maart 2004 - de Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWINTIGSTE JAARGANG, NR. 227 MAART 2004 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

d e hoogstraatse nnaa nci GEVEDERDE VRIENDEN

PLECHTIGE GEWADEN

DORPSRADEN Hoogstraten Minderhout Meerle Meersel-Dreef

-

2

5

GRAAF WORDT HERTOG

EJ

VELDRIJDEN Superprestige V.D.N. WK-Masters

Duiven en andere vogels


-o-

~, -

;~

- -w-

;

Z,

1

___


OMSLAG VERHAAL

De mens en zijn gevederde vrienden In onze gemeente zijn er sinds jaar en dag duivenliefhebbers. Bij wie zouden we ons beter kunnen informeren dan bij Rik Martens, woonachtig in Meer. Rik is reeds sinds 1958 actief betrokken bij de duivensport en bovendien huidig voorzitter van De Sneivlucht uit Meer. Tevens is hij ook voorzitter van het samenspel De Noordhoek gevormd door deze vier maatschappijen: Hoogstraten onder het voorzitterschap van Stanny Laurijsen. Minderhout met als voorzitter, Louis Adriaensen, Meer met als voorzitter. Rik Martens, Meerle met als voorzitter, Dirk Brosens Wortel heeft geen duivenbond meer, deze liefhebbers zijn aangesloten in Hoogstraten en Minderhout.

Structuur Om duivenliefliebber te worden moet men natuurlijk eerst zorgen voor huisvesting, dus een duivenhok. Vervolgens moet men, via de maatschappij waaihij men aansluit. een aalivraag

De reden van deze achteruitan is de sterke vergrijzing. Voor wat de jeugd betreft stellen we vast dat er op zeer jonge leeftijd 10-12 jaar zich nog wel enkelen geroepen voelen om duivenmelkerte worden. Maar dan op de leeftijd van 17- 18 jaar toch afhaken om het uitgaans-

Rik Martens ties worden uitgesproken door de duivensportrechters die zetelen in verschillende rechtbanken. Zo zetelt bv. Fonne Brosens voor onze regio, als plaatsvervangend rechter, in het Hof van Cassatie te Brussel.

Ziekten

indienen bij het plaatselijk gemeentebestuur om duiven te mogen houden. Eens die aanvraag is goedgekeurd kan men aansluiten hij de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (K.B.D.B.) Livornostraat, 38 1050 Brussel. De structuur hiervan is opgesplitst in Provinciale Afdelingen. Voor de provincie Antwerpen is de zetel gevestigd in Zele, met een bijkantoor te Beerse. En verder hebben we nog plaatselijke afdelingen of maatschappijen. Vanuit deze maatschappijen worden er mensen afgevaardigd naar het Provinciaal Comité. Binnen dit Comité worden er dan weer mensen verkozen voor de Nationale Bestuursraad in Brussel. Voor wat onze provincie betreft zien wij dat er de laatste tien jaar een sterke terugval is van de duivensport. In de provincie Antwerpen hebben wij nog 192 maatschappijen en 8954 leden, waarvan 8026 spelende hokken. Tien jaar geleden waren we nog met ongeveer 20.000 leden.

leven in te duiken op zoek naar een ander soort duivinnetje.

Onregelmatigheden Zoals in vele andere sporttakken komen onregelmatigheden ook voor in de duivensport. Via de duivenmest controleert men de duiven op doping. Er bestaat een hele lijst van producten die men niet mag geven aan duiven die aan wedstrijden deelnemen, waaronder bijvoorbeeld spierversterkende middelen. Via de uitslagen die men wekelijks moet opsturen naar de Provinciale Afdeling worden vooral de sterk spelende lief hebbers aangeduid voor een dopingcontrole. Indien de duiven betrapt worden, dan wordt de liefhebber hiervoor streng gestraft. Dit kan zelfs gaan tot enkelejaren uitsluiting. Ook voor wat de andere fraudegevallen betreft, zoals bijvoorbeeld prutsen aan de klokken of vervalsen van bv. uitslagen, staan strenge straffen. Deze sanc-

Elke liefhebber is jaarlijks verplicht al zijn duiven die aan wedstrijden deelnemen in te enten tegen het Paramayxovirus. Dit virus is een variant van de vogelpest, een fenomeen waar we vorig jaar in onze regio nog uitvoerig mee te maken hadden. Nochtans is het wetenschappelijk bewezen dat de duiven deze ziekte niet kunnen overdragen op mens en dier. Vorig jaar was het zo dat men gedurende de periode van de vogelpest geen duiven niocht laten uitvliegen. Er mochten zeker geen wedstrijden ingericht worden, omdat door liet Ministerie van LandboLiw, duiven nog altijd als pluimvee worden beschouwd. Ondertussen is er door burgemeester Van Aperen vorig jaar een wetsvoorstel ingediend om dit besluit te herzien. Dit voorstel is nu in bespreking in de bevoegde coninii ssie.

Afstandsmeting in België heeft Elke locatie coördinaatnummers.Vroeger ging men uit van een vlakke projectie van de bolvormige aarde. Dit noemde men de St-Andries-coördinaten. Noodgedwongen kwam er een landmeter aan te pas voor de opmeting. Nu doet nien dit met een GPS-toestel dat op vijf meter nauwkeurig de afstand kan berekenen tussen bv. Quievrain en het hok van de liefhebber. Dit gebeurt aan de hand van de coördinaatnummers van de lossingsplaats en van de plaats waar liet hok van de duivenmelker zich bevindt. Vervolgens wordt niet die nummers en een ingewikkelde formule de afstand berekend. Die afstand is dus voor


OMSLAG VERHAAL Fonne Brosens. 31 jaar jong is sinds 2002 actief als plaatsvervangend lid van de kanier van Cassatie bij dc Koninklijke Belgische Dui ven 1 iefhebbersbond (K.B.D.B.).

L

iedere liefhebber verschillend. Om de uitslag op te maken berekent men van elke duif de afstand van de lossingsplaats tot wanneer de dcuf het hok bereikt heeft. De duif die het hoogste aantal meters per minuut gevlogen heeft wint de eerste prijs.

de vlLichten 'Quievrain en Noyon'. Voor de halve fond zijn dat onder andere de vluchten 'Docirdan. Etampes. Melun'. Dcie kan men bv.inkorven in Rijkevorsel en Beerse. Voor de Fondvluchten kan men terecht in St-Job in 't Gooren St-Antonius-Zoersel. Fondvlcichten

0,11

In dc kamer van Cassatie zetelen normaal 7 8 personen, nI een voorzitter, ondervoorzitter en de gewone leden (rechters). De plaatsvervangende leden moeten de gewone leden vervangcn bij afwezigheid, normaal 2 b 3 keer per jaar. Elke provincie is hier vertegenwoordigd. Van elke bijeenkomst wordt er een verslag gemaakt door desecretaris van de K.B.D.B. zelf. In de kamer van Cassatie worden fraudeiaken behandeld, dit kan gaan van fraude met het klokken (constateren) van de duiven, het veel te vroeg arriveren van cle vogels, het ontvreemden van de duisen voor de vlucht, het vers alsen van uitslagen etc. Als men een onderzoek start naar een fraudegeval wordt deze eerst behandeld op de provinciale 7ete] van de desbetreffende provincie. Komt men hier niet tot een oplossing wordt deze zaak doorgeschoven naar cle Nationale Zetel in Brussel. Eerst wordt de zaak behandeld in de Kamer van Eerste Aanleg. Zijn de betrokken personen niet akkoord met het vonnis clan kunnen zij naar de Kamer van Beroep 1 gaan. Komt ook hier geen uitsluitsel dan pas komt men bit de Kamer van Cassatie. Eventueel kunnen zij later nog doorgaan naar cle Kamer van Beroep II. De zaken die behandeld sorden zijn dikwijls al 4 a Sjaar lopende eer te bij Cassatie voorkomen. Opvallend is wel hoe sommige personen alles in het werk stellen om hun slag thuis te halen, ook al hebben ze fraude gepleegd. Het is telkens cle moeite om te zien en te horen hoe de advocaten van de 2 partijen soms te keer gaan. De strafmaat is naargelang, liet gaat meestal om enkele maanden tot jaren schorsing met een geldboete. Dopinggevallen worden door deze rechtbank niet behandeld, daarvoor bestaat er een aparte afdeling.

44

y

55

Het duivenspel Vroeger was het zo dat men cntslciitend het nestspel speelde. Dit hield in dat men een koppeltje du ven een nestje liet bouwen en van zodra er jongen te voorschijn kwamen men de ouders meegaf voor de wedstrijd, om ze te motiveren om zo snel mogelijk terug hij hun jongen te zijn. Nci gebruikt men het weduwschapspel. Hierbij worden duiver en duivin een ganse week van elkaar gescheiden, om ze dan jcnst voor liet moment van inkorving nog even bijeen te laten, en dan meestal de duiver mee te geven voor de wedstrijd. Dit omdat de dciiver dan extra gemotiveerd is om zijn duivin zo snel mogelijk terug te zien. Vroeger speelde men, zoals men in dciivenmelkerstaal zegt 'op water en graan'. Maar tegenwoordig doet men aan medische begeleiding en wordt door de meeste liefhebbers regelmatig de veearts bezocht. Alzo worden de duiven dan ook gekeurd tegen allerlei kwaaltjes en krijgen zij zonodig vitaminen.

De vluchten De vier bonden vormen het samenspel 'DE NOORDHOEK', met in totaal ongeveer een 95 spelende leden. Het Verbond speelt uitsluitend

kcinnen ook overnachtingss luchten iijn zoals 'Barcelona, Dax. St-Vincent'. Dit wil zeggen dat de duiven bv. vrijdagmiddag in het Spaanse Barcelona gelost worden. Maar gezien een af stand van ongeveer 900 km moet afgelegd worden kunnen de duiven onmogelijk voor het vallen van de dciisternis hcin hok bereiken. De dieren worden verplicht onderweg te overnachten om zo op zaterdag eindelijk op hun hok aan te komen. Zc) hebben we in onze regio Lcido Dekock uit Meerle die op Barcelona prachtige resultaten bereikt heeft, en in 2003 de zeer gegeerde trofee 'De Primus Interparesprijs' gewonnen heeft door

Tijdens het schrijven van dit artikel maakten de Belgische spoorwegen bekend dat zij in het volgende sei7oen geen duiven meer wensen te vervoeren. Het blijkt niet meer winstgevend. De duiven vertrokken steeds vanuit vijf stations naar Frankrijk. Daar weiden ze overgeladen op Franse treinen. Die brachten de dciiven naar hun bestemming. Daar werden de dieren allen samen gelost en vlogen ze op eigen kracht terug naar huis.


OMSLAG VERHAAL vijf opéénvolgende jaren dezelide duif in de prijzen te pakken.. Voor wat ons samenspel betreft begint het seizoen rond half maart met de 011(1e duiven op Quievrain, en met de jonge duiven omstreeks 20 mei tot de tweede zondag van oktober. Op Noyon beginnen we met de oude duiven rond half april en niet de jonge omstreeks 15 juni tot de eerste zondag van augustus.

prikte 3 naaldjes een gaatje in elk schijtje, en zo kon men het uur, minuten en seconden bepalen. Daarna zijn dan de 'drukkers' op de markt gekonien. Dit is een klok waar binnen in de klok liet spiegelbeeld van de buitenkant van de klok te zien is, en dit in stempelvorm. Verder zit er in zon klok een inktlapje, een papieren hand en een stempelkussen. Bij het afslaan van de klok wordt het stempelkussen tegen het papier en de inktlap gedrukt, zodat de tijd afgedrukt wordt op de papieren hand. Later zijn er de computerklokken gekomen. Dit is een Quartsklok die alle gegevens opslaat, zodat men zeer eenvoudig de tijden meteen kan afprinten. Het nieuwste systeem dat nu op de niarkt is noemt men het 'Elektronisch Constateren'. Aan de poot van de duif wordt dan in plaats van een gunimilring, een chiipring aangebracht waar alle gegevens van de duif in opgeslagen zijn. Bij thuiskomst van de duif moet deze dan over een antenne lopen, waardoor de tijd in een apparaatje wordt opgeslagen, en dit kan dan weer via de computer lntgeprint worden. Dit systeem mag in België alleen maar gebruikt worden op Fond- en Halve fondvluchten. Om een duif te klokken moet men bij thuskomst van de duif de gummiring van de poot halen en deze in een busje doen dat Int twee losse delen bestaat. Daarna wordt dit busje gesloten en in de voorziene opening van de klok gestoken. Vervolgens drukt men de klok af en is de tijd geregistreerd die de dlnf gevlogen heeft. Daarna worden alle gegevens doorgestuurd naar de 'uitmaker', en die berekent dan autoniatisch de meters per minuut die elke duif gevlogen heeft,

Inkorven Op zaterdag kan men de duiven inkorven in de verschillende lokalen, waar vele bestuursleden zich het ganse weekend inspannen om alles tot een goed einde te brengen. Alvorens uien de duiven niag inkorven moet men eerst de poulhrief afgeven waarop de duivenmelker de ringnummers van zijn duiven vernield heeft, samen met de inzetten die hij op zijn duiven gedaan heeft. Dan wordende duiven afgegeven, waarna d.ni.v. een speciale tang een genummerde gummiring aan de poot van de duif wordt gedaan. Deze nummers worden vervolgens genoteerd om op zondag te kunnen zien of men de eerste, tweede of derde afgegeven duif geklokt heeft.

Tij dsbepaling Aan de hand van de zogenaamde 'duivenklok' kan toen de tijd bepalen tussen het moment dat de duiven gelost worden en de aankomst op het hok. Voor deze registratie heeft men een hele evolutie doorgemaakt. In liet begin, toen men niet de duiven speelde nioest men met de gummiring

metde trein vervoerd worden. Voorde snelhieidsvluchten, zoals Quievrain en Noyon, moeten er 30 duiven in een mand. Voor de langere vluchten is dat niinder al naargelang de afstand. De duiven worden daags voor de wedstrijddag afgehaald. voor Noyon is dat s'middags en voor Quievrain is dat s' avonds, om dan tegen 3 h4 uur s'morgens op de plaats van bestemming aan te konien. Daar weet elke chauffeur op welke plaats hij moet staan, want dat is op voorhand aangeduid. Na aankomst leggen de begeleiders zich nog even te rusten, en als het goed weer is, (hit wil zeggen goede zichtbaarheid en geen regen, dan worden de duiven voor Noyon om 7 u gelost en die van Q uievrain om 8 uur. De snelheid van de duven hangt af van de weersomstandigheden, zoals de zogenaamde 'staartwind' of 'kopwind'. Bij lichte staartwind kan uien stellen dat een duif ongeveer 90 kin per uur vliegt, terwijl dit hij kopwind maar 60 of 70 kin per uur zal zijn. Hoe komt een duivenmelker nu te weten of zij ii duiven gelost zijn? Elke zaterdag en zondag worden vanaf 6 uur s' morgens, elke 5 minuten voor het uur, duivenberichten uitgezonden via de radio, waarbij men het weer op de vluchthijn en op de lossingsplaats meedeelt. Hierbij wordt ook duidelijk de windrichting vernield. Zo kunnen ook cle begeleiders op de lossingsplaats horen hoe het weer is over cle hele vluchthijn. En aan de hand van die gegevens beslissen zij dan om de duiven te lossen of om nog te wachten. Mocht men na het lezen van dit artikel nieer inlichtingen willeti bekomen overde duivensport dan neemt u contact op met één van de vier voorzitters uit onze fusiegemeente.

]

1

'

naar één centraal plint lopen, zoals het duivenlokaal, waar men dan de tijd noteerde. De lief hebber kreeg ook looprecht, al naargelang de afstand die hijzelf moest atleggen. Met de komst van de duivenklokken verdween dit gebruik. De eerste klokken noemde nien 'de prikker', een klok met 3 schijfjes: 1 voor de uren. 1 voor de minLiten en 1 voor de seconden. Bij het afslaan

en rangschikt van hoog naar laag 1/3 van de duiven, want ½ van de duiven die meegegeven zijn kan een prijs winnen.

12juni 2004 De trainer komt en

Heen en terug Het verzenden van de duiven gebeurt meestal niet de vrachtwagen, behalve voor de langeafstandsvluchten (Fondvluchten), dewelke nog

De Bal is Rond Blijf De Hoogstraatse Maand lezen 5


OMSLAG VERHAAL

Jef Mertens over zijn grote liefde

Los Camarados in het vogelhok Als je mij vraagt: noem eens drie vogelliefhebbers uit het Hoogstraatse, dan denk ik automatisch en direct aan Mii Van Gils, Jef Mertens( alias de Rabbas) en Jan Spannenburg. Jan is er spijtig genoeg niet meer, maar wat die voor het milieu en de liefde voor vogels in de streek heeft teweeggebracht is moeilijk te beschrijven. Jan was en blijft een monument, al was het maar door de manier waarop hij heel wat mensen aan het denken heeft gezet over het behoud en de zorg voor de vele soorten vogels in de streek. Zijn hobby, het ringen van vogels, was veel meer dan louter een aangename bezigheid. Het was voor hem een tweede natuur, een roeping en al wie hem gekend heeft zal het met spijt moeten erkennen: we missen hem nog altijd. Daarnaast denk ik ook direct aan Mii Van Gils, in onze kinderogen nog altijd de bakker van het Seminarie met zijn uitpuilende fietszakken vol eieren die hij kon laten uitbroeden naast of op de ovens van zijn bakkerij. Mil is een filosoof pursang waarmee je uren kunt discussiëren. Het is meestal wel éénrichtingsverkeer want als Mil vertrokken is is er meestal geen houden meer aan. Zeker niet wanneer hij over vogels begint. Kweken en tam maken, het heeft voor Mii al lang geen geheimen meer. Of het nu een "ordinaire" kauw is, of een lijster, een koekoek of een vink, ik heb nooit geweten dat hij er een probleem in zag. Maar als hij over zijn korhanen begint is hij pas echt vertrokken. Als geen één kent hij de knepen om met deze uit de streek verdwenen heidevogels te kweken, zodanig ,.elfs dat de Antwerpse Zoo er veel voor over had om hem zijn geheim te ontfutselen. Veel ruchtbaarheid in de Hoogstraatse Maand wil hij er niet aan geven maar misschien komt ooit de tijd dat hij ons al zijn geheimen prijsgeeft. En de derde man in de rij is zeker Jef Mertens, met hart en ziel vergroeid met zijn volière. Al 50

jaar is hij ondervoorzitter van De Witte Merel, en ik verdenk hem ervan dat hij, zelfs wanneer hij op zijn koersfiets zit, nog droomt van gouden kanaries en zilveren parkieten. Een voldoende reden om eens aan de bel te hangen en te pieren waar hij dat virus nu juist opgelopen heeft.

Jef, vogeiliefhebber in hart en nieren "Och, ik heb dat al van kleins af aan. Als jonge bengel begon ik met liet kweken van kanaries. Ik niocht liet eerst niet van thuis tot ik niet SintNiklaas eens twee kanaries kreeg en toen was ik vertrokken. Wij gingen toen ook al wel eieren zoeken van alle soorten wilde vogels. Wij namen voorzichtig één eitje uit de nest om uit te blazen om bij onie verzameling te voegen. Ik had in die tijd een bakje met allemaal schuifjes waarin die eitjes op een laag watten uitgestald werden. Maar met dejaren zijn die eitjes allemaal verpulverd. Mijn interesse voor vogels is er dus wel altijd geweest. Zo ben ik later ook gaan vinken. Sanien met Leon Van Den Heuvel hadden wij een vinkenslag opgesteld op liet Groenewoud en soms gingen wij ook nice niet Fons Declerck van Wortel en Jef Geens van Hoogstraten. Die mannen zaten met hun vinkenslag achter de Bouwhoef. Bij ons was het ideaal om sijsjes te vangen, maar ook alle soorten vinken kwamen in onze netten terecht: distel vinken. kweken, groenvinken, goudvinken zelfs. ... Dat was een hele plezante tijd. Wij zochten er zelf een paar schoon

JJ Mericn. vogels uit en gaven er wat weg, maar de grootste hoop werd 's avonds gewoon terug losgelaten. Er waren er wel die vinken doodknepen om ze op te eten, maar dat vonden wij wel erg. Intussen probeerden we te kweken met die wilde vogels. We tasten onze volière goed vol niet struiken en groen en dan niaar hopen dat het ZOLi lukken. Ook kanaries en parkieten kweekte ik in een aparte volière. Soms brachten ze ook van alles aan om tam te niaken. Ik heb ooit een koekoek groot gebracht maar die heb ik daarna terug losgelaten. Ook zo met die torenvalk die we "trokken" op de vinkenslag toe hij op de ng ik toen leveren milt lokkers viel. Bij Engels gi halen en leerde ik die vogel uit mijn hand te eten. Na verloop van tijd lukte dat vrij goed. Toen hij redelijk tam was heb ik heni toch maar los gelaten maar eerst nog een hele tijd boven op liet dak gevoederd. Na een goede week was hij er uiteindelijk vandoor. Daarnaast trok ik heel veel met Jan Spannenburg op. Als wij iets speciaal vingen, dan gingen we er nice naar Jan die ze ringde en dan werd die vogel terug losgelaten. En in het niaaiseizoen gingen wij de eieren rapen van nesten die "verschouwd" waren, lieten die uitbroeden in een broeikastje en dan daarna mee naar Jan vooraleer ze terug los te laten. Dat was een hele leuke tijd.

Agrarisch loonbedrijf

mmm_ Verzorgt al uw taken in de

tomatenteelt, zoals draaien, dieven,... Beschikt over alle nodige papieren en vergunningen Vanuit België Tel: 00-31- 641.20.82.51

Vanuit Nederland Tel: 0641.20.82.51

Tel: 00-31- 174.24.48.52 (na 18 uur)

Tel: 0 174.24.48.52 (na 18 uur)


OMSLAG VERHAAL

De Witte Merel "Ditjaar hebben ze mij gevierd omdat ik al 50 jaar ondervoorzitter ben van onze vogelvereniging 'De Witte Merel". In 1954 hebben wijde vereniging opgericht. Dat waren Frans Van Ginkel, Marcel Mertens, Jos Wouters, Jules Weerts en ik. Wij bestaan dus nu alSO jaar als vereniging en het gaat nog altijd goed. Wij hebben heel wat leden en wij richten nog altijd tentoonstellingen en wedstrijden in vooral in het gewest Noorderkempen. Bij ons is er geen zangwedstrijd, maar wel een prijskamp voor de mooiste vogels. Oorspronkelijk was ons lokaal bij Jan Rex op dc hoek van de Gelmelstraat waar nu de Standaard Boekhandel is, later zijn we verhuisd naar het Zwanenhof, daarna naar de Wachtzaal bij Brosens, dan naar Van Nijen aan de Veiling om te eindigen in de Pax waar we nu nog altijd zitten met onze tentoonstelling. Dit jaar ben ik nog kampioen geworden in Rij kevorsel meteen kanarie van eigen kweek. Dat was eigenlijk ook wel speciaal. Voor de jury was er altijd wel iets mis met mijn vogels: dan waren ze te groot, dan te klein, ik viel altijd naast de prijzen. Tot ik van iemand een kanarie kreeg dieeigenlijk te groot was. Ik nam die samen met mijn andere kanaries mee naar de volgende wedstrijd en wat gebeurde er 7 Wel die nieuwe werd afgekeurd omdat hij te groot was en de mijne kreeg de eerste priJs omdat hij de ideale was. Ik was natuurlijk heel gelukkig. En met die geldprijs kunnen we weer

iets anders kopen. hĂŠ. Vroeger werden er bekers uitgereikt of 7akjes zaad maar tegenwoordig zijn dat allemaal geldprijzen. Er komen nog altijd heel wat mensen kijken naar onze tentoonstelling. Het is wel niet meer zoals vroeger toen 's maandags de scholen nog op bezoek kwamen en de gepensioneerden bi nriensprongen. Nu zijn het meer de echte liefhebbers en de kwekers. Toch zijn er nog heel wat inlandse vogels te bekijken, misschien zelfs meer dan vroeger. Dit jaar hadden wij in Hoogstraten toch zeker 25 goudvinken. Het zijn natuurlijk wel vogels die in gevangenschap gekweekt zijn en die een ring dragen, anders zou het onwettelijk zijn. Er mag niets meer gevangen worden. Er worden ook nogal wat vogels verkocht die uitgevoerd worden naar Amerika. Maar momenteel is die markt wat stilgevallen uit vrees voor de vogelpest."

Winter "Nu heb ik veel van mijn vogels naar huis gehaald in kooien om ze te beschermen tegen de kou. Maar zo gauw het weer beter wordt gaan ze terug in de volière. Intussen amuseer ik mij wat met mijn papegaai die hier in de veranda zit. Het is een ara die hier gekweekt is. Vroeger hadden wij een grijze met een rode staart. Die hebben wij wel 3 1 jaar gehad. Ik weet niet hoe oud hij was toen hij stierf. Een papegaai kan immers heel oud worden. Die grijze kwam van de Congo. In die tijd, meer dan 35 jaar geleden. speelden wij met Los Camarados ooit op een missiefeest in Meer ten voordele van pater Sterkens die terug naar de Congo vertrok. De eerste prijs van de tombola was die papegaai. Ik was er direct zot van, en toen de man met het juiste lotje niet kwam opdagen heb ik voorgesteld om hem over te kopen. Maar daar wilden de inrichters niets van weten: ge weet maar nooit dat de eigenaar toch eens zou komen opdagen. Ik heb toen een heel week blijven aandringen en ik heb hem uiteindelijk toch gekregen. Ik heb er toen 500 frank bovenop gedaan voor het goed werk van de pater. En zo was iedereen content." Jh.


OMSLAG VERHAAL

De eenden en kippen van Luc Snijders. Wie wel eens op de website van Flapuit komt, heeft misschien al eens de link aangeklikt naar de Wortelse sites. Er zijn er welgeteld drie. Een ervan is de persoonlijke webpagina van Luc Snijders, die gaat over zijn hobby: het verzamelen en verzorgen van eenden en kippen. Bij hun huis aan de Langenberg in Wortel hebben Luc en zijn vrouw Ann plaats genoeg voor dieren. Luc en Ann Snijders-Brosens kwamen zeven jaar geleden in Wortel wonen. Hoewel hij altijd al interesse heeft gehad in dieren, zo vertelt Luc, konden hij en zijn vrouw op hun appartement, waar ze eerst woonden, geen dieren houden. Dat veranderde toen ze dit huis met tuin kochten. Er was niet zozeer een enorme fascinatie voor gevleugelde beesten, zoals eenden en kippen. Luc was van jongs af aan al gefascineerd door dieren. Via een oom van Ann ontstond bij Luc en Ann het idee om met eenden te beginnen. Deze oom had namelijk verschillende soorten eendenkoppels in zijn tuin. Het was voor Luc vooral kleurenpracht van de dieren die hem boeide. En dat is bij raseenden en —kippen nu eenmaal groter dan bij de 'gewone' soort.

en toe een koppel hijgekocht. De prijs van de eenden speelt hierbij een rol. de ene raseend kost al meer dan de andere, maar vooral de kleurenpracht van de eenden geeft de doorslag. Zo vind Ann de Mandarijneneend een uitschieter, terwijl Luc de Carolina's de mooiste blijft vinden. Natuurlijk zorgde ook het succes bij het kweken met de Carolina's ervoor dat er meer eenden bij kwamen.

Van 18 tot 51 stuks Ondertussen hebben Luc en Ann zeven soorten raseenden in hun tuin: dc Carolina's, de Mandarijnen, de Wintertalingen, de Baikaltalingen, de Versicolors, de Zilverhahama's en de Roodschouteenden. In totaal gaat het dan om een 18 tal eenden -momenteel- verdeeld over drie rennen. Een ren bestaat voornamelijk uit een vijver, een kot en groen. Luc houdt het ook bewust bij dit aantal soorten. 'Ik kan er in principe wel meer houden, maar dan hebben de eenden niinder plaats of moeten er meer in een ren. Dat bevordert het uitzicht van zo'n ren niet.', zo legt Luc uit. 'De rennen en vijvers behoren tenslotte ook tot onze tuin.'. De kleinste ren is ongeveer 4 op 8 meter groot. De grootste ren is bijna het dubbele van de kleinste. De vijvers zijn ondertussen heraangelegd en allemaal voorzien van een afvoer, wat het onderhoud ervan een stuk vergemakkelijkt.

Vijvers met afvoer

De kinderen Snijders met een jonge Brahma haan.

Carolina-eenden Op aanraden van de oom trok Luc naar Molmarkt, zo'n beetje de plek in onze streek om eenden en kippen te vinden. Daar werd het eerste koppel Carohna-eenden gekocht. En bij een eerste koppel hoorde natuurlijk ook een eerste vijver en eenden-ren. De eerste vijvers die Luc aanlegde waren redelijk eenvoudig van opbouw. Een zeil afgewerkt langs de rand met dakpannen. Deze vijvers moesten telkens met de hand gezuiverd worden, door eenvoudigweg het vLiil er met de hand en een schep uit te halen. Naarmate het aantal eenden en vijvers in de loop van de voorbije jaren groeide, werden de vijvers en rennen voor de dieren ook professioneler. Na een eerste koppel en het al doende leren omgaan met de eenden, werd er stilletjes aan af

Het dagelijks onderhoud van de eenden valt de grootste tijd van het jaar best mee. Behalve het dagelijks voeren van de dieren moeten de vijvers in de wintertijd vorstvrij gehouden worden. Sommige soorten zijn namelijk exotisch van oorsprong. Om de vijvers vrij te houden van ijs heeft Luc ondertussen een pomp die om het kwartier grondwater, zo'n 10 graden Celsius warm, in de vijver pompt. In de lente, wanneer de eenden beginnende broeden, is het voor Luc de druktse tijd. Tegenwoordig haalt hij de eieren zo'n tiental dagen voor het uitkomen weg bij de moedereend, vooral ter bescherming van de beestjes zelf. 'De Mark stroomt hier vlak achter en we wonen niet ver van Wortel- en Merksplas kolonie:, vertelt Luc. In de beginjaren, toen de we eenden gewoon zelfde eieren lieten uitbroeden, verdwenen erveel te veel jonge eendjes 's nachts. Meegenomen of gedood door vossen en ratten.' Ook bij het kweken van de eenden hebben Luc en Ann geleerd door ondervinding. Zo is bij het begin van de broed steeds zoeken naar de eieren van sommige eenden. De ene legt ze in het hok, de andere aan de rand van de ren of onder een

Lll

.Snijdii

1/Id'! ('('Ii

L

(1/Qli/I(I-dd'IIdI.

struik. Ook moeten de eendjes die onder de kunstlamp worden uitgebroed heel geleidelijk en voorzichtig gewend worden aan het water. Blijkbaar ontwikkelen ze, wanneer ze bij de moeder blijven, een vetlaagje, waardoor ze blijven drijven op het water. De eendjes van onder de lamp hebben dat laagje niet en zouden verdrinken bij hun eerste vijverbezoek.

Vuilba kken ras Aangezien de zes koppels verdeeld zitten over drie rennen, het ene ras kan al beter overweg met vreemde soorten dan het andere, gebeurt het heel soms dat er een 'kruisbestuiving' plaatsvindt. 'Dat waren hele mooie eendjes', vertelt Ann, 'Maar op de markt zijn ze helaas niks waard.' Ook eenden kennen blijkbaar hun 'vuilbakkenras'. De eenden broeden de hele lente tot in de zomer. De vroegste soort begint rond het einde van maart. en cle laatste soort broedt tot eind juli. In cle zomer kan het aantal eenden hij Luc en Ann dan ook oplopen tot zo' n 50 tal. 'In cle herfst zijn de eenden op z'n lelijkst', vertellen Luc en Ann. 'dan ruiven ze zo hard en is hun kleurenpracht weg. Ze zien er gewoon bruin uit dan.' De meeste eenden worden verkocht. 'Niet dat je er rijk van wordt, van de eendenkweek.'. zegt Luc. 'maar als het goed is kan je er wel van rondkomen.' De extra's die overblijven worden dan besteed aan de verbetering van de vijvers en rennen. De prijzen van de eenden kunnen variĂŤren van zo'n 25 euro per koppel tot het tienvoudige ervan. Maar Luc verkoopt alleen als de marktprijs redelijk is. Afgelopen jaar, vooral door de hete zomer, viel de kweek voor het eerst tegen.


OMSLAG VERHAAL

"JU

Behalve dankzij de eenden zelf, heeft Luc ook dankzij de vakliteratuur ondertussen heel wat kennis vergaard, hoewel de meeste boeken slechts oppervlakkig informeren over het houden van eenden. Gelukkig heeft de club waar Luc bij aangesloten is nu een groot en grondig naslagwerk uitgegeven, waar heel wat in te vinden valt. Het is eigenlijk een noodzaak om je bij een club aan te sluiten. Wanneer je je eenden wil ringen, moet je bij een club aangesloten zijn. Zij leveren hiervoor namelijk het materiaal. Geringde eenden zijn trouwens ook veel beter te verkopen op de markt. Luc is aangesloten bij Aviornis, ondertussen een Britse organisatie, maar van oorsprong Belgisch. Het is in België een landelijke vereniging met regionale vertakkingen.

