april 2004 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWINTIGSTE JAARGANG, NR. 228 APRIL 2004 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

d e hoogstraatse rn <2 <2 n cl

UlIItVtKIJ IJL H~*51KAA15t PLK5 U.V.b.A.,

ERFGOEDPRIJS

2004

Loennoutseweg

34,232U HOOGSTRATLN

ONTDEK DE GRENZEN

MIXTUUR

mvi 't

Vijf kunstenaars Vijf musea Vijf tentoonstellingen

DE DRIE KLEINE ZWINTJ ES ki ndertoneel

MEERLE

EN WIN


FOTO VAN DE MAAND

Poeleinde - jto: Vic Aerts - Foto groep 't Slot


OMSLAG VERHAAL

De grenzen van Hoogstraten Zoals we weten loopt de staatsgrens met Nederland in onze gemeente langs de dorpen Meer, Meerle, Minderhout en Wortel. Ze is in het geheel niet rechtlijnig, maar Vrij grillig van vorm. Voor het bepalen van deze grens heeft men de noordgrens van het graafschap en/of het hertogdom Hoogstraten aangehouden, een restant van middeleeuwse gebiedsvorming. De precieze loop van de grens tussen Nederland en België werd op 8 augustus 1843 vastgelegd tijdens de Conventie van Maastricht. Hiervoor werd veel historisch werk verricht. Het is daarom belangrijk om haar historische groei eens nader te bekijken, om alzo een beter inzicht te verkrijgen. We gaan tevens ook de zuidgrens eens beter bekijken. Gedurende de vroege Middeleeuwen (450-1000 na Cbr.) bestonden de nederzettingen in de zandige Kempen vermoedelijk uit losse hoeven of een klein aantal gegroepeerde hoeven. Ze vormden kleine eilanden in het uitgestrekte natuurlandschap. Rondom de boerderijen lagen op onregelmatige manier enkele stukken bewerkt land verspreid. Deze eerste ontginningen situeerden zich in een gordel rondom de bewoningskernen. Lange tijd is het in onze streek vrij rustig gebleven. Zodat er hier tegen het jaar 900 nog vele domeinen waren met een Romeinse (54 v.C.— 406) en Merovingische (481-754) achtergrond. Of andersgezegd. vele dorneinen bleven hier eeuwenlang onveranderd. Nu moet er ook hij verteld worden dat de bevolkingsdichtheid in diejaren zeer laag was. Investeren in deze streek bleek toen nog niet echt rendabel te zijn. Laat staan dat er echt sprake zou zijn van vaste grenzen zoals wij die nu kennen.

dat er van een sociale gelaagdheid, onder- en bovenlaag, geen sprake was.

De ontginning van de Noorderkempen Omstreeks 1000 begon de grote ontginning van de Kempen: kaalslag en heide ontstonden en in het spoor daarvan nederzettingen. Voor 1000 was er sprake van een paar bevolkingsconcentraties in de verder desolate Kempen. Hiervan was "Furgalarus" er een. Het latere Land van Hoogstraten maakte er deel van uit.

Verder waren er Merovingische bewoningskernen te Alphen en te Baarle. Ons gebied bleef lang een niemandsiand omdat tot de dertiende eeuw niemand er een landsheerlijkheid vestigde. Aldus bestond er in de tiende en elfde eeuw in Taxandrië, waar de huidige gemeente Hoogstraten deel van uitmaakte, geen hoge adel die met adel Lot andere regio's of met de keizer was verbonden. De meeste domeinen kwamen hier juist hij ahdijen terecht, die de gronden lieten ontginnen en een eigen zelfstandigheid bezaten tegenover het wereldlijke gezag. Zo waren er hier veel gronden in handen van de abdijen van Sint-Michiels (te Antwerpen) en van Thorn (in het huidige Nederlands Limburg). Meerle en Minderhout waren dochternederzettingen van Baarle en werden grotendeels door de Benedictinessenahdij van Thorn ontgonnen. De abdij van St.-Michiels had gronden in Meer, Minderhout, waaronder "Castel", Wortel en Hoogstraten. Toch begon men tussen deze abdijdomeinen, vaak op de slechtere gronden, eigen domeinen te ontginnen, waardoor er een nieuwe elite ontstond. Zij wisten zich op te werken ten koste van de kerkelijke stichtingen. Door het wegvallen van het centrale gezag van de bisschop van Luik -.'.,

1

.

.

I.

- 5 meter

beneden 0 m NAP

Verder hebben er hier een aantal transgressies plaatsgehad. Waarmee zeespiegelstijgingen bedoeld worden over een vrij lange periode. Door zo een zeespiegelstijging werd de afwatering vanuit het binnenland bemoeilijkt en ontstonden hier en daar uitgebreide moerassen. De Mark zal zeker deze invloed gevoeld hebben, vooral dan op de lagere stukken te Meer, waar vennen en moer werd gevormd. In Meersel-Dreef, waar er een hoogte is van 6 a 7 meter boven het zeeniveau in de Markvalei, zal dit zeker zijn invloed hebben gehad. Tijdens de Karolingische regressie (8' tot 1 Peeuw) - een zeer sterke daling van het zeeniveau - vormde zich vervolgens door aanslibhing opnieuw vruchthaar land, doch opnieuw werd alles met zeeklei bedekt tijdens de Duinkerken lll-transgresste die er opvolgde.Voor het jaar 1000 was er geen vaste dijk en kwamen bij hoogtij de oevers van de Mark regelmatig onder water. Het grondwaterpeil stond toen zeer hoog. Natte voeten zijn geen prettig gevoel voor mens en dier. Het noorden ontvolkte, of beter gezegd, de nederzettingsontwikkeling kwam er later opgang. We zien dan ook dat de ontwikkeling binnen de dorpen in onze gemeente in het zuiden vroeger is dan in het noorden. In de tiende eeuw was er in de Kempen weinig beweging te bespeuren, hetgeen laat vermoeden

+5 meter

De lichrste partijen op dit kaartje zijn gelegen 'beneden 0 in NAP'. Het is het gebied dat onder tt'ater zou staan als er geen dijken of andere kunstwerken zouden bestaan. (geiniddeld; bij eb wat lager, bij i.'loed wat hoger). Zeewaarts daarvan ligt 'de -5 inetergrens'. Bij een zeepeil op dat niveau ligt geheel Nederland en België droog. Er blijven slechts een paar meertjes in Zuid-Holland en een paar tbrse riviermondingen in liet noorden ove,'. Landinwaarts zijn er 'de +5 ineter' en 'de +10 meter' grenzen aangegeven. Bij een transgressie tot 5 meter wijkt de gehele Vlaamse en Nederlandse kust zo 'n 10 ii 20km verder terug: cle resten i'an Zeeland, Utrecht, Friesland en Groningen verdwijnen onder water. Verdergaande transgressie is vooral merkbaar rond Antst'erpen, waar twee eilanden ontstaan.


OMSLAG VERHAAL ontstond er een machtsvacu端ni in de Kempen. De geestelijke instellingen hadden er geen armslag meer. De honger naar meer gebied zorgde dat er bepaalde families grote domeinen verwierven. Zij noemden zich "dominus" en hadden er het "zeggenschap". Zo waren er de heren van Cuijk, van Breda, van Gemmenich. van Borselen. van Culemborg en vele anderen. De namen verwijzen naar de plaats van hun oorsprong. Zij werden van adel en hebben gedurende langere of kortere tijd in het Land van Hoogstraten domeinen verworven. Tussen 1125 en 1175 was er vrijwel geen centraal gezag meer. Zij verzamelden van zoveel mogelijk domeinen de voogdij en de jurisdictie. Deze lokale adel had het hier voor het zeggen. Tegelijkertijd namen de ontginningen hier een hoge vlucht. Vanaf ongeveer 1125 veranderde het Kempense landschap ingrijpend. Er waren ook stichtingen van vele nieuwe kerkjes. waaronder Wortel, later volgden ook Hoogstraten, Meer, Minderhout en Meerle. Vanaf ca. 1185 trachtte Hendrik 1(1165-1235), de hertog van Lotharingen, graaf van Leuven, zijn heerschappij op te leggen aan de mensen in de Kempen en dus ook in het Land van Hoogstraten. Van versnippering werd er terug gestreefd naar centraal bestuur. De Hertog van Brabant stimuleerde de ontginningsbeweging. Hij deed dit o.a. door de horigen van de St.Michielsabdij, die hier kwamen werken, vrij te stellen van belastingen en diensten. Tevens beschermde hij de goederen van de abdij. We mogen ruwweg stellen dat het Land van Hoogstraten is ontstaan of afgescheiden vanuit drie andere plaatsen: ten zuiden vanuit het gebied Furgalarus, ten noorden vanuit het Land van Breda en ten Oosten vanuit Baarle.

Het ontstaan van de zuidgrens Tijdens de Merovingische en Karolingische tijd (754 - 925) is er reeds sprake van ons gebied. tn de Rohingusbrief uit de 8 eeuw lezen we dat "Forselare" (of "Furgalarus") in 709 aan Sint- Willibrordus werd geschonken. Men identificeert dit met het "Vorsele" uit latere tijden. Reeds in 726 schonk deze missionaris, Willibrord, zijn goederen in "Furgalarus" aan het kapittel van Antwerpen. Wortel en later Hoogstraten zijn tussen de 9 en de 12 eeuw uit dit grondgebied van Vorsele afgesplitst, aanvankelijk als gehuchten en later zelfstandige gemeenten geworden. Dit gebeurde ten gevolge van een bevolkingstoename tijdens een eerste ontg誰nningsbeweging. Wanneer we de kaart van deze drie plaatsen samenvoegen, dan vormt ze een passend geheel. Het wordt door zeer regelmatige grenzen afgeboord. behalve dan de grens Hoogstraten-Minderhout in het noorden. Deze werd in 1406 schriftelijk vastgelegd. "Van den Duselberch tot den Ossenberch en verder oostwaarts tot op het Molenrad van Laren." We zien dat wanneer Jan van Kuik in 1406 de grenzen van de Vrijheid te Hoogstraten vermeldt, deze lopen van de Hinneboom tot aan de Duselberg, vandaar naar de Ossenberg, dan op het molenrad van Laren en dan recht op de oude valbrug van het Gelmelslot. Deze grenzen geven de "Vrijheid l-loogstraten" weer. Maar hier is al voldoende over gezegd, het vormen immers geen buitengrenzen van de gemeente Hoogstraten. Door de nabijheid en de begunstiging van het kasteel te Hoogstraten, door de economische opbloei na de verheffing tot 'stad en vrijheid' in 1210, overvleugelde Hoogstraten Vorsel. De kasteelheer noemde zich heer van Hoogstraten, later graaf of hertog van Hoogstraten, of kortweg "heer Hoogstraten". Rijkevorsel is nog lang onder Hoogstraten gebleven maar dit is hier verder niet van belang. Later, vooral in de Franse tijd (1794 tot 1815) zijn er hier nog aanpassingen gebeurd. Rondom de gehuchten Houterle (Hees). Leemputten. Achtel. Bolk en Kersschot, die onder Rijkevorsel vallen, zijn er ooit betwistingen geweest ten voordele van Wortel. Hiermee sluiten we het historische overzicht van de zuidgrens van onze gemeente af en gaan we naar de noordgrens kijken die eigenlijk van veel groter belang is.

De heren van Breda en onze noordgrens In de loop van de 12 eeuw kwam in het markgraafschap Antwerpen een belangrijk geslacht op de voorgrond, nI. de heren van Breda, die een groot 4


OMSLAG VERHAAL

,

1! ikt 40

bfttUf ijntegtv icn iumsrzam wtøcrtn O tcrüe uan «é l~t WJpeIII

*Mabdfltftl WCtC!

bn(cjiC,dmnDÉtu1bë Leu wt. Hendrik 1 (1165-1235), herrog van Lotharin gen, graaf van Leuven, trachtte vanaf omstreeks 1185 een nieuwe inhoudte geven aan de titel Vertog van Brabant' door zijn heerschappij op te leggen aan de inwoners van Taxandrië. Zijn voorvader, graaf Godfried van Leuven, steunde in 1106 Hendrik V in diens strijd om de Duitse keizerstitel. In ruil hiervoor kreeg hij de titel van hertog en verwierf hij het Markgra afschap Antwerpen.

Wat is nu het belang van deze evolutie voor het Land van Hoogstraten en zijn grenzen? Tot het grondgebied van Breda behoorden ook de goederen van Thorn, waaronder Meerle als gehucht van Baarle. In 1198 werden die goederen onder controle van de hertog van Brabant gebracht, aangezien deze leenheer van de heer van Breda werd. Meerle. Meer en Minderhout werden pas in de 14' eeuw bij het Land van Hoogstraten gevoegd. Voordien vielen deze dorpen onder de heren van Breda. Dit was een gevolg van de politiek van de hertog van Brabant. Die beleende een leenman met Hoogstraten. Wortel en Vorsel en schonk rond 1210 vrijheidsrechten aan Hoogstraten. Deze leenmannen, de heren van Hoogstraten, zouden geleidelijk hun gebied uitbreiden ten nadele van de heren van Breda. De bronnen, die over deze evolutie berichten, zijn schaars. Voor 1338 was de heer van Hoogstraten, Jan 1 van Cuyk (1303-1357), er in geslaagd Meer en Minderhout in te lijven bij zijn gebied. Een oorkonde van 13 december 1338 bewijst dat. Daarin verklaarde hij immers dat Meer en Minderhout zijn dorpen waren. Meerle bleef tot

OnderJan 1 van Kuik is in verschillende fasen het Land van Hoogstraten tot stand gekomen. Hieronder vielen niet alleen alle deelkernen (Wortel. Minderhout, Meer, Meerle en Meersel) van de huidige gemeente Hoogstraten, maar ook Rijkevorsel. Wegens onenigheid en verdeeldheid onder de drie zonen van Jan 1 viel het terug uit elkaar. Pas onder Jan IV van Kuik (13831425) wordt het Land van Hoogstraten terug één geheel. Voor de noordgrens zijn nu de belangrijkste feiten weergegeven. We kunnen nog vermelden dat Jasper van Culemborg naast Rijkevorsel en Brecht ook Zundert bezat. Frank van Borselen verwierf reeds een deel van Zundert. Jasper overleed in 1504 en verdeelde zijn bezittingen onder zijn vijf dochters. Opdat ogenblik verliest het Land van Hoogstraten Zundert. In 1517 schenkt Elisabeth haar goederen, gelegen onder Meerle. Meer, Minclerhout en Wortel aan haar man Antoon van Lalaing. Deze voegt er Rijkevorsel terug aan toe. Ook hier is er van Zundert geen sprake meer. Spoedig zal de Tachtigjarige Oorlog (1568) uitbreken waardoor na de Vrede van Münster in

geheel van domeinen hadden weten te verzamelen. Ook ten zuiden van de huidige BelgischNederlanse grens bezat de familie van Breda uitgestrekte gebieden. De Thornse bezittingen, waaronder Meerle. Meersel en Minderhout maakten in de 12 eeuw ook deel uit van het Land van Breda. Zij moesten op de heren van Breda beroep doen om de rechtsmacht uit te oefenen. Meer was een geval apart. Het ontstond niet als een gehucht van Vorsel of Baarle maar als een gebied afkomstig van de heer van Breda zelf. In 1278 werd het blijkbaar reeds bij het Land van Hoogstraten gevoegd. De machtspositie van de heren van Breda zou echter worden aangetast door het optreden van de hertogen van Brabant. Op het einde van de I2' eeuw mengde hij zich ook in het Land van Breda. Een groot deel van het Bredase grondgebied bestond uit woeste gronden. Onlangs nog te nat om ze te bewinnen. Hiervan werd veel grond afgesnoept door Brabantse edelen en kerken die ongehinderd de streek ontgonnen. Zo schrompelde het Antwerpse gebied van Breda in de 1 3 eeuw weg. Bovendien slaagde de hertog erin om zich door de heer van Breda als leenheer te laten erkennen. Breda werd immers bedreigd door de graaf van Holland, Diederik VII (1190-1203). Hiervoor zocht hij steun hij de machtige hertog van Brabant.

Het Land van Hoogstraten en zijn grenzen, nîet voor elk dorp de datum van de vroegste vermelding. na 1312 een deel van het Land van Breda maar werd geleidelijk door Hoogstraten ingepalmd. Voor 1349, en waarschijnlijk zelfs voor 1333, is het dorp deel gaan uitmaken van het Land van Hoogstraten. Oorkonden over de grenzen tussen Meerle en Meer en het land van Breda zijn verloren gegaan of hebben nooit bestaan. Zo is het goed mogelijk dat de Gouwbergseloop te Meerle, evenals de Leiloop te Meer, die node grens tussen België en Nederland afbakenen, ook in de Middeleeuwen de noordgrens van Meerle en Meer uitniaakten. Zo'n natuurlijke grens gaf weinig aanleiding tot betwistingen en het op schrift stellen van de grens was niet nodig.

1648 de noordgrens een rijksgrens wordt tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Door haar grenspositie tussen het "Noorden" en het "Zuiden" heeft Hoogstraten ruim haar deel in de schade tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog gehad. In 1648 met de Vrede van Münster werd de vrede gesloten en kon men de grenzen gaan trekken. Dc definitieve grenzen werden vastgelegd. Wat niet bepaald een gemakkelijke taak was. Wat moest er met Zundert gebeuren. Na veel onenigheid en een regen van protesten kwam het toch bij het Noorden. Met houten palen werd het verloop van de grens tussen de beide staten aangegeven. Hierna werd het in Hoogstraten


OMSLAG VERHAAL rustiger, maar door de opsplitsing van de Nederlanden had Hoogstraten haar gunstige centrale ligging verloren. Het smokkelen kon beginnen.

De grens in latere tijden Gedurende de rest van de zeventiende eeuw poogde Frankrijk het Spaanse gebied (de zuidelijke Nederlanden) in handen te krijgen. Met de dood van de Spaanse koning in 1700 leek dit te lukken. Lodewijk XIV zou als erfgenaam van Karel II van Spanje ook het bezit verwerven van de zuidelijke Nederlanden. Een Europese oorlog brak uit. De buurlanden wilden niet toestaan dat de Franse macht verder zou groeien. In 1713 werd in Utrecht de vrede gesloten die een einde maakte aan deze zogenaamde "Spaanse Successieoorlog". Een van de vredesbepalingen was dat Oostenrijk de zuidelijke Nederlanden zou krijgen. De grenzen zouden hetzelfde blijven. De houten grenspalen uit de tijd van de Spaanse Nederlanden werden vervangen door stenen exemplaren in twee uitvoeringen. Op de grote palen stond aan een kant de tweekoppige Oostenrijkse adelaar en het opschrift Oostenrijk. Aan de andere zijde was de Nederlandse leeuw ingekapt en de benaming "Haar Hoog Mogende", als aanduiding voor de Staten-Generaal. Op de kleinere palen stonden enkel twee opschriften. Het Oostenrijkse gebied werd aangeduid met 's KEY. E. CONIN Bodem', een afkorting voor "des keizers en des konings bodem", aangezien de Oostenrijkse keizer ook koning van Hongarije was. Aan de kant van de RepLibliek stond kortweg "STAET BODEM", wat betekende dat men nu het grondgebied betrad waarover dc Staten-Generaal de soevereiniteit bezat. Deze grensmarkering bleef lol 1794 de grens weergeven. In dat jaar annexeerde Frankrijk de zuidelijke Nederlanclen. Op 1 oktober 1795 werd dat besluit officieel en vormde onze gebieden voortaan negen departementen binnen de Franse Republiek. Vijftienjaar later, in 1810. zouden de Noordelijke Nederlanden hetzelfde lot ondergaan. Frankrijk anexeerden toen ook dat gebied. De zuidelijke grensmarkering had hiermee haar functie verloren. Na de nederlaag van Napoleon in 1815 kregen de oude grcnsslenen hun functie niet terug. Op 21 juni 1814 bepaalden de grote mogendheden in Londen dat de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden verenigd zouden worden onder een vorst, koning Wi Item 1. Zestien jaar lang zouden de gewesten weer één zijn. De opstand in België maakte in 1830 een einde aan deze eenheidsstaat. Na een aantal vijandelijkheden en een lange periode van wapenstilstand werd op 19 april in Londen het scheidingstraktaat getekend. De precieze loop van de grens tussen Nederland en België werd op 8 augustus 1843 bepaald bij de Conventie van Maastricht. Hiervoor werden alle grensgemeenten aan geschreven voor het inwinnen van informatie en persoonlijke LI itleg over de

Belgische en Nederlandse gemeenten, tussen het gebied lan de grenspalen 214 en 215, voor hun officiële grensi'aststelling getekend in het stadhuis van Turnhout. Dc grenspaal in het centrum man Baarle herinnert aan deze gebeurtenis en staat tevens symbool voor alle grenslinen die dit gebied doorkruisen. Voor de enclai'egrenzen te Baarle werden pas op 31 oktober 1995 de grenzen als rijk.rgrens vastgesteld. Wat betekent dit voor 'Casiel '?

historische grenzen. In Hoogstraten gebeurde dit in 1839 en 1841. Bij het Tractaat ot de Conventie van Maastricht in 1843 werd wel de grens tussen België en Nederland vastgelegd, maar voor het gebied tussen gren.syalen 214 en 215 bleek dit een onmogelijke zaak. Grenspaal 215 staat in Meerle. Je voelt het al komen. De grens tussen Mcciie, Minderhout, Castelré, Wortel en BaarleHertog-Nas,rau werd iiiet geheel vastgelegd. Dit bleek een onmogelijke zaak. Voor dit gebied werd over een afstand van 50 km, de afzonderlijke nationaliteit van elk kadastraal perceel beschreven: 5732 stuks. Op 26 april 1974 hebben alle aanpalende

Meer over het hoe, wat, waar en waarom van de grenspalen kan u lezen in het kaderstuk nr. 9 'Grenspalen' en wat dacht je van een fietstocht langs onze grens en zijn paaltjes? (I)ominiek Bolckmans)

De grensscheiding tussen 1830 en 1839 Noord en Zuid waren in de 19 11 eeuw al uit elkaar gegroeid, waarbij dc godsdienst een belangrijke rol speelde. De Belgen koesterden wantrouwen tegen de Hollanders, die immers de Schelde hadden afgesloten. De economische handen met Frankrijk waren mede daardoor nauwer. Bovendien had de Franse taal een overheersende invloed gekregen. Toch zette Engeland, gesteund door Rusland, door en op 21j1.111i 1814 werd hij de VIII Artikelen van Londen de vereniging van Noord en Zuid een feit.

Belgische parlement stemde daarmee in, maar Willem 1 niet. Opnieuw werd de regeling, nu ten gunste van Nederland, vastgelegd in de XXIV Artikelen. Er werd lang. maar vruchteloos onderhandeld. Op 21 mei 1833 werd een voorlopige conventie gesloten. Toen Willem 1 in maart 1838 akkoord ging met de XXIV Artikelen, deden de Belgen moeilijk en wilden zij grote delen van Limburg en Luxemburg behouden. Er dreigde opnieuw oorlog, maar tot een her nieuwd gewapend treffen kwam het niet.

Koning Willem 1 was in de Zuidelijke Nederlanden bepaald niet geliefd. Het was dan ook niet verwonderlijk dat uien tegen hem in opstand kwam. Dat gebeurde in 1830. Voorstanders van cle algehele afscheiding gingen niet akkoord liet slechts een bestuurlijke scheiding en op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind in Brussel de onafhankelijkheid van België uit. Willem 1 deed nog een vergeefse poging om de hulp van de grote mogenctheden Engeland. Frankrijk en Rusland in te roepen. Echter, de drie landen verklaarden in clecember van datzelfde jaar liet Koninkrijk der Nederlanden voor ontbonden. In juni 1831 proclameerden de grote mogendheden de XVIII Artikelen, waarbij de grenzen zoals die in 1790 bestonden, werden vastgeiegcl. België kreeg al het grondgebied dat in het Koninkrijk dci- Nederlanden niet had behoord tot de Nederlandse Republiek. Het

Uiteindelijk werd de kwestie in 1839 definitief geregeld. Op 19 apri 11839 werd in Londen het scheidingstraktaat tussen België en Nederland getekend. Op 5 november 1842 ondertekenden beide landen een traktaat van het eindverdrag van 1839 en op 8 augustus 1843 de 'Overeenkomst omtrent de grensscheiding' - De loop van cle grens werd bepaald bij deze Conventie van Maastricht. Blijkens de grensovereenkomst van 1843 was het de bedoeling de gemeentegrenzen tussen Zuid en Noord tot rijksgrens te verheffen. Zo was het niet in alle gevallen even duidelijk bij welk gebied een bepaald dorp behoorde, bij ons was dit ondermeer zo voor Zundert.

EIKEN PLANKENVLOER

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

Zo blijft er voor Nederlanders en Belgen een verschil in geschiedschrijving: bestond België in 1831 of pas vanaf 1839, zoals men in Nederland beweert? (DB)

j Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

--

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99


OMSLAG VERHAAL

De Hoogstraatse Maand

GRENSFIETSROUTE Met enige trots presenteren we u onze gloednieuwe Grensfietsroute. Het leek ons de ideale gelegenheid om u grondig kennis te laten maken met de Hoogstraatse grens. Op de kaart ziet het er allemaal prachtig uit, maar wat merkt u ervan ter plaatse? Een route dus die de wegen volgt zo dicht mogelijk bij de grens, voor het grootste gedeelte binnen het Hoogstraatse grondgebied, soms ook een klein stukje erbuiten. De markante plekjes op de tocht hebben op de volgende pagina's een apart kaderstukje gekregen met wat meer uitleg over elk punt. Naast de routebeschrijving neem je best nog de uitgetekende routekaart uit deze Maand mee. Ideaal zou zijn dat u ook een topografische kaart van onze fusiegemeente bij hebt. Daarop worden de meeste landschapselernenten verklaard. En - voor het geval u niet van ophouden weet kunt u er naar hartelust extra omwegen en stoppunten mee op helpen zoeken. Indien u in de meest optimale omstandigheden de route wil fietsen, zijnde volgende extra's niet overbodig: een quad met vierwielaandrijving. kap- en regenlaarzen, een rubberhoot, een tent, pepperspray, geen schrik van loslopende honden, Frank Deboosere en een extra paar stembanden. Maar genoeg onzin, u komt al een heel eind ver indien u het houdt bij een paar stevige wandelschoenen, misschien een verrekijker en, als u meedoet met onze prijsvraag, een fotocamera. Voor u vertrekt willen we nog even onze 'legende' bij de route uitleggen. Een nummer tussen haakjes verwijst naar een interessant stoppunt, dat in één van de kaderstukjes aan bod komt. Een schuin gedrukte naam verwijst naar een straatnaam die op een bordje langs de route staat. Ziezo, en nu op de pedalen! Wij starten onze tocht nabij de grens van Wortel met Castelré, waar u vanaf het kruispunt van de Beukendreef met de Bosuil, het verlengde van de Bosuil inslaat: dit heet ook Beukendreef Na een meter of 200 gaat de betonweg over in een zandpad. U ziet nu u aan de rechterkant een kleine heuvel: de Galgenberg (1). Mocht u vooraf vergeten zijn naar het toilet te gaan, hebt u hier de kans om exclusief te urineren: met uitzicht op de plek der gehangene. U vervolgt de zandweg, die ook wel 'Grensweg' wordt genoemd, over een afstand van ruim drie kilometer. U rijdt nu voor een groot stuk over de grens. Ongeveer halverwege passeert u een kruising: u

rijdt rechtdoor. Als u even verderop naar rechts tussen de bomen kijkt, ziet u, mits deze natuurlijk nog niet in blad staan, de achterzijde van Bootjesven' liggen. Wie tot het uitertse van de grenzen wil gaan, kan een korte voettocht maken naar de intrigerende Witte Kei (2). Daarvoor gaat Li even verder dc asfaltweg op, dit is de weg van Minderhout naar Baarle, de Hoogst ratensebaan, in de volksmond de 'Rooie Weg' geheten. Net voorbij de scherpe bocht en het eerste huis wat u tegenkomt slaat dl het eerste zandweggetje rechts af. Vlak naast de weg ziet u het Merkske stromen: dit punt is gekend als 'Baarle Brug'. We raden u aan de fiets te laten staan. Let wel op: de paden zijn openbaar domein, de weiden en velden echter niet. Ei volgt de zandweg: na een 100 meter een bocht naar rechts en even later een scherpe bocht naar links. Dit pad loopt u verder af. Even later komt u langs een eenzanie scheefgegroeide wilg naast een water. Dit is de Staakheuvelse Loop. Op het einde van dit pad komt u op een splitsing: u draait links af en even later opnieuw de zandweg links in. Hier, op dit pad vindt u onder het prikkeldraad aan de rechterzijde na een 15 tal meter de Witte Kei, in tegenstelling tot wat zijn naam laat vermoeden, blauwkleurig. U keert langs dezelfde weg terug naar de 'Rooie Weg'. Genoeg dauwgetrapt, het is tijd om terug een stukje te fietsen. Indien u niet naar de Witte Kei gaat, of u komt er net van terug, draait u opnieuw de 'Grensweg'

in. U draait nu de eerste weg links in. Als u de eerste keer hier gewoon rechts bent afgedraaid, blijft u deze zandweg naast de weide volgen tot op het einde. Als u geluk hebt kunt u in de weide de Brabantse trekpaarden bekijken die er soms rondlopen. U komt nu aan een Y-splitsing. De weg rechts is de dreef naar 'Bootjesven'. Die neemt u niet, maar u gaat rechtdoor: het smalle pad in. Bij zonnig en droog weer moet dit pad redelijk goed te fietsen zijn. U komt aan uw rechterhand vervolgens op een bolle klinkerweg terecht. Deze volgt u tot aan de verste hoeve aan uw linkerhand. Ziezo, u bent nu op Staak/jeuvel, het verst afgelegen gehucht van Wortel. Maar genoeg zandpaadjes voorlopig, tijd voor het comlort van een asfaltweg. Deze weg, richting

De harde feiten! Lengte van de totale grens: 62 km 5 Het deel begrensd door waterlopen: 31 km*. De grens met Nederland: 41 km 5 De DHM-grensfietsroute: 66 km*. Tot (p de kin nauwkeurig) Totaal aantal 'verharde' grensovergangen met Nederland: 14. Buurgemeenten met Nederland: Zundert, Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Buurgemeenten met België: Baarle-Hertog, Merksplas, Rijkevorsel. Brecht en Wuustwezel. .

.

( 5

Zondereigen, draait u In. Hij gaat over in een betonbaan. de Wortelbaan. Nu rijdt u Merksplas binnen. Een stukje verder op deze weg draait u tegenover een groen bord met een grote vleermuisafbeelding rechts de Znartwateriveg in. Daar leert u dat er weekendhuisjes in alle stijlen, kleuren en formaten bestaan. Maar droomt u niet te hard weg, want voor u het weet nadert u de Pan'pa, vanuit de Zwartwaterweg links afdraaien op het einde. Hier fietst u schuin rechts de asfaltweg op, ook Painpa geheten. Na zo 'ii 650 meter komt ti de lange dreef van de Kolonie (3), richting de Diepte'. Hier draait u


OMSLAG VERHAAL linksaf. Op het einde steekt u voorzichtig de drukke weg naar Merksplas. de Lan genberg, over om via het nieuwe Vrij liggende fietspad rechtsaf richting Wortel te toeren. Na een kleine- anderhalve kilometer moet u links afdraaien. Neerren in. U herkent dit punt aan de richtingaanwijzer naar Rijkevorsel. Even verderop rijdt u in één beweging de Bolkse Brug én de grens met Rijkevorsel over. Laat u zich niet afschrikken door de auto's die in de nakende scherpe bocht het ideale Formule 1-circuit hebben herkend. U rijdt nu Bolk (4) binnen, Op het eerstvolgende kruispunt draait u rechtsaf dc Langevoort in. recht op de boerderij af die u voor u ziet. Voor u er letterlijk

~ rä >

~

_.

r

van de volledige fietsroute. Maar het loont de moeite: u draait de eerstvol-

-

S

5

.

met de bets in huis valt gaat de weg vanzelf om de boerderij heen. Met een beetje geluk en de juiste windrichting kunt u Liw reukorgaan hier heerlijk de kost geven. Voorbij de boerderij voert een zandweg ons naar de Zandst raar, die op het kruispunt voor u ligt. De eenvoud van het landschap staat in schril contrast met het hoevecomplex waar u nu langsrijdt. Het oude boerderijtje wat hier vroeger op de hoek stond werd enkele jaren terug 'verbouwd' tot een woning met paardenstallen. U draait hier linksaf Keirschot op: eindelijk weer asfalt, en dit voor een heel lange tijd nu. U bent op weg naar Achtel (5), waar u ook zal komen als u de hoofdweg, die even later De Sluis heet, gewoon verder afrijdt. U ziet het gehucht trouwens ook al van veroverde akkers liggen: een prachtig vergezicht. In het charmante gehucht Achtel aangekomen, steekt u de straat over om tussen de bloembakken door, via de Gi/denweg naar de Leeinputten te rijden. de grote baan Hoogstraten Rijkevorsel. U draait hier even naar rechts en slaat de eerste straat links in. Weeral opletten bij het oversteken! Dit is de Heesbeekstraat (6). Aan de eerste viersprong rechtsaf, voert de Haute/weg ons in kaarsrechte lijn naar de SintLenaarrseweg, waar u weer op grondgebied Hoogstraten komt. U mag de gemeente Rijkevorsel trouwens dankbaar zijn, dat ze hier drempels heeft gelegd, anders had u hier immers niet zo ontspannen kunnen fietsen. Nog eens voorzichtig steekt u over, waar de Hinnenboo,nstraat u langs de industriezone tot aan de Loen/ioutseweg brengt. Eigenlijk moet u hier linksaf. Wij raden u aan uiterst voorzichtig over te steken en goed op te letten wanneer u nu de Loc'nliout.sen'eg afri jdt. Dit is het gevaarlijkste stukje

gende straat rechts in: de Vlamingweg of Vlamingstraat (7). Mensen die liever een veiliger alternatief volgen, kunnen bij de Hinnenboarnsrraatook oversteken. Aan het eerste kruispunt gaat u dan gewoon naar links en u komt ook op de Vlamingstraat-alias-weg terecht. Als u daar bent moet u rechtsaf, er staat echter geen enkel straatnaambordje. De lange Vlamingstraat-alias-weg loopt perfect op de grens met Loenhout, gelegen aan uw linkerzijde: Hoogstraten en verderop Minderhout liggen rechts van u. Pas dus maar opdat u door de strakke wind die hier soms waait, niet te veel moet slalommen, want voor u het weet wordt u beboet wegens het veelvuldig grens overschrijden! In de verte ziet u het viaduct over de El 9 al opduiken. Houdt u bovenop de brug even halt. Daar werpt u een blik figuurlijk wel te verstaan op de immense bouwwerf van de Hoge Snelheidstrein (HST). De nagelnieuwe op- en afritten horen bij het AC-wegrestaurant het ACterugrestaurant ziet u aan de overzijde dat in aanbouw is, zoals u schuin links van de snelweg kan zien. Samen met de El9, zo 'n 33 jaar geleden -

-

-

-

-

hd '

Gratis zoektocht! Doe mee !

