april 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD . ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 192 APRIL2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand MUS IC '•

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Hoogstraten mobiel

Eurokoek voor Euromunt!

WEB KRINGLOOPWINKEL

SAM VLOEMANS


Felix Timmermans en Flor Van Reeth In de zomer van 1907 startten twee jonge Lierenaars een zoektocht naar overblijfselen van de mystiek en de esthetiek van de Middeleeuwen. De twee jongemannen, schrijver Felix Timmermans en vriend-architect Flor Van Reeth, hoopten die te vinden in de Vlaamse begijnhoven, die ze systematisch met een bezoek vereerden. Half augustus 1907 kochte n Timmermans en Van Reeth een treinabonnement. Ze stapten naar het begijnhof van Lier, dat ze als hun broekzak kenden, om er het officië le startschot te geven van hun bedevaart langs de Vlaamse begijnhoven. Negentien te lden ze er in totaal, Lier inbegrepen. De eerste halte van T immermans e n Van Reeth lag in Turnhout, waar een nichtje van de toekomst ige auteur van Pallieter begijntje was. Met hu n tekengerief onder de arm gingen ze bij ni chtje-begijn op de koffie. De vro uw had zowaar ook voor melkbrood gezorgd, Van Reeth en Tim mermans hadde n het zeer naar hun zin. Hun tocht door V laanderen nam een aanvang. De ene keer waren ze een paar dagen o nderweg, een andere keer keerden ze 's avonds naar Lier terug. Naast Turnhout deden ze ook Herentals, Diest, Aarschot, Leuven, Mechelen, Tongeren, Hasselt , Sint-Truiden, An twerpen, Aals t, Oudenaarde, Dendermonde, Gent, Diksmuide, Kortrij k en Brugge aan . Overal bezochten ze de begij nhove n. Zowe l Timmerma ns als Van Reeth hielden er een levenslange fasc inatie aan over. De schrij ver voerde regelmatig begij ntjes op in zij n verhalen en romans, de architect ontpopte zich lOt een ontwerper van kerken en schi lder van begijnhofgezichten.

maar Stt·euvels gaf niet thuis, zodat de twee in arren moede bij Streuvels' dorpsgenoot Hugo Ven·i est gingen aankloppen. De pastoor, één van de grote voortrekkers van de ontlu ikende Vlaamse beweging, ontving hen wel. Tevreden keerden Timmermans en Van Reeth terug naar Lier. Van alle Vlaamse begijnhoven, was Diksmuide Timmermans het dierbaarst. Het kleine hofje met het minuscule kerkje deed Van Reeth zelfs denken aan een "paradijsachtig schi lderij van Fra Angelica". Hi er en daar was de toestand van de begij nhoven erbarmelij k. Toen al. In Sint-Truiden wi lde de pastoor van het hof hen zelfs de begij nhofkerk cadeau geven. Helemaal voor niks. Er waren wel voor minstens een miljoen frank herstelli ng kosten aan, dat wel. "Ge kunt er geen mis horen zonder paraplu", zei de pastoor. En Hoogstraten dan?, hoor ik u vragen. Inderdaad. Flor VanReethen Felix Timmermans, in de eerste helft van deze eeuw twee keer voorgedraogen voor de Nobelprij s literatuur, zulle n dus ook wel het begijnhof van Hoogstraten hebben aangedaan. Kan niet anders. Hoogstraten is een van de 19 Vlaamse steden en stadjes met een begij nhof. En wat vonden ze ervan? Er stelt zich een klein probleem. Nergens laten T immermans en Van Reeth zich uit over het

Felix Timmermans Hoogstraatse hof. In zijn recent verschenen Timmermans-biografie brengt Gaston Durnez licht in de duisternis. Timmermans bezocht met Van Reeth inderdaad alle beg ij nhoven van Vlaanderen. Op één na. Tsj a. U raadt het al. "Pas toen zij hun tocht hadden afgesloten, merkten zij dat zij Hoogstraten hadden vergete n·', schrijft Gaston Durnel. "Zij hebben het dan maar laten liggen waar het lag." (th) Volgende maand: G usta af Segers

Streuvels Toen ze in West-Vlaancleren waren, trok het d uo ook naar Ingooigem. Ze wil den hun grote held Stij n Streuvels met een bezoekj e vereren,

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens @skynet.be bank 733-3243117-49

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 3 I4 49 ll

11\fa\\1

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

Vanaf25 april kan u weer snuffelen in een nieuwe MAAND. Medewerkers, opgelet, de tijd is kort wa nt uw kopij wordt verwacht op woensdag 11 april. Laa tste berichten over sport en dorp op zondag 15 apriL


man in de maand Zoveel mogelijk muzieksmaken proeven "Music was my first love en it will be my last, music of the future, music of the past". Velen herkennen wellicht dit stukje eerder pathetische tekst van de evergreen van John Miles. Zo'n gezwollen woorden hebben wij uit de mond van de gast van deze maand niet moeten optekenen, maar ze zijn wel op hem van toepassing. Tot die slotsom komen wij na een gesprek van enkele uren met Sam Vloemans. Hij staat op met muziek en gaat er mee slapen en dat is al zo vanaf zijn heel prille jeugd. Hij leeft er voor en heeft er alles voor over. Hij weet er daarbij nog begeesterd over te vertellen.

Antilliaans bloed Toen Sam Vloeman s amper een jaar o ud was, had hij de halve wereld al gezien. D' as nog eens wat anders dan met pa en ma op je paasbest naar de ' koekestad' meemogen. Dat kwam zo: na zij n studies als arts had vader Luc Vloemans geen zi n in legerdienst en koos in de plaats ervan voor 'ontwikkelingshulp'. Na een opleiding tropi sche geneeskunde trok hij met vro uw Gertie op avontuur naar de Nederlandse Antillen, meer bepaald naar Bonai re. In Willemstad op het naburig eiland Curaçao is Sam in april 1979 geboren. Toen vaders missie een jaar later volbracht was, kwam het jonge gezin, met een grote omweg via o.a. New York e n Rotterdam, terug naar Belgiëen- eerder toevallig-in Meer te recht. Er was daar net een huisartsenpraktijk vrijgekomen en Luc trok zijn witte schort aan en toog aan het werk. Eigenlijk was muziek altijd Luc' s g rote passie geweest, drummer, maar van th uis uit werd er stevig op aangedrongen dat hij een "ernstig beroep" koos. Ooit op een blauwe maandag speelde hij als 17-jarige vervangerdrummer in een groepje uit Herentais met Pépé (Paul) Miebie ls (ex Soulsister, ex Leyers-

Michiels). Die koos wel voor de andere (niet zo ernstige) weg .... Tijdens zij n verblijf op de Anti llen raakte hij danig o nder de indruk van de muziek van daar. Later in Hoogstraten maakte hij kennis met de mannen van de Cahier de Broui llon. Die hadden in de tuin van de Cahier al eens Griekse feesten ingericht, met een Grieks bandje, ouzo en retsina. Zij sto nden, in een tijd dat 'wereldmuziek' zelfs nog niet bestond, open voor de muziek uit de Antillen. Onder impuls van Luc en zijn uit de Caraïben meegebrachte platencollectie, werd dat tuinfeest het volgende jaar ( 1983) het allereerste Antilliaanse Feest.

Als je als kind in een 'salsa- of mercnguebad ' wordt gedompeld, kruipt dat niet enkel tussen je tenen, maar ook in je bloed. Op zijn eerste plastic 'drumstel ' kregen de opzwepende ritmes gestalte en dat resulteerde a l gauw in aan flarden gespeelde trommels. Enkele jaren later kon Sam's geluk niet op toen pa bij zijn thuis-

Het prille begin. Sam en broer }esse.

Laatstejaars muziek in de kapel van het H. grafinstituut.

Sinte Rosalla

Sam Vloemans komst een echt drumstel in de auto had steken: "'t Was een droom die in vcrvulling ging" . Als kind hing Sam vaak aan de radio: "Top 10 toestanden en zo. Maar vaak met het kritische oor van vader in de buurt, die mij toen het onderscheid leerde tussen nep en echt, tussen plagiaat en oorsprong." Blues, pop, rock' n roll, sou l, fun k, latin, blank of zwart, hij kreeg een breed pa let van muziekstijlen aangereikt. ' t Was de tij d van de eerste muziekgroepjes met schoo lvri endjes Jan Godrie,Wim e n Bert Dufraing. den Tommy : "Allemaal erg romantisch en niet in het minst voor de trotse vaders". Het uitsluitende ritmische van de drums hield hij na een tijdje voor bekeken en koos voor het melod ische karakter van een blaas instrument. Die keuze was mede ingegeven door de hand icap die Sam uit een moeil ijke bevalli ng had overgehouden. Wegens zuurstoftekort beschikt Sam alleen in zijn linkerarm en -hand over het volle vermogen, de rechterkant is gedeeltelijk

3


MAN IN DE MAAND

Het sociaal statuut van de muzikant Inzake het 'sociaal statuut' van de schouwspelartiest, waaronder de muzikant, is verwarring, rechtsonzekerheid en chaos schering en inslag. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een ontoepasbare en onrealistische wetgeving, vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 1969.Dat K.B. bepaalt dat voor de sociale zekerheid, los van de arbeidsrechterlijke situatie (werknemer of zelfstandige), elke uitvoerende kunstenaar als 'werknemer' aanzien wordt. In de praktijk wil dat zeggen dat, zelfs als de muzikant aan de organisatoren een factuur stuurt, er door die organisatoren sociale bijdragen als werknemer moeten betaald worden. Zolang een muzikant ergens als werknemer ingeschreven staat en in dienst daarvan zijn werk doet, is alles in orde. Enkel bij werkloosheid of ziekte kunnen er zich problemen voordoen. Maar niet elke zanger of muzikant heeft het geluk te werken onder een arbeidscontract. Ingeschreven zijn is in de sector eerder een uitzondering. In dat geval moet de muzikant erop toezien dat de organisator voor wie hij optreedt, voor hem sociale bijdragen betaalt. Jammer genoeg is ook dat vandaag eerder uitzonderlijk. Kom op zo'n manier maar aan voldoende dagen om te kunnen genieten van de sociale zekerheid zoals ziekteverzekering, werkloosheid, pensioen. Een oplossing zou zijn dat de muzikant gewoon als zelfstandige zou optreden. Maar aangezien de wetgever en de rechtspraak hebben uitgemaakt dat een muzikant altijd werknemer is, aanvaardt het Rijksinstituut voor Zelfstandigen geen aansluitingen meer van 'zelfstandige beroepsmuzikanten' . Er blijven de muzikant dan ook slechts vrij ingewikkelde constructies om zich min of meer in orde te stellen, zoals; - In je contract aan de organisator stellen dat hij aan de wettelijke verplichtingen moet voldoen en de 'werknemersbijdragen' betalen. - Een VZW oprichten en jezelf een statuut van werknemer geven en de bijdragen betalen - Een vennootschap oprichten en optreden als zelfstandig zaakvoerder of waarbij jezelf als werknemer ingeschreven staat. Dat brengt nogal wat kosten mee en administratie voor de kunstenaar zelf, wat een grote belasting is. Angel onder het gras is dat de arbeidswetgeving stelt dat de enige vennoot-zaakvoerder in een éénpersoons BVBA niet tegelijk werkgever en werknemer kan zijn. Bovendien blijft, ook voor zelfstandige kunstenaars, het K.B. van 1969 echter onverkort gelden dat zegt dat de kunstenaar altijd werknemer is! Bij wijze van conclusie kan dus gesteld worden dat een muzikant, vermits hij geen andere keuze heeft, in principe verplicht is zich als werknemer op te stellen ten aanzien van de schouwspelorganisatoren die van zijn diensten willen gebruik maken. Bijgevolg zouden deze organisatoren zich moeten laten registreren als werkgever en sociale bijdragen moeten inhouden op het loon van de artiest. Daarbij stelt zich dan weer de vraag wie eigenlijk als 'werkgever' moet aanzien worden. De organisator ? De manager? Het boekingskantoor of de groepsleider? Of uit onwetend of uit onwil van de organisatoren en het gebrek aan een administratief kader, gebeurt dat bitter weinig. Vele schouwspelartiesten hebben dan ook geen sociaal statuut, met een gebrek aan bescherming als gevolg. Deze vaststeJling is langzamerhand en onder druk van belangenverenigingen doorgedrongen tot de wetgever en nu valt er enige beweging waar te nemen. De kunstenaars staan gelukkig niet meer alleen, er bestaan verenigingen die hun belangen verdedigen zoals Zamu en Vzw Poppunt Vlaanderen. ZAMU is de beroepsvereniging van ZAngers en MUzikanten. Voorzitter is Johan Verminnen. ZAMU zet zich in voor zangers en muzikanten uit de lichte muziek. Zij komt op voor de belangen van de artiesten t.o.v. de overheid, de muziekindustrie, SABAM, .... Sinds 7 jaar reikt de Zamu Music Awards uit aan verdienstelijke zangers, muzikanten in diverse categorieën. (ZAMU, Steenstraat 23, 1000 Brussel- Tel 02 548 24 70) De vzw POPPUNT Vlaanderen werd opgericht in 1998. Enkele enthousiastelingen uit bestaande initiatieven op vlak van de 'lichte muziekcultuur', zeg maar Popmuziek in al haar facetten en kruisbestui vingen, besloten samen te werken om een oude droom. te realiseren: Het opstarten en realiseren van een landelijk steunpunt voor de lichte muziek. (POPPUNT Vlaanderen vzw, Driekoningenstraat 48, 9100 Sint-NiklaarTel. (03) 765 07 48 - Fax: (03) 765 07 47 - E-mail: info@poppunt.be - http:// www.poppunt.be) Samenwerken levert blijkbaar resultaten, want de ministers Onkelink:x (Werkgelegenheid) en Van Den Broucke (Sociale Zaken) werken volop aan initiatieven. Onlangs besliste Onkelinx tot een hervorming van de werkloosheidsverzekering voor artiesten. Inzake het sociale statuut zijn er ook voorstellen gelanceerd, maar daarover bestaat tussen de kunstenaars (plastische kunsten, schrijvers, podiumkunstenaars, muzikanten) nog geen eensgezindheid. Maar er komt blijkbaar schot in de zaak en Zamu hoopt dat het dit jaar eindelijk tot een goed einde komt.

4

verlamd. Intussen werd er ook aan de theoretische kant van de opleiding gedacht. Sam volgde lessen aan de muziekschoo l 'De Noorderkempen' en musiceerde bij het jeugdorkest en later bij de Meerse Brassband 'St.Rosalia' , waar hij de cornet bespeelde. Heel belangrijk daarbij was dat hij de muziek praktisch kon beoefenen, terwij l iemand die alleen muziekschool volgt vaak door te veel theorie en 'solfège' kapot wordt gemaakt. Aan zijn lesgevers bij de fanfare heeft Sam naar eigen zeggen heel vee l te danken. LucVan Bladel en Staf Mertens waren zeer bekwame en vooral begeesterde begeleiders die hun leerlingen voortdurend stimuleerden. Zij hebben Sam goed en wel op de sporen gezet.

Stan and the Man Vanaf het 3' middelbaar trok Sam naar het H. Grafinstituut in Turnhout om er aan de muziekafdeling van de kunsthumaniora te studeren. "Het was een mooie tijd met~ omwille van de kleine klasjes ~ voor iedere leerling veel aandacht. We hadden ook goede leerkrachten, o.m. Inge Mertens". Intussen worden her en der muziekgroepjes opgericht, die vaak ~ om puberale redenen ~ maar een kort leven beschoren zij n. Op een keer belandt Sam, zoals dat vaker voorkwam, in de "Gouden Toets" en is Luc Meyvis daar op de drums bezig. Luc stelt Sam voor om bij zijn groep 'Stan and the Man' te komen. Dat waren Geert Standaert, Luc Meyvis, Rik Ooms (Floeren Aap), Florejan Verschueren, Johan Brooders en later zangeres Lea Van Den Broeck. Sam en Florejan, amper 15 jaar oud, verschilden deftig in leeftijd van de andere bandleden, maar voelden zich er heel goed bij. "Dat generatieverschil gaf mij energie. De in mijn ogen oude bandleden lieten ons di ng doen en daardoor kon ik veel meer uit de muziek halen dan voorheen. Ik was niet meer afgeleid door het voortdurend gekibbel dat ik daarvoor had met mijn leeftijdsgenoten en dat dikwij ls niets met het wezen van de muziek te maken had". Drie jaar heeft Sam met deze 'coverband' opgetrokken, waarvan wij ons onder meer de optredens bij de Fietspadenacties herinneren. Daarnaast speelde Sam met Flor Yerschueren en zoon Florejan onder de naam 'Mistories' zigeunermuziek, folk en eigen composities. 'Mistories' kon je in het Hoogstraatse destijds meermaals aan het werk zien.

'Mistories' met Flor en Florejan Verschueren en Sam Vloemans. Solo 'boven op de toog' in café Bus ter.


MAN IN DE MAAND Weldra in de Warande

Pieter Embrechts en het Famosorkest Blazers zonder Bläzers

Conservatoria in Antwerpen en Rotterdam Sam rondde zijn middelbare studies in Turnhout met goed gevolg af en zou er nu echt voor gaan. Op kot in Antwerpen en er studeren aan het muziekconservatoriu m. Hij maakte zich al snel de gewoontes van de muziekstudenten eigen: 's avonds in de cafeetjes muziek spelen, deelnemen aan 'jamsess ies'. Zo belandde hij op een keer in 'Den Buster' (bij de Grote Markt) en vroeg aan een van de muzikanten die aan de toog zat of het waar was van die 'open jam'. Openjam is een sessie waaraan iedereen die wil, kan meespelen. Die muzikant bleek Jef Van Gooi te zij n, ook uit deze streek afkomstig en bibliothecaris in de Antwerpse Academie. Jef bleek zo wat het 'lichtpunt' te zij n voor studenten uit de Noorderkempen. Hij maakte Sam wegwijs in de Antwerpse muziekscène. Met Jef speeldeS amin 'Chord on blues' en speelden ze in talrijke cafés Met o.m.Bruno Meeuws (Wizzards of Ooze) maakte hij deel uit van 'Jurassic Jazz' . Later organiseerde Sam zelf de wekelijkse jamsessies in het befaamde Swingcafé' op de SuikerruL

"Die faam is ondertussen spijtig genoeg naar de vaantjes, want het café is overgenomen door onze ondernemende Noorderburen. In plaats van swingende blues en jazz serveert men er nu kleffe snacks, gericht op de Nederlandse toeristen en ten bate van de eigen portemonnee." Omdat hij als en ige trompet-leerling in de Jazzafdeling geen referentie of concurrentie had, bestoot Sam na zijn eerste jaar verder te gaan studeren aan het Rotterdamse conservatorium. Hij bleef in Antwerpen wonen en pendelde samen met vele Vlamingen naar het Noorden. Het zou een hectische periode worden, verdeeld tussen lessen volgen en elke week drie tot vier avonden optreden op diverse podia. "Een heel leerrijke tijd, praktisch gericht. Dat is trouwens ook het voordeel van het Nederlandse systeem van onderricht. Zeer technisch gericht, je leert er uitstekend je instrument bespelen. Nadeel is dan weer dat eigenheid en originaliteit op de tweede plaats komen". Sam haalt hier het voorbeeld aan van de beroemde saxofoonspeelster Candy Dulfer. "Zeer hoge technische kwaliteit, maar alles wat ze speelt en hoe ze het speelt is al een keer eerder gebracht. Weinig of geen verrassingen."

"Ja, ja, ... dat is zeer interessant, wat u daar niet zegt !" Pieter Embrechts, stuwende kracht achter de Kakkew ieten, ontploft in vele richtingen. Zanger, acteur, componist, ... constant zoeke nde creatieveling. Zijn medespelers? Zij zijn gekend van de Kakkewieten, Zita Swoon, Groovemania, El Tatto Del Tigre, W awadadakwa, Metal Molly, Flowers For Breakfast, De Roovers . .. Wat mag u verwachten ? Een swingend, indringend, af en toe dolkomisch, vurig en ontroerend toneelconcert met als basis: het lied. Eigen en bestaande toneelteksten : sommige verteld, sommige gezongen zoals het grote voorbeeld Brei zo vaak deed in liederen als b.v. ' Jef'. Kleine liedjes, grote verhalen over het leven, de liefde, de onmacht, de vriendschap, het nu, het toen, de taal en alle redenen die goed zijn om te feesten. Komt dat z ien ! ! ! Met Benjamin Boutreur, Frank De Ruytter, Sam Vloemans, Tobe Wouters, Steven Van Gooi, Stoffel Verlackt, Bart Voet, Stephen Charmin (Drummerke Drum) en Pieter Embrechts. Data: 28-04-2001 om 20:15- Prijs 400 BEF

5


MAN IN DE MAAND hij trouwens weer in de Warande met Pieter Embrechts en het 'Fam(ilsorkest' met het toneelconcert 'Blazers zonder Bläzers' (zie kader). Je merkt het, Sam wil niet uit één ruif eten, maar van zoveel mogelijk muzieksmaken proeven. Sommige van zijn collega's appreciëren dat minder, zij houden van duidelijkheid. Je bent of pop, of folk, of klassiek, of jazz of latin of nog iets anders . Sam is liefst alles tegelijk, alles wat ervaring en vakmanschap oplevert. Vóór alles wil hij niet in één hokje geplaatst worden.

Eigen ding

Intussen kreeg Sam steeds meer aanbiedingen om her en der te komen spelen. Gevolg: weinig tijd om te studeren. Dat moest tot conflicten leiden. "De laatste keer dat ik examen moest afleggen had ik zelfs zo goed als niet gerepeteerd. In de auto op weg naar Rotterdam hebben we een en ander geprobeerd. Het resultaat was er dan ook naar. Ik mocht gelijk na het examen terug binnenkomen en een leraar stelde me de vraag die ik me zelf ook had kunnen stellen: kiezen tussen spelen of studeren." Een aanbieding voor een contract van drie maanden als begeleider bij theatergroep 'Het Paleis' (het vroegere jeugdtheater) gaf de doorslag. Sam besloot met de school te kappen.

Zelfstandig muzikant Sindsdien is Sam's agenda goed gevuld met diverse projecten, waar hij zich voluit voor geeft. Uit 'l iefde voor muziek' maar nu ook om in zijn levensonderhoud te voorzien. Vanzelfsprekend is dat niet, podiumkunstenaars in het algemeen en muzikanten in het bijzonder hebben op dat vlak geen benijdenswaardige positie, wegens het ontbreken van een wettelijk statuut. (zie kader). Gelukkig kan Sam daar een mouw aan passen door gedurende een aantal maanden per jaar vast te werken voor theaterprojecten zoals ' De Kakkewieten', 'Garifuna', 'W.A.C.K.O.' en 'Het Paleis'. Al deze projecten hebben gemeen dat ze als het ware een coöperatieve vennootschap vormen, die telkens theater- en muziekprojecten brengen in een wisselende bezetting van wel 30 acteurs en muzikanten. Tijdens de tournees zijn deze vast in dienst van het gezelschap en is hun sociaal statuut geregeld, ze zijn dan gewoon werknemer. Sam woont nog in Antwerpen, maar is meer 'on the road' dan thuis. Ook in onze contreien is hij af en toe mee te maken. Vorigjaar was hij met 'Les fournisseurs du son' van Martin Jansen (Man in de Maand in augustus 1998) te gast in de Movie in Hoogstraten. Ze spee lden live muziek bij de stomme film "The Genera!" van en met Buster Keaton, een project dat startte in het Antwerpse filmmuseum en regelmatig een vervolg krijgt. Ook met de jonge theatergroep 'Bronstig Veulen' speelde hij in een stuk van Don Verboven, ook jong aanstormend talent uit de streek. De

6

inspiratie voor dit stuk vond Don trouwens ook in Hoogstraten. Het behandelde de persoon (of meerdere personen) van Gunther Bouillon, die zichzelf ' Indiaan' vond en een heuse Wigwam in de tuin had staan. In 1998 trok hij dan weer heel de Benelu x rond met de Cubaanse groep ' La Banda XXI'; een kleurrijke en viriele band, waarvan hij heel wat opgestoken heeft. " Die Cubanen bleken met het ritme in hun lijf geboren te zijn en dat merkje aan hun spel. Niks scholing of opleiding, gewoon intuïtie en veel spelen". Vorige zomer musiceerde hij bij Hans De Booy en Stijn Meuri s in 'Boterhammen in de Stad', de opvolger van 'Boterhammen in het Park ' . Vorig jaar is hij dan weer door Erik Mellaerts gevraagd als sessiemuzikant in het VTM-programma ' De Plaatgast.' Van Els De Schepper. "Een belevenis om met zo' n gitarist te mogen spelen". Ook leverde hij zijn bijdrage voor de CD van saxofoni st Frank De Ruytter. De laatste weken van 2000 dwei lde hij hetland af met het Kakkewietenproject 'Duveltjeskermis'. Een felgesmaak t en drukbezocht muziekprogramma voor senioren met liedjes uildejaren '30 en '40en '50. Binnenkort staat ('\!'·, Ij

Volop Caraïben met 'La Banda XXI'

Naast het spelen voor en met, werkt Sam naarstig aan zijn eigen ding. Dat is momenteel de door hem samengebrachte zevenkoppige groep 'GrandGroove'. De jonge twintigers uit het Antwerpse spelen een instrumentale mix van latin-jazz en funk . De meeste composities en arrangementen zijn van de hand van Sam. GrandGroove speelt bewust instrumentale muziek en wil bewijzen dat je met lali n-g rooves, strakke fu nkritmes en soulvolle jazzsolo's een opwindend verhaal kan brengen. De groep debuteerde in augustus vorig jaar op "Monster Talent Hunt 2000''. Tussen de 24 1 demo-inzendingen en 80 online gekeurde tracks werden 16 finalisten gekozen, waaronder GrandGroove. De lovende kritieken - Jan Hautekiel " De meest aanstekelijke funkjazz die ik in jaren heb gehoord!" - en een concert op de Cultuurmarkt in Antwerpen brachten GrandGroove in ' Jazzlabseries', een jazzconcertprogramma in de grootste Vlaamse steden. Dat alles is niet onopgemerkt gebleven in de hogere regionen van muziekland. Recent heeft Sam de kans gekregen en gegrepen om voor en met Dirk Ghods te werken .. Dirk Ghods is de manager van o.m. Toots T ielemans en de geluictsstudio van diens vriend , Yves Mergaarts, wordt door de groten der aarde (o.a. Bruce Springsteen, Céline Dion, ... ) zeer gewaardeerd. Sam krijgt van hem een half j aar de tijd om zich op het terrein van arrangementen en composities te bewijzen. "Het is daarin dat ik uiteindelijk mijn toekomst zie; schrij ven, arrangeren en misschien producen. Door mijn fysieke toestand ben ik kwetsbaar, het leven van muzikant is fysiek zwaar en ik weet niet hoe lang ik zulk een leven aankan. Maar ook als zulks het geval zou zijn, wil ik van de muziek mijn leven blijven maken!".

-

~-


VANUIT BET STADHUIS ... Nieuwe milieuraad volgens de voorschriften Landbouwsector roert zich Kortelings wordt de Hoogstraatse milieuraad opnieuw samengesteld. Bij elke nieuwe legislatuur moeten ook de adviesraden opnieuw samengesteld worden. Het schepencollege en de kersverse schepen van leefmilieu René Sprangers hebben alvast goede intenties gemaakt. De adviesraad voor natuur en milieu zal voortaan samengesteld worden zoals de richtlijnen het voorschrijven. Dit betekent dat één derde van de leden uit de milieu- of natuurverenigingen moet komen. Het is ooit anders geweest. De beginjaren waren immers gekenmerkt door tal van strubbelingen. De landbouwsector had op zeker ogenblik zelfs een overwicht van 10 vertegenwoordigers tegenover vijf voor de natuurgroepen. Niet verwonderlijk dat de CVP in de oppositie nu sterk van leer trekt tegen de nieuwe plannen. De ex-schepenen Desmedt (landbouw)en Van Looy (milieu) ku nnen zich allerminst verzoenen met de nieuwe plannen en ook het nieuwe CVP-raadslid Ward Baets vindt het een belediging voor de landbouwsector.

Moeilijke start Tien j aar geleden o ndertekenden de gemeente Hoogstraten en de Vlaamse gemeenschap een overeenkomst over het gemeente lijke milieuen natuurbe leid. Het zogenaamde M INA-beleid. Een van de verplichtingen van het gemeentebestuur was het opstarten van een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur binnen de tijdspanne van 6 maanden. In deze milieuraad moete n naast lokale milieu- en natuurverenigi ngen ook onderwijsinstellingen, soc ioculture le- en vormingsorgan isaties en beroepsgroepen en organ isaties opgenomen worden. In ruil daarvoor zou de Vlaa mse gemeenschap een jaarlijkse toelage geven van 10 frank per inwoner en 42 frank per hectare. Zes maanden later werden de oprichting en de statuten van een gemeentelijke milieuraad goedgekeurd. Deze adviesraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het leefmilieu in de gemeente. Zij kan voorstellen doen in verband met mi lieuaangelegenheden en heeft een informatieve en opvoedende taak bij de bevolk ing in zake milieuaangelegenheden. Z ij geeft ook advies inzake milieuaangelegen heden. Volgens de statuten bestaat de milieuraad uit drie soorten leden. Vooreerst zijn er de stemgerechtigde leden . Dit zijn de vertegenwoordigers van elke vereniging of organisatie die volgens hun statuten belangstelling betonen voor het leefmilieu in de gemeente en personen met enige deskundigheid inzake leefmilieu. Daarnaast zijn er de raadgevende leden. Dit is op de eerste plaats de schepen van Leefmilieu. Hij za l de raad voorzitten. Daarnaast zetelen er raadsleden van de gemeenteraad evenredig met de grootte van de fractie. Als laatste is er de gemeentelijke milieuambtenaar die de functi e va11 secretaris waarneemt. De stemgerechtigde leden kunnen rond bepaalde thema's beroep doen op deskundigen of ambte naren van openbare besturen . Dezen hebben echter evenmin stemrecht . Deze statuten werden door de toenmalige ge-

mee nteraact op 25 mei '92 eenparig goedgekeurd.

