februari 2005 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

. MAANDBLAD JAARGANG 21 NR 238 FEBRUARI 2005 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSTRATEN

d e hoogstraatse ni aa nd SOCIAAL WONEN

DORPSRADEN WORTEL MEER MINDERHOUT

d

QUO VADIS EXTRA LANGE HALVE EEUW ?


49.

COLUMN

Het Hoogstraatse en Merksplasse bestuur hebben het fietspad tussen beide gemeentes tèestelijk ingereden. In de vorige Maand (jaja, ondertussen al van vorig jaar) stond er een foto waarop dit voor de electorale eeuwigheid was vastgelegd. In het onderschrift werden vragen gesteld over de afwezigheid van de Hoogstraatse scholen (al zou eerst de vraag moeten gesteld worden of die wel op de hoogte waren, en zo ja, of dit ook tijdig gebeurde - het antwoord was overigens neen, voor zover ik weet). Maar een andere vraag hield ondergetekende meer bezig: waar was Fietspaden Nu? Misschien herinnert u zich nog wel de voor onze contreien grootschalige evenementen die de actievoerders van Fietspaden Nu op het getouw zetten. Er waren actiedagen met massale fietsgroepen en een rist Vlaamse of federale excellenties, een bezoek aan Brussel dat de voorpagina van sommige Vlaamse kranten haalde, allerlei initiatieven in het volte licht van de mediaschijnwerpers - maar meer nog in de schaduw. Fietspaden Nu had nochtans de tijdgeest niet mee, zeker niet de eerste jaren. Koning Auto was sinds decennia de alomtegenwoordige heilige koe die de staatskas spijsde. Het gebrLiik van onze ruimte, ons landschap, heel de wegeninfrastructuur, onze manier van wonen en werken - ze werden stuk voor stuk ongegeneerd alleen maar in functie van Koning Mobiel ingericht. Als voorbeeld van ontsporend beleid kon dat tellen. Want echt beleid voeren betekent dat men effecten op langere termijn in rekening brengt, terwijl onze beleidsvoerders in deze materie al leen maar uitblonken in kortetermijndenken. Zelden een politieker betrapt die verder dacht dan de volgende verkiezingen. Wie het aandurfde om Zoiets te opperen. mocht

Fietsen Nu! op weinig begrip rekenen. Integendeel, ofwel werd men voor dom of naïef gehouden, ofwel was men een verkapte groene met politieke ambities. Van dat eerste getuigde de lacherige groep op een gemeentereceptie in de beginjaren van de acties, waarde toenmalige politiecommissaris (van wie verder geen kwaad woord, want in de daaropvolgende jaren zou Fietspaden NLi nog meermaals een beroep op hem en zijn politiediensten mogen doen) zich in het gezelschap van enkelen waaronder Marcel Van Ammel, bijzonder vrolijk stond te maken over die goedgelovige mannen die dachten dat er hier ooit overal fietspaden zouden komen in de streek. haha. Van dat laatste getuigde een onbetamelijk kwaaie telefoon van toenmalig CVP volksvertegenwoordiger Jef Van Looy. die zich in de aanloop naar een van de actiedagen druk maakte over het feit dat het onvermogen van enkele CVP-corifeeën in de pers aan de kaak was gesteld. Hierdoor dreigde de destijdse PVV van Arnold Van Aperen niet de pluimen voor een toezegging te gaan lopen. Het was tekenend voor het politiekersdenken dat zoiets werd aanzien voor afgesproken spel van iemand die zelf politieke plannen koesterde, zeker? Maar nog ergerlijker waren de kortzichtige reacties van anderen. Wielertoeristen die actievoerders in hun standje op een jaarmarkt verbaal aanpakten omdat de aanleg van fietspaden betekende dat ze zelf ook op een fietspad zouden moeten rijden in plaats van de gewone rijbaan. Dat het zo veiliger zou worden voor kinderen werd afgewimpeld, want zij hadden toch ook over dezelfde baan moeten fietsen toen ze klein waren... Of de toenmalige VU-ers die tegen alle afspraken in voor dag en dauw partijpropaganda langs het parcours van een actiedag kwamen neerpoten... Of het toenmalige VITO directielid Vermolen die een actievoerster hooghartig de deur wees met haar onnozel prullen waarde school alleen

maar last van had... Gelukkig keerden de kansen. Een hartverwarmend groot deel van de mensen in de streek zette zich achter de eisen van Fietspaden Nu en kwam zelfs massaal mee op straat. Verkeersveiligheid zou een niet meer te negeren punt op de politieke agenda worden. Van zodra dat duidelijk werd, sprongen zo goed als alle plaatselijke partijen maar wat graag op de actiewagen. Sommigen verdrongen zich voor de camera's en microfoon bij de acties. Geen nood overigens, als die fietspaden er maar kwamen... En ze zij ii er ondertussen. Het is eindelijk Fietspaden Nu geworden, bijna 20 jaar na de eerste grote acties over gemeente- of partijgrenzen heen. Niet in het minst dank zij de belangeloze inzet toen van een hele reseni mensen die nooit partijmunt hebben willen slaan uit Fietspaden Nu. Plus de onnoembare aantallen die op ver schillende momenten hand-en spandiensten ver richtten... Amper iemand van hen vond ik terug op de foto's die genomen zijn tussen Hoogstraten en Merksplas. Omdat ze van niks wisten misschien, maar vooral omdat het hen eigenlijk niet kon schelen wie de pluimen krijgt. Als onze kinderen maar veilig van en naar school kunnen fietsen - dat was en is het enige dat telt. Met ook vrijliggende fietspaden langs het traject naar Loenhout in het verschiet, zal het spinnenweb van en naar Hoogstraten bijna compleet zijn. Dan is het natuurlijk een kwestie van de fietspaden ook te gebruiken. Daar wil ik nog wel eens grimlachend aan denken wanneer ik een zoveelste sportterrein passeer waar zovelen duurbetaalde gezonde beweging komen nemen in tennis-, voetbal- of andere trainingsoutfit. Maar voor de een of twee kilometers die ze heen en terug moeten afleggen, staat er wel keer op keer een imposante rij auto's te blinken. Eindelijk fietspaden dus, Fietsen Nu! (mdl)

1 JANUARI 2005: VUURWERK-TSUNAMI TROF HOOGSTRATEN 1 !


OMSLAG VERHAAL: SOCIAAL WONEN

Sociale woningbouw vroeger en nu

Is wonen in Hoogstraten nog betaalbaar? We kunnen ons terecht afvragen of betaalbaar wonen of bouwen in het Hoogstraatse vandaag nog mogelijk is. De beschikbare grond wordt steeds schaarser en, mede door de druk vanuit Nederland, is de prijs van bouwgrond de laatste 10 jaar verdubbeld. Het is een kwestie van vraag en aanbod én van beleid. De bouwpercelen worden steeds kleiner, waarbij we ons de vraag moeten stellen tot waar men kan gaan? Wat is betaalbaar en wat is leefbaar wonen? Bewijzen we onze jongeren een dienst door hen een kavel en een verkaveling aan te bieden waar het niet langer leefbaar is? Hoe zag men het vroeger en waar moet het naartoe? In deze bijdrage willen we dieper ingaan op de historische gronden. Bevolkingsgroei Ons land is sinds eeuwen één van de landen met de grootste bevolkingsconcentraties in Europa. Vanaf 1730 is er sprake van een echte groei van het hevolkingscijfer. In 1795 telden de Belgische provincies al 2,5 miljoen inwoners, een aantal dat opliep tot 3,3 miljoen in 1815. Vijftien jaar later, in 1830, telde het kersverse België al 4,1 miljoen inwoners. Die groei vroeg natuurlijk om nieuwe en voldoende huisvesting. De stedelijke en industriële centra groeiden zeer snel, ook al liep dat in het Hoogstraatse aanvankelijk nog niet zo'n vaart. 1-let landelijke karak-

ter met hier en daar een hoeve bleef nog lang bewaard. Enkel in de Hoogstraatse Vrijheid was er al sinds eeuwen een soort linthehouwing. Het begijnhof, waarvan de woningen zoals we ze nu kennen gebouwd werden tussen 1600 en 1723. heeft iets van een sociaal woonproject, lang voor die term bestond. Maar veel gezinnen woonden in veel minder goede omstandigheden. Zo woonden er rond 1780 arme en werkloze gezinnen in "barakskes" op het Poteiende en was er ook hier sprake van woningnood.

1

1 .

r

Ii

1. 3

•—:

t,

,i

Sltiisia

:.

, .

k (4,4

0

4/4/,1,

1

i!(/l(

1,,:

In Wortel-kolonie werd sociale ge.rchiedenis geschreuen. In 1822 werden er 125 kleine boerderijijes gebouwd clie, samen met enkele dieren en het noc/ige lanclbouwgereedschap, ter beschikking gesteld werden aan bedelaarsgezinnen. Het grootschalig sociaal woonproject werd acht jaar late,ç bij de Belgische onafhankelijkheid, als een "Hollands" project afgeschoten.

Hoe wonen wij, enkele cijfers Bijna negen op tien inwoners van Hoogstraten. 87.3 % om precies te zijn, woont in een ééngezinswOmng en slechts 11.3 % woont in een appartement. Nu er ook hier steeds meer appartementen gebouwd \vorden zal dit percentage langzaam maar zeker evolucren naar het Vlaams gemiddelde an 20.1 % HoogstraLen is een landelijke gemeente, maar dat wist ii al. Dat landelijk karakter wordt vooral duidelijk als u weet dat hier 62.9 % alleenstaande woningen staan, wat veel meer is dan het Vlaams gemiddelde dat slechts 36.1 % bedraagt. Het aantal halfopen bebouwingen verschilt, met 17.2 % in Hoogstraten, niet veel van het Vlaams gemiddelde van 20 4. Daartegenover staat dat er in Hoogstraten maar 6,9 % rijwoningcn Staan, ten opzichte van 24,5 % in Vlaanderen.

De eerste pogingen Al ten tijde van de Franse Revolutie en de"verklaring van de rechten van de mens" noemt men eigendom een "onschendbaar en heilig recht". Toch zal het nog minstens een eeuw duren vooraleer dit voor iedereen geldt...... en dan nog. De landbouwkolonie van Wortel zou men een eerste sociaal woningproject kunnen noemen. Naar het voorbeeld van soortgelijke projecten in het Noorden bouwde Johannes Van den Bosch ook hier een groot aantal huisjes voor kansarme gezinnen. In 1822 namen de eerste bedelaarsgezinnen hun intrek in één van de bescheiden boerderijtjes. In 1826 stonden er in de kolonie al 125 boerderijtjes. Maar het project werd geen succes. De gezinnen die ergeplaatst werden kwamen uit de steden en kenden niets van landbouw. Bij de Belgische afliankelijkheid werd het Hollands project afgeschoten en in 1842 volgde het algemeen faillissement. In 1870 liet grootgrondbezitter Eduard Jacquemyns een 40-tal woningen bouwen voor de landarbeiders die hij te werk stelde. En er waren ook een aantal kleinschalige projecten, zoals de rijkswachtkazerne langs de Vrijheid, gebouwd in 1895 - 1896 met een aantal wooneenheden voor de rijkswachters. In de Lindendreef. in de nabijheid van het kasteel, werden rond 1898 een aantal eclectische woningen gebouwd. In de zelfde periode werden ook in Wortel woningen gebouwd voor het personeel van de kolonie. We kunnen die projec-


OMSLAG VERHAAL: SOCIAAL WONEN ten beschouwen als eerste vormen van Sociale woninabouw.

De overheid en zijn beleid Het beleid van de overheid is vanaf het begin gericht geweest op het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De eerste wet op dit gebied dateert van 9 augustus 1889 en gaf een belangrijke impuls aan de privé-woningbouw. Toelati ngsprocedures, vereisten en controles werden hier vastgelegd in "Het Reglement op het Bouwen voor Hoogstraten", afgekondigd op 27 juni 1897. De meeste volkswoningen werden afzonderlijk of in kleine groepen tussen de bestaande burgerwoningen en boerderijen gebouwd en drukten zo hun stempel op het totaalbeeld van de gemeenten. Rond 1910 kwam bij de gewone man eten nog op de eerste plaats: 57% van het inkomen ging

Eduard Jacquemvns woonde in 'Heer/es Ho! en bouwde ei; naast enkele modelboerderijen zoals de Vondelsiede, in 1870 een veertigtal boerenarbeiderswoningen voor zijn personeel.

Dc noniii

tci'c/

Iii

1 94Y icI?ouiti1 iiiet

his-

senkomst van de "Maatschappij voor de Kleine Lancleigendo,n ". Om een lening te bekomen moest er zelfs plaats zijn voor enkele dieren. De tijden zijn veranderd. naar voeding, 12,7% ging naar de huur en 18,4% naar kosten in verband met wonen. We zien dat nog meer dan de helft van het arbeidersinkomen opging aan voedsel. Lange tijd is wonen op het platteland synoniem met een iets ruimere behuizing, met een tuintje erbij. Het comfort van de huizen was echter niet groot. In onze dorpskernen herkende men de sociale status van de bewoners aan het aanzicht van hun huis. geen verdieping, één verdieping, twee en een halve verdieping. enz.....

De huisvestingsmaatschappijen Na de Eerste Wereldoorlog kampte men in België met een ernstig huisvestingsprobleem. Veel huizen waren gedurende vier jaar niet of slecht onderhouden en waren verkrot. Er moest ook gezorgd worden voor de Belgen die uit Nederland terugkeerden.

Voor de overheid was het herstel van de woningen en de sociale woningbouw een prioriteit. Reeds in 1919, juist na de Eerste Wereldoorlog, werd bij wet vastgelegd dat de overheid tot taak heeft ervoor te zorgen dat er goedkope woningen beschikbaar zijn, omdat niet iedereen financieel in staat is om zelf een huis te kopen. Hiervoor werd de Nationale Maatschappij voor (le Huisvesting opgericht (een burgerlijke vennootschap onder toezicht van de overheid). Deze heeft tot taak bouwvennootschappen op te richten en ze van de nodige financiële middelen te voorzien: daarnaast bouwt en exploiteert ze ook zelf woningen. Er zijn veel erkende bouwvennootschappen door de Nationale Maatschappij gecoördineerd. De meeste hebben een lokaal of gewestelijk karakter. Wij kennen hier de "Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting" en de bouwmaatschappij "De Noorderkempen". beiden werken nauw samen met het Floogstraatse OCMW. In 1935 werd een tweede maatschappij opgericht, de Nationale Landniaatschappij. Het is een n.v. waarvan de aandelen in handen zijn van de staat en de provincies en die tot taak heeft de sociale en economische ontwikkeling van het platteland te bevorderen. Zij verwerft daartoe grond, die zij voor woningbouw geschikt maakt. Voor de aankoop en de bebouwing van deze gronden verstrekt ze goedkope leningen, door toedoen van een staatssubsidie. De taken en bevoegdheden van beide maatschappijen zijn geregeld in de Huisvestingscode (Koninklijk Besluit van 1970). Beide Nationale maatschappijen zijn nu overgegaan naar de gewesten, o.a. het Vlaamse gewest. In de Lindendreef kennen we het hoefijzer, een eenheidsbebouwing van 26 bewakerswoningen, in 1931 gebouwd door de Turnhoutse Huisvestingsmaatschappij. In de zelfde straat zijn er ook de vier dubbelwoningen, de nummers 43 tot 57, van de zelfde opdrachtgever en uit de zelfde tijd.

In de Minderhoutsestraat, de Molenstraat en langs de Oude Weg in Wortel zijn er in die jaren een aantal woningen voor de douane opgetrokken.

Traditioneel bouwen Tijdens de eerste jaren na de oorlog beperkte de overheid de stijging van de voedselprijzen en de huishuren. Daardoor kregen de mensen wat meer ruimte en maakten van de gelegenheid gebruik om hun huis comfortabeler te maken. Gemiddeld besteedde de Belg in 1921 meer dan 60 % van zijn inkomen aan voeding en slechts 6.6 % aan huishuur. Toen de huishuur vrijgegeven werd en daarbij nog een devaluatie kwam, stegen de huurprijzen zeer snel. Tussen 1926 en 1929 zelfs met 40 %. Tegen het eind van dejaren twintig ging de huisbaas met een veel groter stuk van het budget lopen. In 1929 ging gemiddeld 53.8 % van het budget van de arbeider naar voeding en 15,1 % naar wonen. In 1938 bedroeg dit respectievelijk 62% en 13,9%. Rond de jaren '40 waren er bouwtechnisch veel vernieuwingen, zoals het gebruik van beton en de opmars van de hoogbouw. Het waren echter de rijken die het leven op een appartement wel zagen zitten, niet de gewone man. De gewone kempenaar was niet onder de indruk van al die vernieuwingen. Wie de mogelijkheid had om een eigen huis te verwerven, bouwde traditioneel. Op een perceel van veertien tot zestien meter breed bouwde hij een bakstenen huis, met één of twee verdiepingen en een zadeldak. Achteraan had hij een makkelijk te onderhouden tuintje. In deze huizen werd nog op het kolenfornuis gekookt. In de keuken was er een wasbak niet een pomp. een keukenkast en een tafel. De kelder zorgde voor koeling. Tot de tweede Wereldoorlog bestond de volkswoning uit de fundamentele elementen. In zijn meest simpele vorm bevatte het hoofdvolume alleen de leefkamer, die tegelijk de keuken was. De achterkeuken bevatte de wasplaats en het pomphuis.


OMSLAG VERHAAL: SOCIAAL WONEN Verder was er de opkamer en de zolder, onder het zadeldak, die dienst deed als slaapkamer. Geleidelijk evolueerde dit naar een vierkamerwoning zonder verdieping, waarbij het vierde vertrek dienst deed als slaapkamer. Stilaan telde de woning vijf vertrekken ofmeeren verschillende slaapkamers. Rond de huizen was er nog voldoende ruimte, zodat kinderen konden spelen en er plaats was voor groen. Onder de Tweede Wereld Oorlog werd eten opnieuw de eerste bekommernis. Een doorsnee gezin besteedde liefst 70 % van zijn inkomen aan voedingsmiddelen. Naar woning en verwarming gingen respectievelijk 8.9 c/ en 5.2 %.

Ieder zijn huisje Na de oorlog zou er veel gebouwd worden en de architecten waren er klaar voor. Maar hun ideeën vielen niet altijd samen met de wensen van de Belg met een "baksteen-in-de-maag". De architecten wilden mooie wijken met flatgebouwen en gemeenschappelijke voorzieningen, terwijl de eigenzinnige Belg zijn zinnen gezet had op een ééngezinswoning. In 1949 werd de Wet-De Taeye van kracht. De wet voorzag in een premie van 22.000 tot 26.400 frank voor iedereen die een ééngezinswoning liet bouwen. Voor elk kind kwam er nog eens 20% op de basispremie bij. De Taeye besefte toen niet dat hij enkele tientallen jaren later door architecten zou worden verketterd als de verantwoordelijke voor het feit dat België met zijn typische lintbebouwing en stukverkavelde platteland "het Id ijkste land ter wereld" was geworden. Zo werd ook hier perceel per perceel verkocht en volgebouwd. De kleine man, die ook hier in de jaren vijftig met zijn premie van de Wet-De Taeye een huis liet bouwen, dacht natuurlijk niet aan al de complicaties. Hij zag alleen dat zijn droom in vervulling ging: een eigen huis bezitten waarin huisbazen hem niet kwamen lastigvallen. De Wet-De Taeye was een enorm succes. Tussen 1947 en 1961 werden er ruim 200.000 nieuwe woningen gebouwd. Waarin 1947 nog maar 39

De sociale woonwijk in de Mererkenssfraat en de Achtelsestraat is de oudste s'erkaveling in het Hoogstraat.se. Het initiatief ging, in de jaren 1958 en 1967-1 968 uit van de Kleine landeigendoni. % van de huizen bewoond werd door hun eigenaar, was (lat percentage in 1961 al geklommen naar bijna 55 %.

Grotere huizen De gemiddelde woonoppervlakte steeg van 58,5 vierkante meter naar 76,9 vierkante meter en het aantal vertrekken van 3,87 naar 4,79 gemiddeld. Men liet zich inspireren door de woningen van de betere klasse. Daardoor kregen de arbeidershuizen, die in de jaren vijftig gebouwd werden, een 'voorplaats' of een 'schone kamer'. Die plaats werd zelden gebruikt en gevuld met chique zetels, een salontafeltje, een buffetkast en de nodige zaken om indruk te maken op de bezoekers. De woonkamer was de plaats waar het gezinsle-

11

ven zich echt afspeelde. Ze werd gezellig gemaakt. In de nieuwe woningen werd een badkamer voorzien, meestal met douche of - zitbad'. Een ligbad werd als decadent ervaren; iets voor de rijken. In de keukens waren de aanbouwkeuken en het hygiënische formica doorgedrongen. De meubelen die de Belgen kochten, waren nog steeds van het rustieke type.

Een trage start In Hoogstraten kwam de sociale woningbouw vrij laat en eerder beperkt op gang. We kennen de sociale woningen aan de Meterkensstraat in Hoogstraten. Het betreft hier woningen uit dejaren 1958 en 1967-68, opgetrokken door de Kleine Landeigendom (Turnhout). 1-let meest doordacht sociaal woonproject is allicht de Donkakker, met 94 wooneenheden: 69 huur- en koopwoningen, 14 woningen voor bejaarden of andersvaliden en 9 sociale kavels. Verder zijn er de sociale verkavelingen van de Venhoef in Minderhout en het opgeknapte hoefijzer in de Lindendreef. De hoogbouw in de Mouterijstraat werd gebouwd in het kader van de zogenaamde 'Domus Flandria' campagne.

The American Way of Life

Rc boituen zoals de anderen het ook doen. In de jaren '70 en '80 rezen de 'ferinetten 'als 1,addestoelen uit de grond. Nu bouwt bijna iedereen jn 'pasto rijstijl', zoals de buren het voordeden.

De Belgen zagen in de jaren 60 op televisie hoe de Amerikanen woonden en wilden ook één grote leefruimte met een keukenhoek. In nieuwe huizen werd het afzonderlijk salon weggelaten en in (le oudere woningen ging men verwoed muren uitbreken. De huiskamer heette nu hving en er werden, meer dan vroeger, moderne meubelen aangekocht. De nieuwe huizen werden voorzien van een geïnstalleerde keuken met ingebouwde apparaten. De huishoudelijke apparaten waren in 1978 al goed voor een derde van alle uitgaven voor de woning. Er werd toen al meer aan uitgegeven dan aan huur. Tussen de keuken en het woongedeelte was er


OMSLAG VERHAAL: SOCIAAL WONEN kwamen ze rond niet 12,59%. Rond 1910 ging ongeveer 57 % aan voeding op. Alles wat met wonen te maken had, is de zwaarste Post in het budget geworden.

!f

KANTOOR VAN NOTARISSEN JAN MICHOEL & FILIP MICHOEL TE H000STRATEN Geassocieerde Notarissen TEL 03/314,51.77 - FAX 03/314.65.56— Email: info@notaris-niichoel.be Burgemeester J. Van Aperenstraat 8

OPENBARE VERKOPING VAN EEN MOOI GELEGEN LANDHUIS

gelegen te 2323 HOOGSTRATEN/WORTEL LANGENBERG 13 Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen niet winst van 1 % premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN / WORTEL

Een mooi gelegen landhuis, Langenberg 13, groot 779 m2 Omv ittende: gelijkvloers: hal, grote living, keuken, berging met w.c. en ki ei ne badki mer, veranda, bergplaats en garage - boven: 4 slaapkamers, badkame r en zolde r. - in de tuin achteraan: grote bergplaats

Voorzien van alle nutsvoorzieningen; verwarming met stookolie

Alles in zeer goede staat Gelegen volgens het gewestplan in woongebied. Kadastraal inkomen: 701 (onder voorbehoud van herziening). BESCHIKBAAR : Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

ZITDAGEN Inzet op maandag 14 februari 2005 Toewijzing op maandag 28 februari 2005 telkens om 16 uur in café "Den Nieuwen Buiten" te Wortel. Langenberg 14

BEZICHTIGING: 's zaterdags van 14 u tot 16 u. INLICHTINGEN op het kantoor van de verkopende notarissen.

een toog met hoge krukken. Daar had 's ochtends het ontbijt plaats. althans dat was de bedoeling van de ontwerpers. in de praktijk ging iedereen, nadat het nieuwe er af was, toch weer aan een gewone tafel zitten. De kolenkachel verdween stilaan uit de huiskamers en werd vervangen door centrale verwar ming of een kachel op stookolie of gas. 1-luizen die nog niet waren aangesloten op de waterleiding werden zeldzaam. Waar in de jaren vijftig nog maar twee op drie gezinnen stromend water in huis had, was dit in 1960 al 77 % en in 1970 al 89 %. In 1970 had al de helft van de huizen een badkamer en beschikten twee op drie huizen over een wc met waterspoeling.

De huizen worden nog groter De gemiddelde oppervlakte van een woning steeg van7l,3min 1960tot82,1 rnin 1981. Fletaantal vertrekken ging van 4,79 naar 5.03. Nog meer mensen bezaten hun eigen huis. In 1970 was reeds 54,8 % van de huizen bewoond door de eigenaar, tegenover slechts 49,8 c,1 in 1960. In 1981 was liet aantal eigenaars nog meer toegenomen en werden 61 % van de htnzen door hun eigenaar zelf bewoond. Tussen 1976 en 1992 steeg het percentage woningen die bewoond werden

door de eigenaar van 65,3 % naar 67.7 %.

Ruimtelijk structuurplan Stilaan werd duidelijk dat men nietoveral zomaar kan bouwen. Elk gebied heeft een bestemming: wonen, landbouw, industrie, natuur of recreatie. Vanaf 1970 werden deze bestemmingen vastgelegd in een "gewestplan". Sinds 1997 kreeg deze nieuwe visie gestalte in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hoe gaan we om met onze ruimte in onze 21 eeuw Op basis hiervan gaan we over naar een structuurplan en uitvoeringsplan voor Hoogstraten. Het vormt de basis voor renovatieprojecten, woningbouw en bijkomende woningbouwprojecten. In Hoogstraten is er immers nood aan bijkomende woongelegenheden. Die moeten voorzien worden in het kleinstedelijk gebied Hoogstraten. Als men het algemeen richtcijfer volgt moeten er zo' n kleinstedelijk gebied 25 woningen per ha komen. Het is echter zeker niet de bedoeling om alles vol te bouwen. Er moet ruimte blijven voor voldoende groen, voor speelruimte voor de kinderen en er moet aandacht zijn voor de renovatie en de herbestemming van bestaande woningen. De Belgen besteedden op het eind van de 20 eeuw gemiddeld 16,4 % van hun budget aan voeding, drank en tabak. Voor voeding alleen

Zelf bouwen wordt steeds moeilijker De bouwgronden zijn enorm in prijs gestegen en ook het huren van een woning wordt duur. Omdat de prijs van de bouwgrond de belangrijkste factor wordt in de kostprijs van een huis wil men hierop bezuinigen en worden de percelen steeds kleiner. Bij elke nieuwe verkaveling worden de kavels kleiner. Men wil telkens tien centimeter hier en tien centimeter daar besparen. Aanvankelijk kon men keuken. de living, de traphal en de inkom nog samen trekken, zodat men de beschikbare ruimte beter benut. Maar ook daaraan zit een beperking, ook daaraan komt een einde. Op een bepaald moment gaat de levenskwaliteit er op achteruit of is een woning, een kavel, een straat niet meer leefbaar. Natuurlijk is de samenstelling van de gezinnen veranderd. Het aantal gezinsleden daalde de laatste tientallen jaren enorm, er komen steeds meer éénoudergezinnen en steeds meer alleenwonenden, maar zelfs dan moet de levenskwaliteit behouden blijven. In de gegeven omstandigheden kunnen alleen de zogenaamde "tweeverdieners" nog een huis (laten) bouwen. Bij de jonge gezinnen en de gezinnen met slechts één inkomen loopt het bezit van een woning sterk terug. We moeten vaststellen dat wonen een steeds groter percentage van liet gezinsbudget gaat opslorpen, zowel hij eigenaars als bij (sociale) huurders. Het is bijna zover dat jonge mensen zich een sociaal leven moeten ontzeggen, omdat hun woninglast te hoog oploopt. Voor een normaal sociaal en cultureel leven is er geen plaats meer en ook dat zal zich op termijn wreken. Het "Platform wonen" vraagt absolute prioriteit aan het woonbeleid. Leefbaar wonen is immers een mensenrecht. Wonen is een basisbehoefte. Iedereen heeft recht op een menswaardige en betaalbare huisvesting. Maar vooral voor de zwakkeren in onze samenleving komt dat recht steeds meer onder druk te staan.

Een aantal initiatieven Het stadsbestuur van Hoogstraten is zich bewust van dit woonprobleeni en probeert er iets aan te doen. Bij nieuwe woonprojecten moet de initiatiefnemer 50% van de binnengronden voor sociale (gezins)woningen voorbehouden. Zo worden er een aantal projecten gerealiseerd, denken we maar aan de Akkerloopstraat te Minderhout (bij de Venhoefweg). Treslong te Minderhout (hij de Hoge Weg), het Van den Akerplein en de Remi Lensstraat te 1-loogstraten (bij de Heilig Bloedstraat), de Steenhakkersstraat te Hoogstraten (bij het Groenewoud), het Slommerhof te Hoogstraten (op het oud voetbalplein) en tenslotte in de Leemstraat te Hoogstraten. Het groot aantal kleine kavels komt er vaak ten


OMSLAG VERHAAL: SOCIAAL WONEN koste van een gemeenschappelijke ruimte, noch voor de kinderen, noch voor de bewoners. Op een aantal plaatsen is een totaal gebrek aan groen. De luinen en de straten zijn zodanig ontworpen dat er (bijna) geen bomen of groen meer kan komen. Het zogenaamde voordeel is dat de kleine kavels betaalbaar blijven, ook al betaal je al vlug een

8.000 oude Belgische franken. Wie nog een betaalbare woning wil verwerven zal op zoek moeten gaan naar alternatieven, zoals de herbestemming van de woningen in Wortel-kolonie en de restauratie van het begijnhof waar de woningen, ondanks het uniek karakter, betaalbaar bleven.

Maar misschien wordt het tijd dat het stadsbestuur zelf initiatieven neemt en niet wacht op privé verkavelaars. Het stadsbestuur kan zelf gronden aankopen en er vervolgens kwaliteitsvolle. sociale, leefbare en betaalbare verkavelingen organiseren. Misschien is dat de enig goede oplossing (db/ffi)

Bij het plan van de verkaveling HVV Het l/rag (kit uien moet betalen cmi ei'enaar te worden lan een perceel bouwgrond is zeker een helangrijke factor iii het sociaal woon beleid. Maar er is mee,: Wanneer men de bouwperce/en kleiner en kleiner bli j/z ,iiaken, komt de leefbaarheid van het geheel in gevaar in de nieuw ontworpen verkaveling op liet vroegere ioetbalve/d van HVV langs de Brouwen/straat is, wat dit hetrefi, de grens allwlit bereikt. De percelen in liet midden zijn 11,73 meter breed en 11.00 meter diep. De bewoners van de

flJ

woniligeli links en achteraan kunnen hun

tuin alleen bereiken als ze gebruik maken van een soort tunnel door en tussen twee huizen (zie de pijl links). Ondanks de grote vraag naar sociale kavels zijn er maar 24 kandidate,i die zich inschreven voor één van de 45 beschikbare bouwgronden. De reden van liet gebrek aan belangstelling laat ziel, raden: (Ie te kleine kavels en het gebrek aan groen en (speel)ruimte. Wij noteerden voor

11

de reactie i'an Ti,n en zijn

vriendin Annemie, die aanvankelijk kandidaat waren vooreen perceel in de verkaveling: "Toen we de inforniatiebroch ure en het ontwerp van de verkaveling bekeken, hebben we beslist om niet mee te dingen naar een perceel. De reden is vooral de grootte van de kavels, zo ' ii 150 in 2.

