februari 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 70 FEBRUARI 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFfEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

maan

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B .A.

Genade en waarheid

Het beruchte verleden van Garage 't Eekhoorntje

De droeve geschiedenis van het Begijnhof.·

Abt Corneel Vermeiren


LUIM ·ft-:,

Een primeur yoor de Noorderkempen:

De Sf!Jlsidie-cheque ""&·-·.

Het Slim Buro te VZVI

Het Slim Buroke vzw <·.· ~·<:»r:«.<r<

__;;

Albert heeft een beetje zijn vertrouwen verloren in ons en in de wereld. Op onze groepsfoto 'koningskinderen' ontbreekt hij op pijnlijke wijze. Enkele vruchteloze pogingen om hem er alsnog bij te montéren, als ware het de Sgt. Pepper-hoes, mislukten. Jammer maar helaas. Toch togen we nog maar eens naar 't Schoorbeek, want Albert kennende zou hij deze negatieve ervaring wel weer omzetten tot iets positiefs. Dachten wij. AV: Awel, ja, kom binnen. Ik ga u mis-

schien nog nodig hebben. DHM: Het zal ons benieuwen. AV: Ja, kijk. Een mens zet zich in om gedachtengoed te leveren, te verspreiden, noem maar op. Dat kost een hoop geld en als puntje bij paaltje komt, gelijk toen met die 'koningsavond', dan kennen ze ne mens niet. 's Anderendaags sta ik bij de Quirijnen aan de kassa te wachten, onnozelweg voor een stuk ' chocolat' , en dat duurt, duU:uurt. Twee madammen voor mij betalen zo met die brieflees die uit een boekske gescheurd moeten worden. Ik zeg: 't Is nie waar, hé: MAALTIJDCHEQUES! Ik kreeg het daar behoorlijk van op mijn sijskes. En die kassiersterkes ook, maar die laten dat zo niet zien, hé. Als bij wonder combineerde ik de 2 frustraties meteen tot één lumineus idee. Ik leg momenteel namelijk de laatste hand aan het ontwerp met mijn fiscaal

voordelig systeem: ' de SUBSIDIECHEQUE ten behoeve van de landbouwer' . En ik ga er deze keer zelf óók eens van meeproeven, zie. DHM: Ge zwanst! AV: Ge weet, of ge weet het niet, maar de landbouwers zullen na enkele vette jaren stilaan moeten gaan inbinden . De GATT-besprekingen zijn voor Europa een beetje minder gunstig uitgedraaid. Het belastingsysteem zal vanaf volgend jaar iets minder breed zijn. De varkenspest... Kortom, de landbouwer moet in de tegenaanval. Ik heb het voorontwerp van mijn studie reeds naar de Belgische Boerenbond gestuurd. Ik heb natuurlijk wel enkele codes voor mij gehouden, anders zijn ze er natuurlijk zelf mee weg. Die waren enthousiast, wat niet zo verwonderlijk is. Voor elke frank die de boer verdient, verdienen zij er twee. Maar goed, mijn doel heiligt de middelen. DHM: Als Het Slim Buroke in dienst gaat van het grote kapitaal, dan ziet ge mij hier niet meer, Albert.

••

AV:

Dikk ~·

huid1daar. Ik dur!

~r

voor

wedden dat gij er ook gehad hebt. En wat hebt gij tegen uw vakbond gezegd? Weg met die vodden? Gelijk de Walen? 'Ba nujet', ge zijt er een kerststronk mee gaan kopen. Of een paar CD-kes in de GB. En als ik dan de Staat eens wil oplichten, dan zult gij hier de moralist eens komen uithangen. Dat de facteurs hun banden maar eens extra oppompen, binnenkort. Want een boer die subsidies krijgt, die ' loecht zijn gat nie' voor een habbekrats. DHM: Allee, leg het toch maar eens uit A V: Omdat de Boerenbond meewerkt, gaat dat plan zeker lukken. Het is natuurlijk wel zo dat die cheques uitsluitend in hun zaken mogen gebruikt worden, dat spreekt. Bij de ABB, de COVEE, de A VEVE, kortom ze zullen er wel weg mee weten. En bij de EEG of de Belgische staat moet geen verantwoording afgelegd worden. DHM: U sprak ook van uw eigen voordeel? AV: Ik zal de financier zijn. In beginsel zit ik enkel met de drukkosten van de cheques zelf. De cheques moeten minstens 3 maanden ' rouleren'. Dat fictieve geld zet ik zolang uit bij de CERA. Tel je winst maar uit. DHM: Waar is de tijd dat Albert onze ideologische rots was in de branding. Albert, jongen toch! A V: Ge moet me ook maar niet vragen op uw fiscaal aftrekbare feestjes, hé. Ik blijf niet onnozel, hoor. • Sclllorbeel< 16o

3120 HOOGSTRA TEN VfiJ

b.v.b.a.

von omnslrol>e lsloolsblod 31· 3· 881

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgevering Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 314.41.26 ' ADMINISTRATIE:tel.: 314.49.U

H.R.T.: 44.797 B.T.W. : 419.121.756 ;· BAN!<: 733-3243117-49 verantw. uitg.: . J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

.<FGBLBT: de ~k.el" wordt d oor He t S lt• Buro lte g . . traf t

Geboorte, verloving, huwelijk ... Een posto gra m n atuurlijk!

1030 014 7 1 0455856 56 Help uzelf - Help de postdiensten Gebruik b ij verhuis de berichten van adresverandering van de Posterijen!


maft in de maand 'Wij zijn het luisterend oor en het biddend hart' Tot in de jaren zestig was van de Noorderkempen een vrij gesloten streek met een uitgesproken landelijk karakter. Iedereen kende bijna iedereen en velen waren, van ver of dicht, familie van elkaar. Haast alle gezinnen waren ' kroostrijk'. De dorpen Meer, Meersel-Dreef, Meerle en Minderhout, het noorden van de gemeente Hoogstraten, beantwoordden misschien wel het best aan deze korte beschrijving. De 'roepingen' waren erg talrijk. In veel families had men een pastoor, pater, kloosterzuster of broeder. Zowel het Klein Seminarie van Hoogstraten als de Paters Kapucijnen van Meersel-Dreef hadden een grote invloed. Maar toen Neel Vermeiren van Meer besloot toe te treden tot de orde van de Trappisten, was dat zelfs voor de mensen van hier toch wel een bijzondere gebeurtenis. Deze zomer werd monnik Vermeiren Abt van de abdij van 0 .-L.-Vrouw van Koningshoeven. Daarom gingen wij op bezoek bij de Trappisten in Berkel-Enschot, ten oosten van Tilburg (Nl.).

Gorneef Vermeiren

E.H. J. Van Dongen en de KSA van de 3de Latijnse (1954-'55) v.l.n.r. (boven) Manu Van Gils, Nee/ Vermeiren, StafLasters, Wilfried Huysman, Jos Rommens, Karel A erts, Stan Michielsen, Frans Schrooyen, Louis Dictus, Marcel Bosmans, Bert Verschueren en Karel Van Dun, (onder) Louis Franken, Victor Rijmen, Frans Derkinderen, Louis Schrijvers, Herman Van Echelpoel en AndrĂŠ Eist aan de groentetuin van het Klein Seminarie in Hoogstraten .

Geboortestreek Wat moet ik nu zeggen: vader Abt of Neel? Dag Jef, zeg maar Nee!. Hoe denk jij terug aan je kindertijd? Eigenlijk met een stuk heimwee naar een wereld die voorbij is. Men was bij ons thuis maar een kleine boer, dat was ver achterin, een heel gesloten wereld met alle goede dingen die een geborgenheid kan bieden. In .het begin toen ik in Zundert was, ging ik dikwijls in mijn fantasie de weggetjes af waarlangs ik vroeger naar school ging. Ik voel dat ik erg streekgebonden ben. Maar daar is een breuk gekomen, en niet alleen geografisch, die snelweg (E19) ligt daar, maar ook innerlijk. Dat is nu een andere wereld. Ik heb het gevoel dat er in de jaren '60 iets gebeurd is waardoor ge daar precies geen contact meer hebt met vroeger.

Ervaren de mensen ter plaatse ook die vervreemding? Ik denk van wel maar misschien minder bewust of niet bewust. Je wordt dat maar bewust als je daar wat afstand tegenover hebt. Dan voel je wat daar aan wortels liggen die dus echt wat doorgesneden zijn. Maar ik denk ook met veel genoegen terug aan die tijd. Later zie je zo de problemen van toen niet meer. Het goede blijft hangen en er waren heel wat goede dingen toen. Velen hebben zich ondertussen toch kunnen verbeteren? Ja, natuurlijk, want dat was toen, veertigjaar geleden, nog bijna Middeleeuws. Het dagelijks menu nog hetzelfde als van onze overgrootouders. Maar het goede zat dikwijls in het niet-materiĂŤle. Innerlijk was dat toch wel een rijkdom . Denk maar aan de vanzelfsprekendheid waarmee in een gezin met de din-

gen werd omgegaan en de dagelijkse omgang tussen de gewone mensen. Heeft Meer als gemeenschap een bijzondere rol gespeeld? Twee dingen in Meer hebben mij zo een beetje op het spoor gezet. Dat waren de zusters van het H . Graf, de manier waarop zij aanwezig waren in de parochie, en de onderpastoors. Zij zijn heel belangrijk geweest voor mij. Ik leerde goed in Meer en daarom mocht ik naar het Klein Seminarie in Hoogstraten. Ik heb daar een goede tijd gehad. Ik ben mijn oudleraars heel dankbaar voor de brede, humane opvoeding die ik daar kreeg. Hoe was de studententijd buiten de school? Buiten de school, in de vakantie, hadden we de K.S.A. St.-Lutgardis M.M.M. (Meer, Meerle, Minderhout). Dat was een heel goede vriendenkring. Ik had eigenlijk de behoefte om in de vakantie alleen maar thuis te blijven en op de boerderij te helpen. Ik deed niet liever. Maar de KSA trok mij daar toch een beetje uit, het maakte die wereld wat groter en je kwam met leeftijdsgenoten in contact buiten de school. Ook dat stuk godsdienstige opvoeding vanuit de jeugdbeweging heeft voor mij veel betekend. Het was allemaal plezant en tegelijk vroom. Als ge dan later leider werd kwam er een stukje vorming op gebied van leiderschap. Ik denk ook aan de romantiek van 's avonds op kamp en de dagsluiting. Dat zijn allemaal dingen die diep bij mij zijn blijven hangen.

Kloosterleven Waarom van Hoogstraten via Mechelen naar Zundert? Bij mij werd eigenlijk in Hoogstraten meer het religieuze, het godsdienstige aangesproken. Er was ook het voorbeeld van de onderpastoor in Meer. Dat was het beeld van het spoor dat naar het Groot Seminarie liep in Mechelen. Ik heb er toen zelfs geen ogenblik aan gedacht om Trappist te worden of Kapucijn of Norbertijn. Dat lag toen buiten mijn perspectief. In de filosofie en theologie ontdekte ik wat ik vroeger geleerd had uit de catechismus. Dat

3


MAN IN DE MAAND worden in een parochie of leraar in een school. Een bezoek aan de Trappistenabdij van Roehefort en mijn gesprekken met de monniken maakten duidelijk dat ik het moest proberen als ik eerlijk was tegenover mezelf. Eind '62 ben ik eens gaan kijken in Zundert en in 1963 ben ik daar ingetreden bij de Trappisten. In Zundert leefde men van een boerderij en dat was voor mij een aansluiting bij mijn jeugd. Waarom bij de Trappisten en geen andere orde?

Binnenzicht van de kerk van de abdij van 0.L.- Vrouw van Koningshoeven in Berke/Enschot. kwam opnieuw tot leven, dat geloof en God dus bepaalde dingen tegen mij begonnen te zeggen die levend werden. Zo begon het religieuze mij meer aan te trekken dan pastoor

Keuze uit méér dan 200 verschillende model· len: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren . motoculteurs, kettingzag en enz. De beste mer· ken: WHEE L HORSE • GOLDONI• ATCO • STIHL o MORRISON • NIBBI • WOLF

Omdat voor mij de Trappisten iets van het absolute uitstraalden, wat radicaal, op weg zijn naar God. Omdat een mens in zichzelf de drang voelt om een heleboel beperkingen aan te brengen in zijn leven, niet om de beperkingen, maar wel omdat hij getroffen is door iets wat hem helemaal in beslag neemt. De soberheid speelt daarin een grote rol maar ook omdat er geen functies naar buiten zijn. Niet alleen dat er geen taken zijn die niet nodig zijn, maar waarvan ik voel dat die maar best die van de pastoor zijn . Ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Er is voor mij iets wat zwaarder weegt en wat een absolute en zekere radicaliteit vraagt. Het innige, het ingewezen zijn in het pastorale dat heel vlug afbrengt, en heel terecht ook, van een radicaliteit, lag mij minder. Zijn taken buiten het klooster een belemmering?

Door beperkingen zoals het weinig naar buiten gaan en het concentreren op een bepaal-

HONDA

500m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS·PAUWSSEN Minderhoutdorp 4 · 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15 4

de plaats kan men de aandacht binnen de perken houden. Een sober leven met weinig recreatie of afleiding is voor het monnikenleven belangrijk want het is zich voortdurend richten op het innerlijk gebeuren. Soberheid, stilte en gebed spelen hierin een grote rol. Onze soberheid is geen Franciscaanse armoede. Het betekent niets persoonlijk bezitten want alles is van de gemeenschap. Waarom zijn er tegenwoordig minder roepingen?

Het kerkelijke werd vroeger gedragen door het sociale element. Naar de kerk gaan en katholiek zijn was een belangrijk stuk sociaal leven. De plaats van de godsdienst was zeker veel groter in het dagelijkse leven. De zorg om de materiële welvaart en de technische vooruitgang heeft de waardering voor de godsdienst verminderd. Naast de vele positieve resultaten heeft het ook heel vervlakkend gewerkt. De mens heeft een stuk terrein veroverd wat hem door God in de hand is gelegd maar tegelijkertijd is hij zijn oorsprong vergeten. Wat is mijn oorsprong? Wat doe ik eigenlijk hier en nu? Wat is mijn bestemming? De mens stopt zich dicht met veel consumpties. Men denkt dat de echte levensvragen gemakkelijk kunnen ontlopen worden. Wordt geloven belangrijker voor de mens met ouder worden?

Ik hoor zeggen dat bij begrafenissen de kerken wel vol zitten. Het is heel belangrijk om de confrontatie met sterven, doodgaan en afscheid nemen niet te ontlopen. Men kan of

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Voort 26 0

meetie 03/315 75 31

Centrale verwarming Sanitair

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u · 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

..


MAN IN DE MAAND Is het nog steeds zo stil in bet klooster? Uiteraard niet meer zoals vroeger. Maar voortdurend wordt de nadruk gelegd op de sfeer van stilte. De stilte is voor ons wezenlijk. Onder de arbeid wordt beperkt gesproken maar geen geklets. De Trappisten voeden zich ook vegetarisch. Voor mijn gevoel is vlees echt misbaar. Elke monnik heeft ook zijn eigen cel, zijn eigen kamer. De Trappisten hebben een strenge traditie maar het is niet meer van: absoluut nooit dit of dat. Het is een kwestie van evenwicht en harmonie. Er is opnieuw een herwaardering van veel traditionele waarden maar zonder in restauratie te vervallen. Wij boren opnieuw naar de inspiratie. Dat is op dit ogenblik voor het geheel van de orde en voor elk klooster afzonderlijk de belangrijkste taak. Kunnen mensen hier ook enkele dagen verblijven? Ja, in ons gastenhuis. Maar als mensen ko-

De poësis van het Klein Seminarie in de Engelse tuin achter de Jordaan in 1955-'56 met v.l.n.r. (boven) Juu/ Uytterhoeven, Stan Michielsen, Frans Peeters, E.H. P. Pas, Fons Desmedt, René Van Overvelt, Remi Muy/aert, Wilfried Huysman, Nee/ Vermeiren, (midden) Stan Boonen, Louis Franken, Rik Maes, Roger Melis, André Eist, Herman Buyens, Louis Aelbrecht, (onder) Maurits Van Genechten, Jos Rommens, Jef Boonen, Karel Aerts, Manu Van Gils, Leo Van Wuytswinkel en Jos Beyers. mag niet alles verdoezelen in materiële voorzieningen. Mensen met problemen, een persoonlijke crisis, ziekte of een ongeval halen het scherm weer op voor wat echt belangrijk is.

Kerk en wereld Wat is de betekenis van een Trappistenklooster? Ik praat liever in termen van vruchtbaarheid dan nuttigheid. Die ligt niet in het feit dat wij naar buiten toe functies hebben. Ook niet omdat er mensen hier naar het gastenverblijf kunnen komen. Wel in onze aanwezigheid binnen de Kerk als een biddend centrum. Wij hebben namens onszelf, namens de Kerk en de mensheid een opdracht die het zichtbare overstijgt, namelijk biddende mensen zij n, die dat belangrijk vinden en een teken willen zijn voor de mensen die buiten het klooster leven. De taak van de monniken is het grote luisterende oor en het biddende hart te zijn in de kerk en in de mensheid. Dat is onze grootste en diepste betekenis. Als het zo gezien wordt, is dat goed , en als het niet gezien wordt, zijn we nog even zinvol. Zo voel ik het. Er is een verbondenheid met mensen die dieper is dan de gewone communicatie. We zijn zo verbonden met elkaar dat wat ik doe ook zijn vruchten heeft voor mensen die iets heel anders doen. Onze taak is in stilte en teruggetrokken aanwezig zijn voor God en een teken zijn dat het God is waar uiteindelijk alles om draait, waar mijn levensvragen worden beantwoord. Zijn het gastenhuis en de brouwerij dan niet hinderlijk? Het gastenhuis en de brouwerij zijn van het klooster. De brouwerij wordt geleid door iemand van buiten het klooster. Het is een vennootschap onder de financiële raad van het klooster. Wij brouwen en verkopen trappistenbier. Aan de ene kant is dat soms vervelend maar van de andere kant is dat natuur-

lijk wel goed. Ge moet niet gaan zweven maar met uw voeten op de grond blijven staan in de concrete wereld van alle dagen zodat ge ook de hardheid en de weerbarstigheid voelt van het leven zoals het is. 'Ora et Labora' (bid en werk) zegt Benedictus, en die twee moet ge met elkaar zien te verzoenen. Het is eigenlijk heel gezond dat een mens ook moet werken. Bovendien zitten alle kloosters met een zware infrastructuur die veel geld kost. Zijn die grote kloosters op termijn wel houdbaar? Ik verwacht op korte termijn geen grote recrutering zoals bijvoorbeeld in de dertiger jaren. Onze infrastructuren mogen ook geen belemmering worden voor de eigenlijke opdracht die we hebben. Daarom zien we de laatste tijd dat kleinere gemeenschappen in een gewoon huis gaan wonen.

Het dagelijks leven Hoe verloopt een dag in onze abdij? Ik sta dagelijks op om vier uur. Om half vijf beginnen de nachtgetijden in de kerk tot kwart na vijf of half zes. Daarna kunt ge ontbijten. Om half zeven begint het morgengebed met de hoogmis tot half acht. Dan is er een lange tijd voor de arbeid en studie tot kwart voor twaalf. De middagdienst in de kerk duurt tot ongeveer half een. Na het gezamenlijk middageten is er een uur of anderhalf de tijd om wat slaap in te halen. Daarna gaat iedereen weer aan het werk tot zes uur. Na een korte tijd voor gebed beginnen om half zeven de vespers tot zeven uur. Juist zoals 's middags eten we ook 's avonds tesamen. Om half negen sluiten we de dag. Het regelmatig naar de kerk gaan voor het gebed breekt het dagritme om de aandacht weer te vestigen op waar het eigenlijk om gaat: het bekerend naar de kerk gaan. Het bezig zijn met de Bijbel, met het gebed en de Kerk is natuurlijk fundamenteel, en daar tussenin is er tijd voor de arbeid.

Pater Vermeiren, monnik in de Trappistenabdij 'Maria Toevlucht' te Zundert, verlaat hier de parochiekerk van zijn geboortedorp Meer na zijn eremis in 1974.

5


MAN IN DE MAAND men met de verwachting van een hotel te vinden, dat vinden ze hier niet wat zochten. De kamers zijn gewoon eenvoudig ingericht en er wordt samen gegeten met de gasten. Er wordt verwacht dat ze aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten. Er is veel ruimte om te wandelen maar verder zijn er geen recreatiemogelijkheden. Op verzoek kan er eventueel gebruik gemaakt worden van de bibliotheek en wij verwachten dat ze het ritme van de dag respecteren. Het gastenverblijf, de kerk en het park is hun terrein. Het klooster kan ook eventueel bezocht worden tijdens een rondleiding. We geven hier geen begeleiding en er wordt heel weinig aan persoonlijke gesprekken gedaan met de gasten. We hebben veel gasten en moeten dan ook regelmatig mensen weigeren. De meeste mensen komen voor bezinning of studie. Er is dus geen zwembad en ook geen menu-keuze. Heeft een abt nog steeds een spreuk en een schild? De abten hebben tegenwoordig geen wapenschilden meer. Ik had wel eens gedacht aan de kievit van Zundert, het schaap van Tilburg en de Vlaamse en Nederlandse leeuw. Maar deze traditie is voorbij. Ik koos twee woorden uit de psalmen: genade en waarheid. Gods beleid steunt in de Bijbel op genade en waarheid. Je moet barmhar-

Met wortels in Meer en Meersel-Dreef Niettegenstaande Abt Vermeiren reeds 27 jaar in een abdij woont~ heeft hij toch nog een t stevige binding m~tzijn geboortestreek. Zo verklapte hij ons da,t JtiJ,min of meer regef-J matig de Trapp~~tenjibdijen bezoekt vanZundert,.Brecht en Wesbnalle:maar dan ne~ll1f " hij niet de .autosnelwèg via Breda.,Nee ·.rijd het Iiefstliurgs''4e oudere buurtwegen';~ . van mijn geboortestreek.' In Meer en omg g wonen niet all~n,.zijnóuders maar odk " een fUnk aantal familieleden. · · · Corneel Vermeiren, geboren te Meer op 21 augustus 1938, is de zoon van Martinus Ver~ meiren en Joanna Aerts. Martinus ( 0 1910), zijn vader is de zoon van Jacobus Vermeiren el873), landbouwer, en Aloysia Pelkmans ( 0 1885). Vader Maarten woonde in Meersel-Dreef tot 1936, het jaar . waarin hij tot op 20 oktober huwde met Joanna Aerts. Moeder Joanna ("1913), geboren te Minderhout (Heerle), verbuisde reeds in 1915 met haar ouders naar Meer. Haar vader, Corp:.elius Aerts ( 0 1875), laiijil:muwer, was gehuwd . met Maria lanssens (01878). >< · ; , ;· . . ': Het gezin Vermeir€m-Aerts woonde lange tijd in de Wildertstraaf (Wèrkhoven) maar nu · wonen de ouders reeds geruime tijd in de John Lijsenstraat te Meer. Corneel is de tw~de oudste van negen kinderen. Jaak ( 0 1937), zijn oudste broer, is landbouwer en woont naast zijn ouders. Zijn oudste zuster ( 0 1940) is kloosterlinge en werkt in de missie (India). Aloysia (0 1941), gehuwd met Alfons Beyers, woont in Loenhout evenals Jan ( 0 1944), gehuwd met Greet Van Loon. Christ et942), gehuwd met Elisabeth Janssens, Jeanne ("1946), gehuwd met Alfons Sprangers en Annie ( 0 1949), gehuwd met Adri~ , aan Sterkens, wonen allen in Meer. Usa ( 0 1947), gehuwd met Jan Martens, woont in/> Meerle. " :,

Abt Vermeiren kon geenfoto's meegeven. Hiervoor verwees hij onsnaar defamilie. ·M~aft zowel de ouders als de broers en zusters wensten niet met een foto in ons blad te staan. ' Daarom moesten wij ons beperken tot de beschikbare foto's van Corneel Vermeiren. 8

1

Zou je morgen terug in Meer kunnen leven? Ik denk wel dat ik me thuis opnieuw thuis zou gaan voelen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in het klooster wereldvreemd ben geworden. Misschien ook omdat ik zo streekgebonden ben want die heimat betekent nog veel. Maar na een tijd voel je onbevredigdheid wat mij weer opnieuw naar het klooster zou brengen. Ik denk dat ik da n in die cirkel zou ronddraaien. Het goede, mooie en aangename leven op een boerderij is uiteindelijk niet de diepe bevrediging van mijn leven. Op een of andere manier zou ik weer een weg gaan zoeken naar een doorzichtig bestaan wat weer op dat absolute, op God gericht is.

Voorgevel van de kerk en het gastenkwartier van de Trappistenabdij in Berket-Enschot (bij Tilburg, Nl.). tig zijn want goedheid en veiligheid heeft de mens nodig in het leven. Van de andere kant eveneens de waarheid, de helderheid. De waarheid die vrij maakt en die echter eerst ook pijn kan doen. Het zijn twee elementen die in evenwicht moeten zijn voor een normaal menselijk bestaan. Ik moet van de mensen houden maar ik mag ze ook niets wijsmaken. Ik moet in de waarheid blijven staan. Deze twee polen bepalen het beleid: van de mensen houden met veel barmhartigheid en mildheid maar soms ook dingen eisen, terwille van de m ensheid, terwille van God en ook terwille van de mens zelf. Dat is het spanningsveld van elke overheid en ook van een abt in het

6

klooster. Hoe gelukkig is Nee! Vermeiren in dit klooster? Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dat gevonden heb in mijn leven. Het monnikenleven is voor mij een geweldige bedding waarin mijn leven stroomt. Maar de mensen moeten niet denken dat monniken nooit ongelukkig zijn. Een monnikenleven is voor mij een geweldige luxe dat ik mag doen en soms ook een lot dat je moet doen. Ook in het klooster ontkom je niet aan de hardheid van het bestaan. Wie wegvlucht in een klooster komt er ook vlug uit. Dan vlucht je weer weg voor de moeilijke dingen die daar liggen.

De beroemde 'Kruisweg ' van de Vlaamse schilder Albert Servaes hangt in de trappistenabdij van Onze-Lieve- Vrouw van Koningshoeven. Van 18 april tot 12 mei kan men dit religieus kunstwerk bewonderen in het Spijker te Hoogstraten. Abt Vermeiren vertelde ons dat hij aanwezig zal zijn op de opening van deze vijfde tentoonstelling van Kunstkring Spijker. •


-~_V_A_N_U_IT_· R_E_T_S_T_AD_RU_I_S_ ••• ·

Heerle 's Hof t·n het Hoogstraats ••0 h0 f BegiJ Van Spaendonck neemt gemiste kans van Hotelschool over Op 26 juni 1989 gaf de gemeenteraad de voorkeur om een erfpachtovereenkomst af te sluiten met de vzw Ekonomaat Spijker over de toekomst van het Begijnhofvan Hoogstraten. Hiermee leek een einde in zicht van een lange lijdensweg van dit geklasseerde (1971) prachtige erfstuk uit de 17de en 18de eeuw. Zes maanden tijd kreeg de heer Laurijssen om alles konkreet op papier te zetten en de nodige financiën te vinden ten einde een definitieve overeenkomst vast te leggen. Het werd ten slotte 1 oktober 1990 wanneer het schepencollege officieel het bericht ontving dat de vzw Ekonomaat Spijker het Begijnhofproject voor bekeken hield. Problemen met subsidies en discussies over de prijs van de erfpachtovereenkomst hadden de deur dichtgedaan. In de laatste maanden van 1990 bieden zich drie nieuwe kandidaten aan. De eerste is eens te meer directeur Laurijssen van de Hotelschool, ditmaal in combinatie met de Priorij Corsendonk en de groep Moorkens. De tweede kandidaat is de groep van aannemer Borgmans, Jas Stoopsen, Mark Bresselaers. Deze groep geeft zelfs de voorkeur aan het kopen van het Begijnhof. De andere voorstellen opteren voor een erfpacht van 99 jaar. De laatste geïnteresseerde is de heer Van Spaendonck van Heer/e's Hof, die in het vorige stadium ook reeds zijn interesse had laten blijken. Wellicht omdat de verdeeldheid binnen··de twee meerderheidsgroepen zo sterk was, opteerde het college voor een geheime stemming in de openbare vergadering. Hieruit kwam het project van Heer/e's Hof als overwinnaar uit de bus met JO stemmen tegen 8 vóór Borgmans, Stoops, Bresselaers.

