juni 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

d e hoogstraatse rn a a 11 d

MAANDBLD ÊAApGA:

ANTOOR:

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

rTT.TT 'T: , T.r

BEDRIJVEN, MENSEN EN CIJFERS

1

4A'

. 1 Jj

\ -

i 1


d e hoogstraatse m a a n d TER GELEGENHEID VAN HET 25 JARIG BESTAAN VAN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS BVBA IN SAMENWERKING MET HOOGSTRATEN VV

een vrolijk makende tristesse op tekst van THOMAS BRUSSIG en in een bewerking van WALTER VAN DEN BROECK met


OMSLAG VERHAAL

Frederik Pollet, voorzitter van WIKAHO Verderop in dit nummer brengen we u een hele hoop cijfers over de Hoogstraaste ondernemingen. Achter die cijfers zitten natuurlijk mensen, een onderneming bestaat bij de gratie van de ondernemer en zijn medewerkers. Met alle ondernemers gaan praten leek ons echter een beetje moeilijk, het aantal ons toegemeten bladzijden is beperkt. Daarom gingen we een praatje maken met Frederik Pollet, zelf ondernemer én sinds vorig jaar voorzitter van de Wikaho (werkgroep industrie kanton Hoogstraten): over de voorzitter zelf en over wat de Hoogstraatse ondernemers zoal bezighoudt.

Portret Frederik Pollet is import, zegt hij zelf, uit WestVlaanderen. Geboren in 1958 in Westende in een familie van commercanten. Zijn vader had een lokale supermarkt. Frederik had het in zijn hoofd gehaald om goed meertalig te zijn op het einde van zijn middelbare school en trok daarom in Floreffe naarschool. Allesééntalig Frans, hij was er de enioc Vlaniin. 'Geen woord Ncderlanil',

u

Na zijn studies en legerdienst hij was ondertussen getrouwd met Denise - koos Frederik toch voor een commerciële carrière. Eerst als prospector in Duitsland vooreen Frans bedrijfin meststoffen, vervolgen' om er een vestiging op te zetten. Van FredciiI Pol/ei

Iu.

IIfl5y

afrekenen. Een harde leerschool, maar het maakte dat ik nooit meer schrik heb gehad om iets te ondernemen".

i

.4

4HWA

k

iI

Q

2

Dat vergde heel wat aanpassingsvermogen en een flinke buis het eerste trimester. Maar met een aantal vakantiewerken was ik toch geslaagd einde van het schooljaar. Op het einde van de middelbare school sprak ik uitstekend Frans". Frederik was daarop graag eenjaar naar de USA gegaan "voor mijn Engels", maar vader Pollet vond dat daar na de universiteit nog tijd genoeg voor was. Aan de KUL ging Frederik rechten studeren. "Heel de familie vroeg zich af wat ik daarmee aan wou, dacht dat het economie zou zijn. Advocaat worden heeft nooit in mijn bedoeling gelegen, ik zocht gewoon een richting waar geen uur wiskunde gegeven werd; dat was ik zo beu". Tijdens zijn studie kwam zijn organisatietalent en zijn zin vooronderhandelen boven, toen hij praeses werd van de faculteitskring. "Dat talent had ik van jongs af moeten ontwikkelen. Vanaf mijn 16 moest ik van mijn pa tijdens de vakantiemaanden - drukke tijden bij ons in Westende - de afdeling groenten en fruit beheren. Van begin tot einde en op het laatste van het vakantieseizoen met mijn pa

r; 1984 tot 1990 werd hij opeenvolgend verkoopsmanager voor Frankrijk voor Bekaert Textiles en leider van het verkoopsteam van Sofinal voor Frankrijk en Noord-Afrika. In 1990 werd hij algemeen directeur van Domo in St.-Niklaas. "Dat laatste was een hele ommekeer. Van het zuiver commerciële naar het organisatorische, het financiële van een grote onderneming". Maar onderhuids bleef de drang om zelf iets te ondernemen. "Ik zag me niet tot mijn 65 in de stoel van directeur van een groot bedrijf. waarde politiek door een ander voorgeschreven wordt".

Eigen bedrijf In 1992 kon Frederik het Meerlese Almasy overnemen van Stan Laurijssen. "Weeroin een hele ommekeer: van grote, exportgerichte bedrijven naar een kleine onderneming, volledig gericht op verkoop in het binnenland. Voor het eerst ook samen met mijn echtgenote aan het werk. Zulk een onderneming aangaan, heslis en doeje niet alleen". In 1996 kwam Frederik bij het bedrijf in Meerle wonen en begon hij met zijn uitbreidingsplannen.

Hij kreeg onmiddellijk stevig verzet van de buurt, die al lang klaagde over overlast, "Achteraf beschouwd zijn die moeilijkheden met de omwonenden een weldaad geweest. Dooreerlijk overleg zijn we snel tot een leefbare situatie gekomen. Ik heb daarbij steeds realistische en betaalbare perspectieven vooropgesteld, én me er steeds strikt aan gehouden. De huren hebben dat zeer geapprec ieerd, ze waren dat niet gewoon. Sindsdien hebben wij een uitstekende relatie met onze buren en zo hoort dat ook. Ik heb wel ingezien dat blijven uitbreiden op deze locatie niet ging. In 2001 hebben we een deel van het bedrijf naar de transportzone overgebracht". In Meerle is geen plaats voorambachtelijke bedrijven. "Ik begrijp dat men in een dorp nietgraag grote bedrijven ziet, ze brengen soms nogal wat hinder mee. Anderzijds moet men hier toch oppassen dat men er geen soort Bokrijk van maakt, of slaapdorpen, waar nog weinig bedrijvigheid te bespeuren valt".

Wikaho Frederik Pollet: "Door mijn verschillendejobs heb ik meerdere keren moeten verkassen, Meerle is de plaats waar ik het langste gewoond heb tot nu toe. Het vele verhuizen is voor mij steeds een stimulans geweest om me opnieuw in te werken, om nieuwe contacten te leggen. Ik ben eigenlijk altijd een verenigingsmens geweest, waar ik ook woonde. Toen we ons in 1996 hier vestigden, heb ikzo ook eens rondgekeken wat er te doen was. Om begrijpelijke redenen had dat dikwijls verband met mijn professionele bezigheden. Zo ging ik een keer op de algemene vergadering van Wikaho af en kwam er een vroegere maat tegen, iemand die net als ik actief was geweest in Jaycee (Junior Kamer van Koophandel). Samen zijn we in de werkgroep gegaan".


OMSLAG VERHAAL In 2003 besloot Bob Van Ussel dat hij lang genoeg voorzitter was geweest (ca. 1 Ojaar) en werd er een opvolger gezocht. Vanuit zijn vroeger engagement, wilde Frederik de taak wel opnemen, al begreep hij meer dan wie ook dat voorzitter zijn meerenergie vergt dan gewoon lid van de werkgroep.

Nieuwe aandachtspunten De werkgroep was een goed werkend geheel, dat heel wat op zijn actief heeft. "Wikaho heeft al zijn rol vervuld als spreekbuis voor de ondernemers en heeft het altijd goed kunnen vinden met de lokale bestuurders. Vooral met de burge-

"Maak een troef van diversiteit in uw bedrijf" Almasy is gelegen in een uithoek van België. voor 1/4 omringd door Nederland niet één doorgang naar Hoogstraten. De grote aanlrekkïngskracht van de bouwbedrijven, actief in de regio. en de lage werkloosheid hebben ervoorgezorgd dat liet moeilijk werd om geschikt personeel te vinden. Tegelijkertijd groeide de frustratie bij de 'overblijvende" werknemers door liet hoge verloop. Maar één op 10 werknemers bleef langer dan 6 maanden in dienst. De opvang van de mensen verliep kennelijk niet gestructureerd, waardoor heel wat mensen afhaakten in de productie. Via liet VKW, dat bezig was met diversiteit kwam Frederik Pollet in contact niet liet STC (Subregionaal Tewerkstelling Comité) dat via een subsidieregeling het bedrijf de kans gaf gestructureerd met diversiteit aan de slag ie gaan. Ondertussen werkt Almasy niet een ploeg van 25 werknemers. die bestaat uit 13 productiearbeiders en 12 bedienden. Verschillen zijn heel gewoon. Slechts een aantal werknemers uit cle productie komen niet uit een kansengroep. Het doet er niet toe of je allochtoon bent, een arheidshandicap hebt of ouder bent dan 45, iedereen is welkom. De enige waardemeter is of je het werk wenst te doen met veel overgave. Samen werd een programma opgesteld na een doorlichting van de instroom van nieuwe werknemers. de doorstroming en het onthaal. Het bedrijf realiseerde een onthaalbrochure en een onthaalprocedure. De eerste werkdag krijgt elke nieuwe werknemer een halve dag opleiding van de ploegclief. Dan wordt een peter of meter aangesteld vanuit de mensen van de productie. Wat de instroom van nieuwe werkneniers betreft, wilde Frederik aan iedereen duidelijk maken dat wie het ook is, er geen selectie wordt gemaakt op ras, geslacht, leeftijd enz. Om dit inzicht over te brengen, werden twee dagen vorming georganiseerd waar iedereen een spiegel kreeg voorgehouden en gepraat werd over vooroordelen. Daarnaast werd nagedacht hoe je als werknemer omgaat niet verschijnselen uit vreemde culturen, zoals de raniadani. Enerzijds om liet bedreigende eruit te krijgen en anderzijds om er gezond mee te leren omgaan. Ook kregen cle peters en meters twee dagen coaching om hen te steunen om clie job invulling te geven. Sonis willen mensen uit kansengroepen liet té goed doen waardoor ze niet durven te zeggen wat ze niet begrijpen. [let is belangrijk dal dc peterof melereroog voor hcel't en duidelijk laat merken dat vragen stellen de gewoonste zaak is van de wereld. Om de interne comniurlieatie en de betrokkenheid op het werk te vergroten, heeft Frederik aan de ploegbaas voorgesteld om regelmatig met de hele productieploeg samen te zitten. In een productiehedrjf is er tijdens de werkuren zelf weinig ruimte om over het werk te praten en bij het werk stil te staan. Frederik zelf is bewust enkel de eerste keer nieegegaan om de bedoeling uit te leggen. Hij wil vooral dat de mensen zich op hun gemak voelen. Nu ligt de verantwoordelijkheid hij de ploegchef en zijn ploeg. Geleidelijk aan wordt het hun vergadering. Aan de hand van heel praktische zaken, wordt op dergelijke vergadering gezocht naar verbeteringsvoorstellen. De operator van een machine legt bijvoorbeeld de werking uit, waar je best op let tijdens de productie. Dit wordt dan opgenomen in een draaiboek. Het is een goede oefening om te leren vergaderen en tegelijkertijd wordt de rijke ervaring van de persoon verzameld en bruikbaar als vormi ngsmateriaal. De baten zijn niet min, aldus Frederik Pollet. "1-let gestructureerd werken aan diversiteit gaf me heel wat nieuwe inzichten: Het is een investering op lange termijn. De waarde van de groep is gegroeid door een betere samenhang. Ze kijken veel meer in dezelfde richting en voelen zich meer verantwoordelijk voor elkaar. Dit leidt tot een betere productie. Er is miiider verloop. Eens je eraan begonnen bent, konit alle informatie wel vanzelf op je af. Peters en meters voelen zich als liet ware gepromoveerd en nemen deze functie meestal zeer loyaal aan. Als je een kans geeft aan de mensen van een kansengroep, zijn ze vaak heel loyaal. Ze zullen zich gemiddeld iets meer inzetten en hun tanden erin bijten. Als je medewerkers merken dat je als bedrijf een pioniersrol op neemt, zijn ze best wel fier". Succes verzekerd? "Het is een proces van vallen en opstaan. Je ziet best in dat je zelf fouten niag maken. Je moet realistisch blijven enje gezond verstand gebruiken. Je mag er niet ondoordacht aan beginnen, er nioet een visie achter zitten. Wie beslist, nioet er achter staan. Al eens aan gedacht hoeveel mensen je aan de kant laat staan doorje deuren niet open te zetten voor iedereen?" info: Almasy NV., Strijbeekseweg 13,2328 Hoogstraten, tel. 03/3 17.04.20, www.almasy.coni

meester, die de ondernemingen in de regio een goed hart toedraagt. Die goede verstandhouding heeft zich geuit in de uitwerking van een paar gezamenlijke projecten, zoals de stadsplattegronden (onlangs voor de 3' maal ver nieuwd) en het bewakingsproject, dat trouwens regelmatig geëvalueerd wordt. Ook de verkeersontsluiting van Hoogstraten is al heel lang een aandachtspunt, het blijft een heikel probleem. Nieuw is dat we dat nu op bovengemeentelijk vlak zijn gaan bekijken, vanuit regionaal zichtpunt. Onder meer het doortrekken van de Noord-Zuid-as Turnhout-Geel. De industrie is vragende partij om deze as verder noordelijk door te trekken. Turnhout-Hoogstraten, en zo aansluiting te geven op de E19. Daarnaast droomt Wikaho ook van grensoverschrijdend initiatief tussen de zones van Meer en Hazeldonk. Voor de lOK is deze problematiek dikwijls een ver-van-mijn-bed-show. Dat is geen kritiek, zij hebben een ruim takenpakket. Wij zouden een ondernemerscel, een aanspreekpunt voor ondernemers die zich daar willen vestigen, zeer op prijs stellen. Misschien kan het project Crobus-Parks daar een antwoord op geven". Anderzijds slaagt Wikaho er in om de cornmunicatie tussen industrie en buitenstaanders te verbeteren. Zij fungeren bvb. als aanspreekpunt voor TUC-Rail in verband niet de werken voor de aanleg van de HSL, waardoor de bedrijven sneller en beter weten wat er komen gaat en ze er zich beter op kunnen voorbereiden. Een pluim op de hoed van Wikaho vindt Frederik Pollet het enorme succes van de Open-Bedrijvendag in het kanton vorig jaar. "Het initiatief kende een ruime weerklank en het moet gezegd, de genieentebesturen hebben flink mee aan de kar getrokken. Het was de eerste keer dat bedrijven in ons kanton aan dit initiatief deelnamen en het publiek is massaal konien kijken. Een ferme opsteker!"

Voka Bedrijventerreinen en de transportzone zijn zaken die de constante aandacht hebben van Wikaho "De mono-functie van de transportzone (alleen logistiek en opslag) is pure verkwisting van beschikbare ruimte. Bij één makelaar staan er meer dan 160.000 m3 bedrijfsruimten te huur, terwijl in de regio vele ondernemers op zoek zijn naarbedrijfsgronden of panden. Maar onidat andere activiteiten hebben dan transport of opslag, kunnen ze op de transportzone niet terecht". Wikaho heeft vastgesteld dat het aanpakken van zulke niaterie niet alleen vanuit het lokale beleid kan. "Omdat men te weinig toegang en permanente contacten had niet het hoogste beleidsniveau, is men er ondernieer niet in geslaagd een goederenspoor langs de transportzone te krijgen, om de traiisportzone multimodaal te maken (weg en spoor).We hebben als het ware de trein gemist". vindt Frederik Polhet. Betere toegang tot dc hoogste beheidsniveaus zijn absoluut nodig om dergelijk omvangrijke en ingewikkelde zaken te regelen. "De tijd dat goede relaties met de lokale politieke mandatarissen volstonden om je projecten in Brussel aan te


OMSLAG VERHAAL kaarten, is voorbij. Bovendien moetje op de lange termijn kijken, langerdan één of twee legislaturen". Het instrument dat dit mogelijk moet maken, is de enge en structurele samenwerking tussen de lokale werkgroepen en VOKA. "De werkgroepen (zoals Wikaho) gaan fungeren als een sterke lokale antenne binnen VOKA. Ze krijgen daartoe bestuurmandaten in VOKA en een vertegenwoordiger van VOKA woont elke vergadering van de werkgroep bij. De goede structuur van VOKA moet zo borg staan dat zelfs de problemen van de verste uithoeken van het land onder de aandacht van de beleidsmakers in Brussel gebrachtwordt en dat de evolutie ervan van nabij wordt opgevolgd".

Werking van Wikaho Wikaho is een werkgroep van mensen die op vrijwillige basis samenwerken rond thema's die

van belang zijn voorondernemersenondernemingen uit heel het kanton: Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle. Elke laatste dinsdag van de maand komen de leden van de werkgroep samen op een van de zetels van de bedrijven van de ondernemers. 'Kwestie van telkens een andere lucht op te snuiven en eens te kijken hoe het er bij de collega's uitziet. Het kan inspirerend werken om te zien hoe anderen gehuisvest zijn, hoe ze de zaken aanpakken". Elk jaar houdt de werkgroep een algemene vergadering waarop alle ondernemers uit het kantoii op Lutgenodigd worden. "Daar wordt een stand van zaken gegeven van de onderwerpen waar de werkgroep nice bezig is, worden actuele onderwerpen te berde gebracht die iedereen aanbelangen. Daarnaastproheren wel eikjaariets te presenteren waar de leden wat aan kunnen hebbem zoals de elektriciteitsproducenten die kwanien uitleggen hoe zij omgaan met de vrijmaking van de markt. Of

over 'diversiteit',over het aantrekken en inschakelen van nieuwe, dikwijls allochtone werknemers". "Dat laatste is trouwens nog een project, waarvan ik drooni liet met Wikaho te realiseren. Het iets waarvoor we samenwerking moeten zoeken niet anderen, zoals het gemeentebestuur, Rotary misschien, andere verenigingen, t-let gaat over het aanbieden van taallessen aan allochtonen, ze in contact brengen met andere geledingen van onze maatschappij. Ze helpen bij hun inburgering, om het met een actueel woord te zeggen. Want we moeten ons geen illusies maken, het is niet gemakkelijk om werknemers naar hier te halen en ter plaatse vinden we ze steeds minder. Allochtonen willen dat nog wel, maar dan vind ik het onze plicht om ze niet alleen werk te geven, maar ook om te helpen dat ze zich hier thuis voelen. De ondernenier kii er alleen maar wel hij varen'". (j(i!)

1-Jet i'oltallige Almasv-tea,n, op uitstap naar Bobbejaanland. De boog moet hier altijd gespannen staan.

EIKEN PLANKENVLOER

/7

ff'

_______________________

III.)

Eigen fabrikaat en p/aatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

'•

--

PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING KASTEELVLOEREN GRENEN - LAMINAAT PARKET

nTR.-.-T

GrbaanootMeer Eysselle-M39a,eerMeerle (België) TelFax:ef03.oon:315.03.033.15.9984.32 5


OMSLAG VERHAAL

Bedrijfsontwikkeling in onze streek De bedrijfsontwikkeling in het Land van Hoogstraten is er een van komen en gaan. Een steeds opnieuw aanpassen aan nieuwe noden. Hopelijk weten wij een balans te vinden tussen erfgoed en vooruitgang en het erfgoedpatrimonium dienstbaar te maken in deze vooruitgang voor ondermeer toerisme en horeca. Maar laat ons eerst maar eens kijken naar het verloop. De huisweverij werd hier vroeger alom beoefend. In het Poortersboek van de 15 d,CC,W worden nog volgende beroepen vermeld: smeden, kuipers, schoenmakers, sandaalmakers. kleermakers, vilthoedmakers, glasmakers, ververs, timmerlieden, alsook een chirurgijn en een barbier. In de Bedeboeken uit de 16d eeuw treffen we bovendien nog aan: hoedenniakers, schrijnwerkers, kramers, schilders, horlogcmakers, mesmakers, pottenbakkers, steenbakkers, strodekkers, smoutslagers, stoeldraaiers, wagenmakers. enz. Na de Tachtigjarige Oorlog (1648) werden we een uithoek aan de grens en de economie stokte. De handelsroute naar het Noorden kwam in verval. In de 1 eeuw leefden er veel vrouwen van het spinnen en kantwerk. Ook de steennijverheid bloeide van oudsher; aanvankelijk voor plaatselijk gebruik, onder andere voor de kerken, het stadhuis en het kasteel. Deze nijverheid is blijven bestaan. Er zijn ook altijd een aantal aannemers en houtzagerijen geweest in de streek. Sedert eeuwen bestonden er ook leerlooierijen, waarvoor de watermolen decikenschors maalde.

Bier en fruit Van oudsher wordt er ook bier gebrouwen in het Land van Hoogstraten. Aanvankelijk op het kasteel en in de Vrijheid. Later ook in de andere dorpen. o.a. te Meer en te Wortel. In de 1 eeuw bestonden er nog slechts twee brouwerijen in de vrijheid, "De Kroon" en "Het Fortuin", waarvan de laatste nog vrij lang heeft bestaan. Op het ogenblik kennen we nog de brouwerij Sterkens met zijn nevenactiviteiten "San Sebastiaan" en fruitsappen. In 1845 kende onze streek zijn laatste hongersnood door zware vorst en de aardappelpiaag die

Molenaar aan het werk (glasraarn, 16" eeuw). rel

alom woede. Het was erg, maar de mensen hier waren het zware leven gewoon en wisten hun plan te trekken met wat smokkel, rapen en logge én ze overleefden. Na 1850 was het ergste geleden. De overheid begreep dat ze zich met de voedselbevoorrading moest gaan bemoeien, alsook met de landbouw. Ze wilden dit geen tweemaal meemaken. En zo werd de tuinbouw en de fruitteelt flink aangeprezen. Onze geëerde heer Jacquemyns was blijkbaar een grote voorvechter van de fruitteelt en bracht dit hier op zijn gronden te Meerle en Minderhout ook in praktijk, door het aanplanten van grote boomgaarden. De mensen hier vonden het maar niks. Het was allemaal nieuwlichterij. Trouwens de tuinbouw, dat "gepruts in den hof" dat was toch geen boeren. De echte doorbraak van de tuinbouw bleef hier dan ook uit. Ook het vervoer bleef een groot probleem. Hoe geraakten de groenten en het fruit in de stad? Het moest vers zijn! En de wegen, meestal van zand, waren slecht, zeker bij regenweer. Het kanaal in Rijkevorsel was al een stap vooruit.

Dankzij de tram Maar een echte ontsluiting van onze streek kwam er pas met de aanleg van de tram. De lijn Antwerpen - Oostmalle - Hoogstraten kwam in dienst op 20 september 1885 en de lijn Hoogstraten Meersel-Dreef op 20maart 1899: Meersel-Dreef - Rij sbergen op 1 september 1899.

Helaas, reeds op 18 juni 1934 werd de lijn Meersel-Dreef— Rijsbergen gesloten, tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-45) werd de lijti Hoogst raten - Meersel-D reef opgebroken en de lijnen Hoogst raten - Oostmalle en Hoogst raten - Merksplas - Turnhout gingen dicht op 31 augustus 1949.

Man bij de ton (koorgestoelte).

T

/ t

I

1

7

1

De dek'ii 1 Liii het iculcInlIJaL Ii!. in de eerste helft i alt de JY" eeuw i'ocrde Hoog.strate#i zij/t tc.k tieljn'oductie uit naar Lniieland. Daa,'o,n is her niet verwonderlijk dat men deze /ii,'uur (,na,i scheert s'haap) in het kooi'gestoehte 111h de .51. -Caihaninaker,( heeft uiri,'eheeid. Met de tram kon men het vee, de melk en de boter gemakkelijk in de stad krijgen, zonder bederf. Ook al vonden mensen de tuinbouw "genen echte landbouw", het kwam toch sti laan opgang, met een aspergekweker, boontjes, kolen, erwten, en noem maar op. Aanvankelijk groenten en fruit die een stootje konden verdragen, later ook het fijnere, zoals frambozen en aardbeien. Er werd dringend een coöperatieve veiling gevraagd. die kwam er ook in 1933. De veiling van Hoogstraten heette toen nog 'Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen sv.'. Later kwam er zelfs nog een tweede veiling in Meer. Ook andere grotere en kleinere bedrijven volgden, o.a. voor het verwerken van groenten en fruit, zoals het inmaken van fruit, het bereiden van

De /,akker rcluujft het brood in dc oren ( 16, eeuw).


OMSLAG VERHAAL

vruchtensappen en het maken van confituur. Voor de zuivel had men zolang niet gewacht. De coöperatieve melkerijen waren al langer werkzaam in Meerle, Meer, Minderhout, Wortel en Hoogstraten, zelfs in Castelré. Maar nti de Tweede Wereldoorlog, in de tweede helft van de 20" eeuw, sloten ze hun deuren. We vergeten nog de sigarenfabriekjes, waarvan er een zelfs 80 mensen tewerkstelde. Dan was er ook nog een drukkerij. een matten- en tapijtenfabriekje en een diamantslijperij. Ook deze aiïibachten en nijverheden zijn hier verdwenen. Tuinbouw, een café en/of een winkel was soms een alternatief voor deze werklo.'e mensen.

-. , '.•.*_

s : 4

- -

Bij de aardappeloogst werd heel het geiIl betrokken. Velen moesten leien opbrengst. t-.-- -=

--,-. .

ç

1

'..

-w

.-..,.

1

t

: w. •.';

Landbouwer of landarbeider met schop en ploeg. Tot in de 19 1: eeuw werkte 80% van iie mensen in dc /,uviIoi,w.

Nieuwe transportmogelijkheden Vrachtwagens en autobussen deden hun intreden. Men kon alles gemakkelijkeraan- en afvoeren. Er kwamen vrachtvoerders met een of meerdere camions en busmaatschappijen. Zelfs het Eindhovense bedrijf Philips heeft ooit overwogen om een vestiging te openen in Meerle (of Meersel-Dreef), maar dat zag toen hier niet iedereen zitten. Met de grote bedrijven komen ook de vakbonden en met de vakbonden krijg je ook socialisten, was de redenering in de jaren vijftig. Vroeger produceerde men voor de lokale markt. Nu gaat het verder, op transport. Later, met de aanleg van de autosnelweg (vak Antwerpen-Rotterdam) El 9 (vroeger El 0), werden er vanaf 1972 weer nieuwe mogelijkheden geboden. De transportzone aan de grens in Meer (begin jaren '80) kwam eraan voor op- en overslag. Ook de metaalbouw (loodsenhouw) kende vanaf toen een flinke tewerkstel ling. evenals de Veiling Hoogstraten, Kela, Friswit. Ster (Duni), Hyplast, e.a. Waar er mensen zijn, is er immers 'brood op de plank' nodig en hiervoor hebben we handel en n ijs erheid. land- en tuinbouw, dienstenbedrijven

i ,ci,i

de

en zelfs toerisme nodig. Ook de horeca is altijd sterk vertegenwoordigd geweest in onze Noorderkempen. Rond 1950 waren er hier nog een 50-tal herbergen. Maar dat was toen zeker geen teken van welvaart. (d1)

Het bierrecht (glasraam, 161 eeuw). Een burgerkomr liet bierrecht innen in een brouwerij. Op de achtergrond bereiden drie arbeiders bier, terwijl een vierde de kuipen vult

pijten Vloerbedekking 1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, traplopers, slaapcomfort, behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Een ervaren team adviseurs, naaisters en plaatsers zorgen voor een perfect eindresultaat. Een bezoek méér dan waard!

/ vd 00\

s

woondecoratue

Kapeistraat 6 • Baarle-Hertog Tel. 014 69 90 02 www.vandersluis.be 'maandag gesloten

V1


OMSLAG VERHAAL

Voka - Kamer van Koophandel Kempen Wie zijn we? Wat doen we? Vrucht van traditie... Al in de 12i eeuw kenden de machtige Vlaamse gilden verenigingen in Brugge en Leuven: een traditie die menigeen ons benijdt. Het idee 'Kamer van Koophandel' ontstond dan weer in Frankrijk en kende al snel over de hele wereld navolging. Het Belgische parlement zorgde in 1875 voor een unicum, door het officieel van de Belgische kamers - anders dan in de ons omringende landen - te vervangen door een 'Vrij' statuut. We ontlenen er tot vandaag onze ongebonden, neutrale instelling aan.

pijler van de toekomst Wat goed is groeit, en zo sloegen de Kamer van Turnhout en Mol de handen in mekaar om gezamenlijk nog beter de zakelijke belangen van hun regio's te behartigen. Voka - Kamer van Koophandel Kempen is in deze streek (arrondissement Turnhout) pleitbezorger nummer één voor 'duur7aain ondernemen' in al z' n facetten, met

stimulansen opeconomisch, ecologisch en sociaal vlak willen wij onze ondernemingen —endus ook de bevolking van onze regio —bijstaan in duurzame ontwikkeling en groei. Het per definitie interprofessionele karaktervan de Kamerstaat daarbij garant vooreen vruchtbare kruisbestuiving. Onze ambities willen we blijvend waarmaken doormiddcl van dienstverlening, belangenbehartiging en netwerkvorming.

Waar staat de Kamer van Koophandel voor? De Kamer is er voor, door en met haar leden als promotor van het bedrijfsleven en de economische ontwikkeling van de regio, als platform voor uitgelezen vormingspakketten, zowel naar werkgever als naar werknemer toe en mentor voor bedrijven in hun streven naar doeltreffend ondernemen.

Dienstverlening: Actieve, concrete ondersteuning op de weg naar succesvol ondernemen door adviesverlening en begeleiding van KMO's (internationale handel.

Jobkanaal verzamelt 550 arbeidsplaatsen Jobkanaal is een initiatief van Voka-Kaniers van Koophandel, in samenwerking met o.a. de Vlaamse Overheid. Johkanaal wil een brug slaan tussen de werkgevers en drie specifieke doelgroepen: allochtonen, 45-plussers en personen met een handicap. Dankzij middelen die door de Vlaamse Regering ter beschikking worden gesteld, kan deze dienst gratis aan de Vlaamse bedrij ven worden aangeboden. Vanuit de verschillende Voka— Kamers van Koophandel zijn jobconsulenten actief die bedrijven sensihiliseren om hun vacatures ook open te stellen voor de doelgroepen van Johkanaal. Met het kosteloze Johkanaal beschikt de werkgever over één aanspreekpunt voor een breed netwerk van arheidsbemiddelaars dat een extra aanbod van geschikte kandidaten biedt. Voor de regio Kempen/Mechelen verzamelde de jobconsulcnt reeds 550 arbeidsplaatsen. Een werkgever die gretig gebruik maakt van deze mogelijkheden is Strategisch Plan Kempen vzw. Naast natuurarbeiders, staan er momenteel vacatures open voor ingenieurs, produktiemedewerkers, verkopers, poetsers, verpakkers, verpleegkundigen. .. Opmerkelijk is dat in de regio Kenipen voornamelijk 45plussers worden doorverwezen naar de vacatures. Voor meer info kan u surfe.n naar www.jobkanaal.he milieu. . . . ), startersinforniatie, opleiding en vorming, medische controledienst, afleveren van exportdocumenten (oorsprongscertificaten en ATA-carnets), verschaffen van handelsinformatie en adressen.

Belangenbehartiging:

Het Kwnerteam, werkzaam aan (le Kleinhoefttraat 9, 2440 Geel, (tel. 014 563030): Lieve Nevelsteen, directeur; Lieve Crauwels, hoofd administratie; Paul Laurijssen, hoofdfinanciën; Tine Horsten, projectverantwoordeli7ke; Veerle Loossens, johconsulente; Lie.sbeth Mens, projectverantwoordelijke; Jos Quan ren, projectverantwoordelijke; Marleen Rome, projectverantwoorde/ijke; Luk Van Gestel, innovatie adviseur,' Anita Baevens, account manager; Greet Havermans, account manager; Peter Lan geraert, account manager,' Brenda Boons, administ ratief medewerkster; Birgitt van Beckhoven, administratief medewerkster; Lizzy Van gheel. administratief medewerkster,' Stephane Van den Keybus, transportdeskundige; Laetitia Lemah jeu, milieuconsulent en Dominique Merckv, coördi nator mini-ondernemingen.

De Kamer als klankbord voor en vertegenwoordiger van de bedrijven door stellingname en verdediging inzake ruimtelijke ordening, formuleren van constructieve voorstellen inzake mobiliteit, bevorderen van een bedrijfsvriendelijk klimaat, publicatie van een maandelijks tijdschrift, thematische werkgroepen (veiligheid en milieu, ruimtelijke ordening, aankooppolitiek), vertegenwoordiging in organisaties en instellingen zoals GOM. lOK. Streekplatform Kempen, Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening, Subregionaal Tewerkstellingscomité, Internationale Kamer van Koophandel. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, VBO,

Netwerkvorming:

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 juni. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 16juni. Tot zondag 20juni kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

De Kamer creëert fora voor ontmoeting, samenwerking en uitwisseling van ideeën in regionale contactgroepen, contactenforuni (o.a. exportclubs, nieuwjaarsreceptie, ontbijtsessies, ...) en bij bedrijfsbezoeken. (Bron: www.kvkkempen.voka.be )


OMSLAG VERHAAL

De Hoogstraatse industrie in cijfers gegoten Op het nationale vlak blijven het roerige tijden voor de industrie en dat uit zich meestal in het aankondigen van massale afdankingen. In het nieuws hoor je uitsluitend nog van zware afvloeiïngen, wat niet wil zeggen dat er ook in kleinere ondernemingen niet in het personeelsbestand gesnoeid wordt. Ze halen alleen het nieuws niet meer wegens niet spectaculair. De stijgende werkloosheidscijfers geven het echter aan, die zijn niet alleen het gevolg van personeelsverminderingen in grote bedrijven. Eveneens in het nieuws het record aantal faillissementen en vermits België hét land van de KMO is, vallen ook daar grote klappen. En in onze gemeente, hoe zit het daar? Delen de Hoogstraatse bedrijven in de klappen en swingt de werkloosheid ook hier de pan uit? We horen of lezen er weinig over en misschien is geen nieuws goed nieuws. In de werkloosheidstatistieken blijkt Hoogstraten het uitstekend te doen. Dat mag ook blijken uit de cijfers die we nog een keer verzamelden uit de recentste gegevens van de Trends top 100.000, samengesteld op basis van de gegevens van de jaarrekeningen van de ondernemingen over 2002. We keken na hoe de Hoogstraatse ondernemingen presteerden en hoe ze evolueerden.

Allen tesamen In de uitgave van de Top- 100.000 van 2004 vonden we 107 Hoogstraatse bedrijven met een omzetcijfer van meer 25 miljoen frank (620.000 euro). Dat zijn er 13 meer dan de 94 van 3 jaar geleden. Samen waren deze in 107 bedrijven in 2002 goed voor een omzet ruim 973 miljoen euro (39.3 miljard oude franken), een groei met 63,44 miljoen euro of7%. Dit is iets meer dan de inflatie, die in dezelfde tijdspanne 6,27% bedroeg. De gezamelijke toegevoegde waarde steeg van 210,5 miljoen euro in 1999 tot 2453 miljoen euro in 2001 (= + 17%). De stijging van de toegevoegde waarde (waarin de personeelskosten het grootste deel uitmaken) wordt weerspiegeld in de stijgende tewerkstelling. Het aantal tewerkgestelde personeelsleden bij de Hoogstraatse bedrijven steeg niet goed 320 werknemers tot 3833 (3512 in 1999). De stijging komt bijna geheel voor rekening van Initial Textiles (het vroegere Friswit), al dient daar wel een kanttekening bijgeplaatst te worden. De gegevens van de jaarrekening hebben immers betrekking op de maatschappelijke zetel van een onderneming en dat is niet noodzakelijk de plaats waar alle bedrijvigheid zich afspeelt. Initial Textiles heeft meerdere vestigingen in België, de maatschappelijke zetel is in Hoogstraten. Navraag leert ons dat de bedrijven

1999

1.920 1.960 2.930 2.920 3.512

2002

3.833

1989 1991 1993 1996

Ingetal in %

1.999

H000STRATEN

43

40

637.705.494

MEER

39

29

MEERLE

12

15

MINDERHOUT

11

-

Bedrijfssectoren Naar aantal bedrijven blijft de bouw (en bouwmaterialen) de belangrijkste bezigheid (19 genoteerde ondernemingen = status quo), gevolgd door transport (8 ondernemingen = + 1), vleesindustrie

(in euro) 3.321.773

512.148.022 601.829.578 628.352.822 791.613.266 909.600.668 973.040.293

3.020.707 4.174.279

9.665.369 15.730.579 14.223.188

10.901.415

460.892.271

1.913 200%

428%

190%

245.299.842

148.316.458 253%

2.899

2.508

45.622.106

27.551.357

613

436

11.303.973

6.321.384

7.208734

6.737.572

126

119

1.459.868

2.030.223

-120.352

9777.030

7026790

173

129

1,819.162

1.451 689

156.490

493.209

1.219.021

1.642.840

22

23

284.804

556.100

19.321.784

14.223.188

245.299.842

192.229.282

3.833

3.215

65.705.943

55.841.685

2.002

14.321.390

11.626.330

181.472.951

235.392.024

123,866247

4.173.290

1.547.103

56.151.649

46.685.168

399.444

676.898

8

40324403

29.775 210

271,170

2

2

3.466.723

5.923.862

107

94

973.040.293

761.212.497

1.999

2.002

1.999

149.270.722

554,962.010

.

Cashflow

1.999

1.999

1.999

'Â'LI[1Ilt:1..

2.002

2.002

2.002

96.983.384 144.828.569 158,571.290 164.036.103 210.483.913

De tabel bovenaan geeft een overzicht van de evolutie van de tewerkstelling, de omzet, de winst en de toegevoegde waarde gerealiseerd door de Hoogsrraatse bedrijven met een omzet hoger dan 25 miljoen BEF, tussen 1989 en 2002. Onderaan vind je dezelfde (en nog meer) gegevens maar dan weergegeven volgens de geografische spreiding. Al deze inftrmatie wordt nog duidelijker wanneer je de statistieken op de volgende bladzijden bekijkt. e waarde

2.002

TOTAAL

De genieente Hoogstraten blijft het meeste bedrijven op zijn grondgebied tellen (43 = 3 meer dan in 1999). Meer telt echter bijna evenveel bedrijven, nl. 40 of 10 meer dan in 1999. Meerle telt 12 bedrijven (= -3), Minderhout 11 (= +3) en Wortel 2 (status quo). De totale omzet van de Hoogstraatse bedrijven steeg met 15%, van de Meerse bedrijven met liefst 90%. De omzet van de Hoogstraatse ondernemingen blijft wel veruit de grootste, bijna drie maal die van de Meerse ondernemingen. In Meerle maakte men 20% meer omzet, inMinderhout 35%. In Wortel merken we een omzetdaling met 59%. Die is bijna volledig voorrekening van daling van de omzet bij aannemingsbedrijf Invepro. De stijging van de tewerkstelling is het grootste in Meer (+41% of +177 werknemers), in Hoogstraten tellen we 391 werknemers meer dan drie jaar eerder (= + 16%). Ook in Minderhout (+34% - +44 werknemers) stijgt de tewerkstelling gevoelig. In Wortel dalen alle cijfers, wegens de daling bij lnvepro.

van Initial in Hoogstraten samen ca. 400 werknemers tewerkstellen. De rentabiliteit daalde voor het eerst sedert 1989. De totale netto winst voor de 107 ondernemingen bedroeg 14,2 miljoen euro (573 miljoen frank), een daling van 1,5 miljoen euro (- 1 0%0 op drie jaar tijd. Vorige keer noteerden we nog een winststijging van 63% t.o.v. drie jaar eerder.