APPARTEM ENT

APPARTEMENF

Verder is de prijs per vierkante meter, in dit geval 8000 oude Belgische frank, heel hoog. Maar ja, dat zijn Hoogstraatse prijzen. In het begin wilden we ee/it iet.s vinden in liet Hoogstraatse, maar dal hebben we ondertussen opgegeven. Het is hier onbetaalbaar geworden. Nu zijn we op zoek in de omgeving van Mol, waar Anuemie vandaan komt. Daar liggen de

APPARTEMENT

prijzen lager. In Hoogstraten betaalje voor 400 in 2 ongeveer 3 miljoen oude Belgische frank. Voor hetzelfde bedrag kan je in de buurt van Mol 1000 111 2 kopen. De verkaveling in de Brouwerijstraat kan je, wat ons betreft, moeilijk nog 'sociaal' noemen".

BROUWERIJSTRAAT

Links de oppervlakte grond en het volwne van de ouderlijke woning van Tin,, in één van de sociale i'erkai'elin gen in het Hoogst ra alse. Rechts één van de centrale kavels, zoals $1

ze aangeboden worden 0/) liet vroegere voetbali'eld i'an Hoogstraten. De prijzen van de

IT!

bouwgrond zijn in al die jaren mee geëvolueerd. Voor een vergelijkbaar bedrag moet men nu inleveren wat de leefbaarheid van de woning en de woonomgeving betreft.

V1


GARMIN GPS SYSTEMEN

40 :

t'

. ' 1 r1 k

3. bes

S FTCOMPUTER reva BVBA Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten Tel 03/315.09.09 info@softcomputer.be ,www.softcomputer.be

k4~ SELEXON -j

G

n n UO O

Lauryssen Electronics

Hoogstraten ri

i4

(Minderhout)

1,15


OMSLAG VERHAAL: WONEN

Donkakker, 'dé wijk' van Meer In Meer is het niet nodig dat je de naam Donkakker kent om er te geraken. Vragend naar 'de wijk' zal iedere Merenaar je zonder meer naar deze sociale woonwijk loodsen. Donkakker staat er synoniem voor en de bewoners zijn er beretrots op. Zo getuigt Marianne De Gruyter, die al 15 jaar met man en drie zonen in de wijk woont.

Maria,mne L)e (jru vier (tweede ree/mis buien) titel een hele ritz buren in hult Dojikakhe,:

Zeer betaalbaar Marianne, geboren en getogen in Meer. was al een tijdje gehuwd met Ludo Muësen toen ze net als de meeste jonge koppels op zoek gingen naar betaalbare eigen woning in de omgeving. Ze stelden zich kandidaat voor een perceel bouwgrond in de sociale verkaveling in de wijk Donkakker. Daar stonden al een aantal jaren een flink aantal koop- en huurwoningen gerealiseerd door de Sociale bouwmaatschappij' De Noorderkempen'. "Hoewel de wijk bij sommigen een negatieve bijklank had— ik denk wegens de huurwoningen van de sociale bouwmaatschappij - zagen wij dat wel zitten. We vonden het een aantrekkelijke wijk: veel groen, een speelplein, een rustige straat met enkel plaatselijk verkeer, veel bekenden en zelfs familie. En uiteraard zeer belangrijk, de prijs. Die was zeer sociaal, niet te vergelijken met de prijzen van bouwgronden op de vrije markt, onbetaalbaar voor ons op dat ogenblik".

Alle wensen vervuld Hoewel hun kandidatuur aanvankelijk niet weerhouden was (wegens de voorrangsregels hij Sociale verkavelingen, om. het aantal kinderen), kreeg het echtpaar Muësen toch een perceel toegewezen toen andere kandidaten verstek lieten gaan. 'We kregen een mooi perceel toegewezen van bijna 600 m2. voor halfopen bebouwing. De totale prijs bleef onder het half miljoen oude franken, kosten inbegrepen. Een prima zaak voor ons. We bouwden er een geriefelijk huis op en zijn er ruim 15 jaar geleden in komen wonen. We hebben het ons nog geen dag beklaagd. Het is hier fantastisch wonen". Voor Marianne is de wijk is zowel ideaal gelegen als ingericht. Niet ver van het dorp en vlak hij de

open ruimte. De ligging van de straten is zo dat ze Lutsluitend door plaatselijk verkeer gebruikt worden, ze geven nergens aansluiting open kunnen niet voor sluipverkeer gebruikt wordeii. Via voet- en fietspaadjes kan je binnendoor veilig naar dorp en school. Overal zijn grasperkjes, er is het parkje met vijver aan de bejaardenwoningen en een prachtig centraal gelegen en ruim speelplein. Van het vroegere landschap zijn een aantal grote oude eiken bewaard gebleven. "De bomen vormen de relatie met vroeger, toen het hier buitengebied was. Ze maken het geheel herkenbaar voor de Merenaars."

Samenleven Of de sociale controle niet te groot is in een dergelijke wijk, ze niet op de privacy weegt? "Wij hebben dat nooit zo ervaren. De percelen en woningen zijn groot genoeg om je privacy af te schermen voor wie dat wil. Wij hebben er alleen maar voordelen van ondervonden. Veel mensen van onze generatie, waarmee het fijn opschieten is. Een grote vriendenkring hebben we hier, er wordt veel gefeest. Elke aanleiding is goed. Verjaardagen hebben we op de duur moeten beperken, anders gingen we van het ene feest naar de andere. Veel kinderen van dezelfde leeftijd ook. Mijn zonen hebben hier altijd vrienden van hun leeftijd gehad. Ze speelden samen, gingen samen naar de dorpsschool. Ze hebben altijd zonder gevaar op straat kunnen spelen. Het speelplein is echt het terrein van de jeugd, van groot tot klein. Een speelplein voor de kleinen, een echte hangplaats voor de ouderen. Het mooie daaraan is dat die oudere de kleine kinderen toch wat in het oog houden. Niet dat ze er echt op moeten passen. maar gewoon - als vanzelf - een oogje in het zeil houden. We hebben hier altijd een vei-

Donkakker De eerste plannen voer de wijk Donkakker werden noe gemaakt voor de fusie, door het Meerse gemeentebestuur. De wijk is'ilijd een stokpaardje geweest van toenmalig hurgenleester Fons Sprangers. Maar aanvankelijk ontbraken de nodige kredieten. Na de fusie werd er dan werk van gemaakt en werden de plannen gemaakt voor een woonwijk voor iii het totaal 94 woongelegenheden. Er werd naareen gezonde sociale mix gestreefd: 56 huur- en koopwon; ogen en 14 woningen voorhejaarden en gehanclieapten, te realiseren door de sociale bouwntaatschappij 'De Noorderkenipen'. Daarnaast waren eraanvankelijk 24 kavels houwgrond voorzien, allen ca. 500 ni 2 groot, tegen een zeer sociale prijs. Daarvan werden er later IS ingenomen door de bouwmaatschappij 'De Noorderkenipen'. die er koop- en huurwoningen op bouwde. De andere werden aan jonge bouwlustige gezinnen verkocht. Voor de inrichting van de wijk kreeg liet toenmalige gemeentebestuur advies van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Breda. Zij schetsten liet grondplan en de inrichting, onder meer de meerdere fietsen voe'tpaadjes. Van hen was ook het advies een aantal landschapselementen te behouden en te integreren, zoals de oude eiken en de sv aterloop 'Varkensloop'. Die werd gebonkt voor een vi verpartij in het park je aan de bejaardenwoningen. Op 1 november 1983 mochten de eerste 20 woningen en 10 hejaardenhuisjes de eerste bewoners van dc Donkakker verwelkomen. (/af)

lig gevoel gehad over de kinderen, zelfs in het Dutroux-tijdperk, toen veel ouders toch ongerust waren over hun kinders. We waren niet meteen bang voor het ergste als we ze even niet zagen, we wisten altijd dat ze in gezelschap waren en dicht bij huis. Dat terwijl de kinderen zelf een zeker gevoel van vrijheid ervoeren, dat ze niet altijd onder moeders vleugels moesten blijven zitten. Een niet te schatten voordeel van het wonen in deze wijk. Zijn er dan nooit moeilijkheden geweest? "Ach, wat zijn moeilijkheden? Kinderen maken al eens 1 te veel lawaai of lopen te lang op Straat 5 avonds. De bewoners van de bejaardenwoningen hebben daar wel eens over geklaagd, maar oudere mensen vinden sneller dat jong volk overlast veroorzaakt. Maar steeds is dat in der minne geregeld, nooit zijn er blijvende ruzies ontstaan. De kinderen houden trouwens best goed rekening met de ouderen. Hun parkje en de paadjes worden door hen gerespecteerd. zij hebben hun eigen terrein". Marianne zou nooit ergens anders willen wonen. "En mijn kinderen ook niet, mijn oudste heeft nu al zijn kandidatuur gesteld voor dit huis, als wij uit de tijd zijn, of verhuizen naar de bejaardenwoningen hierover". (jaf)


OMSLAG VERHAAL: WONEN

Wonen op de Venhoef

Verhuizen HOOGSTRATEN/MINDERHOUT -

Waar vroeger weiden en akkers waren, rond de boerderij Venhoef in Minderhout, werd ongeveer 25 jaar geleden een van de grootste sociale verkavelingen uit de gemeente aangelegd. Bouwheer was de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting. De bouw van de woningen ging stapsgewijs (tot nu toe in 4 fasen); nog steeds is het uitgestrekte terrein niet volgebouwd. Het uitzicht droeg zeker niet ieders goedkeuring weg; de aaneengesloten rijen huizen werden nogal eens met kazernes vergeleken. De Venhoef telt nu 106 woningen, met een geschat gemiddelde van drie bewoners per huis; zo kom je aan ruim 300 mensen die er onderdak vinden. 'Hoe is het wonen op de Venhoef?', vroegen we aan SUS MICHIELSEN en RON KEGELEERS, respectievelijk voorzitter en penningmeester van het wijkcomité en zelf ook al geruime tijd bewoners van de Venhoef.

Verschillende jaren woonde er een gezin op de Venhoef te Hoogstraten, of was het misschien wel Minderhouts grondgebied. Totdat de vrouw besloot, in overleg met het ganse ge/ni, om op zelfstandige basis een zaak over te nemen. Bos en de zaak is een wounst voorzien. Een verhuis vanuit de Venhoef drong zich op want op twee plaatsen onkosten en huur betalen, zee nu ielf. Het contract van de huurwoning werd dus opgezegd Als ho urder ben je gebonden aan een opzeg van drie maanden. Enerzijds zal dit wel wettelijk zijn, anderzijds is het ook wel zo dat er voor dergelijke woningen een lange wachtlijst beslaat. En toch staat deze \voning enkele maanden gewoon nutteloos leeg totdat deze termijn verstreken is.

Enkel gezinswoningen Sus: We wonen hier nu 16 jaar en behoren tot de middelste generatie: de oudste bewoners woonden hier al 5 jaar eerder. Alle generaties, van jong tot oud, zijn nu op de Venhoef vertegenwoordigd. Het zijn allemaal gezinswoningen met 2. 3,4 en zelfs 5 slaapkamers. Dat wil niet zeggen dat er ook overal volledige gezinnen wonen. bijlange niet. Er wonen ook veel alleenstaanden en ouderen, soms in huizen met 3 of 4 slaapkamers. Dat missen we hier: aangepaste woningen voor mensen van die categorie.Er is wel sprake van om daar in de toekomst in te voorzien maar concreet is daar nog niets van te merken.

Kopen of huren

Zakenkantoor

Van BavelmRornniens

bvba

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

Meer speelruimte en minder snel rijden

BANK & VERZEKERINGEN

www.vanbavelrommens.be 180

10

Ron: We hadden de mogelijkheid om ons huis te kopen en dat hebben wij ook gedaan. Dat was niet gemakkelijk want kopen werd ontmoedigd; men wilde liever dat de mensen bleven huren. Nu is dat veel verbeterd maar toch blijven kopers een uitzondering. Sus: Wij verkiezen om te huren. Zo lang ge correct uw huur betaalt, zit ge hier voor 99 jaar gerList. De huurprijs is aangepast aan het inkomen en dat is ook een geruststelling: van de moment dat ge werkloos zijt en uw inkomen zakt, gaat ook die huurprijs naar beneden. In de privé zeggen ze dan: "Zoekt maar iets anders ... "Als ge in de privé een huis huurt in dezelfde trant als deze hier: nieuw, ruim met dubbel glas, een ingerichte badkamer, chauffage ... hoeveel moet ge daar tegenwoordig niet voor betalen? De mensen die hier wonen, kunnen zoiets zeker niet bekostigen. We zijn best tevreden over de huizen hier, ook over het beheer. Zo heeft men hier, voor tweejaar. de zolders helemaal opnieuw komen isoleren."

Ron en Sus: Omdat er nog een groot deel onbebouwd is. hebben de kinderen er vrij spel om te voetballen en kon er een petanque-baan aangelegd worden. Maar het is wel bouwgrond en ooit zal die speelruimte verdwijnen. Het speelveldje


OMSLAG VERHAAL: SOCIAAL WONEN dat we hier hebben is echt veel te klein: er staan enkele toestellen op voor de vele kinderen die hier wonen en de ligging is ronduit slecht: veel te dicht hij dc ingang aan de Minderhoutsestraat. In het oorspronkelijke plan zou wel een centrale speelruimte voorzien zijn maar dat is opgeofferd voor meer bouwgrond, spijtig. We ijveren nu ook voor een 30km-limiet in de wijk. Dit om de snelle jongens die zich nog willen bewijzen met hun nieuwe auto, wat al te remmen. Ook om het sluipverkeer wat af te remmen én om de vrachtwagens te ontmoedigen die hier komen parkeren voor de nacht, ook al is de chauffeur van die vrachtwagen helemaal geen bewoner van de wijk. Onze vraag voor die 30kmzone wordt nu aangekaart op de dorpsraad van Minderhout: voor het gedeelte van de wijk dat op I-loogstraats grondgebied ligt, hebben we al toezegging gekregen.

Goed nabuurschap Ron en Sus: In het oudere gedeelte waar wij wonen is er weinig verloop, de meesten wonen hier al vele jaren. We kennen elkaar allemaal en helpen elkaar ook als het nodig is. Verder onderhouden we samen het speelveldje en organiseren het jaarlijkse wijkfèest. In het nieuwe gedeelte van de wijk kennen we de mensen zo niet, daar wonen ook veel buitenlanders en dan is het contact niet zo gemakkelijk. Daar wordt ook meer verhuisd.

Sivs /i Ii iiI, en, (i i/o 1 ix hoor rit :ooit en Ron Âec/eer

ze dan weer niet zo te vinden. Ons buurtcommté bestaat nu bijna 10 jaar en eigenlijk zouden wij er wel wat nieuwe mensen bij willen hebben, wat aflossing van de wacht zouden wij zeggen, wat nieuwe ideeën ook. Maar dat lukt niet zo goed: wij hebben wel de indruk dat mensen zich meer dan vroeger op tiehiel t terugtrekken. Het kan

Wij nodigen iedereen Lmmt op het wijkfeest en dat heeft ook een goede respons: zo'n 100 dccliiemers op de barbecue en heel veel kinderen op de volksspelen van s namiddags. Verder gaan wij in de kerstvakantie schaatsen en al eens een keer bowlen. Voor een petanque-wedstrijd iiJii

1(11/

er ook aan liggen dat de Venhoef zo groot geworden is en dat de mensen van zoveel verschillende at'komst zijn. De mensen die hier al lang wonen vormen wel een hechte gemeenschap, of het met de bewoners in het nieuwe gedeelte zo zal worden, dat weten we niet en betwijfelen we ook wel.

DE WERELD VAN

En dan gaan we nu over tot de loting van deze sociale woning...

PÉMÈisr1ifèViiNIkiflÎWJ&

lene miene mutte...

3

liet iii jkcoiii iie.


vanuit het stadhuis... Beste wensen De ii icu wj aarsdagen 1 iggen al een maand achter ons en het leven gaat weer zijn gewone gang, ook in de gemeentelijke politiek. Toch houden wij er aan gans het gemeentebestuur en het al het personeel langs deze weg een vruchtbaar werkjaar toe te wensen. Ook al zijn we nu en dan in deze rubriek eens scherp in onze beoordeling, we hebben nooit ontkend dat er in Hoogstraten hard gewerkt wordt en dat het er goed wonen is. Toch blijven we kritisch tegenover onze "gekozenen des volks", met respect voor al het goede dat zij betrachten en verwezenlijken maar ook met afkeer voor de sommige duistere kantjes van de politiek en de zelfgenoegzaamheid van de macht. Tegenwoordig halen vele mensen hun neus op voor het woord "politiek". Het ruikt hen naar zakkenvullerij, corruptie en machtswellust. Dit is de gemakkelijkste manier, lekker kakken op alles wat beleid of gemeente vertegenwoordigt, misprijzend je neus ophalen voor die zotten die zich met politiek inlaten. Tot er morgen die bouwvergunning voor zoonlief dringend in orde moet gebracht worden of dochterlief toch zo graag een jobje op liet rusthuis wil. Dan is vaak geen inspanning te groot om te vervallen in platvloerse hielenlakkerij. Nee, dan heb ikbewondering en respect voor al die mensen die op een eerlijke en correcte wijze aan politiek doen, of het nu de zogenaamde grote politiek is of de kleine dorpspolitiek. of ze nu tot cle meerderheid behoren of de oppositie uitmaken. Zij spelen al jaren de hoofdrol in deze rubriek van De Hoogstraatse Maand en vinden er nog maandelijks een kritisch gehoor. De stem van de oppositie is hier ruimschoots aan haar trekken gekomen. En dat moet kunnen. Want ieder heeft zijn taak in het gemeentebeleid: de meerderheid regeert, de oppositie kijkt kritisch toe en de media registreert. En als de oppositie op een zinvolle manier van zich laat horen is het een teken dat zij haar werk naar behoren vervult. Een goede oppositie volgt het beleid van het college en de meerderheid kritisch op, ze laat regelmatig een andere klok horen en gaat er nu en dan eens dwars voor liggen. Dat is haar taak en daar heeft een groot deel van de bevolking haar voor gekozen. En dat mag dan ook geweten zijn. Van een politieker. van welke partij ook, wordt verwacht dat hij het algemeen belang van gans de gemeenschap nastreeft. Dit vraagt niet alleen een eerlijke bekommeniis om het welzijn van alle inwoners, maar ook een visie die verder reikt dan vandaag. Ook onze kinderen en kleinkinderen willen een dorp waar liet goed om wonen is. Politiek is anderzijds ook compromissen maken. 12

Ïi1den.s de /liCl/ii/aa/'S)c'ee/)t/e tait het vtad,vbe.stooj noiden t/adhtieç'etroun eeii aantal /e/'dienste lijke personeelsleden gehuldigd. In 2004 gingen vier personeelsleden met pensioen qfrustpensioen. Drie personeelsleden ontt'ingen een ereteken. Op deJto, onderaan tin.,: Piet Van Sas, die de groendienst verlaat, en Fran.s Coertjens, ian het containerpark. Hij gaat met pensioen en ontving het ereteken van de arbeid t'an eerste klasse en de Gouden medaille der Kroonorde. Verderingrid Fransen, i'an liet onthaal die het ereteken van de arbeid tweede klasse ontving, en GustaafRenders, van de techni.5e/te dienst van de brandweer die ook de Gouden medaille der Kroonorde ontving. Joan Keeris, van de financiële dienst en bi bliotheeka.ssistent Jef Peeters gaan ook met pensioen, maar ontbreken op (leze toto. Velen vinden dat wellicht een vies woord, niaar uiteindelijk is daar niets mis mee. We zijn met meer dan 18.500 inwoners in Hoogstraten en er zullen wel evenveel verschillende meningen zijn. Voor iedereen goed doen is dus niet altijd mogelijk. Het kan ook niet en het is ook nog de vraag of het wel moet. Soms is er ook hee] wat moed nodig om moeilijke beslissingen te nemen in delicate dossiers.Wie zijn taak ter harte neemt zal voldoende informatie inwinnen, veel commnuniceren en vooral ook inspraak geven. Openstaan voor kritiek en een goede scheut zelfkritiek zijn eveneens belangrijke ingrediënten voor een goede politicus. Toch blijken nogal wat politiekers het daar juist moeilijk mee te hebben. Er is in Hoogsiraten de voorbije jaren hard gewerkt en er werden heel wat positieve zaken neergezet. Er is vooreerst de geleidelijke afbouw van de gemeenteschuld die een tiental jaar geleden nog de strot van de gemeente dreigde dicht te snoeren. Gelukkig heeft de economische conjlinctulir en de lage interesten een gunstige invloed uitgeoefend. Er is daarnaast de jaarlijkse begroting die in evenwicht blijft zonder dat de belastingen dienen verhoogd te worden. Er zijn de toenemende Sociale kavels in de gemeente. De wegen in de gemeente worden goed in orde gehouden en er werden verscheidene nieuwe

fietspaden aangelegd. Er is de gunstige evolutie in het afvalbeleid, waarmee de gemeente zelfs in de prijzen gevallen is, er werd heel wat nieuw groen aangeplant en ook de sportinfrastructuur is er op vooruitgegaan, enz. Toch is het ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Meer dan eens krijgt het huidige gemeentebestuur het verwijt dat ze niet veel blijk geeft van een beleid op langere termijn. Een gebrek aan visie op gebied van mobiliteit en parkeergelegenheid. ruimtelijke ordening. gemeentelijk patrimonium en financies, enz.. dreigt in een aantal dossiers een hypotheek te leggen op de toekomst. Soms hebben we het college ook wel eens de arrogantie van de macht verweten. Ook inspraak' wordt niet altijd serieus genomen en kritische geluiden worden vaak niet erg in dank afgenomen. Maar dit zal niet alleen in Hoogstraten zo zijn. Het laatste volledige werkjaar voor de volgende verkiezingen is aangebroken. In oktober 2006 zijn er immers nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Een heel nieuwe generatie zal zich wellicht aanmelden. Hoog tijd voor een aantal politici om hun blazoen wat 01) te smukken en voor anderen om zich op te makende vruchten van hun noeste arbeid voor de gemeenschap te gaan plukken. Wij blijven het volgen, met interesse en een kritische blik. (jh)


TENTOONSTELLING

Verloren voorwerpen

-

.......

Archeologische vondsten bij de aanleg van de HSL Van 15 januari tot 20 maart toont het Stedelijk museum Hoogstraten de resultaten van het archeologisch onderzoek dat gebeurde voor de aanleg van het traject dat de hogesnelheidstrein vanaf 2006 zal volgen wanneer hij, niet een snelheid van 30() km per uur, door de provincie trekt. l)e list tiekt langs de L 19 een spoor dooi de piovincic Ants erpen tol aan dc Nederlandse grens. voor de uitvoering van deze gigantische werken werd een strook van 35 kni lang en 50 meter breed gereserveerd. Voor de start van de werken werd gans het terrein archeologisch onderzocht. De provincie Antwerpen kon daarvoor rekenen op de medewerking en financiële steun van de NMBS. Voor de wetenschappelijke ondersteuning deed de provincie een beroep op het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE). het vroegere lAP.

Ook iii Nleei ss eiden enkele soorsserpeii uit deichde periode aangetrolien. Misschien de jagers die toen op de "Meirberg" hun kamp hadden opgeslagen. Nederzettingen uit de ijzertijd werden in Bi -echt

Deii ,-te, za,n 111(1/; 1 cii 1)1v /1 i/ii t 1/1/0/ nerin gen oproept aan de vorige archeologische tentoonstelling Flint & Stones. wijzen op een zekere welstand. Op liet einde van de Romeinse tijd (250-275 na C) vallen de Germanen en Franken onze streken binnen en verjagen de bevolking. Pas na de zesde eeuw ontstaan er weer nederzettingen. In Brecht vond men bewoningssporen van een uitgestrekte middeleeuwse nederzetting die doorlopend bewoond was van het einde van de Karolingische tijd tot de eerste helft van de twaalfde eeuw.

Waar zoeken?

tot de 'man van Meer'

In een eerste fase werd er zoveel mogelijk informatie verzameld. Oude kaarten en archieven werden bestuLi ole 1/el /0/1 (In ede t '(111 /01 Ii Is), l,c,s tendig i ijge toe rIlig/le / 11/1 deerd en er werd een de provincie Antsterpen bevoegd voor cultuur, heft liet glas op het eerste oppervlaktesucces van de tentoonstelling Verloren voorwerpen ". Vanaf het prospeetie gedaan. Op eerste weekend was de belangstelling van de individuele bezoekers die manier kreeg men bijzonder groot en rot vandaag schreven al meer dan 40 groepen een overzicht van de leerlingen in voor het educatieve project dat de tentoonstelling -"gevoelige" terreinen, begeleidt. plaatsen die wijzen op en Meer ontdekt. Het zijn getuigen van de eerste activiteiten uit het verleden. landbouwers in onze regio. Hun huizen werden In een tweede fase trok men proefsieuven op opgetrokken in houten bedekt met riet of stro. De archeologisch "gevoelige" terreinen, en indien plattegronden van deze huizen lieten sporen na in deze terreinen echt interessant bleken te zijn de bodem. De mensen leefden toen samen met de volgde automatisch lise drie: een systematische dieren onder één dak in zogenaamde "woonstalopgraving op het terrein. huizen". De famities woonden op woonerven en In totaal werden er zeven sites ontdekt tussen leefden van dc landbouw en de veeteelt. Ekeren en de Nederlandse grens. Ekeren - Laar. Scherven, spinschijfjes en fragmenten van glaBrecht - Moordenaarsven, Brecht - Zoegweg. zen armbanden zijn enkele resten uit die tijd en Brecht - Hanepad. Brecht - Melkweg, Loenhout wijzen op ambachtelijke activiteiten. - Tommelberg en Meer - Zwaluwstraat.

In Meer ontdekte men het graf van de mysterieuze "man van Meer". Bij het skelet lagen 26 knopen en fragmenten wolweefsel. Knopen en stof bleken van een militaire jas en rijbroek te zijn. Het lichaam is waarschijnlijk dat van een Pruisische soldaat die hier sneuvelde in 1814 tijdens een confrontatie met de Franse troepen van Napoleon. De tentoonstelling werd samengesteld door de dienst Cultureel erfgoed van de provincie Antwerpen. 1-let Stedelijk museum zorgde voor een educatieve omkadering. Voor scholen is een speciaal "doe-pakket " samengesteld. Leerlingen jagen zoals in de prehistorie niet pijl en boog of met een speeren speerdrij ver. Ze worden gekleed niet huiden of zoals de eerste landbouwers met linnen en wollen kledingsstukken. Ze spinnen wol en lijmen scherven tot een pot. 1-let boek "Verloren voorwerpen" begeleidt de tentoonstelling en is te koop aan 25 Euro in het Stedelijk museum. Het is een standaardwerk dat zowel voor de specialist als voor de amateur de meest recente stand van het onderzoek biedt over het archeologisch onderzoek in de provincie Antwerpen. Verloren voorwerpen van 15 januari tot 20 maart in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. De tentoonstelling is geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Info over de tentoonstelling en de educatieve otukadering voor scholen: tel: 03 314 65 88, of museum@hoogstraten.be

Van de oude steentijd...

de Romeinen....

De oudste site dateert uit het Paleolithicum, de oude steentijd, en liet Mesolithicum, de midden Steentijd. Jagers-verzamelaars kampeerden korte tijd op een duin langs een ven in Brecht. Ze lieten er silex werktuigen achter die wijzen op huidbewerking en jacht.

Toen de Romeinen in onze streken verschenen bleef de plaatselijke hesolking leven van landbouw en veeteelt net zoals in de ijzertijd. Het aardewerk werd fijner, gemaakt met liet pottenbakkerswiel ipv met de hand. Een bronzen armband, een zilveren ring en een schminkplaatje

13


INTERVIEW

Leven op Wortel Kolonie: André Borry vertelt

"Je kan je leven breken op een half uur, je kan het veel moeilijker bij elkaar rapen." Twee november, Allerzielen, ligt alweer een tijdje achter ons. De dag waarop we aan de doden denken. De dag waarop ieder kerkhof verandert in een bloemenzee van chrysanten. Behalve het kerkhof van Wortel Kolonie. Wanneer William Pinxteren uit Wortel langs dat kerkhof fietst, valt hem een eenzaam bloemstuk op, dat midden op het kerkhof staat. Bij het lezen van het kaartje wat aan de chrysant hangt, wordt hij geraakt door de eenvoudige maar oprecht warme boodschap die op het kaartje te lezen staat. Het bloemstuk is er geplaatst door André Borry, vroeger ook een bewoner van Wortel Kolonie, maar sinds enkele jaren op rust in Hoogstraten. André heeft het er gezet om al zijn kameraden die er liggen niet te vergeten. Williani Pinxteren is getroffen door het mooie gebaar. Wanneer hij een maand later opnieuw langs het kerkhof komt, merkt hij dat het kaartje door weer en wind is losgekomen van het bloemstuk en weggewaaid is naar de rand van het kerkhof. Voor hem een signaal om er iets mee te doen. Voor ons een mooie aanleiding om op bezoek te gaan bij André Borry en te luisteren naar zijn verhaal. Sinds 2002 woont André in het rusthuis van Hoogsiraten. Daarvoor heeft hij twintig jaar in Wortel Kolonie gezeten. Drie jaar geleden werd hij 65 jaar en had hij recht op zijn welverdiende pensioen. 'Maar. zo legt André uit. Als ge opgesloten zit in Wortel Kolonie als landloper, hebt ge geen burgerrechten. En dus ook geen recht op pensioen. Uw pensioen komt toe in Hoogstraten op het stadhuis, maar als ge het niet komt ophalen, keert het na een maand terug naar Brussel.' André wilde toch graag genieten van zijn pensioen. Mede dankzij een bewijs van goed gedrag wat de directeur van de Kolonie voor heni schreef, kreeg hij zijn burgerrechten terug. Diezelfde directeur hemiddelde voor André een plaatsje in het Hoogstraatse rusthuis. Hij is er ondertussen een gekend figuur, aangezien hij er zich bezig houdt met het onderhoud van het groen op en rond het tehuis. Daarmee zet hij zijn bezigheid van op Wortel Kolonie verder.

Van Duinkerken naar Diksmuide, van Merksplas naar Wortel André werd destijds geboren in het Franse Duinkerken. 'Mijn vader en moeder waren naar daar getrokken om werk te zoeken.' André is dus eigenlijk van geboorte een Fransman. Maar het werk was in Duinkerken niet zo dik gezaaid. Het gezin Borry verhuisde daarom na enkele jaren terug naar Zoetenaaie, een gehucht van om en bij de 27 inwoners in de buurt van Diksmuide. Het gezin had er een klein boerderijtje met een paar beesten, als extra inkomen naast het fabriekswerk van vader Borry. André trok als volwassen jonge man weg uit de streek, om werk te zoeken. Hij kwam in Antwerpen terecht. Hij verbleef er acht jaar, maar kreeg er nooit vast werk te pakken. Zonder vast inkomen leidde hij er een onzeker bestaan. Meestal

A iid' &rrv in de hun inn liet ru.sihui,s.

daar op de hoekin

: 44

HOOGSTRA TEN

Lod. de Koninoklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

lEi6rie>cl WfliIERRFB]RIN 14

99


INTERVIEW kon hij wel voor korte tijd aan de bak, als dagloner of als hulp op een boerderij in de omgeving. Maar aangezien de situatie op den duur steeds uitzichtlozer werd en André geen onderdak meer had, gaf hij zichzelf aan bij de politie. Vervolgens werd André van Antwerpen overgebracht naar de rechtbank in Turnhout. Daar werd hij bij arrest naar de Kolonie van Merksplas gestuurd. Hij kon er werken en zo een som geld verdienen om terug in de maatschappij aan de slag te kunnen. Hoe was het om ZO ver weg van huis opgesloten te worden? 'In het begin vond ik dat wel erg,' zo antwoordt André, 'Maar anderzijds kreeg ik nu wel te eten en had ik een plaats om te slapen.' Na twee en een halfjaar had André genoeg verdiend en kwam hij terug vrij. Maar het leven buiten de kolonie bleek eigenlijk wel eenzaam. De vele jongens die André binnen de kolonie had leren kennen waren ondertussen kameraden geworden. 'Ik miste mijn vrienden en regelmatige leven in de Kolonie. Maar omdat de meeste van mijn kameraden ondertussen naar Wortel waren verhuisd, ben ik rond 1975 ook daar terecht gekomen.'

