december 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 92 DECEMBER 1992 PRIJS: 55 F . AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

maan

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

5 SINTEN

t{k,'"'-% f~··,~ < '

.

-~ ~

'

Een klein stukje van de polychromie werd met geduldige hand blootgelegd. Prachtig! Zal het gewelf ooit nog in volle pracht schitteren? Dat moet gewoon!

D 3de WERELDGESCHENKENBEURS -Pax12 en 13 december

Wie is de echte?


LUIM

RIJDEN ... IS PLEZANT. door W. Vanfrayenhove (ir.)

GARAGE AUTO- MOTO

J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nach t Tel. 03-3157231 Mee rseweg 15 2321 Hoogstraten-Mee r

V ragen staat vrij Als wetenschappelijk-technisch medewerker van zulk een populair maandblad als DE HOOGSTRAATSE MAAND krijg ik uiteraard veel post, waarin mij allerlei vragen gesteld worden omtrent technische of wetenschappelijke aangelegenheden. Deze maand wil ik eindelijk eens enkele van deze vragen beantwoorden. U vraagt, wij draaien!

Vragen staat vriJ. Een huisvrouw uit Wortel schreef mij: 'Mijnheer Vanfraeyenhove, als ingenieur kunt gij mij wellicht uit de nood helpen. Als ik de boterhammen van onze laak inpak zorg ik er altijd voor dat de glimmende kant van de aluminiumfolie aan de buitenkant zit. Volgens mij moet dat zo, maar onze Stijn, die 'metaal' volgt, beweert bij hoog en bij laag dat het eigenlijk niets uitmaakt. Ik heb dan eens een week de boterhammen verpakt met de doffe kant naar buiten en onze laak heeft er niets van gezegd. Is er eigenlijk wel een verschil? En als er geen verschil is, waarom zijn dan niet beide kanten àf dof àf glimmend? Het doet mij eerlijk gezegd deugd dat er nog huisvrouwen zijn met een elementaire wetenschappelijke aanleg, en daarom zal ik deze vraag met plezier beantwoorden, hoewel zij niet over de automobiel handelt. Uwe Stijn heeft gelijk, er is geen verschil in werking, of beter gezegd, het verschil is zo klein dat het verwaarloosbaar is. Dat de ene kant glimt en de andere kant dof is, is het gevolg van het fabricageproces van aluminiumfolie: folie begint met een groot blok aluminium in vaste vorm. Het blok wordt dan als . een pizzadeeg uitgerold zodat het een lang dun vel wordt. Aangezien de ene kant in contact komt met de hoogglanzende stalen persen, en de andere niet, is die ene kant glimmend en de andere dof, en dat is alles.

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

lllfdlll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Waarom draaien de wielen van de dilligence

achte~uit in cowboyfilms? Om deze vraag te beantwoorden dient men zich te realiseren wat film eigenlijk is: bewegende fi lmbeelden zijn in werkelijkheid een reeks stilstaande beelden die met een snelheid van 24 per seconde aan ons oog voorbijtrekken. Wanneer een wagen langzaam rijdend wordt gefilmd, worden door de snelheid van de camera, 24 keer per seconde kleine bewegingen van het wiel vastgelegd- met als eindresultaat een desoriënterend stroboscopisch effect. Zolang de beweging van het wiel niet precies gelijk loopt met de sluitersnelheid van de camera zal de loop van het wiel op de film altijd bedrieglijk blijven. Het is uiteindelijk hetzelfdeeffect als wanneer men in een disco de dansers bekijkt o nder stroboscopisch Licht. Het lijkt dan wel of ze spastische of slome bewegingen m a ken afhankelijk van de snelheid van de stroboscoop. Een stroboscoop is een toestel dat door onderbreking van de waarneming (het licht dat snel achter elkaar aan en uit gaat) fragmenten laat zien van een snelle beweging. Wanneer de wagen t rager rijdt dan de snelheid van de camera zal het lijken of zijn wielen achteruit draaien. Wanneer hij juist even snel rijdt zal het lijken of hij stilstaat. Wanneer hij sneller rijdt zal het, bij een zekere snelheid lijken of de spaken vooruit draaien, zij het niet o vereenkomstig de snelheid van de wagen . Voor diegenen die graag experimenteren kan ik er nog aan toevoegen dat men hetzelfde effect kan waarnemen bij een steeds langzamer draaiende roulette of ventilator. Op een gegeven moment zul je ook zien dat het lijkt of hij achteruit draait. Ons oog is immers ook een camera.

Tot slot nog een kort vraagje: waarom draaien klokken 'met de klok mee'? Dit is eenzelfde soort vraagt als: waarom zitten bij een rekenmachine de hoogstecijfers bovenaan en de kleinste onderaan. (Al eens opgemerkt dat het bij een telefoon met druktoetsen net andersom is? Hoe zou dat komen, denkt u? Antwoorden graag aan: DE HOOGSTRAATSE MAAND, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten). Waarom draaien klokken met de klok mee? Het enige zinnige antwoord dat ik kan bedenken is dat de schaduw op een zonnewijzer, de voorloper van de klok, van links naar rechts draait, tenminste OP HET NOORDELIJK HALFROND. Indien de klok uitgevonden was op het Zuidelijk halfrond zou het andersom geweest zijn.

Tot volgende maand.

2

®TOVOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

IIIIDD GA RA GE HOGA B.V .B.A L. WOUTERS

St. -Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 · Meer Telefoon 03/ 315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

N.V. GARAGE VAN USSEL

(HJ HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


SINT in de maand 5 Sinten klappen uit de biecht Zoals u weet bestaat er maar één echte Sinterklaas. Wanneer de Sint het echter héél druk heeft, zoals in deze tijd van het jaar, dan durft hij wel eens enkele goede vrienden optrommelen om mede de honneurs waar te nemen. Wij vonden enkele van deze medewerkers bereid om uit de heilige biecht te klappen. Charel Sijsmans verzorgt de Sinterklaas-optredens in Wortel voor de KA V, KVLV, KWB, BGJG, Oudercomité en LG (gezamenlijk), voor de Nopri in Oostmalle en voor de Ruilclub in Rijkevorsel. René Laurijssen bezorgt de Sint een goede naam in de parochiezaal van Minderhout voor àlle Minderhoutse kinderen (in organisatie van KWB, KAV, KVLV en LG) en ook in de Lagere School. Frans Rombonts sinterktaast vooral in Meerle in de Lagere School, de KVLV en daarbij al eens een schnabbel op de bestuursvergadering van de KAV of de Ruitervereniging. Gust Snijders, sint in de Lagere Scholen van Meersel-Dreef en Meer, doet een rondgang aan huis voor de kinderen van de KVLV en voor de Moederkesbond van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Luc Van Bladel helpt de Sint in Meer bij de KWB (aan huis), voor de Chiro en dit jaar ook in de Lagere S<:hool. DHM: Herinnert ge u nog de eerste confrontatie met de echte Sint? Charel: Wij waren thuis met 9 en als er dan wat ambras was dan gooide 'een zwarte handschoen' een pakske snoep binnen en dan was alles ineens kalm. Ik herinner me dat ik van Sinterklaas een zelfgemaakte kar kreeg, een voituur-onderstel met een geschilderd bakske daarop, en ik was zo fier als iets. Maar verder kregen we weinig speelgoed. Wel een boekentas, botten, een leesboek, een schrijfboek, een potlood, gom ...

Maar Si~ terklaas kwam bij ons ook in levende lijve. Jonna Van Dijck ging op 't Bolk de huizen af. Die had dan wat snoep bij, appelsienen of zo, en die las van een briefje af wat er zoal mis was, die vocht teveel, die at zijn korstjes niet op, ... Die kleren stelden toen niet zoveel voor als nu hoor. Waarschijnlijk een witte 'pon' met wat pastoorskleren daarover. Maar dat hadden wij niet door. Toen ik een jaar of negen was hebben ze 'het' verteld. En van toen af moest ik de komedie meespelen voor de kleineren en mochten we mee sinterklaas 'stellen'.

René: Ik herinner me nog heel goed de eerste, en trouwens de enige keer dat Sinterklaas bij ons binnen kwam. Bij Jos Brosens, de bakker in die tijd, werd dan speculoos besteld en die bracht dat dan thuis. Wij hadden altijd praat genoeg maar toen ... geen kik. Alhoewel ik me niet kan herinneren dat ze ons bang maakten voor Sinterklaas of Zwarte Piet. Toen ik een jaar of ll was, ja ik was een laatbloeier, vroeg Jan Martens mij: weet gij wie sinterklaas is? Hij vroeg dat daar in 't hoekske

3


SINT IN DE MAAND van de speelplaats, aan de 'pissijnen'. Ik had niet eens benul van die vraag. En die heeft 'het' toen gezegd. Ik kón dat niet geloven. Ik heb het thuis nog eens moeten vragen anders had ik het misschien nu nog niet geweten. Maar het was wel een enorme ontgoocheling voor mij. Frans: Ik was 4 jaar en wij woonden op een boerderij tussen Hoogstraten en Sint-Lenaarts. Wij waren met 14 thuis en elk gerammel in de stal was in die tijd een welkome gelegenheid om de kleineren koest te houden. Toen is Sinterklaas wel eens een keer bij ons thuis geweest. Wij kregen ook vrijwel uitsluitend zelfgemaakte dingen, een poppenkast, een karretje, en voor de rest, gelijk Charel vertelt, vanalles dat ge tóch nodig had. En ook voor iedereen een briefje erbij met 'braaf zijn',

'korstjes opeten' ... ge kent dat wel. Ik was toen ook maar pas een jaar of elf toen ik erachter kwam. Gust: Ik kan me wel terugvinden in de verhalen clie ik hier hoor. Irène Vanderheust deed bij ons haar jaarlijkse toer. Die Sint overtrof ons zo dat we er zelfs geen erg in hadden dat er wat met die stem was. Ik ben het g'eleidelij k aan te weten gekomen. Toen ik een jaar of elf was vertrok ik naar 't college en toen vond een van mijn oudere zusters het toch nodig dat ik het wist. Ze was wel ontgoocheld toen ze merkte dat het voor mij geen échte verrassing meer was. Luc: Die ouderwetse bangmakerij herken ik zo niet. Sinterklaas is bij ons ook nooit aan huis geweest. In Meer kwam Sinterklaas voor het hele dorp, in organisatie van de Fanfare. De Sint op een verlichte wagen en de kinderen daarna in de zaal, dat gaf zo niet die persoonlijke konfrontatie. Ik herinner me ook niet meer hoe ik 'het' te weten gekomen ben.

DHM: Ooit vervelende situaties meegemaakt? Herkenning, baard uitval. .. ? Charel: Als ge eigen kinderen, kleinkinderen in mijn geval, op de knie krijgt dan praat ge wat meer binnensmonds en die merken niets. Toen de oudste, Eveline, héél klein was, 2 4

jaar, was ze bang van Sinterklaas. Toen ik ze echter aansprak herkende ze een 'vertrouwde' stem en kwam ze zonder boe of ba op de knie. Die zijn te klein om het te beseffen maar ze horen wel aan de taal dat ge het zijt, onbewust. René: Ik ben pas 7 jaar geleden begonnen, dus konfrontatie met mijn eigen kinderen heb ik niet voorgehad. Wel stelde een neefje van mij in de klas eens een vraag en die begon met: 'Nonkel René Sinterklaas, mag ik .. .' Maar dat was niet van kwade aard. Frans: Toen wij op een keer bij mijn zuster langsgingen zei mijn nichtje nog voor we buiten waren: dat is precies nonkel Frans en clie Zwarte Piet heeft hier zo een pukkeltje, die komt dikwijls bij Vava. Ze was nog maar 7 jaar. Maar soms krijgt ge wel eens een vervelende vraag: Sinterklaas, komt ge nu zaterdag of pas maandag? Dan zeg ik: zeg tegen ullie moeke dat ze een briefje in uw schoen legt wanneer ze graag beeft dat hij komt. René: Ja, ik heb toch wel eens een vervelende situatie voorgehad. We gingen in de buurt rond en komen daar ergens binnen. De kinderen hadden zelf opengedaan en vader ligt op de canapé 'te slapen'. Maar die 'sliep' gewoon door, precies of hij hoorde niks. Terwijl wij daar tegen die mannekes bezig waren trok hij er zich niks van aan, hij hougeerde niet. Dat was een grote ontgoocheling voor. .. Sinterklaas. Gust: Op een bepaald moment zijn wij aan het toeren en vrienden van ons vroegen of wij 'en passant' ook eens wilden binnenspringen. Die tweeling, toen een jaar of vier, zit in de living te spelen en vanuit de keuken begin ik al luid te praten ... Totaal verkeerd natuurlijk want de Stijn reageert met: Moeke, Gust is er!!! Een heel normale reaktie. En dan komt ge door clie deur binnen en zakt dat manneke weg van 't verschieten. Luc: Fonne is min of meer mijn vaste Zwarte Piet. We komen op een plaats en Fonne zegt: Hier moeten we oppassen want hier woont kleine Jan en die zit bij mij in de groep bij de Chiro, ik zal maar niet teveel zeggen. Maar dan zegt die jongen toch tegen mij: Sinterklaas, die Zwarte Piet clie trekt heel hard op Fonne van de Chiro. Ik wist niet direkt

wat zeggen maar ik heb er mij mee af gemaakt door te zeggen: Wel, we zullen bij die Fonne eens binnengaan om te zeggen dat hij er zo hard op lijkt. Maar echt vervelende situaties zijn, zoals René vertelt: plaatsen waar ge binnengaat en de TV of de raclio staat daar keihard op en die wordt dan niet stiller gezet of ge moet het zelf vragen. Of nog erger: die bengel zit zelf TV te kijken en ge staat daar maar te preken en die kijkt niet eens op. Dat maakt ge mee hoór. Dan zorgt ge dat ge daar zo rap mogelijk buiten zijt. Als de ouders er niet meer achter staan. Ook vervelend is, als er een foto genomen wordt dan zetten ze die kleine op uw schoot maar natuurlijk ook een stuk op uw baard en dan moet ge met uw kop mee naar beneden of clie baard hangt onderaan uw kin. Gust: Ja, dat hebt ge ook als ze met die kleine handjes aan uw baard beginnen te trekken ... Frans: ... en dan schiet die terug naar boven! Charel: Ik heb altijd heel veel speldjes bij om hem vast te steken.

DHM: Wat antwoordt ge als de kinderen iets onmogelijks vragen, een nieuw huis of zo, of ze vragen véél te veel? Luc: De kinderen vragen wel eens iets waar de ouders niet achter staan. Dan ziet ge die moeder achter dat manneke staan schuddekoppen. Dan stel ik iets in de trant voor maar veel eenvoucliger 'als dat tenminste nog te vinden is in het magazijn'. Gust: Er zijn kinderen clie àlles vragen. Die sommen op, halen boekjes boven, papieren met uitgeknipte dingen ... Dat kàn natuurlijk niet. Dan zeg ik zoiets als: Sinterklaas moet

overal iets kunnen brengen.. Of als het iets onmogelijks is, ja, dan heeft de Pakjes-Piet zoiets niet ingeladen in de boot. Zo geraakt ge daar wel vanaf. Ge moet u wel informeren in de boekjes want ze vragen soms dingen die ge niet eens kent. Wat ze op TV-spotjes laten zien, dat trekt. Ik zie dat dit jaar a l aankomen, dat spelletje met die krokodil waarvan ge de tanden moet trekken.

Tussendoor vernemen we dat Sinterklaas


SINT IN DE MAAND standaard met de boot uit Spanje komt, zoals op de Nederlandse TV. En blijkt ook dat ónze sinten zich goed dokumenteren door o.a. deze aankomst op video op te nemen, speelgoedboekjes uit te pluizen voor de nieuwigheden, e.d. René: Onmogelijke vragen heb ik nog niet gekregen. Ik kom bijna uitsluitend in de school of in de zaal en daar wordt niet rechtstreeks over te krijgen speelgoed gesproken. Daar wordt door de kinderen een feest opgevoerd voor Sinterklaas zelf. Charel: Ik heb eens meegemaakt in de Nopri dat er een bengeltje van een jaar of vijf aankomt en zegt: Sinterklaas, voor mij moet ge niks brengen, brengt ons moeke maar terug. Op die momenten moet ge wel reageren, zo van, uil ie moeke is in de hemel en die kan ik niet terugbrengen, Sinterklaas kan alleen maar speelgoed brengen. Maar dat deed me wel pijn. Ik kon daar niet zo direkt overheen.

De genormaliseerde Sint In Amerika drong zich op een bepaald ogenblik de noodzaak op om de Kerstman een uniforme gedaante te geven. Het zou onder impuls van Coca Cola geweest zijn dat Sancta Claus zijn rood-witte outfit aangemeten kreeg. Bij ons bestaat er echter geen standaard-Sinterklaas. Voor onze bijeenkomst kregen we wat dat betreft een zootje ongeregeld over de vloer in alle kleuren van de regenboog, kontaktlenzen en gouden brillen, uit triplex gezaagde dan wel lux~ demonteerbare staff ... euh, staven. Inhoudelijk-geschiedkundig waren onze sinten het echter wel eens. De Sint is héél oud (800 jaar of meer), komt met de boot van Spanje (dus niet uit de hemel of zo) en heeft véél Pieten (wellOOO, en ze hebben allemaal een naam: Pakjes-Piet, Wegwijs-Piet, ... ) Zijn ronde doet de Sint principieel per witte schimmel. De Zwarte Pieten kruipen door de schouw Oill de deur te openen voor de Sint. Voor en~ kele van onze Sinten is de aankomst van dé Sint op de Nederlandse TV zowat de norm. Algemeen gesproken is bet echter wel zo dat diegenen die het nog niet weten tóch alles geloven en diegenen die het (bijna) weten een gezond wantrouwen aangekweekt krijgen.

DHM: De zaak Zwarte Piet. Moet ge die soms, menselijkerwijs gesproken, tot de orde roepen? Charel: Van mij mogen ze uit de zaal wel eens een van die grote lummels, die het toch weten, in de zak steken. Dat is dan een zak zonder bodem zodat ze er los door vallen. Sensatie natuurHj k. Mijn Pieten mogen geen snoep uitgooien tussen de aller kleinsten, ze moeten het snoep in de hand geven. Dan zijn ze niet meer zo bang van Zwarte Piet maar ook om geen ongelukken te veroorzaken. Met vaste Zwarte Pieten werken heeft wel een voordeel. Iedereen weet dan wat zijn taak is. René: Ik heb geen vaste Zwarte Piet maar ik heb er ook nooit moeilijkheden mee gehad.

...

Tweewieler Racing Center

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

In een van de plakboeken van sint C.S. (Wo) vinden we een brief waarin een moeder (of kind?) zich beklaagt over de post-koloniale funktie van Zwarte Piet. De brief werd gemakshalve doorgegeven aan onze huisfilosoof Albert Vorstenbosch. Dat hij er zijn plan maar mee trekt. Niettemin ontstond er bij onze sinten een interessante en pittige discussie die uitmondde in de problematiek van illegalen, (al of niet terecht) politieke vluchtelingen, Koerden en Sikhs. Tja, het leven is niet simpelf Konden we maar gewoon blijven geloven in Sinterklaas.

Eén Sint voor iedereen

D.VERHEYEN

DONCKSTRAAT 25

wat in de rats zit, iets niet vind of zo, dan geef ik ze snel een opdracht. Gust: Ik heb altijd een afspraak met de Pieten dat zij niet mogen spreken. Ik vind dat storend. Zij mogen handelen maar niet onderbreken. Anders zit het gevaar erin dat Sinterklaas er voor Jan L.. bijzit. Loc: Ik roep ze voor de show wel eens tot de orde maar verder gaat bij mij alles prima.

Meestal zijn dat meisjes en die voelen dat blijkbaar beter aan; geen krachtpatserij of bangmakerij. Frans: Ik heb ook geen vaste medewerkers. Wij selekteren echter wel zo dat ze geen àl te bekende figuren zijn. Anders krijgt ge zo van: Sus, gooit eens iets naar hier, jong! Ik gebruik de Pieten ook soms a ls afleiding. Als ikzelf

In de marge van ons gesprek braken de sinten een lans voor een gezamenlijk feest voor àlle kinderen van het dorp. Dit feest wordt dan best ingericht door een consortium van verenigingen dat alle kinderen uitnodigt, lid of geen lid. Zo gebeurt het reeds in Minderhout en ook in Wortel. Zoniet kan het gebeuren dat de Sint binnenstapt bij dit gezin en niet bij dat ge-. zin. Of dat deze kinderen mogen komen en die niet. Dat is voor kinderen natuurlijk onbegrijpelijk. Maar dat is, om sint G.S. (M-Dr) te citeren, meer een kwestie tussen grote mensen dan tussen kinderen. Sint C.S. (Wo) heeft niets dan lof voor de W ortelse organisatie waar gewerkt wordt met gekleurde (per ouderdom) badges met daarop de naam. Zo kan de Sint ieder kind persoonlijk aanspreken.

5


-~_V_A_lf_U_IT_H_E_T_S_T_A_D_HU_I_S_ ••• Service-flats van OCMW nog niet voor morgen Discussies over inplanting van project Het OCMW krijgt meer gemeentelijke steun De OCMW-raad heeft de begroting voor 1993 opgemaakt. Voor de gewone dienst is er een evenwicht tussen de inkomsen en de uitgaven. De buitengewone dienst sluit met een batig saldo van 2,6 miljoen frank. Opmerkelijk in deze begroting is wel dat de gemeentelijke bijdrage gestegen is tot 35 miljoen. Vorig jaar bedroeg deze bijpassing nog 26,6 miljoen. De verhoging met 8,5 miljoen vindt vooral zijn oorsprong in een verminderd overschot van de voorgaande jaren en in de stijgende personeelskosten. Daar het ,rusthuis, meer en meer een ,verzorgingstehuis, is geworden lopen ook de kosten voor het verzorgingsmaleriaat steeds hoger op. Het OCMW voorziet daarom ook een verhoging van de ligdagprijs met 100 jr. Intussen worden een aantal verbeteringen aan de gebouwen onderzocht. Een aantal kamers zouden vergroot worden en waar mogelijk het sanitair verbeterd. Ook overweegt men via deze herstructurering een gezamenlijke zitkamer per verdieping te kunnen inrichten. Raadslid Verhulst heeft lofvoor deze positieve aanpassingen maar heeft zijn bedenkingen bij de geplande service-flats achter de rijkswachtkazerne. Naar zijn mening is er geen enkele behoefte aan deze serviceflats (35) zo ver van het rusthuis. Men moet eerst maar eens werk maken met deze die gepland zijn achter het rusthuis zelf en deze eens goed uittesten alvorens met andere projecten te beginnen.

Omstreden service-flats

1987-1988: Het OCMW onder voorzit-

In de deelgemeente Hoogstraten staan er momenteel twee projecten van het OCMW op de wachtlijst voor de nodige vergunningen. In beide gevallen gaat het om de bouw van service-flats. Het eerste project zou men willen realiseren vlakbij het rusthuis en gaat over 25 flats. De aanvraag hiervoor dateert reeds van 1987 toen de huidige burgemeester Van Aperen nog voorzitter was van het OCMW. Voor dit project werd een voorlopige vergunning verkregen bij de bevoegde instanties. Het wachten was dan nog op het principieel akkoord en de toezegging van de nodige kredieten. Het tweede project situeert zich op de gronden van het OCMW aan de Burg. J. Van Aperenstraat, achter de rijkswachtkazerne. Het zou hier gaan om 35 service-flats. Dit voorstel komt vanuit de CVP en dit wordt op 19 april 1991 door de OCMW-raad goedgekeurd. Geen van beide projecten heeft tot nu toe een definitief akkoord kunnen verkrijgen. Voor het einde van dit jaar zou er een principieel akkoord uit de bus moeten vallen zoniet is de termijn verstreken. Tot zover de feitelijke gegevens. Gans deze kwestie heeft binnen de coalitie van KWB-CVP reeds voor de nodige spanningen gezorgd. In het begin van de verlofperiode van dit jaar kregen alle inwoners van Hoogstraten een schrijven in de bus van OCMWvoorzitter Jos Brosens. In deze brief geeft Jos Brasens zijn visie op het verloop van de aanvragen en haalt hij scherp uit naar de CVPers Van Looy en Coenegrachts die verantwoordelijk zouden zijn voor het (tijdelijk?) mislukken van het eerste project aan het rusthuis. Wij vatten zijn brief samen:

terschap van de heer A. Van Aperen vraagt een voorlopige vergunning aan voor 25 service-flats. Die vergunning wordt verkregen. 1990: KVB wil een aanvraag doen voor een principieel akkoord. De CVP eist eerst een onderzoek naar de woonbehoeft en. Uit het onderzoek blijkt: een nood aan woningen voor bejaarden in Hoogstraten, echter niet in Minderhout ('zoals enkelen hadden gehoopt'). 1991: 19.4.1994: een agendapunt op de raad: aanvraag tot principieel akkoord voor de bouw van 25 service-flats nabij het rusthuis.

