november 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWINTIGSTE JAARGANG, NR. 235 NOVEMBER 2004 PRIJS: 2 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

d e hoogstraatse nnaa n<j

DE VERGETEN KOREASTRIJDER

MEER KERMIS IN BEELD

1 WAAR ZIJN DE WORTELSE KUNSTSCHATTEN? NU MET GRATIS OVERSCHRIJVINGSFORMULIER

1 Dirk Willemse - Plan Belgie 71


COLUMN

R.riisii

.,

Ik had me voorgenomen me in deze column eens lekker boos te maken. En ik had een goede reden. Die straatnaambordjes zijn reeds 'dès le moment' dat ze er staan, een doorn in mijn oog. Als die contractuele 10 jaar verstreken zijn, hé, dan zou ik me eens moeien. Dïtn ZOLI ik het eens

neerschrijven. Zie ik dat uitgelezen deze maand onze verlichte fotograaf me het gras voor de voeten heeft weggemaaid (zie fotocollage hieronder). En hij zet er 'zijn' mening nog bij ook. Al jaren MIJN mening, ja! Maar goed, laten we er dan maar positieve lessen uit trekken voor de toekomst. Want de geschiedenis herhaalt zich, zo veel is zeker. InBrechten Merksplas zie je van die wanstaltige lichtreclames die waarschijnlijk ook 'zo goed als gratis' zijn, want 'de publiciteit betaalt ze terug'. Nou het in d'oog, binnen enkele jaren is de firma failliet, als het al niet zo ver is. en staan de borden daar, met de helft van de LED-jes onklaar. hezwerend naar de middenstand te sputteren: 'hier komt uw reclame.' En er is niemand die ze wegneemt. In Hoogstraten zouden ze niet komen, schijnt het. Ze moésten eens durven! Maar het hoeft niet steeds het beleid te zijn dat wrevel opwekt. Ook andere simpele geesten

STRAATNAAMBORDEN

:

kunnen behoorlijk inspirerend werken op de walg-spieren. De aandachtige lezer heeft vorige maand voorzeker gelezen in ons eigenste blad dat in Minderhout 'negen moedigen' een drinkwedstrijd hielden. Om zich te bewijzen moesten de helden per uur 2 pinten drinken en dat gedurende 24 uur. Zo'n 2 emmers. En alles moest 'in het buikje blijven'! Die kerels toch! Aanvankelijk trof mij een ouderwets misprijzen dat echteral snel plaats maakte voor toch weer ideeën voor nieuwe uitdagingen. Hierbij enkele suggesties voor het volgende jaar. 'Alles in het buikje houden?' Laten we volgend jaar gewoon een wedstrijd 'kotsen' houden, 24 uur lang, om ter meest. Voor zo ver dat dit jaar nog niet het geval was. Of iets moderner misschien, 24 uur lang jointjes roken, een drug die iets minder aanvaard is dan alcohol, maar toch meer uitstraling heeft 'naar de jongeren toe'. Of misschien een 24-uurse whiskymarathon. Dan treedt er zeker voldoende hersenletsel op voor een Belgisch Kampioenschap 'Coke Snuiven' of zelfs 'Heroïne Spuiten', dat wordt pas echt mannenwerk! Minderhout, of all places. Maar boos worden? Deze keer maar niet. 't Zal Voor een volgende keer zijn. (Ier)

UW BEDRIJF 10 JAAR IN DE KIJKER bedrijven zijn niet meer. Er is geen opvolgingsbeleid en ondertussen zit onze 'mooie stede' met een allegaartje van straatnaambordjes. Tijd voor een grote kuis?

10 jaar geleden kreeg onze stad gratis' tal van gloednieuwe straatnaambordjes, zij het uitsluitend op enkele belangrijke knooppunten met veel verkeer. Vele plaatjes zijn verdwenen, de plaatsende firma is verdwenen en ook vele 'sponsorende'

-

ETOLOFEN

JACOBS f~ AANSSENS

LJs -

.-

-

RUS [lEK

2


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID

11.11.11 en NGO's Over goed een week komen ze weer aan uw deur; de vrijwilligers die de omslagen voor 11.11.11 komen ophalen. Wie zijn ze, wat komen ze doen, waarvoor doen ze het? Wat is 11.11.11, wat is in godsnaam een NGO? Vragen die iemand - wie niet met de derde-wereld-problematiek vertrouwd is - zich wellicht kan stellen. Op de volgende bladzijden vertellen een aantal direct betrokkenen u over de Organisatie waarvoor ze in de weer zijn, over hun drijfveren en over hun activiteiten. Vooraf, en voor een beter begrip van de materie, willen we u graag een en ander verduidelijken, kwestie van niet steeds naar een woordenboek te moeten zoeken om te weten waarover het gaat. Elk jaar opnieuw, sinds 1966, weten de comités duizenden mensen te mobiliseren voor de straatactie, de politieke acties en het sensibiliserende werk. Zij maken 11.1] .11 tot een echte hasisbeweging.

Waar komt de naam 11.11.11 vandaan? Op 11 november 1966 (de II de maand) trokken om 11 uur 's morgens voor het eerst duizenden vrijwilligers de straat op om aandacht én steun te vragen voor "de Derde Wereld". Het feest van de vrede (herdenking van de wapenstilstand in 1918) kreeg op die manier een nieuwe internationale dimensie. Zo is 11.11.11 ontstaan.

Waar ligt de "Derde Wereld"?

Wat is 11.11.11? 375 gemeentelijke comités en meer dan 100 organisaties vormen samen de koepel van de Vlaanise Noord-Zuidbeweging - 11 .11.11 v.z.w. De naam 11.11.11 wordt dus zowel gebruikt voor de koepel, als voor de jaarlijkse 11.11 11-actie (de gemeenschappelijke solidariteitscampagne van het koepelsecretariaat en zijn leden). De gemeentelijke comités van vrijwilligers zijn, naast de lidorganisaties (ngo's), het tweede belangrijke draagvlak van de koepel van de Vlaamse NoordZuidbeweging - 11.11.11. De comités hebben een stem in alle belangrijke beleidsorganen van de koepel. Bovendien zijn ze onmisbaar om de 11. 11.11-campagne tot een succes te maken.

De term "Derde Wereld" werd voor het eerst gebruikt in 1952 door de Franse demograafAifred Sauvy. Hij wou een parallel suggereren tussen de wereld van de arme landen en de bestaanscondities van de derde stand ten tijde van het Franse Ancien Régime, de groep van burgers, vaklui en boeren zonder privileges. De term paste goed bij de geopolitieke tegenstellingen van die tijd. De Derde Wereld behelsde niet alleen de landen die noch tot de Eerste Wereld (het westerse blok liet Europa en de VS), noch tot de Tweede Wereld (het door de Sovjet-Unie geleide Oostbiok) behoorden. De Derde Wereld diende zich ook aan als een ideologisch alternatief voor de Eerste en de Tweede Wereld, een soort neutrale "derde weg" tussen kapitalisme en communisme. Volgens Sauvy was het belangrijk dat dejonge onafhankelijke staten hun eigen weg naar ontwikkeling zochten en niet slaafs liet westerse of oosterse model volgden. Sinds de val van de Berlijnse Muur en de implosie van het socialistische model heeft de term "Derde Wereld" enigszins aan betekenis ingeboet. Vandaag spreekt men veeleer van het Zuiden, als tegenpool van het geïndustrialiseerde Noorden.

Wat betekent NGO? NGO staat voor 'niet-gouvernementele organisatie', wat betekent dat de Organisatie haar eigen acties kan opstellen en uitwerken zonder enige

1.11.11 directe overheidsinmenging. Het begrip NGO ontstond in de jaren zestig binnen cle Verenigde Naties en is al lang niet meer enkel gereserveerd voor ontwikkelingshulp: NGO's kunnen evenzeer werken in sectoren als milieu, mensenrechten... Voorbeelden zijn: Greenpeace. Amnesty International, GAlA en het Vlaams Kankerfonds. Soms hebben deze andere sectoren wel duidelijke raakpunten met ontwikkelingssamenwerking, b.v. in het kader van duurzame ontwikkeling of democratisering. Verder in de tekst beperken we NGO's echter tot organisaties die actief zijn met ontwikkelingssamenwerking. Een zestigtal Vlaamse NGO's zijn erkend om financiering van de Belgische federale overheid te ontvangen, enkele bekende NGO's zijn: 11.11.11, Artsen Zonder Grenzen, Broederlijk Delen, Damiaanactie, Oxfam-Solidariteit, Vredeseilanden, Wereidsolidariteit... Het begrip NGO wordt in praktijk enkel gebruikt voor non-profit organisaties. Een NGO kan maar bestaan dankzij de inzet van haar vrijwilligers. de professionaliteit van haar vaste niedewerkers en de steun van het publiek en financiers.

Waar komen ze vandaan? De eerste ngo's in het Noorden zijn ontstaan in de jaren zestig, vaak vanuit missie-organisaties en in een poging om de samenwerking niet vroegere kolonies opnieuw op te nemen. De nadruk lag daarbij vooral op hulpverlening en technische bijstand. Naarmate in de komende jaren begrippen als 'ontwikkeling' en 'Derde Wereld' ingang vonden hij de brede publieke opinie, groeiden deze ngos uit tot initiatiefnemers van ontwikkelingsprojecten in liet Zuiden. Via grote campagnes werd een beroep gedaan op de vrijgevigheid van de steeds grotere achterban van de ngo's. Het idee achter de ngo-werking was eenvoudig: het rijke Noorden moest het onderontwikkelde Zuiden helpen. In de geest van 'Mei'68' kwam hiertegen een contestatiebeweging opgang: jongeren verwier pen het caritatieve karakter van de noordelijke ngo's en begonnen nadruk te leggen op structurele problemen, politieke acties en bewustmakingswerk. Van dan af zouden ngo's steeds meer aandacht hebben voor de ideeën en de inbreng


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID van partnerorganisaties uit het Zuiden. Vanaf het midden van de jaren tachtig en in de jaren negentig werd ook deze aanpak in vraag gesteld door ngo's die hetwijfelden of politieke analyses wel veel zoden aan de dijk zouden brengen. Deze begonnen zich internationaal te vertakken en ze gingen op een meer pragmatische manier te werk, vaak rond noodhulp. Vanaf de jaren tachtig zijn ook ngo's ontstaan clie zich gingen toeleggen op een specifieke aanpak en thema's. Enkele voorbeelden zijn: Dierenartsen Zonder Grenzen, Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS) en de Balkanactie van de gemeenten.

Waar halen NGO's hun geld vandaan? Vlaamse ngo's krijgen ongeveer de helft van hun werkingsbudget van de overheid. Het grootste deel van die medefinanciering komt van de Belgische overheid. Een kleiner deel krijgen de ngo's van andere overheden zoals de Vlaamse Gemeenschap. provincies, steden en gemeenten. Ngo's spreken liever over medefinanciering dan oversubsidies, vanuit het idee dat een ngo haareigen programma heeft dat deels door de overheid gefinancierd wordt, deels door de ngo zelf. Naast subsidies doen ngo's een beroep op eigen middelen die ze verwerven door straatacties, campagnes en ledenacties. In 2002 bedroeg de omzet van Vlaamse ngo's voor ontwikkelingssamenwerking ongeveer 300 miljoen euro.

Waar gaat het geld van NGO's naartoe? Iedere ngo maakt een eigen analyse van de wereld en ontwikkelt zo een eigen visie en opdracht. In de loop der jaren zijn de visies van ngo's geëvolueerd en verjongd, al vertegenwoordigen ngo's nog steeds een panora1a van verschillende meningen. Ze hebben verschillende achtergronden en vertalen hun opdracht via verschillende strategieën in verschillende landen. Vlaamse ngo's werken rond een grote verscheidenheid aan thema's: landbouw, economie, justitie en mensenrechten, opleiding en onderwijs. vrouwen en gender. infrastructuur, gezondheid. democratisering en welzijn. In 2002 waren Vlaamse ngo's actief in 99 landen. Tachtig procent van de bestedingen in het Zuiden ging naar landen die volgens de VN een laag tot gemiddeld ontwikkelingspeil hebben. Volgens het jaarboek van Vlaamse niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking van Coprogram (2003) ging zowat de helft van de bestedingen van Vlaamse ngo's naar Afrikaanse landen. Latijns-Amerika en Azië waren telkens goed voor bijna een vijfde van de bestedingen. De belangrijkste partnerlanden zijn: DR Congo, Angola, Afghanistan, India, Soedan, Burundi, Rusland, Haïti, Kenia en Guinee.

Wie controleert dat? In Vlaanderen worden ngo's op verschillende niveaus gecontroleerd en geëvalueerd. zowel

4

Smoezen De trouwe ophalers van 1 1 . 11. 11 kennen ze van buiten en weten onderhand waar ze die te horen zullen krijgen. Voor de anderen, de meest gehruikte smoezen op een rij: - II Wat? Nooit van gehoord - Een omslag? Hebben wij die gekregen? Ik heb niks gezien.Wie heeftdie gebracht? Waar zat clie in? Wanneer? - We lezen geen Belgische dagbladen. Neen, we kijken ook niet naar de Belgische televisie. Komt er niets van op RTL5 of SBS? - Ik lees altijd dat 'bladje' van cle gemeente maar van t 1 .11 .11 heb ik niets gezien! In welk nummer stond dat! - Daar zorgt mijn vrouw altijd voor en die is net niet thuis. Nee, er staat geen envelop op de schouw. - Mijn vrouw is naarde winkel en ze heeft juist de portemonnee mee. En ik heb niks op zak. - Ze komen zo dikwijls aan cle deur, ik kan niet blijven geven hé. - Wij hebben het al met de kinderen mee naar school gegeven.

(Onmogelijk daar de emneloppen al ja/vn niet meer langs de scholen verdeeld worden.) - Ze zijn voor mij ook nog nooit rondgegaan. - Daar blijft veel te veel aan de vingers plakken. Hoeveel krijgde gij daarvan! - In appartementen is nauwelijks binnen te ge-

raken. (geen smoes, maar een va.stsim'llimig) - 0! Ik zie dat ge ook kunt overschrijven. We zullen dat doen zenne! (of de Nederlandse variant) - Nou. we zullen vandaag nog een bedrag gireren!

door interne organen als door de overheid en experts. Aangezien de meeste ngo's het juridische statuut van een vzw hebben, moeten ze voldoen aan al de verplichtingen inzake transparantie die de vzw-wetgeving standaard oplegt. Ze moeten bijvoorbeeld hun volledige boekhouding laten controleren. Ngo's die fiscale attesten voor gif ten willen uitreiken, worden hiervoor bijkomend financieel gecontroleerd door het Ministerie van Financiën. Verder hebben de meeste ngo's volgens hun statuten financiële en inhoudelijke transparantieverplichtingen naar leden, geldschieters en partnerorganisaties toe. Ook tinancierende overheden leggen ngo's controlc en evaluatieverphichtingen op. De regelgeving voor programmafinanciering van ngo's (KB97) bepaalt dat de federale administratie voor ontwikkelingssamenwerking (DGOS) uit-

Roberta Van Opstal, als KAV'ster en Jos Vermecren, als KWB 'ei; collecteren reeds zo 'n twintig jaar voor de plaatselijke 11.11.11-actie. Vanuit hun spontaan dvnamisine en spitse opmei'kingvzrmi zouden ze uren kunnen vertellen van wat ze allernaal meemaken. Smoezen en vluchtende mensen. het i,v hen allemaal bekend. "Ik denk soms dat ik iie lelijke mens moet zijn, als ik de mensen achter hun gordijn zie wegduiken '', lacht Jos. Nu mag je soms denken: van die zien we niets, maar feit is dat er steeds meer giften pet' overschrijving worden overgemaakt. Bovendien staat hij de meeste mensen de omslag wel klaar en is dat niet het geval, steken vele mensen een bijdrage in de omslag die ze van cle ophalers krijgen.

gebreide bevoegdheden heet) om de boekhouding van ngo's en van partners in het Zuiden te controleren. Alle acties die DGOS mee financiert, moeten achteraf verantwoord worden niet verslagen en overzichten van bestedingen en bewijsstukken. Een aantal ngo's vragen altijd een lokale controle van de boekhouding van hun partners in het Zuiden. Ze laten hun werking en die van hun partners ook geregeld evalueren door externe experts. De regelgeving voor programmafinanciering van ugo's legt erkende ngo's trouwens op om minstens 1 procent van de medefinanciering te besteden aan evaluaties door externe experts. LjLI 1.11.11, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brus-

sel.tel.02-536 II 13,fax02-536 19 10,www.1 1. be ,info@ll.be jaf)


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID

Werken voor Plan Dirk Willemse (1952) werd geboren in Wilrijk. Een jaar of tien geleden verhuisde hij naar Hoogstraten, een stad waar hij al wel langer een band mee had. Ook carrièrematig kan je bij Dirk van een serieuze verhuis spreken. Want in 2000 ruilde hij zijn directiefunctie in de uitgeverswereld, voor een job in zuidwerking van Plan International. Werkzaam in de programma-afdeling van deze NGO, is Dirk nu verschillende maanden per jaar actief in oorden, ver van hier. der Grenzen. Damiaanactie, het Rode Kruis, het Wereldnatuurfonds en verschillende andere. Dit waren telkens zeer voldoeninggevende activiteiten. In 1999 ging ik dan op zoek naar een andere job en dan moet je kiezen. Gaje verder in de bestaande commerciële richting of ga je een andere weg uit? Ik heb toen doelbewust voor de andere weg gekozen.

DHM: Een serieuze koerswijziging, wellicht! Zo'n keuze heeft natuurlijk een aantal consequenties. Zo moet je opnieuw van nul beginnen. Daarnaast doe je ook een aantal toegevingen, bijvoorbeeld op weddeniveau. Maar eigenlijk vond ik dat niet zo belangrijk. Essentieel is dat je voldoening vindt in een job. In de uitgeverij heb je dat absoluut. In de wereld van de NGO's zeker ook. Ik heb altijd het geluk gehad te kunnen kieten tussen jobs die voldoening bieden.

DHM: Voor wie werk je nu precies?

-

—--I---- -

-

DHM: Hoe ben je in Hoogstraten terechtgekomen? Mijn grootoLiders en verschillende generaties daarvoor woonden in Meerle en Hoogstraten. Mijn vader was een kozijn van Louis Van Hoeck. En mijn overgrootvader had ooit nog een groentewinkel - "Trapken op" genaamd - net naast het Seminarie. Een tijdlang werd de buurt aan het Seminarie trouwens naar deze winkel genoemd. Later heeft mijn groottante de winkel nog verder gezet tot ergens in de jaren dertig. Maar mijn grootvader trok zoals zoveel mensen in die tijd naar het Antwerpse. op zoek naar werk. Als kind ben ik wel een aantal keer in Hoogstraten geweest. Pas nadat ik mijn vrouw heb leren kennen, ben ik erteruggekeerd. Zij is afkomstiguit Essen. maar woonde al geruime tijd in Hoogstraten. Na onze huwelijk hebben we voor l-loogstraten gekozen, omdat ik de gemeente toch ook al kende. Inmiddels woon ik een tiental jaar hier.

DHM: Hoe zag je vorig beroepsleven eruit? Van 1980 tot eind jaren '90 werkte ik in de uitgeverswereld. Eerst bij Spectrum. bekend van onder meer de Prisma's, van historische uitgaven, culinaire hoeken en zo meer. Daarna heb ik 12 jaar voor Standaard Uitgeverij gewerkt. Vanuit de uitgeverij werkten we jaarlijks mee aan acties van NGO's. Onder meer Artsen zon-

In 2000 ging ik aan de slag bij Plan België, bij een aantal mensen wellicht beter gekend als Foster Parents Plan. In feite een naam van voor de oorlog. Tweede Wereldoorlog ... want er zijn helaas al veel oorlogen geweest sindsdien. In Brussel hebben we ons Europees kantoor. Samen met een vijftiental anderen werk ik zelf voor het Belgische hoofdkantoor, dat in Gent is gevestigd. We hebben een relatief klein team, maar 99 % van ons werk wordt dan ook gerealiseerd door onze collega's in het zuiden. Plan is in België actief sinds 1945. Plan was in Europa voornamelijk actief in de armoedehestrijding en de strijd tegen TBC. We hebben op kantoor nog zo'n foto met Harry Belafonte, die dan optrad in Brussel voor een tuberculosehospitaal. Die eerste periode duurde tot het einde van de jaren vijftig. Toen was het levensniveau hier ZO hoog, dat Plan bijna uit heel Europa is weggetrokken.

DHM: Wanneer verschijnt Plan België opnieuw op het toneel? We zijn terug opgestart in 1983, in het Gentse. Aan dc basis lagen enkele mensen uit de academische wereld. De grote voortrekker was professor Van Spaendonck - hoofd van de Afrikanistiek aan de Universiteit Gent - die enkele collega's, vrienden en kennissen rond zich verzamelde en Plan België heeft opgestart, dit keer gericht op de Derde Wereld. Bij de start was het een kleine organisatie, maar inmiddels zitten we in België met zon 40.000 donateurs. Qua publieke fond-

senwerving zijn we momenteel de grootste, na Artsen zonder Grenzen. Plan België is natuurlijk een onderdeel van Plan International. een NGO die wereldwijd in ruim zestig landen actief is. Wereldwijd stelt Plan 6 á 7.000 mensen tewerk en telt het zo' n 60.000 vrijwilligers. Zoals Broederlijk Delen.Vredeseilanden. Oxfam en anderen is ook Plan voornamelijk gericht op structurele ontwikkelingshulp.

DHM: En worden jullie nog veel geassocieerd met adoptie, met de Foster Parents kinderen? Eigenlijk is dat als volgt gegroeid. Om een structurele ontwikkelingssamenwerking uit te kdnnen boLiwen is het van belang een vaste stroom van inkomsten te hebben. Wanneer je als Organisatie continu moet gaan werven om kleine giften te krijgen, is het moeilijk een programma 013 lange termijn uit te bouwen. Daartoe startte Plan zestig jaar geleden met het systeem van de sponsorships. Men zocht in de dorpen een aantal kinderen en gezinnen, die als ambassadeur voor ons werk zouden optreden. Je betaalt een maandelijkse bijdrage en dat kind is een soort vertegenwoordiger voor ons werk in dat dorp of in die gemeenschap die we steunen. Dat heeft als heel belangrijk effect dat mensen loyaler zijn, dat je meer mensen mobiliseert en dat je dus een vaste inkomensstroom hebt. En dat is essentieel. Want als je in die dorpen werkt, dan gaje met die dorpen, met de regio's en de overheid afspreken wat we nu de volgende tien, vijftien jaar gaan bereiken in deze omgeving. En dan moet je een stappenplan voorop zetten. Dat stappenplan vertegenwoordigt een zeker budget. Je weet ongeveer wat dat plan op termijn zal kosten. En dan wordt bekeken met hoeveel planouders dat budget overeenkomt. De inbreng van de plaatselijke gemeenschap is dan dat zij een aantal vertegenwoordigers kiezen. die representatief zijn voor de gemeenschap en die een soort communicatie onderhouden met de donateurs, kwestie van deze te informeren, te sensibiliseren. te mobiliseren In de jaren vijftig, zestig was het nog wel zo dat veel van dat geld bijna rechtstreeks naar de families ging, in de vorm van gezondheidsbegeleiding en betalen van schoolgelden. De laatste twintig, dertig jaar gaan die gelden naar


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID structurele ontwikkelingshulp, waarbij we de plaatselijke gemeenschap zoveel mogelijk zelf mee inschakelen.

DHM: Fondsenwerving is dus een wel een belangrijk deel van de werking? Natuurlijk. Maar wanneer je eenmaal een goed systeem als sponsorships op gang krijgt - dat je vooraf bijna garandeert wat de eerstvolgende vijftien jaar je inkomsten zijn - dan maakt dat mogelijk dat je de gedreven mensen volop in de programmawerking kunt inschakelen, in plaats van hen dag in dag uit op de fondsenwerving te moeten Letten. Onze manier van fondsenwerving geeft een enorme vrijheid aan de mensen in het veld.

DHM: Hoe ben jijzelf concreet binnen Plan actief? Toen ik bij Plan begon, heb ik eerst een tijd gewerkt hij fondsenwerving maar vooral bij communicatie: persconferenties, sensibilisatie, tijdschriften en zo. Later ben ik dan opgeschoven naar de programma-afdeling, in de sector dikwijls de zuidwerking genoemd. In de zuidwerking ga je de programma's ter plaatse mee begeleiden.

DHM: Hoe gaat zo'n programma van een NGO als Plan nu in zijn werk? In de ontwikkelingssamenwerking is de wisselwerking een basisregel voor succes. Ter plaatse gaje kijken waarde noden liggen. Dan probeer je doelstellingen op te stellen. Met de fondsen die je hier inzamelt, gaje daar een aantal dingen opstarten en begeleiden. Je probeert er aan capaciteitsopbouw te werken, wat wil zeggen dat je hen gaat leren om het ook zelf te doen en het duurzaam te doen. Achteraf ga je aan monitoring' doen. Je wisselt ervaringen uit en probeert continu te leren van elkaar. Tot slot is het van groot belang dat je feedback gaat geven naar de samenleving hier bij ons. Kwestie van hen te informeren en opnieuw te sensibiliseren. In feite is het een cirkelbeweging.

DHM: Geef eens een concreet voorbeeld. Volgende week vertrek ik naar Burkina Faso en Togo. waar Plan enkele programma's heeft lopen. In Burkina werken we onder meer rond geboorteregistratie. Dat is een hasiskinderrecht vastgelegd door de Verenigde Naties. Want kinderen zonder naam - zonder identiteit - kunnen later niet gaan stemmen. Ze kunnen nooit een rekening openen en hebben vaak geen recht op onderwijs of op pensioen. Ze lopen een hoger risico om in de kinderhandel of prostitutie terecht te komen. Een programma rond geboorteregistratie is sterk gebonden met de lokale gemeenschap, maar ook met de nationale overheid. Als Plan België gaje ginder met openbare besturen en met ministeries kijken hoe je zo'n registratie nationaal kunt organiseren. De overheid moet beseffen dat het belangrijk is en faciliteiten aanbieden. Zorgen dat er een burgerlijke stand dichtbij is bijvoorbeeld. Tegelijkertijd gaje met collega's daar kijken hoe

je de mensen in de dorpen kunt mobiliseren om zich te laten registreren. Als zijzelf inzien dat het belangrijk is én de overheid is overtuigd, dan pas krijg je een duurzaam beleid.

DHM: Werken jullie ook rond onder-

water op zal kunnen pompen. Niet alleen voor het water zelf, maar ook om de kinderen bewust te maken van wat hygiëne is. Hen leren dat het niets uithaalt wanneer je proper water drinkt uit vuile handen, waarje kort tevoren nog mest mee hebt uitgestrooid.

wijs? Zeker. Misschien kan ik dat best met een ander voorbeeld - eveneens uit Burkina Faso - illustreren. Want in onze langetermijnstrategie voor dit land, zijn onderwijs en vorming van kapitaal belang voor de vooruitgang. Zeker als je weet dat Burkina een land is zonder natuurlijke rijkdommen, zonder delfstoffen. Wanneer we daar de scholenbouw ondersteunen, dan gaat het om meer dan het schoolgebouw. Eerst ga je bij de overheid informeren wat haar plannen zijn voor het bouwen van scholen in de regio. Je informeert ook of er voldoende leerkrachten zijn om de scholen te bevolken. In de dorpen ga je onderzoeken wat de noden zijn. Je gaat praten met de plaatselijke overheden, met vrouwengroepen. Je onderzoekt ook of een dorp wel interesse heeft om een school op te nemen. Ik probeer er een tijdlijn op te plakken. Nadat je een dorp hebt geselecteerd, start je er met de sensibilisering, bijvoorbeeld in de maand december. Je gaat met die mensen praten over wat het belang is van onderwijs voor hun kinderen. Maar ook over de consequenties van het naar school sturen. Zodat mensen snappen dat het voor zes jaar is. Vervolgens gaje - in maart bijvoorbeeld - met de dorpsraad praten en met de 'Chef de Terre', de baas van de gronden. In april kan de dorpsraad dan al 3 of 4 hectare voor de school toewijzen. Daarna gaan we onmiddellijk op zoek naar aannemers en vergelijken we enkele oftèrtes. Met wat geluk kunnen we nog in mei beginnen en is de school klaar tegen het begin van het schooljaar, dat in oktober van start gaat. Een programma rond scholenbouw eindigt ook niet wanneer de bouwwerken voltooid zijn. Vlak na de start van het programma richten we al een schoolcomité op, dat we ook gaan trainen. Zo'n comité kan bijvoorbeeld bepalen hoeveel het schoolgeld bedraagt of wie nog een kleine studiebeurs krijgt. Want voor ons zijn het vaak "allemaal arme mensen", maar binnen de dorpen weet men vaak perfect wie nog meer nood heeft dan een ander. Daarnaast worden nog andere groepen opgericht: een vrouwencomité, een watercomité of een comité dat instaat voor het onderhoud van de zonnepanelen.

DHM: Zonnepanelen? Zonne-energie is enorm belangrijk om elektriciteit op te wekken. Want in Burkina Faso wordt het dikwijls op korte tijd en al heel vroeg donker. Als je dan kinderen wil voorbereiden op het (nationale) eindexamen of je wil volwassenenonderwijs organiseren - alfabetisering van vrouwen bijvoorbeeld - dan is een energiebron onontbeerlijk. Ook het installeren van een waterpomp is trouwens een must. Voordat de bouwwerken aan de school starten, laten we eerst een hydrologisch onderzoek uitvoeren. We willen immers zeker weten dat men een serieus aantal jaren gezond

DHM: Hoe worden de projecten opgevolgd? In de daaropvolgende jaren keren we regelmatig terug naar de betreffende gemeenschappen. Hoewel we de cijfers anders ook wel zouden krijgen, gaan we hen toch zelf vragen naar het aantal leerlingen, naar hun ervaringen en naar de eventuele problemen. We spreken er met vrouwencomités, met dorpsraden en met afzonderlijke mensen. We krijgen tientallen opinies van kinderen en volwassenen uit verschillende dorpen. Hun ervaringen worden vastgelegd in jaarrapporten en interviews of besproken in kindercommissies, waarop we ook mensen van de overheid uitnodigen. We gaan ook weer praten op de bureaucratische niveaus en proberen die overheden te overtuigen van wat werkt en wat niet werkt. We onderzoeken of we de eventuele tekorten met een kleine meerinvestering kunnen oplossen.

DHM: Kan je ginder altijd op medewerking rekenen? Misschien is niet altijd iedereen tevreden met onze komst. Soms merken we dit wel, bijvoorbeeld wanneer we in Afrika met alfabetisering van vrouwen bezig zijn. Sommige dorpschefs verkiezen een stabilisering, wat meestal neerkomt op een behoud van de bestaande machtsstructuren. Die zitten dan niet op ons te wachten. Anderzijds zien de meeste mensen dat vooruitgang niet komt door te stabiliseren maar precies door processen op gang te brengen. En dan nemen ze vaak zelf contact op. In Zuid-Amerika hadden we bijvoorbeeld een programma rond kindersterfte, waar een Belg aan het hoofd stond. Door het opstellen van een eenvoudige checklist voor kinderziekten, die door de mensen zelf gebruikt kon worden, kon de sterfte op enkele jaren tot bijna niets herleid worden. Het zijn trouwens meestal de vrouwen die zoiets snel inzien. Het is dan ook niet voor niets dat we zoveel mogelijk vrouwen willen betrekken in de processen die we op gang brengen.