Verwaarlozing en verval Toen het Begijnhof nog eigendom was van het OCMW, begon het verval zich al duidelijk af te tekenen. Herstellingswerken werden er praktisch niet meer uitgevoerd en vele, vooral jonge bewoners trokken ontmoedigend weg. De ineenstorting van het konvent tijdens het eerste weekend van mei 1983 kan symbool staan voor de zorg die de gemeenschap voor zijn patrimonium aan de dag legde. En terwijl het van kwaad naar erger ging, was het voor iedereen duidelijk: het OCMW wou het Begijnhof kwijt. Er waren reeds kontakten gelegd met de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting om hier na restauratie een project van sociale woningbouw te verwezenlijken. Er was reeds een aanvang gemaakt met een restauratiedossier en het architektenbureau Van Hout & Schellekeus uit T urnhout had opdracht gekregen de renovatie-plannen op te maken. Maar de tijd bleef niet stilstaan ... Op 16 januari 1984 beslist de gemeenteraad om gebruik te maken van speciale toelagen voor stads- en dorpsvernieuwing van het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening. Met deze subsidie zou 600Jo van een mogelijke aankoop en restauratie door de Vlaamse Staat worden gedragen. Wanneer de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting zich terugtrekt, beslist de gemeenteraad op 25 juni 1984 zelf het Begijnhof van het OCMW te kopen. Ook toen waren er in de raad al .stem-

men om de huizen aan particulieren verder te verkopen die dan voor eigen restauratie, al of niet met subsidies, zouden moeten instaan. De keurde evenwel de doelstellin-

gen van dit herwaarderingsgebied goed. Er werdeenstuurgroepopgerichtmetafgevaardigden van de politieke partijen en van de buurtbewoners, aangevuld met enkele deskundigen. Het Begijnhof zou zijn typisch karakter moeten blijven behouden, met een verscheidenheid aan bewoners zoals de doorsnee samenstelling van de Hoogstraatse bevolking. De vroegere inwoners zouden prioriteit krijgen om na~ien een vernieuwde woning te betrekken. De aankoopsom bedroeg 10,6 miljoen en de kosten voor restauratie werden geschat op ongeveer 130 miljoen. Hiervàn zou ongeveer een 40 miljoen voor rekening van de gemeente vallen.

De Hotelschool De daarop volgende jaren viel er een stilte over het Begijnhof. De coalitie in het gemeentebestuur was gebroken en van een degelijk beleid bleef er niet veel meer over. Het Begijnhof deelde in de malaise. Het zou nog tot 1988 duren vooraleer de koop volledig rood was. Intussen werd geleidelijk aan duidelijk dat restauratie met overheidssteun meer en meer op een utopie begon te lijken. De Staat werd spaarzaam met de centen. Op 26 juni 1989 wordt de gemeenteraad plots gekonfronteerd met twee voorstellen uit de private sector om over het Begijnhof een erfpachtovereenkomst af te sluiten. Een erfpacht loopt over 99 jaar. Het eerste voorstel komt uit de hoek van de Hotelschool. De heer Gust Laurijssen en de vzw Ekonomaat Spijker zien in het Begijnhof van Hoogstraten een ideaal kader om een project te starten in functie van het hotelonderwijs en de nog op te richten toeristische afdeling. In de hogere huizen links, buiten de oude begijnhofmuur, en in nog op te richten nieuwbouw recht tegenover deze huizenrij worden hotel, restaurant, conferentieruimten voor bedrijfsbegeleiding, enz.

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente werden Neet De Loose en Louis Jacobs door het college bedankt en gedecoreerd voor 25 jaar dienst aan de gemeente. Nee/ staat er wat stroefj es bij maar de heren schepenen hebben na 478 foto's de gepaste blik in de camera gevonden, ook al moet er al eens gedrumd worden. Weer een gemiste kan voor schepen Van Ammel.

7


GEMEENTERAAD voor betoelaging en ook de prijs van de erfpachtovereenkomst, nl. de terugbetaling van de aankoopsom (10 miljoen) en de overname van de vroegere ereloonkosten van de architecten, was er schijnbaar teveel aan.

Nieuwe kandidaten

NIEUWf'

WEI\F

Plan Van Spaendonck: Het oud ho} (i en IJ) + de hoge woningen op het buitenerf (lil) worden gerestaureerd. Er komt nieuwbouw (IV en V) waar nu de tuinen zijn. voorzien. Het oude erf, rond en achter de kerk, zou als woonfunctie bewaard blijven en door Caritas ter harte worden genomen. Gans het project zou ongeveer 260 miljoen frank kosten, waarvan men 60o/o hoopte te bekostigen met subsidies, voornamelijk uit het Bouwfonds van het katholiek onderwijs. De overige 100 miljoen zou dan via leningen, sponsoring, aandelen moeten betaald worden. De vzw Spijker Patrimonium zou zich borg stellen. Het tweede voorstel kwam van de heer André Van Spaendonck, de promotor van het omstreden golfterrein te Minderhout. Zijn doelstelling was vooral het creëren van service-woningen voor bejaarden (74.000 fr. per maand) in het oude erf en daarnaast nieuwbouw en restauratie op het nieuwe erf voor hotel, restaurant, bedrijfsruimten, museum en galerij. De inbreng van particulieren zou 92,5 miljoen bedragen. De overige 171 miljoen zou via een hypotheeklening worden aangebracht. De gemeenteraadsleden spraken zich bijna unaniem uit voor het plan Laurijssen omdat dit ten dienste zou staan voor de opleiding van de jeugd en meer verbonden zou zijn met Hoogstraten dan het plan van Van Spaendonck. Deze principiële goedkeuring zou later in een definitieve erfpachtover-

8

eenkomst moeten uitmonden. Laurijssen krijgt zes maanden tijd om een volledig uitgewerkt voorstel van erfpachtovereenkomst met financiële garanties voor te leggen. Na 16 maanden wachten en aandringen wordt het college op de hoogte gebracht dat de vzw Ekonomat Spijker haar voorstel terug intrekt. Caritas zou geen waarborg gekregen hebben

Foto-video

deGreef Dorp 42- Rijkevarset Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professi0neel fotograaf.

De laatste maanden van het voorbije jaar krijgt het college drie nieuwe voorstellen voor erfpacht en één voorstel voor aankoop in de bus. Van de drie kandidaten is er eigenlijk slechts één nieuwkomer bij, nl. de groep met aannemer Borgmans uit Vosselaar, Jos Stoops en Marc Bresselaers. De andere liefhebbers zijn enerzijds terug Van Spaendonck en anderzijds Laurijssen met de Hotelschool, ditmaal in combinatie met de priorij van Corsendonck en met Moorkens en Partners. De groep Moorkens opteert voor een erfpacht (99 jaar). Zij wil hiervoor de gemeente een jaarlijkse vergoeding van 1,3 miljoen uitbetalen doch voor de eerste vijf jaar vraagt zij een vrijstelling. Met de gemeente zou men een coöperatieve vennootschap aangaan. De bedoeling van het project is tweeërlei. Enerzijds behoudt zij de gegevens uit het eerste plan wat betreft de voorzieningen voor de Hotelschool op de buitenwerf: restauratie hoge huizen en nieuwbouw op de nog vrije ruimte. Het oud Begijnhof binnen de muren zou gerestaureerd worden door de coöperatieve vennootschap en daarna zouden de woningen geprivatiseerd worden. De erfpacht zou dan doorgegeven worden aan de nieuwe bewoner en deze zou gemiddeld ongeveer 5 miljoen per woning betalen (25 woningen). De financiering zou gebeuren door de priorij Corsendonck voor het nieuw werf; het oud erf zou bekostigd worden door de verkoop van de erfpacht en de gemeente Hoogstraten zou instaan voor de infrastructuur (ongeveer 20 miljoen). Verder zou de gemeente een renteloze lening van 7 miljoen moeten toestaan gedurende de eerste 5 jaar die dan later zou terugbetaald worden. De groep Borgmans heeft twee voorstellen: één voor erfpacht en één voor aankoop. Alle huizen zouden gerestaureerd worden en daarna geprivatiseerd door verkoop van de woningen (bij eigendom) of binnen de erfpacht die verder doorgegeven wordt. In geval van erfpacht zouden alle huizen en de buitenzijde van de kerk gerestaureerd worden. Het architectenbureau Van Hout & Schellekens zou in de overeenkomst worden opgenomen en de werken zouden nog in 1991 gestart worden. Bij aankoop zou men niet alleen de woningen en de buitenzijde van de


GEMEENTERAAD kerk restaureren, maar eveneens de ommuring en het Ostmuseum. Daarbij zou men zich verplichten om gedurende 20 jaar de buitenzijde van de kerk te onderhouden. De gemeente van haar kant zou moeten zorgen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen. Over een vergoeding bij erfpacht werd er niets vermeld. De derde en laatste kandidaat is de heer Van Spaendonck uit Heerle's Hof. Van servicewoningen voor bejaarden is ditmaal geen sprake meer . AJ!e nu bestaande woningen zouden gerestaureerd worden, dus ook het Ostmuseum, maar niet de kerk. Daarna zou een groot deel van de huizen geprivatiseerd worden. De andere woningen zouden behouden blijven voor Heerle's Hof zelf en aangeboden worden aan bedrijven, hotels, winkels, ... Er zou eveneens nieuwbouw komen op de nog vrije ruimten, waar nu nog de hoven van het Begijnhof gelegen zijn. De woningen worden aangepast aan de nieuwe behoeften met een 'ruime aandacht voor het historische kader'. De infrastructuur zal uitgevoerd worden met eigen financies. Van Spaendonck betaalt aan de gemeente de aankoopsom van 10,6 miljoen terug alsook eventueel de aankoopsubsidie van 5,5 miljoen frank die de gemeente wellicht aan de Vlaamse Gemeenschap zal moeten terugstorten. Ook de ereloonkosten worden terugbetaald (2, 7 miljoen). Interessant in dit geheel is misschien wel dat de initiatiefnemer voorstelt om een fonds op te richten voor het behoud van het Begijnhof. Deze gelden zouden verworven worden via een erfpachtvergoeding voor de bewoners en gebruikers. Hierdoor zou men kunnen vermijden dat men na 99 jaar terug voor dezelfde problemen van verwaarlozing komt te staan.

Verdeeldheid leidt tot geheime stemming In de wandelgangen van het stadhuis was het vooraf reeds duidelijk aan te voelen dat er tussen en zelfs binnen de twee meerderheidsgroepen verschillende voorkeuren aan bod zou-

den komen. Uit geruchten voor en na kon men opmaken dat de CVP vooral opteerde voor het project Van Spaendonck terwijl de KVB eerder de groep Borgmans, Stoops, Bresselaers zou steunen. Maar blijkbaar werd er in de eigen rangen niet aan hetzelfde touw getrokken. Burgemeester Van Aperen stelt voor om in de openbare zitting een geheime stemming te houden. Voor zover ons bekend is dit in de geschiedenis van de Hoogstraatse gemeenteraad nog nooit voorgekomen. Wat moest er verborgen blijven en wie durfde niet met open kaart spelen? De oppositie is niet akkoord met een geheime stemming , de meerderheid wel; vooraf had de raad zich unaniem voor een erfpacht uitgesproken en het voorstel tot verkoop dus verworpen. De raadsleden Sprangers en Verhulst weigeren aan de stemming deel te nemen. Voor hen wordt er nu een onverantwoorde beslissing genomen. Raadslid Verhulst had vooraf aan alle fracties in de raad een aantal kritische bedenkingen ter hand gesteld en aangedrongen op uitstel van de stemming. 'Het Begijnhof is één van de meest essentiële elementen in Hoogstraten. Op die korte tijd kan men niet fundamenteel beslissen. Vele raadsleden zijn onvoldoende op de hoogte van de voor- en nadelen van elk project, en zelfs sommige kandidaten weten nog niet duidelijk wat hun voorstel inhoudt. Laat ons daarom vandaag geen keuze maken, maar de drie kandidaten een aantal duidelijke vragen voorleggen waarop ze voor eind januari moeten antwoorden . Hierna kan het college, bijgestaan door eim bevoegd studiebureel een vergelijking uitwerken tussen de drie voorstellen. Aan de hand hiervan zou men dan in een speciale gemeenteraadszitting half maart een keuze kunnen maken. Men moet vooral vragen stellen naar de juiste kosten voor de gemeente, de financiële draagkracht van de diverse groepen, een financieringsplan met garanties van banken, een duidelijk tijdsschema, het probleem van de overname van de erelonen, de toekomst van de kerk en het Ostmuseum, enz. Er moet ook met Monumenten en Landschappen

WONINGINRICHTING

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167- Hoogstraten Telefoon 03 /31 4.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen -Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

overeengekomen worden wat kan en mag: restauratie of renovatie en in hoeverre worden alleen de voorgevels bewaard? Ook dient de raad te weten hoeveel huizen er zullen geprivatiseerd worden, hoeveel ze er zelf van houden of ter beschikking van de gemeenschap stellen en onder welke voorwaarden? Wat wil men in de woningen onderbrengen: winkels, woningen, restaurants, ... ? Met antwoorden op deze en mogelijk andere vragen zal het voor de raadsleden heel wat gemakkelijker zijn om een duidelijk gefundeerde keuze te maken. Voordien kan er geen serieuze beslissing genomen worden, 'aldus raadslid Verhuist. Burgemeester Van Aperen wijst de raad erop dat deze bedenkingen van het raadslid in de frakties bekeken werden maar dat men toch beslist heeft om nu te stemmen. De raadsleden Verhulst en Sprangers menen bovendien dat men geen verstoppertje moet spelen en dat iedereen dan maar moet durven uitkomen voor zijn eigen beslissing. Zij verlaten beiden de vergadering en zetten zich bij het publiek. Wanneer de stembriefjes geteld worden blijkt het project van Van Spaendonek de meeste voorkeurstemmen in de wacht te hebben gesleept. Van Spaendonck krijgt 10 stemmen, Bresselaers en co. 8, Moorkens & Partners 1 stem en er werd 1 blanco briefje geteld. De raadsleden Verhulst en Sprangers stemden niet mee en raadslid Aerts was niet aanwezig. Nu is het enkel nog wachten op een definitieve erfpachtovereenkomst. Hiervoor krijgt ook Van Spaendonck 6 maanden tijd. Zoniet, dan kan de molen herbeginnen en stort het Begijnhof helemaal in . •

9


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS' Nieuw bankkantoor NV Bankunie te Hoogstraten

Een gesprek met kantoorhouder Stan Geysen Enige tijd geleden opende de NV BANKUNIE een gloednieuw kantoor aan de Hoogstraatse Vrijheid nr. 116, naast het café Bonanza, in het pand waar tot dan toe Hifi Van Bergen gevestigd was. Kantoorhouder is STAN GEYSEN, geboren en getogen Hoogstratenaar, zoon van Fons Geysen en Margrit Bogaerts van de Heuvelstraat, en gehuwd met Han Van Boxel. Stan heeft een jarenlange ervaring in de financiële wereld en hij bruist van enthousiasme om van dit nieuwe bankkantoor een geslaagde zaak te maken. Er roert wat in de bankwereld, zoveel is duidelijk wanneer men het nieuws volgt. Er zouden teveel kantoren zijn, de banken zouden meer en meer kosten willen aanrekenen aan hun klanten, cheques zijn te duur voor de banken, het zelf bankieren per computer zal meer en meer ingang vinden, enz. enz. Het leek ons daarom een geschikt moment voor een gemoedelijke babbel met STAN GEYSEN over het bankieren nu en in de toekomst en over de BANKUNIE NV. DHM: Wie of wat is eigenlijk de Bankunie NV? S.G.: Om daar een goed antwoord op te geven moeten we even de geschiedenis induiken. 25 jaar geleden werd de NV Bankunie opgericht te Turnhout. Het maatschappelijk doel was het oprichten van een REGIONALE bank van en voor mensen van de Kempen, waar sterk rekening zou gehouden worden met de Kempense mentaliteit. Kempenaars zijn van nature introvert en gereserveerd. Daarom leggen wij in onze dienstverlening

HE RIJGERS bouwspecialiteiten Industrieweg 7. 2320Hoogstraten, Tel. 03/314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

-STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN.

10

veel nadruk op het menselijk kontakt. Onze regionale werking is dus zeer belangrijk: onze spaarfondsen gaan terug naar regionale ondernemingen en handelaars of particulieren die via een hypothecaire lening hun woning bouwen of aankopen. Op deze wijze dragen wij onze steen bij tot de regionale welvaart en werkgelegenheid. Wij tellen op dit moment een 70-tal kantoren en agentschappen, en dit voornamelijk in de Kempen. Ons regionaal karakter komt ook sterk tot uiting in de aanwervingspolitiek van de mede-

TV -VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH IN STALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver

ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO

-RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN

's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN

uit voorraad verkrijgbaar.

Tel.: 314 54 73

· STAN GEYSEN, de enthousiaste directeur van het nieuwe BANKUNIE-kantoor in Hoogstraten. werkers die allen geboren en getogen zijn in de Kempen en sociaal geëngageerd zijn in hun streek. Zo werkt hier naast mij op dit kantoor ook nog Tony Priems, die in onze gemeente ook zeker geen onbekende is. Voorts mag ik in dit verband zeker niet nalaten om de rol van Alfons Pans uit Hoogstraten en Juul Noeyens uit Wortel te benadrukken. Deze twee zeergekende en vertrouwensvolle pioniers van de Bankunie (Juul Noeyens was trouwens zelf betrokken bij de oprichting ervan) hebben het, door de voortdurende uitbreiding van hun agentschappen, mogelijk gemaakt dat BANKUNIE momenteel een volwaardig bankkantoor kan openen in Hoogstraten. Wat weer eens bewijst dat BANKUNIE in de lift zit: dit is het zesde Bankuniekantoor dat in 1990 in de Kempen werd geopend.

D.H.M.: de banken klagen de laatste tijd dat hun winstmarges dalen. Ze wiJlen meer kosten (o.a. voor cheques en voor overschrijvingen, enz.) gaan aanrekenen aan de klanten. Bankunie is echter in volle expansie. Wij lazen in de krant dat de jongste vijf jaren het zakencijfer van Bankunie verdubbelde. Wat heeft Bankunie dat andere banken niet hebben? S.G.: In vergelijking met andere banken heeft Bankunie een lage kostenstructuur, o.a. door sterke informatisering en een snelle en efficiënte werkwijze. Wij investeren ook niet in prestigieuze projecten of werken niet met groots opgezette geldverslindende publiciteitskampagnes. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij geen publiciteit voeren. Wij sponsoren, trouw aan ons regionaal karakter, vooral initiatieven uit de regio. Zo ondersteunden wij tot 1989 de kulturele programma's van de Warande te Turnhout. Zo organiseren wij reeds enkele jaren een wedstrijd binnen de Kempense tekenakademies. De kunstwerken van de laureaten van deze wedstrijd worden afgedrukt op een fraaie, speciaal hiervoor ontworpen kalender die wij als nieuwjaarscadeau aan onze cliënten schenken. Deze lage kosten laten ons toe kleinere winstmarges te nemen, waarvan onze kliënten na-

.

c


PUBLI-REPORTAGE tuurlijk profiteren door hogere rente op hun spaargeld, gunstige wisselkoersen en lagere krediettarieven. Dit is geen holle reklametaal maar werkelijkheid: waar de meeste banken 200 fr beheersvergoeding aanrekenen is dit bij ons slechts 75 fr. Bij de meeste banken zal men in de nabije toekomst 48 verrichtingen kunnen doen (overscb.rijvingen, terugtrekkingen, enz.) voor de prijs van 150 fr.Eens daarboven zal men waarschijnlijk 5 fr. per verrichting gaan betalen. Reken maar eens uit. Bij ons wordt hiervoor NIETS aangerekend! ! Bij ons kan men gratis zoveel verrichtingen doen als men wil, reken maar uit wat een jaarlijks voordeel dat oplevert. Een ander voorbeeld is onze zichtrekening 'plus' die een intrest geeft van 50Jo (zelfs 6% voor uitoefenaars van een vrij beroep), en dit vanaf de eerste frank en zonder enige bijkomende verplichting. De meeste banken geven slechts 0,5% intrest op een zichtrekening. Zo zullen de meeste mensen, op het einde van het jaar op hun zichtrekening een bedrag aan intrest aantreffen dat tussen de 500 en de 1.000 fr. ligt. Bij ons is dat dus tien maal meer, oftewel een

eindejaarskado van tussen de 5.000 en de 10.000 fr. Uiteraard heeft de Bankunie nog meer paradepaardjes zoals de Bankunie-hypotheeklening met een uitzonderlijk laag tarief waarbij de maandelijkse aflossingen nog goedkoper zijn in vergelijking met gekende spaarbanken, zelfs met woonsparen. Ook onze andere kredietformules (kaskrediet, startkrediet, voorafbetalingen belastingen, enz.) worden gekenmerkt door diezelfde gunstige voorwaarden. Wij zijn tevens verzekeringsmakelaar en kunnen voor onze klanten, op objectieve en onafhankelijke wijze, de beste verzekeringsformule uitzoeken. Anderzijds zijn wij ook reeds jaren gekend om onze gunstige wisselkoersen. De meeste Kempenaren weten ondertussen dat een geslaagde vakantie begint bij Bankunie.

D.H.M. Op welke doelgroep mikt de Bankunie? S.G.: Wij richten ons vooral op de partikulieren, gezinnen, vrije beroepen, zelfstandigen en natuurlijk ook land- en tuinbouwers. Ook het Nederlands kliënteel is hier in de

grensstreek een belangrijke doelgroep. Voor vele kliënten zijn wij 'alternatieve bankier' (hun tweede bank) - daar zij, ondanks het feit dat wij betere kondities bieden, zich nog verplicht voelen t.o.v. van hun eerste bank. Zij bankieren dus zonder problemen op twee plaatsen. Meer en meer mensen gaan inzien dat hun geld bij sommige banken beter rendeert.

D.H.M.: Hoe ziet de bank van de toekomst eruit in bet Europa van na 1992? S.G.: De fmanciële sector staat voor twee grote uitdagingen in de nabije toekomst: de vooruitgang van de technologie en het opengaan van de grenzen in 1992. De vooruitgang van de technologie zal het bankieren een ander gezicht geven: electronische gegevensverwerking, automatische loketten, home-banking, betaalkaarten, enz. zullen het klassieke bankloket in de toekomst gaan vervangen. Anderzijds is 1992 op komst. Als de grenzen opengaan zal er een waaier van nieuwe, andere en misschien zelfs betere produkten vanuit de andere Europese landen aan de Belgische kliënten worden aangeboden. Iedere instelling zal verplicht worden om produkten en diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden, wil zij zich handhaven op de markt. Uiteindelijk zal ook de kliënt hiervan profiteren: hij krijgt het beste aan de beste voorwaarden. Een ding is echter zeker: HET STIJGEND BELANG VAN DE BANKIER ALS PERSOON. Inderdaad, wie zal in de toekomst een persoonlijk probleem bespreken en oplossen? De computer? De computer kan veel maar lang niet alles! Hoe zal de gewone burger nog wijs geraken uit de veelheid van binnen - en buitenlandse aanbiedingen? De nood aan een goede financiële raadsman wordt alsmaar groter. Uw bankier, vertrouwensman en specialist zal deze rol moeten vervullen. Hij zal aangepast advies moeten kunnen geven en persoonlijke problemen moeten kunnen oplossen. U moet op hem kunnen rekenen, 24 uur op 24 uur. Een persoon uit de eigen streek, direct bereikbaar, met ervaring en ruime kennis, die zich permanent bijschoolt om zijn cliënten maximaal van dienst te kunnen zijn, is hiervoor de beste garantie. Persoonlijk advies en produkten van hoge kwaliteit zullen bij het bankieren in de toekomst steeds belangrijker worden. Welnu, wij zijn er lOOo/o klaar voor.