6

CVP stelt één voorwaarde voor haar goedkeuring: er moet tegelijkertijd een aanvraag voor voorlopige vergunning ingediend worden voor de bouw van 35 service-flats op gronden van het OCMW achter Quirijnen + het verwerven van 30 bijkomende bedden voor demente bejaarden. Alles wordt goedgekeurd en verzonden naar minister Lensens (CVP, n. v.d.r.) die enkel nog moet tekenen. De architecten worden aangeduid. Op I juli 1991 krijgt men van de inspectie gunstig advies voor de bouw van de 25 en een minder gunstig voor de rest. 'Door toedoen van volksvertegenwoordiger Van Looy en schepen Coenegrachts wordt alles tegengehouden en op de lange baan geschoven. (dit hebben zij persoonlijk verklaard en aan ons medegedeeld).' 1992: De CVP wil zo vlug mogelijk een be::.oek brengen bij minister Wivina De Meester (CVP, n. v.d.r.). 'Na deze bijeenkomst heeft men als resultaat, dat er de eerste jaren zeker niets zal gebeuren.'... Tot zover de verkorte weergave van de brief van OCMW-voorzitter Jos Brosens. Na rondvraag bij enkele leden van de OCMW-raad blijkt inderdaad dat men vanuit de CVP heeft toegegeven dat men bewust het principieel akkoord voor de 25 serviceflats achter het rusthuis heeft tegengehouden. Het één niet zonder het andere, blijkt hier het motto geweest te zij n. Bij nader toezien blijkt dat reeds heel wat mensen hun vragen hebben bij de goede werking van 'service-flats' op een ruime afstand

ZAKENKANTOOR

~

VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN


GEMEENTERAAD

DJ;i ~l

j

~~OJJ~

o.c.M.w.

rn

= ...J

w

rT·-,~~ :cL~ I__,

1

-

z:

. 1'::"1

_

__j

I

---~

-----

r

0 r]

f'

1

0

GRAViN

De geplande nieuwe verkaveling achter de Burgemeester Van Aperenstraat (weg naar Quirijnen) en tussen Gravin Elisabethlaan, Kathe/ijnestraat en Seminarie. Links bovenaan zijn de bejaardenflats ingepland, achter het magazijn van de supermarkt. Oorspronkelijk waren· deze ingetekend op de gronden van het OCMW (meer naar links). Opmerkelijk is ook dat in dit plan ruimte gelaten werd voor de mogelijke inplanting van het zwembad. van een service-verlenend centrum. Voor mensen die een beetje thuis zijn in deze materie horen dergelijke woongelegenheden thuis bij een verzorgingscentrum, en niet weggewrongen in de een of andere verkaveling. Burgemeester Van Aperen zou evenwel van mening zijn dat wanneer deze woningen niet dienstbaar kunnen zijn als service-flats, ze nog steeds kunnen verhuurd worden als woningen voor alleenstaanden. Anderen stellen zich vragen waarom goedgelegen gronden van het OCMW, aan een uitgeruste (de Burgemeester Van Aperenstraat) moeten opgeofferd worden voor privébelangen van een grootwarenhuis. Waarom een dergelijk project, indien het dan toch zo noodzakelijk zou blijken te zijn, tenslotte nog verder achterin moet verdwijnen in de nieuw geplande verkaveling van Globe (tussen de seminariepleinen en de vroegere staatsschool), terwijl de meest centrale gronden naar deprivé worden doorgesasd? Of was dit, zoals sommigen zelfs durven beweren, de enige motivatie om deze service-flats in deze streek in te planten?

Gezondheidsraad Al wie voorgaande zaken te erg aangetrokken heeft, kunnen wij geruststellen: er is een Gezondheidsraad in de maak in Hoogstraten. U heeft niet direkt van verzekering te verwisselen zoals boze tongen in Hoogstraten wel eens durven beweren, en ook niet al uw kom-

mer op de Heer te werpen. Blijf rustig, haal diep adem en oothou dat de nieuwe erkende gemeentelijke Gezondheidsraad zal handelen over alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de gezondheid aanbelangen, zowel op sociaal, lichamelijk als geestelijk gebied. Zij kan op eigen initiatief voorstellen doen en op verzoek van gemeenteraad of schepencollege adviezen verstrekken. Zij kan campagnes voeren die de gezondheid kunnen bevorderen en tevens coördinerend optreden in gezondheidsaangelegenheden. De Gezondheidsraad zal samengesteld worden uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur, gezondheidswerkers, bevolking en de gezondheidsregio.

Monumentenwacht Het college heeft een abonnement aangevraagd van de Monumentenwacht. Voor de jaarlijkse prijs van 1.500 fr. abonnementsgeld en 450 fr. per uur kan men beroep doen op deze dienst van Monumentenzorg om jaarlijks een algemene kontrole uit te voeren van de staat waarin het erkende monument zich bevindt. In de begroting wordt er volgend jaar 50.000 fr. voorzien. Dit voorstel ontstond naar aanleiding van de prijsbieding van 5,2 miljoen voor herstellingswerken aan de daken van de Sint-Katharinakerk. Meestal blijken deze kosten het gevolg te zijn van een slecht onderhoud. •

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03 / 314.59.66

-Alle schilder- en behangwerken , -Gordijnen en overgo.rdijnen -Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

7


Toeristisch jaar 1992 Het jaar loopt ten einde. Tijd dus voor een terugblik op het toeristisch seizoen en een paar cijfers. Wat het globaal aantal bezoekers betreft, is het hoge aantal van 1991 geëvenaard en zelfs licht overschreden tot 26.000. Toch zijn er verschuivingen vast te stellen. Eerst en voor-. al komt er een grotere spreiding. We moeten het niet alleen hebben van juli en augustus, en gelukkig maar, want uitgerekend die 2 maanden waren dit jaar vrij zwak. Het weer was te wisselvallig en daardoor minder aantrekkeiijk voor wandelaars en fietsers, toch een belangrijke doelgroep in de Kempen. Toeristische diensten uit andere Kempense gemeentes bevestigen de zwakke zomerresultaten. Ook het bezoekersaantal in de Mosten lag een flink stuk lager dan in de mooie zomer van 1991. Nochtans wordt ook daar voortdurend gewerkt aan uitbreiding van de speelmogelijkheden en verbetering van de infrastructuur. Voor 1993 staat een uitbreiding van de ondiepe peuter- en kleuterzwemvijver op het programma, met een duidelijke - en dus goed zichtbare - scheiding tussen het ondiepe en diepe gedeelte. Bovendien wordt in de ganse zwemvijver de bodem gereinigd en een nieuwe laag rijnzand toegevoegd. Maar de tussenseizoenen worden steeds beter. Daar waar vroeger de toeristische beweging zowat stilviel van november tot februari, zien we nu een aanzienlijke stijging van het aantal bezoekers in herfst en winter. Vooral groepen kan je nu het ganse jaar door verwachten. Dit jaar waren er zowat 10.000 bezoekers in groepsverband (een 300-tal groepen), die door één van onze speciaal daarvoor opgeleide gidsen werden rondgeleid. Dé nieuwigheid van het voorbije jaar was de 'Bed & Breakfast'-formule, ofte 'Kamer-met-onbijtbij-particulieren'. Bij de aanvang van het initiatief stelden zich 3 families kandidaat: een gezin in Hoogstraten, een in Wortel en een in Meerle. Zij mochten deze zomer een dertigtal overnachtingen noteren en kregen bezoekers uit België, Nederland, Duitsland, lta-

lië. Ze zijn stuk voor stuk enthousiast en gaan er volgend jaar zeker mee door. Een greep uit hun reacties: 'Het was gezellig', 'Je leert interessante mensen kennen', 'Je creëert een internationale sfeer'. Bovendien werkt de Toeristische Dienst hard aan wandel- en fietsarrangementen, waarin deze overnachtingsmogelijkheden worden opgenomen. De prijzen variëren naargelang het geboden comfort (eigen of gemeenschappelijk sanitair, T.V. op de kamer, evtl. kookboek, enz.) en gaan van 500 fr.tot 1000 fr. per persoon, ontbijt inbegrepen. En deze arrangementen beperken zich niet tot Hoogstraten alleen maar bestrijken een gebied dat gaat van Arendonk en Weelde tot Malle en Zoersel, dus heel de Noorder- en Zuiderkempen. En wat de fietsarrangementen betreft, kunnen we u nog een primeur meegeven: er is zopas een project gestart dat de mogelijkheid onderzoekt voor echte trekkershutten in de Kempen! (hb) (met dank aan de Dienst voor Toerisme die de cijfers ter beschikking stelde)

ABONNEMENT 1992:

600 frank storten op 733-3243117-49

Toerisme en Kultuur onder één dak De betrokken dienst laat ons weten dat de afdeling Kultuur bij de afdeling Toerisme werd gevoegd en dus voortaan de benaming 'Dienst voor Toerisme en Kultuur' draagt. De drie vrouwelijke personeelsleden zullen u in deze twee materies graag te woord staan in de kelder van het Stadhuis, tel. 314.50.07.

Evenementenkalender Binnenkort krijgen alle voorzitters van de verenigingen en culturele organisaties een brief in de bus met het verzoek mee te werken aan de samenstelling van de evenementenkalender 1993. Zij ontvangen daartoe speciale invulformulieren waarmee zij hun activiteiten kunnen aankondigen. Deze gegevens worden verzameld door de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen. Deze geeft een driemaandelijkse evenementenkrant uit voor gans de provincie Antwerpen. Ze wordt verspreid in gans België en in Nederland. Dezelfde gegevens worden door het Commissariaat Generaal voor Toerisme aan alle kranten en tijdschriften bezorgd via het persagentschap Belga. Het is dus zeer belangrijk tijdig alle evenementen en manifestaties te melden bij de Dienst voor Toerisme & Kultuur. (En geef ook eventuele latere wijzigingen door!). Laat u bovendien affiches drukken, vergeet dan ook niet een exemplaar te bezorgen aan diezelfde Dienst voor Toerisme, in de kelder van het Stadhuis. Tot slot nog een belangrijke tip. Alvorens met uw vereniging een evenement te programmeren, vraag even de meest recente evenementenkalender (tel. 314.50.07). Zo kan u rekening houden met reeds bezette data, wat uw vereniging alleen maar ten goede zal komen!

TENTOONSTELLING

FRANK W AGEMANS Hedendaagse schilder- en beeldhouwkunst 5 tot en met 20 december Open tijdens de weekends, telkens van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Toegang gratis.

IKO-GALERIJ Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten 03/3147554

Organisatie: ARTIKO 8


TOERISME

Kamer met ontbijt 'Waar kunnen toeristen hier overnachten?' dat was a/jaren een verzuchting van de VVV in Hoogstra ten. De meisjes van het bureau aan de Vrijheid hebben de toerist heel wat te bieden: bewegwijzerde wandel- en fietspaden, oude en nieuwe monumenten, goed opgeleide toeristische gidsen. Maar waar moest de in Hoogstraten verdwaalde toerist 's nachts blijven? Dat wàs een probleem dat nu een begin van een oplossing heeft gekregen. Behalve in een hotel ('De Tram , in De Vrijheid ontvangt sinds enkele tijd weer hotelgasten) kan de toerist hier nu ook overnachten volgens het zgn. 'Bed and Breakjast'-systeem. Met een van de mensen die op deze manier gasten ontvangen, gingen wij eens praten. LEO VANHA UTE, sinds september op pensioen als onderwijzer, verhuurt kamers met ontbijt in zijn huis aan de Klinketstraat in Wortel.

Waarom beo je ermee begonnen? Het idee speelde al een hele tijd in mijn hoofd (ook wel een beetje in dat van echtgenote Lea Fransen). We hebben zelf veel gereisd op die manier en de formule 'Bed and Breakfast' is ons altijd goed bevallen. Vooral in Engeland komt dat heel veel voor; daar vind je 'B and B' tot in het kleinste gehucht, daarom waarschijnlijk ook die Engelse benaming. Anderzijds was er het pensioen dat voor de deur stond; waarmee ga ik mijn dagen vullen? zo dacht ik. Gastheer spelen voor toeristen, wel, dat stond me wel aan. We hebben hier thuis ook de mogelijkheid voor logies. Onze vijf kinderen zijn allemaal de deur uit en laten evenveel bedden en drie ongebruikte slaapkamers na.

ben gehangen. De meeste gasten zijn ook bij ons geraakt via dat bord, niet door toedoen van de VVV. Zo'n grote vraag naar overnachtingsmogelijkheden was er dan blijkbaar toch niet. In totaal hebben we tot nu toe 15 overnachtingen gehad; daar waren Italianen bij, Duitsers en mensen uit Nederland.

schillende soorten brood en beleg en een eitje. 's Avonds mogen ze aankomen zo laat ze willen. Ook financieel is het prettig (een overnachting + ontbijt kost 500 fr.); er staan wel heel wat uren werk tegenover maar ik doe het graag en dan telt ge die uren zo niet. Leo Vanhaute vertelde ons nog dat hij voor enkele weken heel speciale 'gasten' heeft gehuisvest; 6 kinderen die verleden jaar bij hem in de klas zaten, waren bij hem gratis te gast voor een 'Bed and Breakfast'. Hun vroegere meester verwende hen met chocomelk en zoete broodjes. De gasten waren zo enthousiast dat ze moeilijk in bed te krijgen waren; ook de meester had er deugd van. •

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar... !

Ben je daardoor niet aan huis gebonden? Helemaal niet. Als we zelf niet thuis zijn, halen we gewoon het bordje weg. Bij langere afwezigheid verwittigen we de VVV. Meestal wordt op voorhand besproken. Zo kregen wij onlangs vragen van de OldTimer-club en van de Marck River Jazz Friends. Die wilden graag mensen die naar Hoogstraten komen voor hun evenementen, onderdak geven en

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BLOEMEN CATILEVA Wat me ook aansprak was de sfeer van vakantie die op die manier het hele jaar door in je huis blijft hangen. De reizigers die je over de vloer krijgt brengen een vleug avontuur binnen, koffers in de gang, de vreemde talen die je hoort. ..

Het initiatief is van u uitgegaan? Eigenlijk wel maar de VVV reageerde heel enthousiast op ons voorstel. Toen we hen ons plan uitlegden, vroegen ze al meteen: 'Kunnen er vandaag al mensen komen? ' Dat was wel wat vlug. In huis hoefden we niets voor te bereiden maar we wilden eerst zelf op reis gaan. Pas in september is het voorgoed van start gegaan, nadat we het uithangbordGe) 'Bed and Breakfast' aan de straatkant heb-

komen dan vooraf de data vastleggen. We hoeven er echt niet voor thuis te blijven. Er wordt minstens vooraf eens getelefoneerd en als men dan geen gehoor krijgt, wel, dan gaat het niet door.

En hoe ervaart gij het zelf, valt het mee om gastheer te zijn? Ik ben heel tevreden, voor mij mogen er nog meer gasten komen. De eerste keer was ik wel wat zenuwachtig maar nu gaat het allemaal rustig zijn gang. De gasten komen aan, ik wijs hen hun kamers en de badkamer, geef hen de huissleutel en vraag wanneer ze willen ontbijten 's anderendaags. Meestal is dat omstreeks 9 uur maar ze mogen van mij zo lang uitslapen als ze willen. Ze krijgen van mij een stevig ontbijt met koffie of tee, fruitsap, ver-

Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KiiniekTurnhout (St.-JozefiEiisabeth) Tel: 014/ 63.45.16. (2 lijnen) Fax: 014/63 .51. 87.-Telex: 72.422.

Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt.

De bloemenzaak voor de zakenman

9


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

, Restauratie Heilig Bloedvaandel De opbrengst van de Matthäus Passion, die op vrijdag I 0 april werd uitgevoerd in de St. Catharinakerk, is door de Rotary-club geschonken aan het kerkbestuur, om de restauratie van het Heilig Bloedvaandel te bekostigen. Het rood fluwelen vaandel met zijde- en goudreliëfborduurwerk werd vervaardigd te Antwerpen door Joseph Van Oudenhoven in 1840. In drie medaillons wordt het Heilig Bloedverhaal uitgebeeld: het omstoten van de kelk, het wassen van het doek en het tonen van het doek aan de gelovigen. Na meer dan 150 jaar is het echter dringend aan restauratie toe. Met het bedrag van 240.500 fr., dat A. Van den Bossche, voorzitter van de kerkfabriek, onlangs in ontvangst mocht nemen, zal het vaandel volledig herdoekt worden en al het brocaat opgepoetst. Het kerkbestuur heeft de cheque alvast niet afgewacht en einde oktober het vaandel reeds naar Brugge gebracht, waar een gespeciali- De voorzitter van de Rotary-club, J. Kniep, overhandigt de cheque van 240.500 fr. aan A. seerd atelier de restauratie uitvoert. Twee we- . Van den Bossche, voorzitter van de Kerkfabriek, die in zijn dankwoordje de serviceclub een ken vóór Pinksteren wordt het Heilig Bloed- ware 20e eeuwse mecenas noemde. vaandel terugverwacht in Hoogstraten, waar het 3 weken later in zijn volle glorie kan schit- Op zondag 13 december is er bovendien de Op woensdagavond van 19 tot 21 uur op 13, mogelijkheid om te ontbijten tussen 9 en 12 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 februari en 3, teren in de processie. 0 uur. En als bijzondere attractie voor de kin10, 17 en 24 maart (er is geen les in de Kroderen is er die dag om 14.30 uur een pop- kusvakantie). Er zijn 16 computers ter beGeschenkenbeurs penspel: 'De avonturen van het jongetje Inti schikking, wat dus meteen ook het maximum aantal deelnemers is. Vanaf 10 inschrijvingen In deze geschenkenmaand bij uitstek krijgen met zijn lama Waskar'. Toegang gratis. C gaat de cursus reeds door. Het inschrijvingswij de kans een deel van onze aankopen ten geld bedraagt 2100 fr. voor Davidsfondslegoede te laten komen aan de 3e wereld. De Computercursus voor den en 3100 fr. voor niet-leden, cursusbladen Wereldwinkel organiseert voor dat doel een inbegrepen. Inschrijven kan vanaf nu en liefst beginners geschenkenbeurs in zaal Pax op zaterdag 12 en zondag 13 december van 10 tot 18 uur. Al- Een computer in huis is even normaal gewor- voor de Kerstvakantie bij Fr. Verschueren, Lindendreef 21, 2320 Hoogstraten, tel. den als een televisietoestel. Onze kinderen 314.11.88. 0 groeien ermee op, en zullen er ook later mee moeten werken, of ze nu arbeider, bediende Kerstconcert of zelfstandige worden. Maar voor wie 20, 30 jaar of nog langer ge- Op dinsdag 15 december te 20.30 uur komt leden van school is gekomen, is het gebruik het Leuvens Universitair Koor voor de viervan een computer nog niet zo evident. En wie de maal naar Hoogstraten om er op te tretoch 'met zijn tijd wil meegaan' wil daar graag den in de Sint-Catharinakerk. Wil even Jetwat aan doen. En precies op die behoefte wil ten op het aanvangsuur: 20.30 uur of half nehet Davidsfonds inspelen met een initiatiecur- gen. Zo'n dinsdag is te Leuven een volle cursus voor beginneode computergebruikers. De susdag en zo kunnen de koorleden niet vroelessenreeks omvat 10 lesavonden van 2 uur en ger hier zijn. Het organiserende Davidsfonds Al .,.13 "CWt8fR . is erop gericht de cursisten vertrouwd te ma- hoopt met deze vierde editie evenveel bijval Lftu/JN~~ ken met de mogelijkheden die een computer te oogsten als in 1985, in 1987 en in 1990. Het biedt. Eerst en vooral is er het MS-DOS programma werd gekozen uit het wereldresysteem, een noodzaak om de computer op pertoire van de koormuziek da Vittoria uit te starten, en de programma's eruit te halen Spanje, Johan Pachelbel uit Duitsland, Dadie er inzitten. En dan volgt het eigenlijke vid Wilcox uit Engeland en ook enkele werken met die programma's, in dit geval de Vlaamse tenoren uit de oude en Romantische Assistant-serie, die bestaat uit 4 delen: tekst- school, Obrecht en Van NuffeL verwerking, bestanden of steekkaarten, lijsten Dit universiteitskoor bouwt jaarlijks twee proIerlei geschenken uit 3e wereldlanden worden en tenslotte berekeningen. De ervaring leert gramma's op tijdens de wekelijkse repetitiete koop aangebodert, met dit jaar bijzondere dat wie heeft leren werken met een bepaald avond en tijdens enkele koorweekeinden aandacht voor Latijns-Amerika. En er zit programma, heel gemakkelijk ook andere waarvoor zij ergens in afzondering gaan om beslist voor ieders gading wat tussen: kerst- programma's kan aanleren. Bijkomend in een rustig kader van een abdij of klooster kaarten, briefpapier, kaarsen, wijn, boeken, pluspunt voor deze cursus is het feit dat er zeer intens het koor op niveau te tillen. juweeltjes en nog tientallen andere artikelen. niet met 2 of 3 personen per computer moet Uit ervaring weten we dat dit optreden bijOok bewegingen als Greenpeace, Unicef, Am- gewerkt worden, maar dat elke cursist een draagt tot de goede kerstsfeer bij jong en oud. ndty International, Vaka, Vaak en Infodok computer ter beschikking krijgt. Toegangskaarten kosten 200 fr,. of 120 fr. in zijn vertegenwoordigd op deze beurs. Voor De Jessen worden gegeven in de computerklas voorverkoop bij ASLK. VITO, Gravin ElisabetWaan 30, van het de jongsten is er een speelhoek en voor de ljb). dorstigen de nodige drankjes. Hoogstraten.

~

&ESCHHIKEN'-

' BEURS

·*

&,.

10

PAX


HOOGSTRATEN

De Muur

Lez~rs ::;_

..

schrijven

:;~:<::0 ~

Nieuw administratief centrum Open brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hoogstraten

In onze reeks 'Wat een toestand', deze maand DE MUUR. Niet die van Berlijn of China, maar in ons eigenste Hoogstraten, en wel in een van onze nieuwe woonwijken. Het onding zou er gekomen zijn door toedoen van een Nederlandse inwijkeling, die vond dat er teveel schoolkinderen door zijn straat kwamen gefietst die gebruik maakten van een paadje over een braakliggend stuk grond om aldus op een veilige manier het centrum te bereiken. (Het alternatief is de steeds drukker wordende Achtelsestraat). Hij haalde de eigenaar ertoe over een schutting te plaatsen. De buurtbewoners haalden er echter de politie bij, die vosstelde dat het om een constructie ging die verboden is zonder bouwtoelating en proces-verbaal opstelde. Maar de grootste zorg van de bewoners was niet die boete dan wel het esthetisch uitzicht. 'Zonder daarom de aanmatigende houding van de Nederlander goed te keuren, kunnen wij zeer goed begrijpen dat een eigenaar zijn grond afbakent, maar waarom geen heg of desnoods een draad?', vroegen zij zich af. De eigenaar werd erover aangesproken en toonde begrip voor de situatie. Hij had er niet bij stilgestaan dat een betonnen afsluiting tegenwoordig verboden is en dat het uitzicht voor de omwonenden zo drastisch zou wijzigen. Hij beloofde dan ook zo spoedig mogelijk, als het weer het toelaat, de schutting te zullen vervangen door een draad. De wijkbewoners moeten zich dus niet langer afgesloten voelen van hun stadsgenoten.