DHM: Is het niet ontmoedigend te beseffen dat er - niettegenstaande de geboekte resultaten - gigantisch veel werk overblijft? Volgens mij is dat het verhaal van het halfvol of het halfieeg glas. Zoiets hangt af van je persoonlijke ingesteldheid. Het komt er op aan te focussen op wat gebeurd is en niet op wat nog niet gebeurd is. Als je inderdaad op de kaart van een land kijkt. dan zie je vaak dat je maar in een beperkt deel gewerkt hebt. Dan moet je er proberen vanuit te gaan dat deze regio's een voorbeeldfunctie uitoefenen, die hopelijk verder uitgedragen wordt. Wanneer je problemen ziet, moet je de reflex hebben om je onmiddellijk vragen te stellen. Wat loop hier mis? Wat is er


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID aan het gebeuren? Hoe kunnen we dit aanpakken? En dat werkt eerder stimulerend dan ontmoedigend. Zo werd in El Salvador door verschillende organisaties aan herstelbouw gewerkt na de orkaan Mitch in 1998. Maar hij de aardbevingen in 2001 werd daarvan een flink deel vernietigd. Mijn collega was daar ten tijde van de tweede aardbeving. Er lagen gegarandeerd mensen onder het puin, die hij de dag voordien nog gesproken had. Als mens doet u dat zeer. Zoiets is dramatisch ... Maar we merkten wel op dat er nu adequaat gereageerd werd. Dat men binnen de gemeenschap zelf commissies opstartte en dat er een enorme solidariteit ontstond. want naast de veranderingen zelf, is het misschien even belangrijk dat je de mensen laat voelen dat het ook kn veranderen. Je moet vooraf beseffen dat je de wereld niet in zijn totaliteit kunt veranderen. Wie met die droom start, zal het inderdaad niet volhouden. Dat is wel een fase waar je doorheen moet. Voor jezelf is de kernvraag: "Sterkt hetgeen je meemaaktje of verzwakt het je juist?" Maar mag ik toch even benadrukken dat we het eigenlijk niet te veel over onze pijn mogen hebben, maar wel over wat zij hebben meegemaakt. Je moet blijven beseffen dat het een luxe is om hier thuis te kunnen komen, in een mooie en rijke omgeving. België staat op nummer drie in de wereld wat de algemene welvaart betreft. En

Zo lang mogelijk. Al weet je natuurlijk nooit hoe ik overenkelejaren spreek. En of ik het dan fysiek nog even goed aankan. Maar het is wel vreemd dat je hoort dat in onze maatschappij slechts eenderde van de 55-plussers nog actief is. Binnen onze organisatie merk je wel een verschil op tussen de mensen die nationaal actief zijn en de mensen van de zuidwerking. Bijvoorbeeld bij de fondsenwerving hebben we altijd een relatief jonge ploeg. Er is een groter verloop. Het zijn vaak mensen die na hun studies enkele jaren

voor een NGO gaan werken - dat heel goed doen - maar na een tijd toch voor een andere carrière kiezen. Bij de programmawerking zeje een veel grotere anciënniteit. Mensen die er tien, twintig of dertig jaar werken. Het heeft er mogelijk mee te maken dat je op het veld concreet ziet wat er aan het gebeuren is. Zo sprak ik eens met een vrouw die in een nieuwe school had leren schrijven. Ze vertelde me dat men haar een geheugen had gegeven. Dingen die ze belangrijk vond, kon ze nu opschrijven. Dingen die ze leerde, kon ze doorgeven aan haar kinderen en aan anderen. Ik ben er van overtuigd dat, als je hetgeen je leert in eenvoudige bewoordingen kan opschrijven, dat je dat dan later, bij andere processen, ook makkelijker zal kunnen toepassen. Maar wanneer zo'n vrouw dat tegen je vertelt, dan doet dat deugd. Natuurlijk neemt het niet weg dat die job veel van je vergt. Je bent soms jaren van huis. Of zoals in mijn geval. elkjaar verschillende maanden. Je moet altijd diplomatisch kunnen blijven. En je mag niet te snel je geduld verliezen. Bijvoor beeld wanneer je een halfjaar op zonnepanelen moet wachten. Maar je krijgt veel stimulansen, die je energie geven om door te doen. Daarbij is het goed dat je een lerende geest hebt. Wanneer we in het zuiden zijn, hebben we werkdagen van 14 of IS uur of meer. Maar dat vermoeit eigenlijk niet omdat het gewoon boeiend k. (fli/ilh

Het leven zoals het was Hoogstraten tussen 1648 en 1748

Een historische roman, een ideaal geschenk

binnen België is Hoogstraten zeker ook geen achtergesteld gebied. We hebben kortom weinig reden tot klagen.

DHM: Hoe is je kijk op onze maatschappij veranderd? Ik denk dat wie actief is in de zuidwerking, minder met de maatschappij hier bezig is. Wat ik goed vind is dat hier wel een solidariteit bestaat ... (Lange stilte) Maar dan verbaast het weer wel dat de helft van de mensen hier eigenlijk niets geeft. Niet alleen wat onze werking betreft, maar ook niet aan beiaard, aan natuur, aan erfgoed, aan de plaatselijke turnvereniging of aan eender welk 'goed doel' ... Hetgeeft aan dat we ons misschien nog meer in mensentaal moeten uitdrukken.

DHM: Hoe lang kan je zo'n job volhouden, Dirk?

flik

De Hoogstraatse Pers uitgever van een boeiend historisch boek


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID

Staf Coertjens Amnesty International Vlaanderen Amnesty International: Hoe het begon en waarvoor het staat: Wanneer Peter Benenson, een jong Brits advocaat, in 1961 verneemt dat twee Portugese studenten voor zeven jaar de cel inviogen omdat ze het gewaagd hadden te klinken op de vrijheid, start hij een schrijfcampagne in alle grote Europese kranten. Hij heeft succes. Meer dan hij had durven verwachten. Amnesty International werd geboren en groeide de voorbije veertig jaar uit tot een grote internationale Organisatie welke zich wereldwijd inzet voor de mensenrechten. "Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft. Zij doet onderzoek naar en voert actie tegen ernstige inbreuken op het recht op fysieke en mentale integriteit, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht niet te worden gediscrimineerd."

tariaatscoördinator. Een keuze die hij zich geen moment beklaagde.

Een boeiende job hij in 1976 bij meuhelfabrikant Karel Mintjens in Westmalle. In de 26 jaar dat hij daar werkte, doorliep hij verschillende stadia, van bediende over commercieel verkoopsdiecteur België tot International Sales Manager. In diejaren heeft hij een flink stuk van de wereld gezien, want dit Kempisch bedrijf verkoopt ook in Rusland, China en de VS. Is het de midlifecrisis, of wat anders, maar eens de 45 gepasseerd begint een mens zich af te vragen hoe het nu verder moet.

Een handenvrje keuze

Een nieuwe levenswending Hoogstratenaar, Staf Coertjens staat sedert midden 2001, samen men een andere Kempenzoon. Jan Brocatus uit St.-Lenaarts, aan het hoofd van Amnesty International Vlaanderen, één van de grotere afdelingen van Amnesty International welke zijn hoofdzetel heeft in Londen. Staf is geboren en getogen in Hoogstraten, zowat vijftig jaar geleden en woont er nu samen met zijn echtgenote Bieke Roovers in de Achtelsestraat. Hun kinderen Maarten, Nele en Liesje zijn ondertussen uitgezwermd. Na de handelsschool studeerde hij aan het St.-Eligiusinstituut te Antwerpen. afdeling secretariaattalen. Na een jaartje in de tapijtenbranche startte

Tot aan zijn 65' de wereld bereizen, lange weken uithuizig, gescheiden van vrouw en kinderen, zag Stafecht niet zitten. Begin 2001 maakt hij dan ook een zeer bewuste keuze: hij neemt zelf ontslag om zo de handen vrij te hebben in het zoeken naar een andere job. Reeds voor dat die stap gezet werd, was het voor Staf duidelijk: een volgende nieuwe job zou niet meer in de commerciële sector zijn. Een grote sociale bewogenheid zowel van Staf als van Bieke hebben wij in die tijd mogen leren kennen wanneer zij marathons liepen voor "Artsen zonder grenzen" en via die sportieve inspanning fondsen voor deze Organisatie verzamelden. Die bewogenheid maakte dat Staf resoluut op zoek ging naar ccii job in de NGO-sector. De eerste sollicitatie was meteen raak. Staf ging in op een advertentie van Amnesty InternationalVlaanderen welke op zoek was naar een secre-

Sedert juni2001 rijdt Stafdagelijks naarAntwerpen, naar zijn bureel in de Kerkstraat, de zetel van Amnesty International-Vlaanderen. Hij is er verantwoordelijk voor de goede dagdagelijkse werking van het secretariaat waarin zowel betaalde krachten, als vrijwilligers (jong en oud), als stagiairs betrokken zijn. Zowel personeel, als financiën, als fondsenwerving, alsboekhouding, als logistieke werking in aankoop en verkoop moeten in goede banen worden geleid. Een NGO moet immers niet anders geleid worden dan een commercieel bedrijf. De hedrijfservaring die Staf had, kon dan ook worden aangewend. Toch spelen hierin een aantal waarden die niet altijd ingang hebben gevonden in de gewone bedrijfswereld. Bij aankoop van producten geldt een ethische code waarin fair trade (eerlijke handel) vooraan staat naast de eerbiediging van bvb. ook een verbod op kinderarbeid. Ook de openheid van bestuur waarin alle medewerkers mede hun zeg kunnen hebben, moet worden benadrukt. Dit alles maakt de job uiterst boeiend en best nog jaren vol te houden. Om hiervan getuigenis af te leggen doorlopen wij met onze gesprekspartner de organisatie Amnesty International van top tot bodem.

Amnesty International op wereidviak Amnesty International is een wereldwijd gekende en gerespecteerde Organisatie. In de werking staat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voorop. De nadruk wordt vooral gelegd op het verbod op fysiek en/of mentaal geweld. foltering en een onomstotelijk verzet tegen de toepassing van de doodstraf om welke reden dan ook. De hoofdzetel in Londen houdt zich vooral bezig met onderzoeken en het opstellen van rapporten over het respect voor deze rechten in de verschillende landen. Hier werken een 300 mensen. Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door de bijdrage van de verschillende afdelingen. Zij dragen 40% van hun inkomsten af aan de hoofdzetel. De rapporten van Amnesty International worden nooit tegengesproken. Soms wordt zelfs geopperd dat de rapporten redelijk


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID laat komen, doch Amnesty International wil in zijn publicaties steeds de grootst mogelijke zekerheid insluiten. In 1977 werd Amnesty International voor zijn werking bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede. De met prikkeldraad omwonden kaars is het symbool van deze organisatie. Een Noors onderzoek heeft uitgewezen dat deze kaars, na het logo van Coca-Cola, wereldwijd het best gekend is. Wereldwijd de mensenrechten in het oog houden en hierover rapporteren was, is en blijft nodig. Zeker na 9/11 merkt men een terugval, niet alleen in de Verenigde Staten, denk maar aan de behandeling van de gevangenen op Guantanamo. maar ook in andere landen. Niet alleen de gevestigde orde of regeringen worden geviseerd, doch ook zogenaamde vrijheidsstrijders. Wat in Beslan gebeurde, kan niet anders dan veroordeeld worden. De media hebben een groot vertrouwen in Amnesty International, hun mening wordt niet in vraag gesteld en wordt alom gerespecteerd.

Amnesty International in Vlaanderen Vlaanderen is voor Amnesty International zeker geen kleine sectie, hoewel Nederland procentucel met 200.000 leden en een secretariaat met 200 personeelsleden aan de top staat. Amnesty International-Vlaanderen telt een 6000-tal leden maar er zijn ook meer dan 20.000 regelmatige donateurs. Op het secretariaat werken 17 betaalde krachten, zijn een 30 vrijwilligers betrokken en worden een 3-tal stagiairs opgeleid. Vrijwilligers komen zich uit alle mogelijk sectoren en leeftijden aanbieden. Ieder met een specifieke ervaring welke in de werking kan worden ingepast. De leden engageren zich in schrijfgroepen, delen bij straatacties flyers uit of houden stand jes om kaarsen en wenskaarten te verkopen. Zij brengen de boodschap van Amnesty International op straat. Dit moet ook gebeuren wil men de doelstelling halen welke is ingeschreven in het beleidsplan voor de periode 2005-2010 om zowel de inkomsten als het aantal leden en donateurs te verdubbelen. Qua mensenrechten scoorde België de voorbije jaren alvast slechte punten met de affaire Semira Adamu en de politieke behandeling en benadering van asielzoekers. Positief voor België is zeker de reactie die gegeven wordt op de actie "STOP Geweld Tegen Vrouwen". Binnen verschillende politiekorpsen worden opleidingen gegeven om intrafamiliaal geweld te herkennen en te voorkomen. Hier te lande is een vijfde van de vrouwen ooit slachtof fer geweest van geweldpleging. Een actie die in Vlaanderen ontstaan is en een groot succes kent zijn de "Schrijf-ze-VRiJdagen". Meer dan 600 scholen of om en bij de 100.000 leerlingen zijn hierbij betrokken. Elk jaar op de derde vrijdag van oktober offeren deze studenten een stukje van hun Vrije tijd op om deel te nemen aan een schrijfactie. Het bestormen van gezagvoerders, koningen, presidenten en ministers met brieven om de vrijlating van

een geadopteerde gevangene te bepleiten, is de beproefde tactiek vanAmnesty International. Als maar genoeg mensen een pleidooi houden kunnen de gezagvoerders niet doof blijven. Net zoals in een bedrijf worden ook nieuwe ideeen om in de aandacht van het publiek te komen uitgeprobeerd. Zo werd met de Vlaamse beiaardiers overeengekomen om op de internationale dag van de mensenrechten. 10 december. om 18.30 uur "1-let Slavenkoor" uit de opera "Nabucco" van Verdi. op de beiaard te spelen. Ook werd Horeca-Vlaanderen bereid gevonden om in de einde jaarsperiode menukaartje op de tafels te plaatsen met daarop een oproep van Amnesty international.

Amnesty International in Hoogstraten in Hoogstraten bestaat er sedert een vijftiental jaren een schrijfgroep. Iedere 2' donderdag van de maand komt deze groep samen in de Gelmel. Wie dus eens een goede reden zoekt om op café te gaan heeft er voortaan één. Deze groep staat onder begeleiding van Mary Laureyssens en in een gezellige groepssfeer worden brieven geschreven om de vrijlating van gewetensgevangenen te bekomen. Op de kerstmarkt van de Mouterijstraat en de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel is Amnesty international ook telkens aanwezig met een infostand en een verkoopsstand van hun producten. Sinds vorig jaar werden een aantal Hoogstraatse middenstanders, winkeliers en cafés, bereid gevonden om tijdens de week van 10 december (mensenrechtendag) Amnesty-kaarsen in de kijker te plaatsen en ook te koop aan te bieden. Ook in het straatbeeld zal Amnesty International in die periode aanwezig zijn: een reuzenspandoek zal de Vrijheid overspannen met daarop de tekst: "Hoogstraten steunt de mensenrechten en jij?" Een informatiebrochure zal via de scholen, de bibliotheek en via de infostand op het stadhuis verdeeld worden om zo de boodschap van Amnesty International bij een zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken.

Voorzitter van de mondiale raad Wie Staf persoonlijk kent, weet dat hij een bezige hij is met een sterk persoonlijk engagement. Zo was hij jarenlang, als voorzitter, de stuwende

kracht van het gebuurte Buizelhoek welk vorige maand nog het 25-jarig bestaan vierde. Sedert een jaar is Staf voorzitter van de Hoogstraatse Mondiale Raad. Deze raad overkoepelt organisaties als Oxfam-Wereldwinkel. de 11-111 l-comités.BroederlijkDelen.demissiewerkingen, actie Roemeense weeskinderen, het Rode Kruis. Welzijnszorg en anderen. De opdracht van de Mondiale Raad is de thematieken van de verschillende NGO's op de gemeentelijke agenda te brengen. Jaarlijks wordt er een zestal keer vergaderd en met succes. Het stadsbestuur onderschreef een code waarin aandacht voor duurzame ontwikkeling en fair-trade wordt gegeven. Denken wij hier aan de aankoop van koffie, fruitsap en hout. In het straatbeeld probeert de Mondiale Raad dit jaar aanwezig te zijn met een wandeling rond de gedichten van Pablo Neruda. Toch moet nog actie gevoerd worden om bijvoorbeeld te bekomen dat 10 á 20% van het budget via de Triodosbank zou worden beheerd (ethische beleggingen) en dat uiterlijk tegen 2012 0,70% van de gemeentelijke inkomsten besteed zou worden aan ontwikkelingssamenwerking o.a. noodhulp en wederopbouw). Nu is dat 0.45% en het mag gezegd dat Hoogstraten hiermede reeds een voorbeeldrol vervult in vergelijking met omliggende gemeenten. Jaarlijks schrijft de Mondiale Raad een aantal prioriteiten uit. Voor 2004 waren deze de volgende: streven naar de voormelde 0,7% van het budget, zorgen dat de dienst vreemdelingenzaken in het stadhuis ondergebracht wordt en dus weg van het politiekantoor, streven naar een duurzaam aankoopbeleid, het ondersteunen van de schone klerencampagne enten slotte het creëren van een "stedenband" met een stad uit het Zuiden. De voorbije weken werden hierin de eerste contacten gelegd hij een bezoek van Fons Huet aan zijn thuisbasis Hoogstraten. Fons fungeert nu reeds als verbindingsman tussen Olen en Herent en een stad in Guatemala. Daarom werd ook al contact opgenomen met Herent en Olen, om hun ervaringen met zulke "stedenband" te leren kennen. Kortom, voor onze gesprekspartner nog genoeg werk op de plank. Maar met een dergelijk engagement als het Zijne, kan hij nog wel heel wat jaren doorgaan. (pdn)

BOLS Technics N.V. Elektriciteit - Beveiliging - Automatisatie - Verlichting Sanitair - Verwarming - Industriële Werken

Meerdorp 9 - 2321 MEER - 03/315 41 93 bolste@pi.be 220

DE HOOGSTRAATSE MAAND Abonnement 2005 slechts 19,80 euro voor meer dan 700 pagina's. 9


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID

Hilt Rigouts en de Wereidwinkel De 'Wereldwinkel' is lang geen onbekende meer in Hoogstraten, bijna 30 jaar verkopen vele Vrijwillige medewerkers producten Van 'fair trade' of 'eerlijke handel'. Het grootste deel van die 30 jaar is Hilt Rigouts één van de medewerkers en al vele jaren is ze de lokale verantwoordelijke van OxfamWereldwinkels. Een babbel met haar leert ons meer over het hoe en het waarom. ,., ..

.-.,

vallen gezien, mensen die altijd alleen zaten, in de vuiligheid leefden. En dat terwijl ze toch ondersteund werden door het OCMW. Maar dikwijls bleef dat beperkt tot financiële of materiële steun en veranderde er niets aan hun manier van leven. Zij bleven letterlijk en figuurlijk in de stront zitten. Dat maakte me boos en bracht me het besef bij dat gaan helpen niet genoeg is, er moet aan de structurele oorzaken gewerkt worden als je blijvend resultaat wil. Ik heb daar ook de parallel gezien tussen de derde en de vierde wereld. Het is een kwestie van uitgestoten zijn, geen kansen hebben, of dat nu hier is of in het zuiden". Hilt wilde dus de wereld veranderen, de structuren van de armoede wijzigen. De wereldwinkel leek haar een goede manier om daaraan te werken.

Wereidwinkel toen

Voorbestemd "Familie en kennissen van thuis zeiden toen ik klein was dat ik voorbestemd was om missiezuster te worden, zoals ik aan de hand liep van mijn (groot)tante nonneke". Dat is ze dus niet geworden, maar toch is ze van jongsaf aangesproken door de 'derde wereld'. "Toen ik bij de KSJ was, deden we mee aan de actie 'Info speelse werelddagen' van Broederlijk delen en werd ik geconfronteerd met de tegenstelling arm - rijk en noord - zuid. Toen ik zelf leidster was in de +16-werking, was er binnen KSJ-leiding een groep die rond de derde wereld werkte. Samen gingen we naar de grote antiapartheidsbetoging in Brussel, met de Hoogstraatse afdeling van het Vlaams-Anti-Apartheidsfonds. Zo kwam ik ook in contact met de Hoogstraatse Wereldwinkel".

Van thuis uit De motivatie om met die dingen bezig te zijn kreeg ze ook van thuis mee. Vader Rigouts was en is een principiële man met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Moeder deed mee aan vele goede werken vanuit een sociaal gevoel, ze kan geen onrecht verdragen. "Als er oude kleren werden opgehaald voor de missies, ging ons moeder nieuwe kleren kopen om mee te geven, want ze vond het niet juist dat arme mensen in onze afgedragen kleren moesten rondlopen". Met zuster Caroline van het Spijker ging Hilt met de leidingsploeg van de Roodkapjes op vrije dagen naar de O.L.Vrouwparochie - het oude stadscentrum van Antwerpen - helpen bij arme, oude mensen. "Daar heb ik vele schrijnende ge10

"Toen die jaren. 1977-1978, was de verkoop van producten beperkt, eerder symbolisch. Wij verkochten koffie. Algerijnse wijn, noten die we zelf eerst moesten verpakken. Maar het was wel een manier om een ingewikkelde materie uit te leggen. De producenten van de producten die wij verkochten kregen een eerlijke prijs voor hun arbeid, het is niet louter de markt die de prijs bepaalt of de grote internationale bedrijven. De producenten, boeren en telers in het zuiden, krijgen zo kansen om zich te organiseren, iets meer met de opbrengst te doen dan alleen maar over-

log

leven. Daarnaast was er de permanente actie. De Wereldwinkel en Oxfam waren een progressieve beweging die met alle hete hangijzers bezig was; derde wereld, anti-atoomwapens. milieu, opvoeding en onderwijs, de arbeidersbeweging. Heel veel vergaderen, over praktische zaken, maar ook veel over inhoudelijke onderwerpen. Om actie te ondernemen moest je weten waarover het ging! Ik heb er vele uren gesleten, tijdens mijn bevallingsrust heb ik ooit het documentatiecentrum opgezet. We hadden een vaste stek, een hechte groep. Later is dat ook een vriendengroep geworden, ook buiten de wereldwinkel".

En het gezin? "Weet je. ik ben niet zon huishoudelijk type. De kinderen hebben me soms verweten dat ik er wel veel mee bezig was. Een engagement buitenshuis heeft zijn repercussies binnenhuis. Te weinig tijd, dat lokt wel eens negatieve reacties uit. Als ze iets nodig hadden en ik was er niet, want in de wereldwinkel. Maar dikwijls stond ook iedereen van het gezin er achter. Gaston ging al mee van voor we getrouwd waren. Het waren ook dik-


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID wijls plezante dingen. Vroeger gingen we met de hele groep en hun gezinnen op weekend in de Ardennen. Jos Vinckx plande dan vooraf dc wandelingen en die vielen steevast eens zo lang uit dan voorzien. Fijne tijden en ook de kinderen hadden het er naar hun zin".

Wereidwinkel nu "Deze tijd focust de wereldwinkel vooral op de winkel en op de verkoop van de eerlijke producten. Daar gaat ook het meeste energie in. De winkel heeft veel meer te bieden dan vroeger, het aantal producten is heel uitgebreid geworden. Daarnaast is er de dag van de klant, waar nieuwe producten gepresenteerd en gepromoot worden, uiteraard niet de nodige achtergrondinformatie. Elk jaar houden we geschenkeribeurs en een wereldwinkeletentje, met ingrediënten uit eigen assortiment. Om dat draaiende te houden kunnen we gelukkig rekenen op een grote groep trouwe medewerkers. We doen ook mee aan nationale campagnes, ïoals de koffieactieen fair-trade binnen gemeenten. Oxfam-wereldwinkel is dus niet alleen verkoop, die wordt trouwens meer en meer overgenomen door het commerciële circuit. We hebben nog altijd het idee dat actie belangrijk is. Toch blijft de winkel belangrijk voor nieuwe coöperanten, zo kunnen te zich voorbereiden op het gewone handelscircuit." En de rol van 1-hIt daarin? "Ach, ik heb nogal een trouw karakter. Het zou me trouwens moeilijk vallen de zaak achter te laten, al wil ik graag een beetje meer afstand nemen. Maar ik heb tenslotte de verantwoordelijkheid de werking draaiend te houden. Zacht jesaan schuif ik wat taken door aan anderen, jongeren. En daarbij, het heeft toch resultaten ook. Dat stemt me blij. 0117e volgehouden acties rond koffie en bananen bijvoorbeeld, die zijn toch doorgebroken in het commerciële circuit. En dat betekent een grotc afzet voor onze coöperanten in het zuiden, en een beter leven". jaf)

Wat is Oxfam-Wereldwinkels? Oxfam-Werel(lwinkels is een eerlijke handelsorganisatie. Ze sensibiliseert het Vlaamse publiek rond de onrechtvaardigheid in de wereld. vooral dan op het vlak van handel. Ze lobbyt bij overheden en bedrijven om iets aan die onrechtvaardigheid te doen. En ze biedt de consumenten ccii concreet alternatief: producten van eerlijke handel.Die doelstellingen realiseert OxfamWereldwinkels via twee kanalen: liet netwerk van 200 plaatselijke wereldwinkels en de eigen handelsorganisatie Oxfam Fairtrade.

Wat verkoopt een Oxfam-Wereldwinkel? In elke wereidwinkel vind je \'ier soorten producten: 1) Producten van eerlijke handel. Daartoe behoren zowel voedingsproducten en dranken als handnijverheidsproducten zoals sieraden, textiel, speelgoed, muziekinstrumenten, interieurartikelen, glas. riet, ... 2) Solidariteitsproducten. Niet het product is het belangrijkste. Wel wat er gebeurt met de winst uit de verkoop. De meeste organisaties verkopen solidariteitsproducten om hun werking te ondersteunen. Bekende voorbeelden: de T-shirts van Greenpeace, de kaarsen van Amnesty International, de kalenders van 11.11.11, (Ie solidariteitsagenda's van Solidariteitsfonds. 3) Informatie- en cultuurdragers. Voorbeelden: derdewereldliteratuur, cd's met wereidmuziek, boeken over allerlei maatschappelijke thema's, tijdschriften, brochurei, folders, informatieve spelen, .4) Producten van maatschappelijk belang. Voorbeelden: kringlooppapier. ongebleekte koffiefilters, producten die "op aantoonbare en directe wijze een effectieve bijdrage leveren op het maatschappelijk relevante teiTei n van duurzame ontwikkeling".

Wat is eerlijke handel? Volitens de International Federation for Alternative Trade is eerlijke handel "een handelsrelatie, gebaseerd op dialoog, transparantie en wederzijds respect". Eerlijke handel steunt kleine of middelgrote producentcngroepen in het Zuiden in hun strijd voor een leefbaar bestaan. Dankzij eerlijke handel kunnen deze groepen hun toekomst in eigen handen nemen. Door betere handelsvoorwaarden te creëren, draagt eerlijke handel bij tot duurzame ontwikkeling. Het voornaamste kenmerk van eerlijke handel is een eerlijke prijs. Een eerlijke prijs is meestal hoger dan de gangbare inarktprijs. Hij garandeert de producenten ccii waai'dig inkomen, zodat ze kunnen investeren in betere landbouwtechnieken, productontwikkeling, training en opleiding. gezondheidszorg, huisvesting, infrastructuur, de uitbouw van hun organisatie - kortom in betere leef- en werkomstandigheden. Organisaties als Oxfam-Wereldwinkels willen de internationale handel eerlijker maken. Ze voeren campagnes voor veranderingen in de handelsregels en in de praktijken van de 'gewone' interiiationale handel. Info: Oxfani Wereidwinkel Hoogstraten, Gelmelstraat 50, 2320 Hoogstraten. telefoon: 0498/73.93.76, fax: 031314.49.24, e-mail: hoogstraten@oww.be - http://www.oww.be/ Openingsuren: woensdag t/ru zaterdag. van 10uur tot 17 uur.

~

4

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudens.be

188


Hoogstraten in Groenten & Bloemen 2004 VVV Hoogstraten dankt het Stadsbestuur, Veiling Hoogstraten en Unizo Hoogstraten voor de steun en alle vrijwilligers die meegewerkt hebben om van de zesde editie opnieuw een succes te maken. De creaties werden dit jaar uitgewerkt door: Sandra Adams, Sin Adams, Simonne Adriaensen, Coleta Aerts, Joanna Aerts, Frieda Arnouts, May Bastiaansen, May Bastiaansen, José Bastijns, Martine Bellens, Lieve Boeykens, Maria Boudewijns, Jeanne Braspenning, Martine Braspenning, Nelly Breestraat, Lisa Bruynen, Ria Coppé, Louiza Coppens, Magda Cuypers, Iréne De Backer, Maria De Backer, May De Gruyter, Ria de Nijs, Katty De Roover, Corry de Rooy, Viviane Driesen, Yvonne Engelen, May Franken, Angèle Geens, Annick Geens, Rit Geens, Lydie Gilops, Maria Goetschalckx, Mariette Govaerts, Marie-José Haest, Josepha Hendrickx, Gladys Hoogkamp, Ans Huijberts, Annie Jacobs, Maria Jacobs, Willy Jacobs, Amelie Jansen, Catharina Jansen, Liza Jansen, Bea Janssens, John Janssens, Louisa Janssens, Maria Janssens, Maria Janssens, Paula Janssens, Roos Janssens, Yvonne Janssens, Hilda Jochems, Rit Kerremans, Jeanne Kerstens, Jeanne Koyen, To Kustermans, Hilda Laurjssen, Maria Laurijssen. Jeva Laurijssens, Maria Laurjssens, May Lenaerts, Trinetta Lodders, Jacqueline Maes, Odette Marrannes, Maria Martens, Thérèse Matthé, Hilda Mertens, Chris Michielsen, Magda Michielsen, Mia Michielsen, Simonne Michielsen, Ingrid Nees, Marie-Louise Pennemans, Sylvia Relliun, Josephine Ribbens, Jan Roestenberg, José Rombouts, Lief Rombouts, Mieke Rombouts, Toke Rombouts, Els Rommens, Maria Rommens, Leny Sandig, Cato Schalk, Jenny Schrijvers, Marie-José Seeuws, Jeanne Segers, Kathelijn Serroels, José Snoeys, Anna Sprangers, Annie Sprangers, Geert Standaert, Lisa Strjbos, Paula Swaegers, May Sysmans, Roos Tilburgs, Marie-José Ubben, Louisa Van Aert, Anneke Van de Zanden, Magda Van den Broeck, Maria Van den Heuvel, Elisa Van Der Steen, Bertha Van Dijck, Ria Van Dijck, Maria Van Gestel, Liza Van Gils, Maria Van Ginneken, Jeanne Van Mirlo, Annemie Van Opstal, May Van Weereld, Yvonne Van Weereld, Lizet Van Zandvoort, Lou Verhaegen, Annie Verheijen, Alida Vermonden, Anny Voeten, Gerard Vorsselmans, Hijdegard Willebrords en de mannen die hielpen bij het opbouwen en afbreken van de tentoonstelling.

Ontwerp en coördinatie : Etienne Van Nyen Coördinatie praktische uitwerking : Louis Geerts Tevens danken wij de bedrijven die gratis materiaal ter beschikking stelden Boer Belgium, Wuustwezel; Friswit, Hoogstraten; Loos, Kalmthout; Mertens Agre, Galder; Tuincentrum Segers, Rij kevorsel en De Berrie die de vrijwilligers met soep verraste, Café De Gelmel, FrituurEethuis Roma, die de genodigden voor de openingsreceptie trakteerden Mochten we iemand vergeten te vermelden, gelieve dan hiermee onze verontschuldigingen te aanvaarden.

Hoogstraten in Groenten en Bloemen is een Organisatie van VVV Hoogstraten met steun van Stadsbestuur Hoogstraten, Veiling Hoogstraten, Unizo Hoogstraten

Hoogstraten 12


OMSLAG VERHAAL: NOORD - ZUID

Hild Peeters, trekster van Broederlijk Delen

Bpoedeplijk Delen ED

Op de maand af zes jaar geleden, was Hild Peeters ook al aan het woord over Broederlijk Delen in het DHM nummer van november 1998. Gek genoeg blijkt er op zes jaar tijd niet zoveel te zijn veranderd. De bedenkingen die Hild toen had, zijn nog haast dezelfde als weleer. Gelukkig ook het engagement dat Hild zelf heeft. Hoewel, aan alles komt ooit een einde ... De verbredingen en veranderingen waar Hild het destijds al over had blijken nog steeds noodzakelijk te zijn.

OIulerIlLs .s cii heel! Hild laten weten dat de vergadering van vrijdag 14 oktober toch voor een nieuwe start heeft gezorgd. De gmep heeft besloten om, zij het bescheiden, nieuwe projecten te willen uitwerken.