Invulling Moeilijker werd het evenwel wanneer het om de concrete invulling ging. De toenmalige schepen van Leefmilieu Marcel Van Ammcl riep op zeker moment alle kandidaten die zich hadden aangemeld voor deze adviesraad bij elkaar en zij werden allen als lid erkend. Zo waren de milieugroeperingen met 5 vertegenwoordigd , de middenstandsorganisaties met één lid, de w erkgever, werknemer s . sc hol en of

Voormalig schepen van Leefmilieu Marcel Van Ammel viste bij de oorspronkelijke samenstelling van de milieuraad in '92 ver achter het net. Het werden drie miserabele jaren waarbij van enige samenwerking geen sprake was.

oudercomités helemaal niet. Twee dorpsraden waren eveneens vertegenwoordigd. Dam·tegenover stond dal er 10 landbouworganisaties vertegenwoordigd waren en ook nog 5 zogenaamde deskundigen. Op die manier werden de volgende personen en organisaties lid van de nieuwe Hoogstraatse adviesraad voor natuur en milieu: Algemeen Boerensyndicaat, Landelijke Gilde Hoogstraten, Bedrijfsgilde Rund vee Hoogstraten, Bed rijfsgilde Tu inbouw 1-Ioogstraten, Bedrijfsgilde Varkens Hoogstraten, Bedrijfsgilde Pluimvee Hoogstraten, Agra Hoogstraten, KVLV Hoogstraten, KLJ 1-Ioogstraten, Groene Kring Hoogstraten NCMV Hoogstraten, Vereniging voor milieueducatie afdeling Hoogstraten, Jeugd Natuur en Milieu Hoogstraten, Velt Hoogstralen , De Wielewaal Hoogstraten, vzw Natuurreservaten Hoogstraten Antwerpse Jagersvereniging afdeling Hoogstraten Do rpsraden van Meer en Meersel-Dreef. Ook een viertal deskundigen. de vertegenwoordigers van de fracties in de gemeenteraad, de milieu-ambtenaar en de schepen van Leefmilieu maakten de raad rond. De toenmali ge oppositiepatij Agalev kon z ich hoegenaamd niet verzoenen met deze man ier van werken en met de samenstelling van de raad. Volgens haar was de samenstelling hoegenaamd niet reglementa.ir en was ze bovendien onevenwichtig e n veel te log. Zij stelde daarom voor om het geheel over te doen en een evenwichtige samenstelling na te streven.>> Het kan toch niet zij n dat iedereen die zich ook maar kandidaat stelt, automati sch lid wordt. Dit zou voor potentiële vervuilers interessante mogelijkheden bieden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn>> aldus de Agalev-woordvoerder. Volgens een richtlijn van de secretaris-generaal van AMINAL (Ad ministratie Mil ieu, Natuur en Landinrichting) zou de gemeentelij ke adv iesraad voor natuur en milieu moeten bestaan uit 9 vertegenwoordigers van deel- en belangengroepen, te weten- milieugroeperingen (2), werkgevers ( I), werknemers (2), landbouwers (I), sociale organi saties (I), socio-culturele organisaties ( I), en oudercomi tés /scholen ( I). Daarnaast I vertegenwoordiger per politieke partij, niet stemgerechti gd vertegenwoordiger in de gemeenteraad, I milieuambtenaar. I niet stemgerechtigd gemeentelijk ambtenaar die het secretariaat waarneemt, de schepen van leefm ilieu en 3 vertegenwoordigers als deskundigen waaronder eventueel een vertegenwoordiger van Aminal. De reacties van de hogere overheid bleven niet la ng ui t. Er kwa m en opmerk ingen van AMINAL en van Gemeenschapsminister De Batselier over het statuut van de milieuraad zoals die door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Er werd voorgesteld deze statuten te wijzigen zoals de milieuconvenant voorschrijft, zodan ig dat volgende o rgan isaties opgenomen konden worden als stemgerechtigde leden : loka le milieu- en natuurverenigingen, onderwijs in ste ll ingen, socio-culturele en vormingsorganisaties en beroepsorganisaties. Voor de stemgerechtigde leden werd voorgesteld : 5 afgevaardigden uit landbouworganisaties

7


GEMEENTERAAD 5 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen Telkens 1 afgevaardigde uit de volgende sectoren ; indu s trie , werknemersorganisatie , middenstand sorganisaties, midden standsorganis atie , soc io-culturele vo rmingsorganisaties, onderwijsinstellingen Tijdens de bespreking in de gemeenteraad onstond er een flink debat tussen schepen Coenegrachts en oppositieraadslid Verhulst die vond dat 5 afgevaardigden voor de landbouw onredelijk was. Waarop Coenegrachts uiteindelijk de vraag opriep wie er hier in de streek nu eigenlijk het meeste impact heeft op het milieu. <<70% van de gronden wordt ingenomen door land- en tuinbouw !».Uiteindelijk hakte burgemeester Van Aperen de knoop door en liet stemmen op een nieuw voorstel met 15 stemgerechtigde leden. Hierbij zouden de werknemers, de socio -c ulturele organisaties, WIKAHO, en middenstand elk 1 afgevaardigde in de raad krij gen. Als socio-culturele vereniging zou Agra Hoogstraten in de raad zetelen, wat een extra vertegenwoordiging van de landbouwsector inhield. Voor milieu - e n natuurverenigingen stelde hij 4 afgevaardigden voor (Wielewaal, JNM, jagers en Velt) terwijl de land- en tuinbouw er uiteindelijk 6 zouden krijgen (rundvee, varkens, pluimvee, tuinbouw, Groene kring, ABS).Agalev trok erg van leer tegen dit nieuwe voorstel dat nog erger was dan het voorgaande maar moest de duimen leggen bij de stemming.

