januari 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 81 JANUARI 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

maan

UITGEVERIJ DE HDOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Smokkelaars & Douaniers

Dank aan onze trouwe abonnees en welkom aan de nieuwe. Uw volgende 'Maand' verschijnt op woensdag 29 januari. Kopij wordt verwacht op woensdag 15 januari. Dorps- en sportaktualiteiten op zondag 19 januari.

40 jaar later


België, een huis van wantrouwen

Hoogstraten en de verkiezingen-'91 Met stijgende verbazing luisteren we zondagavond 24 november via de radio naar de eerste resultaten. Sommige politici die tijdens de tv-uitzending aan het woord kwamen, zaten er als van Gods hand geslagen. In de kranten lazen we: monsterachtige scores, dramatische uitslagen, vooroorlogse toestanden, de democratie in gevaar, het volk vertrouwt de politici niet meer, enz. Zijn de uitslagen van het kanton Hoogstraten en het arrondissement Turnhout vergelijkbaar met Vlaanderen en België? Hoe deden het onze plaatselijke kandidaten? U bekijkt het maar even. We geven hier gewoon enkele getallen.

Stemmen OJo: arrondissement Turnhout

Ptovincie Zetelverdeling: kantons Turnbout-Hoogstraten CVP SP Agalev

CVP SP PVV

2 (-1) 1 (-1)

vu

0 (sq) 1 ( + l) 1 (sq) 1 ( + l)

vu

PVV V.B.

Stemmen %: arrondissement Turnhout 1991 5,0 17,6 16,2 8,6 10,0 10,9 0,7

CVP SP PVV

vu

V.B. Agalev PVDA

1987 (39,3) (21,4) (14,6) (10,9) (2,3) (9,9) (0,7)

Enkele voorkeursstemmen CVP Anna Desmedt 2.443, SP Paul van Mechelen 276, Agalev Rozette Servaes 197, VU Jaak Baelemans 153 en PVV Arnold van Aperen 4.131.

Kamer Zetelverdeling: arrondissement Turnhout CVP SP Agalev

3 (-l) 2 (sq) l (sq) 0 (sq) 1 (sq) 1 ( + 1) 0.

vu

PVV V.B. Rossem

DE HOOGSTRAArfSE PERS Loenhoutseweg 34 2320 H;oogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 .

r

BANK: 733-3243117-49 v~antw. uit~bF,

J. Frartsen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

1987

36,4 17,2 14,2 7,7 8,4 8,7 0,6 6,1

(42,3) (21 ,4) (13,1) (10,3) (2, 1) (8,8) (1,3)

Enkele voorkeursstemmen CVP Jef van Looy 4.083, Denise Adriaensen 1.049; SP Guido Peeters 185; Agalev Rozette Servaes 1.657, Els Fransen 523 en PVV Marcel van Ammel 1.567.

Senaat Zetelverdeling: arr. MechelenTurnhout CVP SP Agalev

3 (-1) 1 (sq) 0 (sq) 0 (-1) 2 (+I) I ( + I) 0

vu

PVV V.B. Rossem ~ -cl;t'~~~·

..

~- - ·=- - , - ::-: . -

> - =.':~ :-~>..

CVP SP PVV

31 ,3 17,3 14,9 8,4 11,9 8,7 0,6 6,4

vu

V.B. Agalev PVDA Rossem

(39,9) (20,6) (14,5) (10,9) (2,4) (9,6) (1,3)

Enkele Voorkeursstemmen CVP Maria Meeussen 2.991; SP Richard Paepen 505; Agalev Jef Leestmans 1.902 en PVV Arnold van Aperen 11.751.

Vertegenwoordigers Welke mannen en vrouwen uit het Hoogstraatse zijn nu verkozen en krijgen de kans om onze belangen te behartigen? Provincie: Annie Desmedt (CVP); Kamer: Jef Van Looy (CVP); Senaat: Arnold Van Aperen (PVV). Wij vermoeden dat de gemeente Hoogstraten nog nooit zo goed vertegenwoordigd is geweest. Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar de resultaten die onze vertegenwoordigers weten te behalen. De Noorderkempen is in het verleden nooit erg verwend geweest door de · hogere overheden. De voorbije jaren heeft men wel een grote hoeveelheid landbouwgrond veranderd in industriegebied maar op het vlak van de ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken (wegen) bleven we in de kou staan. Verschillende grote en kleine wijzigingen van de gewestplannen brachten meestal alleen maar voordeel voor enkelingen en waren dikwijls onheilzaam voor de gemeenschap en de streek. Ook voor de dringende monumentenzorg, denk maar aan het begijnhof, en de verkeersveiligheid (meer en betere fietspaden) was er meestal geen geld voor dit grensgebied. Hoe sterk zijn Annie, Jef en Arnold? Hun kiezers verwachten geen woorden, geen recepties, geen bloemen of schotels maar wel daden, echte realisaties. •

..

~-:=_:.;r~-

:- -

BOogstraatse ~ iandiilaten";in =

.. :

=

.

-= ,_,

__.. : -----,__:'

~-!:':

be~ :.A.ntwêrpse'n .

Op de lijsten van het kiesarrondissement Antwerpen vonden we nog twee Hoogstraatse kandidaten terug. Toeval wil dat beide konden delen in het succes van de twee grootste winnaars van deze verkiezing, de groep Rossem en het Vlaams Blok.

b.v.b.a.

V.B. Agalev PVDA Rossem

1991

Stemmen OJo: arrondissement Turnhout 1991 1987

.

Anita Van Weereld (uit de Gelmelstraat) baat momenteel een taverne uit in Antwerpen vlak bij het Justitiepaleis. Vaste klant in deze gelegenbeid is ene J.-P. Van Rossem. En zo belandt Anita op de achtste plaats van de Kamerlijst van de partij 'Rossem'. Zij behaalt er 226 voorkeurstemmen, de meeste na kopman J .P. De tweede op dezelfde lijst, voorzitter Standaert, behaalt slechts 77 stemmen maar is wel verkozen tot volksvertegenwoordiger. Als motivatie verwijst Anita Van Weereld vooral naar de figuur van Van Rossem hoewel ook het libertijns programma van de partij haar wel bekoort. Intussen is het wachten in 'De Balie' op de vrijlating van de lijstaanvoerder om eens flink te vieren maar aan de overzijde van de straat zal de echte balie er wellicht geen feest van maken . Jan Huybrechts (uit de Kathelijnestraat) is nationaal voorzitter van de Vlaams-Blok-jonge-

ren en in die hoedanigheid is hij ook lid van de nationale partijraad van het Vlaams Blok. Wij vonden zijn naam terug op de derde plaats voor de provincieraad, eveneens in het kiesarrondissement Antwerpen. Op enkele stemmen na behaalde hij 1200 voorkeurstemmen en is verkozen tot provincieraadslid voor het Vlaams Blok. Als reden voor het succes van zijn partij in een landelijke gemeente als Hoogstraten ziet Jan Huybrechts een drietal redenen: de voortzetting van het succes in de grote steden tijdens de vorige verkiezingen, de opslorping van veel ex-Volksunie-stemmen en wellicht het anti-abortus-standpunt van het Vlaams Blok dat misschien wel eens van groter belang zou kunnen zijn dan men had kunnen inschatten. De migrantenproblematiek heeft hier volgens hem wellicht niet gespeeld. Voor de toekomst wordt er op de eerste plaats uitgekeken naar de uitbouw van een plaatselijke afdeling in Hoogstraten. •


DOSSIER

Smokkelaars en Douaniers. 40 JAAR LATER

De konfrontatie Welkom in 1992, het laatste jaar waarin Europa ekonomisch gezien een lappentapijt is. En als 'de kwien' op de Britse versie van de ECU mag prijken, zit er eerlang zelfs een monetaire eenheid in. Dan deernsteren de smokkelverhalen steeds verder weg tot op een dag de laatste smokkelaar of 'Kommies' begraven wordt. Maar zover willen we het vooralsnog niet laten komen. Uit talrijke voorgesprekken konden we vernemen dat er in Wortel ooit 2 onkreukbare douanen opereerden: Tuur Maenbout ( 0 1914) en Gust Mortiers 0 ( 1923), momenteel wonend in respektievelijk Loenhout en Vosselaar. Een van hun opponenten, de smokkelaars dus, was onder andere Charel Van Opstal ( 0 1924), gelegenheidssmokkelaar, die ruim 40 jaar geleden oog in oog stond met de twee mannen van de grensweL Louis Goetschalckx (0 1921) speelde het spel vaker en moest daarom ook meerdere keren de duimen leggen. Wij brachten deze 4 mannen bij, of is het nog steeds tegenover(?), elkaar en luisterden mee. Wij probeerden onze 'konfrontatie' te beperken tot de zogenaamde 'romantische periode' van de smokkel, die zich vooral situeert vlak na de oorlog toen de gulden biezonder zwak stond tegenover de geherwaardeerde Belgische frank. Wij onthielden ons van de armoedige en soms pijnlijke oorlogssmokkel en ook van de bijna kriminele botersmokkel met pantserauto's. Smokkel was in de romantische periode niet echt nodig, maar 'ze konden het niet laten'. Louis Goetschalckx: Ik weet nog goed, ik spreek dan toch van voor de oorlog, ik was een bengel van een jaar of 16 en ik ging voor de eerste keer petrol halen. Ineens: Halt. Douane! Ik gooi die bus van mijn nek en ik een zijstraatje in. Maar hij zette de hond achterna. Ik was zó bang, hé, en ik liep zo hard dat de hond mij niet eens in kon halen. Die bleef gewoon 10 meter achter. Maar onder de oorlog zelf heb ik niet gesmokkeld. Ja, misschien een beetje raapzaad of koolzaad ... Charel Van Opstal: Ik heb pas na de oorlog wat gesmokkeld, naft, patattenbloem, sacharine en zo. Tuur Maenhout: En die 2 kalfkes toen? Charel Van Opstal: Jamaar wacht! Dààr had ik niets mee te maken, zulle. Daar wisten wij niks van. Die hadden ze 's nachts gewoon bij ons in 't stalleke gezet. D.H.M.: Ge hoeft na 40 jaar niet meer te liegen, hoor. Charel Van Opstal: Maar nee! Dat is echt zo. Op een morgen komen wij in 't stalleke en daar staan 6 kalfkes in ... ·Tuur Maenhout: Tomrnetoch. Wij hebben er toen maar 2 meegenomen. Charel Van Opstal: Ja. Maar toen waren ze er voormiddags al 4 komen halen. Dat wisten die mannen niet, hoor, (blikt naar onthutste tafelgenoot). Overdag hadden Tuurke en zijn maat gespeurd en zo kwamen ze bij ons uit. Tuur Maenbout: Dat zat zo. Ik was met rust geweest en mee dat ik opkwam zegden ze op

het bureau: D'r is een heel 'stouw' kalfkes overgekomen aan de Kolonie. Wij gaan kijken, het moeten er zelfs meer dan 6 geweest zijn. Wij links en rechts wat verder gezocht en zo kwamen we bij Charel uit. Fien in paniek: Ja, d'r staan daar 2 kalfkes maar ze zijn niet van ons, hé zeg ik. Maar pas op, die kalfkes stonden daar al voor de tweede dag. Wij naar 't bureau met die beestjes en een verslag

opgemaakt. Ha, zegt de kontroleur, die staan daar al 2 dagen, een 4/ 24 opmaken. Als die daar al zo lang staan dan hadden ze die maar moeten aangeven. Ze hadden het eraan, hé. Louis Goetschalckx: Kalveren smokkelen was eigenlijk niet mijne stiel. Maar het is wel gebeurt dat ik een volle koe gekocht had en die had al gekalfd terwijl ze nog op 'Castel' stond. Ge moest dikwijls te lang wachten, hé. Ge moest dat wat uitkijken want die mannen waren ook niet van gisteren. Die deden hun werk, hé jongen, ge moet dat sportief bekijken. Maar het is niet om te lachen als ge daar een hoop geld hebt ingestoken en ge moet dat dan afgeven. En op een keer ben ik dan zo'n kalf gaan halen. Tuur Maenhout: Ja, dat weet ik nog. Ik was alleen op ronde en ik kom Thomas tegen die aan 't jagen was. 'Do zitte wie rieën in de Kolonie', zegt hij. Thomas was 'ne Vlaanderaar'. Hier zie, zegt hij. Ik zeg: Dat zij n geen reeëpootjes, dat is van een kalf. Ik volg, volg, volg. Ik kom bij Louis uit die nog rap-rap de papieren aan 't invullen was om het beestje te gaan aangeven. Ik zeg: Laat maar, Louis, ik zal hem wel meenemen. Ja maar nee, zegt Louis, ik heb een paar beesten staan bij mijn broer op de Bolksen Dijk (buiten de tolkring), d'r heeft er een gekalfd en onze B. heeft dat juist met de kar naar hier gebracht. Ik zeg: Goed, het kalf is voorlopig aangeslagen en ik zal eerst daar eens gaan horen. Maar Louis had een motor en bbrrrttt... hij rijdt me onderweg voorbij. Ik rij nog wat rapper om te beletten dat Louis teveel kon overleggen met zijn broer. Ik kom daar aan en ik vraag: En hoe hebt ge dat kalf naar Wortel gedaan? Euh, met de kalverbak, hé. Mis gegokt. Ik terug naar Louis. Alles op slot daar. Louis Goetschalckx: Ja, maar ik heb hem toch afgegeven, hé? Niet gaarne, want ja, als ge alles zo maar direkt weggeeft, dan hebt ge op den duur niks meer, hé. (algemeen geschater) Zelf ging ik lang niet altijd mee. De beste 'stouwers' waren de brave huisvaders. Die jonge gasten die moest ik niet hebben. Die dronken en praatten teveel. Maar ge vondt altijd wel iemand. Die voorop liep kreeg 1000 frank en de begeleiders 800. Later werd dat

Nu iedereen wat 'gestoiïger' geworden is, is het gezellig napraten. V.l.n.r.: Charel Van Opstal, Gust Mortiers, Tuur Maenhout en Louis Goetschalckx.

3


DOSSIER schijnt allemaal. Maar daar hadden wij toen geen weet van. Het is van hen , achteraf gezien , dat wij nog een 'shetlanderke' hebben afgepakt. Dat was twee dagen na sinterklaas. Louis Goetschalckx: Dat was er zeker een van Sinterklaas zelf. Da's toch 'sund' dat ge dat van hem afpakt, hé. (gelach) Tuur Maenhout: Neenee, dat was een bestelling voor West malle, de paters ... We zijn het beestje nog gaan laten zien op 't school bij meester Noeyens. Pas een paar jaar geleden, op een uitvaart in Wortel, kwam ik te weten dat dat die familie was. Louis Goetschalckx: Ik had altijd de meeste schrik van de honden bij die boeren. Die 'basten' de ene na de andere. En dan wisten 'gullie' natuurlijk in welke richting dat wij gingen, hé? Gust Mortiers: Oh ja! Wij wisten alle honden zitten. En wij letten ook op de fazanten die opvlogen. En in de zomer de kievitten. Louis Goetschalckx: Och man, in de zomer was het heellastig smokkelen. Als de beesten in de wei stonden en ge leidde daar een vreemde beest langs, ja dan 'blètte' ze tot in Turnhout toe. Verdomme toch. Nee, 't was geen zomerwerk!

'Speuren' was een belangrijke taak voor de douanier. 1500 en 1000 frank. Hoe slechter het begon

te gaan, hoe meer ge moest betalen. Ik heb mijn eerste guldens nog gekocht aan 7 frank. En een beest kostte in Den Bosch 1000 gulden. Maar als de gulden later 14 frank werd, kostte dat beest nóg 1000 gulden. Dat gaf een onnoemelijk verschil. Om dan te stoppen waren er geen douanes nodig. Ge stopt dan wel vanzelf. D.H.M.: Kende de douane alle 'overbrengers' Tuur Maenhout: Nee, eigenlijk niet. Ik heb pas een paar jaar geleden gehoord van die familie op Poeleind. En die gingen naar 't

Veesmokkel

Verkocht D.H.M.: Ging de douane systematisch tewerk? Gust Mortiers: Wij kregen een schema van bepaalde punten waar wij moesten zijn. Wij konden gekontroleerd worden doordat de brigadier of de kontroleur daar zelf ook naartoe kon komen. Maar die kontrole was niet zo streng. Zeker later niet, toen Teirlinck als kontroleur kwam. Die was heel breed in zoiets, die zei altijd: Voor mij zijt ge overal op dienst. En dat was ook een goede remedie tegen bepaalde ongezonde praktijken. Ik zeg niet dat het overal gebeurde, hoor, maar de man die de dienstregeling uitschreef, verkocht den dus 's nachts overgesmokkeld en iosfiel mogelijk buiten de tolkring gebracht. Wanneer er echter in eigen stal een kalf geboren werd, moest dat ook worden aangegeven. Uiteraard werden er in die tijd heel wat 'twee~. lingkalveren' geboren. Eéntje van · · kweek en één van Hollandse orig~lle> Een kalf dat ·gedragen werd, Uet uiteraru;d

Gust Mortiers op de laatste dag met zijn 'kaki-uniform. 's Anderendaags werd de dienst aangevat met het nieuwe grijsblauwe uniform. Met de kaki (camouflage) kleur verdween voorgoed de toch wel romantische velddienst. die ook wel eens. Dat uw eigen oversten zoiets uitrichtten, dat was niet eerlijk, hé. Louis Goetschalckx: Als die aangeslagen beesten verkocht werden, dan werden die meestal teruggekocht door de smokkelaars zelf. En terwijl in 't café dan aan een apart tafeltje de 'passevants' geschreven werden dan trakteerden die, ook aan al de douanen ... Dat is toch ook een beetje, ik zeg een béétje, omkoperij . Gust Mortiers: Dat hebt gij op de TV toen ook gezegd. Maar daar ben ik absoluut niet mee akkoord. Ik ben er zeker van dat ge mij daar nooit gezien hebt. Louis Goetschalckx: Dat kan, maar d'r stonden er toch altijd een grote hoop, dàt weet ik toch zeker. Gust Mortiers: Als ge u als douanier ook maar één keer zoudt laten omkopen, dan waart ge verkocht. Dat zoudt ge altijd, altijd terug op uw brood kunnen krijgen. Dan had ge nooit nog recht van spreken .

na.

1

Maar een begeleide vaars geen sporen kon dikwijls 'uitgespoord' worden tot in de . stal van de bestemmeling. ·

Vooral na de oorlog kende de veesmokkel, i koeien, volle vaarzen en kalveren, een grote Dat maakte de ondernemjng riskanter en dus bloei. Dat het Hollands vee zo in trek...was winstgevender: Hei veilig overbrertgeliyani had vooral te maken met de zwakke.positie elke vaar!! of koe bracht zo'n 1000 t · , van de gulden; Nederland had na de oodog; frank op.• ·.·· · in tegenstelling fotBelgië, het bestaantfeÊêld niet afgeschaft én vervangen door nieuw. (De zogenaamde GUIT-operatie) Voor een voile vaars moest er op de markt slechts 7.000 frank betaald worden terwijl ze hier hetdubbele waard was. Natuurlijk was die 7.()()() fr geen zuivere WÏ.IlSt. De verkenners en de begeleiders moesten ook betaald worden. Maar ook in Nederland moest het vervoer tot vlak aan de grens f;l~htald worden en de boeii;Üe , ' ze daar stalde; óok. · Het waren voorat veehandelaren die op de markt in 's Hertogenbosch en Etten Leur pasgeboren kalveren kochten. Dragers vinden was geen probleem want met ieder kalf dat veilig over de grens kwam, kon men toen 150 fr. verdienen. Met grote, te leiden beesten zelfs I 000 of 1500 fr. Binnen de grefi$zone van 5 km (de tolkring strekte zich we1'>idt tot het Kempisch, l<:an~al} moest iedere boer een stalboek bijhoudê.i:i ên bij vervoer van dieren moest hij een 'passa"""'"';_:· vant' aanvragen. De onwettige kalveren wer- Langs bos en heg met een 'stouw' vaarzen. Meestal echter in de donkere nacht. -Y:t'·'lfW:~

4


DOSSIER Louis Goetschalckx: Wij waren altijd in het nadeeL Als de douanen een heel maand niks pakten dan lag hun pré daar op 't laatst toch. Maar als wij gepakt werden dan waren we ons geld kwijt. Tuur Maenhout: Dat is juist. Maar 'gullie' kondt gaan wanneer en waar ge maar wilde, hé. Louis Goetschalckx: Jaja, en ook wat geluk hebben, dat is zeker. Ik heb ooit met een paar beesten vlak tegen 't straat gestaan toen er twee douanen voorbij kwamen, ik weet niet of gullie dat waart. Het was genoeg geweest dat er één van die beesten eens gehoest had en ik was alles kwijt geweest. Als die mannen toen goed geluisterd hadden dan, hadden ze mijn hart horen 'boenken', denk ik. Jonge, ge moest er geluk mee hebben dikwijls. En dat zal voor jullie ook wel zo geweest zijn. Gust Mortiers: Ja, dikwijls in de sneeuw gelegen tot 5 uur 's morgens. En dan zien dat 'de dienst verkocht was', hé. En die in zijn bed lag, die had dan nog de dukaten verdiend. Maar als we dan eens op 'vrije dienst' gingen, dus buiten ons rooster, dan konden we ze dikwijls beter pakken. Dat kon toen met Teirlinck, die liet ons vrij. Maar we moesten wel op papier zetten waar we gezeten hadden.

In die tijd moesten we als douane 'het vertrek gaan bestatigen' als er een 'passevant' aangevraagd werd. Een paar dagen later moesten we inderdaad bij de boer gaan bestatigen'. Zegt Tuur tegen die boer: 'Schoon beestjen jong, da's gedomme veel geld waard.' Tuur voelde eens aan dat beest als een echte kenner. Dan vroeg de boer: 'En, wat schatte gij dat beest?'. 'Oh', zegt Tuur, 'toch zeker wel 15.000 frank.' 'Gedoeme, gij hebt verstand van beesten' , zei die toen. Ik ontplofte bijna van 't lachen . D.H.M.: Jullie waren altijd gewapend? Tuur Maenhout: Ja, maar wij schoten nooit op mensen. Dat wapen was alleen maar voor zelfverdediging. Wel gebeurde het, wanneer wij een groepke zagen aankomen, dat we in de lucht schoten. Dan was de verrassing kompleet.

Charel Van Opstal: Ik heb dat eens meegemaakt. Die van 't Bolk waren al een paar keer naft gaan smokkelen. Die kwamen met de fiets tot bij ons en dan te voet verder. Ze vroegen me op een keer of ik ook niet eens mee ging. Aanvankelijk durfde ik niet. Maar ze waren al een paar keer geweest en dat viel elke keer mee. Op een keer liet ik me dan toch ompraten en ik ging mee. Ik had overdag toevallig bij de brigadier gestaan, die ik kende, en had zo eens laten horen dat de naft in Holland toch zö goedkoop was en dat smokkelen toch misschien wel eens iets was.' Ik zou dat maar niet doen, Charel', zei hij. Maar ja, ik toch maar mee. We gingen weg door een korenveld over zo'n platgelopen paadje. Ik zeg nog: 'Hoe durft ge dat toch. Dat zien die douanen overdag toch ook.' Wij laadden in Castelré en ik zeg nog: 'Ik ga niet mee door dat spoor, dat is te gevaarlijk .'

-

Nooit echt schieten Gust Mortiers: Af en toe konden we ook wel eens goed lachen, hoor. Ik was een keer met Tuur 'op' en we stonden op Bolk achter een haag met 'de pin', dat is zo ' n uitschuifbaar pinijzer om voor de smokkelauto's te gooien. Komen daar twee mensen aan, een veekoopman en een boer, die we natuurlijk allebei kenden. Hun wegen gingen daar uiteen. Ze waren schijnbaar juist naar een beest gaan zien en ze wilden toch nog de koop sluiten. '15 .000', zei de boer en hij klopte op de hand van de koopman. Die klopte niet terug en dus was de koop ook niet bezegeld. Wij stonden dat stillekes af te luisteren en zij hadden ons niet gezien. Ze reden verder.

