december 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

---

.

S..

•. M

UITGEVERIJDEHOOGSTRAATjSB.IB.

•rsi

.

toutseweg 34,2320 HOOGSTRATEN

ORD DOOR 0 Annmi ûn

— 1

Vi , Jubila 1 D

• ivturcani htarnino Sint-Cèôilia • Mariazangkoor • ,fint-Jansk6or • Gepeioneerdenoq,.. •


Zilver

COLUMN Je leest nu Dc Hoogstraatse Maand nr. 236, de laatste editie van de twintigste jaargang van ons maandblad. Voordien heeft De l-loogstraatse Pers gedurende vijf jaar De Hoogstraatse Gazet, een weekblad. uitgegeven. Het 25-jarige bestaan van onze uitgeverij is in de loop van liet jaar door bestuur en niedewerkers uitbundig gevierd. De voorbije maanden was dat zo nu en dan wel te nierken in dit blad. Misschien herinner je ook nog de voorstelling niet Jaak van Assche 'De bal is rond', zaterdag 12juni. op het terrein van Hoogstraten VV waar de lezers waren uitgenodigd. Het zilveren jubileum is gevierd. We zijti al goed bezig met de voorbereiding van het nieuwe werkjaar. Waarom begonnen wij met 'de gazet' in 1979? Zijn die motieven ook vandaag liog de moeite waard? Er waren zeker verschillende redenen. o.a. de voortzetting van een traditie die startte op liet einde van de 19d eeuw én die wij belangrijk vonden. Een ander element was het feit van de fusies van de gemeenten in de jaren zeventig. Wie vandaag nog geen dertiger is, zal zich dit niet herinneren. Maar heel deze fusie-operatie werd op zijn minst niet gemengde gevoelens onthaald. Bij veel inwoners van de gefusioneerde dorpen leefde toch een zeker wantrouwen en ook angst om de eigen identiteit te verliezen. 'Alle aandacht zal nu wel

naar Hoogstraten gaan en wij - Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel - komen in de vergeethoek.' Voor de redactie was dat een reden oni veel aandacht te hebben voor het grote en kleine nieuws uit alle dorpen. Ook de keuze om ruim aandacht te besteden aan de vergaderingen van de genieenteraad paste in dit kader. Dat doen we vandaag nog. Via ons blad willen we de dorpen van deze gemeente én hLin inwoners een gezicht geven. Met de rubriek 'Vanuit liet stadhuis ...' proberen we ook een verbinding te maken tussen bestuurders en bestuurderi: belangrijke bes! issingen van de gemeentelijke overheid meedelen en eveniLieel toelichten. Met de uitgave van dit blad wensten we ook - vanaf het begin - aan de mensen van deze geineente de gelegenheid te geven om hun stem te laten horen. Dit kon op verschillende iiianieren gebeuren. Meestal gingen we zelf niet de iiiensen over het een of het ander eens praten of vroegen wij de mensen hun verhaal te vertellen. Er waren soms ook lezers die ons schreven. En onidat dii blad volledig door vrijwilligers wordt geniaakt, krijgt iedereen ook de kans om een bijdrage televeren. Vroeger praatten de mensen met elkaar op Straat. 's zondags na de hoogmis, of op de markt. Maar je ziet daar tegenwoordig niet zoveel volk nieer staan. De I-loogstraatse Maand wil deze functie behouden. Mensen kunnen en mogen 'hun gedacht' zeggen in ons blad. Een lezer kan

reagereii op wat hij of zij hier leest of commientaar geven bij een gebeurtenis in het dorp of over een toestand in onze genieente. enz. Van 1985 tot en niet 2001 opende dit maandblad met een groot interview 'Man / Vrouw in de Maand'. Vanaf 2002 lees je vanaf bladzijde 3 een onislagverhaal'. De voorbije jaren schreven onze medewerkers over meer dan dertig verschillende onderwerpen. Elk thienia werd vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Op dit moment wordende nieuwe omslagverhalen voor 2005 voorbereid. Beste lezer, denk je zelf ook aan een boeiend of interessant onderwerp? Laat het ons weten! En wat vind je van de andere rubrieken? Zij ii er zaken die je eigenlijk mist en die toch nieer of minder belangrijk zijn voor onze gemeente? Zeg of schrijf het. Want lezers zijn heel belangrijk, gewoon onniisbaar. Uitgeverij De Hoogstraatse Pers is geen bedrijf met commerci le belangen. De redactie werkt niet oni winst te maken of geld te verdienen. De ploeg iiiedewerkers doet dit omdat ze dat graag doet én omdat ze zo'n blad voor oiize geiiieeiite belangrijk vindt. Zolang er voldoende lezers zijn, kunnen wij jullie een mooi maandblad aanbieden. Voor nog geen 20 euro krijg je jaar lijks meer dan 700 pagina's. Vanaf nu gaan we voor goud! (js)

MIJN BLIK OP DE VRIJHEID

A

-•

011

,q.' •

2'. -

.Lij

hø_

.

r•,I,

-

'

-2 -

Ij

L

:...

4I!


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

Bekoord door de muziek

Annemie Ooms vertelt Annemie Ooms: een naam die veelvuldig opduikt wanneer je het over zangkoren in Hoogstraten hebt. Ze werkt tegenwoordig op de receptie van de VITO in Hoogstraten. In haar Vrije tijd is ze bezig met muziek. En hoe! Naast privé pianolessen amuseert Annernie zich zomaar eventjes met vier koren: kinderkoor Jubilate, het Piuskoor, Marcanto en kamerkoor Vialta. En alsof dat nog niet genoeg was volgt Annemie vanaf dit jaar nog orgellessen bij Karolien Schuurmans aan de Muziekacademie de NoorderLempcn. Hoe /it het precies met de muziekmicrobe van Annemie Ooms'? DHM: Wat betekent muziek voor jou? Annemie: "Muziek is mijn leven. Je komt muziek altijd en overal tegen. Je bent goedgezind

l)HM: \al hel een teleurstelling dal je geen piano kon studeren? Annemie: "Die weigering heeft wel zeergedaan.

en je fluit. Of je bent slechtgezind en je kruipt

Op dat moment was ik toch vooral blij dat ik bin-

achter je piano of je zingt. Muziek verzacht dc

nen werd gelaten in een muziekopleiding. Maar

zeden, zo is het eigenlijk. En ook het zingen met

de pedagogie lag me niet. Onbewust waarschijn-

Maar na twee maanden begon ik liet al te missen.

het kinderkoor en met al de andere koren, net als

lijk omdat pedagogie niet echt was wat ik zocht.

Dit jaar heb ik terug tien leerlingen."

het dirigeren, het is gewoon heel plezant. Maar er

Ik hield het een half jaar vol, waarna ik overge-

is een groot verschil tussen een koor dirigeren en

schakelde op Regentaal Muzikale Opvoeding.

zelf zingen. En dat doe ik toch het liefste."

Om toch maar bezig te kunnen zijn met muziek. Want cle zang- en pianolessen waren geweldig

DHM: Wat doe je het liefst: een koor begeleiden of pianoles geven? Annemie: Het begeleiden is leuker, omdat je er

DHM: Ben je altijd al met muziek bezig geweest? Annernie: "Ik heb dat altijd al gehad, van kinds af

om te volgen.

zelf meer uithaalt. Je leert er ook meer van, zoals

Ik had toen allang door dat het me eigenlijk

samenwerken met andere mensen. Hoewel het

ging om muziek te kunnen maken. Niet om liet

voordeel van de koren is dat, hoe langer je ermee

aan. Ik zong ook in het kinderkoor: dat was toch

lesgeven en de stages: enkel de muziek zelf was

samenwerkt, hoe beter je ze leert kennen.

zo plezant: elke week om half negen de mis zin-

belangrijk. Uiteindelijk heb ik toen besloten te

gen! Thuis was erook altijd muziek. Ons moeder

stoppen niet de regentaatopleiding en in mijn

speelde piano en die zong ooit in het PiLiskoor.

vrije tijd muziek te maken. Om het zo ook heel

Mijn broers speelden ook muziek. Er stond een

ontspannen te houden voor mezelf.

DHM: Hoe ziet je verdere muziekcarrière er uit? Annemie: Tegenwoordig speel ik vaak trouw-

piano in onze living en daar kroop ik dan achter.

Nu ben ik blij dat ik er niet professioneel mee ben

missen. Ik ben een paar keer gevraagd om Bie

Dus ben ik muziekles gaan volgen.

doorgegaan en muziek enkel een hobby voor nie

Matteussen te begeleiden. Tegenwoordig speel

Mijn grootste drijfveer was ei genlijk Jos Bruurs.

is. Ik hebeen opleiding geprobeerd. Als ikdat niet

en zing ik sanien mei mijn broerJeroen. Hij zingt

Hij was van kleins af aan mijn grote voorbeeld.

had gedaan, had ik het nooit geweten."

en ik speel iiiuziek. Of soms speel ik ook met

In het kinderkoor liet hij, altijd als hij een nieuw

Véronique Laeveren, een collega van mij.

altijd honderd procent achter mij stond, ook wan-

DHM: Hoe verliep je muziekcarrière verder? Annemie: "Na het kinderkoor stapte ik over

Jos Bruurs, clie me soms na cle mis cle kneepjes

neer ik later keuzes maakte in mijn muziekcar-

naar hetjeugdkoor. Ik heb er even in gezongen

van het orgelvak uitlegde. Die orgelles is iets wat

rière. Hij is een beetje mijn mentor geweest."

tot Anke Seeuws me vroeg of ik wilde begelei-

ik puur voor mezelf doe. Ik speel ondertussen zelf

den. Toen leerde ik het Piuskoor kennen en dat

orgel tijdens de zaterdagavondmis.

DHM: Ging je bij het kinderkoor om bezig te zijn, of om echt te kunnen zingen? Annernie: '1-let ging me echt op de muziek. Ik

wilde ik ook vel eens uitproberen. Ondertussen

Wie weet dat ik op termijn wat meer tijd voor

begeleid ik het Piuskoor samen met Jos Bruurs.

mezelf zal nemen. Maar zoals ik nu bezig ben

Van het ene hen ik eigenlijk steeds in het an-

met mciziek is het goed.(ms)

heb ook les gevolgd op het muziekatclier. Eerst

dere gerold.

stukje had, mij dat spelen. Ik mocht dat dan ook in de mis de week erna spelen. Hij was degene die

notenleeren Orff-les en laterook piano. Even heb

Het begeleiden was wel ii ieuw voor mij. Wanneer

ik saxofoonles gevolgd, maar dat was niks voor

je begeleidt moet je echt wel rekening houden

mij. Piano is echt wel mijn ding. Je kunt er ook

met wat het koor doet. Als je zelf speelt kan je

alle kanten mee uit. Ik wilde als kind ook echt

gewoonjezelf volgen.

verder gaail in muziek. Eerst wilde ik naar de

Op het muziekatclier volgde ik ondertussen

muziekhumaniora van liet Grafin Turnhout. Daar

pianoles hij Hans Casteleijn. Toen ik zestien jaar

mocht ik niet binnen, omdat ik uit hel Technisch

was vroeg Els Cai'emans —hoofd van het atelier.

onderwijs kwam en dat niveau volgens hen niet

red- me om de orff- en orff-samenspellessen te

aankon. Dan heb ik mijn middelbare opleiding

geven. Dat was heel leuk. Later heb ik er ook

gewoon afgemaakt.

pianolessen gegeven. Toen het atelier vier jaar geleden ophield met

Maar ik wilde pianist worden. Ik slaagde echter

bestaan ging ik privé-les geven. Ik had nogal

niet voor de toelatingsproef op liet Lenimensin-

veel pianoleerlingen die me vroegen om bij niij

stituut in Leuven. Dan hebben ze me aangepraat

verder les te blijven volgen. Het jaar nadien had

om de opleiding muziekpedagogie te beginnen

ik 25 leerlingen. Elke avond zat ik van vijf tot

daar."

tien uur les te geven. Daar ben ik er nice gestopt.

De orgellessen die ik volg zijn een nieuwe uitdaging voor mij. Ik kreeg de smaak te pakken via

BEKENDMAKING In verband met overname van de Castelhoeve js het horecagedeelte tijdelijk gesloten. De njeuwe eigenaars zullen medio februari de njeuwe plannen bekend maken. U wordt op de hoogte gehouden. Voor vragen zjjn wij tijdens kantooruren te bereiken op tel. 00 31 13 503 97 31. Familie Rood.


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

Het Gemengd Piuskoor Van de Hoogstraatse koren is het Piuskoor waarschijnlijk het grootste en het bekendste. Met net geen 60 zingende Leden en met een jaarkalender om U tegen te zeggen, is het daarenboven één van de actiefste cultuurverenigingen in onze stad. Een woordje geschiedenis Het Piuskoor werd genoemd naar Paus Pius X, die in 1903 liet aloude Gregoriaans weer een ereplaats in de liturgie had gegeven. Aanvankelijk zong ons Piuskoor dan ook in hoofdzaak Gregoriaans. We schrijven augustus 1940, wanneer E.H. Van Herwegen - rector van het Spijker - een groep jonge mannen samenbrengt om de Gregoriaanse gezangen terug aan te leren. De eerste jaren verbindt het Piuskoor zich niet vast aan één kerk. Vanaf 1 mei 1954— wanneer de pas herbouwde Sint-Katharinakerk in gebruik wordt genomen - wordt het koor een vaste waarde voor de parochiale vieringen. Voorlopig blijft het echter een mannenkoor. De strenge voorschriften van de tijd verbieden immers elk gemengd optreden in een kerk. Na het concilie doet de volkstaal haar intrede in de liturgie. Er ontstaat al gauw een dameskoor, dat de zaterdagavondniis in de volkstaal zingt. Korte tijd later worden de twee koren samengebracht en spreken we van het Gemengd Piuskoor.

Dit Gemengd Piuskoor groeit uit tot een goed parochiekoor, dat met behoud van traditie én behoedzaam invoeren van nieuwigheden, steeds heeft bijgedragen tot een muzikaal verzorgde liturgie. Daartoe wordt een volwaardig meerstemmig repertoire uitgebouwd, zonder daarnaast het Gregoriaans te verwaarlozen. Naast de liturgische en religieuze muziek, staan ook steeds meer profane nummers op het programma, waardoor het koor ook concerten buiten de kerk kan verzorgen.

Onder leiding van Natuurlijk hebben vele tientallen mensen aan de uitbouw van zo'n koor meegewerkt. Toch was dit alles nooit mogelijk geweest zonder de onuitputtelijke inzet van Jos Bruurs - die als titularisorganist van de kerk ook ruim 40 jaar het koor onder zijn hoede heeft genomen. Eerst was J05 dirigent van het koor, terwijl juffrouw Yvonne Denis meestal het orgel bespeelde. Daarnaast leverde ook Bernadet Sysmans een niet te onderschatten bijdrage.

liet Piuskoor tijdeiis een ontspannen samenzijn.

Om gezondheidsredenen moest Jos de koorleiding aan anderen overlaten. Maar hij bleef wel actief als vaste begeleider op het orgel. Ook nu nog verzorgt Jos een serieus deel van deze begeleiding, onder meer bij het Gregoriaans en bij de meeste missen. Op andere momenten en zeker bij liet profane repertoire is Annemie Ooms al enige tijd de vaste begeleider. Toen Jos als dirigent opgevolgd moest worden. werd Lui Goetschalckx daarvoor aangetrokken. Lut heeft het koor weer dan tien jaar uitstekend geleid. Enkele maanden geleden besliste ze om de fakkel door te geven aan Inge Mertens, die het koor voorlopig onder haar hoede heeft. Voor de Gregoriaanse gezangen treedt Elmar Lambrix als dirigent op. Tot over enkele jaren werd ook deze taak door J05 Bruurs waargenomen.

Oefening baart kunst! Een goede reputatie als die van het Piuskoor handhaven vergt natuurlijk een serieuze inspanning van de koorleden. Het gaat niet op om zo maar eens af en toe - als je een keer tijd hebt - naar de repetitie te komen. Van een koorlid wordt verwacht dat hij of zij moeite doet om de groep een trapje hoger te brengen. Want stilstaan is achteruitgaan. Gelukkig is dit laatste nog niet aan het Piuskoor besteed. Want zo klommen ze nog niet zo lang geleden - onder leiding van Lut Goetschalckx - op tot de Graad van Uitmuntendheid. Een gebeurtenis die de motivatte van de koorleden trouwens alleen nog maar deed toenemen.


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN Binnen én buiten de kerk De eucharistievieringen blijven natuLirlijk een belangrijk deel van de kooractiviteiten uitmaken. Zo wordt de zondagse Hoogmis nog elke week door de mannen van het Piuskoor opgeluisterd, waarbij seizoensgebonden liederen afgewisseld worden met Gregoriaanse gezancn. De kerkelijke hoogdagen worden meestal door het Gemengd Piuskoor verzorgd: Pasen, Kerstmis,O.L.Vrouw Hemelvaart, Allerheiligen, Sinksen en Heilig Bloed. Mede dankzij de uitstekende reputatie van het koor kwam de VRT al regelmatig vieringen opnemen in de Sint-Katharinakerk. Dii gebeurde al 4 keer voor de televisie en een 40-tal keer voor de radio (waarbij 33 vieringen door Jos Bruurs werden gespeeld!). Tot slot verzorgt het koor op jaarbasis ook heel wat huwelijksvieringen. in Hoogstraten en daarbuiten. Vooral hij deze gelegenheden is het handig meegenomen dat liet koor met Lut Martens (sopraan) en Annemie Schonk (alt) zelf over solisten beschikt. Toch is het Piuskoor al lang niet meer alleen tijdens misvieringen te lioreii. Zo kreeg het in 2001 de kans om de choralen van de Johannespassie uit te voeren, niet alleen in Hoogstraten, maar ook in Brussel. En vorig jaar trok het Piuskoor samen met Vialta en Marcanto naar Aartselaan waar ze samen met het indrukwekkende harmonieorkest van Hans Casteleyn (de echtgenoot van Anke Seeuw,s, red.) enkele stukken uit musicals ten gehore brachten. Geleidelijk aan heeft het Piuskoor trouwens een respectahel profaan repertoire uitgebouwd. Daarmee kwamen ze onder meer tijdens enkele aperitiefconcerten naar buiten: in 1997 in het Administratief Centrum, in 1999 bij de Kunstkring Spijker en op 18 april van dit jaar nog in het Klein Seminarie, waar zij voor meer dan 400 (!) mensen optraden. Het recentste optreden van het Piuskoor ging op 9 oktober jongstleden door in de Begijnhofkerk, waarde Gregoriaanse mannenafdeling een knap dubbelconcertgafin samenwerking met het koor

Met 58 zingende leden en 10 ereleden is hei Piuskoor zonder twijfel één Van de grootste culturele veremgingen uit de regio. ie zal vast een aantal n,enren uit onderstaande lijst kennen. liet getal tussen haakjes staat voor het jaar dat die persoon lid werd. Dat er elk Jaar een aantal leden een medaille van 25 jaar trouwe dienst in ontvangst mag nemen, toont wellicht hoezeer de leden luimi koor in het hart iha gen.

19 sopranen: Lieve Boeykens (03). M. José Claessens (80). Lisette Coenegrachis (69). Els Dcreymaeker (02). Rita Dingenen (98). Tin Lambrix (90), Frieda Martens (80). Lut Martens (99). Mieke Michielsen (92), Annemie Ooms (94), Cliris Racymaekers (98).MariaRoovers(93).Veerle Schrijvers (99), Liet Van Bergen (98), Katelijne Van Delm (85), Marleen Van Den Bergh (04). Monique Van Dijck (04). Kris Van Loon (83) en Greet Vertommen (02)

17 allen: Lia Anthonis (74), Heidi Bekaeri (92), Hilde Bruurs (81), Louisa Coppcns (67), May De Clerck (68), Angela Gijsbrechts (83), Liesbe

anonymus Consori uit Turnhout. Binnenkort, op het kerstconcert van 18 december, kunnen we het hele koor nogmaals aan het werk horen. Voor de verdere toekomst denkt een aantal mensen binnen het koor aan een groot project, in samenwerking met andere koren. Tot slot is het leuk om weten dat het Piuskoor ook buiten haar publieke optredens niet stilzit. Zo werd in het verleden al meer dan eens deelgenomen aan de Gordel en aan de Schakel. Af en toe wordt een daguitstap naar een bepaalde stad of streek gemaakt. En tijdens de paasvakantie organiseert men telkens een meerdaagse reis, waaraan ook niet-koorleden kunnen deelnemen. Bijzonder is ook de jaarlijkse terugtrekdag bij

Heylen (04). Simone Michielsen (67), Josefine Ribbens (93), Lutgart Rombouts (02), Annemie Schoof's (90), Kaihelijn Serroels (03), Mdlie Sprangers (99). Godelief Strijhos (75). Wilhelmina Van der Westerlaken (90), Kailijne Van Gils (98) en José Verbreuken (67) 10 teiiui'ei.;

Wilfried Andries (02), Frans De Jonghe (66). Johan Govaerts (04), John Jansscns (95), Rogcr Michiels (77). Leo Seeuws (95). Leo Swaegers (62), Koen Van Delm (81). Manu Van Gils (65) en Raf Van Hees (02)

12 bassen: Jos Bruurs (42), Rik De Roeck (91), Elmar Lambrix (66). Jos Michielsen (94), Eghert Nuyttens (02), RafPeeters (63). Paul Van Delm (44). Adelin Vandesande (98), Stefaan Van Dyck (98). Jef van Gils (66'): Jos Verbreuken (02), René Voet (62)

10 Ereleden: Emnia Bens (72), Clara Druyts (67), Fons Livens (64), Maria Snoeys (67). Paula Tennis (67). Jef Van Dcliii (56), René Van Delm (42), Alphonsine Vei'donck (67), Maarten Vissers (55) en lenny Wens (67)

de paters in Mecrsel-Dreef, waar de ganse dag geoefend en gestudeerd wordt, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een bepaalde activiteit. Maar voor de meeste leden blijft het teerfeest het jaarlijks hoogtepunt, en naar de nummers waarmee afwisselend de mannen en de vrouwen elkaar naar de kroon proberen te steken. Wie meer wil weten over liet Piu.skoor moet zeker eens een kijkje nemen op lom website iW,l2z// users. sicynet. be/piuskoor . Nieuwe koorleden trouwens altijd welkom. En jonge tenoren zijii cefs dringend nodig. Geïnteresseerden mogen (t/tijd contact opnemen met voorzitster Frieda Martens, Begijnho/ 30 in Hoog.straten (031314.52.53). (dh)

Zeg maar hoe je slapen wil

/

IEJ6Plex, 1IflFN

au ng 99


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

Jos Bruurs De Hoogstraatse Maand over 'kerk- en andere koren' zou onvolledig zijn, als we het niet even over de persoon van Jos Bruurs zouden hebben. Want zijn verdienste op dit terrein is simpelweg enorm, en iiiet alleen op lokaal vlak. Jos Bruurs (01928) groeide op in de kruideniersen stoffenwinkel van vaderAloïs en moederAnna - op de hoek van de Vrijheid en de 's Boschstraat - waar nu nog steeds de gelijknamige kledingzaak is. Al op jonge leeftijd werd hij misdienaar in de nabijgelegen Begijnhofkerk, waar pastoor Ceulemans hem al gauw een drietal liederen voor het lof leerde spelen. Zo kon Jos - amper 8 jaar oud - de organist van de kerk vervangen wanneer deze ziek was. Eenmaal student zong hij er ook in liet kerkkoor. Na de lagere school en enkele jaren humaniora aan liet Klein seminarie, trokJos naar liet befaamde Lenimensinstituut, waar hij de middelbare cii hogere afdeling volgde en meer dan vijftig jaar geleden als 'laureaat orgel' afstudeerde. Van dan af kon hij aan de slag als vaste orgaiiist van de Sint-Katharinaparocliie. Maar doordat de grote kerk nog in heropbouw was., gingen de eucharistievieringen voorlopig in de Begi jnhofkerk door. Net voor de verhuis naar de grote kerk in 1954, voegde Jos het Ceciliakoor sanien niet liet Piuskoor, waarvan Jos trouwens al sinds 1942 lid is. Zo ontstond een verruinide koorgroep, die van dan af de zondagse hoogmis en de bijzondere feestdagen in de grote kerk zou opluisteren. De vernieuwing van de liturgie als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), betekende ook een serieuze ommezwaai voor de kerkkoren: meer gevarieerde gezangen, samenzang niet de kerkgemeenschap, zingen in het Nederlands, ... Een imniens werk, waarVoor J05 gelukkig op heel wat niedewerking kon rekenen. In die periode werd ook duidelijk dat het opluisteren van de vieringen op zondag (en later ook deze op zaterdagavond) een onmogelijke opdracht was voor één parochiekoor. Daartoe richtte Jos samen niet enkele anderen nog een aantal koren op. Eerst een danieskoor, dat al spoedig niet het bestaande Piuskoor werd sameiigebracht tot het huidige Gemengd Piuskoor. Daarnmist een knapenkoor, dat eerst door Staf Mertens werd geleid en daarna door Jan Martens, Jef Martens, Jef Michielsen, Koen en Bart Van Delm. En een nieisjeskoor, dat achtereenvolgens onder de hoede kwam vaii Maria Jansen, van May en dan van Lut Martens. Een aantaljaargeleden werden deze koren samengevoegd tot het kinderkoor Zingt Jubilate, onder leiding van Anneniie Ooms en later ook An Leemans. Er kwani ook een tienerkoor, gespecialiseerd in het opluisteren van jeugdvie ringen, en een gepensioneerdenkoor, waarover u elders in liet nummer meer kunt lezen. Dirigeren doet Jos de laatste jaren slechts hoogst uitzonderlijk. Maar achter het orgel is hij nog vaak terug te vinden, voor uitvaartdiensten en voor een flink aantal missen. Hoewel hij dit

en

Koorconcerten nog niet veel plezier doet, is Jos toch blij dat hij ook voor dit werk een aantal niensen heeft die heni bijstaan, en die een stuk van liet werk overnemen.

Het Madrigaal Tijdens zijn studententi jd aan het Lemniensinstituut (1944-1950). Vroeg nigr. Jules Van Nuffel of Jos cle kerkkoren uit de Nocrderkempen in een koorvereniging wi ide verzamelen. Hierbij was liet niet alleen de bedoeling de koren leefbaar te houden, maar ook oiii hen goede muziek aan de hand te doen. Vanuit deze koorvereniging werd in 1953 het Madrigaal opgericht, met Jos als medestichter. Naast enkele mensen uit liet Mechelse speelden ook Hoogstratenaren als Marcel Laurijssen (secretaris) en Paul Bilcke (schatbewaarder) een belangrijke rol. Aanvankelijk viel het werkteiTein van deze koorfederatie samen met de provincie Antwerpen, later werd het werkterrein naar heel Vlaanderen uitgebreid. Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van liet Madrigaal is de introductie van de nieuwe liturgïsche gezangen geweest. na het Tweede ,Vaticaans Concilie. Overal in Vlaanderen hield het Madrigaal muziekavonden, waar nieuwe gezangen werden aangeleerd. Daarnaast werd er hard gewerkt aan de totstandkoming van het gekende zangboek "Zingt Jubilate". 0 1) 4 niei 2003 vierde het Madrigaal haar 50jarig bestaan niet een eucharistieviering in de Sint-Katharinakerk, waaraan naast het Piuskoor nog 17 andere koren deelnamen. Jos was op dat moment helaas aan het ziekbed gekluisterd. maar

Zondag 12 december van 10 tol II .3(1 uur iii de kerk van Wortel: Kerstevocatie door het Wortelse Kinderkoor, het Sint-Janskoor en de Brassband. Zaterdag 1 8 december oni 20 uur in de SintCatharinakerk van l-Ioogstralen: Optreden van het Piuskoor en het Kinderkoor Jubilate, samen niet de hespeliiig van het nieuwe orgel door Jos Bruurs, Anneinie Ooms en Paul Stoffels. De opbrengst van de avond gaat naar "De Slinger" Vrijdag 24 december om middernacht in de kerk van Meersel-Dreef: Middernachtmis gezongen door Kinderkoor De Fransiscaanse Zonnetjes. Zaterdag 25 cleceniber om 12 uur in de kerk van Meersel-Drecf: Hoogmis gezongen door het Mariazangkoor. Zondag 16januari om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie: N ieuwjaarsconcert door KamerkoorVialta, Kinderkoor ,Juhilate en dameskoor Marcanto.

dankzij de nioderne techniek heeft hij de viering en de speeches achteraf vanuit het ziekenhuis toch kunnen volgen. En gelukkig kon Jos er wel bijzi jn, toen deze bijzondere radioniis enkele weken geleden werd overgedaan. (dh)

t• '

Jos Bruu,'s op zijn vertrouwde stek: clan het indrukwekkende Pel.s'oi'el uit 1961, dat hij als geen ander kent. (ft)to: Koen Van De/in)


OMSLAG VERHAAL: ZA NGKOREN

Uitvaarten, gouden bruiloften, maar ook het Vlaamse lied

Het koor der gepensioneerden I-IOOGSTRATEN - 1-let KBG-koor LOO tot stand gekomen zijn in 1974. Het kwam tot leven toen een aantal leden van KBG (Katholieke Bond van Gepensioneerden) besloten vooraan in de kerk samen te gaan zitten om mee te zingen in de uitvaartdiensten, eerst alleen voor KBGleden, al spoedig voor elke overleden parochiaan. Een paar jaar later heeft E.l-1. J. Van Gompel (letterlijk) het dirigeerstokje in de hand genomen om dat onge(!) koor mee in goede banen te leiden. Hij is dat heel zijn leven blijven doen. Hij leerde niet alleen kerkgezangen aan, maar ook Vlaamse liederen zoals Kempenland. De Gilde Viert, Klokke Roeland, e.a, Na hetoverlijden van mij nheer Van Gompel heeft Jos Bruurs de fakkel weer overgenomen en de repetities geleid. Louis Van Hoeck was dan de dirigent. Op dit ogenblik telt het KBG-koor een goede dertig leden, iets meer vrouwen dan mannen. Siska Van Loock-Rommens is onze voorzitster. Jos Bruurs begeleidt ons tijdens de repetities op een klein orgel (erfenis van de Land- en Tuinbouwschool). Hij leert ook de nieuwe gezangen en liederen aan. Maarten Vissers is de huidige diri gent en Laur. Van Nyen zijn assistent.

