit van ' De Masten', maar daar is te weinig plaats, zodat we voor het kampioenschap zullen uitwijken naar de overkant van de baan.' Eerstdaags beslissen de afgevaardigden-generaal van de Wieierbond over de toewijzing van de twee kampioenschappen. Binnenkort weten we of 'De Lustige Wielrijders' en 'De Hoogstraatse Spurters' er in geslaagd zullen zijn de twee belangrijkste Wielerkampioenschappen van het land naar Hoogstraten te halen. •

BEZOEK ONZE N~ElUJWE Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

Geel In de loop van de maand februari wordt beslist aan wie het kampioenschap wordt toegewezen: Hoogstraten, Geel, Pulle of Herenthout Komt het kampioenschap naar Hoogstraten, dan kunnen alle partijen hard beginnen werken. Zowel het stadsbestuur van Hoogstraten als Rijkevorsel hebben al hun medewerking toegezegd, terwijl ook wieierminnend Hoogstraten een handje zal komen toesteken. Het gemeentebestuur van Geel zet er alles op om het kampioenschap naar Geel te halen. Het heeft hiervoor reeds 500.000 fr. op de begroting voor 1993 ingeschreven en voorziet, naar we vernamen, hetzelfde bedrag voor 1995 indien het kampioenschap aan hen wordt toegewezen. 'De Lustige Wielrijders' willen de gemeente financieel niet lastig vallen . Ze voelen zich sterk genoeg om de nodige franken bijeen te brengen. Ze rekenen echter wel op materiële hulp en die is hen reeds toegezegd.

Cyclocross Het zijn echter niet alleen 'De Lustige Wielrijders ' die druk in de weer zijn de mensen van de Wieierbond te overtuigen van de kwaliteiten van de Hoogstraatse organisatie. Ook 'De Hoogstraatse Spurters' werken aan de mogelijke organisatie van een Belgisch Kampioenschap, namelijk dat van onze veldrijders. Het betreft hier een open kampioenschap (d.w.z. dat beroepsrenners en amateurs samen rijden), en het zou plaatsvinden op 8 januari 1995. Voorzitter Marc Van Gestel: 'De kans dat we het kampioenschap naar Hoogstraten halen is groot. Er zijn momenteel nog een drietal kan-

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur 31

Oproep aan alle (ex-)H.V.V.'ers Met hetoog op komende vieringen (bv. 60·jarig bestaan in 1996) wil H.V.V. langs deze weg een oproep doen aan al zijn (ex·)spelers om htm adre~ (+tel.nr. en geb. datum) door te geven. Zodoende kan H. V.V. haar adressenbestand op punt stellen met het oog op h t er turen van berichtgevingen e.d. De oproep is gericht aan alle spelers, die in het H.V.V.-bestaan, provinciaal en natjonaal, de rood*wittc kleuren verdedigd hebben met het eerste elftal, d.w .z. de spelers die in diep riode op het ·~:heidsrecbtersblad vermeld waren (oo ·· de bankzitters du ·),ook al was dit maar éénmaal. H.V.V. rekent op en massaal antwoord, zodat geen enkele pelerover het hoofd gezien zal worden.Dus, VERTEL HET VERDER!

On..-;; adres:

H.V.V. -adres!>enbestand p/a Moerstraat 2a.. 2320 Hoogstraten • 13


GESCHIEDENIS

Zondag 18 september 1994 is het een halve eeuw geleden dat een Amerikaanse bommenwerper een noodlanding moest maken in het veld naast de Hoogstratensebaan te Castelré, ongeveer 2,3 km van de Mark die daar de grens vormt tussen België en Nederland. Eén van de tien bemanningsleden overleefde de val niet. De negen anderen werden op bevel van de Duitsers naar Hoogstraten gebracht. Maar misschien gebeurde het op zondag 17 september 1944?

mensen van de Strumpt zijn er naartoe geweest. Er waren ook meteen al 'n heel stel Duitsers bij, dus ze zijn toch allemaal niet vertrokken.' Ook de auteurs van de boekenreeks 'Vijf jaar luchtfront' schrijven op blz. 137 van deel V dat zij 'omstreeks 16.15 uur nabij Gilze een eenzame Liberator zagen vliegen in zuidwestelijke richting. Later hoorden zij dat het vliegtuig een noodlanding had moeten maken te Castelré en ook dat er daarbij toen een bemanningslid was omgekomen.'

naar beneden dat wij het al heel gauw niet meer zagen. We wachtten even op een mogelijke rookkolom die er zou opstijgen en op de klap die zou volgen maar er kwam geen rook en ook geen klap. En toch waren wij er allemaal van overtuigd dat dit toestel ergens nabij 'Bloemengoed' een noodlanding had gemaakt. En 't is wel zo. Ik hoorde daarnet vertellen dat het in Castelré is 'gaan zitten'. Er zaten negen Amerikanen in en twee ervan zijn bij de landing omgekomen. Althans zo wordt gezegd. Enkele

Het is wel duidelijk dat de laatste vlucht van de Baggy Maggy, bijnaam van deze Amerikaanse Liberator bommenwerper, reeds heel wat inkt heeft doen vloeien. Maar de verhalen van de verschillende auteurs vertonen onderling soms belangrijke verschillen en blijkbaar wist niemand de volledige waarheid. Voor J os van Roozendaal, Ulicotenaar, en één van de leden van de werkgroep 'William

Baggy Maggy stort neer in Castelré

In zijn 'Hoogstratens Oorlogsboek' (HOK, Jaarboek 1970, blz. 67) schrijft pastoordeken J. Lauwerys: 'Zondag, 17 september: ... Te Castelré moest een Halifax-bommenwerper een noodlanding maken nabij Jooske Geerts: tien gekwetsten werden gevangen genomen, vier ervan, die er het ergst aan toe waren, naar het frontlazaret te Hoogstraten overgebracht. De piloot, die nog niet dood was, konden ze niet achter het stuur uitkrijgen; de Duitsers staken het toestel in brand en lieten de piloot erin. Aan hem herinnert het houten kruis met arduinen knielbank ervoor, waarop ik op 25 mei 194 7 las: In Memoriam William Kirting, Flying Serg. techn., + 17 -9-1944.'

Speurwerk

J.P.H. Van den Broek schrijft in zijn 'Bijdragen tot de geschiedenis van Baarle' (blz. 245246) in 1947: Fl. Sg. William Kirting moest 17 september 1944 met zijn Amerikaanse Liberator, welke deel uitmaakte van de luchtvloot van Arnhem, te Castelré een noodlanding maken. 'Pogingen der Castelrese bevolking om hem te bevrijden mislukten omdat de Duitsers het vliegtuig in brand staken met genoemde sergeant als slachtoffer, ter voldoening aan hun Herrenvolkse genoegens ... 18 september 1945 is daar een gedenksteen onthuld door de Burgemeester van Baarle-Nassau; daarna verrichtte Pater Reindvliet de inzegening, waarna door de bevolking een rozenkrans werd gebeden bij het met veel bloemen versierde gedenkteken.' (Baarle's Nieuws- en Aankondigingsblad, 29 september 1945). Dr. Ed. Loffeld beschrijft ook deze gebeurtenis in een reeks van vijf artikelen die in Ons Weekblad werden gepubliceerd (september 1981). 'Bij de noodlanding kwam de toen 24jarige, in Shillington, Pennsylvania (USA) geboren, Radio Operator Technica! Sergeant William (Bil!) Kirlin om. Hij zat na de noodlanding bekneld in het toestel en kon onmogelijk bevrijd worden, omdat de bovenste geschutskoepel door de klap naar beneden was gekomen en hij was daaronder verpletterd . Hij was volgens de andere bemanningsleden vrijwel zeker op slag dood. Het vliegtuig met daarin William Kirlin werd leeggehaald en daarna in brand gestoken. De stoffelijke resten van W. Kirtin werden ter plekke begraven in een veldgraf. Ongeveer een jaar daarna werd KirJin herbegraven op het kerkhof van Baarle-Nassau. Op 18 september 1945 werd een door commies Adriaan Van der Hoeven opgericht monumentje onthuld door de toenmalige burgemeester De Grauw. Vantevoren had er een houten kruisje gestaan wat door de Duitsers daar was geplaatst.' In zijn 'Dagboek-bezetting en bevrijding Brabants grensdorp' schrijft Piet Geerts (blz. 213): 'Maandag 18 september 1944: We zagen in de verte een Amerikaans fort aankomen dat duidelijk problemen had en in moeilijkheden zat. Het vloog opvallend laag. Hij vloog over de uitgestrekte vlakte tussen Ulicoten en BaarIe. Enorm, zo groot leek hij. Het ging nu zo snel

14

De oorspronkelijke bemanning waarvan de meesten ook op 18 september 1944 naar Groesbeek vlogen. V.l.n .r. (boven) George W. Sadler, Wil! Landon, Richard C. Scott, Larry M. Hewin, (onder) George Burford, Eugene Shabatura, Frank Wathen, William Kirlin, Osborne Malone en Stallings.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

~~

~~

. .w.o.o.n.d.e.c.o.ra.t.ie. . . . . . . .

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33


VARIA Kirlin' van de heemkundekring 'Amalia van Solms' van Baarle-Hertog-Nassau, was dit een voldoende reden om in 1987 een grondig onderzoek te starten. Baggy Maggy, een Liberator van het 409ste Squadron van de 93ste Bombgroup van de 8ste Luchtmacht (USA), vertrok op maandagmiddag 18 september 1944 van op hetvliegveld van Hardwiek (Oost-Engeland) in de buurt van Norwich. Samen met andere bommenwerpers moesten zij zorgen voor de bevoorrading van de luchtlandingstroepen van de 82ste Amerikaanse Airborne Divisie. Deze waren voor de operatie 'Market Garden' geland in de omgeving van Groesbeek, ten zuiden van Nijmegen (Nl.) . Zij droppen het materiaal van op een hoogte van 160 meter boven de aangeduide plaats. Net na het maken van een linker bocht werden zij geraakt door 20 mm afweergeschut van de Duitsers aan de linkerkant van het toestel en een granaat ontplofte vlak bij de plaats van de piloot. Er was een gat van ongeveer 30 cm in de romp, een gedeelte van de besturing werd vernield alsmede de intercom van het toestel waardoor geen onderlinge communicatie meer mogelijk was met de bemanning achter in het toestel. Elk bemanningslid was in meerdere of mindere mate gewond geraakt. Dat verklaart tevens waarom niemand van de bemanning na de noodlanding kon vluchten. De Duitsers waren ook zeer snel ter plaatse in Castelré en de bemanning werd daar krijgsgevangen gemaakt. Kees Geerts moest van de Duitsers de bemanning op een platte wagen naar de Gewestelijke Vakschool in Hoogstraten brengen. Daar werden zij verzorgd en later overgebracht naar Tilburg en daarna naar een kamp in Duitsland.

Oproep Ook Jos van Roozendaal heeft nog een aantal vragen. Toch zou hij graag dit dossier volledig afwerken. In september is deze gebeurtenis 50 jaar geleden en misschien brengen de overgebleven bemanningsleden van de Baggy Maggy dan wel een bezoek aan Castelré waar hun vriend is gestorven en aan Hoogstraten waar zij tijdelijk werden ondergebracht en verzorgd in de Karel Boomstraat Zijn er nog getuigen van deze noodlanding in Castelré? Wie was ter plaatse aanwezig toen de Duitsers daar een houten kruis hebben gezet? Wie heeft de inhuldiging van het latere monumentje meegemaakt? Wanneer is dat kruis met arduinen knielbank langs de Hoogstratensebaan verdwenen, door wie en waarom? Heeft iemand van dit kruis nog een foto? Heeft misschien iemand nog onderdelen van het vliegtuig bewaard? Weet iemand nog vanwaar die Duitsers toen zo snel kwamen? De meesten waren reeds gevlucht! Zijn er nog ooggetuigen van de overbrenging van de bemanning van Castelré naar Hoogstra ten? Zijn er nog mensen die met deze Amerikanen contact hebben gehad in de Vakschool?

Streekeigen curiosa

'Uit het jaar van het Dorp' Weet U nog'. Het is nu alweer 15 jaar geleden; maar 1978 was het 'Jaar van het DORP' . We hadden toen al een jaar de grote landelijke fu. ie-operatie achter de rug waarbij met ingang van I januari !977 het aantal Belgische gemeenten van 2359 teruggebracht werd tot 589. Schaalvergroting heette dat. Of d1e operatiezo'n grote zegen is geweest voor iedereen valt ~terk te betwijfelen. In alle geval, bij die gelegenheid v 'rloren 1770 kleinere gemeenten ot dorpen hun zelf~tandigheid, hun gemeentehJke autonomie en hun identHeit . En evenzoveel burgemeeltten hun JOb en hun sjerp, en evenzoveel x-maal ~chepenen en gemeenteraadsleden hun mandaat en aanzien. Een ware slachting! 'Het Jaar van het DORP' van het jaar daarop, 1978, kan gezien worden ah. een protest tegen deze "lachting. De afstand tussen bestuursmensen en de geVvone man werd groter dan voorheen; de onverschilligheid an de gewone man ten aanzten van het lokale politieke spel en de misprijzing van de politiek in •t algemeen groeiden ook. Gelukkig werd he t oprichten van 'Dorp~>raden' ervaren als een zek.ere rehabilitatie van de identiteit van de gedegradeerde deeldorpen . Toevallig kreeg ik een hi 'rviltje m handen uit dat 'Jaar van het DORP' dat U hierbij afgebeeld ziet met de Wortel<;e kerk en toren Eigenlijk is het merkwaardig dat de kerk als ~'~Ymbool voor heel het dorp genomen i·; want van de re~>t van het dorp is slechts een hoekje an het huis naast het kerkhof te zien terwijl een dorp toch altijd uit ettelijke honderden huizen be:,taat. Overigens is de kerk+ toren gezien vanuit het open"taande venster van een onbe ·taand hui&, met een bloempot op de ven-;terbank en een geblokt gordijntJe bovenaan. De bloèmpot verraadt de bet kenis van het plaatje en hoven het dak van de kerk. onder de groene bladeren van die dikke boom zweeft ook nog de Franse tegenhanger van het Jaar van het DORP. En bescheiden onderaan naast de bloempot de 'sponsor'. die allang begrepen had dat een dorpeling liefst in eigen dorp zijn pintje drinkt (om het verlies van zijn eigen dorpswaardigheid te vergeten?). BS

Iedereen die nog iets zou kunnen vertellen over deze gebeurtenis in september 1944 is hartelijk welkom bij Jos van Roozendaal, Hernardusstraat 8, NL 5113 TG Ulicoten, tel. 00.31.4249.9259. Hij kan er ook nog uren over vertellen want hij heeft de voorbije jaren met verschillende van die bemanningsleden in de USA gecorrespondeerd, ook met de zuster van William Kirlin, Mrs. J.F. Stuber-Kirlin uit Reading, Pennsylvania.•

15


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

De Frivole Framboos Dat humor ook mogelijk is in de muziek bewijzen Peter Hens en Martin Valcke, beter bekend onder de naam 'De Frivole Framboos' . Zij zijn beiden virtuose musici en juist daarom kunnen zij als het ware spelen met hun muziek tot in het absurde. Alles kan en alles mag: instrumenten verwisselen, stijlen ombuigen, teksten 'verfraaien', ... En dat alles gebeurt met een perfecte timing, alsof ze het ter plaatse uit hun mouw schudden. Kortom: muziek wordt theater. Wie de enfants terribles eens aan het werk wil zien kan dat op woensdag 23 februari om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker, A. de Lalaingstraat 3. Het optreden is een organisatie van de Kunstkring Spijker en kaarten kosten 350 BEF of in voorverkoop 300 BEF Reserveren kan op het nummer 03/ 314.55.36. D

Requiem van Mozart De Frivole Framboos geeft ons door middel van eenflinke portie humor een wel heel bijzondere kijk op wat wij tot dan toe 'klassieke muziek' noemden.

Wemervan Mechelen zal opnieuw het concertpodium van de Sint-Catharinakerk bestijgen, deze keer om het Requiem van Mozart te dirigeren. Rotary telt op dit ogenblik meer dan 25.000 clubs met ongeveer 1.100.000 leden, verspreid over 170 landen. Rotary Hoogstraten-Kempen, gesticht in 1986, telt momenteel 26 leden, die wonen tussen Wuustwezel, Meersel-Dreef, Turnhout en Poeder lee. Voorzitter is Hoogstratenaar Jozef Schellekens en secretaris is Ward Baets uit Minderhout Als organisatie is Rotary een wereldwijde vereniging van mensen uit diverse sociale groepen die actief zijn in verschillende beroepssectoren. Hun filosofie bestaat erin een oplossing te zoeken voor het conflict dat bestaat tussen de drang om profijt te maken voor zichzelf en de humane plicht om anderen te helpen. Sinds 1990 organiseert Rotary Hoogstraten-Kempenjaarlijks een concert in onze Sint-Catharinakerk. Deze concerten geven Rotary de mogelijkheid om enerzijds een belangrijk cultureel evenement van hoog niveau te organiseren voor de mensen uit de Noorderkempen, en anderzijds kan de op-

16

brengst aangewend worden om een belangrijk project te steunen. In onze vorige editie konden we lezen dat de opbrengst van de uitvoering van The Messiah van G.F. Händel, 400.000 BEF, geschonken werd aan de Begijnhofkerk voor de restauratie van het orgel. Met het concert in 1994 is Rotary nu aan het eerste lustrum toe. Dit jaar werd gekozen voor het Requiem van W.A. Mozart. De algemene leiding ligt opnieuw in handen van Werner van Mechelen, die het Kempisch Oratoriumkoor en -orkest zal dirigeren. Solisten zijn Maya Boog, sopraan, Lucienne Van Deyck, mezzo-sopraan, Zeger Vandersteene, tenor, en Philippe Huttenlacher, bas-bariton. Het Requiem is Mozart's laatste werk geweest. Het was zelfs niet helemaal voltooid. Terwijl hij zijn dodenmis aan het schrijven was, componeerde hij tussendoor ook nog twee opera's, nl. 'Titus' en 'Die Zauberflöte'. De totale fysische uitputting als gevolg van deze zware opdrachten, is waarschijnlijk medeoorzaak van zijn vroege dood, op 35-jarige leeftijd. Hij had echter voldoende aanwijzingen achtergelaten voor de afwerking van het Requiem, zodat zijn leerling Süssmayr dat werk kon voltooien. Het Requiem wordt uitgevoerd in de Sint-Catharinakerk op zaterdag 26 februari om 20.15 uur. De deuren gaan open om 19.45 uur. Toegangskaarten aan 500 BEF zijn verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het historisch stadhuis, of door overschrijving op het nummer 4189071271-74 van Rotary, met vermelding 'Kaarten Requiem' . 0

Droom in Tegenstroom Onder deze poëtische titel brengt de Dekanale Werkgroep Vorming- DEWEVO- in samenwerking met het Davidsfonds een avond rond geloven. Gelovigen stuiten in deze tijd vaak op onbegrip van de omgeving. Ze moeten als het ware tegen de stroom in roeien . Dat er toch nog vele waarden schuilen in gelovig actief zijn, wordt op bemoedigende wijze voorgesteld door de voordrachtgever, Ward Bruyninckx, op woensdag 9 februari te 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. De toegang bedraagt 100 BEF Inl. 03/ 314.63.47. 0

BEGRAFENISSEN

JORIS

de 1r o3 - 314.55.04 [n)@)@)®0~C?@@~0@

maand

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.1 0 03/314.56.91

19


HOOGSTRATEN

Winterpret

Wandelen in Banneux Wandelclub de Noorderkempen trekt naar het zuiden van het land. Op zondag 20 februari rijden de wandelaars per bus naar het bedevaartsoord Banneux om er deel te nemen aan de 17e Marche Internationale. Banneux is een gehucht van Louveigné in de provincie Luik, gelegen tussen Pepinster en Remouchamps. Het ligt op een hoogte van ongeveer 325 meter in het stroomgebied van de Amblève, Yesder en Hoëgne. Maar de meesten kennen Banneux natuurlijk als bedevaartplaats. Tussen 15 januari en 2 maart 1933 zou O.L. Vrouw er 8 maal verschenen zijn aan Mariëtte Beco. In deze streek heeft de plaatselijke wandelorganisatie drie wandeltrajecten uitgestippeld van resp. 6, 12 en 21 km. Het inschrijvingsgeld voor de wandeltocht bedraagt 30 BEF. De prijs van de busreis bedraagt voor leden 150 BEF (volw.) of 75 BEF (-12jaar). Vanaf? februari kunnen ook niet-leden inschrijven aan de prijs van 225 BEF (volw.) of 125 BEF (-12jaar) . De bus vertrekt aan de kerk om 7.30 uur. Voor inlichtingen en inschrijvingen tel. 03/315.05.97. •

Een flinke sneeuwlaag is bij ons zo uitzonderlijk geworden dat de schaarse keren dat het nog gebeurt, iedere sneeuwpop op de foto moet. In de Gemeenteschool maakten ze niet minder dan tien zulke witte beeldhouwwerken. En gelukkig zijn de juffrouwen en meesters ookjong geweest en moesten de kinderen voor één keer wat minder huiswerk maken, zodat ze ook in de eigen tuin aan het rollen konden gaan.

autobanden

Mannen kijken in de potten

* merkbanden

* occassiebanden * reparaties * depannage Gammel2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16

Hobbytentoonstelling Voor de !Se maal al hebben KA V en KWB weer alle hobbyisten uit de streek opgetrommeld om de resultaten van hun vrijetijdsbesteding voor een groter publiek uit te stallen in de Pax-zalen. De knutsel-, kunst- en andere handwerken zijn te bezichtigen op. zaterdag 5 februari van 14.30 uur tot 20 uur en op zondag 6 februari van 10 uur tot 20 uur. In de namiddag serveren zij ook nog eens heerlijke pannekoeken. Bovendien wordt er op zaterdagavond een kaartprijskamp 'Rikken' gehouden, waarvoor men vanaf 19 uur kan inschrijven aan 100 BEF, start om 20 uur. Voor de kinderen is er een aparte stand voorzien, waar zij onder begeleiding iets moois in elkaar kunnen knutselen. En natuurlijk is er ook weer een steuntombola, die zondagavond om 19 uur getrokken wordt. D

De KWB organiseert al verschillende jaren met succes een kookcursus voor mannen. Op 17 februari om 19.30 uur gaat de volgende reeks van 5 lessen van start in de keukens van de Paxzaal. Deelname kost 800 BEF Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men terecht bij J. Smouts, tel. 031314.31.37.