Kogelgaten als stille getuigen van een nachtelijk treffen.

l re'etiS ik (Je jatêrt tiertig duchtig kalveren en graan werden overgebracht van Nederland naar België, fiereiktè de 'alledaagse' smokkel haar hoogtepu~t tijdens de oorlog. Het systeem van rantsoenzege~." die recht gaven op ondermeer 225 gram brood per dag, zorgde er al snel voor dat de schaarste :t;ich, vooral in de steden, deed gevoelen. In Nederland waren de reglementen minder streng, ~qardoor het overschot bij de boeren ièfs ruimer was. Vooral graan en aardappelen maar oo . kaas en kalveren werden massaal overg(!b Meerle en Meerse/-Dreej, met een r<:l ggerekt grensgebied naar het aantilt , en met een goede tramverbin'(/t twerpen, waren uitgelezen plaatde oorlog moesten smokkelaars geducht zijn voor de douaniers. Ze ~ · f!Wook af te rekenen met de oorlogscontri)leurw, di! rijkswacht, de Duitse soldaten, '(Je Q~tapq en zelfs met valse politie. 'J!(oofaljonge Meerfenaren en Dreveniers met rt:läties (n Nedetland, en wie had die niet, verdienden în nacht en ontij een centje bij, als tentnin$te 'mochten van thuis'. Zeker 7 van de JO jonge gasten hebben ooit wel, als. helper of 'in ei'gen beheerj gesmokkeld. Weliepen even langs })ij KeeS Deckers, één van de ~ovelen. In. zijn (lliektioteszal menig 'Noordhoeker' zlèh-herkehiiin.Xi , -~

Kees Deckers ( 0 19i'~)?Jil., ge moest mogen eenbeetjever~eropiem~fl,'llç, g<),~h.t<.l~tbet van thuis, hé. Bij mijn Vrouw (Snijders) daar douaan J.V. ,was, '.Il'!.a, çl f"k; .gçen hebben ze niet gesmdkk~ld en die woonden schrik van · enóe.!fbij' nochtans vlak op · Daar mochten ze ons. Maar h ··· · ' wel 'de fietsenkome tten', enzo. Hoe- derop was a wel ze goed waren vo smokkelaars van kwartier in 'l,e verderop, werden :z;et ikwijls bestolen. dertseweg inM patatten, paardegetûig, voon. Wij moch- geschreven. ten wel van thuis. · n ik in 1945 ge- hout klein m trouwd ben, ben ik stopt. Onder de · ···· oorlog gingen we . en paar keer per week. Dan vertrokken ;)'Ie hier op Klein EysDe Mosten. Daar sel en reden we zo stopten we onze fiets in de kant of in 't bos. Dan gingen we ...· et de grens over, soms wel een kilometèföfJ-4, tot in Zunden toe. Daar badden we f~lie wonen, ons moeder was van Rijsbergei'Ï~pan droegen we van daar een zak graan vau5(Ucilo de grens over. Wij gingen niet over .d e. schone weg, neen, over beken, pindraad, geploegd land en noem maar op. Dat moeten die struise sportmannen van nu maar eens ·ó.îtdoen. D'r waren er zelfs die daarbij nog een: :netzak met eieren en boter meedroegen. Maar.ik had aan die 50 kilo al genoeg. ··.· · · Eén keer zîjn wegepa'litg~worden, door 'dën Duits'. Wij waren Fijsf~n kaas gaan smokkèlen en bij het te . · · · · nog even bij Snij" n al kenden. Wij ders nageweest, d hadden buiten waarsëh:ijrt}ijk iets teveel druk-' · ·i te gemaakt en tóen we'"'vertrokken, stond er h. i "

tt

~

naar

5


·U'UJ mooiste woonidee is vlakbij. ·

9fout.?ttn6acfit Rollekens 8

ZONDAG OPEN B-2322 Minderhout

DONCKERS, ZEKERHEID OP DE WEG. AUTOBANDEN, SCHOKDEMPERS, BATIERIJEN, UITLATEN EN WAT U OOK VRAAGT WIJ HEBBEN HET IN STOCK, OMDAT WE WETEN DATTIJD VOOR U BELANGRIJK IS. DAT IS PAS SERVICE. EN DAT ALLES AAN DE LAAGSTE PRIJZEN.

SCHOKDEMPERS VW Gort I + 11 voor + achter gem?nteerd, BTW Incl. Gratrs uitlijnen Opel Kadett E vo ~soa tr. or +achter 9em?nteerd, BTW Incl. ' Grat1s uitlijnen Mercedes 123 !,500 fr. voor+ acht gem.onteerd, BTW Incl. er, Gratrs uitlijnen

w

6


DOSSIER Maar ja, langs waar dan wel? Dus toch maar meegegaan al bleef ik een beetje achter voor de veiligheid. We kwamen daar nog een ander groepke tegen dat nog vertrok, nog eventjes 'gebuurt' en wij verder. Iets later, tedju, van voor en van achter een douaan. Die schieten in de lucht. Ons bussen afgegooid en ik door het graan weg. Maar dat was helemaal scheef gewaaid en dat loopt niet, hé, dat stropt. Zo'n 20 meter verder val ik neer en ik denk: ik blijf maar liggen, dan vinden ze me misschien toch niet. Maar komt er toch ene achterna en die trapt pardoes op mij. Ik eraan, hé. Louis Goetschalckx: Over naft gesproken, hebde gullie ooit geweten waar ik met die gesmokkelde naft bleef? Bij mij lagen er altijd een hoop bussen maar die waren altijd leeg. Overdag kwamen de douanen wel eens 'loechten' om te voelen of er iets in zat. Altijd leeg. Maar achter ons in ' t koren stonden de grote vaten en die werden altijd volgekapt en de lege bussen terug bij de hoop gezet. Mensen die bij de Héro werkten namen die dan mee en brachten ze vol mee terug. Tuur Maenbout: Daar heb ik nooit zo werk van gemaakt. Gust Mortiers: De grootste botersmokkel 'op de rug' die ik gepakt heb, was 7 man met elk 40 kilo. We zagen ze opgaan in de maneschijn. Ik dacht: Dat wordt de moeite. Ze kwamen terug, ik telde er nog 7. We lieten ze een eindje verder gaan en toen gingen we er achterdoor. Die mannen gooiden hun vracht af en gingen er vandoor. En eigenlijk zijn het dan wel sukkelaars in zekere zin. Want dan hoort ge de pindraad kraken en de kleren scheuren. Tuur Maenhout: En de douanen waren dan zo gemeen eventjes bij te lichten en dan het licht terug uit te doen zodat ze de draad niet zagen. Gust Mortiers: En die vracht ligt daar dan ver-

Hulpgendarm

spreid over 100 meter. Dan staat ge daar -'s nachts met 280 kilo boter en een fiets. Krijg dat maar thuis. Louis Goetscbalckx: En toch vind ik dat dat voor u plezanter was dan voor ons. Verliezen was er voor ullie niet bij. Tuur Maenbout: Wij waren nogal dikwijls de verliezers als we daar uren in de kou gelegen hadden en niks gezien. En als ge dan naar huis trekt en ge ziet hier een spoor of daar zijn ze doorgetrokken ... Louis Goetscbalckx: Ja, dat was dan tegenslag hé, maar op 't laatst van de maand lagen ze er toch. Gust Mortiers: Neenee, dat was niet altijd een kwestie van 'tegenslag'. Hoewel smokkelen een 'parallelle' bedrijvigheid was, heerste in het circuit :.elf een eindeloos vertrouwen. Inderdaad, er moest be-

taald worden bij de koop maar dat kon slechts gebeuren door derden, meestal Nederlanders, die het geld oversmokkelden. Maar daar was de Nederlandse douane dan weer niet mee akkoord. Dan moest de gekochte waar of beest (en) naar de grenszone gebracht worden om opgeslagen of gestald te worden. Dan overbrengen door dragers of 'stouwers' en alweer opgeslagen en gestald in België. Louis Goetschalckx: En iedereen moest betaald worden want ze dachten allemaal dàt ge er heel rijk van werd. Maar zó simpel was dat ook weer niet, hoor. Om guldens te kopen moest men in MeerselDreef zijn, bij een kleine middenstander. Daar konden de goedkoopste guldens aangekocht worden. Door een speciale kode-taal (3 krentebroodjes of pakje tapioca of zoveel gram zemelen, ...) wist de handelaar hoeveel

Gust Mortiers (tweede van rechts} bij de ,\.fobiele Brigade.

verkocht was. Hulpgendarmen waren dat wat het woord ' Hulpgendarm' , de lokale benaming voor wat exact weergeeft: helpers voor de gendarmen. eigenlijk 'aanvullende rijkswacht' heette. On- Ze moesten de echte gendarmen vergezellen middellijk na de tweede wereldoorlog had de bij hun opdrachten. 'Een groot deel van die rijkswacht meer werk (zwarten vangen?) dan opdracht bestond uit posten aan de grens. bij manschappen. Daarom werd het korps aan- Pier Jocheros op de Dreef of bij Pol Jansen gevuld met dienstplichtigen. op Strijbeek. Veel inspanning was daar niet Daar waren er genoeg van; want heeFwat aan, er was immers weinig verkeer die tijd. klassen waren wegens de bezetting niet,opge- Gekontroleerd werd er ongeveer evenveel als roepen en werden alsnog gevraagd )letv~.<ier~ nu, zo goed als niets dus. Buurten, dat werd land te dienen. Een van hen, van de klas van wel gedaan. Niet alleen de gendarmen, maar ' 24, was Stan Van Dun, goed gekend in Meer- zowat iedereen had daar toen nog tijd voor. ' Ie en op Dreef. Stan melddezich in 1946 vrij- Hulpgendarmen waren ongewapend, uitgeWillig aan om zijn dienstplicht te vervullen zonderd wanneer ze dienst moesten doen op (hoewel bij nog altijd niet opgeroepen was) Meer-Kermis. De van Meer aflcomstige genen koos welbewust voor de job als hulpgen- darmen hadden meestal verlof en daarom darm. moest Stan gewoonlijk mee. 'Ik kreeg dan een Aan deze vorm van dienstplicht zaten immers matrak mee, die ik echter goed wegstak. In enige voordelen; je kon in je eigen streek blij- die tijd waren in Meer o .a. de gebroeders De ven, je moest meestal maar acht uur per dag Locht berucht om hun 'losse pollen', vooral kloppen en de vergoeding lag heel wat hoger toen de diskussies onder invloed van het bier pan de soldij van een milicien, nl. ca. 2200 op- en vooral uit de hand liepen. Ik heb mijfr. per maand. ne matrak nooit moeten gebruiken, ik hield Je moest wel voor drie J·aar tekenen, onder liever iedereen te vriend.' de voorwaarde dat wanneer het korps genoeg Met smokkelaars hadden de gendarmen min'echte gendarmen' gevonden had, dan was je der te zien. Zij werden snel ingezet bij groteeJ; vanaf. . .· re akties, wanneer er bekende smokkelaars ;fl't,Upgendaànen droegen 'hetzelfde u -~ 'op de bus gezien waren~ ; Dan moest Stan od~ äls miliciens, maar Stan had net een m dÎè het veld in, aan een of andere paadje gaan ze in het Belgisch leger niet hadden. Geen posten. 'Meestal zat ik dan achter een struik nood, want Jaan Sneyers had nog een kaki.. en hoorde of zag ik niks, smokkel dat was uniform dat Stan juist paste en dat dus gauw voor de commiezen'.

De dagdagelijkse smokkel van de streekbewoners - 'wie deed dat toen niet?' - werd helemaal door de vingers gezien. ' Als het .niet anders kon, stuurden we de betrapte gauw terug, dan kon hij het ergens anders proberen. Meestal gingen we eflcens achter een muurke staan totdat we niks meer zagen. Ik heb ook nooit gezien waar iemand iets weggegooid had. Wat zouden wjj ons eigen bekend volk gaan dwarszitten en hun marchand(e.S gaan afpakken of zorgen dat 're werd aarige$lá: gen?'. · ·

'Nee, wij werden niet scheef bekeken en,wa~ ren overal welkom. Waar we kwamen kregen we koffie en vaker nog een borrel. Als we ergens binnenzaten, stonden onze fietsen drudelijk zichtbaar tegen de gevel, dan wisten de mensen waar we waren en vooral waar we niet waren.' Stan heeft aan zijn dienst als hulpgendarm de beste herinneringen. 'Bij grotere gebeurtenissen, zoals de verkiezingen, moesten alle geil.darmen ter beschikking blijven in de gendar· .. merie in M eerle, zo tot een uur o f tien na bleven we ook nog samen, maai ····· de overkant, in het 'Plat dak' waar pi;ntjes en -bon·e)s door het k ··· · ··

·· >>"

· · · · < .·. r

. · · ··

7


DOSSIER en werd de som zwijgend overhandigd. Louis Goetschalckx: Als ik daar geld ging halen stak ik het meestal in de koplamp van mijn motorfiets. Maar het zelf over de grens brengen dat durfde ik niet. Behalve die ene keer. Ik ging gewoon met ons Marie en mijn zuster winkelen in Holland. Ah ja, alles was daar goedkoper. Komen we daar op Strijbeek en we moesten binnen komen om ons te laten aftasten. Ik had mijn guldens gewoon in mijn broekzak zitten en mee dat ze me aan de kant zetten pak ik die in mijn vuist en steek mijn armen omhoog om mij te laten aftasten. Van boven tot onder gevoeld, tot in mijn sokken en mijn schoenen toe. Toen we terug buiten kwamen zegden de andere twee:

Botersmokkel 'op de rug'.

8

'Wat doen we? Maar terug naar huis zeker zo zonder geld?' Ik zeg: 'Allé gij. Ik heb 't mijn nog allemaal.' Ja, kalmte kan u redden, hé. D.H.M.: Hield ge u ook bezig met de beteugeling van de kleine smokkel voor huisboudelijk gebruik. Tuur Maenhout: Och, hier in Wortel was dat dikwijls bijna een begankenis. Maar onze voorschriften waren: als het géén 2 kilo is, laat ze dan maar. Maar 2 kilo werd wél afgepakt. Ge had dikwij ls van die bengels die te lui waren om 2 keer te rijden en die brachten dat dan in één keer mee. Nog een hele tijd palaberden de tegenstanders van weleer verder. Hoe de douanen doornetakken over de bosweg aan elkaar knoopten om te zien of en in welke richting de smokkelaars gepasseerd waren. Hoe de koeiensmokkelaars plakjes mest op de grond legden, met de koe in deze richting stapten om een spoorvrij rechtsomkeer te maken over jutezakken of dergelijke. De wederzijdse truukendoos werd over de tafelleeggekapt. Na 40 jaar zijn ze toch onbruikbaar geworden. Ze deden allen hun best, ieder op zijn plaats maar met respekt voor de ander. Om met Louis' woorden te eindigen: Nu we allemaal wat 'gestoiiger' geworden zijn, doet het wel eens deugd dat allemaal nog eens op te halen.•

Goede vangst! Een veekoopman uit Meersel-Dreef had tijdens een overbrenging 2 van de 4 vaarzen verloren in het moeras. Hij kon de 2 geredden nog net op tijd 'stallen' bij een onwetende boer op Klein Eyssel. Daar werden ze echter toch gevonden door de gendarmes en te voet weggeleid naar het bureel op Dreef. De bewuste veekoopman die ze 'toevallig' tegenkwam deed alsof zijn neus bloedde. 'Allé, zeg. Ge hebt er weer een paar kunnen pakken!', riep hij de gendarmes toe en reed vrolijk verder. De boer werd echter later wel vergoed voor de moeilijkheden hem aangedaan.

Bronnen: - Onze voornoemde gesprekspartners. - Kempische Smokkelverhafen, artikelenreeks in GVA door Juut Noeyens. - Smokkelen in Brabant (Paul Spapens - Anton van Oirschot), (boek te koop bij o.a. Dries-Torreele voor 790 jr.)


DOSSIER

Mal~ise aan deigrens Reed's maandenlang hee er ongerustheid en ongel10egen bij het · neel dat momenteel nog tewerkgesteld is aan de grens in Meer. 1993 moet niet enkel een einde stellen aan de smokkel tussen de EG-partners. Het <iieigt ook een llinke knauw te gevep. in het aantal douan~$'t;Îl expediteurs dat er we~:ktif Nog onzekerder wordt het toe. komstperspektief wanrïeeiMeer als transportzone een geduchte konkurrent als Zandvliet (vlakbij Antwerpen) krijgt. Met de realisatie van de Zoo~ Weg betekent dat voor het transitverkeer een kortere route naar Rotterdam. Ho~dàn ook zal dit de Meerse trafiek danig inkrimpen. Eerder werd bekend dat in de regio verschillende douanekantoren verdwijnen: Putte, Essen, Wuustwezel, Weelde, Poppel en Arendo~. Meer blijft .dus bestaan. .. De dreiging voor · het:tdouanepersoneel " wordt van overheidswege steevast geminimaliseerd. Vakbondsmeusen zijn er echter mindergerust in. Door het wegvallen van de binnengrenzen blijven er enkel douaneformali~iten te vervullen voor de zgn. der• de Ja · ···· afiek. Momenteel zijn er l40 werk en in een vol1edig bezet kader. Slechts 90 blijken effektief beschikbaar in de praktijk. Daarvan zouden er volgens de prognosc:s 70 hun job în Meer behouden, al vreze!). de vakbonden dat het uiteindelijk eenmyr~(llijk lager aan~ zal zijn. Nu ook de Skandfuavische landèà nadrukkelijk aan de Europese deur kloppen, dreigt bovendien ook dit belangrijke deel van de derde landen-trafiek op termijn verloren te gaan! De onrust bij de expediteurs is al evenzeer begrij~Ujk. Per 1 januari 1993 is er voor de expegitiebedrijven-nog maar een kleine fraktie het werk. De Centra1e Raad voor het Bedrijfsleven cijferde voor dat in de sektor 4500 jobs sneuvelen waarvan 40o/o definitief zonder werk komt te staan. 300 meestal kleine vestigingen zullen de deuren · sluitc;lb ,Bjj de relatie( laaggeschoolde werknemers Zijn er nu reeds bêel wat die uitwegen zoeken naar andere bedrijven of omscholingen. Op de kandidatenlijst van de expediteurs die zich eventueel in Zandvliet willen vestigen, vonden we half oktober liefst negen Meerse. agenfschappen: Belcomex, VapQallSen, Schur,:·aerlach, Vissers, M. Vissers~ Mobiel, Mey6oom en Maes. · Toch wordt daarover links en rechts voorbehoud gemaakt. F. De Bolle, algemeen direkteur van Gerlach: 'De oprichters van vzw BER~NT (d.i. vereniging van expegi~ teurs) qebben gezamenlijk besloten aldaar geen gr(fiisaktiviteit te vetrichten zolang èr geen duidelijkheid is i.v.m. de mogeUjldièdendie er voorhanden zijn. Het is niet onterecht te stellen dat weinige of geen douane-expediteurs daar hun brood zullen kunnen verdienen. Enerzijds kennen wij de trafiek niet, anderzijds gebeurt de douaneaktiviteit meestal in de havenbedrijven zelf.' De expediteurs namen ondertussen het heft alvast in handen. Zij hielden een stakingsaktie op vrijdag 6 decemper. Ze voeren a.atl dat er tot 5000 werkplaatsen in het gedrang komen en dat door een gebrek aan kontrole de illegale handelspraktijken zulten toenemen. Dat zou een minderontvangst van 40 miljard aan BTW betekenen. •

Ik was een echte smokkelaar

Smokkellied Uiteraard koos ook het lichte lied eens het smokkeltema als onderwerp. Ieder kent natuurlijk 'Ik was een smokkelaar' van J ohnny Hoes, waarin op smartelijke wijze een jonge douanier de smokkelende vader van zijn geliefde neerschiet. Een tema dat in talrijke varianten terugkeert. In een van de liederen schiet zelfs de douanier zijn eigen, als mannelijke smokkelaar vermomde, lief dood. Minder dramatisch en meer alledaags is het lied van ex-Meerlenaar Louis Van Den Broeck, momenteel woonachtig in Brecht. Zijn ouderlijke woning lag ongeveer op Hazeldonk, waar momenteel het grote grensstation gevestigd is. In 1984, dus jaren na de feiten, schreef hij dit liedje. Hij mocht het zelfs komen zingen voor de radio in Goud en Zilver, het seniorenprogramma van BRT 11. 'Ik wéét waarover ik zing', zegt Louis, die op zijn schouders zakken graan en soms kalveren van 80 kilo overbracht. Hij stopte met smokkelen in 1941 toen hij trouwde en naar Vosselaar ging wonen.

Rejr. 't Is waar, 't is waar fk was een echte smokkelaar (2x) Aan de grens met Nederland 't Was er eenzaam en plezant

van

De kalverdrager. Een beestje van 80 kg. was geen uitzondering.

In een bos en op de hei Ja, daar stond ons boerderij Wij hadden geen geld en ook geen goed Maar werken deden wij met moed Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat Ik was de man met kar en paard 's Zondags middags na de noen Ging ik soms een ritje doen over een bruggetje, door het zand op mijne fiets naar Nederland Stond daar een koetje in de wei met een kalfje aan haar zij Nam dat beestje op mijn rug Reed zo naar ons stalleke terug Bij Lange laan en Boerke Bras 'k Wist dat daar vanalles was Tarwe, boter, roggebrood Goed gewogen maar 'k was gekloot Vraag het maar aan Janneke Maan Hij zag me toch zo dikwijls gaan Als hij keek in mijn gezicht Deed ik van schrik mijn ogen dicht De kommiezen waren op mij zo kwaad Want ze kwamen steeds te laat Want ze wisten gauw alras Ja, dat ik ne rappe was Stonden ze voor mij op wacht Dan was hun seintje niet zo zacht Ze riepen: Blijven staan, ik schiet Maar den deze hadden ze niet. 'k Liep over land en pinnekesdraad Was mijn broek gescheurd, dat kon geen kwaad Met ne graanzak op mijne bult Ja, tot boven toe gevuld Stond ik soms dan in mijn vaan Zo moest ik dikwijls verder gaan Want in 't midden van de nacht Werd ik altijd thuis verwacht Nu staat er nog een grenskantoor Ik kan er nog wel achter door Vroeger was dat bos en gras als ik daar aan 't smokkelen was 't Is nu lang verleden tijd Ik ben nu oud maar ik heb geen spijt als ik nog aan smokkelen denk Ik zing mijn lied en ik ben kontent

ZAKENKANTOOR

~

VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

ANIBHYP 9


entrulDT~

van Meerderheid tegen oppositie keurt het voorstel van het college goed om een erfpacht te verlenen aan deN. V. Gimo-Hold voor de bouw van het nieuwe administratief centrum. Volgens een eerder oppervlakkige raming worden de kosten voor de bouw ervan geschat op 112 miljoen. De beide oppositiepartüen kunnen zich niet neerleggen bü deze manier van werken waarbü de 'kar voor de os gespannen wordt'. Zü eisen een verdaging van dit punt tot er een degelük dossier voorhanden is. Wanneer een verdaging kan voor een dossier over herstellingswerken voor 200.000 jr., dan toch zeker ook wel voor een project van 112 miljoen? Het college laat zich niet vermurwen en maakt zich sterk met de stelling dat een verlenging van de huidige huurovereenkomst voor de 'Nopri' niet me_er mogelük is. Daarom moet het nieuwe administratieve centrum gebruiksklaar zün op 1 januari 1993. Het aftellen kan beginnen. De beslissing van de gemeenteraad is tweeërlei. Vooreerst is er het vérlenen van een erfpacht voor 27 jaar voor gronden tussen de Vrijheid en de Dr. VersmissenstraaL Hier bevindt zich momenteel het vroegere café Patria en de oude brandweerkazerne. Daarnaast wordt er aan dezelfde fuma N.V. Gimo-Hold de opdracht gegeven voor de bouw van het administratief centrum. De houder van de erfpacht dient op deze gronden een 'multifunctioneel' gebouw op te richten waarvan het begin van de werken moet gebeuren binnen de twee jaar. De erfpachtvergoeding bedraagt jaarlijks 100.000 fr. te betalen vanaf het derde jaar. De stad heeft het voorkeurrecht om de opgerichte gebouwen in huur te nemen. Na die 27 jaar zal de stad als erfpachthouder eigenaar worden van deze gebouwen. De prijs wordt geraamd op lil, 8 miljoen, zonder de kosten voor de verwarming, elektriciteit, sanitair, beveiliging en ventilatie. De beide oppositiepartijen, D.E. en FB, kunnen zich niet neerleggen bij deze manier van werken en tekenen protest aan. Bij de stemming zullen zij allen tegenstemmen. Zij verwijten het college dat het dossier bijna leeg was. Zij vonden enkel een kleine nota met een oppervlakkige raming maar nergens een verantwoording of gedetailleerde raming. Waarom neemt men Gimo-Hold? Waarom eerst toelating geven aan Gimo-Hold en dan pas over specifieke voorwaarden gaan spreken. 'Dit is de kar voor de os plaatsen' aldus Verhuist, en hij voegt er de bedenking aan toe of hier wel een eerlijke concurrentie gespeeld heeft? Raadslid Aerts zit met zijn kritieken op dezelfde golflengte als zijn collega uit Fusiebelangen. Nu is er nog kans om kontrole uit te oefenen, later is misschien elke mogelijkheid van inspraak voor de gemeenteraad uitgeschakeld. Zowel D.E. als FB eisen daarom een verdaging van deze zaak en vervolgens een degelijk en volledig dossier.

10

Schepen Coenegrachts is van mening dat er zelfs nog te veel informatie in het dossier aanwezig is. Het gaat hier enkel om een voorstel van financiering. Er waren drie mogelijkheden om de kosten van het nieuwe A.C. te vereffenen: ofwel via een lening bij het Gemeentekrediet, ofwel via een leasing bij dezelfde bank, ofwel via Gimo-Hold. Deze vennootschap is een dochteronderneming van het Gemeentekrediet. 'Wij waren op zoek naar een middel om een A.C. te bouwen met de minste administratieve rompslomp. En Gimo-Hold biedt hierin de beste garanties. Daarom geven wij vandaag de gemeentegrond in erfpacht en krijgt zij de opdacht tot het bouwen en later te verhuren. Hoe die opdracht er concreet zal uitzien, dat is voor een volgende gemeenteraad', aldus schepen Coenegrachts.