Het nieuwe uitzicht van de V rijbeid

Residentie Katharina Na het nieuwe administratief centrum krijgt de Vrijheid er weldra een andere nieuwigheid bij. Op de hoek Vrijheid-Gelmeistraat beginnen kortelings de werkzaamheden van 'residentie Katharina ', een project van O.C. W. en Merano, naar het ontwerp van Jef Block.x. Het gebouw omvat 6 handelsruimten, 13 appartementen en een ondergrondse parking voor ongeveer 18 wagens. Nog een beetje geduld en de Vrijheid is weer een van zijn schandvlekken kwijt.

Toen ik onlangs - na lange tijd afwezigheid - weer eens in Hoogstraten kwam, stond ik - zoals dat heet - van de hand Gods geslagen: Wie heeft daar - pal naast kerk en stadhuis - dat reusachtig groot fabriek neergezet? Schoon oflelijk op zichzelf, het staat daar niet op zijn plaats. Het eist alle aandacht op, het heeft kerk en stadhuis helemaal in den hoek gedrumd. Ik weet wel: de gustibus non disputatur, over smaak en goesting kan men niet discussiëren. Maar dit tart nu toch werkelijk alle verbeelding. Hier wordt Hoogstraten vermoord. Dit is zonder meer crimineel! Ik hoorde iemand zeggen: 'Het is te hopen dat een selectieve aardbeving het hele spel in elkaar doet storten nog voor het is afgewerkt'. Hoe dikwijls heeft deken Lauwerys - en yele waarachtige Hoogstratenaren samen met hem - zich al omgekeerd in zijn graf? Grotere smaad kon men deze mens niet aandoen. Diep teleurgesteld, beschaamd en verontwaardigd, teken ik Karel Rigouts, Gooreind- Wuustwezel

Openbaarheid of Openbeid van Bestuur? Vorig jaar, toen ik eens van Wortel naar Meersel-Dreef fietste, zag ik ergens voorbij de Bergen, langs het Paterspad aan een maïsveld een groot bord staan, zowat een meter hoog. Nieuwsgierig als ik ben, stapte ik af, sprong over de sloot en las dat het een 'de commodo et incommodo' -aanvraag was om op die plaats 'n bedrijf te mogen vestigen voor het verwerken van paardemest tot champignongrondstoL De aanvraag was ingediend door Victoria-champignonkwekerij ergens te Meer. Thuisgekomen pleegde ik 'n paar telefoontjes; vervolgens vergat ik de zaak. Een tijd later stond er niets meer. Maar mijn verbazing was groot, toen ik 'n paar maanden geleden op dezelfde plaats ' n nieuw bord zag. Ik stapte weer van mijn fiets, en las tot mijn nog grotere verbazing dat het provinciebestuur de vergunning had vernietigd die door het Hoogstraatse college blijkbaar was toegestaan. Rechtuit gezegd deed me dat plezier, want er wordt al veel te veel met mest gesold. Naderhand vernam ik dat een der leden van ons college nogal ferm was uitgevallen tegen iemand die bezwaar had aangetekend tegen het geplande bedrijf, bezwaar, dat blijkbaar zwaar genoeg gewogen had om 'n stokje voor de hele zaak te steken. Heeft iemand recht of niet om bezwaren in te dienen? Waarom moet een officiële bestuurder dan kwaad worden en iemand zijn bezwaren verwijten? Heeft hij misschien persoonlijke belangen in 't spel? Als dit niet wat onfris riekt, dan is mijn neus verstopt. En ik fiets liever door landbouwgebieden waar 't niet te hard stinkt. Er doen al onfrisse geruchten genoeg de ronde. Wie helpt om ze in frissere lucht te brengen? B.S., Wortel 11


HOOGSTRATEN

Goud in Hoogstraten

Met het hele gevolg de tram op

Jules Weerts en Louisa Smulders hebben onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag mogen vieren. Ze zijn beiden geboren in 1921 , Jules in GorsOpleeuw (een dorpje tussen Hasselt en Tongeren) en Louisa in Wuustwezel. Jules was de 3e in een rij van 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Hiervan is ook nog I zus in leven. Hij was 10 jaar toen zijn vader met pensioen mocht gaan omwille van invaliditeit na een werkongeval bij de spoorwegen waarbij hij tijdens het aankoppelen van een ':"'agon een beenkwetsuur had opgelopen.

Ze kwamen in Hoogstraten wonen: de zus van vader had er een boerderij waar de zus van Jules 'diende'. Jules zelf volgde hier tot zijn 14 jaar vakschool overdag en dan nog 3 jaar avondschool. Van 1937 tot 1984,47 jaar lang, is hij als mechanieker aan het werk geweest bij de gekende Hoogstraatse fuma Servaes. Louisa werd geboren als 6e in een rij van 8, waarmee ook nog I broer en 1 zus in leven zijn. Haar moeder stierf toen ze slechts 33 jaar oud was en haar vader had bij een ongeval een been verloren. Toen tot overmaat van ramp een jaar na moeders dood het huis af-

brandde moesten de kinderen uitbesteed worden bij de familie. En zo komt het dat Lauisa tothaar 14e bij een tante woonde en in Borgerhout naar school ging. Toen mocht ze terug naar huis en bleef tot aan haar huwelijk bij haar vader wonen. Samen met vader ging ze mee uit werken in de sigarenmakerij. Na haar huwelijk werkte ze een tijdje in de confituurfabriek en daarna op het rusthuis, waar ze eerst poetsvrouw en daarna bejaardenhelpster was. Ze bleef er werken tot haar 55 jaar. Echtparen die dezer jaren hun gouden bruiloft vieren zijn allemaal 'oorlogskoppels', zo ook dus Jules en Louisa. Ze leerden elkaar kennen in een 'orgeldancing' in Loenhout: dat was zowat de enige vrijetijdsbesteding in de oorlog, toen zelfs de voetbal stillag. Jules reed per fiets naar Wuustwezel, en moest dus ook in de late uurtjes weer terug, maar ... in de oorlog mocht men na 12 uur niet meer op straat en op een keer hebben een paar Duitsers, die in de VITO waren ingekwartierd, hem aangehouden en een ganse nacht opgesloten. Een en ander had voor gevolg dat ze na slechts 6 maanden verkering al trouwden. En ook dat was een hele onderneming. Jules' ouders reden met paard en kar naar Wuustwezel en van Louisa 's woning tot aan de kerk was het nog eens 4 km te voet naar de kerk. Maar na de mis regende het en het hele gezelschap stapte op de tram! Ondanks de oorlog was het toch feest. Louisa's vader slachtte een van zijn eigen varkens (want behalve sigarenmaken hield hij thuis nog een beetje boerderij erbij). Jules en Louisa gingen in Hoogstraten wonen, eerst thuis, dan boven de Patria, en sinds 1949 in de 's BoschstraaL Ze kregen 3 zonen: Alfons ( 0 ' 43), Jean (0 '46} en François ( 0 '48). Voor meisjes moesten ze wachten op de kleinkinderen: 4 kleindochters in het totaal. Nu zijn ze beiden lid van de KBG. Jules is veel met zijn duiven bezig. Louisa was tot een jaar geleden vaak aan het breien en houdt ook van kaarten. Sindsdien is de gezondheid iets minder en doet ze het rustig aan. Wij wensen hen samen nog vele gelukkige jaren. •

NOTARIELE AANKONDIGINGEN Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN- Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING TE HOOGSTRATEN/WORTEL, LANGENBERG 11 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen en onderhouden woning te Hoogstraten/Wortel, Langenberg 11, groot Ba 96ca. · Ingedeeld als volgt: - gelijkvloers: grote living - keuken - achterkeuken - verdieping: drie s laapkamers. Verder zolder en kelder, bergingen en garage. Kadastraal inkomen 19.450 fr. Eigendom is voorzien van alle nutsvoorzieningen. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar op 1 januari 1993 tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen - Inzet op maandag 7 december 1992 - Definitief op maandag 21 december 1992 , telkens om 17 uur in Café De Nieuwe Buiten, Langenberg 14 te Hoogstraten/Wortel. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

12

LASERSHOW- HOOGSTRATEN


Frank Wagemans' speelse grijze Wereld Met de erg geslaagde fototentoonstelling van Derde Wereldtopfotografie door Xavier Rombouts, opende de IKO galerij bet nieuwe tentoonstellingsjaar. Van 4 tot 20 december mag Antwerpenaar Frank Wagemans hier een intrigerend vervolg aan breien. Hij presenteert een selectie van recente schilderijen en beeldhouwwerken. Een speelse abstracte vormgeving en de bewuste beperking tot de brede waaier van grijswaarden, zijn de meest opvallende kenmerken daarvan. Na Jan Huet vorig jaar, was Xavier Rom· bouts de tweede fotograaf die uitpakte met Derde Wereldfotografie. Dat bleek andermaal een voltreffer. De zwart-wit foto's boden een gevarieerde en beklijvende kijk op het 'scenario van de wereld' zoals de fotograaf het kon vastleggen op diverse tochten doorheen Latijns-Amerikaanse landen. Vreugde, trots, eigenwaarde en schoonheid, rebellie ook maar anderzijds verval, armoede of verlies. Ongegeneerd enerzijds, maar nooit zonder respect voor de mens voor de camera. Ook de selectie van schilderwerk en scuJpturen van Frank Wagemans moet garant staan voor een boeiende confrontatie binnen de IKO-muren. De 39-jarige Wagemans is geboren en getogen Antwerpenaar. Hij kreeg zijn plastische opleiding aan St.-Lucas in Brussel, was daarna gedurende vijf jaar werkzaam bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Momenteel is hij beroepshalve enkel actief als kunstenaar en galerijhouder - 'wat de leefbaarheid niet altijd even probleemloos maakt,' zoals hijzelf zegt. Opvallend is alleszins dat hij zich in zijn schilderwerk beperkt tot het gebruiken van grijstonen. 'Dat is al enkele jaren een bewuste keuze. In feite kwam ik tot de vaststelling dat ik zelfs wanneer ik met kleuren werkte, reeds in grijswaarden leek te denken. Stel dat ik een rood vlak naast een groen plaatste, dan bracht ik ook nog groen in het rode vlak en omgekeerd zodat de kleuren zich als het ware opheffen. Kleur op zich bleek eerder bijkomstig te zijn. De emotionele waarde die je er als kijker aan hecht, dreigt trouwens toch vaak de aandacht af te leiden. Zelf had ik altijd al het gevoel dat een zwart-wit-foto eerder een juist beeld geeft dan een kleurenfoto.' Daarnaast maakt hij beelden 'met een eigen werkwijze'. Als je beelden in ijzer wil uitvoeren, moet je al bijna een echte werf hebben met een brug en kraan en dergelijke. Dat heb ik niet, en dus werk ik in OPM. Dat staat voor Gewapend Papier Maché ... Mijn werk is zuiver abstract. Vroeger had ik een eerder wilde vormentaal, daarna keerde ik een tijdlang terug naar de basisvormen van driehoek, cirkel en vierkant. Geleidelijk aan gebruikte ik toch weer afgeleide vormen daarvan , zodat ik bijna opnieuw mijn oude vormentaal vond. Maar toch hanteer ik nu eerder strakke schema's, ik zal bijvoorbeeld vaak ronde, bolle vormen tegenover scherpe plaatsen. Eigenlijk zoals je zwart tegenover wit plaatst en zo een bepaalde spanning creëert. ' Het werk van Wagemans doet speels en haast organisch aan, is beheerst door onbevangendheid en fantasie, wars van dogma' s of commerciële behaagzucht. Diezelfde openheid propageert hij als galeriehouder van het Zui-

derterras in zijn geboortestad. 'Ik wil open staan voor alles, maar prefereer zelf toch wel werk dat als vorm op zich kan boeien. Sommige zaken binnen de conceptuele kunst, die louter op de idee achter het kunstwerk drijft, kunnen me best boeien hoor. Maar het is niet enkel en alleen de idee, ook het werk zelf dat moet overeind blijven. Ook zonder een massa theoretische achtergronden wil ik een confrontatie met een kunstwerk kunnen aangaan.' Daarmee druist hij in tegen de sinds enkele jaren dominerende conceptuele trends in de schilderkunst. 'In onze galerie ruimen we zo plaats voor mensen die amper een kans in het circuit krijgen omdat ze eerder vanuit een klassieke zienswijze werken. Daarmee bedoel ik niet noodzakelijk een klassieke stijl, wel dat ze bewust beelden of doeken tonen die bij wijze van spreken in de woonkamer aan de muur kunnen hangen. Pas op, ik pleit nu ook weer niet voor een terugkeer naar een kritiekloze kunst van de haard hoor ... Openheid veronderstelt echter dat je ook oog hebt voor dingen die niet binnen de heersende norm vallen.' Iets wat wellicht ook ten volle opgaat voor zijn eigen werk als schilder en beeldhouwer. Artiko timmert al enkele jaren stevig aan de (lange, maar daarom niet minder zinvolle) weg om de moderne plastische kunst in al haar verscheidenheid naar het Hoogstraatse publiek te brengen. Die verscheidenheid

vormt samen met de regionale gebondenheid en de kwalitatieve waarde van het tentoongestelde werk, een van de selectiecriteria: De jaarprogrammatie voorziet verder in een expositie van schilderwerk van Max Selen, leerkracht aan de Academie in Turnhout van 5 tot 21 februari. Van 12 tot 28 maart is er werk van drie IKO-leerkrachten: Griet Ameeu, Greet Martens en - huistekenaar van DHM -Karel 'Sjah' Huet. Ondertussen gingen ook de eerste voorbereidingen van start voor een grote tentoonstelling rond het werk van schilder en glazenier Jan Huet. Deze is gepland in het najaar van '93. (mdl) O De tentoonstelling met schilderijen en beeldhouwwerk van Frank Wagemans wordt geopend op vrijdag 4 december om 20.30 u. Tijdens de opening worden gedichten ten gehore gebracht die aansluiten bij het tentoongestelde werk. De IKO-galerij is verder gratis toegankelijk tijdens de weekends tot 20 december, telkens van JO u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. •

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden

énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617 -Autotel. 017/546080

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 13


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Paardenstal Achter de parochiezaal, tegen de achtergevel, stond jarenlang een bouwsel van betonpalen en -platen, bedekt met golfplaten. Het was 'n beetje primitief, maar het was jarenlang het Ă“nderkomen en oefenterrein van Wortels oudste en eerbiedwaardigste vereniging: de Sint-lans-Schuttersgilde. Deze gilde, ruim 500 jaar oud, ouder dan de ontdekking van Amerika, huisde dus eigenlijk in 'n 20-de-eeuwse versie van het stalleke van Bethlehem. Tot 'n paar jaar geleden de gildebroeders, zich bewust van hun adellijke titels, de koppen bij elkaar staken, hun centjes en hun kapitaal aan mankracht telden, en besloten om een waardiger clubhuis te gaan bouwen, waarbij hun oog viel op de verwaarloosde parking voor de parochiezaal. De volgende vraag was: bij wie moeten we zijn om de grond te verwerven waarop we willen bouwen? Die grond bleek te behoren aan de 'Parochiale Werken' (niet te verwarren met 'de kerk' of de kerkfabriek). De enige beheerder van die parochiale werken was de pastoor. Om echter niet alleen te moeten beslissen over de verkoop van die grond, riep de pastoor een parochiecornitee in het leven dat mee moest beslissen over de verkoop. De grond werd dan verkocht, waarna de gildebroeders met man en macht aan 't werk togen, waarna het nieuwe schutterslokaal 'DE GULD' binnen de kortste keren gerealiseerd werd: een juweeltje van 'n gebouw, de eeuwenoude en jonge gilde waardig. Het oude betonnen optrekje in de schaduw van de achtergevel van de parochiezaal viel eigenlijk niemand meer op en blijkt nu plaats gemaakt te hebben voor 'n nieuw paardenstalletje, met 'n weike erachter waar 'n paard loopt van Fons Sommen jr, voor een van zijn bengels. Fons is een van de gildebroeders. En in een informatiebrochure van de parochie die enkele weken geleden huis aan huis verspreid is, kunnen we lezen dat de voorzitter van het parochiecomitee is: Martin Sommen, neef of kozijn van de paardenstalbouwer. Men zou zich af kunnen vragen of de vervanging van het oude betongebouwtje dus 'onder familie' geregeld is. De voorzitter van het parochiecomitee weet echter van niets. Hebben de gildebroeders het ondereen gearrangeerd? Het blijft voor sommigen een open vraag. D

van: 'Wat stelt dit eigenlijk voor?' of: 'Hangt dit niet op z'n kop?' Nee, maar het waren ook geen 'foto's', maar werkelijke dingen, gezien door het oog en weergegeven door de hand van iemand die achter het geziene 'n sfeer voelt en weergeeft. De moeite waard. Rita, doe zo voort. D

Poesjenellen gekelderd Onze KWB had op verzoek van enkele leden een avondbezoek op 'n vrijdag georganiseerd aan de poesjenellenkelder in Antwerpen. Dat bezoek zou gevolgd (kunnen) worden door 'n kroegentocht in de oude binnenstad, onder deskundige leiding. Al ruim 'n jaar tevoren was het bezoek afgesproken en vastgelegd (wachttijd Âą 1 jaar!) en er was ook al voor betaald. De organisatoren rekenden op 'n volle bus belangstellenden voor zo'n uniek evenement. Minimum vereist aantal bezoekers: 30; voor minder spelen ze niet; maximum aantal plaatsen in de kelder 70, Er was volop bekendheid aan gegeven, er was nog 'n speciale stencil voor inschrijvingen huis aan huis bezorgd. De ontgoocheling was dan ook groot, toen er slechts 7 of 8 inschrijvingen binnenkwamen. Snapt ge dat nu? In armoede werd het bezoek dan maar afgebeld. Het ging dus niet door. Vanuit Antwerpen antwoordden ze: Dat hebben we nou nog NOOIT meegemaakt! De KW-Beweging zit nu met ' n kater(tje), niet zozeer vanwege het verloren geld, maar meer vanwege de vraag: boe of waarmee krijgen we onze ruim 200 leden in BEWEGING? Wie 'n antwoord weet, mag het zeggen. D

11.11.11.-actie Op zaterdag 7 november, en ook al op vrijdagavond 6 november ging weer 'n klein peloton vrijwilligers van diverse verenigingen in verschillende straten en wijken: van deur tot deur om de enveloppen (liefst met zinvolle inhoud) op te halen voor de gekende jaarlijkse nationale actie voor de ontwikkelingslanden. Al heel wat mensen die wij bezochten hadden de enveloppen gevonden in het gemeentelijke infoblad en al gevuld gereedstaan. Voor degenen die hun enveloppe ' kwijt' wa-

HERIJGERS bouwspecialiteiten Industrieweg 7, 2320 HoogsHat en. Tel. 03/ 3 14 4 7 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

-VERLUCHTING$ SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P. C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P. V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

't Spiegeltie

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

Rita Billen exposeerde Op zondag 1 en maandag 2 november was er in 't Slot een schilderijententoonstelling te zien van Rita Hillen. De vooropening had plaatsgehad vrijdags voordien, door schepen Herman Vertinden, onze man van de cultuur. Rita volgde jarenlang een opleiding aan de TKO in Hoogstraten, met goed resultaat, te oordelen naar haar werk. Er waren 'n veertigtal olieverfschilderijen te zien, alsook enkele kleurkrijttekeningen op papier. En ook te koop, zij het aan meer democratische prijzen dan 'van Goghs'. Het is zeer verdienstelijk werk en het is niet te modern en abstrakt. Al wat er hing was goed herkenbaar: landschappen, oude huisjes, bloemstukken, enz. Zo niet 14

1

Van betonnen kotje tot houten stalletje.


WORTEL

170.000 F voor het Rode Kruis

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Een glunderende dokter Vermander neemt de cheque in ontvangst: opbrengst van de Worteljeesten 92. ren of niet zo vlug konden vinden, hadden de collecteurs reserve-omslagen bij. Hier en daar kregen we als antwoord: 'Dat geven we wel in de kerk ', of 'Daar doen wij niet aan mee'. Het laatste is duidelijk; het eerste minder. In alle geval, de totale opbrengst voor Wortel is dit jaar 69.27 1 fr., dat is zowat 4Y2 duizend minder dan in 91. Jammer. Bij het openen van de enveloppen vonden we in enkele omslagen 'n afgescheurd hoekje krantenpapier, zonder verder een fran k! Zeg dan liever: 'Daar doen wij niet aan mee'. In alle geval, in verhouding tot het aantal inwoners staat Wortel nog altijd op kop in de fusiegemeente. Da nk aan alle milde gevers. 0

Wie werd er dit jaar 50? Verschillende (oud)Wortelnaren willen de draad van een oude traditie weer opnemen en

organiseren op vrijdagavond 11 december, vanaf 8 uur, een speciale feestavond voor alle 50-jarigen, man of vrouw, die in 1942 in Wortel geboren zijn en/of daar hun eerste en/of plechtige communie deden. Er is al heel wat speurwerk verricht om a lle adressen te achterhalen. Degenen, waarvan de adressen gevonden zijn, ontvingen al een brief hieromtrent. Maar het is mogelijk dat sommige adressen nog niet gevonden zijn. Wie dus nog zo'n ongekende vogel weet zitten , wordt verzocht hem te melden. De bedoeling is dat de 50-jarigen met zovelen mogelijk en als 't kan, met allen, SAMEN komen in DE GULD, om te vieren dat ze dit jaar Abraham of Sara gezien hebben of nog hopen te zien voordat 't jaar om is. We hopen dat u het enthousiasme van de initiatiefnemers deelt en u meldt bij Ludo Snels, Bouwhoef 6, 2323 Wortel, tel. 03/ 314.71.45 . Tot dan. 0

Koers op rollen Om de drie jaar organiseren onze KLJ en KWB samen al bijna 20 jaar een driedaagse koers op rollen in de parochiezaal. Na nieuwjaar zal het weer zover zijn, nl. op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 januari. De werkgroep is al met de voorbereidingen begonnen. We brengen het alvast onder uw aandacht, dan kan u al minstens een van deze avonden noteren om vrij te houden. 0

Sinterklaasfeest Op zaterdag 28 november komt de goedheilig man naar jaarlijkse gewoonte een bezoek brengen aan alle kinderen tot 12 jaar. De namiddag wordt georganiseerd door 6 verenigingen samen: KWB, KAV, BGJG, KVLV, LG en Oudervereniging, die samen ook voor de kosten instaan. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verenigingen, waarbij dus geen enkel kind gediscrimineerd wordt of vergeten. 0

Toneel ELECTROHANDEL

LOOS EN BRDSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Het duurt nog wel even voordat u de opvoeringen zult kunnen zien, maar de toneelvereniging ' Willen is kunnen' is al begonnen met de repetities van 'n stuk, dat op 12, 13 en 14 februari op de planken zal worden gebracht. Meer kunnen we er nog niet van zeggen, behalve dat er dit jaar drie nieuwe talenten zich hebben gemeld, die mee willen proberen er het beste van te maken. •