Zoek grenspaal 224! Langs onze grens staat een flink aantal grenspalen. Een aantal in arduin, de andere in gietijzer. In artikel 9 leest u er alles over. Maar er is één probleem! Gietijzeren grenspaal 224 lijkt verdwenen. Lijkt want in feite staat hij er nog steeds. Wij willen u uitdagen. Fiets langs de grens en zoek de paal! Uit al de inzendingen zal de spreekwoordelijke onschuldige hand één winnaar trekken. Bovenop de eeuwige roem krijgt deze nog een abonnement op dit grensverleggend maandblad, en wel tot op het eind van het jaar. Wat moet u precies doen? U zoekt de vermiste grenspaal en maakt er een herkenbare foto van. V66r woensdag 12 mei 2004 stuurt u deze naar onderstaand adres: DHM-prijsvraag. Begijnhof25. 2320 Hoogstraten, DHMprijsvraag@hotmail.com Vermeld duidelijk je naam en adres (zeker bij e-mail). Zoniet is de inzending ongeldig. ...

...


OMSLAG VERHAAL

URGDREEF 1

'»t

i,

4t

/

1•

+:

•'-

,.'

:

;'»•.;•»:••' '.1t;.:.

»t'

X Ia

11

aangelegd. snijdt het HST-traject het ganse westelijke deel van Hoogstraten af van de rest van de fusiegemeente. Opnieuw figuurlijk gesproken, natuurlijk. Maar niet getreurd! Indien u hier niet vaak komt, begint voor u vanaf nu dan een heuse ontdekkingstocht langs de mooiere plekjes van de fusiegemeente. Voorbij de brug blijft u gewoon de weg rechtdoor volgen. Onderweg steekt u de Terbeekse Straat over, aan het wegdek te zien een straat die al hèèl lang meegaat. U rijdt nu op Van/moer. Op de T-splitsing even verderop kiest u de weg naar rechts, en dan, voorbij het woonhuis aan de eerste zijstraat linksaf: het heet nog steeds Van!moer. Aan de viersprong die nu komt gaat u nogmaals naar links. U rijdt nu naar de eerste landsgrenspaal van de vele palen die u verderop nog zal tegenkomen. Deze gietijzeren grenspaal n° 226 staat op de grens van Nederland met Loenhout en Meer. De boerderij links staat op Loenhout, u staat in Meer en rechts schuin voor u ziet u het bordje 'Wernhout. gemeente Zundert' staan. Net voor de paal draait is rechtsaf om na

V

een aantal meters schuin rechts deMaxburgdreef op le fietsen. Dit is de best bewaarde van de in oorsprong zes dreven, die op Kasteel Maxburg (8) uitkwamen, een eind verderop gelegen. U laat het prachtige domein rechts van u liggen, de weg doet cIat trouwens vanzelf. U mag dit domein overigens niet zomaar betreden aangezien het privé be7it betreft: ci mag er wel naariwaaien. Of als u het nu al niet meer ziet zitten, kunt ii ook

ter plekke een overnachting reserveren in hct Bed & Breakfast. Aan de viersprong draait u linksaf: het heet hier nog steeds Maxburgdreef: Nu begint Li aan een klein ommetje tot aan de grens en terug. Waar de betonbaan stopt en overgaat in een indrukwekkende dreef, staat een immense vaas op een sokkel. Wie de dreef inwandelt, ziet ongeveer halverwege rechts in de wei grenspaal nr. 225 staan. U maakt rechtsomkeer en rijdt het kasteel van Maxburg nu voorbij. Aan het gat in de haag ligt een gedenksteen die ode brengt aan de ontginners van deze woeste streek. Een kilometer verderop, op het eerstvolgende verharde kruispunt dat u tegenkomt, draait u naar links. de Sluiskeusneg in. Nu zult u voor het eerst het Belgisch grondgebied verlaten en een stukje over Nederland rijden. Wanneer u voorbij de eerste bebouwing terug in de open vlakte komt, ziet u rechts in de verte grenspaal 0 223 (9), die midden in de wei dapper en eenzaam de wacht houdt. Mogen we u hier herinneren aan onze wedstrijdvraag rond grenspaal n°224. Om het in zoektochttermen uit te drukken: u bent nu heel warm! Even later passeert u aan cle Blankenaartloop de grens met Nederland. Kort daarop volgt u de verharde weg naar rechts, vervolgens naar links, de Gaardsebaan op, om na iets minder dan een halve kilometer rechts de eerste straat te nemen: 't Frans Baantje. De kenners onder u weten dat u nu vlakbij Sauna Diana bent. Na een 200 meter ligt er zelfs een t'raai fietspad voor u klaar. Op het einde van deze weg kan u even genieten van een pittoreske dierentuin met toebehoren. De eigenaar is vast een liefhebber van exotische dieren, hoewel de giraffen die u er ziet wel levensecht maar niet »levend' echt zijn. U neemt het fietspad naast de grote weg waar ii nu op uitkomt, de Meirseweg, in de richting van Meer. Aan uw rechterkant ligt de ingang van een mooi, maar weinig gekend heidegebied dat een absolute aanrader is voor een wandeltocht. Bij grenspaal n° 222 rijdt u België weer binnen en vervolgt u de Jo/in Lijsenstraat. Na ruim 600 meter ziet u aan de overkant van de grote baan een kleine hoeve, waar hertjes in de voortuin staan. Onmiddellijk hiernaast is een zandweg. Deze fietst u in, nadat u natuurlijk opnieuw voorzichtig bent overgestoken. Dit weggetje voert u langs en achter de tuinen van de zogenaamde 'kasteeltjes van Werkhoven', in de eerste helft van de 20' eeuw gebouwd door de Antwerpse bankier John Lijsen en zijn nakomeliniwn. 1 let pad loont zeker de moeite, al 71Jfl

01


OMSLAG VERHAAL

enkele stukken minder goed te berijden. Na een kleine halve kilometer draait het pad naar links: u volgt dan min of meer de groene omheining. Dan neemt u even verderop het eerste zijpad aan uw rechterzijde. Wie de Krochtenstraat uiteindelijk bereikt, draait linksaf en volgt de weg in de richting van de transportzone. Eventueel kunt u gewoon de John Lij.enst roof vervolgen en net voor het viaduct links schuin de Zwaluwstraat inrijden. Deze verharde weg blijft u dan volgen in de richting van de transportzone. U komt nu ook op de Krochtenstraar uit: hier

'p • f I , •

nieLiwe brug al klaarliggen, deze waar u op rijdt wordt binnenkort afgebroken. U volgt de weg voorbij de brug tot aan de betonbaan 1-loogeind, waar u naar links gaat. Rechts ziet u het recreatiedomein 'de Mosten' liggen. Na een kleine kilometer slaat u links de Scheurdekousweg in. U volgt de bocht naar rechts om dan snel weer links af te slaan, nog steeds de Scheurdekousweg. Even verder draait de weg naar rechts, waar u aan de linkerkant de Leiloop /iet, die hier afgezoomd is met de heel lange hoge homenrij, vlak voor het industrie-

o

....

eerstvolgende brug moet ti naar links. de Belgische Markweg op. U zit nu op ongeveer tweederde van onze grensroute. Hoewel u Dreef op de route links laat liggen, is het misschien toch de moeite om een omweg te maken voor een frisse pint. U rijdt nu een hele tijd naast de grens, gevormd door de Gouwbergse Loop, die u aan uw linkerzijde heel goed ziet meanderen. Op het einde van de Markweg draait u af naar links, het smalle fietspad van de Strijbeekseweg op. Even verder aan het grensbord 'Nedertand' ziet u grenspaal

.4

54

linksaf en onmiddetlijk rechts indraaien en de weg vervolgen. We moeten u hier wel waarschuwen: op het einde van deze maand, of ten laatste begin mei beginnen ter hoogte van de Zwaluwstraat grote werken: de snelweg zal hier verlegd worden. De kans is heel groot dat u dan niet meer langs deze alternatieve route kan. U nadert nu de transportzone van Meer! Hazeldonk. U rijdt de lange Brusseistraat af tot u een wegwijzer 'El 9' naar rechts ziet staan. Als u onderweg, tgo. de Luxemburgstraat, het grindpad infietst, botst u na 50 m. op paal no. 221, de enige met een rode punt. Mocht u honger of dorst hebben gekregen raden wij u de grote broodautomaat (10), recht voor uw neus, aan. Via de Amsterdamsrraat draait u links het viaduct van de Mosten op. U moet hier vooral goed opletten indien u tijdens de werkweek onze route rijdt: het vracht- en werfverkeer is er tijdens de week enorm druk. Op de brug ziet u links de

geheid van Hazeldonk. De loop en bonienrij vormen hier een tijdlang de grens met Nederland. U steekt de Oude Tramweg (11) recht over en vervolgt, hoewel hier geen enkel naambordje staat. de Scheurdekousweg tot aan Heieinde. waar u linksaf gaat. U rijdt nu op Meersel. Het laatste huis van ffeiende draagt de wetluidende naam 'Grote Paal'(12), genoemd naar grenspaal n° 219, die er in de voortuin staat. U gaat rechtsaf. de Kerze/seweg op, richting Dreef. Op een akker aan de rechterkant staat een arduinen grenspaal achter een kleine taxusheg verstopt. Maar nog 'verstopter' is de grenspaal aan de achterkant van Café De Moskes (13). Niettemin ... wie zoekt die vindt! U steekt hier voorzichtig de Galderseweg over en volgt deze heel even naar links, tot u direct rechts de Nederlandse Markweg indraait. Aan de Mark rijdt LI rechts het fietspad naast de rivier op. Hier komt u vlak langs grenspaal n° 218 die ook op de cover van dit nummer pronkt. Aan de

:

'

*••

jP! ,,,

dA

':2


OMSLAG VERHAAL

7

§klik

t,.

£j

nr. 217 staan. Bijna onmiddellijk draait u rechts voor de senes in, een zandweg op. Deze weg brengt u tol aan de ingang van de prachtige Polderdreef (14) en het domein de 'Elsakker'. In tegenstelling tot wat er op het bord van Bos en Groen' wordt beweerd, mag u tijdens de week wèl de Polderdreef in, mits u natuurlijk op deze hoofdweg blijft. Op het einde van de lange dreef ziet u aan de overkant van de Chaamseweg het kasteeltje van Elsakker. Maar u draait linksaf de Chaaniseweg op, om na zo'n halve kilometer rechts de S'pieringstraat te nemen. Direct na de eerste bocht slaan we linksaf. Oosteneindin. Links van de weg ziet u het landschap atlopen in de richting van de Strijbeekse loop (15), die ook hier de grens met Nederland vormt. Aan de T-splitsing bemerkt u links grenspaal n° 216, die in de brugpij Ier werd ingemetseld. Het is de moeite om even tot aan de grenspaal en de waterloop te fietsen. Het uitzicht wat u hier hebt, is werkelijk het mooiste vergezicht van de gehele grensroute. U moet wel terug de andere kant uit om aan de Tsplitsing op het einde links in te rijden. U rijdt

langs een kapelletje en volgt na de bocht naar rechts gewoon de hoofdweg. De overgang van dezelfde weg, van het Belgische Oosteneind naar het Nederlandse Leeioheek heet Wildb,aken. Wat u hier allemaal ZOU kunnen doen en hij kan bedenken, is voor uw eigen rekening. Wildplassen doet u in ieder geval beter elders. U komt nu uit op de Ulicotenseweg. Een bijionder 'grensgeval' is de Sint-Bernarduskapel (16). Een omweg over Nederland tot in Ulicoten, maar een absolute aanrader. Wie deze wil bezoeken, moet op het einde van Leentbeek naar links, richting Ulicoten. Aan de rand van het dorp draait u rechts de Bosstroat in en onmiddellijk rechts ziet u de pijl 'kapel', verscholen achtereen berk. De betonweg gaat uiteindelijk over in een grasweg, en daar ziet u opnieuw een pijl 'kapel 50m'. Dit bijzondere kapelletje is een oase van rust in het landschap. Een ideale pleisterplaats om even tot rust te komen. Opnieuw een uitdaging voor de avonturiers onder u: in plaats van terug naar het dorp Ulicoten te rijden, kunt u de gras- en zandweg ook in de andere richting verder volgen. Na meer dan een halve kilometer gaat u linksaf en even verder weer rechts. Volgens ons moet deze weg te fietsen zijn, op uitzondering van enkele meters waar u te voet zal moeten gaan. Maar het loont de moeite. Deze dreef met haar mooie schuifslagbomen leidt naar Heerle, waar u links afslaat. Het alternatief echter is terugkeren naar Ulicoten-dorp en dezelfde weg terugrijden richting Meerle. Als u, komende van Leembeek, op dit moment van de route te moe bent voor avontuur of geen zin hebt om tweemaal dezelfde weg te volgen naar de Bernarduskapel, volgt u beter de Ulicotenseweg naar rechts i.p.v naar links. Na enkele honderden meters slaat Li linksaf aan de wegwijzer 'Hoogsiraten 10km' Heerle in. De merkwaardige witte hoeve waar u pal op kijkt heet Vondelstede. Ernaast staat het Hof van Percy. Deze hoeves kwamen al eerder aanbod n.a.v de Open Monumentendag 2003 en de ijskelders, waarover u in DHM-nummer 221 al meer heeft kunnen lezen. Vervolgens passeert u

--

14 1

het recent gerenoveerde Hof van Vlaancleren. In het korte doodlopende straatje even verderop aan uw rechterzijde ziet u twee kleine boetenarbeiderswoningen. Even verder, in de grote scherpe bocht, rijdt u rechtdoor Habelaar in. Aan de viersprong draait u linksaf. U bent nu vlak bij de Blauwbossen. Op het einde moet ii achtereenvolgens rechts indraaien en daarna onmiddellijk linksaf Gout'erneur.vbos,se,z in. U vervolgt vanzelf de weg die na nog twee bochten kaarsrecht voor u uit ligt. De boerderij schuin links voor u ligt iii Nederland. Op het einde draait

r /

-

>*t•.

:

54 -.

,

t

ff t

't

:

fr

iin 11fl


OMSLAG VERHAAL

1 _

T dc betomveg naar rechts. Wie hier rechtdoor de grind en zandwe0 in tietst komt tot vlakbij dc 'schierenciave' (17), het stukje Baarle-Hertog dat grenst aan Hoogstraten. Helaas, tot in de enclave kan u nergens komen, u zal er naai moeten zwaaien Liit de verte. U rijdt naar Hal, waar u aan het kleine kapelletje op adem kan komen. U volgt Hal verder, de weg die pal op hei kapelletje ligt in. Deze lange weg leidt u langs een zevental eenvormige hoeves, maar u draait af aan het geelhruine woonhuis met boerderij. Dit is vanaf het kapelletje de tweede weg links in. De zandweg leidt u richting Nederland. naar 't Groeske (18), zeg maar 'Castelré-centrum'. Gelukkig ligt er naast de zandweg een eersteklas fietspad. Even voordat u de brug over hei Merkske pisseelt rijdt u nog eens een 1 latstc keer Nederl md binnen Mri uw ee0

-'.

.

. •

'.-•• ..'

..

E,'

"-

-

-

d l

Nassau staan, op Groeske nr. 8. Even verder, aan hetdriehoekigestukjemethetvakwerkkapelletjc . . rijdt u rechtdoor. U verlaat dus de asfaltweg en kiest voor het oude klinkerpad. Dit is dc Schooreindseweg, die overgaat in een goed be.. rijdbare zandweg Deze wordt in dc 'volksmond ook wel het smokkeIeggetje (19) genoemd 'Meikwaaidig w uit het pad gaat de grens niet eens over. Even later is de weg weer verhard en . ,. verandert de naam ervan in Schrans. Op het einde komt u op de Hoogstratensebaan ut. de weg van Minderhout naar Baarle. U hebt op dit . . . punt een mooie doorkijk richting Bosuil en de watermolen, die u vanaf dit punt goed kan zien. .Hier draait u linksaf. Oppassen, niet enkel voor de harde windstoten maar ook voor het razendsnelle verkeer wat hier langs vliegt. .. Even verder, net na de eerste hoeve aan uw . ., -. 5

''

'

•._

..

.

'

,-'

:

.

S•

'

S,

chterzijckiechtsd:Schootsenhoek

dc richting van Woitel Aan dc overkant van het kruispunt waar u op uitkomt ziet ii het bedenk monument'de bal'a: hier geplaatst om

Iand(20),bekendomzijn'spekmeteieren'.Wat ii wellicht niet voor mogelijk had gehouden bij aanvang, is toch gelukt. U hebt de gehele grens rond Hoogstraten afgelegd: proficiat! De cirkel is eindelijk iond Hopelijk bent u nu weer een ervaring en wat heenspiermassa rijker. Voor de fanatici onder u die nog niet uitgeteld zijn een laatste tip: misschien is het een uitdaging om vanafhierdegehelerouteachterstevorenterugtc fietsen. Alvast veel succes !(nis /dh) 12

/

. .

S

- ?"

,

.

'•


OMSLAG VERHAAL De Galgenberg vlakbij Castelré is een plek in Wortel waar een lugubere herinnering aan vast hangt. Dit was dc plaats waar ooit, op een verhoogd heuveltje, de galg stond. Op 6 januari 1715 worden er in Brussel 8 misdadigers veroordeeld tot de strop. Ze hebben de Kempen onveilig gemaakt met diefstal, inbraak en plundering. Ze worden later door de drossaard van het Hertogdom Brabant over gebracht naar 'het land van Hoogstraten'. Op 26 januari 1715 heeft de terechtstelling plaats op de Galgenberg. Drie van de acht veroordeelden, allemaal tussen de 20 en 30 jaar, worden onder galg alsnog vrijgelaten. Waarom is niet verder bekend. De vijf anderen, een Duitser, een man uit Schilde, een getrouwde man uit Lembeek. een Waal uit Doornik en een Hagelander, worden er opgeknoopt. Waar schijnlijk is deze Galgenberg slechts voor deze ene keer gebruikt. Maar het blijft een onprettige plek, zeker omdat na bijna 300 jaar de 'berg' nog steeds goed is te zien.

1. De Galgenberg

•1

1

2

De wandeling naar de Galgenberg was één van de vele legendarische kermiswandelingen die oud-schoolhoofd JunI Noeyens op 12juli 1987 leidde. (ms)

2. Witte Kei 0\ er de Wittc Kei kan s cel 's orden gezegd. niaar eris weinig zekergeweten. De meeste informatie vind je in het 1-10K-boek 'Wortel, bouwstoffen voor een geschiedenis' van deken Lauwerys uit 1982. In 1883 wordt er in een Franstalig wetenschappelijk tijdschrift gewag gemaakt van 'een iwervend blok' in deze buurt. Het komt uit Skandinavië en dateert uit de ijstijd. De afmetingen zijn 80cm lang, 53cm breed en 60cm hoog. Het bestaat uit graniet of korrelijs uit het noorden en ligt midden in fijn Kempisch vliegzand op de Wortelse heide. Het is dan de eerste keer dat een dergelijke steen in deze streek wordt aangetroffen. Na 1891 wordt er nergens echter nog iets vermeld over de zwerfsteen. Het lijkt er dus op dat de zwerfkei na 1891 ofwel is verdwenen, ofwel onder het stuifzand werd bedolven. Wel ligt er op ongeveer dezelfde plaats een andere bekende oude steen: de Witte Kei. Precies op het punt waar de gemeenten Wortel, Merksplas en Baarle-Hertog (vroeger dus Zondereigen) elkaar raken, steekt de Witte Kei zo 'n 2Otal cm boven de grond. ZO wordt vermeld. Sinds honderden jaren staat hij hier als grenspaal. Op de historische kaart van Vandermaelen uit 1850 staat de 'Witte Key' al vernoemd als plaatsten nooi'd-oosten van Staakheuvel.

1.

In 1970 hlaat Juni Noe\ ens .1e legende an de Witte Kei nieuw leven in door er zijn eerste kermiswandeling naar toe te leiden. Hij laat zich de plek aanwijzen door de eigenaar van het perceel, waar de steen dan ligt. Iedere deelnemer aan de wandeling werd er op die dag door meester Noeyens tot 'ridder van de Witte Kei' geslagen. Drie jaar geleden, op 8 juli 2001, werd de wandeling nog eens overgedaan o.l.v het Wortelse sportcomité. Ter voorbereiding werd de plek opnieuw gelokaliseerd door Ludo Verschueren. De eigenaar van het perceel had de steen ondertussen uit Lijn akker verwijderd, omdat deze bij het ploegen in de weg lag. De mensen van het sportcomité hebbende kei toen opnieuw in de grond gestoken, ditmaal onder het prikkeldraad, in de hoop dat hij daar voor lange tijd kan blijven. En hij ligt er nu nog. ' Steltuerzichechterniet teveel van voor, wat u kunt zien zal zo'n IS cm doorsnee zijn, steekt ongeveer ç één a twee cm boven de grond en is blauwig van kleur. Onderdegrond steekt de steen echter minstens 60 cm diep. Dekei hoort eigenlijkeen 15 meter verder in de wei te liggen, in de

nu liii ng an de boom aan mie andere kan i an de wei. Of het nog om de originele Witte Kei gaat, is niet bekend, ook niet of de 'kleurechtheid' wel eens met wat witte verf werd bijgewerkt. Hoewel je vandaag de dag met het grootste gemak in elk tuincentra zo'n soort kei kan aanschaffen, moet leden inderdaad een zeldzaamhet 100jaar ge heid zijn geweest. Aan de ondergrondse afmeting te merken, zou het wel eens om de echte kei kunnen gaan, wie weet zelfs over de mysterieuze zwerftsteen van weleer... (ms)

3. Wortel-kolonie, een 'Hollands' project

De Nederlandse generaal Johannes Van den Bosch koopt hier in 1822, in opdracht van koning Willem. 516 hectare grond. Hij ontgint de gronden en laat er meer dan honderd kleine boerderijen bouwen. In elke hoeve wordt een bedelaarsgezin geplaatst, in een poging om hen door arbeid op betere gedachten te brengen. Maar de bewoners hebben geen belangstelling voor landbouw en het project sterft een stilte dood, zeker na de Belgische onaflankelijkheid

wanneer het geheel als een 'Hollands project' wordt afgeschoten. In 1841 zit de Maatschappij voor Weldadigheid aan de grond en de Belgische staat wil de schuldeisers niet vergoeden. Prins Frederik komt tussen beiden en de kolonie wordt zijn persoonlijke eigendom. Pas op 20december 1870 koopt België het domein terug aan. Vanaf 1890 worden de bestaande gebouwen opgetrokken. Aanvankelijk verblijven er zwakzinnigen en later landlopers, tot de wet op de landloperij in 1993 afgeschaft wordt.

Nu is het geheel eigendom van verschillende partners van de Vlaamse overheid én beschermd als landschap. De Stichting Kempens Landschap coördineert de herbestemming in samenwerking met de stad Hoogstraten. de Vlaamse Landmaatschappij en de afdeling Bos en Groen. De afdeling Natuur beheert 78 hectaren rond Bootjesven. Die gronden sluiten aan bij het grensoverschrijdend natuurgebied 'het Merkske'. (fh)

13


OMSLAG VERHAAL

4. Bolk

.

1-let gehucht Bulk, net als het gehucht Casteird, heeft andere parochiegrenzen dan de gemeentegrenzen. Achtel en de Hees waren vroeger ook zulke gehuchten met verschillende grenzen. Bolk hoort wettelijk bij Rijkevorsel, maar kerkelijk bij Wortel, net als Achtel en de Hees vroeger. Castelré, wat zelfs Nederlands erondgebied is, behoort parochiaal hij Minderhout.

1:

Wat hctrc!t Bulk. Achtet en de Hees, loopt de geschiedenis als volgt: vanaf 1801 besluit de overheid om de gemeentegrenzen en de parochiegrenzen samen te voegen. Bolk, Keirschot. Achtel, Leemputten en l-louterlé (de Hees), worden vanaf dan na eeuwen kerken in Wortel, hij cle parochie Rijkevorsel toegevoegd. Omdat het al eeuwenlang anders was, voelt de

plaatselijke bevolking er weinig voor zich te schikken naar de nieuwe situatie. Tot in 1818 de Rij kevorselse pastoor zijn nieuwe deelparochies opeist. De mensen van Bolk en Keirschot weigeren zich echter bij de nieuwe situatie neer te leggen en zo komen de gehuchten Bolk en Keirschot, of althans een gedeelte ervan, uiteindelijk terug onder dc parochie Wortel. Tot op de dag van vandaag. De mensen van Achtel. Leemputten en Houterlé hebben zich na verloop van tijd wel aangepast aan hun nieuwe parochie. Rijkevorsel, waartoe ze nog steeds behoren. Voor Castelré ligt de situatie anders. Eind 1 8 eeuw hoort Castelré bij de parochie Baarle. Napoleon, die begin 19 eeuw de Zuiderlijke Nederlanden annexeert, laat aanvankelijk de Noordelijke Nederlanden, waaronder dus Castelré. ongemoeid. Vanaf 1810 lijft de Franse keizer ook het latere Nederland in en zo wordt Castelré terug Parochie Minderhout. Inderdaad: terug, want de allereerste vermelding van het gehucht Castelré is precies als onderdeel van cle parochie Minderhout. Sinds 1810 is Castelré kerkelijk bij Minderhout gebleven, gewoonweg omdat de afstand tot Minderhout (zon 2 km) veel dichterbij is dan die naar Baarle (+!- 10 km).(ms)

5. Achtel

=

1

Het charmante j-\chtcl mag dan op grondgebied Rijkevorsel liggen, bij de Hoogstraatse fietser is het verre van onbekend. Tot op de dag van vandaag heeft het zijn afkomst als landbouwgehucht zichtbaar behouden. Het best gekend is ongetwijfeld de éénbeukige kapel van O.L.Vrouw van Zeven Weeën, gelegen aan de mooi bewaarde "biest". De kern van deze gotische kapel dateert uit 1475. In het begin van de 1 7 eeuw werd ze verbouwd en vergroot. Maar Achtel is ook bijzonder op fysisch-geografisch vlak. Tussen Achtel en Bulk ligt immers één van de waardevolste landschappen uit de streek. Bij de aanvang van het Kwartair - ca. 2 miljoen jaar geleden - lag de kust van de Noordzee een 14

tijdlang in cle Noorderkempen. De kustlijn viel min of meer samen met de lijn Zandvliet Kapellen - Westmalle - Beerse - Turnhocit Arendonk. De kust zelf was een schorrenlandschap. Bij springvloed werd klei afgezet op de hoger gelegen schorren. Het gaat om de zogenaamde "Kempense klei", de latere grondstof voor de steenbakkerijen uit de streek. Net ten noorden van de kustlijn lag een ondiepe waddenzee met zandige kreken en geulen. Een landschap, vergelijkbaar met bepaalde delen van het Zwin. Nu was de massieve schone-klei minder gevoelig voor erosie dan het losliggende zand. Zo komt het dat het landschap ter hoogte van de kleirug iets boven de omgeving uitsteekt en er zo de waterscheidingskam vormt tussen het Nete-

hekken in hei zuiden en het Markhekken in het noorden. Ten noorden van dit interfiuvium gebeurt de ontwatering van zuid naar noord, loodrecht op de zich naar het noorden terugtrekkende Noordzee. Waar in de vroegere waddenzee de kreken lagen, kabbelen nu nog steeds beekjes. En net zoals de kreken van weleer is ook het huidige beekstelsel vingervormig vertakt. Tot op heden is het oeroude landschap dus goed bewaard gebleven. Laat ons nu samen hopen dat de (ruil)verkaveling, de bouwmaffia en de industriële landbouw het gebied ten allen tijde zullen laten zoals het nu is. Want wellicht is dit landschap het oudste 'monument' dat onze regio rijk is! (c/h)


OMSLAG VERHAAL

6. Heesbeekstraat Wie vroeger van Hoogstraten naar Rijkevorsel moest, die ging langs Achtel of langs de huidige Heesheekstraat (achter Mondi Foods). De 'grote baan' naar Rijkevorsel werd immers pas in 18411842 aangelegd.

,Oude H Kiurs'

P

..ç

Eis

T

Voeken

Ki

-

Leemputten S-

.

48

Roeleïnde,

.s

Pik •

.

.

Achtel Foods .

Kp OLV van ZevenWi

Ten zuiden van de bestaande 1 -toutelweg, wordt al in 1500 een 'heerlijk goed' vermeld. De huidige aanleg gaat terug tot in 1754, toen de eerste hertog van Hoogstraten - Niklaas Leopold van Salm-Salm - de toen nog woeste heidegronden liet ontginnen en beplanten met loof- en naaldhout. tot een jachtgoed van om en bij 600 ha. Het ontwerp bevat nog steeds een stervormig patroon, opgebouwd uit 16 dreven, die vanuit een centraal punt vertrekken. Deze dreven zijn onderling verbonden door twee cirkelvormige dreven en een slotgracht, die eind jaren zeventig wel voor een deel werd gedempt. In het centrale

pLint bevindt zich het Heeshuis uit 1757. Dankii de vele vensters in liet paviljoen konden de jachtopzieners een groot deel van het domein overschouwen. Het park zelf is in de loop der jaren ingekrompen tot een nog altijd respectabele 150ha. Normaal gezien had men de ganse buurt rond De Hees in 2003 als landschap beschernid. Omwifle van het protest, door liet gemeentebestuur van Rijkevorsel en door enkele mensen uit de buurt, is de bescherming jamnier genoeg afgeketst. Langs de kaarsrechte Houtelweg staan twee mooie hoeves die aanvankelijk tot het domein van De Hees behoorden. Het L-vormige woonstalhuis op nutiimer 15 is de zogenaamde "Heeshoeve" hit circa 1925. Nummer 21 - een gesloten hoevecomplex uit 1926 - draagt de mooie naam "Louisa".

7. VlamingwegfVlamingstraat Pal op de grens van 1 -1 oogst rat cii met Loenh ni t ligt een straat. Een straat met een naam. Twee namen eigenlijk. Volgens het Loenhouts bordje draaien we de Vlanningweg in. De Hoogstraatse versie zweert hij Vlanungstraai. Het plezierig neveneffect is dat wiens huis aan de (zuid)westkant staat, langs een Loenhoutse 'weg' woont, terwijl zijn eventuele overbuur in een heuse 'straat' verblijft en zich een rasechte Hoogstratenaar mag noemen. Bij de heideontginning ontdekte archeoloog Schayes hier in 1846 de opslagplaats van een bronsgieter. Het ging onder meer om een aantal hijlen. De vondsten dateren uit de periode 2000

tot 850 v.('. Dezelfde archeoloog ontdekte in de buurt nog een twintigtal cirkelvormige heuveltjes, wellicht van iets jongere datum. Verder naar het noordoosten ligt 'Den Aard. Er wordt verteld dat daar oorspronkelijk het centrum van Hoogstraten lag. Men voegt er dan graag aan toe dat die site na de 9" eeuw verlaten werd omwille van de pest. Wellicht was het eerder de handelsroute op de plaats van het huidige centrum die de doorslag heeft gegeven om te verhuizen. Mogelijk oefende ook de nabijheid van het Gelmelslot een zekere aantrekkingskracht uit.