Aantal

WORTEL

Geografische spreiding

50.838.136 45.482.289


OMSLAG VERHAAL

Omzet 1.000.000.000

-

900.000.000

co co

-

800.000.000

(0

700.000.000 600.000.000

co

500.000.000

Ir

400.000.000

cd

0 t..0)

CD 0)

CIJ

0) In 0) Cd

(N 0)

0

cs

0 CD

0)

300.000.000 LO

200.000.000 100.000.000

,..

-

1989

1991

1993

1996

1999

2002

In 2002 telde Hoogstraten 107 bedrijven met een omzet hoger dan 15 miljoen BEF. Samen realiseerden ze een omzet van 973 miljoen euro. Het aantal bedrijven met zon o,nzet neemt elk jaar toe en dus groeit hun gezamenlijke omzet.

Winst 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000

0)

co .

m

8.000.000

d

6.000.000

De 15 grootste

2.000.000

1989 1991 1993 1996 1999 2002 De gezamenlijke winst van de groep relatief grote bedrijven ligt in 2002 lager dan in 1999, ook al waren er toen minder bedrU'en met een omzet hoger dan de 25 miljoen BEF.

Tewerkstelling 4.000( 3.833 3.500

3.512

3.000

2.930

2.920

2.500 2.000 1.500

-

1.960 .-

1

1.000 500

1989

1991

1993

1996

1999

2002

De 107 grootste bedrijven van Hoogstraten stellen samen 3.833 personen te werk. 10

(7 ondernemingen = status qua) en de verpakkingsindustrie (4 bedrijven = + 1). De sector metaal en -verwerking telt nu 3 ondernemingen, tegen 6 in 1999. Net als in 1999 is het de sector van de plastiek (3 ondernemingen) die de grootste omzet realiseert (186.4 miljoen euro = -3.7 miljoen euro), gevolgd door de vleessector met 132,2 miljoen euro (= +28 miljoen euro) en de bouwsector met 127,5 miljoen euro (= +22 miljoen euro). De veiling behaalde in 2002 een omzet van bijna 107 miljoen euro (+24,7 miljoen euro) en posteertzich daarmee als sector op de 4e plaats. Door de verhuis van Dockwise naar Nederland, verdwijnt de sector de zee & watertransport (in 1999 goed voor 124 miljoen euro omzet). De sector van de wasserijen (= Initial Textile Services) telt net als vorige keren het meeste werknemers (1264 / +357). In de plastiekverwerkende nijverheid waren 648 mensen aan de slag (-48), in de bouwsector bleef de tewerkstelling nagenoeg stabiel (472 werknemers). Naar toegevoegde waarde noteren we dezelfde volgorde; wasserijen (60 miljoen euro), plastiek (53 miljoen euro) en bouwsector (31 miljoen euro). Ook naar winstcijfers zien we een zelfde klassement. Opmerkelijk is de daling van de rentabiliteit in de verpakkingsindustrie (van 3,4 miljoen euro in 1999 tot 0.35 miljoen euro in 2002), daar waar deze zowel in 1996 als in 1999 nog het beste rendement vertoonde. Forse verbetering zien we in de sectoren transport en vleesindustrie. De relatief meest rendabele sector blijft die van de verkoop van computers (980.500 eurwinst op een omzet van 3,7 miljoen euro of bijna 27%).

Uit het globale overzicht van de top 250 van de Hoogstraatse bedrijven die we op de volgende bladzijden integraal weergeven, rangschikten we telkens de 15 grootsten volgens enkele criteria, al: omzet, aantal werknemers, toegevoegde waarde en netto winst. Buiten het verdwijnen van Dockwise, vinden we veelal dezelfde namen terug als drie jaargeleden. Duni (ex De Ster) blijft de onbetwiste leider (137,5 miljoen euro omzet). De Veiling stijgt van 3 naar 2 en Initial Textiles van 6 naar 3. Conieco blijft op plaats 3. Bolckmans stijgt van 7 naar 5, Hyplast daalt van 5 naar 7. Krcher stijgt van 8 naar 6. Kappa Interbox stijgt een plaatsje (van 9 naar 8), evenals Herdico (van 10 naar 9), en R&F Folding Boxes (van 12 naar 11). Special Fruit gaat van 13 naar 10, Swaegers & Co (van 11 naar 12). Verdwijnen uit de top 15: Dockwise (2 in 1999), Muller (14 in 1999, nu op 16), en Quirjnen (15 in 1999, geen gegevens bekend over 2002 in de uitgave van Trends Top). Komen in de plaats: Corimex op 13, Unifine Logistics op 14 en Kela op 15. De meeste bedrijven uit de top 15 laten mooie groeicijfers zien. Sterkste stijgingen in omzet zien we opnieuw bij Special Fruit (+ 103%) en bij Initial (+64%). Erzijn ookenkele dalers, zij het niet dramatisch.


OMSLAG VERHAAL

Naar aantal werknemers Initial heeft het meeste aantal werknemers op zijn loonlijst en laat ook de sterkste stijging zien. Maar zoals eerder reeds toegelicht, komt dat omdat ze elders nog bedrijfszetels hebben. Als we weten dat Initial ca. 400 mensen in Hoogstraten tewerkstelt, zien we dat Duni de grootste werkgever is, al daalt de tewerkstelling (-42 werknemers). Gelukkig zijn erbij andere ondernemingen meer werknemers aan de slag (o.a. Kela +28, Kiircher +13, De Veiling +13). Dockwise (weg). Van Der Velden Beton (nu op plaats 18) en Van Meerbeeck Metalen (op 32) verdwijnen uit de top 15. In hun plaats zien we Van Aert, Martens Constructies en Spranco.

ME ER LE 12 bedrijven 126 werknemers

IA442444A44j

MEER 39 bedrijven 613 werknemers [4444444444 4444444 4444444444444444444

MINDERHOUT 11 bedrijven 173 werknemers

Naar toegevoegde waarde De 'toegevoegde waarde' is het verschil tussen de productiewaarde en de prijs die aan andere bedrijven betaald wordt voor de levering van grondstoffen enlof half-afgewerkte producten. Het geeft aan wat door de bedrijven aan de nationale (en lokale) welvaart wordt toegevoegd. In de toegevoegde waarde maken de personeelskosten meestal het grootste deel uit. Dat merken we ook aan de evolutie van dit cijfer van de ondernemingen tussen 2002 en 1999. Net zoals bij de top 15 van het aantal werknemers, vinden we hier zowat dezelfde ondernemingen terug als in 1999. Ook in de rangschikking wijzigt niet veel. Dockwise en BCM verdwenen uit de top, Special Fruit en Van Der Velden Beton kwamen in de plaats.

WORTEL 2 bedrijven 22 werknemers

HOOGSTRATEN 43 bedrijven 2899 werknemers 1-4444444444

4444444444 44444444444•j444444444444

* * * AAA *

II

*

*A*A

**AA*A

AAl

11

*A*****AA*AAAAA*A *AAAAA*AAt**AAA*AAAI***AAA*A

bedrijf

10 werknemers

Naar winst/verlies Duni staat opnieuw aan de kop met een totale winst van 7 miljoen euro (95% meer dan in 1999). Initial realiseert de grootste winststijging, bijna het tienvoudige van drie jaar terug (van 687.000 euro naar 6,7 miljoen euro). Opvallende afwezige in dit nevenklassement is zeker Kappa Interbox, dat zijn winst zag dalen van 3.3 miljoen euro in 1999 tot 268.000 euro in 2002. Forse verliescijfers zien we bij Klerks Plastic Recycling, Kela. 1-lyplast en BCM. Die laatste is een zusterhedrijf van Bolckmans Industriebouw en werkt er deels als toeleverancier voor. Het is mogelijk dat daar de winst gelegd wordt, Bolckmans Industrie laat een behoorlijke winst optekenen. Het cijfer van Kela kan wellicht gerelativeerd worden. Als een onderneming gedurende één of enkele boekjaren een verliescijfer laat zien, wil dat niet noodgedwongen zeggen dat ze het slecht doet, tenminste zolang ze een positieve cash-flow (=som van winst/verlies en de afschrijvingen) vertoont. Het kan zijn dat de onderneming in diejaren fors geïnvesteerd heeft, zodat ze met zware afschrij vingen komt te zitten, die het netto resultaat negatief beïnvloeden. Een aantal ondernemingen met verlies in de lijst hebben een negatieve cash-flow en dat is meestal geen goed teken. Bij Hyplast en KPR liggen de zaken enigszins anders. Volgens commentaar van het bedrijf zijn de aanzienlijke netto-verliezen voornamelijk het gevolg van een éénmalige afwaardering van activa. Naar verluidt werd over 2003 bij KPR een lichte bedrijfswinst gerealiseerd en latende voorlopige resultaten voor 2004 voor het eerst in het

îiI-t

MEERLE 56,15 miljoen omzet 0,40 miljoen winst

MEER 235,39 miljoen omzet 4,17 miljoen winst

1tç.L(t'i

MIN DERHOUT - 40,32 miljoen omzet ii027 miljoen winst

WORTEL 3,47 miljoen omzet TRATEN 0,16 miljoen winst joen omzet joen winst

11

10 miljoen (omzet)

likl. 1 miljoen (winst)

11


OMSLAG VERHAAL miljoen euro winst en 27 miljoen euro toegevoegde waarde. Ze hebben 380 werknemers in dienst. Tel daarbij nog de ondernemers zelf (zelfstandigeri worden niet als werknemers beschouwd). dan stel je vast dat ze samen aan 450 500 mensen werk verschaffen. Daarbuiten zijn er nog de zelfstandigen, die geen vennootschap vor men, de éénmanszaken. Daar hebben we geen cijfers over, zij moeten geen jaarrekening neerleggen. Neen, aan bedrijvigheid ontbreekt het in onze gemeente zeker niet.

Toegevoegde waarde 250.000.000

200.000.000

'

-

co

-:

('.1

150.000.000

00

(jqf)

ii

co

cn 1989

1991

1993

1996

1999

2002

De toegevoegde waarde is de meerwaarde die een bedrijf aan de producten geeft. Bij verwerking van materialen is de loonkost groter en ligt de toegevoegde waarde hoger dan bij (bijvoorbeeld) distributie. bestaan van KPR een netto-winst zien. Bij Hyplast werd 2003 reeds met netto-winst afgesloten en zijn de voorlopige resultaten en vooruitzichten voor 2004 zeer positief.

Nijver volkje Zoals je kan merken, groeit de 'Hoogstraatse Industrie' nog steeds, zij het niet meer zo snel als vorige keer. De omzetstijging komt nauwelijks boven de inflatie van de jaren 1999 tot 2002. De totale winst daalde met 0%. De tewerkstelling en de ermee verbonden toegevoegde waarde bleef evenwel stijgen en dat stemt toch hoopvol. De groei van 1989 tot 2002 is alles tesamen redelijk spectaculair. Je kan moeilijk stellen dat de streek er niet op vooruit gegaan is. Hoopvol, maar zekerheid voor de toekomst geeft dat niet. De streek en de mensen hebben troeven, maar volstaan die altijd? Als je de top 15 van de grootste bedrijven nader gaat bekijken, stel je vast dat een aantal onder hen - en zeker niet de kleinste - buitenlandse eigenaars hebben. Hun

3

ontstaan en groei mag dan echt Hoogstraats zijn, de beslissers wonen thans elders, buiten de landsgrenzen. Duni maakt deel uit van een Scandinavische groep; Initial Textile Services is deel van de Rentokil Initial Group met hoofdzetel in Londen: Bolckmans en BCM zijn in handen van ASVB 'Aan de Stegge Verenigde Bedrijven'Groep uit Nederland: Hyplast en KPR behoren tot De Klerk's Group in Nederland, dat op zijn beurt in handen is van de Nederlandse investeringsgroep V.E.P. (Value Enhancement Partners); Kappa Packaging heeft 115 productiebedrjven in 18 Europese landen. Sedert Renault en Ford weten we dat een hoge productiviteiten goed geschoolde en stipte werkkrachten geen garantie zijn op het behoud van een vestiging in België. Anderzijds merken we aan de globale lijst van de Hoogstraatse bedrijven dat het in onze regio niet ontbreekt aan ondernemerschap. Naast de 107 ondernemingen met een omzet van meer dan 624.000 euro, tellen we nog 152 bedrijven en bedrijfjes met een kleinere omzet. Samen zijn ze goed voor ruim 43 miljoen euro omzet, 4,4

1

"

!u1: 12

(Bron: Trends TOP 30.000 en CD-Rom Trends Top 100.000 - editie 2004IUitg. Biblo)

Een beperkt aantal werklozen We hebben het hier met zijn allen nog niet zo slecht. Tenminste, tot die conclusie zou je kunnen komen als je de verschillende statistieken doorneemt. Hoogstraten kent een lage werkloosheidsgraad. Volgens de laatste gegevens waarover wij beschikken is hier slechts 5.79 % van de beroepsactieve bevolking werkzoekend. Dat is meer dan 1 % lager dan het Vlaanis gen3iddelde dat 7,4 % bedraagt. Bij de mannen ligt de werkloosheidsgraad op 4,95 % en dus gevoelig lager dan bij de vrouwen, waarvan 7,09 % werkloos zijn. Het aantal jonge werklozen, jongeren tussen de 16 en de 25 jaar, ligt in Hoogstraten op 8,7 %, wat veel is, maarduidelijk minder dan het Vlaams gemiddelde dat in deze groep op 14.8 % ligt. We werken dicht hij huis. Iets minder dan 27 % werkt zelfs thuis en hoeft i,ich dus niet te verplaatsen. Een kleine 30 % is minder dan 15 minuten onderweg naar het werk en 20 % anderen doen er 15 tot 30 minuten over. Hoogstraten is slecht voorzien wat openbaar vervoer betreft, maar dat wist u al. Maarü,57 % van ons gaat naar werk met het openbaar vervoer. Voor bijna 3 % begint de dag met een wandeling naar het werk en bijna 16 % anderen rijden met de fiets. Maar, de auto blijft het favoriete vervoermiddel. Meer dan 53 % rijdt met de wagen naar het werk en dan liefst nog alleen, want slechts 6 % van ons zit als passagier naast of achter de chauffeur. We mogen dan al dicht bij huis wonen. verdienen doen we niet veel. Het gemiddeld belastbaar inkomen van de inwoner van Hoogstraten bedraagt 23 083 euro. Dat is ver beneden het Vlaams gemiddelde dat 25 565 euro bedraagt. Van de 27 Kempense gemeenten doen alleen Rijkevorsel en Baarle-Hertog slechter. Een inwoner van, bijvoorbeeld. Vosselaar verdient gemiddeld 29 991 euro of bijna 7 000 euro méér dan wij inwoners van Hoogstraten.


OMSLAG VERHAAL

Een toekomstvisie

Economie en middenstand Een gesprek met Roger van Aperen, schepen van o.a. middenstand en economie, over de uitvoering van de beleidsnota 2001 - 2006, aangaande de middenstand en de economie in de gemeente Hoogstraten. Bestaat er een mogelijkheid om de drie zones, zijnde transport-, industrie- en ambachtelijke zone, uit te breiden? En zo ja, gaan deze uitbreidingen op termijn leiden tot bijkomende tewerkstelling in onze regio? De ambachtelijke zone te Minderhout is volzet en zal naar alle waarschijnlijkheid niet verder kunnen uitbreiden. We willen daarom een nieuwe ambachtelijke zone creëren aan de St.Lenaartseweg tussen de Veiling en de Hyplast. Ook de industriezone te Hoogstraten willen we graag uitbreiden. Het probleem hierbij is dat er nog gronden liggen die niet zijn ingevuld en dus nog vrij te gebruiken zijn als industriezone. Deze horen op het ogenblik toe aan de Veiling Hoogstraten. De provincie vraagt om deze te gebruiken vooraleer er wordt uitgebreid. Deze nog vrije industriegronden waren vroeger door de lOK goedgekeurd en zij wilden deze ook verwerven. Maar Hyplast nv en de Veiling Hoog-

straten deden een hoger bod, waardoor zij (beide) deze gronden verwierven. Op dit ogenblik zijn ze geheel in handen van de Veiling gekomen. Zij liggen tegen de bestaande bedrijfsterreinen van de Veiling. Er tussen is echter een randweg gepland, waardoor er een barrière ontstaat, wat een grote handicap vormt voor de Veiling. De stad Hoogstraten is daarom met de Veiling rond de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen. De stad wil er een ambachtszone en de industriegronden verder benutten. De Veiling wilde randweg doen seponeren. Samen willen ze tot een oplossing komen, door het aanleggen van een weg, door het midden van deze gronden (zie kaartje), vertrekkende van de St.-Lenaartseweg, zodat er een ontsluiting ontstaat. De randweg verdwijnt en tegen de St.-Lenaartseweg is er dan plaats voor twee è drie kleinhandelsbedrijven. Het overige terrein wordt gebruikt voor de industrie en het terrein aansluitend aan de Veiling wordt natuurlijk

Loenhoutsoweq

inrit Veiling

VEILING

.

vrijgekomen INDUSTRIEGEBIED

neuwe

• •

inrit

ontsluitingsweg HERIJGERS 0 ç.

HYPLAST

GARAGES BRANDWEER SintS

door hen benut. De plannen zijn zo goed als rond. We kunnen spreken van een win/win operatie voor beide partijen. Door de goede samenwerking van beide partijen zullen er spoedig oplossingen zijn, met nieuwe werkgelegenheid voor de Noorderkempen. Naastdeze invulling heeft de stad het licht op groen gezet vooreen verdere uitbreiding van de industriezone aan de zijde van de Loenhoutseweg. Er liggen daar nog landbouwgronden die industriezone worden. Omtrent de leefbaarheid van de boerderijen is de provincie een landbouwstudie gestart en zij zullen verderbepalen wat er met de boerderijen kan gebeuren. Het betreft hier een honderd procent materie van de provincie. Zonevreemde bedrijven uit de gemeente Hoogstraten krijgen hierbij voorrang. Er is een enquête aan de gang, waarbij deze bedrijven kunnen intekenen en wat reeds doorbepaalde bedrijven is gebeurd. Zo krijgen we een regulering die goed is voor de bedrijven, goed voor de Veiling en goed voor de werkgelegenheid.

VeiIflg

S ..

Roger Van Aperen, schepen bevoegd voor middenstand en economie, sport, cultuur en bibliotheek, verkeer, Europese zaken en automatisering.

STREET

Nl

,

2â3 AMBACHTELIJKE BEDRIJVEN

De transportzone van Meer mno gen we niet vergeten. Over de uitbreiding hiervan werd reeds melding gemaakt in De Hoogstraafse Maand van een paar jaar geleden (voor de

echte verzamelaars). Nu blijft er inderdaad nog de transportzone van Meerover. Erzijn twee uitbreidingszones: 1 en 2. Vanuit Brussel is ernooit een definitief bericht van goedkeuring gekomen voor deze uitbreidingen waardoor deze nog steeds niet officieel in orde zijn. Wat blijft, is dat Hoogstraten graag uitbreidt. Zoekzone l,links (west) van de snelweg, stuit op weinig weerstand. Zoekzone 2, rechts (Oost) van de snelweg kan op minder steun rekenen. Maar dit alles was ons al bekend.

RIJKEVORSEL

• S t

20

S

0

Is er dan niets nieuws te melden over de transportzone? Jawel, het CROBUS-project. CROBUS staat voor 'border crossing business parks", of simpel


JAARMARKT 9 JUNI 21.00 UUR:

A1NS•

(covers recht voor jullie raap) 22.30 UUR:

c

Gie, Fiup&Jan - a capella 23.00 UUR:

1111111 (Chris Mazarese, Ron Reuman, Bart Buis, e.a.)

19


OMSLAG VERHAAL

T7L E

Eo

2

2

(t

0

00)00)0

0

0

0)

EE—E—sE 0 Eo 500

>

25.5>

0)

t•

com- OF- (/)F- < <

5> 0 > 00000

00

- = <6-0(0W

4t

250

55(t0

o00)u)

0)00 -0

0

0

0

(=

25

6 2

2

0

2 22

00

.6

o

C0 (0

.5.5o0 EE

-

C ø)

CC 0 50)0C

Ci

C

2 <0 _(040(06-_ <<

-o

o2

.5

5 s

5 C C O> (1)00

1 0)

E

>

o

550_ 0C

C 0)

oE

1(06-40 w6-f- O(0(f)

<0)0) <

(0

>

('4

0)

01 40

0)

cl

en

O(0(0,4'-oen 4'- (4) 0) ('4 0 10

(4)

(4)

('4

en

1') ('4 0 4') 0) ('4

en(0(0u) (0 't (•(1 (4) t') 4'-

0) 4'

d e 0) 0)

000)(00) (0 0) 10 't

(1) 4'-

('4

(0 0) 't

t')

O(0't't(O(0,C4N-

(t 10

't

(0 10 4'-

(0 't

(0U)

4')

toN-'> 04 0 (0 0) 't (0 0) t') t') 10 (0 10

0 4-

0)0)(0(0(0(0fl

't

't

In

(0

0)

0)

o

't;

::

;'t

't;

0(0(0'tCOCOCO0)0(0(0(0en;'t(0;O 0)O;O(0;(0O(00)(00)(0(00)0)(00)(00(0(0(010(0;(0(0;(0;'t > 10 (0 4'- (0 0) 0 (0 10 0) en (0 't 4') 4') ('4 (0 0 't 4)) 1 10 10 ('4 414 't 4'- ((4 (0 ((4 (0 00 (00't(0(0(0(0(0(0t'J('4N-'tN- Nr(0(0(0tn(010)1fl(0;1fl1fl1fl(01fl't1fl

(0

0) ('1 ((4 t') 't ((4 ((4 (0 't 't 4'- 10 10t');0)O)10't;;'ttn(0

0

28' 00 >0 CCI 0

0)

o

4'- t') 404 0) 0) ((4 ((4 to to to

0) 4)

(0

0) t') ('4

0) (0 't

2

't

('4 1fl

to

't

't ('4

0)

(0

(1) 0) 1-0

0 0)

0 (0

't

1-') 0

(0

't

0

4'- 0 10

't

'-

0

0)

10

')

5

0

('4

=1

0

DC

o

o

-CI

0)

0 (0 (0 (0 (0 ((4 10 0 t') (0 0) 't 1') (0 0) 't (0 0) 0) ((4 0 ('4 't 4'- çn (0 1') 0) 1fl t- 10 (0 (00)O(0(0(0(0(0't(0O0)(00);0)(0O 'tlfl't(0(0enO(00)fl'ten(0(0(0(0(010(0(0't0);(0(0;0)

o

(0't

-

en0(0(4)0)0),-

(0O

't0)t-

'tdtido

,-

0(0en

,- 0)01

5

(0't(010

(0(0(0 ('4 (00);0)(0;;'tO(0(0100)'(00)(0

0)

,-

05 en 't 1-') 10

fl 0) 0)

44)

't

0 (0 't

(0

(0 404

fl

10 '

't 4(4

t')

400)

fl

(0

en

c'

4'- -t

0

0

0 1> 0 tO

t') (0

04 4)4

0)

t')

0 't

1

0 0 0)

S 04=

a

0(00(0(0100)(0O(0(0(0enO0)(0;O 0)O;O0);(01000);(0(0(0O0)(0'tenO(0N(0(0;;(0en(0;;O 42 0) 4') 0 0) =4 (0

't

o o

('4 0

('4

0

0 0 0

(0(0(0(0(0(0(0

t0)

o

0)

II) ('4 ('4 10 0) 0) 0) (0

't 10 10

N

d d

(0

(0

10 10

o 2 0 0 01

'

0 S

ujwF- F-FWO) 6(0 (0(0

=0)0)0) 6-40(0(0

(j '

0)

0)

0)

(4)

_jO) 6-&)W(/)

0)

J U0)

(0

40'UW0)E 6-j(0(0

4-w

wF-uj _jC/)j

0

(0.j

06-OWWOW6-OW°WWOOWLIJLLJOLIJLIJOW 0 WL1J 6-0 ° WWOWWOOW ° 000W LIJWOLIJOUJWO (0400 o WW 0 uJwoow000w wwowo uiw o O0OwuJOw0OwwwOOuJwwO uiwow

8 0

0

-05

0

0

0

0)

8 5 5 C5

cn 0

co 2

=

>

, crn-,

8

o

DE

CD

t o2

0

2.8°8$9 0 o0o 2't o22 6-]5m> >0(0

04)00 8'6 620400000 40 >OZ , 040>l]) WO

0002024000000 O(00 cD 0)F U (0 4'- 0)

('4 ('4

(0

((4 ((4 ('4 ('4 ((4 ((4 4 ,1 ('4 ((40) ((4 4(4 ('4 ('4 ('4 ((4 t'4 ((4 ('40) ('4

('4

0)

0

IN t')

't

0,2056 o5 0 o J <0 <> 40>4->>

10 (0 t- (0

0)

0

('4 (0

't 10 (0 t- 40)

t

0)

('4 ((4 4(1 ('4 ('4 4(4 ((4 ('4 4(4 ('(1 ((4 ((4 4(1 ('(1 ('1 ('4 ('4 ('4 4(4 ('4 ('40) ('4

0

0)

5 =

0) 4'- (0 n t') t')

12 12 12 12 12


OMSLAGVERHAAL 0

0

=

CD

CD

2

2

0 CD

0 CD

CD

0

=

S

o S

CD

9

CD

s i

(0CD

2-82

S S

0

0) 2

CD

Ce

5 2

2' -2CD a

90 i- 05

0) CD) 0

0 ''t •

S

S

o CD

0 0 5'

CD

5'

0

9

CD CD

S

(CD

2

S

Q)CD5,,CDDCD0)

0)5

5

J2iflWft!H=fl5 CDCD ,d)CD o o S o 0 5 2 o

5 0 5

CD)

S

5 S

CD DC

2

CD

5 5

DC

S o .5

0 CD o 5

Da

ö 0

T- > w >0 o < j T 00>50000 0)

(0 t) 0) 0) (0 ,CC) .'(0(0(000)040)

=

0

S

2

CD

0-

S

:2

fi

S,252CD

CD)

(0 0 t) 0) 0 't 't 0) 't 0 (0 (CD '0NN0)t)O

CD o

CD

2

2

0 5 o

0< (0<00 j T

5

CD

(CD

CD

CCD

S

S o

0)

CD

5t°

SS

s.,5

1!1

CD 5'

.5 5 S -

-2

i-

CD

CD

-

52 w

-o 5

CO

CD

- 2 2 S

.

<<0

-o

0 5

-, <00<> < <

0) CC) (0 CD) 10 t) 00 t) t) t) 0) 0 t) ('1 '0)0)0)N0 '0) ''t

't

0

o5CD::2SoJS

0) '

CD

ki! 1

5= -2 o 5

2 9' 2

9

=

CD

(0

CD)

(0

't

0) 't

CC 0)

9

(01

t') (St

t) t- (St

0

0)0)0)

00(0(00

(0

0 (St

't

(0

(0

0)000) t-

00)0(0,- ('-'tO)

(00)00(00)0)0)0)

t)LOtt) 0)0)000(00

,-0j000 ('4't(00000( (Otfl(00't (4

0

OOr')

'tot-CON- 00) t)0)

000)0000(00)0)0)00)0) 0) 00 CD) 't (0 (5) (0 (0

t')

(0

't

0) 0)

('4 CD ('1

0) 0) 0

00

(0

0) CD) (0

t)

(01 t)

't

0)

t- 00 ('4(0 0 ('4

t)) CD) t') ,—t')

0)

(0

t)

00

't t')

0) 0) 0 0

CC) 0) (CD

't

(t) (0 0) t') 0) 0 t)) t- (0 't t') t- t- 't (0 0) 0) CC) 't CC ('4 0) 0 t) 0) 0 (0 't t) t) 0 (0 (St 0) (0 t) (0 t') 't (0 't 0) t') t) (00(00Cfl(00N-0t0 t-t' 0 ('4(0 't 'to 'tOt)OC'J 0 (00t) 0)) 'tt) 0)00 ' - 00 tfl't0 0)(N (0 CD) 0 (00)0)0)0) (000) C0(St(0t) 0)0)0)0)0)0)0)0)0) (00)0) —(00) St CD) 00 (00)0)0)0) 0)0(0,— (00(0 00000(0 'tO - ,-,--Ot)'t 'tO (00) 0)0)'tt') ('4 ('-'t e) 0)0) 0)'t 't ('4 0(00(O0)C0 10 ('-0) 't (0(0(00) 0)0't t) (4) 0) (t) t!) t!) (t) 't 't 't 0 t) t) t) 0) t) ,-

CIJ0

t) t') t') t) 0)0)0)

0 't (0 (0 (0 0) (00)00

(0

0 ''t

(0

(0 0) (0 000'tN-

t-

0 't t-t')

t')

CD) --

t) 0 (t) (0 (fl0't

0)

t)) 0) 0 't 000)

CD)

0)

tCD)

0)

0 00 CC) (0 10 00)0)(000

00 t- 0 0)0)00

0) t') 't (0 (0,-0)00

(0 0) (NO

CIJ

0t),-0)(00),-00't0)0000)00(0't0)'t'-0)(0'tt-(00(4(O(")(0't00

o

(0 (0 o oo

CD) 0)

CC)

(0 (t)

(0

't

(0

(0

0)

(t)

(0 t)'t

't CD) 't t') t') '0)0)0

('4

't

(t) 0) 0 00't (0

CC tCD) 00 't 't ,- 0) '00Oct)

(0 't

00

(0 (0

't

(0

(0 (0 10 '- t')

t)

t')

t) 't 0 (St

't

(0 t-

t-

t- (0 t') (t) t')

0) 0)

't

(t) 't (St 00

't

t-

0) (0 0) t) 0 0

t-

0 (0 (St

t)) t')

t-

t-

00

't (0

't t')

(0 t)

0) '(0'

0) (0 -

t') t)

'

00

(0

t') t-

(0

(54

0 (SJ 't

00 (54 0)

t')

(St t-

0) CC)

00 t')

00

t)

(0

tt)

't

CD)

0 (1) t) 0) 0) 0

(t)

0) t)

t')

('4 't t) 0 (0 t) 0) 0 - 0' - Ot4COCD) 'tO' 't0O't 000(00)00) C - t-('t (0 't (0't(0t'(OCC)00000t)CC) t-t't00'tO 'tO) -0000 (St CD) t-,— 00)0) ("t '0) t 't (000)0)000)0)0) - 00(00 ('40) (00)'t0) 0) t) 0) CD) CD) 't 0 0) (00) (St t') ,- ,- ,- 0 0 0 0

('4

0)

t) 0)

0) 0 0 (0 't 0) (0 0) t) 0) CD) t) 't 't (0 't (t) 0000(0(0 tfl't 't0)00 (0(St0(0t)t-0) 0)000) ,0)0)0)0) 10 ('40)0)0)0) (0 (0 0)(0't0000)0)t)0000't0)O0)

t)

(0

''

(0

t)

(54 0 (0 0 0

zzz W 00 04

z 00 5'

t-

w

0) 0

00 c

Z W t< 5'

zz (0 (0

00005' 1-1-1-

0000 _tW000)

000

-

zz W tO t- LLI -t<<0

t-

0 T 5' (1) 0 h1

..j

0000

z (0 t-

00

(000 5'

00

zzzzz (0 (0 (0 (0 UJ

<< 0-00 1-t-00

<<<<< 00000-005' t-t-t-t-t-w

001-

0W(0W(0000WW 5'00(0WW0W 0 WW(0WWO0-,LtJUJO--UJW00 WUJUJUJ0000

004000000000000000 0 (0000(0

T T T

WWO

2 2 2E 2 2ET T

T T

00

000000UJ00

0

0-00

zz 00 W

WW00

T2

2

2 04

2-

50

00000000&)jj

00000

0

5'LtJWO0000WWW0-LtJW 0

IT2

00W

00W 00000(0(0(00

2T

T

ITT

2

2T

0 = 0

,_CDCD

1

CC)

oCD5

00C05>CDE

CDS828° CD CD 0 E-j5'T — 00CD—ç CD

CD

S

— 5(5

OCt)

5c

CD

CD5

0

-5552 0- S 0)0) CDOT

0)550095250)

00000005' 't

CD)

(0

CD CD

(0>00>000 0)

0-

CD

00

S

0-

-CD005

CDE

5

E

(t)

o

CD

9' <(((5

CDCDS2

EECD

0000)0) 0)0(0=0= E

0)0

= S

2CD

55't55

0

005

CD

5 >

CD

' 55o

05 t:8

CD0)50)500

CD)

t) = 2

=

5

5

ES'

81>

t)0 o CD

CD

S

00

CD.,'-

-2

CD CD CD CD '-CD (0>> -, (4) -,>(0>000

CD'5S2 05 • 0=0)0) 5:55 = CD.5CD0)00 CD CD CD 0 CD 0000 CD'- 0)0-0)0 CD CD CD CD > 0 0 CD (4)OoS>a- >000> T 0100-1=0000<10 Z 5'

t') t) 't CD) (0 t- (0 0) 0 - t') t) 't CD) (0 t- 0) 0) Cl ('t t) 't t)) (0 0) CD) 0) 0 0)00(00000999999555555555522222222222'

CO 0) 0

Oo,

5 .0) (

(St

t)

't

t)) (0

0)

00 0) 0

t')

livi


OMSLAG VERHAAL 0. 0 0

-

(S >

5

_

0

> =

25

0

0

-

0 >

2 0

0

o5-.

0

0-

20)

-

o >

_

(0

® 0

2

II

iH

ooEE.Co2o(0E

>

oS

2

55

0)1fflffl

Hm

-E 30

0 >

00

Ew2

o

f

0 -D

0)) (0

0 00(C)

0

0

0

0

(4)

(0

0

0)

2 v

0(

, - E -o

0

000)502

CC

't

0) 0) 0)

t))

(0 't t))

(0 0)

't N 0 0) 0)

0) 0)

('t

(0

('4

(0

(0

0

0

0) 0) ('4 0 ('4 03 0) t (4)0) (0 t-- (0 to t--

(0

't (0

0 (4

Eo

0) t)) 10 (0 0

t- (0

0)

't 't

0 00(0=S

0

'-

t- 't 0)

o

0 = 05

0)5

0) 0) 0 0) 0) 't 0)) (0 't 't CC) 0 t)) t-00 't (0 0)

04

0

10 t)) (0

('4 CD (0

(0 0) 01

U)'t0)0)N-0CD

0)

E

0) 0 0

2-

0) (0 CD 0)

0

0

0

0-oS

0

(0

t)) t--

(0

(0 ('4 t') t- t')

(0

t') (0 t- - 0 (0

't

- 0) 04

t')

CD

't 0) 't (4) 't (0 CD 0) 04 0) t- 04 (0(0

t') ('4 0)

- CD

0 t') (0 (0

0)

't 't

t- 0)

(-t

0) 0)

0 0) t') 0)

CD ('t 0)

(0 (0

0) (0

CD ('4 (0

't

't

't t--

0)

0 t') (0 0 (0 t-- 0) 040CD04 (0 (0 t-- (0 0) 0 t- (0 (0 (0 04 ('4 04 (0 04

('t

(0

t-- t- ('4 0) 04

't

(0

0

0)

t')

't

(0

04

t-

0) (0

- 0) (0 (0 (0 (0 ('t (0 t)) ('t ('t ('t

t- 0) (0 ('t (0 (0 t-- (0 0)

0) t(-4 0) (04 0) ('t 0) ('t t') 0 t') 0) - t') O 't t') ('t O0 0'tt-tot- 'tt)D't04t')

't

CD

0)

't

(0 t') t--

t')

0)

('t

0)

0)

(0

t')

(3 ('t t') (0 t)) (0 (t)

t- 0) t-t)) 0)

0) (0

04

0)

0)

(0

04

't 0) CD ('t

't 't 't 't

(0 t-- 0 10 040)

('t

't 't

't

't 0 t-' (0 0) t') 0) 0 t)) (0 ("t ('t 0 ('t '- t't 't ('t 't

0) 't t') (0

(0

(t) 04 CD ('t 04 CD t)) 0-t (0 t-- (0 t') (0 0 to (0 t') 03 0) t')04 0 't (t) t- (0 0 0) 0) t)) t-

t)) (0 (0 0) (0 0)t') (0 ('4 (t) 10 00) (0 CC) - (0 (0 ('4 0) t')

0) 0) t-- (0 tt(0 04 (0 0) 0) 0 t') ('4

0)

(0 CD (004 t') (0 04 (0

(0 't (0 t') 10 0) (0 ('t (0 0) t--

0)

(1)

• M.

(0('t

0) (0 0 ('4 ('t 0 '- '- 0 0) ('t ('t t)it))0itoto 0 't (0 0 0) (0 (0 t-- ('t (0 ('t 't t') (0 04 't t') 0) t')

't

0 ('1 't t-'t 0 0)) (0

't ('t

0)

0 t)) ('4 ('4

(0 CC)

't 't

't

t)) ('t 0)

t)) 0 t)) 0

('t

04

't

('t ('t

('t

t-

('t

t') (0

t--

('t

(0 ('t t))

0

o (0 t' ')

0 (0

0) (0 t')

(0

04

(0

(0

(t) t-

t))

(0

(0

(0

CD

-

0 to

(0

't

(0 0-) (0 ('t

o 03 (0 '- t') 0 (0 0) ('t ('4 ('t 't 10 t-0 ' t)) 0 (0 (0 (0 (00 t)) t('4 to0040(0''

z

zZz

UJ 1-

0) 0)

't

03 t)) 0) (0 't (0 ('t 't

('4

t--

t)) 't (-4

-t-t(fl0)O)

(0

t-

t)) ('4

't

t-

0) 0)

(4

(t)

0) 0 10 t')

0) t))

0) t')

0 (0 t- (0

('t

0) '-

0)

z 0)

0)

0)

<

00

0

1

tIJ (0 (/) 0OWW000wwuJ(0uj 0-UJwujOuJ 0OWLU000WLUWUJUJOLUUJUJOWO

-o = 2 0

°2 E (t)

D

E

0)

=

0)

(I)j>0>

16

0 -

('4

t')

t)) (0

t-

(0 (0

't

03

('t ('t (00 t)) 't 0) C. t') 0 0) t- t- ('4 ('t 't (0 0 (00) t') t)) '4 ('4 0 0)

't 't 03 ('t

zzz

zz

UJ tIJ W t-t-t-

tIJ tIJ t-t--

t-

('t 0)

't

t')

(t) ('t (0

t))

0) 't

Zzz 0) (0 W t-t-t--

0 0)t-t-LJJ -a (fl ) 0) -J

w

(0j

W0-00-(D(D(D0-

0) (3.