JI

Van dwergkip tot reuzenkip Luc en Ann hebben ook al enkele jaren kippen rondlopen in hun tuin. Sommige zitten ook in een ren, weliswaar gescheiden van dc eenden. Kippen zijn namelijk wroeters en woelen de grond om. Andere kippen scharrelen vrij rond in de tuin. De kippenkweek is niet zo sterk uitgewerkt als de eendencollectie. Op dit moment hebben Lie en Ann een drietal soorten rondlopen. van Brahma's, een hele grote maar tamme soort, tot Ukkelse Baardkrielen. Maar de kweek van kippen is voor Luc en Ann niet zo belangrijk als de eendenkweek. We houden de kippen ook gewoon voor de eieren, hoewel sommige kippen

Luc aan de i'ijre/- 10e! Hollandse kwakers. soms heel weinig leggen. Wel probeert Luc de kippen per ras te blijven kweken.

je er behoorlijk ver mee kan komen bewijzen de eenden en kippen van Luc en Ann.

Wat opvalt in het gehele verhaal van Luc en Ann, is het gezegde 'Al doende leert men'. Blijkbaar een goede raad als het over het houden, verzorgen en kweken van eenden en kippen gaat. En dat

Wie nieuwgierig is geworden, of gewoon meer wil weten over de eenden en kippen van Luc Snijders, kan een kijkje nemen op WWW. ducksonline. be

• Het absoluut vervormings- en flikkerngsvnje 94-cm-HD-LCD-beeldscherm in breedbeeldformaat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Split-sereen. • Geintegreerde Photo Viewer (voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar Loewe-garantie. • Eveneens verkrijgbaar in 81-cm-beeldscherrnformaat: Xelos SL 32 HD. Xetos 37 HO, Tafelmodel, Matina

Stimulate your senses.

ÇLEX9N

LOEWER

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)


OMSLAG VERHAAL

Ornithologische vereniging De Zandfluiter MEER - Waarschijnlijk zijn er mensen zijn die wat sceptisch staan tegenover het houden van vogels in gevangenschap. Volgens hen moet een vogel vrij kunnen rondfladderen. Niets is minder waar, want door toedoen van de mens insecticiden, milieuvervuiling, verkeer, enz... is er in onze natuur heel wat veranderd. We hebben niet alleen onszelf, maar ook de dieren de das omgedaan. Daarom alleen al is het niet zo gek om een volière te bouwen en vogels te houden. Een vol ière verhoogt bovendien de leefbaarheid van de tuin. Het is een lust voor het oog om op elk moment van de dag van de vogels te kunnen genieten, van hun verenpracht, hun zang, hun actieve en zeer levendig gedrag. Elke dag is er wel iets nieuws te ontdekken en wat de vogels betreft ... ze voelen zich bijzonder happy en zullen dat ook laten blijken. De meeste vogels in volières zijn dan ook zelf gekweekte exemplaren. Bovendien leven vogels in volières merkelijk langer dan hun soortgenoten in de vrije, maar vaak o zo vijandige en vervuilde natuur.

Actieve club Naast het circuit van de gewestelijke vogelshows wordt er ook deelgenomen aan wedstrijden bij speciaalclubs, aan nationale en internationale tentoonstellingen, alsook aan het wereldkampioenschap.

De kweek De meeste van onze leden zijn actief bezig met de kweek van vogels en het verbeteren van de soort. Dit zijnde leden die doelgericht kweken voor de tentoonstellingen, meestal toegespitst naar slechts enkele vogelsoorten. Zij kweken vol-

de standaard. Het kweken in volières vraagt minder tijd en het vrij rondvliegen van verschillende vogelsoorten in een grote ruimte heeft zeker zijn charmes.

Het tentoonstellen Wie doelgericht kweekt, wil het resultaat tonen aan collega vogelliefhebbers. Een vogelshow is hiervoor de ideale gelegenheid. Voor elke vogelsoort is er een speciale standaard voorzien. De vogels dienen de opgelegde norm zo dicht mogelijk te benaderen. Bovendien moet het diertje in een optimale conditie verkeren en zich zo goed mogelijk weten te presenteren. Dagelijkse ver-

Ontstaan van de club De landelijke en rustige omgeving, een mengelmoes van bossen en vennen, akkers en weiden met hun typische houtkanten, was een gelief koosd biotoop voor zowat alle soorten inheemse vogels. Dit zette mensen aan tot vogelvangst en inspireerde hen tot het stichten van een club. Zo werd onze club in het jaar 1968 boven het doopfond gehouden en kreeg ze bij de KBOF Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie - de naam "De Zandfluiter - Meer". Pioniers waren o.a. Frans Hessels en Domien Cools. Jos Cools werd als eerste voorzitter en Constant Van Hoeck als eerste secretaris geïnstalleerd. Gestaag steeg het ledental en konden tentoonstellingen worden georganiseerd. In het begin kregen kanaries en wildzang de voorkeur. Met de tijd kwamen er andere vogelsoorten bij. Onder impuls van de betreurde Jos Joris is de club uiteindelijk geworden tot dat wat ze nu is. Vaandeidragers van de huidige club zijn Martien Van der Hoofden met zijn rosei collis. secretaris Swa Janssens met zijn zebravinken en voorzitter Luc Cools, bekend om zijn grasparkieten, rosei collis en tirica parkieten. Luc slaagde erin om als eerste een vuurvleugel in België te kweken. Bovendien is Luc ook een gediplomeerd en gewaardeerd keurmeester bij de KBOF en de BOU. Alle drie brachten ze al verschillende nationale en zelfs wereldtitels mee naar Meer. Verdere spelende leden zijn Louis Boudewijns (zebravinken, exoten en bastaarden), Wim Boeren (duiven en kwartels), Michel Joris (zebravinken en exoten), Drik Kerstens (zebravinken. exoten en grote parkieten), Eric Roelen (rosei collis). Ad Sprangers (exoten en zebravinken), André Spreokels ( rosei collis en sperlings), Jan Van den Broek (grote parkieten en grasparkieten).

EDI

w ik

d

De Zandfluiter bestaat 25 jaar gens de standaard en naar strenge selectienormen. Het zijn de zogenaamde "warm"-kwekers. Zij zien het kweken van vogels als een sport. Bij hen start het kweekseizoen al in november, december of uiterlijk begin januari. Hun hok is dan ook voorzien van verwarming en aangepaste, gestuurde verlichting. Voor het bereiken van hun doel maken zij gebruik van kweekkooien (40x40x40, 60x40x40. 100x40x40 al naargelang de soort). Voordeel van dit systeem is dat dit een goede "stamboekboekhouding" toelaat en dat er meer koppels op een kleinere ruimte kunnen worden gehouden. Ook jongen die vroeger op het jaar geboren worden ruien beter in en hebben een voorsprong in ontwikkeling ten opzichte van de later op het jaar geboren vogels. Nadeel is wel dat de kweek in bakken zeer arbeidsintensief is. Daarnaast hebben we de koude kweker of de hobbykweker. Zij wachten gewoon tot het lente is en de vogels in de natuur aan de gang gaan. Meestal kweken zij in volières met een bont allegaartje aan vogels. Voor hen is het louter voor het plezier en zij houden zich niet altijd aan

zorging, training en urenlang bezig zijn met de vogels is de enige manier om tot resultaten te komen, want zoals bij alle andere sporten geldt ook hier: watje er in steekt, haal je er ook uit. Dit wordt echter maar al te vaak over het hoofd gezien. Voor een show prepareert de liefhebber de vogel naar best vermogen. Hiertoe hoort het trainen, het wassen , het opblinken van snavel en pootjes en, indien nodig. het trekken van een ongewenst pluimpje. In een propere kooi, die zwart is van buiten en wit van binnen, die voldoet aan de juiste standaardafnietingen en die voorzien is van eten en een drinkfontein, worden de vogels naar de show gebracht om er te wedijveren met soortgenoten. De vogels worden er gegroepeerd per soort, of eventueel onder soort al naargelang de grootte van de show. Daags na de inkorving worden zij onderworpen aan het deskundige oog van een erkend keurmeester. Hij kent aan elke vogel een cijfer toe op basis van minpunten en vertrekkende bij 100. Men gaat er van uit dat de perfecte vogel niet bestaat en daarom kan de kampioen maximaal 93 punten behalen. Op het


OMSLAG VERHAAL

Struisvogels

. ;

1

Bijna 2,5 meter groot en 125 kg zwaar dan denk je niet meteen aan vogels. Vliegen doen ze niet, maar voor de rest zijn het geheel en al vogels: struisvogels. Van oorsprong uitheems zijn ze toch in onze streken opgedoken, zij het niet in de Vrije natuur. Daarvoor ontbreekt het hier aan ruimte. Een tijdlang werden ze redelijk wat gekweekt in Belgie, al is die kweek de laatste jaren sterk verminderd wegens minder rendabel. De gebroeders Michielsen uit Hoogstraten waren bij de eersten in Belgie om de enorme vogels te kweken en zijn er nog steeds mee bezig.

Duur spul Frans en Jos begonnen begin van dejaren negentig met de kweek van struisvogels. "We waren gestopt met varkens omdat we plaats nodig hadden voor een kalverstal. Maar dan bleef er plaats en tijd over voor iets anders. We waren bij de eersten in België die met struisvogels begonnen. In Nederland was er al meer beweging. Van een Nederlands faillissement hebben we onze eerste vogels gekocht. Dat was niet goedkoop destijds. 250.000 frank vooreen hen of een haan. Een hele investering, maar je kon er wel wat mee verdienen. Voor een kuiken van één dag werd 30.000 fr. betaald, voor een ei 8.000 fr., en dan moest je nog afwachten of het wel bevrucht was. Helaas is dat al lang verleden tijd. Een bevrucht ei brengt nu nog amper 500 fr op.

Enorme enge/s.

L j_

Moeilijk begin De broers startten met 3 hennen en een haan. Een hen legt een 40-tal eieren per seizoen. Frans: "De opfok was in het begin wel moeilijk. In België was weinig informatie te vinden. Aan de universiteit in Utrecht was al een en ander over dc kweek onderzocht, daar konden we voor informatie terecht. De eieren gaan zo snel mogelijk in de broeikas, op een temperatuur van 36° en slechts 20% vochtigheidsgraad. De eiren staan rechtop, met de luchtkamer boven. Elk uur worden ze ca. 45 graden gekanteld. Na 38 dagen gaan 7e in de kipkas, ook nog op 36°, maar met een vochtigheidsgraad van 80%. Dat is om de schaal zachter te maken, zodat de kuikens er beter uit kunnen. Na 2 tot 3 dagen komen de kuikens te voorschijn. Als je na 42 dagen niets uit het ei hebt zien komen, dan komt er ook niets meer". De eerste 4 tot 5 dagen krijgen de kuikens geen voeder, dan leven ze nog op de reserve van de eierdooier. "Die voeding was in het begin wel moeilijk. Daarhebben we lang naar gezocht, veel mengelingen geprobeerd. Die waren destijds alleen in Engeland en later ook in Nederland te krijgen. Nu sindt je ze overal in Europa. En we konden terugvallen op de ervaring die we hadden van de kippenkweek. Want ook al is hij vele malen groter, de struisvogel is wel degelijk een vogel. Struisvogels zijn zeer gevoelig voor

salmonella. omdat ze veel van hun eigen mest pikken. Het risico op besmetting is vrij groot en dat veroorzaakt veel sterfte onder de kuikens. De eerste drie maanden krijgen de kuikens lichter zuur water met een beetje chloor te drinken."

Groot beest Na ca. tien, elf maanden is een struisvogel 2.40 meter groot, dan groeit hij alleen nog wat in de breedte. Helemaal volgroeid weegt hij 120 tot 125 kg. Een struisvogel is, ondanks zijn schijnbaar onhandige bouw, enorin snel. Hij haalt tot 75 km per. uur. Zijn poten zijn enorm sterk en een gevaarlijk wapen als hij zich in het nauw gedreven voelt. "Dan moet je goed oppassen, nooit er voor gaan staan. Je ziet het niet aankomen als hij stampt. Hij kan je been breken en met zijn teennagel haalt hij je been zo open!". De vogels bij de broers Michielsen zijn 'grijsnekjçcn' of 'blauwnekken'. Ze stammen af van de 'zwartnek', die van oorsprong uit Zimbabwe komt. De grijsnekken lijn eerst gekweekt in Israël, waar men al van in de jaren 50 met de kweek begonnen is. Een doorsnee ei weegt 1,5 tot 1,7kg en ca. 20cm breed. De schaal is bijna 2 mm dik en kan een gewicht tot 120 kgdragen. Vorigjaar heeft Frans een ei geraapt dat meer dan 2.5 kg woog en wel 30 cm groot was.

Lekker vlees "Wij eten alleen nog struisvogeivlees. Dat is lekker en gezond. Een struisvogel eet alleen plantaardig voedsel. Granen, maïs ook, zo uit de kuil, gelijk de koeien. Hij lust alle groenten, 13


OMSLAG VERHAAL

nrp.-.-T

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A, St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

wortels. spruiten. Het vlees is puur, donker rood enje vindt er geen streepje vet in. Al het vet van de vogel zit op één plaats. Een struisvogel is we] zeer stressgevoelig en dat merk je aan het vlees. Het vlees van een gestresste vogel is heel taai en nog moeilijk te eten. Daarom worden de dieren als ze slachtrijp zijn, na het vervoer nog een twee weken in Je wei gehouden. Want van het vervoer worden ze heel nerveus. Om ze op de vrachtwagen te krijgen, doen we ze een kap of een mouw over de kop, dan worden ze rustig". "Normaal kweken we niet echt voor de slacht, meer voor de handel in kuikens. Die gaan tegenwoordig veel naar Zuid-Afrika. Daar worden de

vogels vetgemest voor het vlees en voor (le huid. Leder van struisvogelhuid is zeer mooi en sterk. Het probleem zijn de pluimen, de aanhechtingspunten in de huid, gelijk het kippevel maar dan veel groter.. Om mooier leer te krijgen, worden de struisvogels ginder levend geplukt. Daarna laat men ze nog twee weken rondlopen, dan zijn de stoppe]s van de veren dichtgegroeid en wordt de huid glad. Die brengt dan extra veel geld op. Deze praktijken zijn in België uiteraard ondenkbaar, je zou al snel Gaia over de vloer krijgen. Veel wordt er hier met de huiden niet aangevangen." Een struisvogelei heeft evenveel inhoud als een 30-tal kippeneieren. 'Veel kun daar niet mee

doen, het is nogal veel om een omelet te bakken. Advocaat maken, dat gaat. Maar dat mag alleen voor eigen gebruik. anders moet je een vergunning hebben van douanen en accijnzen voor de alcohol. Eieren voor de kweek worden bijna niet meer verkocht, die handel is helemaal stilgevallen."

Vogelpest Op dit ogenblik hebben de gebroeders Michielsen 60 tot 70 vogels in de stallen zitten. "Als het goed weer is, zitten ze graag buiten. Het mag vriezen, als het maar mooi open weer is. Van de regen houden ze niet, dan blijven ze binnen. Normaal hebben we hier nog een 20-tal dieren, voor de kweek. Maar toen vorig jaar de kuikens uitkwamen, heerste hier net de vogelpest en was alle vervoer verboden. Ze konden dus niet vervoerd worden, en als ze ouder zijn dan drie weken, geraakje ze niet meer kwijt voor de export. Daarom zijn we ermee blijven zitten. We zullen ze deze keer moeten verkopen voor de slacht." De overschot aan eieren blaast Frans uit en het lege ei verkoopt hij aan particulieren. "Vanaf Kerstmis komen de mensen hier een ei reserveren. Vooral voor tegen Pasen, dan worden ze veel gebruikt om te schilderen en voor bloemstukken. Ook de veren die uitvallen vinden gretig afnemers. Allemaal dingen voor de liefhebber. Daarmee uwe kost verdienen, dat is er niet echt meer bij." (1!)

DE WERELD VAN

1..

El

ER

EL 1 14


)IOLOGISCHE LIGA VZW UUIII

M. Van Aelst Harriet Hoge Baan 4 2960 BRECHT


OMSLAG VERHAAL Behalve dankzij de eenden zelf, heeft Luc ook dankzij de vakliteratuur ondertussen heel wat kennis vergaard, hoewel de meeste boeken

Hct is eigenlijk een noodzaak om c hij een club t in tc sluiten Wanneer c je ccndcn wil ringcn moet je bij een club aangesloten zijn Zij leveren hieivooi n imclijk het maten tal Gciinde ecn den zijn trouwcns ook vecl beter te vcrkopen 011 dc rn okt Luc is aangesloten bij Avioinis ondei tussen een Biitse org inisatie maai van ooi sprong Beliscll Het is in Belgie een landthjkc vcicni.in. mct iegion ik vertakkingen

•1

$ t

-, /' 10

Van dwergkip tot reuzenkip Luc cn Ann hchhcn ook al enkelej iicn kippcn rondlopen in hun tuin Somie m zittcn ook in een ren weliswaar eescheiden van dc eenden Kippen zijn namelijk wroeters en woelen de grond om. Andere kippen scharrelen vrij rond in de tuin. De kippenkweek is niet zo sterk uitgewerkt als de eendericollectie. Op dit moment hebben Luc en Ann een drietal soorten rondlopen, van Brahma's, een hele grote maar tamme soort, tot Ukkelse Baardkrielen. Maar de kweek van kippen is voor Luc en Ann niet zo belangrijk als de eendenkweek. We houden de kippen ook gewoon voor de eieren, hoewel sommige kippen

t

4

,

e

ti

1 L5t

hI iit

'5

-

' -

-

1

'---

Luc aan de t'iji'er niet Hollandse kwakers. soms heel weinig leggen. Wel probeert Luc de kippen per ras te blijven kweken.

je er behoorlijk ver mee kan komen bewijzen de eenden en kippen van Luc en Ann.

Wat opvalt in het gehele verhaal van Luc en Ann, is het gezegde 'Al doende leert men'. Blijkbaar een goede raad als het over het houden. verzorgen en kweken van eenden en kippen gaat. En dat

Wie nieuwsgierig is geworden, of gewoon meer wil weten 01cr de eenden en kippen lan Lor Snijders, kan een kijkje nenien op www.ducksonline. be

Wal

• Het absoluut vervormings- en flikkeringsvnije 94-cm-HD-LCD-beedscherm in breedbeeldformat overtuigt door een briljant beeld • Beeld in beeld (Full PIP), Split-screert. • Geintegreerde Photo Viewer (voor 6 verschillende kaarten) • 3 jaar Loewe-garantie. • Eveneens verkrijgbaar in 81-cm-beeldschermformaat Xelos SL 32 HD. Xetos 37 Hit, Tafelmodel, Platina

Stimuate your senses.

LEÇ9N

ONES

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)


OMSLAG VERHAAL

Ornithologische vereniging De Zandfluiter MEER - Waarschijnlijk zijn er mensen zijn die wat sceptisch staan tegenover het houden van vogels in gevangenschap. Volgens hen moet een vogel vrij kunnen rondfladderen. Niets is minder waar, want door toedoen van de mens insecticiden, milieuvervuiling, verkeer, enz...is er in onze natuur heel wat veranderd. We hebben niet alleen onszelf, maar ook de dieren de das omgedaan. Daarom alleen al is het niet zo gek om een volière te bouwen en vogels te houden. Een volière verhoogt bovendien de leefbaarheid van de tuin. Het is een lust voor het oog om op elk moment van de dag van de vogels te kunnen genieten, van hun verenpracht. hun zang, hun actieve en zeer levendig gedrag. Elke dag is er wel iets nieuws te ontdekken en wat de vogels betreft ... ze voelen zich bijzonder happy en zullen dat ook laten blijken. De meeste vogels in volières zijn dan ook zelf gekweekte exemplaren. Bovendien leven vogels in volières merkelijk langer dan hun soortgenoten in de vrije, maar vaak o zo vijandige en vervuilde natuur.

Actieve club Naast het circuit van de gewestelijke vogelshows wordt er ook deelgenomen aan wedstrijden bij speciaalclubs, aan nationale en internationale tentoonstellingen, alsook aan het wereldkampioenschap.

De kweek De meeste van onze leden zijn actief bezig met de kweek van vogels en het verbeteren van de soort. Dit zijnde leden die doelgericht kweken voor de tentoonstellingen, meestal toegespitst naar slechts enkele vogelsoorten. Zij kweken vol-

de standaard. Het kweken in volières vraagt minder tijd en het vrij rondvliegen van verschillende vogelsoorten in een grote ruimte heeft zeker zijn charmes.

Het tentoonstellen Wie doelgericht kweekt, wil het resultaat tonen aan collega vogelliefhebbers. Een vogelshow is hiervoorde ideale gelegenheid. Voor elke vogelsoort is er een speciale standaard voorzien. De vogels dienen de opgelegde norm zo dicht mogelijk te benaderen. Bovendien moet het diertje in een optimale conditie verkeren en zich zo goed mogelijk weten te presenteren. Dagelijkse ver-

Ontstaan van de club De landelijke en rustige omgeving, een mengelmoes van bossen en vennen, akkers en weiden met hun typische houtkanten, was een geliefkoosd biotoop voor zowat alle soorten inheemse vogels. Dit zette mensen aan tot vogelvangst en inspireerde hen tot het stichten van een club. Zo werd onze club in het jaar 1968 boven het doopfond gehouden en kreeg ze bij de KBOF Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie - de naam "De Zandfluiter Meer". Pioniers waren o.a. Frans Hessels en Domien Cools. Jos Cools werd als eerste voorzitter en Constant Van Hoeck als eerste secretaris geïnstalleerd. Gestaag steeg het ledental en konden tentoonstellingen worden georganiseerd. In het begin kregen kanaries en wildzang de voorkeur. Met de tijd kwamen er andere vogelsoorten bij. Onder impuls van de betreurde Jos Joris is de club uiteindelijk geworden tot dat wat ze nu is. Vaandeldragers van de huidige club zijn Martien Van der Hoofden met zijn rosei collis. secretaris Swa Janssens met zijn zebravinken en voorzitter Luc Cools, bekend om zijn grasparkieten, rosei collis en tirica parkieten. Luc slaagde erin om als eerste een vuurvleugel in België te kweken. Bovendien is Luc ook een gediplomeerd en gewaardeerd keurmeester bij de KBOF en de BOU. Alle drie brachten ze al verschillende nationale en zelfs wereldtitels mee naar Meer. Verdere spelende leden zijn Louis Boudewijns (zebravinken, exoten en bastaarden). Wim Boeren (duiven en kwartels), Michel Joris (zebravinken en exoten), Drik Kerstens (zebravinken, exoten en grote parkieten), Ene Roelen (rosei collis). Ad Sprangers (exoten en zebravinken), André Sprenkels ( rosei collis en sperlings). Jan Van den Broek (grote parkieten en grasparkieten). 10

De Zaiiiltlui!er bestaat 25 jaar

gens de standaard en naar strenge selectienormen. Het zijn de zogenaamde "warm"-kwekers. Zij zien het kweken van vogels als een sport. Bij hen start het kweekseizoen al in november, december of uiterlijk begin januari. Hun hok is dan ook voorzien van verwarming en aangepaste, gestuurde verlichting. Voor het bereiken van hun doel maken zij gebruik van kweekkooien (40x40x40. 60x40x40. 100x40x40 al naargelang de soort). Voordeel van dit systeem is dat dit een goede "stamboekboekhouding" toelaat en dat er meer koppels op een kleinere ruimte kunnen worden gehouden. Ook jongen die vroeger op het jaar geboren worden ruien beter in en hebben een voorsprong in ontwikkeling ten opzichte van de later op het jaar geboren vogels. Nadeel is wel dat de kweek in bakken zeer arbeidsintensief is. Daarnaast hebben we de koude kweker of de hobbykweker. Zij wachten gewoon tot het lente is en de vogels in de natuur aan de gang gaan. Meestal kweken zij in volières met een bont allegaartje aan vogels. Voor hen is het louter voor het plezier en zij houden zich niet altijd aan

zorging. training en urenlang bezig zijn met de vogels is de enige manier om tot resultaten te komen, want zoals bij alle andere sporten geldt ook hier: wat je er in steekt, haalje er ook uit. Dit wordt echter maar al te vaak over het hoofd gezien. Voor een show prepareert de liefhebber de vogel naar best vermogen. Hiertoe hoort het trainen, het wassen , het opblinken van snavel en pootjes en, indien nodig, het trekken van een ongewenst pluimpje. In een propere kooi, die zwart is van buiten en wit van binnen, die voldoet aan de juiste standaardafmetingen en die voorzien is van eten en een drinkfontein, worden de vogels naar de show gebracht om er te wedijveren met soortgenoten. De vogels worden er gegroepeerd per soort, of eventueel onder soort al naargelang de grootte van de show. Daags na de inkorving worden zij onderworpen aan het deskundige oog van een erkend keurmeester. Hij kent aan elke vogel een cijfer toe op basis van minpunten en vertrekkende bij 100. Men gaat er van uit dat de perfecte vogel niet bestaat en daarom kan de kampioen maximaal 93 punten behalen. Op het


NA TUUR

natuurpunte Natuurpunt Markvallei heeft een uitgebreid programma uitgewerkt voor dit werkjaar. Op deze bladzijde kan je regelmatig lezen welke activiteiten Natuurpunt organiseert in en buiten onze gemeente. Op 25 april kan je de Natuurpunters in ieder geval in Mechelen vinden...

Dankjewel gluurders en loerders

Op de Dag van de Aarde slaan milieuorganisaties wereldwijd en in Vlaanderen de handen in elkaar voor een groen. kleurrijk Vlaanderen. Op 25 april 2004 wordt een groot evenement georganiseerd door de Vlaamse milieuverenigingen met

de toekomst. Wij geven alvast het voorbeeld door op de Dag van de Aarde een milieubewuste, groene visie voorop te stellen. Want indien we in 2010 binnen Europa en de wereld een groener Vlaanderen willen, dan moeten we nu keuzes maken. Het evenement vindt plaats in het Provinciaal Recreatiedomein de Nekker in Mechelen en wordt georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt, WWF, VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen). VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen), JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming). VELT (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze). Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel, Durme vzw, De Torenvalk vzw, Vogelbescherming Vlaanderen, West-Vlaamse Milieufederatie en Stichting Omer Wattez. Op het programma staat een thema-eilandendorp met informatie en animatie over water, natuur. lucht, voeding en klimaat, kinderanimatie, optredens, het muzikale en culturele wandelparcours van Econcerto, plantenbeurs. enz Natuurpunt Markvallei vraagt om de datum alvast in je agenda te noteren. Mensen die meer informatie willen mogen contact opnemen op het nummer 03-315 02 45 in verband met praktische afspraken. Op de campagnewebsite krijg je ook flink wat informatie: www.dagvandeaarde.he . Je kan hier ook de petitie voor een kleurrijk Vlaanderen ondertekenen.

als thema Dag van de Aarde. Maak tamtam voor een beter leefmilieu. De Vlaamse overheid wil

Zappa

met het project "Kleurrijk Vlaanderen" de burgers stimuleren om een visie uit te denken voor

Natuurpunt Markvallei neemt uiteraard deel aan de natuurkuisdag van de gemeente. Maar tegelij-

Het weekend "Vogels voeren en beloeren" werd een overweldigend succes. Omdat zoveel mensen reageerden, werd Natuurpunt geconfronteerd met problemen met de website. Daardoor kan nu alleen nog maar een steekproef van de resultaten een beeld geven van de resultaten. Alle telresultaten worden wel nauwgezet verwerkt. Het is dus nu te vroeg om een definitieve uitspraak te doen over de exacte Top 10 van de Vlaamse tuinvogels en de verschuivingen in aantallen in de verschillende provincies. Een eerste snelle analyse van de talrijkste soorten wijst op de volgende Top-3: huismus, koolmees en vink. Vorig •jaar was de vink slechts 6de talrijkste bezoeker van de voederplaatsen. Nieuw is dat de houtduif de ToplO binnensluipt. Eén van de redenen van de hoge aantallen koolmees, vink en hoLitduif zijn de wintergasten uit OostEuropa en Scandinavië. Heel veel tellers vonden de extreme weersomstandigheden jammer waardoor enkele vaste bezoekers niet opdaagden. Let wel: de uiteindelijke resultaten kunnen nog verschillen van deze eerste schatting! Langs deze weg zou Natuurpunt graag alle deelnemers bedanken en tegelijkertijd willen aansporen om hun gegevens alsnog door te geven.

Dag van de Aarde

2.

kertijd wil de natuurvereniging oproepen om zwerfvuil streng aan te pakken, net als de vele privé-storten die her en der in het landschap te voorschijn komen. Het is schrijnend om zien dat de gemeente zoveel inspanningen levert om zwerfvuil en ander afval op een fatsoenlijke en redelijke manier afgevoerd en verwerkt te hijgen, terwijl sommige inwoners van de gemeente alles gewoon aan hun laars lappen en hun zin doen. Naar jaarlijkse gewoonte zal Natuurpunt Markvallei. samen met de JNM, het fietspad en de bermen langs de Mark onder handen nemen. Wie wil meehelpen komt op 6maart om 9.00 uur naar de watermolen in Meersel-Dreef. Info: 03315 02 45

Scottish Breakfast: Natuurpunt gaat opnieuw dauwtrappen. Voor de eerste keer kiest Natuurpunt daar op 7 maart het gehucht Bolk voor uit. Niet alleen de mooie natuur in het grensgebied van de gemeenten Rijkevorsel. Hoogstraten en Merksplas heeft de natuurvereniging voor deze locatie doen kiezen. In het Bolks Heike serveren de uitbaters overheerlijke breakfasts. En die kans laat Natuurpunt niet liggen. Natuurpunt bestelt een aantal Schotse ontbijten, maarje kan ook gewoon meewandelen zonder nadien in het Bolks Heike te eten. Om 7.30 uur verzamelt Natuurpunt aan het Bolks Heike. Voor het Scottish Breakfast moet je wel vooraf inschrijven bij Wim Verschracgen: 03314 47 75. Jack Govaerts en Jef Leestmans gidsen de wandelaars door de fraaie natuur.

Natuurquiz Op zaterdag 13 maart organiseert NatuLirpunt Markvallei een natuurquiz in het Jan Spannenburgmuseum. Vanaf 20 uur mogen verschillende ploegen zich in de strijd werpen. Het is de bedoeling dat de vragen niet te moeilijk zijn en dat er een flinke factor humor in de quiz vervat zit. Quizmasters van dienst zijn: Wim. Wout, Dries. Geert en Ingrid.

Zondagswandeling Op zondag 4 april trekken we met de wandelgroep naar de Broskens in MinderhoutlCastelré. We verkennen de vallei van het Merkske. Uiteraard is Jack Govaerts onze gids van dienst. De deelnemers verzamelen om 9.00 uur aan de kerk in Minderhout.

1,2

Hi

15


vanuit het stadhuiss.

..

Oplossing Laermolen in zicht? Stad Hoogstraten betaalt haar gemeentelijk aandeel De gemeenteraadszitting van maandag 26januari 2004 leek op het eerste zicht weinig nieuws aan te brengen. De vooral technische onderwerpen op de agenda werden meestal met eenparigheid en in een mum van tijd afgehandeld. Het zouden uiteindelijk de punten zijn die de oppositie op de agenda plaatste die wat meer animo in de raadszaal brachten. Een lange discussie en een schorsing van de raad bracht uiteindelijk het gemeentebestuur iets dichter bij een oplossing voor de brug aan de Laermolen. Hoogstraten betaalt zijn gemeentelijk aandeel en de definitieve oplossing voor een brug wordt beslist in de gemeenteraadszitting van einde februari.

Koffie bij de krant Er is in Hoogstraten al langer vraag naar meer openingsuren van de bibliotheek. In de beheersraad van de bib. ging men op zoek naar een mogelijkheid om aan deze vraag tegemoet te komen. Vooral de senioren waren vragende partij. De oplossing werd gevonden in een vrijwilligersteam. Een ploeg van 17 helpers zullen ter beschikking staan om de permanentie uit te voeren tijdens alle voormiddagen van 10 u. tot 12 u.. Op die momenten is de bibliotheek normaal niet open. Er kunnen wel boeken geraadpleegd en gelezen worden maar uitlening is niet mogelijk. Dit blijft voorbehouden voor het eigenlijke personeel. Vooral de kranten en de tijdschriften zullen erg aangesproken worden, en er wordt zelfs voorzien in een tasje koffie. Op deze manier kan de Hoogstraatse bibliotheek ook echt uitgroeien tot een sociaal ontmoetingsplint.

