oktober 2018 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 396 OKTOBER 2018

JAARGANG 34

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

• het debat • de lijsten • de nieuwkomers

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Nieuwkomers in de politiek

Voorspel de uitslag en win een ETENTJE VOOR TWEE! De Egyptomanie van twee Spijkerkoppen Het leven in de Meerlese kostschool Meersel-Dreef Geiteneind Niels Jespers op eenzame hoogten Ultraloper Bart van Schilt halfweg


Gebrek aan middelen? Zullen we hier dan andermaal zitten, bevangen door de ‘schrik voor het witte blad’. Het juk door elke letterkundige getorst bij de aanvang van een literaire productie. Met wat, en hoe zal dat witte blad beschreven moeten worden? Zal het schrijfsel mee opgaan in de vaart der volkeren, of zal de hoon van de kritiek toeslaan als het hellevuur? Weg doemdenken, we gaan ervoor. Even zien wat de actualiteit aan geschikt materiaal kan aanleveren… De gemeenteraadsverkiezingen? Trump? Schild en Vrienden…? Al meer dan voldoende aanwezig in het mediatieke aanbod. Terug naar School - tsja, waarom eigenlijk niet? Een vierduizendtal leerlingen bestormt dagelijks Hoogstraten. En er passeert geen dag of item of het onderwijs is aan de orde: gelijke kansen, de lat te hoog te laag, de totaalfactuur, Nederlands of maatschappijleer, kennis of vaardigheid, administratieve overlast, ouderlijke bemoeienis, rechtbank-gang, besparingen, gebrek aan middelen. Gebrek aan middelen? Zal die klacht me de vergrijsde kop telkens weer bezenuwen. Hoe zijn wij er in onze tijd doorheen geraakt? Wat je hier

leest, vindt zijn oorsprong in het leren schrijven met griffel op lei. In een volgende fase met de ballonpen in een gelijnd ‘schrijfboek’ van ‘De Zaaier’. De pen gedoopt in het inktpotje ingebouwd in de schoolbank. Met de schrik voor het maken van een onuitwisbare klad. Door een stoot van de buurjongen, of door eigen gesukkel. De eerste intrede van een meer geavanceerd elektronisch leermiddel herinner ik mij, toen in het zesde studiejaar de driedimensionale reliëfkaart van het vaderland behoedzaam in gebruik werd genomen. Een druk op het betreffende knopje deed een lichtje branden in de overeenkomstige streek. Haspengouw, de Condroz, het Land van Herve, lichtpuntig in kaart gebracht. Verwondering alom. Ah ja, misschien nog iets over de turnles. Zij werd gegeven op de speelplaats, toen nog ‘de koer’ genoemd. Geen weer, geen turnles, geen probleem. Bemoeienis van de ouders bestond erin dat strafschrijven aanleiding kon geven tot verdubbeling van de strafmaat. Een exemplaar voor de meester, nog eentje voor thuis. Door de verplichte ondertekening van het strafblad werden de ouders immers in kennis gesteld van het betuchtigde

misdrijf. Slechts een enkeling is erin geslaagd vaders handtekening zo na te maken dat ’s meesters argwaan niet werd gewekt. Ook over een draai rond uw oren diende thuis niet geklaagd. Bij overmatig beklag was een bijkomende draai bijwijlen het klagers lot. Recidivisten werden steevast veroordeeld tot, al naargelang, een uurs of halfuurs verblijf in de schoolbajes, het kolenkot. Waar de meest misdadige plannen werden gesmeed. Immers, pas gezeten kreeg men al bezoek van collega’s die de loodzware gietijzeren kolenbak terug dienden te vullen, om de vlam in de klasstoof – een reusachtige cilindervormige kachel – aan de praat te houden. De gelijkenis met een andere gevangenis is derhalve treffend. Alleen, reclassering van de gedetineerde bestond niet. Was ook niet nodig, een ex-gezetene van het kolenkot genoot de algemene sympathie van het volk. Tot zover een greepje uit de lagere school van toen. Moeten we terug naar die tijd? Neen, maar slaat de slinger vandaag niet wat ver de andere kant uit? Het antwoord zit hem wat mij betreft besloten in de vraag. (nad)

TWINTIG JAAR HOOGSTRATEN IN BLOEMEN&GROENTEN

De twintigste openluchttentoonstelling Groenten&Bloemen bracht hulde aan de honderden vrijwilligers die zich gedurende al die jaren ingezet hebben om telkens met de grootste zorg vorm te geven een dertigtal florale ontwerpen. Enkele werken werden opgedragen aan Louis Geerts, het onlangs gepensioneerd diensthoofd van de groendienst en aan Etienne Van Nyen, die de eerste twaalf jaar alle ontwerpen voor zijn rekening nam. Zie ook blz. 53.

2

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HET DEBAT

Het Hoogstraats Verkiezingsdebat biedt heel wat discussievoer

Genoeg weten om goed te kiezen MINDERHOUT - Zoals het de zesjaarlijkse traditie past, richtte De Hoogstraatse Maand in de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober een groot debat in met alle Hoogstraatse partijen. De lijsten waren gekend, de meeste programma’s gepubliceerd en de verkiezingsborden al ingepapt. En toch liep ’t Markenhof in Minderhout aardig vol om de vier partijen aan het woord te horen en een aantal vragen op hen af te vuren. Terwijl de Plussers van Hoogstraten de glazen vulden, luisterden een kleine 200 aanwezigen naar de lijsttrekkers die in tien minuten tijd de krachtlijnen van hun programma presenteerden. Moderator Guy Tegenbos, politiek commentator bij De Standaard, confronteerde hen daarna met hun uitspraken en lokte hiermee het debat uit. Na de pauze legde hij het panel vragen vanuit het publiek voor. Aan het regelmatige applaus in de zaal was duidelijk te horen waar de achterban van de vier partijen had plaatsgenomen. Wie nog geen keuze voor 14 oktober gemaakt had, kreeg stof om zich nog eens goed te beraden.

Ieder zijn waarheid

Michel Jansen is lijsttrekker van N-VA. Na loting komt hij als eerste aan het woord om de drie belangrijkste programmapunten van zijn partij voor te stellen. Hij noemt N-VA “een centrumrechtse, Vlaamse, maar vooral een Volkspartij”. “Uit een statistiek zou blijken dat 80 % van de Hoogstratenaren fier zijn op hun stadje. N-VA wil dan ook samenwerken aan een groen en gezellig Hoogstraten waar kinderen veilig kunnen opgroeien en waar het goed ondernemen, werken en leven is. Dat willen wij bereiken door een veilig verkeersbeleid met het ontwerpen van een ontsluitingsweg, zeg maar een soort ring, rond Meer, Minderhout en Hoogstraten, dorpskernen die kreunen onder het zwaar verkeer. De uitbouw van fietsinfrastructuur voor woon-werkverkeer en toerisme hoort daar ook bij, en dan denken wij aan het Provinciaal en Vlaams Fietsfonds waardoor bovenlokale fietsroutes tot 90% betaald worden. Lokaal moet er aandacht zijn voor verkeersbeleid op maat van Kinderen, met uitbreiding van het project schoolstraten en opwaardering van trage wegen. Een stadje waar iedereen zich veilig voelt, is een tweede belangrijk aandachtspunt. Naast terechte

trots op de eigen identiteit, cultuur en waarden moet er een streng en rechtvaardig integratiebeleid met een warm hart voor iedereen zijn. Hoogstraten verwelkomt steeds meer nieuwkomers uit Europa en daarbuiten. Dat merkt men in de scholen en in onze bedrijven waarin veel verschillende nationaliteiten naast elkaar zitten of samen werken. Er zijn vele anderstalige kinderen en ouders. Dus moeten men taallessen ondersteunen want het is het Nederlands dat ons verbindt. Kinderarmoede moet gedetecteerd en aangepakt worden. Samenwerking met het Rode Kruis, het Verzetje en andere organisaties is daarbij een must.

komen. We willen natuurverenigingen actief betrekken bij het groenbeleid om zo expertise in huis te halen. Land- en tuinbouwers zijn van kapitaal belang. Samenwerking en overleg tussen de overheid, landbouw en natuurverenigingen is daarbij noodzakelijk en in ieders belang.”

Senioren moeten, met begeleiding, zo lang mogelijk in hun eigen thuis kunnen blijven. Een meldpunt vereenzaming en stimuleren van mantelzorg is zeer belangrijk. Daarnaast moeten er voldoende privaat of publieke serviceflats komen, naast veel zorg voor het woonzorgcentrum. N-VA wil de inspraak van de burger verbeteren en is van mening dat verschillende adviesraden aan hervorming toe zijn. De dienstverlening in het algemeen, met aandacht voor het digitale moet verbeteren. Een bloeiende middenstand en horeca in het centrum en industrie in de zones die daarvoor bestemd zijn moeten zorgen voor werkgelegenheid en een inkomen voor iedereen. N-VA gaat voor een groen hart voor een schoon Hoogstraten. Met inbreng van bewoners en kennis van experten willen wij een visie ontwikkelen om tot groene leefbare dorpskernen te

Als politiek commentator bij De Standaard kent Guy Tegenbos de knepen van het vak en was hij de ideale moderator voor dit Hoogstraats debat.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

3


HET DEBAT

Tinne Rombouts noemt CD&V een middenpartij, en als dusdanig “een afspiegeling van de 21.000 inwoners van de stad”. Zoals door DHM gevraagd zal de spreekster zich tot drie punten beperken, “wat een moeilijke opdracht is”. “Wij willen de fijne samenwerking met de inwoners verder zetten, van vrijwilligerswerk, bedenken van zorgconcepten tot het meedenken bij de herinrichting van een dorp. Voor de volgende jaren heeft CD&V een stevig en plan op tafel liggen dat ook budgettair haalbaar is. Het eerste punt is verkeersveiligheid. Voor CD&V moeten alle weggebruikers zich vlot en veilig in het verkeer kunnen begeven. Groot en klein verdienen een nog betere infrastructuur. Concreet denk ik aan de heraanleg van enkele kruispunten zoals dit aan de Loenhoutseweg en andere. Het weren van vrachtverkeer op de Vrijheid (noord naar zuid) is in uitvoering. Voor eenzelfde aanpak van west naar oost zijn we afhankelijk van een provinciaal initiatief waar we druk achter zetten. Om meer mensen op de fiets te krijgen is er ons fietsplan ‘Hoogstraten Fietst’. Naast de uitbouw

van schoolstraten willen we dit doortrekken naar fietsvriendelijke bedrijfsterreinen. Er komen ook nieuwe fietspaden langs de Gelmelstraat, Ulicotenseweg, Hoogeind en Heieinde en fietssuggestiestroken waar het niet anders kan, zoals de Markweg, de Kerkstraat en Beemden. We willen ook ‘fietsdelen’ inzetten voor toerisme en naar Wortel-kolonie, waar het openbaar vervoer ons in de steek laat. Als tweede punt zetten we in op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg. Met ’t Gastenhuys brengen we extra service naar Hoogstraten, denk maar aan het centrum voor nierdialyse. Verschillende diensten als het Jac, Kind en Gezin en andere krijgen er een plaats zodat het Woonzorgcentrum uitgroeit tot een echte welzijnscampus. Om mensen te helpen om zo lang mogelijk in hun eigen huis te kunnen blijven, bouwen we een Lokaal Dienstencentrum op de Kloostersite in Meer en het Raadhuis in Meerle. Mogelijk wordt ook de bibliotheek er ondergebracht en kunnen bepaalde diensten zoals de verdeling van huisvuilzakken er ondergebracht worden. Wat de kinderopvang betreft willen we het probleem van de 0 tot 3-jarigen oplossen en de vakantieopvang ook uitbreiden naar de kortere vakanties. Ons derde punt heeft betrekking op de jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen. Wat de sporten betreft, maken we een totaalvisie om zoveel mogelijk sporten te clusteren rond een bo-

Een goed gevulde zaal zorgde voor heel wat interactie.

4

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

venlokale gymzaal, waarvoor de subsidies voorzien zijn. Voor de jeugdverenigingen Chiro Meerle en Den Dorpel is de omgevingsvergunning ingediend en voor de Hoogstraatse KLJ, KSA en de Plussers werken we mee aan plannen voor een lokaal bij Den Dijk. Op vlak van cultuur hebben we de eerste stappen gezet. We werken aan de uitbouw van een centraal cultuurhuis met open werking naar de deeldorpen en in samenwerking met de verenigingen.”

Maarten Leemans is de jongste van de vier lijsttrekkers. Hij brengt het verhaal van Anders, “ontstaan als Fusiebelangen en geëvolueerd naar een fractie met Groen, Spa en onafhankelijken”. “Anders is sociaal en solidair. Alle inwoners hebben recht op een menswaardig loon, degelijke huisvesting en sociale contacten. Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Nu het OCMW opgaat in de gemeente is het dé gelegenheid om een allesomvattend armoedebeleid te voeren. Het leefloon zit onder de Europese armoede-


HET DEBAT

grens en steeds meer mensen vragen budgetbegeleiding bij het OCMW, maar ze komen op een wachtlijst.Vrijwilligers van ’t Ver-Zet-je en De Toevlucht nemen initiatieven om mensen in moeilijkheden kansen te geven. Ze werken samen met het OCMW maar hun eerstelijnshulp moet gesteund worden. Tegen 2035 zijn er 220 extra plaatsen nodig voor oudere hulpbehoevenden, dat is het dubbele van nu. Omdat dienstverlening toegankelijk moet zijn voor alle inwoners is Anders geen voorstander van verkoop van assistentiewoningen via obligaties. Bovendien willen we de zorgplicht afschaffen, waardoor mensen die het rusthuis niet kunnen betalen het geld bij hun kinderen moeten halen. Kinderopvang verdient extra aandacht. Wachttijden voor kinderopvang zijn 1,5 jaar of langer. De regelgeving wordt steeds strenger zodat beginnende onthaalouders de kosten niet meer kunnen dragen. Men moet leegstaande panden, eigendom van de stad, aanpassen zodat onthaalouders die kunnen huren om opvang op te starten. Ons tweede punt is ‘Open en betrokken’. Anders wil de dialoog tussen het bestuur en de inwoners actief organiseren. Iedere inwoner heeft recht op toegankelijke en duidelijke informatie. De gemeente moet niet enkel communiceren over beslist beleid, maar open informeren over lopende dossiers. Het bestuur moet de doelstellingen van een project kenbaar maken en vanaf dan de inwoners bij de uitwerking betrekken. Bij dorpsraden moet het gemeentebestuur op verplaatsing gaan en luisteren naar haar inwoners, niet andersom. De andere adviesraden moeten de kans krijgen om onafhankelijk het beleid mee te bepalen.

Marc Van Aperen noemt Hoogstraten Leeft “een blauwe partij, ook al hebben slechts enkele kandidaten een Open VLD-lidkaart en zijn we dus onafhankelijk”. “Hoogstraten Leeft gaat voor een veiliger, toegankelijker en aantrekkelijker Hoogstraten. Daarbij is de verkeersveiligheid de topprioriteit. Er moet een globaal verkeerssituatieplan komen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Slechter kan het niet, denken we. Mogelijk kan een rondpunt bij de Loenhoutseweg daartoe bijdragen. We willen vrachtwagens weren in de buurt van de scholen, het zwaar verkeer bannen uit de dorpskernen en er moeten meer fietspaden komen naar alle deeldorpen en buurdorpen. Het fietspad in de Gelmelstraat en dat van de Mosten naar Meersel-Dreef had er al lang moeten liggen. Het pas vernieuwde fietspad langs de Mark willen we verlengen tot aan de Bredaseweg. Alle voetpaden moeten rolstoel- en kinderwagenvriendelijk gemaakt worden. We willen meer controle van de politie, ook ’s nachts, en mobiele camera’s die ingezet worden tegen sluikstorten, vandalisme en criminaliteit. Tenslotte willen we een schepen voor dierenwelzijn en een losloopweide voor honden in elk deeldorp. Het tweede speerpunt is lokaal ondernemen. Iedereen die een initiatief neemt, moet ondersteund worden. Zo willen we een verdere uit-

bouw van het ondernemersloket. Een loket waar men mee denkt en helpt en geen problemen creëert. Men moet startende ondernemers in de watten leggen en bedrijven moeten rechtszekerheid hebben. Het kan niet dat de regelgeving telkens verandert. De verwerking van vergunningsaanvragen moet ook sneller kunnen. De stad moet ook, zoveel als mogelijk, lokaal aankopen en het stadhuis moet geopend zijn op zaterdag om tot een betere dienstverlening voor de burger te komen. Men moet Hoogstraten promoten als geheel met zijn winkels, zijn horeca, zijn erfgoed en zijn natuur. De familiale land- en tuinbouwbedrijven liggen ons nauw aan het hart. We willen ze steunen om op een milieuvriendelijke wijze hun rentabiliteit te verhogen. Hoogstraten Leeft wil nieuwe woonvormen zoals cohousing stimuleren en nieuwe bouwgelegenheden creëren door inbreiding van de dorpskernen. Adviesgroepen zoals de Gecoro moeten daarbij meer betrokken worden in een poging om mee te werken aan de betonstop. Zorg staat ook bij de prioriteiten. We willen ondersteunende maatregelen voor het vrij en gemeentelijk lager onderwijs, alle kinderen zijn gelijk. Binnen het deeltijds kunstonderwijs moet men nauw samenwerken om het nieuwe decreet te implementeren. Er moet voor- en naschoolse kinderopvang komen vanuit de stad en er moeten dringend voldoende plaatsen komen voor kinderopvang. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en we moeten werk maken van de strijd tegen armoede en vereenzaming. Het kan niet dat bijna 10 % van de bevolking in een rijke stad als Hoogstraten in armoede leeft.”

Als derde punt noteren we ‘Natuur en Milieu’. Men moet omzichtig omspringen met landbouwgrond. Met 1 miljoen kippen, 26.200 varkens en 2.100 runderen heeft Hoogstraten de hoogste ammoniakconcentratie in de lucht, één van de grootste oorzaken van fijn stof. Er moet omzichtiger omgesprongen worden met industriële teelten die niet thuis horen in een waardevol agrarisch gebied. Anders is niet tegen de boeren, integendeel zelfs. We merken dat heel wat landbouwers uit de schaalvergroting van de landbouw willen stappen. Steeds meer boeren willen overgaan naar duurzame bedrijfsvoering. De gemeente moet hen hierin begeleiden. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in duurzaamheid, zowel voor gebouwen als voor investeringen als het wagenpark. Er moeten duurzaamheidscriteria zijn voor elke investering en aanbesteding.”

De leden van KSA Hoogstraten kregen de bevestiging dat er vanuit het college groen licht wordt gegeven voor de bouw van nieuwe lokalen op Den Dijk. Alleen de gemeenteraad moet deze beslissing nog goedkeuren. De bouw zal evenwel nog niet voor volgend jaar zijn. Wellicht nog drie jaar wachten vooraleer deze klaar zullen zijn. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

5


HET DEBAT

Confrontaties Nu de krijtlijnen van elk partijprogramma gekend zijn, is het tijd om de meningen te confronteren met elkaar. Hoe eensgezind of hoe verdeeld kijkt men naar het te voeren beleid? Waarin verschillen de partijen echt van mekaar?

Kinderopvang Er zitten nogal wat overlappingen in jullie betoog. Dus toch maar eens aftasten of jullie het er echt over eens zijn. Ik hoorde iemand zeggen dat er meer mogelijkheden voor kinderopvang moeten zijn. Wat kan de stad daar aan doen? Tinne Rombouts: Dat klopt, de vraag daarnaar blijft gigantisch toenemen. We hebben nochtans al veel extra geïnvesteerd in bijkomende vakantieopvang en in de voor- en naschoolse opvang. Maar we willen zoveel mogelijk kinderen een fijne tijd geven in de vakanties. Wij voelen ons betrokken bij deze problematiek, daarom zijn we in overleg gegaan met groepen van onthaalouders om na te gaan hoe we de groepsopvang van 0 tot 3-jarigen beter konden ondersteunen. Daarnaast hebben we gezocht naar meer voor- en naschoolse opvang en in samenwerking met de scholen mogelijk gemaakt dat mensen daar terecht kunnen. We hebben ook de speelpleinwerking opgestart en het aanbod aan sportkampen uitgebreid. Daar hebben we een verdubbeling van het aanbod gerealiseerd, en het is nog eens de intentie om naar een verdubbeld aanbod te streven.

Maarten Lenaerts: De kinderopvangmogelijkheden betroffen vooral de jongsten van 0 tot 3, ook voor de iets oudere leeftijdscategorieën zijn er al een aantal stappen gezet. Wij willen evenwel nog meer, de stad moet zelf de regie mee in handen nemen. Wanneer onthaalouders van start willen gaan, beschikken ze vaak niet over het benodigde kapitaal. Wij menen dat de overheid kan bijdragen om hen te helpen bij de investering om een pand aan te kopen en in te richten. Marc Van Aperen: De stad moet inderdaad zelf mee initiatief nemen over de onderwijsnetten heen en oplossingen helpen zoeken. Michel Jansen: Zoals gezegd is er al veel gebeurd, vooral voor- en naschoolse opvang en de vakantiewerking. We hebben ook nood aan mogelijkheden voor een flexibele opvang. Daarvoor moeten we kunnen rekenen op privatisering, niet alleen het initiatief vanuit de scholen laten vertrekken. Nu we zien dat de nood aan kinderopvang hoog is terwijl er minder thuisopvang mogelijk lijkt, kan een gemeentebestuur dit meer faciliteren. Maar niet meteen door zelf panden aan te kopen en die ter beschikking te stellen. Daar moeten meer andere ondersteunende maatregelen voor genomen worden. Tinne Rombouts: Dat klopt. We hebben recent nog beslist om voor groepsopvang een tussenkomst te voorzien voor de hoge huurprijs van panden. We kunnen bovendien meer opvang realiseren door beter gebruik te maken van bestaande infrastructuur. Zo willen we in ’t Gastenhuys ruimte ter beschikking stellen van groepsopvang. De ideeën daartoe zijn dus al wel in uitvoering, al blijft er de vaststelling dat de vraag nog veel groter is.

Maarten Leemans: Ook wij zijn er voorstander van om zulke initiatieven te integreren in bestaande infrastructuur. Marc Van Aperen: Naast al deze zaken zijn er bijkomende noden, dank maar aan avondopvang, of een vorm van hotelopvang tijdens weekends. Niet alle ouders hebben de grootouders in de buurt om hen voortdurend te laten bijspringen.

(G)een ring? Er wordt gepleit voor de aanleg van een ringweg om het hoofd te bieden aan de groeiende verkeersdruk in de dorpskernen. Wordt die idee door iedereen gedragen? Maarten Leemans: Wel, de haalbaarheid van een ringweg voor Hoogstraten, Meer en Minderhout kan zeker onderzocht worden. De installatie van de vrachtwagensluis zal hopelijk al minder zwaar vrachtverkeer door de kernen meebrengen, maar een deel van de problematiek blijft onopgelost. Waar liggen de knelpunten die er nog over zullen blijven? We hebben nood aan een grondige verkeersstudie die inzichten voor duurzame oplossingen kan aanreiken.

“Overdreven snelheid op kleine wegen.” Marc Van Aperen: Er is inderdaad een globaal verkeerscirculatieplan nodig, maar een vorm van ringweg zal wellicht onvermijdelijk zijn. We moeten als gemeentelijke overheid daarop blijven aandringen, het probleem zelf op tafel leggen bij de hogere overheden, er bij de provincie op aandringen dat het globale mobiliteitsplan wordt uitgevoerd. Tinne Rombouts: In ons programma spreken wij niet over een globaal mobiliteitsplan, dat is zo. Wie daarover spreekt, zegt eigenlijk niets. We staan hierin immers al verder. Samen met dertien gemeenten en de provincie hebben we een globale studie gemaakt. Verkeer gaat immers over de gemeentegrenzen heen, dat moet je dus ruimer bekijken. Het was onze schepen van mobiliteit Haeseldonckx die mee het initiatief daartoe heeft genomen. Ondertussen kreeg deze aanpak al een vervolg met een aantal gemeenten in de Zuiderkempen.

De Plussers van Hoogstraten zorgden voor een goede service aan de bar.

6

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Wat is er ondertussen al aan gebeurd? Door de uitrol van de vrachtwagensluis hebben we een deel van het Noord-Zuid vrachtvervoer naar de E19 geleid. In die zin hebben we door de E19 feitelijk al een vorm van ringweg. Maar er moet ook voldoende mogelijkheid zijn voor het lokale


HET DEBAT

verkeer, want ook dat zorgt mee voor onze welvaart. Inzake het Oost-West verkeer, meen ik dat je dit niet met een ringweg oplost. Ook daar moeten we op termijn een vrachtwagensluis krijgen, waarvoor we evenwel afhankelijk zijn van de buurgemeenten. Dat moeten we samen met onze buren en met de provincie oppakken. Zoiets vraagt nu een keer tijd. Verder moeten we lokaal blijven kijken wat er nog kan. We zijn als bestuur wel degelijk ingegaan op wat er in deze problematiek al werd aangekaart. Dat leidde al naar micro-maatregelen op gemeentelijk vlak, zoals de ingrepen voor veiliger schoolomgevingen of het bedrijventerrein. Michel Jansen: Ik besef dat er weinig fans zijn voor de aanleg van een ringweg. Wij menen dat je moet durven te fragmenteren, als je alleen maar wacht tot je alle mogelijke aspecten van zulke complexe problematiek in kaart gebracht hebt, dan blijft het duren en duren vooraleer je er wat aan kan doen. Vergelijk dat maar met de Katharinatoren die hier in de steigers staat, als er gewacht was tot heel de kerk kan gerestaureerd worden, dan was men nog lang niet aan de werken toe. Nu pakt men eerst de toren volledig aan, daarna het schip. Durven fragmenteren dus. Door de uitrol van de APR camera’s en de vrachtwagensluis zullen er al veel vrachtwagens naar de E19 gevoerd worden. Maar er zijn er nog vele andere, voor wie dat niet kan of mag. Iedereen zal dus zijn goede wil moeten tonen inzake de verkeersproblematiek, alleen APR camera’s volstaan niet. Maar we mogen beslist niet wachten en wachten tot alles uitgevoerd kan worden. Inzake het rondpunt aan de Loenhoutseweg en Lodewijk De Konincklaan, ook daar wordt het probleem wel degelijk aangepakt. Al zal het geen rondpunt zijn dat een oplossing zal brengen… Maarten Leemans: Ik hoorde het enkel over zwaar verkeer gaan, maar de verkeersproblematiek is ruimer dan dat. Er is geen globaal plan om de groeiende verkeersdruk in de woonwijken het hoofd te bieden. Het zou niet alleen om vrachtvervoer mogen gaan, maar om alle verkeersgebruikers. Marc Van Aperen: Overigens wil ik nog signaleren dat er veel onopgelost blijft. Vrachtwagens ondervinden toch heel wat problemen hoor. Zo hoor ik sommigen hun beklag maken dat wie naar de transportzone in Meer wil, enkel via de E19 mag en dus moet betalen – wie naar het bedrijventerrein de Kluis wil, moet niet betalen. Dat ervaren die eersten als discriminatie. Bovendien vraag ik me af of er voldoende aandacht is voor de problemen die men simpelweg verschuift door de huidige aanpak. Verkeer dat nu eerst naar de E19 wordt gestuurd, komt nu via

Marc Van Aperen en Maarten Leemans als de verenigde oppositie. Voor de lijsttrekker van Anders was het zijn eerste optreden in de politieke arena. Januari 2019 wordt wellicht zijn debuut in de gemeenteraad. de Loenhoutseweg en verhoogt de druk op het kruispunt daar, vervolgens op de Gelmelstraat en zo voort.

streekgebonden producten, onze voedselproductie verdient het om op lokaal vlak gestimuleerd te worden.

Tinne Rombouts: Wie naar de bedrijventerreinen dieper in de gemeente moet, moet daar uiteraard ook kunnen geraken via de gewone wegen. Met de transportzone ligt dat anders: die ligt pal aan de E19, dan is het ook maar logisch dat dit verkeer daar naartoe verwezen wordt. Nogmaals, er moet nog een tweede fase volgen om het Oost-West doorgangsverkeer aan te pakken zodat dit niet langer door de dorpskernen gestuurd wordt.

Heeft dit een effect op de gezondheid van wie hier woont? Ik ken die artikelen die daarover verschenen zijn, maar klopt het ook allemaal wat daar in staat? Even goed ken ik artikelen waarin een heel andere stem weerklinkt: een kind dat op een boerderij opgroeit, heeft minder kansen om een allergie te ontwikkelen. Met kaarten, statistieken en kleurtjes uit studies kan je alles bewijzen, het hangt er maar vanaf hoe je het interpreteert en wil voorstellen. Zijn er risico’s? Ja. Wordt daar al rekening mee gehouden? Ja. Maar ik heb nergens het bewijs gezien dat er een significante link zou zijn tussen landbouw en ziektes.

Gezond wonen Is het nog gezond wonen hier, gelet op de hoge cijfers over het aantal kippen en varken? Tinne Rombouts: Wie zegt eigenlijk dat we hier te veel kippen of varkens hebben? Ik ken de feitelijke cijfers, maar vanuit welke overtuiging of achtergrond kan iemand motiveren dat het er te veel zouden zijn? Ik ben ervan overtuigd dat de lokale voedselproductie hier bijzonder belangrijk is. Ik ben zelfs gechoqueerd door te horen dat we het aantal dieren in verhouding tot het aantal mensen zouden moeten tellen! Hoogstraten heeft een belangrijke, duurzame voedselproductie – en daar mogen wij trots op zijn. Onze boeren leveren kwaliteit en doen dat op een duurzame manier. We hebben een aantal

“Is het nog wel gezond leven hier?”

Maarten Leemans: Anders is niet tegen de landbouw, helemaal niet. Maar er zijn wel degelijk effecten op milieu en gezondheid. Over het aantal bedrijven kun je nog van mening verschillen. Maar je moet ook rekening houden met de inplanting ervan en ze bijvoorbeeld clusteren. Wanneer een bedrijf zich vestigt in agrarisch waardevol gebied, heeft dat een impact op de waterkwaliteit. Wanneer dat gebeurt nabij een woonkern, dan heeft dat gevolgen voor de hoeveelheid fijn stof en dus de luchtkwaliteit. Grote bedrijven genereren ook meer zwaar verkeer door dorpskernen. Marc Van Aperen: Is er een probleem? Niet met de tuinbouw, wel met de megabedrijven. Wij steunen familiale bedrijven, daar hebben wij dus zeker geen problemen mee. Maar tegelijk zien we dat er zich in Hoogstraten bedrijven kunnen vestigen die eerder geen vergunning kregen in Noord-Brabant of bij ons in een buurgemeente. Een bedrijf krijgt geen vergunning in Brecht, wel in Hoogstraten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

7


HET DEBAT

(Er ontspint zich een welles-nietes discussie over de concrete bedrijven waarover het zou gaan. Niemand wil begrijpelijkerwijze tijdens het debat namen noemen.) Maarten Leemans: Wij gaan hier inderdaad geen naam noemen. Het volstaat om de aanpak in de Markvallei te vergelijken, welke bedrijven of activiteiten worden in Noord-Brabant niet vergund, en bij ons blijkbaar wel. Michel Jansen: Is er geen enkel probleem in dit verband? Toch wel, er is een klein probleem doordat de luchtkwaliteit hier niet zo goed blijkt. Maar er zijn voldoende maatregelen om daarop in te grijpen, we zijn goed bezig inzake het vergunningenbeleid en verplichten bijvoorbeeld bedrijven om stofdeeltjes afdoende te filteren.

“Wat kan de stad daar aan doen?” Tinne Rombouts: Momenteel praten we over twee verschillende problematieken. Het gezondheidsverhaal heb ik daarnet al behandeld. Wat betreft de ruimtelijke ordening, welnu daar is er een wettelijk kader voor. Lang geleden werd bijvoorbeeld de Markvallei hier ingekleurd, maar hoe ver en diep reikt de vallei van de Mark? Wij passen het wetgevend kader op een correcte manier toe, waar er mag worden ingeplant of uitgebreid biedt het stadsbestuur rechtszekerheid aan de betrokken bedrijven. Nogmaals, dat doen we op een correcte manier. Maarten Leemans: Hoe groot is het gebied van de Markvallei? Het blijkt alvast dat de Brabantse Milieufederatie al heeft geprocedeerd wegens negatieve effecten op de waterkwaliteit in het betrokken gebied. En ook het waardevol agrarisch gebied is heel duidelijk afgebakend.

Belastinggeld Hoogstraten heeft een goed gespekte schatkist, zo blijkt. Mag de burger dan verwachten dat de belastingen omlaag gaan hier? Marc Van Aperen: Het mag gezegd worden dat de financies van de stad gezond zijn, dat er in dit verband goed werk is geleverd en dat het bestuur hiervoor felicitaties verdient. Er is dus beslist geen reden om de belastingen nog te verhogen. Wel kan er werk van worden gemaakt om enkele belastingen af te schaffen die uiteindelijk weinig opbrengen en heel wat administratieve rompslomp meebrengen. Verder zijn wij vragende partij voor een dorpsbudget. Geef aan elk van de zes dorpskernen een

8

-

budget waarmee de bewoners zelf aan de slag kunnen inzake verfraaiing, vergroening, plaatselijke initiatieven. En ook de kerstverlichting dient in elk dorp door het stadsbestuur gefinancierd, dat is niet iets waar de middenstanders nog moeten voor opdraaien. Michel Jansen: Wij hebben een klare visie op de financies in ons programma. Het komt er op neer dat wij willen omgaan met het belastinggeld als een goede huisvader, daarbij actief gebruik makend van alle subsidiemogelijkheden die de hogere overheid biedt. Maar we moeten ook durven investeren in wat de burger nodig heeft. Wat de belastingen betreft, zitten we op het Vlaamse gemiddelde, een verlaging is dus niet nodig. Het geld dat we zo hebben kunnen we goed gebruiken om te investeren in infrastructuur, het aanpakken van sluikstorten, een cultureel centrum, de restauratie van kerken… Er zal nog heel wat geld nodig zijn om alles te kunnen betalen. Tinne Rombouts: Je moet niet alleen voor vandaag en morgen, je moet ook voor de lange termijn aan politiek doen. We staan de eerstvolgende jaren nog voor heel wat investeringen om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. We hebben de voorbije legislaturen werk gemaakt van een sterke schuldafbouw, van 12 miljoen zijn we naar 4,4 miljoen euro schulden gegaan, terwijl er ondertussen toch nog geïnvesteerd werd, o.m. door PPS (publiek-private samenwerking, nvdr) initiatieven zoals voor het zwembad. PPS biedt onder meer het grote voordeel dat je vanaf dag één in een dossier alle mogelijke geld, kennis en ervaring mee aan de tafel hebt. Maarten Leemans: Het klopt dat de gemeente heel wat schuld heeft afgebouwd, dat is zeker een verdienste van het bestuur. Dit kon evenwel gebeuren in een gunstige periode waarin de rente erg laag was. Dat zou dus ook heel wat meer kansen geboden hebben om te investeren. Schulden maken is op zich niet erg, wanneer het om een goed investeringsdoel gaat. Wat men niet vermeldt is dat de schuldafbouw voor een groot deel door de belastingverhoging is verwezenlijkt. Die leverde 12 miljoen euro aan extra inkomsten op. Wat men evenmin vermeldt, is de 25 miljoen euro OCMW schulden die nu bijkomen in de kas van de gemeente en dus mee moeten afbetaald worden. Maar op zich is dat niet erg, het gaat immers onder meer om de terechte investering in het WZC. Wij hebben er meer last mee dat de PPS schuldenlast niet in de boekhouding is terug te vinden. Bij zulke PPS tekent het stadsbestuur mee de krijtlijnen van het project uit, waarna de volledige uitvoering aan de private partner wordt

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

overgelaten terwijl de gemeente financieel borg staat. Er is zo 3 miljoen euro in pand gegeven, een bedrag dat nu dus geïmmobiliseerd is en niet meer kan gebruikt worden voor investeringen. Het is heus niet zaligmakend om uw geld aan een private partner toe te vertrouwen, die doet dat niet voor de schoon ogen van de gemeente maar denkt uiteraard eerst en vooral aan de eigen centen. Het heeft bijvoorbeeld voor gevolg dat je als bestuur zelf niks kan doen, ook niet aan herfinanciering van je leningen kunt denken wanneer de conjunctuur dat anders zou mogelijk maken. Wij zijn er van overtuigd dat een PPS duurder uitvalt op het einde van de rit! Tinne Rombouts: Mag ik er toch op wijzen dat in geval van het zwembad de kost en het risico niet zozeer zitten in de bouw als wel in de uitbating. Als je daarmee rekening houdt, blijkt het wel degelijk de beste keuze om dit in PPS te doen. Maarten Leemans: Maar ook de uitbating zou je kunnen uitbesteden.

Blauw op straat Moet er meer blauw zijn op straat, zijn er meer politiepatrouilles nodig? Tinne Rombouts: Het bestuur is daar beslist niet afkerig van, we willen het politiekader dus heus wel uitbouwen maar er blijven noodgedwongen heel wat vacatures open doordat er geen sollicitaties voor binnen komen. Maarten Leemans: Wij pleiten er vooral voor om de wijkagent weer dichter bij de mensen te brengen, en die dus meer in het straatbeeld te laten verschijnen. Marc Van Aperen: Of er meer patrouilles moeten komen? Ja dus.

Leefloon Ik hoorde Anders er voor pleiten om de gemeente 10% bij het leefloon te laten bijpassen, zoals het in een buurgemeente gebeurt. Zijn daar nog voorstanders van? Marc Van Aperen: Hier heb ik niet zo meteen zicht op… Maarten Leemans: Ter verduidelijking: het leefloon bedraagt zo’n 607 euro voor een samenwonende, 910 euro voor een alleenstaande en 1250 euro voor een gezin. Dat zijn beperkte bedragen. Tinne Rombouts: Moet de gemeente daar een deel bovenop betalen? Neen. Dan doe je er gewoon een bedrag bij, terwijl je in de plaats daar-


HET DEBAT

van de mensen moet activeren om een job te zoeken. Als er dan effectief financiële problemen zijn voor de betrokkene, dan kan die altijd nog voor een gesprek bij het OCMW terecht om na te gaan of er een gerichte bijsturing kan zijn. Michel Jansen: Je moet eerst en vooral de reintegratie bewerkstelligen, en dus niet zomaar iets bijkomend geven. Als je iemand een vis geeft, kan die een dag eten – wanneer je die leert vissen, heeft die de rest van zijn leven te eten… In ieder geval mag je dergelijke maatregelen niet zomaar veralgemenen. Maarten Leemans: Wij zijn het er mee eens dat je moet proberen om de betrokkenen een job te helpen zoeken. Maar je moet er ook rekening mee houden dat sommigen ongewild een terugval kennen of gewoonweg niet passen in het gangbare systeem. Voor de gemeente gaat het echt niet over veel geld: Hoogstraten telt 52 leefloners, die 10% bijpassen maakt voor hen misschien wel een groot verschil terwijl het voor de gemeente een kleine inspanning is. Michel Jansen: Ik blijf ervan overtuigd dat we dat enkel moeten overwegen voor wie er effectief nood aan heeft.