-.;: 03-314.55.04

de Du0®@?3~cr<Sû~~?3®

maand 15


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Dansen is onze regel wel En dan ·hebben we het hier niet over begijntjes en kwezeltjes, wel over de gepensioneerden. Zoals reeds meermaals in deze kolommen te lezen was, zitten de 'bejaarden' niet stil. Naast fietsen, kegelen, seniorensport, kaarten en nog vanalles, dansen ze ook. Het begon allemaal zo'n tien jaar geleden. Heel wat leden gingen toendertijd dansen in Zundert, terwijl ze dat eigenlijk liever wat dichter bij huis zouden doen. Daarom werd besloten binnen de K.B.G. een dansgroep op te richten. Broos Broseos en Anna Bastijns kenden toen al menig danspasje en werden aangezocht als animators van de groep. 40 leden sloten zich aan en begonnen met 'De Stampeier'. Al snel volgden 'Bal in de Straat', 'St.-Bernarduswals' en de 'Veleta'. Minder dan een jaar later volgde al een eerste 'Verbroedering' met andere groepen uit de omgeving. Ondertussen hebben de dansers al liefst 73 maal opgetreden op diverse feesten, zilveren en gouden bruiloften en allerhande gelegenheden. Op een feestelijke dansmiddag werd het JO-jarig bestaan gevierd, waarbij, na 'frikadellen met krieken', menig nummertje uit het uitgebreide repertoire op de vloer gezet werd. Broos en Anna werden door de leden in de bloemen gezet, met het verzoek er vooral niet mee te stoppen. Ze zijn dat geenszins van plan want dansen is hun lang leven en dat willen ze graag met anderen delen. O

JO jaar dansgroep van de K.B. G. - tussen twee dansen door even poseren voor de feestfoto. genoeg gedaan wordt (denk aan 'Als het krie- u aan de deur. Niet om zomaar wat geld te belt moet je sporten'). vragen, nee, maar om appels te verkopen. In In Meerle zorgt de Turnkring 't Zolderkeer ruil voor slechts één briefje van honderd geal enige jaren voor dat wie kriebels voelt, de- ven zij u twee kilo heerlijke gezonde appels. ze al turnend kwijt kan. Misschien iets duurder dan in de winkel, maar Al bijna vijf jaar komen er telkens rond de met het klein geld dat ge anders in de winkel 100 jongeren om zich op de kleine maar ge- op uw 100 fr. terugkrijgt, daar doet ge ook zellige zolder van de kleuterschool uit te Ie- niks meer mee. De turnkring wel en ze zijn ven in allerlei disciplines. Kleuterturnen, re- er daarbij nog blij mee ook . kreatief turnen, jazz-dansen of keurturnen, Hou op zaterdag 12 december uw voordeur alles kan. Dit jaar werd er gestart met een A- in de gaten en breng voor ene keer geen apselektie die na hard trainen hun kunnen zul- pels mee van de supermarkt. De turners brenJen mogen testen in de kompetitie van het gen ze aan huis. Als dat geen service is!!! 0 Kempisch Verbond. En als alles goed gaat, kunnen ook de Jazz-dansers tonen wat ze Wapenstilstand waard zijn op de gala-avond van het verbond in de grote zaal van de Warande in februari. 11 november is in Meerle nog steeds een daHet verband van dat alles met appels? Wel, tum van betekenis. Niet omdat Meerle meer Sport en appels ook een turnkring heeft geld nodig. Turn- getroffen werd dan andere dorpen tijdens beiOp het eerste gezicht hebben ze weinig met toestellen hebben het nadeel dat ze verschrik- de wereldoorlogen, wel omdat in Meerle nog mekaar te maken. Van beide kan gezegd wor- kelijk duur zijn en de turnkring kan dan ook een uitgebreide en aktieve oudstrijdersvereden dat ze gezond zijn en dat ze de laatste tijd maar na lang sparen een of ander aankopen. niging bestaat. Op 11 november herdenken het nieuws nogal eens gehaald hebben; appels Nu, om de kas een beetje te spijzen komen en eren zij de slachtoffers van de oorlogen en omdat er teveel waren, sport omdat het niet de leden van de turnkring binnenkort even bij hun ondertussen overleden mede-oudstrijders. Stilaan worden ze inderdaad oud. Getuigen van de eerste oorlog zijn uiterst zeldzaam aan het worden en zij die de tweede oorlog bewust meemaakten zijn inmiddels op pensioen of denken er sterk aan. Overal zien we in het openbare leven mensen verschijnen die geen oorlog meer hebben meegemaakt, kijk maar naar de Verenigde Staten. Bil! Clioton wordt de eerste president van Amerika die na de tweede wereldoorlog geboren is. En dat zobij Van der Sluis blijkt altijd iets invloed zal hebben op de gang van de weopnieuw een boeiende confrontatie te reld, lijdt geen twijfel. Daarom zijn herdenzijn met wonen "nieuwe stijl" en kingen zoals de Wapenstilstand van belang. Dat men af en nog eens nadenkt wat 'oorlog' hedendaagse wooncultuur. Het valt inhoudt. Oud-strijders houden deze herinnegewoon op die exclusieve collecties ring levend en daarvoor trotseren ze zelfs gordijnen en tapijt. stormwind en striemende regen. Daarna genieten ze immers samen van een een bezoek méér dan waard. warme en gezellige koffietafel en van warme herinneringen aan toen.O

Een ontdekkingstocht !

Festa concerto Kapelstraat 6 16

tel 014 - 699002 ook op zondag open

Twee maal bingo dit jaar voor het concert van de Fanfare Sancta Cccilia. Onder druk van de publieke belangstelling voerden ze hun concert twee maal op, met a ls resultaat dat de zaal twee keer vol zat. Zulk een belang-


MEERLE

Sarahen Abraham. Dat is wat ze gemeen hebben. Geboren in 1942, feesten in 1992. Maike van Gestel, Frans Laurijssens en Gène Bogers zochten ze op en brachten ze samen aan de feestdis.

Frisse nieuwe presentatrice bij fanfareconcert. stelling krijg je natuurlijk niet voor niets, daarvoor moet je een reputatie opbouwen. Dat is de fanfare de laatste jaren aardig gelukt en het gebodene is dan ook van een constant stijgende kwaliteit. Zowel de samenstelling van het repertoire als de uitvoering verraden veel repetities. Veel inzet van de spelers, uitstekende gastsolisten (dit jaar van Peter Verbist op tuba - een natuurtalent!), dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Ludo Jansen. Voor een verfrissende noot dit jaar zorgde de verzorgde presentatie van het geheel door Els Verbreuken. Voorwaar een gelukte verjonging. De fanfare mocht meermaals een staande ovatie in ontvangst nemen en dat was verdiend .•

BYOUTERIE

'Joli'

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasiejuwelen * Ruime keus in lederen riemen en handtassen * Exclusieve haarmode Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

de guld

wortel

Oudstrijders op een rijtje.

t\.1\.

D

KEMPI ~~ MEUBEL

= rn

A. Ruts· Versmissen Lodewijk de Konincklaan 256

HOOGSTRATEN Tel: 031314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT I

De uitvinder van de lattenvering.

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uit te rusten en nieuw e krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug.

De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zo'n persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd . Door de fel groeiende bewustwording dat men 1/3 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kw aliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

17


Al bet nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Werken zonder hoffotograaf U hebt het ondertussen waarschijnlijk reeds vernomen. Marcel Onincx is tijdelijk geveld door een spijtig ongeval. Op zondag 25 oktober was hij in Meersel-Dreef om enkele foto's van motorrijders te nemen. Toen hij een stapje naar achter zette om de foto nog beter te kadreren, werd hij gevat door een auto. Hij kwam onder de wielen van de aanhangwagen terecht en liep daarbij een open voetbreuk op. Hij verbleef een week in het ziekenhuis, kreeg voor zes weken een gips om en mag gedurende vier maanden niet op z'n voet steunen. Een flinke klap dus, maar we troosten ons met de gedachte dat het nog veel erger had kunnen zijn. Marcel is dus voorlopig uitgeschakeld en op zo'n moment besef je nog meer hoe waardevol hij is. Eender wanneer je hem opbelt, hij staat a ltijd k.laar met z' n fototoestel. Meer nog, hij komt zelfs aandraven met foto's waarnaar je niet eens gevraagd hebt, zodat het keuzeaanbod nog groter wordt. Hij is een echte nieuwsjager en bovendien een onverbeterlijke speurneus, die fietsgewijs onze gemeente doorkruist en zo heel wat nieuwsjes op het spoor komt die hij dan aan mij doorspeelt. Ik moet dat nu allemaal missen - gelukkig maar tijdelijk - en dat maakt de job er niet makkelijker op. Van de vier foto's op deze bladzijden is er nog één van Marcel bij. H et wordt dus behelpen in de volgende maanden en ik hoop daarom - en met mij heel Meer - dat Marcel goed zal genezen en weer vlug te been zal zijn om zijn levensroeping 'fotograaf' waar te maken . 0

De toneelploeg die 'Lieve Silvester' tot een goed einde bracht, mag met recht en rede trots de camera inblikken. Zij verwende het enthousiaste publiek immers met toneel van de bovenste plank. U herkent v.l.n.r. staand: Herman, Jan en Mark Dufraing, Fonne Brasens en Erik Fransen; zittend: Rik Rombouts, A nnie H errijgers, Chrisfine Coats en Pauline Hessels.

Twintig jaar Meerse hobby's

Na Silvester komen Slisse en Cesar Het Heidebloempje bloeit momenteel aan één stuk door. Silvester en z'n gevolg zijn nog maar amper van het toneel verdwenen of daar landen Slisse en Cesar met heel hun entourage op de Meerse planken. Hen voorstellen is onnodig. Iedereen kent de lotgevallen van deze onafscheidelijke vrienden dankzij de TV of... de Meerse toneelkring, want zo'n vijftien jaar geleden werd de reeks van drie reeds

18

Tijdens het weekend van Allerheiligen vierden de KWB en KA V de twintigste verjaardag van hun hobbytentoonstelling, die er jaar na jaar in slaagt de meest uiteenlopende hobby's op een creatieve wijze aan de steeds weer talrijk opkomende bezoekers te presenteren. Proficiat en nu op naar het zilveren jubileum.


MEER opgevoerd. Daar is men nu opnieuw aan begonnen. Vorig jaar was er 'Siisse en Cesar', dit jaar gevolgd door 'Siisse bouwt', de blijspelklassieker in drie bedrijven van Jeroom Verten en Jos Gevers. De opvoeringen gaan door in de Zaal voor Kunst en Volk, de Moeder van alle toneelzalen, op de zaterdagen 19 en 26 en zondag 27 december telkens om 19.00 uur. Eerst brengt de Brassband u in de juiste stemming met kwaliteitsmuziek en daarna wordt u enkele uren de komische wereld van Slisse en Cesar binnengevoerd. De regie is in handen van Marcel Roos, die tevens de hoofdrol voor zijn rekening neemt. Dat worden drukke weken, MarceL Het decor werd volledig vernieuwd en opgebouwd door het trouwe trio Pierre Huybrechts, Ad en J os Godrie, dit keer bijgestaan door een aantal hulpvaardige handen. Als onmisbare opgever werd Jan Roos gevraagd. Omdat u dat blijkbaar belangrijk vindt - zo hoor ik toch zeggen -geef ik ook de volledige rolverdeling: Slisse (Marcel Roos); Cesar (Frans Roos); Melanie (Lucia De Clerck); Tinneke (Sonja Brosens); Rik (Fonne Brosens); Jan (Luk Van Bladel); Valerie (Els Van Gestel); Suzette (Mieke Meyvis); Mad. Flour (May Jochems); Mr. Flour (Erik Fransen); Joe (Jos Cools); Facteur (Frans Van Bladel); Architect (Karel Martens); Aannemer (Jos Arnouts); Man (Mark Dufraing); Vrouw (Ilse Arnouts). Voilà, een heel peloton met veel bekende namen, maar waarin we ook verschillende nieuwe mensen tegenkomen. Zo hoort het ook, want een toneelkring kan slechts overleven als er geregeld vers bloed geïnjecteerd wordt. Omdat er een grote toeloop verwacht wordt, valt het dit keer nog meer aan te raden uw kaarten vooraf te kopen, zodat u zeker bent

van een goede plaats. Dat ka n vanaf woensdag 16 december bij May Roos, Meerseweg 12. Doen, want een betere manier om één van uw eindejaarsavonden door te brengen bestaat niet. 0

De verrijzenis van Meermarkt Het heeft er lange tijd naar uitgezien dat Meermarkt definitief een mooie herinnering zou blijven, maar ondanks alle pessimisme komt er nu flink schot in de zaak. Het is allemaal begonnen met de heroprichting van de dorpsraad. Daar werd de eerste wens geopperd om de markt opnieuw in te richten. Een werkgroep werd samengesteld die de mogelijkheden ging onderzoeken. Dat is ondertussen gebeurd en na het raadplegen van alle Meerse verenigingen werd op de vergadering van maandag 9 november beslist de markt volgend jaar opnieuw te organiseren. Op een enkele uitzondering na, staat heel Meer positief tegenover de nieuwe markt. Meer nog, verschillende verenigingen en particulieren hebben hun actieve steun en inzet toegezegd, zodat er voldoende basis is om er nu definitief werk van te maken. Over de praktische organisatie kan ik voorlopig nog niet veel kwijt - daar is het nog te vroeg voor - maar de eerste afspraken zijn gemaakt en de eerste verantwoordelijkheden toegewezen. Wat al wèl vaststaat, is dat de markt in 1993 vier keer zal plaatsvinden: op de eerste zondag van de maanden mei, juni, juli en augustus. Hou die dagen nu al vrij in uw splinternieuwe agenda voor 1993. Over de rest van de organisatie zullen wij u - zo zijn wij - bijtijds berichten. Don't worry, be happy. •

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

Adverteren doet renderen! Onze lezers zijn uw markt, een ruime markt, want het zijn er velen!

Tweemaal goud!

Gouden bruiloften, nu zelfs twee per maand. Het lijkt wel een rage te worden. Op de foto links herkent u JAN PLUYM en AGNES VERHOEVEN, Eindsestraat 32, die op zaterdag 24 oktober in de Marschalk hun gouden jubileum uitbundig vierden. Op de foto rechts is het de beurt aan JAN TIMMERMANS en ROZA SWAENEN, Hoogeind 55, die op woensdag 11 november eerst in de kerk en daarna in danscentrum Bevers hun 50-jarigja-woord in het goud zetten. Beide koppels hadden afte rekenen met archislecht weer- de hemelsluizen stonden wagewijd open - maar dat kon hun humeur, de pret en het feest niet bederven. Proficiat jubilarissen en hou het goud.

19


------+------------------------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. Altijd weer kijk ik uit naar de ontmoetingen met mijn buurjongetje. Steeds weer vormt çlaarbij het naspelen van de laatste aflevering van Zorro, ik mag nooit Zorro spelen, de finale. Maar uitgerekend nu in Sinterklaastijd, laat hij zijn vlasblonde hoofdje hangen. Het zwarte capeje hangt mistroostig rond zijn magere schouder en de anders zo flitsende degen, is niet veel meer dan een armtroostige twijg van een hazelaar. Het valt niet meer mee om als kind door het leven te gaan. Vroeger beperkte je leefwereld zich van 'de kriekenbossen van JefGeerts' tot aan 'de watermolen van Louis.' Aan Sinterklaas vroeg je niet veel meer dan een lederen bal en een sjaal in de kleuren van je favoriete club. Nog dikwijls denk ik glimlachend terug aan die tijd. Ook toen al speelden we Zorro na, in die tijd nog zwart-wit, en ook toen al mocht ik nooit Zorro zijn. En hoe dat gevoel van euforie plots omsloeg in paniek, als een trap van 'De Kromme' of een schot na een dribbel van Lambert, de keukenruit in zilversterren deed uiteenspatten. Nee, dan hebben ze het nu heel wat moeilijker. Ooit al geprobeerd een Nintendo spelcomputer met de buitenkant van je voet door de keukenruit te jagen?

Bij de meest noordelijke grenspaal van België werd een grenscontrole in scene gezet.

Dames en Heren loop vrij binnen Bij ons vindt u * Elegante mode {ook in grote maten) * Sportieve en chique mode * Speciale jonge mode in alle prijsklassen * De topmerken zijn weer uitgebreid * Ook de mantel- en coatcollectie is onvoorstelbaar mooi * ledere week nieuwigheden bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baarle-Nassau Ook op zondag open tot 5 uur

20

Grenspalentocht Zondag 25 oktober werd met de actie 'grenspalentocht' aandacht gevraagd voor de problemen aan de grensovergang in Meer. Volgens de laatste berichten zou de tewerksteling voor 58 douaniers gewaarborgd blijven.

Organisator en Euro-douanier Marc Terreur ziet de toekomst minder rooskleurig in.

'De combinatie van een aantal negatieve factoren maakt ons erg kwetsbaar. Onze transportzone is enkel bestemd voor het opslaan en doorvoeren vanproduktenen laat geen ruimte voor industriële activiteiten. Enkele bedrijven wilden zich vestigen maar werden geweigerd. De meesten wijken uit naar elders, anderen begaan noodgedwongen bouwovertredingen waardoor dan weer gewestplannen moeten gewijzigd worden en datterwijl er in de transportzone voldoende ruimte beschikbaar is. Waar industrie is worden binnenlandse douanekantoren opgericht. Douanetechnisch behoren we tot het district Hasselt. Hasselt wil natuurlijk haar eigen belangen vrijwaren, zodat producenten ver uit de buurt van Hoogstraten worden gehouden en de oprichting van een binnenlands kantoor onmogelijk wordt. De grensovergang in Zandvliet zal binnenkort klaar zijn. Dat betekent concurrentie vlak naast de deur. Een groot gedeelte van het vrachtverkeer zal langs daar geleid worden en uiteindelijk zullen ook de douaneactiviteiten naardaar verdwijnen. We liggen dus zeer ongunstig, en zitten als het ware als een eilandje tussen Zandvliet, Hasselt en Nederland geklemd.' Verder meent Terreur dat de Europese eenmaking, ook door de pers, te elitair benaderd wordt.

'De eenmaking wordt echt geen deus-exmachina waar men het voor door wil laten gaan. Beleidsmensen schermen te graag met een sterk eengemaakt Europa. Wij hebben de problemen aan zien komen en dringen allang aan op het doorvoeren van een reconversie. We hangen allang aan de alarmklok maar worden nooit gehoord, alhoewel blijkt dat we het steeds bij het rechte eind hebben. Binnen dit en twee jaar zullen tweehonderd mensen hun job aan de grens verliezen. Jonge gezinnen uit Meersel-Dreefen Meerle zullen plots zonder inkomen zitten. De transportwereld zit in een crisis. Onze truckers moeten wijken ten voordele van goedkopere Grieken, Polen, Tsjechen en Portugezen. Vooral de Nederlandse transportbedrijven maken zich slagklaar tegen '93 door op z oek te gaan naar goedkopere arbeidskrachten ten koste van het huidige personeel.


MEERSEL-DREEF Europa één dreigt voor Hoogstraten een sociaal probleem te worden. Er wordt nauwelijks aandacht aan besteed en met deze actie wilden we daar iets aan doen. ,0

Mieke 105

Dorpsraad Zoals Dré vorige maand al wist te melden heeft de dorpsraad haar algemene vergadering achter de rug. Wat er 27 oktober allemaal is besproken kunt u hier onder lezen. Zoals tevoren al gemeld, stond er heel wat op het programma. Met name de verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur. In aanwezigheid van gemeentelijke prominenten, ons raadslid Thérèse Coppens, burgemeester senator Van Aperen en schepenen Peerlinck, Pauwels, Coenegrachts, ging het volgende in zijn werk. Na het welkomswoord werd er meteen overgegaan tot de verkiezingen. Iedereen van de aanwezigen mag 3 namen opschrij ven en de negen personen met de meeste nominaties worden verzocht deel uit te maken van de dorpsraad voor een periode van 2 jaar. Uittredend ondervoorzitter Toon Verleye stelde zich niet meer herkiesbaar. Volgende uitslag werd genoteerd: Jos Huybrechts, Willy Jacobs, Jef Jacobs, Jaak Snijders, Eug. Bogers, JefKoyen, Jack Broers en André Oomen zijn na de eerste ronde zeker van hun plaats. Omdat een aantal mensen weigeren en Jef De Roover de eerste is die aanvaardt is hij de negende man die de ploeg volledig maakt. De KLJ zal eveneens haar kandidaat voordragen en E.H. Pater Kapelaan J. Teuns zal het gezelschap vervolledigen. Jammer dat er weer geen vrouwen bereid zijn gevonden deel uit te maken van de nieuwe ploeg. Waar zitten die Dreefse vrouwen die hun mannetje kunnen staan? Na de verkiezingen volgden een aantal mededelingen. Eugéne Hogers zal voorgedragen worden als Dreefse vertegenwoordiger voor de Gezondheidsraad. Dr. D. Vermander zal gevraagd worden plaatsvervanger te worden. De RIT-actie mag als geslaagd beschouwd worden. Er zijn heel wat formulieren binnengekomen die binnenkort bij de RIT worden bezorgd. Na de koffiepauze werd er vergaderd met het schepencollege.

De riolerings- en verfraaiingswerken: De dorpsraad heeft de huidige werken op de voet gevolgd . De nodige brieven in verband met de uitvoering van de tweede fase van de werken zijn verzonden. Men kan rustig doch spijtig vaststellen dat het nog jaren zal duren vooraleer er aan die tweede fase zal begon·nen worden. In verband met de aansluiting op Meerle en de verkaveling wordt rekening gehouden met een prioriteitenlijst in de hele fusie. Het aantal aan te sluiten woningen op de riolering in verhouding met de kostprijs is o.m. prioritair. Het Begijnhof. bijvoorbeeld zal voorrang krijgen. In samenwerking met de Tuinbouwschool zullen er reeds in het najaar boomaanplantingen gebeuren. De overige beplantingen zijn voor het voorjaar 1993 voorzien. Ondertussen zijn de graafmachines aan de grens gekomen. Het pleintje achter het café van Ad Maas en het pleintje voor de oude meisjesschool zijn even tot openbare parkeer-

~ l:)

./K I

Hoe het verhaal van ons Mieke VanGi/sin elkaar zit weet iedereen onderhand wel. Maar hoe kras ze er nog uitziet! De foto ,s spreken voor zichzelf plaats gebombardeerd. Jammer genoeg voor de middenstand, is de Dreef een tijdje van alle verkeer verstoken gebleven. De meeste mensen hebben hun rioleringssysteem naar de voorkant van hun huis verplaatst. Ook zoveel rommel opgegraven? Vroeger bestond er geen geregelde vuilnisophaaldienst. Alles wat men niet kon gebruiken stopte men doodeenvoudig in de grond.

De verkaveling: Het Bijzonder Plan van Aanleg is door de bevoegde Minister goedgekeurd en aan het I.O.K. werd opdracht gegeven om de verkaveling verder uit te werken, meer in het bijzonder de onderhandelingen met de eigenaars, en nadien de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen en de vorming en de te-koop-stelling van kavels. Volgens de burgemeester kan men al in het najaar van '93 bouwen. De burgemeester spreekt van 25 à 30 kavels, terwijl schepen Peerlinck het over 16 à 20 kavels heeft.

Projekt Paterswiel: De secretaris geeft tekst en uitleg in verband met het projekt Paterswiel, inhoudende het oprichten van een gemeenschapshuis, sociale huurwoningen, sport- en speelterrein, parkeerplaatsen, e .a. voorzieningen voor de dorpsgemeenschap.