De repetities hebben plaats in de Fax de tweede en vierde maandag van elke maand om 14 uur. Op het programma staat telkens een dubbel repertoire. Het eerste uur besteden we aan kerkgezangen ut Zingt Juhilate en Bijvoegsel. Na de pauze gaan we de lichte vrolijke toer op en zingen we Vlaamse liederen. We beschikken nu al over acht hundeltjes met daarin een schat aan Vlaamse liederen, overwegend getoonzet door Emiel Hullebroeck en Armand Freud' homme. maar ook oudere hits zoals Vier Weverkens, Het loze Vissertje. Schoon Lieveken, Pierlala. Wel Annemarieke. e.a. Onze hoofdopdracht is in alle uitvaartdiensten gepaste gezangen te brengen. Zo'n 20 a 25 koorleden zijn regelmatig op post om hun niedeparochianen een waardig afscheid te geven. Bovendien ILusteren we vaak gouden en diamanten bruiloften op als die in de kerk gevierd woi den. Ook de jaarlijkse opening van de meimaand met een aantal Marialiederen aan de grotkapel hij het rusthuis staat op ons actief. En elk jaar in september luisteren we de KBG-hedevaart naar Scherpenheuvel op in de basiliek aldaar. Maarten Vissers

fl D E U LI

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYEER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be

184

a

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 192

l/,:n.l. (onder) Jeanne iun Maria Paulussen, Anna Goi'ers, Jo,v Bruu,s, Ci,vka Roninien,v, Maarieii Vissers, Ad,'iaa,i /leiIs (niidden) Mariet van den Oord, Jeanne Christiaensen, Lucia Stofft. -'l.s', Mia Komt, Constant Vink.v, Herman Van Ma/deren, (boten) Li.s'a Jansen, Maria Van de Pol, Hilda Mertens, Alftms Gevsen, Louis Bolckn,ans, Jef Merrens, Jan Gevsen, Frans Brosens.


OMSLAG VERHAAL: ZA NGKOREN

Sint-Salvatorkoor — Meerle

voor feesten en op hoogdagen wordt er ook in het Latijn gezongen.

Het zangkoor Sint-Salvator Meerle werd in 1945 opgericht door pastoor Jespers, broer van het Meerlese schoolhoofd Miel Jespers, in die tijd op herstelverlof in Meerle. Het kwam in vervanging van het bestaande mannenkoor dat van 1919 tot 1945 de hoogmis had gezongen, zij het ruim 25 jaar dezelfde, de Missa Tertia. Ze repeteerden immers niet graag en als er een repetitie plaatsvond, ging die volledig op aan het bespreken van de lokale politiek. Bij de oprichting van het nieuwe koor haakten zij af, 15 jonge mannen bevolkten het nieuwe koor. Toon Van Dun was de nieuwe voorzitter en Mie! Jespers de dirigent. In 1956 gaf hij het dirigeerstokje door aan Karel Pauwels, die het nu nog steeds hanteert.

Het koor zingt haast uitsluitend liederen ter opluistering van de eucharistievieringen. Elke zondag zingen zij de Hoogmis. Met Kerstmis wordt ook de avonddienst gezongen met aangepaste liederen en met Fasen luistert het koor de diensten van de Goede Week op. Daarnaast zijn ze ook present voor uitvaarten en feestelijkheden, jubilea en feestvieringen van verenigingen. Samen met de wekelijkse repetities betekent dat de leden ca. 120 keren per jaar samen komen om te zingen. Een jaarlijks teerfeest en een jaarlijkse uitstap bevorderen de goede sfeer in het gezelschap.

Oorspronkelijk zong het nieuwe koor enkel in het Latijn. Na het concilie van 1963 werd de eredienst in de Nederlandse taal toegelaten en werden ook de gezangen in het Nederlands uitgevoerd. In 1972 traden de eerste vrouwen toe tot het koor.

Voorzitster van het koor is Maria Geysen, het secretariaat is in handen van Astrid Van Bavel. Karel Pauwels dirigeert nog altijd en Gust Hendrickx is de orgelist.

Het Sint-Salvatorkoor telt 25 vaste leden in cle leeftijd van 30 tot 78 jaar. Tijdens de grote kerkelijke feesten - Pasen en Kerstmis - komen zes leden versterking bieden voor de meerstemmige gezangen. Ze zingen meestal in het Nederlands:

11

*t *4

4

'*

1: (io'awi) Jeoniir R /uhelus. 1' io,,jic Goos,sens, Di,ia Roinbouts, Astrid 4in BuicI, Dma \ui Bmmrcl. A,mmeImiu' ltilh,mmse (2 rij) Maria Michielsen, Jozefa Geerts, Maria Gevsen, Louisa Jacobs, Rit Herergers, Lia Pauwels, Jeanne Van Riel, Karel Pauwels (3 en 4 rij) Peer Snoevs, Gist Hencirickv, Louis Verbreuken, Jan Hem] ickx, Fran.s Van Alplien, Jos Jacobs, Coreel Van Dun, Cor Jacobs, Eugène Vern,eiren, Jacc1ues Verbrc'uken, Jos Spran pers en Marcel van Bavel.

Kopij

DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 december. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 december. Tot zondag 19 december kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

Kinderkoor Jubilate

: In.):: (Boren) 4 ititenne Ootus, /tluhu'I kuit Opstal, Lieit /9,uu,a Luum Litgeleii, /roiiujiie Dec/ercq, Jan Bruurs, Daait Lainbrechts, Anne Enge/en, Feinke Strij bos, Liesbeth Bens, Ann Leemans. (Onder) in/je '4'รงtรง C/audia Wuvis, Karolien Viskens, Pieter Bruurs. Ontbreken op de foto: Ce/ine Kenis, Anouck Declercq, Late Keste/oot, Inc Kuvpers, Leoineke Schepens, Julleke Schepens, Bieke Luvts, Va/erie Mathvsen, Anne Stofje/s, BobSto!) .1e/s Griet Stofje/s, Bo Stri7 bos, Aubrev Swacnen, Yolanda Uui Sas en .Ieroen Vinck.

Het Kinderkoor uit Hoogstraten bestaat al heel lang, bijna een halve eeuw. Vroeger heette het Zingt Jubilate'. Deze naam heeft vooral een religieuze connotatie. Het kinderkoor werd dan ook oorspronkelijk opgericht om in de eucharistievieringen te ztngen. Het was eerst een knapenkoor, enkel voorjongens. Later kwam er ook een meisjesafdeling, maar aanvankelijk bestonden de twee koren gescheiden. Uiteindelijk werd het gemengd. Lut Martens begeleidde het koor een hele lange tijd. St nds negen jaar hebben Annemie Ooms en Ann Leemans het dirigeerstokje samen overgenomen. Ondertussen zijn zij ook al negen jaar actief als dirigenten van Juhilate. Sinds er afgelopen zomer een nieuwe pastoor werd benoemd in de parochie Hoogstraten, werd ook de uurregehng van de vieringen aangepast. Vandaar dat je het kinderkoor tegenwoordig enkel op zaterdagavond aan het werk kan zien, in de mis van 18.30 uur. Op dit moment telt Jubilate 28 leden. Kinderen vanaf acht tot 16 jaar kunnen lid worden van het koor. De nieuwe aanwinsten moeten wel eerst altijd even komen proef zingen. Een gemiddeld eucharistieoptreden van het koor duurt zo'n dertig minuten in totaal. Naast de wekelijkse kerkhezoeken treedt het kinderkoor ook afen toe op met een werelds repertoire. Dit is belangrijk om de kinderen te blijven stimuleren. Op het repertoire van Jubilate staan vooral liedjes van Jan Coeck. Ondertussen bouwt het koor ook een meerstemmig repertoire op. De zanghit van het moment is 'Toniorrow' uit de musical Annie. Wie bij het lezen van dit alles zin heeft gekregen om een toontje mee te zingen mag eens bellen naar Annemie Ooms, op telnr. 03/366.64.07. (otv)

Kinderkoor van Sint-Salvator Meerle

t

1-let kiudeikour van de Si t-S:tl\ator1otlochie werd beginjaren zeventig opgei1C11) dooi kaic 1 Rttick. 111ige jaicu teluC id hei Luis uit nickaai \\egdii gebrek aan begeleiders. Twee jaar geleden werd het door Marleen Jacobs en Kris Mertens nieuw leven tngeblazen. Een kletne twlnttg Jonge zangeressen luisteren steevast de gezinssvieringen in de parochie op. Ook de vieringen van de school en de speciale vieringen van de eerste communicanten en de vormelingen. (ja!)


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

Mariazangkoor Meersel-Dreef

De leden run het !vluria:anç'koor( i. in.':): Chri,s Vis,senbcrç. Fons Merîe,is, May Vi.ssenberg, BroederXai'ierfanssens, Anno Tilburgs, Anna Krijnen, Fons Koren, Betsie Goetstouo'ers, Anno Van Boxel, Frans-Jocef Wirteveen, Cecilia De Kruvt Julia Snijders en The resia Snijclers. Cees Pemnen en Jan Henclrickx staan er niet bij maar zijn wei lid.

Het zangkoor is opgericht in de schoot van de E.K.-Moedersbond, vooral onder impuls van de toenmalige voorzitster Rosa Knevels. Op de stichtingsvergadering van 5 maart 1969, werd Rosa aangeduid als voorzitster. Het koor bestond toen uitsluitend uit vrouwelijke leden. Juffrouw Maria Vanderhenst werd de eerste dirigent, pater Lidwien zorgde voor de begeleiding op het orgel. Halfweg de jaren zeventig, werd het koor versterkt met enkele mannen die alleen meezongen bij hoogdagen om later volledig te worden ingeschakeld. Pater Ernest volgde juffrouw Vanderhenst op als dirigent. Maar ondertussen is broeder Xavier heel watjaren dirigent. Het is z'n lust en z'n leven. Na pater Lidwien volgde Ene Bastiaensen en momenteel Frans-Jozef Witteveen hem op aan het orgel. Het koor zorgt voor de opluistering van de hoogmis, uitgezonderd met de kindervieringen en de meeste begrafenis- en jubileumvieringen. Ze repeteren elke maandag om 20 uur in de sacristie van het Kapucijnenklooster. In de beginjaren werd het koor gewoon "het Vrouwenzangkoor" genoemd. later werd dit "het Mariazangkoor". Het koor bestaat ditjaar 35 jaar. Twee leden, Theresia Snijders en Anna Van Boxel, waren er al vanaf het begin bij.

Kinderkoor "De Franciscaanse Zonnetjes" Meersel-Dreef In 1992 werd er een werkgroep opgericht die zou instaan voor een maandelijkse misviering, speciaal voor de kinderen van Meersel-Dreef. Dit om de kinderen en hun ouders meer te betrekken bij het kerkgebeuren. Pater Jan Wouters was de stuwende kracht en de initiatiefnemer. Op 18 oktober 1992 hielden ze hun eerste kinderviering, elke maand op de vierde zondag, steeds met een ander thema. Telkens zorgen twee leden van de werkgroep voor de uitwerking. Tegelijk werd er een kinderkoor opgericht 'De Franciscaanse Zonnetjes" onder leiding van juffrouw Denise Van Gestel en met muzikale begeleiding van juffrouw An Goetschalckx. Later werd Lia Bogers gevraagd om het koor te dirigeren met muzikale begeleiding van Myriam Jacobs en Denise Van Gestel. Het aantal leden schommelt tussen de 30 en 35 zangertjes. tussen de zes en dertien jaar. De werkgroep kindervieringen trachten met de steun van pater Luc, het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Elk jaar trekken ze enkele dagen op kamp, de jarige kinderen krijgen een presentje enz. Om daarvoor wat geld in het laatje te krijgen, zingen ze elk jaar 'driekoningen' huis-aan-huis en verkopen ze gloeiwijn en warme chocolademelk na de kerstviering op tweede kerstdag. tn 2002 werd het tienjarige bestaan gevierd met o.a. een optreden van Elly en Rikkert.

ca

Het kinderkoor de Franci.vcaanse Zonnetje.s op kamp in Meerle tijdens de grote i'akwitie. Zijn momenteel lid: Joeri Janssen, Sam Muësen, Seen Jochems, Svivie Looft, Michelle Sprenkei.s, Brent Verheijen, Dai,vv Marijnissen, Steffi Smeeken.s, Pauline Janse, Tinne Leemans, Nina Oomen, felle Muësen, Mvrthe Jan.se, Iris Rasenherg, Ivan Jochems, Meike van de Ven, Nele Leemans, Joost Verheijen, Jef Oomnen, Pim Van Aert, Kennv Bevers, Phiiine lan der Aal.st, Esther Vermerten, Steftinie Vermonden, Janne Roeien, Jri.ç Van Aiphen, Rob Rasenbem,', Inge Jochemns, Daan Smneekens, Keur Sprenkels, Letizia Ve,',nonden, Corbin Sjnink en Aline J()chemns.


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

Vialta: Kamerkoor van de Hoge Straat Vialta is het enige kamerkoor uit de gemeente. Oorspronkelijk begonnen als informeel familiekoor van de familie Van Opstal-Vervloet. Wie denkt dat een kamerkoor een kleinschalig koor is wat in een gemiddelde huiskamer moet passen, die heeft het mis. Op dit moment telt het karnerkoor 25 leden: je moet al over heel wat woonkamer beschikken om dit koor te kunnen herbergen. Annemie Ooms, de huidige dirigente, vertelt er meer over. Rit midden jaren '90 werd het gemengde koor geleid door Herman De 1-louwer, de vroegere nuziekleraar van het Klein Seminarie. Na hein kkkarn Luc Dockx, die het kainerkoor vijf jaar dirigeerde. Annemie Ooms heeft op haar beurt 'Sinds één jaar het stokje overgenomen. Het feit dat Vialta een kamerkoor is, verwijst vooral naar het ledenaantal, wat in de regel onder de twintig blijft. 'Eigenlijk is het niet meer normaal dat we een kamerkoor zijn met 25 leden. 'Maar ja, dat klinkt zo schoon, kamerkoor.', lacht Anneliie Ooms.

Van familiekoor tot kamerkoor In zijn huidige vorm, met de naam Vialta, bestaat het koor ondertussen tien jaar. Voor die tijd was het kamerkoor eerder een informeel avondvulend tijdverdrijf, zonder optredens en concerten. 1-let trad hoogstens op voor de gelegenheid, zoals bij feesten van leden. Onder impuls van de nieuwe dirigent, Luc Dockx, en doorhet groeiende aantal leden werd het roer omgegooid. 'Ook werden we meer en meer gevraagd door mensen en verenigingen om te komen optreden.', vultAnnemie aan. 'Eigenlijk beseften we toen dat we nog helemaal niet zo slecht waren.' De optredens die Vialta verzorgt zijn vooral thema-optredens, zoals een kerstconcert.

Via Alta Vialta repeteert om de drie weken. Is dat niet weinig voor een koor? 'Nee', zegt Annemie, 'We hebben eens een keer een enquête gehouden onder de leden. Zij vonden om de drie weken voldoende. Het blijft tenslotte een hobby en verschillende leden zingen ook nog bij een ander koor.'. Wel neemt een repetitieavond twee uur in beslag. In het begin trad Vialta vooral alleen op, later ook af en toe met andere koren, zoals het kinderkoor Jubilate. 'Dat is plezant. Het is leuk voor een kinderkoor om eens met anderen op te treden, net zoals het voor ons eens leuk is. En ook de mensen vinden het leuk, een kinderkoor is altijd een publiekstrekker.' Bestaat Vialta vooral met het hoofddoel om op te treden? 'Dat is wel stilaan zo gegroeid,' zegt Anneniie. 'Mochten we nu één keer per jaar optreden was dat ook goed voor de leden, twee

!I.1

keer per jaar is ook goed. Maar niks doen voor een publiek stimuleert niet echt. Ik hoor ZO regelmatig links en rechts dat je iets nodig hebt om naar uitte kijken.'

Het Heilig Bloed Wat zijn de ambities van Vialta? 'Zeker verder gaan zoals we bezig zijn.' antwoordt Annemie, 'Beter worden ook, hoewel we dan meer zouden moeten repeteren. En eens een keer meedoen niet een wedstrijd. Gewoon om eens te zien waar we staan.' Wie weet is het iets voor de nabije toekomst. Vialta onderscheidt zich vooral van de andere koren doordat ze een echt profaan koor zijn, ze zingen wereldse muziek. Ze zingen geen misvieringen, tenzij voor de gelegenheid, zoals een huwelijksmis van een koorlid. 'Hoewel we erwel fierop zijn om de onze Vader-groep te mogen zijn in de Bloedprocessie.'. besluit Anneinie. Zoals u op de onderstaande foto kan zien. Via/to :oekt goede tenoren. Wie van zic'h:elf' weet of vindt dat hij een tenor is en er altijd al van gedroonid heeft om in een groot kanmerkoor te ingeui, mag altijd een.r con tact opnemen met Annenuie Oo,ns. (muis)

klip

Gezocht: tenoren Vialta is een gemengd kanicrkoor. Het bestaat dus zowel uit mannen en vrouwen, hoewel de vrouwen in de meerderheid zijn. 'We hebben heel veel sopranen' begint Annemie,' En ook genoeg alten. Maar te weinig tenoren. Bassen zijn er genoeg.' De leeftijd van de koorleden arieert van twintigers en dertigers tot ouder. \'ialta is voornamelijk een Hoogstraats koor: de meeste leden zijn van Hoogstraten. Een enkeling komt van verder weg. De naam Vialta verwijst trouwens ook naar Hoogstraten. Het is een sanentrekking van het Latijnse via alta, wat staat voor hoge straat. Het koor heeft een zeer breed repertoire. Dat gaat an populaire muziek, zoals hits van Cat Steens, the Beatles en de muziek van John Rutter, tot klassiekere zangstukken, zoals Renaissancenuzieken stukken van Bach. De meeste muziek \s ordt door Annemie voorgedragen, zo zegt ze: Maar ik vraag ook altijd om zelf partituren mee te brengen. En dat gebeurt ook soms. Ik heb zo al een paar keer voorstellen van andere koorleden gehad.' Het bestuur van Vialta, wat bestaat uit enkele leden, regelt vooral de praktische zaken, zoals het betalen van het lidgeld, en het vastleggen van een zaal, 'We hebben een heel goed hestuur', zegt Aniiem ie.

iJ V1.n. i:: Hdde Van Lttelboomo, Bart Van De/un, Veeu'/e Din genen. Koen Van Opstal, ('ierstopt achter nummer e.$) ('is Verboi'en, Ca,'la Peerden, Bert Verheeck, Rita Lauriis.s'en, Leo Darquennes, Cat/ir Bril, Stel' Verhoren, Mieke Veri'/oet, Frank Ver/ma/st cii E,'ik Van Tongel. Liep umiet mee itt de proces.rie: Kris Adriaenssens, Katrijn ,Ian.r.ven.s, Marleen Van Dcii Berçh, Lieve Paas, Mia Sche/lekens, Greet Voet, Gerda Hevrtnan, Egbert Nuvttens en Sti jr Van Ton ge!.


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

OLVA-koor Minderhout de parochie Minnooit gekend. Wel groepeerden vroeger zich een aantal zangers rond het kerkorgel en zij luisterden de eucharistievieringen op. In 1972 kwam daar verandering in en de inmiddels overleden Joz.Adams nam het initiatief om een echt koor op poten te zetten, bedacht een naam, en het OLVA-koor werd boven de doopvont gehouden. OLVA betekent niet, zoals sommigen toen wel dachten, Onder Leiding Van Adams, maar wel Onze-Lieve-Vrouw-in-den-Akker. Joz. Adams nam het eerste dirigeerstokje in handen en onder zijn leiding kregen ook de Vlaamse volksliedjes. waar hij enorm veel van hield, een plaats op het repertorium. De familie Adams zegde Minderhout vaarwel, week uit naar Frankrijk en Piet Van Hoof, toenmalig pastoor, nam met veel liefde zijn taak over. Ook weer niet voor lang, want hij trok naar Meerle om daar als goede parochieherder zijn schaapjes op het rechte pad te houden. Kristin Hermans nam daarna geruime tijd de verantwoordelijkheid op zich en nadien een korte periode Luc Dockx uit Meer.die nu ook het orgel bespeelt. Na diens farfait hing het koor tussen hangen en wurgen. Corneel Hendrickx en Harry Pauwels deden hun best om het schip varende te houden totdat Piet Van 1-loof, ondertussen gepensioneerd, terugkeerde naar Minderhout en vol liefde terug de leiding in handen nam van het koor. Al sinds het prille begin zorgde koster André Brosens voor de muzikale begeleiding. Een hobby die hij wegens gezondheidsredenen enige tijd geleden vaarwel moest zeggen. Hij zag de dirigenten komen en gaan en hoe de vrouwen steeds de meerderheid uitmaakten. Gemiddeld zingen een vijfentwintigtal leden de longen uit hun lijf tijdens de repetities en de erediensten. Steeds kijkt het koor uit naar nieuwe stemmen Een echte koortraditie heeft

derhout

Maria Voeten, Finne Aerts, Theresia Christiaensen, Jan De Bie, Joze[Adriaensen. Midden: Piet Van Hoof (dirii,'ent) Jeanne Van Mirlo, Jei'a Hendrickx, Jeane Jans ,sen.s, Anno Huvbrechts, Gusi Mertens, Jo.s Vorsselmans. Bovenste rij: Maria Laurvssen, Jeanne Pauwels, José Voeten, Mathilda Van Osta'en, Gust Goos, Jef Merrens, Luc Dockx (organist). Verontschuldigd: André Brosens, Jose Desmedt, Corneel Hendrickv, .Jo:c/ Hoe!. 04/7/ Koven, irina S,nit.s, Maria Vor.vsel,nans, Harry Pauwels, Lisa Van Dij. ..l.

Zittend: Leo Snoevs,

en Minderhoutse mannen en vrouwen die graag het OLVA-koor zouden komen vervoegen, laat je niet afschrikken! Elke maandagavond te 19.30 uur klinken de OLVA-stemmen in de St.-Cle-

menskerk, trek de kerkdeur open en maak het OLVA-koor rijker. Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Jos Vorssel mans 1-tal 14. tel. 032 3157626! (el)

=<Pnj< nA

1C Aqdfô

3~

Mw Bsfe kei,'ize voor' IeI4ke

toffe foto's

-

W. toto's tsewe

DioI 1

Vrijheid 126 232() Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13

12

LSLSV

vkf

Peot.

LW0

.

wevkioqoo se7'vc.e

Penfoaskvnth e

.

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37

- -

.


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

70 jaar zingen zonder valse noot

Het Sint-Janskoor van Wortel Verdienstelijke en trouwe kerkzangers worden door het bisdom bedacht met een medaille naargelang het aantal jaren zingen in de kerk. Die medailles zijn er echter maar tot en met 50 jaar kerkzang en niet verder. Het bisdom vindt het blijkbaar onwaarschijnlijk dat er nog vele jaren langer gezongen wordt. Dus is er geen medaille voor JEF MERTENS die nu al 70 jaar zijn stem laat horen in de hoogmis. Niet dat de bescheiden Jef op een medaille zit te wachten. Hij zingt al die jaren met plezier en hoeft daar niet voor beloond te worden. Leerschool bij de koster Jef is nu 81 jaar en begon op zijn elfde toen de toenmalige koster RenĂŠ Voet in de klas aan meester Snels kwam vragen voor enkele goede stemmen om kerstliedjes te zingen in de kerk. Samen met Jef gingen ook Miel Christiaensen, Fons Meyvis, Jef Pelcmans en Julien Kimpe hij koster Voet in de leer.. De koster was een minzame leermeester maar kon van tijd ook al eens ferm uit zijn slof schieten. De jongens haalden dan ook wel eens kattekwaad uit. Zo waagden ze het eens een keer om de tabaksjiek die altijd in een schaaltje op tafel lag, met peper te bestrooien. De gevolgen laten zich raden. In het gezin Mertens iriet negen kinderen werd zingen wel gewaardeerd. Lange winteravonden werden al eens opgevrolijkt door samenzang rond de slool, iennen niet vader en moeder. Dat

waren geen liedjes van de radio, meer s'rome wijsjes of liedjes die ze op school leerden. Maar in de kerk moest het allemaal in het Latijn. In het zangboek waaruit gezongen werd, stond geen woord Nederlands en een vertaling werd niet gegeven. Dc jongens hoefden het niet te begrijpen als het maar goed klonk.

Op het dokzaal

L

Al gauw zong .Jef mee in de hoogmis op het dokzaal. Er waren toen zo'n 20 zangers, allemaal jongens en mannen die trouw elke week kwamen repeteren onder leiding van dirigent Louis Snels en ook elke zondag trouw op Post waren in de hoogmis. Samen vormden ze een groep die gewoon 'de zangers" werd genoemd. Het enige verzetje dat ze zich veroorloofden was het jaarlijkse teerfèest, ook enkel de mannen onder elkaar.

De vrouwen erbij Vele jaren ging het zo verder maar na het Viiticaans concilie begon het kerkzingen sleet te vertonen . Had het te maken met de inbreng van de voikstaal in de kerkzang of kwam het omdat de zangers nu vooraan in de kerk moesten zingen zoals het volgens pastoor Luyts paste in een moderne mis of omdat het orgel versleten was? In ieder geval was er op de duur nog maar een handvol zangers over. Maar toen werd Frans Remeysen gevraagd om een zangkoor te vormen en te begeleiden en die vroeg de vrouwen erbij, o.a. ook Mit Mertens, iie ius van lef. Zij vertelt niet hoeveel plelier

Jef Mertens

ze in het koor heeft gezongen. Vooral de meerstemmige Gregoriaanse missen, die vond ze wondermooi. Tot haar grote spijt moest ze enkele jaren geleden afhaken omdat haar stem niet meer voldeed. Nu kan men zich wellicht niet meer indenken hoe het zo lang goed is gegaan zonder de vrouwen erbij: ze vormen nu driekwart van het koor en zijn onmisbaar geworden evenals dirigent Jef Meyvis zonder wiens inzet het zeker ook niet lot!

WORTEL - De v,'ouwen zijn beslist in de meerderheid in liet Sint-Janskoor maar de mannen hebben veruit de Icingste staat tait die,tst. Vooraan links Frans Mevvis aan het orgel en rechts zijn zoon le/ de dirigent. Achteraan Huibrecht Provoost, Jan Sterkens (meer dan 60 jaar in het koor) en Leo Van/tante (meer dan 50jaar). Vooraan s In. r Nancy Rosiers, Jo Vermeiren, Lutgard Lanswee,'t, Jeanne Brosens, Al? Mevt'is, Jeanne De C/ercq, Magda Mertens en achteraan Hilde Adriaensen, Lies Merens en Metje Smallenburg.

13


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

Marcanto, het Scala aan de Mark Dameskoor Marcanto uit Hoogstraten is een jong koor. Niet dat er enkel jongeren in zingen, maar het bestaat nog niet zo lang. Het is eigenlijk een voortvloeisel uit een ander koor, het vroegere Hoogstraatse jeugdkoor. "Op zeker moment bestond ons jeugdkoor enkel nog uit twee jongens, namelijk mijn broers", zo vertelt Anke Seeuws, de dirigente, "Toen zij het niet meer zagen zitten, zijn we gestopt met jeugdkoor zijn en hebben we ons omgevormd tot Marcanto." DHM: Wat is - of wie zijn - Marcanto? Anke: "Het is belangrijk te vernielden dat het een dameskoor is, in principe enkel toegankelijk voor dames, vanaf ze in het derde middelbaar zitten, tot volwassenen. Na onze jongerenkoorperiode wilden we het koor opentrekken naar alle leef tijden, maar er hing toch een beetje een imago rond van 'dat zijn jongeren'. Men dacht soms dat volwassenen enkel bij het PiLiskoor terecht konden. Sinds vorig jaar september namen we een herstart met Marcanto. Op dit moment hebben we al een twintigtal leden. De naam komt van de muziekterm 'marcato', wat betekent 'met nadruk'. Ook het woord 'canto' zit er in, wat verwijst naar het zingen. En liet Hoogstraatse element is de 'Mark'(Anke schiet in de/ach, (ieze

DHM: Kan je een concreet voorbeeld geven van jullie repertoire?