Nieuwe legislatuur, nieuwe milieuraad ('95) Op 1 j anuari '95 startte een nieuw gemeentebestuur, weliswaar met dezelfde coalitiepartners

~~~ ~o~fl~~~a~~~ INOX ROOKKANALEN

Realiteit

Voorelke brandstof is er een specifieke toepassing, nl. een keuze uit ENKELWANDIGE, DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering ininox.

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03 / 314.47.55 Fax 03 / 314.80 . 65 1b

8

CVP en KVB. en zoals het in de statuten van de milieuraad staat moest ook deze adviesraad opnieuw samengesteld worden. CVP' er lef Van Looy was als schepen van leefmilieu Marcel Van Am mei opgevolgd en er zou een kentering komen in het bestaan van de milieuraad. Op 22 mei werden er nieuwe statuten voorgelegd aan de gemeenteraad en deze werden eenparig goedgekeurd. Ook de oppositiepartij Agalev legde zich bij het voorstel neer. Niet zozeer uit overtuiging dan wel om de nieuwe adviesraad een kans te geven en later te evalueren. Slechter dan de toestand tot dan toe geweest was kon het bijna niet meer.. Toch vreesde de oppositie dat ook deze milieuraad een flop zou worden. De raad werd immers veel te groot en was nog steeds niet samengesteld volgens de richtlijnen zoals weergegeven in de milieuconvenant De landbouwsector kreeg een even grote vertegenwoordiging als de milieugroeperingen en dat was toch nooit de bedoeling geweest. Wanneer de schepen daarop attent gemaakt werd, repliceerde hij met de bedenking dat de milieujongens ook nog altijd kans maakten o m via de dorpsraden of andere organisaties in dit adviesorgaan te geraken. Volgens de nieuwe statuten zou de milieuraad voortaan kunnen bestaan uit : - 6 vertegenwoordigers uit de landbouwsector - 6 vertegenwoordigers uit de milieusector - 6 vertegenwoordigers uit de dorpsraden die indirect de socio-culturele organisaties vertegenwoordigen - 6 vertegenwoord igers uit de diverse sectore n : middenstandsorganisaties ( 1), industrie ( 1), werknemersorganisaties (4) Al deze afgevaardigden zijn stemgerechtigde leden. D aarnaast zete len nog de raadgevende leden die zijn : de schepen van leefmilieu als voorzitter van de raad, de milieu-ambtenaar als secretaris , een aan tal leden van de gemeenteraad evenredig met de vertegenwoordiging in de gemeenteraad, en personen met enige deskundigheid inzake leefmilieu. Tot slot kunnen er ook externe deskundigen uitgenodigd worden om toelichting te geven over bepaalde milieuaspecten.

Uiteindel ijk blijkt dat er een twintigtalleden de milieuraad bevolkten. Ria Van Aelst (dorpsraad Meerle) werd voorzitster en verder zetelden 4 leden van de natuurverenigingen en 4 afgevaardigden van de landbouwsector, naast telkens één vertegenwoordiger van de dorpsraad, WIKA HO, UNIZO (middenstand), ACW. KVB en CVP hebben twee afgevaardigden, Agalev één. Schepen Van Looy en milieubeambte Sonja Leemans maakten het geheel rond. De milieuraad kwam een keer of drie, vier per jaar bij elkaarrond thema ' s als het opstellen van een milieubeleidsplan , het containerpark, de huisvuilophaling, het meetnet voor waterkwaliteit, het GNOP, enz. Marcel Adriaensen, lid van de milieuraad en afgevaardigde van De Wielewaal , is tevreden over de goede verstandhouding in de raad en uiteindelijk al bij al gematigd positief over de werking. Toch vingen wij elders heel wat kritischer geluiden op over de werking. Zo zou de raad zeker niet optimaal gefunctioneerd hebben en viel er heel wat kritiek op het gebrek aan bezieling en tijdsbesteding van de voormalige schepen van leefmilieu. Een milieuraad moet meer zijn dan alleen maar een verplichti ng, door de hogere overheid opgelegd, in ruil voor wat subsidies.

De nieuwe schepen van Leefmilieu René Sprangers (Hoop) wil de milieuraad samenstellen volgens de richtlijnen van de hogere overheid. Milieuorganisaties zullen een grotere vertegenwoordiging mogen afvaardigen.

Nieuwe impuls krijgt kritiek De nieuwe gemeenteraad is enkele maanden geleden aangetreden en dus moet nu ook de milieuraad opnieuw samengesteld worden. Schepen van leefmilieu René Sprangers heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de puntjes op de i te zetten en de samenstelling van deze ad viesraad conform te maken met de richtlijnen van de hogere overheid. In de gemeenteraad van februari werden de nieuwe statuten goedgekeurd. Voortaan zal één derde van de stemgerechtigde leden afkomstig moeten zijn uit de milieubeweging. Er zal ook gestreefd worden naar een aanwezigheid van één derde vrouwen. Voortaan zullen de zittingen van de milieuraad openstaan voor het publiek en politieke mandatarissen en werknemers van het stadsbestuur mogen niet zetelen. De CVP 'ers uit de oppositie hebben het erg moeilijk met deze gang van zaken. De exschepenen Desmedt (landbouw) en Van Looy (milieu) opperen dat de landbouw, die hier zo belangrijk is, met maar twee afgevaardigden ondervertegenwoordigd is. Schepen Sprangers verdedigt zich met de stelling dat de samenstelling is zoals aangegeven in het milieuconvenant Maar volgens Jef Van Looy is dit slechts een aanbeveling en geen verplichting. Ward Baets, nieuw raadslid van CVP en in het dagelijks leven di recteur van het Proefbedrijf der Noorderkempen, is bovendien van mening dat twee afgevaardigden uit de land- en tuinbouwkringen op 2 1 leden een belediging is voor de landbouwsector in de streek. Wanneer raadslid Van Looy er nog eens op aandringt dat de landbouw meer vertegenwoordigers zou krijgen, repliceert schepen Sprangers dat die dan ook wel een plaats zullen innemen via de socio-culturele organisaties. Hiermee speelt de schepen de bal terug naar zijn voorganger die in het verleden meermaals dezelfd e argumentatie gebruikte naar de natuurverenigingen toe. De nieuwe samen stelling wordt goedgekeurd door KVB, met uitzondering van raadslid Karel Aerts, en Hoop en Agalev. CVP stemt tegen. << Dit is dan een verkeerde start» besluit Annie Desmedt.


GEMEENTERAAD

Belgica-plant definitief naar af ? Op 22 februari besliste Vlaams Mi ni ster van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua om de milieuverg un ning voor het serrecomplex van Belgica-plant te weigeren. Voordien had de Bestendige Deputatie van de prov incie Antwerpen hetzelfde gedaan doch de eigenaars van het bedrijf waren hiertegen in beroep gegaan. De uiteindelijke beslissing zou van de minister afhangen. Dat men er in Hoogstrate n toch niet zo erg gerust in was bewijst de ultieme actie die zaterdag voordien gehouden werd in het centrum van Hoogstraten. Een honderdtal buurtbewoners en tegenstanders van het megaproject hielden een opgemerkte protestwandeling door het centrum. Nu uiteindelij k de beslissing gevallen is kan enkel nog het beroep bij de Raad van State roet in het eten van de tegenstanders strooien. Wij willen u echter de argumentatie van de Minister van Leefmilieu omtrent de weigering niet onthouden en drukken ze hier af zoals het bericht ons bereikt heeft vanuit het kabinet. Per sm ededeling van het Kabinet van M inister V era Dua, Vla ams Minister van Leefmilieu en landbouw 22 febru ari 200 1

Geen vergunning voor nieuw serrecomplex Belgicaplant Vlaams min ister voor leefmilieu en landbouw Ve ra Dua heeft de milieuvergunning voor een nie uw grootschalig serrecomplex in Hoogstraten in beroep geweigerd. Daarmee wordt de beslissing van de Bestendige Deputatie bevestigd. Dit complex- 15 hectare, 7 meter hoog - was gepland in een momenteel nog vrij open landschap. De weigering is in hoofdzaak gebaseerd op twee motieven : - het spaarzaam omgaan met de resterende open ru imte. De gemeente Hoogstraten is weliswaar gekend als centrum van glastui nbouw, doch de bestaande bedrij ven bevinden zich ten noordoosten van de woonkern van Hoogstraten. Dit

Zaterdag 17 februari hield het actiecomité «Geen Glas maar Gras» nog een laatste protestmars om het tij alsnog te doen keren. B uurtbewoners, milieuactivisten, verontruste inwoners, afgevaardigenden van de politieke partijen SP, Agalev en Hoop, ze waren er allemaal. En met succes, een week later werd de milieuvergunning door de Minister van Leefmilieu geweigerd. proj ect is gesitueerd ten westen van Hoogstraten, palend aan een nog vrij open landschap, dat gekenmerkt is door al dan niet grondgebonden landbouw. Duurzaam gebruik van de open ruimte betekent dat nieuwe grootschalige glastuinbouwbedrijven bij voorkeur worden ingeplant in de nabijheid van bestaande serrecomplexen en aldus geen grote aaneengesloten stukken open ruimte kunnen aantasten. - de verstoring van de waterhu isho uding van de ondiepe grondwaterlagen. Illustratief is dat door het aanbrengen van een verharding van 15 hectare, er naar schatting max. 112 milj oen liter regenwater niet meer zou kunnen infiltreren in de bodem en de ondiepe grondwaterlagen, met alle gevolgen naar verdrogi ng van de bodem toe. Het huidige milieubeleidsplan (MINA 2-plan) erkent verdroging als één van de belangrijkste knelpunten voor het mil ieu bele id, en geeft acties aan die infi ltratie van regenwater in de bodem moeten bevorderen. De lokale water-

afvoer loopt eveneens het risico bij langdurige en zware regenval o ntregeld te worden. Het regenwater wordt weliswaar opgevangen en aangewend als gietwater voor de serreteelten, doch eenmaal deze buffe rbekkens volledig gevuld zij n, zal de afvoer van het overtollige regenwater dienen te geschieden langs een beperkt grachtenstelseL Daarnaast waren er nog enkele elementen die een rol gespeeld hebben in de evaluatie van het dossier : - de geplande locatie is gelegen binnen een "weidevogelgebied" (dit zijn gebieden waar landbouwers compenserende maatregelen kunnen krijgen voor het natuurgericht beheer van hun gronden, in fu nctie van het behoud van typische weidevogels. - het verkeersaantrekkend effect van een dergelij ke grootschalige vestiging - het fe it dat deze o pen landbouwruimte best voor grondgebonden landbouw gebruikt wordt.

OOIT ZUIDAFRIKAANS GEGETEN? van 7 tot 20 april komt er een groep zuid-Afrikanen in Hoogstraten. Zij vinden het een uitdaging om heerlijke Zuid-Afrikaanse gerechten klaar te maken voor de inwoners van Hoogstraten. Er zullen ook Zuid-Afrikaanse liedjes gezongen worden. De opbrengst is bestemd voor ontwikkelingswerk in de township ·orange farm· czwarte wijk> in de omgeving van JohannesburgPretoria.

MAANDAG 16 APRIL 2001 12.30 uur Karel Boomstraat 44 te Hoogstraten Kosten: volw. 250 fr.Kind 150 fr. vragen: c. crezée, tel. 03/31410 37 e-mail: crezee@planetinternet.be Dit is een initiatief van de evangelische kerk Hoogstraten

c: cv c: 0

Cl)

'-

cv

c. '-

0 0

>

E

üi

z

'0

l\'l l\'l

cv

'-

cc

cv cv > cv

0 :I:

9


Nieuws van het stadsbestuur Aanvraag reispaspoorten - nieuwe procedure Met ingang van 15 maartjl. werden de nieuwe onderrichtingen voor het aanvragen van reispaspoorten van toepassing. Zoals in het verleden worden de reispaspoorten aangevraagd bij de dienst bevolking op het stadhuis. Bij het indienen van de aanvraag worden twee gelijke pasfoto's voorgelegd met een eentonig lichte achtergrond (dus geen donkere of zwaar gekleurde achtergrond). Bovendien moet de aanvrager zich persoonlijk aanbieden op het stadhuis voor de ondertekening van het aanvraagformulier. De kostprijs van een nieuw reispaspoort blijft ongewij zigd en de betaling gebeurt bij het indienen van de aanvraag. Het reispaspoort wordt aangevraagd minimum 3 weken voor de vertrekdatum (normale procedure). Een verkorte duur is mogelijk, de zgn. spoedprocedure, waardoor het paspoort na 3 à 4 werkdagen beschikbaar is. De kosten bij deze snelle procedure zijn ook merkelijk hoger zoals u hieronder kan merken. Een reispaspoort kan aangevraagd worden voor één of voor vijf jaar en kunnenlater niet meer verlengd worden. Het afhalen van het reispaspoort gebeurt ook persoonlijk door de aanvrager die voor ontvangst moet tekenen. De kosten van een nieuw reispaspoort worden betaald bij het indienen van de aanvraag e n zij n als volgt vastgesteld: Geldigheidsduur van één jaar: normale procedure 750 bfr spoedprocedure 1.500 bfr Geldigheidsduur van vijf jaar: normale proceelure 1.950 bfr spoedprocedure 2.700 bfr Aan de kinderen jonger dan twaalf jaar worden reispaspoorten afgeleverd met een geldigheielsduur van twee jaar. De aanvraagprocedure verloopt identiek zoals hierboven beschreven en de kosten zijn als volgt: normale procedure 450 bfr spoedprocedure 1.200 bfr De reispaspoorten die thans nog in omloop zijn kunnen nog verlengd worden zoals in het verleden, voor zover de maximale geldigheidsduur van het paspoort beperkt blijft tot 5 jaar. De kosten van een verlening bedragen 400 bfr. Een goede raad: vraag tijdig uw reispaspoort aan - het bespaart u onnodige kosten en het paspoort zal tijdig afgeleverd worden.

Verplichte identificatie en registratie van schapen, geiten en hertachtigen In het kader van de uitbraak van mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk wordt nogmaals gewezen op de verplichtingen die men moet vervullen bij het houden van schapen, geiten en hertachtigen.

10

Het Sanitel-systeem heeft tot doel alle dieren, verplaatsi ngen van dieren, houders van dieren, ... te identificeren en te laten registreren . Op deze manier kan men bij ziekte-uitbraak sne l de besmette dieren lokaliseren, de contacten met andere dieren nagaan en de passende maatregelen treffen. De informatie inSanitel is dus essentieel in de dierengezondheidszorg en in de dierenziektenbestrijding. Het maakt een snelle interventie bij ziekte-uitbraken en een doeltreffende uitroeiing van dierenziekten mogel ijk. Voor de kleine herkauwers is dit van het grootste belang bij de bestrijding van o.a. monden klauwzeer, . .. Op 20/08/1996 verscheen dan ook in het Belgisch Staatsblad het KB dd. 02/07/1996 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen. Dit KB legt een aantal belangrijke verplichtingen op naar de houders van deze kleine herkauwers. Dit geldt dus voor iedere houder, ook de particuliere, en dit vanaf één of enkele schapen, geiten of hertachtigen. Het niet respecteren van deze identificatie- en registratieverplichting voor deze dieren is een overtreding van de geldende wetgeving die gesanctioneerd wordt met de voorziene administratieve en gerechte! ijke sancties waaronder de inbeslagname van de betrokken dieren.

Registratie - Elke persoon die verantwoordelijk is voor één of meerdere schapen, geiten of hertachtigen is verplicht aangifte te doen van zijn beslag, d. i. de plaats waar de dieren gehouden worden. - Elke verantwoordelijke dient per diersoort een register 'inkomende en uitgaande bewegingen' bij te houden. Uit dit register moet op elk moment kunnen opgemaakt worden wat de oorsprong en/ of bestemming is van de dieren. de datum van de beweging alsook het oogmerk dat de elieren dragen. - Tenslotte dient de verantwoordelijke jaarlijks vóór 15 januari een register '15 december' aan DGZ-Vlaanderen over te maken met vermelding het aantal schapen, geiten en/ofhertachtigen, het aantal geoormerkte vrouwelijke dieren per diersoort die ouder zijn dan 6 maand, het aantal andere geoormerkte dieren per diersoort en het aantal oormerken in stock per diersoort.

Identificatie - Elk schaap, geit of hertachtig dier moet door de verantwoordelijke geïdentificeerd worden met één erkend oormerk vooraleer het vertrekt uit het beslag van geboorte, of ten laatste op de leeftijd van 6 maand. De erkende oormerken worden verdeeld door DGZVIaanderen.

Voor verdere inlichtingen betreffende de registratie en de identificatie neem contact op met DGZ-Antwerpen: Hagenbroeksesteenweg 167, 2500 Lier. tel. 03/491 .03.45

Zapdag3 De jeugdraad organiseert dit j aar voor de 3de keer de Zapclag, een grote spelnamiddag voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar (lager en middelbaar onderwij s). Zapdag 3 vindt plaats op zaterdag 28 april van 13.30 tot 17.00 u. in De Mosten. De jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen kiezen uit allerlei workshops: o.a. bodypainting, taebo, DJ'en, breakdance en drama en improvisatie. Met de 6 tot 12 jarigen wordt een groot spel gedaan, ingekleed in een thema. In een doorschuifsysteem moeten de kinderen allerlei plezante opdrachten vervullen zoals schminken, sjorren, een milieuspel , een hindernisparcours, ren je rot (een actieve quiz) en estafetten. Deelname aan de Zapdag kost 50 Bef. Een drankje en zakje chips tijdens de pauze zijn inbegrepen. Voor de kinderen van 6 tol 12 jaar worden bussen ingelegd vanuit de deelgemeenten, hiervoor wordt wel een extra bijdrage van 50 Bef. gevraagd. Er hoeft niet vooraf te worden ingeschreven voor de Zapdag. Via de jeugdverenigingen en lagere scholen wordt nog een folder met meer informatie verspreid. Voor meer inlichtingen kan u ook terecht bij de jeugddienst, tel. (03) 340 19 52.

Surfen op de informatiesnelweg Je kan er niet om heen: de nieuwe media zijn een onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Maar wat hebben internet, CD-rom, e-mail, scanner en digitale camera nu te bieden? Daar geeft CyberSkillsTM met haar workshops een antwoord op. Surf mee op de informatiegolven! CyberSkillsTM is een project van het Strategisch Plan Kempen dat op minder dan twee jaar al meer dan 1500 Kempenaars over de vloer kreeg. Bedoeling was en is de mensen op één dag kennis te laten maken met internet, CD-rom, email en videoconferencing. Verder bestaat het cursusaanbod ook nog uit een halve dag scanning en eligitale camera. Maar ook voor een demonstratie WAP, touch-screen en andere nieuwe snufjes ben je hier aan het juiste adres. Al doende leert men en dus gaan de mensen na een korte uitleg zelf aan de slag in de workshops. Het is de bedoeling de mensen zelf zoveel mogelijk te laten ontdekken en de drempelvrees voor de nieuwe technologieën weg te nemen. Computervoorkennis is ook helemaal niet nodig. En iedereen is welkom, zowel particulieren als bedrijven. Het aantal deelnemers is beperkt tot twaalf per workshop, om een optimale begeleiding te kunnen garanderen. Op aanvraag kan het programma altijd aangepast worden en groepen kunnen altijd contact opnemen voor speciale data. Die data vind je overigens terug op de webs ite va n CyberSkills™. Geïnteresseerd? Surf dan even binnen bij HYPERLI NK " http: // www.cyberskills.be" ww.cyberskills.be. Voor informatie en inschrijvingen kanje steeds terecht bij CyberSkil/sTM, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout, tel. 014-400.100 of via cvberskills@cvberskills.be


Opening toeristisch seizoen Kempen zaterdag 21 & zondag 22 april2001

~SCIEXiON. ~

G

Elk jaar wordt het zogenaamde ' toeristische seizoen' officieel geopend. Dat gebeurt altijd op één centrale gastgemeente in de Kempen en dit jaar is Hoogstraten aan de beurt. Eigenlijk kun je de laatste jaren nog nauwelijks spreken van een echt 'seizoen ', want mensen gaan tegenwoordig gans hetj aar door op uitstap. Vroeger had je nog die traditionele openers zoals Pasen of 1 april maar de recreatieve mogelijkheden en het culturele aanbod zijn zelfs in het najaar en de winter zo groot dat niemand meer thuis hoeft te blijven.

Promotie voor de Kempen

Zoekwedstrijd

De opening van het Kempens toeristisch seizoen moet uitgroeien tot dé promotiedag voor de Kempen. Het is de bedoeling dat de eigen inwoners. de bezoekers or toeri sten hun weg vinden naar de toeristi sche infokantoren waar ze tal van nieuwe brochures ontdekken, niet in het mi nst over het aanbod van o nze eigen streek en de Kempen in het algemeen. Het is ook meteen de gelegenheid om eens uitgebreid rond te neuzen e n uzelf te overtuigen van de klantvriendelij khe id en de ruime dienstverlening in de toeri stische infokantoren.

Op zondag wordt de 'Zoekwetlstrijtl Kempen ' gelanceerd. Dit is een zoektocht die wordt opgedeeld in 5 verschillende lussen bestaande uit zowel wandel- als fietszoek toch ten. Elke tocht kan apart gereden worden en heert een aparte prijzen pot, maar er is ook een prijzenpot voor deelnemers die in de loop van het zomerseizoen de 5 zoektochten doen. Op zondag 22 apri l starten er slechts 2 zoektochten nl. een wandelzoektocht in Hoogstraten en een fietszoektocht in Turnhout. De overige drie zoektochten gaan pas later van start. Alle zoektochten blijven geldig tot eind augustus.

R

0

U

P

LOEWE.

Zaterdag 21 april De openingsdag op zaterdag is specifiek bedoeld voor de mensen uit de sector zelf. Hoogstraten o ntvangt dan een 350-tal genod igden uit gans de provincie Antwerpen. We mogen op deze dag ook Renaat Landuyt, minister voor toeri sme, verwelkomen. Naast de gebruikelij ke academische zitting en de receptie is het toch de bedoeling dat de genodigden aan de hand van een 'schatkaart' op ontdekkingstocht gaan door Hoogstrate n. De kunstschatten van de St.Catharinakerk, het begijnhof en een bezoek aan het toeri sti sch infokantoor staan zeker op het programma.

Zondag 22 april Opendeurdag in alle infokantoren Zondag wordt een echte pubheksdag die gepromoot wordt als een opendeurdag voor het toerisme in de Kempen. Dat mag je heelletterlijk nemen want op 22 april houden niet alleen de toeristische infokantoren opendeurdag maar ook attractieparken, recreatiedomeinen, musea enz. De brochure met daarin een overzicht van het toeri stische aanbod dat op zondag in de provincie Antwerpen de deuren openzet, is gratis af te halen in ons infokantoor.

Een feestelijk tintje Alle infokantoren zullen die dag hun bezoekers op een fees telij ke manier verwelkomen. Hoogstrate n doet dat met 'lekkers uit eigen streek' waaronder aardbeien en Begijntjes maar ook met swingende muziek. In de aardbeienkraam worden gratis aardbeien bedeeld maar j e kunt er ook een paar bakjes kopen. Kinderen krijgen een aardbeienballon. De VVV presenteert de chocoladen Begijntjes in diverse verpakkingen; uiteraard mag er ook geproefd worden. De Markriver Jazzband zorgt voor de muzikale noot met een openluchtconcert aan het stadhuis. Voor de echt geïnteresseerden zijn er korte rondleidingen in de Sint-Catharinakerk en het begijnhof. De VVV organiseert eengratis torenbeklimming.

Praktisch Opendeurdag infokantoor zondag 22 april: doorlopend open van I 0 tot 17 uur 'Lekkers uit eigen streek': Aardbeien& snoepkraam Open: St. Catharinakerk. begijnhof en Stedelijk Museum met tentoonste lling 'Eigentijds werk van Miryan Klein'. Rondleidingen: Sint-Catharinakerk: 13.30 uur - 14.00 uur- 16.00 uur Begijnhof: 11.00uur - l 3.00uur- 14.00 uur - 15.00 uur- 16.00 uur Toren beklimmin g: van 13.00 tot 16.30 uur Concert Markriver Jazzband: van 13.00 tot 17.00 uur voor het stadhuis. Aardbeienactie door de Hoogstraatse horecazaken: een speciaal aardbeienaanbod bv. zoetigheden met aardbeien zoals gebak, wafels, pannenkoeken, ijs, milkshake, cocktail... met aardbeie n!

Zelfbewust en individueel. • Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuii-PIP. • Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir. Loewe Calida 5772 ZP: 72 -cm-Super-Fiatlinebeeldbuis.

Leest u graag? Dan is dit mi sschien iets voor u! E lke tweede maandag van de maand komen een aantal enthousiaste me nsen om 20.00u bijeen om over een welbepaald boek te praten in de Hoogstraatse bibliotheek in de Linde nd reef Michel de Laet begele idt de g roep. De volgende boeken staan op de lees lij st voor de komende maanden: "Gloed" van Sandor Màrài op maandag 9 april 2001 " Witte ta nden" van Zadie Smith op maandag 14 mei 2001 "Werk" van Josse Depauw o p maandag 11 juni 200 1 Heeft u interesse? Kom dan eens langs in de bibliotheek van Hoogstraten, deze boeken staan voor u opzij aan de balie. Meer inli chtingen: te l 03/3 143261.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

~se-1 ~

G

EXiON. R

0

U

P

11


In de helft van de Hoogstraatse • • gezinnen IS er gsm. Een derde zit op het net! Uw communicatiegedrag in cijfers We worden er dagelijk mee om de oren geslagen. Fantastische cijfers over de groei van de nieuwe media: internet, e-mail, met gsm en zijn W AP, SMS-berichtjes en wat weet ik niet meer. Wie de cijfers gelooft, krijgt een minderwaardigheidscomplex. "Iedereen" zit namelijk op het net. En iedereen is draadloos "connected" met iedereen. Zo spre ke n gs m-o pe rato ren (Proximu s, Mobistar e n Orange) van een gezamenlijk abonneebestand van zo maar even 5.600.000 gebru ikers. Volgens dit cijfer zou dus meer dan 67 % van de+ 15-jarige belgen een gsm bij zich dragen. Dàt lijkt toch ook weer wat overdreven! De reden daarvoor is dat wanneer een toestel voor de eerste keer gebruikt wordt, bij de zogenaamde "first call", de gebruiker geboekstaafd wordt als abonnee bij die operator. Wanneer hij echter besluit de volgende keer van een andere operator gebruik te maken, wordt hij niet uitgeschreven maar nogmaals als gebruiker genoteerd. Op die manier zitten er bonderduizenden gebruikers dubbel genoteerd in de statistieken. Nog groter is de babelse spraakverwarring met het internet en aanhorigheden. Begrippen als internetaansluiting, surfers, gebruikers, internetbeschikbaarheid, en dergelijk worden door elkaar gebruikt. Telt een gezin van 4 leden met een internetaansluiting ook 4 gebruikers? Volgens sommige voortvarende tellers wel. Met de gratis aansluitingen van het laatste jaar hebben sommige gebruikers dan weer meerdere aansluitingen waarvan ze er slechts één gebruiken. Op die manier zijn er bonderduizenden "slapende" abonnementen. Nogal wat internetters maken gebruik van een aansluiting op school , universiteit of het werk. Zij hebben wel de mogelijkheid maar staan niet alsdusdanig genoteerd. En , is iemand die een internetverbinding heeft maar die de laatste 3 maand niet heeft gesurfd nog wel een gebruiker? Daarom besloot De Hoogstraatse Maand eens komaf te maken met de aan u opgedrongen twijfel annex minderwaardigheidsgevoel. Wij deden een enquête bij 115 gezinnen. De resultaten werden omgerekend naar 100 gezinnen. De keuze van de ondervraagden gebeurden "at random" op basis van de telefoongids. Op basis van de gezinssamenstelling (aantal kinderen) en met de kennis daaromtrent op Vlaams niveau konden we de wegingsfactor bepalen. Een weging was echter niet nodig omdat ons gezamenlijk profiel reeds meteen voldeed aan het Vlaams gemiddelde. Belangrijk is dat wij in deze enquête het gezin als referentie-eenheid gebruiken. We spreken dus niet van aantal gsm-toestellen of computers per 100 inwoners of volwassenen maar wél per 100 gezinnen. Met andere woorden; is er in het gezin aanwezigheid van gsm('s), internet,... of is er in het gezin "iemand" die kennis heeft van

12

gebruik van SMS, bijvoorbeeld, dan noteren wij dat gezin als positief voor dat onderwerp.

De vragen Hoeveel kinderen -12jaarl+12jaar? Hoeveel (klassieke) telefoontoestellen? Heeft u een fax? Hoeveel gsm-toestellen? Gebruikt iemand SMS-berichtjes (korte berichtjes door middel van gsm-toestel)? Staat de gsm constant, soms of zelden aan? Heeft u een (of meerdere) computers in huis? Heeft u een aansluiting op het internet? Hebt u een e-mailadres? Telebankiert u (langs het net)? Schrijft u soms brieven (privé)? Leest u soms/regelmatig De Hoogstraatse Maand?

Omdat er landelijk gezien nauwelijks betrouwbare cijfers ter beschikking zijn, valt het moeilijk Hoogstraten te positioneren. Feit is dat in precies de helft (50%) van de Hoogstraatse gezinnen één of meerdere gsm's aanwezig zijn, alles samen goed voor 89 toestellen. Dat betekent dat àls er een gsm-toestel in huis is, het er meestal meer dan één is. Het Jeeuwendeel van niet-gsm-bezitters vinden we bij de gepensioneerden en ouderen. Het zal u ook niet verwonderen dat in gezinnen met kinderen + 12jaar SMS bekende materie is. In 30 gezinnen is het gebruik van SMS bekend. Bij één gezin (met opgroeiende kinderen) wordt er zelfs het "komen éééten" mee afgeroepen.

per 100 gezinnen in Hoogstraten

soms bereikbaat

In 12% van de gezinnen staat er nog een ouwe getrouwe fax.

Computer, e-mail en afgeleide producten

Telefoon, gsm en aanhorigheden

zelden bereikb.aar

Van de gsm-bezitters is 59% constant bereikbaar en 31 % soms. Een groot gedeelte daarvan, samen met de l 0% die zelden bereikbaar is, zijn zij (meestal vrouwen) die het toestel meenemen "voor het geval ze ergens platte band rijden ... " Dat is een uitdrukking die staat voo r "veiligheidsgevoel''. Feit is wel dat er heel wat "verdoken" bezit is aan gsm's, mensen die er wel een hebben maar er niet mee staan pronken. Wél opmerkelijk is dat 43% van de gezinnen meer dan één klassiek toestel in huis hebben. Nogal wat gebruikers hebben een looptelefoon of een extra toestel op de slaapkamer. Voor deze tendens maken ouderen geen uitzondering.

altijd bereikbaar

In ruim de helft (53%) van de Hoogstraatse gezinnen zult u minstens een computer aantreffen, samen goed voor61 stuks. In 66% van deze gevallen hebben ze een internetaansluiting. Dus 35% van de Hoogstraatse gezinnen zit op het net. Daarvan hebben er op hun beurt 77% een email adres ofwel 27 % is per e-mail bereikbaar. Opmerkelijk is dat 19% van de gezinnen hun bankzaken regelen met de computer. In slechts 13% van de gezi nnen wordt de briefschrijfkunst (soms) nog beoefend. Gelukkig wordt er in 68% van de gezinnen De Hoogstraatse Maand nog gelezen. Er zijn dus toch nog zekerheden!

per 100 gezinnen in Hoogstraten

geen e-mail

e-mail


COMMUNICATIE

Hallo

Wat kost dat?

Razen over de digitale snelweg We hebben er in onze kleine enquête niet naar gevraagd, maar er bestaan meerdere manieren om met het net verbonden te worden . Goed gekend en waarschijnlijk nog altijd meest gebruikt is de 'gewone' verbinding, via een normale telefoonlijn en een modem. Een gratis internetaansluiting via een ' provider' of 'aanbieder' is geen probleem. Een installatie-CD kan je zowat overal krijgen. Voor het surfen betaalt zulk gewone gebruiker alleen de kost van de telefoonverbinding (speciaal tarief= ca. 40 bef./uur in daluren). Tenzij je over twee lijnen of over een ISDN-lijn beschikt, kan je niet telefoneren terwijl je surft. Naast die gewone verbinding, bestaan er de snelle verbindingen of Broadband (Breedband). Broadband is een netwerk met een groot transmissiedebiet, namelijk enkele megabytes per seconde, wat normalerwijze veel meer is dan in het telefoonnetwerk. De bij het publiek gekende en courant verkrijgbare toepassingen van de breedband zij n Telenet (via de kabel) en ADSL

WatisADSL? ADSL is de afkorting van Asymmetrie Digital Subscriber Line (asymmetrische digitale aansluiting). Het is een techniek waar de 'oude ' koperdraden van de telefoon gebruikt worden voor zowel telefoonverkeer als het met hoge snelheid versturen en ontvangen van data. Dankzij een breedbandtoegang wordt de internetverbinding via een gewone telefoonlijn supersnel en permanent Het asymmetrische gedeelte slaat op het verschil in ontvangst en verzendsnelheid. Dit komt doordat de frequentie spectrum van de telefoonlijn opgesplitst wordt in drie delen. Het gebied 300 to 3400Hz wordt gebruikt voor telefoon (POTS: plain old telephone service), het gedeelte daarboven van 4Khz tot ongeveer lMhz wordt gebruikt voor zowel ontvangen als zenden van data. Omdat de meeste informatie van internet naar de gebruiker gaat (downstream) is dat het snelste en richtin g internet (upstream),ongeveer 10 maal langzamer.

Hoe werkt ADSL ? De basis is heel simpel, je moet als eerste de term "ADSL-lijn" vergeten, een ADSL-lijn bestaat namelijk niet. ADSL is een techniek die gevormd wordt door een modempaar. Eén mode m staat in de centrale en één modem staat bijjou thuis. Doordat een ADSLmodem meestal de mogelijkheid heeft om bovenop je bestaande lijn te draaien blijft de lijn beschikbaar voor de gewone telefoon. De gebruiker kan tegelijkertijd surfen en telefoneren De voordelen van de ADSL-technologie zijn niet min. Allereerst is er natuurlijk de snelheid die tot 30 keer hoger ligt dan voor een klassieke telefoonlijn. Door een ongedeelde verbinding via de telefoon lijn is de veilighei d en vertrouwelijkheid van de dataverbinding gegarandeerd. Het ADSL-aanbod van Belgacom blijkt een groot succes te zijn. Eind 2000 waren meer dan 40.000 Belgen op ADSL aangesloten en wekelijks komen er 2000 nieuwe aansluitingen bij. Momenteel is deze nieuwe technologie beschikbaar voor 75 % van de Belgische bevolking en is Belgacom koploper in Europa op het vlak van ADSL-ontplooiing. H et Belgacom ADSLtoegangsnetwerk is gemeenschappelijk voor

alle internetproviders die ADSL aanbieden. Langs dit netwerk krijgt de gebruiker toegang tot het internationale netwerk van Skynet en zo tot het Internet.

Wat is Telenet? Telenet is het telecommunicatiebedrijf dat telefonie, internet en multimediadiensten aanbiedt via de kabel. Dezelfde kabel die totnogtoe televisie- en radiosignalen de huiskamer binnen bracht, leent er zich perfect toe om glasheldere telefoongesprekken en breedbandtoepassingen tot bij jou te krijgen. Daarvoor moet dat kabelnetwerk (waar 52.000 kilometer coaxkabel via 8.500 kilometer nieuwe glasvezelringen aan elkaar gelinkt zij n) wel worden opgewaardeerd, zodat tweewegsverkeer mogelijk is. Het duurt nog tot begin 2002 voor heel Vlaanderen op die manier aansluitbaar wordt.