D.H.M.: Bedankt voor dit gesprekje! S.G.: Graag gedaan! •

J..!H~~~~~~TEN u

ZAKENKANTOOR

Tel.: 03/314 42 92 • (NL: 0932 3314 42 92)

Kantoordirekteur: GEYSEN STAN

BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN

LENEN

ANmJHYP

Openlngauren: Ma:

9.00. 12.00

13.30 . 16.30

Di:

9.00. 12.00

13.30 . 16.30

Wo:

9.00. 12.00

13.30 . 16.30

Do:

9.00. 12.00

13.30. 17.30

Vr:

9.00. 12.00

13130. 16.30

za:

10.00. 12.00

11


Streekeigen curiosa

Even voorbij het dorp van Meerle, op weg naar Dreef of Strijbeek staat er aan de rechterkant een garage met een naam die I! nooit aan een auto doet denken. Normaal heet zo'n bedrijf gewoon 'Van Oers' of 'Van de Locht', desnoods 'Sint Christoph ', maar toch zeker niet 't Eekhoorntje. Ook de vorm van het gebouw laat eerder andere bestemmingen vermoeden. Een mooie ronde uitbouw en een feestelijk bordes zijn niet direkt elementen van de 'garage'-bouwstij/. Zij laten andere, frivo/ere bestemmingen vermoeden. Wel met het 'Eekhoorntje' is dit inderdaad het geval. Maar daarvoor moet je wel ongeveer 35 jaar (en meer) terug. In die tijd was het 'Eekhoorntje' namelijk café, danszaal en zelfs cinéma. Alles eigenhandig gebouwd en uitgebaat door Charel Hendrickx, alias Sjarel van den Eekhoorn. Nu was Sjarel niet zo'n hele gewone. Van stiel was hij eigenlijk bakker en in zijn geboorteplaats Herentais oefende hij die stiel ook uit. Een mooie broodtoer had hij daar, tot de lokale paters er brood in zagen en Sjarel zijn toer inpikten. Om deze begrijpelijke reden begon Sjarel zijn relatie met de kerk dan ook scheef te lopen. Toch bleef hij niet bij de pakken zitten en kwam hij naar Meerle afgezakt. Daar bouwde hij het eerste stuk van zijn 'café', alles tesamen 30m 2 , alleen een gelijkvloers. Gestaag groeide het geheel en kwam er een verdiep op en een danszaal bij. Een danszaal toen zag er natuurlijk niet uit als een discotheek nu, maar het moet toch een aantrekkelijk geheel zijn geweest. Het was een vierkante ruimte met rondom vast aan de muur gegoten betonnen tafeltjes. Daarbij vast aan de vloer gevezen banken, faience en spiegels rondom tegen de muren. In het midden, lager dan de vloer was dan ' den bak' ofte de dansvloer. Een bruin houten (of nep) plafond en twee houten draaiorgels. Alles zelf geïnstalleerd. Voor de cinéma had Sjarel twee immens grote projektors. Nu was Sjarel al niet zo goed bevriend met de clerus (zie hierboven), het zorgen voor zondig vertier als dansen en vertonen van liederlijke films bracht daarin geen verbetering. De toenmalige pastoor van Meerle was dan ook een heftige opposant die volgens sommige bronnen regelmatig vanop de kansel het vrome Meerlese volk tegen verblijf in dit zondige etablissement gewaarschuwd heeft, op straffe van eeuwig hellevuur. 12

Ook met andere overheden had Sjarel wel eens last. Blijkbaar beschikte hij niet altijd over de nodige vergunningen om een danszaal te houden. Tegenwoordig doet men in dergelijke gevallen beroep op het dienstbetoon van politici, toen legde men een kabeltje naar een buur die tijdens de dansuren de wacht hield en bij onraad op een belletje drukte. De danszaal werd dan snel omgevormd tot dansschool. Gelukkig was Sjarel niet geheel afhankelijk van de opbrengst van zijn 'dancing' . Hij was immers ook nog uitvinder die daarbij nog zijn eigen hersenspinsels bouwde en met succes aan de man bracht. Zo ontwierp en bouwde hij een apparaat voor het grootbrengen van jonge kuikens, een soort broeioven, op gas. Hiervoor verwierf hij een patent en deze installaties werden tot in Italië toe verkocht. Later ontwierp hij ook een legbatterij met automatische aanvoer van kippevoer en afvoer (gescheiden) van eieren en uitwerpselen. Een meer geavanceerde versie, waarbij de eieren volgens legdatum werden verzameld, is naar het schijnt niet verder geraakt dan de teken-

tafel. Deze aktiviteiten namen steeds meer van zijn tijd in beslag zodat café en danszaal op het achterplan kwamen. De danszaal (met spiegels en faience) deed dienst als werkplaats voor zijn constructies en er werd dan ook gezegd dat hij de mooiste werkplaats bezat van uren in de omtrek. Op het einde van de jaren vijftig hield Sjarel het hier voor bekeken en verkocht

hij zijn 'Eekhoorn' aan Frans Van Oers, die op zoek was naar een geschikte plaats voor een garage. Daarmee zette hij meteen de rijke Meerse brouwer nog een hak, want die had toen wel zin in een mooi en goedgelegen café. Ook de kerk werd nog even gesard. De paters van de Dreef konden de filmprojectors wel gebruiken, maar misschien onwetend van Sjarel zijn 'overtuiging', kwamen ze van een kale reis thuis. Sjarel heeft zijn projectors eigenhandig kapotgeslagen. De danszaal werd garage, de spiegels werden door Sjarel meegenomen naar St.-Lenaarts waar ze in een loods verder veroestten en de houten orgels (antiekliefhebbers, dit stukje overslaan) werden door Mit Van Oers als brandhout opgestookt onder de wastobbe. Naar haar zeggen brandde dat heel goed. TEEKHOORNTJE is sedert 1959 garage en waarschijnlijk zal zelfs de populariteit van 'garagerock' daar niets meer aan veranderen. Nu is daar niets op aan te merken, maar een ouderwetse danszaal of cinéma in een dorp als Meerle... mooie dromen. •

(


REGIONAAL

Schrijvers De Vereniging van Kempische Schrijvers bracht tijdens haar jongste algemene vergadering hulde aan oud-voorzitter prof. dr. August Keersmaekers. Meteen werd hem de ti-

Projectencentrum

Arboretum

Vanaf het ontstaan in 1986 organiseert de vzw Projectencentrum opleidingen en cursussen voor werkzoekende mannen en vrouwen. Het doel is de werkzoekenden de mogelijkheid bieden hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het programma van het voorjaar biedt verschillende mogelijkheden in de administratieve sector en een aantal snelcursussen, o.a. Frans, Engels, dactylo en computer. Alle lessen gaan door in Turnhout tussen 9 en 16 uur, met vrijstelling van stempelcontrole. Inschrijven, inlichtingen of aanvraag van een folder kan bij vzw Projectencentrum, Kongoplein 2, 2300 Turnhout, tel. 014-43.93.10. 0

Het Arboretum van Kalmthout ontving het voorbije jaar bijna 30.000 bezoekers. Het ligt in de onmiddellijke omgeving van het station van Kalmthout. Komende uit het centrum, de spoorweg oversteken en na ongeveer 70 meter ziet men rechts van de weg de inrijlaan naar de parking van het Arboretum. Sedert 1952 heeft het Arboretum zich ontwikkeld tot een prachtige tuin die in binnen- en buitenland grote waardering geniet. De oudste planten in dit Arboretum werden reeds in de tweede helft van de vorige eeuw aangeplant. Het park is geopend van half maart tot half november. Groepen kunnen , na afspraak met het secretariaat, tel. 03-666.67.41, een ervaren gids bekomen voor geleide wandelingen. 0

Elcker-ik vzw Elcker-ik, vormings- en actiecentrum, heeft weer een aantal cursussen klaar voor dit voorjaar. Het zijn lessenreeksen voor vrouwen, filosofen, geïnteresseerden in psychologie en pedagogie en nog veel meer. Voor alle reeksen moet je vooraf inschrijven. Losse initiatieven van één dag of een avond kan je zo meepikken. Meer informatie kan je bekomen op het secretariaat: De Merodelei 41, 2300 Turnhout, open iedere werkdag tussen 8.30 en 17 uur, of tel.nr. 014-41.15.65.0

Esperanto

August Keersmaekers

In samenwerking met het Esperanto-centrum van Antwerpen organiseert de vzw Epiphania, centrum voor bewuster leven en sterven, De Sluis 1, 2310 Achtei-Rijkevorsel, een cursus Esperanto voor beginners. Op 15 donderdagavonden, van 6 maart tot eind juni, leert u een eenvoudige en universele taal die voor u de wereld opent. De lessen worden gegeven door Iwona Kocieba in het cultureel centrum De Warande te Turnhout. De lessenreeks, cursusboek inbegrepen, kost 3250 fr.Voor inlichtingen en inschrijving bellen naar 03-314.36.55. 0

Mineralogie De Academie voor Mineralogie vzw stelt zich tot doel de mineralogie, de edelsteenkunde, de paleontologie en aanverwante wetenschappen in bredere kringen van de bevolking bekend te maken en zodoende als hobby ingang te doen vinden. Op zondag 24 februari organiseert ACAM haar 16e internationale mineralen- en fossielenbeurs 'IMRA '91 '.Er zal tevens een uitzonderlijk mooie postzegelverzameling over mineralen te zien zijn. Men kan gratis zijn edelstenen op hun echtheid laten onderzoeken. IMRA '91 heeft plaats in Alpheusdal, Filip Willietstraat 22, Berchem (Antwerpen) op 24 februari van 10 tot 18 uur. Meer informatie kan men bekomen op het secretariaat: Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat, tel. 03-651.79.26. 0

Industrie De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid houdt zich reeds twee jaar bezig met het richten en begeleiden van het industriële gebeuren in het arrondissement Turnhout. Zij

tel van ere-voorzitter toegekend. Uit de handen van zijn opvolger, de huidige voorzitter, dr. Jan Goris, kreeg hij een fraaie oorkonde in calligrafisch schrift, een realisatie van Joke Van den Brandt. Het huldewoord werd uitgesproken door Ludo Simons. Ook Hubert Lampo werd gehuldigd. Hij kreeg een mooi portret, een creatie van Frank-Ivo Van Damme. Vier overleden leden werden op een piëteitsvolle wijze herdacht: schilder-tekenaar Jos Adams, heemkundige Willem Van Broeckhoven, letterkundige Jet Jorssen en componist-muziekpedagoog Mgr. Jules Vyverman. 0

Zundert In 1991 wordt voor de vijftigste maal het Zundertse bloemencorso gehouden. Ter gelegenheid van het jubileum geeft de Stichting Bloemencorso in het voorjaar een uniek boek uit, geschreven door Jan van den Dam en geïllustreerd met bijna 500 fo to's. Het boek vertelt niet alleen de geschiedenis van het corso maar ook het verhaal van de Zundertenaren. Het boek kost 57,50 gulden en kan besteld worden bij de Stichting Bloemencorso, Antwoordnummer 11511, NL 4880 WC Zundert. De Stichting Van Gogh Zundert en de Galerie Van Gogh Centrum werken aan een boeiend jaarprogramma met o.a. Vlaamse en Nederlandse kunstenaars. Belangstellenden kunnen meer informatie hieromtrent bekomen in het centrum, Molenstraat 170, NL 4880 GG Zundert, tel. 00.31.1696.71999. 0 13


REGIONAAL wil een baken zijn in de steeds meer ingewikkeld wordende wereld van bedrijfsvoering. Denk maar aan de steunmaatregelen, de wetgeving op sociaal vlak, de internationale markten nà 1992, enz. Om haar tienjarig bestaan enige luister bij te zetten, heeft de Kamer een lijvig boek uitgebracht waarin ze zichzelf en het Kempense bedrijfsleven uitvoerig belicht. Naast een algemene beschouwing over het economisch profiel van het arrondissement, gespekt met grafieken en cijfermateriaal, komen ook specifieke verwezenlijkingen zoals bv. de transportzone in Meer en de electriciteitsvoorziening aan bod. Het leeuwenaandeel van het boek gaat echter naar de behandeling per sector (bouw, voeding, papier, metaal, chemie, ... ) van de grootste bedrijven. Hoewel niet alle bedrijven hun activiteit volop in de kijker stellen, worden ze toch allemaal opgenomen in het vademecum of databank met een volledige 'who's who' voor elk bedrijf. Zo kom je te weten wie de 'alg. dir.', de 'adm. dir.' of de 'export verantw.' is binnen elk bedrijf. Uiteraard zijn ook de meeste Hoogstaatse bedrijven hierin opgenomen, zij het meestal uitsluitend in de vademecumvorm. Dit boek, met zijn ruim 350 blz. is een onvoorwaardelijke aanrader voor elke bedrijfsleider, is tevens een prachtig relatiegeschenk voor de Kempische bedrijven maar ook voor de leek die een kijkje wil krijgen in een voor hem be-

thodieken en verzorgt de begeleiding in het werk. Heb je interesse of wil je meer informatie, bel dan 014-42.27.87 tijdens de kantooruren of schrijf naar het Centrum voor Basiseducatie, Stationsstraat 82, 2300 Turnhout.

0

Middenstand De stuurgroep van het MCMV-arrondissement Turnhout hield een druk bijgewoonde nieuwjaarsbijeenkomst in de Veiling

der Kempen. Sprekers waren: Aloïs Ruts, gewestvoorzitter, Frans Tanghe, arrondissementeel voorzitter, Mon Rigouts, directeur van de Veiling van Hoogstraten, senator Wim Vermeulen, opvolger van André Bensen de 'minister van de Kempen' Jos Dupré. Na het academische gedeelte was er nog ruime gelegenheid voor een babbel bij een hapje en een drankje. Ook enkele Hoogstraatse NCMV'ers waren van de partij. 0

Vermoedelijk bespraken Jan Martens, NCMW-voorzitter Hoogstraten, Leo Wouters, HADbestuurslid, en echtgenoten tijdens de NCMW-nieuwjaarsreceptie de toekomstige samenwerking tusen de beide verenigingen.

VVij rnaken u vvegvvijs bij uvv rneubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgew erkt en bestand tegen intens . dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

kende onbekende wereld. Het boek is verkrijgbaar door 1700 fr.testorten op rek.nr. 230-0266786 van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid vzw, Markt 15, 2460 Kasterlee, tel. 014-85.00.11. 0

Basiseducatie Het Centrum Basiseducatie Turnhout vzw, die vorming organiseert voor laaggeschoolde volwassenen, zoekt dringend vrijwilligers voor de lees- en schrijfgroepen, de Nederlandse taallessen voor migranten, de rekengroep en de groepen algemene vorming. Wie kan zich zes à zeven uur per week vrijmaken en wil een engagement van minstens tien jaar? Het centrum zorgt voor een basisopleiding in de me-

14

MODERNE MEUBELEN : In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast . Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten . Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

• KEMPISCH MEUBELMAGAZIJN A . Ruts·V ersmissen Lod. d e K o oineklaan 256 HOOGSTRATEN Tel. 03/31 4.52.49


REGIONAAL

Export Op uitnodiging van Export Kempen kwamen een 150-tal kleine en middelgrote ondernemingen naar de eerste Export-Informatiebeurs in het Kempens Bedrijvencentrum te Geel. Het doel van deze beurs was de Kempense KMO's bekend maken met de verschillende instanties die behulpzaam kunnen zijn op het gebied van export-informatie. Maar de ruggegraat van Export Kempen is de individuele begeleiding van bedrijven. Bedrijfsleiders die belangstelling hebben voor de export nemen best even contact op met Jan Laenen, projectverantwoordelijke, Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel, tel. 014-57.00.56. 0

100 jaar Boeren Goed gedocumenteerd zet dit boek één van de grootste machtscentra van België voorzichtig in haar blootje: de Belgische Boerenbond. Na een jaar van 'Alleluja's' uit eigen winkel geeft dit boek een verfrissend evenwicht tegen de eigen berichtgeving. Het boek schildert de mastodont, die zich graag uitgeeft als een belangenverdediger van de landbouwers, als een efficiënt en rendabel bedrijf. Wie graag eens het verband wil kennen tussen KLJ, KVLV, ABB, CERA, COVEE, AGRIreizen, STABO, A VEVE en tal van andere 'sociale' instellingen enerzijds en de kleine boer, ecologie, derde wereld, consument, ... anderzijds, zal in dit boek veel opsteken. ' 100 jaar Boeren' is uitgegeven bij Kritak en verkrijgbaar in de boekhandel, o.a. bij DriesTorreele in Hoogstraten. 0

CATILEVA De bloemenlijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk... fax 014/63.51.87 of bel 014/63 .45.16 en wij zetten de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

bejaarden zo lang mogelijk in de eigen woning en omgeving te laten verblijven en om een opname in een rustoord te voorkomen of uit te stellen. Bij ongeval of ziekte kunnen zij via hun telefoontoestel een noodoproep uitzenden naar een permanent bemande centrale of naar de mantelzorg (kinderen, buren, ...) zodat deze ogenblikkelijk weten dat er hulpverlening nodig is. De huurprijs zal schommelen rond de 350 fr. per maand. Meer informatie kan men bekomen bij het OCMW of bij Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 014-58.09.91. 0

Jan Bockx

LASERSHOW- HOOGSTRATEN

Welzijnszorg 14 Van de 23 bij Welzijnszorg Kempen aangesloten OCMW's zullen op korte termijn overgaan tot de installatie van in totaal 47 noodoproepsystemen voor bejaarden. Dergelijke systemen zijn een uitstekend middel om

'CATTLEYA'

Pa ui & May Van Hutfel-Van Dyck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas

Op vraag van het dagelijks bestuur van het Algemeen Christelijk Werknemersverbond, arrondissement Turnhout, heeft Jan Bockx aanvaard om, in samenwerking met de vrijwilligers en vrijgestelden, de pastorale zorg van de Christelijke Arbeidersbeweging mee te behartigen. Vrijdag 21 december werd hij door vicaris-generaal E. Janssen, in naam van de bisschop, als pastoraal werker erkend. Na een rijke traditie van invloedrijke priesters die in de bijna 100-jarige geschiedenis van het ACW-Turnhout actief waren, is Jan Bockx de eerste leek die door de bisschop voor deze opdracht wordt erkend. 0

Wandelen 'Wandelen met JacJespers en Harry Verhoeven, deel 1 Strijbeek' is een uitgave van de heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' UI-

venhout (gemeente Nieuw-Ginneken). Deze brochure zat in de persmap die werd uitgedeeld tijdens de voorstellen van het project 'Grensmonument Douanier' in Strijbeek (Meerle). Voor wandelliefhebbers, natuurvrienden en belangstellenden voor heemkunde is dit een aanbevolen werkje. De vereniging heeft ook een eigen heemkundig museum aan de Pennendijk 1 in Ulvenhout. Het is geopend elke l ste zondag van de maand van 14 tot 17 uur en voor groepen op verzoek. Tijden de maand februari kan men een expositie bezoeken over 'schutterijen' uit de streek. Het secretariaat van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, Abdij van Thornstraat 18, NL 4854 KG Bavel, tel. 00.31.1613.3488.

Natuurgids De vzw Centrum voor Natuurbeschermingseducatie start opnieuw een reeks cursussen voor natuurgids te Edegem, Deurne, Retie en Herentals. De cursus is bedoeld voor natuurliefhebbers die de natuur beter willen leren beleven en begrijpen. In Deurne gaan de lessen door op donderdagavond en zondagvoormiddag, in Herentais op zaterdagvoormiddag en in Retie op zaterdagnamiddag. Het inschrijvingsgeld bedraagt 3500 fr., alles inbegrepen: handboek natuurgids, uitstappen, enz. Een volledig programma kan aangevraagd worden bij het Centrum voor Natuurbeschermingseducatie, Ommeganckstraat 20, 2018 Antwerpen, tel. 03-226.02.91 (tijdens de bureeluren).


Al bet nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Miebel de Laet, Loenboutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Bouwplannen Het OCMW bestuur heeft fikse bouwplannen. Op korte termijn wil men van start gaan met de bouw van 25 serviceflats tegen de Loenhoutseweg in de ruimte tussen de bejaardenwoningen en het rusthuis. De serviceflats zijn bedoeld voor zorgenbehoevenden. Het prijskaartje ervan bedraagt zo'n 50 miljoen, waarvan 600Jo subsidieerbaar is en de rest betaald wordt uit eigen middelen. Zulke flat is 70 m' groot, waarvan 56 m' woongedeelte met een living, keuken, slaap- en badkamer en bergplaats. De overige 14 m' behoren tot de gemeenschappelijke ruimte: lift en traphal, gang en een plaats voor gemeenschappelijke maaltijden of verzorging. Indien mogelijk worden de flats met een verbinding naar het rusthuis gebouwd. Men maakt zich sterk dat de bouw tegen 1993 rond zou zijn. Op de 85a grond van het OCMW achter de Burgemeester J. Van A perenstraat (de weg achter de rijkswachtkazerne) tussen Gravin ElisabetWaan en de uitbreiding van Quirijnen, wil men bovendien nog eens 35 van dergelijke flats optrekken. Daarvoor heeft het OCMW nog niet de nodige erkenning, al werd die dus onderhand wel aangevraagd. Daarvoor zou er een parallelweg met de Gravin Elisabethlaan worden aangelegd. Het is overigens in die buurt dat een eventuele inplanting van een zwembad gepland wordt. Voor de realisatie daarvan is momenteel een studie in uitvoering. Tenslotte wenst men een uitbreiding van het rusthuis te realiseren met 35 bedden. Het gaat om de RVT afdeling waar men steeds met een wachtlijst voor demente bejaarden gekonfronteerd wordt. De bouw van serviceflats, bejaardenwoningen en de uitbreiding van het rusthuis zouden noodzakelijk zijn om de toenemende vergrij zing van de bevolking op te vangen. Binnen de totale bevolkingsgroep neemt het aandeel van de 65plussers sterk toe, zodat eerlang verwacht wordt dat er meer voorzieningen voor opvang en hulpverlening nodig zijn. In de deelgemeenten zullen daarvoor een twintigtal bejaardenwoningen opgetrokken

t

In januari begon een nieuwe kursus RK helper. Meteen werden de geslaagde kursisten van de vorigejaargang aan een diploma geholpen. Het betrof Paula De Ruysscher, Carla Haest, Guy Hendrickx, Rit Kerremans, Joanna Meyvis, Jeanne Pemen, Jan Van Bavet, Rony Van Bavet, May Van Boxel, Tessa Van Boxel, Erik Vinckx en Margaretha Voeten. Hoogstratenaren opduiken: Maria Janssens, Constant Van Gestel en Maria Verschueren. 302 Mensen deden een beroep op de uitleendienst, terwijl68 keer een beroep gedaan werd Hulpdiensten op de hulpdienst voor diverse manifestaties. Daarbij werden 162 mensen verzorgd en 8 Voor de verschillende hulpdiensten was het naar het ziekenhuis gebracht. Verder werden voorbije jaar een drukke bedoening. De 360 personen vervoerd van of naar het ziebrandweer kreeg 697 meldingen te verwerken. kenhuis, waarvan 150 uit het rusthuis. De zieHet ging om o.m. 224 gevallen van storm- kenwagens worden nog beter uitgerust dank schade, 329 wespennesten, 19 woning- of be- zij de jaarlijkse gift van de firma Oud Papier drijfsbranden én 11 gras- of bosbranden. De Oostmalle. O dienst 100 kreeg 294 meldingen, waarvan 109 om akuut ingrijpen bij ongevallen gingen. Het Rode Kruis richtte het afgelopen jaar 4 ~ Vergissing· van ooievaar bloedinzamelingen in, wat goed was voor 684 zakjes bloed die o.a. door 27 nieuwe bloedgevers werden gevuld. Verder werden ver- Komt wel vaker voor natuurlijk. Die beesten dienstelijke bloedgevers gehuldigd, waaron- hebben niet altijd evenveel voorlichting gehad der Wortelaars Karel Sijsmans en René als de gemiddelde tiener, wat wel eens tot onSprangers voor resp. 80 en 60 giften. In het voorbehoede resultaten leidt. Maar op zaterpeloton met 40 giften zien we de volgende dag 9 en zondag 10 februari is een ooievaar van ietwat ander allooi te gast in de Rabboenizaal van het Spijker. De KWB voert er die avonden immers een komedie op: 'De ooievaar vergist zich'. Komische situaties en verrassingen zijn als vanouds de geheide ingrediënten. In de rolverdeling figureren Chris Aerts, Luc Rombouts, May Verschueren, Jos Smouts, Jos Van Loon, Kris Van Loon, Katleen Simons, Lief Snijders en Gert Boeckx. Regie is in handen van Fried Janssens. Souffleurs Stan Bruyndonckx en René Smouts, terwij l kapsalon Anqré voor de grime zorgt en de KWB ploeg voor het decor. De opvoeringen starten om 20 uur. Kaarten kosten in voorverkoop 100 fr. en aan de kassa 120 fr. D ~'>

· Roemeense weeskinderen ;

De gehuldigde bloedgevers van het Rode Kruis, afdeling Hoogstraten.

16

Begin januari vertrok een eerste vrachtwagen met hulpgoederen voor Roemeense weeskinderen vanuit Hoogstraten. In het raam van deze humanitaire aktie wordt op zaterdag 2 en zondag 3 februari een koncert georgani-


HOOGSTRATEN seerd in de mooi gerestaureerde Salm-Salm molen van dokter Van der Pas. Mezzosopraan Sophie Christine Sussmann en pianiste Sirnone Willems brengen het volgende programma ten gehore: voor de pauze een twaalfdelige Liederkreis opus 39 van Schumann naar gedichten van von Eichendorff; na de pauze achtereenvolgens liederen van De Boeck, Van Hoof, Mozart, Fauré, Duparc, Poulenc en Strauss. Reservatie is dagelijks na 19 uur mogelijk op tel. 314.63.13. De inkom bedraagt 450 fr., voor de kinderen is dat op zondagnamiddag 250 fr. 0

. .,tW:~~}·;~.ä•.,..~de.:sólaq;t;.:~~:;:·:;;;., ·.-.;._ ,,__>.;;-{

~'$;~: -$"$'- -;. ·->-'~-

Het gaat er gegarandeerd vreedzamer aan toe dan elders op onze aardbol, maar evenzeer staan de soldaten er centraal: de week van de soldaat zoals Milac ons die andermaal met traditionele ingrediënten serveert tussen 2 en 10 februari. Dat houdt in dat op zaterdag 2 en. zondag 3 februari voor 30 fr.aan de kerkdeuren een Extra Rantsoen te koop wordt aangeboden, dat op woensdag 6 februari een soldatenpakje verstuurd wordt en dat er een kinderprijskamp verbonden wordt aan de tentoongestelde foto's van soldaten en missiewerkers in het uitstalraam van Mevrouw Doms, Vrijheid 174. Verder worden prentkaarten verzonden en wordt ieder weldenkend mens verwacht op de Milacdag op 10 februari in de Pax. Van 14 tot 17 uur zijn er optredens met muziek en dans en wordt de tombola weggespoeld met enig smakelijk vocht of een Kempense wafel. Van 17.30 tot 19.30 uur kan vervolgens gesoupeerd worden. Over de precieze gegevens daarvan, raadplege men de eigen brievenbus één dezer dagen. Wie bij dit alles niet aanwezig kan zijn maar toch een duit in het zakje wenst te doen, kan een bijdrage storten op nr. 000-0295951-04 van R. Van Delm met vermelding Week van de Soldaat. 0

Op 2 februari lanceert de Landelijke Gilde een affiche aktie met als thema 'Landbouw: zeker weten'. Hierdoor wil men de aandacht trekken van de consument op de bijdrage die de land- en tuinbouwsector levert op het gebied van voedselvoorziening en landschapsvorming. Verder wil men grondig informeren over de verscheidenheid binnen deze sector. Twee problemen lijken centraal te staan in deze aktie. Enerzijds het verlies aan landbouwgronden. De laatste 30 jaren verdwenen 300.000 ha uit de landbouw, zodat in Vlaanderen nog slechts 14 a per inwoner rest. Anderzijds wordt de land- en tuinbouwer vaak met de vinger gewezen als schuldige voor mestoverschotten, bezoedeling van het gronden drinkwater enz. Er worden oplossingen gezocht voor deze problemen, maar die liggen niet steeds voor de hand en zijn niet altijd snel uit te voeren. Over die milieu-problematiek wordt een info-avond georganiseerd in de Pax op dinsdag 5 februari. 0

De herstrukturering van het parochieleven heeft vaak te maken met het alsmaar groeiende tekort aan priesters. Dat kadert in een

Guy Peeters helpt mee bij het inladen van de vrachtauto die richting Roemenië gaat. ontkerkelijkte maatschappij, voorheen vond eenieder op een vanzelfsprekende manier onderdak voor zijn maatschappelijk engagement binnen een of andere geleding van de sterk uitgebouwde katholieke zuil. Datzelfde engagement bestaat nog, maar wordt niet meer binnen de kerk beleefd. Toch zijn er nog steeds mensen die zich geroepen voelen om te 'Kiezen voor God'. Tegen de religieuze onverschilligheid en het materialisme van onze consumptiemaatschappij in, kiezen jongeren voor een roeping als priester of kloosterling. Over die thematiek spreken DEJO en enkele jongeren op vrijdag 8 februari in de stille ruimte van het Spijker, ingang langs de Lindendreef. Gratis voor niks. 0

-Gi;;s~Ó . R~~ing. Show in veiling. De vijftiende editie van de Glosso Auto-Moto Racing Show heeft plaats op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 februari. Zoals de vorige jaren bieden de veilinghallen onderdak aan dit motorengedoe. Uiteraard behelst het aanbod al wat met racen te maken heeft, evenals de aanverwante handels branches. Deze driedaagse wordt bovendien in het licht gesteld van de Levenslijn aktie. Zo is er een show-avond op 15 februari waarop menig bekend Vlaming zijn opwachting maakt, met name zijn er live optredens van Luc Steeno met zijn orkest, Johnny White en Marleen. Op zaterdag is Jacques 'Oei' Vermeiren aanwezig voor enige animatie in de loop van de namiddag. Op sportief gebied belooft men materiaal uit de Parijs-Dakar rally, evenals primeurs uit de rallycross en de formulereeksen. De inkom bedraagt telkens 200 fr. 0