Hild is, zoals met het in Broederlijk Delen termen uitdrukt, de trekster voor het decanaat Hoogstraten. Broederlijk Delen onstond in de jaren '60 vanuit de Kerk. Het idee dat vasten pas echt zin als je kon delen met anderen kreeg toen vorm. Vandaag de dag is Broederlijk Delen vooral bekend via de geldinzamelingen in de kerk en de sponsortochten die de scholen jaarlijks lopen. In l-Ioogstraten wordt Broederlijk Delen/Welzijnszorg vertegenwoordigd door een clecanale werkgroep. Hierin zitten afgevaardigden uit iedere parochie. 'Opditogenhlik is heteigenlijkeenbeetjetriestig gesteld met Broederlijk Delen in Hoogstraten zo begint Hild Peeters. Vorig jaar hield de werkgroep een 'Doe dit' actie in de gemeente. 'Er trad een koor op dat liederen uit het zuiden ten gehore bracht, om de mensen via deze mLlziek kennis te laten maken met Broederlijk Delen. Er kwam heel veel volk op af, de zaal zat tot achteraan vol. Helaas was de inzet vanuit de eigen werkgroep heel erg pover.' zo vervolgt Hild. 'Toen ging ik met een triestig gevoel naar huis. Voor het publiek was het een succes, maar ik vroeg me af waar we als werkgroep zelf eigenlijk stonden. Dit jaar heb ik dan ook de vraag gesteld: "als

er niet meer enthousiasme kan zijn vanuit zo'n groep, is er dan nog wel een werkgroep?" Nu zijn er nieuwe mensen aangesproken om hopelijk zo terug te kunnen opstarten met een vernieuwde werkgroep. Vrijdag aanstaande - (14 oktober, ied.) - hebben we onze startvergadering.'

Maar de organisatie probeert langs verschillende kanalen de mensen te mobiliseren. Zo is er een goede samenwerking met cle Wereldwinkel, waarmee ook o.a. Broederlijk Delen samen het jaarlijkse Wereidwinkeletentje organiseert. Het meest succesvol is de samenwerking met de scholen. Naast de bekende sponsortochten zijn er ook jaarlijkse projectdagen in de scholen waarop de jongeren kennis kunnen maken met Broederlijk Delen. De pogingen die Hild Peeters opsomt om in Hoogstraten de mensen te mobiliseren zijn talrijk, maar blijkbaar ontbreekt het Broederlijk Delen aan structurele medewerking van vrijwilligers.

Viva Bolivia

Engagement?

Volgens Hild heeft Broederlijk Delen dringend nood aan herbronning. Als het aan haar ligt mag er een veel grotere doorstroming zijn naar de mensen. Zij moeten vooral gemobiliseerd worden. Volgens het vroegere kerkelijke aspect, was Broederlijk Delen vooral iets liturgisch: een aangepaste preek en enkele speciale geldinzamelingen. Maar volgens Hild is het politieke luik van de actie evenzeer belangrijk. Of zoals ze het zes jaar geleden al verwoorde: 'De geldinzameling is minder belangrijk dan de bewustwording van de mensen hier. Ik vind ook dat er meer politieke actie moet komen.' Gelukkig hebben acties zoals de 'Doe dit'-namiddag succes hij de Hoogstraatse bevolking. Zo was er vorig jaar ook een avond waarop Gert en Leen Boeckx-Van der Schoot vertelden over hun inleefreis naar Bolivia. Erwerd ookeen Afrikaanse avond gehouden enkelejaren terug. Soms komen er ook gasten uit derde wereldlanden op bezoek. Tijdens deze inleefweek probeert zowel de bezoeker als het Hoogstraatse gastgezin om allebei kennis op te doen van elkaar.

Is er een evolutie te merken in dit tanende enthousiasme en gebrek aan engagement? 'Misschien is er de laatste jaren, door de maatschappelijke veranderingen een groeiend individualisme een gebrek aan solidariteit ontstaan. Mensen hebben het druk met hun werk en hun persoonlijke leefwereld. Een actie als Broederlijk Delen is wel het laatste waarin de mensen tijd willen steken',probeert Hild, 'Argumenten als "Ze moeten er zelf maar voor werken" en "Wij hebben het ook niet gemakkelijk" worden vlug als excuus naar voor geschoven. De vooroordelen voor onze werking liggen rapper klaar dan voor anderen, zo heb ik soms de indruk. Misschien was het solidariteitsgevoel en het plichtsbesef vroeger meer opgelegd door de kerk en de maatschappij.' Als er een nieuwe impuls komt met een nieuwe werkgroep, zou dat Hild zelf ook nieuwe voldoening opleveren. Maar ondanks de tegenslag blijft Hild geloven in het nut van Broederlijk Delen. Afwachten wat de vergadering van vrijdag oplevert .. . (,ns)

5.. .

1

,-,

-r' J

.,

ti

Leopold uit Kameroen kwam in 2002 naar Hoogstraten in het kader van een oilecfu'eck. Hier zit hij aan tafel met Gen' Boeck誰 en f-Iild Peeters tijdens het Wereldwinkeletentje.

13


STRAATINTERVIEW

11-11-11, wadisda? Ken je 11-11-11? En aan welk goed doel zou jij schenken! Vragen zoals elke andere vraag, met een mogelijk antwoord. Hieronder 10 reacties, van de straat geplukt op een zonnige zondagvoormiddag. Recht van de bakker komen, de verse pistolekes onder de arm, en dan aangesproken worden over zo'n onderwerp: Ken je de actie 11-11-11? Het is nogal wat. Maar om de pil te verzachten stelden we een tweede vraag. Een (puur hypothetisch) gul en rijk maandblad als het onze doet een voorstel: 10.000 oude Belgische frank, dat klinkt duizelingwekkender dan 250 euro, mag je schenken aan een goed doel. Aan welke organisatie geef je dat geld?

iv~ 0

1

•,,

.

-

't Is goed dat je geeft aan een goed doel. Maar

de vraag die ik me stel is, komt het geld wel goed terecht? Er wordt veel energie en geld gestoken in de derde wereld. Wij willen vaak onze gewoontes aan de mensen ginder opleggen. Maar de mensen daar hebben ook hun eigen levensritme. Ze moeten de hulp ook kunnen aannemen. Ik geef liever 10.000 frank aan mensen die van hier zijn en die in nood zitten."

o~

Chris en dochtertje Kelly Gorrens Chris: "De actie van 11-11-11 is me bekend, ja. Maar ik zou een groot bedrag liever schenken aan kinderen die opvang nodig hebben. Er is nood aan pleegouders om kinderen tijdelijk op te vangen. Zij hebben het momenteel ook niet gemakkelijk om een pleeggeiin te vinden. Als ik mag kiezen, zou ik liever eerst hier de problemen mee helpen aanpakken."

.

--

Carine Govaerts

Jh

.

'L

Jasmien en Charlotte Lodewijckx Jasmien:"Als ik 10.000 frank zou moeten geven aan een goed doel, dan gaat dat geld naar 'Kom op tegen kanker'. Er was een projectdag op onze school waar allerlei organisaties zichzelf en hun goed doel voorstelden. Daar ontdekte ik 'Kom op tegen kanker'. Aan projecten verder weg in de wereld zal ook wel geld worden gegeven door andere mensen."

U

-F- /

XP

;.

!i,Y•ç-•

Mk

1

!

Mii en Wies Marijnissen

Maria Brosens

"1 1-1 1-11? Je geeft daar een envelop aan mee en daarmee is het klaar. 10.000 frank? Hier in België zitten heel veel mensen die moeten krabben om geld te hebben. Wij geven dat bedrag liever aan een organisatie die iets doet aan het hier en nu. In België zijn de problemen bekend. Hier weet je waar je iets aan kan doen."

"Is een actie als 11-11-11 zinvol? Zeker en vast! Of het geld echter op dejuiste plaats terecht komt, is een andere vraag. Of dat zuivere drinkwater uiteindelijk de mensen bereikt die het nodig hebben, weet ik niet. Mijn 10.000 frank zou ik schenken aan Unicef, ten bate van de kinderen. Ik zou het ook wel willen geven aan de missie."

14

Eric Jansen en Els Mattheeuwsen met kinderen Laurens en Leander "Kennen wij 11-11-1 1? Natuurlijk, iedereen kent dat wel. De actie helpt ontwikkelingslanden vooruit. Zij zorgt koor een goede watervoorziening. Via brochures wordt dat bekend gemaakt. Zomaar geld naar daar sturen haalt volgens ons niks uit, Geld geven aan een concreet project wel, de bouw van een schooltje bijvoorbeeld. Geld op zich kan je niet opeten. We zouden een groot bedrag deels aan 11-11-11 geven, en deels aan Homiva uit Hoogstraten (vzw voor begeleid zelfstandig wonen, red.). Ook in België zitten er mensen in de miserie."


STRAATINTERVIEW

3

0

-5. S

fr

Marc Beckers Ann Van Dyck

Martha Stoffelen

"Ik zit bij de Plussers. Wij gaan ieder jaar langs de deur voor 11-11-11. Daar merk je wel dat veel mensen niet meer meedoen. Omdat ze het niet kennen of denken dat het geld toch niet op de juiste plaats terecht komt. Ieder jaar kies ik een goed doel uit om aan te schenken. Ik ga er nog van uit dat het geld wat ik geef altijd goed terecht komt. Ik ben niet zo cynisch.'»

"Ik ken de actie van 11-1 1-11. Mijn zus is daar altijd voor rondgegaan. Mijn 10.000 frank? Hier zijn ook al veel arme mensen. Ik zou het geld geven aan een Organisatie die de problemen hier bij ons aanpakt. De achterdocht ten overstaan van al die grote organisaties is groot geworden. Ik zou het geld makkelijker meegeven aan een pater of zuster uit de missie die ik ken."

"Als het geld benut wordt, vind ik schenkingsacties zinvol. Maar voor mijn gevoel is de situatie in de derde wereld hopeloos. Dertig jaar terug gaven we al geld aan de derde wereld. Daar zit sindsdien amper evolutie in. Maar onze maatschappij heeft er bijvoorbeeld ook 500 jaar over gedaan om te komen tot waar we nu staan. Ik schenk die 10.000 frank zonder aarzelen aan »Artsen zonder grenzen'. Die Organisatie klinkt vertrouwd. Het idealisme is er zo enorm groot, dat kan niet anders of het geld wordt er goed besteed."(

Herman Van Ginkel "Ik ken 11-11 - II, dat is een actie voor de armen in de wereld. Meestal wordt daar wel publiciteit rond gemaakt. Maar in Hoogstraten heb ik daar tot nu toe (10 oktober, red.) nog niks van gemerkt.

Garage Luc Ryvers

Als ik veel geld aan een goed doel zou mogen schenken, dan gaat dat geld naar de gehandicaptenzorg. Zolang de utleg maar duidelijk is, wil ik ook wel geld geven aan een derde wereldproject. De nood aan zuiver drinkwater is een goede zaak, het is immers een van de eerste behoeftes van de mens."

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie 192

nTp,--T

EIKEN PLANKENVLOER

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING

- KASTEELVLOEREN - GRENEN

/ //5 Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

- LAMINAAT PARKET

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer ________ Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

U

0177


In de geest van Damiaan HOOGSTRATEN - Pater Damiaan is zeker een van onze beroemdste

landgenoten. Zijn heidhaftige houding om op het eiland Molokaï als enige gezonde mens tussen de lepralijders te gaan wonen om hen tot het "ware geloof' te brengen, inspireerde wereldwijd mensen om, zoals hij, de verstotenen en armen te gaan bijstaan in hun nood. 120 Jaar na de dood van de pater - hij werd in 1984 zalig verklaard - is de DAMIAANAKTIE werkzaam in een 12-tal landen in de derde wereld waar ze zich bezig houdt met het opsporen en behandelen van lepra en tuberculose. Om meer te weten over hoe dat in zijn werk gaat, klopten we aan bij MAl JORIS die in 1999 gedurende een maand deelnam aan een bouwkamp in een Damiaancentrum in Indië. zo weinig: een beetje rijst met wat kruiden en om te drinken water met wat lirnoensap en dat elke dag. De zusters hadden voor ons thee gekocht en nescafé; we kregen af en toe wat patatten en ook brood. Maar ik wilde dat eigenlijk liever niet, ik wilde leven als zij. Als ik dacht aan onze rijkdom hier en vooral onze verspilling, het was om het kort te zeggen, een ontzettende cultuurschok voor mij.

Je bent ook mee naar de dorpen gegaan?

Mai Joris in traditionele Indische kledij ..cimen met de overste van het klooster waar ze te gast was.

Vertel eens hoe je ertoe kwam. Toen mijn kinderen allemaal op kot waren, dacht ik. nu ga ik eens iets doen wat ik altijd al graag zou willen doen. Ik was al een tijdje op zoek toen mijn oog viel op een berichtje in het parochieblad waarin werd gevraagd om deel te nemen aan een bouwkamp in Indië om daar gedurende een maand te gaan helpen aan de bouw van een schooltje. Ik belde onmiddellijk voor informatie en liet me meteen inschrijven: dat was het, dat had ik altijd al willen doen. Onze groep van negen mensen waaronder ook Kris Van Loon uit Hoogstraten kwam terecht in wat je een echte "brousse" zou noemen, bij katholieke zusters die daar leefden in een klein klooster en er een school en een hospitaal beheerden. Allemaal Indische vrouwen waarvan sommigen wel wat Engels spraken zodat we met elkaar konden praten. De zusters trokken ook regelmatig de nabije en verre omtrek in om daar de zieke mensen te verzorgen en medicijnen te vestrekken.

Hoe beleefde je dat? Ik vond het ongelooflijk, het schudde me helemaal dooreen. Dat mensen zo moeten leven, met

112

Om de beurt mochten er twee van ons met de zusters op pad in de jeep naar het binnenland. De dorpjes zijn heel klein en liggen heel verspreid in het gebied. De mensen daar hebben amper contact met de buitenwereld, velen van hen hebben nooit een blanke gezien. Het is daar dat lepra nog veel voorkomt. De zusters proberen om één keer in de maand al de dorpen van hun regio te bezoeken, althans buiten het regenseizoen. De ontmoeting met die mensen en hun manier van leven - niets meer dan een dak boven het hoofd, een doek om onder te slapen en 's morgens om te slaan, wat rijst aangevuld met knollen en wortels uit het woud - dat heeft op mij een onvergetelijke indruk gemaakt.

En terug thuis? Alles was zo overweldigend geweest en ik dacht: dat ga ik elk jaar doen maar het bleek niet zo simpel om me hier weer thuis te voelen. In het begin wilde ik helemaal niet meer naar de winkel gaan; er hingen nog bonen in onze hof, er was sla en patatten, onze kippen legden eieren, ik vond dat wij daar maar mee toe moesten komen. De mensen waar ik vandaan kwam die hadden nog veel minder dan dat. In het begin kon ik ook niet naar de kapper gaan: voor een paar honderd frank kun je ginder een kind redden, hoe kon ik dat aan mijn haar geven? Na een tijd echter waren vooral mijn huisgenoten daar niet mee akkoord en toen ze zegden: "Ge leeft wel hier hé en niet daar", begreep ik dat het zo niet verder kon. Een mens kan niet in twee werelden leven, zeker niet als die zo verschillend zijn, dat voelt niet goed. En daarom denk ik dat het beter is dat ik - voorlopig toch - niet daar naar terugkeer. Wat we wel geprobeerd hebben, Kris Van Loon en ik, om het centrum waar wij te gast waren, van

DAM1AAN ACTIE

hieruit te helpen. Maar dat is niet zo eenvoudig. Zo hadden we een container vol medisch materiaal naar ginder gestuurd, vooral verband (zelf eindeloos veel oude lakens in repen gescheurd), medicamenten en zelfs twee medische toestellen voor echografle. We hadden hier voor het vervoer betaald maar toch moesten de zusters bij aankomst van de container nog veel geld neertellen. Verder had de douane de twee echografiemachines uit elkaar gehaald en de zusters konden er niets mee beginnen. Ook geld rechtstreeks naar ginder sturen zorgde voor onvoorziene problemen.

Wat is volgens u, Mai, de beste manier om tehelpen? Door mensen die ginder werken en hier op bezoek komen, geld te geven. Zij weten hoe dat best te gebruiken. Ofwel door grote organisaties te steunen, zoals de Damiaanaktie. Ik ben hier nu zo n beetje de verantwoordelijke voor die Organisatie in Hoogstraten. Onze actie is vooral tijdens de laatste week van januari: dan gaan we naar de scholen om te vertellen over wat de mensen allemaal doen in navolging van pater Damiaan. De projecten in de verschillende landen worden uitgelegd door video's en ik moet zeggen, dat spreekt de kinderen aan. Daarna vragen we hen om voor de actie stiften te verkopen: ook aan de kerk en via de jeugdbeweging worden die stiften verkocht. Het is niet veel, ik weet dat wel, maar we zijn toch een deeltje van een wereldwijd netwerk dat in mijn ogen heel veel goed doet. Dat heb ik met eigen ogen kunnen zien. Lepra is al sterk verminderd en ooit zal het wellicht uitgeroeid zijn en dat is dan voor een groot deel te danken aan de Damiaanaktie. Ikzelf heb aan die hele ervaring een groot heimwee overgehouden. Ik noem het altijd "mijn zwakke p]ek"voor Indië. En ik wil ook wel eens teruggaan ook al weet ik dat ik daar verdriet zal hebben en kwaad zal worden als ik weer zie hoe mensen daar moeten leven en hoe wij en ook de mensen in Indië daar mee omgaan. (Jof.)

DAMIAANAKTIE

vzw, Leopold 11-laan 263, 1081 Brussel, PCR 000-0000075-75.


OMSLAG VERHAAL: NOORD-ZUID

DE WERELD VAN Foei foei Mbwoko! De vork . moet in de linkerhand!

rA-

Is dit een grap of om te huilen? Wie kan (wil) ons helpen??? In de maand mei van dit jaar heeft het Provinciebestuur van Antwerpen, Departement Cultuur, Dienst Cultureel erfgoed, de inventarislijsten opgemaakt van het roerend erfgoed in onze parochiekerk. Zij stelden vast dat heel wat voorwerpen met een aanzienlijke kunsthistorische waarde, ontbreken. Aangezien ze tot het openbaar domein behoren en aldus onvervreemdbaar en onverjaarbaar zijn, blijven deze steeds eigendom van de kerkfabriek.

M 11 ''1/,. Het gaat om volgende objecten: 2 achttiende-eeuwse biechtstoelen -de communiebank -de preekstoel -een zeventiende-eeuwse kast met vier deurtjes -een achttiende-eeuwse credenstafel "/ t 1 -een negentiende-eeuws kruis op voet -een zeventiende-eeuws gebeeldhouwd kruisbeeld -vermoedelijk zestiende-eeuwse messingen of bronzen waterketel of kan -2 tinnen schotels uit de achttiende eeuw, waarvan 1 met bloemmotief -een zeventiende-eeuwse ciborie -2 zeventiende-eeuwse messingen kandelaars -6 achttiende-eeuwse altaarkandelaars -3 of meer houten altaarkandelaars -2 achttiende-eeuwse tafelkandelabers -

t

Van deze voorwerpen zijn er zeker die achterwege gebleven zijn met de diefstal. Het provinciebestuur schrijft: "de kerkfabriek heeft de verantwoordelijkheid alle mogelijke moeite te doen om deze voorwerpen terug te krijgen".

WORTEL - Bijgaand artikel vonden wij in T WORTELTJE, het driemaandelijks tijdschrift over het Wortelse dorps/even. In de loop van vele jaren blijkt er uit de kerk van Wortel een halve antiekwinkel te zijn verdwenen. En dan gaat het niet over klein igheden maar over twee hele biechtstoelen, een volledige connnuniebank tot en met de preekstoel. We nemen aan dat liet meubilair in andere kerken ook wel eens wisselt, maar dat dit kan gebeuren zonder dat de Kerk fabriek daar iets van merkt, althans nu niet meer weet waar het is gebleven, dat is meer dan kras! De Kerkfabriek. Velen vragen zich wel eens af waartoe zo 'mi instelling dient, waar zijn die mensen mee bezig? Blij••kbaar niet om een oogje in het zeil te houden om te zien of/ier meubilair, de kandelaars, de kelken en kruisbeelden nog op hun plaats staan , of zich af te vragen waar die voorwerpen, als ze verdwijnen, toch wel gebleven zijn. Daar moet dan iemand van het Provinciebestuuiç dienst cultureel erfgoed, voor naar Wortel komen om de mensen van de Kerkfabriek erop te wijzen dat er een en ander uit hun kerk verdwenen is. Als die dienst hen dan beleefd vraagt waar de kerkschatten zich nu bevinden, kan de Kerkfabriek daar alleen maar op antwoorden met een oproep voor de eerlijke vinder in t Worteltje te plaatsen. Allé dan dorpsgenoten, allemaal op zoek naar de verdwenen schatten.

17


vanuit het stadhuis... Gemeente gaat in beroep bij Raad van State Afval in de kijker

Bibliotheek

Het is weeral een tijdje geleden. Het gemeentebestuur van Hoogstraten liet de maand augustus vrolijk aan zich voorbijgaan en blies terug verzamelen op het einde van september. Maar dan moest de schade blijkbaar ingelopen worden. Meer dan zestig onderwerpen op de openbare zitting en nog eens 19 voor de geheime zitting. Het was geen sinecure om er de aandacht bij te houden maar wij hebben toch onthouden dat Hoogstraten volhoudt aan het grensoverschrijdende bedrijventerrein in Meer ondanks de kritische geluiden, dat het gemeentebestuur in beroep gaat bij de Raad van State en dat vanaf 2007 het huisvuil wordt opgehaald in containers. Wie wordt er beter van?

In beroep bij Raad van State

In april van dit jaar besliste de gemeenteraad om in te stappen in het zogenaamde Crobus Parks Project. Dit project wil grensoverschrijdende bedrijventerreinen ontwikkelen binnen Europa. Vooral het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en een aantal bedrijventerreinen aan de Nederlands-Belgische en Nederlands-Duitse grens zijn hierbij als partners betrokken. Voor Hoogstraten gaat het om de Transportzone te Meer en dit van Haseldonck aan de andere kant van de grens. Na de goedkeuring in april diende raadslid l-luybrechts klacht in bij de gouverneur omwille van het feit dat niet alle teksten in het Nederlands waren opgesteld. De gouverneur gaf gehoor aan de klacht en na toevoeging van de Nederlandse tekst moest gans het dossier terug aan de raad ter goedkeuring voorgelegd worden. De oppositie kant zich echter tegen dit project omdat zij van mening is dat Hoogstraten hier niet beter van wordt.

Zoals u zich wellicht nog herinnert, wees het gemeentebestuur de oude rijkswachtkazerne toe aan de nv Immo Noord. Vanuit de oppositie werd er klacht ingediend bij de gouverneur waarop deze de beslissing van de gemeenteraad schorste. Hierop maakte het gemeentebestuur de zaak aanhangig bij Minister Van Grembergen. Deze gaf echter het gemeentebestuur ongelijk en vernietigde de gemeenteraadsbeslissing en dus ook de verkoop aan Immo Noord. Immo Noord bleef echter niet hij de pakken zitten en diende klacht iii bij de Raad van State. Op haar beurt gaat nu ook het gemeentebestuur in beroep bij de Raad van State om de nietigverklaring van het ministeriële besluit te verkrijgen. Volgt u nog?

Pak de poen-show? Volgens oppositielid Verhuist verzwakt Hoogstraten haar positie ten overstaan van Haseldonck indien zij in dit project instapt. De firma die gans dit project promoot wil alleen maar voordeel halen uit de ruime Europese subsidiepot. Raadslid Huybrechts deelt volledig deze mening. Tevens zijn er volgens hem heel wat vragen die bij de voorstelling van het project gesteld zijn, onbeantwoord gebleven. Hij verwijt dan ook het college dat er heel wat informatie uit het dossier binnenskamers is gehouden. Ook raadslid Haseldonckx beklemtoont dat men geen project moet indienen om de subsidies op te strijken en heeft zo zijn bedenkingen bij de zin van gans dit project. Uiteindelijk keurt meerderheid tegen oppositie het aangepaste dossier goed. 18

Achttien van de 23 aanwezige raadsleden gaan hiermee akkoord, drie stemmen tegen en één raadslid onthoudt zich. Raadslid Desmedt plaatst zich voor alle zekerheid bij het publiek en neemt niet deel aan de stemming. Burgemeester Van Aperen verantwoordt deze beslissing door te stellen dat het misschien wel vier tot zeven jaar kan duren vooraleer deze zaak bij de Raad van State wordt uitgesproken. "De kans bestaat dat het bewuste gebouw in de loop van die jaren in waarde vermindert. Wij willen ons hiertegen indekken en op deze manier inbouwen dat die kosten later op de Vlaamse Gemeenschap zullen kunnen verhaald worden. Indien het Ministerie door de Raad van State in het ongelijk gesteld wordt en de koop toch kan doorgaan, willen wij niet opdraaien voor het verloren kapitaal. Dit besluit hebben wij genomen na uitgebreid advies van de jurist van lOK." Oppositielid Verhuist kan er echter niet bij dat het gemeentebestuur nog steeds niet geleerd is nadat men al twee keer met zijn hoofd tegen de muur is gelopen. Zijn groep zal echter als enige tegenstemmen.

Afgevoerde materialen te koop! De bibliotheek tracht actuele collecties le bieden aan haar klanten. Vandaar dat we niet enkel boeken en andere materialen verwerven via aankoop, maar ook verouderde, of versleten materialen afschrijven. Vorig jaar organiseerden ve voor het eerst een boekenverkoop van deze afgevoerde collecties. Er was een zeer goede opkomst van het publiek. De gemeente verkocht toen 3400 items. We organiseren opnieuw een verkoop op zaterdag 6 november van 10 uur tot 15 uur. Het zijn jeugdboeken. verhalen en veel informatieve hoeken. De atvoer van 2003 & 2004 wordt te koop aangeboden tegen 1 eLiro per stuk. De verkoop gaat door in zaal De Welgezinde van het administratief centrum van Hoo gstraten.

Landschapsfotografie Van 16 november tot en met 30 december loopt in de bibliotheek van Hoogstraten een tentoonstelling van Wouter Van Mol uit Antwerpen. Hij is student fotografie aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel. 1-lij toont zwart-wit foto's van de polders en het landschap rond de haven van Antwerpen. Dc tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Afval op de weegschaal Vanaf 2007 start in Hoogstraten de ophaling van restafval en GET in containers die gewogen worden, het zogenaamde DIFTAR-systeem. Dit voorstel komt van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (lOK) die vooral het afvalbeheer voor haar rekening neemt. Na een toelichting voor de leden van de gemeenteraad, ocmw-raad en de milieuraad moest er in de gemeenteraad van einde september een beslissing genomen worden voor de periode waarin DIFTAR zou kunnen ingevoerd worden. Het was duidelijk dat er binnen het college geen eensgezindheid hierover bestond. De stemming verliep daarom ook erg chaotisch. Het college stelde voor om te starten midden 2005 en operationeel te zijn tegen einde 2005. In andere gemeenten wordt er al vroeger gestart. De ervaring die hier wordt opgedaan kan op die manier erg bruikbaar zijn voor Hoogstraten. Uiteindelijk verwerpt de meerderheid haar eigen voorstel (starten in 2005)


GEMEENTERAAD meerderheid tegen oppositie en stemt er daarna mee in om pas te starten in fase 4 van het project. Dit zal zijn in 2007. Uit de motivering van schepen Sprangers onthouden we vooral dat de lOK streeft naar een uniforme regeling voor de ophaling van huisvuil. Het feit dat 10K hiervoor een subsidie krijgt van de Vlaamse Gemeenschap van 12.5 miljoen euro weegt door om een snelle beslissing te nemen. Verscheidene raadsleden zoals Haseldonckx, Huybrechts en Snoeys hebben nogal wat kritiek op dit project en stellen zich vragen bij het kostenplaatje. Voor de GFT-ophaling betaalt de gemeente jaarlijks 55 euro vaste kosten per ophaalpunt aan lOK. De verwerkingskosten van dit GFT zal voor 1-toogstraten in 2005 216.774 euro bedragen, maar dit bedrag wordt volgens de schepen niet aan de burger doorverrekend. Concrete prijsbepaling volgt wellicht later, samen met de nu nog ontbrekende informatie.

Affichezuilen in het straatbeeld

Gratis bladeren naar containerpark Vorig jaar kwamen er op de milieudienst nogal wat klachten binnen van mensen die last hadden van massa's herfstbladeren van bomen in de straat. Wanneer men deze naar het containerpark voerde werd dit beschouwd als fijn tuinafval en diende er voor betaald te worden voor hoeveelheden boven de 400kg per jaar. Een bladkorf op proef bleek al vlug te klein te zijn om machinaal te kunnen reinigen. Daarom beslist het schepencollege nu om tussen 25 oktober en 1 decembergratis herfstbladeren te laten aanvoeren op het containerpark. Raadslid Verlinden vindt dit evenwel geen goed systeem "Hierdoor ontmoedigt ge mensen. Maak het allemaal wat eenvoudiger. Niet iedereen kan bladeren aanvoeren op het containerpark

Hakselen snoeihout De gemeente moet een nieuw contract aangaan voor het hakselen van snoeihout en tuinafval op het containerpark. Hier worden drie facties gehakseld, namelijk zuiver snoeihout, boonistronken en tuinafval. In 2003 werd er 3987 m 3 tuinafval verwerkt op het containerpark De totale prijs hiervoor was 14.353,20 euro. Raadslid Baets stelt voor dat men ter plaatse in de wijken zou gaan hakselen waarna de mensen het daar kunnen ophalen om te verbruiken in de tuin. Het college gaat er mee akkoord om dit eens verder te onderzoeken.

Nieuwe sporthal in gebruik Volleybalclub Gelvoc promoveerde vorig seizoen naar een hogere reeks in de competitie en heeft hierdoor andere behoeftes aan sportinfrastructuur. Zij huren nu de sporthal van het Klein Seminarie in het weekend en willen daar ook op weekdagen trainingen organiseren. Dit laatste gebeurde tot op heden in de sporthal van het Spijker. Het stadsbestuur huurt deze zaal gedurende 30 uren en stelt deze ter beschïkking van verenigingen. Dit betekent dat er momenteel minder behoefte is aan uren in de sporthal van het Spijker maar wel meer in deze van het Seminarie. Het gemeentebestuur heeft nu de huurovereenkomst met het Spijker aangepast naar 25 in plaats van 30 uren. Er wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan met het Seminarie voor 5 uren. Voor de huur van de sporthal van het Seminarie wordt er het volgende bedrag gevraagd: de volledige zaal kost 25 euro per uur, een sportvereniging betaalt 12,50 euro en een jeugdsportvereniging 5 euro per uur. Voor 1/3 van de zaal bedragen de huurprijzen respectievelijk 13,5 euro, 6,70 euro en 2,70 euro per uur.

VAN HEMELEN

BVBA

GEZOCHT

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

J --

VAN HEMELEN

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten -

TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

GROOT-HO0(.STRATËN - De verenigingen i'jn tcrcuhi blij mci Jc al fichezuilen die het stadsbestuur liet plaatsen. In Hoogstraten staat er één bij het verkeerslicht aan het Seminarie en één achter de grote kerk. Daarnaast staat er telkens één in het centrum van elke deelgemeente. De zuilen zijn rond met bovenaan een afdekplaat en daarop een sierbol. Daardoor vormt hun silhouet de letter 'i' van informatie. Met de affichezuilen wil de stad aan verenigingen en organisaties de kans bieden hun activiteiten aan een breed publiek kenbaar te maken. Men hoopt er ook het wildplakken mee tegen te gaan. Het gebruik van de affichezuilen werd door de gemeente in een handig reglement vastgelegd. Daarin lezen we onder meer iets over het toegelaten formaat en aantal affiches per activiteit, over het verplichte gebruik van behanglijm om ze op te hangen en over het verbod op teksten die de goede zeden of de openbare orde zouden kunnen aantasten. De lokale politie zal toezien op de naleving van de regels. Overtreders worden daarbij beboet! Nu alleen nog hopen dat de 'plakkers' zich voldoende sportief willen opstellen. Bijvoorbeeld door geen affiches te overplakken van activiteiten die nog niet gepasseerd zijn. En door de affiches ook netjes op te hangen. Want sommige van de plakpalen zijn al na enkele weken tot smospalen verworden!

Kennelhulp te Castelré Wij zijn op zoek naar een sportieve en vooral accuraat persoon die onze jachthonden mede kan komen verzorgen (exercise, voederen, kennel kuisen, etc.). Dienen goed met meerdere honden om te kunnen gaan en bereid zich hierin, in-te-werken, enkele ochtenden in de week. Indien gewenst kan men ingeschakeld worden bij de begeleiding van de meute. Inlichtingen: 00 31 13 503 9756.