Koninklijke Bibliotheek en Kapel van Nassau De volgende Davidsfonds-halvedaguitstap gaat opnieuw naar Brussel, deze keer voor een geleid bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I en de Kapel van Nassau op de Kunstberg. Naast 3 miljoen boeken herbergt de bibliotheek schitterende verzamelingen manuscripten, etsen en tekeningen, kaarten en plattegronden, munten en medailles. Na een inleidende videofilm volgt een rondleiding met gids door de leeszalen, de Katalogus-, Tijdschriften- en Krantenzalen en tenslotte het boekenmuseum met een reconstructie van de werkkamers van Emile Verbaeren en Michel de Ghelderode en herinneringen aan Max Elskamp en Henry van de Velde. Van daar gaat het naar de

Kapel van Nassau, waar ondermeer drie Brusselse wandtapijten uit de 16e eeuw te bewonderen zijn. Ook de tijdelijke tentoonstelling zal bezocht worden. De uitstap vindt plaats op woensdagnamiddag 2 maart. Vertrek aan de St. Catharinakerk om 12.30 uur stipt. Thuiskomst is voorzien rond 19 uur. Deelname kost 300 BEF voor Davidsfondsleden. Vanaf 16 februari kunnen ook niet-leden zich opgeven aan 350 BEF. Inschrijven gebeurt door telefonisch contact op te nemen met F. Verschueren, tel. 03/314.11.88 en vervolgens het bedrag over te schrijven op rekeningnummer 7333243145-77. Uiterste datum van inschrijving is 28 februari. •

17


HOOGSTRATEN

En de winnaar is ..•

luist, Warre Pa/mans, een van onze jongste medewerkersaanwinsten, won samen met zijn vrouw Leen Nees de prachtige wagen hier op de achtergrond. De winnaar van de hoofdprijs van de decemberactie van de Hoogstmatse Middenstand mag dan al gekend zijn, toch blijven er nog acht fietsen en 30 aankoopbons ter waarde van 1.000 frank te verdelen. De nummers 112540, 224382, 203053, 190995, 139832, 293460, 268815 en 172556 winnen een fiets. Indien u een van volgende nummers in uw bezit hebt wint u duizend frank: 282882, 105555, 0206277, 193520, 133631, 272704, 222879, 247009, 288797, 215464, 134846, 287779, 213696, 107421, 165794, 233858, 10760~ 151503, 283994, 134551, 182856, 296711, 10960~ 292185, 140694, 14374~ 285152, 208485, 264331 en 107819. De winnaars nemen met hun winnend biljet kontakt op met Alo is Ruts, Ladewijk de Konincklaan 256 Hoogstraten, tel. 03/314.52.49.

Platina in Hoogstraten Reeds in november '93 vierden JEF MARIEN en ANNA SPANENBURG uit de Karel Boomstraat hun zeventigste huwelijksverjaardag. Maar op die heuglijke dag lag Anna in het ziekenhuis, en heeft men daar in kleine kring het feest gevierd. Zeventig jaar eerder, op 3 november 1923, kwamen Jef en Anna uit de ' s Boschstraat naar het gemeentehuis waar burgemeester Van Hoof het koppel trouwde. Na de mis in de Sint Catharinakerk (waarvoor Jef 20 fr. betaalde) stapte de hele familie van café naar café onder begeleiding van accordeonist Kees Van Velthoven. Met behoorlijk wat óp, schoof men dan 's namiddags bij Mariën de benen onder tafel voor het feestmaal. Wat kostverdienen betreft hebben zowel Jef als Anna een tijdlang het ouderlijk voorbeeld gevolgd: Anna als pakdraagster om van huis tot huis ellegoed te verkopen. Jef was een tijd sigarenmaker in een van de sigarenfabriekjes in Hoogstraten. Hij werkte nog in 't steenfabriek

en aan 't spoor en na de oorlog als surveillant in 't gevang te Hoogstraten. Dat laatste als beloning voor zijn werk voor de weermacht tijdens de tweede wereldoorlog. Tijdens die oorlog reed Jef regelmatig per fiets met zo'n 1200 eieren (400 voor- en 800 achterop, samen 100 kg.) naar de winkels in Brasschaat waar men tot 10 fr. en meer betaalde voor een (heel) ei! 's Zomers reed hij wel twee keer heen en weer met aardbeien. Jefwordt ditjaar 92 en Anna 90; Anna geniet thuis van de goede zorgen van Jef en de hele familie, en dat kan tellen: vijf kinderen, vijftien kleinkinderen, dertig achterkleinkinderen en één 'achterachterkleinkind'. Begin januari overhandigde burgemeester Van Aperen hen een kristallen vaas; een speciale attentie van de koning en de koningin. Wij voegen daar graag onze felicitaties aan toe. Veel geluk in uw platina huwelijksbootje! •

In Roemenië is naast het gebrek aan elementaire zaken zoals voedsel en medicatie ook een grote behoefte aan 'intellectuele bagage'. Het Willemsfonds doet een inzameling van Franstalige en Engelstalige literatuur. Het project is ten voordele van de persoonlijke en intellectuele ontplooiing van de Roemeense jeugd. Het uiteindelijk doel is een rondreizende boekenuitleendienst op te zetten en dit samen met vertrouwenspersonen uit het Roemeens onderwijs. Er worden uitleenkoffers samengesteld met elk een 80-tal boeken. Deze boeken kunnen van allerlei aard zijn (b.v. romans, filosofie, wetenschappen, kunst en cultuur, ... ). Elke boekenkoffer zal voor een vaste termijn (bijv. 3 maanden) uitgeleend worden aan een bepaalde school. Veel mensen hebben boeken die ze niet meer lezen. Ze staan eigenlijk in de weg en het liefst zou men ze van de hand willen doen. Maar dat gebeurt niet: men kan boeken toch zomaar niet weggooien. Voor Franstalige en Engelstalige boeken is dit niet meer nodig. Nu kan u een 'boekje' bijdragen tot dit menslievend en cultureel initiatief. Uw boekenpakket zal bijdragen tot de verdere intellectuele ontplooiing van de Roemeense jeugd. De openbare bibliotheek Hoogstraten wil optreden als tijdelijke verzamelplaats voor Engels- en Franstalige boeken voor Roemenië met ingang vanaf 1-1-94 tot eind februari 1994.•

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

ook voor uw herstellingen

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 29 13

18


HOOGSTRA TEN

Al het goede van het Rode Kruis in '93 Afdeling Hoogstraten

Derde Wereldoorlog tegen de natuur Wist u dat er jaarlijks 100 miljoen ton broeikasgassen in de lucht worden geblazen"? Wist u dat er dagelijks wereldwijd 20 plantensoorten en duizenden diersoorten uitsterven? Wist u dat het woudbestand elke dag 340.000 vierkante kilometer kleiner wordt? Wist u dat de woestijn elke dag 20.000 groter wordt? Wist u dat er dagelijks 100.000 mensen omkomen van honger en ziekte? We zijn in grote mate verantwoordelijk voor de verstoring van het milieu. We zijn met zijn allen tegelijk slachtoffer en dader. Verslaafd als we zijn aan onze milieuvernietigende levensstijl. We vechten een derde wereldoorlog uit, niet tegen andere mensen, maar tegen de natuur. En dus tegen onszelf. Deze wereldoorlog zal meer mensenlevens eisen, dan de eerste en de tweede samen.

Afdeling Hoogstraten eert zijn bloedgevers en verdienstelijke medewerkers.

In 1993 waren er 4 bloedinzamelingen. Er waren 833 zakjes bloed afgenomen, 37 nieuwe bloedgevers kwamen de groep versterken. 653 mensen deden een beroep op de uitleendienst, diverse artikelen werden uitgeleend, o.a.: krukken, bedden en wc-stoelen . (Mogen wij vragen dat de geleende goederen na herstel van de zieke zo snel mogelijk worden terug gebracht). In januari 1993 startte het Jeugd Rode Kruis met een nieuwe cursus 'helpertje' . Om en bij de zeventig brevetjes werden uitgereikt. Na de J.R.K. fuif kon men mede dankzij sponsors, het lokaal in de Karel Boomstraat inrichten. Twee van de animatoren behaalden hun brevet Jeugdmonitor, waardoor zij nu de lessen van het helpertje en de junior-helper mogen geven. In februari 1994 start men terug met een cursus Helpertje. 64 Maal werd er op de Hulpdienst beroep gedaan bij verschillende manifestaties, waarbij 212 verzorgingen en 4 personen naar een ziekenhuis werden afgevoerd. Aan hulpposten, opleidingen en oefeningen werden 2280 uren

besteed, dit alles zonder enige vergoeding. Vanaf mei t/m 30 september was er iedere dag de verzorgingspo st op de Mos ten, bemand door leden van het Rode Kruis. Goed voor 1400 uren en 267 verzorgingen. Ook bij de hulp aan de overstroming in Maasmechelen hebben vrijwilligers van de afdeling geholpen. Het begin van een nieuw jaar is voor de leergangen de start van een drukke periode. Op 18 januari start er een nieuwe cursus E.H.B.O. Voor geïnteresseerden, dinsdag en vrijdag om 20 uur in het lokaal, Gelmeistraat 26. Inlichtingen bij: Jansen Luc, tel. 314. 3335 . Het Rode Kruis dankt het stadsbestuur voor haar steun en hoopt op een zelfde goede samenwerking in 1994. Speciaal dank aan de Hr. Jan van den Langenbergh voor zijn financiële steun in tle voorbije jaren. Verder alle milde schenkers van prijzen voor de tombola en eenieder die in het voorbije jaar gesteund heeft, door het kopen van een lidkaart of een artikel op de veertiendaagse van het Rode Kruis. •

VELT-NOORDERKEMPEN en WIELEW AAL richten een praatavond in op 18 FEBRUARI om 20.00 uur in de MUSSENAKKERte MEER, met de film 'Vluchtweg uit de milieucatastrofe'. Inkom gratis. Deze film schetst een beeld van de voorspelde milieuproblemen, die het voortbestaan van de mens op aarde bedreigen. Het is echter een optimistische film. Dit blijkt vooral uit het tweede deel, waarin mens- en milieuvriendelijke oplossingen worden aangedragen om de milieucatastrofe af te wenden . Aan de hand van toekomstmodellen en berekeningen wordt aangetoond dat mits de nodige durf tot omschakeling over enkele decennia alle noodzakelijke energie voor de instandhouding van onze samenleving kan gewonnen worden met milieuvriendelijke technologieën: zonne-energie, wind- en waterkracht, biomassa. Deze film toont een model voor een nieuwe energiewinning, waarbij het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie, en steenkool) en levensgevaarlijke atoomenergie niet meer te pas komen. De film duurt ongeveer 45 minuten en wordt begeleid door Marc Daelemans. Hoe zal onze wereld er binnen 20 jaar uitzien als er niets verandert? •

32

19


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. Laatst zat ik in het café, een plaats waar je me vaker kan vinden. Er hing iets authentiek en het voorkomen van de uitbaatster bevestigde inderdaad het vermoeden dat de tijd er was blijven stilstaan. Er lag een Humo van een paar weken oud, waarvan Hilde Van Mieghem, in zwarte onderjurk en dito pumps, de cover sierde. Ongeïnteresseerd bladerend dwaalden mijn gedachten afnaar eindjaren tachtig. Een periode waarin ik samen met mijn vriend Gérard, aan een niet nader genoemd instituut, mijn uiterste best deed katholiek onderwijs te overleven. Iets wat ons uiteindelijk ook gelukt is. Gérard was een schone gast. Groot, blauwe ogen en lang zwart haar dat in kleffige slierten over zijn schouders hing. Hij las Kafka. Tenminste, dat beweerde hij. Want ik verdenk hem er sterk van 's avonds op het internaat een ander soort literatuur boven te halen. Later zou hij schrijver worden. Zijn eerste boek moest een passionele liefdesroman worden. Eenfuturistische holocaust zou het onderwerp van zijn tweede uitmaken. De foto's voor de achterflap had hij al klaar. Een derde zou er nooit komen. Een spectaculaire vroegtijdige dood moest hem dichter bij de literaire onsterfelijkheid brengen. Wat er van hem geworden is weet ik niet. Maar ik realiseer me dat ik hem eigenlijk al die tijd bewonderd heb, dat hij een monument was. En dat het een soort wonderlijk geluk brengt, dat hij hier heel misschien in Antwerpen rondloopt, op het einde van cultuurjaar '93.

Gouden bruiloft Op zaterdag 8 januari 1994, vierden MeerselDreef en Nederlands Strijbeek de gouden bruiloft van het echtpaar Toon Vermonden en Trees Van Bergen. Aan de stoet werd meegewerkt door al de gebuurten van Meersel-Dreef, de fanfare en de vendeliers. Omdat Belgisch en Nederlands Strijbeek samenwerken wat betreft het vieren van gouden bruiloften, hebben ook de gebuurten langs de Hollandse kant meegewerkt, en dit voor de eerste keer. De stoet beeldde het leven van de jubilarissen uit. Op de receptie waar het echtpaar werd gehuldigd, werd vanwege de bevolking van MeerselDreef en Strijbeek een geschenk overhandigd. (een televisietafeltje en een fiets). Een dikke proficiat voor de gebuurten die de klus weer klaarden. De wagens moeten niet te ver opgeborgen worden. In 1994 zou de Mariagrot een eeuw bestaan. Reken daar de kermis en karnaval bij (jaja de Markratten zijn verrezen), dan zullen er nog heel wat optochten te zien zijn. 0

Musical Ooit kende het theaterleven hier een sterke traditie. Talrijke toneelstukken, processies, stoeten en massaspelen werden met de medewerking van de bevolking georganiseerd en opgevoerd voor duizenden belangstellenden van heinde en verre. De meeste initiatieven hadden een religieus karakter of hadden plaats

20

om godsdienstige redenen. De paters konden rekenen op de steun van de schoolmeesters en het geheel werd gedragen door de plaatselijke verenigingen en gebuurten. Veel oude Dreveniers zullen zich de glorieperiode zeker herinneren, een tijd waarin de processie naar schatting 50.000 toeschouwers per jaar trok. Op 15 augustus, feest van 0 .-L.-Vrouw-Hemelvaart waren er soms meer dan 10.000 belangstellenden. Ondanks deze indrukwekkende cijfers zijn de tijden hier in Meersel-Dreef ook veranderd. Het morele gezag en de uitstraling van een pater of van een schoolmeester zijn reeds lang niet meer wat het was. De processie en de massaspelen verwaterden zodanig dat er van een rijke traditie niets meer overbleef. Sinds een aantal jaren voert de lagere school een meer dan geslaagde musical op. Een aantal acteurtjes, die ondertussen de lagere schoolleeftijd al lang ontgroeid zijn, hebben de koppen eens bij mekaar gestoken en zijn momenteel hun musical van een aantal jaren terug, naar de actualiteit aan het herwerken. Alles staat nog in de kinderschoenen en veel ruchtbaarheid is er nog niet aan gegeven, maar nu het hier zwart op wit staat kunnen ze natuurlijk niet meer terug. De bedoeling is om de zaal bij de paters nog eens vol met Dreveniers te krijgen. De opbrengst zou voor een gedeelte naar het KLJlokaal gaan. 0

Receptie De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel vond dit jaar plaats in de zaal bij de paters. Gedurende deze legislatuur waren al de deeldorpen aan de beurt geweest zodat Meersel-Dreef logischerwijze de rij mocht sluiten. In zijn nieuwjaarstoespraak blikte burgemeester Van A peren terug op 1993, dat met de bouw van het administratief centrum en het politiecommissariaat voor sommige gemeentediensten een bewogen jaar was. Burgemeester Van Aperen benadrukte in zijn toespraak het belang van het algemeen welzijn. Door het wegvallen van de Europese binnengrenzen slaat de werkloosheid ook in Hoogstraten toe. Douaneexpediteurs sloten de deuren zodat, en dat samen met de algemene economische malaise, de werkloosheid in Hoogstraten met 40% is

gestegen. Met zijn 481 werkzoekenden (cijfer eind november '93) waarvan 1/4 bedienden, scoort Hoogstraten relatief laag in vergelijking met de ons omliggende gemeenten. Toch mag er enig optimisme geopperd worden. De transportzone blijft een aantrekkingspool voor nieuwe bedrijfjes zodat er qua werkgelegenheid in de toekomst zeker iets te rapen blijft. Zo zullen dit jaar de uitbreidingen van de industriezone, transportzone en ambachtelijke zone worden gestart of gerealiseerd. Het Stadsbestuur hoopt dat op deze manier automatisch bijkomende arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Welzijn houdt ook in dat er voor voldoende woongelegenheid wordt gezorgd. Burgemeester Van A peren haalde hierbij de verkavelingen aan van Meersel-Dreef, Hoogstraten, Meer en Meerle waarbij in de eerste plaats de aandacht moet gaan naar sociale bouwgronden, huurwoningen en bejaardenwoningen voor eigen mensen. Burgemeester Van Aperen liet tot slot niet na de verschillende gemeentelijke diensten even onder de loep te nemen en hen namens het Stadsbestuur te danken voor de geleverde inspanningen. •