Loenhout Wuustwezel

1

8. Maxburg miseh-agrariseh bedrijf, waarvan de graanakkers zi)n jeneverstokerijen bevoorraden. Een ovalen gedenksteen in de haag voor het kasteel verheerlijkt deze ontginningswerken. De tekst is ontleend aan Jonathan Swift (Dublin 1667— 1745): "Ccliii qui faitpousser deu.v brms d'herbe Id nu ii ii 'en e'enait ou nu seul, a fait plus pour 1 'hu,nanité que le con quérant qui a gagné vingt batailles. »

.:'..t -'

'Maxhurg draagt de naam van haar bouwer: Maxiniiliaan Van den Bergh. In 1853 kooptdeze Antwerpsejerteverstoker 1.200 ha woeste grond bij Meer met daarop de "Heyhoef" , ooit gebouwd in opdracht van Niklaas Leopold van Salm-Salm. Hij start er een grootschalig econo-

Tussen 1860 en 1869 bouwt Van den Bergh er een landhuis met 4 salons en 11 slaapkamers, twee conciërgewoningen, een boerderij en een stokerij. Het park wordt afgesloten door een muur niet verschillende monumentale poorten. Het echtpaar Van den Bergh blijft kinderloos en laat de eigendommen na aan hun neef Constant. Deze agronooni past het geheel aan tot lusthof en laat het grotendeels bebossen. De jeneverstokerij wordt verbouwd tot kapel en stallingen. Maar wanneer zijn paardenfokkerij te kanipen krijgt niet ziekten in de stallingen, nioet hij het domein verkopen. De bankiersfamilie Havenith wordt eigenaar en zal het geheel goed beheren tot ruim na W.O. 1. Financiële problemen als gevolg van de crisis in dejaren dertig, verplichten ook hen liet landgoed te verkopen. De 1.200 ha grond worden verkaveld en verkocht aan landbouwers, die

de bossen rooien om er landbouwgrond van te tiiaken. Het eens zo indrukwekkend dontein raakt compleet versnipperd. Van de 6 grote dreven blijft er bijvoorbeeld maar één over. Op de landsgrens bij Maxburg staat nu nog één grote bloemenvaas, waardoor zo'n dreef eertijds werd afgesloten. De twee andere overgebleven vazen werden verplaatst. De ene staat bij Kasteel Ter Meiren aan de John Lijsenstraat. De andere bij de fatiiilic Aertssen in Loenhout. Vanaf de jaren dertig wordt het landhuis zelf nog meerniaals doorverkocht: onder andere aan de Nederlander Kusternians, aan pastoor Naveau en aan de familie Martens Ltit Brasschaat. Deze laatste gebrLtikt het domein enkel als jachtgoed en laat het kasteel jarenlang verkoninieren. Pas in 1994, wanneer Arie Dreves van Dijk eigenaar wordt, lijkt het tij te keren. Het kasteel staat pas sinds 9 september 2001 op de lijst van beschermde monumenten. Maar eigenaar van Dijk heeft niet gewacht op overheidssubsidies om het 130 jaar oude gebouw op te niaken. In 1999 kon hij de voorbeeldige restauratie grotendeels afronden. Alleen de torenspitsen ontbreken nog. Momenteel wordt er door de familie Dreves Van Dijk een uitstekende Bed & Breakfast uitgebaat. (dli)

15


OMSLAG VERHAAL

9. Grenspalen

bepaald op 8 augustus 1843 in de Conventie van

Retranchement in Zeeuws-Vlaanderen nummer 388. Langs de Hoogstraatse grens zijn volgende nummers terug te vinden: 215 (Oosteneinde) tot en met 226 (grens Loenhout-Hoogstraten-Nederland). De gietijzeren palen rusten in een gemetselde bakstenen fundering. Van binnen zijn ze hol. Ze steken met hun kegel ongeveer 1.30 meter boven het fundament uit. Op de afgeronde punt is een knop van zeventien cm geschroefd. Een alomvattende richtlijn voor de plaatsing was er niet. Zo kwam erop de meeste knikpunten een paal, maar niet op allemaal. Men plaatste in elk geval een paal, wanneer de grens aan een andere gemeente kwam. De arduinen 'hulppalen' hebben een hoogte van circa 75 cm. Onder het oppervlak gaan ze nog 50 cm de grond in. Het hovenvlak is afgeschuind. Er is geen opschrift of jaartal op aangebracht. Van deze palen staan er minstens 15 langs de 'Hoogstraatse landsgrens'. Het precies lokaliseren van de palen én hun hoge gewicht—de ijzeren exemplaren wegen 372 kilo - moesten er voor zorgen dat onenigheid voor de toekomst werd uitgebannen. Daarnaast werd een reglement uitgevaardigd voor het onderhoud en de instandhouding van de grenspalen. Artikel 1 bepaalt: "De plaatselijke besturen der

Maastricht. Men nam het besluit om 388 gietij-

aangrenzende gemeenten zullen in de gemeente

•1

in 1830 had de opstand in België een einde gemaakt aan de eenheidsstaat die eerder in 1814 was vastgelegd. Voortaan gingen België en Nederland elk hun eigen weg. De precieze loop van de grens tussen Nederland en België werd

zeren en 356 hardstenen grenspalen te plaatsen.

elk jaar de op de grens geplaatste palen doen

Vooraf werden de verschillende grensgemeenten

nagaan, ten einde zich te verzekeren dat ze in

aangeschreven voor intr,natie aangaande de historische grenzen. In Hoog.s'traten gebeurde

goeden staat zijn. in geval van beschadiging qt

dit in 1839 en in 1841.

van worden opgemaakt. "

verplaatsing zal er een proces-verbaal in duplo

Artikel VI bepaalt:

"De kosten van herstel of vernieuwing der palen

Op de gietijzeren palen staat aan onze kant het Belgische wapenschild. De Nederlandse leeuw siert de andere zijde. Bijna alle palen dragen het jaartal van de markering. De gietijzeren palen zijn bovendien doorlopend genummerd. Op het drielandenpunt hij Vaals staat nummer 1. bij

zullen in gelijke delen ten laste der twee Staten komen, om liet even welke de oorzaak zij'S van het voorgevallene. Voor het geval er een nieuwe paal geplaatst moet worden dan bevelen de Belgische gouverneur en de Nederlandse Commissaris van de Koningin dat de burgemeesters

en de ingenieursi'eriflcateur.s van het kadaster bij de plaatsing aanwezig moeten zijn.

Terwijl er vroeger al eens een controle werd overgeslagen, gebeurt het "schouwen" de laatste jaren nogal stipt. Navraag bij de stad leerde ons dat men dit elk jaar probeert te doen, meestal in de loop van april of mei. Dan gaat Harry Vanderhenst of een medewerker van de Dienst Openbare Werken op pad, meestal samen met een afgevaardigde uit het Nederlandse buurdorp. Ze controleren de staat en de exacte plaats van de grenspaal en stellen een PV op. Waar de burgemeester vroeger mee op pad moest, volstaat het tegenwoordig dat hij de processen verbaal ondertekent. De digitale fotografie komt goed van pas bij het controleren van de grenspalen. Als er tussentijds schade wordt vastgesteld, neemt men foto's. Deze worden door de gemeenten uitgewisseld en er kunnen sneller afspraken gemaakt worden i.v.m. een eventuele herstelling. Dat een vaste controle nodig is, bleek onder andere in 1977. Bij de schouwing ontdekte men dat grenspaal 215 omgevallen was en al drie jaar in de Sirijheekse Beek lag. In 1978 stelde men een proces verbaal op waarin bepaald werd dat de grenspaal herplaatst moest worden op 5 meter ten noorden van de oorspronkelijke plaats. Dit om te voorkomen dat hij opnieuw in het water zou donderen. Vroeger lag dc grens er trouwens in het midden van de beek. Maar blijkbaar heeft de bedding zich enigszins verlegd. Men spreekt in dit verband over de "Strijbeekse beek oude loop" om de authentieke grens aan te duiden. In 1995 was er een extra diepgaande controle, waarbij alles in orde bleek te zijn. Bij de recentste, gewone controle werd alleen beslist een aantal palen van een lik verf te voorzien. (dh-db)

10. Broodautomaat Je verwacht hem niet midden hei 'onbewoond' gebied van de uitgestrekte transportzone. De eerste hu zen staan op behoorlijke afstand. Toch trekt de broodautomaat van bakker Mathyssen heel wat klanten: 'Er passeren in de transportzone zeer veel vrachtwagens en de omliggende bedrijven tellen samen heel wat werknemers. Toen we de automaat er installeerden, hebben we briefjes rondgedeeld. Ondertussen is hij goed gekend en wordt hij behoorlijk veel gebruikt. Anders was ik er ook al lang mee opgehouden, natuurlijk. Maar nee, het loont voor mij zeker de moeite. In de week wordt hij alle dagen gevuld. tijdens de weekends minder. Dan passeert er immers weinig volk daar'. In de automaat vind je niet alleen brood, maar ook koffiekoeken, rijstvlaaikes, worstenbrood, snoep en frisdranken. Je mag er van op aan dat de broodautomaat al menigmaal soelaas heeft gebracht voor de hongerige en dorstige trucker. Misschien kan hij dat ook voor een fietser die de grens langsfietst. t'jofl

wel

1

-

ii:

'4 4(i6 8

4

-, .,'

t4,

111

EI


OMSLAG VERHAAL

11. Het tramgrens-station van Meersel Reeds van bij het ontstaan van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMV B) en van bij de aanleg van de eerste lijnen werd er ook rekening gehouden met eventueel aan te leggen internationale verbindingen. De buurtspoorlijnen overschreden de Belgisch-Nederlandse grens te Zandvliet, Wuustwezel, MeerselDreef. Poppel en Arendonk. Rechtstreekse lijnen verzekerden de dienst tussen o.a. Hoogstraten en Rijsbergen via het grensstation Meersel. De lijn Hoogstraten - Meersel-Dreef werd geopend op 20 maart 1899 en de lijn Meersel-Dreef - Rijsbergen op 1 september 1899. De lijn Meersel-Dreef - Rijsbergen werd reeds na 35 jaar op 18 juni 1934 gesloten. De lijn Hoogstraten - Meersel-Dreef werd opgebroken tijdens de Tweede Wereldoorlog. In oktober 1942 liet de bezettende overheid weten dat ze van plan was buurtlijnen uit te breken daar zij besloten had een duizendtal kilometer lijnen met al het exploitatiernaterieel over te brengen naar de Oekraïne. In de lente van 1943 werd begonnen met het opbreken van de lijnen. Na 44 jaar verdween de tram in Meersel-Dreef. Op gewone dagen waren er maar weinig reizigers. Maar vooral tijdens de maand mei kwamen

honderden met de stoomtram naar Meersel-Dreef voor een bezoek aan het Mariapark en op de 1 en 2 zondag na Pinksteren trokken weer honderden (vooral uit Nederland) naar de Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten. Voor het goederenvervoer was de stoomtram wel heel belangrijk. Vanuit Nederland kwamen

13. Moskes

12. Grote paal Lut te graven maar daar niet in lukten, hij bleek onwrikbaar. En toch ging de paal op de duur aan het wankelen, zo vertelt vader Jochems die daar vroeger een boerderij had. 'De paal stond zo dicht bij de staldeur dat die daardoor niet meer helemaal open kon. Maar er moest wel veel naar buiten en naar binnen door die deur en dan werd er wel eens gevloekt en gestampt tegen paal en deur. Toen op de duur de paal toch wat losser in de grond kwam te zitten, zijn ze hem terug vast komen zetten. Dat gebeurde met veel zorg de stenen stoep waarop de paal staat werd helemaal volgens plan hersteld: zoveel lagen van zoveel stenen in hetjLiiste verband, alles stond op papier en werd zo uitgevoerd. Dat kwam blijkbaar heel nauw. In die tijd was de paal helemaal wit, dan kon je er niet voorbij zonder hem te zien. Nu zorgt de gemeente voor het onderhoud en is hij grijs geverfd, niet meer zo opvallend maar zo kan hij beter tegen het vuil zeker'. Even verderop staat HOEVE DE PAAL. Daar woont Johan Jochems samen met vrouw en kind en de grote grenspaal in hun voortuin. Volgens hem loopt de grens nooit dwars door een huis, althans in theorie, zo voegt hij eraan toe. Om administratieve rompslomp te vermijden zou men de grens altijd om een huis heen laten lopen, op zo'n meter afstand van de niuren. En dus woont het gezin Jochems niet half, maar helemaal in België. Dat zo'n paal er stevig staat hebben Johan en zijn broers ondervonden toen ze in hun jonge jaren hun best deden om de paal

kaas, tabak, aardappelen, stro en vee. Vanuit België naar Nederland: steenkool. bakstenen, kalk, pannen, Vanaf 1920-'30 kreeg de tram concurrentie van de autobussen en vrachtwagens. (js) Bron: Ene Keutgens, Een eeuw mobiel niet tram en bus.

Tenslotte ontsluierde vader Jochems ons het geheim van het grote aantal grensstenen op het Heieinde: 'Ons moeder vertelde ons dat in de tijd toen de palen geplaatst werden hier twee café's waren, café Moskes en café De Paal. De beide café's werden druk bezocht door de paalzetters en dat had zware gevolgen. Elke keer als er een man na bezoek aan het café op de grond viel, dan zetten ze duiir een paal, zo vertelde de moeder. Zou er dan ook zo iemand zijn neergevallen op het achterkoerke van café Moskes? (jofi

Eén van de kleine grenspalen staat op een merkwaardige plaats: op het achterkoertje van café MOSKES: hij doet daar dienst als droogplaats voor de dweil. Rietje. cafébazin samen met echtgenoot Ad Maas, vertelde dat die paal daar alzeleven heef't gestaan en dat de rijksgrens dus dwars door hun café loopt. (j(?t)

t 12 juni 2004

De trainer komt en De Bal is Rond op het terrein van HVV

Blijf De Hoogstraatse Maand lezen 17


OMSLAG VERHAAL

14. Polderdreef De Polderdreef is een lange, door bomen omzoomde laan die dwars door het staatsdomein Den Elsakker loopt en die eertijds vanaf Strijbeek tot net voor het kasteeltje Den Elsakker liep. Het domein en het huis behoorden in de vijftiende eeuw toe aan het Stift Thorn, destijds heer van Meerle. Huis en domein danken hun naam aan Wouter van Elsacker. in 1588 rentmeester en beheerden van de goederen van Thorn. Het huis diende vele jaren tot buitenverblijf van de raad- en rentmeesters van Thorn. De statige woning was bezet met een torentje, waarop twee vergulde weerhanen, die ook in het wapen van Thorn prijken. Voor de woning strekte zich eene lange laan uit, omzet van lominerige boamen Omstreeks 1860 kwamen domein en huis in bezit van de familie DupretBruggeman uit Brussel. Bij erfenis kwam het in het bezit van de familie Lauwers-Dupret, die het in 1904 verfraaide tot een heus kasteeltje. De familie bleef er tot na cle tweede wereldoorlog. In 1963 waren er plannen om heel het domein te verkavelen, plannen die gelukkig geen doorgang vonden. In 1984 werd het domein aangekocht door het Vlaamse Gewest. Het wordt beheerd door de Houtvesterij Antwerpen. (jof

15. Waterlopen

16. Sint-Bernarduskapel De Sint-Bernarduskapel is een vreemd stukje Hoogstraten met een boeiende geschiedenis. Op de kaart ziet u het stukje BelgiĂŤ waarop de kapel ligt als een pukkeltje uitsteken in Nederlands grondgebied. Het ligt ook veel dichter bij Ulicoten dan bij Meerle. In 1648 kwam er een einde aan de 80-jarige oorlog tussen het protestantse Nederlandse Noorden en het katholieke Spaanse zuiden. Er werd toen bepaald dat de katholieken in het zuiden van de protestantse Nederlanden, nu Noord-Brabant, hun geloof niet meer mochten uitoefenen. De kerk van Ulicoten-dorp werd in beslag genomen door de protestanten. De 83 katholieke gezinnen moesten voortaan in Meerle of Baarle naar de kerk.

De Hoogstraatse grens wordt voor de helft bepaald door de 1oop van het water. Over het hoe en waarom leest u meer in het artikel over het ontstaan van de grenzen. De 'watergrenzen' worden deels bepaald door de Mark en deels door verschillende waterloopjes. Een opsomming in wijzerzin met de routebeschrijving mee: de Mark (van Papenvoort tot Keirschot), de Blankenaartloop (bij Wildert, gehucht van Zundert). de Leiloop (ongeveer vanaf de Krochtenstraat tot aan Oude Tramweg), de Gouwense loop die overgaat in de Strijbeekse ioop (van Dreef tot aan Oosteneinde) De Bollekensloop (langs de Sint-Bernarduskapel), een anonieme loop langs de Gouverneursbossen en het Merkske en de Hollandse ioop (van de schierenclave tot 't Groeske). Alle lopen takken uiteindelijk af van de Mark, de ene al wat complexer dan de andere. Zo takt de Bollekensloop af van de Heerleseloop die uiteindelijk zelf uitmond in de Mark ter hoogte van Klein Eisel. Het mooie aan de waterlopen die de grens bepalen is dat we daardoor de grens door het landschap zien kronkelen. Met het kaartje in de hand moet u het maar eens controleren. (ms)

In 1654 schonk een zekere Aart De Clerck uit Ulicoten een stukje van zijn grond, dat in de Bollekens bij Meerle lag, aan de katholieken. Datzelfde jaar werd er een veldkapelletje en een kosterswoning gebouwd. In 1797, na 143 jaar, maakten de Fransen een einde aan de Protes-

tantse overheersing en konden de Ii licotenaren hun oude dorpskerk teurg in gebruik nemen. Wat er met het vroegere veldkapelletje gebeurde na 1800 weet men niet, in elk geval verdween het. Na de bevrijding in 1945 hebbende Ulicotenaren op dezelfde plek, waar eerder de veldkapel had gestaan, uit dankbaarheid voor hun vrijheid een nieuw kapelletje gebouwd, genoemd naar hun patroonheilige. Men kreeg destijds ook toestemming van kardinaal Van Roey van Mechelen, onder wiens kerkelijk gezag de kapel toen viel, om een jaarlijkse mis op te dragen. Dit gebeurt ieder jaar op 20 augustus, de feestdag van de Heilige Bernardus. De kapel wordt keurig onderhouden door enkele omwonenden uit Ulicoten. Je kan de kapel trouwens enkel goed vanuit Ulicoten bereiken. De enige verharde weg loop door dat dorp. Waarschijnlijk wordt dit bewust zo gehouden. Niet enkel een mooie ver wijzing naar het verleden, maar ook een manier om het plekje wat verborgen te houden voor de buitenwereld. Daardoor is het des te mooier wanneer je het ontdekt.(bs/ms) .1 .

,

-:,

.:

1W ,

41t

i..


OMSLA GVERHAAL

17. Schier-enclave Baarle-flertog en Baarle-Nassau zijn wereldvermaard om hun uitzonderlijke situatie: een lappendeken van kleine en grotere enciaves verstrengeld in elkaar. De meeste mensen weten niet beter of BaarleHertog ligt volledig in Nederland. Wel heeft het sinds de fusie van de jaren '70 het in België gelegen Zondereigen erbij gekregen. Toch zijn er een viertal enclaves die aan een zijde raken aan de Belgische landsgrenzen. Het zijn eigenlijk

schier-enclaves. Eén ervan is de schier-enclave tegen l-loogstraten. Hij hangt, zoals u op de kaart kan zien, onderaan het zuidelijkste puntje van Minderhout, onder de Gouverneursbossen en bij de Halsche Beemden. Het intrigerende van deze Schier-enclave is dat je er in de praktijk niet bij kan komen langs de openbare weg. Mensen die er toch een kijkje willen nemen, raden we aan om op de fietsroute, ter hoogte van Baarle Brug' (vlak voor de Witte

Kei), heel even de 'Rooie Weg' in de richting van Hoogstraten op te fietsen. Als u de eerste zandweg rechts afdraait komt ii tot aan de grens van de enclave. De vallei van het Merkske die u er ziet, ligt in de enclave. Veel moet u er zich niet van voorstellen: op z'n smalst is de enclave zo'n lOt) meter breed, op z'n breedst zo'n 750 meter. In de lengte zal hij ongeveer 1 krn lang zijn. U komt ook in de buurt van de schier-enclave als u het Laarzenpad afwandelt. (ns)

't Groeske Castel ré is san oorsprong en opbouw een kransakkerdoip. Het is opgebouwd langs cle Mark en de Hollandse loop, een aftakking van de Mark ten zuiden van Castelré. Het gaat om een hooggelegen akkercomplex, gedeeltelijk ingesloten door twee beekdalen, dat van de Mark en de Hollandse loop. De oorspronkelijke weg met de hoeves, loopt als een krans tussen de hoger gelegen akkers en de lager gelegen beemden. Wanneer u op 't Groeske dc Schooreindse Weg indraait die even verderop verandert in Schrans, rijdt u op het eerste deel van de oude kransweg. Wanneer u even verderop de Schootsenhoek indraait, de kronkelweg richting Wortel, rijdt u een ander deel van de oude kransweg af. Tussen Schrans en Schootsenhoek loopt de rest van de oude weg. 1-let pad ligt er nog wel, maar is niet meer berijdbaar.. Als u op uw tocht hier goed naar de gloeiing van het landschap kijkt, ziet u het verschil tussen hoge akkers (links) en de lage beemden (rechts). De mooie oude hoeves waar u langs komt vullen de rest van het plaatje aan. Dit verhaal kan ii ook nalezen op het ANWB-bord aan het kruispunt van Schootsenhoek en de 'Rooie Weg' .(,ns)

Smokkelweggetje Een giensroute suinenstel len zonder de term smokkelen in de mond te nemen, kan eigenlijk niet. Wellicht is smokkelen iets van alle tijden en contreien. En van alle grensgebieden. Hoewel reeds in de jaren dertig kalveren en graan van Nederland naar België werden gesmokkeld, bereikte de alledaagse smokkel haar hoogtepunt tijdens W.O. II. Het systeem van de rantsoenzegels - die o.a. recht gaven op 225 grani brood per dag - zorgde al snel voor schaarste. In Nederlanden waren de reglementen minder streng. waardoor het overschot bij de boeren iets ruimer was. Vooral aardappelen en graan, maar ook kalveren en kaas, werden massaal overgebracht.

Toen cle smokkel van vee stilaan ten einde liep, werden de meeste dounniers van de velddienst overgeplaatst naarde 'Vliegende Brigade'. Daar hield men zich vooral bezig met het bestrijden van de botersmokkel. Hoe groot de inspanningen ook waren, men kon niet vermijden dat - op een bepaald moment zowat énderde van de in België verbruikte boter smokkelwaar was. Een definitief einde aan de botersmokkel kwam er trouwens maar in 1971. met de invoering van de BTW.

Kort na de oorlog kende de veesmokkel een grote bloei. Dat het Hollands vee zo in trek was. had vooral te maken met de zwakke positie van de gulden ten opzichte van de Belgische frank. Zo kon men in Nederland een volle vaars kopen voor 7.000 frank. die dan in België vaak voor het dubbele werd verkocht.

Naast de grote handelaren, had je de 'kleine smokkelaar'. De gewone man, die al en toe ook eens een pakje boter over de grens hracht. Misschien had

hij het gekocht in het kleine winkeltje op Schrans', aan de grensovergang in Minderhout. Hoewel, zo lang is dat winkeltje daar nu ook niet geweest. Of haalde hij zijn 'smokkelwaar' in Castelré, waar zeker twee "smokkelwinkeltjes" zijn geweest? (dli)

-

'

.

19


OMSLAG VERHAAL

20. Café 'in Holland'

Van Beukendreef tot Beukendreef

Hoe kan een grenscafé beter heten dan 'in Holland' en zo duidelijk maken dat het een pleisterplaats is voor Belgen die even over de grens wippen. Hoewel die grens niet meer zoveel betekent als in vroegere tijden van oorlog en smokkel, toch is het café een vaste waarde gebleven, niet enkel in Castelré maar ook in de wijde omgeving.

0 Beukendreef

Jaak Snoeijs

Gust en Marieke

Het café begon met Jaak Snoeijs die in de jaren 1895-96 een boerderij met café liet bouwen op enkele meters van de grens en het 'In Holland' noemde. Het gezin Snoeijs-Van de Steen telde 8 kinderen waarvan 6 dochters en 2 zonen. De tweede zoon CLEMENT werd geboren in het jaar dat ook het café het licht zag, hij zou dan ook later zijn vader opvolgen.

In 1963, na 37 jaar cafébaas te zijn geweest, ging Ment weg achter de toog en maakte plaats voor zoon Gust. Hij was getrouwd met Marieke Anthonissen en samen kregen zeS kinderen. Het café floreerde, vooral toen Marieke het gerecht 'spek met eieren' op haar menu zette. Op akker en veld werken hoefde niet meer en het boeren werd stop gezet. Het café werd groter gemaakt tot wat het nu is: een ruime gelagzaal in rustieke stijl. Met het smokkelen was het nu afgelopen. echter niet met de schutterij: zoals zijn vader en grootvader heeft Gust een passie voor het kruisboogschieten. Hij liet dan ook achter op het erf een schuttersbestand neerzetten.

Ment en Cieke In 1926 trouwde Clement met Lucie Mertens en vader Jaak vond de tijd rijp om zijn café aan hen over te dragen. Zowel vader als zoon waren actieve leden van de schutterijvereniging en zo kwam het dat die vereniging al gauw onderdak kreeg in hun café. De oorlogsjaren 40-45 zorgden voor stillere tijden, maar nadien kwam het café weer op gang. Niet enkel omdat er royaal jenever geschonken werd - een drank die in Belgische café's niet getapt werd - maar vooral door de smokke laars. Overdag kwam men langs de suiker, boter en jenever, s nachts voor het grote werk: de beestensmokkel. Al die bedrijvigheid bracht toch niet voldoende geld in het laatje voor Ment, Sieke en hun 5 kinderen. Dus werd er, zoals Jaak vroeger, ook nog geboerd. Om dat allemaal gedaan te krijgen moest er heel wat werk verzet worden, zowel overdag als s nachts in het café. Dat belette hen echter niet om gezond oud te worden en hun gouden hniilntt te vieren in 1976.

Grensweg (ornweg:OBaarle Brug) (via dreef Bootjesven) Staakheuvel Wortclhaan Zwartwaterweg Eendenpad - Painpa-Ø Kotonie (Pampa) Diepte Langenherg Bolk - Langevoo n Neen erv Keirschol - De Sluis Achtel - Gildeweg - Achtel Leernputten Heesbeekweg iioutelweg Hinneboornstraat Loetihouiseweg 0 Vlamingstraat/Vtamingweg Vaatnaoer - Maxburgdreef (omweg:O Maxburgdreef tot grens NL)

-o

o o

NEDERLAND

Jos en Carin Nu is het J05 die als vertegenwoordiger van de 4de generatie Snoeijs achter de tapkast staat, samen met Carin Pemen. Jos is een tevreden man in zijn café. Er komt heel wat volk over de vloer en dat heeft niks meer te maken met smokkel of jenever, wel met een goed onthaal en spek met eieren. 'Heel veel wandelaars en fietsers komen hier langs, zo vertelt J05, en vooral in de zomer is het hier druk. Hier op deze plaats start een wandelroute en verder lopen er verschillende fietsroutes voorbij. De schutterij is hier ook nog steeds thuis, daar heeft onze vader nog veel pleziervan. Jos en Carin vierden in 1996 het 100jarig bestaand van hun café en er zijn inmiddels ook 3 kinderen geboren: Anke. Jefke en Marieke. Wie weert wordt één van hen de Sde generatie Snoeijs in café 'In Holland'. (jofl

P225 Q1

P 226

0 Sluiskensweg - Gaardsebaan

't Frans Baantje (NL) Meirseweg (Zundert NL) John Lijsenstraat (binnendoor naar) Krochtensiraat (ofwel sia Zwaluwstraai) Brusseistraat - Riyadstraai Amsterdamsiraat Europastraai MostenØ Schcurdekousweg O Meersel - I-leieindc - (Galder) Kerzelseweg - Gaiderseweg O Markweg (NL) - (via fietspad) Dreef- Markweg Sirijbeekseweg 0 Polderdreef ('haantseweg 0 Spieringstraai - Oostencind Wi ldhraken Lecnsbeek iiticotenseweg (via OSint-Bernarduskapel en zelfde weg terug) Heerie - Habetaar -ØGouvemeursbossen 1-lat O 't Groeske - (Casielré) Sehoorcindseweg 0 Schrans i toogstraiensebaan - Schootsenhock 0 Beukendreef

7

•, '-

I

r.

.

i)

.r

-

ii

p wrai

'-'

F

*1

20

-.

-'

.a


OMSLAG VERHAAL 0

P29 P218

Galgenberg

Kolonie Dree*JL O :

O O

II

Heesbeekstraat VIamugwegNIamingstraat

Maxburg Grenspalen Broodautomaat

Ç

Strijbeekse Loop Sint - Bernarduskapel SreNeI:ve

sr

oste ran

Me erI

Smokkelweggetje

0

NEDERLAND

Café in Holland

III'

CD

1

ij

[

rr

`7~

bt

222

We

!q2/

&Jse

Z; ~ 1

N

HeeI

L er

/

y

//

/~

// 4

-JL

* zithank of picknicktatI

.

Habelaár

/7

Gouvem bossen -

Hal

.,

Groeske

NEDER LAND II

-

Hor?ebaan

Minderhcwt

a Schootsen 1

/

o

e ukendreef

\\ -

\1

L7

HOO

! ••

_

rteib

/

P alpa

Keirschot hte!

\

21


OMSLAG VERHAAL

De elektrische draadversperring tijdens WO 1

Het eerste IJzeren Gordijn Op 4 augustus 1914. 's morgens tussen 7 en 8 uur, valt het Duitse Maasleger België binnen in het noordoosten van de provincie Luik. Die dag begon voor ons de Eerste Wereldoorlog. Duitsland wilde de neutraliteit van Nederland niet schenden, o.a. omwille van de toevoer voor de Duitse economie. Hierdoor zou Nederland aan het oorlogsgeweld ontsnappen. Door het feit dat België wel volledig bezet was, ontwikkelden er zich aan de Belgisch-Nederlandse grens allerlei activiteiten.

schrikdraad, een draadversperring waarop hoogspanningsstroom stond. Het plaatsen van deze versperring gebeurde tussen april en augustus 1915 op het Belgisch gebied vanaf het noorden van het Drielandenpunt (net voorbij Vaals) en zo verder langs cle Belgisch-Nederlandse grens tot aan de Belgische kust. Op 17juli is men aan het werk in de omgeving van Hoogstraten en op 25juli stond de draad reeds onder stroom. Op zondag 26 juli, één dag later, viel al het eerste slachtoffer van de draad in Wortel.

De Duitse bezetter werd met een aantal problemen geconfronteerd. Duizenden vrijwilligers trokken naar het neutrale Nederland om van daaruit naar het front achter de IJzer te trekken regelmatig werden berichten van militair-strategisch belang voor de Britse inlichtingendiensten in Nederland overgesmokkeld: er was een levendige brievensmokkel (van familieleden) via Nederland voor de frontsoldaten: Belgen, vreemdelingen en Duitse deserteurs vluchtten naar Nederland en er was de klassieke grenssmokkel van goederen. De strenge bewaking van de grenskantoren, bruggen en waterwegen konden dit alles niet beletten.

Aan beide kanten van de centrale stroomdraad, op 1 tot 6 of zelfs 10 in afstand, naargelang de aard van het terrein, werden er nog twee rijen van ongeveer 1 tot 2 m hoge beschermende prikkeldraad gezet die niet onder spanning stond. Het ging dus om een verspemng van drie rijen. De palen in de middenstrook waren gewoonlijk steviger en hoger dan de buitenste. De spanning op de draad schommelde tussen 2000 en 6000 volt.

Daarom besloot de Duitse overheid midden 1915 om de grenzen te sluiten met het plaatsen van een

22

Niet alle draden waren altijd geladen, maar niemand wist wanneer er omschakelingen zouden gebeuren. Om de 500 in á 2000 in stond er een wacht- of schakelhuisje, bezet door Duitse, meestal oudere soldaten. Aan beide zijden was er een verboden zone van 100 tot 500 in.

De draad volgde niet altijd precies de grens. Hier en daar werden bochten en kronkels in de grens niet gevolgd. Daardoor kwam Meerle, MeerselDreef en een flink deel van Minderhout en Meer ten noorden van de draad te liggen (zie kaartje). De Duitsers hebben ook nooit Baarle-Hertog bezet omwille van 'te ingewikkeld'. Om de neutraliteit te bewaren, hebben de Nederlanders dan maar zelf een hoge versperring van kippengaas aangebracht rond Baarle-Hertog-Nassau. Hier en daar waren er doorgangspoorten in de draadverspemng. maar men moest een bijzondere vergunning hebben om er door te mogen. Maar er waren ook Duitse soldaten die meewerkten aan ontsnappingen in ruil voor kostbare smokkelwaar, levensmiddelen en andere diensten. Smeergeld hielp soms om de draad even uit te schakelen zodat men iemand kon laten passeren. Toch was deze draadversperring een vreselijke hindernis voor de grensbewoners: leerlingen konden niet meer naar school, familieleden werden gescheiden, geliefden konden elkaar niet ontmoeten en handelaars verloren een deel van hun klanten. Soms kwamen mensen aan de draad om van ver hun familie te zien en iets te kunnen roepen, tenminste indien zij daar een flinke fooi voor de


OMSLAG VERHAAL schildwachten voor over hadden. Ook de gecontroleerde doortocht van landbouwers was niet eenvoudig. Velen stierven aan de draad, ook in Wortel. Hoogstraten en Minderhout. Voor heel de grensstreek denkt nien aan 300 tot 500 slachtoffers. Maar dc schrikdraad kon toch niet beletten dat velen het risico namen om met allerlei hulpmiddelen door, over of onder de versperring naar het vrije Nederland te vluchten: spionnen, deserteurs. passeurs, oorlogsvrijwilligers, gewone burgers. smokkelaars. ... De elektrische draadverspemng heett dus zeker niet de 'ongewenste grensactiviteiten' stopgezet. De 'passeurs' werden steeds handiger met gummilaarzen en matten, speciale kniptangen. enz.

.t.

Meteen na de Wapenstilstand (november 1918) werd de draadversperring afgebroken, dikwijls reeds door de grensbewoners zelf die het hout er de draad goed konden gebruiken. (js) Bron: Alex Vanneste, Het eerste "IJzeren Gordijn

De drie rijen dradeit waari'an de middelste onder spanning stond.

Grens-herinneringen Als kind duurt het een hele tijd eer je weet datje helemaal aan de rand vanje eigen land woont, heel dicht bij een ander land, aan de grens dus. De eerste keer werd het ons duidelijk in de geschiedenisles op school. In de lessen over Oude Belgen en Middeleeuwse ridders kwamen geen Hollanders van betekenis voor. Pas in de Nieuwe Tijd kwamen zij op de proppen en wel in de persoon van ene koning Willem de zoveelste. Bleek dat wij, Belgen, een hele tijd onder zijn bewind geleefd hadden tot we dat omstreeks 1 830 beu werden en onafhankelijk wilden zijn. Koning Willem was hiermee echter niet akkoord en hoe wij ook riepen van 'Wij willen Willem weg', hij week niet zo direct. Toen dat in de school verteld werd, bekeken wij de enkele Hollanders bij ons in de klas met andere ogen. Hoe durfden hun voorouders ons de vrijheid misgunnen, wat dachten ze wel? Op de speelplaats en vooral na school scandeerden wij dreigend 'Wij willen Willem weg!' waarop zij ons eens goed uitscholden voor 'laffe Belg!' en er enige handtastelijkheden volgden. En zo werden wij voor de eerste keer die grens gewaar. Blijkbaar waren die jongens en meisjes uit Castelré met hunne valse koning toch anders dan wij, al woonden ze nog zo dichtbij, er was een grens. Buitenland Hol land kwam voor ons ook een stuk dichterbij toen de weg van Castelré naar Baarle werd verhard en het open stel-

len van die weg met enige plechtigheid gepaard ging. De fanfare was er, de burge meesters van Minderhout en Baarle waren erbij en zouden het lint doorknippen. Ons klasgenootje uit Castelré mocht de schaar aanreiken. Jaloers keken wij naar haar: in haar mooiste kleren en met verse pijpenkrullen reikte zij plechtig een blauwfluwelen kussentje aan waarop de schaar. Hoe graag hadden wij daar gestaan tussen flitsende persfotografen, burgemeesters en het hele dorp! Z6 belangrijk was die weg dus, dachten wij, die weg naar Holland, over de grens.

mend van ons srnok.keltochtje (amper een kilometer ver) stootten we op twee douaniers, op patrouille met de fiets. Eén van hen was onze naaste gebuur en die wilde natuurlijk liever de andere kant opkijken maar zijn collega hoorde wat glasgerinkel in onze tas en kwam dichterbij. Onze buur douanier was hem gelukkig voor, keek eens in de tas en zei sussend 'Allemaal levertraan, rij maar door meisje'. (jof)

Dat de grens ook iets spannends had en soms zelfs gevaarlijk was, dat ondervonden we enkele jaren later. Toen werden we oud genoeg bevonden om met de fiets naar de meest dichtbije winkel over de grens te rijden om daar enkele stoopkes jenever te kopen. We wisten wel dat dat eigenlijk niet mocht maar het vaderlijk woord was toen nog de norm voor goed en kwaad. We kochten daar ook onschuldige producten zoals levertraan. pindakaas (toen nog onbekend in België) en Blue 7 Band margarine. Terugko23


Mixtuur Vijf kunstenaars stellen tentoon in vijf musea In het najaar van 2002 ontving het Stedelijk museum van het ministerie van Cultuur een subsidie én de opdracht om op zoek te gaan naar de toekomst en de mogelijkheden van samenwerking tussen musea die een collectie van één kunstenaar beheren. Een eerste initiatief is de tentoonstelling MIXTUUR. Van 3 april tot 23 mei kan u in elk van de vijf deelnemende musea, werk van de vijf kunstenaars bewonderen.

t!