DHM: Jij dirigeert Marcanto. Wat is er zo leuk aan het dirigeren van een koor? Anke: "Ik ben ervan overtuigd dat als je een opleiding hebt gehad om te dirigeren. dat je meer kan doen, dat je een koor op ccii hoger niveau kan brengen. Ik merk zelf ook, dat ik dankzij de koordirectie die ik in mijn opleiding heb gehad, veel bijgeleerd heb. Het leuke van dirigeren is de kick van het resultaat dat je kunt bereiken. Dat vind ik het leuke eraan. Niet alleen dat je tevreden bent van ons

a

laatste opmerking blijkt een ingeving van het moinent te zijn.). Later hebben we ook gehoord dat het een politieke beweging zou zijn. Qua sound, qua geluid, lijkt Marcanto een beetje op Scala (Een populair meisjeskoor van de

broers Kolacn'; bekend van hun bewerkin gen van pop- en rocknum,ners, red). Niet op hetzelfde niveau welteverstaan, maar we proberen het wel te evenaren." DHM: Wat is jullie repertoire? Anke: "We hebben er bewust voor gekozen om een nieer profaan, een meer werelds repertoire te zingen. Waarom? Omdat we de grootste groep mensen aanspreken, denk ik. Je merkt dat wanneer je optreedt. Je merkt het succes ervan doordat, wanneerje iets niet populairs meeneemt naar een repetitie en daarmee bedoel ik iets wat niet uit de popmuziek komt, de koorleden er aanvankelijk iets afhoudend tegenover staan. Maar uiteindelijk merk je dat zo'n klassieker werk de koorleden toch wel aanspreekt. Tijdens onze optredens bleek ook dat deze klassiekere nummers het publiek toch erg aanspreken, dankzij de afwisseling niet het populaire genre. Zo zongen we 'In Flanders Fields',gebaseerd op dat bekende gedicht ('In Flanders Fields', van John Mc. Cme, red.) en daarbij projecteerden we videofragmenten van de Eerste Wereldoorlog. Dat liet een diepe indruk na op het publiek. De vraag die je je ook kunt stellen is: wat is precies klassieke muziek? Zo is er een componist, John Rutter, die schrijft enorm veel koormuziek, vooral kerkelijke, maar ook profanere, wereldse liederen. Rutter is enorm populair bij de meeste koren. Zijn muziek klinkt klassiek, hoewel liet toch iets populairs heeft waardoor het veel mensen kan boeien en waardoor iedereen het graag zingt."

14

Vlai. t: (staand) Anke Seeuws, Tinne Leemans, Lieve Boevkens, Au Kustermans, Maria Janssens, ChrisAerts, Petra Jan.s.vens. (zittend) Anti Van Dvck, Anne Engelen, Aubre)' So'aenen, Griet Janssens en Anti Jan.rsens. Ontbreken 0/) de toto: Anouk Declerck, Geertrui Decru, Erjka Janssens, Reinhild Janssens, Liesbeth Kustermans, Annemie Ooms, Liesbeth Bens, Annelies Van der Heijen, Rosa Stessels en Monique Stessels. Anke: "Op ons laatste concert zongen we bijvoorbeeld een medley uit de hlm 'Sister Act' We hebben ook iets gebracht van Adiemus. Dat is eerder Afrikaans klinkende muziek, genre wereldmuziek. genre Enya. En natuurlijk John Rutter. Nu zijn we ook voor de kerst bezig, niet naast het klassiekere werk, ook de meer populaire Engelstalige kerstmuziek. Ik breng meestal een muziekstuk mee en vervolgens zingen we dat. Zo ging het tot nu toe in z'n werk. Maar we hebben sinds vorige week een nieuw bestuur gekozen, dus het repertoire zal vanaf nu ook meer besproken worden in het bestuur. Ik probeer altijd om een zo gevarieerd repertoire op te bouwen, zodat iedereen een keer aan z'n trekken komt. Tot nu toe lukt dat aardig."

kunneii en zingen als koor, maar ook op muzikaal vlak. Het leukste vind ik wanneer het koor mij kippenvel kan bezorgen. De kippenvelmomenten zijn liet leuke van het dirigeren." DHM: Wat is de ambitie van Marcanto? Anke: "Het is heel belangrijk voor ons oni te kunnen optreden. Dat was misschien hij het jongerenkoor liet probleem. We werkten altijd rond een groot project, niaar dat was om de twee jaar. Daar zat eigenlijk teveel tijd tussen, onidat we zo steeds een dood nioment hadden in de overgang van het ene naar het andere project. Ik ben er nu van overtuigd dat we meer in kleinere projecten moeten werken. We hebben in septeniber een optreden gedaan met Terpander

(een koor uit de o,ngel'ing van Baarle-Nassau,


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN ,ed.). In januari treden we vervolgens op samen

met Vialta en Kinderkoor Jubilate. Je kunt zo op kortere tijd iets afwerken, en omdat het samen met andere koren gebeurt, hoef je zelf ook geen avondvullend programma te maken. Zonder de optredens is het zingen maar half zo leuk. Dan zou iedereen op den duur ook afhaken. Je gaat ook niet voetballen alleen maar om te kunnen trainen. We zouden ook wel trouwmissen willen zingen. In Ulicoten hebben ze ons in augustus gevraagd om het Bernardus-octaaf te komen zingen. Daar werden gedurende acht dagen vieringen gehouden om de patroonheilige te vieren. Elke dag kwam een ander koor de viering opluisteren, zo ook Marcanto. Ik wil ook wel eens een keer met een zangwedstrijd meedoen. Gewoon om te kijken waar we staan. En om zo ook eens een keer van onder onze eigen kerktoren vandaan te komen." DHM: Is er samenwerking met andere koren? Anke: "De samenwerking beperkt zich eerder tot wat we al gedaan hebben. Een optreden verzorgen met andere koren, waarbij het ene koor

optreed afgewisseld met het andere. Meer samenwerking met andere koren, zoals de 'Play in' die de fanfares jaarlijks doen, is iets wat we tot nu toe nog niet hebben gedaan. Het optreden wat we in januari doen samen met Vialta en het kinderkoor ontstaat eerder toevallig. Het maakt ons niet uit niet wie we optreden."

meegemaakt. Die persoon in kwestie voelde dat zelf trouwens al aan. Ik denk sowieso dat mensen die van zichzelf denken dat ze niet kunnen zingen, ook niet naar een koor stappen. Vooral volwassenen kunnen hun eigen talent meestal wel redelijk juist inschatten."

DHM: Zijn er ook moeilijkheden hij het 'runnen' van een koor? Anke: "Als je naar een fanfare gaat, dan kan je noten lezen. Je zet je achter je partituur en je probeert wat je ziet zo goed mogelijk te spelen. Daar konit meteen klank uit. Maar bij een koor is het zo dat er mensen zijn die geen noten kunnen lezen. Ze kunnen daarom niet minderzingen. Wat is het grote verschil: je moet alles van nul af voorzingen. Dat vraagt soms een beetje geduld, want de ene stemgroep moet wachten terwijl de andere stem bezig is. Dat is ook de moeilijkheid: je probeert als dirigent om de verveling zo weinig mogelijk te laten toeslaan. Heel soms willen er ook mensen komen zingen die niet muzikaal zijn. Dan moeten we wel duidelijk maken dat ze hij ons niet op hun plaats zitten. Hoewel ik het nog maar een keer heb

DHM: Wat is het leukste aan Marcanto? Wat maakt Marcanto de moeite? Anke: "Wat het leukste aan Marcanto is, kan ik niet zeggen. Wat het leuke is wel. Ten eerste dat we er tijdens de repetitie altijd plezier in hebben, en dat we soms van onszelf kunnen zeggen dat we echt wel goed aan het zingen zijn. Ten tweede dat we buiten liet koor ook een goed sociaal contact hebben met elkaar. Daarom lassen we elke repetitie een pauze in en plannen we een jaarlijkse uitstap. Zodat je ook eens met elkaar omgaat zonder dat er gezongen moet worden. Het leuke is dat iedereen goed Iliet iedereen op kan schieten, ongeacht liet Ieeftijdsversclii 1. Ben je ge誰nteresseerd om te komen zingen bij Marcanto? Neem gerust contact op niet Anke Seeuws, tel. 031314. 07.44. (ins)

Een gitaar met een liedje

Kinder- en jeugdkoor - Wortel Het prille begin van liet Kinder- en Jongerenkoor van Wortel was in '86 toen MIEKE BOLS haar gitaar nieenam naar de catechese. Al vele jaren doet Mieke mee met de voorbereiding van de plechtige communicanten en daar wordt al eens een liedje gezongen. De begeleiding met cle gitaar was zo inspirerend dat er zich stilaan een koortje van jongens en meisjes vornide dat ook, eens per maand, optrad tijdens de gezinsviering in de kerk. "Met veel zijn we niet", vertelt Mieke. "Wortel is niet groot en het zijn vooral de vormelingen die het koor samenstellen. Vanaf februari '97 zijn we officieel als koor gestart en in 2001 zijn we erkend als jeugdwerk en krijgen we ook een toelage. Vanaf toen is het ook zo geregeld dat ille vormelingen in hun jaar van voorbereiding, ofwel meezingen in het koor, ofwel misdienaar zijn tijdens de vieringen. Daardoor is het aantal koorleden erg wisselvallig; verleden jaar waren we met veel, 25 jongens en meisjes, maar dit jaar zijn er meer die kiezen voor misdienaar en dus zingen er maar 12. Behalve op de vormsel- en gezinsvieringen zingt het koor ook op het jaarlijks kerstconcert en dat vraagt weer nieer voorbereiding. En dan is er nog de kerstmarkt op school. Daar hebben we verleden jaar voor de eerste keer aan meegedaan en het was een succes. Zo eens buiten de kerk, voor de schoolmaatjes, dat was weer helemaal anders. Dat doen we dus dit jaar weer. Ik doe dit graag, die koorbegeleiding al vraagt het toch heel wat werk. Iedereen wordt maandelijks schriftelijk verwittigd om naar de repetitie

Het Jo,ic,'e,enkoor tijilen.s de gezinsviering op 6 noten/IN'!:

te konien. Het grote verloop is ook wel eens nioeilijk: telkens nieuwe vornielingen die van nul af nioeten beginnen, sommigen met goeie maar ook minder goeie stemmen en die moeten allemaal een plaatsje krijgen. Ik zelf hou veel van niuziek en het spelen op gitaar heeft me weer aan liet studeren gebracht ; ik volg miu lessen in klassieke gitaar. Al bij al geeft cle koorbegeleiding me veel voldoening. De kinderen krijgen ook een beloning voor hun inzet, een kadootje niet Sinterklaas en Kerstmis en de pastoor trakteert hen jaarlijks op een uitstap naar de Efteling. Dus gaan we liet allemaal nog een tijdje verder doen, tot ieders tevredenheid.

Op 22 oktoberjl. wei'd er in Wortel een nagelnieuw koor boven de cloopvont gehouden. En niet zomaar een kooi', neen, een heus Smartlappenkoor. Echte zangkwaliteiten hoeven de nieuwe leden niet te hebben, sterker nog, het werkt haast therapeutisch, aangezien de smartlap het ideale lied is om alje leed en zorgen van je afte zingen. Blijkbaar een schot in de roos, want op de eerste repetitie kwamen zomaar even 17 kandidaten af. Dat smaakt hopelijk naar mcci'! 15


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN

De Meerse kerkkoren De kerk O.-L.-V.-Bezoeking heeft twee kerkkoren: het Ceciliakoor en het koor "Cantânimo". De 34 zangers van de twee koren staan voornamelijk in voor de opluistering van de liturgische vieringen. Het Ceciliakoor zingt de zondagse hoogmis van 9 uur. Het koor "Cantânimo" verzorgt de zaterdagavondmis om 17.45 uur. Daarnaast verzorgen de koren jaarlijks heel wat begrafenissen, huwelijken en gouden bruiloften. In de Meerse kerk neemt muziek een belangrijke plaats in. Afhankelijk van de aard van de viering worden de koren begeleid of afgewisseld door het prachtig gerestaureerde historisch orgel op het doksaal, of door het koororgel vooraan in de kerk. De twee koren onderhouden een prima verstandhouding. Regelmatig steken zij de koppen hij elkaar om iets samen te doen. Het opluisteren van vieringen bij hoogdagen bijvoorbeeld. Of het organiseren van een gezamenlijke uitstap of het jaarlijks Teerfeest. (Meer informatie over de Meerse koren? Luc Dockx, 0313 15.46.06)

Het Ceciliakoor Het Ceciliakoor werd in de 19 eeuw opgericht. Het concrete stichtingsjaar is niet gekend. Maar

uit de archieven weten we dat het koor zeker al in 1867 actief was (zie kader). De "Cecilianen" - zoals ze werden genoemd - stonden toen onder leiding van organist Frans Bellens. Zijn taak als

cantororganist werd van vader op zoon doorgegeven tot in 1985, met na hem achtereenvolgens Edmond Bellens, Alphonse Bellens, Constant Bellens en Jos Bellens. Luc Dockx volgde de familie Bellens op. Het Ceciliakoor was zoals alle kerkkoren oorspronkelijk een mannenkoor. In 1952 richtte onderpastoor Gregoir het Meer se kinderkoor op. Onder zijn kundige leiding groeide dit uit tot een echt kwaliteitskoor, dat zelfs kerstliederen ging zingen op Radio Hilversum. Het Ceciliakoor daarentegen raakte op de achtergrond, waarbij de zangers in 1963 op non-actief werden gesteld! Onder de bezieling van pastoor Van Deyck werd het Ceciliakoor in 1973 terug opgericht, nu gemengd. Momenteel telt het koor 23 leden. De koorleiding is in handen van organist Luc Dockx. De dirigent is Fons Sterkens. Het repertorium bestaat uit één of meerstemmige liturgische koormuziek en Gregoriaanse gezangen. (dh. Id)

Cantânimo Het koor "Cantdnimo" heeft zijn wortels in een vroeger kinderkoor dat door pastoor Van Deyck werd opgericht. Daarna groeide het uit tot een jongenskoor om uiteindelijk een groep van twintigers en dertigers te worden. Vanaf 1998 zingen zij onder de naam Cantnimo

\ 1./t. i: ( nu/ei) Roninien.s A.strid, Loilder.v 1)/neîte, Veii te/ren .lean,ie ,Srerke,t.s Macnt, 17/b11 ,,s Maria (//nc/(/en) Gans eluilkx Maria, Brosens Liza, Aerts Liza, Snoevs Jeanne, Adams Anna. (boven) Sterkens Fons, Rombouts Stan, Rijvers Frans, Jansen Jan, Verschraegen Marc, Vermeiren Chrisr, Tilburgs Loui.s en Dock.v Luc, koorleider. Waren verontscliuldigd: Eelen Paul. Janssens Els, Van der Wulp Jan en Verac/itert Ilse. 16


OMSLAG VERHAAL: ZANGKOREN wat een samentrekking is van Canthre (zingen) en Animo (met bezieling). Canthnimo telt momenteel II leden. Zij zingen wekelijks de viering van zaterdagavond, waar zij telkens op veel waardering mogen rekenen. Daarnaast wordt het koor regelmatig gevraagd voor een huwelijksviering. in Meer zelf én op verplaatsing. En af en toe geven ze ook een concert met andere koren, zoals vorig jaar met Vialta.

Het repertorium van Canthnimo bestaat uit één of meerstemmige liturgische koormuziek in ver schillende talen. Hun specialiteit is het zingen van Engelse psalmen volgens de Anglicaanse koortraditie. De koorleider is Luc Dockx. Didgent Ilse Verachtert neemt ook de solopartijen op zich. Met Marleen Proost heeft het koor sinds kort ook een hoboïste onder haar leden, die bepaalde nummers muzikaal mee begeleidt. (dli, Id)

Kostersboek MEER - I.aatst .vchn'uwden we (terecht) moord en brand over de ingrijpende ie, hou u'ing van de oude ko.sterswoning, waarbij veel historische elementen verloren zijn gegaan. Wat gelukkig veel beter bewaard bleef is het oude koste eshoek, waarin de opeenvolgende kosters bijna 100 jaar lang hun aantekeningen maakten. We noteerden er onderstaande tekst over hei Ceciliakoor uit Meer:

ji1

Het koor ''C'antti,unio ''. Vl.n.r: Heidi Van Duit. Cis Vinckx, Anitta l ,ciii Bevlen, Marleen Proost, Chris Verbist, Wim Aerts, Luc Van Bladel, Luc DoeLt, Gert Aerts en Ilse Verach-

Wij Cecilianen hebben C. Sprangers, "Ceciliaen", begraven als volgt: alle de zangers heb ik.A.F. Bellens, koster en orgelist, doen verzoeken een kwartier voor den bepaalden dienst in de kerk te zijn en dan zijn wij met den pastoor gegaen tot aan de kerke hekke, om hem af te haclen. Dan hebben wij vandaer tot in de kerk liet ons allen saemen den misserere en den profundis plegtig gezongen en het lijk is gedragen door 6 zangers. Dan de mis uitzijnde hebben alle de zangers het lijk wederom vergezeld met den koster en saemen zingende in paradisum het eerste en dan nog den misserere met dcii profundis totdat het graf bijna toegcsloten was.Dan hebben wij gezamenlijk den kruisweg nog gaen doen in de kerk. Dan zij n wij naer den brouwer een vat bier gaen drinken en dan heeft hij 2 daegen naderhand nog ene zingende mis gehad van Cecilia op rekening van Cecilia alsook het val, bier. Het beste kruis op liet baerkleed heeft hij ook gehad. Dat is nu de bede beschrijving van het graeven van een Ceciliaen. Ik heb dees geschreven om het te kunnen onthouden. Mcii', 10 july 1867.

tert. Suzanne Vergauweti ontbreekt op de foto.

STiLLE NACHT, HEILi&E NACHT

1 1)

2

2)

/

' •

r 17


Gezinsvervangend tehuis voor volwassen personen met een handicap in Hoogstraten? Het regionaal overleg (ROG) van instellingen en belangengroepen voor de zorg van personen met een handicap heeft een behoeftestudie gemaakt over de toekomstige noodzaak van opvangplaatsen voor de doelgroep in het arrondissement Turnhout. Dit zowel op korte als op middellange termijn (200420 10). Opvallend hierbij was dat er voor gans de regio bijkomende plaatsen nodig zijn voor zowel de dagcentra als voor de dag- en nachtopvang in een tehuis. Door het creëren van plaatsen kan er een doorstroming komen vanuit de dagcentra naar een tehuis en kunnen de vrij gekomen plaatsen in de dagcentra opgevuld worden met personen van de wachtlijst (dagcentrum). Dezelfde oefening op het niveau van v.z.w. de As, waarvan v.z.w. Markdal deel uitmaakt geeft een identiek beeld. V.z.w. Markdal richt zich in het bijzonder naar personen afkomstig uit Groot Hoogstraten, Merksptas, Beerse en Rijkevorsel. Concreet wil v.z.w. de As initiatief nemen om in de periode 2004-2008 een uitbreiding van erkenning te bekomen van 12 plaatsen tehuis nietwerkenden, in de regio Hoogstraten - Merksplas - Rijkevorsel.

Hoever staan we nu? Op haar vergadering van 19/09/2004 heeft de OCMW raad beslist om een perceel bouwgrond met een breedte van 25 in en een oppervlakte van ongeveer 1200 m 2 gelegen in de Loenhoutseweg (naast begrafenisonderneining Hofmans) ter beschikking te stellen van v.z.w. Markdal voor een periode van 33jaar (minimum afschrijvingsperiode VIPA middelen 30 jaar) voor het bouwen van ,

een bezigheidstehuis voor niet- werkenden. Welke stappen moeten nog genomen worden? Het juist opmeten van het perceel bouwgrond door een landmeter. Het opmaken van een notariële acte voor de gebruiksovereenkomst (recht van opstal). Definitief van het Vlaams Fonds een uitbreiding toegewezen krijgen voor 12 personen, met daaraan gekoppeld de middelen voor exploitatie (loon en werkingsmiddelen) en de VIPA middelen (bouwsubsidie).

Een erg blij en dankbaar Markdal! V.z.w. Markdal. de Raad van Bestuur, het personeel, de gasten en hun families, zijn de ver antwoordelijke beleidsmensen van Hoogstraten zeer dankbaar en zien blij uit naar eindelijk een definitieve oplossing voor een toch wel ftindamenteel probleem. Wij met zijn allen hopen dat de gasten van het "bezigheidstehuis" binnen zeer afzienbare tijd een herkenbaar beeld zullen worden in Hoogstraten. We weten zeker dat zij met een warm hart zullen verwelkomd worden door de Hoogstratenareil.

(F Snvers)

Waarom in Hoogstraten? De prevalentiecijtèrs (verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal erkende plaatsen voor personen met een handicap) geven aan dat vooral de gemeenten l-loogstraten en Rijkevor sel, dringend nood hebben aan opvang voor deze doelgroep. Het ROG Turnhout geeft daarom de voorkeur aan een van deze twee gemeenten voor de uitbreiding van deze dag/nachtopvang van personen met een handicap. I-Ioogstraten met zijn centrum functie, openbaar vervoer en meer in het bijzonder de omgeving van het rusthuis, de vele winkels en de kleine ambachtelijke tot middelgrote nijverheid, geven de kans om met de gasten van een tehuis meer inclusief te werken.

Welke stappen zijn er al ondernomen? Om een zeer lang verhaal kort te maken, een bondige opsomming van de genomen stappen. Op maandag 23 december 2002 hadden enkele mensen van v.z.w. Markdal een verkennend gesprek met cle heer Burgemeester Arnold Van Aperen, over de eventuele medewerking van het gemeentebestuur van l-loogstraten bij het zoeken naar een gepaste locatie. Op 6 mei 2003 bracht Burg. Van Aperen de mensen van Markdal samen vooreen vergadering met de leden van het vast bureau van het OCMW. Tijdens deze vergadering is er overeen gekomen om samen, met burgemeester, voorzitter en raadsleden van het OCMW actief te zullen meezoeken naar een mogelijke plaats (bouwgrond of woning) voor een tehuis. Daarna is er vanuit cle directie van v.z.w. de As (voor v.z.w. Markdal de link met het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap) de officiële vraag gekomen naar het OCMW om een perceel bouwgrond ter beschikking te stellen voor het bouwen van een "tehuis voor niet- werkenden" in gewone men-

sentaal een "gezinsvervangend tehuis".

1r

0

Dc OCMl -rool:lTler van Hoog.'rraien Cl? 2 atgeï aaicliçdeii aan de Loenhout.seweg voor de boon van een tehuis.

la/t

Marhdal

171!cJClt

g/Y)ltCl

Kapper;zaak

AAA1rA ZAA1 Openingsuren:

Dinsdag 09.00 - 21.00 Woensdag 08.00 - 18.00 Donderdag 09.00 - 21.00 Vrijdag 08.00 - 18.00 Zaterdag 08.00 - 16.00 Zondag & maandag gesloten. TEL 03 - 315 15 25


GEMEENTERAAD

vanuit het stadhuis... Parkeren ten koste van monument?

Waar is de Dreef gebleven?

dorpsraad van Meersel-Dreef zal hierin gehoord worden. Voor raadslid VerhuIst van Groen is dit echter volledig tegen het advies van Monumenten en Landschappen "De gemeente stelt zich met deze beslissing buiten of boven de wet." Omdat er een aantal bomen in de Dreef ernstig

MVV zit nog steeds niet op rozen. Zolang de bal niet rolt op de beloofde velden aan de Heistraat is men er schijnbaar niet gerust in. De gemeente zal nog drie stukken grond aankopen om uiteindelijk drie voetbalvelden te kunnen aanleggen. De talrijke voetballiefhebbers hoorden het rustig aan en constateerden dat het ook in Meersel-Dreef niet altijd verloopt zoals iedereen wenst. Moet de Dreef binnenkort niet van naam veranderen nu de bomen gerooid zijn en niet meer worden teruggeplant? Parkeren op Dreef en in de Vrijheid, het blijft een oud zeer.

ziek was, gaf Monumenten en Landschap toelating om deze bomen te rooien. In totaal werd er een rij van 26 heukenbomen en één eik gerooid, echter onder enkele strikte voorwaarden. "Na het rooien zal de aanvrager instaan voor het heraanplanten van nieuwe beuken" en dit conform liet Koninklijk BeslLut van 13/04/1953 aangaande de bescherming als landschap van "Meersel-Dreef te Hoogstraten". Monumenten en Landschappen wijst er op dat er degelijke dreefbomen van dezelfde soort (beuk) van een behoorlijke grootte

MVV alert

Raadslid Haseldonckx repliceert hierop dat dit

Een volle raadszaal voetballiefliebbers van Min-

voorstel nu zeer sterk het voorstel benadert dat

verplichting deze bomen in het midden van de

derhout volgde aandachtig de gemeenteraad van

CD&V twee jaar geleden gedaan heeft. Waarom

berm te planten teneinde cle jonge bomen de kans

25 oktober. De realisatie van de voetbalvelden

is er dan zoveel tijd verloren?

te geven hun kruin tot volledige ontwikkeling te

moeten aangeplant worden. Daarnaast is er de

laten komen.

aan de Heistraat is nog steeds geen feit. Er ontbreken immers een aantal stukken grond om de

Waar is de Dreef?

aanleg van drie voetbalvelden te verwezenlijken.

"Nu er geen bomen terug geplant worden op

Dreef: beschermd landschap!

In Minderhout kent men intussen al iets van ge-

Dreef, moet er dan geen naamwijziging door-

Nu het schepencollege opteert om de vrijgeko-

duldig wachten, maar het einde is in zicht. Toch

gevoerd worden?", opent l-lerman Verlinden de

men ruimte in te vullen als parkeerplaatsen is

nam men maar het zekere voor het onzekere en een ruime delegatie zakte af naar het stadhuis. 1-let gemeentebestuur nam met ruime meerderheid de beslissing om de drie resterende gronden te verwerven door onderlinge overeenkomst of door onteigening.

Drie is genoeg Opvallend in gans de uiteenzetting van de burgemeester was liet feit dat het gemeentebestuur

4

nu opteert enkel voor de drie voetbalvelden voor MVV. "Al de rest is ons opgedrongen.". aldus Arnold Van Aperen. die nog eens een kort overricht geet van de vroegere stappen De eigenaars wilden in totaal 6.387 m 2 aan de gemeente verkopen. Deze overeenkomst is getekend. Oorspronkelijk hadden wij een drie hectare nodig, maar toen is er vanhogerhand aangedrongen om een groter BPA te maken van minstens 8 h 9 hectare. Dit was niet direct onze

sr

keuze, wij wilden enkel drie voetbalterreinen 'oor MVV. 1-let BPA is uiteindelijk goedgekeurd en de onteigeningsprocedure ingesteld. Momenteel hebben we nog drie stukjes grond nodig van drie particulieren. Voor één stuk (675

111 2 )

De oude 'Dreef zoals zij was voor het i'ooien vait de bomen. Als her van het gemeentebestuur afhangt, komen de bomen niet meer terug. De parkeerplaatsen zullen wel blijven. Een dreef zonder bomen, is dat nog dé Dreef. 2

is er

een belofte van ruiling en wordt dit geregeld via

discussie over cle nieuwe 'look' van de nieest

het hek pas goed van de dam. Geen heraanplant

een minnelijke schikking of door onteigening.

noordelijke dorpsgemeenschap van Hoogstraten.

van bomen maar daarentegen parkeerruimte

Dit moet echter onderhandeld worden niet het

Het wordt al snel duidelijk dat meerderheid en

in grasdals. De oppositie reageert geprikkeld.

coniite van aankoop en met de vrederechter. Wij

oppositie dLndelijk op een ander spoor zitten. In

Raadslid VerhuIst: "Er is een bindend advies

rai len deze grond tegen 1462 m 2 maar dit moet

de gemeenteraad van septeniber liet de burge-

van Monumenten en Landschappen dat er geen

uridisch nagetrokken worden omwille van het

meester al verstaan dat er geen nieuwe bomen

grasdals mogen aangelegd worden in de berm

eliattingsverslag (6 per m 2 en 22 % wederbe-

zouden heraangeplant worden en dat er in de

van de Dreef. Zij schrijft uitdrukkelijk: "De

legging). Voor de twee andere gronden is er geen

plaats grasdals iouden gelegd worden waarop

afdeling Monumenten en Landschappen is van

helolte tol ruding al geen ovcieciikoni'.i.

onvcliiiiderd roi kunnen gcparkeeid worden. De

liicni lig dat de ds landschap beschermde Dreef

19


GEMEENTERAAD niet kan aangewend worden als parking. Dit niet enkel omdat dit mogelijk een negatief effect ZOU hebben op de dreefbomen, maar omwille van het principe. Het kan immers niet Zijn dat men een parkeerprobleem tracht op te lossen ten koste van een beschermde dreef. Daarom vraagt Monumenten en Landschappen om naar andere alternatieven te Zoeken en alle mogelijkheden af te wegen. Voorlopig Zijn we er niet van overtuigd dat de aanleg van grasdals in de dreef de enige en meest aangewezen oplossing is voor het parkleerprobleem te Meersel-Dreef." Op 11 februari 2004 gaf Bos en Groen gunstig advies voor het rooien van de Zieke bomen maar gaf daarbij het volgende advies mee: "De aanleg van parkings (d. m.v. grasdals of andere verharding) wordt niet toegestaan. De berm moet volledig vrij gehouden worden om nieuwe verdichting van de ondergrond tegen te gaan. De gemeente neemt maatregelen om het parkeren op de berm onmogelijk te maken" Raadslid VerhuIst kan er niet bij dat het gemeentebestuur zomaar het bindend advies van Monuinenten en Landschappen naast zich neerlegt. Vooral van de leden van de meerderheidsfractie Hoop begrijpt hij dit allerminst. "Keuren jullie dat dan zomaar goed'?" Het is uiteindelijk meerderheid (14) tegen oppositie (II) die de verharding van de berm met grasbetontegels goedkeurt.