Vragen staat vrij Het is half tien wanneer we de tijd vinden om een drankje te bestellen en intussen de publieksvragen op te halen. Er zijn een 26 formulieren ingevuld door het publiek en één van onze medewerkers begint naarstig aan het bundelen van de vragen. Een aantal thema’s overlappen immers elkaar en het tijdsbestek is te kort om op alle vragen een antwoord te vinden. Om 21.50 u. vat de moderator het laatste deel van de debatavond aan. Verschillende tussenkomsten zullen regelmatig gevolgd worden door een applaus aan de tafels van de achterban. Het zorgde voor extra leven in de brouwerij.

Beton en kavels Dierbare lijsttrekkers, onze gemeente kwam recent in het nieuws als koploper inzake het volstorten van grond met beton. Het argument daarvoor is vaak, ja maar dat is voor landbouw, ja dat is om de mensen een goede woning te geven, en nog andere redenen. Gaan we een ander beleid voeren, een restrictiever beleid ? Michel Jansen: Ik hou niet van ja, maar. Wij zorgen voor oplossingen. De friswitsite, de

mouterijsite, de houtzagerijsite, de brouwerijsite, die hebben we allemaal opgelost. Wij spreken geen buitengebieden aan om te bouwen. Tinne Rombouts: Ik sluit mij aan bij Michel. De cijfers van deze studie zijn eenzijdig. Vlaanderen vraagt inbreiding maar ook dat we moeten oppassen met verharding. Maar dat betekent niet dat de gemeenten zich niet meer mogen ontwikkelen. In 2006 is Hoogstraten kleinstedelijk gebied geworden waarbij er nog heel wat nood was aan bijkomende woningen. Er is veel ontwikkeld de voorbije tien jaar en we gaan dat nog verder doen, want wij hebben een centrumfunctie. Ja, dit is gerechtvaardigd. Maarten Leemans: Ja, Hoogstraten als kleinstedelijk gebied heeft heel wat te realiseren. Dat klopt, maar het aantal inwoners is in de laatste 10 jaar gedaald van 25 naar 24 inwoners per bebouwbare oppervlakte. Er zit natuurlijk ook industriezone bij, maar er komt meer beton dan inwoners bij. In Hoogstraten kwam er de afgelopen 10 jaar 800 m² beton bij per dag! Marc Van Aperen: Ik denk dat er goed gebouwd is en ook genoeg. Graag had ik wat meer inspraak gezien bij het begin van grote projecten en niet wanneer alles al beslist is. Bijvoorbeeld bij de goedgekeurde verkaveling ZOCentrum en de Heilig Bloedstraat. Wat zou je daar doen? Marc Van Aperen: Eerder de bevolking raadplegen en in discussie gaan. En niet als alles al beslist is. Dan moeten de mensen in beroep gaan bij de Provincie en de Raad Voor Vergunningbetwisting. Dat kost een hoop geld en energie. Ik denk dat we onze energie in andere dingen kunnen steken.

“Hoogstraten is koploper in het volstorten van grond met beton.” Michel Jansen: Ik denk dat dit een foute stelling is, Marc. Er is op tijd gecommuniceerd met de mensen, er is inspraak geweest en we hebben rekening gehouden met de noden van de mensen. Het is een inbreidingsgebied en de mensen die er zelf zijn gaan wonen weten dat ook. We hebben gezorgd voor een voldoende brede ontsluitingsweg langs de Lodewijck De Konincklaan. De buurtbewoners vrezen dat door het creëren van slechts één uitweg uit het gebied dit een onveilige en gevaarlijke situatie voor de inwoners zal opleveren.

Voor Tinne Rombouts is een dergelijk debat een kolfje naar haar hand. In welbespraaktheid kon niemand van het panel hier tegenop.

Tinne Rombouts: De gemeente krijgt op zeker ogenblik een voorstel van een ontwikkelaar en dit wordt dan afgetoetst op alle parameters. Er zijn zelfs tellingen gebeurd. We zijn met de mensen aan tafel gaan zitten om de knelpunten en bezorgdheden te bekijken. Er is gekozen voor een verspreiding van het verkeer om de lasten zo veel mogelijk te verdelen. Het is ook het dichtst bevolkte deel van Hoogstraten. Wij hebben echt geopteerd voor een kwaliteitsvolle verkaveling in samenspraak met de buurt en met de afspraak voor een eventuele bijsturing moesten er zich problemen voordoen. Maarten Leemans: Deze verkaveling kent al een lange geschiedenis. Op 25 jaar tijd zijn daar 1200 huizen bijgekomen waarbij er nooit een degelijke verkeersafwikkeling is geregeld. Nu met de nieuwe verkaveling van 150 woningen zou alle verkeer door die onveilige situatie moeten en is die weg niet aangepast voor doorgaand verkeer. De belofte van een ontsluiting langs achter in de Heilig Bloedstraat is er nooit gekomen. De mensen hebben lang gewacht. Nu komt de ontsluiting langs de Lodewijck De Konincklaan maar wij willen geen doorgaand verkeer door deze straten naar deze nieuwe wijk. Wij willen eerst een realisatie van de ontsluiting van de Heilig Bloedsstraat langs de Lodewijck De Konincklaan vooraleer er een nieuwe verkaveling komt. Een vraag die ik niet begrijp: Michel, stel dat jij burgemeester wordt, ga je dan de bouwovertredingen wel stoppen? Michel Jansen: Een goeie vraag. Wij zijn voor handhaving zoals iedereen en bouwovertredingen worden niet toegelaten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

9


HET DEBAT

Wanneer krijgt de KSA haar nieuwe lokalen en wat zijn de plannen van de gemeente naar de jeugdbewegingen toe in verband met financiële steun, verbetering van de communicatie en de overtollige administratie? Michel Jansen: Er zijn duidelijke plannen voor de bouw van lokalen voor de KSA op Den Dijk en in overleg ook voor andere verenigingen. Er wordt aan gewerkt maar dat zal nog niet volgend jaar klaar zijn, maar wel in een tijdsspanne van drie jaar. Tinne Rombouts: Als schepen van jeugd heb ik vorige week nog overleg gehad is er de afspraak met KSA, KLJ en de Plussers dat zij op den Dijk nieuwe lokalen zouden kunnen krijgen, maar dat moet nog voor de gemeenteraad komen. Ook zou hier de speelpleinwerking aan de slag kunnen. En wij zijn ook zeker voorstander van administratieve vereenvoudiging voor de jeugd, een betere uitleendienst om een positief klimaat te scheppen voor de jongeren. Marc Van Aperen: Wij gaan financiële en logistieke ondersteuning geven aan de jeugdbeweging voor voldoende en geschikte lokalen. Maarten Leemans: Ik heb heel lang in de jeugdraad gezeten en toen hebben wij acht jaar gelden ook gevraagd naar de mogelijkheid om op Den Dijk nieuwe lokalen te zetten. Ook vanuit de cultuurraad en de jeugdraad vragen wij al lang voor een beter uitleendienst. Ik ben heel blij dat nu iedereen hier voor wil zorgen.

Werk Ik heb twee vragen over werk. De eerste kreet: “Ik ben landbouwer en werk op een duurzame manier, maar rechtszekerheid heb ik niet. Hoe kan ik vandaag overleven met steeds stijgende kosten? Hoe kunnen jullie zo naïef zijn om het wel en wee van iedereen op u nemen en ik, landbouwer, ik hou daar niet van.” De tweede kreet: “Blijkbaar is er hier alleen landbouw. Ik heb niets gehoord van een plan om de tewerkstelling in de industrie Michel Jansen: Wij denken wel aan de industrie. Kijk maar naar de uitbreiding ervan. En we staan ook open voor nieuwe industrieën die onze steun verdienen. Ik kan moeilijk spreken over de landbouw omdat ik dat niet zo goed ken. Maar het zijn ook zelfstandigen en wij moeten er alles aan doen om te zorgen dat zelfstandigen, landbouwers en kleine ondernemers ook goed hun kost kunnen verdienen. Maarten Leemans: De landbouw is aan een schaalvergroting bezig. Wij willen vooral de kleine boer en de familiebedrijven ondersteunen. Die boeren hebben het tegenwoordig al moeilijk genoeg. We moeten voor hen meezoe-

10

-

ken naar een duurzame manier in iets dat ze graag en op een financieel haalbare manier kunnen doen. Het moet niet altijd meer en meer zijn. Ik denk dat in Hoogstraten de limieten bereikt zijn. Er komt binnenkort heel wat industrie bij . Wij willen die industrie zo duurzaam mogelijk laten samenwerken.

cifieks maar wel veel over fietsinfrastructuur.

Tinne Rombouts: Industrie is heel belangrijk voor de tewerkstelling in Hoogstraten. We hebben de laatste jaren heel veel geïnvesteerd in overleg om de zaken te vereenvoudigen. We hebben nieuwe industrieterreinen op een duurzame manier aangelegd door de ruimte optimaal te gebruiken en met een duurzaam verwarmingssysteem. Wat betreft de landbouw. Ik ben heel duidelijk pro kwaliteit en duurzaamheid. Wij willen dat de landbouw het beste product kan leveren maar als overheid hebben we niet altijd impact op de bedrijfsuitbating en de kosten. Niet iedereen kan in de landbouw naar schaalvergroting gaan en wij gaan niet bepalen hoe een bedrijf er moet uitzien maar wij gaan hen heel duidelijk rechtszekerheid geven uit het palet van land- en tuinbouw.

Maarten Leemans: Staat er niet zo letterlijk in, maar een programma is nooit af. Het past wel in ons globaal verkeersplan. Wil het dus nog wel bekijken.

Marc Van Aperen: Wij willen de industrie en de plaatselijke ondernemers beter ondersteunen en beter informeren. Ook willen we de mensen op de Transportzone en op Haseldonk meer au sérieux nemen. De familiale land- en tuinbouwers zullen wij ten volle ondersteunen zodat die op een rendabele en milieuvriendelijke manier kunnen werken. Er ligt hier nog een domein waarin veel werkgelegenheid kan gecreëerd worden, namelijk de gevangenissen. Marc Van Aperen: Ik ken dat dossier niet zo goed, maar dat is ook goede werkgelegenheid. Michel Jansen: Ik heb daar nooit binnen gezeten, dus ik ken de situatie niet maar er is ook wel werkgelegenheid binnen de muren. Tinne Rombouts: Dit is federale materie maar de bouw van een gevangenis kunnen wij wel positief adviseren. Er zijn drie gevangenissen in onze politiezone die goed geïntegreerd zijn in de gemeenten. Bij de opmaak van het RUP voor Wortel-Kolonie hebben wij gevraagd of er nog ruimte voorzien wordt voor uitbreiding. De federale overheid heeft hier negatief op gereageerd omdat er nog voldoende ruimte binnen de zone van de gevangenis voorhanden is en wij staan daar als CD&V zeker positief tegenover.

Meer verkeer Verkeersveiligheid. Wie heeft er in zijn programma iets staan over een fietssnelweg van Meer naar het station in Brecht? Michel Jansen: Hierover hebben wij niets spe-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tinne Rombouts: Dat staat er niet in en ik verwacht niet dat het er zal inkomen. Wij hebben hier over gediscussieerd maar er was geen consensus. De provincie wil hier ook niet in investeren.

Marc Van Aperen: Dit is een goed voorstel en is te overwegen, maar staat niet in ons programma. Hoe ga je de overdreven snelheid op de kleine wegen oplossen? Er zijn nog altijd auto’s die weigeren te stoppen aan een zebrapad. Wat doe je daaraan ? Michel Jansen: Wij zijn voor zero tolerantie en veel beboeten. Marc Van Aperen: Sensibiliseren en handhaven. Wie niet horen wil moet boeten. Maarten Leemans: Sensibilisering is erg belangrijk, maar we moeten ook zorgen dat de infrastructuur aangepast is zodat er niet hard kan gereden worden. Straffen waar nodig, maar je kan niet overal een politieagent zetten. Michel Jansen: Mag ik een voorbeeld geven ? Aan de voetgangerstunnel aan de toren staat een duidelijk bord: fietsers afstappen. Je moet eens kijken wie daar afstapt. Maarten Leemans: Plots moet een fietser daar afstappen. Waarom laat men de fietsers daar niet over de weg rijden? Het is overigens ook maar een tijdelijke oplossing. Michel Jansen: Je kan zoveel sensibiliseren als je wil. De mensen moeten eens leren zich aan de regels te houden! Tinne Rombouts: Raar dat je pleit voor handhaving en dan begrip hebt voor fietsers die in een voetgangerstunnel moeten afstappen maar dat niet doen. AWV zal ook nooit fietsers op de weg in die zone toelaten. De recreatie is sterk toegenomen in De Mosten. Dit leidt tot onveilige situaties. Waarom kunnen er geen aparte wegen voorzien worden voor ruiters, mountainbikers, wandelaars? Tinne Rombouts: De charme van de Mosten is ook dat de mensen een beetje respect voor elkaar kunnen hebben en de vrijheid hebben om hun wegen te kiezen. Waar het kan, zou je kunnen kiezen voor gescheiden wegen, maar het ge-


HET DEBAT

bied is niet zo gigantisch groot. De veiligheid voor de fietser en de wandelaar is niet zo groot op de landbouwwegen met heel wat voorbijzoevende tractoren. Wat doen we daarmee? Maarten Leemans: Die wegen zijn aangelegd in de jaren ’60 en zijn niet voorzien op het steeds groter wordende landbouwverkeer dat daar ook moet zijn. Dat is dus een moeilijk verhaal dat alleen kan opgelost worden met sensibilisering van fietsers en landbouwers. Marc Van Aperen: De oplossing zal misschien liggen in het aanleggen van meer fietspaden en het opleggen van een snelheidsbeperking voor zware tractoren. Als je ziet aan welke snelheid die soms door de Vrijheid rijden. Michel Jansen: Een ontsluitingsweg zal dus wel nodig zijn, maar over de fietsers op de landbouwwegen zeg ik: respect voor elkaar! En dan hoef je niet te verbaliseren. Tinne Rombouts: Je weet in welke omgeving je je dan begeeft en dan is respect wel op zijn plaats. Ik vraag me af wanneer tractors tegen 60 Terwijl het rumoer toeneemt in de zaal roept een aanwezige in de zaal dat de oplossing zit in het verbreden van de wegen en het verharden van de bermen. Het is er nu veel te gevaarlijk voor de kinderen. Tinne Rombouts (repliceert op wat uit de zaal wordt ingebracht): Dat gaan we niet doen. Het sluipverkeer zorgt voor het wegzakken van de bermen. Verbreden van de wegen betekent ook het opvoeren van de snelheid. En Marc, wil je fietspaden naast de landbouwwegen? Weet je hoeveel landbouwwegen we in Hoogstraten hebben? Ik denk dat ons budget waar we het daarstraks over hadden dan al opgebruikt zal zijn. Marc Van Aperen: Respect is inderdaad belangrijk, maar ik vraag ook respect van het stadsbestuur voor de burgers en voor de gemeenteraadsleden. Zelfs binnen het college onder elkaar blijkt dat men soms het licht niet gunt in de ogen van de ander. Ik hoop dat dit op 1 januari verandert, wat ook de samenstelling van het schepencollege is. Dit stond niet op mijn lijstje. Wat moet ik daar nu mee? Michel Jansen: Ik denk dat wij als college daar het best over kunnen oordelen. Ik denk dat er voldoende respect is. De oppositie krijgt van ons niet altijd gelijk, tenzij het beter is voor de burger. Dan zullen wij het dossier wel terug herzien. Maar de oppositie probeert vaak de zaken tegen te houden, wij als meerderheid willen vooruit.

Gaan N-VA en CD&V samen verder of komt er een andere meerderheid? Marc Van Aperen: Ik denk dat wij de voorbije zes jaar een heel constructieve en positieve oppositie hebben gevoerd. Tinne Rombouts: Ik begrijp ook niet waarover dit gaat. Er wordt vaak hard gediscussieerd en de meningen kunnen al wel eens verschillen, maar dit is geen bewijs van een gebrek aan respect. Wij plaatsen respect hoog in ons vaandel. Ik ben er allergisch voor als er niet correct en respectvol met elkaar wordt omgegaan, ook in de politiek. Marc Van Aperen: Het is misschien wel eens goed om in het OCMW te gaan kijken. Daar zitten wij ook in de oppositie maar daar wordt heel goed samengewerkt en rekening gehouden met de mening van onze mensen. Waarom kan dat niet in de gemeenteraad?

Johan Vermeeren, CD&V raadslid en voorzitter van de gemeenteraad reageert vanuit het publiek. “Ik voel mij aangesproken Ik heb zes jaar lang als voorzitter de oppositie steeds het laatste woord gegeven en zelden afgeblokt. Er is inderdaad het verhaal van meerderheid tegen minderheid, maar er is veel verbondenheid geweest in de raad. Er zijn meer punten in unanimiteit goedgekeurd dan in verdeeldheid. Wij verschillen soms van mening. Jan Fret heeft mij ooit gezegd: ‘De gemeenteraad is het georganiseerde meningsverschil’ en dat is ook zo. Ik doe een oproep aan de aanwezigen en zeker aan de mensen die daarjuist zo fel applaudisseerden om eens een gemeenteraad bij te wonen en te zien hoe wij van mening kunnen verschillen maar toch goed kunnen samenwerken!” Er volgt een stevig applaus vanuit de zaal.

Inspraak Over georganiseerde meningsverschillen gesproken. Jullie waren het daarstraks oneens over het organiseren inspraakmogelijkheden. Wat ga je doen met de adviesraden, organiseer je nieuwe vormen van inspraak? Maarten Leemans: Goede inspraak van de bevolking is voor ons primordiaal. Het eerste is zeker het herbekijken van de werking van de dorpsraden. Inwoners moeten echt kunnen meedenken en beslissen. Andere adviesraden moeten ook herbekeken worden en moeten in alle onafhankelijkheid kunnen werken. Voor de commissies moeten we ook eens bekijken welke er nog nodig zijn en welke mogen verdwijnen.

“Wat ga je doen met adviesraden?” Het voorbije jaar zijn er twee procedures ingezet door bevolkingsgroepen die hun zeg wilden doen op de gemeenteraad. Maarten Leemans: Dat is een nieuwe mogelijkheid om aan democratie te doen en dat is niet slecht. Misschien wordt de burger inderdaad te weinig gehoord. Met nieuwe adviesraden zouden we dit misschien kunnen voorkomen. De dorpsraad zoals ze nu is, is een verouderde constellatie. Ik denk dat het meer vanuit de burger mag komen. Tinne Rombouts: Ik vind inspraak heel belangrijk en in de laatste twaalf jaren hebben wij een

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

11


HET DEBAT

lijke prijs kunnen verwerven. De gronden blijven evenwel in eigendom van de gemeente. Zijn er voldoende sociale woningen, rusthuis, bejaardenwoningen ? Maarten Leemans: Tegen 2035 zal er nog een nood zijn aan 220 woningen. Dat is dubbel zoveel als er nu zijn. Maar waarom doen jullie dan alles om de H (het dossier van het oude rusthuis, nvdr) te blokkeren?

Guy Tegenbos confronteert Michel Jansen met de vraag of er in Hoogstraten wel drugs te vinden zijn. grote evolutie meegemaakt. Wij hebben in die periode ook regelmatig aan de adviesraden gevraagd wat we zouden kunnen veranderen om tot een goede werking te komen en we hebben ook gezocht naar andere vormen, zoals kleinere groepen. Maar het is niet aan ons om aan de dorpsraden te gaan zeggen hoe het anders moet. Adviesraden zijn voor mij ook de basisinspraak om het beleid goed te kunnen volgen. We kunnen echter niet iedereen betrekken in een lang en moeilijk traject. Niet alle inwoners voelen zich hiertoe aangesproken. Daarom streven wij ook naar een heel gerichte participatie zoals rond Meerle ons Dorp en Den Dijk. En Minderhout staat nu in de steigers, we nodigen alle inwoners uit om hun bezorgdheden kenbaar te maken en mee te denken. Marc Van Aperen: Inspraak betekent voor ons de burgers betrekken bij elk groot project zoals een grote verkaveling. En in de dorpsraden willen wij eerst de burgers horen en dan het college. Maarten Leemans: Wij willen niet enkel participatie bij het begin van een project, maar ook tijdens gans het traject. Michel Jansen: Wij zijn 100 % voor inspraak. Wij willen de mensen meer sensibiliseren om mee te denken. Niet alleen die mensen die al politiek geïnteresseerd zijn.

Sociale accenten Voor kinderopvang gaat men nieuwe initiatieven ondersteunen voor huur en oprichting van groepsopvang. Betekent dat ook dat men afbetalingen van hypothecaire leningen gaat subsidiëren? En heeft Hoogstraten ook inclusieve opvang, voor kindjes met een beperking? Tinne Rombouts: Wij willen alle initiatieven

12

-

op dezelfde manier bekijken. Niet alle initiatieven zijn dezelfde en aan die ondersteuning hangen ook een aantal vragen en voorwaarden. Voor kinderen met een beperking is er een toegankelijkheid, zowel voor naschoolse opvang als in de vakantieperiode. Die opvangmogelijkheid is er echter niet bij alle activiteiten. Voor jongeren met een zware beperking hebben we zelfs aparte initiatieven. Hoogstraten scoort vrij goed, soms zelfs zeer goed ineen aantal classificaties van gemeenten. Maar op het vlak van sociale huisvesting scoort Hoogstraten volgens iemand uit het publiek niet zo goed. Tinne Rombouts: Jawel, wij hebben zelfs ons sociaal objectief volledig ingevuld en wij staan aan de top van de gemeenten met betrekking tot het objectief voor huur of koopwoning. In die zin dat we zelfs geen mogelijkheden meer bijkrijgen omdat we naar Vlaamse normen al te veel hebben gerealiseerd. Ben je dan voorstander van de wettelijke 15 % sociale woningen in nieuwe verkavelingen?

Maarten Leemans: Wij blokkeren de H niet. Het probleem is dat het bestuur zijn eigen regels niet nageleefd heeft. Men probeert dat nu in onze schoenen te schuiven. Wij hebben inderdaad tegengestemd, met recht en reden. Maar het bestuur is zelf teruggefloten door de overheid omdat ze niet nagecheckt heeft bij Onroerend Erfgoed of het gebouw wel gesloopt mag worden.

Drugs en cultuur Mijn voorlaatste vraag: drugs, dat hebben we hier niet, klopt dat? Michel Jansen: Die zijn er wel degelijk. Wij moeten echt werken aan drugspreventie en buiten de schoolpoorten. Het is heel gevaarlijk om uitspraken te doen, maar soms zie ik bij mij in de straat wel eens auto’s die mij verdacht voorkomen. Tinne Rombouts: Wie denkt dat er in Hoogstraten geen drugs zijn, is niet van deze wereld. Sensibiliseren is heel belangrijk. We werken heel goed samen met de scholen die er lessen over geven en het bespreekbaar maken. De handhaving gebeurt door de politie die gerichte acties doen, zelfs op de school en in de bus. Het is dus heel belangrijk signalen door te geven aan de politie. Wat de productie betreft, daar schrik ik soms wel van. Zowel van de plantaardige als van de chemische productie. Vaak hebben deze zaken een Nederlands connectie. En de opvang van drugsverslaafden ?

Tinne Rombouts: We hadden dat en dat werd hier in Hoogstraten altijd netjes toegepast. Dat decreet is evenwel onderuit gehaald, maar we moeten wel iets hebben om de ontwikkelaar te kunnen opleggen. We hebben hier nog altijd het voorrangsreglement waarbij de helft van de woningen wordt voorzien voor mensen van Hoogstraten die al vijf jaar in de gemeente wonen. Dat wordt door alle ontwikkelaars in Hoogstraten respectvol opgevolgd. Maarten Leemans: Sociale woningen en gronden moeten voor ons sociaal blijven. Wij willen dat allemaal terug bekijken en zijn voorstander om gronden in erfpacht beschikbaar te stellen zodat de mensen een woning aan een schappe-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tinne Rombouts: Dit is een grote bezorgdheid van mijnentwege. Wij proberen mensen toe te leiden naar hulpverlening en verwijzen ze door OCMW of politie. Anderzijds zou ik heel graag in de Kempen een drugsopvangcentrum hebben voor langdurige opname. Michel Jansen: Ik sluit mij hierbij aan. Maarten Leemans: Wij zijn ook voorstander van de korte opvolging van de drugsproblematiek en de extra ogen voor de politie. Laatste vraag. Kijk eens even rond: wat een prachtige zaal. Wat een mooie debatten kan


HET DEBAT

je hier organiseren. Maar stel je nu eens voor dat Hoogstraten een echt cultuurcentrum zou hebben ? Maarten Leemans: Wij zijn al langer pleitbezorger van het realiseren van een cultuurcentrum. Dat is ook de taak van een centrumstad. Hoogstraten is ook meer dan Hoogstraten centrum, ook de deeldorpen maken daar deel van uit. Een cultuurcentrum moet voor iedereen beschikbaar zijn die in een of andere vorm van cultuur geïnteresseerd is, en zeker ook voor cultuurbeleving in de deeldorpen. Daar mag ook de bibliotheek bij zijn en een fuifzaal. Marc Van Aperen: Wij zijn voor een volwaardig cultuurhuis waar verenigingen en plaatselijke kunstenaars kunnen vergaderen, repeteren, optreden en tentoonstellen. Cultuur moet verbonden zijn met de samenleving door samenwerking met scholen, media, sport en welzijn. En de dorpsfanfares willen wij blijven ondersteunen, want een dorp zonder fanfare is als een café zonder bier. Maar is daar wel geld voor? We hebben nu al een aantal zalen. Marc Van Aperen: We hebben genoeg geld in kas en wij vinden dat er een volwaardig cultuurhuis kan en moet komen.

Tinne Rombouts: Wij hebben een breed verenigingsleven en heel wat accommodaties, ook in de deeldorpen. Wij hebben met dit bestuur een groot cultuurprogramma uitgebouwd. We zullen nu kijken waar we dit nog kunnen uitbreiden. Wat de infrastructuur betreft, ik wil die groei van de cultuurbeleving nog verder ondersteunen. Wij hebben een brede studie uitgevoerd waaruit naar voor kwam dat een cultuurhuis een waardevol initiatief voor Hoogstraten kan zijn. Wat we daar allemaal in moeten steken aan repetitieruimten, tentoonstellingen, enz is nog niet vastgelegd. Een centraal cultuurhuis moet ook wel gecombineerd worden met een ondersteunende werking in de deeldorpen. Michel Jansen: Dat klopt voor 100%. Dit is het eerste punt op onze agenda. Om een regionale uitstraling te hebben, moet Hoogstraten dringend werk maken van een volwaardig multifunctioneel cultureel centrum. Maar ook de decentrale cultuurbeleving in de deeldorpen moet gestimuleerd worden. We zitten hier dus alle vier op dezelfde golflengte. Beste aanwezigen, jullie hebben gehoord wat de lijsttrekkers zegden, hoe ze het zegden, wat ze niet zegden, hoe ze naar elkaar keken, hoe ze over mekaar spraken,.. Dat leidt de burger tot het maken van mooie keuzes, denk ik.

En laat dat nu net de reden zijn waarom uw maandblad dergelijk verkierzingsdebat inricht. Intussen was het al na 23.00 u maar de drang om zich huiswaarts te haasten is nog niet bij iedereen voelbaar. Er wordt nog druk nagepraat, gediscussieerd en misschien zelfs al pronostieken opgemaakt over de verkiezingsuitslag, terwijl de bereidwillige Plussers van Hoogstraten de laatste bestellingen afwerken. Er waren zoveel vragen ingediend dat de tijd ontbrak om ze allemaal aan bod te brengen. Sommige aanwezigen waren daardoor wat op hun honger blijven zitten daar hun eigen vraag uit de boot gevallen was. Geen enkele partij heeft iets gezegd over inburgering, migratie of ontwikkelingssamenwerking en de ingediende vraag daarover kwam ook niet aan bod. Zo ook een vraag over de luchtzuiverheid in Hoogstraten. De beleidsmakers mogen er zich toch van bewust zijn dat ook deze thema’s leven onder de Hoogstraatse bevolking. (mdl, fh, jh)

DE WERELD VAN Nieuwkomers in de politiek:

De weg is lang, de ladder hoog en het bord te kort. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

13


Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


DE LIJSTEN

Op naar het stemlokaal

Vier op een rij HOOGSTRATEN - De toren van Hoogstraten was dringend aan herstel toe en staat in de steigers. De klokken zijn ondertussen terug en klinken binnenkort weer als nooit tevoren. Misschien een stille verwijzing naar de Hoogstraatse politiek? Is het huidige beleid aan restauratie toe? Klinken de beleidsmakers van vandaag na 14 oktober weer een octaafje hoger? De twee nieuwe zware klokken die onlangs in de toren zijn gehesen zullen binnenkort zeker stevig doorwegen in het dagelijkse klokkenspel - een rol die de huidige oppositie maar al te graag op zich zou willen nemen, toch? Wij kijken vooruit naar 14 oktober om te weten wie op 1 januari 2019 de klokken echt terug kan laten luiden, maar dan wel in het stadhuis. De verkiezing van 2012 bracht heel wat verrassingen. Vooreerst werd Tinne Rombouts burgemeester na een periode van 24 jaar Arnold Van Aperen. CD&V en Hoogstraten Leeft streden om de meeste stemmen. CD&V overtuigde 32 % van de kiezers en verzilverde dit in 10 zetels. Hoogstraten Leeft met Marc Van Aperen als kopman behaalde 29 % en 9 zetels. Maar de grote verrassing was vooral N-VA met 20%. Niet zozeer de score als wel de manier waarop ze deze te gelde maakte: zij veroverde 5 zetels en sloot al snel een akkoord af met CD&V om een meerderheidscoalitie te vormen. Iedereen van de N-VA verkozenen viel dus in de prijzen: 4 schepenen en 1 raadslid. Hierdoor verzeilden Hoogstraten Leeft en Anders (14%) in de oppositie waarin zij elkaar meestal goed vonden. 2012 betekende ook het einde van Vlaams Belang in de Hoogstraatse gemeenteraad. Deze partij behaalde slechts 4,5 % van de stemmen en dat was het einde voor het mandaat van Jan Huybrechts na 12 jaar als gemeenteraadslid. Hoogstraten werd de voorbije zes jaar voor het eerst bestuurd door 27 raadsleden (twee meer dan voordien). Het dagelijks bestuur bestond toen uit een burgemeester en vijf schepenen, in 2012 werd dit een college van burgemeester en schepenen van 8 personen, 2 meer dan voordien. Dit kwam doordat de OCMW-voorzitter een vast lid werd van het schepencollege. Hij kreeg de bevoegdheid over sociale zaken. In de gemeenteraad heeft deze schepen evenwel geen stemrecht.

De hoogmis Een nieuwe hoogmis voor de gemeentelijke politiek komt er weer snel aan. Vier partijen brachten op 15 september een lijst met 27 kandidaten officieel binnen: Anders, CD&V, Hoogstraten Leeft en N-VA. Op 14 oktober zullen 12.884 kiezers zich moeten aanmelden in het stemlokaal. Zij kiezen 27 gemeenteraadsleden en dit gebeurt digitaal in de verschillende stembureaus

tussen 8 en 15 uur. Zodra de uitslag bekend is in de loop van de late namiddag zullen de onderhandelingen voor de vorming van een coalitie al snel van start gaan. Zes jaar geleden ging dit wel heel erg snel en was er om 21uur al een overeenkomst tussen CD&V en N-VA getekend. Wat niet wegneemt dat er voordien al heel wat aftastende gesprekken kunnen plaatsvinden. CD&V en N-VA kregen op 4 september al een lijstnummer dat in heel Vlaanderen voor deze partijen gebruikt wordt. Hoogstraten Leeft en Anders moesten wachten tot 20 september vooraleer hun lijstnummer werd toegekend.

Slogans Of N-VA nu echt voor de ‘verandering’ gezorgd heeft, CD&V heeft uitgeblonken met ‘Teamwerk’, Hoogstraten Leeft de stad weer heeft laten leven en Anders het ook anders heeft aangepakt – dat zal de kiezer moeten uitmaken. Krijgen we een gelijkaardige uitslag als zes jaar geleden of worden de kaarten helemaal herschikt? Vinden de huidige coalitiepartners elkaar terug of staan er ons nog verrassingen te wachten?

Wat ons alvast opviel bij de laatste twee verkiezingen is dat het aantal blanco en ongeldige stemmen drastisch terugloopt. Wellicht heeft dat ook wel te maken met het digitale stemmen, maar misschien ook bij de grotere betrokkenheid van de Hoogstratenaar bij het beleid van de stad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 waren er 4,6 % blanco en ongeldige stemmen, in 2006 daalde dit tot 3,6 % en in 2012 nog maar 2,3 %. Intussen is de campagne van start gegaan en vallen de folders in de bus. Het heeft wel wat geduurd vooraleer alle lijsten volledig ingevuld waren. De basis is meestal snel gelegd maar 27 kandidaten zoeken die bereid zijn zich voor de kar van een politieke partij te spannen, is vaak een ander paar mouwen. Het zit nu eenmaal in onze genen om niet erg open te zijn over onze politieke voorkeuren. Maar mensen die de stap zetten om zich ernstig in te zetten voor de gemeenschap via de politiek verdienen ons respect en waardering. Zonder hen is er immers geen bestuur mogelijk. Wij bekijken alvast (in alfabetische orde) de verschillende lijsten. De hoofdlijnen van de verschillende programma’ vind je in het verslag van het grote verkiezingsdebat dat De Hoogstraatse Maand ook nu weer organiseerde.

Oefenen met de stemcomputer HOOGSTRATEN/MEERLE Op 14 oktober stemmen we met de stemcomputer voor de gemeenteraads- en provincieverkiezingen. In de leslokalen van het dienstencentrum in Hoogstraten wordt dan ook een stembureau ingericht. Wie vooraf wil oefenen met de stemcomputer, kan dit vanaf 14 september doen onder begeleiding van stadspersoneel in de inkomhal van het administratief centrum. Daarnaast zijn er oefensessies op woensdag 3 oktober van 14 tot 15.30 uur in cafetaria LDC Meerle en op donderdag 4 oktober van 14 tot 15.30 uur in cafetaria LDC Hoogstraten. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

15


DE LIJSTEN

ANDERS

Anders Bij de vorige verkiezingen kwam Anders nog als nieuwe partij naar buiten, sindsdien werd het een volwaardige partner in het politieke leven in Hoogstraten. De groep ontstond in 2012 uit mensen van Groen, de voormalige Hoogstraatse partij HOOP , Sp.a en een aantal onafhankelijken. De nuances zijn intussen verdwenen en de partij gaat ook deze verkiezing in onder de naam Anders met voornamelijk een groene stempel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde de groep 14 % van de stemmen, goed voor 3 zetels in de gemeenteraad en 1 in het OCMW. De verwachtingen waren misschien wel hoger gesteld maar de vierde zetel ontsnapte hen op het nippertje. Het mag gerust gezegd: Anders heeft een stevige oppositie gevoerd de voorbije zes jaar, waarbij hun degelijke dossierkennis door bijna iedereen wordt erkend. De kandidatenlijst voor 2018 biedt heel wat verrassingen. Anders maakt ruimte voor jonge kandidaten en geeft nieuwkomers reĂŤle kansen om verkozen te worden. Boegbeeld en voormalig lijsttrekker Fons Jacobs zet zich nu als lijstduwer op de 27ste plaats en laat de eerste plaats aan Maarten Leemans (36), die ook al langer bij Anders actief is. Op de tweede plaats staat nieuwkomer Mia Timmerman, voormalig diensthoofd sociale zaken bij het OCMW. Hiermee wil Anders zeker haar aandacht voor de meest kwetsbaren in de maatschappij beklemtonen. Verder bevat de lijst, die bestaat uit 14 vrouwen en 13 mannen, nog 8 andere nieuwkomers en 6 exraadsleden.

16

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Maarten LEEMANS Mia TIMMERMAN Tom BILCKE Katrien KNAEPS Dimitri VAN PELT Lien HAEST Raf VORSSELMANS Musia MWANKUMI Jef DE BACKKER Ann LEEMANS Stef KUSTERMANS Hedwige VANDERVEEREN Ivan DE RUYSSCHER Lydia BOTTENBURG Jef ROOS Tonia JACOBS Jac BROERS May HUYBRECHTS Marcel ADRIAENSEN Tiny FRANSEN Luc HENDRICKX Rie HOFKENS May JORIS Jan FRET Ria VINCKX Lief PANS Fons JACOBS

M V M V M V M V M V M V M V V V M V M V M V V M V V M

Hoogstraten Wortel Minderhout Hoogstraten Hoogstraten Meerle Wortel Minderhout Hoogstraten Hoogstraten Wortel Minderhout Minderhout Hoogstraten Minderhout Meerle Minderhout Hoogstraten Meer Wortel Wortel Hoogstraten Hoogstraten Meerle Minderhout Hoogstraten Minderhout


DE LIJSTEN

CD&V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tinne ROMBOUTS Marc Haseldonckx Ward BAETS Ilse VERACHTERT Joël ADAMS Hilde VERMEIREN Liesbeth BASTIAANSEN Brigitte BROERS May VAN BAVEL Wim VAN BERGEN Liesbeth PAUWELS - DE JONG Hans KUIJPERS Patrick DE BIE Charis DE PAUW - KAMOEN Sander LOOTS Joyce VAN LOOVEREN Berten BOUTSEN Yana VERMEIREN Niels KOYEN Gerda PLUYM Patrick LAMBREGTS Armand JACOBS Danny ADAMS Marleen DE BIE Johan VERMEEREN Mai STERKENS Jos MATTHÉ

CD&V V M M V M V V V V M V M M V M V M V M V M M M V M V M

Meerle Hoogstraten Minderhout Meer Wortel Minderhout Meersel-Dreef Meer Hoogstraten Wortel Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Hoogstraten Meer Minderhout Minderhout Minderhout Meer Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Meer Meerle

CD&V plaatst haar 10 verkozen raadsleden en de OCMW-voorzitter terug op de lijst. Burgemeester Tinne Rombouts neemt de kop en Jos Matthé wordt lijstduwer. De twee andere schepenen nemen mee de eerste plaatsen in. 11 nieuwe gezichten kleuren de lijst mee oranje. Opmerkelijk is dat buiten de voorzitter geen enkel OCMW-lid zich nog kandidaat stelt. Hiermee eindigt de politieke carrière van de vroegere schepenen Jef Van Looy en Herman Verlinden. Ook Mieke Michielsen laat deze verkiezing aan zich voorbij gaan. Zowel in 2006 als in 2012 was CD&V de grootste partij in Hoogstraten. In 2006 kon zij nog 4311 kiezers (39%) overtuigen maar in 2012 zakte dit naar 3724 (32%). Daarmee verloor zij 1 zetel maar behield er toch 10. Tinne Rombouts kreeg de meeste voorkeurstemmen (2018) en werd voor het eerst burgemeester. CD&V kan alvast terugkijken op de realisatie van het zwembad, een droom die zij reeds in 2006 naar voor geschoven had. De partij startte haar campagne met een opvallende reeks van affiches in het straatbeeld. Wie nog twijfelde wie wie was, vindt hierbij alle namen van de kandidaten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

17


DE LIJSTEN

HOOGSTRATEN LEEFT

Hoogstraten Leeft Met lijsttrekker Marc Van Aperen trekt Hoogstraten Leeft voor de tweede keer naar de kiezer. In 2012 verscheen deze naam voor het eerst in de politieke arena, maar velen beschouwden hem als een voortzetting van de vroegere KVB van Arnold Van Aperen. Met de die verkiezingen eindigde na 24 jaar het burgemeesterschap van Arnold, al bleef zijn score als lijstduwer nog heel sterk. Hij eindigde met de derde meeste voorkeurstemmen (1203) en zou voortaan als OCMW-raadslid zijn politieke carrière afbouwen. De nieuwe lijst behaalde 3381 stemmen (29 %) en 9 verkozenen in de gemeenteraad. Marc Van Aperen, de jongste broer van Arnold, mocht van een persoonlijk succes spreken met 1553 voorkeurstemmen. De ploeg zou voortaan zetelen met de helft nieuwkomers en de helft gemeenteraadsleden uit de vroegere KVB. Hoogstraten Leeft kwam niet aan onderhandelingen voor een coalitie toe vermits CD&V al snel een overeenkomst sloot met N-VA, waardoor Hoogstraten Leeft in de oppositie verzeilde. De huidige lijst bestaat uit 13 vrouwen en 14 mannen. Van de huidige 13 raadsleden (9 gemeenteraadsleden en 4 OCMW-raadsleden) stellen 11 zich terug kandidaat. Jos Brosens haakt definitief af. De lijst bevat ook 14 nieuwkomers. Arnold Van Aperen zal ook nu, na 48 jaar politiek terug de rol van lijstduwer op zich nemen.