Jakob Smit's

AUer Ost

De musea, die deelnamen aan het onderzoeksproject, voelen de noodzaak om ideeën uit te wisselen, hun collecties actueleren dynamischer te ontsluiten en samen projecten op te starten en promotie te voeren. MIXTUUR is een eerste gezamenlijk project. Het is een combinatie van vijf tentoonstellingen met werk van de vijf betrokken kunstenaars in vijf musea. In elk museum staat een ander thema centraal, zodat de vijf tentoonstellingen elkaar aanvullen. De bezoeker maakt een rondrit in de noordelijke regio van de provincie en leert er het werk kennen van vijf kunstenaars, die hun inspiratie vonden in het landschap en het leven van de streek. Het Stedelijk museum Hoogstraten speelt in op haar prachtige locatie en stelt werk over begijnhoven en vrouwen tentoon. Er is aandacht

Jan Vaerten

Albert Van Dyck

voor de vrouw in al haar facetten, van jong tot oud, van vroom tot naakt, van arm tot rijk. In het Museum Jan Vaerten in Beerse wordt geen rekening gehouden met het onderwerp zelf, maar staan de verschillende technieken die de kunstenaars gebruikten centraal. In de werken die in het Gemeentelijk Jakob Smitsmuseum te Mol tentoongesteld worden, staat de familie centraal. Er worden kinderportretten en gezinstaferelen getoond. Het Mu seum Albert Van Dijck in Schi Ide zoekt naar de commercialisering en de humor in het werk van de vijf kunstenaars. En dan is er nog het Timmermans-Opsomershuis in Lier, daar ligt de nadruk op reizen en landschappen. Het werk van de vijf kunstenaars geeft er een indruk van onze regio in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Mixtoer In elk van de vijf musea kan u als toeschouwer

Cornmunie 2004

een gratis rondleiding volgen. De organisatoren gebruiken de verzamelnaam Mixtoer voor vijf rondleidingen, telkens op een zondag om 15.00 uur. 0p4 april kan u terecht in Beerse, op 25 april in Schilde, op 2 mei in Hoogstraten, op 9 mei in Mol en op 16mei in Lier. Inschrijven kan telefonisch (03 314 65 88) of per e-mail (museum@hoogstraten.be ). De adressen, de openingsuren en alle praktische informatie over de vijf tentoonstellingen kan u vinden in een brochure die de musea ter beschikking stellen. Die brochure ligt voor u klaar bij Toerisme Hoogstraten en in het Stedelijk museum. Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. (fh) De tentoonstelling MIXTUUR, vijf kunstenaars, vijf thema's en vijf musea, van 3 april tot en met 26 mei 2004 in vijf musea uit de regio. Info: 03 314 65 88.

-.

Een foto is een aandenken voor altijd ! Een leuke verassing voor iedere communiekant Vrijheid 126 2320 lIoogstraten lel.:03/31-t.lS.l3

24

"

kifldefllaafl 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37

.

Felix Tim,nerrnans

.


_; vanuit het stadhuis... Geen hotel in de rijkswacht en herziening van de gemeenteraad

Gouverneur schorst twee beslissingen Het moet voor het schepencollege van Hoogstraten een pijnlijke ervaring geweest zijn. Op enkele weken tijd werden er twee beslissingen uit de gemeenteraad door de gouverneur geschorst, en dit telkens na een klacht van de oppositie. Zowel CD&V als Groen ! haalden hiermee hun slag thuis. De beslissing over de jeugdsportsubsidiëring en de verkoop van de oude rijkswachtkazerne werden geschorst. Op maandag 22 maart moest de gemeenteraad zich terug uitspreken over beide zaken.

Rijkswachtkazerne geen hotel? De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft in een brief te kennen gegeven dat de klacht van oppositiepartij Groen! tegen de verkoop van de vroegere rijkswachtkazerne gegrond was. Hiermee treedt zij de bezwaren bij en wordt de verkoop aan Immo Noord geschorst. In de gemeenteraadszitting van 29 november 2003 was er een meerderheid gevonden van 13 raadsleden voor het project van dit makelaarskantoor. Immo Noord zou de rijkswachtkazerne ombouwen tot een hotel met 22 kamers in combinatie

meerderheid werd goedgekeurd, zullen vele lezers zich wellicht afvragen. Wie een beetje Hoogstraten kent weet dat de verkoop van de oude rijkswachtkazerne een gevoelige materie was en is. Toen het college op 27 mei 2002 de verkoop voorstelde op de gemeenteraad was er heel wat consternatie en bezwaar tegen deze verkoop. Vooral het gebrek aan inspraak en de weigering van enige motivatie zette heel wat kwaad bloed. Toch werd de beslissing, meerderheid tegen minderheid, goedgekeurd. Een jaar later moest de gemeenteraad zich uitspreken over de voor-

Therese Coppcns doet no enkele jaren aj wezigheid haar rentree iii de Hoogsrraatse gemeenteraad. als secretaris.Het comité moest in de beoordeling rekening houden niet een aantal criteria zoals de aangeboden prijs. de functie na de herbestemming, de meerwaarde die de herbestemming heeft voor de Vrijheid en voor 1-Ioogstraten, het behoud van de architecturale waarde van het gebouw en de originaliteit van het ontwerp en het gebruik van hedendaagse elementen bij de noodzakelijke aanpassingen. Voor al deze criteria werden punten toegekend.

Criteria niet gevolgd

Volgen.s de Goinerneur strookte de verkoop van de ii jksoachtkazerne niet met de voorwaarden zoals ze in de gemeenteraad werden goedgekeurd. Wat nu ? met een huisbrouwerij, een bar-restaurant en enkele lokalen die een publieke functie zouden krijgen. De enige andere kandidaat was de Veiling van Hoogstraten die in de oude rijkswachtkazerne een "Open Aardbeicentrunf' zou willen onderbrengen.

Waarom? Wat is er dan mis aan deze beslïssing, die op een democratische wijze en met een, zij het kleine,

waarden van de verkoop. Er werd een constructie goedgekeurd waarbij belangstellenden een project van herhestemming mochten indienden. Er werd ook een jury van onafhankelijke experts samengesteld die aan de hand van een aantal strikte criteria een beoordeling over de verschillende ingediende projecten zou uitspreken. De jury bestond uit twee vertegenwoordigers van Monumenten en Landschappen en twee van Stedenbouw, met de cultuurbeleidcoördinator

In het totaal scoorde het project Veiling 88 op 100, het project Immo Noord 73 op 100. Het project Veiling scoorde voornamelijk beter op het vlak van het behoud van de architecturale waarde, de originaliteit van liet ontwerp en het gebruik van hedendaagse elementen. Tevens deed zij een bod dat 15.000 euro hoger lag dan dat van de concurrentie: 500.000 euro tegenover 485.000 euro. In de uiteindelijke toewijzing op 29 november stemmen 13 van de raadsleden voor het hotel van Immo Noord en 9 voor het project van de Veiling. CD&V stemt heel verdeeld, KVB kiest unaniem voor Immo Noord en alle anderen zowel oppositie als de meerderheidsfractie van HOOP stemmen voor het project van de Veiling. Al vrij vlug na de stemming in de raad kondigde de partij Groen! aan oni bij de gouverneur in beroep te gaan tegen deze beslissing. Volgens haar had het gemeentebestuur zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet nageleefd. Met de schorsing door de gouverneur wordt deze stelling alleen maar bevestigd. 25


GEMEENTERAAD Bezwaren gegrond

Wat nu?

Juul Verhuist van Groen! is dan ook gelukkig met deze schorsing: "De belangrijkste argLlmenten die door de gouverneur hiervoor worden aangehaald zijn ook deze die wij als motivering voor ons bezwaar hadden aangehaald - de gemeenteraad had de voorwaarden voor de verkoop vastgelegd op 28 juli 2003. Hieruit blijkt dat de verkoop zal gebeuren nadat een beoordelingscommissie een aantal criteria in overweging zal nemen en een puntenverdeling zal maken voor 5 criteria - de aangeboden prijs (35%) - de functie van de herbestemming (10%) - de meerwaarde die de herbestemming heeft voor Hoogstraten (15%) - het behoud van de architecturale waarde (30%) - de originaliteit van het ontwerp (10%) - de Veiling behaalde de meeste punten : 88% tegen 73% IMMO Noord - geen van de verslagen werd ondertekend - de commissie weigert zich uit te spreken over de meerwaarde voor Hoogstraten. Toch een essentieel criterium - de beslissing is niet tot stand gekomen op basis van de door de raad voorgeschreven wijze - de beslissing is strijdig met de beslissing waarin de criteria worden vastgelegd. Dit is geen behoorlijk bestuur. - de gemeenteraad bepaalt dat Immo Noord de koper wordt zonder verdere motivering. Zeker wanneer men afwijkt van de eigen voorschriften moet hier een duidelijke motivering zijn. Vandaar de schorsing.'

Het gemeentebestuur heeft intussen in de raadszitting van 22 maart de schorsing moeten voorleggen aan de raad. Bij het lezen van dit artikel zal de beslissing wellicht gevallen zijn. Daar wij onze teksten reeds ruim voordien moeten inleveren kunnen wij hierover geen verder nieuws uitbrengen. Ofwel heeft de raad de beslissing gehandhaafd en een duidelijke motivatie voor de keuze van Immo Noord voorgelegd, ofwel werd de beslissing van verkoop ingetrokken en kan de ganse procedure van vooraf aan terug beginnen. In het eerste geval zal de zaak wellicht bij Minister Van Grembergen terechtkomen, in het tweede geval zijn alle mogelijkheden weeropen. Groen! hoopt dat er voorlopig niet verder gewerkt wordt maar dat de Hoogstraatse bevolking nu inspraak krijgt en de gelegenheid gegund wordt om in een open debat haar visie op dit Hoogstraats patrimonium te verwoorden.

Jeugdsportsubsidiering geen genade bij gouverneur Op 17 november 2003 keurde de gemeenteraad meerderheid tegen oppositie een regeling goed in de verdeling van subsidies voorjeugdsport die heel wat kwaad bloed zou zetten en uiteindelijk leidde tot de schorsing door de gouverneur. Tegen het advies van de sportraad in, besliste het college om bij de verdeling van de subsidies zes verenigingen te straffen omdat zij hun aanvraag te laat hadden ingediend. De betrokken verenigingen zouden ieder 25 % minder ontvangen. Dat geld zou dan verdeeld viuden 1uven de

andere verenigingen. De oppositie trok sterk van leer en verweet het college willekeur en ook het meten met twee maten en gewichten. In de uitkering van een renteloze lening aan HVV leek het college heel wat soepeler te reageren. Hier bleken evenmin alle documenten tijdig binnengebracht en zou het dossier onvolledig zijn. Dit is dan ook de reden dat tot op vandaag (16 maart, jh.) de gemeenteontvanger weigert de renteloze lening aan HVV uit te keren. Na de gerneenteraadsbeslissing beloofde de oppositiepartij CD&V het hier niet bij te laten en bezwaar in te dienen bij de gouverneur. Woordvoerder Herman Verlinden licht toe "Daar wij ons als fractie niet konden verzoenen (ook het bestuur van de sportraad was niet akkoord), met de verdeling van de subsidies voor de jeugdsport. hebben wij een klacht bij de gouverneur ingediend. "De jeugdsportsubsidie wordt immers jaarlijks berekend en toegekend op basis van het gemeentelijk subsidiereglement voor jeugdsport. Dit reglement beschrijft de erkenningcriteria om als vereniging aanspraak op subsidiëring te kunnen maken, de sporttechnische kadervorming, de procentuele verdeling met correctiefactor per item en de administratieve procedure. Op 22 oktober 2003 werd het dossier sportsubsidiëring 2003 met de reglementaire berekening door de sportraad besproken en positief geadviseerd.Het schepencollege besliste in zitting van 3 november 2003 om de resultaten van de berekening van cle subsidie jeugdsport 2003 voor zes verenigineen net een laatlijdine :lan\ raag te verminderen

1-

BFLFEF

TELEVISIE

00

,2

1

10,

• L-.' 11•(;i1Ut

rrmrq:.

' :j' nJ,r:

nen

rIher-r

breedheeldforrna.st overtuigt door een briljart beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Split-screen. • Geiritegreerde Photo Viewer (voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar Loewe-garantie. • Eveneens verkrijgbaar in 81 -cm-beeldschermformat Xelos St 32 HD. n

Xelos 37 1-ID. Tafelmodel, Platina

Stimulate your senses.

LOEWEE

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout) 26


GEMEENTERAAD opvolger die in aanmerking kwam om raadslid Thielemans op te volgen, maar intern werd er een regeling getroffen. De eerste opvolgster die in aanmerking kwam was Lucia Vermonden maar deze deed afstand van haar recht om te zeIden. Op die manier kan Therese Coppens de taak van Lizette Thielemans overnemen en wordt zij de enigste vertegenwoordigster van de gemeenschap Meersel-Dreef.

Verkoop schoolhuis in Dreef

Tij Ie, de,iporilmo caicm e i/i g 200$ I reeg Je iiie, iI iii ig 1 .Sjig o,! 1/0 / 0$ Ii 1 i a/ 0 c'oor de talrijke sportieve pre.vtciiies. Financieel ziet het er heel wat minder uit. De gemeenteraad besliste immers O!fl haar een vierde van de normale subsidies in te houden. Net zoals de vijf andere verenigingen had zij alle hoop gesteld op liet bezwaar dat bij de gouverneur werd ingediend. Deze schorste het besluit van de gemeenteraad. met 25% en dit bedrag te herverdelen onder de andere verenigingen. Het college wilde op deze manier een signaal geven aan de laattijdige indieners. CD&V kan de handelwijze van het schepencollege niet goedkeuren. Het huidige subsidiëringreglement voorziet niet in een timing voor de indiening van een aanvraagdossier. Tevens is geen enkele maatregel opgenomen in deze reglementering die enige vorm van afdwingbaarheid van om het even welke maatregel bij laattijdige indiening van een dossierrechtvaardigt. Op basis van het bestaande reglement kan men de gestelde maatregel: het verminderen van de subsidie met 25% dan ook niet afdwingen. Het lijkt ons opportuun de huidige reglementering eerst aan te passen om laattijdige aanvragen afdwingend te kunnen behandelen. We verzoeken dan ook om deze raadsbeslissing te schorsen en de reglementaire berekening voor het jaar 2003 zoals voorzien in PV-4 ter goedkeuring terug voor te leggen aan de raad."

Op 13 februari antwoordt de Gouverneur dat hij het gemeenteraadsbesluit van 17 november 2003 heeft geschorst. Hij baseert zich op de overweging dat er in het subsidiereglement geen termijn is voorzien voor het indienen van aanvragen, noch in enige sanctie ingeval van laattijdige aanvraag. Hij verwijst hierbij ook naar cle brieven van de gemeentelijke sportraad waarmee zij de sportverenigingen uitnodigde om uiterlijk op 1juli 2003 de aanvraagdossiers in te dienen en daarbij geen sanctie vermeldde. Dit zou ook niet gekund hebben daar er in het reglement geen bepaling opgenomen is over een sanctie. Sancties tegen het te laat indienen van subsidieaanvragen kunnen niet worden opgelegd tenzij het uitdrukkelijk in het subsidieregiement is voorzien.

Het was reeds langer aangekondigd en in de begroting 2004 werd aan inkomstenzijde reeds de opbrengst van het voormalige schoolhuis op Dreef ingebracht. Toch is daar niet iedereen gelukkig mee. Deze woning is ook opgenomen in de inventaris van het cultuurbezit in België en mag niet gesloopt worden. Zowel CD&V als Groen! verzetten zich tegen deze verkoop. Voor Groen! kan het niet dat dit stuk patrimonium verkocht zou worden: "Het gaat hier om gemeentelijk patrimonium en dat willen wij principieel behouden, omdat er in het verleden al te veel verkwanseld is. De gemeente besturen is meer dan het beheren van de portemonnee, meer dan het onderhouden van wegen. dan het verkavelen van het grondgebied. Het is ook de verantwoordelijkheid nemen voor ons cultureel en bouwkundig erfgoed. om dit voor de huidige en de latere generatie te bewaren. Deze woning

Nieuw raadslid In de raadszitting van einde februari werd het afscheid van raadslid Lisette Thielemans ut de gemeenteraad aangekondigd. Zij zal opgevolgd worden door Therese Coppens die in de vorige legi s latu ur reeds zetelde voor KV B, de meerderheidspioeg rond burgemeester Van Aperen. Therese was evenwel niet de eerste

Een kunstwerk in Meerle

Oproep aan beeldend kunstenaars Het stadsbestuur van Hoogsiraten wil een kunstwerk plaatsen in het centrum van Meerle. in de begroting is daarvoor een bedrag van 12 500 euro voorzien. Om een ontwerper én een ontwerp van een beeld te selecteren organiseert het bestuur een wedstrijd waaraan alle helangstellen kunnen deelnemen. Het wedstrijdreglement ligt ter beschikking op de dienst Cultuur in het administratief centrum, Vrijheid 149 en in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te 2320 l-loogstraten. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de cultuurcoördinator op het nummer 0495 25 25 05. (ifi)

IVÏeerdcr/ieid tegen iniiiderheic/ bes/is ie voor i'eikoop i'an het voormalig schoolhuis in Dreef. is het enige wat nog overblijft van het vroeger schoolgebouw van dreef en dient daarom in haar behoud beschermd te worden." Volgens raadslid Verhuist zou men nog kunnen instemmen met een soort erfpacht, athankelijk van de voorwaarden, zoals de woningen van het Begijnhof en deze van Wortel-Kolonie. CD&V sluit zich volledig aan bij cle visie van Groen! wat de verkoop betreft. Voor haar kan het niet dat dit gemeentelijke eigendom midden in het centrum van Dreef zou verkocht worden. Voor raadslid Verlinden zou dit een onverantwoorde beslissing zijn. Meerderheid tegen oppositie keurt de verkoop goed. 27


ERFGOED

Zondag 18 april is het Erfgoeddag

Graven in je familie en de eerste 'Erf goedprij s' Met als centraal thema 't zit in de familie" heeft op zondag 18 april in gans Vlaanderen de derde editie van de Erfgoeddag plaats. Het Lokaal comité kan rekenen op de medewerking van twee verenigingen: Erfgoed Hoogstraten en het Verbod van StJorisgilden. Samen staan ze borg voor een boeiend en gevarieerd programma.

Sfeerbeelden Een eerste initiatief is de tentoonstelling 'Graven inje familie'. De naam verwijst niet alleen naar begraafplaatsen, maar ook naar de zoektocht in uw familiegeschiedenis en naar opmerkelijke of belangrijke personen. Erfgoed Hoogstraten maakte een inventaris van alle begraafplaatsen van Hoogstraten, met een plan van elk kerkhof en zoveel mogelijk gegevens over de personen die er begraven liggen. Op 18 april wordt de website waarop al die informatie staat aan het publiek voorgesteld.

Verder is er in het Stedelijk museum een tentoonstelling over de begraafplaats én de persoon van enkele bekende figuren of families uit groot Hoogstraten: de grafmonumenten Matthieu en Dupret, het familiegraf Van Hoeck-Willemse, het graf van landloper W 319, van Dorothea Vorsselmans, pater Karel Verleye, Alfred De Wilde, begijn Van de Sande, kunstschilder Jan Huet, Cornelius Huybrechts en andere. Tenslotte toont Erfgoed Hoogstraten een diamontage, met sfeerbeelden van elk van onze kerkhoven en van een aantal opmerkelijke graven.

Over het tweede initiatiel. deErfgoedprijs 2004', leest u verder in deze bijdrage meer.

De gilden, met leden van vader op zoon In liet verhaal van de eeuwenoude schuttersgilucil uiitue&eii we een groot aantal namen die we generaties na elkaar tegenkomen. Het lidmaatschap van een gilde wordt dikwijls overgedragen van vader op zoon of dochter. De gilden zijn 'levend erfgoed' en het Verbond van Sint Jorisgilden hoort dan ook thuis in een erfgoeddag met als thema 't Zit in de familie. De gilden verzamelen op de 'bleekweide' van het begijnhof en organiseren er een wedstrijd tussen ploegen die bestaan uit schutters van één en dezelfde familie. Indien de weersomstandigheden het toelaten gebruikt men de grote kruisboog, als het te koud is wordt het een wedstrijd op korte afstand met kleinere bogen. Erfgoeddag, verschillende evenementen in en bij het Stedelijk museum op 18april tussen 10.00 en 16.00 uur. Info 03 31465 88. (fh)

Woningen genomineerd voor de 'Erfgoedprijs 2004' Op Erfgoedzondag 18 april wordt de laureaat van de eerste 'Erfgoedprijs 2004' bekend gemaakt. Erfgoed Hoogstraten wil met een jaarlijkse monumentenprijs aandacht vragen voor gebouwen. die recent gerenoveerd werden en een voorbeeld kunnen zijn voor de manier waarop we met onze woonomgeving omspringen. De leden van de erfgoedvereniging nomineerden acht kandidaten uit meerdan dertig gebouwen, die voorgedragen werden door haar leden en door de lezers van dit blad. De uiteindelijke laureaat wordt gekozen in overleg met de afdeling Monumenten en Landschappen. De sloop van de bescheiden woning bij de kapel van Minderhout is gelukkig geen regel, maar uitzondering. De inwoner van Hoogstraten heeft oog voor het authentieke en de eenvoudige streekeigen architectuur. Om in aanmerking te komen voor de Erfgoedprijs mag een gebouw niet beschermd zijn als monument. Zo komt (bijvoorbeeld) het prachtig herstelde brouwershuis van de familie Brosens langs de Vrijheid in Hoogstraten niet in aanmerking, net zomin als de gerenoveerde woningen van Wortel-kolonie, die deel uitmaken van het als landschap beschermde domein. En, omdat alleen renovaties die afgewerkt zijn in aanmerking komen, zijn er enkele mooie projecten die pas volgend jaar in aanmerking komen. We denken hier aan de restauratie van de woningen op de hoek van de s' Boschstraat en de Postweg en van een bescheiden woning in Meerdorp (nr.36). 28

Winkelhuis 'Present', Vrijheid 75 te Hoogstraten Dit mooie hurgerhuis dateert wellicht uit het begin van de 20' eeuw en werd onlangs een nieuwe bestemming. "Present", de zaak van Marc Paulussen en Mia Jansen, komt in het stijlvolle gebouw en zijn interieur zeer goed tot zijn recht. De bakstenen voorgevel in eclectische stijl is met witgrijze bakstenen versierd. De originele bakgoot en de versieringen op de nok bleven bewaard. De bestaande ramen werden hersteld, net zoals de mooi versierde voordeur, de rolluiken en de rolluikkasten. Binnenin ademt het pand opnieuw de authentieke sfeer uit: plafonds en muurbezetting met mooi stucwerk, mooie schouwrnantels, oude vloeren en de originele deuren met oude deurklinken. Steeds meer winkeliers beseffen dat een historisch pand een meerwaarde betekent voor hun zaak. Wat dit betreft zijn er nogal wat voorbeelden in het centrum voor Hoogstraten. Er is de voorbeeldige restauratie van het 'gele huis', Vrijheid, waar de grote etalage vervangen is door kleinere ramen. In de onmiddellijke omgeving, in de Heilig Bloedlaan 255, werd het vroegere winkelhuis Van Dongen gerenoveerd en biedt nu onderdak aan een advocatenkantoor. Langs de Van Aertselaerstraat is er de 'Het

Egelantierken' één van de nieuwere horecazaken, die fier zijn op hun historisch pand. En. binnen afzienbare tijd, opent er een nieuwe horecazaak in het vroegere pand van de gebroe ders Leyten en een winkel in De Kroon (Vrijheid)


ERFGOED

Woning Aerts, Meerseweg 72 te Meer De bouwvergunning voor deze eenvoudige arbeiderswoning werd op 19 maart 1949 afgeleverd en werd gerealiseerd niet tussenkomst van de "Maatschappij voor de Kleine Landeigendom". Door de recente bouwdatum ligt de selectie misschien minder voor de hand. Maar, omdat veel van dergelijke huizen verdwijnen of zwaar aangepakt worden, is deze woning een voorbeeld van hoe het ook kan. Gelukkig kwam de woning in handen van iemand als Wim Aerts. Hij kocht de woning vier jaar geleden van Jos Leemans - Haest en heeft het oorspronkelijke karakter van de woning bewaard. Op die manier blijft ook het verhaal achter de woning bewaard. Om een lening bij de Kleine Landeigendom te krijgen, moest het plan rekening houden niet het reglement van de huisvestingsmaatschappij. In dat reglement lezen we, als één van de opschortende voorwaarden "een plan der landbouwaanhorigheden bij te voegen met aanduiding van cle Soort en het aantal dieren dat nico denkt te houden ". En verder: ''In elk

oninerp lot oprichting van een klein landeigendom 10oct de opbouw worden voorzien van landbouwaanhorigheden voor minstens 2 soorten dieren, hetzij een hoenderhok, een kleine stal, een konijnenliok, enzovoort. ". Bij deze woning was er plaats voor hennen en wordt melding gemaakt van een konijnenstal. In elk lokaal moest elektriciteit voorzien worden en verder werden er duidelijke afspraken gemaakt, zoals over het gebruik van machinebaksteen van Boom, de samenstelling van de mortel, de manier van plaatsen van de nokpannen enz. Om natte muren te vermijden moest het dak op de puntgevels 30 cm oversteken en moesten de buitenmuren aan de west- of zuidwestzijde voorzien worden van een spouw, tenzij er een bekleding voorzien was. Bijna alles was gereglementeerd, zelfs voor het kleinste kamertje had men een regel opgesteld: "Een WC met rechtstreekse afvoer, pot in geëmailleerde ijzeraarde "model spoorweg bril in eiken/iout".

Woning Dockx, Meerleseweg 38 te Meer Hier woont heiaai'dier, beeldhouwer Luc Dockx met zijn vrouw Ilse Verachtert en hun zoon Kamiel. Het is een woning van het type 'diephuis' en werd in 1933 gebouwd door Frans Carpentier van de douane. Later kwam de woning in het bezit van de ouders van Luc Dockx, die er sinds 1997 woont en het huis restaureerde. Wat meteen in het oog springt is dat het dak de puntgevel aan de straatzijde overkraagt. Het zadeldak is bedekt met mechanische pannen en heeft zijn nok haaks op de straat. De inkomhal ligt iets lager. De woonkamer heeft een mooie driezijdige erker, waarvan de hoekstijlen en lateien bepleisterd en geschilderd werden. De

vormgeving van opengewerkte houten leuning van het balkon erboven is origineel. Tegen de zijgevel werd een nieuwe bakstenen muur aangebracht. De voordeLir en de vensters werden vervangen, maar de bovenlichten met glas in lood werden behouden. De uitbouw achteraan vervangt de vroegere 'stalletjes' en zijn nu ingericht als atelier van de beeldhouwer. De grote glazen erker aan de zijkant van het huis is nieuw. Hij vergroot de leefbaarheid van de woning en is zo uitgevoerd dat het huis zelf in zijn oorspronkelijke vorm behouden blijft. Kenners zeggen dan dat de ingreep omkeerbaar en dus goed uitgevoerd is.

Boerderij Snoeys, Meerleseweg 100 te Meer Deze relatief kleine hoeve, van het lang geveltype, werd in 1933 gebouwd door Antoon Snoeys, de vader van Jan Snoeys. die er nu woont. Jan is 63 jaar en heeft altijd in het huis gewoond, ook na zijn huwelijk met Hilda Vermeiren.

0

Samen hebben ze hier negen jaar geboerd en 30 jaar aan tuinbouw gedaan. Nu genieten ze van een welverdiend pensioen, in een huis dat ze netjes gerenoveerd hebben. Aan de vormgeving hebben ze niet geraakt. Daar waar je in de voorgevel een grote staldeur verwacht, is de kleinere deur toch origineel en was er een grote staldeur aan de achterzijde van het huis. Het uitzicht en bijna alle functies zijn behouden, op tutzondering van het 'hakhuis' en een afdak aan de achterzijde, daar waar nu een veranda geplaatst is, 29


ERFGOED

Woning Vermeiren, Gemeentestraat 1 te Minderhout "Omdat deze woning in 1933 gebouwd werd in opdracht van houthandelaar Van Herck, hebben we hier kwaliteitsvolle binnendeuren en ander schrijnwerk aangetroffen", zegt Tom Vermeiren, de huidige eigenaar. Hij kocht de woning zeven jaar geleden en woont er nu samen met zijn vrouw Inge Franken en hun twee kinderen Lien en Merel. Toen ze het huis kochten stond het al jaren leeg en het was hard werken om het resultaat te halen dat we nu zien: ecn restauratie met respect voor het karakter van het huis en voor alle waardevolle elementen die er waren. Dc rcstaLiratie is uitgevoerd met veel aandacht voor details, zoals de mooie dakgoot, de ramen enz. Ook het dak heeft zijn uitzicht behouden, dankzij het behoud van de schouwen en de kenmerkende overkraging langs de zijgevel.

Woning Van Gompel, Hoogeind 7 te Meer Deze eenvoudige woning. die dateert uit 1927, i.s sinds 1992 eigendom van Marc Van Gompel en zijn vrouw Leny Bergman. Het karakter van de woning is aan de buitenzijde volledig behouden, ook al is de achterbouw en het interieur volledig vernieuwd. Dal was een noodzaak, want toen Marc en Leny het huis kochten waren de binnenmuren weinig stabiel en de achterbouw bouwvallig. Het resultaat is een keurig gerestaureerde woning met een eigentijds comfortabel interieur, dat aan alle noden van deze tijd beantwoordt. De vormgeving en het volume van het gebouw zelf is behouden gebleven. De oorspronkelijke ramen zijn door de eigenaar, die zelfstandig schrijnwerker is, op een kwaliteitsvolle manier vervangen. Het dakvlakraam is misschien minder mooi, maar het stoort niet in het geheel en het brengt daglicht in de slaapkamers die zich nu onder het dak bevinden. Ook het tuintje is met de grootste zorg aangelegd, misschien zelfs te mooi voor deze in oorsprong sobere woning.

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

I96IEx LSflRIEO]F4 (

Y

VTiFR1BJ[D]DiU1 30


ERFGOED

Woning Van Deun, Sint-Janstraat 23 te Wortel De boerenarheiderswoning op de hoek van de Sint-Jansiraat en de Prinsenweg is waarschijnlijk gebouwd op het einde van de 1 9' eeuw. Hier woonde jarenlang een arbeider, die enkele dieren hield om wat hij te verdienen. Rechts was er het woongedeelte niet de voordeur tussen twee ramen en links een kleine stal. Het gebouwtje rust op een gecementeerde plint. waarop 'schijnvoegen' aangebracht zijn. Opvallend is het laag zadeldak met Vlaamse pannen tot juist boven de ramen. Achter het stalgedeelte hangt liet dak laag af en tegen het oorspronkelijke woongedeelte staat een aanbouw van een recentere datum. Ook het interieur is in de loop der jaren sterk veranderd. Piet Van Deun en Tine Eggers kochten het huis, renoveerden het en wonen er nu samen niet Vie, hun eerstgeboren zoon. Bij de restauratie hebben ze bewust gekozen om het bestaande maximaal

W-— wm - T ~,

11 ~

te behouden. De ramen, de deuren en de slagvensters werden niet zorg gerestaureerd. Voor liet schilderwerk koos men hewust voor sobere kleuren. die hij de aard van het gebouw passen.

Daarnaast bleven onder meer de schouwen, de dorpels en nog zoveel meer bewaard. Een mooie restauratie, waarbij rekening werd gehouden met de oorspronkelijke sfeer van de woning.

Boerderij Vervoort, Bergenstraat 27 te Meer Deze prachtig gelegen hoerderip, die sinds 1900 in handen is van de familie Vervoort, heeft al een bewogen geschiedenis achter zich. In 1945 wordt het hoofdgebouw getroffen door een VI en werd zo goed als met de grond gelijk gemaakt. Een foto van de vernielde hoeve en het trieste verhaal van dit drama, waarbij drie slachtoffers vielen, vonden we in "De Noordhoek" van Marcel Leunen op blz. 165. Sinds vier jaar is het geheel eigendom van Marc Vervoort en zijn vrouw Ilse Herrijgers, die er wonen samen met hun twee kinderen. Aan het geheel is weinig veranderd en de nieuwe elementen zoals de inkomdeur storen niet in het geheel. Even belangrijk als de boerderij is het behoud van het geheel, met de stal en de bijgebouwen achter het hoofdgebouw. De boerderij is mooi behouden en komt vooral tot haar recht in haar authentieke, prachtige omgeving: een treurwilg. ccii oude haac en de veiden rondom.. ( li/dh)

ijten Vloerbedekking 1500 m2 gordijnen, tapijten, vloerbedekking, traplopers, slaapcomfort,

behang, binnenzonwering, en bed- en badmode. Een ervaren team adviseurs, naaisters en plaatsers zorgen voor een perfect

eindresultaat. Een bezoek méér dan waard!

jS1uis' ,

woondecoratie

Kapeistraat 6' Baare-Hertog Tel. 014 69 90 02 www.vandersluis.be' maandag gesloten 31


Stijlvol Feesten in Salons de Marcke Je hebt iets te vieren, maar je wil het graag even anders. Een aparte aanpak, op uw maat gesneden, in een exclusief kader. Dan ben je bij Salons de Marcke aan het juiste adres. In de mooi verbouwde ciné Roma word je als organisator op uw wenken bediend en de feestvierders worden tot in de puntjes verzorgd.