De eigendommen horen toe aan de Stad Hoogstraten en aan de Kerkfabriek Meerle. De Voorzitter van de Kerkfabriek zou reeds mondelinge toezeggingen hebben gedaan, wat reeds een eerste stap in de goede richting is. Tot slot dankte de voorzitter de opgekomen aanwezigen, de gemeentelijke mandatarissen en afscheidnemend ondervoorzitter Toon Verleye. 0

KLJ Ondanks een nog steeds vrij aanzienlijk ledenaantal blij ft de KLJ met haar lokaal sukkelen. Na een veelbelovende start is de heropbouw een beetje in het slop blijven steken. Ware het niet dat een aantal · oudbestuursleden zich voor de kar gaan spannen. Vergeet de tweede zaterdag van januari niet, want dan wordt er weer uitgerukt voor de papierslag. O

Bloemen Nog even een aantal mensen een bloemetje toewerpen. Bedankt Dré voor het depanneren van de vorige maand. En iemand die ik zeker niet mag vergeten is fotograaf Cel Onincks. Tijdens een fotosessie op Dreef werd hij jammerlijk aangereden door een auto. Eervol gesneuveld en een paar maanden verplichte rust. Van harte beterschap. •

Lauryssen electronics

pvb•

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c- 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

21


NOTARIELE AANKONDIGINGEN Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN - Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING met GROTE TUIN te HOOGSTRATEN. Minderhoutsestraat 33 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen woning met grote tuin te Hoogstraten, Minderhoutsestraat 33, groot 11 a 80ca. Kadastraal inkomen 14.180,- fr. Ingedeeld: - woonkamer, keuken, badkamer met WC, lavabo en ligbad -boven 2 slaapkamers en 1 masarde. Kleine zolder. - verder schuur en bergplaatsen en grote tuin. Nutsvoorzieningen: telefoon, pidpawater en aardgas. Bezichtiging: sleutel te bevragen bij de notaris. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag - Definitief op dinsdag 1 december 1992 Om 14 uur in CafĂŠ De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOEDE WONING MET GARAGE EN TUIN TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, PASTOORVAN DIJCKSTR. 11 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: ZEER GOEDE WONING te Hoogstraten/MINDERHOUT, Pastoor Van Dijckstraat 11, groot 3a 37ca. Ingedeeld als volgt: - living, hal met trap, keuken en garage - boven: 3 slaapkamers en badkamer. Nutsvoorzieningen: CV met mazout, telefoon, distributie, pidpawater. Kadastraat inkomen: 27.300 fr. Bezichtiging: zaterdag van 2 tot 3 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten . Zitdag - Definitief op dinsdag 1 december 1992; om 16 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaatkopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VERKOPING TE HOOGSTRATEN VAN GOED GELEGEN WONING MET GROTE TUIN Van Aertselaerstraat 27 EN BOUWGROND, Minderhoutsestraat tussen nrs 33 en 35 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met w inst 1 % premie openbaar verkopen: Koop 1 : Goed gelegen woning te Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 27, groot 1400 m 2 , breedte ongeveer lOm (oprit 3,75m). Ingedeeld als volgt: -Voorplaats, gang met trap, woonplaats, keuken, wasplaats, berging en kelder - Boven: 2 slaapkamers en zolder. Verwarming met mazout. Kadastraal inkomen 11 .000 fr. Bezichtiging: zaterdag van 10 tot 12 uur. Koop 2: Bouwgrond met gevelbreedte tegen de Minderhoutsestraat van 10,63m, groot 628

m2. Bestemd voor halfopen bebouwing. Stedebouwkundig attest nr. 1 d.d.1 6 .1 2.1991 . Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag - Definitief op dinsdag 1 december 1992 Om 1 7 uur in CafĂŠ De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. Plans van koop 2 en inlichtingen bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Lieve lezers

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

22

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag- Zondag 10-17 uur

Wilt u ook volgend jaar uw HOOGSTRAATSE MAAND op tijd in bus, vergeet dan niet het abonnement te betalen. Storting of overschrijving van 600 fr. t.n.v. De Hoogstraatse Pers, Groenewoud 21, 2320 Hoogstraten op nr. 7333243117-49. (Gebruik bij voorkeur het formulier uit vorige Hoogstraatse Maand). Dank.


Al het HOUT rijssen, fonisch

nieuws over MINDERis welkom bij René LauDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28.

Drukke dagen voor de kindervriend maar aan die verwonderde, blinkende kinderoogjes kan natuurlijk niemand weerstaan. Daarom nodigt Sinterklaas alle kinderen, die geboren zijn in 1991 of vroeger (tot en met het 4de leerjaar), uit in de parochiezaal op zondag 29 november van 13 tot 16 u.! Terwijl de kinderen een nuttig cadeautje in ontvangst mogen nemen, heeft de Sint ook de geduldige ouders niet vergeten. Die hebben ruimschoots de gelegenheid om een drankje te nuttigen bij stemmige muziek. Dankzij K.A.V., K.W.B., K.V.L.V. en L.G. zal die dag menig kinderhartje sneller kloppen. 0

Kerstmis op het plein Jarenlang bleef Minderhout verstoken van ook maar enige kerstsfeer. Langzamerhand begonnen enkele winkeliers en particulieren aan dit euvel (als je het een euvel mag noemen) te verhelpen. Een viertal jaren geleden staken enkele bewoners van de Gemeentestraat de hoofden bij mekaar en warempel sinds die tijd prijkt een heuse kerststal waarop men terecht fier is, in deze straat. De kerk is gerestaureerd en baadt in het felle licht, het dorpsplein werd een leuker kleedje aangemeten en doet zich ook tegoed aan een weelderige verlichting. In de kersttijd mist men misschien nog iets, iets wat je dát noemt. Een kerststal zou in dit decor zeker aangewezen zijn. Simpel hoor ik je al zeggen, verhuis de stal van de Gemeentestraat naar het plein en alles is opgelost. De verantwoordelijken van deze straat zouden daar geen bezwaar tegen hebben, maar ze hebben schrik van het vandalisme dat omstreeks die periode toch regelmatig zijn kop opsteekt. Hun standpunt is volkomen te begrijpen en te respecteren. Zij willen echter tenvolle meewerken aan een initiatief in het centrum. Men heeft plannen, geen spectaculaire, om toch iets van de kerstsfeer te laten proeven. Welke? Kerstmis nadert en dan oordeel je maar of je het gelukt vindt of niet, en dan zijn nieuwe suggesties altijd welkom! 0 .

laak Van Opstal (links) en Jef Peeters (rechts), geflankeerd door hun respectievelijke echtgenotes, werden tot erelid uitgeroepen voor de meer dan 25 jaar a.ctieve dienst in het gebu.urtevoetbalbestuur. Als blijvende herinnering aan deze samenwerkmg werd hen een prachtig geschenk aangeboden.

Veilig Verkeer Nog één 'MAAND' en Nieuwjaar is weer aan de orde tot groot jolijt van groot en klein, want feestvieren hoort er dan zeker bij. De kleinsten nemen reeds afscheid van het oude jaar in de ochtend van 31 december ter gelegenheid van het traditionele nieuwjaarszingen. Een oud gebruik dat jaarlijks terug hernieuwd wordt. Om de kinderen zeker niet het slachtoffer te laten worden van het voortrazende verkeer hebben enkele verenigingen weer de handen in mekaar geslagen om de kinderen een veilige doortocht door de dorpskom te waarborgen. De Minderboutsestraat wordt van 's morgens 9 u. tot 's middags 13 u. volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer en ditmaal hopen de initiatiefnemers dat alle chauffeurs er wel degelijk het kopje bijhouden en de afsluitbarrelen niet klakkeloos opzijschuiven om hun vaart voort te zetten. In het dorp zelf worden oversteekposten voorzien aan de Borselhoeve, Beemden, Hemelstraat, Gemeentestraat, Koestraat, Schoolstraat, Venhoef en Kapeldreef. Donderdag 31 december! Chauffeurs let op de signaalgevers, want vaart minderen, spaart kinderen. 0

Hobby's voor de 16de keer Zaterdag 12 en zondag 13 december staan in de agenda van de hobbyisten zeker in 't vet onderstreept. Hoogdagen voor hen die anderen willen laten meegenieten van hun bezigheid. Wat kan er zoal tentoongesteld worden? Alles waarvan je denkt dat de moeite waard is. Dit kan gaan van echte kunstwerken zoals schilderijen, beeldhouwwerken tot eigengemaakte handwerken zoals macramé, Perzische azjour, kant, bloemstukken, verzamelingen allerlei. Speciaal de verenigingen die jubileren of een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben, wil men erbij betrekken. Wil je meedoen? Goed, laat dan een seintje aan Greet Lambrecbts, voorzitster K.A.V. tel. 314.42.71 of Jos Bolckmans, voorzitter K.W.B. tel. 314.72.97! Vervoerproblemen mogen je zeker niet weerhouden om je hobby met anderen te delen. Een telefoontje en alles wordt netjes opgehaald en terug thuisgebracht. •

K.S.J. op het Dorpsplein tijdens hun 'NATIONALE STUNTDAG'. En ze waren met velen! Deze dag vond p laats over gans België en stond volledig in het teken van het jaarthema 'Onder één hoedje'.

23


MINDERHOUT

S.O.S.! Kapel 0.-L.-Vrouw-in-den-Akker! 'Red deze parel!' 'Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeven, huis of tronk, komt men u Maria tegen, staat uw beeltenis ten pronk ... !' De tijd dat men uit volle borst en van emotie trillende stem deze woorden uitzong, ligt wel achter de rug, maar de Maria-devotie is gebleven en zeker ook in onze streek. Vele kapelletjes zijn verdwenen, toch prijken er nog een groot aantallangs de landelijke binnenwegen. Een kapel waar je niet omheen kunt kijken is wel de Minderhou/se aan het einde van de Kapeldreej, met zijn statige bomenrijen. Dil stilteoord straalt naar vele mensen een kracht uit en voortdurend brandende kaarsen bewijzen overduidelijk dat heel wat troostzoekenden hier lafenis komen zoeken en vinden. Zou het niet godsgeklaagd zijn dat dit 17de eeuwse gebouw, dat op JO maart 1950 als monument geklasseerd werd, door geldgebrek niet meer tot haar volle uitstraling zou komen in de toekomst?

Restauratie 'Maar men is toch druk bezig deze kapel voor het nageslacht te bewaren! Maandenlang heeft het gebouw in de steigers gestaan. Wat heeft men daar dan gedaan?' Juist! Dringende instandhoudingswerken werden uitgevoerd door aannemer De Clercq uit Beerse. Oorspronkelijk werd een dossier ingediend voor de gehele restauratie en dit voor een bedrag van 12,5 miljoen. We leven in een tijd van besparingen, beperkte budgetten, zware belastingen en verspillingen. De Vlaamse Gemeenschap heeft ook geen ezeltje dat geld kan sch ... , en daarom werd dit dossier niet goedgekeurd. Te duur! Wel werden gelden toegekend voor dakwerken, zwam- en insectbestrijding, houtwerken, drainering en riolering voor de som van 2 475 418 fr. + BTW en voor fixatie en herstel van de plafondbepleistering mocht 1 866 334 fr. + BTW uitgetrokken worden. Deze werken zijn momenteel zo goed als afgelopen en bezoekers zullen ongetwijfeld wel teleurgesteld reageren bij de eerste aanblik en zich vragen stellen. Voorlopig gebeurt er niets aan het herstellen van de scheuren in de gevels, de schade aan de natuursteen van de buitengevels, het reinigen, uitslijpen en invoegen van de muren en de schildering binnen en buiten, het berstellen en verfraaien van de beelden, het meubilair en het orgel, de restauratie ~·an de plafondschildering. Zonder t\\;jfel mag dit een spijtige zaak genoemd worden gezien het historische belang van deze kapel. Maar het koste wat het kost, hiervoor moet een oplossing gevonden worden.

Waltman Van Dyck

Een klein stukje van de polychromie werd met geduldige hand blootgelegd. Prachtig! Zal het gewelf ooit nog in volle pracht schitteren? Dat moet gewoon!

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een profess i<'neel fotograaf.

24

Vóór 1650 bestond er reeds een veldkapelletje (dat opgericht werd ter verering van het mirakuleuze Mariabeeld) waarin slechts enkele personen konden plaatsnemen. De kapel werd te klein en men besloot een nieuw gebedshuis op te richten en dat gebeurde ook in 1650. Toenmalig pastoor Waltman Van Dyck ontpopte zich als de grote bezieler van dit project. Tussen 29 april 1650 en 21 mei 1652 reed hij 42 dagen lang met kar en paard rond op bedeltocht, want met de offerblokgelden kon hij het onmogelijk financieren. Milde bedragen werden geschonken en moeite noch kosten werden gespaard om van dit bedevaartsoord een juweeltje te maken. De deur van de kapel bleef elke dag van 's morgens tot 's avonds open, hetgeen anno 1992 nog het geval is dankzij de goede zorgen van de FAMILIE DE ROOVER. Het klokje, 0,4m doorsnede, boven in het torentje dateert van 1653 en kreeg als doopnaam Maria. In 1688 werd de kapel vergroot, hetgeen in 1691 weer gebeurde. Het koor werd aangebouwd, plus een sacristie met de biechtstoel aan de noordzijde, in 1696 werd aan de zuidzijde een biechtstoel aangebracht en in 1743 werd begonnen met de bouw van de zuidsacristie. In de loop der jaren bleef men de kapel met verfraaiingen tooien. In 1766 werd ze van een orgeltje voorzien. Dit instrument blijkt een laatste restant in Europa te zijn van de overgang van gotiek naar barok en daarom een kostbaar, zeldzaam stuk. Een restauratie zou toch een half miljoen vergen en daarvoor zijn ook geen fondsen. Spijtig!

..

l.

t


MINDERHOUT

Polychromie: 6 miljoen Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (K.I.K.), voerde reeds in 1985 een kleuronderzoek uit naar de ondergestopte verflagen op het plafond, houten vensteromlijstingen, koor en muren. Hun besluit luidde dat de kleurgeving zeer zeldzaam en interessant was. Tijdens een werfvergadering op 22 mei 1992, op een ogenblik dat de binnenstellingen geplaatst zijn, wordt een gedeelte van het stucgewelf nauwkeurig onderzocht. Men komt tot de bevinding dat de aanwezige, maar verborgen polychromie (plafondschildering) van het gewelf zeer uitzonderlijk is. Er wordt verwezen naar een soortgelijke plafondschildering van een kapel in Zwitserland, waar duizenden toeristen een kijkje komen nemen. De schoonheid van de Minderhoutse polychromie zou deze van de Zwitserse in sterke mate overtreffen, dat lijdt geen twijfel. Enkele puncties boven altaar en hoogzaal zijn momenteel te bewonderen en werkelijk ... je staat perpleks van die prachtige kleurschakering. Wil men dat het gewelf al zijn geheimen prijsgeeft moet men zeer omzichtig te

werk gaan, zodat de picturale laag niet vernietigd wordt voor altijd. Hoe deze schildering redden? Hier knijpt het schoentje weer Geen kredieten! Wel heeft men nu een witte beschermende laag aangebracht op het geschilderde gewelf die ten alle tijde en op een gemakkelijke manier kan verwijderd worden, moest ooit het nodige geld ter beschikking gesteld worden.

Beschermcomité Schepen van Monumentenzorg Herman Verlinden, de architecten Adriaensens en Horsten, aannemer De Cercq, zouden het alleszins spijtig vinden dit kunstwerk voor altijd te bedekken onder een witte beschermlaag. Men zal alle mogelijkheden uitputten om de subsidiërende overheid ertoe te bewegen toch nog de nodige middelen te verlenen om dit unieke gewelf in zijn oorspronkelijke staat te kunnen herstellen. Komt de staat niet over de brug dan is er nog één middel en dat is PRIVÉ-SPONSORING. Zes miljoen is geen habbekrats maar zou toch op de een of andere manier haalbaar moeten zijn. Men wil in elk geval starten met een Beschermcomité

Goud voor Louis Pemen en Marie Janssen 'Ons hart blijft toch in Meer!' Bijna heel hun leven lang hebben de jubilarissen op de boerderij gewerkt op Beek te Meer en in de herfsttij van het leven werd toch nog van woonplaats verwisseld. Zo'n tien jaar wonen Louis en Marie nu reeds in de Minderhoutse straat, in Minderhout uiteraard . Daar moet een reden voor zijn! 'Inderdaad! Twee van onze dochters, May enGerd, wonen daar ook en wij dachten stilaan aan onze oude dag, zo in de nabijheid van de kinderen geeft toch een prettiger en veiliger gevoel. Word je ziek of blijf je alleen over, en eens zal dat zonder twijfel gebeuren, dan vóel je je toch een beetje meer geborgen. Dit huis in de Minderhoutsestraat stond op een gegeven ogenblik te koop en lang hebben we niet geaarzeld om onze intrek hier te nemen'. Louis blaakt nog van gezondheid maar Marie heeft toch al een rare klap van de zweep te incasseren gekregen die gelukkiglijk geen al te felle striemen heeft nagelaten. Een hersenbloeding is een serieuze aandoening, maar ze beeft zich flink hersteld zonder erge gevolgen.

Louis werd geboren te Meerle, in Klein Eyssel, op 18 november 1917 en groeide als tweede jongste op in een gezin met acht kinderen. De boerenstiel was hem en bleef hem lief zodat hij thuis op de hoeve bleef werken tot aan zijn huwelijk.In 1939 werd hij zoals vele van zijn mannelijke leeftijdsgenoten gemobili-

dat zal ijveren voor een volledige restauratie van deze wondermooie kapel. Inlichtingen hieromtrent kun je bekomen bij: architect Raf Horsten, tel. 03/314 57 70, architect Herman Adriaensens 014/22 IS 98, directeur muziekschool Jan Van Mol 03/384 24 49, Schepen voor Monumentenzorg Herman Verlinden 03/314 68 57.•

seerd om de Duitsers te gaan bekampen, maar veel heldendaden heeft hij ook niet kunnen uithalen want de capitulatie van het Belgisch leger liet niet lang op zich wachten. Een geluk had hij zeker: hij werd naar huis gestuurd hetgeen in die periode zeker niet voor alle soldaten gold.

Marie is ook een Meerlese, geboren op 26 juni 1918, en zij woonde in Groot Eyssel samen met zes broers en zussen waarvan zij de oudste was. Tot aan haar huwelijk bleef zij ook op de ouderlijke boerderij. Leger voorbij, oud genoeg om een eigen nestje te bouwen en te verwarmen. De weg naar een huwelijk lag wagenwijd open en Louis vroeg en kreeg Marie's hand. Op 14 oktober 1942 trok het jonge koppel naar gemeentehuis en kerk en hier werd de kiem gelegd van hun 50-jarig huwelijk. Zij trokken naar de boerderij in Meer (Louis' ouderlijke hoeve, want toen hij 3 jaar telde verhuisden zijn ouders met heel het kroost van Klein Eyssel naar Beek) en daar werd nogmaals bewezen dat het goed boeren was op de vruchtbare Meerse grond. De oorlog hing altijd nog wel te land en in de lucht, maar heel veel brokken werden er bij het jonge paar niet gemaakt. Integendeel, zij konden hun geluk niet op. In die jaren en de daaropvolgende zagen zeven kinderen het levenslicht. Louis en Marie, hoe ze ook hun uiterste best deden, hielden het bij één soort. Zeven meisjes alstublieft! Moet kunnen, maar je moet het toch maar kunnen! Die meisjes groeiden op tot flinke meiden die gingen werken en thuis meehielpen onder het goedkeurend en waakzaam oog van de fiere ouders. Hun zeven kinderen, met partner, die voor twaalf kleinkinderen zorgden, prijken in de woonkamer tegen de muur 'en daar kunnen we niet naast kijken!' Louis is 75, Marie 74! Ze hebben nog een grote tuin te onderhouden maar daar weet Louis nog a ltijd als de beste, zo goed zelfs dat hij enkele jaren geleden zelfs nog en obus bovenhaalde waarmee hij toen ook het krantennieuws haalde. Hun tijd weten ze anders goed te verdelen: fietsen, kaarten, kegelen .. . en dit samen met hun Meerse leeftijdsgenoten, een contact dat ze niet graag zouden missen. Tussen haakjes: het gouden paar is ook een fervent lezer van 'De Hoogstraatse Maand' en de eerste rubriek die hun onder ogen komt is, één keer raden ... de Meerse dorpsrubriek! Daarna volgt de rest, maar 'we lezen ze helemaal uit, ze is gewoon onmisbaar voor ons!' Voilà, nu heb je het ook eens gehoord van mensen die goud gevierd en verdiend hebben! Louis en Marie, nog gezonde jaren! •

25


REGIONAAL

Ecover opent ecologische fabriek Enkele weken geleden werd de eerste ecologische fabriek, gebouwd door Kempische bedrijven in opdracht van Ecover, geopend aan de rand van het industrieterrein in Oostmalle. Het verhaal van deze producent van ecologische wasmiddelen is het typische verhaal van een te snel groeiende onderneming, zegt afgevaardigd bestuurder Gunter Pauli. Ecover is een Kempisch bedrijf dat door Frans Bogaerts 12jaar geleden werd opgericht in een boerderij te Meersei-Dreef. Vader Frans en zoon Herman Bogaerts vroegen Gunter Pauli om Ecover door een groeicrisis heen te helpen. Tijdens de maand oktober maakte Pauli bekend dat hij samen met de internationale groep Group 4 Securitas Ecover van de familie Bogaerts had overgekocht. Door deze financiële injectie en de ruggesteun van Group 4 kreeg Ecover nieuwe mogelijkheden. Men gaat zich nu oo k toeleggen op de markt van reinigingsmiddelen voor bedrijven. Op dit moment zijn de voornaamste klanten Nestlé, Alcatel en Club Med.

vering in een eigen rietveld recycleren. Ook het bouwmateriaal werd zorgvuldig geselecteerd en eigenlijk is de fabriek bijna volledig recycleerbaar. Voor de produktie van de plantaardige zepen gebruikt men vooral zelfontwikkelde technologie. De blikvanger van de Ecover-fabriek is het enorme grasdak (6000 m'). Het vormt een ecosysteem op zich voor planten, insecten en vogels. Bijzonder veel aandacht werd geschonken aan de mensvriendelijke werkomgeving, o.a. door houten werkvloeren en aangename, goed verluchte ruimten. Alle kantoren en gebouwen van Ecover zijn rookvrij of zoals men aan de ingang kan lezen: 'Peukjes wachten buitcn'. O

Belasting is troef Verschillende landen kenden een bijzondere belasting op speelkaarten. Deze taks is binnen de Europese Gemeenschap nu helemaal verdwenen. Toch vormt de speelkaartenbelasting een apart en interessant onderdeel van de fiscale geschiedenis. Door middel van een grensoverschrijdende tentoonstelling wordt het fenomeen uitgebreid belicht in een tentoonstelling te Turnhout, Rotterdam en Antwerpen.

Belasting is troef in het Nationaal Museum van de Speelkaart te Turnhout.