IT

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26 - Hoostraten (Meerle) Tel 031315.75.31

ei

sanil

iNSTALLATIEBEDRIJF '1 DEN BERI

Hele dagen in de natuur 77

André heeft in Wortel altijd ingestaan voor het onderhoud buiten. 'Ik zorgde voor van alles. Van gras afrijden en ophalen. het opkuisen van de dreven, tot het onderhoud van Bootjesven, het leeghalen van de vuilnisbakken en het onderhoud van stoelen en banken toe.' André stond er onder toezicht van een bewaker die dagelijks bepaalde wat er die dag gedaan moest worden. Ook reed hij regelmatig mee naar de veiling van Hoogstraten, om er fruit en groenten voor de Kolonie op te halen. 'Ik had van de directeur ook een speciale toelating om me vrij over het domein van de Kolonie te bewegen.'. zo gaat André verder, 'Het buitenwerk was zwaar, maar wel prettig, maar ik was dat gewoon van thuis om mee te helpen op het land.' Het kerkhof viel ook onder André zijn onderhoudstaak. Hij deed er van alles: de rozen en bomen snoeien en het schilderen van de zerkjes. Of het graf delven wanneer er iemand was gestorven. André kent het kerkhof blijkbaar als zijn broekzak. Hij weet er ook veel over te vertellen. 'De linkse kant van kerkhof heeft een zavelgrond, en die is veel beter om iemand in te begraven dan de rechtse kant. Aan de rechterkant zijn veel mensen begraven die gestorven zijn aan ziektes. De grond is erdoor verbrand.' André heeft er blijkbaar ook straffe zaken meegemaakt: 'Zo herinner ik mij dat ik eens een graf aan de linkerkant, de zavelkant, moest openleggen. De persoon die er begraven was, lag er al zeker tien jaar. Maar het ging om een moordzaak: er was een vrouw gedood, die waarschijnlijk de echtgenote was van de overledene uit dat graf. Om dat te kunnen bewijzen moest ik de man opgraven om zo aan de hand van het nummer in zijn trouwring te kunnen zien of het vermoeden klopte. Daar was ook toezicht van de rijkswacht bij. Toen de kist van die man, gemaakt van eikenhout. bovenkwam, bleek daar niks van vergaan te zijn. Die kist was nog volledig intact. Maar toen ik hem openmaakte, bleek er niks in te zitten. Enkel wat stof en vuil en enkele beentjes. Maar een trouwring lag daar niet in. Een zeer vreemde zaak.' Erg vond André zulke werkjes niet: 'Een dode doet u toch geen zeer meer.'. Er liggen blijkbaar heel veel mensen begraven in Wortel kolonie. 'Ge moet er niet vies zijn van menselijke resten. Regelmatig groef ik er een schedel of een stuk gebeente op.'. zo vertelt André, 'Per jaar werden er toch zo' n zes tot zeven mannen begraven. Ook werd het kerkhof vroeger door andere gevangenissen gebruikt. En achter het kerkhof liggen onder het dennenbos nog tientallen resten van oorlogsslachtoffers die er na de eerste en tweede wereldoorlog begraven zijn.'

ontlLpdrhJen

áiwwmvei-wai-niing

Bezoek ons ook op Internet www.vdber2.be

Electrabele

&Pa~

Opent ngstilde.n toonzaal Email info©vdbergbe

Ma - vrij 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat. 8h- 12h Zon —en feestdagen gesloten

190

tanee;oo;bian olie, kIieftamer s

Bij ons drie troeven onder één dak! KWALITEIT. SERVICE PRIJS

V

.

Alle herstellin gen van alle merken motorza gen

Een zatte mens is ook maar een mens Was het geen trieste bedoening, zo'n begrafenis van een kameraad? 'Het doet u wel iets.', zegt André. 'Ge hebt jarenlang met zo iemand samengeleefd. Ge hebt de avond voordien misschien samen nog een kaartje gelegd, en dan ineens is die mens dood. Maar de meeste mannen in de Kolonie waren helemaal versleten. Ze hadden soms een zwaar leven achter de rug: een bestaan van drankmisbruik, dakloos zijn of maandenlang rondzwerven.' Maar op zon begrafenis mocht iedereen mee naar de uitvaart en het kerkhol'. Een gestorven kameraad werd er zeker niet eenzaam begraven. Heel

Erkende dealer voor •

kMOTOR

ILAND

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 2322 Minderhout Tel,033144115-Fax03314 1420

15


INTERVIEW soms kwam er ook familie. André heeft het toch een viertal keren meegemaakt. Toch raakte het André wanneer die familie soms begon af te geven op de overledene. "Het was ne zatlap", zegden ze dan. Maar een zatte mens is en blijft tenslotte toch ook maar een mens.' Het kerkhof van Wortel Kolonie is voor André toch wel de bijzonderste plek op het hele domein. Was hij dan ook blij met de renovatie ervan, begin jaren '90? 'Dat was goed ja. Ze zegden me dat er een poort kwam. Dat was mij best, zolang ik er maar met mijn tractor onderdoor kon.' Daar zorgden ze voor: de poort werd drie meter breed. Tot ze een paarjaar later een nieuwe tractor aankochten, waarvan de cabine groter was dan die van de vorige. 'Er bleef maar drie centimeter speling over tussen die cabine en de poort. Dus toen hebben we ter hoogte van de bandensporen twee geulen uitgegraven, waardoor de nieuwe tractor er makkelijker onderdoor kon.'

De Vrijheid Wat is het verschil tussen het rusthuis en de Kolonie? 'Het eten, dat was in Wortel veel beter. Ge gaat er niet van dood, van het eten hier, maar ge gaat er ook niet van werken. In Wortel hadden we genoeg eten. Hier was het in het begin veel te weinig'. André heeft in het begin ook twee keer zijn koffer gepakt om terug te gaan. Enkel omwille van het eten. Maar na een gesprek met de directrice van het rusthuis werd het eetprobleem opgelost. Voorde rest is André in Hoogstraten een tevreden mens. Hij heeft een kamer met zicht op de Vrijheid. Vrijheid: dat is waar hij van geniet. letterlijk en figuurlijk. Want hij kan nu gaan en staan waar hij wil. 'Ge moet enkel op tijd binnen zijn 's avonds en overdag voor het eten. Voor de rest kunt ge doen wat ge wilt.' Aanvankelijk werd André wel raar bekeken. Niet zozeer in het rusthuis als wel erbuiten. 'De eerste keren dat ik hier op café ging, bekeken ze mij wel scheef. De mensen denken soms dat ge, omdat ge in Wortel Kolonie hebt gezeten een misdadiger bent. Maar dat is niet zo.' Met de verpleging en de andere bewoners van het tehuis heeftAndré ondertussen een heel goed contact.

André en Monique MistAndré zijn geboortestreek nog? 'Jawel, zegt hij. 'als hier bijvoorbeeld een vrachtwagen van Diksmuide voorbij komt denk ik daar wel aan.' Contact met zijn familie heeft André niet. Hij heeft jarenlang niks van zich laten horen en hij heeft ook jarenlang niks van hen gehoord. 'In het begin schaamde mijn ouders zich wel voor mij.' Zo zijn André's vader en moeder begraven zonder dat hij er iets van wist. Pas maanden later werd hij ervan op de hoogte gebracht. Enkele jaren terug. toen André nog op Wortel kolonie zat, hoorde hij dat er een touringcar uit West-Vlaanderen op de kolonie was. Hij nam zijn fiets en reed naar Boot jesven. waar de bus stond. 'De bus was uit Diksmuide. Toen ik de 16

-.

...-.

L

André wilde zijn overleden makkers op het kerkhof van Wortel Kolonie niet vergeten. Op het ke rkhof van Merksplas Kolonie heeft hij ook een bloemstuk met een persoonlijke boodschap achtergelaten.

C

.

- ....

aL V\'

/[tûvwt

t

7L-

"2-11-2004 Met de beste groeten aan de jongens uit Wortel Kolonie op het kerkhof van Wortel. André kent ze allemaal. Want André is ook 20 jaar in Wortel Kolonie geweest. Nu is André in Hoogstraten in het Rusthuis. De groeten van André Borrv." Het kaartje van André: 'Zo kunnen de mensen lezen waarom er een bloemstuk staat midden op het kerkhot chauffeur vertelde dat ik ook van Diksmuide af komstig was, vroeg die man hoe ik heette. "André Borry". zei ik. "Bent u dan familie van Monique Borry?" vroeg de chauffeur. "Da's mijn zuster", zei ik.' Monique, de zuster van André, bleek met deze bus te zijn meegereisd. Ze deden een dagtrip naar de Brabantse Kempen en bezochten ook Wortel Kolonie. De groep wasjuist bezig met een boswandeling. De chauffeur en zijn collega zijn toen op zoek gegaan naar Monique. 'Ik had mijn zuster voor het laatst gezien toen ik 24 was en zij 25, en nu, jaren later zag ik haar terug.' Maar verder dan dat ene toevallige contact heeftAndré geen familie meer gezien.

Leven als de koning der Belgen Toch is André trots dat hij nu in het rusthuis zit. 'Ge kunt uw leven breken op een half uur, maar het is veel moeilijker om het weer bij elkaar te krijgen. Hetgeen wat je hebt weggesmeten met je handen kanje niet weer lijmen met je voeten. Ik heb veel meegemaakt en veel gezien, en ik hoop dat ik het niet meer meemaak. De miserie ben ik vergeten en nu leef ik hier als de koning der Belgen. André heeft sinds kort een fiets gekocht. Zodra het terug vooijaar is kan hij er met zijn fiets op uittrekken. Wie weet kom je hem van de zomer wel eens tegen in Wortel of op de Kolonie. (ms)


Wortel - Grote Plaats

ZO !S HET

een eeuw ixeleden e {-43Worte1. —,e groote p1aat. ie- ii.4„ï-

a

5

Eigendom L.-V. of-Roe1ans, i3oogstfaøteu.

r9

e

.

4

e4 / 4

-0W .r T -

--

_.;---

-

--

-

'S

17


or si eve n Contactpunten DORPSNIEUWS

'Ik was 20 in '45'

Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 31457 24, e-mail horstendries @hotjnail.com

4 t

1'vleer: Marcel Adriaensen. Venneweg 2. tel. 03 315 9040. e-mail marcel.adriacnsen@skynet.be

S

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03 315 8854. e-mail

Meersel-Dreef: Toon Verleye. Dreef 97, tel. 03 315 71 86, e-mail toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. tel. 03 31449 03, e-mail franssnijders @tiscalinet.he Wortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13. tel. 03 314 67 09. e-mail dhmwortel@hotmail.com FOTO's: Jef Floren. Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clernensstraat 25, 2322 Minderhout. tel. 03 3 14 49 03. SPORTNJEIJWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout. tel. 03 3 14 66 28, e-mail rene. laurijssen @ helgaconi net GILDEN- & SCHUTTERSNJEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout. tel. + fax 03 314 49 03, e-mail franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03. e-mail Emilia.Horstcn@planetinternet.be SECRETARIAAT/DRUK WERKEN Jozef Schellekens. Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten. tel. & fax: 03 31455 04, e-mail: io zef.schellekens@sky nct. b e 18

Wortel-Kolonie, vermoedelijk in de late herfst van 1944. Treurige herinnering aan de prijs die voor onze bevrijding werd betaald: vier geallieerde graven niet verse bloemen in het weiland tussen de toenmalige woning van aalmoezenier Van Dijck en het hoofdgebouw van de gevangenis. Het is moeilijk te achterhalen om wie het hier precies gaat - zegt Francis Huijbrechts - maar één van hen is waarschijnlijk de 36-jarige kanonnier Edwin Warburton van het Britse 1 O2nd Light Anti-aircraft Regiment van de Royal Artillery. Vermoedelijk zijn ook de andere drie, juist zoals Edwin, het slachtoffèr geworden van de vele landmijnen die door de Duitsers in de streek van Wortel waren verspreid. Dit perceel werd in juni 2003 omgevormd tot een parking. OPROEP aan onze lezers! Heb jij ook nog foto's van de Tweede Wereldoorlog? Ken je misschien ook nog mensen die bijzondere 'oorlogsherinneringen' hebben? Wij denken aan foto's en verhalen over gebeurtenissen in onze streek, vooral tijdens de periode van de bevrijding in oktober 1944 tot aan de wapenstilstand in mei 1945. Aarzel niet, stel het ook niet uit, en laat ons iets weten. Van de foto's maken we graag een afdruk en de verhalen willen we noteren. Alle informatie is welkom bij onze redactie, Loenhoutseweg 34. tel. 03 314 55 04. (is)

Geen respect HOOGSTRA TEN - Het lijkt wei of het steeds drukker wordt in onze Vrijheid. Daarom was het een goed initiatief van het stadsbestuur om voor de gehandicapten aangepaste parkeerplaatsen te voorzien aan de zijkant van de kerk, mits gebruik van een speciale kcio 1-t Dankzij cie,?,'elijke 110 gros zoals deze 0/) Lie foto is het onmogelijk om gebruik te maken van deze voorbehouden plaatsen. Dit getuigt van geen respect tegenover de mindervahde medemens.


HOOGSTRATEN

Preselectie Groot Nederlands Dictee HOOGSTRATEN - Schwunu, houwitser ol inflationistisch. Leer deze woorden alvast uit het hoofd tegen zaterdagvoormiddag 19 februari. Want dan kunnen u en ik deelnemen aan de preselectie van het Groot Nederlands Dictee! Net als vorig jaar zijn er 6 categorieën : het Mmiemendictee, voor de leerlingen van het 5" en 6 leerjaar Lager Onderwijs, het Cadettendictee, voor de 1 graad van het Secundair Onderwijs. het Scholierendictee, voor de 2` graad van het Secundair Onderwijs. het Jun orendictee. voor de 3d graad van het Secundair Onderwijs. het Liefhebbersdictee, voor volwassenen, het Specialistendictee, voor meergetrainde volwassenen (Neen, uw dorpsredacteur hoort hier niet hij) Deelnemers krijgen 45 minuten tijd om een schriftelijke proef af te werken. Die bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en enkele zinnen waarin fouten onderstreept moeten worden. Voor elke categorie zijn er mooie prijzen voorzien. Wie goed scoort, maakt kans op deelname aan de finale, op zaterdag 12 maart in het Vlaams Parlement! De preselectie gaat door in Het Spijker, ingang Antoon de Lalai ngstraat. Schol ieren. junioren, liefhebbers en specialisten starten om 9 uur en kunnen aanmelden vanaf 8.30 uur. Miniemen en cadetten melden zich aan vanaf 9.30 en starten om tO uur. Om 12 uur is er een proclamatie met prijsuitreiking in de Rabboenizaal, waar je tussentijds ook een drankje kunt krijgen. Voor Leerlingen Lager en Secundair Onderwijs bedraagt de deelnemingsprijs 3 euro. Leden van het Davidsfonds of van de Kanck-cluh betalen 5 euro en de anderen 6. Inschrijven doe je door het gepaste bedrag vôér 5 februari over te schrijven op het rekeningnummer 431-0664161-69 op naam van Davidsfiinds Dicteerekening, met de vermelding Hoogstraten en de categorie waarvoor je inschrijft. Leerl ingen Lager en Secundair Onderwijs schrijven best in via de school.

Amnesty International en de beiaard

HOOGSTRATEN - In de strijd van Amnesty tegen alle vormen van onrechtmatige vrijheidsberoving, wilden ook de Vlaamse beiaardiers hun bijdrage leveren. Daartoe werd afgesproken om op de Internationale Mensenrechtendag van 10 december jI., in zoveel mogelijk beiaardsteden, tegelijkertijd het slavenkoor uit "Nabucco" van Guiseppe Verdi te vertolken. En zo geschiedde. Liefst 26 beiaardiers namen aan de actie deel. Allemaal lieten ze op vrijdag 10 december om 18.15 uur stipt, de klokken luiden. Een kwartier later speelden ze elk op hun beiaard het gekende slavenkoor. In de meeste steden volgden daarna nog enkele aangepaste nummers. Ook onze stadsbeiaardier Luc Dockx speelde mee. Op zijn verzoek werden niet de gewone luidklokken gebruikt. maar wel de twee zwaardere exemplaren. 1-lun mooie, donkere geluid verspreidde zich tot verin de ijskoude avondlucht en deed onget\\ i felrl heel \vat iiiensen opkijken.

KSJ Hoogstraten presenteert "PASTA RESTO" HOOGSTRATEN - Indien de jaarlijkse gewoonte gerespecteerd zou worden, moest hier nu een aankondiging staan voor de mosselfeesten van KSJ Hoogstraten. Maar de KSJ is een vereniging die openstaat voor vernieuwing, nieuwe ideeën en/of experimenten. Zo willen zij dit jaar naar buiten treden met "Pasta Resto". Pasta Resto? Inderdaad, een heus restaurant in pure Italiaanse sfeer, met echte pastagerechten. Men kan kiezen tussen: een pasta Bolognaise. een tagliatelle met zalm en spinazie, pasta carbonara. spirelli vegi of een Italiaans slaatje. Als dessert is er echte, huisgemaakte tiramisu, cho-

colademousse of fruitsla. Dit alles aan teer democratische prijzen. Het festijn heeft plaats op 13 februari in de tot Italië omgetoverde refter van het internaat van het Spijker. De inkom is langs de Antoon de Lalaingstraat. Er iseen shift om 13 uuren om 17 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en mogelijk tot 6 februari. Bij Toon Hendrickx (03/314.39.66) of bij Hanne Braspenning (03/314.75.41). Wie nog meer informatie wil, kan surfen naar www.ksjhoogstraten.tk waar je eventueel ook online kunt inschrijven. U bent in ieder geval van harte welkom ... chiao!

Daarna speelde Luc zoals afgesproken het slavenkoor, alsook enkele andere nummers. Waarom nu dat klokkengelui? Al vele eeuwen worden klokken gehrLukt om belangrijke gebeurtenissen aan te kondigen of om aandacht te vragen voor gevaar. Ook de Mensenrechtendag kan best wat aandacht van het grote pLibliek gebruiken. Volgende steden namen deel: Aalsr, Antwerpen, Brugge, Brussel, Diest, Gent. G,i,nbe,ç'en, TJa,elbeke, Hasselt,

Hoogstralen, 1:egein. Kortrijk,

Leuren, Lie,; Lonimel, Meclielen, Mol, Nieuwpoort, Pee,; Roeselare, Ronse, Sint-Truiden, 7ngeren, Turnhout, Zottegeni en Zoutleeuw.

Bijzonder was ook de Beiaardmarathon in Lier. Op de pas gerestaureerde beiaard in de SintGummarustoren werd gedurende 10 uur beiaard gespeeld, door verschillende beiaardiers. Deze actie werd georganiseerd door de Vlaamse Beiaardvereniging, in samenwerking met de stad Lici.

"Zing met ons" HOOGSTRATEN - Op zondag 30 januari om 10 uur zal het gemengd koor Zing met ons' uit Wuustwezel de hoogmis in de Sint-Catharinakerk muzikaal verzorgen met volgend programma: intrede 'Locus iste' (Anton Brückner), tussenzang '1f ye love me' (Thomas Zallis). offerande 'Ave verum corpus' (William Byrd). een Russische 'Onze Vader', communie 'Christus fhctus est' (Anton Brückner) en slotzang 'An lrish Blessing'. Het koor wordt geleid door Renaat Deckers. leraar aan de muziekacademie van Wuustwezel.

19


HOOGSTRA TEN

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

The Marckriver New Orleans Jazzband! HOOGSRATEN - Vanuit de Marckriveriazzband —gesticht in 1975 —werd in september van datzelfde jaar. ook een Marckriver jazzclub opgericht. Met de refter van de Land- en Tuinbouwschool als thuisbasis. Deze intieme band tussen club, orkest én een grootjazzminnend publiek duurde exact 20 jaar. Toen eindigde deze boeiende episode in de geschiedenis van de jazzclub. Doordat het oLide lokaal niet langer beschikbaar was. Door andere interesses van de muzikanten. En door een verminderde belangstelling van het publiek voor het clubgebeuren. Niettemin bleef de jazzclub op regelmatige basis optredens organiseren. Eerst in De Gulden Coppe. En sinds enkele jaren in het charmante muziektempeltje St.-Cecilia. Een kern van het huisorkest besloot occasioneel nog op te treden onder de naam "Marckriver Jazzfriends", telkens aangevuld met muzikale vrienden. Elk jaar komen deze Friends op aanvraag van de clubleden bijeen, voor een nostalgische avond vol bekende schlagers en evergreens in de N.O. Jazzstijl. Op 14 februari —Valentijnsdag - is het weer. zover. De leden van het orkest beloofden om er een romantische gebeurtenis van te maken. En vermits in meer dan 50% van het traditionele repertoire het woordje "love" voorkomt, heeft het orkest ook veel kans om een hele avond over "love" te spelen en te zingen. Voeg daarbij dat het publiek vanaf de 2 d, set de nummers zal bepalen, en je kunt al raden dat de sfeer geladen zal zijn. Met Valentijn neemt het orkest u mee voor een avondje uit in de hete en zwoele straten van New Orleans. Speciaal voor u doen zij de orkesten van Georges Lewis, Kid Ory, Willy Humphrey, Ray Burke én de Marching Bands herleven. Hun muzikale waarde vraagt geen toelichting meer. Hun entertainment op het podium al evenmin. Momenteel is Eddy Sabbe nog de enige pionier uit het gezegende jaar 1975, al moet banjospeler Luc Van Delm niet veel onderdoen. Hij kwam er in 1978 bijzitten, samen met staande bassist Ed Schulte. Van dan af werd het een Belgisch-Nederlands onderonsje. Van Elferen nam de trombone op in 1985 en bleef de MRJB altijd trouw

tot hij in 2003 de overstap kon maken naar de Roof Jazzhand, waar hij een hele evolutie meemaakt. Sinds eind jaren '80 werd J05 Van Zuijen de vaste drummer, terwijl pianist Ruud - zonder ooit vast te zijn - de meest gevraagde gast is. De heren voelen elkaar op menselijk en muzikaal vlak uitstekend aan. Met een knipoog, een kleine knik of een stamp tegen het scheenbeen verstaan ze elkaar, waardoor ze op een magistrale manier kunnen inspelen op de expressie en de verlangens van de medespelers. Laat Li verleiden, want het is Valentijn! Waar en wanneer? Op maandag 14 februari in zaal St.-Cecilia in de Gelmelstraat (naast nummer 6). De bezetting? Eddy Sabbe (klarinet, sax) - Vincent Van Elferen (trombone) - Luc Van Delm (banjo) - Ed Schulte (bas) - Ruud Tollenaar (piano) en Jos Van Zuijen (drums).

Jazz in the city! HOOGSTRATEN - Hoogsmraten cultuurstad. Wat horen we dat graag! Maar we hebben die titel niet zomaar gekregen. Daar hebben ontelbare mensen hun steentje toe bijgedragen. Denken we maar aan de vele culturele verenigingen, die jaar in jaar uit activiteiten organiseren om het wonen in onze straatstad net dat beetje aangenamer te maken. Eén van de volhouders daarbij is zeker de Marckriver Jazzclub. Elke 2' maandag van de maand - van oktober tot mei - plezieren zij ons muzikale oor, met jazzbands van het hoogste niveau, uit binnen- en buitenland. En dat inmiddels al 29 jaar lang! De eerste 20 jaar van hun bestaan was de refter van de Land- en Tuinbouwschool hun thuisbasis. Nadat ze vervolgens een tijdlang goed thuis waren geweest in De Gulden Coppe, verhuisde dejazzclub een drietal jaar geleden naarde Gelmelstraat, waarze in hetzaaltje van Sint-Ceciliaeen uitstekende stek hebben gevonden. Al verkeert het gebouw na 122 jaar niet meer in okselfrisse staat, met een dimmer op de lichten en enkele jazzfoto's aan de muur, beleeft het elke maand weer even een moment de gloire. Daarbij lijkt het soms alsof de zaal speciaal voor zulke muziek werd gezet. Toch mogen we niet vergeten dat het volk in de eerste plaats komt voor de goede muziek. Door hun kwalitatieve programmering doorheen de jaren heeft de jazzclub dan ook een reputatie opgebouwd om U tegen te zeggen. Van ver buiten de gemeentegrenzen reizen mensen naar Hoogstraten af om er hun jazzavonden bij te wonen. Sommige vaste klanten wonen zelfs meer dan 100 kilometer ver! Dat het aandeel Hoogstratenaren onder het publiek soms beperkt blijft tot een tweetal (overigens zeer enthousiaste) tafels is eigenlijk wel jammer. Want waren wij geen cultuurminnend volkje? Of praten we er alleen maar graag over? 20

Het oude zaaltje in dc GcInwImmal i.s iing iccL cic,iileni iaii de kleine, maar dappere harmonie St. -Cecilia. Toch resideren er nog heel wat andere cultuurmakers. Onlangs haalde Mcirkant er Pol Goossens binnen. Toneelgezelschap Tine I/o speelde er afelopen winter liefst 12 voorstellingen. Verschillende muziek groepen repeteren er En ééns per maand oïganiseert de Marckri ver New Orleans Jazzclub een dijk van een optreden in dit ofticieuze cultureel Centrum.


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Altijd goed overeengekomen Jan (Antoon) Brosens en Maria Geerts uit de St.-Lenaartseweg vierden op 9 januari hun gouden bruiloft. Ze zijn niet het eerste gouden paar van 2005 maar het laatste van het vorige jaar; in 1954 trouwden ze op 29 december. Jan Brosens werd 75 jaar geleden geboren op de boerderij van zijn vader Jef, de plaats waar hij en Maria nog steeds wonen. De oude boerderij van desti,jds werd door Jan eigenhandig omgevormd tot een mooie en ruime woning. Jan werd Antoon gedoopt naar zijn peter Toon Van Weereld maar zijn ouders vonden dat niet zo'n mooie naam en noemden hem van jongsaf Jan. Zo ging hij ook door het leven wat menig keer voor verwarring zorgde. Jan groeide op met twee broers en drie zussen en stond al jong - vanaf zijn veertiende -op de bouwwerf. "Toen ik van school kwam, kon ik onmiddellijk beginnen werken. De oorlog was toen nog niet lang gedaan en er was hier zoveel kapot geschoten en dat moest allemaal terug op-

Vroeg erbij Jan en Maria kwamen elkaar voor liet eerst tegen in café De Bombardon in Meerle ter gelgenheid van het nieuwjaarsbal. De 20-jarige Jan was een pronte kerel en maakte zo'n goeie indruk op Maria dat hij haar naar huis mocht brengen. Zes weken later was hij terug in Meerle op een toneelavond, Maria was hem nog niet vergeten en weer begeleidde hij haar naar huis. Jan: "Toen begon het bij mij te kriebelen en de volgende zondag was ik zo kordaat dat ik alleen naar Strijbeek reed en daar, niet een klein hartje, bij Maria thuis aanklopte en daar bleef buurten. Toen vader Geerts me die avond vroeg om voortaan 's zondags te komen kaarten, was ik vandeeg content en ging met veel plezier op zijn voorstel in. De toen 16-

-

'!-

,Jci,i 13/ovens en Maria Geert,s zitten. Dat er in het koude jaargetijde getrouwd werd, had alles te maken met de overname van de boerderij. Pas vanaf 1januari konden Jan en Maria de koeien voor eigen rekening gaan melken. Mia':"Met ons vee hebben we in het begin veel tegenslag gehad; op de avond van onze bruiloft kwamen we hier en was er een koe aan het doodgaan. Ik barstte in tranen uit en reed de volgende dag naar huis om het te vertellen. Wel, zei ons moe, ge krijgt van ons de beste koe van de stal. We waren natuurlijk heel blij maar ook met die koe hadden we geen geluk. Op een klein boerenbedrijf met nog tegenslag erbij is het niet gemakkelijk om de kost te verdienen, dus ging Jan voor en na nog werken in de bouw. Tot ze midden de jaren 60 besloten oni alle koeien en liet paard weg te doen en volledig over te schakelen op tuinbouw. Er werd een serre gebouwd en jaar na jaar groeide het bedrijf en zo kwamen ze er helemaal bovenop. Er moest natuurlijk hard gewerkt worden niaar dat waren Jan en Maria al van kleinsaf gewend.

Van boerderij naar woonhuis

gebouwd worden. Ik kon ooluiJLie! 1 1k beginnen als metser-diender bij Frans (Suisse) Brosens, een heel goeie baas. Ik verdiende er 7 frank per uur en na een tijd mocht ik ook leren metsen. Ik was blij want ik dacht, nu hen ik van dat dienen af, maar dat was niet waar; voortaan moest ik èn metsen èn dienen". Maria Geerts werd geboren op Strijbeek in Meerle in een boerengezin waar zij het derde kind was in een rij van zeven. Ze ging naar school bij de zusters in Meerle en later volgde ze naailessen bij mevrouw Vanhaute in Wortel. "Maar naaien was niets voor mij; ik deed dat niet graag. Als er thuis iemand mee naar de akker moest, was ik dat, ik deed veel liever boerenwerk."

arige \ laria ond het allemaal prima ook al wist ze dat het een lange vrijage zou worden.