Het gemeentelijk milieuen natuurbeleid Op 25 november kreeg de gemeente Hoogstraten de officiële documenten ter hand waarmee de gemeente een overeenkomst dient af te sluiten met de Vlaamse Gemeenschap over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Daar deze overeenkomst reeds voor 12 december moest worden teruggestuurd werd er een speciale gemeenteraadszitting ingelast op 9 december. Een eerste principieel akkoord werd reeds op 24 juni 1991 in de gemeenteraad goedgekeurd. Het principe komt hierop neer. De gemeente neemt een aantal verplichtingen inzake milieu en natuur op zich en als kompensatie komt de Vlaamse Excecutieve met financiële steun over de brug. De gemeente moet een inventaris opmaken betreffende het milieu en de natuur in de gemeente en er moet jaarlijks een beleidsnota opgemaakt worden. 18 maanden na de ondertekening van de overeenkomst moet de gemeente beschikken over personeel dat bevoegd is om kontrole uit te oefenen op hinderlijke inrichtingen klasse 2 en 3, ofwel deel uitmaken van een interge-

meentelijk deskundigenteam. 6 maanden na de ondertekening moet de gemeente beschikken over een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Vooral aan de selectieve inzameling van huishoudelijk afval wordt ruime aandacht besteed. De vereisten zijn de uitbating van een containerpark, de selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval en van composteerbaar · afval, alsook de sensibilisering van de bevolking hieromtrent. Ook moet de gemeente tijdens de duur van de overeenkomst een gemeentelijk ontwikkelingsplan opmaken. De financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap: - jaarlijkse tussenkomst in de algemene kosten: 10 fr. per inwoner en 42 fr. per hectare. Dit maakt voor Hoogstraten 598.302 fr. - een jaarlijkse toelage voor het containerpark: 500.000 fr. - voor de inzameling van het KGA (klein gevaarlijk afval) wordt een startpremie voorzien van 10 fr. per kilogram, daarna een jaarlijkse betoelaging op basis van de ingezamelde hoeveelheid. · - een jaarlijkse toelage voor gescheiden inzameling van composteerbaar afval bedraagt 20 fr. per bediende inwoner. In het begin zal dit opgetrokken worden tot 50 fr. - voor het opstellen van een natuurontwikkelingsplan wordt een eenmalige toelage voorzien van 500.000 fr. Alle raadsleden gaven hun zegen aan deze overeenkomst. Raadslid Sprangers hield er aan te waarschuwen dat de adviezen van de milieufunctionaris en de milieuadviesraad in de toekomst door het college ernstig zullen moeten genomen worden. Voor raadslid Aerts mag er een strenge kontrole en sanctionering komen voor alle landbouwers die de milieuwetten aan hun laars lappen. Zoniet zal gans de landbouwsector steeds maar opnieuw over dezelfde kam geschoren worden als deze overtreders. Dit standpunt kan schepen van landbouw Coenegrachts volledig bijtreden. Vanaf nu zal men zelfs systematisch alle grote landbouwbedrijven aanpakken en een strenge kontrole uitoefenen op sluiklozingen en op de toepassing van het mestdekreeL Op vraag van raadslid Van Looy wie dan beslist over het er op uittrekken voor kontrole antwoordt burgemeester Van Aperen dat de milieuambtenaar onafhankelijk zal kunnen werken. De raad beslist ook deel te nemen aan de intercommunale milieudienst in het raam van I.O.K. Hierdoor kan de gemeente in de toekomst beter steunen op een bijkomende juridische en technische adviesverlening. Deze dienst zal vooral het werk op zich nemen van de opmaak van een inventaris, van de jaarlijkse beleidsnota en van het natuurontwikkelingsplan. Tot slot van deze korte gemeenteraad neemt de raad de unanieme beslissing om voortaan paal en perk te stellen aan de uitspattingen van de trimestriële proclamatiefuiven die meer en meer in het circuit van de commerciële sector zij n beland. •


GEMEENTENIEUWS

Fusiebelangen wordt Agalev Net voor de verkiezingen van 24 november kondigde Fusiebelangen op een persconferentie haar overstap naar Agalev aan. Deze overstap zal voor de meeste lezers wellicht geen verrassing zijn daar Fusiebelangen op gemeentelijk vlak steeds getracht heeft een progressieve groene koers te varen. Als plaatselijke vrije groep heeft Fusiebelangen zich steeds kunnen beroepen op een stevige band met haar achterban en een eigen manier van werken en denken. Belangrijke beslissingen werden steeds genomen op basis van een eensgezindheid bij de voorbereidende vergaderingen. Maar met de jaren is ook gebleken dat een plaatselijke groep ook zijn moeilijkheden en beperktheden heeft. Een van de grootste tekorten is volgens FB het niet beschikken over basisinformatie van parlementairen, studiediensten, enz. Men moet het dan allemaal alleen bij elkaar sprokkelen . Dit vraagt enorme inspanningen en het resultaat is niet altijd even goed. Bovendien leefde er bij Fusiebelangen het gevoel dat de tijd van kleine plaatselijke partijen voorbij is en dat er moest gezocht worden naar een groter verband . Aan de keuze voor Agalev is een brede informatie- en bedenkingsronde aan vooraf gegaan binnen de groep. Vermits Fusiebelangen ook steeds haar accenten heeft gelegd op het milieu en op het opkomen voor de sociaal zwakkeren was het voor haar dan ook niet moeilijk om achter de basisdoelstellingen van Agalev te staan. En dit zijn: - de ecologische aanpak of een samenleving die respect opbrengt voor mens en milieu - de geweldloosheid - de basisdemokratie waardoor het volk het echt voor het zeggen heeft - het opkomen voor zwakkeren hier en elders in de wereld (vierde wereld, derde wereld) En om de Hoogstraatse kiezer gerust te stel• !en dat de geest van Fusiebelangen nog even aktief zal blijven ronddwalen in de Hoogstraatse gemeentepolitiek wilde FB nog graag deze slotbedenking kwijt: 'We waren een plaatselijke groep, met een eigen gezicht en een gevoel voor een grote zelfstandigheid. Wel , we zullen dit ook blijven in de toekomst. We vinden trouwens dat onze leden verstandig genoeg zijn om zelf na te denken en over allerlei dingen een mening te vormen. We hopen in de toekomst nog beter te functioneren in de gemeenteraad. Tevens willen we door deze overstap aanduiden dat we in de nationale politiek geen heil verwachten van de grote traditionele partijen, die vastgeroest zitten in compromissen, dienstbetoon, politiek gesjoemel, plaatjesjagerij, in enkele woorden, die allemaal lijden aan de Belgische ziekten. We hopen dat Agalev dat frisse tintje, dat onbedorven, dat groene, dat naïeve (zo zeggen sommige traditionele partijen) bewaart. Dat levert tenminste nog hoop voor een betere toekomst.' Door deze overgang zal geleidelijkaan de naam 'Fusiebelangen' van het politieke toneel verdwijnen. Vijftien jaar lang heeft zij het wel en wee van een gemeentebeleid met zich meegedragen. De partij Fusiebelangen ontstond immers in 1976 naar aanleiding van de samenvoeging van de gemeenten. In de eerste bestuursperiode zagen we een coalitie CVPFB waarin Fusiebelangen de burgemeester en één schepen leverde. Een derde verkozene zetelde als raadslid.

De tweede bestuursperiode 1982-1988 bracht een coalitie Katholieke Gemeentebelangen (lijst Jos Van Aperen) met Fusiebelangen. FB

leverde van zijn vier verkÖzenen drie schepenen af. Deze coalitie liep echter halfweg op de klippen door een woordbreuk bij de vervanging van één van de schepenen. De daarop volgende onenigheid in de coalitie heeft in 1988 wellicht geleid tot een afstraffing van de meerderheidspartijen. Ook Fusiebelangen deelde in de klappen en zag haar aantal verkozenen teruglopen van vier naar twee. Vanuit de oppositie willen de raadsleden Sprangers en Verhulst zich blijven 'inzetten voor een grotere verkeersveiligheid, een goede ruimtelijke ordening, een behoud van het cultureel erfgoed van het verleden en een beleid waarin iedereen kansen krijgt' aldus de verklaring van Fusiebelangen. En de naam (FB of Agalev) zal daar wellicht niets aan veranderen. •

Geen nieuwe gezichten maar wel een nieuwe naam. Pons Sprangers en Juul Verhulst maakten met hun groep de overstap naar Agalev. Het begrip 'Fusiebelangen ' zal echter nog wel een tijdje overeind blijven.

Vier uitgevers In DHM nr. 79, november 1991, blz. 8, schreven we: 'In. 1992 bestaat er reeds 100 jaar een Hoogstraatse pers als weekblad of maandblad. In een aantal artikelen willen we iets meer vertellen over deze 'kranten' en bun uitgevers. Enkele jaren geleden verscheen er een werk van prof. dr. L. Simons over de geschiedenis van de Kempense uitgeverijen. In dit werk spreekt hij over een vijftigtal uitgevers waarvan drie in Hoogstraten, nl. L. Van Hoof-Roelans, Haseldonckx en Uilenspiegel. Toen Ludo Simons dit werk over de Kempense uitgevers schreef, was hij nog niet op de hoogte van het bestaan ,yan Uitgeverij De Hoogstraatse Pers. Hti eèn eventuele herdruk zal Hoog.. straten vermeld worden met vier uitgevers.

Van Hoof en Haseldonckx waren de uitgevers van de Gazetvan Hoogstràten, samen goed voor S6 jaargangen.< Vanaf 1979 verzorgd~ D~ Hoo~str · ' se Pers de uitgave van De Höog8th{

se Gazet en De Hoogstraatse . Alle lezers die tijdig hun abori geld hebben betaald/ kunnen g~nde maanden meer vern'e het wel en wee van .100 Hoogstraatse pers. • · 11


·.· '-'{:" ·:·

DAGWIK -"~:->.!; >\';·"~ =--·· ·

Mag ik me even voorstellen: Mijn naam is Albert Vorstenbosch, gepensioneerd landbouwer. - Geboren op 20 september 1929 op 't Schaarbeek. - Studeerde aan het Klein Seminarie tot in 1944 vader verongelukte. Werd landbouwer (tot 1983). - Deed een bescheiden gooi naar een gemeentelijk mandaat in 1988 met de CPP en richtte in 1989 Het Slim Buroke op, een denktank voor het leveren en aktiveren van gedachtengoed allerhande. - Hobby's: Geen (geen tijd) - Houdt van kruiswoordraadsels, fietsen, rolschaatsen, aquarelleren, lezen, wandelen, knutselen ... - Werkzaamheden op dit moment: Oprichting van de Marckezeisers (gouwverantwoordelijke Noorderkempen). lnfanto Infectibus (raadgeverbezieler). Voorzitter van Het SlimBurokeen talrijke onderafdelingen (Sliburschaats, Subsi-cheque, .. .). Aktivist Fietspaden Nu! ... Maandag 2 december 7.30 uur: Blij dat het weer maandag is. Zal vandaag moeten winkelen en koken. De reden? Morgen ontvang ik de 2 aktiefste vrienden -gouwvoorzitters, Cornelius Bracke en de Nederlander Cor Van der Laack (waar ik trots op ben hem vriend te mogen noemen) alsmede ir. W. Vanfraeyenhove, technisch raadgever. Heb mijn boodschappenlijstje gisteren reeds opgemaakt. Zet de radio aan en hoor dat Oekraïne massaal voor onafhankelijkheid gestemd heeft. Onwillekeurig drijven mijn gedachten naar Meerseldreef. Zou ik morgen met Cor Van der Laack de grot gaan bezoeken? Ik zou wel willen, hij zou er zich wel wat thuis voelen maar anderzijds vrees ik dat zijn calvinistische moraal Ons Lieve Vrouwke verafschuwt. Ik mag straks ook niet vergeten een fiets te reserveren bij de V. V. V. zodat Cornelius Bracke meteen van de bus op de fiets kan stappen om naar 't Schoorbeek te komen. Eerst nog snel Sebastiaan's etensbakje klaarzetten en haar uitlaten. Van ver kan ik bij haar zien, aan de kromming van haar rug of het 'pis of kak' is. Het is beide. (Sebastiaan is eigenlijk Sebastienne!) Vertrek al op tijd naar Quirijnen voor mijn inkopen. Ik zal straks alvast koken tegen morgen. Een vegetarische maaltijd: Rode Bietensoep en Aardappelen in het Pannetje. Als nagerecht zullen we een stukje geitekaas eten dat Cornelius beloofd heeft mee te brengen.: Kom 's middags terug thuis. Post even nakijken. Raam van de slaapkamer terug dicht, bed opmaken, boterhammetJe eten, afwaske doen, de routine van elke dag. Terwijl Betty Mellaerts op de radio Marc Steen ontvangt in haar praatcafé, stal ik alle ingrediënten uit die ik straks zal nodig hebben. Om l uur lig ik op de canapé voor mijn middagdutje, dat wordt ingeleid met het Nieuws en Actueel op de radio. Om stipt 2 uur valt de klokradio uit en daardoor word ik wakker. Aan het werk! Tegen 6 uur is alles klaar. De soep staat af te koelen op. 'de moosbank' en de aardappeltjes staan in ovenschoteltjes klaar zodat ik ze morgen alleen maar op te warmen heb. Ik laat Sebastiaan, die de hele namiddag heeft staan lekkerbekken, uit en maak een flinke wandeling. Tegen 7 uur sluit ik alles af en zet me aan het

12

werk. Ik moet het Marckezeisers-dossier nog helemaal voorbereiden. Toch onderbreek ik even voor Tien voor Taal. Mijn grammatikale (grammaticale?) oefening van elke week. Dinsdag 3 december 7.30 uur: De Grote Dag. Ik verwacht mijn gasten om 10 uur. Nog snel wat 'last minut' werk. Sebastiaan in zijn hok. En stipt om 10 uur hoor ik hem al luidkeels blaffen. Mijn eerste gast! Het is Cornelius op de fiets. Hij beklaagt zich meteen over het ontbreken van goede fietspaden, zelfs in 'De Vlaanders' hebben ze er nog meer. Maar voor de rest lijkt hij in een goede bui. Hij overhandigt mij het nagerecht van straks en een muurtegeltje met de ondertussen legendarische spreuk: Waarover men niet zwijgen kan, daarover moet men zwijgen! Hang het meteen aan de muur. Even later arriveert ir. W. Vanfraeyenhove met zijn oeroude Ford Taunus (model1960). Verontschuldigt zich want moest zijn vehikel nog eerst 'op winteruur zetten': ( = de klep van de verwarming op ' HeiB' en een stevig karton voor de racliator). Hij zet een prototype van zijn competitie-zeis in de moos. Pas tegen elven arriveert ook Cor Van der Laack. Is met trein en bus tot Galder gereden en daarna te voet(!) tot op 't Schoorbeek gewandeld. Durfde, Nederlander zijnde, geen autostop doen na de fameuze overwinning van Het Vlaams Blok verleden week zondag. De vergadering kan beginnen. Cornelius licht zijn standaard- ontwerp van de statuten toe. Cor brengt een korte stand van zaken van de Nederlandse afdeling (vol superlatieven, want bescheiden is hij niet). In het belang van een goede opvoeding van Sebastiaan zie ik mij genoodzaakt hem erbij te laten (moeten wennen aan vreemd volk!). Ze gromt even naar de geitse-geur van Cornelius maar rolt zich verder gedeisd in haar mand op. Om 1 uur zijn alle besprekingen al rond. De gisteren klaargemaakte gerechten staan ondertussen al te pruttelen in de oven. Aan tafel! Het is echt gezellig. Cor Van der Laack akteert de perfekte tafelgast. Cornelius is iets ... ontspannender, boert bescheiden en één keer zet hij zich zelfs een beetje schuin om een wind te laten. We doen alsof we het niet merken. Als technische knobbel magir.Van Fraeyenhove zijn fles met lekkere wijn uit de Wereldwinkel ontkurken. Zet de kurkestop met twee hangende vorken op de rand van fles

en zoekt met zijn ogen naar enige waardering van onzentwege. De twee 'Corren' sloeberen gewoon verder. Pas om 3 uur nuttigen we het laatste stukje geitekaas. Nu probeert Cornelius enige waardering van onzentwege los te weken. Tevergeefs! Hoog tijd voor de inspektie van de toekomstige zeisvelden. Eerst toch nog even 'het geboer' gaan afkijken, wat me doet denken aan de bruiloften van weleer: met volle pens de 'wèrft' afslenteren. Wanneer we bij het perfekt geploegde akker: land komen blikt Cornelius als kenner tevreden rond. Stalmest? mompelt hij. In orde! Tegen 4 uur aan wordt het alweer donker en mijn gasten nemen afscheid. Ir. Van Fraeyenhove voert Cor Van Laack terug naar de bus op Galder en Cornelius springt gezwind op de fiets. De rest van de avond besteed ik aan afwassen en opruimen. Nog even naar Zeker Weten kijken en dan onder het dons. Een leerzame dag. VVoeosdag 4 december 7.30: Ontbijt zelf. Ontbijt Sebastiaan. Merk plots dat de zeis van Willy Van Fraeyenhove nog onaangeroerd in de moos staat. Pijnlijk. Uit eerlijke schaamte ga ik ze meteen uitproberen. Ze is licht, ligt perfekt in de hand en snijdt gelijk een gilletteke. Sebastiaan, die er altijd graag bij staat als er iets nieuw te beleven is, springt en huppelt blaffend rond mijn precisiewerktuig. Aangezien zij licht astmapatiënte is, moet zij zich wat rustiger houden, zeker met zo'n mistig weer deze dagen. Doe baar dan maar binnen, maar daar blaft ze nog

LASERSHOW- HOOGSTRATEN


DAGBOEK beklemmender door. Ga meteen de positieve evaluatie van de zeis uitschrijven zodat ik die nog met de post kan meegeven en dan heeft Willy dat morgen nog. Na mijn middagdutje rijd ik nog even naar de Pax. Daar is de KVLV aan het volksdansen. Omdat ons Lea altijd meedoet, heeft ze graag dat ik eens kom kijken. Wanneer ik daarna, peinzend aan al dat mooie gewiebel, terug naar huis rijd, overdenk ik mijn leven 'zonder'. Heb ik veel gemist? Een vrolijke huisgenoot? Maar wat doet je eraan als het lichaam het niet hebben wil? Als ik tegen vijven terug thuis kom wacht Sebastiaan me alleszins kwispelstaartend op. Wat een welkom thuis! Altijd even goed gezind. Ik laat haar even uit waarna ik me nog even met haar opvoeding bezig houd. Ze moet leren 'aan de voet' te volgen. In haar onstuimigheid loopt ze altijd een paar passen te ver vooruit. 'Zit!', 'Af!', 'Sta!', ze doet het allemaal perfekt. Maar 'Aan de voet!' wil ze niet leren . Om half acht eet ik nog wat restjes van gisteren op terwijl ik naar de radio luister. Hé, geen LAVA vanavond!

Donderdag 5 december 7.30 uur: Donderdag is mijn venster op de wereld, zeg ik altijd. Ons Lea komt dan voormiddags kuisen en de was halen. Ze heeft dan ook altijd een volledige maaltijd bij die ik 's avonds kan opwarmen. Heb dus veel tijd vandaag. Sinds ik verleden jaar zo wat met mijn rug begon te sukkelen, kan ik niet meer bukken, dus geen dweilen uitwringen en zo. Maar ons Lea helpt me graag en met veelliefde. Het doet toch goed te weten dat ge zo op uw familie kunt terugvallen. Ik heb destijds, toen ze nog met halve dagen in 't rusthuis werkte ook zo dikwijls de kinderen bijgehouden. Maar terwijl ze alles in 't sop zet, heeft ze liever dat ik 'den huis' uit ben. Daarom ga ik donderdagvoormiddag altijd fietsen of wat boodschappen doen. Vandaag ga ik eens naar het nieuwe containerpark in Minderhout kijken. Wanneer ik om half een terug thuiskom, ligt alles er glimmend en geurig bij. Snel mijn boterhammeke, dutje doen en om 2 uur begint mijn kijk op de grote wereld: alle tijdschriften en gazetten doornemen. Eerst lees ik alle kranten van de voorbije week (ons Lea heeft die verzameld meegebracht). Dan de weekbladen (Humo, Knack, Parochieblad, K.I.-blad, ...) en daarna de maandbladen (De Hoogstraatse Maand, Wereldwijd, De Stem van St.-Antonius, .. .). De Penthouse of de Playboy, die ik voormiddags stiekem koop bewaar ik voor laatst, zo tegen de avond. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar in een versgepoetst huis kan lezen. Alles moet op zijn plaats staan. Rond kwart na vijf springt de oven automatisch aan en om 6 uur kan ik aan tafel. Het is voor mij telkens weer een verrassing. Vroeger keek ik soms wel eens stiekem wat ons Lea klaargemaakt had maar tegenwoordig niet meer. De verrassing is deze keer: groentesoep, macaronischotel met kaas en vele groentjes. In de ijskast staat een schoteltje bruine pudding met een koekje in, mijn lievelingskostje. Langs deze weg wil ik u danken, Lea. Sebastiaan laat ik even uit, door de achterdeur even te openen en te wachten tot ze terug komt. Ik heb zelf geen goesting om nog buiten te gaan. Daarna vlei ik me in mijn lui-ste zetel en blader door de Playboy. Interessante artikels over dingen waar ik nooit 'last van gehad

heb'. De 'data-sheets' (bovenv.ijdte, taille, toekomst, ... ) van de glossy girls lees ik met dezelfde interesse waarmee ik daarstraks de data-sheets in het Kl-blad opnam. ~let een gevoel van: Het is mijne stiel dan wel niet (meer) maar ik volg het toch nog maar. Donderdagavond is voor mij TY-al""ood. Na mijn gelezen blik op de wereld nestel ik me voor de buis met Sebastiaan aan mijn voeten. Laat maar komen: Nieuws, Scbwarzwaldkliniek, Huis van Wantrouwen, Panorama. Teveel Samson. Toch leuk.

ze komen. Om 7 uur zijn ze er allevijf. Alhert heeft wat vroeger gemolken dan anders, zegt hij. Er wordt gesnoept, gelachen, mekaar wat 'gekrèt' en Sebastiaan dolt vrolijk mee. Zeg dat ik even naar de moos moet 'om een moorke' op te zetten maar ik ga eigenlijk eventjes stillekes 'blèten'. Sinterklaas is de enige echte heilige, denk ik.

Vrijdag 6 december 7.30 uur: Opstaan, ontbijt ... Wat vliegt de tijd. Naar jaarlijkse gewoonte komen vanavond mijn petekinderen 'sinterklaas" 'ieren. Ik heb er 5: Albert van ons Wis (boer op Klein Eyssel), Jan van ons Lea, Wendy ,.an onze los, Marc van ons Maria en Sarah ,.an Jan van onze los (dus eigenlijk al een klein van iemand die tegen mij nonkel moer zeggen!). Hoewel mijn petekinderen nooü ielS gekregen hebben uit de winkel, komen ze toch altijd met uitgestoken nek. Dit jaar krijgt Jan een ge-aquarelleerd vooromwerp van Most&More (Mostenprojela), voor Albert heb ik eigenhandig een smokkelverhaal geschreven (waar hij zelf dan weer in voorkomt) , Wendy krijgt een luxe-versie van Hoe het Kindje Kaka Doet (ingekaderd), Marc krijgt een Roll-0-Cav om zijn ca\ia buiten te zetten en Sarah krijgt mijn 'Combats' Oegerschoenen). 't Schijnt dat ze die cambats tegenwoordig nodig hebben om te 'stage-diven' in de Cahier. Die kinderen van tegenwoordig toch! Maar ze mag ze niet aandoen om mee naar 't school te gaan, zo'n 'klossers'. Heel de dag leef ik naar vanavond roe. Om 7 uur zullen ze komen. Ze krijgen dan elk een speculoos met chocomelk. Dan ga ik in mijn zetel zitten en laat het 'gewarster' maar beginnen. Ik kan niet beschrijven hoe gezellig ik dat vind. Het zijn tenslotte 5 verschillende leeftijden en karakters, maar als ze bij Nonkel Albert zijn worden ze precies de Lustige Kapoentjes. Albert is boer, Jan heeft geleerd, Wendy heeft snit en naad gedaan, Marc leert op het VITO voor automekanieker en Sarah zit op 't Spijker. 14 uur: Ik kan me niet concentreren. Het Nieuws en Actueel is er het ene oor in en het andere uitgegaan. Ga daarom maar eens een flinke wandeling doen met Sebastiaan. Terug tegen 5 uur. Koffie drinken en wachten rot

Zaterdag 7 december 9.30 uur: OpstMn. Het werd gisteravond toch zo laat. Sebastiaan staat 'met hoge pis' te janken in de moos. Ik Iaat haar snel buiten. Zie aan de noteboom een oude verkiezingsaffiche hangen waarop mijn gezicht met watten beplakt is tot ik eruitzie als een echte Sinterklaas. Daaronder een spreuk: SinterHert of Sinterklaas, wie is hier de beste baas. De deugnieten! De aanblik doet me bijna verdrinken in mijn eigen weemoed. Ik heb geen zin meer om mijn dagboek-week rond te maken. Wat een ondraaglijke lichtheid van mijn bestaan! Ik zal blij zijn als het weer maandag is. Albert Vorstenbosch, december 1991. •

Lindenlaan 9, Beerse 014/61 35 37 Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

Hild en Andre Bols-Van Dijck

13


@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

Toptechniek en een vakkundige service. De nieuwe generatie : ergonomie en veiligheid, eenvoudige bediening en onderhoud. Elektronische ontsteking, volautomatische STIHL Quickstop-kettingrem, ariti-vibratiesysteem, eenvoudig regelbare kettingspanning, ergonomische vorm voor krachtbesparing. Rondom veiligheidsultrusting voor veilig werken.

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

5 ... 1 f..ll 1 1 T"'...

®

Nr. 1 in de wereld

TUINMACHINES J. STOFFELS·PAUWSSEN Minderhoutdorp 4 · 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15

VAN HERCK SPORT

I

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

installatiebedtijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26 0

Kopje van de maand is: Marij Vanhaute Elounda R esidence P .O. Box 19

72053 ELOUNDA Kreta - Griekenland 14

meerIe 03/315 7531

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten


REGIO

Het winterseizoen en zeker de lange, donkere winteravonden roepen nog steeds bij veel mensen een sfeer en behoefte op van gezellig thuis zitten in een knusse zetel bij de haard onder het licht van een leeslamp. December is ook voor velen de feestmaand van het jaar en bij jeesten horen natuurlijk ook geschenken. Boeken doen het gelukkig nog steeds goed als geschenk, zeker wanneer die boeken ook een historisch tintje hebben. De voorbije weken verschenen er weer een aantal uitgaven die het verleden van deze streek in herinnering brengen.