Het enorme grasdak is dé blikvanger van de eerste ecologische fabriek van Ecover. Ecover is wereldmarktleider als producent van ecologisch verantwoorde was- en reinigingsmiddelen en exporteert meer dan 90% van haar omzet naar de USA, Japan, Skandinavië, ... Bogaerts verkocht zijn produkten in de beginjaren enkel in Belgische natuurwinkels maar nu vind je ze ook in de andere winkels en in enkele grote distributiecentra. De ontdekking van zijn wasmiddelen door een Britse distributieketen betekende het begin van een internationale doorbraak. Ecovers principe van een minimale milieubelasting is niet alleen duidelijk in het produkt, het wordt ook bevestigd door de bouw van een ecologische fabriek van 5300 m'. In deze nieuwe fabriek wordt zesmaal minder energie verbruikt dan bij de traditionele fabrikanten en Ecover produceert zonder afvalwater en zal al het water op natuurlijke wijze na zui-

26

Onder de titel 'Belasting is troef' worden de verschillende aspecten getoond van de fiscale geschiedenis van het kaartspel. De expositie geeft ook een overzicht van de diverse vormen van taksen op kaartspelen, van louter administratieve inning tot de opbouw van een eigen fiscale dienst of een staatsmonopolie. Ook de fraude kende vele gezichten, van smokkel over namaak tot handel in tweedehandskaarten. Belastingen betalen is misschien geen aangename bezigheid maar het bekijken van de fiscale geschiedenis van het kaartspel is dit des te meer. Dit kan nog in het Nationaal Museum van de Speelkaart te Turnhout (Druivenstraat 18) tot 31 december 1992. Openingsuren: dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur, zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Gesloten op maandag en op 25 en 26 december. Groepen en rondleidingen zijn ook welkm op afspraak (tel. 014-41.56.21). De toegangsprijzen: 20, 25 of 30 fr. Bij de tentoonstelling 'Belasting is troef' verscheen een tekstboek met uitvoerige en geïllustreerde informatie over het kaartspel en de speelkaartenbelasting van F. Cremers (200 blz., 900 fr.). Men kan er ook luxe speelkaarten kopen met 36 originele karikaturen van bekende Eurpese politici (ontwerp Junius). De twee kaartspellen {llO kaarten) in een dubbel etui kosten 275 fr. O

Breda's Museum We weten niet hoeveel van onze lezers min of meer regelmatig een museum bezoeken in Hoogstraten (Stedelijk Alfred Ostmuseum), in de Kempen (20 plaatselijke musea), in Turnhout of Antwerpen. Maar vlak over de grens, in Breda, Grote Markt 19, vind je het vernieuwde Breda's Museum, het vroegere Stedelijk en Bisschoppelijk Museum van Breda. Na vele maanden discrete werking achter de schermen heeft men nu het mooiste schilderij van Petrus van Schendel kunnen verwerven. Het is een schitterende romantische kerstvoorstelling van de beroemdste Bredase kunstschilder uit de 19de eeuw. Van Schendel schilderde Bijbelse taferelen, portretten en vooral genrestukken. Hij koos voor de traditie van de fijnschilderkunst én voor een herwaardering van het 17de eeuwse genrestuk met kaarslichteffekten. Petrus van Schendel heeft ook steeds religieuze onderwerpen geschilderd en hierbij was de Italiaanse 17de eeuwse kunst een bron van inspiratie. Het schilderij 'De aanbidding der herders' behoort beslist tot het beste wat Van Schendel heeft gemaakt en het mag gerekend worden tot een van de beste stukken van de ederlandse romantiek. Maar er zijn nog meer redenen om tot Breda's Museum tijdens het kerstverlof te bezoeken. Tot en met 3 januari kan men nog een paar merkwaardige tentoonstellingen gaan bekijken. 'Leven onder ons' toont de vondsten uit opgravingen, 'Breda's oudste foto 's' is een verzameling van portretten en stadsgezichten van de 19de eeuw en 'Oog op bet Hof' geeft een beeld van Breda als eerste residentie van het huis van Oranje-Nassau in Nederland. Het Breda's Museum aan de Grote Markt is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 17 uur en dinsdag, zon- en feestdagen van 13 tot 17 uur. Gesloten op maandag, 25 december en I januari. Toegangsprijs: 1,50 gulden. C

Milieudienst Onlangs werd het beheerscomité van de Interkommunale Milieudienst (IMD) van de JOK geïnstalleerd. De opdracht van het beheerscomité, dat in hoofdzaak is samengesteld uit de schepenen van leefmilieu, is leiding en oriëntering geven aan de IMD die sinds I september operationeel is. Mogelijke opdrachten voor de Interkommunale Milieudienst zijn: adviesverlening, juridische en technische bijstand in het kader van het Vlarem, informatieverstrekking bij de sectoriële wetgeving, bijstand tot toezicht op bedrijven en inzake optreden bij milieuhinder en milieudelicten alsook voor de uitvoering van het milieuconvenant (zoals bij de opmaak van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan en het opstellen van de jaarlijkse beleidsnota) kunnen de gemeenten een beroep doen op de IMD. Een belangrijk uitgangspunt bij de problemen in de milieusector is dat ze in hun totaliteit worden aangepakt. De IMD biedt in dit verband de mogelijkheid aan de gemeenten beroep te doen op een universitair en multidisciplinair team. Hopelijk is de IMD een belangrijke troef om op een akkurate en deskundige manier de gemeenten van dienst te zijn.•


REGIONAAL

Kerstconcert De kersttijd is traditiegetrouw een bijzonder sfeervolle tijd. In vele dorpen en steden plaatst men mooie verlichting en een kerststal. Het Turnhoutse Kamerorkest wil ook een bijdrage leveren en brengt daarom op dinsdag 22 december om 20.15 uur een kerstconcert in de Sint-Pieterkerk op de Grote Markt in Turnhout. Het Turnhoutse Kamerorkest werd opgericht in 1987. Toen Eric Baeten werd gevraagd om dit ensemble te leiden, werd onder zij n leiding het peil snel opgetrokken. De dertien spelende leden specialiseren zich vooral in de 18de eeuwse muziek voor snaren. Tijdens het kerstconcert brengen zij werk van Bach, Mozart, Vivaldi, Händel, Corelli, Schumann, e.a. Kaarten voor dit concert op 22 december kosten 200 fr. (kinderen -14 jaar gratis) en kunnen besteld worden in De Warande, tel. 014-41.69.91 . 0

Politie-opleiding Het Politie-Opleidingscentrum Antwerpen organiseert in 1993 de aanwerving en selectie van kandidaat-politieagenten en veldwachters voor de provincie Antwerpen. Inschrijven voor deze proeven kan nog tot 8 februari 1993. Op 13 ja nuari om 19.30 uur zal in het Politie-opleidingscentrum hierover een informatieavond gehouden worden. Een gespecialiseerde brochure is op telefonische aanvraag te bekomen via tel. nr. 03-541.01.00, binnenpost 17, vragen naar inspecteur Cools. Alle kandidaten en ook belangstellenden zijn welkom in dit centrum aan de Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen. 0

Karel Miehielsen schrijft 'De stroomversnelling' Vorige maand verscheen bij de uitgeverij 'DA VIDSFONDS-INFODOK' van de band van ex-Meerlenaar en ex-medewerker van de Hoogstraatse Gazet KAREL MICHIELSEN een boekje over jeugdliteratuur dat als titel ' DE STROOMVERSNELLING' meekreeg. De ondertitel verduidelijkt meteen waarover bet boekje handelt nl. twee decennia jeugdliteratuur in Vlaanderen. Karel is bibliothecaris zowel in Merksplas als in Baarle-Hertog. Hij is al lang erg geïnteresseerd in jeugdliteratuur. Zo was hij iniatiefnemer van de documentatiemappen ' Aangenaam' over Vlaamse jeugdauteurs en de tweejaarlijkse Noord-Zuidontmoeting in Baarle-Hertog-Nassau waar Nederlandse en Vlaamse jeugdauteurs en illustrators elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. De titel van het boek 'DE STROOMVERSNELLING' gaat terug op een boek dat ene Fred de Swert schreef in 1977 over jeugdliteratuur. Hij schreef daarin: 'Tegen het einde van de jaren '60 en in het begin van de jaren '70 is de jeugdliteratuur in een stroomversnelling terechtgekomen, waarvan de gevolgen alsnog niet te overzien zijn.' In ' De stroomversnelling' onderzoekt Miehielsen hoe het met die stroomversnelling ondertussen gesteld is. Hij doet dit aan de hand van een aantal hoofdstukken die telkens een belangrijk aspect van de jeugdliteratuur behandelen.

Karel Miehielsen ······

GARAGE

GeudeiiS

hielden met het uitgeven van jeugdliteratuur. In het hoofdstuk 'De Scheppers' overloopt hij het aantal debutanten en neemt hij de 'scheppers' van jeugdliteratuur onder de loupe, met speciale aandacht voor dichters, illustratoren, vertalers, critici. In een laatste hoofdstuk: 'De Prijzen' geeft hij een overzicht van de prij zen die ingesteld werden speciaal voor jeugdliteratuur. Een bibliografie van geraadpleegde werken sluit het 127 pagina's tellend boek af. Dit boek geeft zeker het meest volledige overzicht van wat er allemaal gebeurde in Vlaanderen op het gebied van jeugdliteratuur in de laatste twintig jaar. Het is echter een NASLAGWERK en geen leesboek. Het bevat veellijstjes en opsommingen van allerlei wetenswaardigheden en is daarom in de eerste plaats interessant voor diegenen die 'professioneel' metjeugdliteratuur bezig zijn: bibliothecarissen, leerkrachten, enz. •

SCREENPRINT J. AERTS

-

TEXTIELBEDRUKKING ZEEFDRUK 0000000000000 0 0 0 0 0 0

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03/315.71.76

0 0 0

0 0 0 0

t-shirts sweaters polo's bashallcaps stickers

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0000000000000

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NA AR PERFECTIE

In het hoofdstuk: De lnit.iatieven geeft hij een overzicht van een aantal belangrijke initiatieven i.v.m. jeugdliteratuur in Vlaanderen zoals bijvoorbeeld: het ontstaan van kinderboekwinkels, de jeugdboekenweek, het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, enz. In het tweede hoofdstuk: De Tendenzen, onderzoekt hij in hoeverre de jeugdliteratuur trendgevoelig is. Het antwoord is positief. Hij onderzoekt in hoeverre de gemiddelde Vlaamse jeugdschrijver anno 1992 nog' 52, onderwijzer en bewusteloos' is zoals Eric Hulsens beweerde in een interview met Humo in 1976. In een volgend hoofdstuk behandelt hij de uitgeverijen die zich tijdens die periode bezig

TEL. 03/ 314 71 73 FAX. 03/ 3141144 Of kom even langs H . BLOEDLAAN 248 HOOGSTRATEN

27


LUIM

UC'O

Zwarte Piet of Polski Pjotr?

n.:-D Het Slim Burolee vzw

Tijdens het Sinterklaas-interview viel een van onze medewerkers domweg een brief in handen van een onthutste moeder die de post-koloniale rol van Zwarte Piet hekelde. Daar wij niet zo beslagen zijn in moreel-historische problematiek, verzochten wij onze huisfilosoof (daar wordt hij tenminste toch voor betaald) om dat probleem voor ons even op te lossen. En wat blijkt? DHM: Wat blijkt, Albert? Albert V.: Dat moet wel lukken, zeg, Toevallig heb ik verleden jaar de wer~groep ZWAPITUIT (Zwarte Piet; tekst & uitleg) opgestart. Verleden maand hebben we onze onderzoeken afgerond met een degelijk eindcommuniqué. Dat hebben we verzonden naar alle bevoegde culturele en maatschappelijke instanties. OHM: Tekst & uitleg, graag Albert V.: Zwarte Piet is een voorbijgestreefde figuur. De neger in een uitsluitend onderdanige knechtenrol past absoluut niet meer in ons wereldbeeld. Daarom moet Zwarte Piet verdwijnen. DHM: Maar Sinterklaas heeft toch altijd al een Zwarte Piet gehad. Zoiets kunt ge historisch gezien toch niet zomaar veranderen. Albert V.: Dat zegt gij. Ten eerste heeft Sinterklaas NIET altijd een zwarte knecht gehad, niet eens een knecht! Die knecht is er pas bijgekomen na 1815, toen de middeleeuwse Sinterklaas in ere hersteld werd na de Franse bezetting. Want Sinterklaas is zelfs een tijdlang verboden geweest. Toen Sinterklaas een knecht nodig had, wat toch wel handig is, werd hem 'de' knecht uit die tijd toegedicht; een ietwat domme doch guitige zwarte. Er is overigens geen enkele historische reden om een zwarte moor als knecht te krijgen, Sinterklaas is zelf een Turk! DHM: Maar Sinterklaas mag toch wel een knecht hebben, zeker? De wereld is nu eenmaal niet anders. Albert V.: Akkoord. Eén van mijn voorstellen is dat zijn knecht voor de nabije toekomst Polski Pjotr wordt, een goedkope illegale Pool! Of Pedro Nero, een astmatische Boliviaanse mijnarbeider, het kan me niet schelen, als het maar van deze tijd is. OHM: Dat zou toch wel een beetje vernederend zijn voor die mensen, zeg. Het zijn tenslotte toch katholieken. Albert V.: Voilà, nu zijn we er. En hoe denkt gij dat die zwarten dat aanvoelen als ze hun 'rasgenoot' moeten zien rondhuppelen in een kolderpakje om de Heilige Sint te dienen? DHM: Maar die kinderen en volwassenen zien toch genoeg zwarten op TV en in de boekjes om Zwarte Piet daarmee niet langer te associëren. Zwarte Piet is toch maar een gestyleerde figuur. Albert V.: Dat is zeker geëvolueerd, akkoord. Maar dat maakt de figuur van Zwarte Piet

28

...t

alleen maar anachronistischer, maar dat woord zult ge wel niet verstaan zeker? Toen ik klein was mochten ze ons gerust bang maken voor Zwarte Piet, tenslotte werden we er toch nooit mee geconfronteerd. Behalve die ene keer dat Nonkel Pater Désiré een zwarte mee op vakantie bracht. Tedju, toen hebben we moeten kijken, een échte zwarte, in gewone kleren! DHM: En praktisch gesproken. Hoe gaat de Sint zijn leken ronselen en omvormen tot onherkenbaar. Zelf zit bij veilig achter een grote baard. Albert V.: Daar is zwaar denkwerk over verricht in onze groep. I k kan u verzekeren dat de klassieke gedachtenpatronen ons daar zwaar parten gespeeld hebben. Tot Jan van ons Lea zei: En waarom moeten de knechten van Sinterklaas onherkenbaren zijn? Sinterklaas kan toch evengoed in elk dorp zijn medewerkers hebben. Of hij heeft ze gewoon aangeworven via ADIA-interim, desnoods.

Als de Paus op bezoek komt, dan brengt hij toch ook niet al zijn eigen Suissen mee. Dan zorgen wij hier toch ook voor zijn vervoer en zijn veiligheid. Ge moet u een beetje inleven in het tijdsbeeld van NU. DHM: En toch verandert ge zoiets maar niet. Albert V.: Hoe komt het toch dat uw gazetteke toch altijd de meest bekrompen geest naar mij stuurt? Voor u draait de zon nog altijd rond de aarde, zeker. En, hebben de vrouwen voor u al een ziel? Ja, als je u betijen liet... Toeme toch! Ge zult ferm moeten oppassen of binnen 10 jaar komt Sinterklaas op ronde met een guitige Hoogstraatse - Gazette - Manneke, haha. Zo'n guitig lelijk dikzakske met een grijs sikske en dat overal de koekskes opeet, haha, en waar de kindjes al bang van zijn bij het zien alleen a l. DHM: (boos) OVER MIJN LIJK!!!

ma. dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Openingsuren : gesloten 9- 18 u. zon. afspr. 9 - 19 u. met afspr. 10- 20 u. met afspr. 8 - 18 u. met afspr. 8 - 17 u. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

'ijaar:)tudio 'filli

!


HALVÈIEVWGÉLEDIR. December 1942 Minderhout Gemeentebericht Eene plaats voor tijdelijke bediende aan den bevoorradingsdienst is te begeven aan de volgende voorwaarden: 1. Overtuigd Vlaming zijn en niet ingeschreven zijn in het jodenregister; 2. Belg zijn en van goed gedrag en zeden; de burgerlijke en politieke rechten genieten· 3. Minstens 18 jaar op den dag der benoeming en hoogstens 35 jaar oud zijn; 4. Minstens 8 uren per dag verrichten; 5. Zich verbinden het machienschrift (universeel klavier) aan te leren ...

Rantsoeneering der eetwaren Van 28 November tot 27 December Dagelijks rantsoen Keukenbrood: 225gr; gebrande gerst: 16gr; margarine: 33,3gr; boter: 6,66gr; cichorei: 3,33gr; suiker: 33,3gr; peul-

vruchten: 8,33gr; zetmeelhoudende produkten: 16gr; vleesch: 30gr; kunsthoning: 7,5gr; konfituur, siroop: l5gr; aardappelen: 500gr. Gedurende deze periode zal er 150gr magere smeerkaas per rechthebbende worden verdeeld.