Telener en ADSL zijn vergelijkbaar in prijs. In beide gevallen betaal je apart voor j e internetaansluiting, maar je betaalt voor het surfen geen telefoonkosten meer, eender hoe lang je 'on-line' bent. Eigenlijk kan je je verbinding 24 uur op 241aten open staan, het kost je geen frank meer. De concurrentie tussen de beide leveranciers (Telenet en Belgacom) spitst zich toe op de telefoontarieven. Exacte prijzen gaan we hier niet geven, wanthet is goed mogelijk dat de prijzen die we tijdens het schrij ven van dit stuk meegeven, niet meer kloppen tegen dat het blad in de winkel ligt. Een snelle interverbinding kost je tussen 1500 en I 800 Bef. per maand. Afhankelij k van het systeem (ADSL ofTelenet) moetje alvorens je kan starten ofwel een speciale modem kopen of installatiekosten betalen.

The future is now! Dat is de boodschap die de leveranciers van de electronische snelweg u trachten mee te geven. Als je er niet op ingaat, ben je hopeloos achter, dat is zowat de achterliggende boodschap. Ach, laat je niets wijsmaken. Net zoals je over alle systemen veel goeds hoort en leest, is er ook veel kritiek . Een constante daarin is dat de gebruiker niet krijgt wat hem voorgespiegelt wordt. 'Supersnel' is relatief (is er ook fi Ie op de e lectronische snelweg?) en waarschijnlijk wordt je hetgemak van breedband surfen al snel gewoon, waardoor je dat alweer als normaal gaat beschouwen. De minste storing werkt dan onmiddellijk op de zenuwen. Een probeer die maar eens te bedwingen als je naar de storingsdiensten probeert te bellen en je eerst een halve dag de computer aan de andere kant hoort zeggen dat je dadelijk geholpen wordt!

Hoe werkt Telenet? Vanuit de antennestations vertrekken glasvezellussen- in totaal zo' n 8.500 kilometer- naar de 2.200 optische knooppunten, waar de verbinding wordt gemaakt met het bestaande net. Elk knooppunt bedient zo een 1.000 tot 1.500 huizen. De combinatie van glasvezel en coax zorgt bij de telefoongebruiker voor een helder digitaal geluid: de ruis is verdwenen. De internetsurfer geniet van een opmerkelijk hogere snelheid. De kracht van het breedbandnetwerk dat Telenet gebruikt komt uit de combinatie van de bestaande coaxinfrastructuur en het nieuwe glasvezelnet. Het gaat hier om de HFC-technologie, of de Hybrid Fiber Coax. De basis voor de ombouw van de distributienetten naar één geïntegreerd telecommunicatienetwerk is uiteraard de 52.000 kilometer coaxkabel van de 18 kabelintercommunales. Ook Telenet is een succesverhaal. Volgens de verdeler stijgt het aantal aansluitingen constant. De meeste klanten schakelen over naar Telenet omwille van het snelle internet-surfen, vele nemen er tegelijk de telefoonaansluiting bij. Telenet gebruikt de kabelverbinding momenteel dus voor drie doeleinden, TV e n radio, telefoon en internet.

13


COMMUNICATIE

Aan de telefoon

Wat onze enquête leert

Sommige respondenten kruidden onze enquête met (leuke) commentaar.

per 100 gezinnen

Op de vraag naar gsm:"Dat komt er mi sschien nog wel eens van. Als die wantoestanden in België opgelost worden. Eigen mensen worden nog gediscrimineerd. Wij blij ven verstoken van al die dingen. Met een pensioentje van 18.000 frank kan ik mij al die technische dingen niet veroorloven."

PROFIEL Gezinnen met-12kinderen ............. ........ 17% Gezinnen met+ 12 kinderen ...... ............ ... 34% TELEFOON Bezit .............. .......................................... 100% Fax ............. ........ .......... ........ ......... ........ .... 12% Gezinnen met gsm ........... .............. ........... 50%

De Hoogstraatse Maand lezen:"Ik ben 80 jaar, mijnheer. Ik woon alleen. Ik heb dat nog niet gehad. Komt dat met de reclame? Ik lees heel weinig."

COMPUTER Geen computer ......................................... 47 % Wel computer ........................................... 53 % Aansluiting op internet ............................ 35% E-mail ......................... ............... .......... ..... 27% Banking ............................ ......... ......... ........ 9%

"De kinderen zijn allemaal uitgevlogen. Wij doen alles nog op de ouderwetse manier. Die computer, een oude, staat nog wel hier maar wordt niet meer gebruikt."

BRIEF Briefschrijvers .................................... ...... 13% De Maand - lezers ................ ..... ............... 68%

Gsm, jongeren en de school De 3 belangsrijke middelbare scholen (Klein Seminarie, Het Spijker en het VITO) hebben ongeveer gelijkluidende richtlijnen omtrent gsm op school. Die zijn heel eenvoudig: NIET GEBRUIKEN op school. Er is enige discussie of een gsm al of niet mag meegebracht worden op school. In eerste instantie was dat verboden op het Klein Seminarie en op het VITO, maar de praktijk heeft deze regel achterhaald. Men kan nu eenmaal niet in de boekentassen gaan snollen. Overigens is het argument van de leerlingen dat ze ook na klastijd hun ouders moeten kunnen verwittigen waar ze zitten. Of als ze de bus gemist hebben ... Gemiddeld mag gesteld worden dat in de hogere middelbare klassen de penetratie rond de 50% ligt. Er is echter een verschil op te

Jongeren argumenteren de noodzaak van hun gsm met: "... als we de bus eens missen ... ". Ouders kunnen op elk moment controleren waar hun nakomelingschap uithangt.

14

merken tussen sommige 'brave' richtingenen de meer 'vooruitstrevende'. Ook per klas kan er veel verschil bestaan. De tendens is ook dat de bezitter jonger wordt. Een gsm-toestel als plechtige communiegeschenk is al geen uitzondering meer. Jongeren zijn vooral bedreven in het sturen van SMS-berichtjes. Hoewel het toetsenbordje pietepeuterig klein is, kunnen sommigen in een mum van tijd, dikwijls blindelings, met elkaar communiceren in een verkorte codetaaL De hele subcultuur die hier ontstaat, heeft niets te maken met noodzaak maar alles met "bij" zijn. Dat zoiets voor sommige jongeren de rekening doet oplopen tot 5 . ~00 fr. per maand, aan verbruik alleen, schept meuwe motivaties voor vakantiewerk. Hoewel zulke verhalen toch nog uitzonderingen zijn. Ook de accessoires, vooral kleurige frontpaneeltjes, happen flink mee in dat budget. Een leuk staaltje chagrijn pikten we nog op. De 3 kinderen, na scheiding toegewezen aan de mama, kregen van de papa elk een gsm cadeau. Maar dan moet mama wel voor de verbruikskasten zorgen. Oh, die lieve begrijpende papa! Maar met de mama elke maand ambras! Volgens Jos Lauryssen (Laury ss en Electronics) moeten die maandelijkse moeilijkheden met hoog opgelopen rekeningen echter gerelativeerd worden. De meeste jongeren gsm' -en namelijk met voorafbetaalde kaarten. En op is op, natuurlijk. Jongeren onder de 18 kunnen geen abonnement afsluiten zonder de handtekening van een ouder of een oudere. En die moet daarna natuurlijk niet komen zeuren.

Over het SMS-en van de dochter:"Veel te veel naar mijn zin" en nog "In het begin gebruikte ze heel veel die gsm. Maar ze is moeten minderen, ze moest wel want op school ging het wat minder." "Brieven schrijven, dat doet mijn schoonzoon voor mij" (man van 90 jaar) Over telebanking: "Ik doe dat nog zelf allemaal. Dan komt ge nog eens buiten, hé. "Not available. Please leave your message after the tone" "Brieven schrijven doe ik alleen nog als de kinderen op kamp zijn" "Awel, dat moet nu lukken. lk zat juist in De Hoogstraatse Maand te lezen. Ik wilde weten of Meer thuis sjot" "Neen, ik heb geen computer. Wel ne schone vent. Die luistert tenminste als ge er op gromt!" "Ik schrijf nog brieven naar mijn nichtje in Canada" "Wij hebben alleen goede ontvangst op de badkamer" "A IIooow.. . .. Neje ... neje ... neje ... neje ... neje ... neje ... neje ... neje ... neje ... heel soms ... .'t is niks" Oproep: Omdat onze enquête anoniem is, "-'linnen we interessante antwoorden niet terug traceren. Eén iemand zwoer echter bij het onderhouden van de briefschrijjkunst. Wil deze persoon (3 telefoons, geen fax, 2 gsm 's, 2 kinderen -1 2jaar, computer, internet, .. .) eens contact opnemen. Misschien per briep

Met dank aan Lauryssen Electronics Minderhout - voor de nodige achtergrondinformatie. En ook met dank aan Huybrechts Transport voor het ter beschikking stellen van de telefooncentrale.

:::


COMMUNICATIE

Bebouwing

e

Zendmast

0

Geplande zendmast

De zones met slechte bereikbaarheid gelden min of meer voor de 3 gsmoperatoren. De bereikbaarheid is er het slechtst voor Orange, iets minder slecht voor Mobistar en het beste voor Proximus. Ook de hvalileit van het toestel zelf is van groot belang. Een goedkoop toestel laat het eerder aftveten dan een duurder. Tevens is de situatie ter plaatse ook doorslaggevend (binnen, buiten, met ex/ra autoantenne, .. .). Daarom is de grens van de probleemzones niet scherp Ie /rekken.

Een woud van masten Hét gemak van een GSM is datje altijd bereikbaar bent. He t bereik is dan ook een van de belangrij kste argumenten die de diverse aanbieders uitspelen om klante n te lokken. Hier in de grensstreek is dat niet evident. Op sommige plaatsen (Dreef, Meerle, Wortel-kolo nie) ben j e omringd door buitenland en val je binnen het bereik van de Nederlandse netwerke n. Op dat ogenblik betaal je het tarief voor bellen naar het bui tenland. De laatste jaren hebben de aanbieders grote inspanningen gedaan om hun bereik o p 100 % te brengen. Dat merk je aan het aantal zendmasten in Hoogstraten. Momenteel staan er 7 zendstations (of zijn in opbouw), 3 ko men binnenkort. Van die 10 zijn er 8 pylonen; 2 langs de E l 9, I o p busparking de Lijn, I langs de Meerleseweg in Meer, 1 aan de school in Mi nderhout. Voorts is de bouw van drie pylonen gepland of aangevat, respectievelijk op de terreinen van V.N.A. Wortel, F. C. Meer en K.F.C. Meerle. Naast de pylonen bev inden er zich nog zendmasten op de kerktoren in Hoogstraten en op de watertoren in Meer.

Verf Behang

Gordijnen Vloerbekleding

Decoratieve verftechnieken Showroom

Op de pylonen of zendstations staan meerdere antennes, van verschillende aanbieders . Na voltooiing zal Prox imus over de meeste antennes beschikken (8), gevolgd door Orange (5) en Mobistar (3).

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

H. Bloedlaan 277- 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 03/314.52.78 15


ACTUEEL

Kringloopcentrum kent stijgend succes Turnbout/Hoogstraten - De kringloopcentra stellen het wel, dat leren ons tenminste de stijgende cijfers van hun omzet en hun klanten. Ook de regio Turnhout, waartoe Hoogstraten behoort, deelt in dat succes. Niet verwonderlijk in een maatschappij waarin sorteren en recycleren van (afval)materialen noodgedwongen dagelijkse kost zijn geworden. Merkwaardig echter dat de gemeente Hoogstraten zelf in dit succesverhaal afwezig lijkt. Van de 11 gemeenten die op Turnhout aangewezen zijn, bekleedt Hoogstraten met 1,3 kg kringloopmateriaal per inwoner de allerlaatste plaats. 'Wellicht zijn daar meerdere redenen voor. Er is de afstand in de allereerste plaats, ook wel de geringe bekendheid die wij er nog hebben,' zo meent Joost Beukeleirs van Kringloopcentrum Web. René Sprangers, nieuwbakken milieuschepen, beaamt dit: 'Vandaar dat we er op termijn echt ook wel verandering in willen brengen. Zo bestaat nu alvast ook de mogelijkheid om in het containerpark zaken voor het kringloopcentrum binnen te brengen.' Wie nog bruikbare spullen heeft, mag deze niet zomaar op het stort doen belanden. B Uhet groot huisvuil horen geen 'afdankers ' die nog in goede staat verkeren. Het kan daarbij gaan om ongeveer alles: electro, huishoudspullen, kleren, meubels, speelgoed.... Als Hoogsttaats burger kan je de spullen zelf in het Web binnenbrengen, of makkelijker nog: het volstaat om het kringloopcentrum te bellen opdat ze thuis zouden opgehaald worden. Maar blijkbaar is deze idee nog niet zo erg tot hier doorgedrongen niet eens zo verwonderlijk wanneer men bedenkt dat het Hoogstraatse beleid de voorbije legislaturen zelden milieuklemtonen heeft gelegd. Eigen initiatieven ontwikkelde men nieter kon hooguit ingepikt worden op wat lOK voorstelde, veelal bovendien met vertraging. Benieuwd of de nieuwe coalitie in staat is om ons milieugezondheidsbulletin te verbeteren. In het stimuleren van hergebruik liggen er daartoe zeker nog onbenutte kansen. Elders in Vlaanderen heeft de kringloopidee al vlotjes ingang gevonden. Het Web haalde in onze regio vorigjaar zo 425 ton materialen bij mekaar, een stijging met maar liefst 16%. Dat stemt Joost Beukeleirs uiteraard tevreden.

GEMEENTEN AANTAL KILO Turnhout

184 970

KG PER INWONER

4,80

Oud-Turnhout 36 777

2,96

28 949

2,92

V osselaar

Baarie-Hertog 6 100

2,86

Merksplas

21 049

Arendonk

26 568

2,64 2,26

Beerse

29 501

1,89

Ravels

24 026

1,85

Re tie

16 55 1

1,70

Rijkevorsel

14 107

1,36

Hoogstraten

23 360

1,32

TOTAAL

411 958

2,41

Tabel: ingezameld herbruikmateriaal in 2000. TURNHOUT

precies. Er zu llen wel verschillende factoren een rol in spelen. In de eerste plaats doordat Hoogstraten vrij ver verwijderd is van Turnhout, ten tweede ook wel dat we er nog maar een geringe bekendheid verworven hebben. '

Succesverhaal Kringloopcentrum

'Maar Hoogstraten is van de ll gemeenten die wij bereiken in feite de achterblijver. Van die 425.000 kg die we inzamelden, kwam slechts 23.360kg vanuit Hoogstraten. Met een bedieningsgraad van 1,328kg bekleedt het de laatste plaats. Hoe dat komt, weten we niet

Toch slaagt het Web er wel degelijk in om een steeds ruimer en heterogener publiek te bereiken. 'We kregen vorig jaar I 0 I 834 bezoekers over de vloer, waarvan 42 867 effectieve kopers. Dat is zelfs geen stijgende lijn meer, dat is in feite zowat een explosie! De mensen hebben ons ontdekt als een gezellige winkel met eetgelegenheid, met geëngageerd en vriendelijk personeel dat zijn job erg ter harte neemt, en met een waardevol én tegelijk erg goedkoop aanbod. Hoewel wij bewust aan kansarmoedebestrijding doen, zijn we heus geen zogenaamde armenwinkeL Ik durf te stellen dat wij zoals elke zich respecterende zaak hier dagelijks werken om een kwalitatief aanbod te hebben in een klantvriendelijk kader en met een professionele service. ' Het Turnhoutse Web is gehuisvest in een fabriekspand aan de Slachterijstraat 'Het is vlakbij de ring en heeft voldoende parkeerplaatsen. De Turnhoutenaar moet er niet al te ver voor rijden, bezoekers uit andere gemeenten hoeven het stadscentrum niet in. Als vroeger slachthuis hebben we bovendien een goede loskaai. Over lokatie en de inrichting van onze winkel hebben we dus zeker geen klagen!' 'Wie er dan zoal over de vloer komt? Dat is een heel verscheiden publiek geworden. Oudere mensen komen hier dikwijls uit nostalgie snuisteren tussen zaken die ze herkennen van vroeger. Maar jonge mensen en ook wat ik makkelijkheidshalve als de wat alternalievere types omschrijf, hebben het aansprekende karakter van heel wat zogezegd oubollige stukken in onze winkel leren appreciëren. Uiteraard mikken we daarnaast nog altijd op mensen met een bescheiden inkomen. Wie een verwijsbrief van het OCMW heeft, krijgt trouwens nog eens 20% korting op onze zo al erg lage prijzen.

16


ACTUEEL Omdat we nog nadrukkelijkerjongeren als doelgroep willen bereiken, beginnen we binnenkort met een op hen gerichte affichecampagne. ' Dat de prijzen er inderdaad bijzonder laag liggen, kan elke bezoeker binnen de kortste keren vaststellen. 'Je kunt hier voor een appel en een ei een volledige woonkamer inrichten, of vindt er goedkoop leuke spullen voor een jongerenkamer of een kot. In principe bepalen we de vraagprijs op I 0 tot 20% van wat het product nieuw zou kosten, al is dat natuurlijk dikwijls wat nattevingerwerk. Na 5 j aar ervaring kunnen we gel ukkig een en ander redelijk goed inschatten.'

Ophaaldienst Wie het Web verwittigt, maakt een afspraak wanneer de nog bruikbare zaken kosteloos zullen worden opgehaald. ' Maar nog eens, wij zijn geen alternatieve afvalophalingsdienst. Om onze kosten te drukken, moeten we selectief zij n in wat we ophalen. Alleen wat echt herbruikbaar is, ne men we dus mee. Onze ophalers zijn ervoor opgeleid en hebben ook de jaren ervaring om dat goed in te schatten. Uit steekproeven blijkt dat wat men heeft laten staan ook terecht niet meegenomen werd.' 'In principe kunnen nagenoeg alle soorten van goederen opgehaald worden, zowel meubelen, speelgoed, brocanterie als electro en huishoudapparatuur. Die laatste zaken krijgen een revisielabel, dat wil zeggen dat ze werden opgepoetst en de werking werd nagekeken . Wat volledig in orde is, belandt vervolgens met een garantie in de winkel. Dat nazicht doen we niet zelf, het gebeurt in een hergebrui kcentrum waar hier in Turnhout nog eens 16 mensen tewerkgesteld zijn. Naast dus de 26 personeelsleden die wij in vaste dienst hebben. Op korte termijn zijn we nog aan uitbreidi ng toe, aangezien eind april in Retie een tweede winkel geopend wordt waar we wellicht later nog meer volk nodig gaan hebben.' De kleren kennen sinds enige tijd een apart circuit. 'Dat klopt, ja. We hebben eind december 15 containers geplaatst waar volgens de OVAM richtlijnen textiel verzameld wordt. Dat

Vzw Werkervaringsbedrijven, kortweg WEB , ontstond al s initiatief van het Strategisch Plan Kempen. Doel was om tewerkstellingsprojecten op te zetten voor o.m. langdurig werklozen. Het Turnhoutse Kringloopcentrum startte destijds met het ophalen van herbruikbaar groot huisvuil. Sinds 1995 is er een winkel, deze verhuisde mee naar de Slachthuis straat in 1997. In de gebouwen vinden het eethuis, het kringloopcentrum en het atelier onderdak. In dit laatste kan men o nder meer terecht wanneer men een meubel een opknapbeurt wil laten geven. De doelstellingen van het WEB zijn drievoudig. In de ee rste plaats is er de milieuzorg door hergebruik te stimuleren en de afvalberg te verkleinen. Ten tweede doet men aan kansarmoedebestrijding door zaken aan democratische prijzen op de markt te bre nge n. En tenslotte is er de tewerkstelling.

heeft gezorgd voor een enorme toestroom aan kledij waar vaak echte kwali teitskieren tussen zitten. We hebben onze diensten wat dat betreft moeten herstructureren. We focussen nu vooral op het selecteren en sorteren daarvan, prijzen doen we niet zelf meer. In de plaats daarvan gaan we nu naar vaste prijzen voor kleren: een blouse kost zovee l, een pak zoveel. . .' 'Van alles wat we ophalen wordt 83% ook effectief herbrui kt, zo'n 17% wordt nog gestort. Alles belandt overigens in de winkel zelf, die bij wijze van spreken dagelijks verandert. We weten dat we hier soms ook wel opkopers binnen krijgen, welnu dat zijn dan klanten zoals alle andere. Maar we leveren niks rechtstreeks aan hen. Dat zij er zo op uit kunnen zijn om financieel beter te worden uit ons aanbod, dat zal wel kloppen. Maar let wel, zelfs dan is dat in overeenstemming met onze uiteindelij ke doelstelling om zoveel mogelijk materialen een tweede leven te gunnen. Al gebeurt dit dan in zulke gevallen met een omweg .. .'

Containerpark Milieuschepen RenĂŠ Sprangers is er zich van bew ust dat Hoogstra ten nog ee n inhaalbeweging voor de boeg heeft. ' Maar hetzelfde heeft zich eerder al voorgedaan in het ophalen van restafval bij voorbeeld. Ook daar scoorde men hier ooit bijzonder slecht, maar werd er sindsdien veel vooruitgang geboekt. In 1996 bekleedden wij de 28ste plaats op 29 lOK gemeenten, met 301 kg restafval per inwoner. De daaropvolgende jaren stegen we naar 22, 21 , 14 tot de 8ste plaats in 2000 met nog 119 kg per inwoner. Ter vergelijking: het gemiddelde cijfer voor heel de regio bedroeg l44kg. Wat mogelij k was voor het restafval, moet ook min of meer kunnen voor hergebruikmateriaaL Al blijft de relatief grote afstand naa r het Turnhoutse Web wel een handicap. Ook in andere regio' s bi ij kt de binding veel minder van zodra men meer dan 10 km van iets verwijderd is. We zullen de mogelij kheden van het Web alleszins ook nog vaker in herinnering moeten brengen bij de mensen. ' Toch zat er de voorgaande j aren een opgaande lijn in wat vanuitHoogstraten aan hetkringloopcentrum geleverd werd: van 20,2 ton in 1997, over 20,5 ton in '98' tot 30 ton in '99. De neerwaartse trend van vorigjaar is daar niet mee

te rijmen. In het raam van de afges loten milieuconvenant kwam er een nieuw initiatief. ' Er is een derde kanaal ontstaan voor het binnenbrengen van herbruikbare goederen doordat deze nu ook in het plaatselijke containerpark binnengebracht kunnen worden. Op termijn zouden de goederen gestockeerd worden in een hangar van het dienstgebouw , momenteel gebeurt dit in een gesloten container. Het Web haalt ze daarna ter plekke op. Een ander beperkt, maar zeker zinvol initiatief voorziet in het inzamelen van de inktpatronen van printers. De toner- en inkjetpatronen zullen vanaf deze zomer verzameld worden in de bibliotheek, het administratief centrum en op het containerpark.' 'Het containerpark wilden we trouwens tegen de zomer volledig verharden. Maar nu blijkt er een grote stalen buis haast diagonaal onder het terrein door te lopen waardoor water vanuit een waterwinning in Meerle naar het Pidpastation in de Loenhoutseweg gepompt wordt. Die buis moet ten allen tijde bereikbaar blijven, zodat er nu in overleg met de Pidpa een oplossing moet gezocht worden. Die leiding omleggen zou een zeer dure zaak zijn. Wanneer de verharding en het dienstgebouw met de stockageruimte dus klaar kunnen zijn, is onmogelijk te zeggen.' ' Op termijn blijven we zoeken naar een zo goed mogelijke organisatie van de afvalophaling. We moeten ons binnenkort uitspreken over een mogelijke deelname aan een nieuw lOK project dat toelaat om het vuilnis dat men meegeeft nauwkeurig te registreren via een chip in een container. Dat is een duur systeem, maar het biedt ontegensprekelijk voordelen: de ophalers moete n niet langer met zware zakken sjouwen, er zal minder zwerfvuil zijn, de vervuiler betaalt voor wat hij effectief aan afval meegeeft... En zo zullen er nog wel evoluties zijn. Reken er maar op dat we alert genoeg zullen reageren in deze problematiek!' (mdl) WEB Kringloopcentrum bevindt zich in Slachthuisstraat 30111 , 2300 Turn hout. Vanuit de richting Merksplas bereikbaar via de ring: tweede kruispunt richting Gierle, vervolgens na een honderdtal meters links de Slachthuisstraat in. Telefonisch bereikbaar op nr. 014 /44 20 40; email adres web@kringloop.net. De winkel is geopend van I Ou tot 17u45 maandag tot vrijdag, en op zaterdag van 9u tot 16u45. 17


ACTUEEL

Mondiaal Filmfestival

Fernando Alvim

Focus op het Zuiden - - - - - -

9• editie

Tussen 20 en 29 april 2001 is er in Turnhout de 9dc editie van het mondiale filmfestival FOCUS op het Zuiden. De deur naar de wereld wordt door vzw Open Doek, in samenwerking met de Warande, met volle overtuiging opengeduwd. Gedurende tien dagen zal de hoofdstad der Kempen weer even het mekka van de wereldcinema zijn, met een aanbod van meer dan 50 zuiderse films. Films die ons een blik gunnen op vaak weinig bekende en verborgen culturen uit Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Gekruid met premières, een competitie van onuitgegeven films, schoolvoorstellingen en gasten uit alle hoeken van de wereld.

Programma Enerzijds tonen we fi lms die op grote fes tivals zoals Venetië, Cannes of Berlijn met lof overladen zijn en die weinig toelichting behoeven. Denken we maar aan La saison des Hommes (M. Tlatli), Ali Zaoua (N. Ayouch), Gemini (S. T sukamoto), Yi Yi (E. Yang), Eureka (A. Shinji ), Chunhyang (Im Kwon-Taek) , Blackboards (S. Makhmalbaf), In the Moodfor Love (Wong Kar-wai), Lista de Espera (J.C. Tabio), The Road Home (Z. Yimou),A Timefor drunken horses (B. Ghobadi), om er maarenkelen te noemen. Ook oscarkandidaat Amores Perros (A.G. liiarritu) zal niet ontbreken. Anderzijds tonen we ook pareltj es die wachten om ontdekt of herontdekt te worden en die een bezoekje meer dan waard zijn. Zo is er bijvoorbeeld Summer of 27 Missing Kisses van N. Djordjadze, een Georgische film die misschien wel eens de verrassing van het festival zou kunnen worden. Ook de nieuwste film van Clara Law The Goddess of 1967 zal menig toeschouwer verrassen: hoe de zoektocht van een eenzame Japanner naar een Citroën DS uit 1967 uitmondt in een reis door het Australische achterland. De intrigerende hi storische reconstructie door Raoul Peck van de opkomst en uitschakeling van de eerste premier van het onafuankelijke Congo, Lumumba kan ook niet o ntbreken op het festi val. Garage 0/impo, het rauw-realistische verslag van de vuile oorlog in Argentinië in de jaren '70, beleeft zij n première tijdens het festival. Een bijzondere film is Wild Blue van Thierry Knauff. Een mooi en intens filmgedicht waarin de regi sseur in contrastrijk zwart-wit over de alomtegenwoordigheid van geweld in de wereld nadenkt. Het zinvolle docudrama van Karim Traïda Les diseurs de vérité opgebouwd rond het dilemma van vluchten en/of verzet in fundamentalistische situaties zal ook te zien zijn. Aandacht ook voor Samia, een Franse tiener van Algerijnse afkomst, wiens moderne denkbeelden botsen met de tradities thuis, waar vader- en wanneer die in het ziekenhuis ligt, haar broer - met harde hand over haar deugdzaamheid waakt. Vorigjaar in competitie en dit jaar gelukkig ui tgebracht door Belgische verdeler en zo ook opnieuw te zien in Turnhout is de Turkse film Clouds of May, een eenvoudige vertelling met een venijnige ondertoon van maatschappijkritiek waarin regisseur Nuri Bilge Ceylan in een landschap van imposante bomen, korenvelden en zonnebloemen het lief en leed van een kleine dorpsgemeenschap in beeld brengt. Muziek en film horen tijdens het festival reeds enkele jaren samen. Tony Gatlifs meesterlijk poëtische en muzikale zoektocht naar de ziel en de roots van de flamenco, Vengo, zal te zien zijn tijdens het festival. De documentaire EL

18

Acordeon del Diablo over het leven van de Colombiaanse muzikant Pacho Rada, kent tij dens het festival zijn Belgische première. RegisseurTran Anh Hung zal ditjaar in de focus staan. De sinds 1975 in Parijs wonende Vietnamees won acht jaar geleden in Cannes de Caméra d' Or met z'n debuut L 'odeur de la papaye verte. Voor zijn tweede film Cyclo ontving de regisseur onder meer in 1995 de Gouden Leeuw in Venetië en de Gulden Spoor Prij s op het Filmfestival van Gent. Vorig jaar kwam zijn derde film in de bioscoop: A la verticale de l 'été. Een poëtisch en bloedmooi ogend familiefresco waarin de regisseur weerom uit stilte en spaarzaamheid veelzeggend drama puurt. De drie films zullen te zien zijn tijdens Focus op het Zuiden. Wie vorig jaar de competitiewinnaar Split Wide Open (D. Senegal) of de winnaar van de publieksprij s Shower (Z. Yang) niet gezien heeft, krijgt ook de kans om dit gat in zijn filmcultuur bij te werken. Het kloppend hart van het festi val is de competitie. Acht in België onuitgegeven films dingen mee naar verschillende prijzen, uit te reiken door een professionele jury, een j ongerenjury en de OCIC-jury.

Meer dan film Focus op het Zuiden is echter meer dan film. Focus op het Zuiden is in de eerste plaats een fes ti val, een feest. Zo wordt muzikaal dit jaar de blik gericht op Indië. Dit doen we met drie optredens. Tijdens de openingsavond, na de openingsfi lm Split Wide Open is er een optreden van Baul Biswa, vrijdagavond van Musafir en de laatste zondag van Druba Gosh. Verder is er ook nog 'Rasa Lila', een project rond rituele creativiteit, een resultaat van een exploratietocht door West-Indië.

Er zal ook een expositie zijn in de Warande van het werk van Fernando Al vim. Fernando Al vim ( 1963) is een kunstenaar die ongetwijfeld het gezichtsveld van de bezoekers zal verruimen. Hij groeide op in Angola, kwam tien jaar geleden naar Brussel, stelt bijna overal ter wereld tentoon én reist bijna maandelijks naar hetZuidAfrikaan se Johannesburg. Hij is een echte nomade voor wie nationaliteit een elastisch begrip is . In Johannesburg was hij medeoprichter van het CCASA, het 'Centre of Contemporary Art of Southern Africa' . In een voormal ige chcoladefabriek in Brussel leidt Alvim een sate lliet ervan. Het is een soort ambassade waar men sleutels vindt die de Afrikaanse beeldtaal begrijpelijker maken. In 1999 en 2000 was Fernando te gast in respectievel ijk Gent (Trafique ) en Antwerpen (Memórias Intimas Marcas). Steeds komen in zijn werk verwijzingen terug naar de oorlog die Angola jarenla ng verscheurde. In Turnhout gaat Fernando gedurende vijf weken publiekelijk werken aan een groots project dat zal gerealiseerd worden in Luanda, de hoofdstad van Angola, in 2003. In Afrika worden mensen van wie een been geamputeerd is, als visionairen beschouwd. In 2003 zal Alvim in Luanda een natie van visionairen oprichten, ofwel ' mbutu muande' . Er worden 20 mensen uitgenodigd die een been hebben verloren door op een landmijn te lopen. Voor elk van hen wordt in Luanda, aan de zee, een hui sj e gebouwd van 5 op 3 meter, voorzien van water en elektriciteit, en volledig bemeubeld . Elke gemutileerde kan in zijn huis foto's ophangen van zijn familie zijn geboorteplaats, de plaats waar hij zijn been verloor, de plek waar hij graag zou willen wonen. Op hun verjaardag zullen ze een willekeurig gekozen valide persoon ontmoeten, die elk een versch illend beroep uitoefenen: een dokter, een soldaat, een psycholoog ... In de Warande krijgt dit project een eerste vorm . Alvim gaat in de tentoonstellingsruimte een modelhui s plaatsen van waaruit hij het ontwikkelingsplan van het toekomstige dorp in Luanda gaat uitwerken. Op de muren zullen films en foto's te zien zijn van zijn vroegere artistieke projecten met als centralethema' s het hui s en de natie. In de ruimte zal ook een administratief centrum (met bureaus, computers ... ) opgezet worden waar Fernando met zijn team de catalogus van dit project zal opstellen. Hij staat er op dat het publiek hierin kan participeren. Voor meer info: 014/419494

Victor Ramirez Daarnaast zal Focus op het Zuiden Turnhout transformeren in een veelkleurige feeststad. Niet alleen op het scherm zullen nieuwe perspectieven worden aangereikt. Ook het algemene stadsbeeld zal verwondering opwekken. De beeldende kunstenaar die voor deze ware metamorfose van Turnhout zal zorgen is Victor Ramirez. Deze artistieke duizendpoot werd in 1950 in Chili geboren. Hij studeerde er schilderkunst en grafische kunste n aan de universiteiten van Santiago en Conception. Sinds 1975 woont en werkt hij in Barcelona van waaruit hij een internationale carrière uitbouwt. Zijn werk was reeds te zien in Chili, Spanj e, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Nicaragua ...

Garage Luc Ryvers

bvba

MEEASEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 136


ACTUEEL

Inwisseling van 1- en 5-frankstukken gaat nu in.

Gratis euro-koeken voor vrijwillige medewerking HOOGSTRATEN-Volgend nieuwjaar, 1 januari 2002 treedt de Europese Muntunie definitief volledig in werking. Vanaf dat moment wordt het mogelijk om ook met materiële betaalmiddelen te betalen, de munten en de biljetten. De aanmaak daarvan is reeds op grote schaal aangevat. Voor biljetten is het probleem relatief eenvoudig. Daarvoor begint men met nieuw hoogwaardig papier en bedrukt door middel van het nieuwste veiligheidsdrukprocedé. Voor munten li gt de zaak iets anders. Voor België alleen al moet een gewicht van 10.000 ton(!) aan munten aangemaakt worden. Voor Nederland is d at 15.000 ton. Men rekent op een gewichts-equivalent van I kg per inwoner. Men streeft er dan ook zoveel als mogelijk naar om de bestaande mumen om te smelten tot de nieuwe euro's. In de eerste fa se van de "chartale omwisseling" probeert de Nationale Bank van België in same nwe rking met de Koninklijke Munt het zogenaamde "slapende geld" binnen te halen. Slapend geld bestaat uit munten van I frank en 5 frank d ie massa! opgeslagen zitten in plastic spaarvarkentjes, enveloppen en glazen potjes op de badkamer of in de wasplaats. Omdat het geld toch "slaapt", speelt het niet mee in het huidige betaalverkeer. Daarom is het beter dat het alvast wordt binnengehaald. De Europese Muntunie laat de deelnemende landen vrij omtrent de manier waarop de promotie rond de inzameling gebeurt. Zo wordt in Portugal zelfs de Kerk ingezet bij de ophaling (zie foto). Voor België werd geopteerd voor 3 fasen.

.A

BREDA

In de eerste fase, die nu vo lgende zondag (eerste zondag van het tweede kwartaal en begin van de Paasvakantie) plaats heeft, koos de Nationale Bank voor samenwerking met het bakkerij-

Priesters promoten euro in Portugal Priul<l• LulsOitwh toontzljl'l ~rOI:IIIIor'ltfi"A~ ,..ndl~kom•l111•~J..u.tlop het_.. VM zijn llerkdiclnat '" Aldl~ dti Pal"*oo, 200 ldlomlotet '-" zuldM Ylfl Uuebon. In lh zuid..ijble en

,._stlorg.legM ..CIMIWII•Ir'IPof'!Uipl, w-IMimOfm..._.cta.I\WWellfk$~n,nMmlftK«k