Verkaveling Het wegblijven van het schepencollege tijdens de laatste algemene vergadering moet dus vertaald worden naar het in alle sereniteit laten verlopen van de onderhandelingen met de eigenaars, die toen nog volop bezig waren. Dat alles eindelijk in de goede plooi gevallen is blijkt uit het verschijnen van het bord op het Heieinde waarop de aanvraag voor de verkaveling wordt bekendgemaakt. Het is dus zover. De weg is vrijgemaakt voor 15 bouwplaatsen en een aantal bejaardenwoningen tussen de grot en het Heieinde. Belangstellenden kunnen nog steeds in het administratief centrum waar de plannen ter inzage liggen.O


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Algemene Bouwondernem ing

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24 - Fax 03 I 314.11 .24

Misverstand - slecht gelezen

36

Daags voor Kerstmis stond er in een paar dagbladen onder streeknieuws te lezen dat er bij Meerle 'n man uit Hoogstraten dodelijk verongelukt was. In zijn naam waren 5 of 6 letters dezelfde als in de naam van uw dienaar en in ons beider voornamen kwamen er ook 4 of 5 dezelfde letters voor. Een paar dagen nadien werd ik op straat aangesproken door een oude bekende, die zei : "k Ben blij da ' k u zie en da ge nog leeft! Want ik las in de gazet da ge dood waart'. Ook buiten Wortel was dat praatje rondgegaan, hoorde ik later van mensen die geschokt gereageerd hadden op het nieuws. Conclusie: wat lezen mensen soms slecht of maar half wat er staat. In alle geval, bij deze dank ik allen voor de warme blijken van medeleven, die ik mocht ontvangen bij de geruchten rond mijn dood. Nu heb ik er nog plezier van, en later moet ik het nog maar afwachten. 0

Wortel houdt zijn naam .HOOG Niet omdat het bij Hoogstraten hoort, eerder ondanks dat. In het vorige nummer van DHM hebt u kunnen lezen dat Fotogroep 't Slot de Antwerpse Weekends van de Fotografie zou mo~en openen. De groep van amateurs werd 25 jaar geleden opgericht, toen Wortel nog echt Wortel was en heeft intussen een naam opgebouwd door de kwaliteit van hun werk en door de vriendschap van hun leden, en die naam klinkt als 'n klok. In de prestigieuze galerij Luc Aerts, in het sfeervolle Delbekehuis tussen de Keizers- en de Blindenstraat in het hartje van Oud-Antwerpen mag onze groep 3 weekends lang exposeren, van 7 tot 23 januari, als eerste tussen drie 'groten' van het Vlaamse land. Die drie anderen zijn uit Mechelen, Gent en Antwerpen zelf. Mag dan uw neus niet krullen? De vernissage of officiĂŤle opening had plaats op donderdagavond 6 januari, voor een publiek van tegen de 200 genodigden, waaronder wel

Wortel boven op de berg, en in de vallei al water wat de klok sloeg. zo'n 40 mensen van bij ons. Er werden speeches afgestoken waarbij de naam Wortel niet ' viel', maar de hoogte in werd geprezen. Het enige wat sommigen over Wortel wel eens gehoord hadden was, dat er ergens een Kolonie van landlopers was . Sommigen vroegen: Waar ligt Wortel eigenlijk? En als je dan zei: bij Hoogstraten, trokken ze hun neus op precies of ze roken mest. Dus daar zijn we maar niet verder op ingegaan, dat potje hebben we dichtgelaten. Maar voor de 156 ten toon gestelde foto ' s niets dan lof van alle kanten, zowel voor de onderwerpen en de sfeer die ze uitstralen als voor de manier waarop ze gepresenteerd waren: keurig ingekaderd en over diverse knusse expozaaltjes en hoekjes gespreid. U ziet, waarin een klein dorp groot kan zijn. Wortel zorgt voor uitstraling van kwaliteit, waarop menig ander jaloers mag zijn. Onze beste wensen voor de toekomst. 0

De Bib krijgt meer plaats Ons oud gemeentehuis stond eigenlijk al lang te wachten: sinds de nieuwbouw van de school annex sportzaal en refter aan het Kerkpad diende de linkerhelft niet meer als koffieschool en sinds Vik er geen postkantoor meer hield, stond de andere helft ook leeg, te wachten op de dingen die komen moesten, nl. verbouwd worden tot grotere bibliotheekruimte. Onze kultuurminister Herman had eindelijk een plaatselijke aannemer, Dego, bereid gevonden om er 'tussendoor' in de slappere winterperiode even tijd en mankracht voor in te zetten en zodoende zijn er nu een paar binnenmuren uitgebroken en 'n ander stuk muur bij gemetst, zodanig dat er nu een U-vormige ruimte gevormd is rondom de trap, die behouden werd, maar aan het oog onttrokken is. De muren rond de trap zijn af. De vloer ligt er nog helemaal uit en wacht op een nieuwe bevloering. Binnen een paar maanden zal de bib hopelijk kunnen verhuizen van de oude raadszaal naar het nieuwe lokaal, waar meer ruimte zal zijn . 0

De Boomkes

los Sommen en Marcel De Bruyn, twee tevreden fotografen, op de receptie bij de opening van de fototentoonstelling in Antwerpen.

In de gemeenteraad van 25 oktober werd het dossier voor de herinrichtingswerken aan de Boomkens goedgekeurd. De raming voor de herinrichting was 3.911.855 fr. en voor de riolering 767.400 fr. De riolering in de Rooimans is hier niet bij en zallater aan bod komen. De aanbesteding is intussen ook gebeurd en het werk is ook al toegewezen aan de firma Schapers, die ook de herinrichting van Minderhout en Meersel-Dreefheeft uitgevoerd . In het voorjaar, maart-april, kunnen we dus eindelijk uitkijken naar de ' nieuwe Boomkens '. Het zal wel even wennen worden. We houden u op de hoogte. 0

21


WORTEL

Wanneer komt er een sluitingsuur voor café's en dancings? Op minder dan 4 maanden tijd verloren twee jonge mensen uit Wortel het leven 's morgens heel vroeg, per auto op weg naar huis. Als de drankgelegenheden vroeger gesloten zouden geweest zijn, waren ze wellicht behouden thuisgekomen. Hoe lang moet het nog duren, dat er jonge mensenlevens uit het leven weggerukt worden, omdat het uitgaansleven in de weekends zich hoe langer hoe verder naar late uren en kleine uurtjes verplaatst? Hoe lang moet het nog duren, dat bezorgde ouders 's nachts wakker liggen te wachten met de vraag: Komt onze zoon of onze dochter nog niet thuis? Ik weet heel goed dat een verplicht sluitingsuur in onze gemeente alléén niets uithaalt: het moet over een groot gebied dezelfde verplichting worden. Wie daartegen is, moet het zeggen. Maar hier weten ze allemaal dat ze over de grens na 2 uur 's nachts nergens meer terecht kunnen. Nu komen er nog vandaar mensen naar hier afgezakt omdat hier alles mag. De enigen die er profijt van hebben zijn de uitbaters.

25 Jaar Het Slot Op 25 januari 1969 ging de werking van ' t Slot officieel van start, dus zal op 25 januari NU het vijfde lustrum of eerste zilveren jubileum gevierd worden. Het Slot heeft nog al wat leven in de brouwerij helpen brengen; denk maar aan de fotoclub en de jaarlijkse Wortelfeesten. Het heeft ups en downs gekend, soms maken ze misschien wel eens wat te veel laweit, maar alle, ze mogen er toch zijn. Er is een receptie voorzien voor ALLE oud-bestuursleden, beheerraadsleden en leden van hetjeugdkomitee, op vrijdag 28 januari. De eigenlijke viering van het 25-jarig bestaan zal plaatsvinden van 10 tot 15 mei. D

De paardenvrienden van Wortel organiseerden ook dit jaar hun jaarlijkse ralley voor het ganse gewest, bitter koud maar leuke taferelen.

KLJ vraagt dringend oud papier Zaterdag 12 februari organiseert de KLJ weer een papierslag. Het oud papier is op ' t ogenblik wel niet veel waard, maar daaromjuist hebben ze er graag VEEL, zoveel mogelijk. Daarom, zet vanaf 's morgens 9 uur zoveel mogelijk alle oud papier dat ge in huis hebt, bij de deur (als 't regent) of aan de straat, want dan komen ze weer alles ophalen. ' t Is voor een goed doel, en gij zijt er op 'n gemakkelijke manier vanaf. D

2e Winterwandeling Ouderkomitee Op zondag 30 januari organiseert het ouderkamitee zijn tweede winterwandeling in de Kolo-

nie van Wortel. Vanaf 13 tot 15 uur kan ieder inschrijven aan het Casino. Er is keuze tussen 3 wandelingen: I ,2 km of 5 of 7 km. Halfweg de 2 laatste wandelingen is er erwtensoep te krijgen tegen 25 fr. en daarna kan men in het Casino pannekoeken eten en iets drinken. Iedereen welkom, en breng droog weer mee. Tot 30 januari! •

Kerstboomverbranding Op zaterdag 8 januari organiseerde het ouderkomitee van onze gemeenteschool zijn eerste kerstboomverbranding. Door een stencil huis aan huis was het feestelijke gebeuren op tijd aangekondigd, met het verzoek de kerstbomen op tijd klaar te leggen aan de straat. In de namiddag werden met tractor en enkele auto's de kerstbomen overal opgehaald in heel Wor-

Jaarlijkse nieuwjaarswandeling De kalender en de natuurelementen waren gunstig gezind op zondag 10 januari. Na enkele dagen feesten aan de kerst- en nieuwjaarstafel en een paar weken onophoudelijk buiig weer wil een mens nog wel eens proeven van de gezonde Kempische natuur. Op zondag 10 januari was de parking aan de Wortelse parochiezaal dan ook te klein: welgeteld 173 wandelaars gingen op de uitnodiging van K.W.B.Wortel en de wandelgroep Markdal in. Onder hen voor het merendeel Wortelse gezichten maar ook heel wat bekenden en minder bekenden uit de verdere omgeving. Men trok langs de Schooldreef (het schooltje van de kolonie is al lang verleden tijd) naar de Pampa. Het klinkt Zuid-Amerikaans maar het ligt op grondgebied Merksplas. In een warm hoekje aan de rand van het bos stonden 2 potten te dampen: één met niet-te-evenaren Wortelse glühwein en één met heerlijke chocomelk. De bodem was snel, voor sommigen te snel, in zicht. Met de tongen iets losser dan tijdens het eerste deel wandelde men via Staakheuvel, de verlaten boerderij en de Torendreef terug naar het vertrekpunt. Het was heerlijk buurten onderweg. Op het einde voelden velen zich een beetje moe maar toch zoveel fitter dan bij de start. Tot de volgende keer! D

22

Op vrijdag IJ, zaterdag 12 en zondag 13 februari speelt de toneelgroep van Wortel het stuk 'EN TOEN WAS HET VAKANTIE'. Er zal weer heel wat gelachen worden dank zij, van links naar rechts Rita Wouters, Hild lansen, Riet Plasmans, Guy Van Looy, Benny Goetschalckx, Hild Landuyt, Rik Braspenning en Mai Braspenning. Zittend: Rudi Voet, Mies Willems en Linda Van Opstal.


WORTEL tel, zodat er 'n hoge toren van bomen opgestapeld lag op het slagveld. Tegen zes uur 's avonds verzamelden zich een honderdtal mensen met kinderen bij het sportlokaal aan het Kerkpad, velen met brandende lampionnen, en trokken ze allen voor een korte (?) wandeling over 't Poeleinde en de Beukendreef richting in brandstapel. De volwassenen werden getracteerd op een heerlijk glas gloeiwijn en de kinderen op warme choco: dat kwam heel goed van pas, want na al die natte dagen was het nu gelukkig droog, maar wel flink koud, met 'n scherpe wind. Tegen half acht werd een poging ondernomen de vlam in de bomenstapel te krijgen, maar het was niet dadelijk een succes. Pas toen een bereidwillige buur met een paar emmers mazout te hulp kwam, gingen de vlammen de hoogte in en kregen de inmiddels 130 aanwezigen op de banken rondom het vuur de warmte en het licht over zich. Geert Standaert bracht er met gitaar en zang de stemming in. Rond half negen was het grootste deel opgebrand en trokken de meeste stilaan huiswaarts. Het was een gezellige avond geweest, de kinderen hadden ervan genoten. Een zeer goed initiatief dat volgende jaren uit mag groeien tot een traditie, hopelijk met droog weer, en dat de kerstbomen dan beter mogen branden. D

Bernarden Huibrecht (Provoost): de overzetman en de verzorger tijdens een veilig 'nieuwjaarke zoete'.

Winterwandeltocht W anctelclub De Noorderkempen heeft Wortel gekozen als vertrekplaats voor de 4e editie van haar Wintertocht op zondag 6 februari. Dit evenement loktjaarlijks meer dan 1000 wandelaars naar onze streek. Het uitgestippeld en bewegwijzerd parkoers voert door bossen en velden van het Belgisch-Nederlands grensgebied. Men kan kiezen tussen een omloop van 8, 15 of 24 km. Vertrek is mogelijk tussen 8 en 15 uur aan de Parochiezaal van Wortel, aankomen kan tot 17 uur. Deelname kost 25 BEF zonder of 30 BEF met sticker. Bij start en aankomst zijn dranken en versnaperingen te bekomen aan democratische prijzen. (hb) D

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN

Veel volk rond het kerstboomkampvuur

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. 39

23


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Herinnering aan Louis Geets Geboren te Minderhout op 30 september 1912 en overleden in het rusthuis te Hoogstraten op 7 januari 1994. Een gekend figuur was Louis alleszins in Minderhout Niet dat hij opgemerkt werd door grootse prestaties met veel weerklank naar buiten toe. Integendeel, grootsprakerigheid was hem volkomen vreemd, een man die hield van het leven en het ook eenvoudig hield. In zijn jeugd werkte hij in een sigarenfabriekje te Meer, bij brouwerij Sterkens, de gemeente, Desta, een suikerfabriek en bij Akzo in Breda. Niets opzienbarends, een leven zoals zovele mensen. In 1970 ging hij met pensioen en kon zich dan nog intenser toeleggen op zijn vele artistieke hobby ' s. Heel wat pijlen op zijn boog had hij en het woord kunstenaar mag voor hem zeker in de mond genomen worden. Hij bouwde zelf fototoestellen, fotografeerde en ontwikkelde zelf. Geen Minderhouts hoekje was voor hem onbetreden gebied en alles legde hij vast op de gevoelige plaat zodat in al die jaren een werkelijk waardevol fotoarchief van zijn geboortedorp het levenslicht zag. Niet alleen de fotografie passioneerde hem: hij ontwierp straatplannetjes van Minderhout met daarop alle woningen en hun bewoners (het laatste dateert van 1970), een eeuwigdurende kalender ... ! Een verzameling schilderijen (meisjesportretten, nageschilderde heiligenprentjes, landschappen) van eigen hand, benadrukte nog eens zijn veelzijdigheid. Ook het 'dichten' zat hem in het bloed en dan vooral uit het leven gegrepen gebeurtenissen stelde hij op rijm. Sommige lezers herinneren zich misschien nog dat een trouwlustig paartje in 1954 de toegang tot de kerk ontzegd werd door de toenmalige pastoor Verwimp omwille van de onzedige kledij . Louis schreef daarover het volgende gedicht!

Het gestoorde huwelijk In een dorpje bij de grens wilde een paartje trouwen De meisjes der familie droegen klederen zonder mouwen De priester vond dit kras, hij keek verlegen rond En zegde zulke klederdracht is onzedig, ongezond De meisjes met het naakte vlees verzoek ik heen te gaan Anders wordt hier in de kerk door mij geen dienst gedaan De mannen kwamen op 't gedacht hun jassen uit te trekken Om de blote armen der meisjes te bedekken Maar mijnheer pastoor was daar niet mede akkoord Eerst andere kleren, en dan werkte hij voort De trouwstoet ging dan heen, kwam terug heel dicht gekleed En de priester maakte alles voor het huwelijk gereed Een eerwaarde zegde later, dat vond ik te brutaal Mijn kerk is niet geschikt voor modeshowlokaal Met zulke klederdracht brengt men de mannen van de wijs Dat zij daarmee pronken te Brussel of Parijs Dat zij in mijn dorpje daar spreek ik sterk en stout Ik bepaal de mode zoals in Minderhout Met al die blote armen, lippenstift en nagellak Men wordt er aardig van en niks op uw gemak. (Minderhout, september 1954).

De mooie maquette van de Kapel van 0 .-L.Vrouw-in-den-Akker die jarenlang in de processie meegedragen werd, droeg zijn handtekening. Louis was iemand die van vele markten thuis was, voor heel wat dingen de juiste oplossing vond, een persoonlijke kijk op het leven had die ook niet altijd door iedereen begrepen werd. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in het rusthuis te Hoogstraten. Met Louis verdween een merkwaardig Minderhouts dorpsfiguur! (Wil je meer weten over het leven van Louis Geets, diep dan 'De Hoogstraatse Maand' van augustus 1985 op waarin een uitgebreid interview.) D

autobanden

* merkbanden * occassiebanden

* reparaties

* depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05 I

Louis bij zijn archiefkast, waarin duizenden foto's het verhaal vertellen van het nabije Minderhoutse en Hoogstraatse verleden!

24

16


MINDERHOUT

Werkgroep Veilig Verkeer

Op oudejaarsavond zorgden K. W.B., B. G.J.G., Vrije Basisschool ervoor dat de jonge nieuwjaarszangertjes veilig en ongestoord hun wensen konden overbrengen aan alle mensen die hen een centje schonken. Veiligheid voor alles!

de

ti' 03- 314.55.04

Du00速~~crcsucsu~~速

maand

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek ... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

Enkele jaren geleden kende deze werkgroep een enthousiaste start en uit de verschillende Minderhoutse verenigingen boden vertegenwoordigers zich aan om mee te helpen denken hoe men de almaar om zich heen uitbreidende gevaarlijke verkeerssituaties van de baan zou kunnen helpen. Is deze geestdrift bekoeld, is de fut eruit, of is Minderhout hedentendage een volstrekt veilig verkeerssparadijs geworden? In alle geval sturen bepaalde verenigingen de laatste vergaderingen alleszins hun kat. In 1994 wil men het over een andere boeg gooien. De ervaring leert dat men het gemakkelijkst gevaarlijke situaties ontdekt op plaatsen waar men dagelijks passeert. Daarom wordt gevraagd aan de mensen die zich voortdurend ergeren aan min of meer gevaarlijke plaatsen: kom naar de vergadering en signaleer ze! Men denkt bijvoorbeeld aan de Minderhoutsestraat of aan de Lage Weg. De bewoners bemerken waarschijnlijk beter de gevaren en hebben wellicht zelf reeds een oplossing bedacht. Hopelijk kan deze werkgroep op deze manier vertegenwoordigers uit alle hoeken van Minderhout naar hun bijeenkomsten krijgen. De vergaderingen voor 1994 zijn gepland en gaan door op 7 februari, 11 april, 13 juni, 10 oktober, 12 december en dit telkens te 20 u. in het personeelslokaal van de Vrije Basisschool aan de Witherenweg. Noteer alvast deze data in je agenda! Ben je ge誰nteresseerd in deze verkeerswerking neem contact op met Karel Quirijnen, Desmedtstraat 42, 2322 Minderhout, tel. 03/214 56 80.0

CONCESSIEHOUDER

速TOYOTA

GARAGE

GeudellS

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97- 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71 .76 NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NMR PERFECTIE ERKENDE CARROSSERIE 27

25


Vooruit met die pen Zo, we zijn terug waar we wezen moeten. Ik zit op mijn troon en stuur de Willy opnieuw de wereld in. Vanaf heden is hij weer Onze Man, die het noodzakelijke veldwerk verricht. Hij heeft de smaak duidelijk terug te pakken en kwam aandraven met nieuws over de dorpsraad en de dorpskwis. Bovendien overhandigde hij mij een lezersbrief uit Zaïre, want inderdaad, zelfs daar wordt de Hoogstraatse Maand gelezen. De zaken gaan dus goed en dit is niet alles. Het grote nieuws is dat ik na de Willy nu ook een Mieke heb. Jawel, een assistente. Zij staat voortaan in voor de gouden bruiloften. Dat ze daarvoor een vaardige pen heeft, bewees ze reeds in de vorige Maanden, waarin al enkele bijdragen van haar hand verschenen. Ik voel me echt de koning te rijk, want wie kan zeggen dat hij zowel een helper als een helpster heeft? Wakkere Willy en Mieke Roos. Klinkt goed hè? Misschien moet de Willy maar eens natrekken of Mieke al verkering heeft. Wie weet geraakt hij zo toch nog aan een lief. Maar laat ik niet vooruitlopen op de feiten. Het leven is zo al mooi genoeg. Ik hou daarom mijn mond en geefhet woord aan Willy en Mieke. Komaan jong geweld, start spreading the news. D

50JaarKWB

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Ook is er vraag naar een bijkomend zebrapad in het Dorp, liefst ter hoogte van de winkel van Lies Snoeys. Het college belooft die vraag voor te leggen aan de politiecommissaris.