Dr. Goebbels sprak te Berlijn In een in het Sportpaleis gehouden rede heeft Rijksminister Goebbels een beeld opgehangen van den militairen toestand en een blik in de toekomst geopend. Sprekend over de Angelsaksische successen in West-Afrika, noemde hij deze geen militaire overwinningen maar overwinningen der intrige. Ook de offensieven der sowjets kunnen aan den huidigen toestand geen verandering meer aanbrengen. Over Europa's toekomst zei Dr. Goebbels: Het consolidatieproces van het continent maakt op onweerstaanbre wijze vorderingen. De orde die Duitschland

~~~(Q)~~ (Q)~~~ ~~~lUJW~ Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

U(Q)(Q) ~ ~~~ l ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL

I

TENTOON GESTELD.

ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

voor Europa wil ontwerpen is er een van organische aard: Duitschland wil deze orde niet opdringen. Indien de weldoende factoren dezer orde nog niet overal begrepen worden, zoo dient men zich voor oogen te houden dat geheel Europa thans de geboorte doormaakt van een nieuw tijdperk. Voor het rijpen van zulke historische ontwikkelingen is natuurlijk tijd noodig. Alles gaat geslagen worden. Zulke wonden mogen smartelijk zijn, meer het dragen van de lidteekens is eervol.

Terechtstellingen De militaire overheid deelt mede: De daders van den moordaanslag op Untersturmführer Schollen zijn binnen den gestelden termijn niet ontdekt. Bijgevolg werden de volgende terroristen neergeschoten: Y. Malevez, C. De Roeck (Brussel), J .M.J. Fetu (Brussel), L.J. Paulus (Waver), N. Plunus (Andrimont), F. Lemeur (Luik), E. Seymens (Leuven), D. Herszaft, F. Nijssen (Leuven), P .E. Hermans (Brussel). Bron: GA ZET VAN HOOGSTRA TEN

Ongevallen In Meerdorp kwamen dinsdag 27 oktober om 12.07 u twee fietsers, Peter Michielsen, Hazenweg 8 en K. Vervoort, Burg. Van Nuetenstraat 19, in aanrijding. Peter Miehielsen werd hierbij licht gekwetst. Donderdag 29 oktober om 22.30 u werd de 39-jarige Anna Haest, Salm-Sa lmstraat 3.3, Hoogstraten, zwaar gekwetst toen zij met haar auto aan de Oostmallesteenweg te Rijkevorsel, botste met de auto bestuurd door Aug Meersman uit Duffel. Er was ook zware stoffelijke schade. Vrijdagmorgen 30 oktober om 9.05 u werd aan het kruispunt Sint Lenaartseweg en Lod. De Konincklaan de 41-jarige fietster Magdalena Verhöeven, Lod. De Konincklaan 395, Hoogstraten, aangereden door een auto en licht gekwetst. Dinsdag 10 november om 19.15 u reed de 38-jarige Jan Laurijssen, Lod. De Konincklaan 333, met zijn auto tegen het huis van R. Knaepkens, Katelijnestraat 22. Hij werd hierbij licht gekwetst. Patriek Hufkens (35 jaar), Hinneboomstraat 15, Hoogstraten reed woensdag 11 november om 5.20 u aan de Hoogstraatseweg te Loenhout, niet ver van zijn woning, in een bocht tegen een boom ter hoogte van woning 254. Het slachtoffer zat gekneld in zijn voertuig en overleed ter plaatse.

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 1 7 uur

29


ltl;l

,...', ".

-.

'

·~

.....,.. .~~ .(

/) ~ >. 1 -t ' "Hoogstraten V. V. in goede doen

Na het eerder matig begin van de roodwitten, zijn ze erin geslaagd met enkele knappe verrichtingen het tij te doen keren. Tegen SV Mol slaagden ze erin een 0-1 achterstand om te buigen in een 3-1 voorsprong. Gebrek aan concentratie enerzijds en een dosis geluk voor Mol anderzijds waren de oorzaak dat men in de slotminuten de 3-1 zag veranderen in een 3-3 gelijkspel. Bij HVV was niemand gelukkig met de gang van zaken en met vereende krachten heeft men dan op Heultje voor de verrassing van de dag gezorgd. Heultje was bezig aan een knappe reeks en haalde 9 op 10 in de laatste vijf matchen. Winst kon hen aan de leiding brengen. HVV verloor op 5 minuten tijd twee basisspelers: Melis aan de kant met knieletsel (4 à 5 weken) en Mon Jacobs met twee gele kaarten na 20 minuten onder de douche. Met 10 man knokte HVV voor elke bal en Heultje vond de oplossing niet. In de 88ste minuut vond Baardemans die wel. Hij knikte een voorzet van zijn maatje Vandegronde onhoudbaar in de kruising en HVV pakte de volle pot. Met een groot moreel, doch zonder Mon Jacobs (gekwetst) en Melis, ging HVV Club Luik op Rocourt bekampen. HVV speelde er een puike match, geraakte zelfs via Marc Antonissen tweemaal op voorsprong, miste dan de kans om 1-3 uit te lopen en onderging in de slotfase de wet van de sterkste, in dit geval Club Luik. Eric Gerets, Luikse trainer, verklaarde dat de derdeklasser hem had verrast en dat konden de ongeveer 2000 Luikenaars met hem beamen. Onmiddellijk na de uitschakelijk voor de Beker, stond HVV oog in oog met het goed geklasseerde Tubantia Borgerhout. Op 25 minuten tijd liep HVV 2-0 uit via Ivo Laurijssen en Baardemans om vervolgens willens nillens deze voorsprong te verdedigen. Tubantia miste de aansluitingstreffer en kwam in de slotfase goed weg, want wie risico's moet nemen, krijgt dikwijls het deksel op de neus in de vorm van een paar counterdoelpunten. Meteen haalde HVV 5 op 6. Op Beringen één puntje en dan winnen tegen Aarschot... Het zou mooi zijn! Het puntje tegen Beringen kan men al vergeten, want HVV werd met 3-0 ingeborsteld. Roodwit miste de kansen, de thuisploeg benutte ze wel met het gekende gevold. Programma Vrijdag 27 november 20.00 u. Reserven - Stade Leuven Zaterdag 28 november 20.00 u. Stade Leuven - Hoogstraten V. V. Zaterdag 5 december 15.00 u. Eisden - Reserven 20.00 u. Hoogstraten V.V. - Eisden Vrijdag 11 december 20.00 u. Reserven - Hasselt Zaterdag 12 december 19.30 u. Hasselt- Hoogstraten V.V. Vrijdag 18 december 19.30 u. Westerlo - Reserven Zaterdag 19 december 20.00 u. Hoogstraten V. V. - Westerlo. • 30

.( ........ -~~

,.".

~

)>~ >

VNA Wortel In Oosthoven speelde VNA een zeer goede wedstrijd en de kansen in acht genomen zat er meer dan een 1-1 in. Tegen het lager geklasseerde Schilde werd eveneens gelijkgespeeld, doordat de bezoekers de kansen misten. Tegen White Star Schorvoort werd ondanks de 2-7 nederlaag goed gevoetbald. Onze verdedigers, de vorige wedstrijden zeer sterk, lieten het nu echt afweten en de bezoekers maakten dankbaar gebruik van de aangeboden geschenken. In Westmalle misten de blauw-witten in de eerste minuten een niet te missen kans en begonnen dan verschrikkelijk slecht te spelen.

'

Hierdoor leidde Westmalle na 30 minuten met 2-0. We kwamen toen terug tot 2-1 en Wortel werd, dankzij goed spel, veruit de beste ploeg, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit. In de laatste minuut scoorde Westmalle dan nog uit strafschop. Op dit ogenblik telt Wortel 9 punten uit ll en is nu in de achterste regionen verzeild geraakt. Het is nu aan de spelers om zich te herpakken van deze nederlagen. De wedstrijden 06.12-92 14.30 uur: VNA - Weelde 13.12.92 14.30 uur: Schilde- VNA 20.12.92 14.30 uur: VNA - Antonia

Benefiet-wedstrij4 Marc S'Jl.oeys

Op een drassig terrein, bij regen en wind, het weer waarvan ook Marc Snoeys als voetballer het meeste hield, werd ter zijner ere een benefietwedstrijd betwist. Een ploeg met spelers van Meer, Meerleen Minderhout, aangevuld met Jean-Marie Pfaff, Jan Ceulemans, Jan Verheyen, Julien Coo/s en René Verheyen won met 5-4 cijfers van V.N.A. Wortel. Ondanks het hondenweer was er toch veel handtekeningen te verzamelen. volk voor de beide wedstrijden opgedaagd. Daarna won een voltallig Zwarte Leeuw met Om al deze mensen onderdak te geven, wa- 3-0 van een wel gehandicapt Hoogstraten. ren 2 tenten opgericht. De stormwind legde Alles bijeen was het een zeer geslaagde dag al vlug I tent plat en in de andere was het ook en het vooropgestelde doel werd zeker bereikt. gevaarlijk om in te komen. In de overvolle Wat nog belangrijker was: de herinnering en kantine was het bijna niet meer mogelijk om het eerbetoon aan Marc Snoeys zelf, die voor te bewegen. ons een geweldige clubman was. Al de aangekondigde vedetten waren opge- Dat in de voetbal wereld, waar alles blijkbaar daagd en ze zorgden met de plaatselijke spe- om geld draait, er toch spelers en ploegen gelers voor een zeer geslaagde wedstrijd. De ve- vonden worden, die zich belangeloos voor een detten wonnen met 4-5. De jeugd kon zien wat goed doel willen inzetten, heeft me ook veel er nodig is om van een gewone een internaplezier gedaan. tionale voetballer te worden. Na de wedstrijd Nogmaals dank aan alle spelers en medewerhadden de kinderen nog gelegenheid om kers.

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

Gammel 2- 2310 Rijkevorsel

*

reparaties

*

depannage

Telefoon 03/314.63.05


SPORT

Minderhout V. V. blijft verbazen Overloop je even het klassement, dan merk je dat St.-Job de leiding stevig in handen heeft en waarschijnlijk de ploeg zal zijn die met de hoogste eer zal gaan lopen in deze reeks. Het kan natuurlij k altijd nog verkeren voor de leider, want in het voetbal is wel niet alles, maar dan toch veel mogelijk. Enkele plaatsen daarachter prijkt M.V.V. met ettelijke punten achterstand weliswaar, maar met een boordevol zelfvertrouwen. Thuis of op verplaatsing, Minderhout scoort en haalt punten. In Kaart (Brasschaat) zorgde Dirk Koyen voor twee doelpunten en Koen Goos verhoogde de stand tot 0-3. In de eindfase milderde de thuisploeg maar verder dan 1-3 kwam ze niet. Bezemheide kwam op bezoek in ondankbare omstandigheden. De regen had het veld herschapen tot een ware modderpoel. Degelijke combinaties in elkaar spinnen op zo'n terrein was praktisch onmogelijk. De weg naar het doel vinden op de een of andere manier, bleek dan ook het voornaamste. Koen Goos vond die in de eerste helft. De Heidejongens, misschien gewend te spelen op droge heidegrond, lieten ook zien dat ze hun ma nnetje konden staan in het slijk en halfweg de tweede helft werden de puntjes verdeeld , 1- 1. De eindstand? Dan had men zonder de waard, Karel Koyen, gerekend en hij bezorgde M. V.V. de overwinning. Op St.-Jozef eindigde men zoals men begon, 0-0. De thuisploeg startte wel sterk aan de wedstrijd maar M. V. V. kon naargelang de wedstrijd vorderde, het evenwicht herstellen en behouden. Beide doelmannen speelden zich nog enkele keren in de kijker en hielden de netten maagdelijk. De volgende uitwedstrijd: Merksem. na 25 minuten spel leek het o p een regelrechte catastrofe uit de draaien voor groenwiL Een 2-0 achterstand overbrug je zo maar niet. Toch lukte M.V.V. de krachttoer. Koen Goos zette een penalty om, nadat Karel Koyen was neergelegd, en Kurt Vermeiren stelde gelijk. Na negen wedstrijden bleef men ongeslagen, de tiende werd fataal. Stabroek kwam MVV aan de Hoge Weg de beide puntjes ontfutselen. Eindstand 1-2. Westrijden Zondag 29 november 14.30 u. Minderhout V.V. - Meerle Zondag 6 december 14.30 u. St.-Job- Minderhout V.V. Zondag 20 december 14.30 u. Achterbroek - Minderhout V.V. Zondag 27 december 14.30 u. Minderhout V. V. - H eibos •

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24 - Fax 03/314.11 .24

F.C. Meer aan de klaagmuur Het zit ons eerste elftal niet mee dit seizoen! Van de 9 wedstrijden die we tot op heden gespeeld hebben, moesten er 6 op verplaatsing betwist worden. We kunnen dus zeggen dat de kalender voor o ns zeer ongunstig is. Een tweede tegenslag waarmee we geconfronteerd worden, is het feit dat er een 3-tal basisspelers gekwetst werden en voor weken out zijn. En tot overmaat van ramp gaan er 3 andere vaste waarden wegens rode kaarten geschorst worden. En vermoedelijk voor geruime tijd! Duidelijke redenen om aan de klaagmuur te staan. We hopen dan ook dat deze problemen over enkele weken tot het verleden zullen behoren. Wedstrijden Zondag 6 december 14.30 u. Meerle - F.C. Meer Zondag 13 december 14.30 u. F.C. Meer - St.-Job Zondag 20 december 14.30 u. St.-Jozef - F.C. Meer Zondag 27 december 14.30 u. F.C. Meer - Achterbroek •

K.F. C. Meerle Ook met de nakermis kon Meerle geen puntenwinst behalen. Ons elftal, dat nog steeds de diensten van Willy Miehielsen moest missen, moest ook de gebroeders Pauwels en Dirk Mertens aan de kant laten, en dat alles tegen St.-Job, de leider in de reeks. De bezoekers kwamen eerst op voorsprong maar Bart Verachtert kon met een mooie kopbal de stand in evenwicht brengen. Na de rust dicteerden de bezoekers de wet en liepen uit tot 1-4, ondanks enkele goede tussenkomsten van keeper Van Bavel. Meerle probeerde iets terug te doen maar net zoals tegen Ekeren Donk zonder afwerking. Ook op het veld van St.-Jozef (dat tot dan nog geen enkel punt had) kon Meerle het niet waarmaken. Ondanks een schot op de paal van Dirk Mertens dat meer verdiende werd met 2-0 verloren. 2 punten uit 4 wedstrijden, veel kan je dat niet noemen. De thuismatch tegen Achterbroek bracht weinig verbetering. Nu werd met 0-3 verloren. Zeer karige publieke belangstelling en een stevige wind die mooi voetbal onmogelijk maakte, daarmee is het belangrijkste verteld. De bezoekers hielden het meeste rekening met de wind, speelden de bal snel en laag over de grond en stonden aan de rust met 0-2 voor (en daar mocht Meerle nog heel blij mee zijn). De pauze bracht geen inspiratie voor Meerle en de bezoekers konden met een afstandschot de eindcij fe rs vastleggen. De heroptredende doelman had zich zijn rentree waarschijnlijk wel anders voorgesteld. Op het veld van Heibos kon er eindelijk nog eens gejuicht worden. Doelpunten van Van Dun, Pauwels en Van De Heyning zorgden voor 0-3 uitwinst . Het gedoe tegen Luchtbal heb ik van horen zeggen (Meerlese verpleegsters deden mij het hele verhaal in het hospitaal). Een gedoe moest het alleszins geweest zijn. Drie rode kaarten!!! De scheidsrechter zal wel weten

wat hij doet, maar zo drie voetballers van het plein sturen? Ons lijkt het veel. En dan nog 1-6 op de koop toe, om nog maar te zwijgen van de schorsingen. Doelman Luc VannuffeJen mag zelfs tot het einde van het seizoen thuisblijven. Van de verplaatsing naar het toch goed geklasseerde Horendonk leverde een punt op. Slecht weer, weinig voetbal en nog minder doelpunten, 0-0. Met Allerheiligen kwam Kaart op bezoek en ondanks de afwezigheid van enkele vaste waarden werd met 2-0 gewonnen. ' Dave' en 'Dirkske' zorgden voor twee fraaie treffers en voor de rest hield Meer Ie de deur goed dicht. De vriendschappelij ke wedstrijd tegen H.I.H. Turnhout van 8 november tenslotte werd met ruime 6-2 cijfers gewonnen . Op 11 november vaardigde Meerle Dirk Van Bavel, Paul Pauwels en Marcel Van Dun af als spelers naar Wortel, voor de benefietmatch Marc Snoeys. Een puik initiatief van Wortel waarvoor we het bestuur en alle deelnemers alleen maar kunnen feliciteren. Vanuit Meerle trokken heel wat supporters naar dit sportieve evenement. Sport kan mooi zijn!!

Jeugd Tussendoor zagen wij ook de miniemen van Frans Willemse aan het werk. Na een spannende partij op het A-veld werd van Hoogstraten gewonnen met 3-2. Mogelijk zat de spinternieuwe uitrusting, geschonken door 'Shopwell' - Leo Van Boxel daar voor iets tussen. Ook de juniars zijn momenteel goed op dreef. Met uitstekend voetbal werd Merksplas (een van de leidersploegen) gevloerd en puntenloos naar huis gestuurd. Misschien is er toch wel talent op komst voor ons eerste elftal. ~

Wedstrijden 6 december - 14.30 u: Meerie-Meer 13 december - 14.30 u: Kaart - Meerle 20 december- 14.30 u: Meerle -Bezemheide 27 december - 14.30 u: Merksem - Meerle

Atemi-Ryu Op zondag 18 oktober greep te Deurne in de sportzaal aan de Van Lissumstraat een jeugdtornooi Karate plaats waaraan verschillende Atemi-Ryu-jongeren deelnamen. Dat zij al aardig hun vuistje en voetje kunnoen meeplaatsen, bewij zen wel de onderstaande uitslagen. Kate (stij loefeningen) leeftijd van 10 tot 12 jaar 1. Richard Meyvis (Atemi-Ryu Hoogstraten) 2. T im Vercammen (Deurne) 3. Kris Van Aert (Atemi-Ryu Hoogstraten) leeftijd van 15 en 16 jaar 1. Tom Verschueren (Atemi-Ryu Hoogstraten) 2. Godfried Van Luffelen (Atemi-Ryu Hoog· straten) Kumte leeftijd van 10 tot 12 jaar Richard Meyvis (Atemi-Ryu Hoogstraten) wint van Ahankour Mustafa (Hoboken). leeftijd van 15 en 16 jaar Koen Kegciaers (Edegem) wint van Tom Verschoeren (Atemi-Ryu Hoogstraten).

31


---------. SPORT

Drielanden-halvemarathon Sportief-cultureel douane-weekeinde .te

BASEL Van onze verslaggever ter plaatse JOS OOSTVOGELS! Wegens het succes van vorig jaar, nam Marc Terreur, verificateur-accountant van het kantoor te Meer, opnieuw het initiatief voor dit toeristisch cultureelsportief evenement. Een uitstap naar het Drielandenpunt van Zwitserland, Frankrijk en Duitsland, een geknipt opdracht voor een persoon als Marc. Hij staat bekend voor zijn taai doorzettingsvermogen, een knap organisatietalent, en niet te vergeten, zijn meertalige welbespraaktheid.

Nog even een groepskiekje voor het vertrek naar Base/. Geknield-Marc Terreur (Hoogstraten), derde van links onze verslaggever Jos Oostvogels en tweede van rechts Jos Van Bavel (Minderhout).

Europa Zoals verleden jaar was de hoofdbedoeling: verbroederen in het kader van de Europese gedachte. Twee jaar geleden was Marc Terreur ter plaatse uitgenodigd om de afbouw van de Europese binnengrenzen voor te bereiden. Aldaar werd dus de kiem gelegd voor deze jaarlijkse manifestatie. Zo trok een gezelschap van zestien personen Baselwaarts, waaronder zeven atleten, voor de grenzeloze DRIELANDEN-HALVEMARATHON. Onder de supporters, de gepensioneerde douaneambtenaeren Jaak Vermonden en Jos Oostvogels (beiden ex-kantoor Wuustwezel en Meer) en hun echtgenotes Louisa en JosĂŠe. De verstandhouding tussen de groep reizigers klikte meteen. De stemming was zonder meer

opperbest. Zonder veel oponthoud reden we langs Brussel richting Luxemburg, om zonder eigenlijke controles Frankrijk binnen te bollen richting Nancy. Langs regionale snelwegen doorkruisten we Lotharingen met zijn typische dorpjes met Duitsgetinte 'Fachwerkhäuser'. Onderweg maakten we kennis met het prachtige natuurschoon van de uitlopers van de Vogezenbergketen, met als absolute blikvangers de 'Ballon d' Alsace' en de 'Grand Ballon', beide bekende cols uit de Ronde van Frankrijk.

Modelstad In de late namiddag kwamen we aan bij de grenspost te Base!. Hier hadden we een uit-

gebreid onderhoud met de Zwitserse douane. Dezen waren erg benieuwd naar het lot van de BEG-tolcollega's na 1993. Anderzijds staken ze hun ongenoegen t.o.v. de EEG niet onder stoelen of banken. Dergelijke fanatieke anti-EEG-houding zouden we ook later van de plaatselijke Basier bevolking ondervinden. Hierop kregen we een eerste voorproef van deze prachtige Zwitserse stad. Veel groen, reinheid overal, de auto wordt in de binnenstad geweerd t.v. v. de trams van Belgische makelij. Base! is voorts een belangrijk handels-, beursen cultuurcentrum met pittoreske middeleeuwse, goed onderhouden gebouwen, fabuleuze kerken en een oogverblindend rood stadhuis. Op onze bestemming aangekomen, ondernamen we o.l.v. gids Marc een avondwandeling in de verkeersvrije binnenstad. Veel bewondering oogstten de verlichte Rijnboorden, haar bruggen en typische veerpontjes. Tenslotte zorgde een onderonsje in een sfeervolle horecazaak voor het rustige orgelpunt van deze eerste dag. De dag van de Drielandenloop waren de goden zeker niet in een goed humeur. Het regende pijpestelen. Met de bus trokken we op stadsrondrit, wat voor de atleten tegelijk een parcoursverkenning inhield. Na de stadsgrenspost Zw/Fr LYSBUCHEL en de doorlaatpost aan de Rijnbrug Zoll PALMRAINBRUCKE, bereikten we het douanehoofdkantoor Weil am Rhein-Basel (BRD/ZW), een indrukwekkend modem gebouw waar ons een onthaal door de Duitse douane wachtte. Onze groep werd hartelijk onthaald en gegidsd door Frau Wilma Breuel, de EEGpartner van Marc Terreur destijds. Koffie, koek en allerlei herinneringen werden opnieuw opgehaald. Vastgesteld werd dat Marc Terreur door zijn Duitse collega's op de handen gedragen werd. Ditzelfde bleek later het geval in confrontaties met ambtenaren van de Deutsche Bundesbahn en de Weiler Dienst Toerisme en Sport.

Halvemarathon Na de klassieke fotoss eindigde dit aangenaam en leerrijk bezoek. Na het middagmaal in het restaurant van de Sportvereniging van de Spoorwegdiensten, stond het zware labeur op het programma voor de atleten. Het was een echt 'Fiandriensweertje': regen, koude en wind. Omstreeks 15 uur werd op de Rijnpromenade de start gegeven aan een duizendtal atleten/ joggers. Het parcours, 21,1 km lang, volgde afwisselend de beide Rijnoevers via grensposten van de landen van het Drielandenpunt. Een laatste ommetje op Duits grondgebied via het enig natuurgebied langs

RUIMTE IN J E BANKZAKEN 111

111

lil

SPAREN CERAMEER 32

1:; 111111

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

BELEGGEN MeerdorpS

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81

..


SPORT de Wiese, een bijrivier van de Rijn, bracht ons terug in Baselstad. Over de historische MinIere Brücke, en klauterend tegen een 25 07o steile helling, bereikte men uiteindelijk de aankomst op de Münsterplatz. Onze atleten werden warm toegejuicht en maakten een goede beurt in dit sterk internationaal gezelschap.

Gebuurtevoetbal Hoogstraten

De uitslag Mannen (30/ 39 jaar): 43. Marc Terreur Hoogstraten lu27 min. 47. Jos Van Bavel Minderhout lu28 min. Na het avondmaal volgde de prijsuitreiking op de Münsterplaats onder luide hoempapabegeleiding. Daarna werd onze totale groep opgevangen door Mevrouw Bea Degroote, de gids van onze vereniging 'Vlamingen in de wereld'. Onze toeverlaat in Base! woont hier reeds 20 jaar en is gehuwd met een Zwitser. Haar bekwaamheid als gids destijds in haar geboortestad Gent, kan Bea hier tenvolle benutten. Als slot van een geanimeerde avondtrip met toeristische toelichting, belandden we voor een gezellig samenzijn in een van de mooiste kroegen van Base!.

Wein und Gesang Thee met rum, een pittig wijntje en een happig biertje zorgden voor de gezellige noot. Het Vlaming zijn in het buitenland kwam meermaals op de voorgrond in de gesprekken. Het was reeds in de kleine uurtjes dat we zeer voldaan over deze tweede dag onze slaapvertrekken opzochten.

De verd ienstelijkste ploegen van het seizoen 91-'92 kregen hun welverdiende onderscheiding uit handen van voorzitter l ef Van Maldeghem (links) en Schepen voor Sport Marcel Van Ammel (rechts). De VIKINGS wonnen de Beker met 5-1 tegen Boereneinde, WESTHOEK veroverde de fair-play-beker en BOERENEINDE kroonde zich tot kampioen.

2x Meerle, 2x Wortel

Een initiatief dat waardering vraagt De laatste morgen begaven we ons onder stralend weer naar het Duitse Weiier Sportcentrum, gelegen in een kleurrijk natuurgebied. Na een kort bezoek aan de Duitse collega's van Otterbach, de grenspost waar Marc Terreur destijds zijn verblijf had, kwamen we op onze laatste rendez-vous-plaats aan. De atleten deden een uitlooptraining op een heuvel/ bospad en de supporters maakten een wandeling in het unieke natuurkader. Na het middagmaal werd geestdriftig afscheid genomen van de Duitse ambtenaren van de sportvereniging ESV Weil am Rhein. De terugweg bood ons nog betoverende panorama's van de hoge bergtoppen met de vers gevallen sneeuw erop. Sneller dan verwacht kwamen Luxemburg en vervolgens België in zicht. Het was voorbij! Onvergetelijk! Samen met een aantal oud-collega's die gehoord hadden van de uitstekende ervaringen, duimen we ervoor dat ook volgend jaar die onderneming wordt georganiseerd. Als besluit wil ik nog wel benadrukken dat de hogere atletiekinstanties in Vlaanderen dergelijke initiatieven meer zouden moeten waarderen. Bedankt Marc voor die drie welgevulde dagen die we mochten beleven. We waren fier bij het douanekorps behoord te hebben! •

Goedkoop mailen! Met de speciale voorkeurtarieven van de post natuurlijk! Inlichtingen op uw postkantoor of bij de Gewestelijke Commerciêle dienst: 03/234.06.10. toestel: 130-131-132-133-158.

Bij het Verbond der St.-Jorisgilden (kruisboog) leverden de gilden vanMeerleen Wortel elk twee kampioenen. Van links naar rechts: algemeen kampioen, ere-schutter August Brasens (Meerle), Diane Verheyen (Meerle) voor de vierde maal kampioen bij de dames, Willy Gorrens (Wortel) kampioen in de A -reeks en Ludo Verschueren (Wortel) die de titel behaalde in de B-reeks.

Sportlaureatenviering Naar jaarlijkse gewoonte huldigt de Gemeentelijke Sportraad in de maand december de meest verdienstelijke Hoogstraatse sportmensen en desgevallend clubs. Naar zaterdag 19 december kijken de kandidaten die in aarunerking komen voor een of andere onderscheiding ongetwijfeld reikhalzend uit. Een gemakkelijk klusje wordt het voor de mensen van

de Sportraad zeker niet. Worden Jef Desmedt en Karin Donekers voor de 3de maal verkozen tot sportman en sportvrouw van het jaar na hun olympische exploten in Barcelona? Of zijn er andere kapers op de kust? De viering vindt plaats in de Rabboeni-zaal van het Spijker en vangt aan te 20 uur! •

33


schlderwerken mertens lntĂŠrieuradvies & uitvoering '

H. BLOEDLAAN 277-279 I 2320 HOOGSTRATEN

FEESTELIJK OPENINGWEEKEND

l

Zaterdag 28 en zondag 29 november (zat. 08.00-17.00 en zon. 10.00- 18.00 uur)

met tal van verrassingen - op zondagmiddag aanwezigheid van Mickey Mouse die de tekeningen van de kleurwedstrijd zal ontvangen, met om 17.30 uur trekking van de winnaars - hapjes en drankjes

..... .... . . ?

i

I

J

*Speciale OPEN INGSCONDITIES gans de maand december * De nieuwste collecties behang en gordijnstoffen zijn nu te bewonderen op kamerhoge stallen * Steeds vrijblijvend deskundig advies en ontwerp voor uw interieur Een ideaal familieuitstapje ! 34


MUZIEK

Fusieswing Cahier De Brouillon Cahier De Brouillon zet zijn winteroffensief van optredens weer verder. Op zaterdag 12 december komt April Sky en op vrijdag 18 december The Gonnabee'z. April Sky uit Antwerpen bestaat nog maar een jaar en dat zou je echt niet zeggen. Dit semi-akoestische trio verweeft de 'oude' folkroots met fijnzinnige pop en lichte psychedelia, maar doet dat met een zodanige klasse dat je eerder van een ervaeren stel muzikanten zou gewagen. April Sky bestaat uit Carmen Seis, Filip Soetens en Paul Van Rijmenant en zet op het podium een geluid neer dat meteen verwijst naar de grote Britse voorbeelden zoals daar zijn Clannad en Fairport Convention. De stem van Carmen Seis mag zonder problemen gehoord worden naast die van Enya of - God hebbe haar ziel - Sandy Denny! Unieke vocalen, emotioneel geladen en uitstekend gekomponeerde songs gekoppeld aan een intens, mysterieus sfeertje leiden tot een avond die niemand onberoerd laat. Leuk om weten: Guido Belcanto zag hen op een avond aan het werk en was vol lof. Toch een referentie, niet? Op zaterdag 12 december primeert sfeer in Cahier De Brouillon, en daar draait het toch allemaal om. Voor de prijs hoef je bet niet te laten, voor honderd frank mag je binnen aan de Vrijheid 84. De naam Tbe Gonnabee'z zegt je misschien niet veel, maar de volgende namen ken je zeker en vast: toetsenman Pieter Van Bogaert

en gitarist Jantje De Bruyn blijven bekend als leden van The Crew en One For The Road. Jan De Bruyn speelde afgelopen maand nog in de Rex in Essen aan de zijde van Brendan Croker en Rory Block. Twee klassebakken komen deze heren vervolledigen. Drummer Jan Cuyvers en bassist Marc 'Rosso' Van Puyenbroeck zijn niet alleen bekend als leden van de ritmesektie van Leyers, Miebiels en Soulsister. Dit tweetal heeft ook een belangrijke bladzijde geschreven in het dikke boek van de Belgische muziekgeschiedenis. Dit kwartet, verenigd in The Gonnabee'z, brengt een avondvullend coverrepertoire dat gemakshalve onder de noemer 'R & B' gekatalogeerd kan worden, maar uiteindelijk put uit een brede waaier van heerlijke songs uit de diverse periodes en stijlen van rock, pop en rock 'n rol!. Op vrijdag 18 december doe je niet moeilijk in Cahier De Brouillon, dan is het namelijk feest net zoals tijdens hun optredens op Meer en op Hoogstraten Kermis. De deuren worden geopend om 20 uur, de inkom bedraagt tweehonderd frankskes. Meer info op 03/ 314 32 64. 0

Mussenakker De Meerse Mussenakker haalt met The Ugly Papas op zaterdag 26 december nog maar eens een Rock Rally-finalist in huis. Dit viertal werd in 1989 opgericht tussen Menen en Kortrijk. In 1990 stonden ze op het podium van de A.B. voor de Rock Rally-finale en brachten ze eveneens hun debuutEP uit, 'Facing' The Crap'. Dit stukje vinyl haalde net niet de nummer een plaats in Humo's Basta. Toch werd het, dankzij een akoestische set in Update, een culthit. Vorig jaar gingen de Papas op tournee door Walion ie en ze mochten

VAN HERCK SPORT

ook in het voorprogramma van The Tragically Hip spelen. Begin dit jaar werd een platencontract met Indisc getekend en de groep trok zich terug in de Lagune Studios van George Kooymans in Rijkevorsel. In de lente van dit jaar verscheen hun CD-debuut 'Papa Rules, OK?'. En dat is dan ook een perfect visitekaartje van hun optredens: staalharde, decadente rock 'n roB, afgewisseld met psychedelica, R & B, metal en experiment. Als single werd 'Animal Reservation' gekozen. De groep belande hierdoor in Basta en op tweede Kerstdag in de Meerse Mussenakker. Meer info bij Herman De Bruyn op 03/ 315 76 61 0

Marc Uytterhoeven met Kindertelevisie Op de dag dat de grote kindervriend Sinterklaas ons land verlaat, verschijnt er op ons televisiescherm een nieuwe zender, speciaal gericht op de jongste kijkers. Kinder-Atelier start op zondag 6 december in Vlaanderen en Brussel. Wekelijks worden, op ofwel zaterdag ofwel zondag, twee uur kindertelevisie gebracht. Het eerste uur van Kinder-Atelier is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 4 tot 9 jaar en wordt gepresenteerd door Fien Sabbe, onder andere bekend van Radio Donna. Het tweede uur is bedoeld voor de groteren, van 10 tot 14 jaar en wordt aaneen gepraat door Marc Uytterhoeven. Elke aflevering wordt opgebouwd rond een thema. Hiervoor wordt gezorgd door Atelier 5, die we kennen van onder andere de Suskeen Wiske-reeks en Tsjilp De Mus. De twee hoofdpresentatoren, Marc en Fien, krijgen hulp van een achttal jonge krachten. Kinder-Atelier zal worden uitgezonden via TV2, dus niet via het mozaïekkanaal waarvan eerder sprake was. (PVDJ•

I

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATEliER!!!

VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/ 314.51.93

Wie kent dit kopje?

installatiebedlijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26

meetie o03/3157531

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u·12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten 35


Ongevallen

'Juffrouw May Roos. mag nog een keer met haar klas in de 'gazet>. Het 'kopje' uit ·dezeMeerseklas uit 1980 heeft zich niet gemeld. Daarom onze vraag: kent iemand dit meisje dat nu al een pronte jongedame geworden zal zijn? Wie ons haar naqrn en pdres meldt, krijgt dit keer onze waardebon van 500 jr., te spenderen bij Van Rerck Sport.

Aan het kruispunt Meerseweg en Minderhoutsestraat botste woensdag 21 oktober om 8 u de auto bestuurd door Karin Goetschalkx, Prinsenpad 60 Rijkevorsel met de vrachtwagen + oplegger bestuurd door Jozef Van Dooren uit Zandhoven. Er was lichte schade. Zaterdag 24 oktober om 20.15 u kwam aan de Meerseweg de auto bestuurd door Denijs J anssen, Meerseweg ll7 in botsing met de auto bestuurd door Dirk Bervers, Looiweg 115. De inzittende, Anna Vinkckx, Meerseweg 117, werd hierbij licht gekwetst. In het Begijnhofwerd Henri Leemans, G. Segersstraat 8, licht gekwetst toen hij met zijn auto botste met de auto bestuurd door Maria Bevers, Loenhoutseweg 125, Hoogstraten. Dit gebeurde zondag 25 oktober om 18.20 u. Zondag 25 oktober om 20.45 u botste aan het kruispunt Vrijheid en Moerstraat de auto bestuurd door Anna Van Damme, Van Aertselaerstraat 53, met de auto bestuurd door Eddy Verschueren, Tabakstraat 35, Meer. Deze laatste even als de inzittende Vissers, werden licht gekwetst. Aan de Helhoekweg ter hoogte van het voetbalterrein werd maandag 26 oktober om 19.20 u het 9-jarig fietsertjeSander Van der Wiel, Molenakker 57, Rijkevorsel door een vrachtwagen aangereden. Het slachtoffertje werd met levensgevaarlijke verwondingen opgenomen in het St. Jozefsziekenhuis te Westmalle en vandaar overgebracht naar het Middelheimziekenhuis te Antwerpen waar het in de loop van de nacht overleed.

~

t

BANDEN DONCKERS: STEEDS DE BESTE SERVICE! PROMOTIE BANDEN Enkele voorbeelden uit ons gamma: 145x13 FIRESTONE S211 155x13 MABORM5GT 175170x14 DUNLOP SP6T 185/60x14 UNIROYAL R440TH 195/65x15 UNIROYAL R380T 195/50x15 UNIROYAL R340V 205/55x15 CONTIHENTAL CV 51

ALLE BANDEN EN ALLE MERKEN IN STOCK + MONTAGE GRATIS VAN 25% NAAR 19,5% BTW incl.

BON

115.· voor uitbalanceren

36

J

ZEER GROTE KEUZE SPORTVELGEN SCHOKDEMPERS 1280; 1301,1912,- ....__ _ ____, 3129,2749,3164,3824,-

VW Golf I + 11 Gemonteerd· Uitgelijnd - BlW incl. -Voor + khter 10.000 fr. Opel Kadett E + D Gemonteerd· Uitgelünd · BlW incl. Voor+ khter10.500 fr. fv\ercedes 190 + W 124 Gem.· Uitgelünd · BlW incl. Voor + l'chter16.500 fr. fv\ercedes W 123 Gemonteerd- Uitgelünd · BlW incl. · Voor+ l'chter10.000 fr.

BAnERIJEN

fv\ercedes Diesel 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. 43 Amp. ' - - - - - - - ' Toyota, Mitsubishi COLT, Peugeot, enz. 40 Amp.

OOK SPECIALE VELGENVOOR TERREIN WAGENS

3.575 fr. 1.180 fr. 1.116 fr.

~~Unlaten• ~ '·

Remmen Schokdempers

MOTORRIJDERS! BANDEN AAN ONGELOOFLIJKE PRIJZEN ZEER GROTE KEUZE SIERWIELEN - UITLIJNEN - REMMEN - UITBALANCEREN - BATTERIJEN - SCHOKDEMPERS- LICHTEN -BANDEN ALLE MERKEN

BANDEN DONCKERS

SCHOTEN: Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE: Turnhoutsebaan 171 WIJNEGEM: Bijkhoevelaan 1

Tel. (03)645.57.95- Fax (03)646.47.72 Tel. (03)311.58.30- Fax (03)311.68.16 Tel. (03)326.26.00- Fax (03)326.35.78


']~liriè~lf~~~~:~~~ia~!!--"-~'-·-

~l Geboortes 23 september: Wouter, zoon van Michel Jansen en Rita Lauryssen, Groenewoud Ie, Hoogstraten. 27 september: Niets, zoon van Marc Tilburgs en Karina Boudewijns, Vooraard 37, Minderhout. 2 oktober: logeborg en Koen, dochter en zoon van Jan Van Aperen en Maria Franken, Meerdorp 26a, Meer. 4 oktober: Daisy, dochter van Marc Rijvers en Rita Geens, Hoogeind 47a, Meer. 5 oktober: Lore, dochter van August Van Gestel en Jeannine Verbreuken, Bergenstraat 11, Minderhout. 8 oktober: Jelke, dochter van Ronny de Vries en Viviane Goetschalckx, Meerledorp 15, · Meerle. 9 oktober: Roei, zoon vanLucBevers en Ingrid Voeten, Meerleseweg 98, Meer. 11 oktober: Bjorn, zoon van Hendrik Voeten en Martine Michielsen, Thornstraat 13, Meerle. 12 oktober: Nele, dochter van Lode Van Rompay en Godelieve Cornelissen, Thijsakkerstraat IJ, Hoogstra ten. 13 oktober: Jef, zoon van Peter Daems en Carine Strijbos, Strijbeekseweg 24, Meerle. 13 oktober: Jens, zoon van Gert Broseos en Anne Snoeijs, Lindendreef 68, Hoogstraten. 15 oktober: Hedwig, dochter van Bert Provoost en Hilde Stockman, St. Janstraat 21, Wortel. · 18 oktober: Jan, zoon van Tom Bruurs en Annelies Van der Haeghen, 's Boschstraat 11, Hoogstraten. 19 oktober: Glenn, zoon van Michel Geets en Rita Michielsen, Van Aertselaerstraat 80, Hoogstraten. 22 oktober: Stephen, zoon van Johan Van Nijnatten en Sabine Bruijgoms, Dreef 90, Meersel-Dreef. .27 oktober: Bas, zoon van Anton Smeekeos en Hildegarde Jochems, Dreef 116, MeerselDreef. 27 oktober: Leen, dochter van Jozef Geerts en Lucienne De Gruyter, Kapelweg 8, Meersei-Dreef. 29 oktober: Rob, zoon van Cor van der Velden en Marleen Delcroix, Maxburgdreef 36b, Meer.

LIJ.J 1

~~,

Mechelen. 9 oktober: Joannes Deckers, Groot Eyssel61, Meerleen Liliane Vandenbossche, Wampenberg 166, Arendonk. 9 oktober: Luc Aernouts, Hal 18, Minderhout en Greet Bosmans, Kantweg 20, Malle. Nieuw adres: Hal 18, Minderhout. 9 oktober: Rudi Verstraelen, Hoekeinde 57, Merksplas en Christel Snijers, Worteldorp 46, Wortel. Nieuw adres: Hoekeinde 61, Merksplas. 10 oktober: Antoon Smets, Tiensebaan 35a, Bekkevoort en Ann Mermans, Kolonie 28, Wortel. Nieuw adres: Past. Brissacstraat 11 bus 2, Zichem. 16 oktober: Eddy de Meijer, Leemstraat 42, Hoogstraten en Annemarie Sterkens, John Lijsenstraat 41, Meer. 16 oktober: Philip Thuys, Ganzenkuil 29, Malle en Sandra De Koek, Heimeutenstraat 26, Meerle. Nieuw adres: Ganzenkuil 37, Malle. 16 oktober: Sohail Syed, Meerledorp 27, Meerleen Mina Ramdien, Harstenhoekstraat 6c, 's Gravenhage. Nieuw adres: Harstenhoekstraat 6c, 's Gravenhage. 17 oktober: Louis Sprangers, Donkakker 2, Meer en Diane Jansen, Donkakker 6, Meer. Nieuw adres: Donkakker 2, Meer. 24 oktober: Andreas Hoefkens, Gelmeistraat 15 , Hoogstraten en Nancy Koninckx, Bund 60, Ekeren. Nieuw adres: Gelmeistraat 15, Hoogstraten. 24 oktober: Peter Vermeeren, Minderhoutsestraat 15, Minderhout en Ilse Van Ballaer, Kapelstraat 6, Lille. Nieuw adres: Daliastraat 3, Beerse. 24 oktober: Christian Verdonck, Uzerenmo-

lenstraat 24/ 419, Leuven en Ann Vermeiren, Lod. de Konincklaan 272, Hoogstraten. 30 oktober: Paul Voeten, Dreefweg 5, Meer en Brigitte Jansen, Carotinestraat 7, Minderhout. Nieuw adres: Carolinestraat 7, Minderhout. 30 oktober: Guido Van Nyen en Hilde Van Wesenbeeck, John Lijsenstraat 6, Meer.