117

LE


HISTORIE

De vergeten oud-strijders van de 38s1e breedtegraad in Korea Het dooit (misschien) een klein beetje tussen Noord- en Zuid-Korea, maar ruim een halve eeuw nadat de Koreaanse Oorlog uitmondde in een wapenstilstand, staan nog steeds twee grote legers tegenover elkaar langs de militaire demarcatielijn, een 238 kilometer lange barrière parallel aan de 38 breedtegraad. Bijna 50 jaar geleden verlieten de meeste Belgische vrijwilligers Korea en kwamen terug naar huis. Wie waren deze vrijwilligers? Waarom vertrokken zij naar deze oorlog? Waar wonen ze nu? Wat waren hun ervaringen? Veel vragen maar weinig antwoorden. Na de nederlaag van Japan (Tweede Wereldoorlog) in 1945, werd Korea bevrijd na veertig jaar bezetting door de Japanners. De wereld was na de conferentie van Yalta verdeeld in twee tegenovergestelde invloedssferen. De USSR bezette het noorden van het land en de USA het zuiden. Het 'ijzeren gordijn' viel tussen de twee delen van het land langs een scheidingslijn die ongeveer de 38` breedtegraad volgde.

uitsluitend samengesteld uit vrijwilligers, naar Korea te zenden. In het begin van de jaren vijftig kampte België met een grote werkloosheid. De wederopbouw van het land - na de Tweede Wereldoorlog - was nagenoeg voltooid en veel jonge mannen zaten zich thuis, zonder werk, te vervelen. Nauwelijks was de oproep voor Korea-vrijwilligers bekend

wi dc .St iicIdckcuii, 11)01)1 liet A'ooiilciiii'ias, T)10T een 1)101) 11/1le)lTjc Ie) Iwiiiuieri,ig aan het vertrek van de Kamina naar Korea op 18 december 1950. Meer dan een halve eeuw later wordt op deze plaat.s dit feit nog steeds herdacht, Op 25juni 1950 trekken Noord-Koreaanse strijdkrachten de 38" breedtegraad over. De UNO - Veiligheidsraad beveelt het staakt het vuren' en eist de terugtrekking van de troepen. NoordKorea weigert en president Truman (USA) beslist de onmiddellijke tussenkomst van de Amerikaanse lucht- en zeemacht. De Koreaanse oorlog is begonnen.

België Van bij het begin keurt de Veiligheidsraad het optreden van de Verenigde Staten goed en vraagt aan de leden (Staten) van de Verenigde Naties om ook strijdkrachten ter beschikking te stellen. Zo komt het dat in Korea naast de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen ook legerkorpsen werden ingezet uit Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Griekenland, Turkije, Ethiopië, Siam, Australië, de Filippijnen én België. Onze Eerste Minister Pholien kondigde in een radioboodschap aan dat de Ministerraad had besloten (25 augustus) om een expeditiekorps, 20

geworden (18 september) of talrijke aanvragen stroomden toe op het Ministerie van Landsverdediging. Begin oktober 1950 werden al deze mannen verzameld te Leopoldsburg voor een opleiding. Op 11november 1950—herdenkingvandeWapenstilstand - zag men in Brussel voor het eerst het volledige vrijwilligersbataljon met de 'bruine mutsen' defileren. Enkele weken later. de 18 11 december, vertrekken 'onze Koreanen' met de Kongoboot 'Kamina' naar het Verre Oosten waar ze op 31 januari 1951 in Poesan (Zuid-Korea) aankwamen. De volgende maanden en jaren zullen er nog meer vrijwilligers vertrekken vanuit Melsbroek en Rotterdam. In het najaar van 1951 komen de eerste vrijwilligers terug naar België: anderen vertrekken.

Wapenstilstand De wapenstilstand tussen Noord en Zuid-Korea wordt getekend in Panmunjon op 27 juli 1953. Het is weer stil in Korea maar het land is ver-

woest. Bijna twee miljoen mensen hebben in deze oorlog de dood gevonden. Ook na de wapenstilstand vertrekken er nog Belgische vrijwilligers in 1953 en 1954 naar Korea om in het bezettingsleger te dienen. In totaal namen 3587 Belgen deel aan de strijd: 106 onder hen sneuvelden en een 350-tal werden met verwondingen gerepatrieerd. De januari 1955 werd het Belgische bataljon in Korea verminderd tot 200 militairen en op 15juni 1955 verlaten de laatste Belgische soldaten dit land. De wapenstilstandsakkoorden voorzagen een politieke conferentie waar over een hereniging van het land zou worden beslist. Deze conferentie vond plaats in 1954 te Genève, maar leverde geen resultaat op. De 38 breedtegraad bleef als demarcatielijn bestaan. Er is nog steeds geen vrede.

Waar zijn ze gebleven? Wie kent onze Korea-vrijwilligers? Haast uit elke gemeente in Vlaanderen vertrokken er enkele vrijwilligers. Wie waren het? Leven zij nog? Waar wonen ze? Wat waren hun ervaringen? Bijna niemand kan ons iets vertellen. Soms krijg je een (vermoedelijke) naam maar ook niet meer. Ze krijgen ook veel minder aandacht dan vroeger de oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog (1914-' 18) en nu de oud-strijders van de Tweede Wereldoorlog (1 940-'45). Wij zoekende mannen van de Koreaanse oorlog (1 950-'53) die als vrijwilliger vertrokken uit Hoogstraten, Meer, Meerle, Meersel-Dreef. Minderhout of Wortel. Laat eens iets van je horen. Ook familieleden, vrienden, buren, kennissen. ... kunnen ons een seintje geven. Wij willen hen leren kennen! Er bestaat wel een nationale vereniging van Korea-vrijwilligers, namelijk de Koninklijke Verbroedering van het Vrijwilligerskorps voor Korea vzw (KVVKK). Deze vereniging heeft een tweetalig driemaandelijks tijdschrift 'De stille morgen'. Maar zeker niet alle oud-strijders zijn ook lid van deze vereniging. Een aantal vrijwilligers is ondertussen al overleden en de anderen zijn meestal 'zeventigers'. De KVVKK kent ook provinciale afdelingen. De AfdelingAntwerpen (KVVKK 1950-1955) heeft een driemaandelijks tijdschrift, de 38e Parallel". Fr. Huber (Deurne) is de voorzitter van het bestuur van de provincie Antwerpen en A. Van Damme (Patrjsstraat 17, 2170 Merksem) is ondervoorzitter en secretaris. Elke tweede donderdag van de maand (uitgezonderd injuli en augustus) is er om 14 uur een bestuursvergadering bij Korea-veteraan Jacques Broos, café 'In Malle', Antwerpsesteenweg 15, Oostrnalle (tel. 03 312 32 12). Leden ofkandidaat-leden die inlichtingen wensen, kunnen hier altijd terecht. Elk jaar worden de overleden strijdmakkers plechtig herdacht. Dit jaar op zaterdag 6 november met een H. Mis om 11.30 uur en daarna om 12.15 uur de bloemenhulde aan het Koreamonument in het plantsoen naast de kerk te Oostmallc. (js)


ERFGOED HOOGSTRATEN Een gedenksteen ter ere van de laatste begijn Op de begraafplaats van Hoogstraten staat, tussen een reeks witte kruisles die herinneren aan de overleden zusters Ursulinen, een versleten houten kruis. De naam van de overledene is alleen leesbaar als je weet dat zuster Johanna van den Wij ngaard er begraven ligt. Erfgoed Hoogstraten plaatst er op zaterdag 30 oktober om 11.00 uur een gedenkplaat ter ere van de laatste begijn die op het Hoogstraatse hof verbleef. We kennen de namen van 1 270 begijnen die in Hoogstraten verbleven. Omdat alleen de graven in de kerk en enkele grafstenen buiten bewaard gebleven zijn, weten we maar van enkele begijnen waar ze begraven zijn. Het zijn de graven van de meest begoede begijnen die voldoende geld hadden en zich een graf in de kerk konden permitteren.

Maar begraven in de kerk was niet hygiënisch en werd vanaf 1784 verboden door een keizerlijk decreet dat Jozef II uitvaardigde. Daarna werden de begijnen in de nabijheid van de begijnhofkerk en later bij de grote kerk begraven én overgraven. Het graf van zuster Johanna van den Wijngaard, de laatste begijn van Hoogstra-

1

ten. vormt hierop een uitzondering. Johanna van

/iisler

Eifgoed Hoogsiraten nani het initiatief en kan rekenen op de steun van defirina Halschooi: die de gedenksteen maakte. V1.n.r. voorzitter Patrick Me/is en secretaris Piet Van Deun van Eifgoed Hoogstraten en Jan Huet van Ha/schoor.

Hoogstraten tussen vrede en oorlog. Kortelings in de boekhandel

I ,AF HERIJGERS Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 Fax 03/314 80 65 -

./ohaiina 1/il/i i/eii 1'ij,igaard

den Wij ngaard werd op 23juni 1894 in het Nederlandse Princenhage geboren. Ze was een telg van een godvruchtige familie met zes kinderen, vier meisjes en twee jongens. Terwijl de jongens huwden, gingen twee meisjes in het klooster, bleef er één ongehuwd en werd Johanna begijn. Het was een late roeping, want Johanna was al veertig jaar oud toen ze op 1 mei 1934 geprolèst werd. Twee jaar later werd ze tot kosteres benoemd, een functie die ze tot haar laatste dag op het hof vervulde. Zuster Van den Wijngaard hield van het goede leven en dat was haar aan te zien, want ze was erg rond. Misschien was dat de reden dat ze hartklachten had. Hoe dan ook, in augustus 1972 werd ze na een val opgenomen in het rusthuis te Hoogstraten, waar ze op 10 december van het zelfde jaar overleed. De grafsteen die Erfgoed Hoogstraten in samenwerking met het stadsbestuur aanbrengt, wil een herinnering zijn aan alle begijnen die in Hoogstraten begraven werden. (fh)

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

-

5-30 kg of meer afslanken? Met persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat! Bel Liane op 0474/53.68.03

*» ~OLW 21


z-

4

-

:

4

t7

-, -

III

'

1

1

1

!?

'• ---


o r s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS

BENEBIB voorgesteld

Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98. tel. 03 314 57 24, e-mail horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, e-mail marcel.adi-iaenseii@skynct.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 8854, e-mail jan.fret@pandora.be

1

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, e-mail toon.verleye@pandora.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25 tel. 03 314 49 03, e-mail franssnijders@tiscalinet.be

Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, tel. 03 31467 09, e-mail dhmwortel@hotmail.com FOTO's: Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Cleinensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, e-mail renelaurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25. Minderhout. tel. + fax 03 314 49 03, e-mail franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten. tel. 03 31451 03. e-mail Einilia.Horsten @ planctinternet.he SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel, & fax: 03 314 55 04, e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

.Sc/icpcii Lui ;l/)ci'cli

(1i

(Ii'

i'I'oi(iY

iiie iii! 1OÇ'() BL\'L/'lI3

()iiIii!(//1

Op vrijdag 15 oktober werd het samenwerkingsproject van zes bibliotheken van België en Nederland aan het publiek voorgesteld.Maar dat publiek liet het afweten. Slechts een handvol belangstellenden genoten van het optreden van Lenny en de Wespen. Deze groep uit het Leuvense bracht zowat het beste wat we de afgelopen tien jaar op Nederlandstalig (kleinkunst) gebied te horen kregen. Voor en na hun optreden moesten drie politici antwoorden op een reeks luchtige en vrijblijvende vragen. Bestendig afgevaardigde Ludo Helsen, de l-Ioogstraatse schepen Van Aperen en zijn collega Tilburgs van Baarle-Nassau zorgden voor een zorgeloze vrijdagavond. Maar, wat een BIB-happening moest worden werd het niet en daar moeten de organisatoren lessen uit trekken.

Met de beiaardier naar Lier HOOGSTRATEN/LIER - Op 25 september trok een delegatie van de Hoogstraatse Beiaardvrienden naar Lier om er de feestelijkheden rond "50 jaar Vlaamse Beiaardvereniging' mee te maken. Na de officiële ontvangst op het stadhuis door burgemeester Marleen Vanderpoorten, volgde een geleid bezoek aan de toren van de St.-Gumaruskerk en aan haar pas gerestaureerde beiaard. Dit prachtige instrument werd die namiddag trouwens officieel ingespeeld door het kruim van de Vlaamse beiaardiers. Naast Geert D'Hollander, Eddy Mariën en enkele anderen, speelde ook de Hoogstraatse beiaardier Luc Dockx enkele nummers. Zowel door zijn muzikale kwaliteiten als door zijn enthousiaste speelwijze kon Luc er al snel op de sympathie van de aanwezige beiaardkenners rekenen. Na het inspelen volgde nog een uitgebreid feestmaal en een indrukwekkend concert voor beiaard, kopers, piano én orgel, waarbij de heiaardbespeling op een groot videoscherm in de kerk bekeken kon worden. Na afloop keerde de Beiaardvrienden tevreden naar Hoogstraten terug ... Want zoals het klokje thuis luidt, luidt het nergens! (variant op een oud Nederlands spreekwoord.)

De Hoogstrwitse stadsbeiaardier was één van beiaardiers die de gerestaureerde beiaard van Lier mee mocht inspelen.


HOOGSTRA TEN

Het leven zoals het is

Tinello, een amateur-theater HOOGSTRATEN - De titel klinkt u zeker niet vreemd in de oren. Wilt u zo'n amateur-theater eens leren kennen? Bent u benieuwd hoe het er achter de schermen aan toe gaat? Wilt u zich eens verkneukelen aan hun pogingen om eindelijk eens een echt stuk te spelen? Kom, kijk en amuseer u! De lach zal de zaal niet uit zijn (en de drank ook niet!). Op 18, 19, 20, 25.26 en 27november en op 2 en 4 december, telkens om 20.15 uur. En telkens in hun vertrouwde stek, in hun gezellig theatertje "zaal St.-Cecilia", in de Gelmelstraat. Wie speelt daar voor u? Mieke Vervloet, Paul Driesen, Hilde Van Titelboom, Ludo Wens, Sonja Magnus, Rita Bartholomeeusen, May Verbunt, Cis Verboven, Erik Sterck én Walter Smits. Reserveren is een must, op tel. 03/314.34.36 (tussen 17 en 21 uur). Niet te missen!

Boekendag

Dropping HOOGS1RATEN - Vrijdag 19 november nodigt de Landelijke Gilde Hoogstraten iedereen uit voor een wandeling in de manesehijn of in de volledige duisternis en doorheen donkere bossen. Een dropping is vermoedelijk wel bij iedereen bekend. De deelnemers worden om 19.30 uur verwacht in café 't Schuttershof (vlakbij de kerk) in Zondereigen. Laat vooraf wel een seintje naar Willy Bens. tel. 03 314 42 27.

Geslaagd Elisabethconcert HOOGSTRATEN - Van ssijlen Zuster Elisabeth van het Spijker is het algemeen geweten dat zij cultuur hoog in het vaandel droeg. Om haar daarvoor te danken organiseerde het Internaat van het Spijker op 22 september opnieuw een mooi Elisabethconcert. Daarvoor had men beroep gedaan op Heli Jacobson, een talentvolle pianiste uit Estland. Een jonge vrouw, die het ver heeft gebracht en op een persoonlijke wijze een bijdrage levert aan de schoonheid binnen de maatschappij. Een motto dat Zuster Liesbeth ook altijd aan haar Spijkerkoppen wilde aanleren. Dat was misschien de reden dat ze haar lesgevers destijds stimuleerde om de leerlingen zoveel mogelijk in contact te brengen met kunst in de ruimste zin van het woord. Dat was misschien ook één van de redenen dat zij ooit mee aan de wieg stond van Kunstkring Spijker, die meer dan tien jaar geleden reeds tal van bekende artiesten naar Hoogstraten haalde. En die vorig jaar nog een mooie tentoonstelling van enkele oud-leerlingen organiseerde. 24

HOOGSTRA TEN - Ter gelegenheid van de opendeurdag hield het Dai'idsjonds zijn jaarlijkse 'boekendag', waaraan ook een tombola verbonden ri'as. Voorzitter RafPeeters verzamelde alle bestelformulieren clie tijdig binnen geleverd werden en een onschuldige kinderhand mocht hieruit twee winnaars trekken. Het lot viel op Mia Michielsen en José Fransen die elk een boekenbon ontvingen ter waarde van 25 euro.

Zaklampentocht HOOGSTRATEN - De KWB organiseert op vrijdag 19 november voor alle kinderen, hun ouders en grootouders een zaklampentocht: een avondzoektocht met zaklampen en ... pannenkoekenfeest. Deelnemers kunnen inschrijven tussen 18 uur en 19 uur in zaal Pax (Dr. H. Versmissenstraat); deelnameprijs is 2.5 euro per kind (de volwassenen mogen gratis mee). Alle

kinderen moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon. De kinderen krijgen een chocolademelk en pannenkoek gratis én tevens krijgt elk van hen nog een prijs mee naar huis. Ook mensen die geen lid zijn van de KWB zijn van harte welkom. Breng ze dus maar mee: familieleden, buren, vrienden en kennissen!


HOOGSTRATEN

3 voor 11 steunt Conacami GROOT-HOOGSTRATEN - De 11.11.11-actie Hoogstraten focust dit jaar op CONACAMI en LABOR in Peru. In Peru leeft meer dan 50 % van de bevolking onder de armoedegrens. De boeren op het platteland zijn er enkel eigenaar van de bovengrond, de overheid van de ondergrond. Gronden die vaak in concessie worden gegeven voor de mijnbouw, zonder dat men de hoeren daarbij raadpleegt. De mijnbouw zorgt in Peru voor sterke vervuiling van de waterlopen en van het grondwater. Daarenboven monopoliseren de mijnen in verschillende regio's zelfs de grondwaterreserves, waardoor dat water niet meer door de hoerengemeenschappen gebruikt kan worden voor het dagelijkse verbruik of voor de Irrigatie van hun gronden. En mede daardoor heeft gemiddeld slechts 75 % van de Peruvianen toegang tot zuiver water. In de stad is dat nog 87 %. tegenover 50 % op het platteland. De organisatie Conacami wil zich tegen deze wantoestanden verzetten. Daarbij krijgt ze steun van verschillende andere organisaties. waaronder 1 1.1 1.1 1 Belnid. Ook voInen . oiir ii is liet in dcie kwetieS voor 12. 3 voor his een sanienwerkingsverhitnd lusnen de doejeugdhuiien uit de

Wereidwinkel wordt kerstwinkel Vanaf woensdag 17 november kun je in de Wereldwinkel (Gelmelstraat - Hoogstraten) terecht voor al je kerst- en nieuwjaarsinkopen: kalenders, agenda's. kerst- en nieuwjaarskaarten. lekkernijen zoals koekjes, nooijes, bonbons en vooral de heerlijke wijn. Grote en kleine cadeaus, gemaakt door mensen uit de derde wereld. Solidariteitsproducten van Amnesty International, 11. 11.11. Unicef, Artsen zonder Grenzen en Greenpeace. Dit jaar is er geen geschenkenheurs in zaal Pax, maar het aanbod in de winkel is bijna even groot en ,je kunt er rustig je keuze maken tijdens de openingsuren: van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Ook open op zondag 19 december!

fusiegemeente: De Mussenakker uit Meer, Het Slot uit Wortel en de Cahier De Brouillon uit l-Ioogstraten. Samen brengen zij geld in het laatje voor 11.11.11 door middel van allerlei gezellige, sportieve of gewoonweg plezante activiteiten. Het startschot werd al gegeven op 10 oktober, met een voetbaltornooi tussen de drie jeugdhuizen. Voor 24 oktober had de Cahier een motomt ten voordele van 11.11.11 uitgestippeld. Op 30 oktober kookt De Mussenakker heerlijke spaghetti in het Boerenzaaltje van Meer, waarna wie dansen wil nog kan afzakken naar het plaatselijke jeugdhuis voor de 'Mussenakker 80's Hits Night' (Info bij Wim D., 0472/40.71.72). Diezelfde avond kunt u natuurlijk ook naar de Cahier in Hoogstraten togen, waar dan een tentoonstelling en een verkoop georganiseerd wordt van werk van allerhande lokale kunstenaars (info@cahier.be ). EĂŠn dag later moet u vanaf 13 uur in Wortel zijn, waar Het Slot een heuse heksenwandeltocht voor groot en klein organiseert (info bij Sam. 0473/89.33.18). Na de tocht start in Het Slot een gezellige feestavond rond het thema Halloween. Zaterdag 6 november vindt de slotavond plaats. De Hoogstraatse Cahier wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot themarestaurant 'Comme Chez Bonne Maman'. Daarna houden alledrie de jeugdhuizen hun themafuiven. voorafgegaan door de inmiddels beruchte curiosaveilingen: om 21.30 u. in De Mussenakker en om 22.30 u. in Het Slot en de Cahier. Wees erbij en laat u maar eens goed gaan.

Verbroedering muziekverenigingen 3 voor 11 HOOGSTRATEN - Zaterdag 6 november is het weer 3 voor 11. Naar jaarlijkse gewoonte kan er dan overheerlijk en exotisch gegeten worden in ons restaurant Comme Chez Bonne Maman. Er kan enkel in de vooravond een uitgebreide maaltijd genuttigd worden. De opbrengst gaat dit jaar naar Peru. Bereid je dus maar voor op Zuid-Amerikaans lekkers.

HOOGSTRATEN— Zaterdag 16 oktober organiseerde de Brassband i'an Wortel een groet verbroederingsf'est in cle jesrzaal van het Klein Seminarie, waarbij op een gegeven moment maar liefst 192 muzikanten op het podium zaten. Samen met enkele andere muziekverenigingen wist de Brassband er een aangename muziekavond van te maken.

Het is enkel mogelijk om een ganse menu te nemen voor de prijs van 15 euro (kindermenu 7 euro). De betaling gebeurt op de dag zelf. Je kunt kiezen om te eten om 17.30 uur of om 19 uur. Om alles vlot te laten verlopen, verwachten we wel dat je op tijd aanwezig bent. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is het verplicht om op voorhand in te schrijven (tot 2 november). Vol is vol! Info: tel. 03 314 32 64. 25


HOOGSTRATEN

Will Schröer en May Aerts stiekem getrouwd

Noorman verovert Wortelse schone HOOGSTRATEN/ARUBA - Wat een ambiance, dat weekend in De Gelmel. Het personeel samenzweerderig konkelfoezend achter de toog. Klanten die briefjes schrijven met felicitaties voor May en Will Eén van hen die flyers en affiches plaatst met 'May en Will, fust inarried, Aruba, 1 oktober 2004'... Pardon? Married? Dat May en Will elkaar graag zien, staat voor elke Gelmelganger buiten kijf. Maar om dat nu meteen in een heuse bruiloft vast te leggen? Dat moet een vergissing zijn! Toch is het zo ... Zonder dat iemand ervan wist, trokken ze met z'n tweetjes naar Aruba om er elkaar - al even stiekem - het jawoord te geven. May en Will houden nu eenmaal niet zo van ceremonie protocollaire. Daarenboven blijft trouwen in wezen iets heel persoonlijks, iets dat je met twee doet. En dat besloten ze nu eens heel letterlijk te doen! Dat ze hun plan zo lang hebben kunnen verzwijgen, is eigenlijk wel grappig. Want met May (de eerlijkheid zelve) en Will (ook, maar bij een '011ander' heet dat een grote mond), weet je doorgaans toch waar je aan toe bent. En dat dacht ik dus ook toen ik May vroeg waarheen ze op reis

gingen "Twee weken naar Las Palmas, een bezoek brengen aan de vader van Will, die daar woont. Normaal gingen we voor een week, maar we hadden ons m'emgist met de terugvlucht. En nu zijn het er dus twee ... Dan kunnen we eens goed uit rusten ... Voor de rest hebben we er eigenlijk imlet veel gepland." Dus wel! Maar helembbl geheim houden, dat lukt dus niet. Want wat doe je als je gelukkig bent? Juist, dan schreeuw je het van de daken. En omdat je in Oranjestad eigenlijk best wel niemand kent, stuur je toch maar een dubbelzinnig Sms'je of twee naar het continent. De geadresseerde vraagt zich semi luidop af of het waar zou zijn dat ... en de roddel is vertrokken. En naarmate de roddel naar waarheid evolueert, neemt het overleg tussen de thuisblijvers toe. Want je kunt wel stiekem gaan trouwen, stiekem thuiskomen zal er niet bijLijn! Welhaast onmiddellijk gaat het thuisfront aan het brainstormen om het kersverse paar een thuiskomst van jewelste te hetor-

ALs m'ermtellannniç werd i'a/1,s mle Ge/mei

III

1 :..

Will en May mnet hun getuigen, Antonia Ridclerstraat (links) en Enrika Martinus (rechts). Betto Christiaens - ambtenaar van de Burgerlijke Stand - maakte de 'staatriefoto'. Op dat moment was nog niemand anders op de hoogte! gen. Bijgestaan door Rik en Meel Goos en aangevoerd door oppertapper Mathias Francken, verricht het Gelmelpersoneel reuzenwerk: 700 ballonnen opblazen, meterslange linten spannen, spandoeken maken om aan de bruggen over de snelweg (!) te hangen, honderden bekers met water op de trap plaatsen en nog zoveel meer ... Het resultaat werd even mooi als indrukwekkend en toont hoezeer men May en Will op handen draaet!

t-loo çstIaat ve kleuren oiider,'cdomiipeld.

Sporten en grabbelen in de herfstvakantie HOOGSTRATEN - Voor de herktvakantie hebben de sport- en de jeugddienst weer enkele toffe sportdagen en grabbelpasactiviteiten gepland. Dinsdag 2 november kunnen kinderen die geboren zijn van '96 tot en met '99 deelnemen aan een Kinderkunstenpaleis. Met kaasdoosjes, we-rolletjes, verf en penselen knutselen ze hun eigen museum in elkaar. "Weet je wat ikdoe

als ik inc verveel? Ik neem een laken en verf het 26

iecl.' Een blriu iie Inet cmi een rede büm md... kun stenaarzijn isplezant!" Voor skaters en skeelers geboren van '88 tot en met '93 is er woensdag 3 november vrij skaten en skeeleren in het coole SkateparkArea5l in Eindhoven. Ben je tussen 10 en 18 jaar, dan kan je donderdag 4 november misschien nog mee naar het Sportkriebelfestival in De Nekier in Mechelen. Je kan er kiezen uit tientallen sporten. waaronder baseball, rope-

skipping. schermen, atletiek oistruisi'ogelsihieten! Voor kinderen geboren van '94 tot en met '97 is er op diezelfde 4 1 november een dagje 'clownerie' gepland. Vanuit alledaagse verhaaltjes en gebeurtenissen lezen de aanwezige koters hoe ze (nog meer) de clown kunnen uithangen. Meer info over deze activiteiten? Contacteer als de bliksem de Stedelijke Sportdienst! (03/340.19.51 of spoa@hoogstraten.be


HOOGSTRATEN

Marckriver N.O. Jazzclub presenteert:

Karakteristieke winkelpui gesloopt

Second Line New Orleans Jazzband (Nl.) HOOGSTRATEN - Andermaal heeft de Hoogstraatse Marckriver New Orleans Jazzclub dus een indrukwekkende band kunnen strikken voor haar maandelijkse jazzeoncerten. De naam 'Second Line" verwijst naar de enthousiaste, half dansende. half lopende volgers van marcherende en spelende Brassbands in het oude New Orleans. Deze "volgers" maakten in de ogen van dc omstanders deel uit van het jazzgebeuren. Dat is ook wat de Second Line N.O. Jazzband er over denkt. 1-let publiek is er niet alleen om te luisteren, maar ook om zelf deel te nemen en deel te hebben aan het totale gebeuren. Meegenomen door het ritme en de aanstekelijke melodieën, volgen zij als enthousiaste "Second Liners" de band. Hoewel de bandleden blank zijn, ademt de muziek van de Second Line N.O. Jaizband de emoties van de donkere Amerikaan, die ons het fenomeen "JAZZ" geschonken heeft. Uitgangspunt van de muzikanten is de hedendaagse New Orleans Jazz, zoals die gespeeld werd en wordt door de Preservation Hall musici. Deze stijl kenmerkt zich dooreen grote diepgang, eenvoudig van thema, warm van klank en altijd recht uit het hart. De bandleden van de Second Line, zijn iorgvuldig geselecteerd naar muzikale kwaliteit en stijlopvatting. Het zijn muzikanten die elkaar woordloos begrijpen en dit is zeldzaam en uniek. De band speelt zonder trompet, maar het geheel wordt wel gecompleteerd door zangeres Linda van Helden. De Second Line is jarenlang het orkest geweest van wijlen Tom Bade. Bassist Gijs Van Helden heeft reuzenwerk verricht door het orkest door deze moeilijke periode te loodsen en het geheel een nieuwe kleur te geven, zonder afbraak te doen aan de ideeën van de stichter. De bezetting: Emile Van Pelt (piano, vocals), Jan Trip (trombone), Ronald Wildering (klarinet, alten tenorsax), Wouter Nouwens (banjo), Sebastiaari Kapitein (slagwerk), Gijs Van Helden (bas, leider) en Linda Van Helden (zang). Deze unieke jazzmeeting wordt opnieuw georganiseerd door de Marckriver New Orleans Jazzclub uit Hoogstraten. 1-let concert vindt er plaats op maandag 8 november en gaat van start om 20 uur. Plaats van afspraak is de charmante muziekzaal "St.-Cecilia" in de Gelmelstraat (naast nr. 6). Be there!

ÇD

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRIJYTER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT

-

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315,88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be

184

HOOGSTRATEN - Begin oktober verdween opnieuw een mooie gevel uit ons straatbeeld. Vrijheid46 is niet meeren dat is spijtig! Het kleine winkelhuisje was één van de laatste getuigen van hoe de buurt tussen de Statie en de huidige Tinnenpotstrit er tot over twintig dertig jaar uitzag. Een huurt met hoofdzakelijk laagboLiw, behalve voor wie zich iets 'hogers' kon permitteren, zoals de dokter, de sigarenmaker en dc p)ttenba''er. Tussen de woonhuizen af en toe een café, af en toe een winkeltje. Cafés zijn er al lang niet meer. En nu heeft dus ook de lr'atste winkel plaats geruimd. Wat er komt is vast ook iets hoger. Iets anders. Maar of het ander ook beter is? Dat moet ik eerst nog zien.

/ ie

Datje in een st'assend stadje als het onze liiet alles kunt besturen, spreekt s'oor zich. Maar soms lijkt het alsot onze bouwpromotoren er altijd de mooiste plekjes uitkiezen!

Zo zag het Potei,idc geiioenid itaar de s,'oegere potieitlakkerij, naar nu Vandc rsiiii.vscii is - er een kleine eeuw geleden uit. Veel kleine arbeidecshuisjes, iiiel at'en toe een dorpse winkel of een t'olk.s' café.

De grens tussen taalbeleid BAARLE - 0p dinsdag 9november organiseren de unit Tessenderlandt van de Scholengemeenschap Breda en het VTI Spijker van Hoogstraten een symposium over taalbeleid in Vlaanderen en Nederland onder het motto 'De grens tussen taalbeleid'. Dat symposium zal plaatsvinden in de locatie De La Salle. Sportiaan t. Baarle-Nassau (tel. 00 31 13 507 9495). Een plaats waar bijna iedere steen een grenssteen is en waar niettemin de grens geen barrière is. De unit Tessenderlandt is reeds tien jaar actief bezig met taalheleid. Dit heeft op een aantal manieren invloed gehad op de praktische manier van onderwijs geven. Genoeg invloed om daar nu mee naar buiten te treden. Inmiddels bleek dat er op relatief korte afstand, maar wel aan de andere kant van de grens, ook zo het een en ander gebeurde op het gebied van taalheleid. Juist die grens maakt dat men in de dagelijkse praktijk van het onderwijs in Nederland en België nauwelijks van elkaars activiteiten op de hoogte is.