Tegenslag met de koebeesten Toen eind '54 vader Jef Brosens stopte niet boeren, konden Jan en Maria de boerderij aan de St.-Lenaartseweg overnemen. Maar eerst moest er getrouwd worden en dat gebeurde in Zondereigen want de familie Geerts was inmiddels naar een andere boerderij verhuisd. En daar werd eind december het varken geslacht en bruiloft gevierd in de grote huiskamer en in de "beste plaats". Maria's nioeder had nog gauw een nieuwe stoof gekocht omdat de feestelingen toch warm zouden

Dertig jaar geleden verbouwde Jan eigenhandig de oude boerderij tot een ruime en comfortabele woning. Jan: "Alles hebben we zelf gedaan. ook Maria die nietser-diender was. Ook al duurde het lang, we hebben er geen spijt van." Jan en Maria hebben twee kinderen: Jef die ook tuinbouwer is en naast hen woont en Leo die binnenkort ook in de huurt komt wonen omdat hij stopt niet zijn beenhouwerij. Er zijn vier kleinkinderen die inmiddels ook volwassen zijn en hun kost goed verdienen tot tevredenheid van de grootouders. Jan en Maria werken veel in huis en in hun grote tuin en springen regelmatig op hun fiets om grote tochten te maken. Spijtig is wel dat Jan de laatste tijd nogal veel met zijn gezondheid sukkelt zodat de fiets nu opstal blijft. Maar in de zonier hopen ze opnieuw hun rondjes te rijden. We hopen het niet hen en een dikke proficiat voor allebei. 21


HOOGSTRATEN

25 jaar oudercomité in de ggb! HOOGSTRATEN -Atgelopen najaar bcstoiid h et oudercoité m van de Gemeentelijke Basisschool 25 jaar. Dat werd uitgebreid gevierd op vrijdag 23 november. Door het huidige oudercomité, maar ook door veel oud-leden. Door de huidige leerkrachten en door veel oud-leerkrachten. Er werd gelachen, gezongen en gezwansd, maar vooral goed bijgepraat over hoe het vroeger was en hoe het nu is. De uitgebreide fotoreportage op de website van de school toont u heel wat bekende gezichten (www.gemeenteschoolhoogstraten.be , doorklikken naar nieuw'). Op 12 november 1979 werd het oudercomité opgericht. Mevrouw Van Bergen-Jansen was toen waarnemend directrice en meester Laurijssen vertegenwoordigde de leerkrachten, telkens samen niet nog een collega. Het oudercomité verkoos Sus Jansen als voorzitter. Al in hun eerste werkjaar begonnen ze met een schoolkrantje, een ouderavond en een schoolfeest, ... Allemaal dingen die wij nu heel gewoon vinden, maar die vooraf niet bestonden! Zij stonden ook mee aan de wieg van de kleuterschool en zorgde voor de inrichting van de eerste echte kleutertuin in de Karel Boomstraat. Nadien werd Erik Van Tongel voorzitter van een roemruchte ploeg. Er werd op geen inspanning gekeken en feesten konden ze als de be(e)sten. Feest van het oudercomité, schilderen van de speeltuigen, animeren van het sportkamp, helpen bij de musical, ... het hoorde er allemaal bij. Daarna werkten achtereenvolgens Koen Van Opstal, JefMichielsen en Peter Van Looken verder aan de uitbouw van de school. De Organisatie van een algemene ouderavond, de werkgroep verkeer, het pannenkoekenfeest, de kaartavond, . . Maar vooral het voortzetten en in stand houden van wat er in al die jaren gegroeid was: regelmatig overleg met de leerkrachten, brieven schrijven naar het schoolbestuur, een woord van dank aan de leerkrachten, het feest van het 6 leerjaar, Het steungeld van de ouders en de opbrengst van de door hen georganiseerde activiteiten (zoals de kaartavond of de tombola en de cafetaria bij de opendeurdag) vormen hun inkomsten. Met dat geld steunen zij de school bij financieel zwaardere activiteiten als het zwemmen, de studiereis en het sportkamp en organiseren zij eigen activiteiten. Daarnaast organiseren zij mee de voor- en naschoolse opvang en gaan ze op zoek naar leesmoeders en —vaders.

.

Liikc/e o,id-lcdc',i ii i'olIe feest,steniming.

Juf Mviiiini

iiie1

eiiele ii ei'ke,,s i en liet eerste inn:

Internationale rashondententoonstelling HOOGSTRATEN - In het weekcnd van 19 en 20 februari is de Kempische Kynologen Club te gast m de Hoogstraatse Veilinghallen. Kynoloog is een ander woord voor hondenkenner of —liefhebber (van het Oudgriekse kuoon = hond en logos = leer). Er zullen zo'n 200 (!) hondenrassen te bewonderen zijn. Op zaterdag komen de molossers, schnauzers, teckels, spitsen, gezelschapshonden, loop- en zweethonden alsook de oertypes aan bod. De zondag is voorbehouden aan de herdershonden, terriërs, jachthonden en windhonden. Wie optimaal wil genieten komt best vroeg, want de keuringen beginnen al vanaf 10 uur. Vooraleerde honden in de tentoonstellingsruimte worden toegelaten, worden ze door een veearts gecontroleerd op hun gezondheid. Daarna hebben de haas jes de tijd om hun honden klaar te maken voorde show. Dit kan betekenen kammen, borstelen, föhnen of knippen, zodat zij op hun best gepresenteerd worden aan de keurmeesters

22

. 1 .

en aan het publiek. Om het voor de deelnemers zo interessant mogelijk te maken, worden naast binnenlandse ook buitenlandse keurmeesters uitgenodigd, dit jaar uit Spanje. Italië, Slovenië, Oostenrijk, Denemarken, Nederland. Roemenië, Kroatië, Letland en het Verenigd Koninkrijk! Ook onder de deelnemers zal je heel wat buitenlandse hondenliefhebbers kunnen tellen. De beste teven en reuen strijden per ras voor de titel BOB (Best of Breed). Zondagmiddag komen de beste honden van alle rassen in de erering, in de hoop met de BIS-titel te gaan lopen (Best in Show). Als ze de kwalificatie 'uitmuntend' halen. makende beste reuen en teven kans op nog andere titels. Een CAC-titel, hetgeen in tegenstelling tot wat u denkt staat voor Certificat d'Aptitude au Championnat (= het Belgisch Schoonheidsbekwaamheids-certi ficaat) of een CACIB-titel, wat dan weer staat voor het Internationale Schoonheidsbekwaamheids-certificaat. Er zal zonder twijfel zéér veel volk naartoe komen.

Wereidwinkel-etentje HOOGSTRATEN - Op zaterdag 12 maart bereidt de Wereldwinkel weer lekkere gerechten voor haar jaarlijks etentje in zaal Pax. IJverige wereldwinkeliers zijn al druk bezig met het bedenken en proeven van allerhande menu's en willen graag dat u nu al deze datum aanstreept in uw agenda. Volgende maand meer nieuws over ii ienu Cl] i nsch rij vi ogen.

Ook de kinderen van Stekelbees dragen hun steentje bij! HOOGSTRATEN - Donderdag 6januari kwam Tinne. de kinderbegeleidster van de oudste kinderen, op het idee om te gaan zingen voor Driekoningen. Nietzomaarvoorzichzelf. maaromgeld in te zamelen voor Zuid-Azië. De kinderen waren onmiddellijk gemotiveerd. Nadat ze kleren hadden gevonden en een kroon hadden gemaakt, vertrokken ze! En het was een groot succes: in totaal slaagden de kinderen erin om 153 euro te verzamelen. Dit geld werd de volgende dag door de kinderen zelf, afgegeven aan de bank. Een dikke proficiat voor dit prachtig initiatief!


HOOGS TRA TEN

Rik Torfs en de leek in de Kerk L-IOOGS'FRATEIN - Met prolessor RikTurfs halen het Davidsfonds en het Decanaal Team een echte BV in huis én de op een paar na sliinste mens Ier wereld. Professor Torfs heeft in zijn eentje de faculteit Recht aan de KI. Leuven weeropde kaart gezet. Daarnaast slaagt hij erdoorzijn Ome humor en zeibronie in veel mensen - ook niet-kerkelijken - met enige in: Idheid naar het instituut Kerk te doen kijken. Enkele uitspraken in zijn eigen, typische stijl: Ik geloof hei nice'st is: iie

tensehappers die te slim zijn om alleen maar wetenschapper ie Tijdens schooldehatten verdedigde ik hij voorkeur standiun ten die de mijne haren.' 'Van Antigone van Sophacles heb ik geleerd dat je soms - en ook weer iiiei altijd—tegen machihebbersneen inoetdurven zeggen. vooral als zeje tal iiiii mogelijkheden bieden om je mei een elegant ja uit de slag te trekken.' Met zijn kritische geest en charmante persoonlijkheid, krijgen we zeker iemand te horen met een eigen visie over de leek in de Kerk. Waar en wanneer? Woensdag 16 februari, oni 20 uw; ie: ciii / is, ie me

\\

de kerk in Hoogst reilen. De toegangsprijs bedraagt 5 curse.

Telefoneren naar het administratief centrum GROOT-HOOGSTRATEN - De meeste diensten van de stad beschikken overeen telefoonnummer dat begint met 340. Dat is het nurnmer van de telefooncentrale van de stad, van waaruit de telefoons en faxen naar de juiste administratieve dienst worden verbonden. Maar omdat het merendeel van de Hoogstraatse nummers met 314 begint, wordt er al eens per ongeluk een verkeerd nummer gevormd. Het mag duidelijk zijn dat dit erg lastig is voor de betrokken inwoners die deze verkeerd verbonden (lees: verkeerd gedrukte) oproepen steeds moeten beantwoorden. Vanuit het stadhuis vraagt men met nadruk om zorgvuldig het nummer 340 te vormen, telkens u naar het administratief centrum belt of faxen verstuurt. Ook handig: debelangri jkste telefoonnummers staan op de achterfiap van het gemeentelijk infoblad

Gedichtendag HOOGSTRATEN - 27januari is het sveer de jaarlijkse Gedichtendag. Op 6 jaar tijd groeide deze gedichtendag uit tot een groot poëziefeest waar aan haast alle literaire organisaties, scholen, boekhandels en bibliotheken deelnemen. Meer inl'o vind je op www.eedichtendaiz.oriz. De keuze van de Hoogstraatse bib viel op een gedicht van Toon Tellegen:

In de hemel In de hemel hing een vraagteken Waarom? Mensen klommen op elkaars schouders en bekeken het van dichtbij. Het is een oud uitroepteken, zeiden ze, het is kromgetrokken, het stort bijna neer. Ze besloten hun verdere leven te wijden aan de betekenis daarvan. Ze vervolgden hun weg. passeerden aanhalingstekens, voetnoten en kleine verschrijvingen haakjes werden geopend en schielijk weer gesloten en in de verte zagen ze drie puntjes in het heldere wit der onsterfelijkheid.

Toon Tellegen

e

lY

HOOGSTRATEV - Je licht ze vast al opgemerkt aan de Hoogstraatse .slct'line: cle grote kraan voor het bouwen van een appclrteinenisblok in de Brou weri jstraat. Donderdagvoorni iddag 6januari werd aan de reuzenmeccano begonnen en nog dezelfde dag - Driekon in gen - werd de kroon O liet werk gezet. Op de kraan althans, want aan de appartementen is men nog maar net begonnen. Geen werk voor mensen niet hoogtevrees overigens, clie kranenbouw. Ikzelf tand het 'kijken naor'al best eng!

Toeristische quiz van VTI Spijker HOOGSTRATEN - Er wordt heel wat algequizd de laatste tijd. Telkens gezellig een avondje uit. Tegelijkertijd de hersenen tjt houden. Én vaak nog een vereniging of school steunen. TLissen al die quizzen vormt de Toeristische quiz van het Vrij Technisch Instituut Spijker een origineel buitenbeentje. Verspreid over 5 rondes worden er evenzoveel interessante gebieden op onze aarde toeristisch doorgelicht. Achtereenvolgens komen België. Europa, Afrika. Azië en de 2 Amerika's aan bod. Uitermate boeiend voor al wie van reizen houdt! De quz gaat door in het zelfbedieningsrestaurant van het VTI, in de Gelmelstraat nummer 62, vanaf circa 19.45 uur. De innerlijke mens kan tegen zachte prijzen gespijsd worden met belegde broodjes en dranken allerhande. Daarnaast zijn er aardige en verrassende tomholaprijzen te winnen én is een kleine attentie voor iedere deelnemer! Eigenlijk moest je al voor 17 januari ingeschreven hebben door over te schrijven opde schoolrekening van het VTI(733-3 181371-92). met vermelding 'toer.quiz', naam van het team en het aantal deelnemers. Contactpersoon voor de quiz is Guy Mombaers (03/314.38.58, mombaers@pandora. be ). 23


HOOGSTRATEN

Pitazaak krijgt dreigbrief I-IOOGSTRA'IEN -Woensdag 12januari kreeg Elsayed Sobh - uitbater van pitazaak Amon in de Gelmeistraat - een dreigbrief in de bus. Dezelfde dag ontvingen nog drie allochtone uithaters van pitazaken in respectievelijk Berlaar, Kortrijk en leper zo'n brief. De vier brieven zijn identiek en werden allemaal in Herentals verstuurd. Onderaan de brief staat een Vlaamse Leeuw afgebeeld. De brief spreekt harde taal en eindigt met het dreigement "Pak uw biezen of steif" Omdat het naar alle waarschijnlijkheid om één en dezelf de dader gaat, werden de vier dossiers eerst in Kortrijk samengebracht. Maar ondertussen ligt het onderzoek wat pitazaak Amon betreft terug bij de lokale politie in Hoogstraten. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet meer informatie gekend.

Elsayed—ut l-Ioogstratcn beter gekend onderzi ja roepnaam Sayed - is een Nederlander met wortels in Egypte. Hij is in Nederland opgegroeid, waar hi.j ook voor maatschappelijk werker studeerde. Hij had een tijdlang een zaak in Breda. In 1997 startte hij zijn pitazaak in de Gelmelstraat. Iedereen in Hoogstraten kent Sayed als een aangename, goedlachse kerel en een harde werker. 'Ik snap echt niet waarom ik zon brief krijg," reageert hij terecht in het Nieuwsblad, "Ik heb een goede zaak, geef werk aan de mensen, ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik ben hier thuis. Waarom ik? Waarom krijg ik zon brief? Het kon niet persoonlijk bedoeld zijn. Het moet liet werk zijn van een groepje ..... In Gazet van Antwerpen lezen we dat Sayed er toch niet helemaal gerust in is: "Ik panikeer niet, maar liet

rloei to(li taai als je zoiets let's!.' Gelukkig voelt hij zich gesteund door zijn naaste buren en door de Hoogstraatse mensen. Ook in de lokale politie heeft hij veel vertrouwen. De hele zaak doet denken aan de bedreigingen die de Ledegemse bedrijfsleider Rik Renimery al enkele maanden ontvangt, omdat hij een islamitische werkneemster niet wil ontslaan. Volgens Tom Janssens, woordvoerder van het Kortrijkse parket, zijn er totnogtoe geen aanwijzingen dat er een verband is met de zaak Remmery. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat de dader er zijn inspiratie heeft gehaald. Laten we hopen dat het in Hoogstraten bij de deze éne brief blijft. En laat ons een gastvrje gemeente blijven, waar iedereen welkom is!

Mijnheer. Mevrouw Met dit sein ijven wil ik t.) laten weten dat wij \nlaniingeii wensen dat 1 1 tenigkecrt naar het land v.mwaai 0 al Uw voorvaderen oorspronkelijk atkonislig m)n. Di! is ,.iiwcl voor 1 ds voor vvv het beste t.) Wcet heel goed nat 11 viel welkom bent hicr.( nek voelt t zich teer beer en nieevier) De oorzaak van deze iaiwi)zivg kent t) wellicht ook.( Ii licht geiveg van ons gepisliteerd) van Europa ecn islanaiisc)i gebied wil ninken nimar dat zal over vii'. lik /iln Wij velen dat 11 last out gerust cii vooral laat onze kiivlereii hun vaderland "Vlaanderen"V,w1 ons is le iterde wereldooi Ing reeds enkele jaien bezig. (Die licht II nioslnns in gelig gezet) Wij laten vul niet doen dor uw laffe geioene nooIt en zullen sli'svoids niet geweld hursipa en vial Vlaanderen mvsliinvrit reaken zei liet dus, pak (1w kiezer nlsterf.

Elsaved Sobh loo/it een kopie van de drei,t,vbrief fdto 0V1)

Noodhulp voor Zuid-Oost Azië

Jeugdleider worden 9

HOOGSTRATEN - Hoogstraten heeft een redelijke traditie iri,ake solida-

GROOT-HOOGSTRATEN - Wil jij jeugdleid(st)er worden? Maar ben je

riteit met het zuiden. Ook voor de slachtoffers van de tsunami werden enkele acties georganiseerd. Verschillende gebuurten deden een gift. In andere gebuurten gingen de kinderen op 8januari Driekoningen zingen, waarbij de opbrengst geschonken werd aan de slachtoffers van de natuurramp

zelf niet aangesloten bij een jeugdvereniging? Er zijn verschillende organisaties in Vlaanderen die de basiscursus 'Animator in het jeugdwerk' en ook enkele aanvullende opleidingen inrichten. Voorwaarde is gewoonlijk dat je minstens 16 jaar bent of wordt. En natuurlijk dat je graag met kinderen of jongeren omgaat. De cursussen duren doorgaans één werkweek (van maandag tot vrijdag in een schoolvakantie) of 2 weekends.

Ook ons stadsbestuur bleef niet onbewogen bij het onnoemelijke leed en de enorme schade in Azië. Zo besliste het college op 3januari jongstleden om 5.000 euro te storten op de gezamenlijke rekening van de humanitaire organisaties Caritas International, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Rode Kruis Vlaanderen en Unicef België. Samenwerking en steun op lange termijn zijn in een noodsituatie van deze omvang meer dan ooit nodig. Daarom roept het stadsbestuur alle inwoners op solidair te zijn en te blijven. Met het vriendelijke verzoek ook zelf te storten, op het rekeningnummer 000-0000012-12. Voor giften vanaf 30 euio kan u een fiscaal attest bekomen.

24

Uiteraard leggen de verschillende organisaties andere accenten: van werken op een speelplein, begeleiding van crea-activiteiten tot vrijwilligerswerk in een jeugdhuis. Je kan best kiezen naarje interesses. Alle cursussen zijn praktijkgerichl en je beleeft er heel wat speelplezier met leeftijdsgenoten. Voor folders of meer informatie over het vormingsaanbod voor jeugdwerkers in spe kan je terecht op de jeugddienst. Daar kan je ook een aanvraag bekomen voor een vormingssubsidie ofwel een tussenkomst in de cursuskosten. (Info: de stedelijke jeugddienst. 03/314.19.52 of jeugd @hoogstraten .be


WORTEL

Witte wijk eindelijk terug beplant? \ORl'EL - Na de onistreden kaalslag die de gemeente begin 2003 hield en na de heraanleg van de voetpaden afgelopen jaar, was er midden januari opnieuw gemeentelijke activiteit te bespeuren in de witte wijk. Herinnert u het zich nog? Twee jaar geleden werden ineens alle bomen in de Pastoor Van der Voortstraat, De Pater Declercstraat en een deel van de Pater Schrijversstraat gekapt. Dit tot groot ongenoegen van enkele bewoners die hierover niet vooraf waren ingelicht. De aanpassingen waren volgens de gemeente nodig om het voetpad wat in de wijk ligt her aan te leggen. Dit gebeurde dan ook afgelopen jaar. Pas na deze heraanleg was er sprake van nieuwe beplanting. Sinds vrijdag 14januari zijn er in de Pastoor Van der Voortstraat en dc Pater Schrijversstraat ineens plantgaten opgedoken, afgezet met nadarhekken. Een goed voorteken alleszins: wie weet staan de nieuwe boompjes alweer stevig met hun wortels in de volle grond als u dit leest. Dc werken werden tegelijk uitgevoerd met de aanplanting van het pas aangelegde fietspad op Worteldorp.

*

t,

øv/

J

'}44j bezoek.çn Zi na te1èfonisde afspraak Td:03/31437.88 5a:031314.74.14 uww.veisnrissenjanssens.6e

C7)E-mad: versrnissenjatissens@portima.be

Ambiance in de keet %VORTEL - Ambiance. de titel van een toneelstuk en hopelijk ook de sfeer die toneelgroep Willen is kunnen' met het stuk wil maken. De groep koos dit jaar voor een komedie. De brochure vertelt ons het volgende: "Twee jonge meisjes verblijven in het ziekenhuis voor een plastische ingreep en een oud vrouwtje ligt op dezelfde afdeling te wachten op haar dood. Wegens bezuinigingen is er maar één verpleegster op de hele afdeling. Ze wordt in haar taken regelmatig bijgestaan door een onhandige klus jesman. Die weet meer van plastische chirurgie dan van elektriciteit of van lekkende kranen. De plastische chirurg van dienst blijkt een ware nachtmerrie te zijn. Wie wordt zijn eerste slachtoffer?"

Viii. t: Dehbv Vin (Je.viel, Ann Lcntieris, Mus De Vs, Hild Jaiiseii, Bennv (Joeiscliaickx, Ellen Van Beeck, Rik Braspenning. Niet op de foto maar wei op liet podium. Leen Christiaensen, Ilse Voet en Tanja lAi,i Loov.

De persoonlijkheid is voor de mens wat de geur is voor de bloem.

C'harles M. Schwab, Amerikaans andcnze,ne, 1862-1 939

Als je geen tijd meer hebt voor jezelf en nooit meer uit vissen kunt gaan. dan heb je succes.

.Johnnv Cas/i, Amerikaans zangel: 1932

Ingrediënten genoeg voor ware ambiance in de keet. Ii kunt gaan kijken in de parochiezaal op vrijdag 28 en zaterdag 29januari en op vrijdag 4 en zaterdagS februari, telkens om 20.00 uur. Een kaart kost ter plaatse 6 euro en in voorverkoop bij Centen in Worteldorp en in de Guld aan het Poeleinde 5 euro.

GelLik dat is ook zo'n woord. Op het moment dat je het uitspreekt heb je het al met meer.

Hugo Claus, Vlaams

5e/tij jver

1929 25


WORTEL

Dorpsraad Wortel WORTEL - Het eerste werkjaar van de nieuwe dorpsraad zit er op. Tijd voor een openbare vergadering, waar zowel gekeken werd naar de toekomst, onder andere naar die van Wortel kolonie, als naar het verleden, ofwel het voorbije jaar. Als voorafje een opvallende vaststelling: de emancipatie is nog steeds bezig in Wortel. Ze verloopt weliswaar traag, maar gelukkig gestaag. Waar er vorig jaar slechts vier dames te bespeuren vielen, telden we er deze editie maarliefst 11 op een totale opkomst van zo'n 55 mensen. De hoge opkomst lag echter voor een groot deel aan de vele misnoegde bewoners van het Poeleinde. Zij waren op post om hun beklag te doen over de heraanleg van hun straat. Vooraan in de refter van de dorpsschool De Wijsneus een overvolle tafel. Van links naar rechts voorzitter RenĂŠ Van Opstal en secretaris Guy Van Geste!. Daarnaast Burgemeester Van Ape ren, Frans Horsten, Ilse Somers en Greet Somers. Deze laatste drie waren opgetrommeld om uitleg

schappij VLM die de landbouwgronden beheert. de Afdeling Bos en Groen die de Bossen beheert de afdeling Natuur die waakt over Bootjesven en het Hoogstraatse stadsbestuur dat de gebouwen op Wortel Kolonie onder zich heeft. Wat betreft die gebouwen werd nog eens kort

t

Ilse en Greet Somers geven een /o(IicI?11)i,

mi

Je

nu Je

uitgelegd wie wat in erfpacht krijgt of heeft gekregen. Zo zijn er veertien woningen in erfpacht gegaan naar de huidige bewoners. De twee overige woningen en het voormalige Casino werden onlangs in erfpacht gegeven aan WIDAR. Ze krijgen ook een loods van de boerderij in hun beheer. Over hun toekomstplannen van WIDAR met deze panden, zoals een horecagelegenheid, kon u uitvoerig lezen in het gemeenteraadsverslag van het vorige DI-IM-nummer (237).

Greet en Ilse Somers Naast een kleine technische uitleg over de huidige nutsvoorzieningen gaf Frans Horsten verder een kort overzicht van de plannen met het voormalige boerderijcomplex. Dit krijgt in zijn geheel een educatieve functie. Een deel ervan gaat naar Natuurpunt, die er naast een lokaal van jongerenafdeling JNM ook het Jan Spannenburg museum in zal onderbrengen. Vervolgens gaf hij het woord aan Ilse en Greet Somers, tot voor kort bekend onder de vage naam 'gezusters'. Zij hebben het andere deel van de vroegere boerderij in erfpacht gekregen en stelden hun project voor. Ze willen een kinderboerderij maken met mogelijkheid voor bosklassen. Het concept wat de zussen voor ogen hebben biedt ook accommodatie aan klassen die tijdens het schooljaar op bosklassen komen. Ze kunnen er kennis maken met, en actief deelnemen aan het boerderijgebeuren. Het doel is dus niet om een volledig functionerende en zelfbedruipende boerderij te runnen. Wel willen Ilse en Greet Somers de kinderen het een en ander leren over alle dagdagelijkse deelaspecten van een boerderil. Zo kunnen ze er leren dat melk uit een koe komt i.p.v uit een karton en dat wol gemaakt wordt van schapenvacht. Tijdens de vakanties kunnen er kindervakanties worden georganiseerd met hetzelfde doel. De zussen hebben ook de ambitie om nauw samen te werken met de andere deelnemers van het complex, met name Natuurpunt en WIDAR. Frans Horsten besloot de uiteenzetting van deze projecten []]Cl lofbetuigingen voor het hele pro-

te geven over de herbestemming van Wortel Kolonie. Leo Sprangers zorgde voor de logistieke ondersteuning. In de zaal zat op de eerste rij het voltallige schepencollege. Ook wijkagent Guy Aerts en Wortels Gemeenteraadslid Leen Vermeersch zaten in het publiek.

Wortel Kolonie: stand van zaken Frans Horsten gaf om te beginnen een uiteenzetting over de Kolonie. Eerst schetste hij de korte geschiedenis van het domein sinds de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993. Een overzicht van de acties die waren ondernomen om het behoud van het domein te garanderen, zoals de inzet van VZW het Convent en de Mars op Wortel Kolonie. Tot de definitieve bescherming van het gebied in 1999 en de huidige situatie. Dit alles werd helder uitgelegd aan de hand van geprojecteerde foto's en schema's. Zoals een schema van het huidige beheer, bestaande uit de volgende partners. De Vlaamse Landbouwmaat26

Een duidelijk r'erbodsbord en de garantie van burgmeester en tvijkagent dat men toch gerust met de auto tot aan het kerkhof en Bootjesven mag rijden. Van regenstrijdigheid gespi'o ken.


WORTEL

In deze vleugel van de voormalige brierdertj van 14'ortel-kolonie zuilen jongeren verblijven die er kennis maken niet dieren én met natuur in het algemeen. Greet en live Somers restaure ren de gigantisch grote boerderij en starten er een natuureducatief project.

De vervallen stallen achteraan worden gedeeltelijk af'ebroken en maken plaats voor een rietveld, dat moet instaan voor de waterzuivering van het geheel.

Onmiddellijk na deze uitleg kwam er reactie vanuit de zaal, met een vraag over de houten barelen die geplaatst werden, zoals aan het begin van de Torendreet. Er heerst namelijk al geruime tijd groot ongenoegen hij verschillende Wortelnaren over deze hindernissen. Begin vorig jaar werd zelf een hareel aan diggelen geslagen. De bovenvermelde bareel, aan het begin van de Torendreef. ZOLI blijven staan, net als de twee barelen die de zijdreven afsluiten ter hoogte van de boerderij. Hoewel de verkeersborden het er anders vermelden, kan men op die plek wel degelijk met de auto of met een rijtuig tot aan het kerkhof of Bootjesven rijden. Deze garantie gaf de burgemeester persoonlijk als besluit van een lange uiteenzetting als antwoord op de vraag. De verbodsborden zouden binnenkort verdwijnen.

ject. Het gaat ten slotte om een groot project wat met verschillende deelnemers, allen overigens louter privé-initiatieven, toch als een geheel gepresenteerd kan worden.

Bareel of geen bareel Tot slot van het eerste deel van de openbare vergadering gaf Frans Horsten nog een korte uitleg over de verkeerssituatie van Wortel Kolonie. Over het onderhoud van de wegen werd gezegd dat de infrastructuur momenteel over een stukje niemandsland is. De vroegere situatie was natuurlijk ideaal, aangezien de Kolonie met de landlopers over goedkope werkkrachten beschikte voor het dagelijks onderhoud van het domein. Om de verwildering van de wegen tegen te gaan heeft Bos en Groen nu de opdracht gekregen een beheersplan op te stellen voor het hele domein. Zo worden o.a. op termijn alle hagen rondom de huizen en de boerderij hersteld. Een deel van dit plan wordt gesubsidieerd, de overige kosten worden verdeeld over de verschillende partners.

Prioriteitenlijst 2004 Na de pauze ging voorzitter René Van Opstal over tot een stand van zaken van de prioriteitenlijst van 2004. Over de heraanleg van twee kruispunten was men kort. Voor het kruispunt van de Sint-

Jansstraat met de Grote Plaats was geen krediet voorzien in de begroting. De heraanleg van het kruispunt Langenherg. Grote Plaats en Rooimans is inmiddels voltooid. Over het inhaalverhod en het markeren van een doorlopende witte lijn in Worteldorp ontstond even discussie tussen dorpsraadsecretaris Guy Van Gestel en liet schepencollege. Dit had na de pauze van plaats gewisseld met Frans Horsten en Ilse en Greet Somers. Volgens de dorpsraad was dit voorstel van een doorlopende witte lijn een van de eerste beslissingen die de raad begin vorig jaar doorspeelde aan de l-loogstraatse verkeersraad. Volgens burgemeester en schepenen was daar in de verkeersraad niks over gezegd. Wijkagent Guy Aerts bracht uiteindelijk helderheid. Er is wel degelijk een nieuw ontwerp van de verkeerssituatie opgestuurd naar het Vlaamse Gewest, die deze weg beheert. Zij schilderen echter om de twee jaar. en vorig jaar kwam Worteldorp nog aan de 'schilder'heurt. De schepenen stelden voor om vooral een inhaalverhod

IarccnAF1

l.Aw Besf kec.ize voor Iec.tke en foffe fofo ' s

1

ttw foto ' s

fc1ewo rki

v

eicte

T-'vof. Lt'0

P ct LLile [)ewevkioc J oIl 1 rtr

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13

service

t,iI'o.'tskvnt.hc

Lindenlaan 14 2340 Beersc Tel.: 014/61.35.37 27


WORTEL te verordonneren. Dit zou een overzichtelijkere verkeerssituatie creëren. Over een snelheidsbeperking van 70 km/u tussen Wortel en Hoogstraten werd meegedeeld dat dit in het mobiliteitsplan is opgenomen en waarschijnlijk zonder problemen wordt goedgekeurd. Over het laatste punt van de lijst, de verharding van het pleintje achter de parochiezaal, meldde het college dat dit ondertussen is uitgevoerd. Wat betreft de begroting kon schepen Peerlinck kort zijn: naast de aankoop van Wortel Kolonie stonden enkel het ontwerp voor rioleringswerken in de Zandstraat en een nieuwe verwarmingsketel voor de lagere school in de begroting.

Het Poeleinde mort Vervolgens kwamen de vragen van de aanwezige Wortelnaren aan bod. Een eerste vraag ging nogmaals over de Kolonie. Men stelde de verloedering van Bootjesven aan de kaak. Het schepencollege gaf als antwoord dat zij een ontwerpplan voor herstel van het ven van Bos en

Sint/s de heraanleg deze zonier Is dii al het tweede paaltje dat werd o,nvergereden. De heistellinç' gebeurt opi'allend s,iel.

Prioriteitenlijst 2005 Het college en de dorpsraad stelden als prioriteiten voor het nieuwe jaar twee zaken voor. Ten eerste de toegankelijkheid van de overheidsgebouwen en dorpsinfrastrLictuor voor rolstoelpatiënten. Dit wordt grondig onderzocht. Ten tweede kwam schepen Van Ammel namens een 'anoniem' iemand met de vraag om een voetpad aan te leggen op de Grote Plaats. Wegens het vele en te snelle verkeer zou dat geen overbodige luxe zijn.

De onst reden kasseistroken op het Poeleinde. Tussen het weggetje naar het voetbalveld en het kapelletje liggen er maar liefst acht. Aanleiding genoeg tot geluidsoterlast en nachtlawaai.

Tot slot volgden nog enkele vragen vanuit het publiek. Belangrijkste vraag was, hoe het zit met de bouwmogelijkheden in de nabije toekomst. Hierop maakte het college bekend dat er voor dii jaar in de Moerklokstraat een uitbreiding gepland is voor vier woningen en in de Kleine Plaats een inplanting van zes nieuwe huizen. De helft van beide verkavelingen is sociaal, waarbij de voorkeur gaat naar Hoogstraatse en liefst Wortelse jonge mensen.

groen afwachten. Een tweede vraag ging over de slecht werkende verlichting in de Zandstraat. Men suggereerde om dit probleem samen met de rioleringwerken aan te pakken. Maar omdat deze laatste plannen al jarenlang bestaan en nog steeds niet werden uitgevoerd, kon men niks beloven voor de korte toekomst.