Laermolen: gemeentelijk aandeel goedgekeurd Zoals je weet is het dossier van de Laermolen reeds een hele tijd in beweging en het zag er naar uit dat er op korte termijn geen oplossing uit de bus zou komen. 1-let knelpunt in dit dossier was en is nog steeds de aanleg van de brug vlakbij de gerestaureerde molen. Volgens de initiatiefnemers en de dienst Monumenten en Landschappen kan er alleen maar een houten brug geplaatst worden die enkel gebruikt mag worden door voetgangers en fietsers. Een stenen of betonnen brug voor autoverkeer en zwaardere voertuigen zou te veel trillingen in de ondergrond teweegbrengen die de grondvesten van de molen zouden kunnen aantasten. Dit was niet naar de zin van vertegenwoordigers ut de landbouwkringen vermits hierdoor één van hen slechts via een omweg naar zijn gronden ZOU kunnen rijden. In een vorige gemeenteraad ( 22 september) wei-

T

i

Ii

-

-.

't Jij

-

T!I1 -

.

-

Als de Stichting Kempens Landschap de Laermolen aankooj,! zal de stad haar aandeel van 10% betalen. 1141

4 t. .7

Zieoir kim Opel

jank

.-------_ ,. Elle u rlulag tu.sen It) en 12 uurligtereen g mol aantal 1. iaii ten en een ina .s a tijds hri/frn op u te wachten in de l,ib. gerde burgemeester Van Aperen het gemeentelijk aandeel van de aankoop van de molen door de Stichting Kempens Landschap goed te keuren. Hij stond er op dat de twee dossiers (gemeentelijke aandeel in de aankoop en de aanleg van de brug) aan elkaar gekoppeld zouden wor den om alzo wat meer drLik uitte kunnen oefenen voor de aanleg van een betonnen brug. De zaak werd daarom verdaagd. Dit tot grote ontgoocheling van de vzw. Laermolen die alle heil verwacht van de financiële injectie door de Stichting. Op 24 april wordt de Laermolen immers officieel geopend. Op de bijkomende agenda had de oppositiepartij Groen! nogmaals het gemeentelijk aandeel in de aankoop ter discussie voorgelegd en vroeg uitdrukkelijk de stemming over deze aankoopbijdrage. Doch ook deze maal stelde de burgemeester voor om dit gemeentelijk aandeel en de aanleg van de brug in een volgende raadszitting samen te behandelen. De Stichting zou onlangs het voorstel gedaan hebben om gronden aan te kopen en iets verder van de molen een nieuwe betonnen brug aan te leggen. Het werd intussen één van de leden van de vzw in de zaal te veel en hij roept de burgemeester"zeveraar toe en verlaat kwaad de zaal. Raadslid Verhuist tracht de burgemeester te overtuigen een andere oplossing te zoeken en de bevolking niet op een bijkomende kost van zeker 10 miljoen oude Belgische frank te jagen.


GEMEENTERAAD Mark Haseldonckx van CD&V beklemtoont dat zijn partij niet tegen een houten brug is maar dat er zeker ook een betonnen brug noodzakelijk is. Die kan best aangelegd worden op een 100-tal meter strooniopwaarts van de molen waardoor ook de ontslLiiting en wegomleidingen niet in het gedrang zouden komen. Volgens zijn collega Jef Van Looy is er een reële kans om deze grondaankoop snel en goedkoper te laten uitvoeren door de ruilverkaveling. Burgemeester Van Aperen beweert dat deze nieuwe brug het Fiat krijgt van Monumenten en Landschappen en blijft er toch bij om het gemeentelijk aandeel en de brug samen te bundelen en in een volgende gemeenteraad te bespreken. Schepen Peerlick van Hoop is hier echter niet gelukkig nice en tracht alsnog de burgmeester op andere gedachten te brengen. "Wij hebben de intentie om de molen mee aan te kopen. laat ons dit dan nu al stemmen dan is dit dossier ontdubbeld." Ook raadslid Haseldonckx dringt er op aan de aankoop nu toch al zeker goed te keuren. Een ander lid van de vzw kan het evenwel allemaal niet meer aanhoren en verlaat ontgoocheld en geëmotioneerd de raadszaal. Voor mij hoeft het echt niet meer. Doe het volgende maand maar. Als ge liet nu nog niet gesnapt hebt." Het is uiteindelijk schepen Roger van Aperen die de impasse doorbreekt en voorstelt om S minuten te schorsen. Na een kwartiertje neemt de raad terug plaats en het is schijnbaar een opgeluchte burgemeester die de volgende mededelmg doet "Na wijs beraad doe ik het volgende voorstel. Wij keuren vandaag principieel de aankoop van de Laerniolen goed, en volgende maal zullen we de twee bruggen aan elkaar koppelen. Door de Stichting of de Ruilverkaveling kunnen ondertussen de gronden aangekocht worden. In de raadszitting van februari zLillen wij verslag uitbrengen van de onderhandelingen." Opluchting alom in de zaal wanneer de 24 aanwezige raadsleden Linaniem cle aankoop van de Laerniolen goedkeuren. Het eerste obstakel is hiermee van de haan. Afwachten hoe de discussie over de brug zijn beslag krijgt. De officiële opening van de Laermolen blijft in ieder geval op 24 april.

Een oplossing voor de fuiven Het romniclt al een hele tijd rond de Hoogstraatse fuiven. Enerzijds bereikten ons heel wat klachten over geluidsoverlast en over het feit dat veel van die fuiven op dezelfde plaats gehouden worden. Anderzijds blijken er heel wat jongeren niet ongenoegen rond te lopen over de volgens hen onrechtvaardige verdeling van de toelating voor het inrichten van een fuif. Zij verwijten een bepaalde organisator een monopoliepositie te bezitten. Onlangs kregen wij op de redactie een anonieme brief binnen die gans deze problematiek aanklaagde. Omwille van de anonimiteit en de vrij zware verwijten heeft de redactie van de Maand toen afgezien van publicatie. Ook de verschillende politieke fracties uit de gemeenteraad kregen een brief van deze jongeren toegestuurd.

Groen brengt in haar bijkomende agenda de discussie terug op gang en vraagt de gemeenteraad te zoeken naar een eerlijke en definitieve oplossing. In het verleden werd deze zaak al wel eens meer aangekaart door onder nieer CD&V. Burgemeester Van Aperen deelt de raad mee dat er al sinds eenjaar gewerkt wordt aan een nieuwe procedure. Op 3 februari werd er daarom een overleg gehouden tussen alle betrokkenen en de bevoegde diensten van de gemeente, waarbij alle vragen konden gesteld worden. "Wij zullen proberen alle nachtvluchten te spreiden" aldus de burgemeester. Raadslid VerhuIst vindt dit een goed initiatief maar heeft toch wel een aantal bedenkingen na een beetje navraag. "Er staan op de lijst reeds zes hals ingeschreven in openlucht op Heerle. Dit is toch een overbelasting voor de buurt. Misschien zijn liet wel twee verschillende percelen maar het blijft toch ongeveer dezelfde locatie. Er moet een echte spreiding komen om niet steeds dezelfde mensen over te belasten. Waarom kan er geen geluidsbegrenzer geplaatst worden op de installatie waardoor bijvoorbeeld het geluid 30 minuten uitvalt als cle geluidslimiet gedureiide 5 minuten overschreden wordt ? Daarnaast heb ik mijn twijfel bij de formulieren die moeten ingevuld worden. Ik heb hier nogal wat hetzelfde handschrift tegengekomen met steeds dezelfde DJ. Wij moeten ten zeerste een monopoliepositie vermijden." Raadslid Haseldonckx dringt er op aan dat het systeem van reservatie en boekhouding sluitend zou moeten zijn en dat alle verenigingen aan bod zouden nioeten kunnen komen. Zijn partijgenoot Jef Van Looy maakt hierbij nog de hedenking dat veel van de indieners volwassenenorganisaties zijn die fuiven inrichten uitsluitend voor de financies, zodanig dat heel wat jongeren vaak niet meer aan de bak komen.

Crobus-park project Op 27 septeniber 2002 tekende burgemeester Van Aperen een 'lettre of intent" voor uitbreiding van de Transportzone. Het gaat over een groot project waarvoor ongeveer 250.000 euro vrijgemaakt zal worden. Via een extern bureau werd ook Breda in het project betrokken. Niemand van de raadsleden blijkt hiervan op de hoogte te zijn wanneer raadslid Jan Huyhrechts meer uitleg eist van de burgemeester. Het is vooral Roger Van Aperen clie het project bevestigt. "De burgemeester heeft duidelijk in overleg met liet college deze intentieverklaring ondertekend. Maar aan de partners werd er een vorm van geheimhouding gevraagd en dat hebben wij ook gedaan. Willen wij de Transportzone ernstige kansen geven op mondiaal vlak tussen twee

wereldhavens, dan zullen wij dat altijd moeten doen in samenwerking met de stad Breda. In een volgende gemeenteraad zullen wij de papieren voorleggen en meer uitleg geven."

Andere hangijzers Nog tal van andere vragen werden liet college voorgelegd. Zo had CD&V het moeilijk met de laaltijdige signalisatie van de afsluiting van de oprit van de El 9. Schepen Martens kan alleen maar vaststellen dat het college er vooraf niets van wist tot men er mee geconfronteerd werd. Het gebrek aan parkeerruimte aan de Pax en 1KO blijkt volgens CD&V steeds groter te worden. Schepen Van Aperen wijt dit aan het succes van IKO en toename van het gebruik van de Pax. Hij ziet vooral heil in de sensibilisering van de bestuurders om hun auto ook eens iets verder te parkeren. Mark Haseldonckx werpt de hedenking op om contact te nenien niet VITO oni de tuin van de vroegere Post tijdelijk in te richten voor parking. Een kleine bedenking van onzentwege hierbij: binnen afzienbare tijd komt er in deze regio een bijkomende locatie van IKO waar vroeger cle wasserij Groenewoud gelegen was.ln deze buurt wordt parkeren extra moeilijk of onmogelijk. Daarnaast zien we dat de drukte in de Vrijheid jaar op jaar toeneemt. En last but not least de achterliggende gronden aan de vroegere rijkswachtkazerne die momenteel ook wel als parkeerruimte gebruikt worden zijn verkocht en krijgen wellicht binnenkort een nieuwe (woon)bestemming. Wordt het niet hoog tijd dat men gans deze problematiek eens op lange termijn bekijkt en een planning opmaakt voor de toekomst vooraleer we ons helemaal vast rijden in de Vrijheid ? Groen! stelt vast dat er nog steeds geen ontsluiting is voor de H.Bloedstraat. Dit dringt zich eens te meer op nu er weer een verkaveling bijkomt. BLirgemeester Van Aperen houdt de mogelijkheid open om in het kader van de ruilverkaveling een weg door te trekken naar Rijkevorsel. De uitbetaling van de renteloze lening aan HVV kon niet uitgevoerd worden daar het dossier niet volledig was. Volgens het college werden nu meer documenten en financiële verslagen aan de ontvanger overgemaakt zodat deze zaak spoedig opgehelderd zal worden. De reeds oude vraag van Agalev om op het oude stort van Hoogstraten aan de Gelmeistraat een park aan te leggen werd terug opgediept. Nu liet plan voor liet hotel van Corsendonck definitief afgevoerd is deed Groen! een nieuwe poging. Maar volgens burgemeester Van Aperen blijft deze zone woongebied en is liet beter wachten op de voltooiing van het Ruimtelijk Structuurplan. Jh.

12 juni 2004

De trainer komt en De Bal

is Rond

op het terrein van HVV

Blijf De Hoogstraatse Maand lezen 17


HISTORIE

Van de Lalaing naar Salm Salm II. Graaf wordt hertog Rhijngraaf Karel Florentijn van Salm was in heel Europa een gekend figuur. De Rhijngraaf was op alle gebied redelijk toonaangevend aan de diverse hoven in zijn tijd. Begin augustus 1676 nam hij als maarschalk onder Willem III van Oranje deel aan de belegering van Maastricht dat drie jaar eerder in handen van het Franse leger van Lodewijk XIV was gevallen. Hij werd in de strijd voor de muren van Maastricht door een Franse kogel zwaar gekwetst en overleed, ondanks de beste zorgen, aan zijn een maand eerder opgelopen zware verwonding. de 4 de september 1676 in het kasteel de Merode te Pietersheim nabij Lanaken. Zijn weduwe overleefde hem nog 33 jaar tot in 1709. Haar zwakzinnige halfbroer was in 1691 overleden. Allen, ook de diverse overleden kinderen, werden in de familiecrypte van de Lalaing in de kerk van Hoogstraten bijgezet.

Gravin Gabriëlle de Lalaing

Gravin Gabriëlle dc Lalaing, negende graaf (gravin) van Hoogstraten. Vanaf 1691 tot aan haar overlijden in 1709 had gravin Gabriëlle de Lalaing het graafschap in eigen naam als negende graaf - gravin in dit geval - bestuurd. Zij verbleef echter meestal in het voor haar meer comfortabele Hof van Hoogstraten te Mechelen. Zij stond daar ook bekend als weldoenster van meerdere kloosterorden waarin een paar van haar dochters ingetreden waren. Zij had voorzien dat haar oudste zoon Frederik haar als graaf zou opvolgen. Reeds in 1685 had zij met dat doel op zijn naam de meeste eigendommen per eerste testament overgemaakt. Dat betrof niet weinig: het graafschap Hoogstraten, het land van Merksplas, het land van Ekeren en Brecht, de baronie van Leuze bij Ath, Pecq bij Doornik. e.a. inclusief het Hof van Hoogstraten te Brussel. Zij behield voor zichzelf het Hof van Hoogstraten te Mechelen en te Antwerpen, waar zij afwisselend verblijf hield. Maar Frederik van Salm overleed 1 3jaar voor zijn moeder, in 1696. Daardoor ging in 1700 alles over op haar tweede zoon, Willem Florentijn, die op zijn beurt reeds in 1707, twee jaren voor zijn moeder, overleed. Hij was bij zijn overlijden, evenals zijn oudste, eerder overleden broer, slechts 37 jaar oud. Alle

FI

twee liggen ze te Hoogstraten in de crypte in de Sint-Catharinakerk begraven. Toen Rhijngravin weduwe Gabriëlle van Salm de Lalaing de 8" februari 1709 in volle Spaanse Successieoorlog (1701-1713) overleden was, leefden nog slechts drie van haar zeven kinderen. Officieel volgde uiteindelijk de minderjarige zoon, Niklaas Leopold van Salm, van haar overleden tweede zoon Willem Florentijn van Salm, als tiende graaf van Hoogstraten zijn grootmoeder op. Zijn moeder, weduwe Maria Anna van Fondi Mansfeld, nam voor haar achtjarige zoon het bestuur waar. Zij hertrouwde in 1710 met graafColonna de Fels. Reeds in 1714 overleed deze Oostenrijkse generaal. In 1717 trad ook zijn stiefzoon. Niklaas Leopold van Salm, de jonge graaf van Hoogstraten. in zijn sporen als militair. Gezien Niklaas Leopold door zijn militaire opdrachten veel afwezig was, bemoeide zich Hendrik Jozef van Salm, zijn oom, de enige

Rhijngraaf Karel Florentijn van SaI,n overlevende broer van zijn vader, doorgaans met het bestuur van de eigendommen.

Niklaas Leopold van Salm x Dorothea van Salm In 1719 huwde Niklaas Leopold van Salm met zijn verre nicht, prinses Dorothea van Salm. Zij was geboren te Anholt in Westfalen, het aloude stamslot van de van Salm. Zij was de oudste dochter en de erfgename van vorst Lodewijk Otto van Salm en van Albertina van Nassau Hadamar. Zij behoorde tot de oudste erfitam van de van Salm die alle titels van het vorstendom geërfd had. Niklaas Leopold van Salm was via zijn grootvader Karel Florentijn van Salm een afstammeling van de jonge stam. Niklaas Leopold van Salm, graaf van Hoogstraten, maakte een voor die tijd schitterende militaire carrière in het Oostenrijkse leger. Hij bracht het in 1755 tot veldmaarschalk.

L Nikiaas Leopold van Saim, tien cle graaf van Hoogstraten, vorst van Anholt en vanaf 1749 hertog van Hoogstraten.

Prinsc,s Dorothea run Salm


HISTORIE In 1744 was hij gouverneur geweest van de vesting Antwerpen en alle forten van Antwerpen en omgeving. Zijn 22-jarige tweede zoon. Willem Florentijn van Salm, was in 1745 tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) als infanteriekapitein in het eigen regiment van zijn vader gesneuveld. Hij was ĂŠĂŠn van de achttien kinderen van Niklaas Leopold van Salm en Dorothea van Salm. Maarschalk N. L. van Salm was extreem streng en hij had een onbeschrijfelijk gesloten karakter. Daarvoor was hij gekend en familie en vrienden leden onder dat euvel. Hij correspondeerde regelmatig met zijn rentmeesters, maar weinig met zijn vrouw en familie, behalve met de gestrenge overgroottante van zijn vrouw Dorothea van Salm. prinses Maria Christina van Salm. Deze was abdis in het adellijke vrouwenklooster van Aken. Zij was geducht als edelgestrenge vrouw. Zij was in haar tijd tot op zeer hoge leeftijd zelfs bijzonder invloedrijk. Ook zij beklaagde zich over de harde geslotenheid van Niklaas Leopold. Zij zorgde wel in zijn plaats voor de steun en het welzijn van zijn kinderen. Zij regelde onder andere voor zijn dochter de intrede in het kloosterte Thorn, waardie op haarbeurt laterahdis werd. Die dochter van Salm haar opvallend goed geconserveerde mummie is daar nu nog te bezichtigen achter glas in de crypte van de kerk. Ook beschermde de abdis van Aken de fysiek enigszins gebrekkige oLidste zoon Lodewijk van Niktaas en Dorothea. Zij wist hem namelijk als kanunnik onder te brengen.

Familie Niklaas Leopolci i'a,t Salin en :ijii tweede i'iouw, prinse.s Christine van Scilin, jongste zuster van zijn overleden echtgenote Dorothea.

18 kinderen In 1739 volgde Niklaas Leopold van Salm zijn overleden schoonvader en grootoom op als vorst van Anholt. In 1740 werd het 14` kind van Niklaas en Dorothea geboren. Daarna zouden er nog vier volgen. In 1749 was Niklaas Leopold van Salm door de Oostenrijkse keizer Karel VI verheven geworden tot hertog van Hoogstraten. De moeder van niet minder dan 18 kinderen. Dorothea van Salm. overleed op 25 januari 1751 te Anholt, 150km van Hoogstraten gelegen. Daar had de familie van Salm een eigen graflelder in de plaatselijke kerk. Tijdens de balseming bleek zij een gezwel te hebben links onder de borstkas. In september van dat jaar was in de kerk van Hoogstraten de ruime crypte van de familie van Salm volledig klaar en werden alle leden van de familie van Salm van Anholt en die in l-Ioogstraten al begraven waren, daarin bijgezet. Dat was het werk van de 'zwijgzame hertog' Niklaas Leopold van Salm. Om hun verbintenis en de nagedachtenis van Dorothea van Salni te eren, voerde de gehele familie in de toekomst tweemaal Salm in haar naam. Zo werd het Salm Salm. Wordt vervolgd ivo Bovendoerde

LE


Van 16 maart tot en met 27 maart Tentoonstelling "Verborgen schatten"

r

Het textiel van de Sint-Katharinakerk Door de restauratie van drie historische glasramen van het hoogkoor van de St.-Katharinakerk is er ook een vernieuwde belangstelling voor de andere kunstschatten van de kerk. Het gebeurt maar zelden dat die waardevolle voorwerpen uit de veilige kasten en kluizen genomen worden en het daglicht zien. Een aantal onder ons herinneren zich nog de tentoonstelling van de kunstschatten van de kerk, al méér dan tien jaar geleden. Nu gaat alle aandacht naar het waardevolle textiel, de eeuwenoude gewaden, wandtapijten en ander moois. Uiterst kwetsbare kunstvoorwerpen van honderden jaren oud.

'

Dii ho rduiii VC r), 11(01/1

101 i( .

f( 1

Hit/Uit

IJi.saberh inn Cule,nbor'. In de / eeuw werd het ueruert(1 iii (Cfl t fl de prco htige lilur'Lsche gen nileit.

De Iiruii.nhe çewuden ton het ,'e.luclti twt .Sti/i,i-,Suln :iJil 1 cl:(luI(Ilj niet clenietiteit vcin het trouwkieed van één van de prinsessen. Of vel uit het bruidskleed van vorstin Christina ofwel dit van haar dochter Louisa Eleonora van Salm-Salm.

Hoogstraten dankt haar kerk en veel van haar historisch erfgoed aan Graaf Antoon de Lalaing (1480-1540) en gravin Elisabeth van Culenborgh (1475-1555). Dit adellijk paar liet tussen 1525 en 1550 onder meer het kasteel, het stadhuis en de kerk bouwen. Door haar relaties met het hof van Margaretha van Oostenrijk te Mechelen was gravin Elisabeth van Culemborg in staat om gerenommeerde kunstenaars aan te trekken voor de bouw en de aankleding van het kerkgebouw. De kerk zelf werd gebouwd onder de leiding van Rombout II Keldermans (+ 1531). Het monument werd in de nacht van 22 op 23 oktober 1944 grotendeels vernield toen het Duitse leger de toren dynarniteerde en het puin op het schip en de kruisbeuk terecht kwam. Gelukkig werden veel van de waardevolle kunstwerken die de kerk sierden - tot en met de giasramen tijdens de oorlog in veiligheid gebracht, waardoor ze tot vandaag bewaard gebleven zijn.

20

Kwetsbaar Een groot aantal van de voorwerpen die getoond worden gaan, wat de ouderdom betreft, terug tot de bouwperiode van de kerk. Voor textiel is dat niet vanzelfsprekend. Het materiaal is zeer kwetsbaar en de kunstvoorwerpen waarvan we nu spreken waren eertijds ook gebruiksvoorwerpen: de kerkgewaden werden intensiefgebruikt en de vlaggen en vaandels werden meegedragen door weer en wind. De organisatoren, de kerkfabriek in samenwerking met het Stedelijk museum en Toerisme Hoogstraten, hebben uitdrukkelijk gekozen voor een sobere en stijlvolle tentoonstelling. Géén overdaad aan voorwerpen, maar enkel de meest waardevolle kunstvoorwerpen, geplaatst in de tijd en voorzien van tekst en uitleg.

Liturgische gewaden Eén van de pronkstukken van de tentoonstelling is zeker het oudste gewaadstel, dat in oorsprong

dateert uit 1525. Zo'n gewaadstel is — bij manier van spreken - de garderobe die nodig is (of was) om zeven geestelijken te kleden die samen de eucharistie opdroegen, want zo ging dat in die dagen. Het borduurwerk van dit gewaadstel zou, volgens de overlevering, geweven zijn door gravin Elisabeth van Culemhorg. In het midden van de 19 eeuw werd het aangebracht op goudiaken met geweven vazen en blad- en bloemmotieven, afgeboord met goudgalon. Het gewaadstel van Elisabeth van Culemborg bestaat uit één koorkap, één kazuivel, twee dalmatieken, twee stola's, twee manipels, één palla en één kelkvelum

(de decoratie van de kelk voor en na de consecratie). Een tweede bijzonder waardevol gewaadstel is in de 19 eeuw samengesteld met elementen uit de bruidsjurk van één van de prinsessen van het geslacht Salm-Salm. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om het trouwkleed van het tweede huwelijk van vorstin Christina van Salm-Salm (huwelijk 1753) of van haar dochter Louisa Eleonora van Salm-Salm (huwelijk 1756). Het zijn maar twee voorbeelden van het groot aantal kunstvoorwerpen in textiel die getuigen van het rijke verleden van de stad. Er is ook kant uit de 18. de 19 en 20 eeuw en textiel dat te maken heeft met de verering van het Heilig Bloed.

Wandtapijten en vaandels Natuurlijk weet u dat de 'zitterkes' van de St.Katharinakerk internationaal gekend zijn. De reeks van vijf wandtapijten uit het midden van de 16' eeuw zijn echter al even belangrijk. Naar aanleiding van een grondige restauratie in het begin van de jaren '90, werden de wandtapijten uitvoerig beschreven in M&L, het vakblad van de afdeling Monumenten en Landschappen. Oorspronkelijk waren er zes wandtapijten, drie


TENTOONSTELLING met taferelen uit het leven van de heilige Elisabeth van Hongarije en drie die het leven van de heilige Antonius Abt in beeld brengen. Van deze laatste reeks is er helaas één wandtapijt verloren gegaan. De negen vaandels die getoond worden zijn elk afzonderlijk voorbeelden van prachtig reliëfborduurwerk. Het oudste vaandel dateert Lot 1840, het meest recente is maar tweejaar oud. Op die maniergeeft de tentoonstelling een overzicht

van de manier waarop vaandels door de eeuwen heen ontworpen en gemaakt werden. De tentoonstelling "Verborgen schatten Textiel van de Sint-Katharinakerk" is toegankelijk van 16 tot en met 27maart, elke dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. De inkom is gratis. Info en reservatie voor groepsbezoeken: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55.

(lii)

Een mis met zeven heren

Open-kerken-dag Een tocht rond woorden met pit en tekens van vuur HOOGSTRATEN - Wie kent de antwoorden op deze vragen: Hoeveel zichtbare grafstenen zijn er in de kerk? Wat betekent een naamopgave? Welk tafereel staat er op de preekstoel? Hoeveel sacramenten zijn er? Wat gebeurt er bij een wijding van een priester? En wat hij de wijding van een diaken? XVie is patroonheilige in deze kerk? Waarom wordt hij aanbeden? Hoe heet het kastje waarin hosties bewaard worden? Is ziekenzat ving enkel en alleen voor stervende mensen? Welke heiligen staan op de biechtstoel? Wat is de betekenis van olie? Waaraan moet je denken als je wil huwen?

Wil je mee op ontdekkings-, verkennings- en verkondigingstocht?

7 ijJe/1\ (1)'

(/(0)!,)

t))) in) 1

1//nLn. iii yoil lVSi. in geit

von mli n nar, ook

al slaan

er maar vier priesters op deze foto. V. 1. n. r A lex V/anunckv als diaken, Jos Versmissen als celebrant, Roger Raes als subdiaken e deken Lauwervs als de assistent. Naar alle waarschijnlijkheid was Frans Bruurs de ceremnoniaris en waren mijnheer Dem'os en ,nijnheer Van Gompel de cantaris. Vandaag zijn er al veel parochies die geen (eigen) pastoor meer hebben en een viering met drie heren is op dit moment al grote luxe. Met de gewaadstellen die tijdens de tentoonstelling te bezichtigen zijn kunnen zeven geestelijken gekleed worden, want in die dagen gingen zeven heren voor in een plechtige eucharistieviering. 1-let zal nodig zijn om één en ander te verduidelijken, want we zijn niet meer vertrouwd met de termen en benamingen. De eucharistieviering werd opgedragen door de celebrant, één diaken en een subdiaken, de assistent of de présbieter (war zoveel betekent als de oudere priester), de ceremoniaris en twee cantores. (De cantores werden in de volksmond ook 'de bloempotten genoemd. omdat ze bijna gans de dienst link,s en rechts van het altaar bleven staan of zitten). De celebrant droeg een kazuifel: een losse wijde cape, in de vorm van vioolkast, zonder mouwen met een opening voor het hoofd. De kazuifel werd pas liturgische kledij op het moment dat zo'n type kledingstuk niet meer gedragen werd in het gewone leven. Hij liet zich bijstaan door een diaken en een subdiaken. De diaken draagt een dalmatiek, de subdiaken een tunica. Beiden zijn naar vorm vergelijkbaar met een kazuifel, maar ze hebben een schouderstuk op elke schouder. De vorm van de dalmatiek gaat terug tot in het Rome van de 3 eeuw, toen dit type mantel er mode was. De ceremoniaris droeg een superplie of koorhemd: een tot de knieën reikend wit gewaad met lange mouwen. De présbieter of de assistent en de twee cantores droegen een koormantel of koorkap: een cape die over de schouders gedragen wordt en tot aan de enkels reikt. Samen met de hierboven genoemde bovenkleding bestond het kerklinnen verder uit de amict of een schouderdoek dat gedragen wordt onder de albe, het wit linnen kleed dat de priesters dragen. Boven de albe draagt de priester een singel of een koord om de lenden. De stola is een relatief smalle geborduurde band die de priester rond de hals draagt en op de borst hangt. En dan is er nog de manipel, een relatief kleine band die de priester rond de linker arm draagt. Nu is het een soort waardigheidsinsigne, maar in oorsprong diende het doek om de neus te snuiten. (fh)

0p zondag 28 maart wordt tussen 13.30 uur en 16.30 uur elke kerk in ons decanaat opengesteld en kanje de antwoorden op deze vragen vinden. Want wat weten wij nog van onze kerk? Wat weten wij nog van onze sacramenten? Op deze dag ligt in elke kerk een krantje met het programma, wat uitleg en één of meerdere van deze vragen. Zo kanjeje zoektocht starten. Iedereen, jong en oud, alleen, met het gezin of met een hele groep. kun gerust eens binnenlopen en onze kerken eens op een andere manier leren kennen. In elke kerk wordt een ander sacrament belicht en zo zal je heel wat duidelijk worden. Heb je een muzikaal gehoor en kan je genieten van wat muziek, dan kom jij ook aan jouw trekken, want enkele koren en organisten geven hun beste 'toontje' weer. Heb je oog voor mooie bloemen en wat je ermee kan bereiken? Ook liturgisch en symbolisch bloemschikken komt aan bod. Waarom deze open-kerken-dag? Wel, het jaar van de verkondiging nodigt ons uit oma even stil te staan bij Jezus' woord. Wat zegt het ons? Durven we er over spreken? Hoe beleven we het? Wat betekent Jezus blijde boodschap vandaag nog? Wij hopen dat op deze tocht mensen komen tot ontmoeting en gesprek rond verkondiging. Het lijkt misschien moeilijk maar het is zo gewoon: zo vaak spreek je toch over je hoop en je dromen met de mensen rondom jou. Deed Jezus dit ook niet? Hij bracht goed nieuws voor mensen van alle tijden. Hij sprak woorden met pit en deed tekens van vuur. Niet alleen bracht Hij het Woord van God maar Hij toonde en be-leefde het. Dit kunnen wij ook, nu vandaag in deze crisistijd. Ieder een van harte welkom. Praktisch: Waar? In elke kerk van ons decanaat (behalve de kerk van Meersel-Dreef). Wanneer? Zondag 28 maart tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Gezamenlijke afsluiting om 17 uur aan de grot in het Mariapark van Meersel-Dreef (hij slecht weer gaat dit door in de kerk). Dekenaai Hoogsiraten

21


HOOGSTRA TEN

orpseven Contactpunten DORPSNIEUWS

Jaarconcert van Sint-Catharina

Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98. tel. 03 31457 24, e-mail liorstendries@hotiiiail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40. e-mail marcel.adriaensen @skvnet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03 315 8854. e-mail ian.fret@nandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, e-mail tooii.verleve@Daiidora.be Minderhout: Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25. tel. 03 31449 03, e-mail franssniiders@tiscalinet.be Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13. tel. 03 314 67 09. e-mail dhmwortel@botmail.com

Hoogstraten - Zondag 15 februari speelde de Koninklijke Fanftire Sint- Catha rina haar jaarconcert. De goedgei'ulde Raboenizaal kon genieten van een schitterende uitvoering. Niet alleen de muziek, maar ook de stijlvolle afwerking, cle bediening enzovoort. Hun recente kampioensritel is wat ons betreft we/verdiend. Op de foto ziel u cle toekomst van de .frufimre: de jeugdafdeling, die ook goed van zich liet horen.

Spelenderwijs muziek genieten

FOTO's: Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel. tel. 03 31457 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 31449 03. SPORTNIEUWS: Reni Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, e-mail rene.lauriissen@beleacom.net GILDEN- & SCHUTTERSN EEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 3144903. e-mail franssniiders@tiscalinet.be

JIk

I

ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten. Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 3 14 51 03. e-mail Emilia.Horsten@r)lanctinternet.be SEC RETA RIAAT/D R UK WERK EN Joief ScheI lekens. Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. tel. & fax: 03 31455 04, e-mail: jozef.schellekens @ skynet.be

22

HOOGSTRA TEN— Tijdens cle maanclftbruari organiseerde cle Europese Liga voor cle Rechten van het Kind een aantal workshops in cle Sint- Catharinakerk voor de kinderen ton de Noorderkempen. Het was cle bedoeling om de kinderen op een speelse wijze te leren genieten van klassieke en andere muziek want muziek i.s ook een universele tacil. Zon zeshonderd kinderen uit het basisonderwijs van Hoogstraten en omstreken namen hieraan deel.