=

•_

5.

=0) 90

(0

=

S

0 0

0

= (0 -

0)0

°= -00

5

CD 0) 0

('4 t')

0)

9'

c 't

(t) 10

t--

(0

0)(0Q)

5

0U

=5=05 0 t: 22 Eo

0 0)

0

t:j005 t)) 0

0-

0)

=

0

S 5. !. .s € S = = 0 = '2 00'o = ((0 0)O0S

=

0.(0o

t)) 0 0)) (ID 50 S 0 0 0)

(0O>0-UJ-o0.520--(0-)3

't

0)

(0

t- (0t(/)j0) 0-0c

0-

00)

-e 0030)0 os

1 a 000)00(0

't (0 (0 t-- (t) 0) 00000000(3

CD ('4

t')

z

0( •

5 0 -0t-E0

z tIJ t-

2

o 035

0000.0o

t')

t)) 04

UJWOWUJ0UJ0UJ0WWW000LIJUJ0WOOW000UJ WWWUJ0UJ0W0WW_UJO00UJW0LU00LLJ000W

0 J

5

00.CIDCC)0X<

0)

(0

0

=

0-0-

0

0

O,

2

tIJ t-

j

(4)

t))

z

UJ t-

0000

-

't

0) 0 CC) t't

0 t- t- ('t 0) ('t 0) '- 0 (0 (0 't ('4 t- 0 03 t') (0 t)) 0) 0) t- ('t '- 0) 0 ('4 0) t') (0 10 (0 03 (0 (0 ('4 ("t t)) 0) t)) 10 t') (0 (0 0 t- 0) (0 (0 (0 0) 10 t') t') 0) (0 t)) t- CD (t) 0 (0(0 't t)) ('t 0 t- 0 t- ('t (0 t') -t t-- 0) t')

tIJ F---E--

-w

t-

t')

0)

'ZO ><>(0>>>

0) 0

('t t')

't t)) (0

t--

0)

ca (3. 0 000

-aCD 9Ö50-t-0

CD 0) 0 ,- ('t t') 't (t) (0

t--

03

0) 0


OMSLAG VERHAAL =

0

't

2 9

.

.2 0.) I~m

t

2

't

o

0

2

00

Q)

0

t 0 0.) 0

0

.

0.)

o

0)

0 C.

-c

0(a)

.

a,

0 0-

-

c

9) oE2

20)

(1)

't

0) tØ)

't t..

0.)

0)

529

0) 't

to 't 't CD

50.) 0)0 0) 0) 0)

(0 (0 't 't

't CD

't (0 (0 to 0)

00)'t0.

0)

0)

-

0 0. 0) 0 0- 0

(0

2

.

0)

t

00 0 -

0)0)0 0> a

0)

0

0)t)

0) =>

20

5

0)

()

2

0 t- 0 0 't 0 0.) (0 (0 t.. 0) t.- t-- (0 0 0.) (0 0.) 0 0 0 0 to 't t. 0) (0 't to t.. tOto (0000)0(00)0)0)0)0) t.. 0) CD 't t.. 0 t-. (0) (0 0 (0 t--

't 00

2

0 = Q (0

.

(0 0) to 0) 0) (0 0.) 't t.. (0 (0 0) (0 (0 to t-. S- t) (0 0) 0.) (0 (0 CD 0) t) 0) 't 't(0,0.)CDsC)C0C)to0)tD0 t) CD t.- 0) 't (Ci to 't (0 't 0) (t) (0 t.. to 0.)(0

o

t

50)

-

0)0)

0

(0

't 0) to (0 CD CC 't 0t0)'t'(0(0r)t2't to 0) 't 0) (t t-- 0) t.. Ii) Ii)

(t (0 't 0) (t) CD (t)

0)

=

fa0'9.

.

0

0)

t E

't 't 0 't t.. t-- CD 0) to 't 't 0 t- 0 0 to 't 't to (0 't 0 to to 't t.. 0 't 0) ii) (0) 0) 0 (t (0 t- to t) (t to 0 02 't 0 0) 't (0 to (00(00) r- 0(0) S- 0)00 t) 0)0) Oh- (00) (00) 'tO) (000)0)0)0)0)0) 0)1 0 to 0) to (0 (0 (0 to (0 t.. t.. 0) 0) 0 (0 0 0 't 0) t.: (t to 0.)

0) 0)

0 t)

'-

S--

t)

S-

(t

(0 't

to 0) 0)•

0)0

()((t.- • 't to (t (0 't 't

't

0)

t. 't

0 0 (t t-- (t 't (0 't 't 't

0)0')

0to-0)0)0' 't(tOS.-C't (0 (t 't 0) (0 to (0 0 t. 10 't (t to t) 0 to (0 (t t-. to to

S-

LiD

0

10

't (0 (0 10 0 't to (0)(t(0)'t't

t.-

't

t-

0)

0 't

4) (0 't 0 0 to 't t.-

0

10

0)

('1

(0

8 (t

0) 0 't 't 0) (t 't 't (0 t-. to (t 0 t- 0) CL) to t- to 0 (0 (0 0 't 't 't tt- t't (t 10 0 0 t. 't (0 0 0 to 0 (t 't t-(00)'t0)00CD00)0)(t0)000)'t0)'t'tCDtot)0)0t)t)'-'t't0)(tt)(0'tS-S-(00)t.t.to'ttoS-'t't0

LID .-

to to

-.

(t

CON. LiD

(0'tOOtoS-

t)

-

to t.. to

't't0OCD0)0) 't 't 0.) 't 't 't 't

0 0) 0

0)

0 0)

00500(00)0)

t- to

to '- 't

(0.00 (0 O(t10

Oct

0)

to(t

't

0)to't to (0 to (0 (0

to't(O0)t)0.) ('3 t- 0).-to

OUDS- tOO)'t

't

t-

'ttoS-t-t-

(0

(0't(0t-(t't

(0

0)

0)

tO 't 0)

't t.- 't 't 0)

t)

0) 't (t t- 't (0 't 0) 't to to CL) 0000000000000)t-.000(00't0)0000N-t.-(O(ttto 0 0) LCD 0 't t. 't (0 't 't 't to tot)s

(t 't to 't to 0) 0) 0 0 0 0 to 't (t to to to (0 t.. t) 't 't 't 0 to't0)000't05-0)O0)0) 0)(tt.'t LID to Os- LID 't t.. (0 't t.s-. (0 (0 to to 0 't to (ID (CD ('1 sto(0 10s 't 't 'tOt)to't0)to(t'tt)to't S

0)

to (t t- to 't.-

(0)

0

to

• 't

0)

't 0) 0 0) to

(0 LID (t 't s-

to

(t 't 't to (0 (t 0) 't0)0)s

0)

't

00 (0 LID

0) to to

Q't

0 t. to't

0 0 0)

(0

(0 't t-. t- LID (00)0>0)'t0.) 0) 0) to 0 St-- t. 't 0 to (t tooto'tC)'t

(0

to0't

0)(t to (0t -. to 't (t (t S't (0(0 't (0) 0) (0 to (0 't 0 0 't 0> 0 s- s- 0).- (0'tOLOC)'ttOt-'t

t)'t

't (0 (CL 't 0)0)00 0 0 (ID 't to (0 to (t 't LID 0)'t(0t.-s-

't 't

0 't

't 0) 't (t (0 t00t.-'t(t 0 (0 0 (0 't 't 0 0) 't to 0)0)0)0)0)

'tS-t-t)toCD0)OCDOtoO0)t)'tS-t..CD0)S-(0't'tt-t-0)S-toS-0)0)'t(05-t-0)0)S-S-0S-tOS-0)00) LID to 00(0 (ID 0 0 t.- t.. t-. 0) (t

1

't to to 't (0 to (0 (0 (0 (0 LID (0) (0 't

S-S- s- S- S- s- S- , -

UJ

1 ZZ (0 ii) (0

<

<

t-

t-

ix

ix

S-

S-

1 W

<<

0) 0) (0 LID to to (0 (0 S-S-S-

to (t (t 't 't 't to to to (t

-

ZZ ZZZ t- Lii 0.) (Ii Lii Lii

t-

_

0< <<< 0

0

t-t-

ixixix

ix

S-

S-

t--

(CCL)

t) 0 't

S-

1

t-

-t-

t-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) CD 0)0) 0) 0) 0) 't 't

0

>jt-t- -

0 0)

to 't 't 't to (t

S-S-S-

11 1 0.) 0) t-

0.)

<

t-t-t-

-

Z W

<<)<

Z Z (0 W W <<<

t-LOt-t-

Lii

ix(fl(L) (fl (0 (0)0)ix't (J) .-j(L)(f) (0) (0(0)0/) Lii (/)(/)U)(0 Lii (Do ix ix ixO ix 000. ix ix 0 ix cs ix WW (Dix ' ix ix ix ix ix t- ix ix ix ix ix ix ix (Dix WW 0) D ix (DO (Dix 0W (00(000(0(0(00(0(0 Lii LiJ 0 00LIJ000UJ 0 WUJ UJ WW WWLULOJWWUJOLOJOO 0w 000(0 1 0WW0W00WWW0WW_WUJ00LIJ000WWWW_WUJ0WWUJUJWWUJ0W00 0W000WI 0)

0

= 0 (0

5.2

0)

2

O90

-.

LU

00

=

o

0)

o

S

(fl5

0

0-10. <t (0<>

't 0) 0 SLID (0) (0(0) LID LID CL) CL) (ID (0 (0

(01

0(0

= 1>0)

(t to 't (0 (0 t.- 't 0) 0 10 10 10 10 (0 (0 (0 10 t-

0)>

(00)

s 02(00)

(00>

t) to 't

=0)

5

00E

0

0

S-

=

2

t 0>

-

(Da)j

cn 't

000

5=

50- to

0 0)

0002

(t to 't 10 (0 t- 't 0) 0 t- t- 't 't 't 't 't 't 't 't 't 't 0) 0)

CO 0)

5

2=

-

w(D (005(0> UJ (0)> >W0

10) (0 t-. t.- t- t- t. t- t.. t-

S-

00)

0

0)9)

5

0)

..

3 5

(-

(L

ix

5

o

0)

0)

2 .

o

Cl) (01(0>0.1

=

j

<

> >

= 't

=

t) 0)2900 0000> (0(0>>

't (0 (0 t- 't 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)

(t to 0)

8

15


OMSLAG VERHAAL 0. 0 0 0

a

0. (t

0

5

.5

0

0

t) t) >-

-

=

~

t)t

(tt

0

0

(0 0 (0 0) (0 (0 (0 00 t-Q0'0'0 0) ('4 (00) C0 (0 0 ('4

0

(0

1'4

E

0

2 .2 2' (t 0 0> >><U.0>0

2

S

(t)

(0

t')

(0

0 (0

§_ 0)

0)

(0

0(0

'C'4OC.t(0N-

0 0 0) (0 't ('4 .- 0 0 0 0) t') t')

(0 (0 (0 (0 0 (4) t.. 0) 0) 10 (0 t') (t) (t)

-E 2

5'

o

.

-

2 2

2 2

0.5

o 0 0 0 0 >0 0 0 = .2 <>0>0(0>0>0(0(0(0< <<0. 04

(0)

0 (0 t') (4)

('4

(0

Q>

(0 (0 ('4 (0 (0 ('4 (0 0 0) (4) 't ('4 ,-0),-,-tofl4,--r.DD(P ('4 0 (0 - (0 (0 0 (0 0 t)) (4) (0

(0

0

(004

(0

fl4

(0

0)

't

0

(0

-

t')

0 0 0 0 0) 0 0 0 0 t- (0 't 0 0 0000(000000' (0000

0'000t.-000Q000000. 0) '- (0 0 (0 0 (t)

t..

(0

t')

-5 5)t

cN

fl4

000. 0) (0 (0

0

=

-

e

'-00

cb

2 2

5.

E

=.

o

oo = o. 0)

t)0

S

o 0 -3 2> 0 w 2 0 0. 0 .9 0 . -0<> <=o0<a>000.5

5

-o

(4) (

(0

t-

(0

(t)

0 0

CD

0

0

'('4't'tCOQC'Jt--.0)'t

to

'to

t-. 0

('4

((

't 0 0 0) 0 (0

't

't

('4

't

(0 0 0 Cl (0 0 0) ('4 ('4(000(000' t-

0(D0'to(00. t-. (t) t.. (0 (t) t.-

t0.5°°.5

'-c = ==ot

.-'

(00

-

'

0 (t

.5oo.55.555o55S'

o5

0 0 0 0 0 0 0 Cl 0 0 0 0 't 000000000(000(0

g0'0'0'Q0. ('1

.5

at 0.>>

-

0)

>0

.

)

0000

(00(00

'-'

-

t

0

...................

555

('4

0

S

-

0)

t)

=

(00(0. 04 t))

(0

t')

't

t')

(0

't

(0 (0

t') 0 00 ('4 0 (0 't ('4 't 0') t- 0) 't (0(0(000' t.. (0(0 00(4) 0. (00(00(0('4(0't'0'to 't 0 t.-

0)040) 0) 0) ('4

t')

0 0

t))

('4

't

(0

(0

('4

O

o

t-.

t(4) '-

t-

t. 't

0

,-

t')

0

0)

0

04

(0

t-

't

('4

0)

(00)0)'tÇ')fltO)t')'tt-(t)CD

(0

(0

t')

0

('4

0

0'0'0(0

0)

(0

(0

(0

0

-

(t)

t.

(0

(-4

('4

('4

t..

(4)

('4

t.-

(0

t.

0

(0

(t)

('4

(t) 0

't

0

(0(O'tCDto(000'0'(00)00)fl4

00)0)N-(00004't

('4

t-0(0(0't(0Ot-'tt'),-

0)0(0'-

('4

(0 t') (00 0 (0

(00'0'0'0'0'0)0't(00'

to0't')t')0)

0),

(0fl4fl4t))'—

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (t) 0 0 0 0 0 't 0 0 0 0 (0 't (0 0 0 ,- 0 0 0 't 0 (4 to (0 (0 t. 0 0 0 (0 (4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t') 0 t- (0 0 (0 t') 't 0 0 (0 0 (0 't (0 0 (0 t') 0 fit t)) (0 (0

o

't

t- t-

('4 0) 't t) tt-- t-- (0 t-- 0 t') (00 t') t.. 0' (4 (_1't0CD(4'tt)t-tt'iN_ 0 t') t- ('4 0 ('4 0 10 't 0 't t') (0 (0 0) (0 (0

t- t) t.. 0 (0 t)) t.. t') fit t') ('.4 t-. 0) t') t- t') 't t) 0 0 0 (00 (0 0) 0)0'0'0' - (0 ,_t-' (0

('4

0 O

(0

t- Q (0 0 00) (9 (0 't ('4 t-- t') (0 0 (0 t-- fit 0) t') t') 't t') (0 t)) t') 't (0

0

(0 .- t') Cl 0 0 (t) t.- (4) 0

t.- 0 't 't t) 0 (0 't 00) t') 't 0 t.- (0 - (0CDg) 't 0 (0 t) 0 (0 (0 (t)

(0 't 0 0) t') 0 t) (t) 0

't..tOO),0)

.

't ('4 (0 (t) (t) t) (0 t) 't >00)

0'

(0(t)0

0) to >'t

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t')

00•

('4 't (0 t') t.- (t) 0) 04 (0 t0 0 't fit t') t)) t)) (4) t. t.(0 10 (t) t') (4 0 0 (0 t) (0

00P00000• 0• t') CDt)(0t.(D0(0t)

t)

t- t- t.- t') t') ('4 t. (t) 0) t) 0 0 't t) 0 (t) 't (t) (t) (0 (4 ('4 fit (t)

0't

0 t.- 0) (t) 0 t.- 0

CD

(0 t')

(0 0 0) 0

('4

't

1

(0

(4 (0 't (t) (4 (t) (004 '(0,0'(0,-flt'tt-'t CD t.. t') 0 (0 't 't (0

0 0 0 0 t) 0 0 0 0 t)) (0 (0 t- 0 t't 0 0 t) 0) 0 t. 't t-- 't t) 0 t') 0 0 t- t.- 0) 0000't0000(00 0'tt-00to00t)(0toto0'00t-CD0, - 0)(0 0000t-0'0'0'0'toflt0'0'0 (000(00,—(00'(0to(0(0(0,-0)(00't't

(0 (0 t)

0 ('4

to

t0) t-. (0 0 fl4 (00'

(0 (4

t) 0 (t) 't t.. 0 0 ('4 0 (0(0 (0 (0 1, 1fit 0) 0 '-

t-.0'0'0t) (t) (0 (t) (t)

t. 0) fl4

t) t) (0 t') 't 0 fit t)t)to0t.-0)(0't0(0 0fl4(D00't)(00t)t--t)fl4 tot)'t't'tto'tto0'

0

fltO(0(0(0t)0t')00(0fl40,0 0 — 't 0 to t) 0) 0 t') 0) ,.- (0 t. ,('-4

(0'0(00(4

(0fl4t-0'0'(00'(Dfl40't-t')t')0)

(0(0(4(0

0'

,

(00(0(0(0

0)0'(D

t)'t'tt')tO'tto

.

0'

t.

0

0'(0

't'—'- ('1 fit

flJ't

'

t-fit

0 fit

't

0)0

fl4

'—fit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (t) 0 0 0 0 0 t.. (t) (4) 0 (0 t-. fl4 0 0 0 0 't t-. t) 0 0 0 ('4 fit 0 0 0 t- 0 t. 0 0 0 0 0 0 (t) 0 0 (t) 0 0 0 0 0 (t) 0 0 0 0 t) 't t') t') 0 0 0 ' 0 0 0 0 t) (t) t) t) (t) fit 0 0 t) fit t') 0 t.. 0 (4)

fl4 t.- (0 t') 't 't

0 t)

t-

t. 0 t) t') ( (t) (t) t') (0 t-. t-. (00 fit ('4 't t) (0 t--. 't (0 t') 't (t) '- 't (t) fit t.. (0 0 t-. (0 t) (t) t.(t) tot.0't t-. 00(0 (0(0 tO t')

zzz zzzz WUJW

1-t--t---

<<< (0(0(0 1-1-1-

z

UJUJWUJ

zz z

H1-E1-j

zz

1-

WW 1-1-

LUF 1-D

1-

1-1-

1-1

10

-t--t--t--

0 t') (0 (0 0) (0 (t) (0 'to

't

t-- (0 (t) t) t))

't t)

CD'tt')

z Zzz

1-1-

t--w -,F-

WUJW t--t--t--

-

(0(0(0 1-1-t-'

<

t(4

0) ('4 t-t--t')

z

zZ

Lii t--

<<>0

)U)WQ)

.j

(1)

t--

>0 UJ

loO)

000W0000WWWOWWOOWO_LIJ 000W0000WWWOWW000JO

0 00W>0

z

-

Z Uit-.

(0<

<.

(0

'-'(0(0

1-1-

OW000WWOWWW

(0(01-

-

0

°E.5'-.5 :0°

: ES_

.

05

- >0 5) — S. • 0=22e .2 0.0.'. 00-00:0

0>50

>.(t

00

5)

=

00t)t)

0 = 2 = = t (0>0 = 00) (t.lo.J = 0= 00. 900W 0000

tO)

05)

(0O

.5

5)

t> .

541? .1?? >0

o= =

>>I->X>>

5)5)

5)

0'

2>2>1

OOWWUJUJ

)

S

_W

t--F-

to<<

(0 1-W

0

00

0 2

0

o

.-t

(

5. .o 2 -5 oS-2>

0

0. = = 0 = = EC<0' 0(00(000> (t 0)- (0 .(00°.9_0

5

0 t 0 0. '0)O0

0

..1-,0.0 5>-<M>o.

5)

5)5)5)

5)5)

1

(0 t)) t(0 (t) 't 0) t') t)) 0 00) 0 0 t-. (t) ('4 t) (t) t)) 0 0 0)t..t't't(O(

t-- (0 t.- 't

ouw 000(00000(0(0 (0O(0(00O(0OLIJ(0W00(0WQ(0Q0O)(0(00(0(0(0LUQ0(0(0 (0(0(1)

14

0 0 t)) 0

't 0

(0 t. t)) fl4 0t-0't-(00t..fl1>0 0 t') t.. t') (0 >0(t) 't t))

5)5)5)5)5)5)

5)5)5)5)

5)5)5)


OMSLAG VERHAAL öector

A an tal

1JïiZAfï11(i1F1t.[

'Â'IliT-IWflïFI4-

1999

2002

1999

2002

1999

2002

1999

Plastiek

3

3

186.407.000

190.128.384

2.837.000

2.955.659

53.000.000

52.071.869

648

696

Vleesindustrie

7

7

132.191.366

103.865.379

354.488

10.089

13.138.538

11.724.075

236

228

19

19

127.489.808

105.379.488

4.892.009

3.445.125

31.163.056

28.623.422

472

485

Bouwsector

2002

1999

2002

Veilingen en Openbare verkopen

1

1

106.843.000

82.140.734

239.000

111.478

4.741.000

3.538.953

52

39

Verpakking

4

4

76.069.081

63.534.119

224.536

3.881.492

19.208.081

18.472.505

200

189 907

Wasserijen, ververijen

1

1

74.739.000

45.538.090

6.670.000

687.037

60.664.000

36.663.973

1264

Machines en onderdelen,verkoop

1

2

48.738.000

38.717.101

335.000

379.798

4.949.000

3.885.260

83

70

450.570

85.275

7627.597

4.158.439

127

77

Transport

8

7

36.218.016

5.834100

Groente- en fruithandel

2

4

36.062.865

18.378.553

162.245

50.372

3.218.004

1.449.260

36

19

Farmaceutische nijverheid

2

2

15.543.000

12.641.677

-933.000

310.685

6.112.000

5.551.352

118

90

Levende dieren, handel

3

3

13.956.024

8.716.383

-36.795

139.911

574.071

718.371

4

2

Glas en keramiek, verkoop

1

13.070.000

15.486.503

178.000

176.351

1.574.000

1.897.030

26

29

11.882.000

12.005.087

212.000

284.160

2.393.000

2.352.956

20

42

10.578.456

7895.756

-280.486

165.519

3.640.439

2.819.566

75

53

3.931.772

3.532.904

67

56

Staal, staalproducten

1

Afwerking

4

1

Metaalverwerking

3

6

7.801.857

7.306.339

200.724

337.110

Auto's, garages, onderdelen

3

3

7.171.661

3.231895

330.748

48.785

1.007.999

360.214

7

5

Expediteurs, douaneagentschap

2

2

6.310.357

1.890.163

116.547

84.110

3.371.881

1.890.163

64

48

Andere

3

3

6.029.100

4.554.523

230.929

130.665

891.227

471.047

7

4

Groente- en fruitindustrie

3

4.968.848

3.821.651

-38.701

254.934

1.077.015

502.802

15

0

Advies- en consultancykantoren

2

4.952.857

2.415.623

-95.857

-390.655

3.351.143

1.896.633

41

15 14

Tuinbouw, -aanleg, planten

2

1

4.802.696

1.343.955

387.382

187.631

1.502.696

800.275

20

Installatie (elektr., CV, sanitair,...)

4

3

4.686.786

4.333.699

106.982

199.877

1.042.364

1.036.592

19

17

Opslag, overslag

3

2

4.373.053

3.632.458

382.884

129.971

3.125.836

2.778.118

37

34

Computers, kantoormachines

2

2

3.686.815

1.230.990

980.547

74.913

2.765.444

351.587

15

6

Horeca

2

2.977.240

521.816

384.564

83.838

2.192.143

521.816

42

9

Machinebouw

2

2.450.746

399.530

179.486

84.185

1.559.081

399.530

20

8

1

2.383.339

0

58.951

0

646.032

0

11

0 1

Keukens

-

Chemische nijverheid

1

1

2.358.000

2.479.704

40.000

92.316

165.000

233.243

1

Petroleumhandel

2

1

2.337.751

1.166.810

21.541

5.850

140.386

109.817

1

1

Import-export

1

1

2.108.657

2.025.290

118.469

45.290

493.215

422.609

7

8

Landbouw en zaden

1

2

1.577.321

965.223

228.390

114.552

1.044.639

633.517

9

6

Fietsen

1

1.367.172

0

23.537

0

83.007

0

1

0

Meubelindustrie

1

2

1.355.772

1.189.393

30.468

-23.748

491.667

426.030

10

12

Apothekers

1

1

1.336.963

1.152.631

48.371

21.418

157.411

132.350

2

2

1.046.259

15

-149

130.895

126.376

3

3

Kledingverkoop

1

1

1.145.496

Glas en keramiek, industrie

1

1

1.019.248

379.575

-59.611

-153.397

272.440

-16.138

5

3

Non-ferro metalen

1

1

991.723

931.460

167.277

261.205

991.723

931.460

15

13 0

Drukkerijen

1

Lederwaren, verkoop

1

Chocolade en suikerwaren

1

Distributie (supermarkten, ...)

1

Doe-het-zeifzaken

1

Machines voor land-en bosbouw

1

1 3

958.119

0

41.302

0

958.119

0

14

926.633

660.983

-37.080

496

33.155

70.427

1

1

888.347

525.162

11.911

-23.723

243.677

140.159

7

4

824.173

3.744.010

95.088

-25.236

824.173

550.720

16

19

801.576

0

18.089

0

142.545

0

2

0

660.371

0

44.264

0

660.371

0

13

0

II 13


OMSLAG VERHAAL eiegd. rensovei -scliri dende handelstones. Het is een project ingediend bij de Europese Unie en ss ei bij het Europese Interreg-secretariaat, om subsidie te bekomen. Op het ogenblik omvat het driemaal twee partners, nI. Hoogstraten-Breda (lees: Meer-Hazeldonk). 1-leerlen-Aken en Coevorden-Erni ichheim. De partners kunnen beschikken overeen Europese subsidie van bijna een kwart miljoen euro om gezamenlijk grensoverschrijdende bedrijfsterreinen te ontwikkelen. De partners in CROBUS Parks brengen gezamenlijk eveneens een kleine kwart miljoen euro bijeen om van de samenwerking een succes te maken. Bij elke euro van de partners doet de Europese Unie er zijn deel bij.

Het samenwerkingsverbandis al officieel van start gegaan. Er zal kennisuitwisseling plaatsvinden tussen de partners in de projecten. Ze zullen over en weer een bron van inspiratie kunnen zijn. Wat nieuw is, is dus het partnerschap met Breda, waardoor de transportzones aan beide zijden (Hazeldonk en Meer) elkaar niet gaan heconcurreren, maar partners worden. Ze worden als het ware één zone, heide met hun eigen sterkte en kenmerken. We hoeven geen douhlures in de Europese Unie. Er zullen daarom in de toekomst grensoverschrijdende bedrij venterreinen ontwikkeld worden, waarbij iedere zijde zijn specifieke activiteiten heeft. Het zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling en versterking van de posities binnen Europa en op de wereldmarkt. Er zal ook een handboek verschijnen over de ontwikkeling van grensoverschrijdende bedrijventerreinen en er komt een handleiding voor het beheer van dergelijke parken. Waarom zijn wij voor dit project? De transportzone is zeer gunstig gelegen tussen de twee grote zeehavens Antwerpen en Rotterdam, naast een belangrijke verkeersader de E19. Het is van groot belang voor de werkgelegenheid en we moeten elkaar niet beconcurreren binnen de Europese Unie. Er zal ook aan marketing voor

onze terreinen gedaan ss orilen. wat de groei ersan

zal bevorderen.

Men is volop bezig mei de bedding van de HST. Bestaat er een mogelijkheid om een spooraansluiting te bekomen naar de transportzone? De gemeenten vanaf Antwerpen zien een tweede spoor voor goederenvervoer niet zitten. Zodat het antwoord hierop negatief is.

Maar kan er niets gebeuren vanuit Breda? Inderdaad, er zijn besprekingen aan de gang om een spoorontsluiting van de transportzone via Breda te voorzien, een soort van containerteminal voor het spoor. Deze zal niet komen tot in de transportzone zelf. Vrachtwagens voeren de containers aan en af. Zo kunnen we toch zorgen voor een treinverbinding met o.a. Duitsland.

Hoe verwezenlijkt u de ondersteuning aan de middenstand (Ilnizo) en de werkgevers (Wikaho)? We proberen hen maximaal te ondersteunen. Maandelijks zijn er vergaderingen met de werkgevers. Er zijn de openbedrjvendag en de stadsplattegronden die wij mee promoten en die zorgen voor marketing van de bedrijven. We zijn goed actief op de transportzone waar we zorgen voor de verkeersveiligheid. Er is gezorgd voor een rondpunt en er is een tweede rondpunt opkomst. We zijn bezig met een studie overde zuidelijke tangent (ringweg Wortel-Rijkevorsel), voor de ontsluiting van DUN!, die hier vragende partij is. Voor de middenstand steunen we de opendeurdagen, proberen we soepel te zijn met toelatingen, de stad verzorgt mede de kerstverlichting, elkjaar kennen we 'groenten en bloemen' in de Vrijheid, meteen auto-vrije Vrijheid tijdens de zondag. We proberen soepel te z ij n met uitbatingsvergunningen voor winkels, tavernes, enz. We stimuleerden de mogelijkheden van de horeca door een goede aanleg van de Vrijheid.

Zaldit leiden tot een grotere siadskern ? En bent

.\

V'W

A

AIJ

o al bezig met een goede afbakening van het stedelijk gebied? We zien een aansluiting met Minderhout groeien, waar ook de middenstand goede zaken doet. Minderhout neemt in aantal bewoners flink toe. Ook daar wordt aan gedacht door te voorzien in nieuwe kavels. In de toekomst zal dit één geheel vormen met Hoogstraten. Wat de afbakening van het stedelijk gebied betreft, kan ik zeggen dat dit volop lopende is. Het is begonnen met het structuurplan Vlaanderen, gevolgd door dit van de provincie Antwerpen om uit te monden in een plaatselijk uitvoeringsplan, waar volop aangewerkt wordt.

De veeteelt komt door de bergen mest in de verdrukking! Ziet u een ,nogeljkheid om deze sector toch maxi,nale kansen te geven? Onder de agrariërs zijn er een aantal veetelers, o.a. van kippen, varkens en runderen. Deze produceren flink wat mest. Wij proberen al geruime tijd te zorgen voor een mestverwerkend bedrijf, tot hiertoe zonder veel succes (zie hiervoor: en. DHM van januari 1994 "Mesrj'abriekinMeerle: Liever niet!"). Het verwerken ver van huis kost veel geld! Wij zijn daarom vragende partij of partij voor het inplanten van een mestverwerkingsbedrijf. Het probleem hierbij is dat mensen mest direct verbinden met stank, vuil en onhygiënisch. Het heeft een heel negatieve kiank. We dachten dit in te kunnen plannen aan de John Lijsenstraat te Meer, maar dit bracht veel heisa teweeg. Er zijn wel een 4 i 5 privé initiatieven, kleinschalig. We kunnen echter niet altijd een positief advies geven. Soms moeten we afwijzen, als het echt niet kan. Een grotere algemene mestverwerldng is er dus niet. In de toekomst gaat de mestoverschot van een bedrijf, wat dit zelf niet verder kan verwerken of gebruiken, veel geld kosten. We doen ons best om bedrijven mest te laten verwerken, maar het is niet eenvoudig. Ik wil echter wel opmerken dat land- en tuinbouw niet worden vergeten. Ze zijn te belangrijk in onze streek. (Doininiek Boickmnans)

lJeweet wet daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

IEA6Plex

_

~

4 au ng 21


OMSLAG VERHAAL

Een zuidelijke bypass? Groot Hoogstraten - Het kan niet anders of de groei van de plaatselijke bedrijven heeft effect op ons dagelijks verkeer. Dt de verkeersdrukte in onze gemeente toeneemt staat overigens buiten kijf. Vooral de doortochten van de dorpen Meer, Minderhout, Hoogstraten en Wortel worden overbelast. De vermenging van het regionale doortochtverkeer met het lokale verkeer, houdt ernstige gevaren voor de verkeersveiligheid in. Als je daar voor het deeldorp Hoogstraten het winkelgebeuren en de aanwezigheid van de scholen bijtelt, wordt de situatie wel heel serieus. De Maand ging kijken of er in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan over een oplossing wordt gesproken.

tweede fase is deze van de Planopbouw, waarin onder meer wordt beschreven wat de gevolgen zouden zijn indien de problemen niet worden aangepakt. In de derde fase worden prioritaire acties geformuleerd. Eind 2002 werd dit beleidsplan afgewerkt en ter beschikking gesteld op Cdrom of in uitgeprinte versie.

Twee verkeersstromen Volgens de gegevens uit dit beleidsplan zorgen twee verkeersstromen voor de meeste overlast. Langs de ene kant is dit het regionale noordzuidverkeertussen Malle - Rijkevorsel en de El 9 in Meer. Daarnaast is er een sterke verkeersstroom tussen Oost en noord. 1-let gaat over de route tussen Turnhout - Merksplas en opnieuw de E19 in

Mobiliteitsplan Met de toename van de automobiliteit in Vlaanderen, is ook het bewustzijn gegroeid omtrent de nadelen van deze mobiliteit. Om die reden wenst de Vlaamse Regering dat steden en gemeenten in de toekomst anders dan voorheen omgaan met ruimtelijke ordening en met verkeer en vervoer. Daartoe sloot zij met verschillende betrokken partners een mobiliteitsconvenant af. Voor onze gemeente overleggen naast het Gewest Vlaanderen, ook de Stad Hoogstraten, de Provincie Antwerpen en De Lijn om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Voor het uitschrijven van haar mobiliteitsplan deed Hoogstraten een beroep op de ingenieurs van de Groep Libost uit Hasselt. Een Gemeentelijke Begeleidingscommissie heeft het proces mee begeleid. Daarnaast brachten ook WIKAHO (Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten), de verkeersraad en de dorpsraad meermaals advies uit. Het opstellen van zo' n plan doorloopt drie fasen. Ii de oriëntatiefase staat onder meer een inventaris van de bestaande plannen en studies. De problemen worden er omschreven. Daarnaast komende visies van de verschillende actoren aan bod. De

Her kruispunt Vrijheid - Ge/me/straat is één van de drukste en gevaarlijkste punten van onze gemeente.

Zakenkantoor

Van BavelmRommens

bvba

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

BANK &. VERZEKERINGEN

www.vanbavelrommens.be 22

Meer, die de kernen van Wortel. Hoogstraten, Minderhout én Meer aandoet. Een derde grote verkeersstroom - volgens het mobiliteitsplan iets minder in omvang dan de andere twee —is de oostweststroom tussen Turnhout - Merksplas en de El 9-oprit Loenhout - Hoogstraten. Het centrum van Hoogstraten vormt duidelijk het schakelpunt tussen de verschillende routes. Als oplossing voor het probleem werd in het verleden al een westelijke omleidingsweg voorgesteld. Deze zou om Hoogstraten en Minderhout heen lopen, van Leemputten (de grote baan naar Rijkevorsel) tot aan de Meerseweg, achter de Veiling en de Kathelijnestraat door. In het Gewestplan (ca. 1977) werd hiervoor een reservatiestrook afgebakend. Nader onderzoek en nieuwe inzichten leerden echter dat deze westelijke omleiding geen soelaas zou brengen voor de dorpen Meer en Wortel. Het plan werd dan ook afgevoerd, met uitzondering van het meest zuidelijk stuk, dat in de toekomst Leemputten met de Sint-Lenaartseweg moet verbinden. (Al werd het tracé wel een klein beetje verlegd.)


OMSLAG VERHAAL en Mcrksplas (N 1 24) opvangen cn via de Loenhoutseweg (N 144) naar deEl 9 voeren. Voor deze tangent lezen we drie mogelijkheden. Mogelijkheid 1. Een beperkte lokale tangentweg ten zuiden van de kern van Hoogstraten, grotendeels op de plaats van de huidige weg Bouwhoef. Deze weg, van Leemputten (N14) tot aan Duni (voorheen De Ster'). zou de drukte in de Gelrnelstraat al doen afnemen. Voor Wortel blijven de problemen echter even groot. Mogelijkheid 2. Een regionale tangentweg ten zuiden van de kern van Hoogstraten en Wortel tussen Langenberg (N124) ten oosten van Wortel, en Leemputten (N14). Pluspunt is dat het centrum van Wortel nu wel ontlast wordt. Daartegenover staat dat deze omleidingsweg door agrarisch en geografisch waardevol gebied zou lopen (o.a. het gebied tussen Keirschot en Achtel, dh). Mogelijkheid 3. Géén omleidingsweg tussen de N 14 en de N 124. Het verkeer blijft in dat geval gebruik maken van Gelmelstraat, Vrijheid en Heilig Bloedlaan. In dat geval moet men er wel alles aan doen het verkeer tussen Merksplas Turnhout en de El 9 uit Minderhout en Meer te houden. En dan nog lijkt deze optie de meeste verkeersonveiligheid en onleefbaarheid met zich mee te brengen.

Voorstellen Bij de opmaak van het huidige mobiliteitsplan erd dan toch een aantal voorstellen geformuleerd. Een eerste stap zou de doortochther inrichting van een aantal dorpskernen inhouden. Daarnaast wordt een tonnagebeperking geopperd van 5 ton voor doorgaand vrachtverkeer, tussen de E19 in Meer en het centrum van Hoogstraten. Het zware verkeer tussen Merksplas - Turnhout en de El 9 zou met andere woorden via de afrit Loenhout - Hoogstraten verlopen i.p.v. langs Meer. Toch wil men ook in de Loenhoutseweg het zwaar verkeer voor een deel weren. Vrachtwagens die van de E19 komen zouden via de Hinnenboomstraat naar de Sint-Lenaartseweg omgeleid worden. Om het moeilijke kruispunt van de Sint-Lenaartseweg met de Lod. De Koninck!aan te vermijden, wil men een paar honderd meter naar het westen een verbinding maken met Leemputten (zie kaart industrie elders in dit numnier).