De dorpsraad is er voor u

Ondanks eerdere berichten is de overname van de E-19 put door de dienst Groen administratief nog niet in orde. De minister moet nog tekenen. Het reeds goedgekeurde politiereglement was dus voorbarig. Zo gauw het beheer van de put definitief in handen is van de vzw Natuurreservaten, zal de gemeente opnieuw een reglement opstellen. Schepen Van Ammel kondigt echter nu al aan dat enkel wandelen, natuurobservatie, vissen, surfen en watergewenning voor paarden zal toegelaten worden. Jet-ski's en dergelijke komen er niet meer op, daarin is de schepen formeel.

Dinsdag 11 januari was het Boerenzaaltje het toneel waar zich de jaarlijkse openbare vergadering van de dorpsraad afspeelde. Met een kleine vijftig aanwezigen zat het zaaltje bomvol. Naast burgemeester Van Aperen waren ook de schepenen Coenegrachts, Pauwels, Van Ammel en Peerlinck aanwezig. Aanvankelijk hing er een beetje een zenuwachtige sfeer, maar naarmate de avond vorderde, werd de stemming gemoedelijker en werd er vrijmoedig en constructief gesproken over het reilen en zeilen van onze gemeente. Het was bijna halftwaalf toen de laatsten de vergadering verlieten, wat betekent dat er een aardig mondje gepraat werd. Alles navertellen is onbegonnen werk, maar het belangrijkste krijgt u nu in een reeks van korte berichtjes te lezen.

Herstel voetpaden Dat de voetpaden in het Dorp er slecht bijliggen, is geweten. Daarom is het goed te vernemen dat de gemeente ze in '94 gaat herleggen. Vanaf de bibliotheek worden ze langs de kant van de even huisnummers herlegd en gedeeltelijk vernieuwd. In een latere fase zal de oneven kant worden aangepakt. Ook in de Donkakker is men van plan de voetpaden te herstellen.

De E-19 put

Toegang containerpark Geregeld wordt er geklaagd over het feit dat ook mensen buiten Hoogstraten, vooral Hollanders, gebruik maken van het containerpark Dat is volgens schepen Van Ammel moeilijk controleerbaar, maar het personeel doet z'n best en houdt een oogje in ' t zeil. Hij geeft toe dat de circulatie ter plaatse kan verbeterd worden en dat de huidige openingsdagen niet volstaan. Het is er te druk. Er wordt overwogen om het park daarom nog op andere dagen open te houden, bv. op dinsdag. Heel terecht merkt iemand op dat de Hollanders hun rommel beter naar 't containerpark kunnen brengen dan die in sloten en bossen te dumpen, zoals vroeger vaak gebeurde.

Autobuswachthuisje Aanleg fietspaden

Op zaterdag 18 december vierde de KWB zijn 50-jarig bestaan met een uitgebreidfeest in de parochiezaal. Omdat het wat moeilijk was om alle aanwezige KWB-ers op de foto te krijgen, koos onze Marcel voor een eenvoudiger concept: hij plaatste de twee oudste leden voor zijn lens. Rechts zien we Raf lansen, de enige die er al van het begin ( 1943) bij is, en links Sooi Haest, die ook uit de beginjaren stamt. Proficiat aan Raf en Sooi en aan heel de KWB.

26

Momenteel is de aanleg van een fietspad langs de Terbeeksestraat over de brug volop bezig. Dat stemt iedereen tevreden, maar men is minder gelukkig met het feit dat de rijweg nu smaller is. Twee auto's kunnen mekaar amper passeren, laat staan vrachtwagens of tractors. De weg zou breder moeten worden. Het college belooft de zaak nog eens opnieuw te bekijken. Aan de rijweg zelf is trouwens nu nog niets gebeurd. Van éénderde ervan worden de kasseien volledig herlegd en de voegen tussen de kasseien van de resterende tweederde worden dichtgesmeerd met asfalt. Op de Meerseweg worden op dit moment metingen verricht door Openbare Werken. De bedoeling is dat in ' 95 deze weg volledig hersteld wordt en dat er fietspaden komen aan weerszijden. De huidige bomenrij zal dan wel moeten verdwijnen, maar nieuwe aanplantingen kunnen voor soelaas zorgen. Om het vooruit te doen gaan, zal het stadsbestuur eerst de nodige gronden verwerven, waarna Openbare Werken alles zal terugbetalen. Voor Hoogeind is het wachten tot Aquafin in de rioleringswerken start. Dat zou zeker niet gebeuren voor '95- '96. Positief is dan weer dat de werken aan het fietspad langs de Marck in juni zouden kunnen beginnen. De Meerseweg wordt binnenkort heraangelegd tot aan de Frankenberg. Men opteert hier voor een gemengd auto- en fiets verkeer, omdat dat volgens studies binnen de bebouwde kom het veiligste zou zijn. Ook het Lak wordt heringericht tot aan de school. Het college toont de plannen en iedereen is het erover eens dat het er goed uitziet. Wanneer deze werken zullen uitgevoerd worden, is nog niet duidelijk.

Er is een dossier lopende dat een wachthuisje voorziet in het dorp ter hoogte van de telefooncel. Er zijn echter klachten van de omwonenden, die voor hun deur geen wachthuisje willen. Zij vrezen vooral de overlast die zal ontstaan door de geparkeerde fietsen. Zowel het college als de dorpsraad belooft deze zaak opnieuw te bekijken en te zoeken naar een betere vestigingsplaats .

Nachtlawaai, wildparkeren en vandalisme Dit is een oud zeer. Tijdens het weekend is het vooral de omgeving van het Fortuin en van Toon Frut die te lijden heeft van de overlast veroorzaakt door uitgaande jongeren. Opgemerkt wordt dat het hier bijna uitsluitend Nederlanders betreft. De aanwezigen erkennen het probleem, maar vragen zich af of er wel een oplossing is. Sommigen, zoals Leo Sterkens, dringen aan op een verscherpt politietoezicht. Leo kan dat trouwens argumenteren. Laatst kon hij enkele lawaaimakers voor z'n deur verjagen door gewoon eventjes met z'n nieuwe postkepie en -jas op straat te verschijnen. Het college antwoordt dat de politie de vaste wil heeft om er iets aan te doen. Daarna ontspint zich een lange discussie over het sluitingsuur, die eens te meer bewijst dat de meningen daaromtrent altijd verdeeld zullen blijven.

De nieuwe school Zoals geweten komt er een nieuwe school aan de Terbeeksestraat. De oorspronkelijke plannen werden aangepast na raadpleging van alle betrokkenen en het college toont nu de definitieve versie. De aanwezigen zijn duidelijk


MEER onder de indruk, het ziet er allemaal prima uit. De werken zijn aanbesteed en zullen binnenkort toegewezen worden, zodat de verwezenlijking ervan nog slechts een kwestie van tijd is.

De Zandfluiter keek naar het vogeltje

De Beulken Ook van de nieuwe woonzone De Beulken heeft het college de plannen meegebracht. Deze zone situeert zich achter het huis van Armand Fransen en voorziet in de bouw van 14 woningen. In april-mei zou met de wegeniswerken kunnen begonnen worden, waarna in juni-juli de toewijziging van de kavels zou kunnen starten. Alle aanwezigen zijn het erover eens dat dit een mooie verwezenlijking is .

Het recreatievoetbal Het recreatievoetbal vreest in de toekomst geen terrein meer te hebben. Volgens burgemeester Van Aperen zijn er voorlopig geen problemen. want de huurovereenkomst van KFC Meer met de eigenaar van het plein langs de Meerseweg loopt nog tot half '97 . Daarna moet de situatie opnieuw bekeken worden, maar er wordt ook opgemerkt dat er nog een plein ligt aan de Marschalk. Misschien dat daar mogelijkheden zijn?

De TGV Eén van de aanwezigen vraagt of 'den trein' nu komt of niet. Hij bedoelt uiteraard de TGV of HST of SST, want inderdaad, de geruchten dat hij langs de dorpskant van de E-19 zou komen, worden steeds sterker. Dat zou voor Meer een verlies van zeker 60 ha landbouwgrond betekenen, want voor de bedding is een strook van 70 tot 100 meter nodig. En dan zwijgen we nog over woningen die moeten verdwijnen, over landschapsverminking en geluidslast. Burgemeester Van A peren is zich terdege bewust van het probleem. Het stadsbestuur heeft trouwens al een motie goedgekeurd tegen de komst van de TGV en de burgemeester oefent in Brussel de nodige druk uit. Maar in feite heeft de gemeente in deze materie niks te zeggen, alles wordt boven onze hoofden heen beslist. In ieder geval, een beslissing is nog niet genomen, alles is nog in bespreking. Afwachten dus. Tot zover deze berichtenreeks naar aanleiding van de openbare vergadering van de dorpsraad. D

Terwijl de vogels buiten hun bek hielden wegens te koud, tjilpten en floten onze gevederde vrienden dat het een lieve lust was in zaal Victoria op 18 en 19 december. Ze waren met ongeveer 600: de kanaries, de parkieten en andere exotische vogels en ze lokten veel toeschouwers. Op de foto poseren de werkende leden en de kampioenen van De Zandfluiter. Zij vielen in de prijzen: Louis Boudewijns als algemeen kampioen met z'n witte zebravink, Martin Van der Hoofden (2x), Francais lanssens (2x), laak Janssens, Luc Cools, Jan v.d. Braeek en Marc Goris. Proficiat.

De dorpskwis Een gelukkig elk jaar terugkerend fenomeen is de dorpskwis. U kent het systeem, de winnende ploeg wordt verzocht de volgende uitgave te organiseren. Dit jaar is het weer de St.-Jorisgilde die de touwtjes in handen heeft. Zij nodigt u hierbij uit om op zaterdag 29 januari n.aar de parochiezaal te komen, de plaats waar om stipt 19.30 uur veertien ploegen de degens zullen kruisen om tot de kwiskampioen van 1994 gekroond te worden. De deelnemers zijn: Toneelkring Heidebloempje, Turnkring Vrij en Lenig, Landelijke Gilde, KFC Meer, KVLV, Brassband Ste-Rosalia, Chiro jongens, St. Ambrosiusgilde, Chiro meisjes, Ziekenzorg, KWB, Mussenakker, KA V en de Boerenkapel. Dat is spijtig genoeg één ploeg minder dan verleden jaar - de KBG haakte af - maar dat mag de pret niet drukken. De schitterende organisatie vorig jaar door de St.-Ambrosiusgilde heeft de lat erg hoog gelegd. Maar de St.Jorisgilde kennende, zal dat voor hen slechts

een motivatie zijn om het minstens even goed te doen. Het opzet van de kwis stemt overeen met wat we gewoon zijn, dus dat zit goed. De presentatie wordt verzorgd door Paul van Opstal en Jef Servaes, allebei schutters van de St.Jorisgilde. Misschien bent u al gevraagd om actief met een ploeg mee te doen. Goed zo. Maar ook als dat niet zo is, moet u komen, want wat is een ploeg zonder supporters? Kom massaal naar de parochiezaal, des te meer strijd en ambiance zal er zijn. D

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

de Hier spelen ze nog sjoelbak op het kerstfeestje van de jeugd van KFC Meer op woensdag 29 december, maar ooit voetballen deze preminiemen misschien de pannen van het dak in het eerste elftal. Als ze zo geconcentreerd bezig blijven als op de foto, zal dat geen probleem zijn en mag KFC Meer op beide oren slapen.

~

03 - 314.55.04

OiJGG~~~crcsucsu~~@

maand 27


MEER

Amerikaans witbier komt langs Meer

Bella en haar bazen

Pierre Celis, de man die het oud-Hoegaards witbier weer tot leven bracht, is terug van - even naar Amerika - weggeweest. Op zijn 68ste jaar staat de man die al bij leven een brouwerslegende is, klaar om België voor de tweede keer te veroveren met zijn bier. Zijn uitvalsbasis is deze keer Meer, waar zijn dochter Christine, samen met de brouwerij Sterkens, de nv Celis Europa oprichtte.

Op tweede kerstdag was het zover: Bel/a placeerde haar vla op het nummer 102, wat Kurt Van Den Langenberg uit Hoogstraten ineens 40.000 jr. rijker maakte. De andere winnaars waren Luk Miehielsen uit Wuustwezel, Roei Jochems en Gert Van Der Velden, beide uit Meer. Zij ontvingen ieder 5000 jr. Dominant aanwezig op de foto is Bel/a herself, met rechts de eigenaars Gert Vermeiren-An Antonissen en links onze opperman Arnold Van Aperen, hier in een outfit die eerder aan een opperboer doet denken, wat in deze tijden van mestactieplannen en groene hoofdstructuren voor onze landbouwers ongetwijfeld een hart onder de riem moet betekenen.

Tot de volgende winter

Melkventer Pierre Celis nam in 1966 de draad weer op van 500 jaar brouwtraditie in Hoegaarden waaraan in 1957 een einde was gekomen toen de bejaarde Louis Tomsin stopte met brouwen. Er kwam een echte brouwerij van, De Kluis, en begin de jaren '80 veroverde het tarwebier van Celis heel België. Een brand in 1985 maakte de brouwerij alleen maar bekender, maar de heropbouw vereiste zoveel kapitaal dat Celis zich verplicht zag de zaak over te laten aan Interbrew. Celis is echter niet de man om op zijn stapeltje geld te gaan neerzitten en bouwde voor zijn dochter een brouwerij in Austin, Texas (USA). Van de vier bieren die daar gebrouwen worden, zijn er sinds hetjaareinde twee op de Belgische markt, de Celis White, een witbier dus, en de Celis Pale Bock, een amberkleurig bier, genre Palm en De Koninck. Ze worden in opdracht van Celis Europa gebrouwen bij de brouwerij De Smedt in Affligem. Dat Celis White nu hét echte witbier naar aloude Hoegaardse traditie is, wil Celis niet beweren. 'Dat was mijn vroegere bier ook niet. Ik heb het recept altijd aangepast zoals ik vond dat het bier het lekkerst was .' De Celis White geurt erg kruidig, fijn en de smaak is opvallend zacht, zonder te beweren neutraal. Misschien toch een Amerikaans invloedje? De Pale Bock heeft een aangename moutgeur en een bitterige afdronk die, zeker bij matig gebruik, de keel niet toewringt Afwachten maar wat de bierdrinkers erover denken. Het tarwebier moet opboksen tegen een dozijn concurrenten, daar waar Celis 20 jaar geleden het koninkrijk alleen had. Wie weet vallen de consumenten deze keer wel meer voor de Pale Bock. •

Met de opvoeringen van 'Opgeruimd staat netjes' in december, viel het doek over de toneelactiviteiten van 't Heidebloempje in 1993. Geen nood echter, in november staan ze d'r weer. Over het laatste stuk waren de meningen een beetje verdeeld. Sommigen vonden het te 'anders', anderen stoorden zich daar niet aan en amuseerden zich prima. Feit is dat de toneelkring opnieuw een opmerkelijke prestatie weggaf en de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren, kan u op deze foto bewonderen.

llllliiD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Lichte bedrijfswagens: DAF 10

28

Pierre Ce lis, herstellende van een oogoperatie, samen met Stan Sterkens. Het (vergrote) eigenaardige bierkaartje symboliseert voor Ce lis het gat in de markt.


MEER

Nieuws uit Zaïre Net als verledenjaar stuurde pater Jan Dufraing ons een nieuwjaarsbrief uit het verre Zaïre. Omdat wij beseffen dat wij het hier ondanks crisisplannen heel goed hebben, drukken we zijn brief hier integraal af. Het kan geen kwaad eens een ander geluid te horen. Misschien worden wij daardoor wat nederiger. Kinshasa, 28-i2-93 Mijn beste vrienden, ik wil u hierbij mijn beste wensen aanbieden voor het nieuwe jaar. Mijn woorden blijven arm en beperkt, maar mijn aanvoelen is zoveel dieper en echt gemeend. Van ganser harte wens ik u en uw familie veel vrede en geluk. Moge de Heer uw reisgezel zijn doorheen hetjaar i994. Hierbij druk ik ook mijn dankbaarheid uit tegenover veel vrienden die mij altijd aangemoedigd hebben in mijn werk door hun gebed en steun. ik ben een paar dagen in ons provinciaal huis gaan rusten. Ik zat er een beetje door met de kerstdagen. Ik ben daarom naar de dokter geweest. Er werden allerlei onderzoeken gedaan. De uitslagen schijnen allemaal nogal mee te vallen. Het was vooral een kwestie van vermoeidheid. Een paardagen 'eruit' te zijn en rustig op mijn kamer te blijven, schijnt het beste medicijn te zijn. Na Nieuwjaar neem ik nog een paar dagen verlof Verder heb ik in januari nog de jaarlijkse retraite op het programma staan. Zo zal de kleine inzinking wel rap vergeten zijn. Ik ben me ervan bewust dat ik geen dertig jaar meer ben. Officieel ben ik er voor de Belgische Staat nu gepensioneerd. Maandelijks krijg ik dus mijn bescheiden pensioen toegestuurd. Mijn programma is dikwijls wel wat overladen. Er is niet alleen het bezig zijn met mijn parochie, met vergaderingen, onderricht, commissies, parochieraad en onthaal, maar ik ben ook nog altijd bezig met het verder uitbouwen van mijn nieuwe parochie. Ik heb zojuist vier vergaderlokalen afgebouwd. Er staat nu het belangrijkste dat een parochiegemeenschap moet hebben. Binnenkort ga ik nog een paar WC's bouwen. Voor de rest blijft er nog heel wat afwerking over, want ik moet zorgen dat mijn lokalen ook wat bemeubeld geraken. De scholen in Kinshasa hebben vorig schooljaar 9 maanden aan een stuk gestaakt wegens niet-betaling van het onderwijzend personeel. In die periode was het niet mogelijk schoolbanken te plaatsen in de klassen. Nu alles weer wat functioneert, ben ik samen met drie schrijnwerkers begonnen de banken te plaatsen. In verschillende klassen zitten de leerlingen niet meer op de grond om te schrijven.