In onze rubriek 'een halve eeuw geleden' lees je maandelijks enkele merkwaardige feiten uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de jeugd is dat reeds echt geschiedenis maar bij onze 60-plussers leeft die tijd nog sterk in hun herinneringen. Sommigen kunnen nog uren vertellen over de gebeurtenissen in hun familie en hun dorp; enkelen hebben zelfs nog talrijke souvenirs, o.a. kranten en weekbladen uit die jaren, of noteerden de feiten in een dagboek. Piet Geerts van Ulicoten is zo een kroniekschrijver van de oorlogstijd in de BelgischNederlandse grensstreek. Vorig jaar publiceerde hij zijn eerste dagboek over de grensdorpen tijdens de Tweede Wereldoorlog en nu verscheen het tweede deel van het dagboek 'NaweeĂŤn van de oorlog in de A-B-C dorpen'. Het is een gedetailleerd verhaal dat begint op zondag 29 oktober 1944 en eindigt op zaterdag 17 augustus 1946. Hij beschrijft in zijn dagboek heet van de naald de dagelijkse gebeurtenissen en toestanden in Alphen, BaarIe en Chaam maar verwijst ook voortdurend naar zaken die in de meer brede omgeving gebeuren. Voor de mensen op het platteland was de periode na de bevrijding soms harder dan tijdens de oorlog. Vooral de uiterst strenge winter van 1944-'45 was een harde dobber. Dit fraai gebonden boek (A4-formaat, 180 blz.) is verlucht met ongeveer 100 foto's, tekeningen en spotprenten. Het is verkrijgaar in diverse winkels en ook bij de uitgever, Drukkerij De Jong, Baarle, voor de prijs van 45 gulden. 0

Vroeger stond Sint-Lenaarts bekend om zijn kleiwinning en de daarmee verbonden baksteenindustrie. De inwoners van dit Kempisch dorp werden dan ook 'kleipikkers' genoemd. Marcel Leunen heeft een mooi kijkboek uitgegeven dat een eeuw geschiedenis in beeld brengt. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel komen oude straatbeelden en fa milies aan bod. Deel twee spitst zich toe op diverse gebeurtenissen, dorpsfiguren en het verenigingsleven. Het derde luik bestaat uit een verzameling oude en meer recente klas-

derbroeders op het einde van de 19de eeuw een nieuw klooster met kerk aan de Patersstraat. Het werd de start van bijna een eeuw lang bloeiende apostolaatswerking en sociale actie in Turnhout en omgeving. Na het vertrek van de laatste paters in 1986, kocht het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden van Antwerpen en Brabant eind 1989 het hele complex om er na een grondige renovatie zijn diensten te huisvesten. In een rijkelijk geillustreerd boek werd heden en verleden van het Paterspand op een boeiende wijze verteld en getoond: de lokale Turnhoutse geschiedenis, de maatschappelijke betekenis van de 'bruine paters', de architectuur van de gebouwen toen en de renovatie van nu, de aanleg van de tuin en de nieuwe bestemming van het klooster en de kerk. Het boek 'Paterspand Turnhout', ca. 150 blz. en 120 illustraties, formaat 22,5 x 24 cm, kost 1.500 fr. en kan besteld worden bij VKWAntwerpen en Brabant, Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk. 0

Meer dan een halve eeuw geleden werd de klei door middel van een baggermachine, een 'schammateur' geheten, bovengehaald. Hel 'duveltje' of trammetje sleurde de wagonnetjes naar de steenbakkerij. Dezefoto werd omstreeks 1930 genomen aan de fabriek van lanssen & Maes. foto's. Ook dit boek houdt voor de jongeren heel wat openbaringen in. De ouderen krijgen de gelegenheid om nog eens even stil te staan bij vroegere feiten en figuren. Het boek over Sint-Lenaarts telt 320 bladzijden (A4-formaat) en bevat ongeveer 700 foto's, die elk van de nodige commentaar werden voorzien. Voor dit achtste boek leede Marcel Leunen meer dan 500 huisbezoeken af en van 209 families kreeg hij fotomateriaal in bruikleen. Liefhebbers kunnen het boek kopen bij Marcel Leunen, Lindendreef 66, Hoogstraten of in de plaatselijke boekhandel. 0

Paterspand Het klooster en de kerk van de Parers Minderbroeders aan de Patersstraat in Turnhout zijn voor vele inwoners van de Noorderkempen een begrip. Het is een gebouwencomplex met een bewogen geschiedenis. Na uit hun eerste vestiging in Turnhout verdreven te zijn tijdens de Franse Revolutie, bouwden de Min-

.".

.......,,,,~

~

Weer-we~i;&?.;; . . ~?<:~~

Tijdens de maand oktober werd de 10.000 ste werkzoekende bij de Weer-werk-aktie in begeleiding genomen. Ook in de subregionale tewerkstellingsdienst van Turnhout werd dit feit met een opendeurdag gevierd. Op I juli 1989 startte de weer-werk-aktie met een van haar pilootprojecten in Geel en in maart 1991, met de veralgemening van de actie, kreeg ook Turnhout een centrum. Het werkingsgebied van de weer-werk-teams van Geel en Turnhout beslaat het volledige arrondissement Turnhout. In hoofdzaak komen de werkzoekenden zowel via doorverwijzing vanuit andere VDAB-diensten en externe organisaties zoals OCMW's en vakbonden, als op uitnodiging door het weer-werk-team. De begeleiding is erop gericht om samen naar uitwegen te zoeken die zo precies mogelijk aansluiten bij zijn of haar individuele behoeften en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie kan m en terecht bij: Weer-werkcentrum, Patersstraat 17212, 2300 Turnhout, tel. 014-43.82.79. 0

15


SPORTIEf BIEB. Spelen voor het plezier Buitenstaanders zien TAFELTENNIS wel eens als een ,mindere, sport; het kleine broertje van het ,echte, tennis, zoiets als zaalvoetbal ten opzichte van het echte voetbal. Het ziet er ook eenvoudig uit, makkelijk op het eerste gezicht. Er komt geen krachtpatserij aan te pas, geen grote woorden noch grote kwetsuren en zeker geen groot geld. Het is kortom een beschaafde sport, zonder veel sensatie, maar wel degelijk een echte sport die tot op Olympisch niveau wordt beoefend. Ogenschijnlijk heeft het met tennis te maken maar het is in zoverre verschillend dat diegenen die tafeltennis spelen zich best niet aan gewone tennis wagen. De slagen, de houding, kortom het hele spel, is zo verschillend dat ze daardoor in verwarring komen en wat ze aan slagkracht of behendigheid bij het ene spel zouden winnen, bij het andere weer zouden verliezen. Deze en nog meer wetenswaardigheden over tafeltennis, kwamen wij te weten van ELS PEERLINCK, 16-jarige leerlinge van de 5de WEA op het Spijker en dochter van Staf Peerlinck en (juffrouw) Rita Beuls uit Wortel. Een zeer bescheiden Els, bijgestaan door haar (terecht) trotse vader- die van haar de waarschuwing kreeg niet te veel te ,stoeffen,- vertelde ons een en ander over tafeltennis in het algemeen en haar prestaties in het bijzonder.

Een snelle bat, een trage tafel Het plezier in tafeltennis begon bij Els met het krijgen van een Sinterklaaskado toen ze 8 jaar was: een tennistafel met bats ('paletten' is niet het juiste woord) en balletjes. Van toen af werd er in huize Peerlinck ge-tafeltennist dat het een lieve lust was; vader, moeder en zus Liesbet waren de partners van Els maar op den duur was het alleen Els die het spelletje niet beu werd en die steeds maar als overwinnaar uit de strijd kwam. Toen werd het tijd om zich aan te sluiten bij een tafeltennisclub en zo gebeurde; Els werd lid van de T.T.-club in Hoogstraten maar na twee jaar ging ze daar weg. 'Je kreeg daar geen goede training' . Els sloot zich aan bij de tafeltennisclub in Merksplas waar al vlug bleek dat ze talent had en nu behoort ze tot de besten in die club. In Merksplas is zij een goede bekende dank zij de vele foto's die van haar en haar spelgenoten in 'De Spetser' verschenen. Els is ook aangesloten bij een club in Wechelderzande, 'Virtus', lid van de Belgische T.T.-bond. Els speelt nu al lang niet meer met Sinterklaasspeelgoed maar met professioneel materiaal. Ze vertelt daarover het volgende: 'Het soort bats, de tafel en zelfs de vloer zijn belangrijk bij het spel. Zo spreken wij van 'rappe' bats en 'trage' tafels, bijvoorbeeld. De bat is een slaghout met daarop twee rubberen lappen die kunnen verschillen van dikte en materiaal. Sommige spelers wisselen die lappen naargelang hun spelpartner. Het komt er niet zozeer op aan om rap te zijn als wel u aan te passen aan de partner. Een professionele bat kost zo'n 5000 fr. en de lappen (die geregeld moeten vervangen worden) 1000 fr. 'Het soort bats waarmee wij in de huiskring ping-pong spelen hebben een geribbeld

16

oppervlak. 'Dat zijn 'vieze dingen', zegt Els, daar kun je het spel niet goed mee berekenen, wij jongeren, spelen allemaal met bats met een glad oppervlak!

Talent is goed maar training is belangrijker Tot vorig jaar trainde Els wekelijks, zowel in Merksplas als in Wechelderzande. Nu heeft

Els Peerlinck

zij dit wat ingekrompen tot wekelijks ĂŠĂŠn training en drie competities. Niet dat haar plezier in tafeltennis ook is ingekrompen maar de studies nemen meer tijd in beslag. Tijdens de vakantie volgt zij nog twee keer per jaar een tafeltenniskamp. Daar wordt elke dag 5 uur getennist, 1 uur aan conditietraining gedaan en 1 uur gezwommen . 'En dan nog de hele nacht opblijven' zegt vader Staf maar dat spreekt Els met klem tegen. Om niet steeds van huis te moeten gaan om te oefenen, staat er in de garage een ballenautomaat waarmee Els op haar eentje kan oefenen. Hoewel zo'n ballenspuwer vele mogelijkheden heeft- van 10 tot 50 ballen per minuut, draaiend in alle richtingen - speelt Els veelliever met menselijke partners. De automaat blijft dan ook meestal in de garage staan.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BRDSENS Radio- T.V.- HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


SPORT

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten-Minderhout

Tel. 03/314.46.55 En hoe zit het met het talent? Dat blijkt wel uit het spel maar is verder moeilijk te omschrijven. In ieder geval is tafeltennis een sport voor iedereen; leeftijd, geslacht, grootte en kracht spelen daarbij weinig of geen rol. Zo verloor Els verleden jaar een wedstrijd tegen een dame van meer dan 70 jaar die eerder wel in een hogere categorie had gespeeld. Er zijn wel heren- en damesploegen maar Els speelt in beide categorieën. Volgens haar is er wel verschil in de manier waarop jongens en meisjes spelen; de meisjes blijven dicht bij de tafel en spelen vlugger, de jongens spelen verder weg van de tafel en slaan harder. Vader Staf meent dat ook concentratievermogen belangrijk is, 'er moet ook met de kop gespeeld worden' maar zo ziet Els het niet. Die vertrouwt meer op haar links spel. Linkshandigheid blijkt een groot voordeel te zijn bij spel tegen meestal rechtshandigen. Vooral bij het dubbelspel (twee spelers aan elke kant van de tafel) komt die linkse slag zeer goed van pas.

Maandag gesloten Dinsdag- Vrijdag 10-18 uur Zaterdag- Zondag 10-17 uur niveau maar vader Staf moet dan "'el weer een hele dag uittrekken vooraleer de uitslag bekend raakt. Een andere uitdal!ine is de Beker van het Bisdom voor jonger;o tot 18 jaar. Een 60-tal ploegen doen daaraan mee en de ploeg van Els staat nu in de kwanfmale.

Naar Israël en Spanje Door de 3 schoolgemeenschappen samen wordt elk jaar een nationale sponcompetitie op het getouw gezet. Verschillende spontakken komen hierbij aan bod, o.a. ook tafeltennis. Na selectieproeven in Turnhout, Antwerpen en Tongeren werd Els door de Internationale Scholenfederatie uitgekozen om deel te nemen aan een topwedstrijd in Israël. De op sportief vlak beste leerlingen uit diverse landen namen hieraan deel. Samen met nog 7 andere jongeren uit Belgische scholen trok Els begin juli naar het beloofde land. Els is enthousiast over de 14-daagse reis; 2 tornooi-

en stonden op het programma, één in,GaliIea in niet-schools verband en het scholentornooi in een stadje nabij Tel A viv. 'Het was daar zeer warm zodat we enkel konden spelen tijdens de morgen- en avonduren. Tussendoor konden we het hele land afreizen en dat hebben we ook gedaan; in de Dode Zee gezwommen, aan de klaagmuur gestaan in Jeruzalem, prachtige belevenissen maar het ging wel wat vlug naar mijn zin. We verbleven in Israëlische gastgezinnen wat ook interessant was en we werden begeleid door jongens en meisjes van ter plaatse. Daar heb ik nog twee pennevriendinnen aan overgehouden'. Ook op sportief vlak was de reis een succes. De resultaten waren over het algemeen goed en in de scholencompetitie behaalde Els de lste plaats in het meisjes-dubbelspel en de 3de plaats bij het individuele spel. Tijdens het groot verlof heeft Els ook meegedaan aan een ander internationaal scholentornooi, de zgn. Fisec-spelen, georganiseerd door het katholiek onderwijs. Daarvoor moest ze naar Soria in Spanje. Samen met andere jongeren uit 16 verschillende landen. Bij dit tornooi kwamen ook andere sporttakken aan bod zoals basketbal, atletiek en zwemmen. Els hield zich aan haar ping-pong spel en behaalde brons in het gemengd dubbelspel.

Carrière in de topsport? Op onze vraag naar toekomstplannen zegt Els dat ze die niet heeft, tenminste niet op het gebied van tafeltennis. Ze blijft spelen zolang het plezant is maar aan een carrière denkt ze helemaal niet. 'Daarvoor moet ge zeker elke week 7 à 8 uur trainen, maar dat kan niet omwille van mijn studies. En dan nog al die stress. Als ik die topspelers zie huilen omdat ze een wedstrijd verloren hebben, dan denk ik, zó zou ik niet willen spelen. Als er tranen bij te pas moeten komen, dan hoeft het voor mij niet' -•

Weinig zondagen thuis Er gaat bijna geen zondag voorbij of Els is hier of daar bezig met een tafeltennistornooi. Steeds vergezeld van vader Staf die haar met de auto naar alle hoeken van het land rijdt. 'Ik heb dat zo eens berekend, zegt Staf, van september 90 tot april91 kwam dat op 10.000 km. Maar ja, zo lang ze het graag doet, heb ik er dat wel voor over'. Els van haar kant, heeft al menige prijs mee naar huis gebracht, heel veel kamerplanten, een grote radio, een frietketeL. En dan natuurlijk ook de onvermijdelijke bekers, haar hele kamer staat er van vol. 'Maar winnen is echt niet het voornaamste, het is plezant natuurlijk maar het spelen zelf, daar heb ik het meest plezier van' zegt Els. Tafeltennis wordt, zoals voetbal, gespeeld op provinciaal en nationaal niveau. Iedere speler heeft een individueel sterkte klassement dat hem gegeven wordt op basis van behaalde resultaten tijdens de competitie of op tornooien. Els speelt nu in de hoogste categorie van de C-klasse maar zal volgend jaar bijna zeker overgaan naar de B-klasse. Wedstrijden waar Els haar beste tennishandje moet voorzetten, zijn de zgn. kusttornooien die doorgaan in de maand augustus. Zo'n 300 spelers van verschillende landen spelen daar aan 40 tafels. Het is competitie op hoog

cM ..

ffET5fATYf1t Hu

ITSE]

4it tnl srer "(14.\ ~ Wef~ettt & \fek'ktei' ~s~

17


l

1 , Snelheidsduivels Onze vroede burgervaderen volgen sinds kort het voorbeeld van diverse gemeenten uit de streek om de snelheidsduivels en andere maniakken tot enige traagheid aan te manen. Daartoe sieren twee grote borden met Zwarte Leeuwkleur de Vrijheid aan noord- en zuidkant. Deze week werden er X snelheidsovertredingen vastgesteld, zo luidt het. De eerste 25 gelukkigen verschenen pas een tijd nadat de borden reeds geïnstalleerd waren. Bleek de snelheidsmeter even van de wijs geweest. Het euvel werd ondertussen gelukkig verholpen. Zoals op verschillende plaatsen in de fusiegemeente wordt inderdaad ook in de Hoogstraatse dorpskom te snel gereden. De helft van de vastgestelde overtredingen gebeuren bovendien door de eigen bevolking, die door dergelijk onverantwoord gedrag blijkbaar per se anderhalve minuut eerder bij de bakker of het warenhuis wil geraken. Tijdens december en januari is het volgens de politie van het hele arrondissement dubbel oppassen geblazen. De kommissarissen van de 27 gemeenten hebben zich verenigd in een studiegroep, waarvan de Hoogstraatse kommissaris Meeus de voorzitter blijkt. Daar werd de afspraak gemaakt om tijdens de feestmaanden de handen in elkaar te slaan voor kontroles om het alkoholmisbruik van automobilisten aan banden te leggen. Elke politiedienst verricht afzonderlijk kontroles, bovendien zijn er gezamenlijke akties die een netwerk over het hele arrondissement moeten verzekeren. En daarnaast voert ook de rijkswacht nog een verscherpte campagne! 0

Doofstom Op woensdag 22 januari speelt Theatergroep Autentiek Antwerpen in de Rabboenizaal van het Spijker 'Kinderen van een mindere God'. Het betreft een toneelversie van het verhaal dat Mark Medoff schreef over de doofstomme Sarah Norman en haar spraakterapeut John Leeds.Het kreeg veel bekendheid door de verfilming met William Hurt en Marlee Matlin. T heatergroep Autentiek Antwerpen werkt sinds '83 als een semi-professioneel gezelschap zonder overheidssubsidies. De eigen huisstijl kombineert humor en ontroering, dokumentatie en kritische ingesteldheid. Vorig jaar vertolkte men Ken Kessey's 'One flew over the cuckoo's nest'. Opmerkelijk in de opvoering van 'Kinderen van een mindere God' is dat de rol van Sarah door Magda Ooms integraal in gebarentaal wordt gespeeld en simultaan vertaald door spraaktherapeut-echtgenoot James (Alex Van Haecke). Zowel de keuze van het stuk als de uitwerking garanderen voldoende diepgang waar zowel een jong als volwassen publiek een boodschap aan kan hebben. Toegangsprijs is 350 fr. In voorverkoop 300 fr. met genummerde p laatsen waarvoor gereserveerd kan worden op tel. 314.55.36. 0

18

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Mindervalide maakt proefvlucht met ballonvaarder Louis •

" «<.:>:<».ll:<!~

Louis Vanluffelen omwierp en monteerde een aangepaste stoel in de mand van zijn heteluchtballon. Zaterdag 30 november maakte hij een eerste proefvlucht samen met Paul Verswyvel, een mindervalide die werkzaam is in het centrum Giels Bos. De vlucht verliep vlekkeloos en een uurtje laler landden ze in de omgeving van Breda. Het was een unieke belevenis voor Paul.

t\.l\.

D

~~

KEMPI MEUBEL

m

A. Ru ts·Versmissen Ledewijk de Konincklaan 256 HOOGSTRATEN Tel: 03/314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT

De uitvinder van de :attenvering.

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen . Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug . De gedroomde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug. De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zo·n persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Au ping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd . Door de fel groeiende bewustwording dat men 1/3 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet , is het beste amper goed genoeg . Waterbedden zijn zeer komfortabel en w orden steeds meer naar w aarde geschat omdat de kwaliteit van w atermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen


HOOGSTRATEN

. ·y

~"

.

~.·. ii~Jri:~/'. . .tt ·

·· ·

een bezoek méér dan waard

~ : :·- .: woondecoratle

Gordijnen - Tapijten - Vloerbedekking

Kapelstraat 6 Baarle-Hertog Tel 014 - 699002 ook op Zondag open 's maandags gesloten

~

Het Davidsfonds licht een tipje van de Arabische sluier. Dat is immers zo ongeveer de ondertitel van een lezing 'Richting Oriënt' op woensdag 15 januari om 20 uur in het auditorium van het Seminarie. De avond bestaat uit twee delen. Vooreerst is er een visueel verslag van zes maanden toeren door Arabië d.m.v. dubbele projektie met overvloeiende beelden op een twee meter scherm. Komen daarin aan bod: de ruïnesteden van Syrië en Jordanië, over de Koninklijke Weg naar de Rode Zee, Saoudi Arabië en het middeleeuwse Jemen, Israël, de Sinaï en de Lybische woestijn in Egypte. Na de projektie beantwoorden Jef en Marja Lembrechts vragen over hun tocht. De toegangsprijs bedraagt 100 fr. voor DF leden en 150 fr. voor niet-leden. 0

Mostenmeèr. of minder Ballon In de vorige Maand hadden we het reeds over de zetel die Louis Vanluffelen in zijn ballonmand installeerde om gehandicapten mee het luchtruim in te nemen. De officiële maidentrip kreeg op 30 november zijn beslag. De Antwerpse goeverneur Kinsbergen was officieel uitgenodigd om de trip als passagier mee te maken. Hij schonk zijn zitje echter aan Louis Verswyvel uit het Gielsbos, die samen met burgervader Van Aperen een stevige tocht maakte aan een snelheid van acht knopen. De vlucht verliep naar verluidt vlekkeloos. Louis wist ons nog te vertellen dat er heel wat interesse van gehandicapten bestaat voor een dergelijke ballonvlucht. Alleen de prijs schept nog moeilijkheden. Een vlucht kost normaal 18.000 fr., te verdelen over de verschillende passagiers . Door de beveiligde en van schokdempers voorziene zetel kan telkens een passagier minder mee. Nog van het ballonfront: Louis Vanluffelen blijft ook na zijn Spaanse avontuur rond de jaarwisseling niet bij de pakken zitten. Hij droomt luidop van een poging om het nationaal hoogterekord met zijn kleinste ballon binnen te rijven. We horen er nog wel van. 0 '

.

.

,.

'·i:<; .

magazijn van Quirijnen. Deze be'indt zich ter hoogte van Van Pelt en Quirijnen in zeer slechte staat. Netels, diepe putten, steenbrokken, een niet aan de buitenkant geknipte heg proberen de fietser te ontmoedigen. Een beetje burgerzin zou er wonderen kunnen doen, zo dachten wij. En of de gemeente misschien werk zou kunnen maken van het (doen) herstellen van deze fietswegeling waar het warenhuis destijds mocht uitbreiden? Was dit niet één van de voorwaarden waaraan volgens de verkregen vergunning moest worden voldaan? Heel wat jonge fietsers naar school of HVV terreinen maken hier graag gebruik van! ~

Het stadsbestuur belegt in iedere deelgemeente een hoorzitting over het projekt Mostenmeer. Wortel, Meer en Meersel-Dreef kwamen reeds aan bod. Deze maand volgt nog Minderhout en op woensdag 15 januari mag Hoogstraten de rij afsluiten . Schepen Verlinden en Eddy Van Pottelberge, stafmedewerker van de Wakkere Burger beklemtoonden in Meer dat over het Mostenplan nog geen standpunt is ingenomen door het schepenkollege. Koffiedik kijken is moeilijk, maar tussen de cichorei door kunnen we al wel vermoeden welke kant het zal uitgaan. Wie verwacht er dat KVB van burgemeester Van Aperen de plannen van KVB OCMW-raadslid Danny Engels

.