Zuidelijke omweg Deze omleiding biedt echter geen structurele oplossing voor het regionaal oost-westverkeer. waardoor Wortel en Hoogstraten-centrum nog steeds overbelast worden. Mede op aandringen van WIKAHO en de verkeersraad werd daartoe het volgende naar voor geschoven: een zuidelijke tangent, om de stedelijke kern van Hoogstraten heen. Deze omleiding zou het verkeeruitTumhout

Overigens wil dc gemeente Rijkevorsel liever geen toestemming geven, voor het stuk tangent dat over hun grondgebied zou lopen.

Voorlopige keuze Naoverleg binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie werd voorlopig gekozen voor de korte, lokale tangentweg, die langs Duni en de Bouwhoef naar Leemputten moet lopen. De Stad Hoogstraten heeft evenwel gevraagd dat er, in het kader van de lopende ruilverkaveling, een reservatiestrook wordt vastgelegd voor het totale tracé tot aan Langenberg. Kwestie van aan de verre toekomst te denken. Zowel de verkeersraad als WIKAHO blijven trouwens voorstander van deze tweede optie, de lange verbinding tussen Leemputten en Langenberg. Enkele onder hen beseffen dat dit vooreerst niet realiseerbaar is, waardoor ze voorlopig vrede nemen met de eerste, lokale tangent. van Duni naar Leemputten. Dat een meerderheid binnen de commissie zich uitspreekt vööreen zuidelijke tangent, wil daarom nog niet zeggen dat het aanleggen ervan iets voor vandaag of morgen is. Zo zal men vooraf nog een en ander over de concrete haalbaarheid moeten onderzoeken. Daarenboven ligt het exacte tracé alleen in grote lijnen vast. Om die reden leek het ons overigens te riskant om het tracé op kaart aan te duiden, kwestie van geen nodeloze Onrust te scheppen. Maar zodra we meer weten, hoort u er van. Al zal het wellicht eerder een vijf- of misschien zelfs tienjarenplan worden. En wij zijn net zo benieuwd als u. (dli)

DE WERELD VAN

-

•1

WGLENHE 0 23


vanuit het stadhuis... Nachtelijke raadszitting voor een volle zaal

Hoogstraten stapt in het Crobus Parks Project Een volle raadszaal vol verontruste buurtbewoners voor dat ene punt op de agenda: een mestverwerkingsbedrijf in Meerle. Met engelengeduld trotseerden zij 39 punten op de openbare zitting, nog eens 17 bijkomende punten van de oppositie, twee schorsingen van samen een half uur, een aantal stemmingen, veel eindeloos gepalaver en slaapverwekkende monologen. Het werd uiteindelijk bijna half één in de nacht wanneer het mestverwerkingsbedrijf in enkele minuten tijd wordt afgehandeld. Voor heel wat nieuwkomers in de zaal werd het een saaie vertoning en zeker geen uitnodiging om nog meer raadszittingen te volgen. Gelukkig is het niet elke maand dezelfde vertoning en konden de toehoorders ook nog enkele interessante punten meepikken.

Het Crobus Parks Project Het was al eerder aan bod geweest in de Hoogstraatse gemeenteraad, maar het college kreeg toen hel verwijt dat het geen open kaart speelde. Het college had inderdaad reeds lang haar principiële toezegging gedaan om aan te sluiten bij het Crobus Parks Project, maar was, naar eigen zeggen, door de andere partners gedwongen tot geheimhouding. De ondertekening van de zogenaamde 'Iettre of intent" dateert reeds van 27 september 2002. Dit project bestaat erin om een aantal nieuwe grensoverschrijdende bedrijventerreinen te creëren en hiervoor een flinke brok Europese subsidies binnen te halen. De Europese Unie geeft een toelage van 50 %. zo'n 250.000 euro. Voor Hoogstraten betekent dit een uitbreiding van de Transportzone. Gans het project beslaat een drietal parken waaronder twee aan de Nederlands-Duitse grens en één aan de Nederlands-Belgische grens. Dit laatste slaat op cle Transportzone Haseldonck-Meer. Er zijn een zestal partners bij betrokken waaronder de gemeenten Hoogstraten en Breda en het Ministerie van Economische Zaken van Nederland. De stad Breda zal de leidende partnerzijn in dit project. De start werd gegeven in december 2003 en het project moet gerealiseerd zijn einde 2005. Volgens de Nederlandse woordvoerster van Crobus Parks die een voorstelling gaf voor de raadsleden, kan Hoogstraten alleen maar wel varen bij dit initiatief. Vooral de schaalvergroting, het vinden van nieuwe bedrijven, grotere reikwijdte in de reclamecampagne, het uitwisselen met de andere partners inzake ervaring en kennis, meer mogelijkheden om knelpunten aan te kaarten bij de hogere overheid, zijn de voornaamste doelstellingen. Hoogstraten kan er enkel wel bij varen, aldus de consulente die de raadsleden ervan trachtte te overtuigen dat iedere euro voor Hoogstraten zou worden verveelvoudigd. "Value for rnoney" (waar voor zijn geld krijgen) . Hoogstraten zal 36.629 euro 24

(van de totaalsom van bijna € 500.00b) moeten bijdragen in de ontwikkeling van dit grensoverschrijdend bedrijvenpark.

Niet iedereen gelukkig Vanuit de oppositie kwamen talloze vragen over zowel de geheimhouding. de Engelstalige teksten van dit dossier, de bedragen. alsook de hedenking of Hoogstraten niet enkel aangezogen wordt voor de lonkende subsidies zonder te weten of Hoogstraten wel echt vragende partij is. De raadsleden Joris, Pans en Huybrechts zullen tegenstemmen, De zes CD&V leden onthouden zich. De meerderheid (14) stemt het project goed. Schepen Peerlinck verduidelijkt dat hij bij de opstelling van de begroting nog geen enkel cijfer van dit dossier gezien had en er ook geen zekerheid was dat het project zou doorgaan. Daarom zal de bijdrage van Hoogstraten via een begrotingswijziging ingepast worden. Schepen Roger Van Aperen vreest dat, wanneer er geen nieuwe terreinen bijkomen, er heel wat bedrijven zich zullen vestigen aan de Moerdijk. Op Haseldonck zouden immers alle gronden volzet zijn. "Door ons wagonnetje aan deze trein aan te pikken krijgen wij in l-loogstraten heel wat meer mogelijkheden. Dit is een meerwaarde voor Hoogstraten", aldus schepen van Aperen. Burgemeester Van Aperen vreest daarbij dat "als wij niks doen, wij stilletjes in de kou zullen blijven staan". Wanneer er uiteindelijk gestemd wordt is er al meer dan een uur verstreken en blijken weinig toehoorders een boodschap te hebben gehad aan de ellenlange monologen over taalwetgeving van raadslid Huybrechts.

Beperking van pesticiden Sinds 2001 worden de openbare diensten ver plicht om drie actieprogramma's voor de reductie van bestrijdingsmiddelen op te maken en in te

dienen. Dit gebeurt in fasen. Een eerste erd goedgekeurd in 2003. Nu werd een tweede goedgekeLird door het college en aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze loopt van 1januari2005 tot 31 december2008. Hiermee wordt perdeelgemeente een zone afgebakend waarin tegen 2008 een geleidelijke afbouw van pesticiden zal worden gerealiseerd.

Nieuwe ramen in de school te Meer De oude ramen in de lagere school aan de Terbeeksestraat zullen worden vervangen. Het worden ramen in aluminium met isolerende beglazing. Er is een begrotingskrediet voorzien van 50.000 euro met een subsidie van 10 euro per in2. De kostprijs wordt beraamd op 450 euro per m2 zodanig dat er 11 0m 2 ramen kunnen vervangen worden. De raad gaf zijn goedkeuring om eerst de grote ramen in de klaslokalen te vervangen (ongeveer 109 m 2) en afhankelijk van het resterende kredieteventueel bijkomende ramen te vervangen.

Wegenwerken Op tal van plaatsen in de gemeente wordt er aan de weg getimmerd. Naar aanleiding van de wegenwerken en rioleringswerken in de Heuvelstraat wordt er beslist om de nutsleidingen ondergronds te brengen. De kostprijs bedraagt € 45.779. Eerder werd al beslist om ook de TVdistributie ondergronds te brengen. Ook in Poeleinde worden de nutsleidingen van Iveka verplaatst. Hier zal het prijskaartje €41.048 bedragen.

Uitverkoop De gemeente houdt uitverkoop van kasseien en materiaal dat niet langer van nut is maar wel nog bruikbaar is. De kasseien zijn afkomstig van opbraakwerken en liggen gestapeld aan de gemeentelijke werkplaats. Ze zijn van mindere kwaliteit en het is geen hornogene partij. Vermits de gemeente ze zelf niet meer kan gebruiken worden ze als tweedehands materiaal verkocht. De kostprijs bedraagt 6 euro per m2. Raadslid van Looy opteert evenwel om deze kasseien alsnog te gebruiken om als boord langs een te smalle rijbaan te leggen. Volgens het raadslid verbreedt een betonstrook visueel de weg, terwijl een kasseistrook deze zou versmallen. Het college vindt dit echter geen goede oplossing voor deze partij stenen en alle raadsleden gaan akkoord met de verkoop. Daarnaast zal er op 1 9juni een verkoop plaatsvinden van materiaal en toestellen dat niet langer van


GEMEENTERAAD

Openbare verkoop per opbod 1-let stadsbestuur verkoopt elkjaar een aantal voorwerpen die om één of andere reden niet meer gebruikt worden door de diensten, maar beslist nog bruikbaar /ijn. Dit jaar gebeurt de verkoop voor het eerst per opbod. Misschien is het cE gelegenheid om één van onderstaande zaken aan te kopen voor een prikje. Volgende materialen zullen openhar te koop aangeboden worden: Kantoormachines, zoals vijf elektrische rekenmachines en vier elektrische type-machines, een fototoestel Minolta (type Dynax - 3000 i). een offset-pers A3 en toebehoren en diverse infonnaticaniaterialen. Voertuigen, zoals een Renault vrachtwagen type AF 385 Ti Magnum. een Renault personenwagen type R 19, een Chevrolet Blazer. En verder: een discman. vijfpaar kousen met tekening. een satijnen pyama.een strijkijzer, een helm. een eiken kast. een vitrinckast. een verwarmingstoestel (aardgas), een dampkap. een kleine droogautomaat, een microgolloven. twee schilderijen, twee loten brandhout, driehureau's. een tafel met 4 stoelen, vier garderohekasten. een metalen hoekenrek. 53 fietsen en twee bromfietsen. De materialen zijn te bezichtigen op vrijdag 18 juni tussen 13.00 en 16.00 uur en op taterdag 19 juni tussen 09.00en 11.00 uurin de gemeentelijke werkplaats. De offsetpers (en toebehoren) is te bezichtigen in het administratief centrum afdeling welzijnszaken op vrijdag 18juni ofna afspraak op het nummer 03/340 1959.

De verkoop heeft plaats op zaterdag 19juni ons 11.00 uur in de gemeentelijke werkplaats, Industrieweg 2 te Hoogstraten.

nut is voorde gemeente. De verkoop zal gebeuren met opbod en vindt plaats in de gemeentelijke werkplaats. Vroeger verliep deze verkoop steeds met het indienen van een bedrag in een gesloten enveloppe. Onder de voorwerpen die verkocht worden zijn er o.a. 53 fietsen, 3 broml'ietsen en 3 voertuigen.

Ruimtelijke Ordening Het voorontwerp van het eindrapport van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten is klaar. Dit document is besproken in een plenaire vergadering waarin alle betrokken instanties hun opmerkingen hebben geformuleerd. De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Gecoro zou gunstig advies gegeven hebben rekening houdende met enkele opmerkingen en suggesties. Deze opmerkingen zouden na de gemeenteraad aangepast worden. CD&V en Groen! dringen er echter op aan de stemming overdit onderwerp uit te stellen naareen volgende raadszitting. Er iste weinig tijd geweest(slechts één week) om dit belangrijke dossierdegelijkdoor te nemen. Vermits het collegeer toch aan houdt de stemming door te laten gaan, stemt cle oppositie deels tegen en deels onthoudt ze zich. Derealisatie van sociale kavels in cle Heilig Bloedstraat krijgt felicitaties van de oppositiepartij CD&V. Op gronden van de familie Vandersmissen wordt een nieuwe verkaveling (30 wooneenheden) gerealiseerd. Door een raamovereenkomst die in de gemeenteraadszitting van 17 november 2003 werd goedgekeurd, moet minimaal de helft van de kavels in een nieuwe verkaveling als sociale kavels worden aangeboden. De oppositiepartij Groen! is wel gelukkig met de sociale kavels, maarstemt toch tegen omdat zij in september 2003 geen goedkeuring gegeven had aan de inplanting van de nieuwe wegen. Het heeft

volgens haar geen zin nog nieuwe verkavelingen te organiseren zolang er van de reeds lang beloofde ontsluiting niets in huis komt. Er moet eerst een goede ontsluiting voor gans het gebied komen.

Politiereglementen Tal van politieverordeningen die bij hoogdringendheid door de burgemeester genomen werden, dienen door de gemeenteraad bekrachtigd te worden. Het gaat om maatregelen hij wegenwerken in de Krochtenstraat, de Beukendreef. cle Markweg en op Heieinde. Daarnaast dient de gemeenteraad een aantal tijdelijke politiereglementen goed te keuren die genomen worden naar aanleiding van speciale gebeLirtenissen of activiteiten. Dit maal stonden er een zevental op de agenda: twee wielerwedstrijden, een rommelmarkt in Wortel-Kolonie (31 mei), filmvoorstelling in openlucht in de Lindendreef (28 mei), triathlon in Meer (27 juni). 35-jarig bestaan Het Slot (20-22 mei), opendeur Vito (16 mei) en een buurtfeest in Minderhout (7 augustus). Alle kregen de volledige goedkeuring van de raad.

Oppositie Naast de 39 punten van het college had de oppositie nog eens 18 onderwerpen op de openbare agenda gezet Sommige zaken werden snel afgewerkt, over andere werd eindeloos gepalaverd. Het leek er sterk op dat de burgemeester het geduld van de vele toehoorders op de proef wou stellen. Hun aandacht ging immers volledig naar het laatste punt: de mogelijke inplanting van een mestverwerkingsbedrijf in Meerle. 0p vraag van raadslid Pans wat het standpunt van het college is i.v.m. de illegaal aangelegde aarden wal op Heerle, antwoordde de burgemeester dat hiervoor geen stedenbouwkundige aanvraag was

ingediend. "Men moet daartegen maar klacht indienen bij de politie", aldus de burgemeester. Raadslid Van Looy diende daarop de hurgemeesterstevig van antwoord:"Watge zegt is flauwekul. Dit is een houwovertreding waartegen de gemeente zelf een proces verbaal kan instellen. Dit is een morele plicht van de burgemeester, de burger moet geen klacht indienen!" De discussie eindigt met de toezegging van burgemeester Van Aperen dat het college de zaak zal onderzoeken. Raadslid Huyhrechts bracht een zestal punten aan. In zijn vraag klaagt hij het gebrek aan monumentenzorg van de gemeente aan. Het betreft hier een geklasseerd huis in de Rommensstraat waarbij de schouwen zijn afgebroken waarvoor geen vergunning werd aangevraagd. Ook werden de tuin en bomen gerooid. Burgemeester Van Aperen bevestigt dat er geen vergunning werd aangevraagd en dat de eigenaarde tuin heeft verwijderd. De gemeente heeft enkel de stoep hersteld. "De gemeente heeft toch een duidelijke taak als monunientenbeschermer", aldus Huybrechts. Op de vraag naar een eigen postnunimer voor Meersel-Dreef bevestigt de burgemeester dat er twee dagen later overleg 1011 zijn met de inwoners van Meersel-Dreef, maar dat de Post opteert om slechts één nummer voor gans Hoogstraten te gebruiken, nl. 2320. Het laatste pcmnt, een motie over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel/Halle-Vilvoorde, ontaardt in een chaotische discussie over wel en niet stemmen met een schorsing er bovenop. Uiteindelijk stemmende meerderheid en Groen! om de motie niet in de raad goed te keuren maar vrijblijvend ter ondertekening na de raadszitting voor te leggen. De vermoeidheid heeft intussen haar sporen nagelaten bij heel wat toehoorders en eveneens aan de perstafel. Het is intussen al bijna middernacht geworden en de 11 punten van de CD&V agenda vorderen slechts langzaam. We onthouden dat de ergernis op Bergen groeit maar dat er ditjaar toch nog zeker 9 fcuven op deze locatie voorzien zijn. Er zal onderzoek gedaan worden van de kim kers in de Gustaaf Seghersstraaten aan trillingsproeven onderworpen worden. De vliegenplaag in het centrum van Hoogstraten zou voortkomen van kippenbedrijven en het uitrijden van kippenmest. Tot slot, het mestverwerki ngshedrij t': burgenieester Van Aperen geeft tekst en uitleg. "De provincie moet in deze zaak beslissen. Zij heeft een milieuvergunning afgeleverd. Het gemeentebestuur heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Wij zijn aan het nazoeken ofeen dergelijkbedri jfniet hij een ander bedrijfkan ingeplant worden. Wij willen de landbouwers zeker niet in de kou laten staan." Raadslid Van Looy heeft sterk het vermoeden dat liet college in dit dossierverdeeld is en dat ermeer gebeurt clan wordt toegegeven. Of de talrijke toehoorders uiteindelijk iets meerveniomen hebben dan wat zij al wisten, blijft zeer de vraag. Eén zaak is echter zeker: deze gemeenteraadszitting heeft veel te lang geduurd voor hetgeen zij heeft voortgebracht. Hopelijk kunnen wij het beschouwen als een collectors item.

25


POLITIEK

Verkiezingen op 13 juni 2004 Zondag 13juni is het zover. Dan trekken we weer met zijn allen naarde stembus. Het is ampereen jaar geleden en daar gaan we weer. Ditmaal voor het Vlaamse en het Europese Parlement. Vorig jaar stemden we voor het Federale Parlement. Voorde nationale partijen is het ook ditmaal een erg belangrijke verkiezing en dus wordt alle hens aan dek geroepen. Drie partijen plaatsten een Hoogstraatse kandidaat op hun lijst. De laatste jaren kende Hoogstraten de luxe om twee volksvertegenwoordigers in haar rangen te hebben. Eén in het Federale Parlement en één in de Vlaamse Raad. Bij de nationale verkiezingen van vorigjaar viel burgemeester Arnold Van Aperen echter uit de boot. Vlaams CD&V volksvertegenwoordigerief Van Looy bleef als enige volksvertegenwoordiger over. Doch hij houdt het nu voor bekeken en stelt zich niet meer kandidaat. In zijn plaats komt de jonge Tinne Rombouts uit Meerle. Burgemeester

Tinne Rombouts (CD&V) Tinne Romhouts is de jongste (24) van onze drie Hoogstraatse kandidaten. Zij is industrieel ingenieur landbouw en biotechniek en woont op Heerle in Meerle. Momenteel werkt zij als consulente van de Groene Kring. Zij kreeg dc tiende plaats op de CD&V lijst. Haar zus Karin zetelde bij het begin van de vorige legislatuureen tijdje in de Hoogstraatse gemeenteraad voor de toenmalige CVP. Bij de laatste verkiezingen voor de Vlaamse Raad (1999) verloor de CVP 6,1 % op nationaal vlak maar kon dit verlies in het kanton Hoogstraten beperken tot 2.5 %. Jef Van Looy, derde op de CVP-lijst, werd verkozen en was gedurende vier jaar de enige Hoogstraatse vertegenwoordiger in de Vlaamse Raad. Bij de federale verkiezingen vorigjaar behaalde de CD&V 29.4 % tegenover 28,2 % voor de VLD. Tinne Rombouts krijgt nu de moeilijke taak om in de voetsporen van Jef Van Looy te treden.

Arnold Van Aperen (VLD) Arnold Van Aperen is weer terug voorde Vlaamse Raad. De burgemeester van Hoogstraten heeft intussen al wel alle politieke mandaten doorlopen. Twee ambtstermijnen terug zetelde hij nog als Vlaams parlementslid maar in 1999 maakte hij de overstap naar de Kamer. Op die manier ging hij het duel met Jef Van Looy uit de weg. Amold Van Aperen is een stemmenkanon. Dat werd eens te meer duidelijk toen hij niet de overgang van Vlaamse Raad naar Kamer de score van VLD in het kanton Hoogstraten sterk beïnvloedde (-5,6% voor de Vlaamse Raad, + 7.4 voor de Kamer). Toch werd hij vorigjaarbij de federale verkiezingen niet meer verkozen ondanks zijn 12.423 voorkeurstemmen. Dit keer vinden wij hem terug op de voorlaatste plaats van de VLD-lijst voor de Vlaamse Raad. Hij gaat hier partijvoorzitter Dirk Sterckx vooraf. 26

van Hoogstraten Arnold Van Aperen stelt tich in wel terug kandidaat voor het Vlaams parlement. Terwijl VLD en CD&V een strijd leveren op het scherp van de snee om de volgende Vlaamse Regering te kunnen vormen. vecht Groen! niet de moed der wanhoop om de kiesdrempel van 5% te behalen en zich veilig te stellen van een afvaardiging in het Vlaamse Parlement. Liet Pans, lid van de Hoogstraatse gemeenteraad, neemt de handschoen op om alle bewuste kiezers te overtuigen van het behoud van Groen!. Valt Hoogstraten van twee volksvertegenwoordigers terug naar nul? Hoe zullen onze nieuwe kandidaten het er van af brengen en worden ook in Hoogstraten de kaarten geschud voor het Vlaams Parlement? Wij bekijken even de drie kandidaten en komen volgende maand uitvoeriger terug op de resultaten van deze verkiezing.

Lief Pans (Groen!)

Lief Fans zetelt als één van de drie groene raadsleden in de gemeenteraad van Hoogstraten. Ook voor haar is het de eerste stap in een nationale verkiezing. Bij de vorige verkiezing voor de Vlaamse Raad vonden we Jules VerhuIst op de derde plaats. Het waren toen nog arrondissementele kieskringen waar het nu provinciale zijn. Agalev behaalde toen 14.4% in het kieskanton Hoogstraten. Bij de federale verkiezingen vorig jaar viel de partij terug tot 4,7 % Lief Pans heeft de zware taak dit percentage op te krikken tot minstens de kiesdrempel van 5 %. Zonder deze 5 11c valt Groen! zo goed als weg Lui het politieke landschap. We vinden haar terug op de twaalfde plaats hij dc opvolgers.

AC B egrafenissen

Hofmans

Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten


25 jaar

De Hoogstraatse Pers 1979-2004

Beste lezers en lezeressen Al enkele maanden hebt u in dit blad iets kunnen lezen overzaterdag 12juni en 'de bal is rond'. Nu krijgt u de ontknoping van het verhaal. De Hoogstraatse Pers, uitgever van dit maandblad, bestaat 25 jaar (1979-2004). Daarom wil men iets extra doen, niet alleen voorde eigen medewerkers, niet alleen voor de trouwe adverteerders, maarook en vooral voor de talrijke lezers waarvan er velen al 25 jaar geabonneerd zijn. 'De bal is rond',het verhaal van een voetbaltrainer - een vrolijk makende tristesse - wordt ons gebracht door niemand minderdan de gekende acteur

Jaak Van Assche. De voorstelling begint om 21.15 uur op het terrein van Hoogstraten VV aan de Katelijnestraat te Hoogstraten. De poorten van het voetbalterrein gaan open om 20 uur en ... de kantine is open (ook nog na de voorstelling). In dit blad vindt u een BON voordeze voorstelling. Wat moet u doen? Knip de bon uit en vul de gevraagde gegevens in. Met deze ingevulde bon gaat u (tijdens de openingsuren) naar het kantoor van de toeristische dienst van de stad Hoogstraten, in de kelder van het stadhuis, Vrijheid 149. Daar kunt u deze bon ruilen voor een gratis toegangs-

kaart, geldig voor twee personen. Natuurlijk zolang de voorraad strekt, want het aantal plaatsen op de tribune van HVV is niet onbeperkt. Vol is vol en op is op! Wij wensen alle aanwezigen een gezellige avond. Wij danken het bestuur en de medewerkers van Hoogstraten VV voorde hulp en het gratis gebruik van het terrein en ... we danken ook de jeugdige voetbalspelers die deze avond oefenen met voetbaltrainerJ. Van Assche. Veel kijk-en luistergenot voor iedereen!

rnaan cI

,cl e ••

.....

1

.

.

.

41

Voornaam:

: ..

...................................

ManO

VrouwO

:

.....

.

:

Bent u geabonneerd op De Hoogstraatse Maand?

:

geboortedatunv

Uitgeverij

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34

2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

H R T 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 Administratie: tel. 03 314 5103

1

Lid van de Unie van Uitgevers vandePeriodiekePers Verantwoordelijke uitgei 'er: F. Brosens, Begijnl,of 27, 2320 Hoogstraten

27


Vera zoekt

280.000 mensen goed en betaalbaar willen wonen.

LIEF zoekt

alvast mee.

f

Lief.pansgroen.be www.groen-hoogstraten.tk

met werk van de cursisten

H.Bloedzondagen 6 en 13 juni teLkens van 1 OuOO tot 1 8u00

Maandag 7 juni van 1 8u00 tot 22u00 Inschrijven is mogelijk. Er zijn tevens hernieuwde, gratis informatiebrochures geschikbaar.

0


TENTOONSTELLING

Glaskunst in het Stedelijk museum

dat het glas na etsen vlak en transparant blijft. Hedendaagse glaskunstenaars combineren glas vaak niet andere materialen zoals metaal, hout of ceramiek, waardoor er vernieuwende en verras-

Van 5 juni tot en met 1 augustus toont het Stedelijk museum een selectie uit het werk van dertien glaskunstenaars, van de plaatselijke kunstenaar Luc Bastiaens tot de Oostenrijkse Renate Korinek. Het Stedelijk museum én de tuin zijn een uitstekende locatie om de verschillende aspecten van hedendaagse glaskunst aan het publiek te tonen. De bezoeker kan er kennis maken met glaskunst in de meest verscheiden vormen op uitzondering van glas in lood, een kunstvorm die later aan bod zal komen.

sende werken ontstaan. Bij de geselecteerde werken vinden wezowel abstracteals figuratieve objecten. Enkele werken hebben een diepere symbolische of religieuze betekenis zoals de kruisen metglazen figuren. Een erg speelse carrousel met T-Shirts contrasteert met prachtig esthetisch werk, zoals de "mutaties", een reeks van 18 kunstwerken in glas die tot verwondering en bezinning uitnodigen. Glaskunst, werk van dertien glaskunstenaars in

Zesduizend jaargeleden maakten de Egyptenaren

temperatuur langzaam oploopt tot 840 graden.

het Stedelijk museum, Begijnhof9te Hoogstraten.

en mensen uit het Nabije Oosten al voorwerpen in

Kleine stukken blijven anderhalf uur in cle oven,

van 5juni tot 1 augustus 2004. De tentoonstelling

glas. Het waren meestal kleine siervoorwerpen of

grote stukken tot drie uur. Na langzaam afkoelen

is geopend van woensdag tot en met zondag van

juwelen, ondoorzichtig en kleurrijk uitgevoerd.

tot dertig graden worden de voorwerpen uit de

14.00 lot 7.00 uur. Info (13314 65 88.

Dan is het wachten tot de Romeinse tijd vooraleer

oven gehaald.

men in staat was om groen doorzichtig glas te

De hele periode in de

blazen. Het productieproces voorde aanmaak van

oven duurt ongeveer

glas is dus eeuwenoud en tot vandaag eigenlijk niet

40 uur. Nadien kan de

veranderd. Detoepassingsmogelijkhedendaaren-

afwerking beginnen.

tegen zijn nu zeer uitgebreid. Op de tentoonstelling

Zandstralen. etsen en

worden verschillende technieken en vormen ge

graveren zijn technie-

toond, maar steeds vanuit esthetisch oogpunt.

ken die men toepast op

De glaskunstenaargeeft het glas vorm als het nog

afgekoeld glas. Door

warm en kneedbaar is. Blazen, gieten en vervor-

het zandstralen krijgt

men van de materie moet gebeuren op het vluchtige

het glasoppervlak een

kaki

moment tussen vloeibare en gestolde vorm. Aan

korrelig, egaal ondoor-

de materie zelf kan de kunstenaar pigmenten of

zichtig uitzicht. Met

andere niet doorzichtige materialen toevoegen,

dieptestralen kan de

waardoor kleuren en contrasten ontstaan. Glas is

glaskunstenaar het glas

dus niet altijd doorzichtig en koud, maarkan erook

"heeldhouwen" zoals

massief en warm uitzien.

een stenen beeld. Zo tel -

Het blazen van glas is het meest gekend, een

ontstaan reliëf-

techniek die ieder van ons waarschijnlijk al

verschillen in het glas.

gezien heeft. Maar ook het zogenaamde "pate-

Bij hetetsen in gelaagd,

de-verre" is een eeuwenoude manier waarmee

gekkuid gLis kdn de

men glas tot objecten smelt. Eerst maakt men een

kunstenaar verschil-

vorm uit was of klei. Rond deze vorm giet men

lende effecten in kleur

vervolgens een negatieve mal in vuurvast gips.

bekomen. Het verschil

Die tweede mal wordt dan gevuld niet "frittes".

tussen gegraveerd en

kleine glasfragmenten in doorzichtig of gekleurd

geëtst glas is gemakke-

glas. Alles gaat dan in de oven waarvan de

lijk te herkennen. om-

• .5 . 5.

5 ,

.J

...... i ' till Jp ()jçt,'

,trijk.se kti,tsic'nares Reitare Korinek

ooqggh Ir*

LA

Basfe keiiza voo, leI4ke ert toffe foto's uvs foto's

ofce eekt iii eeri Prof.

Icbo

DiicmIe beweekineii 1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14.13.13

isV

SeYViCe

Penfo(ask)fnct.be

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37 29


PROFICIAT! Uitslag Prijsvraag

Grenspaal 224: gevonden en gefotografeerd! In DHM nr. 228, april 2004, vroegen we u op zoek te gaan naar grenspaal nr. 224. Daar is namelijk iets mee aan de hand, zoals u op de foto kan zien. Omdat de bovenste helft van de paal is afgebroken, valt hij nauwelijks te bespeuren in het landschap.

:z7 --

1

.

-t

6t

-

-t

Aan de zoektocht hangt ook een mooie prijs vast. Uit de verschillende inzendingen die we toegestuurd kregen, werd de onderstaande foto door een onschuldige hand als winnend hewijsstuk' getrokken.

•, t

t•

Proficiat! De familie J. BrosensSnoeys uit Wortel mag zich de gelukkige noemen. Zij wint een gratis jaarabonnement op De Hoogstraatse Maand voor de komende jaargang (2005). Veel plezier ermee!

k. t. '

De winnende jbto van grenspaal nr. 224.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

fr .

L 1,1

30

1


HOOGSTRA TEN

o r si eve n Contactpunten DORPSNIEUWS

Gok in de gemeenteschool

Hoogstraten:

!IliItIIw

Dries Horsten. Vrijheid 98. tel. 03 314 57 24. e-mail horstendries@hotmail.com

i.

Meer: Marcel Adriaensen. Venneweg 2, tel. 03 315 9040, e-mail iiiai-cel.adriaensen@skyiiet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03 315 8854, e-mail jan.fret@panclora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03 315 71 86, e-mail toon.verleyc @pandoia.be

Minderhout: Fiaiis Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03. e-mail franssnijders@tiscalinet.be

Wortel: Maart je Siehelink, Kerkveld 13, tel. 03 314 67 09. e-mail dhmwortel@hotmail.com FOTO's: JefFloren. Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout. tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijsscn. Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03 314 66 28, e-mail rene.laurijssen @belgaconi.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St,-Clemcnsstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 3 14 49 03. e-mail frans.snijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emil ia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03. e-mail Ernilia.Horsten@planetinternet.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel. & flix: 03 314 55 04, e-mail: jpzef.schellekens @ skynet.be

noo(;ST

RATl\ - Suid \)FI LUI \\ CI Lt JC gemeentelijke basisschool mee aan het GOKproject. GOK wil zorgen voor Gelijke Onderwijs Kansen voor elke leerling. Men wil dit op twee manieren realiseren. 'GOK 2' houdt in dat de school extra middelen kan inzetten voor leerlingen die een extra zorg nodig hebben om in het gewone onderwijs mee te kunnen: bijvoorbeeld kinderen met een bepaalde handicap. 'GOK 1' heeft vooral betrekking op het Deeltijds Kunstonderwijs. Recente cijfers tonen aan dat gemiddeld 18 % van de leerlingen uit de gemeenteschool Deeltijds Kunstonderwijs volgen: hetzij muziekschool, hetzij IKO, hetzij allebei. Maar wanneer we kinderen uit minder kansrijke miheus onderde loep nemen, dan zien we dit percentage terugvallen naar slechts 3 %. Hoewel de kinderen zelf dikwijls wel Interesse vertonen,

Een straffe quiz HOOGSTRATEN - Op vrijdag 4juni organiseert de lagere school van het Klein Seminarie haar eerste "Straffe Quiz", een algemene-kennis-quiz voor ploegen tot maximum 8 personen. Het gebeuren gaat van start om 20 uur in de feestzaal van het Seminarie. De deelnameprijs per groep bedraagt IS euro. De opbrengst komt volledig ten goede aan de kinderen van de lagere school. Wie wil deelnemen moet zich nog voor 30 mei inschrijven: tijdens de schooluren op het secretariaat van de school (03/340.40.45) of anders bij Jan Van De Looverenbosch (03/ 314.31.18) of bij Ivan Cockx (0479/72.85.34).

btijken hun ouders hier niet altijd achter te staan. Door deel te nemen aan dit GOK-project tracht de school dit te verhelpen en de drempel voor al de leerlingen te verlagen. Daartoe gaat men met de eerste drie leerjaren enkele keren op bezoek in de muziekschool om er met verschillende richtingen kennis te maken. De hoogste vier leerjaren zakken dan weer af naar het IKO, het Instituut voor Kreatieve Opvoeding. De realisaties van de leerlingen wil men bewust aan het publiek tonen. Op de opendeurdag kregen we al wat moois te zien. En tijdens de komende Heilig Bloedzondagen, kunt u ook in het IKO aanschouwen, wat de leerlingen presteerden. En precies door de ouders te tonen wat de kinderen zoal kunnen, wil men ook hen warm maken voor een creatieve hobby voor hun kind.

1ste

Peperfeesten

HO0GsTRA'rEN - Het Peperstraatje is goed op weg het muzikaalste straatje van Hoogstraten te worden. En niet alleen als luisterplaats voorde beiaardconcerten. Zaterdagavond 5 juni geeft Luc Meyvis er ook zijn aftrap voor de Heilig Bloedweek. Dan kunt u er genieten van de gloednieuwe Véloband, een tien- tot twaalftal muzikanten, dat een verrassend programma zal brengen. Speciaal voor deze gelegenheid wordt gans de straat autovrij gemaakt. De deuren gaan open om 20 uur. Een inkomkaart kost 5 euro aan de kassa of 4 euro in voorverkoop. Info: café De Vélo. 31


HOOGSTRA TEN

Infoavond over de nieuwe VZW-wetgeving

In perfecte harmonie

Zoals u allicht weet is de wetgeving op de "Verenigingen Zonder Winstoogmerk" (VZW) onlangsgewijzigd. Konitdaarnogbij dat de zogenaamde "feitelijke verenigingen", verenïgingen die (nog) gén vzw Lijn, liet steeds moeilijker (zullen) krijgen om een ernstige werking uit te bouwen. Kortom de wetgeverstimuleert alle verenigingen omeen rechtspersoonlijkheid in de vorm van een VZW aan te nemen. Alle bestaande VZW's zullen geconfronteerd worden met de nieuwe wetgeving. Zezi ja verplichtomvoor 1 januifo 2005 hun statuten aan te passen en ergelden ook andere instructies voor liet indienen van ledenlij sten enz. Om al die en andere redenen organiseert de Sportdienst in samenwerking met de Cultuurdiensten deieugddiensteen informatieavond over de nieuwe vzw-wetgeving. In de loop van (Ie avond zal je een antwoord krijgen op volgende vragen • Welke zijnde voordelen van een VZW? • Hoe richten wij een VZW op? (statuten, publicatie en de kosten) • Welke verplichtingen zijn er na de oprichting? (aansprakelijkheid, ledenlijsten, algemene vergadering enz) • Wat niet de boekhouding, met sponsoring en schenkingen? Tenslotte krijgen de aanwezigen nog een aantal nuttige adressen en informatie over

Hoogsiralen op vrijdag 14 mei traden (Ie Douane harmonie Nederland en de Belgische Koninklijke Harmonie van Financiën samen op in de Rabboenizaal i'an Instituut hei Spijker. De organisatie was een persoonlijk initiatiet' van burgemeester Van Aperen in samenwerking met Haftibra, de koepelverenïgïng van de Hoogstraatse harmonieën, ftmfares en hrassbands. De twee harmonjeën, samen méér dan 120 muzikanten waarvan een behoorlijk aantal profrssionelen, brachten een gevarieerd programma van marsmuziek tot composities van Frank Sinatra en Glenn Mij/er. Een voorbeeld van samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische harnmonieën en tussen de plaatselijke muziekverenigingen, die zorgden voor een perfecte organisatie. -

praktische lectuur. Alle verenigingen zijn welkom op deze i nforniatievergadering die plaats heeft op IS

Heilig Bloed

juni2004 om20.30 uurin zaal De \Velgeiinde van liet administratief centrum. Vrijheid 149 te Hoogstraten. Info 03 340 19 51

HOOGSTRATEN - De jaarlijkse Heilig Bloedfeesten zullen weer heel wat volk op de heen brengen. Deeigenlijke start vindtplaats

Kunst vanuit het Spijker

op zaterdag 5juni met een Eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk om 18.30 uur. Zondag 6juni. na de Hoogmis, trekt de Heilig Bloedprocessie vanaf de kerk richting Van Aertselaarplein (start 11.15 u.). Daarna kunt u misschien een bezoekje brengen aan de kermis. Of eens tiinnenlopen in het IKO. waar de leerlingenwerken tentoon gesteld worden. En wie niet opziet tegen trappenlopen, kan tussen 13 en 16 uur de toren van de St.-Catharinakerk bestijgen. 0p woensdag 9juni wordt gans het centrum afgesloten voorde traditionele jaarmarkt. die om 17 uurvan startgaat. Om 19 uurwordt aan liet stadhuis liet startschot gegeven van de Stratenloop,een organisatie van de sportraad

Na enige jLii-eii knoopte hei I!/ic!!1LII1T Spijker weer (1(1/! bij LII' goede ge!iool!le oni tijrien.s de periode van cle opendeurda gen een tentoonstelling te organiseren. Drijvende kracht achter het initiatief Mieke Bouwman, zocht en vond 7 jonge kunstenaars, die gemeen hadden dat ze allemaal ooit op het Spijker naar school waren geweest. De tentoonstelling kreeg dan ook de naam 'Kunst vanuit het Spijker'. De jonge kunstenaars Joor Verhoeven, Tinne Vandersmissen, Birthe Fockaert, Goedele Fret, Sotïe Fret, Mieke Fransen en Ma rij Hereygers toonden uiteenlopend werk van olieve,jchilderij tot dia-montage. jaf)

i.s.ni. de genieentelijke Sportdienst. Vooraf inschrijven is verplicht! 's Avonds worden op verschillende plaatsen muziekoptredens georganiseerd. Zondag 13 juni is de laatste dag van Heilig Bloed. Dit keertrekt de processie in ztudelijke richting, tot aan liet rusthuis. En ook nu kunt u het IKO bezoeken, de toren beklimmen of uw gangen gaanopde kermis. Vergeet alleen niet dat u nog moet gaan stemmen voor de Vlaamse en Europese verkiezingen!