Exclusief kader Met wat goede wil kan je er de vroeger cinema Roma nog in herkennen: het parterre en het balkon, de scène ook, waar eertijds het filmdoek hing. Dat alles werd door uitbater Yves Hoskes tot een weelderige en prachtige aangeklede feestruimte omgebouwd. Je waantje in een Weense balzaal of in een grote exclusieve night-club in Hollywood. De fraaie zwart-wit foto's van filmsterren leggen de link naar de cinema van vroeger. De feestvierder wordt als het ware meegenomen naar de feestelijke jaren '20 van vorige eeuw. De zaal is een open ruimte, maar met verschillende niveaus, om het iedereen naar de zin te maken. Je komt binnen in de fraaie hal, waar je je jas achterlaat bij de vriendelijke vestiairemevrouw. Je wordt meteen naar boven geleid waar aperitief en de eerste hapjes al klaar staan. Meteen krijgje ook een uitzicht over de hele zaal. De tafels staan mooi gedekt en uitnodigend op de gasten te wachten. Op het podium speelt de pianist een leuk en uitstekend klinkend deuntje. Wachten tot iedereen er is, hoeft niet vervelend te zijn.

Zodra iedereen gezeten is in de comfortabele zetels, kan het walking-dinner - de specialiteit van het huis - beginnen. Een formule waarbij je heel de avond door fijne gerechten worden geserveerd. Geen verscheurende keuze tussen de

staan er borg je voor dat ook de laatste gaatjes gevuld raken en je niet met honger van tafel moet. Ondertussen geven de muzikanten op het podium het beste van zichzelf of zorgt de DJ dat de feestvierders dat krijgen warvoor ze gekomen zijn, sfeervol amusement. Wil je je tussendoor even terugtrekken uit het gewoel en aan de bar rustig een sigaartje roken, een biertje of wat anders drinken? De barkeeper op de hoogste verdieping zorgt dat je wensen voldaan worden.

Walking dinner Als alle gasten aanwezig zijn, word je vriendelijk naar de gedekte tafelen geleid. Grote tafels voor wie graag met velen aan tafel gaat, kleine tafels voor intieme tête--tête. Dichtbij podium en dansvloer, nabij de bar of op de rustige tussenverdieping. De keuze is geheel aan de gasten.

gamba's of de ganzenlever, tussen tarbot of tournedos. Kleine porties, maar een veelheid aan gerechten en smaken die je met een vast menu nooit bijeen zal zien. Dat alles geserveerd met aangepaste en uitstekende wijnen. Een ruime kaastafel met fijne broodjes en aangepaste wijn en een uitgebreid dessert kaasbuffet met koffie

Op maat gesneden Walking dinner is slechts één van de mogelijke formules. In feite kan in Salons De Marcke elke formule. Van staande receptie tot een gastronom isch maal. De kok en zijn team hebben in de volledig uitgeruste keuken alles ter beschikking om het voor u klaar te maken. Live music? Geen probleem. De door uzelf of in afspraak met de uitbater gekozen artiesten hebben een fraai podium, een uitstekende klankinstallatie en - niet onbelangrijk voor artiesten verzorgde kleedkamers ter beschikking. De DJ heeft eveneens de beschikking over een supermoderne discobar met een ruime collectie muziek. Indien gewenst, wordt voor u een ervaren DJ ter beschikking gesteld. Kortom, Salons de Marcke hebben werkelijk alles in huis om aan uw wensen te voldoen en van uw feest een onvergetelijke gebeurtenis te maken.

Iets te vieren? Contacteer dan Salons de Marcke, Gravin Elisabethiaan 1, 2320 Hoogstraten - tel. +32 (0)3 314 14 10 / www.salonsdemarcke.be / mail: info@salonsdemarcke.be. Ze helpen u graag en geheel vrijblijvend verder. 32


do r s leve n Contactpunten

-

De Laermolen officieel geopend

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, e-mail horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03 315 90 40, e-mail marcel.adriaensen@skynet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03 315 88 54, e-mail jan.fret@pandora.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86. e-mail toon.verleve@pandoi -a.be

Minderhout: Frans Snijders, St-Clemensstraat 25. te!. 03 31449 03. e-mail franssnijders@tiscalinet.be

Wortel: Maartje Siebelink. Kerkveld 13. tel. 03 314 67 09, e-mail dhmwortel@hotmail.com FOTO's: Jef Floren, Dor!:) 39/2, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout. tel. 033144903. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmecltstraat 22. Minderhout. tel. 03 314 66 28, e-mail rene.laurijssen @belacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout. tel. + fax 03 314 49 03, e-mail franssniiders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten. tel. 03314 51 03, e-mail Eniilia.Horsten@planetinternet.be SECRETARIAAT/DRUK WERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, te!. & fax: 03 31455 04, e-mail: jozef.sche!lekens@skynet.be

HOOGSTRATEN - In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 maart werd het indrukwekkende waterrad vanuit het atelier in Roeselare naar Hoogstraten gebracht. Dinsdagochtend ging molenbouwer Thomaes direct van start met de plaatsing. Nadat de sluizen en de maalinstallatie in 1911 waren verwijderd, was het gebouw danig in verval geraakt. Dein 1999 opgerichte vzw De Laermolen, wist de molen op het nippertje te redden. Met de voltooiing van het maalwerk nadert nu sti laan het einde van de restauratie. Als alles volgens plan verloopt, zal het waterrad weer draaien met de officiële opening op zondag 25 april. Van dan af heeft Hoogstraten er ongetwijfeld weer een toeristische trekpleister hij!

In de voormiddag gaat de opening door met genodigden en vanaf 13.30 uur is iedereen welkom. De volledige zondagnamiddag is de 'draaiende' watermolen door iedereen te bezichtigen. Alles is aanwezig om er een groot feest van te maken; aangepast eten en drinken, verschillende souvenirs en lekkernijen en allerhande randanimatie voor klein en groot. Het prachtige boek - verschenen naar aanleiding van de restauratie - is te verkrijgen tegen democratische prijs. Kortom, een unieke dag in de geschiedenis van Hoogstraten.

Geslaagde kaartavonden HOOGSTRATEN - De kaartavonden zitten duidelijk weer in de liii. Zowel bij het oudercomité van de Gemeenteschool, de K.W.B., Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia, De Blauwe Duif als bij Veloclub de Lustige Wielrijders kwamen meer kaarters opdagen dan vorig jaar. De strijd om de eindzege was bijzonder spannend. Bij de jokkers moest men zelfs de beste ronde-uitslag opzoeken om de eindwinnaar aan te kunnen duiden. Onderstaande kaarters gingen met de prijzen lopen:

Jokken: 1. Staf Goetschalckx (792 ptn.), 2. René Smouts (792 ptn.), 3. Maria De Groot (798 ptn.), 4. Jack Lanslots (802 ptn.), 5. Fred Hapers (806 ptn.). 6. Jeanne Bruynen (809 ptn.). 7. Louis Van Laer (814 ptn.). 8. Walter Fockaert (820 ptn.). Rikken: 1. Frans Janssens (1381 ptn.), 2. Frans Verbunt (1372 ptn.). 3. Albert Spannenburg (1354 ptn.), 4. Paul Adriaensen (1352 ptn.), 5. André Meeuwissen (1346 ptn.), 6. Liza Van Hullebusch (1329 ptn.). 7. GustaafGoetschalckx (1329 ptn.), 8. Dany Van Looy (1318 ptn.).


HOOGSTRA TEN

BRILJANT IN HOOGSTRATEN

Jef en Fien Hofkens - Jansen Jef en Fien vierden op 19 februari 2004 hun 60jarig huwelijk. Deze heuglijke gebeurtenis ging door in het rusthuis te Hoogstraten waar beiden reeds enkele jaren verblijven. Volgend verhaal werd verteld aan "Het Briesje", het huiskrantje van het rusthuis. Op een winterse ochtend zitten we gezellig samen met dochter May aan de tafel, Fien en Jef gezellig onderuit geschoven in hun luie zetel, genietend van de herinneringen die deze babbel zoal hovenhaalt. Jef werd geboren in Brecht op 16 oktober 1920 hij Maria Gobaert (Mieke) en Jaak Hofkens. Hij kwam 4' in een rij van 7. Hij had reeds twee zusjes, Mathilde en Amelie en een broertje Frans. Na hein volgden nog Clementine. Leon en René. Van de lagere schooltijd of jonge kinderjaren herinnert Jef zich niet zo heel veel meer. Wel weet hij dat er hard moest gewerkt worden. Zijn vader werkte op de 'Mestpacht': de mest kwam vroeger per schip van Antwerpen ten behoeve van fruitkwekers en landbouwers. Vader Hofkens zorgde voor het vervoer naar de gebruikers. Moeder Mieke zorgde thuis voor de kinderen. Zij was een hardwerkende huismoeder die leefde voor de zorg en de opvoeding van haar groot gezin. Haar gezondheid was echter niet zo goed en op ± 60jarige leeftijd is ze overleden. Jef leerde in de Vakschool van I-loogstraten het ambacht van meubelmaker en ging aan het werk bij Jan Franken in Westmalle. Hij deed deze rit vanuit Brecht per fiets en moest onderweg met het veer de vaart over, er lag immers nog geen brug. Jef herinnert zich de winter van 19421943: 'Toen lag er met Kerstmis 20cm sneeuw en de vaart was dichtgevroren. Tot 11 maart konden we te voet over het ijs! In die tijd kende hij Fien al. Fien Jansen is geboren in Hoogstraten op 3 mei 1921 bij Stien en Karel Jansen - Jansen. Fien had reeds 2 broers en 1 zus. Na haar volgden nog 2 broers en 2 zussen. Ze groeide dus ook op in een kroostrijk gezin in Hoogstraten in de Gelmel-straat. Fien weet zich nog goed te herinneren hoe ze speelde met zelfgemaakt en zelfuitgevonden speelgoed. Ze moest eerder van school om wat bij te verdienen voor het grote gezin. Haar vader Karel verdiende de kost in de vakschool waar ook Fien op jonge leeftijd aangeworven werd om te poetsen, en ja, u raadt het al: het is in diezelfde vakschool dat ze kennis maakte met Jef. Op 19 februari 1944 stapten ze in het huwelijksbootje. Maar de golven waren hoog. 's Morgens was alles nog goed gegaan, te voet naar de kerk zoals dat toen de gewoonte was, en 34

dan thuis wat feesten. 's Avonds werd er een mondmuziekje bovengehaald, maar de gezelligheid werd ruw onderbroken toen er 2 Duitsers kwamen aankloppen. Jef en Fien vluchtten langs de achterdeur door de sneeuw naar de 's Boschstraat, waar een nonkel van Fien woonde. Een gedenkwaardige huwelijksdag! Ze gingen in Brecht wonen, maar een tijd later werd Jet, op weg naar het werk, toch nog opgepakt. Hij werd op de trein naar Wenen gezet, om er in een grote gasfabriek te gaan werken. In mei 1945 werden ze bevrijd door de Russen, maar toen begon een ware ornzwerving. Met zijn vieren trokken ze met een stootkar naar Neustadt. Om het water over te steken deed de stootkar dienst als vlot. Nog eens 10 dagen later moesten ze alweer de trein op: met 80 in een heestenwagen met enkel wat stro. Zo trokken ze door Hongarije, Tsjechoslovakije, Bulgarije, Joegoslavië en Roemenië naar Odessa aan de Zwarte Zee. Dan nog 10 kin te voet met pak en zak, om uiteindelijk met een Engelse oorlogsboot via Turkije in Marseille aan te belanden. Alles bijeen 3 1 dagen om van Wenen naar huis te geraken. Over de oorlogsjaren heeft Jef zelfs een boek geschreven, een dagboek. Het dagboek begint samen met zijn werkkamp. Jef weet eigenlijk niet waarom hij een dagboek begon bij te houden, waarschijnlijk om er later iets over te kunnen vertellen. Dag na dag schreef hij alles 01) kleine velletjes uit een hlocnote. Daarna schreef hij alles nog eens over uit schrik dat ze het zouden afpakken, wat later inderdaad ook echt gebeurd is. Op 22 mei '44 stond de Gestapo 's morgens om 4.00 uur aan de deur. Ze hadden heel het huis

omsingeld. Met de revolver in de hand hebben ze de deur en het raam opengebroken en ze hadden mijn broer Leon in de boeien meegebracht. Samen met mijn broer werd ik in een bus geduwd waar al een twintigtal jonge mannen in zaten. Ons Fien die mij in die bus nog eten wou brengen hebben ze eruit gegooid en ze kwam op de kasseien terecht. Het zou meer dan een jaar duren voor ik haar terug zag. Toen Jef terug kwam uit de oorlog was de miserie nog niet gedaan want Jef had een waterfleurus opgelopen en moest 2 maanden te bed blijven, waarna hij nog eens voor 4 maanden naar het ziekenhuis moest. Na één jaar oorlog en een halfjaar ziekte kon hun huwelijksleven dan toch beginnen en ze stichtten met de jaren een mooi gezmnnetje in Hoogstraten. Ze kregen 6 kinderen: Christina, Maria, Leo, Luk, Lutgard en Reinhilde. Die zorgden op hun beurt voor 8 klein-kinderen en ondertussen zijn er reeds 7 achterkleinkinderen. Jef werkte 5 jaar bij de Gebroeders Mertens als


HOOGSTRA TEN timmerman en begon toen op het Klein Seminarie als onderhoudsman in cle lagere school. In 1980 ging hij niet brugpensioen, maar was nog lang actief in de Nieuwe Olijftak in KBG waar hij vaandeldrager was en 's woensdags ging kaarten. Bij KWB konden we hem op de hobbytentoonstelling aan het werk zien als hersteller van neten stoelen. Op dit laatste kijkt hij met fierheid terug, moest hij nog kunnen hij zou nog steeds mooie handambachtelijke stoelen vervaardigen. De laatste jaren gaat het echter allemaal niet meer vanzelf. Zowel Fien als Jef zijn meer en meer toegewezen op de hulp van derden wat niet altijd even gemakkelijk is. Natuurlijk hebben ze de hulp van zeer toegewijde kinderen en van bekwaam en geliefd personeel in hel rusthuis. Ondertussen wonen ze hier 2 jaar en hebben ie toch al een beetje een laatste thuis kunnen opbouwen in St. Anna. Eerst woonden ze op de eerste verdieping, daar waren ze reeds gehecht aan bewoners en personeel. Maar nu genieten ze van hun woonst in St. Anna. Vooral de ruim verlichte kanier met groot raam brengt hen de nodige afleiding. Zo ziet Jef nogal veel van het komen en gaan van bezoekers en personeel en iedereen krijgt een vrolijke zwaai. Aan het actieve leven in het rusthuis, de dagelijkse activiteiten, nemen ze niet zo echt deel. Ze zijn al h.Ll actief geweesi en nu genieten ze vooral wat na. Natuurlijk zijn er wel uitstappen waar eigen kinderen hun begeleiden en dan zien we ze meestal van ver genieten. Jef en Fien beleefden een mooi diamanten feest. Laat ze in gezondheid en geluk nog lang samenzijn. Met dank aan cle collega's van 'Het Briesje".

Gedichtenwandeling HOOGSTRATEN - Na de hrunch vorig jaar. organiseerde het oudercomité van cle gemeenteschool dit jaar opnieuw een familiewandeling. Deze wandeling werd gecombineerd met liet project "Kom maar dichter", dat als rode draad door het hele schooljaar loopt. Het was een aangename wandeling over rustige paden. Op

verschillende plaatsen waren mooie gedichten te lezen. Op het hegijnhof konden de wandelaars op krachten komen: fruitsap en chocomelk voor de kinderen, voor de grote mensen iets sterkers. Na afloop konden de deelnemers nog genieten van een bord lekkere frietjes en van een ludieke afsluiter, gebracht door ene mijnheer 1 luppels.

--

p

/)

/i /1,1''

van de

liep

Tegennenoam

(/!O( /

dool

f

Lenteconcert HOOGSTRATEN - Hel jonge kanierkoor Vialta nodigt u uit op zaterdag 3 april om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie om te komen genieten van een lenteconcert. Kaarten kosten 7 euro. Meer info: tel. 03 314 34 36 of 03 366 6407.

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken HOO,STRATEV— Op zaterdag 3april speelt Tegenneitoain (Charel Hart rit Willv Geet,$) levend en gratis in cafi'' t Plek.ske, Lodewijk de Konincklaan 316, vroeger gekend als 'Plekje bij de Molen', aan de hoek i'an de St. -Lenaartseweg. Zij brengen koldereske liedjes en dito muziek. Iedereen welkom en de inkom is gratis.

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 35


HOOGSTRA TEN

Eerste Belgische aardbeien op Veiling Hoogstraten

Koffieconcert HOOGSTRATEN - Al 64 jaar staat het Piuskoor van Hoogstraten garant voor verzorgde zang bij de liturgische diensten. En nogal fre(luent kan de hele wereld getuige zijn van de kwaliteiten van het koor bij de eucharistievieringen uitgezonden door de VRT. Zo heeft het Piuskoor de status van BV onder de kerktoi-en. Minder bekend is dat het Piuskoor nog andere dingen doet. De tijd die op de wekelijkse repetitie overblijft, wordt intens benut om naast het religieuze repertoire ook nog een profaan repertoire op te bouwen. En met deze liederenschat wil het koor de zangliefhebbers verrassen op zondag 18april om 15 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Het publiek krijgt liederen te horen in het Nederlands, Frans, Engels. Duits en Portugees. Zelfs een lied uit Afrika staat op het programma.

Ikt l)r(//(/g roii S000 euro 101(1 oieiliri,idigd door U. Vernieire,i, voorzitter van Veiling Hoogstraten, aan Coda Hospice, verpleeghuis voor palliatieve zorg te Wuustwezel, vertegenwoordigd door P. Theeuws, in aanwezigheid van teler Adriaan van Boxel en de Ghesellen van de Aard bei. Na de primeurkomkommers op 13 januari, de eerste tomaten op 20 februari en de eerste paprika' s op 25 februari werden woensdag 3 maart de eerste Belgische aardbeien van het nieuwe seizoen verkocht op Veiling Hoogstraten. Eén kistje van 1,6 kg van de variëteit Lambada werd aangevoerd door teler Adriaan van Boxel uit Meersel-Dreef. Teler Van Boxel is reeds verschillende jaren de leverancier van de eerste Hoogstraatse en Belgische aardbeien. De eerste koop van het nieuwe aardbeiseizoen ging naar Frudel nv uit Boortmeerbeek in opdracht van de supermarktketen Delhaize Group, aan de prijs van 500.00 Euro per 200 g. Zoals voorheen staat Adriaan van Boxel ook nu de opbrengst van zijn primeur integraal af voor een goed doel. Door de inbreng van de veiling, in naam van de aardbeitelers, wordt de opbrengst verdubbeld. Het bedrag van 8.000 Euro werd overhandigd door de heer C. Vermeiren, voor zitter van Veiling l-loogstraten, aan Coda Hospice, verpleeghuis voor palliatieve zorg te Wuustwezel, vertegenwoordigd door de heer Paul Theeuws. "Dit bedrag zal integraal besteed worden aan de verdere uitbouw van het dagcentrum en ontmoetingsplaats in Wuustwezel," aldus de Heer Theeuws. De primeurverkoop werd opgeluisterd door het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten, een genootschap van personen welke zich verdienstelijk maakt voor de promotie van de Hoogstraatse aardbeien binnen en buiten de landsgrenzen. Het zijn ook de 'Ghesellen' die dit jaar voor de zevenentwintigste maal de eerste aardbeien aan de koning zullen aanbieden.

Veiling Hoogstraten verkocht in het jaar 2003 nagenoeg 15.070 ton aardbeien, voornamelijk 36

van de variëteit Elsanta en realiseerde hiermee een productomzet van 48.0 miljoen Euro. Aardbeien maken 45% uit van de productomzet van Veiling Hoogstraten. Daarnaast zijn tomaten (los en tros), paprika, en komkommer belangrijke producten. Deze top-S is goed voor 98% van de totale omzet van de coöperatie. De aardbeien van Veiling l-loogstraten zijn beschikbaar van maart tot december met aanvoerpieken in mei, juni, juli en augustus. Er wordt voor 2004 een significante toename van de aanvoer verwacht. zeker 17.500 ton, te danken aan een toename in areaal. De samenverkoop in productfusie van de aardbeien van de Nederlandse Veiling Zundert, Veiling Profruco (St.Niklaas) en recent ook van de Veiling Brava (Zellik), samen met het eigen product verloopt integraal via de klok in Hoogstraten.

Het Coda Hospice biedt sinds 1996 gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale patiënten en aan hun families. Jaarlijks worden een 80-tal gasten in de hospice opgenomen en kunnen palliatieve patiënten voor kortere dagopnames terecht in het dag- & ontmoetingscentrum. Ruim 150 patiënten doen jaarlijks voor hun thuiszorg eveneens beroep op de diensten van het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen. (GO/DV)

ZOEKERTJE Te huur: Chalet in de Ardennen. Ourthevallei, omgeving La Roche en Hotton, voor 5 ui 6 personen, alle comfort - per week, midweek of weekend. tel. 03 31455 19, e-mail leolea@wanadoo.be

Voor de begeleiding op piano en gitaar tekenen Annemie Ooms en Greet De Clerck. Een paar solo's ontbreken niet en de taalvaardige Michel de Laet verleent zijn medewerking door op poëtische en humoristische wijze de nummers aan mekaar te praten. Het geheel staat onder leiding van Lut Goetschalckx. Zij stelt hoge eisen aan de inleving en de afwerking en voert het koor telkens naar verrassend hoge toppen. Dit evenement heeft de vorm van een koffieconcert. Dit wil zeggen dat de toehoorders naast meeslepende zang ook nog een heerlijk kopje koffie niet gebak geserveerd krijgen. Na afloop is er ook nog ruim de tijd tot gezellig nakaarten. Wie het Piuskoor kent, zal er willen bij zijn. Voor wie het Piuskoor nog niet kent, is het zeker een aanrader. De toegangsprijs bedraagt 8 euro, 7 euro in voorverkoop hij de koorleden en bij het toeristisch info-kantoor in het stadhuis.

Zin van verkiezingen HOOGSTRATEN - Op zondag 13 juni, de tweede zondag van Heilig Bloed mogenlmoeten we weer eens deelnemen aan verkiezingen. Voor het Vlaams parlement en voor het Europees parlement zit de termijn er dan op en wij mogen nieuwe vertegenwoordigers kiezen. Omdat dit geen onbelangrijke aangelegenheid is, plant het Davidsfonds een avond over dit onderwerp op woensdag 28 april om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Professor Kris Deschouwer zet zijn visie uiteen over het kiessysteem, de kern van onze democratie. Professor Deschouwer, de bekende tv-commentator hij verkiezingen, is gewoon hoogleraar in de politieke wetenschappen aan de VUB en aan de universiteit van Bergen in Noorwegen. Hij gaat dieper in op vragen als: Hoe ziet het Vlaamse politieke landschap eruit? Heeft het cordon sanitair nog zin? Wat brengt de nieuwe kieswetgeving? En je kan natuurlijk ook zijn antwoord krijgen op je eigen vragen. Het belangt ons allen aan! Deelnameprijs: leden: 3 euro en niet-leden: 4 euro.


HOOGSTRA TEN

Zwerfvuil weg met ZAPPA!

Hotelschool Spijker

HOOGSTRATEN - Op 5 en 6 maart organiseerde Provincie Antwerpen de grootscheepse zwerfvuilactie "Zap het vuil weg met ZAPPA". Gemeenten uit de ganse provincie namen hieraan deel. Bij ons sloegen verschillende scholen, verenigingen en de milieuraad aan het ZAPPen. Het resultaat mag gezien worden: op vrijdag haalden 574 leerlingen samen 550 kilo vuil op; zaterdag was het de beurt aan de verenigingen, die in totaal 3.390 kilo verzamelden!

school 't Dreefke (Meersel-Dreef) Instituut Spijker (Humaniora) De Klimtoren (Meerle) Gemeenteschool Hoogstraten VITO De Meerpaal (Meer)

vereniging WBE Meerle-l-leerle-Hal KWB Minderhout Verenigingen Hoogstraten Natuurpunt & JNM WBE De Beneden-Marck WBE Maxburg Fanfare Voor Eer en Deugd Verenigingen Meer KWB Wortel & Velt Noorderkempen

fli

gewicht in kg 60 50 320 50 30 40

gewicht in kg 530 150 90 30 1150 1040 100 210 90

De leerlingen van het VTJ Spijker met hun oorkonde.

HOOGSTRATEN - De vzw Vereniging van Gemeenschapsrestaurateurs België (VGRB) organiseerde op woensdag 3 maart een wedstrijd voor leerlingen uit het 7'jaar grootkeuken. Deze wedstrijd ging door in de aula A. Lauryssen van het VTI Spijker. Aan de wedstrijd namen leerlingen deel van de volgende scholen: Coloma (Mechelen), Elishout (Brussel). H. Hart van Maria ('s-Gravenwezel), Stedelijke hotelschool Twee Bruggen (Gent), Sint-Lutgardis Instituut (Mol). Sint-Theresia Instituut (Deinze). VTI

(G)een kleuterschool?

Hoogstraatse Bridge Club

HOOGSTRATEN - Een tijd geleden diende

17de Aardbeientornooi

het Klein Seminarie de aanvraag in om een kleuterschool op te richten. De Diocesane Planificatie en Coördinatie Commissie - die hiervoor bevoegd is - heeft haar beslissing opgeschorst. Het DPCC wil immers geen scholenoorlog in de streek en zal daarom eerst een gesprek voeren met de verschillende katholieke scholen van Hoogstraten. Het Klein Seminarie heeft het bisdom als inrichtende macht. Het Spijker is afhankelijk van de Zusters Ursulinen en heeft een autonome inrichtende macht. Het DPCC wil onderzoeken of hierin verandering kan worden gebracht, waarna er gemakkelijker over een vestigingsplaats voor kleuters gepraat zou kunnen worden. Vroeger gingen de jongens van de kleuterschool van het Spijker in principe naar de lagere school van het Seminarie, terwijl de meisjes op het Spijker bleven. Maar nu beide scholen gemengd onderwijs aanbieden zou deze tendens verminderd zijn. Het Klein Seminarie is de mening toegedaan dat ouders voor de meest praktische oplossing kiezen: "Als ze meer kinderen hebben,

HOOGSTRATEN - Hou je van kaarten? Van bridgen? Dan mag je alleszins niet ontbreken op 29 mei 2004 in Hotelschool 't Spijker, Gelmeistraat 60 2320 Hoogstraten. Voor je inschrijving betaal je € 12,5 per persoon, maar dat garandeert zonder twijfel een riante beloning. Je biddingbox zeker meebrengen, eentje huren kan ook aan de prijs van € 2. Voor de sigarenliefhebbers: rookverhod aan de tafels. Ook geen gele, rode en bruine systemen. Vlug reserveren uiterlijk op 28 mei 2004 of tot volboeking. Arbiter: Dhr. J. Boets; Computerberekening: Dhr. N. De Roover. Info:Hoogstraatse Bridge Club, Tinnenpotstraat 12,2320 Hoogstraten. Tel.: 0331441 05; fax:03 314 38 75; e-mail: cools.paul@skynet.be. (Wie per e-mail inschrijft krijgt een bevestiging!) (Paul Cools)

laten ze de kinderen op dezelfde school waar broertje of zusje al school loopt. Het gevolg hiervan is dat het leerlingenaantal op de lagere school van het Seminarie gedaald is en er een aantal vastbenoemde leerkrachten volgend

Sint-Lutgardis (Aalst) en uiteraard ook het VTI Spijker. Dit was geen 'kookwedstrijd'. Aan de hand van reeksen vragen peilde men naar de achtergrondkennis van de leerlingen. De ploeg van het Sint-Lutgardis instituut van Mol behaalde de eerste prijs, tot grote tevredenheid van een gelukkige directeur Erik Nuyts. Maar de directie van hotelschool Spijker. Jeanne Braspenning en Luc Meynen, kon ook wel leven met de zesde plaats van het VTI Spijker.

Eg

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www. geudens. be

schooljaar niet meer in dezelfde school kan starten. Van eerlijke concurrentie is al lang geen sprake meer." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

37


HOOGSTRA TEN

Seminarieleerlingen namen schitterend "Afscheid op het perron" HOOGSTRATEN - Met twee ronduit prachtige uitvoeringen voor een goedgevulde en bijzonder enthousiaste Feestzaal zetten de leerlingen van het Klein Seminarie op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart een orgelpunt op hun muzisch project. Thema daarvan was "Afscheid op het perron". Het opzet was om in een wervelende collage van solo- en koorzang, toneel, poëzie, dans en beeldprojecties een eigentijdse toneelvorm te vinden die jong en oud kon aanspreken. Iets waar ze wonderwel in geslaagd zijn, te oordelen althans naar de unaniem lovende stemmen na afloop. Meer dan 130 leerlingen en 30 leerkrachten namen deel aan het werk voor en achter de schermen. Ze speelden, zongen, dansten, maakten muziek, grimeerden of schilderden dat het een lieve lust was. Maar even vrolijk zorgden ze zelf voor de technische realisatie, de verfilming of de public relations en noem maar op. Hun enthousiasme, creativiteit en engagement spreken op een overtuigende manier het negatieve beeld tegen dat de media vandaag de dag zo vaak over jongeren ophangen... De school knoopte hiermee weer aan met haar eigen toneeltraditie die sinds enkele jaren onder broken was geweest. Wat deze opvoering evenwel zo grondig anders maakt dan vele andere is dat nagenoeg al het werk voor, op en achter het podium mee door de leerlingen zelf gebeurt. Zo komen er door dit ambitieuze project volop verborgen talenten aan bod, die in het dagelijkse schoolleven niet altijd een kans krijgen. "Tegelijk zijn we ZO echt wel bezig aan school maken met leerlingen van het eerste tot en met het Zesde jaar." zo getuigt een van de medewerkende leer krachten. "Het is heerlijk om te zien hoe men mekaar helpt, oppept of troost, kortom hoeveel zorg men voor mekaar draagt. En ondertussen zijn we ook volop aan het werken aan belangrijke aspecten van de vorming van jongeren." Vertrekpunt van de Seminarietrein vormde een script dat een van de twee muzieklcerkrachten schreef op basis van enkele gedichten van Willem Wilmink. Daarmee konden leerlingen, en achteraf ook een team van leerkrachten aan de slag. Het groeide uit tot een eigenzinnige mix

38

van scènes die op podium heel doordacht aan mekaar werden geregen. Een stoet van personages bevolkte de perrons van station Hoogstraten: de zwerver, onderhoudspersoneel, stationschefs en kaartiesknippers, bellende jongelui, een koppel met relatieproblemen, soldaten die op het punt stonden te vertrekken naar een ver oorlogsgebied... Hun inbreng kreeg de meest verscheiden invulling die maar denkbaar is: de ene keer baadde het podium in een uitbundige exotische sfeer, dan weer leverden de bezemritmes van Stomp de inspiratie voor een groep straatvegers, om vervolgens te veranderen in een woeste oorlogssetting met een fragment uit Bezette Stad van Paul Van Ostaijen, waarna een licht absurde dokter op zoek ging naar de te lijmen stukken van een gebroken hart terwijl in de achtergrond al een ragtime deuntje stommefilm-allures aangaf. Het knappe hiervan was dat doorheen die verscheidenheid heel wat thematische en technische draden verweven werden die er toch voor bleven

zorgen dat het geheel een eenheid kreeg. De maan in de (overigens schitterende, in vele gevallen eveneens door leerlingen gemaakte) beelden die op de volledige achterwand geprojecteerd werden, werd op eenvoudige maar sprekende manier een stationsklok of gewoon maar een cirkel - wat dan weer inhoudelijk ondersteund werd door de gedichten (tijd is geen lijn maar een cirkel). t-let tikken van de klok werd overgenomen door dansbewegingen, vervolgens door percussie en vormde zo de aanzet tot het ritme van een lied over de maan of de regen... En zo waren er tientallen details die het geheel overtuigend aaneensmeedden. Het publiek bleek er terecht niet ongevoelig voor! Muisstil werd het in de zaal ook voor de zangpartijen die solisten en koor ten gehore brachten. De gekozen nummers sloten naadloos aan bij de thema's van de opvoering: de vertolkingen brachten de luisteraars op het puntje van de stoel en getuigden van opvallend veel muzikale durf en maturitelt. Overigens bewees deze opvoering andermaal de zinvolheid van het bestaan van een schoolkoor, dat meer dan knap uit de verf kwam. Wanneer in een erg gevoelige poëtische scène het koppel voorgoed uiteengaat, begeleid met een fraaie solopartij van een fluitiste op de achtergrond, was het aan het koor om de opvoering af te ronden met een vrolijke noot in de vorm van een prettige meezinger... Namen noemen in een dergelijke opvoering is ondoenbaar en eigenlijk ook volkomen overbodig. Wat een muzisch project zoals dit immers ZO waardevol maakt is het volledige proces dat eraan voorafging. Wanneer het ook nog eens tot zulk prachtig eindproduct als de druk bijgewoonde opvoeringen van "Afscheid op het perron" kan leiden, is dit zonder meer een grote pluim waard voor de voltallige groep leerlingen en leerkrachten!