HOOGSTRA TEN

Dominique Van Huffel exposeert

De kleur van Zwart Hoogstraten / Zoersel - Voor het zesde jaar op rij organiseert de Derde Wereidraad Zoersel een cultureel voorjaarsproject rond een bepaalde regio. De voorbije edities zijn Mongoli, Brazi1i, Cuba, Mali en Tibet aan bod gekomen. Dit jaar is het de beurt aan West-Afrika, met landen als Senegal, Burkina Faso, Togo. Benin, Mali en Ivoorkust. Dit gebeuren heeft plaats in' De Bijl' te Zoersel. Een prachtige multifunctionele ruimte van de plaatselijke Dienst voor Cultuur. Daarnaast breidt het project zelf serieus uit. Zo worden er nu verschillende workshops aangeboden: Senegalees koken, Afrikaanse vlechttechnieken, film, diavoorstelling en Afrikaanse dans. Tegelijkertijd wil men ook op artistiek vlak een flinke stap vooruit. Daarvoor wordt in zee gegaan met Dominique Van Huffel uit ons eigen Hoogstraten.

schrift in zijn beeldtaal ontwikkeld. Een persoonlijk schrift, dat hij gehrLukt om zijn verhaal te vertellen. Een verhaal waarin hij stilaan tot de essentie komt. Voor hem komt de grens van wat je met beelden kunt zeggen wel heel dichtbij. Rest ons de vraag hoe hij de kern nog dichter kan benaderen. Ligt de oplossing misschien in de schilderkunst? Wie graag tekst en uitleg krijgt, gaat best op zondagnamiddag naar Zoersel. Dan is Dominique zelf aanwezig. Er is ook een educatief project voor de scholen uitgewerkt, maar dat was meteen voor de ganse periode volgeboekt. Dominique Van HufJzl in De Bijl, Kerkstraat in Zoersel. Opening vrijdag 5 maart, 20.00 uur door leo Pauwels. Geopend op zaterdag en zondag, vanaf 6 /naart tot en met 28maart. 012 zaterdag van 14 tot 18 uur. Op zondag ian 11 tot 18 uur. Niet te

Van 1998 tot nu, verbleef Dominique Van Huflèl flink wat tijd in West-Afrika en in Ethiopië. De meest pakkende foto's selecteert hij in een tentoonstelling, die hij 'De kleur van zwart' noemt. Zwart, want voor velen is Afrika het donkere continent. Deels door de overheersende huidskleur. Meer nog omwille van de talrijke problemen: droogte, hongersnood, oorlog en verdrukking. Niets hiervan is terug te vinden in zijn fotografie. Zonder aan die problemen voorbij te gaan. kijkt Dominique echter resoluut naar de schoonheid van het leven en de toekomst. Waar anderen alleen nog donkerte en duisternis zien, precies daar fotografeert hij voor het eerst in kleur. Want Afrika is kleur. Fragmenten uit de reeks waren al te iien in onze bibliotheek en in Nederland. En omlangs nog in Charleroi, waar deze reeks als één van de 14 uit 180 werd geselecteerd voor de Prix Ouverte van het Musée de la photographie. In Zoersel kan je de - voorlopig - voltooide reeks in haar geheel bewonderen: 80 h 90 adembenemende foto's. waarvan verschillende in grootformaat. Naast de genoemde kleurenfotografie toch ook veel witlzwartwerk, nog steeds het handelsmerk van de kunstenaar. En als hij kleur gebruikt, blijft het dikwijls nog heel monochroom. Met een voorkeur voor de basiskleuren van West-Afrika: de amberbruine aarde, soms het blauw van de hemel of de kleur van water. Van Huffel laat dit pure Afrika meermaals in confrontatie gaan met onze westerse cultuur, die er op verschillende vlakken infiltreert en het geheel niet altijd mooier maakt. In 'De kleur van zwart' fotografeert hij nu ook kinderen. Omdat kinderen zo belangrijk zijn voor Afrika. Momenteel zijn zij de enige vorm van sociale zekerheid. Binnenkort zullen zij de toekomst van het continent uitmaken. Ondertussen is Dominique 20jaar met fotografie bezig. Wie hem al langer kent, zal zien dat zijn werk een stuk minimalistischer is geworden. Waar het vroeger al eens chaos bevatte, is het nu veelal strak gestileerd. En hoewel er dus steeds

minder opstaat, spreken de beelden des te meer In cle loop der jaren heeft hij zijn eigen hand

missen! (dl,)

Zakenkantoor

Van BavelmRoniniens

bvba

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

BANJK &. VER.ZEKER.INGENi www.vanbavelrommens.be 23


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Edmond Rigouts en Louisa Van Aert Er zijn twee dingen om naar te streven in het leven: eerst bereiken wat je wil bereiken en dan er van genieten. Deze tekst lezen we op de achterzijde van de uitnodiging voor het grote feest, de gouden bruiloft van Mon en Louise Rigouts-Van Aert. De dankviering ging door op zaterdag 21 februari oiii 14 uur in de S int-Catharinakerk en daarna

deerde voor landbouwingenieur aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarna mocht hij ook gedurende 21 maanden het vaderland gaan dienen; eerst een opleiding in TurnhoLit en daarna in de veldschool artillerie van Helchteren. Met een kanon heeft hij nooit mogen of moeten schieten want zijn opdracht daar was zuiver administratief.

Edinond Rigours en Louisa Van Aert in 1954.

cii Lciii s c

trok de ganse familie, met neven en nichten en genodigden naar de Rabboenizaal van het Spijker. Begin februari was de hele familie, ouders, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, bijna vijftig mensen, al op weekend naar een bungalowpark in de Ardennen getrokken. Een halve eeuw geleden kwam Mon Louise halen in Meersel op de Maaihoek en begon hun avontuur.

Hertog van Brabant Mon Rigouts is geboren op 10 augustus 1928 in het huis 'Hertog van Brabant' aan de Vrijheid. Het huis is verdwenen. Op deze plaats kwam het kantoor van de Cera, tegenover de Rijkswachtkazerne. Vader Henri Rigouts, koster, was gehuwd met Maria Pelckmans, Maria van de koster. Na de gemeentelijke lagere school ging Mon op internaat naar het Klein Seminarie,juist zoals zijn broers. Mon was de derde zoon van vier kinderen in het gezin Rigouts-Pelckmans. Na de humaniora kwam de universiteit. Hij stu24

Studies gedaan. militaire dienst voorbij en dan aan het echte werk beginnen. De eerste werkplek was het Veredelingsstation (vooral voor granen) van de Boerenbond in Heverlee. Mon werkte hier van 1954 tot 1958. Na het overlijden van Filip De Bondt, directeur van de veiling, zocht men hier een nieuwe directeur. Mon waagde zijn kans en werd ook benoemd. Vanaf 1958 was hij directeur van de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen in Hoogstraten. De naam zou nog enkele keren veranderen maar Mon Rigouts bleef 35 jaar in functie, tot in 1993.

Maaihoek De Maaihoek in Meersel is een van die gehuchten aan de grens waar vele regelingen - zeker voor buitenstaanders - heel vreemd lijken. Meersel-Dreef is nu een kerkdorp van de gemeente Hoogstraten, maar voor de fusie van de gemeenten in 1977 behoorde een deel van Meersel (oostzijde) bij Meerle en een ander deel (westzijde) bij Meer. Maar eigenlijk trok zich

daar niemand veel van aan. De gehuchten Meersel en Dreef deden gewoon alles samen. Maar de kinderen van Meersel moesten voor het plechtige communie wel naar de parochiekerk van Meerle of Meer en tijdens de oorlog moest men zijn rantsoenbonnetjes ook in de eigen gemeente gaan halen. Maar alle kinderen gingen wel gewoon naar de lagere school in MeerselDreef bij juffrouw Amanda. Voor Louisa Van Aert was dat niet anders. Zij is geboren op 2juli 1931 op de Maaihoek in Meersel. Haar vader was A]phons Van Aert en haar moeder Catharina Vermeeren. Nade lagere school mocht of moest Louise naar de Ursulinen van het Spijker. Enkelejai'en internaat is goed en nuttig voor de opvoeding van de jonge dochters. Louise was het zesde kind van zeven. Toen haar jongere broer Herman voor priester ging studeren moest zij thuis blijven helpen op de boerderij. Het leven van een jong meisje was toen enigszins anders dan nu. In de week hard werken en 's zondags om half zeven naar een gelezen mis, om halftien naarde hoogmis en om half drie naar het lof. Na het lof en voor het avondwerk was er dan wat vrije tijd voor een jeugdvereniging. Voor een boerendochter was dat de BJB (nu KLJ). Meersel-Dreef kende ook toen een sterk verenigingsleven onder de strenge hoede van pater Octaaf en meester Jaak Verboven.

Burgers zoeken boeren Wie het allemaal heeft meegemaakt, zal het zich ook wel herinneren. De jaren vijftig waren weinig rooskleurig en de mensen moesten vooral werken voor het dagelijkse brood. De zonen van koster Rigouts reden soms met de fiets naar Meersel om hij boer Van Aert inkopen te doen. Zo leerde Mon zijn Louisa kennen. En als Louisa naar Hoogstraten mocht dan werd de fiets in de stal bij Rigouts gezet want in een kamer van dat huis was een kantoor van de kapitaalsbelasting (de 5%), later Registratie & Domeinen, en daar werkte Jan Van Aert, haar broer.


HOOGSTRA TEN Op zekere dag kwam Mon hij de familie Van Aert aan niet een platte band. Juist op cle dag dat Louisa naar de haarkapster in Rijkevorsel moest. De band werd gemaakt en na liet eten reden zij samen per fiets naar Hoogstraten. Het was begin juli 1951, juist voor de kerniis van MeerselDreef. Zo is het gebeurd. Mon hield ook van het boerenwerk, hij voelde zich daar goed thuis en samen waren ze actief in de BJB. Op 24 februari 1954 zijn ze dan getrouwd. Mon werkte toen in Hevcrlee en daar gingen ze dan ook wonen. De ouders van Louise waren ondertussen van Meersel naar Meerle verhuisd en daarom zijn ze niet in Meer maar wel in Meerle getrouwd. Toen Mon directeur werd van de veiling in l-Ioogstraten, kwanien ze natLiurlijk hier wonen. Ze huurden een paar jaar een huis aan de Loenhoutseweg en daarna bouwden zij hun eigen huis aan de Moerstraat in 1960.

weer af. De kindepaalde tijd bouwt dat zichzelf. ren verlaten het huis, je gaat met pensioen en allerlei functies vallen stilaan weg. NatuLirlijk blijf je nog een hele tijd zijdelings bij verschillende zaken betrokken, maar toch.' 'Maar je kinderen blijven hier altijd een thuis hebben. Soms zijn ze hier met veel tegelijk, soms met minder, hettelfde telt voor de kleinkinderen. Het is toch dikwijls nog een hele drukte', zegt Louise. 'En als cle ouders gaan werken, moeten de grootouders soms al eens helpen. Maar we nemen liet dagelijkse leven zoals liet konit. Niet te veel over nadenken, gewoon doen wat nioet gedaan worden.' Mon is altijd een begaafde tekenaar geweest, maar fietsen en fotografie zijn toch de grote hobby's. Vooral de combinatie foto's en computer blij 0 fascinerend, Punten verzamelen voor de prachtige hoeken van Artis en liet bloemschikken zijn de grote hobby's van Looise. Ze heeft een grote bibliotheek met allerlei prachtige albums

l)i' hele /ciiiiilie nul lul! ll/n/eli/Ï: (hiidn / )ih, ,,uiii / 956, Hilciegarde 01957, Marc 01961, 01962, 01958, Godeliei'c 7959, Kristel An Veerle en Lnc °1964 en Leen 01965.

Een avontuur van lange duur Mon heeb tot aan zijn pensioen bij wijze van spreken dag en nacht voor de veiling gewerkt. 'Hij was dan ook niet veel thuis', zegt Louise. Toch telt het gezin tien kinderen. Het zal wel duidelijk zijn dat zij het in de Moerstraat ook niet altijd zo gemakkelijk heeft gehad. 'Alles gaat geleidelijk', zegt Mon. 'Je beroepsleven evolueert, je gezin groeit en na een be-

waar nu de kleinkinderen van kunnen genieten. Zij maakt ook prachtige bloemstukken die ze schenkt aan tentoonstellingen ten voordele Van de missies. 'Wanneer je ouder wordt, denk je wel meer over de zin van het leven, de zin van de dingen die je wel of niet gedaan licht, over de dood, liet einde, enz. Ook dat soort gedachten kan een viering meebrengen', zegt Mon. Desalniettemin wensen wij hen nog vele fijne jaren. (is)

Stamboomonderzoek, een hobby in de lift HOOGSTRATEN - Wie waren ze? Waar woonden ze? Van waar kwamen ze? Wat deden ze? 1-loe leefden ze? Allemaal vragen clie een genealoog of familieondcrioeker wil nagaan. Sinds eeuwen worden er stamhomen opgemaakt. Een eclelman, prins of koning gaat er prat op dat zijn stamboom teruggaat tot in de tijd van Karel de Grote. Voor hen was (is?) dit bijna een noodzaak omwille van erfenissen, gearrangeerde huwelijken en diverse bastaaids. Sedert de jaren '60 is ook liet opzoeken van fami lieverwantschappen en het opmaken van een familiegeschiedenis, door de "gewone" burger steeds meer in trek. Men kan aannemen dat alleen al in Vlaanderen tussen cle tien en vijftienduizend lielliebbers, min of nieer systematisch bezig zijn met het opmaken van hun stamboom. De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) telt ongeveer 4800 leden. Zij begeleidt, informeert en helpt haar leden inzake stanihoomonderzoek, fam ii lekunde en heraldiek. De VVF heeft in Vlaanderen 22 regionale afdelingen waarvan 3 in de provincie Antwerpen ni. Antwerpen, Mechelen en Kempen, goed voor meer dan 1.500 leden. De afdeling Kempen is gevestigd in Oostmalle, in het kasteel de Renessc. Met een uitgebreide bibliotheek aan genealogische werken, een databank met namen en ongeveer én miljoen namen in diverse pc-bestanden, beschikt de afdeling over heel wat faniilieinformatie uit de regio Kempen. Maandelijks, de eerste maandag van de maand, kan dc bibliotheek vrij geraadpleegd worden tussen 19.30 en 22 uur. Bewerkingen van parochieregisters, gegevens uit de burgerlijke stand, bidprenijes en doodshrieven, uit diverse Kempense gemeenten kunnen een beginner een eind op weg helpen. Bovendien staan een aantal ervaren genealogen ter heschikking om bijkomende informatie te verstrekken aan mensen die "problemen" hebben of vastzitten in een of andere periode. De afdeling Kempen richt ook regelmatig cursussen in, om beginners wegwijs te maken in de materie. Ook wordt informatie verstrekt omtrent de manier van verwerken van gegevens op computer. Na de cursus in Arenclonk vorig jaar. wordt nu in de loop van de maand maart opnieuw gestart met een cursus "familiekunde voor beginners". Deze cursus wordt ditmaal ingericht in Hoogstraten. Het gaat om een lessenreeks van vijf, telkens op donderdagavond van 20 uur tot 22 uur. De data zijn: II. 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Plaats: Stedelijk Museum, Begijnhof, Vrijheid. l-Ioogstraten. Deelnarneprijs: 25 per deelnemer. syllabus inbegrepen. Na de lesscnreeks wordt niet de cursisten nog een bezoek gepland aan het Nationaal VVF CentrUIII in Merksem. Inschrijven kan tot 3 niaart door storting van 25 op rekening 880-2179571-28 van VVF afdeling Kenipeti te Oostrnalle. Bijkomende info: Vie Bertels, Th. de Renesselaan 1,2390 Malle, e-mail: vic.hertels@belgacoin.net

25


HOOGSTRA TEN 25ste

Ontbijt aan huis

hobbytentoonstelling

Hoogstraten - Voor de 25 keer op rij organiseerden KWB en KAV Hoogstraten een hobbytentoonstelling in parochiecentrum Pax. Zaterdag 7 februari werd de tentoonstelling geopend door burgemeester Van Aperen, onder goedkeurend oog van Z.E.H. Jef Cleymans en van de voorzitters van cle organiserende verenigingen. Door de sterke wind kon de geplande baflonvaart niet doorgaan. Maar de receptie maakte veel goed! En op zaterdagavond zorgde de voorstelling "Hoogstraten lacht" nog voor een gezellige noot. De verschillende zalen werden gevuld met de meest uiteenlopende hobby' s en verzamelingen. Je zag er mooie collecties foto's, zeepjes, koffiemolens, balpennen, miniatuurmotors en nog zo veel meer. Daarnaast waren er verschillende mensen actief aan het werk: schilderen op eieren, zijde en keramiek, kerfsnijwerk, kalebassen versieren enzovoort. Wie van al dit moois trek in iets

lekkers had gekregen, kon daarvoor in de cafetaria terecht. Dat ze er nog lang mee mogen doorgaan!

Uitslag van de tombola 21924 - 22199 .22711 — 22950 — 23686 24236 - 24794 21929 - 22210 - 22737 22967 - 23715 24288 - 24809 - 21972 22256 - 22792 - 22972 - 24081 - 24294 24828 - 22032 22548 - 22793 - 22997 24128 - 24477 24940 - 22075 - 22584 22927 - 23523 24169 - 24496 - 24967 22091 - 22590 22936 - 23549 - 24208 24605 - 24993 22118 - 22593 - 22943 23600 - 24232 24742 - 24998. De prijzen zijn af te halen voor 30 maart 2004. bij Jos Vermeeren, Minderhoutsestraat 15, tel. 031 314.34.59.

Hoogstraten - Een orignneel idee voor vaderdag? Laat de zondag voordien - op 14 maart - een lekker ontbijt aan huis leveren door de plaatselijke KWB. Het enige dat je moet doen is voor 7 maart inschrijven bij één van de bestuursleden. Informatie bij Jos Smouts, Gelmelstraat 38 (031314.31.37).

Groepsuitstappen Enkele îi'or.e iedeu ejIe, OH KWB en KA Vv.1.n.i. (ioorain)Aiulré PeIcknion. Admianmi Aerts, Jos Vernieeren, Willy Jacobs, Jeanine Hendrickx, Maria Verheven en Jos Smouts (achteraan) J ef Van Looveren, Danny Vermeeren, May Janssen,s, Gert Voeten, Hilda Roos, Constant Bruvndonckx, Ivlariette Levsen en Martha Buvlinck.v.

W'ill' Cornelisren-Jacobs zet prentkaarten oni in driedimensionale decoraties.

i'1

HOOGSTRATEN - Toerisme Hoogstraten heeft een gloednieuwe gids boordevol leuke ideeën voor een originele daguitstap en voor diverse groepsuitstappen in Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas. Benieuwd hoe het leven van de begijntjes eruit zag? Liever met de kinderen op schattenjacht of de 105 meter hoge Sint-Catharinakerktoren beklimmen? Welke weg leggen de aardbeien af vooraleer ze op je bord terechtkomen? Wat zijn de geheimen van het indrukwekkende landschap van Wortel en Merksplas kolonie? Wat dacht u van een bezoek aan een echt kasteel met zijn prachtige tuin en aansluitend koffie met gebak bij de kasteelvrouw? Of wil je liever al wandelend met een natuurgids het fascinerende grensgebied in het noorden van ons land verkennen? Een oplossing vind je op de website www.hoogstraten.be Wil je de nieuwe brochure liever thuis ontvangen? Geen probleem! Bezorg ons je naam en adres en ze wordt onmiddellijk opgestuurd. Op de website kan je ook de evenementenkalender raadplegen.


HOOGSTRA TEN

Zap het vuil weg met ZAPPA

In memoriam

Karel Van de Heyning

Zwerfvuilactie voor een propere provincie Antwerpen veloclub De Lustige Wielrijders, een vereniging die hij samen met zijn vriend Karel Versmissen heeft grootgemaakt. Maar het meeste heeft Karel ongetwijfeld bij 'zijn ' harmonie St.-Cecilia doorgebracht. de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia", voor wie volledig wil zijn. Op liet einde van de prachtige muzikale begrafenis, sprak iemand van de vereniging het slotwoord uit. Wij citeren:

Op 20 januari 2004 overleed Karel Van de Heyning. Met hem verdwijnt één van de markantste figuren uit de Hoogstraatse samenlevint. Karel werd geboren in Meerle. op 8 november 1916. Na zijn opleiding aan de normaalschool in Mechelen, werd Karel een tijdje dienstdoend postmeester in Meerle. Tegelijkertijd volgde hij per briefwisseling handelswetenschappen in Antwerpen. Karel verhuisde al snel naar Hoogstraten, waar hi j in het huwelijk trad met Maria Dossche. Na de oorlog ging hij als bediende aan het werk bij conservenfabriek 'watervrije groenten'. waar nu het IKO is. Daarna werkte hij nog korte tijd voor houthandel Druyts op de Vrijheid om vervolgens - tot zijn 67 jaar - als vertegenwoordiger aan de slag te gaan bij Foresco in Turnhout. Het leven is niet altijd maIs geweest voor Karel. Zo was er het vroegtijdig overlijden van zijn eerste vrouw May. Daarnaast kampte hij al ruim 20 jaar met hartproblemen. Maar Karel is nooit hij de pakken blijven zitten. In alles gesteund door zijn lieve vrouw Willy, heeft hij zijn rijk gevulde leven voortgezet. Glashelder van geest en rad van tong, tot op zijn laatste dag. Karel Van de Heyning was ook politiek actief. Zo stond hij in 1965 mee aan de wieg van de plaatselijke afdeling van de PVV, later VLD. Tot 1994 trad hij er op als voorzitter. Voor verschillende generaties plaatselijke politici was hij haast een tweede vader. Nu kennen de meeste mensen Karel vanuit het socio-culturele leven. Zo was hij in 1938 medestichter van voetbalclub FC Meerle, een club waar hij ook tien jaar zelf heeft gespeeld. En in 1946 kwam hij in het bestuur van

Karel - Charel voor ons - van al de verenigingen, was Ceciliaje troetelkind ... Tot op de laatste dag ben je er mee bezig geweest Weinig mensen beseffen hoeveel werk jij daarheht verzet. Bijna 70 jaar lid ....45 jaar voorzitter Je zong er in de symfonie enje speelde toneel. Je hebt er gefeest. Je organiseerde concerten. Je zocht, énje vond sponsors, nieuwe leden, bekwame muzikanten en muziekmeesters. Je doorzettingsvermogen en je legendarische overtuigingskracht kwamen daar ongetwijfeld bij van pas. Charel, ik denk dat we mogen zeggen dat je hoge eisen stelde aan je medewerkers. Maar wanneer je zag, dat ze het beste voorhadden metjouw Cecilia, dan kregen ze er een warme vriendschap, en een onvoorwaardelijk vertrouwen voor in de plaats. Je enorme inzet is trouwens niet onopgemerkt gebleven. Zo liet het Muziekverbond van België weten dat ze - voor jouw unieke staat van dienst - een speciaal ereteken zullen slagen. Een ereteken dat wij ook aan Willy willen opdragen. Je rots in de branding. Je vrouw en toeverlaat, in alle omstandigheden. Bedankt Willy. Onze zaal isje 2 thuis geworden. Stanny en jij hadden er alles voor over. En dat ze er nu nog staat - te midden van al die nieuwe appartementen - hebben we te danken aan jouw liefde voor dit unieke monument. Zo vaak als je gezondheid het toeliet, kwam je er naartoe. Vorige maand nog ... Je ogen fonkelden. Charel. Zo hard genoot je. Van ons Teerfeest, en van de kerstquiz, waar je de eerste prijs nog in de wacht sleepte. Het deed je dromen dat het weer allemaal goed zou komen met Cecilia. Dat we er weer zouden staan. En dat de zaal voor altijd bewaard zou blijven. Charel ... we gaan ons best doen. Maar het zal niet gemakkelijk zijn Het ga je goed Charel ... En bedankt."

(dh)

Zwerfvuil zapt zichzelf niet weg. Elke lente doet de natuur een goedbedoelde poging om achteloos weggeworpen papiertjes en sigarettenpeuken te verbergen onder bergen fris groen. Zelfs doelbewust gedumpte aLitobanden en steenstukken verdwijnen uiteindelijk onder die groene laag. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken "verdwijnt" afval niet vanzelf. Meestal blijft het jaren liggen. Kinderen trappen in achtergebleven glas, dieren raken verstrengeld in oude matrasveren en chemische stoffen lekken via de bodem naar ons drinkwater. Gelukkig kan dit gemakkelijk voorkomen worden. Het volstaat gewoon gebruik te maken van de vuilnisbak. Helaas zitten we nu nog steeds opgescheept met zwerfvuil dat overal langs de straatkant ligt. Dat kunnen we enkel samen een halt toeroepen. tedereen woont graag in een propere buurt, dus houden we den lenteschoonmaak ditjaar buiten! En dat doen we niet alleen! Daarom heeft de Provincie Antwerpen de actie 'Zap het vuil weg met ZAPPA" op poten gezet. Over de hele provi ncie Antwerpen hebben gemeentebesturen zich geëngageerd deel te nemen aan ZAPPA. Scholen, verenigingen en de milieuraad zullen vol enthousiasme samen ZAPPen. Ook onze gemeente neemt deel aan ZAPPA. Het startschot wordt gegeven door de scholen op vrijdag 5 maart. Op zaterdag 6 maart springen ook de verenigingen bij om elk een buurt proper te ZAPPen. Wat zij hebben geZAPt, dat hou jij toch ook proper?

Vanuit de stad Hoogstraten - Door de verkoop van de grond achter de Rijkswachtkazerne moest de gemeente op zoek naar een andere plaats voor de glasbollen aldaar. Ze staan voortaan iets verder, aan het parkje van de Elisabethlaan, vlak naast het postkantoor. Het stadsbestuur heeft beslist een nieuwe versie van het stratenplan uit te geven. Zij ging hiervoor een overeenkomst aan met de firma Gentle. De stad stelt de inhoud ervan samen. De firma zorgt gratis voor de grafische opstelling. Plaatselijke winkels en industrie kunnen zich voorstellen door op dit plan advertentieruimte te kopen. De gemeente wil tegenover de handelaars benadrukken dat er alleen een overeenkomst is met het bedrijf Gentle. Er zijn genoeg voorbeelden gekend van handelaars die zich door een vertegenwoordiger laten overhalen om te adverteren, onder het voorwendsel dat het een gemeentelijk initiatief betreft, zonder dat dit effectief het geval is.


HOOGSTRA TEN

Dorpsraad Hoogstraten - De Welgezinde zat goed vol voor de openbare vergadering van de dorpsraad! Er viel dan ook heel wat te bespreken. Voorzitter Aloïs Ruts leidde de gesprekken in. Secretaris Jef Verheyen nam het vragenuurtje voor zijn rekening. De andere leden van de dorpsraad? C. Kieboom, R. Wouters, A. Sprangers, J.P. Doms en R. Vrindts. Namens het stadsbestuur waren de schepenen Peerlinck, Sprangers, Martens en Van Aperen op post. Schepen Van Ammel en de burgemeester lieten zich verontschuldigen. Temidden van het talrijk opgekomen publiek herkenden we onder meer de twee wijkagenten, de stadssecretaris en enkele leden van de oppositie. Informatieambtenaar Leo Sprangers zorgde voor de nodige logistieke ondersteuning. In een eerste deel werd een stand van zaken gegeven met betrekking tot de prioriteitenlijst van 2002. Aloïs Ruts raakte meteen een teer punt aan door te starten met de oude rijkswachtkazerne. De dorpsraad betreurt dat de raad het project van Immo Noord boven dat van de Veiling koos. Met dit laatste zou het vast en zeker een 'open huis' geworden zijn: met het aardheimuseum, evenernentenruimte en mogelijk een toegankelijke Toeristische Dienst. Schepen Peerlinck neemt het woord namens het stadsbestuur. Hij herhaalt dat er in de raad een democratische meerderheid voor Immo Noord heeft gekozen. Hij zegt nog dat het daarom niet wil zeggen dat heel de raad er ook gelukkig mee is. Tot slot voegt hij er aan toe dat alles voorlopig stilligt, aangezien er bij de Provincie klacht werd neergelegd i .v.m. de toewijzingsprocedure. Over de achterliggende gronden is er beter nieuws te melden: ze werden verkocht aan 595.000, terwijl de schattingsprijs slechts' 330.000 bedroeg. Daarna komt het Van Aertselaarplein aan bod. In het verleden was er een probleem i.v.rn. de veiligheid, dat voor een deel werd opgelost door paaltjes te plaatsen. Op de vraag of er al nieuws is over de dringende heraanleg van het plein zelf, kan schepen Van Aperen kort antwoorden: "Neen!" Omdat het voorstel van de Lijn niet gedragen werd door de verkeersraad, de dorpsraad en de afgevaardigden, zijnde werken uitgesteld. Vanuit de dorpsraad stelt men voor de bussen verder naar de stalplaats te laten stoppen. Wat de Lindendreef betreft leek de redding nabij. toen de verkeersraad en het politiekorps zich achter het voorstel schaarden om er een dertig kilometerzone te maken. Schepen Van Aperen bevestigt dat ook het college daar wel iets in zag, maar dat zij door de administratie zijn teruggefloten. Er moeten verschillende stappen gezet worden vooraleerje een dertig kilometerzone mag aanleggen. Een ander geladen agendapunt is ongetwijfeld de zuidelijke randweg. Roger Van Aperen zou dit thema het liefst gekoppeld zien aan de ver banning van het zware verkeer. Het dossier is echter zeer complex. onder meer omdat er veel partners in betrokken zijn. Om te beginnen de gemeenten Rijkevorsel, Merksplas, Turnhout en Hoogstraten. Daarnaast de Mobiliteitscel van de Vlaamse Gemeenschap, VLM, AWV, GOM, 28

ARP en de Provincie. Voorlopig liggen twee scenario's klaar die tijdens de toelichting op een scherm geprojecteerd worden. Het eerste plan

inzage liggen. Bij dit punt komt ook het zwaar verkeer terug ter sprake. Schepen Van Aperen spreekt daarbij over "zwarte punten" in ons verkeer: het kruispunt St.-Lenaartsewegl-linnenhoomstraat bijvoorbeeld, waar uit veiligheidsoverwegingen een rond punt komt. Er ontspint zich een vinnige discussie waarin voorzitter Aloïs Rots en voormalig schepen Karel Aerts (vanuit het publiek) volhouden dat het kruis poOt L oe n h 011 tse weg Hinnenboomstraat veel gevaarlijker is! Dat dit kruispunt gevaarlijk is, weet men natuurlijk ook bij het stadsbestuur. Men heeft de Provincie zelfs officieel om een tweede rond punt gevraagd, maar die hebben het voorstel niet weerhouden. Hilariteit ontstaat wanneer een Nederlander uit het publiek roept dat men dan maar zelf een rond punt moet aanleggen met het geld dat op de kazerne werd verdiend. Wat de riolerings- en wegenwerken in de Heuvelstraat aangaat, kan schepen Martens

1: '

bod

•1:1 1 1 zou het zwaar verkeer van de Loenhoutseweg over de l-linnenhoomstraat naar de St.Lenaartseweg leiden. vervolgens via de baan naar Rijkevorsel. over Keirschot naar Duni (vroeger De Ster). Het tweede scenario is grotendeels hetzelfde, behalve de verbinding tussen de baan naar Rijkevorsel en Duni. Bijna al de partners kiezen voor het tweede scenario. Hoogstraten ziet meer in het eerste. Niet om - zoals het publiek vreest - meer verkeer door Wortel te sturen, eerder om de vrachtwagens van Duni uit het centrum te houden. De schepen benadrukt dat er nog hard gewerkt moet worden eer de zuidelijke tangent er komt. Wat de heraanleg van de Alfred Oststraat betreft, kan men kort antwoorden dat dit geen prioriteit heeft, omdat het ook niet in het mobiliteitsplan werd opgenomen. In het tweede deel van de vergadering formuleert het bestuur van de dorpsraad een aantal nieuwe knelpunten. Als eerste punt peilt men naar het fietspad langs de Loenhoutseweg. Schepen Martens geeft uitleg bij de plannen. die achteraan de zaal ter

4

bevestigen dat dit in de begroting van dit jaar staat geschreven. De werken worden zeker dit jaar uitgevoerd. Wat de nieuwe verkaveling in de Heilig Bloedstraat betreft werd aan de dorpsraad gevraagd na te denken over straatnamen. Zij stellen het volgende voor: Eligius van den Ackerstraat en Remi Lensstraat. Iemand uit het publiek stelt voor de nieuwe straat simpelweg "De Moeilijke ontsluiting" te noemen, waarbij we ineens hij het volgende item zijn aanbeland. Want als er nog eens dertig gezinnen bijkomen, zal het gevaar op het einde van de smalle Heilig Bloedstraat alleen nog maar toenemen. Schepen Van Aperen belooft het probleem te bekijken i.s.m. de verkeersraad en de politiediensten. Toch wil hij nog aanstippen dat de meerderheid van de passanten in de straat. mensen Int de wijk zelf zijn. Misschien kan de buurt zelf meedenken aan een mogelijke sensibilisering. Discipline zal hier het sleutelwoord vormen. Tot slot voegt Van Aperen nog toe dat er misschien op lange termijn nog een oplossing komt, wanneer men verdergaat met de ruilverkaveling.