Nieuwe armaturen op Dreef De gemeente vroeg aan iveka de armaturen van de openbare verlichting in Meersel-Dreef te reinigen omdat deze erg vervuild zijn. Maar volgens Iveka zijn deze armaturen eerder aan vervanging toe en ze gaf een prijshestek op voor nieuwe standaardarmaturen. Deze kosten 5450 euro. Maar volgens raadslid Herman Verlinden heeft de Dreef rechtop sierarmaturen. Als Hoogstraten centrum sierarmaturen krijgt moet dat op Dreef toch ook mogelijk zijn. "Meersel-Dreef is toch vergelijkbaar met Hoogstraten'?", merkt hij op. Therese Coppens, zelf woonachtig in Dreef, doet een oproep om de huidige gevelarmaturen te behouden en ze een poetsbeurt te geven. Raadslid Verlinden repliceert hierop om er toch

Volgen.v schepen Roger Van Aperen is er geen nood aan extra parking. De verkoop van de gronden achter de iijkswachtkazerne mogen een andere bestemming kij•'gen. zeker geen kakafonie van te maken en ofwel 25 sierpalen of 25 gewone te plaatsen. Raadslid VerhuIst ziet maar één oplossing: "Vraag advies aan Monumenten en Landschappen. De Dreef is een beschermd monument en dus is een advies van haar een noodzaak!" Burgemeester Van Aperen hakt uiteindelijk de knoop door en verdaagt het dossier naar een volgende raadszitting. Intussen kan het gemeentebestuur advies inwinnen bij Monumenten en Landschappen.

Parkeren aan de Vrijheid Nu de voormalige rijkswachtkazerne aan de Vrijheid met de achterliggende gronden verkocht is, maakt oppositiepartij Groen! zich zorgen over de vele langparkeerders. De tuin van dc vroegere rijkswacht werd al lange tijd gebruikt door mensen die langere tijd in het centrum verblijven, meestal voor het werk gedurende een ganse dag. Schepen Roger Van Aperen twijfelt aan het grote aantal. "Gemiddeld werden hier drie tot zeven wagens per dag geteld. In de Vrijheid zelf is er geen parkeerprobleem. Men kan hij wijze van

Lcii,'s Poe/efn(/e kuit c iliet meer in de Torendreef. liet is de eniue bnreel iiie l)el/ondcn blijft. De andere moeten niet geplaatst worden. 20

spreken voor de deur parkeren. Toch zijn we met het dossier over langdurig parkeren bezig." Volgens raadslid Haseldonckx wordt het probleem niet opgelost. "Bij de nieuwe uitbreiding van het lKO zal er volop geparkeerd worden in de kleine straten rond de nieuwe vestiging. Hoogstraten heeft vooral nood aan een grote parking vlakbij het centrum. En het mobiliteitsplan van de gemeente staat duidelijk dat ge op zoek moet gaan naar alternatieven voor elke verloren parkeerplaats. Intussen zijn er al heel wat parkeerplaatsen rond de Vrijheid verdwenen." Raadslid VerhuIst treedt deze visie volledig bij en betreurt nogmaals dat de gronden achter de rijkswachtkazerne verkocht zijn.

Wortel-kolonie afgesloten? Raadslid Herman Verlinden heeft er nooit doekjes om gewonden. Het weren van autoverkeer in de dreven van Wortel-Kolonie "raakt de mensen van Wortel in hun ziel". "Er werden slagbomen gezet om bepaalde dreven af te sluiten. Dit was zinloos en een straf voor de mensen van Wortel. Na één nacht waren ze echter al verdwenen. Het zullen wel 'snoodaards' geweest zijn, maar het bewijst wel dat het leeft in de gemeenschap. Wortel-Kolonie is gemeenschappelijk bezit en dat is heilig voor de mensen van Wortel." Burgemeester Van Aperen verduidelijkt dat er tot 26 oktober een openbaar onderzoek aan de gang is over de 4 harelen in de Kolonie. "Deze zijn door Bos en Groen en door de Dienst Natuur geplaatst zonder vergLinning. Wij wachten nu gewoon het resultaat van het onderzoek af en nadien volgt er al dan niet een regularisatie. Voor Natuur zijnde twee harelen (aan de Torendreefen voorbij Bootjesven) niet meer nodig. De hoofddreef aan de boerderij blijft open, de zijdreven worden afgesloten. Verlinden dringt er verder ook op aan dat er jaarlijks onderhoud zou gedaan worden van de dreven waardoor de fietsers die de knooppuntenroute volgen niet meer vast hoeven te rijden als zij naarBaarle-Hertog willen. Ook de klinkerweg doorheen de Kolonie is niet erg comfortabel meer en dringend aan herstel toe, aldus het raadslid.


GEMEENTELIJK NIEUWS

Hoogstraten wint milieuprijs

Kantoor van Notaris ROMMENS Paul Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 - Fax 03131 5.71 .29 e-mail: info@notaris-rommens.be OPENBARE VERKOOP VAN PERCELEN WEILAND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT ter streke "Schoorsche Heyde" Notaris Paul ROMMENS te Hoogstraten/Meer zal, met 1 % premie, openbaar verkopen: Onder MINDERHOUT: KOOP 1 Perceel weiland, groot 2ha.00a.23ca., palende aan Gilliot Leon, Schoorseloop, Gilliot-de Duve en koop 2. KOOP 2 Perceel weiland, groot 2ha.21a.57ca., palende aan Venn. Desta, Gilliot-de Duve, Schoorseloop en koop 1.

HOOGSTRA TEN - in oktober - de Maand van de Energiebesparing - reikt de Viaanise overheid al enkele jaren prijzen uit aan personen, bedrijven en instanties die zich inzetten voor een rationeier energieverbruik. Ook de meeste energiebewuste gemeenten worden daarbij gelauwerd. in de categorie van de belofien ging de prijs dit jaar naar ons eigen Hoogstraten! Hiermee volgt het stadsbe stuurde gemeente Mortsel op, die vorig jaarbekroond werd. Aan de overwinning is een geldprijs van 5.000 euro verbonden. Op 20 oktober werd de cheque in ontvangst genomen door een terecht trotse Schepen van Milieu René Sprangers (rechts), met naast hem duurzaamheidambtenaar Bram Ceusters.

Koopt het stadsbestuur de Laarmolen?. Het stadsbestuur heett in de begroting 2005 een bedrag van 100000,00 EUR ingeschreven, waarmee het bestuur de Laarmolen kan aankopen. als dat nodig blijkt. Het verhaal is u gekend. De initiatiefnemers van de reconstructie van de molen slagen er niet in om hun financieel aandeel in de kosten bij elkaar te brengen. De verhoopte sponsoring valt tegen en midden vorig jaar vragen de initiatiefnemers aan de stad om de Laarmolen aan te kopen. De kostprijs, die de vzw en de eigenaar van de molen vragen, is niet hoger dan het gedeelte dat de vzw zelf nog moet betalen, zijnde 20% van 532.271.55 EUR (de kosten van restauratie), verminderd met de ontvangen sponsorgelden en verhoogd met een beperkt bedrag voor de eigenaar zelf. De stad ziet de aankoop van het monument op dat moment niet als haar opdracht en schuift de vraag door naar de Stichting Kempens Landschap. De Stichting is bereid om de molen te kopen, maar rekent erop dat het gemotoriseerd verkeer geweerd wordt en er hij de molen een brug komt die alleen geschikt is voor voetgangers en fietsers. Indien de Stichting de molen niet aankoopt wil het stadsbestuur de aankoop van het gebouw op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. De Laarmolen is cultuurhistorisch en toeristisch belangrijk voor de stad en er moeten ook in de omgeving nog een aantal problemen opgelost worden. Als het bestuur de molen uit het financiële slop kan halen is het bedrag van 100.000,00 EUR goed besteed.

Stedenbouw: landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aanvaarding: volgens veilvoorwaarden. ZITDAGEN: - inzet op dinsdag 23 november 2004 - definitief op dinsdag 7 december 2004, telkens om 15.00 uur in café 't Withofke te Hoogstraten/Minderhout, Minderhoutdorp 38. Inlichtingen en plans te verkrijgen ten kantore. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijziging) huwelijkscontract mee te brengen.

OPENBARE VERKOOP VAN TWEE PERCELEN WEILAND TE HOOGSTRATEN (Meerle) Notaris Paul ROMMENS te Hoogstraten/Meer zal, met 1 % premie, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, vierde afdeling MEERLE: KOOP 1 Een perceel bouwland, ter streke "Kleyn Heyde", palende aan de straat Groot Eyssel (140 m), groot 2ha.13a.30ca. KOOP 2 Een perceel weiland, ter streke Kovenantsche Heyde", palende aan de Rietweg (75 m), groot 2ha.23a.26ca. Stedenbouw: landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aanvaarding: volgens de veilvoorwaarden. ZITDAGEN: - inzet op donderdag 2 december 2004 - definitief op donderdag 16 december 2004 telkens om 15.00 uur in café De Voorthoeve te Hoogstraten/Meerle, Voort 10. Inlichtingen en plan te verkrijgen ten kantore. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijziging) huwelijkscontract mee te brengen.

BEKENDMAKING In verband met overname van de Castelhoeve is het horecagedeelte tijdelijk gesloten. De nieuwe eigenaars zuIlen medio februari de nieuwe plannen bekend maken. U wordt op de hoogte gehouden. Voor vragen zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op tel. 00 31 13 503 9731. Familie Rood. 21


PERS OVERZICHT

januari juni -

Zes Koerdische vluchtelingen stranden aan boord van een Duitse vrachtwagen aan een tankstation in Meer. Ze vergisten zich in het Franse Calais van vrachtwagen. Burgmeester Van Aperen komt persoonlijk tussen heide. l-{ij betaalt hun treinticket tot in Frankrijk en geeft nog wat zakgeld voor een zak friet.

JANUARI De werklooshcidgraad in cle Kempen bedraagt 8.01%. Dat betekent een stijging van 2.3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rijkevorsel (4,91 %), Hoogstraten (5,34%), Herenthout (5,53%). Retie (5.71%) en Liiie (5.80%) doen het nog behoorlijk goed.

2004

Een 42-jarige Iraniër uit Meerle die op een zondagmorgen rond zes uur van zijn werk naar huis rijdt, wordt hardhandig aangepakt door vijf jongeren. De jongeren, bezoekers van Highstreet, volgden de bromfiets tot de Bredaseweg. Daar pakten ze de man, tot zesmaal toe. hardhandig aan. De politie hoopt cle daders te identificeren

Een milieucoördinator uit Turnhout beweert dat het zand afkomstig van de Nederlandse afvalverwerker ATM-Moerdijk vervuild is. Het zand mag tijdelijk niet meer gebruikt worden bij de aanleg van het HSL-traject hier in Vlaanderen, maar na onderzoek komt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) terug op deze beslissing. De kunstkring Minarte uit Minderhout viert haar tienjarig bestaan met een jubileumconcert door het Vlaams Radio Koor in de St.-Clemenskerk. In zijn woning aan het Gemeenteplein van Meerle wordt het levenloze lichaam gevonden van een 63-jarige man. In de woning hangt een gasgeur. Vermoedelijk is de man onwel geworden bij het uitvoeren van werken aan het fornuis.

4

- Radio Cosino.s ligt iiil de elbe,: Jnbrehc,.s i,'LiU/l aan dc hooi niet Lie niu:ieic 0/it puters en Lie zendinstaliatie. Beheetder Peter Civmans hoopt nog deze maand opnieuw te hunnen uitzenden. Maart

De Stichting Kempens Landschap wil de Laarmolen kopen zodat er een einde komt aan de financiële problemen van de initiatiefnemers. De Stichting wil er enkel een brug voor voetgangers en fietsers. Omdat er geen politieke meerderheid is voor die brLlg werkt men aan een compromis. Er zou een tweede volwaardige brug komen op een behoorlijke afstand van het molengebouw.

Els Biemans. de weduwe van de in 1998 in Meerle vermoorde zakenman Ron Biemans, beweert dat ze al zes jaar onterecht in de cel zit. Op het moment dat ze voor het assisenhof moet verschijnen beschuldigt ze haar minnaar Wilco Ites van de moord op haar man.

-

aan de hand van video-opnames die gemaakt zijn bij Highstreet. Hoogstraten is één van de meest creatieve milieugemeenten van Vlaanderen. Minister van Leefmilieu Taverriier (GROEN!) heeft vooral lovende woorden voor het project rond afvalbeleid. Het OCMW neemt een nieuwe handicar in gebruik. De vroegere wagen was tien jaar oud en aan vervanging toe.

_

Met de zogenaamde 'Kofliekrant' kan men morgens in de bib terecht om kranten en tijdschriften door te nemen. Aan dit initiatief wer ken een tiental vrijwilligers mee. Zij houden de bibliotheek in de Lindendreef open op momenten dat clie anders gesloten is.

FEBRUARI De werken aan het windmolenpark in Meer, die stroom leveren aan 6.000 gezinnen, zijn gestart. Electrabel heeft een obligatielening van 1 miljoen euro uitgeschreven. De inwoners van Hoogstraten krijgen het voorrecht om in te tekenen op de obligaties. April - in de buurt i'an de Liebig.s-t raar en de Tolberg in Meer 1111(11 (ie politie vijftien in-

ten met daarin een bijtend product. Het is de derde maal in twee jaar dat er in die buurt vaten met chemisch afi'al gedumpt worden. De brandweer en de civiele bescherming bergen de i'aten. 22

De glasramen van de St.-Katharinakerk behoren tot de meest waardevolle van België. Drie van de in totaal zestien ramen werden gerestaureerd en plechtig ingezegend.


PERSOVERZICHT Bewoners van Meersel-Dreef starten een petitie om een eigen postnummer te bekomen. Nu worden er twee postnummers gebruikt. 2321 het postnummer van Meer en 2328 van Meerle. De inwoners van Meersel-Dreef starten een petitie om het nummer 2329 te mogen gebruiken. De eerste Belgische aardbeien, een kistje van 1.6 kilogram Lambada-aardheien, brengen zo'n 8 000 euro op. De opbrengst gaat naar een goed doel.

i

i

"

J t. ~~;

1 ~ 1~

1~

MAART

.,_ 771

Ricard C, de eigenaar van een Nederlandse coffeeshop, plaatste de opbrengst van zijn handel bij een bank in Hoogsiraten. Ondanks het gedoogbeleid voor des erkoop \ an softdrugs in Nederland,

April 1-/ei .iuJ,sIw.stuur laai Je beukenbo/UL ii ho, i.s Je L)rce/ ii, Mccrh inoicn. Hei bestuur kreeg hieri'oor de toelating van de «file/ing Monimienten en Landschappen, maar moer nieuwe en al behoorlijk grote bomen terug plaatsen.

..:

ti Ans en Ad Rood, de uitbaters van de Castelhoeve bellen het noodnummer 100 wanneer één van hun klanten onwel wordt, maar de Belgische hulpdiensten komen niet opdagen. 'De centrale in Antwerpen is hier duidelijk in de fout gegaan", zegt burgemeester Van Aperen, "zij hadden een ziekenwagen vanut Hoogstraten moeten sturen". Lizette Thielemans (KVB) uit Meersel-Dreet biedt haar ontslag aan als gemeenteraadslid. Theresa Coppens, een dorpsgenoot, zal haar vervangen. De Regie der Gebouwen, eigenaar van de strafinrichting van Wortel, is gesprekken gestart met de stad om op korte termijn een waterzuiveringsinstallatie e bouwen in de kolonie. Dat is géén

luxe, gelet op de resultaten van de metingen van het oppervlaktewater die op sommige plaatsen alarmerend zijn.

•îi

•,

De gouverneur van de provincie schorst de beslissing van de gemeenteraad over de verdeling van de jeugdsportsubsidies. Zes verenigingen ontvingen één vierde mindersubsidie, ookal was die beslissing niet gebaseerd op een reglement. De stad gaat in beroep bij de nlinister van Binnenlandse aangelegenheden. De gouverneur van de provincie schorst de beslissing van de gemeenteraad over de toewijzing van de voornialige rijkswachtkazerne aan Immo Noord. De stad gaat in beroep bij de minister van Binnenlandse aangelegenheden.

Mei De politie ontmantelt een hennepplantage in een woning langs de Heimnolenstraat in Meerle. Mensen uit cle buurt hadden al langer i'erdachte personen en transporten opgemerkt. De politie vond in de bo,'enkamner i'an de woning driehonderd planten van één meter hoog. De politie cv'resteert twee personen van Nederlandse nationaliteit. -

oordeelt het parket van Turnhout dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten. Het Klein Seminarie wil vanaf september starten met een eigen kleuterschool. De Diocesane Planificatie en Coördonatie Commissie (DPCC) gaat daar niet mee akkoord: 'Om een schooloorlog in Hoog straten te vermijden.. In Meersel-Dreef gaan dieven 's nachts aan de haal niet een bulldozer. De politie vermoedt dat het gevaarte de grens over gestoken is.

i-tpril De leerliiigeni'acid van liet Klein Seminarie namen liet initialiet voor litimi 'kippenproject'. De leerlingen zorgen zelf voor de dieren, die vooral dienst doen om de afval te verwerken. Op cle menukaart i'an cle kippen staat op de eerste plaats liet keukenafval i'an het internaat.

De voormalige voetbalvelden van HVV in de Brouwerijstraat krijgen een invulling als sociale verkaveling. Er komen een 45-tal sociale bouwkavels en drie appartementsblokken.

23


PERSOVERZICHT Het stadsbestuur wil in het centrum van Meerle een kunstwerk plaatsen en schrijft daarvoor een wedstrijd uit. Alle beeldend kunstenaars kunnen een ideeĂŤnschets insturen. Een jury selecteert drie laureaten. die de opdracht krijgen om, tegen een bepaalde vergoeding, hun voorstel verder uit te werken.

APRIL

01

Vlaams parlementslid Jef Van Looy 'CD&V) zal niet meer opkomen bij de verkiezingen op 13 juni. Van Looy zetelde sinds 1987 in het parlement. Op zaterdag 20 maart staan er, om 8.00 uur 's morgens, tientallen belangstellenden aan te schuiven bij de vroegere kantine van HVV in de Brouwerijstraat. Iedereen mag alles meenemen wat hij of zij nog kan gebruiken. De ongeveer 60 aardbeitelers zijn op zoek naar meer dan 250 plukkers. Ze hebben het extra personeel nodig om de naar schatting 17,5 miljoen kilo aardbeien, die de Veiling dit jaar zal verhandelen, te plukken. Om die mensen te vinden schakelt de sector de VDAB in. Vanaf september verdwijnen de grijsblauwe uniformen van het Spijker uit het straatbeeld. De kledingsvoorschriften worden helemaal aangepast en de leerlingen krijgen veel meer vrijheid.

Co1ER COUPU rm

- TEWON:E

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten Tel 031315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer. be

Onbekenden stelen tijdens de nacht van zaterdag 3 en zondag 4 april de 14-jarige merrie Truis Uit haar weide in de krochtenstraat in Meer. De familie Janssens en vooral hun 1 2-jarige Michelle zijn erg onder de indruk. Marc Dehous, de coach van Kim Clijsters, en zijn verloofde Isabelle Baeyens, trouwen op zaterdag 17april in het schilderachtige kerkje van Wortel. Tot grote spijt van de talrijk opgekomen supporters laat Kim Clijsters zich niet zien. De 30-jarige Chris H. wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan acht maanden met uitstel. De man verplichtte minderjarige kinderen om in school cannabis te verkopen. Een twintigtal bewoners van Groot Eyssel houden een stil protest tegen de plannen van landbouwer Frans Lenaerts om in hun buurt een mestverwerkend bedrijf te bouwen. MVV, de voetbalclub van Minderhout, mag gaan voetballen in de Heistraat. Dirk Van Mechelen. Vlaams minister van Ruimtelijke ordening keurde het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor de sportvelden goed.

De opening van het Toeristisch seizoen valt. wat Hoogstraten betreft, samen met de opening van de gerestaureerde Laarmolen. Naar schatting bezoeken bijna 2.000 toeristen de heropgebouwde molen. De leerlingen van de basisschool De Klimtoren uit Meerle komen op Straat en maken veel kabaal. Deze actie past in de negende "Week van Zwakke Weggebruiker". Erfgoed Hoogstraten pakt uit met een nieuw initiatief. De vereniging wil elk jaar hun "Erf goedprijs" uitreiken aan privĂŠ personen of firma's die zich inzetten voor het behoud van niet beschermd, maar waardevol en beeldbepalende architectuur.

MEI Gevangenisdirecteur Jef Buts mag het Penitenliair Schoolcentrum niet meer binnen. De directeur had ongeoorloofde contacten met een aantal van de gevangenen. De nieuwe directie verwijst naar justitie, waar men "over de hele zaak geen commentaar wil geven". De politie houdt aan de grens een Engelse vrachtwagen met een lading van 135 kilogram hasj. De achtervolging was na een tip al gestart in Nederland, maar de vrachtwagen kon slechts in Meer tot stilstand worden gebracht. Minister Paul Van Grembergen vernietigt de beslissing van de gemeenteraad en de manier waarop de meerderheid de jeugdsportsubsidie verdeelde.

Technische dienst: -Installaties -Herstellingen -Interventies -Opleidingen -Advies

9

Iso 2000

Wij zijn erkend voor opleiding- en advieschegues BIASS 196

24


PERSOVERZICHT Dc 89-jarige Piet Hogeloon uit Meersel-Dreef krijgt het bezoek van ccii aantrekkelijke jongedame. Ze beweert dat ze iets verderop woont en stelt zich voor om samen een stuk taart, die ze hij zich heeft, op te eten. De brave man gaat niet in op het voorstel en stelt later vast dat het gezellig samenzijn een afleiding moest zijn om anderen de kans te geven om intussen een dief stal te plegen. Tinne Rombouts (CD&V) maakt een verrassend debuut bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement op 13juni. De 24-jarige jonge vrouw uit Meerle behaalde meerdan 16.000 voorkeurstemmen in de kieskring Antwerpen. Tinne moet nu E-loogstraten vertegenwoordigen, ook al zal ze

Juni - Wanneer Nederland tegen Tsjechië .sieeIi ix een deleguliL tin Real .11c( , i.wl-L)rc/ te gast in de studio van Sporza. Deze gelegenheid.sjloeg neenit het elk jaar op in eemif'lbevochten wedstrijd tegen liet Nederlandse GESTA (Galder en Strijbeek Ten Aanval) Normaal moest de gemeenteraad zijn goedkeuring hechten aan de plannen voor de nieuwbouw van het IKO in de Buizelstraat. Omdat de bottw méér dan het afgesproken bedrag van 1 miljoen euro zal kosten, moet de architect zijn huiswerk overdoen.

tine werd er zonder geldige bouwvergunning gebouwd.

JUNI

Bij Duni (vroeger De Ster) zouden 23 arbeidsplaatsen verdwijnen omdat de directie overweegt om de afdeling van de matrijzenbouw te sluiten. In 2001 schrapte Duni al 70 banen.

De hulpdiensten moeten uitrukken naar de Mouterijstraat omdat een vrouw er mee dreigt om van het dak te springen. Uiteindelijk slaagt een hulpverleenster erin de vrouw tot andere en betere gedachten te brengen.

Café De Witte Pet uit Meer moet vanaf 1 juni voor de duur van twee maanden dicht na klachten over nachtlawaai. Toon laat het er niet bij en ,tapt naar de Raad van State, waardoor het café tijdelijk (7) terug open mag.

De enige bankinstelling die Wortel telt sluit op 18juni haar deuren. Raadslid Verlinden wil het er niet bij laten en schrijft de voornaamste banken aan in een poging om één van hen te overtuigen om in Wortel een filiaal te openen.

Jonge tennissers voeren actie voor het behoud van de tennispleinen langs de Langenberg in Wortel. De pleinen liggen er illegaal en de kan-

De Hoogstraatse Pers bestaat 25 jaar en nodigt alle lezers uit op een gratis voorstelling van "De hal is rond" in het nieuwe stadion van HVV.

Juni - Pastoor Jet Ciermans gaat niet peilsioen als deken en als pastoor Hij vindt dat de tijd gekomen iS oni de verantwoordelijkheid voor de parochie en het decanaat aan anderen over te laten. Jef Smits zal hein opvolgen. Deze veertiger heeft zijn roots in Hoogsrraten, maar werkte tot voor kort in Chili. na haar huwelijk verhuizen. Burgemeester Van Aperen zag zijn stemmenaantal met de helft verminderen ten opzichte van vorig jaar. Hij behaalde nu 6.381 voorkeurstemmen in de kieskring Antwerpen, waarvan 1.982 in het kanton Hoogstraten. Jan Stoffels schiet zich voor de derde opeenvolgende maal tot koning van de St.-Jorisgilde van Minderhout. Na zijn derde ambtstermijn van zes jaar mag Jan zich keizer noemen.

.

i9JI

Juni - De Meerli .se i,oep ' J' t / eit - ipt Bototto ' t '' bestaat to inti' jaar De bezetting Ls in de ioop ton dc jaren i t ia,tdert/. otoor de gedmetv n/ieid is er nog altijd. Naar aoitleuhn g iu,t luoi in //it, gui ' h sIua/t bit it 't iie 'r(k /1 /t (1) uit.

De ontploffing van een batterij zorgt voor brand in één van de zogenaamde douanehuizen langs de Oude weg in Wortel. De woning loopt vooral van binnen zware schade op en is niet meer bewoonbaar.

25


Hoogstraten -

--

T 1

26

23 oktober 1944 14 november 2004


HISTORIE Boek van Erfgoed Hoogstraten een ideaal geschenk

Een historisch boek dat leest als een roman "Het leven zoals het was, Hoogstratcn tussen 1648 en 1748", dat zou de titel van het eerste boek van Erfgoed Hoogstraten kunnen zijn. Het boek vertelt de kleine verhalen achter de grote geschiedenis en leest als een roman. Met deze uitgave bewijst Erfgoed Hoogstraten dat een historisch werk niet saai hoeft te zijn. Dat op zich is al een verdienste. In 2002 werd de vzw krlgoed Hoogstraten opgericht. De vereniging ii vooral mensen samenbrengen die belangstelling hebben voor het iii ke patri ITIOnIUITI van het Land van Hoogstraten. Erfgoed Hoogstraten heeft aandacht voor het onroerend, roerend en iinmaterieel erfgoed van de regio. Maar de vzw wil oolz - in de mate van het mogelijke - de rijke traditie van pastoor-deken J. Lauwerys voortzetten. Toen één van haar leden, mevrouwAns Gunst-Jonkers. vroeg om een manuscript - het resultaat van jarenlang archiefonderioek - van haar te lezen, waren de bestuursleden unaniem akkoord dat dit boek gepubliceerd moest worden.

Tien jaar archiefonderzoek Waarom wordt een inwoner van Hilversum lid van de Hoogstraatse t rl goedvereniging en waarom schrijft ze een boek over het dagelijkse les en in Hoogstraten? In haar zoektocht naar de familiegeschiedenis van het geslacht Jonekei Rooit Ans Gunst - Jonkers op een bepaald moment in Hoogstraten tereehi Ze hoopt er meer gegevens te vinden over een zekere Paulus Jonekers. die in 1774 in Breda gestorven is. Uiteindelijk vindt ze niet zoveel 05cr de familie Jonckers zelf, maar ze is verbaasd over de hoeveelheid én de rijkdom van de archiefstukken die er over het leven in Hoogstraten hewaai-d worden, zowel in het stadsarchief als - zoals later zal blijken - in het Rijksarchief. 'Rico jaar archiefonderzoek vertalen zich in 31 relatief korte verhalen uit liet dagelijks leven in Hoogstraten tussen 1648 en 1748, tussen oorlog cii vrede. Elk detail van elk verhaal is historisch correct en verantwoord, niaar dat belet niet dat liet geheel zich 1 aat leien al een ronian,

Andere verhalen Verder bevat dit boek nog twee verhalen. Het Izertogdoin van Hoogsiraieui 01te !-Jisioriesche z'erzarnelin gen over t 'land, stad en vrijheid Hoogst rateuu van JozefC. Lievens (1803-1865) is vermoedelijk de eerste algemene geschiedenis van Hoogstraten. Doniiniek Bolcknians is de auteur van flu /)zu/s)('Iliereor tussen Hoogst raten en Minder/zout. Hij bespreekt vooral de pen kelen tengevolge van verschillende parochie- en gemeentegrenzen. Het eerste jaarboek van Erfgoed Hoogstraten is beschikbaar vanaf IS december. Het boek kost 20 euro en wordt verkocht op een aantal verkoopspLinten van De Hoogstraatse Maand, de boekhandels. de Stedelijke dienst 'toerisme en het Stedelijk museum. Id kan het boek ook telefonisch bestellen op het nuiiiitzer 03 3 14 65 iS. 27


o r s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24. e-mail horstendries@hotinail.com

Meer:

Oldtimerbeurs HOOGSTRATEN - De automobilist die zich met plezier in een oldtinier of een klassieker verplaatst bracht het laatste weekend van oktober vast een bezoekje aan de l-Ioogstraatse Veilinghallen, waar opnieuw de jaarlijkse Oldtimerbeurs doorging. Er viel weer heel wat moois te bekijken, gaande van blinkende, afgewerkte res-

tauratieprojecten tot roestige, bestofte vehikels waar de doe-het-zelver nog jaren knutselplezier aan kan beleven. Al waren er vele tientallen automerken vertegenwoordigd, toch was vooral het aanbod aan Mercedessen en Amerikaanse auto's indrukwekkend.

Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03 315 90 40, e-mail marccl.adriacrisen @ skyijct.he

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestcrmansstraat 7 tel. 03 315 88 54. e-mail jan.fret@pandora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, te!. 03 315 71 86, e-mail toon.verleye@paiittora.be

Min derhout: Frans Snijders, St.-C!emensstraat 25 te!. 03 3144903. e-mail franssni'ders@tiscalinet.be

Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, tel. 03 314 67 09, e-mail dhmwortel @hotmail.coni

Hei ti'iiie VW /)ick-11/)/NIsje

OJ)

de foto

5%5 /fl//

eeii

1(111

/r' CI(J)o(uie

(1Iilo/J!O/)i('ICII

i/u'

je op de beurs kon ben'onderen.