HOOGSTRA TEN

Optreden van de Muziekacademie

HOOGSTRATEN - De "Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen g.o.l." organiseerde in de refter van de gemeenteschool op dinsdag 17 februari een leerlingenconcert. Tussen beide scholen loopt sinds twee jaren al een samenwerkingsproject kunstinitiatie en de academie is in de basisschool dan ook telkens een welkome gast. Op deze avond stonden de AMVOrff en Samcnzangklassen centraal: onder leiding van leerkracht Michiel Van Camp zongen tij met veel enthousiasme een aantal liedjes, begeleid door en afgewisseld met Orff-instrumenten. Tussendoor speelden Kato Vermeiren en Febe Crezée een solostukje op hun cello en zelfs meester Michiel speelde, aan de piano begeleid door zijn vrouw Marijke, op de hoorn nog een fraaie solo. Het geheel maakte een bijzonder frisse indruk, de afsluiter "ik heb zin om te zingen", prachtig op de accordeon begeleid door Inge Leemans, bleef bij velen zeker in het oor hangen. Dat is precies ook de bedoeling: AMV (Algemene Muzikale Vormin g ) of "notenleer" actief beleven. Zo ontwikkel je het beste je muzikahiteit.je gevoel voor melodie, ritme en samenklank. Het was een hele geslaagde avond, die smaakt naar nog veel meer! (ms)

Plant van de maand a,ho,c,oc,i.v Walker

is eigenlijk een plat kruipende heester, maar als treurboom wordt hij op een 2 m hoge onderstam geënt. Deze bloeit in het voorjaar met gele bloemen met vlinderachtige vormen.

Romantische prieelbomen Van de vele beschikbare boomvormen, spreken treurbomen misschien wel het meest tot de verbeelding. Ze hebben unieke, elegante en veltrouwde kenmerken. De grote vormen, zoals de treurwilgen uit de parken, zijn indrukwekkend, andere dan weer charmant. Er zijn exemplaren die een waterval van bloemen vormen en sommigen moeten het juist van hun gesloten bladermantel tot op de grond hebben. Maar vooral dc kleinere vormen verdienen een speciale plaats in elke tuin. Er zijn er die perfect in een kleine tuin passen en vervolgens een romantisch en veilig gevoel uitstralen. Je kan je erachter verschuilen. Niet voor niets worden het prieelbomen genoemd, idylhische levende prieeltjes.

Suggesties Als het om vroege bloei gaat. moet u zeker aan het treurwilgje Salix caprea Kilmarnock' denken. Een boompje van zo' n twee meter hoog met lange. gebogen en neerhangende takken die in de lente bezaaid zijn met zachte, zilvergrjze katjes die geel worden tijdens het uitbloeien. Van de treur-sierkersen, die iets later bloeien, is vooral Prunus serrulata 'Kiku-shidare' een aanrader. 2.5 meter hoog en vroeg in het jaar bedolven met helderroze, gevulde bloemen. Heel mooi bij een vij ver. De smalle bladeren van de wilgbladige treurpeer (Pvrus salicijhlia 'Pendula') doen denken aan een groengrijze ochtendnevel. Halverwege het

Zo zijn er meer vruchtdragende zoals de treurhaagbeuk Carpinus betulus 'Pendula' met zijn gevleugelde nootjes en de elegante treurvorm van de witte moerbei Morus alha Pendula', de soort waar zijderupsen op worden gekweekt.

Verzorging

Romantiek past in iedere tuin met een prieel/,00ni op innam' (Prumnus serrulata 'Kikushidare').

voorjaar krijgt hij witte bloemen. De prieelberk (Betul(i peiulnia 'Youngii') vormt een witte schors met zwarte spieten onder de draadvormige en neerhangende twijgjes die met fijn blad bezet zijn. In het vroege voorjaar verschijnen de gele katjes. Het blad van de paarse treurbeuk (Fagus svlvati( -a 'Purple Fountain') brengt een graag geziene kleur in de tuin. Bij Cercidiphvllum japonicum 'Pendulum' verkleurt het blauwgroene blad in de herfst naar stralend oranje. Het treurhoningboompje Sophora japonica 'Pendula' wordt ca. 3 meter hoog en heeft heel donkergroene bladeren. In de herfst kunnen er trossen crèmewitte bloemen verschijnen. Een heel bijzondere erwtenstruik C'aragana

Plantte in de omstandigheden die ze vragen. Dat wisselt van soort tot soort, naar de meeste staan graag in de zon met normale en voedzame tuingrond. Zet er een boompaal bij die u na een jaar weer weghaalt. Anders dan hij knotbomen worden treurbomen niet drastisch gesnoeid. Het is jiust de bedoeling dat ze hun mooie treurvorm houden. Knip alleen te lange wordende takken aan de einden wat bij. Geef de boom in het vootjaar een goede basisbemesting en zorg in droge perioden voor voldoende water. Voor de rest is het vooral genieten.

Tips In april bloeit er ongelooflijk veel in de tuin en alles ontwikkelt zich. Een ideale periode om bomen en heesters te planten, zeker de groenblijvende die met kluit worden geleverd en in het bijzonder berken. Heesters die bloeien op hout dat in hetzelfde jaar wordt gevormd, kunnen nu worden teruggeknipt, bijvoorbeeld de vlinderstruik (Buddiejia dat'idii). Geef ook het gras een goede beurt en haal het mos eruit. Vervang de vaste planten die de winter niet hebben overleefd. (VLAM) 39


MEER

GOUD IN MEER

Jan Swaenen en Mit Sprangers Jan Swaenen werd geboren in Meer in 1928. Al vroeg leerde hij de metserstiel en die bleef hij heel z'n leven uitoefenen tot aan z'n pensioen. Zo bouwde hij ook zijn eigen huis in Gestel, waar nu nog steeds één van zijn dochters woont. Al jaren woont Jan nu met zijn vrouw Mit en ook een beetje met z'n broer Adriaan op de Frankenberg. Zijn andere broer Rik woont in Brasschaat. Mit (Maria) Sprangers kwam twee jaar later in 1930 ter wereld en net als Jan is zij heel haar leven in Meer gebleven. Aan de oorlog bewaart ze heel slechte herinneringen, want in 1944 kwamen haar moeder en zus om toen een vliegende bom op hun huis neerstortte. Vanaf toen bleef ze alleen met haar vader in Gestel wonen, tot ze in 1949 Jan leerde kennen. Dat gebeurde toen ze elkaar tegenkwamen op Heilig Bloed en het duurde niet lang of de vlam sloeg definitief over. Jan en Mit trouwden op 27 februari 1954. Ze herinneren zich nog dat er toen veel sneeuw lag. Ook de weergoden waren dat niet vergeten, want 50 jaar later op 27 februari zorgden zij ervoor dat Meer opnieuw onder een Wit tapijt lag. Van symboliek gesproken. Uit hun huwelijk kwamen drie dochters voort: Jeanne (1955), Marie-Louise (1957) en Marina (1960). De laatste twee zijn beter bekend als Wis en Rien. Hoewel Jeanne een tijdje uit Meer weg was, wonen ze alledrie momenteel in Meer en zij zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen op wie Jan en Mit heel trots zijn.

binnen de familie een legendarische status bereikt hebben. Ook in het verenigingsleven is Jan altijd erg actief geweest: als bestuurslid van de KWB en brassband Ste.-Rosalia. Vanaf hun pensioen begonnen Jan en Mit ook steeds meer te genieten van fietstochten en vakanties. Elk jaar stond er een grote reis op het programma. Zo kwamen ze op vele plaatsen terecht, waaraan ze de beste herinneringen overhouden. Mit bleef zorgen voor het huishouden en de tuin, terwijl Jan zijn handen vol had met allerlei klussen, niet in het minst bij zijn drie dochters. Gelukkig was er ook altijd broer Adriaan, die op zijn heel eigen wijze het werk hielp doen.

Allemaal waren ze present om er voor Jan en Mit een fantastische huwelijksverjaardag van te maken.

Kortom, ze genoten allebei volop van het leven. Maar toen sloeg het noodlot toe. In december 2003 werd Mit getroffen door een zware hersenbloeding, waardoor ze eerst in het ziekenhuis terechtkwam en daarna in het revalidatiecentrum De Dennen in Westmalle. Gelukkig verliep het herstel voorspoedig, waardoor ze toch nog net op tijd terug thuis was om het gouden huwelijksjubileum met Jan te vieren. Het werd een onvergetelijke dag met een constante stroom van bezoekers: familie, vrienden, kennissen, buren....

Ondertussen zijn ze uitgerust van de drukke dagen, maar in huis getuigen de vele bloemstukken, wenskaarten en cadeaus van de blijvende vriendschap van iedereen die hen dierbaar is. Door de zorg voor het herstel van Mit staan de activiteiten voorlopig op een lager pitje, maar Mit is vastbesloten om er samen met Jan en de rest het beste van te maken, zodat wij er zeker van zijn dat hen nog vele mooie dagen te wachten staan. Jan en Mit, van harte proficiat en het allerbeste voor de toekomst.

De meeste mensen in Meer kennen Mit van de koffieschool. Jarenlang beleefde ze daar met de kinderen veel plezier. Mit is altijd heel actief geweest: als bestuurslid van de KAV en gedurende 33 jaar was ze één van de drijvende krachten achter Ziekenzorg. Jan is altijd een harde werker geweest. ook nu nog. Hij kan niet stilzitten. 's Morgens is hij er altijd vroeg bij, want hij zegt: Het uur dat ge 's morgens in uw bed blijft liggen, haalt ge 's avonds nooit meer in'. Woorden die inmiddels

1

VAN HUFFEL VASTGOED IikI.Y4f/ VA N 11/ H IJ F F E L

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

SE

F0

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@ pi.be www.b'f-d-g.be


MEER

Aanstelling pastoor Fons Soontjens

Sint-Jorisgilde

MEER- Fons Sooiitjens werd izehoren te Kasterlee op 21 november 1941. De lagere school volgde hij te Kasterlee. Hij studeerde aan het Seminarie te Hoogstraten en later zijn Filosofische en Theologische studies aan de Universiteit te Leuven Na vier jaar onderpastoor benoemd te zijn in Wildert-Essen en Putte-Kapellen vertrok hij naar Guatemala. Daar was hij pastoor van verschillende parochies en directeLir van Caritas. Na 30 jaar daar gewerkt te hebben keerde hij terug naar België. In het jaar 2000 werd hij als pastoor benoemd in Meerle. Op 1 december 2003 werd Fons benoemd tot pastoor te Meer. Op zondag 14 maart 2004 droeg Fons de eremis op in de kerk te Meer. Frieda Eist sprak na de viering volgend dankwoord uit Namens heel onze parochiegemeenschap willen wij onze nieuwe pastoor van ganser harte gelukwensen met zijn aanstelling in onze parochie. Vanaf september was hij reeds dienstdoende pastoor. Velen van ons hebben hem al ontmoet in de kerk of in de verenigingen. We hebben van hem geleerd dat goede christenen altijd als een pelgrirn onderweg moeten zijn naar de mensen en er zijn voor hen. Dat heeft hij goed begrepen. Want met twee parochies onder zijn hoede is hij inderdaad veel onderweg. We zullen onze pastoor moeten delen met de mensen van Meerle, maar vergeten we niet dat

MEER - Op zondag 4 april viert de SintJorisgilde haar 25-jarig bestaan van de gildenkameren schietstand aan de Donckstraat. Doorlopend van 10 tot 18.00 worden de Meerse bewoners uitgenodigd om kennis te maken met de actieve werking. Bovendien kan u, per drie mensen, een ploeg vormen en komen schieten op een afstand van zes meter. Slechts één beperking: deelnemers hieraan mogen nergens als schutter aangesloten zijn. Deelname is gratis, begeleiding is voorzien.

l,

gedeelde vreugde ook dubbele vreugde kan zijn. Wanneer ieder van ons zijn verantwoordelijkheid opneemt en een steentje bijdraagt zal het wel lukken. "KERK" zijn wij immers allemaal samen. Op deze feestelijke dag staan er mooie tulpen te pronken als teken van vreugde, een nieuwe lente, een nieuw begin. Maar ook van waardering en dankbaarheid voor onze pastoor. Proficrat Fons!

In de gildenkamer zelf kan u genieten van een drankje en via een smaakvolle opgebouwde ten toonstelling kennis maken met het rijke verleden van de gilde. De Sint-Jorisgilde uit Meer heet al hun dorpsbewoners van harte welkom. Mis deze unieke gelegenheid niet.

Langs deze weg willen wij graag iedereen hedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen om deze dag mooi, aangenaam en waar devol te maken. Onze parochie leeft! Laten we dan ook met zn allen meewerken.

Chiro-weekend

Na de misviering si'erden de kerkgangers uitgenodigd op een receptie in de parochiezaal. Daar werd gedronken op de gezondheid van de nieuwe pastoor.

MEER - Het weekend begint zaterdag 17 april met een viering om 17.45 uur en daarbij aansluitend een kinderfuif tot 20.30 uur. Vanaf 21 uur is er een fuif met dj Soundbreaker. dj Paranoya endj Skinny. Op zondag 18april kan je vanaf's middags kip met appelmoes of frietjes komen eten. Inschrijven kan hij Lieve Brughnians, Vredeboomstraat 8, tel. 03 315 81 05. tn de namiddag is er een groots spelspektakel waar verschillende verenigingen het tegen elkaar opnemen in een vijfkamp. Inschrijven kan bij Ellen Koyen, Meerleseweg 98 a. tel. 03315 8509. Er is ook veel kinderanimatie voorzien, zoals schminken, gocart-race, springkasteel,

41


MEER

Meerse kinderen spelen toneel bij 't Heidebloempje Als je in Meer over kindertoneel spreekt, denkt men terug aan de jaren zestig en zeventig, toen 't Heidebloempje onder leiding van de betreurde Herman Dufraing geregeld met een kindertoneel op de planken kwam. Herman was toen onderwijzer en op die manier zat hij hij de bron. Talloze kinderen maakten toen hun toneeldebuut. Voor velen bleef het ook daarbij, maar sommigen kregen de microbe te pakken en behoren nu tot de actieve leden van 't Heidebloempje. Kortom, over kindertoneel werd altijd in de verleden tijd gesproken... Tot vorig jaar. toen t Heidebloempje onder impuls van Fonne Brosens en Jos Cools besliste om het kindertoneel nieuw leven in te blazen. Hallo. mannen?

Jos: Ja, we hadden het er al vaak over gehad, maar nu vonden we dat het niet meer bij woorden mocht blijven. Fonne: We hadden zoiets van nu of nooit. Jos: Zelf heb ik vroeger ook kindertoneel gespeeld en dat was mij geweldig bevallen. Fonne: We hebben het nu over dertig jaar geleden. Al die tijd lag het kindertoneel stil, hoewel de lagere school ondertussen verschillende kindermusicals heeft opgevoerd. Maar dat is nu ook gedaan en daarom dachten we: laten we met de toneelkring eens proberen om het kinder toneel terug op poten te zetten. Jos: Ongeveer een jaar geleden zijn we er definitief aan begonnen, maar het was niet eenvoudig om een geschikt stuk te vinden. Fonne: Nee, maar na heel wat leeswerk kwamen we uit bij De 3 kleine zwijntjes. Jos: Niet dat stuk van K3 hè. Fonne: Nee, dit stuk is geschreven door Leen Van Marcke. Jos: Het gaat over drie zwijntjes die een luilekkerleventje hebben bij boer Teunis en boerin Stien, maar op een dag horen ze per toeval dat de boer hen wil laten slachten. Fonne: Voor de zwijntjes is dat het sein om weg te vluchten en zo komen ze terecht in de bloementuin van de bloemenfee. Helaas loert ook hier het

gevaar om de hoek in de gedaante van de boze wolf, die zijn honger wil stillen... Jos: De rest verklappen we niet, anders is de spanning weg. Fonne: In september zijn we begonnen met de repetities, aan een tempo van één per week. Jos: Maar nu zitten we aan drie repetities per week en tijdens de laatste twee weken oefenen we elke dag. Fonne: Ja, 't is een heel karwei. We hebben het vele werk wel wat onderschat. Jos: Op een bepaald moment hebben we zelfs overwogen om ermee te stoppen. Fonne: Gelukkig hebben we dat niet gedaan en op dit moment begint alles stilaan in de juiste plooi te vallen. Jos: Het is ook hartverwarmend om te zien hoe die groep kinderen zich steeds beter begint thuis te voelen op dat prachtige podium waarover wij kunnen beschikken. Fonne: Ja, dat doet echt deugd en daarom twijfelen wij er niet aan dat ze er zullen staan op

vrijdag 16 en zaterdag 17april in de zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 u. Jos: We zijn daarbij heel tevreden dat we kunnen

Van Gestel, Jos Godrie, Karel Martens, Mie Van Opstal en Saskia Van Ostayen zou zoiets allemaal niet kunnen. Fonne: Maar de belangrijkste personen zijn natuurlijk de kinderen zelf. Dit is de rolverdeling: Knor. zwijntje - Jonas Dieu. Kletsoor. zwijntje - Tesse Gillis, Krulstaartje. zwijntje Margriet De 1-loon, Wolf - Harm De Gruyter. Teunis. boer - Jasper Adrmaensen. Stien, boerin - Priscilla Bastiaensen, Ekster Lisanne Krols, Bloemenfee - Joke Snoeys, Jonker Dageraad - Dieter Jacobs, Juffrouw Stokroos - Jili Cools. Sint-Jansbloem - Kirsten Ryvers, Kanteklaar. haan - Benny Snoeys, Bloemetjes Donna Braspenning, Gerlinde Vermeiren, Brenda Tielernans. Marion \Vitlenherg. Ellen Stes, Hanne Dockx, Bo Aerls en Lies Adriaensen. .Ios: 't Is een hele bende, maar cle voldoening is groot als je merkt dat het begint te klikken. Fonne: Er zit flink wat talent in de groep, dat we zeker in de gaten moeten houden voor 't Heidebloempje. Jos: We hopen natuurlijk dat er heel wat volk zal komen kijken. Fonne: Dat alle moeite niet voor niks geweest is. Jos:Kaarten zijn vanaf 1 april te koop op ons vaste verkoopadres bij Emilie en Stan StryhosKerstens, Meerdorp 49 ( 03/3158344 ). Voor kinderen tol en met 12 jaar kosten ze 3 euro en voor de rest 5 euro. Fonne: Maar moet gij eigenlijk geen vragen stellen? DHM: Ja, maarjullie hebben alle antwoorden al gegeven. Jos: Amai, zo is't gemakkelijk. Ge komt toch kijken? DHM: Ik zou niet anders durven. Tot binnenkort.

S

rekenen op de technische ploeg van 't Heidebloempje. Zonder de hulp van Rosita Fockaert. Chris Verhist, Pierre Huyhrechts, Jan Roos, Els

rCITROEN HOOGSTRATEN

ii

ij '

r*

r007 024

Ii

AllEWE KEN

r

wU11 LRENT

ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be 42


MEER

De Zandfluiter MEER - Luc Cools, Martin Van Der Hoofden en Swa Janssens van de vogeltjesciub De Zandfluiter uit Meer pronken met hun beestjes. In het Zwitserse Lausanne ging het wereldkampioenschap door. Luc behaalde de wereldtitel met zijn Tirica-parkieten. Bovendien werd hem ook nog een zilveren plak toegekend. Martin keerde als wereldkampioen terug naar huis met zijn rossei colli blauw. Hij behaalde ook nog drie zilveren en twee bronzen medailles. Swa Janssens bracht een bronzen medaille mee naar Meer met zijn stam witte zebravinken.

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 . 2321 Hoogstraten/Meer Tel 031315.71.67 - Fax 031315.71.29 Email: info@notaris-rommens.be OPENBARE VERKOOP VAN HOEVEWONING MET MAGAZIJN EN PERCEEL AKKERLAND TE HOOGSTRATEN/MEERLE

-

-

.we;:i;l . Ww

Luc ('o,/s,

11(1111/1

1

(1fl

Dci 11ool,1cn en S

t /

Nameless HOOGSTRATEN - Vier jongeren uit clezelide klas van het Seminarie te Hoogstraten besloten in september 2002 om een punklrock band groepje op te richten. Wout Geysen 16 jaar drummer (Rijkevorsel), Ben Van Ammel IS jaar, gitaar en zang (Merksplas), Stef Kustermans 15 jaar gitaar en zang (Meer) en tenslotte Steve Herrijgers 15 jaar bas en zang (Meer) vormen sindsdien de groep Nameless. Wout drumde al twee jaar. Stef Kustermans kwam met een gitaar aanzetten gevolgd door Ben Van Ammel. Steve Herrijgers werd de bassist van de groep. Bij Steve thuis kon er gerepeteerd worden, eerst in de huiskamer. Later werd er bij Steve thuis onder zaal 't Fortuin te Meer een repetitielokaal Liitgebouwd. Ondertussen heeft de groep verschillende covers ingestudeerd. Opmerkelijk is wel dat er reeds zeven eigen nummers ten gehore gebracht worden. Op de website www.nameless.uk.tt kan je meer iiihriimii \ 111/kil ivcr ki Ill/iCkr//p.

.-....

.

...,

1

Am

Notaris Paul Rommens te Meer zal onder opschortende voorwaarde van uitblijven van opbod en zonder premie, openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN/MEERLE: Koop één: hoevewoning met magazijn en grote tuin, Schuivenoord 2, groot 57a.25 ca. Indeling: woonkamer, grote keuken, koele berging, wasplaats, hal, slaapkamer, badkamer, garage, stal en oude stookruimte. Boven: 4 slaapkamers en wc, grote zolder. In de tuin: grote geïsoleerde magazijn van ong. 235 m2. Bezichtiging: elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur. Koop twee: perceel akkerland, groot 1 ha.47a.21 ca., ter streke 'Zandheide', gelegen achter koop 1 en verder palend aan de straat Schuivenoord, Christianen-Koyen, Leemans K., Vlaamse Gemeenschap, Broeders-Lips, Van Boxel-Van Engelen, Hendrickx-Jansen. Stedenbouw: beide kopen gelegen in agrarisch gebied. Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten. ENIGE ZITDAG: woensdag 21 april2004 om 15.00 uur in de zaal 'Bij de Paters' te Hoogstraten-Meersel-Dreef, Dreef 42. Inlichtingen en opmetingsplan te verkrijgen ten kantore. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijziging) huwelijkscontract mee te brengen.

gg

43


MEER

Gehuwd met een Zuid-West-Afrikaanse Afrikaans feest in de parochiezaal MEER - Ludo Martens, erg bekend in Mussenakkerkringen, trad afgelopen september in het huwelijk met Bonitha Shikongo. Hij had heel wat vrienden en familie uitgenodigd. Nu is trouwen niet zo een nieuwsfeit maar als dat met een Namibiaanse is, liggen de zaken toch een beetje anders. We vroegen Ludo, die Bonitha heeft leren kennen tijdens een van zijn Afrikareizen, wat over zijn trouwfeest te vertellen. Ludo: Het dorpje waarin wij getrouwd zijn, heet Epyenene en ligt in het noorden van Namibië. dichtbij Oshakati (op ongeveer 10 km). In Oshakati is er elektriciteit en hebben de meeste huizen stromend water, in Epyenene nog niet. Dat maakt dat de mensen meeleven met de zon: als het licht wordt, staan ze op en als het donker wordt, gaan ze slapen. Wij hadden voor de bruiloft een generator gehuurd om de drank koel te houden en om wat muziek te kunnen spelen. Voor water dient men naar een put te lopen (éëntje met een elektrische pomp, geschonken door een Skandinavisch land). Afhankelijk van waar je kraaI gelegen is, moet je dus wat verder gaan om water te hebben. De gezinnen leven dus in kralen, een verzameling van hutjes en met een beetje geluk ook een stenen gebouw. Dit alles wordt steeds omgeven door een omheining. Wij zijn in Epyenene getrouwd omdat dit het geboortedorp van Bonitha is. En aangezien zij nog traditioneel wou trouwen, heeft ons huwelijksfeest daar ook plaats gehad." Om begrijpelijke reden waren niet alle genodigden aanwezig op het feest in Namibië. Vliegtuigticket en betaald verlof waren namelijk niet in de uitnodiging inbegrepen. Om die reden werd het feestje nog eens overgedaan in de parochiezaal. Dit keer waren het de Namibiërs die ondervertegenwoordigd waren. De film over het trouwfeest in Namibië was echt de moeite waard. Acht koeien werden voor de gelegenheid geslacht. En heel wat andere plaatselijke lekkernijen werden verorberd. Samengevat kan men zeggen dat er een begin van een band is geschapen tussen de Belgische genodigden en Namibië. En wie weet waartoe die kan leiden. Om eens bij Ludo zijn schoonfamilie op vakantie te gaan misschien? (ma)

:

r

ç' Litdo

(/1 /c')iil1ic1 /0/ t/It!? Ira&liolw el ./ 'III' t!

In de Mecr.s 1'

/)(1/'0(IIICZOOIO(1!c/1 i/O!

Lenteconcert fanfare De Eendracht MEER - Fanfare De Eendracht' van Meer nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert op zaterdag 3 april om 19.30 uur in de parochiezaal, Donckstraat te Meer. Tijdens deze concertavond wordt een zeer afwisselend muzikaal programma naar voor gebracht niet optredens van het Meerse Jeugdkoor 'Cantanimo' onder leiding van dirigent Luc Dockx en van Fanfare 'De Eendracht' onder leiding van dirigent Marleen Proost. Na de concerten wordt de avond feestelijk verder gezet met accordeonist Jos Jansen en Co. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige concertavond! (ma)

jee.si

\1 t

110 ('0/1.1 0 1'e/,'ecic1n/l voor (10 1121ILl /1ij 11 /1.

VAN HEMELEN '

__J

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE . NIEUWBOUW & RENOVATIE

VAN HEMELEN

Minderhoutsestraat 19 - 2320 Hoogstraten TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

44


MEER

Moet er nog wind zijn? MEER - Nog niet zo lang geleden was Meer een beetje achtergesteld op gebied van elektriciteit. Sommige mensen herinneren zich misschien nog dat er op Maxburg pas in de jaren 50 elektriciteit werd aangelegd. Binnenkort slaat dit over in het andere uiterste. Als de windmolens halverwege dit jaar operationeel zullen zijn z- al Hoogstraten een stroomproducerende gemeente worden, die bijna voldoende zal produceren om in haar eigen behoefte te volzien. De keuze is op Meer gevallen omwille van de inpasbaarheid in het landschap naast de autostrade en omdat onze streek, naast de kuststreek een van de windrijkste streken van Vlaanderen is.

De voordelen van groene stroom Over de rendahiliteit van groene stroom zijn de meningen verdeeld. Meestal heeft men het dan over de totale kostprijs ervan. Algemeen wordt echter aangenomen dat, als men er in slaagt om windenergie in stroom om te zetten op grote schaal, men minder afhankelijk wordt van uitputbare bronnen zoals kolen en gas. Deze energiebronnen zullen ook steeds duurder worden zodat op een gegeven moment de kostprijs deze van de windenergie zal gaan overstijgen. Daaraan gekoppeld brengt het produceren, plaatsen en onderhoud van de windmolens toch een behoorlijke en propere economie en werkgelegenheid met zich mee. Kortom een activiteit die als duurzaam kan worden beschouwd.

is een tiental meter hoger dan de SintCatharinakerk. Het hoogste punt in onze gemeente verhuist dus naar Meer! 1-let hart van de molen is de gondel. Zo'n kleine slaapkamer groot. De gondel bevindt zich op 78 meter hoogte en bevat de machinekamer met daarin cle electrische generator, de hoofdas en een versnellingsbak om de draaisnelheid van de rotorbladen op te krikken naar een beter toerental. Uiteindelijk wordt de gegenereerde spanning omgevormd naar een wisselspanning die aan het elektriciteitsnet kan geleverd worden. De elektriciteitskabels van alle windmolens komen samen in 1 dispersiecabine geplaatst bij molen 2. De aansluiting gebeurt op de cabine van het Lak. De stroom moet dus niet perse voor Hoogstraats verbruik dienen maar wordt aan het landelijke elektriciteitsnet geleverd.

Toeristische attractie? Erg mooi is zo'n windmolen natuurlijk niet. Maar door de inplanting langsheen de autostrade moet het landschappelijk allemaal nogal meevallen. Helaas moeten, omwille van luchtver-

keer, de molens met rode strepen voorzien worden op mast en rotor, wat hem wat minder mooi maakt. Verder zijn het ware mastodonten waar de passerende automobilist behoorlijk van onder de indruk zal zijn. Vooral tijdens de bouw, naar verwachting april en mei, zullen spectaculaire beelden te zien zijn van het monteren van de installatie. De masten zullen in 3 stukken op elkaar gehesen worden met een kraan. Daarna volgt de gondel en als laatste spectaculair hijswerk worden de rotorbladen in ĂŠĂŠn geheel gemonteerd. Het project zal een snel verloop kennen. Vanaf de bestelling die geplaatst werd in november 2003 verwacht men een looptijd van 7 maanden. Dat wil zeggen dat de installatie reeds in mei in bedrijf zou moeten zijn. Misschien is het nuttig van al aan de namen te wennen. De nummer 1 zal zich op het Hoogeind bevinden. De nummering loopt op tot de nummer 6 vlakbij de grens in Meersel. Weldra dragen de molens 1 tot 6 bij tot het groene imago van Hoogstraten en is Meer mee aan de spits van de moderne elektriciteit. Onze kijk op mooi weer zal daardoor wellicht drastisch wijzigen. Ik hoorde boer al zeggen. 't Zou eens moeten gaan waaien want de stroom begint op te raken. Hoe harder het waait hoe beter. Mag er wat meer svind zijn .....? (om)

LJ

De technische kant van de zaak. Zon 6 turbines zullen binnenkort vanaf april langsheen de E 19 verschijnen. Vanaf Hoogeind tot aan de Nederlandse grens worden aan de zuidkant van de autostrade de 6 turbines, genaamd de nummer 1 tot 6, geplaatst en ze zullen gemiddeld zo'n 2 megawatt leveren. Goed voor driekwart van het stroomverbruik van de huishoudens in Hoogstraten ofwel 6200 gezinnen jaar-ecuivalent. De turbines zijn van het type V80 VESTAS. De palen zelf hebben een hoogte van 78 meter en het hoogste punt van de wieken zal zo' 1 1 t S meter hoven de grond cii kteken . Dat

De gont/el, zon slaapkanier groot. n 0/t/t gein sen naar 78 incter hoogte.

Zakenkantoor

Van BavelmRoniniens

bvba

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

De rotorbladen worden in hun geheel naar boven gehesen.

lĂĄ

*

!

1

BANK 8i VERZEKERINJGENJ www.vanbavelrommens.be 45


MINDERHOUT

Zappa-actie

Gehuchtentocht

MINDERHOUT - Op 5, 6 en 7 maart ging ook

minder zwerfvuil werd gevonden dan vorige jaren. Misschien kan men het zwerfvuil nog verminderen door een "blikvanger" te plaatsen tussen de straat Beemden en de brug over De Marck. Tussen het zwerfvuil was de hoeveelheid lege blikjes immers opvallend groot.

in onze gemeente dc provinciale actie "Zappa" door. In Minderhout waren er op zaterdag slechts vier mensen, allen lid van de KWB, aktief op de baan van Minderhout naar Meerle. Positief daarbij was dat er op deze locatie duidelijk

È..

4

.

MINDERHOUT - De KLJ organiseert ook dit jaar weer hun gehuchtentocht. Dit is een route door heel Minderhout met, verspreid over de verschillende gehuchten, zeven stopplaatsen. Op deze plaatsen zullen dan traditiegetrouw oude volksspelen gespeeld worden en er kan tevens ook iets gedronken worden. Op drie stopplaatsen zal er ook iets te eten worden aangeboden. Men kan het parcours per fiets of met de wagen afleggen. Omstreeks 18 uur zal men van start gaan met de prijsuitreiking. Inschrijven kan van 10 uur tot 14 uur aan het parochiecentrum of op één van de stopplaatsen. De prijs hiervoor bedraagt 3 euro voor volwassenen en voor kinderen kost de deelname 2 euro. Dit alles zal doorgaan op zondag 4 april en iedereen is van harte welkom.

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A, St.-Lenaartseweg 30, Hooçjstratitn Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98

-A l"ier uien sv'ui van de kW13, to.', Vorselnians, F out', it.It,c.seut. louis ,4u uis en Jul Verhuist :o hti'ui 1( uit en ii al af en verzaunelden dtiuIelijl unin(ler alt al i/o,, de t ' ri,'iianule jaren.

Schoolfeest SCHARREL MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte vindt op zondag 25 april in en om de gebouwen van de school aan de Witherenweg te Minderhout het schoolfeest van Vrije Basisschool SCHARREL plaats. Traditiegetrouw mogen de kleuters de spektakelnamiddag openen waarna de leerlingen van de lagere school aan de beurt zijn. Eerst met heel de klas en daarna met enkele vriendjes in een wervelende playbackshow. Ondertussen draait de spelletjesmarkt al op volle toeren. Voor een prikje hebben de kinderen toegang tot allerhande spelletjes. Ieder vindt hier wel iets naar zijn gading en iedereen wint een leuke prijs. Voor de allerkleinsten staat een reuzengroot ballenbad opgesteld waarin het dolle pret is. Natuurlijk hoort bij een feest spijs en drank en het spreekt voor zich dat hieraan de nodige aandacht besteed wordt. Behalve frieten en hotdogs kan je ook gebak eten wat door de Minderhoutse ouders zelf werd gebakken.

Wandelzoektocht KWB MINDERHOU'I' - Op een drudcngc zondagmiddag namen er bijna 100 mensen deel aan de zesde familie wandelzoektocht ingericht door de plaatselijke KWB. Tijdens een uitstap. geschikt voor jong en oud moesten er de juiste antwoor-

Het schoolfeest van Vrije Basisschool SCHARREL is steeds één van de topevenementen in Minderhout en of u nu kinderen heeft op onze school of niet, het is zeker een bezoekje waard.

Hei oudercomité

Een kindvriendelijke gezinswandeling

den gezocht worden 01) de vragen verdeeld in twee categorieën: kinderen en volwassenen. Na afloop genoot ieder van een lekkere pannenkoek in de parochiezaal.