32


HOOGSTRA TEN

Drukke dagen in de gemeenteschool

Muziek in de Heilig Bloediaan HOOGSTRATEN - Op 9 juni, de woensdag van l-leilig Bloed, is het weerjaarmarkt. Voor tal van Hoogstratenaren de dag (of nacht) bij uitstek om bij te feesten niet al wie men lief heeft. Pleisterplaats daarbij is voor velen het parkje tegenover het rusthuis. De live muziek die er speelt is terecht uitgegroeid tot één van de vaste waarden van de Heilig Bloedweek. En ook voor deze editie wisten Will en May Gelmel weer enkele leuke namen te strikken. Om 21 u. bijt 'Mains' de spits af. met volgens de affiche 'covers, recht voorjullie raap'. Om 22.30 u. wacht ons 'McC', een bijzonder intermezzo. Met Guy Martens, Flup en Jan Croes, dus authentiek Hoogstraats volk op de planken. A capella nog wel. Daarna wordt de nacht stevig ingezet door 'Under the Covers', met Chris Mazarese, Ron Reuman, Bart BuIs en anderen. Laat u met andere woorden maar eens goed gaan. (dli)

1I0OGS1'RA i'EA' - In de i,'c,nc'ei,îeschool mol dc (.,nini E/iscihcî/iioun heeft nico in dc mnaand april niet stilgezeten. Zo werden woensdag cle 2 ]me enkele nieuwe kleuterklassen

Nieuwe beiaardmuziek

in gebruik genomen. Het waren trouwens de kleuters zelf die het linrje mochten door-

HOOGSTRATEI - Naar aanleiding van Heilig Bloed zal stadsbeiaardier Luc Dockx de kwartiermelodieën van liet automatische klokkenspel aanpassen. Vanaf dan kunnen we genieten van volgende muziekfragmenten: uur 'Dan mocht de beiaard spelen' (uit de Rubenscantate van Peter Benoit): kwart na "Refrein uit het Hoogstraats Heilig Bloedlied '0 kostbaar bloed' "; halfuur "Jesus bleibet mcme Freude" (uit cantate nr. 147 van J.S. Bach) en kwart voor "Ecce panis angelorum" (Gregoriaans thema uit de sequentie van Sacramentsdag).

knippen!

De lente volgens Sint-Cecilia

—v -

Zondag de 25' kon men er kennis maken met het jaarlijk.re schooitest. Rode draad van het feest was de poëzie, het thema waar het jaar door rond werd gewerkt. In de gangen hingen allerlei gedichten op grote plakkaten. In de verschillende lokalen hing telkens één zin van een gedicht. Slechts wie al de lokalen bezocht, kreeg cli! gedicht in zijn geheel te lezen.

De Mouterijstraat leeft! HOOGSTRATEN - Het buurtcomité van de Mouterijstraat organiseert in samenwerking met het OCMW, liet stadsbestuur, de mondiale raad. Arnicaen Vlaanderen Feest een rommelmarkt, een mondiale markt, workshops, optredens met cocktails en hapjes op zondag 27juni van 10 uur tot 17

uur in de Mouterijstraat aan de Karel Boomstraat. Iedereen is welkom op dit gratis evenement. Voor meerintoén inschrijvingen voordeze markt neem je besteven contact op met Karin Cotteleer, Buurtwerk Mouterijstraat, Mouterijstraat 4/1, 2320 Hoogstraten. tel. 0478 31 04 65 of via e-mail karin.cotteleer@publilink.be

LIOO(;STRATEN - Zondag 16 mei was het weer drummen om een plaatsje in zaal SintCecilia. De 165 jaar jonge harmonie speelde er haar jaarlijks Lentecoricert, dit keer in samenwerking met fanfare De Marckezonen uit Minderhout. Voor de pauze bracht Sint-Cecilia een fel gesmaakt programma onder leiding van dirigent Marleen Proost. Naast nummers als de 'Egyptische Mars' (Johan Strauss) en 'Pastorale' (Jan De Haan), vielen ook de opmerkelijke solo's door Leen Casie (altsax) en Jos Vermeiren (trompet) erg in de smaak. Na de pauze was het de beurt aan Minderhout. Onder leiding van Tim Van Medegael speelden de Marckezonen een prachtig concert, niet enkele mooie solo's als bekroning: Evelien Brosens (bugel), Jos Vermeiren (trompet). Robert Meyers (trombone), Tim Tilburgs en Adriaan Van Dun, beiden op Euphonium. Het geheel werd fleurig aan elkaar gepraat door Rie Geets. 33


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Louis Koyen en An Strijbos 'Het boerenwerk is toch het schoonste wat bestaat!' Louis Koyen van Meer en An Strijbos van Wortel trouwden op 8 mei 1954. Op zaterdag 8 mei 2004 werd dit uitbundig gevierd, ergens tussen Meer en Wortel, namelijk in Hoogstraten en Minderhout. De dag begon al met een feestelijk ontbijt, samen met de familie, thuis aan de Katelijnestraat. 's Namiddags was er een mooie viering in de Sint-Catharinakerk - met dank aan pastoor-deken Cleymans, kinderen en kleinkinderen - en daarna het grote avondfeest in het parochiecentrum van Minderhout. Ook de buren, vrienden en kennissen uit het verenigingsleven kleurden deze 'gouden bruiloft'. Louis Koyen is geboren te Meer op 19september 1929 als vierde kind van Petrus Koyen en Cornelia Boudewijns. Louis heeft nog twee broers en twee zussen. Vader Koyen had een boerenbedrijf op Ipenrooi in Meer. Kinderen op een boerderij leren van jongs af wat werken is. Het dagelijkse boerenwerk was zeker toen nog een opdracht voor het hele gezin. Iedereen kreeg zijn deel en 'het was eigenlijk ook veel lomp werk, zeker als je dat vergelijkt met het werk nu in de land- en tuinbouw', zegt Louis. Veel tijd om echt te spelen was er niet. De kinderen liepen naar de school in Meer en thuis was er altijd wel wat te doen. Kinderen van boeren leerden meestal thuis het beroep. Maar de meer theoretische kant van het vak werd bijgeschaafd in de avondschool voor land- en tuinbouw. Louis volgde daar nog twee jaar de lessen van meester Verbiest en Adriaensen.

Louis behoort ook nog tot de generaties soldaten die 'als dienst aan het vaderland' naar Duitsland mochten om daar, na de Tweede Wereldoorlog, het bezettingsleger te versterken. Na zijn opleiding in BelgiĂŤ werd hij chauffeur in Aken. Zijn voornaamste herinnering: 'Heel veel kou geleden tijdens oefeningen wanneer we in tentjes moesten overnachten.' Na de legerdienst werden - in die tijd - de meeste jongens als volwassen beschouwd, de jeugd was definitief voorbij.

Een boer alstublieft Joanna (An) Strijbos is geboren te Wortel op 6 februari 1933 als zesde kind van Jaak Strijbos en Maria (Mieke) Koyen. Het gezin Strijbos-Koyen telt 15 kinderen: 8jongens en 7 meisjes en woonde aan de Grote Plaats in Wortel. Vader Strijbos was nietser-meestergast bij aannemerEmiel Horsten.

An ging naar de lagere school in Wortel en volgde later naailessen bij 1-lilde Vanhaute. Ineen gezin met twee ouders en 15 kinderen is er natuurlijk elke dag veel werk te doen; denk alleen al maar aan het klaarmaken van de dagelijkse maaltijden. Zoals vele burgers in die tijd hadden ze ook nog flink wat tuinbouw: bessen, frambozen, bonen, aardbeien, ... voor de veiling in Hoogstraten. Begrijpelijk dat de oudere kinderen altijd moesten helpen. Ze hadden zelfs een koe, niet voor het vlees maar wel voor de dagelijkse behoefte aan melk. 'Maar ik heb dat werk, zowel in de keuken als in de tuin, altijd heel graag gedaan', zegt An. 'ik heb heel plezante herinneringen aan mijn jeugd. Vooral het buitenwerk trok mij aan. Reeds als jong meisje droomde en hoopte ik: Als ik later maar een boer kan krijgen.' Haar wens zal werkelijkheid worden.

Vi's en V2's Kinderen op het platteland, hier in onze streek. hebben de oorlog heel anders beleefd als hun ouders. Er was geen echte armoede, geen groot gebrek aan voeding en er werd hier ook niet gevochten. Voor de jeugd was het vooral een boeiende tijd waarin allerlei vreemde dingen gebeurden. Bij het begin van de oorlog gingen de mensen wel op de vlucht maar kwamen meestal dezelfde dag of even later al weer naar huis. Men moest wel oppassen dat de bezetters het vee niet kwamen stelen. Mensen uit de stad kwamen naar de boeren om eten te kopen. An herinnert zich ook nog dat ze boter en eieren ging smokkelen die verstopt werden in een melkkit. Eigenlijk best spannend. Naar het einde toe in 1944 werd het wel gevaarlijker: eerst kwamen de VI's die bestemd waren voor de haven van Antwerpen maar dikwijls reeds hier neervielen, later de V2' s die men niet hoorde aankomen. Deze vliegende bommen hebben wel dood en vernieling gezaaid en veroorzaakten veel angst bij de bevolking, ook hier. Louis was altijd geweldig onder de indruk van de grote zwermen vliegtuigen die vanuit En34


HOOGSTRA TEN eIancl naar Duitsland !uen en teruekeciden. 1-hij herinnert Lieli nog coed de kleinejachtvliegtuigen die de grote bommenwerpers vergezelden. Het was een enorm spektakel in de lucht.

Brechtse markt Zowel Louis als An zijn Ooit énmaal op Tweede Paasdag naar de Brechtse markt geweest. Dat was voldoende. Meer moest dat niet zijn. Het is daar dat zij elkaar in 1952 hebben leren kennen. Na de marktdag kon men er's avonds gaan dansen. 'Eigenlijk waren we nog te jong'. zegt An, want ik was maar 1 9jaar. Toch was ik heel blij. Ik had Louis vroegeral gezien en ik hield van het hoerenwerk en nu was het aan. 'Marktgoed houdt niet',zei mijn moeder toen ik het's anderendaags verteld. Maar ze heeft ongelijk gehad. 'Het regelmatig uitgaan en elkaarveel zien, zoals tegenwoordig, bestond toen niet. Zondag na de middag, als het werk op de boerderij gedaan was, mocht je vertrekken', zegt Louis. 'Ik was altijd om zes uur in Wortel en vertrok daar om half twaalf, voor twaalf uur terug thuis in Meer. We vonden dat ook heel gewoon. Echt uitgaandeden we een paarkeren perjaar: de kermis van Wortel en Meeren natuurljkjaarlijks naar het Heilig Bloed in Hoogstraten. Maar dat was dan ook ongeveer alles.' Tweejaarlater, op 8 mei 1954, zijn we dan getrouwd. De huwelijksreis ging naar O.-L.-Vrouw van Lourdes en toen ze terug thuiskwamen moesten de bieten gedund worden. Het jonge koppel woonde namelijk op de boerderij Koyen in Meer. Daar hebben Louis en An samen geboerd. In 1962 is Louis hij het melkfabriek Inza in Schoten gaan werken. Ze hadden toen al zes kinderen 'en een werkman kreeg toen op een maand zoveel kindergeld als een zelfstandige in een heel jaar' zegt Louis. Het was daar heel hard werken. Ondertussen verzorgde An de dieren en werkte op de akker. Ook in Meer hadden ze heel wat tuinbouw. Het was nog de goeie ouwe tijd van de augurken.

Boer in 't gevang Later heeft Louis een examen gedaan voor gevangenbewaarder. In volle plukseizoen moest hij gaan werken in Leuven-Centraal. Dat was wel even slikken. De verantwoordelijkheid van het hoerenbedrijfkwam wel heel sterk bij An liggen. Gelukkig mocht hij al in 1964 naar Merksplas-Kolonie komen en vanaf 1968 in Hoogstraten. Dc oudste kinderen konden toen al flink helpen, maar het bleeftoch hard werken. 'Toch ben ik dat werk altijd heel graag blijven doen',zegt An. 'We kweekten toen ook biggen. We hadden soms tien zeugen met 12 á 13 biggen en we waren wel fier als ze onze dieren kwamen vragen voor het landbouwsalon in Brussel.' Louis had gewoonlijk een 'vroege' of een 'late' dienst, pas later, bijna 60 jaar, kreeg hij gewone dagdienst. Hij is in het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten blijven werken tot 1 oktober 1994.

Frank Croes in De Gelmel HOOGSTRA'I'EN - Tot eind juni kunt ii prachtige foto's bewondei'cn in café De Gelmel aan de Heilig Bloedlaan. De reeks is van de hand van Frank Croes. Frank 'Flup' Croes woont in Antwerpen, maar blijft toch een beetje Hoogstrate-naar. Het moet bijna van 1985 geleden zijn dat hij nog in de buurt exposeerde. Rond die tijd maakte hij de overstap van het artistieke circuit naar zelfstandig fotograaf en tentoonstellen kwam erzo snel niet meer van. Croes specialiseerde zich al snel totftiod photographer. fotograaf van gerechten. voedingsmiddelen en zo meer. Hij fotografeerde voor verschillende grote merken, als Knorren Callebaut. Hij maakte prachtige beelden, die ondermeervoor flyers werden gebruikt. Daardoorverschenen de meeste foto's helaas in een formaat van hooguit enkele centimeters. Dat is hij de reeks in De Gelmel natuurlijk anders. Het afgelopen voorjaar was deze reeks al te zien in Houthalen. Croes nam er mee deel aan het project 'Letternijen'. Elk jaarwerken zes technische scholen uit het Hasseltse vanuit het vak Nederlands rond een bepaald thema. In de loop van april tonen zij hun reahisaties aan het grote publiek. Hetgeen dan gepaard gaat met tal van activiteiten: optredens, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en zo meer. Omdat het themaditjaar 'culinair' was, besloten de organisatoren om de zes beste Belgische food photographers samen te brengen. Ieder van hen stelde een fototentoonstelling samen, waarin ze 'voeding' op hun persoonlijke wijze vasthegden. FrankCroes wilde zijn pubhiciteitsfotografïe daarbij niet verloochenen. Voor de meeste foto's vertrokhij dan ook van bestaand materiaal, foto's die eerder al op klein formaat werden gebruikt. Door ze tot hun huidig formaat te vergroten, wil hij ze het respect geven dat ze verdienen. De link met het publicitaire wordt extra benadrukt, door de naam van het gerecht of het hoofdbestanddeel op grafische wijze in de foto te verwerken. Als ware het een oefening voor Nederlands, maar dan wel een hele mooie. Ga de foto 's zeker met eigen ogen bekijken, want op ware grootte en in kleur zijn ze zo mogelijk nog ,nooier dan 0/)

/cze

Maar met het boerenwerk zijn Louis en An reeds gestopt in 1987. De gebouwen en de gronden vooraan werden verkocht. Zoon Luc bleef werken in de serre en op de achtergelegen gronden. Louis en An kochten een flinke bouwgrond aan de Katehijnestraat in Hoogstraten en bouwden ereen nieuwe thuis. 'Toch heb ik maar moeili jkafscheid kunnen nemen',zegt An 'want ik woonde en werkte zo graag op de bocrdcrj'. Het gezin Koycn-Stri jbos telt 9 kinderen: Ludo° 1955, Jacohus 1956.Joseph °1957.Rita°1958,Alfons°l959,Luc 01961 Patrick°1962, Martine°1964 en Myriam 1967. VaderLouis en moederAn zijn nu gepensioneerd en voelen zich hiertoch goed thuis in het verenigingsleven en in de huurt. Zonder de zorg voor de dieren kan een mens wat langer slapen en moet niet per se vroeg naar bed. Er is nu tijd om te kaarten en te kegelen. om te fietsen. de bloemen in de tuin verzorgen en vooral om de grote groentetuin te onderhouden. Louis en Au hebben ook 27 kieinkinderen (bijna 28) die graag naar de grootouders komen. Dat is een deel van de vreugde van het ouder worden. 'Als we maar lang en gezond mogen blijven leven' zeggen ze, terwijl ze gelukkig en fier de prachtige bloemstukken en vele wenskaarten tonen die ze de voorbije dagen en weken hebben gekregen.

35


HOOGSTRA TEN

Vakantiefietszoektocht

De Laarmolen

HOOGSTRATEN - Deze zomer organiseert KWB Hoogstraten-centrum de 8' vakaritiefietszoektocht waarbij de deelnemers een aantal vragen moeten oplossen en foto's zoeken. De route loopt door de gemeente Hoogstraten en omgeving. De deelnameprijs bedraagt 3 euro. Deelnemingsformulieremi kan men bekomenbij: DienstToerismne. stadhuis. Vrijheid 149, C. Bruvndonckx, Van Aertselaerstraat28. D. Schellekens, Postweg 2 en J. Vermeeren. M nderhuutsestraat 15. Deelname is mogelijk vanaf mei tot en met septeniberen de aniwoordfonnulieren moeten ten laatste op 30 september 2004 terug ingeleverd zijn. De prijswinnaars worden schriftelijk verwittigd. Kieseen mooie dag uit en maak er een gezellige uitstap van. Meer inlichtingen bij Dirk Schellekens, tel. 03314 65 80.

het oude en het nieuwe verhaal van een oliernolen aan de waterkant Zo heet het boek dat de geschiedenis en het restauratieproject van de pas geopende Laarmolen in geuren en kleuren vertelt. Wie erop 25april bij was, weet dat onze oude watermolen er weer schitterend bijstaat met zijn prachtige, klotsende waterrad, zijn mooie rieten dak en zijn bonkende en gesmeerd lopende olieslagerij. Die dag werd meteen duidelijk dat dit een mooie extra attractie is in Hoogstraten, die voortdurend ge誰nteresseerde kijklustigen op hun zondagse wandeling binnenlokt. Voor wie graag alles wil weten over het hoe en het waarom van dit unieke monument, is het boek over de Laarmolen een heerlijk hebbeding. Niet alleen de geschiedenis van deze eeuwenoude watermolen staat daarin erg boeiend en levendig verteld, ge誰llustreerd met een erg rijke postkaartenvcrzameling. Ook het restauratieproject zelf, dat met erg moeizame kleine stapjes gegroeid is vanuit een groep

enthousiaste Hoogstratenaars, staat in dit boek zorgvuldig beschreven. Zo ontdekt u de vele eigenaardigheden van een watermolenrestauratie. Elk aspect komt aan bod. Zo leest u ook gedetailleerd hoe liet houten raderwerk van de olieslagerij werkt (een Vlaamse uitvinding uit de 14 eeuw, in die tijd het toppunt van industrieel vernuft... en nu een plezier om naar te kijken). Wie graag de molenraderen en de zware molenstenen ziet draaien. moeteenseen keertje binnenspringen. Men kan elke 2 en 4 zondag van de maand onze olieslagers aan het werk zien. Ook de dinsdagavond die daar telkens opvolgt, is de molen open. Het boek overde Laarmolen ligt in alle boekenen krantenwinkels van Hoogstraten. U kan het ook in de molen kopen. (Kostprijs 22 euro: 200 pagina's. 115 afbeeldingen waarvan een 20-tal in kleur). Een aanrader!

'Rijmconcert': optreden woordafdeling groot succes HOOGSTRATEN - De Academie voor Muziek en Woord der Noorderkempen heeft, zoals u in de titel kan lezen, sinds enkele jaren een woordafdeling, ook in Hoogstraten. 'Woord' is een nogal vage lading die alles rond spreken, taalgebruik, toneelspelen en voordragen dekt. In Hoogstraten bestaat de woordafdeling ondertussen al drie jaar. Dit jaar werd er voor het eerst niet deze afdeling apart opgetreden. Iedereen kon dus ruim aan bod komen, van de eerstejaars, gemiddeld acht jaar oud, tot de oudste lichting leerlingen,

varidrend in leeftijd van II tot 14 jaar. Het eerste woordoptreden werd omwille van praktische redenen gehouden in de lesplaats Rijkevorsel, sanien niet die woordafdeling. In totaal traden zo'n vijftig leerlingen op in een overvolle tumiizaal van de Sint-Luciaschool. De leerlingen brachten in kleine groepjes eigen verzonnen stukjes, meestal gebaseerd op een bestaande opdracht. Het publiek, ongeveer 150 mensen, bestaande uit ouders.faniilie en sympa-

thisanten, konden het rijk gevulde programma bijzonder goed smaken. Voor de allerklemste toeschouwerijes was de anderhalf uur durende avond echter iets te lang. Maar iedereen die wilde, mocht en vooral dLirfde zijn of haar ding te doen op het podium. Een knappe prestatie voor deze jonge 'acteurs'. Na afloop werd bij een gratis drankje nog nagepraat over het eerste woordoptreden. Conclusie: volgend jaar zeker en vast een tweede editie! (mus)

Ii 1

De mij/lig leerlingen en lmi'ee leeukrachten man de mi'aardadelnt巽' man Rijket'orsel cii Haaglralemm fuseren mal ii誰i.v ter gelegeumlieul man hun allereerste 'Rijnmconcert'. 36


HOOGSTRA TEN

Massale belangstelling voor gerestaureerde Laermolen IIOOGSTRAFEN - Dc oude Laconolen aan de Molenstraat wordt al vermeld van voor 1381. Voor zover men weet was het achtereenvolgens een oliemolen, graanmolen en schorsmolen, om enkele decennia later weer slagmolen te worden. Na een brand in 1580 wordt de molen in het begin van de 17 eeuw heropgebouwd. Hierbij worden ook bouwmaterialen uit het oude kasteel van Hoogstraten gebruikt: onder meer hout en Balegemse natuursteen. Rond 1710 wordt het volume van de molen verdubbeld, door een gelijkaardig gebouw aan de overzijde op te trekken. Van dan af wordt het een gekoppeld molengebouw met twee wateradercn en een overkapping over de Mark. Aanvankelijk was de molen opgetrokken in een soort vakwerkstructuur. Naarmate herstelli ngen noodzakelijk werden, werd dit vakwerk door metselwerk vervangen. Tegen het begin van de 1 9 eeuw was het volledige gebouw 'versteend'. Een kleine eeuw later begon liet tij echter te keren. De indrukwekkende, archaïsche molens konden niet langer opboksen tegen de geïndustrialiseerde productie van olie. Bovendien geraakte olie, vooral gebruikt hij straatverlichting. stilaan in onbruik. In het begin van de 20 eeuw werd de westelijke helft al afgebroken. Nadat in 1911 ook de sluizen én de maalinstallatie van liet oostelijke deel werden verwijderd, zou de molen spoedig in verval geraken. Tot voor kort was het gebouw erzelfs zo slecht aan toe, dat haast niemand geloofde dat het überhaupt nog gerestaureerd kôn worden. Tot in 1999, toen een aantal mensen niet langer zomaar kon toezien, maar integendeel de handen in elkaar sloegen. Vzw De Laermolen was geboren. Zij gingen de verschillende restauratieopties na en kozen wat zij het beste achtten voor de molen. En hoewel ze de ene opdoffer na de andere kregen, hebben ze koppig volgehouden. En gelukkig maar, want het resultaat mag er wezen. Op zondag 25 april werd de molen uiteindelijk plechtig ingedraaid door Jos Geuens, bestendig afgevaardigde van de provincie. Na dit plechtige gedeelte met serieuze en minder serieuze speeches, volgde in de namiddag de officieuze opening. Toen kon ook het grote publiek de molen Zien malen. Naderhand konden ze onder een stralende lentezon nagenieten, terwijl ze genoten van een drankje en een hapje. De belangstelling bleek massaal! Heeft ti de opening gemist? De vzw wil de molen elke 2k en 4 dinsdag en zondag laten draaien. Of bezoek even de site van Mon Rigouts, die verschillende foto's van de molen op het net plaatste: http:/lusers.pandora.be/monrigouts

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

L

Na liet serieuze i'cihanl von inorzitler Kwel VeiIieven en bestendig n/gernnrligde .los Geuens, werden cle aanwezigen even op het verkeerde been gezet door Gerd Lambrechts. Naar eigen zeggen afgevaardigd door Levende Molens, in werkelijkheid ook iets met De Lepe Hoek te maken. Vermoedelijk waren ook de andere duistere figuren lot dit gezelschap terug te brengen.

I,AhF HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

lndustrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

áä

Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 lot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

37


111 EZEIS S CIIIRIJ7EN

Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers. De inzender) s) en niet de redactie is verantwoordelijk voor tekst en inhoud. Anonieme bijdragen worden genegeerd. De redactie mag bijdragen inkorten, redigeren of weigeren.

Het Markdal bij Hoogstraten Geologisch is de Mark gelegen in een dalstrook. Men kan naast het huidige dal soms met veen opgevulde depressies of secundaire dalen aantreffen. De tekening geeft een schematische doorsnede van het Markdal. De tegenwoordige Mark rust op een 2 tot 5 meter dik veenpakket dat op zijn beurt gedragen wordt door de fossielen dalbodem. Via de veenlaag verspreidt vocht zich gemakkelijk onder de grond, waar het wordt vastgehouden. In droge perioden wordt het vocht door de capillaire werking van het veen langzaam aan de bovenliggende humeuze zandlagen afgegeven. De typische doorsnede zoals op de tekening. met de alluviale oeverwallen intact, is minder vaak te zien doordat landbouwmachines de grond vaak hebben genivelleerd.

Geschiedenis In 1845 werd door Vandermaelen een kaart opgesteld waaruit blijkt dat een aanzienlijke opper vlakte van het stroomgebied uit heide bestond. Er zijn in de Ie helft van de 19' eeuw nog talrijke vennen en moerassen. Langsheen de Mark vond men (en nu nog steeds) beemdgordels. Het oppervlak ingenomen doorcultuurland in de Markvallei was niet zeer uitgestrekt in die tijd. Sommige moerassen werden als ontoegankelijk aangegeven. De moerassen, plassen en vennen op de heide stonden al leen in de winter vol water, maar hun bodem was zo diep dat het zeer veel moeite zou hebben gekost om ze zelfs gedeeltelijk droog te leggen. In de winter deden zich overstromingen voor, vooral na dooi. De beemden werden dan voorzien van een dun laagje klei waardoor dit zeer vruchtbare weilanden en hooilanden werden. Zoals eerder gezegd, ook de heide was verre van droog. Het was er muskietenland! Geen oord om voor je plezier een wandeling te maken. Met mest en plaggen kon men de arme grond verbeteren om eenvoudige landbouw te bedrijven. De akkers werden omzoomd met hagen en hakhout. In 1554 was de Mark nog bevaarbaar tot in het graafschap Hoogstraten want hier werden schepen en schuiten gebouwd met het hout dat hier

ter plaatse werd verkocht. In 1 610 doet de getijdenwerking zich gewoonlijk voelen tot aan Blauwkamer en soms nog een half uur gaans hogerop. Zelfs met buitengewone vloeden zou de getijdenwerking zich uitstrekken tot tegen de grens van het Land van I-loogstraten. Dagelijks voeren er grote geubels zwaar met hooi beladen. In 1672 verklaarde de burgemeester van Breda dat een schipper met een schuit van boven dichtgemaakt wekelijks naar het Land van Hoogstraten ging met vis, mosselen en andere waren en terug kwam met hout en schors. Later gingen molensluizen en te smalle bruggen een obstakel vormen voor de scheepvaart. De Mark was visrijk en schoon. De stroming zorgde voor een zandbodem. De Mark heeft nu zijn dagelijkse getijdenwerking verloren door meandervorming, verzandingen en door andere voor de hand liggende redenen. Het jaarlijkse getij is wel nog steeds goed merkbaar. In de winter hoogwater wat soms tot overstromingen kan leiden en in de zomer laag tot zeer laag water. De vruchtbare beemden waren in april al voldoende opgedroogd om de zwaar met hooi beladen wagens te dragen zonder dat dezen zich vastreden in de ondergrond. Vismigratie was duidelijk te zien. Grote scholen vissen trokken stroomopwaarts naar het ondiepere, lichtere en dus ook warmere water om daar kuit te schieten. Hun rugvinnen trokken daarbij sporen in het water.

za. dr

De vzw De Laarinolen sruwt liet water nu 40 cm op. De afdeling Water is formeel: Als men het water 70 cm hoog opstuwt zal dat ernstige gevolgen hebben voor de waterhuishouding in de omgeving'. Toen kwam de agrarische revolutie. De heide werd ontgonnen. Met machines werd het mogelijk zelfs de diepste moerassen droog te leggen. Het heide en bosjes landschap verdween snel. Het werd doortrokken met een netwerk aan sloten en beken om het hemelwaterzo vlug mogelijk af te voeren naar het rivier dal. De rivier de Mark kreeg daardoorveel meeroppervlaktewater te verwerken dan voorheen. Veel minder water werd nu immers opgeslagen in de hogergelegen natte gebieden. De grotere hoeveelheid water die vanaf toen in het natte jaargetijde richting Breda stroomde leidde daar tot grote problemen. Het water stond Breda tot aan de hals en men besloot dammen aan te leggen om het water stroomopwaarts vast te houden. Grote ecologische gevolgen Landschappelijk werd het er ook niet mooier op. Tegenwoordig weet men beter en staat het dammen bouwen bij milieudeskundigen gelijk aan vloeken. De dammen worden nu dan ook weer afgebroken, oude meanders worden terug aangelegd en de rivier mag ZO,.nd

Hoc.i veen

" jon

Zo

5Cho.1 d,.รง

Ze M.

_aooรงnp.4v_v, h.t

38

v,i de.

(Wort.L)


LEZERS SCHRIJVEN waar mogelijk opnieuw ongehinderd zijn weg vinden (voorbeeld: de Mark bij Ginneken).

Actualiteit Helaas lijkt dit inzicht nog niet overal doorgediongen. De Mark is bij Hoogstraten sterk vervuild en soms gelijk aan een open riool. Vaak loop ik na een overstroming met een plastic zak in de hand en handschoenen aan, maandverbandjes, plastic zakjes, blikjes, piepschuim en alle mogelijke andere rommel van mijn mooie beemden te verwijderen. Vis is er al lang niet meer. Ik let goed op dat mijn schapen altijd schoon water ter beschikking hebben zodat zij niet in de verleiding komen vervuild Markwater te drinken. De zo mooie vallei die in 1969 opgenomen werd in de inventaris van de landschappen Deel 1 provincie Antwerpen, is in hoog tempo aan het veranderen. Want het bleef helaas bij inventariseren, tot beschermen is men nooit overgegaan. Zo is de oude schLlur van de molenboerderij inmiddels verdwenen, met eerder al de molenboerderij zelf, de andere helft van de watermolen, en de ijskelder, en hebben vele nieuwe huisjes en schuren er ineens wortel geschoten. Soms tot pal naast de oude, nu beschermde monumenten! Er wordt nu zelfs gesproken over een nieuw aan te leggen brug voor alle verkeer midden door de beemden naast het pas gerestaureerde en beschermde monument de Laermolen. En om het de Laermolen mogelijk te maken te malen, wordt zomaar vergunning verleend om de Mark op te stuwen met maar liefst 70cm. Wetenschappelijke gevolgstudie voorafgaande aan het verlenen van die vergunning? Wat kost dit alles? Overleg met landbouwers, grond- en huiseigenaren die mogelijk schade zouden kunnen ondervinden? Wat zegt de wetgeving hierover? Hier zijn we terug in een denkpatroon dat goed paste in vroegere tijden toen men nog niet beter wist, maar waarin toen de natuur overal zo uitbundig aanwezig was dat zoiets nog vrijwel ongestraft kon gebeuren. Nu is alles anders. Dit stukje Markvallei direct op de voordeurmat van de stad Hoogstraten is zo langzaamaan het laatste restje mooi landschap dat over schiet. Hier moeten we zuinig op zijn. Dit is in ieders belang. Het pretje voor de molenaars om de Mark op te stuwen staat naar mijn mening in geen verhouding tot de gigantische reeks nadelen. De watermolen, dat weten we uit de geschiedenis, verwekte inundaties tot 4 km stroomopwaarts. De molen, laat ons dat nooit vergeten, hoeft tegenwoordig geen economisch doel meer na te streven. Alleen onderricht in oude industriële technieken en het behoud van het gebouw zijn hier nog maar belangrijk. Fijn daarom dat dit gebouw gered werd van de sloop. Goed gedaan mannen, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Een stuw te ver Enkele van de mogelijke nadelen die verbonden zijn met het opnieuw opstuwen van onze Mark wil ik toch graag opsommen, zonder ook maar in de verste verte te vermoeden kompleet te zijn: t verlies van het jaarlijkse getij in de rivier. (waterstand wordt kunstmatig op een niveau gehouden waarbij dus de lage zomerstand wegvalt.)

2 de grotere diepte van het water stroomopwaarts. 3 de daardoor donkerder wordende leefomstandigheden voor de dieren- en plantenwereld onder water. 4 de daardoor lagere watertemperatuur. 5 de door toenemende diepte afnemende stroming van het water. 6 de door de afnemende stroming toenemende verslijking van de rivier bodem, door uitdwarrelend slib. 7 en het als gevolg daarvan ongeschikt worden voor de waterplanten die van nature in de Mark thuishoren. 8 vasthouden van de vervuiling in de bovenloop en vervuiling van de beemden door intrekkend vervuild water. 9 landschappelijk verandert de Mark eerder in een spiegelvijver dan in het snelstromende getijden riviertje met kabbelend water dat het ooit was. 10 stroomopwaarts een nogmaals verhogend grondwater in de vallei. (na de ontginningen toen de Mark meer water te verwerken kreeg ging de grondwaterstand in de vallei zelf voor het eerst omhoog. Na bijna een eeuw heeft de natuur zich daar nu aan aangepast) II met de grondwaterstand veranderende leefomstandigheden voor de flora en fauna. 12 met de grondwaterstand veranderende plaatselijke omstandigheden voor het wortelstelsel van de bomen. Vooral oudere bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer goed aanpassen. Het wortelgedeelte dat in het grondwater komt te liggen zal afsterven waardoor de boom langzaam verdroogt. Jammer van de oude eiken dreven bij de 's Boschstraat en die bij het kasteel van Hoogstraten. Zij lopen mogelijk groot gevaar! 13 sinds de ontginningen liggende kelders van de beschermde monumenten Het Withof en het Kasteel van Hoogstraten op de grondwatergrens. Bij hoge waterstand wor den de kelders van Het Withof vochtig en tekent dit vocht zich af op de keldermuren. Ik vernam dat sommige delen van de kelders van het Kasteel zelfs het gehele jaar door met water te kampen hebben. Zeer zeker was men in vroegere eeuwen in staat droge kelders te bouwen. Men zou nooit tot op, of zelfs onder het grondwater hebben uitgegraven. Hernieuwde vernatting brengt daar ter plekke zeer grote problemen met zich nice. Het lijkt mij een slecht idee om omwille van het nieuwbouw monument de Laermolen, (de techniek binneni n de watermolen) de oude monumenten te schaden. Bestaanscompetitie (met subsidie gelden) tussen beschermde monumenten onderling, moet absoluut worden vermeden. 14 de economische schade die stroomopwaarts aan de landbouwers wordt toegebracht moet niet uit het oog worden verloren. Opstuwing. geeft gezien de veenachtige ondergrond stroomopwaarts in de beemden direct vernatting. De grond zal verzadigd zijn van water. Hemelwater kan dan niet meer door de grond worden opgenomen en zal als plassen op het land blijven staan. Voor graszode en vee is een te natte weide slecht. Trouwens,

voor de oorspronkelijke hooiland flora en fauna wordt daarmee de terugkeer (in de toekomst) ontzegd. Leverbot, een veeziekte die ontstaat doordat het vee een bepaald soort waterslakje met het gras mee opeet, en hoefproblemen stekende kop op. Altijd in de geschiedenis zijn de beemden de vruchtbaarste gronden geweest. Altijd zijn die beemden goed hooiland geweest en werden ze beweid. Het lijkt mij zeker niet wenselijk de hooilanden nu te laten verwilderen, omdat ze kunstmatig te nat gehouden worden om nog bewerkt te worden. Sommige natuurfreaks denken nog steeds dat alleen water of moerasplanten mooi zijn: Hoe natter, hoe mooier! Getracht zou eerder moeten worden (natuurlijk met financiële compensatie) de landbouwers zover te krijgen minder intensief te werken. minder mest te gebruiken, zodat de oorspronkelijke fauna en (kruidige) hooilandflora opnieuw een kans krijgen en ook de watervervuiling afneemt. 15 verslijking van de rivierbodem zal op den duur de rivier ondieper maken waardoor overstromingsgevaar zal toenemen. En waarheen met dat vervuilde slib? 16 opstuwen betekent een groter hoogteverschil creëren in waterstand voor en achter de stuw. Dit brengt met zich nice dat een veel langere vistrap nodig zal worden om het hoogteverschil voor de vissen (die er nu nog niet zijn) passeerbaar te maken. De aanleg van een dergelijke vistrap betekent opnieuw een aanslag op het landschap. 17 de aanleg van de vistrap heeft tot doel het de vissen mogelijk te maken te migreren. Zij willen dat doen om zich voort te planten. Als men echter de leefomstandigheden die de vissen opzoeken om te paren en kuit te schieten vernielt, door hetjuist diep. verslijkt, donker, en koud te maken dan heeft men het misschien toch niet helemaal begrepen en kan men de hele aanleg van dat dure en ontsierende bouwsel beter nog eens overdenken. En daarmee kom ik aan het einde van deze overpeinzingen en stel vast dat men helaas nog steeds niet voldoende bezorgdheid aan de dag legt om die schaars overgebleven mooie landschappen of waardevolle gebieden te beschermen bij de uitvoering van om het even welk werk van privaat of openbaar nut. Men vernielt er maar op los en wanneer dan sommige reacties loskomen, is het al te laat. Eens te meer begrijp ik de wijsheid van het gezegde: Bezint, eer ge begint! Een stuw te veel, is een stap te ver. Een brug te ver, is een stap terug. (P.W.J. Bijnen, Minderhout.)

f0

ROEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

BOEKHOUDINGFISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Te!. 03/315.88.65 Fax 03/3 1 5.08.67

fred.degruyter@ pi.be www.b-f-d-g.be

ni


MEER

Kunst op de Meerse markt

Jogging voor beginners

MEER - Na de mooie en drukbezochte start van de Meerse Markt in mei, hoopt het marktcomité dat ook de Kunstmarkt op zondag 6 juni bij iedereen in de smaak zal vallen. Het thema van deze markt richt zich op de kunstenaars in de brede betekenis van het woord. Het tonen van een kunstwerk, ambacht of hobby, het werken eraan, het verkopen ervan,.., het zijn allemaal dingen die op deze markt aan bod kunnen komen. Bovendien organiseren de leerkrachten van de IKO-afdeling van Meer hLin open deur en tegelijk voorzien zij op het marktplein een workshop voor de kinderen van Meer en omgeving. Het geheel wordt verder opgeluisterd door het optreden van Will Van Cuyck & Co en het marktcomité baat ter plekke ook een drankstand met terras uit. Aan de aardbeistand kunnen de prijzen van de vorige kleur- en tekenwedstrijd afgehaald worden, de pony's staan weer klaar voor een ritje onder de bomen en Radio Valencia maakt sfeer in de Donckstraat. Ongeacht het thema blijft uiteraard iedereen die iets wil komen verkopen, van harte welkom in de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur voor een gratis standplaats. Aan de standhouders wordt gevraagd om tijdig (8 uur) aanwezig te zijn om alles klaar te zetten.