ÓCPfO!nOÖI VMOt fw<l~.,.,....., enmunllln_ h_ ,.~. OpcHI-"*.-M Zlo'tOOfkomend.t tw.- ~oc:t~Wlenop 1 ~11200a, -r•~- wtttalljlc beUI..mldcMIWOtctl. hand Gods gQI~

"""Cie

zoucto.n zllln.

.,_,-.a

wezen om de "kle ine munt" in te zamelen. Wie nu zondag bij de bakker betaalt met uitsluitend 1- en 5-frankstukken krijgt per schijf van I 00 frank I gratis euro-koek naar keuze. Er is de keuze uit tompouce, franchipane en theekoek (zie illustratie). Opge let: wie in een latere fas e zijn muntjes inwisselt betaalt zelfs "telkosten" bij de banken! De euro-koeken worden volledig gefinancierd door het Europese Muntfonds in samenwerking met het BFABP ( Belgische Federatie voor Afzetterij van Brood- en Patisserie). De Nationale bank hoopt op deze wijze voldoende nikkel te verzamelen voor ongeveer 2 ton nieuwe euro's. Let op, deze actie loopt slechts op één zondag. Wie dus zijn kleine muntjes verzamelt en er nu zondag bij de Hoogstraatse bakker zij n aankopen mee betaalt, krijgt per volledige schijf van 100 frank één lekkere euro-koek gratis. De bakkers vragen wel de muntjes vooraf te sorteren om de betaling vlot te doen verlopen. Tot zondag! Bij de bakker. (lvr)

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal:

r

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8- 12 u. Zon- en feestdagen gesloten

Minderhout

Sanitair Centrale verwarming 19


GESCHIEDENIS feest dat de cyclus afsluit. Zo won de SintJorisgilde in 2000 het 15de landjuweel in Essen. De cyclus voor het 16d< landj uweel begint in 200 I met een gi ldenfeest in Meer en e indigt in 2005 met een gildenfeest, dat men landjuweel noemt, eveneens in Meer. De winnaar van het vorige juweel, is verplicht het volgende landjuweel te organiseren.

KEMPENS GILDENFEEST OP 23 EN 24 JUNI 2001 IN MEER

WAT IS EEN GILDENFEEST? EEN LANDJUWEEL?

Een stukje geschiedenis

In de vorige editie schreven we over de Sint-Jorisgilde van Meer. Die schuttersgilde is aangesloten bij enkele overkoepelende federaties. Om goed te begrijpen wat een gildenfeest en een landjuweel zijn, moeten we daar eerst even op mgaan.

Het Verbond van SintJorisgilden In de eerste plaats is dat het Verbond van SintJorisgilden. Die federatie bestaat uit negen gilden die met de balansboog of sint-jansboog schieten. Ze is ontstaan in de j aren dertig onder impuls van dokter Eugeen Gomroers en industrieel Marcel Dupret, beiden uit Meerle. De gilden, aangesloten bij dit verbond, situeren zic h allen in het voormalige Land van Hoogstrate n. In alfabetische volgorde zij n he t: Castelré, Hoogstraten, Loenhout, Meer, Meerle, Minderhout, Rijsbergen, Sprundel en Wortel. Een internationaal gezelschap van zes Belgische en drie Nederlandse kruisbooggilden. Het bestuur bestaat uit de hoofdmannen, koningen en keizers van de aangesloten gilden. Het Verbond van Sint-Jorisgilden organiseert de onderlinge kompetitie. Zij belegt daarvoor de nodige vergaderingen, maakt de schietkalender en verzorgt de prijsuitreiking. Bij het verbond zijn ruim 300 schutters actief.

De Hoge Gildenraad der Kempen De Sint-Jorisgilde is ook aangesloten bij de Hoge Gildenraad der Kempen. Kortweg HGK. Deze overkoepelende organisatie werd opgericht in 1952 met de bedoeling het gildenleven in heel de Kempen te sti muleren e n te coördineren. Bij de HGK zijn ruim 70 gilden aangesloten. Er wordt met vijf verschillende wapens geschoten: de voetboog, de balansboog, de kleine kruisboog, de handboog en de buks . Zes bestuurslede n van het Verbond van SintJorisgilden zete le n in de Wet, het bestuursorgaan van de HGK. De doelstellingen van de HGK zijn ruimer dan die van het Verbond van Sint-Jorisgilden. Naast het schieten is er aandacht voor dansen, vendelen en roffelen. Ook de gildenbezittingen en het aantreden of schoon inkomen van de gilde, vormen het voorwerp van onderlinge wedstrij den. Het is op het niveau van de HGK dat we een gildenfeest en een landjuweel moeten situeren.

Een gildenfeest Elk j aar worden onder auspiciën van de HGK drie festiviteiten georganiseerd waarbij alle Kempense gilden met elkaar in competitie treden. 1 De keuring va11 gihlenvoonverpen Gilden bezitten voorwerpen die heel kostbaar en cultuurhistorisch zeer waardevol zijn. We

20

denken hierbij aan het gildenziJ ver, de beelden, blazoenen, vlaggen, trommen, registers en documenten. Soms eeuwen oud. Soms nieuw, maar o zo prachtig. Elk voorjaar worden één of twee van die voorwerpen tentoongesteld. Een deskundige jury geeft punten voor de kunstwaarde, de staat van bewaring, enz. 2 E en schietspel Jaarlij ks is er ook een schietspel, begin j uni . Het gaat door op ee n zondagnamiddag. Elke gilde stelt zes schutters op. Ze schieten tegen alle andere gilden die hetzelfde wapen hanteren. Er zijn prijzen te winnen in natura : tinnen schotels . Daarnaast ook punten die meetellen voor het winnen van het Landjuweel. Sint-Joris Meer organiseerde een schietspel in 1982. 3 Ee~~ gildenfeest Veruit de grootste en meest feeste lijke gi ldenactiviteit van het jaar, is een gildenfeest. Traditioneel het laatste weekend van j uni. Het beslaat ook een heel weekend. Zaterdagnamiddag zij n er schietwedstrijden voor alle wapens. Zondag begint met een gildenmis gevolgd door een academische zitting en een gildenmaaL In een kleurrij ke optocht stappen alle gilden in groot ornaat naar het feestterrein. Daar zij n er wedstrijden dansen, vendelen en roffelen. Het vorige gildenfeest dat Sint-Joris organiseerde, dateert van 1962.

Een landjuweel Een landju weel is een wedstrijd, gespreid over vijf jaar, tussen alle gilde n van de Kempen. De punten die jaarlij ks gewonne n worde n bij de tentoonstelling van gildenvoorwerpen, het schietspel e n het gildenfeest, worden gedurende vij f jaar opgeteld . Wie als winnaar uit de bus komt, wint het landjuweel. Een prachtige ti nnen kruik. Ze wordt uitgereikt op het gilden-

Menigeen vraagt zich wellicht af, waar de naam landjuweel vandaan komt. Daarvoor moeten we een stuk terug in de tij d. De 14d<, 15de en 16de eeuw zij n de absolute bloeiperiodes voor de schuttersgi lden. Ze organiseren bi nnen het Hertogdom Brabant schitterende schietwedstrij den die soms weken duren. Eén van die schietspelen, de belangrij kste, loopt over een periode van zeven jaar. Die wedstrijd noe mt men landjuweel. Wellicht omwille van de prachtige juwelen, in zilver, die men kon winnen. Een landjuweel winnen betekende de hoogste eer voor een gilde. E. Van Autenboer, historicus, schrij ft hierover: "Een landjuweel was in Brabant de bekroning van het streven naar roem en glorie die afstraalden op de stad, vrijheid of dorp van waar de gilde afkomstig was. " Het is wellicht daarom dat we in de kaart van 1525 van de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten het volgende lezen (vrij vertaald): "Om de eer van de gilde hoog te houden mag het bestuur, om naar een landjuweel te gaan, vreemde schutters aannemen en daarna weer ontslaan. " Competi tie en competitievervalsing zijn blijkbaar niet uitgevonden in de 21 "c eeuw.

Beschermcomité Terug naar het heden. Koken kost geld. De inrichting van een gildenfeest kost veel geld. Om fondsen te werven richtte de Sint-Jorisgilde een Bescherm- en steuncomité op. Met veel bijval. Wie minimum 500 frank stort op rekening 001 -3442995-56, van de Sint-Jorisgilde Meer, treedt toe tot dit comité. Zijn naam wordt als beschermer vermeld in het programmaboekje. Via deze weg geven wij iedereen die de volkscultuur een warm hart toedraagt, de kans toe te treden tot het Beschermcomité. Het geld wordt gebruikt om het feest meer luister te geven. We weten nu dat het jaarlij ks gildenfeest een belangrij k onderdeel is van een wedstrijd die vij f jaar duurt. Die hele wedstrijd noemt men landjuweel. Het eerste gildenfeest van het 16de landj uweel gaat door in Meer op 23 en 24 j uni 200 I. Op de organisatie van dat gildenfeest gaan we dieper in, in de volgende bijdrage.

Jef Van Opstal

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon : 03/314.33.33 15


DORPSLEVEN Zonneeenter

I patinga

Carnaval

Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21 .00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66

Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstra ten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11 E, tel. 03-3 14 .53.70 e-mail warre.palmans@ village.uunet.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen @vi llage.uunet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Bestermansstraat 7, te l. 03-3 15.88.54 e-mail: jan.fret@worldonline.be Meersei-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-3 15.7 1.86 e-ma i1 toon. verleye @at tg loba !.net Minderhout: Frans Snijders, St.-Ciemensstraat 25, fax + tel. 03-314.49.03 e-mail: franssnijders@ tiscalinet.be Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11 , tel. 03-3 14.7 1.96 e-mail josroos @hotmail.com

MINDERHOUT - In Minderhout is het een traditie dat voor het krokusverlof carnaval gevierd wordt. De kleuters trokken woensdag 21 februari vanaf halftien langs het dorpsplein terug naar de school waarde ouders 's middags hun peuters moe maar voldaan kwamen ophalen. Op vrijdag 23 februari was het de beurt aan de groteren. Verkleed en goedgemutst zetten ook zij hun beste beentje voor. Onder muzikale begeleiding van onze fanfare trokken zij langs de straten en wijken van Minderhout. Later genoten alle kinderen {en begeleiders) van pannenkoeken, zowel woensdags als vrijdags, die door de leden van het oudercomité werden gebakken.

Mond- & klauwzeer

SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-3 14.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Ciemensstraat 25, Minde rhout, tel.+ fax 03-314.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.be ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 2 1, Hoogstraten, tel. 03-314.49. 11 e-mail jan.michielsen @ibm.net FOTO'S Marcel O nincx Lokbosstraat 9 Meer, tel. 03-3 15.93.07

Bed & Breaktast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 03/314.70.59

MINDERHOUT - Mond en klauwzeer beroerde ook ons land. Op de eerste zondag van maart wilde de Minderhoutse gasten naar de carnavalstoet te Wortel. Aangezien de paarden die dag niet buiten mochten, deden andere ezels een poging om de wagen trekken. Ze slaagden niet in hun opzet. Een andere oplossing werd voorzien, zodat ze toch konden deelnemen aan de stoet in Wortel. 21


MINDERHOUT

Eetfestijn MINDERHOUT - "Niet aan tafel zonder voorbere iding". Dat vertelden ruim 25 moedige wandelaars op zondagmorgen 11 maart. Vanuit de parochiezaal te Minderhout vertrokken zij samen voor een tripje van " maar" 6 km. Een klein uurtje later waren zij reeds terug aan deze zaal. De mensen van het Oudercomi té vergasten hen en alle andere ingeschrevenen aan een heerlijke ontbijthappening. Voor het tweede jaar op rij konden alle belangstellenden hiervan gebruik maken voor een eerlijke prijs. Men kon niet alleen opteren voor brood en beleg, cornflakes, croissants en dergelijke meer, maar ook de geur van spek met ei overheerste de omgeving. Bijna 300 mensen, met een duidelijke piek omstreeks halfelf, maakten van deze gelegenheid gebruik om zelf niets te moeten klaarmaken. 300 hongerige magen vu llen binnen een aanvaardbare tijd. De mensen van het inrichtend comité zuchtten na de middag moe maar voldaan over deze schitterende prestatie. Om u een idee te geven: de gasten verorberden ruim 500 eieren en een achttal kg spek plus alle andere eetmogelijkheden hen aangeboden.

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/3 14.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. MINDERHOUT-Op de ontbijthappening te Minderhout kon ieder naar eigen smaak toetasten. Ruim 500 eieren verdwenen in de hongerige magen. Verder kon men kiezen uit een ruim assortiment broodjes, beleg, e.d.m. Bijna 300 gasten maakten gebruik van dit aanbod op zondag I I maart 2001.

S clioonfieiássaion

Lieve tJJe Meester LangenGerg 30 · 2323 'Wortel 03 / 314 5515 'Enfi:!{ op afspraaK.· Ook.6!f 'l1 tfiuos

(jefaatsverzorging · !Manicure · Peáicure Ontfiari11gen · !Maqui{{age

141

Boeken

MINDERHOUT-De boekenbeurs koppelen aan de ontbijthappening bleek een goed idee te Minderhout. Men kon er niet alleen boeken kiezen en kopen, ook konden de kinderen luisteren naar zeer spannende vertellingen.

M IN DERHOUT-De schoolgaande jeugd had het thuis zeker al verteld. De jeugdboekenweek kwam eraan. Het leek het oudercomité dan ook een uitgelezen kans om eten en lezen aan elkaar te koppelen. In welke volgorde de gasten hie rvan gebruik wensten te maken, kon men vrij bepalen. Al sne l bleek dit een goede form ule. Zelden mocht men zoveel bezoekers ontvangen op de Minderhoutse boekenbeurs. De turnzaal was dan ook omgetoverd tot een boekenwereldje waar jong en o ud zijn gading kon vinden. Netjes per ouderdom, of per leergroep, lagen de boeken te wachten op hun nieuwsgierige lezers en kopers. In een nabijgelegen plaats kon men nog iets drinken. Al snel werd dit een "buurthoekje". De werkers van het oudercomité kunnen elkaar feliciteren met het geleverde werk. Toch zijn ze reeds bezig met hun volgende activiteit: het j aarlijkse schoolfeest dat gehouden wordt op zondag 6 mei 200 I .

Gehuchtentocht MINDERHOUT-Zondag 22 april organiseert de KLJ voor de 9d• keer een gehuchtentocht. De deelnemers dom·kruisen per fiets ofmet de auto Minderhout en in elk gehucht is er een pitstop met een volksspel. Men speelt in drie categorieën: dames, heren en kinderen. Voor alle winnaars zijn er prachtige prijzen. Inschrijven kan van I 0 tot 14 uur in de verschillende gehuchten. Volwassenen betalen 100Jr. en kinderen 50 Jr. Er is drankgelegenheid in elk gehucht en er zijn ook pannenkoeken, soep en ijs te verkrijgen. Voor de kinderen is er een hele leuke attractie voorzien. De prijsuitreiking begint omstreeks 17 uur.

22


HOOGSTRA TEN

N.V. GARAGE VAN USSEL

Kunst (maken) in de Vrijheid Nog tot 31 maart, u zult snel moeten zijn om nog een glimp op te vangen, kunt u de tentoonstelling 'van Ezels en Bokken' op de Vrijheid bekijken. Dertien ateliers van het IKO tonen groepswerk gebaseerd op een tweetal historische hulpmiddelen binnen de beeldende kunsten: de tekenezel en de boetseerbok. Het geheel paste in een gezamenlijke actie van het deeltijds kunstonderwijs waarbij de academies zich tonen aan het publiek. Op zaterdag 10 maart omstreeks half vijf, na de inwandeling van alle objecten werd de laatste toets toegevoegd. Het drukken op lino van wimpels die het stadhuis moeten sieren.

Stap 3: De I 0 ton wegende straatwals speelt dan voor pers en zorgt voor het gewicht en de inktverdeling. De pers was in groten getale aanwezig voor deze happening. Voor dit spektakelstukje trotseerden de aanwezigen al een serieuze regenbui .

(gJ HON'DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Stap 4: Wals erover, plank verwijderd en veel ooh's met applaus: gelukt. Het loonde de moeite. EĂŠntje hangt in de achtergrond al aan de gevel. Toch tof dat zoiets nog kan in de Vrijheid op een verkeersdrukke zaterdagnamiddag en zonder medewerking van Sabine de weervrouw.

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

handwerken - naaigerei alle verstelwerken

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tei./Fax: 03 I 314.71.34 29

23


HOOGSTRA TEN

Zuid-Afrikanen op bezoek

Broederlijk Delen

HOOGSTRATEN - Op uitnodiging van de Evangelische Kerk bezoekt een Zuid-Afrikaans gezelschap van zaterdag 7 tot vrijdag 20 april Hoogstraten. Het doel van hun komst is de folder 'Even voorstellen' te verspreiden en aan belangstellenden de bekende video over het leven van Jezus uit te lenen. Juist rond Pasen leeft de behoefte om stil te staan bij de persoon van Jezus Christus. De verfilming van zijn leven, gebaseerd op het evangelie van Lucas, werd al door miljoenen mensen bekeken.

.... Op zaterdag 10 maart had de jaarlijkse sponsortocht van de Hoogstraatse scholen plaats. Met deze sportieve wandel-, fiets-, loop- ofskeelertocht wordt een bijdrage geleverd aan de actie Broederlijk Delen die jaarlijks diverse projecten in de derde wereld en ook in eigen land financieel ondersteunt. Zo'n 600 leerlingen, leerkrachten en bereidwillige helpers maakten er bovendien een gezellige activiteit van. Wees maar gerust dat ook deze groep zich goed geamuseerd heeft.

Als afsluiting van het verblijf wordt een ZuidAfr ikaa nse maaltijd georganisee rd op paasmaandag 16 april om 12.30 uur in de lokalen van de vroegere lagere school, Karel Boomstraat 44. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Gebruik voor uw inschrijving de invulstrook bij onze advertentie in dit blad. Meer info bij C. Crezée, tel. 03 314 10 37.

Aperitiefconcert HOOGSTRATEN - Ter gelegenheid van het vijfentwintig jaar bestaan van de Marckriver New Orleans Jazzclub organiseert deze op zondag 1 april een aperitiefconcert voorafgegaan door een receptie om dit lustrum te vieren. Vanaf ll uur worden alle sympathisanten verwacht in de Rabboenizaal voor een hapje en een drankje. Wel wordt gevraagd om vooraf te reserveren, kwestie van enig begrip te hebben van de benodigde drank en versnaperingen. Reserveren kan op de nummers 03/340.26.66 (Bruyni nckx) of 340.26.60 (Topoplan). Om 12.30 uur start dan het gelegenheidsconcert van The New Orleans Roof Jazzmen versterkt met Norbert De Taeye. Deze laatste is zeker geen on bekende in het Hoogstraatse. Van 1966 tot 1987 was hij zanger-pianist bij de Jeggpap New Orleans Jazzband. Later groeide hij uit tot een prominent gospelvertolker. In die hoedanigheid was hij vorigjaar nog te gast in Minderhout ter gelegenheid van het jaarlijks lichtmisconcert van de kunstkring Minarte. 'The best gospelsinger in Europe' noemde Liz Me Comb hem.

's Avonds was het bijna over de koppen lopen in de Pax waar Broederlijk Delen en de parochiegemeenschap een Boliviaanse avond organiseerden met informatie, animatie en vooral veel bezieling. Gert Boeckx en Leen Vanderschoot herleefden als het ware hun reis van vorigjaar doorheen Bolivië.

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling I:!KÖMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN 24

Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmervverk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

The Roof Jazzband werd gesticht in 1956 en schreef zijn deel geschiedenis in de Belgische jazz. Leider Pierre Claessens speelde met George Le wis , Alton Purnell , Sammy Rimington en andere. Hij blijft trouw aan de zuivere New Orleans-stijl, niet spectaculair of op effect belust, maar verfijnd, diepgaand en ernstig. Op klarinet spelende, wordt hij bijgestaan door Bruno Van Acoleyen op trompet e n Cor Fabrie op trombone. De banjo wordt bespeeld door Arseen De Vlieger, voor de bas tekent Paul Brandes en achter de drums steekt Philip De Smet. Dit jubileumconcert wordt warm aanbevolen. Vanzelfsprekend wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd. Voorts valt te noteren dat The Paul Harisson Band (DK) het sluitingsconcert van dit seizoen speelt op maandag 23 april. Voor één keer niet in de vertrouwde Gulden Coppe, maarwel in De Gelmel. Aanvang is 20 uur.


HOOGSTRA TEN

Eerste Lustrum HOOGSTRATEN - Kegelclub de Rollers van de Kathol ieke Bond Gepensioneerden vierde haar vijfjarig bestaan. Op zekere dag in 1996 namen Alex Verschueren en Jef Merlens het heft in handen om zelf een kegelbaan te bouwen. Met in andere gemeenten te gaan kegelen, was er al meermaals over gesproken om zelf een eigen baan te bouwen. Maar dat was rapper gezegd dan gedaan, het moest ook allemaal werken zoals het hoort. Op zekere dag zij n ze er dan aan begonnen. Alex had zijn ogen goed de kost gegeven en de eerste stappen werden gezet. Dagen en uren werd er aan gewerkt, meten en passen, nagelen en lassen. Het moest ook automati sch gaan: de kegels moesten vallen en opstaan. Maar waar moesten ze er mee naartoe, met die hele installatie. Deken Van Dyck wist raad. De Pax had nog wel een plaatsje. De installatie verhuisde van het Seminarie naar de Pax. Vijfjaar al wordt erop dinsdagnamiddag van 13 tot 17 uur gekegeld. Ook kaarten en sjoelen sprak velen aan. Bij negen kegels omver gaat de bel. De punten worden een gans jaar bijgehouden zodat de winnaars van het jaar een herinnering ontvangen. Dat kegelen een gezonde sport is, dat is waar. Op die vijf jaar hadden ze reeds vijf gouden en een diamanten paar. iet langer verzi nnen, als ge niet probeert, kunt ge niet winnen. Op dinsdagnamiddag.

Tweedehandsbeurs HOOGSTRATEN - Zondag I april organiseert de BGJG afdeling Hoogstraten opnieuw een tweedehandsbeurs in het parochiecentrum Pax te Hoogstra ten, tussen 14 uur en 16 uur. Te koop kan worden aangeboden: kleding van kinderen tussen 0 en 12 jaar, kinderuitzet (zoals kinderstoelen, draagzak, sterili sator, ... ) en speelgoed (ongevaarl ijk en vredel ievend). De ervaring leert dat kleding nog in zeer goede staat kan zij n als hetkind eruitgegroeid is en dat ook speelgoed waar de eigen kinderen geen interesse meer voor hebben, nog perfect iemand anders zal ige speeluurtjes kan bezorgen. Om nog maar te zwijgen van kindermateriaal als stoelen, bedden, kinderwagens, ... Omdat we het zonde vinden dit zomaar op zolder te laten verkommeren of weg te gooien, organiseren we deze tweedehandsbeurs. Ieder gezin kan tot 30 arti kelen (in goede staat) te koop aanbieden . Bij de verkoop zelf moet het gezin niet aanwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door onze bestuursleden. Aan de verkoper wordt gevraagd een verkopersfiche in te vullen en de artikelen te etiketteren met door ons voorgedrukte etiketten. Per gezin wordteen bijdrage gevraagd van 150 BEF (300 BEF voor niet-leden van de BGJG). Van de verkochte artike le n wordt 15 % afgehoude n voor de organisatie van de tweedehandsbeurs. Het gezin bepaalt zelf de verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt. Mensen die geïnteresseerd zij n om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van de contactpersonen: Jan Leemans, Elsbroeken 26, tel 03 3 14 71 04; May BroekmansVan Looc k, tel 0 3 314 75 33; Marce l Verschueren, Katelij nestraat 66, tel 03 314 45 32; Werner Bekaert, Lou is Domsstraat 12, tel 03 3 14 35 97; Leo Seeuws, Leemstraat 28, tel 03 3 14 67 56 en Mi a Schellekens, Loenhoutseweg 69, tel. 03 3 14 84 99.

De automatische kegelbaan van de KGB werd vijf jaar gelden boven de doopvont gehouden. Voor ontwerp en uitvoering tekende Alex Verschueren. Zelfs de kegels moesten eigenhandig gedraaid worden.

Vernieuwd bestuur HOOGSTRA TEN - Drie j aar geleden werden de eigenaars van het landgoed De Hees, de heer Heererna en dame, ere-voorzitters van de Koninkl ijke Toon- en Toneelmaatschappij SinteCecilia. Aardig om weten is dat de allereerste voorzitter van de vereniging, de heer de Bovie ook eigenaar was van dit historisch domein. Maar de vereniging denkt verder aan de toekomst. Zo gaf Karel Van de Heyning zijn ontslag na ruim 45 jaar voorzitter te zijn geweest. Jef Van Laer, Hoogstratenaar en architect werd aangezocht en aanvaardde het voorzitterschap. Hij wordt bijgestaan door secretaris Dries Horsten die ook het penningmeesterschap in handen heeft. Muzikaa l leider blijft Luc Tahon, verantwoordelijk voor zowel de harmonie a ls voor de jeugdharmonk Kapelmeester Ad Van Dun en Toos Coppens staan hem bij. Zo organiseert dit trio op dinsdagavond de repetities voor de leerlingen, en op vrij dagavond de a lgemene repetitie. Steeds in het eigen lokaal vooraan in de Gelmelsraat. Marc Van Luffelen staat voortaan in voor de verhuring van deze zaal terwijl Melanie Beekers de toog voor haar rekening neemt. Naast de reeds voornoemde mensen zij n ook nog volgende bestuursleden bekommerd om de instandhouding en verfraaii ng van het oude hi stor isc he lokaa l : R ie Geets , An Van Immersee l, Bjorn Van Rossum, Stanny Mostmans en Robert Goris. Wie interesse heeft om de Harmonie te komen versterken, is steeds welkom op vrijdagavond om 20 uur in het lokaal van Sinte-Cecilia, Gelmeistraat 8.

Rikken: I. Jaak Goris, 1770 punten, 2. Jos Van den Langenbergh, 1744 pu nten, 3. André Meeuwissen, 1671 punten, 4. Albert Spannenburg, 1648 punten, 5. Eddy Adriaensen, 1629 punten. Jokken: I. Wim Marijnissen, 1040 punten, 2. Jan Dictus, 1056 punten, 3. Alfons Grielens, 1078 punten, 4. Jack Lanslots, I 081 punten, 5. Eddy Kenis, 1136 punten. De Aardbeienkoers van zaterdag 5 mei wordt ongetwijfeld een voltreffer. Op I0 maart kwam de vij fe ntwintigste inschrijvi ng binnen, zodat er 150 renners aan de start komen. Tussen de deelnemende ploegen vinden we de nationale Australische ploeg, de Belgische mil itaire ploeg, drie ploegen uit Nederland, en verder verschille nde uit de Vlaamse provinc ies waaronder alle Antwerpse ploegen. Even herinneren dat alle deelgemeenten tweemaal worden aange d aan zod at a ll e wieierliefhebbers zeker aan hun trekken zullen komen.

Eindstand HOOGSTRATEN - De jaarlijkse vijfdaagse voor kaartliefhebbers werd op 9 maart bij de Lustige Wielrijders succesvol afgesloten met 64 deelnemers. Ziehier de eindstand.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

25


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

FONS LIVENS en THERESE MASEREEL Op 27 maart 1951 in Wilrijk werd het huwelijk voltrokken tussen Alpbons Livens en Marie-Thérèse Masereel. Beiden groeiden op in wat toendertijd het 'geitendorp' werd genoemd. Wilrijk was toen nog echt landelijk gebied. Na 37 jaar Hoogstraten horen we bij allebei nog een sterk 'Antwerps' accent. "Wij zijn eerst Antwerpenaren, dan pas Hoogstratenaren", zal Thérèse ons toevertrouwen. Voor hun verhuis naar hier in 1964 speelde hun leven zich af in het Antwerpse. In Sint-Vincentius werden ook de vier kinderen geboren. "Ik zou niet graag terugkeren, tussen die stenen muren", zegt zij, waarmee Thérèse doelt op de kleine koer die ze hadden bij hun huis in Wilrijk. Zodat veel tijd met de kinderen werd doorgebracht in het Middelheimpark. Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum gingen we even praten. Dat gebeurde aan het Consciencepleintje in hartje Antwerpen. Daar werden 's middags de boterhammen opgegeten in het Pannenhuis, en daar ontmoette Fons zijn Thérèse. Na zijn legerdienst kon Fons aan de slag bij de Grand Bazar op de Groen plaats. Het onderwijs was toen nog ver weg. Een beloofde promotie die er niet kwam, het vooruitzicht van te trouwen en de goede wedde in het onderwijs deden hem uitkijken naareen openstaande betrekking. Het werd de Vrije Gewestelijke Vakschool in Hoogstraten, als 2 1"c leraar. In januari 1952 begon de dagelijkse pendel vanuit Wilrijk: om 6.15 uur te voet naar de tramhalte, dan Antwerpen-Oostmalle, vandaar met de bus naar Hoogstraten om omstreeks 8.45 uur toe te komen op de school. 's A vonds even na ze venen werd er thuisgekomen. Op zaterdagnamiddag werd Fons rond drie uur terug thuis verwacht. Maar. dat liep al eens anders. Na schooltij d werd al eens iets gedronken in De Tram, een kaartje gelegd, en een lange babbel deed menige bus voorbijrijden.

Naar Hoogstraten De Antwerpse periode Bij Fons thui s hadden ze een kruidenierswinkel. Na de lagere school voelde hij er niets voor om naar het college te trekken en aldus pastoor of pater te worden . Zes jaar reed hij met de fiets naar Mortsel Oude-God, naar de handelsschool Sint-Aloysius. Daaruit volgde de keuze om hogere hande lsstudies te volgen aan Sintlgnatius (nu Ufsia). Pas op het einde van het eerste jaar kwam hij te weten dat zijn diploma van de secundaire school niet voldeed zodat hij niet mocht deelnemen aan de examens. Eerst diende hU de proeven van de humaniora opnieuw afte leggen, via de zogenaamde 'middenjury' . Daarna liep het allemaal vlot en hij behaalde in 1948 het diploma van licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen. Aangezien bij de Jezuïeten enkel jongens werden toegelaten, trok Marie-Thérèse naar de Zusters van Liefde in de Korte Nieuwstraat Om daar eigenlijk dezelfde vakken, gegeven door veelal dezelfde professoren, te volgen als Fons. Zij stopte met haar studies na de kandidaturen. Volgens Fons hielden de meeste meisj es in die tijd op met studeren van zodra er een man in hun leven kwam.

26

In 1964 namen zij hun intrek in het huis dat ze lieten bouwen aan de Moerstraat Er kwam een einde aan de pendel. Of toch niet, want nu verloopt die voor Fons in omgekeerde richting . Thérèse ontfermde zich over de grote tuin die

bij het huis hoorde en zorgde voor de 4 kinderen die e r opgroeiden: Dirk, Christa, Anton en Bernadette. Fons had zijn handen vol in de school. Ook hier deed zich een probleem voor met zijn diploma. Beginjaren zeventig, na bijna twintig j aar dienst, ontdekte men dat hij niet beschikte over een aggregaatsdiploma, nodig om te mogen lesgeven. Opnieuw eenjaar naar de avond(les), examens at1eggen en stagelessen geven, en dat op 47-jarige leeftijd. In september 1977 werd Alfons Livens directeur van het Vito. Tot in 1992 bij zijn pensionering. Daarover had hij het uitgebreid in ons juli-nummer van datjaar toen hij als Man in de Maand verscheen onder de titel 'Verliefd op de computer'. Daarover wilden we het nu met hem hebben.

·i I

Met pensioen Momenteel is hij aan zijn derde computer toe. De vorige leven verder bij één van de kinderen. Zijn eerste had hij gekocht omstreeks Pasen 1992. Ervaring had hij natuurlijk opgedaan in de school. Daar kwam de eerste IBM binnen aan de prijs van 320.000 BEF, toen met een geheugen van 32Kb. Toepassingen diende je ze lf te maken . Di e wa ren niet voorgeprogrammeerd. Ondertussen heeft Fons al zijn boeken in een bestand gestoken, kwestie snel te kunnen zien wat hij in huis heeft om te vermijden dat hij ze dubbel zou kopen. "Ik heb alle 3.469 boeken wel niet gelezen, je koopt er al eens één zonder hem verder te lezen, wie niet?" Ook zijn verzameling CD's en platen zijn geïnventariseerd. Zo had hij recent veel moeite om nog een pickup te vinden bij een midi-systeem; gelukkig was ze nog in stock anders had hij maanden moeten wachten tot Sony enkele bestellingen binnen had om ze dan in productie te nemen. Vroeger had Fons altijd graag naar toneel gegaan maar wegens tijdgebrek kwam het er niet van . Nu hee ft hij wel zes abonnementen lopen; samen met een schoonzoon woont hij geregeld voorstellingen bij in De Singel, Bourla, Chassétheater in Breda, het Raamtheater. Die laatste om nog eens toneel te zien dat verstaanbaar is, zegt hij. En Thérèse geniet van haar hobby: het werken in de tuin. Die groot genoeg is om af en toe het al een beetje te veel te vi nden. En de contacten met vrienden. De gouden bruiloft willen ze vieren in twee staties: onder vrienden en met de familie, allebei in intieme kring. Gelukwensen zijn er teven s van onze kant.

....--.


HOOGSTRA TEN

Klein Seminarie in de ruimte Hoogstraten - Wanneer binnen enkele maanden de eerste volledig Belgische satelliet in een baan om de aarde komt, zal één van de ermee uitgevoerde projecten Hoogstraatse wortels hebben. De Euro Space Foundation organiseerde een wedstrijd voor middelbare scholen, waarbij de deelnemende klassen een onderzoeksprogramma mochten bedenken. Drie leerkrachten en de leerlingen van 5WWI van het Klein Seminarie vielen uit onze provincie als enige deelnemers in de prij zen. Hun project over het waarnemen van de Europese binnengrenzen zal als Eduproba-onderzoeksprogramma effectief uitgevoerd worden. Eind februari mochten de betrokkenen alvast in het Euro Space Center in het Waalse Redu drie dagen lang kennis maken met ruimtevaart en satellieten. De wedstrijd 'Een satelliet aan je v inge rs' werd ingericht naar aanle iding van de lancering van de alle reerste volledi g in Belg ië gemaakte satelliet, die binnen enkele maanden de ruimte ingestuurd wordt. In opdracht van het Europese Ruimtevaart Agentschap ESA werd de PRO BA satelliet ontworpe n door de firma Verhaert uit Kruibeke. 'PROBA staat voor Project for On Board Autonomy,' verduidelij kt Aardrijkskundele raar Jef Janssens. ' Het is een satelliet met in de alle reerste p laats een wetenschappelijke opdracht, en daarnaast enkele educatieve projecten. W ij hebbe n aan de wedstrijd deelgenomen vanuit de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Frans. En blijkbaar v ie l ons voorstel voldoende in de smaak om de tweede prij s in deze wedstrijd weg te kapen.'

de grens met Nederland herkenbaar is . Met deze satelliet zal dit nu grondig onderzocht worden volgend jaar. Ondertussen hebben wij via internet toegang tot de beelden die de satelliet maakt. Volgend schoolj aar moeten we vanuit de betrokken vakken verder werk maken van de invulling van het project.'