MINDERHOUT

Europa wordt kleiner Trendsetter in eigentijdse interieurs

Minderhout - Ijsland? Koud zeker, en donker, en heel ver weg... Tja, dat is zo ongeveer wat een doorsnee Belg weet over dit stukje Europa dat dikwijls van de wandkaart valt. Niet zo in Scliai'rel want deze school kreeg gedurende een week twee IJslandse leerkrachten op bezoek. Dit hebben ze te danken aan het project 'De Reizende Rugzak' dat onder de vleugels van het departement onderwijs en met f1nanciĂŤle steun van het Socrates-agentschap wordt opgezet. Bedoeling is dat door het regelmatig uitwisselen van gevulde rugzakken diverse Europese landen meer herkenbaar worden: wat eet men, welke liederen worden gezongen, hoe ziet een schooldag er uit,... Kinderen maken kennis met dagelijkse gewoonten en krijgen uit onverdachte bron rechtstreekse infirmatie op hun niveau. Karen en Erla uit Reykjavik brachten zelf hun rugzak uit IJsland naar Minderhout. Ze hadden het songfestivallied van IJsland bij zich, lieten de kinderen een iJsiandpuzzel maken, probeerden hun chocolade te meten met onze Belgische en vertelden dat ze bij hen.., geen treinen kennen.

1

ir

H#f /

Weten jullie trouwens wat je nioet doen als je verdwaalt in een IJslands bos? Je moet gewoon rechtop gaan staan... Karen en Erla discussiĂŤrden niet hun Minderhoutse collega's over voor- en nadelen van mekaars onderwijssystemen. Maar bovenal stonden mensen die op dezelfde aardkloot wonen weer centraal: het gevoel van gastvrijheid, de ontmoeting van culturen, het boeiende van verschillend zijn. Tijdens het lopende schooljaar passeerden al Fransen, Finnen en Italianen over de Scharreldorpel. Volgende maand staan nog enkele Noorse leerkrachten op de bezoekersrol. En op dit eigenste ogenblik krijgen we een sms-je van twee collega's dat ze hartelijk zijn ontvangen in Reykjavik. Maar voor wie liet hele verhaal wil horen die klopt best eens aan op de school zelf.

Workshops op aanvraag

JutI,'ouu Greer legt het vol iuur uit aan haar IJ,rlandse collega Karen.

47


MINDERHOUT

Solidariteitsquiz ACW Zaterdag 15 mei om 20 uur in de parochiezaal MINDERHOUT - Onze solidariteitsquiz is niet zomaar een quiz! Wat onze solidariteitsquiz zo bijzonder maakt is dat de opbrengst die de ploegen kunnen winnen, geschonken moet worden aan een goed doel. Dit goede doel bepaal je zelf. Het goede doel moet solidariteit hoog in het vaandel dragen. Enkele voorbeelden zijn: projecten in de derde wereld, Coda Hospice, gehandicaptenwerking.....Uiteraard is deze lijst niet volledig. Als je een keertje rondkijkt, zie je vast en zeker wel een initiatief of een persoon die een financieel steuntje in de rug best kan gebruiken. Bij de inschrijving moet elke ploeg opgeven voor welk goed doel wordt gespeeld. Indien twee ploegen hetzelfde goede doel kiezen dan zal de tweede ploeg een ander doel moeten opgeven. De winnaar van de Tweede ACW-Solidarjteitsquiz krijgt sowieso een geldbedrag van minimaal 250 euro voor het gekozen initiatief. De andere geldprijzen zullen door loting worden toegekend. Het is dus mogelijk dat je 1 3 eindigt maar toch nog geld kan schenken aan je zelfgekozen goede doel. Alle geldprijzen worden rechtstreeks gestort aan de verschillende winnaars. Vorig jaar was de prijzenpot 500 euro vanwege ACW vermeerderd met het inschrijvingsgeld. samen 800 euro. Dit jaar bedraagt de prijzenpot 1022 euro (of meer dan 41 000 BEF) vanwege ACW vermeerderd met het inschrijvingsgeld. Iedere vereniging, buurt, familie of inwoner van de gemeente Hoogstraten wordt hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de quiz. We willen er gewoon weer een gezellige avond van maken. Amusement staat voorop. Het is dus zeker niet de bedoeling om er een supermoeilijke quiz van te maken. Een paar concrete afspraken: Een ploeg bestaat uit maximaal 6 personen. Heb je meer kandidaten? Schrijf dan met twee ploegen in. Elke ploeg betaalt ter plaatse 10 euro inschrijvingsgeld. Meer mag natuurlijk ook. Dit bedrag wordt integraal toegevoegd aan de prijzenpot. lnschnjven doe je zo snel mogelijk maar voor zondag 18 pdi bij Jef Vinckx, John Leysenstraat 40. 2321 Meer, tel. 03 315 8826. je geeft de naam op van de ploeg, van de contactpersoon en van het goede doel. Er kunnen maximaal maar 25 ploegen deelnemen. Een tiental dagen vooraf ontvangje de laatste informatie. Voor meer informatie kan je steeds terecht hij jef Vinckx. Vorig jaar zat de zaal afgeladen vol. Wees er dus op tijd bij! ACW gemeente Hoogstraten.

48

Borselhoeve vroeg uit de veren MINDERHOUT - Gehuurte Borselhoeve organiseerde hunjaarlijkse dauwtrapwandel ing. Wie stond er klaar? Domme iedereen! Om 8.00 uur werd er met kar en het broodnodige, vertrokken richting Meerle. Via een bolderig weggetje kwamen we uit in CastelrĂŠ. Daar werd een wandelroute gevolgd zodat we konden genieten van een stukje eigen ongerepte natuur. We stapten door velden, over bruggetjes, in de bossen en ploeter-

den door slijkerige karsporcn. In CafĂŠ in Holland genoten we omstreeks 11.00 uur van spek met ei. Dat smaakte heerlijk. Via de Laarmolen stapten we terug naar Minderhoutdorp waar in een locale gelegenheid een pitstop (of was het pisstop!) plaatsvond. Volgend jaar gaat de Borselhoeve opnieuw een dauwtrap organiseren. Hopelijk met minder slijk. (J.B.)

Voorstelling halfjaarlijkse kalender MINDERHOUT - De Wielertoeristenclub Papillon uit Minderhout stelt hun jaarprogramma 2004 voor. In februari is het nieuwe seizoen reeds begonnen met kortere ritten in onze omgeving. In maart en april wordt de Hageland route gereden met 180 kin. Ook wordt er gefietst naar Willemstad (140 kin), en zal men deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen en de Omloop Het Volk. In mei rijdt men in de Ardennen. Luik Bastenaken - Luik en de Amstel Gold race. In de GAHACE

zomer zullen ervaren leden deelnemen aan een rit doorheen de Franse Alpen waar ondermeer de bergen Colibier en de d'Alpe Duez te overwinnen zijn. Hoeft het voor u allemaal niet zo ver? Je kan ook deelnemen aan de plaatselijke ritten. 's Zaterdags ongeveer 60 kin. 's Zondags steekt men een tandje bij om op ongeveer 75 km uit te komen.

- CARROSSERIE

17 - Mi,iclerliotit

- 03314 14 74 Twecdeli.t,t 1


MEERLE

25 jaar Wandeiclub Marckdal jubilerende De wandeiclub Ma rckdal had de eerste echte lentedag uitgekozen om zijn 25' verjaardag te vieren. Voor liet vertrek t'an de laatste wandeling even op de foto. Straks wachten feestelijke koffie en koeken.

.»,... . ...

NIEERLE— Met voor een keereen korte wandeling en een langer gezellig samenzijn in de parochiezaal vierde de wandelciub Marckdal op zondag 14 maart haar 25e veijaardag. De club werd in 1979 opgericht door de stichtende leden Roger Heirman, Frans Meyers, Stan Pauwels, Christ Sterkens, Rob Van Aperen, Jack Vinckx, Jos Vorselmans en Stan Vlaminckx. Het stichtingsverslag werd op papier gezet door Paul Janssens. Stan Vlaminckx was de eerste voorzitter. De club kende meteen succes. Wandelen door eigen streek werd naar waarde geschat, want op

SoFT

COMPUTER

de ic!l inverichic wandelinv ksamen eiiiiddeld 185 wandelaars meestappen. Zoals elke vereniging, kende ook de wandelciub haar ups en downs. Het dieptepunt was het seizoen 86-87, toen het aantal wandelaars gezakt was tot een vijftigtal. Maar wanneer het dieptepunt bereikt is, kan het alleen nog hogerop. Het ledenaantal en de wandelaars zijn daarna gestaag gestegen. Jack Vinckx volgde in 1988 Stan Vlaminckx op als voorzitter, Christ Sterkens is sedert 1989 secretaris. Enige jaren terug werden Jos Van Opstal, J05 Vorsselmans, Jack Vinckx en Christ Sterkens voor hun jarenlange inzet als bestuurs-

lid voor de club door minister van sport Anciaux met een gouden medaille beloond. Op dit ogenblik telt Marckdal 80 leden, 11 meer dan vorig jaar. 35 leden komen van buiten de gemeente Hoogstraten. 50 leden hebben een brevet van trouw lid, d.w.z. dat ze elke seizoen 8 van de 11 wandelingen op post zijn. De laatste wandeling van het seizoen '03-'04 werd een feestwandeling. Met zijn allen door het dorp van Meerle en daarna de beentjes onder tafel voor koffie en koeken. En als de herfst in het land komt begint Marckdal aan zijn 26 1 seizoen.

(iot)

Digitale Kopieer Apparaten

Coi.i,iizae -- TLFFo.lir

-.-.--

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten Tel 031315 09 09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

ç

0

Me B§Aiffit

--.----.

KM 1500 Digitaal kopieer apparaat 15 kopie / minuut 16 Mb beeldgeheugen

»t

KM 2030 Digitaal kopieer apparaat 20 kopie / minuut 64 Mb beeldgeheugen

Il..a.Oc. A...cSt4aa

49


MEERLE

Sportkamp

Aspirock MEERLE - Qui vrijdag 8mei zullen de aspiranten van de jongenschiro Meerle weer op zijn grondvesten doen daveren niet weer een nieuwe editie van aspirock. Als cadeau krijgen de vroege bezoekers dit jaar bier aan halve prijs van half 6 tot half 7 Dan wordt het startschot gegeven door regain, vroeger beter bekend als ray268. Deze beloftevolle Hoogstraatse hand speelt een hrLiisende mix van punk en rock met hardcoreinvloeden. Hierna zorgen bekman en de muilezels voor de optimale mussenakkersfeer. Ze brengen de beter covers zoal onder meer 'Den Dikke Lu'. Srnooth lee is zeker geen onbekende op aspirock. Het feit dat ze er 2 jaar geleden al speelden en nu weer mogen komen zegt al genoeg. Zo is het shakegehalte door hun opgewekte skapunk ook verzekerd. Ook the the white circie crime club is geen nieuwkomer. Vorig jaar speelden ze nog in Londen, dit jaar spelen ze opnieuw op aspirock. Ze zijn niet hun aansteke-

lijke indierock één van de bekendste groepen uit de regio. Het rockgehalte vliegt hierna de lucht in met the heartaches. aangezien deze hand de term 'rockgehalte' belichaamt. Vanuit liet Antwerpse zakken zij af naar de Kenipen om Meerle te laten voelen wat echte back-to-the80s-Punk betekent. De topper van de avond is convict. Zij zijn één van de beste oldschoolhardcorebands uit Vlaanderen en hebben in deze streken dus niets meer te bewijzen. Interessant detail: op aspirock spelen ze voor de allereerste keer met 2 nieuwe leden! De avond wordt waardig afgesloten met een vette techno-afterparty, verzorgd door le freak, één van de resident Di's van 11-1 spiraal. Info: vrijdag 8 mei. jongenschiro Meerle (aangegeven vanaf de kerk), 8 euro inkom, 6 euro voorverkoop (hij de aspiranten van de jongenschiro van Meerle), open vanaf 17.30 uur, groepen beginnen om 18.30 uur. (pv)

MEERLE - Voor het tweedejaar organiseert de turnkring 't Zolderke Meerle in samenwerking met de Sportdienst van het stadsbestuur van Hoogstraten tijdens de 2e week van de paasvakantie een 'Paas-Sportkamp'. Een hele week kunnen jongeren van 6 tot 13 jaar onder deskundige begeleiding kennis komen maken met talrijke sporten. Naast de eigen activiteiten van de turnkring - recreatief turnen en trampolinespringen - staan tal van andere activiteiten op het programma, o.ni. initiatie in diverse balsporten voor binnen en buiten, sportieve spelletjes, judo en zelfs een dagje gaan zwemmen. Het sportkamp heeft plaats van niaandag 12april tot en met vrijdag 16april in en om de gemeentelijke sportzaal van Meerle. Ze starten elke dag om 9.00 uur en stoppen om 16.00 uur. Van 12.00 uur tot 13.00 uur eten ze hun boterhammen op in de koffierefter van de kleuterschool. Voor de begeleiding zorgen Bianca Kustermans, Henk De Gier, Dries Kustermans, Ellen Verschueren en Nick Van Boxel. Meebrengen: turnpantoffels voor in de sportzaal en sportschoenen voor buiten: boterhammen voor 's middags. De kostprijs bedraagt 50 euro. Daarin is inbegrepen: een Grabbelpas of Swappas van de stad Hoogstraten; een ongevallenverzekering; drinken voor tijdens de niicldagpauze en tijdens de activiteiten. Inschrijven kan hij de trainers van de turnkring tijdens de trainingen, via de Sportdienst van de Gemeente of bij een van de bestuursleden van 't Zolderke (Marianne De Graaf—tel. 03/315.76.90 - Rina Goetschalckx - tel. 03/315.86.03 - May Van Dun - 03/315.78.89 - Henk De Gier - tel. 03/315.90.36 - lan Fret - tel. 03/315.88.54). Niet te missen voor wie tijdens de vakantie niet graag stil zit! (jaf)

Schrijn- en timmerwerken The white circie

(/7//1C

club: 8 mei op liet podiuni van Aspirock in Mcciie.

,AF HERIJGERS I Ikk

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

-,50

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 7566


MEERLE

Oud ijzer

Garage Luc Ryvers

y.,

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

•, r

/

iEERLE– Voorivieervan 11/ liii 1.5 lOt ii/i'aI Cii Zei liet 1)1/ het 'root huist u ii. Geen wonder dat die stapels langs de wei,' zo eiiorm zijn. tie da i,'en dat de i,'emeente rond komt om her 0/) ie lui/en. De l,'enieente .solteerl het voor heri,'ebruik, ten koste ton veel manunen, die ii en ik laier moeten betalen. In Meerle 1. tram dc LanilelijÂe Gilde eren vooraf lan i,'.s om het oud ijzer op le halen en te sorteren. Gevarieerd Â.riji,'en ze er een mooie cent voor, ten i,'eriere ron hun l.a.s en hun jaarirerking. Ht / moe! 14 ezev1/. de 1 andelijke Gilde is de enii,'e verf nn,'ini,' die ot er het materiaal besclu/.j om deze kin s te klaren. Ze hadden er nel dc haiu/i ii en (Ie 1w rren mei vol en dat allemaal i,' nou s. Toch mn oi niet' 1/alt

De wereidwinkel aan de slag —

t—

t,

\J•

1

5 11 •

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

-

/

Grenswandeling MEERLE - Wie van een fikse lentewandeling houdt. kan op zondag 4april zijn hartje in Meerle ophalen. De plaatselijke KWB organiseert als onderdeel van het verbondelijk wandelcriterium in Meerle opnieuw een wandeldag, de ondertussen bekende "Grenswandeling". Elk jaar proberen de organisatoren de wandelaars een ander stukje van de streek te laten zien. Dit jaar gaat de wandeling langs een tweetal bedrijven van aardbeitelers, vervolgens door de velden naar de Kampweg, waar het door de mooie bosrijke streek richting Hollands Strijbeek gaat. Dan verder langs mooie vennen en heide, om tenslotte langs bos en weide terug te keren in Meerle dorp. Iedereen kan deelnemen: alleen, in groep, met het gezin, wel of geen KWB-lid. De afstand die je het beste ligt, kanje uitkiezen ter plaatse: 7, II. 17 of 25 km. Onderweg zijn sanitaire stops voorzien, waar je tevens wat kan drinken of je picknick opeten. Vertrekken aan de parochiezaal Meerle. Gemeenteplein, tussen 7.30 en 14 uur. De inschrijvingskost bedraagt slechts 1 euro per persoon, ver ze k e ri mig inbegrepen. Sportievelingen en sympathisanten, allen op Post. Inlichtingen: Marcel Van Bavel, Heirneulenstraat 15 - tel 03/315.80.55 of Jef Wouters, Hei nieulenstraat 25. tel. 03/315.86.64 - e-mail: jos-van-bavel@skynet.be (ja t)

nrl?.-.-T MEERLE– Voor cie eerste keer/will/el i;idizunic/e jaarlijkse ('tentje

5/It (/C ihwgslisuit.se Werelciwinkel ten voordele van Broederlijk Delen in Meerle plaats. In twee sluften werd telkens een volle parocluezaal een volledig dwer - voorgerecht, hoofd- en na gerecht geserveerd. Alles iers bereid met zoveel mogeli jk Wereldwinkeiproducten. Je zag in de zaal veel trouwe eters terug, die de l'orige jaren ook in Hoogst raten present waren. Je zag er ook een aantal Meerlenaars die voor liet eerst bij de Wereld/winkel kwamen eten. Naar wij hoorden, is liet hen uitstekend bevallen. )jafl

51


WORTEL

'De Kreuners': U was fantastisch! WORTEL - De Kreuners ss uien op vrijdag 20 februari te gast in de parochiezaal van Wortel. Het was niet de eerste keer dat Walter en de zijnen naar hier afzakten. De vorige keren was 't Slot de locatie, maar opdat er meer personen van deze avond zouden kunnen genieten, werd besloten om hun derde Wortelse concert te laten plaatsvinden in onze parochiezaal. Ze gebruikten daarvoor het podium van de Wortelse toneelgroep, waarvoor dank trouwens. 300 kaarten werden door 't Slot aan zeer democratische prijzen verkocht, zodat ook de eigen Wortelse jeugd de kans had om de Kreuners bezig te zien. Bijgevolg was de parochiezaal twee dagen later al uitverkocht. En heus niet alleen met jeugd, zowat alle generaties hadden een delegatie in de zaal. Affiches moesten zelfs al niet meer gedrukt worden. Slotleden konden samen met hun ouders genieten van een avondje Nederlandstalige muziek waarbij regelmatig werd overgegaan tot luidkeels meezingen door zowat alle aanwezigen. Na een set van twee uur en een aantal bisnummers, jawel, werd de avond afgesloten in de zaal. Voor heel wat personen was de avond nog niet afgerond en zij feestten ongestoord verder in 't Slot. Daar werd helemaal duidelijk dat het een geslaagde avond was. Overal waarje keek zag je 'Kreuners' T-shirts. Met maar liefst 35 T-shirts, meer dan 1 op 10, werd het Wortelse publiek gerekend tot het meest uitzinnige publiek. ('t Slot)

Kelly en Jolan 3 beste op Kunstbende

VORTEL - In de Warande in Turnhout werd op zondag 7 maart een regionale 'Kunstbende' georganiseerd. Kunstbende is een landelijk initiatief om de jongeren in contact te laten komen met kunst. En hoe? Door het hen zelf te laten maken èn brengen. Jongeren van 13 tot 19 jaar konden hun ding doen in allerlei disciplines, van Muziek en Ontwerp. tot Dans en Performance. In de laatste categorie deden Kelly De Beuckelaer en Jolan Standaert. 13 en 14jaar oud. mee. Met hun act, een absurd humoristisch mini-toneelstukje getiteld 'Het huwelijk in vijf stappen', deden ze voor de eerste keer mee aan dit festival.

Coach van Kim Clysters trouwt in Wortel Op zaterdag 17 april om 12.00 uur trouwen Marc Dehous en fijn verloofde Isabelle Baeyens in de St-Jan De Doperkerk in Wortel. Géén nieuws, ware het niet dat Marc Dehous de coach is van tennisster Kim Clysters en dat noch de bruid, noch de bruidegom enige binding hebben met Wortel. Marc Dehous van Merksem en Isabelle Baeyens van Lille zijn al enkele weken voor de wet getrouwd en zochten een mooie omgeving om hun kerkelijk huwelijk te voltrekken. Door Verbraeken, die familie is van de bruid en ooit als priester actief was in Wortel, kozen ze uiteindelijk voor de prachtige eenvoudige gotische kerk van Wortel.

Cl 0 hoogstraatse fl1

aand

TER GELEGENHEID VAN HAAR 25 JARIG BESTAAN IN SAMENWERKING MET H000STRATEN VV

een vrolijk makende tristesse op tekst van THOMAS BRUSSIG en in een bewerking van WALTER VAN DEN BROECK met

Het huwelijk zal ingezegend worden door de kersverse bisschop van Gent, Luc Van Looy, die aflwmstig is van Tielen. Kim en Lleyton zijn die dagen in het land, want ze spelen dat weekend in Bree hun love-game. (fh)

zaterdag 12juni 2004 Op het terrein van

HOOGSTRATENVV GRATIS KAARTENVAN UITSLUITEND VOITFi DEHOOGSTRAATSE

52

En jawel, liet was meteen raak, van de 14 deelnemers eindigden Kelly en Jolan zowaar als derde! Nog niet genoeg om door te stoten naar de finaleronde, maar van alle winnaars in de diverse categorieën, waren zij twee de enige winnaars jonger dan vijftien. Naast de eeuwige roem en enorm veel zin om volgend jaar weer mee te doen, kregen ze als aandenken nog enkele theaterbonnen en een exclusief Kunstbende Tshirt. Mensen die de act eens graag willen zien of boeken voor een of andere gelegenheid, kunnen bellen naar 03/314.11.98.


WORTEL

Carnavalstoet

i

Installatiebedrijf van den Berg Voert 26— Hoogstrteri (Meer1e Tel 03f315 75 3

Ir 1I 1'

-

sanitair

INSTALL.ATIEBEDP,UF VAN DEN BERG

•i WORTEL - Op 29fbruari werd er weer duchtig op los gestoer en gevierd, dit jaar zelfv met een jubileum. drie keer II jaar stoet, oftt'el de 33' editie. Hei weer was uitstekend, de wagens waren talrijk, van in elkaar geflanst tot de moeite om te zien.

zonnepaneien

11J : WI

VLiwarming

Bezoek ons ook op internet El ectrabelG www.vdberg.be Aanwnier

Openi ntstijden toonza

=

Emii 1 i nfc vdber be

- vrij 8h -12h 1 3h-1 8h Donderdvond tot 21 h ZGIt. 8h- 12h Zon -en teestdQeri jeslote n

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

TOYOTA IA 53


MEERSEL-DREEF

Wat ligt er tussen het gras...? MEERSEL-DREEF - De provincie Antwerpen organiseerde samen met de gemeente een zwerfvuilactie. Aan de verenigingen werd gevraagd om op zaterdagochtend 6 maart enkele straten van hun dorp schoon te maken. In Meersel-Dreef waren de lagere schoolkinderen van de partij maar wegens het weekend waren die al op vrijdag op pad geweest. De kleine voetsporen langs de oevers van de Mark waren de enige stille getuigen van hun poetsijver en natuurlijk de vele zakken met afval die aan de schoolpoort opgestapeld lagen. Ook enkele leden van de fanfare waren van de partij en zij namen de Dreef, Nieuw-Dreef, Heieinde en de rest van de Markoevers voor hun rekening. Vooral de vele blikjes, plastieken flessen en isomo speelden een hoofdrol. Je staat er toch versteld van hoeveel er tussen het gras ligt. Niet zo maar déntje, achteloos weggeworpen maar vaak hele scholen blikjes bij elkaar, echt gedumpt. We kunnen zelfs een robotfoto maken aan de hand van de merken. Enfin, ze zijn weer opgeruimd. volgend jaar liggen er waarschijnlijk weer maar even kunnen we ons in een propere wereld wanen. (Iv)

KLJ After Carnaval MEERSEL-DREEF

- Dat de jeugd van Meersel-Dreef graag carnaval viert, wisten we al. Maar dat ze er niet genoeg van kunnen krijgen, hebben we pas ontdekt. Normaal is het de traditie om donderdags voor carnaval, ons teerfeest te vieren met friet en stoofviees. Dit is echter een paar jaar niet meer gebeurd omdat er verschillende leden van de leiding in een carnavalsvereniging zitten. En het bouwen van een wagen kost veel tijd. Daarom hadden we met de leiding afgesproken dit jaar de traditie opnieuw op te starten, maar nu na carnaval: "After carnaval!". We konden gebruik maken van het patronaatszaaltje "Bij de Paters". Wanneer onze soldaten, dieven, seuten. punkers, ... leden er waren, begonnen we met de friet & stoofvlees. Ditjaar gemaakt door Conny Van Berkel. Ik kan je verzekeren... "die mannen kunnen eten!". Nadat alles was binnen gespeeld, begonnen we de avond met dans en muziek. We deden de limbo, de stoelendans, de kusjesdans, enz. De sfeer zat er in! Na ons een goed beeld te hebben gevormd van de aanwezigen, werd er een koning en een koningin gezocht tussen ons talrijk publiek. Bij dejongens werd dit Kevin, verkleed als opa, daar hebben we hard en veel mee kunnen lachen, bij de meiden bracht Marice de sfeer goed op gang! En daarom werden zij verkozen tot koning & koningin! Volgens mij kunnen we na deze geslaagde avond de traditie weer in eer herstellen. DLis leden, we kijken al uit naar carnaval 2005! (Femke Broers, tv) 54

1 pt. V

z

s-

4.,.. .

. .., Met de bolderkar langs de Mark, .vpeurhonden op zoek naar allerlei a/i'a/. We konden vaak met onze staart kwispelen, want er lag genoeg. Maar de warme chocomelk wenkre Bij de Paters en maakte eind goed al goed. De gemeente en de provincie hadden één en ander goed geregeld, een plan waar je moest zijn, handschoenen, Lui/zakken, Jluo-arm banden , een veiligheuls restje en duidelijke richtlijnen.

Gezinsontbij t

-

MEER - Dc (;':i,isl,o,,cl oi'ouiseerde 0/) zondag 22tébruari een gezinsontbijt. Heel wat Jamilies ksvamnen genieten van dit rustige en heerlijke moment.


1E nv IEII 0

IWIELHURIE u

~M~~

Sportnieuws: René Laurijssen, Desrnedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacorn.net

Degradatie onafwendbaar voor Minderhout VV

Speelt Hoogstraten VV de eindronde?

De dcgradalieprohlemen van MVV zaten er al een tijdje duidelijk aan te komen. Doelpunten slikken en weinig scoren, de laatste overwinning dateert reeds van 7 december. Het betekent toch ets! MVV moet niet hij de pakken blijven zitten maar de blik resoluut richten naar het volgende seizoen.

1

Minderhout VV

-

OlEssen 1

-

1

De wedstrijd die moest gewonnen worden, werd weer een maat voor niets. MVV verdiende de driepunter tegen de hekkensluiter volkomen maar wie niet scoort, niet wint. Wel veldoverwicht in de eerste helft, maar geen uitgesproken kansen die tot een doelpunt leidden. Na de pauze onmiddellijk druk van de thuisploeg, men realiseerde de penibele situatie, en men mocht niet verliezen.Toch schoten de bezoekers in de 55ste min. de 0-1 tegen het net. Met de moed der wanhoop stroomop roeien is dan de boodschap en slechts op de uiterste valreep werd nog een puntje uit de brand gesleept, maar dat brengt allemaal geen zoden aan de dijk. De laatste weken voor de 2 / -jonge doel-

Hans Peeters viel in en scoorde het tweede

die het HVV-doel inruilt

doelpunt in de wedstrijd tegel! Wuustwezel.

man Ben Van Bael

voor dat van derde klasser Waasland dat momenteel nog in strijd is met Turnhout vooreen ticket naar 's lands tweede hoogste categorie.

Tot op heden zit het er allemaal nog in. Een vierde plaats geeft zeer waarschijnlijk recht op een tïcketje voor de eindronde. De grote titelkandidaat Kermt-Hasselt won een periodetitel en heeft dat eindrondeticket niet nodig. Millen, de vermoedelijke tweede geklasseerde, won ook reeds een periodetitel en wanneer ook de derde periodetitel voor Millen is, geven de derde én de vierde plaats hierdoor recht op cindrondetickets. Zoals het nu verloopt heeft HVV theoretisch nog evenveel kans als Leopoldsburg. Aarschot en Heist, zodat er eigenlijk vier kandidaten zijn voor twee plaatsen in de eindronde. Toch moeten we toegeven dat HVV met verplaatsingen naar Aarschot (21 maart), Heist en de vermoedelijke kampioen Kermt-Hasselt toch wel voor een moeilijke opgave staat. HVV kreeg voor eigen publiek van Millen een dik pak slaag. Nog voor de match eigenlijk echt kon beginnen, kreeg HVV een strafschop tegen en, wat erger was, een uitsluiting. De strafschop ging binnen en I-IVV zette met tien man de situatie recht. Met twee erg hetwistbare doelpunten was de buit voor Millen nog voor de rust binnen. Tijdens de tweede helft ging HVV op zoek naar de 2-3 met de hoop dat er nog een appel

uit de kast zou vallen. We waren er heel dicht bij, doch Millen ving de HVV-aanvallen goed op en maakte vervolgens dankbaar gebruik van de ruimte die ontstond door de risico's die HVV, uiteraard met een mannetje minder, ging nemen. 1-4 en 1-5 deden het deksel op de doos en omdat de volgende wedstrijd tussen Aarschot en HVV werd uitgesteld, had men bij HVV ruim de tijd om de wonden te likken. Tegen Wuustwezel

knoopten de roodwitten weer aan met de overwinning. Thijs Schrauwen en Hans Peeters brachten l-IVV 2-0 voor en de bezoekers konden hier niets tegenover plaatsen. Intussen werd op 21 maart ook de match tegen Aarschot reeds gespeeld en is men bij HVV weer een stukje wijzergeworden i.v.rn. een mogelijke eindronde. (joje)

Wedstrijden: Zondag 28 maart 15.00 uur Meerhout

Brecht

-

Minderhout VV 1 —0

Weer geen loon naar werken voor een moedig MVV dat een sterk tegenvallend Brecht met open vizier tegemoet trad en gedurende de ganse eerste helft veldoverwicht opeiste, maar de geboden kansen weer niet kon benutten. Brecht scoorde wel via penalty, maar daarmee was alles dan ook gezegd. MVV had na de pauze wel zijn beste pijlen verschoten, de wedstrijd verwaterde en een laatste MVV-offensief strandde op de doelman en lat.

Maria burg

Minderhout VV 3 2 De zoveelste nederlaag ditmaal bij promotiekandidaat Mariahurg en toch speelde MVV op het kunstgras een verdienstelijke partij, maar drie doelpunten op identieke wijze incasseren waren er teveel aan. Nick Wilmsen zorgde voor de pleister op de wonde met twee goals, maar een derde doelpunt sloeg de deur definitief dicht. Een puntendeling was te verantwoorden geweest. (rel) -

Minderhout VV -

-

-

Brasschaat 0

-

2

Hoogstraten VV

Zaterdag 3 april 20.00 uur Hoogstraten VV

-

Zwarte Leeuw

Zondag 18 april 15.00 uur Heist

-

Zondag 4 april Hoogstraten VV

Zondag 25 april -

Maasmechelen

mei

15.00 uur Kermt-Hasselt

15.00 uur Minderhout VV Zondag

15.00 uur I-loogstraten VV Zondag 2

Wedstrijden -

KFC Meer

18 april

15.00 uur Minderhout VV

Oelegem

Zondag 25 april -

Hoogstraten VV

15.00 uur Luchthalboys

-

Minderhout VV 55


SPORT

K.VNA Wortel In Schilde kreeg Kurt Haest al snel twee kansen. JefJansen trapte tegen de lat. Maarten Sprangers en Jef Jansen kwamen nog dicht hij een doelpunt. De hooggerangschikte thuisploeg kon enkel vlak voor de rust gevaarlijk worden. Na de rust had Schilde veel fouten nodig om in de wedstrijd te komen en kwam in de 70e minuut na een mooie aanval op voorsprong. De blauwwitten reageerden goed met een kopbal van Ben Van Opstal op de paal en een reuzekans werd op de lijn gered. Raf Mertens kreeg nog rood voor reclameren. Het werden nog zware 3 —0 cijfers, terwijl de blauw-witten heel wat meer verdienden. Op het veld van H.I.H Turnhout kreeg Wortel, vooral via Joost De Bie meerdere kansen. Enkel Pieter Donckers kon scoren. De thuisploeg kwam even voor de pauze onverwacht op gelijke hoogte. Na de rust was het spelpeil van Wortel zoals dit seizoen al dikwijls is gebeurd - veel minder en H.I.H. liep uit tot 3— 1. Onze doelman Nick Mertens werd na een opstootje nog uitgesloten. De thuiswedstrijd tegen Gierle eindigde op een scoreloos gelijkspel 0-0. De bezoekers konden hun plaats in de rangschikking in een match met weinig kansen nooit waarmaken. Het bezoek aan Zoersel zullen we niet snel vergeten. De thuisploeg, die geen punten mocht verliezen om in de running te blijven, speelde erg zenuwachtig. Dit sloeg over op Ben Van Opstal, die voor protest een gele kaart kreeg en de scheidsrechter wegduwde. Hiervoor kreeg hij terecht rood. In de 20e minuut oordeelde de scheidsechter dat Willem De Gruyter een doorgebroken speler hinderde cii we moesten met negen verder. Onze spelers speelden misschien op technisch gebied het beste van heel het seizoen. Ze hielden de bal lang in hun bezit en gaven geen kansen weg. In de 75e minuut mocht Zoersel een vrjschop nenien. Onze doelman pakte de bal in twee tijden. Deze werd uit zijn handen getrapt(l —0). Dit was teveel voor Dave Verschueren, de beste man op het veld. Gefrustreerd duwde hij de scheidsrechter weg en mocht eveneens voortijdig gaan douchen. Een vrijschop werd nog binnen gekopt (2 - 0). Alhoewel we weinig fouten maakten en verder sportief speelden, vrees ik dat de rode kaarten zware schorsingen gaan opleveren. Zondag: 4april 15.00 u VNA Wortel - Emblem Zondag: 18 april 15.00 u VNA Wortel Grobbendonk Op zaterdag 25 april zijn er heel de namiddag allerlei wedstrijden ter gelegenheid van ons jaarlijks familiefeest. Heel Wortel wordt uitgenodigd om met de hele club gezellig samen te zijn, iets te eten en te drinken en hopen dat de via van Trees hen wat euro's oplevert.