Voorzitter René Van Opstal besloot de vergadering om tien uur met een iuchtige afsluiter. Hij blij was met de grote opkomst. En hij hoopte, hoewel hij wenst dat de problemen op het Poeleinde snel worden opgelost, op de volgende openbare vergadering een even groot aantal Wortelnaren te zien.

Ten derde kwam de heraanleg van het Poeleinde aan bod. Met name de inplanting van snelheidremmende kasseistroken zorgde voor hevig ongenoegen. Niet enkel zorgen ze voor veel geluidsoverlast. vooral 's nachts, ook schieten ze hun beoogde doel volledig voorbij, zo klaagden de ruim aanwezige Poeleinders. Schepen Jos Martens antwoordde dat het te snel rijden over de kasseien vooral zou gebeuren door het bestemmingsverkeer,, m.a.w de bewoners zelf. Er wer den vervolgens door verschillende aanwezigen verschillende oplossingen voorgesteld: van het

28

weghalen van de kasseistroken tot het vervangen door andere verkeersremmende materialen. Een laatste vraag ging over het pleintje achter de parochiezaal, namelijk over wie verantwoordelijk is bij ongevallen. Hoewel de kerkfabriek eigenaar is, heeft de gemeente, die het pleintje onder meer voor de jeugd opknapte, de verantwoordelijkheid. Gevraagd werd om dit duidelijk uit te hangen aan het plein.

VAN HUFFEL VASTGOED / VA !/#/ H U F FEL

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuflelvastgoed.com

185


MEER

Nieuws van de Dorpsraad i\IEER - Lo'n 50-ta1 heickcrs, inelusiel liet bijna voltallig schepencollege verzamelden op 4 januari voor de Meerse dorspraad. Daar konden de aanwezigen volgende balans opmaken. Er gebeurde in Meer het afgelopen jaar ontzettend veel, zoveel dat het moeilijk is om allemaal op de voet te volgen en op te noemen. De omgeving van de E- 19 spant wel de kroon. De HST-werkzaamheden op kop schieten al flink op. De windmolens, waarvan vorig jaar sprake zijn nu defi nitief een feit aan 1-loogeind. De Terbeeksestraat, al jarenlang een doorn in liet oog van menigeen, is nu eindelijk heraangelegd met fietspad incluis. Ook de RAMP voor de jeugdige skateboarder is op komst. Het skateplein is een feit en moet nu nog ingericht worden. De nieuwe kleuterschool, waarvan reeds enkelejaren sprake is in volle opbouw. Ook komend jaar staat er nog heel wat te gebeuren. De dorpsraad ziet haar bezorgdheid ten eerste bij de verkeersafloop rondom de nieuwe school. Nu de kleuterschool naast de lagere school komt te liggen zal het aan- en afrijden van het autoverkeer de schoolomgeving in een verkeerschaos dumpen. Een ontsluitingsweggetje voor fietsers langs achter lijkt niet haalbaar. Een fietspad markeren in liet voorste stuk van de Terbeeksestraat wel. t-let verkeersplan wordt dit voorjaar pas opgemaakt. Als de kleLiterschool nu eenmaal zal verhuizen uit de geklasseerde omgeving van liet klooster,

zal lii ervoor een iiie ii we beste mmme 1 fl1 meten gezocht worden. De parochie heeft, volgens liet schepencollege. de beste bedoelingen. Zo zouden de chirolokalen kunnen blijven in de vrijgekomen kleuterklassen en zal er een project uitgewerkt worden dat op maat is voor Meerse mensen. Zowel op gebied van sociaal wonen als het gebruik van het bos voor dorpsactiviteiten. Wonen in eigen dorp zal steeds moeilijker worden. t-let struktuurplan voorziet vooral uitbreiding in Hoogstraten. Maar daar lijkt liet aanbod te gaan groeien en vooral de sociale woningbouw zou in de lift zitten zodat wonen in eigen streek mogelijk blijft. Ook de wijkagent mag even zijn zegje doen en de inbraakcijfers toelichten. Deze situeren zich tussen 10 en 15 inbraken de laatste jaren zonder toe- of afname. In heel Hoogstraten daalt het aantal inbraken flink. Er worden nog heel wat diverse zaken behandeld zoals liet opruimen van de bladeren in de John Lijsenstraat, hagen op Hoogeind die tot gevaarlijke situaties leiden, de veiligheid van speeltuigen in de Donckakker, enz. Omstreeks halfelf was de vergadering afgelopen en de Merenaren en schepencollege konden huiswaarts keren met het gevoel dat er toch heel wat nuttige informatie is uitgewisseld. (ma)

ML IeR - Op (le open m'ergaderiiig mam dc iloipsraad ii'a/vit :0 ' / i 50 bezoekers aanwezig en een bijna voltallig ,rciiepencollege. Een zeer interessante uiteenzetting werd gegeven door de mensen i'a/i vzw E,f oed Hoogstraten over oude voelwegen. De dorpsraad had daar wel ore#i naar want als er hierof daar nog een fiets- of voetpaadje voor cle zwakke weggebruiker kan komen, is dit alleen maar toe te juichen. De sprekers Gast Laurijssen en Drie.v Horsten van Erfjoed Hoogstraten werden na afloop met een wamili applaus bedankt. (ina)

De kapitein die zeilt zonder doel klaagt voortdurend dat de wind uit de verkeerde hoek komt. Seneca. Romeins filosoof 5 vC-65 uC

Met Sinte-Rosalia naar Leuven MEER - De nationale tinalcwedstrmjd voor orkesten van de overkoepelende muziekfederatie Vlamo, is het zwaartepunt van de activiteiten van Brassband Sinte-Rosalia deze niaand. Het concours wordt zaterdag 26 februari georganiseerd in de grote concertzaal van het Lemmensinstiwilt in Leuven. Sinte-Rosaliatreedt eraan om 14 ii. Dirigent Bart Van Ossel is erg optimistisch, na de glansrijke prestatie van zijn muzikanten in de provinciale finale in Hoogstraten. 1-let reglement schrijft voor dat hetzelfde programma dient uitgevoerd te worden als tijdens die finale. Dat betekent dat Sinte-Rosalia de volgende werken zal brengen: Junior's Choice van Peter Riedeniann, Five Continents van Kees Vlak. Monkeys and Ape van Kees Vlak en Puppet on a String van B Martin en P Coulter. Er wordt een bus ingelegd vanuit Meeren er is nog plaats voor supporters. Het vertrek is om 10 u. aan zaal Voor Kunst en Volk, de terugkeer wordt voorzien voor omstreeks 19.30 u. Voor â‚Ź 7 kunt u meerijden. Inschrijven doet u hij de secretaris. Jos Brosens, Frankenberg 8 A2. te!. 033159079.

Wie wordt de nieuwe quizkampioen? MEER - Op miie vraag krijgen we een definitief antwoord op zaterdag 29 januari vanaf 19 uur stipt in de zwal Voor Kunst en Volk. Daar vindt immers dejaarlijkse dorpsquiz plaats. die ditjaar wordt georganiseerd door toneelkring 't Heidebloempje. De quiz is traditiegetrouw ludiek opgevat, met een aantal vertrouwde rondes naast enkele nieuwigheden. Uiteraard zal het toneelthema niet ontbreken en vooral in de Rode Draad zal dat nierkbaar zijn. Meer verklappen over de quiz zou spijtig zijn, want het is juist de verrassing die elkjaar voor de mooiste momenten zorgt. In totaal nemen dertien verenigingen deel: KWB - KAV - KVLV - Landelijke Gilde - KFC Meer - St.Jorisgilde - Turnkring Vrij en Lenig - Chiro Meisjes - Chiro Jongens St.Amhrosiusgilde vzw Mussenakker - Brassband Ste.Rosal ia - De Poepieboys. Zij zullen sportief strijden voor de eer om volgend jaar zelfde quiz te mogen organiseren. In de volgende editie van De Hoogstraatse Maand lees je hoe het afgelopen is. Ondertussen zijn ook de repetities begonnen voor "Vast in de kast!", de geheel eigen productie van de Toneelkring en de Brassband. Nog even meegeven dat de kaartverkoop hiervoor start op dinsdag 1 maart en de opvoeringsdata zijn vrijdag II. zaterdag 12. vrijdag 18 en zaterdag 19 maart. Ook hierover krijg je volgende keer meer te lezen.

Denken: het spreken van cle ziel niet zichzelf. Plato, Grieks mm'ij .geel: 427 vC-347 m'C

29


MEER

Zwemkampioenschappen

MEER - Een flinke ploeg :u'c,nmcrs run 'over de grens'' neemt jaarlijks deel aan de clubkainpioenschappen van zwemvereniging de Wildert in Zundert. Eind december was het weer zover. Iedereen die bij de club is aangesloten en tijdens het hele jaar de zwemsporr beoetent, is eigenlijk wel eens benieuwd naar zijn eigen prestaties. Er werden wel geen wereldrecords gevestigd maar wel een heleboel persoonlijke records. En dat geeft ook heel wat voldoening. (ma)

pijten Vloerbedekking 1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, laminaat, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Vakkundig interieur- en kleuradvies door onze binnenhuisarchitecte maken een bezoek méér dan waard!

1

40000 V A#IV

-

sluis_

woondecoratie

Kapeistraat 6 • Baarle-Hertog • Tel. 014 - 69 90 02 www.vandersluis.be' maandag gesloten 30

215


MEER

Antiek- en vlooienmarkt MEER - Ook dit voorjaar (irgamseert de fanfare De Eendracht' een antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze doorgaan in de parochiezaal aan de Donckstraat op zaterdag 9 en zondag 10 april. Voor het ophalen van materialen kan u nu reeds contact opnemen met één van de volgende personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4. tel. 03/315.77.76. Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12, Louis Sterkens, John Lijsenstraat4l.tel. 03/315.00.96 of Jos Jansen, Meerseweg 177a. te!. 03/314.63.08. Zij zullen graag bij u langskomen voor het ophalen van de materialen. Fanfare 'De Eendracht' is u dankbaar voor elke bijdrage. Ook muzikaal zal de fanfare de volgende weken niet stilzitten: op zondag 6 februari verzorgt de fanfare een concert tijdens de muziekfeesten van 'De Harmonicavrienden' in Arendonk en op zondag 6 maart worden de muzikanten verwacht in Sint-Jozef Rijkevorsel voor een concert hij Brassband (Ton dor. (inn)

Zingen bij mijnheer Pastoor

MEER - Ei' wordt pastoor (inn)

TUIt

¶J. T 1'

T

Bedrijfskleding Promotiekleding Textieldrukwerk Bord uurwerk Relatiegeschenken

deur lol (leur gegaan, ook hij mijn/teer

Pannenkoeken voor de zangers

iEER— Zungci.s lininlr;i lui/t hijd stam! lmiu lpeiimmuiilcrumis. l)ie trakteren op wafris en centjes. (ma)

E&S Design bvba Hinnenboomstraat 1 bi 2320 Hoogstraten

tel 0032 3 314 95 57 infoes-design.be www.es-design.be

ii


MEER

GOUD IN MEER Gust Adams en Toke Lochten Dankzij een paard Op 29 december 1954 huwden Gust Adams en Toke Lochten. 50 jaar later, op dag af, blikten zij samen terug op deze tijd en zagen dat het goed was. Als we nu nog een tijd gezond en wel bij elkaar mogen blijven zijn we dik tevreden zegt Gust Een speciale reden om 29 december te kiezen als huwelijksdatum was er niet. Alhoewel er in deze tijd van het jaar minder werk op een boerderij is dan anders. Zelden was het weer zo goed ïI in 1 iS-t. Iets koud, geen sneeuw en ook de zon kwam er een schitterende huwelijksdag van malKcn. Vroeger moesten de jongens echt op pad om een lief te vinden. Uitgaan zoals nu kenden zij niet. Met drie kameraden trok Gust naar Meerle, zogezegd om een paard te gaan kopen. In het begin geloofde de vader van Toke dit verhaal. Hij haalde zelfs het paard uit de stal en liet het opdraven. Toen Toke echter ook buitenkwam bleek de belangstelling voor het paard totaal verdwenen. Met voorbedachten rade kwamen de liefdespijlen van Gust in het hart van Toke terecht. De vader zette het paard op stal en trok enigszins misnoegd zelf ook naar binnen. De liefde was gewekt tussen de twee jonge mensen. Toen kwam het moment dat Gust naar het leger moest, toen nog voor 18 maanden. Al vlug werd hij naar Siegen, Duitsland, gestuurd. Intussen had Toke reeds brieven geschreven naar "haar" soldaat. Zij ging hem zelfs in Duitsland opzoeken. GList brak tijdens de legerdienst zijn bil, kwam in het ziekenhuis in Soest terecht. Daar besliste de dokters dat Gust naar België moest om geopereerd te worden. Het vervoer gebeurde per vliegtuig. Alleen vloog dat ding maar éénmaal per week, elke donderdag. De eerstvolgende vlucht kon niet vertrekken wegens zeer slechte weersomstandigheden. Zo duurde het twee weken voordat Gust in België geopereerd kon worden. Later zou Gust nooit meer in een vliegtuig stappen. Dat zijn ene been iets korter is dan het andere is nog een gevolg \ nn deze gebeurtenis. Er was maar één voordeel aan deze tegenLe Gust mocht vroeger afzwaaien Eens thuis ke Je de liefde tussen Gust en Toke geen grenzen neer. Het was duidelijk dat een huwelijk niet zou uitblijven. Twee zonen werden er geboren. Eddy is momenteel nog ongehuwd. Zoon Jan huwde en zorgde voor twee kleinkinderen. Gust en Toke boerden op de ouderlijke boerderij van Gust. Hij hield allerlei dieren en deed daar wat tuinbouw bij. Later schakelde het bedrijf volledig over naar tuinbouw. Om cle oogst wat te spreiden teelde Jan en Toke allerlei gewassen. Ondermeer aardbeien, augurken, frambozen. Toke plukte graag augurken, daarin was ze zeer bedreven. Jan moest daar niets van weten. dat lange krom staan was aan hein niet besteed. Hij kroop liever op zijn knieën om aardbeien te plukken. 32

Vooruitstrevend als ze waren boiio den Liii en Toke, na verloop van tijd, een serre. Een zware investering die zeker de moeite loonde. Ook daar was het plukken van aardbeien nog op de knieën, soms in zeer warme omstandigheden. Jan en Toke werkten al die jaren hard voor een mooi gezin. Zoon Eddy vindt zijn weg wel al zal dat niet zijn op het ouderlijke bedrijf. Zoon Jan nam dit over en bouwde er in het begin van de jaren 90cr een nieuwe serre. Nu moetje niet meer op uw knieën zitten om aardbeien te plukken.

GLISt en Tuke hadden een niet altijd even gemakkelijk leven. Ook de gezondheid speelde hen weleens parten. De kinderen vonden dat het 50-jarig huwelijksfeest niet zonder meer voorbij mocht gaan. Zij organiseerden een heuglijke dag voor hun ouders. Voor henzelf hoefde het misschien wel niet zozeer maar dankbaar als ze is spraken de lichtjes in de ogen van Toke tijdens dit gesprek boekdelen.

Nu dat het allemaal niet meer moet, genieten Jan en Toke van het dagelijkse leven. Samen op TV 1 naar Thuis kijken is een geliefkoosde bezigheid. Ook de zevende dag willen ze niet missen. Als het enigszins goed weer is houdt Gust ervan om een fletstochtje te maken. Voor een tripje van 30 —40 kilometers draait hij zijn hand niet om. Toke kan het meest genieten van haar zetel dicht bij de gezellige warmte van de kachel.

Gust en Toke waren op 29 december 2004 50 jaar gehuwd. De viering met allen die zij lief hebben vond plaats op zaterdag 15 januari 2005. Alle betrokkenen samen maakten er voor hen een overgetelijke dag van welke begon met een dankviering in de kerk. We zijn tevreden, besloot Gust dit gesprek, en als we nu in gezondheid nog wat samen mogen blijven, wat kan een mens zich dan nog ineer wei se iii

Op cle weg tussen de huizen van vrienden groeit geen gras. Noors spivektt'oord


MEERSEL -DREEF

Geslaagde kerstvieringen in de paterskerk

1

NIEERSEL-DREEF - De kerstperiode is ss eer voorbij. De kerk 'van de paters Kapueijnen werd in deze periode druk bezocht. De middernachtmis niet kerstavond, opgeluisterd door het Mariazangkoor, de kinderviering met kerstmis, de hoogmis niet tweede kerstdag, opgeluisterd door onze fanfare, het waren weer stuk voor stuk geslaagde, sfeervolle vieringen. Meer dan duizend mensen genoten mee. Een pluim voor de deelnemende verenigingen en voor onze kapelaan pater Luk en de andere paters.

WWA WEEW r

HOOGSTRATEN ALLE MERKEN 1l[ WE T

NWE

ONDERDELEN 1

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalaaracte.be

., t, ,kt,'u,'u' liiil.. i'. l) Jor,<„de de l..iid un 'i,„ voor ccii 01, dervierin ie, i Iwd veer een mooie k es ii ierin in elkiu iv gestoken me! zzang iii!! de 1-1wl CiSeLwnse tonnel jes en /,eeieidende inu:ieh o.I. Y. John Sprenk is. Al de kinderen vierden mee, van v iOï 0/' Lie mat, als :c in 'e rç. hij het awi bren ven i all de gaven, hij her t -oorie:en van de t'ebeden en:. 1/ier lui t I iu,,h'uIoor In otIue. -

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad

4%

k

21 Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Na de kinderu'iering kon je nog eten na/)rateui op liet kerkplein. Met een gloeiwijntje of warme chocolademelk in de hand en een vleugje kersrmuziek op de achtergrond, gebracht door de jeugd/anfare, was het er goed loeien. Een moment omje dorpsgenoten eens tegen liet lijf te lopen en de laatste nieluuu't/es

iii! Ie 0155e/el!.

Vergissingen zijn de poorten naar utntdek kinve Jwnc'v Jovce, Iers schrijteu; 1882-1941

11.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/3 15 7566

189

33


MEERSEL-DREEF

Kerstreceptie 2004 MEERSEL-DREEF - Na cle hoogmis van 2 kerstdag, opgeluisterd door de fanfare "Voor Eer en Deugd", werden al de besturen van de verschillende verenigingen van Meersel-Dreef, uitgenodigd op een receptie. Aangeboden door pater Luk onze kapelaan en het parochieteam. Op de receptie bedankte vrz. Jos Huybrechts de aanwezige bestuursleden van harte voor hun inzet voor de verenigingen en de parochie. Pater Luk deed een oproep om eens na te denken over de toekomst van het klooster van Meersel-Dreef. Momenteel zijn de paters nog met 7 medebroeders, twee van hen zijn rond de zeventig, de andere zes rond de 75. Wat zal de toekonist brengen? Over tien jaar zijn ze allen, als ze geluk van leven hebben. meer dan 80 jaar. De paters Kapucijnen sloten de laatste 10 jaren al verschillende kloosters. Een zestal kloosters werden er verkocht of staan te koop of worden nog maar voor een klein deel bewoond. Het klooster van Meersel-Dreef, vormt met de kerk, het park, de speeltuin en de zaal "Bij de Paters" een uniek geheel en het centrum van Meersel-Dreef. Een centrum van bedevaarten en toerisme, verenigingsleven en pastoraal werk. Hoe kan dit alles bewaard blijven voor de toekomst? Pater Luk zelf droomt van een museum over de geschiedenis van de Kapucijnen en hun betekenis voor de mensen en hun omgeving. Graag zou hij dit inrichten in de nog te restaureren Boerenschuur, het oudste gedeelte van het klooster, om dan eventueel later uit te breiden naar het klooster zelf. Pater Luk beseft dat het vijf voor twaalf is en wil daarom met de mensen van Meersel-Dreef een werkgroep oprichten om één en ander uit te werken. ideeën uit te wisselen en de toekomst voor te bereiden. Een doordenker naar de tockomt Aan ii en ons het antwoord! (Ii)

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 ' Ford concessiehouder personen- en hedrijfswagens * Tweedehandswagens Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' wt't.izgeuclen.s.be

188

Geluk is als een vlinder: wanneer je hem tracht te grijpen blijft hij altijd net buiten je bereik: maar wanneer je rustig blijft zitten komt hij misschien op je hand zitten,

_

4.

'n;wgw

7

Narhaniel 1Jan 'tllorne. A nierikaans schrijve,; 1804-1864

Ul

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. Pater Luk spreekt Lie afgevaardigden van de verenigingen toe en doet er geen doekjes om. Welke toekomst wacht er het klooster, het Mariapark, de parochie? Verdwijnen zal het niet want één en ander st'erd geklasseerd. Hoe kunnen we de toekomst veilig stellen, vraagt pater Luk :ich af? Wic' c/eiiki er mce?

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98 16

Mariazangkoor bestaat 35-jaar MEERSEL-DREEF - Het Mariazaiigkoor werd op 5 maart 1969, meer dan 35 jaar geleden, opgericht in de schoot van de E.K.-Moecler bond. Daarover kon u in een vorig nummer al lezen. Op zondag 2januari werd dit feit herdacht met een eucharistieviering in de kerk. Het koor zong "Der Deutsche Messe" van Schubert. Na de inis was er een receptie Voor de koorleden in de refter van de paters. Pater Jan van Boxel, sprak als gardiaan, een dankwoord uit voor de vele verdiensten van het koor. Al de leden die meer dan 25 of 35 jaar lid zijn, werden in de bloemen gezet. Het koor bestond oorspronkelijk alleen uit vrouwen maar later konden ook mannen zich aansluiten. Nieuwe leden zijn overigens altijd van harte welkom. (tv) Het 'Mariazangkoor' bestaat cbi jaar 35-jan,: mee leden TIie;'esia .S'nijdei:v en Aiiiia l5iii Boxel waren er al vanaf het begin bij, ze wei-den samen met de leden die meer dan 25-jaar lid zijn in de bloemen gezet. 34


MEERSEL-DREEF MEERSEL-DREEF - De kerstboomverhranding kende op vrijdag 14januari zijn 10` editie. En het werd meteen de drukst bezochte. Om 1 9u vertrok de fakkeltocht met de fanfare op kop. richting Markweg. Een hele sliert mensen groot en klein met fakkels in de hand, volgden de fanfare zoals in het sprookje van de rattenvanger van 1-lamelen. Een groot vuur werd aangestoken en dit was het startschot van een leuke avond vol met playhackoptredens en muziek van John Sprenkels en co. Huub Hangop, zanger-entertainer en sinds vorig jaar Meersel-Drevenier, verzorgde mee de presentatie. Iedereen en alleman deed dit overigens geheel gratis. De opbrengsten van deze kersthoomverhranding gingen volledig naar het goede doel. Koen Buts van de Dreefse Middenstand, de organisators van deze avond, kwam in contact met Marieke Lammers en Pascale Lacooij. Zij werkten een tijdje in Sri Lanka in een tehuis voor kinderen met een lichamelijke en verstandelijke handicap. Door de recente vloedgolf is een groot gedeelte van de inboedel onbrtukbaar geworden. Met onder andere de opbrengst van deze kerstboomvcrbranding gaan ze persoonlijk ginderhulp bieden. Het geld was dan ook goed besteed. Meer informatie over dit project kunt u vinden op het internet op de website www.12rithipura2002.com Het is de laatste keer dat de middenstand dit feest organiseert, nu ook mede-initiatiefnemer Koen Buts ditjaar stopt als zelfstandige. zien de anderen het niet meer zitten. Maarer wordt al gewerkt aan opvolging door een plaatselijke vereniging, waardoor we zeker mogen zijn dat één en ander zal blijven bestaan. De formule is nog verre van versleten...

Kerstboomviering Jode keer, beste keer maar niet de laatste keer

Koen Buts en Con,îs Van Bei ke! uteihwoh gen miatnens de /oidtle/isto/Id alt'tt,i ccii cheque van 750 euro, opbrengst van de ker.stboomnverbranding, aan een aft5'evaanligde van het kindertehuis in Sri Lanka. De opbrengst zou later groter blijken te zijii, dit door de grote toeloop, hoeveel was nog niet precies geweten maar in ieder getal meer dan 1.000 euro.

Fanfare "Voor Eer en Deugd" sluit jubileumjaar af en kiest een nieuwe voorzitter...

Rien Aerts kreeg uit handen van de nieuwe voorzitter Bert Damen een ingekaderde

t z ' ii eerste speedi als nieuwe t;oorzitte/; zijn voorganger t oor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan. Als dank kreeg Toon een bugel in glaswerk en mag hij eens

groepsJoto van de Jan are. Deze werd gemaakt ter gelegenheid van het jubileumnjaam; ze werd direct opgehangen in haar taverne "Bijde Paters ", waardefanftire thuis is. Dat ze zich daar thuis voelen heeft veel ie imiaken met Rien haar goede aanpak. Het jubileumjaar had zonder haar medewerking niet zo vlot van stapel gelopen, daarvoor werd ze

goed gaan eten met z 'n vriendin.

in de bloemen gezet. Merci Rien!

Na 20 jaar bestuurslid te zijn geweest van denfare fti ''Voor Eer en Deugd'', nam Toon Verleve afscheid als voorzitter van de vereniging. Zijn opvolgerBert Damen bedankt

MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 8 januari sloot de fanfare "Voor Eer en Deugd" definitief haar jubileumjaar af met een feestje voor de leden. Dit om de leden en aanhang te danken voor hun inzet bij de jubileumactiviteiten die samen met de gewone agenda, zorgden voor een druk jaar. Tegelijk werd Toon Verleye gehuldigd voor z'n 20-jaar inzet als bestuurslid. Bijna heel die periode was hij secretaris-penningmeester en de laatste negen jaar voorzitter. Het bestuur koos begin januari een nieuwe voorzitter en dit werd Bert Darnen. Geen onbekende in de fanfare want hij was voordien al verschillende jaren secretaris en nog vroeger penningmeester. Ronald Bastiaansen wordt ondertussen klaargestoomd als secretaris, een duobaan met Marlène Kox. Ook de moeder van de fanfare, Rien Aerts, uithaatster van "Bij de Paters" de thuishaven van de fanfare, werd in de bloemen gezet. Met de woorden: 'Een moeder moet een foto van haar kinderen in huis hebben", kreeg ze van Bert een grote ingekaderde groepsfoto van de fanfare. Aan het begin van de avond werd er een overzichtspresentatie getoond van de gemaakte films en foto's tijdens het jubileumjaar, onder andere gemaakt door Marcel Oninckx. Daarna werd er nog een ferme lap op gegeven en werd het jubileumjaar definitief begraven. Het was goed geweest. nu kan de fanfare zich weer richten op het nieuwe werk jaar met de nodige activiteiten. Zoals de Bingoavond voor de steunende leden op zaterdag 29januari. Het belooft spannend te worden zeker met een DVD-recorder als hoofdprijs. Aanvang 20u. Alle steunende leden zijn van harte welkom in de zaal "Bij de Paters"! (It') 35


MEERSEL-DREEF

Kerstfeest in de school

Carnaval Galder, Strijbeek, MeerselDreef 2005 1 4

Ei

1,1 -

t

h

'

N'*

Op woensdag 22 december, was groot en klein we/kooi 0/) hei kersrjesi van onze lagere school "'t Dre efke ". Met een kerstmarkt, allerlei loneeltjes, accordeonmuziek, de jeugdfanfrire en een droogje en een natie, was de sfer optimaal. Iedereen zette z 'n beste beentje voor! (tv)

fH (.)

Liefst de, -t,en nummers werden er geplas'backt en bil/na allemaal met de nodige zwier en durf Een goede leerschool voor het jonge grut. Philine van der Aalst werd uiteindelijk de winnares met haar vertolking van liet nummer Anouk. Maar eigenlijk mochten ze er allemaal zijn! Geniet van het leven. Het is immers géén repetitie.

TTI?,- T :7. -

George Bernard S/inn, Brijs toneelsc/irijrei: 1856- / 950 Wijze mensen hebben geen advies nodig: dwazen willen er geen

Beu/amin Frank/in, Amerikaans schrijver en diplooiaai, 1706-1790 Grote geesten hebben doelen: kleine geesten hebben wensen.

VVashin glon Iri'jng, Amerikaans .s cli riji'em: 1783-1859 36

MEERSEL-DREEF - Onder het motto Alles Meej Maote" staken de verenigde carnavalsverenigingen van Meersel-Dreef. Galder en Strijbeek weer een heel programma in elkaar waar de echte carnavaisliefhebber z'n vingers zal bij aflikken. We zullen het eens overlopen: - donderdag 3 februari, Bouwersbal bij het Wapen van Nieuw-Ginneken (Galder) niet driveiii "Show Dance". Aanvang 20u en dan kunt u ook de volgnummers voor de optocht afhalen. - vrijdag 4 februari, Bouwersbal in café OudStrijbeek (Strijbeek), met disco "Fire" om 2 lu. Deze avond wordt er een tip van de sluier opgelicht. er zullen enkele foto's te zien zijn van de bouwsels. - Tegelijk is er in de Leeuwerik van 20u tot 23u, een carnavalsdisco-avond van Jeugdbelangen met disco XXL. Voor iedereen vanaf groep zeven of het vijfde studiejaar. Vanaf 23u ambiance. —Zaterdag 5 februari, vanaf 1 3u30 in de Leeuwerik (Galder) Snotneuzenbal voor al de kinderen groot en klein, met playbackshow en extra prijzen voor de leukst verklede toeschouwertjes. Vanaf 20u volle bak er tegen aan met DJ Gustaaf. - Bij het Wapen van Nieuw-Ginneken is er vanaf 21 u een Caribean Party met Roger, Jolanda Zomer en drive-in Kodex. - Zondag 6 februari, stelt om 13u30 de carnavalsstoet zich op in de Nederlandse Markweg. Om 1 4u vertrekt de stoet over Strijheek, Belgische Markweg, Dreef, Galderseweg, St.-Jacobsstraat naar het Wapen Van Nieuw-Ginneken. Waar om 18u30 de prijsuitreiking volgt, voor de kleinsten is er een springkussen in het café. Die zijn ook welkom vanaf lôu in café Oud-Strijbeek voor een kindernamiddag met springkussen en een leuke verrassing. En na de stoet in de LeeLiwerik voor liet Pielekusbal, ja ja, met springkussen. Vanaf 20u disco Nightshift. - Maandag 7 februari, om t 2u30 is het erwtensoep en pannenkoeken eten voor de gepensioneerden en dit in de Leeuwerik. Daarna nog een kindernamiddag met springkussen vanaf 15u in café Oud-Strijbeek. En Blauwe maandag met o.a. Roger. Chris Gigant en Jenny J. vanaf 20u in de Leeuwerik. —Dinsdag 8 februari. Ganzenborden in "Bij de Paters" op Dreef. aanwezig zijn om 12u30, aanvang 13u. Inschrijven uiterlijk zaterdag 5 februari, inschrijfgeld 25euro per ploeg. Daarna Volhoudersbal in het Wapen van Nieuw-Ginneken met diso Kodex. Ook wordt op deze avond het motto voor 2006 bekend gemaakt. Om 1 9u start dan de jaarlijkse Lampionnenoptocht en mottoverbranding aan de school op Galder, daarna uithossen bij het Wapen van Nieuw-Ginneken. - Woensdag vanaf 20u haringhappen in de Leeuwerik bij Cees Notjes. Wees er op tijd bij, want op is op. Daarna tijd om nog even na te praten over het voorbije Carnaval, als u daar tenminste nog de energie kunt voor vinden na zo'n marathonprogramma. De echte gaan voor het hele programma maar een enkele actis iteit kan ook natuurlijk. Alvast veel plezier en nog veel houwpleiier. Ik ben eens benieuwd \sat onze dorpsgenoten er van gaan bakken!