18

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Marc VAN APEREN Katrien BROSENS Jos MARTENS Ans ROOD - LOCHTEN Ann TILBURGS Daan SMEEKENS Patricik MELIS Ann FOCKAERT Natasja SNELS Therese COPPENS Marcel VERSCHUEREN Marleen DE VRIJ Jan HADERMANN Arnold WITTENBERG Herman SNOEYS Koen VAN LEUVEN Annick ROOS Marta GASIEWSKA Thijs SERVAES Larissa DE BEUCKELAER Maxime VOET Lianne SNOEIJS Cindy GOOSSENS Johan PEETERS Pim VAN DER LINDEN Piet VAN BAVEL Arnold VAN APEREN

M V M V V M M V V V M V M M M M V V M V V V V M M M M

Meer Hoogstraten Meerle Minderhout Wortel Minderhout Hoogstraten Meer Meerle Meersel-Dreef Hoogstraten Wortel Hoogstraten Meer Meer Hoogstraten Minderhout Meer Meerle Meerle Wortel Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Meerle Meer


DE LIJSTEN

N-VA

N-VA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Michel JANSEN Lieve JANSSEN Jef VISSERS Faye VAN IMPE Frans DE BIE Tamara AERTS Gert VAN DEN BOGAERT Cindy AERTS Axel VERMETTEN Jef BLUEKENS Robert BUSZKIEWICZ Jorne VAN OERLE Sandra TOUSSAINT Els DESMEDT - VERHEIJEN Roger VAN APEREN Nick JORISSEN Jan VAN OERLE Chris VAN DIJCK Dirk GEUENS Rudy VAN DER EYCKEN Dominique STALLAERT Lynn VAN DOOREN Christiane VERBEEREN Mireille VAN GEERT Paul VAN MERODE Liza VAN GILS Karel AERTS

M V M V M V M V M M M M V V M M M V M M V V V V M V M

Hoogstraten Minderhout Minderhout Hoogstraten Meerle Wortel Minderhout Meer Meersel-Dreef Minderhout Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten

N-VA zette voor het eerst in 2012 een stap in de Hoogstraatse gemeentepolitiek. De nationale verkiezingen van 2010 waren in Vlaanderen een overdonderend succes geworden voor deze partij en dus hoopte men ook dit succes te kunnen verder dragen in de gemeentepolitiek. Het zou een boeiend thema worden voor de pronostieken. Uiteindelijk waren er bij de initiatiefnemers slechts enkelen met een duidelijk N-VA profiel waarbij we vooral denken aan de latere schepenen Jef Vissers en Joyce De Sager. De stemmentrekkers daarentegen hadden een duidelijk verleden bij de vroegere KVB-lijst, waar vooral Roger Van Aperen en Karel Aerts na interne ruzie opstapten. Lijsttrekker Michel Jansen had in het verleden ook al voor deze partij gezeteld. N-VA behaalde 2336 stemmen of 20 % en behaalde hiermee 5 zetels in de raad. Door een snelle onderhandeling en wellicht de nog levende ergernis van CD&V jegens raadsleden uit Hoogstraten Leeft was een gunstige overeenkomst snel getekend. Zij zouden 4 van de acht schepenzetels krijgen in het college en daarmee een evenwaardige partner zijn aan CD&V. Waarnemers zullen hier wellicht direct aan toevoegen “in aantal”, want het zwaargewicht van de mandaten en de eigenlijke macht lag zeker bij CD&V. Voor de verkiezing van 14 oktober stellen de vijf verkozenen en de 2 OCMW-raadsleden zich terug kandidaat. Zij worden aangevuld met 15 nieuwkomers en een aantal kandidaten die ook in 2012 de lijst mee geel kleurden. Michel Jansen is opnieuw lijsttrekker en Karel Aerts wordt lijstduwer. Schepen Lieve Janssen heeft haar echtgenoot Dominique Van Oerle op de lijst ingeruild voor haar twee kinderen Jorne en Jana.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

19


De Honda Smart Drive TM snelheid traploos regelen via simpele duimdruk

Love 2 heal

ngen 1. Va werpen eren 2. Uit lchen snipp 3. Mu deren ver 4. Bla

Paul van Huffel Helend medium

Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be Bij ons drie troeven onder één dak ! KWALITEIT - SERVICE - PRIJS

Alle herstellingen van alle merken motorzagen

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten tel.03 314 41 15 - Fax. 03 314 14 20 www.tuinmachinesstoffels.be - info@tuinmachinesstoffels.be

Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

: ADRES W U E I N

183 g e w e s ten M eer a r t s g oo 2322 H

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

W

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE


DE LIJSTEN

Minder gelukkigen Wie van de 108 kandidaten er op gebrand staat om een bestuursmandaat op te nemen, zal zich moeten weren. De plaatsen zijn immers beperkt tot 27 zitjes in de gemeenteraad. Vanaf 1 januari 2019 gaat het OCMW op in de gemeente en zullen er dus geen afzonderlijke OCMW-raadsleden meer kunnen benoemd worden. De gemeenteraadsleden zullen deze taak er moeten bijnemen. Dit betekent dat er 11 mandaten minder te verdelen vallen onder de partijleden. Slechts 3 van de 11 OCMW- raadsleden stellen zich niet meer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezing. Het zijn de drie CD&V-ers Jef Van Looy, Herman Verlinden en Mieke Michielsen. Alle anderen zijn ook dit keer weer van de partij.

Provinciale verkiezingen Wij zouden het bijna vergeten, maar op 14 oktober wordt er ook gestemd voor de provincieraad. In tegenstelling tot vandaag zal de volgende Antwerpse provincieraad vanaf 1 januari 2019 geen 72 maar slechts 36 raadsleden tellen. Hoogstraten heeft geen vertegenwoordiger meer in deze provincieraad . Tot voor kort zetelde alleen Jan Huijbrechts hier nog voor Vlaams Belang, maar in het voorjaar van dit jaar legde hij zijn mandaat neer. Tijdens de vorige bestuursperiode zetelden er nog twee andere Hoogstratenaren, nl. Arnold Van Aperen voor Open-VLD en Annie Desmedt voor CD&V. Op 14 oktober zal Hilde Vermeiren zich voor CD&V kandidaat stellen. Zij staat op de vierde plaats op die lijst.

Buitenlanders Hoogstraten telt momenteel 21.268 inwoners waarvan 5.896 niet-Belgen. Hiervan komen er 5.559 uit de EU (het overgrote deel Nederlanders) en 337 van buiten de EU. Buitenlanders die ingeschreven zijn in Hoogstraten en hier al vijf jaar wonen, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook mee gaan kiezen voor de gemeente Een van deze voorwaarden is dat zij zich vóór 31 augustus inschrijven op de kiezerslijst. In totaal zijn er 12.884 kiezers in Hoogstraten, waarvan 496 nietBelgen die zich ingeschreven hebben. Van deze groep zijn er slechts 3 die niet uit de EU komen. In 2012 waren er dat nog 18. Dit zou vooral te maken hebben met het feit dat heel wat toenmalige niet-EU-kiezers intussen Belg zijn geworden. De oproep vanuit sommige partijen naar de Nederlandse inwoners in Hoogstraten om zich in te schrijven op de kiezerslijst heeft zo te zien ook weinig aarde aan de dijk gebracht.

Voorspel de verkiezingsuitslag en WIN EEN ETENTJE VOOR TWEE We moeten nog tot 14 oktober wachten voor de exacte uitslag van de Hoogstraatse gemeenteraadsverkiezingen. Toch willen velen reeds een gokje wagen en dat kan! En je kan er nog een etentje mee winnen ter waarde van 100 euro in een van de betere Hoogstraatse horecazaken.

De opdracht Voorspel de juiste zetelverdeling onder de 4 partijen. Voor zij die De Hoogstraatse Maand niet volledig uit het hoofd kennen: er zijn 27 zetels te verdelen onder Anders, CD&V, Hoogstraten Leeft en N-VA. De huidige zetelverdeling is: 10 (CD&V), 9 (Hoogstraten Leeft), 5 (N-VA) en 3 (Anders); En dan is er nog een schiftingsvraag: wat is het hoogste aantal voorkeurstemmen dat behaald werd door één kandidaat? We vragen dus NIET wié ze behaalt, maar wel hoevéél. Ter vergelijking: vorige verkiezing (in 2012) haalde één kandidaat 2018 voorkeurstemmen. En dan nog een klein vraagje, totaal niet van belang voor uw winstkansen: Je wordt door Gods hand en onontkoombaar plots burgemeester van Hoogstraten benoemd: “Waarvoor ga je je vooral inzetten?” Je kan je vragen beantwoorden op www.demaand.be Veel denkplezier! (lvr)

VANBAVELROMMENS BANK EN VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN KREDIETEN

ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

WOONKREDIET - AUTOFINANCIERING - DIVERSE DOELEN

DAGELIJKS BANKIEREN

AXA BANK

SPAREN EN BELEGGEN FIETSVERZEKERING GEZIN - ZELFSTANDIGE - KMO Meerdorp 21 - 2321 Meer tel 03 315 72 54 info@vanbavelrommens.be

WWW.VANBAVELROMMENS.BE WWW.FIETSVERZEKERD.BE Erkenning fsma 11590 AcB Ondernemingsnr 0428.550.849

Stembureaus Er zullen 15 stemlokalen in Hoogstraten ter beschikking staan. In Hoogstraten centrum staan er vijf: drie in de vroegere gemeenteschool in de Karel Boomstraat en twee in het Lokaal Dienstencentrum. In Meer vinden we er twee in de gemeenteschool in de Terbeeksestraat, in Meerle twee in het gemeentelijk schoolgebouw op het Gemeenteplein, in Minderhout drie in de vrije lagere school in de Witherenweg, in Wortel twee in de gemeentelijke lagere school in Worteldorp en tot slot een stemlokaal in Meerseldreef aan de Kapelweg. Vanuit de stad zullen er nog oefensessies met de stemcomputer ingelast worden. (jh)

de bank

anders bekeken

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

21


IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 16 99

info@vanhuffelvastgoed.com

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK

Acht nieuwkomers op de Hoogstraatse lijsten klappen uit de biecht

Klaar voor de grote stap? HOOGSTRATEN - Voor de 108 kandidaten uit de vier partijen stijgt de spanning elke dag. Hoe dichter 14 oktober nadert, hoe onzekerder de toekomst lijkt. De oude politieke ratten in het vak maken zich uiterlijk alvast niet erg druk meer, hoewel ze ook beseffen dat hun politieke toekomst nu van de kiezer afhangt. Maar voor de 49 nieuwkomers is het nagels bijten en angstzweet vegen. Hoe ben ik er toe gekomen om op die lijst te gaan staan? Wat zullen mijn vrienden zeggen als ik weinig stemmen haal? Wat als ik nu eens verkozen zou zijn? Wordt het zes jaar wegkwijnen in de oppositie of zit er voor mij misschien wel een schepenzetel in? Stuk voor stuk vragen die hen door het hoofd gaan, terwijl ze met alle moeite proberen kalm te blijven. Wij maakten alvast kennis met acht van hen en peilden naar hun motieven en verlangens. Twee nieuwkomers van elke partij, zo veel mogelijk verdeeld over de verschillende dorpen. In enkele gevallen, zo mochten we ervaren, keek de partij van erg nabij over de schouders mee. Wat niet wegnam dat we boeiende mensen ontmoet hebben met veel warmte voor de gemeenschap en de wil om er iets goeds van te maken. En dat schrijven we hier graag voor u uit.

Raf Vorsselmans 7de plaats

“Ik wil vooral een eerlijke integere politiek” Wie actief is op sociale media kan er deze dagen niet naast kijken. Raf Vorsselmans (36) uit Wortel ziet zijn keuze voor Anders helemaal zitten en gooit zich met alle energie en creativiteit in de campagne. Wie is Raf Vorsselmans? Geboren in Brasschaat maar vooral opgegroeid in Meer. Daarna studeerde ik eerst in Turnhout en later in Antwerpen voor grafisch vormgever. Na enkele kortere werkperiodes bij o.a. Jansen Pharmaceutica vond ik een vaste job als grafisch vormgever bij de Provincie Antwerpen waar ik nu nog werk. Mijn jeugdjaren bracht ik vooral door in de Mussenakker in Meer en op talrijke podia met mijn basgitaar. Mijn liefde voor muziek deel ik nog altijd met de mannen van ‘You Raskal You’ en die van ‘Tangled Horns’. Ik slinger voortdurend tussen muziek en tekenen. Creativiteit is echt mijn ding al van toen ik in de IKO in Hoogstraten zat. Maar mijn grootste liefde koester ik natuurlijk hier in Worteldorp waar ik samen-

woon met Winnie Fransen en onze zoon Warre. Waarom kies je dan voor de politiek? Ik heb nooit mijn politieke overtuiging weggestoken, maar was nooit echt van plan om op een lijst te gaan staan. Ik uitte mijn ongenoegen vooral op facebook over heel wat zaken die ik in de maatschappij zie mislopen, vooral dan over de toenemende verzuring en onrechtvaardigheid. Tot iemand mij er attent op maakte dat ik eigenlijk alleen maar voor eigen kerk aan het preken was… Discussiëren over politiek en wereldproblemen zit er bij ons in de familie eigenlijk ingebakken. De aard van het beestje, zeg maar. Voor mij mag het er allemaal wel wat positiever aan toe gaan, meer van mens tot mens. Ik ben altijd meer links georiënteerd geweest, maar ik merk nu toch dat men je al snel in een hoekje wil duwen als het over partijen of groepen gaat. Is Anders dan een logische keuze voor jou? Ik had al eerder de vraag gekregen om mij aan te sluiten bij Anders. Na dit eerst vriendelijk geweigerd te hebben, heb ik uiteindelijk dan toch toegezegd. Dat deed ik vooral uit respect voor de inzet en de visie van Fons Jacobs. Ondertussen ben ik er zo in opgegaan dat ik moet oppassen om niet in overdrive te gaan. Als grafisch vormgever is er in een verkiezingscampagne werk genoeg. Al goed dat ik me heel goed voel in deze groep. Er wordt vrij en diepgaand gediscussieerd en met een zeer open blik naar de samenleving gekeken. Zo beseffen wij ook dat groene jongens eigenlijk heel veel overeenkomsten hebben met de boeren die het tegenwoordig ook erg moeilijk hebben met de grootschaligheid. De waarden waarin ik geloof, vind ik terug in deze groep en

ik hoop dan ook echt dat ik de partij mee sterker kan maken. Wat zijn je ambities? Ik ervaar dat de meeste mensen hier in Hoogstraten content zijn. Daarom denk ik dat er niet zo veel zal veranderen aan de uitslag. Mijn verwachtingen zijn niet erg hoog. Ik zal heel blij zijn met elke extra stem. Stel dat ik bij wonder toch zou verkozen worden, dan ga ik zeker zetelen. Ik wil vooral een eerlijke integere politiek. Het sociale en solidaire is voor mij heel belangrijk, en ook voor jeugd en cultuur zal ik hard mijn best doen, dat is alvast een belofte. (jh)

Sander Loots 15de plaats

“Proeven en hopelijk doorgroeien!” Hij is op gezonde wijze ambitieus, wil een trekkende rol spelen voor leeftijdsgenoten en ‘young professionals’. Voor Sander vertrekt dat vanuit een zeer ruime interesse, hij zegt nu vooral ervaring te willen opdoen door te proeven van de Hoogstraatse politiek en hopelijk alzo door te groeien. Wie is Sander Loots? Ik ben 29 jaar, heb Dreefse roots en woon nu 5

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

23


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK

jaar in het centrum van Hoogstraten. Ik volgde aan de Universiteit in Antwerpen de opleiding Communicatie wetenschappen met specialisatie in marketing en ben in het dagelijkse leven actief als Sales- en Marketingverantwoordelijke. Ik zou mezelf omschrijven als een energiek en doelgericht persoon met een positieve mindset. Zeuren en klagen brengt geen aarde aan de dijk, je moet oplossingen zoeken voor de bestaande problemen.

en wonen (bouwmogelijkheden voor jeugd in eigen gemeente). Dit alles moet gebeuren met aandacht voor het dorp en zijn diverse activiteiten. Het is echt allemaal ongelooflijk boeiend. Ik zie dus wel wat er op mijn weg komt en wil mij helemaal smijten… (rob)

Daan Smeekens 6de plaats

Ik woon graag in Hoogstraten, maar zette vooral in Meersel-Dreef hij al vele stappen in het verenigingsleven. Zo was ik al op mijn zestien de hoofdleiding van de plaatselijke KLJ en bij het kermiscomité. Verder was ik betrokken bij buurtschap Meersel en actief in het carnavalscomité. Tradities moeten in ere worden gehouden. Samen dingen organiseren, verhoogt het samenhorigheidsgevoel. In Antwerpen was ik voorzitter van de studentenclub die de Noord-Kempense studenten verenigde. Daardoor was het ook elke week een beetje thuiskomen in Antwerpen. De bestuursleden van destijds zijn vrienden voor het leven. Welke nieuwe uitdagingen zie je in de politiek? De jeugdjaren met de KLJ en de studententijd liggen nu achter mij. Het is tijd voor nieuwe professionele en andere uitdagingen. Op politiek vlak was ik na de eerste gesprekken met CD&V helemaal verkocht. Vooral het wij-verhaal binnen de partij sprak me aan. De partijgenoten krijgen inspraak, de groep wil samen springen en verder gaan op de ingeslagen wegen. Ik heb veel respect voor Tinne Rombouts die ik als een rolmodel ervaar. Zij heeft zich met gelijkaardige wortels opgewerkt tot een sterke politieke figuur. Ik wil een klankbord zijn voor iedereen, hoop een aanvullende taak te kunnen vervullen en mezelf te ontplooien, zodat ik misschien wel kan doorgroeien tot een volwaardige politicus. Wanneer je iets doet, moet je het goed doen. Ik wil eerst vertrouwen winnen om dan hopelijk die ambities waar te maken. Ik ben trots op Hoogstraten en wil onze bruisende stad mee verder uitbouwen met aandacht voor elke deelgemeente. Wat hoop je zelf te kunnen bereiken? Het is moeilijk om te kiezen, want er is zoveel dat me wel interesseert. Denk maar aan de verkeersproblematiek, zo meen ik dat het fietspad tussen de Mosten en Meersel-Dreef er zeker moet komen. Ik zou voor vele leeftijdsgenoten (20-35 jaar) vooral een klankbord willen zijn binnen de gemeente. Het gaat dan om de actuele thema’s waarmee zij geconfronteerd worden, zoals welzijn, jonge gezinnen (o.a. kinderopvang), leven

24

-

“Wel degelijk een rol spelen in de partij” Wie is Daan Smeekens? Ik ben twintig en geboren op de Dreef in Meersel-Dreef. Zes jaar geleden verhuisde ik met mijn moeder, broer en zus naar de Vekenakker in Minderhout. We voelen ons helemaal thuis in Minderhout, maar die Dreefse roots zitten er toch nog diep ingebakken. Ik werk in de Zevenster in Meersel-Dreef en ik ben er jarenlang actief geweest in de KLJ. Wat doe je op dit ogenblik? Mijn middelbare opleiding rondde ik af op het Klein Seminarie. Daarna studeerde ik een jaar in Zuid-Afrika. Ik wilde een zelfstandiger leven en unieke ervaringen op doen. Toen ik terugkwam, schreef ik me in aan de Universiteit Antwerpen. Ik studeer rechten. Tijdens de afgelopen twee jaar heb ik me vooral toegelegd op de internationale en de politieke aspecten van het recht. Die interesse is niet gegroeid uit frustratie, eerder uit de lessen die ik volgde. Ik ontdekte dat ik de Belgische politiek ontzettend interessant vind. Het is allemaal heel complex, maar wel interessant. Daarom hoop ik met de deelname aan deze verkiezingen veel ervaring op te doen. Dat zal me helpen in het kiezen van een masterstudie en bij mijn jobkeuze. Waarom Hoogstraten Leeft? Hoewel niemand van mijn familie politiek actief is, komt dit voor de mensen die me goed kennen niet als een verrassing. Een paar vrienden hebben Marc doorverwezen naar mij. Toen hij me vroeg om op zijn lijst te staan, heb ik niet lang getwijfeld. Hoogstraten Leeft is een lokale partij, die helemaal onafhankelijk is in zijn bestuur en beleid. Die onafhankelijkheid vind ik belangrijk. Eén voorwaarde voor mij was dat ik niet wil opkomen als een ‘lijstvuller’, maar dat ik wel degelijk een rol wil spelen binnen de partij. Gelukkig heb ik meteen gemerkt dat meningen

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

en suggesties van jonge, nieuwe leden enorm geapprecieerd en aangemoedigd worden. Ik heb dus zeker al een steentje kunnen bijdragen. Waarom in de politiek? Jeugd en de cultuur boeien me het meest. Ik zou mee willen zorgen voor nog meer samenhorigheid in onze gemeente, en ik weet dat we dat kunnen bereiken door de jeugd te stimuleren deel te nemen aan de samenleving. Jongeren moeten opgroeien in een veilige en warme omgeving, waar veel activiteiten en mogelijkheden zijn. Ik wil me dan ook extra inzetten voor ondersteuning aan de jeugdbewegingen. Onder andere in Hoogstraten volstaan sommige lokalen niet meer voor de grote groepen die er gebruik van maken. Daar moet een oplossing voor komen. Ook speel- en ontmoetingsplekken voor onze jongeren staan bij mij hoog op de agenda. Maar door mijn liefde voor Meersel-Dreef wil ik me ook zeker inzetten voor het behoud van tradities en erfgoed, zodat ik nog vele jaren kan meedoen met Dreef Kermis. Wat verwacht je van de verkiezingen? Ik koester geen te hoge verwachtingen. Maar als de kiezers me een zitje in de gemeenteraad gunnen, neem ik die kans met open armen aan. Ik wil mezelf vooral kunnen bewijzen door iets te betekenen voor de bevolking. Ervaring is heel belangrijk, maar ik hoop dat er veel gestemd wordt voor de jongeren in onze partij, wij kunnen zorgen voor verfrissende en vernieuwende politiek. (ao)

Faye Van Impe 4de plaats

“Nu wil ik ook een echt verschil maken” Via enthousiaste en openhartig lijkende filmpjes op haar facebookpagina heeft Hoogstraten de voorbije weken al uitgebreid kennis kunnen maken met haar. We weten alvast dat de liefde haar naar Hoogstraten bracht, maar hoe zit dat met haar liefde voor politiek? Stel jezelf eens voor, Faye. Ik ben geboren in Aalst, waar ik ook opgroeide, al woonden wij in Duitsland tot ik negen werd. Ik studeerde in Leuven Germaanse taal- en letterkunde en later een postgraduaat bedrijfseconomie. Voordat ik einde 2004 in Hoogstraten


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK

belandde, woonde ik met echtgenoot Fons anderhalf jaar in Lissabon. Ik ben mama van Felix (11 jaar) en Fiona (7 jaar). Momenteel ben ik in Antwerpen politiek woordvoerder van eerste gedeputeerde Luk Lemmens en gedeputeerde Jan De Haes, beiden N-VA. Heb je bewust voor de N-VA gekozen? Zeker, mijn familie droeg de vroegere Volksunie al hoog in het vaandel. Ik ben trots op mijn Vlaamse identiteit, maar kijk met een open blik naar de wereld. Voorts past deze partij bij mij omwille van haar openheid, directheid en standvastigheid: we draaien niet mee met elk briesje, ook niet wanneer we de wind van voren krijgen. Mensen weten waar we voor staan. Waarom ben je in de gemeentepolitiek gestapt? Samen met mijn opgroeiende kinderen is Hoogstraten mijn echte thuis geworden. Een thuis waar ik me graag voor engageer, want ik ben trots op dit aardbeienstadje. Daarom wil ik graag mee bouwen aan een positieve toekomst voor dit groene stadje met een dorpse gemoedelijkheid en een stedelijk karakter. Wat is je ambitie? Ik ben altijd erg gedreven geweest. En nu ik de stap naar de lokale politiek heb gezet, wil ik ook een verschil kunnen maken. De voorbije negen jaren heb ik eerst als toerisme- en cultuurbeleidscoördinator en nu als woordvoerder veel beleidservaring opgedaan. Ik heb daarbij ook veel contact met mensen en luister dan goed. Daarnaast ben ik een dossiervreter. Met al die ervaring en inzet ambieer ik vanuit de 4e plaats een mandaat zodat ik ook echt actief kan meewerken aan een welvarend Hoogstraten waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Waarvoor zou jij je willen inzetten? Hoogstraten is snel aan het groeien ofwel verstedelijken. We verwelkomen steeds meer nieuwkomers. Op de schoolbankjes zit een snel groeiende groep van anderstalige kinderen, die we meteen goed aan boord moeten nemen. Mijn echtgenoot Fons is voorzitter van het Rode Kruis-Hoogstraten, waar men met brugfiguren werkt. Die doen huiswerkbegeleiding bij kinderen thuis. Van hen hoor ik dat deze begeleiding erg nodig en ook aan uitbreiding toe is. We moeten er echt over waken dat elk kind kansen krijgt. En vanuit een meer nuchter perspectief heeft heel Hoogstraten er baat bij dat we geen verloren generatie opvoeden, maar burgers die hun steentje bijdragen aan ons sociaal weefsel. Die dus ook onze cultuur omarmen en de waarden die het goed wonen maken in onze contreien. Wij willen dat toch zo houden, niet? (rob)

Lydia Bottenburg 14de plaats

“Een vanzelfsprekende keuze” Lydia Bottenburg is afkomstig uit Hilversum. In 1990 kwam ze naar België en sinds 1996 woont ze in Hoogstraten, nu in de Karel Boomstraat. Ze studeerde communicatiewetenschappen en werkt in de marketingafdeling van een groot Hoogstraats bedrijf in de fruitsector. Vanwaar je belangstelling voor politiek? Als je ergens woont en je hebt het daar goed, dan moet je ook iets terug doen, vind ik. Ik heb in het beheersorgaan van de bibliotheek gezeten en maakte deel uit van de ouderraad van het Klein Seminarie toen mijn zoon daar school liep. Nu ben ik nog wandelvrijwilliger in het rusthuis en draag ik bibliotheekboeken rond in het Woonzorgcentrum. Ik volg de politiek in Hoogstraten al langer. Nu de kinderen uit huis zijn en ik 4/5de werk, was de stap naar actieve politiek haalbaar. Waarom werd het voor jou Anders? Ik zei daarnet al, het is voor mij logisch dat je iets doet voor de gemeenschap en een politieke keuze voor Anders is dan voor mij even logisch. Ik volg de partij al langer, kan me 100 % vinden in hun programma en ben dan ook overtuigd dat deze partij broodnodig is in Hoogstraten. Als Anders zich niet inzet voor een sociaal en groen Hoogstraten, wiet doet het dan wel? Ik ben van huis uit sociaal, ben bezorgd voor de natuur en bekommerd om een goed gebruik van de ruimte. Het zit in de genen, denk ik. Ook mijn kinderen delen dat gedachtegoed. Mijn 22-jarige dochter Margot studeert criminologie en mijn 23-jarige zoon Mathias heeft een eigen ngo. Met vrijwilligers bouwt hij in ontwikkelingslanden woningen met zandzakken, gebonden met leem. Ze zijn aardbeving- en kogelvrijbestand en goedkoop. Op dit moment werkt hij in Soedan. Na een periode ginder komt hij terug naar België om geld te verdienen en dan weer te vertrekken. Op een bepaald moment leerde ik mensen van Anders kennen en dat klikte echt wel. Ze nodig-

den me uit op een vergadering en vanaf het eerste moment voelde ik me daar goed. Ik bewonder hun manier van politiek voeren, heel open, sociaal en groen en dus heb ik niet lang geaarzeld. Ik werk mee, ik werk 100 % mee. Wat is je ambitie? Ik hoop dat de mensen die me kennen mijn keuze waarderen en mij en Anders steunen. Ik wil ook op de achtergrond, in de luwte werken. Ik wil me vooral bezighouden met alles wat met communicatie te maken heeft. Teksten schrijven, de website ondersteunen, actief zijn op de sociale media en noem maar op. Dat past bij een van de belangrijkste speerpunten van Anders - de openheid en de betrokkenheid naar de burgers toe. Daar wil ik dus zeker aan meewerken. Het is trouwens precies op dat vlak dat de gemeente te kort schiet. Er zijn voor het bestuur betere en meer efficiënte manieren om de inwoners te informeren en bij het beleid te betrekken. De inwoners moeten de kans krijgen om vragen te stellen, suggesties te doen, mee te denken en mee te werken aan de organisatie en het beleid van de gemeente. Daar wil ik met mijn achtergrond in de communicatie en mijn werkervaring aan meewerken. Niet bepaald door op de barricades te springen, maar dat alles volop achter de schermen ondersteunen. (fh)

Patrick De Bie 13de plaats

“Volmondig ja!” Wie is Patrick De Bie? Ik ben een 47-jarige vader van twee kinderen en woon samen met Inge Donckers. Ik ben een echte Meerlenaar. Daar was ik in mijn jeugd al actief in het verenigingsleven. Ik was er leider van de KLJ en werd later ook volwassenbegeleider van de vereniging. Ik startte het ingenieursbedrijf 3D Cadworks op en dat is na mijn gezin ook mijn grootste passie. Wat doe je op dit ogenblik? Zoals ik al aangaf, is 3D Cadworks mijn passie, al gaat er natuurlijk ook heel wat aandacht naar Noor, Lowie en Inge. Daarnaast is mijn betrokkenheid bij het verenigingsleven groot gebleven en probeer ik ook op dat vlak mijn steentje bij te dragen in het opnemen van verantwoordelijk-

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

25


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK

heden. Ik ben lid van de Landelijke Gilde en bestuurslid van de ouderraad van De Klimtoren. Omdat onze veiligheid en het gebuurteleven voor mij belangrijk zijn, ben ik ook BIN-coördinator voor Meerle en bestuurslid van ons gebuurt. Na een week werken vind ik een uitlaatklep in het mountainbiken of ben ik te vinden op de sportclubs van mijn kinderen. Sporten vind ik belangrijk. Hoe ben je tot 3D Cadworks gekomen? Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in technologie en na jarenlang gewerkt te hebben, eerst als arbeider en nadien als bediende, heb ik vijf jaar geleden de stap gezet om met ons bedrijf te starten. Het werk schenkt me veel voldoening, ook omdat we in ons bedrijf een team van gedreven medewerkers hebben. Als kandidaat op de CD&V-lijst en als ondernemer is het natuurlijk een doel om mede vanuit mijn eigen ervaring te komen tot een nog beter ondernemersklimaat in onze gemeente. Mijn gedrevenheid en ambitie zullen me daarbij goed van pas komen. We moeten de ondernemers de mogelijkheid bieden hun kennis te delen en voor de jongeren staat een goede opleiding voorop. Waar ligt je politieke ambitie? Sport, ondernemen en veiligheid zijn dan ook de 3 pijlers waar ik meen mijn bijdrage te kunnen leveren. Als nieuweling in de partij zit je natuurlijk met een stuk avontuur. Maar zoals ik ooit met veel energie en overtuiging de Kilimanjaro trotseerde, wil ik mij ook inzetten voor Hoogstraten - en dan is er vast veel mogelijk! Wat verwacht je van de verkiezingen? Het lijkt me tijdverlies om over verwachtingen na te denken of te spreken, want dat weet je toch niet. Ik weet wel waar ik, samen met onze ploeg voor wil gaan. CD&V heeft nog heel wat plannen om van Hoogstraten een nog betere en aangenamere stad te maken met aandacht voor de eigenheid van de verschillende deeldorpen. Uiteindelijk maakt het niet uit van wie het idee komt, als het maar verwezenlijkt wordt en bijdraagt tot een beter Hoogstraten. Zoals we op HVV uitstralen: “Verleden heb je, toekomst moet je maken.” Waarom koos je voor CD&V? We hebben de laatste jaren heel wat verwezenlijkingen gezien in groot Hoogstraten. Extra ondersteuning van de jeugdbewegingen, opstart van het EVAPP netwerk, mobiliteitsverbeteringen, … Zaken die éénieder ten goede komen. Verwezenlijkingen die vooral gebaseerd zijn op participatie van de inwoners. En dat spreekt me enorm aan. En als je dan de vraag krijg om mee te springen voor de komende jaren, kan je daar alleen maar volmondig ja op zeggen. (ao)

26

-

Ann Tilburgs 5de plaats

“Niet bang om verantwoordelijkheid op te nemen” Ann Tilburgs is afkomstig uit Meer maar woont al heel wat jaren in Wortel. Zij voelt zich hier opperbest en wil heel graag het dorpsleven nog meer stimuleren en leven inblazen. Hoewel ze altijd al interesse had in politiek in het algemeen, zien we haar nu plots verschijnen op de lijst van Hoogstraten Leeft. Dat de verwachtingen aan beide zijden hoog gespannen staan, merkten we aan haar goede plaats op deze lijst en uit ons gesprek dat wij hierover voerden. Wie is Ann Tilburgs? Ik ben de dochter van Jan Tilburgs en May Sterkens uit Meer. Wij woonden op Gestel. Na de lagere school in Meer ben ik naar het Seminarie in Hoogstraten getrokken en heb daar 4 jaar Handel gestudeerd. Nadien heb ik deze richting nog twee jaar verder gedaan op het Kardinaal Van Roey instituut in Vorselaar. Op mijn 18 jaar ben ik gaan werken. Na 2 tijdelijke jobs kwam ik op mijn 20e terecht in een groot chemisch bedrijf, Du Pont De Nemours waar ik 12 jaar gewerkt hebt. Op mijn 25ste ben ik gestart met avondonderwijs en zo heb ik mijn A1 diploma gehaald. In 2010 ben ik overgeschakeld naar RKW Hyplast in Hoogstraten waar ik nu 8 jaar werk. In mijn jeugdjaren heb ik veel tijd in het Fortuin doorgebracht en ook in de voetbalkantine in Meer waar ik de tap deed op zaterdag. Intussen ben ik 17 jaar samen met Raf Laurijssen uit Wortel en hebben wij twee kinderen van 12 en 9 jaar. Regelmatig kom je ons tegen in het sociale leven, op de fiets of tennis. Stilzitten is niet echt aan ons besteed. Van waar de interesse voor politiek? Ik heb eigenlijk altijd al interesse gehad in politiek, maar meer in het algemeen. Vooral ideeën uitwisselen en discussiëren maar nooit met de bedoeling om mij aan te sluiten bij een politieke partij. Toen Katrien Brosens mij echter belde of ik geen interesse had om mee te doen bij de gemeenteraadsverkiezingen was ik wel meteen ge-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

prikkeld. Na een gesprek met Marc Van Aperen was ik overtuigd van Hoogstraten Leeft en ook van Marc als lijsttrekker. Vervolgens heb ik beslist om ervoor te gaan. Ik kan me vinden in onze actiepunten en de samenwerking met de andere kandidaten bevalt enorm. De vergaderingen probeer ik zoveel mogelijk bij te wonen, ik ben heel tevreden dat er naar iedereen zijn ideeën geluisterd wordt, ook die van de nieuwkomers. Ik ben dan ook heel fier dat er punten op onze actielijst staan, die ik zelf aangedragen heb. De sfeer binnen onze partij is altijd zeer positief en constructief. En als je nu verkozen wordt? Ik ga zeker zetelen als ik verkozen word. Ik zou het een eer vinden en wil het vertrouwen dat de mensen in mij stellen zeker waarmaken. Stel nu dat er toevallig zelfs sprake zou zijn van een schepenzetel, dan ga ik daar goed over nadenken. Ik werp het niet bij voorbaat weg. Ik werk al 20 jaar bij internationale bedrijven en vind dat ik daardoor een zekere bagage meeheb die me van pas kan komen. Ik probeer altijd met kennis van zaken en heel onderbouwd te werken zonder bevooroordeeld te zijn. Ik wil de stem van de kiezer dus verdedigen en ben niet bang om mijn verantwoordelijkheid te nemen met het nodige doorzettingsvermogen. (jh)

Jef Bluekens 10de plaats

“Ik ga voor een 10 op mijn rapport” Jef Bluekens is opgegroeid in Hoogstraten maar woont nu al bijna 30 jaar in Minderhout. Na de middelbaar onderwijs in het Klein Seminarie volgde hij een opleiding boekhouding/informatica en werkt nu als teamleider bij de overheid. Hij is gehuwd met Diana Schrick en vader van Mats, Gitte en Sanna. Jef is geen onbekende in groot Hoogstraten. Zijn belangstelling voor sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder brachten hem in verschillende deeldorpen. Als jeugdvoetballer in Hoogstraten en bij de jeugdwerking in Minderhout. Vanwaar je belangstelling voor politiek? Politiek heeft me altijd geïnteresseerd. Vroeger


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK

maakte ik deel uit van het oudercomité van Scharrel in Minderhout, zat ik er in de dorpsraad en was ik lid van de verkeersraad. Nu de kinderen al wat groter zijn, heb ik meer tijd en wil ik me actief inzetten in de gemeentepolitiek. Als kind van de streek denk ik dat ik goed geplaatst ben om de verwachtingen van de Hoogstraatse burger in te schatten. Noem het maar een vanzelfsprekend engagement. Waarom je keuze voor N-VA? Het is duidelijk dat ‘Verandering Werkt’. Er is de laatste zes jaar hard gewerkt en veel gerealiseerd, je mag er gerust in zijn dat de vier schepenen van N-VA duidelijk op het beleid hebben gewogen. In 2012 was N-VA nieuw en in de zes jaar dat de partij deel uitmaakt van de meerderheid heeft

ze gezorgd voor een nieuwe dynamiek. Voor mij was de keuze voor N-VA dan ook vlug gemaakt. Als volkspartij gaat N-VA voor een stadje waar iedereen zich thuis voelt, groen en schoon, in een omgeving waar onze kinderen veilig opgroeien. Daar vind ik me helemaal in terug. Wat is je ambitie? Wel, ik wil mee het verschil maken. Ik wil toegankelijk zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Mensen die me kennen, weten dat ik iemand ben die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Als ik me ergens voor inzet, ga ik voor een 10 op mijn rapport. Misschien dat ik daarom nummer 10 op onze lijst toegewezen kreeg? Ik heb mee geschreven aan het programma van de partij, het past me dus als gegoten en ik streef dan ook naar een mandaat. Dat is vanop de

tiende plaats niet vanzelfsprekend, dat besef ik, maar het is zeker niet onmogelijk. Ik ga er dus voor en reken op de steun en het vertrouwen van de kiezer. Waarvoor zou je je specifiek willen inzetten? Werk en welzijn staan bij mij hoog in het vaandel. Een gastvrije samenleving met aandacht voor de noden van iedereen. Bij welzijn reken ik dan ook sport en vrijetijdsbesteding in al zijn vormen, dat zijn immers zaken die bijdragen tot het welzijn van mensen. Sport en lokale economie zijn dus dossiers die ik altijd met de grootste aandacht zal volgen. Ik ben me er bewust van dat een gezonde, propere en veilige omgeving het aangenaam maken om in een gemeente te werken en te wonen. (fh)

Het eerste blad waaraan je denkt!