FOTO's: JefFloren, Dorp 39/2. 2310 Rijkevorsel, te!. 03 314 57 54. Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03 314 66 28, e-mail rene.laurijssen@beleacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, e-mail franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Ernilia Horsten, Begijnhof 27. 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, e-mail Emilia.Horsten@12lanetinternet.be SECRETARIAAT/DRUK WERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel. & fax: 03 314 55 04, e-mail: joz.ef.schellekens@ skynet.he 28

Van oud naar nieuw met HVV HOOGSTRATEN - 1-let HVV-feestcomité zit duidelijk niet stil. Na het fuifweekend in mei en de barbecue en de tietshappening begin september, organiseren zij nu ambiancerijke feest- en dansavond, waarmee ze 2004 willen afsluiten en 2005 welkom willen heten. Na een stevig aperitief in de socioruimte. verzorgt Feestservice Vandersmissen een smakelijk eetfestijn, met achtereenvolgens een koud buffet, een warm buffet en hun befaamd dessertenbuf fet. Daarna laat Di Jac Voeten u de armen en de benen losgooien op hippe dansmuziek met zowel oldies als hits van nu. Voor een bedrag van 80 euro per persoon kan iedereen van deze prachtige all-in formule komen genieten. U moet dan wel intekenen vôOr 10 december, door het juiste bedrag over te schrijven op bankrekeningnummer 646-6831831-38. Vergeet niet te vermelden 'Eindejaarsparty', alsook het aantal deelnemers. (Info: GitvMo,nbaees, 03/314.38,58 ,mo,,Io,o,', @ / iO!J//Oi/. (o,)

Toneel HOOGSTRATEN - Markant, het netwerk van ondernemende vrouwen, heeft een toneelvoorstelling van theaterproducties Paljas uitgenodigd. Het werk: 'De Dienstlift' van Harold Pinter, in een regie van Pol Goossen niet de :IeleLirs Pol Goossen en Erik Goris. 1-let verhaal. Gus en Ben zitten samen te wachten in een kelder. Op iets? Op iemand? Ze lijken zenuwachtig. Ben leest de krant en Gus is voortdurend heiig met de geluiden en de dingen in de kelder. Ze praten, zwijgen... wachten. Op een bepaald moment komt plots de dienstlift naar beneden. Ze schrikken. Ben dwingt Gus om het briefje te lezen dat er in ligt. Gus leest het... Kom dat zien op vrijdag 17 december, zaal St.Cecilia (Gelmeistraat) om 20 uur, kaarten 18 euro en in voorverkoop 15 euro te verkrijgen bij delicatessenzaak De Berrie, Vrijheid 201 kinderschoenen Pompidon. Vrijheid 234 en eetcafé Den Engel. Vrijheid 167. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer into: www.mark,g be/hoogsti aIC[l


HOOGSTRA TEN

40-jarigen vieren feest HOOGSTRATEN - Voor de 40-jarigen die in Hoogstralen weiden geboren of er opgroeiden.

was het op 16 oktober verzamelen geblazen in de Pax. Als we de grootte van de groep bekijken

moet 1964 een vruchtbaarjaarzi jn geweest. Zoek maar eens wie u er allemaal van kent!

VI.n. i: (boven): Luc Ceusters, Jan Christiaensen, Bert Van Hen,elen, Luc Verhoeven, Dirk Borreinans, Jef Snijers, Dirk Sche/lekens, Dirk Van Der Linden, Herivig Geets, Luc Van Dijck, Patrick Verhoeven, Ronnv Boudewijns, Jeffoosen en Marc Beckers (midden) Marcel De Meve,: Johan Vermeeren, Véronique Brosens, Luc Verheven, Chris Aerts, Els Lainbrix, Carine Laurijssens, Chris Peeters, ingrid Van Dijck, Ritci Willemsens, Carine Michielsen, Marit Janssens, Monique Oo,nen, Monique Hermans, Tom Peeters, Mcii Verheven, Ronny Aerts, Christel Vershueren, Luc Rigouts, Helga Van Bergen, Dominique Bevers, Christel Van Nijen, Agnes Van Dijck (onder) Parrick Mathijsen, Bart Van Delin, Anita Van Weereld, Chris Van Weereld, Hilde Van Dijck, Edwig De Nijs, Diane De Gruvter, Anita Geerts, Chris Aerts, Ria Adriaensen, An Vermeiren, Tine Müesen.

Kerstmarkt HOOGSTRATEN - Al voor de vijfde maal organiseert het buurtcomité van de Mouterijstraat een kerstmarkt; dit jaar op zondag 19 december van 14 uur tot 17 uur én - voor het eerst - in een verwarmde tent, niet muzikale omlijsting. Iedereen is van harte welkom om de speciale kerstsfeer te komen proeven. Bij een drankje en een hapje vindt men er ook originele eindejaarscadeaus. Verenigingen en hobbyisten die willen deelnemen, kunnen nog steeds inschrijven voor dit initiatief van 'De Mouterijstraat leeft!'. Meer info bij: Karin Cotteleer, tel. 0478 31 04 65, e-mail karin. cotteleer@publilink.be

Internet senioren HOOGSTRATEN - De bibliotheek richt een vervolgcursus voor Internet Senioren in. De internetsessies van november en be gin deceniber zijn echter al volgeboekt. Geïnteresseerden voor nieuwe sessies kunnen hun naam opgeven aan de bibliotheekbalie. Zo kan men eventueel bijkomende cursussen plannen. Er kunnen viermaal acht personen deelnemen. De lesgeefster begeleidt de groepen op vier pc's rechtstreeks op het internet. Deelnemen kost 3 euro.

Kerstconcert HOOGSTRA'I'EN - In de Sint-Catharinakerk kanjejaarlijks van een kerstconcert genieten. Het ene jaar is dat een Organisatie van het Davidsfonds, liet volgende jaar neemt het Piuskoor zelf de fakkel over. 2004 is weer een Piuskooijaar. Het is logisch dat de nadruk in die periode op kerstmuziek ligt. Onder leiding van gastdirigente Inge Mertens brengt het koor een zeer gevarieerde mix van kerstliederen, van het zeer klassieke Puer natu.v est tot ritmische gospelklanken zijn te beluisteren. Samen niet het Piuskoor levert ook het kinderkoor Jubilate onder leiding van Annemie Ooms en Ann Leemans een niet te onderschatten bijdrage en zullen solo en samenzang het geheel vervolledigen. Tijdens het concert willen wij onze luisteraars ook laten kennismaken met het wondermooie koororgel dat sinds enkele weken speelklaar is. Dit nieuwe instrument telt IS registers, verdeeld over twee klavieren en pedaal. André Thomas uit Francorchamps, één van

de beste orgelbouwers van ons land, deed ook hier zijn faam alle eer aan. Jos Bruurs, Annemie Ooms en Paul Stoffels zullen dit klassieke orgel tijdens het concert bespelen. Een reden te meer om mee te komen genieten. Het Piuskoor wil ook de opbrengst van dit concert delen met 'De Slinger'. De Slinger is een plaatselijke vzw die gehandicapte kinderen vanaf 3 tot en met 16 jaar opvangt tijdens vrije tijd en vakantiedagen, zodat ouders en begeleiders ook de mogelijkheid krijgen om tijd te maken voor boodschappen of een dagje of half dagje uit. Een reden te meer om ... En voor de prijs hoef je het zeker niet te laten: 7 euro in voorverkoop hij kooileden en bij de dienst voor toerisme in Hoogstraten. 8 euro de avond zelf aan de kassa. Zaterdag 18 decemberom 20 uur in de St.-Catharinakerk. Vergeet niet... jouw inkomkaart geeft ook nog recht op een gratis glaasje, na het concert, in zaal Pax. Van harte uitgenodigd!

VAN HUFFEL VASTGOED IlhI.7Vli

VAN /47 HUFFEL

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

29


HOOGSTRA TEN

Kaat Horsten wint Junior Journalist Wedstrijd HOOGSTRATEN/ZONDEREIGEN - Ook clii jaar organiseerde het Davidsfonds Nationaal haar gekende opstelwedstrijd. Dit keer moest het verhaal zich afspelen in de sfeer van de misdaad en de misdaadbestrijding. Op zaterdag 23 oktober mochten de 25 genomineerden voor de titel "Laureaat van de Junior Journalist Wedstrijd" hun prijsboek in ontvangst komen nemen in de Gemeentelijke Basisschool van Hoogstraten. Uit deze 25 selecteerde de

plaatselijke jury 3 opstellen die volgens haar het best aan cle opgave voldeden. Daarbij vielen ook "De geheimzinnige moord" van Leen Cornelissen (l-loogstraten) en "Een vreemde bezoeker" van Tim Van De Looverenbosch (Hoogstraten) in de prijzen. Maar het was Kaat Horsten uit Zondereigen die in Hoogstraten de eerste prijs behaalde. Haar opstel werd opgestuurd naar Leuven, om deel te nemen aan de nationale finale. (dli)

TOT WEERZIENS Kat rien was een meisje van ongeveer 19 jaar. Ze werkte in de luchthaven en zoals elke dag ging ze daar naartoe. Toen ze terug op weg wa.r naar huis reeds ze op een baan waar geen huizen stonden. Het was een kiezelweg, waar i'eelgrote stenen lagen. KIAP daarhad je het al, platte l,and. Ja, er stonden geen huizen dus ze kon aan niemand hulp vragen. Toen zag ze in de verte een auto rijden. De auto stopte. Katrien vroeg: 'Kunt ii mij naar de dichtsthmjzijnde garage brengen? 'Ja stap maar in!' zei de man. Katrien stapte in en ze reden verder Na een lange tijd reden ze liet bos in. Waarom rijdt u nu liet bos in?' vroeg Kat rien. Oh dat is korter' Maar ineens stopte lmijmet rijden. Hij begon te vertellen, hij begon vreemd te vertellen. Hij zat steeds in haar ogen te kijken. Toen vroeg Katrien: Waarom doet u zo raar?'Stel niet zo van die vervelde vragen' zei de mnan. Katrien vond het al vreemd dat luj gestopt was 1oct rijden. Ze draaide zich met haar rug naar de man en probeerde de deur te openen. Ondertussen trok de man een knmpmne.s uit zijn broekzak. Hij trok Katrien tegen zich aan en meld het mes tegen haar keel. Kat rien werd lijkbleek, ze wou schreeuwen niaar het lukte niet, ze was te bang. Ineen kwam er een auto liet bos in gereden. De man duwde haar onder de zetel van de auto. Terwijl hij haar naar beneden duwde greep ze per ongeluk de cleurklink last: KLICK. Ze hoorde dat de deur los was gegaan. Het was nu of nooit, ze

moest ontsnappen. Vliegensvlug duwde ze deur open en weg was ze. Ze liep zo hard als ze kon. Ze sprong over de sloot het veld in. Na een tijdje zag ze al huizen staan. Ze liep er naartoe en ze heide bij één van de huizen aan. Er deed een mevrouw open. 'Mevrouw' zei Katrien 'Weet u misschien waar het politiebureau is?' 'De straat uit, naar rechts en dciii zie je het zo staan.' 'Bedankz'zei Katrien en ze liep verder Toen ze hij het politiebu reau was aangekomen, drukte ze op liet knopje van de deurtelefbon. 'Hallo ik heb iets s'reselijks meegemaakt, mag ik himinenkomnen?' zei Katrien niet een heverig stem. 'Ja komt u maar' hoorde Katrien ieniand zeg gen. Ze ging naar binnen. Op de deur zag ze een bordje met ierlioorzaal staan. Ze liep er naartoe en deed cle deur opemi. Het wcis een kale katner, er stond een tafel en twee stoelen. Ze ging zitten. Na een lange tijd wachten hoorde ze voetstappen in de gang. De i'oetstappen klonken harder en harde,; ze wist dus zeker dat er iemand naar de verhoomzaal kwam. De deur ging langzaam apen. in de cleuropening verscheen een man. Katrien keek op. Dag .fettrouw, zei de man. 'Leuk je terug te zien.' Vanuit de i'erhoorzaal weerklonk een felle gil ... !

Dai'ids/oncl,s-ioomzmtler Rat l-'cetc'i.s overhancligt Junior Journalist Kaat Horsten haar weli'erdiende prijs.

Nieuwe verkeersregelingen HOOGSTRATEN - Zeker op drukke tijdstippen vormen ongelukkig geparkeerde auto's wel vaak een belemmering voor het verkeer. Daarom stelde de gemeenteraad in de Buizeistraat een parkeerverbod in, vanaf de Vrijheid tot aan cle ingang van het fitnesscenter. Ook in cle smalle Peperstraat kwam een parkeerverbod, van de Gelmelstraat tot aan café De Vclo. U bent gewaarschuwd

HORSTEN KAAT. Burgemeester Leestmansplantsoen 18 2387 Zondereigen

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

BOLS Technics N.V.

Ook voor tweedehands bedrijfswagens Met garantie

Elektriciteit - Beveiliging - Automatisatie - Verlichting Sanitair - Verwarming - Industriële Werken

Meerdorp 9 - 2321 MEER - 03/315 41 93 bolste@pi.be 220

30

192


HOOGS TRA TEN

Erfgoeduitstap naar de waterburcht van Salm Salm HOOGSTRATEN/ANI-IOLT - Zondag 23 oktobersloegen Erfgoed Hoogstraten en het Davidsionds de handen in elkaar voor een gezamenlijke erfgoeduitstap naar Duitsland. De organisatie lag in de kundige handen van José Verbreuken. In de voormiddag bezocht het gezelschap het kasteel van Moyland. Naast een wandeling door de Kruidtuin, stond er de tijdelijke tentoonstelling Planzenkunde do Mitielalter op het programma, over de geneeskunde vanaf de Klassieke Oudheid tot het einde van de Middeleeuwen. Kern van de tentoonstelling vormde een rijkelijk geïllustreerd kruidenboek uit 1470. De groep werd in twee gesplitst. De ene helft mocht genieten van een uitstekende gids, die de verschillende onderdelen van de tentoonstelling prachtig aan elkaar kon praten. Wat jammer dat de andere groep het niet zo had getroffen met de gids! Maar niet getreurd, want na een uitstekende maaltijd reed de bus naarAnholt, waar de indrukwekkende Wasserburcht van de familie Salm Salm bezocht zou worden. De familie Salm Salm die zich - zoals u wellicht weet - vanaf 1657 met de Lalaings van Hoogstraten verbond. Als Hoogstratenaren kreeg de groep overigens een echte Vip-behandeling, waarbij ruimtes bezocht werden die anders nooit voor het publiek worden opengesteld. tndrukwekkend waren onder meer de omvangrijke bibliotheek van het kasteel, maar vooral de grote collectie schilderijen van tal van bekende meesters. Ook een schilderij van het kasteel van l-Ioogstraten in volle glorietijd, bleef de meeste deelnemers hij. Na een lekker glaasje in het luxueuze kasteelhotel keerde het gezelschap tevreden huiswaarts. Een goed bevonden samenwerking, die zeker voor herhaling vatbaar is!

4

:.

VAN HEMELEN

E LECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TAN KCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

VAN HEMELEN

Kado's in de Wereidwinkel

BVBA

Minderhoutsestraat 19 2320 Hooqstraten -

Binnenkort is het Heer 'esehe,ikeiiti1d. Zoekt ii iets iYHaiiiiee 1/ niet enkel uwtainilie en iriencien blij ,,iaakt, Inait, ook de mensen uit het Zuiden, dan eindje beslist iets in de Wereldwinkel. Open van woensdag tot en mOet zaterdag van 10 tot 17 lu/,: Ook op zondag 19 december.

TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

Meer opbrengst voor 11-11-11 Tijdens het weekend van 13 en 14 november gingen weer tientallen mensen op stap voor de huis-aan-huis-actie voor II - 11-11. 1-let geld komt ten goede aan boerengemeenschappen in Peru.

j

het zuiden wil groeien

Resultaten

in 2003

in 2004

Hoogstraten Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel

2549.72 1920.76 1345.62 1289.04 2178.03 2135.77

3055.41 1754.94 1729.63 1287.69 1996.18 2594.04

+ 505.69 - 166.27

11418.94

12417.44

+998.50

Resultaat

+384.01 -1.35

-181.85 +458.27

3 VOOR II van jeugdhuizen Mussenakker. Slot en Cahier

2003

2004

17190

18742

+1552

Ditzijn voorlopige resultaten. Alle stortingen zijn nog niet binnen. Bij deze bedragen komt ook nog een substantiële toelage van de gemeente. Tegelijkertijd werd ook actie gevoerd d.m.v. een petitie gericht aan het gemeentebestuur. Daarin wordt aan de gemeente gevraagd dat zij zich uitspreekt tegen cle privatisering van openbare diensten en met name van de drinkwatervoorziening. Deze petitie clie op de eerstvolgende gemeenteraad wordt voorgelegd, werd door 550 mensen ondertekend.

»i

ccideou helpt 31


HOOGS TRATEN Verteller

GOUD IN HOOGSTRATEN Frans Fockaert en Treza Vermeiren Zaterdag 23 oktober vierden Frans en Treza Fockaert-Vermeiren van de Loenhoutseweg hun gouden huwelijksjubileum. Na de dankmis in de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten werden de genodigden in feestzaal Den Eist te Rijkevorsel verwacht. Een halve eeuw geleden is er blijkbaar flink getrouwd. Het was toen, en nu, een tijd met vele bruiloften. Daarom gingen we nogmaals op stap voor een praatje met deze jubilarissen. Frans Fockaert, geboren te Hoogstraten op 4 november 1926, is een zoon van Jef Fockaert (van Vaalmoer) en Maria Adriaensen. Het gezin Fockaert-Adriaensen telde zeven kinderen: drie jongens en vier meisjes. Treza Vermeiren, geboren te Wortel op 22 maart 1925, is een dochter van Jan Vermeiren (van Princeven) en Maria Snels. Ook het gezin Vermeiren-Snels telde zeven kinderen: vijfjongens en twee meisjes. Zowel bij de familie Fockaert als bij Vermeiren waren het landbouwers. Niet te verwonderen dat ook Frans en Treza heel hun leven actief waren in de landbouw. Zij hebben zes kinderen: vijf jongens en een meisje én reeds twaalf kleinkinderen.

Loenhoutsebaan Ook nog in de jaren vijftig was voor de jongelui hier op het platteland de dorpskermis de voornaamste ontspanning. Vooral de jongemannen - voor de meisjes was dat wel iets moeilijker - trokken naar alle kermissen van de streek, op zoek naar ontspanning en een lief. Treza ging niet naar de kermissen. Ze was leidster van de BJB en Lieve-Vrouwe-meisje. Eén van de vier meisjes

ÏiOII

32

I0 kOe)! en

le/'/nei)e/l iii 1954.

die het beeld van O.-L.-Vrouw in de processie mochten dragen en voor deze meisjes paste het niet om naar kermissen te gaan. Treza had Frans vroeger al eens gezien op het huwelijksfeest van Jef Donckers en Maria Snels. Frans was familie van Jef en Treza was familie van Maria. Daarom waren zij allebei uitgenodigd voor deze bruiloft in 1952. Een jaar later ziet Treza Frans tijdens de kermis in Wortel. 'Ik heb hem toen eens aan Zijne frak getrokken', zegt Treza. 'Hij leek mij heel bekwaam en betrouwbaar.' Zo is de kennismaking eigenlijk begonnen. Bijna anderhalf jaar later, op 20 oktober 1954, zijn ze dan getrouwd. Op beide plaatsen - in Wortel en in Hoogstraten - waren de families 'uitverkocht'. Bij Treza thuis was iedereen in een periode van 13 maanden getrouwd en Frans kon zijn vader ook onmiddellijk opvolgen. 'Ik was al goed vertrouwd met het werk op de boerderij. Ik kon goed werken met het paard. We kochten al redelijk vlug een melkmachine en later een tractor. Het dagelijkse boerenwerk ging ons goed. Natuurlijk is er in een halve eeuw veel veranderd. Vroeger gingen we zelfs nog met de koeien aan de touw langs de Kathelijnestraat. Karel Boomstraat, Vrijheid en Gelmelstraat naar Wortel. Dat moet ge vandaag niet meer proberen, denk ik', zegt Frans. 'Mijn schoonouders woonden hier vlak naast ons. Dat was gemakkelijk voor het werk. Zij pasten op onze kinderen. Toen ze groter waren, konden ze gerust met de fiets naar school. De baan hier was toen nog geen drukke weg', vertelt Treza.

Eén van de kinderen Fockaert schreef: 'Mijn vader is een fantastische verteller. In onze streken begint de dag vroeg voor de boeren, ook in de winter. Maar op de middag wordt er wel een siësta gehouden om de lange dag vol te houden. Tussen twaalf en twee uur komt men niet bij de mensen langs. Dan moet men ze met rust laten zodat ze rustig kunnen eten. Het is op deze middagpauzes dat mijn vader, bij de stoof, talrijke verhalen vertelt. Zo vertelt hij op zekere keer hoe hij gedoopt is. Zijn meter is Theresia Fockaert van Jan Donckers en zijn peter is Frans Sprangers. Frans is nogal streng katholiek. Als de pastoor het water over het hoofd van Frans kapt, zegt hij de volgende woorden: "Ik doop u, Franciscus Fockaert, in de naam van . . .". "Stop!", roept Frans Sprangers. "Het is Frans, geen Franciscus want dan gaat iedereen er 'Sus' tegen zeggen." De pastoor herneemt zijn woorden en kapt het water over het hoofdje. Maar alle verwoede pogingen van Frans Sprangers ten spijt, ontkomt Franske niet aan de kracht van het eerste doopsel. Want al heel zijn leven heet hij Sus.'

Oorlog Jongeren die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, vergeten nooit deze gebeurtenissen. 'Toen ik van de school bleef, was het mobilisatie, hetjaar voor de oorlog', zegt Treza. 'Er waren al veel soldaten opgeroepen. De oorlog begon de 1 0' mei 1940 met bombardementen in Minderhout. In Wortel viel het nogal mee tot aan de bevrijding. Wij woonden aan een kruispunt en daar vielen heel wat obussen. De tweede dag van de beschieting werd onze Frans gekwetst. Hij kreeg een granaatscherf in zijn been. De eerste verzorging was een Duits noodverband. 's Anderendaags ben ik naar Hoogstraten gereden, naar de apotheker. De Klinketbrug was al kapot. Je moest de fiets oppakken en dan over de brokstukken stappen. Zo kon je nog droog blijven. In de nacht van 23 oktober explodeerde de kerk van Hoogstraten. Wij hoorden het in de kelder. Dat was bij ons het laatste van de beschieting,

Frans en Tre:a mei negcn ron de inaalf kleinkinderen.


HOOGSTRA TEN de dag van de bevrijding. Maar het was niet gedaan. Er lagen heel wat mijnen in Wortel. Drie jongens zijn er door de mijnen overleden. Het gevaar bleef de hele winter nog duren. Op 8 mei van 1945 was het eindelijk vredesdag.' Ondanks alles hebben ze toch een fijne jeugd gehad. Vooral dankzij het verenigingsleven. de BJB en de landelijke ruiters. Het was ook de tijd van de 'koude oorlog' en de Spekpater. Frans en Treza hebben geen speciale hobby's. Zij zorgt voor het huishouden en Frans kuiert graag langs de velden en de weilanden sinds hij in 1991 gepensioneerd is. 'Ik zou dat hier niet kunnen missen. Er zijn boeren die hun bedrijf verkopen en dan een huis bouwen of kopen in een nieuwe wijk bij het centrum. Dat is niks voor mij. Ik moet de ruimte hebben, binnen en buiten en liet brede landschap. Ik blijf hier in het ouderlijke huis.' Treza vraagt ons om zeker iedereen an harte te bedanken: 'Alle mensen clie hebben bijgedragen om er een mooi feest van te maken. In het bijzonder E.H. Pastoor in de H. Mis, het zangkoor, de aanwezigen in de kerk, familie, buren, kinderen en kleinkinderen, Burgemeester en Schepenen en alle verenigingen die daartoe hebben bijgedragen.' \Vij wensen de jubilarissen nog heel veel jaren in hun huis aan de baan. (is)

Boereneind Kermis geslaagd HOOGSTRATEN/BOERENEIND - Het 4 weekend van oktober kunnen we sinds een aantal jaar opnieuw genieten van een onvervalste gebuurtenkermis. Op het pleintje tegenover Kempi Meubel stonden ook dit jaar weer verschillende kermiskramen, waar onze (jonge en oudere) jeugd naar hartelust kon schieten, vissen, grijpen en 'autohotsen'. En wie dat allemaal nog niet genoeg vond, kon zaterdagnamiddag plaatsnemen in de menselijke sjottershak (foto), die de

gehuurtenvoetbal er liet opstellen. 's Avonds was het dan weer verzamelen geblazen in De Gelmel. voor de Nederlandstalige covers van 'Mannen op de baan',een groep niet onder andere onze eigen Florejan Verschucren en "Jelle van Spring". En gesprongen werd er, want wat brachten die mannen ambiance in de keet! Iets rustiger, maar minstens even leuk waren de volksspelen. die 's zondags doorgingen in de 3 cafés van het gehuurte: Het Plekske, de Warande en De Gelmel.

4IiJ •"

•1

1

2

ii

w

frS

L1j-

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www,ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten 206

Leuk nut zien, zo 'n menselijke sjottersbak.

De Marckri ver New Orleans Jazzclub presenteert.

The Dixie Ramblers HOOGSTRATEN - Maandag 13 december kan de muziekliefhebber andermaal van een prachtig concert genieten. Dan zijn de befaamde Dixie Ramblers te gast bij de plaatseli jke jazzclub, die nu al enkele jaren haar vaste stek heeft in de 'plaatselijke Preservation Hall', zaal St.-Cecilia in de Gelmelstraat. Onze hoofdstad Brussel is altijd een jazznest ge\veest. Enkele jazzclubs gooiden er hoge ogen, zelfs internationaal. Denk maar een de B ierodrono in Elsene. Ook Dixieland bloeide er in alle kleuren en geuren. Elke wijk had zijn orkest en bil alle officiële plechtigheden werd er gespeeld. Maar het was vooral in het hart van het volk zelf dat deze muziek leefde. Dixieland was dé muziek hij uitstek in Brussel. Zelfs de Brusselse Jazzmarathon bestond tien h vijftien jaar terug voor 75 % uit dixielandorkesten. Maar alles verandert. Hedendaagser strekkingen, salsa. Rhythm & Blues. Rock. Funk. enzooort beheersen nu de scène. In de cafés wordt geen New Orleans meer gespeeld. En zelfs in de jazzmarathon spelen nog maximaal 2 of 3 dixielandorkesten op de 90 deelnemers. Toch zijn er enkele groepen die niet van wijken willen weten. Gelukkig maar! Het orkest "The Dixie Ramhlers" is ontstaan in 1987 iii de Preser\ation Hall, waar een jarL'nlan-

ge en wekelijkse "janiperiode" werd gehouden. In 1996 sloot dit muzikale café, maar de Dixie Raniblers waren dusdanig getraind en gemotiveerd dat ze besloten in vaste formatie verder te spelen en Brussel op een muzikale wijze onveilig te maken voor de niet-liefhebbers van Oude Stijl Jazzmuziek. De bezetting is traditioneel met trompet, klarinet, trombone, banjo en contrabas, waarbij de zang wordt verzorgd door de drie blazers. Het repertoi-ium bevat werk van de Original Dixieland Jazz Band, King Oliver. Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Fats Wal Ier, ... muziek uit het begin van de jazz, afgewisseld met nummers uit de revivalperiode. En vermits pianist Alain Lesire de muzikale mentor van de groep is, kan het niet anders of hun voorbeeld is de Cotton City Jazzhand. De Dixie Ramhlers zijn sinds jaren het huisorkest van ilc leic piib The Wil Genesc" in iissel.

waar ze telkens op dinsdagavond te horen zijn. Vermeldenswaardig is onder meer Philippe Van Oost, klassiek geschoold trompettist en aardig op weg om een rol van betekenis te gaan opeisen in dit wereldje. Daarnaast Rohert Swordy. de blinde Engelse zangerklarinettist die ook te horen was in het hitparade met het plaatje "I'm glad tob en Belgian". Bassist StefWillems is een lust voor het oor én tevens het oog ... Niemand "vrijt" zoals hij niet zijn instrument tijdens het spelen. Tot slot mogen we zeker niet de power en de zangcapaciteiten vergeten te vermelden van trombonist Ene.