Deze vaststelling leidde tot intensieve contacten tussen de werkgroep Taalbeleid van de scholen van Tessenderlandt en het Vrij Technisch Instituut Spijker in Hoogstraten. Het symposium biedt onderwijsmensen uit Nederland en Vlaanderen de kans om op basis van denken, delen en uitwisselen van en aan elkaar te leren hoe van taal steeds meer een communicatiemiddel in het onderwijs gemaakt kan worden. Het symposium begint om 8.30 uur en eindigt omstreeks 16 uur. De ontvangst en catering worden verzorgd door leerlingen van beide scholen. De kosten voor deelname bedragen 50 euro per deelnemer, over te maken op bankrekening nr. II 67 98 394 bij de Rabobank te Breda t.n.v. S.K.V.O.B. eo., unitTessenderlandt. o.v.v. Symposiuni Taalbeleid. Voor meer infornmtie kan men zich ook wenden tot mevr. J. Braspenning, VTI Spijker, Gelmelstraat 62. Hoogstraten of via de website www.spijker.be


I

Inst.Aatiebedrijfvan den Berg Vort 26- Hoogotraten (Meerle) Tel 03131575.31

sanitair

!STAUJkT1EBEDPl)f VN LEN BERG

zonnpdnelen

QU

oft

r-vrwarming

Bezoek ons ook op internet www. vclberg. be

Openingstijden toonzaal . Ernail infoQYdberg.be

s]'

Electrabel@

Ma - Vrij: 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21h Zat. 8h- 12h Zon—en feestdagen gesloten

190

ri 11:1

mi (I1'ii[Ii4[')iiil'i / gr

L

(

-

ONDERH O UDSKOFFER

21

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren

J1.57w1HL

Erkende dealer voor de Noorcierkempen.

kMOTOR LAND

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03314 14 20

191

28


HOOGSTRATEN

Piazza Dell'Arte HOOGSTRATEN - Van 14 tot 17 september was de Organisatie Piazza Dell'Arte te gast bij de vierdejaars van Instituut Spijker in Hoogstraten. Met de leerlingen werkten ze op een creatieve manier rond het thema 'licht'. Daarbij hadden de leerlingen de keuze tussen verschillende ateliers zoals fotografie, monumentale kunst, woord en drama, kostuumontwerp en elektronische muziek. Ze werden begeleid door ervaren vakmensen en konden gebruik maken van de nieuwste materialen. Wie onlangs in de hal van de Rabboenizaal is geweest. heeft er vast de metershoge collage van de werkgroep fotografie opgemerkt. De foto's zijn gemaakt door de leer lingen zelf, maar ademen niettemin een haast professionele sfeer uit! De overige resultaten van hun creativiteit vallen te bewonderen op de website van Pia/La: http://www.piaiiadellarte.be (doorklikken noor 'archiet', 'schoohi'erking en 2004').

Bouwfeesten Spijker EIOOGSTRATEN - 'Koken kost geld.' /egt het spreekwoord. Maar een schoolinfrastructuur onderhouden nog meer, weet eenieder in het onderwijs. Daarom organiseert het Instituut Spijker in het najaar opnieuw haarjaarlijkse "Bouwfeesten". Op de zaterdagen 13 en 20 november (om 18 of om 20 uur), op zondag 14 november (om 11.45,oni 14ofom 17.30uur)enopzondag21 november (om 11.45 of om 14 uur) kunt u er smakelijk gaan eten in het 'Restaurant'. En op de genoemde zaterdagavonden kunt u gezellig iets gaan drinken in het aangename praatcafé 'Duvelken'. De activiteiten gaan telkens door in de zalen van het internaat. Verdere informatie kunt u bekomen bij de school: tel. 03/314.55.36, admin@instituutspijker-hoogstraten.be of httpl/ wwv.intituutspijkcr-hoogstraten.he

£

-

It

KWB actief! 1IOOCSTRATE - Dat het letterv, oord KWB staat voor Kristelijke Werknemersbeweging, weten we allemaal. Toch dacht ik heel even dat het van Koken, Wandelen en Bowling kwam. Want dat zijn enkele activiteiten waarmee het uitgebreidejaarprogramma van de vereniging opent. Na hun septemberwandeling in Merksplas Kolonie, gingen ze op zaterdag 9 oktober immers ook in de Ardennen stappen. En voor vrijdag 20 november wordt een echte zaklampentocht gepland. Zondag 14 november en donderdagavond 9 december is er bowling voorzien. En vanafjanuari staan opnieuw enkele interessante kooklessen op het menu. Maar als ik even verder lees, zie ik al gauw dat het jaarprogramma van deze KWB zich niet in enkele letters laat samenvatten. Subtropisch

zo, emmen, kaarten, de hobbytentoonstel 1 Ing en ontbijt aan huis... Daarnaast wordt opnieuw een cursus voor het rijbewijs georganiseerd en ook een cursus joggers voor beginners (misschien iets voor uw dorpsredaeteur?). En dan hebben we het nog niet gehad over de succesvolle activiteiten die al voorbij zijn. In juli maakte de KWB een mooie reis naar het Beierse Woud. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan de Antwerpse Waterwerken in Broeehem en 0elegem. Zondag 1 augustus ging men petanque spelen in Meer en op 29 augustus werd achter de Pax een succesvol paaptornooi georganiseerd. Maar liefst 28 ploegen namen toen deel aan deze rasechte Vlaamse volkssport. De KWB ... is inderdaad actief!

Straf koffieconcert! HOOGSTRATEN - Klein maar dapper ... Het sordt stilaan een cliché om deze uitdrukking te plegen in een artikel over de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij (zeg nooit fanfare!) St.-Cecilia. Toch is er iets van. Want de wijze waarop de Da\ id onder de muziekverenigingen zich door de grote boze wereld spartelt verdient groot respect. Vijf jaar geleden zat de harmonie immers nog aan de grond, financieel én muzikaal. Muzikaal wisten achtereenvolgens Luc Tahon en Marleen Proost één en ander weer op peil te brengen, wat door het geslaagde koffieconcert op 17 oktober nogmaals ten volle werd bewezen. In tegenstelling tot haar andere concerten - waar een duidelij ker harmonierepertoire aan bod komt - bewandelde men bij het koffieconcert opnieuw de paden van de klassieke muziek. Dit jaar werd gekozen voor stukken van onder meer Bach, Schubert, Mozarten Rossini, waarbij het peil van de gemiddelde blaasmuziekvereniging serieus overstegen werd! De koffieboontjes op de tafel en de aangename presentatie door Paul Van Merode, deden zonder twijfel de rest. Financieel slaagde St.-Cecilia erin zich uit de rode cijfers te werken. Letterlijk werken, want de vele uren en de bergen energie die daarvoor nodig zijn geweest, zijn al lang niet meer te tellen. Tientallen keren moest men sponsors aanschrijven, honderden keren moest er getapt worden, ontelbare keren moest men op deze of gene wijze de handen uit de mouwen steken om de rekeningen te kunnen betalen. Instrumenten en dirigenten, verzekeringen en elektriciteitsrekeningen. Het kost allemaal handenvol geld. En dan hebben we het nog eens niet gehad over het oude zaaltje. Want na 122 jaar mag het dan nog altijd dé oogappel van de vereniging zijn. De onderhoudskosten van het gebouw swingen stilaan de pan uit. En hoe graag het bestuur ook aan de broodnodige échte restauratie wil beginnen, de enorme prijs hiervan kan door een kleine vereniging alleen onmogelijk opgehoest worden. Laat ons hopen dat ze het nog even volhouden, daar bij Cecilia. Want zolang Hoogstraten nog geen echt cultureel centrum heeft, blijft "het zaaltje van Cecilia" de enige echte feest- en toneelzaal in de stad.

De dag i'66r haar 165" verjaardag wist de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij St. - Cecilia vriend en vijand te bekoren met een ongeëvenaard mooi koffieconcert. 29


MEERSEL -DREEF

Wie is wie in onze lagere school 't Dreefke? MEERSEL-DREEF - Dc laizere school san Meersel-Dreef 't Dreefke, startte het nieuwe schooljaar met een vernieuwde ploeg. De kinderen zullen het ondertussen al wel gewoon zijn maar voor de buitenwacht is het niet zo eenvoudig. Je ziet een aantal gezichten maar je weet eigenlijk niet in welke klas ze les geven of hoe ze heten. Daarom stuurden we onze fotograaf op pad en lieten hem begin september een foto maken van de leerkrachten, allemaal vrouwen overigens. Kijkt u even mee? Van links naar rechts: juf Els Rigeul, woont in Kasterlee en vervangt momenteel juf Lizette Van Opstal in de derde kleuterklas. Juf Lizette is onze enige MeerselDreefse leerkracht maar momenteel nog herstellend. Juf Annelies Van de Mierop is van Wortel en geeft les in het 3" en 4" leeijaar. In MeerselDreef werken we met graadklassen, zodoende geeft ze les in de tweede graad. Kris Van Loon heeft de kindjes van de t kleuterklas onder haar hoede, ze woont in Hoogstraten. Juf Liesbeth Oostvogels is van Minderhout en vervangt momenteel juf Ann Koyen, die in bevalingsverlof is. Ze geeft wiskunde en taal in het 2" leerjaar, verzorgt de taakkias. werkt mee aan GOK, doet aan beleidsondersteuning en is iorgcoรถrdmator. JufAn Van Laer woont in Merksplas en staat mee in de derde kleuterklas en ze geeft bewegingsopvoeding aan de kleuters. Juf Els Van den Eijnden woont in Beerse en geeft LO lichamelijke

11

1H

opvoeding. Juf Myriam Jacobs doet het tweede kleuterklasje, ze is van Meer en werkt mee aan GOK en doet ook aan beleidsondersteuning en zorgcoรถrdinatie. Juf Heidi Van Dun geeft les aan het 1" en 2" leetjaar, de eerste graad dus en ze is van Meer. Juf Grietje Verheyen geeft les in het 5" en 6" leerjaar, de derde graad, ze woont in Minderhout. Niet op de foto maar wel een aantal uren op school, zijn Tinne Bluekens van Meer, de kinderverzorgster, die de kleuterjuffen mee assisteert en de leraar Jan Meurs van Mol, die niet confessionele zedenleer geeft. Ook de directrice May Laurijssens staat niet op de foto, zij is buiten directrice van 't Dreetke ook directrice van de kleuterschool in Meer. Achter de schermen vind je nog de administratieve medewerksters: May Janssens van Rijkevorsel en Annita Laurijssen van Meer, die instaan voor de administratieve taken in beide scholen. Als de kinderen 's middags blijven eten op school, zorgt Lydie Van Gestel van Hoogstraten voor de refter en samen niet Els de Hoon uit Meer zorgen ze dat de school netjes blijft. Wat is GOK? GOK staat voor "gelijke onderwijskansen", deze juffen zorgen ermee voor dat het al de kinderen goed gaat op school. Ze letten op leerachterstanden en eventueel sociale of emotionele problemen. Een hele mond vol. U ziet er wordt goed gezorgd voor de Meersel-Dreefse kinderen. (to)

MEERSEL-DREEF - in het weekend san 2 en 3 oktober, was iedereen welkom in onze parochiezaal "Bij de Paters" voor een tentoonstelling van land- en tuinbouwproducten. Met deze tentoonstelling wil de KVLV hun werk eens even in het zonnetje zetten. En als je dan al die fruit-, groente- en kaassoorten ziet liggen blinken dan krijg je zo zin om er een.s in te bijten. We beseffen vaak niet half meer wat er allemaal vooraf ging vooraleer ze in de winkel liggen. Ook alle melkproducten waren te koop en te keur Samen met de pannenkoeken en een tombola brachten ze ook wat geld in het laatje van de vereniging.

II

De vernieuwde ploeg leerkrachten i'an onze lagere school 't Dreejke. Vl.n.r: Els Rigeul, Annelies Van de Mierop, Kris Van Loon, Liesbeth Oostvogels, An Van Laer Els Van den Eijnden, Mvria,n Jacobs, Heidi Van Dun en Grietje Verheven. (to)

Kerstmarkt in het Dreefke MEERSEL-DREEF - De kinderen en leerkrachten van onze lagere school 't Dreefke nodigen u uit op hun kerstmarkt op woensdag 22 december vanaf 16u30 tot 20u. De kinderen verzorgen tot 19u allerlei optredens in kerstsfeer en bieden knutselwerkjes te koop aan. Het jeugdorkest van de fanfare zorgt voor wat extra kerstsfeer. Ii kunt gezellig wat rond kijken en genieten van een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom! (to)

30

Land- en tuinbouwdagen KVLV

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 207


MEERSEL -DREEF

De fanfare viert St.-Cecilia met Der Deutsche Messe van Schubert MEERSEL-DREEF— Onze flinfare "Voor Leren Deugd bestaat dit jaar 100 jaar. Op zondag 17 oktober luisterde ze de hoogmis op. Dit is een jaarlijkse traditie ter ere van St.-Cecilia, de patrones van de muziekbeoefenaars. Dit jaar moest het iets extra worden ter gelegenheid van hun jubileum. Dirigent Hans Aernouts kwam met het idee om de Deutsche Messe van Schubert uit te voeren. Dit in een bewerking voor fanfare en koor. Het Mariazangkoor van Meersel-Dreef, die overigens dit jaar 35 jaar bestaat, was direct bereid om mee te werken. Maar omdat hun ledenaantal niet kan opwegen tegen een volledige fanfarebezetting zochten ze versterking. Ze vonden dit bij het kerkkoor St-Jan van Sprundel die met veel enthousiasme aansloten. Na vele repetities apart en ook samen konden de aanwezige kerkgangers het resultaat aanhoren. De misviering werd voorgegaan door pater Jan Van Boxel en pater Luk Wouters. In z'n homilie prees pater Jan de fanfare voor de vele jaren van inzet voor de gemeenschap en sprak de hoop uit dat dit ook in de toekomst zo mag blijven. Na de mis niets dan complimenten voor de fanfare en de koren. Men had er van genoten. De fanfare trakteerde na de viering de koren en zichzelf op koffie en een appelliap, specialiteit van taverne "Bij de Paters". Er werden al voorzichtige plannen gesmeed voor een verviile. l)aar Nooit u Liter vast acer over...(!,)

Ng

i .9

lak

Nog nooit i ei 10011(1 in de paters kei k op de Dreef. Len uitvoering voor fanta, e en kooi. Voor de gs legenheid wei -d de kerk herin gericht, liet altaar en de neekstoel weiden in (Ie kerk gezet. Er werd een podiuin gebouwd 0/) liet hoogkoor voor de fanfare en God -ag (en hoorde) dat het goed was...

Fanfare-promotieteam MEERSEL-DREEF - Op woensdag 22

IiT

El

september kwamen de kinderen van de lagere scholen van Meer,sel-D reef en Ga/derStrijbeek weer thuis niet een brochure van dclantare. Het anfarepromnotieteamn" was weer langs geweest om de kinderen van het -3<11 , 411 55, en 6" leerjaar warm te maken om noten te leren en een instrument te bespelen. Al de instrumenten werden voorgesteld en de jeugdleden mocht voor hun klasgenoten een stukje spelen. Tot slot werd even gedenionstreerd hoe je nu een klank uit een blaasinstrumnent moet krijgen en mochten al de kinderen zelf een.r proberen. Toen ze doorgin gen liep ha 1f de speelplaats te trompetten op hun gekregen frddertje. Hopelijk pikken er enkele de draad op en vervoe gen ze de fanfare.

111 31


MEERLE

Mechanisatie in de aardbeiteelt

Energiezuinig huishouden MEERLE—Nu de energie prijzen lors de hoogte ingaan, is energie besparen een lonende bezigheid. Je spaart én geld én ons milieu. Maar hoe doe je het? De KWB wil je er graag wat meer informatie over geven en nodigde Johan Liekens uit om het ons allemaal klaar en duidelijk uit te leggen. Johan Liekens is specialist in de materie energie en het gebruik hiervan. Het initiatief 'Energiezuinig huishouden' beoogt verschillende zaken: Kijken waar het fout loopt met het energiegebruik. Alternatieven aanbieden en tips geven om het energiegebruik te laten dalen. Praktische voorbeelden geven van hoe het anders kan en daarvoor het nodige materiaal voorstellen aan de deelnemers. 'Energiezuinig huishouden' is dus niet enkel een informatieve avond, maar ook een praktische avond waar de mensen behoorlijk wat ideeën kunnen opsteken om zelf energiezuiniger te gaan leven.

\lLE1&I1 - 'iar t\\eejaailijkse traditie uiganiseerde het Proefbedrijf der Noorderkempen in samenwerking met de Aardbeikring Antwerpen en de Veiling Hoogstraten dit jaar opnieuw een demonstratie- en mechanisatiedag op zaterdag 25 september in de serres en op de velden van het Proefbedrijf. Deze vierde editie kreeg als titel: Naar een duur zame en kwaliteitsvolle aardbeiteelt! Hierbij werd de nadruk gelegd op een viertal thema's: stellingenteelt, economisch watergebruik, nieuwe rassen en biologische bestrijding van ziekten en plagen en bestuiving tijdens de bloei. Meer dan zeventig firma's uit België, Nederland, Engeland. Frankrijk en Duitsland waren aanwe-

Zeg eens A MEERLE - Huisartsen vervullen een belangrijke rol in de gezondheidszorg, die steeds ingewikkelder wordt. De patient blijft met een pak vragen zitten. - Hoe zit het met het medisch dossier, mag ik het altijd inzien? - Mag ik met kleine aandoeningen rechtstreeks naar een specialist stappen? - Groepspraktijken: hoe zit het daarmee? - Zijn er nog genoeg huisartsen voor de toekomst? - En vele andere vragen komen aan bod. Natuurlijk is er ook gelegenheid om zelf vragen te stellen. Voor een antwoord op deze prangende vragen of als je zelf nog vragen wil stellen, dan nioetje op woensdag 17 november20 uur naar de parochiezaal komen. KWB en Gezinsbond halen twee Meerlese dokters in de praatstoel, Katelijne Vos en Mieke Leurs. Voor de leden en huisgenoten van de Gezinsbond en KWB is de visite gratis, andere deelnemers betalen 1 €. (jaf)

32

/ig om toet diverse machines demonstraties te geven of een stand op te zetten. Deze dag was een uitstekende ontmoetingsplaats tussen constructeurs, toeleveringsbedrijven en de aardheitelers. De telers waren dan ook massaal aanwezig om de laatste nieuwigheden te bekijken. Vooral de demonstraties genoten veel belangstelling. Men kon dan ook met diverse specialisten van gedachten wisselen over investeringsplannen voor het komende teeltseizoen. Aardbeitelers die zelf een bijdrage hebben geleverd op hun bedrijf ter verbetering van de mechanisatie konden ook dit jaar met deze ideeën in aanmerking komen voor de prijs "Goed Gevonden" die telkens uitgereikt wordt door Veiling Hoogstraten.

Kindermarkt MEERLE - Tweedehands is in. Niet alle spullen hoeven nieuw te zijn, soms ben je evengoed af met tweedehands en het scheelt zeker een ferm pak euro's. Kringloopcentra en tweedehandswinkels zijn dan ook drukbezochte plaatsen. Op zondag 7november hoefje niet zo ver te gaan. De KAV organiseert immers weer een kindermarkt in eigen dorp. Kinderen verkopen dan hun niet meer gebruikte speelgoed en aanverwante artikelen aan zachte prijzen. Alles in prima staat. Beslist de moeite om eens te komen snollen. Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal. Je steunt de kinderen-verkopers mee en de KAV. De deuren gaan open vanaf 13.30 uur en de inkom is gratis. Voor de kinderen heeft KAV iets creatiefs voorzien. Inlichtingen bij Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41, tel. 03/315.92.09 of bij Ria Lochten, Mgr. Eeestermanstraat 16, tel. 03/315.89.62 (jafl

Deze informatieavond heeft plaats op woensdag 24 november in een zaaltje van het parochiecentrum om 20 uur. Iedereen is van harte welkom! Prijs 1 € voor KWB-Ieden, huisgenoten mogen gratis meekomen. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, tel 03/315.92.09. (ja)

Kerstmarkt

MEERLE - Het is nog vroeg. Sinterklaas moet nog komen. Maar toch kan je maar beter nu de datum al reserveren voor een nieuw evenement in Meerle. Op zondag 18 december vanaf 17 uur, luttele dagen voor Kerstmis, organiseren onze school De Klimtoren en de oudervereniging een heuse kerstmarkt in ons eigenste dorp. Niet dat ze de bekende markten van Keulen, Aken of Brussel naar de kroon willen steken, maar zon markt dicht bij huis heeft voordelen. De mensen spreken er dezelfde taal en kennen mekaar, wat de communicatie eenvoudiger maakt. Je kunt er als je wil te voet naartoe, wat in het vooruitzicht van glühwein en jeneverkens een ongekend voordeel is. De locatie mag er ook best zijn, in en om onze kleuterschool. School en oudercomité zorgen voor een aangepaste omkadering. Wat er allemaal te doen en te zien zal zijn, maken we je in volgende aflevering van deze rubriek duidelijk, maar prik de datum alvast in je agenda. (iat)


MEERLE

Met de KWB naar ketnet freezzz

Wereldkampioen Kees Verbunt

MEERLE KWB Meerle en Minderhout trekken er op 2e nieuwjaarsdag met de jongsten op uit, naar ketnet freezzz. Ketnet doet het weer met een prachtig winter-evenement! Dit Ketnet-evenement geeft gezinnen een mooie kans om in de eindejaarsperiode deel te nemen aan een prachtige familiehappening. De Ketnetters zullen zich niet snel vervelen, want de Grenslandhallen in Hasselt zijn voor deze gelegenheid omgetoverd tot een immense activiteitenhal. Echte ketnetters komen nooit alleen. Niet alleen hun vrienden, maar ook hun ouders en grootouders zijn meer dan welkom. Ook de allerprilste ketnetters (-5 jaar) komen zeker aan hLin trekken. -

MEERLE In liet verre maar warme Alicante (Spanje) werd onze dorpsgenoot Kees Verbunt met Zep (Seppe) op 10 oktober wereldkampioen bij de internationale wedstrijden voor politiehonden. In september waren Kees en Seppe al Belgisch Kampioen (categorie 1) geworden, met 20 punten voorsprong op de tweede. Het duo was op basis van de selectieproeven als le geselecteerde van de Belgische Bond aangeduid voor het Belgisch en het Wereldkampioenschap. Zij stelden niet teleur. Ze traden in Alicante aan tegen de vijfbeste Europese 'Belgische Herders" (Mechelse, Tervurense, Groenendaalse. Lakense herder). Kees en Co waren de beste in de 3 wedstrijddelen, nI. gehoorzaamheid. lenigheid (springen) en het aanvaiswerk. Ze haalden het met 97 punten voor de Portugese tegenstrevers, die 95 punten haalden. Kees is al sedert zijn lie bezig met honden: toen -

moest hij van pa en ma kiezen. I-Iondenclub of voetbal. Vermits het bezig zijn met honden hem in de genen zit grootvader en vader haalden in dezelfde discipline onderscheidingen koos hij voor de hondenclub. Resoluut, dat wel, want hij is er 5 tot 6 dagen per week mee bezig. Hij is lid van de Koninklijke Belgische Herder in Westerlo en van De Eendracht in Menen. Niet bij de deur, maar bij deze clubs zit de top van de Belgische Herders en wereldkampioenen. Jos Helsen, Guy Engels en Steve Seynaeve leerden Kees de knepen van het vak. Zep (Kees noemt hem Seppe) is een Mechelse reu van 4jaaren is al 2jaarbij Kees. Hij haalde hem bij een man die er zelf bang van was geworden en die hem niet meer uit zijn kot durfde te halen. Kees stak er al zijn Vrije tijd in en samen brachten ze het op tweejaar tot wereldkampioen. Waarvoor hartelijk gefeliciteerd! -

Wl'IJ

Bij het ter perse gaan van deze Newsflash is het programma nog volop in voorbereiding en is er nog geen detailinformatie bekend over dit winterevenement van Ketnet. Het enige wat de organisatie al kon mede delen is dat het programma gelijkaardig is als verleden jaar: live-optredens voor het jonge publiek, ijspiste, klimparcoursen, game-zone, karaoke, springkastelen, knutselactiviteiten... nog veel meer. Meer info zal de volgende weken gepubliceerd worden op de website: www.ketnetfreezzz.be KWB-Meerle & KWB-Minderhout leggen die dag een bus in om gezamenlijk naar Hasselt te rijden. Het vertrek is voorzien om 9u30 aan het Gemeenteplein en de thuiskomst tussen 19u en 20u. Ondanks dat programma en prijs nog niet volledig bekend is, kan je nu je naam al opgeven hij J05 Van Bavel, Heimeulenstraat 41. tel. 03/315.92.09. Snel reageren is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt. (int)

IJeweetwe/ daar op de [ioekin

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng ~SITI 99

33


MEERLE

GOUD IN MEERLE

Frans Verhoeven en Anna Boeren Het voorlaatste huis van Meerle, van België zelfs, op de weg naar Chaam, daar wonen Frans (Sus) en Anna al vijftig jaar samen. Een rond jaartal, dat moet gevierd worden. En een periode lang genoeg om er een babbel over te maken. school af kwam, bleef ze thuis werken. Het grootste deel van broers en zussen waren toen de deur uit en iemand moest vader en moeder helpen. Ze is er altijd gebleven, ook nadat ze getrouwd was.

Frans kwam in Loenhout (op Sneppel) ter wereld en was de oudste van vijf. Toen hij zeven was. verhuisde het gezin naar De Aard in Minderhout. Frans ging er naar de gemeenteschool tot zijn veertiende en bleef dan thuis om als oudste vader te helpen bij het geboer. In 1943 werd hij door de bezetter opgepakt en naar Duitsland gevoerd om er in de oorlogsindustrie te werken. Frans kwam in Voral-Oldenburg in een vliegtuigfabriek terecht. Ze sliepen er in barakken van een kamp voor de vreemde arbeiders. "Het eerste jaar ging dat nog, we moesten wel hard werken maar kregen nog redelijk te eten. Maar het laatste jaar van de oorlog hebben we veel honger geleden". Frans werd in april 1945 door de Amerikanen bevrijd en kwam in mei '45 terug op De Aard in Minderhout. Nauwelijks een jaar later kon hij al terug naar Duitsland, nu voor het Belgische leger. Gelukkig niet zo ver deze keer - in Monschau - en de omstandigheden waren ook iets beter. Na zijn legerdienst bleef Frans thuis werken tot hij in 1954 met Anna in het bootje stapte. Anna Boeren werd in 1927 geboren op de plaats waar ze nu nog altijd woont. Ze was de tweede jongste van een kroostrij k gezin van 12 kinderen. Die woonden op twee plaatsen, een paar honderd meter van mekaar verwijderd: "Dees huis was te klein om alleman in onder te brengen. De oudste zes woonden een beetje verder in een boerderijtje, de jongste zes met vader en moeder hier op de Chaamseweg, dat toen nog Elsakker heette. 's Middags aten we wel allemaal samen hier, aan één lange tafel. Dat waren grote potten die daarop stonden, voor veertien man". Anna liep school bij de nonnekens in Meerle en daarna nog een jaar huishoudschool in Meersel-Dreef. in het St.-Annaklooster. Toen ze van

34

In 1952 leerden Frans en Anna mekaar kennen op Meer-kermis en twee jaar later trouwden ze. Zoals gezegd trokken ze bij vader en moeder Boeren in. Ze hebben hen opgepast tot aan hun laatste dag. Frans boerde er voort, een beetje vee, tuinbouw, niet om rijk van te worden, maar genoeg om de kost te verdienen voor het huishouden. Het paar kreeg vijf kinderen: Jac, Louisa, Jeanne, Jef en Els. Die zorgden voor elf kleinkinderen. Een flink huishouden dat er samen met het geboer voor zorgde dat er weinig tijd voor hobby's overbleef. Dat moest wachten tot het pensioen. Nu, Frans had en heeft er nog altijd geen behoefte aan, aan hobby's. Het werk is zijn hobby en dat is tot vandaag zo gebleven. Een grote tuin met veel bloemen en groenten. "Als ik maar buiten kan, op het veld, in de natuur, dan is alles goed

oor ni ij. Meer hoe t ik echt niet. Anna ging met de gepensioneerden dansen en fietsen, al heeft ze dat laatste na een val vorig jaar opgegeven. "Ik had mijn pols gebroken en als ge al wat ouder zijt, duurt dat even voor het geneest. Nu is alles terug goed, maar ik ben wel een beetje bang geworden om nog veel te gaan fietsen". Samen op reis gaan doen ze wel, vorig jaar nog naar Spanje. "Ik wou er nu ook graag naartoe, een uitgestelde huwelijksreis zeg maar, want vijftig jaar geleden was daar geen sprake van", zegt Anna. Beiden zijn goed gezond: "Wij hebben nog steeds geen poeierkes nodig, dan moogt ge niet klagen hé", en stellen het wel op de plek waar ze al een halve eeuw samen wonen. Anna zou wel graag wat kleiner wonen en dichter bij het dorp. maar Frans wil van geen wijken weten. "Toen ik van Minderhout naar hier kwam, heb ik wel 'vaart' gehad, maar nu blijf ik hier tot ze me buitendragen. Ik zou het niet kunnen missen". Derhalve blijft Anna ook maar op de Chaamseweg, want na 50 jaar samen kan ze Frans ook niet meer missen. We wensen hen nog vele jaren samen. (lot)

Zonnige gezinsdag van De Klimtoren

./W'EERLE - De oudei-rcicnigiiiç' ian onze school had de weergoden mee. Onder een fraai hertsrzonnetje kwamen ruim 250 svmphatisanten naar de parochiezaal voor de Gezinsdag van De Klimtoren. Met mooie oude tractoren werden ze naar her bos van het do,nein Den Roov gevoerd waar Haloween alom aanwezig was. Alle heksen svaren gelukkig van goede aard, zodat iedereen later terug naar de parochiezaal kon voor lekkere pannenkoeken, een drankje en kinderdisco, protessioneel gepresenteerd door de DJ's van het zesde leerjaar Een fijne zondagmiddag. (jat)


MEER

't Heidebloempje geeft "De zegen van de Heer"

Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 (03/315 83 44). Er zijn vier opvoeringen, want

De Hoogstraatse Maand

er belooft veel volk te komen. Dus wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best onmiddellijk van deze voorverkoop gebruik. Amen.

gewoon onmisbaar

MEER - Toflec Ik ri ne t Hei dehioc in pj e staat voor een heel druk winterseizoen. Eerst is er het toneel in november, dan volgt eind januari de dorpsquiz en ten slotte pakt men in maart uit met een volledig eigen productie, waarin Brassband Ste.-Rosalia ook een belangrijke rol speelt. Maar goed, laten we beginnen in november. Op dit moment lopende repetities naar hun einde en

op vrijdag 5, zaterdag 6, vrijdag 12 en zaterdag 13 november brengt 't Heidebloempje de

CASTSTIhI

opvoering van "Met de zegen van de Heer", een dolle klucht van Karel Eens in drie bedrijven, met een pauze na het tweede. Elke avond wordt de zaal Voor Kunst en Vo'k om 19 uur omgetoverd in het Meerse klooster, waarin wij kennismaken meteen aantal hoogst merkwaardige personages. Dat de gebeurtenissen daarbij danig uit de hand lopen, valt te verwachten en bovendien doen ze dat op een zeer komische manier... Er is een nieuwe bestemming gevonden voor het Meerse klooster, maar in feite is het terug de oorspronkelijke. Een kleine kloostergemeenschap van vijf nonnen heeft er immers onderdak gevonden, net als vroeger. Helaas dreigt het gezelschap failliet te gaan. Op het moment dat Moeder Overste haar medezusters bijeenbrengt om een oplossing te zoeken, komt Lewie de tuinman binnen met een koffer die iemand over de haag gesmeten heeft. Als deze koffer vol geld blijkt te zitten, denken de zusters de oplossing

Alle winterproducfen:

voor hun problemen gevonden te hebben. Dat is evenwel buiten Gustaffo en Roberto gerekend, twee gangsters die het geld gestolen hebben en het tijdens een politieachtervolging over de haag hebben gegooid. Bovendien vindt Lewie dat hij als 'eerlijke vinder' recht heeft op het geld. Al ,. dan ook nog de politie in het klooster arriveert, gaan de poppen aan het dansen. Wie krijgt uiteindelijk "De zegen van de Heer"?

lk

- sfarfkahels - anti-gel - sleepkabels - koeivloeistof - skiboxen - bagagedragers - werkhandschoenen - ruifenonfdooier, enz...

Een antwoord op die vraag wordt gegeven door de toneelploeg van dienst: Chris Cools, Fanny Janssen. lngrid Goris. Emelie Kerstens, Sabine Bleijenbergh, Fonne Brosens, Raf Van Looveren, Jos Cools, Jeff Dictus en Dave Strybos. Opvallend in dit rijtje is de naam van Jos Cools, die na enkele jaren de stoel van regisseur terug ruilt voor toneelspeler. Daar kunnen we zeker blij mee

MAES

BIJ NV AUTOTOEBEHOREN - ONDERDELEN Meerseweg 199A - Minderhout - 03/3 14 83 3

zijn, want Jos hoort gewoon op een podium thuis. 221

Gelukkig is er dan Marcel Roos, de ervaren regisseur, om het geheel deze keer in goede banen te leiden. Met de hulp van de vaste technische ploeg zal hij er ongetwijfeld in slagen ons enkele aangename toneeluren te bezorgen. Een vaste waarde op de toneelavonden is Brass-

DE HOOGSTRAATSE MAAND

en Drumband Ste.-Rosalia, die vooraf met aanstekelijke muziek de zaal in de juiste stemming zullen brengen. Kaarten voor deze toneelavonden kosten

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek, Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

5 euro en zijn vooraf te koop bij 35


UIZPCi

Meerse kermistaferelen In Meer wordt er nog altijd duchtig kermis gevierd. Dat bewijzen volgende beelden.