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

27


STRAAT IN DE MAAND

DREEF GEITENEIND

DIT IS ONZE STRAAT

Geiten stinken! Geiten stinken! … zo klinkt het tijdens de kermis als de andere gebuurten van Meersel-Dreef de inwoners van het Geiteneinde een beetje willen jennen. Niet slecht bedoeld, het hoort er een beetje bij en geeft aan dat “de geiten” gezien worden als een geducht tegenstander tijdens de kermisspelen. Want de inwoners van het Geiteneinde kregen in Meersel-Dreef de spotnaam “geit”.

Niet officieel Het Geiteneinde is geen officiële straatnaam, in tegenstelling tot het Heieinde. Maar de naam Geiteneinde gaat toch al heel lang mee. In de collectie van postkaarten van Rolf Van den Broeck bevindt zich immers een exemplaar van de eerste helft van vorige eeuw met daarop de vermelding “Geiteneinde”. Toen werd de naam blijkbaar ook al gebruikt. De kaart toont een zicht vanuit het centrum van Meersel-Dreef in de richting van de grensovergang. Een smalle strook kasseien wordt omzoomd door nog jonge, aangeplante bomen. Naar aanleiding van de organisatie van de kermisspelen verdeelden de initiatiefnemers Meersel-Dreef in vijf gebuurten. Moleneinde, Meersel, Heieinde, Dreef-Midden en Geiteneinde. Heieinde en Geiteneinde zijn echter de gebuurten die wellicht al een langere geschiedenis achter zich hebben. In de beginjaren van de kermisspelen waren het overigens enkele deze twee gebuurten die mekaar bekampten. De naam Heieinde spreekt voor zich. Geiteneinde zou verwijzen naar het feit dat in deze straat veel geitenhouders woonden. Het ging hier eerder over armere boerengezinnen die met allerhande klusjes en geiten het brood op de plank probeerden te verdienen. De oudere huizen die nog op het Geiteneinde staan zijn hier ook kleiner dan dichter bij het klooster, waar je enkele grotere woningen aantreft met meer uitstraling.

Het Geiteneinde op een weekdag, één en al rust.

Teine Officieel is het Geiteneinde dus geen straat. Maar wie maalt daar om in Meersel-Dreef? Bovendien zorgde fanfare Voor Eer en Deugd enkele weken geleden nog voor een echt straatnaambordje, uit dank voor de gastvrijheid van het gebuurte ten aanzien van de wekelijkse rommelmarkt tijdens de zomermaanden. Het Geiteneinde bevindt zich “teine” (op het einde van) de Dreef. Veel mensen in Hoogstraten lachen al eens met Meersel-Dreef door te stellen dat de deelgemeente zich op het einde van de wereld bevindt. Wel, het Geiteneinde bevindt zich dus op het einde van dat einde. De zuidgrens ligt ter hoogte van de oude kruidenierswinkel “De Welvaart” en de noordgrens van het gehucht valt samen met onze rijksgrens. Het Geiteneinde bevindt zich tegen de grens. Het leven hier is daarom ook altijd nauw verbonden geweest aan het grensgebeuren, de smokkel en de douaniers.

30 jaar rommelmarkt Het Geiteneinde is onlosmakelijk verbonden met de rommelmarkt in Meersel-Dreef. Van mei tot september stallen standhouders wekelijks elke zondag hun waren uit aan de westkant van de straat. Dat is een traditie die al dertig jaar oud is. Oud-Drevenier wijlen Frans Jacobs was één van de drijvende krachten in de beginjaren. Frans woonde ook op het Geiteneinde en was tevens “spelend lid” van de fanfare “Voor Eer en Deugd”. De fanfare moest geld binnen krijgen om de dure instrumenten te kunnen aankopen. Een rommelmarkt leek Jaak Snijders en Frans toen een goed idee. Die rommelmarkt van Meersel-Dreef is ondertussen wijd en zijd bekend, niet alleen bij de Belgen en Nederlanders … ook bij de vele buitenlandse seizoenarbeiders. Tijdens de zomermaanden zakken ze in grote aantallen af naar het Geiteneinde, te voet of met de fiets. Uiteraard ziet niet elke inwoner van het Geiteneinde dit altijd met even veel plezier gebeuren en ook al trad een soort gewenning op in de loop van de jaren, de kleine ongemakken moeten de inwoners er dus wel bij nemen. De muziekvereniging is zich daar wel degelijk van bewust en om de inwoners van het gebuurt te bedanken, boden zij hen naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de markt een gratis ontbijt aan. Bovendien maakten ze van de gelegenheid gebruik om het gebuurte twee straatnaambordjes te schenken.

28

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


STRAAT IN DE MAAND

Moskes Moskes, vroeger café ’t Hoekske, bevindt zich pal op de grens. De grenspaal staat voor de voordeur en de grens loopt er door de gelagzaal. Je bestelt je pintje aan de Belgische toog en kan het opdrinken aan een Nederlands tafeltje. Het is zelfs zo dat de grens de heren en damestoiletten van elkaar scheidt. Het heeft voor zover wij weten in het verleden nooit geleid tot het verplicht declareren van goederen. En de bewoners, horen we u al vragen?

Pierre Verbaeten Pierre Verbaeten (71) geniet van de rust in zijn tuin. “De vrouw is met vriendinnen op uitstap in Nederland, ja daar hoef je hier niet ver voor natuurlijk.” Pierre is hier geboren en getogen. “Ik woon al heel mijn leven op het Geiteneinde. In het totaal heb ik in vier verschillende woningen gewoond, allemaal in dit gebuurt. In 1947 ben ik geboren, dat maakt dat ik hier al 71 jaar woon en leef. Misschien ben ik wel de inwoner die al het langst op het Geiteneinde woont. Jan Van Riel is er natuurlijk ook al heel lang. Hij woont nog altijd in zijn boerderijtje. Zijn zonen hebben er ondertussen een tuinbouwbedrijf van gemaakt, maar destijds was Jan een boerke met een koe, enkele geiten en wat kippen. Zoals er zoveel waren in die tijd.” De ouders van Pierre hadden een kruidenierswinkeltje. “Mijn vader was afkomstig van Minderhout, mijn moeder woonde op de Dreef. Ze begonnen hun winkeltje vlakbij de grens. In die tijd verdiende iedereen de kost als kleine zelfstandige. Op het Geiteneinde had je een hele reeks ambachtslieden, indrukwekkend hoor wat je allemaal terugvond aan beroepen: kruidenierszaak De Welvaart, een fietsenmaker, café ’t Hoekske, café De Drie Linden, schilder Jaak Bruygoms, smid Vinckx, een beenhouwer, een timmerman, een schoenmaker, nog een huisschilder, een kapster, een wagenmaker, een

Pierre Verbaeten, één van de geiten die al heel lang op het Geiteneinde woont.

kleermaker en een slachter. In die tweehonderd meter lange straat had je dus wel heel wat beweging. Vroeger waren er drie cafés, nu nog altijd twee en sinds kort hebben we er een pizzeria bij. Het Geiteneinde is altijd wel een levendige buurt geweest.” “En dan hebben we het nog niet gehad over onze grootste pipo, Huub Hangop (een in Nederland bekende liedjeszanger met een vooral carnavalesk repertoire, nvdr),” lacht Pierre. “Blijkbaar hadden de inwoners in onze straat wat meer geiten dan elders. Een geit gaf extra melk en je kon de beestjes verkopen, het leverde wat extra op voor de mensen. De aanwezigheid van al die geiten inspireerde de mensen om ons deel van de straat Geiteneinde te noemen. Het is hier altijd plezant geweest om te wonen. Je vindt de mensen regelmatig op straat om een babbeltje te slaan met mekaar. De mensen komen goed overeen. Het wordt wel niet plezanter. Dat komt omdat de mensen die hier tegenwoordig komen wonen veel uithuizig zijn. Overdag gaan ze werken, ze komen alleen naar huis om te slapen, dat maakt dat het overdag heel rustig kan zijn. Er zijn ook heel wat buitenlandse geiten tegenwoordig, goeie mensen hoor. Maar dat contact loopt toch iets moeilijker. Als er iets te doen is, zoals de kermis bijvoorbeeld, doen heel veel mensen mee en voel je dat je in een leuke straat woont. We gaan op een gemoedelijke manier met mekaar om en zoals dat vroeger heel vanzelfsprekend was, helpen we mekaar. Nee, het is leuk wonen hier!”

Guy Muesen Guy Muesen woont samen met zijn vrouw Anja en de kinderen Sam en Jelle 25 jaar op het Geiteneinde. “De kinderen zijn nu wel wat meer uithuizig dan enkele jaren geleden”, nuanceert Guy. “In 1993 zijn we eerder toevallig op het Geiteneinde terechtgekomen. Anja is afkomstig uit Chaam, ik uit Meerle. We waren op zoek naar een huisje in Hoogstraten. De optie Meersel-Dreef was niet bij ons opgekomen, eigenlijk vonden we dat een beetje een raar dorp. Zo tegen de Nederlandse grens geprangd, niet veel meer dan een straat. Toch viel ons oog toen op een onooglijk zinnetje in de Kempenklok. We kwamen het huisje bekijken en we waren vrij snel verkocht. Betaalbaar, landelijk en toch in het dorpscentrum, dicht bij een school, een mooie grote tuin en een atelier voor Anja. Het huisje had ook wel iets en dat vind ik heel bijzonder aan het Geiteneinde. Als je goed kijkt vind je hier heel typische en ook speciale huisjes. Dat is iets dat we moeten koesteren, we moeten die variëteit behouden en er voor zorgen dat nieuwbouw hier de rijke variatie niet komt bedreigen. Een huisje is één, maar je moet natuurlijk ook wel overweg kunnen met de buren. Dat werd ons gemakkelijk gemaakt door de kermis. We beslisten om mee te doen met het tweedaags

Guy Muesen en Anja Bastiaansen wonen nu precies 25 jaar op het Geiteneinde. kermisfestijn en leerden zo de buurt op een heel aangename manier kennen, allemaal plezante mensen! We hebben in die 25 jaar de buurt ook zien evolueren. Toen Anja in verwachting was van Sam, was men net bezig met de heraanleg van de nieuwe straat. In die tijd kon je eigenlijk wel spreken van een vergrijzende bevolking. Daarna kwamen er jongere gezinnen wonen met kinderen en nu is er opnieuw nood aan nieuwe, jonge mensen. Onze kinderen blijven hier niet wonen. Ze voelen zich wel geit, maar de jongere generaties hebben niet meer die sterke band met hun geboortedorp. De huizen zijn duur en worden ingepikt door mensen die het nog kunnen betalen. Jongeren die carrière willen maken wijken uit naar de grote steden. Brussel en Antwerpen zijn vanuit Meersel-Dreef niet zo gemakkelijk bereikbaar. In onze straat wonen ook Bulgaren, Roemenen en Polen. Hard werkende mensen zijn het. Je ziet ze hier ook op zondagvoormiddag in grote getale tijdens de rommelmarkten. Voor de seizoenarbeiders in de streek is de rommelmarkt op het Geiteneinde een echte ontmoetingsplaats geworden. Elke week vinden ze mekaar hier. Soms wordt er al eens over geklaagd, maar ik kan er niets negatiefs over zeggen en van overlast heb ik nog nooit iets gehoord.” Guy is historicus van opleiding en de herkomst van de naam Geiteneind intrigeert hem ook. “Het Geiteneinde, en met uitbreiding de Dreef, is een handelsstraat geworden door de komst van het klooster. Dankzij het succes van het klooster konden ambachtslui en handelaars hun kost verdienen. Die handelsactiviteiten hebben we de laatste decennia zienderogen zien afnemen. Het Geiteneinde is nu vooral een woonstraat geworden. De naam Geiteneinde heeft in mijn ogen wel een pejoratieve bijklank. De denkpiste die verwijst naar het hoge aantal geiten is plausibel, maar het zou in mijn ogen ook goed kunnen dat de mensen bedoelden dat dit stuk van MeerselDreef “enkel goed was voor geiten”. Daarmee bedoelden de mensen dat de grond onvruchtbaar was en je er enkel schapen en geiten kon houden...” (ao)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

29


ARCHEOLOGIE

Juf Carine en Dr. Marleen in het land van de farao’s

De Egyptomanie van twee Spijkerkoppen HOOGSTRATEN - Een gepensioneerde leerkracht uit Hoogstraten die mee gaat opgraven in Egypte, tussen de master- en doctoraatsstudenten van de KU Leuven en binnen een team van topwetenschappers van over heel de wereld. Het overkwam Carine Sledsens dit voorjaar. Geen alledaagse gebeurtenis… Wat volgt is een verhaal over begeestering en erkentelijkheid, ruim dertig jaar geleden begonnen in de humaniora van ’t Spijker Marleen De Meyer uit Wortel (toen nog uit Minderhout) zat er toen in het eerste jaar Latijn. Geschiedenis kreeg ze van ‘Mevrouw Sledsens’, die haar het verleden liet beleven alsof ze er zèlf bij was geweest. Geschiedenis werd haar passie, vooral het Oude Egypte zou haar nooit meer loslaten. Na haar studies op ’t Spijker, trok Marleen De Meyer naar de KU Leuven om er voor Egyptoloog te studeren. Nadat ze als licentiaat (master) in de Egyptologie was afgestudeerd, behaalde Marleen in 2008 haar doctoraat. Het onderwerp was een nog ongekende necropool in Dayr alBarsha, met als kers op de taart de vondst van het ongeschonden graf van Henu, een belangrijke ambtenaar die rond 2050 voor Christus leefde.

Ongeschonden graf De vondst van een ongeschonden graf van vlak na de piramidentijd en zo’n 700 jaar ouder dan Toetanchamon – is iets waar de meeste Egyptologen alleen maar van kunnen dromen. Marleen groeide uit tot een autoriteit van wereldformaat.

Het team vond de ongeschonden mummie, op z’n zij gelegen en met het gezicht naar het oosten, waar de zon als levensbron opkomt. De prachtige schaalmodellen uit het graf, o.a. van brood bakkende en bier brouwende vrouwen en een boot, staan nu in het museum van de stad Malawi.

“De teamleden komen van over heel de wereld.” Sinds 1995 werkt Marleen gedurende een aantal maanden per jaar in Egypte, sinds 2015 woont ze - als adjunct-directeur van het NederlandsVlaams Instituut in Cairo - telkens een half jaar ginder. Vier maanden geeft ze er colleges en doet er onderzoek. Twee maanden verblijft ze in Dayr al-Barsha, waar ze samen met Harco Willems een multidisciplinair team van wetenschappers leidt. De overige zes maanden is ze in Leuven waar ze op haar beurt studenten begeestert voor het Oude Egypte.

Carine en Marleen bleven altijd contact houden. Wanneer Marleen in ’t land was, nodigde Carine haar uit om te komen vertellen over haar werk; ook daar kwamen wellicht enkele ‘historische roepingen’ uit voort. Intussen was de leerling tot leermeester uitgegroeid, maar nooit zou Marleen de rol van haar grote inspirator vergeten. Al meer dan eens had ze haar beloofd: ‘Ooit neem ik u mee!’ Afgelopen voorjaar, vrij onverwacht, was het zover … het bezoek van de geschiedenisjuf aan haar oud-leerling, Egyptologe Marleen.

Caïro Carine, het lijkt me niet vanzelfsprekend om daar binnen te geraken. Carine: Dat klopt. Voor een toestemming om te werken op een archeologische site moet je tal van autoriteiten passeren. Zo wil men vermijden dat om het even welke amateur zou kunnen gaan opgraven in Egypte. Enkel erkende universiteiten worden toegelaten. Marleen heeft voor alles gezorgd en na enkele maanden kreeg ik het fiat om af te reizen. De missie 2018 werd in maart opgestart, zelf vertrok ik op 17 april. Even heb

Het opgravingsteam op het einde van de missie. Staande o.a. Harco Willems (eerste van links, in galabiya) en Carine (tweede van rechts) en geknield o.a. Marleen (uiterst rechts).

30

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ARCHEOLOGIE ik nog getwijfeld, omdat mijn moeder net overleden was, maar gelukkig is Marleen blijven aandringen om toch te komen. Vloog je rechtstreeks naar de opgravingsplaats? Carine: Ik ben eerst een paar dagen in Caïro geweest. Ik werd in het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro (NVIC) opgewacht door Marleen, samen met tientallen katten. Zij is adjunct-directeur van dit instituut, dat wordt beheerd door de universiteit van Leiden. Als zij in Caïro verblijft, geeft ze hier o.a. les aan de masterstudenten Egyptologie uit Nederland en België die er verblijven. Ze leren er zelfstandig onderzoek doen. Het waren de laatste dagen van de tentoonstelling ‘Life in Death: The Middle Kingdom at Dayr al-Barsha’. Eén van haar collega’s, werkt voor haar doctoraat aan het graf van gouverneur Nehri in Dayr al-Barsha, en samen met Marleen kon ze nu enkele relevante objecten opmeten en fotograferen, voor deze opnieuw voor jaren in de kelders van het museum zouden verdwijnen. Ging dat allemaal even vlot? Carine: (lacht) Het ging in ieder geval gepaard met tal van plichtplegingen en onder toeziend oog van drie medewerksters van het museum. Efficiënt kon je hun werkwijze niet direct noemen: ze praten druk heen en weer, bellen een werkman om een kast te openen, dan enkele onderhoudsmannen om ze op te lichten en daarna weer iemand anders om ze terug te sluiten. Dit alles wordt afgewisseld met regelmatig een pauze. Maar de vriendelijkheid van de mensen maakt veel goed, hoor. Verder gaf het mij de gelegenheid om het museum nog eens grondig te verkennen, 30 jaar nadat ik er een eerste keer kwam. Het palet van Narmer, de koningsmummies, het koninklijke beeld van Chefren, tientallen schatten van ‘onze Toet’ … Heerlijk, zoveel topstukken op een rij! Hoe heb je de stad Caïro ervaren? Carine: Hoewel Caïro bij ons een slechte reputatie heeft, heb ik mij daar nooit onveilig gevoeld. Ik logeerde weliswaar in het gastenverblijf van het NVIC, een prachtige oude villa op een residentieel eilandje in de Nijldelta. Marleen woont zelf vlakbij het beruchte Tahrirplein en ook daar voelt zij zich volledig op haar gemak. Ze verbroedert met de buurt waar ze leeft, spreekt een aardig mondje (Egyptisch) Arabisch en al wie haar kent, respecteert haar enorm.

De juf en de leerling. En vice versa.

verkoopstalletje. Er is maar één ding van levensbelang: toeteren, continu, dan lukt het wel. Van bij de aankomst werd ik er overvallen door de desolaatheid van het landschap. Het was bijna donker en aan alles wat je zag en rook, voelde je dat de tijd er was blijven stilstaan. Er stonden enkele ezels, geparkeerd alsof het auto’s waren; ik zag een kind op een buffel… Het opgravingshuis lag midden tussen de archeologische site en het dorp. Wat voor verblijfplaats hadden jullie? Carine: Luxueus was het natuurlijk niet, maar er was stromend water en het sanitair was ok. Ook de internetverbinding marcheerde goed, wat nodig is voor het onderzoek. Heel wat onderzoekers slapen in een gemeenschappelijke kamer, maar ik kreeg gelukkig een kamertje apart, met ventilator! Er zijn twee lokale koks in dienst. Wel zaten er in de eetzaal ‘s ochtends heel veel vliegen. Maar als de grote ventilator aan ging, stoven die uiteen en bleven dan een tijdje weg. Verder waren er best veel gekko’s, grote hagedisachtigen, die vooral insecten eten. Ze aten ook muggen, op heel de reis heb ik niet één beet gehad.

Indiana Jones Door de woestijn En dan: tijd voor ’t echte werk? Carine: Met een oeroud busje ging het naar Barsha, zo’n 300 km ten zuiden van de hoofdstad. Verkeersregels worden met een korrel zout genomen in Egypte. Je mag eender waar rijden, zo lijkt het … Voorbijsteken, aan 120 km/u soms, langs links, rechts of gewoon in het midden: het kàn. Het krioelt er van de auto’s en onderweg vind je het ene na het andere

Wat bedoelt men eigenlijk met een ‘multidisciplinair team’? Carine: Onze Indiana Jonesvoorstelling van het opgraven schiet echt wel tekort om de moderne archeologie te omschrijven (lacht). Het team van de KU Leuven bestaat uit professoren, bachelor, master- en doctoraatsstudenten. Je hebt ook gespecialiseerde restauratoren, geologen, antropologen. Soms zijn botanici en zoölogen noodzakelijk, dit jaar was er ook een ingenieur

om het landschap zowel boven- als ondergronds minutieus op te meten en in 3D te zetten. Zij komen van over heel de wereld. Daarnaast wordt er bewust met de lokale bevolking samengewerkt. In een arme regio betekent dat voor hen een tijdje werkzekerheid. Hoe liggen de verhoudingen binnen zo’n team? Carine: Iedereen heeft iedereen nodig en dat beseffen ze allemaal. Er is een groot respect voor wat de andere doet, ongeacht diens taak. Respect is er evengoed tussen de onderzoekers en de Egyptenaren. Mustafa bijvoorbeeld is al vijftien jaar ploegleider en komt elke keer voor twee maanden over uit Luxor, waar hij de rest van het jaar beveiligingsagent is. Met zijn jarenlange ervaring geniet hij veel aanzien binnen de ploeg.

“Je voelde de wederzijdse dankbaarheid van het team en de dorpelingen.” De lokale bevolking staat o.a. in voor de huishouding en het groffere werk. Op de berg ruimen zij puin, bouwen katrols om vondsten naar boven te halen, sleuren en verplaatsen alles en storten de leeggemaakte ruimtes op het einde weer vol, want dat is verplicht. Wanneer bepaalde stenen instabiel lijken, dan maken ze ter plaatse cement om de boel te verstevigen. Het water en andere benodigdheden sleuren ze à la minute naar boven, onder een loden hitte van soms meer dan 40 graden.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

31


ARCHEOLOGIE van inscripties en reliëfs digitaal vast te leggen, nvdr.) Na enkele dagen werd al duidelijk dat ‘de potterie’ mij nog het best afging. Ceramoloog David had me geleerd hoe ik de scherven het best kon sorteren en bestuderen, namelijk door vooral naar de bodem en de randen te kijken. Een geduldwerkje, maar na een paar dagen was ik er bijna aan verslaafd.

Echnaton

Met veel geduld worden de ontelbare potscherven gesorteerd en bij elkaar gepuzzeld; vooral de rand, de bodem en de eventuele handgrepen vormen een leidraad. Hoe moet ik me het dagschema voorstellen? Carine: Om zes uur stonden we op en om zeven uur vertrok een deel van het team naar de berg. De archeologen, epigraaf Toon en ingenieur Roberto gaan elke dag mee naar de opgravingssite. Van de andere wetenschappers en studenten gaat enkel wie die dag noodzakelijk is. De anderen, zoals de ceramologen (aardewerkdeskundigen) blijven in het opgravingshuis om te sorteren en te beschrijven. Omstreeks 15 uur keert men terug en gaat iedereen in het huis met zijn eigen werk verder. Verslagen worden gemaakt, gevonden artefacten worden gesorteerd, geanalyseerd en beschreven. Op het einde van de dag is het ‘on the roof’. De ene doet wat was, de andere zet zich bij de waterpijp en enkele studenten skypen met hun lief of met familie. Sommigen babbelen nog uren verder over de voorbije dag. Slechts af en toe vergezeld van een glaasje wijn, want alcohol is not done in Egypte. Tussen 11 en 12 uur ’s avonds gaan de meesten slapen. Gingen jullie nooit het dorp in? Carine: Jawel, af en toe. De lokale bevolking van koptische christenen is er arm, maar heel vriendelijk. De vrouwen – steevast in het zwart gekleed – zien we er amper. Je voelt de wederzijdse dankbaarheid: het team is dankbaar om er te mogen werken en de lokale bevolking omdat dorpelingen er werk vinden. ’s Avonds zakten er wel eens jongeren naar ons huis af en dan werd er samen gevoetbald in de woestijn. Wat de vrouwen betreft is er wel een contrast tussen een landelijk gebied als Barsha en de grootstad Caïro. Daar zijn de vrouwen gelukkig al wat meer van tel: zelfs de directeur van het

32

-

Eén van de onverwachte hoogtepunten uit je reis had te maken met farao Echnaton, niet? Carine: Echnaton was een grote uitzondering in de lange Egyptische geschiedenis. De Egyptenaren geloofden in meerdere goden die vaak verbonden waren met de natuur: de zonnegod, Nijlgoden, de hemelgod Horus … In de kunst werden ze afgebeeld als mens, dier, half mens en half dier. Als ze zichzelf lieten afbeelden, dan deden farao’s dat in een jonge, knappe gedaante. De beeldhouwwerken en reliëfs waren oersterk en de kunst was eenvoudig van lijn om een soort eeuwige schoonheid uit te stralen. Zolang de beelden intact, herkenbaar en mooi bleven, leefde de farao op die manier verder in het hiernamaals.

grote museum van Caïro is een vrouw.

Inspecteurs Worden archeologische sites als Barsha door de overheid gecontroleerd? Carine: Absoluut! Bij alle werken zijn inspecteurs aanwezig die alles nauwgezet in de gaten houden. Wanneer de vondsten tegen het einde van de missie in grote bakken worden opgeborgen, komen ze ter plaatse om alles na te kijken en te registreren. Wat heb jij zelf zoal gedaan tijdens de elf dagen dat je er was? Carine: Mijn werk was divers en soms heel eenvoudig. Eén dag heb ik me simpelweg bezig gehouden met het afwassen van plastic stoelen, tafels, bakjes … Zo’n klusje schiet er vaak over. Een andere keer heb ik het sanitair een grote beurt gegeven. Maar de andere dagen waren natuurlijk spannender!

“Aan alles voelde je dat de tijd er was blijven stilstaan.” Zo ben ik Marleen eeuwig dankbaar dat ik mee naar de berg mocht om er te observeren, maar evengoed om me enkele disciplines uit te laten testen. Ik heb er alvast geleerd dat er aan mij geen epigraaf verloren is gegaan. (Een epigraaf probeert met een elektronische pen de contouren

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Echnaton daarentegen geloofde enkel in de zonnegod Aton. Hij verving heel wat klassieke kunst door nieuwe taferelen, waarin de zonneschijf de hoofdrol speelde. Als hij zichzelf, zijn vrouw of kinderen liet afbeelden, dan werden deze niet perfect afgebeeld, maar met normale afwijkingen. Alleen Aton kon immers perfect zijn. Zijn graf ligt in Amarna, een tiental km zuidelijker dan onze locatie, in een zo mogelijk nog desolater landschap, ver in de woestijn en moeilijk bereikbaar. Echnaton had die plaats bewust gekozen om daar na de dood alleen te zijn met Aton, ver van de mensen. Heb je dat graf zelf kunnen bezoeken? Carine: Op een ochtend kwam Marleen naar me toe en zei dat ze een verrassing voor mij had. Een uurtje later zat ik in de auto van het opgravingshuis, met een privé-chauffeur en een politieagent. Bij iedere grens- of wachtpost moest er onderhandeld worden, maar de namen van ‘Dr. Marleen’ en ‘Dr. Harco’ deden wonderen. Wel sprong er bij iedere wachtpost een militair bij in de pick-up truck. Na een lange rit door de bloedhete woestijn arriveerde ik zo met een heuse escorte in Amarna, waar de bewaker van de site ons begeleidde naar de afgesloten ingang. De poort werd geopend en we moesten nog zeker 100 treden afdalen in de diepte, vooraleer we het eigenlijke rotsgraf bereikten. De meeste Egyptische graven werden o.w.v. de rijkdommen die met de dode werden meegegeven in de loop der jaren geplunderd, maar hier was meer aan de hand geweest. Tal van afbeeldingen van farao Echnaton werden doelbewust vernietigd, terwijl andere taferelen intact waren. Je voelde de woede van een volk op een leider


ARCHEOLOGIE die hen hun eeuwenoude cultuur had willen afnemen. Ik moest meteen denken aan de vernietiging van monumenten uit de oudheid in Syrië of de volkswoede tegen dictators als Ceaușescu. Het is een cliché, maar de geschiedenis herhaalt zich wel degelijk…

Voorrecht Maar aan alle schone liedjes komt een eind… Carine: Ik ben gebleven tot het einde van de missie, eind april. De laatste dagen werden alle ramen en deuren dichtgetimmerd, tegen zandstormen, maar allicht ook tegen diefstal. Nadat de teamleden afscheid hadden genomen van elkaar, werd het huis overgedragen aan Mahfuz, die het bewaakt tot het team er maanden later weer terugkeert. En daarmee zat je avontuur erop? Carine: Nog niet! Ik had het voorrecht om nog enkele dagen in en om Caïro door te brengen met Marleen als eersteklas gids. Samen verkenden we de stad: met de taxi van hier naar ginder, te voet was dat onmogelijk in die drukte. We bezochten de suqs en het fenomenale Islamitisch Museum. De laatste twee dagen had Marleen uitgetrokken om de necropolen van Giza en Saqqara te bezoeken. In Giza bezocht ik de piramide van Cheops, maar aangenaam was het niet. Meer dan 200 treden klimmen, gebukt op de lange, smalle trap. In de koningskamer was het donker, er was amper zuurstof is en het stonk er naar urine. Veel meer genoot ik van het bezoek aan zijn gereconstrueerde boot, 44 meter lang en volledig in cederhout. Zoals je weet, regent het zelden of nooit in Egypte, maar als het gebeurt dan is het heftig. Enkele dagen voor ik er was, had een korte zondvloed in Giza massa’s zand weggespoeld waardoor er honderden potscherven en andere artefacten bloot kwamen te liggen. Daardoor

Op de berg waar de opgravingen plaatsvinden.

zagen we bij ons bezoek veel duidelijker dan anders wat er allemaal nog in de woestijn ligt. Je mag er natuurlijk niks meenemen, dat spreekt voor zich. Veel beter dan bij een eerder bezoek heb ik nu gemerkt dat zo’n necropool een stad op zichzelf is, met één of meer hoofdgraven waar een laan naartoe loopt en met verder tal van straatjes met mastaba’s (rechthoekige grafgebouwtjes, nvdr.). Zowel in Giza als in Saqqara bezocht ik graven die nauwelijks door toeristen worden bezocht en soms niet eens bezocht kunnen worden. Maar als je op zo’n momenten Dr. Marleen met haar pasje bij je hebt, dan gaan zowat alle deuren open. Ongelooflijk… Reliëfs die hun gelijke niet kennen en die taferelen uit het dagelijks leven in het oude Egypte afbeelden. Prachtig!

Overweldigend Heb je dan echt nog zoveel nieuws ontdekt? Carine: Absoluut. Ik had al veel achterhaald door erover les te geven, tijdens een eerder bezoek aan het land, door intensief te lezen, boeken te kopen, tentoonstellingen te bezoeken. Met wat ik nu nog heb bijgeleerd, vind ik het bijna spijtig dat ik op pensioen ben. Door zelf te mogen meedraaien in zo’n team, besef ik veel beter hoe complex het allemaal is. Achter één eenvoudig prentje-met-onderschrift in een geschiedenisboek kan soms een onderzoek van maanden of jaren schuilgaan. En wat blijft je vooral bij op persoonlijk vlak? Carine: Het overweldigende landschap gaat me levenslang bijblijven. Het stemt je meteen tot stilte en opeens krijg je weer zo’n respect voor de natuur, voor de mens die hierin kon en kan overleven. In zo’n omgeving verdwijnen kleine ergernissen, ga je automatisch digitaal detoxen en kom je tot rust. En Marleen zelf natuurlijk. Wat zij allemaal niet kan en doet, en dat met zo’n bescheidenheid. Of hoe die hiërogliefen kinderspel voor haar zijn: vlot leest zij de teksten en maakt ze de registers weer levend. Het was een privilege om dit alles te mogen beleven aan de zijde van een oud-leerling. Haar kennis en haar gedrevenheid, ik word er nog elke dag blij van.

In de archeologische missie wordt samengewerkt, maar ook intens samengeleefd. Hier geniet men van de maaltijd in de tuin van het opgravingshuis.

Maar of ik nog eens zou teruggaan? Eigenlijk zou ik nu onmiddellijk en volmondig ‘ja’ moeten zeggen. Het was zo mooi, leerrijk, onbeschrijflijk intens… Maar deze ervaringen ga ik misschien nooit meer kunnen evenaren. Laat ik deze reis dus maar beschouwen als een mooie spiegel waar ik af en toe met heel veel graagte en dankbaarheid in terug kijk. (interview Dries Horsten, bewerking red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

33


MAATSCHAPPIJ

Jeanne Hendriks-van Meer getuigt

Het leven in de Meerlese kostschool BAARLE-HERTOG / MEERLE - Het uitzicht van het centrum van Meerle staat voor grondige veranderingen. Gebouwen die decennia lang het straatbeeld bepaalden zullen verdwijnen en met die gebouwen ook een stuk geschiedenis. Jeanne Hendriks-van Meer is één van die mensen die deze geschiedenis nog een gezicht kunnen geven. Zij verbleef destijds twaalf jaar in de Meerlese kostschool. Jeanne van Meer werd op 5 december 1943 in Alphen geboren als tweede in een rij van vijf, midden in de oorlogstijd. Vader had een boerderijtje en probeerde zo de kost te verdienen voor zijn kroost. In de oorlogstijd had elke boerderij wel een schuilkelder. De familie van Meer maakte gebruik van de schuilkelder van de grootvader van Jeanne. “Die lag iets verderop. Er werd me verteld dat tijdens de bombardementen op het einde van de oorlog, mijn grootvader op handen en voeten naar de koeien sloop. Zo kon hij aan melk geraken voor mij. Ik was toen nog een klein dutske.”

“Streng, rechtvaardig en zeker ook zacht en meelevend.” Op het einde van de oorlog werd in Alphen en omgeving zwaar gevochten en werden regelmatig bombardementen uitgevoerd. “Toen we opnieuw met z’n allen in de schuilkelder van grootvader zaten, beloofde hij dat als iedereen dit heelhuids zou overleven hij op die plek nooit iets zou winnen. Het is ook zo gegaan. We over-

leefden de bombardementen en op de plaats van de schuilkelder hebben nadien altijd bloemen gestaan.”

Keerzijde Er was wel een keerzijde. Menselijk leed werd de familie weliswaar bespaard, maar de boerderij van vader van Meer werd helemaal verwoest en was onbewoonbaar geworden. Jeanne: “Na de oorlog begonnen de mensen met het bouwen van noodwoningen voor de getroffen families. Het was de tijd van de heropbouw, de mensen hadden het niet breed en dokter Govaerts zag het met lede ogen aan. Hij gaf aan dat het onverantwoord was om kinderen in die armoedige omstandigheden te laten opgroeien. Het was overal zo. Vlak na de oorlog moesten de mensen op het platteland knokken om overeind te kunnen blijven. Hij zocht naar oplossingen om mijn oudere zus Ria (5 jaar) en mezelf (4 jaar) elders een degelijk onderkomen te geven.” De oplossing kwam er via een nicht van de moeder van Jeanne. “Ze was Ursuline in het klooster in Hoogstraten. Naar Hoogstraten konden we niet omdat we te jong waren, daar konden meisjes pas naar toe als ze zes jaar oud waren, maar Meerle bood een uitweg. De nonnetjes hadden

Jeanne deed haar Plechtige Communie in Meerle, zuster Gabriel staat er als een trotse engelbewaarder bij. daar ook een kostschool. Samen met mijn zus ben ik dus naar de Meerlese kostschool gegaan. Ik ben er begonnen in de kleuterklas, deed er mijn communies en verliet de kostschool twaalf jaar later als jong meisje. Ik verliet de school op het moment dat ook de zusters Ursulinen Meerle verlieten, in 1956.”

Gezondheidsboekje Jeanne is goed gedocumenteerd. “Ik heb een hele reeks foto’s en ook nog altijd mijn “gezondheidsboekje”. Daar staan alle belangrijke data in en zo kan ik een mooie reconstructie maken van mijn verblijf in Meerle. Van de kleuterschoolperiode weet ik niet zo veel meer, maar van de periode nadien wel.”

Jeanne van Meer is goed gedocumenteerd. Ze heeft heel wat foto's en oude documenten kunnen bewaren.

34

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Tot in het vierde leerjaar zat ik samen met de andere kostschoolmeisjes op de schoolbanken en werden we onderwezen door de nonnetjes. We kregen taal, rekenen, ook Frans. Mère Catherine gaf muziek. Als we te veel valse noten


MAATSCHAPPIJ zongen, kon ze in een Franse colère schieten en galmde haar stem door het hele gebouw terwijl ze hevig met haar dirigeerstokje op de pupiter sloeg. Mère Julie was ook heel streng. Ze zorgde ervoor dat iedereen de reglementen stipt opvolgde. Streng, rechtvaardig en zeker ook zacht en meelevend… zo zou ik de zusters omschrijven.”

“Drie maanden waren we van huis, af en toe kregen we bezoek.” Met zuster Gabriel had Jeanne een bijzondere band. “Ze was echt een engel. Jarenlang sliep ze in haar alkoof op onze slaapzaal. Ik kan me nog perfect herinneren hoe de indeling van die slaapzaal was. De alkoof van de zuster, de chambrette van mijn zus, het hoge raam waarlangs we naar buiten konden kijken… Niet moeilijk natuurlijk, we verbleven drie maanden in de kostschool voor we terug naar huis mochten. Af en toe kregen we bezoek van familie. Zuster Gabriel was voor ons als een moeder, mede door haar zorg heb ik het me nooit beklaagd om in Meerle op kostschool te hebben gezeten. Buiten de kostschoolmuren was immers veel miserie en armoede.”

Zwarte kieltjes Volgens Jeanne waren er zeker zes slaapzalen in de kostschool en dus een vijftigtal meisjes. “We hadden regelmatig wat afleiding. Heel veel van onze vrije tijd ging naar handwerk. Op het einde van het schooljaar werd immers een grote Vlaamse kermis georganiseerd en dan werden de werkstukjes tentoon gesteld. Elke zondag maakten we een wandeling in de omgeving van Meerle, zelfs tot in Meersel-Dreef. Dan hadden we onze zwarte kieltjes aan, het kostschoolkostuum werd enkel bij feestelijkheden gedragen. Eén keer per jaar trokken we ook naar Hoogstraten, naar de Ursulinen daar. We werden er door de nicht van mijn moeder echt verwend en

Een groepsfoto van de meisjes van de Meerlese kostschool in vol ornaat, wellicht genomen in 1956. mochten er altijd rijstpap eten, zonder ervoor te moeten betalen!” In Meerle was er ook een boerderij. “Ik weet nog dat er elk jaar een koe werd geslacht. We moesten ook regelmatig mastentoppen gaan rapen. Als we klaar waren, kregen we elks een steel rabarber, dat was feest! “ “Echte vriendschappen heb ik er niet aan overgehouden. Melanie Lemmens uit Berlaar was mijn vriendin, maar ik heb haar nadien niet meer gezien. We spraken weinig over de redenen waarom we op kostschool zaten, maar ik had wel door dat er flink wat meisjes waren die er om verschillende redenen geplaatst werden vanuit de gemeente of vanuit het OCMW van hun gemeente. De meesten hadden dus wel een achtergrond die niet zo rooskleurig was, maar er werd niet of weinig over gesproken.”