Dementie is een van de problemen waarmee steeds meer mensen vroeg of laat geconfronteerd lijken te worden. Alle KAV, KWB, ACV, CM en KBG afdelingen van de fusiegemeente slaan daarom de handen in elkaar voor een informatie-avond rond deze problematiek, met als titel 'Hoor ik er nog bij? Dementie'. Vanaf 19.30 uur zijn in het auditorium van het Seminarie verschillende deskundigen te gast. Het programma omvat een uiteenzetting van direkteur De Vleesschouwer van de instelling Lindelo in Lille. Na een korte

pauze kunnen schriftelijk vragen gesteld worden aan de artsen Gielen en Mariën (over de medische aspekten), Gepts en De Vleesschouwer over de relatie met familieleden, de juristen Paklons en Van Deun over beheer van financies en eigendommen, en enkele maatschappelijke werkers van CM die meer uitleg kunnen verschaffen over de mogelijkheden van thuisverzorging of opname in instellingen, financële en materieel ondersteunende maatregelen, en een vertegenwoordiger van de Altzheimer Liga. Het einde is voorzien om 22 uur. Bijkomende inlichtingen: René Sprangers, Prinsenweg 5 in Wortel, tel. 314.68.77. 0

Karel De Voght, vicaris van het bisdom spreekt op 21 februari in het auditorium van het Seminarie over 'Durven sterven om weer te kunnen leven'. Recent verscheen van zijn hand 'Sterven om te leven. Mijn kerkervaring' waarin hij de ontwikkelingen binnen de kerk beschrijft zoals hijzelf die ervaart. Dat doet hij aan de hand van de stadia in het stervensproces zoals Elisabeth Kübler - Ross die hanteert: ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding. De Voght praat over deze stadia in het lichamelijk sterven, en hoe deze optreden in alle vormen van afscheid en verlies. In een latere lezing wil de spreker zich meer concentreren op het rouwproces bij mensen over dingen die hen dierbaar zijn in de kerk. De inkomprijs voor deze organisatie van Epiphania bedraagt 200 fr. Nog andere activiteiten van Epiphania in hun lokaal aan De Sluis l in Achtel; op 15 februari een gespreksavond over 20 jaar Hart van de Kempen, de Zoerselse rnilieuvereniging; op 12 maart een geprek met ikonenschilder Joris Van Ael; vanaf 6 maart begint een 15-delige cursus Esperanto voor beginners in de Warande in Turnhout. Meer inlichtingen voor deze activiteiten bij Frank Gys, tel. 314.36.55. 0

De onteigeningsprocedure voor de aanleg van fietspaden aan beide zijden van de gewestweg Hoogstraten- Rijkevorsellijkt na lang palaberen dan toch definitief ingezet. De percelen werden nauwkeurig opgemeten en stuk voor stuk gefotografeerd in de loop van de voorbije maand. Tijdens de eerstkomende

17


HOOGSTRATEN maanden wordt een en ander nu precies uitgetekend, waarna de onderhandelingen over de onteigende grond kunnen begonnen worden. Dat wordt verwacht tijdens de zomermaanden. Naar verluidt zou met een vastgestelde grondprijs gewerkt worden, met eventueel aanpassingen voor aanplantingen, e.d., en zou een eventuele weigering van aanpalenden geen langdurig uitstel kunnen veroorzaken. De aanbesteding zou in het beste geval aan het einde van het jaar verwacht mogen worden, mogelijk in het begin van volgend jaar. In dat geval zouden we tegen het einde van dat jaar op een fatsoenlij ke wijze naar het zuiden moeten kunnen fietsen. Anderzijds werd links en rechts gevreesd dat een aanbesteding dit jaar een utopie moet genoemd worden, zodat de in de begroting voorziene 50 miljoen misschien wel evenzeer op de helling komen te staan. Het actiecomité Fietspaden Nu en onze politiekers hebben dus nog werk voor de boeg, zoveel is alvast helemaal duidelijk. O

,V~* ' lezing~n ".-::

·· '

Velt Noorderkempen boert goed en wel blijkbaar. Getuige daarvan is het eigen kwartaalblad Noorderveltje met een stevige activiteitenkalender en andere wetenswaardigheden. Voor enkele lezingen zakt men ook af naar Hoogstraten. Zo spreekt ene Guy Verstraeten op donderdag 14 februari over natuurlijke geneeswijzen. Zijn voordracht 'Intuïtie en Homeopathie' heeft plaats in het auditorium van het Seminarie. We zullen precies een maand verder zijn wanneer Geertje Caoremans in het zaaltje boven de Cera praat over

de ecologische siertuin. Dezelfde lokatie werd uitgezocht voor een voordracht over het houden van konijnen. André Dehandschutter zal het daarover hebben op 28 maart. Daarvoor gaat in Widar een leercyclus kompostmaken van start. Over alle activiteiten zijn inlichtingen te bekomen bij Ann Jansen, Voort 79 in Meerle, tel. 315.83 .27. 0

De Hoogstraatse gemeenschapsraad besprak met weinig belangstellenden een goed gevulde agenda. Uit de toelichting van burgemeester en schepenen bleek dat de gerooide lindebomen in de Vrijbeid dit plantseizoen worden vervangen en van een tijdelijke bescherming met bielzen voorzien. Voor de definitieve herinrichting heeft Openbare Werken het licht op oranje gezet en zou het kollege van de minister een intentieverklaring moeten kunnen losweken eer aan die toestand wat verandert. De spreiding van de H. Bloedfoor over Vrijheid, Gravin Elisabethlaan en Oststraat werd als heel ongelukkig ervaren door alle betrokkenen. Over die materie zal met de kermisexploitanten een vergadering belegd worden. Over het administratief centrum luidt het dat gehoopt wordt op realisatie tegen 1993. De brandweerkazerne zou nog in januari worden gesloopt, al kan het winterweer nog anders doen beslissen. Er zou nog gezocht worden naar een mogelijkheid om de gevel van de Latijnse school te bewaren en te integreren in het nieuwe centrum. Ook zou er overleg zijn tussen de architekten van het administratief centrum en de aanpalende privé-projekten zo-

dat het geheel in een vergelijkbare stijl opgetrokken zou worden. De meeste kerkpaadjes zijn verdwenen of verdwijnen in snel tempo. Meestal werd bij verkavelingen en nieuwbouw geen rekening gehouden met deze paadjes, en aan deze toestand zal weinig te veranderen zijn. Wel wordt de wegeling achter het Seminarie naar de Burgemeester J . Van Aperenstraat (die door de uitbreiding van Quirijnen in onbruik is geraakt, terwijl behoud van dit pad naar verluidt nochtans een konditie zou zijn geweest voor de toegestane uitbreiding!) eerlang hersteld zodat de bereikbaarheid van de HVV terreinen voor fietsers vergroot. Het kollege verstuurt een brief naar Openbare Werken i.v.m. de onveiligheid van de Loenhoutseweg: ter hoogte van de kruising met Heuvelstraat en Kathelijnestraat wordt een kleine vluchtheuvel wenselijk geacht; op het kruispunt met deLodewijk De Konincklaan zou een heraanleg met inname van een strook OCMW grond de problemen kunnen verminderen. De zij-ingang van de kerk zal regelmatig open zijn van zodra er een luchtsas voorzien is. De trapjes die voor rolstoelgebruikers hinderlijk waren, blijken ondertussen reeds verdwenen voor een schuinlopende helling. Tenslotte werden de uitbreidingsmogelijkheden van het kerkhof besproken. Daar zullen in de toekomst overgravingen onvermijdelijk zijn. O

Carmina Burana l;)il. Kunstkring Spijker'1' '" Elf vrouwelijke dansers brengen een choreografie op de integrale uitvoering van de 'Car-

Drukwerk? Drukwerk Laat dan je

verzorgen door

GRAPHIC DESIGN Voor al uw reklame- en ander drukwerk kan je vanaf nu terecht bij Graphic Design. Wij hebben o.a. een zeer uitgebreide collectie geboorte-, huwelijks- of jubileumkaarten ter beschikking maar ook voor ander familie- of handelsdrukwerk, mailings, folders (ook grote oplagen), kranten en zelfs boeken moet je bij Graphic Design zijn. Geen opdracht is ons te zwaar! Ook voor een nieuw ontwerp (logo's, advertenties, folders, ..... ) kan je bij ons terecht. Dus aarzel niet en neem kontakt op met Patriek Lambregts opdat jij zelf met uw eigen zaak bezig kunt zijn.

LET OP! Graphic Design is enkel bereikbaar na 19.00 uur.

GRAPHIC DESIGN Lambregts Patriek 18

Jan van Cuyckstraat 23

2320 H oogstraten

03/314 68 34


HOOGSTRATEN

In Memoriam

Victor Van Merode

Op 9 en JO februari staat dit KWB-gezelschap borg voor eenfraaie portie toneel in het Spijker.

mina Burana' zoals die op muziek werd gezet door Carl Orff. De dansers maken deel uit van de Compagnie Aimé de Lignière die in deze uitvoering de middeleeuwse liederenschat konfronteert met een TibethaansOosterse enscenering. De liederen worden niet tekstueel uitgebeeld, wel wordt de geest ervan geëvoceerd. Rekwisieten, kostuums en decor van John Bogaerts werden ook in die zin opgevat. De muziekuitvoering die gebruikt wordt, werd verzorgd door het Radio Symphonie Orkest o.l.v. Riccardo Chailly. Werken verder mee: het koor en knapenkoor van Staats- en Domkoor van Berlijn, sopraan Sylvia Greenberg, contra-tenor James Bowman en bariton Stephen Roberts. De Lignière zelf is direkteur van het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie in Antwerpen. Hij behaalde reeds diverse buitenlandse onderscheidingen met vaak vernieuwende choreografieën. Dit alles op vrijdag 22 februari in de Rabboenizaal van het Spijker. De inkom bedraagt 300 fr. Reservaties zijn mogelijk tijdens de schooluren, tel. 314.55.36. 0

Bieke Roovers uit de Achtelsestraat werd in de bloempjes gezet als 4.000ste natuurgids. De natuurgidsen uit de regio zullen zich verenigen in een afdeling van de Vereniging Milieu Educatie Provincie Antwerpen. 0 De huisnummerlijst van de Gelmelwachtredactie belandde opnieuw en helemaal up to date in de brievenbus. O De hobbyliefhebbers worden verwacht op de 12e hobbytentoonstelling van KA V en KWB die tijdens het weekeinde van 2 en 3 februari de zalen van de Pax vult. Daar zit traditioneel ook een kaartavond aan vast, en wel op zaterdag wanneer er gerikt kan worden. 0 Op dinsdag 26 februari en 5 maart haalt Dewevo een bezinningsavond naar het auditorium van het Seminarie. Inleider is WiJfried Rosse!. Dat alles onder de titel: De wonderen van Jezus, uniek of navolgbaar? Met medewerking van DF. O De veiting slaat alweer zijn vleugels uit, en alsmaar westelijker verrijzen de stalen skeletten van nieuwe hal-

Jen. De uitbreiding omvat o.m. 7 koelcellen (5 freon en 2 ammoniak exemplaren), batterijlokaal, hoogspanningscabine, 5 opslagtanks van telkens 5.000 liter mazout, opslagplaats voor hout en plastic leeggoed van 6.500 m'en een 'Stalplaats ·voor 18 wagens. O Het afgelopen jaar verliep andermaal in stijgende lijn voor de tomatenteelt. De aanvoer ervan groeide met 4.000 ton, terwijl ook voor dit jaar een groei van dezelfde ordegrootte verwacht wordt. 0 St Cecilia luistert de zaterdagavondmis van 2 februari op en viert op 16 februari karnaval met een verklede uitstap en een bal in de eigen zaal in de Gelmelstraat. 0 Op 9 februari heeft de jaarlijkse feestvergadering van de Bond plaats in de Pax. Kinderen worden verwacht om 13.30 uur en volwassenen kunnen het kindergeweld op het podium bewonderen vanaf 17 uur. Koffietafel en samenzijn vervolledigen het programma, waarbij van de deelnemers nog een portie animatie verwacht wordt in de vorm van muziek, voordracht, play-back en dergelijke. 0 De gemeente behandelde 303 bouwdossiers vorig jaar. Er waren 104 huwelijken en 23 echtscheidingen. verder waren er 234 geboorten, 8 adopties en 126 overlijdens. 0 Tot en met het weekend van 10 februari stelt in deIKOde Gentenaar Willem Hoet zijn werk ten toon. De opening van deze tentoonstelling met live muziek van The Works, een kruiwagen zand, boomtakken en meer van dat fraais moet alleszins beklijven bij menig aanwezige. 0 De Marckriver Jazz Band is aan zijn 15de koncertjaar bezig. Dat zal worden gevierd op 20 april. Eer het zover is, zal op 9 februari de Dendermondse Jeggpap N.O. Jazzband in de Jazzclub te gast zijn.O Zeg nu nog eens dat ze hier precies stil zitten in de winter?•

De Hoogstraatse Maand ~

03-314.55.04

'Meneer Van Merode is een begrip in onze gemeenschap' zo begon Deken A. Van Dijck zijn homilie bij de begrafenis waaraan bijna duizend vrienden deelnamen. Ook in de hele Noorderkempen was Victor Van Merode een begrip geworden sinds 1938, het jaar dat hij naar Hoogstraten kwam als leraar aan het Vito. Vele honderden leerlingen uit de streek heeft hij opgeleid langs de soms lastige wegen van de wiskunde. Hij was een gevierde leraar van het door velen niet zo geliefd vak ... Victor bezat trouwens alle kwaliteiten die van hem haast de volmaakte leraar maakten: goedheid voor iedereen, geduld, inzicht, toewijding. Niet zonder redenen werd hij door de directie tot voorbeeld gesteld aan jonge collega's. Delicate opdrachten als het opstellen van lesroosters werden hem toevertrouwd. Nog maar kort geleden kwam Victor Van Merode in het nieuws toen hij met zijn lieve mami, Paula, op 1 september 1990 de gouden bruiloft vierde. Ook toen is alom gebleken hoezeer deze mensen van harte geliefd zijn in het eigen gezin met tien kinderen, maar ook buiten de familie in de grote gemeenschap. Sinds hij met pensioen ging, kreeg Victor veel tegenwind. Eerst een beenbreuk, verder nog ernstige problemen met zijn gezondheid en, even voor het gouden feest, de brand waardoor het zo vertrouwde huis aan de Karel Boomstraat onbewoonbaar werd. Herinneren we er tenslotte nog even aan dat Victor Van Merode lange tijd voorzitter is geweest van de Bond van grote en jonge gezinnen in Hoogstraten. Hij overleed op 17 januari in de leeftijd van 76 jaar. J.B.

19


HOOGSTRATEN

'k Zal toch nog gouden bruiloft kunnen vieren!

Dat zij nog haar goutl.:tl brUllolt LOU kunnen vieren, dat nam Roza Koninkx zich stellig voor toen zij enige tijd geleden zwaar ziek was. En het is ook uitgekomen want als Roza iets wil, dan gebeurt het ook. En zo vierden RIK VERSTAPPEN en ROZA KONINKX (Jaak Aertslaan 8) op 12 januari hun gouden feest. Vijftig jaar geleden stapten zij te voet naar de kerk en het gemeentehuis van Pulderbos om er te trouwen. 'De sneeuw lag dik en hard want het was een strenge winter. We moesten achtereen lopen om recht te blijven want elkaar een arm geven, dat paste niet. Op het gemeentehuis kwam de burgemeester ons tegemoet, recht uit de stal met het stro nog aan zijn klompen. Het was een echte boer en de veldwachter moest hem wijzen waar hij zijn handtekening moest zetten ... zo ging dat toen.' Rik werd in 1918 in Bertem geboren maar verhuisde later met zijn familie naar Pulderbos. Zijn vader was veekoopman en die stiel zou Rik later ook uitoefenen. Maar eerst moest hij Roza nog tegenkomen. Die kon hij moeilijk ontlopen want zij woonde in een boerderij vlak in de buurt. Roza en haar zus waren de enige kinderen in het gezin Koninkx en zij moesten hard meewerken thuis in het geboer. Roza vertelt dat ze soms 's morgens al om 3 uur opstond om de beemd te gaan maaien. Een van haar taken was het vervoer van de melk, met de hondekar. Dat ging meestal vlot van de hand tot ze op een dag eens met melkkitten, hond en kar in de sloot belandde. 'Toen heb ik nogal gevloekt! ' Het avontuur met de hondekar zal Rik wel ter ore zijn gekomen en hij kreeg zin in dat meisje met pit. Ook Roza vond Rik een geschikte vent en zo begon de verkering. Na hun bruiloft woonden ze enige tijd in Pulderbos maar verhuisden na de oorlog naar Wortel. Daar vond Roza haar draai niet, het was haar te stil, ze was gewend aan drukte en bedrij-

20

vigheid. Dat kreeg z.: \olop tu.:u 11.:1 g.:Lin Verstappen, inmiddels uitgebreid met vier kinderen: Sylvain, Francine, Frans en RachelIe, naar Hoogstraten kwam wonen. Ze namen hun intrek in het café 'Plekje bij de Molen' ,

op de hoek van de St. Lenaartseweg. 'Het was daar zo gezellig, vertelt Roza, ik mis dat nog altijd. Het was natuurlijk druk maar ik had hulp van mijn vier dochters (in Hoogstraten werd nog een tweeling geboren: Lizette en Magda). Café houden, wij deden dat allemaal graag, nu nog zouden mijn dochters dat willen doen, al is het maar als hobby. Niet dat we nooit geen last hadden met laatblijvers en zo. Maar die pakte ik gewoon bij de kraag en zette ze buiten. Da's niet zo moeilijk hoor, want vechten met een vrouw, dat zouden ze toch nooit doen .. .' Het was dan ook met heel veel spijt dat Rik en vooral Roza na 34 jaar het café moesten vaarwel zeggen toen ze verhuisden naar de omgeving van het rusthuis. 'Het is hier wel goed wonen, gerieflijk en zo ... maar dat bruisende leven van vroeger, ach dat is voorbij.' Rik heeft anders veel van zijn vroegere leven naar de bejaardenwoning meegenomen. Zijn duivenhok met de duiven waarmee hij nog veel bezig is en zijn groententuin waar hij ook veel tijd insteekt; Roza heeft nog nooit groenten moeten kopen. Naar de beesten gaan kijken, dat doet hij ook nog. Niet om te kopen of te verkopen maar om te keuren, daar doet hij wel eens een omweg voor als hij er met de fiets op uittrekt. Roza houdt zich intussen bezig met brei- en haakwerk; ook al willen de benen niet meer zo goed mee, haar handen en ogen zijn nog druk bezig met het maken van prachtige bedspreien, een specialiteit van haar. Behalve de gouden bruiloft zal er binnenkort nog een en ander te vieren zijn in de familie. Want in januari en april worden de eerste achterkleinkinderen verwacht. En Roza en Rik hebben 15 kleinkinderen, dus zal er nog heel wat gefeest worden in de volgende jaren. We wensen het hen van harte. •

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!!

VRIJHEID 1 27 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51 .93

Kopje van de Maand is: Luc Van Nijen, Rooimans 14, 2323 Wortel

I

J


Jan Hendrickx:

'Marathon blijft een avontuur' Drie maanden geleden zag Jan Hendrickx zijn trainingsarbeid beloond met een uitstekende prestatie in de 21ste Berchem Marathon. Jan liep een verstandige wedstrijd, finishte in 2u 22m 55s en werd daarmee vierde in de einduitslag. 'Het doel was 2 uur 25 minuten te lopen. Ik had me goed voorbereid. Het weer was goed, ik kende geen verzwakking, kortom het was een ideale wedstrijd', vertelt de AVN-atleet die al uitkijkt naar zijn volgende opdracht in Stabroek begin april. Jan Hendrieloc ( 0 31-5-59) koos zes jaar geleden definitief voor de atletieksport. In zijn 'vlegeljaren' voetbalde hij bij de scholieren van FC Meerle. In zijn geboortedorp was Jan dan ook aktief in de jeugdbeweging. 'Er werd veel aan sport gedaan in de Chiro. Telkenjare was de (verbonds)cross in Arendonk -later ook in Brasschaat- hét topevenement. In groep- zowat 50 man - werd dan enkele weken duchtig getraind'. Jan werd in zijn allereerste wedstrijd ('bij de rakkers') zevende. Nadien zou hij ook enkele Chiro-crossen winnen. 'Maar aansluiten bij een 'echte' klub, daar was toen nog geen sprake van '.

km), Barsbeek (2de) en Lichtaart (1ste in 52.31 op 10 mijl). Jan nam het besluit het ook eens op de marathon te wagen. 'Ik deed mijn 42km-debuut in Etten-Leur. Na 18km moest ik de kopgroep laten gaan. Ik kreeg het moeilijk en omstreeks 35km was het liedje helemaal uitgezongen'. Jan 'sukkelde' over de aankomstlijn en stamelde: 'Nooit meer!' Een beetje afzien kan echter nooit kwaad. Jan dreef de trainingen op en won stratenlopen in Brasschaat en Gooreind. Inmiddels was hij aangesloten bij Turnhout en kreeg er trainingsadvies van marathonspecialist Jules Grimon. 'Ik werkte voortaan een welomlijnd oefenschema af. In de marathons van Berchem en in het Nederlandse Maassluis betaalde ik nog leergeld. Ik startte te snel en zat in de slotfase van de wedstrijd helemaal 'stuk'.

Hoofd & Benen

Met zijn drie jongens, Hans, Toon en Thijs, aan zee.

Koersfiets Jan keek in die tijd op naar de sterke prestaties van het plaatselijke wieieridool Willy Van Den Ouweland. 'De 'Will' won destijds (69-75) 33 wielerwedstrijden. Met de vele supporters ging ik dan vaak naar de koers kijken. Ik zou ook gaan koersen, maar mocht eerst niet. De studies in het Klein Seminarie - Handel - kregen voorrang. In 1977 was het eindelijk zover en kon ik aan de slag bij de 'juniors". Het werd een harde leerschool, maar Jan zette door. 'In Vorselaar - vijfde -reed ik m'n sterkste wedstrijd. Ik was in de laatste kilometer 'ontsnapt', maar werd teruggegrepen. Rolf Dockx won toen in de spurt' . Jan stapte over naar de liefhebbers en reed nog een 10-tal koersen. 'Ik had geen problemen met het aantal kilometers. Uithoudingswerk lag me veel beter, ook toen al. Ik ging studeren in Turnhout (boekhouden - informatica) en stopte met kompetitie'. Jan bleef

wel trainen. Hij reed met de fiets naar school en als het even kon werd 's avonds in groep serieus getraind op de Hollandse wegen.

Marathon Jan beëindigde zijn studies, ging werken bij Cera in Hoogstraten en stapte in 1982 in het huwelijksbootj e. 'In het winterseizoen 1984-85 tekende ik een aansluitingskaart bij Wommelgem (vriendenklubs). Ik startte in enkele A VVV-veldlopen en dat viel mee'. Vooral het lange afstandswerk leek hem wel te liggen. In 1986 legde Jan zich toe op wegwedstrijden. In de halve marathons van Beerse (7de) en Zoersel (3de) liet hij zich opmerken. Zijn 'loop-baan' was definitief gestart. 'Ik trainde meer gericht, liep enkele crossen in de winter - w.o. 2de in het A VVVkampioenschap - en maakte stelselmatig vooruitgang'. In de zomer van '87 volgden sterke prestaties in Beerse (3de in 1.07.39 op 20,5

In 1989 won Jan wedstrijden in Gooreind, Wortel en Rijkevorsel. In de marathon van Berchem (17de in 2.27 .27) bevestigde hij zijn uitstekende najaarskonditie. In de vermaarde Singelloop in Breda (21 km in 1.08) liep hij zijn beste (internationale) wedstrijd. Vorig jaar ging Jan op zijn élan door. In Stabroek testte hij de konditie (2.34) en won zijn allereerste marathon. Jan trainde gemiddeld 150km per week - gedurende acht weken - en kwam in Berchem prima voorbereid aan de start. 'Ik liet na drie kilometer de kopgroep gaan. Ik respekteerde mijn vooropgestelde tussentijden en verzwakte niet'. Het eindresultaat mocht er wezen. Vierde in een uitstekende 'krono' van 2u 22m 55s. Wat wordt het dit jaar? De ambities zijn weloverwogen, maar niet minder ambitieus. 'Na een marathon volgt steeds een mindere periode. De konditie wordt wel onderhouden met enkele veldlopen' - Jan werd 25ste in Mol (crosscup) en 2de in Hoogstraten en Stabroek. Binnen enkele weken start de voorbereiding voor zijn zevende marathonrace. 'Misschien Stabroek, dat is nog niet geheel zeker. Ik loop wel de 20km van Brussel. In het najaar doe ik dan de hele afstand, ook op dezelfde omloop' . Een tijd vooropzetten, wil de AVN-topper niet. Marathonlopen blijft immers nog altijd een avontuur. •

21


Al het HOUT rijssen, fonisch Mind~rhoutse

sehool met 'Tuur in de natuur' h,,

,

t

'''''

.-m~

Over de verloedering van de natuur in onze leefomgeving hoeven we geen boompje meer op te zetten. Ozongat, zure regen, waterzuiveringsperikelen, stinkende rivieren, vergiftigde grond . .. ! Milieuschandalen waarmee we serieus in ons maag zitten en die voor een oplossing smeken.

beuren. Biologie, natuurkennis, actualiteit, geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands ... lenen zich perfect. De Tuurbus vormt natuurlijk de grote attractie en het eindpunt van het project. Het is een grote truck omgebouwd tot een DOE-EN BELEVINGSRUIMTE voor de kinderen. Daarin komen ze in contact met de natuur en het milieu op een directe manier. De kinderen beleven het milieu in al zijn aspecten: ze zien, horen, ruiken en voelen de natuur. Ze telefoneren met een kik-

F1 , ·' I

ft

l

lf \I I

I I

---~ L i'

f

~.!!=,

De imposante 'TUURBUS' op de speelplaats achter de parochiezaal vormde inderdaad een attractie; de kinderen beleefden de natuur in al zijn facetten. Veel geld zal het kosten en de 'vervuiler betaalt' ruikt ook dikwijls naar twee maten en twee gewichten. Samenwerking van groot tot klein is een essentiële behoefte! Op jonge leeftijd milieubewust gemaakt worden, is van uitzonderlijk belang. De kleinen van vandaag zij n de volwassenen van morgen! Om deze reden heeft het Fonds Leefmilieu van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en met de steun van de Nationale Loterij het initiatief genomen om de Milieu - Educatie in bet Lager Onderwijs te stimuleren. De bedoeling hiervan is de kinderen een ruimer en concreter inzicht te geven in de milieuproblematiek, aan te tonen wat er verkeerd loopt en hoe naar een oplossing kan worden gezocht. Bij de kinderen probeert men belangstelling en verwondering voor het milieu op te wekken. De MINDERHOUTSE BASISSCHOOL verwerkte onlangs een 'Milieu-week' aan de hand van het educatief model 'TUUR IN DE NATUUR', waarin de 'TUURBUS' een belangrijke hoogtepunt vormde. Heel wat didactisch materiaal werd aan de school toegespeeld: de Tuurkrant met interessante teksten, leuke tips, humor enz., die aanspoort om actief mee te werken aan het project; de Tuurkisten waarin een verzameling van de meest uiteenlopende materialen die de leerkracht kan gebruiken tijdens de les; de Tuurboeken, speciaal bestemd voor de leerkracht. MILIEUEDUCATIE wordt niet als een apart vak beschouwd maar het moet wel vakoverschrijdend werken binnen het totale onderwijsge-

22

voor voeding, industrie, kleding, geneeskunde ... ! Dit proces verloopt in drie fasen: leren begrijpen van de natuur, objectieve waarneming van wat er verzekerd loopt, op zoek naar oorzaken, op zoek naar een OPLOSSING. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat zo'n milieubewustwording niet op een luttel weekje geklaard is. Daar moet blijvend aan gewerkt worden en door de schooldirectie is er op aangedrongen om in elke klas een bepaalde actie te starten. Zo worden er o.a. lege batterijen verzameld, men heeft afvallaten meebrengen en door de kinderen laten sorteren ... ! Alleszins een educatief initiatief van onze basisschool, want... klein geleerd is oud gedaan en dit tot welzijn van ons aller milieu! 0

Van verkeersregels ...