HOOGSTRA TEN Het volgende punt gaat over een bepaald soort verkeersoverlast in de Vrijheid: 's morgens van de vuilniswagens en om vier our van de vele bussen, die altijd voorrang krijgen van de agen ten en het autoverkeer bemoeilijken. Niets in veilig als stilstaand verkeer, maar toch ... FIer neemt schepen Sprangers het woord. Het voorrang verlenen aan de fietsers en de bussen gebeurt bewust. Dat de auto's het daardoor jcls langzamer aan moeten doen, is misschien niet eens zo slecht. Wat de vuilniswagens betreft, meldt hij dat de eigen wagen tijdens de spits al zoveel mogelijk de zijstraten doet, maar soms wel een kort stukje van de hoofdstraat moet doen. Misschien ligt het probleem bij de ophaaldienst van de lOK. Nu weet de schepen dat men daar meestal wel bereid is om routes aan te passen. Hij zal het zeker navragen. Het voorstel om de bussen achter het Seminarie te laten stoppen. is volgens dc aanwezige schepenen en de scholen zelf niet haalbaar, omdat de wandelafstand vanuit cle klassen dan te groot is. Tenslotte is er nog een punt over de geplande ambachtelijke zone in de St.-Lenaartseweg. Schepen Van Aperen legt uit dat hier op korte termijn schot in de zaak komt. Hij meldt verder nog dat de zone vooral bedoeld is voor het herlokaliseren van bedrijven (hijv. zonevreemde) en voor veilinggebonden kleinhandel. Tijdens het vragenuurtje wordt er heel wal afgevuurd vanuit liet publiek. Al de vragen hier behandelen zou ons te ver leiden. We nemen er enkele uit. Eén iemand vraagt meer parkeercontroles in de Vrijheid: zowel wat de parkeerschijf als het foutparkeren betreft. Iemand anders vraagt zich

liet kruispunt Loenhoutseimeg-/-Iinnenboonistraat i.s ongetsiijcld ccii zwail plint in onze gemeente.

af hoe liet systeem van de belbus precies werkt. Waarop schepen Sprangers tekst en uitleg verschaft. Een bewoner uit de St.-Lenaartseweg klaagt dat zijn straat slecht bedeeld is: geen lijnbus. geen deftige riolering. ... ..Alleen maar varkensruggen !" roept iemand vanuit de zaal. Een andere toehoorder wil weten hoe het zit met de renteloze lening van vijf miljoen BEF voor HVV. Schepen van financiën Peerlinck meldt dat deze wel in de raad werd goedgekeurd, maar dat de vereiste documenten van HVV volgens de stadsontvanger nog niet in orde zijn. Voorzitter Ruts reageert nogal gepikeerd op het antwoord van de schepen en lijkt zijn geduld te verliezen. Waarop de schepen repliceert dat het dossier i.v.m. I-IVV eigenlijk een dossier van één vereniging is, bijgevolg niet direct van algemeen he-

lang is en dus beter op een ander moment besproken wordt. Linda Van den Driessche (Spa) tenslotte heeft nog een vraag i.v.m. de stratenloop. Officieel wordt de Vrijheid voor één uur afgesloten, in de praktijk is dit volgens de lopende politica slechts vijftig minuten, waardoor de lopers van de tien kilometer niet op tijd binnen kunnen zijn. Schepen Van Aperen grapt dat Linda misschien wat meer moet trainen. Waarop zij hem prompt uitdaagt voor een duel. We zijn benieuwd. Vertrekkende van deze algemene vergadering zal het bestuur van de dorpsraad enkele concrete vragen opstellen, alsook een prioriteiten lijst, welke aan het stadsbestuur overhandigd zal oordcii.

SOFTCOMPUTER, als kwaliteit en service ook voor u belangrijk zijn... Zakelijke computers, MFC,s, printers, faxen, Particuliere computers, printers, faxen, Draadloze internetverbindingen... Draadioze telefoons en telefooncentrales. Opleidingen. » ,

S?

SoFr CoivipuiR RFV. CoupOtR - TiiLroiir,

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten, Tel 031315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be 29


HOOGSTRA TEN

Leerkrachtenfeest 2004 seert men een fuif. De grote lijnen blijven dezelfde, maar de invulling is telkens anders.

IT).

Editie 2004 ging door op 5 februari. De avond voordien konden familie en vrienden van de leerlingen naar de generale repetitie komen. De voorstelling werd opgebouwd rond de rode draad "dromen". Ook De Maand was van de partij. En ik moet zeggen dat we genoten hebben van de verschillende toneelstukjes, maar net zo goed van de zang, de klassieke en de moderne dans. Van de indrukwekkende fight-dance. Van de musicalfragmenten. En van de Big Band natuurlijk. Ook het decor en de kostuums zagen er prima uit. Daarnaast moeten we zeker nog het gelegenheidskrantje vermelden, alsook de knappe website (te bereiken via www.instituutspiiker-hoogstraten.be ). Zo'n voorstelling, aangevuld met een heuse receptie nadien ... dat moet het lerarenkorps ongetwijfeld deugd gedaan hebben.

I.

,

;,

Fr

-

r

4 V

Afzwaaiende Spijkei koppen danken hun leer/trachten. Hoogstraten - Alles samen volgen er in Hoogstraten ruim 4.000 leerlingen middelbaar onderwijs, verspreid over vier scholen. Nu weet u net zo goed als ik dat goed onderwijs eerder een kwestie van kwaliteit is dan van kwantiteit. Maar ook daar zit het snor. De uitstekende reputatie van ons onderwijs is terecht tot ver in de provincie gekend. En het mag eens gezegd worden dat deze goede naam voor een groot stuk te danken is aan een gemotiveerd lerarenkorps. De leerlingen van ASO Spijker weten dit trouwens al lang. Al van in de jaren '60 organiseren ze zelfs een heus feest om hun leerkrachten daarvoor te danken. Maar wat bedoelen de Spijkerkoppen eigenlijk wanneer ze vol lof praten over hun leerkrachtenfeest? We leggen het voor u uit. Op het einde van het schooljaar wordt er uit de leerlingen van het vijfde jaar een bestuur gekozen voor het volgende leerkrachtenfeest. Dit bestuur zal de verhaallijn coördineren, een algemene regie opstellen en waken over de financiële zijde. Op 30 juni reiken de afzwaaiende zesdejaars de bestuursfakkel van het leerkrachtenfeest aan hen door. Het bestuur schiet al in de vakantie in actie. Want begin september moeten ze het verhaal aan hun jaargenoten overbrengen. Dan lichten ze meteen de 'rodedraad' toe. Deze wordtgebracht door de hoofdpersonages, die het werk van de groepjes aan elkaar praten. Het bestuur vertelt hen welke groepjes men in gedachten had om een mooie geheel te krijgen. In de daaropvolgende weken worden al de zesdejaars over de deelgroepjes verdeeld. Eind september wordt het programma aan de overige leerlingen voorgesteld. Als ze willen, kunnen ook zij zich als figurant opgeven. Het hele gebeuren wordt geheim gehouden voor de leerkrachten. Eens de groepen zijn samengesteld gaat men aan

30

Om af te sluiten nog even melden dat het Spijker met dit leerkrachtenfeest ook deelneemt aan de wedstrijd "Ondernemende school", uitgeschreven door UNIZO. Ze maken er zonder twijfel kans op de hoofdprijs. Ik weet zeker dat hun leerkrachten alvast zullen duimen.

het werk. Er worden scripts bedacht, audities gehouden, kostuums en decors gemaakt en vooral eindeloos gerepeteerd. Om de financies gezond te houden zoekt men sponsors en organi-

S

- PRACHTIGE NATUURLIJKE

EIKEN PLANKENVLOER

UITSTRALING

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

I tiM1;fl -" 1i1 Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

j

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99


HOOGSTRA TEN

Sponsortocht

IKO plakt, U ook!?

Op 1 0 naai,T ry,uniseicn de JIisirauise scholen en de pai'ochie ton Hoogsiraten in het kader ton Broederlijk Delen weerom hun jaarlijkse sponsortocht ten i'oorc/ele t'an de projecten die in de s'erschillencle scholen gesteund worden. Wandelen, lopen, en fietsen t'oor het goede doel. De organisatoren reroachten weer een hele bende. Start aait de Raboenizaal out 13.15 ii.. Bij het rertrek en aankomst zal er aninlatie zij/t van jeugdige muzikanten.

Schoolverlaters met een handicap Als ouders van een kind mei ccii handicap heb je ongetwijfeld veel vragen en twijfels over dc toekomst van je kind: zal dit kind ooit een weg vinden in deze samenleving? Hoe bereiden we een overstap voor van school naar werksituatie? Wat is een gepaste woonomgeving voor mijn kind? enz... Een antwoord op deze vragen ligt niet voor de hand. Niemand kan voorspellen wat de toekomst zal brengen. Maar wat wel in onze mogelijkheid ligt, is mee te zoeken naar een mogelijk antwoord op vragen die vroeg of laat in gezinnen met een kind met een handicap opdu ken. KVG Gezinswerking nodigt je dan ook van harte uit op een aantal informatie-avonden voorouders van een kind met een handicap. Programma: Maandag 16 februari: Wacht niet tot ik groot ben! (1): uitleg rond wonen en zorg Tijdens deze avond willen we de overstap schetsen van thuis naar een andere woonsituatie. Wat is het verschil tussen begeleid en beschermd wonen? Hoe ziet een daghesteding voor personen met een handicap eruit? Verschillende mogelijkheden, verschillende keuzes, ... Daarom willen we een dLudelijk overzicht schetsen van de verschillende woonvormen. We laten ook mensen aan het woord die getuigen over hun

ervaring cii belevenissen. Inleider: Olivier C laessens Maandag 1 maart: Wacht niet tot ik groot ben! (2): uitleg rond arbeid We belichten het aspect beroepsopleiding en arbeid. Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van werk voor mensen niet een handicap? Wat houdt arbeidstrajectbegeleiding in 9 ...We maken deze avond zo concreet mogelijk door mensen aan het woord te laten die dag in dag uit met 'werk' bezig zijn. Inleider: Jan Frederickx Maandag 15 maart: Wacht niet tot ik groot ben! (3): uitleg rond de technische aspecten Wat als je volwassen leeftijd bereikt? Wat gebeurt er met je kinderbijslag? Op welk inkomen kan je rekenen als je de school verlaat? Tijdens deze info-avond worden deze technische thema's, die te maken hebben met volwassen worden onder de loep genomen. Inleider: Leen Heylen Vergaderlokalen De Waaiburg, Kameinestraat 35, 2440 Geel, telkens om 19.30 uur. Deelname in de kosten: KVG-leden 2,5 •/avond en nietleden S •/avond. Je kan inschrijven voor heel de reeks of elke avond apart. Voor meer informatie en inschrijvingen: KVG Regio Turnhout, Korte Begijnenstraat 18,2300 Turnhout, tel. 0 14 40 33 62, e-mail kvg.turnhout@acw.be

HOOGSTRATEN - In het begin van de lente pakt IKO nu al enkele jaren uit met een kunstproject op de Vrijheid. De academie rekent daarbij meestal op actieve tussenkomst van het publiek. Denken we maar aan de voetpadtegels uit vorige actie, ontworpen en gemaakt door Hoogstratenaren. Ook nu, een jaar later, kanje die sympathieke kunstwerk jes trouwens nog steeds bewonderen in dc voetpaden van de Vrijheid. Dat het een schitterend idee was van het IKO wordt ondertussen bewezen in Antwerpen (en anderen steden!), waar nu een vergelijkbare kunstactie loopt met straattegels. ontworpen door bekende kunstenaars. Zo zie je maar! Aan creatieve ideeën ontbreekt het dus zeker niet in het IKO. Dit jaar zetten plots opkomende lentekriebels, de 'kunstenaars-in-spe' met grote ijver aan het plakken. En wat meer is, zij verwachten van u en ons beste lezer, hetzelfde. Neen, niet het gehate plakken van een mooi en fleurig behangetje voor de eetkamer of het 'pappen' van een blauw, rood, groene of gele verkiezingsaffiche. Integendeel, ze dagen ons uit om kunstige en zelf ontworpen zelfkievers te gaan plakken 0 1) speciaal daarvoor voorziene IKO-creaties. Beplakt met (duizenden!?) stickers zullen deze zes 'eye-catchers' op de Vrijheid zo een uniek Hoogstraats kunstensemhle vormen rond communicatie.

Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Van 13 tot 28 maart plaatst IKO. in samenwerking met de stadsdiensten, zes opvallende creaties op de voetpaden van de Vrijheid. De week voor 13 maart vindt u in uw brievenbus een gratis zelfklever waarop u met stift, verf of wat dan ook, uw persoonlijke mening over kunst kunt neerpennen of er zelfs een eigen kunstwerkje op kan aanbrengen. Het is alleszins de bedoeling dat het resultaat uiteindelijk op de IKO-panelen terecht komt. Iedereen is vrij om zijn of haar zelfkiever tijdens de actieweken, op elk moment van de dag (of nacht) te gaan 'plakken'. Is uw kunstwerkje op uw ene sticker echter mislukt ofwil u graag een hele eigen (familte)tentoonstelling samenstellen? Geen nood! In samenwerking niet de plaatselijke handelaars, zullen een aantal winkels en horecazaken op de Vrijheid én de stedelijke dienst voor toerisine. stickerverdelers op de toonbank plaatsen. Ze worden o daar graag en gratis aangeboden. De actie zou pas echt geslaagd zijn als alle leeftijdsgroepen actief deelnemen. Kinderen, tieners.jonge vaders en moeders, tooghangers. (wieler-)toeristen, hooligans, grootouders, plakken maar! De cursisten van het IKO zullen zelf op zaterdag 13 maart om 15 uur samen op de Vrijheid gaan plakken. Sluit u aan of komt dat zien. Want als IKO plukt. dan plakt u toch ook?

31


HOOGSTRA TEN

Nieuwe toneelproductie van Tinello

Rode Kruis '

a

POTST

RODE KRUIS

-7F7

Lij

JD

oS:

7 I:?. CZ-

3 5

Q Co NASPERENLI) rvvr.p

s..,

-CO

H 1 J

r

Li

HOOGSTRATEN - Vele mensen weten ons

Vrouwen ... geen probleem Felix Verhoeven, een absolute liefhebber van Humphrey Bogaert, is pas gescheiden van zijn echtgenote Nancy. Hij is wanhopig op zoek naar een nieuwe vrouw. Bij elk afspraakje gedraagt hij zich echter zo uitermate onhandig en klunzig dat ze één voor één mislukken! Alleen bij Linda, de vrouw van zijn beste vriend Rik, voelt hij zich min of meer op zijn gemak. Ook Linda beschouwt hem als haar grote platonische vriend... Maar kan platonische liefde blijven bestaan! En hoe moet het dan verder met Rik en welke raad geeft Bogaert hem

in deze ... ? Allemaal vragen w aar de (ouhouwer, afwisselend in realiteit als in droombeelden, een antwoord op krijgt! Vrouwen.., geen probleem is een leuke komedie met in de hoofdrollen Dirk Geuens, Mieke Vervloet, Erik Sterck, Cis Verboven, Hilde Van Tittelhoom, Ilse Goris, Anne Van Opstal en Yacine FalI. De regie is in handen van Koen Van Opstal. Wij spelen in zaal Sint-Cecilia op 5. 6.7. II. 12 en 13 maart. telkens om 20 uur. Inkom 8 (inclusief 1 consumptie). Reserveren verplicht via tel. 03/314.34.36 (tussen 18 uur en 20 uur) of per e-mail miekevervloet@skynet.be

The Marckriver Jazzclub presenteert The Cotton City Jazzband Hoogstraten - Op maandag 8 maart nodigt de Marckriver Jazzclub opnieuw hun gcrenonlmeerde huisorkest uit: "The Cotton City Jazzband". Vanaf 20 u. kunt u mee genieten in het charmante zaaltje van St.-Cecilia. Geimelstraat 8 in Hoogstraten. Een concert meemaken met het internationale oude-stijl-orkest, en tevens huisorkest van de Marckriver Jazzclub, The Cotton City Jazzband" is altijd een belevenis. Vorig jaar, in cle maand maart, presenteerden deze muzikanten in onze club hun nieuwste CD. Deze avond werd op magistrale wijze voorgesteld doorjazzcriticus en radioman Sim Simons. De CD kent een groot succes en werd opgenomen na het winnen van het "Concours International de Megève 2002 "in Frankrijk. In juli 2003 werden ter gelegenheid van het lOkconcours , alle finalisten van de voorbije 9 edities uitgenodigd. De Cotton haalde opnieuw de eerste prijs. Dit orkest heeft in zijn 42-jarig bestaan veel 32

gezien, gehoord, geleerd en vooral gemusiceerd. Het is een groot geheel geworden. Door die vele jaren van samenspelen, samen optrekken in het weekend, samen pinten pakken, samen deugnieterij uitsteken, samen over de vrouwen klappen ... is een perfecte verstandhouding tussen de muzikanten ontstaan. Met een blik, een beweging, een woord, een noot, verstaan ze elkaar, voelen ze en vullen ze elkaar aan. Daar ligt nu de sterkte van deze groep. Je krijgt een orkest en geen individuele muzikanten. Daardoor overstijgen ze zichzelf op de meest onverwachte momenten.. Dat maakt nujuist een optreden met de COTTON zo boeiend, spannend en uitdagend. Met de glimlach en in samenwerking met de aanwezigen wordt elke mLizikale prestatie van en met de Cotton. een ware gebeurtenis. De muzikanten: Romain Vandriessche (trombone), Eddy Sabbe (klarinet, sax, vocal). Alain Lesire (piano), Herman Sobrie (bas). Guy Preckier (drums). Bruno Van Acoleyen (trompet).

nog steeds niet te vinden. Wij hebben ons lokaal een jaar in gebruik en het is bereikbaar via cle Brouwerijstraat naast de lokalen van de schutters. Wil je ons schrijven'! Dan doe je dit op volgend adres: RK-Hoogstraten. p.a. Jeanine Van den Berge. Sint-Clemensstraat 23, 2322 Minderhout. Hebt u onze lidkaart voor 2004 nog niet aangeschaft? Schrijf dan 5 euro over op rek.nr . 733-3182418-72 van het Belgische Rode Kruis Hoogstraten met vermelding 'lidkaart'. Op maandag 6 september start in ons lokaal een nieuwe cursuis EHBO (Helper).Voor meer into: tel. 0496 34 36 49 of 03314 II 62, Zie ook eens op onze website: http://users.pandora.be/ rkhoog/

Jeugdgids HOOGSTRATEN - Wil je meer weten over o al er gebeurt voor de jeugd in onze gemeente of welke jeugdverenigingen er allemaal zijn? Dan kan je de nieuwe jeugdgids raadplegen, een uitgave van het stadsbestuur en opgesteld in samenwerking met clejeugdraad en de jeugdverenigingen. Het eerste deel van deze g ids bevat een woordje uitleg over het jeugdbeleid en gemeentelijke initiatieven voor de jeugd en het jeugdwerk. In het tweede deel vind je een korte voorstelling en de contactgegevens van de jeugdverenigingen. Dejeugdgids kan je gratis krijgen in het administratiefcentrurn (Vrijheid 149), in de bibliotheek (Lindendreef 1 b en de diverse untleenposten in de kerkdorpen) of kan aangevraagd worden op de stedelijke jeugddienst: tel. 03 340 19 52 - emaileugd@hoogstraten.be


HOOGSTRA TEN

Een nieuwe Handicar i i

Hoogstraten - Zaterdag 24 januari nam het OCMW Hoogstratcn haar mooie, nieuwe handicar in gebruik. Een handicar is een camionette, speciaal uitgerust voor mensen in een rolstoel. De vorige wagen - tien jaar oud was stilaan aan vervanging toe. Steeds meer mensen maken gebruik van de handicar. In 1994 waren er slechts 10 ritten. Vorigjaarwaren heteral 147, watovereenkomt met 17.600 km. En dan mag je niet vergeten dat het gebruik door ons eigen rusthuis nog niet in de

cijfers is meegerekend. Beroep doen op de handicar is trouwens erg goedkoop: • 0.25 per km voor particulieren en 0.50 per km voor instellingen. Doordat de nieuwe wagen ruimer is, kan er één rolstoel meer mee. Zo kunnen ernu tegelijkertijd vier mensen in een rolstoel, drie losse passagiers en een extra passagier naast de chauffeur meerijden. Dankzij de automatische rolstoellift verloopt het inrijden veel gemakkelijker.

Momenteel staat een team van 6 vrijwilligers in voor de bemanning van de handicar. Zij halen de mensen thuis af. helpen hen in- en uitstappen en brengen hen achteraf weer terug. Een zinvol werk, waar ze dankbaarheid en voldoening voor in de plaats krijgen. Misschien wil ook u zich inzetten voor deze nobe le taak? Informeer vrijblijvend hij 'OCMW-handicar': 03/340.21.52 of peegv.vandijck@publilink.be

Glasramen ingehuldigd Hoogstraten - Zondagvoormiddag 8 februari. Tussen de windstoten en de druilbuien door, ging het winterzonnetje precies op tijd stralen. En vulde het de kathedraal van de Kempen eventjes met zachte, hemelse kleuren. Toch

prettig, op de dag dat de pas gerestaureerde glasramen worden ingezegend. Het gaat om de 1 6d eeuwse ramen "Karel II de Lalaing en Margaretha van Croy-Chimay". "Floris van Egmont en Anna \ an Bergen" en "Jan IV van

F. 1 r

ii

EL~1

Kuik en Frank Van Borselen", allen in de noordkant van het koor. De 13 andere historische ramen komen later aan bod. Want ook daar is restauratie hoognodig. Het parochieteam en de kerkfahriek hadden voor een mooie dankviering gezorgd. Eregasten waren graaf en gravin de Lalaing en graafiacques de Lalaing. De mu,ikale opluistering door het Piuskoor was haast zo mooi als cle ramen zelf! De in/egening werd afgesloten met een woordje door burgemeester Van Aperen en wat achter grondinformatie van de kunsthistorica. Daarna trokken de meeste mensen nog even naar zaal De Welgezinde, voor een rustige receptie. De gerestaureerde ramen werden eind november 2003 al teruggeplaatst. En op 22 november was er een colloquiuni met tekst en uitleg over de geschiedenis en de waarde van de ramen. Toen stonden er bovendien enkele raamfragmenten op de begane grond uitgestald, waarop je de uitzonderlijke kwaliteit van dit kunstwerk zelf kon ervaren. En zo heeft Hoogstraten er dus weer een aantrekkmgspool hij. Toerisme Hoogstraten werkt voor de gelegenheid overigens een nieuw groepsarrangement uit over de glasramen van heel de regio. 33


HOOGSTRA TEN

Groene wand gekapt Hoogstraten - Wie van Hoogstraten naar Minderhout reed, voelde min of meer wanneer hij de gemeentegrens overschreed. Een hele rij platanen onttrok de Belgische linthebouwing netjes aan het oog en gafje zo even de illusie dat er tussen de twee dorpen nog wat groen over was. Toen men enkele weken geleden plots de berm ging opmeten, werden de buren ongerust en ze contacteerden het stadsbestuur. Want het mag dan een rijksweg zijn, de bomen in kwestie waren van de gemeente! De burgemeester zou hen gerustgesteld hebben: de platanen moesten niet weg. Tot 9 februari blijkbaar. Toen rukten de zaagmachines aan, die vier van de flinke bomen onherroepelijk tot brandhout hebben herleid. De buren hebben vragen bij de plotse koerswijziging. Zoals ze zich ook afvragen wie dit gaat betalen: de privé of de gemeenschap. Want deze laatste heeft volgens hen toch niet om deze kaalslag gevraagd.

De kaalslag langs de Van Aertselaerstraat vergde vier werkdagen.

Uit de bocht

Thuiscomposteren HOOGSTRATEN - Denk je eraan om zelf een compostvat of-hak te plaatsen? Maar weet je niet juist hoe het allemaal in zijn werk gaat... Of composteerje reeds zelfje keuken- en tuinafval? Maar denk je dat het allemaal nog beter kan... Dan geeft de volgende cursus je alle antwoorden die je zoekt! De Hoogstraatse compostmeesters organiseren samen met het Stadsbestuur en VELT Noorderkempen een cursus thuiscomposteren. Deze cursus bestaat uit 2 lesavonden en 1 praktijkles en reikt je alle oplossingen aan op de volgende en nog vele andere vragen: Wat moet ik met grasmaaisel? Wanneer is mijn compost gebruiksklaar? Welk systeem past het beste bij mijn tuin? Wat mag er wel of niet in de compostbak? Enz.

De cursus wordt georganiseerd in Hoogstraten en in Meer. Cursus l-loogstraten in het administratief centrum: lesavonden op 4 en 18 maart (20-22 uur), praktijkles op 20maart (10-12 uur). Cursus Meer in de gemeenteschool De Meerpaal: lesavonden op 11 en 25 maart (20-22 uur), praktijkles op 27 maart (10-12 uur). De praktijklessen worden georganiseerd op de demonstratieplaats thuiscomposteren van het containerpark. Geïnteresseerd? Snel inschrijven bij de milieudienst, e-mail: milieu 1 @hoogstraten.be , fax: 03 314 89 20. Voor meer informatie kan t, bellen naar 03 340 19 47.

Minister bezoekt VITO

Lii Iloogsiraten, 9 februari inschattïngsfhut van een vrachtwagen chauffeur en dat is wat ot'erbliift van het mooie portaaltje op cle hoek van cle Gelmeistraat en cle Gustaf Seger.sstraat. De dader pleegde vluchtm isdrijf maar werd later door de politie gevat. De afgenomen alcoholtest ivas positief

34

Woensdagvoormiddag II februari bracht Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten een bezoek aan VITO in Hoogstraten. Het bezoek was al een tijdje aangekondigd en was eigenlijk het gevolg van een aantal vragen die de laatstejaren vanuit de school aan het Kabinet van de Minister gesteld zijn geweest. Zo is er binnen het technisch onderwijs nogal wat vrees voor de plannen om van een 36-urenweek terug te vallen naar 32 uren in de week. Vier lesuren minder in de week betekent op vijfjaar tijd al gauw een 600 uren minder. Niet verwonderlijk dat men hierover in het technisch onderwijs ernstige vragen heeft. Ook het behoud van een zevende specialisatiejaar, voldoende uren en uitrustingsmogelijkheden om het onderwijs op een dege-

lijke manier alle kansen te geven en meer onder steuning voor de begeleiding van leerlingen met leermoeilijkheden en socio-emotionele problemen via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werden aangekaart. De Minister maakte van de gelegenheid ook gebruik om een bezoek te brengen aan de verschillende afdelingen en liet zich achteraf lovend uit over de goede sfeer in de school en de ontvangst. De leerlingen van het zesde leerjaar van Meer die op dat moment in de school aanwezig waren in het kader van de zogenaamde "Doe-dagen" krege n er ineens een extra attractie bovenop. Nu alleen maar hopen dat het ministerieel bezoek op termijn ook nog vruchten afwerpt en niet enkel kadert in een pré-electorale ronde.


HOOGSTRA TEN

Uit de bib geklapt

Rikken en jokken Hoogstraten - Op initiatief van Karel Versmissen worden er in Hoogstraten al jaren kaartprijskampen georganiseerd. Twee van de vijf avonden zijn inmiddels gepasseerd. Maaru kunt nog altijd inpikken! Op vrijdag 27 februari is er nog een wedstrijd in het zaaltje van St.-Cecilia in de Gelmelstraat. Vrijdag 5 maart bent u van harte welkom in het lokaal van De Blauwe Duif, vooraan de Tinnenpotstraat. En op 12 maart wordt de reeks afgesloten aan de Statie. wanneer daar in De Waehtzaal de kaartavond van de Veloclub plaatsvindt. Er is vast wel een prijsje voor elke deelnemer. Voor de hoogste eindrangschikking kan je zelfs • 125 winnen. Inschrijven kan telkens vanaf 19 uur. Om 19.45 geeft men het startschot.

Opendeurdag HOOGSTRATEN - Bestuur, directie, perso-

Het (kht('Ii(hiielot'S op .soiaok gebracht niet een kop koffie. Daart'oor kan je roortaun in onze hib terecht Hoogstraten - De bibliotheken uit de fusie doen vanouds hun best om het standaard takenpakket te overstijgen. Zo werd op 1 februari gestart met de Koffiekrant. Een team van 13 vrijwilligers zal de hoofdbib in de voormiddag openhouden, telkens van 10 tot 12. Je kan op deze uren niet uitlenen. Wel lezen en raadplegen. Ook het internet en de webcatalogus staan ter beschikking. Vermoedelijk zullen vooral de 8 kranten en 86 tijdschriftabonnementen van de hib meer gelezen worden. Want is er iets beter om de dag mee te beginnen, dan een krant, vergezeld van een kop koffie . Men verwacht niet alleen senioren, maar ook afgestudeerde jongeren, leraren met een springuur of andere nieuwshongerige mensen. Het initiatief loopt voor een proefperiode van vif maanden, tot juli 2004. Voorlopi g is de balans alvast positief. Toen De Maand eens even langsliep zat er een vijftal mensen te lezen. Maar

een andere dag zaten er al eens 17 mensen tegelijkertijd. Sommigen blijven (liep geconcentreerd. Anderen bediscussiëren het krantennieuws, terwijl ze genieten van een lekkere kop koffie met een koekje. Heb je een uurtje Vrij in de voormiddag ? Loop zeker eens langs in de Lindendreef. In het kader van de jeugdboekenweek, doet onze plaatselijke bibliotheek ook mee aan de bibquiz. Op initiatief van de Werkgroep Kempense Bibliotheken, wordt er door 19 Kempense bibliotheken een quiz georganiseerd. Deze quiz staat open voor jongeren van de derde graad lager onderwijs. De quiz peilt om te beginnen naar hun parate kennis van jeugdliteratuur en jongerencultuur in het algemeen. Daarnaast is er een aantal praktische proeven voorzien, waarin de jongeren al de middelen die er in een bib voorhanden zijn. leren kennen en gebruiken. Wat Hoogstraten betreft is de quiz alvast een groot succes. Liefst 527 leerlingen - verdeeld over ruim 150 ploegen en afkomstig uit 7 basisscholen - nemen er aan deel. Op 5 maart wordt de lokale winnaar bekend gemaakt. Dit winnende team zal Hoogstraten vertegenwoordigen op de grote finale in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle, op zondag 21 maart. Tot slot nog even melden dat het historische fotoboek dat het Stedelijk Museum samenstelde, voortaan tot de vaste collectie van de bib behoort en zelfs uitleenbaar is. Het boek bevat foto's uit Hoogstraten, Meersel-Dreef, Meerle, Minderhout. Meer en Wortel. Er staan zeker niet alleen gebouwen in, maar ook mensen, feesten en volkse taferelen ... Wie een reproductie van een bepaalde foto wil, kan hiervoor terecht in het Stedelijk Museum, Begijnhof 9 in Hoogstraten (03/314.65.88). Ook wie nog oude foto's ter beschikking wil stellen, is daar welkom. De foto's worden gescand, je krijgt ze onmiddellijk weer terug!

neel én bewoners van het OCMW-rusthuis nodigen alle belangstellenden uit tijdens de opendeurdag op zondag 21 maart. Vanaf 14 uur is er doorlopend te genieten van de cafetaria, tombola, handwerk- en fototentoonstelling, bloemenverkoop en voorstelling van de vrijwilligerswerking. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kempense Breugel(koffie)tafel om 11.30 uur of 13.15 uur. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk via tel. nr. 03 340 21 50. De opbrengst van deze 'opendeurdag' komt volledig ten goede aan de bewoners van het rusthuis.

n

r

L.