MEERLE

's Nachts als het donker is...

Nieuwjaarke zoete...

N'IEERLE - Kris De Bruyne heeft er ooit een mooi liedje over gemaakt. Maar meestal - de mannen van de nachtshift uitgezonderd - weten we niet zoveel van hoe het buiten is tijdens de donkere winteravonden en nachten. Wil je voor een keerje luie stoel en weer een avondje televisie inruilen voor een spannende. maar - wegens met velen - gezellige avondwandeling meemaken, dan is hier je kans.

1

\

-

,

MEERLE - De nieuwjaarszangers hebben tijdens hun jaarlijkse mndgang niets te kort. De KWB zorgt ervoor dat ze veilig en wel cle drukke kruispunten kunnen oversteken. De KLJ zorgt voor een warm vuur en warme chocomnelk met koek. De zangers kunnen zich concentreren op dat wat ze het beste kunnen: nieursjaarke zoete zingen.

Op vrijdag 11 februari kan je met het hele gezin, vrienden, ouders, grootouders meedoen aan de 'Zaklampentocht' van de KWB Meerle. In tegenstelling tot vorigejaren zul je niet meteen moeten stappen maar word je een stuk op weg gebracht met .. . ? Hoe dit gebeurt blijft een verrassing. Van waaruit je dan terechtkomt, vertrek je gewapend met een zaklamp voor een tocht van 5 ti 6 km door avondlijke velden en bossen. Alle kinderen vanaf 6jaar zijn welkom, samen met hun ouders. grootouders. buren of vrienden. Nadien is er in de parochiezaal gratis warme soep of chocomelk en als het niet te laat is geworden, nog gelegenheid om een gezelschapspelletje te doen, iets sterkers te drinken en om wat bij te praten. Vertrek aan de parochiezaal tussen 19 uur en 20 uur. Niet vergeten: zaklamp en stevige schoenen of laarzen! Inschrijven voor dinsdag 8 februari. Deelname in de kosten bedraagt voor KWB-leden slechts 1 euro per persoon, met een maximum van 3 euro per gezin. Niet-leden betalen 1.50 euro per persoon met een maximum van 5 euro per gezin. Inschrijvingen binnen brengen bij een wijkmeester van KWB of bij Guy 1-Iendrickx, Ulicotenseweg 28, tel. 03/315.04.18 of bij Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26, tel. 03/315.90.54. (jafl

Grote Carnavalfuif 11EERLE - Dc tijd gaat snel. de nieuwjaarszangers hebben nog maar pas hun centjes geteld en daar komt carnaval al weer aan. En al zijn we hier niet in Aalst of Nederlands Limburg, het zal ook in Meerle niet onopgemerkt voorbijgaan. Voor alle kinderen van de lagere school geeft de Gezinsbond op vrijdag 4 februari een grote carnavalluif van 19 tot 22 uur in de parochiezaal. 'Disco Frisco' zorgt voor de nodige ambiance, de rest moesten de fuifgangers zelf doen, onder andere door verkleed te komen. Het is niet voor niets carnaval. Confetti en ouders daarentegen zijn niet toegelaten, slingers en goed humeur wel.

Zonnebankcenter

Ipatinga

• •

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

f

BOEKHOUDING FISCALITEIT '

'

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBÂ 206

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/31 5.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be

184

De inkom kost 1 euro voor leden van de Gezinsbond. 2 euro voor niet-leden. Consumpties kosten slecht 0.50 euro. Alle kinderen die eens goed uit de bol willen gaan, weten waar naartoe. Info bij Kalinka Van Bavel-Gladinez (03/315.09.99) of An Van Bavel-Hofkens (03/315.11.42). 'jqf) 37


MEERLE

De Joodse gemeenschap in Antwerpen

Autocarreis naar Praag

MEERLE - Je 01oct niet altijd ver reizen om andere, vreemde mensen, hun geschiedenis en hun culturen te leren kennen. De KWB van Meerle heeft dat begrepen en na vorig jaar in Antwerpen de Chinese wijk bezocht te hebben, gaan ze dit jaar terug naar 'het stad' om een andere gemeenschap bezoeken en er nader kennis mee te maken. Op zondag 13 maart van 10 uur tot 16 uur. brengen ze een geleid bezoek aan de joodse gemeenschap en wijken waarin ze wonen in Antwerpen. De joodse gemeenschap is een bevolkingsgroep die deel uit maakt van de stad en ereen bijzondere plaats inneemt. Door het grote aantal orthodox levende joden is de joodse cultuur in Antwerpen sterk zichtbaar en voelbaar. De meeste mensen weten weinig meer dan dat gelovige joden veel geboden en verboden hebben en op zaterdag niet mogen werken. Leven volgens de thora is echter veel meer. Bij een kop koffie geeft de gids een inleiding over dejoodse aanwezigheid in België enAntwerpen. In de synagoge vertelt iemand uit de joodse gemeenschap over de eigen geloofsbeleving en de betekenis daarvan in het dagelijkse leven. Op weg naar het restaurant komen we langs winkels en scholen. Tijdens de lunch vertelt de 'patron' uit eerste hand wat koosjer eten is. In de namiddag komt het thema werken aan bod en bespreekt de gids de grote feesten van het jaar. Dat alles aan 35 euro per persoon, inbegrepen vervoer met auto's naar Antwerpen, gids, koflic bij onthaal, koosjere maaltijd, verzekering. Wil je graag mee, schrijf dan zo vlug mogelijk in bij J05 Van Bavel. Heimeulenstraat 41. tel. 03/315.92.09 of email naar jos-vanbavel@skynet.be (jaf)

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.gelideiis.be 38

188

MEERLE - Nog een paar dagen sakantie over voor een leuke trip? Dan heb je hier een mooi voorstel. Een IS-tal wielertoeristen van de KWBMeerle plannen een zesdaagse fietstocht naar Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Maar niet iedereen heeft even goede benen als de wielertoestisten. Daarom wordt aan dle fietstrip een busreis gekoppeld, zodat Limilieleden. vrienden en kennissen de fietsers kunnen verwelkomen als zij in Praag aankomen en om er nadien samen enkele dagen te genieten van de prachtige stad. Je moet niet direct met de KWB-wielertoeristen te maken hebben om mee te kunnen.Alle liefhebbers van een mooie reis kunnen mee, tenminste tot de bus vol is. Het vertrek vanuit Meerle is voorzien op zondagmorgen 24 juli. Op donderdagavond 28 juli is iedereen weer thuis. De prijs voor deze vijfdaagse autocarreis met vier overnachtingen in Praag is 262 euro per persoon, op basis van tweepersoonskamers. Interesse? Schrijf dan snel in en u maakt iets unieks mee: een bus vol Mjeelse mensen in Praag. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Tonia Jacobs (tel. 03/315.92.09), Heimeulenstraat 41. Meerle of bij Albert Van Bavel (tel. 03/3 15.78.71 ). Lage Rooy 27b, Meerle. (ja!)

Grote kaartprij skamp 'Rikken' MEERLE - Voor de 1 Ode keer richt het zaalcomité een kaartwedstrijd 'rikken' in en dit op de vrijdagavonden 18 en 25 februari en 4 maart 2005, uiteraard in onze onvolprezen parochiezaal 'Ons thuis'. Inschrijven kan vanaf 19 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20 uur. De inleg is 2,50 euro per avond en elke avond zijn er ronde- en dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Niet kaarters moeten zich door de term 'kaartprijskamp' niet laten afschrikken. Ze zijn ook welkom op de kaartavonden! Om een drankje te komen drinken en zo de parochiezaal een steuntje in de rug geven. Het zaalcomité zorgt ervoor dat er enkele gezeischapsspelen aanwezig zullen zijn. Dankzij de steun van de Meerlese gemeenschap en dan vooral de deelnemers aan de evenementen van het zaalcomité, kan er dit jaar gewerkt wor den aan de sanitaire accommodatie. Voorwaar geen overbodige luxe en dus een nobel doel, dat weten de gebruikers wel. Zij zullen er dan ook het meeste profijt van hebben. Maar dan moet er wel genoeg geld in het bakje komen. Zodus, allemaal gaan kaarten, een gezelschapspel spelen of gewoon iets drinken, alleen of met je vereniging. Uaf.

Agi5

13 KÖMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566

189

l4de Wandeitweedaagse in de Ardennen MEERLE - Wie van stevig wandelen houdt, weet zeker raad met de volgende aanbieding van de KWB. In het weekeinde van vrijdag IS april tot zondag 17 april 2005 hebben ze een 'Wandeitweedaagse' op het programma staan iii de prachtige natuur van de Hoge Venen. Goed voor de gezondheid en een probaat middel om de dagelijkse stress even te vergeten. De trip gaat dit jaar naar Hockai. een heel klein dorpje gelegen tussen Baraciue Michel en Francorchamps. Vlak hij de Hoge Venen, een bos- en veengebied van 67.000 hectare waarvan 4.500 hectare vlak, open reservaat. Er zijn weinig hoogteverschi Ilen. de wandelingen gaan langs de natte gebieden waar houten wandelpaden liggen zodat je niet wegglijdt of natte voeten krijgt. Het verblijf is geboekt in hotel-restaurant 'BeauSité', Hockai 27, Francorchamps, in 2-persoonskamers met we. douche en tv op de kamer. De KWB heeft het hotel helemaal afgehuurd en er twee overnachtingen geboekt. De wandelaars worden er vrijdagavond verwacht. De onkosten voor deze tweedaagse bedragen 115 euro per persoon. Niet KWB-leden kunnen ook mee als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Zij betalen 120 euro. Maar je kunt dat ook vermijden door direct lid te worden van KWB. Wandel liefhebbers, niet aarzelen! Inschrijven bij J05 Van Bavel, Heimeulenstraat 41, tel.03/3 15.92.09. (lot)


MEERLE

Fraaie prestaties op Agri Flanders 2005 MEERLE - Een aantal veetelers tilt dc noordhoek hebben op de Vlaamse veeprijskampen tijdens Agri Flanders 2005' - de grote land- en tuinbouwbeurs in Gent - weer uitstekende prestaties neergezet. In het kampioenschap 'Roodhont' vee, lieten Jan en Jos Kinschots uit Meer en Fons Mertcus uit Minderhout fraaie ereprijzen optekenen. Jan Aerts behaalde met '3 1 Gemmie' de hoofdprijs in de categorie gekalfde vaarzen en mag zich kampioen noemen. Jan treedt daarmee in de sporen van zijn vader RenĂŠ Aerts, die in zijn gevulde maar te korte leven meermaals nationale dit jaar, kampioenentitels wist te behalen. Eerder, op de nationale kampioenschappen. werd Jan al reservekampioen. Op Agri Flanders haalde hij met 12 Liesje' nog een ereprijs in de categorie jonge koeien. Ook Kees Van den Berg, naast installateur fervent teler van texelschapen. viel weerom in de prijzen. Bij de voorselecties werden de ramlammeren 01947-02160 en 1198-4159 le en 2e in hun reeks. 's Middags werden ze beide hij de beste 5 ramlammeren van Agri Flanders geplaatst. Geen kleine prestatie als je weet dat 52 van de beste ramlammeren aanwezig waren op deze nationale prijskamp. Maar Kees is niet aan zijn proefstuk. De eigen gefokte ram 11984159 heeft in 2004 al puike resultaten behaald. Tijdens het interprovinciaal kampioenschap in Aalst was hij geplaatst bij de beste 8 ramlammeren en vervolgens als kampioen aangeduid. Samen met zijn zusje 1198-4158 werden ze bekroond als beste stel. In Fleist-op-den-Berg stond hij eveneens bij beste drie ramlammeren. Liefhebbers kunnende exploten van Kees volgen via www.texelaarfokker.be . Bij de trekpaarden wisten Jos Jansen en zoon Paul van Strijheek. Meerle, zijn acht jarige nierrie Belgisch Trekpaard 'Rani van de Reite' een eerste prijs weg te kapen. Jos en Paul hebben vijf trekpaarden en zijn niet aan hun proefstuk. Rani haalde eerder vorig jaar de eerste prijs in het internationaal kampioenschap in Eysendijk en was twee jaar terug provinciaal kampioen. Ook Jos en Paul hun veulens haalden al prijzen. maar Rani is wel het 'paradepaardje'. Ram is ook 'geleerd', dwz. dat ze geleerd heeft op het veld te werken. Veel moet ze dat niet doen, Jos en Paul houden hun paarden uit liefhebberij, vooral de teelt en voor de wedstrijden. En paarden liggen hen blijkbaar uitstekend, want eerder was J05 driemaal Belgisch kampioen in een heel andere discipline, ni. in de paardensport met de tu igpaarden.

los iii liiii lotto ii un 1 itt! Belgische lii /pl/liOi

Roni toul de R Iie

S

Kees Ww ieui Beu no! Jin Ivuiiiiioui / InB-4I0

-

-(t"

Gtiiiuiiit, tie /OO(iik)ul1C (iu/i/)IOC1t t'(ifl

Ja/i Aeut.s.

39


MINDERHOUT

Openbare vergadering Dorpsraad MINDERHOUT - Een 35-tal inwoners van Minderhout waren opgedaagd om naar de toelichting van het stadsbestuur te luisteren over de agendapunten. Burgemeester A Van Aperen had zich laten verontschuldigen, evenals schepen Van Ammel. De wijkagent was wegens ziekte ook niet aanwezig. Verdedigden de kleuren van 't stad: schepenen Martens, Peerlinck, R. Van Aperen en Sprangers. De meeste punten op de vooropgestelde agenda zijn de voorbije jaren al eens aan bod gekomen. En het eerste punt op de agenda tot treurens toe. Voetbalpleinen Minderhout V.V. Schepen RogerVanAperen schetste een chronologisch overzicht. De Stad Hoogstraten vindt, in overleg met M.V.V. geschikte gronden gelegen aan de Heistraat. Omwonenden hebben hierovereen andere mening. Er worden ruim drie hectaren voorzien voor voetbalvelden maar de hogere overheid opteert voor een sportveld van bijna 8 hectaren. Meerdere grondeigenaars gaan nu niet akkoord. De Vlaamse Regering geeft goedkeuring aan 8 hectaren en laat dat in het staatsblad verschijnen. Het protest groeit. de grondeigenaars nemen een raadsman onder de arm. Intussen zijn er plooien gladgestreken en zijn de bedoelde gronden bijna volledig in bezit van stad Hoogstraten. Schepen Van Aperen doet tijdens deze vergadering een ultieme oproep om alsnog toe te stemmen. Zoniet kan de stad niet anders dan overgaan tot een gedwongen onteigening van de gronden. Maar of er nu in september 2005 op deze gronden gevoetbald kan worden? Ook de school, zowel in de Koestraat als in de Schoolstraat, hadden vragen naar het stadsbestuur toe. Deze vragen zullen in een overlegvergadering met het schepencollege besproken worden. De naam sociale woningbouw lijkt voorbijgestreefd. Misschien is middenklasse wel een betere naam. Gezien de kostprijs van grond en woning is dit momenteel niet meer voor iedereen haalbaar. Vraag en aanbod blijven altijd de prijs bepalen. Al maakt deze bestuursploeg de intentie als deze legislatuur voorbij is zijn er in de fusiegemeente een 250-tal sociale woningen of bouwplaatsen gecreëerd. Ook verleden jaar kwam de kapel van 0. -L. - V van den Akker ter sprake. Dit dossier is intussen onaangeroerd ergens blijven liggen.

De Koestraat is ook nog zo een oud zeer dat maar geen definitieve oplossing krijgt. Al beweegt dit dossier in positieve zin. Toch duurt het voor de mensen allemaal te lang. Verschillende personen vrezen dat er eerst doden moeten vallen en dat er dan schot in de zaak zal komen. Intussen is het in de Castelrébaan gevaarlijk toeven. De Lage Weg werd genoemd als de verlengenis van de E19. Als daar de anonieme flitswagen eens zou 40

felde of hij de hevoegdc instanties wel juist begrepen had. Zou het zo niet zijn dat er zes fietsers wel in orde waren? Voor de fietsers komende uit Meer waren er een twintigtal niet in orde. In Minderhout gaat de verkeersraad het nog druk krijgen indien zij alle gehoorde op- en aanmerkingen ter harte gaan nemen. En toen was er pauze.

posivatten. Om een oerticht Ie krijgen 'van deze problematiek beloofde schepen Van Aperen dat er voor einde maart van dit jaar een verkeerstelling zal gebeuren. De vrachtwagens in woonwijken worden niet in dank afgenomen. Officieel sprak het stadsbestuur van slechts twee klachten, van wagens die s morgens op een onbetamelijk uur de motor lieten warmdraaien. Toch was het hij de aanwezigen duidelijk te merken dat er heel wat ongenoegen heerst over deze ganse materie. De belbus heeft heel wat meer succes en daar heeft niemand last van. Integendeel, deze voor ziening wordt druk gebruikt door de mensen. Behalve dan aan de halte Hal: daar stapte in de eerste helft van 2004 niemand op of af. In de ganse gemeente maakte er in de eerste helft van 2004 maar liefst 4626 mensen gebruik van de belbLis. Fietsers zonder licht veroorzaakten heel wat hilariteit in de zaal toen schepen Van Aperen beweerde dat er bij een controle in Minderhout, voor de fietsers komende uit Meerle, er slechts zes fietsers niet in orde waren. Slappe lach bij de aanwezigen met als gevolg dat de schepen twij-

Na de pauze maakte voorzitter Gust Desmedt de resultaten van de enquête bekend. Van de 380 formulieren kwamen cr63 ingevuld terug binnen. 43 hiervan wenst geen zone 30 in de woonwijken. 20 zijn voorstander. Bij de schriftelijke vragen werd vastgesteld dat kinderopvang Stekelbees in Minderhout een probleem kent. Er kunnen 45 kinderen opgevangen worden maar er is vraag naar 60 plaatsen. Momenteel ziet het stadsbestuur geen oplossing. Spee!pleinen in de wijken: hiervoor is een nieuwe wetgeving van kracht. Voor de Carolinewijk wordt geen initiatief genomen om een speelplein aan te leggen. Bij activiteiten op het dorpsplein, toch zeker bij nat weer, komt iedereen met zeer vuile schoenen binnen. Kan hier iets aan gedaan worden, ook al is dit geen prioriteit. Schepen Peerlink gaf net voorhet afsluiten van de vergadering nog een overzicht van de verkeersinbreuken in onze gemeente. Hij vertelde dat er 1834 verkeersinbreuken werden vastgesteld, waarvan er voor 342 onmiddellijk werd geïnd. 194 personen liepen lichamelijk letsel op. Helaas waren er ook 5 dodelijke slachto!'fers. Voorzitter Gust Desmedt besloot hierop de vergadering.


MINDERHOUT

In Memoriam

Melanie 'Nieke' Bekers Op dinsdagochtend 21 december verongelukte Melanie Bekers uit Minderhout, op 66-jarige leeftijd. Zij was met haar auto op de terugweg van het ziekenhuis in Sint-Autonius Zoersel, waar ze net een patiënt naartoe had gebracht. Want Melanie reed voor het niet dringend ziekenvervoer, verschillende dagen per week. Met haar eigen auto, of met een ambulance van de brandweer. Soms vergezelde zij de zieke, soms zat ze zelf achter het stuur. Vele honder den mensen heeft zij zo van en naar het ziekenhuis gebracht. Een jaar geleden verscheen daarover nog een interview met haar in dit maandblad (n° 222, oktober 2003). Buiten het ziekenvervoer was Melanie ruim 33 jaar als vrijwilligster actief bij het Rode Kruis. Zij was er bij alle activiteiten betrokken; lidgelden inzamelen, lessen volgen, hulpposten bemannen, ... Hoewel ze er tot de oudsten van de groep behoorde, moest ze qua enthousiasme voor niemand onderdoen.

"ALs er geen m'olk genoeg is moor de hulppost,

22/11/1938 - 21/1212004 dan zet ge mij mnaar 24 uur!' was één van haar gevleugelde uitspraken. Ook bij het bloedgeven was zij een graag geziene gaste. In de vorige Hoogstraatse Maand lazen we nog dat zij gehuldigd werd voor haar 108 bloedgiften en haar 25 plasmagiften, een totaal dat haast niemand bereikt! Melanie was ook vrijwilligster voor de CM en in het rusthuis. Ze deed voor verschillende mensen de boodschappen. En bracht bezoekjes aan mensen die het nodig hadden. De laatste jaren was Melanie nog em'g actief binnen de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia uit l-loogstraten. Ze deed er de toog tijdens de wekelijkse repetitie en bij tal van andere activiteiten, zoals de jazz. Ze vulde de voorraden aan en was verantwoordelijk voor de poets. Niemand kon het oude zaaltje zo doen blinken als zij. Sinds kort volgde Melanie er ook met veel ple7ier muziekles, om voortaan met 'haar jeugd' mee te kunnen musiceren. Vooral op momenten dat het er wat moeilijker ging. was zij de eerste om een tand je hij te ste-

MINDERHOIJT - Mediageil mag je hen hele-

Het "Gitaarensembie" in de kijker

..... .....

Vlot: (onder) Rita Goei.schalckx, Ans Rood, (midden) Mai Snoevs, Denise Van Geste!, Mai Van Doninck, (bomen) Marina Oomns, Chris Gil/is en Sojie Van de Mierop. Chris Van Leuven was qi.'ezig.

Liefde is je maîtressc bedriegen met je eigen vrouw.

M. tivtterhoes 'en

ken: meehelpen aan het nieuwe plat dak, soer maken met groenten uit haar eigen hof, bed dengoedavonden organiseren om de kas t spijzen, wekelijks gaan tappen op de salsales Dat Cecilia de afgelopen. turbulente jaren i; doorgekomen, hebben zij voor een groot dce aan Melanie te danken. Aan haar legendarisch zuinigheid, maar vooral aan haar onuitputtelijk werkkracht. Melanie mag dan pas halfweg haar leven hie zijn gekomen, ze is het beste bewijs dat wie wi inhurgeren, ook perfect kan inburgeren. Hun derden mensen in Hoogstraten en Minderhou kenden haar. Evenzoveel mensen zullen haa missen. Wij wensen haar vriend Mon, haar fa milie en haar vrienden veel sterkte toe. (dli)

Parkinheimer: i.iekte waarbij men vergeet te trillen. 1! Goenminne

maal niet noemen, de dames die de maandelijkse gezinsvieringen in de St.-Clemenskerk verzor gen en opvrolijken met gezang en gitaarmuziek. Heel wat mensen hebben zelfs geen weet van hun bestaan en daarom verdienen deze werksters achter de schermen en binnen de kerkmuren het toch om eventjes in de spotlights geplaatst te wor den. Twaalfjaar geleden zocht de Minderhoutse diaken-pastor Walter Van den Broeck naar een mogelijkheid om de maandelijkse gezi nsvieringen in de kerk wat op te frissen. Lut Vermeiren, vertrouwd met zang en gitaar, nam het voortouw in handen en maakte enkele mensen warm voor dit initiatief. Zes dames stakende koppen en hun gitaren bij mekaar en ... Het "Gitaarensemble" was geboren. De voornaamste bedoeling is elke maand een steentje bij te dragen tot een sfeervolle viering en daarin is het al die jaren ook zeker gelukt. In de loop van het bestaan hebben enkelen afgehaakt, nieuwe gezichten vervoegden dan weer de rangen. Momenteel telt de groep negen leden, enthousiaste dames onder elkaar die houden van eens gezellig te babbelen, te zingen en te musiceren. Hun belangrijkste motto is: "We doen ons best om er iets moois van te maken, het moet echter wel leuk en ontspannend blijven! Zingen is een gezonde therapie en we hopen dit nog lang te blijven doen!" En dit wensen wij hen ook van harte toe! (re/)

Onkruid is het verzet van de natuur tegen het bewind van de tumnlieden. 0. Kokoschka 41


Quiz

Oudjaar MINDERHOUT Zaterdag 31 december morgens komt een kieken alleen thuis van een avondje uit. De haanheeft haar in de steek gelaten. Hij heeft haar zelfs niet naarhuis gebracht. Ons kieken woont ineen stalletje midden in het dorp. Voorzichtig, zoals ze is grootgebracht, steekt ze de straat over op het zebrapad. Net voordat ze dc stoep aan de andere kant van weg bereikt wordt ons kieken aangereden door een auto. Hulpeloos laat het dier nog een kicet en pluiiuen vliegen iii het rond. Voor ons kieken

kan geen hulp meer baten. Het is een schrale troost dat de nummerplaat van de auto, die doorreed zonder zelfs maar te stoppen, genoteerd werd door een getuige. Ons kicken zal geen ei meer leggen. Iemand ruimt het kadaver op. De laatste pluimen eneen klein blocdvlekje blijven als stille getuigen achter. Even later komen de kinderen ons muzikaal nicuwjaar wensen, zich niet hewust van het drama dat hier even voordien heeft plaatsgevonden. Het zal je kieken maar wezen.

Nieuwjaarke zoete MINDERHOUT - Nieuwjaarke zoete, hct varken heeft vier voeten. Op zaterdag 31 december kwamen de kinderen ons al zingend gelukkig nieuwjaarwensen. Iedereen zong zoals ie gehekt is maar de wensen waren echt gemeend. Overal werden cle kinderen goed ontvangen en kregen

LCJ/ £1(//(Il(II/ie

I1of/v/iiec

i 0/01(11

ecn cent en of ecn snoepje. En stralen dat die kindersnuitjes deden. Dankzij vele vrijwilligers konden onze kinderen veilig de grote baan oversteken. Al pasten de meeste autobestuurders zelf hun snelheid al gevoelig aan. Ook het afsluiten van de Minderhoutse straat kon op veel sympathie rekenen.

1/t liitlt'i'iii III hei kLJ-lolsitil.

X-apper;zaak

AAA AZAAI Openingsuren:

Dinsdag 09.00 - 21.00 Woensdag 08.00 - 18.00 Donderdag 09.00 - 21.00 Vrijdag 08.00 - 18.00 Zaterdag 08.00 - 16.00 Zondag & maandag gesloten. TEL 03 - 315 15 25

42

MINDERHOUT—De KWB zorgt dikwijls voor gezellige ontspannende activiteiten. Gezellig samenzijn kan ook door middel van een quiz waar het geheugen op de proef gesteld wordt. Deze vorm van sport is de voorbije jaren erg in trek. Schrijf uw ploeg tijdig in en ervaar zo het plezier van het kwissen. Toets je algemene kennis met andere ploegen uit onze regio. Je hoeft geen superbegaafde persoon te zijn om aan deze cjuiz deel te nemen. Deze activiteit is bedoeld voor Jan Modaal en voor Jan-met-de-pet. Alle leeftijdscategorieën komen hiervoor in aanmerking. Alhoewel een beetje algemene kennis altijd meegenomen is. Bent ii een fervent tv-nieuwskijker of een dagelijkse krantenlezer, dan is de eerste algemene quiz van de KWB op 18 maart de ideale gelegenheid om na te gaan of je een sterkt geheugen hebt. Je kunt zoeken in de grote KWB-kennissenkring om een ploegje te vinden of je hebt in je eigen gezin of familie genoeg vertrouwen, aarzel dan niet en schrijf je tijdig in. Je kunt ook je wijkmeester aangenaam verrassen door in je straat een paar mensen aan te spreken. Zo kan dit misschien leiden tot een onderlinge wedstrijd tussen verschillende straten, gehuchten of wijken. Ook andere Minderhoutse verenigingen zullen op de hoogte gebracht worden van deze quiz. De vaste quizploegen maken ook reclame in omliggende dorpen tijdens deelname aan een plaatselijke quiz aldaar. Zc) kunnen ook huitendorpse ploegen zich inschrijven. Dit is een waarschuwing aan alle geïnteresseerde dorpsgenoten om toch tijdig in te schrijven. Voor alle duidelijkheid: organisatorisch is deze quiz gans anders dan de jaarlijkse Minderhoutse dorpskwis. Uw ploeg mag bestaan uit minimum vier en maximum acht personen. De aanvang is voorzien om stipt 20 uur. Voor dit tijdstip worden de spelregels, je ploeg en tafelnummer uitgereikt. Dus wees tijdig aanwezig. De quiz zal bestaan uit tien ronden van tien vragen. Tijdens deze mondelinge ronden krijg je ook tafelronden in de vorm van foto's, puzzels en andere denkopdrachien. Om uw hersenen niet te laten oververhitten, zal er ook een pauze voorzien zijn van ongeveer een half uurtje. We hebben een ervaren ploeg samengesteld om de Organisatie en het opstellen van deze quiz te garanderen. Zij zullen trachten de moeilijkheidsgraad niet te hoog te leggen. Probeer zo snel mogelijk in te schrijven, zodat je zeker kan deelnemen onder de olympische gedachte: 'deelnemen is belangrijker dan winnen'. Treuzel niet te lang, want het aantal deelnemende ploegen wordt beperkt. De deelnameprijs bedraagt slechts tien euro per ploeg. Gelieve bij de inschrijving het volgende te vermelden: originele naam van uw ploeg, verantwoordelijke plus telefoonnummer, aantal deelnemers, afspreken van de betaling. Heb je vragen omtrent deze KWB-quiz, contacteer dan Tom Neefs op het nummer 03 / 321.30.59 of Luc Hertogs op het nummer 03 / 314.74.21 of via email luc.hertogs@tiscali.he


MINDERHOUT

Zaklampentocht

Kinderdisco

MINDERHOUT - Reeds voor de derde keer richt de KWB een zaklampentocht in. Wie kent er niet Harry Potter? De boeken hierover zijn bloedstollend spannend en heel grappig. Aan de Zweinstein Hogeschool beleefde HaiTy de meest fantastische avonturen. Alle dreuzels. faheldieren, toverdranken, zwerkballen en smekkies uit de wereld van dit populaire kereltje, zullen in Minderhout voor een fantastische zaklampentocht zorgen. Meer info bij Marc Verschueren op het nummer 03 /315.04.76.

Bibliotheek

MINDERHOIIT - Eens te îneer was de parochiezaal een toonbeeld van jeugdig enthousiasine. Op de tonen van een ervaren discotheek dansten de kinderen niet alles mee. Soms traden zelfs de papa 's en de ntamna 's mee op de dansvloer.

MINDERHOUT - Sinds kort wtjzigden de openingsuren van de bibliotheek. Voortaan kan er ontleend worden op maandag van 15 tot 18 uur en op donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Sterzingen MINDERHOIJT - Op zaterdag S januari trotseerden 36 vormelingen het minder goede weer om Driekoningen te gaan zingen. Enerzijds gaat de opbrengst naar een project in India. in 1996 en 1998 had de regio Assam in Indiate kampen nietetnisch geweld. Uiteindelijk kwamen er een kwart miljoen mensen in diverse

vluchtelingen kampen terecht. Om cle mensen in deze kampen enig onderwijs te laten genieten, is er nog een nood aan didactisch materiaal. Banken, bedden en dekens samen met medische uitrusting is onontbeerlijk om de wintertijd goed door Ie komen. Anderzijds is er het project tsunami. De beelden

van deze vloedgolf in Zuid-Oost—Azië blijven cle media heroeren. Nog steeds zien we op de televisie verschrikkelijke beelden. Alle hulporganisaties slaan de handen in elkaar om hulp te bieden. Ook aan dit project schenken onze vormelingen cle helft van het ontvangen geld. Ook hier toch ïeker is er elke euro er ééntje.

11

d

36

t

i',t,eluieii

fin/s ee

is/en liet ,iiimleï goede i veem: 43


MINDERHOUT

Nieuwe uitbaters CASTELRE - Wat al enige tijd vermoed werd, is nu werkelijkheid gewor den. Ans en Ad Rood hebben de Castelhoeve verkocht. In Ans Manders en Frank Dieter met kinderen Bas en Maartje vonden zij waardige opvolgers om de huidige iaak verder te leiden en nog uit te bouwen.