-

/ Oil /1 C

dc L ci u lia Iii zei kermis in.

[)e slii ic,,v /1?

(le

,nikkei:

1

1

Optreden in de Tent.

-

Sfter op cle Jooi

36

Plezier op de oIksspelen.

—


MEER

Herdenking en feest bij fanfare De Eendracht

Goud in Meer

MEER - Op ioterrlug 27 nos emher worden in de misviering van 17.45 uur de overleden leden herdacht. Nadien gaat het jaarlijkse teerfeest van de maatschappij van start. Naar goede gewoonte worden ook dit jaar de overleden leden en ereleden van fanfare De Eendracht herdacht en wel op zaterdag 27 november in de eucharistieviering van 17.45 uur. Deeucharistieviering wordt muzikaal volledig verz.orgd door de fanfare: de dirigent Marleen Proost en de muzikanten zijn hiermee reeds ijverig bezig. Na de eucharistieviering begeven de leden en de ereleden zich naar de parochiezaal voor het jaar lijkse teerfeest Het warme maal dat zal geser veerd worden zal wellicht deugddoend zijn voor de leden van de fanfare: een druk werkjaar wordt hiermee immers afgesloten. Na het feestmaal is er gelegenheid tot dans en vermaak voorjong en oud. De bestuursleden zijn inmiddels volop bezig met het bezoeken van de leden voor de inschrijving voor dit teerfeest. Als u als erelid de fanfare wil steunen, kan u altijd terecht bij één van de bestuursleden of bij één van de muzikanten. Inschrijven voor het teerfeest is dan vanzelfsprekend ook nog steeds mogelijk. (ma)

MEER - Op26 oktoberwaren Louis Verschueren en Jeanne Rombouts 50 jaar gehuwd. Het echtpaar was steeds woonachtig in Meer. Enige tijd geleden namen zij hun intrek in het rusthuis te Hoogstraten. Onlangs vierden zij daar hun gouden bruiloft te midden van familie, vrienden en kennissen. (FS)

Louis 1

1.0/1111 / Li) 2/)

1)

0)2,0

koio/o iii

Brandweer in de lagere school

W5Z

,%IEER - Op 7oktoIer Iii Iii In'a/uiit'ee! -I/la/i Je) Aeri.s een bezoek aoii liet eerste lerijaar IL/il Lie Mee/J)aiii. Ir) / LI1O/dC 0/ er ir l)rlI/lLIweerwagen en over het brandweerkorps van J-Ioog.straten. Onze leerlingen genoten van zijn deskundige uitleg. Bedankt brandweerman! 37


MEER

Brassband Sinte-Rosalia kampioen! MEER - Een mooiere aanloop naar het jubileumjaar 2005 - de vereniging bestaat dan 125 jaar - konden dirigent, bestuur en muzikanten van Brassband Sinte-Rosalia zich nauwelijks voorstellen. Zondag 10 oktober trad de brassband aan in de provinciale Vlamo-wedstrijden die in de Rabboenizaal van het Spijker werden georganiseerd. Het werd een groot succes: met 85.5%, dat betekent een eerste prijs met onderscheiding, werd Sinte-Rosalia kampioen in derde afdeling. Gedurende het hele jubileumjaar mag de vereniging zich nu 'Provinciale Vlamo-laureaat orkesten open categorie' noemen. Dirigent Bart Van Ossel heeft veel lof voor de inzet van zijn muzikanten. "We zijn als hechte groep aan dit project begonnen en er is met veel ijver gerepeteerd. Zelfs een extra repetitie op de zaterdagavond voor het concours was er niet te veel aan. En je moet bedenken dat het toch met de nakermis was en de Chiro zijn traditionele fuif had en enkele van onze jonge muzikanten zijn daar nauw bij betrokken "De overgelukkige dirigent ziet hierin de bekroning van ruim vijf jaar hard werken. Muzikanten en bestuur hebben van hun kant niets dan lof voor de gedrevenheid van hun dirigent. Dejuryrapporten logen er trouwens niet om. 'De dirigent blijkt goed te weten wat hij wil en heeft zijn orkest mee. Aangename vertolking, waarvoor dank", stelt één van de juryleden. "Een mooi orkest met een goed programma voor deze afdeling. Proficiat aan dirigent en muzikanten voor dit prachtige concert", zegt een ander. "Over het algemeen een zeer goede en gave uitvoering... Schitterende prestatie voor een derde afdeling. Proficiat!" besluit het derde jurylid. Moet het gezegd dat het afsluiten van Meer kermis (van het concertpodium ging het recht naar Meer voor de traditionele uitstap met de nakermis) in een opperbeste stèer verliep?

Toekomst Sinte-Rosalia wordt nu tutgenodigd om als provinciaal laureaat deel te nemen aan de nationale kampioenschappen die einde februari in het Lemmensinstituut in Leuven worden georganiseerd. Dit is een unieke kans. Maar 2005 wordt toch al een erg druk jaar. Het 125-jarig bestaan wordt ingezet met een muzikale dankviering in de kerk. Het jubileumconcert wordt op twee dagen geprogrammeerd en zal een paar muzikale verrassingen bevatten. In Meer wordt door zustervereniging toneelkring 't Heidebloempje de laatste hand gelegd aan een zelfgeschreven toneelstuk met zang, dat met live muziek van de brassband zal uitgevoerd worden en er staat een feestelijk muziekhappening met bevriende korpsen op het programma... "We laten het laatste woord aan de muzikanten, want we moeten voor de volle honderd procent kunnen gaan als we naar Leuven trekken", klinkt het bij het bestuur. "Het is natuurlijk een absolute buitenkans om tijdens het jubel jaar samen met de laureaten van de andere Vlaamse provincies in de nationale finale te mogen uitkomen." We houden u op de hoogte.

38

Drumband treedt uit de schaduw En er is nog meer belangrijk muzikaal nieuws van Sinte-Rosalia. De andere steunpilaar van de vereniging, de drumband, treedt uit de schaduw. De tijd dat de drumband enkel "voor de fanfare liep" is geschiedenis. De voorbije jaren werd de groep uitgebouwd tot een heus percussie-ensembIe. Dat gebeurde onder de zeer kundige leiding van instructeur Fons van Aert. Zondag 7november neemt de drumband deel aan het Border Percussion Festival dat in Ulicoten wordt georganiseerd. Aan dat grensoverschrijdende festival nemen vier groepen deel: Border Percussie Sint-Remi uit Baarle. De Kunstvrienden uit Merksplas. Percussiegroep Ulicoten en Drumband Sinte-Rosalia uit Meer. Het programma vangt aan om 13.30 uur. Plaats van het gebeuren is zaal De Kneut in Ulicoten.

Programma We geven u tot slot graag een overzicht van de activiteiten van Sinte-Rosalia in november: vrijdag 5 en 12 en zaterdag 6 en 13 november: opluisteren van de toneelavonden in zaal Voor Kunst en Volk: zaterdag 6 november, 17.45 uur, opluisteren van de eucharistieviering in de parochiekerk: zondagnamiddag 21 november, de Sint op bezoek in zaal Voor Kunst en Volk, met stoet door het dorp en zaterdag 27november. teerfeest. met vooraf muzikale wandeling door Meer.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 192

/0

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 207

MEER - Brassband Sinre-Rosalia kampioen tijdens haar optreden in de Rabboenizaal van het Spijker voor de Provinciale Vlamo-wedstrijc/. (ma)


MEER

Sarah en Abraham

Kerkuil gered

/flO

MEER - De vijftigjari gen vierden Sarah en Abraliain op zaterdag 25 seplenihet: in zaal Victoria werden de ingeschrevenen verwelkomd met een drankje. Na een kort woordje door Rit Roinbouts ging men aan tafi voor een warme maaltijd. Een gezellig samenzijn sloot de avond af: (FS)

MEER - Er zitten bij ons nov kerkuilen. Dat is onlangs bewezen. Kerkuilen zijn eerder zeldzame vogels geworden. Het afdichten van gebouwen, meestal tegen de kauwen, zorgt dat zij minder broedgelegenheid hebben. Het is daarom verheugend nog vast te stellen dat er kerkuilen hij ons rondzweven, op zoek naar muizen. Op 16 oktober wist Paul Voeten deze kerkuil uit een benarde positie te bevrijden. In de ruimte naast een maisveld was hij verstrikt geraakt in het rietgras. Waarschijnlijk bij zijn duik naar een prooi. Paul zag dat het dier volledig uitgeput was en legde het in de stal en verwittigde de mensen van Natuurpunt. De uil, die al behoorlijk oud bleek te zijn, is nu aan het herstellen in het vogelrevalidatiecentrum van Zundert en zal spoedig weer kunnen worden losgelaten. De uil met zijn scherpe klauwen is geen kat je om zonder handschoenen aan te pakken. Simon Marijnissen. naast Paul, wilde ook mee komen kijken want twee weken geleden vond hij een jonge kerkuil bij hem in de tuin. Waarschijnlijk tegen het raam gevlogen. En dat liep minder goed af. Uit ringonderzoek zal blijken waar hij geringd werd. (ma)

Attentie! Wilt u ook volgend jaar DE HOOGSTRAATSE MAAND op tijd in uw brievenbus? Vergeet dan niet het abonnement te betalen door storting of overschrijving van 19,80 euro op rek.nr. 733-3243 117-49 van De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

Mw Beste keutze vooi

Iettke ert toffe foto's

,2\I otw folo's cifev'eck-i iii eicev Prof.

I CAbo

DjcilciIe bwerkinc1ei

1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14.13.13

Luie service

Pentoiskvnetbe

Lindenlaan 14 2340 Becrsc Tel.: 014/61.35.37 39


MEER

120 bloedgiften Fons Aerts MEER Dat Fons een hart heeft op de ii iste plaats, mogen we hier wel schrijven. Want 120 keer bloedgeven op iets meer dan 30 jaar is immers een hele prestatie. Als we bedenken dat er per jaar vier bloedafnarnes zijn, dan weten we dat Fons maar zeer zelden een bloedafname heeft gemist. Daarom Fons, namens de verantwoordelij ken en al de andere bloedgevers van de 'bloedtransfusie Meer', van harte proficiat. Wij hopen je nog vele keren te mogen verwelkomen Op onze hloedafnaines.Tevens willen we hier ecn -

.1v.v±

oproep doen naar al diegene die de stap naar het 'bloedgeven' nog niet gezet hebben. Laat u niet afschrikken: kom bloed geven! U bent alvast uitgenodigd op onze volgende bloedafname van woensdag 29 december 2004. U kunt zich in de school aan de Terbeeksestraat aanmelden van 17.30 uur tot 20.30 uur. Uw medemens in nood zal u er zeer dankbaar voor zijn. Voor meer inlichtingen over het bloedgeven neemt u contact op met Rik Martens op het nummerfl3/315 7537. (RM.)

r

L

HOOGSTRATEN C a rroSSEME

ALLE MERKEN

r

L

WET I:nni;

ONDERDELEN St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalctaraae.be

[ois 4eri.s gaf op ii'oe/to/itg

29 september voor de 120 maal bloed.

Kaartprij skamp MEER— Woensdag 10 november zijn alle kaartlielliebbers welkom in de parochiezaal voor de kaartprijskamp van de KBG. Vanaf 12.30 uur starten de inschrijvingen.

Kerstmarkt standhouders gezocht! -

MEER Reeds voor de vierde keer organiseren KVvB en KA'v een kerstmarkt. Daarbij vragen ze om hulp. U als standhouder maakt deze markt compleet. Hebt u iets wat voor deze markt kan dienen: bloemen, kerststallen, beeldjes, kerstkaarten, enz.? Laat het weten en er wordt een plaatsje gereserveerd voor jullie (géén drank- of eetstanden). -

ç, ov

De markt vindt plaats aan het klooster ter hoogte van Donckstraat 13 op zaterdag 18december; opstellen kan vanaf 15 uur. Een standplaats is gratis, tafels kan men huren voor 5 € (na terugbrengen krijg je 2.5 € terug). De tafels zijn 120cm lang. Als je zelf een tafel meebrengt, moet je wel het aantal meters doorgeven. Wie elektriciteit nodig heeft, moet dit vermelden bij inschrijving, dit mag alleen dienen voor een lampje of versiering en dus geen verwarming. Inschrijven kan bij Frank Voet. Frankenber g 10, Meer. tel. 03/315.43.88 of Karine Teuns, Hoogeind 23. Meer, tel. 03/315.08.74. KWB-KAV wijsterop dat de plaatsen beperkt zijn. Snel inschrijven is dus aangeraden. (ma)

c/ei,

c

~ 40

(t

vJ

j ezoef,en V na tekfonic/ie afspraa& 'Td:03/31437.88 !Fa.'c :03/314.74.14 uw.veimissenjanssens.e

)or-nWf: versmLssenjanssens@portima.ee

1


MINDERHOUT

Afscheid en welkom Begin november kent café Papillon (en niet de frituur) nieuwe uitbaters. Janny Eekels en Marc van den Broek openen op zaterdag 6 november deze zaak. Janny maakt echter geen stap in het onbekende. Reeds jaren is zij werkzaam in de horeca. Dc meeste mensen kennen haar wellicht

-

als hoofdverantwoordel ijke in de jeugdkantine van de Hoogstraatsc Voetbal Vereniging. Nu dat zij, in overleg met haar ganse gezin, de beslissing heeft genomen om de Papillon verder uit te bouwen, stopt deze activiteit. Ook haar onthaal moederswerk wordt noodec-

dwongen opgegeven. Met het openen van de Papillon gaat er voor Janny een jeuddroom in vervulling. Wedden dat zij het samen met haar man Marc en de kinderen Kim, Boyd en Britt gaat waarmaken.

,-

Is ,

Janny en !vïarc achter den toog in de H. V V-kantine

t

(

-

I)ave C/i B/C nemen afscheid, Jaiiiis en Marc /,ouiven tle Papillon verder uit.

"Tot de dood ons scheidt" MINDERHOUT - De Minderhoutse "Marckezonen" vieren dit jaar hun 125-jarig bestaan Een respectabele leeftijd! Zoiets kan en mag men uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt er duchtig geoefend voor het juhileumkerstconcert in december. De (lange) traditie wil echter dat bij zo'n gelegenheid ook een toneelopvoering hoort Normaal komt men maar om de twee jaar op de planken, maar omwille van deze speciale omstandigheden wilde de toneelgroep niet afwezig blijven. Er stelde zich wel een probleempje: Wie toneel wil spelen moet (veelvuldig) repeteren... en kan dus niet tegelijkertijd musiceren. De oplossing? Men besloot dit keer voor actrices en acteurs geen beroep te doen op muzikanten. Waar men vorig jaar "Drinken de goden Duvel?" 12 mensen op de planken had staan, is dit aantal nu beperkt tot 7. Als stuk koos men het blijspel "Tot de dood ons scheidt" van Rudy Soetewey. "We bevinden

ons in de wachtkamer van het hiernamaals waar Oskar en zijn veel jongere tweede vrouw Kun na een zwaar ongeval terechtkomen. Het toeval zorgt er echter voor dat Oskars eerste vrouw José en haar tweede (jongere) man Steven daar ook aan belanden nadat de lift waarin zij zaten naar beneden donderde. Wanneer blijkt dat in het hierna,naals héél andere regels gelden dan hier beneden, zorgt dat voor pro blenien. Als dan de hemelconiputer nog mneklt dat Kim zwanger is en als er dan ook nog een ex-liefje van Oskar opduikt (een schrijfster van pikante boeken), dan wordt het soms toch wel itigewikkeld, ook en zeker voor de hemelbewaarder Pierre (Sint-Pieter)." Kortom: een avondje coniplexloos amusement gewaarborgd!

Dc opvoeringen vinden plaats in het alombekende parochiecentrum te Minderhout op 13 en 14 november, telkens om 20 uur. De democratische toegangsprijs bedraagt 5 euro. Opgelet: reservering verplicht via nr. 03 314 88 66! De voorgaande jaren werd telkens gespeeld voor een bomvolle zaal. Wacht dus best niet tot het allerlaatste ogenblik om één of meerdere plaatsen te bespreken!

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoostraatse Maand. uw maandblad

Om ii een gezellige avond te bezom'en zullen ZIJ beslist hun beste beentje voorzetten in "Tot cle dood OflS scheidt'. Vl.n.r. (boven) Jan Mattheussen (i'oorzegger), Frans Broes (tevens regisseum'), Gerard De Backem; Roos Janssens, Johan De Koek,' (onder) Thérèse Matthé, Sandra Ronibouts, Rietje Verhogen.

41


MINDERHOUT

KVLV aan de macht MINDERHOUT - Girlpo er van de bovenste plank tijdens de negende editie van de verenigingenquiz. En dat de vrouwen van bij de eerste proef de mouwen opstroopten tot ver over de ellebogen liet duidelijk blijken hoe gebrand ze waren om een goed figuur, letterlijk en figuurlijk, te slaan. Bij de huis-, tuin- en keukenweetjes lieten ze al dadelijk hun ambities blijken en het proeven van wodka en jenever scheen helemaal geen hinderpaal te betekenen. Ook de L.G. (landelijke gilde) liet zich in deze ronde niet onbetuigd. Goed begonnen is half gewonnen! Fanfare "De Marckezonen" bliezen de hoogste noten in de actualiteitensessie terwijl KWB en St-Joris zich de beste gokkers toonden. De zaalronde bracht weinig afscheiding, maar St-Joris kende duidelijk de rechte weg nrar het doel en ze scoorde ook het hoogst. Jaartallen raden was duidelijk een kolfje naar de hand van Fanfare en BV's raden scheen voor vier ploegen helemaal geen onoverkomelijke hinderpaal te betekenen. Intussen ontpopten KVLV en Fanfare, ook tuk op de overwinning, zich als de kanshebbers op de beker. In de finaleronde met punteninzet plus en min bleven ze aan mekaar gewaagd, maar de praktische proef, een makkie voor de KLJ, en de rode draad deden de weegschaal definitief overhellen naar de jonge ploeg van KVLV. Terwijl Fanfare de dodenmars blies, ledigden de KVLV-dames in de latere uurtjes de beker tot op de bodem. De grote massa was niet komen opdagen voor dit jaarlijkse evenement, maar de ambiance in het parochiecentrum kon niet beter! Isabelle Vissers en Gerard De Backer kweten zich voortreffelijk van hun quizmasterstaak. terwijl TTK (tafeltennisclub) op een sublieme wijze voor de technische omlijsting zorgde. Een grote pluim voor de ping-pongjongens! Duivenbond stuurde zijn duif en Ruiters hun paard, m.a.w. ze ontbraken op het appel om allerlei redenen. Volgend jaar in oktober de lOde editie, hoopt het feestcomité ongetwijfeld hun toezegging tot deelname te mogen noteren. (rel)

Uitslag 1. KVLV 108 punten, 2. Fanfare De Marckezonen 103, 3. KSJ 90,4. Ouders 81, 5. LG 77, 6. Marcklopers 74, 7. KWB 69. 8. KLJ 63, 9. Minderhout VV 60 en 10. St-Joris 60.

Wafel en smoutebollenbak MINDERHOUT - Op zondag 7 november is het KBG-lokaal, gelegen aan de Schoolstraat, aangepast om zoveel mogelijk bezoekers te verwelkomen op de wafel- en smoutebollenbak. Heerlijke geuren zullen u ongetwijfeld binnen lokken. Aan democratische prijzen kan u eten en drinken. Bovendien kunt u verschillende hobby's van de leden bewonderen. Vanaf 12 uur tot 18 uur in het lokaal van de KBG. 42

Wandeling MINDERHOUT - Dreigende onweerswolken hingen op zondag 26 september boven het dorp. Omstreeks 7.30 uur vertrokken aan de parochiezaal reeds de eerste wandelaars voor de KWBwandeltocht. Terwijl de zon langzaam te voorschijn kwam, waren er rond 9 uur al iets meer dan 100 wandelaars op weg gegaan voor een fikse wandeling. De tocht bracht hen langs de voor ons gekende plaatsen: de Kapel van den Akker, het Withof en de zopas gerestaureerde Laermolen. Via de Bosuil maakte je de tocht van 7 km vol met een pauze in het welbekende café van Jos Snoeys. Diegene die kozen voor een tocht over 15 en 20 km bracht de wandelaars eerst nog via een ommetje rond het Gelmelslot naar de café In Hol land hij J05 S noevs. Daarna ging liet ver-

t.

der naar Wortel Kolonie met z'n mooie dreven, waarvan er enkele speciaal voor deze wandeling werden opengesteld. Dit was zeker een opsteker voor parcourplanner Fons Muësen! Bij Staf Snoeys was het dan opnieuw tijd voor een natje en een droogje en voor diegenen die de 20 km wilden volmaken, ging de wandeling nog verder langs de landelijke wegen naar de gekende boerderij "Halschoor". Dan stak men de grens even over naar het Groesken om zo terug te keren naar de parochiezaal van Minderhout. De mooie wandeling, met een prima Organisatie, maakte het geheel tot een onvergetelijke dag voor 400 wandelaars. Na al dat stappen konden zij in de parochiezaal genieten van heerlijke pannenkoeken en een drankje naar keuze. Het geheel is zeker voor herhaling \alhaar. (1?. V

4,

liet einde van het .tip .Stappenpad n ,a.s liet iru.s.elnini. 1/ier lo . li.s tele al je ivaiu/ehde are! 7 lm. 15 hm af 20 l.un.

DE HOOGSTRAATSE MAAND...

25 JAAR!!!

't Is nie niks... Conditietraining MINDERH0u'r - Als de klok naar liet winteruur wordt verzet start de KWB met een conditietraining. Elke maandagavond, te beginnen met 8 noveniber, wordt er in de sporthal van de basisschool Scharrel een conditietraining gegeven door een gediplomeerde persoon. Deze training staat open voor alle leden van een gezin. 10 jaar is wel de minimum leeftijd. Iedereen spant zich in naar eigen vermogen. Vele oefeningen zullen gebaseerd zijn op lenigheid en souplesse, maar de hoofdmoot blijft lopen. Er zal getracht worden alle spieren van het lichaam in beweging te brengen: buikspieren. armspieren... Praktische informatie: IS niaandagavonden te beginnen op 8 november, aanwezig te 19.45 uur, begin training 20 uur, einde oni 21 uur, in sporthal Scharrel. Kostprijs 15 euro per persoon. Deelname met maximum 40 personen. Info op tel. 03 314 25 94.

Rotterdam ontdekken MINDERHOUT - Op zondag 14november oiganiseert de KWB een ontdekkingstocht in de Rotterdanise haven. Zeven dagen per week, 24 uur per dag, doen daar de meest indrukwekkende installaties hun werk. Imposante schepen uit alle werelddelen varen af en aan. Er liggen ook kilometers lange pijpleidingen en containerrobots spelen precies met een megablokkendoos. Deze uitstap wordt begeleid door een ervaren reisleider. Een bezoek aan een in werking zijnde havenbedrijf is een onderdeel van deze uitstap. Deze educatieve uitstap is echter niet goedkoop. Leden van de KWB betalen hiervoor 30 euro per persoon, niet leden, als er nog plaats is in de bus. 35 euro. In de prijs is inbegrepen: busreis, gids, bedrijfsbezoek en middagmaal. Praktische info: inschrijven kan vanaf heden tot en niet 4 november - enkel boven de 12 jaar paspoort verplicht. Info: tel. 03 31425 94.


MINDERHOUT

Foikrock avond 11NDERHOUT - Op 6 november geeft de folkrockgroep THE CLURICAUNS in het parochiecentrum van Minderhout een optreden, ingericht door het parochiecomité ten voordele van de parochiezaal. 1997 - Na een hevig nachtje stappen besloten enkele muzikanten in een Turnhoutse pub een folkrockband op te richten. 1-let doopnaampje luidde "The Cluricauns" wat een van oorsprong Iers trolachtig wezen is, overdag een voorbeeldig kabouter om dan s' nachts open te bloeien tot een schalks muzikaal "beest". Aanvankelijk gingen ze van start met enkele bekendere traditionals en covers van betere folk-rockbands (Levellers, Poques. Waterboys....). Nu, enkele jaren en ledenwissels later, bestaat hun repertoire uit ongeveer 75 eigen werk. Na een mix van traditionals in een persoonlijke stijl, nieuwere covers en leuk uptempo eigen werk, gekoppeld aan de nodige energie op het podium kunnen zij elk publiek bekoren. Parochiezaal, Koestraat, deuren vanaf 20.30 uur, inkom 6 euro

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Borsteltrofee Castelré kermis Acht jaar geleden werd in Castelré 100 jaar uitbating van Café In Holland gevierd. In de ochtenduren opende lokaalhouder Jos Snoeys een bokaal pekelharing en stopte in elke mond van de overgebleven drinkenbroeders een vis. De Lu, zoals altijd denkend aan het thuisfront, vond dat men met zo een adem niet naar huis kon. Hij pakte een we borstel en poetste hiermee de tanden van de viseters. Den Johan, één van de gepoetste figuren. werd met kerstmis aan dit gebeuren herinnerd want de Sus gaf hem een pot pekelharing en een wc-borstel cadeau onder den boom. Johan schonk deze borstel terug aan Café In Holland als wisselbeker, die vakkundig in een kassei werd geplaatst door de Gert. Deze trofee werd maandag 18 oktober doorgegeven aan de nieuwe winnaar van de 130 deelnemers aan de volksspelen namelijk aan Lu Van Hasselt.

'

Workshops op aanvraag -

-

Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen.

_

43


WORTEL

Reünie van de 65-jarigen \VORTEL Op 8 oktober kwamen alle Wortelnaren, geboren in 1939 bij elkaar in 't Boiks Heike om hun verjaardag te vieren. Met een bloemetje voor elke jarige en een drankje begonnen ze aan een gezellige avond. Er volgde een echte boerentafel, maar eerste werd er een minuut stilte gehouden voor de overleden jaargenoten. Na de nodige drankjes, leuke liedjes en vooral goeie herinneringen werd een prachtige avond afgesloten. -

-.

--

Vl.n.r. (boven) G. Vermeiren, L. Goetschalckx, C. Snels, H. Verhoeven, L. Maene, E Roos, V Snijers. (onder) J. Si:jsrnan.s, J. Vermeiren, J. Aerts, H. Van Aert, M. Maene en L. Van Dij...k.

Wegenwerken bijna voorbij? rke 1 lijI en /1(1(1 / (1/' (l( I oni r! 5interldaas: hei 1/uur! altijd /angerdan / / linkerje denkt. Geluhhig kwi straatjjileaiitVoiteh/o?ppmnkn Giote ii ei,'ei in

-

1W!

£'/!tOc'T

pad. Hopelijk zijn de laatste 14 'od1e 5 sri/aan ai -hier de rug, nont ilil ii egen het zii aars i, I)a .s maar al te ii aal:

DE HOOGSTRAATSE MAAND -

..-...

Gewoon onmisbaar

;

1

..-•4.

'

4.

• •

apijten Vloerbedekking 1 500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, laminaat, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Vakkundig interieur- en kleuradvies door onze binnenhuisarchitecte maken een bezoek méér dan waard!

sluis

~

woondecoratie

Kapeistraat 6 - Baarle-Hertog • Tel. 014 69 90 02 www.vandersluis.be • maandag gesloten -

______

ISEI

215


WORTEL

Verzuilde anarchie? Ii

Maar er zit een keerzijde aan de medaille: het gebruik van de zuilen is vastgelegd in een reglement. Leest u even mee? "De affiches mogen geen commercieel of politiek karakter hebben, en niet strijdig zijn met de openbare orde en goede reden (hvb. opruiende of racistische boodschappen). Enkel de aankondiging van socio-culturele activiteiten i,r toegelaten." De meeste affiches die er nu ophangen komen alvast schreeuwerig commercieel over. Maar toegegeven, dat is slechts een subjectieve mening. enkel reglementaire affiches mogen op de aanplakzuilen gehangen worden. Het betekent dat elke affiche om. de naam van de organiserende vereniging en de verantwoordelijke uitgever (VU) - met adres - moet vermelden. Er mogen geen witte of gele affiches met enkel Zwarte tekst gebruikt worden" De affiches van de Cahier, Mega-dance en 'Back to the 80'ties fuif bestaan uit enkel zwarte tekst op een witte affiche. Op de groene affiche van het Ruitersbal is geen VU noch adres te bespeuren. 'aan plakken mag enkelmnet behanglijm. Gebruik van spijkers, industriële kleefband, contactli/mn e. d. is verboden De Mega-dance affiches zijn nog eens extra met plakband vastgemaakt. "het formaat van de affiches mag niet groter zijn dan Al. Per activiteit mogen er maximum 2 affiches van Al -formaat, of 4 affiches van A2- of A3-formaat worden aan geplakt" Van de Gezinsbond uit Meerle hangen er 6 affiches, van Mega-dance ten minste 6, de rest is reeds overplakt. 11

WORTEL - Alsof ze sinds afgelopen maandag als paddestoelen Uit de grond zijn geschoten. Op een week tijd zie je ze overal staan: de informatiezuilen van de gemeente. Voor sommigen een betonnen rioleringsbuis met een hol. voor anderen het gracieuze silhouet van een 'i'. Een mooi initiatief om het wildplakken tegen te gaan en om verenigingen een plek te geven om activiteiten kenbaar te maken, zo legt de website van de gemeente het uit. Tot dusver een mooi en nobel initiatief.