"'f :!f'rOP

nieuws over MINDERis welkom bij René LauDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28.

ker, ze strelen een schaap, ze kruipen op een vuilnisbelt, ze steken hun neus in een bloem ... ! De verscheidenheid van ons leefmilieu wordt belicht en ook worden de leerlingen geconfronteerd met de verloedering van het milieu om tenslotte het belang in te zien

Grootscheepse reclamecampagnes tegen het teveel aan pro-mille in het bloed kunnen het rijgedrag voor een bepaalde periode zeker in gunstige zin beïnvloeden. Beetje bij beetje dringt het bij velen door dat alcohol achter het stuur gelijk staat aan een contract afsluiten met de baarlijke duivel himself. Daarmee is echter wel iets opgelost, het grote euvel blijft ongetwijfeld die moeilijk in te dijken snelheid. 60 km per uur rijden is niet zo moeilijk in de dorpskom! Eventjes de zware voet wat lichter induwen! Enkele maanden geleden werden enkele Minderhoutse zijwegen getooid met verkeersborden waarop 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer', op heel wat wegen prijkt een levensgrote '60', de rijksweg kreeg zelfs 'Radarcontrole'! Klaarlijkelijk scheen dit toch enig effect te verwekken maar momenteel wordt er bij momenten weer 'rustig' geraasd. Onlangs werd in de dorpskom een 13-jarige jongen omvergereden en een 8-jarig meisje dodelijk neer-

Op de 15de K. W.R-K.A. V.-hobbytentoonstelling oogstte de Chinese stand heel wat bekijks. Hier gaan de belangstellende blikken uit naar de Oosterse schrijfkunst of .. was het de innemende Chinese schone Su Yin Wang die de show stal.

{

'


MINDERHOUT

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57. 10 03/314.56.91 Tijdens het K. V.L. V.-kerstjees~ bedacht men het 400ste lid met een prachtig bloemstuk, dat overhandigd werd door voorzitster Annie Desmedt en secretaresse Maria Bolckmans. Ditjaar schreef men een aantal nieuwe leden in en overschreed men de kaap van 400. Uit de nieuwelingen werd geloot om het 400ste lid aan te duiden en Mevr. Lut Jocbums-Mattheussen uit de Meerseweg mocht zich als de stralende gelukkige laten huldigen. gemaaid. Stemt tot nadenken en meer dan dat! ALS ELKE GEMEENTEBEWONER IN ZIJN EIGEN GEMEENTE DE SNELHEinSREGELS ZOU RESPECTEREN, DAN ZOU ER HEEL WAT TEN GOEDE VERANDERENtO

... Over nieuwjaarke zoete ... Dat heel wat mensen de schrik om het lijf slaat als ze hun kleine kinderen in het verkeer moeten loslaten is evident. En vooral op OUDEJAARSDAG lopen er zo heel wat 'oogappeltjes' rond van deur tot deur om voor een centje te zingen en de mensen een 'Gelukkig Nieuwjaar' toe te wensen. Iedereen krijgt zijn kinderen ook graag gezond terug thuis. Verscheidene ouders begeleidden hun kroost bij het oversteken van de overdrukke weg. Een drietal jaren geleden vonden enkele bewoners dat het zo niet verder kon en zij namen een prachtig initiatief dat jaar na jaar verder uitgebouwd werd. De school en oudercomité, K.W.B., B.G.J.G. engageerden zich ook en op 8 plaatsen: Meerseweg, Borselhoeve, Beemden, Hemelstraat, Koestraat, Schoolstraat, Venhoefweg, Kapeldreef, werden de kinderen een veilige oversteekplaats aangeboden. In het totaal offerden 24 mensen enkele uren van hun vrije tijd op om verkeersbrigadier te spelen tot welzijn van de kinderen en geruststelling van de ouders. Coördinator Karel Koyen zorgde tussendoor voor hartversterkertjes! WEL VIEL OP DAT HET VERKEER DIE VOORMIDDAG VOORBIJ KROOP, men nam de tijd! Het kan dus! O

•..Tot gemachtigde

·

,,.._ ,,-?,,-;,;.:;.,/:::. · :.;

1

opzichtet~ :f~

Iets voor jou? Neem dan onmiddellijk contact op met de school, tel. 314 64 21 of met AN

WOUTERSE, tel. 314 49 00! De oudervereniging van de Lagere Basis- en Kleuterschool kan sinds enkele jaren beroep doen op mensen die op vrijwillige basis een belangrijk steentje bijdragen om de schoolkinderen te helpen bij het oversteken van de alsmaar gevaarlijker wordende rijksweg. Deze GEMACHTIGDE OPZICHTERS doen dit 's morgens van 8.30 tot 9.00 uur en 'smiddags van 12.45 tot 13.00 uur! Om naar de toekomst toe deze erg belangrijke taak via een beurtrol te kunnen blijven organiseren, nodigt de oudervereniging, IEDEREEN DIE ZICH KAN VRIJMAKEN gedurende voornoemde perioden, uit, hen te helpen en de groep aan te vullen! DOEN!! •

Van Spaendonck teruggefloten De boomkappingen voor de aanleg van een omstreden golfterrein in Minderhout mogen niet worden hervat. Dit l;>esliste ondervoorzitter mevrouw Wouters van de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout in kort geding. Voor elke dag van overtreding wordt een dwangsom van 50.000 fr opgelegd. De tegenpartijen, vzw Natuurreservaten en Jef Leestmans, ambtenaar van Waters en Bossen, mogen een deurwaarder aanstellen om de naleving van de rechterlijke beschikking te laten controleren. Op elke poging om de deurwaarder in zijn controle te hinderen staat nog eens een dwangsom van 10.000 fr. Rechter Simonne Wouters oordeelde dat er wel degelijk aan ontbossing en wijziging van het reliëf en de vegetatie werd gedaan. Ook gezonde en niet-omgewaaide bomen werden gerooid. Afgaande op de luchtopnamen vond zij dat ongeveer 30 à 40 hectaren werden ontbost, ongeveer een derde van het domein. De ontbossingen komen wel overeen met de vroeger ingediende plannen voor de aanleg van een golfterrein en hebben niets te maken met normaal bosbeheer, aldus mevr. Wouters. D

Veilig oversteken op oudejaarsdag te Minderhout! Ook de oudervereniging doet een dringende maar warme oproep naar vrijwilligers toe om het 'SPIEGELEI' 's morgens en 's middags even te komen hanteren!

23


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Terwijl ik deze regels schrijf (18 januari), regent het bommen in het Midden-Oosten. De hele wereld kijkt ademloos toe en ook in Meer is het gespreksonderwerp nummer één nu eens niet het weer, maar wel de nieuwe oorlog. Hoewel de ongerustheid vaak niet verder gaat dan de dure olie, want de portemonnee lijkt bij velen ook nu het dierbaarste bezit. Ik vind het niet gemakkelijk om in deze zorgelijke tijden veel zinnig dorpsnieuws te schrijven. Het is ineens allemaal zo onbelangrijk. Al onze activiteitjes, probleempjes, kwaaltjes, enz ... worden zo onbeduidend. Moet alles in ons dorpje en ons leven niet sterk gerelativeerd worden op een moment als dit? Moeten we onszelf - in tegenstelling tot de dolgedraaide media die van het hele gebeuren één grote show maken: ladies en gentlemen ... would you welcomeplease... livefrom Kuweit... The War! - niet absoluut beraden over wat écht belangrijk is in een mensenleven? Ik beperk me in ieder geval tot een aantal foto's en enkele korte berichten, want ik voel momenteel niet de minste behoefte om hier de plezante of vervelende of weet ik wat uit te hangen. 0

Eindelijk: een reactie Een half jaar geleden schreef ik een curiosum over het 'geboei' van Meer, het gebouwtje op het kerkhof. Tevens deed ik een oproep om het mysterie rond de naam en de oorsprong van dit gebouw te helpen onthullen. Daarop is nu eindelijk een reactie onder de vorm van een ingestuurde brief, waaruit blijkt dat ik er niet ver naast zat met mijn uitleg. Maar oordeelt u zelf, want hier volgt de integrale brief:

Onlangs verscheen er in DHM een artikel over een merkwaardig gebouwtje op het kerkhof te Meer. Het wordt verkeerdelijk het 'geboei' genoemd. De gangbare naam in Meer was het 'gebooi' (kort uitgesproken) en 'gebooi' kwam van 'geboden of gebod'. In mijn vroegste herinneringen werden aan dit gebouwtje 's zondags na de hoogmis de gemeenteberichten, als die er waren, voorgelezen door de toenmalige veldwachter Felix A erts, opvolger van Adriaan Brosens, grootvader van Juut en Jeanette. De veldwachter (garde) had ook als taak bij een noodslachting al bellend door het dorp daarvan kennis te geven aan de inwoners van het dorp. In de weekeinden (zondag) werd hij bijgestaan door de beëdigde nachtwaker (toendertijd Sus La wijt), later opgevolgd door Peerke van Lukes, bij de sluiting van de cafés en met de kermis. Deze functie werd bij het begin van de oorlog '40- '45 afgeschaft. Dit schrijven is geen geschiedenis. Alleen een heel klein stukje herinnering uit mijn jonge jeugd over mijn dierbaar Meer. Hartelijk, Albert Eelen Bedankt Albert, voor de informatie en de moeite. U hebt het mysterie rond het 'gebooi' defmitief opgelost. Helaas bevindt het nu geïdentificeerde gebouwtje, vooral het dak, zich nog steeds in zeer slechte staat. Langs deze weg doet Meer daarom nogmaals een beroep op haar verkozenen om er iets aan te doen. Met een beetje geld, werk en vooral goede wil kan dat geen probleem zijn.D

De ~ussenaJ(ker houdt je wakker! Soms letterlijk zullen de buren zeggen, maar ik bedoel hier eigenlijk dat de Mussenakker na al die jaren nog steeds de vinger aan de pols houdt. Dat blijkt ondermeer uit hun programmatie voor zondag 17 februari, wanneer er een extra harde muzieknamiddag gepland staat. Die dag is het al death metal, hardcore en grindcore wat de klok slaat. Vanaf 13.30 uur loeien de volgende groepen door de Mussenakker: Morbid Death (Wallonië), Spastic Foolies (Lille en omstreken) en Blood (Duitsland). Veelbelovende namen, maar dan wèl voor de liefhebbers van het allerha rdste. Maar ja, misschien hebben huwelijk en kinderen reeds onverbiddelijk toegeslagen in uw leven en is uw allerhardste tijd voorbij. Don't worry (hoewel), de Mussenakker denkt ook aan u. Zij verloochent haar verleden niet en nodigt u daarom op vrijdag 22 februari vanaf 20 uur uit op haar oudeledenavond. Wat die avond juist inhoudt, merkt u wel als u komt. In ieder geval hoopt de Mussenakker zoveel mogelijk oudleden uit haar bijna 18-jarige geschiedenis te begroeten. Dus oudje, don't be afraid of the dark en laat je nog eens zien. Heden en verleden hebben we reeds gehad, nu de toekomst. De voorbereidingen op Akkerpop 91 zijn volop aan de gang en er wordt druk onderhandeld met allerlei groepen, waarbij vooral een gevarieerde affiche beoogd wordt. Dat is geen simpel karwei en veel ligt er nog niet vast. Zekerheid zou al wel bestaan rond de komst van Claw Boys Claw uit Nederland, maar voorlopig zullen we nog wat geduld moeten oefenen voor het definitieve lijstje.•

GARAGE

GeudeiiS

-

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Ook de Meerse bloedgevers en verdienstelijke bestuursleden en helpers werden gehuldigd. Jacques Martens, Elisa Vermeiren en Jozef Goetschalckx gaven reeds 60-maa/ bloed. Rik Marlens kreeg een zilveren baret voor 15 jaar trouwe dienst in het bestuur en Leo Sterkens kreeg twee zilveren baretten voor 20 jaar dienst.

24

STREVEN NAAR PERFECTIE


MEER

Zowel Brassband Ste.-Rosalia als toneelkring 't Heidebloempje kwamen in december uitgebreid in het nieuws: de brassband met een schitterende muziekavond en erg geapprecieerde optredens tijdens de toneelavonden van 't Heidebloempje, onze toneelkring die voor de zoveelste keer haar reputatie van prima amateurgezelschap alle eer aandeed. (Voortaan een bankje meebrengen voor Jan en Herman. N.V.D.R.) Rechtstreeks van de boerderij

Gouden bruiloft

OOKVOOR PARTICULIEREN

TE KOOP

HORMONEN-VRIJE RUNDEREN voor uw diepvries Verdeel samen met uw familie of vrienden een jong rund of een deel ervan. Uw voordeel: - perfecte kwaliteit - gezond vlees voor een aantrekkelijke prijs! Voor inlichtingen:

VAN THILLO Antwerpsebaan - Beerse Tel. 014-61.13.11 Op vrijdag 4 januari vierden Frans Van Den Braeek en Catherina Vermeiren, Hoogeind 89, hun gouden bruiloft. Met een mooie eucharistieviering en een gezellig jubileumfeest werd het een onvergetelijke dag voor Frans en Catherina. Van harte proficiat.

BYOUTERIE Vrijheid 66,

''J0 1.'I

HOOGSTRATEN,

Tel. 03/3147253

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve lederen riemen haarmode in fantasiejuwelen en handtassen

Als je daar niet slaagt, slaag je nergens. 25


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. l

Hobby ,en

vrij~

tijd

De 2-jaarlijkse hobbytentoonstelling (de 12e reeds) trok een massa volk (naar dorpsnormen gemeten). Vanaf de-opening op zaterdagnamiddag was het er druk en op zondagnamiddag moest je er zowaar aanschuiven voor de tentoonstellingsstanden. Er was dan ook heel wat te zien en de organisatoren hadden niets onverlet gelaten om de deelnemers de mogelijkheden te bieden om hun hobby's op de beste manier te presenteren. Ieder had vooraf kunnen kiezen op welke wijze hij of zij zij n troetelkinderen' aan de goegemeente wilde tonen. Een dergelijke tentoonstelling geeft je een beetje inzicht in datgene waar mensen in hun vrije tijd zoal mee bezig zijn. Je merkt dat er meer dingen zijn dan TV of voetbal. Van. handwerk, tekenen en schilderen tot kunstig keramiek. Van biologisch tuinieren tot fitness (met op marteltuigen lijkende toestellen, sommige van eigen fabrikaat). Van rietvlechten tot schaken of van fotografie tot bloemschikken. Van modelbouw tot vogeltjes kweken. En wat er zoal verzameld wordt! Oorlogsmedailles (zonder ervoor te sneuvelen), suikerzakjes, bierkaartjes, petjes, suikerbonenzakjes (zonder er telkens voor te bevallen) en stylo's (Frans Oomen had er 800 verschillende en daar zijn er op de tentoonstelling nog een heel deel bijgekomen). Ook minder voor de hand liggende dingen worden verzameld, zoals 'alles van de Panda-Club' van Kim Van

ten van buiten de gemeente toegelaten wat diversiteit en kwaliteit van het getoonde alleen maar ten goede kwam. Een paar opmerkelijke hobby's werden immers uitgeoefend door mensen van buiten de fusie, denken we maar aan Jos Meulders uit Weelde die miniatuurmeubeltjes toverde uit drank- en andere blikjes. Of Jos en Mia Adams uit Brasschaat met tiffany-glassierkunst. Alles tezamen was het de moeite waard om te zien. We kregen immers een aantal mensen te zien die toonden dat ze zoveel aan vrijetijdsbesteding doen dat ze helemaal geen vrije tijd meer hebben. O

.,

'SbiJ-Shoel' Wat je niet op een hobby-tentoonstelling kan tonen maar wat er wel een is (hobby), dat is volksdansen. En de dansers van de volksdansgroep 'Sil-Shoel' wilden ook graag wat tonen, dus deden ze dat op een volksdansinstuiL 1 Jaar na de oprichting heeft de groep 50 dansende leden, gespreid over 2 groepen, een zaterdaggroep en eenmaandaggroep (leden die zaterdagavond niet buiten mogen, dus meestal gehuwden). De beide groepen lieten in verzorgde optredens zien dat ze op een jaar heel wat geleerd hebben. Dat er buiten de leden van de groep nog heel wat interesse bestaat voor volksdans werd bewezen door de volgelopen zaal. Instuif betekent niet alleen komen

De maandaggroep van Shil-Shoel in volle aktie. elk jaar een feestavond in te richten. Eén van de motieven natuurlijk, maar wel een belangrijk, zeker dit jaar want de kas van het oudercornité was meer dan leeg. De oorzaak van dit begrotingstekort lag vooral in de aankoop van een nieuw speeltuig (klimtuig en glijbaan) voor de kleuterschool begin vorig schoolj aar en door de heraanleg van het groentetuintje voor de kleuters. Maar eens duchtig feesten zuivert het tekort snel aan. Ik wil wedden dat ministers van onze dierbare Belgische staat zouden willen dat ze ook op deze manier hun begrotingstekort konden aanzuiveren. 0

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN Frans Kustermans, 40 jaar wijkmeester van deK. W.B., knipt het lint van de 12e hobbytentoonstelling van K.A. V. en K. W.B. 'Voor mijne cola met een rietje'. Dun (begonnen met 1 beertje) of een hele 'Coca-cola' verzameling van Miranda Stoffels (begonnen met 1 Cola-stoppeke?). Wat een groot deel van deze verzamelingen gemeen hebben is dat het veelal om dingen gaat die anders weggegooid zouden worden. Een van de schepenen die bij opening aanwezig was zag er zelfs een oplossing in voor het afvalprobleem (suggestie: verzamelen van lege Bokma flessen). Voor de eerste maal waren er ook exposan-

26

kijken maar ook meedoen of beter 'erin stuiven', wat gretig gedaan werd. Gelukkig brengt zo'n avond ook nog geld in ' t bakje, want zoals alle bezigheden kost ook volksdansen geld. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de aankoop van danskledij. 0

Fêestav(ind Financiële nood is ook een van de motieven van de ouderraad van de Meerlese school om

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinoen DONCKSTRAAT25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77


MEERLE iemand van W en B dat eens aan de inwoners van Meerle komen vertellen. Misschien op de dorpsraad? Of zijn ze bang. Misschien denken ze alleen maar darwij toch niet vasthoudend genoeg zijn om te blijven aandringen. Aan ons dus om te bewijzen dat we dat wel zijn. Ook het gemeentebestuur moet hiervan overtuigd worden zodat ze meer druk kunnen uitoefenen op Waters en Bossen. Uw talrijke aanwezigheid op de volgende dorpsraad is dus hogelijk gewenst. Nogmaals: ' Zorg dat j'er bij bent'!!! D

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. De 50-jarigen vanMeerleen Meersel-Dreef staken op 22 december de benen onder tafel voor hun feest en hun koppen bijeen voor de foto.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24

Dorpsraad Zoals vorige maand reeds terloops aangehaald is de dorpsraad zinnens een algemene openbare vergadering te beleggen. Na bijna anderhalf jaar wordt het inderdaad tijd om de inwoners van het dorp nog eens kans te geven voeling te houden met het 'gemeentebeleid' . Bij het schrijven van dit stuk is de exacte datum nog niet gekend (planning is anders), maar naar alle waarschijnlijkheid wordt het maandag 18 februari om 20 uur in de parochiezaal. Een individuele uitnodiging valt binnenkort in uw brievenbus, kijk dus eerst tussen de reklame alvorens ze in de papiermand te deponeren. Volgende punten zullen zeker aan de orde komen: - de openstelling van de bossen van de Elsakker (zie verder) - de verkeerssituatie tijdens de kermis - de aanplantingen van de Ulicotenseweg - de aanleg van de Dalweg - de studie voor de bouw van een heuse turnzaal in Meerle (u leest dit goed, het gaat er van komen) - alles wat u van het gemeentebestuur in verband met ons dorp wilde weten maar nog niet kon vragen omdat het geen dorpsraad was. Minstens 2 schepenen hebben hun aanwezigheid reeds toegezegd. De enige ontbrekende schakel is dus de Meerlese bevolking. Zorg dat j'er bij bent!!! D

Bossen van de Elsakker Reeds geruime tijd trachten de inwoners van Meerle via de dorpsraad en het gemeentebestuur van het Bestuur van Waters en Bossen de openstelling te bekomen van de staatsbossen aan de Chaamseweg. Na een paar weigeringen om onduidelijke redenen werd door de dorpsraad een handtekeningenaktie opgezet om te tonen dat de Meerlese bevolking de vraag steunt en dat ze niet met een kluitje in het riet wenst gestuurd te worden. De aktie leverde 800 handtekeningen op. Puik resultaat dus en iedereen verwachtte dan ook snel nieuws hierover. Maar daar loopt het even mis. De handtekeningen doen er ca. 3 maanden over om van de dorpsraad in Meerle bij het stadsbestuur in Hoogstraten te geraken,

Meerle verfegt zijn grenzen of schaft ze af. waardoor de impact van de aktie sterk gereduceerd wordt. Het schepencollege neemt kontakt met de Houtvesterij van Antwerpen om een afspraak te maken voor overleg over de zaak. Afspraak die door de Houtvesterij meermaals wordt verschoven en uiteindelijk niet doorgaat. De zaak komt terloops nog wel ter sprake in andere kontakten met het Bestuur van Waters en Bossen maar een specifieke vergadering over het verzoek om openstelling komt er niet. Het bestuur heeft ondertussen wel aan het college laten weten dat ze op het verzoek niet kan ingaan. Als zoethoudertje stelt het bestuur dat 'een openstelling van het bos gedurende 1 (één) zondag per maand kan overwogen worden'. Reden voor de weigering: geen personeel om toezicht uit te oefenen en geen geld voor infrastractuur (wandelwegen, banken en vuilnisbakken). Het bekende liedje dus en naar mijn mening klinkt het vals. De bossen van Wortel-Kolonie die eveneens onder het beheer van Waters en Bossen vallen, zijn vrij toegankelijk, althans grote dreven. De infrastructuur is er beperkt en het toezicht onbestaande en tot hiertoe ook niet nodig gebleken. Waarom kan dat hier ook niet? Zijn wij zo onbeschaafd dat we zonder toezicht niet te vertrouwen zijn in het bos? Kan

Wist u al dat - de kerststal het Nieuwe jaar amper overleefd heeft. Niet vanwege de ijver van de gemeentewerklieden om hem af te breken. De eerste stormwind van 1991 (op nieuwjaarsavond) deed dat voor hen. Hen restte alleen het bijeenvegen van de brokken. Het wordt dus uitkijken naar een nieuwe volgend jaar. de overblijvende rommel van de woning die op hoek van de Kerkstraat en de Dalweg werd afgebroken eindelijk werd opgeruimd en dat de vuile muur netjes met cement werd bezet. Eindeijk, na maanden gezaag. Juist een paar dagen voordat de Nieuwjaarsreceptie van het Stadsbestuur hier zou plaatsvinden. Toeval? - terwijl Dreveniers er met de spade op uittrekken om de grenzen van hun dorp vast te leggen, Meerle één jaar op voorhand het grote Europa is binnengetrokken. Aan de grens metStrijbeek werden alle borden nu reeds weggenomen. Niks België, niks Vlaanderen, niks Prov. Antwerpen en niks MeerIe. Allemaal één Europa. Van breeddenkendbeid gesproken. Er kunnen natuurlijk ook gewoon souvenirjagers of vandalen aan het werk geweest zijn.•

27


MEERLE

Goud in Meerle

Ge moet er mekaar gaarne voor zien 50 jaar zijn is al iets, dat zie je aan de foto's van de 50-jarigen die met de regelmaat van een klok in dit blad verschijnen. Veel meer is 50 jaar getrouwd zijn, met dezelfde partner wel te verstaan. Daarvoor moet ge mekaar inderdaad gere zien. Dat deden (en doen nog steeds) LIZA DE JONG EN WARD JACOBS. Heel ¡ Meerle stond erbij, keek ernaar en vierde mee feest.

Nicht en kozijn ... Warden Liza zijn wel50 jaar getrouwd, mekaar kennen doen ze al veel langer, vanaf hun prille kinderjaren. Ward werd in 1912 geboren op de Elsakker, Liza kwam een goed jaar later aan de andere kant van de grens, in Ulicoten ter wereld. Bij de bevalling ging het helaas fout met Liza's moeder waardoor deze verlamd werd en in een rolstoel verder moest. Om haar last te verlichten kwam Liza in huis bij de zuster van haar moeder. En daar komt Ward reeds op de proppen, want deze zus is getrouwd met de broer van Wards vader. Bovendien was deze tante vanWardook nog zijn meter. En om de zaak helemaal rond te maken werd Wards vader peter van Liza. Ward en Liza kwamen dus al bij mekaar voor ze er zelfs besef van hadden. Heel hun jong leven hebben ze elkaar gekend als nicht en kozijn zonder het werkelijk te zijn. Tot Ward zo rond de leeftijd van 20 jaar kriebels begon te voelen als hij zijn 'nichtje' tegenkwam, kriebels die met normale familierelaties niet veel te maken hebben. Het won-

derlijke was dat Liza dezelfde kriebels voelde en toen hebben ze dat gemakshalve maar aan mekaar bekend. Ook ouders en pleegouders hadden niets op de verkering tegen, net andersom, ze waren er heel blij mee.

Oorlog en liefde Normaal zou je denken dat dergelijk koppel binnen de kortste keren getrouwd zou zijn. De woelige tijd en vergeplaatste heren die van prille liefdes geen benul hebben, beslisten er anders over. Door de internationale spanningen op het einde van de dertiger jaren was de grensovergang fel bemoeilijkt. Om naar Ulicoten te gaan moest Wardeen toelating hebben van de gemeente en moest hij elke avond voor negen uur terug de grens over. Voor Liza gold hetzelfde. Soms werd wel eens zonder toelating geprobeerd langs binnenwegen, maar dit was niet zonder risico's. Zo werd Liza een keer door de rijkswacht gesnapt op een van de stiekeme oversteekjes, net toen ze bij Ward aankwam. Onder begeleiding van de rijkswacht werd ze op Strijbeek terug over de grens ge-

zet. Ward mocht haar wel tot daar vergezellen, maar de gendarmen deden dat ook. Ze hadden zich hun eerste ontmoeting in zes weken wel iets idyllischer voorgesteld. Ze hadden mekaar gezien, vasthouden was voor binnen enkele weken. Daarbij kwam nog dat Ward tweemaal gemobiliseerd werd, eerst in 1938 (maar voor 8 dagen) en terug in september 1939, toen voor bijna 10 maanden. De liefde werd hard op de proef gesteld. Weinig verlof, strenge regels, stevige grensbewaking. In het begin van de mobilisatie lag WardinBrasschaat en met een door een vriend-soldaat georganiseerd burgerpak en fiets bracht hij stiekeme bezoekjes aan Ulicoten. 40 km heen en 40 km terug, op een avondschofje. Beiden zijn het 51 jaar later nog roerend eens: 'ge moet mekaar gere zien om zoiets door te komen ' .

