september 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 36

Meer: Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, tel. 315 .86.80; Meerle: Jan Fret, Mgr. Bestermansstraat 7, tel. 315.88.54; Meersel-Dreef: Paul Kox, Heieinde 22, tel. 315.80.71; Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, tel. 314.66.28; Wortel: Bernard Siebelink, Kerkveld 13, tel. 314.69.69. GEMEENTEBELEID: J ef Hu et, Pampa 1, Merksplas, tel. 014-63.51.14. SPORT: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 314.66.28, hlerbij geholpen voor de voetbal door: RafJansen (Meer), Cyriel Verboven (Meerle), John Jespers (Hoogstraten) en Frans Brosens (Wortel).

Diversen ADVERTENTIES en administratie: Jan Michlelsen, Groenewoud 21, Hoogstraten, tel. 314.49.11. ABONNEMENTEN en distributie: Josée Fransen, Oude Weg 20, Wortel, tel. 314.41.26. De Hoogstraatse Maand verschijnt steeds de laatste woensdag van de maand. Wij verwachten alle informatie tenminste veertiên dagen vooraf. Kalendergegevens publiceren we graag (OP STAP IN ... ) zo juist en volledig mogelijk, daarom datum, uur, plaats, aard van de aétiviteit en naam van de inrichter(s) steeds duidelijk vermelden a.u.b.

De Hoogstraatse Maand 1985 - ...... (Deel 2) In onze vorige editie hebt u kunnen lezen hoe na De Hoogstraa/se Gazet in 1985 De Hoogstraa/se Maand het levenslicht zag. Met deze aflevering eindigt voorlopig het verhaal van 100 jaar Hoogstraa/se persactiviteiten. Uit talrijke vragen van lezers blijkt dat nogal wat onder hen geïnteresseerd zijn in 'de mensen achter de schermen' van De Hoogstraa/se Pers en De Hoogstraa/se Maand. Wie zijn zij? Daar wij voor niemand iets of niets voor iemand te verbergen hebben, geven wij graag een antwoord op deze vragen.

Wie is wie? De beheerraad van Uitgeverij De Hoogstraatse Pers bvba telt elf leden aandeelhouders-beheerders. Het zijn: Frans Brosens (Wortel), Willy de Greef (Rijkevorsel), Jozef de Jong (Baarle-Hertog), Josée Fransen (Wortel), Leo Hermans (Hoogstraten), Jan Miehielsen (Hoogstraten), Maria Michlelsen-Verheyen (Meer), Toos Roeien (Hoogstraten), Jozef Schellekens (Hoogstraten), Jan van Boxel (Brecht) en Harry van der Pas (Hoogstraten). Hun juridisch adviseur is notaris Jan Miehoei van Hoogstraten. Zaakvoerder is Frans Brosens (afgevaardigde beheerder) en hulpzaakvoerder is Jan Michlelsen. Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door Frans Brosens, Jo·Sée Fransen, Jan Miehielsen en Jozef Scheltekens. Hierin worden zij bijgestaan door Jan Vermeiren (Minderhout), accountant.

Redactie Elke maand opnieuw wordt het blad geboren dankzij de inspanningen van een grote groep medewerkers. Sommigen onder hen hebben een maandelijkse, vaste taak, anderen werken voor diverse rubrieken of bij gelegenheid op vraag van de redactie. Een overzicht. DORPSNIEUWS: Hoogstraten: Heidi Bekaert, Lindendreef 21, tel. 314.1 1.88;

36

Woensdagavond 7 februari 1979 rolden de eerste exemplarén van De Hoogstraatse Gazet van de persen in drukkerij De Jong. V.l.n.r. José Fransen, Leo Hermans, Jan Michielsen, Fons Goos en lef Schel/ekens bekeken heel nieuwsgierig het eerste resultaat van hun werk. FUSIESWING: Peter van Dijck, Pyperpad 5, Meer, tel. 315.81.29. FOTO'S: Jef Floren, Dorp 39/2, Rijkevorsel, tel. 314.57.54, Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11, Wortel, tel. 314.71.96, Marcel Onincx, Lokbosstraat 9, Meer, tel. 315.93.07, e.a. De kolommen van de talrijke andere RUBRIEKEN worden o.a. geschreven door: Michel de Laet, Paul Driesen, Josée Fransen, Karel Huet, Frans Horsten, Jan Michielsen, Jozef Schellekens, Leo van Riel, Felix Vleugels en bij gelegenheid ook nog door Jos Bruurs, Herman Dufraing, Marcel Laurijssen, Victor Leyten, Frans Snels, Frans van Bergen, Peter van Hofstraeten, e.a. Onze huisTEKENAAR is Karel Huet en voor de algemene VORMGEVING van het blad tekent Frans Horsten. Voor de EINDREDACTIE zorgt Josée Fransen, tevens verantwoordelijke uitgever, en REGIONAAL en ALGEMEEN nieuws mag je steeds bezorgen bij Jozef Schellekens, hoofdredacteur, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, tel. 314.55.04.

In dit bureau aan de Loenhoutseweg bij lef en Toos Schel/ekens-Roefen werden het eerstejaar ontelbare uren gewerkt, en misschien nog meer gezweet, om elke week het weekblad keurig af te werken.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.