Kerkpaadjes, Op enkele plaatsen in het centrum van Hoogstraten zijn de aloude kerkpaadjes of andere wegeltjes nog begaanbaar. Dergelijke wegels zijn niet enkel charmant voor wandelaars die tussen de huizenrijen of aan de rand van weiJanden ongehinderd kunnen stappen. Ze zijn ook uitstekende want veilige alternatieven voor fietsers die de drukte van de Vrijheid willen mijden. Achter het Seminarie loopt er eentje door het 'Smurfendorp'. De gemeente koestert vergevorderde plannen om deze te verharden en te verbreden, wat de toegankelijkheid van de Dreef en HVV terreinen vergroot voor de bejaarden uit het rusthuis die een korte wandeling willen maken. Een zinvol initiatief. Een doorn in het oog van menig fietsgebruiker is het vervolg van deze wegeling via de schoolmuur achter de woning Van Pelt en het

19


HOOGSTRATEN

Lauryssen electronics

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

Dit zijn geen Marsmannetjes maar wel twee Europese kinderen van 11 en 14 jaar die enige tijd geleden nog in Hoogstraten waren. Normaal wonen Christophe en Philip in Bahraio, een groep eilanden, gelegen aan de ingang van een diepe bocht van de Perzische Golf, tussen het schiereiland Katar en de kuststreek van Saoedi-Arabië. Hun Belgische

MINDERHOUTDORP 29c- 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 zal afschieten? En wie verwacht er dat de CVP niet graag van de jaarlijkse onderhoudsen financieringslast voor een gemeentelijk rekreatiedomein af zou zijn? De avond zal wellicht in twee delen verlopen. Jan Martensen Danny Engels krijgen de kans om hun plannen voor te stellen. Die wijken geen haarbreed af van wat wij in de Maand hebben voorgesteld. Al mag u nooit vergeten 'dat er in de Hoogstraatse Maand wel eens meer onzin staat', zoals Danny Engels het uitdrukte op de hoorzitting in Meer. Wie kritiek heeft op de plannen moet zijn bedenksels in vraagvorm formuleren tijdens het vragenuurtje nadien. Let wel: kritiek die naar diskussie leidt, wordt onverbiddelijk als voorbarig beschouwd. Op een HOORzitting wordt niet gediskussieerd. Kritische bedenkingen aan het adres van het stadsbestuur, worden onverbiddelijk door de gespreksleider weggewimpeld. Die moeten maar eens schriftelijk aan de gemeente bezorgd worden. Op een HOORzitting wordt niet gediskussieerd, weet u wel. Wie vragen stelt naar konkrete informatie (zoals wie in het Mostenmeer zal investeren? of hoeveel een Hoogstratenaar zal betalen voor een inkomkaartje?), krijgt te horen dat het daarvoor nog te vroeg is. Gaat u zichzelf alvast overtuigen van het waarheidsgehalte van bovenstaande hersenspinsels. Ze zijn gebaseerd op het verloop van de Meerse hoorzitting (waarover wellicht meer in de dorpsrubriek). Des te beter indien ze niet kloppen, want dan worden er in Hoogstraten wél spijkers met koppen geslagen. U krijgt er alleszins een enquêteformulier mee naar huis. Deze avond heeft plaats in zaal Pax. De gemeenschapsraad wordt er omgedoopt tot Dorpsraad nieuwe stijl. N.B. We horen het de schepen al verzuchten: als ge geen inspraak geeft, is 't niet goed. Als ge wel inspraak geeft, is 't ook niet goed. Maar wat wilt ge dan?? Welnu: echte inspraak, in plaats van een rookgordijn aan schijninspraak. Maar dat veronderstelt dat men in diskussie kan treden, dat men alternatieven bestudeert. Zoals het er nu voor staat, wordt de maatschappelijke diskussie gevoerd NADAT de gemeente haar zegen zal hebben verleend. Waar staat de kar dan: voor of achter het paard? 0

~J!ode _!~&uis EHBO kan levens redden, dat is wel genoegzaam bekend. Ook dit jaar organizeert het Hoogstraatse Rode Kruis een EHBO-kursus. Ervaren lesgevers maken je wegwijs in de praktische technieken van eerste hulpverle-

20

ning, aangevuld met theorie waar dit zinvol is. De klemtoon ligt op het praktische inoefenen van de korrekte handelingen voor dagelijks gebruik. Mond op mond beademing, hartmassage komen eerst aan bod. Vervolgens breuken, verstuikingen, vergiftigingen, elektrokutie en verstikkingen. Er zijn twee lesavonden per week: telkens op dinsdag en op vrijdag. De eerste les heeft plaats op woensdag 15 januari om 20 uur in de lokalen van het RK, Gelmeistraat 26. Meer informatie bij Luc Jansen, tel. 314.33.35. 0

Winterse kruisboog Ook in de kouwelijke wintermaanden staat de boog nog regelmatig gespannen. Dat blijkt althans uit de onderlinge kompetitie waarmee de kruisbooggilden zich voorbereiden op het grote werk van het volgende seizoen. Tot voor kort nam men daarvoor deel aan de winterkompetitie van de grensschutters, maar nu de kruisbooggilden allemaal over een eigen lokaal beschikken nemen gemiddeld 150 schutters deel aan de eigen kompetitie op 6 meter. De St. Jorisgildebroeders en -zusters oefenen elke donderdagavond vanaf 19.30 uur en zondagvoormiddag vanaf 10.00 uur. Daarnaast wordt er vanzelfsprekend een stevige pot gekaart en blijkt er heel wat interesse voor andere café- en gezelschapsspelen als darts, biljart, poker, tafelvoetbal en rummikub. 0

vader, Julien Serrien, is piloot bij GulfAir Bahraio en hun moeder Frieda Leunen is afkomstig van Oostmalle. Zij brachten, nà de Golfoorlog, een bezoek aan oom Marcel in de Lindendreef. Maar toen droegen ze deze speciale pakken en gasmaskers niet meer om zich te beschermen tegen eventuele gasaanvallen uit Irak. 0

In en om de gemeenteschool De opvang van schoolkinderen boven drie jaar st elt nog altijd problemen. De Hoogstraatse gemeenteschool heeft hiervoor

HERIJGERS bouwspecialiteiten Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten. Tel . 03/314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTING$ SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

-STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


een oplossing gevonden. Het oudercomité richtte een vzw op die een werknemer in dienst heeft genomen waardoor de opvang wettelijk gegarandeerd is voor en na de schooluren. Overigens is er nog meer nieuws te rapen in de Gravin Elisabethlaan. Men legt er de laatste hand aan de voorbereiding van een geheel eigen musical op tekst van een leerkracht en muziek van de vader van enkele oudleerlingen. Tijdens de muzieklessen leerde het jonge grut de liedjes aan, terwijl ook de knutsellessen deels aan het projekt besteed werden. Op 20 en 21 februari kan eenieder het resultaat gaan bekijken. De speelplaats kreeg een nieuw gezicht. Er kwam een ruime plaats voor de voetballers, evenals volley- en basketuitrusting. Een grasveld werd verhard. Naast de sportterreinen kwamen er zitbanken en enkele hoekjes waar de rustiger naturen terecht kunnen. Met de opbrengst van een stickeraktie kocht de school sportmateriaal aan. De oudste leerlingen dienen er zorg voor te dragen. De grijze dals krijgen wat meer kleur door een pergola aan de kant van de klassen. Aan de andere kant kwamen er dennen die na verloop van tijd als tochtscherm moeten fungeren. Ook tussen de sportterreinen kwam er wat groen. Tenslotte besteedde men de voorbije maand nadrukkelijk aandacht aan het onderhoudswerk door een gezamenlijke poetsdag (op vrijdag de dertiende om zelfs de meest bijgelovige zielen van de noodzaak te overtuigen?). De gebouwen werden immers gezet in een tijd dat er van energie- en kostenbesparingen blijkbaar nog niet erg veel sprake was. Dat betekent o .m. dat er enorm veel onderhouds- en poetswerk is, méér dan de poetsvrouwen redelijkerwijze kunnen doen. Vandaar dat ze een handje toegestoken kregen 'omdat we weten dat de poetsvrouwen ondanks hard werken weinig eer van hun werk halen, en om aan kinderen, ouders en stadsbestuur te tonen dat we reinheid en hygiëne belangrijk vinden in de opvoeding', zo stelde schoolhoofd Jef Versmissen. 0

Nommer 50 Dit was de 49ste aflevering van dorpsrubriek Hoogstraten bijeengepend door ondergetekende. Na vier jaar komt er nieuw bloed voor deze kolommen en neemt Heidi Bekaert deze taak over. Lang zal ze schrijven in de gloria! Michel De Laet •

Poetsen en pret, dat gaat best samen

Hoogstraten geeft ruim half miljoen aan 11.11.11

De opbrengst van 11.11 .11 - voor een pro~ ject in Indonesië~ gaf dit jaar een iets 1agér · bedrag aan dan vorig jaar (ongeveer 20.000 fr. minder). Verdeeld over de versebillende dorpen gaf de inzamelaktie de volgende cijfers: · · ···· ········ · ···· · · · · Boogstraten 126.464 Minderhout: 56.598 Wortel: 73.775 Meer: 68.312 Meerle: 64.793 Meersel-Dreef: 11.500 De gezamenlijke aktie van Slot, Mussenakker en Cahier de Brouillon, onder de benaming '3 voor 11 ', bracht 42.000 fr. op. Het gemeentebestuur voegde er nog 150.000Jr. aan toe. •

schlderwerken mertens

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloedlaan 277-279- Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 21


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bemard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Op vrijdagavond 29 november vierde deze biljartclub zijn 25-jarig bestaan met een teerfeest voor leden en echtgenoten. Eigenlijk was het 2 maandjes te laat, want de club was opgericht op 1 oktober 1966 bij Ivo De Clerck, die toen nog café hield onder de naam 'Verzekering tegen Dorst'. Daar speelden ze tot september '79 om via de parochiezaal uiteindelijk hun tenten (dwz biljart + tap) op te slaan in de oude melkerij in de Zandstraat nr. 4. Daar komen ze nog elke week zaterdagavond bijeen om 7 uur. Van de 221eden van het eerste uur, van de pioniers dus, werden er 4 gehuldigd als zilveren jubilaris. De club heeft nog steeds zo'n 20 leden, waarvan sommigen zich gespecialiseerd hebben in 3-bandenspel. Onze Wortelseclub is ook lid van het Biljartverbond der Noorderkempen die 6 clubs omvat: 5 uit de fusie Hoogstraten en één uit Rijkevorsel. Onderling organiseren die clubs ook regelmatige ontmoetingen en competities. Wie wil aansluiten kan zich melden bij voorzitter Jan Snijers of secretaris François De Decker. Wij wensen hen voor de volgende kwart-eeuw nog veel nut en vermaak toe. 0

Sinterklaasfeest

pe feestvierende biljarters met wederhelft: Marcel Woestenborghs, Jan Snyers (beiden 25 ;aar aan de keu), Çois Snyers, clubkampioen Ludo Van Dun en bezieler en eveneens pionier De Decker. Niet op de foto maar wel al 25 jaar aan het biljarten: Ivo De Clerck.

In Memoriam

Meester Juul Noeyens

In de morgen van vrijdag 13 december hoorden we dat meester Juul Noeyens 's nachts gestorven was na een slopende ziekte van enkele weken. Zijn dood kwam voor velen van ons toch nog onverwacht. Hij was jarenlang één van Wortels boegbeelden, zo niet het grootste. Ruim 35 jaar stond hij als onderwijzer voor zijn klas: 538 leerlingen hebben bij hem in de schoolbanken gezeten. Daarna was hij nog 4 jaar hoofd van de gemeentelijke scholen van Wortel en Hoogstraten samen, tot 1984. Maar buiten zijn werk binnen de schoolmuren was hij ook zeer aktief om het kleine Wortel een zo groot mogelijke uitstraling naar buiten te geven: daarom zijn grote belangstelling voor allerlei sporten. Ruim 40 jaar deed hij de sportverslaggeving voor 'zijn' GVA; in zijn jongere tijd speelde hij

22

enkele jaren met de duiven; jaren speelde hij zelf voetbal en was hij ook nog trainer. Later zette hij de Wonelse paardenkoersen en de jaarlijkse kermiskoersen mee op poten. En 20 jaar lang organiseerde hij de kermiswandelingen naar historische plekken in en rond Wortel, waaraan soms bijna 400 mensen deelnamen, om na zo'n wandeling tot ridder geslagen te worden van de Witte Kei of de Zwarte Marian of de Maretak, enz. Overal vinden we nog de gedenktekens van zijn fameuze wandeltochten. Hij leerde zijn volk wandelen, kunoen we zeggen met een variant op 'n bekend schrijver. Maar ook als kenner van de plaatselijke geschiedenis, als verteller en als schrijver mocht hij er zijn: zijn vaste bijdragen in "t Worteltje', zijn verhalen over de oorlog, zijn artikels over smokkelaars vroeger aan onze grenskanten, zijn bekend. Die brachten hem dit jaar nog voor de radio en de TV, bij Betty in 'Het Vermoeden' en bij Margriet Hermans. Hij is er op velerlei wijzen in geslaagd ons dorp een grote uitstraling naar buiten te bezorgen. Met een groot hart hield hij van zijn geboortedorp; meer dan veel anderen droeg hij ertoe bij om een klein dorp groot te laten zijn waarin het groot kàn zijn: een springlevende gemeenschap van mensen die elkaar kennen en die elkaars goede kanten waarderen. Moge dit ook in de toekomst zo blijven! DHM biedt bij deze haar deelneming aan aan zijn echtgenote Mariëtte en aan zijn kinderen en kleinkinderen bij dit zware verlies van haar man en van hun vader en grootvader.

Op zaterdag 30 november kwam de goedheilige man met 3 zwarte helpers naar jaarlijkse gewoonte in onze parochiezaal alle Wortelse kinderen van 0 tot 12 jaar een feestelijke namiddag bezorgen. De voorbereiding is elk jaar 'n hele karwei, maar als ge al die blije (en soms ook huilende) kindergezichtjes ziet en hoort, dan zegt ge na afloop weer: "t Was de moeite waard!' - De namiddag is voor alle Wortelse kinderen, dat waren er dit jaar samen 226. En om zowel de allerkleinste 'gelovigen' als de grotere 'ongelovige barbaren' uit de hogere klassen en de tussenmoot van 'twijfelaars' goed bezig te houden en te amuseren, is er meer nodig dan alleen 'n poppenkast voor allen tegelijk, waarbij de groteren de pret voor de kleintjes kunnen bederven. Daarom waren de kinderen naar leeftijdsgroepen over verschillende lokalen verdeeld, waar allerlei spelen en wedstrijden georganiseerd werden. In elk van deze lokalen kwam de Sint met zijn Pieten op bezoek om de kinderen aan 't werk te zien, met ieder te kunnen praten en aan ieder zijn geschenkjes te geven. Het hoogtepunt was natuurlijk zijn bezoek aan de grote zaal, waar de kleinsten, de echte gelovigen aan 't spelen waren, onder de ogen van vele moeders die langs de kant zaten , en onder de leiding van diverse spelleiders en -leidsters. En na alle spelletjes, choco en koeken mochten


WORTEL allen bij de Sint komen om hun cadeautjes van hem persoonlijk in ontvangst te nemen. En dan mochten ze weer naar huis. Het was een geslaagde namiddag. 0

Dorpsraad Op donderdag 28 november was er algemene vergadering van de Dorpsraad: de derde al dit jaar, na 25 april en 27 juni. Deze algemene vergadering, waartoe iedereen in Wortel uitgenodigd was, was nodig om 2 redenen: 1. Het stadsbestuur heeft de VZW Wakkere Burger ingeschakeld om de werking der verschillende Dorpsraden en andere actiegroepen te coördineren, zodat ze beter functioneren als tussenschakel tussen de burger en het stadsbestuur. Dus kreeg het bestuur van de Dorpsraad richtlijnen mee hoe ze best de knelpunten in ieders dorp naar belangrijkheid rangschikken en zó doorspelen naar de gemeente; het is in alle geval een duidelijk teken dat het stadsbestuur de Dorpsraden serieus wil nemen (wat in het verleden niet altijd het geval was). De tweede reden voor de bijeemoeping van deze algemene vergadering is dit: er bestaan grootse plannen om de Mosten te gaan ombouwen tot een groot bungalowpark met tropisch zwembad en nog veel meer: het plan 'Mostenmeer'. En nu vraagt het stadsbestuur het advies van alle dorpsraden hieromtrent, alvorens ze aan de promotoren van deze plannen, Danny Engels en 1an Martens, het groene licht willen geven. Ondanks het feit dat deze twee agendapunten duidelijk op de uitnodigingen stonden vermeld, was de opkomst aan de magere kant: 25 dorpsgenoten waren aanwezig. Na de 6 belangrijke knelpunten, die maanden geleden al naar het stadsbestuur waren doorgegeven (dwingen tot langzamer rijden in Worteldorp + heraanleg Boomkes; fietspad van Oude Weg doortrekken tot Lindendreef, enz.) werden er nu 6 volgende knelpunten ter beoordeling voorgelegd. In orde van belangrijkheid zijn het: 1. Verkeersveiligheid kruispunt Rooijmans-Zandstraat. 2. Oversteek Worteldorp aan de school Rooimans. 3. Voetpad in Worteldórp doortrekken tot groentewinkel. 4. Toenemend autoverkeer langs Oude Weg. 5. Slecht wegdek tussen de Guld en de parking. 6. Parkeerplaats voor langparkerende vrachtwagens. Met deze prioriteitenlijst kunnen we het volgende werkjaar al aan de slag om er iets van gerealiseerd te krijgen. Het tweede grote agendapunt was het plan 'Mostenmeer', dat Danny Engels en Jan Martens kwamen uitleggen. Nu is het zo, dat de Mosten open zijn in de maanden juli en

augustus; bij goed weer ook al even in juni. In '90 kwamen er in het seizoen ruim 50.000 bezoekers, in '91 45.000. Op sormnige dagen meer dan 2000 per dag. Maar: het Mostenmeer kan lOx beter worden, zeggen de plannenmakers, als we het echt groots opzetten. Hun argumenten: de mensen krijgen hoe langer hoe meer vrije tijd; het toerisme in de Kempen aan onze kant neemt toe; Hoogstraten ligt centraal in de EG en in Europa (na 92); zie ook het groeiende succes van andere bungalow- en pretparken . Dus willen ze er zo'n park van maken, met om te beginnen 300

bungalows (later nog eens 300 erbij), ' n tropisch zwembad, en nog veel meer. Kosten: ergens tussen 800 miljoen en 1 miljard. 't Is niet niks, maar het zou op den duur een goede melkkoe kunnen worden. Nu werd over de kosten het advies van de Dorpsraad niet gevraagd, maar wel over het idee: hebben we er behoefte aan? Of wat v.inden we ervan?De aanwezigen kregen enquêtebladen uitgereikt, die nog niet allemaal binnen zijn, nu ik dit schrijf. Tot heden is de indruk dat men in Wortel niet staat te springen of te dringen om in het Mostenmeer te springen; 0

Toneel

Dorpsgenoren die op 1 en 2 februari 'VIadimir' op de planken brengen: Yvette Rosiers, May Braspenning, Mies Willems, Benny Goetscha/ckx, Rik Braspenning, Riet P/asmans, Linda Van Opstal, Hild Landuy en Philip Boeren. De toneelgroep WIK (Willen Is Kunnen) is al 2 maandjes bezig met de repetities van hun jaarlijkse toneelopvoering. Voor het achtste jaar al reeds. Dit jaar ging de keuze naar het blijspel 'VIadimir'. Het zal gespeeld worden op zaterdag 1 en zondag 2 februari ' 92. We

kondigen het alvast aan, want het volgend nummer van dit blad zal pas twee dagen voor de uitvoering verschijnen. Toneelliefhebbers kunnen nu dus alvast deze data vastleggen en vrijhouden. De inhoud van het stuk kunnen we uiteraard nog niet verklappen. 0

. l

Kerst-kaartavond Om alle misverstand te voorkomen: we bedoelen met dit woord niet dat er kerstkaarten te krijgen of te brengen of te bewonderen zijn, of zoiets, maar dat er op vrijdagavond 27 december, 2 dagen na Kerstmis en daags voor Onnozele Kinderen, in de parochiezaal in Wortel gewoon een kaartavond georganiseerd wordt voor rikkers en voor jokkers. Imichters: de KWB. Te winnen prijzen : kerstkalkoenen en andere vette lekkernijen. Hoe meer volk, hoe meer vreugd. •

KWB-wielerclub 'De Zwaantjes' hebben een goed seizoen achter de rug met in totaal 2450 km in de benen na 34 zondagse ritten en gemiddeld 23 deelnemers. Nieuwe valhelmen kregen zij van gulle gevers Roger Rombouts (Verwarming Merksplas) en Jos Laurijssen (E/ectronics Minderhout).

23


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Dorpsraad: nieuwe stijl! In de voorbije maanden werd onder begeleiding van De Wakkere Burger vzw en het stadsbestuur een vernieuwde werkmethode ingevoerd bij de dorpsraden. Daardoor zou de werking van de dorpsraad en stadsbestuur beter op mekaar afgestemd moeten worden. Tijdens de maand oktober werd gezocht naar methodes om de werking te plannen en om een beleidsplan met prioriteiten vast te leggen. Elk jaar wordt voortaan rond de jaarwisseling een algemene vergadering gepland die voor alle bewoners openstaat en waar alle problemen voor bespreking vatbaar zijn. Tevens worden aan alle knelpunten en volgorde van belangrijkheid toegekend. Deze lijst gaat naar het stadsbestuur en daar worden de gegevens verwerkt. Tegen einde maart organiseert het stadsbestuur een coĂśrclinatievergadering voor alle dorpsraden en wordt er nagegaan wat er collectief behandeld moet worden. Tegen de volgende jaarwisseling krijgt men terug een algemene vergadering om na te gaan welke punten zijn verwezenlijkt, welke niet en waarom! De Minderhoutse dorpsraad vergadert op dinsdag 14 januari te 19.30 uur in de parochiezaal. Het is een algemene vergadering waar deprioriteitenlijst 1992 zal samengesteld worden en waar ook het project 'De Mosten of Mostenmeer' zal toegelicht worden door de initiatiefnemers. Aan de dorpsraad werd gevraagd om hierover advies uit te brengen. Daarom is het ook uiterst belangrijk dat veel mensen met een klare mening omtrent deze problematiek deze avond vrijmaken om hun stem te laten horen. 0

Bouwwerf Binnenzicht van de Minderhou/se kerk, nog volop in restauratie. Netjes ingepakt meubilair, vernieuwde spanten, vloerverwarming op de voorgrond! Veel is reeds gepresteerd maar gedaan is het helemaal nog niet.

24

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinQen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

Vtiend

d~s

huizes

Het altijd geduldige oor van de Sint luisterde weer naar alle kinderwensen in de parochiezaal en de lagere school.

TEL.: 03/315.91.77

Met velen aan tafel Grootouders hebben een boontje voor hun oogappels; ook andersom geldt de regel. In de Kleuter- en Basisschool werden zij door 'hun' kinderen vergast op een ludiek festijn waar iedereen enorm veel plezier aan beleefde. Onderaan de meisjes en jongens van het 5de leerjaar die een denderende Ode aan Minderhout ten beste gaven.


MINDERHOUT

Dit is nog maar een begin

De butler

"'-'··

T wee avonden werd er 'gebutlerd' in het parochiecentrum en voor 600 mensen ontsluierde het geheimzinnige valiesje uiteindelijk haar geheim. Boven v.l.n.r.: Gerard De Backer, Jej Geels (regie), Johan De Koek, Jej Maes (souffleur}, Paul Verbeeck (decor en grimmage), Ivo Rens, René Laurijssen, Karel Hendrickx. Onder v. l.n.r.: Patriek Leysen, Anita Liekens, Lisa Strijbos, Tessa Van Boxel, Jacqueline Van Den Heuvel. !

, Eigenaar gezocht

'Radarcontrole' is verdwenen. 'Spoorvorming' nog maar net aangeplant! Van recentere datum een nieuw 'plaatwerk' in de Desmedtstraat. Wat er toch allemaal niet moet gedaan worden om mensen op andere ideeën te brengen. Hopen we maar dat dit tot enig resultaat mag leiden! 25 vastgestelde snelheidsovertredingen over een hele week gespreid!! De volgende week nog maar 19!! De moeite niet om daarvoor zo'n kleurrijk bouwwerk in het landschap te planten! Of .. juist wel? Zou het als ajsch'rikkingsmiddel toch tot enig resultaat voeren? Wie weet! Nieuwsgierig kijken we uit naar de volgende weken en houden het pedaal... onder controle!

BEGRAFENISSEN

JORIS Sluikstort aan splitsing Hal-Bredabaan! Naweeën van een plotse windstoot? Jongelui die hun spierbundels botvierden? Eén ding staat vast, 'HET' ligt er allang! Veel te lang! Een doorn in het oog voor vele passanten. Zou met een klein beetje goede wil de rechtmatige eigenaar deze doorn misschien kunnen (laten) verwijderen? Moet kunnen!

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 HoogstratEm, telefoon: 03/314.33.33

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91 25


.

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Cl,linatown••• In de meeste westerse wereldsteden is er wel een Chinese wijk, bevolkt door ingeweken Chinezen, in meerderheid afkomstig van Hong-Kong en Taiwan. Zij vormen meestal een aparte leefgemeenschap, een soort klein China, waar zij een groot deel van hun traditionele levenswijze bewaren, ook al ligt China aan de andere kant van de wereld. De westerling die graag eens een Chinees sfeertje opsnuift maar niet kapitaalkrachtig genoeg is voor een bezoek aan het echte China, kan daar terecht. Meerle is natuurlijk geen wereldstad en de Chinese migranten hebben tot op heden de charmes van het leven in een dorp in de Noorderkempen nog niet ontdekt. Voor een eerste Chinees kontakt (lees 'Chinees restaurant') moeten we naar Hoogstraten of Breda. In het weekeinde van 11 en 12 januari 1992 zal dat niet nodig zijn. Dan brengt de K.A. V. een stukje China naar de parochiezaal met de tentoonstelling 'Taiwan, Kunst en Kultuur', dit in het teken van het K.A.V.-jaarthema 'Kultuur, je moet het meemaken' . Deze tentoonstelling is voor een groot deel opgebouwd uit de verzameling kuriositeiten van Louis Van de Velde en zijn echtgenote Suy Win Wang. Mr. Van De Velde heeft voor zijn beroep verscheidene jaren in het Verre Oosten doorgebracht, o.a. 2 jaar in Taiwan en 3 jaar in Korea. Tijdens zijn verblijf daar is hij niet alleen verliefd geworden op zijn vrouw, maar ook op alles wat het Oosten aan fascinaties te bieden heeft, en dat is niet weinig. Zowel zijn echtgenote als een hele verzameling cu-

riositeiten bracht hij mee naar België. Deze laatste (de curiositeiten dus) wil hij graag met anderen delen en daarom stelt hij ze gratis ter beschikking van verenigingen die een tentoonstelling willen organiseren. Tijdens dat weekeinde zal de (oh zo Vlaamse) parochiezaal bijna volledig in een Oosterse sfeer baden. Naast de eerder genoemde kuriositeiten zijn er immers nog een groot aantal Chinese kunstvoorwerpen te bezichtigen. Het gaat om replicas van kunstvoorwerpen uit de historische musea van Taiwan, die door het Taiwanese Cultureel Centrum van Brussel ter beschikking worden gesteld. Ten tijde van de Chinese burgeroorlog werden immers een groot aantal kunstschatten van het Chinese vasteland overgebracht naar Taiwan. Om de Chinese kunst in heel de wereld te bevorderen, werden van vele kunststukken kopieën gemaakt die door de ambassades of culturele centra van Taiwan uitgeleend worden. Het wordt bovendien een 'aktieve' tentoonstelling, want naast de curiosa en kunst zijn er voortdurend voorstellingen van traditionele zang en dans en demonstraties van kaligrafie (schrijven van Chinese lettertekens) en papierknipwerk. Tenslotte kunnen zij die plannen maken om het echte China te gaan bezoeken op de tentoonstelling terecht voor informatie en 'hints' . Redenen te over voor een bezoekje aan de parochiezaal, op zaterdag 11 januari van 10 tot 20 uur en zondag 12 januari van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis en de opbrengst komt ten goede aan de aktie 'Kom op tegen Kanker'. Allen daarheen. 0

Onder de toren

Het is niet omdat ge niet meer werkt dat ge niet meer moogt feesten. Dan hebt ge er immers tijd genoeg voor. M et zijn 26 (van het jaar '26) kwamen ze met partner naar de Bombardon en schoven er aan aan een feestelijk maal. En zoals het goede Meerfenaars betaamt, deden ze dat in de schaduw van de Meerlese toren.

26

"

~:,.,··

,.,Hét l}uis,,v~nt~Qd -~~.

.