MEER - Ook ditjaar was er weer een jogging voor beginners en de opkomst was nog groter dan de vorige jaren. Ze zijn gestart met 39 personen en ze waren allemaal enthousiast, zodat dit voor vol gend jaar voor herhaling vatbaar is.

Wie nog meer informatie wenst over deze kunstmarkt, neemt best contact op met Jan Dufraing (tel: 03/315 86 80) of he7oekt de website www.meermarkt.he

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

1

VAN HUFFEL VASTGOED IikIi74/

VAN / H IS F F £ L

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Derby in eigen huis

Fietszoektocht MEER - De KWB heeft weer veel energie gestoken in een tocht die dit jaar al aan z'n eenentwintigste editie toe is. Naar jaarlijkse gewoonte kan deze gereden worden in de maanden juni,juli, augustus en september. Deze tocht van ongeveer 40 km zal u door de gemeente leiden met onderweg natuurlijk voldoende gelegenheid om de nodige vragen op te lossen en eventjes te verpozen. Eind september moeten de antwoordbladeren binnen zijn en half oktober weet men wie er gewonnen heeft. Veel fietsgenot toegewenst door onze mooie gemeente Hoogstraten en dat de beste mag winnen. Begin juni zullen de boekjes te koop zijn bij: Toeristische Dienst Stad Hoogstraten, Vrijheid 149, openingsuren: weekdagen van 9 tot 12uur en van 13 tot 16 uur, zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 12uur en van 13 tot 16 uur: ook hij: Armand Fransen, Meerleseweg IS, JozefVinckx John Lijsenstraat 40, Taverne 'De Paerdekop'; en bij Staf Peerlinck, Prinsenweg 3, Wortel en René Sprangers, Prinsenweg 5, Wortel. Voor meer informatie kanje ook terecht op de website: http://users.pandora.be/kwb-meer

MEER - Vanajhet voorbije voetbalseizoen beschikt de Mussenakker over twee voetbalploegen. De A-ploeg speelt in de voetbalcompetitie van Rijkevorsel en ploeg B in de competitie van het Hoogsrraatse gebuurtenvoetbal. Nu, een jaar later, i.s men tevreden met deze nieuwe start. Bij het einde van liet seizoen hadden Mussen A en B de gelegenheid hun onderlinge kracht te meten. Over de uitslag kunnen we slechts zeggen dat de ene won op punten en de andere op schoonheid en dat er daarna verbroederd werd. (,na)


MEER

\IEER

Na het vorige sci/ocn nam de biljartclub Krijt Op Tijd uit Meer haar intrek in het nieuwe clublokaal 'De Paerdekop' bij de uitbaters Patrick en Els Storms-Buylinckx. Resoluut namen de clubleden de keu stevig vast en leverden in het eerste seizoen al direeteenglansprestatie. Krijt Op Tijd speelde zich kampioen Vrij spel 2003-2004 in de competitie van het Verbond der Noorderkernpen! Aan deze spannende en plezierige competitie namen verdernog vijfclubs deel uit de ons omringende gemeenten. Het was al van het seizoen 1998-1999 geleden dat de club deze titel kon veroveren. Uiteraard past bij dergelijke overwinning een grootse kampioenviering die doorging in het lokaal op vrijdag 30 april jongstleden. Krijt Op Tijd Meer werd reeds in 1958 opgericht en hoopt dus binnen vier jaar haar50-jarig bestaan te vieren. Een greep uit de clubactiviteiten geefteen beeld van de huidige werking: competitiewedstrijden vrijspel voor het Verbond Der Noorderkempemcompetitiewedstrijden drieband voor het Verbond Der Noorderkempen: vriendenwedstrijden: interne competitie vrijspel en driehand: teerfeesten steeds met bingo en speciaal voor de vrouwen een 'barak' prijskamp en wekelijkse oefenavond elke vrijdag vanaf 19 uur. Een initiatiefdat ditjaarhet levenslicht zag is de 14daagse initiatie op woensdagavond van 19 tot 21 uur. Deze lessen zijn gratis en worden door Jan

lZ4j

-

Krijt op Tijd

Haest (jawel, zoon van Sooi)gegeven. Dal spreekwoord van de appel en de boom is iedereen welbekend zeker? Tijdens deze initiatielessen wordt aan de leden een unieke gelegenheid geboden om hun vaardigheden verder uit te bouwen. Lijkt de bil jartsport iets voor jou?Dan is hier het goede nieuws dat je bij Krijt Op Tijd te Meer steeds

kan aansluiten. Iedereen is welkom, delessenzijn gratis en misschien groeit er uit jou wel een toekomstige clubkampioen. Verdere inlichtingen kanje bekomen bij voorzitterJohan De Koek (03 314 50 59) of in het clublokaal De Paerdekop in het dorp te Meer (03 31542 84). Kijk ook eens op de website: www.kot-meer.tk (JDK)

Demonstratie composteren MEER De Hoogstraake Coniposimeesters en Velt nodigen iedere geïnteresseerde Lnt op hun demonstratie in het domein van het kasteel Maxburg op zondagmorgen 20 juni van 10 tot 12 uur. Komen aan bod: hoe een compostbak of vat opzetten. gebruik van compost, beheer van gazon, verwerken van grasmaaisel, haagsnoeise] en tuinafval, hoe tuinieren met gebruikte materialen. Kinderen zijn ook welkom en krijgen een aangepast programma. -

Het kasteel van Maxhurg is gemakkelijk bereikbaar via Meerdorp en ligt ongeveer 5 km van het centrum. In Meerdorp aan de apotheek komende van Minderhout links afslaan naar de Gestelsestraat. Deze weg volgen tot vijfsprong. Hier rechtdoor (Maxburgdreef) overde El 9-brug. Vanaf de brug nog een drietal km tot aan een villawijk. Het kasteel ligt op de linkerkant waar de woningen eindigen. -

-

»;lç rL)

Parkeren kan je op de zijbermen van de weg aan het kasteel. Nadere informatie te bekomen hij Humbrecht Provoost, tel. 03 314 38 16.

j's

't

ke

~

CP1 Meer feest! MEER

De KWB organiseert het eerste "Meer Feest" in het unieke kader van het klooster, gelegen aan de Dorickstraat in Meer. Dit zal doorgaan 01) zaterdag 19 juni vanaf 20 uur, Optredens worden voorzien doorde plaatselijke talenten: JIVING SISTER FANNY (Bert Dufraing + band) en de veteranen van CRYPTICAL SKULL (Jan Dufraing + band). Voor de mnkom hoef je niet weg te blijven want die is gratis en voor weer informatie kun je terecht bij Jos Cools, tel. 03 / 315.03.37. -

1l'L 1i'Z(7t'ljfl il na te(efonLwlie afspra4

C

Td:03/314.37.88 Fa:03 1314.74.14

wwuJ.versmLssenjanssens.e

E-mad: versinissenjanssens@portima.ee

-

41


MEERLE

En dan weer de fiets MEERLE - Tradities zijn er om in ere te worden gehouden en als iets voor de 14e keer plaatsvindt, dan mag je van een traditie spreken. Net zoals de vorige 13 keren word je einde juni weer in Meerle verwacht om vier avonden na mekaar een leuke fietstocht te maken. Op 23, 24, 25 en 26 juni bieden de wielertoeristen van de KWB het gekende recept: een fietstochtje van ca. 25 km in eigen streek, een drankje en een versnapering onderweg en gezellig napraten in de parochiezaal. Voor vier fietsavonden betaal je een bescheiden bijdrage van 5 euro. Net zoals de voorbije twee jaar, hebbende organisatoren op zaterdagavond ook voor de skaters een parcours voorzien. Van skeelers en skaters wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd. Wie drie avonden meefietst krijgt een herinneringsmedaille, oudste en jongste deelnemer worden met een speciale prijs bedacht en alle fietsers nemen automatisch deel aan de aanwezigheidstombola. Vertrekken telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Op zaterdagavond kunnen de meer geoefende fietsers kiezen voor langere tocht van rond de 40 km. Na de fietstocht op zaterdag wordende prijzen onder de deelnemers uitgereikt. Ook dit jaar kunnen de stevige fietsers - die er, gelet op de enorme populariteit van de fiets van de laatste jaren, steeds meer zijn - op de laatste dag kiezen voor een lange tocht van 65 of van 85 km. De rit voor wielertoeristen heeft op zaterdagmiddag plaats. Vertrekken en inschrijven vanaf 12 uur aan de parochiezaal. Onderweg is een controlepost en een verfrissing voorzien. Voor meer inlichtingen: neem contact met Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, Meerle, tel. 03315.92.09. Hopelijk mag de zon weer schijnen, want dat is eveneens traditie tijdens de fietsvierdaagse. (jaf)

Te voet naar Scherpenheuvel MEERLE—Zaterdag 1 mei was het Feest van de Arbeid en dat werd door de oud-leiding van Chiro Meerle vrij letterlijk genomen. Om kwart voor zes 's ochtends vertrokken vijf mannen en vier vrouwen voor een 72 km lange voettocht naar Scherpenheuvel. Terwijl de mist langzaam optrok, stapte het groepje vol goede moed richting Gierle, waar een halfuurtje werd gerust en een hapje gegeten. In Olen pikten nog drie wandelaarsters aan om de laatste 25km mee af te leggen. Na een tweede tussenstop in Westerlo arriveerde het gezelschap tussen zes en zeven uur 's avonds in Scherpenheuvel. De stappenteller van een van de wandelaars stond op 109.397. Het aantal blaren en stramme spieren waren iets moeilijker te tellen. Vier personen moesten onderweg noodgedwongen opgeven en stapten in een van de twee bezemwagens, die de wandelaars regelmatig bevoorraden met water of fruit. Na een heerlijke maaltijd in de schaduw van de basiliek werd er moe, maar tevreden terug richting Meerle gereden. (Ri'dA)

Op cle hiiii c' weg, 1/) ici r .S' Ii erjien Iieii rel...

ieor ccii lekker nootl rit ecu frisse pint.

20 jaar Peter en z'n botsottos MEERLE - Wereldberoemd in Meerle (en ook wei in Minderliout ondertussen), vaak gestopt, nog vaker herbegonien. Zo komt liet (lat Peter en z 'n kompanen nu twintig /aar aan de gang zij •i. Dat kan je toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daaronz staan ze op 12juni op het podium, daar waar liet allemaal begonnen is, op het Chiroplein. Na 20 jaar gaan de hot,sottos nog steeds voor stevig rock uit de jaren 70, 80 en 90. Op het jubileumconcert wordt ook de CD 'Liever dat nog' van de band voorgesield. Fee.1e,i is de boodschap, vanaf 20 uur in de grote feesttent op het Chiroplein, Ulicotenseweg, Mee rie. info en kaarten in vvk via www.peterenznbotsottos.be (met een fijne fotoreportage)! RvdA) 42


MEERLE

Vijf voor twaalf bij De Klimtoren MEERLE - De start van de neitende Week van de Zachte Weggebruiker ging ook in Meeric niet onopgemerkt voorbij. Samen met ruim 380 basisscholen over heel Vlaanderen deed onze school mee aan de actie "5 voor 12, tijd voor de voetganger" van de Voetgangersbeweging vzw. De scholen voerden actie rond verschillende facetten van verkeersveiligheid. Het startmoment van "5 voor 12" was de grootste actie die ooit in Vlaanderen heeft plaatsgevonden voor de zachte weggebruiker. Meer dan 100000 leerlingen in Vlaanderen maakten lawaai maken voor een veiliger en kindvriendelijker verkeer. Op 5 mei om exact 5 voor 12 kwamen alle leerlingen een leerkrachten van onze school naar buiten lawaai maken als noodkreet naar de Vlaamse Regering voor een betere verkeersveiligheid. Ook na de verkiezingen van 13 juni mag de aandacht voor de zachte weggebruiker niet verzwakken. De actie had plaats op de voetpaden rondom het kruispunt bij de school. Dat was niet itikraak gekozen, het vOSLL peifect in de acties van de Week van de Zachte Wcggi.lji uikci. De nadruk lag daarbij op volgende punten: Samen met de andere zachte weggebruikers willen de leerlingen en leerkrachten obstakelvrije voetpaden! Geen auto's op het voetpad! Geen reclame-

Tierelantijnen MEERLE —Ook het zaalcomitd van de parochiezaal wilde mensen in de zomers graag op de fiets zien en er zelf een eentje aan overhouden voor onderhoud en vernieuwing van de zaal. Voor hen hoeft het echter niet allemaal tegelijk, je kan meedoen op dag en uur datje zelf het beste uitkomt, als het weer jou het beste lijkt en met de viiudeii u1'keinissen waar je graag mee op trot gaat. Ddai vom' hebben ze een fietstocht utgedokterd door heel de gemeente met een leuke opdracht eraan verbonden. Tijdens de rit van 35 km moet je het adres weten te geven van een aantal 'tierelantijnen" waarvan je de foto's meekrijgt. .1e kan vertrekken van uit elk deeldorp van de gemeente Hoogstraten. De fietsfotozoektocht kan gereden worden tussen 1juni en IS september 2004. Het inschrijvingsgeld bedraagt 4 euro. Je kan de formulieren aanschaffen op volgende verkoopadressen: toeristische dienst van de stad Hoogstraten, Prima van Boxel, Strijbeekseweg 7. 't Winkeltje. Meerledorp 2, Beenhouwerij Van Den Bogerd, Heimeulenstraat 8, J005 Van Bavel, Heimeulenstraat 41 of bij Rent Sprangers, Prinsenweg 5, Wortel en Staf Peerlinck, Prinsenweg 3, Wortel. De prijsuitreiking is voorzien voor zondag 3 oktober om 17 uur in de parochiezaal. Op deze dag staat er nog een fietstocht voor iedereen op het programma (vertrek tussen 13 en 14 uur). Hierover lees je meer in een van onze volgende edities. Ik ben benieuwd welke tierelantijnen ze op de route zo allemaal hebben bijeengezocht, u ook hoop ik. (jaf)

Ç

i'v' •.;.a-

'

Wi

'.

Op de ftto zie je liet niet, niaar ze hebben behoorlijk lawaai gemaakt, de leerlingen en leerkrachten van onze school. Hopelijk hebben ze liet in het verre Brussel gehoord. panelen of fietsen! Ze willen te voet naar school kunnen gaan zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over veiligheid of luchtvervuiling. De leerlingen voerden sensibilisatieacties aan de schoolpoort met de hriefjes:"Onze schoolpoort, maak er geen zootje van.. Als ik, zachte weggebruiker, me zichtbaar maak, ziejij me overdag en s avonds al van ver lopen of

fietsen. Heel goed, want nu heb je voldoende tijd omje snelheid aan te passen alsjij in mijn richting rijdt. Daarom leer ik deze week hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn in het verkeer. Voor meer informatie over de acties en het eisenpakket van "5 voor 12" kan je kijken op www.komopstraat.be of op het secretariaat van de Voetgangersbeweging viw. (/nfl

Die van 1973...

Als je goed telt, is het een jaartje verkeerd, moor vergeten zijn iie liet niet. De ai'o,id was gezellig geslaagd en voor herhaling vatbaar. Voor zij die er niet waren: jammer en volgende keer beter. Wij waren er wel bij: v.I.n.r. (boven) Erwin Martens, Peter Brosens, Marc Donekers, Leen Verbreuken, Mariska Chrisiianen, (midden) Mieke Buvks, Vicky Donekers, RikRommens, Annelies Goos, Miranda StoJfls, Isabelle Donekers, Lucfansen, Jos Martens, Wend' Martens, Kurt De Bie, (onder) Ilse Martens, Gerd van den Kiebooin, Monique Pauwels en Nancy Van Veltom. 43


MINDERHO UT

GOUD IN MINDERHOUT Gusta Van Doninck en Jaak Coertjens: "Van die verslaving hoop ik nog lang te genieten!" Rond de jaren '70 kende het kleine Minderhout in de grote schaduw van Hoogstraten een belangrijke bevolkingsaangroei. Een eerste wijk zag het daglicht aan de Koestraat: de Markwijk! In een mum van tijd veranderde dat deel van Minderhout volkomen van uitzicht, de bouwpercelen verkochten als broodjes en de huizen rezen op als paddestoelen uit de grond. Jonge mensen, jonge kinderen! Sommigen al iets ouder en bij die categorie behoorden Gusta en Jaak, het eerste gouden echtpaar uit deze wijk! Tussen de twee wereldoorlogen in werdiaak in de wieg gelegd op 30juni 1930 in de Leemstraat te Hoogstraten. Later verhuisde de familie naar de Loenhoutseweg waar een nieuwbouw werd opgetrokken. Daar groeide mak op samen met zijn broer en twee zussen. Vader Jef Coertjens en moeder Hortensia "Stanske" Strijbos zorgden voor het dagelijkse brood. Jef als bouwvakker en zijn vrouw heredderde het huishouden. Jaak leerde lezen, schrijven en de catechismis in de gemeenteschool, ging dan later nog eventjes naar de technische school en op 1 5-jarige leeftijd kreeg hij het schietlood en de truweel in zijn hand en de mortel rond zijn oren. Vader Jef was na de oorlog van '40-'45 aannemer geworden en zoonlief kon bij hem in de leer gaan en in zijn bedrijf blijven werken. Dit deed Jaak tot aan vaders pensioenleeftijd. Broer Frans nam dan de zaak over en Jaak trok naar bouwbedrijf Van Roey en later naar De Noorderkempen. "Ik ging werken waar men mij het best betaalde!"

De Tram Gusta's roots liggen in Rijkevorsel en vader Frans Van Doninck en moeder Theresia Krols meldden op 28 juni 1930 vol fierheid de geboorte van een flinke dochter. Dit ritueel mochten ze nog menigmaal herhalen, want Gusta kreeg er nog vier broers en zeven zussen bij. Vader Frans hoerde een beetje om in de levensbehoeften van zijn gezin te kunnen voorzien en werkte ook in de bouw. Na de lagere school, vlak na de oorlog, was het werken geblazen. Eerst een tijdje op de kolonie in Merksplas en later, zes jaar, in "De Tram in Hoogstraten. Het is daar ook dat ze Jaak leerde kennen die nu en dan wat karweien kwam opknappen, 's zondags een biljartje kwam doen, natuurlijk een pintje drinken en tersluiks een oogje op Gusta werpen.

Coureur In een jeugdbeweging heeft men Jaak nooit aangetroffen, hij spendeerde zijn Vrije tijd op een heel andere manier. Fietsen was zijn grote passie en in de jaren vlak na de oorlog nam hij deel aan wielerwedstrijden. "Op zaterdag in de voormid44

dag werken, dan vlug in de namiddag op de fiets naar de koers en 's zondags hetzelfde. Nè Van Looy of iie Van Steenbergen ben ik nooit geweest. Ik heb zelfs nooit iie palm mee naar huis gebracht, ik was al heel blij da'k een prijske kon rijden, maar ik had er enorm veel deugd van.In die tijd waren er hier in de streek heel wat coureurs en vanzelfsprekend ook heel wat koersen waar een massa volk naartoe trok. Trainen was niet altijd zo evident en dit werd vooral gedaan in de winter als de bouw stillag. Ofer in die tijd ook gedrogeerd werd? D'r waren er bij die heel wat middeltjes kenden om beter te rijden en als bij sommigen het schuim op de mond stond hij de aankomst, dan moet ik er zeker geen tekeningetje bij maken. Ik heb echter nooit van dat spul gepakt!

Overkop... en 19 dagen plat Op 4 mei 1954 trouwden Gusta en Jaak te Rijkevorsel en vestigden zich aan de Loenhoutseweg. In 1955 werd Jefke geboren. Die vreugde om nieuw leven was van korte duur want acht maanden later op Kerstdag is de kleuter gestorven. In 1971 verhuisden ze naar de Markwijk. Nog vier kinderen werden geboren: Frans, Marleen en de tweeling Jan en Ann. Op 58-jarige leeftijd ging Jaak op brugpensioen, maar hij bleef niet bij de pakken zitten. Wat karweien doen her en der, maar vooral zijn grootste passie beoefenen... het fietsen! LuikBastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen... bewaarden voor hem geen geheimen. Bij de Hoogstraatse Wielertoeristen, de club van Jos Borremans, is hij nog superactief. "Niet bij de A's. dat zijn de jonge en rappe mannen, wel bij de B's die iets trager rijden maar toch telkens 80 b 90 km afhaspelen tegen een serieus gemiddelde. Dikwijls genoeg doen we met een paar kameraden ne toer van 140 km tegen een gemiddelde van 26 ii 28km. Fietsen is voor mij echt een verslaving, een echte drug, een natuurlijke cii gezonde. Fietsen is mijn lang leven. Ook ben ik al 40jaar bij het bestuur van De Lustige Wielrijders en vaandrig van de muzikanten.die bij deze club horen en die nu en dan, bij een teerfeest bijvoor-

beeld, nog eens door de straten trekken. Charel Versmissen houdt dat goed in ere. Bij de St.Jorisgilde in Hoogstraten hebben ze me jaren geleden tot knaap gebombardeerd en dat clubhuis, naast het oud-voethalveld van HVV in de Brouwerijstraat, heb ik mee helpen opbouwen. Nooit geen accidenten meegemaakt bij 't fietsen? "Ja, ene keer. In Gierle moesten we de grote weg oversteken, ik recht op mijn trappers om wat kracht bij te zetten, dat ding brak af en... overkop! 19 dagen ziekenhuis met een gebroken heup! Voorde rest geen noemenswaardige ongelukken. Toch niet slecht hĂŠ voor iemand die nu nog zo'n 15000 km perjaar afmaalt. Buiten het fietsen, waar Jaak urenlang over kan vertellen, is het petanquespel zijn tweede hobby, samen met de gepensioneerden. Gusta is bij diezelfde vereniging actief als secretaresse en weet haar vrije tijd zeer goed te besteden en te verdelen bij de dansgroep, fietsen en zwemmen.

Vrijdag 8 mei: koud! Een temperatuur van nauwelijks 120! Zaterdag 9mei: bijna 200! De weergoden bezorgden Gusta, Jaak en de familie een onvergetelijke dag! Gefeliciteerd! (rel)


MINDERHOUT

Avondfietsvierdaagse MINDERHOUT - Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan de avondfietsvierdaagse van de KWB en wel op 30 juni en 1, 2 en 3 juli. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. U hebt de mogelijkheid om tijdens deze vier avonden gezellig te fietsen met het hele gezin, de huren, de vrienden en/of kennissen. Elke avond wordt een route afgelegd van ± 25 km langs rustige, landelijke wegen. Ook dit jaar zijn weer vier prachtige routes uitgezet, zodat u perfiets onbezorgd kunt genieten van de prachtige natuur, rust en ruimte. Om niet verloren te rijden, ontvangt u een duidelijke routebeschrijving. Kortom. Ii hoeft alleen nog maar de route te volgen en op de trappers te duwen om de route op eigen tempo af te leggen. Op de uitgestippelde routes tijdens dezefietsvierdaagse kom jezelden eencafé tegen. Onderweg biedt de KWB je daarom gratis een drankje en een versnapering aan. Men kan iedere avond starten tussen l8u30 en 19u30 aan het parochiecentrum. Wie minimum 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt als extra nog een leuke verrassing. Dankzij onze gulle sponsors vindt de laatste avond nog een aanwezigheidstombolaplaats met prachtige prijzen. Dit alles wordt U aangeboden voor volgende democratische prijzen: KWBleden € 1,25 per avond, €3,50 voor4 avonden en niet-KWB-leden € 1,75 per avond. € 5,00 voor 4 avonden. Meer inlichtingen: Marc Verschueren, Bergenstraat 2a. Minderhout. tel. 03/315.04.76. website: http://users.skynet

12 de Kapellekensloop MINDERHOUT - De Kapellekensloop vormt zonder twijfel één van de hoogtepunten van de KWB-werking. Op zaterdag 12juni zullen weer meer dan 700 lopers deelnemen aan deze stratenloop. Iedereen kan die dag deelnemen: kinderen, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen, competitielopers, recreatielopers.joggers en gelegenheidslopers. Onderhet motto "deelnemen is belangrijkerdan winnen" en naariederseigen mogelijkheden worden verschillende afstanden gelopen. De Kapellekensloop bestaat uit twee luiken, ni. de kinderstratenloop en de jogging-halve marathon voor de volwassenen en de jeugd. Het programma: 16u30 kinderen 100 m geb. jaar 1998 en later, 16u45 kinderen 400 m geh.jaar 1996-1997, 1 7u00 kinderen 600 m geb. jaar 19941995, 17u15 kinderen 800 m geb. jaar 1992-1993, 18u00jogging 5,0km, jogging 10,4 km en halve marathon 21,1 km. Inschrijvingen: Vanaf 1 5u30 aan de school "De Scharrel" tot een kwartier voorde start van elke kinderreeks. Toteen halfuur voorde start van dejogging en halve marathon. Bedrag: kinderjogging 1 €. jogging en halve marathon: KWB-leden (op vertoon lidkaart) 2 € en niet- KWB-leden 4 C. Prijzen: Voorelk deelnemend kind is een medaille en een heerlijke snoepzak voorzien. De deelnemers van dejogging of van de halve marathon ontvangen heerlijke Hoogstraatse aardbeien. Geldprijzen voor de 1 ste, 2de en 3de van elke reeks in de halve marathon. Medailles voor de eerste drie in elke reeks van dejoggingen van de halve marathon. Dit in de reeksen: dames t/m 34 jaar. dames veteranen vanaf 35 jaar, heren t/m 39jaaren heren veteranen vanaf 40 jaar. De uitslagen zijn direct na de aankomst van de laatste per reeks beschikbaar en zijn ook op internet te raadplegen op de sites: users.skynet.be/ ksvh.minderhout Cfl ufl.tO/kwh-ioggiig4

15e

Aardbeientocht

MINDERFIOUT— Wandelclub De Noorderkempen organiseertop zondag 20juni haar 1 5' Aardbeientocht. Inschrijven en vertrek tussen 8 uur en 15 uuraan het parochiecentrum, Koestraat 6. Deelnemers kunnen kiezen tussen verschillende afstanden: 6, 12, 18, 25 of 30km. De deelnameprijs bedraagt 0,75 euro en een mooie zelfklever 0,25 euro (samen 1 €). Voor meer info: secretariaat tel. 03 314 66 58 ofwcdenoorderkempen@pandora.be 45


MEERSEL -DREEF

Jubileumconcert fanfare "Voor Eer en Deugd" MEERSEL-DREEF - Het waren drukke tijden voor het bestuur en de leden van onze fanfare. Het jubileumconcert vond plaats op zaterdag 8 en zondag 9 mei. Bijna elke 1-lafabra-vereniging houdt een jaarlijks concert maar dit jaar moest het iets meer zijn. Omdat er nogal wat filmmuziek op het programma stond, werd er voor gekozen om samen met de muziek de bijhorende filmbeelden te projecteren op een levensgroot scherm. Dit in samenwerking met video- en filmclub De Kempen uit Wuustwezel. Er gingen heel wat avondjes montagewerk aan vooraf om beeld en muziek samen te krijgen in een afgerond geheel. Als, wat er op de film gebeurt dan nog eens samenloopt met de muziek, wordt het pas echt moeilijk. Maar met veel knip- en plakwerk en een aantal extra repetities kwam het voor elkaar. Al zorgde enkele technische storingen de eerste avond voor veel zweetdruppeltjes bij de filmploeg, gelukkig kon alles opgelost worden. Buiten film werd er ook een fotoreportage getoond, waarbij de geschiedenis van de fanfare de revue passeerde. Een ander hoogtepunt waar in spanning werd naar uitgekeken, was de Processional Suite. Een driedelig gloednieuw werk, dat speciaal werd geschreven voor onze fanfare, door de jonge getalenteerde Vlaamse componist Kevin Houben. Het werk viel duidelijk in de smaak, zowel bij de kenners als bij de gewone muziekliefhebbers. Verschillende Meersel-Dreveniers kwamen achteraf vertellen dat ze een krop in de keel kregen, bij het horen van het tweede deel Salve Regina. In dit deel werd ons dorpslied "Mijn Meersel Lief", geschreven door oud-voorzitter meester Jaak Verboven, verwerkt. Iets helemaal anders was het werk Sexbomb van Tom Jones dat door ons lid en allround muzikant Frank Roelands met veel overtuiging en brio werd gezongen. En tenslotte mogen we onze Voor Eer en Deugd mars niet vergeten, die in januari in première ging en duidelijk in de smaak viel. Enfin, het was een geslaagd weekend met veel publiek. De vrienden inLizikanten van de omliggende verenigingen zijn al wat gewoon, maar de oud-leden en dorpsgenoten die voor de gelegenheid eens kwamen luisteren stonden er toch van te kijken, ze hadden dit niet verwacht van hun dorpsfanfare. Achteraf niets dan tevreden gezichten en veel complimenten en dat maakt al de zware voorbereidingen, de uren van repeteren weer dubbel en dik goed. Op naar het volgende evenement en dat zijn er in juni nog twee. Op zaterdag en zondag 5-6 en 12-1 3juni, organiseert de fanfare in samenwerking met het St.Luciacomité een tentoonstelling. Daarbij wordt de geschiedenis van de fanfare belicht aan de hand van een reeks foto's uit ons rijk gevuld archief. Dat hebben we te danken aan erebestuurslid Frans Jacobs diejarenlang vanelke belangrijke activiteit foto's verzamelde. Deze tentoonstelling wordt ook gekaderd in 100 jaar Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek want dat is het leuke, 1 D0jaarfanfare gaat samen met 1 00 jaar dorpsleven. De tentoonstelling in de St.-Luciakapel op Meersel, is op de vermelde dagen open van 1 4u tot 1 8u. We sluiten juni af met een feestweekend, op zaterdag 26juni 46

Je hoort de Jan/are en ziet dejihnbeelden en eten later zie je de film en waan jeje in een filmzaal met do/bv niuziekweergave. Alles is mogelijk, ook (vooral) in Meersel-Dreef en zondag 27 juni is het twee dagen feest in de speeltuin "Bij de Paters"op de Dreef. Op zaterdag is er een playbackwedstrijd met randanimatie (springkasteel. schminken) , aanvang 14u en 's avonds om 20u een rockavond met "Peter en zn botsottos" en de groep Fast Forward + een surprise act. 's Zondags blazen de verschillende buurverenigingen verzamelen in Meersel-Dreef om 13u. In de speeltuin wordt er een zeskamp georganiseerd tussen de buurmuzikanten, dat belooft een spannende en ontspannende middag te worden. Verder spelen de deelnemende verenigingen vanuit al de windstreken door MeerselDreef. Galderen Strijbeek richting paters, kwestie van de dorpsgenoten te trakteren op een dubbele portie muziek. Na afloop van de zeskamp wordt er nog wat nagekaart met muziek van verschillende blaaskapellen: de Schuimkoppen. Nootgeval en

DeLapzwansen. Dus waai gerust eens binnen, het wordt de moeite. Voor juli doen we alvast een oproep aan de oud-leden van onze fanfare èn drumband, op zaterdag 10juli zetten we de kermis in Meersel-Dreef in met een rondgang over de Dreef. Al de oud-leden en sympathisanten zijn daarbij van harte welkom om dit samen met ons te vieren. We verzamelen om 1 7u in de speeltuin "Bij de Paters". We voorzien wat trommels voor de oud drumbandleden, zodat ze hun trommelkunsten nog eens kunnen laten horen. Er wordt zelfs gedacht aan een avondje herhalingsles op trommel. Voor dit laatste kun je contact opnemen met Frank Roelands. 0031.76.596.18.06. Meer info op www.vooreerendeugd.nl En tenslotte start ook de rommelmarkt van de fanfare weer op zondag 6juni en dit elke zondag vanaf 8 uur tot eind september. (te)

Na een concert zijit er bloemen, voor, van links naar rechts Adriaan Martens van Ga/der, componist van de Voor Eer en Deugd mars, Arne Adriaenssens, leraar koperblazers, Kevin Hou ben, componist van de Processional Suite, Frank Roelands alias Tom Jones, Luc Celen en Jan Beyers van de jïlmclub en presentator Robbert de Graauw en buiten beeld voor erevoorzitter André Romnmens. Bedankt!


MEERSEL-DREEF

De fanfare on tour

Schoolfeest 't Dreefke MEERSEL-DREEF - Als u op zondag 20juni, hier en daar indianen ziet opduiken in MeerselDreef, moet u niet schrikken. Het schoolfeest van onze kleuter- en lagere-school 't Dreefke staat ditjaar in het teken van indianen. Er zal van alles te doen zijn. En al de kinderen en hun leerkrachten, zullen hun beste beentje voorzetten om voor groot en klein, er een gezellige middag van te maken. Wil je ook eens de echte cowboy uithangen, dan kan dat op de rug van een pony of een rodeostier. En als je meedoet met de tombola, maak je kans op een rondvlucht niet een sportvliegtuigje, hoven Meersel-Dreef en omgeving. Het feest begint om 1 3u en duurt tot 1 7u30, allen daarheen! (juf tilvria,n, tv)

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76

iJ4I

MEERSEL-DREEF - 0p,-ondag /0 inc j do )r/,riil e de /uii/aie t/ei i 1-1), rij, ( alder cii Strijbeck met een "eal'rioliu.s ". Koe s/je van tot in de verste uithoeken te laten haren dat ze 100 jaar bestaat, dat lukte aardig. En zo wordt je ter afivis.selint' enkel moe van liet blazen en niet van her lopen. Natuurlijk u erd er uien toe gestopt om iets te drinken ii cint de zon

* Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudens.be

seheen lekker. En lekker waren ook de/rieten met stoof vlees die /mn/kir moeder Rien Aeris ze oorzi 0e in "Rij dc Poter.s ''. Wat kan hei lei ril toch mooi zijn... (iv)

Afscheid van een boom... Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

1

MEERSEL-DREEF - Afcheid nemen is niet makkelijk en hoe stom liet ook klinkt, afscheid nemen san bomen die een symbool vvaren voor Meersel-Dree.

f

doet zeer weer je dat? Ook

al ben ik geen geboren Dreven ier maar wel ĂŠĂŠn in hart en ziel. Ik zag gisteren een vrachtwagen met de gevelde bomen voorbij rijden en dacht bij mezet Zie, daar een vrachtwagen met een eeuw Dreef: gek hoor! (Af, tv)

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 0313157566 47


MEERSEL -DREEF

Op excursie naar de windmolens... MEERSEL-DREEF - Je kan er niet naast kijken. langs de E 19 in Meer staan er6 windmolens. De leerlingen van hel Sde leerjaar van basisschool 't Dreefke zijn met meester Koen op dinsdag 27april naar de opbouw van én ervan gaan kijken. Ze maakten het volgende verslag: Op die dag werd WT 1 rechtgezet. WT staat voor windturbine. WT 5 en 6 stonden toen reeds overeind. Drie weken na elkaar werd telkens op dinsdag en donderdag een windmolen geplaatst. Op donderdag 6mei hebben we van op onze speelplaats de wieken zien ophijsen van de laatste molen. Bij ons bezoek op dinsdag mochten we vragen stellen aan een werknemer van de firma Westenwind. Zij werden door Electrabel ingehuurd om deze 6 windmolens te plaatsen. Ze hebben hier 5 jaar aan gewerkt. Eén windturbine kost 2 miljoen euro. Elke windmolen wordt in tien stukken vanuit de fabriek aangevoerd. De ijzeren paal wordt in 4 stukken op de fundering en op elkaar geschroefd. Hij is dan 78 m hoog en weegt 90 ton. In de paal 7it er een ladder met 390 treden. Om de 10 meterzit ereen platform om uit te rusten. Tien kinderen konden met gespreide armen net rond de paal. Op veilige afstand zagen wij 20 arbeiders van 5 firma's aan het werk. Er lagen nog onderdelen op de grond. Het was gigantisch om te zien. We hebben het turhinehuis gemeten. Het was zo groot als een kamer: 9 m lang. 3 m breed en 4 m hoog. Het weegt 50 ton. De wieken worden op de grond in een soort dop met drie gaten geschroefd. Als de wieken vast zitten, komt er een beschermdop op. Dit lijkt op een reusachtig half ei. Samen wegen de wieken 37 ton, édn wiek is wel 40 m lang. De wieken worden dan omhoog gehesen door een zeer hoge kraan. Boven op het turbinehuis staan enkele arbeiders te wachten om ze aan het huis te schroeven. Dat lijkt ons gevaarli j k werk. Op de grond houden andere arbeiders de wieken met een touw in de juiste positie. De windmolen is klaar en meet met een wiek naar boven 118 meter. Dat is hogerdan de kerk van Hoogstraten. Op het turbinehuis staan windmeters. Die staan in verbinding met een computer in het huis. Deze kan het turbinehuis en de wieken naar de wind zetten. Via internet staat Electrabel in constante verbinding met de computers. Zo kunnen zij alles volgen. Bij stormweer kantelen de wieken zodat ze niet meer draaien want bij een te hoge snelheid kan alles verbranden. Dat zou jammerzijn van al dat geld. In Canada is dit ooit gebeurd. Voor laag vliegverkeer hebben ze kleuren gekregen en werden er flikkerlichten aangebracht. Wit voor overdag en rood voor 's nachts. Via kabels diezo dik zijn als een vuist komt de elektriciteit in hetelektriciteitsnet. Bij dit erg interessant bezoek hebben we zeer veel geleerd. (5 leerjaar,

I

Installatiebedrijf van (ten Berg Voort 26– Hoogstraten (Meerle) Tel 031315.75.31

sanitafr

Vv -.

r

r,ÇTSrLATIE8EORJJF VAN DEN BERG

verwarming

QI.:.Si.Ifl()UW' Aaiuiexner

Bezoek ons ook op internet www.vdberg. be

Openingstijden toonzaat

Email infovdberg be

Electrabe

CIA

Ma—vrij 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21 h Zat 8h- 12h Zon —en feestdagen gesloten

STIHL'

meester Koen, te)

STIHL motorzagen

+

voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam. Vafla .6 - 8,6 P5' 7

.