HOOGSTRATEN

WEIi

ALLE MERKEN

reEn

I11[[

RENT

HErbruik

ONDERDELEN St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be 35


WORTEL

Volg het laarzenpad met de Sint-Janskring

Chernobylkinderen vzw Wortel - Chernobylkinderen vzw is een humanitaire organisatie, die hulp biedt aan Wit-Russische kinderen die slachtoffer werden van de kernramp in Tsjernobyl op 26 april 1986. Chris Vanhooflaatons dia's zien van Tsjernobyl, het dagelijkse leven in Wit-Rusland en stelt de vereniging voor, op donderdag 4 maart 2004 om 20 uur in de refter van de school, ingang Kerkpad. Inkom: vrije gift tvv Chernobylkinderen vzw. Chernobylkinderen wil informatie geven aan ieder die belang stelt in de gevolgen van de ramp. Chernobylkinderen zoekt gastgezinnen om de Wit-Russische kinderen hier een gezondheidsvakantie aan te kunnen bieden. Chernobylkinderen zoekt sponsors om plaatselijke projecten financieel en materieel te ondersteunen in scholen en ziekenhuizen. Tsjernobyl.een probleem ver van mijn bed!? Na de uitbreiding van de EU in mei, grenst de EU aan Wit-Rusland. Ook geïnteresseerde jongeren zijn van harte welkom. Op 26 april 1986 sloeg het noodlot toe. Een kernreactor van Tsjernobyl ontploft. Dat de ontploffing van de reactor in de kerncentrale geen banaal ongeval was, zoals de plaatselijke autoriteiten de bevolking vertelden, is ondertussen heel duidelijk. Vlak na de ramp is er in de wijde omgeving van de reactor een enorme neerslag van zwaar radioactieve stoffen geweest. Die heeft zich intussen in de voedselketen genesteld en het genetisch materiaal van de mensen aangetast. De werkelijke omvang van de ramp zal dus pas de volgende generaties duidelijk worden. Tienermeisjes worden afgeraden kinderen te krijgen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat, sinds de ramp, het aantal gevallen van leukemie, schildklier- en botkanker bij de kinderen met 300 % is toegenomen.

'*s7rrrr: :

I, h

APr

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Tsjernobyl ligt iets ten zuiden van de grens Oekraïne Wit-Rusland. Door de die dag heer sende wind viel erheel veel radioaktiefafval(oa Cesium-137) in het zuiden van Wit-Rusland. Chernobylkinderen vzw is in deze streek werkzaam. De streek kende voor de ramp al een economisch zwakke situatie. Dat is nog verergerd. De vzw heeft de volgende doelstellingen voor ogen: - verzwakte Wit-Russische kinderen uit de getroffen gebieden een vakantie aanbieden bij gastgezinnen voor 1 of 2 maanden. Voornamelijk kinderen ut arme gezinnen en uit weeshuizen komen in aanmerking voor deze gezondheidskuur. De jongsten zijn 7 jaar en kunnen jaarlijks terugkomen tot hun 17 jaar. Een verblijf van 1 maand in een gezonde omgeving, zonder opname van besmet voedsel, laat het percentage opgeslagen Cesium137 in het lichaam met 40 % dalen. - plaatselijke projecten ondersteunen door het verzamelen en opsturen van hulpgoederen (medicatie, ziekenhuis-apparatuur, onderwijsmateriaal, voeding. ...) die via georganiseerde transporten in plaatselijke ziekenhuizen, scholen en weeshuizen terechtkomen. De vzw richt zelf heel wat manifestaties in om bijkomende middelen te vinden voor hun steunprojecten. Gelukkig kLinnen zij ook een beroep doen op mensen zoals U, mensen die verder kijken dan... .Een fiscaal attest wordt afgegeven voor bijdragen vanaf 30 euro. Donderdag 4 maart 2004 om 20 uur in de refter van de school, ingang Kerkpad. Voor meer informatie: Voorzitter Chernobylki nderen. A. Quisquater. telnr. 03/651.60.80; Voorzitter Gezinsbond Wortel op telnr. 0 14/63.46.54

TT

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

Wortel - Op zondag 28 maart 2004 organiseert het gebuurte Sint Janskring" van Wortel een begeleide wandeling langs het laarzenpad. We komen samen om 9h30 in de "Castelhoeve" in Castelré waar we uiterlijk om 10.00 uur vertrekken. Onder de deskundige leiding van Frans Van Der Kaa zullen we de prachtige natuur in onze omgeving verkennen en ontdekken. De nietwandelaars, ouderen en kleine kinderen werden niet vergeten. Voor hen hebben we een huifkar voorzien die een ritje in diezelfde omgeving maakt. Tegen 12.00 uur worden we allen terug in de "Castelhoeve" verwacht waar een uitgebreid en overheerlijk buffet staat opgesteld. Hier kan dan nagepraat worden. Iedereen kan zich inschrijven voor deze uitstap. Ook mensen van buiten het gebuurte zijn welkom. De inschrijvingsprijs bedraagt 10,00 euro voor volwassenen en 5,00 euro voor kinderen tot 12 jaar. De inschrijvingen, samen met het geld, kan je bezorgen hij Patricia Gebhardt. Jan Huetstraat 5 te Wortel, ten laatste op 15 maart 2004. Laten we hopen op een zonnig weertje zoals dit was bij de vorige wandeling. Voor het 30-jarig bestaan van de "Sint Janskring" wordt op 9 oktober 2004 een spetterend teerfeest opgezet. Geburen, hou deze datum vrij. Je kan en mag dit niet missen.(het bestuur i'ande Sint Ja,ivkring)

Tombola Ziekenzorg Wortel — Ziekenzorg komt binnenkort bij u langs met loten voor de Tombola van 2004. Met uw medewerking brengen wij zo wat zon bij de zieken. Bovendien bestaat de kans dat u een van de meer dan zevenduizend nuttige prijzen wint. De opbrengst van de tombola wordt bijzonder goed besteed en een groot gedeelte van de opbrengst blijft in Wortel voor de werking van Ziekenzorg. We noemen een aantal activiteiten van Ziekenzorg Wortel: het Paasfeestje - Toeristische rondrit met de nationale ziekendag - het bezorgen van een attentie met Kerstmis en andere bijzondere gelegenheden - Kerstfeestje ... en vooral ziekenbezoek ! En greep uit de 7500 te winnen prijzen ter waarde van • 500.000 (20.000.000F): videotoestellen, reizen, fietsen, wijn, aankoopcheques Prijs per lot: 0,80 euro, prijs voor een boekje: 4 euro met een gratis omslag, waarmee u een Audi A4 kunt winnen. (Ziekenzorg Wo/tel.)

12juni2004

Lui- n Krei

De trainer komt en

De bal is Rond


WORTEL

Voetweg 11 mag blijven! Wortel - Stilaan groeit liet besef dat Voetweecli een belangrijk deel uitmaken van onze landschappen. En dat (leze landschappen niet zelden onze oudste monumenten zijn. Het kunnen natuurlandschappen of cultuurlandschappen zijn. Of een combinatie van de twee, zoals de Meirbergsite en - recenter - Wortel-Kolonie. Dat een landschap soms meer over onze geschiedenis vertelt dan een hele rij huizen, werd in de monumentenzorg helaas lang over het hoofd gezien. Zoals ook de iol van de oetsvegen steevast werd onderschat. Een aantal van deze paden is dan ook even oud als de parochies zelf. De kerkpaden bijvoorbeeld, die door de mensen 'van achterin' gebruikt werden om zich naar het dorp te beges C11. Door de beperkte breedte en het (meestal) on \ c harde wegdek, zijn ze niet geschikt voor :iiii verkeer. Daardoor zouden ze in haastige tijden als deze een prima alternatief kunnen vormen voor onze wandelende en fietsende medemens. Niet alleen de kerkpaden trouwens, even goed de andere "Trage Wegen": buurtwegen. landwegen, bospaden, jachtpaden, servituutwegen en vele andere. Voorwaarde is wel dat de paden die er nog zijn volledig openblijven. Actie hieromtrent is nodig. Het onoordeelkundige verkavelen van weleer en de territoriumdrift van sommige aanpalende eigenaars heeft al te veel roet in het eten gegooid.

Halfiveg hei kape//etje op Poe/einde en de B eukendreef zie je de restanten con i'oetweg 11. Dat onze trage wegen nooit echt buiten gebruik zijn geraakt, bleek duidelijk uit de verontruste reacties op de geplande afschaffing van voetweg II in Poeleinde. De reacties kwamen onder meer van wandelaars, maar ook van de Werkgroep Trage Wegen van Erfgoed Hoogstraten, die zich momenteel met het thema bezighoudt.

Het Hoogstraatse schepencollege had de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 11 op de agenda van de laatste gemeenteraad geplaatst. De vergissing werd gelukkig tijdig ingezien. Het college besliste immers zelf om liet punt omtrent de afschaffing in te houden. Een wijs besluit (dh)

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

1' S

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

t

rm

-

- -

Y1

TT

37


MINDERHOUT

Dorpsraad Minderhout Op donderdag 22 januari heeft de dorpsraad in Minderhout plaatsgevonden. Het bijna voltallige schepencollege, burgemeester Van Aperen en schepen Van Ammel waren verontschuldigd. antwoorden eerst op cle vragen, die de agenda vermeldde. In het publiek, ruim 35 mensen, hadden o.a. ook de wijkagent en de stadssecretaris plaats genomen. Voetbal

Verkeer

Wachten. Allen aanhoorden de uitleg van het schepencollege aangaande de voorziene voetbalvelden voor de Minderhoutse Voetbal Vereniging. De meningen over de voorziene zone, gelegen aan de Heistraat, liggen mijlenver uit elkaar. De realisatie zal nog niet voor morgen zijn. Op zijn vroegst kan er in september 2005 gevoetbald worden. En dan mag er géén enkel oponthoud plaatsvinden. De voetbalvelden voor Minderhout staan volgend jaar zeker weer op de prioriteitenlijst. Dat zou dan, als wij ons niet vergissen, voor het veertiende jaar op rij zijn.

In ons dorp wordt dikwijls te hard gereden. Iedereen, ook u en ik, rijdt weleens boven de 50 ook al bestaat er een duidelijk aangegeven snelheidsbeperking. Ongevallen, meestal gelukkig enkel met blikschade, bevestigen dat niet iedereen zich geduldig gedraagt in het verkeer. Snelheidscontrole's kosten veel geld. de Stad moet hiervoor mensen en materieel ter beschikking stellen maar de ontvangen boetes gaan volledig naar vadertje staat.

Markwijk Wachten. Het gebuurte Marckwijk kan haarhoop op een speelpleintje mogelijk wel opbergen. De eigenaar van de gronden heeft voor deze percelen een bouwvergunning aangevraagd.

De school Wachten. Onze plaatselijke school had enkele verzuchtingen op de agenda van de dorpsraad opgenomen. Hierover zal begin februari een overlegvergadering plaatsvinden tussen Stadsen schoolbestuur.

Minderhoutsestraat

Kapel van Onze Lieve Vrouw van den Akker Wachten op subsidie. Een ongehoord verhaal Na 14 maanden komt het dossier terug van de bevoegde overheid. Onvolledig! Begrijpe wie kan!

Klein Stedelijk Gebied Wachten. Het voorontwerp is klaar. Het stadsbestuur voorziet ten gepaste tijden de nodige voorlichtingsvergaderingen om de bevolking op de hoogte te houden.

Vrachtwagens De vrachtwagens, geparkeerd in woonwijken,

Wachten op subsidie. De weghedekking van de Minderhoutsestraat heeft zijn beste tijd gehad. Het Stadsbestuur zou gescheiden riolering moeten aanleggen waarna er een volledig nieuw wegdek voorzien wordt. Alleen wacht men af op de subsidie die hiervoor verkregen kan wachten.

Sociale bouwgronden Het schepencollege bevestigde tegenoverde aanwezigen dat het dossier van de Vekenakker momenteel muurvast zit. Er werd de raad gegeven om ook in te schrijven voor andere sociale bouwgronden —verkavelingen- welke in de (fusie) gemeente te koop komen. Al beseft iedereen wel dat de vraag veel groter is dan het huidig aanbod aan betaalbare bouwgronden.

Koestraat Wachten op subsidie. De heraanleg van deze Straat is zeker niet voor morgen. En hoe moet het dan gebeuren om iedereen tevreden te stellen? Enkele feiten zijn: -de school heeft daar een in- tevens uitgang. Bij piekmomenten is veilig doorgaand verkeer kwasi onmogelijk. Het zwaar verkeer uit deze straat bannen is een optie maar dan mag en wil men het probleem niet verleggen naar een andere straatof dorp.

38

De kapel te Minderhout: terug naar af.2

vormen niet alleen in Minderhout een probleem. Niemand, ook niet in andere fusiegemeenten had men hiervoor een pasklare oplossing. Men heeft wel respect voor de chauffeur die tijdens het week-end zijn aanhanger bij de firma parkeert en dan de trekker alleen op zijn oprit plaatst. Diegene die een ganse combinatie, zeker tijdens het weekeinde, in hun straat parkeren konden in Minderhout tijdens de dorpsraad op geen enkele sympathie rekenen.

Feestbus en belbus De aanwezige jongeren juichten volmondig het initiatief van de (Lijn) feestbus toe met oudejaar. Alleen vielen Minderhout en Meer, onbegrijpelijk, uit de boot. De bus reed maar tot Hoogstraten! Het stadsbestutir kaart dit aan bij De Lijn. Anderzijds is de Belbus een groot succes. 1438 reizigers maakten hiervan gebruik op amper zes weken tijd. Eén bedenking hierbij -waren de inwoners van de Voort te Meerle niet de voorvechters van de belbus of vergis ik me? Feit is dat van de halte, geplaatst op de Voort, nog niemand gebruik maakte. De Voort is echter niet alleen de cijfers, medegedeeld door de Lijn bewijzen dat er ook in Hoogstraten —halte Achtelsestraat- Minderhout—halte Bredaseweg- Meer - Looi en Groot Eyssel kabien- geen enkele reiziger gebruik maakte van deze halten. Toppers hiertegenover zijn: Hoogstraten steiplaats 367, Meerle kerk 316. Hoogstraten kerk 145. Om een eindconclusie te trekken is het nog te vroeg. De belbus zal op geregelde tijdsstippen geëvalueerd worden. Mogelijk wordt een tweede belbus ingelegd.


MINDERHOUT meenten verliezen het noorden bij de gebuurtengrenzen. Door de bevolkingsaangroei lijkt een herverdeling wenselijk. Misschien een taak voor de dorpsraad om hierin het voortouw te nemen?

Lage Weg:

De aa/ioeTige/l 11ade/1 een actieve mb, eng tijdens de dorpsraad te Minderl,out. Na een korte pauze en een drankje werd de bespreking van de binnenkomende vragen aangevat.

Fuiven Het fuifgedrag van jongeren nu was een zeer heikel punt tijdens deze dorpsraad. In het gebuurte Bergen te Minderhout zijn (bepaalde) mensen deze (geluids)overlast grondig beu. Een oplossing ligt niet voor de hand om alle partijen gunstig te stemmen. Misschien maar te rade gaan bij Bert Anciaux?

Wandelzoektocht MINDERHOUT - De KWB organiseert op zondag 7 maart een wandelzoektocht. Tijdens een wandeling van ongeveer 4 km dienen een aantal vragen opgelost te worden. Hoofdbrekende vragen zullen het zeker niet zijn. Bij de KWB primeert immers het zoeken en de deelname. Om de wandelzoektocht aantrekkelijk te maken voor kinderen, worden voor hen aparte, kindvriendelijke vragen opgesteld waarvan de antwoorden onderweg gezocht dienen te worden. Heel het gezin zal ongetwijfeld genieten van deze wandelzoektocht. U kan vertrekken tussen 13 uur en 14 uur aan de parochiezaal. Tussen 17.30 uur en 18 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Deelnameprijs: KWB-leden 1 • en niet-KWB-leden 1,50.. Info: Willy Menens, 03/ 314.75.02 of Koen de Bie. 03/314.81.30.

Zwerfvuilactie MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte neemt het stadsbestuur deel aan de ZAPPA dag. ZAPA= ZwerfvuiActie voor een Propere Provincie Antwerpen. De mileuraad roept de verenigingen op om hieraan actief deel te nemen. Voor inzamelzakken, handschoenen en reflecterende kledij wordt gezorgd. De opruimactie duurt van 9.30 uur tot omstreeks 12.00uur. Voor meer informatie nemen bewoners contact op met J. Verhuist op het tel. n° 03/31458 53.

Castelréweg Het Belgische weggetje tot aan de brug: daar liggen weilanden die regelmatig overstromen als De Marck het water niet meer kan slikken. Deze percelen, die een stuk lager liggen dan de huidige weg, zijn officieel bouwgronden. Zeker geen overstromingsgebied. Dat bewijst de website van de overheid. En toch stond en staat er dikwijls veel water!

Gebuurtengrenzen Mensen die het goed voorhebben met onze ge-

Kindercarnavalbal MINDERHOUT - De Landelijke Gilde, gewest Hoogstraten, nodigt alle kinderen uit op haar eerste kindercarnavalbal op vrijdag 27 februari van 13.30 uur tot 17 uur in de parochiezaal aan de Koestraat. Het kinderfeest wordt opgeluisterd met muziek door 't Muziekske waarop je ook kunt dansen. Er is een optreden door het clownduo de Choco en de Selle. Zij zorgen zeker voor plezante momenten met onzichtbaar water, borden, stoelen. enz. De ouders worden uitgenodigd om te blijven meegenieten van dit spektakel. Tijdens deze namiddag zijn er hot-dogs, chips, frisdrank en chocomelk te verkrijgen aan zeer democratische prijzen. De inkom is gratis. Meer info bij Luc Adams. tel. 0476 34 40 36.

enkele bewoners klagen dat de itracht dichtslibt. Wanneer alle hoven aangeplant zijn en de oever hierdoor sterker is gewor (ten zou, volgens het college, dit probleem opgelost zijn. Men waarschuwt echter de bewoners: zij dienen zelf in te staan voor het onderhoud van deze gracht. De juiste manier om een brief te schrijven naar het Stadbestuur is deze, al dan niet aangetekend. te richten aan het college van Burgemeester en Schepen. Enkel deze brieven worden in een register ingeschreven. Alle andere brieven worden intern bezorgd aan de betrokken dienst. Wat gebeurt er met de E10 zandwinningsput te Minderhout? Niets dan vragen waarop blijkbaar niemand een antwoord kon geven. Na afloop van deze dorpsraad wisten we én ding zeker: voor grote(re) projecten hangt de Stad af van overheid en subsidies. Ook ons Stadsbestuur kan geen ijzer breken met haar handen maar de gevraagde realisaties dienen opgevolgd te worden door de dorpsraad die in veel zaken een adviserende functie heeft.

EN

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Potgrond MINDERHOUT - 0p zaterdag 28 februari kriebelt de lente bij de KWB. Vanaf 8uur wordende 'scheppers" van potgrond verwacht in de Marckwijk te Minderhout. Vele handen maken immers licht werk. De vooraf bestelde potgrond kunnen de kopers afhalen vanaf 9.00 uur.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 7566 Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

39


MINDERHOUT

Herinnering aan René Aerts MINDERHOUT De Landelijke Gilde, de Landelijke Rijvereniging St.Clernens, de KLJ en de Sint_Jorisoilde wensen de famihe hun medeleven te betuigen hij het overlijden van René Aerts, maar zeker ook dank te zeggen voor het vele werk dat hij in deze verenigingen presteerde. Wij hebben een goede vriend, een enthousiaste niedewerkeren voortrekker verloren. We hadden graag met René te doen. We zijn geraakt door zijn overlijden, en het doet ons nadenken. Maar wat kunnen wij zeggen, wat kunnen we doen. Hij laat ons in pijn en met droefheid achter, maar in geloof weten wij dat hij verder leeft hij God. In geloof blijven wij verbonden met onze overleden voorzitter (Landelijke Gilde)en vriend. Het is voor ons een ogenblik van veel verdriet, maar evengoed ook een ogenblik van dank, dank voor al wat hij voor de Landelijke Gilde en Minderhoutse verenigingen betekend heeft. Van jongsaf was René bestuurslid van KLJ. Als gewezen KLJ-leider bleef hij sterk verbonden met de KLJ, zelfs tot zijn laatste dag nog als lid van vzw Den Dolf die de belangen van het KLJ-lokaal behartigt. Hoeveel malen heeft hij vroeger tijdens de toneelavonden van de KLJ niet de hoofdrol

gespeeld? Als spil van de toneelgroep van de landelijke gilde was René steeds een gewaardeerd acteur. Het waren voor velen van ons onvergetelijke momenten. Een hoofdrol heeft hij gedurende zijn ganse leven blijven spelen in de diverse verenigingen. Verantwoordelijkheid nemen, het beleid mee helpen bepalen, maar vooral ergraag hij zijn, was voor hem belangrijk. Hoe dikwijls hebben we niet na de bestuursvergadering aan de toog nog van alles besproken. Hij vond dat heel belangrijk, want dan kwamen dikwijls de beste ideeën naar boven. René was 43 jaar lid van de ruiters van St.Clemens Minderhout en meer dan 30 jaar bestuurslid. Hij was tot voor een paar jaar actief ruiter, werd met zijn paard Hermina nationaal kampioen aangespannen rijden met de koets, en reed meermaals in het achttal van St.-Clemens als het de nationale of provinciale titel behaalde. En ontelbare keren zat hij wel ergens als jurylid op een of ander ruitertornooi of i ndoorwedstrijd. Altijd nam René hij een ruitertornooi zijn verantwoordelijkheid als inrichter mee op. Toen zijn club in 2003 het Europees kampioenschap Military voor de landelijke ruiters mocht inrichten samen met het wereldkampioenschap voor de militairen, had hij zelfs veertig van iiin vrienden van de Landelijke Gilde overtuigd om een paar dagen te komen helpen. Als voorzitter van de Landelijke Gilde Wist hij als een echte diplomaat de hestuursploeg te motiveren. Toen Gust Adams de leiding wilde overlaten aan de jongere generatie, had niemand gedacht dat het voorzitter-

schap van René maar van zo korte duur zou zijn. We hadden het liever anders gezien. René kon er van genieten om voor een groepje een gezapig verhaal te vertellen, dan had hij ieders belangstelling, maar als op het einde van zijn verhaal zijn vinger omhoog ging en René zei "echt waar gebeurd", dan wist je dat je zijn verhaal soms toch wel met een korreltje zout moest nemen.En dan kwam de reis van de Landelijke Gilde naar Zuid-Afrika begin november laatstleden. Ook daar heb je de eerste aanzet gegeven, en we beseffen maar al te goed hoe jammer je het vond dat je die niet kon meemaken. Ook tijdens je ziekte was je steeds bezorgd of alles in de LG wel goed geregeld was, je wilde het verloop van de activiteiten van dichtbij blijven volgen, en je stond erop. dat als het met jou verkeerd zou gaan, deze gewoon zouden verder gaan. Ook voor de andere verenigingen in ons dorp had René grote interesse, en hij vond contacten belangrijk. Zo was hij sinds een paar jaar ook lid van de St.-Jorisgilde, en had hij zich nog niet zo lang geleden aangemeld om mee de alcude volksdansen te gaan oefenen. Als echte boer in hart en nieren, waar hij terecht fier op was, heeft René zich de voorbije jaren ingezet voor de bedrijfsgilde Rundveehouders, waarvan hij ook voorzitter geweest is. Bedankt René voor je inzet, je lach, je humor én je sterke verhalen! (Jan)

Uniek concert in de St.-Clemenskerk door het Vlaams Radio Koor MINDERHOUT Een daverend en langdurig applaus na het slotlied "Concerto per la Beate Virgine" van Vic.Nees, die er aan hield in hoogst eigen persoon aanwezig te zijn in de St.Clemenskerk om dit unieke concert hij te wonen. Organisator Minarte richt maar éénmaal per jaar een evenement in, maar het doet het dan wel met stijl. Het opbouwen van hel podiLim achteraan in

Jori.v Ven/in aan het orgel. 40

de kerk leek een uitstekend idee en het gaf het geheel een gans ander perspectief. Het uitnodigen van het Vlaams Radio Koor, met het programnia "Lux" dat nog te beluisteren en te bekijken was in Leuven, Brugge. Gent en Antwerpen, mocht werkelijk een schot in de roos genoemd worden en daarvoor weze M marIe zonder twijfel gefeliciteerd. Een goedgevulde kerk aandach-

lige muziekliefhebbers genoten van het zuivere perfecte orgelspel van Joris Verdin op het gerestaureerde Vermeersch-orgel. voor het eerst voorgesteld aan het grote publiek, en van solo-hoboïst Joost Gils. Het VRK met zijn 24 professionele zangers en een internationaal gewaardeerde chef-dirigent Johan Duijck deden hun naam en faam alle eer aan en dit wist het enthousiaste publiek duidelijk te appreciëren. Minarte is reeds aan zijn tiende Organisatie toe en is al naarstig op zoek naar nieuw talent voor Lichtmis 2005., het houdt ook van verscheidenheid en wil op dezelfde weg doorgaan. Het publiek iets uitzonderlijks voorschotelen! Minarte wil langs dcie weg speciaal zijn trouw publiek, waaronder heel wat nietMinderhoutenaren, oprecht danken voor hun gewaardeerde belangstelling. Ook zijn sponsors KBC-Bank, Verzekeringen Coenegrachts-Desmedt, Halschoor, Houtambacht, Lauryssen Elec., Motorland Stoffels en De Plataan verdienen een warm applaus voor hun steun. Dat weet Minarte ten volle te waarderen, want zonder hen geen concert! Mogen we jullie volgend jaar terug verwachten? Voor Minarte een onbetwiste stimulans! (rel)


MEER

Kinderen van De Meerpaal bij Sinte-Rosalia MEER - De ruim 280 leerlingen van de lagere school De Meerpaal blijken allemaal muzikanten in de dop te zijn. Dat bewezen zij toen ze donderdag 5 februari op bezoek gingen bij de brass- en drumband Sinte-Rosalia in zaal Voor Kunst en Volk. De muzikale workshops die zij bijwoonden, pasten in het kader van het jaarproject 'Verlegje muzikale grenzen' dat in de school loopt. Doelstellingen waren: muziek beluisteren en ervaren, kennismaken met blaas- en slaginstrumenten en ze uittesten en ook kennismaken met een lokale muziekvereniging. In de zaal werden de leerlingen en hun leerkrachten ontvangen door een tiental mensen van SinteRosalia. Bij hen waren dirigent Bart Van Ossel en instructeur Fons Van Aert, de muziekpedagogen met dienst. Zij brachten geen saaie voordracht, maar maakten er samen met de muzikanten en de leerlingen een echte doe-activiteit van. Er werd gestart met een liedje dat de leerlingen kenden vanuit de klas. Het liedje werd gezongen, op instrumenten gespeeld, gezongen en begeleid door blaas- en slaginstrumenten en tuteindelijk mondde de oefening uit in een echt concert, met een echte dirigent en echte muzikanten in een echte concertzaal. Alle leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar deden enthousiast mee. Hun fantasie en enthousiasme werkten aanstekelijk. Dirigent Bart Van Ossel: 'Dit was een meer dan aangename verrassing. Binnen het beperkte tijdsbestek van een lesuur hebben we toch enkele zaken kunnen inoefenen en aanleren, zoals verschil in ritme, luid en Lacht spelen. samenspelen. Het was fantastisch!'

kreeg. Om een tipje van de sluier te lichten geven we u al enkele titels van werken mee: Easy Pop Suite, Tijuana Taxi, Fiësta City. It's a great day. Voor (Ie rest moet u zeker zelf komen luisteren. Bij liet concert zullen enkele nieuwe muzikanten hun debuut maken en de jongste muzikanten doen met een speciaal solistenwerkje hun eerste podiLimervaring op. De presentatie is in handen van Jan Dufraing en voor de belichting tekent Karel Martens. Iedereen is van harte uitgenodigd.

T'.

L.. . '

Camping 't Heidebloempje was volzet

Een vergelijkbare reactie mochten we noteren bij alle begeleidende leerkrachten en beleidsondersteuner en drager van het project. Karel Martens: 'Dit is voor de leerlingen én voor Sinte-Rosalia een unieke ervaring. Het plezier waarmee de leerlingen deze workshops beleefden, spreekt boekdelen.' De meisjes en jongens zelf vonden het 'tof, geweldig. plezant. Ouders die na het enthousiaste verhaal van hun bengels thuis graag wat meer te weten komen over de jeugdwerking van Sinte-Rosalia, kunnen contact opnemen met Jos Brosens. tel. 03 315 9079 of Jacques Verhoven. te]. 03 31501 78.

Fiësta Rosalia Die ouders kunnen overigens de brass- en drumband Sinte-Rosalia aan het werk horen en zien tijdens het jaarconcert dat de feestelijke naam 'Fiësta Rosalia' meegekregen heeft. Het concert vindt zaterdag 27 maart om 20 uur plaats in zaal Voor Kunst en Volk. De drumband, onder leiding van instructeur Fons Van Aert en de brassband onder leiding van dirigent Bart Van Ossel, verzorgen een volledig nieuw en feestelijk programma. Vandaar deenthousiaste naam die deze muziekavond mee-

MEER - l) t/al uit

lu luu,a/ic di

' i fluiillluunij

t/t /(l)/i/(/)i ou'iiciilc. k,cc ccii

dubbele betekenis. 'Volzet' sloeg niet alleen terug op de inhoud van het stuk, ook de zaal was telkens 'volzet'. Dat was de grote verdienste van de acteurs en actrices, die een werkelijk uitmunrende prestatie wegzetten en daardoor de toeschouwers een heerlijke avond bezorgdeii. V./.n.r. (staande) Marcel Roos, Jos Godrie, Marc Koven, Chris Cools, Mark Dufraing, Ilse Arnouts, Karel Martens, Jan Dufraing en Els Van Gestel (zittende) Tihlv Hessels, Dave Strijbos, Svlvie Van Wassenhos'e en Fannv Janssen. 41


MEER

Herinnering aan Jef Van Opstal

Op diiisd tca oud 2 7 Junnuli ticii Iii \ iii Opstal in zijn woning, gelegen aan de Terbeeksestraat te Meer. Zijn wens om thuis te kunnen overlijden ging hiermee in vervulling. Na een ontroerende uitvaartpiechtigheid werd hij op zaterdag 3 1 januari op het plaatselijke kerkhof begraven.

lagere school en behaalde er goede resultaten. Alhoewel in die tijd niet zo vanzelfsprekend studeerde hij verder aan de normaalschool om daar vlot het onderwijzersdiplorna te behalen. Na het beëindigen van de militaire dienst werd hij benoemd aan de gemeentelijke jongensschool te Meer. Hij werd daar een graag geziene onderwijzer. Vele mensen bewaren aan hem dan ook de beste herinneringen. Evenmin als in de huidige samenleving stond ook in het onderwijs de tijd niet stil. Permanente vorming was voor Jef dan ook onontbeerlijk. Het diploma van hogere opvoedkundige studiën aanzag hij als één van de waarborgen voor kwaliteitsvol onderwijs. Creatief als hij was in zijn beroep, zocht hij steeds nieuwe uitdagingen op. Die vond hij in het gemeentelijk begeleidingstearn voor het Vernieuwd Lager Onderwijs, waarvan hij verschillende jaren een gewaardeerd medewerker was. Die rijke loopbaan tot dan, was ongetwijfeld een stimulans om zich verder te bekwamen in het onderwijs. Zijn niet atlatende werklust brachten hem tot het ambt van inspecteur voor het Basisonderwijs: een functie die hem de gelegenheid bood zijn bekwaamheid ten dienste te stellen van vele scholen in de bredere regio. Dit tien jaar inspecteur zijn was de ultieme bekroning van een geslaagde loopbaan.

Jef werd geboren te Meersel-Dreef. in 1936. in een zeer talrijk gezin. Hij doorliep daar de

Niet alleen het onderwijs in het algemeen, zijn actieve medewerking aan het Verbond der Sint-

Jogging voor beginners MEER— Fit zijn is gezond. Onderzoeken wijzen uit dat wie op regelmatige basis aan sport doet, meer kans heeft om langer gezond te blijven. Instinctief weten we dit ook. Maar de praktijk laat vaak te wensen over. We vinden of maken geen tijd om te sporten of weten gewoon niet hoe eraan te beginnen. Daarom willen we je met 'joggen voor beginners' op een aangename en gezonde manier aan het bewegen krijgen. Voor deze jogging is een professioneel schema opgesteld waarbij mensen na tien weken in staat zijn om vijf kin te kunnen lopen. Buiten dit professionele trainingsschema worden concrete tips gegeven voor een goede opwarming en kledij. Indien je deelneemt, gaat je conditie en gezondheid erop vooruit. De jogging wordt geleid door Gert Pemen en start op maandag 29 maart. Bij de KWB staat deze joggingreeks open voor het hele gezin (mannen, vrouwen, jeugd +10). De kostprijs bedraagt slechts 10 euro voor leden en 13 euro voor niet-leden. Om de voorbereiding en de verzekering tijdig in orde te brengen, verwachten we dat geïnteresseerden hellen voor maandag 22 maart naar Gert Pemen. tel. 03 315 9745 of gsm 0477 72 20 89. De eerste les zal doorgaan op maandag 29 maart om 19.30 uur. De lessen

42

duren ongeveer 25 minuten. De negen daarop volgende weken zal hetjoggen ook telkens doorgaan op maandagavond.