"de affiches mogen niet langerdan 4 weken voor de datum lan de activiteit worden gehangen" "er moet vermeden worden dat affiches worden oi'erplakt lan activiteiten die nog moeten plaatsvinden" De ene helft van de affiches is grosso modo over de andere helft geplakt, ook over de activiteiten die nog moeten komen. Het lijkt alsof het over plakken op zich de te gebruiken techniek is. 'de omgeving van de zuilen moet netjes blijven en er mag geen a/al of restanten achtergelaten worden" Naast de oude plastic bekertjes die tussen de struiken zijn vrijgekomen ligt er al een nieuw leeg frisdrankblikje. Er staat geen vuilnisbak bij de zuil. "liet is verboden affiches aan te plakken op andere openbare plaatsen dan op deze affichezuilen" Zoals u op de onderstaande foto kan zien zijn tenminste twee van de affiches op de zuil ook terug te vinden op de dichtgeplakte uitstalramen van vroegere buurtwinkel 't Worteltje. En dan nu de trieste realiteit: op nog geen week tijd zijn maar liefst zes van de negen regels overtreden. Maar, zoals het artikel op de website van de stad besluit, zal "de lokale politie toezien op de navolging van deze regels. Overtredingen wor den beboet ". Als de aangekondigde regels consequent worden toegepast zullen er heel wat boetes moeten worden uitgeschreven. Misschien ruiken deze opmerkingen naar iigge1lzifterij,feit is dat het plaasten van de goed bedoelde zuil al na zes dagen 7jfl doel voorbij lijkt gestreefd.

r

.---..---

,-

,1

'WORTELTJE-

BOND ZONDER NAAM Veel mensen willen de dag van 1 novemher een persoonlijke toets door een bloemstuk op het graf van hun dierbare te plaatsen. Misschien ben je daarom op zoek naar een mooie kaars. Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht kan een mooie kaars op een feestelijke tafel natuurlijk niet ontbreken. Bond zonder naam heeft een uitgebreid aanbod: handgemaakte kaarsen, tafelkaarsen, sierkaarsen, doop- en huwelijkskaarsen.....Er zit er zeker en vast één tussen die

je Kan gebruiken. Nieuw in het aanbod zijn: - 'Zomaar-lichtje': een geurkaars in een klein glaasje. - 'Bolkaars in ivoor': 3 ivoren bolkaarsen met het opschrift 'Blij dat je er bent!'. - 'Vertrouwenslicht': een geurkaars in drie kleuren in een klas. De kaars heeft als opschrift 'vertrouwen - harmonie - hoop'. - Een vierkante mat metalen kandelaar op een voetje. De Bond zonder Naam heeft tenslotte ook een

uitgebreid aanbod aan wens- en vriendschapskaarsen. Maar niet alleen kaarsen, ook boeken en CD's met oa. teksten van Phil Bosmans en natuurlijk de onovertroffen jaarkalender voor het jaar 2005. Kortom een uitgebreid aanbod waarbij de opbrengst integraal ten goede komt van de minderhegoeden in onze eigen leeforngeving. Kom vrijblijvend een kijkje nemen bij Anny Geerts, Prinsenweg 5 in Wortel, tel. 03 31468 77 45


WORTEL Zonnebankcenter

-

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

GOUD IN WORTEL

Jan Strijbos en DinaVan Bavel Jan en Dma wonen in wat tegenwoordig 'de Kleine Plaats' heet. Toen zij er ruim tien jaar geleden bouwden woonden ze er haast alleen. Jan bouwde het huis recht tegenover dat van zijn moeder, Mieke Koyen. Zij woonde toen alleen in 't klein paddeke. Ondertussen is Mieke gestorven en is de straat gevuld met jonge gezinnen. Een heel verschil met vroeger, zo zegt Dma, maar het zijn allemaal lieve buren. Dat bleek onlangs nog toen de hele straat bij Dma en Jan aan de deur stond om hen te feliciteren. Jan Strijhos werd in 1929 geboren, als derde oudste in een groot gezin van 15 kinderen. Ze waren er thuis met acht jongens en zeven meisjes. Vader Jaak was meestergast bij bouwflrma Horsten. Het gezin Strij bos woonde op plek waar moeder Mieke tot haar dood heeft gewoond, alleen stond het eerste huis ietsje meer naar links. Jan ging tot zijn 14 naar school in Wortel. Na zijn zevende jaar werkte hij gedurende een tweetal jaren op verschillende boerderijen, o.a. in Keirschot, op de Langenberg en op de boerderij van Voet op de Grote Plaats. Op zijn zestiende trad hij in zijn vaders voetsporen en begon als metser bij Horsten. Verschillende kinderen van het gezin kwamen er trouwens terecht. Later schopte Jan het tot ploegbaas bij het bedrijf. Toen de firma in de jaren '80 failliet ging heeft Jan nog enkele jaren gedopt tot hij met vervroegd pensioen kon gaan. Dma kwam in 1930 als Dimphna Van Bavel ter wereld. Thuis waren ze met twaalf kinderen, zes jongens en zes meisjes. Dma was de achtste in de rij. Vader en moeder Van Bavel verdiende de kost als boeren. Ze woonden op de Paddengracht in Heerle, gehucht van Meerle. Ook Dma ging tot jaar 14 jaar naar school, waarna ze nog twee jaar thuis hielp op de boerderij. Daarna woonde ze enkele jaren in bij de hoofdonderwijzer van Meerle als meid. Iedere zondagmiddag had ze vrij en dan ging ze te voet naar huis, zo'n drie kwartier stappen. Toen de hoofdonderwijzer later naar Mortsel verhuisde ging Dma mee. Maar na een jaar hield ze het er voor bekeken, aangezien de reis van Meerle naar Mortsel iedere veertien dagen een hele expeditie was, te voet, met de bus en met de tram. Dus kwam Dma op haar 22' terug thuis wonen. Jan en Dma leerden elkaarkennen op Minderhout kermis. De meeste jonge mensen mochten in die tijd naar de kermissen van de omliggende dorpen. En zowel voor Jan als voor Dma was Minderhout niet zo ver af. Een jaar later waren ze verloofd en op 25 september 1954 trouwden ze. Ze trokken naar Wortel, waar ze eerst eventjes woonden in een huizeke naast de boerderij van Swaenen op de hoek van Worteldorp en de Pastorijstraat, waar nu de parking is. Daarna woonde het gezin

46

nog 1\VL'C aal op t FotO Plaats tot Jan ei in 1962 een huis bouwde. Jan en Dma hebben vijf kinderen: Willy is de oudste, in Wortel beter bekend als Win. Daarna volgen Ria, Leen en Dirk. Gerd is de jongste van het gezin. De vijf kinderen wonen gelukkig allemaal in de buurt, waardoor ze regelmatig binnenspringen, net als de 6 kleinkinderen. In 1990 verhuisden Jan en Dma naar hun huidige woonst, die Jan zelf bouwde als comfortabele plek voor hun oude dag. Dma heeft in haar vrije tijd jarenlang oude mensen uit de nood geholpen. Jan was in zijn vrije tijd een fervente duivensportliefhebber. Ook reed hij graag rond met zijn koersfiets. Tot enkele jaren geleden trokken Jan en Dma er regelmatig samen uit met de fiets. Jan heeft sinds 1998 de ziekte van Alzheimer. Wat aanvankelijk begon met vergeetachtigheid verergerde jammer genoeg snel. Jan kan ondertussen niet meer praten met Dma. Het heeft voor Dma en de kinderen tijd en moeite gekost om de ziekte van Jan te accepteren. Het was vooral zwaar voor hen toen ze merkten dat Jan zijn spraak erop achteruit ging. Maar gelukkig is Jan heel rustig en aangenaam gezelschap tijdens

Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

206

ons gesprek, en geniet hij van hele kleine dingen, zoals het kijken in de tuin. Dma heeft het soms zwaar met de zorg voor Jan. Maar toch kan ze, dankzij de hulp van de kinderen en enkele dagen dagopvang in de week er af en toe zelf op uit om bijvoorbeeld te gaan winkelen. Gelukkig is Jan momenteel stabiel en zoals de toestand nu is hebben Jan en Dma het goed samen in Wortel. Wij wensen hen in ieder geval nog vele mooie dagen toe.

P1N

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


ciEiniuiuuiirnmInhr1 Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedistraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Minderhout VV helemaal niet in zijn blootje

KVNA Wortel

Na een geruststellende aanvangsiase. het inter-

geweest. liet eerste kwartier was voor MVV

In Nl iriclerhout was VNA cle eerste helft de viotst

mezzo met de naaktkalender waarvan de verkoop

zonder doelgevaar, daarna stak de thuisploeg de

combinerende ploeg, maar moest toch wachten tot vlak na de rust toen Kurt Haest met een knap-

loopt als een trein, werd MVV zeker nog niet in

neus aan het venster, dwong veldoverwicht af

zijn blootje gezeten blij ft het meedraaien binnen

en scoorde de 1-0. Een tiental minuten later dan

pe beweging de score opende. De krachtigere

de eerste vijf van het klassement. Toch zal het in

voorzien begon men aan de tweede helft wegens

thuisploeg ging dan op zoek naar de gelijkmaker

de komende wedstrijden het zwaard van schou-

kwetsuur van de scheidsrechter. MVV vond de

en lukte ook daarin. De talrijke toeschouwers

der moeten veranderen . want veel hoogstaand

samenhang en trapte een viertal kansen bijeen

zageil een goede en spannende wedstrijd met

voetbal hebben de toeschouwers in de laatste

zonder positief resultaat. Dè kans lag voor de

iets te weinig doelkansen, die op een hillijk 1

wedstrijden niet voorgeschoteld gekregen.

voet van Benny Janssen die alleen voor de kee-

- 1 eindigde.

Olympic Essen - Minderhout VV 1 - 1

per verscheen, maar naast besloot. In blessure-

Het kan niet elke week kermis zijn en dat onder-

tijd stelde de thuisploeg de zege veilig met een

vonden de MVV'ers duidelijk in Essen, dat met

tweede doelpunt.

op bezoek. Met vlot samenspel maar minder

nog geen enkel punt en scoreloos op de laatste

Minderhout VV - Laagland Merksem 7 - 2

goede afwerking wonnen onze jongens met 5

plaats prijkte. In de 4de minuut stond de eindstand

Tegen een tegenstander die in 5 wedstrijden

- 0. De doelpuntenmakers waren Wim Vermei-

reeds op het bord. MVV kon geen vuist hallen

38 tegendoelpunten slikte en één luttel goaltje

ren, Pieter Donckers, Jef Jansen (2x) en Dave

en de weinige kansen werden niet verzilverd.

scoorde, mag zeker niet verloren worden. Toch

Verschueren.

Eenzelfde spelbeeld tijdens de tweede helft,

werd het allesbehalve een prettige partij voor

m.a.w. een match voor weinig woorden en om

de toeschouwers die een rommelige wedstrijd

In Zwijndrecht zagen we een te felle thuisploeg

vlug te vergeten.

te aanschouwen kregen, maar toch als compen-

wat resulteerde in kwetsuren voor Wim Vermei-

Minderhout VV - VNA Wortel 1 - 1

satie een reeks goals mochten verwelkomen.

ren - al na 5 minuten - en RafBraspenning. Het

Een weinig begeesterende eerste helft in deze

De scorers van dienst: Jan De Roover, Kris

spel lag voortdurend stil en ons team kwam zo

derby tegen gehuur Wortel, dat zich in het eer-

Fransen, Dirk Beyens, Benny Janssen en Nick

niet aan vlotte acties. Na een uur spelen moest

ste halfuur ronduit de betere toonde. Na de kof -

Wilmsen. (rel)

onze doelman Steven Van Beek gepast ingrijpen.

fie een vroeg doelpunt van cle bezoekers. MVV

Wedstrijden

De mooiste kans was nog in de 80' minuut voor

ontwaakte en plaatste de gasten met de rug tegen

Zondag 31 oktober

Dave Verschueren, de beste speler op het veld.

de muur. RoeI Hermans zorgde in de 57ste min.

15.00 uur FC Merksem - Minderhout VV

maar Dave strandde op de doelman. Even later

voor de gelijkrnaker en MVV was gelanceerd.

Zondag 7 november

werd dezelfde speler brutaal aangetrapt. Terwijl

Zo dacht men Wel veldoverwicht, maar Wortel

14.30 uur Minderhout VV - Kalmthout

de dader met rood van het veld werd gestuurd

loerde op de counter. De verdedigers begrepen

Zondag 14 november

moest onze kapitein eveneens vervangen wor-

hun les, zodat deze wedstrijd eindigde op ecn

14.30 uur Luchthalboys - Minderhout VV

den. Spijtig dat de scheidsrechter niet vanaf het

billijk gelijkspel.

Zaterdag 20 november

begin strenger optrad. Nu zagen we een slechte

SK Donk - Minderhout VV 2 - 0

20.00 uur Olympic Antwerpen Minderhout

wedstrijd zonder goed voetbal die eindigde op

Eerste nederlaag voor groen-wit tegen een te-

Vv

0-0.

genstrever uit de top van het klassement. Een

Zondag 28 november

nederlaag die misschien wel te vermijden was

14.30 uur Minderhout VV - Jong Merksem

Dan kwam het laag geklasseerde Jong-Merksem

Tegen Stabroek nam Wortel na het kwartier het heft in handen en speelde met knap samenspel vele kansen bijeen. In de tweede helft hetzelfde

Kppr;zk %"erfewdc

beeld tot in de 55 minuut de bal via de scheidsrechter bij een bezoeker kwam. Onze spelers waren verrast en het werd volledig tegen de logica in 0— 1. Wortel ging nog meer drukken. Kurt Haest had nog een mooie doelkans tot Ben

AAA AZAA Openingsuren:

Dinsdag 09.00 - 21.00 Woensdag 08.00 - 18.00 Donderdag 09.00 - 21.00 Vrijdag 08.00 - 18.00 Zaterdag 08.00 - 16.00 Zondag & maandag gesloten. TEL 03 - 315 15 25

Van Opstal na een knappe actie van uitblinker Maarten Sprangers binnen kopte (1 - 1). Steven Van Beek redde nog een goede poging van de bezoekers. Met het zesde gelijk spel kreeg VNA zeker te weinig na het knappe samenspel tegen een soms te driest Stabroek.

Wedstrijden zondag 31 oktober 15.00 u VNA Wortel - Bezemheide zondag 7 november 14.30 u Olympic Essen zondag 14 november 14.30 u VNA - Olympic Deurne zondag 21 november 14.30 u VNA - Donk zondag 28 november 14.30 u Laagland Merksem - VNA

47


SPORT Godrie bij Schopenhouer die beheerst binnentrapte, 1-0. Balen reageerde en stelde in de 31 ste min, gelijk. Even later een onhoudbaar schot in de kruising en 1-2. Een koude douche voor de thuisploeg! Na de koffie glipte Koen Koyen onmiddellijk door de mazen van het net en de 2-2 was een feit. Weckx van Balen kreeg nog rood, niaar die numerieke minderheid deerde hen niet. Een derde Meerse goal hing wel in de lucht, maar hij viel aan de overkant, 2-3. De thuisploeg vond geen gat meer in dc Balense muur en bleef puntenloos achter.

KFC Meer Dat het geen gemakkelijLe opgave ZOU worden in 2de provinciale had de Meerse aanhang wel degelijk verwacht. Wel kende het team een vlotte start, maar de laatste wedstrijden kende men de keerzijde van de medaille. Een dosis pech en kwetsuren gooiden roet in het eten, maar betere tijden staan er zeker nog te wachten voor KFC Meer

KFC Meer - Vosselaar VV 4-0 Beide ploegen startten met open vizier doch de thuisploeg creëerde de mooiste kansen, maar in de beginfase zonder succes. In de 1 ôde min, toch raak na een gerichte kopbal van Sander Laurijssen op de lat en door een attente Nick Janssen in de rebound binnengetrapt, 1-0. Drie minuten later tikte Tini Jacobs op aangeven van Marc Godrie de 2-0 binnen. Het tempo werd hoog gehouden, doelman Van Gestel pakte rustig en Meer hield zonder problemen de voorsprong vast. Na de rust een meer opgepept Vosselaar aan de af trap, maar een secure Meerse achterlinie wist wel raad met het sporadische gevaar. In de 60ste min. dreef Tim Jacobs de stand nog op tot 3-0. Meer controleerde de wedstrijd verder tegen een 00mondig Vosselaardat in de 90ste min. doorRingo Jacobs met een vierde trefièr helemaal van de kaart werd geveegd. Een onberispelijke leiding van ref Vie Srneyers voor 240 kijkers

FC Meer - Zwaneven 1 —4

Pech voor de Meerse doelman Stan Van Ges tel die wegens knieproblemen een /3lilIt zet achter het voetbal.

bleven gevaarlijk, maar het geluk was niet aan hun kant. Intussen ontaardde de rnatch tot een schoppartij met fluitenier Van Dijck in de hoofdrol en Poppel dikte verder aan tot 3-0 in de 68ste min.na een ingebeelde elfmeter. Vijf minuten later lukte Koen Koyen de aansluitingstreffer, maar verder kwam KFC dan ook niet. Poppel won verdiend, Meer kende pech en hoopt ref Van Dijck niet zo vlug terug te zien.

Geen Stan Van Gestel meer in het Meerse doel, gestopt wegens knieproblemen. wel Roei J0chems. Al vlug stonden de netten bol. In de 7de min. 0-1, in de 8ste min.l-1 met als afwerker Koen Koyen. Verder nog wisselende kansen tot aan de rust. Bij de eerste tegenstoot na de pauze een lobbal over de uitgelopen Jochems en 1-2, één minuutje later 1-3. Toch liet Meer het hoofd niet hangen, Dirk Boeren kreeg nog rood, en Zwaneven schoot in de 68ste min alle illusies stuk. 1-4. Geen gelukkige wedstrijd voor de thuisploeg. (rel)

Wedstrijden Zondag 31 oktober 15.00 uur KFC Meer -VC Herentals

Zondag 7 november 14.30 uur Branddonk - KFC Meer

Zondag 14 november 14.30 uur KFC Meer - Berg en Dal

KFC Meer - Verbr. Balen 2 —3

Zondag 21 november

Een vrij voorzichtig begin van beide ploegen met enkele van alle gevaar gespeende aanvallen. In de 1 Sde min, belandde een hoeksehop van Marc

Zondag 28 november

14.30 uur KFC Meer - St.-Jozef 14.30 uur R.H.Sportief— KFC Meer

Hoogstraten VV in de subtop

GcIokwcicii 'OH!' lint Int nl,,t die ccii vi'! je trap perfect binnentrapte in de wedstrijd tegen Vosselaar VV

Poppel - KFC Meer 3— 1 Een prachtig doelpunt van de thuisploeg in de 9de min. zette Meer direct op achterstand nadat de ref even voordien een schoolvoorbeeld van een strafschop wegwuifde voor de bezoekers. KFC kwam beter in de wedstrijd, schiep kansen, maar de afwerking ontbrak. In de 39ste min. dribbelde Rik Aerts zich vrij in de grote rechthoek, werd foutief gestopt, maar weer deed de ref alsof zijn neus bloedde. Na de pauze was het al vlug 2-0. Meer gaf niet af en Nick Janssen en Rik Aerts 48

Na de schitterende start is iedereen bij HVV weer met beide voeten op de grond gekomen. De thuismatch tegen Londerzeel leverde de roodwitten één pLint op. Het hadden er drie moeten zijn. Door een domme tweede gele kaart van Raf Beyers geraakte HVV, met nog 35 minuten te gaan, met tien man.Op dat ogenblik was de stand 1-1 en alles wees er op dat we die match konden winnen.We geraakten zelfs op voorsprong doordat Roei Veldeman een vrije trap in een doelpunt omzette. In de allerlaatste minuut kregen de bezoekers nog een hoekschop en die werd binnengekopt. Een wedstrijd is nooit voorbij voor het eindsignaal. Grote vreugde bij Londerzeel en een bittere nasmaak voor rood en wit. De verplaatsing naar leider Willebroek confronteerde HVV met de eerste nederlaag van dit seizoen. Willebroek was in alle lijnen beter dan HVV dat een uur kon standhouden. Dat was in grote mate de verdienste van de heroptredende doelman Mertens. Toen scoorde Willebroek. De enige kans op de gelijkmaker werd door Kenens van kortbij naast getrapt. Uiteindelijk trapte de thuisploeg een tweede treffer binnen en daarop hadden we niet veel aan te merken. In Dilbeek ging het dan weer fout. Onmiddellijk na de rust bracht Gino Swaegers HVV 0-1 voor en toen zag

het er werkelijk goed ut. Dan scoorde Dilbeek driemaal op rij aan werkelijk 100 C/ en werd het voor HVV wei erg moeilijk. We kwamen nog op 3-2 via Tom Symons en Bosmans liet de gelijkmaker liggen. Met nog vijf minuten te gaan speelde HVV zo ongeveer alles of niets en het werd niets, immers de thuisploeg prikte er nog eentje bij op het bord en met 4-2 waren vooral de mensen van Dilbeek erg gelukkig. Voor eigen publiek verloor HVV ook tegen een verdienstellijk Rapid Lebbeke met 1-2 dat op slag van rust de 1-0; kopbaldoelpunt van Yasin Gül, ongedaan maakte en tijdens de tweede helft het jonge HVV in de val lokte om op de counter voor 1-2 te zorgen. Meteen zakt HVV wel wat weg in het klassement. (luIe)

Wedstrijden Zondag 31 oktober 15 uur Hoogstraten VV - Rode-Verrewinkel

Zondag 7 november 15 uur Hoboken Hoogstraten VV

Zondag 14 november 15 uur Meldert - Hoogstraten VV

Zaterdag 27 november 20 uur Hoogstraten VV - Opstal


SPORT

Scholenveldloop

6de Ij. jongens (25 deeln.) Thomas De Bruin (Sem.) Wouter Laurijssen (Meerpaal) Sam Jansen (Meerpaal) Lans De Busser (Sem.) Ward Rombouts (Spijker)

Met 314 aan de start Hoe kan je het schooljaar nog beter starten dan met je vrienden en vriendinnen een stevig robbertje hardlopen op een sportieve en relaxe manier uit te vechten! Je leert mekaar nog wat beter kennen en waarderen en ja, er kan maar één de eerste zijn. De Hoogstraatse onderwijsinstellingen en dan vooral cle basisscholen laten zich niet pramen, regen en wind houden de jongeren niet thuis. Maar ze hebben het weer gepresteerd, de genoegdoening van het deelnemen en de lekkere verfrissing achteraf. Fijn toch! (rel)

4de ij. meisjes (21 deeln.) Sharon Van Looveren (Meerpaal) Beth Geerts (Spijker) Laura Frijtcrs (KI imtoren) Elke Vermeiren (Klimtoren) Lore Van DLIn (Gem.Hoogstr.)

Uitslagen

Sde Ij. jongens (25 deeln.) Jimmy Rombouts (Meerpaal) Nordwin Laeveren (Spijker) Mathieu Kilozo (Sem.) Jan Geerts (Spijker) Wil 1cm-Jan Otten (Scharrel)

Iste Ij. jongens (26 deeln.) Jarne Laurijssen (Spijker) Jules De Bruin (Sem.) Arno Geerts ( Meerpaal) Pierre Ansoms (Sem.) Ward Brosens (Meerpaal)

Sde Ij. meisjes (15 deeln.) Laura Verheyen (Sem.) Eline De Bruin (Sem.) ? Verheyen (Sem.) Hannelore Geysen ( Wijsneus) Britt Adams (Sein.)

6de Ij. meisjes (17 deeln.) 1. Jessic Koyen (Klimtoren) 1 Lisanne KruIs (Meerpaal) Liese Bols (Spijker) Anny Peeters (Meerpaal) Yasmine Brosens (Klimtoren) iste en 2de sec. Jongens (4 deeln.) Niels Koyen (Sem.) Boud De Busser (VTI-Spijker) Cis Van Der Linden (Sern.) Sven Goetschalckx (Spijker) Iste en 2de sec. Meisjes (2 deeln.) • Kristien Rombouts (Spijker) 2. Marion Wittenherg (Stella-Matutina Wuustw.)

Iste Ij. meisjes (19 deeln.) Charlotte De Bruin (Sem.) Lana Goris (Meerpaal) Birgitt Van Opstal (Meerpaal) Iris De Bie (Meerpaal) Melissa Meyvis (Meerpaal) 2de Ij. jongens (33 deeln.) Bjorn Geerts (Meerpaal) Jannes Jansen (Meerpaal) Thomas Aerts (Wijsneus) Arne Martens (Scharrel) Geert Stes (Meerpaal) 2de Ij. meisjes (27 deeln.) Carolien Geerts (Wijsneus) Maud Cornelissen (Sem.) Natasja van den Elshout (Gem.Hoogstr.) Liese Van Dun (Gem.Hoogstr.) Ariane Snels (Gem.Hoogstr.) 3de Ij. jongens (50 deeln.) Wouter Van Gils (Meerpaal) Mathieu Wuyts (Spijker) Yoran Jacobs (Scharrel) Tom Heene (Spijker) Daan Verheyen (Spijker) 3de Ij. meisjes (20 deeln.) Jasmien Voet (Meerpaal) Inc Kuypers (Sem.) Esmee De Bie (Meerpaal) Margot Van de Wouwer (Gem.Hoogstr.) Charlien Vermeiren (Gem. I-loogstr.) 4de Ej. jongens (30 deeln.) Wouter Meeusen (Sem.) Sam Van Der Linden (Meerpaal) Louis-Philippe Claes (Spijker) Jari Geerts (Scharrel) Thomas Serrien (Spijker)

ii 1w1; hei;;; ie! deren. / let ] ; nç'c ei /1//In 1. II we /1 J//jI in :;'i 0! /11 iii i:e .1])! /11/! iI! 11W! (/1 startlin met cle 'laste wil om als nummer één cle aankoinstlijn te o;'erschrijden.

VAN HUFFEL VASTGOED VAN HUFFEL

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 I-IOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

DE HOOGSTRAATSE MAAND Maak voor het betalen van uw abonnement gebruik van het bijgevoegde overschrijvingsformulier. 49


SPORT

Marcklopers

De 13de voor Pat Leysen De marathon! Het tot de verbeelding sprekende loopnummer in de atletiekwereld. Euforie en dramatiek zijn de ingrediënten en die liggen dikwijls zo heel dicht bij mekaar. Denk maar even terug aan de Olympische marathons van enkele maanden geleden, betwist in een verzengende hitte en de vervuilde lucht van Athene, waarin gedoodverfde favorieten de vernieling in werden gelopen. De Marcklopers hebben ook enkele fervente kilometervreters in hun rangen die werkelijk gebeten zijn door het marathonvirus. Pat Leysen, de Minderhoutse schooldirecteur, heeft er dit jaar reeds dertien op zijn actief en de veer tiende en de vijftiende moeten voor einde 2004 hij op zijn palmares. Op 26 september stond de eerste uitgave van de kustmarathon De Panne - Oostende op het programma. Reikhalzend werd er naar uitgekeken. Een nieuwe wedstrijd. een mooi traject...! Schone schijn! Als het ware een nachtmerrie! Geen Organisatie om u tegen te zeggen. Zowat alles liep in het honderd: het openbaar vervoer, de startplaats die een 20-tal minuten verwijderd was van de inschrijving, de bevoorrading...! Gelukkig zijn de Marcklopers geen watjes en zij maakten er ondanks alles toch een flinke wedstrijd van. Pat Leysen en Louis Onincx zijn daar alvast in geslaagd. De eerste 15 km losten zij elkaar geen vin: toen vond Pat het welletjes en koos het hazenpad. Het was meteen raak, want hij kende geen enkele verzwakking meer en eindigde in een mooie tijd van 2 u. 59 min. Louis, toch bijna zestigjaar. leverde een tijd

af van 3 u. 8 min. Jos Van Bavel, die nog juist op tijd aan de start verscheen, haalde toch nog het einde in een tijd van 4 u. 18 min. Mooie prestaties waren er ook te noteren voor Luc Koyen uit Meer (niet-aangesloten) in 3 u. 45 min.. Jan Aerts uit Hoogstratcn (niet-aangesloten) in 3 u. 49 min. 19 sec.. Jef Jacobs uit Meersel-Dreef (loopgroep Galder) in 3 u. 35 min. 40 sec., Marc Van Alphen uit Meersel-Dreef (loopgroep Gulder) in 3 u. 58 min. 19sec. In Huy mochten de atleten wel spreken van een pittige organisatie. Rit Van Aert (Minderhout) stond er die dag aan de start van de marathon heen en terug langs de Maas. Ze moest daar haar 3de plaats verdedigen in de eindrangschikking van het criterium Challenge Delhalle. Dit lukte haar wonderwel in een mooie tijd van 3 u. 32 min. 2 sec. Petje af voor deze Sarah! Een andere Minderhoutenaar. Jan Vermeiren, had reeds voldoende wedstrijden en verkoos thuis te blijven. Hij eindigde als 45ste in de eindaf rekening. Een week later had dan het Belgisch Kampioenschap marathon plaats in Brussel. Jan Hendrickx van AVN-atletiek Hoogstraten sleepte een knappe derde plaats in zijn categorie uit de brand. Zijn eindtijd: 2 u. 44 min. Jan zelf was niet zo tevreden over zijn optreden, maar de Marcklopers doen het hem zeker niet na.

Uitslagen Pat Leysen 18jan. L Persoonsmemorial Genk3u06niin23sec. 7 feb. Midwintermarathon Apeldoorn

Ii........

Äk_ En PAT t'en/waalile

Iiie!

in Route.

3u05min32sec, 28 ma. Rome 3u15rnin34sec. 11 apr. 57 km trail Glons 4u59min47sec. 2 mei Maasmarathon Visé-Maastricht-Visé 3u04min24sec, 23mei beddenmarathon Overpelt 31104min45sec, 6juni La Roche 3u25min04sec, 19juni Nacht van Torhout 3u24min23sec. 4juli Kortrijk-Brugge 2u59min36sec, 15aug. Bornem 100km (buiten wedstrijd) 1 Ou.. 12 sept. In Flanders Fields N ieuwpoort-Ieper 2u58min47sec en 26 sept. kustmarathon De Panne-Oostende 2u29min28sec. Nu volgen nog de pistemarathon in Schaarbeek en de natuurmarathon in Kasterlee.

Pssuo

Sovr

Technische dienst: 1 IS 9001 /1 2000 1 n sta 1 1 a t 1 es -Herstellingen SOFTCOM PUTER -Interventîes Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten -Opleidingen Te103/315.09.09 -Advies info@softcomputer.be COMPUTER S

RPVA 9\liA - TELioML AR - KA51tr*a LAm

www.softcomputer. be

Wij zijn erkend voor opleiding- en advieschegues ! BIASS 196

50


SPORT

Herinnering aan Luc Gij sbregts Op donderdag 16 september namen de flimil ie. vrienden en kennissen, het gehuurte en de hele Hoogstraatse gemeenschap afscheid van Liie Gijsbregts. Geheel onverwacht is hij op zondagmorgen 12 september thuis overleden. Luc was als jongste zoon van het gezin Gijshregts-Rommens op en top thuis in de Meerlese gemeenschap. Hij doorliep er de lagere school, was jarenlang lid van de Chiro en speelde als voetballer in de jeugdreeksen van FC Meerle, waar hij vaak als geheim wapen van de trainer werd uitgespeeld. Zijn middelbare studies volgde hij te Hoogstraten, eerst aan het Klein Seminarie, later in het VITO gezien zijn technische interesse de bovenhand kreeg op het louter theoretische. Zijn hogere studies volgden op deze technische richting en Liie studeerde af als industrieel ingenieur te Mechelen. Als conducteur bij de firma Deckx (wegenbouw) te Dessel kon hij zijn opleiding ten volle in de praktijk omzetten. Eén van de laatste werken die hij mee opvolgde, waren de wegenwerken aan de Terbeeksestraat in Meer. Als jongeling volgde hij al snel het voorbeeld van zijn broers en bracht hij heel wat Vrije tijd door in jeugdclub "De Mussenakker" in Meer waar hij zijn echtgenote. Els Bastijns, leerde kennen. Vele jaren speelde hij met de voetbaiptoeg van "De Mussenakker" elke zondagvoormiddag een vriendenwedstrijd. 1-let

v ,t

was dan ook vanzelfsprekend dat Luc door FC Statie aangesproken werd op het ogenblik dat hij na zijn huwelijk in het gebuurte kwam wonen. En het was bijna even vanzelfsprekend dat hij als speler lid werd van FC Statie. Gedurende verscheidene jaren was Luc een rots in de branding. Een zwakke knie verplichtte hem echter om het actief voetbal stop te zetten, waarna hij een bestuursfunctie opnam en vrij snel voorzitter werd van de voetbalvereniging. Onder zijn voorzitterschap nam FC Statie niet alleen deel aan de competities van het Gehuurtenvoetbal.

maar werd er ook jaarlijks een tornooi ingericht ,een vermaarde quiz georganiseerd, reisden de kinderen van de spelers en leden jaarlijks naar een pretpark, kwam Sinterklaas op bezoek.Ondertussen breidde het gezin van Luc en Els uit met drie dochters, verhouwden zij hun woning tot een gezellige thuis niet een ruime tuin waarhij menig uurtje in doorbracht. Moest er geholpen worden met het gebuurte voor Heilig Bloed, Begijntje Laat Besluit, het opstellen van de kerststal, iedereen wist dat je een helpende hand kon bekomen van Lue. Niets wees er op dat er zo onverwacht een einde kon komen aan dit actieve leven. Op vrijdagavond namen Luc en Els met een ploeg van de Statie deel aan de quiz van de Buizelhoek en zaterdagnamiddag was hij als voorzittercoach aanwezig op de eerste wedstrijd van de competitie. Samen met Bram Vermeulen mogen we zeggen dat Luc zijn steen in de rivier heeft gelegd en dat de rivier nooit nieer dezelfde zal zijn. Voor zijn gezin was LLiC een rots in de branding, een veilige schuilplaats en een man waarop je kon bouwen. Voor zijn familie, zijn vrienden en iedereen die hem gekend heeft zal Luc blijvend herinnerd worden als de helpende hand, de rustige aanwezigheid, zijn eeuwig optimisme. We bieden Els en de kinderen veel moed en sterkte toe voor de toekomst. (FC Sratie).

BELEEF TELEVISIE INEEN

NIEUW > RiVI. - VO

• Het absoluut vervormings- en flikkenngsvrije 94-cm-HD-LCD-beeldscherm in breedbeeldformaat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Split-screen. • Geintegreerde Photo Viewer (voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar Loewe-gararitie. • Eveneens verkrijgbaar in 81-cm-beeldschermformaat: Xelos SL 32 HO, Xeloi 37 HD, Tatelmodel, Platina

Stimulate your senses.