Il

-.

,.

Je besef i'pas hoe groot de molens zijn, als je eens van dichtbij naar de verschillende onderdelen kunt gaan kijken. Dit zullen de vijfdeklassers niet snel %'ergeten.

'De drukker'

(vervolg) HOOGSTRATEN - In DHM nr. 229. mei 2004. blz. 26, kon je het verhaal lezen van de drukker', een gevelbeeld, destijds gemaakt door Paul Verheeck in opdracht van drukker Haseldonck. Meer dan drie maanden lag deze steen aan de Loenhoutseweg bij uitgeverij De Hoogstraatse Pers. Woensdag 5 mei, ésn week na publicatie van liet artikel in DHM, is men in opdracht van de aannemer het beeld komen halen. De man vertelde ons dat hij desteen naarMeer(Werkhovensestraat la) moest brengen. Hopelijk krijgt 'de drukker' een keurige plek.

W .

• t_—i BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! . SERVICE '.PRIJS ie KWALITEIT

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz. Erkende dealer voor de Noorderkempen.

heAND

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03314 1420


rpo"—

MEERSEL -DREEF

Mei, Mariamaand, bedevaartsmaand

in

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

*L i MEERSEL-DREEF - Met Lie bladeren aan de bomen kooien ook de bedei'aarclers weer naar Meersel-Dreej: Alles glimt en lacht je toe van properigheid" in hei Mariapark. Het is er stemmig en van 's morgens tot 's avonds fluiten de vogels hun beste liedje. Je zou er stil van worden, wat een oase van rust. En dat vinden ook de talloze bedevaarders die met autobussen, op detiets qtmet de auto vanuit de verre omstreken naarMeersel-Dreef komen. Of zoals Jaak Verboven schreef. 'Het mooiste plekje op aarde :ijt gij, dat ik min in vreugd en smarten. " (ti')

S

709 0E HOOGSTRATEN . 1

De kleuters van 't Dreefke leren sorteren

r

Mm

T

WER:i ij.jf[

ALLE MERKEN

7WE0 WET 2

ni

WE ERWDERDELEN St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

Lum

www.totaalgarage.be

tE:-1 MEERSEL-DREEF - %ls ii/.siiiitcï icm liet pl'o/eit i/iul, IiriitIiten de kleuters van 't Dreefke een bezoek aan liet containerpark van de gemeente. Ze hadden voordien al twee weken gewerkt rond afval en atval sorteren. Voor t'aderdag werd er met herbruikte materialen een cadeautje gemaakt en de kinderen leerden zeU papier maken. In heel de school werden alde afvalbakken voorzien i'an dezeitde reeks piciOgrammen zodat iedereen nu goed het afval kan sorteren. Jong geleerd is oud gedaan! (tv)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 314.83.98

49


WORTEL

Lies Leunen één jaar directrice van de Wij sneus WORTEL - De Wijsneus, de Wortelse lagere school, vierde op 16 mei haar jaarlijkse schoolfeest, dit keer in de afdeling aan de Rooimans. Lies Leunen was de direcrice die alles mee in goede banen leidde. Sinds het begin van het schooljaarwas ze aangesteld als nieuwe directrice, maar op 30juni is ze ontslagnemend directrice. Over het hoe en waarom en haar ervaringen in Wortel leest u verderop meer. Het schoolfeest stond ditjaar in het teken van het jaarthema 'verrassend anders', een thema waar naar aanleiding van de week van de diversiteit veel rond gewerkt werd. Het weer was alvast een enorme meevaller, want door de warme temperaturen kon alles binnen en buiten gebeuren, met de speelplaats als zenuwcentrum van de school. Er was van alles te zien en ook te doen, variërend van optredens van leerlingen, oud-leerlingen en een clown, tot een springkasteel, een fietsparcours. een terras en heus dessertenbuffet tot allerhande actieve en passieve workshops. Bij deze workshops konden de bezoekers onder andere mee knutselen of zich onder handen laten nemen door vakkundige leerlingen in een heuse 'voor en na'-studio. Er liepen dan ook ware metamorfoses rond op de speelplaats. Dankzij de vele helpende handen van leerkrachten, leerlingen, ouders en oudercomité, was dit traditiegetrouw weeral een zeer geslaagd schoolfeest. Na enkele rommelige jaren binnen de schoolleiding van de Wijsneus, was er begin dit schooljaar rust in het vooruitzicht, met de aanstelling van een nieuwe directrice. Lies Leunen ruilde haar job als onderwijzeres aan de lagere school van het Spijker in om in Wortel de school mee te helpen besturen. De verbazing was dan ook groot toen bekend werd dat zij op het einde van het jaar terugkeert naar haar oude baan. Hoe

kwam Lies Leunen tot deze beslissing en wat zijn haar ervaringen in de Wijsneus? Het werk van directrice leek haar aanvankelijk een echte uitdaging, zo legt Lies Leunen uit, vooral dan het pedagogische aspect van de haan, onder andere als beleidsmedewerker en zorgcoördinatrice. Maar al gauw bleek dat de rompslomp er rond, zoals het papierwerk. de aantrekkelijke kant tlink overschaduwde. Al vlug besloot ze voor zichzelf dat ze uit haarnieuwe baan veel minder voldoening kon halen dan uit haar onderwijzeres zijn. Aangezien ze nog in proefperiode was aangesteld, in TAO, tijdelijk andere opdracht, besloot ze om onmiddellijk na dit schooljaarterug te keren naar het Spijker. Vooral omdat ze het dagelijkse contact met de leerlingen, het werkplezier van alle dag zoals Lies het zelf zegt, mist. Toch heeft ze uit dit enejaar veel geleerd. De sfeer in de Wortelse lagere school is haar enoirm goed bevallen, maar vooral de hectiek van het werk viel haarzwaar. Lies heeft dan ook nog meer respect voor deze baan gekregen. Dit schooljaarheeft ze, met het aanstellen van een leerlingenraad, toch een beetje haar stempel kunnen drukken op het verdere schoolleven. 'Boterhammen in het bureau' houdt in dat vanaf het derde leerjaar er regelmatig twee leerlingen uit ieder klas samen kwamen om problemen te" signaleren, maar ook om voorstellen vanuit de leerIi ngen te doen. Zo kwam er dankzij deze leerlingenraad het idee om een aantal keer per week tijdens de pauze muziek te draaien op de speelplaats, door elke klas om de beurt bepaald. De baan zal Lies niet missen, de collega's, de leerlingen en de sfeer des te harder. Wat betref het volgende schooljaar kijkt ze er naar Uit om in het Spijker gedurende een langere tijd dezelfde klas uit te kunnen bouwen. In Wortel weten ze tenvroegste eind juni wie de opvolgster wordt van Lies Leunen.

KBC-fihiaal sluit definitief zijn deuren.

Wortel.- "Geachte cliënt. bij KBC kunt ii terecht voor uw bank- en verzekeringszaken.", zo begint de brief gericht aan de klanten van de Wortelse KBC-bank. Vanaf 18juni in Wortel dus niet meer. Dan nioet u naar Hoogstraten om er, in afwachting van de verhuis naar het nieuwe KBC-kantoor, in één van de twee filialen op de Vrijheid uw bankzaken te verrichten. Helaas, niet enkel het kantoor sluit zijn deuren, ook de bankautomaat, gevestigd in het kantoor, verdwijnt. Voor een hoop mensen, vooral zij die niet zo mobiel -meer- zijn. zal dit een hele hoop moeilijkheden met zich meebrengen. Maar daar houdt KBC blijkbaar geen rekening mee. Na het verdwijnen van het postkantoor een tiental jaren terug is dit weer een volgende faciliteit die in Wortel wegvalt. Maar ach, alles went met de tijd, zullen we maar denkei i zeker'

Rioleringswerken Beukendreef afgewerkt

Onder her goedkeurend oog van juffrouw Lies werd op 16 mei het schoolfeest gevierd: veel zon, veel tolk en veel kindervreugd.

we

WORTEL - Zoals aangekondigd zijn er vanaf dit voorjaar grootse rioleringswerken aan de gang in Wortel. Aan het Poeleinde zullen de werken nog een tijdje voortduren, hoewel men hoopt om tegen het bouwverlof al een eerste fase af te werken. Het gedeelte vanaf het monument en de parking tot aan de Moerklokstraat zou dan weerbereik- en berjdbaarmoeten zijn. De rest van het Poeleinde is gepland van na het bouwverlof tot november. In de Beukeiidieef is dlk.S vanaf begin mei afgewerkt en opnieuw bereikbaar. Men heeft er een afvalwaterriolering gebouwd en het bestaande graehteiisielsel wt.i d upoic uw geprofi leerd. In mensentaal: de bestaande sloot is opgeschoven. Het kruispunt van de Beukendreef en het Kerkveld werd opnieuw aangelegd.


j

WORTEL

Stilleven in Wortel

Trendsetter in eigentijdse interieurs

1,5 dii liet bi'tiiii

1(111 ('CII

Iiie! (II

(0! / 10 iilCi/)(l ik

()/ (0(1/

,/C /1001/

t

CCn

N.,

dreef in Worrel-kolori

Maar dit is geen gewoon bouwkamp! WORTEL Van 12tot3((juli organiseertvzwArnicaecndrie wekcndurend bouwkamp in Wortel. Een tiental Ieren (zowel hit Noord- alsZuid-lerland) konit overom samen niet vijfBelgische deelnemerseen ingevallen schuurop te bouwen. Deze mensen zijn slachtoffergeworden van criminele feiten of van oorlogsgeweld. Daarom is het thema van het houwkamp letterlijk en figuurlijk 'puin ruimen en weer opbouwen'. We hopen met dit kamp een zet in de goede richting te kunnen geven, opdat zij hun leven weer kunnen opbouwen na hun traumatische ervaringen. Vwz Arnica werkt samen niet 'Survivors of Trauma', een organisatie uit Belfast in Noord-Ierland en met 'Seeds of Hope' en 'Glencree Center for Reconcilliation', deze twee organisaties zijn uit Zuid-Ierland (Dublin en Wicklow). Dit houwkampwordt inhoudelijk en financieel gedragen doorde deelnemende orpnimde. .WL piuiici cii de kostprijs VOor cle deelnemers zo laeg iiiugelijk ie houden om te voorkomen dat dit kamp enkel ten goede komt aan een financieel draagkrachtige elite. Hiervoor willen wij graag 11w medewerking vragen. Allereerst zouden we het fijn vinden als deze mensen zich door de Wortelse en Hoogstraatse gemeenschap onthaald kunnen voelen. En we nodigen u alvast hartelijk uit voor een Ierse zomeravond (22 ju Ii) op het kamp. En wat U ook daadwerkelijk zou kunnen betekenen? Wij zoeken kookploegen: Wie wil voor de bouwers 'lekker maar eenvoudig' komen koken? Wilt u één maaltijd verzorgen? Of twee? Of een week van maandag tot vrijdag? Of twee weken? We tekenen u graag in! Wij zoeken gasteezinnen: voor de twee weekends zoeken wij voor de deelnemers gastgezinnen waar ze van vrijdagavond tot maandagochtend kunnen doorbrengen. U kunt dan Uw gast laten kennis maken met onze Belgische cultuur en veel met hen uitwisselen. Wees gerust: leren zijn een boeiend. sociaal volk dat heel wat te vertellen en te bieden heeft. U kan zich opgeven voor zowel één als beide weekends. (16-18 juli en 23-25 juli). Wij zoeken sponsors: Wie heefterovervloed in zijn moestuin? Wiens kippen leggen erte veel eieren? Welkebakkerofkruidenieris met overschotten blijven zitten? Of misschien baktU wel zelf graag brood, koekjes of cake? We zoeken enkele vriiwilligers die kunnen metsen: om een of enkele deelnemers op praktisch vlak bij te staan met raad en daad. U bepaalt zelf wanneer en hoe lang u wilt komen helpen! Als U zich geroepen voelt en zich wil inzetten ook voor hand- en spandiensten om van dit kamp een gemeenschapsgebeuren te maken, kunt U zich melden bij Hilde Provoost-Stockman. Sint Janstraat 21.2323 Wortel, tel/fax:03/3147802, vz ,A7.ai-iiic,t(albeitzacoiii.net -

~

-

i

Workshops op aanvraag

-

Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen.

Vissen op forellen WORTEL Op zondag 27 juni aanstaande kunnende liefhebbers met -

de KWB gaan vissen op forel aan één van de vijvers van de Heibaert in Loenhout. Een traditie sinds een aantal jaren. Geen nood echter: ook 'nieuwegezichten' zijn van harte welkom. 0ok40 forellenzullen present zijn tussen 8 en 13.30 uur. Leden en huisgenoten betalen 7 euro. nietleden 10 euro. Je kan vooraf inschrijven bij Ludo Donckers, SintJanstraat 27, tel. 03 314 37 41 ofbij 1-lan Joosen, Kerkveld 7, tel. 03314 93 83.

51


m iElinininini

E

'

Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Ernail:

Hoogstraten VV

Thijsakker nog slechts nostalgie 27 april 2003, de laatste wedstrijd van rood-wit op de ouwegetrouwe Thijsakker. Een verhuis hing al enkele jaren in de lucht, maar als dan toch puntje bij paaltje kwam, heeft zonder twijfel menig HVV-fan een traantje weggepinkt. Nostalgie! Nu ruim een jaar later wordt er over de oude locatie nog nauwelijks een woord gerept en blaakt men van terechte f'ierheid met het gloednieuwe stadion, waar zelfs de tegenstrevers boven hun krachten uitgroeien. Meer dan 50jaar verdedigde HVV de liefdevolle kleuren op de Thijsakker. waarvan toch ruim 40 jaar in de nationale reeksen, te weten vierde en derde klasse. Na de verhuis en inrichting van het jeugdcomplex had men terdege rekening gehouden met ruimte voor een nieuw A-terrein. Een zeer ambitieus opzet dat toch met de nodige schroom benaderd werd. Een spiksplinternieuwe accommodatie uit de grond stampen en dit op een zo goedkoop mogelijke manier proberen te verwezenlijken. Dat was het opzet! Op 27 april 2003 betwistte HVV de laatste thuiswedstrijd tegen rivaal Zwarte Leeuw en daarwerd menig pintje op genuttigd. Het verdriet verdrinken Daags nadien startte de ontmanteling van de tribunes. En dit met

de grootste zorg, want bepaalde constructies en materialen moesten in het nieuwe complex geïntegreerd worden. Heel wat vrijwilligers met een rood-wit hart toonden hun clubliefdeen de arbeidsvreugde lag hoog. Vier maanden na de start van de afbraak werd het onmogelijke gerealiseerd. Op 3 september 2003 nam men de nieuwe locatie feestelijk in gebruik met KVC Westerlo als eregast.

Een gezonde club Met de handen in het haar heeft men in de beginfase ongetwijfeld gezeten! Wie gaat dit betalen, wie heeft zoveel geld? HVV en zijn sponsors En hoe Tussen de kostenraming en de werkelijke u itvoeringskosten is er een besparing gerealiseerd

rene.laurijssen@belgacom.net

van meer dan 40 1/(, . Hoe is dit te verklaren? Uitgekiende aanbestedingen, bekwame aannemers en de inzet van de schare vrijwilligers. Om dit alles te financieren werden er allerlei festiviteiten in het leven geroepen, kleine steentjes maken tenslotte een groot bouwwerk, en verder heeft men een aantal belangrijke sponsors en andere financiële inbreng. De stad Hoogstraten werd aangezocht voor een gewaarborgde financiële lening, terugbetaalbaar op 1 Ojaar. Dit dossier kende veel moeilijkheden en laat nog altijd op zich wachten. Tenslotte hakte HVV zelfde knoop door, zag af van die lening, en middels een interne finaiicienng, met terugbetaling op termijn, werd dit gat dan ook opgevuld. De volledige financiering is rond en HVV is een gezonde club. Wel zal ernog velejaren hard gewerkt moeten worden om alle financiële verplichtingen na te komen. Het onderhoud en de instandhouding van het A-terrein en het jeugdcomplex zal nog menig offer vragen, maar HVV blijft een op en top Kempense club, nuchter en niet de voeten op de grond.

Festiviteiten Het voorbije jaar organiseerde HVV heel wat activiteiten met het doel, zoals alle verenigingen, zaad in het bakje te krijgen. Alle kleintjes helpen! Het feestcomité zette zich achter allerlei feestelijk-

-

BELEEF

;

TELEVISIE iN EEN

• liet ab5oluut vervormings- en flikkeringsvrije 94-cm-HD-LCD-beeldscherm in breedbeeldformat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Split-screen. • Geiritegreerde Photo Viewer voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar Loewe-garantie. • Eveneens verkrijgbaar in 81 -cm-beeldschermformaat: Xelos SL 32 HD. Xelos 37 HD, Tatelmodel. Platina

Stimulate your senses.

ÇLEX1 9N

LOEWER

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)

52


SPORT lieden en de supporters toonden hun getrouwheid. Tot Nieuwjaar heeft men weer een serieus feestprogramma in mekaar gebokst: rijdag 21 en zaterdag 22mei: op de parking van de A-kantine de 2de Mega Open-Airfuif, vrijdag 18 juni: in het Hof ter Smisse de 2de Lentefeesten, juli (2donderdagen): in het park aan het postkantoor 2de Parkfeesten met openluchtoptredens, vrijdag 3 september: 2de familiebarbecue, zondag 5 september: 2de fietshappening voor wielertoeristen en recreanten. vrijdag 31 december: iste oudejaarsparty.

lab I

rm_

ny flA

Ook zeker niet te vergeten is dat HVV haar accommodatie wil openstellen voor andere activiteiten. Denken we maar aan de samenwerking met De Hoogstraatse Maand die de HVV-locatie mag gebruiken voor de opvoering van het theaterstuk "De bal is rond" met Jaak Van Assche.

(I4

99r

Ni$QQr

TEGELS 7EGEL Kristof Hoetkens

TEGEL Sven

van der Hevden

Luc Stro vven

HVV blijft ambitieus Vorig seizoen haalde HVV een 3de plaats uit dc brand, dit seizoen had men lange tijd uitzicht op een ticket voor de eindronde met als doel de deur naar 3de klasse in te beuken. Uiteindelijk strandde men op een 7de plaats na een erbarmelijke derde periode. Voor de volgendejaren blijft HVV naaromhoog kijken, en moest de kans zich voordoen, wil het zekereen stapje hoger t 1 inirnen, ondanks de financiĂŤle consequenties die dat met zich ZOU meebrengen.Ook de jeugd wordt niet op een zijspoorgeplaatst: 23 jeugdploegen staan al te trappelen van ongeduld en 2 dames- en 2 meisjesploegen nemen de handschoen op. De nieuwe accommodatie heeft ook een gunstig effect gehad op een aantal andere aspecten die bij het modern voetbal horen: het aantal socioleden kende een spectaculaire stijging van 80% en het aantal sociodiners ging ook omhoog met 70%. De match tegen Zwarte Leeuw bracht er zo maar eventjes 310 en het bezoek van Wuustwezel 270 eters aan de dis. Belangrijke randactiviteiten, zonder twijfel van vitaal belang. Het aantal abonnementen is ook lichtjes gestegen, het aantal betalende toeschouwers bleef praktisch status quo i.v.m. vorig seizoen, d.w.z. een 300 ii 350 betalende toeschouwers per match. Ondertussen zijn de verantwoordelijken voorde transfers al druk in de weer met de opbouw van een nieuwe A-kern, die het volgend seizoen de dienst zal moeten uitmaken. Heel wat namen verlaten de club: Sven Van Der Heyden, Siegfried Van Sas, Ben Van Baden, Nick Verstappen, Danny Lenie, Hans Peeters, Kristof Hoefkens, Joachiin Van Loo, Sammy Dillen, Luc Struyven. Vervoegen al zeker de roodwitte rangen: Jan Mertens (Turnhout). Mario Van Ginneken (Zwarte Leeuw), Joris Berghmans (Westerlo), Koen Gommers (Antwerp), Jimmy Fockaert (St.-Lenaarts), Dieter Braspennings (Verbr.Geel) en Kurt Moons (Willebroek). Een verzwakking of een versterking? In september rolt de bal weer en wordt er geoordeeld. (rel)

'. am, "

rAtiSITA

ilA

TEGELS

1

~ Sainmv Billen

Joa(hiIll i'aii 1.00

gilchgQf

Dan ie! Lenie

n oo-r2~4

,~

,

.:

' TE(FI Siegfried Van Sas

Hans Peeters

Ben Van Hotel

De HVV-t'erfarers i'.Ln.r. Kri stof Hoefken.v, Sven Van Der Hevden, Luc Struvven, Samrnv Dillen, Joachirn Van Loo, DaniĂŤl Lenie, Siegfried Van Sas, Hans Peeters, Ben Van Baden en Nick Verstappen (niet op deftto). 53


SPORT

KFC Meer verspeelt de titel maar viert de promotie Slechts twee punt es verwijderd van leider Wildert, die juist geteld op de laatste speeldag in de John Lysenstraat partij moest gegeven worden. KFC Meerhad allethuistroeven in handen, maarschonk uiteindelijk als het ware de titel cadeau aan de gasten, die zich dolgelLikkig toonden met het gelijkspel,waardoorhetpuntenverschilongewijzigd bleef. KFC Meer schoot wel twee strafschoppen in de wolken en verspeelde daardoor op ongelukkige wijze de titel, maar de promotie had het al eerder op zak. Alleszins een beste reden om te vieren! Hoogstraten VV dat nog lang uitzicht had op een eindronde met drie met als inzet een ticket voor Derde Klasse, bakte er in de 3de periode van de competitie niets meer van. Op tien wedstrijden werd slechts tweemaal gewonnen en veroverde men acht punten. Goed voor een laatste plaats in de derde periode en een zevende plaats in het algemeen klassement. De HVV-reserven schoten wel met scherp en bleven tot het einde in het zog van leider en kampioen Zwarte Leeuw. KFC Meerle liet het in de laatste partijen ook afweten en degradeert naar 3de provinciale, Minderhout VV was al eerder veroordeeld en speelt volgend seizoen terug in 4de provinciale waar het gebuur VNA Wortel, dat 12de eindigde, terug zal ontmoeten. (rel)

9 Diest 10 Hedera Millen 11 Witgoor 12 Aarschot 13 Overijse 14 FC Liiie 15 V. Maasmechelen 16 Spouwen-Mop

Eindelijk voetbalveld voor Minderhout VV? 29 29 29 28 29 29 28 29

13 12 11 10 9 8 5 4

13 13 16 15 16 15 22 21

75-56 42 3 4 67-81 40 2 48-79 35 3 50-71 33 4 44-77 31 56-72 30 6 1 40-109 16 4 35-93 16

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

21 21 18 18 14 13 12 11 11 10 10 9 10 9 9 5

3 6 7 2 66 11 1 9 7 12 5 11 7 11 8 16 3 14 6 14 6 14 7 17 3 18 3 19 2 19 6

73-28 69 57-31 65 66-40 60 73-41 55 64-45 49 59-50 44 42-43 43 47-44 41 44-66 36 48-46 36 29-39 36 36-45 34 43-61 33 34-65 30 42-69 29 24-68 21

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

16 15 15 15 14 13 13 12 12 19 10 8 7 6 5 3

410 411 7 8 10 5 8 8 611 12 5 10 8 11 7 911 911 1210 1310 17 7 19 6 23 4

42-24 58 62-25 56 77-52 53 58-46 50 55-42 50 47-3050 46-44 44 45-47 44 56-45 43 65-5841 51-4641 38-54 34 47-56 31 35-59 25 38-73 21 31-9213

18 16 17 16 15 12 11 10 10 8 7 7 7 5 3

46 210 56 48 58 79 12 5 10 8 12 6 15 5 15 6 16 5 17 4 15 8 23 2

71-25 60 76-31 58 53-21 57 52-31 56 55-32 53 39-30 45 48-40 38 53-54 38 46-62 36 40-50 29 33-52 27 32-55 26 33-6825 31-56 23 21-76 11

Tweede Prov. A 1 Tubantia 2 Wijnegem 3 FC Ekeren 4 Ranst 5 Gooreind 6 'S Gravenwezel 7 Sparta L.O. 8 Sint-Jozef 9 Merksem SC lOZandhoven 11 Rochus Deurne 12 Antonia 13 Loenhout 14 Turk Sport 15 Meerle 16 Oostmalle

Derde Prov. A

Eindklassement Vierde Nat. C 1 KermtHasselt* 2 Hedera MiIlen** 3 ESK Leopolclsb. 4 Aarschot 5 Diest 6 SKHeist 7 Hoogstraten 8 Berkenbos 9 Spouwen-Mop 10 V. Maasmech. 11 Zwarte Leeuw 12 Overijse 13 Meerhout 14 Witgoor 15 Wuustwezel 16 EG Liiie

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

20 20 19 15 13 13 12 11 10 10 9 8 9 8 8 6

4 6 6 4 6 5 9 6 9 8 11 6 9 9 13 6 14 6 14 6 13 8 1210 18 3 16 6 16 6 21 3

80-32 66 64-33 64 60-30 62 49-53 51 50-45 47 46-36 45 42-41 45 45-49 39 38-39 36 39-52 36 32-41 35 38-45 34 33-64 30 42-54 30 40-57 30 36-64 21

Vierde Nat. C Reserven 1 Zwarte Leeuw 29 21 2 Hoogstraten 29 20 3 ESK Leopoldsburg29 18 4 Kermt-Hasselt 29 17 5 SKHeist 29 14 6 Meerhout 29 13 7 Wuustwezel 29 13 29 12 8 Berkenbos 54

4 5 8 9 11 11 11 10

97-37 67 4 4 82-37 64 3 100-48 57 68-43 54 3 4 65-4646 66-48 44 5 56-48 44 5 7 56-60 43

1 Wildert 2 Meer 3 Zandvliet 4 Mariaburg 5 Brasschaat 6 Brecht 7 Oelegem 8 Horendonk 9 Putte SK 10 Exc. Essen 11 Kaart 12 Halle 13 Sint-Job 14 Minderhout 15 Luchtbalboys 1601 Essen

Vierde Prov. C 1 Schilde 2 Zoersel 3 Westmalle 4 Gierle 5 Flandria 6 Poederlee 7 Berlaar 8 Massenhoven 9 Molenkrirtg 10 HIH Turnhout 11 Grobbendonk 12 Wortel 13FC Kessel 14 PP Pulle 15 Embiem

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

is de kogel dan toch eindelijk door de kerk? Kan MVV binnen afzienbare tijd zijn "stadion" aan de Hoge Weg verlaten om te verhuizen naar de Minderhoutsestraat en dit ondanks alle burenprotest? Al heel wat jaren is de Minderhoutse voetbalvereniging koortsachtig op zoek naar ruimte voor nieuwe terreinen. Talrijke pistes werden in 't verleden nagetrokken, telkens stootte men op een njet van de desbetreftènde eigenaars. Het l-loogstraats stadsbestuur heeft nooit dwars gelegen om te helpen zoeken en om grond ter beschikking te stellen. Andere voetbalverenigingen konden reeds op dezelfde steun rekenen in het verleden. Denken we maar aan KFC Meer, KFC Meerle en VNA Wortel. MVV bleef zon beetje het verloren schaap en voor de voetballers was het vooral in de winterperiode geen pretje om op zo'n veld hun kwaliteiten te showen. Uiteindelijk kocht het stadsbestuur een perceel grond langs de Minderhoutsestraat/Heistraat. Hiervoor moest echter een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) opgesteld worden om daar sportvelden te mogen aanleggen. Enkele weken geleden kwam voor MVV het verlossende bericht toe op het stadhuis. Minister Van Mechelen had zijn goedkeuring gegeven aan het BPA "Sportvelden Heistraat". In de gemeenteraad van 24 mei heeft het stadsbestuur de grond ter beschikking gesteld aan MVV via een erfpachtovereenkomst. Kan MVV dan toch, na jarenlange miserie, niet de aanleg van drie voetbalvelden en bi jhorende infrastructuur in de zeer nabije toekomst van start gaan? (rel)

Sportclubs en andere verenigingen leg je oor te luisteren! HOOGSTRATEN - Op dinsdag 15juni om 19 uur algemene vergadering van de Sportraad in zaal De Welgezinde van het administratief centrum, met enkele belangrijke punten op de agenda, te weten: verslag jaarwerking 2003, financieel verslag 2003, planning 2004, toelichting betreffende het dossier jeugdsportsubsidiĂŤring, aansluiting nieuwe leden bij de Sportraad. Aanwezigheid op deze algemene vergadering is tenzeerste gewenst in verband met rechten op subsidies. Diezelfde avond om 20.30 uur nodigt het stadsbestuur alle Hoogstraatse verenigingen uit voor een informatie-avond over de nieuwe VZWwetgeving, en dit ook in zaal De Welgezinde. Wat is het verschil tussen een vzw en een feitelijke vereniging, wat zijn de voordelen van een vzw-statuut, wat dient de club te ondernemen om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving, enz.? Dit alles en nog veel meer komt u dan te weten op dinsdag 15juni. Info: sportdienst tel. 03 340 19 51 (rel)


SPORT

Zeer verdienstelijk jaar voor de Meerlese Biljartclub IEERLE - Sportief weereen zeer verdienstelijk jaar voor de Meerlese Biljartclub. Twee ploegen kanipioen in hun afdeling, een ploeg mogelijk nog tweede en twee ploegen derde in hun respectievelijke afdelingen. Vooreerst de eerste ploeg: vorig jaar gepromoveerd naar2 klasse (nationaal). had ze de zware opdracht het behoud in tweede afdeling te verzekeren. Ze slaagden daar zeer goed in, een mindere heenronde met een paar ongelukkige 5-3 verlies-matchen. Maar in de terugronde herpakten ze zich met een 7 op 8 tegen de vier kopploegen. Ze eindigden dan ook op een erdiende vijfde plaats op 12. De tweede ploeg speelde in derde afdeling (nationaal) en had lang zicht op de titel maar moest het op het einde laten afweten. Ze eindigden ex aequo 2" maar niet een lager gemiddelde en bezetten daarom de derde plaats. De andere twee ploegen in vierde afdeling (nationaal) eindigden allebei op een zesde plaats (wel ieder in een afzonderlijke reeks). Bij de gewestbeker drieband (provinciaal) op de matchtafel werd de tweede ploeg kampioen in de derde afdeling D (spelers Cor De Bont, Piet De Bie en Louis Vervoort). Bij cle afsluitende inatch waren ze reeds zeker van de titel, maar moesten aan supporters en sponsor laten zien dat ze het wel degelijk verdiend hadden, ze wonnen deze laatste wedstrijd niet 6 - 0. De eerste ploeg gewestbeker matchtafel begon het seizoen zeer matig, niaar hoe verder de competitie vorderde, schoven ze steeds meer op naar boven. Ze eindigden op de vierde plaats (op 12) met evenveel puiiteii als de derde. De derde ploeg gewestbeker matchtafcl eindigde up een 6 plaats op elf. Bij de Gewestbeker (provinciaal) Drieband Kleine tafel wist de eerste ploeg zich op de laatste speeldag te verzekeren van de derde plaats (op 8) door deze wedstrijd niet 6-0 te winnen tegen cle ploeg die zich juist boven hen geplaatst had. De tweede ploeg op de kleine tafel draaide het hele seizoen mee aan de top, maar moest het in de laatste wedstrijden afgeven. Toch eindigden ze nog op een eervolle derde plaats. De derde ploeg begon matig aan het seizoen. Niettegenstaande enkele spelers promoveerden tijdens de competitie (waardoor ze naar een hoger getal moesten spelen), wisten ze gestaag te klimmen op de tabel. Na de voorlaatste wedstrijd telden zeS punten voorop de tweede enjuist tegen deze tweede moesten ze het opnemen in de laatste niatch. Eén winstmatch van de drie was voldoende oni kampioen te spelen, maar de druk was zwaar.Cis van Aperen moest de eerste wedstrijd spelen en heeft dan ook alle goden moeten aanroepen om deze wedstrijd winnend af te sluiten, de titel was dus al binnen. De andere spelers (Piet van Alphen en Jan Goetschalckx) waren blijkbaar niet meer geconcentreerd genoeg om hun wedstrijd te winnen. De tegenstanders (Turnhoutse Biljart Acadeniie) waren misschien harder ontgoocheld dan de Meerlese blij was... In het bandstoten op de kleine tafel voor Gewestbeker speelt één ploeg van de Meerlese in de

Kampioenen gewestbeker3-banden (kleine ratel): Jan Van Alphen, Cis Van Aperen en Jan Goetsc/?al( lv.

Kwnpioencn geiie.stIcI ,.lzah u (ah 11h 1/g/; Vervoort. conipetitie, maardeze conipetitie is op dit monient nog niet afgelopen. Ook deze ploeg staat op het punt een ereplaats te behalen. Ze staan met nog één wedstrijd te spelen op de derde plaats niet slechts 2 punten achterstand (hetequivalent van één winstmatch) Zij moeten tegen de vierde in het klassement en de tweede moet nog tegen de koplopers. Alles is hier nog mogelijk voor de tweede plaats. Verder speelde de Meerlese BC ook mee in het Bil jartverband der Noorderkempen waar zij met hun achttal een vierde plaats op zes veroverden. Op liet jaarlijkse teerfeest van IS mei werden de kampioenen in de bloemetjes gezet. Het seizoen is nu ten einde toch zijn eral die zich beginnen voorbereiden op het volgende en regelmatig een trainingsniatchke spelen of zich individueel voorbereiden op het komende sportjaar. Wie wil, mag altijd komen kijken ofzelfeen stootje doen. Op vrijdagavond is het cluhavond en nieestal vind je dan wel een of ander bestuurslid om je wegwijs te maken in de club en het 1 idgebeuren. Eén adres: Hotel Taverne "De Bazin Bredaseweg 43, Minderhout (op de grens met Meerle). Voor verdere informatie kan je ook terecht bij voorzitter Piet de Bie. Bredaseweg 44. tel. 03/315.76.64 ofgsm 0473/64.02.91 ofbij de

/c C,a De Bont, PïetDe Bie en Louis

sportbestuurder Cor de Bont. Desmedstraat 32. Minderhout. tel 03/314. 45.42 of gsm 0499/ 42.28.36. Voor het Verbond derNoorderkempen neem je dan best contact op niet Albert Verschueren, Castelreweg 15 B. Minderhiout, tel. 03/314.40.60. (cdb)

ga

Garage Luc Ryvers

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 55


SPORT

Stefan Grimon viert eerste zege in Aardbeienkoers

flrT

p: ift1i h.4

-

Zo maar eventjes 155 renners kregen te Hoogstraten in een organisatie van De Lustige Wielrijders, niet start en aankomst in de Vrijheid, een 1-ugnuminer op geprikt en zij lieten zich van bij de start niet onbetuigd. Door de strakke wind en dito tempo (140 kin in 3u05') kreeg de wedstrijd reeds na 25 kin de beslissende ontsnapping toen twintig renners zich op het i'oorplan hesen. Deze kopgroep werd nog herleid tot tien eenheden en daarin toonde Stefan Grimon uit Pulderbos zich de snelste en de beste.