Getrouwd en kinderen En vermits ze mekaar ... , moest trouwen er toch van komen. Recht na de thuiskomst van Warduit krijgsgevangenschap, die gelukkig voor hem en Liza maar een paar weken duurde, werden er plannen gemaakt. Vanaf 1 januari 1941 had Ward van een nonkel een boerderij gehuurd op Groot-Eyssel (thans Rietweg) en op 7 januari 1941 beloofden Liza en Ward mekaar in Ulicoten eeuwige trouw. Het was koud, maar helder en zonnig weer en ze werden vervoerd in de enige auto die Ulicoten die dagen rijk was. Heel de familie uit Meerle had voor de gelegenheid een pasje gekregen om de grens over te gaan. Nadeel was dat ze al om negen uur terug moesten, uitgezonderd Ward deze keer, die mocht blijven slapen (negen uur hoeft niet voor iedereen een slecht uur te zijn). Het trouwfeest was niet wat we deze tijd van een trouwfeest gewend zijn. Maar door het bijeenscharrelen van rantsoenbonnen kregen alle feestgangers tenminste wit brood op hun

28


MEERLE bord en dat was al feest op zichzelf. 's Anderendaags werd er dan verhuisd naar Meerle. De Duitse grenswachten, middels een fles wijn mild gestemd, maakten bij het overbrengen van de inboedel geen moeilijkheden. Van dan af was het werken geblazen op een boerderij met 13 ha grond, 5 koeien (later zouden dat er 35 worden) en een paard (later 2). Niet alleen het bedrijf groeide gestaag, ook het gezin. Tussen 1941 en 1954 zettenWarden vooral Liza 9 kinderen op de wereld, 6 meisjes en 3 jongens. Allen gezond en wel. Aan die kinderen en aan de boerderij heeft het paar zo'n 32 jaar zijn handen goed vol gehad. Toen was de gezondheid van Liza de aanleiding om minder te doen. Ward wilde nog wel voortboeren maar niet zonder Liza. De boerderij werd overgelaten aan de oudste dochter en het paar kocht zich een huis midden in het centrum van Meerle, in de Kerkstraat, tussen bakker en herberg, tegenover sláger en kruidenier. Alles vlot bij de hand. Met een grote tuin waarin Ward zich naar hartelust in kon en kan uitleven. Heel de familie eet er groenten uit. Liza moet het wel kalm aandoen, maar naaien en handwerk dat is kalm. Voor kinderen, kleinkinderen, de missies en heel de geburen heeft ze genaaid.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio· T.V.· HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Feest Zo deden ze zachtjesaan de jaren bijeen tot ze samen 50 jaar huwelijksleven bij mekaar hadden. En dan moet er vanzelfsprekend gefeest worden. Heel de bedoening werd door de kinderen geregeld. Liia en Ward mochten niks weten. Het gebuurte zorgde voor prachtige straatversiering en praalwagens. De parochiezaal zat helemaal vol voor het feestmaal, het paar moest immers rekenen met 3 families, 2 van de ouders van beiden en de pleegfamilie van Liza, hopen vrienden, kennissen en buren. Dat de feestelingen in familie en in het dorp graag geziene gasten zijn, konden we merken aan de bloemen. Hun huis was er te klein voor.

Kampioenen van de 'Noordervlucht' Meerle 1. Winnaars keuring vliegvermogen oude duivers - Frans Schrauwen jonge duivers - Gerard Herrijgers oude duivinnen - J aak Bluekens jonge duivinnen - Antoon Jacobs algemeen vliegvermogen - Victor Hapers 2. Kampioenen Kampioen jonge duiven Quiévrain + oude en jonge duiven Frankrijk: HARRY JANSEN Kampioen oude en jaarse Quiévrain + jaarse Frankrijk, Algemeen Kampioen Quiévrain en Frankrijk, Koning Kampioen van de Noordervlucht Meerle: EDWARD VERMEIREN.

En verder ... Een gouden jubilee is een prachtig feest maar het duurt ook maar een dag. Hoewel, terwijl we 's anderendaags met het gouden paar zitten te praten om hun wedervaren op te tekenen, vallen kinderen en kleinkinderen (ook al 23) een na een het huis binnen. Blijkbaar heeft iedereen behoefte om nog wat 'na te feesten'. De kinderen en kleinkinderen vullen ook een groot gedeelte van de tijd van Liza en Ward. Altijd is er wel iemand die eens goedendag komt zeggen. Ook buiten de familie kunnen zij hun tijd nog goed gebruiken. Ward heeft zijn tuin en is sedert zijn pensioen een verwoed fietser. Geen enkele rit van de gepensioneerden (en zo zijn er 2 per week) wordt overgeslagen. Liza houdt het kalmer. Hart en bloeddruk vragen dat nu eenmaal. Maar handwerk, dat kan nog altijd en kaarten is ook niet druk. Het paar kan zo rustig nog jaren verder gaan, wat we hen van harte wensen. Tenslotte zien ze mekaar nog altijd graag genoeg om ook nog tot 60 jaar en meer getrouwd te blijven. •

Boven: Gerard Herrijgers, Victor Hapers, Harry lansen, Edward Vermeiren en Frans Schrauwen. Onder: laak Bluekens en Antoon lacobs.

29


-----+-----------------------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45. We zijn wat onzeker 1991 ingedoken, een jaar dat voor Meersel-Dreef wel heel mooi kan worden maar dat op internationaal vlak niet positief is begonnen.

Wedden dat .•. We gaan nu geen weddenschappen afsluiten. Maar het is nu eenmaal zo dat voor dit jaar 55 miljoen frank werd ingeschreven op de gemeentelijke begroting voor het realiseren van de riolering. Bovendien werd uit betrouwbare bron vernomen dat ook het kabinet van minister Van den Bossche het licht op groen heeft gezet voor de betoelaging van het project. Maar ja, in december '85 had ere-voorzitter van de dorpsraad, Jan Hendrickx ook een gesprek met toenmalig eerste schepen Karel Aerts. Daaruit mocht Jan toen afleiden dat de riolering er zeker voor het eind van 1990 zou liggen. Jan trok met stoute moed naar zijn compagnon toe. Er moest een piano versjouwd worden voor een kerstconcert in de Sint Luciakapel. Tijdens het nuttigen van een frisse pint bij 'Den Bud' begon Jan over de riolering en herhaalde de bewering als zou deze er voor eind'90 zijn. Dat werd aanvankelijk op hoongelach onthaald. Maar Jan hield voet bij stuk. Het draaide dus uit op een weddenschap. 'De riolering te Meersel-Dreef zal een feit zijn in 1990- zoniet geef ik vier (4) bakken bier. Omgekeerd geven los Schrickx, los Bastiaansen, Piet Van Dun en de Bud ieder een bak', schreef Budopeen bierkaartje neer. Het kleinood werd ingekaderd en zorgvuldig bewaard. Vrijdag 11 januari zaten ze gezamenlijk rond de tafel, te genieten van het bier. Jan maakte er een feestje van. Opvallend was wel dat niemand zich opnieuw liet verleiden tot een weddenschap, of dat moet dan in de wel heel vroege uurtjes gebeurd zijn.O

der goede kant'. Jan mag echter terugblikken op een mooie carrière. Hij heeft heel wat weten te verwezenlijken voor Meersei-Dreef. Bovendien, zo vertelde hij, mag de dorpsraad op zijn medewerking en steun blijven rekenen. 0

Ludiek Het nieuwe dagelijkse bestuur zorgde ervoor dat opnieuw de aandacht op de problemen van Meersel-Dreef werd getrokken. Al een paar jaren vraagt het dagelijks bestuur aan de gemeente om de afbakeningsborden op de juiste plaatsen neer te zetten en om agglomeratieborden te plaatsen. Tijdens de laatste algemene vergadering deden de schepenen opnieuw beloften. Om hen daar op te wijzen en tevens te vragen hoe het nu zat, schreef de secretaris van de dorpsraad een brief. De schepenen ontvingen ook het verslag van de algemene vergadering. De mannen, er zit geen enkele vrouw in het dagelijkse bestuur, van de dorpsraad werden het wachten op een antwoord uiteindelijk beu en trokken zelf aan het werk. Dat ging blijkbaar niet onopgemerkt voorbij, want de voltallige persschare kreeg er lucht van en bezorgde Meersel-Dreef de aandacht die het eigenlijk verdient. 0

Het zou geen fietspad worden, maar een wandelpad. Het wordt een wandelpad en mis-

schien ook een fietspad . Nog niet zo lang geleden geraakte bekend dat de Europese Gemeenschap opnieuw geld ter beschikking stelt van grensoverschrijdende projecten. Ook de aansluiting van het 'wandelpad' langs de Mark op het fietspad vanuit Nederland behoort tot de mogelijke projecten. VVV en de dorpsraad zijn beiden gewonnen voor deze realisatie. De kostprijs werd geraamd op 22 miljoen frank. De helft zou gesubsidieerd worden door de EG, maar dan moeten de werken nog wel dit jaar worden uitgevoerd. Als het project door gaat krijgt Hoogstraten er een heel belangrijke toeristische troef bij. Het is aan het gemeentebestuur om het initiatief te nemen. 0

Monument Op de grens tussen Belgisch en Nederlands Strijbeek zal een monument worden opgericht ter ere van de douanier en naar aanleiding van de Europese eenmaking. De kostprijs wordt geraamd op 2 miljoen frank. De inhuldiging is uiteraard nog niet voor morgen, maar het college maakte al wel bekend dat de feestelijke inhuldiging zal gepaard gaan met grootse festiviteiten. De Dreefse dorpsgemeenschap zal worden aangezocht hierbij van de partij te zijn. Geen enkel probleem! 0

Kapucijnenbos

,

J

Het dagelijkse bestuur van de dorpsraad besliste om de nieuwe verkaveling 'Kapucijnen Bos' te noemen. Het voorstel werd overgemaakt aan de betreffende diensten. Voor de bejaarden zullen vier woningen gebouwd

Erevoorzitter Jan Hendrickx maakt geen deel meer uit van de Dreefse dorpsraad, hij bood zijn ontslag aan. Het nieuwe dagelijkse bestuur oordeelde echter dat zij dat zo maar niet voorbij konden laten gaan. Jan is twaalf jaar lang voorzitter geweest, en behoorde veertien jaar lang tot het dagelijks bestuur. Onder zijn impuls heeft de dorpsraad ook altijd goed werk geleverd. Jan is bovendien één van de oprichters van de Dreefse dorpsraad. Om hem in naam van de hele Dreefse gemeenschap te danken werd hem de titel van ere-voorzitter van de dorpsraad geschonken en ontving hij uit de handen van Jaak Snijders een tinnen schotel als herinnering. Jan beloofde dat de dorpsraad op zijn medewerking zou mogen blijven rekenen. In een interview verklaarde Jan uiteindelijk te zijn gestopt omwille van de teleurstelling. 'Het mag toch niet zijn dat het vele werk dat we er altijd in hebben gestoken onbeantwoord bleef Niet alleen de gemeentelijke overheid gaf blijk van weinig interesse, ook de bevolking zelf toonde zich wel eens van haar min-

30

Bestuursleden gingen eventjes enkele zaken recht zetten waar het gemeentebestuur - na herhaald aanmanen - toch niets aan doet. Het a.fbakeningsbord 'Meersel Dreef' werd op de juiste plaats gezet, scheve verkeersborden werden recht gezet en vuile borden afgewassen. Nu is het nog wachten op de ontbrekende agglomeratieborden.


MEERSEL-DREEF worden in deze verkaveling. Dat besliste het OCMW in Hoogstraten. Oorspronkelijk drongen de Dreefse bejaarden aan op zes bejaardenwoningen. 0

Wandelen De wandeling van vzw Markdal in MeerselDreef bleek bijzonder veel bijval te hebben gekend. Jef Koyen leidde de wandelaars langs de mooie plekjes van ons dorp. Op 10 maart is het weer zo ver. Om twee uur wordt er vertrokken aan de kerk. Opnieuw wordt JefKoyen de te volgen man. O

Het KLJ-lokaal is er naar verluidt niet al te best aan toe. Het dak blijkt te lekken en het is er moeilijk warm te krijgen. Een opknapbeurt zou hier zeker welkom zijn. Een dergelijk verzoek werd dan ook aan de gemeente gericht. Bovendien is de KLJ nog altijd actief in het ophalen van het oude papier. De laatste keer hadden zij weer twee containers vol. Blijkbaar hebben de mensen in MeerselDreef het door gekregen. Papier houd je best apart, voor een schoon milieu en voor de KLJ.O

Oproep De dorpsraad vraagt dat alle Dreefse verenigingen zich bekend maken bij secretaris Jef Jacobs, Markweg 4. Op die manier weten de leden van het dagelijks bestuur bij wie zij te-

recht kunnen voor vragen. Bovendien wordt ook gevraagd om bedenkingen en vragen door te spelen opdat er iets aan kan gedaan worden. Op die manier wil het dagelijks bestuur iedereen bij de werking betrekken. 0

De biljartkoning Jos Bastiaeosen werd kampioen drieband in Meersel-Dreef. Hij behaalde die titel in een Dreefse biljartclub , zonder naam. 'Wij zijn

nergens bij aangesloten. De leden, twaalf in totaal, zijn allen van Meersel-Dreef of van hier afkomstig, we spelen nu al veertien seizoenen lang'. 0

Kamaval De Dreefse bevolking weet wat karnaval vieren betekent. Dat hebben ze in de eerste plaats te danken aan de ervaren noorderburen uit Galder en Strijbeek. Ook dit jaar wordt er weer fel tegenaan gegaan en hopen de organisatoren op een iets grotere respons vanuit Meersel-Dreef. De Markratten starten met Prins Jos 1 in café Oud-Strijbeek op vrijdagavond 8 februari. Met een groots Karnavalbal wordt daar het zaakje op gang getrokken. Daar treden dan op de Bisams, Ok Al Nix, Mak Zat, De Sjoballen, De Balie Bend, De Zaougers. Zaterdag komen de karnavalvierders om 13.00 uur bijeen in de Leeuwerik te Galder. Daar wordt de sleutel officieel door de burgemeester van Nieuw-Ginneken aan Jos 1 overhandigd. Daarna wordt een heuse playback-wedstrijd georganiseerd voor en

UitliJnen - U1tbalan ceren - Batterijen Remmen - L1chten - Scho kdempers Band en alle merken

DONCKERS = SERVICE .. 0 oNCKERS b\l . ""'s\a9 \ Pf\lt.e•· aan banden A\\e ·· en \ ·a\e pr'l1 . speC'

e~tra

door de kinderen van het Maerkrattenland. 's Avonds zitten de prins en zijn gevolg in het café "t Wapen van Nieuw-Ginneken'. 'We stoan d'r goed op!' is de leuze dit jaar. Dat mag wel blijken als je het feestprogramma bekijkt. Zondag is er dan de optocht. Om 13.00 uur wordt er opgesteld op de Marktweg te Strijbeek en een halfuurtje later zet de optocht zich in beweging. De stoet trekt ook door Meersel-Dreef. Maandagmiddag is er weer het Ouderenbal, dat gaat van start om 13.00 uur in de Leeuwerik met een gevarieerd Karnavalprogramma. 's Avonds is er dan in dezelfde zaal opnieuw een Karnavalbal met medewerking van The Hearts. Dinsdag gaan de prins en zijn gevolg op zieken- en luierbezoek. Om 19.00 uur vertrekt de lampionnentocht met de traditionele ratverbranding tegenover de Galderse kapel. Er wordt opnieuw uitgehost in het café ' Wapen van Nieuw-Ginneken' . Kinderkarnaval Alle kinderen van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef worden uitgenodigd op het pyamabal. Dat zal ook op dinsdagavond doorgang vinden in het 'Wapen van Nieuw-Ginneken'. O Zo, dat hebben we gehad. Op naar de volgende editie. Snaveltje toe, slaap lekker. .. • Sorry Toon, even terug wakker worden, want ik was toch nog iets vergeten! Meersel-Dreef wil dit jaar extra meewerken aan het karnavalsgebeuren. Daarom worden samenkomsten georganiseerd op zaterdag 9 februari om 20.30 uur bij café ' Den Bud' en op maandag 11 februari om 20.30 uur bij café 'De Noordhoek'.

BEL NU SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

TEL: (03) 645 57 95

WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

(03) 312 2316 (03) 326 26 00

(verlengde Bisschoppenhoflaan)

ALLE MATEN

Batterijen MERCEDES Diesel - 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. - 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. - 40 Amp.

Uitlaten* Remmen Schokdempers • enkel te Wijnegem

en te Oostm:tlle t___

_

_

_ _ _ _ ____,

'

. ir''~../'"/

'\;.> './""

BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS 11 STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GAIIAN11E

1..----'''------' AAN LANCEERPRIJZEN BTW 25 ~ incflnief • mc>ftD9e gratis!

Zeer grote keuze sierwielen

Motorrijders ! BANDEN aan ongelooflijke prijzen !

3.114 F 1.892 F

1.890 F


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Recht Ik kreeg een telefoontje van een notaris uit Hoogstraten, die me namens zijn kliënt meldde dat de twee bedragen die in vorig nummer vermeld stonden, sloegen op 2 verschillende bouwgronden. Wel naast elkaar gelegen, maar het ging dus niet om een forse prijsstijging, zoals het hier werd voorgesteld. Waarvan akte (mooier kun je dat in dit geval toch niet zeggen, hee?) En nu weten we ook dat er hier in Wortel nog zeker 2 (zegge en schrijve: TWEE) bouwplaatsen te koop zijn!O

Afval Februari wordt weer een echte afvalmaand. Dat heeft misschien wel wat te maken met de verdubbeling van de belasting op het huisvuil. Dan moet je als gemeente ook laten zien dat je het goed meent! Zo wordt eerst het groot buisvuil nog eens opgehaald op donderdag 7 februari. Ja, de ogen van de 'recycleerders', die mannen (vooral) met een auto met laadruimte of aanhangwagen, beginnen weeral te tintelen. Hun handen jeuken. Wat zal er weer gezocht worden naar schatten tussen andermans rommel. Op 11 februari komt dan eindelijk de CHEMOBIEL een eerste keer naar de gemeente. Ik veronderstel alleen naar de deelgemeenten Wortel en Meerle. Zelfs doorgewinterde milieurotten krabden vorige keer in hun haren toen ik terloops deze 'chemobiel' vermeldde. Maar dan lezen ze hun afvalkrant (aflevering 3; laatste blad, bovenaan rechts) slecht. Of niet. Veel sportuitslagen staan daar inderdaad niet in. Maar al deze vragen zullen na 11 februari opgelost zijn. En dan kunnen boeren en tuinders hun plastiekafval ook nog kwijt op de gemeenteparking op vrijdag 15 februari. Je kunt je natuurlijk de vraag stellen of het dan zoveel beter is om dat ook naar het stort te rijden. Dat doen we niet. Liever dat, dan dat iedereen elke week zijn buren uitrookt in de plastiekwalmen. En ook dat gebeurt nog al te vaak. Ik kan hier vanuit mijnen hof gemakkelijk viervijf stookplaatsen aanwijzen. 't Mag niet, ja, dat weten wij. En zij ook wel. Maar het is natuurlijk zoveel gemakkelijker. En als ge niet in de rook gaat staan, hebt g'er ook geen last van! Hoewel. 0

van het schepencollege? Dat er van de 1036 processenverbaal of waarschuwingen en de 2846 kanttekeningen (wat dat ook mogen zijn) er slechts 12 betalingen gevorderd werden. TWAALF! Nou, dat is goed voor het moreel! Als ik agent was, ik gooide mijn pet over de haag en ging met mijn voeten op mijn bureau liggen. Als ik me niet vergis, waren er ten tijde van de milieuhoorzitting in februari een hele reeks overtredingen vastgesteld. Spijtig genoeg bijna allemaal inwoners van onze gemeente. (Dat zal wel overdreven zijn, want wij overtreden natuurlijk geen regels!) Maar 'we moesten onze brievenbus vooral goed in het oog houden' (ze zou van schrik wel eens kunnen gaan lopen?) zei onze schepen van milieu. Dat is het laatste dat we daarvan gehoord hebben. Ze zullen wel in een of andere vuilbak beland zijn. Goed voor het moreel! In ieder geval: de KWB stelt zich daar ook vragen bij. Ik hoor net dat ze daarover nog een onderhoud hebben met de politiecommissaris. En ook wordt er nog gepraat over een 'verkeerhoorzitting'. Maar daarover is men nog niet uitgepraat. 0

20e keer De fanfare organiseert voor de 20e keer het Karnaval in Wortel. Op zaterdag 16 februari worden de kinderen verwacht in de tent achter de zaal. Daar begint men om half 2 met een teken wedstrijd. En om er dit jaar iets speciaals van te maken, treden er daarna CLOWNS op. En dat duurt tot zo'n uur of vijf. Zondag 17 februari gaat dan voor de 20e keer

de karnavalsoptocht uit. En daarna kan men verder vieren (of beginnen vieren, als men eerst buiten een paar uur kou heeft staan lijden) in de tent met muziek en tekst van Bart Babbelaar. 0

Putten en paadjes Al weer zeker 5 jaar geleden werd hier in Wortel een paadje tussen de Rooimans en de grote baan, afgesloten voor verder publiek gebruik. Daar was nogal wat rond te doen , en ook aan de toog in het Slot kwam dat ter sprake. En in de vroege uurtjes (Een pint uit? Volle maan? Of veel wind?) zouden ze dat eens mee gaan oplossen en groeven een put in dat paadje. Het toeval wilde dat één van de buurtbewoners daar heel ongelukkig ten val kwam. Van het één kwam het ander. En uiteindelijk werd het een rechtszaak. Al die jaren hebben de Slotleden en -bezoekers de kosten van die processen helpen dragen. En omdat nu de zaak defmitief werd afgehandeld, wordt er op zaterdag 9 februari voor de laatste keer een Put- en paddekensfuif gegeven. Ik kan me zo voorstellen dat sommigen daar heel blij om zijn, dat het voor het laatst is. 0

Wintertocht En we blijven wandelen. Mocht ten gevolge van de Golfoorlog de mazout heel duur worden: koude voeten zullen we niet hebben! Op zondag 10 februari organiseert de wandelklub De Noorderkempen haar eerste wintertocht. Met vertrek aan de parochiezaal hier ter plaatse, kan men kiezen voor een wandeling van 8 of van 15 km. En omdat men mag vertrekken tussen 9 en 14 uur, zullen sommigen ze wel allebei proberen. Als ze maar terug zij n voor 5 uur 's avonds. Inschrijvingsgeld: 30 frank. O

Mag 't iets meer zijn? In het raakske van december somde de Wortetse KWB onder een gelij kaardige titel een reeks (verkeers)overtredingen op, die door de Hoogstraatse politie waren vastgesteld in de maand juni. Daaruit bleek dat bij snelheidscontroles in Hoogstraten centrum 650Jo van de wagens sneller reed dan 70 km per uur. Dat voor het stadhuis 6% van de auto's meer dan 90 km per uur doet! En wat zegt u van deze 'uitblinkers'? Op een zondagmiddag haalt er een 145 km/ u en op een zondagavond wordt zelfs 182 km per uur gemeten! En wat lees ik nu in het informatieblad bij het jaarverslag

32

Wandeling Ruim 200 deelnemers aan de wandeling van KWB/ KA V. Gelukkig waren de potten groot genoeg voor de warme wijn en chocomelk. Zo trek je volk, natuurlijk! Ook de eerste poging tot grootscheepse kerstboomverbranding konden we meemaken. Maar daar moeten ze volgendjaar toch wat meer tijd voor uittrekken . En daar hoort ook nog sneeuw bij. Daar moet de KWB toch ook voor kunnen zorgen?

'


WORTEL

Het was niet de bedoeling om elke maand een pluim van de maand uit te delen. Want dan is de lol er vlug af, natuurlijk. Maar ik vrees dat ik me weer wat op de hals gehaald heb. Want nu worden me van alle kanten namen toegeschoven van mensen die ook een pluim verdienen. En de meest vermelde (2 keer, maar 't kwam wel uit dezelfde hoek) is bakker Van Opstal. En wel omdat hij tegenwoordig niet meer zomaar aan iedereen plastieken zakjes uitdeelt om de gekochte waren in te steken. Nee: je moet ze betalen. Zo geraken ze ook van hun lege dozen en kistjes vanaf. Maar zitten wij thuis ook met wat minder plastiek. En wordt het winkelen met een boodschappentas weer wat aangemoedigd. En ja, je ziet ze al meer: mannen met tassen! 0

Als u nog altijd wacht op de bekendmaking van de winnaar van het Flanders Rockconcours van 15 december in Hasselt, dan kunt u nog lang wachten. Die finale is immers niet doorgegaan: de inrichter kon zij n financiële verplichtingen tegenover groepen, leveranciers e.d. niet nakomen. Al met a l moet het daar nog een spannende avond geweest zijn. Niet dat de jongens van DOWN TOWN CRAZY daardoor de moed hebben laten zakken. Ze doen gewoon door. 0 Een ander groepje met Wortelse ingrediënten stelt op 8 februari in Turnhout zijn nieuwe single voor. En dat zijn THE NO NAMES, een Kempische varia op BZN. Ene Johan Sijsmans speelt daarin mee. Als je nog eens een schiftingsvraag nodig hebt: wat doet die niet? O Vrijdag 8 februari heeft er een kaartavond plaats in Den nieuwe buiten bij Willy Gorrens, ingericht door 'De Witpen'. Inleg 100 fr. O Van 13 februari tot 13 maart (dit moet verkeerd aflopen, dames!) richt de KA V een reeks naadlessen in. Ze beginnen al aan hun zomergarderobe. 0 Ook in februari richten KA V en KVLV samen een gesprekavond in met als onderwerp 'Bejaarden ouders'. Daar worden alle vragen beantwoord die bij 'oud worden' komen kijken. Op donderdag 21 februari. O Op 23 februari treedt 'TOO CUTE' op in het Slot. Wie dat zijn, kun je lezen in een vorige Maand.O De KWB richt weer een lessenreeks in over autotechniek. Op 25 februari en 4, 11 en 18 maart wordt uit de doeken gedaan waar kleine motortjes vandaan komen. En hoe je die het best verzorgt. En welke kinderziektes die kunnen doormaken. En wat je daar weer aan kunt doen. Zo'n avond is direkt om! •

Bonte avond Met muziek en toneel vulde de Worte/se KLJ een zaal en een avond. Na afloop verzamelden ze op het toneel, en nog staan ze niet allemaal op de foto. Maar het plezier dat spelers en toeschouwers ervan hadden, kun je hen niet meer afnemen.

* Sterzingen Vroeger heette het driekoningen, nu noemen ze het 'sterzingen'. Waarschijnlijk om niet op 1 dag vastgepind te worden. De Wortetse vormelingen offerden een dag op om met hun catechisten op pad te gaan om geld bijeen te brengen voor de kinderen op de Salomonseilanden. Ruim 20.000 frank brachten ze 's avonds in de kerk samen.

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout

Tel. 03/314.46.56

Maandag gesloten Dinsdag- Vrijdag 10-18 uur Zaterdag -Zondag 10-17 uur

9

33


~ . .'..•', ~ 1

'

·~

""" """"

-r

.~~ (

.