Smokkelgevaar Van Alphen in Meerle geraken, of andersom, was telkens een hele onderneming. “Dat gebeurde met de fiets. Alleen als er veel bagage

moest vervoerd worden, werd een auto ingeschakeld. Die mocht, omwille van smokkelgevaar, de grens niet over. De bagage werd dan gedropt bij de eerste boerderij op Belgisch grondgebied (Ulicotenseweg). Met de melktoer van de volgende dag werden de koffers dan afgeleverd bij de kostschool. Ik weet nog dat we te voet van de grens onderweg waren en dat tegenliggers ons vroegen of er commiezen waren. In die tijd werd veel boter gesmokkeld.” De laatste schooljaren kreeg Jeanne ook les van de meesters van de lagere school, samen met de externen. “Ik had het geluk dat ik voor moeder overste er al eens op uit werd gestuurd om boodschappen te doen. Na mijn tijd in Meerle heb ik nog een opleiding gevolgd in de huishoudschool in Alphen als kostuumnaaister. Toen we terug thuis waren, moesten we de akker op en gingen we helpen bij mijn oom en grootmoeder.” Jeanne woont nu met haar man Frans in BaarleHertog, op een boogscheut van het centrum van Meerle. “Als ik er passeer, denk ik altijd nog aan die tijd terug, met een goed gevoel trouwens en ook wel dankbaar.”

www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

35


ERFGOED

Herkansing voor de koloniën dankzij amendement van Brazilië

Zeven kolonies nog (lang) geen Werelderfgoed MERKSPLAS / WORTEL - De ICOMOS-experten gaven het Unesco Werelderfgoedcomité een negatief advies voor de erkenning van de koloniën als Werelderfgoed. Toch is de deur van de erkenning nog niet definitief gesloten. Dat is te danken aan een amendement van Brazilië dat aanvoert dat niet alleen de architectuur, maar ook de landschappen getuigen van de aanwezigheid van de kolonisten. Vijf van de eenentwintig vertegenwoordigde landen sloten zich hierbij aan. Uitstel dus, en opnieuw werk aan de winkel. In februari 2019 verwacht Unesco een aangepast dossier met nieuwe klemtonen voor elk van de zeven koloniën. Voorwaar geen kattenpis. Toen de Belgisch-Nederlandse delegatie op dinsdag 24 juli naar Bahrein vertrok, zag men de bui al hangen. Men had immers weet van het negatieve advies van ICOMOS en wou ter plaatse nog een aantal landen overtuigen van de universele waarde van de zeven kolonies, in een poging om het tij alsnog te keren.

De aanvraag De aanvraag voor de erkenning tot Werelderfgoed heeft betrekking op de vijf Nederlandse en twee Belgische kolonies: Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord (1818), Ommerschrans (1819), Wortel (1822), Veenhuizen (1823) en Merksplas (1825). Verpauperde gezinnen werden er geplaatst en kregen een boerderijtje, kleding en alaam ter beschikking. Men

geloofde in het principe van de maakbare mens en ging er van uit dat als men werkonwilligen in betere omstandigheden brengt, ze automatisch betere mensen worden. De kern van de motivering is dat de Koloniën van Weldadigheid wereldwijd het eerste voorbeeld zijn van een systeem van landbouwkoloniën dat wordt ingezet om een sociaal probleem op te lossen. Ze zijn op die manier een vroeg voorbeeld van een sociaal tewerkstellingsproject en in die zin een stap op weg naar de welvaartsstaat. Het project wordt bij Unesco ingediend in de categorie ‘culturele landschappen’.

Negatief advies ICOMOS is een internationaal netwerk van ex-

“ICOMOS stelde voor om alleen Frederiksoord te erkennen als Werelderfgoed.” perts op het gebied van monumenten, landschappen en archeologie. Zij brengen advies uit aan Unesco. Voor de koloniën bleek dit dus negatief. Voor hen beantwoorden enkel de vrije koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Wortel) aan de initiële doelstellingen van initiatiefnemer Johannes Van Den Bosch, waarbij de opvang in gezinsverband belangrijk is. De onvrije koloniën (Ommeschrans,

Lieven Van Gils beloofde in Bootjesven te springen bij de erkenning als Werelderfgoed. Hij mag zijn zwembroek minstens nog een jaar opbergen.

36

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ERFGOED Veenhuizen en Merksplas), waar men de opvang in gezinsverband verlaat, evolueren al vlug naar wat men strafinrichtingen noemt. Bovendien stelt ICOMOS voor om van de vrije koloniën enkel Frederiksoord en eventueel Wilhelminaoord te weerhouden. In Frederiksoord is de Maatschappij van Weldadigheid overeind gebleven, staan nog een groot aantal gerenoveerde koloniehoeves en heeft het domein nog een sociale functie. In Willemsoord is dat niet zo. In Wortel zijn de koloniehuizen verdwenen en zijn de gebouwen die er nu staan van latere datum (1898) zodat de relatie tussen hun architectuur en de ideeën van Van Den Bosch volledig zoek zou zijn. ICOMOS stelt dus voor dat men een nieuw dossier indient met alleen Frederiksoord en eventueel Wilhelminaoord.

Amendement Na dit advies hebben de leden van het Werelderfgoedcomité, vertegenwoordigers van 21 van de 191 Unescolanden aangeduid in beurtrol, de kans om amendementen in te dienen. De afgevaardigden van Brazilië nemen het woord. Ze wijzen er op dat elk van de zeven koloniën, ondanks de evolutie die ze doormaakten, op hun eigen manier aansluiten bij de idealen van Johannes Van Den Bosch. Ook in de onvrije koloniën (Ommerschrans, Merksplas en Veenhuizen) staan de ideeën van de Verlichting en de maakbare mens centraal. Volgens de woordvoerder van Brazilië legt ICOMOS te veel de nadruk op architectuur en te weinig op de unieke landschappen die blijvend getuigen van de aanwezigheid van kolonisten, ook nadat de staat eigendom werd van de domeinen. China, Cuba, Oeganda, Tanzania en Zimbabwe sluiten zich aan bij het standpunt van Brazilië, waardoor Unesco beslist om het dossier aan te passen en in februari 2019 opnieuw in te laten dienen.

In Frederiksoord staan nog een groot aantal koloniewoningen, alleen daar is het utopisch idee van Johannes Van Den Bosch nog echt zichtbaar.

Een stap dichterbij?

grote stappen moeten zetten om groen licht te krijgen voor de zeven kolonies samen.

Unesco vraagt, naast een bescherming van elk van de landschappen op landelijk niveau, een beschrijving van de landbouwactiviteiten die er vandaag nog aanwezig zijn, een plan van elk gebouw in elke kolonie en de huidige functie, een uitgebreid managementplan en de manier hoe men dit kan bestendigen en controleren, evenals een beter beeld en beschrijving van de bufferzones rond elk van de koloniën. Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie, laat ons vanuit Bahrein weten dat, volgens haar, de kolonies toch een stap dichter bij de erkenning als Werelderfgoed staan. Gelet op het feit dat men dit jaar behoorlijk wat voorbehoud maakte voor een mogelijke erkenning van Frederiksoord alleen, zal men op korte termijn nog

“De onvrije koloniën evolueerden al vlug naar strafinrichtingen.”

Maar, hoe dan ook, al het werk dat de nominatie tot vandaag met zich mee bracht en de BelgischNederlandse samenwerking die dit vergde, is op zich al de moeite waard geweest. Het kan ook zonder de erkenningskers op de erfgoedtaart… (fh)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

37


SPORT

Ultraloper Bart van Schilt halfweg

“Never seen a monkey, Bart?” HOOGSTRATEN - In DHM 390 van maart dit jaar werden de onmogelijk geachte plannen van Bart van Schilt uit de doeken gedaan. Hij zou op een jaar tijd vijf woestijnraces afwerken, elk zowat 250 km lang. In zijn blog brengt hij uitvoerig verslag van zijn ervaringen. In april liep hij zowel de ‘Marathon Des Sables’ in Marokko als de ‘Sahara Race’ in Namibië. Met de ‘Gobi March’ in Mongolië eind juli schreef hij nummer drie op zijn conto. Hij is dus op de goede weg.

Sahara Race in Namibië Op donderdag 26 april nam Bart een vlucht van Eindhoven naar Johannesburg. Een mooie stad, altijd mooi weer, vriendelijke mensen, maar onveilig. Daarna nam hij een vlucht naar Windhoek, waarna nog 400 km moest worden gereden met een VWtje met een slordige 760.000km op de teller.

“Liggen, zitten, lopen, het maakt niet uit, alles doet zeer.” Bart: “Carlos is een ervaren rijder. Hij laveert het VWtje moeiteloos door het drukke verkeer in Windhoek. Regels zijn er volgens mij niet. En ik denk dat Carlos de enige is in heel Windhoek met een rijbewijs. De rest doet maar wat. Na Windhoek te zijn uitgereden komen we op een soort highway die me doet denken aan een Amerikaanse snelweg. Kaarsrecht zo ver als je kijken kunt met rijstroken die voldoen als landingsbaan voor een vliegtuig. We naderen een spoorwegbrug die de landingsbaan kruist. Ik zie een hond rechtop lopen over de spoorwegbrug. Ben ik gek aan het worden of wat is dat nu? Carlos ziet mijn verbaasde blik en zegt glimlachend: "Never seen a monkey, Bart?”

linkerkuit en rechterheup doen pijn. Waarschijnlijk een van mijn traagste marathons ooit gelopen, 6 uur en een beetje. De view was echter deze keer wel mooi. 30km kustlijn. Ik heb zeehonden gezien en scheepswrakken die er waarschijnlijk al honderden jaren liggen. Indrukwekkend.” Dag 4: “The longest day. Bij 41 graden heeft het me 16 uren gekost om de finishlijn te bereiken. Na 13 kilometer voelde ik dat de heup weer ging opspelen, heviger dan vorige dagen. Het werd dus wandelen. Bij de eerstvolgende controlepost kreeg ik enkel een paracetamol. Na 42km bij CP 5 vertelde de medic dat ik twee opties had: overnachten of stoppen. ‘Neither’ was het antwoord. Nog 42 te gaan. Om drie uur in de nacht bereikte ik de aankomst.”

Dag 6: “Duinendag. Tot de duinen kwamen ging het lekker. Dat was ongeveer na 18 kilometer. Daarna kreeg ik opnieuw last van de heup. Wandelen in versnelde modus dus. Tot de finish.” Dag 7: “Laatste etappe. Normaliter zou je zeggen: de strijd is gestreden dus zullen ze er wel een redelijk makkelijke etappe van maken. Niet dus. 1 kilometer rotsen en daarna 5 kilometer ri-

Dag 2: “Na een gelijkaardige etappe als gisteren met een mooie 12e plaats, opnieuw veel last gehad van mijn schouders door de rugtas. Ook mijn kleine teen is jammer genoeg nu al aan vervanging toe. Ik ben daarom maar even bij de medic geweest om raad te vragen. Ze hebben er een second skin opgeplakt. Dat is nu ruim twee en een half uur geleden maar hij voelt nog steeds aan alsof ze er elke twee seconden met een klein rubber hamertje op slaan. Ben benieuwd of er vannacht een beetje geslapen kan worden.” Dag 3: “Vandaag echt een klotedag gehad. De gewrichten en ledematen schreeuwen om verzorging. Mijn voeten zijn inmiddels een dagelijks probleem geworden maar ook mijn -

Gobi March, Mongolië Op woensdag 25 juli gaat het van Amsterdam naar Moskou en daarna een vlucht naar Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. “Op zaterdag volgt de verplaatsing naar de Gobi. Voor de eerste maal eet ik gevriesdroogde Spaghetti Verde uit een zakje. Zalig!” Op 29 juli begint hij aan de tocht.

Dag 5: rustdag.

Racedag 1: 43 km op de teller.

38

vierbedding van zout waar je tot je enkels in wegzakt om vervolgens nog eens 3 kilometer over een dan weer keihard ongelijk liggend zoutpakket te moeten. De tijdwaarneming stopte na kilometer 9. Daarna kon je dus op je gemak over de finish wandelen. Gestreden, geworsteld en met het water aan de lippen bijna kopje onder gegaan. Maar plooien nooit!”

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dag 1: “38 km. Ik schat dat ik arriveerde rond de 20e plaats. Het was prachtig loopweer vandaag en ook de etappe was prachtig. Mongolië is, behalve de stad die ik gezien heb, een prachtig land. Vele malen mooier dan Namibië of Marokko, vind ik.” Dag 2: “Het wordt een beest van een etappe als ik de organisatie mag geloven. Rond drie uur in de namiddag vindt ‘dead man walking’ wat ener-


SPORT gie om iets te schrijven. Ik heb er 6 uur en 15 minuten over gedaan. Ik heb afgezien. Soms vraag ik mezelf af waarom ik zo een pijn moet lijden. Op dit moment doet alles nog zeer. Het janken staat me nader dan het lachen. Ik hoop dat ik vanavond en vannacht wat kan herstellen. Ze hebben ons voor vanavond niet in tenten gelegd maar in Mongolische hutten. Witte ronde tenten waar in ieder geval meer ruimte in is dan in onze tent. Het stinkt er alleen verschrikkelijk.” Dag 3: “26e gefinisht in een tocht van 41 km met een sectie duinen erin waar je niet goed van wordt. ‘s Avonds slaat de regen meedogenloos tegen de tent. En ik dacht dat ik in de woestijn zat.” Dag 4: “Ik heb vandaag 9 uur gedaan over 70 km met 1500 hoogtemeters. Dat het zowel lichamelijk als geestelijk pijn heeft gedaan, hoef ik niet uit te leggen. ‘It won ‘t be worse’, vertelde de race leader ons bij de start. Het kon inderdaad niet erger. Bovendien is het boven erg koud en winderig. Liggen, zitten, lopen, het maakt niet uit, alles doet zeer en ik bibber van de kou.” Dag 5: “Na het zware onweer van gisterenavond wilde men ons evacueren. Nu om 13 uur gutst de regen met bakken uit de hemel. Het is grijs en koud. We krijgen een briefing en er wordt

“Tevreden zijn vermindert de drang om beter te worden.” verteld dat we met de bus naar de startplaats zullen worden gebracht en dat de wedstrijd wordt ingekort van 41 km naar 30 km. What a pussy’s zijn dat hier. Te veel mensen met kapotte voeten door de regen van afgelopen dagen. Als dat het criterium is, dan hadden ze de MDS (Marathon Des Sables) na dag 1 al kunnen stoppen voor mij!” Dag 6: “30 km. Het eerste deel, ongeveer 3km, was redelijk vlak. Iedereen vloog, leek het wel, en ik stierf duizend doden. Hoe ik ook probeerde ik kon gewoon niet harder. De eerste klim van de dag naderde. Deze was zo steil dat wandelen de enige optie was. Wanneer ik de top bereikt had voelde ik mezelf weer een beetje mens worden. Sterker nog, in de volgende sectie kon ik hardlopen waar anderen moesten wandelen. Ik voelde me met de minuut beter worden. Een voor een raapte ik ze op. Ik eindigde zelfs 12de of 13de.”

Dag 7: “9 km. Het was in een prachtig door Unesco onderhouden boeddhistische tempel met een groot binnenterrein waar de finishvlag ons heeft onthaald. Het zit er op.” Zondag 5 augustus ging het terug naar huis. “De vlucht werd uitgesteld. Er zijn ergere dingen op wereld. Ik moet altijd erg lachen om de reacties van de meeste mensen als zulke dingen gebeuren. Alsof hard roepen of jezelf druk maken iets gaat veranderen. Bovendien gaan of komen de meesten terug van vakantie. Wat is dan een paar uur in een mensenleven? Beheersing en relativeren is helaas voor velen een groot werkpunt.” Wanneer hij terugkijkt, klinkt het: “Mijn 3de van 5 ultra’s zit erop. Met succes al zeg ik het zelf. Al kan het natuurlijk altijd beter. Tevreden zijn met je prestatie vermindert de drang naar beter worden. Dat vermijd ik te allen tijde. Een 16e plaats in het algemeen klassement van in totaal 234 deelnemers. See you at Atacama in 8 weeks!” Volg Bart op zijn twee laatste races op http://beyond2018.com/blog Hij reist nog naar Chili en Antarctica. (rob)

Klimmen zonder extra zuurstof

Niels Jespers op eenzame hoogten ANTWERPEN / MEERLE – Op 9 juli stond Niels Jespers, geboren en getogen in Meerle op de top van de Nanga Parbat, op 8.126 m boven de zeespiegel en de negende hoogste berg ter wereld. Hij is de derde Belg die daarin geslaagd is en behoort zo tot een select clubje Vlamingen die ooit één van de achtduizenders hebben beklommen. Hij deed het zonder extra zuurstof, in een éénmansexpeditie, wat de prestatie nog indrukwekkender maakt. Een fysieke en mentale topsportprestatie - en een verhaal waard om verteld te worden. DHM: Wat doet dat met een mens, boven op een berg van 8.126 meter staan? “Dat is onbeschrijfelijk. Volledige ontlading, veel emoties, veel tranen. Dat komt natuurlijk door de zware inspanning en ook de zware spanning van de dagen in de aanloop naar de klim. Dat het je dan gelukt is, dat is een ultiem geluksgevoel. Ik heb toen mijn moeder gebeld met de satelliettelefoon (een geleend exemplaar) en de vreugde kunnen delen. Ook zij was enorm blij, maar ook wat ongerust. Ze weet ondertussen dat ook een afdaling best tricky kan zijn. Vooral omdat je heel vermoeid bent. Maar het is het helemaal waard…”

Totem Niels begon met bergbeklimmen op zijn 16e. In zijn club De Natuurvrienden-Bergstijgers leerde

hij de technieken en breidde die gaandeweg uit door telkens grotere uitdagingen aan te gaan. Vele weekends en vakanties bracht hij met zijn vrienden in de bergen door. Zijn studies bio-ingenieur brachten hem naar Bolivië en de Andes. Hogere bergen en grotere uitdagingen. Toen hij na zijn studies terug naar Bolivië trok voor een ontwikkelingsproject van Broederlijk Delen, richtte hij er een klimschool op voor de lokale jongeren (zie DHM nr. 282 van 1/10/2008 en 286 van 1/2/2009). Terug in België bleef zijn leven gericht op klimmen. Hij maakte er zelfs zijn beroep van. Voor Rising You leidt hij mensen op voor het werken op hoogte, zoals voor het schilderen van hoogspanningsmasten en onderhoud van GSM-masten. Daarnaast is hij nog steeds actief bij de klimmersclub.

Dat het je dan gelukt is, dat is een ultiem geluksgevoel…!

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

39


SPORT “Toeval wil dat de naam van de berg Nanga Parbat mijn totemnaam was in de club. Dat ik er uiteindelijk ook effectief naartoe zou trekken was eerder toevallig. Klimmen is bij mij organisch gegroeid, het was nooit een uitgestippeld pad. Als ik iets bereikt had, trok ik gewoon naar het volgende project. Telkens een beetje straffer. Als jonge klimmer meestal in Europa. In Bolivië kon ik al tot boven de 6.000 meter geraken. Drie jaar geleden kwam ik boven de 7.000 meter door beklimming van de Khan Togri in Kirgizië. Dan beginnen in je achterhoofd de achtduizenders te spelen.”

Groot project “De Himalaya in Pakistan trok me aan. Pakistan in een bijzonder mooi en gastvrij land om te bereizen. Het lijdt – onterecht – hard onder het imago dat het in het Westen gekregen heeft door Bin Laden en de Taliban. Maar dat is maar in een klein deel van Pakistan dat het speelt. Het noordelijke deel kan ik alle liefhebbers van bergen aanraden. Mooi, vriendelijke gastvrije mensen, goed openbaar vervoer, heel gematigde moslims die aan anderen geen aanstoot nemen en de meeste mensen spreken er een mondje Engels. Pakistan is voor klimmers veel goedkoper dan Nepal. Bergbeklimmen is immers big business. Om toegang tot de berg te krijgen heb je een permit nodig, die je vooraf moet aankopen. Daar zitten dan wel een aantal diensten in, zoals je materiaal helpen transporteren naar het basiskamp. Dat ligt voor de Nanga Parbat op 4.200 m hoogte. Het was er nog heel aangenaam, met groene weiden en grazende paarden. Naar het basiskamp ga je eerst met jeeps, de laatste etappe is nog 2 dagen stappen. Dan heb je dragers bij, dat zit in het pakket. Als je daarna nog hulp wil, moet je het extra betalen.

De meeste beklimmingen van dergelijke omvang worden in groep gedaan. Maar ik was, ondanks veel zoekwerk, er niet in geslaagd me bij een groep aan te sluiten. En het moest in die periode, ik had dat met mijn baas zo geregeld. Nu is deze berg minder populair dan bv de Mount Everest, daar is het wachten op een beurt om te mogen vertrekken. In het basiskamp wachten honderden klimmers en sherpa’s. In ons basiskamp zaten een 20-tal klimmers, waaronder een groep Koreanen, en een 20-tal ondersteunende mensen. Dat kamp is er enkel tijdens het klimseizoen, van begin juni tot half juli. Deze berg is onlangs maar voor de eerste keer in de winter beklommen. Een Poolse klimmer kwam om, anderen keerden terug met zware vrieswonden. Het verhaal wekte natuurlijk ongerustheid bij familie en vrienden: ‘Ga je op die berg?’. Technisch gezien is bergbeklimmen niet gevaarlijk voor een ervaren klimmer.

“Ik probeer mijn ecologisch voetafdruk zo klein mogelijk te houden.” Maar in het seizoen is het gevaar veel minder, dan zijn de weersomstandigheden beter. Nog steeds bar, maar te doen. Al blijft het afwachten of het echt goed genoeg is om de klim te wagen. Dat wachten maakt deel uit van de mentale uitdaging. Ik heb in het basiskamp lang moeten wachten om te kunnen vertrekken. Heb mijn tijd wel goed gebruikt om de conditie op peil te houden, maar je zit constant te denken: gaat het nog lukken… Ik had al veel van mijn tijdskrediet opgebruikt en dat is zenuwslopend.”

Eénmansexpeditie “Hoewel ik vrij zeker was van mijn zaak, lachten de klimmers in het basiskamp me wel uit. Alleen hier en nog nooit een achtduizender gedaan? Waar begin je aan? Die gasten zijn zelf met niets anders bezig dan de + 8.000 meter bergen, het zijn beroepsklimmers. Ze worden ook flink gesponsord, krijgen hun uitrusting en hun kledij van grote sportmerken. Voor hen was ik dus een grote amateur. Nu is mijn insteek ook puur liefhebberij: ik ben graag in de bergen, om te wandelen, skiën, of klimmen. Ik ben mijn eigen sponsor. Mijn uitrusting koop ik zelf of leen ik van vrienden klimmers.

Klimmen is bij mij organisch gegroeid, het was nooit een uitgestippeld pad.

40

-

Om de verschillende etappes naar de top te nemen moet telkens het weer goed zitten. De zichtbaarheid, geen sneeuwval, de wind is een heel belangrijke factor die bepaalt of het kan of niet. In de Ardennen kan je nog gaan stappen als het sneeuwt, op hoogten tussen 4.200 en 8.000 meter is dat onmogelijk. Ondertussen wacht je in je tent en kijkt regelmatig buiten: klaart het op?”

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Naar de top DHM: Hoe verloopt de klim naar de top? “De klim tussen basiskamp en de top gebeurt in vier etappes. Telkens naar tussenkampen, kleine plateaus waar je een tent kan opzetten. Zonder tent kan je niet overleven. In de twee weken voor de klim heb ik heen en weer gependeld tussen het basiskamp, kamp 1, 2 en 3. De laatste week wachtte ik in het basiskamp op de goede weersomstandigheden om eindelijk naar boven te kunnen gaan. Die tussenetappes zijn absoluut een noodzaak. Om logistieke redenen: om eten en materiaal naar een hoger kamp te brengen. Maar vooral om te acclimatiseren. Je lichaam moet wennen aan de hoogten. De zuurstof wordt steeds minder, waardoor je steeds sneller vermoeid raakt. Dus afwisselend stijgen en dan weer terug, om wat te recupereren. Als je in een keer te hoog gaat, raak je uitgeput en bestaat het risico dat je niet meer terug raakt. Want ook dalen is heel inspannend. In feite beklim je de berg dus meerdere keren. De eigenlijke klim naar de top besloeg negen dagen van 30 juni tot 7 juli. Het klimmen is minder gevaarlijk dan het lijkt. Er hangen immers al touwen, in het begin van het seizoen gehangen door sherpa’s voor andere – meer begoede – klimploegen, het pad is al gelopen. Zelf kon ik me geen sherpa veroorloven, dat kost 12.000 $! Maar daardoor is het veiliger dan in de Alpen, waar je zelf je ankerpunten voor je touwen moet maken. Je kan stellen dat mijn stijl een beetje die van een parasiet is (lacht); ik profiteer van die gesponsorde klimmers zonder er voor te moeten betalen.” DHM: Ben je dan helemaal alleen onderweg? “Voor de topklim was ik in het gezelschap van twee Iraniërs. We geraakten eerst niet van kamp 3 naar kamp 4 vanwege de sneeuw. We moesten een tussenkamp installeren om in onze tent te


SPORT schuilen. Ook in kamp 4 moesten we 2 dagen wachten alvorens de klim naar de top aan te vatten. Eén van de twee kompanen is volledig uitgeput in kamp 3 moeten achterblijven. Hij had zich niet goed genoeg verzorgd: te weinig gegeten en gedronken. De andere is met mij tot de top gegaan, maar ook hij was uiteindelijk super vermoeid. Heb hem constant moeten aanmoedigen, wat ook mij veel energie kostte. Voor het laatste traject naar de top waren we 24 uren onderweg. Je moet dus blijven eten en drinken, wat moeilijk is op die hoogten. Een koekje krijg je niet meer gekauwd en doorgeslikt. Gelukkig had ik deze keer voedingsgels mee, zoals de renners, en die geven je toch een energiestoot. Achteraf bekeken had ik die Iraniërs beter niet op sleeptouw genomen, dan had ik heel wat sneller kunnen gaan. Op de terugweg hebben we in kamp 4 een nacht zonder eten of drinken doorgebracht. Mijn gas was op, zodat ik ook geen sneeuw meer kon smelten. De Iraniër had niets meegenomen uit kamp 3, alleen wat koekjes en wat drinken in zijn zakken. Hij wilde zo licht mogelijk klimmen. Ik heb altijd nog een rugzakje mee met wat basisspullen: eten, drinken, gas, zonnebril en gelaatscrème, een paar reservehandschoenen. Mijn gestel kan die bagage nog wel aan en ik voel me er comfortabeler bij.”

Conditie DHM: Zijn er mensen die zich om je bekommeren als het niet goed gaat? “Er is wel solidariteit onder de klimmers, maar boven de 7.000 meter kan men nog weinig voor je doen als je niet meer verder kan. Iemand dragen is zo goed als onmogelijk, gewoon stappen is al heel moeilijk. En helikopters kunnen maximum tot 6.000 meter. Technisch gezien is bergbeklimmen niet gevaarlijk voor een ervaren klimmer. Maar ziekte, vermoeidheid of plots veranderende weersomstandigheden zijn dikwijls fataal op die hoogten.” DHM: Hoe zorg je dat je in conditie bent voor dergelijke onderneming? “Ik had thuis al een tijdje in een tentje geslapen met minder zuurstof, een simulatie van de situatie op 4.000 meter hoogte. Veel gelopen, gewandeld en gefietst. Trappen gaan lopen met een zware rugzak. In de Silvertopblokken op het Kiel: 20 verdiepingen hoog. In een klimzaal heb ik niet geoefend, want ik heb genoeg techniek. Al had ik het misschien toch moeten doen. Want er waren loodrechte wanden waar je haast niet meer met je benen kon werken. Je moest je optrekken met je armen, en dat had ik een beetje onderschat.”

“Vermoeidheid kan fataal zijn op die hoogten.”

Bergen? De Nanga Parbat (letterlijk “naakte berg”) of Nanga Parvata of Diamir ("koning der bergen") is een 8.126m hoge berg in Pakistan in het westen van de Himalaya. Door zijn hoogte hoort hij thuis in het rijtje van de veertien zogenaamde achtduizenders. Pas in 1953 werd hij voor het eerst beklommen nadat er bij talrijke pogingen sinds 1895 31 mensen omkwamen. De berg wordt daarom ook wel de Killer Mountain genoemd. Ook na de eerste beklimming door Hermann Buhl vielen er nog slachtoffers. De K2 (Urdu: Kaitu) is een 8.611 meter hoge bergtop op de Pakistaans-Chinese grens in de Karakoram. Het is de op één na hoogste berg ter wereld, na de Mount Everest. Deze berg geldt als 'de heilige graal' voor bergbeklimmers. Volgens kenners zou hij de moeilijkst te beklimmen bergtop ter wereld zijn. De berg heeft een sterftecijfer van 25%. (Wikipedia) DHM: Wat is de grootste hindernis bij zo’n beklimming? “Zonder twijfel de steeds ijlere lucht, weinig zuurstof. Het is dus kwestie van je bagage - tent, eten, drinken, gas - in het begin in etappes naar boven te brengen. Dan is je conditie nog het beste. Hoe later op het parcours, hoe lichter je moet gaan.

kan er heel goed en goedkoop eten. Ook thuis leef ik zuinig: vrienden van mijn leeftijd kopen een nieuwe auto, of om de paar jaar een nieuwe koersfiets of flatscreen. Heb ik niet nodig. Ik doe alles met de fiets: een koersfiets die ik 10 jaar geleden tweedehands kocht. Ik doe er veel aan om, ondanks zo een grote reis, mijn ecologisch voetafdruk zo klein mogelijk te houden.”

En vooral acclimatiseren. De eerste drie weken heb ik in een andere bergstreek in Pakistan doorgebracht, om er in de bergen tot 6.000 meter te gaan wandelen. Zo wen je langzaam aan de hoogte. Als je vanaf zeeniveau, zoals België, in een keer naar het basiskamp op 4.200 meter zou gaan, wordt je haast zeker ziek. Hoogteziekte, en dan is het ook meteen afgelopen.”

DHM: Wat brengt de toekomst? “Ik liep er niet direct aan te denken, was heel tevreden dat ik dit avontuur heb mogen beleven. Maar hier in Antwerpen is een winkel die kampeerspullen verkoopt en ook klimmateriaal en die heet K2, zoals de tweede hoogste berg ter wereld. Ze hebben me al een beetje geholpen, ik kreeg er korting op de spullen die ik er kocht voor deze tocht.

Duur en niet duur

Als je ooit de K2 gaat beklimmen, willen wij je sponsoren! – klonk het daar. En al zit ik niet te wachten om zoals de beroepsklimmers alle achtduizenders op mijn palmares te krijgen, als er één is die ik nog wil proberen is het die K2. Maar dan zal ik eerst nog een hartig woordje moeten spreken met mijn werkgever om weer twee maanden weg te mogen… (jaf)

DHM: Wat kost nu zo’n expeditie? “Van deur tot deur, vluchten naar Pakistan en terug, heeft het me ca. 10.500 euro gekost. Ik heb heel sober gereisd, gelogeerd bij mensen thuis of kleine hostels. Veel mensen verhuren kamers, je helpt er de lokale economie mee. Je

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

41DEZE MAAND

Nacht van het Kempens Erfgoed HOOGSTRATEN - Op vrijdag 19 oktober 2018 vindt in 30 Kempense gemeenten de Nacht van het Kempens Erfgoed plaats. Tussen 19 en 23 kun je deelnemen aan verhalenwandelingen, muziekvoorstellingen op bijzondere plaatsen, openingsavonden van expo's, retrofilmavonden. In Hoogstraten zijn er activiteiten in het stedelijk museum en Iep Deszign. Het Stedelijk Museum en vzw Erfgoed Hoogstraten organiseren die avond een collectiedag rond Wereldoorlog I en II. Staat er op zolder nog een oude doos van je (over)grootvader die aan het front vocht? Heeft u nog een oude medaille of ereteken waarvan u niet weet waarvoor ze gekregen is? Heeft u nog ander erfgoed uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog? Kom dan met je collectie die vrijdagavond 19 oktober naar het Stedelijk Museum. Wellicht kom je er meer te weten te komen over je collectiestuk. Bovendien loopt er dan nog de tentoonstelling “Herr Bürgermeister” over Meerle tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er is nog een tweede activiteit in Hoogstraten. Bij Iep Deszign kan je het eeuwenoude ambacht van lederbewerking zelf ervaren, je leert met authentieke gereedschappen een eenvoudig etui in elkaar te zetten. Dit atelier bereik je via het paadje tussen Leemstraat 9 en 9a. Je moet wel vooraf inschrijven via info@iep-deszign.com

met vermelding van de verwachte aankomsttijd (19, 20, 21 of 22 uur). Alle activiteiten in de regio kan u vinden via www.nachtkempenserfgoed.be. Meer info tel. 03 340 19 80. (fh)

Praktisch: Nacht van het Kempens erfgoed op vrijdag 19 oktober tussen 19 en 23 uur in het Stedelijk Museum, Begijnhof 9 en in Iep Deszign, Leemstraat 9-9a.

7.000 jaar petroleum in het Midden Oosten HOOGSTRATEN – Het Davidsfonds gunt u op 10 oktober een archeologische blik op de beginselen van de petroleumindustrie. Dr. Thomas Van de Velde geeft dan een lezing over “Petroleum en Midden Oosten, al 7.000 jaar hand in hand”. De petroleumindustrie is immers heel wat ouder dan onze industriële recolutie, archeologen vinden in het Midden-Oosten regelmatig sporen van petroleumproducten op oude nederzettingen. Van de Velde belicht waarom de mensheid petroleum al duizenden jaren geleden gebruikte en hoe er een specifiek handelsnetwerk voor ontstond, net zoals dat in de hedendaagse petroleumindustrie het geval is. Hij gaat dieper in op de technieken en methodes die archeologen gebruiken om dergelijke handelsnetwerken op te sporen.

sche projecten in verschillende regio’s. Deze lezing is een organisatie van het Davidfonds en heeft plaats in zaal Pax. Deelname: leden 8 euro; niet-leden 10 euro. Info 0472 450 487. (fh)

Praktisch: Een archeologische blik op de beginselen van de petroleumindustrie. Lezing door Thomas Van de Velde op 10 oktober om 20 uur in de gelagzaal van zaal Pax.

Thomas Van de Velde studeerde aan de UGent Archeologie van het Nabije Oosten. Daarna was hij er zes jaar verbonden als assistent en bestudeerde hij de bitumenhandel door middel van geochemische analyses op archeologische vondsten. Hij nam deel aan verscheidene archeologiDE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

43DEZE MAAND

‘Radio Cachot’ in de strafinrichting HOOGSTRATEN - Radio Cachot is een locatievoorstelling met een gemengd publiek van vrije bezoekers (18+) en gedetineerden in de strafinrichting van Hoogstraten. Deze bijzondere voorstelling heeft plaats op zaterdagnamiddag 13 oktober. Fred Klee brengt muziektheater met een rauw randje, ongepolijst en echt. Fred speelt zichzelf en de muziek wordt live gespeeld door zijn collega muzikanten. Het verhaal gaat over leren relativeren, overleven en een nieuwe toekomst opbouwen binnen de vier muren van een Vlaamse gevangenis.

Persoonlijke ervaring Hijzelf bracht ongeveer vijf jaar door in de Vlaamse gevangenissen wegens zijn persoonlijke “creatieve” interpretatie van de btw-wetgeving. Hij kan dus getuigen van het aparte en besloten gevangenisleven waar soms de wet van de sterkste telt, en op andere momenten de slimste of de kracht van de groep doorslaggevend zijn. Dit stuk wil evenwel meer zijn dan alleen maar een sociale voorstelling. De line-up van muzikanten, de keuze van de songs en de

regie van Walter Janssens getuigen van een artistieke ambitie die het verhaal boven de gevangeniscontext doet uitstijgen. Deze productie kwam tot stand uit een samenwerking met Jan Ieven, vijf Vlaamse cultuurcentra en De Rode Antraciet, een vzw die instaat voor het socio-culturele leven in en rond de Vlaamse gevangenissen. Fred Klee is verantwoordelijk voor tekst en muziek. Hij wordt begeleid door Patrick Cuyvers (piano en zang), Davy Deckmijn (drums & percussie), Eddy Scheepers (gitaar en zang) en Jan Ieven. De regie is in handen van Walter Janssens (Kommil Foo & Manmanman)

Voorwaarden Door de bijzondere locatie moeten bezoekers minimaal 18 jaar zijn om deze voorstelling te kunnen bijwonen. Het is bovendien noodzakelijk om voor deze voorstelling je rijksregisternummer mee te delen voor een controle. (fh) Praktisch: Radio Cachot op zaterdag 13 ok-

tober om 14.30 uur in de strafinrichting van Hoogstraten. Inkom basis 12, klein abonnement 11 euro, groot abonnement 10 euro.

Een Charlatan over de vloer HOOGSTRATEN - De nieuwe zaalshow “Charlatan” van mentalist Gili is pure oplichting van het vermakelijke soort… Al geruime tijd waarschuwt hij tegen de gevaren van manipulatie en kwakzalvers die misbruik maken van de goedgelovigheid van hun medemens. Maar wat gebeurt er als hij zich zélf inlaat met charlataneske praktijken? Op vrijdag 26 oktober kunt u er in de Rabboenizaal zelf getuige van zijn. Gili laat zijn “evil twin” volledig los. Hij zet zijn “gaven” op scherp om bewust zijn "slechte ik" te laten zegevieren. Op slinkse wijze bespeelt en bedriegt hij het publiek. Voor de finale van de show creëert hij bij zijn toeschouwers zelfs een onweerstaanbare nood waarvan ze aan het begin van de avond nog niet wisten dat ze die hadden.

Comedian en mentalist Gili (echte naam Lieven Gheysen) verraste destijds vriend en vijand met zijn succesvolle theatershow ‘Iedereen Paranormaal’ als antwoord op de heisa rond Het Zesde Zintuig. Ook zijn volgende voorstelling ‘CTRL: Alles Onder Controle’ wist volle zalen vol ongeloof naar huis te sturen. Het lijkt wel alsof hij over een zesde zintuig beschikt. Maar vermeende paragnosten en helderzienden worden tegelijk liefdevol belachelijk maakt. (fh) Praktisch: Charlatan, voorstelling door Gili op vrijdag 26 oktober om 20.15 in de Rabboenizaal. Basis inkom 16 euro, klein abonnement 14,00 euro, groot abonnement 13,00 euro. Abonnementen kan je bestellen via de website: www.gchoogstraten.be.

Dag tegen de armoede

Gaandeweg wordt duidelijk dat landlopen een therapeutische werking heeft op Armand, die zichzelf een terrArist noemt.

10 % van de Hoogstraatse bevolking zou in financiële of sociale armoede leven. Vroeger werd armoede, zeker in onze streek vooral geassocieerd met landlopers. En naar die toestand grijpt Raymond Smet terug in een voorstelling naar aanleiding van de Dag tegen de armoede op 17 oktober

Hij laat het tijdperk van het hebben van een leven achter zich. Hij wordt het leven en verwelkomt ons in een wereld waar er meer dan genoeg is voor iedereen. Een tijdperk van genoegen en voldaanheid breekt aan.