Naast het zware werk en de moeilijke levensomstandigheden in zijn Zaïrese parochie in Kinshasa, maakt pater Jan Dufraing gelukkig ook geregeld mooie momenten mee. Op de foto zien we hem op het einde van een trouwmis, op het moment dat er felicitaties uitgewisseld worden met het nieuwe echtpaar. De algemene toestand in Zaïre blijft verder achteruitgaan en ontaarden. Alle getuigen zijn het daarover eens. Zaïre zit in een diepe crisis. Men ziet nog weinig tekenen van hoop om eruit te geraken. Om dat te illustreren, wil ik een paar voorbeelden geven. Op 20 oktober heeft de regering een monetaire hervorming ingevoerd, waardoor de inflatie opnieuw aangewakkerd werd. De prijzen op de markt schieten zo nog maar eens omhoog. Het is niet bij te houden. Maar van die inflatie is de gewone man het slachtoffer. Onze mensen leven bijzonder moeilijk. De algemene spanning komt ook tot uiting in de verschillende plunderingen. In januari '93 was het de beurt aan Kinshasa. De militairen hebben toen hardhandig mijn jeep afgenomen en al de rest dat ik bij had. Daarna was het de beurt aan Shaba en Noord-Kivu. Vorige maand waren er onlusten in Kananga. De ongelijke verdeling schept eenfundamentele jaloezie. De meest behoeftigen beschouwen de minder behoeftigen en zeker de instellingen die nog wat normaal functioneren, als hun 'vijand'. Hetzelfde zien we in 't klein ter plaatse in de cité. Alles wat een beetje waarde heeft, durven de mensen niet meer tonen aan de buren (TV, radio, naaimachine, ... ). Het zou afgunst kunnen opwekken. Geregeld zijn er 's nachts nog overvallen in de cité. Voortdurend worden wij 's nachts gewekt door geweerschoten. De zusters die vlak naast ons wonen, worden dag en nacht beschermd door twee gewapende soldaten. Een ander teken van de toestand hier is het tekort aan benzine. Het is een normaal stads-

RUIMTE

IN

beeld om honderden voertuigen (niet overdreven) dag en nacht voor de 'stations d 'essence' te zien staan. Maar langs de weg biedenjonge mannen aan de automobilisten in bidons de fameuse 'Kadhaffi' (brandstof) aan tegen een prijs tienmaal hoger dan de marktprijs. Het tekort aan benzine brengt ook een desorganisatie mee van het openbaar vervoer. De mensen moeten 's avonds soms uren marcheren om thuis te geraken. Beste vrienden, ik zou nog verder kunnen gaan met andere voorbeelden: de toestand in de hospitalen, de centra voor ondervoede kinderen, de lonen van de mensen, de leugenachtige taal van de officiële media, enz ... Maar het zal u al wel klaar zijn dat onze mensen het zeer moeilijk hebben. Problemen ontbreken er echt niet. In die algemene verwarde toestand trachten wij samen met de mensen 'op stap' te gaan en hen wat 'licht' te brengen. Ik beschik niet over veel tijd om u geregeld lange brieven te schrijven. Met deze kerst- en nieuwjaarsdagen heb ik me wat teruggetrokken om aan u allen te denken. Nogmaals hartelijk dank voor alles wat u reeds voor mij deed. Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar en tot ziens. Jan

U kan pater Jan Dufraing in z'n werk steunen door geld te storten op de rekening 000-0901974-68 van Scheut Ontwikkelingssamenwerking met vermelding van Patèr Jan Dufraing-Kinshasa. Vanaf 1000 fr. zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. •

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

.

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

29


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V het niet te vermelden.

DUIVENKAMPIOENEN Al sedert lang een traditie deze periode is de kampioenenviering van de melkers van de "Noordervlucht", wiens lievelingen (duiven wel te verstaan) gedurende het seizoen weerom puike prestaties leverden. Een trofee voor de winnaars, verkoop van vele "bons" ten voordele van de vereniging, een leuke tombola en lang en gezellig napraten. Het onderwerp van de gesprekken laat zich niet moeilijk raden. Alle kampioenen op een rij : Winnaars van de grote prijs Landbouwkrediet Govers-J ochems Oude Quiévrain : Herman Adriaensen Jaarse Quiévrain : Marcel Stoffels Jonge Quiévrain : Rien Dekkers Oude Noyon : Roger Goris Jaarse Noyon : Francis Jansen Jonge Noyon : Gebr. Peeters

Zeer jonge muzikanten op het podium. De samenzangklassen van de Muziekschool der Noorderkempen brachten kerstliedjes tijdens de kerstevokatie van het kerststalcomité.

KERSTEVOKATIE De kerk was wel niet helemaal volgelopen, wat in deze tijden wel meer voorkomt, maar voor deze gelegenheid toch niet verwacht werd. Nochtans hadden (zoals dikwijls) de afwezigen weerom ongelijk. De kerstevokatie, op touw gezet door het kerststalcomite, was mooi. Prachtige muziek, gebracht door veel enthousiaste en vooral jonge muzikanten, waarvaan heel wat uit onze eigen gemeenschap. "Muziek verzacht de zeden" pleegt men te zeggen en daarom is het verheugend vast te stellen dat zoveel jongeren zich tot de muziek aangetrokken voelen. Niet zomaar vrijblijvend radio of plaatjes luisteren. Neen, notenleer, muzikale vorming, een instrument leren en vele uren oefenen. Muziekschool, fanfare en zangkoor zorgen ervoor dat ze hun honger naar noten kunnen stillen. Dat de opoffering van de vrije tijd niet voor niets is, werd tijdens deze stemmige muzikale zondagmiddag meermaals bewezen. Een puik initiatief, dat hopelijk tot eenjaarlijkse traditie mag uitgroeien (en niet alleen voor de lekkere glühwein achteraf). 0

KLJ OP DE PLANKEN Liefhebbers van amateur-toneel kunnen op 19 en 20 februari hun hartje nog een komen ophalen in de parochiezaal. Komedianten van de KLJ brengen die avonden voor U "De Mackx", een blijspel in vier bedrijven. Plezier gegarandeerd ! ! Aanvang van de voorstellingen telkens om 20 uur. Kaarten kosten 100 fr. in voorverkoop, 120 fr. aan de kassa. Wie zijn lachspieren wat wil oefenen (het schijnt dat dat gezond is) weet waar hij moet zijn. 0

BINGO Wie een gokje wil wagen, moet op zaterdag 5 februari in de parochiezaal zijn. Voor één avond ruilen ze bij de fanfare hun instrumenten voor nummertjes en bingokaarten. Ook van de succesvolle "ANTIEK- EN VLOOIENMARKT" wordt een nieuwe editie op touw gezet. Op zondag 27 maart kan je komen kijken, bieden en vooral kopen. Wie ondertussen nog oude spullen of tweedehandsvoorwerpen (liefst in een nog bruikbare staat) kwijt wil, kan deze door de fanfare thuis laten ophalen. Bellen naar : Louis Muësen- 315.82.35 A. Jansen - 315.79.05 M. Geenen - 315.06.58 J. Van Haperen - 315.79.29

30

De kampioenen van de Noordervlucht met trof ee.

Winnaars keuring vliegvermogen Wisselbeker 1992 : Danny Jespers Jonge duivinnen : Jan Van Aert Oude duivinnen : Danny Jespers Jonge duivers : Jan Van Aert Oude duivers : Govers-Van Aperen Wisselbeker 1993 : Jan Van Aert Winnaars tiendaagse 1993 : A. Brasens - M. Van Gestel Kampioen oude+ jaarse Quiévrain: F. Schrauwen Kampioen oude Noyon : Victor Hapers Kampioenjaarse Noyon: Jansen-Van Ginneken Kampioen jonge Quiévrain, jonge Noyon Harry Jansen Algemeen kampioen 1993 : Harry Jansen 0


MEERLE

Algemene vergadering van de dorpsraad

Fraaie verwezenlijkingen Dat is het minste watje kan zeggen van de resultaten die de dorpsraad kon voorleggen op haar algemene vergadering van 17 januari. Zij wist zich natuurlijk gesteund door heel veel dorpsbewoners, dat bewees de weerom ruime belangstelling. Zo'n 60 MeerJenaars kwamen luisteren en meepraten en wat meer is, zij konnen ditmaal tevreden naar huis. Dit gold eveneens voor de aanwezige schepenen, Karel Pauwels, Staf Peerlinck, Armand Coenegrachts en de kersverse schepen Jef Blockx. De vergadering werd ingeleid door voorzitter Cri st Sterkeus met een overzicht van de werkzaamheden van de dorpsraad het afgelopen jaar. 5 bestuursvergaderingen, 4 algemene vergaderingen, 4 maal voor besprekingen naar het stadhuis en de organisatie van de 11.11.11-aktie. Voor al deze bijeenkomsten mocht secretaresse Ria Bronsens vooraf de uitnodigingen en achteraf de verslagen schrijven. Alles zonder zitpenning, het is wel een bedankje waard. Vervolgens werd de prioriteitenlijst van vorig jaar overlopen, waaruit bleek dat de komende maanden heel wat van de Meerlese wensen zullen worden ingewilligd. Een overzicht.

De turnzaal Dat deze er nu snel komt staat vast, maar dat dat vooral te danken is aan de aanhoudende druk van dorpsraad en inwoners (via een petitie) wil schepen Pauwels niet zo gezegd hebben. Naar zijn zeggen stond de bouw van een turnzaal in ons dorp al van bij het begin van de legislatuur op de lijst van te verwezenlijken investeringen. Nu zijn de plannen en lastvoorwaarden klaar en worden deze op 24 januari aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Als alles naar wens verloopt kunnen de werken einde februari aanbesteed worden. De sportzaal zal 233 m2 groot zijn, plus de noodzakelijke aanhorigheden . Zij zal gebouwd worden achter het oude schoolhuis, tussen de jongensschool en het schutterslokaal van de gilde. Boven de kleedkamers komen nog een bureel voor de schooldirecteur (die zijn huidig lokaal moet inleveren) en een leraarslokaaL Volgens de lastvoorwaarden wordt de kostprijs op 13.357.000 Fr. geraamd. Voor de inrichting wordt nog een 1.000.000 Fr. voorzien. Op de begroting voor 1994 is alleszins een bedrag van 15 miljoen ingeschreven.

De Wissel In opdracht van stadsbestuur heeft de gemeentelijke groendienst een plan voor de heraanleg van de Wissel uitgestekend, plan dat aan de aanwezigen getoond wordt. Tussen rijbaan en (nog aan te leggen) fietspad komen een aantal parkeerstroken zodat niet meer op het plein moet geparkeerd worden. De frituur blijft waar ze nu staat. Het groen wordt gefatsoeneerd en het geheel wordt van heel wat nieuwe aanplantingen voorzien. Uitvoering in de herfst van 94.

Sociale bouwgronden voor jonge gezinnen Samen met de I.O.K. wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor sociale 15 bouwgronden tussen Lage Rooy en de witte wijk. Deze gronden zullen aan de gebruikelijke voorwaarden (inwoners van de gemeenten- kinderlast - eerste eigendom- enz.) aan de liefhebbers verkocht worden. Meer nieuws is te verwachten binnen een tweetal maanden.

Gemeenteplein N 14 Aan de arbamelijke staat van de weg naar Hoogstraten lijkt ook weldra een einde te komen. Het eerste gedeelte (tot aan de grens Minderhout) is al aanbesteed (aannemer Deckx). De asfaltlaag wordt afgeschraapt en vernieuwd door een nieuwe laag die onder een helling zal komen te liggen voor een betere afwatering. Langs beide zijden is een vrijliggend fietspad voorzien. De gronden hiervoor worden door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld van het Bestuur van Bruggen en Wegen (B & W). De inname van de gronden (op basis van vrijwillige afstand) is klaar tot aan de proeftuin. Schepen Coenegrachts verklaart dat de mensen niet mogen denken dat de weg voorlopig slechts tot daar zal komen. Het hele traject wordt in een trek uitgevoerd, het is alleen om budgettaire redenen dat B & W slechts aanbesteed heeft tot aan de proeftuin. De werken zullen natuurlijk gepaard gaan met de nodige hinder, maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk. Het stadsbestuur zal er in de coördinatievergadering met B & W op aandringen dat niet te veel omleidingen zullen nodig zijn en deze in tijd te beperken. Enkele aanwezigen vragen vooral rekening te houden met de jeugd die langs de Nl4 naar school fietst. Misschien kan eerst een fietspad langs een kant afgewerkt worden en daarna langs de overzijde. De schepenen dit bij hun besprekingen ten berde brengen. Het behoort eveneens tot de mogelijkheden dat het trajekt Meerle - Strijbeek ineens een nieuw wegdek krijgt, zeker is dat nog niet. Met Aquafin zijn eveneens onderhandelingen gestart met het oog op de realisatie van de rioleringen op Strijbeekseweg. Wel zeker is dat de Chaamseweg weldra een nieuw wegdek krijgt. De werken aan de Nl4 zullen waarschijnlijk in april van start gaan, het einde is voorzien voor ten laatste augustus.

Zoals vorige maand reeds in dit blad uiteengezet, krijgt ook het gemeenteplein een fris nieuw kleedje. De werken zijn ondertussen aanbesteed. Sommige aanwezigen vinden het spijtig dat de huidige bomen op het plein moet sneuvelen, maar beseffen dat het ditmaal moeilijk anders kan. Als alles groeit zoals voorzien, hebben we binnen enkele jaren terug mooie volle bomen voor ons raadhuis.

Riolering Over de riolering op de Strijbeekseweg kon U hierboven al lezen. De Lage Rooy (vanaf Ulicotenseweg) staat voor 1995 op het programma. Ook dossier van de Dalweg zou gedeblokkeerd zijn. De aanwonenden wordt binnenkort bijeengeroepen om met het stadsbestuur te praten over de afstand van de nodige gronden.

Schepen Peerlinck stelt dat deze diskussie momenteel geen zin heeft, maar belooft uitdrukkelijk dat het stadsbestuur zeker met de Meerlese bevolking zal komen praten mocht het projekt terug ter sprake komen. Hiermede waren de belangrijkste punten van de vorige prioriteitenlijst afgehandeld. Het mag gezegd worden, alle kregen ze een positief gevolg. Na jaren min of meer hetzelfde uitzicht, zal de volgende lijst er helemaal anders uitzien, meer nog, Meerle zelfzal er ook anders uitzien. Prima werk van de dorpsraad en natuurlijk ook van het gemeentebestuur.

Nieuwe inventaris Zoals gebruikelijk tijdens de laatste jaren, krijgen de aanwezigen op de vergadering de gelegenheid aktiepunten naar voor te brengen, die moeten dienen om een nieuwe prioriteitenlijsten samen te stellen. Het Yiel onmiddellijk op dat de grootste wensen Meerlese inwoners blijkbaar volledig werden ingewilligd. Bij de aandachtspunten die ze volgend jaar behandeld willen zien, zijn geen grote projekten meer. Een overzichtje: - Parkeerverbod voor de villa van Lauwers, daar geparkeerde wagens belemmeren het uitzicht op de Chaamseweg voor het verkeer dat uit de Elsakker komt. - Een parkeerruimte voor vrachtwagens. Na heraanleg van het gemeenteplein zullen ze daar niet meer terechtkunnen en in de wijken en woonstraten zijn ze niet gewenst. - Takken (van struiken op privaat-eigendommen) o er het fietspad op de Strijbeekseweg - GFT-kontainer: half leeg in de winter, niet groot genoeg in de zomer. Kan er niets geregeld worden met de ophaalfrekwentie, bvb. éénmaal per maand in de winter en elke week in de zomer? - Degelijk onderhoud van alle gemeentelijke aanplantingen. Nu gebeurt dit te selectief (eerst wat in het zicht staat?). Heel wat inwoners willen best zelf aanplantingen in hun buurt onderhouden (tenminste toch het kleinere werk. Zij willen echter wel zekerheid over wie wat zal doen, om dubbel werk uit te sluiten. -Overvloed van reklamedrukwerk: kan de gemeente een intiatief nemen om deze in te dijken? - Kan de gemeente op de Ulicotenseweg (vanaf de Lage Rooy tot aan de grens) het vroegere pad (achter de bomen) herstellen? Afschrapen en zuiver maken zou reeds voldoende zijn, verharden hoeft niet echt. Wandelaars en fietsers kunnen dan terug veilig over de Ulicotenseweg gaan. -Verkeer: bewoners van zowel de Ulicotenseweg als de witte wijk doen hun beklag over het te snelle verkeer. "De Ulicotenseweg is een echte snelweg" en "Moeten er in onze wijk dan eerste ongelukken gebeuren?" Duidelijk een onderwerp voor de verkeersraad. - Uit de diskussie rond deze verkeersthams's blijkt een zekere onvrede over de werking van de gemeentelijke politie. Schepen Peerlinck stelt dat het misschien nuttig kan zijn dat de dorpsraad de politiecommissaris een keer uitnodigd om naar de inwoners te luisteren.

Mest verwerkingbedrijf Zodra dit woord gevallen is, stijgt de temperatuur in de parochiezaal met enige graden. Schepen Coenegrachts geeft een stand van zaken. Vanwege de Vlaamse Executieve komt er zeker op dit ogenblik geen toelating voor de oprichting van een mestfabriek in Hoogstraten (de besprekingen ervan werd "sine die" verdaagd, wat bijna als afstel kan begrepen worden). Onder deze omstandigheden is het projekt dan ook niet haalbaar. Het stadsbestuur blijft echter het principe van de oprichting van mestverwerkingsbedrijf steunen, maar stelt bij monde van de schepen duidelijk dat over een mogelijke vestigingsplaats nooit een standpunt werd ingenomen. Indien het projekt terug op de proppen zou komen, moet deze diskussie nog gevoerd worden . Een aantal aanwezigen stelt duidelijk dat voor hen de Ulicotenseweg nooit als vestigingsplaats kan en mag dienen en dragen hiervoor argumenten aan.

U merkt het, bijna allemaal zaken die met enig overleg en veel goede wil snel tot een oplossing kunnen leiden. Dat de nieuwe prioriteitenlijst veel zal kosten, kan ditmaal niet gezegd worden, zodat "geen geld meer" niet als ekskuus zal kunnen dienen. Trouwens dat van "geen geld meer" ligt voor een groot deel aan onszelf. Alle door ons gevraagde realisaties moeten tenslotte uit de door ons te spijzen kas betaald worden. Misschien is het dan inderdaad nuttig, zoals een van de aanwezigen opmerkte, alvorens prioriteiten te stellen, zich af te vragen of we ze wel willen betalen? Af en toe zelf de handen uit de mouwen steken en zelf tot oplossingen bijdragen kan de druk op de gemeentekas allicht verlichten en misschien zelfs de solidariteit en samenhorigheid onder de dorpsbewoners bevorderen. Zeker het overwegen waard!