Boerenbuitentocht MEER - Op zondag 28 maart organiseert de KWB de jaarlijkse wandeltocht. Afstanden: een gezinswandeling van 7 of 14km - rustplaats met drank halfweg. Deelnamekosten: 1 euro (verzekering inbegrepen). Inschrijven: café-feestzaal De Paerdekop. Meerdorp 19, van 9 uur tot 14.30 uur. Meer info bij Ene Janssens, tel. 03 315 06 02.

Antiek- & vlooienmarkt MEER - Ten voordele van de fanfare De Eendracht wordt in de parochiezaal (Donckstraat) een antiek- en vlooienmarkt georganiseerd. Op zaterdag 20 maart van 14 uur tot 18 uur en op zondag 21 maart van 9 uur tot 12 uur is er gelegenheid tot bezichtiging. In voorverkoop worden dan overigens geprijsde artikelen reeds te koop aangeboden. Zondag 21 maart om 13.30 uur begint dan de verkoop per opbod. Heeft u nog materiaal staan voor onze vlooienmarkt? Laat het dan alleszins weten aan een van

Jorisgilden. aan de Hoge Gildenraad der Kempen maar zeker de plaatselijke SintJorisgilde namen in het leven van Jef een belangrijke plaats in. Het gildenlokaal en de schietstand aan de Donckstraat, die hij daar samen met vele anderen tot stand bracht zijn daarvan getuige. Om nog maar te zwijgen over de zorg die hij koesterde aan de archieven en andere bezittingen van de gilde. Enthousiast zette hij de toekomst van de gilde, zijn levenswerk, verder ware het niet dat voor hem het leven een totale onverwachte wending nam. Ruim een jaar geleden vernam hij de diagnose van de zo gevreesde slepende ziekte. Aanvankelijk erg verdrietig daarover, wist hij met zijn sterke geestesgesteldheid de taboes rond de dood te doorbreken en heeft hij van zijn sterven, samen met echtgenote Jeanne en zijn kinderen een zinvol deel van zijn leven gemaakt. Nu rust Jef voorgoed vlakbij zijn dierbare Sint-Jorisgilde, in de schaduw van de linden die hijzelf in 1989 nog mee geplant heeft. Opnieuw en opnieuw, nog ontelbare keren zullen de lindenbomen nog bloeien. Intussen zetten anderen het levenswerk van Jef verder. Het kletsen der pezen, het geluid van de inslaande pijlen, alles zal verder gaan in de tijd. Drukte en vrolijke klanken horen daarbij. En Jef? Die weet dan zeker dat het goed gaat met "zijn" gilde. A.S.

deze personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03 315 77 76, Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03 315 73 12, Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41. tel. 03 315 00 96 of Jos Jansen, Meerseweg 177/a. tel. 03 31463 08. Ook in de loop van het jaar is alles welkom. Alvast dank bij voorbaat en tot in de parochiezaal. Het bestuur van De Eendracht.

Eg

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens Tweedehaiidswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' wsvtt'.geiidens.be


MEER

Buizerd verstrikt in de netten MEER - Enkele weken ieleden onderbraken de voetballers van KFC Meer hun training voor een ongewoon spektakel. Een grote roofvogel met arendsbek en scherpe klauwen hing te bengelen in liet net achter de goal van het trainingsveld. De trainer zag zich genoodzaakt de natLiurbeschermers in te schakelen en die kwamen ter plaatse om het dier uit zijn hachelijke toestand te bevrijden. Hij (de vogel) had zonet een duif beniachtigd maar die bengelde een meter lager in datzelfde net. Toen het dier bevrijd was, kon de training weer vlotjes worden verdergezet. De gewonde vogel werd afgevoerd voor inspectie naar het vogelrevalidatiecentrum van Zundert. Daar dacht men eerst dat liet een ruigpoothuizerd was. Een buizerdsoort die in Skandinavië voorkomt en hier een wintergast is. Maar hij nader toezien door meerdere experts bleek liet toch een gewone buizerd te zijn met zeldzaam witte onderkant en witte stuit. Hij bleek slechts licht gekwetst en vliegt ondertussen alweer vrij roiid.

't

V

fr De huizerd (in lichte fise), de grootste roof ogel bij ons, ben geit machteloos in de netten.

.''

STIHL

II

ptechniek voor elke IT hoeveelheid STIHL motorzagen

.

voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam '. jrit. •.

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! '* KWALITEIT . SERVICE PRIJS Cluii'cl Brose,t.s vall lui

l'(flClI'C1'UlilU1j('tCIlI1'lIJ11 iit

Zioulcii

i/15/)e/

teert de buierd.

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

12juni 2004

E. rkende dealer voor de Noorderkempen.

De trainer komt en De Bal is Rond Blijf De Hoogstraatse Maand lezen

.

AND

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03314 1420

43


MEERLE

Algemene vergadering dorpsraad

Tevreden Meerlese burgers MEERLE - Ondanks het hondenweer - wind en aanhoudende regen - waren velen naar de parochiezaal komen afzakken voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad. Niet om te klagen, want als we op de reacties van de aanwezigen kunnen afgaan, zijn de meeste inwoners van Meerle niet ontevreden over de gang van zaken. Alles kan beter natuurlijk en de bezorgdheid over de mogelijke komst van een mestfabriek op Groot Eyssel was bij aanvang van de vergadering nog niet weggeëbd. Maar de bestuurders van onze gemeente konden ook deze onrust wegnemen. Voor de rest kregen ze geen verwijten naar het hoofd, ze kregen zelfs gelukwensen voor een evenwichtige begroting zonder belastingverhoging. De schepen van finaciën was er zowaar van aangedaan, hij zegde het niet gewend te zijn daarvoor complimenten te krijgen op de openbare vergaderingen van de dorpsraden.

Belbus is succes Vers van de pers kon de schepen van verkeerde eerste gegevens over het gebruik van de op 1 december gestarte belbus meedelen. Die bleken uitzonderlijk mee te vallen. Op 6 weken tijd waren er bijna 1600 gebruikers geteld. Daarvan een heel aantal van Meerle. Aan de kerk bvb. stapten 167 mensen open 149 af. Niet alle haltes hebben evenveel succes. Op de Voort is er zelfs tot op de dag van de vergadering geen gebruik gemaakt van de haltes. Dat is merkwaardig. want daar was vroeger veel vraag naar. De Lijn en het gemeentebestuur zijn uitermate tevreden over de eerste resultaten. Na 6 weken liggen die op het niveau dat na 6 maanden bereikt werd in een vergelijkbare zone (Kal mthout/Essen). Uiteraard zijn er verbeteringen mogelijk. In Meerle is er al vraag naar bi jkomencle haltes. In september volgt er een gronclige evaluatie en zullen aanpassingen aan het systeem bekeken worden.

Prioriteiten van 2003 Vervolgens kregen de aanwezigen uitleg over de stand van zaken over de prioriteiten van 2003. • Fietspad op de Strijbeekseweg van Klein Eyssel tot de grens: hiervoor is een ontwerper aangesteld. Langs heide zijden komt een fietspad van 1,75 m breed. De bomen worden eerst verwijderd, nadien worden er nieuwe aangeplant. AWV (Administratie Wegen en Verkeer) wacht nog op de adviezen van Bos en Groen. In de begroting zijn kredieten voorzien voor de aankoop van de gronden, wat zeker dit jaar nog zal uitgevoerd worden. De aanleg is voorzien voor volgend jaar • Fietspaden op Groot Eyssel vanaf de Strijheekseweg tot aan het rond punt: de onteigeningen van de benodigde gronden zijn bezig, maar verlopen stroever dan verwacht. Op de begroting zijn alvast voldoende middelen voorzien vuurde aankoop van de gronden en de start van de werken. De rest wordt voorzien in de begroting 2005. Er komt een fietspad langs beide zijden van de weg, zoals dat nu loopt van het rond punt tot Meer. Een monument op het dorpsplein van Meerle: hiervoor is na overleg tussen cultuurraad en 44

dorpsraad een bedrag vrijgemaakt van 12.500 euro. Het gemeentebestuur wacht op conceptvoorstellen, zodat een kunstenaar kan aangezocht worden om het monument te ontwerpen en uit te voeren. De cultuurdienst zal hiervoor een reglement voorstellen, waarop geïnteresseerde kunstenaars kunnen inschrijven. Het college verwacht dat de dorpsraad de zaak goed opvolgt, want het geld zal maar één jaar ter beschikking blijven. Rustbanken in Kampweg en Heibergstraat: tot hiertoe was er onvoldoende krediet om aan alle vragen te voldoen. Normaal gesproken komen beide lokaties dit jaar aan de beurt. De groendienst zal in de Kampweg en in de Heibergstraat een rustbank plaatsen. met een vuinisbak erbij. Een comité van de bewoners van de Heibergstraat heeft zich hierover beraden en heeft er een paar opmerkingen bij. Of het geen probleem zal opleveren voor de doorgang voor de fietsers; dat er een beetje angst bestaat dat het een hangplaats zal worden voor jongeren en dat dit misschien overlast zal kunnen meebrengen: of het niet beter is het geld voor de rustbank te gebruiken voor het opkalefateren van het speelpleintje in de wijk. Schepen Peerlinek wijst erop dat dit een totaal andere zaak is. Voor speelpleinen zijn er ander budgetten en kan men zich wenden tot de werkgroep speelpleinen van de jeugdraad.

Begroting 2004 Zoals eerder aangehaald, wenste de dorpsraad het college geluk met een evenwichtige begroting. Ze wenste wel te weten wat hierin voor Meerle voorzien is. Financieschepen Peerlinck was blij met de gelukwensen. Hij gaf wel aan dat er, buiten wat op stapel staat zoals de eerdergenoemde fietspaden, weinig ruimte is voor nieuwe initiatieven. Voor Meerle is er geld voorzien om de schouw van de school volledig te heropmetsen, voor een affichezuil en voor de opstelling van een 'Ruimtelijke uitvoeringsplan' (RUP) voor het centrum van Meerle. Een RUP is de volgende fase in het gemeentelijk structuurplan, waarin de bestemming van de beschikbare ruimte wordt aangeduid. Het geplande RUP voor

de dorpskern van Meerle moet een wettelijke basis geven voor de bestemming van wat er nu is (plein, scholen, lokalen van verenigingen ... ) en eventueel nog gewenst wordt. De bestemmingen die aan de ruimtes in het centrum gegeven werden door de gewestplannen kunnen daarbij gewijzigd worden en zo aan de bestaande en de gewenste toestand worden aangepast. Het RIJP voor Meerle centrum zal het eerste zijn dat in de fusie wordt opgesteld.

Hangende kwesties De dorpsraad wil graag nog wat uitleg over zaken die in de loop van het voorbije jaar aan de orde geweest zijn. - Oplevering van het heraangelegde gemeenteplein : aangezien de aannemer failliet verklaard werd, is geen officiële oplevering meer te verwachten. De zaak is in handen van de curator. Schepen Martens meent evenwel dat het plein grotendeels in orde is. Er zit een meer dan behoorlijke fundering in, er zijn alleen nog wat detailfouten. De aannemer werd ook niet volledig betaald. - Vervanging van de eiken in de witte wijk: de eiken worden kortelings gerooid en vervangen door nieuwe bomen, die in samenspraak met de bewoners gekozen werden. Er komen o.a. perelaars. - Aankondiging van openbare onderzoeken voor aanvragen voor milieLivergunningen op de wbsite: informatieambtenaar Leo Sprangers geeft een demonstratie van hoe dit deel van de website van de Hoogstraten te vinden en te raadplegen. Normaal gesproken komen alle aankondigingen on-line bij de start van het openbaar onderzoek. De burgemeester stelt dat de gemeente daarmee meer doet dan wettelijk voorzien. Maar zo zijn de bur gers nog eerder geïnformeerd. Dat de aanvraag voor een vergunning voor een mestfabriek niet op de website stond, was te wijten aan ziekte van een van de personeelsleden van de milieudienst. Dan wordt voorrang gegeven aan de wettelijke aspecten van de procedure. Wat de grond van de zaak betreft, meldt de burgemeester dat het college de aanvraag voor de mestverwerking een ongLinstig advies heeft meegegeven - Het ruimen van de sloten: de burgemeester geeft overzicht van wie voor welke waterlopen bevoegd is. Het Vlaams gewest is bevoegd voor De Mark, de watering De Benedenmark voor de waterlopen van 1 en 2' categorie. Die waterlopen worden zo om de twee jaar geruimd op kosten van de Watering, die daarvoor een bijdrage int van burgers en gebruikers en van de gemeente. Alle andere waterlopen, en dan praten we over ca. 600km baangrachten, worden door de gemeente onderhouden. De dienst werken probeert elk jaar al deze grachten te ruimen. Meestal lukt dat net.

Nieuwe vragen van het publiek Uit de schriftelijke vragen heeft de voorzitter een aantal geselecteerd waarop de bestuurders misschien hun commentaar kunnen geven. Dit jaar zijn er minder vragen die eigenlijk bestemd zijn


MEERLE voor een melding aan de diensten. De aanwezigen weten ondertussen wel hoe het moet. Natuurlijk zijn er nog altijd de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals hondenpoep, bladkorven, snelheidcontroles op de Ulicotenseweg. Na jaren is hieromtrent niets nieuw meer te melden. Wel vermeldenswaard is wat volgt - de stoepen in de Kerkstraat worden in het voorjaar heraangelegd - stankoverlast van de slachterij: was de laatste dagen (voor de vergadering) weer verschrikkelijk. Wie hinder ondervindt kan dit aan de milieudienst melden, maar de laatste jaren zijn weinig klachten gemeld - worder er bomen gerooid op de Hahelaar? Bomen op het openbaar domein zeker niet. Voor de bomen op het privé-domein is het bestuur niet verantwoordelijk. Voor het rooien van bomen is een kapvergunning vereist, waarvoor advies nodig is van Bos en Groen. - Wie ruimt de afval van vuurwerk op mei nieujaar: de burgemeester stelt met anderen vast dat inderdaad een berg afval achterblijfi na de overgang van oud naar nieuw. Sommigen ruimen dat zelf op en hij doet een oproep aan iedereen die vuurwerk afsteekt om dat ook te doen. Volgend jaar zal hieromtrent in het infoblad een sensibilisatiecampagne gevoerd worden. - Onderhoud van voetpaden: hiervoor is jaarlijks een vast bedrag voorzien in de begroting. Het is van belang tijdig de mankementen te melden, zodat ze in de planning kunnen worden opgenomen - Verzakte kasseistroken naast de Ulicotenseweg: langs een deel van de weg is de kasseistrook vervangen door een betonstrook. Kan dat overal waar de kasseien verzakt zijn? Het gaat hier om een gewestweg, waarvoor AWV bevoegd is. Het college heeft ondertussen de vraag aan AWV gesteld. - Gebruik van het raadshuis door verenigingen: met wie moet afspraak gemaakt worden voor het gebruiken van het raadshuis en waar kan men de sleutel vinden? Staf Peerlinck wil hier genuanceerd op antwoorden. Vooreerst is het niet de bedoeling dat het raadshuis in concurrentie treedt met bvb. de parochiezaal: het onderhoud daarvan wordt immers bekostigd door de gebruikers. Het mag dus niet de bedoeling zijn om betalende gebruikers van de zaal gratis beschikking te geven over het raadshuis. Ten tweede moet het gebruik vooraf aangevraagd en toegestaan worden: het kan niet dat iemand zo maar gebruik maakt van lokalen zonder dat de beheerder/eigenaar, ie. de gemeente, daar iets van af weet. Ten derde zou de lokale gemeenschap eens duidelijk moeten nadenken over de verantwoordelijkheid voor het gebouw. Het is niet in al te beste staat en wie draagt de kosten voor herstelling en onderhoud? Inbuizen van deel van de grachten op GrootEyssel: in de gemeente is er een duidelijk reglement dat bepaalt waar en hoe een gracht mag ingebuisd worden. Dat is alleen toegstaan voor inritten van aangelanden en gebonden aan maximum afstanden.

De binnenschildering van de kerk: na de buitenrestauratie is er nood aan onderhoud en herstelling van de binnenzijde van de kerk. Het college is hierover in bespreking met de kerkfahriek. Er zal eerst een vooronderzoek worden uitgevoerd naar wat nodig is en daarna wordt een nieuwe bespreking gepland. Spiegels aan het kruispunten van Heimeulenstraat en Kerkstraat en van Heibergstraat en Lage Rooy: spiegels zijn niet altijd het juiste middel om de verkeerssituatie veiliger te maken. Ei wordt trouwens opgemerkt dat op het eerstgenoemde kruispunt slechts één ongeval gebeurde op 13 jaar. Echt onveilig kan je dat niet noemen. Slechte staat van de toegangsweg naar de bossen van de Elsakker: het gemeentebestuur zal een brief sturen naar Bos en Groen met het verzoek de weg te herstellen

Uit deze vragen en opmerkingen iitl hei bestuur van de dorpsraad een nieuwe prioriteitenlijst opstellen en aan het gemeentebestuur voorleggen.

Na deze uitleg mogen de leden van het college beschikken. De vergadering dankt hen voor hun medewerking en voor de aandacht voor ons deeldorp. Voor de toehoorders is liet tijd voor een plaspauze en een drankje. En voor een praatje over wat ze gehoord hebben. Na de pauze geeft Christ Sterkens een overzicht van de werkzaamheden van de dorpsraad van het voorbije jaar, niaar de meeste aanwezigen vonden het tegen dan al lang goed. Ze dronken nog een glas bleven nog even napraten. (jaj)

Naç' ei'en aakaarren over nat er allemaal verteld is.

Ontbijt op bed? MEERLE - Niet helemaal, maar toch bijna. ie hoeft het zelf niet klaar te maken, dat doet de Gezinsbond afdeling Meerle - Meersel-Dreef voor je. Je komt gewoon op zondag 28 maart 2004 met de hele familie naar de parochiezaal en schuift aan voor een heerlijk en uitgebreid "Ontbijtbuffet". Van 8.00u. tot 10.3011. hen je welkom. Voor de prijs hoef je het niet te laten, daar kan je amper zelf voor naar de bakker: volwassenen betalen 4,00 euro, kinderen —12 jaar 2,50 euro, kinderen —2 jaar zelfs niets. Voor het hele gezin betaal je slechts 12 euro (nietleden van de gezinsbond betalen een toeslag van 1 euro op deze prijzen.) Vooraf inschrijven (en betalen) is noodzakelijk voor 18/03104 hij May Jespers - Geenen , Mgr. Jansenstraat 7 Ria Kustermans - Aerts , Lage Rooy 23G May Pauwels - Koyen , Ulicotenseweg 26 (jaf)

Kattebelletje voor smoutebollen en wafels MEERLE - Niet vergeten, deze zondag 2) februari bakken de leden van de KBG-Meerle voor u lekkere eigengebakken smoutehollen en wafels. Vanaf 11.30 uur kan je ze komen nuttigen in de parochiezaal, een lekkere koffie erbij drinken of een biertje. Komen afhalen kan ook. Smakelijk! (lat)

,1

45


Installatiebedrijf van den Berg Voort 26— Hoogstraten (Meerle) Tel : 031315.75.31

Regenwaterrecuperatie Zonne-energie Ventilatie in nieuwbouw

1 Sanitair

Energie zuinige verwarming Service na verkoop U gaat bouwen of verbouwen, natuurlijk gaat u goed isoleren maar heeft u dan ook aan de nodige ventilatie gedacht? Ontdek ook de evolutie in regenwaterrecuperatie en verwarmingstechniek of kom kijken hoe u de zon mee in bad neemt. Laat u informeren op ons:

Info energieweekend 13- 14 Maart De enige toonzaal in de regio met badkamer opstellingen

www.vdberg.be Zonneboiler, regenwaterpompen, verwarmingtoestellen, ventilatie met warmterecuperatie in werking.

Meer info over premies en het belastingvoordeel Openingstijden toonzaal: Ma - vrij : 8h —12h 13h-18h Donderdagavond tot 21h Zat. 8h- 12h Zon —en feestdagen Email: infovdberg.be gesloten

46

Openingstijden tijdens infoweekend

9h00 - 1 7h00


MEERLE

Geslaagd popconcert door fanfare Sancta Cecilia MEERLE - Ondanks het viiie weer was de parochiezaal bijna te klein. Sympathisanten van onze fanfare Sint Cecilia en kenners van fanfaremuziek wachtten benieuwd op de eerste tonen. De muzikanten en de dirigent hadden de afgelopen maanden en vooral weken hard gewerkt om hun publiek te laten genieten van een aangenaam concert. De parochiezaal was voor de gelegenheid in een muzikaal kleedje gestoken : talrijke Cd-mobiles schitterden aan het plafond, evenals een intrigerende rij strings en slipjes. Mooie bloemstukjes, met een CD, vers ierden de tafels. De muzikanten zetten het concert in met 'The Chairman'. Dit nummer werd opgedragen aan Karel Pauwels en zijn vrouw Jeanne, die een feestjaar tegemoet gaan met hun gouden bruiloft. Daarnaast zit Karel al meer dan 35 jaar op dc voorzjtterszetel. Onmiddellijk zat de sfeer er in . Zoals de titel reeds vermeldde, brachten de muzikanten vooral swingende popnummers. Het grote aantal jonge muzikanten heeft zeker de keuze van de moderne muziek mee bepaald. Filmmuziek uit 'The Lord of the rings', maar ook de grootste hits van Tom Jones en operafavorieten wisselden elkaar af. Na de pauze traden de slagwerkers onder leiding van Fons Van Aert op. Zij lieten horen dat het

___

1

FT

erk onmisbaar is in een ioede fanfare. Karel Pauwels dirigeei -de daarna dejeugdfanfare een grote groep 'beginnende' muzikanten en ondanks de naam Jeugdfanfare van alle leeftijden.Ook zij speelden aangename hedendaagse muziek. 'I'm Alive' van Celine Dion en 'Big big world' van Emilia bekoorden ook de Jongsten onder het publiek. Na het tweede deel van het concert door de

olledige fanlare en het mei S ers e gebrachte bisnummer, braken enkele emotionele momenten aan. De dirigent Patrick Geerts nam na vele jaren afscheid van de fanfare. Hij mag trots zijn op het niveau dat onze fanfare bereikt heeft : een promotie in de provinciale competitie, en elk jaar een geslaagd concert. En ditjaar zeker een hoogtepunt Wij hebben ervan genoten ! (in!)

SLiiI\k

1

Dorpsquiz : nieuwe zege voor De Mol MEERLE - Opnieuw volle bak voor de lustrumeditie van de dorpsquiz van het oudercomité van onze school. Tweeëndertig ploegen streden op Laterdag 21 februari om de wisseltrofee 'De Klimtoren'. De organisatoren waren er weeroni in geslaagd enkele nieuwigheden in de quiz te steken. Thema's die aansluiten bij wat onze kinderen nu in dc school op de bank kugen. Zoals de ronde Teehnoknobbels", geïnspireerd door populaire programma's zoals 'Hoe zit dat' en door Technopolis. De kennis van natuurkunde van de quizzers werd aan een grondige test onderworpen. Weerom was de vraag of het team van de familie Koyen voor de derde keer de Wisseltrofee mee naar huis zou nemen. Of kwam De Mol' op gelijke hoogte? Of deed en ander team een gooi naar de overwinning. Dat deden ze natuurlijk allemaal, maar tegen De Mol (Meerlese oudleiding) was geen kruid gewassen. Na de eerste tafelronde kwamen ze aan de leiding en gaven ze die niet meer af. Met 10 punten voorsprong op het team van de Fanfare wonnen ze voor de tweede keer. Het team van de turnkring 't Zolderke werd met één schamel puntje minder derde. (jaf)

Ö tfl";

JkiJ.

1

De winnende ploeg 'De Mol"

47


MEERLE

GOUD IN MEERLE Aloijs Michielsen en Catharina Vermeiren

De beste koeikes worden op stal verkocht Dat je van hard werken niet slechter wordt. daar zij n Aloijs - beter gekend als Lowie - Michielseii en To Vermeiren het levende bewijs. Op zijn 78e sjouwt Lowie nog alle dagen in eigen huis en tuin én die van de kinderen. To zorgt voor het huis, voor bloemen voor de eigen bloemsierkunst, maakt vele handwerkjes voor eigen gebruik of voor de missienaaikring. 's Zondags lopen huis en tuin vol kinders. Want het is goed thuiskomen bij moemoe en vava voor de vele kinderen en kleinkinderen. Een blik op een gevuld leven. Aloijs - beter gekend als Lowie Michielsen werd in 1926 geboren op wat nu Heerle heet, toen de Hoge Rooy. Hij was de vijfde in een gezin van 7 kinderen. Vader hoerde er op een boerderij, waar ook diens vader en later Lowie zelf ZOU gaan boeren. In totaal zou er meer dan 100 jaar Michielsen op die boerderij blijven. Lowie ging met de andere kinderen uit de huurt naar de jongensschool in Meerle. Te voet, door het goed van de familie Voortman, thans Den Rooy. 's Middags bleven ze in de koffieschool. Lowie haalde goede punten in school, hij moest het enkel afleggen tegen Karel Pauwels en dan nog alleen omdat die veel beter muziek kon dan hij. "Ik kon niet zingen, de meester moest de andere jongens in de klas verbieden van te lachen als ik voor mijn examen op de tree moest komen zingen". Ondanks zijn goede resultaten, was het op 14 ut met naar school te gaan. "Mijn oudste broer Neel studeerde al. Hij ging pater worden en vader Michielsen kon zich niet meer dan één student veroorloven." Op zijn 13 was Lowie in de vakanties al gaan werken als boerenknecht in Ulicoten en na de school ging hij er vast in dienst. "Tijdens de oorlog was de grens vanaf 9 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens gesloten. Ik had dus geluk dat ik over de grens werkte, zo moest ik niet om vijf uur de koeien melken". In 1945 overleed vader Michielsen en bleef Lowie thuis werken. Zijn moeder en zijn zus waren nog thuis, maar om het geboer verder te kunnen doen was er nog een man nodig. Hij zou er - behoudens zijn legerclienst in Duitsland blijven tot hij een eigen woning bouwde. "Ik heb het niet slecht gehad tijdens mijn dienst, ik was bij een peloton dat een brandstofdepot beheerde. Er stond slechts één huis in de buurt, het volgende vond je op 7km. De meeste andere soldaten waren chauffeurs, ik stond in de keuken. Daar werkte alleen Duits personeel en ik moest er toezicht op houden en als het nodig was een handje toesteken. We hadden er ook een koe, die ik elke dag moest melken. De commandant kwam alle dagen verse melk halen. De mensen waren er verschrikkelijk arm en deden al les voor een sigaret. Voor een sigaret kon je alles kopen. Vermits ik niet rookte en goedkoop aan sigaretten kon geraken, ben ik niets tekort gekomen". 48

Catharina of beter To Vermeiren werd op Heerle geboren. Ze was de oudste van zes meisjes en één jongen. Vader was toen stalknecht hij Stas. Op haar 4 verhuisde het gezin van To naar Wortel, haar ouders gingen op Neerven voor zichzelf hoeren. To ging naar de meisjesschool in Wortel, hij de zusters Ursulinen van l-Ioogstraten. In de nadagen van de oorlog verongelukte To's enige broer door een achtergebleven granaat. Een zware slag voor vader Vermeiren, die in zijn zoon zijn opvolger had gezien. Op haar veertiende moest To thuisblijven om mee het boerenwerk te doen: "We waren wel meisjes, maar deden met vader al het niannenwerk op de boerderij. Ach, hoeveel karren mest dat ik heb moeten breken. En stro omhoogsteken, tot je rug kraakte. Ik stond niet graag op de wagen, daar werd ik zeeziek. Het was zwaar werk, ja". Later zag vader Vermeiren dat zo'n doening moeilijk haalbaar was en kocht een kleinere boederij op Poeleinde. Hoe Lowie in Wortel terechtkwam? "Ja. wij reden zo zondags nogal eens i'ond hé. En ik trok nogal op met mijn kozijn, de loon van nonkel Jef Goos. Die was boswachter bij Stas en kende dus vader Vermeiren goed. Vandaar dat we daar al eens aanreden. En dan bleven we buurten, ook met de dochters. Ge kent toch dat spreekwoord hé, dat de beste koeikes op stal verkocht worden". Lowie en To gingen al eens samen naar het toneel in de winter, of naar de Kermis in de zomer. En Lowie bleef bij Vermeiren kaarten. "Als ge goedgekeurd waart, moest ge mee kaarten". Op 16 februari 1954 zijn Lowie en To in het bootje gestapt. op een grijzige mistige winterdag, al was het niet echt koud. Ze feesten bij To thuis, met monikamuziek. Het jonge paar trok in bij moeder Michielsen, want Lowie moest het geboer voortdoen. Hij kon wat grond bijpachten, zodat het werk wat meer loonde. "Aan de pacht waren anders nogal wat voorwaarden verbonden. Je moest bijvoorbeeld graan verbouwen, want dat was goed voor de l'azanten van de domeinen. Ook al kwamen er

betere teelten voor dierenvoeder. Ik had ooit eens gras gezaaid in plaats van graan. Ik heb het terug moeten omploegen. Je mocht ook geen draad zetten tegen de konijnen, zodat de eerste tien, vijftien meter altijd kaal werden gevreten. Maar de heren moesten kunnen jagen. Madame Georges had zelf een paar koeien en was daar zeer trots op. Maar de pachters moest wel altijd voor het voeder zorgen. En liefst eerst, vooraleer ze aan hun eigen beesten mochten denken". To: "Ik weet nog goed in de winter, als er rapen moesten geplukt worden. Dan liet madame weten dat ze een kar rapen nodig had. Dan kon ik 's avonds nog terug het veld op, dikwijls met een dikke buik. En ik was het werken echt wel gewend." Lowie en To wilden graag voor zichzelf beginnen en kochten op Jal een stuk grond van Stas. Ze zetten er een huis en deden er tuinbouw en varkens. In 1967 kon Lowie halftijds aan de slag bij de regie van de electriciteit van de gemeente, als helper van Jan De Bie. "Ik moest overal de meters gaan opnemen en mocht mijn eigen uren regelen. Ik ging dikwijls 's avonds op pad, dan waren er meer mensen thuis. En dan kon ik overdag thuis mijn werk beter regelen." Het paar zette negen kinderen op de wereld. May. Frans, Jos, Gustaaf, Michel, Rit, Johan, Astrid en Betsy. Een heel huishouden. To: "Achteraf vraagt ge u af hoe ge dat allemaal gedaan kreeg. Geen wasautomaat, geen droogkast, geen ingerichte keuken. De stallen waren niet gelijk nu, daar was heel wat werk nice om het allemaal wat proper te houden. Knapzakken maken voor de kinderen. Drie broden smeren, elke morgen. Hun schoenen poetsen, want ik had graag dat ze goed voor de dag kwamen. Lowie keek naar de kinderen hun huiswerk en hielp hen als het niet goed lukte. Dikwijls reed hij daarna nog terug naar liet veld. Bieten uitdoen en inkuilen hij maanlicht". Veel tijd voor iets anders dan werken en huishouden was er niet. Maar To en Lowie waren


MEERSEL -DREEF content dat ze gezond waren en alles goed gedaan kregen. Ze woonden graag op Jal. "Een fijn gebuurte om te wonen. Onze dichtste buren waren onze beste vrienden; Frans Van Aelst en Joke Vermonden". Na de fusie ging Lowie volti ds aan de slag als meteropnemer en stopte hij de eigen zaak. In 1980 werd de regie overgenomen door de intercommunnale Iveka en Lowie ook. Hij bleef er tot zijn pensioen in 1985. De kinderen vlogen allemaal het huis uit en To kreeg het wat rustiger. Eindelijk tijd voor iets anders dan werken. Handwerk en vooral bloemschikken. Met bloemen uit eigen tuin of uit de Vrije natuur: "Als ik met de fiets weg ben, heb ik altijd wel een tas een een schaar hij, voor als ik langs de kant Van de weg wat zie staan dat ik kan gebruiken". In 1997 ruilden Lowie en To hun huis met dat van hun zoon Michel, in de Dalwijk. Dichterbij het dorp, maar toch nog rListig gelegen. Lowie is ondertussen blijven sjouwen, dat doet hij tot op de dag van vandaag. Het is zijn lang leven en zolang de gezondheid het toelaat zal hij dat blijven doen. To: "Thuis en bij de kinderen, er is altijd wel iets te doen. Met zijne auto en zijn kar, zo zien de mensen hem het meeste denk ik". Een zware slag kreeg de familie te verwerken in het voorjaar van 1998. Michel verongelukte met de vrachtwagen van zijn werk, op weg naar huis. To: "Er is geen dag dat ik er niet aan denk, maar met deze dagen nog veel meer. Zo spijtig dat hij het niet kan meemaken. Daarom dat we het feest liever in familiekring houden, met de naaste buren". Toch een fijn feest, dat hebben de kinderen en de 27 kleinkinderen in handen, en die dragen vava en moemoe op handen. Niet alleen op het gouden julileum. We wensen To en Lowie van harte proficiat voor hun gouden bnuloft en nog vele jaren. jaf)

Sprookjestocht, lagere school 't Dreefke op wandel MEERSEL-DREEF - OP zondag 1 februari

Bi] deze willen wij vanuit ons schooltje toch nog

hebben een groot deel van de Organisatie voor

hield basisschool 't Dreefke zijn jaarlijkse

een bijzonder woord van dank richten aan ons

hun rekening genomen en tot een goed einde

winterwandeling. Deze wandeling stond dit jaar

hardwerkende team van het oudercomité. Zij

gebracht. Bedankt hoor!