Bezetting: Philippe Van Oost (trompet). Robert Swordy (klarinet/sax). Erik Uitdehroeck (trombone), Alain Lesire (piano/banjo). Stef Wi Ilems (bas) en Daniël Poutrain (drums). Maandag 13 december aanvang 20 nu,: zaal St. Cecilia l-Ioog,rtrateui, Gelnze/xtoumt, lions! no 6. Zorm dat je ei/mij lmeim t. 33


MEERLE

GOUD IN MEERLE Jan en Jo De Bie - Sprenkels Meer van Meerle dan Jan De Bie kan je moeilijk zijn. Alle 75 jaren van ZIJn leven woont hij hij wijze van spreken op eenzelfde kluit. In Meerledorp kwam hij ter wereld, beleefde er zijn jonge jaren, trouwde er en woonde er met vrouw en kinders, vierde er onlangs zijn Gouden Bruiloft. Dat alles binnen een straal van 100 nieter. Het moet er goed toeven zijn, dachten we. We laten het Jan en Jo graag zef vertellen. Zoals gezegd is Jan geboren en getogen in Meer-

overal aan huis. Iedereen kende Jan en Jan kende

le. In 1929 kwam hij op Meerledorp ter wereld,

iedereen van Meerle en Meersel-Dreef.

op de plaats waar nu de apotheek staat, naast het kerkepaadje dat er ook toen al was. Vader was al

Jo werd over de grens geboren, in 1933 in Etten-

electricien en Jan is dat ook geworden, al was dat anders geweest had het van hem afgehangen. Hij

Leur. Zij was de vierde van een heel groot gezin van 14 kinderen. Tot haar 181 bleef ze thuis wo-

Jo hun eigen huis, weerom in Meerledorp. Samen

zou liever smid worden, zoals zijn nonkel, Sjarel

nen, in Nederland. Haar grootouders woonden

kregen ze vier dochters: Fran, Mieke. Chris en

De Bie. Maardie stierf vroegtijdig en Jan was nog

in Meerle en toen Jo een baantje kreeg bij Piet

Lief. Tenminste, zo noemen ze zichzelf. Moeder

te jong om de zaak al over te nemen. Dan toch

Raets, trok ze bij grootmoe in, op de Voort. Elke

Jo noemt hen hardnekkig liet dc naam die zij en

inaar de opleiding electriciteit aan de vakschool

weekeind ging ze met de fiets terug naar huis,

Jan hen gegeven hebben: Francine. Maria. C'hris-

in de Londenstraat in Antwerpen. Hij trad vol-

ruim 30 kilometer verder noordwaarts.

tiane en Godelieve.

ledig in de voetsporen van vader De Bie toen hij

Natuurlijk kende Jo Jan, "van den elentriek". Het

ledorp en de Kerkstraat. In 1958 bouwden Jan en

Jan bleef gemeentewerkman tot na de lusie. In

zijn baan als elektrieker aan de gemeente kreeg.

werd meer dan kennen met Dreef kermis, in 1952.

De regie was destijds nog volledig in handen van

Ze trokken veel met mekaar op en besloten dat

1981 werd de regie van de fusie overgegeven aan

de gemeente. In 1951 werd hij vast benoemd.

voor de rest van hun leven te doen op 23 oktober

Iveka en werden de gemeentelijke electriciens

Jan stond in voor het onderhoud van het netwerk

1954. Het jonge koppel trok in bij moeder Suska

mee overgenomen. Zo ook de Meerlese werk-

en voor de meteropnames. Daardoor kwam hij

De Bie, in cafĂŠ De Kroon op de hoek van Meer-

mannen Louis Michielsen. Staf Van Dongen en Jan De Bie. Hij bleef er tot aan zijn pensioen. Jo zorgde thuis voor man en voor de kinderen tot ze groot waren en op hun beurt het huis uittrokken om zelf een gezin te stichten. Jan woonde niet alleen in het 'dorp', hij was en is ook een man van het dorp. Sedert zijn jonge jaren is hij lid van de fanfare, meer dan 50 jaar is hij dat gebleven. Hij was als imker lid van de biebond, lid van de vrijwillige brandweer van Meerle. Hij is nog altijd lid en schutter van de St.-Jorisgilde, al is het de laatste tijd nieer"schudder dan schutter" zegt hij zelf niet zonder ironie. "Vroeger altijd weg". zegt Jo "en nu altijd thuis'. Doet Jan het wegens een beroerte enige jarci terug wat kalmer aan. Jo is de bezigheid zelve. Wandelen, fietsen, dansen, winkelen met zussen of vriendinnen, ze krijgt haar dag goed vol. Samen hebben ze het goed naar hun zin in het mooie geriefelijke appartement dat het echtpaar in 1998 kocht, ja, weer in Meerledorp, aan de overkant van de straat. Jo: "Onze Jan voelde er

PM

aanvankelijk niet veel voor om ons huis weg te doen, maar we hebben er achteraf beschouwd nog geen dag spijt van gehad. Alles nieuw, alles gelijkvloers, zo kan Jan hier ook goed uit de voeten en is het ook voor mij wat gemakkelijker".

Attentie!

De kinderen en de zes kleinkinderen komen re-

Wilt u ook volgend jaar DE HOOGSTRAATSE MAAND op tijd in uw brievenbus? Vergeet dan niet het abonnement te betalen door storting of overschrijving van 19,80 euro op rek.nr . 733-3243117-49 van De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

gelmatig binnen en hebben samen met de rest van de familie, buurt en heel het dorp Jan en Jo in de bloemen gezet bij hun gouden bruiloft. Met een prachtige stoet en een lijn feest. Dat ze er nog lang van mogen nagen eten. (a/)

34


MEERLE

Sint in Meerle

Hobbytentoonstelling

MEERLE - Zoals hij vorig jaar beloofde, komt de Sint niet zijn gevolg ook dit jaar weer naar onze parochiezaal. Een aantal verenigingen hebhen de handen in mekaar geslagen om hem een hartelijk welkom te bereiden. Natuurlijk zijn ook alle kinderen van het dorp uitgenodigd om het leest van Sinterkiaas mee te vieren. Hei wordt weerom een heus kinderfeest. De Sint en de kinderen worden verwacht op zondag 28 november om 13.30 uur in de parochiezaal. Elk schoolgaand kind (tot 12 jaar) van Mcciie komt samen niet de ouders naar de zaal. Voor de hele kleintjes is het handig een wandelwagen te voorzien, samen halen ze immers de Sint op. De deuren gaan open om 13 uur . Het einde is voorzien rond 16.30 uur. Dit jaar willen we de Sint verrassen met zelfgeniaakte en originele verjaardagskaarten. Al deze

kaarten worden in de zaal opgehangen, zodat de Sint ze allemaal goed kan zien. Hij zal er de tien leukste en mooiste kaarten kiezen. Wil je wel er je naam, adres en leeftijd opzetten. De deelname in de onkosten bedraagt voor ieder kind 2,5 euro. De organiserende verenigingen vragen uitdrukkelijk dat de kinderen niet alleen naar het sinterklaasfeest komen, maar begeleid zouden zijn dooreen volwassene. Zij zijn immers niet verantwoordelijk voor gebeurlij ke ongevallen.De opbrengsten van de tap wordt aan een goed doel geschonken, m.a.w. de winst gaat dus niet naar de organistoren. Het goede doel dat ze steunen is "de clini-clowns" en op het feest zal iemand aanwezig zijn om de opbrengst van de voorbije jaren in ontvangst te nemen. Dus nog snel een mooie kaart tekenen. Het kan nog net. (jafl

WERELD WIN KEL HOOGSTRATEN ORGANISEERT

SENEGALESE AVOND MET OPTREDEN VAN

MEERLE—Ze kimnit er weeraan. de traditionele tweejaarlijkse hobbytentoonstelling van K.A.V. en K.W.B. Meerle. Nu kunnen KAV en KWB veel, maar om zo'n tentoonstelling te kunnen maken, hebben ze anderen nodig: mensen die hardnekkig volhoudend met iets bezig zijn dat niet alleman kan; mensen die iets zoeken, bijhouden, oppoetsen en klasseren en er alles van weten; mensen die dat doen in hun vrije tijd, niet voor hun beroep maar zuiver voor het plezier: hobby-isten dus. Als je denkt dat je jezelf in deze beschrijving herkent en als je je geroepen voelt dat ook eens aan een breder publiek te tonen, dan is hier je kans. De organisatoren verwachten wel dat je met iets nieuws voor de dag komt, niet iets dat je ook vorige keren al getoond hebt. Kwestie van het voor de bezoekers ook aantrekkelijk te maken.

De "Hobbytentoonstelling" heeft plaats op 22 en 23 januari 2005 in de parochiezaal 'Ons Thuis' in Meerle. Je moet wel tijdig inschrijven, want ook onze parochiezaal is niet onmetelijk. Meld voor 10 december wat je wil tonen en hoeveel 1112 je hiervoor denkt nodig te hebben aan Jacqueline Gladinez, Lage Rooy 29 (tel. 031315.78.71) of aan Gust Kustermans, Ulicotenseweg 18 (tel.03/3 15.92.93) of bij andere bestuursleden van KAV of KWB. (lof)

Jules M'Bengue en:

TERANGA

Senegalese muziek met djembé, kora, dundun.

Opening van de kerststal MEERLE - Onze mooie kerststal mag gezien worden en verdient niet de nodige lu istergeopend te worden. Naar goede gewoonte heeft het kerststalcomité hiervoor het nodige voorzien. Op zondag 12 december hebben zij het gemengd koor 'Cantate Domme' uit Loenhout uitgenodigd. Onder leiding van dirigent Fons Van Dijck zullen zijde hoogmis van 10uur opluisteren met aangepaste kerst- en adventl iederen. Aansluitend op de hoogmis wordt de kerststal geopend en ook daarbij zal het koor voor de nodige muzikale omlijsting iorgen, uiteraard helemaal in de sfeer van liet nakende Kerstmis. Het kerststalcoinité vergast iedere aanwezige op lekkere glühwein of warme chocomelk. Een uitstekende gelegenheid om de kerstperiode feestelijk in te zetten. (jaf

Nieuwj aarszangers MEERLE—Het eindjaarkomtal in zicht en daar-

Zaterdagavond 11 december - zaal PAX, Hoogstraten Dr. Versmissenstraat 3, Hoogstraten Deuren open vanaf: 20.00u. Optreden 20.30u. Tickets: Voorverkoop Wereldwinkel Hoogstraten (Gelmelstraat 50) 5 € Aandekassa 6€

om is de KWB weer op zoek naar niensen die op zangdag. vrijdag 31december in de voormiddag de kinderen willen helpen hij het oversteken op de gevaarlijke oversteekplaatsen. Je kan je naam opgeven bij Gust Kustermans (tel 03/315.92.93) of bij Karel Mertens (tel 03/315.83.30). Je kan daar ook meer informatie krijgen. De KWB'ers zijn allemaal bezorgd om de veiligheid van alle Meerlese kinderen. Doe nee! (ja/) 35


MEERLE

Satans vuile was MEERLE - Hangt die binnenkort in Meerle uit? Het lijkt er wel op, tenminste al het van 't Mjeels Parlement afhangt. Op zaterdag 11 en zondag 12 december telkens om 19.30 uur (deuren open vanaf 18.30 uur) heten zij iedereen van harte welkom in de parochiezaal voor 'Satans vuile was', een blijspel in twee bedrijven door Hilda Vleugels. 'Een reclamebureau krijgt op een dag het bezoek van Satan. Hij is het beu om altijd als oorzaak van alle kwaad gezien te worden en hij wil dat de verlegen typiste Katrien een campagne opzet om zijn positieve kanten te belichten. De chef van het bureau en enkele andere bedienden blijven ondertussen zoveel mogelijk werk op Katrien afschuiven terwijl ze zelf niks uitvoeren. Alleen Joske van de afdeling research voelt met haar mee omdat ook hij regelmatig gepest wordt. Onder invloed van Satan ondergaat Katrien een hele gedaanteverandering. Ook de anderen worden tot hun eigen verbazing met de duivelse krachten van Satan geconfronteerd. Katrien wordt zelfs baas van het reclamebureau en vanaf dan zijn de rollen omgekeerd. Niet iedereen is daar tevreden mee, maar is Katrien zelf wel gelukkig met de nieuwe situatie?' Kaarten zijn te verkrijgen in voorverkoop bij de bestuursleden van KAV, bij George Hendrickx, Hazenweg 17, (tel. 03/315.01.61) of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 (tel 03/315.92.09) en kosten 3 euro. Aan de kassa kosten de kaarten

—

t

MIK

Nu nog raar iedereen van au ' dorp duidelijk lierkenhaau; op 11 en 12 decenibt-r hruip'n zij in de huid i an een ander en hangen z ',Satans ruile was' uit in de parochie:aal. 4 euro. Voor de kinderen is er op zaterdag II december om 13.30 uur een voorstelling. De inkom hiervoor bedraagt 3 euro (drank en chips inbegrepen).

Iedereen die niet bang is van duivelse krachten maar goed wil lachen, is welkom in de parochiezaal. (lat)

60-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef aan het feest ff

,\

r

AW

1

MEERLE - Je hoort wel eens zeggen dat het niet nodig is te vieren t/atje ouder wordt, zeker niet als het respectabele getallen worden. Dat vonden de 60-jarigen van Meerle en Meersel-D reef deze keer niet, voor hen was '60 jaar' een uitstekende gelegenheid om samen het glas te heffèn en de beentjes onder tafel te steken. En natuurlijk om bij mekaar te zijn en nog eens te praten over vroeger en nu. 36


MEERLE DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hulde aan de oorlogsslachtoffers

19,80 euro 733-3243117-49

,j Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

1i... -

MIN.DERJ-1C)Ă?JT - Ool itt j.IiitticiItoiii 207

Houden van MEERLE - "Houden van......wordt stilaan een klassieker vcor wie van het Nederlandstalige lied houdt. In de praktijk is dit evenement vooral geliefd bij de senioren.Gegroeid Uit het vroegere Nekka blijft het Antwerpse Sportpaleis het decor voor deze afwisseling van het betere Nederlandstalige lied met populaire Nederlandstal ige genres. Op de affiche vinden we een reeks namen terug die bij iedereen herinneringen oproepen: Gerard Cox, Miel Cools. Nicole en Hugo, Elly en Rikkert, Mieke, Herman en de Elegasten. Ed Kooyman en Herman Van Haeren, Samantha.... De presentatie is in handen van Bart Van Den Bossche. In het kader van de 'grootoudersactie' gaat de Gezinsbond Meerle - Meersel-Dreef dit jaar het spektakel in het sportpaleis bijwonen. Zij rekenen op een massale aanwezigheid van bond\lcden en dit tegen schitterende voorwaarden voor al wie zich op dinsdagnamiddag 19 april 2005 U vrij kan maken voor deze feestelijke muziekjimiddag. Er is gekozen voor 'Rang 1'- tickck. die garanderen de beste omstandigheden van dit muziekfestijn te genieten. Normaal kten deze tickets 17 euro (liedboek inbegrepen). via de gezinsbond kanje tickets bestellen aan 12 euro (meereizende niet leden van de gezinsbond betalen 14 euro). Wil je die dag meegaan laat dan zo vlug mogelijk iets weten aan Maria Aerts - Jacobs (te!. 03/315.77.49) of Irma Van Dijck - Goris (tel. 031315.75.72). Graag je ticket reserveren voor 15 december. De verplaatsing naarAntwerpen wordt met openbaar vervoer voorzien, de kosten daarvan zijn niet inbegrepen bij het ticket. Maar er is een goede trein-tram combinatie en het openbaar vervoer is niet duur. )jaf)

.....,.

-

oorlogsslu(ltIo/Ic/.t Il(l(.l(u/Ii op / / iioveniber. Na een plechtige nos in de kerk werd aan het monument de eer bewezen aan de slachroffrs. In het monument zijn 35 namen gebeiteld. De Eerste Wereldoorlog trof de beto/king in de periode van 1914-1918. In 1940 nam cle Tweede Wereldoorlog een aanvang om eindelijk in 1945 te eindigen. Laat on.r hopen dat cle wereldleiders hun gezond verstand laten zegevieren cii dat wij in de toekomst gespaard blijven tuit tleielijk leed. u('/11c1/ JC

Wafel en Smoutebollen -

----

-- ----.-

MINDERJ-JOtli' - Op zondag 7 ,toi'e,iiher nodigde dc KI3G alle /2e/un g.stellenden uit op hun watcl en sinoutebollen festijn. Reeds kort na cle middag kon je heerlijke geuren waar nemen zelfs tot in de Schoolst raar. Ouderen, kinderen en kleinkinderen genoten van zowel wufels als cle .vmoutebollen. De bakploeg zette liet beste beentje voor samen met vele andere bereidwillige helpees die niet op cle feto staan.

DE HOOGSTRAATSE MAAND Abonnement 2005 slechts 19,80 euro voor meer dan 700 pagina's. 37


MINDERHOUT

Herinnering aan Edmond Matthieu Dinsdag 9 november namen familie, vrienden en kennissen afscheid van Edmond Matthieu, een man die heel wat betekend heeft voor de Minderhoutse gemeenschap. Op woensdag 3 november 2004 overleed hij in het ziekenhuis te Turnhout. Een Minderhoutenaar in hart en nieren en die door de mensen steevast als Mon werd aangesproken. Hij werd geboren te Borgerhout op 26juli 1924 in een gezin van zes kinderen waarvan hij de tweede jongste was. In 1926 vestigde de familie zich te Minderhout in een herenwoning die door zijn grootvader in 1887 werd opgericht. Vader Matthieu bouwde ernaast een schoenfabriek. Na de lagere school volgde Mon de handelsafdeling bij de paters Jezuïeten in het Xaveriuscollege te Borgerhout en op 11 mei 1940 maakte hij het eerste bombardement op Minderhout mee waarbij negen doden vielen. 24 september 1944, tegen het einde van de oorlog, een tragische dag in zijn leven. Zijn twee broers Emile en Albert werden door de Duitsers meegevoerd en stierven later van ontbering in een Duits concentratiekamp. Als hij wonder ontsnapte Mon zelf aan deportatie. De dood van zijn heide broers beitelde een onwisbaar litteken op zijn hart. Het leven ging verder en Mon werd de zaakvoerder van de fabriek. Op

14juni 1950 huwde hij met Angèle Van Roy en in 2000 vierden zij hun gouden huwelijksfeest. Half de jaren zestig werd het bedrijf opgegeven en Mon toog aan de slag als vertegenwoordiger, eerst hij Rovana en vanaf 1970 hij de firma Massertot aan zijn pensioenleeftijd. VoorMinderhout heeft Mon heel wat betekend en dan vooral wat de sector cultuur betreft. Wie herinnert zich nog Kapellekenskermis! Mon ontpopte zich als een van de animatoren van dit geweldige parochieoverstijgend evenement .dat een tiental jaren een massa mensen in de ban hield. De klassering van de St.-Clemenskerk, met affiraak bedreigd, lag hem nauw aan het hart. Daarvoor heeft hij zich tenvolle mee ingezet en met succes!ln de Kon. Fanfare "De Marckezonen" hanteerde hij 25 jaar de voorzittershamer, speelde met overgave zelf muziek en hield van kwaliteit. Het 90-jarig bestaan werd toen bekroond met een "cultureel tiendaagse" dat op zijn beurt de aanzet gaf tot de oprichting van de St-Joris dansgroep.Als regisseur en acteur van de toneelkring oogstte hij succes en ook in de politiek na de fusie van gemeenten speelde hij een aantal jaren zon rol als schepen van burgerlijke stand. Voor dit alles en nog veel meer dingen mag Minclerhout fier en dankbaar zijn op deze geëngageerde dorpsgenoot! Een zware ziekte teisterde zijn gezondheid!

Mon's sterke gestel kreeg terug de bovenhand tot die woensdagmorgen van 3 november alle krachten uit zijn lichaam deed wegvloeien. Aan zijn echtgenote Angèle bieden wij ons oprecht medeleven aan! (rel)

Garage Luc RyverS

It

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

,-.

i kl

*

50

38


MINDERHOUT

Herinnering aan dé onthaalmoeder het restaurant heel t ze zelfs met een blinddoek afgelegd. Eénmaal in de zaal klonk voor ons de welbekende "Janny lach". De hele avond heeft ze vol van de zenuwen achter haar bord gezeten omdat ze, niet onterecht trouwens, verwachtte dat ze tijdens een gedeelte van de show op het podium zou worden geroepen. Groot was de verwarring en de hilariteit toen echtgenoot Marc plots naar voor werd geroepen en een (zedige) striptease moest ondergaan. Maar ook Janny kwam aan cle beurt, cii mocht samen met nog enkele andere dames uit het publiek een hoela - hoep wedstrijd beslechten. Dat deze avond de nodige huikpijn- en tranen van het lachen heeft teweeggebracht behoeft ui

teraaid geen tekening en is misschien wel voor herhaling vatbaar. Via deze weg wensen wij als ouders onze welgemeende dank uit te spreken voor de goede zorgen waarmee Janny en ook de Marc onze kinderen steeds hebben verzorgd. En ook uiteraard van de gastvrijheid waarvan wij ouders steeds mochten genieten. De onderlinge vriendschappen getuigen nog steeds het meest van onze waardering en respect. Wij wensen Janny en Marc dan ook heel veel succes in de Papillon. Wij hebben een parel van een onthaalmoeder verloren maar Minderhout heeft er een trekpleister in de horeca bij gewonnen. Veel succes uit naam van "de ouders van jou onthaalkindjes". (Inge Janssens)

Oudjaar zingen MIINDERHOUT - liet comité van de vrijwillihout t

MLNI)ERHOUT - Enkele weken geleden werd bekend dat Dave en Bie van café Papillon gingen stoppen met de uitbating van hun zaak. Janny en Marc namen na rijp beraad de zaak over. Bij Janny Eeckels, onthaalmoeder, kwam dit onderwerp uiteraard ook ter sprake aan de keukentafel. Voor haar was het vanzelfsprekend dat wanneer er een "nieuw" kindje kwam, de ouders vetrakteerd werden op een heerlijk kopje kofie om zo een praatje te kunnen maken over de kindjes en alle dagelijkse dingen. Uit deze onderonsjes, waar vooral op het einde van cle dag hij het afhalen van de kindjes meerdere ouders tezamen bij aanwezig waren, zijn dan meerdere hechte vriendschappen uit voortgevloeid. R)en Janny ons vertelde dat ze zinnens was de Papillon over te nemen en aldus te stoppen als onthaalmoeder, was dat voor menig van ons toch wel even schrikken. Waar nu naartoe met de kind es? Gaan we de andere kinderen en de ouders nog regelmatig zien? Ook Janny willen o e niet uit het oog verliezen. ben we als onthaalouders alles op een rijtje hadden gezet en het besluit van Janny detinitief was, vonden we wel dat Janny een fantastisch ukcheidsfeestje moest krijgen, dit voor alles wat te voor ons en toch zeker voor onze kind jes in het bijzonder heeft gedaan. Na wat brainstormen kwamen we op het idee om iliet de hele bende een avondje "Mask ara" te reserveren. Dit is een restaurant in Borsbcck waarergedurende ccii hele avond een travestie show wordt opgevoerd in een aangepast decor. Vrijdagavond 22 oktober was het dan zover. Met in allen haalden we Janny en Marc thuis op om andaar met de feestvarkens naar het Antwerpse te rijden. Janny wist dat ze vooraf niet mocht eten maar de rest van de avond was voor haar een tot:ile ven:ionn. t )e iuutie meter' voor

gers heeft al een vergadering achter de rug om de zingende kinderen op vrijdag 31 december veilig de baan te laten oversteken in het dorp. Uiteraard wordt gehoopt dat de verschillende verenigingen (KWB. Oudervereniging, BGJG, KVLV, KSJ, KLJ, dorpsraad, parochiaal hulpfonds) en sponsors (de Paul. Inza. ...) die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van deze activiteit dat ook dit jiiar weer zullen doen. Zonder hen zou het al heel wat moeilijker zijn om het veilig oversteken te organiseren. Maar helemaal moeilijk wordt het wanneer er geen kandidaat-overstekers meer zouden zijn. Daarom, wanneer u via de traditionele wegen, het briefje vancut de vrije basisschool of via het Rakkertje, u niet kan inschrijven, kan ci dit ook nog op een derde manier doen: bel even of loop

EIKEN PLANKENVLOER

even langs bi1 Jan Braspenn ing. Genicentestraat 11. tel 03/3147550 (met vermelding van naam, adres, telefoonnummer. gehoortedatum (voor de verzekering) en uur dat u kunt komen helpen oversteken: 9u - 10u45 of 10u45 - 12u 30 of 9u - 12u 30) en dit voor 21 december. Het organiserende comité zal dan in de loop van de volgende dagen meedelen op welke oversteekplaats u terecht kunt. Ook dit jaar wordt de Minderhoutsestraat weer afgesloten voor a]le verkeer tussen 9u en 12u30. Het organiserende comité hoopt dat de bewoners van de Minderhoutsestraat en hun zijstraten hier rekening mee wensen te houden en verontschuldigt zich voor dit ongemak. Zoals al enkele jaren de gewoonte is, zal in Minderhoutdorp voor de zingende kinderen weer warme chocolademelk en pannenkoekjes voorhanden zijn in liet KLJlokaal.

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING

- KASTEELVLOEREN - GRENEN

/7

7/

- LAMINAAT PARKET

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-liet-zelvers

MEMIIIIII

IIIII

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

0177

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek, Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad. 39


WORTEL

Kerstfeestje ziekenzorg

Kerkhof wordt opgeruimd

Wortel - Op dinsdac 14 december houdt Ziekenzorg Wortel zijn jaarlijkse kerstfeestje in de Parochiezaal. Om 13.30 uur komt men samen rond de kerstboom. Vanaf 14 uur is er een gezellig samenzijn met verhalen verteld door Leo Vanhautte. Om 1 5.30uur is er een maaltijd voorzien en om half vijf is het feestje gedaan. U kan zich inschrijven bij uw ziekenbezoekster of bij HernianVerlinden. tel. nr . 03/314.65.57. De prijs bedraagt 3 euro. Dit nioel ten laatste gebeuren op 7 december as.

1Âť

Kerstevocatie

-

Wortel - Zelfs in een klein dorpje als het onze raakt het kerkhof stilaan overvol. Nadat liet hof eerder dit jaar al werd voorzien van een heuse columbariumwand over de gehele breedte van het kerkhof, moeten nu ook de eerste drie rijen

j

Wortel- Dit jaar wordt voor de tweede keer een kerstevocatie gehouden in de kerk van Wortel. Op zondag 12 december bent u van lOOt) uur tot 11.30 uur welkom. U kunt er luisteren naar optredens van liet Kinderkoor, het Sint-Janskoor, een gelegenheidskoor en de Brassband. Tussendoor worden er ook enkele bezinnende teksten gelezen. Iedereen is van harte welkom.

graen ssorden geiuimd. Dcie ci as en !ien er ongeveer vanaf 1967. Maar nu zullen ie verdwijnen. Tot 13 september kunnen nabestaanden nog reageren.

Werken aan Poeleinde eindelijk voltooid.

klom

Schrijn- en limmerwerken

Karel JANSEN

Wortel - Netjes binnen de gestelde termijn af gewerkt: de rioleringswerken aan liet Poeleinde. Er werd een gescheiden riolering aangelegd, waardoor de bestaande sloten bewaard bleven en ernaast een tweede riolering in buizen onder de grond werd gelegd. Meteen een goede reden om het wegdek her aan te leggen. Om het nagelnieuwe asfalt niet te fel op een racecircuit te laten gelijken zijn er op verschillende plaatsen hindernissen aangelegd. Deze variaties op drempels bestaan uit een vernauwing in kasseien met ernaast aan weerszijde een klinkerpad tot aan de wegrand. Deze paadjes suggereren een fietsstrook te zijn. Toen het bovenste asfaltlaag je nog

niet gestort was remde deze pseudo-drempels flink af. Nu ook de bovenste laag er op ligt zijn ze heel goed geĂŻntegreerd in de weg. Misschien wel te goed. Of ze het verkeer echt zullen afremmen is nog maar de vraag. Bij het binnenrijden van het dorp ter hoogte van het oorlogsmonument echter remt de nieuwe verkeerssituatie wel degelijk af. En niet zomaar een beetje. De weg werd er radicaal versmald, zodanig zelfs dat twee grotere voertuigen zoals terreinwagens en bestelbusjes er elkaar niet kunnen passeren. Voorzichtig en nauwkeurig het dorp in en uitrijden zal de boodschap worden.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel 03/315 75 66

189

De Hoogstraatse Pers uitgever van een boeiend historisch boek

Het leven zoals het was Hoogstraten tussen 1648 en 1748


WORTEL

Sportvelden tennisclub de Langenberg niet geregulariseerd

Wortel - Zoals u al eerder in DHM kon lezen (nr. 231, juli 2004) besloot her Schepencollege at'elopen voorjaar om enkele zonevreemde sport - en recreatieterreinen op te nemen in een bijzonder plan van aanleg. Men hoopte zo, met de goedkeuring van dii pakket door het hevoegde ministerie, de verschillende zonevreenide terreinen alsnog geregulariseerd te krijgen. Het ging om drie terreinen: de voetbalvelden in Meer en Wortel en het tennisvelden aan dc Lan genberg. Dat het de leden i'an tennisclub de Langenberg nauw cian het hart lag, was heel duidelijk. Zij kwamen zelfs tijdens de gemeenteraad van 24 wei /4/11)'! ,dIii,I jde/tco 1(H) Iie! Ivhea/ van hun sportterrein. Er werd door de 0/1/) IIIC 1 01 1/ei, II ii)Ul(1i 1e:i Iiie nevreemde terreinen in cĂŠn pakket door het college zouden oorden ingediend, het bevoegde ministerie geen enkele van deze drie aanvragen zou willen bekrachtigen. '

Deze vrees bleek ongegrond. In een besluit van eind oktober bekrachtigt het ministerie van Ruimtelijke Ordening wèl het BPA voor de twee voetbalterreinen van Meer en Wortel. Voor TC de Langenberg leek de situatie heel wat minder gunstig, vooral omwille van de negatieve adviezen van onder andere de sector Landbouw en de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Helaas voor de Wortelse tennisclub werd het voorstel tot BPA door het bevoegde ministerie niet weerhouden, ma. w afgekeurd. Benieuwd hoe cle toekomst voor het Wortelse tennis uit zal zien.