TOON HEEL presenteert Armand den terrArist Een grondige studie over de grondoorzaak van een ontgrond bestaan, verteld door een landlo-

per, hierbij ondersteund door klank en beeld.

Praktisch: voorstelling Amand den TerrArist op woensdag 17 oktober om 20.00 uur in zaal CeCilia. Spel: Raymond Smet, klank: Anja Driessens. Inkom 1 euro.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

45


SHIATSU MASSAGE shi

t

er suth apeu t a oor v enen, volwass en tieners n kindere

L ’ Equilibre Waarbij helpt shiatsu-massage? - stress-geralateerde klachten - ADHD - hoofdpijn en migraine - slapeloosheid - rug-, nek- en schouderklachten - spijsverteringsklachten - (faal)angst en emotionele klachten

Informeer naar lopende acties ! Ook cadeaubons te verkrijgen ! L'Equilibre Anja Van Damme Rombout Keldermansstraat 7- 2320 Hoogstraten 0477 56 17 41 anja.vandamme@hotmail.com


DEZE MAAND

“Herr Bürgermeister” is bezoek meer dan waard HOOGSTRATEN – Nog tot 23 december kan je in het Stedelijk museum de tentoonstelling bezoeken over de dagboeken van Lodewijk Van Nueten (1914 – 1918). “Herr Bürgermeister” was burgemeester van het grensdorp Meerle, sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 hield hij in het geheim een dagboek bij. Dat is de grondslag voor deze erg geslaagde tentoonstelling die een bezoek meer dan waard is. Van Nueten schreef zijn persoonlijke ervaringen met de Duitse bezetter neer. Ook schetste hij een beeld van het dorp dat geprangd zat tussen de rijksgrens en de dodendraad. Er waren problemen met de voedselvoorziening, er werd gesmokkeld. Voor een burgervader was het in die oorlogsjaren een erg turbulente tijd, ook op persoonlijk vlak want zelf had hij een zoon in de frontlinie. De beklijvende dagboeken van de Meerlese oorlogsburgemeester laten de impact van de oorlog op een dorp in een metalen kooi voelen. Verdriet, frustratie, angst en verraad waren nooit ver weg. (fh) Praktisch: Herr Bürgermeister, dagboeken van Lodewijk Van Nueten, tot 23 december in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 340 19 80.

De tentoonstelling is mooi en overzichtelijk opgebouwd. De gevoelens die in het dagboek beschreven worden, komen systematisch aan bod.

Een pater, een filosoof, een klapekster en een trofee?

Toon Horsten komt in Hoogstraten vertellen over zijn laatste boek.

WORTEL - Op vrijdag 19 oktober is Toon Horsten te gast in De Klapekster. Deze Wortelse auteur spreekt er om 20 uur over zijn schitterende boek “De pater en de filosoof”. Het is een van de genomineerde titels in de categorie geschiedenis van de ‘Lang zullen we lezen’ trofee. Op dit online VRT platform delen lezers hun ervaringen en favoriete boeken met bekende leesambassadeurs. De trofeeën zijn publieksprijzen voor Nederlandstalige boeken in tien categorieën. Ze worden uitgereikt aan de vooravond van de Boekenbeurs en door het publiek gekozen uit een longlist. U kunt zelf uw stem uitbrengen op https://trofee.langzullenwelezen.be en maakt daarmee kans op het pakket met alle winnende boeken. Hij kwam dit verhaal op het spoor in een oude familiefoto waarop pater Van Breda te zien was. Het voerde hem naar vele grote namen uit filosofie, cultuur en politiek, zoals Heidegger, Levinas, Derrida, Stein en Sartre. Wat bleek? “Met gevaar voor eigen leven smokkelde de jonge

franciscaan de handschriften van filosoof Husserl uit nazi-Duitsland: 40.000 bladzijden, 100 kilo manuscript, drie hutkoffers.” Spannende lectuur waarin mensen, geschiedenis en filosofie centraal staan, maar vooral goede literatuur waarin met veel verhalend talent feiten en bronnen tot een boeiend getuigenis worden gesmeed. Toon is al geruime tijd medewerker van DHM. Als journalist schreef hij o.m. in De Standaard, Knack, De Morgen en GvA. Jarenlang was hij hoofdredacteur van de Stripgids. Verder publiceerde hij o.m. columns in “Het geluk van de lezer” en een interview- en verhalenboek over “Landlopers”. De voordracht is gratis voor Natuurpuntleden, 5 euro voor niet-leden. Info: voorzitter@natuurpuntmarkvallei.be. (red) Praktisch: Lezing over “De pater en de filosoof” door Toon Horsten om vrijdag 19 oktober om 20 uur in de Klapekster.

Voor de filmliefhebbers The Florida Project Ontluisterend portret van een alleenstaande moeder met kind. De 6-jarige Moonee woont met haar moeder, de pas ontslagen stripper Halley, in een goedkoop motel bij Disney World. De zomervakantie van het meisje en haar vrienden zit vol wonderen en avonturen. De onderhoudsman van Disney World is hun steun, toeverlaat en beschermengel. Waar de film zich in eerste instantie concentreert op het kattenkwaad, groeit hij uit tot een sociaal drama over een moeder die niet in staat is haar dochter op te voeden. Toch worden de personages niet als slachtoffer getekend. De kinderen spelen de sterren van de hemel in deze film van de jonge

Amerikaanse regisseur Sean Baker die in Cannes bijzonder goed onthaald werd. Praktisch: “The Florida Project” op woensdag 10 oktober om 20.15 uur in het auditorium IKO Groenewoud.

Storm, letters van vuur (8+) Iedere eerste woensdag van een schoolvakantie is er een kwaliteitsvolle kinderfilm gevolgd door een thematische workshop. “Storm, letters van vuur!” vertelt het verhaal van Storm Voeten (Davy Gomez), de 12-jarige zoon van drukker Klaas (Yorick Van Wageningen). Wat Storm niet weet, is dat Klaas in het geheim ook verboden

teksten drukt. Storm's moeder (Angela Schijf) is het hier absoluut niet mee eens. Als Klaas door inquisiteur Frans van der Hulst (Peter Van den Begin) wordt betrapt tijdens het drukken van een verboden brief, wordt Storm ongewild het middelpunt van de jacht op het origineel. Bedreigd door de Inquisitie en geholpen door Marieke (Juna de Leeuw), een weesmeisje dat in de Antwerpse ruien woont, moet hij in een race tegen de klok zijn vader zien te redden. Maar wie kan hij vertrouwen? Praktisch: “Storm, letters van vuur” op woensdag 31 oktober om 14 uur in het auditorium IKO Groenewoud. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

47


DEZE MAAND

Twee concerten in twee kerken op één dag HOOGSTRATEN - Musica Divina (het vroegere Festival van Vlaanderen) organiseert op zaterdag 6 oktober twee concerten met organist Gunnar Idenstam. Het eerste concert vindt plaats om 17 uur in de Sint-Katharinakerk, het tweede om 20 uur in de begijnhofkerk. Daar treedt hij op samen met violiste Lisa Rydberg. Voor het concert in de Sint-Katharinakerk is er, tussen 15 en 16 uur een rondleiding op het begijnhof. Gunnar Idenstam laat je anders naar orgel luisteren. Ook als componist staat hij zijn mannetje. Bewijs daarvan is onder andere “Metal Angel”, waarbij hij de grenzen tussen heavy metal en klassiek onderuit haalt. Dit concert in de Katha-

rinakerk duurt van 17 tot 18.30 uur. De inkom bedraagt 15 euro. Een heel ander programma brengt hij ’s avonds in de begijnhofkerk. Een muzikale ontmoeting van Zweedse volksmuziek en Bach is het uitgangspunt voor Lisa Rydberg en Gunnar Idenstam voor het programma “Bach på Svenska”, Bach op zijn Zweeds. De twee musici wisselen daarbij met gemak tussen klassiek, volksmuziek en improvisatie. Inkom 20 euro. Voor beide concerten kan je reserveren op tel: 070 22 28 00. (fh) Praktisch: Gunnar Idenstam met Metal Angel op zaterdag 6 oktober van 17 tot 18.30

Lisa Rydberg en Gunnar Idenstam uur in de Sint-Katharinakerk; en Bach op zijn Zweeds door Lisa Rydberg en Gunnar Idenstam op zaterdag 6 oktober om 20 uur in de begijnhofkerk.

Tinello over de liefde van Frida Kahlo HOOGSTRATEN - Tinello brengt het verhaal van twee Mexicaanse schilders die wereldberoemd zijn geworden. De voorstelling brengt het boeiende leven van Frida Kahlo (Katleen Siemons) en haar fascinerende relatie met Diego Rivera (Cis Verboven). Er zijn diverse speeldata in november en december. Tijdens het stuk kan u genieten van een Mexicaans driegangenmenu en live muziek. Het script is van de hand van Koen Van Opstal, terwijl Anne Van Opstal de regie voor haar rekening neemt. Naast de hoofdrolspelers zijn er rollen voor Mieke Vervloet, Virginie Fransen, Britt Lippens, Mie Lanslots, Jan Dufraing, Dirk

Lambrechts, Peter Rinke, Brent Blockx, Koen Snijders, Florian Christiaensen, Mark Accou, Erik Sterck, Lucy Verbeeck, Rune Ooms en figuranten. De live muziek wordt gebracht door Joris & Saar en Cédric, Karen Van den Keybus (Alma Libre) verzorgt de catering. Een ticket kost 35 euro. Hiervoor krijgt u de voorstelling met live muziek, een aperitiefje bij binnenkomst en een Mexicaans driegangenmenu met zowel een gewone als een vegi-variant. Speeldata zijn 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29 en 30 november en 1 december telkens om 20 uur; 11

en 18 november telkens om 15 uur in zaal CeCilia. Reserveren is verplicht op tinello@telenet.be met vermelding van het aantal personen voor het gewone menu en voor de vegi-variant. (mv/fh)

For two to play… HOOGSTRATEN - Bart Jacobs en Reitze Smits brengen op zaterdag 3 november om 19.30 uur in de Katharinakerk “Concert422play”. Voor een goed verstaander: 'For two to play' is de titel van oude Engels muziek voor twee spelers aan één klavier. Dat vormde de inspiratie voor de naam van dit nieuwe orgelduo en voor de nieuwe composities die Reitze Smits schreef voor twee organisten. In afwisseling met deze stukken worden werken gespeeld van 17de eeuwse Engelse componisten als Tomkins en Purcell, maar ook van vroeg 20ste eeuwse componisten als Debussy en Ravel. De bewerkingen en de nieuwe stukken voor vier handen en vier voeten zijn speciaal voor dit programma gemaakt.

servatorium en het Lemmensinstituut in Leuven. In 2000 nam hij het intiatief tot de oprichting van "Festival voor de Wind", waarvan hij sindsdien artistiek leider is. Dit festival combineert het orgel met andere podiumkunsten. In 2010 ontving hij de Sweelinckprijs voor zijn verdiensten voor de orgelcultuur. (fh)

Bart Jacobs is organist-titularis van de Kathedraal te Brussel en de O.L.V.Kerk te Bornem. Hij is organist van het ensemble Vox Luminis en het barokorkest Les Muffatti. Zijn recente solo cd's, waaronder "Vroege orgelwerken en sinfonia's van J.S.Bach" opgenomen hier in Hoogstraten, ontvingen een "Coup de coeur" op France Musique. Reitze Smits doceert orgel aan het Utrechts Con-

48

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: 'For two to play' Concert door Bart Jacobs en Reitze Smits op zaterdag 3 november om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk. Basisprijs 10,00 euro, klein abonnement 9,00 euro, groot abonnement 8,00 euro. Abonnementen kan je bestellen via de website: www.gchoogstraten.be.


DEZE MAAND

Ontwikkelde Ogen Blikken MEERLE – Onder de titel ‘Ontwikkelde Ogen Blikken’ stellen Georges Philippeau (fotografie en digitale grafiek) en Vivian Welling (Organische objecten en papierkunst) hun werk tentoon in galerij MAF, Kerkstraat 6 te Meerle.

Fotografie en grafiek Fotograaf Georges Phillipeau ziet zichzelf als een toeschouwer in het leven en volgt helemaal zijn gevoel. De kunst van het kijken en observeren resulteert in een rake fotografische blik. Hij is dankbaar voor de mogelijkheid zijn observaties vast te kunnen leggen en te mogen delen met anderen. In zijn werk brengt hij geen boodschap, maatschappelijke visie of kritiek. De stijl die hij gebruikt is na ruim een halve eeuw fotograferen, zeer divers. Hij fotografeert zonder voorafgaande beelden in zijn hoofd. Het gaat om een intuïtieve handeling, hij verwelkomt het onbekende in de schemerzone tussen beleving en realiteit. Fotograferen is voor hem een tweede natuur geworden. Zonder woorden vertelt de verstilling hoe mooi het leven is. Deze beschouwende inspiratie probeert hij ook vast te leggen in zijn andere (foto)grafische beelden. Straatfotografie is een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in zijn werk. Het dagelijkse straatleven observeren en absorberen boeit hem. "Straatfotografie berust in het moment en in de emotie. Om een spontane foto te krijgen heb je niet veel tijd om na te denken over instellingen of de compositie van je foto. Het dus belangrijk om te anticiperen en een beroep te doen op je fotografisch instinct”, zegt hij zelf daarover. “Het werk is dan ook zelden geposeerd”, ver-

volgt hij, “bij straatfotografie is het net belangrijk om op te gaan in de omgeving. Waarnemen en oog voor detail zijn onlosmakelijk verbonden. Een ontmoeting of een plotse gebeurtenis vertellen een verhaal. Zo'n visueel verhaal met veel respect in een fractie vastleggen, vraagt om een voortdurende alertheid als fotograaf."

Papierkunst en zo Vivian Welling werkt sinds een aantal jaren met papier en ander organisch materiaal. “Enkele jaren geleden kwam ik op een hele fijne plek op het Begijnhof in Hoogstraten wonen”, zo kijkt ze terug. “In de rust en de stilte van deze mooie plek ben ik voorzichtig gaan kribbelen en uitproberen met materiaal op allerlei vlak. En zo

Het vroege christendom in het Westen HOOGSTRATEN – Het Davidsfonds organiseert een reeks lezingen over het vroege christendom in het westen. Geen gemakkelijke materie, maar glashelder en met veel inzet gebracht door Antoon Naert op donderdagen 11, 18 en 25 oktober. Antoon Naert studeerde archeologie, monumentenzorg en middeleeuwse studies aan de KU Leuven. Zijn voornaamste onderzoeksdomein ligt op het keerpunt tussen de antieke beschaving en de vroege middeleeuwen. Deze cursus vertelt het intrigerende verhaal van de vroege christenen. Hoe (over)leefden de eerste christenen? Hoe groot was het verschil tussen de modale christen en de ‘heidense’ Romein? Welke politieke en religieuze invloeden zorgden ervoor dat het geloof van de christenen uiteindelijk als Romeinse staatsgodsdienst werd erkend? Welk vervolg kende dit prille christendom in de ‘micro-christendommen’ na de val van het Romeinse Rijk? Praktisch: Het vroege christendom in het Westen, lezingen door Antoon Naert op de donderdagen 11, 18 en 25 oktober telkens van 14 tot 16.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie.

(her)ontdekte ik de blijheid die het creëren met zich meebrengt.” “Inmiddels woon ik op een andere fijne plek in Wortel, waar de garage het atelier is geworden en er sindsdien steeds meer diverse creaties ontstaan met o.a. gerecycled papier, oude houten drukletters en organisch materiaal. Georges had deze expositie al enige tijd gepland en onlangs is het idee ontstaan om dit gezamenlijk vorm te gaan geven. Een superleuke en spannende uitdaging!” (red) Praktisch: Tentoonstelling "Ontwikkelde OgenBlikken" van 7 tot 28 oktober in galerij MAF in galerij MAF, Kerkstraat 6 in Meerle. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Quiz for Life 2018 HOOGSTRATEN – In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel kan je inschrijven voor de Quiz for Life op 24 november. De doelgroep zijn quizzers met een groot hart, zowel de bollebozen als de minder ervaren quizzers. Elke deelnemende ploeg bestaat uit vier tot zes personen, zij kiezen uit een lijst van de Koning Boudewijnstichting zelf het goede doel waarvoor ze willen spelen. Het puntentotaal en de rangschikking op het einde van de avond bepalen de hoogte van de donatie per afzonderlijk goed doel. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro per ploeg, waarvan 20 euro rechtstreeks wordt doorgestort aan het gekozen goed doel. Wie interesse heeft om mee te quizzen, schrijft zich in met een e-mail naar quizforlife.hoogstraten@gmail.com. Vermeld daarbij zeker de noodzakelijke info: teamnaam, teamleden en het gekozen goed doel. Het inschrijvingsgeld van 30 euro per ploeg dient voor 20 november gestort te worden op BE25 0014 6720 1182. Meer info nodig? Contacteer Carmen Ryvers, e-mail: quizforlife.hoogstraten@gmail.com of telefoon 0494 33 83 33. (fh) Praktisch: Quiz for Life op zaterdag 24 november in zaal Pax.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

49


PUBLIREPORTAGE

MERTENS TOTAALPROJECT

Woondromen zonder zorgen of werk “Maar hoe begin ik er in godsnaam aan?” Ken je dat gevoel als je aan je interieur wat wil aanpassen of het een hele ‘makeover’ wil geven? Vanaf nu is het antwoord op die vraag echter heel eenvoudig. Je springt gewoon even binnen bij Mertens Interieur aan de Heilig Bloedlaan. Bij een kopje koffie praat je met Els of Joris, of een van de interieur-medewerkers over je dromen, je wensen en over je budget. Sinds kort ontneemt Mertens Interieur al je kopzorgen met zijn nieuwe concept MERTENS TOTAALPROJECT. Dat concept steunt op drie pijlers: Mertens Interieur, Mertens Schilderwerken en Colora Hoogstraten.

“Er is eigenlijk nog een vierde en belangrijke pijler”, vult Joris aan, “en dat is de samenwerking met de beste lokale vakmensen. Want een interieur inrichten, hetzij als bedrijf, hetzij als particulier, vraagt vandaag de dag nogal wat verschillende disciplines. Er moet al eens een ‘poutrelleke’ gestoken worden, een stukje vloer vervangen, een deur verplaatst, elektriciteit omgelegd, een ventilator geplaatst, een raampje gesmeed, noem maar op. Dikwijls te kleine opdrachtjes om een goede vakman ‘aan kant te krijgen’. En daardoor kan een eenvoudige klus soms zenuwslopend lang aanslepen. We werken uitsluitend met plaatselijke vaklieden. Dat is niet alleen betrouwbaar maar het is ook heel aangenaam werken. Ze zijn meestal soepel en bereid je ook voor een ‘akkefietje’ achteraf even snel verder te helpen. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat wij een coördinerende functie opnemen maar geen ‘superaannemer’ spelen. Elke klant blijft namelijk vrij zijn vaklieden te kiezen.” Maar de rode draad binnen elk project is natuurlijk de jarenlange expertise van Mertens Interieur op het gebied van interieurinrichting, kleuren- en materiaalkennis en schilder- en decoratiewerken. Joris en Els kunnen, naast hun vaklieden ‘in het veld’ ook nog rekenen op de medewerking van ervaren interieurspecialisten die je visueel kunnen helpen met 3D-simulaties en frisse ideeën voor je interieur. Naast het totaalconcept kan je bij Mertens Interieur natuurlijk ook nog terecht voor het klassieke schilder- en onderhoudswerk, zoals decoratief schilderen, kalkverftoepassingen, patineren, decoratieve verftechnieken,... Bovendien biedt de winkel een zeer grote verscheidenheid aan van gordijnstoffen, behang en vloerbekleding. De prachtige toonzaal geeft u alvast een voorsmaakje van alle mogelijkheden en is zeker een bezoekje waard. En voor je het weet, ben je van al je beslommeringen verlost.

Het huis van vertrouwen Joris Mertens en Els Goetschalckx vormen

de derde generatie die in Hoogstraten een verf- en interieurwinkel uitbaten. Grootouders Jos (Joris) en Emma begonnen er kort na de Tweede Wereldoorlog een winkel met schildersbedrijf. Daarna namen Herman en Clara de fakkel over. Ook voor Joris was het een duidelijke zaak dat hij in de sporen van zijn vader en grootvader zou treden. Maar ook Els, met een kappersdiploma, koos als twintigjarige resoluut voor de zaak. Ondertussen bestaat de zaak bijna 75 jaar en kunnen we terecht spreken van een ‘huis van vertrouwen’.

OPENINGSUREN Zondag/maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gesloten 8.30u 8.30u 8.30u 8.30u 8.30u

18.30u 18.30u 18.30u 18.30u 17.00u

H. Bloedlaan 277-279 - B-2320 Hoogstraten Tel. 03 314 52 78 www.mertens-interieur.be info@mertens-totaalproject.be Bekijk ook onze facebook pagina

Er was grote belangstelling voor Mertens Totaalproject tijdens het Groenten & Bloemenweekend fotografie:Floor Bogaerts

50

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

Tweede jeugdboek van Joachim Rombouts HOOGSTRATEN – Joachim Rombouts bracht in 2016 een eerste boek “De duistere held” uit. Een knappe prestatie voor deze jonge man met een zekere vorm van autisme. Door die prestatie won hij meteen de “Gouden cactus”, de publieksprijs cultuur 2016. Nu brengt hij zijn tweede boek “De vader van onheil” uit. Beide fictieverhalen spelen zich af in het denkbeeldige Mythja. In het eerste boek komt het hoofdpersonage Jason terecht in een wereld met 12 sprekende katten, een wereld die bedreigd wordt door zijn vader. Maar Jason blijft overeind. Nu komt Jason door allerlei omstandigheden onder invloed van zijn vader. Hier sluit het fictieverhaal aan bij de realiteit van pesten, fake news en radicalisering. Ook al zijn de personages dezelfde, je kan het tweede boek als een op zichzelf staand verhaal lezen. Joachim denkt ondertussen al aan een derde boek om zijn droom van een trilogie waar te maken. Al komt er voordien misschien nog een boek in een totaal ander genre.

“De vader van onheil” is uitgegeven bij Boekscout.nl en kost 21,50 euro. Je kan het boek ook bij Joachim zelf bestellen via jrombouts22@gmail.com. (fh)

De Plussers bestaan 30 jaar HOOGSTRATEN - Plussers Hoogstraten bestaat 30 jaar en dat laat de jeugdbeweging niet onopgemerkt voorbijgaan. Met oud-leden, oudleiding en sympathisanten vieren ze dit jubileum in de Pax op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober. Het feestweekend wordt ingezet met een Quiz op vrijdagavond en wordt zaterdag afgesloten met een BBQ, gevolgd door een spetterend galabal. Deelnemen aan de quiz op vrijdagavond kost 15 euro per ploeg van maximum 6 personen. Zaterdag is er om 18 uur een barbecue. Volwassenen

betalen 25 euro, inclusief de toegang tot het galabal; kinderen tot en met 12 jaar betalen 15 euro. Het galabal start om 21.30 uur. De inkom daarvoor bedraagt 5 euro. Info en inschrijven kan via www.plussers.com of via de Facebookpagina van Plussers Hoogstraten. Graag inschrijven vòòr 17 oktober. (fh) Praktisch: Plussers quiz op vrijdag 26 oktober om 20 uur in zaal Pax; barbecue op zaterdag 27 oktober om 18 uur met aansluitend vanaf 21.30 uur galabal in zaal Pax.

Verwendag in de bib HOOGSTRATEN - Wie de voorbije maanden de hoofdbib bezocht, merkte beslist dat er heel wat veranderd werd. De informatieve boeken zijn volgens het nieuwe ZIZO systeem geplaatst met kleurrijke pictogrammen en verwoording van de rubrieken. De hele afdeling voor de volwassenen is ook herschikt, met een duidelijke scheiding tussen de fictie en de non-fictie.

ding volgen met niet alleen meer uitleg over de wijzigingen en ook een blik achter de schermen. Je wordt bovendien met een leuke attentie verwelkomd. De innerlijke mens versterk je met een een drankje en een ZIZO-cupcake van het VTI Spijker. De inkom is gratis, inschrijven is niet nodig. Er zijn rondleidingen om 10 en 11uur. (fh)

In al die veranderingen je weg vinden, is niet altijd even eenvoudig. Daarom kan je tijdens de verwendag op zaterdag 13 oktober een rondlei-

Praktisch: Verwendag in de hoofdbib op zaterdag 13 oktober van 9 tot 12 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

51


HOOGSTRATEN

Dansen bij ’t Spagaatje HOOGSTRATEN - ’t Spagaatje is een begrip in Hoogstraten. De meeste mensen associëren de club met gymnastiek, maar de dansafdeling van ’t Spagaatje is bijna even groot. Daarnaast biedt de club ook nog lessen aan voor volwassenen in het kader van gezond bewegen en ontspanning (Total body control en Yoga). Drie professioneel opgeleide dansleerkrachten verzorgen de lessen van de dansafdeling. Simone Roza begint aan haar 6de seizoen bij ’t Spagaatje. Ze volgde de opleiding Professional Dance Education aan de Dance Academy Rotterdam en de Fontys Dance Academy Tilburg waar ze in 2007 afstudeerde. Sinds 2007 geeft ze les in verschillende dansscholen in Nederland en in 2008 startte ze met haar eigen dansschool Dance Studio Rozas. Evelien Meynendonckx startte net als Simone in september 2013 als docent bij ‘t Spagaatje.

Lisa Verhees versterkt vanaf september het docententeam. Ze studeerde af aan het Nova College in de richting dans en entertainment waarmee ze reeds een diploma op zak had om les te geven. Lisa wilde zich nog verder bekwamen als docent dans en koos voor de Fontys academie voor danseducatie richting docent dans. Daar zit ze momenteel in haar 3de jaar.

Zij volgde haar opleiding als vrije leerling aan de dansafdelig van het MUDA te Gent. Nadien volgde ze 2 jaar de richting Uitvoerend Modern aan de Fontys hogeschool voor Kunsten. In Frankrijk volgde ze 1 jaar les bij Offjazz Nice.

Deze drie docenten staan garant voor een lesaanbod met diverse dansstijlen in onze lessen te verzorgen: predans, klassiek ballet, spitsen, modern jazz, hedendaagse dans, streetdance en de dance companies. Plezier beleven gaat daarbij hand in hand met kwaliteit. Ook in de dansafdeling staat het motto “succes creëren voor iedere deelnemer” dus centraal. Meer informatie vind je op www.spagaatje.be. (fh)

Persoonlijke begeleiding met Fitclass HOOGSTRATEN – Fitclass is een fitnessinitiatief dat reeds een werking heeft in Hasselt en Aarschot. Nu sloot het ook een overeenkomst af met het Spijker. Fitclass krijgt er een ruimte ter beschikking en investeerde in een 25-tal fitnesstoestellen, die de school overdag kan en mag gebruiken. ‘s Avonds en in het weekend kan men er sporten onder begeleiding van fitclass coaches. Zij schrijven een programma op maat uit en volgen u en uw prestaties en oefeningen op, die u thuis en in de fitclass kan doen. “In tegenstelling tot andere fitnesscentra ligt de nadruk hier niet op presteren, maar op het in conditie komen of blijven van (ook minder) sportieve mensen”, zegt initiatiefnemer Yves Cranenbroek.

Sander De Bruyn uit Wortel (rechts) werkt overdag in Scharrel in Minderhout en is één van de fitclass coaches.

Je kan er ’s avonds terecht tussen 17 en 22 uur en op zaterdag tussen 10 en 13 uur. Een conditieplan kost eenmalig 85 euro, daarna betaal je een lidgeld van 36 euro per maand. (fh)

Markant avondje Martens&Huet HOOGSTRATEN – Markant organiseert op 14 november een liedjesavond, gekruid met persoonlijke anekdotes. Jef Martens en Karel Huet, Hoogstraatse zestigers en vrienden sedert hun kinderjaren onder-den-toren, hebben beiden een gevarieerd artistiek heden en verleden. In een avondvullend programma gaan ze op zoek naar liedjes en anekdotes die hun leven tot op vandaag kleur geven. Misschien is dit wel een unieke kans om het duo nog te horen. Men fluistert immers dat dit wel eens het allerlaatste optreden van Martens & Huet zou kunnen worden. Jef, beeldhouwer en tot voor kort directeur van het IKO en Karel (Charel), kunstschilder en jarenlang docent aan dezelfde academie, doken geregeld ook op in één of andere muziekgroep. Elke rechtgeaarde Hoogstratenaar kent hen on-

52

-

Af en toe levert hun gezamenlijk optreden een scheut melancholie op, maar het wordt geen eenzijdig nostalgische trip. Op hun eigen, relativerende manier wandelen ze door herkenbare nummers die de soundtrack vormen bij hun leven. Het voert onder meer naar ‘Voir un ami pleurer’ van Jacques Brel, ‘Guilty’ van Randy Newman of ‘You got me Singing’ van Leonard Cohen. Ook eigen liedjes en vertalingen, waarvoor Jef de teksten schrijft en Charel de muziek, vormen de basis van dit programma. (fh)

getwijfeld nog van ‘De Spilzakken’ of van de latere rockformatie ‘Cardo Saxi’, maar ook van nogal wat andere kunstzinnige, al dan niet muzikale projecten.

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: Martens&Huet op woensdag 14 november om 20 uur in Le Cirq in de Gravin Elisabethlaan. Organisatie Markant. Tickets: 15 euro via danielledewilde@telenet.be of 0484-082778.


HOOGSTRATEN

Twintig jaar Groenten&Bloemen dankzij honderden vrijwilligers

In de Sint-Katharinakerk verwijst het werk ‘Verheffing’ van Tom De Houwer naar 500 jaar graafschap Hoogstraten. HOOGSTRATEN – Na de feestelijkheden waarmee de restauratie van het begijnhof gepaard ging, zocht het stadbestuur naar een jaarlijks evenement als afsluiter van het toeristisch seizoen. Het werd een voltreffer: twaalf jaar lang kon men een beroep doen op Etienne Van Nyen die elk jaar een dertig ontwerpen maakte met gebruik van groenten en bloemen. Om zijn ontwerpen te realiseren kon Etienne rekenen op sponsoring van enkele bedrijven en vooral op veel vrijwilligers. Gezinnen met kinderen konden terecht in het kinderdorp op het begijnhof. Daar kregen de toekomstige vrijwilligers hun eerste richtlijnen bloemschikken. Elk jaar stonden er meer dan 100 vrouwen en mannen klaar om groenten en bloemen te schikken op vormen gemaakt door de technische dienst van de stad. Zoals Willy Jacobs (81) en Ria De Nijs (82) die samen met een tiental anderen er van het eerste uur bij waren en er bij leven en welzijn nog jaren mee willen doorgaan. Samen maakten die vrijwilligers in 20 jaar meer dan 600 florale kunstwerken van in totaal vijf verschillende ontwerpers. Na twaalf jaar gaf Etienne de fakkel door aan Tom De Houwer uit Beerse. Etienne bleef als vrijwilliger helpen, maar liet de druk en de eindverantwoordelijkheid aan een jongere kracht over. Elk jaar opnieuw bracht de openluchttentoonstelling duizenden bezoekers naar Hoogstraten. Dit jaar werden, mede door de prachtige september-zomerdag, wellicht alle records gebroken. Tijdens deze twintigste editie werd terecht hulde gebracht aan Etienne Van Nyen. Tania Huyghe maakte een kunstwerk dat geïnspireerd was op een van de eerste ontwerpen van Etienne. Louis Geerts, pas gepensioneerd als hoofd van de groendienst van de stad, werd al even terecht gehuldigd met een werk dat zijn naam droeg en verwees naar een brandend vuur, een drijvende kracht achter twintig jaar Groenten&Bloemen. Om het geheel af te ronden was er achteraan in de kerk een tentoonstelling van twintig foto’s, één foto van wellicht het meest gesmaakte ontwerp van dat jaar. (fh)

Op zaterdag speelde stadbeiaardier op een mobiele beiaard in afwachting van de beëindiging van de restauratie van zijn grote broer in de toren.

Gezinnen met kinderen konden terecht in het kinderdorp op het begijnhof. Daar kregen de toekomstige vrijwilligers hun eerste richtlijnen bloemschikken. DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

53


HOOGSTRATEN

De wisselbegijn gaat naar Houvast

Tweedehandsbeurs voor kinderspullen

HOOGSTRATEN - De gezinsbond van Hoogstraten richt opnieuw een tweedehandsbeurs in op zondag 14 oktober van 10 tot 12 uur in zaal Pax. Een prima manier om nog bruikbare spullen een tweede leven te geven. Er is een tafelverkoop in 2 zalen, zodat de verkopers zelf hun goederen verkopen. Wat kan je kopen of verkopen? Babyuitzet, kleding tot 12 jaar, speelgoed en fietsen. Uiteraard is er gratis inkom. Er is ook een cafetaria.Voor inlichtingen en verkoopinfo bel je naar Bieke Roovers, tel.: 03 314 66 43. Wie snel inschrijft, heeft de beste plaats! (fh)

HOOGSTRATEN – Dit jaar geen foto van een optreden van een aantal van de 188 kinderen uit zes gebuurten die het beste van zichzelf gaven, maar wel van de begeleiders van Houvast. De jury kende de wisselezel toe aan het gebuurte Houvast dat een verhaal bracht over Indianen in Hoogstraten.

De ezel van de kinderjury ging naar het Begijnhof, dat terugkeerde naar de tijd van Asterix. Het vaandel voor het gebruik van speelse en kindvriendelijke elementen ging naar het gebuurte Westhoek voor hun visie op 500 jaar graafschap Hoogstraten. (fh)

Praktisch: Tweedehandsbeurs met materiaal tot 12-jarigen op zondag 14 oktober van 10 tot 12 uur in zaal Pax.

Opendeur HOOGSTRATEN – OKRA nodigt iedereen uit op hun opendeurdag op zondag 28 oktober van 12 tot 17.30 uur in zaal Pax. Je kan er kennis maken met de werking van de vereniging en geniet van een Kempens broodje of pannenkoeken… Iedereen van harte welkom. (fh)

Trots op de kleine Roos

Desserts op het menu

HOOGSTRATEN - Op een van de warmste zomerdagen is deze foto van een mooi vrouwelijk viergeslacht gemaakt: omama Jeanne Hendrickx, oma Han Van Boxel en mama Sien Geysen zijn meer dan terecht trots op kleine Roos Van Besouw. (fh)

Hiërogeliefden HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse Marleen De Meyer studeerde Egyptologie aan de KU Leuven. Op 4 oktober houdt ze in het lokaal van het convent, begijnhof nr 40 een lezing “Hiërogeliefden”. Die zal de luisteraar ongetwijfeld meeslepen naar het Egypte van lang vervlogen

54

-

tijden. Dit is een organisatie van Markant. (fh) Praktisch: Hiërogeliefden, lezing door Marleen De Meyer op donderdag 4 oktober om 20 uur in het lokaal van Het Convent, Begijnhof nr. 40.

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - Een maaltijd is niet compleet zonder een toetje. Dat kan gaan van een gezonde fruitsla of een appelflap of een stukje appeltaart tot een ware caloriebom zoals een moelleux,crême brulé of chocolademousse. Al die lekkere dingen vormen het onderwerp van de demo van KVLV Hoogstraten op dinsdag 23 oktober in de keuken van het Parochiecentrum Pax van 19 tot 22 uur. KVLV leden betalen 10,00 euro, niet leden 13 euro. Inschrijven voor 12 oktober via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)


HOOGSTRATEN

De bijbel in multimedia

Bent u geboren in 1943? HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse 75-jarigen hebben op 28 oktober aanstaande een reünie. De inrichters hoorden dat een aantal van hen (geboortejaar 1943) geen uitnodiging daarvoor hebben gekregen. Na onderzoek blijkt dat de adressenlijst niet meer correct is omdat nogal wat mensen intussen naar een appartement zijn verhuisd of van email-adres zijn veranderd. Wie in dergelijk geval is en dus geen uitnodiging ontving, neemt best zo snel mogelijk contact op met: nand.doms@gmail.com, of 014 63 35 31, of 0479 51 97 84. (nad)

HOOGSTRATEN – Van 12 tot 26 oktober kan je in het Klein Seminarie de Bijbel Expo bezoeken. Niet zomaar een tentoonstelling maar een multimedia avontuur dat u meeneemt door de ontstaansgeschiedenis van het schrift en de bezoeker de wondere wereld van de bijbel op een eigentijdse manier doet (her)ontdekken. De expo neemt je mee door de tijd, beginnend

bij het spijkerschrift tot aan het schrift zoals we dat nu kennen. Door een 17-tal panelen en video’s komt die geschiedenis echt tot leven. Deze bijzondere tentoonstelling kreeg al meer dan 40.000 bezoekers. (fh) Praktisch: Bijbel Expo van 12 tot 26 oktober in het Klein Seminarie.

Workshop koperblazers HOOGSTRATEN - Brassband Borderbrass vzw organiseert een workshop voor muzikanten met een groot koperinstrument. Deze koperblazers hebben immers een iets andere manier van blazen dan het kleinere koperwerk. Niemand minder dan Nick Ost heeft zich bereid verklaard om deze workshop te leiden in de Rabboenizaal.

Nick Ost

Fotograferen in de Bolkse Beek HOOGSTRATEN - Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 14 oktober een foto-excursie in natuurgebied De Bolkse Beek in Rijkevorsel. Deelnemers verzamelen om 9 uur aan café Bolks Heike. Deze foto-uitstappen zijn bedoeld om de deelnemers de kans te bieden van mekaar te leren. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, maar deelnemen is in ieder geval gratis. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

Rechtzetting

Nick Ost studeerde aan de muziekacademie in Ekeren, de Kunsthumaniora vanAntwerpen, de conservatoria van Gent en Antwerpen. In 1999 behaalde hij een master met de hoogste onderscheiding. Nadien won hij verschillende nationale en internationale prijzen en werd professioneel euphoniumspeler bij het orkest van de Belgische Gidsen. Hij geldt als een autoriteit als het gaat om de toonvorming en blaastechniek voor de zware koperinstrumenten en ontwikkelde een eigen systeem dat door verschillende internationale solisten werd overgenomen. Tijdens zijn workshops richt hij zich vooral tot de amateurmuzikant om het speelcomfort en toonvorming te verbeteren. In 2012 deed hij al een gelijkaardige workshop in Meerle, in 2014 trad hij ook op in de Sint-Catharinakerk. Tijdens het avondconcert “Border-

brass in Concert” van 17 november zal hij meerdere solowerken brengen.

HOOGSTRATEN - In het onderschrift bij deze foto van de klokkenwijding, die we publiceerden in onze vorige uitgave, stond een jammerlijke fout. De naam van de overleden moeder van Luc Dockx is Maria Dockx-Tilburgs.