1 Het gebouw. de Castelhoeve, dateert van 1926 toen de familie Christianen daar boerde. Eén dochter huwde met de heer Jacobs en baatte de boerderij verder uit. Later verkochten deze bewoners de boerderij aan de familie Schroër die begon met zomerverhuur aan groepen. In 1987 kochten Ad en Ans Rood de zaak over en bouwde ze uit tot wat ze nu is. De voorbije tien jaar is er hard gewerkt en gebeurden er vele aanpassingen mede doordat de wetgeving steeds strenger werd. Zo beschikt de zaak nu definitief (eindelijk) over een terrasvergunning. Op 15 december 2004 werd de verkoopakte verleden voor een notaris waarmee Ans en Frank de zaak verder zullen behartigen. Vele groepen en —

bedrijven maken jaarlijks gebruik van de accommodatie. Ans en Frank

.

zullen hen even waardig ontvangen als voorhcen. i•_

Ans en Ad gaan het rustiger aandoen. Zij kochten een huis in Minderhout as

waar het nog steeds goed toeven is. Voor het sociale leven zijn er geen aanpassingen voor hen, noch voor de kinderen. De oudste. Remco, blijft naar

AllS

,i

AI

(/I

iij

nw

ii / /l/t/ /h 1(1! t!

n

-

'

L'/O!!! 0/) (/0 1CL('/)I!C.

het VITO fietsen en vindt zijn gading als bestuurlid van de KLJ. Sharon fietst en lacht heel wat af met de vriendinnen van het Spijker terwijl de

Om deze overgang enige bekendheid te geven en om de nieuwe uitbaters,

jongste Sebastian nog in Minderhout SchaiTel(t). Ans blijft actief in het

Ans Manders en Frank Dieter, voor te kunnen stellen aan de plaatselijke

gitaarensemble van Minderhout en blijft wandelen en joggen. En Ad, dat

bevolking organiseren de twee echtparen samen een "overgangsreceptie".

is een echte handige Harry, die vindt steeds iets nieuws uit wat ie nog niet

Iedereen is welkom in de gelagzaal van de Castelhoeve op vrijdag 11 fe-

gemaakt heeft.

bruari van 15 tot 20 uur.

In weer en wind MINDERHOUT - 's Morgens om half zeven loopt er ergens wel een

het dan toch zo dat je in een ander land meer mag

wekker af. Een nieuwe werkdag begint. Ook voor Jan Braspenning al is

dan inje thuisland van Nonkel Louis?

Jan al 15 jaar niet pensioen. Jan doet op vrijwillige (volledig gratis) basis

Wanneer het verkeer stil staat, doet Jan een teken

heel wat voor de Minderhoutse gemeenschap.

en kunnen de wachtenden veilig oversteken. Een

Deze week is Jan van dienst om de zwakke weggebruiker te begeleiden

enkeling groet Jan met een goede morgen. Som-

doorheen het steeds drukkere verkeer. Tegen acht uur vertrekt de man thuis,

migen kinderen laten duidelijk merken dat ze van-

steeds per fiets naar de oversteek gelegen aan de Schoolstraat. Hij wil er

daag toch niaar liever niet naar de school kwamen.

steeds goed op tijd zijn. De kinderen en de ouders rekenen hierop!

De ouderen zijn wat zwijgzamer, die hebben het

Voordat je echter gemachtigd opzichter kunt worden, moet je echter wel

druk, druk, druk.

1

enkele kneepjes leren. Verkeersonderricht over de taak is geen overbodige

Als de lesuren een aanvang nemen zit Jan zijn

luxe. Wanneer je zover bent, kan je zelfstandig aan de slag. De politie staat

taak erop. De man fietst naar huis en drinkt zijn dik verdiende kop koffie

je nog regelmatig bij in de praktijk en bij enigerlei probleem kan je hen

terwijl hij de krant inkijkt. Je doet het toch maar, één week lang in weer

steeds contacteren. Bij het oversteken kent iedereen de gang van zaken.

en wind vroeg opstaan om de kinderen veilig te begeleiden. Jan wil deze

Even stoppen en afstappen van je fiets kan noodzakelijk zijn voordat het

sociale contacten met de Minderhoutse bevolking niet missen. Toch zeker

rijdende verkeer stilstaat. En dan nog, het blijft uitkijken. Soms heeft een

niet zolang zijn gezondheid het toelaat.

automobilist weinig tijd en nog voor de aanwezigen oversteken wringt hij

Toch is voor hem stilaan de tijd gekomen om af te bouwen. Gaan helpen

of zij er zich nog vlug door met de wagen. Met alle gevaren van dien. Is

bij een activiteit in de Mosten in Meer is reeds gedaan. Een halve dag of nog langer rechtstaan in weer en wind is moeilijker geworden. Ook wielerwedstrijden konden vroeger op zijn hulp rekenen. Steeds was Jan daar aanwezig telkens hij gevraagd werd. En nog steeds ongevalvrij. Gelukkig maar. Met oudjaar had Jan nog een drukke dag in Minderhout zelf. Hierbij is de man nog zeer actief betrokken. Eerst vervulde hijzelf een beurtrol, daarna reed hij mee met de bevoorradingswagen. Terwijl de helpers zich tegoed deden aan een lekkere warme kop koffie hielp Jan de kinderen veilig oversteken. Jan geniet van het leven, van de sociale contacten, iedereen kent Jan in MinderhoLit en ver daarbuiten. En Jan kent iedereen! Hij is één van die te weinige mensen die zich nog belangloos inspannen voor het Minderhoutse volksieven. Ieder van ons staat daar te weinig bij stil! Dit verhaal doet niets af aan de inspanning die anderen leveren om mede de oversteekdienst waar te nemen maar is speciaal geschreven naar aanleiding van het 15 jaar begeleiding van Jan en het feit dat hij in februari 75 jaar wordt.

44


'H 1 Ed ii E'Ld i.I iTîl 1 Éd fl.1 tiu i''ii rans Snijders.

MEER - Op iaterdag IS januari. omstreeks 13.30 uur, kwamen de leden van de Sint-Jorisgilde uit Meer bijeen in de gildenkamer gelegen aan de Donckstraat. De reden hiervan was eenvoudig: zij hadden de aloude plicht om de "nieuwe deken" thuis uit te gaan halen.

tel. 03/314.49.03. ernail: franssniiders@tiscalinet.b Na tal van felicitaties aan Christ en Els en een dankwoord aan de kleinkinderen voor de prnna verzorging van de gildenleden trokken allen

Met ruim 35 personen, onder begeleiding van vliegend vaandel en slaande trom, stapten man nen, vrouwen en ook enkele kinderen mee op naar de Pyperpad waar de woning van nieuwe deken Christ Vermeiren gelegen is. Daar aangekomen was het feestvarken echter niet thuis. Christ had echter een zéér geldige verontschuldiging. 1-Jij was buurman en gildenlid Herman Faes persoonlijk thuis gaan halen zodat ook Herman nog eens tussen de ganse gilde aanwezig kon zijn. De gilde werd zeer gastvrij ontvangen. Drankjes en lekkere hapjes werden aangebracht door de kleinkinderen van Christ en Els. Voor de liefhebbers was er zelfs jenever voorzien. Omstreeks 16 uur begaf iedereen zich naar de tuin van Christ waar de nieuwe deken samen met vrouwtje Els in de ronde werd gezet. Echte zangtalenten zijn cle gildenleden wel niet maar als er uit 37 kelen het bekende liedje weerklinkt is dat iets wat niet echt meer opvalt. Zoals steeds werd er gezongen:

terug naar het gi Idenlokaal waar nog laat nagevierd werd 01) de aintel Ii ng van nieuwe deken Chrisi Vcrmciren.

. ,.

Oh wat een vreugd, oh wat een vreugd. Têren doen we gêren, têren doen we gêren, Oh wat een vreugd, oh wat een i'reugd, têren doen we gêren in OnS jonge jeugd.

De kleinkinderen "un Christ en Els :orgden dat de gildenleden niets tekort kwamen.

r

De Sint-Joris gilde uit Meer ging nieuwe deken Christ Vermeiren thuis uithalen.

ER


u mg e" 1WERIE1E El1 1010LEI 11 W

1

W*IE -

OMMEMME~ '

Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten geraakt moeilijk in de linkerkolom De roodjes begonnen de tweede ronde zoals ze de eerste afsioten: met een gelijkspel! Dat ertussendoor in een oefenpartij tegen Wuustwezel ook nog eens gelijkgespeeld werd wekt dan ook geen verwondering. Op SK Lebbeke één punt gaan halen is op zich helemaal geen slecht resultaat, doch in de Kathelijnestraat één punt behalen tegen Kontich is eigenlijk onvoldoende. HVV was de betere ploeg doch werd op een counter koud gepakt en met de neus op de feiten gedrukt. 80 minuten veldoverwicht zonder te scoren levert in het beste geval één punt op en dan mag er niets fout gaan of je staat niet lege handen. Gelukkig scoorde Mario Van Ginneken een dikverdiende gelijkmaker zodat er toch nog een punt uit de brand werd gesleept. Ook tegen en op het veld van Berchem pakte HVV een punt dank zij een 0-0 gelijkspel. Een blik op de rangschikking doet ons constateren dat HVV voor de titel, zoals de meeste clubs uit de reeks, al lang gezien heeft dat Willebroek buiten bereik is en dat een overwinning de aansluiting met de subtop met zich kan brengen. Alhoewel de ploegen die achter HVV geklasseerd staan tot op heden op veilige afstand volgen, is met het driepuntenstelsel binnen de kortste keren de situatie helemaal veranderd. We zijn optimist en de plaats in de linkerkolom is nog altijd niet te hoog gemikt. (in Je)

Een wisselvallig Minderhout VV Stilaan begonnen de MVV'ers en hun trouwe aanhang in promotiekansen te geloven en leunden ze dicht aan bij liet leidersduo. Een monsterscore op Bezemheide deed het beste verhopen, maar de thuisnederlaag tegen Essen gooide weer roet in het eten, is men op achtervolgen aangewezen en kan elke volgende misstap fataal zijn.

Bezemheide - Minderhout VV 0— 6 Een hobbelig speelveld leende zich allerminst tot academisch voetbal en dat was zeker ook niet te bewonderen. MVV kreeg wel de beste kansen voorgeschoteld, maar moest toch tot de 42ste minuut wachten om de score te openen via Ben Bolckmans, twee minuten later dikte Geert Mer tens tot 0-2 aan en... de koffie smaakte geruststellend. MVV ging voort op zijn clan en toen Dirk Beyens nuinnier drie binnenlegde brak de veer bij de thuisploeg. Benny Janssens, Geert Mertens, Ben Bolckmans profiteerden daar gretig van en legden de zware eiridcijfers vast. Minderhout VV - Olympic Essen 1 - 2 Essen, het traditionele zwarte beest voor MVV waartegen de puntjes gewoonlijk te grabbel worden gegooid. Te weinig kansen voor de thuisploeg terwijl de bezoekers de schaars aangeboden gelegenheden met twee doelpunten wisten te vergulden. In de slotminuten kwam MVV nog terug, maar een punt zat er helemaal niet meer in. (rel)

Wedstrijden Zondag 30januari

Wedstrijden

15.00 uur Londerzeel - Hoogstraten VV

Zondag 6 februari

Zaterdag 12 februari 20.00 uur Hoogstraten VV - Dilbeek

15.00 uur Laagland Merksem - Minderhout VV

Zondag 20 februari

Zondag 13 februari

15.00 uur Rapid Lebbeke - Hoogstraten VV

Vrijdag

Zaterdag 26 februari

Zondag 20 februari

20.00 uur Hoogstraten VV - Wilrijk

15.00 uur Berendrecht - Minderhout VV

Zondag 13 maart

Zondag 27 februari

15.00 uur Rode Verrewinkel - Hoogstraten VV

15.00 uur Minderhout VV - FC Merksem

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KFC Meer In een reeks waar alles nog mogelijk is. zowel voor promotie als voor degradatie, blijft de KFC Meer zich hardnekkig verdedigen om zich te handhaven en voorlopig lukt het daar in met wisselend succes, maar er zullen nog broodnodige punten moeten gepakt worden. KFC Meer - SKS 1-lerentals 3 - 1 Een gedreven gestart Meer en een goed meespelend SKS zorgden reeds vroeg in de wedstrijd voor de nodige kansen, maar beide defensies stonden pal. Tegen het einde van de eerste helft fel aandringende bezoekers en keeper Wes Lauryssen had enkele fikse reflexen in huis om zijn doel te vrijwaren. Na de rust een opzettend Herentals, maar Koen Koyen deed de Meerse aanhang in de 58ste minuut juichen. De gasten bleven niet bij de pakken zitten en de Meerse defensie had de handen vol. Toch dreef de thuisploeg de score op langs Mo Schopenhouer in de 73ste minuut, SKS zorgde tien minuten later voor betaald antwoord. Nog meer wilden de gasten maar hun aanvalsdrang werd afgestraft door een late counter langs Ringo Jacobs. Een moeilijke maar niet onverdiende zege tegen de rode lantaarn van de reeks die een beste indruk naliet. Voor Meer een zware schaduwzijde, nl. de blessure van Tim Jacobs, een scheur in de mediale band van de unkerknie die hein ongetwijfeld enkele maanden van de velden verwijderd zal houden.

Vosselaar VV - KFC Meer 3— 0 Pech voor de KFC dat naast Tim en Ringo Jacobs ook Sander Laurijssen zag untvallen. Op een hard veld was het moeilijk voetballen zodat het allesbehalve een oogstrelend vertoon mocht genoemd worden. Dirk Boeren, Koen Koyen, Maarten Laurijssen zorgden voor gevaar, maar zonder resultaat. Een opdoffer in de 25 minuut als Looyens lukraak via onderkant lat de bal tegen het net zal belanden, 1-0. Meer reageerde met te hoge en te verre ballen die niets opleverden. In de tweede helft zakte het spelpeil zienderogen en na een misstap in de Meerse verdediging aarzelde De Houwer niet, 2-0. Met de moed der wanhoop trachtten de bezoekers de bakens te verzetten, maareen laatste counter legde de eindcijfers vast. Beide ploegen presteerden onder het niveau van 2 11 provinciale en zullen het zeker nog moeilijk krijgen dit seizoen. (rel)

Wedstrijden Zondag 6 februari 15.00 uur KFC Meer - Zwaneven

Zondag 13 februari 15.00 uur Vlimmeren - KFC Meer

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 46

Zondag 20 februari 15.00 uur KFC Meer - Beekhoek

Zondag 27 februari 1971

15.00 uur VC Herentals - KFC Meer


SPORT

Duivensport

KVNA Wortel Thuis tegen Kalmthoui begonnen de hlauw itlen zeer sterk. Een doelpunt kon dan ook niet uitblijven. Kurt I-Iaest trapte een schitterende voorzet en een heroptredende Wim Vermeiren scoorde na een mooie borstcontrole met een onhoudbaar schot (1 - 0). Wortel bleef de betere ploeg. De bezoekers konden enkel vlak voor de rust even dreigen na nonchalance in onze verdediging. Kurt Haest dirigeerde Wim Vermeiren nog alleen voor doel maar deze besloot op de keeper. Een gekwetste Ben van Opstal moest nog vervangen worden. Direct na de pauze was de thuisploeg nog een drietal keren gevaarlijk maar dan was het gedaan. Onze spelers moesten dan met zijn allen terugplooien om de 1 - 0 te vrijwaren. In Antwerpen tegen de Luchtbalboys kregen we bijna hetzelfde scenario.Na een verre uittrap van doelman Steven Van Beek won Wim Vermeiren in de 20 minuut een persoonlijk duel en zijn voorzet werd door Frank Jansen binnengetrapt (0— 1). Enkele minuten later waren de bordjes in evenwicht wanneer de thuisploeg een vrijschop afwerkte. Wim Vermeiren stuitte nog al leen voor doel op de doelman. Voor de rust verlengde Joris Van Ginneken met het hoofd een vrijschop in doel voor de grabbelende doelman (1 —2). Frank Janssen had even later minder geluk. Bij een gelijkaardige fase werd zijn poging op de doellijn weggetrapt. Kurt Haest moest vervolgens na een botsing het veld verlaten. Na de rust kregen we weer éénrichtingsverkeer niet de Antwerpenaren die op zoek gingen naar de gelijkmaker. In de 601 minuut belandde een vrjschop op de paal, maar voor de rest bleven onze verdedigers met een secure doelman wel de baas. Spijtig dal onze tegenaanvallen niet oordeelkundig werden uitgevoerd. Door deze twee hoopgevende overwinningen, blijven we goed in de linkerkolom meedraaien. Spijtig dat we Ben Van Opstal en Kurt Haest met erge kwetsuren nioeten missen.

Op iaterdag S januari k o amen de duiven 1 ielhehher naar hun lokaal iaal Victoria voor de jaarlijkse kampioenenhuldiging. Tevens zou de prijsuitreiking plaatsvinden van de Schaal Van Aperen. De vele duivenliefhebbers maakten er een uiterst gezellige avond van.

Kampioenen

(01(7 ((tO/t 0(7 101/00 di/LOt!? 0 / 0(11 (/10 nOt/t

/d//lpno// 1h ii1 1' ii(;i.

!.tn/i'o

kuinpioen Henri

Pe,nen. Op Quivrain behaalde Louis Aerts niet de jaarse diii een de lainpioenstitel. Op 1 1 0 on vlogen de duiven van Rik Moerken,s hei beste. Hij behaalde de kampioenstitel niet de oude duiven, met de jonge en bovendien de titel van algemeen kampioen. Met de jaarse duiven op Novon speelde M. Martens het beste. Stan Brosens sleepte de titel van najaarskamnpioen in de wacht.

De ereprijs Schaal Van Aperen werden gewonnen door:

Wedstrijden zondag 30 februari 14.30 u. Jong Merksem VNA Wortel zondag 6 maart 15.00 u. VNA Wortel - Zwijndrecht zondag 13 maart 15.00 u. Stabroek - VNA Wortel zondag 20 maart 15.00 u. VNA Wortel - Achterbroek zondag 27 maart 15.00 u. Bezemheicle - VNA Wortel

KFC Meerle

1.,

iii.

tti/.

Ani/it-.

1/(,l//(((I( iii

henri 1' non

15.00 uur Bevel

-

UITSTRALING

Exc.Kessel

KFC Meerle

15.00 uur KFC Meerle

Wechelderzande

-

Zondag 20 februari 15.00 uur Exc. Bouwel

-

KFC Meerle

I)iii,, 310/1(1

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

Zondag 6 februari Zondag 13 februari

\nin ii:

- PRACHTIGE NATUURLIJKE

EIKEN PLANKENVLOER

Zondag 30januari -

ibuitni

BuenI uit Sli///lcrhnl,t (ii Fuïhiv )ertt ineeninul cii luik ,St,v/v.s un Hoovtruîcn.

Wedstrijden 14.30 uur KFC Meerle

IIIl tltt/:

Schraniven en lef Van Gils uit Meerle Jack Van den Bogerci, Gmo Geets en nogniaals bek Van Den

liii Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voorde doe-het-zelvers

1 ;I 1

j

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

Zondag 27 februari 15.00 uur KFC Meerle

-

Oelegem

47


SPORT

Cyclocross

Joeri Adams Belgisch kampioen bij de nieuwelingen MINDERHOUT - Dertien keer reeds gooide Joeri Adams uit de Bergenstraat dit seizoen zijn voorwiel als eerste over de eindstreep en de dertiende bloemtuil, voor hem zeker geen ongeluksgetal, moet toch wel het meest deugd aan 't hart gedaan hebben. Niet alleen voor hem, zeker ook voor zijn familie die hem tenvolle steunt in deze harde wielerdiscipline, waar het maar kan. Belgisch kampioen, een bekroning van een mooi seizoen! Toch blijft deze vijftienjarige knaap en zijn onmiddellijke entourage stevig niet beide voetjes op de grond en beseffen ze maar al te duidelijk dat een echte carrière nog zeker niet uit de startblokken geschoten is. Het prille begin!

Wachtebeke Een 15km buiten Gent op een stormachtige zater dag werden 66 nieuwelingen de drassige wei ingejaagd in het provinciaal domein Puyenbroeck. Een slijkerige bedoening, echt een parcours voor krachtpatsers, die daar het mooie weer kunnen maken. Onze nieuwbakken Belgisch kampioen had bij de start de grote glimlach. Wat wil je nog meer! Een parcours naar zijn hand, want Joeri voelt zich het sterkst in slijk en modder. Daarbij regen en wind, om duimen en vingers afte likken alsje daarvan houdt. Tot halfje benen wegzakken soms en dan maar stoempen! Willen winnen en dan nog scoren ook hangt van heel wat factoren af. Een plaatsje op het podium wilde hij kost wat kost bereiken. Naargelang de wedstrijd in een definitieve plooi kwam te liggen voelde Joeri het beoogde doel meer en meer in zijn bereik.Met drie stormden ze naar de eindstreep. De wil om afgescheiden te winnen was er wel, maar zijn medevluchters moeten hetzelfde gedacht hebben en gaven geen krimp. De man met de beste spurterskwaliteiten dii de meest frisse benen moest het dan maar waar maken in een 300-meter lange pri iii. En dnt (lcvd toen

Vier boterhammen met gelei en één banaan Hoe komt zo'n jeugdig iemand tot wielrennen? Het bloed loopt waar het niet gaan kan. Vader Jan mag zich ook een fervent sporter noemen, fietsen en lopen, louter recreatief! BroerJens rijdt bij de aspiranten! Joeri voetbalde tot zijn elfde bij Minderhout VV en kon aardig uit de voeten met het ronde ding. Toch lonkte de fiets! Eens na een wedstrijd gaan kijken en stilaan sloop de microbe binnen. Wat veldtoertochten op elfjarige leeftijd op een mountainhike, dan gestart bij de aspiranten op een tweedehandsfiets, zelf betaald van zijn spaarcentjes! Tussen haakjes, de luxe van een nieuw vehikel heeft Joeri tot nu toe nog niet geproefd. Drie fietsen, twee voor de cross en één voor de weg, tweedehandsmateriaal en alles zelf betaald. Zakgeld. prijzengeld, soms een beetje startgeld! Geen verwende kerel, dat mag zeker benadrukt worden en hij is er ook fier op! "Hij zal zijn fiets niet zomaar tegen de dranghekken smijten zoals sommige jonge kerels na de aankomst, die dan nog met spiksplinternieuw materiaal rijden, wel eens plegen te doen!" Vorigejaren kreeg de kampioen telkens een nieuwe fiets als geschenk en daar hoopt Joeri toch ook wel stiekem op! Joeri studeert aan het Klein Seminarie en wil de handelsafdeling zeker voltooien. Trainen? Niet zoveel! "Een vijftal uren per week en dan nog voornamelijk op de rollen. "Na school trainen is

praktisch onmogelijk, liet is te vroeg donker. Een half uurtje per dag op de rollen volstaat en dan opwoensdagnamiddagnatuurlijk! Nietin'twilde weg wat kilometers afmalen, toch wel de richtlijnen volgen van Frans Corten, de WAC-Hoboken clubleider, die de trainingsschema's opstelt en die Joeri's capaciteiten naar waarde weet te schatten. En medische begeleiding? "Eenmaal perjaar een verplicht medisch onderzoek. Na het sterfgeval van Tim Pauwels onlangs zijn er toch ogen opengegaan bij heel wat renners en ik heb me toch ook eens serieus laten screenen. Alles blijkt echter tiptop in orde!Wat voeding betreft gebruik ik helemaal geen voedingssuppiementen en vitamines. Vier boterhammen met gelei en een banaan drie uur voor de wedstrijd en ik kan de baan op. Van ongelukken ben ik nog gespaard gebleven, wel dikwijls bijna gevallen. Niet zo erg in 't slijk, maar in een wegkoers is dat een ander piar mouwen. Met die crosstechniek heb ik toch al ernstige valpartijen kunnen vermijden!"

Toekomst Eind februari stopt het crossseizoen! "Nog een dikke maand met mijn driekleur rondtoeren geeft me toch een goed gevoel. In oktober doe ik de overstap naar dejuniores (wegwedstrijden), maar mag totjanuari 2006 bij de nieuwelingen blijven crosseiL" Het begin van een carrière? Wie weet! Eerst maar eens genieten van het huidige succes. Gefeliciteerd Joeri! (rel)

Tinne Van Dun Uw nieuwe, ervaren kapper aan huis

Tel 0474/41 32 40

0 0 0 -

(

cl

9 =7(1 dames. heren . kinderen

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad 48

231


SPORT

Cyclocross Karcher Superprestige

Wie klopt Sven Nys? MEER - Zondag ()februari

eerom een confrontatie tussen de tenoren van het veldritcircuil in De Mosten te Meer. De Hoogstraatse veldrit, ingericht door "De Hoogstraatse Spurters", is tevens de voorlaatste proef van de Kiîrchcr Superprestige waarin Sven Nys nog altijd de leiding stevig in handen houdt voor de Nederlander Richard Groenendaal.

Joeri Adams Alle crossliefhebberswegen leiden opnieuw naar De Mosten waar zo maar eventjes vier wedstrijden voor de voeten van de toeschouwers geschoven worden. Nieuwelingen. juniores, beloften en elite krijgen hier een spectaculaire omloop voor de wielen en er is deftig wat geld te verdienen ook. Uitkijken is het ontegensprekelijk naar onze nieuwbakken Belgisch kampioen bij de nieuwelingen Joeri Adams uit Minderhout, die ongetwijfeld voor eigen volk in zijn Belgische driekleur een glansprestatie wil neerzetten voor zijn eigen supporters en zeker wil bewijzen dat hij in zijn categorie de beste is.

Favorieten Een Superprestigewedstrijd is geen doordeweeks crosswedstrijdje, maar wel eentje met een internationale allure. Renners met naam en faam zakken af naar Hoogstraten en zeker de Belgen behoren tot de topfavorieten. Wie komen er zoal het startbiad tekenen? Eerst en vooral de toppers, de mannen die al het ganse seizoen duidelijk op het voorplan staan en die hun status ongetwijfeld hoog willen houden. Sven Nys, de torenhoge favoriet en leider van dit criterium die zich zopas te Wachtebeke nog kroonde tot Belgisch kampioen en reeds zeventien bloemtuilen veroverde: Bart Wellens, de regerende wereldkampioen die duidelijk zijn beste pijlen verschoten heeft en zijn draai maar niet kan vinden; Erwin Vervecken, altijd goed voor een podiumplaats: Sven Vanthourenhout, de comingman waarmee zeker rekening mee 7a1 moeten gehoLiden worden: Richard Groenendaal, de Nederlandse kampioen. die zo graag de Vlaamse hegemonie zou door breken: Tom Vannoppen, Peter Van Santvliet, Arne Daelmans, Davy Commeyne, Björn Rondelez, Wim Jacobs en dan nog een hele sliert binnen- en buitenlandse vedetten. Hoedje af voor "De Hoogstraatse Spurters", die onder het voorzitterschap van Marc Van Gestel en zijn medewerkers Jef Moelans, Willy Bens, Jo. Buylinckx, Jos Laurijssen elk jaar zo'n monsterbudget rondkrijgen voor deze organisatie en samen met 185 vrijwillers borg staan voor een feilloze Organisatie. Hun inspanningen worden telkens naar waarde geschat want duizenden enthousiaste toeschouwers zullen ongetwijfeld De Mosten bevolken. 1 ;

Programma II .00 uur: nieuwelingen kampioen Joeri Adams (Minderhout) 2.00 uur: Juniores met de

r (

/1), '-

-

ç •

-

-

- .:

Sven Nys op weg naar een nieuwe overwinning.

15.00 uur herdenkiii prijs Wim Lambrechts Elite-renners met de gaie.c wereldtop 16.15 uur: optreden van "Veloband'

Info: Marc Van Geste!. tel. 03 314 38 19 en Je! Moelans, tel. 03 315 05 65. (,/) 49


SPORT

Tsunamil2-12

Kampioenendag De Arkduif

Spinningmarathon

IIL\DERI-IOL

1'

- ()p :uienhiç 15 januari huh/igcle ch r\ ikiliuf cle lainipioecceic cciii hei

seizoen 2004. Vl.n.r Lite Van Ceulen, winnaar van de zesdaagse op Novon, Jack Van den Bogerd, algemeen kampioen Quievrain jonge duiten, Francis Jansen, algemeen kampioen Quievrain en Novon. Het nakainpioenschap van Quievrain werd gewonnen door L. en G. Schrijvers. Bij de oude duiven op Noyon speelde Peerke Brosens het beste. De gebroeders Peeters hadden de twee eerste getekenden op Novon hij dejaarse duiten. Op No von hij de jonge duiven won Stan Smans. Een gezellig samenzijn sloot deze avond af

Veldtoertocht

Hoe deelnemen?

Voor de 14de keer rond Hoogstraten HOOGSTRATEN - Zondagvoormiddag 6 februari verzamelen geblazen voor eenieder die houdt van vroeg dc beentjes te reppen, de fiets te nemen en door het winterse landschap te trappen. Een organisatie van De Hoogstraatse Wielertoeristen die hiermee niet aan hun proefstuk zijn, want zij bogen al op een traditie die 14 jaar stand houdt. Deze veldtoertocht is niet alleen voor geoefende spieren weggelegd, er is voor ieder wat wils! Voor de doorwinterde fietsers werd

een parcours uitgestippeld van 40 km, terwijl de rustige naturen een 25 1cm over de veld- en boswegels in cle wijde omgeving van Hoogstraten voor hun rekening kunnen nemen.Vertrekken doe je in het Klein Seminarie tussen 8 en IO uur! Na afloop is er douchegelegenheid voor jezelf en je fiets en vergeet vooral niet de après-fiets bar een bezoekje te brengen na afloop. Info: tel. 03 314 45 38, e-mail:hwt@advalvas. be (mcl)

mm --

m=

-. II

HOOGSTRATEN - Zaterdag 19 februari in sporthal De Zevensprong! Een lovenswaardig initiatief van de Hoogstraatse aerobicclub die samen met alle verenigingen, scholen, clubs... de slachtoffers van de verschrikkelijke natuurramp in Zuid-Oost-Azië wil steunen. Tsunami 12-12 heeft de wereidbevolking en het geweten wakker geschud en een nooit geziene golf van solidariteit is als het ware op de mensheid neergedaald. In België zijn de mensen niet ten achter gebleven en fikse sommen zij ii al op de rekeningen gestort. Ook in Hoogstraten zijn er al prijzenswaardige initiatieven genomen. Ook cle Hoogstraatse aerohicclub wil haar solidariteit tonen en dit op een sportieve manier, die wel wat inspanning vraagt, nI. door spinning. Een activiteit die gekend is door jong en oud en ook bestemd voor jong en oud. Iedereen, met of zonder conditie, kan op een speciale fiets op het ritme van de muziek deelnemen. 45 spinningfietsen staan gedurende 6 uurter uwer beschikking voor het goede doel. Zwoegen en zweten h volonté! Iedereen is natuurlijk van harte welkom! Ook de randanimatie zal die dag niet ontbreken, de kinderen worden niet vergeten en optredens, hapjes en drankjes zullen uw inspanningen begeleiden en verzachten. Niet alleen de aerobicleden worden hiervoor uitgenodigd, ook verenigingen, scholen, clubs, bedrijven... zien we niet graagte tegemoet!

i

fók

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Eenvoudig! Je fietst zelf mee en je betaalt minstens 30 euro per fiets/uur per overschrijving (clan verkrijg je een fiscaal attest): je sponsort iemand die wil meefietscn:je vereniging/bedrijf laten vertegenwoordigen door een gesponsorde sportieveling: de lesgeefster, Nike, die de marathon leidt, sponsoren: schenkingen in natura: een handje helpen bij tappen, sportmassage.. supporteren: ... en eigen initiatieven zijn van harte welkom!