~

In vorige 'Maand' wist onze Meerse confrater op treffende wijze de tevredenheid van God neer te schrijven over de moeite die de mensen zich getroostten om Zijn huis, Zijn 'gebooi' en Zijn kapel opnieuw een prachtig uitzicht te geven. Wij twijfelen uiteraard niet aan de-woorden van onze confrater omdat hij zijn informatie doorgaans uit betroüwbare bron heeft. En wie in dit geval aan de 'betrouwbaarheid' van de 'Bron' twijfelt zal zoniet als 'ketter' dan toch minstens als 'socialist' gebrandmerkt worden. Toch denken wij. dat 'Hij' deze tijd niet onverdeeld tevreden kan zijn. Zijn de kerken door de onverstoorbare restauratieijver van onze bestuurders dikwijls juweeltjes, de bezoeken die de mensen aan Zijn huis brengen worden van langsom schaarser. Enige weken terug lazen we in het parochieblad (een soort religieuze Hoogstraatse Maand) dat in het weekeinde van 19 en 20 oktober slechts 485 kerkbezoekers geteld werden, waaronder dan nog een jeugdgroep met een 50-tal leden. De week ervoor werden slechts 340 kerkgangers geteld, dit op een totaal van 2694 inwoners in onze parochie. Op zichzelf zeggen deze cijfers niet zoveel, meer kijken we eens naar de evolutie. In 1972 werden er in de maand juli 1129 misgangers geteld op ca. 2100 inwoners of nog 54o/o. In 1980 was dit reeds teruggelopen tot 36% (818 aanwezigen op 2275 parochianen) en in 1985 tot 27% (679 aanwezigen op 2500 parochianen). Vanaf 1989 daalt het kerkbezoek onder de 20% (468 op 2674 inwoners in '89 en 512 op 2681 in '88). Interessant is dat de grote kerkelijke feesten toch voor aanzienlijk meer kerkbezoek zorgen. In 1986 werden er met Kerstmis bvb. 1114 bezoekers geteld t.o.v. 649 op de gewone teldag in oktober. Pasen 1987 bracht 1008 mensen naar de kerk (692 in oktober). Tradities hebben hun rechten. Om de redenen voor dit tanend kerkbezoek te achterhalen hebben wij in deze rubriek geen plaats genoeg, maar we geven toch graag de indrukken van onze pastoor, Piet Van Hoof. Praktische redenen zitten er voor iets tussen; een huwelijksmis of een begrafenis op zaterdagmiddag wordt door veel aanwezigen aanzien aan de vervulling van hun zondagsplicht. Zij komen zondag niet meer terug. Andere, minder profane oorzaken zijn volgens de pastoor echter belangrijker. Veel mensen (en daarbij veel jonge mensen) verstaan de liturgische taal niet meer. De catechismus mag dan een oubollig instrument geweest zijn, hij bracht de kinderen in de school enige liturgische begrippen bij. Terminologie kan men dat noemen. Een advokaat gebruikt in de rechtszaal ook een taal die enkel voor ingewijden begrijpbaar en logisch is, een taal die moet aangeleerd worden. Dat gebeurt met de liturgische taal niet meer en door het niet begrijpen is het moeilijk om een religieus gevoel te vertalen of over te brengen op de mensen. Het bijwonen van een kerkdienst wordt hierdoor als verloren tijd ervaren. Ook een schonere liturgie (een zangkoor, het aanleren van liederen aan de kerkgangers) kan bijdragen tot meer kerkbezoek. De evolutie vraagt in ieder geval bezinning. ' Hij' mag dan in mooie gerestaureerde huizen wonen, wanneer de trend aanhoudt zal 'Hij' daar binnenkort zeer eenzaam zijn. 0


MEERLE Het stadsbestuur hecht waarde aan zijn adviesraden, o.a. aan de dorpsraden. Om de wisselwerking tussen stadsbestuur en dorpsraden te verbeteren is er onder begeleiding van De Wakkere Burger vzw. een vernieuwde werkwijze afgesproken. Er is overeengekomen dat de dorpsraden elk jaar rond de jaarwisseling een algemene vergadering organiseren die openstaat voor alle dorpsbewoners. Daar worden de problemen en knelpunten samengebracht en er een volgorde van belangrijkheid aan toegekend. Elke dorpsraad maakt zijn 'prioriteitenlijst' over aan het stadsbestuur. Einde maart worden op een koördinatievergadering van stadsbestuur en de verschillende dorpsraden de prioriteitenlijsten samengevoegd om na te gaan welke punten samen moeten behandeld worden en welke a fspraken nodig zijn. Tijdens het jaar kan elke dorpsraad de initiatieven nemen die ze zelf nodig acht. In het begin van het jaar volgt dan een nieuwe algemene vergadering waarop wordt nagegaan welke punten van de prioriteitenlijst werden verwezenlijkt, welke niet en waarom. De lijst kan dan herzien worden en er worden nieuwe punten aan toegevoegd. De eerste algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad 'Nieuwe Stijl' heeft plaats op maandag, 13 januari 1992 om 20 uur, in de parochiezaal (lokaal boven de keuken). ledere inwoner vanMeerleis welkom, meer zelfs, hij wordt verwacht. Denk nu reeds na over de punten die je naar voor wil brengen voor de prioriteitenlijst of waarvan je denkt dat de dorpsraad er aandacht aan moet besteden. Bedoeld worden niet de kleine technische problemen (defekte lamp, verzakt voetpad), maar belangrijke zaken die in de jaarplanning kunnen worden opgenomen. Een dorpsraad kan alleen leven en effectief funktioneren van dat wat de dorpsbewoners aanbrengen. Mis uw kans niet!!! Op dezelfde vergadering van de dorpsraad komen de initiatiefnemers van het projekt 'Mostenmeer' hun plannen toelichten. Zoals u wellicht al weet bestaan er plannen om de huidige 'Mosten' om te vormen tot een groot vakantie- en rekreatiepark met bungalows en subtropisch zwembad. Alvorens het stadsbestuur hierover een standpunt inneemt, wenst het de mening van de burger te horen, dit via de doprsraden. Wil je meer weten of beter nog, uw mening erover zeggen, dan kan dat eveneens op 13 januari 1992. 0

Auto's voor Huwelijken

énig in België

Mercedes & Cadillac Seville bloemen , tapijten en witte bruidsduiven

HAEST Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03-314.56.17 & 314.82.11 -Auto tel. 017-54.60.80

* Wie op zaterdag 18 januari nog niet moe is van het feesten mag zeker de fantastische feestavond van de oudervereniging van onze school niet missen. Eerst lekker eten, dan een hoop prijzen winnen met de tombola en daarna dansen tot een stuk in de nacht. De opbrengst wordt besteed aan uw eigen vlees en bloed. Je moet gek zijn om niet mee te doen. Houd de inschrijvingsformulieren in uw brievenbus in de gaten. Wie er geen vindt, kan altijd op de school terecht of bij Maria Antonissen (tel. 315.81.01). * Kaarters komen beter aan hun trekken bij FC Meerle. Op de vrijdagen 10, 17 en 24 januari kan je deelnemen aan een 'Grote Kaartprijskamp Rikken' met voor 30.000 fr . prijzen in natura. Dagprijzen en prijzen voor het eindklassement, waarvoor de twee beste uitslagen tellen. Inschrijven vanaf 19 uur, begin stipt om 20 uur, telkens in de kantine van KFC Meerle. 0

Gefelicitee In onze gemeente wonenflink wat mensen die creatief en artistiek actief zijn. Toch vermoeden wij dat Constant Van den Heuvel (MeerIe) hier de enige kunstschilder is die uitsluitend met dit werk zijn dagelijks brood verdient. Wij wensen hem nog vele vruchtbare jaren want op woensdag 15 januari wordt hij 60 jaar. Wie meer wil weten over deze man, kan ons interview nog lezen in DHM nr. 38 van juni 1988.

1 Lang voor dit jaar eraan kwam, sprak men er al over. Over het jaar waarin de binnengrenzen van Europa zullen verdwijnen. Wordt Meerle dan van een 'grensdorp' een gewoon dorp en worden onze noorderburen dan 'landgenoten'? We gaan het allemaal meemaken en ik hoop u hiervan op de hoogte te mogen houden. Blijf de Hoogstraatse Maand lezen! Ondertussen wens ik u alleszins een 'grenzeloos' goed uiteinde en dito begin. •

BANKUNIE een kliëntvriendelijke bank die unieke voorwaarden geeft op uw zichtrekening.

5°/o

Wie zijn loon, pensioen of gewoon minimum 25.000,-F. per maand laat storten op zijn zichtrekening, ontvangt bij BANKUNIE 5% vanaf de eerste frank.

+ GEEN BETAALKOSTEN!

Stortingen, afhalingen, overschrijvingen, enz... blijven bij de BANKUNIE gratis.

'Geef uw inkomen een extraatje'!

BANKUNIE-KANTOOR HOOGSTRATEN - VRIJHEID 116 - TEL: 03/314.42.92

BANKUNIE

meer bank voor je geld

27


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

"'wèrk"aan d~ winkel

Gekweel

t

In het weekend van 16 en 17 november organiseerde 'De Zandfluiter' haar jaarlijkse vogeltentoonstelling in het Brouwershuis. De vogeltjes lieten zich van hun beste zijde horen en zien en dat was zéér naar de zin van de vogelliefhebbers op de foto.

De expediteurs hadden voor hun grensactie de medewerking gevraagd en gekregen van de douanevakbonden. Een en ander leidde naar een regelrechte mega-jile in Meer.

Meet er liog.,reclame

~"·~'

·''"

Op dinsdag 3 december organiseerde het stadsbestuur in Meer een informatievergadering over het oprichten van een dorpsraad en over het project 'Mostenmeer'. Om 20.00 uur stipt zaten een 70-tal Merenaars verzameld in de kille parochiezaal. De sfeer was vrij · gespannen, het was opmerkelijk stil en er werd amper gelachen. Herman Verlinden, schepen van inspraak en informatie, leidde de avond in, waarbij woorden als open beleid, dialoog, inspraak, advies, enz ... de boventoon voerden. Al snel werd het woord doorgegeven aan de heer Van Pottelberge Eddy, een afgevaardigde van De Wakkere Burger, een vzw die de oprichting en werking van dorpsraden begeleidt. Uit de voorlopig binnengebrachte invulformulieren van het opinieonderzoek leidde hij af dat Meer een dorpsraad wenst en dat er al voldoende geïnteresseerden zijn die actief willen deelnemen. Gedurende een 20-tal minuten praat hij dan verder over hoe de oprichting en de werking van zo'n dorpsraad moet gebeuren. De zaallaat het allemaal wat over zich heen gaan. Dat blijkt ook uit het feit dat er geen vragen gesteld worden na zijn betoog, hoewel de kans daarvoor geboden wordt. Tot zover het voorgerecht. Men is duidelijk voor iets anders gekomen. Ondertussen zijn immers de initiatiefnemers van het project 'Mostenmeer' binnengekomen en na een pauze van vijf minuten dient Van Pottelberge de hoofdschotel van de avond op, het gerecht waarop iedereen zit te wachten. Van in het begin slooft Van Pottelberge zich uit om de zaal duidelijk te maken dat er nog niets beslist is, dat het om voorlichting en ideeën gaat, om voorlopige 'denkpistes'. Dat zal hij trouwens in de loop van de avond nog verschillende keren herhalen. De zaal reageert direct met de vraag waarom zij vanavond

~ijnt.

Wordt u d'r ook zo misselijk van? Reclame. Van alle kanten worden we ermee bestookt. TV, radio, films, tijdschriften, kranten ... allemaal schreeuwen ze ons toe hoe we moeten leven en wat we moeten kopen. Alsof wij dat zelf niet weten. En dat mindert niet, integendeel. Neem nu de reclamebundel die wij elke week ontvangen. Op dit moment is het pak zo dik dat mijn brievenbus te klein is. Toch heb ik een volwassen bus met een serieus gapende spleet. Dat volstaat echter niet, het kan er gewoon niet meer in. Daarom legt men tegenwoordig de hele zwik erbovenop, met alJe gevolgen vandien. Wind en regen krijgen vrij spel en wat overblijft, is een waardeloze homp papier. Deze vorm van brievenbusbevuiling moet daarom stoppen. Kijk, dat men de Kempenklok en een handvol plaatselijke folders en brieven ronddeelt, geen probleem. Zo is het trouwens altijd geweest. Maar sinds een tijdje zijn er een paar dikke bladen bijgekomen waar niemand een boodschap aan heeft. Zeg nou zelf:"Kempenland, Reklaam(!) is succes, zelfs Ekspres, pure rotzooi toch. Papier verspilling. Ik vraag mij af hoeveel bo-

28

men er moeten sneuvelen voor al die waardeloze druksels. Dat moet enorm zij n. Ik vind dat stuitend. Daarom deze oproep: stop deze zinloze papierberg, weiger uw reclamepakket! Burgerlijke ongehoorzaamheid, ik lust er wel pap van. U ook? 0

Op zaterdag 16 november bestond Dansschool Bevers JO jaar. Dat werd op passende wijze gevierd met een receptie en dansparty. Er waren toespraken van o.a. burgemeester Van Aperen, maar de eivolle zaal ging pas echt uit de bol toen de muziek weerklonk en er kon gedanst worden. Op de foto zien we vooraan moeder May Kinschots, omringd door haar kinderen Linda, Peter en Sonja. Samen leiden zij de dansschool en dat dat geapprecieerd wordt, bewezen de talloze geschenken en attenties. Het enthousiasme kende geen grenzen en het feest duurde tot in de vroege uurtjes. Van harte proficiat May en nog veel succes.


MEER maar één klok te horen krijgt, de ongetwijfeld zeer positieve van de projectontwikkelaars, en niet andere, waarschijnlijk minder positieve? Van Pottelberge wuift dat bezwaar weg met te stellen dat het voor zoiets nog veel te vroeg is. Nog iets dat hij daarna vaker zal zeggen. Dan is het tijd voor de voorstelling van het project. Na een korte inleiding door Danny Engels, gebruikt Jan Martens de volgende drie kwartier om met behulp van lichtbeelden aan te tonen hoe onmisbaar het Mostenmeer zal worden. Ik ga daar niet over uitweiden, u hebt er ondertussen al genoeg over gehoord en gelezen. Het volstaat op te merken datJan Martens zijn betoog deskundig voert en doorspekt met handige grapjes, waarop echter geen reactie komt, want de zaal is duidelijk niet gekomen om te lachen. De zaken worden echter zo positief voorgesteld dat de zaal er na een tijdje ongemakkelijk van wordt en het rumoer toeneemt. De zaal wil eindelijk ook wel eens iets zeggen. Gelukkig wordt dat in het laatste halfuur mogelijk. Onderleiding van Van Pottelberge-die bij de minste zweem naar discussie het gesprek afbreekt en een andere vraag laat stellen- vuren de Merenaars hun vragen en opmerkingen af. Ik ga ze hier niet weergeven, dat is onbegonnen werk. 't Is trouwens niet nodig, wam ze komen allemaal op hetzelfde neer: Meer ziet Mostenmeer niet zitten. Uit alle reacties komt het wantrouwen, de wrevel, het ongenoegen naar voor. Men heeft totaal geen behoefte aan het project. Men vindt de Mosten zoals die nu is goed, behalve dan de toegangswegen, maar dat is een probleem voor het stadsbestuur. Als iemand vraagt om door handopsteking te laten merken wie voor oftegen het project is en dat door Van Pottelberge geweigerd wordt, weerklinkt hoongelach van de 70 aanwezigen, wat in feite neerkomt op hetnadrukkelijk afwijzen van de plannen. Daarna is het vlug afgelopen. Om 22.05 uur loopt de zaal leeg. In het buitengaan kan men vooraan een enquêteformulier deponeren waarin men zich voor of tegen het project kan uitspreken, maar daarover heeft de zaal niet de minste twijfellaten bestaan. 0 De vraag die rest, is: wat nu? Afwachten. In ieder geval zal de nog op te richten dorpsraad direct een goede kluif hebben aan dit project. Via deze raad zal het Meerseongenoegen ongetwijfeld verder gekanaliseerd kunnen worden in de richtingvan het stadsbestuur. U hoort er nog van. 0

Begin '91 startte de KWB met een dorpskwis tussen de verenigingen en buurten van Meer. Dat had een groot succes en afgesproken werd dat de winnaar het jaar nadien een nieuwe kwis zou organiseren. Dat werd de St. Jorisgilde en deze dynamische vereniging heeft ervoor gezorgd dat de tweede uitgave kan doorgaan. Op zaterdag 25 januari zijn alle verenigingen en buurten met hun supporters uitgenodigd in de parochiezaal om de kwishandschoen op te nemen. Voorlopig (10 december) zijn er al12 inschrijvingen, maar dat getal zal nog toenemen. De kwis is op dezelfde leest geschoeid als die van verleden jaar, dus u weet ongeveer wat u kan verwachten. Het is belangrijk dat u komt, laat u dus inschrijven als het nog niet gebeurd is. Tenslotte gaat het hier om één van de weinige activiteiten waar heel ons dorpje bij betrokken is en daar moeten we van profiteren. Deze dorpskwis moet een traditie worden. •

~Qii'~~~r

~Qii'~~~r

wand- en vloertegels ~Qii'~~~r ~Qii'~~~r ~gli'~~~r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/ 314.70.60

~Qii'~~~r ~Qii'~~~r

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

~Qii'~~~r ~~li'~~~r ~~li'~~~r

biedt u betaalbare kwaliteit! Rik gaf 1

er

Op maandag 30 december kan u op de valreep nog eerst gaan bloedgeven, alvorens zich in de eindejaarsfeesten te storten. U bent meer dan welkom vanaf 18 uur in de school aan de Terbeeksestraat. De man op de foto, Rik Martens, kan daarbij als het goede voorbeeld gelden. Hij gaf immers reeds 100 keer bloed, een prestatie om u tegen te zeggen. Proficiat Rik, en als het aan hem ligt, doet hij er nog 100 bij.

U hebt ongetwijfeld gehoord van het spijtige ongeval van onze pastoor. Op dit moment ( 10 december) ligt hij in het ziekenhuis te herstellen van een kapotte knieschijf en allerlei kneuz ingen. We wensen hem een spoedig herstel toe en hopen dat hij zo vlug mogelijk weer op de been is. Dat zijn parochianen aan hem denken, bewijst deze foto. Elke dag worden er aan de kerk bloemen afgegeven door mensen die niet in het ziekenhuis geraken. Onze gemeentewerkers Jan Merfens en Louis Lochten hebben hun handen meer dan vol. Op de foto ziet u Louis een volle kruiwagen pas afgeleverde bloemtuilen versjouwen. Laat dit mooie gebaar van de Meerse bevolking een extra steun in de rug zijn van onze ongelukkige pastoor.

29


-----+·==================================================~ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij P AUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.'

Een a/coho/prob/eem, een beginnende maagzweer en barstende hoofdpijn heb ik er aan overgehouden. Niets anders dan die allesoverheersende vraag heeft mij dagen aan een stuk beziggehouden. Hoe begin ik in godsnaam een artikel? Ik zou de pen ter hand kunnen nemen. Vrij ouwbollig en niemand die er in dit tijdperk van tekstverwerkers en microcomputers nog in trapt. Ik zou met de deur in huis kunnen vallen. Erg beleefd is dat niet. Persoonlijk vind ik dat vallen vrij ongezond. Ik zou de taart kunnen aansnijden. Niet erg origineel tijdens de feestdagen. Ik zou de aftrap kunnen geven. Probeer dat tijdens de winterstop maar eens te verkopen. U merkt het, ik zie het echt niet meer zitten. Ik ben gewoon ten einde raad. Ik schaam me diep. Voor een simpel artikel kan ik geen inleiding verzinnen. Zou ik dan toch aan zelfoverschatting lijden? Toch hoop ik stilletjes op enig begrip en zou het geweldig vinden, mocht u voor één keertje aan een artikel zonder inleiding beginnen te lezen. Dank U!

Riolering Tijdens de gemeenteraad van 25 november stond als achtste punt de definitieve goedkeuring van het aangepast rooilijn- en onteigeningsplan Dreef te Meersel-Dreef op de agenda. De delegatie van de dorpsraad, tijdens de vorige punten ietwat nonchalant weggezakt, spitste de oren en bracht het volgende mee naar huis. Op 25 maart '91 werd het rooi- en onteigeningsplan voor de Dreef principieel goedgekeurd. De onteigeningen, nodig voor de rio-

leringswerken, worden volgens dit plan geregeld. Na het openbaar onderzoek werden er zes bezwaren ingediend waarmee geheel of gedeeltelijk rekening werd gebouden in de aangepaste plannen. De gemeenteraad werd gevraagd om het rooi- en onteigeningsplan definitief goed te keuren, wat unaniem gebeurde. Verder werd nogmaals bevestigd dat de aanbesteding van het rioleringsdossier voor 12 december was. Waarschijnlijk bent u, wat dat laatste betreft, onderrussen beter geïnformeerd. 0

~

't Spiegeltie

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

KLJ-lokaal jî:

De A WARDof (in 't Vlaams): de prijs.

Het 'jrierkor' of KLJ-lokaal.

Veel mensen vragen zich af waar het KLJlokaal zich bevindt. Wel, als u door de Boerenpoort gaat vindt u als laatste gebouw aan uw linkerkant 'het fritkot', in de plaatselijke pers geroemd om haar bouwvalligheid. Ondertussen werd er al flink gehoor gegeven aan de KLJ oproep. De wenskaartenverkoop was een succes. (zo goed als uitverkocht) Verschillende personen lieten weten de handen uit de mouwen te willen steken. En op een novemberzaterdag is er een metalen vouwtrap, een modern bankstel en dito salontafel naar . Dreef gesjouwd. Jack en Karel, bedankt jongens! Het was een lust jullie te zien zwoegen aan die trap. 0

30

"* PapierSlag ·.>'

Herhaaldelijk duiken er geruchten op dat KLJ geen papierslagen meer organiseert. Het brengt niets meer op, ze moeten voor de containers betalen, ... Sta me toe dat ik vanop deze plaats aan de geruchtentrend meedoe en ook een roddel verspreid. Vertel het vooral voon zodat MeerselDreef in '92 op volgende zaterdagen in zijn hemd gezet wordt. KLJ Meersel-Dreef organiseert papierslagen op zaterdag 11 januari, op zaterdag 11 april, op zaterdag 11 juli, en op zaterdag 10.oktober. 0

Zegt de Open-Bedrijven-Dag u nog iets? Aan deze dag, georganiseerd ten voordele van de multiple sclerose patiënten, werd deelgenomen door Huybrechts Cargo Handling. Herinnert u zich de talrijke attrakties en optredens, een waar dorpsfeest. Wel, voor die originele aanpak werden Jos en Lizette bedacht met een heuse award. Toch iets waar we als Dreveniers trots op kunnen zijn dacht ik zo. Proficiat! 0

Dinsdag 10 december, hoorzitting i.v.m. 'het Mostenmeer'. Ondergetekende was aanwezig en kon het volgende noteren. Voor een niet talrijk opgekomen publiek, gelukkig was er een uitgebreide delegatie uit het villapark, deden de heren Engels en Marteos (initiatiefnemers) en Leo Sprangers (informa-


MEERSEL-DREEF tieambtenaar en moderator) de volgende uitleg. Zoals iedereen weet is de Mosten ontstaan door de zandwinning die er nodig was voor de aanleg van de E-19 en de transportzone. De gemeente zag zachte recreatie als oplossing voor een zinloze put. Zeer eenvoudige voorzieningen voor de eigen bevolking met aandacht voor kwaliteit en hygiëne, zoals men het toen zo mooi uitdrukte. Ondertussen is de Mosten uitgegroeid tot een polyvalent terrein (36 ha) onder gemeentelijke beheer dat jammer genoeg verlieslatend is. (1 ,5 tot 2 miljoen per jaar volgens de initiatiefnemers) De bedoeling van deze hoorzitting was het ontdekken van tendensen bij de plaatselijke bevolking ten overstaan van het Mostenmeer. De initiatiefnemers stellen dat de Mosten in haar huidige vorm enkel maar succes heeft als de zon schijnt. Dat terwijl de Mosten potentieel veel meer te bieden heeft. Enkel een beperkt gedeelte van de 36 ha wordt maar gebruikt. Het Mostenmeer wordt gewoon 10x beter dan de Mosten nu a l is. Het is een luxueus bungalowpark met het accent op dagtoerisme en verblijfsrecreatie voor gezinnen. Hoogstraatse kinderen tijdens de vakanties blijven welkom, de zachte recreatie zoals ze nu bestaat moet blijven. De ontspanningsmogelijkheden worden sterk uitgebreid met doe-altrakties voor jong en oud. Begeleide animatie, cursussen, winkelen in een Kempisch decor, kortom voor elk wat wils. Er wordt een overdekt tropisch zwembad opgericht met een waterpretpark en een 25-meter bad. Volgens de initiatiefnemers het ideale alternatief voor het Hoogstraatse schoolzwemmen. Er komt sport-, kultuur- en natuuranimatie en dat alles in samenwerking met de Hoogstraatse verenigingen. Het domein wordt uitgebouwd tot natuur- en wandelpark o.a. door herwaardering van en renovatie van het bestaande bos- en waterbestand. Het wordt een vakantiepark met oog voor de noden van 50-plussers. En exclusief voor alle inwoners van de fusiegemeente Hoogstraten is de toegangsprijs extra voordelig. Dé lage toegangsprijs voor de dagrecreanten moet blijven. Verder zou de realisatie van het projekt economisch zeer belangrijk zijn voor de streek. Uitzwermende toeristen zouden de middenstand een extra impuls van 100 miljoen BEF moeten bezorgen, verdeeld over de verschillende deelgemeenten. Daarbij zou men 150 extra jobs kunnen creëren, waarvan een groot deel part-time. Verder moet er een veilige toegangsweg komen met fietspaden en alternatieve routes. Het Hoogeind zou enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk worden en het verkeer zou via de autosnelweg (afrit transportzone) omgeleid worden. Ook de stadskas zou er jaarlijks heel wat geld aan verdienen. Ten eerste valt het negatief exploitatiesaldo (1 ,5 à 2 miljoen) weg. De plannen die de gemeente had voor een overdekt zwembad kunnen ook opgeborgen worden. 100 miljoen voor de aanleg van een zwembad afgeschreven à rato van 5 miljoen per jaar, daarbij 10 miljoen exploitatiekosten per jaar 'maakt een jaarlijkse besparing van 15 miljoen. Verder kan de gemeente toeristische verblijfstaksen heffen. Dat alles maakt dat er jaarlijks minimum 20 miljoen extra in de stadskas komt.