Wie op zaterdag 17 november aan deze workshop wil deelnemen, vindt alle info bij het secretariaat van Brassband Borderbrass vzw op tel: 03 314 15 46 of via mail borderbrass@telenet.be.(fh)

Het juiste onderschrift bij deze foto is: Peter Jan Jansen en Kamiel Dockx, die zijn overleden grootmoeder en meter Maria Dockx-Tilburgs vervangt, zullen zich ontfermen over de Leonardusklok. (foto Joos Croes)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

55


HOOGSTRATEN

Waar is da? HOOGSTRATEN – Verkeersinformatie kan soms beter, zo blijkt. Op maandag 10 september zagen we in Minderhout (komende uit de richting van Meer) het omleidingsbord op de foto. Wij vroegen ons af waar dit kruispunt Minderhoutsestraat – Moerstraat gelegen is, en welke werken er daar nu weer aan de gang waren. Hetzelfde bord stond in de Van Aertselaarstraat, ter hoogte van de nachtwinkel aan de inrit naar de Minderhoutsestraat. Niets te merken van werken op het pas vernieuwde plein. Met wat goede wil zou je kunnen stellen dat wat verder de Moerstraat raakt aan de Minderhoutsestraat. Maar waar werd er gewerkt?

gens voor nodig is, laat staan voor iemand die niet bekend is met de omgeving. Het zal weer wel de aannemer zijn die het gedaan heeft en niet zo goed bekend is met de lokale situatie, zeker? Maar dan nog, is er geen instantie die hierop toeziet? (ep)

Verder onderzoek dan maar. Op de website van de stad vind je een tijdelijke politieverordening van 30 juli die zegt dat het over het wegdek gaat van de Minderhoutsestraat ter hoogte van het fietspadje dat door de velden naar de Moerstraat leidt. Toch wel héél onduidelijk, waarom heet het dan niet simpelweg dat de Minderhoutsestraat onderbroken is?

Kinder- en jeugdjury gaat van start HOOGSTRATEN - Geboeid door verhalen op zoek naar een leuke woensdagnamiddag? Dan is de Kinder- en jeugdjury echt iets voor jou. Van oktober tot eind maart lees je acht boeken. De startdag is op woensdag 3 oktober om 13.30 uur. Vier keer kom je met de andere juryleden van jouw leeftijd samen om de gelezen boeken te bespreken. Op het einde stel je een eigen top 8 op. Door de punten van alle juryleden samen te tellen, weten we welk boek de Hoogstraatse jury het beste vond. De winnaar wordt op een groot slotfeest bekendgemaakt. Gratis voor tientot zestienjarigen. (fh) Praktisch: Startdag kinder- en jeugdjury op woensdag 3 oktober om 13.30 uur in de hoofdbib.

Aperitiefconcert met Serafique

Voor een plaatselijk bestuurder vraagt dit bord aandacht naast de al talrijke verkiezingsborden. Het zorgt voor afleiding die op die plaats ner-

Toen de apen nog spraken HOOGSTRATEN - Joeri Cortens is bekend van “Het zijn net mensen” op Vier en “De weekwatchers” op Radio 2. Op dinsdag 23 oktober brengt hij om 20 uur in de bib een sprankelende eco-comedy over de communicatie tussen mensen, dieren en planten. Dat biedt ongetwijfeld de definitieve antwoorden op zulke wezenlijke vragen als: Apen apen apen na? Gaan spinnen op

het web? Twitteren (blauwe) vogeltjes zelf wel eens? Maar vooral vraagt hij zich af wat onze soort en zelf van bakt. Inkom 3,00 euro. Inschrijven aan de bibbalie of via de website. (fh) Praktisch: Lezing “Toen de apen nog spraken” door Joeri Cortens op dinsdag 23 oktober om 20 uur in de hoofdbib.

HOOGSTRATEN - Geboeid door verhalen op zoek naar een leuke woensdagnamiddag? Dan is de Kinder- en jeugdjury echt iets voor jou. Van oktober tot eind maart lees je acht boeken. De startdag is op woensdag 3 oktober om 13.30 uur. Vier keer kom je met de andere juryleden van jouw leeftijd samen om de gelezen boeken te bespreken. Op het einde stel je een eigen top 8 op. Door de punten van alle juryleden samen te tellen, weten we welk boek de Hoogstraatse jury het beste vond. De winnaar wordt op een groot slotfeest bekendgemaakt. Gratis voor tientot zestienjarigen. (fh) Praktisch: Startdag kinder- en jeugdjury op woensdag 3 oktober om 13.30 uur in de hoofdbib.

Volksspelen op Boereneinde Kermis HOOGSTRATEN - Met Boereneinde kermis op zondag 28 oktober organiseert het gebuurte Boereneind van 13 tot 18 uur volksspelen op de campus van Stede Akkers. Er zal ook een gratis draaimolen staan. (fh)

56

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Kroegentocht blaast 15 kaarsjes uit MEERLE – Op 3 november 2018 wordt de Kempische kroegentocht 15 jaar . Het idee is destijds ontstaan om oude vrienden weer eens bijeen te brengen. Om elkaar wat op te zoeken in een feestelijke omkadering en te genieten van een goed glas. Want de vrienden van toen werden ouder, kregen kinderen en gingen in een andere gemeente wonen, … Zo werden de eerste kroegentochten een feit. De bezielers van het eerste uur waren Dave Verschueren, Geert en Jeff Van Hasselt. Later kwam het idee om de kroegentocht toegankelijk te maken voor een groter publiek. Met een minimum aan reclame was het vanaf de start een succes. Jaar op jaar groeide het aantal deelnemers en gingen feestgrage mensen mee op tocht. De kroegentocht zelf werd telkens beter, vernieuwender en er kwamen een aantal extra’s bij. Tijdens de 10de editie konden de deelnemers voor de eerste keer genieten van een covergroep in het laatste café ‘t Withofke. De Kempische kroegentocht werd een erkende vereniging. Afgelopen jaar vierden ze de vijfde editie van de Kempische kroegentocht City (in Antwerpen). Het zijn de sponsoren - de lokale horeca - en vrijwilligers die het mogelijk maken om er al zovele jaren een geweldig feest van te maken. Wie vandaag mee wil, kan aan een zéér democratische prijs genieten van een topavond. De 15e editie staat gepland voor 3 november en be-

Het bestuur van KKT: Dave Verschueren, Geert Van Hasselt, Filip Doms, Kurt Huysmans, Hans Vissers, Bart Lenaerts, Stijn Matthé, Nick Hermans, Joris Van den Heuvel en Ben Van Hasselt. looft andermaal succesrijk te zijn. Deelnemers mogen zich verwachten aan een optreden van Sold-Out, DJ Broekie, warme hapjes à volonté, hotdogs, voldoende consumptiebonnen en

vooral veel ambiance! En tegelijk steun je een goed doel. Van elke inschrijving gaat 1 euro immers naar een goed doel. Inschrijven via de website www.kempischekroegentocht.be. (jaf)

Monumentaal kunstwerk in Artwalk MEERLE - Het meest opmerkelijke kunstwerk van Artwalk, het kunstenaars-evenement dat tweemaal per jaar plaatsvindt in de Hoge Rooy, was het monumentale beeld “Hoofdpunt”. Het vier meter hoge werk, een ontwerp van Mathilde Mestrom, is gebouwd met straatklinkers, beton, een hardstenen croute en een afgezaagde spar. Het werd op 25 augustus onthuld.

een route door het bos. Op zondag 26 augustus was het lekker kuieren in de Artwalk om in volle

daglicht gedurende anderhalf uur te genieten van een 60-tal beelden (fh)

Op vraag van Lionel van den Boogaerde, eigenaar van de Hoge Rooij en bezieler van Artwalk, werd een studieontwerp van Mathilde Mestrom, derdejaars student beeldhouwkunst in het IKO, op ware grootte gerealiseerd. Het beeld werd door de kunstenares uit Wortel en haar man Paul Saris gerealiseerd. In maart werden de voorbereidingen getroffen en vanaf april was het echtpaar wekelijks te vinden op de Hoge Rooy. Het enorme beeld kon gerealiseerd worden dankzij sponsoring Edwin Groenendijk (3D-tekeningen), Braspenning (grondaarde en beton), Desta (straatklinkers), Gedimat van der Velden (cement, zand, grind etc.) en Bert Brosens van studiebureau ASB (constructietekening en stabiliteit). Die zaterdagavond was er de Artwalk by Night met sprookjesachtig uitgelichte beelden langs

De onthulling van Hoofdpunt gebeurde door Luc Dockx, directeur van het IKO, samen met de kunstenares. En na de regenbuien was er een regenboog. (foto George Phlippeau) DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

57


MEERLE

Leerkrachten zetten schooltuin proper

Cine Nostalgie MEERLE Vijftig jaar geleden organiseerde het Zaalcomité van Meerle voor het eerst de Aardbeifeesten om er de lening voor de bouw van de parochiezaal mee af te betalen. Negen jaar lang bleef Meerle in de ban van de aardbei. Over deze feesten vertoont Halte Merlet een aantal kortfims in het lokaal dienstencentrum. Goed voor een flinke duik terug in de tijd. De voorstelling heeft plaats op woensdagnamiddag 24 oktober. Iedereen is welkom. (fh) Praktisch: Oude films over de aardbeifeesten op woensdag 24 oktober om 13.30 in het Lokaal dienstencentrum.

Omgaan met (chronische) pijn MEERLE – Sinds de Klimtoren een nieuwe stek heeft, hebben ze ook een mooie tuin. De kinderen en de juffen en meesters mogen dan wel vakantie hebben, het onkruid in de tuin wist er niets van. Door het jaar onderhouden leerkrachten en leerlingen de tuin samen. Omdat Meerle een vrije school heeft, komen de gemeentewerkmannen niet langs voor dit werkje.

Daarom offerden de leerkrachten een dag vakantie op om samen de tuin en de school netjes te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. Ze mochten gelukkig het hoog opgeschoten onkruid, dat blijkbaar niet zo geeden had onder de droogte, op de composthoop van het kerkhof gooien. Zo, opgeruimd staat netjes! (jaf)

Fotoworkshop in Den Rooy MEERLE – Wie tussen de 6 en 16 jaar is en graag wil leren fotograferen in de natuur, krijgt op 21 oktober een prima kans daarvoor. Met enkele natuurfotografen trek je het bos in natuurdomein Den Rooy in om tips te krijgen en die meteen in de praktijk om te zetten. De herfst biedt mooie kleuren, laag hangende mist, paddenstoelen en nog veel meer. Wie een eigen ca-

mera heeft, brengt die best mee voor deze cursusdag natuurfotografie voor jongeren. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be. (ao) Praktisch: Natuurfotografie voor jongeren met de fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei op 21 oktober om 9 uur op de parking van natuurgebied Den Rooy.

MEERLE – Met pijn moeten leven kan bijzonder ingrijpend zijn in ons dagelijkse functioneren. Leven met chronische pijn is dan ook moeilijk te aanvaarden. Op donderdag 18 oktober is er van 14 tot 16 uur een lezing over dit thema in het dienstencentrum op de locatie in Meerle. De spreker van expertisecentrum Allegre legt de nadruk op de eigen kracht die ieder van ons heeft en op de positieve aspecten die er, ondanks de pijn, aanwezig blijven in het leven. Hoe kan men die kracht in zichzelf vinden, gebruiken en sterker maken zodat ze helpt om beter te kunnen omgaan met de (chronische) pijn? De inkom bedraagt 4 euro (koffie incl.), vooraf aanmelden is niet nodig. Leden van Samana krijgen 1 euro korting na inschrijving bij de eigen huisbezoekster. De lezing wordt georganiseerd met de steun van Vorming-plus Kempen en in samenwerking met Samana. (fh)

Vorige keer kwam een enthousiaste groep jongeren opdagen in Wortel Kolonie, nu is Den Rooy aan de beurt.

58

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: Lezing “Omgaan met chronische pijn” op donderdag 18 oktober om 14 uur in het Lokaal dienstencentrum.


MEERLE

Klimtoren schiet schooljaar in gang MEERLE – Ook in De Klimtoren is het schooljaar weer begonnen of liever gelanceerd. Het thema van de eerste schooldag was: “Wij zijn klaar voor de lancering van schooljaar 20182019!” Bij aankomst mochten de leerlingen op de foto met een ruimtemannetje en zijn raket. Sommige leerlingen vonden het spannend, er waren zelfs enkele stoere leerlingen die het ruimtemannetje een hand durfden geven. Het ruimtemannetje kon ook alle leerlingen bij hun naam noemen. Wat gek! De kinderen brachten een ster mee naar school. Op deze ster noteerden zij wanneer zij schitteren. De sterren kregen een plaats in de eetzaal. In de lagere school werd de dag gezamenlijk afgesloten. De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar maakten een vlieger van papier. Die van het vierde, vijfde en zesde leerjaar maakten een waterraket. Na het aftellen werden ze zowaar de lucht in geschoten. Wat gingen ze hoog! (jaf)

Geheimzinnig teken! MEERLE – De voorbije weken kwam je op tal van plaatsen bordjes tegen met een geheimzinnig teken. Het blijkt een QR-code te zijn. Voor wie dat niet kent: je maakt via een app op je smartphone een foto van het vierkant en je komt meteen aan de weet wat er achter zit. Dus, benieuwd als we zijn, maar even geprobeerd en kijk wat er tevoorschijn kwam: een leuk promofilmpje op YouTube van de Meerlese En het YouTube filmpje dat je te zien krijgt… De geheimzinnige code! volksdansgroep Shilshoel. Ze maken reclame voor de start van hun nieuwe seizoen. Probeer het eens. Je kan natuurlijk ook gewoon info inwinnen bij Gust Koyen - chrisengust@hotmail.com gsm 0472/02.10.12; Tonia Jacobs - jacobs.tonia@gmail.com gsm 0472/67.81.02; Ilse Boudewijns - boudewijnsilse@hotmail.com gsm 0497/46.27.75. (jaf)

Weergoden waren de kermis goed gezind MEERLE – De weergoden waren Meerle duidelijk goed gezind. De kermis mocht dan ook op een grote toeloop rekenen. Buiten het traditionele gezeul met de propagandaborden voor de aankomende verkiezingen verliep alles vlekkeloos. De kleinsten stonden na het eendjes vangen voor de hartverscheurende keuze een ‘leuk’ geschenk te kiezen uit een wand vol blingbling. De grootsten vierden vooral ’s avonds en ’s nachts en vergaten niet de Mjeelse Pier in de leute te betrekken! (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

59


MEERSEL-DREEF

30 jaar rommelmarkt MEERSEL-DREEF – Zondag 26 augustus was er de laatste rommelmarkt van dit seizoen, voor sommigen een verrijking maar voor anderen mag de relatieve dorpsrust terugkomen. Dit jaar stond in het teken van 30 jaar rommelmarkt. Er waren de drie afgelopen zomermaanden dan ook diverse festiviteiten. Onder vrolijke klanken werd het seizoen afgesloten met de onthulling van twee borden die buurtschap het Geiteneind markeren. Van het deel van de straat waar de rommelmarkt op zondag staat waren aan beide kanten van de weg de aanwonende buurtbewoners uitgenodigd. De fanfare bood hen een heerlijk ontbijt aan. Een bewoner wist na afloop te vertellen dat het “gezellig, lekker en leuk” was geweest. Alle standhouders werden getrakteerd op een lekkere Belgische koffiekoek. Toet Deugd zorgde met vrolijke muziek voor een zomerse sfeer. En met de H.Clara's zegen, geen enkele zondag regen! (FVED/JJ)

Dreefse Trappers terug van de Westhoek MEERSEL-DREEF – Fietsclub De Dreefse Trappers trekt al 15 jaar begin september op fietsweekend, dit jaar stond de Westhoek op het programma. Een fietstocht naar Ieper was toch al snel een 200 km, dus de ene helft reed er op de fiets naar toe en de andere helft met de auto. Het werd een onverwachte tocht door de oorlogsvelden van de Eerste Wereldoorlog, met o.m. bezoeken aan de Tyne Cote Cemetery in

60

-

Passendale, de IJzertoren van Diksmuide, de 600.000 kleibeeldjes van het ‘Coming World Remember Me’-project van kunstenaar Koen Van Mechelen, het ‘In Flanders Field’ museum in Ieper zelf, en natuurlijk het aanhoren van de ‘Last Post’ door de brandweer van Ieper klokslag 20 uur onder de Menenpoort. Allemaal heel indrukwekkende herinneringen aan “De Grooten Oorlog”.

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Daarnaast stonden er fietstochten op het programma, en werden nog enkele bergjes bedwongen zoals de Kemmelberg, de Zwarteberg en de Rodeberg op de grens van Westouter, en het Franse stadje Kassel. Iedereen kon zich van harte uitleven op de koersfiets, maar ook de menu’s en de drankkaart werden on getwijfeld nauwkeurig gewikt en gewogen. (JJ)


MEERSEL-DREEF

Heerlijk fietsen langs de Mark

MEERSEL-DREEF – Uiteindelijk is het er dit jaar toch van gekomen: het erbarmelijke fietspad langs de Mark werd netjes heraangelegd na kapping van de bomen. Het is nu weer heerlijk fietsen in de natuur en langs de landbouwvelden

naast de rivier. Het fietspad werd op woensdag 5 september officieel ingereden met een aansluitende receptie bij de Meerselmolen. Of dit allemaal wel nodig was, zo vlak voor de verkiezingen, dat laat ik in het midden. Het ware

De aanhangwagen en het zebrapad MEERSEL-DREEF – Dit jaar zijn de scholen op maandag 3 september weer begonnen, en op veel plaatsen worden raambiljetten aangebracht om u erop attent te maken dat er weer veel kinderen in het verkeer aanwezig zijn, en ook de politiek springt al jaren in de bres voor deze zwakke weggebruikers. “Let op !! De scholen zijn weer begonnen” lezen we op de verrijdbare aanhangwagen met tekstverlichting op de Dreef

voor de school. En dat is een mooi initiatief, alleen jammer dat deze juist voor het zebrapad staat gestald en het zicht voor de overstekende kinderen volledig wegneemt. Het ware beslist beter geweest om wat meer afstand te houden tussen zebrapad en aanhangwagen, misschien een aandachtspuntje voor een volgende keer? Toch bedankt, Politie Noorderkempen. (JJ)

beter om het fietspad door te trekken tot aan de Markbrug bij de Bredaseweg in Minderhout. Een fietsverbinding Hoogstraten-Breda, dat zou pas de max zijn, mijn voorkeurstem heb je dan al zeker! (JJ)

Jef Van Boxel doet de Dreveniershut dicht MEERSEL-DREEF – Onder jarenlange leiding van Jef Van Boxel, is de Dreveniershut een vaste constante in de fietshappening De Schakel in het laatste weekend van augustus, maar nu stopt hij er echt mee. Voor zijn belangloze inzet al die tijd mocht hij van de organisatie een boeket bloemen in ontvangst nemen. Zijn opvolger is nog niet gekend, maar wie interesse heeft, stuurt best een mailtje naar jozef.van.boxel@skynet.be . (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

61


MINDERHOUT

‘t Markenhof zet deuren open MINDERHOUT – Eerder berichtten wij al over de verdere ontwikkeling van parochiezaal ’t Markenhof. Die verder uitbouwen tot een moderne feestzaal zal nog een flinke kapitaalsinjectie vergen. Daartoe zag een vzw het levenslicht. De laatste jaren werden de grote en de kleine zaal volledig gerenoveerd. Ook het vergaderlokaal werd grondig aangepakt. Dit betaalbaar houden, vereist de inspanningen van vele vrijwilligers, die gelukkig ook gevonden werden. Op zondag 14 oktober is er een opendeurdag, zodat bezoekers alvast met eigen ogen kunnen ervaren wat er al gebeurde.

Vakmanschap Het comité was er zich al lange tijd van bewust dat het sanitair moest vernieuwd worden. Plannen werden gesmeed en de eerste gesprekken met aannemers vonden begin dit jaar plaats. Er werd doelbewust gekozen voor vakmanschap uit eigen parochie. De dag na de KWB kapellekensloop werden de sloophamers boven gehaald. Koninklijke fanfare De Marckezonen en de plaatselijk KWB afdeling zetten hun schouders mee onder de afbraak. In deze groep vrijwilligers zit veel enthousiasme, vertrouwen en zeer veel goede wil om de renovatie van de toiletten en de inkomhal tot een goed einde te brengen. Zelfs in de bestuursploeg is voldoende vakmanschap met betrekking tot het uittekenen van deskundig planwerk en de elektrische voorzieningen. De KVLV zorgt dan telkens voor de afwerking met de verfborstels en het opruimwerk.

Tentoonstelling De deuren van ’t Markenhof staan open op verkiezingszondag 14 oktober vanaf 8 uur. Je kan vanuit het kiesbureau aan Scharrel rechtstreeks

de kleine zaal binnen stappen. Het comité zal je van harte ontvangen en je de vernieuwingen aan de inkomhal, de vestiaire en het volledige sanitaire gedeelte laten ontdekken. Wie een consumptie neemt, steunt meteen de bijna eenjarige vzw. Er is koffie en/of thee met een stukje verse cake. Ideaal om de verkiezingskoorts onderling te bespreken. In de keuken zijn er gloednieuwe dampkappen. Op aangeven van het voedselagentschap moesten deze vervangen worden door moderne rvs modellen met een industriële zuigkracht. Achter de taptoog, die een paar jaar geleden al was ingericht, werd nu een nieuwe drankvoorraad gemaakt, met aansluitend een voorraadkot voor alle leeggoed. Alles werd grondig vernieuwd. Zelfs in de achterkeuken werd een andere dubbele afwastafel geplaatst om grote materialen te reinigen. De vzw zorgt bovendien voor een tentoonstelling met prachtige foto’s van Minderhout uit de oude doos. Het gaat om unieke beelden die je de hele dag door kan bekijken via een projectie op een groot scherm. Je wordt zo weer meegenomen door de geschiedenis van Minderhout in foto’s en prenten van de jaren ’50 tot en met de jaren ’80 van de vorige eeuw. Uiteraard kan je er ook terecht voor uitleg over het gebruik van de parochiezaal - huurovereenkomsten, algemene voorwaarden, huurprijzen, drankprijzen, enz…

Dromen Er zijn nog tal van toekomstplannen. Het dak op de zalen moet dringend vernieuwd en geïsoleerd worden. Er zal 10 cm isolatie voorzien worden om de stookkosten te drukken maar ook zeker om in de zomer de warmte buiten te houden. In opvolging van een preventieve controle van de

brandweer wordt de dubbele deur van de kleine zaal vervangen door een gekeurde dubbele nooddeur. Daar worden ook twee grote oude houten ramen vervangen. Als het hele gebouw geïsoleerd is, komen er nieuwe gasbranders in plaats van de oude verwarming van de grote zaal. Deze moderne installatie zal ook gekoppeld worden aan een luchtverversing. Het tapijt op het podium heeft al vele oorlogen overleefd. De volgende jaren wordt er dan ook gezocht naar een deftige oplossing voor de vloerbekleding. Er liggen nog wel enkele jaren van vrijwilligerswerk voor de boed. De oude taptoog zal op lange termijn weggehaald worden. Deze is eigenlijk niet meer geschikt voor het dienen van de zalen en de vrijgekomen plaats kan nuttiger gebruikt worden. Het comité hoopt dat vele mensen uit Minderhout en de nabije regio de zalen zullen gebruiken. Aan de hand van het orderboek kunnen de renovaties gefinancierd en ingepland worden. En de bestuursleden dromen er nu al van om ooit de hele vloeroppervlakte te vernieuwen. Zijn dromen bedrog? (fh) Praktisch: Opendeur in zaal ’t Markenhof op zondag 14 oktober van 8 tot 16 uur.

BU OUW URT J IN

SERVICE

ENGINEER TECHNIEKER ASSISTENT INSTALLATEUR

WWW. BOGAERTSGL. COM

62

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

OF

EG

ZOEKT

VERDER

W

FABRIKANT VAN EXCLUSIEVE TUINBOUWMACHINES TE HOOGSTRATEN


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT

René Laurijssen en Hilda Jacobs

Een familiefoto om te koesteren: onder v.l.n.r. dochter Leen, Hilda en René, kleindochter Laura en dochter Lieve. Boven v.l.n.r. Vincent (vriend van Leen), Kevin (vriend van Louise), kleindochter Louise, Pieter-Jan (vriend van Laura), Yves (echtgenoot Lieve) MINDERHOUT - Maanden, weken, dagen hebben René en Hilda naar hun dag toegeleefd. Eindelijk op de zonovergoten 28 juli was het zover en werd met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden het huwelijksjubileum gevierd in Hof ter Smisse. Voor de jubilarissen werd het een feest om nooit meer te vergeten.

Op professioneel vlak verdiende Hilda haar strepen in het onderwijs in het Immaculata-instituut in Oostmalle, tot een rugoperatie maakte dat ze daar in 1990 de brui aan moest geven. René was leraar Nederlands-Engels in het Vito in Hoogstraten tot aan zijn pensioen in 1998. Van de vrije tijd die er sindsdien volgde, genieten zij

met volle teugen. Jarenlang verzorgde René overigens het dorpsen sportnieuws in ons maandblad. Meer dan reden voor ons om het koppel dubbel te feliciteren! (red)

Wijndomein Hoogstraten MINDERHOUT - De eerste Hoogstraatse wijn is een feit en dat heeft veel zweet en tranen van geluk gekost. De wijngaard ligt verscholen in Minderhout op het land van Steve Schrijvers en Leen Delcroix. Samen met hen vormen Charis Kamoen en Paul Depauw het Wijndomein Hoogstraten. Beide gezinnen hebben samen de stokken in de grond gezet, de draden gespannen, geknipt, verzorgd, geplukt,… Steevast familiemomenten als ze samen aan het werk gaan. De dagelijkse zorgen in de wijngaard gebeuren vooral door Steve. Na een drietal jaren de ranken liefdevol gekoesterd te hebben, kon er in 2017 eindelijk geplukt worden ondanks een late vriesnacht toen op 20 april.

Biologisch Het druivenras is de Muscaris, een zeer schim-

meltolerant ras wat toelaat dat er biologisch kan gewerkt worden. De druiven worden manueel geoogst en zeer nauwgezet gecontroleerd, geen enkele slechte druif of onnauwkeurigheid mag immers in de wijn sluipen. Charis wordt als wijnmaker deskundig begeleid door Hans Van Nyen, een Hoogstraatse oenoloog met naam en faam in de Belgische wijnwereld. Het persen gebeurt in zeer gecontroleerde omstandigheden zodat alleen het pure sap vrijkomt en er geen vieze bijsmaken ontstaan. Vervolgens ging de most naar de gekoelde cuves bij Charis en Paul. Het resultaat na één jaar is een heel aromatische, lichtzoete en pure wijn. Wijndomein Hoogstraten zet in op kwaliteit en dat proef je. Zelfs het maken van het etiket deden de koppels samen, dat nam best veel tijd in beslag, maar ze wilden hoe dan ook fier kunnen zijn op hun eerste fles! (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

63


Member of Premier: www.premierinternational.org

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

WWW.GEUDENS.BE

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67 VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u CARROSSERIE ALLE MERKEN

Advies, meting en coaching: Sport-, gezonde voeding, te hoog gewicht Dieet om medische redenen Gezonde leefstijl Erkende diëtisten: Ingrid Bogaerts-van Veltom, Britt van Spaandonk

Garage F. Geudens bvba Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN * Tel. 03 315 71 76

Het eerste blad waaraan je denkt!

Locaties: Minderhout, Meer, St.-Lenaarts Info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 Plan online: www.dieetvoorlichting.be

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN

WIJ Z IJN Industrieweg 4 2330 Merksplas

ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

VERHU IS D !

Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be


WORTEL

Landlopersjogging met 458 lopers

Maar liefst 61 kleuters nemen de start voor hun wedstrijd over 500 meter. WORTEL – Uitgerekend op de dag van de Landlopersjogging was het centrum van Wortel door werken hermetisch afgesloten. De organisatoren werden van het ene administratieve kastje naar het andere gestuurd en er zat niets anders op dan maar vlug zelf een ingewikkelde omleidingsweg aan te duiden, zodat de deelnemers alsnog de parochiezaal konden bereiken. Waar men voor vreesde, werd gelukkig niet bewaarheid. In totaal daagden er 458 lopers op voor deze 16de editie, 132 kinderen en 326 volwassenen. De uitslagen werden al volledig op de site van de inrichters gepubliceerd. Wij hoorden in de wandelgangen dat het goede doel van dit jaar - de werking van de ouderraad van basisschool De Wijsneus - meer dan tevreden was met de opbrengst. (fh)

Het is bang afwachten voor Benny Goetschalckx. Vinden de lopers de vertrekplaats wel?

Karel & Erwin in Den Bayerd WORTEL – Op zondag 14 oktober kan je van op het terras of in Den Bayerd, het vroegere Casino in de kolonie, genieten van een optreden van Karel & Erwin. Karel Van Deun is een gitarist met eigen klankkleur en stijl. Erwin Van Gorp is fluitist komende uit de jazz en de Indische muziek. Deze twee streekgenoten komen wekelijks samen om muziek te maken en willen

er nu mee naar buiten komen. Ze brengen een akoestische set waarbij het arrangement eerder een opname van het moment is. Het verrassingseffect, het onvoorspelbare en bovenal de frisheid van dat moment maken hun concert spontaan en beweeglijk. Hun muziek is beïnvloed door jazz, Indische muziek, klassieke

muziek, folkmuziek en hedendaagse stromingen. Meteen ook een opstapje naar hun nieuwe cd “Trilinium”. (fh) Praktisch: Optreden van Karel & Erwin op zondag 14 oktober om 15 uur bij Den Bayerd in Wortel-kolonie.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

65


WORTEL

Open deur bij Natuurpunt Markvallei WORTEL - Op zondag 30 september organiseert Natuurpunt Markvallei een open deur van 10 tot 18 uur. De natuurgebieden van Natuurpunt zijn natuurlijk altijd toegankelijk, maar voor deze opendeurdag zet de vereniging letterlijk de deuren van bezoekerscentrum De Klapekster open om een blik te werpen op de werking van deze actieve Natuurpuntafdeling. Er is een uitgebreide infostand, de winkel stelt haar producten tentoon en als de oogst van ons hoogstamfruit wat meevalt, kan je er van proeven. De Natuurpuntafdeling beheert meer dan 100 ha natuurgebied in Hoogstraten, werkt met 140 vrijwilligers en telt bijna 1000 gezinnen die lid werden. Meer info: bc.deklapekster@natuurpunt.be. (ao)

Klapekster nog meer open WORTEL - Bezoekerscentrum De Klapekster breidt haar openingsuren uit en zal nu enkel nog op maandag gesloten zijn. Bij Natuurpunt Markvallei boden zich de laatste maanden verschillende nieuwe vrijwilligers aan die het bezoekerscentrum mee willen open houden. Daarom zullen wandelaars en bezoekers van Wortel Kolonie er voortaan ook op dinsdag binnen kunnen. Het bezoekerscentrum zal voortaan open zijn van dinsdag tot zaterdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 10.30 tot 18 uur.

tuurgebied van de Vallei van het Merkske. Je kan er terecht voor een drankje, maar er worden ook allerhande activiteiten, wandelingen, lezingen en cursussen georganiseerd, evenals een wisseltentoonstelling van de fotowerkgroep. Gezinnen vinden er in het gezelschap van “Ekstertje Klap” een ideale wandelgezel, dit rugzakje met allerhande leuke speeltjes bekoort vooral kinderen van 4 tot 8 jaar. “Vossenstreken” is een leuke en actieve wandelapp voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

De Klapekster blijft voor veel wandelaars en natuurliefhebbers de gedroomde poort naar het na-

Elke derde zondag van de maand vertrekt hier een gratis gegidste Koloniewandeling met oog

De Klapekster zal vanaf oktober ook op dinsdag open zijn.

66

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

voor de geschiedenis van de locatie en voor de natuur. Zondag 21 oktober staat er om 14 uur dus andermaal een natuurgids van Natuurpunt Markvallei klaar om een groep mee op sleeptouw te nemen. Als groep kan je daarnaast ook een geleide wandeling reserveren. De aanvraag dient veertien dagen op voorhand binnen te zijn. Meer info: bc.deklapekster@natuurpunt.be. (ao) Praktisch: Koloniewandeling op zondag 21 oktober om 14 uur, vertrek aan BC De Klapekster.


WORTEL

Wie doet beter dan Luc Oomen? WORTEL – Met een gewicht van maar liefst 440 kg had Luc Oomen vorig jaar van alle pompoenpoaters de zwaarste pompoen gekweekt. Op zondag 14 oktober krijgen de andere leden van de club de kans om dit keer nog beter te doen. Nadat u de kandidaten van de verschillende politieke partijen gewikt en gewogen hebt, kan u dus ook raden hoe zwaar de zwaarste pompoen wel weegt. En er is meer. In de Boomkens is het één en al ontspanning voor groot en klein. Dat gaat van een luchtkasteel tot de degustatie van het pompoenenbier. (fh) Praktisch: Tiende Pompoenweging op zondag 14 oktober vanaf 14 uur in de Boomkens. Vorig jaar woog de zwaarste pompoen 440 kg. Wie doet beter?

De lindebomen bij de kerk WORTEL - Bij Open Monumentendag op zondag 9 september stonden de monumentale bomen van (groot) Hoogstraten in de kijker. Ook de lindenbomen bij de Sint-Jan Baptistkerk en de kapelanie in Wortel werden opgenomen in een fietsroute. Monumentaal zijn ze in elk geval. Op postkaarten van het begin van de twintigste eeuw zien we hier al volwassen exemplaren staan. In 1786 plantte Jan Sysmans bomen voor de kerk. Misschien dat het nog om deze bomen gaat? Het is wel zeker dat hier ook voor 1786 al bomen stonden. In 1760 werden er immers eikels en noten van de bomen op het kerkhof verkocht. In 1766 was de oogst zo goed dat de verkoop 3 gulden en drie stuivers opbracht! In 1777 vreesde men voor een rupsenplaag. Er werd vier gulden betaald om de poppen in de kerkbomen te verwijderen om zo de rupsenplaag te voorkomen. (fh)

Samana stelt zich voor WORTEL – Naar aanleiding van de nationale ziekendag pakt Samana Wortel uit met een tentoonstelling over haar werking. De kernleden van ziekenzorg zijn vrijwilligers die sinds jaar en dag betrokken zijn met zieken en hun familie. Zo geven ze zieke mensen hun plaats in de maatschappij, ze hebben oog voor hun noden en verzachten daardoor heel wat pijn.

Rikken met OKRA De lokale afdeling stelt zich daarom voor aan alle bezoekers en sympathisanten op zaterdagnamiddag 13 oktober in de parochiezaal. Je kan er meteen ook genieten van een heerlijke pannekoek en steunt daarmee de werking.

WORTEL – OKRA organiseert op woensdag 3 oktober een kaartprijskamp Rikken. De kaarters worden verwacht om 13.30 uur in de parochiezaal ’Trefpunt’ op Poeleinde. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur. Deelnemen kost 8 euro. In dat bedrag zijn 3 consumpties voorzien. (fh)

Samana doet verder een oproep voor nieuwe vrijwilligers die af en toe wat tijd willen maken voor contacten en activiteiten met zieken. (fh) Praktisch: Kennismaking met Samana op zaterdag 13 oktober van 13.30 tot 18 uur in de Parochiezaal van Wortel.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

67


&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties

Ruim aanbod nieuw en occasie Verhuur personenen bedrijfswagens Carrosserie

Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11

Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage

wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be

Het eerste blad waaraan je denkt! HOGA bvba Motorhomes

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

www.vanomobil.be hoogstraten@vanomobil.be Tel. 03 420 07 80

Steun de Wereldwinkel door eerlijke producten te kopen Bestel on-line

shop.oxfamwereldwinkels.be/hoogstraten Per mail: hoogstraten@oww.be – per telefoon: 0497 51 94 59

schoonheidsinstituut

Meerledorp 36 bus 5 - 2328 Meerle - Tel. 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

deejays & discobars


MEER

Rosalia opent kermis met Foorfeest MEER – Meer Kermis vindt plaats op de eerste zondag van oktober. Bestuur en leden van Brassband Ste.-Rosalia breiden hun traditionele inzet van de kermis dit jaar opnieuw uit met een ‘Foorfeest’. Zaterdag 6 oktober staat het lokaal Zaal voor Kunst en Volk vanaf 19.30 uur open voor de jongere en minder jonge kermis- en muziekliefhebbers. Die kunnen er terecht voor een heerlijk frisse pint of een Tongerlo van ’t vat. De brassband heeft gezorgd voor een top-muzikale omlijsting, met een streepje nostalgie. De Meerse deejay uit eigen rangen, Stanley Bunker, heeft een benijdenswaardige collectie platen uit de sixties, seventies, eighties en nineties. Daaruit presenteert hij een selectie tijdens de Foorfeestavond. Stanley is bekend van zijn eigen programma Jukebox op Radio Valencia, donderdag van 18 tot 20 u. Bovendien is

Stan(ley) een van de trouwste Rosalialeden. Zijn plaatjes worden afgewisseld met live-muziek van The Flashback Tunes. De band brengt covers en zij omschrijven hun programma zelf als “rockin’ the seventies”. In de groep spelen de van oorsprong Meerse Cel Haest en Rik Grauwmans een prominente rol. Een streepje nostalgie dus, maar op een basis van stevige rock. In ieder geval een gedroomde manier om de kermis in te zetten! Voor de inkom hoeft u het allesins niet te laten, want die is gratis. Zie ook Facebook: Brassband Ste.-Rosalia. (jav) Praktisch: Foorfeest van Brassband Ste Rosalia op zaterdag 6 oktober vanaf 19.30 uur in Zaal voor Kunst en Volk.

Chiromeisjes steunen inleefreis Za’kpota MEER – Op vrijdag 31 augustus 2018 vertrokken de acht Hoogstraatse jongeren op inleefreis naar Benin. Ze hebben er samen met de jongeren van Za’kpota een educatief toneel gespeeld om de bevolking te sensibiliseren over kinderrechten. Daarnaast hielpen ze ook bij de speelpleinwerking en andere lokale instanties. De Chiromeisjes van Meer hebben hun steentje bijdragen en schonken daarom € 250,- aan dit project. Met het geld hebben de Hoogstraatse jongeren in Benin spelmateriaal aangekocht voor de lokale jeugdbeweging Asez. De Chiromeisjes vinden dat alle kinderen recht hebben op spel en ontspanning waarbij ze écht kind kunnen zijn. (fh)

Met paard en kar door eigen dorp MEER - Op 4 september vertrokken de leden van Samana Meer met paard en kar voor een tocht door het zonovergoten dorpje Meer. Er waren zoveel deelnemers dat men twee huifkarren nodig had. Van de Mosten ging de tocht door prachtige binnenwegen voor een ritje van ongeveer twee uur. De deelnemers genoten van de natuur en haalden herinneringen op over wie waar vroeger woonde en wie nu. Een stralende zon maakte de middag eens zo leuk. Na de rit genoten de leden van een lekkere broodmaaltijd in de Mosten. Noteer ook de parochiale Ziekendag op zaterdag 18 oktober. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

69


MEER

Tweedehandsbeurs kinderartikelen

Trap en Stap in Meer

MEER – De Gezinsbond van Meer organiseert op zondag 21oktober een tweedehandsbeurs van speelgoed, kleding en baby- en kinderartikelen tot 16 jaar. Als je wil kopen kan je terecht in de Lagere School van 11tot 12.30 uur voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen staan in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa en men kan enkel cash betalen. Als je wil laten verkopen, kan je inschrijven bij Lea Jansen, Beulken 12 te Meer, tel 03 315.44.83 of 0484 33.47.63. Daar krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,5 euro voor leden van de Gezinsbond en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen tussen 8.30 en 9.30 uur en ophalen tussen 14.30 en 15 uur. De organisatoren verzorgen de verkoop. Info 0484 33 47 63. Gratis toegang. (fh) Tijdens een vorige Trap en Stap werd vooral de streek rond de Heikant verkend. MEER - Trap en Stap brengt een groep natuurliefhebbers op de been voor een verkenningstocht maken in onze regio. Het reisdoel is voor Natuurpunt Markvallei even onbekend als het belangrijk is. Het gaat er om dat de deelnemers met open blik proberen om op zondagmorgen 30 september zoveel mogelijk natuur waar te nemen. De groep verplaatst zich met de fiets en

zal op verschillende plaatsen (even onbekend als de bestemming) halt houden om er de natuur te bestuderen. Het einde is voorzien rond het middaguur, waarbij men terugkeert naar de vertrekplaats. Dat is dit keer Sluiskensweg 4 in Meer. Vertrek om 8 uur. Verrekijkers en enkele natuurgidsen komen wellicht goed van pas. Info: jee.van.loock@gmail.com. (ao)

Een bont fietsgezelschap

Praktisch: Tweedehandsbeurs kinderartikelen op zondag 21 oktober van 11 tot 12.30 uur in lagere school De Meerpaal.