Interesse Bel Nike, tel. 03 314 30 98 - 0477/797950, email nike.roinmens@telenet.be of May, tel. 03 314 45 43 - 0473/27 53 73 of Greet: 0479/64 86 14, e-mail greetverschueren@telenet.be Inschrjvings- en overschrijvingsforniulieren zijn te bekomen hij Nike Rommens, Bosloopstraat 9, 2320 Hoogstraten en bij de Gemeentelijke Sportdienst. Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor een perfecte organisatie! (rel)

Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost cle problemen van morgen niet op. Het enige dat angst doet is je vandaag verlammen. Cmie te)! Boom, jVede,'/andse erangeliste, 1892-1983 50


natuurpunt g Natuur nog meer topprioriteit voor Vlamingen

Spannenhurgmuseuni in de Karel Boomstraat in Hoogstraten.

De natuurverenigingen doen het goed. Natuurpunt zag haar ledenaantal het voorbij jaar niet 1 0/

Het duidt nog maar eens op liet belang dat Vlamingen aan natuur hechten. Spijtig genoeg de politieke wereld berichten die er op wijzen dat liet signaal niet begrepen wordt. Uit De Morgen: "Steeds meer Vlamingen worden lid van een natuurvereniging. Dat valt af te leiden uit de evolutie van de ledencijfers van drie grote natuurverenigingen. Het afgelopen jaar wonnen

stijgen.

n

komen er uit

zowel Greenpeace en WNF (beide +2.000) als Natuurpunt vzw (+4.000) leden bij, en klokten ze af op een record. Volgens Natuurpunt is dat "een niet mis te verstane boodschap voor alle beleidsmakers in dit land". Alle drie de natuurverenigingen danken hun groei aan een hernieuwde aanpak. Tegenwoordig worden leden niet meer geworven met direct mailings via de post, maar spreken de verenigingen potentiële leden aan op straat. Het zijn vooral jolige gezinnen en mensen tussen 25 en 50 jaar die op de lokroep van de natuur ingaan. 'Het gaat om mensen die actief een engagement

LCITROÜNIk

Lft010,~4 HOOGSTRATEN

willen aangaan, die iets voor cle natuur willen doen." Dat het om meer mensen dan ooit gaat, beschouwen de ngo's als een belangrijke graadmeter. "Het betekent dat het draagvlak voor natuurbehoud in dit land erg groot is."

1

Ganzen kijken in Zeeland

Boerderij Wortel-Kolonie Het stadsbestuur

1

MOE ALLE MERKEN

van Hoogstraten maakt werk

van de principiële goedkeuring om een gedeelte van de boerderij van Wortel-Kolonie voor te

Als je ogen en oren wijd open houdt,

dan hoor

of zie je deze dagen hele vluchten ganzen aan de horizon. In de Nederlandse provincie Zee-

behouden voor de inrichting van het Jan Span-

land is het helemaal fraai. Daar overwinteren

nenburgmuseum. Natuurpunt Markvallei sprak

grote aantallen ganzen. Natuurpunt Markvallei

al eerder haar engagement uit om in het gedeelte

maakt een busuitstap naar deze provincie om er

van de boerderij een Natuur.huis in te richten en

ganzen te observeren. Naast de ganzen is Zeeland

het Jan Spannenburgmuseum naar de Kolonie

ook voor andere vogels een welgekomen over-

te verhuizen. Wortel-Kolonie was destijds een

winteringplaats. De bus stopt op een aantal uit-

belangrijk actieterrei n van Jan Spannenburg.

kijkpunten en 's namiddags maakt de groep een

Het stadsbestuur van Hoogstraten keurde de

fikse strandwandeling als het weer het toelaat. De

erfpachtovereenkomst met de Stichting Kem-

busuitstap gebeurt onder leiding van gids Frans

pens Landschap goed. 2005 biedt zich mede

Broos. Inschrijven kan hij Jaak Brosens (03-315

daarom aan als een belangrijk jaar voor Natuur-

7441). Om 7.45 uur vertrekt de bus aan het Jan

r

'wl'Fli

LRENT

W ffi n

I:M»Im ONDERDELEN

St Lenaarlseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 -

www.totaalgaraqe.be

punt Markvallei. Dat de verwachtingen hoog gespannen zijn, bleek ook tijdens de nieuwjaarswandeling die dit jaar in Wortel-Kolonie georganiseerd werd. Tijdens de wandeling toonde de natuur zich op haar mooist met enkele prachtige waarnemingen: klapekster, kleine bonte specht, blauwe kiekendief. vos, De deelnemers

aan de wandeling genoten niet

volle teugen. Als de natuur een beetje de kans krijgt om zich te ontwikkelen, krijg

je er heel

veel voor terug.

De Lange Goren üp zondag 6 februari trekt onze zondagswandeling naar liet grensgebied tussen Meer en Zundert. Het natuurgebied "De Lange Goren" biedt heel wat fraais voor natuurliefhebbers. Aan een gezapig tempo verkent Natuurpunt Markval lei liet gebied. Jack Govaerts kent het gebied als zijn broekzak en is dan ook de gids van dienst. Om 9.00 uur verzamelen de wandelaars aan de Vredesboom in Meer. Jack Govaerts (03-3 IS

71 85)

Deze klapekster werd één van c/è waarnemingen aan het begin vait het nieuwe jaar: 2005 kondigde zich bijzonder hoopvol aan. Het ledenaanral van Natiwrpunt steeg vorige jaar met 10 procent! 51


NHOOGSTRTEN AMS

RUSSISCH RECEPT VOOR HONDERDJARIOEN.

Een nieuw Hoogtepunt De zangavond van het N. t. R., « Ik ken een lied » zal beslist uitgroeien tot een nieuw hoogtepunt in de actie van de Davidsfondsafdeling die voor deze gelegenheid de steun niet van het A. C. W., Arrondissement urnhout. Het programma omvat om, het optreden van het Jeugd_ en Piuskoor met oud Vlaamse liederen in bewerking van Arthur Meulemans alsook van de declamator Jaak Demol, leraar van Nederlandse uitspraak en voordracht aan het Seminarie. Voor de leiding van de volkszang komt niemand minder dan Jan Van Bouwet, de gevierde koorleider van ons Nationaal Radioinstituut, die ook het nieuw lied « Kom in 't Vendel » van Ivo Mortelmans zal aanleren. De begeleiding wordt op Hammondorgel verzorgd door Oerd Mertens. Er is ook een interview voorzien door Ludo Bekkers, regisseur-omroeper, r;..t de toondichter lvo Mortelmans. De priigrammaleiding berust bij dhr Corneel Mertens terwijl de montage die voor uitzending bestemd is zal verzorgd worden door Hendrik Daems. Al deze mensen bekleden een leidende Post bij Radio en Televisie en bieden alle waarborgen voor een uiterst fijn verzorgde avond die, wat de belangstelling betreft, alle rekords moet breken. Men heeft ons verzekerd dat de avonden « Ik ken een lied » tot nogtoe de grootste bijval hadden te St. Niklaas, waar 1000 aanwezigen waren opgekomen. Hoogstraten, of beter, de hele Noorderkempen, kan en zal dit rekord breken en vermits de feestzaal van het Seminarie

V

1200 personen kan bevatten moet zelfs deze zaal te klein worden. Er worden op deze avond geen kijkers of luisteraars verwacht, maar wel mensen die enthousiast zelf meezingen. Ons volk kreeg bij de memorabele zangwedstrijden in het gewest de gelegenheid om zich in de samenzang te bekwamen en nu deze avond door het hele land, ja zelfs door het buitenland kan beluisterd worden, via de radio, wordt het deze maal een prestige-kwestie voor de zingende Noorderkempen. Vermits het een inrichting van het N.I.R. 1 betreft, is de toegang gratis. Er zal een bijdrage gevraagd worden voor de programmabrochure om in de kosten van de plaatselijke Organisatie te kunnen voorzien. Dit programmablad bevat de tekst van het aan te leren lied en een lijst van 10 liederen waarop eenieder zijn persoonlijke voorkeur voor een bepaald lied moet aanduiden. Het lied dat op dit referendum de meeste stemmen behaalt, wordt op het einde van de avond door alle aanwezigen uitgevoerd. « Ik ken een lied » gaat door op Maandag, 10 Januari 1955 te half acht in de feestzaal van het Seminarie en brengt alle zangmirtnaars van ons gewest bij elkaar in een ech.te familiale atmosfeer. Zo wordt het verlangd door het N. t. R. en het comité voor de « Dag van het Vlaamse lied ». Blijf niet onverschillig voor dit edel initiatief en verleen Uw daadwerkelijke medewerking aan een zangavond die een nieuw glansrijk hoogtepunt moet worden in het kulturele leven van ons gewest. -

week allen naar Cinema ROMA WORDT VERTOOND :

januari1955

Volgens Tass zijn er in de streek van Krasnodar twee kozakkenvrouwen die elk 145 jaar, oud zijn. In Azerbeidjan staat Mahmoed Rivazov, die 143 jaar oud is, er oog steeds kranig voor. Soerra, zijn vrouw is slechts 120 jaar oud. Hun dochter Dalia is zopas 100 jaar geworden. In Oeorgië is de 1 39-jarige Sepron Gabidasjvili onlangs door de artsen onderzocht en hoewel zijn gezichts- en gehoorvermogen gevoelig zijn afgenomen, verkeert hij nog steeds in goede gezondheid. Steeds volgens Tass, zijn er in de Sovjet-Unie 40.000 personen die meer dan 90 jaar oud zijn ; voor het drievierde deel zijn het vrouwen. •4.425 personen zijn van 100 tot 110 jaar en 717 hebben die eerbiedwaardige leeftijd reeds overschreden. Die gegevens worden verstrekt door de « Karthotheek der honderdjarigeri » van de universiteit van Kharkov, waarvan de werkzaamheden geleid hebben tot de oprichting van een Instituut voor de physiologie van de lange levensduur. Alle 100-jarigen hebben dit met elkaar gemeen, dat zij een werkzaam leven geleid hebben en geen misbruik van alkohol of tabak maakten. Zij vertoefden bij alle soorten van weder in de open lucht.

Wed. J. De koiiinck -

Hoogstraten

De grootste verwezenlijking der eeuw in de prachtigste kleuren;

Het geweldigsie flimmonament dat ooit werd gemaakt

u Cb VA.DZB

Met de beroemde Artisten

ROBERT TAYLOR . OEBORAH KERR enz.

Q

U 0

Deze formidabele film is gespeeld door 29 arlisten en 30.000 figaranten.

V a d1S

Een film zoals u nog nooit zult gezien hebben, is deze week DE KOLOSALE EN FOR MIDABELE SCHONE FILM. Kinderen toegelaten. - Volgens het ministerifll besluit zijn de prijzen vaotgesteld voor deze film op 20 fr. en 23 fr. voor de kinderen 8 Ir. Niemand late na deze enige en wonderbare grote en gekende film te komen zien op

rdag 16 Jan. om 7,30 uur

Zondag 16 Jan.

uwe plaatsen, welke van nu af te verkrijgen zijn, ook per telefoon 47.

52

Maandag 17 Jan.

om 2 en 7,30 uur

om 7,30 uur -

Dinsdag 18 Jan. om 1,30 uur

Zaal goed verwarmd (centrale verwatming)

Donderdag 20 Jan. om 7,30 nar

-

Goede plaats voor Vetos, Autns en Motos.


HALVE EEUW SOCIALISTEN DRIJVEN DE SPOT MET KERSTMIS.

DE MISDRIJVEN IN ONS LAND. Uit de officiële statistiek blijkt, dat in 1952 het aantal veroordeelden in België 34.280 bereikte, onder wie 27.068 mannen en 7.212 vrouwen. Acht mannen werden veroordeeld wegens inbreuk op de veiligheid van de Staat en de politieke rechten 61 mannen en 6 vrouwen werden veroordeeld wegens valse munterij ; 719 niannenen 171 vrouwen wegens schriftvprvalsing en 32 mannen en 18 vrouwen werden veroordeeld wegens het afleggen van een valse eed. Voor wederrechtelijke aanmatiging van ambten werden 199 mannen en 35 vrouwen veroordeeld. Voor misdrijven tegen de openbare orde werden 54 mannelijke en 1 vrouwelijke arnhtenaar of bedienaar van erediensten veroordeeld en tegen 2.721 mannen en 372 vrouwen werd om dezelfde reden een correctionele straf uitgesproken. Wegens het te vondeling leggen of verlaten van kinderen werden 134 mannen en 36 vrouwen gestraft. Er zijn meer ontrouwe mannen dan vrouwen, vermits er wegens overspel en dubbel huwelijk 2.646 mannen gestraft werden tegen 1.463 vrouwen. De mannen zijn ongetwijfeld vechtlustiger dan de vrouwen, getuige daarvan de 23 mannen die door de assisen•hoven werden veroordeeld tegen slechts 4 vrouwen. Daarenboven werden 4.153 mannen met correctionele straffen bedacht tegen slechts 713 vrouwen voor vrijwillige lichamelijke verwondingen. Om dezelfde reden werden 3,020 mannen en 1.288 vrouwen door de politierechter gestraft. Twee mannen werden veroordeeld wegens grafschennis voor diefstal en stroperij werden voor de boetstraffelijke rechtbankèn 6.250'mannen en 1:170 vrouwen gevonnist. Wegens bankbreuk werden 88 mannen en 9 vrouwen veroordeeld. In 1952 ten slotte, werd 1 man door een assisenhof veroordeeld wegens brandstichting en om dezelfde reden 2 vrouwen. Voor brândstichting veroordeelden de boetstraffelijke rechtbanken 9 mannen en 2 vrouwen.

Tot vervelens toe hebben de socialisten het liedje opgedreund, dat ze niets tegen de godsdienst hebben. Maar ondertussen nemen ze iedere gelegenheid te baat om hun afkeer voor de christelijke leer en de katholieke eredienst uit te drukken. Daar krijgen wij nogmaals een staaltje van in hef Vlaams Weekblad, liet lijfblad van Achiel Van Ackcr, thans uitgegeven door zijn zoon Frank. Pas in een paar nummers lerug gaf hut blad aan zijn lezers de verzekering dat liet hoegenaamd niets tegen de godsdienst heeft, maar het heeft niettemin het feest van Kerstmis dankbaar te baat genomen om openbaar de spot te drijven niet dit mooiste feest van het kerkelijk jaar. Veronderstel nu niet dat zulks gebeurde ergens in een weinig opvallend artikeltje. Het staat er zo maar op de eerste pagina en dan nog in een .,JipofdtikeJ dat voor de gelegnliçid in versvorm is opgesteld, kwestie van zich bovendien van de dichterlijke vrijheid te kunnen bedienèn. Het Kerstfeest wordt afgeschilderd als een « mise en scéne » met « betrekkelijke » waarde, die « geen vrede brengt op aarde «, terwijl de gelovigen, « die zingen zeer vroom en verkeren. in eéri godsdienstige droom », voor «dwazen» worden versleten. En zo gaat het verder. Hatelijker kan het nIet. Wanneer we dergelijke dingen lezen, dan valt het ons 'moeilijk te 'geloven wat sommige socialistische 'ministers verklaren, nI. dat hun politiek, en we denken hier in de eerste plaats aan de onderwijspolitiek, niet voortvloeit uit een doctrinair maar wel uit een politiek standpunt.' Hef is wel z6 dat hun haat tegen de godsdienst volledig hun denken en handelen op politiek gebied beïnvloedt.

Vanaf 1 Januari 1955

REUZE UITVEIREGDIP, wegens overgave DAMESSCHOENEN KINDEflSCCOENEN MANSSCHOENEIC SLOFFEN

vanaf 99 fr. zeer mooie modellen vanaf 49 fr. zeer sterk 1 vanaf 149 fr. beste Ieder! vanaf 25 fr.

f) Wat denkt U van zulke prijzen ? Haast U het is een enige gelegnheid. Zo wensen wij ons kliënteel te helpen. Het van ouds gekende Schoenmagazijn St. Jozef

AUG. HUYSMANS-FIENDRICKX heeft voor

U

altijd de beste kwaliteit.

Opvolger

J. Van Gestel-Buy smans Vrijheid 125

Tel. 193

7706

Hoogstraten

fI1I1o1 eI1 11]

BIJ ONZE VOETBALCLUB Dat het onze blauw-witten lieden niet voor de w.ind gaat is geen geheim meer en de ontgoocheling bii onze trouwe supporters wordt dan ook elke Zondag nog sterker. Zij hadden toch immers gedacht, en met reden, dat ons elftal, hetelk verleden seizoen zo ongelukkig de 11e Prov. heeft moeten verlaten, toch zeker een hoatdrol zou spelen in 111e Prov., en wat zien wij, onze jongens kunnen zich slechts klasseren bij .4e eerder middelmatige Logeen. De oorzaak van dit sleciif presteren wordt natuurlijk op verschillende wijze geinterpreteerd. Vele supporters zullen het tieengaan van Kimpe ei] Van Gestel, en de tiideiijlce afwezigheid van Verschueren, Van Haute en Snoeys als een onoverkomeliike hinderpaal beschouwen, terwijl er andere 'de schuld zullen wijten aan het Selectiecomité. Mijn bescheiden mening is deze het mangelt onze blauw-witten aan moreel, zij twijfelen aan hun eigen kunnen en bij de minste tegenslag hebben eij niet meer de moed te strijden om nog mogelijk succes af te dwingen. Het zou verkeerd zijn al onze spelers over dezelfde kam te scheren. Er zijn er die Zondag na Zondag al hun vermogen in de weegschaal werpen om de tij te doen keren, maar ook zij gelukken er niet in de malaise die in de clubrangen heerst weg te cijferen. Jongens, ons elftal is individueel een der sterkste uit de reeks, maar U vergeet dat voetbal een spel is van elf kameraden, die samen maar één doel hebben ; dat is, hun club ter zege voeren. Indien al onze spelers met die gedachte bezield op het terrein komen, dan zal vanzelf de drang naar persoonlijk succes vervallen. En dan eerst zult gij weer beroep mogen doen op uw trouwe aanhangers, welke dan ook niet achterwege zullen blijven. Een supporter. SOLOSLIM.

Op de Rooyman bij Louis Verschueren werd een solo-slim gespeeld door Victor Aerts met 8 hoogste harten en 5 hoogste schoppen. Medespelers Joske Aerts, Jos Aerts en Jos Verschueren. Proficiat Vic. RODE KRUIS.

Het ontslag van Meester Van Haute als Mobilisatieoverste van het Rode Kruis is verkeerd begrepen. Neen de Meester heeft niet zijn ontslag gegeven als ambulancier. Hij blijft steeds de offervaardige toegewijde helper 'voor al wie lijdend en hulpeloos is. Deze week ondervonden dit nog vier onderscheiden personen. De post van Mobilisatleoverste past best voor iemand die jonger is en over meer tijd beschikt. Wij danken de Meester voor al wat hij reeds voor de Wortelse bevoilcing deed, belangloos en steeds vol liefde en zorg. Wij hopen dat hij dit ambt en deze toew.ijding nog lang zal kunnen uitoefenen in 't belang van ons allen. Een van die vier.

DE ST. JORISGILDE OP ZIJN BEST Maandag en 'Dinsdag werd er door de Sint Jorisgilde duchtig en plezant geteerd. De eerste dag werd de inzet met het kiezen van de nieuwe deken. Corneel Havermsns werd tot deken aangesteld en ook 'ectereen zou van de partil zijn om naar aloud gebruik de gekozen deken uit te halen. Dit geschiedde Dinsdsgs en al de 'gilde-' usters en -broeders waren tijdig op post. Het ging er daar zeer leuk naar toe en de stemming was er dan ook aanstonds, waarp de liederen uit de oude doos te voorschijn kwamen. Juul en Jaak zongen en gans de groep volgde na. Dit uithalen werd besloten met een dankwoord en een spontane amhaling voor de verschillende missionariseen van de gildeleden. Dit bracht de mooie som op van 900 fr. dat onder deze missieposten zal verdeeld worden. Waarlijk een zeer schoon gebaar t

53


KALENDER

Op stap in... HOOGSTRATEN ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

ÇLMLL H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03/3148311

t

i

vzw Mussenakker Meer

(

Gelmelstraat, om 20 uur. org . Marekriver New Orleans Jazzclub.

5 10

tirij1tit 183 031314 66 65 142

Tot en met zondag 20 maart TENTOONSTELLING 'verloren voorwerpen' in het stedelijk museum, woe. t/m zon. van 14 uur tot 17 uur. Vrijdag 28januari TOERISTISCHE QUIZ, zelfbedieningsrestaurant Spijker, Gelmelstraat 62. vanaf 19.30 uur.

Woensdag 16 februari LEZING 'de leek in de Kerk' door Rik Torfs in zaal Fax. Dr. H. Versmissenstraat, om 20 uur, org. Davidsfonds i.s.m. DeWeVo.

Maandag 31januari DORPSRAAD - openbare vergadering om 20 uur in zaal De Welgezinde van het adniinistratief centrum.

Zaterdag 19 en zondag 20 februari RASHONDENTENTOONSTELLING, veiling vanaf 10 uur, Schaal der Kempen, org. Kempische Kynologen Klub.

Zaterdag 5 en zondag 6 februari HOBBYTENTOONSTELLING in zaal Pax. zat. 14.30-19 uur & zon. 10-19 uur, org. KWB en KAV.

Donderdag 24 februari UVT - Van Pythagoras tot Einstein en Bohr in het auditorium van het Klein Seminarie. 14-16 uLir. org . Davidsfonds.

Zondag 6 februari VELDTOERTOCHT, vertrek Klein Seminarie tussen 8 en 10 uur. org . Hoogstraatse Wielertoeristen.

Vrijdag 25 februari SPIJKERQUIZ in de Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, oni 20 uur.

Donderdag 10 februari KAARTEN 'rikken' in zaal Pax vanaf 19 uur, org. Landelijke Gilde. Zaterdag 12 februari OPTREDEN Maxxon Blewit in de Cahier, Vrijheid 84. om 21 uur. org . Cahier de Brouillon. Zondag 13 februari PASTA RESTO - Italiaans festijn in de refter van het Spijker-internaat om 13 en 17 Liur, org. KSJ. Maandag 14 februari VALENTIJNSCONCERT met The Marckriver New Orleans Jazzfriends in zaal Sint-Cecilia, 54

bE £IKFN cfé-tvvv'r,e.lennvvel

John Lijsenvtraaf 26- 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

Vrijdag 18 en 25 februari RIJBEWIJS cursus, zaal Pax om 19.30 uur. org . KWB.

Zondag 30januari HOOGMIS met koor 'Zing met ons' uit Wuustwezel om 10 uur in de Sint-Catharinakerk.

Zondag 27 februari PANNENKOEKENDAG & kegelen, zaal Pax, 13 - 18 uur. org . KVG Hoogstraten-Minderhout-Wortel.

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

V

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 iv, Zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnanliddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a.

Vrijdag 18 februari SOIREE DB_13 - The Re-Entrance of Zaki in de Cahier, Vrijheid 84. om 21 uur. org . Cahier de Broulllon. MOSSELAVOND in de socio-ruimte van Hoogstraten VV.

Zaterdag 19 februari OPTREDEN—BreatherResistindeCahier.Vrijheid 84. om 21 uur, org. Cahier de Brouillon. GROOT NEDERLANDS DICTEE in 't Spijker, Ant. de Lalaingstraat. vanaf 9 uur. org . Davidsfonds. CONCERT 'The old lady still swings' in de Rabboenizaal Spijker. om 19.30 uur. org . Kon. Fanfare Sint-Catharina. SPINNINGMARATHON ten voordele van Tsunami 12-12 in de sporthal De Zevensprong, org. Hoogstraatse Aerobicclub.

Zaterdag 29januari OPTREDEN The Bones, jazt. vanaf 21 uur in de Cahier. Vrijheid 84. FUIF 70-80. vanaf 21 uur in zaal Pax. org . Tejater de Lepe hoek.

\'

k'A 1 DI1 Zaterdag 29januari DORPSQUIZ in zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur, org. 't Heidebloempje. Zondag 30januari MOSSELFEEST in zaal Victoria om 11 uur, org. De Snelvlucht. Zondag 6 februari VELDRIT Superprestige vanaf II uur aan de Mosten. Hoogeind, org. De Hoogstraatse Spurters. WANDELING Wintertocht, vertrek basisschool De Meerpaal, Terbeeksestraat. tussen 8 en 1 5uur, org. wandelclub De Noorderkempen. Zondag 13 februari CARNAVAL - fuif in de parochiezaal. org . Chiro. Zondag 20 februari SCHIETING Kruisboog België-Nederland, veilingplein om 13 uur, org. Verenigde Vrienden. SCHIETING Prijs Kris Bevers, lokaal Sint-Jorisgilde van V.V. Meer. Zaterdag 26 en zondag 27 februari BONTEN AVOND in de parochiezaal. org . Chiro.

Maandag 28 februari MOSSELFEEST. org . KSJ. BI ER-WIJNHANDEL

hairstyling

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN hORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 91011900 uur Zondag en maandag gesloten

c7

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 0 14/63 31 99 www.kcmode.be

GORRENS WILLY.VERVOORT Worteldorp 49 - 2323 Hoogstralvn-Worlel Tel.: 03/314 5328-Fax. 03/3149346

mode...

Uw kappersteam

143

65


KALENDER Zondag 30januari

MEERSEL-DREEF

nrp,

LAARZENPADWANDELING, vertrek om 14 uur aan de kerk, org. Vakantiegenoegens.

Zaterdag 29 januari BINGO-avond voor de steunende leden van de fanfare 'Voor Eer en Deugd' in de zaal Bij de Paters' om 20 uur.

HOOG STRATEN 71

Vrijdag 4 tot woensdag 9 februari CARNAVAL - zie programma - dorpsrubriek.

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES

CARNAVAL - stoet vertrekt om 14 uur op Strijbeek en gaat via Meersel-Dreef naar Galder.

Zondag 20 februari

Vrijdag 11 februari

Gravin ElivabetT(aav 1 0L+ 6 - 2320 Hoogslralen Tel +2? (0)3 366 (35 1 1 - Fax *32(0)336665 12 Csm .32 (0)496 10 36 74

01

CAFE-BRASSERIE

DeGuidenCoppe

WANDELING De Breebroeken, trefpunt einde Oude Tramweg om 14 uur, org. wandelcluh Markdal.

PRINSENBAL in de feesttent aan het Poeleinde vanaf 19 uur, org. K.F. Brasshand.

Zondag 27 februari

KINDERCARNAVAL in de feesttent aan het Poeleinde vanaf 13.30 uur, org. K.F. Brasshand.

KINDERVIERING in de kerk hij de paters om 0.30 uur. org . Werkgroep Kindervieringen. Vrijheid 173- 2320 Hoogsiraten Tel.: (03)31491 94- Fax; (03) 314 87 17

I1

MEERLE

Vrijdag 18 en 25 februari KAARTWEDSTRIJD 'rikken' in de parochiezaal, inschrijven vanaf 19 uur, start 20 uur, org. zaalcorn i td.

Al 30 jaar een oase aan de B0007kes

CARNAVAL optocht & bal, in het dorp en de feesttent, om 14.30 uur, org. K.F. Brassband.

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag 120.00u(, vnidag, zxterdag(19 OOu) en zondag 13 30u)

Vrijdag 11 februari ZAKLAMPENTOCI-IT, vertrek tussen 19 en 20 uur aan de parochiezaal. org . KWB.

Zaterdag 12 februari

Zondag 13 februari

84

Vrijdag 4 februari CARNAVAL-fuif voor dc kinderen in de parochiezaal aan het gemeenteplein van 19 tot 22 uur. org . Gezinsbond.

Vrijdagen 4 en II februari SMOKKELTOCHT 'Geen volle maan', WortelKolonie, vertrek Castelré, café In Holland, 19 uur. org . Tejater de Lepe hoek. (volzet)

Zondag 6 februari

ANSOMS ACCOUNTING

Vrijdag 4 en zaterdag 5 februari TONEEL 'Ambiance in de keet' in de parochie zaal om 20 uur, org. toneelvereniging Willen is Kunnen.

41

WORTEL Vrijdag 28januari

CAH IE R 0

www.cahier.he 031314.32.64

SMOKKELTOCHT 'Geen volle maan'. WortelKolonie, vertrek Castelré, café In Holland. 19 uur. org . Tejater de Lepe hoek. (volzet)

[ketro D Jonh II,,,

1 Uooe,ton 0477/20.47.92

07/21.0 .6

Vrijdag 28 en zaterdag 29januari

TJWERKE RESTJ(URAKT

TONEEL 'Ambiance in de keet' in de parochiezaal om 20 uur, org. toneelvereniging Willen is Kunnen.

-

,,'t 14EUCE" Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel.IFax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11.30-22.00 u - Zondag xan 11.30-21.30 u. 210

MINDERHOUT Vrijdag 28januari LICHTMISCONCERT me! de Turnhoutse Snaar in de Sint-Clemenskerk om 20.15 uur, org. Minarte. KWISAVOND in het parochiecentrum om 20 uur. org . Minderhout VV.

I, h

JOr

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

202

WATERZUIVERING IN KUNSTS TOF EN BETON Voor wie? Voor alle woningen die niet kunnen aansluiten op een riolering en in een C-zone gelegen zijn.

_,. ,

I.

W

T

Zaterdag 12 februari ZAKLAMPENTOCHT 'Harry Potter'. manege Blauwbossen. 18.30 - 20 uur. org . KWB.

Frituur 't Kartoffeltje

Wij kunnen U advies geven voor het juiste type.

Van Aertselaerstraat 57 2322 Minderhout Tel. fax 03 31497 58

Di.

& woe. gesloten Tot ziens 4fl en Fran

218

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

031314.32.11

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. 1 37

-CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

APOTHEKERS

Indoor tennis squash

snooker

bvba

Van 21 tot 28januari:

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

114

1

Wild & Gevogelte

STOFFELS

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

22

HUISARTSEN Desrnedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 0313145450

LOKALE POLITIE

144

Tennisclub

APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74.

de

VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Van 28januari tot 4 februari:

TeL 031314.37.76

APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas. tel. 0 14 63 31 66.

161

Zaterdagvoormiddag 29januari: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230. Hoogstraten, tel. 0331451 50.

J

Van 4 tot Ii februari: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9. Merksplas. tel. 014 63 33 83.

Zaterdagvoormiddag 5 februari: Van 11 tot 14 februari: APOTHEEK DE VOLKSMACHT. Hoek 16. Rijkevorsel, tel. 03 31462 25.

Uoe&Jt

Zaterdagvoormiddag 12 februari:

ook inkoop van alle antiek en Inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52-www.krisvoeten.be

Uw maat in je tuin!!! Tuinannleg-onderhond/Beregening en herahng

Pyperpad

15-2321 Meer - tel. 03/315.43.13

APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II. Wortel, tel. 033143868.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en cudosa

k

Lu

Martens1

145

APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 03 314 60 04.

Van 14 tot 18 februari:

SLAGERIJ •

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di IIm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten 166

APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraal 2. Loenhout, tel. 03 669 64 24,

Van 18 tot 25 februari: handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken

APOTHEEK LIECKENS. Dorp 26, Rijkevorsel. tel. 03 314 60 38.

Zaterdagvoormiddag 19 februari: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61. Meer. tel. 03 315 77 73.

Van 25 februari tot 4 maart:

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoovstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG. 24u/24u. tel. 0 14 40 92 44.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (031314.38.39). MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17,31)en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

56

APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 033145724.

Zaterdagvoormiddag 26 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekcns@skynet.be H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 23 februari. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 9 februari. Tot zondag 13 februari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers

Verantwoordelijke uitgever: F Bro,vens, Begijnhof27, 2320 Hoog.viraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.