Kerststal WORTEL - Voor hei derde jaar op rij richten de inwoners van de wijL Wortel-Kolonie een kerststal op. Het oude bushokje wordt omgetoverd in een klassiek Kempens kerststalletje. Enkele dieren vinden er tijdens deze dagen ook hun onderkomen. Voorbij trekkende pelgrims kunnen op 18 en 19 december en van 24 december tot en met 2 januari terecht voor een gluhwijntje. Misschien toch een leuke halte tijdens een winterwandeling door het domein van Wortel-Kolonie. (Fred Mamynissen)

41


MEERSEL -DREEF

De zeventigjarigen halen herinneringen op aan vervlogen tijden...

Ă?ELI?LE - !ELRSEL-DIUoEI" - let eli1i,t bar it rd ii iv een mijlpaal in het leven. Il 1 iloet ileu t,'(l om ilaii je i'wli klasgenoten it 't,' een3 te zien. Die van Meerle en Meersel-Dreef kivainen op t rijdat,'iiamiddat,' 8 ol,iober bijeen op de Dreef in 'Rij de Paierv (III! dit .s amen te t 'ieren.

Lantaarns

Zakenkantoor

Van BavelmRommens

bvba

lift

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

BANK & VER.ZEKER.INGENJ

www.vanbavelrommens.be 180

I,

AF

'

H ER 1 J G E RS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

183

42

Begin jareit 'tO werd iie Dreef ranG! de pa ters tot aan de grens, voorzien van nieuwe lichtpunten. Ze waren best mooi inaarnogal zwak, enkele keren schudden of een lichte aanrijding was voldoende om de paal neer te halen of de lantaarn te doen afbreken. Daaroni werd met de lieraanieg van de Dreef heel de Dreef' voorzien van nieuwe lichtpunten, moderne stijl. Alleen bij de bezienswaardigheden zoals de kapel, de watermolen en het klooster werden de oude armaturen nog gebruikt, eventueel op een nieuwe paal. Ook waar ze aan een huis hi,igen, bleven ze bewaard. Deze armaturen zijn veel mooier en geven de Dreef en de monumenten wat extra sf'em:


MEERSEL -DREEF 1ØØste

teerfeest van de fanfare "Voor Eer en Deugd"

MEERSEL-DREEF - Of het nu echt het 100teerfeest was, weet ik niet. Maar ter gelegenheid van het 100-jaar bestaan werd er extra goed geteerd. Na een groepsfoto genomen te hebben aan de kerk, werden de benen onder tafel gestoken hij Rien Aerts in onze thuishaven "Bij de Paters". De eetlust was door het aperitief al goed aangescherpt en het smaakte dan ook bijzonder goed. Toen de magen gevuld waren, was liet tijd voor het offlcteel gedeelte. Ere-Voorzitter André Rommens en de voorzitter mochten 13 Vlamospeldjes opspelden bij cle leden met vijf en tien jaar muzikale dienst. Dit met de nodige woorden van aanprijzen en dank, zodat de gedecoreerden blonken van trots. René Oprins, de oud-dirigent van de drumband, vertrok enkele jaren geleden naar Amerika maar is nu al weer een tijdje terug in het land. 1-let was een blij weerzien en om hem nu zeker niet meer kwijt te geraken werd hem de titel van Eredirigent verleend. Dat had hij gezien z'n staat van dienst, 27 jaar dirigent van de drumband geweest, dubbel en dik verdiend. Na de genodigden nog getrakteerd te hebben op een stukje marsmuziek, werden nog enkele lokale drankgelegenheden bezocht. 's Avonds stonden er nog pistolets met beleg te wachten in café 't Jachthuis en bakte Martijn Bogers voor de gelegenheid een grote taart niet het embleem van

Alles geven, met een polonaise liet café rond. Na al dc drukte van het jubileumjaar deed het deugd om je nog eens gewoon samen te amuseren. de fanfare. Jammer om stuk te snijden, maar we hebben het toch maar gedaan. Na nog een dansje en een allerlaatste pintje, werd moe en voldaan afscheid genomen. We hadden het weer gehad, op naar nummer II) 1. Als u de tinfare nog eens

graag hoort spelen, bent u welkom op tweede kerstdag om 10u30 in de paterskerk tijdens de hoogmis, die door de fanfare wordt opgeluisterd. Meer foto's vindt u op onze website www.hafahra-hoovstraten.he (ti')

Die van 1964 bij elkaar

op

j

MEERLE - MEERSEL-DREEF - Lnkele bijna veertigjarii,'en, staken in 2003 de koppen bij elkaar out in 2004 de lichting 1904 hij elkaar te krijgen. Om samen al of alvast hun veertigste verjaardag te vieren. Ze spraken af op zaterdag 9 oktober van dit jaar in caféfeestzaal "D 'n af 'mi Toe" bij Esther en Gunt/ier. Die zorgden voor een broodmaaltijd mei een lekkere warme hap. Het werd een gezellig samenzijn met veel gebabbel tot in de vroege uurtjes. Op de toto van links naar rechts, te beginnen onderaan: Ludwig van Alphen, Johan van den Broek, Jo.r van Dun, Lii Maas, Leo Leeman,s', Marleen Michielsen, Ludo Vermeeren, Luc Vinkx, Ingrid Oomen, Jeanne van Bavel, Rita Boudewijn.r, Hild Jansen, Frank Pauu'els, Jan van Bai'el, Luc van Dijck, Gast Verheijen, Toon Vermneeren, Natasha Lutz, Karin Boudewijns, Els Pauweis, Staf Brosens, Lieve de Bie, Monique Willemnse, Marleen Jacobs, Friecla van Broei, May Vincks', Marc Verschueren, Marc van Dijck, Xavier Pauwels, Loen Pauwels, Lu Christianen, ./ohan Verhei jeu, Johan Vermeeren, Harry Boudewijns, Paul Boeren, Guv Hendrickx, Frans van den Bogerd, Viviane Goetschalckv, Els vcmn Alp/men, Ruud Sprangers, Anne Laurijssen, Karin Aerts, Marc Je.spers, Herman Schrauwen. (te) 43


MEERSEL-DREEF

Alles Meej Maote!

Missie-etentje... jJ_

rT

i1L

Je ø-

.,

/

\ \

MEERSEL-J)REEF - Het mi,rsieco/nité s/aal z 'n uerkjaaraf met een etentje. Vooreenftiir bedrag kon u eens lekker gaan eten. De opbrengst i'an spijs en drank wordt bij de inkomsten i'an het missiefrest gevoegd en komt ten goede van de inissieprojecten van Meersel-Dreoj Galder en Strijbeek. Een negentigtal inensen maakten van de gelegenheid gebruik.

KLJ-lokaal op verplaatsing

MEERSEL-DREEF - GALDER - STRIJBEEK - Zaterdag 13 november was het weer zover. Het was 11 november geweest en het carnavaisseizoen werd geopend met het 1 11 van het 11 1 bal in Maerkrattenland. Dit jaar was er weer een thema aan gekoppeld: "The Seventies". C.v. De Prullers had de organisatie op zich genomen en had dit goed aangepakt. De bezoekers hadden allemaal op zoldergekeken of er nog hipp(i)e kleren over waren gebleven Uit de zeventiger jaren. Velen waren verkleed en zelfs de band Kiss was in volle bezetting aanwezig De best verklede persoon was Coen Nooren. Hiervoor mocht hij een kroontje in ontvangst nemen. De zaal was leuk aangekleed en de dj maakte de sfeer al snel. Natuurlijk werd op deze avond ook het motto bekend gemaakt. Het motto voor Galder. Strijbeek en Meersel Dreef- carnaval 2005 is: "Alles Meej Maote". De optocht zal ook dit jaar weer over Meersel-Dreef gaan. Als er nog mensen zijn die een bijdrage aan de carnavalskrant willen leveren, kunnen ze dit aanleveren per diskette, maar liefst pere-mail bij: Remco Hereijgers, Wilgenakker 13 (Galder) of renieo.hereijgers@gmail.com (Uiterste inleverdatum 3januari 2005). Wij wensen de Maerkratten veel bouwplezier en al les mcci maote hè Al aaf

Kerstmarkt in lagere school 't Dreefke MEERSEL-DREEF - Vorige maand waren we er eigenlijk te vroeg mee, omdat u het toch niet zou vergeten, herhalen we het nog een keer. De kinderen en leerkrachten van onze lagere school 't Dreefke nodigen u uit op hun kerstmarkt op woensdag 22december vanaf 16u30 tot 20u. De kinderen verzorgen tot 19u allerlei optredens in kerstsfeeren bieden knutselwerkjes te koop aan. Het jeugdorkest van de fanfare zorgt voor wat stemmige mu7iek. Allen daarheen. (ti)

MEERSEL-DREEF - Het prefliblokaal van de KIJ stond in de tuin van het oude schoolhuis. Toen dat door de gemeente te koop werd gesteld, moest het lokaal verhuizen. Heel ver moesten ze er niet mee gaan maar zon lokaal pakje natuurlijk niet even op. Het st'erd met een kraan een tiental meter naar achter verhuisd. Met subsidies van de gemeente werd dit financieel mogelijk gemaakt. Dan waren er nog andere problemen, er moest ook een aparte water- en elektriciteitaansluiting voorzien worden. Met enkele vrijwilliger.s werd het nodige werk gedaan. Ook schepen Jos Martens ging persoonlijk een handje toesteken. De poort werd terug gehangen en de gemeente zorgde voor een grasveldje achter het lokaal. Corné Van Opstal zorgde met z 'n ploeg op twee zaterdagen voor liet leggen van de stoeptegels en zodoende ziet alles er weer piekji jn uit. Gelukkig is daar ook Jos Van Rijen die al heel wat uurtjes vrijwilligerswerk stak in het KLJ -lokaal en de omgeving en regelmatig een oogje in het zeil houdt. Alleen is het lokaal war aan de krappe kcmnr, daal-ofil kijkt men uit naar een tweede preftib om naast de huidige te plaatsen. Als alles vlot verloopt zal ook de parkeerruimte rond defrituur nog uitgebreid worden om zo in het weekend de parkeerpieken te kunnen opvangen. In de week kan cle ruimte dan gebruikt worden voor sport en spel. Verder wordt er nog wat groen voorzien en als nu het beloofde skatepleintje er ook nog komnt, dan zit, staat, hangt, speelt, de jeugd op rozen... 44

Kinder-kerstviering en driekoningen zingen MEERSEL-DREEF - Mci kerstdag serzorgt de werkgroep een kinderviering tijdens de hoogmis van 10u30. Het kinderkoor de Franciscaanse Zonnetjes zorgen voor kerstliedjes. Ook het jeugdorkest van de fanfare zal van de partij zijn met kerstklanken. Na de mis kunt u buiten aan de kerkdeur, nog genieten van een glaasje Glühwein of warme chocolademelk en doet hetjeugdorkest er nog een schepje bovenop. Het kinderkoor gaat, zoals we dat ondertussen gewend zijn, driekoningen zingen om de kas te spekken. U mag ze aan de deur verwachten op donderdag 6januari. De opbrengst zet ze al op het goede spoor, om volgend jaar weer op kamp te kunnen gaan. (tv)


MEER

Met de zegen van de Heer MEER - TnceIkring 't Heidebloempje kreeg niet alleen de 'zegen van de Heer' maar ook van het publiek. Vier volle zalen lachten zich te barsten met iie doldwaze klucht die in november de zaal Voor Kunst en Volk veranderde in een 'teinpel van de lach' Op de foto zien we de toneelploeg die telkens stormachtige ovaties kreeg van een dankbaar publiek. Bij het huitengaan zie iemand: 'Dat is nogal wat anders dan heel de avond voor de televi ie zitten.' Een groter compliment

Kerstmarkt is amper moge lijk. Lii het houdt niet op. Eerst is er op zaterdag 29 januari de dorpsquiz waar aan 't Heidebloemp je een heel eigen gezicht gaat geven en vervolgens eindigt het toneelseizoen in maart met een volledig eigen productie: 'Vast in de kast!', geschreven door Jan Dufraing, Marc Koyen en Ney Michiels. Deze muzikale komedie belooft iets speciaals te worden, onder meerdoor de live-begeleiding met brassband Ste.-Rosalia. Meer informatie Ii erover volgt later nog.

MEER - Op zaterdag 18 december aanstaande richten de KAV & KWB van Meer hun vierde kerstmarkt in. Op de verlichte en plaatselijke verwarmde speelplr'ats om en rond het klooster, zal er van alles te zien zijn zoals standen met kerstversiering, smoutebollen, braadworsten, glühwein en jenever, kortom een niet te missen evenement. Voor de kinderen is er de prijsuitreikin g van de tekenwedstrijd, en ja, de echte kerstman zal aanwezi g zijn en die zal van alles uitdelen aan de kinderen. Voor de muzikale omlijsting zal de Brasshand zorgen. Dus voor een gezellige avond moet je op IS december eens langs komen vanaf 18 uur. Ook zijn wij nog op zoek naarstandhouders. Hebt u iets wat voor deze markt kan dienen: bloemen, kerststallen, beeldjes, kerstkaarten eni . ....Laat het ons weten en we reserveren een plaatsje voor Lillie (géén drank of eetstanden). Opstellen kan vanaf 15 uur aan het klooster, ter hoogte van Donckstraat 13, op zaterdag 18 december. Info: Frank Voet, Fran kenberg 10. tel. 03/315.43.88 of Karine Teuns, Hoogeind 23. tel. 03/315.08.74. Een organisatie van KWB -

Wandelen MEER - De Getinsbond organiecri zondag 28

Dc IOIICCI 7h '/ S1(l Ii/i 00./ cclii tuit dc hoiciriic plo/ik 't Heidebloeiopje zich nog meer wensen?

1/t

zool Loor kioi,/i cii

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek, Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

1k. Lii kuit

november een wandeling door bossen en karrespoor in de omgeving van de Castelhoeve te Castelré. Een route waar buggy's gemakkelijk meekunnen. Vertrek om 10 uur en aankomst omstreeks II .30 uur aan de Castelhoeve waar een tas soep met broodje zal klaar staan. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2.50 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden: kinderen onder de twee jaar gratis. Inschrijven bij Leen Jacobs. tel. 03 315 87 31 ofAgnes Adams, tel. 03 315 91 28 of LuciaVermonden, tel. 03315 7805. Meer inft over deze wandeling hij Nancy Snoeys. tel. 03 3150594. Iedereen kan deelnemen.

apijten Vloerbedekking 1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, laminaat, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Vakkundig interieur- en kleuradvies door onze binnenhuisarchitecte maken een bezoek méér dan waard!

IÎ ,oF000

_

,&

vd- - S1uis woondecoratie

0 Kapeistraat 6 ' Baarle-Hertog • Tel. 014 - 69 90 02 www.vandersluis.be' maandag gesloten

215

45


MEER

Lasagna voor 11.11.11

-L

MEER - Voor de lasagna-avond ten voordele i'an 11.11.11 was

hei boerenzaaltje te klein. Met dit lovenswaardig initiatief zetten de jeu gdhuizen zich op een bijzonder positieve wijze in de kijker De opbrengst is dan ook navenant iets meer dan een druppel op een hete plaat.

Voor de grootouders

'WjjezoekçnV na TIW/31478 fT4a:03/314.?4.14 ui.versrnissenjanssens.e 07E-maif: versmLssenjanssens@portiina.ee

r

Eg

Il.-. " *•

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie MEER - Bij het grooioudeijest van Kiekeboe, onze kleuterschool, deden de kleuters litni uiterste best. De grootouders kwamen weer in grote getale op.

FORD 'VEILIGHEID EERST...' wwwgeudens. be

VAN HUFFEL VASTGOED /

VA N 111f( HUFFEL

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.co

46

Ç

BOEKHOUDING FISCALITEIT

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

188

-

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be

184


Herinneringen: oktober 1944 - mei 1945

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

Van bevrijding tot wapenstilstand De voorbije weken waren er op vele plaatsen in onze streek herdenkingsfeesten omdat we zestig jaar geleden door de geallieerde troepen bevrijd werden van de Duitse bezetters. Tussen 23 en 28 oktober 1944 werd Hoogstraten en omgeving bevrijd. Op 8 mei 1945 kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard is dit een reden voor een feestelijke viering én het moment om alle slachtoffers te herdenken. Maar de mensen hier - die vandaag zeventig jaar ofouder zijn - zullen zich wel herinneren dat met de bevrijding alle leed niet voorbij was. Integendeel! Voor veel mensen begon pas toen de echte ellende. Tijdens het halve jaar tussen bevrijding en wapenstilstand vielen er meer slachtoffers en was de oorlogsschade groter dan in de periode 1 940-'44. Het ergste waren misschien wel de Vis en V2's die de Duitsers lanceerden om de haven van Antwerpen te beschadigen. Het afweergeschut van de geallieerden probeerde zoveel mogelijk van die vliegende bommen neer te halen vooraleer ze de haven konden bereiken. Veel van dit oorlogstuig kwam hier naar beneden en maakte dodelijke slachtoffers en heel veel materiële schade. De meeste burgers die door de Duitsers naar Duitsland waren weggevoerd, stierven precies in deze tijd, juist voor het einde van de oorlog. Men was soms ook erg onvoorzichtig, waarschijnlijk uit onwetendheid, en kinderen vonden granaten. mensen trapten op mijnen. enz... De winter van 1944-'45 was bijzonder streng en de schaarste - ook aan voeding was nog groot. Onze bevrijding was niet het einde van de miserie. Daarom is er waarschijnlijk meer reden tot vreugiie in de maand mei. Aan het ei ide van de Tweede

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

1-let luu.s m'aii de ueclurm'e Sîa,tRIa.v Gil/is in de Vrij/meid i'aii Hoogstraten, einde oktober 1944. Vandaag is dit huis nog een van de weinige gebouwen - getuigen van de Tweede Wereldoorlog - die overblijven (na 60 jaar) tussen de Karel Boornstraat en de Graiii, Elisabethlaao.

Ç7FT\vAN fOO6STRtTEN T4MS

\

SPECIALIST

Wereldoorlog willen we graag wat extra aandacht besteden. Daaroiii deze oproep! Wie heeft thuis nog foto's uit die tijd? Bijvoorbeeld van Duitse militairen die vertrekken of Britten en Canadezen die hier aankomen of foto's van vernielde woningen, van hevrijdingsfeesten of stoeten. enz. Laat het ons weten. Wij maken graag een kopie om in ons blad te gebruiken. Misschien zijn er ook nog lezers die interessante herinneringen aan die tijd hebben en die dat verhaal ook willen vertellen. Zeg of schrijf het. Wij komen graag even langs.. Ons kun je bereiken via de redactie: De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. tel. 03 314 55 04. (is)

december1954

-

SOLOSLIM

Met 7 klaveren in troef en 6 ruiten haalde Sus Oostvogels cle eerste soloslim van zijn leven. Jan Oostvogels, zoon Neel en Jaak Vinck mochten betalen. Charel Raaymaekers achtte zich gelctkkig dat hij had gegeven. Het erg ste was wel dat Tou juist niks in de fles had. Proficiat Sus, liet druppelke is voor de volgende keer.

MAATSCHAPPIJ « BLAUWE DUIF »

PUBLIEK BAL OP ZONDAG 12 DECEMBER

ZAAL « DE VEILING » 7664

bij Em. Van Nijen.

M e e r 1 e! KNAPPE SCHUTTER We vernemen van dhr. Lauwers, dat vorige Zondag op zijn jachtgoed «Elsacker» zijn neef, dhr. Ignace de Wilde uit Hoogstraten, een knap staaltje vati schittterskunst toonde. Wanneer hij in de voormiddag geen enkele kans had gekregen om een bossnep te schieten, legde hij 's namiddags op dezelfde post en binnen de 5 minuten 5 prachtige bossneppen neer. Zulke wapenfeiten komen slechts uitzotiderlijk voor in een jagersloopbaan en verdienen dan ook een hartelijk proficiat

Minderh out l. TONEEL Op Zondag 26 en Dinsdag 28 December komt de toneelgroep van cle Fanfare met het aangrijpend stuk «Het Stalletje van de Jutter » op cle plankert. Dit drama in drie bedrijven door Arie Van der Lugt, tekent een brok uit de harde strijd van de schippers te gen de woeste zee. Het belooft een prachtige opvoering te worden, zoals nog zelden in Minderhout te zien is geweest. De opvoeringen beginnen stipt te 6 uur in de parochiezaal. Op Dinsdag 28 November wordt na de opvoering een grote tombola gehouden.

47


1 gildenie ii venW schuttersnieuws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, ernail: franssnijders@tiscalinet.be

Karabijn kampioen

Kampioenschap 61 meter Het Verbond van Sint-Jorisgilden richtte een feestelijke zitting in op heteinde van het seizoen. Eerst werden de jubilarissen gehuldigd. Fons Van Erck uit Minderhouten Jan De Bie uit Meerle ontvingen een tinnen schotel voor hun 60 jaar lid en schutter zijn. De tinnen schotel voor Jaak Backx werd postuum uitgereikt. mak Backx overleed voordat de feestschieting kon plaatsvinden. Een vierde gelauwerde was niet één persoon maar wel de ganse Sint-Jorisgilde uit Loenhout. Zij vierden in 2004 hun 650-jarig bestaan. Na een korte pauze ging men over tot de uitreiking van meer dan 50 rozen- en ereprijzen, waarna de winnaars van de diverse zestallen aan de beLirt waren. Opperhoofdman Jan G ijshregts had de eer om de kampioenen te huldigen. In de B-reeks trad René Van Dijck lutLoenhout op het hoogste schavotje.

René behaalde de titel met 250 punten. Bloemen waren er voor Lars B leys uit Hoogstraten en Ludo Bogaerts uit Loenhout. In de A-reeks werd Paul Eelen uit Meer kampioen met 265 punten. Hier waren de bloemen voor Piet Adriaenscn uit Rijshergen en Robbie Van Wassenhove lot Meer. In de hoogste reeks - de Ere reeks - ging de zege naar Vicky Romhouts uit Meer. Vicky schoot kampioen met 281 plinten of een gemiddelde van 35,13 op 36. Frie Konings uit Sprundel behaalde de tweede plaats met 275 punten. André Bols uit Wortel en Gery Dockx uit Meer deelden de derde plaats met 273 punten. De gilde uit Meer behaalde het ploegenkampioenschap met 1649 plinten voor Meerle met 1638, gevolgd door Wortel, Minderhout, Hoogstraten, Loenhout. Castelré. Rijshergen cii Spru ulci.

Op zaterdag 20 november heeft de prijsuitreiking van dc Noord Kempense Karabijn Schutterskring plaatsgevonden te Loenhout. Om 19 liur genoot men van een warm en koud buffet, gevolgd door een dessert. Enkele schutters Int onze gemeente behaalden een ereprijs. Hans De Kock, sinds jaren actief schutter bij de SintAmbrosiusgilde uit Meer, schoot zich met 1552 plinten tot kampioen in de A-reeks. Ploegmaat Ad De Bruyn eindigde op een tweede plaats met 1548 punten. Hilda Roeien, eveneens uit Meer, schoot zich op een gedeelde eerste plaats in de B-reeks met 1534 unten

1-bus 1)e Koek.

René Van Dijck, Vickv Rounboui,s, ,koi Rouuibouuî.s en

Wintercompetitie De eerste bondsschieting van de Sint-Jorisgilden werd ingericht door de gilde van Wortel. 190 schutters namen deel aan de eerste wedstrijd op zes meter. Drie onder hen, André Bols uit Wortel. Ronny Vermeiren ook uit Wortel en Karel Hendrickx uit Castelré begonnen en eindigden met 100 op 100. Hans Van Hasselt uit Loenhout, Christ 1-Ierrijgers uit Sprundel. Jan Van Hasselt Int Loenhout en Vicky Ronibouts uit Meer schoten allen 99 op 100. Harry Hendrickx uit Meerle schoot als eerste van 17 schutteis 98 punten. Josephine Ernbrechts uit Wortel was koploper van 14 schutters die afsloten op 97 plinten. Per ploeg was Meerle het sterkst roet 587 punten. Wortel moest uiteindelijk maar één plint prijsgeven. Castelré, Meer en Minderholit eindigden op 585 punten. Loenholit sloot af op 583 plinten voor Hoogstraten met 580 punten en Sprundel met 578 plinten.

48

PL/nl

Ee/en,

Ereprjs Kris Bevers De eerste schieting ereprijs Kris Bevers werd ingericht bij de Verenigde Vrienden uit Meer. 84 schutters lieten erzich inschrijven. Jan Rombouts van de Sint-Jorisgilde uit Meerbegon en eindigde met het maximlim van 100 punten. André Bols van de Verenigde Vrienden uit Meer eindigde op 99 punten evenals Anita Hendrix uit Castelré. 98 punten werden geschoten door Jessica Romhouts van de Sint-Jorisgilde uit Meer. Fons Palilussen Int Minderhout, Gert Brosens Int Castelré, José Van Den Heuvel uit Sint-Lenaarts, Llicas Swannet van de Gulden Rinck Antwerpen, Dirk Jansen ut Castelré en tenslotte ook door Jan LauriJssen uit Wortel. Paul Adams uit Minderhout was de eerste van II schutters die eindigde op 97 punten. Verder in de wtslag staan er zes schutters met 96 plinten.

Hikla Roeien.

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad


—MIII: -

s p:01r t] OE * 1 d li] [i] 21 Wedstrijden

Gebuurtenvoetbal Vikings winnen de cup en de cheque gaat naar leefgroep Zopas werden de laatste wedstrijden betwist van de bekercompetitie en zoals de vorige jaren werd flink geknokt om het kleinood in de wacht te slepen. In de finale tussen Vikings en Boereneinde, toch de twee sterkste teams en dat gaven de concurrenten grif toe, woedde de stntd tot het laatste fluitsignaal en de 5-4 uitslag in hel voordeel van Vikings vraagt wel geen nadere uitleg. Ook de fairste ploeg uit de voorbije competitie

Fieis Viil/ls 1/let tie ie/()le/(ie

Clij)

werd betrokken in de hulde en de Mussenakiser uit Meer won het pleit op overtuigende wijze. De voetbalvelden zelf mogen wel een probleem genoemd worden. Alle wedstrijden gaan door op de terreinen van het Penitentiair Centrum en die verkeren ook niet in de beste staat. Toch is het gebuurtenvoetbal blij dat ze die velden in gebruik mogen nemen, in het andere geval geen voetbal meer!

Zaterdag 4 december 13.30 uur Boereneinde - Statie 13.30 uur Boskant — Vikings 15.00 uur Westhoek Gelmelboys 1 15.00 uur Gelmelboys II - Mussenakker Zaterdag 11 december 13.30 uur Mussenakker - Westhoek 13.30 uur Boskant - Boereneinde 15.00 uur Vikings - Gelmelboys 1 15.00 uur Gelmelboys 11 - Statie Zaterdag 18 december 13.30 uur Boskant Mussenakker 13.30 uur Vikings - Westhoek 15.00 uur Gelmelboys t - Statie 15.00 uur Boereneinde - Gelmelboys II

Zeker niet iie beste voetballers maar iie spollietsle zijn cle Mussenakkerbovs alleszins

Het goede doel Jaarlijks schenkt het gebuurtenvoetbal een bijdrage aan het goede doel en daarvoor mag het bestuur en de spelers een welverdiende pluim op hun hoed steken. Dit jaar werd een cheque van 250 euro geschonken aan het Dienstverlenend Centrum (DVC) St.-Jozef uit Antwerpen ten voordele van leefgroep 6. Deze bestaat uit 8 jongeren die samen in dezelfde woongroep verblijven in het internaat van het DVC. Allen zijn motorisch gehandicapt en vijf onder hen lijden aan een spierziekte (Duchenne). Deze jongeren hebben een constante en zeer uitgebreide ver zorging nodig daar ze volledig afhankelijk zijn van de hulp van andere mensen. Deze leefgroep wil op vakantie gaan naar Frankrijk. Door dc extra begeleiding, aangepast vervoer en accommodatie kost het een flink pak geld en daarom is men ook op zoek naar enkele sponsors. Met deze bijdrage hoopt het gebuurtenvoethal een steuntje bij te dragen tot het wellukken van deze reis. (rel)

Hei t el/t/til iie ebiiiiiîemit 'eelbi il/tettut

1t

Jiletmoe r: I/tçe Niiuv/uoio van liet DVC

49


SPORT

FC De Statie

Zo vader.., zo zoon

Quiz je rijk HOOGSTRATEN - Op vrijdag 14 januari 2005 organiseert voetbalclub FC De Static haar elfde quizavond. Van een traditie gesproken! Dit evenement gaat door in zaal Pax te Hoogstraten om 20.00 uLir stipt en met de inschrijving hoef je zeker niet te wachten. De ploegen bestaan uit minimum 5 en maximum 8 persotien, het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg. Vooraf inschrijven kan op rekening van FC De Statie 035-1501376-51 niet vermelding van de naam van uw ploeg en cle mededeling: inschrijving quiz. Ook ccii mail naar een van de volgende adressen volstaat: Swa Keysers Leemstraat 31 2320 Hoogstraten, 03314 8698: e-mail: tkeysers@pandora.he: Fons Jacobs Witherenweg 19b 2322 Minderhout. 03 31457 17: e-mail: lonsjacohs @ pandorahe. (rel)

BEKENDMAKING In verband met overname van de Castelhoeve is het horecagedeelte tijdelijk gesloten. De nieuwe eigenaars zullen medio februari de nieuwe plannen bekend maken. U wordt op de hoogte gehouden. Voor vragen zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op tel. 0031 13 503 97 31. Familie Rood.