~~~ Overlijdens I oktober: Anna Van Dun, 91 jaar, weduwe van Josephus Segers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 14 oktober: Ludovicus Donckers, 83 jaar, echtgenoot van Ludovica Goetschalckx, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 19 oktober: Libert Vermeiren, 82 jaar, weduwnaar van Joanna Voeten, Minderhoutsestraat 147, Minderhout. 22 oktober: Jozef Grauwmans, 60 jaar, echtgenoot van Elisabeth Snoeys, Meerdorp 26, Meer. 24 oktober: Jozef Koyen, 81 jaar, weduwnaar van Catharina Lambregts, Polder 2, Wortel. 26 oktober: Anna van Boxel, 83 jaar, echtgenote van Pieter Michielsen, Hazenweg 8, MeerIe. 28 oktober: Jacoba Jochems, 89 jaar, weduwe van Franciscus Jansen, Kerkstraat 39, Meerle. 30 oktober: Ymkje Akkerman, 84 jaar, weduwe van Piso Siebren, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 31 oktober: Lieselotte Wodrada, 71 jaar, echtgenote van Eduard Hermans, Ulicotenseweg 51, Meerle.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Huwelijken

2 oktober: Jozef Meensen, Heerle 72, MeerIe en Nancy Snoeys, Elzenberg 5, Merksplas. Nieuw adres: Hoge Weg 1, Minder hout. 2 oktober: Michel Stoffels, Minderhoutsestraat 23, Hoogstraten en Theresia Bols, Melkerijstraat 17, Ravels. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 23, Hoogstraten. 3 oktober: Raidwin Sondervan, Essen en An Van Den Kieboom, Heilig Bloedstraat 12, Hoogstraten. Nieuw adres: Kapellestwg. 260, Kalmthout. 3 oktober: Johan Dejans, Parkdreef 75, Leuven en Lies. Peeters, Moerstraat 29, Hoogstraten. Nieuw adres: Paardekerkhofstraat 13,

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13.

37


Op stap 1n•••

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEFST-EN VERGADERZALEN (SEMINARJES)

HOOGSTRATEN Vrijdag 27 november: Dia-avond. 1) ' DE KEMPEN VROEGER EN NU', 2) COLLECTIE JAN SPANNENBURG + nieuwe aanwinsten, Auditorium Klein Seminarie, 20 uur, org. JNM en Wielewaal Zaterdag 28 november: Aanvragen VERMINDERINGSKAARTEN BGJG (gezinnen 3 kind. of meer), St. Lenaartseweg 47, 10-11 .30 uur, trouwboekje + lidkaart meebrengen. Zaterdag 28 en zondag 29 november: Toneel KWB, 'DE BOKSKAMPIOEN', Rabboenizaal, 20 uur, toegang 120 fr. Zondag 29 november: BRONNENONDERZOEK Hoogstraten en omstreken i.s.m. Bond Beter Leefmilieu, vertrek per fiets 14 uur lokaal Karel Boomstraat, laarzen meebrengen, org. JNM.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45

't HOOGHUIS

knrt4±jrs4uiz vzw 'HET

voelen thuis voelen!

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en ·donderdag gesloten Dinsdag 1 december: KA V-vergadering 'GASTEN ONTVANGEN', Pax, 13.00 en 19.30 uur. KVLV-vergadering, thema 'KWAADHEID EN ERGERNIS', Pax, 19.30 uur. Woensdag 2 december: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV. BLOEDINZAMELING, Medisch Centrum , Gr. Elisabethlaan 2, 17-20.20 uur. Donderdag 3 december: Vervolg NAADCURSUS, zaal Pax, 13.30 uur, org. KVLV. KAV-leden uitstap naar KERSTMARKT in Keulen, vertrek 7.30 uur aan de kerk.

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

Ontspa nning e n gezelli g heid voor jong e n oud, met biljart, darts, enz ... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

-

Café

5 t/m 20 december: Tentoonstelling FRA!'\K WAGEMANS (schilder- en beeldhouwwerk). Open tijdens de weekends van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in IKO. Maandag 7 december: Aanvragen VERMINDERINGSKAARTEN BGJG (gezinnen 3 kind. of meer), St. Lenaartseweg47, 18-19.30 uur, trouwboekje + lidkaart meebrengen. Dinsdag 8 december: KA V-vergadering 'GASTEN ONTVANGEN', Pax 13.00 en 19.30 uur. Dinsdag 10 december: Vervolg NAADCURSUS, zaal Pax, 13.30 uur, org. KVLV Zaterdag 12 december: f ilm JEFI, 'HET ZINGENDE WOUD', Hotelschool Spijker, 14 uur, toegang 100 fr. leden BGJG 80 fr. Optreden APRIL SKY in Cahier de Brouillon - JAZZCONCERT COTTON CITY JAZZBAND, Tuinbouwschool Gravin Elisabethlaan, 21 uur, org. Marckriver New Orleans Jazzclub. GESCHENKENBEURS 3e WERELD, zaal Pax, 10 tot 18 uur, org. Wereldwinkel. Zondag 13 december: GESCHENKENBEURS 3e WERELD, zaal Pax, JO tot 18 uur, org. Wereldwinkel. Ontbijt t.v.v. Wereldwinkel, zaal Pax, 9-12 uur. POPPENSPEL, 'De avonturen van Inti en zijn lama', zaal Pax, 14.30 uur, gratis toegang.

ICARUS

@@@@@@@@@@@@@@@@@@~~~~~~

~ ~ @.1

taverne

~ Gelme~raat 7 :!J :!1

~ ~

~

HOOGSTRATEN ~ Tel.03/3147748 ~ ~

~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~

38

discobar

Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

Waar jonge mensen zich

Marc Van der Smissen

03 /314 66 65 (iust & 1=ilüme

Openingsuren:

Waar mensen zich J·ong

Geopend: vrijdagavond van af 20.00 u .• zaterdagavond van af 18.00 u ., zondagnamiddag vanaf 14.00 u .• zondagavond vanaf 20.00 u.

\lrijof)eio 183 I) oogstraten

SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie

vzw Mussenakker Meer

VY \

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kletnhandel 1n Bteren Waters Limonade t

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogs:raten-Wortel Tel 103 314 53 28

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Dinsdag 15 december: Algemene ledenvergadering KA V en KERSTFEEST, Pax 19.30 uur. KERSTCONCERT door Leuvens Universitair Koor, St. Catharinakerk, aanvang 20.30 uur, toegang 200 fr. , VVK bij ASLK 120 fr., org. Davidsfonds. Woensdag 16 december: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30- 15.30 uur, org. KVLV. Vrijdag 18 december: PROCLAMATIEFUIF t.v.v. JNM Hoogstraten , zaal Pax, 20 uur, min. leeftijd 16 jaar. Optreden THE BONNAREE'S in Cahier de Brouillon. Zondag 20 december: KERSTFEESTJE JNM, pannekoeken, toneeltjes, play-back, lokaal Karel Boomstraat, 13.00 uur, nuttig geschenkje t.w.v. 50 fr. meebrengen, geen snoep, inschr. 314.67.25 of 314.35.14.

J


MEER Vrijdag 27 november: KAARTAVOND van Altijd Beet in Mostenchalet om 20.00 uur. Zaterdag 28 november: Brassband neemt deel aan de PLAY-IN in Rijkevorsel. TEERFEEST van turnkring Vrij en Lenig. Vrije KEGELPRIJSKAMP in de Eiken van 17.00 tot 22.00 uur. Zondag 29 november: CYCLO-CROSS in de Mosten om 13.00 uur. Vrije KEGELPRIJSKAMP in de Eiken van 14.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 5 december: MUZIEKAVOND Drum- en Brassband in ZVKV om 19.30 uur. Vrijdag 11 december: KAARTA VOND Rikken van KFC Meer-jeugd in kantine vanaf 19.00 uur. Maandag 14 december: VERGADERING MEERMARKT in gildelokaal om 20.00 uur. Vrijdag 18 december: KAARTAVOND van Altijd Beet in Mostenchalet om 20.00 uur. Zaterdag 19 december: TONEEL door 't Heidebloempje 'SLISSE BOUWT' in ZVKV vanaf 19.00 uur. Zaterdag 26 december: TONEEL door 't Heidebloempje 'SLISSE BOUWT' in ZVKV vanaf 19.00 uur. Optreden van THE UGLY PAPAS in de Mussenakker vanaf 21.00 uur. Zondag 27 december: TONEEL door 't Heidebloempje 'SLISSE BOUWT' in ZVKV vanaf 19.00 uur. Woensdag 30 december: BLOEDINZAMELING in school Terbeek van 18.00 tot-20.30 uur.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

John Lijsenstraat 26. MEER Telefoon 03/315.74.29.

Ook op woensdag.

Tel. 03/314 3264

RADIO CONTINU (FM 103)

Café-rc'>tauran t

- 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken

DE GRENS

Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle- Tel. 315 79 40

Snij beek 16 Mecr lt: Tel. 31 5'11 07 'anui l Neder land 0'1-J 2.1J 15'11 07

Gelmeistraat 14/16 Tel. 03/314.83.11

MINDERHOUT Zondag 29 november: ST.-NIKLAASFEEST in de parochiezaal voor alle kinderen tot en met lOjaar. Van 13 tot 16 uur. Org. K.W.B. - K.A.V.- K.V.L.V.- L.G. Dinsdag 8 december: BEZINNINGSDAG voor alle K. V .L. V.-leden in het Monasterium te Westmalle, org. K.V.L.V.

Zaterdag 12 en zondag 13 december: HOBBYTENTOONSTELLING in het P.C., org. K.W.B.- K.A.V. Donderdag 17 december: KERSTFEEST in het P.C., org. K.V.L.V. Vrijdag 18 december: VELT-Informatie over 'noten en zaden kweken en verwerken'. ALG. LEDENVERGADERING (betalen lidgeld en zadenlijsten) om 20 uur in de parochiezaal.

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veil igheidsu itrusting . Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzogen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1 ,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk).

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 39


+ Ongevallen Brandweer 314.42.43

~

CONTAINERDIENST

2321 Meer

Tel. 03/ 315.74.46

Antiek

• Kw

Uoelm •

Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Tel: 03/314.34.37

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud- depannage Ulicotenseweg 36 2328 Meerle tel: 03/315.79.50

~-:..-

-- 1911 +

AMBULANCEDIENST

DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

liJ

HUISDOKTERS

5 en 6 december: DR J. WILLEMSE, Vrij-

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

Het Belgische Rode Kruis

Indoor tennis squash snook er Tennisclub VRJJH1-1D vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigvf}1

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

heid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55. 12 en 13 december: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29 , Minderhout, tel. 314.31.66. 19 en 20 december: DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42A, Hoogstraten, tel. 314.38.48. 25 december: DR. D. VERMANDER, Dreef 34A, Meerle, tel. 315.87.15. 26 en 27 december: DR. M. LEURS, Chaamse Weg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55.

~I

APOTHEKERS

Van 27 november tot 4 december: APOTHEEK VAN PELT, Vrij heid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50. Van 4 tot 11 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73 .75. Van 11 tot 18 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 18 tot 24 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 24 tot 31 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

Y~Yoana~l BART VORSSELMANS . Hal l 4 2322 Mmderhout

'!'el. 03/3 15 76 26

Hel Hoogsll'llJlls Balloon Team 03 1314.32.39

40

RIJKSWACHT: 314.50.08 - centrale verwarming -sanitair

~

.4q~

JOS SERVAES

Vrijheid 251 - 2320 Hoogst raten Achtelsestr. I

Tei.03/ 314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOL EN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/ 314.54.50

mobile Rent

TANDARTSEN 5 en 6 december: F. DE SCHEEMAEKER,

Rommensstr. 5, Meer, tel. 315.80.01. 12 en 13 december: A. FAES, Meerdorp 21, tel. 315.04.1 1. 19 en 20 december: T . GOBERT, Gasthuisstraat 34, Beerse, tel. 014/ 61.49.99. 25 december: P. NAULAERTS, V. Aertselaerstr. 20, Hoogstraten, tel. 314.38.88. 26 en 27 december: K. MASSIN, R. Sniederspad 5, Vosselaar, tel. 014/ 61.46.28.

AUTOVERHUUR- NOORDERKEM PEN St Lenaartse weg 3? 2320 HOOGSTRATEN

T e I· 03 3l "+. -1 31 08 •

SNACK- en PIZZABAR

'l SfjÇ~E Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38.1 1

03/ 314.76.81 Huwelijken· Bals fUiven en klem P A

POLITIE: 315.71.66

Medewerkers opgelet! De volgende MAAND verschijnt op woensdag 30 december. Om in deze drukke tijden alles op tijd klaar te hebben, gelieve uw kopij binnen te leveren in het weekeinde van 12 en 13 december. Alle kopij graag!

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03/ 314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09

1

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.