31


Gluren bij de buren REGIO KEMPEN GRENS Transportzone ZANDVLIET/OSSENDRECHT - Al wie bekommerd is om de toekomst van de transportzone aan de E 19 in Meer zal enigszins opgelucht zijn nu het zo goed als zeker is dat er geen (concurrerend) Logistiek Park Zandvliet (LPZ) in de Kabeljauwpolder komt. Meteen wordt ook de kans klein dat de Nederlandse overheid nog het licht op groen zou zetten voor een soortgelijke zone aan de andere zijde van de grens in Ossendrecht. De ontwikkeling van een dergelijke zone aan de Belgisch-Nederlandse grens in dit gebied, zou de aanleg van een goederenspoorlijn tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom ernstig vertragen en bemoeilijken. Het TGV -voorkeurstracé van de Vlaamse regering loopt via dit terrein langs de Havenweg naar de Nederlandse ZoomwegZuid. Ook de Vereniging van Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen (VIBNA) vindt dat zo een logistiek park het beste op de linkeroever van de Schelde kan komen. Daar is voldoende ruimte en kan het zorgen voor meer verkeer door de Liefkenshoektunnel ten noorden van Antwerpen. Als deze transportzone in Zandvliet er niet komt, kan men ook de Kabeljauwpolder redden. 0

BREDA Veilingen BREDA/HOOGSTRATEN- Het streven van een veiling is er op gericht om een zo hoog mogelijke prijs voor de produkten te krijgen. Daarom ijvert de veiling voor de aanvoer van een gevarieerd en ruim aanbod van grote kwaliteit. Om dit dagelijks te kunnen waarmaken zijn in Nederland een aantal veilingen gefusioneerd en heeft men in België verregaande vormen van samenwerking ontwikkeld tussen de veilingen. Maar de samenwerking stopt niet aan de grens. Denken we maar aan de ontwikkeling van het Internationaal Agrarisch Business Centrum in Breda, een project van de Bredase en Hoogstraatse veiling. Maar ook andere samenwerkingsvormen worden ontwikkeld. Vanaf 1 januari vervoert een transporteur dagelijks produkten tussen de Bredase RBT veiling en de Hoogstraatse Veiling der Kempen. Hierdoor wordt het transport voor de afnemers gemakkelijker en goedkoper. Kopers moesten vroeger zelf een transporteur inschakelen en waren daardoor meer kwijt aan transportkosten. Nederlanders die in Hoogstraten produkten kopen kunnen de lege kisten terugbrengen in Breda. Andersom geldt hetzelfde voor Belgische kopers met Nederlandse verpakking. De veilingen zorgen zelf dat hun kratten weer op de juiste plaats geraken. 0

32

In het jaar 2000 15.000 meer Kempenaars dan verwacht Tot nu toe werd aangenomen dat het arrondissement Turnhout de eerstvolgende jaren zou gekonfronteerd worden met een afnemende bevolkingsgroei. Uit het huidige bevolkingscijfer (388.967 inwoners op 1 januari 1993) en de recentste vooruitzichten van het NIS blijkt echter een sterk aangepaste vizie. Zo zal de bevolking in het arrondissement Turnhout in de periode tot 2000 met 17.088 eenheden en in de periode tot 2025 met 39.383 eenheden toenemen. Op regelmatige tijdstippen wordt door het NIS een bevolkingsprognose opgemaakt per regio. In de vooruitzichten, opgemaakt tijdens de jaren tachtig, werd er steeds vanuit gegaan dat het arrondissement Turnhout de eerstvolgende jaren een sterke afnemende groei zou kennen tot de beginjaren van de volgende eeuw. Tegen 2025 werd zelfs een afname van de bevolking verwacht met ca. 12.000 eenheden. Uit de recentste bevolkingsvooruitzichten van het NIS, opgemaakt na de volkstelling van 1991, blijkt echter een sterk gekorrigeerde vizie. Zo zijn er op dit ogenblik (1 januari 1993) 388.967 inwoners i.p.v. 383.905 (verschil ca. 5.000). In 2000 verwacht men 405.321 inwoners i.p.v. 390.615 (verschil 15.000). In 2025 zou dit kunnen oplopen tot 427 .616 i.p.v. 371.616 (verschil 56.000). Het verschil in evolutie is zowel toe te schrijven aan een positief natuurlijk- en migratiesaldo in de regio. Deze nieuwe bevolkingsvooruitzichten zijn zonder twijfel van enorm belang voor het beleid en de bevolking de eerstvolgende jaren. Zo zal de arbeidsbalans de eerstvolgende jaren nog meer onder druk komen te staan omwille van een nog hogere instroom van nieuwe werkkrachten op de arbeidsmarkt in het arrondissement Turnhout. Ook de nu reeds toenemende woonbehoeften voornamelijk omwille van het fenomeen van de gezinsverdunning, zullen als gevolg hiervan bijkomend gestimuleerd worden. Als er meer inwoners zijn, kan men redelijkerwijze ook meer afvalproduktie verwachten. Deze enkele voorbeelden illustreren zeer goed de belangrijke gevolgen op de verschillende domeinen van de samenleving in de Kempen. De voorbereiding en uitvoering van een aangepast beleid dringt zich dan ook op. Binnen de IOK is in ieder geval gestart met de voorbereiding hiervan niet alleen op basis van de nieuwe bevolkingsgegevens maar ook op basis van de algemene gewijzigde sociaalekonomische en maatschappelijke omstandigheden. •

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

N.V. GARAGE VAN USSEL

CHJ

HON'DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevarset Tel. 03/3146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 35


~

L!ID

--- ·"" .(

)>~:

..;-

'

Tweede periodetitel waarschijnlijk niet voor H.V.V. Ondanks het feit dat H.V.V. aan een zeer sterke periode bezig is, kunnen we er niet naast kijken dat, met nog 3 matchen voor de boeg, de beste papieren in handen zijn van Lei Clijsters en de mannen van Patro Eisden. Eisden staat 2 punten voor op H. V.V. doch het doelpuntensaldo is voor Eisden +12 en voor H.V.V. +7. Indien de Patrojongens erin slagen 4 op 6 te halen, is de boot voor hen binnen, immers we zien niet zo onmiddellijk dat H.V.V. die 5 doelpunten die we op de Limburgers achterstaan zal goedmaken. Met Eisdense verplaatsingen naar Kapellen (wedstrijd die het won met 0-2) en Overpelt en een thuismatch tegen Mol, weetje natuurlijk nooit, doch H.V.V. moet tegen Aarschot, Tubantia en Turnhout 5 op 6 halen om te profiteren van een eventueel falen van Eisden ... ! De match tegen Beringen leverde eens te meer het bewijs dat H.V.V. op dit ogenblik bij de betere ploegen van derde dient gerekend. Met keiharde 4-1 cijfers werden de mijnjongens met hun nieuwe trainer naar huis gestuurd. Danny Hertags en Stef Huygen trapten er iedere 2 binnen en dat bleek ruim voldoende om de reeks voort te zetten. Een week later moest ook Aarschot ondervinden hoe sterk H.V.V. op dit ogenblik acteert. Programma 1ste ploeg Zondag 30 januari: 15.00 uur: H.V.V.-F.C. Turnhout Zondag 6 februari: 15.00 uur: Herentals-H.V.V. Zaterdag 12 februari: 20.00 uur: H.V .V.-Eisden Zaterdag 26 februari: 20.00 uur: Hasselt-H.V.V. Reserven Zaterdag 29 januari: 15.00 uur: Turnbout-Reserven Vrijdag 4 februari: 20.00 uur: Reserven-Herentals Zaterdag 12 januari: 15 .00 uur: Eisden-Reserven Zaterdag 19 januari: 20.00 uur: Reserven-Heultje Vrijdag 25 februari: 20.00 uur: Reserven-Hasselt •

VNA Wortel Enkele dagen voor Kerstmis kwam onze reserve doelman, de 21-jarige Peter Wijnen, om in een smartelijk verkeersongeval. Peter was een vlotte en sympathieke jongen en telde niets anders dan vrienden. Binnen een periode van 27 maanden verliezen we zo na Marc Snoeys en Chris Rosiers een derde speler. Ze hadden alle drie al onze jeugdreeksen doorlopen. Het waren jongens die we wekelijks zagen spelen. Er heerste in onze club dan ook grote verslagenheid en droefheid. Vooral de ouders, zusters, verloofde en fami-

I SPORTI

J\ ~"" ;.~· ;.~

--

....... ·-'.t .(

)>~.'

...>-

'

Ter herinnering

Peter Wijnen In ruim twee jaar tijd lijdt VNA Wortel voor de derde maal het grootst mogelijke verlies dat een sportclub kan treffen, nl. het heengaan van één van zijn beloftevolle spelers. Als doelman wist Peter de onmogelijkste ballen tegen te houden, vaak werd hij matchwinnaar.. . nu de grote verliezer, want de dood was hem te vlug af. September 1991: Marc Snoeys Augustus 1993 : Kris Rosiers en nu Peter Wijnen . 't Is moeilijk om dragen, woorden schieten ons tekort, hier past alleen maar stilte ... Wekelijks wordt een voetbalclub geconfronteerd met winst of verlies, vreugde of verslagenheid, maar dit roept toch gevoelens op van opgekropte woede, opstand, ongeloof, dan weer afgewisseld met berusting, gelatenheid. Indien het waar is dat men leert uit tegenslagen dan moet onze club gesterkt uit deze zwarte periode komen . Laat dit dan een klein lichtpuntje zijn in deze donkere tijd. Guy en Chris heel veel sterkte en wees verzekerd van de blijvende steun van bestuur en spelers. lieteden van Peter waren ontroostbaar en we wensen hen nog veel sterkte toe. Deze gebeurtenis overschaduwde het sportieve. Wortel was geleidelijk naar de middenmoot opgeklommen met goede wedstrijden en overwinningen op Berendrecht en Zandvliet. Spijtig dat het op eigen veld niet zo goed wil lukken. Tegen de Luchtbalboys werd slechts 11 gelijkgespeeld, maar hier werden we duideIijk door een te lakse spelleider benadeeld. Tegen het laag geplaatste en zich krampachtige werende Westmalle verloren we met 0-1 na een rommelige wedstrijd. Op dit ogenblik heeft Wortel 16 punten uit 18 wedstrijden. Het is nu aan de spelers om de nederlaag tegen Westmalle terug recht te trekken. De wedstrijden: 30 januari: 15 .00 uur: Wortel-Antonia 6 februari: 15.00 uur: Putte-Wortel 13 februari: 15.00 uur: Wortel-Brecht 27 februari: 15.00 uur: Wildert-Wortel.

Ilse en Cindy op jullie wacht de zware taak ervoor te zorgen dat uw ouders hun levensvreugde blijven behouden. Wij zullen u daarbij helpen. En u Peter, vaarwel, maar wij weigeren definitief afscheid te nemen ... . laat dit een blijvende herinnering zijn. (L. V).

Jos Fransen terug bij F.C. Meer De winterstop is alweer achter de rug en op 9 januari is men weer van start gegaan. Op sportief gebied is er nog niet veel te melden, wel heeft men een nieuwe trainer aangeworven, nl. Jos Fransen. Jos is voor P.C. Meer geen onbekende want 4 seizoenen lang, nl. van 1983- I 987 , was hij reeds oefenmeester bij geel-zwart en oogstte hij met de eerste ploeg succes in 2de provinciale afdeling, ook met de reserven' P.C . Meer wenst hem in alle geval veel succes. Langs deze weg wenst uw reporter aan supporters en sponsors veel voetbalgenot en een gezond 1994! Programma Zondag 6 februari: 15.00 uur: Pulle-F.C. Meer Zondag 13 februari: 15 .00 uur: P.C. Meer-Wechelderzande Zondag 27 februari: 15.00 uur: Minderhout V.V.-F.C. Meer. •

33


SPORT

Minderhout V.V. Tegen rodelantaarndrager Wechelderzande heeft Minderhout V.V. toch laten zien dat het beter kan dan de voorlaatste plaats bekleden in het klassement. De goede wil bestaat alleszins en met eendrachtig samenwerken zou men toch zeker enkele plaatsjes hoger moeten kunnen eindigen. Bram Quaars zette een vrijschop rechtstreeks om en later verschalkte hij de bezoekende Weeheldoelman voor de tweede maal. Minderhout V.V. hield het heft stevig in handen en dikte nog aan tot 3-0, hetgeen resulteerde in een alleszins verdiende overwinning. Bij Meerle was Minderhout V.V. het eerste half uur ongetwijfeld de betere van de thuisploeg, maar dit overwicht kon men niet in doelpunten uitdrukken. Meerle herstelde het evenwicht en doelde wél vlak voor de rust. Nadien kende men een gelijkopgaande partij met te weinig kansen om van een boeiend derby te spreken. Juist voor afblazen dreef de thuisploeg nog op tot 2-0 en daarmee was de Minderhoutse kous definitief af. Wedstrijden Zondag 30 januari: 15.00 uur: Sefa-Minderhout V.V. Zondag 6 februari: 15.00 uur: Minderhout V.V.-Dosko Zondag 13 februari: 15.00 uur: Pulderbos-Minderhout V.V. Zondag 27 februari: 15 .00 uur: Minderhout V.V.-F.C. Meer. •

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38

Ploeg van de Maand Deze week poseren h1er de- Preminiemen B van VNA Wortel. De voetbalvreugde i zo af te lez-en 'an de gezichten. De trainer. Paul Verschueren. vertelde on~ dat de ploeg iets te we1mg punten haalt naargelang de geleverde pre~ taties . Ze ~ taan gekla">l:>eerd in de twt:'ede helft van de rang'>chikki ng. Ook in deze ploeg voetbalt een meisjt:' met:': Cind:r Sommen.

Wedstrijden Zaterdag 5 februari: 14.30 uur: Gelmeiboys-Luizenmarkt 15.00 uur: Vikings-Boereneinde 13.30 uur: Boskant-Buizeihoek 15 .00 uur: Westhoek-Mussenakker Statie is vrij. Zaterdag 12 februari: 14.30 uur: Gelmeiboys-Boskant 15.00 uur: Vikings-Mussenakker 13.30 uur: Statie-Buizeihoek 15.00 uur: Westhoek-Boereneinde Luizenmarkt is vrij. Zaterdag 19 februari: 14.30 uur: Mussenakker-Gelmelboys 15 .00 uur: Luizenmarkt-Buizeihoek 13 .30 uur: Vikings-Boskant 15.00 uur: Statie-Westhoek Boereneinde is vrij . Zaterdag 26 februari: 14.30 uur: Gelmelboys-Vikings 15 .00 uur: Boereneinde-Buizelhoek 13.30 uur: Mussenakker-Statie 15.00 uur: Boskant-Luizenmarkt Westhoek is vrij. •

de [fu@)@)@f3~ (f@@~f5@

maand 34

Op de toto: bovenna11: Afg. Ru Van Ge.rtel, oejenmt>ester Paul Ver~chuenm, afg. Pnul \lermeiren. Recht taand 1k spelen: Cindy Sommen, Nîefv Fockae11, Kevin Laurijssen, John Van der Fh:La~. Mie! Van Bm•el. Koen Vermeireu Gehurkt: Dentm Van der Linden, Pierer Danckers, We ley Laurijssen, Wouter Swaenen, Ro 'l Ho.fma11s. Mario Liew:ns en Gtt) Goosuns.

De winnaar van hetjaarabonnement op De Hoogstraatse Maand is, na loting, Yannick De Boover; zijn ploeg stond vorige maand in di:t blad.


SPORT

Ivo Lauryssen: 300 wedstrijden voor H. V. V.

die hij doorheen zijn loopbaan kende. 'Trainen doe ik nog steeds met evenveel plezier als toen ik een jeugdspelertje was!' Weinig of geen slechte herinneringen heeft hij aan zijn Hoogstraatse periode, goede des te meer. Nagenietend denkt hij terug aan het seizoen dat H.V.V. kampioen speelde in 4de klasse (1985-1986) of tweede eindigde na Turnhout in 3de klasse (1989-1990). Slechte seizoenen heeft hij zelf niet gekend, gewoon omdat een seizoen niet 'slecht' kan zijn als je nooit ernstig gekwetst geraakt. Loodzware seizoenen (bv. het eerste seizoen in 3de klasse) waren, na het verzekeren van het behoud, prachtig om op terug te blikken. Ivo koestert een mooie ambitie: 'Zo lang mogelijk op niveau (=ambitieuze, talentrijke club) kunnen blijven spelen. Waar dat zal zijn, hangt vooral van mijn huidige club af. Zo lang men mij kan en wil gebruiken, ben ik er graag! Natuurlijk hoop ik, zoals tot op heden, gespaard te blijven van ernstige kwetsuren.' Ivo, bedankt voor wat je tot nog toe voor H.V.V. gepresteerd hebt en we hopen je nog lang in de roodwitte H.V.V .-kleuren te kunnen zien spelen!' (P. V.d.B.) .

Vóór de wedstrijd H.V.V.-Aarschot (van 15 jan.) werd een van de verdienstelijke H.V.V.-spelers, Ivo Lauryssen, gehuldigd naar aanleiding van het spelen van zijn 300ste officiële wedstrijd. Ivo werd geboren op 11 oktober 1963, is dus momenteel 30 jaar, en woont met vrouw en kindje te Brecht. Op 9-jarige leeftijd tekende hij een aansluitingskaart bij SK Brecht. Hij debuteerde in de spits bij de miniemen, werd er o.a. getraind door oud-H.V.V.-speler Leo Laurijssen, en scoorde reeds in zijn eerste wedstrijd. Zijn carrière was gestart! Als knaap veroverde hij menige VACLA-selectie, werd opgemerkt door diverse scouts en werd vervolgens op 15-jarige leeftijd getransfereerd naar SK Beveren. Ivo speelde twee seizoenen bij de nationale scholieren van SK en belandde vervolgens bij de UEFA's met o.a. Filip De Wilde, Carl Massagie, Julien Lodders, Frank Peeraer, Hans Christiaens en Robby Buyens. In die tijd werd hij opgeroepen voor de nationale UEFA 's en speelde o.a. een wedstrijd mee in Oostenrijk, een voorwedstrijd voor het grote treffen tussen de nationale elftallen van Oostenrijk en het toenmalige West-Duitsland. Uiteindelijk speelde Ivo in de reserven van Beveren, trainde er mee met de A-kern onder trainer Urbain Braeros en hulptrainer Rik Pauwels en speelde enkele vriendschappelijke wedstrijden met het eerste elftal. Op 20-jarige leeftijd werd Ivo getransfereerd naar Hoogstraten V.V., toen spelend in 4de klasse, tijdens het seizoen '84-'85 . Toenmalig trainer was Danny De Pryck, Hoogstratens huidige hulptrainer. Vervolgens kende hij er als trainer Herman Fransen, Willy Van Snick, Colin Andrews en huidig trainer Roger Kernland. Het nummer '7' speelde voor H.V.V. 23 wedstrijden in het kader van de Beker van België. De belangrijke wedstrijd bij toenmalig eersteklasser Kortrijk moest hij missen wegens een misverstand. Paul Verschueren had namelijk een bekerronde eerder twee gele kaarten in één

wedstrijd gekregen en werd dus uitgesloten . Verkeerdelijk werd deze uitsluiting echter op naam van Ivo geschreven. Hoogstraten, niets vermoedend, tekende het scheidsrechtersblad af voor akkoord en kwam later bij die vergissing uit. De nadien ingediende klacht kon echter niet meer baten en Ivo moest vanop de tribune toekijken hoe zijn maats in de verlengingen met 3-0 onderuit gingen. Het restant aan wedstrijden speelde hij bijeen in kompetitie over amper 10 seizoenen (9,5 om precies te zijn) . Een prachtprestatie, daar het niet zo vanzelfsprekend is dat een speler gemiddeld 28 wedstrijden per seizoen kan spelen. Denken we maar aan de vele kwetsuren en schorsingen die een ploeg ieder jaar weer in de problemen kan brengen. Ivo lukte hier wonderbaarlijk wel in, meer nog, hij presteerde het zelfs om meerdere seizoenen (4) geen enkele wedstrijd te missen. Ook voor het aan de gang zijnde seizoen moest hij nog geen enkele keer passen. De enkele wedstrijden die Ivo miste, waren te wijten aan kwalijke kwetsuren, NOOIT aan een schorsingsdag, zelfs geen gele strafzondag. Tijdens die 300 wedstrijden scoorde centrale middenvelder Ivo 44 doelpunten, waarvan 2 in bekerverband, namelijk op Crossing Elewijt en op Sporting Charleroi. De overige 42 werden in kompetitie gescoord, waarvan één het huidige seizoen op Poederlee. Ivo herinnert zich nog elk doelpunt dat hij scoorde als was het gisteren, gewoon omdat scoren een enorme voldoening geeft. 'Scoren, daar draait het in voetbal toch allemaal om!' Het seizoen dat H.V.V. kampioen speelde in 4de klasse werd Ivo zelfs topschutter van zijn ploeg (samen met Heirnut Van Oosterbosch) met twaalf treffers. Hij dankt zijn prachtcarrière aan de goede opleiding die hij genoot en de goede trainers

Tel.: (03) 314.82.16

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

de Gu00@~~(?@@~~®

maand 35


SPORT

Sportlaureatenviering

BYOUTERIE

De sport in de kijker

'Joli'

Weerom een drukte van belang in de Rabboenizaal van het Spijker waar heel wat Hoogstraatse sportmensen mekaar rendez-vous gaven voor de jaarlijkse huldiging van sportman, -vrouw, -ploeg van het jaar. Ook de andere laureaten die voor huldiging in aanmerking kwamen, werden niet vergeten en mochten vanzelfsprekend mee het podium opstappen om een herinnering in ontvangst te nemen. Ook deze keer hadden heel wat sportclubs de Raad van Beheer van de Sportraad voor een moeilijke keuze gesteld. Oordeelkundig wikken en wegen, waarom die niet en die wel, welke prestaties wegen het zwaarst door. .. ! Heel wat denk- en piekerwerk voor de verantwoordelijken, maar tenslotte moest de knoop doorgehakt worden en eisten volgende sportlui de hoogste lauwerkrans op!

HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

Sportvrouw 1993

* Te gekke horloges en ringen

Slechts ĂŠĂŠn kandidatuur:

* Grote keus in bruid-, kinder-

Diane Verheyen

en haarmode

* Kortom.. . bijna alles!!! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!

Sportman 1993 Sensei Mark Vanlommel

uit Minderhout i Een gemakkelijke klus voor de jury om de trofee toe te kennen . Een bewijs dat Diane op een eenzame hoogte zweeft in het vrouwensportwereldje. Tevens is zij niet aan haar proefstuk want enkele jaren geleden wist zij deze titel ook reeds binnen te rijven. Als lid van de kruisbooggilde St.-Joris uit Meerle staat ze flink, zelfs meer dan haar mannetje in het door mannen gedomineerde schutterswereldje. Met Diane valt niet te spotten en zo wordt zij ook als een volwaardige mededinger beschouwd door haar mannelijke collega's.

Zij behaalde de hoogste titel, nl. Belgisch kampioen over de 20 meter. Op 28 maart 1993 op de familiedag te Meer werd ze kampioen bij de Belgische Bond der Kleine Kruisboogmaatschappijen. Op het Provinciaal Kampioenschap te Antwerpen, dat doorging op 29 augustus 1993 behaalde zij een tweede plaats. Op de Grote PrijsJan Vogel te Meerle was zij weer de primus met het maximaal aantal punten en als klap op de vuurpijl kroonde zij zich op 17 oktober 1993 Belgische kampioen bij de dames.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

36

Zonder twijfel een terechte keuze waar weinig kritiek op te geven is. Mark is lid van de gevechtssportenvereniging ATEMI-RYU uit Hoogstraten en beoefent verschillende gevechtssportendisciplines en dit sinds jaren. In zijn club levert hij enorm verdienstelijk werk en volgt nog steeds cursussen om zich verder te bekwamen. Op dit ogenblik is hij ook druk bezig met het samenstellen van een cursus voor vrouwenverdediging en een voor politieagen-


SPORT ten. In het indoorgevechtssportenlokaal in de Achtelsestraat vind je hem dagelijks, waar hij leiding geeft en traint. Mark behaalde de I ste plaats op het Belgisch kampioenschap Kobudo Kata op 8 november 1992. Tijdens datzelfde kampioenschap kwam hij ook uit in de reeks B.A.J.K.-Kampioenschap Karate Kata in groep en behaalde eveneens de 1ste plaats. In de reeks Karata Kata individueel werd hij tweede. Op 9 april 1993 behaalde hij tijdens de kampioenschappen Karate Shiai, dit is een vrij gevecht middengewicht, een 1ste plaats. Tevens is hij ook Belgisch kampioen Kobudo Kata Dan-Graden. Mark is een zeer fervent gevechtssporter die zich nogjarenlang ten dienste wil stellen van de Hoogstraatse jeugd.

Sportploeg 1993

Trofee voor sportverdienste Sinds enkele jaren wordt deze trofee toegekend aan degene die tijdens een bepaalde periode een duidelijke impact heeft gehad op het Hoogstraatse sportgebeuren.

Stan Pauwels werd de laureaat! Stanis ere-voorzitter van de sportraad en in Hoogstraten gekend als 'de' promotor van de sport. Gedurende een 12-tal jaren was hij de drijvende veer achter de sportraad. Als Bloso-gangmaker zette hij zijn eerste stappen in een actieve loopbaan van promotor van de sport. Hij was medeoprichter van de Sportraad en van daaruit zijn er tal van initiaties geweest. Zeer veel Hoogstraatse verenigingen vonden alzo hun ontstaan. Ondertussen ontstond er uit de tennisinitiatie de Hoogstraatse Tennisclub waarvan Stan de drijvende kracht werd . Hij nam ontslag als voorzitter van de sportraad omdat de combinatie voorzitter sportraad en kloppend hart van de tennisclub niet meer te verenigen was. Nu nog is Stan tijdens het tennisseizoen dagelijks bezig om de leden van de club in optimale omstandigheden te laten genieten van de tennissport

Sporters, de prijzen voor 1993 zijn uitgedeeld. Geen laureaat? Niet getreurd, in 1994 kom jij misschien wel aan de beurt!

Drie ernstige kandidaten werden vooruit geschoven voor het hoogste schavotje, te weten Zaalvoetbalclub VE uit Hoogstraten, Kruisboogmaatschappij De Verenigde Vrienden uit Meer, Volleybalclub De Gelroers uit Hoogs traten. Uiteindelijk legde

De verenigde Vrienden uit Meer het meeste gewicht in de schaal en haar vreugdedans mocht beginnen. Deze vereniging werd, per ploeg, winnaar in de Kempische Bond van de Kleine Kruisboogmaatschap-

pij over 9 wedstrijden tussen 9 verenigingen. Zij werd winnaar van de schildschieting van de Kempische Bond met 12 schutters per vereniging tussen de 9 verenigingen. Met de ploeg werd De Verenigde Vrienden twee in het Belgisch Kampioenschap op 20 meter. Ook werd de ploeg derde in het Provinciaal Kampioenschap op 20 meter. Ook stond deze vereniging het vorige sportseizoen in voor tal van organisaties en heeft zij ook verschillende schietingen ingericht. •

\.

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

37


Fusieswing Cahier De Brouillon Les Thugs en Betty Ford Clinic

Betty Ford Clinic. ding van dit album ondernemen Les Thugs een wereldwijde tournee, waarbij op 11 februari Hoogstraten wordt aangedaan. De groep staat bekend om gedreven, kortgeblokte, maar dansbare punk en hardcore, vakkundig uitgevoerd en uitdagend tot pogoĂŤn. Ideaal voor wie zich jong wil blijven voelen. Betty Ford Clinic komt uit Nederland en is een entertainmentband die variatie hoog in het vaandel draagt. Ze blijven echter danig 'elek-

trisch'. Na hun titelloze debuut-CD is er nu 'Bettie', een mini CD die knalt als champagnekurken . Ze lieten hem horen op Radio 3 (V ara en VPRO), Studio Brussel en zelfs de Britse John Peel Session. Geen wonder dat de concertlijst van deze gehaaide Noordbrabanders steeds langer wordt. Een stevige support-act, net voor Les Thugs. Dit dubbeloptreden vindt plaats op vrijdag 11 februari in zaal Pax in Hoogstraten. 0

De Mussenakker Psychostrip + Jesse James Dogs

Les Thugs. Het Noordfranse viertal Les Thugs staat sinds haar oprichting in 1983 al jaren aan de kop van het punk- en hardcore-peleton . Hun debuutsingle verscheen in 1984. Van dat ogenblik af gaat het de groep voor de wind. In 1987 tekenen ze een contract met het Britse label Vinyl Solution, en voert een Europese tournee hen langs de Benelux, Engeland, Spanje, Zwitserland en Frankrijk. Eind 1987 treden ze op in het legendarisch BBC-programma 'The John Peel Session ' . Tijdens een concert op het 'Berlin Independenee Day ' -festival komen Les Thugs in contact met een manager van het Amerikaanse Sub Pop-label, en worden twee van hun releases in de USA uitgebracht. Logischerwijs volgt een eerste tournee op Amerikaanse en Canadese bodem , een tour die uit 29 concerten op rij bestaat. Van 1989 tot 1991 nemen release- en tournee-activiteiten alsmaar een grotere vlucht: voor de derde maal Europa, Japanse interesse en een tweede Amerikaanse uitstap van 33 concerten, ... Het allernieuwste album van Les Thugs heet 'As Happy As Possible' en werd in Seattle opgenomen met Kurt Bloch, die al werkte met Tad, Mudhoney en Supersnazz. Naar aanlei-

38

Psychostrip. Onvoorzichtige zielen hoor je wel eens fluisteren dat 'grunge' dood is. Steevast worden zij dan met de keiharde feiten vol in het gezicht geslagen: de nieuwe CD's van Pearl Jam en Nirvana gaan nog sneller over de toonbank dan de regenjassen, nieuwe goden als Stone Temple Pilots, Tooi en Fudgetunnel dienen zich in een snel tempo aan en hardnekkige geruchten over een wel erg 'grungy' Torhout/Werchter

doen de ronde. Dat het grunge gebeuren niet enkel voorbehouden is voor Seattle, wordt met veel bravoure bewezen door Psychostrip en Jesse James, twee bands uit de driehoek Maastricht-Luik-Hasselt. Jeugdhuis De Mussenakker te Meer zet deze twee bands dan ook terecht weg op het podium en dit op zaterdag 12 februari 1994.


AKTUEEL Het vrolijke viertal Psychostrip afdoen als 'een zoveelst knapogend meidenbandje met weinig muzikale inhoud' is voldoende om je de woede op je nek te halen van iedereen die hun CD 'Heroes' (uitgekomen op Boom! Records) heeft gehoord of die hen live heeft bewonderd. Bovendien gaat de sologitarist daar ook niet mee kunnen lachen, want die blijkt van het mannelijk geslacht te zijn. Toegegeven, de drie meisjes van Psychostrip mogen zeker gezien worden, maar ze hebben veel meer in huis dan enkel mooie gezichtjes. Hun CD is daar een stille (lees : 'luide') getuige van. Daarop presenteren ze ons uitstekende riffgeoriënteerde grungy rock met verwijzingen naar L 7, Stoages en New York Dolls . Wat Psychostrip echter voorheeft op bijvoorbeeld L7, is een stuk meer afwisseling en een frêlere stem. Live schotelt Psychostrip ons bovendien ook nog een ijzersterke 'Smoke On The Water' voor. Om je vingers bij af te likken!!! Als Psychostrip nog wat oorsmeer in de ongewassen oortjes heeft gelaten, dan wordt er dat op zaterdag 12 februari zeker uitgeblazen door de drie lelijke tronies van de Jesse James Dogs. Vroeger maakten ze de clubs onveilig onder de naam Jesse James Gang, maar na enkele jaren brommen zijn ze terug: harder dan ooit en onder de naam Jesse James Dogs. Helmet en Pearl Jam zijn ontegensprekelijk twee van hun belangrijkste godfathers en bijgevolg gaat het er dan ook genadeloos hard aan toe. De drie gangsters zullen ons trakteren op een spervuur van moordende beuknummers en enkel als er niemand meer overeind staat, zullen ze grijnslachend de laatste noten spelen en hun biezen pakken met het geld. Vanaf maart is zelfs uw CD-speler niet meer veilig voor deze bandieten want dan verschijnt hun eerste CD, ook al op Boom! Records . Je bent gewaarschuwd! Jeugdhuis De Mussenakker is nog steeds te vinden aan de Donckstraat nr. I 0 in Meer (nabij Hoogstraten, België). De inkom bedraagt slechts 180 Bfr. en Psychostrip trapt af om 22.00 uur stipt! Voor meer informatie: Ludo Martens (03/315.81.57). •

De 'weekendongevallen' moeten verminderen Het lijkt wel of het een tragisch en onvermijdelijk noodlot van elke maandagochtend is geworden: de balans van het aantal autobestuurders dat tussen vrijdagavond en de late zondaguren langs de Vlaamse wegen om het leven komt. Gemiddeld 20 families krijgen elke week een drama te verwerken dat hen voor de rest van hun leven nooit meer loslaat. De oorzaken zijn goed bekend: overdadig drankgebruik, vermoeidheid, gebrek aan rijervaring, de uitdaging van het uitgangsleven, het toenemend gebruik van drugs en andere pepmiddelen. Om dit tij te doen keren zal anuit verschillende hoeken een duw in de goede richting nodig zijn: de jonge bestuurders, de ouders en de overheid moeten deze tragische draaimolen helpen stoppen. Ook ACW Hoogstraten wil hiertoe een bijdrage leveren door het inrichten van een panelgesprek rond de problematiek van de weekendongevallen. Wie zullen aan de · discussie deelnemen? Luc Beaucourt, hoofd van de afdeling spoedopnamen van het Universitair Ziekenhuis van Edegem. Hij houdt op dit ogenblik een kruistocht doorheen gans Vlaanderen tegen de weekendongevallen. Hij verleende de voorbije maanden zijn medewerking aan meerdere televisieprogramma's. Jos Ansoms, volksvertegenwoordiger. Hij diende een wetsvoorstel in rond een verplicht sluitingsuur voor dancings en discotheken.

REIZEN

Arnold Van A peren, senator en burgemeester van Hoogstraten. Fred Van Ostaeyen, uitbater van dancing High-street in Hoogstraten en provinciaal voorzitter van de Vlaamse Federatie van discotheekuitbaters. Deze avond vindt plaats in de parochiezaal van Minderhout op donderdag I 0 februari en start om 20.00 uur. Het einde is voorzien tussen 22.00 uur en 22.30 uur. De avond wordt geleid door Gust Kinschots. Iedereen is van harte uitgenodigd op deze avond. Vooral wil men de jeugd extra aanspreken om een bijdrage te leveren bij de vraagstelling in de loop van deze avond. Wil onze samenleving blijven verder draaien met het leed dat wekelijks onze Vlaamse gezinnen, misschien wel in ons eigen dorp of straat treft? Of willen we proberen paal en perk te stellen aan het zinloze verlies van zoveel jonge mensenlevens? Donderdag 10 februari 20.00 uur parochiecentrum Minderhout PANELGESPREK WEEKENDONGEVALLEN

"DE STILLE KEMPEN"

Meilandweg 10 Tel. 03-312.08.34

Theo VERHOEVEN

LOURDES '94

2310 RIJKEVORSEL Verg. A. 4461

met Pasen in Lomdes .... 5 dagen Lourdes met luxe atuocar., alle comfort. Verblijf in vol pension, 4 overnachtingen in HOTEL ARIANE ** (*), alle uitstappen 9.950 Bef. 2 april (Pasen) - 4 juni 22 juli - 13 augustus - 3 september - 17 september 10.800 Bef.

ALLES TOT IN DE . . .

VERZORGD!!!

Voor alle inl. Theo Verhoeven Tel. 03/3120834 na 18.00 u. (Org. A 5037)

B7

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auptng 41

39


HALVE EEUW GELEDEN januari 1944 Uit de Kempen MINDERHOUT Diefstal Woensdagnacht zijn dieven in de schuur van Lambert Bevers, op Hal, binnengebroken, 600 kgr. koren en 3 velos werden gestolen. De bewoners hadden niets gehoord.

MEER Tooneel Reeds verschillende tooneelavonden werden dezen winter ten beste gegeven. Op Zondagen 16 en 23 Januari zet de Kath. Werkliedenbond de reeks voort. Er zal opgevoerd worden: 'Bloed en Kruis', dramatisch spel uit de Fransche Revolutie in één bedrijf door Gerard Nielen en 'Baas Best en St. Antonius', geestig spel in vijf tafereelenen 'n proloog door Em. Barbaix en M. Natte. De gewoonte getrouw, verwachtten we ook ditmaal een talrijk publiek. De vertooningen gaan door in de parochiale Zaal en beginnen telkens te 5 uur. Wie een goede zitplaats verlangt, ga daarvoor naar Meester Verhaert, die u kaarten zal bezorgen.

MEERSEL-DREEF Voor de Missies Op het bruiloftsfeest van Theresia Van Bergen en Antoon Vermanden, werd een omhaling gedaan door Louisa, ten voordeele van onzen missienaaikring, en heeft de schoone som opgebracht van twee honderd frank. Besten dank aan de milde gevers.

Tooneel Op Zondag 9 Januari te 5 uur, zal er in de Zaal der Eerw. Paters een bonte avond gegeven worden. (We zijn niet bang!). Daar er slechts een enkele vertooning gegeven wordt, verzoeken wij hen die willen komen, stipt op tijd te zijn.

LOENHOUT Landbouwer neergeschoten Vorige week Donderdag was Adriaan De Jongh, Oosteneind, met gansch zijn gezin rond de stoof gezeten, toen plots rond 7

40

uur 's avonds, vier gemaskerde bandieten binnenkwamen. Onmiddellijk, zonder een woord gezegd te hebben, schoot een der bandieten op De J ongh, die getroffen werd. Niettegenstaande dit sprong hij nog recht, terwijl de bandieten al vluchtend nog drie schoten lastten. Door de geburen werd dadelijk geneeskundige hulp ingeroepen. Bij hoogdringendheid werd De Jongh nog denzelfden nacht naar de kliniek te Antwerpen overgebracht, waar hij op 31 December aan zijn wonde overleed. Naar we vernemen volgt de politie een zeer emstig spoor en kan men spoedig de aanhouding der bandieten verwachten.

RIJKEVORSEL Overval en diefstallen Zaterdagavond rond 10 uur vielen twee gemaskerde bandieten binnen bij landbouwer J os Van Dooren, op de Schomme. Vader en doeher waren toevallig afwezig, zoodat de bandieten enkel de vrouw in de keuken aantroffen. Dadelijk sloegen zij de

lamp stuk en liepen naar de slaapkamer waar de zoon te bed lag. Onder bedreiging van revolvers wees deze de plaats waar het geld bewaard werd. De schurken konden de plaat poetsen met een som van ongeveer 100.000 frank. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn dieven binnengedrongen bij Jan Lenaarts, steenweg op Merksplas. Het varken dat op zolder tegen de schouw te drogen hing, 150 kgr. rogge en 150 kgr. tarwe werden buitgemaakt. Tenslotte kreeg ook We Hendrickx, Beersebaan, deze week nachtelijk bezoek. Ook hier werd het varken uit de kuip gestolen.