Driedaagse ruimtevaartopleiding Als winnende klas kregen de leerlingen een driedaags verblijf in het ruimtecentrum aangeboden. Ze verbleven van 21 tot 23 februari gratis in het Euro Space Center in Transinne, Red u. Ingenieurs van de firma Verhaert en het educatief team van het ruimtecentrum zorgden er voor een stevig info rmatief pakket over satellieten en ruirn,tevaart. Leerling Tim Willekens maakte het uiteraard allemaal van nabij mee: 'De eerste dag vlogen we via een simulatieprogramma met de Space Shuttle, voelden aan den lijve hoe het is om op

de maan te lopen en bouwden we een satelliet. Ook de tweede dag was goed gevuld. Eerst mochten wc uitzonderlijk het volgstation voor satellieten in Redu bezoeken. Verder deden we deSpace Odyssee, dat is een tocht door heel het Euro Space Center. Iedereen kwam ook in de multi-axis terecht, een apparaat waarin je helemaal rond wordt getold, en op een stoeltje dat ronddraaide zodat je helemaal duizelig werd.' ' De multi-axis,' zo vervolgt medeleerling Bart Van Dosselaer, 'is een toestel waarin je vrij hevig wordt rondgetold in alle richtingen. Dit wordt in de opleiding van astronauten gebruikt om een voorbereiding te geven op de omstandigheden waarin de shuttle rond zou begi nnen tollen. Astronauten moeten zelfs in dergelijke omstandigheden nog allerlei handelingen kunnen uitvoeren. Bij ons werd dit gelukkig beperkt tot het volmaken van een fi guurtje. Daarnaast was er die draaistoel, waarin de evenwichtsorganen getest worden. Je wordt gedurende 45 seconden in het rond gezwierd, waarna blijkt in hoeverre evenwichtsorganen al dan niet stabiel zijn. ' Niet alleen praktische proeven kwamen aan bod, er werd ook een stevige theoretische basis meegegeven. 'Zo kwam er een wiskundige een hele uitleg doen over satellieten, hun banen enzovoort. Zoveel formuletjes als die man gebruikt heeft.. .. een jaar fysica is er niets tegen, ' verzucht Tim. 'Toch was het best interessant om zo'n medewerker die de PRO BA satelliet mee bedenkt en bouwt, het doel en nut van dergelijke satelliet uit de doeken te horen doen, ' meent Bart. Verder kon van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om kennis te maken met frans talige collega's. 'Maar helemaal interessant zal het pas worden wanneer de stalliet eenmaal in orbit is gebracht, want dan kan ons project natuurlij k echt in de praktijk gebracht worden .. .' (mdl)

'Voor ons onderzoekprogramma vertrokken wij vanuit de idee dat wij in een grensstreek wonen in aansluitende gebieden die er door bij voorbeeld een verschillend beleid inzake ruimtelij ke ordening heel anders uitzien. We vroegen ons af of grenzen daardoor ook vanuit de ruimte te zien zijn. Vroeger bleek dat wel degelijk het geval, op kaarten en oude luchtfoto' s vind je immers landschapselementen terug waardoor

Allerlei schotelantennes en observatieposten vangen de beelden op die vanuit de ruimte naar aarde worden gestuurd.

HERMAN VANHEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03 I 314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteitswerken

Een van de leerlingen uit 5 WW! wordt vastgegespt in de Multi-axis.

27


MEER

De grote brand

In memoriam

RafJansen

~_./"

MEER- De grote brand op de transportzone die het bedrijfDe Rijke in as legde, bracht Meer en omstreken in de nacht van 16 op 17 maart in rep en roer. 17 Brandweerkorpsen kwamen eraan te pas en. heel veel water. Zowel uit de vijvers van. particulieren. als uit de visvijver van De Mosten werd geput om het vuur onder controle te houden.

De Driehoekstraat krijgt nieuwe klinkers

Dankbetuiging Jan Godrie, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen bedanken de burgemeester en het schepencollege, pastoor Van Deyck en pater Frans, het zangkoor, de politie, de fanfare, de hondenclub, de St.-Jorisgilde, het verplegend personeel, ziekenzorg, dokter Vermander en Feremans en de ganse familie, maar vooral ook de geburen die met een prachtige stoet het leven van Jan Godrie hebben uitgebeeld, en tenslotte iederee n die van z ijn honderdste veijaardag een groot feest hebben gemaakt.

Familie Godrie MEER - De Driehoekstraat is een van de mooiere woonhoekjes van Meer. Ze ligt vlak bij het centrum en. kent geen doorgangsverkeer. Het is er ontzettend rustig en in de achtertuin kwetteren de vogeltjes dat het een lieve lust is in het prille lentegroen. Er is echter één probleem. De straat is te smal. De inrit is een. te smalle pijp waar men regelmatig zijn vitesse in achteruil moet zetten omdat de buurman komt aangereden in de tegengestelde richting. Ook de vuilniswagen ofeen vrachtwagen kan er niet binnen en zelfs de brandweer zou, in geval van nood in Meerdorp moeten blijven staan. Ondertussen werd er al heel wat overlegd en werden er rooilijnen veranderd. En zopas gingen werkzaamheden van start om het wegdek te vernieuwen. Maar dat verandert voorlopig niets aan de kern van de zaak. De smalle pijp blijft smal en verbreden van dit knelpunt lijkt niet voor morgen. (ma)

28

Go-cartrace: goed voor de lol, de conditie en het milieu MEER - Wegens het groot succes van vorig jaar organiseert de KWB opnieuw hun gocaru-ace. Op zondag 22 april zullen deze trapautootjes de Donckstraat ter hoogte van het klooster weer laten daveren. Als u van spektakel houdt (de mensen die vorigjaar geweest zijn zullen dit zeker kunnen beamen) en/of de rijders wil steunen, moet u maar eens een kijkje komen nemen. Aanvang van de wedstrijden is voorzien omstreeks 13 uur. Natuurlijk is er vo ldoende ge legenheid om een drankje te nuttigen en de racers aan te moedigen. Supporters wees op post. Inkom is gratis. (ma)

"Hij was één van die humoristische kinderen van God, ongekunsteld en blij . "Een zinnetje met een diepe betekenis dat we kunnen lezen op zijn gedachtenisprentje. Dat is Raf helemaal. Op 5 maart 2001 stierf hij in het A.Z. Sint-Jozef te Turnhout na een leven van dienstbetoon en hulpvaardigheid. Altijd is hij een actieve kracht geweest in het bloeiende Meerse verenigingsleven: K.W.B, toneelkring ' t Heidebloempje, Brassband Ste.-Rosalia, voetbalclub KFC Meer, ziekenzorg en nog tal van verenigingen kenden Raf als een actief medewerker. Passieve meeloperij was niet aan hem besteed. Vanaf 1949 stelde hij zich in dienst van de R.V.A. en werkte zich op tot controleur. De geest van de wet is hem altijd dierbaarder geweest dan de strenge, harde letter en dit heeft hij in z ijn professioneelleven duidelijk laten merken en ook toegepast. Het Meerse voetbal had ook een bevoorrechte plaats in zijn hart. Jarenlang was hij de toegewijde secretaris van de club en ongeveer 50 jaar verzorgde hij het nieuws over het Meerse voetbal, vroeger in " De Gazet van Hoogstra ten", later in "De Hoogstraatse Gazet" en tot vorig jaar in "De Hoogstraatse Maand" . Raf was een Merenaar in hart en nieren, men zal hem missen, maar zeker niet vergeten. Aan zijn echtgenote Jeanne betuigen wij onze oprechte deelneming. (rel)

-"


MEER

Gebuurten en gehuchten floreren goed MEER - Na meer dan 20 jaar onderbreking werd er in Beek weer een geburenbal gehouden. Zowel Hoog- als Laagbeek als de bewoners van de Meerseweg zaten broederlijk aan tafel en dansten tot in de nachtelijke uurtjes. Het gehucht Hoogeind is daarentegen al lang niet meer aan haar proefstuk toe. Zij vierden de afgelopen periode hun 25-jarigjubileum. Op de foto : de kern van het jubilerende bestuur.

Huldiging ACW leden in de Mosten MEER- Een grote groep A CW-leden hield eenfeestje in de Mosten. Op de voorgrond de gehuldigde leden in het bezit van hun trotse oorkonde. (ma)

Waar halen ze het allemaal vandaan? MEER - Je zou toch denken dat de zolders van Meer en omliggende allang zijn leeggehaald en dat is wellicht ook zo. Nu gaat het meer om de kruimels die van de welvaartstafel vallen. En dat zijn er heel wat als je ziet wat er weer allemaal bijeen gebracht werd op de jaarlijkse rommelmarkt van de fanfare. Het aantal bezoekers was navenant: de Meerse rommelmarkt heeft na al die jaren een serieuze reputatie verworven.

29


MEERLE

Schipper aan de Tap MEERLE - U heeft het wellicht al gemerkt, sedert einde februari is de vroegere "Volksvriend" herdoopt in "De Schipper". Nochtans ligt Meerle niet aan de kust of de waterweg. Schepen en schippers vind j e hier dan ook niet, tenzij je een roeiboot of een kano op de Mark als 'schip' zou bestempelen. Maar als je weet dat de nieuwe cafébaas Jan Schipperen heet, wordt de naam van het catë al heel wat aannemelijker. Jan en Carine Schipperen ruilden een zestal j aren geleden Etten-Leur voor Meerle. Zelf graag onder de mensen komen en twee opgroeiende zonen maakten dat ze al snel ingeburgerd raakten in het dorp. Op het voetbalterrei n werd Schipperen al gauw Schipper, zodoende. Jan en Carine zien het wel zitten. Nochtans leek het 'caféleven' in Meerle zowat stil te vallen. Enkele maanden terug sloot de Bombardon voorgoed zijn deuren, de Volksvriend stond al een tijdje over te nemen en De Posthoorn wordt door de lokale bevolking niet zo druk bezocht, die heeft een eigen publiek. Nogal wat mensen porden Jan Schipperen aan : 'Jan, een café dat zou nog eens iets voor jou zij n'. Jan heeft een lange voorgeschiedenis al s zelfstandige. "Mijn vader was vroeger brugwachter in Zevenbergen en had , zoals dat aan bruggen of sassen wel vaker voorkwam, er een cafeetje bij. Later hadden weinEtten een grote kruiden ierszaak, waar ik met mijn broers samen in werkte. Daarnaast runde ik 'Het kluitje', een druk bezocht jongerencafé". Nadat hij getrouwd was, werd Jan beenhouwer en later ambulancier in loondienst. Na zovele jaren trok opnieuw zelfstandige worden hem wel aan en leek een café hem wel wat. "Bovendien is de kans op slagen, d.w .z. er j e kost mee kunnen verdienen, na het verdwijnen van de Bombardon, beter dan ooit. Waar moeten de MeerJenaars en de verenigingen anders naar toe?" Bij Jan en Carine zijn ze welkom, ze zullen er goed ontvangen worden. Heel wat verenigingen zijn al op de uitnodiging ingegaan; de

KWB - Wandeldag te Meerle

KVV, de St.H an dboog sc hutters Sebastiaansgilde, de W ielertoeristen , de Kegelclub, KFC Meerle, de brandweer Voorpost Meerle .... Natuurlijk staat de deur ook open voor iedereen die zin heeft in glas of een kop koffie. "In de week houden we het rustig, een gezellige buurt of een kaartje leggen. In het weekend mag het wat meer en wat later worden". De gelagzaal van het café is op enkele weken tijd grondig vernieuwd en heringericht. Er kan heel wat volk binnen. De feestzaal zal tegen eind april in een nieuw kleedje steken en aangepast zijn aan de noden van deze tijd. Jan staat klaar voor nieuwe initiatieven. De start van " De Schipper" was alvast veelbelovend. We wensen Jan en Carine dat het zo verder mag gaan, er mag ook in Meerle best wat leven in de ' brouwerij ' blijven. (JF)

MEERLE- Wie van een fikse wandeling houdt, kan op 8 april 200 I zijn hartje ophalen te Meerle. De plaatselijke KWB afdeling organiseert er als onderdeel van het verbondelijk wandelcriterium een wandeldag.In het K.W.B verbond Antwerpen bestaat al enkele jaren een wandelcriterium. Elk weekend kan men ergens in een of andere K.W.B afdel ing deelnemen aan een wandeldag met verschillende afstanden. De inschrijvingskosten zijn overal hetzelfde, namelijk 30 Bef. per persoon, een gezin betaalt I 00 Bef. , verzekering inbegrepen. Iedereen kan deelnemen, alleen, in groep, met het gezin .. ..... , wel of geen K.W.B. lid. De afstand kan je ter plaatse zelf kiezen uit 9, 11 of 17 km. K.W.B. Meerle noemt zijn wandeling de "St Be rn arduswa nd e1 ing". Vertrek aa n de parochiezaal Meerle aan het Gemeenteplein, tussen 8 en 14 u. Sportievelingen, en sy mpathisanten allen op post. Voormeerin lichtingen kan je terecht bij Marcel Van Bavel , Heime ulenstraat 15 - tel 03/ 3 15.80.55 of JefWouters, Heimeulenstraat 25tel 03/315.86.64.

Kindervolksdans MEERLE - Op zondag 29 april 2000 organiseert de kindervolksdansgroep " Hanneke Tanneke" voor de 3e keer een 'Grand ioze kinderdansnamiddag ' in Meerle. Wat kan je zoal verwachten tijdens deze namiddag? Volksdans natuurlijk en optredens van de eigenste kindergroepen van ' HANNEKE-TANNEKE". Daarbij zijn er verrassingsoptredens voor alle kinderen te verwachten. Tussendoor kan iedereen een dansje meedansen. Het spektakel begint vanaf 14 uur. Rond 17 uur moet de dansvloer weer ontruimd worden. De inkom is 100 Bef. in VVK of 150 Bef. aan de kassa. Kinderen - 12jaar betalen respectievelijk 50 of 100 Bef. 'Hanneke Tanneke' verwacht veel volksdanliefhebbers! Voor meer inlichtingen of inkomkaarten kan je terecht bij Kathleen Van Bavel (tel. 03/ 3 15.92.09) (JF)

À -

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten Jan Schipperen tapt voortaan voor u een frisse pint in 'De Schipper'. 30

\18


:-

MEERLE

Circus Picolini MEERLE- Was het circus di tjaar niet vroeg? Meestal komt dat toch maar in de zomer? Wie had al die mooie affiches gemaakt, want dat was zo te zien allemaal handwerk? Stond dat circus nu niet dicht bij de school? Wat deden al die kinderen tijdens de schooluren in de circustent? Moesten die niet leren? Neen, want ze waren wel degelijk aan het leren, zij het dan deze keer niet met boeken, potlood en papier. Ze leerden circus maken, met alles wat daarbij hoort. In het kader van een ' bewegingsproject' waren directie en leerkracht van onze school met een hoogst origineel idee op de proppen gekomen. De kinderen zouden een circusvoorstelling maken. Niks geen surrogaat met getekende decors in de parochiezaal. Neen, echt circus, in een echte circustent; met echte c ircusnummers zoals acrobatie, jongleren, clowns. Alles erop en eraan. Zoiets zetje natuurlijk niet in een paar dagen op poten. De j uffrouwen en meester begonnen al in oktober met de voorbereidin g. Juffrouw Yvonne had een circusfamilie gevonden die daaraan wilde meewerken. Samen stelden ze een programma op waaraan alle leerlingen, van kleuters tot zesde leerjaar zouden deelnemen. Leerkrachten moeten veel kunnen, maar circusartiest, dat is wel wat veel gevraagd. Voor het aanleren van de echte circusacts kregen ze dus begeleiding van iemand van het deparremant van onderwijs. In januari werden de verschillende kunsten uitgelegd en voorgedaan. De leerlingen vanaf het 3' leerjaar konden een nummer kiezen dat hun goed lag en dan mochten ze aan de slag. De speelplaats werd hun oefenterre in en tijdens de speeltijd was er sedertien geen tijd meer om zich te vervelen. Je zag er de kinderen in de weer met allerlei rare dingen die je anders op een speelplaats niet ziet: diabolo's, schotels op een stokje, jongleerballen, grote ballen om op te lopen, springtouwen in alle maten. Om de paar weken kwam de begele ider om te kijken hoever het stond en kregen de circusartiesten in spe tips om bij te leren. Voor de andere leerjaren hadden de leer-

De circusartiesten kwamen van binnen de school. krachten zelf opvoeringen bedacht die goed in het programma pasten. Einde feb ruari verscheen het Circus Picolini op de plein achter de school. De leerlingen van het 5e en 6' leerjaar moesten in het getouw om tent en tribunes mee recht te zetten. Alles onder het oog van Gelie en Andy en hun kinderen Kim, Nico, Tamara, Denyen Isabella, die samen het fam iliecircus vormen. Onderrussen werd de laatste hand gelegd aan het programma en hard geoefend om alles perfect te laten verlopen. Het enthousiamse was groot, aanporren tot leren was niet nodig als het om het circusnummer ging. Op woensdag kregen alle schoolkinderen bij wijze van voorsmaakje een felgesmaakte circusvoorstelling door de fam ilie. Zij lieten zien hoe het is als je j e hele leven in een circus doorbrengt.

Op vrijdag was het dan de beurt aan de nieuwe circusartiesten, de leerlingen van onze school. Twee maal brachten ze voor een nokvolle tent (2 x 400 toeschouwers!) een spetterend spektakel. Van klein tot groot, allemaallieten ze hun kunsten zien, waar ze zo lang voor geoefend hadden. Het applaus was tot ver buiten de tent te horen. TV en kranten hadden er aandacht voor en dat was verdiend. Het circus is ondertussen weer verder getrokken, dat hoort zo voor een circus. De leerlingen en het personeel zij n hier gebleven, dat hoort eveneens zo. Ze hebben er echter een fijne en wellicht onvergetelijke ervaring aan overgehouden. Een puike onderneming van onze school. Proficiat. (JF)

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uwA.P.S.filmen -1 UUR SERVICE Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014/61.35.37

31


MEERSEL-DREEF

Jeugdig Meersei-Dreefs Carnavalsplezier MEERSEL-DREEF-Jaren geleden probeerde de toenmalige carnavalsvereniging de Maerkratten om ook in Meersel-Dreef het carnaval van de grond te krijgen. Met weinig succes, alhoewel de MeerselDreveniers zeker hun mannetje kunnen staan bij het bouwen van wagens ter gelegenheid van stoeten of kermisspelen. Na een bescheiden start vorig jaar pakte de plaatselijke jeugd dit jaar uit met een grotere wagen. Hij werd gebouwd bij de familie Stoffels op Meerset en bereidwillige vaders staken een handje toe waar nodig. Het resultaat mocht gezien worden en 's zondags met carnaval showden ze hun wagen met een rondrit te Meersel-Dreef Buiten de carna valsstoet op Galder en Strijbeek, deden ze de dagen erna nog mee met stoeten in de omgeving, o.a. te Wortel. En navenant ik kon zien, met de nodige leute en feestvreugde. (tv)

MEERSEL-DREEF - Zeventien maart. Zowel het bestuur, de leden als de toeschouwers konden terugblikken op een geslaagde muziekavond. De opstelling van het podium was gewijzigd, er werd gespeeld met licht en ook de aankleding met de nodige bloemstukken mocht er zijn. De jeugd beet de spits af Onder leiding van Patriek Geerts, hun dirigent, speelden ze enkele nummers, om later op de avond nog eens het podium te betreden voor een samenspel met de fanfare. De fanfare zelf bracht verschillende genres van muziek voor elk wat wils, onder leiding van Hans Aernouts. De zaal zat vol en het publiek reageerde enthousiast. De bediening werd uitstekend verzorgd door een tapploeg van het oudercomitĂŠ van Minderhout die eerder door de fanfare uit de nood geholpen waren. Zo'n concert repeteren en organiseren vergt veel werk van de leden en het bestuur maar een geslaagde avond maakt zeer veel goed. (tv)

Paardenwijding te Meerset MEERSEL-DREEF - Naar goede gewoonte organiseerde het LuciacomitĂŠ van Meerset een paarden-, pony- en tractorenwijding op zondag 18 maart. Na de misviering in de St.-Luciakapel defileerde iedereen voorbij de kapel, waarbij pater Luc van op een verhoog, kwistig met het wijwater sprenkelde. (tv)

32


MEERSEL-DREEF

Plaatselijke gevolgen van de brand op de transportzone MEERSEL-DREEF-De brand van vrijdagavond 16 maart, op de transportzone te Meer bij de firma De Rijke, zalniemand ontgaan zijn. De rookpluim en de vuurgloed waren kilometers ver te zien . Misschien heeft u wel even gedacht aan al die ongezonde stoffen die de lucht werden ingeblazen. Door een oostenwind bleefMeersel-Dreefgespaard van veel rookhinder, alhoewel de sterke plastiekgeur wel te ruiken viel. Er werd met man en macht geblust, hectoliters water werden in de vuurhaard gespoten. Er werd speciaal een aanvoerleiding gelegd naar de grote vijver van de Mosten om aan voldoende bluswater te geraken. Waar bleef al dat bluswater? Het water dat niet verdampte werd via de riolering afgevoerd, inclusief verbrande plastiek, plastiekbolletjes en andere troep. Een gedeelte daarvan bereikte Meersel-Dreefvia de Leiloop, die achter langs de transportzone loopt. Het hoofd van het bureau controle en opsporing van het Hoogheemraadschap van West-Brabant (NL), de heer Hazendonk, kwam ter plaatse. Ze charterden de firma Farma voor ruimingswerken uit Roosendaal die hulp lewamen bieden. De Leiloop, ter hoogte van de brug op Meersel, werd afgedamd en van eenfilterdoek voorzien. Al snel dreef er een grote hoop slip en rotzooi tegen de dam aan. Met een grote tankwagen werd dit afval regelmatig opgezogen en afgevoerd naar Chaam. Het slib wordt daar gedroogd en de reststof wordt gerecycleerd. 's Zondags waren er al vier bulk'v.1agens vervuild slip afgevoerd. Dankzij het initiatief van het Hoogheemraadschap kon schade aan de waterfauna vermeden worden. (van onze correspondente ter plaatse Thérèse Coppens, tv)

Minder afval a.u.b. De lokroep van het gemeentebestuur is aan geen dovemans oor gezegd. Het gemeentebestuur schenkt 5000 fr. aan verenigingen die tenminste twee initiatieven nemen die bijdragen tot bewustmaking omtrent de afvalproblemen. Tijdens de voorbije weken vonden we reeds enkele teksten over dit thema mét tien afvalbespaartips in publicaties van verenigingen (o.a. KWB en DF). Dit zijn de tips, om nooit meer te vergeten: Neem een eigen boodschappentas mee en weiger plastic zakjes als ze worden aangeboden. Vermijd alle overtollige verpakkingen. Koop daarom groenten en fruit los in plaats van op piepschu im schoteltjes gewikkeld in plastic folie. Kies voor grotere verpakkingen want er wordt naar verhouding minder materiaal voor gebruikt. Yoghurt uiteen grote pot smaakt immers net zo lekker als een individueel verpakte portie. Koop herbruikbare verpakki ngen, bij voorbeeld flessen met statiegeld. Waarom geen stoffen zakdoek in plaats van papieren, spaarlampen in plaats van gloeilampen? Deze producten zijn misschien wel duurder in aankoop, maar ze gaan ook veel langer mee en zij n uiteindel ijk goedkoper. Gebruik oplaadbare batterijen of beter nog, gebruik zoveel mogelijk toeste llen die op het elektriciteitsnet werken. Een feestje? Gebruik liever geen wegwerpborden en -bestek. Dit eet bovendien niet smakelijk. Vervang kleine melkpotjes door glazen flessen en vervang apart verpakte suikerklontjes door o nverpakte klontjes of losse suiker. Gebruik een brooddoos voor de lunch in plaats van aluminiumfolie. Weiger overbodig reclamedrukwerk door een sticker 'geen reclame' op de brievenbus te kleven. Deze kan je trouwens gratis bekomen bij de gemeente.

Hobbytentoonstelling KBG MEERSEL-DREEF -Als u nog snel bent danleunt u nog een kijkje gaan nemen bij de hobbyten toonstelling van de gepensioneerden. Het hobbykransje "De Vlijtige Vingers" nodigt u allen vriendelijk uit voor een bezoe~je op de tentoonstelling op zaterdag 31 maart van 14u tot 20u en op zondag 1 april van 9u30 tot 20u.ln zaal de Zevenster naast het klooster vindt u handwerk gemaakt volgens verschillende technieken en andere creatieve creaties in een grote verscheidenheid. Van harte welkom! Op de foto een indruk van de vorige tentoonstelling in 1999.

33


WORTEL

Hetwas weer

Karnaval in Wortel

De jongste Wortelaars kunnen ookfeesten.

Ondanks hetkoude weer werd er in Wortel weer duchtig karnaval gevierd. Ter gelegenheid van de 30ste aflevering werd een extra feestavond ingelast op vrijdagavond 2 maart. De tent liep niet bomvol maar het was er toch gezellig druk. Een aantal raadsleden en prinsen uit vroegere Raden van Elf kwam meevieren en ook verschillende hoge buitendorpse karnavalsprinsen en raadsleden maakten er een gezellige boel van. Er werden nogal wat mensen in de bloeme-

tjes gezet en vooral Jef Meyvis, de sti lle harde werker achter de schermen verdient hier een vermelding. Zonder Jef Meyvis was er in Wortel nooit sp rake geweest van ee n karnavalsviering, hU is al die jaren de spil geweest waarop de Feesten draaiden. Hij werd dan ook terecht gehuldigd. Zaterdagnamiddag is traditiegetrouw het moment voor de karnavalsviering van de Wortel se kinderen. De talrijk opgekomen kinderen konden zich onder leiding van de karnavals-DJ lustig uitleven en rondhossen op de muziek. In de meest gekke kleren werden de meisjes en j ongen s al van jongsaf opge leid in het karnavalvieren. Ondanks het frisse weer en een sneeuwvlaagje 's morgens vertrokken de bijna 30 wagens op zondag na de sleuteloverhandiging door de burgemeester voor hun ronde door het dorp.

De Raad van Elf net voor de grote actie

De talrijk opgekomen massa zag een internationaal gezelschap van wagens en muziekkorpsen voorbijtrekken en genoot met volle teugen. Een paar wagens vielen op in negatieve zin door hun wel bijzonder platte teksten. Onder andere de wagen van de Minderhoutse KLJ viel op in slechte zin. Iets meer fantasie en iets subtieler woordgebru ik zou niet misstaan, j ongens (en meisjes). 's Avonds werd in een bomvolle tent duchtig verder gevierd door de massa jongeren. Elk jaar worden in de straten waar de stoet gepasseerd is meer kilo's con fetti teruggevonden. Samen met de honderden kilo's confetti stijgt ook het gemor van de mensen die het boeltje voor hun deur moeten opkuisen. Zou het niet mogelijk zijn om het confettigebruik terug te brengen tot ĂŠĂŠn duizendste deel van de huidige hoeveelheid of zoals dat in Nederland gebeurt, het accent te leggen op slingers en slechtseen handjevol confetti te gebruiken? Het moet toch mogelijkzijn om afspraken te maken. De Wortelse fanfare maakt al weer plannen voor de 31 ste uitgave. (jam)

HĂŠt maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand Een vrolijke bende Worte/sejongeren 34

--


WORTEL

Kaarten maken voor alle gelegenheden

Sport- en dansnamiddag

WORTEL - Deze namiddag gaan we nog eens enkele uurtjes kaarten maken. Kinderen en volwassenen zijn allen welkom. De les heeft plaats op zaterdag 31 maart van 13.30 uur tot 16.30 uur in de refter van de school, ingang Kerkpad. Met vragen en voor inlichtingen kan je steeds terecht bij Fam. Geypen, Langenberg 54, 014/ 63 46 54. Inschrijven kan ook bij Fam. Sneyers, Grote Plaats IJ en Fam Adri aensen, Langenberg 19. BGJG-leden betalen I 00 BEF en nietleden 150 BEF.

Het Slot - Wortel

Tentoonstelling aquarellen

WORTEL - Op dinsdag 27 februari organiseerde de bond (BGJG) een fijne kindernamiddag. De kinderen konden beurtelings rond de wereld reizen en dansen. De opkomst was o nverwacht groot. In de goed ingerichte ruimten van de school in Worteldorp werden de 72 kinderen in 2 goepen gesplitst: de kle utertjes en het I steen 2de leerjaar, en het 3de tot en met het 6de leerjaar. Het enthousiasme bij de begele iders en de kinderen was deze nam ieldag zeer groot. Door de goede organisatie en opstelling van de turnzaal tot reis rond de wereld bleef het aantal ongevalletjes beperkt. We zagen hier dan ook alleen maar lachende gezichtjes. Verder

was er ook gelegenheid tot dansles. Dit vonden de kinderen blijkbaar ook zeer leuk. Er werden dansjes geleerd op moderne muziek zoals la dahli dance van Kim Kay, Land of the livi ng van Milc lnc en ook de kilometerdans en een Griekse kringdans. Natuurlijk was er voor de kle intjes ook Kabouter Plop en de smurfen. Op het e inde van deze namiddag heeft de oudste groep met een kort optreden hun kunnen getoond aan de kleintjes en aan de wachtende ouders. De kinderen vonden het zo leuk dat er van opho uden geen sprake was. Uiteindelijk kon pas om kwart na vijf worden afgesloten !

Viergeslacht bij Hofkens-Jansen WORTEL - Jef en Fien Hofkens-Jansen hebben zes kinderen, acht kleinkinderen, zes achterkleinkinderen ĂŠn nu ook het eerste viergeslacht. Op de foto zien we Moemoe Fien Jansent 1921) met de kleine Sandy Sommen, geboren op 4 februari 200 i. Achter de zetel staat de jonge moeder Mariska Vermeiren ( 0 1976) en naast haar de oma Lulffarde Hojkens ( 0 1955).

WORTEL - Traditioneel kan men in 't Slot tijdens het Paasweekei nde terecht voor een tentoonstell ing. Ditjaar stellen 2 vrouwelijke aquarellisten tentoon. De eerste is Lou ~eumann - Bro kken . Deze damedie veeljaren in 't o nderwijs stond was als jong meisje al gefascineerd door de fijne pentekeningen van haar vader. Bij haar pensionering is ze zich meer gaan toeleggen op tekenen en sch ilderen en volgde ze lessen aan de Academie. Ze werd ook lid van de Kunstkring van Rijkevorsel. N u nog volgt ze cursus bij Rita Stakenborghs in Merksplas en legt ze zich toe op de aquare ltechniek. De tweede is Katrien Van Loon een jonge Merksplasse meid die nog lessen "etalage" volgt aan Sint Lutgardis in Turnhout. Zowel in haar opleiding als in een cursus aquarel (die ze al drie jaar volgt) is ze creatief bezig en is ze bijzonder ambitieus. De tentoonstelling is geopend op zaterdag 14 april van 14.00u tot 18.00u, op Paaszondag 15 en Paasmaandag 16 april van IO.OOu tot 18.00u. Iedereen is van harte welkomOom)

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST... ' 35


WORTEL

2de Plantenruildag

De Wortelse molen verdwijnt ------------~~------~--

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

De sloop van de Wortetse molen is gestart. EĂŠn van de volgende dagen komt een einde aan 160 jaar maalderij in Wortel. Op de Grote Plaats is begonnen met de afbraak van (de resten van) de stenen molen waarvan de romp 16 meter hoog was, en die in 1905 werd gebouwd door Jozef Horsten. Op 11 maart 1954 werd de draaiende molen , tijdens een hevige storm, grotendeels vernield. Al in 1960 werd de

WORTEL- Achter de Worte1se parochiezaal vindt op zaterdag 7 april van 9.30 u tot l 2.00u de Tweede Plantenruildag plaats. Iedereen is er welkom maar vooral zij die: - tuinplantjes willen ruilen of gewoon teveel hebben - vaste planten of kamerplanten wil ru ilen of teveel heeft - plantjes voor de groentenhof (slaplantjes, koolplanten, preiplanten, ... ) teveel heeft of gewoon graag een babbeltje slaat over de tuin. Het is niet de bedoeling om er een markt van te maken en planten te verkopen of kopen. De plaatselijke VELT -afdeling is aanwezig om nuttige informatie te geven rond ecologische aspecte n van de groenten- en siertuin. Onze vrienden van het ECO-team zij n aanwezig en ook de Wereldwinkel stelt een gedeelte van het aanbod voor. ledereen kan terecht achter de parochiezaal. Zet de planten in een bakje, in je kruiwagen, op je fiets of (als ' t niet anders kan) in je auto en kom eens kijken. Je kan ook in het klein (parochie)zaaltje je centen ruilen voor iets warms of fris.Oom)

molen ontdaan van kap en wieken. De romp werd nog gebruikt om de elektrische maalderij in onder te brengen. Tot enige maanden geleden ook deze activiteit werd stopgezet en de molen met hangar en woonhuis werd verkocht. Hiermee verdwij nen de laatste resten van de molengeneratie Schellekens in Wortel. In de resterende gebouwe n wordt vanaf nu Stellingverhuur Goossens ondergebracht.Oom)

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71 .84 Fax 03-314.83.98

Garage Luc Ryvers MEEASEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

ÂŽTOYOTA 135

36


WORTEL

Viergeslacht in Wortel-Hoogstraten

~

J

Thomas Koyen is inmiddels al een paar maanden oud maar we willen u zeker deze prachtige foto van het viergeslacht niet onthouden: vlnr: Thomas Koyen 8 maand oud, vader Stefan Koyen 29 j aar oud, grootvader Jos Koyen 54 jaar oud en overgrootvader Jos Koyen (uit de Minderhoutsestraat) 77 jaar oud. Proficiat aan de heren én aan de ganse familie!Uo m )

VELT- Noorderkempen

Naar het vogelrevalidatiecentrum WORTEL - KWB-Wortel gaat op zaterdag 28 april op bezoek bij het vogel reva lidatiecentrum in Klein Zundert. In dit centrum worden vergiftigde, j onge en gekwetste vogels opgevangen. Het gaat hier niet alleen om vogels die in Nederland en België vrij leven in de natuur maar ook om exotische vogels die bij particulieren zij n ontsnapt. Het ligt in de bedoel ing om de dieren in hun eigen biotoop terug los te laten. Per fiets vertrekt men aan De Guld om 9.00u. Langs rustige wegen en aan een gezapig tempo fie tst men naar Zundert waar het bezoek voorzien is om 10.30u. Aan de hand van een diareeks wordt de werking toegelicht. Met een drankje ter plaatse wordt er 's middags gepicknickt en daarna volgt een rondleiding van ongeveer één uur. Rond 13.30u vertrekt men terug naar Wortel. Onderweg stoptmen nogeven in de Wereldwinkel voor een bezoekje. Leden van KWBWortel gaan bezoeken gratis het centrum in Zundert, Niet-leden zijn ook welkom en betalen 50 Bef deelnamekosten per persoon. Inschrijven moet gebeuren voor 2 1 april bij Guy Thijs, Pater De Clerckstraat 7, tel 033l480 16.0om)

Natuurwandeling in Wortel- Kolonie Het domein Wortel- Kolonie (ca 520 ha) is een uniek landschap van weiden, akkers en bossen tussen prachtige dreven. Na afschaffing van de wet op de landloperij is het domein beschermd als landschap en is vrij toegankelijk voor het publiek. Behalve kennismaking met de speci-

fieke fauna en flora wordt eveneens ingegaan op de recente geschiedenis van het domein, de heraan leg van natuurgebieden, het ecologisch beheer en de herbestemming van de boerderij. Wegens de goede toegangswegen is deze wandeling ook geschikt voor het ganse gezin.

De wandeling vindt plaats op zondag 22 april. Samenkomst en vertrek om 14.00u aan het hoofdgebouw van de Rijksweldadigheidskolonie te Wortel (bereikbaar via de weg Wortel - Merksplas}Oom)

,-

Kent u de kringloopwinkel al? Spring eens binnen en laat u verrassen! Wij garanderen u: - uren snuffelplezier in een gezellige omgeving - 1000 m 2 vol leuke en degelijke spullen die dagelijks wisselen - van kleding over huisraad, speelgoed, brocanterie en electro tot meubelen - uitgebreide service - hapje en drankje in ons eethuis Kringloopcentrum WEB: een bezoekje waard!

