november 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 41

ARCHIEF bedrijven, ... zijn welkom op onze redactie. Maar mogen we u toch vragen om redactioneel nieuws niet via de telefoon, maar wel schriftelijk te bezorgen. Bijdragen van enige lengte, indien mogelijk, graag getypt. (Fax nr.: 03-314.55.04).

Lezersrubriek OHM wil een inform"tief magazine zijn van, voor en over de streek waar wij wonen, maar tevens ook een maa ndblad voor iedereen. Wenst u iets aan onze lezers te verklaren of wil u op een bepaalde toestand wijzen, of verlangt u te reageren op een verschenen artikel, dan kunt een bijdrage schrijven voor onze rubriek 'Lezers schrijven'. Natuurlijk is de inzender -en niet de redactiedan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken zonder vermelding van naam en adres worden niet opgenomen.

Abonnementen

De Hoogstraatse ,Pers (Slot) In zeven afleveringen (DHM nrs. 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89) hebben wij bet verhaal verteld van een eeuw Hoogstraatse pers, m.a.w. de geschiedenis van de Gazet van Hoogstraten, De Hoogstraatse Gazet en De Hoogstraatse Maand. Vorige maand gaven we een antwoord op de vraag: 'Wie is wie?' In deze slotbijdrage vragen we nog even aandacht voor:

Medewerkers De Hoogstraatse Maand (OHM) wil elke maand zo goed mogelijk het streeknieuws publiceren. Alle medewerkers zijn vrijwilligers die samen vorm en inhoud bepalen. Misschien heb jij als lezer ook interesse om mee te helpen als verslaggever, als schrijver voor een bepaalde rubriek of een andere taak binnen de redactie? Heb je voldoende belangstelling voor de dingen die in onze gemeente gebeuren en schrijf je graag? Laat het ons dan weten want we kunnen best nog wat hulp gebruiken. Schrijf naar ons adres (Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten) of telefoneer (03-314.55.04) en we rnaken een afspraak om hierover eens te praten. Meewerken aan DHM is geen bijverdienste. Zowel de beheerders van De Hoogstraatse Pers als alle medewerkers van OHM werken gratis. Alleen de onkosten worden betaald door de uitgeverij.

Kopij Graag ontvangen wij alle kopij (teksten, foto's, advertenties, ... ) tenminste twee weken voor de verschijningsdatum (d.i. de laatste woensdag van de maand). Alloe berichten, ook van niet-medewerkers, van verenigingen, instellingen, parochies, openbare besturen,

Een exemplaar van OHM kost 55 fr. Wie een jaarabonnement neemt, ontvangt 12 edities voor 600 fr., m.a.w. 50 fr.per maand. In de loop van de maand november worden alle lezers uitgenodigd om hun abonnement te hernieuwen door storting of overschrijving op onze bankrekening nr. 733-3243 117-49.

Klachten Enkele lezer-abonnees laten ons soms weten dat ze OHM niet regelrnatig maandelijks ontvangen. Uiteraard kan het gebeuren dat er een foutje in onze administratie is geslopen, maar uit ervaring weten we dat de oorzaak meestal moet gezocht worden bij de distributie, nl. de post. Vraag daarom altijd eerst aan de postbode waarom u OHM niet ontvangen hebt of bel even naar de postmeester van uw postkantoor. Verwittig ons wel indien uw probleem niet snel opgelost wordt en de onregelmatigheid in de postbedeling blijft aanhouden. Wij zullen dan onmiddelijk de nodige initiatieven nemen om dit in de toekomst te vermijden.

Agenda Kalendergegevens publiceren we graag (Op stap in ... ) zo juist en zo volledig mogelijk. Sommige verenigingen geven deze mededelingen soms nogal slordig door. Vermeld a.u.b. duidelijke datum, uur, plaats, aard van de activiteit en de naam van de inrichter.

Adverteerders Een advertentie in De Hoogstraatse Maand wordt meer en aandachtiger gelezen dan in een ander blad, omdat OHM een magazine is met heel veel nieuws waarin iedereen van het gezin leest en kijkt. Geen enkel ander blad uit onze streek brengt zoveel en zo uitgebreid het plaatselijk nieuws. Onze redactie volgt de actualiteit op de voet en daarom worden de advertenties ook meer en beter opgemerkt. Vraag gerust ons voordelig publiciteitstarief via tel.nr. 03-314.49.11 of fax nr. 03-314.55.04.

Drukwerk Uitgeverij De Hoogstraatse Pers bvba verzorgt ook graag al uw drukwerken (boeken, brochures, folders, uitnodigingen, affiches, e.a.). Voor meer inlichtingen kunt u terecht op ons adres of via tel & fax nr. 03-3 14.55.04.

Nummers Redactie: tel. 03-314-41-26. Administratie: tel. 03-314.49.11. Uitgeverij: tel. & fax 03-314.55.04. H .R.T.: 44.797. B.T.W.: 419.121.756. Wettelijk Depot: 2847. BANK: 733-3243117-49. Uitgeverij De Hoogstraa/se Pers is ook lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers van BelgiÍ. •

Woninginrichting

HERIJGERS

GEBR. LEVTEN

bouwspecialiteiten

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03 / 314.59.66

-Alle schilder- en behangwerken, - Gordijnen en overgo.rdijnen -Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

lndustriew~u

7. 2320 Hoogstraten, Tel. 03/ 314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

-VERLUCHTING$ SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P. C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

-STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.