Marcklopers voor het goede doel 12090 meter Herman Martens Eddy Kenis lOmijI Rita Van Aert Fons Aerts

49:59 1:12:10 1:12:47 1:15:40

Maasmarathon(2 mei) Jan Jansen Pat Leyseri JoDaerns Marc Terreur

2:58:00 3:04:00 3:08:00 3:40:00

Tongcrlo(8 mei) 5 km LiefAerts Fons Aerts A-M Costermans 8,5 km 1ons Aerls 36:38 Diane De Gruyter herman Martens 400 rnctcr me Verheyen Het Rome-avontuur is achter de rug en de Marcklopers draaien (lopen) nog steeds op volle toeren. Iedereen vindt wel zijn keuze. Het wedstrijdaanbod is ook zeer uitgebreid. De KWB-joggings zijn niet ver en niet duur. Een stuk verder, veel mooier en veel .... zwaarder zijn er de natuurlopen van de Challenge Delhalle. Voor de fanatieke lopers Lijn er dan nog de marathons en de echte verslaafden kunnen hun hartje ophalen tijdens de 100 km van Torhout. Een tiental Marcklopers hebben zich ook ingeschreven voor de 20 km van Brussel ( 30 mei), maar lopen die dag in het T-shirt van "Artsen zonder grenzen". Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd melden bij Jan Hendrickx (tel. 03/ 3143966) na 19 uur. De kosten voor de bus bedragen € 10. 56

21:51 21:53 2t:21

41:55 42:0 1

Bütgenbach(8 mei)

Uitslagen

Jan Vermeiren Rita Van Aert

1:40:00 1:43:00

Antwerp Ten Miles( zondag 25 april) Louis Onincx Rita Van Aert EddyKenis Fons Aerts

1:06:05 1:14:47 1:15:13 1:18:39

Merksem(1 mei) 300 meter

Jonas Dekkers Jitske Dekkers 750meter IneVerheyen 4090rneter Lief Aerts

1:22 2:02 4:13 18:09)

8090 meter Els Schrijvers Diane De Gruyter

42:41 45:40

Volgende wedstrijden in het verschiet zijn de Hoogstraatse stratenloop en de Minderhoutse Kapellekensloop. Tijdens deze laatste wedstrijd organiseert ons clLihje een sponsorloop ten voordele van NOVOKEMP. Rita, Jan, Rik en Jos zullen elk een ronde van 5.3 km lopen, met Fritske. Iedereen mag dan vooraf raden wat hun eindtijd zal zijn. Er is een mooie prijzentafel voorzien. De eerste prijs bij de volwassenen is een weekendArdennen voor 2 personen en bij de kinderen een walkman. Inschrijven vooraf is mogelijk voor de prijs van € 0,5 (kinderen) en € 1 (volwassenen).


SPORT

De 3de Mosten-triatlon Onder het motto TriatIon voor iedereen" start op zaterdag II september de derde editie van deze recreatieve minitriatlon. Het jaarlijkse triatlonevenement voor de niet-competitieve sporter. Actieterrein: recreatiedoniein De Mosten. De triatlon start met het zwemonderdeel in de recreatieplas. Om de triatlon voor iedereen toegankelijk te maken is het dragen van een neopreenpak tijdens het zwemmen niet toegestaan. Het fiets/loopparcours volgt grotendeels het bestaande mountainbikeparcours rondom de vijvers. Zoals vorig jaar is er weer plaats voor vier startreeksen: jeugd, dames, heren en trio. De trioreeks is een estafettewedstrijd: één persoon zwemt, één persoon fietst en een derde persoon loopt. Het trioteani stel je zelf samen en mag gemengd zijn vb. heer-dame-jeugd. Het programma ziet er als volgt uit: Voor gedetailleerde informatie verwijs ik naar: http://users.pandora.be/mostentriatlon Naast wedstrijdinformatie vind je op deze website ook uitslagen en foto's van de vorige edities. Inschrijven vöör 6september (inschrijven kan niet meer op de wedstrijddag): online via de website of telefonisch 03/314.82.19 (Jan Adams). Deze puur recreatieve minitriatlon is een unieke kans om kennis te maken met een veelzijdige uithoudingssport. Ik hoop jullie dan ook weer massaal te mogen ontmoeten op 11 september. (Jan Aclains, Minderhout)

SoFr

COMPUTER

4

f......

g

—'. t

Startreeks

Zwemmen

1i

Fiets(ATB)

Lopen

Start

.Jeugd(l0-14j)

150m

3km

1km

12u30

Dames (vanaf 15j)

250 m

6 kni

2 km

13u30

Trio (vanaf 15j)

250 in

9 kin

3 km

15u00

Heren (vanaf 15j)

250 m

9 km

3 km

16u30

Digitale Kopieer Apparaten

REVA EVL\

Coiiir.iis - TLiI,),.iE S41sRE -

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten Tel 031315 09 09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

IASSwf

KM 1500 Digitaal kopieer apparaat 15 kopie / minuut 16 Mb beeldgeheugen

KM 2030 Digitaal kopieer apparaat 20 kopie / minuut 64 Mb beeldgeheugen

U.1..

57


SPORT

Volleybal

GELVOC in de kijker Een schitterend seizoen werdzo maareventjes afgesloten met viertitels en een bijkomende promovering. Wat wil je nog meer! Zonder twijfel een onbetwistbaar hoogtepunt in de Hoogstraatse volleybalgeschiedenis en een uitmuntende publiciteit voor deze toch atletische sport. De kampioenenviering werd een feestelijk gebeuren van de bovenste plank en kende een uitbundig verloop. Na de inspanning, de meer dan verdiende ontspanning. In de euforie van deze prachtige prestaties toch niet het afscheid van Ward Blommaert vergeten, die 25 jaar lang het wel en wee van de club mee gedragen heeft als speler, trainer en bestuurslid.

Eindresultaten Gelvoc 2003

-

2004

Heren Gelvoc 1 Kampioen met 56 punten Gelvoc 2: 2de plaats (51 p.),

Iste provinciale: lstegewestelijke:

promotie naar 3de prov. lstegewestlijke: 3de gewestelijke A: regionaal 3: gewestelijk:

Welke ploegen hebben hét nu gepresteerd? Heren 1 profi leerde zich ditj aar als sterkste ploeg in 1 ste provinciale en verhuist volgend seizoen naar de landelijke reeksen. Een primeur voorGelvoc! Dames 1 promoveert van 2de provinciate naar Iste en Dames 3 stelde de titel al veilig op drie wedstrijden voor het einde en treedt volgend seizoen aan in 1 ste gewestelijke. Bij de jeugd mag men zeker de titel van Meisjes E-Jeugd niet vergeten. Jong talent moet gekoesterd worden en betekent een wissel voor de toekomst. Dan noteerde men nog een bijkomende verrassing. Heren 2 mocht als tweede gerangschikte in Iste gewestelijke strijden voor een plaatsje in 3de provinciale. En... ze hebben het geflikt! De eindronde werd afgesloten met een verdiende tweede plaats, na Vos Schilde, en volgend seizoen... naar 3de provinciale. Nu eventjes rusten en bezinnen en proberen volgend seizoen te bevestigen! (rel)

Gelvoc 3: 1 ide plaats (19 p.) Gelvoc 4: Jongens C: 6de plaats (26 p.) Jongens El: 7de plaats (4 p.)

Dames 2de provinciale: lste gewestelijke: 2de gewestelijke: 2de gewestelijke: 4de gewestelijke A: regionaal 2: regionaal 3: regionaal3: regionaal3: regionaal 4: gewestelijk: gewestelijk:

Gelvoc t Kampioen met 52 punten Gelvoc 2: 4de plaats (40 p.) Gelvoc 3: Kampioen met 57 punten Gelvoc 4: 7de plaats (29 p.) Gelvoc 5: Sde plaats (37 p.) Meisjes B: Sde plaats (13 p.) Meisjes Cl: 7de plaats (29 p.) Meisjes C2: 12de plaats (2 p.) Meisjes Dl: Sde plaats (32 p.) Meisjes D2: 12de plaats (2 p.) Meisjes El: 6de plaats (5 p.) Meisjes E2: Kampioen met 18 punten

1 %r

.

Dames 1: Dorien Beven.', lne.s Den/es, tvc/onique (labriëls, Krisun Jansen, Annick Kuyper.s, Evelyne Lau rijssen, Katrien Lau rtjssen.

Bo Ac ri s , \,,w, S Aleisjes i.-.J um.d. 1,, c m i a/ MteL.e Ko en, Carolien Vwm Der telden. /erteFm s, Aerstc'n s. Je ssY

Gitte Snijders. Aan Vemvoomt, Au Wijumants

1

~

'(

t

(/

De r Ve l(le n, 1iiiii',

t

ii

r;i,,icic

.

J o ke II

',

• -

1 41

Dames 3: Ann Blommneri, Hann Goetscltalckv, Mie Lans/ots, Hanne Opdekamp, An Sprangers, Joke Ssmans, Evi Van Der Heyden, Ruth Van Loot'eren, Sara Van Opstal, Kim Wourers 58

-.

-2'

t'r.

J

[leren 1: Liie Boeckv, Werner Come/is, Michael [ ma/L5e/i, Wesse/ Fransen, Bart Goetschalckx, Bram Jansen, Koei Koyen, Luk Laurijssen, RaJMertens, Iran Nagels, Bart Stoffels


SPORT

Rally cross

Stratenlopen in Hoogstraten en Minderhout

Pechvogel Tom Geenen in Valkenswaard Een maand na de modderhappening betwistte men op 9 mei de tweede manche van het Nederlands kampioenschap op hetzelfde circuit te Valkenswaard, maar dan wel op een parcours overgoten door zon. Geëxperimenteerd werd er met bandenwarmers wat de start en de rondetijden gevoelig verbeterden. Tom zette een zevende tijd neer in de eerste reeks, een vierde in de tweede en een derde in de derde manche. Dit leverde hem tenslotte een vierde startplaats op in de A-finale. Als vierde vlamde hij zijn Corso uit de startblokken achter Kuypers. Van Mechelen en Geeraerts. Echter een noodiottige tweede

ronde voor Tom! Net voor de chicane sloeg de motor van zijn wagen af waardoor Huybs (Beerse) een aanrijding niet meer kon vermijden, en Tom belandde in de verkeerde richting op de baan. Hel ien kwam intussen ook naast het circuit terecht en zo werd Tom nog als zevende afgevlagd. Volgende wedstrijden: Tsjechië (6juni), Oostenrijk (13 juni), Valkenswaard (20 juni), Noorwegen (27juni). Uitslag: 1. Kuypers; 2. Van Mechelen; 3.

Geeraerts; 4. Huybs; 5. Langenberg; 6.Van Loon; 7. Tom Geenen; 8. Hellen (PeSterireij

GBA en Verbr. Geel winnen 7de herdenkingstornooi Tim en Jan MEER - Ondanks de minder gunstige weersvoorspellingen toch heel wat toeschouwers in de John Lysenstraat ter gelegenheid van dit interessante jeugdtornooi, toegeschreven aan Tim Meyvis en Jan Croymans. Frank en Sabine, onze weervoorspellers, zaten volstrekt niet op de juiste golflengte, want geen spatje regen, wel een fris briesje, beroerde de Meerse sportvelden. Toen de zon in de loop van de dag ook nog zijn blijde intrede deed, genoot men van de ideale sfeer. Een dag vol voetbaiplezier met heel wat bekende gezichten uit de sportwereld. En de lofbetuigingen van de deelnemende ploegen achteraf aan het adres van de inrichters, met het voornemen volgendjaar zeker weer te keren, mag zeker als een postieve noot ervaren worden.Op het veld zelf toonde GBA zich de sterkste partij bij de scholieren. Het versloeg in de finale Club Brugge met de strafschoppen en won zo voor de derde keer reeds dit tornooi, waardoorde wisselbekerTim en Jan definitief naarhet Kiel in Antwerpen verhuist. Dejuniores van Verbr.Geel, een sterk en talentvol elftal, liet de andere geen schijn van kans. Dc bekers van de fair-play gingen respectievelijk naar Club Brugge (scholieren) en Hoogstraten VV

(juniores). Een prachtig tornooi met een dikke pluim voor de inrichters, alle medewerkers en de mensen van KFC Meer. (rel)

Klassement Scholieren t. GBA Club Brugge R.C. Genk Willem 11 Lierse S.K. K.V. Mechelen Hoogstraten V.V. K.F.C. Meer

HOOGSTRATEN - Woensdag 9juni feestelijke jaarmarkt en stratenloop in Hoogstraten voor competitielopers en recreanten. Heel wat werk aan de winkel voor de organisatoren en daarom wordt een strikte inschrijfprocedure in acht genomen en dit om allerhande moeilijkheden te vermijden. Inschrijven kan je tot en met 4 juni voor de wedstrijd en jogging door een bedrag van €6 (+15 j.) of € 3.5 (-15 j.) over te schrijven op rek.nr . 850-8810487-72 en invullen van het deelnemingsformulier, dat je vindt op www.hoogstraten.be - rubriek Kiosk - inschrijvingen stratenloop. Rugnummer, parkeerkaart en bon voor T-shirt worden gratis opgestuurd. Ook kan je contant betalen in Kant oor Vers missen & Janssen s, G ra v in Elisabethlaan 7,2320 Hoogstraten. Rugnummer, parkeerkaart en T-shirt krijg je onmiddellijk mee. De laatste inschrijvingsdag voor de wedstrijd is op zaterdag 5juni van 10 tot 12uur en van 13 tot 16 uur in het infokantoor Toerisme, Vrijheid 149. 2320 Hoogstraten. Vanaf maandag 7 juni kan je nog wel inschrijven voor de jogging op de stedelijke sportdienst en dit tot woensdag 9juni om 12 Liur. Telefonisch inschrijven wordt niet aanvaard!

MINDERHOUT - De 12 Kapellekensloop op zaterdag 12 juni, met de KWB als organisator. een stratenloop die deel uitmaakt van het joggingscriterium van Falos, de sportfederatie van de KWB! Zo' n 700 lopers (kinderen, competitielopers, recreanten, joggers) worden verwacht voor de kinderstratenloop en de jogging-halve marathon voor jeugd en volwassenen. Inschrijven kan vanaf 15.30 uur tot een kwartier voor de start van ei ke kinderreeks en tot een halfuur voor de start van de jogging en de marathon. Het programma: 16.30 uur: kinderen 100 m geb.jaar 1998 en later 16.45 uur: kinderen 400 m geb.jaar 1996-1997 17.00 uur: kinderen 600 m geb.jaar 1994-1995 17.15 uur: kinderen 800 m geb.jaar 1992-1993 18.00 uur: halve marathon: 21,1 km 18.05 uur: jogging: 10,5km en jogging 5,25km Info: Fons Aerts, Meerseweg 86, 2322 Minderhout, tel.03 314 38 92. (rel)

Juniores Verbr, Geel Lierse S.K. K.V. Oostende 1-loogstraten V.V. Anderlecht K.V.Mechelen K.F.C.Meer R.C.Genk

VAN HEMELEN ,

X

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

VAN HEMELEN

Minderhoutsestraat 19 in A111

muii.s en T/in 3h'v

7.S

I)/J Lie /)rijsl/it/eiki/lg.

-

2320 Hoogstraten

TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 59


glidenieven

.WL ii' ii 111fl ii [:1, L?1

Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

KLEINE KRUISBOOG 162 schutters met de kleine kruisboog namen deel aan de tweede bondsschieting gehouden te Wuustwezel hij De Heidevrienden. Diane Verheyen uit Meerle behaalde 119 punten in de ere reeks. Twee schutters uit Meer, André Bols en Henk Jansen schoten 118. In de A-reeks, met II 7 punten, legde Karel Verschueren uit Meerle beslag op de rozenprijs, geschoten met 9 roLen. Suske Goetschalckx uit Meer behaalde 116 punten. Rohert Martens uit Hoogstraten eindigde op 115 punten. In de B-reeks schoot Jef Joris uit Hoogstraten een dubbelslag met 116 punten. Hij behaalde hiermee de eerste plaats in de uitslag en tevens de rozenprijs met 9 rozen. Peter Snoeys uit Meer

sloot af op 115 punten. Jan Verschueren en Ben Jaspers, heiden uit Meerle. behaalden 113 punten. In de C-reeks schoot Dirk Christiaenen uit Meerle 114 punten. In de D-afdeling schoot Gust Van Santvoort uit Meerle de rozenprijs met 117 punten, geschoten met 10 rozen. Frans Simons uit Hoogstraten behaalde als enige 115 punten. Cor Van Gils uit Meer en J05 Schrijvers uit Hoogstraten behaalden 1 I4punten. Voor de derde bondsschieting met de kleine kruisboog lieten er zich 155 schutters inschrijven hij de Sint-Jorisgilde te Sint-Lenaarts. Ere schutter Gust Brosens uit Meerle begon en eindigde met het maximum der punten 120 op 120. Diane Verheyen uit Meerle schoot 119 punten. Louis Verbeeck uit Meereindigde op 118 punten.

Henk Jansen uit Meer was de eerste van zes schutters die eindigden op 117 punten. Suske Goetschalckx uit Meer eindigde op 117 punten. Staf Van Herck uit Meerle was de enige schutter met 116 punten. Robert Martens uit Hoogstraten sloot af op 115 punten. Karel Verschueren tut Meerle was de eerste van zeven schutters met 114 punten. In de B-reeks behaalde Patrick Wittenberg uit Meer als enige schutter 117 punten. Gust Tobé uit Meer sloot af op 116 punten. Jan Verschueren uit Meerle schoot 114. Jan Martens uit Meer was de eerste schutter met 112 punten. In de C - reeks schoot Thys Jansen uit Meer de eerste plaats in de uitslag met 114 punten. Met acht rozen won hij bovendien de rozenprijs. Frans Theeuwes uit Meer schoot in de D reeks 116 punten.

Kantoor van Notarissen

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL

Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel. 03/314.51.77 - Fax 031314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77 - Fax 031314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

& Kantoor van Notaris Cor STOEL St. Rochusstraat 1 - Merksplas Tel. 014163.30.43. Fax 01 4/63.41 .56 Email: info@notstoelcor.be

OPENBARE VERKOOP VAN GOED ONDERHOUDEN, LANDELIJK GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN/ MEERLE, RONDEELWEG 3

OPENBARE VERKOOP VAN GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE 2387 BAARLE-HERTOG, ZONDEREIGEN 79

Notarissen J. EN F. MICHOEL te Hoogstraten zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Notarissen MICHOEL te Hoogstraten en notaris COR STOEL te Merksplas zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Baarle-Hertog: Goed gelegen woning met tuin te 2387 Baarle-Hertog, Zondereigen 79, groot 6a 95ca. Omvattende: gang, voorplaats en woonkamer, keuken, bergplaats en badkamer en kelder. Boven: 3 slaapkamers gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied met landelijk karakter aan de weg en agrarisch gebied achterliggend. K.l.: 391 Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

Onder Hoogstraten/Meerle Goed onderhouden en landelijk gelegen woning, Rondeelweg 3, sectie E nummer 208/F groot 712 m2 inhoudende: - hal, living, keuken, veranda, badkamer met wc, nachthal, 2 slaapkamers en garage voorzien van grote zolder en in de kelder: werkruimte, voorraadkelder en cv ruimte. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in agrarisch gebied.

ZITDAGEN: - INZET op dinsdag 25 mei 2004 - TOEWIJZING op dinsdag 8juni 2004, telkens om 16.30 uur in café 'Schuttershof' te 2387 Baarle-Hertog, Zondereigen 27. Bezichtiging: s zaterdags van 10 tot 12 uur (vanaf 8 mei 2004) Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

K.l. 708 Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN: - INZET op dinsdag 25 mei 2004 - TOEWIJZING op dinsdag 8juni2004, telkens om 15.30 uur in taverne De Voorthoeve' te 2328 Hoogstraten/Meerle, Voort 10. Bezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 u. (vanaf 8 mei) Inlichtingen: te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


SCHUTTERS

GROTE KRUISBOOG Ekeren Bijna 80 schutters uit de Noorderkempen maakten de verplaatsing naar Ekeren. Traditioneel begint hier het nieuwe seizoen voor de grote kruisboog met de wisselbeker Louis Vos. De gilde uit Meer legde delinitief beslag op deze ereprijs. De gilde van Ekeren verzekerde ons echter dat volgend jaar een nieuwe wisselbeker ter beschikking wordt gesteld. In deere reeks schoten Vicky Rombouts en Gery Dockx, heiden uit Meer, liet maximum der punten zijnde 36 op 36. John Van Haperen uit Meerle, Wim Hendrickx uit Minderhout, Johan Van Dilck uit Loenhout, André Bols uit Wortel. Gert Brosens uit Castelré en twee schutters uit Meer. Dirk Brosens en Bert Eelen, sloten allen af op 34 punten. Toon Rombouts uit Meer was de eerste van 10 schutters die eindigden op 33 punten. In de A-reeks behaalde Guy Snijders uit Meer een dubbelslag niet 35 punten. Guy behaalde de rozenprjs met 5 rozen. Leo Marijnissen uit Rijsbergen was de enige schutter niet 34 punten. François Gaignace uit Wortel en Cliris Quirijnen uit Castelré schoten 33 punten. Marc Bastyns uit Meer, Robert Martens uit Hoogstraten. Patrick Rombouts uit Loenhout en Peter Van Den Broeck uit Minderhout sloten af op 32 punten. Leo Gabriëls uit Minderhout was de eerste van vijf schutters die eindigden op 31 punten. In de B reeks legde Jan Van Riel uit Meer beslag op de eerste prijs en de rozenprijs door te eindigen op 33 punten. Karel Uijterhoeven van Ekeren, Marcel Swaenen uit Wortel en Ludo Bogaerts uit Loenhout schoten 31 punten. Mark Rameysen uit Wortel was de enige schutter met 30 punten. Marcel Wouters uit Castelré. Roland Erkens uit Ekeren en Heidi Hermans uit Minderhout schoten 29 punten. Bij de senioren schootJefioris uit Hoogstraten het beste met 35 punten en won in deze reeks ook de rozenprijs. Ploegmaat Mil Van Beeck moest één punt prijsgeven op Jef. Per ploeg was de gilde van Meer het sterkste met 208 punten voor Hoogstraten met 197. Minderhout en Loenhout behaalden 195 punten voor Wortel met 194 en Castelré met 180 punten. Ekeren zelf sloot af op 162 punten voor de gilden

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

uit Meerle en Rijsbergen die buiten wedstrijd deelnamen aan deze schieting.

Hoge Gildenraad der Kempen Trouw wordt beloond

Openingsschieting Meerle Bij de Sint-Jorisgilde Lut Meerle streden er 199 schutters met de grote kruisboog voor de hoogste eer. Vijf onder hen, allen schutters in cle ere reeks, behielden het maximum van 36 plinten. In de ere reeks schoten Jan Roelen ut Meerle. Frie Konings uit Sprundel. Marc Bleys uit 1-loogstraten. Jimmy Baelemans uit Meer en Inge Vermeiren uit Meerle 36 op 36. Marc Bleys uit Hoogstraten schoot het beste kampschot voor de rozenprijs. Gert Brosens uit Castelré, Jos Jacobs uit Meer. John Van Haperen uit Meerle. Harry Hendrickx uit Meerle, Adri Vermeiren uit Meerle, Johan Van Dijck uit Loenhout, Staf Van Herck uit Wortel en ook Toni Snijders uit Meer schoten allen 35 01) 36. Jan Stoffels uit Minderhout was de eerste van 19 schutters die afsloten op 34 punten. Jan Roeien uit Hoogstraten en Cees Martens uit Rijsbergeni bepaalden de kop in de A-reeks met 35 punten. Jan RoeIen won dankzij het beste kampschot de rozenprijs met vi jfrozen. Jan Roeffen uit Minderhout. Bart Geerts uit Castelré en Bert Nooren uit Rijsbcrgen sloten af op 34 punten. Danny Van Dun uit Castelré was de eerste van 12 schutters die eindigden op 33 punten. In de B-reeks schoot Jack Roos, de koning van Hoogstraten, het beste met 34 punten. Bovendien legde Jack ook beslag op de rozenpnijs met vier rozen. Leo Van Hasselt uit Loenhout. Rob Hendrickx uit Meerle en Jan van Riel uit Meer schoten 33 punten. Tom Servaes uit Hoogstraten. Lauran Segeren uit Sprundel. Heidi Hermans uit Minderhout, Jan Soffirs uit Rijsbergen, Walter Michielsen uit Minderhout en Fons Vermeiren en Jan Jansen beide uit Meerle schoten 32 punten. Paul Cannoot uit Meerle was de eerste schutter van de zes die afsloten op 31 punten. De gilde uit Meer behaalde liet beste ploegenresultaat met 208 punten voor zéér verrassend Hoogstraten met 205. Minderhout behaalde 204 punten. Loenhout 203 Rijshergen en Castelré 200, Wortel 198 en Sprundel 191. Meerle behaalde thuis buiten wedstrijd 211 punten.

ZTI?,.-.-T

Steeds op de eerste zondag van mei worden de veid ienstelijke gildenleden door de Hoge Gilclenraad uitgenodigd. Steevast gaat deze feestelijke viering door te Hoogstraten. de laatste jaren in dc feestzaal van het Klein Seminarie. Om louurbegondeacademischezittingmet een welkoinstdrankje. Na een welkonistwoord door Opperhoofdman Van Autenhoer mochten vier "kleinere" instellingen een financiële steun ontvangen. Daarna heeft er de uitreiking plaatsgevonden van de eretekens aan 47 personen zowel gildenbroeders als gildenzusters. Kwamen in aannierking en zijn woonachtig binnen onze gemeente: Ontvingen een zilveren ereteken: Marinus Vervoort Sint-Jorisgilele Mindenliout, Maria Sprangers Sint-Jorisgilde Minderhout en Rosalia Janssens Sint-Jonisgilde Minderhou t. Ontvingen een gouden ereteken: Raf Horsten Sint-Jorisgilcie Wortel en Jan Jansen Sint-Ambrosiusgi ide Meer. Ontvingen een gouden plaat: Jaak Bax SintJorisgilde Castelré, Fons Van Erck SintJorisgi Ide Minderhout en Tlicresia Christiaensen Sint-Jorisgi hele Minderhout. Een heerlijk middagmaal sloot de officiële viering af.

KARABIJN Vijfde kringschieting Baarle-Hertog Bij de karabi jnscliutters uit de Noorderkempen is het geweten dat Karel Kusters uit Baarle-Hertog en lngnid Geeraerts uit Loenhout elkaar geen duimbreed toegeven in de Ere reeks. Dit was tijdens de vijfde kringschieting, gehouden te Baarle-Hertog niet anders. Beiden sloten af op het niaximum der punten zijnde 160 op 160. Frans Van De Locht ut Meer eindigde op 157 punten. In de A-reeks schoot Hans De Kock uit Meer 156 punten. Ad De Bruyn uit Meer was de eerste schutter met 155 plinten. In de B-reeks schoot Fons Geerts uit Meer 155. Vic Swaenen uit Meer eindigde op 154. Luc Van Gestel uit Meersel-Dreef was de koploper van de scliLitters met 153 punten. In de C-reeks waren Chnis Smeekens uit MeerselDreef en Leo Van Buynder uit Meer aan elkaar gewaagd met 154 punten. Jan Aerts uit Meer, Roos Brosens ook uit Meer en Mike Van Der Stap uit Meersel-Dreef sloten af op 152 punten. Willy Rommens uit Loenhout was de eerste schutter met 151 punteti.


KALENDER

Op stap in...

hairstyling

c:

mode...

Uw kappersteam

HOOGSTRATEN

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.; 014/6331 99 www.kcmode.be

tlm 30 septeml)er FIETSZOEKTOCHTEN van verschillende verenigingen, inschrijving, formulieren en informatie: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, tel. 03 340 1955.

tlm einde juni

zaal De Welgezinde, administratief centrum om 20.30 uur.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

TENTOONSTELLING foto's van Frank Croes in café De Gelmel aan de Heilig Bloedlaan.

Zaterdag 5juni

Vrijdag 28 mei

HEILIG BLOEDWEEK opening, eucharistieviering om 18.30 uur in de Sint-Catharinakerk. org . Heilig Bloedstichting,

JOGGEN voor beginners om 19 uur op de piste van het Klein Seminarie, org. KWB.

Zondag 6 juni Zaterdag 29 mei AARDBEIEN BRIDGETORNOOI in de zelfbediening van hotelschool Spijker. Gelmelstraat60, om 14 uur. org . Hoogstraatse Bridgeclub. OPTREDEN 'Thou', vanaf2l uur in de Cahier, Vrijheid 84.

HEILIG BLOEDPROCESSIE in het centrum om 11.15 uur, na de hoogmis van 10 uur. TORENBEKLIMMING Sint-Catharinakerk, van 13 uur tot 16 uur. org . Toerisme Hoogstraten.

Zondag 6 en maandag 7 juni PINKSTEREN LAERMOLEN in werking, van 14 uur tot 16 uur, org. vzw De Laermolen.

TENTOONSTELLING leerlingenwerk van het IKO, Dr. H. Versmissenstraat, zon. 10-18 uur en maa. 18-22 uur, org. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten.

Vrijdag 4juni

Dinsdag 8 juni

JOGGEN voor beginners om 19 uur op de piste van het Klein Seminarie, org. KWB. STRAFFE QUIZ om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie, org. lagere school.

LAERMOLEN 'inwerking', Molenstraat 19, van 19.30 uur tot 21.30 uur, org. vzw De Laermolen.

Zondag 30 mei

Zaterdag 5 juni tlm zondag 1 augustus TENTOONSTELLING 'Glaskunst', stedelijk museum, begijnhof, woe. t/nl zon. van 14 tot 17 uur, toegang gratis.

161

Zaterdag 19juni OPENBARE VERKOOP per opbod in de gemeentelijke werkplaats, Industrieweg 2. om 11 uur, org. stadsbestuur.

Vrijdag 25 tlm maandag 28juni WINKELBRADERIJ van It) uur tot 18 uur. org . Hoogstraatse winkeliers.

Zondag 27 juni LAERMOLEN 'in werking', Molenstraat 19, van 14 uur tot 16 uur, org. vzw De Laermolen. Zondag 27 juni ROMMELMARKT, mondiale markt, workshops. optredens, ... in de Mouterijstraat van 10 tot 17 uur, org. buurtcomité.

Dinsdag 29 juni LAERMOLEN 'inwerking', Molenstraat 19. van 19.30 uur tot 21.30 uur, org. vzw De Laermolen. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Woensdag 9 juni JAARMARKT in het centrum vanaf 17 uur. STRATENLOOP, vertrek om 19 uur aan het stadhuis in de Vrijheid, org. gemeentelijke sportraad i.s.m. sportdienst.

Vrij heid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 9194 - Fax: (03) 314 87 17

Donderdag 10juni HEILIG BLOEDVIERING om 10 uur in de Sint-Catharinakerk. org . KBG.

DE EIKEN

Zaterdag 12 juni DE BAL IS ROND met Jaak Van Assche om 21

oetarn.feeotoo,l

uur op het terrein van HVV, org. uitgeverij De Hoogstraatse Pers.

John Lijsenstraat 26- 2321 Meer Tel. & Fax; 03 31574 29

Zondag 13 juni VERKIEZINGEN voor het Vlaamse en Europese parlement. HEILIG BLOEDPROCESSIEom 11.15 uur in het centrum, na de hoogmis van 10 uur. TORENBEKLIMMING Sint-Catharinakerk, van 13 uur tot 16 uur. org . Toerisme Hoogstraten. TENTOONSTELLING leerlingenwerken van het IKO, Dr. H. Versmissenstraat, van 10 tot 18 uur, org. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten. LAERMOLEN 'inwerking', Molenstraat 19, van 14 uur tot 16 uur, org. vzw De Laermolen.

CAHIER ~

0

W

www.cahier.Iie 031314.32.64

,p

Ixwdijzixiz orij1rib 183

MEER Zaterdag 5juni PETANQUE-tornooi, Hoogeind 74 c, openlucht, inschrijven vanaf 12 uur, org. PC Markdal, info: tel. & fax: 03 312 30 20.

Zondag 6juni KUNSTMARKT, Donckstraat, van 9 uur tot 12.30 uur. org . Meerse Marktcomité.

Zaterdag 19juni MEER FEEST aan het klooster in de Donckstraat vanaf 20 uur met optredens van Jiving Sister Fanny en Cryptic Skull, org. KWB

Zondag 20 juni Dinsdag 15 juni

03/314 66 65 50

MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur. INFORMATIE over nieuwe VZW-wetgeving,

COMPOSTDEMONSTRATIE door Velt en Compostmeesters in het domein van kasteel Maxburg om 10 uur.


KALENDER

MEERLE Zondag 30 mei BINGO in het parochiecentrum om 19.30 uur, org. fanfare Sancta Cecilia. Zaterdag 12 juni OPTREDEN Van Peter en z'n botsottos in de tent aan het Chiroplein vanaf 20 uur. Vrijdag 18juni AVONDMARKT aan het Gemeenteplein vanaf 17 uur, org. fanfare Sancta Cecilia. Woensdag 23 tim zaterdag 26 juni AVONDFIETSVIERDAAGSE, vertrek aan parochiezaal om 18.30 uur (zat. 18 uur). org. KWB - Wielertoeristen. Zaterdag 26juni KWB-CLASSIC, vertrek aan parochiezaal vanaf 12 uur, org. KWB - Wielertoeristen.

vzw Mussenakker Meer 111

iA

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 1800 v., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vavaf 20.00 u.

MINDERHOUT Zaterdag 29 & zondag 30 mei BONDSCI-IIETING aan het Gildenhuis. zat. 15 uur en zon. 10 uur, org. Sint-Jorisgi Ide. Maandag 31 mei KONINGSCHIETING aan het Gildenhuis om 13 uur, org. St.-Jorisgilde. Zaterdag 5 juni STADSBEZOEK aan Doornik, org. KWB. Zaterdag 5 & zondag 6juni BONDSCHIETING aan het Gildenhuis, zat. 15 uur en zon. 10 uur, org. Sint-Jorisgilde. Zaterdag 12 juni KAPELLEKENSLOOP met kinderloop, jogging en halve marathon, vertrek achterzijde basisschool Scharrel, vanaf 16.30 uur, org. KWB. Zondag 20juni AARDBEIENTOCI-IT, vertrek parochiezaal tussen 8en 15 uur, afstanden: 6. 12. 18,25 of 30 km, org. Wandelclub De Noorderkempen. Woensdag 30juni t/m zaterdag 3juli AVONDFIETSVIERDAAGSE, vertrek parochiecentrum tussen 18.30 uur en 19.30 uur, org. KWB.

BIER-WIJNHANDEL

GORRENS WILLY

CADE ÇLL H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.8311

LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9tct 1900 uur Zondag en maandag geslotvn

GORRENS WILLY-VERVOORT 413

MEERSEL-DREEF Zaterdag 5 en zondag 6juni FOTOTENTOONSTELLING '100 jaar fanfare Voor Eer en Deugd' in de Sint-Luciakapel, Meersel. van 14 tot 18 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 6 juni ROMMELMARKT, openlucht, Dreef, van 9 uur tot 16.30 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. SINT-LUCIAKAPEL opendeurdag. Meersel 24, van 14 uur tot 18 uur. org . St.-Luciacomité. WATERMOLEN opendeurdag, Dreef 2, van 10 uur tot 17 uur, org. H. Snel. Zaterdag 12 en zondag 13 juni FOTOTENTOONSTELLING '100 jaar fanfare Voor Eer en Deugd' in de Sint-Luciakapel. Meersel, van 14 tot 18 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 13juni ROMMELMARKT, openlucht, Dreef, van 9uur tot 16.30 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 20juni ROMMELMARKT, openlucht. Dreef, van 9 uur tot 16.30 uur. org . fanfare Voor Eer en Deugd. SCHOOLFEEST 't Dreefke, Kapelweg 2. vanaf 13 uur. org . leerkrachten & oudercomitd. Zaterdag 26 en zondag 27juni FEESTWEEKEND '1 OOjaarfanfare VoorEeren Deugd', speeltuin en zaal bij de paters, zat. vanaf 14 uur playback en om 20 uur rockavond, zon. vanaf 13 uur zeskamp en blaasmuziek, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 27 juni ROMMELMARKT, openlucht. Dreef. van 9 uur tot 16.30 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. KINDERVIERING in de kerk bij de paters om 10.30 uur, org. Werkgroep Franciscaanse Zonnetjes.

Worteldorp 49 2323 Hoogotralen-Worlel TeH03/3145328-Fax03/3149346

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03131435 83

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

WORTEL Zondag 30 en maandag 31 mei TENTOONSTELLING van Fotogroep 't Slot in de lokalen van de jeugdclub 't Slot, doorlopend van 10 tot 18 uur, toegang gratis. Maandag 31 mei PINKSTERTOCHT naar Postel, vertrek aan de parochiezaal: te voet om 6 uur, per fiets om 10uur en met de auto om 13 uur. org . Parochie. CLUBKAMPIOENSCHAP, ruitersplein Beukendreef. om 9.30 uur. org . Paardenvrienden. ROMMELMARKT Kolonie, omgeving Casino, vanaf 6 uur tot 17 uur. org . Sport- en Vriendenkring Strafinrichting. Zaterdag 12 juni WANDELING naar Bootjesven, vertrek om 13 uur. parking Kolonie, org. Davidsfonds. Zondag 27 juni VISSEN op forellen met de KWB aan de Heibaert-vijvers in Loenhout tussen 8 en 13.30 uur.

OPEN TUINEN 2004 Zaterdag 26 en zondag 27juni Info: www.opentuinen.be

nTpi T HOOGSTRATEN

Lkctro D Jongh MR:

(

/oogrt,tv

1

1 02/21.0 .6

047 120.42.92

IL 63


1) -

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

T

HUISARTSEN

Als ti beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desinedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel.: 03/3145450

L

~

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Lu

71~17 APOTHEKERS

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 74

squash snooker

Van 28 mei tot 4juni:

Teriniselub

APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. tel. 03 3 14 60 38.

Zaterdagvoormiddag 29 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24.

Van 4 tot 11juni: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9. Merksplas. te!. 014 63 33 83.

Lu

Martens1

Zaterdagvoormiddag 5 juni: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. tel. 03 315 7375. Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

kyรกs UceteA ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52 - www.krisvoeten.be 6,

Pyperpad IS

Zaterdagvoormiddag 12 juni: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73.

Van 14 tot 18juni: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25.

Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 5103

Zaterdagvoormiddag 19juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 3 14 57 24.

Van 25juni tot 2juli: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 31440 74.

Zaterdagvoormiddag 26 juni: APOTHEEK LUYTEN. Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 31440 74.

handwerken naaigerel breiwol alle verstelwerken -

-

.5, 2322 .... l'rfl.tJ'Rrht32 ./L ox. Lid van dc Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verwitwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoe gstraten

64

2321 Meer

-

tel. 03/315.43.13

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di tirn za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten 155

APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 3 14 57 24.

H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49

-

APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73.

Van 18 tot 25juni:

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekcns@skynet.be

Uw maat inje tuin!!! Tuinaan!eg-ondcrhoud/Beegenin5 en beOraIiri

Van 11 tot 14juni:

KOPU Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 juni. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 16juni. Tot zondag 20 juni kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken, tel. 03315 95 65 & Ingrid de Bie. tel. 0 14 43 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG. 24u/24u, tel. 014 40 92 44.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken?

Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.