Allerheiligen MEER - Sterven hoort onverbrekelijk bij een mensenleven. Bij een overlijden hebben we nood aan troost – misschien daarom ook dat we met Allerheiligen mekaar opzoeken bij het gepoetste en bebloemde graf. Het kerkhof wordt dan plots dé ontmoetingsplaats waar familieleden en bekenden elkaar willekeurig tegen het lijf lopen, gevolgd door een lange babbel. Maar waarom buiten staan als het binnen kan met een tas koffie? Naar goede gewoonte opent de Sint Jorisgilde daarom haar gildekamer op 1 november van10 tot 17 uur. Er is tijd en gelegenheid voor een warme babbel bij de lekkerste pannenkoeken van het dorp, gemaakt met verse koemelk, ’s morgens nog in de wei, ’s middags op uw bord en dit voor maar 3€! De inkomsten daarvan gaan integraal naar het goede doel “Music for life”. Redenen genoeg om op 1 november af te zakken naar de Donckstraat 8 in Meer, vlakbij het kerkhof. (red)

Het eerste blad waaraan je denkt! MEER– Op woensdagmorgen 5 september reden leden van de dorpsraden van Meer en Meersel-Dreef samen met een groot aantal vertegenwoordigers van de vier politieke partijen het vernieuwde fietspad langs de Mark in. Alle

70

-

kleuren, van oranje over blauw, geel tot groen waren vertegenwoordigd. Het bonte gezelschap vertrok in de Zandbergstraat in Meer en reed tot aan de Meerselmolen, waar de fietsers een drankje kregen. (fh)

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

GEDICHT

De kat in de kelder van ’t Heidebloempje MEER – Met ‘De kat in de kelder’ brengt ’t Heidebloempje een hilarische komedie van Pol Anrys in regie van Jos Cools. Er zijn verschillende speeldata in november, er kan evenwel al gereserveerd worden vanaf 10 oktober. Majoor Evarist Tanghe, gepensioneerd militair, wil zijn hemel verdienen en laat het gezin De Cat tijdelijk bij hem intrekken, in afwachting om in een sociaal appartement te gaan wonen. Dit is zeer tegen de zin van zijn bazige zus Serafine, die het geen goed idee vindt om dit marginaal gezin - vader Felix, moeder Sylvia, dochter Kim(berly) en memé Madeleine in huis te halen. Het gezin staat echter helemaal niet te springen om in een kelder te wonen. Maar een situatie kan soms snel keren. Sven die in de bank naast de deur werkt, laat al vlug een oogje vallen op Kim. Er duiken in de kelder ook nog andere figuren op, zoals sociaal assistente Mevrouw Smets, die alles snel wil regelen om memé in een rusthuis onder te brengen. Ook de loodgieter maakt zijn opwachting en krijgt er opeens een andere naam. Vanaf dan moeten er heel wat vragen een antwoord krijgen. Geraakt memé in het rusthuis? Kiest Sven voor zijn verliefdheid of het rechte pad ? Wat met de Majoor die verrassend uit de hoek komt? Wat heeft het bankgebouw met het tijdelijk verblijf van de familie De Cat in de kelder te maken? En wat is er met de kat van Serafine gebeurd? Toeschouwers vergeten best hun zakdoek niet om de tranen van het lachen op te vangen, zodat de kelder niet onder water komt te staan. (red) Praktisch: De Kat in de kelder door 't Heidebloempje. Speeldata: Vrijdag 9, zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 november, telkens om 20.00 uur. Deuren open vanaf 19.00 uur. Tickets online 8,00 euro vanaf 10 oktober via www.theidebloempje.be, per telefoon vanaf 27 oktober op het nummer 0474 18 34 22.

Einde van de kleuterschool…

DICH TERL IJKE VRIJ HEID

wij zijn na al die tijd nog steeds ze zegt dat ik de waarde van het banale onderschat terwijl haar slordig gelakte nagels mijn mondhoeken in een ongewone plooi dwingen het is een kunst net genoeg bloot te geven – een zelfbeeld in clair-obscur / charioscuro / helldunkel ze bestudeert caravaggio en dat is merkbaar – narcissus een kind van zijn tijd – net als ik mijn handen lonken naar de schaduwen in een dag met zenitzon mijn ogen tasten als dronken zeelui naar nevelbeelden dat we na al die tijd dit toch zouden moeten zijn voorbijgeleefd de waterspiegeling verstrikt haar blik – hij zou zichzelf kunnen kussen misschien is het dat wat we missen

MEER – Op maandag 10 oktober begon de firma Gagelmans met het slopen van de meest recente en minst waardevolle gebouwen op de kloostersite. Eerst moest de in 1953 gebouwde kleuterschool eraan geloven. De afbraakwerken zullen vermoedelijk tot midden oktober duren. (fh)

Ook kermis voor De Eendracht MEER – Traditiegetrouw zet Fanfare 'De Eendracht' de Meerse kermis in. Meer viert elk jaar kermis op de eerste zondag van oktober, een latere datum dan zondag 7 oktober is dus uitgesloten. Het plezier is er niet minder om. In aanloop naar de kermis gaat Fanfare ‘De Eendracht’ op vrijdag 5 oktober feestelijk door het dorp. Op zaterdag 13 oktober sluiten de muzikanten de kermis muzikaal door opnieuw door het dorp te stappen. We kunnen er met zijn allen van genieten. (fh)

ze zegt dat ik de inherente maakbaarheid van een wereld overschat met dezelfde barsten in haar stem als toen mijn lippen aan troebel water – narcissus is een kind van zijn tijd

Elke maand geven we een dichter de ruimte om zijn eigen kijk op stad en streek onder woorden te brengen. DAAN JANSSENS is een jonge dichter en performer met een hart voor het ongewone. In januari 2017 werd hij voor twee jaar aangesteld als eerste stadsdichter van Hoogstraten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

71


GLUREN BIJ DE BUREN

Grenzeloos schaken in Zundert ZUNDERT/MEERLE – Na de zomervakantie startten de schakers van Schaakvereniging de Raadsheer weer met hun competitie en schaaklessen. Deze vinden plaats in de zaal van café het Wapen van Zundert. Steeds meer geïnteresseerden uit Hoogstraten en omgeving vinden hun weg naar deze schaakclub. Van de jeugdafdeling is zelfs een kwart van onze kant van de grens afkomstig.

competitie met achtkoppige teams op de zaterdag thuis en uit. Zo is er een Brabantse competitie. Deze externe competitie vindt zeven keer per jaar plaats, deelname is geen verplichting.

Competities

De Raadsheer heeft een lange traditie. De oprichting dateert van 1944, zodat ze bijna hun 75jarig jubileum mogen vieren. Aanvankelijk enkel voor volwassenen (senioren), in 1995 kwam er een jeugdafdeling bij. Alle niveaus kunnen er nu schaken of lessen volgen. Met bijna 90 leden is de Raadsheer een erg grote club. Er zijn nog tal van andere activiteiten, zoals snelschaaktoernooitjes, verrassingsdag voor de jeugd, simultaan door Sinterklaas, een kersttoernooi, een jaarlijkse feestdag en natuurlijk is er op donderdagavond na het schaken ook tijd voor een nababbel.

De senioren schaken op donderdagavond hun competitie in vier groepen gerangschikt naar sterkte. Beginnende schakers (wie een beetje de regels kent) starten in groep 4. Afhankelijk van je spelresultaten promoveer je langzaam of snel naar een hogere groep. Wie uiteindelijk de winnaar wordt van groep 1, mag zich de beste schaker van Zundert noemen. Op zondagmorgen speelt de jeugd competitie in een vergelijkbaar systeem. Voorafgaand of direct hierna krijgen de jongeren schaakles. Ook hier wordt weer onderscheid gemaakt tussen beginnend en gevorderd. Ook op dinsdagavond kan men schaakles volgen. De senioren spelen daarnaast in een externe

Clubleven

Wie interesse heeft, kan terecht voor meer info op website www.sv-deraadsheer.nl. Hier vind je ook de nodige contactgegevens. (red)

Veldtoertocht en wegrit in Ulicoten ULICOTEN - Op 14 oktober heeft in en rond Ulicoten de Veldtoertocht en wegrit Haaibikers 2018 plaats. WV Haaibikers organiseert de twaalfde editie van de veldtoertocht en derde editie van de wegrit in een mooie, bosrijke omgeving. Vertrekken kan tussen 8 en 10.30 uur bij Eetcafé Kluis, Dorpsstraat 32a in Ulicoten. De toertocht heeft diverse afstanden tussen de 25 en 55 km, allen met een pauze, waar bevoorrading is. De wegrit heeft 2 afstanden: ca. 70 en 90 km. Meer info op website www.haaibikers.nl of www.facebook.com/haaibikers. (fh)

DIRK NATUURSTEEN BLEYS

ALLE MAATWERK IN ARDUIN, MARMER EN GRANIET ! Nieuwe Stationsstraat 83 2381 Weelde-Statie - België Tel: 014 65 74 03 - Fax: 014 71 73 58 - GSM: 0472 84 44 50 info@natuursteenbleys.be

gratis offerte

GRAFMONUMENTEN DORPELS & VENSTERTABLETTEN TEGELS (NATUURSTEEN & KERAMIEK) KEUKENBLADEN (NATUURSTEEN, COMPOSIET, KERAMIEK) TRAPPEN N LADE KENB U W E BRIEVENBUSSEN U K NIE AMISCHE … KER STEE AAN ODS TEGE NKLO LLOTE N PBAR E PRIJ ZEN

BEKIJK ONZE REALISATIES OP

www.natuursteenbleys.be 72

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

OPENINGSUREN maandag - dinsdag - vrijdag 9.00 u - 12.00 u en 13.30 u - 17.30 u woensdag: 14.00 u - 17.30u zaterdag: 9.00 u - 12.00 u donderdag en zondag GESLOTEN TOONZAAL OOK OPEN OP AFSPRAAK


SPORT

Nationaal voetbal

Johan Lauryssen ziet HVV goed starten Met een zeer knappe prestatie (4 – 0) tegen Acrenoise in de vierde ronde van de Croky cup verzekerde HVV zich van een topaffiche tegen het Oostende van Gert Verheyen. Met twee clean sheets en een hard bevochten zege tegen City Pirates werd ook in de competitie de start niet gemist.

Tevreden met de start Johan Lauryssen: “De voorbereiding is al bij al goed verlopen. Met toch heel wat nieuwe namen in spelersgroep en in de technische staf zijn we er vanaf de eerste dag direct ingevlogen. Afspraken werden nageleefd, trainingen werden prima ingevuld en uitgevoerd en er werd gezocht naar het beste systeem dat bij het team paste. Met een gelijkspel in Duffel en de overwinning tegen City Pirates kenden we een goede start. Wij willen zo snel mogelijk zekerheid van behoud. Dat we in een zeer moeilijke reeks zitten, weet ondertussen iedereen. Daarom hopen we op een rustig seizoen met af en toe eens een positieve uitschieter. De bedoeling is om terug te bouwen aan een team... Onze volgende wedstrijden tegen Turnhout en Hamme zullen we, net als in elke wedstrijd,

100% van onszelf moeten geven. Het resultaat kunnen we spijtig genoeg niet van tevoren voorspellen. Als we onze organisatie kunnen behouden en ons rendement en efficiëntie kunnen verhogen, moeten we in de volgende wedstrijden ook nog punten kunnen sprokkelen. Maar ik herhaal... elke wedstrijd moet gespeeld worden.”

Tegen Oostende “In de bekercampagne hebben we enkele mooie resultaten neergezet. De 4 – 2 overwinning tegen La Louvière-Centre en de 4 – 0 tegen Acren Lessines mochten gezien worden. Voor de club en spelersgroep is dit een bonus. Dat Gert Verheyen op bezoek komt, is natuurlijk heel speciaal voor Hoogstraten en voor de club. Een betere affiche konden we ons moeilijk wen-

Competitie K. FC Duffel – Hoogstraten VV. 0 - 0 Het was een harde wedstrijd op een slecht bespeelbaar veld. Een kopbal van Meeuwis, een pegel van Swaegers en Diomandé die oog in oog kwam met de sterk keepende thuisgoalie waren enkele mooie kansen voor Hoogstraten. Maar ook Duffel kreeg kansen. HVV speelde goed georganiseerd en na de wedstrijd was iedereen tevreden met het verdiend behaalde punt.

Hoogstraten VV – SC City Pirates. 1 - 0 Na een kwartiertje zorgde de thuisploeg voor het meeste balbezit maar kwam moeilijk tot kansen. Na een mooie combinatie Swaegers en Meynendonckx kon Jens Lambrechts een van de weinige kansen mooi binnentrappen. Hoogstraten controleerde de wedstrijd, doelman Smet had niets te doen tot Meynendonckx een domme tweede gele kaart kreeg van een zwak fluitende scheidsrechter. Het was nog twintig minuten alle hens aan dek, maar HVV hield nog maar eens de nul op het bord.

Johan Lauryssen • Geboren op 29/06/1975 te Antwerpen • Gehuwd, vader van Cas (15j) en Andres (14j) • Woonplaats: Brecht • Studies: regent lichamelijke opvoeding • Spelerscarrière: Achterbroek, Zwarte Leeuw Rijkevorsel, Vlimmeren, Zwaneven, St Jozef Rijkevorsel, Brecht, Kaart, Halle, Achterbroek • Trainerscarrière: St Jozef Rijkevorsel, Antonia, St Lenaarts, Capellen, Antwerp, Bocholt, 's-Gravenwezel, Schilde, Hoogstraten sen. HVV komt zo ook nog eens positief in het nieuws. Dit is de verdienste van het bestuur voor het geleverde werk in het tussenseizoen, de hele A-kern voor het zware werk tijdens de voorbereiding en voor de supporters voor hun positieve steun en aanmoedigingen tijdens de matchen. Wij zullen proberen er een aangename match van te maken!” (rob)

Bekerwedstrijd Woensdag 26 september - 20u30

Hoogstraten VV – KV Oostende

Competitiewedstrijden Zaterdag 29 september - 20 uur

Hoogstraten VV – Sp. Hasselt Zondag 7 oktober - 5 uur

K. VV. Vosselaar – Hoogstraten VV Zaterdag 13 oktober - 20 uur

Hoogstraten VV – K. FC Temse Zaterdag 20 oktober - 20 uur

FC Heur-Tongeren – Hoogstraten VV Zaterdag 27 oktober - 20 uur

Hoogstraten VV – K. Bocholter VV

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

73


SPORT

Provinciaal voetbal

KFC Meer neemt de beste start

In de tweede wedstrijd van de competitie verloor geen enkele van onze ploegen, maar niet iedereen is even tevreden met de behaalde resultaten.

Minderhout VV begint goed Mooie resultaten voor Minderhout met tweemaal 1 – 1 als uitslag. Stef Huygen: “Tegen Antonia, een daler uit 1ste provinciale, werd het een moeilijke wedstrijd. We begonnen goed, maar zij namen al snel het initiatief. We behaalden een gelijkspel, niet geheel verdiend, maar dat is voetbal. In onze tweede wedstrijd tegen Sint Dimpna, een stijger uit 3de provinciale, speelden we een heel goede eerste helft zowel organisatorisch als aanvallend. We kwamen ook 1 – 0 voor. In de tweede helft hadden we het moeilijker doordat de Gelenaars hoog druk zetten, samen met hun bij momenten potig spel. We behaalden een verdiend punt tegen een tegenstander die zeker mee gaat doen voor de prijzen. Onze volgende tegenstrevers zijn Beekhoek en Merksplas. Op het kleine veldje in Geel Ten Aart is het nooit gemakkelijk voetballen, maar deze ploeg moeten we trachten achter ons te houden. Ik hoop op 3 punten. Ook Merksplas moeten we aankunnen, zij zijn daler uit 1ste provinciale, maar een derby is onvoorspelbaar. We zouden een 6 op 6 moeten halen maar laten we hopen dat we niet minder dan 4 op 6 halen, dan hebben we 6 op 12, een behoorlijke start.”

KFC Meer zorgt voor spektakel Voor spektakel moet je in Meer zijn. KFC Meer, met trainer Raf Raaijmakers, begint met 4 op 6. De toeschouwers kregen op twee wedstrijden liefst elf doelpunten voorgeschoteld. Raf Raaijmakers: “Onze spelers zijn allemaal erg aanvallend ingesteld. Bij een 0 – 3 gaan ze voor het vierde doelpunt in plaats van de wedstrijd controlerend uit te spelen. Dat is ons spel. Dat levert veel doelpunten op, maar dat geeft de tegenstrever ook de mogelijkheid om gepast tegen te prikken. Zo maakten we al 6 doelpunten maar kregen er ook al 5 tegen. We zijn goed begonnen met een 4 op 6, maar we kunnen pas spreken van een goede start na een vijftal wedstrijden.

74

-

Zandvliet en Turnhout, onze volgende tegenstrevers, hebben ook het begin van de competitie niet gemist. Zij hebben ook 4 punten en zitten in een positieve flow. Zandvliet kennen we nog van de voorbije seizoenen. Zij spelen met het mes tussen de tanden. Turnhout is nieuw in onze reeks en laat een positieve indruk na. Het is ook een voetballende ploeg en ik vermoed dat dit een fijne wedstrijd zal opleveren, boordevol kansen.”

KVNA Wortel niet tevreden met slechts 1 puntje

Een zware septembermaand voor KFC Meerle

Roy Muesen: “We kunnen niet tevreden zijn met de resultaten, er zat veel meer in. We scoorden in de twee wedstrijden heel wat doelpunten, maar er waren ook heel wat te vermijden tegendoelpunten. Daarbij lieten we in beide wedstrijden heel wat kansen onbenut. Tegen Berendrecht verloren we met 5 – 4, maar we verdienden minstens een puntje. Thuis tegen Heibos moesten we eigenlijk altijd gewonnen hebben gezien het spelbeeld. De realiteit is wel dat we slechts 1 op 6 hebben.

Meerle begint met een nederlaag en een gelijkspel. De tegenstrevers die volgen zullen meedingen voor de titel. Het wordt dus een bijzonder moeilijk seizoenbegin voor de jongens van Piet Van Bavel. Piet Van Bavel: “Op het kunstgrasveld, tegen het technisch snedige Achterbroek, kregen wij geen voet aan de grond. Zelfs met 10 tegen 11 werden wij in alle linies overlopen. Dit was voor ons een wedstrijd om heel snel te vergeten. Tegen titelkandidaat Lentezon hebben de mannen zich gigantisch herpakt. De eerste kans die Lentezon kreeg, resulteerde meteen in een tegendoelpunt zodat we na een kwartier reeds moesten achtervolgen. Gedurende gans de tweede helft hebben wij Lentezon onder druk gezet en 5 minuten voor affluiten slaagden wij erin de dik verdiende gelijkmaker te scoren. Onze volgende wedstrijden dan. Een verplaatsing naar Poppel is altijd lastig. Een derby is niet voorspelbaar. Daarna volgen met Kaart en Loenhout nog twee ploegen die mee zullen strijden voor de hoofdprijs. Dit maakt dat september zich voor ons aankondigt als bijzonder zwaar.

Ook spektakel in de wedstrijden van Wortel. Hun toeschouwers kregen al 13 doelpunten te zien, maar Wortel slikt teveel vermijdbare goals. Daardoor pakt het slechts 1 punt. Om de start van de competitie niet helemaal te missen moet er dringend gewonnen worden.

Volgende tegenstrevers zijn Antonia en Essen. We willen zoals elke ploeg een goede start maken. Dan zullen we de komende weken punten moeten halen. We gaan het wedstrijd per wedstrijd bekijken. We hebben met Wortel de gezonde ambitie om zo hoog mogelijk mee te draaien en mee te doen voor een eindrondeticket. Dan moet alles meezitten en heb je wat geluk nodig natuurlijk. Maar we geloven er echt wel in dat dit kan lukken.” (rob)

Competitiewedstrijden KFC Antonia – Minderhout VV Minderhout VV – Sint Dimpna

1–1 1–1

KFC Meer – Putte SK KV Mariaburg – KFC Meer

3–3 2–3

Toch hebben wij er vertrouwen in dat we het elke ploeg lastig kunnen maken, vooral thuis op ons eigen veld. Wij bekijken het per week en kijken niet naar het klassement. Daarvoor is het nog veel te vroeg.

KVV Achterbroek – KFC Meerle KFC Meerle – Lentezon Beerse

3–1 1–1

Wij werken hard om fysiek en mentaal elke wedstrijd opnieuw klaar te zijn. Op deze manier hopen wij ons weer te kunnen handhaven in 3de provinciale. Ook wordt er verder intensief werk gemaakt van de doorstroming van enkele jongeren naar de 1ste ploeg.”

Berendrecht Sp – KVNA Wortel KVNA Wortel – Heibos KSV

5–4 2–2

Kalender

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ZIE VOLGENDE PAGINA.


SPORT

Competitiewedstrijden Provinciaal voetbal Zondag 30 september - 15 uur White Star – Minderhout VV Excelsior Kaart – KFC Meer KFC Meerle – Loenhout SK KVNA Wortel – FC Sint Jozef

Zaterdag 20 oktober - 19.30u KFC Meer – KVV Dosko KFC Nieuwmoer – KVNA Wortel

Zondag 7 oktober - 15 uur Minderhout VV – Wezel Sport KSK Donk – KFC Meerle

Zondag 21 oktober - 15 uur Minderhout – Zwaluwen Olmen Putte SK – KFC Meerle

Zondag 14 oktober - 15 uur KFC Bevel – Minderhout VV KFC Flandria – KFC Meer KFC Meerle – Olympic Essen KVNA Wortel – Maria-Ter-Heyde

Zaterdag 6 oktober - 19.30u KFC Meer – KSV Oud Turnhout K Brecht SK – KVNA Wortel

Zondag 28 oktober - 15 uur K Retie SK– Minderhout VV KVV Achterbroek – KFC Meer

VOLLEYBAL

Dames A moeten zich kunnen verdedigen in provinciale HOOGSTRATEN - De volleybalcompetitie is nog niet van start gefloten. Trainer Werner De Bie en Heren A speelden nog geen wedstrijden van betekenis, maar Bert Van Ginkel van Dames A vormde zich wel al een mening na twee bekerwedstrijden, de beker van Turnhout en die van Antwerpen. Hij is van mening dat Dames A hun ‘mannetje’ zullen kunnen staan in 3de provinciale.

Beker van Turnhout Provinciaal

Competitiewedstrijden

Dames A - Amigos St Antonius Zoersel 1 – 3

Zaterdag 29 september 18 uur Molvoc Mol B – Dames A 20 uur Molvoc Mol A – Heren A

Bert Van Ginkel: “In de beker van Turnhout hebben we het niet kunnen halen van Amigos Zoersel, een ploeg uit 2de provinciale. Het werd een 1 – 3 nederlaag. Maar was een zeer leuke gelijk opgaande wedstrijd en dan zie je toch dat we nog net een tikkeltje ervaring missen om op de beslissende momenten de wedstrijd in handen te nemen. We haalden de eerste set binnen en op het einde kwamen we net te kort om een vijfde set af te dwingen. We misten nog 2 basisspeelsters door vakantie en blessure maar hun vervangers, waarvoor deze wedstrijd meteen een vuurdoop was, hebben dit voortreffelijk gedaan.”

Zaterdag 6 oktober 18 uur Dames A – Spinley Dessel B 20.30 uur Heren A – VC Kasterlee A

Verwachtingen

Beker van Turnhout Provinciaal Zaterdag 13 oktober - 20.30 uur Heren A – Amigos Sint Antonius Zoersel

Beker van Antwerpen Zaterdag 20 oktober - 19.30 uur VC Olen 2p – Heren A Zaterdag 27 oktober 17 uur BVMV Beerse C – Dames A 20 uur Bovoc Bouwel A – Heren A

0–3

WEGI had enkele zware kanonnen in de geledingen, maar was als team minder een geheel en dit is in volleybal misschien nog wel de belangrijkste factor.

Bert: “In de beker van Antwerpen, een dag later, hadden we meer succes: 0 – 3 winst bij ook een ploeg uit 2de provinciale, namelijk WEGI uit Lille. Ergens in oktober zullen we door deze overwinning in de volgende ronde Tesla Lint mogen ontvangen uit 1ste divisie. Dat gaat een leuke wedstrijd worden, moeilijk, maar uit eigen ervaringen weet ik dat zulk een wedstrijd herinnerd zal worden.

Wijzelf begonnen zeer degelijk aan de wedstrijd maar met iets meer foutenlast als normaal. Ook voor WEGI was het zoeken, wat bij beide ploegen zorgde voor mooie punten afgewisseld met zeer rommelige fases. De set bleef in evenwicht maar geleidelijk konden wij ons niveau opkrikken en vanaf de 20 punten was de motor warm en haalden we de set binnen met 3 punten verschil. Deze eindspurt zorgde bij de tegenstander

Beker van Antwerpen HVC-Wegi Lille – Dames A

voor een eerste mentale tik, want de 2de set gingen wij verder op ons elan. WEGI sputterde nog wel wat tegen, maar op basis van onze opslagdruk en het foutloze spel was er steeds een voorsprong die we naar het einde van de set konden vergroten. Hiermee was WEGI hellemaal gebroken en de 3de set werd gemakkelijk binnen gehaald.”

“Met dit bekerweekend is ons seizoen nu ook definitief gestart. En de resultaten bewijzen dat we zeker ons mannetje kunnen staan in 3de provinciale. We hebben nog veel jonge speelsters die moeten wennen aan het snellere spel, maar ze pikken het goed op en ik zie dit jaar dan ook als een leer-jaar waarbij wij als ploeg kunnen groeien en hopelijk in de bovenste helft van het klassement kunnen eindigen. Het blijft altijd afwachten wat de concurrentie uit de mouw schudt, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we een rustig seizoen kunnen draaien om dan hopelijk later hoger te mikken. Hopen maar op een goede start.” (rob)

Het eerste blad waaraan je denkt!

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

75


OKTOBER 1968

OKTOBER 1918

76

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: ook buiten het seizoen is het genieten van dit streekproduct. 11 –– ... ... Hendriks-van Hendriks-van Meer Meer verbleef verbleef in in de de Meerlese Meerlese kostschool kostschool 22 –– Parochiezaal van Minderhout waar het Parochiezaal van Minderhout waar het groot groot Verkiezingsdebat Verkiezingsdebat plaatsvond plaatsvond (1,9) (1,9) 33 –– Halfjaarlijks kunstevenement Halfjaarlijks kunstevenement in in Meerle Meerle 44 –– Stad Stad in in Nederland Nederland 55 –– Ste-Rosalia Ste-Rosalia uit uit Meer Meer is is geen geen harmonie, harmonie, geen geen fanfare fanfare maar maar een ... een ... 66 –– Het Het begijnhof begijnhof behoort behoort reeds reeds tot tot haar haar erfgoed, erfgoed, nu nu de de koloniën nog? koloniën nog? 77 –– De De ‘charlatan’ ‘charlatan’ treedt treedt op op in in het het GC GC op op 26 26 oktober oktober 88 –– Deze Niels stond op eenzame hoogte Deze Niels stond op eenzame hoogte 99 –– Het Het ‘onofficiële’ ‘onofficiële’ noordelijke noordelijke deel deel van van Meersel-Dreef Meersel-Dreef 10 – De Pater en de ..., het prachtige boek van 10 – De Pater en de ..., het prachtige boek van ‘onze’ ‘onze’ Toon Toon Horsten Horsten 11 11 –– ... ... van van Schilt, Schilt, de de ultraloper ultraloper 12 – Johan ..., de trainer 12 – Johan ..., de trainer van van HVV HVV 13 13 –– Schimmeltolerant Schimmeltolerant druivenras druivenras van van Wijndomein Wijndomein Hoogstraten Hoogstraten

1 1

4 4

4 4

1 1

7 7

11 11

5 5

1 1

9 9 10 10 10 10

11 11

9 9

2 2

9 9

1 1

9 9

2 2

9 9

4 4

2 2

8 8

2 2 1 1 3 3

5 5

13 13

11 11

2 2

2 2

2 2

1 1

11 11

12 12

2 2

1 1 4 4

12 12 12 12

13 13 10 10

11 11

9 9

11 11

7 7

8 8

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V. Paula Swaegers, Klein Eyssel te Meerle, vond ons woord. Weerom iemand in Meerle dus. Misschien is die kinderhand niet zo onschuldig... Ze vond in ieder geval het woord: showroommodel. Proficiat! Voor bovenstaande opgave is het weerom zaak dit nummer goed te lezen. Met de verkiezingen in zicht is je dat trouwens ook geraden.

3 3

13 13

12 12

6 6

6 6

4 4

13 13

9 9

3 3

4 4

€30

En bovendien kan je er een prachtige cadeaubon mee winnen? Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. Maar wel graag voor 11 oktober

UIT DE OUDE DOOS Wie herkent (zich in) deze foto? Op Op de de website website www.veldverkenners.be www.veldverkenners.be vonden vonden we we deze deze foto, foto, die die vermoedelijk vermoedelijk zowat zowat 50 50 jaar jaar oud oud moet moet zijn. zijn. Over de plaats waar de foto genomen is, Overerdegeen plaats waar deToch foto genomen zijn gegevens. betreft hetiseen ‘erbizzeme-benneke’ de betreft Hoogstraatse zijn er geen gegevens.van Toch het een Veiling. ‘erbizzeme-benneke’ van de Hoogstraatse Herken Veiling.jij jezelf of weet je wie het schattige kindje is, laat het ons weten op Herken jij jezelf of weet. je wie het schatredactie@demaand.be tige kindje is,winnen laat hetmaar ons weten op Geen prijs te wel onze redactie@demaand.be. eeuwige dankbaarheid (lvr) Geen prijs te winnen maar wel onze eeuwige dankbaarheid (lvr)

Beeld: KADOC – KU Leuven

Beeld: KADOC - KU Leuven

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

77


AGENDA

TENTOONSTELLING Tot zondag 23 december HERR BÜRGERMEISTER, de oorlogsdagboeken 1914-18 van Lodewijk Van Nueten in het Stedelijk Museum van woensdag tot zondag 14 tot 17 uur. Tot zondag 30 september SCHILDERIJEN van Karin Sommen en KERAMIEK van Geeke Kolhoff in Het Kunsthuis, Kerkstraat 6, geopend op vrijdag van 14 tot 19 uur, op zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur. Van zondag 7 tot zondag 28 oktober FOTOGRAFIE, GRAFIEK, PAPIERKUNST "Ontwikkelde OgenBlikken" van Georges Philippeau en Vivian Welling in galerij MAF, Kerkstraat 6 in Meerle. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36

t-heike@telenet.be

Van 12 tot 26 oktober BIJBEL EXPO in de kapel van het Klein Seminarie.

Woensdag 10 oktober LEZING “Een archeologische blik op de beginselen van de petroleumindustrie” door Thomas Van de Velde om 20 uur in de gelagzaal van zaal Pax. Woensdag 10 oktober FILMVOORSTELLING “The Florida Project” op om 20.15 uur in het auditorium IKO Groenewoud. Donderdag 11 oktober LEZING “Het vroege christendom in het Westen” door Antoon Naert, ook op 18 en 25 oktober, van 14 tot 16.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Zaterdag 13 oktober VERWENDAG in de hoofdbib van 9 tot 12 uur. Zaterdag 13 oktober TONEEL Radio Cachot om 14.30 uur in de strafinrichting van Hoogstraten. Zondag 14 oktober FOTO-EXCURSIE van Natuurpunt Markvallei in natuurgebied De Bolkse Beek in Rijkevorsel, verzamelen om 9 uur aan café Bolks Heike.

HOOGSTRATEN Maandag 1 oktober ZITDAG studietoelage om 9-13-18 uur in de lokalen van het OCMW. Woensdag 3 oktober STARTDAG kinder- en jeugdjury om 13.30 uur in de hoofdbib, Lindendreef 1b. Woensdag 3 oktober FITNESS “Drums alive” van KVLV, ook op 10 en 17 oktober, om 20 uur in de turnzaal van het Klein Seminarie. Donderdag 4 oktober LEZING “Hiërogeliefden” door Marleen De Meyer op om 20 uur in het lokaal van Het Convent, Begijnhof nr. 40. Zaterdag 6 oktober CONCERT Gunnar Idenstam met “Metal Angel” van 17 tot 18.30 uur in de SintKatharinakerk; Lisa Rydberg en Gunnar Idenstam “Bach op zijn Zweeds” om 20 uur in de begijnhofkerk. Zondag 7 oktober APERITIEFCONCERT en receptie van Neos met het ensemble Serafique om 11 uur in Le Cirq, Gravin Elisabethlaan.

78

-

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 14 oktober TWEEDEHANDSBEURS met materiaal tot 12-jarigen van 10 tot 12 uur in zaal Pax Dinsdag 16 oktober REANIMATIECURSUS om 18.45 uur in het Rode Kruislokaal, Slommerhof 18. Woensdag 17 oktober VOORSTELLING Armand den Terrarist door Toon Heel in zaal Cecilia om 20 uur. Donderdag 18 oktober SCHRIJFACTIE van Amnesty International in Oud Hoogstraeten om 20 uur. Vrijdag 19 oktober NACHT VAN HET KEMPENS ERFGOED tussen 19 en 23 uur in het Stedelijk Museum, Begijnhof 9 en in Iep Deszign, Leemstraat 9-9a. Dinsdag 23 oktober LEZING “Toen de apen nog spraken” door Joeri Cortens om 20 uur in de hoofdbib, Lindendreef 1b. Dinsdag 23 oktober KOOKDEMONSTRATIE desserts van KVLV Hoogstraten in de keuken van het Parochiecentrum Pax van 19 tot 22 uur.


AGENDA Woensdag 24 oktober WANDELING van KVLV om 19 uur aan de parking van zaal Pax. Donderdag 25 oktober LEZING “Levensreddend handelen bij baby en kind” van Delta Healthcare om 19 uur in de hoofdbib, Lindendreef 1b. Vrijdag 26 oktober VOORSTELLING “Charlatan” door Gili om 20.15 in GC de Rabboenizaal. Vrijdag 26 oktober QUIZ van de Plussers om 20 uur in zaal Pax. Zaterdag 27 oktober BARBECUE van de Plussers om 18 uur met aansluitend vanaf 21.30 uur galabal in zaal Pax. Zondag 28 oktober VOLKSSPELEN op Boereneinde kermis van 13 tot 18 uur volksspelen op de campus van Stede Akkers. Zondag 28 oktober OPENDEURDAG van OKRA van 12 tot 17.30 uur in zaal Pax. Woensdag 31 oktober FILMVOORSTELLIONG “Storm, letters van vuur” 8+ om 14 uur in het auditorium IKO Groenewoud.

MEER

Zondag 21 oktober NATUURFOTOGRAFIE voor jongeren met de fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei om 9 uur op de parking van natuurgebied Den Rooy. Woensdag 24 oktober OUDE FILMS over de aardbeifeesten om 13.30 in het Lokaal dienstencentrum. Woensdag 24 oktober KOOKDEMONSTRATIE “Proeven bij de boer” van KVLV om 20 uur in de parochiezaal.

MINDERHOUT Zondag 14 oktober Opendeur van 8 tot 16 uur in zaal ’t Markenhof. Zaterdag 20 oktober LINEDANCE van de Free C&W Federation om 19 uur in zaal ’t Markenhof.

WORTEL Vrijdag 28 september MUZIEKNAMIDDAG van OKRA met muziekgroep Nostalgie in de parochiezaal om 14 uur. Zondag 30 september OPENDEURDAG Natuurpunt Markvallei van 10 tot 18 uur in BC De Klapekster.

Zondag 30 september NATUUREXCURSIE Trap en Stap met Natuurpunt Markvallei met vertrek om 8 uur Sluiskensweg 4.

Woensdag 3 oktober KAARTPRIJSKAMP rikken van OKRA om 13.30 uur in de parochiezaal ’Trefpunt’ op Poeleinde.

Zaterdag 6 oktober FOORFEEST van Brassband Ste Rosalia vanaf 19.30 uur in Zaal voor Kunst en Volk.

Woensdag 3 oktober LESSENREEKS fotografie van Natuurpunt, ook op 10-17-24 oktober, om 19.30 uur in BC De Klapekster.

Zaterdag 20 oktober DAG VAN DE KRINGWINKEL van 9 tot 16.30 uur in kringwinkel WEB, Meerseweg 135B.

Zondag 7 oktober EETNAMIDDAG van OKRA om 12 uur in de parochiezaal ’Trefpunt’ op Poeleinde.

Zondag 21 oktober TWEEDEHANDSBEURS kinderartikelen van 11 tot 12.30 uur in lagere school De Meerpaal.

Zaterdag 13 oktober KENNISMAKING met Samana van 13.30 tot 18 uur in de Parochiezaa “Trefpunt” op Poeleinde.

MEERLE

Zondag 14 oktober POMPOENWEGING en animatie vanaf 14 uur in de Boomkens.

Zaterdag 13 oktober OORLOGSIMPRESSIE met legerkamp, veldkeuken en eetgelegenheid namiddag aan het KLJ lokaal.

Zondag 14 oktober OPTREDEN van Karel & Erwin om 15 uur bij Den Bayerd in Wortel-Kolonie.

Donderdag 18 oktober LEZING “Omgaan met chronische pijn” om 14 uur in het Lokaal dienstencentrum.

Vrijdag 19 oktober LEZING over “De pater en de filosoof” door Toon Horsten om 20 uur in de Klapekster.

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

OKTOBER 2018 -

79


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

H UISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

THUI SV E R PL E G I N G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur.

APOTHEKERS

INHOUD OKTOBER

voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Verkiezingen – Het debat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Verkiezingen – De lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nieuwkomers in de politiek . . . . . . . . . . . . . . 23 Straat in De Maand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Carine Sledsens en Marleen De Meyer . . . . 30 Jeanne Hendriks in de Meerlese kostschool34 Kolonies nog (lang) geen Werelderfgoed . 36 Ultraloper Bart van Schilt . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Niels Jespers op eenzame hoogte . . . . . . . . 39 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Mertens Totaalproject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 DORPSNIEUWS – Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 51 DORPSNIEUWS – Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 DORPSNIEUWS – Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 60 DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . . 62 DORPSNIEUWS – Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 DORPSNIEUWS – Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Dichterlijke vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Gluren bij de buren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

090 39 90 00 (0.50 euro per minuut)

www.demaand.be

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

_ REDACTIE _ 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine Christiaensen Nathalie De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Doninck Maria Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0494 86 93 84 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0498 29 49 17 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

_ DORPSNIEUWS _ hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be _ SPORTNIEUWS _ sport@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 25 oktober 2018 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 9 oktober redactie@demaand.be

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

80

-

0494 86 93 84 0473 25 91 92

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

OKTOBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.