56

Teveel puntenverlies voor KFC Meer in race naar promotie Leider Wildert is stilaan uit het gezichtsveld verdwenen, voor de tweede plaats komen er nog enkele ploegen in aanmerking waaronder KFC Meer, maar dan moeten er in de volgende wedstrijden ongetwijfeld punten gepakt worden.

Luchtbalboys - KFC Meer 1 - 1 Op een archi-slecht terrein en een tegen de degradatie vechtend Luchtbalboys trapte Nick Jansen reeds in de 1 3de minuut de netten bol. De thuisploeg nam het niet zo nauw met de spelregels, het gebrek aan techniek bleek overduidelijk. Toch moest doelman Van Gestel flink uit de doppen kijken na enkele serieuze dreigingen. Ruststand 0— 1! Tegen liet uur meer druk van de thuisploeg, maar Meer behield het overzicht en... Schopenhouer scoorde. Offside volgens de grensrechter en het doelpunt werd geannuleerd. Verstrekkende gevolgen voor Meer, want een penalty in het voordeel van de thuisploeg werd omgezet en Meer verloor weer twee punten die het voor promotie zeker broodnodig zal hebben.

KFC Meer - Zandvliet 2 - 2 Een sterk offensief van de gasten en Van Gestel moest al zijn kunnen tonen om zijn doel te vrijwaren. Een technisch sterk en snel Zandvliet bleef doordrukken en in de 31ste min, was het dan ook raak, 0— 1, en tevens ruststand. Sensatie vlak na de pauze: 0-2 in de 46ste en 1-2 in de 47ste min, langs Maarten Laurijssen.In de 48ste min. lepelde Dirk Boeren een hoge bal voor doel recht in de grijparmen van de doelman. Achter de lijn volgens lijn- en scheidsrechter. De poppetjes aan het dansen natuurlijk! Zandvliet raakte het ritme kwijt, protesteerde op alles wat bewoog, maar de uitslag veranderde niet meer.

Schopenhouer repliceerde met een schot op de lat. Open neer ging het spel en een sterk tactisch spelend Kaart bedreigde René Van Apereri die de zieke Stan Van Gestel in het doel verving. Op slag van rust 0 - 2 en doelman Van Aperen behoedde zijn ploeg voor nog verder onheil. Na de rust een beter Meer, maar een counterend Kaart. In de 68ste min, wandelde Schopenhouer door het hart van de bezoekende verdediging en schoot de 1-2 binnen. Koen Koyen scoorde zes minuten later de gelijkmaker en na nog enkele gevaarlijke standjes blies scheidsrechter Rudy Mertens liet einde van een match die op een billijk gelijkspel eindigde. Voor KFC reeds het vijfde op rij.

Sint-Job - KFC Meer 0— 2 De traditie wil dat er bij St-Job niet verloren wordt. Meer startte sterk en werd daarbij gesteund door een stevige wind. Schoten van Soffers, Aerts, Jansen en Sander Laurijssen vertrokken wel richting doel, maar misten scherpte. De thuisploeg hanteerde dan de grove borstel en zo kon Rob Soffers een vrije trap via de muur in doel doen verdwijnen. 0-1. Dirk Boeren keek kort hierop tegen rood aan en deze numermeke minderheid motiveerde de thuïsploeg. Een secure Meerse verdediging gaf geen krimp. Na de koffie een meer gedreven Meer dat kansen schiep en het was Koen Koyen die de geruststellende 02 binnenschoof. Een dikverdiende zege voor een collectief sterk presterend KFC Meer. (rel)

Wedstrijden Zondag 4 april 15.00 uur Minderhout VV - KFC Meer

Zondag 18 april KFC Meer - Kaart 2 —2

15.00 uur Putte S.K. - KFC Meer

Moeilijk begin voor Meer dat reeds in de 9de min, tegen een achterstand aankeek.

Zondag 25 april 15.00 uur KFC Meer - Wildert

Hoogstraatse Reddersclub behaalde zilver in Eindhoven Eind januari namen we met een ploeg (4 personen) van de Hoogstraatse Reddersclub voor de tweede maal deel aan de Internationale EhaD wedstrijd in Eindhoven. De wedstrijd Eerste Hulp aan Drenkelingen vond plaats op zaterdagmiddag 24 januari. Het 50meter bad van De Tongelreep was weer in twee wedstrijdvelden verdeeld. Daar werd een waterongeval nagebootst. Het speelde zich af bij de intocht van Sinterklaas waarbij een kind te water was geraakt en twee bezorgde ouders ook in het water lagen op zoek naar hun kind. Het was de bedoeling dat de ploeg onder de leiding van hun 'kapitein' deze situatie binnen de vijf minuten kon oplossen.

Daarna moest één van de ploegleden een volledige reanimatie uitvoeren. Onze ploeg van de HRC eindigde in het eindklassement op een zeer verdienstelijke 19de plaats (van de 32 deelnemende ploegen), hierbij lieten we ondermeer nog enkele Duitse, Belgische en Britse ploegen achter ons. Voor het Reanimatiegedeelte was er een apart klassement, hierin blonk Raf Snijders van onze Hoogstraatse ploeg uit met de tweede plaats en dus een zilveren medaille, na de thuisploeg Eindhoven die goud behaalde. Proficiat, Raf! Meer info over de Hoogstraatse Reddersclub http:J/users.skynet.be/HRC


SPORT

Jan Meeussen licht voorop en Debby Mansfeld in de spurt H0OGSTRA1EN - Organisator "De Snelle Wielen" liep ongetwijfeld met de glimlach van de grote dagen in de Gelmelstraat. Zo maar eventjes 109 deelnemers vonden de weg naar Hoogstraten voor deze 8ste Grote Prijs voor Elite Z.C. en Beloften en dan mag je toch zeker van spektakel spreken. Geert Lauwers schreef de eerste aanval op zijn rekening, maar het omvangrijke peloton liet niet begaan. Piet Herrijgers (Wortel) en Jelle Wuyts staken dan een tandje bij. Alle goei dingen bestaan uit drie en de derde keer was het serieus raak. Meeussen, Lemmens, Van Broeckhoven, Herremans, Van De Poel en de Nederlanders Lems en Bruurstede scheidden zich af en de winnaar mocht bij dit zevental gezocht worden. Jan Meeussen uit Sint-Lenaarts trapte in de laatste ronde iedereen uit het wiel en won met lichte voorsprong. Ook de dames van de categorie Vrouwen Elite kwamen massaal afgezakt. Juist geteld 71 deelneemsters haalden hun rugnummer afen van bij de start sloeg de vlam in de pan. Debboudt. Belleter, Van Melis. Pirard en Ingels hielden niet van pelotonrijden en muisden er van door.Bij dit groepje pikten ook nog Geldhof en Mansfèld hun wagentje aan. Een opperbeste verstandhouding vooraan, een geslagen groep in de tweede linie. In de spurt stond er geen maat op de Nederlandse Debby Mansfeld. (rel)

d e hoogstraatse fl1 a ci n d IJ;l$aIlEiIzl ER UELEAENHEIO V

ARE5 1 RK. BESTAK,

een i'rolij/, nukeiide i,'Lsges.se TN WAL ERVAN DENSROECK

rl!i X7M v-i

:11

000y

1

'

HOOGSTRATENVV GRATIS

v

4

.

aak Rallycross

Dchhr Man.sjch/ in gezeL'cliap eau sponsor Paul Van Loon na haar prachtige spurtoverwinning.

1. h. ;

Jan ilci,issc,, iiii .Sint-Lcnaaji,s per.vlc Cr in iie laatste ronde aili,s uit, iIoii met 5 ure. voorsprong en kreeg de verdiende beloning uit handen i'an sponsor in eer. Van Loon.

Pech voor Tom Geenen in het Maasmechelse modderballet Na een winterstop van hard werken begon op 7 maart het Belgisch kampioenschap rallycross. Voor Tom Geenen, de garagehouder uit Hoogstraten, begon het seizoen op zijn zachtst uitgedrLikt niet zo goed. Door het slechte weer en het modderige circuit had Tom moeite om de pk's van zijn Opel Corsa 4X4 aan de grond te krijgen. In de eerste reeks kwam hij als vierde uit de startblokken en kon goed aansluiten bij de concurrentie. In de derde derde ronde ging hij echter rond en finishte als laatste. De start van de tweede reeks verliep moeizaam. In de eerste bocht kwamen enkele auto's met mekaar in de clinch en belandden in het grind. Ook Tom slipte weg en eindigde in de grindbak. Herstarten was onmogelijk voor hem wegens een kapotte ophanging. Na veel gezweet en gezwoeg door gans het team kon Tom in de derde reeks weer starten. Hij zette een achtste tijd neer. Met deze tijden mocht hij starten op de laatste plaats in de Bfinale. Onmiddellijk snelde Tom L'Homme en Van Loon voorbij, even later viel Hermans uit en kon Tom het gevecht voor de tweede plaats aangaan met Kerkhofs. Hiervoor was de tijd echter te kort en Tom eindigde derde in de Bfinale en 8ste in het algemeen klassement. De Noor lsachsen won uiteindelijk de A-finale.

(PeSter) Uitslag:1 Isachsen, 2 Huyhs (Beerse). 3 Coox, 4 Van Mechelen, 5 Pauwels, 6 Geeraerts, 7 Kerkhofs. 8 Tom Geenen, 9 Van Loon. 10 L'Homme, 11 Hermans.

57


,

ii r 11 mi I1L1 m &EE.I

.iuiI [1 f1 ii 1:11 IÂ1

Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, ernail: franssnijders@tiscalinet.be

ZES METER

AKV-Kempen 14 maart 2004

Meerle wint drietalschieting Minderhout In het lokaal van de M inderhoutse Sint-Jorisgilde heeft de kampioenenhuldiging plaatsgevonden van het voorbije winterseizoen, geschoten op een akstand van zes meter. Tegelijkertijd heeft er de drietalschieting plaatsgevonden van elke gilde trad er één schutter aanjonger dan 25 jaar. één tussen de 25 en de 50 jaar en één boven de 50 jaar. De gilde uit Meerle legde beslag op de hieraan verbonden beker.

289, Meer 287, Loenhout 285 en tenslotte Castelré met 275 punten. De persoonlijke ereprijzen van deze clrietalschieting werden geschoten door David Koenen uit Sprundel met 99 punten, door Jessica Rombouts uit Meer met 98 en door Adri Vemeiren uit Meerle die een nét iets beter kampschot uit de mouw schudde dan André Bols uit Wortel die ook het maximum der punten behaalde.

Naar jaarlijkse gewoonte werd het zes meter seizoen met de grote kruisboog afgesloten met een wedstrijd tegen liet Antwerps Kruisboog Verbond. Dit jaar werd de kamp weer beslecht in het voordeel van de Kempense schutters. Zestien schutters van elke ploeg traden aan in het lokaal van de Graaf Van Vlaanderen te Antwerpen. De Kempense schutters trokken de kop niet maar liefst viermaal 99 plinten op lOO geschoten door André Bols uit Wortel, door Fons Paulussen 1

w

,

t t.

AL (

Jan Gijsbregrs, algemeen kampioen van de wintercompetitie 01) zes meter

Tom Sert'aes, kampioen bij dejoitgeren

Adri Vermeiren toont fïer de gewonnen be ker

David Koenen, een eerstejaarsschutter uit Sprundel, sloot zijn seizoen ijzersterk af door te eindigen met 99 op 100. Meerle. door Pieter Vanderhenst, eindigde op 98. Hoogstraten, Wortel en Minderhout sloten af op 96 punten. In de tweede ronde schoot Jessica Rombouts voor Meer en Jan Gijsbregts voor Meerle 98 punten. Hoogstraten. Sprundel en Loenhout moesten telkens één punt prijsgeven. Met nog één ronde te gaan stonden Sprundel en Meerle samen aan de leiding met 196 plinten. Zij werden gevolgd door Meer met 193 en door Minderhout en Loenhout beide met 191. In de derde ronde schoot André Bols uit Wortel 100 op 100. Ook Adri Vermeiren uit Meerle miste géén enkel punt. Belangrijkerwas dat Adri de zege veilig stelde voor Meerle. Hoogstraten sloot af op 99 punten voor Meer en Minderhout met 98. Meerle behaalde met Pieter Vanderhenst (98). Jan Gijsbregts (98) en Adri Vermeiren de eindzege met in totaal 296 punten op 300! De gilde uit Hoogstraten werd tweede met 292 punten voor Sprundel met 291, Wortel 290, Minderhout

Tijdens de pauze, tussen de tweede en derde ronde, blikte voorzitter Frans Tackx, terug op het voorbije seizoen. Hij vroeg tevens de persoonlijke kampioenen, Jan Gijsbregts uit Meerle, Francois Gaignace uit Wortel en Tom Servaes uit Hoogstraten naar voor om uit handen van Jan Stoftèls de aan hun kampioenstitel verbonden tinnen schotel in ontvangst te nemen. Jan Gijsbregts nam als hoofdman van Meerle het tinnen bord in ontvangst voor de eerste plaats in de ploegenrangsehikking.

uit Minderhout. door Andri Vermeiren uit Meerle en Gery Dockx uit Meer. Rob Van Loenhout uit Meerle schoot 98 punten evenals Wim Hendrickx Uit Mi nderhout. Verschillende schutters sloten af op 97 punten: Fons Van Hasselt uit Loenhout, Gert Brosens uit Castelré, Staf Hendrickx uit Minderhout en drie schutters uit Meer Jan Rombouts, Marc Bastyns en Dirk Brosens. Per ploeg won de Kempen voor de vijfde opeenvolgende keer en legde zo definitief beslag op de beker. De Kempen won ditmaal met 1556 plinten tegenover 1540 punten voor het Antwerps Kruisboog Verbond.

58

6 Meter Meerle

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

Peerkc Brosens uit Minderhout (78 jaar) schoot 97 punten

Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten


SCHUTTERS

ZES METER Ereprijs Kris Bevers Meer Met de kleine kruishoog, op een afstand van zes meter, werd de laatste wedstrijd van dït seizoen betwist hij de Verenigde Vrienden te Meer. 3 schutters namen deel aan de afsluiting van de Ereprijs Kris Bevcr. Thuisschutter André Bols was de enige met het maximum der punten. André dus opdeeerste plaats met 1 Doop lOO. Vierschutters moesten echtcr maar één plint toegeven: Gery Dockx van de Sirit-Jorisgilde uit Meer. Paul Adanis Sint-Jorisgilde Minderhout Cl] twee schutters van de Verenigde Vrienden zelfnamelijk Staf Van Herck en GustTohé ..Josephine Embrechts Verenigde Vrienden Meer, Dirk Brosens Sint-Joris Meer en Frans Tackx Sint-Jorisgilde Minderhout schoten 98 punten. Sloten af op 97 punten in willekeurige volgorde: Mil Van Beeck Hoogstraten, Karel Verdonck Rijkevorsel, Lucas Latosinski Gulden Rinck Antwerpen. Jan Lenaerts Minderhout, Johan Eelen Castelré, Robert Martens Hoogstraten. Paul en Bert Eelen Lot Meer. Wim l-tendrickx uit Minderhout en tenslotte Ludo Van 1-lassclt uit Loenhout. 1 André Bols legde niet alleen beslag op de eerste plaats in het klassement maar hij schoot zich ook tot kampioen met een totaal van 497 punten. Jan Romhouts uit Meeren Paul Adams uit Minderhout eindigden gelijkwaardig op 491 punten. Ook voor de volgende ereplaatsen moet het kampschot de beslissing brengen tussen Wim Hendrickx uit Minderhout en Gery AmIré J3oI, de hi'sii ii Dockx uit Meer heiden met 490 pun('o/npc'!iric 'Be/d r.s Js,'i.s 8eten. Jessica Rombouts Lot Meer schoot 488 punten. i ('t'S'

,

• 't

-

CP1 4

.

STIHL

=nit, w il 1

KARABIJN

~~

Mike Van Der Stap overtreft C-reeks STIHL motorzagen

Meer Bij de karahijnschutters begon het nieuwe seizoen met dc eerste kringschieting ingericht door de Sint-Ambrosiusgilde uit Meer. 91 schutters namen deel. Nog in deze erereeks schoten Frans Van De Locht en Herman Martens 157 punten. In de A-reeks hield Ad de BrLiyn Lot Meer de zege in eigen huis met 158 punten. Hans De Kock Lot Meer volgde niet 156 punten. Ronny Van Bavel en André Van Ackerbrock beide uit Meer eindigden op 155 punten. Fons Geerts Lot Meer schoot 155 punten. Michel Van Der Stap Lot MeerselDreef schoot 154 punten. 153 punten werd er geschoten door Hilda Roeien Lot Meer. in deC reeks behaalde Mccrscl Dreef dankzij Mike Van Der Stap de zege niet een uitzonderlijke 156 punten. Chris Smeekens, ook Lot Meersel-Dreef sloot af op 153. Frans Theeuwes uit Meer en Miranda Smeekens ook Lot Meersel-Dreef waren gelijkwaardig met 152 pLinten. -

-

Loenhout Aan de tweede kringschieting met het karahijn, welke doorging in lokaal De Schietstand te Loenhout, lieten er zich 90 schutters inschrijven. in de A-reeks schoten Hans De Kock en Tom Mys, heiden uit Meer 156 punten. Staf1e Goetschalckx Lot Meer eindigde op 155 punten. In de B-reeks deelde Hernian Van Bavel uit Meer de zege met 155 punten. 1-lilda Roeien uit Meer schoot 154 punten. Fons Geerts uit Meer eindigde met 153 punten. Roos Brosens Lot Meeren twee schutters uit Meersel-Dreef Chris Smeekens en Jan Aerts besloten op 152 pLinten in de C-reeks. Maarliefst drie schutters uit Meer Jan Martens, Frans Theeuwes en Jan Jansen sloten af op 151 punten.

voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam = .'. • ".- 8.6 PVinaf

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! '. KWALITEIT . SERVICE '. PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

Ä

zM,

Erkende dealer voor de Noorderkempen.

OTOR

L~D

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 4115 Fax 03 314 14 20 -

59


MINDERHOUT DE KERK - 1934 -

,3S7Minderhout

DeKerk L'Eglise

r

4

-

mé g •

N

k

:

1

A

60


HALVE EEUW

N

VANH

w3t moeten we Joon op 11April? Stn1fflen

oüder nr"31

Er is voor cle kiezers en kiezeressen in ons land feitelijk maar één keus bij de aanstaande verkiezing voor Kamers, Senaat en Provincie. En die ene keus is Nr. 3. Ik moet U zeggen waarom, vermits vele lezers er mij om vroegen. Wel zieluer mijn redenen, die ik meen op te gaan voor al de mensen van goede wil en in het bizonder voor de katholieken Er zijn drie nationale Partijen, en toch vier Hoe komt dit ? Eenvoudig omdat voor twee provincies van ons land, Limburg en Luxemburg, de anti-katholieke wet van de Loge alle andere tegenstellingen overbrugt. Socialisten, Communisten en Liberalen stemmen op één gemeenschappelijke lijst, daar waar dit nodig is om tot een linkse meerderheid te komen. Voor Liberalen en Socialisten zijn dn de Cornmnunisten de 'ierde nationale partij. In Kamers, Senaat en Provincieraden is er maar één nationaal anti-kerkelijk en anti-katholiek blok, wanneer het gaat over kerkelijke en katholieke belangen. Daar zijn liberaleji, socialisWilt U een fijn geklede schoen, de laatste modellen, de nieuwste kleuren, wend U dan -in vertrouwen tot het Schoenmagazijn «St. JOZEF» bij AUG. HUYSMANS-HENDR1CKX, Vrijheid 125, 6020 HOOGSTRATEN

«

C

ton en communisten het steeds eens. Bewijzen ? Hun houding tijdens het debat véÔr de aanvaarding van de overeenkomst tussen het Vaticaan en Belgisch Congo. Hun houding tegenover de rechtvaardige oplossing die . inzake •de vrije scholen wordt nagestreefd. Tegenover het blok van de antikatholieken, Socialisten, Communisten en Liberalen, is er maar één oplossing het blok van de mensen van goede wil. Eenheid is meerderheid. We weten allemaal dat de C.V.P. niet volmaakt is, dat er mensen in zijn waarop iets te zeggen valt, dat we om een of andere kleinigheid reden hebben om mistevreden te zijn. Wie volmaakt is mag de eerste steen gooi en. Ik •voor mijn deel zeg : Ik stem voor de christelijke levenswaarden en niet voor personen. Ik stem om uiting te geven aan mijn wil, en die is - Een bestuur dat het werk van onze Missies in Congo blijft erkennen. - Een bestuur dat een rechtvaardige schooivrede zal vestigen. Zô kan ik alleen stemmen onder N. 3. De laatste nieuwigheden voor sportvestons in alle tekeningen, met effen broek in modekleur bij: JOS SWOLFS Vrijheid 214 HOOGSTRATEN 5863

ALLE POPULAIRE PLATEN: Tony Geys - Max Van Praag - Estere!la- Tony Van der Heyden - Bobejaan Schoepen - Henk de Bruin, enz. Lang speelplaten - Pick-Ups . Platenwisselaars.

Week van de Soldaat BURGER, SOLDAAT, SAMEN PARAAT. Van 9 tot 16 Mei, richt Milac, de soldatendienst van het jeugdverbond voor Katholieke Actie, de «Week van de Soldaat» in onder het motto « Burger, soldaat, samen paraat». Terug zullen in honderden parochies, spreekbeurten, Marschverkoop, Milacfeesten, affiches en strooibriefjes, de aandacht van de burgers vestigen op de soldatenproblemen. Sommigen zullen het banaal, zo niet toch overdreven vinden zoveel drukte te maken oni « die arme soldaten », waarvoor naar het hen schijnt, genegenheid gebedeld wordt. Ze vinden het misschien een sentimentele kwestie en denken daarbij aan zoveel weken, die in ons land, om allerlei redenen ingericht worden. Nochtans onze so'daten bedelen niet om genegenheid, doch eenvoudig en terecht verwachten ze dat de burgers meer respect zouden hebben voor hun dienst. Het is toch een onomstootbaar feit dat vele burgers liet leger alleen aanzien als « een militair gedoe zonder zin », dat slechts bij hen gegrinnik kan opwekken en bijna uitsluitend doet denken aan verhoogde belastingen. Dat in hetzelfde leger duizende jongens van ons volk 21 maanden samenleven en dienen voor zijn veiligheid en deze van zijn gezin, zo ver reiken de gedachten van cie burger gewoonlijk niet. Niemand zal ontkennen dat, voor de jonge man, die uit het burgerleven stapt om een geweer en een stamnummer in ontvangst te nemen, de legerdienst van groot belang is. Vraag maar eens aan de moeder, aan de verloofde, die hun jongen op een mooie morgen zien vertrekken, of zij gerust zijn als een doorsnee burger die niet geamuseerde blik de schachten ziet passeren... Hoe zal hij terugkeren, vragen ze zich af, en zij hebben gelijk de vraag te stellen, want de maanden troep zijn voor vele van onze jongens een vuurproef. Oefeningen, drill, karweien zijn niet zo erg, want een jonge kerel van 20 jaar mag van geen klein gerucht vervaard zijn. Maar er zijn andere redenen. Het is het heiniwee dat een soldaat overvalt, wanneer hij, ver van huis, terugdenkt aan de vele vertrouwde mensen en dingen, die hij missen moet. Er is de Vrije tijd, die hij zelf maakt tot datgene wat hij wil. Er is soms de verveling, waarbij de tijd lijkt stil te staan, en de vragen over de toekomst, die onzekerheid en pessimisme doen ontstaan. Er is de soldatenkamer met zoveel nieuwe gezichten en zoveel verschillende manieren om het leven te bekijken. Er is de ontmoediging, na een misschien overdreven straf of een ingetrokken vergunning, waar hij zo op gerekend had. En zo zijn er nog veel dingen meer. Het is zeker dat de soldaat zelf in grote mate beslist wat zijn legerdienst wordt en hoe hijzelf die vuurproef zal doorstaan : als man die plicht boven plezier en eer boven menselijk opzicht stelt, of als mislukkeling, voor wie, zoals de volksmond het zegt, « de troeptijd verloren tijd » is.

IJENDRICKX-SOMERS Radio Telf. 34. 61


Op stap ïn...

c:

mode...

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merkaplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 www.kcmode.be

HOOGSTRATEN Vrijdag 2 april JOGGEN voor beginners, piste Klein Seminarie, 19 uur. org . KWB. Van 3 april tlm 26 mei TENTOONSTELLING Mixtuur', vijf kunstenaars, vijf thema's en vijf musea uit de regio, info: tel. 03 31465 88.

CA H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

Maandag 12 april PAASTORNOOI voor preminiemen. terrein HVV, org. HVV-Jeugd.

Zondag 4 april PLOEGENWEDSTRIJD om II uur, org Groene Kring.

Donderdag 15 april COOPERTEST. terrein Klein Seminarie, 18.30 uur. org . AVN.

Vrijdag 9 april GOEDE VRiJDAGviering om 15 uur. St.Catharinakerk. org . KBG. JOGGEN voor beginners, piste Klein Seminarie, 19 uur. org . KWB.

Vrijdag 16 april JOGGEN voor beginners, piste Klein Seminarie, 19 uur. org . KWB.

Zaterdag 10 april PAASTORNOOI voor premi niemen, terrein HVV. org . HVV-Jeugd. Zondag 11 april PASEN

Zaterdag 3 april LENTECONCERT in parochiezaal om 19.30 uur, org. fanfare De Eendracht.

Zondag 18 april KOFFIECONCERT door het Piuskoor om IS uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Dinsdag 20 april MARKT. Vrijheid - centrum, 8 - 12.30 uur.

Zaterdag 24 april OPTREDEN van The Cocktail Slippers om 21 umr in de Cahier.

D>

Zondag 25 april OPENING TOERISTISCH SEIZOEN aan/met infokantoor, begijnhof, Laermolen, torenbeklimming, landschapswandeling. huifkarrentocht, OPENING DE LAERMOLEN, Molenstraat, 13.30 uur, org. vzw De Laermolen. FIETSRIT België-Holland, vertrek De Gelmel, Heilig Bloedlaan. 8-10.30 uur. org . Hoogstraatse \Vielertoeristen.

www.camer.tJe 031314.32.64

kxwcz1ui Urijrih 183 hoosfratn

0313145665 50

HOOGSTRATEN 201

40

MEER

Vrijdag 23 april JOGGEN voor beginners, piste Klein Seminarie, 19 uur. org . KWB.

CAHIER

116

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Zaterdag 3 april FAKKELLOOP Hoogstraten-Turnhoul, start aan Wereidwinkel (Gelmelstraat 50) om 11.45 uur lopers en om 13 uLir de fietsers. LENTECONCERT door het kamerkoor Vialta om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. TEGENNENOAM Charel Huet & Willy Geets, levend en gratis, in café 't Plekske, Lod. De Konincklaan 316. om 20 uur.

62

hairstyling

Zondag 4 april OPENDEURDAG Sint-Jorisgilde, Donckstraat. Vrijdag 16 & zaterdag 17 april KINDERTONEEL De drie zwijntjes. zaal Voor Kunst en Volk, 19.30 uur, org. Toneelkring 't Heidebloempje. Zaterdag 17 & zondag 18 april CHIROWEEKEND, met viering, fuif voor klein en groot, lekker smullen, kinderanimatie, een vijfkamp, enz. aan de Donckstraat (tent). Donderdag 22 & vrijdag 23 april SCHOOLFEEST. sporthal Terbeeksestraat, 19 uur.

MEERLE Zondag 4 april WANDELCRITERIUM-Grenswandeling, parochiezaal, Gemeenteplein, vertrek 7.30 uur 14 uur, org. KWB.

vzw Mussenakker Meer " "

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a.. zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. Geopend:

61 1

Woensdag 28 april LEZING door Kris Deschouwer over de zin van verkiezingen, om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. org . Davidsfonds. Vrijdag 30 april VERLICHTE AVONDMARKT. Luizenmarkt vanaf 17 uur, tussen kerk en begijnhof. JOGGEN voor beginners, piste Klein Seminarie. 19 uur. org . KWB.

DE EIKEN cvIO -taverrv.vevtvvaL

John Lijsens!raat

26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29


KALENDER

MINDERHOUT Zondag 4 april GEHUCFITENTOCHT, inschrijven tussen tO en 14 uur aan parochiecentrum of een stoppiaats. org . KLJ. Zaterdag 10 april EVENTING PAARDEN (cross), Blauwbossen. 9 - 18 uur, org. Sint-Clemens. Zondag 25 april SCHOOLFEEST Scharrel. Wltherenweg

MEERSEL-DREEF Zondag 4 april DRESSUURDAG, Meersel 7 om 9 uur. org . De Marckeruiters. PAARDENWIJDING. Meersel, St.-Luciakapel, 11.30 uur, org. St.-Luciacomité. Maandag 12 april EERSTE COMMUNIE. kloosterkerk, 10.30 uur. Woensdag 14 april PAAS WANDELING, vertrek 9— 14.30 uur aan de zaal 'Bij de Paters', org. KVG. Zaterdag 17 april HEILIG VORMSEL, kloosterkerk. 15 uur Zondag 25 april VLAAMSE MOLENDAG. opendeur watermolen Dreef 2. 10 - 17 uur.

[Ietro

Rommelmarkt

D Jonh Soogime

0I/21L0 .'6

WORTEL - Tweede Pinksterdag, maan dag 31 mei, rommelmarkt in en rond het Casino van Wortel-kolonie. Organisatie: Sport- en Vriendenkring S.I. Wortel. Prijs per meter: 0.50 euro - er kan niet geresereerd worden. Meer info: tel. 03 31437 16.

0477/20.42.92

WORTEL Zaterdag 10 & zondag 11 april DEMONSTRATIE van historische tractoren. Kolonie, It)- 17 uur, org. De Gloeikoppers. Maandag 12 april PAASCONCERT parochiezaal. 20 uur. org . BorderBrass. Zondag 18 april OPENDEURDAG TC Langenberg. 13-17 uur. Zaterdag 24 april VLA van TREES, voetbalveld Poeleinde. 13 uur. org . KVNA.

CASTELRE Zondag 18 april NATUURWANDELING. Castelhoeve Groeske. 14 uur, org. Gezinsbond Minderhout. De komende Olympische Spelen in Athene zijn een aanleiding om aktie te voeren voor de arheidsrechten van de mensen die werken in de sportindustrie. De rechten van arbeiders, voor vrouwen, die sportkledij en sportschoenen stikken voor de grote sportmerken, worden op grote schaal geschonden. Weinig loon voor heel veel uren werk en dat in erharmeli jke omstandigheden, geen vakhondsrechten, zo gaat het daar dikwijls aan toe. Om daar aandacht op te vestigen wordt er in de periode van 27 maart tot 24 april verschillende fakkeltochtcn georganiseerd clie België zullen doorkruisen, van Wereldwinkel naar Wereldwinkel.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vlaanderen Feest met een feestcheque van 200,4 euro Tussen 1 en 11juli wil men zoveel mogelijk Vlamingen samenbrengen om te feesten. Dit jaar met speciale aandacht voor muziekmakers uit de eigen gemeente. Wilt u een straat- ofwijkfeestorganiseren of met uw vereniging een initiatief nemen? Dan kan Vlaanderen Feest 2004 een cheque van 200,4 euro reserveren als bijdrage in de feestvreugde. U ontvangt 20,04 euro extra als het initiatief plaatsvindt op 11juli zelf én een bonus van 20,04 euro als u muzikaal talent uit de eigen gemeente een kans geeft. Voor informatie en deelnemingsformulieren: bel gratis de Vlaanise infolijn op 0800-30201 , surf naar www.vlaanderenfeest.he of neem contact op met de dienst Cultuur

03 31465 88 (fit)

Fakkelloop voor arbeidsrechten

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94 - Fax: (03) 314 87 17

BI ER-WIJNHAN DEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tol 1900 uur Zondag en maandag gesloten

GORRENS WILLY-VER VOORT Worteldorp 49 - 2323 Hoogstralen-Wortet Tel 03 / 3145326- Fax 03 / 314 93 46

SUPRA%IINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 0313143583

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

xx

Zo ook in Hoogstraten waar men op zaterdag 3 april een tocht doet naar Turnhout. Lopers, fietsers, skeelers en ligfietsers worden uitgenodigd om mee te doen. Er wordt gestart aan de Wereldwinkel van Hoogstraten (Gelmelstraat 50) oni via Wortel, Merksplas en Vosselaar naar Turnhout te lopen of te rijden. Vertrek lopers om 11.45 u, fietsers om 13 u. Aankomst in Turnhout om 15 u. Er wordt voorzien in een hapje en een drankje, muziek en de slothappening is op de Grote Markt in Turnhout.

63


1/

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

T

HUISARTSEN -

Desrnedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel.: (13/3145451)

Wild &

Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

knis

Uoe&ft

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52 - www.krisvoeten.be 65

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: te!. 03 314 5103

p*,

Lid van de Liiie van Uitgevers van de Periodieke Pers Vercuiro.'oordelijke uitgei'e,'.' F. Bros ens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

64

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

7~;17

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

(4

APOTHEKERS

I n door

snooker

11

Van 2 tot 9 april: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9. Merksplas, tel. 01463 33 83. Zaterdagvoormiddag 3 april: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61. Meer. tel. 03 315 77 73. Van 9 tot 16 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 6004. Zaterdagvoormiddag 10 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten, te!. 03 314 60 04. Van 16 tot 19 april: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 17 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 3145724. Van 19 tot 23 april: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25. Van 23 tot 30 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Meerle. tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 24 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. tel. 03 315 73 75.

handwerken fl00 igerel breiwo) alle verste)werken -

i:fl誰

3n 1 /3ce

-

t. ..

Olincieri

0.3 / ,31t0/i 34

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 april. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 14 april. Tot zondag 18 april kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

,.,

Tennisclub

17

Lu jt -

Martens

Uw maat in je tuin!!! Tn i naanteg-onderhuitd/Beregeni ns en bestrating

Pyperpad 15

-

2321 Meer

S ;L AGERIJ ; ______

-

tel. 03/3 15.43.13

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 031314.50.93

Openingsuren: Di tim za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken, tel. 03 315 95 65 & Ingrid de Bie, tel. 0 14 43 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG. 24u/24u. tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (031314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.