ACHTEL Begankenis Maandag 17 Januari, groote begankenis naar het heiligdom van den H. Antonius, Abt, die sedert eeuwen met grooten toeloop van volk in Achtel vereerd wordt. De eerste mis, waaronder de bedevaarders kunnen communiceeren, zal te zeven uur gezongen worden. De plechtige Hoogmis, tot intentie van al de bedevaarders wordt gezongen te 10 uur. Na de missen vereering van de Relikwie van den H. Antonius. De litanie van den H. Antonius is te verkrijgen in de Kapel of bij den koster. Bron: Gazet van Hoogstraten

Ook in den winter heeft de Electro-tiets zijn deugdelijkheid bewezen I Vertrekt onmiddellijk, zelfs bij de grootste koude. Onz~ rnaebienen worden met succes .gepruikt door de groote bandelsr:eizigers van de streek. Vrijgesteld van moto-ver.cucHII nAaL. Jos. H~NDAIC:Kx keersbelasting, T·L· M HOOO.TIOAU)'I Twee Typen: c:ELECTRO-TOURISTE» licht en elegant voor Dames c: ELECTRO-CONFORT » voor den beroepsreiziger en lieden. delsman. Komt deze machinen bewonderen . en

~~~~". Uitsluitend Agentsc.hap Turnhout-Stad en Noorderkempen. · Vrijheid 30/32. Tel. 34. H.R:T. 1070. Ad. Vergunning 606/18 ~

03 - 314.55.04

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

9


Op stap in ...

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Vrijdag 28 januari: KAARTA VOND RIKKEN EN JOKKEN, zaal Pax, inschr. 18.30 uur, start 19.30 uur, deelname 100 BEF, org. KWB, tel. 03/314.31.37. Zaterdag 29 januari: OUDERBAL, zaal Pax, 20 uur, toegang 80 BEF, org. KSJ, tel. 03/314.85 .20. Dinsdag 1 februari: LOURDESVERGADERING, thema 'Oud worden: Krimpen of Groeien?', zaal Pax, 14 uur, org. KVLV, tel. 03/314.58.86. AGRA VERGADERING, thema 'Vleeskeuring', zaal Minderhout, 13.30 uur, org. KVLVAGRA, tel. 03/314.64.76. Woensdag 2 februari: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV, tel. 03/314.58.86. Donderdag 3 februari: GROOTOUDERSFEEST, Gemeenteschool, 13.30-15.30 uur, tel. 03/314.84.44.

53

SB

Vrijdag 4 februari: GROOTOUDERSFEEST, Klein Seminarie, 13.30 uur en (voorde ouders) 19.30 uur, tel. 03/ 314.50.06. BABBELAVOND voor+ 16-ers, thema 'Relaties', zaal Pax, 20 uur, org. DEJO, tel. 03/ 314.58.70. Zaterdag 5 februari: HOBBYTENTOONSTELLING, zaal Pax, 14.30-19 uur, org. KAV en KWB , tel. 03/ 314.63.89 en 03/314.31.37. PANNEKOEKEN, zaal Pax, namiddag. JEFI-FILMVOORSTELLING, 'Dagboek van een Hond', Auditorium Klein Seminarie, 14 uur, toegang 80 BEF (leden) of 100 BEF (nietleden), org. BGJG, tel. 03/314.71.04. KAARTAVOND RIKKEN, zaal Pax, inschr. 19 uur, start 20 uur, deelname 100 BEF, org. KA V en KWB, tel. zie hoger.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

-

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en "'oensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

J(unstscfiiUer J.J{.J. Jasper RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86 80

Zondag 6 februari: VELDTOER TOCHT, 20 en 35 km door bos en veld, Klein Seminarie, inschr. 08- 10 uur, deelname 50 BEF, org. Sportraad en Wielertoeristen, tel. 03/311.71.24 of03/314.41.42. HOBBYTENTOONSTELLING, zaal Pax, 1019 uur, org. KAV en KWB, tel. 03/314 .63.89 en 03/314.31.37. PANNEKOEKEN, zaal Pax, namiddag. Dinsdag 8 februari: AGRA VERGADERING, thema ' Wees goed en vertel het', zaal Minderhout, org. KVLVAGRA, tel. 03/314.64.76. KOOKLES, thema 'Pasta's in geur en kleur', zaal Pax, 19.30 uur, org. KVLV, tel. 03/ 314.58.86. Woensdag 9 februari: DROOM IN TEGENSTROOM, voordracht, Auditorium Klein Seminarie, 20 uur, org. Dewevo i.s.m. DF, tel. 03/314.63.47. Donderdag 10 februari: BEROEPSINFORMATIEA VOND, Rabboenizaal Spijker, 19-22 uur, org. Rotary, tel. 03/ 314.55.04. Vrijdag 11 februari : ROCKCONCERT, Betty Ford Clinic en Les Thugs, zaal Pax, 20-01 uur, toegang 350 BEF, org. Cahier de Brouillon, tel. 03/314.32.64 . KAART AVOND JOKKEN EN RIKKEN, zaal Sint-Jorisgilde, Brouwerijstraat, inschr. 18.30 uur, start 19.30 uur, deelname 100 BEF, org. Sint-Jorisgilde, tel. 03/314.87 .1 9.

48

HEKSENW ANDELING, leden + kinderen vanaf 10 jaar, org. CMBV, inl. en inschr. 03/ 314.38.78. Zaterdag 12 februari: KLEUTERZWEMMEN, Beerse, 9.15-10 uur, org . BGJG, inl. en inschr. 03/314.71.04. JAZZA VOND, lokaal Tuinbouwschool Gravin Elisabethlaan, 21 uur, org. Marckriver Jazzclub, tel. 03/314.67.08. Woensdag 16 februari: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV, tel. 03/314.58 .86. Donderdag 17 februari: KOOKLES, thema 'Vreemde fruitsoorten van over de grenzen' , zaal Pax, 19.30 uur, org. KVLV, tel. 03/314.58.86. KOOKLES VOORMANNEN, zaal Pax, 19.30 uur, org. KWB , tel. 03/314.31.37.

46

Het cafĂŠ voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 .,

knerfrtjesfruis urijqeih 183 qoogstrn:ten 03/314 66 65 ~u st & 1fi ilin:ne

50

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

FRITUUR - EETHUIS

Eethuis Roma

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11 .30 uur.

Woensdag en donderdag gesloten 57

60

41


Vrijdag 18 februari: KAARTAVOND JOKKEN EN RIKKEN, zaal Pax, inschr. 18.30 uur, start 19.30 uur, deelname 100 BEF, org. Visclub De Schepzak, tel. 03/ 314.68.80. VLUCHTWEG UIT DE MILIEUCATASTROFE, Video-praatavond, Mussenakker, 20 uur, org. Velt-Wielewaal-Mussenakker, tel. 03/315.90.40.

vzw 'HET SLOT' Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag v.a. 20.00 u Vrijdag v.a.f 19.00 u Zaterdag v.a. 19.00 u Zondag v.a 13.30 u

Zaterdag 19 februari: FANFARE OP STAP, door centrum Hoogstraten, org. Fanfare St.Catharina, tel. 03/ 314.57.43 . Zondag 20 februari: WANDELTOCHT, Banneux, 6, 12 of 21 km, vertrek kerk 07.30 uur per bus, org. Wandelclub De Noorderkempen, deelname 150 BEF (leden) of225 BEF (niet-leden), -12j. resp. 75 BEF en 125 BEF, inl. en inschr. 03/315.05.97. BRAAKBALLENPLUISNAMIDDAG, lokaal Karel Boomstraat, 14 uur, org. JNM, tel. 03/ 314.67.25 . Maandag 21 februari: INFO-AVOND rond menopauze, om 19.30 in de Pax, org. KAV. Dinsdag 22 februari: BEZINNINGSDAG, Stabroek, vertrek kerk 9 uur, org. KVLV, tel. 03/314.58.86. Woensdag 23 februari: DE FRIVOLE FRAMBOOS, Rabboenizaal Spijker, toegang 350 BEF, vooraf reserveren, tel. 03/314.55 .36. Donderdag 24 februari: NAADCURSUS, Hemctsblouse ofhemdskleed, zaal Pax, 13.30 uur, org. KVLV, tel. 03/ 314.58.86. PROVINCIALE AGRADAG, Malle, org. KVLV-AGRA, tel. 031314.64.76 . GEWESTVERGADERING ZAKENVROUWEN, org. CMBV, 03/314.38.78. KOOKLES VOOR MANNEN, zaal Pax, 19.30 uur, org. KWB, tel. 03/314.31.37. Vrijdag 25 februari : KAART AVOND JOKKEN EN RIKKEN, zaal St.Cecilia, inschr. 18.30 uur, start 19.30 uur, org. Fanfare St.Cecilia. BABBELAVOND voor+ 16-ers, thema 'Engagement', zaal Pax, 20 uur, org. DEJO, tel. 03/ 314.58.70. Zaterdag 26 februari: REQUIEM VAN W.A . MOZART, St.Catharinakerk, 20.15 uur, toegang 500 BEF, org. Rotary, inl. en res. Dienst voor Toerisme en Cultuur, tel. 03/340.19.55. Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart: DUBBEL TENNISTORNOOI INDOOR, zaal TC De Vrijheid, 10 uur, deelname 250 BEF, tel. 0./314.37.76 .

55

MEER Zaterdag 29 januari: DORPSKWIS door St.-Jorisgilde in parochiezaal om 19.30 uur. Woensdag 2 februari: KA V -BLOEMSCHIKKEN in parochiekelder om 19.00 uur. Vrijdag 4 februari: FINALE KAARTAVOND van Vissersclub in Chalet om 20.00 uur. KWB-DROPPING. Maandag 7 februari: KAART A VOND van Landelijke Gilde in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Dinsdag 8 februari: DIA-A VOND over INDIË door Eert en Lief Miehielsen-Van Rooy in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Woensdag 9 februari: KA V-BLOEMSCHIKKEN in parochiekelder om 19.00 uur. DAMESKARNA V AL van Turnkring Vrij en Lenig. Zaterdag 12 februari: GOUDEN BRUILOFT: Karel Romboots en Lisa Brokken met OPTOCHT door het Dorp m.m.v. Drum- en Brassband Ste-Rosalia. OPTREDEN PSYCHOSTRIP en JESSE JAMES DOGS in de Mussenakker: 22.00 uur. KAARTAVOND JOKKEN van KFC Meerjeugd in kantine om 20.00 uur. KINDERKARN AV AL van Turnkring Vrij en Lenig.

à la carte

week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

42

MINDERHOUT Zaterdag 29 januari: DROPPING van KWB -Minderhout. Woensdag 2 februari: Algemene vergadering met als thema 'Dankbaar samenleven' in het PC. Org. K.V.L.V. Donderdag 10 februari: PANELGESPREK over WEEKENDONGEVALLEN met medewerking van Luc Beaucourt, Jos Ansems, burgemeester Van Aperen en Fred Van Ostayen. Org. ACW-fusiegemeente Hoogstraten. Om 20.00 uur in de parochiezaal. Dinsdag 22 februari: Bezinningsavond op het Klein Seminarie voor alle leden te 19.00 uur! Org. K.V.L.V. Zaterdag 26 februari : Samenaankoop potgrond Org. K.W.B . Kaartprijskamp in het K.B .G.-huis te 20.00 uur. Org. K.B.G.

' ·v- /, \.__/ ·

~/

_/

VZW

w~~~e~~:nk~i~: i~n:er

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag· avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u. , zondagavond vanaf 20.00 u.

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

7)~w

MEERSEL-DREEF 54

'TR Meerdorp 13

tr 03- 314.55.04

de Du00@?3~ Cf@@~?)@

maand

.,

CAFÉ DISCOBAR

RTUIN ~~

Maandag 28 februari: INFO-A VOND rond menopauze, om 19.30 in de Pax, org. KA V.

Restaurant

Woensdag 16 februari: KA V-BLOEMSCHIKKEN in parochiekelder om 19.00 uur. Vrijdag 18 februari: VIDEO-PRAAT A VOND over 'Vluchtweg uit de milieucatastrofe' van Wielewaal en Velt in de Mussenakker om 20.00 uur. Zaterdag 19 februari: OVERALLENFUIF in de Mussenakker. Woensdag 23 februari: KA V-BLOEMSCHIKKEN in parochiekelder om 19.00 uur. Zaterdag 26 februari: KAARTAVOND JOKKEN Yan KFC Meerjeugd in kantine om 20.00 uur. Zondag 27 februari: DRUMBANDFEESTEN van Brassband SteRosalia in ZVKV om 14.00 uur. Maandag 28 februari: Vergadering MEERMARKT in Gildelokaal om 20 .00 uur.

44-4.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

.,

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51


MEERLE Zaterdag 5 februari: BINGO-A VOND van de fanfare, in de parochiezaal. Zondag 6 februari: FILMVOORSTELLING 'DAENS', om 19.00 uur in de parochiezaal. Org. KWB. Vrijdag 18 februari: BOWLING-A VOND voor KLJ-jongeren Zaterdag 19 en zondag 20 februari: KLJ speelt het blijspel 'DE MACKX' om 20.00 uur in de parochiezaal.

WORTEL

LOOS EN BROSENS Radio • T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Hersteil ingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Vrijdag 28 januari: 25ste VERJAARDAG van HET SLOT; receptie om 20.00 uur. Zondag 30 januari: 2de WINTERWANDELING in de Kolonie. Inschrijving en vertrek tussen 13 en 15 uur aan het Casino. Keuze tussen 3 routes; 1,5-5 of 7 km. Org.l Oudercomité. Zondag 6 februari: WINTERWANDELTOCHT, 8, 15 of 25 km, vertrek Parochiezaal, 8-15 uur, deelname 25 of (met sticker) 30 BEF, org. Wandelclub De Noorderkempen, inl. 03/ 315.93.37. Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 februari: Opvoering van het blijspel 'EN TOEN WAS HET VAKANTIE' door de toneelgroep 'Willen is Kunnen', telkens om 20.00 uur in de parochiezaal. Zondag 20 februari: KARN AV ALS STOET, vanaf 14.30 uur in het dorpscentrum!

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden , feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

ss

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40- Fax 315 86 57 - met regionaal, notionooi en internationaal nieuws · 24 uur per dog muziek · informatie van en over lokale verenigingen

MEERSEL-DREEF Vrijdag 28 januari: Opvoering van een MUSICAL door de leerlingen van de Lagere School, om 19.00 uur in de zaal van de Paters.

de guld

ELECTROHANDEL

wortel

Ongevallen Op dinsdag 21 december om 17.10 uur gebeurde er aan het kruispunt Desmedtstraat-Bredaseweg te Minderhout een aanrijding tussen de personenwagen bestuurd door Kathleen Lemmens uit Scherpenheuvel en de fietserLucVan Bladel uit Meer. Deze werd lichtgekwetst terwijl het voertuig lichte schade opliep. Op donderdag 23 december om 14.40 uur kwamen twee auto's in botsing aan het kruispunt Meersel en Oude Tramweg. Het eerste voertuig, bestuurd door Luc De Deken uit Malle werd zwaar beschadigd terwijl het tweede, bestuurd door Gerardus Sibbeng, Klein Eyssel 3 Meerle, terecht !;:wam in de voortuin van Marc van Alphen, Meersel 23. Ook op 23 december om 22.45 uur werden op de Oostmalsebaan te Rijkevorsel twee geparkeerde personenwagens aangereden door een voertuig dat onbekend is gebleven. De benadeelden waren G. Haesendonckx en Marg. Peters beiden uit Rijkevorsel. In Meer reed op 24 december om 03.20 uur de personenwagen bestuurd door Rich. Stoltenhoff uit Essen tegen bloembakken en tegen de woning van Luc Miehielsen John Lijssenstraat 2. Zware schade was het gevolg. Ook op 24 december om 04.40 uur gebeurde er in de Gelmeistraat een zwaar ongeval dat het leven kostte aan de 21-jarige Peter Wijnen uit Wortel. Hij was mede-inzittende in de personenwagen bestuurd door de 21-jarige Paul Peeters, St.-Jansstraat 8 te Wortel, die tegen een boom terecht kwam. De bestuurder werd licht gekwetst en het voertuig zwaar beschadigd. Op 28 december om 11.20 uur botsten op de St. Lenaartseweg aan de Industrieweg te Hoogstraten een vrachtwagen, bestuurd door Carl Truyens uit Antwerpen en een personenwagen bestuurd door Stefaan Nuyens, Vrijheid 196, Hoogstraten. Er was zware schade.

Op 4 januari 1994 reed op de Meerseweg de auto bestuurd door Ludo Van De Mast uit Wuustwezel tegen een elektriciteitspaal: zware schade voor het voertuig en lichte kwetsuren voor de bestuurder. Op 6 januari om 16.45 uur kwamen twee personenwagens met elkaar in aanrijding in de Van Aertselaerstraat te Hoogstraten. Er was zware schade aan het voertuig bestuurd door Luc Miehielsen uit Meer; de wagen bestuurd door Irene Swaenen uit Kapellen liep lichte schade op. Op 12 januari om 12.45 uur werden twee voertuigen zwaar beschadigd toen ze met elkaar in botsing kwamen. De bestuurders waren WiJfried Sterkens uit Meer en Willy Loos uit Hoogstraten. Dit gebeurde in Gammel Rijkevorsel. Op 12 januari om 17.15 uur waren drie personenwagens betrokken in een aanrijding in de Gelmeistraat te Hoogstraten. De wagen bestuurd door Luc De Keuster uit de Deken Lauwerijsstraat werd licht beschadigd terwijl de 14-jarige inzittende Sofie De Keuster lichte kwetsuren opliep. De andere wagen werd bestuurd door Jan Rentiens, Hoefijzer 23, Hoogstraten en de derde wagen stond gestationeerd en behoorde toe aan Rudi Van Weereld, Gelmeistraat 2. Ook deze wagen werden licht beschadigd. Op 13 januari 's nachts rond I uur kwam op de El9 te Meer richting Nederland een personenwagen terecht tegen een vaste hindernis en daarna in de gracht. De bestuurder J. Van de Weyer (52) uit Ysselstein NL werd zwaar gewond en de auto liep zware schade op. Op 14 januari rond I uur 's nachts, kwam de personenwagen bestuurd door Hilde Geerts, Bredaseweg 43 Minderhout in botsing met een onbekend gebleven personenwagen. Hilde's auto werd zwaar beschadigd. •

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt 34

43


Ongevallen Brandweer 314.42.43 -- ~

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak)

"

63

72

(!=··· .-· ·= -~--

~

HUISARTSEN

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

7)3; JOS SERVABS

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

2321 MEER TeL 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Antiek Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat Tel.: 03/314.34.37

29 en 30 januari: DR. D. VERMANDER, Dreef 34A Meerle. TeL 315.87 .1 5. · 5 en 6 februari: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. TeL 314.57.84. 12 en 13 februari: DR. G. FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten. TeL 314.50.10. 19 en 20 februari: DR. HOL VOET & VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout Tel. 314.31.66. 26 en 27 februari: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, WorteL TeL 314.48.00.

65

Tel. 03/314.51.33

73

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

..JAN VERHEVENb.v.b.a.

74

LAURIJSSEN JEF

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

APOTHEKERS

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Indoor tennis squash snooker de

centrale v~rwarming - samtatr

~

~ CONTAINERDIENST

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72

VRIJHEID

2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76 67

K. VERHEYEN-GEYSEN

Van 28 januari tot 4 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. TeL 314.38.68. Van 4 tot 11 februari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. TeL 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 5 februari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. TeL 314.60.04. Van 11 tot 18 februari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 18 tot 25 februari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. TeL 314.40.74.

Tel. 03/314.54.50

75

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

~126e~~2~e;~~j~N Tel. 03/314.31.08 76

LIEF LAURIJSSEN

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmel,lroal6

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

68

2320 Hcoq,lrolen TeL 03/314 38 11 fax 03/31415 03

THUISVERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. TeL 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

CIS VISSERS • SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK

De volgende MAAND ziet het licht op woensdag 23 februari. Medewerkers, het korte maandeke is dit keer extra kort: kopij binnen op 9 februari! enkel sport- en dorpsnieuws op zondag 13 februari.

' i/

70

44

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN

\

'VISSERS

(03) 314 73

oo

78

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.