LOEWER

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Mincierhout)

19.5

51


SPORT

Ruitersport

Sportclubs opgelet

Nationale titel voor ponyachttal HOOGSTRATEN—En met reden mogen ze fier zijn, de amazones en ruiters van het ponyachttal van rijvereniging St.-Catharina Hoogstraten. In de gewestelijke tornooien belandden ze driemaal op het hoogste schavotje en voor die prestaties werden ze beloond met een selectie voor het provinciaal kampioenschap, dat betwist werd te Turnhout. Daarin presteerden ze knap en kregen de gouden medaille rond de hals. Als provinciaal kampioen volgde een uitnodiging voor het nationaal kampioenschap dat dit jaar in de provincie Antwerpen, nI. in Schoonbroek, georganiseerd werd. Hier voerden ze de twintig opgelegde figuren onder het toeziend oog van een zeer competente jury zo keurig uit dat de nationale titel hen niet kon ontglippen. En zo gebeurde ook! "Een prachtig resultaat, maarje mag ook niet vergeten

dat die jongelui dat allemaal zo maar niet vanzelf in de schoot geworpen krijgen. Daar moet degelijk hard voor getraind worden, maar ze doen het graag en het blijft plezierig. Op zondag van 9.30 tot 11.30 uur, woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en vrijdag van 18 tot 19.30 uur zijn ze bezig met hun paard. In de winter vinden de oefenstonden plaats in de manège van Geert De Busser en in de zomer primeert de buitenlucht natuurlijk. De boog staat ook niet altijd gespannen, want in de vakantie gaat de vereniging op kamp. Allemaal goed voor de geest en de verstandhouding!" vertelt een gelukkige commandant Henri Verschueren, die sinds 1970 de touwtjes in handen heeft en reeds vanaf 1950 de paardensport actief heoefent. (rel)

Het Hoogsirwitse ponyachttal i'.I.n.,: Anne Aerîs, Brui Van Looveren, Sanne Van den Heuvel, Sara Aerts, Dries Van der Linden, CarlAerts, Jeroen Geerts, Carolien Renders, eommandant Henri Verschueren.

Wielrennen

~

Ccli ()Iillli(iJ)pi/lg /1/el

ijf ucniicl. werd J0C17

Op zondagmiddag 3 november lieten er zich te Minderhout maar liefst 45 nieuwelingen inschrijven voor de eerste grote prijs Farm Cleaning. In de spurt behaalde plaatselijk vedette Joeri Adams 52

Rallycross

Team Sterkens lOde in Europees kampioenschap

,

Nu

Zeer recent publiceerde de Vlaamse regering een besluit dat alle sporthallen en plaatselijke sportclubs (voetbal, tennis, golf ... ) verplicht om een beheersplan te hebben. Tegen uiter lijk 10 januari 2005 moet hiervan melding gemaakt worden bij de plaatselijke burgemeester. Waterinstallaties niet aërosolvorming (zoals douches) kunnen haarden zijn van legionellabesmetting. Om de legioneilaverspreiding te voorkomen in zulke publiek toegankelijke plaatsen, kan en moet preventief opgetreden worden. Deze preventiemaatregelen worden opgenomen in een beheersplan, alsook adviezen inzake infrastructurele aanpassingen (moeten pas tegen 10 januarai 2013 gerealiseerd zijn). De Antwerpse dri nkwatermaatschappijen. AWW en PIDPA, kunnen perfect adviseren en dergelijke beheerspiannen op maat van uw installatie maken. Voor kleinere clubs kan dat gerealiseerd worden tegen een kostprijs van 403 euro (mcl. analyse van een waterstaal). Voor meer ingewikkelde installaties wordt steeds vrijblijvend een prijsofferte gemaakt. Aan de hand van een dergelijk beheersplan bent u in staat de juiste ingrepen te doen zodat legionellakweek effectief wordt vermeden. Beheersen kan ondertussen wel door te spoelen met voldoende warm water zodat de legionella wordt ingedijkt. Nog enkele maanden rest er om actie te ondernemen. Niet gedraaid dus. Een aparte cel specialisten werd hiertoe in het leven geroepen onder de naam Hidicontrol. U kunt hen altijd bereiken tijdens de kantooruren op tel. 03 251 89 00 of op klant@hidrocontrol.be Meer info vindt u op www.hidrocontrol.be .

zldi,,i,s

J IJLIJ.,

Ijflijf

]Je lde II

1,

!'

een vierde plaats. In de daaropvolgende juniorenwedstrijd met 29 deelnemers, de vierde grote prijs café-frituur Papillon, legde Tom Vermeiren uit Rijkevorsel beslag op de zege.

Eind september werden de laatste proeven voor het Europees kampioenschap verreden, respectievelijk in Polen en Duitsland. Ook Pascal Sutherland, rijdend in de Ford Fiesta Super 1600 streed mee voor een begeerde plaats in de finales. In Polen finishte hij als 9de (4de in B-finale) en in Duitsland als 7de (2de in B-finale). In het eindklassernent behaalde het Team Sterkens en rijder Sutherland de lOde plaats in het EK. De winnaars zijn Ron Snoeck (NL) in divisie IA. Kenneth Hansen (Z) in divisie 1 en Jussi Pinomtiki (Fin) in divisie 1. (PeSter)

Uitslagen Polen: 1. Groblewski (PL). 2. Laskowsk (PL), 3. Kalny (CZ). 9. Sutherland (B). Duitsland: 1. Van den Branden (B). 2. Groblewski (PL), 3. Cermak (CZ). 7. Sutherland (B).


Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Senioren 61 meter De senioren van de grote kruisboog Minderhout. Castelré en Wortel, ondersteund door de schutters uit Hoogstraten, betwisten reeds 29 jaar een onderlinge competitie. Dit jaar was het weer spannend tot dc laatste schieting. Twee schutters, Wim Druyts uit Wortel en Robert Martens uit Hoogstraten die nu voor CaicIié Llitki)mt, tondcn eIijk met plinten en

Robert Martens

het aantal rozen namelijk 267 —28. Voordat men de nieuwe kampioen kende moest er zelfs teruggeteld worden tot het vierde afschot. Uiteindelijk won Wim Druyts het pleit en kreeg de kampioenstitel toegewezen. Rohert Martens legde beslag op de ro/enprijs. Nieuwkomer Juul Peeters uit Wortel schoot 262 punten voor Fons Spaepen Liit Castelré met 258 en Adriënne Van Den Langenhergh uit I-loogstraten met 256 punten. Robert Martens Int Hoogstraten behaalde de rozenprijs met 28 rozen voor Wim Druyts ut Wortel ook met 28 rozen. Juul Peeters uit Wortel sloot het seizoen af op 26 rozen. Jos Schrijvers uit l-loogstraten schoot 24 rozen voor Fons Spaepen Castel ré met 23 en Jefioris Hoogstraten met 22 rozen. Voor het clubkampioenschap was Castelré te sterk met 781 pluiten. Zij wonnen dan ook verdiend de wisseltrofee. Wortel deed zijn best met 771 punten voor Minderhout met 754 plinten. Na de afloop was er nog voldoende spijs en drank voorzien en iedereen blikte tevreden terug over de gezellige en aangename middagen.

(Riniis Venoort)

Grote Kruisboog Tweede zestal De negen schuttersgi den aangesloten bij het Verbond der Sint-Jorisgilden hebben het tweede zestal betwist in het Nederlandse Castelré. De gilde Liit Meer behaalde de eindzege met 193 punten. Bovendien legde (leze gilde ook beslag op de enige rozenprijs geschoten door Robbie Van \Vassenhove met vijf rozen. Meer behaalde een totaal van 193 punten voor Loenhout 189, Meerle 188, Minderhout 187, Hoogstraten 184, Sprundel 183. Rijshergen 179 geschoten niet II rozen. Castelré 179 geschoten met 9 rozen en Wortel met 178 ltii.

158 op 160 Op de voorlaatste schieting 1oct de karabijn te Loenhout-Wuusrwezel behaalde Vic Swaenen uit Mcci; buiten ciiie ''erwachringen, 158 0/) 160 punten. Ongetwijft'ld heeft deze schitterende prestatie invloed 0/)

mina Wim .Druvts

Cust Siuiet.,

de tu,s.ven.taiui voor het Icainpioenschap in cle 8-ree/es,

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

Wintercompetitie zes meter Agenda: 5-6-7 november. 1 Boiutsuhiciing te

SPECIALIST

Abonnement 2005 DE HOOGSTRAATSE MAAND

GARAGE HOGA B.V.B.A.

19,80 euro

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

733-3243117-49 16

1

Wortel - 19-20-21 november. 2° Bondsschieting te Meer - 3-4-5 december, 3° bondsschieling te Castelré - 17-18-19 december, 4° bondsschieting te Loenhout - 14-15-16 januari, 5° bondsschieting te Hoogstraten - 28-29-30 januari. 6° hondsschieting te Meerle - 11-12-13 februari. 7° hondsschieting te Minderhout - 20 februari. Zestalschieting te Meerle - 25 februari. Prijsuitreiking te Hoogsiraten Schieting trofee zes meter - 13 maart, Schieting Kempen - Antwerps Kruisboog Verbond te Meer.

53


SCHUTTERS EN GILDEN

Grote kruisboog Eerste zestal Het toch ruime lokaal van de Sint-Jorisgilde Uit Minderhout kon amper schutters en supporters van het eerste zestal herbergen. Ineen geweldige sfeer schreef de gilde van Castelré geschiedenis. Voor het eerst, en de uitslagen zijn momenteel (onvolledig) teruggevonden sinds 1934, won deze gilde het eerste zestal. Na een ongemene spannende strijd won underdog Castelré dit eerste zestal met 195 punten voor Sprundel en Wortel met 194 punten. Hoogstraten en Meer behaalden 193 punten. Meerle schoot 192 voor Loenhout met 190, Minderhout met 186 en Rijsbergen met 180 punten.

Wenst u ook een droomjob? Neem dan gerust een kijkje op WWW.DROOMTHUISJOB .BE

Voor dit unieke wapenfrit van Castelré tekenden Adje Vermonden (32), Dirk Jansen (34), Jos Snoeys (30). Jan Hoet (32), Gert Brosens (35) en Gust Tobé met 32 punten. GertBrosens behaalde bovendien nog een persoonlijk succes door met vijf rozen en het beste kampschot beslag te leggen op de enige rozenprijs verbonden aan het eerste zestal.

't 1

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

,LI

Ornr

50

54


FOTO VAN DE MAAND

T

-

t

Iele lat

_

1

Rijkswe/dadigheidskolonie Wortel De Grote Koer - Foto: Š Roinain Kro/s 55


De Hoogstraatse Pers

natuurpunt Natuurpunt De wintermaanden zijn traditioneel drukke maanden VOOF Natuurpunt Markvallei. In oktober volgden diareeksen, beheerswerken, vergaderingen en wandelingen mekaar al in een snel tempo op. In november en december zal het niet anders zijn. Op het einde van de maand oktober bijt Ria Brosens uit Meerle de spits af met een diavoorstelling.

Voor herhaling vatbaar

25 jaar!

't Is nie niks...

Windmolen Brecht

Cap Griz Nez

Op zondag 7 november trekt Natuurpunt Markvallei naar de gemeente Brecht. We bezoeken er het natuurgebied "De Merel" en combineren onze wandeling met een bezoek aan de windmolen in Brecht (Bounke Bounke). Jef Verbraeken en zijn vrouw Leen Lijn er molenaar. Jef en Leen zijn allebei actieve leden van Natuurpunt Markvallei en stellen een bezoek aan de molen uiteraard op prijs. We krijgen er in ieder geval uitleg van twee experts. Gegadigden verzamelen om 9.0 uur aan het Jan Spannenburgmuseum.

Van 11 tot en met 14 november maakt Natuurpunt Markvallei een buitenlandse iiitstap naar Cap Griz Nez. Cap Griz Nez ligt aan de Atlantische kust en is bij natuurliefhebbers vooral aantrekkelijk omwille van de prachtige vergezichten en de massaal overtrekkeade vogels. Op deze plaats is de Noordzee op zijn smaist en vogels kiezen uiteraard de kortste weg om een iee over te steken. Je kan hier ook heel wat zeevoels waarnemen. Naast de waarnemingen van vogels, maken we uiteraard ook tijd vrij voor een stek ige strandwan-

De samenwerking met de Open Monumentendag werd een groot succes. Heel veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om eens een kijkje te komen nemen en toonden interesse in de werking van Natuurpunt. Wat Natuurpunt Markvallei betreft: voor herhaling vatbaar.

Diavoorstelling: La Brenne - Slovenië Ria Van Aelst zocht het niet zo ver als dochter Ingrid en haar man Wim Verschraegen Het tweetal bezochtAfrika en toonde vorige maand prachtige dia's, vergezeld van een boeiende uitleg. Ria is ook lid van Natuurpunt Markvallei en zocht het voorbije jaar de natuur op in Frankrijk en Slovenië. Het resultaat is een uitgebreid reisverslag. Aan de hand van dia's en lilmbeelden geeft Ria een beeld van La Brenne (Frankrijk) en de reis doorheen Slovenië. De diareeks wordt georganiseerd op 30 oktober in het Jan Spannenburgmuseum. om 20 uur.

deling en verkennen we de natuur in de omgeving. Voor inschrijvingen en inlichtingen overde kostprijs. contactcer je best Wim Verschraegen, Vooraard 10 in Minderhout. (03-314 47 75) Er no nog enkele plaatsen vrij.

Zakenkantoor

Uitstap naar zee

Van BavelmRoniniens

bvba

JNM Markvallei organiseert vandaag een uitstap naar zee. Het wordt voor de jonge natuurliefhebhers een leuke dag in Blankenherge. Met de bus en de trein zullen zede verplaatsing maken. Om 7.30 uur nemen de JNM'ers de bus in Hoogstraten. ze worden 's avonds terug verwacht om 20 uur, Info: Woul Op De Kamp

Diavoorstelling Zweden Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

BANJK & VER.ZEI<ERINJGENi www.vanbavelrommens.be 1801

56

Stijn Leestrnans heeft het druk, want na de trip naar zee wacht hem nog een diaavond. Op zaterdag 20 november zal Stijn immers een reisverslag presenteren over Zweden. Hij zal dit doen aan de hand van prachtige dia's met in de eerste plaats oog voor het natuurschoon. Stijn kan eventuele kandidaat-Zwedenreizigers enkele handige tips aan de hand doen. De diavoorstelling start om 20 uur en wordt gehouden in het Jan Spannenburgmuseum.


Dag van de Natuur: Plantgoedactie Tijdens de "Dag van de Natuur", die traditioneel in het teken staat van natuurbeheer, organiseert Natuurpunt Markvallei in samenwerking met het stadsbestuur cle plantgoedactie. Tot 30 oktober kan je bestellingen doorgeven aan de milieudienst van de stad Hoogstraten. Zoekt u bomen en struiken die hier van nature voorkomen? Wilt u van uw tuin iets moois maken? Dat kan met enkele fruithornen, een haag, een paar struiken, een bomenrij of een houtkant. Zowel in als buiten de dorpskern kan u uw steentje bijdragen aan meer natuur. Boom- en struiksoorten Beuk en Haagbeuk laten zich heel makkelijk mengen in een geschoren haag, maar kunnen evengoed opgroeien tot echte bomen. Voor de komst vati de prikkeldraad werd vee op cle wei gehouden door hagen van Meidoorn. Sleedoorn, Egelantier en Honclsroos. Laat je ze ongeschoren. dan heb je in het vootjaar prachtige bloeseins en in de nazomer rode rneidoorn-

Een haag aan de rand inn een alJer al mu'eilancl is dikmvijl.v liet laatste toet'hichtsoord moor zeldzame planten en dieren.

bessen, donkerblauwe sleedoornprui men en rozenhottels.

Enkele planttips

Gelderse roos bloeit eveti wit als Vlier, maar

NATTE GROND: boswilg, gelderse roos, gewone es, lijsterbes,

hee0 helderrode bessen. Je plant hem best niet

Plantafstanclen

spork, vlier, zomereik, zwarte els

op een droge plaats. Van nature begeleidt hij

Voor een geschoren haa g gebruik je ongeveer

Hoe deelnemen?

Zwarte els en Gewone es op rijkere natte gronden.

4 planten per meter. Bij een wilde haag of een

Deelnemen aan de actie kan tot 30 oktober

Ruwe berk, Zomereik. Spork. Lijsterbes en Ha-

houtkant groeien de planten verder hit en kun-

door de bestelling door te geven aan de mi-

zelaar zijn geschikt voor ccii bosje, houtwal of

nen ze dus ook verder uit elkaar geplant wor-

lieudmermst van de stad Hoogstraten (een be-

haag en dat op allerlei gronden. Allemaal zijn

dcii. Een plantafstand van 1 tot 2 meter is hier

stelformulier viticl je op de website van de

ze door hun bloei en hun voedzame vruchten

voldoende.

stad of kan je bekomen in het administratief

een zegen voor vogels, insecten en zoogdieren.

Kies deju iste struiken voor het bodemtype waar-

centrum). Het plantgoed kan u op zaterdag 20

Ook de boswilg hoort in dit rijtje thuis. Deze

opje wil planten

november ophalen aan de gemeentelijke werk-

wilg groeit net zo goed op nattere als op droge,

Op goede tuingrond kan je nagenoeg alle struiken

plaats (Industrieweg 2 - 2320 Hoogstraten).

arme gronden.

planten. Op uitgesproken droge of natte grond

U bent hier welkom tussen 9.00u en 1 0.30u.

Als solitair in iets grotere tuin of als bonienrij is

dien je rekening te houden met de groei-eigen-

U betaalt vooraf door overschrijving op 523-

de zomereik ongeĂŤvenaard.

schappen van de planten clie je wil gebruiken.

0453829-41 van Natuurpcmnt Markvallei met

Winterlinde en Zoete kers zijn ideaal voor

De volgende lijstjes helpen je de juiste keuze

vernielditig van uw naam en "plantgoedactie".

de tuin. Deze twee boomsoorten horen in de

te maken:

Voor meer informatie over de plantgoedactie kan

Kempen thuis, maar zijn door de mens wat

DROGE GROND:

u terecht hij de milieudienst. tel. 03 340 1947 -

verdrongen. Hun goed vertererid bladstrooisel

beuk, boswilg, haagbeuk, hazelaar, lijsterbes,

fax 03 314 89 20 - e-mail milieu 1 @hoogstraten.

zorgt voor een natuurlijke hodetnverhetering.

meidoorn, ruwe berk, spork, vlier. zomereik

he.

Als je een voldoende grote tuin hebt, kan je dit onderhoudsvriendelijk aanpakken met een fruitboomgaard. Het is een goedkope manier om aan een sfeervolle tuin te komen. Als bijkomende honus is er elk jaar gratis fruit uit eigen tuin. In de hestellijst vind je een tiental streekgehondcii fruitvariĂŤteiten en enkele kleinfruitsoorten. Denk er wel aan dat een jonge fruithoom de eerste jaren best een steunpaal kan gebruiken. Wilt u een verwilderde haag rond uw tuin of een open ruimte opvutllen met gevarieerd struikgewas? We bieden ook twee tLtinpakkettcn aan. Hieriti vindt u een gemengd aanbod verschillende struiken, welke het leven in je tuin zeker zullen opfleuren.

Samenstelling tuinpakketten: BLOES EM BOSJE 8 spork, 8 lijsterbes. 8 meidoorn, 3 sleedoorn, 3 vlier VOGEL BOSJE 5 meidoorn. 5 hazelaar, 5 vlier, 5 zwarte els, 5 ltjsterhes, 5 boswilg

Notaris Paul ROMMENS, Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 - Fax 031315.71.29 e-mail: info@notaris-rommens.be Notaris Paul ROMMENSte HoogstratenlMeer zal, op verzoek van de Stad Hoogstraten, open baar verkopen: Onder Hoopstraten, deelgemeente Meersel-Dreef: Voormalige onderwijzerswoning, half-open bebouwing, met tuin, gelegen Dreef 46, groot 500 m 2 Indeling : kelder gelijkvloers: inkomhal, 2 voorkamers, achterkamer, keuken met bergkamer, opkamer; verdieping: 4 slaapkamers en zolder. Klein beschrijf mogelijk (K.l. 344). Stedenbouw: woongebied. Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten. Bezichtiging: zaterdag 16 oktober 2004 en zaterdag 6 november 2004, telkens van 11.00 tot 12.00 uur. Zitdagen: inzet op donderdag 28 oktober 2004 en bewijs op donderdag 18 november 2004, telkens om 17.00 uur in Zaal De Welgezinde van het Stadhuis te Hoogstraten, Vrijheid 149. Inlichtingen en plan ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen. .

57


KALENDER

Op stap in...

Frituur 't Kartoffeltje JJ7

Di. & woe. gesloten

HOOGSTRATEN

Tot ziens Avt en Fron

tlm zondag 12 december TENTOONSTELLING Greet Martens en Benjamin Demeyere in het stedelijk museum, begijnhof, van woensdag tlm zondag, van 14 tot 17 uur. Zaterdag 30 oktober DIA-VOORSTELLING - La Brenne en S lovenië, in het Jan Spannenburgmuseum om 20 uur, org. Natuurpunt. Zaterdag 30 en zondag 31 oktober OLDTIMERBEURS in de veilinghallen. Loenhoutseweg. van 9.30 uur tot 18 uur. org . T. Huet, Diepte. Maandag 1 november ALLERHEILIGEN

Zaterdag 6 november KINDERTHEATER Propop om 14.30 uur in de feestzaal van het Penitentiair Schoolcentrum, org. Davidsfonds en Gezinsbond. TE KOOP boeken en ander materiaal van de bibliotheek van 10 tot 1 5uur in zaal De Welgezinde van het administratief centrum. 3 VOOR 11- restaurant 'Comme Chez Bonne Maman' in de Cahier. info 03 314 32 64. Zondag 7 november NATUURGEBIED 'De Merel' (Brecht). vertrek om 9 uur aan Jan Spannenburgmuseum, org. Natuurpunt. Maandag 8 november JAZZCONCERT, zaal Sint-Cecilia. 20 uur. org . Marckriver New Orleans Jazzclub. Donderdag 11 november WAPENSTILSTAND Eerste Wereldoorlog 19 14-' 18.

hairstyling

Uw

mode... kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

FR

HOOGSTRATEN

58

ZIE OOK: J WWW.FLAPUIT.BE (j

N

PJ3JT

65

218

Zaterdag 20 en zondag 21 november BOUWFEESTEN Spijker Gelmelstraat, za. 1820 uur & zo. 11.45-14 uur.

--

TFJFEEE11

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 7536 E-mail: sportltrof.beerens@belgacom.net 209

Zaterdag 13 en zondag 14 november BOUWFEESTEN Spijker Gelmelstraat, za. 1820 uur & zo. 11.45-17.30 uur. Zaterdag 13 november AVONDMIS St.-Catharinakerk, muzikaal verzorgd door de Kon. Fanfare Sint-Catharina. PUNKROCKPARTY - NRA (Nl) + Burning Heads (Fr) + Regain (B) in de Cahier.

Dinsdag 2 november ALLERZIELEN

c7

Van Aertselaerstraat 57 2322 Minderhout Tel. fax 03314 9758

Zondag 14 november WANDELEN in St.-Pieters-Leeuw met wandelclub De Noorderkempen, vertrek aan zaal Pax om 7.30 uur. ONTBIJTDAG van 8 uur tot 10.30 uur in zaal Pax (vooraf inschrijven), org. Gezinsbond. Dinsdag 16 november MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur. Van 16 november tot 30 december TENTOONSTELLING 'landschapsfotograhe' in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 november TONEELAVOND door Tinello in zaal St.-Cecilia om 20.15 uur. Donderdag 18november KAARTAVOND 'rikken' in zaal Pax vanaf 19 uur, org. Landelijke Gilde. Vrijdag 19 november ZAKLAMPENTOCHT, inschrijven zaal Pax, tussen 18 en 19 uur. org . KWB. DROPPING van de Landelijke Gilde, vertrek om 19.30 uur in café 't Schuttershof te Zondereigen. SOIREE DB_I0 in de Cahier Zaterdag 20 november DIA-VOORSTELLING 'Zweden' door Stijn Leestmans om 20 uur in het Jan Spannenburgmuseum, org. Natuurpunt.

Woensdag 24 november: BLOEDGEVEN van 17.30 uur tot 20.30 uur in het lokaal Rode Kruis, Brouwerijstraat la. Donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 november TONEELAVOND door Tinello in zaal St.-Cecilia om 20.15 uur. Zaterdag 27 november ROCKSHOW - Savoy Grand (UK) + To Man in de Cahier. Zondag 28 november VELDTOERTOCHT, vertrek Klein Seminarie om 8 uur. org . Kon. Veloclub De Lustige Wielrijders.

vzw Mussenakker Meer

ç7 \./ -

Waar mensen zich Jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen!

vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Geopend:

-

169

bE EIKIN cté-terre-teeLzaO

John Lijsenstraat 26- 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

198

MEER Zaterdag 30 oktober LASAGNA-avond in het Boerenzaaltje ten voordele van 3 voor II, org. Mussenakker. Maandag 1 november FAMILIEDAG met wandeltocht. 10 - 18 uur, parochiezaal, org. KWB. Vrijdag 5 en zaterdag 6 november TONEELAVOND - 't Heidebloempje, zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur. Zaterdag 6 november EUCHARISTIEVIERING in parochiekerk om 17.45 uur, opgeluisterd door brassband SinteRosalia. Woensdag 10 november KAARTPRIJSKAMP in parochiezaal, inschrijven vanaf 12.30 uur. org . KBG. Vrijdag 12 en zaterdag 13 november TONEELAVOND - 't Heidebloempje, zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur.


KALENDER Zaterdag 13 en zondag 14 november GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING iii zaal Victoria, za. 19-23 uur & zo. 9-23 uur, org. De Zandfluiter.

Zaterdag 20 en zondag 21 november CYCLO-CROSS & MOUNTAINBIKE in de Mosten.

Zondag 21 november SINTERKLAASFEEST voor kinderen tot 10 jaar in zaal Voor Kunst en Volk om 14 uur, org. brass- & drumband Ste.-Rosalia. Zaterdag 27 november FEESTAVOND—eucharistieviering en teerfeest, 17.45 uur, fanfare De Eendracht.

MEERSEL-DREEF

A IER

C<" H0

Zaterdag 27 november SINTERKLAASFEEST voor kinderen van leden van de E.K.-Moedersbond. zaal 'Bij de Paters', vanaf 13 uur. Zondag 28 november KINDERVIERING om 10.30 uur in de kerk bij de paters, org. werkgroep Franciscaanse zon-

www.cahier.lie 03131432.64

kndijezTuiz

netjes.

tirijrii 183 16wstretrn

[ketro

3voor11-fuif

D

Jonh

Map, 1 I4oagat,aran 1

031314 66 65

1? 142

07/015.0 .703

0477/20.47.92

Zaterdag 6 november in de drie jeugdhuizen van de gemeente Hoogstraten, ten voordele van de actie 11.11.11. met curiosa-veiling om 21.30 uur in de Mussenakker en om 22.30 uur in 't Slot en de Cahier de Brouillon. Gratis pendelbus tussen deze jeugdhuizen in Meer, Hoogstraten en Wortel. Meer info: tel. 03 314 16 76, info @3voor Ii .be. org. Mussenakker, 't Slot en Cahier de Brouillon.

Al

30 jaar E

aan

een oase de Boonikes

g Op. ~ :donde,d ~ 19 )20.00u), vnjdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

ÇLLMLL

FOLKROCKAVOND met The Cluricauns om 20.30 uur in de parochiezaal, org. parochiecomité.

Zondag 7 november WAFEL- & SMOUTEBOLLENBAK. lokaal KBG. van 12 tot 18 uur. org . KBG. WANDELING naar 't Klompke, vertrek 14 uur aan kapel van Hal, org. wandelclub Markdal. Maandag 8, 15, 22 en 29 november CONDITIETRAINING om 19.45 uur in de basisschool Scharrel. org . KWB.

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethtaan 1 bus 6- 2320 Hoogstraten Tel. +32(0)336665 11 - Fax +32(0)336665 12 Gsm *32 (0)496 10 36 74

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Donderdag 11 november WAPENSTILSTAND

-

0175

ff

herdenking.

TONEELAVOND door 'De Marckezonen' om 20 uur in het parochiecentrum.

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 31491 94 - Fax: (03) 314 87 17

84

Zondag 14 november

d

Bloediaan 285, Hoogstraten te). 03/314.83.11 H.

202

Zaterdag 6 november

Zaterdag 13 en zondag 14 november

ongerencafé zonder pretentie

CL DE

MINDERHOUT

UITSTAP Rotterdam, vertrek parochiezaal om 8 uur, org. KWB.

Vrijdag 19 november KROEGENTOCHT in Antwerpen, org. KWB. 10

SUPRAVINS

WORTEL Vrijdag 29 oktober

Woensdag 24 november

SMOKKELTOCHT 'geen volle maan' door Te

INFO-AVOND inbraakpreventie, parochiezaal, org. KWB. Zondag 28 november SINTERKLAASFEEST in de parochiezaal.

jater de Lepe hoek en VVV in Wortel Kolonie, vertrek aan café In Holland (Castelré) vooraf inschrijven. tel. 033401955.

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03/ 3 14 35 83

-

Zondag 31 oktober WANDELTOCHT '11 voor II', 5 of 11 krn, inschrijven vanaf 13 uur in 't Slot, info 047389.33.18, org. 't Slot.

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

Donderdag 11 november • . .EN

NOG VEEL MEER

HERDENKING oorlogsslachtoffers om 10uur aan het monument in het dorp, org. oud-strijders & oud-soldaten.

201

MEERLE

Vrijdag 19 november SMOKKELTOCHT 'geen volle maan' door Tejater de Lepe Hoek en VVV in Wortel Kolonie, vertrek aan café In Holland (Castelré) vooraf inschrijven. tel. 033401955.

Maandag 1 november OPENDEURDAG KVG, parochiezaal. org . KVG Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Zondag 7 november KINDERMARKT tweedehandse spullen, parochiezaal, van 13.30 uur tot 17 uur, org. KAV.

Woensdag 17 november INFO-AVOND 'gezondheidszorg', parochiecentrum om 20 uur, org. Gezinsbond en KWB.

Woensdag 24 november INFO-AVOND 'energiezuinig huishouden', parochiecentrum om 20 uur, org. KWB.

-

Donderdag 25 november BI ER-WIJN HANDEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFE-/ALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9101 1000uur

Zondag en maandag gesloten

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49 - 2323 Hoogotraten-Wortel TeI0313145328-Fax03/3149346

MIDWEEKWANDELING, vertrek 9-14.30 uur aan dc kantine van VNA. org . KVG Hoogstraten, Minderhout en Wortel. Vrijdag 26 november SMOKKELTOCHT 'geen volle maan' door Tejater de Lepe Hoek en VVV in Wortel Kolonie, vertrek aan café In Holland (Castelré) vooraf inschrijven, tel. 033401955. -

143

wt


.4

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

r~

LOKALE POLITIE

HUISARTSEN

]

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK

bvba

Van 29 oktober tot 5 november: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7. Merksplas. tel. 0146331 66.

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20- 2328 Hoogstraten (Meerle)

Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Zaterdagvoormiddag 30 oktober: 144

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

114

Tennisclub

Âź 161

APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II. Wortel. tel. 03 314 38 68. Van 5

tot 12 november:

Lu

APOTHEEK B IOPHARM. Schuttershofstraat 9. Merksplas. tel. 01463 33 83.

Zaterdagvoormiddag 6 november: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten,

Hoogstraten. tel. 03 31451 50.

Zaterdagvoormiddag 13 november: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230. I-Ioogstrateri. tel. 03 314 51 50. Van 19 tot 22 november:

Uc'e1es

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Ri(kevorsel

Tel.: 0495/57.48.52-www.krisvoeten.be

tel. 03 3146004.

Martens1

-

Uw maat inje tuin!!! 't's inaanleg'nderhoud/I3eregening en hesirating

Pyperpad 15- 2321 Meer - tel. 03/315.43.13

Van 12 tot 19 november: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons.,.), antiek, brokante en curinna

k

2321 MEER

Hoogeind 54

7 I~-] APOTHEKERS

Wild & Gevogelte

STOFFELS

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

22

145

APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2. Loenhout. te!. 03 669 64 24.

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 18.00 uur Zo,: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

-

Zaterdagvoormidddag 20 november: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61. Meer. tel, 033157773. Van 22 tot 26 november: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25.

handwerken naaigerei breiwol alle verstelwerken -

-

...........

Van 26 november tot 3 december:

H.'... ierL........

37./Fax. 03 / 3/4.7]

203

THUIS VERPLEGING WiT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG. 24u/24u, tel. 0 14 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 03 3145724. Zaterdagvoormiddag 27 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 03 3 14 57 24.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 24 november. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 10 november. Tot zondag 14 november kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Lid

van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers

Verantwoordc'/ijke

F

uitgever:

BrOSC,I,C,

Begijuhof 27, 2320 Hoogst rclten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.