SÇLEXiON

Hilariteit troet in Wortel op zaterdag 13 november tijdens de voetbalwedstrijd duiveltjes tegen de papa 's . De kids trokken onmiddellijk telt aanval. Een prachtige slvding van de papa in de goal kort een eerste doelpunt voorkomen. Van dergelijk klutswerk Was ie toch niet zo goed i'an. De keeper van de papa ' S moest zie/t op tweemaal 25 minuten ef maal gewonnen geven. De papa's scoorden zeer verdienstelijk tien maal. Waremt verantwoordelijk voor dit sportieve treffen: de duiveltjes Lars, Stef Nick, Mic/iiel, Emiel, Thomas en Seppe. Keeper wa,r Eddv. De papa's waren: Michel, Staf Luc, Luc en Lex. Hier stond de kick in de goal.

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)

50

1


SPORT

KVNA Wortel In Achterbroek kregen we de eerste 20 minuten niet moeite een voet aan de grond. Het samenspel van de thuisploeg leverde echter geen doelpunten op. Na die eerste stormloop konden we rustig in ons spel komen wat resulteerde in een open doelkans voor Ronny Geerts, welke echter niet werd benut. Diezelfde speler werd even later uitgesloten na een te drieste tackle waardoor we gedurende 55 minuten met 10 man verder moesten. Wat gevreesd werd. een vroeg tegendoelpunt, gebeurde dan ook kort na cle rust. Achterbroek had zijn 1-0 voorsprong en kon rustig de wedstrijd controleren. De inspanningen van ons 10-tal brachten te weinig gevaar en op het einde kon Achterbroek uitlopen tot 2-0. De eerste iiederlaag na negen wedstrijden in de competitie was meteen een feit. Tegen Bezemheide was van de mentale tik, tengevolge van de nederlaag op Achterbroek, nog maar weinig te merken. Na vroege doelpunten van Kurt Haest en Pieter Donekers werd bij een 2-0 stand gerust. In feite had de wedstrijd bij de rust gespeeld moeten zijn, enkele doelrijpe kansen werden vakkundig de nek omgewrongen en wat te verwachten was, gebeurde dan ook. Bezemheide wilde cle handdoek niet werpen en was zelfs de betere ploeg tijdens de tweede helft. Op strafschop konden ze de achterstand halveren en er bleken ons nog bange momenten te wachten. Doch wanneer de tegenstander risico's neemt, kan je ook verwachten dat op tegenaanval je zelf voor het nodige gevaar kan zorgen. Dat gebeurde dan ook en tien minuten voor tijd kon Bert Donckers de score op 3-1 brengen waardoor er alle twijfel wegviel.

Olynipic Essen is een ploeg die vorig jaar degradeerde en de verplaatsing naar Essen werd dan ook met de nodige ernst en concentratie tegemoet gezien. De wedstrijd begon goed voor ons toen Ben Van Opstal op de lat kopte en de teruggekaatste bal jammerlijk niet in doel kon worden gelegd. Naargelang de wedstrijd vorderde zakte ook het spelniveau. Het enige waar de toeschouwers zich een beetje aan konden opwarmen was het doelpunt van Kurt Haest diep in cle tweede helft. Gescoord met liet hoofd na een diepe voorzet. Uitslag 0-1 en over de ganse wedstrijd gezien toch wel verdiend. De confrontatie met Olyppie Antwerpen (Deurne) werd met de nodige aandacht tegemoet gezien, zij voerden imniers het klassement aan.. Het eerste kwartier van de match werden we hij de keel gegrepen. Maar buiten een afgeweken bal op cle lat konden zij ons niet imponeren. Wortel kon het evenwicht bestellen en terecht werd dan ook bij 0-0 gerust. Als snel werd duidelijk dat wie een doelpunt scoorde ook de wedstrijd zou winnen. En ondanks de pech voor Kurt Haest, een kans besloten op de kruising, lukte Olympic een doelpunt op de 751 minuut. Een laat doelpunt in de 90' minuut deed de balans volledig overslaan in het voordeel van Olympic. Al bij al een verdiende overwinning voor Olympic maar tegelijkertijd wel onze tweede nederlaag van liet seizoen.

Wedstrijden Zondag 12 december oni 14.30 u Wortel - Berendrecht Zondag 19 deceniber om 14.30 u FC Merksem - Wortel

Hoogstraten VV naast de rails Na sier opeenvolgende nederlagen kun HVV tegen Rode-Verrewinkel het tij keren en weer aanknopen niet de overwinning. Op Wilrijk verloor I-IVV met 1-0 en dat was onterecht. In een gesloten match zonder doelkansen, scoorde de thuisploeg een doelpunt dat nooit goedgekeurd had mogen worden. Na een vrije trap legde een Wilrijkenaarde hal met de arm panklaar, iedereen had dat gezien, behalve diegene die liet moest zien En de TV-beelden van de regionale zender Antwerpen die samen met het interview van de betrokken spelerdeze feiten bevestigden, konden aan de uitslag niets wijzigen.Het was geen verloren overwinning, immers daarvoor moet je zelf ook minstens één doelpunt niaken en dat zat er echt niet in. Tegen Rode-Verrewinkel hield doelman Mertens zowat alles tegen en omdat aan de overkant de HVV-spits Kenens een onhoudbare bal in de bovenlioek trapte, bleven de plinten in de Katelijnestraat. Ze waren meer dan welkoni. Tegeti Hoboken, samen met Jette één van de zwakkere ploegen uit de B-reeks. liet HVV de overwinning liggen. HVV geraakte er 2-0 achter, herstelde dan via Kenens en Velcleman liet evenwicht om tijdens de tweede helft cle zaken op orde te brengen. Hohoken maakte echter van een fout in de HVV-defensie gebruik om weer op voorsprong te komen en toen Gino Swaegers er niet een tweede gele kaart werd uitgestuurd, zagen we de bui hangen. In de slotminuut kon Kenens echter nog een punt redden. Een halfei is beter dan een lege dop, doch echt blij was men in HVV-kringen niet met de uitslag. Meldert werd dan weer een maat voor niets en HVV keerde terug huiswaarts niet 1-0 verlies waardoor liet stilaan naar de achterste regionen van het klassement verhuist. (luIe)

Wedstrijden Zaterdag 27 november 20.00 uur Hoogstraten VV - Opstal (Buggenhout) Zondag 5 december 14.30 uur Rupel Booni - Hoogstraten VV Zaterdag 11 december 20.00 uur Hoogsrtraten VV - Zwarte Leeuw Zondag 19 december 15.00 uur SK Lebbeke - Hoogstraten VV Zondag 2januari 2005 15.00 uur Hoogstraten VV - Wuustwezel vrienclseh,. onder voorbehoud)

Eindejaarsparty

DE HOOGSTRAATSE MAAND Abonnement 2005 slechts 19,80 euro voor meer dan 700 pagina's.

Het HVV-Feestcomité nodigt iedereen uit voor een eindejaarsparty op vrijdag 31 december van 20 uur tot 4uur in cle socio-ruinite van het HVV-stadion aan de Katelijnestraat 29. Er is een uitgebreid koud, warm en dessertenhuffet van leestservice Vandersmissen. DJ Jac Voeten zorgt voor de gepaste dans- en fuifmuziek. Deze all-in formule kost 80 euro per persoon. Inschrijven voor 10 december op rekening 646-683 183 1-38 van het HVVFeestcomité. Meer info te bekomen hij Guy Momhaers, tel. 03 31438 58. 51


SPORT

Minderhout VV beoogt zeker de top vijf Kansen scheppen, nalaten ze te verzilveren en ze dan in de eindfase om je oren zien vliegen! Een gekend scenario in de voetbalsport. Heb je ambitie om in de buurt van de kop van het klassement te blijven, dan moet je absoluut zulke slippertjes vermijden. Tegen Luchthalboys waren de koppekes erbij en MVV blijft boog in de klassering.

Minderhout VV - Berendrecht 3 - 1 Overwicht van MVV gedurende bijna de hele eerste helft leverde niets op dan een ferme kater, want het waren de gasten die zeer gevleid de score hadden weten te openen. Niet getreurd echter, in de 50ste min, deed Roei Hermans iedereen rechtveren met een rake kopsiag, 1 - 1 ! De bezoekers roerden zich en kwamen enkele keren gevaarlijk opzetten. Jan Aerts keerde een bal van de lijn en de daaropvolgende aanval miste Jan De Roover niet, 2 - 1. In de 70ste min. bezegelde Kris Fransen het lot van de bezoekers . Vanuit het middenveld vertrokken omspeelde hij Jan en alleman en tekende voor de 3-1 eindstand.

FC Merksem - Minderhout VV 2— 0 Weer was het MVV dat de wet dicteerde tijdens de eerste helft, maar "net niet" honoreert men niet met doelpunten. Een brilscore aan de rust gaf zeker een vertekend beeld van de wedstrijd, een 0 —2 was de juiste weergave. Aanvankelijk hetzelfde spelbeeld in de tweede 45 minuten. Doelkansen te over, niet scoren en dan... het deksel op de neus krijgen. Tien minuten voor tijd was het zover en vijf minuten voor affluiten mocht het kalf helemaal verdrinken.

Minderhout VV - Kalmthout 1 - 1 Als je de ambitie hebt om hoger te mikken dan de eerste helft van het klassement is dit gelijkspel zeker teleurstellend te noemen. Toch hebben de bezoekers het punt niet gestolen want in de aanvangsfase zette het MVV fameus onder druk. De gastheren veroverden toch de leiding in de 39ste min, wanneer Roei Hermans een strafschopdoelpunt, in geschenkverpakking weliswaar, zonder medelijden omzette. in de 75ste min, volgde de gelijkmaker en die had MVV zeker kunnen vermijden. Uiteindelijk toch tevredenheid met het ene puntje. (rel)

Luchtbalboys - Minderhout VV 0 - 2

Wedstrijden Zondag 28 november 14.30 uur Minderhout VV - Jong Merksem

Zondag 5 december 14.30 uur V.Zwijndrccht - Minderhout VV

Zondag 12 december 14.30 uur V.E.Stabroek - Minderhout VV

Zondag 19 december 14.30 uur Minderhout VV - Achterbroek 52

Wisselend succes voor KFC Meer Dc KFC laat niet met zich sollen, dat heeft het al duidelijk bewezen. De aanpassingsperiode is voorbij en het ondervindt duidelijk dat in 2de provinciale een aantal teams fel aan mekaar gewaagd zijn, en een verwoede strijd leveren om uit de achterste regionen weg te geraken en er ook weg te blijven.

KFC Meer - Vlimmeren 0-3 De bezoekers namen vrijwel onmiddellijk het heft in handen en dat resulteerde in een aantal cor ners. In de 9de min, raak wanneer de vrijstaande Speltinckx binnenschoot. t)- 1. Meer reageerde, maar zonder resultaat. Vii mmeren bleef de meest aanvallende ploeg. de Meerse verdediging hield voorlopig echter stand. Na de pauze verschenen beide ploegen met open vizier op het veld, het spel golfde op en neer, doch de gastheren verhoogden de score langs Maiheiros tot 0-2. Meer versaagde niet, maar de bezoekende druk bleef aanhouden. Sander Laurijssen kreeg nog rood en de gasten profiteerden ervan dank zij een dubieus doelpunt om verder uit te lopen tot 0-3. Reeds de derde thuisnederlaag voor Meer! Verdiende overwinning voor Vhmmeren in een sportieve wedstrijd.bijgewoond door 280 toeschouwers, waarin scheidsrechter Claes toch de kans zag negen kaarten te presenteren.

Beekhoek - KFC Meer 0 —3 Een snelle start en wennen aan het smalle veld kenmerkte deze wedstrijd. Keeper Jochems toonde zich bij de zaak in de 9de min, en Schopenhouer liet de Meerse aanhang juichen in de 1 2de min., 0— 1. De thuisploeg legde weinig lijn in zijn spel en de Meerse defensie aarzelde niet. Na de rust kwam de eerste dreiging van Meer, maar de thuisploeg nam over zonder echt uitgespeelde kansen te creëren. Stilaan kwamer er gaten in het Beekhoekse middenveld en daarvan profiteerde de ingevallen Tim Jacobs om de 0-2 op het bord te brengen. Nog kwamen er kansen, doelman Jochems toonde ook zijn klasse en Tim Jacobs, weer hij, zorgde voor de kers op de taart na een indrukwekkende individuele poging, 0-3. Een gedisciplineerd Meers geheel behaalde drie kostbare punten en dat was het voornaamste!

-1. Meer ging nu door en in de laatste minuten legde Schopenhouer de 2-1 eindcijfers vast.

Branddonk - KFC Meer 2-0 Een hoog tempo gedurende de volle negentig minuten! Branddonk aarzelde niet en ging regelrecht voor de drie punten, waarvoor ze in de 1 8de min, reeds een optie namen, 0-1. De Meerse verdediging deed het prima en gaf weinig weg. De bezoekers lieten zich niet intimideren en zorgden regelmatig voor gevaar, maar doelpunten bleven uit. Niet voor Branddonk dat in de 66ste min, voor 2-0 en de overwinning zorgde. Tegen de aanspraakmaker op de titel leverde KFC Meer met zijn jeugdig elftal (gemiddeld 22 jaar) een knappe prestatie en ondanks het verlies het het een uitstekende indruk.

KFC Meer — Berg en Dal 2-2 Een jonge Meerse ploeg met bijna uitsluitend spelers van eigen kweek nam het op tegen de routiniers van Berg en Dal waarin de 45-jarige ex-eersteklasser Patrick Schoofs zijn waarde nog bewees. De thuisploeg toonde zich wel het bedrijvigst over de gehele negentig minuten, miste enkele doelrijpe kansen, scoorde wel tweemaal langs Koen Koyen en Tim Jacobs, maar liet ook tweemaal tegenscoren. Eén doelpuntje te weinig weliswaar voor een vertimmerde thuisploeg .die zonder echte verdedigers speelde (kwetsuren) en twee puntjes in rook zagen opgaan. (rel)

Wedstrijden Zondag 28 november 14.30 uur R.H.Sportief - KFC Meer

Zondag 5 december 14.30 uLir KFC Meer - Oosthoven

Zondag 12 december 14.30 uur KFC Meer - Lentezon

Zondag 19 december 14.30 uur Merksplas - KFC Meer

KFC Meer - VC Herentals 2 - 1 Meerse druk van bij de start en pogingen van Jacobs, Koyen, Laurijssen werden in extremis afgeblokt. In de 23ste min, belandde een Vrije schop van Tim Jacobs op de lat en de terugkaatsende hal, opgevangen door RikAerts, onderging hetzelfde lot. Meer bleef aandringen en de 0-0 rutststand was wel teleurstellend te noemen. Een koude douche voor Meer in de 48ste min, als de gasten voor de eerste keer voorJochems verschenen en binnenprikten, 0-1. Meer stak een tandje bij en een vrij schop van Soffers spatte uiteen op de lat. Het Herentalse doel werd belegerd, maar een scherpe counter leverde keeper Jochems een kwetsuur op en Wes Laurijssen maakte zijn debuut in het eerste elftal. Opluchting in de 78ste min.! Strafschop en Tirn Jacobs aarzelde niet,

Sonder LI! 11 1lj.S .S ei i ii t iliiiI //t (1 ili / Ier Hakkens in de wedstrijd op en Branddonk.

tegen


natuurpuntg

Installatiebedrijf van den Bergt Voort 26 -. Hoogstraten (Meerle) Tel : 031315.75.31

sanitair Als deze letters aan het papier worden toevertrouwd, zit een dertigtal Natuurpunters van afdeling Markvallei aan de Franse kust, meer bepaald aan Cap Griz Nez. De indrukwekkende kalkrotsen en de massaal overtrekkende vogels werken ongetwijfeld inspirerend. Plantgoedactie Dc plantgoedactie van Natuurpunt Markvallei en het stadsbestuur van Hoogstraten kende ook dit jaar veel succes. Weer heel wat streekeigen bomen en struiken vonden hun weg naar verschillende particulieren. Het schepencollege zorgde voor een extra stimulans. Vanuit het stadhuis vertrokken brieven naar mensen en/of bedrijven die volgens de voorschriften van toegekende vergunningen voor aanplantingen moesten zorgen. In de brief stond duidelijk vermeld dat de plantgoedactie een interessant alternatief zou kunnen zijn. Waarvoor dank.

Mgr. Eestermans De zondagswandelingen vonden al enkele keren buiten de gemeentegrenzen plaats. Maar op 5 december verkent Natuurpunt Markvallei Meerle. De wandeling volgt het Mgr. Eestermanspad. De natuurlieffiebbers verzamelen om 9 uur aan het Kerkplcin in Meerle. Geert Brosens, zelf woonachtig in Meerle, zal de groep gidsen. Bij hem kan je ook terecht voor meer informatie: 03-31506 56.

INSTALL6TIEBEDRIIF VN

otr

BERG

W.

zoi1npdl1cLI

... verwarming

Bezoek ons ook op internet Electrabel@ www. vdberg.be Openi ngstijde n toonzaal

Email infolvdberg be

Ma - vrij 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat. 8h- 121n Zon —en feestdagen gesloten

190

"Wruten" Natuurpunt Markvallei steekt op 18 december de handen uit de mouwen. Er moet hard gewerkt worden in de Halsche Beemden en in het Paterswiel. In de Halsche Beemden maken we de omheining vrij en in het Paterswiel wachten enkele grote wilgen op een knotbeurt. Iedereen die een handje wil komen helpen is welkom. Meer info: 03-3150245.

Diavoorstelling De wintermaanden zijn de uitgelezen momenten voor de organisatie van dia-avonden in het Jan Spannenburgmuseum. Op 18 december is er een Vrije dia-avond van Natuurpunt. Mensen die iets willen tonen dat met natuurte maken heeft, melden zich best bij Wim Verschraegen. tel. 03 31447 75. Je kunt natuurlijk ook gewoon komen kijken. Vanaf 20 uur is iedereen welkom in het Jan Spannenhurgmuseum.

Molenaars en Natuurpunt Naluurpunt Markvallci telt heel wat molenaars in haarrangen. Het kan geen toeval zijn. De interesse voor natuur en cultureel erfgoed liggen niet ver van elkaar. Dat bleek overigens ook op de Open Monumentendag die Natuurpunt Markva!lei dit jaar organiseerde in de omgeving van de boerderij in Wortel-Kolonie met de Hoogstraatse Erfgoedvereniging. Na de wandeling in Brecht. bracht Natuurpunt Markvallei een bezoek aan Bounke Bounke. De molen in Brecht wordt bemalen door Jef en Leen Verbraeken. Jef en Leen zijn trouwe en actieve Natuurpuntieden. Ze verwelkomden afdeling Markvallei met een deskundige uitleg en heel veel enthousiasme. De mensen die begaan zijn met het lot van de Hoogstraatse watermolen zijn voor Natuurpunt ook geen onbekenden. De molen in Meerle wordt bewoond door Naluurpuntleden en we brachten vorig jaar nog een bezoek aan de watermolen in Meersel-Dreef. De Nederlandse eigenaar en molenaar werkte vroeger bij het Utrechts Landschap!

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren

.5n7Ijj.IL,®

Sv }JMOTOR JQWD ' TOFFELS Erkende dealer voor de Noorderkempen.

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 4115 - Fax 03 314 14 20

191

53


KALENDER

Op stap ïn...

Frituu r 't Kcirtoffeltje L)'10

Van Aertselaerstraat 57 2322 Minclerhout Tel. fax 03314 9758

Di. & woe. gesloten Tot ziens

HOOGSTRATEN

An en Frcin

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

CA

J

vzw Mussenakker Meer /

H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11

$.

10

knrdijzÏuiz t1rijIeii 183 Ionetrattn 031314 66 65

Zaterdag 18 december BIJBEL lezen methode Leerhuis, van 10 tot 12 uur. Lambertinazaal, klooster Spijker. Ge] meistraat 60. org . Graanschuur. OPTREDEN van Guy Swinnen & Band, ten voordele van Focus op Brasil, in Cahier de B rou ii 1011. DIA-avond om 20 uur in het Jan Spannenburgmuseum. org . Natuurpunt. KERSTCONCERT om 20 uur in de Sint-Catharinakerk, org. Piuskoor.

142

tlm zondag 12 december TENTOONSTELLING Greet Martens en Benjamin Demeyere in het stedelijk museum, hegijnhof, van woensdag t/m zondag, van 14 lot 17 uur. Donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 november TONEELAVOND door Tinello in zaal St.-Cecilia om 20.15 uLir. Zaterdag 27 november ROCKSHOW - Savoy Grand (UK) + To Man in de Cahier. Zondag 28 november VELDTOERTOCHT. vertrek Klein Seminarie om 8 uur. org . Kon. Veloclub De Lustige Wielrijders. Donderdag 9 december KAARTAVOND 'rikken' in zaal Pax om 19 uur, iedereen welkom, org. Landelijke Gilde. Zondag 12 december LAERMOLEN 'in werking' met kerstsfeer(zang en muziek) van 14 uur tot 16 uur. Maandag 13 december JAZZCONCERT in zaal Sint-Cecilia. Gelmelstraat 0111 20 uur. org . Marckriver N.O. Jazzclub. Vrijdag 17 december TONEEL 'De Dienstlift' om 20 uur in zaal St.Cecilia (Gelmeistraat). org. vzw Markant. SOIREE DB_l 1 .Latin Night, dj Katina +Escuadrilla de la danza (Antilliaanse Feesten) 0111 21 uur (Vrijheid 84). org. Cahier de Brouillon

CAHIER www.caftier.he 54

031314.32.64

218

Zaterdag 18 en zondag 19 december KERSTSHOPPING hij de winkeliers, met glühweinleslival. van 10 tot 18 uur. org . Unizo. Zondag 19 december KERSTMARKT in de Mouterijstraal van 14 tot 17 uur, org. het buurtcomité De Mouterijstraat leeft!

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: xrijdagaxond vanaf 20.00 0. 6 zaterdagavond vanaf 18.00 0., zondagnarniddag vanaf 14.00 zondagavond vanaf 20.00 u. -

0.,

169

DE EIKEN xféteve,efooeza!

John Lijsenatraat 26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

MEER Zaterdag 27 november FEESTAVOND - eucharistieviering en teerfeest. 17.45 uur. Einfare De Eendracht. Zondag 28 november WANDELEN door bossen en karrespoor. vertrek 10 uur aan Castelhoeve. info tel. 03 315 05 94. org . Gezinsbond.

Dinsdag 21 december MARKT in het centrum van 8 tot 12.30 uur. Zaterdag 25 december KERSTMIS Vrijdag 31 december OUDEJAARSAVOND EINDEJAARSPARTY hij Hoogstraten VV, catering Vandersmissen. dj. Jac Voeten, van 20 uur tot 4 uur, info & inschrijven tel. 03 314 38 58. org . HVV-feestcomité.

Zaterdag 18 december KERSTMARKT aan het klooster, Donckstraat. 13— 18 uur. org . KAV & KWB. Donderdag 23 december JAZZAVOND openbare repetitie Strawberry City Brassband in café De Witte Pet van 20.30 uur tot 23.30 uur

nTR, T HOOGSTRATEN

Nieuw in Hoogstraten:

200

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES

MEERLE

ANSOMS ACCOUNTING Grvvn Etisabethlaan 1 bus 6-2320 Hcogstralen Tel *32(0)336665 11 - Fax *32(0)336665 12 Gsm+32(0)496 10 36 74

0175

CAFE-BRASSERIE

Zondag 5 december WANDELING Mgr. Eestermanspad, vertrek om 9 uur aan het kerkplein. org . Natuurpunt.

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 31491 94-Fax: (03) 314 87 17

Zondag 28 november SINTERKLAAS verwelkomt alle Meerlese kinderen om 13.30 uur in de parochiezaal.

84

Zaterdag 11 en zondag 12 december TONEEL 'Satans vuile was' om 19.30 uur in de parochiezaal, door 't Mjeels Parlement.


KALENDER Zondag 12 cleceni her OPENING kerststal met het gemengd koor Cantate Domme in de hoogmis om 10 uur.

ctro De Jong] t

/IoogIntn

BEKENDMAKING

02/215.13q.76 SE 0477/20.42.92

Maandag 20 december BLOEDGEVEN van 17.30 tot 20 uur in de kantine van FC Meerle (Chaamseweg). org. Rode Kruis.

202

MINDERHOUT Zondag 28 noeinber SINTERKLAASFEEST

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03/314 35 83

in

de parochiezaal.

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

Ma. 6, 13 en 20 december CONDITIETRAINING in basisschool Scharrel om 19.45 uur. org . KWEl. Woensdag 8 december PROEF- & info-avond in de Wereldwinkel, ore. KWB. Zaterdag 11 december BOWLING in Rijkevorsel. org . KWB.

MEERSEL-DREEF TJWERUE RESTJWRAKT

In verband met overname van de Castelhoeve is het horecagedeelte tijdelijk gesloten. De nieuwe eigenaars zullen medio februari de nieuwe plannen bekend maken. U wordt op de hoogte gehouden. Voor vragen zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op tel. 00 3113 503 97 31. Familie Rood.

...EN NOG VEEL MEER 201

WORTEL Donderdag 25 november MIDWEEKWANDELING. vertrek 9-14.30 uur aan de kantine van VNA. org . KVG Hoogstraten. Minderhout en Wortel.

S

Vrijdag 26 november SMOKKELTOCHT 'geen volle maan' door Tejater de Lepe Hoek en VVV in Wortel Kolonie, vertrek aan café In Holland (Castelré) vooraf inschrijven. tel. 033401955.

CITROEN 12

-

CarrOSSEHE

,,'

I'fEJKE"

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout TeI./Fax 03-315 7536 Maandag gesloten Keuken open 130-22.00 u Zondag van 11.30-21.30 u.

Zaterdag 27 november SINTERKLAASFEEST voor kinderen van leden van de E.K.-Moedershond. zaal 'Bij de Paters vanaf 13 uur. -

Zondag 28 november KINDERVIERING om 10.30 uur in de kerk hij de paters, org. werkgroep Franciscaanse zonnetjes. Zaterdag 11 december EINDEJAARSWANDELING 12 km. vertrek om 13 uur aan het klooster, om 17 uur koffietafel 'bij de paters'. org. Wandelclub De Noorderkempen. Zondag 19 december SINT-LUCIAVIERING in de St.-Luciakapel te Meersel om 14 liii r. org. St.-Luciacomité.

Zaterdag 4 december SINTER KLAASFEEST in de parochiezaal voor alle Wortelse kinderen, vanaf 14 uur, org. Wortelse verenigingen. Zondag 12 december KERSTEVOCATIE in de parochiekerk van 10 tot 11.30 uur, org. parochie. BIER-WIJN HAN DEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 91o1 19.00 uur Zondag en maandag gesloten 2323 Hoogstrateri-Wornel

Tel 03 / 314 53 28 - Fax 03/3149340

r*Eu

U= ~~~ ONDERDELEN 1

St Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 -

GORRENS WILLY-VERVOORT Worleldorp 49

MobiI

143

hairstyling

c

mode...

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

Vrijdag 24 december KERSTAVOND 'middernachtmis' in de paterskerk opgeluisterd door het Mariaiangkoor.

Ô

In de hib van Hoogstraten: 65

Al 30 jaar een oase aan de Boonikes

Zaterdag 25 december KINDERVIERING met kerstconcert in de kerk bij depatersom 10.30uurén muzikaleomlijsting door fanfare 'Voor Eer en Deugd'. org. Franciscaanse zonnetjes & lanfare.

P Opw: dag l20,OOul, vr/dag. zaterdagll9 OOu/ en zondag 13,30u)

Zondag 26 december KERSTCONCERT, hoogmis om 10.30 uur. kerk paters kapucijnen, door fanfare Voor Eer en Deugd

Vrijdag 26 november JAZZ Enrique Tarde Quartet in zaal Alma. Stevennekens 174, om 21 uur. org . A Jazz experience.

jongerencafé zonder pretentie

Sint-Jozef Rij kevorsel -

Landschapsfotografie Van 16 november tot en met 30 december 2004 loopt in de bibliotheek van Hoogstraten een tentoonstelling van Wouter Van Mol. Wouter Van Mol uit Antwerpen is 4e jaarsstudent aan het Sint Lukasinstituut in Brussel. Hij stelt zwart-wit foto's tentoon over het landschap rond de polders en de haven van Antwerpen. Hierbij vindt hij vooral de combinatie van natuur en industrie zo boe iend. Te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

031314.32.11

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

22

HUISARTSEN -

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedistraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

77151

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

144

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

Is UoeLft ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52-www.krisvoeten.be

145

handwerken - naaigerel - breiwol alle verstelwerken ................

lIr

jL.. 203

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG. 24u/24u, tel. 0 14 40 9244. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (031315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE(03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39). MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (031314.17.311) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76) 56

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315,88.35

Indoor tennis squaslz snooker

APOTHEKERS

Van 26 november tot 3 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 03 3145724. Zaterdagvoormiddag 27 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 03 3 14 57 24. Van 3 tot 10 december: APOTHEEK LIECKENS. Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 033146038. Zaterdagvoornaiddag 4 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74. Van 10 tot 17 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 11 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 17 tot 24 december: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20. St.-Jozef-Rijkevorsel. tel. 03312 1220. Zaterdagvoormiddag 18 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 03 314 60 04. Van 24 tot 27 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 25 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Van 27 tot 31 december: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25.

114

Tennisclub de VRIJHEiD vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogsiraten

TeL 031314.37.76

J

Lu

Martens1

Uw maat in je tuin!!! Tuimsuileg-ondcrlioud/Beregcn5ig cci hesuating

Pyperpad 15 - 2321 Meer - tel. 03/315.43. t 3

SLAGERIJ _______

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di t/m za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 december. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 december. Tot zondag 19 december kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uirge Ier: F Brosens, Begi in/lof 27, 2320 Hoogst raten

--


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.