)>~ >

/'I

'

. (. """ -~~ """" )>~ ? . '

I SPORTI ~~li,~QQr .-,~li,.-,QQr

De laatste kompetitiematch van de heenronde zag een sterkspelend HVV probleemloos winnen op Heultje. Ivo Laurijssen en Arno Gabriëls waren de schutters met dienst en Dré Laurijssen moest zich geen enkele keer omdraaien. De bekerwedstrijd op Antwerp werd door HVV met 2-0 verloren. Het was geen grote match doch Antwerp had de hulp nodig van ref Javaux om een tweede keer te scoren en toen was voor ons het vat af. De tweede ronde werd ingezet met een knap gelijkspel op Aarschot. HVV moest lang achtervolgen om tenslotte via Marc Antonissen de gelijkmaker te scoren. Lyra kwam op de Thijsakker een punt stelen met een zeer defensieve opstelling, doch dat is hun goed recht. De onhoudbare kopbal van Danny Coomans zorgde bijna voor gerechtigheid, doch een goed opgestelde verdediger kopte de bal van de lijn en zo bleef het 0-0. Met uitmatch Tilleur en thuismatch Beringen in het vooruitzicht moet HVV de achterstand op Seraing zo klein mogelijk kunnen houden, al is in voetbal een voorsprong of een achterstand in de kortste tijd ongedaan gemaakt. Seraing haalde 1 op 6 (HVV 4 op 6) en meteen blijft de kompetitie open. Tienen is intussen zonder veel vrome daden op gelijke hoogte van Seraing geraakt en HVV staat op 2 punten. De kompetitie belooft nog spannend te worden en HVV gaat meespelen. Programma voor februari: 20 uur vrijdag 1-2: HVV II - Heist zondag 3-2: Heist - HVV 15 uur vrijdag 15-2: Looi II - HVV II 20 uur zaterdag 16-2: HVV - Looi 20 uur zaterdag 23-2: HVV II - Aubel 11 zondag 24-2: Aubel- HVV 15 uur• ~w:mn:J. : _~ ~- ~

~~'lTJ

-~m"t:-r,:=ç!

VNA speelt ais slecht; afgestelde wagen --,· {ith~t:,~~-~-~- ·· =::=:12:s_,_~m-~ ·: ~--:;_ <,·,_

~-

Steeds begint Wortel met enthousiasme aan de wedstrijden, maar het overwicht dat er is, kan onmogelijk in doelpunten omgezet worden. Als de tegenstrevers dan nog een doelpunt kunnen maken, is het hek helemaal van de dam en begint de motor echt te sputteren. Wint Wortel toch eens een puntje dan doen de rechtstreekse degradatiekonkurrenten dit ook. In Minderhout werd na een echte degradatiewedstrijd wel een puntje m ee naar huis genomen, maar de zondag daarna tegen Maria ter Heide kwam Wortel niet verder dan een eerreddend doelpunt en werd met 4-1 verloren. Hopelijk blijft de Wortetse ploeg nog een tijdje nadieselen en geraken ze toch nog op de goeie weg. Over de Wortelse jeugdploegen geen klachten. Zo moeten de scholieren op zondag 20-1-91 hun tegenstanders uit Hoogstraten bekampen. Dit is voor hen een zeer belangrijke match, ten eerste gewoon omdat de tegenstander Hoogstraten is en ten 2e omdat Hoogstraten op de 1e plaats staat en Wortel op de 2e plaats.

34

~gli,.-,QQr

wand- en vloertegels ~gli,.-,QQr

~gli,~QQr ~gli,.-,QQr

(

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/ 314.70.60

~gl.i,~QQr ~gli,.-,QQr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

~gli,~QQr ~gl.i,a-,QQr .-,~li,..,QQr

biedt u betaalbare kwaliteit! Volgende maand weten we hiervan de uitslag en geven een verslag. Programma februari te ploeg: 3-2: Oostmalle-Wortel 10-2: Lentezon - Wortel 17-2: Wortel- Nieuwmoer 24-2: Wortel- Antonia Reserven: 3-2: Zwaneven- Wortel 17-2: Wortel- Poppel 24-2: Wortel - Flandria Juniors: 2-2: Halle- Wortel 23-2: Oostmalle-Wortel Scholieren: 3-2: St. Lenaarts- Wortel 17-2: Wortel - Oostmalle 24-2: Meerle- Wortel Kadetten: hetzelfde programma als de scholieren, in St. Lenaarts en Wortel beginnen ze om 11 uur in Meerle om 9.30 uur. Miniemen A: 2-2: Oud-Turnhout- Wortel 16-2: Wortel- Merksplas 23-2: Wortel- Vrij Arendonk MiniemenB: 3-2: Wortel - Oostmalle 17-2: Merksplas - Wortel 24-2: Wortel - Lentezon

Preminiemen A: 2-2: Wortel- Meerle 16-2: St. Jozef - Wortel 23-2: Loenhout - Wortel Preminiemen 8: 2-2: Wortel- Meer 16-2: Brecht - Wortel 23-2: Wortel- St. Lenaarts

Minderhout VV ziet ze vliegen Hoe een balletje toch rollen kan! Na een tiental wedstrijden nestelde groen-wit zich comfortabel in de middenmoot en wat bemerken we nu? M.V.V. bekleedt een allesbehalve benijdenswaardige plaats ergens onderaan in de klassering. Dat de scoremachine maar niet op gang wil komen, bemerk je duidelijk aan de uitslagen, nu de defensie het ook schijnt te begeven is in de gegeven situatie het hek natuurlijk helemaal van de dam. Reeds van degradatie spreken is nog wel wat te voorbarig, maar de gevarenzone verlaat men toch liefst zo snel mogelijk. Trainer Van de Kerckhove wacht zonder twijfel een zware taak, want een verliezend geheel terug opkrikken, kun je niet zo'n sinecure noemen! De supporters blijven echter op post en hopen op allicht betere tijden! ;f /f


SPORT Zware 1-5 verliescijfers tegen Nieuwmoer! Een hardliggend terrein speelde duidelijk in de kaart van de bezoekers, die technisch een trapje hoger stonden dan de M. V. V.' ers. Dit resulteerde reeds vlug in een 0-2. Kurt Vermeiren milderde vlak voor de rust tot 1-2 en niets scheen verloren! De werkelijkheid wäs echter heel anders. Nieuwmoer hield de touwtjes stevig in handen en doelde nog driemaal. Op Meerle moest iets gewonnen worden en men zag ook twee elft(lllen die kwa sterkte met elkaar te vergelijken waren. Meerle scoorde tweemaal en M.V.V. moest lijdzaam toezien in deze toch wel belangrijke wedstrijd. Eindstand: 2-0! Rodelantaarndrager Wortel zou de punten wel in Minderhout laten! M. V. V. vertrok zelfverzekerd, viel aan, kende geen geluk, Wortel counterde en ... 0-1! Na de herneming voetbalde de thuisploeg minder paniekerig en Rudi Jansen stelde met het hoofd gelijk, 1-l! Een broederlijke verdeling van de punten zoals dat voor buren betaamt! Op St.-Jozef betrad een serieus gehandicapt M. V. V. het veld. Paul Van Erck moest noodgedwongen verstek laten gaan en Rudi Jansen viel al na 10 minuten met een kwetsuur uit. Dit maakte de rekening van de thuisploeg niet en vier keer moest doelman Patriek Michiels, die overigens een knappe partij speelde, de bal uit het net halen. 4-0, een bittere pil voor het moedige M. V. V. Ook in de thuiswedstrijd tegen Kalmthout kon de nederlaag weer niet ontweken worden. M.V.V. kwam juist na de rust op achterstand, Kurt Vermeiren stelde gelijk, maar in de voorlaatste minuut kreeg Minderhout, dat ze de laatste weken werkelijk om de oren ziet vliegen, een nieuwe opdoffer te incasseren , 1-2! Wedstrijden Zaterdag 2 februari: 13.30 uur: Meer A- Preminiemen 13.30 uur: Miniemen - Meer 15.00 uur: St.-Jozef - Juniores Zondag 3 februari: 15.00 uur: Minderbout V. V. - Exc. Essen 09.30 uur: Reserven - Weelde B

09.30 uur: Oostmalle - Scholieren 11.00 uur: Oostmalle A - Knapen Zondag 10 februari: 15.00 uur: Minderhout V.V. - Oostmalle Zaterdag 16 februari: 13.30 uur: Preminiemen - St.-Lenaarts A 15.00 uur: St.-Jozef A -Miniemen 15.00 uur: Juniores - Malle Zondag 17 februari: 15.00 uur: Brecht - Minderhout V. V. 09.30 uur: White Star - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Merksplas B 11.00 uur: Knapen - Zoersel Zaterdag 23 februari: 13.30 uur: Hoogstraten A - Preminiemen 13.30 uur: Miniemen - Oosthoven A 15.00 uur: VIimmeren - Juniores Zondag 24 februari: 15.00 uur: Minderbout V.V. - Zandvliet 09.30 uur: Meerle - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Hoogstraten 11 .00 uur: Knapen - Hoogstraten A. •

Op 6 januari speelde ons eerste elftal haar eerste match van 1991. We zullen ons deze wedstrijd nog lang geheugen. Het werd een ware afgang voor onze ploeg. Tegen een zwak OI. Essen ging men met 4-1 de boot in en dat is niet normaal. Gebrek aan concentratie en inzet waren zeker de oorzaken. Laat ons hopen dat het voor onze jonge spelers een les moge zijn. Tegen Achterbroek, dat de week nadien op bezoek kwam, moest dus revanche genomen worden. Aan de rust van deze match waren we echter de wanhoop nabij: een 0-2 achterstand en een rode kaart in ons nadeel. Tijdens de koffie nam de trainer zijn verantwoordelijkheid en werden de levieten duchtig gelezen. Dit wierp warempel zijn vruchten af, want een schier hopeloze situatie werd rechtgezet. Met lO man speelde Meer dat het

Specialist binnenhuisinrichting advies & uitvoering H. Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278

een lust was om te zien en het lukte daarbij nog 4 doelpunten. De bezoekers bleven verder onmondig, zodat de twee puntjes in Meer bleven. ledereen hoopt dat geel-zwart zo zal blijven voortdoen en nog menig succes zal behalen. Met ook nog wat meer zelfbeheersing (met gele en rode kaarten zijn we helemaal niet gelukkig) komt dat wel voor mekaar. Intussen heeft ook onze jeugd de competitie hervat. En met succes! Vooral onze Bminiemen kraaiden victorie met bun eerste puntje. Gefeliciteerd jongens! Wedstrijden Zaterdag 2 februari: 10.30 uur: Miniemen B - Oosthoven A 13.30 uur: Preminiemen A - Minderhout 15.00 uur: Veteranen - Westmalle C 13.30 uur: Minderhout - Miniemen 15.00 uur: Wortel- Preminiemen B Zondag 3 februari: 15.00 uur: Berendrecht - F.C. Meer 09.30 uur: Reserven - Verhr.Arendonk C 11.15 uur: Juniores- Meerle 09.30 uur: Meer1e - Scholieren 09.30 uur: Meerle - Knapen Zaterdag 16 februari: 13.30 uur: Preminiemen B - Lentezon 15.00 uur: Miniemen A- Verhr.Arendonk A 13.30 uur: Brecht- Preminiemen A 14.30 uur: Viimmeren A - Miniemen B Zondag 17 februari: 15.00 uur: F.C. Meer- Hoogmolen 09.30 uur: Flandria B - Reserven 09.30 uur: St.-Lenaarts - Juniores 09.30 uur: Scholieren- Viimmeren 11.00 uur: Knapen - Viimmeren Zaterdag 23 februari: 13.30 uur: PreminiemenA-Lentezon A 15.00 uur: Veteranen - Pulderbos C 13 .30 uur: St.-Jozef B - Preminiemen B 13.30 uur: Oud-TurnhoutA-Miniemen A 15.00 uur: Verhr.Arendonk A- Miniemen B Zondag 24 februari: 15.00 uur: St.-Job - F.C. Meer 09.30 uur: Reserven - VIimmeren B 11.15 uur: Juniores-Retie B 09.30 uur: Oostmalle - Scholieren 11.00 uur: Oostmalle A - Knapen•

Voor de jaarlijkse winterstop moest ons elftal nog twee wedstrijden afwerken. Op 's Gravenwezel werd met 2-0 verloren en het lijkt erop dat dit elftal ons niet goed ligt. Tegen Minderhout werd dan weer met 2-0 gewonnen met doelpunten van Pauwels en Michielsen. Meerle kon op vakantie met 17 punten op een 7e plaats die we met liefst 4 andere ploegen moesten delen: Kalmthout, Essen, 's Gravenwezel en Antonia, de 1e tegenstander voor na de winterstop. En Antonia kwam met 1-2 winnen. Spelertrainer Haverkamp lokte een penalty uit: 0-1. Meerlekwam naastzij en een gelij kspel zou billijk geweest zijn. Maar Antonia deed er nog eentje bij, iets wat Meerie niet lukte, mede omdat hen een strafschop werd onthouden. Op het veld van Oostmalle drukte Meerie zijn overwicht uit met 2 doelpunten terwijl de thuisploeg geen gaatje kon vinden in onze verdediging. De volgende bezoeker, Nieuwmoer, wordt met vertrouwen ontvangen.

35


SPORT Wedstrijden voor februari: 1e ploeg: 3-2 Meerle - St.Jozef 10-2 N.T. Heide- Meerle 17-2 Kalmthout - Meerle 24-2 Meerle - Halle Reserven: 3-2 Oostmalle - Meerle 17-2 Meerle - Dosko 24-2 Meerle - Minderhout Juniors: 3-2 Meer - Meerle 17-2 Meerle - Brecht 24-2 vrij Scholieren: 3-2 Meerle - Meer 17-2 St. Jozef - Meerle 24-2 Meerle- Wortel Knapen: 3-2 Meerle - Meer 17-2 St. Jozef - Meerle 24-2 Wortel - Meerle Gewest. Miniemen A zaterdag: 2-2 Arendonk - Meerle 16-2 Meerle - Beerse 23-2 Merksplas - Meerle Miniemen B zondag: 3-2 Meerle - Dosko 17-2 Oostmalle - Meerle 24-2 Brecht - Meerle Praeminiemen A zaterdag: 2-2 Wortel - Meerle 16-2 Meerle - Beerse 23-2 Meerle B - Meerle A Praeminiemen B: 2-2 Meerle - Brecht 16-2 Loenhout - Meerle 23-2 Meerle B - Meerle A•

Scholieren van Meer I5 uur

9.30 uur

11.15 uur 9.30 uur 9.30 uur

9.30 uur !Ouur 9.30 uur 15 uur I4.30 uur 13.30 uur

De spelers, trainer, afgevaardigden en sponsor van de Meerse scholieren: allemaal even trots met de nieuwe shirts. En dat het goeie zijn, lijdt geen twijfel want er werd die dag met 5-0 gewonnen van Loenhout. Bovenaan: Jos A erts, Gerd Aerts, Dennis Vergouwen, Chris Rombouts, Dave Martens, Dirk Aerts, Jan Veraart, Gert Van Der Velden, Luc Kinschots, Leo Van Herck, Lydie Van Herck. Zittend: Jos Brosens, Alfons A erts, Kurt Goetscha/ckx, Dirk Boeren, Pau/ Rombouts, Roe/ Laurijssen, Pau/ Van Gi/s, Danny lansen.

Garage VAN RIEL

11 uur 11 uur 1I uur 13.30 uur I3.30 uur

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. I3.30 uur

Ook:

* autoverhuur * carwash

* *

tweedehands + demowagens carosserie alle merken

St. lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten. telefoon: 03/314.33.33

A VN -uitslagen veldlopen

Hoogstraats talent op Berchem Marathon

November Hoogstraten (3/ 11) Everaert Roei 3e. Hoefnagels Jim 3e. Haelst Tom 2e. Van Boxel Jef 5e. Van De Kinschot Koen Ie. Everaert Bram 4e. Everaert Petra Ie. Joeberns Carine 6e. Persoone Martine 2e. Hendrickx Jan 2e. Van Den Kieboom Guy 4e. Joeberns Eddy 6e. Hendrickx Guido 8e. ,::=:..

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14 - BEERSE - 014/61.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck

36

December Burcht (1112) Jochems Carine 4e. Hoboken (3/ 12) Everaert Roei 3e. P ersoone Martine 2e. Deurne (15/ 12) Everaert Roei 6e.

Januari Gooreind (6/ 1) Haest Tom Ie. Van Dijck Jef 3e.

Jan H endrickx (nr. 37) werd 4de in 2.22.55; Guido Everaert (Nr. 50) werd 16de in 2.34.47 en veroverde de 2de plaats bij de veteranen.


SPORT

De Snelvlucht- Meer

Duivenmaatschappij De Snelvlucht Meer huldigde zijn kampioenen. Algemeen kampioen Quiévrain: 1. laak Janssens, 2. Henri Pemen, 3. Constant Vermeiren. Algemeen kampioen Frankrijk: 1. Jos Van de Velden, 2. Louis Van Dijck, 3. Frans Roos. Koning-kampioen 1990: Henri Pemen. De winnaars van de grote prijs zaal Victoria waren bij de oude duiven: Louis Schrijvers, jaarse duiven: Alfons Hendrickx en bij de jonge duiven: Jozef Govaerts.

'De Arkduif' en zijn kampioenen De uitslagen LOUIS SCHRIJVERS: algemeen kampioen van de 3 eerste getekende oude duiven van Quiévrain; kampioen 1ste getekende van de jaarse duiven uit Quiévrain; kampioen 2de en 3de eerste getekende van de oude duiven van de Frankrijkvluchten; tevens ook KONING KAMPIOEN! ALFONS HENDRICKX: kampioen 2de en 3de eerste getekende van de jaarse duiven uit Quiévrain. PETRUS BROSENS: algemeen kampioen van de 3 eerste getekende jonge duiven uit Quiévrain. GEBR. PEETERS: kampioen 1ste getekende van de oude duiven van de Frankrijkvluchten; kampioen van de 3 eerste getekende jaarse duiven van de Frankrijkvluchten. GINO VERHEYEN: kampioen 1ste en 2 eerste getekende jaarse duiven van de Frankrijkvluchten; algemeen kampioen van de 3 eerste getekende jonge duiven van de Frankrijkvluchten. De 10-DAAGSE voor oude en jonge duiven werd gewonnen door Gebr. Peeters en Alfons Hendrickx.

~.~!.!.!~~!~~to!~~cht . .J Men leeft, dus men beweegt. Dat is evident. Men beweegt, dus men sport. Dit is echter veel minder vanzelfsprekend. 'Antwerpen Sportief 1991 ' wil het begrip 'Sport-Voor-Allen' stimuleren. 'Sport levenslang' en 'Zet je schrap voor sport' zijn dan ook de twee thema's waarrond deze campagne draait, die gerealiseerd wordt door Bloso, het provinciebestuur, de gemeenten en de federaties. Op zondag 3 februari richt de Hoogstraatse Sportraad, in samenwerking met het gemeentebestuur, voor de eerste maal een fietsveldtoertocht in. Dit initiatief is DE Hoogstraatse manifestatie in het kader van 'Antwerpen Sportief '91' en 'Sport Levensbelang'. Daarom moet het daar in en rond de bossen van Wortel-Kolonie een echte 'sport voor allen' worden. Wie zelf niet beschikt over een aangepaste fiets kan met een gewone fiets rijden of ter plaatse een mountain-bike huren voor 450 fr. De inrichters hebben twee uitgepijlde omlopen uitgestippeld: een tocht van 40 km voor geoefenden en een rit van 20 km voor de ganse familie. Inschrijving: 50 fr. per persoon, vanaf 8.30 uur op zondag 3 februari in het casino van de Kolonie (Wortel) waar men kan vertrekken tussen 9 en 10.30 uur. Meer informatie kan men ook nog bekomen bij de gemeentelijke sportdienst, tel. 314.50.07 of bij voorzitter Frans Snijers, tel. 314.66.52 .•

Laurvssen electmnics pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

V.l.n.r. Gino Verheyen, Gebr. Peeters, John Sprangers, Gust Schrijvers (speelt met de duiven van vader Louis}, Alfons Hendrickx en Petrus Brosens.

Minderhoutdorp 29c 2322 Hoogstraten Telefoon: 314.67.67 37


HALVE EEUW GELEDEN Februari 1941

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

..Gammel 2 - 231 0 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

mode... KARL'S- COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 38

Het arbeidskamp te Maxburg In 'Het Nieuws van de Dag' lezen we het volgende ... Thans hebben de eerste pioniers van den Vrijwilligen Arbeidsdienst voor Vlaanderen, opmarcheerend en zich bereid verklaard met de daad ons volk voor nieuwe arbeidsidealen te winnen. Morgen volgen er duizenden en duizenden jonge kerels derzelfden weg en slagen onverpoosd de schuppen in den harden grond, welke het vroeger regime minachtend als onvruchtbare terreinen had aangegeven. Een van de meest noordelijke plaatsen in BelgiĂŤ, het gehucht Maxburg, genoot de eer voor de eerste maal deze stoere kerels te mogen begroeten. Het kamp 'Maxburg', een prachtig kasteel dat vroeger meermaals als museum dienst deed, is tegen de Nederlandse grens gelegen op het grondgebied van de gemeente Meer. Het bestaat uit twee verdiepingen met talrijke ruime en lichte kamers. Beneden bevinden zich drie uiteenlopende zalen met een merkwaardige muurversiering, die de arbeidsjongens ter beschikking staan als eetzaal, studiekamer en ontspanningsgelegenheid. Boven het kasteel wappert de witte arbeidsvlag met de dubbele erkenningsteekens: schup en houweel als internationale werktuigen van den arbeid en de korenhalm tussen heidebloem en watergolven als teeken van de vruchtbaarheidsscheppende kracht van den Vlaamsehen Arbeidersdienst. Het was verheugend vast te stellen, hoe al deze toekomstige arbeidsleiders doordrongen worden door de nieuwe arbeidsopvattingen. Want het is duidelijk dat zij er een andere opvatting op na houden over het dienen van de volksgemeenschap dan onze voormalige officieren. Verlost uit den anti-volksehen geest der syndikaten en bevrijd van de conventionele en doodende begrippen van het zogezegd volksonderwijs, zal men den arbeider thans een nieuwe levensbeschouwing kunnen bieden, die hem in de eerste plaats aan zijn plichten herinnert tegenover de volksgemeenschap.

Hoogstraten Belangrijk bericht aan de landbouwer: Paardenmonstering te Turnhout Op bevel der Duitsche Overheid zullen op 7 maart 1941 te 9 uur de paarden van drie jaren en ouder deelnemen aan de monste-

ring te Turnhout. De juiste plaats zal u ten gepaste tijd medegedeeld worden. Volgende paarden zijn van deze monstering vrijgesteld: 1. de hengsten, 2. de paarden die aan beide oogen blind zijn, 3. de merries met een veulen van minder dan 4 maanden oud. De paarden dienen voorzien van toom en halster met een teugel van minstens twee meter lengte. Zij moeten gekuischt, gevoederd en gedrenkt zijn, hun hoeven gereinigd en hun hoefbeslag goed in orde. De eigenaars die er zich van onthouden hun paarden voor te leiden, zullen voor het krijgsgerecht verschijnen. Indien de paarden opgeĂŤischt worden, zullen deze onmiddellijk in Belgisch geld betaald worden.

Loenhout. Meisjes verdwenen De politie speurt twee meisjes op van 16 jaar die het ouderlijk dak verlieten. Het zijn M.V.V. , blond van haar en J.M.,. zwartharig. Vermoedelijk houden ze zich ergens op in de provincie Antwerpen of Limburg.

Hoogstraten. Aflevering van zwarte zegels De zwarte zegels voor diegenen die genieten van het bijrantsoen brood (krijgsgevangenen, teruggekeerden uit den vreemde, zwangere vrouwen) worden uitsluitend uitgereikt op Donderdag 6 Februari tussen 9 en 11 uur (torenuur). Aflevering der zegelbladen voor dubbel rantsoen voor de tuberculoselijders. Het zegelblad voor volledig dubbel rantsoen wordt voor bedoelde lijders afgeleverd op Maandag 3 Februari tussen 2 en 4 uur.

Winterhulp De uitslagen van Winterhulp Hoogstraten overtroffen alle verwachtingen. Tot op het einde der verleden week werden uitgedeeld: 27.040 kg kolen 4.670 liter melk 3.401 rantsoenen soep Vanaf volgende week zal driemaal per week soep bedeeld worden. Mogelijk komen bedeeliogen van klederen aan de beurt en van levertraan. Wie kan genieten van Winterhulp, geve zich dus aan. De leus van Winterhulp is: niet praten maar werken.

Bron: Gazet van Hoogstraten


~~Geboortes 4 december: Barbara, dochter van Anton Zijlmans en Maria Boudewijns, Meerseweg 101 , Meer. S december: Lars, zoon van Eddy Vermeiren en Maria Kimpe, Past. van der Voortstraat 2, Wortel. S december: Lyon, dochter van Herman van der Flaas en van Hildegard Willebrords, Kerkpad 2a, Wortel. S december: Jonas, zoon van Jozef van Dun en Marijke Krijnen , Chaamseweg 3S, Meerle. 6 december: Maiko, zoon van Jos Faes en Sonja Van Dooren, Zandstraat 6, Wortel. 7 december: Wouter, zoon van Kris Brosens en Els Sterkens, Gestelsestraat 62, Meer. 7 december: Toon, zoon van Jan Vermeeren en Karinne Aerts, Chaamseweg 39a, Meerle. 13 december: Ben, zoon van Johan Verheijen en Maria Koenraads , Meersel 18, Meer. 17 december: Charlien, dochter van Walter van Dun en Marleen Roeien, Meerleseweg 92a, Meer. 18 december: Marijke, dochter van Edgar Duliaart en Helen Verbeek, Heibergstraat 7, Meerle. 18 december: Matthias, zoon van Bart Dyckhoff en Elza Huybrechts, Terbeeksestraat 29, Meer. 20 december: Nadja, dochter van Marc Van Bavel en Hedwig Bluekens, Meerledorp 47, ' Meerle. 22 december: Robin, zoon van Ludo Muësen en Marianne De Gruyter, Donkakker 6S, Meer. 22 december: Jorik, zoon van Marc De Bruyn en Kristine Verschueren, Lod. de Konincklaan 268, Hoogstraten. 23 december: Tim en Sam, zonen van Herman Van Hemelen en Annie Janssen, Minderhoutsestraat 19, Hoogstraten. 26 december: Nigel, zoon van Johan van Turnhout en Yvonne Bergmans, Dr. Gommersstraat 4, Meerle. 27 december: Nick, zoon van Christiaan Verschoeren en Renilda Anthonissen, Groot Eyssel 7, Meerle.

r1ïfj Huwelijken Ll:iJ 21 december: Patriek Leppens, Bremstraat 7, Mol en Ann Sommen, Grote Plaats SO, Wortel. Nieuw adres: Olmenlaan 30, Kasterlee. 22 december: Joris Mertens, Maaihoek 3, Meer en Sabine Cleymans, Voort 23, MeerIe. Nieuw adres: Maaihoek 3, Meer. 22 december: Jos Vinckx, Karel Boomstraat 29, Hoogstraten en Katelijn Micbielsen, Gierlebaan 3, Lille. Nieuw adres: Karel Boomstraat 29, Hoogstraten.

lá91

Overlijdens

1 december: Matheus Van Ostaeyen, 84 jaar, weduwnaar van Joanna Van Hoeck, Heilig Bloedlaan 2SO, Hoogstraten.