KRINGLOOPCENTRUM WEB Slachthuisstraat 30/11 - 2300 Turnhout Tel. 014/44 20 40- Fax 014/44 20 41 www.kringloop.net- e-mail : web@kringloop.net GRATIS OPHAALDIENST HERBRUIKBARE GOEDEREN

Schatten vind je in de kringloopwinkel! 37


Leven en dood in Wortel-Kolonie

Enkele maanden geleden organiseerde Herman Verhoeven een demonstratie valkenjacht in de bossen van Wortel-Kolonie. Niet enkel valken maar ook een havik, enkele woestijnbuizerds en een kuifarend waren van de partij. Hier een groepsfoto met centraal achteraan Herman Verhoeven, verantwoordelijke voordejacht in een gedeelte van de kolonie.

Veertien dagen nadien werden er twee dode buizerds gevonden op een duidelijk zichtbare plaats langsheen een van de dreven van Wortel-Kolonie. Neergeschoten. Alles lijkt erop dat het hier om een afrekening gaat of om sommige mensen in een slecht daglicht te stellen. Natuurwachter Jef Leestmans ,hier op de foto met één van de dode vogels, heeft een onderzoek ingesteld. Het is zeker al de vijfde neergeschoten buizerd die op enkele jaren tijd in dezelfde dreefduidelijk zichtbaar wordt weggelegd.

-

Co~R I \ Rf.VA BVBA \ COMPUTERS - TELEFONIE \

SofTwARE- l<A."'TTOAA<EUBIWR\

BRILJANT®

,4··~ ••, ,,,,

SOFTWARE

T

• • • • •

Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen Privé- en groepsopleidingen Faxtoestellen, MFC - toestellen GSM en FA X-data oplossingen Boekhoud- en fakturatiesoftware,

brather

,_ TOSHIBA

I

RESELLER I PARTNER_.

irmobistar

Meerseweg BOb, 2322 Hoogstraten Tel 03/31509.09 - Fax 03/31587.74 OPEN: Ma 13.30-18.00 Di-Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: info@softcomputer.be http://www.softcomputer.be

38

.-


·BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! ",. KWALITEIT u -. SERVICE u• PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motortagen met 25 JAAR ERVARING ! Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

39


~

C!ID

""

""'-

)>-~·

...:, .( _;,-

'

- ..:,

...... .. <

I SPORTI

)>-....

_;,-

'

Nationaal kampioenschap als grote voorbereiding EK 2001 te Harthpury en EK 2003 te Minderhout Op zaterdag 28 en zondag 29 april worden op de terreinen van de Blauwbossen en gevelstenen Desta de nationale kampioenschappen pony's en paarden van de Landelijke Rijverenigingen georganiseerd. Wie zich de beste toont in de dressuur, de cross en de afsluitende jumpingproef mag zich één jaar lang Nationaal Kampioen noemen.

Op zaterdag 28 april strijden de ponyruiters voor deze titel. Alhoewel het in se de bedoeling is om ponyruiters in de eerste plaats op te leiden tot goede ruiters en hen vooral veel voldoening te leren schenken in de geneugten van het rijd en, zullen de zenuwen hier en daar toch wel gespannen staan. Hopelijk meer bij de ouders danbij de kinderen want het is juist d e ontspanning in de inspanning die vaak zorgt voor de goede resultaten. 's Morgensvroeg zullen de combinaties een opgelegde dressuurproef lopen, waarbij vo oral wordt gelet op de gang van de pony en de rust die de combinatie in de opgelegde oefeningen uitstraalt. In stap, in draf of in galop, het moet lijken alsof het vanzelf gaat, geen sinecure voor de extra getrainde pony's en hun ruitertjes. Nadien volgt er het meest doorslaggevende onderdeel, de cross-country. Over een omloop van 3 km heeft parcoursbouwer R af Desmedt weer gezorgd voor technisch hoogstaande veilige combinaties, waarbij de pony' s over bomen, hagen en grachten moeten springen en waar ook nu weer twee waterfestij nen moeten worden getrotseerd. Bij de cross-country worden vooral durf, moed en een opperste concentratie bij zowel ruiter als pony gevraagd Eén klein moment van niet geconcentreerd zijn of van een vertwijfeling kan een diepe tuimeling in het klassement betekenen. Geluk en verdriet liggen vaak dicht bijeen en in onze sport is d at niet anders. Het opperste genot voor een r uiter is dan ook de eindmeet halen zonder fouten en zo dicht mogelijk bij de optimale tijd.

Favorieten Na een korte recuperatie is er de afsluitende springproef waarbij d e fith eid en de zuiverheid van de pony's worden getest. Eén balkje meer of minder uit de lepels betekenen vaak het verschil tussen winst en verlies. Wegen de laatste loodjes niet altijd heel zwaar? Wat het unieke is in heel dit gebeuren is dat er zowel jonge ruitertjes aan bod komen die alles nog moeten leren en ook de meer ervaren ponyruiters die de ze wedstrijd z ie n als se lec ti e - en voorbereidingswedstrijd voor hun Europees Kampioenschap later dit seizoen. Dat deze ponyruiters begele id worden door onze eigen topamazone Karin Donekers bewijst dat dit echt wel professioneel wordt bekeken. Favorieten van eigen streek zijn Tom Stoffelen en Valerie Knevels uit Minderhout en de broertjes Vinckx uit Meer We hebben ook gedacht aan de kleine supportertjes o nder u die we ver wennen met tal van

40

nevenactiv iteiten al s daar zij n: pony rijden, schminkpartijen, een luchtkasteel en een heel grote kinderboerderij. Allen daarheen zou ik zeggen.

Europees kampioenschap in 2003 Op zondag 29 april wordt er het Nationale Kampioenschap van de ruiters afgewerkt. In hetzelfde unieke kader wordt er ook daar eerst een dressuurproef afgewerkt, daarna de crosscountry en tenslotte een afsluitende springproef. Bij de ruiters wordt er een onderscheid gemaakt tussen de klassen Licht, Midden en Zwaar en het is vooral uitkijken naar wie de nieuwe Nationale Kampioen wordt in de hoogste klasse. Zelden waren er naar mijn bescheiden mening meer kandidaten voor de eindoverwinning omdat Minderhout altijd garant staat voor een zware faire wedstrijd, waar de wed-

strij d nog niet beslist is na de dressuur. Favorieten opnoemen is daarom gevaarlijk, maar de tegenstanders zouden toch best rekening houden met Walter Van Massenhove, Danny Loos, Bart Antonissen, P au l L a urijssen , Lu c Augustijns, DolfDesmedt, Jan Staffelen en last butnotleast Karin Donckers. Voor Luc, Dolf, Jan en Karin een unieke gelegenheid om op eigen bodem Nationaal Kampioen te worden. Wij hopen vooral op een sportieve, kwalitatieve hoogstaande wedstrijd. Mogen we de beste bekronen tot Nationaal Kampioen(e).

Het worden weer twee lange dagen voor onze 175 helpers en zonder hen zou dit allemaal absoluut onmogelijk zijn. Via deze weg zou ik ook graag al onze sponsors willen danken voor het vertrouwen dat zij stellen in onze organisatie en mede dank zij u allen werd aan onze organisatie in 2003 het EUROPEES KAMPIOENSCHAP LRV toegewezen! Wij zijn echt fier om deze organisatie toegewezen gekregen te hebben en zullen er iets moois van maken. Graag zou ik besluiten met de woorden van onze wijze voorzitter Gust Desmedt over de intentie die we naar dit EK hebben: "Het uitbouwen van een kwaliteitsvol Europees Kampioenschap met een technisch hoogstaande wedstrijd in een landelijke sfeer en een feest voor de landelijke ruiterij". Eerste afspraak 28

en 29 april 2001, maar noteer ook alvast 15 tot 20 juli 2003 met als hoogtepunt van onze Mînderhoutse ruiterijgeschiedenis, het EK! Hopelijk gooien mond- en klauwzeer geen roet in het eten. (Piet Desmedt)

-


SPORT

Marcklopers ontwaken uit hun winterslaap

.t

KFC Meer, een mooi seizoenseinde? De verplaatsing naar Ekeren FC van zondag 18 februari bracht alweer niets op voor de KFC Meer. Ook hierzaterechter weerduidelij k méér in. Met veel tempo, inzet, en stevige duels zette Ekere n een stapje naar het behoud: 1-0 bij rust, 2-0 (46'), en 3-0 (49') sneden de adem af bij Meer, dat met de j onge Koen Go ris in de basis startte. Vanaf het uur kwam een hardwerkend KFC sterk terug, met goals van Bram Quaars en Dirk Boeren in de 63• en 66• minuut. Dan zakte Ekeren even in elkaar, en het mocht blij zij n dat de oververdiende Meerse gelijkmaker door lat en keeper verhinderd werd. Er kwamen nog kansen, maar in volle offensief van geelzwart viel aan de andere kant de 4-2 uit de lucht en toen was de kous af. De 5-2 was enkel nog goed voor de boeken.

.. _ -<'

Natuurlijk moeten we ook de hele ploeg en de trainers Frank Luyten en Harry Peeters proficiat wensen met deze oververdiende zege. Zelden was er zoveel inzet, concentratie, en wilskracht te zien bij de Meerse groep als in deze match. In DHM van maart voorspelden wij nog drie zeges dit seizoen en de eerste van die drie werd dus hier al behaald. Als u di t leest, zijn ook de uitwedstrijd tegen Oud-Turnhout en de thuiswedstrijd tegen FC Zwaneven afgewerkt. Daarover meer in DHM van mei. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg wordt er nog altijd jong talent opgesteld, vermits de Meerse politiek, zeker voor volgend seizoen in derde, gericht is op het verder opleiden en inschakelen van de eigen jeugd. Een gezonde vereniging die een kans geeft aan talent uit de jeugdrangen, dat is dan ook het doel binnen de KFC Meer.

Rudy Verheyen knap op dreef in Bousval De korte dagen in de winter hebben noodgedwongen onze loopactiviteite n verminderd maar dienden als recuperatieperiode. Er werd ook eens tijd genomen om de zinnen op iets ande rs te zetten. Gewoontegetrouw wordt zondagvoormiddag onderling afgesproken samen een duurloop te doen , meestal bij een van de plaatselijk georganiseerde wandeltochten, die altijd perfect afgepijld zijn en waar een dito nazorg in de kan tine steeds is gegarandeerd. Na nieuwjaar wordt het tempo dan opgedreven, kwestie van de aangekomen calorieën terug te verliezen en het conditiepeil te herwinne n. Ong ure wind of regen kan o ns niet deren. De voldoening naderhand is des te groter in de douche waar alle dagel ijkse kwel en kommer kan weggespoeld worden. De warme stoof brengt o ns dan wel eens naar dromenland. De eerste zondag van maart heeft dan in Bousval de start van het Ardenees Joopcriterium plaats, de CHALLENGE DELHALLE, de rode draad in het loopseizoen van de Marcklopers. Bij deze wedstrijden ligt de nadruk op het natuurkarakter, de aangename sfeer en ambiance o nder de deelnemers. Een deelname van vijf wedstrijden geeft recht op een mooi aandenken en een plaats in de eindklassering want elke wedstrijd levert punten op. In Bousva l werd Rudy Verheyen de eerste Marckloper. Hij haalde het nipt voor Peter Anton issen. De volgende wedstrijden van de Challenge Delhalle zijn: Zondag 24 maart: Cretes de Spa, zaterdag 7 april: Oostduinkerke, zondag 22 april: Amay, zaterdag 5 mei: Butgenbach. Uitslag van de "Cross de Bousval" (955 deelnemers) 14,2 km: 144ste: Rudy Verheyen 0.57 .58, 15.0''•: Peter A nten isse n 0.58 .1 2, 206de: Jan Vermeire n 1.00.06, 300ste: Lo uis Onincx 1.03.08, 432ste: Jef Leunen 1.06.55, 436ste: Rita Van Aert 1.07.00.

Op I I maart, in de 25'.. wedstrijd van het seizoen, kon geelzwart dan eindelijk nog eens 3 punten pakken. Thuis tegen Oosthoven was Meer, met een alweer j onge ploeg, in alle lijnen het betere e lftal. Met sne l combinatievoetbal werd de tegenstander ingepakt. Na de 2-1 ruststand, met goals van Bram Quaars e n Corné Suijkerbuijk, scoorde na rust de talentvolle Wim Vermeiren 3-1. Oosthoven kwam nog even terug tot 3-2, maar in de 88'.. min uut werd het 4 - 2 door Suijkerbuij k, op aangeven van Bram Quaars, die we als man van de match konden bestempelen.

Eddy Peeters In de thuismatch tegen Gooreind ( 25 feb.) werd er gestart zonder een achttal bas isspelers. De opgetrommelde jeugd deed haar best, maar een vroeg cadeau-doelpunt, 0- 1 ( 13 ') deed de ploeg de das om. In een sneeuwstorm en op een zwaar ve ld, kwam Meer zelden gevaarlijk uit, en de score veranderde niet meer. Eindstand 0-1. Scheidsrechter Jan Peeters floot een perfecte wedstrijd, maar voor geelzwart waren er alweer geen punten weggelegd. Mede door de weersomstandigheden was dit een uiterst zwakke partij van beide ploegen en een match om vlug te vergeten. Met een alweer sterk verjongde ploeg (gemiddeld 22 jaar) werd de uitmatch o p Oostmalle aangevat. Na een gelijkopgaande eerste helft draaiden we met 1- 1.( Edd y Peeters scoorde voor Meer.) Na de rust was Oostmalle wel het meest in de aanval, maar het had een lucky-goal nodig om een prima keepende Leon Graumans te verschalken. Het laatste kwartier was voor Meer, maar de gecreëerde kansen leverden niets meer op. Na een sportieve en aangename wedstrijd, o nder leiding van een goede ref Carlo Lambregts, mocht Oostmalle, al bij al, zeer blij zij n met die tweede goal en met de zege: 2-1. Het jonge KFC verdiende zeker een punt en verliet, ondanks het verlies, met opgeheven hoofd het veld.

Van jeugdvoetbal gesproken, na onverwacht thuisverlies herpakten de j uniores zich tegen Zoersel. Na een 0-3 zege behouden ze de tweede plaats. Ook de scholieren zijn mooi tweede, en zelfs virtueel co -leide r. De ta lent vo lle miniemenploeg A maakte al meer dan 100 goals, en een leidersplaats is de voorlopige beloning. Onze meisjes, tot slot, behaalden in hun eerste seizoen tot nu toe slechts 4 puntjes, maar alleen al het enthousiasme werkt bij hen aanstekelijk. Doe zo verder! Succes gewenst aan alle streekploegen bij het competitie-einde en tot de volgende " Maand"!

Noteer alvast de data van de KFC Meer jeugdtornooien: Paaszaterdag 14 april: Miniemen B + A. Paasmaandag 16 april: Du iveltjes A t/ m F. Di nsdag I mei: Preminiemen A , Ben C. (Tonny Priem)

Programma eerste ploeg: Zondag I april om 15 u: VIimmeren - KFC Meer. Zondag 8 april om 15 u: enkel 3 inhaalwedstrij den. Zondag 15 april om 15 u: geen competitie voorzien. Zondag 22 april om 15 u: Merksem SC - KFC Meer. Zondag 29 april om 15 u: KFC Meer - Brasschaat.

41


SPORT

Minderhout VV zonder problemen Kaart - Minderhout VV: 2-1 Minderhout begon op Kaart te slap aan de wedstrijd waardoor Kaart het heft in handen kon nemen en voor de rust mocht uitlopen tot een riante 2-0 voorsprong. Na de rust kon Minderhout iets meer weerwerk bieden en kwam terug tot 2-1. De bezoekers probeerden nog wel maar de overtuiging ontbrak en zo keerde MVV puntenloos huiswaarts. Luchtbalboys - Minderhout VV: uitgesteld De verplaatsing naar de Luchtbal was een maat voor niets vermits de scheidsrechter ter plaatse de wedstrijd niet liet doorgaan omdat de weergoden het plein te zwaar geteisterd hadden. Minderhout VV - Maria ter Heide: 4-0 In deze thuiswedstrijd zette MVV nog eens zijn beste beentje voor en verwende de aan hang met vier fraaie doelpunten. Kurt Van Den Langenberg opende de reeks met een vrijschop, d ie afgeweken, buiten bereik van de doelman tegen de netten knalde. Bart Willems kreeg even later de kans om vanop de stip de score op te drijven , maar zijn poging belandde aan de verkeerde kant van de paal. Niet getreurd, juist voor rusten zette hij zij n ui tschuivertje rechten bracht MVV op een iets veiligere dubbele voorsprong. Na de koffie zette eerst Peter Martens vanop afstand de reeks voort. Tom Vermeiren ten slotte legde goed gevolgd de 4-0 eindcij fers vast. Knappe prestatie met collectief een sterke inzet en bU momenten fraai uitgevoerd voetbal. Mariaburg-Minderhout VV Minderhout was de smadelijke nederlaag van d e heenronde nog niet vergeten en zorgde voor een gepaste revanche. Mariaburg kreeg van MVV niet de kans om in de wedstrijd te komen. Eddy Smalderen bracht voor de rust de 0-1 op het bord en na de pauze scoorde Gino Vermeiren via een vrijschop. Verdiende 0-2 overwinning en bevestiging van een al bij al geslaagd seizoen.

KFC Meerle Meerle - Heibos. Een zwak spelend Meerle kwam toch op voorsprong, via een doelpunt van Pauwels, 5 minuten voor de rust. In de 2' helft zagen we een sterk gemotiveerd Heibos. Ze bogen de stand als snel om door kort na mekaar, in de 50' en de 52' minuut, twee keer te scoren. De thuisploeg lietgelukkig niet begaan en vocht terug. In de 54' minuut speelde Derkinderen een knappe voorzet tot bij Van Bavel, die netjes binnenwerkte. Eindstand 2-2 en toch een puntj e gered voor Meerle. Op zaterdagavond IQ maart speelde Meerle op verplaatsing bij Excelsior Essen. Essen kwam goed voor de dag en scoorde in de 20' minuut de openingstreffer. Nog voor de rust maakten ze er 2-0 van. Na de rust gi ngen ze op hun elan door en in de 61 ' minuut stond het 3-0. Een zwak Meerle kon er weinig tegen inbrengen en moest op ca. 10 minuten voor tijd nog een strafschop toestaan. 4-0 en een bijzonder zware afstraffing voor KFC. Niet gewoon om met kunstlicht te spelen was voor de supporters een te zwak excuus. Wel jammer voor Dirk Van Bavel die die dag net 30 werd. Hij zou dat ongetwijfeld liever met een overwinning of toch zeker met een doelpunt gevierd hebben. Het derby Meerle- St.-Jozef werd een bijzonder spannende wedstrijd. In de 32e minuut kreeg St.-Jozef een rijpe doelkans en meteen stond het 0-1. Amper terug uit de kleedkamers na de rust, verdubbelden de bezoekers hun voorsprong. Meerle ging volop op zoek naar de aansluiter en slaagde daar in de 55e minuut in. Een prachtgoal van Dirk Van Bavel. Fel aandringen van KFC om langszij te komen mocht niet meer baten. Het bleef bij 1 - 2 en geen punten voor Meerle. Jammer.

Wedstrijden voor april (telkens om 15.00 uur) J april 2001 : Meerle- Horendonk 8 april 2001 : Berendrecht- Meerle 15 april 2001 :geen competitie wegens Pasen 22 april 200 I : MeerIe - Brecht 29 april 200 I : St. -Job - Meerle

HVV werkt zich voorlopig uit de problemen Na een prima wedstrijd tegen Schoten, trokke n de roodwitten tweemaal tereke aan het kortste eind. Op Lyra verloor men met de kleinste score en van Doornik kregen we op de Thijsakkereen pak slaag om U tegen te zeggen. Na amper een kwartier stonden we 0-3 in het verlies. Sven Schoenmaekers scoorde tegen, doch verder geraakten de mannen van trainer Hantson niet en in de toegevoegde tijd werd het zelfs 1-4. De match tegen Wetteren kreeg zo het karakter van een 6 -puntenmatch. Winst kon een kloof van 8 punten tussen HVV en Wetteren brengen. Verlies zou Wetteren helemaal terug doen aansluiten. HVV startte goed, doch het verdiende doelpunt bleef achterwege, tot op slag van r ust Stef Huygen zijn maatje in de spits een doelpunt op

42

de schoen legde, wat meteen goed was voor het t iende compet iti edoelpunt van Sven Schoenmaekers. Wetteren kwam terug in de match en scoorde de gelijkmaker. Heel lang konden de bezoekers niet vieren, want toen de bezoekende verdediging ee n aanval van Schoenrnaekers onvoldoende kon afstoppen, was Stef Huygen ter plekke om af te ronden. Met 2-1 trokken de roodwitten aan het langste eind en meteen hebben we toch een behoorlijk flinke afstand tussen HVV en de ploegen o nderaan.

Wedstrijden: 3 1.03.0 1 07.04.01 2 1.04.0 1 29.04.0 1

HVV - Denderhoutem 20 u. Maldegem - HVV 19.30 u. HVV - Olen 20 u. Racing Mechelen - HVV 15 u.

Jos Sterkeos terug aan het feest BK RALLYCROSS De overstap van de Ford Mondeonaar de Focus WRC werd door Jos Sterkens vorig jaar moeilijk verteerd. Een nieuw motormanagement zorgde voor een vijftal motorbreuken en de wegl igging van de wagen deed bij Jos de moed in de schoenen zinken. De M inderhoutse rallycrosser kon geen enkele overwinning behalen en dat was lang geleden.

Tijdens de wintermaanden werd dan ook ij verig gesleute ld in de werkplaats. "We hebben ::.owat alles veranderd, behoudens de carrosserie_De ophanging voor- en achteraan werd helemaal aangepast, de radiator werd achterin geplaatst om meer gewicht op de achtertrein te la'ijgen, er werd een nieuwe sequentiĂŤle versnellingsbak gemonteerd met andere verhoudingen en we prepareerden een nieuwe motor. Die ging helaas op de testbank stuk, zodat we de eerste manche nog met de motor van vorig seizoen moesten starten", aldus Sterkens. Ondanks het koude weer was de opener van het Belgisch kampioenschap rallycross hartverwarmend. Zonder regerend kampioen Jos Kuypers mochten de Belgen het onder elkaar uitvechten. Al na de eerste reeks was Sterkens, vorig jaar kansloos tegen het duo Kuypers-Franssen, hoopvol: "Ik win dit jaar nog een wedstrijd. Door de nieuwe ophanging stuurt de wagen heel precies. Zeggen dat ik nu kan doen met de wagen wat ik wil is misschien wat overdreven, maar ik herken de Focus van vorig jaar niet meer. Ook de verhoudingen van de versnellingsbak liggen veel beter. " De eerste reeks ging echter naar Franssen met zijn vertrouwde lmpreza WRX, maar een lekke band en twee mislukte starts leverden hem slechts een vierde startplaats op. De lekke band van de Limburger had hij te danken aan de stevigheid van de Minderhoutse Ford. Bij het afkomen van de Duivelsberg, probeerde hij S terken s opzij te tikken , maar de depannagehaak boorde zich in het wiel van de Subaru. Sterkens stond op de eerste startrij met naast zich de verrassing van de dag. Patriek Van Mechelen. In de finale kwam Franssen van de vierde plaats aandringen bij Van Mechelen. In de derde ronde liet de neofiet een gat vallen, waardoor Franssen kon doorstoten naar de tweede plaats. Sterkens was echter buiten schot. "Dit doet deugd," genoot onze dorpsgenoot. die met verkleumde vingers maar wat graag de fel icitaties in ontvangst nam. "In de eerste ronde kon ik afstand nemen. Ik begon op veilig te rijden, tot ik zag dat Franssennaar de tweede stek was opgeschoven. Hij reed op alles ofniets, zodat ik nog even heb moeten doordu wen. " Volgende afspraak: zondag I april op het Glossa-circuit in Arendonk . (H. Van Opstal)


SPORT

HVV Dames A kampioen! Zaterdag 17 maart is voor de Dames A van HVV een dag om nooit te vergeten. Op twee wedstrijden van het einde van het seizoen hebben zij nog steeds het maximum aan punten en maar liefst 241 gescoorde doelpunten. Eerste achtervolger St.-Jozef staat op 7 punten en kan Hoogstraten VVniet weerhouden van het kampioenschap.

mooie combinaties zien. Leen M. kon de verdedigi ng zelfs tweemaal opzij zetten en simpel scoren. Een harde kopbal van Leen K. ging net naast. Het zag er naar uit dat Ravels echt nog een doelpunt wilde meepikken, maar HVV hield stand. De scheids floot af, het feest brak uit, de titel is binnen en verdie nd ! De doelpunten: 12': 1-0 Leen Koyen, J 5': 2-0 Ellen Van den Broeck, 20': 3-0 Leen Martens, 34': 4-0 lis Mattheussen, 5T: 5-0 Loes Van Ginkel, 70': 6-0 Leen Martens, 77': 7-0 Leen Martens. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen , namelijk thuis tegen Hoogstraten B (24 maart, 9.30 uur) en op verplaatsing tegen St.-Jozef (7 april, 10 uur).

BEDRIJFSLEVEN

Mondi Foods, een Vlaams bedrijf

.._

·•-

V l.n.r. (zitten) Liesbeth Brosens, lls Mattheussen, Softe Van Coillie, Petra Brosens, Leen Koyen, Katleen Van Ussel (staan) Minne Fockaert, Leen Martens, BieMattheussen, Marie Van Ussel, Loes Van Ginkel, Jan Buylinckx, Ellen Van den Broeck, Suzanne Voeten, Lies Vissers, Les/ie Brosens . Velen vinden nog steeds dat voetbal niet voor vro uwen is weggelegd maar de dames van Hoogstraten hebben al meermaals het tegendeel bewezen. Het begon voor deze ploeg in 1994. Onder leiding van trai ners Ben Van Beeck en Tom Van Loock waren e r de wekelijkse trainingen en regel matig wedstrijden. Ondanks het enthousiasme was er twij fel over het bestaan van de ploeg in de toekomst, maar dankzij de steun van jeugdcoördinator Luc Strijbos is ook de damesploeg een deel van HVV geworden. Na twee seizoenen vriendschappelij ke wedstrijden was de ploeg rijp voor competitie. Jan Buylinckx nam het roerover en slaagde er in om samen met de dames de vier voorbije seizoenen succesvol af te sluiten. Seizoen Seizoen Seizoen Seizoen

96- 97: 6"' (I 0 ploegen) 97- 98: 7"' ( 15 ploegen) 98- 99: 6d' ( 18 ploegen) 99- 00: 6de ( 12 ploegen)

Hoogstraten heeft twee damesploegen en voor de jongsten zij n er twee meisjesploegen. Meer, Meerle, Wortel en Rij kevorsel hebben nu ook hun eigen damesteam in de competitie. Het damesvoetbal zit duidelijk in de lift! Het huidige seizoen is voor HVV tot nu toe nooit echt moeilijk geweest en met gemiddeld meer dan I 0 doelpunten per wedstrijd is Hoogstraten duidelijk de sterkste in haar reeks. Alleen St.-Jozef kan er de spanning nog wat inbrengen op zaterdag 7 april om 10 uur te St.Jozef. De ploeg van HVV bestaat uit 14 dames tussen 18 en 25 jaar, waarvan er enkelen al aan hun ?de seizoen bij Hoogstraten bezig zijn. Er zijn ook

twee speelsters van Teamsport overgekomen . Hun ervaring zal volgend seizoen nuttig zijn als de ploeg in I,.. provinciale gaat spelen tegen o.a. Lentezon, Achterbroek, Willebroek en rivaal St.-Lenaarts. Dan kunnen de HVV-dames bewijzen dat ze ook tegen betere ploegen kunnen voetballen.

Wedstrijdverslag 17 maart HVV- Ravels-Eel 7-0 Opstelling: Sofie Van Coi ll ie, Bie Mattheussen, Liesbeth Brosens, Marie Van Ussel, Petra Brosens, Leen Koyen, Ellen Van den Broeck (78' Lies Vissers), Suzanne Voeten (65' Leslie Brosens), lis Mattheussen, Loes Van Ginkel, Leen Martens . Voor H VV was het een belangrijke wedstrijd en ze begonnen daarom stevig. Ravels voelde het aankomen en gooide achteraan alles dicht. Toch kon Leen K. al snel binnentikken. Ellen Van den Braeek scoorde enkele minuten later met een knap afstandsschot. Leen M. kon na een mooie 1-2 met IJs binnenl eggen en diezelfde Ils pikte ook haar eigen doelpunt mee. Ravels kwam via een vrije trap dicht bij een doelpunt, maar Sofie, de keeper, bracht een knappe redding. Een overtreding van Ravels werd bestraft met een gele kaart. De vrije trap ging er maar net over. HVV liet Ravels de 2de helft wat meer komen zodat de bezoekers ook hun kansen konden afdwingen, som s met enige hulp van de HVV verdediging. Bij de Ravelse verdediging rommelde het meeren Loes kon profiteren. Een schot van Leen M. spatte uiteen op de deklat en een Ravelse vrije trap ging nog over. HVV proefde de overwinning al, maar liet nog enkel

RIJKEVORSEL - Het Buy Out Fund (BOF), een durfkapitaalfonds van o.a. enkele banken en verzekeringsmaatschappijen, en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen (GIMV) kopen Mondi Foods. Mondi Foods in Rijkevorsel zit in de Europese topdrie van fruitingrediënten. De verkoper is de Britse Albert Fisher Group. Het BOF en de GIMV verwerven elk 44 procent van Mondi Foods terwijl het management 12 procent koopt. De drie partijen betalen I0 miljoen euro voor dit bedrijf met een omzet van 50 miljoen euro en een bedrijfswinst van 1,6 miljoen euro. Volgens de woordvoerder van de GIMV gaat het hier om een goedkope instap in een sector waar de consolidatie nog op gang moet komen. Mondi Foods, met vestigingen in Rijkevorsel en Polen, behoort tot de top drie in een eerder versnipperde markt. Mondi Foods verwerkt en vriest f ruit in, maakt frui tconcentraten voor de fruitsappenindustrie en fruitpur ees voor bijvoorbeeld yoghurtproducten en aanmaak van confituur. Het bedrijf is gespecialiseerd in de verwerking van rood fruit (aardbeien, frambozen, kersen, braambessen, enz.). Albert Fisher verkoopt Mondi Foods als gevolg van de hoge schuldenlast die deze groep zich einde jaren tachtig, begin jaren negentig op de hals haalde. De ooit expansief ingestelde g roep heeft zich duidelijk vergaloppeerd. Daarom heeft het nu bijna alle activiteiten op het E uropese vasteland verkocht. Door de problemen bij de Albert Fisher Group kreeg Mo ndi Foods maar weinig investeringsruimte. De nieuwe Vlaamse aandeelhouders hebben toegezegd dat ze Mondi Foods gaan steunen a ls zich o pportuniteiten aandienen. Mondi Foods mikt op een verdere stroomopwaartse integratie met als doel een be langrijkere aanweligheid in Oost-Europa uit te bouwen waar de grote oogstgebieden van rood fruit zich situeren. Mondi Foods telt ongeveer 200 medewerkers: een honderdtal in Belgiëenevenveel in Polen. Bij na de hel ft van de Belgische werknemers won e n in Ho ogs t raten en Rijkevorsel.

43


SPORT

Eerste zege voor Ludo Giesberts Wielerclub "De Snelle Wielen" mocht zich in de handen wrijven. 73 deelnemers verdrongen zich aan de inschrijvingstafel en die zorgden voor een snel en geanimeerd koersverloop. De 36-jarige Ludo Giesberts uit Turnhout, vorig seizoen de onbetJristbare zegekoning bij de "eliterenners :::onder contract " met meer dan 50 oven1·inningen liet ook te Hoogstraten zijn naamkaartje achter. De eerste bloemtuil van het pas gestarte seizoen werd geplukt, waarschijnlijk weer het begin van een lange reeks en dit ongetwijfeld tot grote tevredenheid van zijn familie.

André Laurijssen in de 5de Grote Prijs voor "Jan-Alleman" Verdiende bloemen voor André Laurijssen uit Minderhout na zijn prachtige overwinning bij de 40-50-jarigen. Vrouwtje Diane heeft oog voor de bloemen, André voor de fotograaf sponsor Paul Van Loon is prima in beeld en mevr. Van Loon heeft nog iets te vertellen.

Trekfestijn in de Blauwbossen Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie zijn de sterksten van heel het land? DE MERTENSMANNEN uit Minderhout natuurlijk!

44


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25,2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Kleine kruisboog OOSTMALLE - De vier gilden met de kleine kruisboog kwamen op zondag 25 februari tegen elkaar uit te Oostmalle. Inzet van deze kamp was de jaarlijkse wisselbeker. Mocht de Sint-Jorisgilde van Wuustwezel deze nogmaals kunne n veroveren, bleef de beker definitief in hun bezit. Van deze sch ieting werd dan ook geen persoonlijke uitslag opgemaakt, het ploegentotaal primeerde. Wél vermelde men de schutter die het hoogste getal behaalde, namelijk Roger van Gestel uit Rijkevorsel meteen totaal van 79 op 80. Na ploegentelling bleek de Sint-Jorisgilde uit Wuustwezel nogmaals de sterkste. Hoofdman Frans Goetstouwers nam graag de beker terug in ontvangst. Zijn schutters veroverden deze met een totaal van 836 punten. Op de tweede plaats stond Sint-Lenaarts voor Rijkevorsel en de inrichtende gilde Oostmalle. Ook deze beker zal het lokaal sieren van de Sint-Jorisgilde te Wuustwezel, net als bijna alle voorgaande bekers. Deze vierstrijd vond al voor de elfde maal plaats. De eerste keer won Rijkevorsel, de tweede keer legde Sint-Lenaarts beslag op de beker. En alle andere keren? Juist! Gewonnen door de Sint-Jorisgilde uit Wuustwezel.

zakenkantoor

Van Savei-Rommens bvb a

BANK

verzekeren beleggen sparen lenen

ERKEND VERZEKERING$·

MAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21 - 2321 Meer -tel. 03/315 72 54 - info@vanbavelrommens.be 23

Het zestal CASTELRE -Terwijl buiten de sneeuwvlokken dwarrelden, werd er in het lokaal van het Nederlandse Castciré het zestal van de zes mete r wintercompetitie verschoten op zondag 25 februari. Dit zestal eindigde op de laagste eindscore ooit genoteerd. De gilde van Hoogstraten nam door Mark Bleys een schitterende start met 98 punten op 100. Loenhout, Minderhout en Meerle moesten al gelijk l punt prijsgeven. In de tweede ronde schoten Gert Brosens voor Castelré, Jantje Stoffe ls voor Minderhout en Jos Jacobs voor Meer telkens 97 punten. Vicky Rombouts kon

voor Meer bevestigen in de derde ronde met 97 punten. Halfweg stond Meer aan de leiding met 290 punten voor Minderhout met 289 en Castelré, Loenhout, Hoogstraten en MeerIe telkens met 285 punten. In de vierde ronde nam Loenhout met Fons Van Hasselt het voortouw door te eindigen op 98 punten. Minderhout en Wortel konden enigszins aanklampen met 96. De andere gilden werden verder achteruit geslagen. Tn de vijfde ronde kwam Meerle sterk opzetten door Harry Vanderhenst die 97 punten wist te behalen. Jef Hendrickx plaatste, met 96 punten, Minderhout

.-

Op het enige zestal van de zes meter behaalde Minderhout de eerste overwinning. Deze zege werd behaald met het laagste puntenaantal ooit. Reden om deze zes schutters met een foto te vereeuwigen.

langsz ij. Ook de ko ning van Meer, Ja n Rombouts, scoorde goed in deze ronde met 96 punten. In het vooruitzicht van de laatste ronde stond Minderhout eerst met 48 I voor Meer met 480. MeerIe en Loenhout volgden toen met 476 punten. In de laatste ronde was het zelden zo spannend. Voor Wortel schoot de kampioen, André Bols, 98 op 100. Ook Meerle, door Adri Vermeiren, kon zich bevestigen met 98 punten. 96 punten behaalden de gilde van Castelré, Loenhout en Hoogstraten. De schutters van Minderhout en Meer moesten willens nillens genoegen nemen met een totaal van 93 punten. Door dit puntenverlies én de opkomst van de andere, soms niet meer verwachte gilden, hadden de uitmakers heel wat extra werk. Minderhout én MeerIe eindigden samen op 574 punten. Bij gelijk aantal punten moest men de geschoten rozen tellen van de zes schutters per gilde. Deze telling wees Minderhout als winnaar aan met 37 rozen tegenover Meerle met 34. Ook voor de derde plaats diende het reglement toegepast te worden. Meer en Wortel eindigden samen op 573 punten. De rozentelling viel uit in het voordeel van Wortel met 35 tegen 33 rozen. Op de vij fde plaats met een totaal van 572 punten eindigde Loenhout. Hoogstraten werd uite indelijk zesde met 569 punten voor gastgilde Castciré met 565 punten. Nog nooit gebeurde het dat er vijf gilden, met slechts twee punten verschil, zo dicht aan de top eindigden. Deze vaststelling doetn iets af aan de verdienste van Minderhout die met zijn zes schutters, Staf Hendrickx, Jantje Stoffels, Wim Hendrickx, Paul Adams, Jef Hendrickx en tens lotte met Frans Tackx, de zege in de wacht wist te slepen met een totaal van 574 punten.