Openingsuren: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9-18 u. 9·19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

gesloten zonder afspr. met afspr. met afspr. met afspr. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

ijaar:itudio H.llt Om een lang verhaal kort te maken, volgens de initiatiefnemers wordt het Mostenmeer het paradijs op aarde. Vooral gericht op buitenrecreatie middenin een Kempisch decor wordt het Mostenmeer één van de economische pijlers in het Hoogstraten van de jaren negentig. Net zoals alles op een paar kilometer van je deur aangeboden wordt, je zou voor minder. Maar, hoe zit het met parkeergelegenheid? En als het bungalowpark eivol zit (in de eerste fase 300 bungalows) kunnen wij dan zwemmen? Wie betaalt de toegangswegen? Wie garandeert ons een lage inkomprijs? Wie zegt dat het projekt rendabel is en dat de gemeente niet met een kater blijft zitten? Waarom is er geen tegenpartij uitgenodigd ... ? In hun antwoorden steunden de initiatiefnemers zich op niet-wetenschappelijke studies, het niet hebben van een kosten- en baten-analyse, het niet hebben van een MER-rapport, het niet hebben van een haalbaarheidsstudie het niet hebben van ... Niets staat concreet op papier, het project steunt op ideeën ... Moet zonder concrete cijfers een bevolking advies geven? Moet zonder cijfermatige ondersteuning een gemeenteraad een optie op erfpacht voor één jaar verlenen? Moet op deze basis geïnvesteerd worden in toegangswegen? Is het Mostenmeer dan toch dagdromerij? Wordt vervolgd. 0

Zo, en nu nog even een slot schrijven en mijn kopij kan richting redaktie. Ik zou er een einde aan kunnen maken. Lijkt me iets te drastisch gezien mijn jonge leeftijd. Ik zou er een einde aan kunnen breien. Beter van niet, ik zou toch weer ergens steken laten vallen. Misschien kan ik de pijp aan Maarten geven. Gaat niet, ik heb Maarten in geen weken meer gezien. Verdomme, zelfs beleefd afscheid nemen lukt me niet meer. Ik stop nu beter meteen. Nee, geen bisnummers meer! Ik zou alleen nog de nieuwjaarsgroeten willen doen aan ... •

de

".!: 03-314. 55 .04

DuGG@~~(f@CSiJ~~®

maand

Lindenlaan 9 , Beerse 014/61 35 37 Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

Hild en Andre Bols-Van Dijck

31


SPORT

~

C!ID

--

.( "" ·-'.c

;.~: _;.

'

j

Geraakt HVV nog bij de eerste vijf? Wat ons voor het seizoen de normaalste zaak van de wereld scheen, is nu wel wat problematisch geworden. Achteraan schijnt alles te kloppen en met doelpuntenmakers als Baardemans en Melis erbij, kon het niet misgaan. Op een voetbalterrein gebeuren vaak de meest onverwachte zaken en wanneer iemand ons zou hebben verteld dat HVV halfweg nog niet één treffer per match zou hebben gescoord, zou niemand hem geloofd hebben. Het is nu eenmaal zo en met 14 punten uit 14 wedstrijden, staat men niet in de kopgroep. Er zijn een viertal ploegen beter dan HVV en dat ziet men ook in het klassement: Beerschot en Westerlo, Kapellen en Overpelt. Het zijn juist deze vier ploegen die erin slaagden HVV te kloppen. HVV verloor telkens en dat was elke keer op verplaatsing tegen hogergenoemde ploegen, die toevallig ook de eerste 4 plaatsen innemen. Hasselt, nummer 5, kwam op de laatste speeldag van de heenronde naar HVV. Indien roodwit de Limburgers puntenloos naar huis kon sturen, kwam men op één punt van Hasselt. Indien Hasselt HVV voor eigen publiek de das kon omdoen werd de kloof 5 punten en is ook die vijfde plaats buiten bereik. Gelukkig is er ook nog voetbal na de vijfde plaats en veel ploegen zouden in de

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevarset Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professi<'neel fotograaf.

32

I

--

.( "'" ·-'..::

SPORTI

;.~·

_;.

'

eindafrekening misschien wel met HVV willen ruilen. Tijdens de terugronde kan HVV zich opwerpen tot een gevreesde boeman voor alle kopploegen, die zonder uitzondering de Thijsakker moeten passeren om zich bovenaan staande te kunnen houden, wat uiteraard ook een interessant gegeven is voor de voetballiefhebbers uit de Noorderkempen. Programma: Dinsdag 7 januari 20.00 uur Hoogstaten V.V. -Gooreind (oefenwedstrijd) Zaterdag 11 januari 14.30 uur Berehem-Reserven Zondag 12 januari 15.00 uur Hoogstraten V. V.-Berchem Sport (misschien ook wel op zaterdag!) Vrijdag 17 januari 20.00 uur Reserven-L~Ta Zondag 19 januari 15.00 uur Lyra-Hoogstraten V.V. Vrijdag 24 januari 20.00 uur Beerschot-Reserven Zaterdag 25 januari 20.00 uur Hoogstraten V. V .-Beerschot

Tegen gebuur Meer mocht zeker niet van een hoogstaande match gesproken worden. Veel sportieve inzet en verdedigingen die gemakkelijk de baas bleven, kenmerkten deze partij zodat een logische 0-0 iedereen tevreden kon stellen. Programma: Zondag 12 januari 14.30 uur Horendonk-Minderhout V.V. Zondag 19 januari 15.00 uur Minderhout V. V .-Gooreind Zondag 26 januari 15.00 uur OI. Essen-Minderhout V. V.

& Minderhout V. V. •• zeve,n op een riJ

Tegen S.K. Beerse waren de eerste 20 minuten weer voor Wortel, maar daarna kwam de thuisploeg meer aan bod. Het was een wedstrijd zonder veel doelkansen en de thuisploeg kon een Wortelse blunder afstraffen en met 1-0 winnen.

Een degradatie veneren is voor de meeste sponclubs wel degelijk een harde noot om kraken en het duurt gewoonlijk geruime tijd om het aangetaste zelfvertrouwen terug wat op te vijzelen. Zo ook gebeurde het bij MVV en dan vooral bij de seizoenstart. Langzamerhand begon de molen echter beter te malen. Men scoorde weinig, liet sporadisch doelpunten netten, maar men vergaarde punten zodat een reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag werd aangetekend. Mariaburg kwam echter roet in het Minderhoutse eten gooien en de 8ste wedstrijd werd fataal, alhoewel MVV een van zijn beste wedstrijden van het seizoen speelde. Loon naar werken kreeg het echter niet in deze partij. Wel waren de bezoekers beter tijdens de eerste speelhelft, in de tweede periode draaide MVV heel wat vlotter maar voet en paal belette de thuisploeg de winst op te strijken. Mariaburg counterde gevat en scoorde ... tweemaal! Op de valreep kon Jacq. Koyen nog milderen maar het kalf was wel degelijk verdronken. Uitslag: 1-2! De voorgaande wedstrijden leverden wel punten op, zoals hierboven reeds vermeld. Op Bezemheide speelde de Minderhoutse portier een beste wedstrijd maar MVV kwam weinig in het stuk voor, maar behaalde toch een verdienstelijke 0-0! Wel vijfmaal geel voor groenwit en supporters die nog voor heibel zorgden! De uitgestelde partij tegen het zwakke Achterbroek werd een overwinning zonder problemen. Zelfs met tien, Koen Goos mocht vroegtijdig inbinden met rood, speelde MVV de eerste viool, maar de afwerking bleef wel enigszins in gebreke. Kurt Vermeiren scoorde tenslotte toch tweemaal zodat de twee punten aan de Hoge Weg bleven.

V.N.A. ~Wortel Het eerste elftal startte tegen St.-Job zeer goed. Onze aanvallers speelden enkele prachtige kansen bij elkaar. De verdiende doelpunten bleven echter uit. Na 20 minuten stokte de machine en de bezoekers namen de bovenhand. Een doelpunt vlak vóór en één vlak ná de rust sneed de blauw-witte de adem af en gaf de bezoekers vleugels. Zo werd het nog 1-4 voor de zeer sterke bezoekers.

Als verzachtende omstandigheden voor deze 2 nederlagen zijn er: de vele gekwetsten, spelers die gekwetst uitvallen, anderen die juist uit blessure komen, gele kaarten, ... Om mee vooraan te blijven is het nodig om punten te oogsten tegen Mariaburg en thuis nogmaals tegen S.K. Beerse. Deze wedstrijden zullen bij dit lezen reeds gespeeld zijn. De wedstrijden: Zondag 12 januari: V.N.A. - Kaart Zondag 19 januari: Achterbroek - V.N.A. Zondag 26 januari: V.N.A. - Wechelderzande

+F .C. Meer lonkt, ·

i.,~et.als Europa,

;naar 1992

De wedstrijd tegen Achterbroek eindigde op een overwinning voor de geelzwarten. De week nadien werd Minderhout partij gegeven. Voor de rust lag Meer wel wat onder, de bezoekers toonden zich duidelijk de beteren. Eén punt voor beide ploegen was de logische einduitslag. Tegen Wechelderzande aasde men toch op een overwinning, hoe klein ook. Helaas, andermaal moest een nipt verlies opgetekend worden. Meer was te weinig gemotiveerd en de concentratie was ver te zoeken. Bestuur en supporters wensen aan alle spelers meer succes in 1992!


SPORT Wedstrijden: Zondag 12 januari 14.30 uur F.C. Meer-Mariaburg Zondag 19 januari 15.00 uur Bezemheide-F.C. Meer Zondag 26 januari 15.00 uur Horendonk-F.C. Meer

Meerle F.C. Na de goede prestatie op Oosthoven mocht de uitwedstrijd op Weelde met een gerust hart tegemoet gezien worden. Meerlespeelde vooral in de eerste helft zeer goed voetbal en drukte zijn meesterschap uit met een 0-2 ruststand (doelpunten van Hendrickx en Pauwels). Na de rust kwam de thuisploeg meer aan bod en kon tegenscoren. De druk van Weelde werd zwaar, maar onze verdediging hield stand en bij uitbraken bleef er steeds gevaar uitgaan van onze aanvallers. De 2 punten kwamen mee naar Meerle. Pulderbos zou ook wel te kloppen zijn, maar Hendrickx, Van de Wiel (geschorst) en Franken (gekwetst) moesten verstek geven. De bezoekers kwamen reeds in de beginfase op voorsprong. Meerlestelde alles in het werk om gelijk te komen, maar onze aanvallers vonden het 'gaatje' niet. Net voor het eindsignaal werd nog een open kans gemist en zo bleven we zonder punten achter. Dan naar Antonia, zonder Jan Jansen (ziek) en Hendrickx (nog geschorst). Tom Kustermans bleef liever aan de kant en zo kwam de trainer dan maar zelf het veld op. Jammer genoeg was een slechte terugspeelbal van hem er de oorzaak van dat we 1-0 achterkwamen. Na de rust werd het 2-0 en a lle inspanningen ten spijt lukte Meerle er niet in de aansluitingstreffer aan te tekenen. Antonia won uiteindelijk nog met 3-0. Het grote derby tegen Loenhout werd goed voorbereid. Spelers, sponsors en bestuur kwamen reeds om 11.00 uur bijeen in de kantine. Er werd samen gegeten om de innerlij ke mens te versterken en om zich 'geestelijk' voor te bereiden op de belangrijke match. De aanvangsminuten voorspelden niet veel goeds want onze verdediging werd al dadelijk op de proef gesteld. Geleidelijk kwam Meerle in de wedstrijd en op ontsnapping kreeg Hendrickx de kans die hij natuurlijk niet liet liggen . Toen even later de doelman van de bezoekers zich mocht gaan omkleden, maakte Meerle gebruik van zijn numerieke meerderheid om te gaan drukken. Er werd vinnig gespeeld (het was tenslotte een derby) en gele kaarten bleven dan ook niet uit. Naar het einde toe werden de bezoekers weer gevaarlijker en moest de trainer opnieuw het veld op ter vervanging van Meyvisch. Een attente Meertese doelman hield zijn kooi echter zuiver en tot grote vreugde van heel F.C. Meerie mochten de twee punten hier blijven. Wedstrijden voor januari 12.1.92 Dosko-Meerle (14.30 uur) 19.1.92 Meerie-Oostmalle (15.00 uur) (15.00 uur) 26.1.92 St. Jozef-Meerle

I:Pe Gelmers Bij het volleybal gaat het seizoen naar zijn keerpunt. Na Nieuwjaar beginnen we aan de tweede helft van het seizoen. Een overzichtje. Onze jongsten doen het zeer goed. In elke

jeugdreeks h~bben we een ploeg die meedingt naar de titel, zelfs bij onze allerkleinste beginnertjes. De oudere jeugd is nu provinciaal gaan spelen en krijgt zodoende nog dikwijls het deksel op de neus, goed om te leren. Zowel heren 4 als dames 4 hebben de titel binnen bereik, ook onze oudgedienden (heren 3) winnen week na week. Deze drie ploegen hebben elk slechts één wedstrijd verloren, en nog wel met de niptste 3-2 cijfers. Dames 2 en 3 verzekeren zich rustig maar zeker van behoud, terwijl dames één verwoede pogingen doen om promotie te bewerkstelligen. Vorige week nog wonnen zij voor de beker tegen de ongeslagen leiders van eerste provinicale, zelf staan zij in derde. De provinciale herenploegen hebben het niet te breed maar iedereen verwacht toch dat zij naar een zeker behoud gaan. Vooral heren 1 speelt zeer mooi en snel volleybal. Voor de beker wonnen zij één set tegen bet grote Smash en verloren er één met 16-14. Smash speelt vier reeksen hoger. Wij verwachten dan ook weer veel supporters voor de volgeode wedstrijden: 11.1.92 18.30 uur Dames 3-Rijkevoc 6 Heren 3-Zevendonk 2 20.15 uur Dames 3-Vlam 3 18.1.92 13.00 uur Jongens C-Smasb Meisjes C-Smash 14.45 uur Heren 4-Zenith 3 16.30 uur Dames 4-Wevok 5 Dames 2-Wevok 4 18.30 uur Dames I-Geel 20.30 uur Heren 2-Schoonbroek 19.1.92 16.15 uur Jongens B-Merksplas Meisjes A-Amigos 18.00 uur Heren I-Mol •

Noordkempense Scheidsrechters Vriendenkring Turnhout Word scheidsrechter bij de K.B.Y.B.! Het is al meermaals gebeurd dit seizoen dat er een scheidsrechter niet kwam opdagen, of dat er voor de wedstrijd van het eerste elftal grensrechters ontbraken! Clubdirigenten slaan dan de alarmbel, supporters ergeren zich en ... terecht! Daarom een oproep aan al diegenen die het voetbal en dan ook vooral het jeugd\·oetbal in hun hart dragen. Neem een juiste beslissing: Word scheidsrecbter!! De Koninklijke Belgische Voetbalbond en in onze provincie de Provinciale Scheidsrechterscommissie in het bijzonder doen er alles aan om het de scheidsrechters naar de zin te maken. De vergoedingen werden met aanvang van dit seizoen nog verhoogd evenals de verplaatsingsonkosten. Om het goede verloop van alle wedstrijden in onze provincie te garanderen dienen er toch nog heel wat scheidsrechters gerecruteerd te worden. Ieder gewest helpt daaraan! Het gewest Turnhout richt daarom weer een beginnelingencursus in. Deze cursus start op dinsdag 14 januari 1992 te 20.00 uur in lokaal Lambeer, Vredestraat 8 te Beerse

(50 m van het kerkplein). Geïnteresseerden kunnen zich daar melden bij de start van de cursus . Inlichtingen over deze cursus, die zes lesavonden bevat, kunnen bekomen worden bij: PSCA, tel. 0312334466. Dhr. Vervoort, tel. 014/ 553561. Dhr. Vekemans, tel. 03/ 3139460. Dhr. Verhoeven, tel. 014/ 634510. Dhr. Belmans, tel. 03/ 3123284.

Zaalvoetbal Door een sterke start te nemen in de tweede periode is Alma overtuigend herfstkampioen geworden met drie punten voorsprong op zijn naaste achtervolgers. Bankunie heeft op de laatste speeldag van de heenronde zijn eerste puntjes gesprokkeld. Tijdens de maand december werd er gestreden om de beker H.Z.C., maar bij het ter perse gaan waren de finalisten nog niet geweten. De finale van de beker wordt gespeeld na de eigenlijke competitie. Rangschikking: 1. Alm a. . ....................... 13 11 I I 23 2. Blauw-Zwart ............. .. 13 IO 3 20 3. De Zwaluw ................. I3 10 3 20 4. Gemeentekrediet .. ...... .. I3 9 3 I I9 5. Icarus ................... ..... I3 8 3 2 I8 6. Van Herck ..... ... .... .. .... 13 7 3 3 17 7. Gelmelsoc .......... .. ....... I3 5 6 2 12 8. Middenstampers.. ....... .. 13 4 6 3 11 9. Papilion ..................... 13 5 7 I 11 10. A.F. Meer ....... . .......... 13 4 7 2 10 Il. Lepe Hoek . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 8 2 8 12. Sportivo ........... .. ..... ... 13 3 10 6 13. De Swart. .. . ...... .. .... . ... I3 2 10 1 5 14. Bankunie .... ................ 13 I I2 2 2e periode: I. Alma .... ....... ... ................. 4 4 8 2. De Zwaluw ....................... 4 3 I 6 3. Papilion .. ... ............ . ......... 4 3 I 6 4. Van Herck ........... ...... ... .... 4 3 1 6 5. Gelmelsoc ......................... 4 2 I I 5 6. Gemeentekrediet ................ 4 2 I I 5 7. Middenstampers ............. .. .. 4 2 I I 5 8. Blauw-Zwart ..................... 4 2 2 4 9. Icarus .............................. 4 2 2 4 10. A.F. Meer ........................ 4 1 3 2 11. Bankunie ..... .. .... .. ..... ....... . 4 1 3 2 12. De Swart. ......................... 4 I 3 2 13. Lepe Hoek .... . ... ... ............ 4 3 1 1 14. Sportivo . ................. ........ 4 4 0Winnaar lste periode: Blauw-Zwart.•

autobanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

* occassiebanden * reparaties * depannage 33


lang bij The Strings, en daarna is hij de voorganger van Willy Willy bij The Scabs. In Zaventem loopt hij de dan 16-jarige Shake tegen het lijf en ze beginnen samen nummers te maken. Lack: 'Na een tijd merkten Shake en ik dat we met iets speciaals bezig waren. Dat Afrikaanse en R&R samen, dat had wel iets. We begonnen bandjes op te nemen, er kwam meer structuur in de nummers. Die bandjes liet ik telkens horen aan mijn maat Bruno en hij kende Julien nogal goed. Julien heeft zijn halve leven in Congo gewoond, de zwarten kunnen bepalen. Dat gegeven is eigenlijk veel te serieus, daarom pro-. beer ik veel humor in mijn teksten te verwerken.' Niet het eerste het beste groepje, La Fille d'Ernest met Veve Shake Mazimpaka (zang), Lack (gitaar), Bruno Melon (bas) en Julien (drums). 0

Fusieswing

Het Slot en Het Spiraal

Burt Vegas and bis Combo Het eerste optreden in 1992 in de Meerse Mussenakker wordt verzorgd door Burt Vegas and his Combo op 11 januari. In hun dagelijkse doen zijn Yvan Heulsen en Johan Bessemans aktief in Fat's Garden, een Belgische groep die ondertussen al de belangrijkste kultuurtempels van dit landje aandeed. De boog kan echter niet altijd gespannen staan, en daarom vinden we de twee heren terug in Burt Vegas & His Combo, een gelegenheictsband die een avondvullend programma van covers aankan. Maar het combo is niet zomaar een combo. Je kan de sfeer van dekantie proeven, liefdesverdriet, een geledigde fles wodka en nostalgie naar de goede tijden van de rock and roll. Yvan speelt de rol van een 'artiest die afziet', die de muziek nodig heeft om het dagelijkse leven en zijn problemen te vergeten. Maar het swingt wel als de pest... net als Buddy Holly destijds. 0

La Fil/e D'Ernest

Geen nood, neem een tijdschrift!

Mussenakker Ook in 1992 zorgt de Meerse Mussenakker voor optredens. Zo staan o .a. Derek and The Dirt (akoestisch), The Burtons, Ashburry Faith en Roland op het programma. Op 1 februari is er een optreden van La Fille D'Ernest. Veve 'Shake' Mazimpaka (23) is geen gewoon meisje uit Zaventem. Haar moeder is van Vilvoorde, haar vader is van Bukavu in Zaïre. Dat maakt haar al een beetje speciaal. Lack is ook geen gewone. Hij speelt jaren-

34

Winter is bij uitstek een tijd om te lezen. 'Weinig tijd', zegt u. 'Geen nood', zou ik zeggen. 'Neem een tijdschrift'. Misschien was u vergeten, dat de bibliotheek, naast boeken, ook heel wat tijdschriften

hebben voorlopig geen optredens voorzien voor januari. Volgende Maand is Fusieswing er weer: informatie opsturen voor 10 januari aan Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Meer of doorbellen op 315.81 .29. Oh ja, wat mij betreft: het allerbeste voor 1992. • aanbiedt? Deze tijdschriften kan u komen inkijken, maar ook ontlenen. Enkel het actueelste nummer blijft in de bi bliotheek ter inzage. Voor 1992 bestelt men reeds nieuwe tijdschriftenabonnementen. Er zijn weer heel wat nieuwe titels bij, zowel voor de Hoogstraatse Centrale als voor onze uitleenposten. Nieuwe tijdschriften voor de centrale zijn: AtJas (letterkundig tijdschrift), de Belegger (informatie rond financiën en beurs), Body Talk (rond sport en gezondheid), Pippo (kleutertijdschirft), Wablief (alfabetiseringskrant), Auto- en motortechniek (voor de motorfanaten) en Tip (kooktijdschrift). Nieuw voor uitleenpost Meer: Budget Week en Budget & Recht (informatie rond financiën , beurs en recht). Nieuw voor Mioderhout: Hobbytuin Magazine (rond tuinieren). Voor Meerle dan: Feeling (populair damestijdschrift) en Unesco Koerier (met informatie over volkeren en landen). Uitleenposten Wortel en Dreef houden'het bij de vroegere abonnementen. De Hoogstraatse bibliotheek biedt naast al dat nieuws een ruime keuze, in de centrale 75 verschillende abonnementen, in Meer 32, in Meerle 27, in Dreef 12, in Minderhout 24 en in Wortel 17. Aan de uitleenbalies ligt de volledige tijdschriftenabonnementenlijst 1992 ter inzage. •


WONINGINRICHTING

KOPJE

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/ 314.59.66

-Alle schilder- en behangwerken -Gordijnen en overgordijnen -Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA' Paul & May Van Hutfel-Van Dyck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas

Maak het uzelf gemakkelijk fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zetten de bloempjes voor u buiten

Op Sinterklaasdag, wanneer ik juffrouw Claes opbel om wat meer te weten te komen over onze vorige klasfoto, zit ze thuis herstellend van een ooroperatie: 'De ingreep is buitengewoon goed geslaagd, ik heb met veel plezier mijn hoorapparaat heel ver weggesmeten' vertelt ze opgelucht. Als u dit leest, staat juffrouw Lea, net zoals in 1959 en de 32 daaropvolgende jaren, weer voor haar vier- en vijfjarige kleuters. Nog steeds in dezelfde klas, op dezelfde zwarte vloer waar zijzelf als kind nog op de schoolbank heeft gezeten. Want, ook al woont ze sinds haar huwelijk in 1965 te Vosselaar, ze is en blijft een Wortelsein hart en nieren. Haar ouders wonen trouwens nog aan de Grote Plaats in Wortel. In 1959 begon haar loopbaan als schooljuf maar toch studeerde ze reeds in 1957 af aan de Fröbelschool in Borsbeek. Gedurende die twee jaren was ze gouvernante bij graaf en gravin Legruelle in het Reigersbos te Berendrecht. (In die tijd was er in onze streek weinig werk en Lea schreef zich in als familiale hulp). Zij hadden drie kinderen waarvan ééntje veel ziek was en dus thuis privélessen kreeg, en daarvoor zorgde Lea. Ze woonde in, was dus ook Lea Claes kinderoppas en ging in de vakanties mee op reis naar Knokke of zoals in de zomer van '59 voor twee maanden mee naar Palma de Mallorca. En in goed gezelschap want prins Albert en zijn Paola kwamen er hun wittebroodsweken doorbrengen. Xog elk jaar bezoekt Lea de graaf in Berendrecht. Terug naar de foto uit '65: Deze meisjes en jongens hebben onlangs (als éérste Wortelse klas) hun dertigste verjaardag samen gevierd en dat zegt iets over hun samenhorigheid. 'Het was een vlotte, levendige klas', herinnert Lea zich en ons kopje M.V. (kijkt u bij de Van Herck Sport advertentie) was 'een lief, gemakkelijk en spontaan kind' . Ze wou geen broekkousen aan in de winter, want dat prikte te hard aan de benen' . :-.LV. zal haar geschenk van 500 fr.moeten 'vastzetten' tot ze ons land nog eens aandoet voor familiebezoek, want inderdaad, weerom hebben we te doen met een uitgeweken avonturier (op de klasfoto leek ze ook al weg te dromen ... ) :M.V. heeft zowat alle studiewaters doorzwommen - 't Spijker, 't Graf, den HO.RI.TO- maar ze kapte er vroegtijdig mee. Ze ging eens op vakantie naar Kreta en bleef er hangen, eerst tijdelijk, later langer en sinds twee jaar kookt ze voor de vakantiegasten van een hotel, uitgebaat door een Griekse man en een Belgische vrouw. Ze zullen in 't begin thuis nogal gejammerd hebben want M.V. kookte erg goed en heel graag en ... bijna altijd. 't Was even wennen voor moeder L!