De.meisje~ .~n jongeps uit he! zesde J~rjaar di~ in ons vorig : mimmer zo.voorbeelèiigposëerden wáien écht io braaf.Tèhminste, dat zegt meëster Noeyens uit Wortel. 'Ik heb altijd zeer graag voor de klas gestaan en ook voor deze.' Het was 197:8, hettweede schooljaar van hetgemengd onderwijs in Wortel, 'en dat heeft nooit voor problemen gezorgd, het was een gezellige klas met opgeruimde leerlingen' vervolgt de meester die blijkbaar;altijd 'goeie' stt1dentjeshad. H~t was odk zijn ge\Vóonte bm het láatste halfuur vart de vrijdag als bekroning van een vlotte en rustige werkweek - voor zijn leerlingen te vertellen. Noeyens werd in 1980 schoolhoofd voor Wortel en Hoogstraten en ging in die functie op 1 januari 1985 met pensioen na een loopbaan van bijna 44jaar! . Deze klas nu, waar 'onze kop', Luc V.N. zat, telde 9 meisjes en 5 jongeris waar- · van er 4 Luc heetten. Onze Luc was een onopvallende en rustige leerling, zoals . ~ij~ collega:s dus. ~het zesd.~ trok h}j naar het V.I. T.ö. in Hçogstratt;n waar- ;; na hij evèn ~an de grens werktè en latèr als chapper. Nliis hij vràchtwagenèhauffeur bij een Turnhoutse firma. Hij mag van ons voor 500 fr. inkopen doen bij Van Herclî; Sport in Hoogstraten. Bij hun advertentie, elders i11 dit blad, vindt u zijn volledige naam. , " ·

Deze foto is wel een. generatie ouder. Ze werdjn de vroege vijftiger jaren genomen op de·k nèr van de oude gemeentelijke lagere schoot van Meersel-Dreej. Hef schoolgebouw is er niet meer. Meester Piet Chrisliaansen wel en van hem vernemen we volgende maand meer over zijn klas (meerdere leerjaren samen) en vooral over ons 'kopje', een bekend perso9n in Meersel-Dreèf en in:f{oogstraten. 06ki onze hoofdredakteur is vanMeersel-Dreef ajkomstigen staat op deze foto (bo- · venste rij, helemaal links) maar voor hem kon er niks meer af. Ons nieuwe kopje st~J:Y.rt v/u~ ~/IJg ee'f,;~(laf! n:;~tadres ~!I naap naqr ort§J P:H., ~·~ Bo~traat,[1 2 7~t1loogsfraten) en knJg't 1Jan 500 Jr. van J(an Hereli Spo '' ~

8 december: Maria Smits, S7 jaar, echtgenote van Jozef Leuris, Minderhoutdorp 66, Minderhout. 10 decembel": Adriaan Schipper, 7S jaar, echtgenoot van Magdalena van de Panne, Meerse! 4, Meer. 13 december: Hilda Ceulemans, S8 jaar, Katelijnestraat S4, Hoogstraten. 1S december: Jozef Van Weereld, S9 jaar,

~ ~ echtgenoot van Josefina Mertens, Gelmeistraat SS, Hoogstraten. 20 december: Jan Van Bergen, 89 jaar, weduwnaar van Cornelia Arnouts, Heilig Bloedlaan 2SO, Hoogstraten. 24 december: Eva Van Bouwel, 8 jaar, Venhoefweg 13, Minderhout. 26 december: Leonard Govers, 9S jaar, weduwnaar van Theresia Jochems, Heilig Bloedlaan 2SO, Hoogstraten.

39


RIJDEN ...

~\ Wce(CÜ IS PLEZANT. Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

CL{)YER Gitaarrock in en uit Meerle Op zondag 3 maart speelt Cl over, een nieuwe rockgroep van eigen bodem, in café De Posthoorn te Meerle (aanvang ± 21.00 uur). Het is meteen het debuut van de groep in deze regio. Ciaver werd opgericht onder impuls van Lieven Muësen (drums) en Jan Van Bavel (gitaar, zang). Perry Van Opstal (gitaar) en Piet Van Bavel (bas, zang) werden aangetrokken om de groep te vervolledigen. In november '87 werd er voor het eerst gerepeteerd op een piepklein zolderkamertje ergens in Meerle. De groep besefte maar al te goed dat de muzikale kwaliteiten nog niet aanwezig waren om al onmiddellijk aan optreden te denken, er werd dan ook afgesproken minstens een jaar te repeteren. Het voorprogramma van Derek & The Dirt op Aspi-Rock (april '90) moest een veelbelovende start worden. Gitarist Perry Van Opstal besloot echter de groep te verlaten. Het overgebleven drietal was, ondanks deze onverwachte tegenslag, vastbesloten om verder te

gaan. Een nieuwe gitarist werd al snel gevonden in de persoon van de 17-jarige Peter Broseos uit Hoogstraten. Clover is er inmiddels, na talloze repetities, weer helemaal bovenop. Er wordt hard gewerkt aan een eigen repertoire dat voorlopig nog afgewisseld wordt met covers van o.a. Fatal Flowers en The Smithereens, stevige pretentieloze gitaarrock dus. Wie dit gezelschap op 3 maart moet missen en bereid is wat verder te rijden, kan C/over ook nog bewonderen in Mechelen op zaterdag 23 februari, of op Bultrock te Ravels op zaterdag 30 maart (C/over is daar de openingsact, aanvang 20.00 uur). Voor meer informatie bellen naar J. Van Bavet, tel. 014/ 65.77.41 . •

llllli.JD GARAGE NOGA B.V.B.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

N.V. GARAGE VAN USSEL

w

ROVER Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Het vierklaverblad van Clover: Lieven Muësen, Piet en Jan Van Bavet, Peter Brosens.

GARAGE AUTO- MOTO J. BOGAERTS- ROOS alle depannagedag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

40


AGENDA

Op stap 1n•••

BROUWERSHUIS RFSI"AURANJ' TAVERNE

FEEST-EN VERGADERZALEN (SEMINAIUFS)

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/ 314.32.45 Fax 03/ 314.87.43

WlllY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14-2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Café - frituur

Graag vermelden wij alle aankondigingen van verenigingen, instellingen en andere inrichters in deze kalender. Geef alle berichten tijdig door met duidelijke vermelding van: datum, uur, plaats, aard van de aetivHeit en naam van: de orga-:; nisator. ·

Papilion Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

HOOGSTRATEN

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

Tel. 03/314 32 64 Ook op woensdag.

ICARUS

@@@@@@@@@@@@@@@@~~~~~~~~ Q

~

~ @I ~

.

-

taverne

Gelme~raat 7

:3.1 ~

~

la ~

HOOGSTRATEN frj la TeL03/3147748 la la

~~@@@@@@@@@@@@@@@@@@~

SNACK- en PIZZABAR

l5flf~ Tel. 03 /314.38.11 Gelmetstraat 2 Ca fé-restaurant

DE GRENS Strijbeek 16 :vlecrle Tel. 3159107 vanuil Nederland 09-32)3159 I 07

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts- kegelbaan hondendressuu r. John lijsenstraa~ 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24 , Meer Telefoon 03/ 315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Zaterdag 2 februari: KAARTA VOND rikken om 20 uur in de Pax. Ingericht door KA V en KWB. OPTREDEN van Kon. Toon- en Toneelmaatschappij St. Cecilia in de misviering van 18.30 uur als herinnering aan de afgestorven leden. Zaterdag 2 en zondag 3 februari: TENTOONSTELLING van Willem Hoetin IKO van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Verkoop van EXTRA RANTSOEN aan de kerk in het kader van de Week van de Soldaat. 12e HOBBYTENTOONSTELLING van KWB en KA V in de Pax. Op zaterdag van 14.30 uur tot 20 uur en op zondag van 10 tot 19.30 uur. KONCERT ten bate van de aktie voor Roemeense weeskinderen door Sophie Christine Sussmann en Sirnone Willems in de SalmSalm molen, Molenstraat 7. Op zaterdag om 20 uur en op zondag om IS uur. Dinsdag 5 februari: INFO A VOND rond landbouw en milieuproblemen om 20 uur in Pax. Ingericht door de Landelijke Gilde. Donderdag 7 februari: LOURDESVERGADERING van KVLV om 14 uur met voordracht over 'Sober en komfortabel wonen'. Vrijdag 8 februari: KAART A VOND van de Hoogstraatse verenigingen om 19.30 uur in Pax. Ingericht door de Wielertoeristen. Inschrijving vanaf 18.30 uur. GESPREKSA VOND 'Kiezen voor God' over roepingen tot priester en religieuze. Ingericht door Dejo om 20 uur in de stille ruimte van het Spijker, ingang Lindendreef. Zaterdag 9 en zondag 10 februari: TENTOONSTELLING van Willem Hoet in IKO van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. TONEEL 'De Ooievaar vergist zich' door KWB, telkens om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Zaterdag 9 februari: FEESTVERGADERING van BGJG in de Pax. Animatie voor de kinderen om 13.30 uur en optredens waarna koffietafel om 17 uur.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

OPTREDEN van de Jeggpap N.O. Jazzband om 21 uur in de refter van de Land- en Tuinbouwschool in Gravin Elisabethlaan. Zondag 10 februari: MILACDAG in de Pax. Van 14 uur tot 17 uur optredens van jongerenkoor, van 17.30 tot 19.30 uur eetgelegenheid. Donderdag 14 februari: VOORDRACHT van Guy Verstraete over 'Intuïtie en homeopathie' in het auditorium van het Klein Seminarie om 20 uur. Ingericht door Velt. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 februari: GLOSSO AUTO-MOTO RACING SHOW in de veilinghallen. Met showavond op vrijdag van 20 uur waarbij optredens van Luc Steeno, Johnny White en Marleen ten bate van actie Levenslijn. Op zaterdagnamiddag animatie door Jacques Vermeiren. Zaterdag 16 februari: KARNAVALSUlTSTAP van St. Cecilia met vanaf 20 uur bal in de eigen zaal in de Gelmelstraat. Maandag 18 februari: INFO A VOND over dementie met diverse deskundigen om 19.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Ingericht door ACW. Woensdag 20 februari: LES over 'Gezond vermageren' door KA V om 20 uur in de Pax. BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis in het PMScentrum in de Gravin Elisabethlaan, van 18.30 tot 20 uur. Donderdag 21 februari: LEZING door Karel De Voght over 'Durven sterven om weer te kunnen leven' om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Ingericht door Epiphania. Vrijdag 22 februari: DANSVOORSTELLING door Compagnie Aimé de Lignière met 'Carmina Burana', om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Ingericht door Kunstkring Spijker. Dinsdag 26 februari: BEZINNINGSAVOND over 'De wonderen van Jezus, uniek of navolgbaar' door WiJfried Rosse! om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Ingericht door Dewevo en DF. Woensdag 27 februari: LES over 'Gezond vermageren' door KA V om 20 uur in de Pax.

MINDERHOUT Zondag 3 februari: 2de PONYINDOOR, ingericht door LRV in de Blauwbessen. Dinsdagen 5, 12, 19 februari: Van 19.30 tot 20.30 uur in de PZ. Bijeenkomst met als onderwerp 'ZIEKEN ZORGEN THUIS', ingericht door KVLV. 41


AGENDA Dinsdagen 5, 19 en 26 februari: wordt er gedanst in de PZ, ingericht door KVLV. Dinsdagen 5 en 19 februari: VOLLEYBAL van 21 tot 22 uur in de sporthal van het Spijker, ingericht door KVLV. Dinsdag 5 februari: bespreekt AGRA 'De commercialisatie van groenteil en klein-fruit' en daarna brengt men een bezoek aan de veiling. Donderdagen 7, 14, 21 en 28 februari: nog steeds YOGA in de PZ. Zaterdag 9 februari: PONYKARNAVAL in de Blauwbossen. Zondag 10 februari: 4de LRV-INDOOR in de Blauwbossen. Woensdag 13 februari: Bespreking: 'SEKSUALITEIT, jongeren weten er echt niet alles van', ingericht door KVLV. Zaterdag 16 februari: KAARTWEDSTRIJD ten voordele van de fietsclub in het eigen lokaal van KBG. KONCERT door ' Vermaak na Arbeid' uit Turnhout en 'De Broederbond' uit Rijkevorsel, op uitnodiging van Fanfare De Marckezonen. In de parochiezaal (datum onder voorbehoud). 3de PONY-INDOOR in de Blauwbossen. Maandag 18 februari: Vergadering over 'BEREIDEN van voor- en tussengerechten', ingericht door KA V. Maandag 25 februari: Infoavond over VOETVERZORGING, ingericht door KVLV. Woensdag 27 februari: KOOKLES over bakken, ingericht door KVLV.

MEER Vrijdag 1 februari: KAARTA VOND KFC Meer-jeugd in kantine vanaf 19.00 uur. Maandag 4 februari: KAARTAVOND Landelijke Gilde in 't Boerenzaaltje vanaf 20.00 uur. Dinsdag 5 februari: KVLV-jongeren in parochiezaal om 20.00 uur: 'ALLES OVER DE MICROGOLFOVEN' . Ophaling GROOT HUISVUIL. Donderdag 7 februari: Koffie en KWIS met Jong-KA V in parochiezaal om 19.30 uur. Vrijdag 8 februari: KWB naar TONEELvoorstelling 'Daens' in de Warande, vertrek 19.00 uur. Maandag 11 februari: KVLV-jongeren in parochiezaal om 20.00 uur: 'VREEMDE FRUITSOORTEN'. donderdag 14 februari: KA V-gespreksavond in parochiezaal om 20.00 uur: 'LEVEN IS LOSLATEN EN LOSLATEN IS LEVEN'. Vrijdag 15 februari: KAARTAVOND KFC Meer-jeugd in kantine vanaf 19.00 uur. Zondag 17 februari: HARDCORE, GRINDCOREen DEATH METAL in de Mussenakker vanaf 13.30 uur. Woensdag 20 februari: KA V-cursus 'GEZOND VERMAGEREN' in parochiezaal om 09.00 uur én om 19.30 uur. Donderdag 21 februari: KVLV -jongeren in parochiezaal om 20.00 uur: 'CREATIEF MET ZANDTAART'. Vrijdag 22 februari: OUDLEDENAVOND in de Mussena kker vanaf 20.00 uur. KAARTAVOND KFC Meer-jeugd in kantine vanaf 19.00 uur.

42

Zaterdag 23 februari: KLJ verzamelt OUD PAPIER op parking Quirijnen vanaf 09.00 uur. Landelijke Gilde BOWLINGT in Breebos, vertrek om 20.30 uur aan de Vredesboom. Zondag 24 februari: Landelijke Gilde: dhr. K. Van GiJs spreekt over ONDERHOUD EN SNOEI van de tuin. Dinsdag 26 februari: KVLV-jongeren in parochiezaal om 20.00 uur: 'HAM- EN SCHAPEVLEES'. Woensdag 27 februari: KA V-cursus 'GEZOND VERMAGEREN' in parochiezaal om 09.00 uur én om 19.30 uur. KVLV -vergadering met bestuursverkiezing om 13.30 uur in parochiezaal.

MEERLE Zaterdag 9 en zondag 10 februari: om 20.00 uur in de parochiezaal 'EEN DOODGEWOON AVONDJE'. Komedie door de KLJ Meerle. Zondag 10 februari: om 14.00 uur WANDELING 'Mgr. Eestermanspad'. Trefpunt: Gemeenteplein . Ingericht door Wandelclub MarkdaL Zoodag 24 februari: om 14.00 uur WANDELING 'Stenen Brug'. Trefpunt: Kapel Hal , laarzen noodzakelijk.

~~JRc:;T HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud , met biljart, darts , enz ... caf é

Schuttershof HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS

WORTEL Zondag 3 februari: FIETS-VELD-TOERTOCHT, ingericht door de Sportdienst in het kader van 'Antwerpen Sportief 91 '. Keuze tussen 20 en 40 km met eigen of gehuurde fiets. Inschrijven vanaf 8.30 uur aan het Casino van Wortel-Kolonie. Vertrek tussen 9 en 10.30 uur. Donderdag 7 februari: Ophaling GROOT HUISVUIL. Vrijdag 8 februari: KAART AVOND ingericht door De Witpen. In café De Nieuwen Buiten. Zaterdag 9 februari: laatste PUT EN PADDEKENSFUIF in het Slot. Zondag 10 februari: eerste WINTERTOCHT van wandelcub De Noorderkempen. Keuze tussen tochten van 8 en 15 km. Vertrek tussen 9 en 14 uur aan de parochiezaal. Maandag 11 februari: ophaling CHEMISCH AFVAL met de chemobiel. Vrijdag 15 februari: ophaling PLASTIEK AFVAL uit land- en tuinbouw op de parking aan de parochiezaal. Zaterdag 16 februari: KINDERKARNAVAL vanaf 13.30 uur in de tent aan de parochiezaal. Tekenwedstrijd en optreden van Clowns. Zondag 17 februari: KARN A VALSSTOET tijdens de namiddag, daarna karnavalsviering in de tent met muziek en tekst van Bart Babbelaar. Donderdag 21 februari: gespreksavond over 'BEJAARDE OUDERS', ingericht door KAV-KVLV, in de parochiezaal. Zaterdag 23 februari: optreden van TOO CUTE in het Slot.

MEERSEL-DREEF Vrijdag 8 februari: KARNAVALSBAL, ingericht door de Markratten in café 'Oud Strij-

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

beek' met de Bizons, Ok Al Niks, De Sjoballen, De Bolle Bend, De Zaougers. Zaterdag 9 februari: overhandiging van de sleutel door de burgemeester van Nieuw Ginneken aan PRINS KARNAVAL, om 13 uur in De Leeuwerik in Galder. Met play-backwedstrijd. 's Avonds KARNA VALSFEEST in café 't Wapen van Nieuw Ginneken. Dreefse karnavalsvierder komen samen om 20.30 uur in café Den Bud om in Galder karnaval te gaan vieren. Zondag 10 februari: KARNAVALSOPTOCHT. Opstelling op de Markweg in Strijbeek om 13 uur en vertrek om 13.30 uur. Doortocht in Meersel-Dreef. Maandag 11 februari: KARNAVALSBAL voor de ouderen vanaf 13 uur in De Leeuwerik in Galder. 's Avonds bal in hetzelfde café met The Hearts. Traditionele lampionnentocht met 'ratverbranding' aan de Galderse kapel. Daarna viering in Het Wapen van Nieuw Ginneken'. Dreefse karnavalvierders komen vooraf bijeen om 20.30 uur in café De Noordhoek om zich gezamenlijk in het karnavalsgebeuren te storten. Dinsdag 12 februari: KINDERKARNAVAL met pyamabal in het Wapen van NieuwGinneken in Galder.


AGENDA

ROMA

Tij(j;~n~ de ~jddag ~J?. de~tp,b~r ge;.•; · beurde èen bOtsing op dè VrijHeid: Brenda ' Wijers uit Haacht kwam..met haar minibus · ip. aanrijding, met de,; , wagen ·van Jos I So!)t!ç~, Dt~f,ó6 .. ZD'e 1 de aan:! beidé' voetfuigen. ~tih~ +t · ·'· ' .. ~ Op 14 december gebeurde een ongeval op ' bet kruispuntÇh -Ge · . eplein .•. in M;e$:le. .l'lê,~ageo nJ an den+ Br~k; Klein Eyssel 2 an et Dirven uit Baarle-Hertog, werc:ten licht beschadigd.

nr

't SLOT WORTEL

.

Openingsuren:

• • • •

donderdag vrijdag zaterdag zondag

: 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. : 19.00- 1.00 u. : 14.00- 19.00 u.

RADIO COIITIIIU (FM 105.4) - 24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek -ieder uur nieuws -op_het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 7940

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

-?vzw Mussenakker Meer

_ ..,. :

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u .• zaterdagavond vanaf 18.00 u .• zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Tijdens de nationale betogingen in Brussel op 13 januari 'GEEN OORLOG' en deze van 20 januari 'STOP DE OORLOG', stapten een 40-ta/ Hoogstratenaren mee op.

~-W~ÏJ~~~~~:at~~

··Ntli.'Hive

:1{

in Hoogstraatse ' winkels .i;_,

iê",

a

Sinds enige tijd heeft onze koffie een naar bijsmaakje, hij is nl. te goedkoop. Het koffieakkoord dat minimum-prijzen moest garanderen voor de koffieboeren, is in '89 afgesprongen en daardoor zakten de prijzen naar een dieptepunt. Voor onze portemonnee kwam dat goed uit maar voor de boeren ginder was dat een zware dobber. Terwijl ze voordien al maar amper het zout op hun maïspap konden verdienen, moesten ze het nu met nog minder doen. Ter vergelijking; stel dat er bij ons geen basisprijs was voor de melk, er zouden hier ook nogal wat boeren failliet gaan ... Om de koffieboeren toch een fatsoenlijk Joon te geven, heeft men nu een nieuw merk gelanceerd: de MAX HA VELAAR-koffie met als ondertitel 'met het oog op de derde wereld'. Inderdaad, met het oog op de arme koffieboeren wordt deze koffie een tikkeltje duurder verkocht. Maar daar staat tegenover dat de koffieboer er meer aan verdient. In plaats van de 8,02 fr. dat hij per pakje gewone koffie krijgt, verdient hij met Max Havelaar-koffie 19,05 fr. , dus bijna twee en een half maal meer. Wil je dus een rechtvaardige prijs betalen en koffie drinken zonder bijsmaak, vraag dan naar Max Havelaar-koffie, vanaf half januari te vinden in de winkelrekken. (We hebben de koffie al gevonden, in de winkel van Quirijnen in Hoogstraten. Wie volgt?). •

een bezoek méér dan waard

Gordijnen - Tapijten - Vloerbedekking

Kapelstraat 6 Baarle-Hertog Tel 014 - 699002 ook op Zondag open 's maandags gesloten

J~~~~~ ·

~a~

.·e~~~0

Dit gebeurde op het kn.ûspunt Löenhout~ seweg-Hinnenboomstraat en aan. het stuur· zat~n respeçt~ ~~pny ~~s! ~s ,Bq~çlmra~~~ 9 tilt Hoogstraten en :t;uhenne :Verheyen,y Gestelsestraat · 52 uit Meer. · OpJ9 dece eer ·sop de , l Vi · d. d Bue it 11:~~~ J 'zi gen e· jarig Crij-+ oenuit Brectifoverhoop. Deze laatste was • met de bromfiets die .

i

werdmaardejor.~e~ma~(k

vanaf.

Op 20 decerrlbef gebeurde het droevige on~, gevalwaar HoeyÎnans (l~.iaar), St~.= Clemensstr« ":!:Waat,t~ekwetst}Wel'd toen1 hij met de in Minderhoutdorp werd~1 aangereden door de auto van Maria Van·; Schijndel uit Etten-Leur. ,, TT! Op de Bredaseweg in Minderhorlt' gebeur~*~ de een ongeval op 22 december. l)e wagen ~ van Ludo Vorsselmans, Oosteneinde.•.·. Meerle botste tegen de tractor van Danoy,w Goetschalckx. Hal 7, Minderhout. Ludo* werd licht gewond en zijn wagen leed zwa- · re schade. ' ''?~

l

Tij?.,..en~ de Nie.uWJ·_aarsn;i.~ht reed.Aldo Dirlr.~l· trot~ Uit Charleroi met ZIJn auto tegen enkele gemeentelijke bloembaleken in de John LysenstraatJtJ,Meer. G:elukkig e!Jkel blik:-. · en Tj~ke1lSê#ade. .•. ;;; In de vroege morgen van 7 januari kwamen

I

t;l

tw~

~.·n··• ·

op~

dames e.lk.aar..• .aa ·. nrijdin . g. .•..·• •· k unt metlstraa(:&Tb.Ysak.kerstraat lil H Het wà,fen Sonja Lam:(' brechts, Verbindingsstraat 25 uit .Rijkevor.:} sel en Maria Fl.ore.n , .· ~oerstraat . . . . 12 uit,.# H t are scpade.aan QÇ wagens; t Op u . beurdè'èèn zwaafongeval op de Lod. de Konjncklaan waarbij 4 wa- · gen~ })etrokk~ waren• ~ancy Oóstvogels•~ uit,.~éerse werq·daarbij zwaax 'gekwetst~ ] Mar-è Smans; ' eveneen$ uit Beetse, werd i licht gewond. In de andere wagens zaten . Jos:Vervoortuit Bee ep RildeVan Bet~.+ , ge~i~t .Rijkiforsel. even'ÇR~edeerd}~ EVëneens op' de Lod; d.e' KoniitcJdaan ge-· beurde een bo:~Sing op lA januari. Twee wa.~ gen~~ jjeze . is Vi · - s, Lee(l\t?Utten Rîjkevorsel iiv · k 'Jarl~, Bu:rg~ ~' Jespersstraat4.uit Meerle, kwamen onzacht

h·•!

m~te!~ -~!J,anraki~~;.;Zware :.~ade w~;~ bej ~ . lg .. · ··~;;.~ .

i!i

.·@f - . . 11:~

43


Ongevallen Brandweer 314.42.43

~

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

+

CONTAINERDIENST

.

Het Belgische Rode Kruis

- 1911 +

AMBULANCEDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

Tel. 03/ 315.74.46 Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Eiken en blonkhouten meubelen Ookinkoop

Centrale Verwarming

J au Verbeyen Onderhoud- Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/ 315 .79.50 Indoor tennis squash snooker Tennisclub

VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/ 314.37.76

K.VERHEYEN-GEYSEN sanitair- zink en koperwerk platte daken met Derbigvr:n

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/ 314.76.81 HuwehJken - Bals- futven en klei i, P - A

1

BART VORSSELMANS Hall4 2322 Mmderhout

WACHTDIENSTEN

[Jj

Tel. 03/ 314.34.37

Y~Yavnd

Tel. 03/315 76 26

HUISDOKTERS

Weekeind van 3 februari: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. Weekeind van 10 februari: DR . G. FAES, H . Bloedlaan 281, Hoogstraten, tel. 314.50.10. Weekeind van 17 februari: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle, tel. 315.85.55. Weekend van 24 februari: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02.

JOS SERVABS

Vrijheid 251-2320 Hoogstraten Achtelsestr. I

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.1 6

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36-2322 Minderhout

Tel. 03/ 314.54.50

mobile Rent

~ APOTHEKERS Van 1 tot 8 februari: APOTHEEK ADRI AENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75. Van 8 tot 15 februari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksp1as, tel. 014/63.31.66. Zaterdag 9 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 15 tot 22 februari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50. Van 22 feb ruari tot 1 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

TANDARTSEN 2 en 3 februari: H. DE OECK, Leopoldstraat 20, Rijkevorsel, tel. 314.59.78. 9 en 10 februari: C. DE BOEL, Rerum Novarumlaan 48, Westmalle, tel. 312.49.83. 16 en 17 februari: F. DE SCHEEMAEKER, Rommensstraat 5, Meer, tel. 315.80.01. 23 en 24 februari: P. FLAMANT, Baan 174, Ravels, tel. 014/ 65.58.35.

THUISVERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.84.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten. 44

.

~z~~:

Tei.03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN

--A~

- centrale verwarming -sanitair

~

AUTOVERHUUR - NOORDERKEM St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

T I 031314 31 08 e • • •

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarmmg · Sanitatr

Voort 26 - Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/ 314.73.00

Vanaf woensdag 27 februari kan u uw volgende MAAND inkijken. Medewerkers, laat u niet verrassen door het 'korte maandje' en hou uw kopij klaar op woensdag 13 februari. Sport- en dorpsnieuws op zondag 17 februari.