45


GILDENNIEUWS

Generatieschieting WORTEL - Eénmaal per jaar vindt er op zes meter een "generatie" schieting plaats. Zeven gilden vaardigden een schutter af onder de 25 jaar, een tussen 25 en de 50 jaar waarna er telkens een Abraham of een oudere schutter moet aantreden. Op vrijdagavond 2 maart bekampten eerst de jongeren elkaar. Patricia Hendrickx voor Minderhout, Vicky Rombouts voor Meer en jeugdkampioen Pieter Vanderheust uit Meerle schoten alle drie 97 punten. In de tweede ronde, schutters tussen de 25 en de 50 jaar, schoot Adri Vermeiren Meerle op voorsprong met 98 punten. Hoogstraten met LucAnthonis (97), Wortel met Jan Laurijssen (97) en Loenhout met Eddy van Hasselt (97) gaven zich zo maar niet gewonnen. Na twee schutters hadden we een tussenstand waar Meerle de leiding had genomen met 195 punten voor Meer (193) en Minderhout (192). Loenhout en Wortel volgden met 189 punten, voor Hoogstraten met 188 en Castelré met 185 punten. De schutters boven de 50 jaar moesten dus de beslissing forceren in deze kamp. Persoonlijk kampioen André Bols uit Wortel bevestigde de waarde van zijn titel. Hij schoot als enige in deze ronde 98 punten. Minderhout met Frans Tackx sloot af op 96 punten evenals Mil van Beeck voor Hoogstraten en Jan van Hasselt voor Loenhout. Meer moest in deze laatste ronde volledig afhaken voor een mogelijke zege

Op elke ploegenstand was Meerle in het afgelopen seizoen op zes meter te sterk voor hun tegenstrevers. Ze(fs op de generatieschieting moest men de duimen leggen \"OOr de Meertese ploeg met v.l.n.r. Marcel Verschueren, Pieter Vanderhenst en Adri Vermeiren. zodat de eindoverwinning ging naar Minderhout en Meerle met 288 punten. Zoals het aanwezige reglement voorschrijft, beslissen dan het aantal geschoten rozen van de zes schutters samen. Ook dit was gelijk zodat men de rozen

per gilde moest tellen van de kampschoten. Op deze manier won Meerle met drie tegen twee. Gastgilde Worte l eindigde op 287 punten voor Loenhout met 285, Hoogstraten 284. Meer 283 en Castelré met 280 punten.

WORTEL- Op vrijdagavond 2 maart heeft in het Sint-Jorislokaal te Wortel de huldiging plaatsgevonden van de kampioenen wi niercompetitie op zes meter. Na de laatste schieting te Meer kon André Bols uit Wortel zichzelf bevestigen door te eindigen op de maximum score. Dankzij dit maximum mocht hij zich, voor het tweede jaar op rij , kampioen noemen. Z ijn naaste opponenten uit Meerl e, Adri Vermeiren en Harry Vanderhenst, hadden op het cruciale moment I en 2 punten moeten prijsgeven. André Bols sloot, net al s verleden jaar, af met 596 punten op 600, voor Adri die 595 behaalde en Harry die eindigde op 593 punten. Gert Brosens uitCastciré kan terugblik-

ken op een prachtig seizoen en e indigde evenals hoofdman Jan Gij sbregts uit Meerle op 588 punten. Vader Vanderhen st uit Meerle kwam enkele punten tekort voor de kampioenstitel. Pieter, zoon van Harry, schoot zich tot kampioen bij de junioren met een eindtotaal van 580 punten. Hiermee bleef Pieter Wim Anthonis uit Hoogstraten , die toch een mooie seizoensstart kende, 5 punten voor. Rob Hendrikx uit Meerle, nog zo' n aankomend talent, behaalde de derde plaats met 565 punten. Ook bij de Senioren te lde el k punt in deze competitie. Ouwe getrouwe M il van Beeck uit Hoogstraten legde beslag op de titel in deze

reeks door te eindigen op 580 pumen. Jan Roeien uit Meerle moest vrede nemen met een tweede plaats met in totaal 578 punten. Iets verder volgde Jan Verschueren. ook aJ uit Meerle, met 573 punten.

André Bols uit Wortel, kampioen van de wintercompetitie op zes meter. Net zoals in het magische jaar 2000 sloot André af op 596 punten.

Ondanks sterk verweer van o.a. Wim Anthonis uit Hoogstraten schoot Pieter Vanderhenst uit Meerle zich tot jeugdkampioen.

Kampioenenhuldiging

46

Meerle won het afgelopen seizoen elke ploegenstand. Het hoeft dan ook geen \"erbazing te wekken dat zij afgescheiden eindigen op een eerste plaats met -H 32 punten. :'\let een ruime achterstand werd Minderhout tweede door -l097 punten te schieten. Meer maakt de top drie vol met een totaal van 4086 punten. Verder in de ploegenstand staan de gilden van Wortel. Castelré, Loenhout en Hoogstraten

Mil van Beeck uit Hoogstraten heeft :::ich vroeger reeds meermaals bewezen als schutter met de grote en de kleine kruisboog. In 2001 schoot Mil zich kamp ioen op de zes meter bij de Senioren.

·-


GILDENNIEUWS

Wintercompetitie

-

~-

-

SINT-LENAARTS - I n de wintercompetitie van de kleine kruisboog waren de schutters toe aan de laatste schieting van d it seizoen. De SintJo ri sgilde van Sint-Lenaarts was op zaterdag 3 maart gastheer voor een 40-tal schutters. Van deze 40 deelnemers bepaalden de seni oren de kop van de uitslag. John Theeuns, koning met de kleine kruisboog te Meer, schoot als eerste (gepensioneerde) 99 punten en kampte bovendien het beste voor de rozenprijs. Armand Flecrackers uit Rij kevorsel, iets ouder dan John. behaalde ook 99 punten. Jos van Dijck uit SintLenaarts, Mil van Beeck uit Hoogstraten en twee schutters uit Wortel, André Bols en Staf van Herck, behaalden 98 punten. 97 punten werden er geschoten door Louis van Bergen uit Rijkcvorsel. Jef Joris uit Hoogstraten, Lucas

Latosinski van de Gulden Rinck en tenslotte door Ludo Aernouts en Fons Peeraer, beiden van Sint-Lenaarts. Peerke Willemse uit Rijkevorsel sloot af op 97 punten voor p loegmaat Louis Meeusen, voor Robert Martens uit Hoogstraten en Gust Tobé uit Castelré. En dan de kampioen! Na de laatste schie ting werd er ook een e induitslag opgemaakt. In dit eerste seizoen wintercompetitie op zes meter van de k leine kruisboog is Gust Tobé uit Castelré kampioen geworden met een eindstand van 487 punten. Slechts één punt voorsprong heeft Gust op Luc Mattheeusen van Sint-Lenaarts. Lucas Latosinski van de Gulden Rinck e indigde op een derde plaats met 485 punten. Robert Marteos uit Hoogstraten tota l isee rd e 484 pun te n voor Ar m and Fleerackers uit R ijkevorsel met 48 1 en Pons Peeraer van Sint-Lcnaarts met 480 punten.

Kamp van de Kempen HOOGSTRATEN - Op zondag 11 maart werd de jaarlijkse Kamp van de Kempen tussen het Antwerps Kruisboog Verbond betwist op een afstand van Les meter. Dit jaar was het de beurt aan de HoogstraatseSint-Jorisgildeom in totaal24schutters te ontvangen van elk verbond. Telkens traden er twee schutters van ieder verbond aan. Het Antwerps Verbond nam, net zoals verleden jaar, een bliksemstart Na de eerste ronde werden de Kempense schutters reeds op vij f punten achterstand geplaatst. In de tweede ronde kon men er al iets van afknabbelen. Na de derde ronde werd resoluut de leiding genomen door de Kempen om deze nooit meer af te staan. Na vij f ronden had de Kempen reeds een voorsprong van 20 punten opgebouwd. Na de achtste, en tot de tiende ronde. bedroeg de Kempense voorsprong 21 punten. In de elfde ronde brak de veer bij de schutters uit het Antwerpse. Bij aanvang van de twaalfde en laatste ronde was de voorsprong van 25 punten eigenlijk niet meer te overbruggen. De schutters in de laatste ronde zette de kroon op het werk zodat de Kempen won met een verschil van maar liefst 32 punten. De Kempen won wel. maar de lOtaalscore lag met 2314 pumen wel 14 punten lager dan verleden jaar. Van dit feit kon het Antwerps Verbond echter geen gebruik maken want ook nu bedroeg het verschil 32 punten zodat zij eindigden op 2282 punten.

Individuele r·esultaten De eerste vij f schutters in de persoonlijke uitslag mochten een ereteken in ontvangst nemen. André Bols uit Wortel eindigde eerste met 99 punten, voor '·eeuwige tweede" Adri Vermeiren uit Meerle, ook met 99. Patriek van Camp van het A.K.V. had ook 99 geschoten en ontving een ereteken voor de derde plaats. Paul Adams uit Minderhout, als laatste schutter met 99, ontving het vierde ereteken voor Jan Eykens, met 98 punten. van het Antwerps Verbond. De verrassing is steeds wie er eindigde op de IOde, 20''• en 30'" plaats. Ook voor hen zijn er eretekens voorzien. Frans Tackx uit Minderhout behaalde de tiende plaats in de uitslag. Lucas Latasinski en François Gaignaige van het Antwerps Verbond werden 20"• en 30'" Wisselbeker Ondervoorzitter van het Kempens Verbond, Frans Tackx, nam graag de wisselbeker in ontvangst. Zeer enthousiast liet hij deze beker bewonderen aan alle aanwezigen. Bijna haalde Frans hiermede de verlichting van het lokaal naar beneden. Volgend jaar zal het Antwerps Verbond weer gastheer zijn voor de Kempense schutters. Zij hopen daartegen hun schuttersbestand te kunnen uitbreiden om dan nog meer sportief weerwerk te kunnen bieden aan de schutters uit de Kempen.

I

Karabijnschutters MEER - Van 18 tot en met 25 februari startten de karabijnschutters te Meer hun nieuwe se izoen met de jaarlijkse feestschieti ng. Van feest was er echter geen sprake. Op 22 februari vernam de gilde het overlijden van Juul Vervoort, woonachtig te Merksem. Juul is nooit zijn Meerse roots vergeten. Zijn inzet voor deze g ilde was ontzettend groot. Ook zijn vrolijke lach en guitige vertellingen zullen in het lokaal nooit meer klinken. Juul werd te vroeg uit dit leven weggerukt door een noodlottig ongeval. Op donderdag I maart hebben gildenbroeders en -zusters Juul begeleid naar zijn laatste rustplaats in Merksem. Op de sch ieting zelf waren vader Karel en zoon Bart Kusters uit Baarie-Hertog aan e lkaar gewaagd. Be iden schoten exact dezelfde getallen in 6 beurten: vier maal 96 en tweemaal 95 punten. Beiden krijgen dus ook dezelfde geldprijs toebedee ld. Richa rd Marijnissen uit Wuustwezel was met eenmaal 96 en vij fmaa195 goed voor een derde plaats. Vierde is Peter Hofmans uit Wuustwezel geworden met eenmaal 96. De vijfde plaats ging weerom naar een schutter uit Wuustwezel: Peter Timmermans met 4 maal 95 punten. In de A reeks legt de Meerse secretaris Ad de Bruy n bes lag op een eerste plaats met 95 punten. Danny Havermans uit Wuustwezel werd in deze reeks tweede met 3 x 94 punten voor Jos Reymen uit Leenhout met 2 x 94 en Leon Nackaerts uit Meer met l x 94 punten. In de B klasse legde de Meerse schutter Marc van Buynder beslag op een eerste plaats met 94 pun te n en betere steu nseries d an G u y Lambrechts uit Wuustwezel, ook 94 en Luc Palinckx, ook uit Wuustwezel met 94 punten. Geen gelukkiger schutter dan Jan Marrens uit Meer d ie afsloot op 95 punten. Ook de verdere ereplaatsen werden ingenomen door Meer met Willy Pluym (94), Leo van Buy ncler (93) en tenslotte de diep betreurde Juul Vervoort met 93 punten. Bij de aspirant-schutters trad Roos Brosens uit Meer op de voorgrond met een totaal van 92 punten .

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Lod . de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

@Uill(W@[J[f'ITI][p -fiJt -· \2IDDl]ffiffi[ID)!Il[[D

47


De Cahier The Whisky Priests Na de frisse optredens van de Japanse Mummymeisjesen (de sterke première van) TheDeadly Rhythm( de vern ieuw de versie va n OneXmore), die voor een propvol huis zorgden, is het nu tijd voor een paar geroutineerde bands. En de eerste is zeker niet de minste: The

bier. Al meer dan vijftienjaar trekken de broertjes Gary en Glen Milier met hun groep aan de ketting op elk podium dat ze maar aangereikt krijgen. Hun optredens zijn feeste n; een lach en een traan en dan weer dansen op de tonen van een britse tarantella. Het zijn The Pogues maar dan wilder. The Whisky Priests spelen op zaterdag 31 maart om 21.00 uur in de Cahier, Vrijheid 84 in Hoogstraten.

Surfen in 't Slot The Balboas

Whisky Priests.

In het noorden van Engeland omcirkelt een mist van schoorsteenroet de huisjes waarin de klokken tikken van " tik" naar "tak" en weer terug; even eindeloos als de rij voor de stempelcontrole. Meer gebeurt er op het eerste gezicht niet, want de streek is aan het einde gekomen, leeggedronken , platgeknepen en achtergelaten als een leeg bierblik. Vroeger had men ontzag voor de dreigende bergen van puin en steenkool en voltrokken duizenden arbeiders - longen reeds verloren hun dagelijkse dodentocht naar de mijn. Na het werk zetten de jongeren hun beste pet op , dronken bitter en zongen liederen die zij kenden, over de meisjes van Gateshead en de dochter van de molenaar. Als dolle honden kwamen The Whisky Priests uit de hel van Durham gespurt, happend naar frisse lucht en flessen

Geschmacksverstärker en EC80R Na de folkzwijnen van de Whisky Priests is het tijd voor het h ardere we rk. Zowel Geschmacksverstärker als EC80R knallen erte gen aan met s noe ih arde metal-achtige industrialmusic op vrijdag 6 april in de Cahier.

The Dill Brothers Amaai, na the Whisky Priests staan nu ook op zaterdag 21 april 2001 nog the Dill Brothers op het Cahierpodium ! Het tijdperk van de grote namen is aangebroken ! Skankers, smeer jullie benen in want Skank Around System draait voor en na het optreden ten dan s. Frère Dill nog aan toe ! ! Oom)

Geïnspireerd door de muziek van Dick Dale en de Del-tones, The Lively Ones. The Surfaris, & Agent Orange brengen de Balboas. een Amerikaanse band, hun eigen versie van die muziek en komen ' t S lot omtoveren in een zwoele strandhuL De groep is momenteel op toer door Europa en zakt na hun optreden in de 013 in Tilburg af naar ' t Slot. Alle liefhebbers van heavy surfruusic kunnen dit optreden niet laten voorbijgaan en zitten op zaterdag 31 maart vanaf 20.30u in Wortel. Meer info over de groep: www.balboas.com.Oom)

'

- SCHilDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246

HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 48

DOMS

1 39c

....


HALVE EEUW GELEDEN

;fe~ is een fatale ve rgissin" te menen .#. alleen communisten de ko;,st van het U:llm.unisr:ne voorbereiden. In Europa en Atlenka •. ~~ Azië en Afrika zijn er mensen 1 y_eremgm~e n en partijen te vinden, die Mcommumsme vervloeken en toch on-it;ust aan de voorbereidin a daarvan' mee~ken. ~ )at zijn de «kapitalisten», di e i n feite 1 Mdelen, alsof God de schatten der aarde ".,de arbeiders schiep in dienst van hun ' ..oeht en hun rijkdom. Kapitalisten, dif' · ilVJ erkennen, dat weh·aart van het 1•o/k lfdoel der economie is en niet positief wr.en meewerken om de, door liefde ge.ilé:wde, sociale rech tvaardigheid te helpen ct'lWezenlijken. Zij staan in ernstige mate ~e ·schuldi g aan verhoging der commu·llllhsche kansen en verloochenen God als Vader der mensheid door hun daden en misdoen ernstige r dan een massa commu-1 nisten, die eigenlijk maar alleen naar wat' meer rechtvaardigheid snakken. Dat zijn de farizieeërs onder de anticommunisten, die het communisme helpen bestrijden, omdat ze bang zijn hun machtsp.ositie kwijt te g7raken en hun onmetelijke TIJkdom wat te z1en slinken. De steun van deze anti-communisten is ons geen cent waa rd! Daar zijn nog andere felle anti-communisten, die, zonder het zelf klaar te beseff~n, bij de ordening van het maatschappeliJk leven de kant van de staatsverafgoding · uitgaan. Hierover sprak de Paus in zijn boodschap van 3 November ll. tot de bisschoppen van de hele wereld. Eerst zegt de Paus vaderlijk mee te leven me~ .?e armoede· in vele gezinnen en de moeilijkheden om toch trouw te blijven aan GodS" onvoorwaa rdelijke huwelijkswetten. · Daarom is het . nodig, dat de sociale levensomstandigheden bete r w orden, vooral nu de nood zo nijpend is. Daarom moet .ieder, die de erenaam van Christen draagt,

g.edr~ven door rechll·aardigheid en liefde ZIC h Inspannen om die heilzame veranderin~ te verwezenlijken. "' Da~ rna spr eekt de Paus over het \'eel gebruikte woord: sociale zekerheid. «Als dat woord betekent: zekerheid door de geme~~schap, dan - zegt de Paus vrezen WIJ, dat het huwelij k en het "ezin daan·an schade zullen lijden. Wat "voor schade dan ? Wij vrezen niet alleen dat de staat zich iets aanmatigen zou wat '~ersé niet zijn taak is; wij vrezen ook, aft oe christelijke levenszi n en de christelijke ordening van dat le1·en verzwakken zal, j a zelfs totaal zal verdwi i nen. Nu reeds hoort

men met een beroep op sociale zekerheid Malthusiaanse eisen stellen. Met een beroep op diezelfde zekerheid vordert men het ~~ cht op, na;!Si andere rechten van de menselijke persoon of minstens: het gebruik daarvan, ook de rt!Chkn te schenden, die op het huwelijk en het kind betrekking hebben.» Een staat, die het als zijn plicht beschouwt, door eigen ingrijpen een economisch bestaan te 1·erzekeren aan hel volk, zal zich 1·ergrijpen aan de grondrechten \·an de mens en de natuurlijke wording en ontwikkeling van huwelijk en gezin, om toch máar garant te kunnen blijven voor een verzekerd economisch bestaan van het volk. Maar het natuurlijk gezin vermoorden, om een onnatuurlijk volk te doen leven, kan nog zo cdemocratisch» verlopen, het grijpt even willekeurig in het leven der mensheid in als bij het communisme het geval is; het betekent evenzeer een aantasting van het natuurrecht' als bij het communisme plaats grijpt, dat in naam der socia le zekerheid het hele economisch leven ordent. Op het ft;ndament van het natuurlijk gezin bouwde de staat zijn bemoei ingen op. Onze leuze is niet: door de staat sociale zekerheid, maar in de maatschappij en door waarachtig maatschappelijk leven sociale zekerheid. U it ·«Katholieke Digesf11

Van alles wat SOLDAAT VEROO RDEELD OMDAT HIJ NIET W ILDE « 'SNEUVELEN » De legeroefeningen die in de Herfst van· vorig jaar in Zwitserland gehouden werden, hadden een bitter nasmaakje voor een soldaat die niet .:behoorlijk wist te sneuvelen». Een Krijgsraad veroo rdeelde de jass in kwestie tot tien dagen opsluiting omdat hij een schot afvuur de op e!!n «vijandelijke soldaab nadat hij «dood~ was verklaard. Tijdens een aam·al op een «door de vijand:o bezet schoolgebouw, werd de beschuldigde getroffen door een vlammenwerpersspuit. Hoewel het vijandelijk wapen slechts met koud water was geladen, miste het een ontnuchterende en kalmerende uitwerking ()P de krijgsheld. Terwijl de scheidsrechter riep «die man is dood», keerde het heetgeblakerde «lijk» zich om en schoot hij een patroon af op de vlakbij staande bedienaar van de l'lammenwerper. De man li ep ernstige verwondin gen op.

jan j ansen opnieuw Clubkampioen Onder een lachend voorj aarszonnetje ging Zomlag · de 2e en beslissende proef door 1·an het clubkampioenschap der Lustige \\ielrijders. Het werd een groqt succes \'OOral om de prestaties door onze renners gcle1•erd. Jan Jansen heroverde zijn trui met l:>rio. Jan \\'aS werkelijk ongenaakbaar en zijn tijd spreek t boekdelen: 21 km in 3-l minuten geeft een gemiddelde van 37 . km. per uur. \'orig jaar legde hij dezelfde afstand bij hetzelfde zachte weder af in 36 minuten, wat een gemiddelde gaf van 35 km. per uur. ,\\erken we op dat dit parcours 1·an 21 km. slechts twee km. macadamwegen t::lt. Als jan met tleze form het seizoen kan aam·attcn, dan verwachten we een karrenacht palmen in het clublokaaL Stany Pans wertl eervol 2e; en dit in. een tij d die zeer verhengend stemt. Hij maakte inderdaad een tijd die bijna 40 seconden beter is dan deze waarmede Jan Jansen vori~ jaar kampioen werd. Ook Stany gaat ongetwij feld een flink seizoen tegemoet. De grote verrassing kwam van fonske Bogaerts die een ,werkelijke belofte is. Fonske moet inderdaad nog 15 jaar worden en zijn verwezenlijlçte tijd doet ons het beste verwachten vó'cir de toekomst ' fons Van Hout ,i'S'~· l'en nijdig · vechterke, · maa r geen tijdrijder . Dat wisten we reeds 1·an 1·roeger jaren. ·Hij heeft zich echter tot het uiterste verdedigd en dit" strekt hem tot eer. Merlens en Snoeys, nog twee beloften uit /\leer, lukten eveneens een flinke tijd, en als deze jonge krachten uitgegroeid zijn, kan Meer een vooraanstaande rol gaan spélen in het wieierleven der Noorderkempen. · Suske Snoeys uit Castelré mocht een andere tube leggen, en Louis Bluekens eindigde op een geleend r ijwiel. Hun prestati es kunnen dan ook moeil ijk beoo rdeeld worden. Fockaert mist zichtbaar oefening, terwijl Juut Hoeymans ondervond dat het zeer moeilijk is tegen jonge geoefende renners te strijden, als men zelf niet geoefend heeft. .. Ziehier de uitslag van de tijdrit : . I. Jan Jansen in 33' 59"; 2. Stany Pans in 35' 22"; 3. Bogaer ts Alfons in · 36' 30"; 4. Altoris Van Hout in 37' 09"; 5. Snoeys Jan in 38' 55"; 6. Merlens Jan in 38' 59" ; 7. Bluekens Louis in 39' 23"; 8. f ockaert ·Frans in 39' 37''; 9. Hoeymans Juul in -lO' 08"; 10. Snoeys Frans in 40' 53" (hersteld na bandbreuk) . Eindklassement: I. Jan Jansen; 2. Stany Pans; 3. Alfons Van Hout; 4. Louis Bluekens; 5. Alfons Bogaerts ; 6. Fockaert Fr.; 7. Snoeys Frans.

Uit 'Gazet van Hoogstraten ', maart 1951.

49


KALENDER

Op stap in. ••

Al

30 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u),

HOOGSTRATEN

Yri~ag,

zalerdag(19.00u) en zondag 13.3àr)

Zaterdag 31 maart: Optreden THE WHISKY PRIESTS (Engeland) vanaf 21 u in Cahier. Zondag 1 april : TWEEDEHANDSBEURS van de BGJG tussen 14en 16 uur in zaal Pax.

Zaterdag 21 april: GEHANDICAPTENDAG in het Seminarie, van l 0 tot l8u .

Zondag l april: APERITIEFCONCERT The Roof Jazzmen met Norbert De Taeye, 11 uur, Rabboenizaal Spijker, org. Marckriver Jazzcl ub, inschrijven op 03/340.26.60.

Zaterdag 21 april : SCHERPENHEUVEL-wandeling (60 km), vertrek om 4 uur aan het stadhuis, inschrij ven voor 7 april bij Jef Geets, tel. 03 3 14 32 57, org. wandelcl ub De Noorderkempen.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel . 314.83. 11

Donderdag 5 april: STATUTAIRE LEDENVERGADERING CRM, aanvang 14.30 uur, lokaal St.-Jo ri sgilde, gevolgd door het fietsverhaal met dia's van Nicole Dierckx en lngrid De Wilde (reis rond de wereld).

Zaterdag 21 en zondag 22 april : TOERISTISCH SEIZOEN Kempen wordt in Hoogstraten geopend met als thema: 'Lekkers uit eigen streek'.

\Jtijljeib 183 ljoogstraten 03/314 66 65 Jkns & futf)p

Zaterdag 7 april: optreden GESCHMÄCKVERST ARKER en EC80R in Cahier

Maandag 23 april: JAZZ OPTREDEN The Paul Harisson Band, 20 uur, De Gelmel, org. Marclu·iver Jazzclub.

MINDERHOUT

Zaterdag 14 april: WANDELUITSTAPt NAT UURWANDELING va n De Lustige Wielrijders. Vertrek om 13u aan zaal Pax.

Vrijdag 27 apri l: A VONDMARKT vanaf 17u in Hoogstraten-centrum

Maandag 16 april : ZUID-AFRIKAANSE gerechten eten om 12.30 uur in de Karel Boomstraat 44 (vroegere lagere school). Info: C . Crezée, tel. 03 3 14 lO 37.

Zondag 28 april: BELGIË-HOLLAND met de Hoogstraatse Wielertoeristen. 8-lOu in De Gel mei.

MEER Woensdag 4 april: DANSNAMIDDAG met optredens van acht dansgroepen, org. KBG-Meer, vanaf 13.30 tot 18.30 uur, in de refter van het Klein Seminarie te Hoogstraten. Zaterdag 7 en zondag 8 april: HOBBYTENTOONSTELLING van KBG, zaterdag vanaf 13 u., zondag vanaf 10 u., met gelegenheid tot pannenkoeken eten en uitgebreide tombola.

52

~P' · vzw Mussenakker Meer

J

<J> ·

~

.,,

_,<

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Zondag 8 april: INTERNATIO:\ALE ALTOCROSS vanaf 11u in de Gou\·emeursbo sen. Maandag 16 april: PAASWA:'-:DELI:\'G in de namiddag. Org. BGJG

Zaterdag 21 april: OPENING TOERISTISCH SEIZOEN met o .m. academische zitting in de Rabboenizaal van het Spij ker. Zaterdag 21 april : optreden THE DILL BROTHERS in Cahier

Zaterdag 7 april: INTER NATlO:\ ALE AUTOCROSS vanaf 13. 30 uur in de Gouverneursbossen.

zate rda g a von d C HIRO - WEEKEINDE Chirofuif, zondagnamiddag om 1 1.30 u. kip- en frietfest ijn. Inschrijving bij Han Aerts (03/ 315.80.48) en om 13.30 u. spektakel nam iddag. (inschrijvi ng bij Dirk Rombouts: 03/31 58048). Zondag 22 april: GO-CARTRACE aan het klooster, start om 13 uur, organisatie KWB.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Zondag 22 april: GEHUCHTENTOCHT per fiets of auto. volksspelen in elk gehucht, vertrek ru sen 10 en 14 uur in een gehucht naar keuze. prijsuitreiking om 17 uur, organisatie KLJ. Zaterdag 28 en zondag 29 april: :'\.-\TION AAL KAMPIOENSCHAP LR\'- CROSS en PONYCROSS van 9 tot 18u in de Blauwbossen-Steenfabriek Desta.

WORTEL Zaterdag 31 maart: GELEGENHEIDSKAARTEN maken van 13 .30 uur tot 16.30 uur in de refter van de school. Org. BGJG. Zaterdag 31 maart: optreden THE B ALBOA'S (Amerika) in het Slot Zaterdag 7 april: PLANTENRUILDAG van 9.30 tot 12u achter de parochiezaal . Org. Velt. Ecoteam en Wereldwinkel.

61

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29 .

50

7)~~.

'TR

CAFÉ DISCOBAR

RTUIN ~:i

Meerdorp 13

Zaterdag 14 april: TENTOONSTELLI G AQUARELLEN van Lou Neuman-Brokken en Katrien Van Loon, van 14 tot l 8u in het Slot. Zondag IS april: TENTOONSTELLING AQUARELLEN in het Slot.

4'44.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

Zondag 22 april: WIELERWEDSTRIJD Supportersclub Sabine Snyers, o m l5u aan De Langen berg.

-


Zondag 22 a pril: NATUU RWA DELING met gids in Wortel-Kolonie. Vertrek om 14u aan het hoofdgebouw van de Kolonie. Org. Yelt-Noorderkempen . Za ter dag 28 april: FIETSTOCHT naar het VOGELREVALIDATIECENTRUM in Klein Zundert. Vertrek om 9u aan De Guld. Inschrijven voor 2 1/4 (03.3 14.80. 18)

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64

.. -..

•·

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

L

GORRENS WILLY-VERVOORT Lang enberg 14 · 2323 Hoogstraten-Wortel -------" -e_ l.~ -~ 00 __1_3_1_ 4 _~ __2_8 ________~~ ~

__

i.r:>eGuldenCoppe

..

\

:'m-tmi'l1

~-m~~

Yrijhdd 173-2320 Hoogstraten Tel.: (03) 3 !l4 91 94- Fax: (03) 314 87 17

Donderdag 15 fe bruari om 8.45 uur werd aan de Vrijheid de fiets terGreet Rosiers, Stevennekeos 103 Rijkevorsel licht gekwetst toen zij dooreen lichte vrachtwagen beslllurd door A. Van Damme uit Stabroek werd aangereden.

\S1

Zate rdag 7 april: Wandeldag met SIN T BERNARD:usw ANDELING. Vertrek tussen 8 en 14u a~:J n het Gemeenteplein. Org. KWB Z onda ·g 29 april: Kl ND ERD ANSNAM1DDAG doo r Ki nde rdansgroep HANf\-EKE TANNEKE, van 14 tot 17u in de paroc'Jflezaal.

I

MEERSEL-DREEF Z aterdag 3 1 maart van 14u tot 20u en zondag 1 a pril van 9u 30 tot 20u : H OB B YTENTOONST ELLING van KBG, in zaal de zevenster naast het klooster.

Een BIJ-zonder handwerk Van 10 maart tot 20 mei kan u in het Bijenteeltmuseum van Kal mthout een bijzondere tentoonstell ing bezoeken van allerlei handwerken waarin de bijen en de honing centraal staan. Kloskant, kruisjessteek, naaldkant, Lierse kant en andere handwerken uit Vlaanderen e n Nederland zullen er tentoongesteld worden. De toegangsprijs tot deze tentoonstelling geeft eveneens recht op een bezoek van het bijenmuseum . Tot de paasvakantie open tijdens het weekend van 14 tot 17 uur; tijdens de paasvakantie elke dag (behalve de maandag) van 10 tot 17 uur e n na de paasvakantie elk weekend van 10tot17 uur. Bijenteeltmuse um, Puts esteenweg 131 , Ka lmthout, tel. 03.666.6J.OL

Verademen na kankertherapie

Zaterdag 17 februari om 02.03 uur reed een auto van de weg aan Hazenweg 28 Meerleen veroorzaakte schade aan de distributie en een paaltje (Stad Hoogstraten). De auto werd bestuurd door Edwin Haagcn uit Baarle-Nassau . Er zaten 4 passagiers in de wagen. Zaterdag 24 februari raakten aan de E 19 ter hoogte afril Leenhout-Hoogstraten ongeveer twintig voertuigen betrokken bij een kettingbotsing. Een persoon werd zwaar gewond, verscheidene anderen werden licht gewond. Als gevolg van dit ongeval ontstond er een grote fi le richting Antwerpen en weer een nieuwe aanrij ding tussen een vrachtwagen en een caravan: twee licht gewonden. Door deze enorme verkeershinder werden de voertuigen via de gewone wegen omgeleid. Tot 17.45 uur duurde de overl ast op de wegen Meer, Minderhout en Hoogstraten. Vrijdag 2 maart om 13u botsten aan de Van Aertselaerstraat Mi nderhout, afri t Aldi, twee personenwagens. De 46-jarige Lu do Zegers uit Beerse werd licht gewond.

C AFE- BRASSERIE

~

Ongevallen

Woensdag 7 maart om 12.05 uur werd aan de Tinnen potstraat te H oogstraten de fietser Wesley Schoofs (23j) en de 6-j arige Jenthe Waegemans, Yenhoef 52 Hoogstraten licht gewond toen ze werden aangereden door de personenwagen bestuurd door Rita Aertsen 53j Tom melbergseweg Wuustwezel. Donderdag 15 maart om l0.05u botste aan de Meerseweg 146 de auto bestuurd door Paula Goossens, Langstraat 17 Hoogstraten met de a ut o bestuurd doo r Pa ul J anse n , John Lij ssenstraat 9 Meer. Deze laatste werd licht gekwetst.

Y.Z.W. WISTIK (Demedtstraat 58, M inderhout) is een organisatie die zich bezig houdt met het begeleiden van kankerpatiënten, Samen met de Be lg. Federatie tegen kanker organ iseert deze vereniging nu een nieuw project: ' Yerademingsweken na kankertherapie' . Tn de brochure over dit project staal het volgende: Na de uiterst intense p eriode van diagnosestelling en behandelingen komt men vaak in een leegte terecht. Met alle vragen, alle onzekerheden en nood aan ordening, ondersteuning en recuperatie weet men vaak niet waarheen en hoe hieraan te beginnen. Deze week wil ik hierbij een hulp zijn. ' Concreet gaat het over twee weken: van 14 mei tot en met 18 me i en van 17 september tot en met 2 1 september, in het Koningsteen in Kapelle op den Bos. De begeleiding wordt verzorgd door diverse deskundigen, zowel op het medische, psychologische als muzische (muziek, dans . ..) vlak. Verblij f met volpension en begeleiding kost I 1.000 fr.Voor inlichti ngen en inschrij vingen: vzw WISTI K, 03.3 14. 10.11

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

De Hoogstraatse Schaakclub De oplossing van schaakprobleem nr. 4 was: Te 1-e7. Hie rna volgt vanzelf mat. Bij uiterste vcrweer van zwart pas op de 5de zet. Schaakprobleem nr. 5 : Zwart aan zet start een matcombinatie. De schaakclub beloont één van de juiste inzenders met 5 consumptiebonnen in Clublokaal café De Gel mel. Oplossi ngen naar:

DHS Van Aertselaerstraat 62 2322 Minderhout dirkmyriam@hotmail.com De H oogstraatse Schaakclub schaakt elke woensdag vanaf 20.30u en elke zaterdag vanaf 14.00u in Café De Gelmel. H, Bloedlaan 285, Hoogstraten. Steeds van harte welkom.Oom)

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

03/314.32.11

POLITIE: 315.71.66 RUKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

[!]

72

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Indoor tennis squash s1woker

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

APOTHEKERS

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315 70 16 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Teilnisclub tie

74

VRIJHEID

vz w

Achte/sestraat 72 2320 Hoogstralen

Tot 6 april : APOTHEEK BIOPH ARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. OI4/ 63.33 .83.

Tel. 031314.37.7(,.,

Van 6 tot 13 april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03/314.60.38. Zaterdagvoormiddag 7 april: APOTHEEK LUYTEN , M i nderho utd orp 40 , te l. 03/ 3 14.40.74. Van 13 tot 20 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03/3 14.60.04.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

Van 20 tot 27 a pril: APOTHEEK DE MEESTER , Vrijheid 230, Hoogstraten, te l. 03/ 314.5 1.50.

K1li5 Uot~m ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 03/314.20.24 of 0495/57.48.52

65

~ hairstyling

116c

Tandtechnisch Laboratorium

KATIA VANHBRCK B.V.B.A. Vrijheld 228 - B 2J20 HOOGSTRATEN Tel.: OJ/J 14.69.32

Nieuw adres: VRIJH EID 228 naast Apotheek VAN PELT

Alle repara ties aan kunstgebitten

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315 .88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/315.08.67

fred.degruyter@pi.be 52

Van 27 april tot 4 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 0 I4/ 63.31.66.

SL~GERIJ

·' ....

~'.r:!jheid 62 2320 Höogstraten Tel/fax: 3' 14.50.93

Operüngsuren:

Di t/m za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30- 12.30 uur- Maandag: gesloten

155

Zaterdagvoormiddag 28 april: APOTHEEK A DRIA E NSEN, Meerledorp 46, tel. 03/ 315.73.75.

~mode ... Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel. : 014/63 31 99 www.kcmode.be

I

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijde ns weekends en feestdagen op zate rdag tussen 18 en I 9 uur zondag tussen I I e n 12 uur tussen 18 e n 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 0 14-32244 1.

Vanaf 25 april kan u weer snuffelen in een nieuwe MAAND. Medewerkers, opgelet, de tijd is kort want uw kopij wordt verwacht op woensdag 11 april. Laatste berichten over sport en dorp op zondag 15 april.

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS , 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle dee lgemeenten : tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD ' : Tonia Michielsen, Tel. : 03/3 15.95.65. Zelfstand ige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3I5 .92.29) en ELS DIRKS (3I5.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) e n MA Y VERMEIREN (03/3 15.75.48) KRIS SAENEN (3I4.24.39) JOHAN ADAMS (03/3 14. 17.3 1) en ANJA KROLS (03/3 I4.85.J7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.