CATILEVA De bloemenlijn per telefax of telefoon

Bij meester Versmissen (senior) waren we net op lijd voor onze nieuwe klasfoto want 's anderendaags vertrok hij op reis. Volgende maand zetten wij met Karel een stap terug in de tijd, nl. hetjaar 1967 in de gemeentelijkejongensschool te Hoogstraten. Eens benieuwd wat we te horen krijgen. Ons nieuwste kopje stuurt alvast een kaartje met zijn naam, adres en telefoonnummer en krijgt van Van Herck Sport een aankoopbon van 500 jr. (ons adres: D.H.M. K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten). 35


_Jt_IJ_D_E_N_._.·-•~_I_S_P _____L_E.....,;""..Z_A_N_T_. Niemand zal het mij euvel duiden dat ik in dit speciaal kerst- en nieuwjaarsnummer uitzonderlijk afwijk van mijn gebruikelijk onderwerp, dat werkelijk te prozaïsch is voor dit wonderlijke jaargetij. Liever dan u te onderhouden over al te technische aangelegenheden in verband mee de automobiel wil ik u deze maand ter verstrooiing een kerstverhaaltje aanbieden. Zoals de meester vroeger het laatste halfuurtje van de week voorlas, want dat laatste halfuurtje was eigenlijk af een beetje week-end. Het was tussen Kerst en Nieuwjaar en in het Honderd Bundersbos was alles wit en stil. Af en toe werd de stilte verbroken door een kristalhelder 'ping' wanneer een klein ijspegeltje door een vrieskoud windje afgerukt werd, naar beneden viel en een klein sneeuwwolkje veroorzaakte. De condooms, die voor het begon te vriezen als vochtige fliedertjes achteloos uit verscholen geparkeerde auto's naast het boswegeltje werden geworpen, waren nu keihard bevroren, want boven of onder nul dat maakt een groot verschil uit in de vrije natuur. In de verte zag je, door de witbesneeuwde takken heen, die onder het gewicht van hun poeïerige last zwaar ter aarde neigden, een klein zonder bouwvergunning

IIIIDB GARAGE NOGA B.V.á.A L. WOUT·ERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

opgetrokken bungalowtje staan, waarin zich de volgende gebeurtenissen afspeelden. Zeven kleine geitjes zaten op een zevenzitsbank naar de televisie te kijken, terwijl moeder geit, aan wie alle zeven kindergeitjes waren toegewezen, in de hall voor de spiegel nog even door haar haar ging dat zij de avond tevoren na een half jaar verwaarlozing weer eens gewassen had met het gratis in de brievenbus gevonden staaltje van een twee-in -één-shampoo-en-conditiener-wash-and-go- shampoo, want zij waren arm. Aan de overdadige roosvorming waardoor zij de laatste tijd weer flink geplaagd

GARAGE AUTO - MOTO

J. BOGAERTS- ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

36

werd, had het echter niet veel verholpen en de pelletjes dwarrelden dan ook 't allenkant neer op de vloermat v.-at nog in hoge mate bijdroeg tot de kerstsfeer in dit overbevolkte huisje. Zij trok de deur achter zich dicht en ging naar de winkel, zonder haar zeven geitjes te verwittigen voor de boze wolf, want dat sprookje hadden zij reeds verschillende malen gehoord en onlangs nog hadden ze het op de televisie in een tekenfilmversie gezien, waarna zij het verhaaltje in een rollenspel hadden nagespeeld. :--;a veel gezaag en lang aandringen - want zij had nog huishoudelijk werk te doen - had moeder geit toen de rol van de boze wolf gespeeld. Had zij dat maar niet gedaan, want de geitjes waren niet van de slimsten, wat hen nog zuur zou opbreken. Het duurde dan ook niet lang voor de bel haar dramatisch ding-dong geluid liet horen en het oudste van de zeven geitjes naar de voordeur ging en werktuigelij k vroeg: 'Wie is daar?' 'Ik ben het, jullie mama, laat mij maar vlug _ binnen want het is hler ferm koud.' 'Dat zeggen ze allemaal!', antwoordde het geitje.' Steek eerst je poot maar eens door de brievenbus', waarna de wolf, want die was het natuurlijk, zijn grijze poot door de brievenbus stak, want ook hij had het verhaaltje reeds tot vervelens toe moeten horen. In de wolvenversie echter waren het zeven wolfjes die belaagd werden door een witte grizzlybeer

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF die de wolfjes verschalkte door zijn poot grijs te schilderen. Net voor de wolf aldus zijn poot door de brievenbus stak realiseerde hij zich zijn enorme flater, maar hij deed toch maar gewoon verder. 'Soms is alles zo zinloos', dacht hij nog en ook: 'Waarom leef ik eigenlijk', want veel gevoelige mensen en ook dieren voelen zich in de eindejaarsperiode heel eenzaam en gaan aan alles twijfelen, vooral wanneer zij zich niet in het bezit weten van een troostende godsdienstige of levenbeschouwelij ke overtuiging. Het geitje zag de poot en deed de deur open, want het was een 'geitje-met-maar-weinig-hersens' dat dacht dat het

z'n moeder was, omdat zij bij het rollenspel, de derde keer ook een grijze poot door de gleuf van de brievenbus had gestoken, en je kon toch niet van alles de juiste volgoráe onthouden. De wolf, wiens eindejaarsdepressie terstond omsloeg in euforie, stormde het huis binnen en slokte alle geitjes naar binnen, behalve één dat zich tijdig kon verstoppen in de wasmand. Het was van dit geitje dat moeder geit een half uur later het vreselijke relaas hoorde van de American Psycho-achtige gebeurtenissen die zich tijdens haar korte afwezigheid hadden afgespeeld. Woedend liep zij gewapend met een slagersmes het bos in op zoek naar de boze wolf, die in een schuilhokje voor houthakkers lag te slapen. Zij forcee rde de deur, liep op de wolf toe en reet met één haal van haar blanke keukenmes des wolfs buik open. Ach, had zij dat maar niet gedaan! De aanblik van de zes reeds half verteerde geitenlijkjes was bepaald onaangenaam om nog maar te zwijgen van de geur! Daarbij was de wolf door dit hardhandig manoeuvre wakker geschoten. 'Wel nu nog be-

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/ 315.71 .76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

ter!', briesde hij. 'Wat moet dat hier!' Hij greep dan ook terstond naald en garen, naaide zijn pens terug dicht en slokte daarenboven moeder geit en het kleinste geitje, bij wijze van verlaat dessert, naar binnen, waarna hij vredig weer in slaap viel en nog lang en gelukkig leefde. Zalig Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar, en ... ken uw klassiekers! Dit wenst U, W. Vanfraeyenhove (ir.)

N.V. GARAGE VAN USSEL

; ROVER Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


BYOUTERJE

'Joli'

~[Geboortes

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/3147253

mode ... 30 oktober: Rob, zoon van Jozef Rendersen Miranda Krijnen, Terbeeksestraat 26, Meer. 31 oktober: Esther, dochter van Paul Van Mechelen en Beatrijs CambrĂŠ, Gelmeistraat 68, Hoogstraten. 7 november: Stijn, zoon van Stefaan Bastiaansen en Greta Rijvers, Venneweg 17, Meer. 7 november: Wendy, dochter van Marc Joosen en Lianne Snoeijs, Moerstraat 54, Hoogstraten. 8 november: Jens, zoon van Patriek Miebiels en Erna Eist, Witherenweg 15a, Minder hout. 9 november: Wouter, zoon van Francis Aerts en Lena Aerts, Meerleseweg 5, Meer. 13 november: Lotte, dochter van Dominique Van Buffel en Linda Lodewijckx, Katelijnestraat 19d, Hoogstraten. 17 november: Jorn, zoon van Herman Van Bergen en Maria Lenaerts, Terbeeksestraat 73, Meer. 18 november: Tom, zoon van Adriaan Potter en Johanna van Dongen, Mgr. Jansenstraat 8, Meerle. 19 november: Sanne, dochter van Rudy Snels en lngrid Leuse, Pastorijstraat 2, Wortel. 19 november: Nick, zoon van Herman Michiels en Christel Bruynen, Achtelsestraat 4b, Hoogstraten. 24 november: Ann, dochter van Wim Cornelissen en Veerle Rigouts, Vrijheid 63, Hoogstraten. 25 november: Hans, zoon van Ludo Christiarren en Eisa van Alphen, Klein Eyssel 22, Meer ie. 25 november: Jens, zoon van August Koyen en Christiane Mertens, Meerledorp 35, MeerIe. 26 november: lnez, dochter van Peter Oris en Suzanna van der Velden, Achtelsestraat 68, Hoogstraten. 26 november: Jeroen, zoon van Piet Aerts en Frieda Adriaensen, Maxburgdreef 36a, Meer. 29 november: Fon, zoon van Marc Van den Bogerd en Diane Mertens, Deken Lauwerysstraat 6, Hoogstraten.

KARL'S-COIFFURE

* * *

Groot assortiment in fantasiejuwelen Ruime keus in lederen riemen en handtassen Exclusieve haarmode

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

23 november: Filip Sysmans, Kerkveld 15, Wortel en Grazyna Lewandowska, UL. Ponatowskiego 37/24, Stalowa Wola, Polen. Nieuw adres: Brugstraat 107/bus 2, St.-Jobin-' t-Goor. 29 november: Dirk Vervoort en Marleen Jacobs, Van Aertselaerstraat 78, ~1inderhout. 30 november: Tom Dael, Beemden 23, Minderhout en Uilde Augustyns, Antwerpsesteenweg 7, Stabroek. Nieuw adres: G. Van Laethemlaan 18, Edegem.

11 november: Julia Faes, 75 jaar, weduwe van Franciscus Le Bruyn, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 11 november: Josepha Brosens, 74 jaar, echtgenote van Karel Meyers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 12 november: Francisca Sterkens, 89 jaar, ongehuwd, Gelmeistraat 60, Hoogstraten. 19 november: Maria Pinxteren, 84 jaar, weduwe van Leopold Meyers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 20 november: Gijsbertus Verscburen, 60 jaar, echtgenoot van Machiela Klaver, Klein Eyssel 3, Meerle. 23 november: August Janssens, 87 jaar, ongehuwd, Hoogeind 69, Meer. 24 november: J oanna Meyers, 87 jaar, weduwe van Marinus Van Bergen en van Jozef Pinxteren, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 24 november: Jozef Swaenen, 69 jaar, ongehuwd, Meerieseweg I, Meer. 29 november: Rosalia Knevels, 64 jaar, echtgenote van Jacobus Jacobs, Dreef 113, MeerIe. 30 november: Dympbna Van Bavel, 86 jaar, weduwe van Adrianus Van Bavel, Lage Rooy 3, Meerle.

I

I~ Overlijdens 6 november: Elizabeth Van Gestel, 82 jaar, echtgenote van Carolus van Boxel, Strijbeekseweg 1, Meerle. 7 november: Josepba Van Staey, 85 jaar, weduwe van Jacobus Simons, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 8 november: Joanna Verbeyen, 92 jaar, weduwe van August Verschueren, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 8 november: Jan Willemsen, 89 jaar, echtgenoot van Octavia Vermeulen, Molenstraat 9, Hoogstraten. 8 november: Cornelis Scboenmaekers, 71 jaar, echtgenoot van Rosalia Van Mirlo, Minderhoutsestraat 91, Minderhout.

GARAGE

I

i! I Huwelijken

8 november: August Faes, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten en Kristin Van den Broeck, Ernest Claesstraat 4, Malle. Nieuw adres: Gestelsestraat 29, Meer. 15 november: Rudi van Dun, Heieinde 34, Meerleen Nadine Verschueren, Groot Eyssel 2, Meerle. Nieuw adres: Beemden 29b, Minder hout. 16 november: Erwin Sevenants, Mechelsestwg. 24, Leuven en Kristien Brosens, Worteldorp 16, Wortel. Nieuw adres: Van Monsstraat 52, Leuven.

GeudeiiS CARROSSERIE FORD STREVEN TWEEDEHANDSWAGENS NAAR PERFECTIE Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76 37


Op stap 1n•••

BROUWERSHUIS RESrAURAI'IT TAVERNE

FEESr·EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/ 315.74.29.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

RADIO CONTINU (FM 103} - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken

iHOOGSTRATEN

Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle- Tel. 315 79 40

Gemeistraat 14116 Tel: 03/314.83.11

~mpc:;T HOOGSTRATEN

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 03/314 32 64

taverne ~ Gebnelstraat 7 ~ ~

ffil ffil ~ HOOGSTRATEN ~ Tel.03/3147748 ffiJ ~

~~~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ffil

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud , met biljart, darts , enz . .. café

Schuttershof HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS

38

Zondag 5 januari: NIEUWJAARSW ANDELING van JNM o.l.v. Paul van Gils. Vertrek aan het lokaal in deK. Boomstraat om 9.30 uur en aan de abdij van Postel om 10.15 uur. Maandag 6 januari: HOBBYNAMIDDAG van KA V in de Pax. Ook op maandagen 13, 20, 27 januari. VERKEERSRAAD om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Woensdag 8 januari: VOLKSDANS van KVLV om 13.30 uur in de Pax. Ook op woensdag 22 januari. Donderdag 9 januari: AGRA-werking om 13.30 uur in de parochiezaal van Minderhout. Dinsdag 14 januari: AGRA-werking om 20.00 uur in de parochiezaal van Minderhout. Woensdag 15 januari: EHBO-kursus van het Rode Kruis om 20.00 uur in het RK-lokaal, Gelmeistraat 26. LEZING 'Richting Oriënt. Achter de Arabische sluier' met dia's door Jef en Marja Lembrechts om 20.00 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Ingericht door DF. Leden 100 fr., niet-leden 150 fr. HOORZITTING over het Mostenmeer, ingericht door het stadsbesruur (o.v. in de Pax om 20.00 uur). BESTUURSVERGADERING van KVLV om 19.00 uur in de Pax. Donderdag 16 januari: FIETSPADEN NU vergadert om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Vrijdag 17 januari: KAART A VOND jokken en slagen halen ingericht door KWB met inschrijving vanaf 18.30 uur in zaal Pax. Dinsdag 21 januari: AG RA-werking om 20.00 uur in de parochiezaal van Minderhout om 13.30 uur voor + 40 en om 20.00 uur voor -40. Ook op dinsdag 28 januari om 20.00 uur. Woensdag 22 januari: TONEEL 'Kinderen van een mindere God' door Theatergroep Autentiek Antwerpen in regie van A. Van Haecke om 20.00 uur in Rabboenizaal Spijker. 300 fr. in voorverkoop, 350 fr. aan de kassa. Maandag 27 januari: GEMEENTERAAD om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Vrijdag 31 januari: TENTOONSTELLING plastisch werk van L.P. Boon met openingsreceptie om 20.00 uur in IKO-galerij . KAART A VOND jokken en slagen halen in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat met inschrijving vanaf 19.00 uur.

::woRTEL Vrijdag 27 december: KAARTAVOND: Rikken en jokken, ingericht door KWB in de parochiezaal.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Wat ers Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten·Wortel Tel. (03) 314 53 28

Zaterdag 11 januari: PAPIERSLAG. Maandag 13 januari: gaat jong-KVL V BOWLEN. Vrijdag 17 januari: BEZOEKT onze basisschool ,'t Dreefke' het CULTUREEL CENTRUM De Warande te Turnhout. Zaterdag 18 januari: VOETBALT de KLJ tegen KLJ-Meerle. BINGOA VOND voor de ereleden van de fanfare en drumband. Woensdag 22 januari: EK-moedersbond LOURDESTREKKING. Woensdag 29 januari: ALGEMENE VERGADERING van de KVLV, thema: Allergisch en dan? Donderdag 30-31 januari: GROOTOUDERSFEEST in de zaal van de paters door de kinderen van de basisschool ,'t Dreefke'. 31 januari-2 februari: KLJ + 16 WEEKEND te Leuven.

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL-DREEF

FRITUUR- EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/ 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.


, kntt~ijts~uis urijblyeib 183

Ijooglilruien 03/314 66 65 (iullt & 1Jüiane

MEERLE

-

Zaterdag 11 januari: tentoonstelling T AIWAN, KUNST EN KULTUUR, van 10.00 tot 20.00 uur in de parochiezaal, ingericht door KAV. Zondag 12 januari: tentoonstelling TAIWAN, KUNST EN KULTUUR, van 10.00 tot 18.00 uur in de parochiezaal, ingericht door KAV. Maandag 13 januari: Algemene Vergadering van de DORPSRAAD. ledereen is uitgenodigd om 20.00 uur in de parochiezaal (lokaal boven de keuken). Zaterdag 18 januari: FEESTA VOND van de oudervereniging. Vrijdag 10, 17 en 24 januari: GROTE KAARTPRIJSKAMP RIKKEN, inschrijven om 19.00 uur, begin om 20.00 uur in de kantine van FC MEERLE. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag en donderdag gesloten

~ ,. vzw Mussenakker Meer ~ '"U

~--{"'

Waar mensen zich jong

~=!~Jonge

mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u .• zaterdagavond vanaf 18.00 u .• zondagnamiddag vanaf 14.00 u .• zondagavond vanaf 20.00 u.

MEER Maandag 30 december: BLOEDINZAMELING in school Terbeek vanaf 18.00 uur. Dinsdag 31 december: DOORDOEN: overal. Vrijdag 10 januari: KAARTAVOND KFC Meer-jeugd; jokken vanaf 19.00 uur in de kantine. Zaterdag 11 januari: Optreden van BURT VEGAS AND HlS COMBO in de Mussenakker. Donderdag 16 januari: KWB-KOOKLES voor mannen in parochiezaal om 19.00 uur. Maandag 20 januari: HUISHOUDVORMING: Gerechten met bier, ingericht door KAV in de parochiezaaL Donderdag 23 januari: KWB-KOOKLES voor mannen in de parochiezaal om 19.00 uur. Vrijdag 24 januari: KAARTAVOND KFC Meer-jeugd; jokken vanaf 19.00 uur in kantine. Zaterdag 25 januari: DORPSKWIS van St.-Jorisgilde in paochiczaal vanaf 19.00 uur. Donderdag 30 januari: KWB-KOOKLES voor mannen in parochiezaal om 19.00 uur.

MINDERHOUT Zaterdag 4 januari: RIJLES op zaterdagvoormiddag te 09.00 uur in het PC. Org. KWB Zondag 5 januari: INDOOR voor pony's in de Blauwbossen. Maandag 6 januari: TEERFEEST van de St.-Jorisgilde. Dinsdag 7 januari: RIJLES te 09.00 uur in het PC. Org. KWB Agra: 'WATER IN LAND- EN TUINBOUW'. Van 13.30 uur tot 16.00 uur in het PC. Vrijdag 10 januari: TEERFEEST van de Landelijke Rijvereniging. Zaterdag 11 januari: RIJLES te 09.00 uur in het PC. Org. KWB. Zondag 12 januari: LRV: INDOOR in de Blauwbossen. KSJ: GROEPSFBEST in het PC. Dinsdag 14 januari: DORPSRAAD: Algemene Vergadering in het PC. te 19.30 uur. Agra: 'MILIEUVRIENDELIJKE TUINBOUW'. Van 13.30 tot 16.00 uur in het PC. Vrijdag 17 januari: TEERFEEST van de Kon. Fanfare 'De Marckezonen'. Zaterdag 18 januari: RIJLES te 09.00 uur in het PC. Org. KWB. Zondag 19 januari: LRV: INDOOR voor pony's in de Blauwbossen. FC Boskant: CYCLOCROSS. Dinsdag 21 januari: Agra: ' HERSTRUCTURERING IN DE VARKENSSECTOR'. Van 13.30 uur tot 16.00 uur in het PC. Woensdag 22 januari: BGJG Info: WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS. Vrijdag 24 januari: TEERFEEST van de supportersclub (wielrenners). Zaterdag 25 januari: RIJLES te 09.00 uur in het PC. Org. KWB. KWB: DROPPING. Vertrek aan het PC. te 19.30 uur. Org. KWB. Zondag 26 januari: LRV: INDOOR in de Blauwbossen. Maandag 27 januari: KA V: DEMONSTRATIE van GERECHTEN MET BIER in het PC. Dinsdag 28 januari: Agra: 'ZIEKTEBESTRIJDING BIJ RUNDVEE'. Van 13.30 uur tot 16.00 uur in het PC. Woensdag 29 januari: KVLV: ALGEMENE VERGADERING met als gespreksonderwerp 'VAN WATER WETEN' in het PC.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24 - Fax 03/314.11.24

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

,·anuit Nederland 09-JDJ I ~9 1 0'

vzw 'HET SLOT Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zalerdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

Ongevallen Vrijdag 16 november om 11.00 uur botsten aan de Oostmallebaan te Rijkevorsel drie auto's. Gevolg: zware schade. De bestuurders waren: Edward Verlinden uit Malle, Hugo Wuyts, Populierendreef 4, Rijkevorsel en Maria Bellens, Elzenstraat 13, Rijkevorsel. Aan de Vrijheid botste zaterdag 23 november om 13.10 uur de auto bestuurd door Günter Bouillon (40 jaar), Begijnhof 7, Hoogstraten met de auto bestuurd door Loctewijk De Bruyn (72 jaar), Meerseweg 14B, Zundert. Er was lichte schade. Zaterdag 30 november om 10.30 uur botste aan de Van Aertselaerstraat de auto bestuurd door Erik Vermeiren, Minderhoutsestraat 2, Hoogstraten met de lichte vrachtwagen bestuurd door Johan Bohets uit Ossendrecht. Er was lichte schade. Jan Van Deyck, Donckstraat 27, Meer werd zwaar gekwetst in zijn straat te Meer toen hij met zijn auto in botsing kwam met een landbouwtractor bestuurd door Raymond Stes, Donckstraat 29, Meer. Aan de Langenberg te Wortel reed woensdag 4 december om 22.15 uur Maria Eykens (28 jaar) uit Turnhout met haar auto in een gracht en tegen een duiker. Zij werd hierbij licht gekwetst evenals de inzittenden Filip Baeyens (30 jaar) en Marc Segers (34 jaar), beiden uit Turnhout. Vrijdag 6 december om 06.20 uur reed Tinneke Nees (21 jaar), Pastorijstraat 22, Wortel, met haar auto tegen een boom aan de Klinketstraat te WorteL Zij werd hierbij zwaar gekwetst. Zondagnacht, 8 december botsten aan de L. de Kooineklaan twee auto's. Een bestuurder en drie passagiers werden gekwetst. Deze waren: Wim Heulen (18 jaar), Sint Jozef 66, Rijkevorsel; Cris Heulen (14 jaar), zelfde adres; LucDriessen (18 jaar), Kerkdreef 39, Rijkevorsel en Lieve Geerts (25 jaar) uit Beerse. Maandag 9 december om 11.15 uur botste aan de Gelmeistraat de auto bestuurd door Johan Mannien uit Nispel (NL) met een vrachtwagen bestuurd door Danniëlle Huysmans uit Mechelen. Er was stoffelijke schade. •

39


~ Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

~

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

• Kw

Antiek

Voeim •

Koekhoven 5- Rijkevorsel

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Tel: 03/314.34.37

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud- depannage

Ulicotenseweg 36 2328 Meerle

tel: 03/315.79.50

Indoor tennis squash snooker Tennisclub

~__,.';.t_

VRIJHEID YZW

Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76

K.VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigv!Jl

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81 Huwell)ken - Bals - fuiven e n klem P -A

Y~Ymvnd/ BART VORSSELMANS Hall4 2322 Mmde rhout

TeL 03/ 315 76 26

1JJ~

.,. ... ·8p.. '-'"!'~~r!.jl)

v~ ~

..

DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

WACHTDIENSTEN

~~ HUISDOKTERS

CONTAINERDIENST

Meerdorp79

-+ 1911

AMBULANCEDIENST

Het Hoogstraals Balloon Team 03 1314.32.39

28 en 29 december: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54 1januari: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55 4 en 5 januari: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 315.82.21 11 en 12 januari: DR . M. LEURS, Chaamseweg 20A, Meerle, tel. 315.85 .55 18 en 19 januari: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66 25 en 26 januari: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 24A, Meer, tel. 315.85.11

[IJ APOTHEKERS Van 27 december tot 3 januari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 28 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04 Van 3 tot 10 januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315 .77.73 Van 10 tot 17 januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74 Van 17 tot 24 januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38 Zaterdagvoormiddag 18 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50 Van 24 tot 31 januari: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/ 63.33.83 Zaterdagvoormiddag 25 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

TANDARTSEN 28 en 29 december: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel, tel. 314.31.91 1 januari: E. NOLS, Vrijheid 60, Hoogstraten, tel. 314.45.40 4 en 5 januari: S. ROUSSEAU, Markt 4, Merksplas, tel. 014/ 63.35.20 11 en 12 januari: M. SCHRIJVERS, Molenzijde 2C, Merksplas, tel. 014/63.39.11 18 en 19 januari: H. STEYLAERTS, Vrijheid 131, Hoogstraten, tel. 314.45.56 25 en 26 januari: L. VAN DER DONCK, Pt. Ceulemansstraat 6, Merksplas, tel. 014/63.38.44 -

THUISVERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

40

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 .

- centrale verwarming - sanitair

.~

:' ?J,~~

JOS SERVAES

Vrijheid 251-2320 Hoogstraten Achtelsestr. I

Tei.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

T J 031314 31 08 e• • •

SNACK- en PIZZABAR

lSfjÇ~f

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 03/314.38.11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03/3 14.73.00

LOON ENGRONDWERKEN

LOUIS KENNES Blauwbossen 5 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.