(juf Mvriam, t'i')

volledig in het teken van allerlei verschillende sprookjes. De wandeling ging dit jaar door in Meersel-Dreef en op sommige plaatsen in de route was er een stopplaats voorzien. Deze plaats was dan door mensen van het oudercomité omgetoverd in een bepaald sprookje. Jong en oud kon zijn hart ophalen bij het bed van de grootmoeder van roodkapje en bij het huisje van de 3 biggetjes. In plaats dat onze deelnemers de juiste schoen aan assepoester moesten geven, moest er geraden worden welke schoenen bij welke leerkracht hoorden. Erwten tellen, appels in de boom gooien, ... iedereen kwam aan zijn trekken. Teruggekomen in de turnzaal van het schooltje konden de kinderen en hun ouders, grootouders en sympathisanten zich verwennen met een zelfgemaakt soepje of een lekkere pannenkoek. Juist voor de eindresultaten bekend gemaakt werden, was er dan ook nog de schiftingsvraag. Deze opdracht wordt naar jaarlijkse traditie dooreen aantal leerkrachten uitgevoerd. Dit jaar hadden Hans en Grietje nog enkele plakjes (plakken !!) peperkoek overgelaten uit het peperkoekenhuisje en die werden dan aan een draadje gehangen. En ja, je kan het al raden, juf Lizette & juf Chris & juf Myriam mochten deze dan om ter snelste opeten! Ambiance verzekerd hoor! Onze winterwandeling was ook dit jaar weer heel geslaagd 170 deelnemers hebben aan onze sprookjestocht deelgenomen.

Hier en daar had men enkele .sprookjestatèrelen opgesteld, waarbij men dan enkele vragen moest oplossen. Een grootmoeder in bed, svaar zou dat over gaan? 49


MEERSEL-DREEF

Algemene Vergadering Dorpsraad Het Kapucijntje zat goed vol voor de MEERSEL-DREEF algemene vergadering van de dorpsraad. De laatste tijd waren er via de kranten enkele berichten rondgestrooid die allerlei vragen deden rijzen. Door de aanwezigheid van het stadsbestuur hoopte men waarschijnlijk van ook de nodige antwoorden te krijgen. Er werden dan ook heel wat vragen gesteld. Het college werd het vuur aan de schenen gelegd. -

Bel

de bus!

Voorzitter Jos Huybrechts verwelkomde al de aanwezigen en vroeg in z'n voorwoord aandacht voor de kleine gemeenschappen en om MeerselDreef niet in de kou te laten staan. Daarna was het de beurt aan een afgevaardigde van de Lijn om de Belbus toe te lichten. De Vlaamse regering stelde dat op korte termijn elke Vlaming overeen basismobiliteit moet kunnen beschikken. Na een behoefteanalyse werd besloten om de regio Turnhout op gebied van openbaar vervoer te hervormen. Basisdoelstelling is twee bussen per uur in de piekuren en 1 bus in de daluren en van elk huis op 750 meter (vogelvlucht) een bushalte. Omdat dat met een gewone lijndienst niet overal haalbaar is, werd de Belbus opgestart. De gewone lijnbus van en naar Turnhout (lijn 430) komt enkel nog maar 's morgens en 's avonds naar Meersel-Dreef, de lijnbus naar Antwerpen rijdt nu door tot in Meer. Voor Meersel-Dreef betekent dat, dat men elke weekdag van 6 uur '5 morgens tot 9 uur s avonds een beroep kan doen op de belbus. Op zaterdag, zon- en feestdagen van 8 uur 's morgens tot 11 uur! 's avonds. Als je bedenkt dat er 's zondag geen bussen meer reden, dan is dat een hele vooruitgang. Met de belbus kan je rijden van en naar één van de 49 belbushaltes in de gemeente Hoogstraten. In principe is er elk uur een dienst voorzien. Hoe rij je mee? Bel minimum 2 uur vooraf naar 03.218.14.94, in de week tussen 7u30 en 1 8u en 's zaterdags tussen 7u30 en 16u. Vertel wie je bent en vanaf welke halte je opstapt en naar welke halte je wil. Deze nummers kun je vinden op het belbusplannetje dat iedere Hoogstratenaar in de brievenbus kreeg. Je kan maximum in één keer 7 reservaties maken voor maximum 9 personen. Verder geef je het gewenste uur van vertrek en aankomst op. Met de belbuscentrale wordt dan een tijd afgesproken, deze hangt af van eventueel andere reservaties (de bus kan niet overal tegelijk zijn) en van eventuele aansluitingen met andere buslijnen. Je verschijnt dan 5 minuten voor de opgegeven tijd aan de halte. Kostprijs? Dankzij sponsoring van de gemeente 60 cent per rit (binnen de gemeente) en met een lO-beurtenkaart wordt dat 50 cent. Kinderen onder de 6 jaar rijden gratis. Ouderen. die gratis rijden mogen ook nog eens gratis 4 kinderen onder de 12 jaar meenemen. Andere abonnementen van de Lijn gelden natuurlijk ook. Op het einde van het jaar wordt één en ander geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Zo werd al doorgegeven dat je aan halte 47 aan de Jan de Wysestraat wel kunt afstappen maar niet kunt hlø]

opstappen op de lijnbus naar Turnhout. Gedurende de eerste maand januari, werd de belbus al 112 keer opgeroepen om van of naar MeerselDreef te rijden. In de zomer kun je zo bijvoorbeeld ook op de Mosten geraken om eens te gaan zwemmen, iets dat vroeger niet mogelijk was met het openbaar vervoer. Of je kind kan zo met de belbus naar de muziek-, of tekenles, naar de bib of sportclub? De uiteenzetting lokte heel wat positieve reacties uit bij de aanwezigen. Iedereen aan het belbussen?

KLJ Als tweede punt stond het Paterswielproject op de agenda. Via de krant vernamen we dat het schoolhuis zal worden verkocht, dat werd beaamd door het college. Het gebouw wordt openbaar verkocht maar mag door de nieuwe eigenaar niet gesloopt worden, de buitenkant moet grotendeels hetzelfde blijven. De KLJ was aanwezig met een grote delegatie, want zij zaten met de prangende vraag wat er dan met hun (prefab)lokaal ZOU gebeuren. Nu het schoolhuis wordt enkel verkocht met de grond die nu ook

afgebakend is (oprit opzij en de tuin achter het huis). De ernaast liggende parking zal behouden blijven. Achter de heg ligt nog een stuk grond tot aan de Mark. Het achterste deel gaat naar Natuurpunt. die het zullen beheren. Het weiland net achter de heg, nog een 20 are, kan nog gebruikt worden voor parking. Tot 50 meter van de weg is er mogelijkheid tot het optrekken van gebouwen. Zo schiet er nog ruim 15 meter bouwzone over achter de huidige heg. Het KLJ-lokaal zal daar dan ook een plaats krijgen, de gemeente zal instaan voor het verplaatsen van het prefablokaal. De KLJ moet echter zelf een aansluiting aanvragen voor water en elektriciteit. Indien ze wensen kan de KLJ zelfs een stukje grond in erfpacht krijgen om een vast lokaal op te bouwen. Via het jeugdwerkbeleidsplan kunnen ze tot 30% van de bouwkosten betoelaagd krijgen. De burgemeester beloofde dat de eerste 50 meter en misschien nog iets meer, zeker dit jaar nog (tijdelijk) verhard zal worden met steenslag. Anders zou hij zich niet meer laten zien op de volgende algemene vergadering. Daarmee viel het paterswielproject weer met de beide voeten op de grond. In de loop der jaren waren er al veel luchtkastelen gebouwd, aangemoedigd door de gemeente onder het motto van doe maar voorstellen. Die kwamen er dan ook, wijlen Frans Geerts zorgde voor het eerste ambitieuze plan, dat door verschillende plannen werd gevolgd. Alleen, er was nooit bijgezegd wie dat zou betalen! Het schoolgehoLiw als dorpshuis kunnen we nu definitief vergeten alhoewel niemand eigenlijk precies wist wat we daarmee dan wel zouden doen. De meeste verenigingen zijn gelukkig thuis Bij de Paters. Maar het is in ieder geval een goede zaak dat het plein wordt behouden, voor extra parking in het weekend, voor de

u ïP~ -

De KIJ was goed vertegenwoordigd, hun lokaal stond 01) .sjel, gelukkig viel dat achterat wel nice. Ze moeten echter wel verhuizen, al is dat dan maar enkele tientallen meter. Jos Van Rijen is er echter wel aan voor zijn moeite, hij zorgde vorig voorjaar "oor een mooi speelgazon. Ook de skaters gingen tijdens de pauze pleiten voor een eigen terrein.


MEERSEL -DREEF kermis en misschien voor sport en spel. Enkele jongeren dienden ook een petitie in om een skate-plein te bekomen, als men een geschikt terrein kon aanduiden, zou één en ander wel mogelijk zijn. men schatte dit ter grootte van een basketbalterrein (+- 30 bij 15 meter). Of dit op dezelfde plaats mogelijk is, is nog de vraag. Maar nu Meersel-Dreef weet waaraan en waaraf, kan mcii aan realistischere plannen beginnen denken.

Van nummers tot postnummers De riolering Heieinde-Meersel, is momentee] in de studiefase. Het wordt een drukriolering met buizen met kleine diameter die naast de bestaande wegen zullen worden aangelegd. Het project is een proefproject en het eerste binnen de gemeente, waarvoor men de mosterd over de Nederlandse grens ging halen. Ze wordt voor 100C/r gesubsidieerd en moet er binnen 4-5 jaar liggen. Ook de zijstraten die nog niet over riolering beschikken worden meegenomen. De wegen blijven liggen, dit is goedkoop maar de bestaande wegen zijn eigenlijk niet meer aangepast aan deze tijd maar worden voorlopig enkel maar opgelapt. Het al vaak naar gevraagde fietspad van het Heleinde naar de Mosten zit nog niet in de planning. Er zijn nog andere meer dringende fietspaden. Wel wordt bekeken wat momenteel mogelijk is, misschien een fietspad aan één kant. Aan de kant van het villapark ligt er nog een vrije strook, van de Mosten tot aan de bocht op Meersel aan de familie Koyen. Op de Markweg voorziet men dit jaar nog een betonrand aan de andere kant van de weg, goed voor sommigen maar volgens anderen wordt het dan weereen snelweg. De kinderen veilig naar school krijgen vanaf het l-leieinde is niet eenvoudig. De wegkanten op het Heieinde en Meersel liggen er maar belabberd bij. Als de kinderen van de weg geraken bij tegenliggend verkeer, geraken ze er

niet meer op zonder valpartijen, misschien daar ook een betonrand, de gemeente zal het bekijken maar schepen Jos Martens ziet z'n jaarlijks budget voor deze werken drastisch slinken. Het betreft vooral liet traject Jan de Wysestraat Oude Tramweg. Op Strijbeek vanaf de Sirijbeekseweg tot aan de grens, zullen de fietspaden doorgetrokken worden. Wel moeten dan eerst de bomen worden geveld, door de wortels wordt het fietspad keer op keer omhoog gedrukt. Een blikvanger aan de Markweg zit er ook nog wel in. De afwerking van de zolder van de lagere school wordt voor de zoveelste maal in de begroting opgenomen. Vanwege een aanwezige juf klinkt er een noodkreet om meer lokalen. Schepen Martens belooft er werk van te maken. In één adem biedt het college ook de mogelijkheid om subsidie te bekomen voor het plaatsen van speeltuigen op de speelplaats van de lagere school 't Dreefke. Een buurvrouw van de school, houdt een emotioneel pleidooi voor een afsluiting in draad of met struikgewas aan de speelplaats van de nieuwe prefabgebouwen achter het schoolgebouw. De kinderen kunnen zo cle straat op. Wordt bekeken in samenspraak met de groendienst. Voor wanneer het nieuwe schoolgebouw ipv de pret'ab? De procedure duurt 10 tot IS jaar, waarvan er al 2 jaar verstreken zijn, dus nog even geduld. Hoe zit het met de bomen op de Dreef naast het Mariapark? Die worden gekapt maar de vergunning is nog niet afgeleverd. Na het aanplanten van nieuwe bomen wordt de wegkant voorzien van grasdallen om liet parkeren bij grote drukte mogelijk te maken. Hoe staat het met het hernummeren van de huizen in de Nieuw Dreef. Euh niet meer aan gedacht. De dorpsraad moet eens peilen of de bewoners van de straat wel gediend zijn niet een hernummering en cle daaraan gekoppelde adniinistratieve rompslomp. Iedereen moet immers overal z'n adres wijzigen. Het iteni komt op de prioriteitenlijst. Straatverlichting, is het niet wat donker op de hoek van de Nieuw Dreef en de Dreef? Voorstel-

De aan u'ezige lc?de!i ian het college kregen het zwaar te i'erduren. Ei' klonken i'erwijten en er kwam niet altijd een duidelijk antwoord maar daar konden ze niet altijd aan doen. De anibtelijke molen draait vaak traag, er moet met allerlei proeedures en inspraakorganen rekening gehouden worden. Ze verloren er echter hun goede humeur niet door. Ze weten nu weer wat er zoal leeft in Meersel-Dreef

len mogen bij de gemeente worden binnengebracht. Die bekijken elk half jaar met IVEKA wat er waar nodig is en wat het meest dringend is. Mag men zomaar openbare grond inpalmen bij de voortuin. Dit gebeurt momenteel op verschillende plaatsen in Meersel-Dreef, o.a. in de Nieuw Dreefmaarook op Klein-Eyssel (Meerle). Neen dit mag niet, men mag enkel gras zaaien of mits toelating een verharding (tegels, klinkers) aanbrengen. Ook steenhlokken of dergelijke om parkeerders te ontmoedigen mogen niet geplaatst worden. Eventueel de wijkagent aanspreken. Verder legt schepen Sprangers uit dat de gemeente verplicht wordt om minder onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruikeii, naar een totaal verbod op 1 januari 2015. Ze beloven echter wel dat er naar alternatieven wordt gezocht en dat alles even netjes blijft als nu liet geval is. Door nieer mankracht in te schakelen en een andere aanpak. Ook zal de bevolking gesensibiliseerd worden om hetzetfde te doen op hun privé-terreinen, aangezien de sproeistoffen in liet (drink)water terecht komen en slechts met veel nioeite (en geld) kunnen worden verwijderd. Enkelejaren terLig werd er vanuit MeerselDreef gevraagd om enkele uren tekenles te organiseren in Meersel-Dreef. Dat gebeurde inmiddels niet, wel in bepaalde andere deeldorpen, er werd nog eens bij het college op aan gedrongen om enkele uren te voorzien voor Meersel-Dreef. Het college zou dit bespreken met de directeur van het IKO. Verder was er nog een vraag vanuit het publiek of men in het politiereglement kan opnemen dat ruiters verplicht zouden worden om de paardenstront die op de weg komt, op te ruimen. Daar kwamen dan voor en tegen reacties op. waarna één en ander onder tafel werd geveegd. Tot slot werd aan het college de schoolkaart onder de aandacht gebracht met daarop de fusiegemeente maar Londer Meersel-Dreef als zesde deeldorp. De gemeeiite keurde de kaart vierkant af, het college, noch de diensten waren op de hoogte. De burgemeester wees erop dat buiten Meersel-Dreef ook de Nederlandse buurgemeentes niet vermeld stonden, wat hij geen teken van goed nabuurschap vond. De fusiekaart werd door de bui'genieester mee genomen oni één en ander uit te vissen. Tot slot werd nog eens onder aandacht gebracht dat door het gebrek aan een eigen postnummer er dikwijls nogal wat mis liep op het gebied van postbestelling. Ook de vernieuwde "service" van de Post om een gedeelte van de kranten pas 's niiddags in plaats van 's morgens rond te brengen. kon door de aanwezigen niet door de beugel.De informatieambtenaar gaf de tip om op een volgende vergadering de ombudsman van de Post eens uit te nodigen. Daarmee werd de avond afgesloten, het college slaakte een zucht vaii verlichting. Toch bleef bij. dat veel mensen verwachten dat de gemeente alles kan oplossen en dat één vingerknip van de burgemeester of sehepenen voldoende is om alle problemen op te lossen. Liefst zonder dat Jan met de pet op, zelf ook eens z'n handen uit de mouwen moet steken. Of met andere woorden, -Als iedereen voor in eigen deur veegt, is heel de straat schoon-. Of is dat ouderwets? (tv)

51


MEERSEL-DREEF

Vroege vogel (kever) te Meersel-Dreef

Bingo

î)

MEERSEL-DREEF

Door

het mooie

weer begin jébruari, kregen al veel mensen voorjaarskriebels. Verschillende tuintje,s werden al netjes gemaakt. Niet alleen cle

MEERSEL-DREEF - Jaarlijks organiseert onze fanfare "Voor Eer en Deugd" een bingoavond voor de hun steunende Ereleden. Dit jaar op zaterdag zeven februari, ter gelegenheid van het 100-jaar bestaan van de fanfare werd de prijzenpot nog aangedikt. Verschillende sponsors deden een duit in het zakje en sponsorde zo extra prijzen, zoals bijvoorbeeld een collectie planten, een taart met ons logo op. suikerpaketten. 100 flesjes drank, een levensmiddelenmand, hapjes, frituurbonnen en als klap op de vuurpijl een digitaal fototoestel als hoofdprijs. Miss en Mister Bingo, Nelly Roelands en Gust Snijders leidden de avond in goede banen en hadden zich voor de gelegenheid in de gepaste outfit gekleed. Door de extra prijzen was er bijna geen tijd om op adem te komen en de avond vloog voorbij. Er was sfeer, er was ambiance, zeker met de tussenprijzen, want dan komt het er vaak op aan om. om ter snelst het gevraagde voorwerp boven te halen. Vele deelnemers hadden zich dan ook voorzien van een hele tas met spulletjes. Er werd wat afgelachen. Tussen de rondes door was er dan nog even tijd om flink te overleggen en een hapje tussen de kiezen te steken. Voor de leden van de fanfare was het werkendag, alles opstellen en afruimen. tappen, oberen, afwassen, hapjes maken,

Bastiaansen-Snoevs uit de Oude Tramweg een ineikever. Klaar wakker en gereed om uit te vliegen, blijkbaar was er iets mis met land (die stond net één dag eerder in de krant) maar toch een Hoogstraat.se primeur. Zoon Gert mocht hem showen voorde fbto, waarna de nmeike ver terug de vrijheid kreeg. Of die kever nu z 'mi naam laat veranderen in "jèbruarikever" is niet geweten.

5 1,

Liesbeth Bastiaansen won dc hoojéprij , een digitaalfototoestel. Altijd oppost, trouw

LJ1(

Erelid en oud-drunibandlid, dus het was haar ook driedubbel gegund. Nu kan ze zef aan de slag en wie weet levert dat nog een de 1-loo gstraatse Maand.

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

mooie foto op voor een volgende editie van

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

52

bij de tuinwerkzaaniheden vond (Ie funilie

z '11 kalender. Niet de eerste van het Vlaanise

VAN HUFFEL VASTGOED IJh'r.741 VAN 'V HUFFEL

mensen en de planten voelden het voorjaar,

bingokaarten verkopen maar als je dan die volle zaal liet genieten, dan is dat met liefde en plezier gedaan. En dan smaakt achteraf de Drevenier (ons plaatselijk bier) eens zo lekker en verdiend. (tv)

1 Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


MEERSEL-DREEF

Open-Kerk-Dag MEERSEL-DRF:EF - Pater Luk, onze kapelaan, zit niet stil. Samen met het pastorale team, zette hij op zondag 25 januari de deuren van cle kerk wijd open. ' 5 Moigens na de hoogmis van half elf, verschenen de verenigingen met hun spulletjes om in de kerk een kleine tentoonstelling op te boLiwen, over het doen en laten van hun vereniging. Heel de kerk rond werden er tafels geplaatst en iedere vereniging kreeg een tafel tot zijn beschikking. Al de verenigingen verschenen op het appèl. En iedereen deed zijn uiterste best om er iets moois van te maken, aangevuurcl door pater Luk. die zelf ook één en ander onder de aandacht bracht. Een kast met religieuze voorwerpen in zilver en goud, prachtige oude kazuifels en relikwieën. Om twee uur in de namiddag gingen de deuren dan echt open voor het publiek.., en de kerk stroomde vol met kijklustigen, (oud-)MeerselDreveniers, kerkgangers en sympathisanten van de verenigingen. Alles werd grondig bestudeerd en door cle aanwezigheid van de vele dorpsgenoten werd er heel wat uit de doeken gedaan en werd het zo een gezellige ontmoetingsplaats. Om wat sfeer te scheppen. zorgden het kinderkoor, de jeugdfanfare en het Mariazangkoor voor zang en muLiek. Voor het optreden van het zangkoor, werd met een korte plechtigheid hun nieuwe vlag gewijd. Deze vlag werd door één van hun leden gema*t, namelijk door JuJj(i Snijders, die op het gebied van handwerk haar sporen heeft verdiend. Iets voor zessen werd er een einde aan gebreid, alles werd met vereende krachten weer op z'n plaats gezet en al de attributen werden weer veilig opgeborgen. De liefhebbers gingen dan nog even nakaarten in taverne "Bij de Paters'. En Oocl, Onze Lieve Vrouw van Meersel-Dreef en pater Luk zagen dat het goed was. Komt daar onze parochienaam de 'Heilige Drievuklieheid" vandaan? (te)

4 '1 Broeder \ai'ier i,'enoot :ie/itho.ar eau to t 1e/t (1(11 liet A1aruizani,'/oor een. op de i'oorç'iï,nd ,noi /it staan. Mc / / 1(1/1 en ziel (/irjgec ,.t luj iii i cel ja,.en zijn koor. Op de cielîteri'rotid de waardei 1)1/1' ('0 irac/itiç'e kaiui/'l.r die ian liet hoo/ilklooster in Antwerpen waren oi ergeh 'nie,i.

49

was cen nt aue Deze 1 , 00r io t zan'/,00i om hun nieuwe rla' te laten wijden. Pater 1.iuh sprak de zeie,i uit. De i'la,' ii ordi trots ''as! ç'ehouden door.lnnehe Krijnen (1/nh v) en de ,naak.ster in/ja .S',ujd es

••

"

:,

' ç• Wonen met stij . • ,,

_

L

1L_f

10150

1500 m2 gordijnen, tapijten, traplopers, vloerbedekking, behang, binnenzonwering en bed- en badmode. Een zeer uitgebreide collectie, deskundig advies, confectie in eigen atelier en onze ervaren plaatsingsdienst zorgen voor een perfect eindresultaat.

/vd Sluis woondecoratie

Kapeistraat 6 Baarle-Hertog Tel. 014 69 9002 www.vandersluis.be Geopend tot 18 uur• zaterdag en zondag tot 16u.30 • maandag gesloten 53


7OTK

lui

Sportnieuws: RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 227 Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacoiii.net

Hoogstraten VV moet zich herpakken De roodwitten iijn in icts mindere doen. Wie in Overijse met 3 - 0 de boot ingaat en voor eigen volk tegen de voorlaatste. Witgoor, het onderspit moet delven. kan zijn riante positie in de kop van het klassement moeilijk vasthouden. Gelukkig kon HVV niet een krappe 0— 1 in Lille voor ccii driepunter zorgen, zodat de aansluiting met de betere ploegen alsnog behouden blijft. Ander zijds moeten we wel toegeven dat de zware 3-0 in Overijse tot stand kwam doordat l-IVV met een 1 - 0 achterstand zowat alles of niets ging spelen en dat de 2-0 tot stand kwam uit een niet bestrafte buitenspelpositie, met alle gevolgen vandien. In Lille was eigenlijk niet te voetballen door de storm die elke behoorlijke combinatie onmogelijk maakte. HVV haalde met wind tegen de 00 en trok tijdens de tweede helft het laken naar zich toe. Tegen Witgoor was liet na zeven minuten 0 - 2 en na een kwartier was alles te herdoen. Door een eerder domme, doch onbetwistbare strafschop geraakte Witgoor weer voorop en omdat de ref en de lijnrechter niet zagen dat de bal in de slotfase wel degelijk over dc doellijn voorbij de Witgoorkeeper belandde, gingen de drie punten mee naar Dessel en bleef HVV met lege handen achter. (joje)

Wedstrijden: Zondag 29 februari 15.00 uur Aarschot - Hoogstraten VV

Zaterdag 13 maart 20.00 uur Hoogstraten VV - Wuustwezel

Zondag 28 maart 15.00 uur Meerhout - Hoogstraten VV

Zaterdag 3 april 20.00 uur Hoogstraten VV - Zwarte Leeuw

Hofmans B egrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 54

.-..

., -.

$ TEGELS Roei Veldenian

K.VNA Wortel In Westmalle speelden de blauw-witten een knappe eerste speelhelft en dwongen meerdere zeer goede kansen af. Voor doel ontbrak echter dat tikkeltje overtuiging. Vlak voor de rust werd een speler van de thuisploeg voor een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Daarna werd de thuisploeg met 10 tegen 11 de betere ploeg. Onze doelman moest enkele keren gepast ingrijpen. In de laatste minuut kreeg Gunter Godet nog een mooie kans maar de 0 - 0 bleef. Tegen Molenkring had Wortel na de smadelijke nederlaag uit de heenronde nog iets goed te maken. Pieter Donckers speelde zich mooi vrij. Zijn voorzet werd door Raf Braspennings ineens op de slof genomen. Nog binnen de minuut werd een hoekschop ingekopt en de stand was in evenwicht (1 - 1). Er waren kansen voor de gebroeders Donckers en Jef Janssen, maar ook de bezoekers waren gevaarlijk. Direct na de pauze misten cle bezoekers onbegrijpelijk door vanaf enkele meters van doel op de lat te trappen. De thuisploeg had overwicht en werd beloond wanneer Dave Verschueren een mooie steekpas van Raf Braspennings knap afrondde (2- 1). De zege had nog meer glans gehad maar Kurt Haest en Joost De Bie misten nipt. In Pulle had het weinig niet voetbal te maken. Er was te veel wind en de thuispelers waren een

7GEL Krisro.f Hoefkens stelletje houthakkers. Al vroeg in de wecisrijd profiteerden ze van hun numerieke meerderheid - RafMertens werd na een wilde tackling aan de zijlijn verzorgd - om de score te openen. Met windvoordeel kreeg de thuisploeg vlak voor de rust nog een mooie kans. Geleidelijk vonden de blauw-witten hun draai en na een mooie voorzet van Joost De Bie maakte Jef Janssen gelijk. Willem De Gruyter moest, eveneens na een aanslag. het veld verlaten. Van de verwaiTing in onze verdediging maakte Pulle gebruik om de winning goal te maken. Wanneer Kurt Haest ziek van het veld kwam was de veer gebroken. Het is vooral spijtig dat Pulle voor haar brutaliteit beloond werd. Massenhoven begon in Wortel zeer fel en de thuisploeg had het moeilijk met hun viriel spel. Toch kwam VNA op voorsprong wanneer Ben Van Opstal een kopbal van Kurt Haest hard inschoot. De bezoekers bleven doorgaan en waren het sterkst in de duels tot Kurt Haest zich knap vrijspeelde en de bal op het hoofd van Jef Janssen schilderde (2-1). Een bezoekende speler werd nog uitgesloten en zo behaalde Wortel een overwinning tegen een stug Massenhoven.

Wedstrijden: Zondag 07 maart 15.00 u HIH Turnhout -VNA Wortel Zondag 14maart 15.00 u VNA Wortel - Gierle Zondag 21 maart 15.00 ci Zoersel - VNA Wortel Zondag 28 maart 15.00 u VNA Wortel Grobbendonk.


SPORT

Vijf voor twaalf voor Minderhout VV

ç1'ii1T

Het Lat er reeds geruime tijd aan te komen, liet degradatiespook! Steeds verder is MVV weggezakt in de onderste regionen van het klassement en er zal een klein wonder moeten gebeuren om de schaapjes nog op het droge te krijgen. Ter verontschuldiging een aantal gekwetsten doorheen het seizoen. Goede wil genoeg op het terrein, maar daar alleen win je geen wedstrijden mee. Aan kwaliteit had men alleszins ingeboet dit seizoen, maar dat wist men al veel langer. Maar kom, de huid van de beer nog niet verkopen en MVV moet zich vastgrijpen aan de laatste strohalm. De maand maart zal uitsluitsel brengen.

Minderhout VV— Sint-Job 1 —3 Rechtstreeks concurrent in het degradatiedebat! Supergemotiveerde bezoekers wisten reeds in de beginfase van de wedstrijd een aarzelende MVV-verdediging in de ILiren te leggen en zo was men reeds vroeg op achtervolgen aangewezen. Tweemaal kwam groenwit nog dicht bij de gelijkniaker, maar de bezoekende doelman wist ook van wanten. Na de pauze een open kans voor Jan De Roover, maar het waren de gasten die twintig minuten voor tijd de stand nog opdreven. MVV schrok wakker en Jan De Roover legde de aansluitingstreffer binnen, dit was dan ook het laatste lokale wapenfeit. In de 90ste min, zorgde St-Job voor de ulticmc zekerheid en MVV bleef niet een huizenhoge kater verweesd achter.

Min ieinen A

Minderhout VV - Putte 2-6 Een nederlaag die kon tellen tegen een tegenstrever die MVV de eerste vijfenveertig minuten redelijk goed onder controle hield. Putte niet windvoordeel gestart dwong wel veldoverwicht af en drukte dit in de 27ste min. ook Liit niet een doelpunt op corner. MVV, voor de zoveelste keer dit seizoen op achterstand geplaatst had de gelijkmaker voor de rust wel verdiend, maar dan moet je ook scoren. Een overbrugbare achterstand na de eerste speelhelft! Winrl in het voordeel en hoop! Al vlug aan diggelen geslagen na de aftrap en in de 55ste min, wees het reeds 0-3. Kopjes naar beneden en Putte dolde over het terrein. Vijf minuten voor affluiten 0-6! MVV scoorde nog tweemaal in de eindfase via Benny Aerts en Jan De Roover, maar dat was alleen maar een heel dikke plaaster op een heel grote wonde.

Wildert - Minderhout VV 3-0 Op bezoek bij de leider! Normale cijfers zou je zeggen! Zeker niet, bij de rust had MVV zelfs een voorsprong verdiend op pogingen van Bart Wilmsen en Seppe De Bont, maar wie de kansen niet verzilvert, krijgt dikwijls het deksel op de neus en zo geschiedde ook in Wildert. Een alleszins gevleide 1 - 0 voorsprong voor de thuisploeg bij de rust. Een slordigheid in de 55ste min, en de thuisploeg aarzelde niet om het presentje te aanvaarden, 2-0. Jan De Roover kreeg dan rood onder de neus en met tien tegen elf kon men het helemaal vergeten. De gastheren dikten nog aan en wonnen met overdreven 3 - 0 cijfers. (rel)

Min iemen B

Wedstrijden: Zondag 29 februari 15.00 uur Minderhout VV - KFC Meer

Zondag 7 maart 15.00 uur Mariahurg - Minderhout VV

Zondag 14 maart 15.00 uur Minderhout VV - Brasschaat

Zondag 21 maart 15.00 uur Halle - Minderhout VV

Zondag 28 maart 15.00 uur Exc.Essen - Minderhout VV

/ktinie,nen

55


SPORT

KFC Meer blijft in koers voor promotie Wil KFC volgend schoen een trapje hoger klimmen, moet het in de volgende wedstrijden, het koste wat het wil, punten scoren, want leider Wildert blijft niet bij de pakken zitten en loopt stilaan verder uit. Voor de tweede plaats tonen en nog enkele ploegen ruime belangstelling en momenteel wordt geen duimbreed toegegeven. Kwestie van geen voeling te verliezen.

Mariaburg - KFC Meer 3 - 1 Weinig vat te krijgen op de thuisvoorhoede in de beginfase en al vlug keek Meer tegen een 1 - 0 achterstand op. Na een kwartier kwamen de gasten wel meer aan bod en Koyen en Jansen misten van een zucht de gelijkmaker. Zoals in voetbal wel meer gebeurt, viel het doelpunt aan de overkant vlak voor de rust en met een 2 0 achterstand werden de kleedkamers opgezocht. Meer ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de bal weigerde de juiste richting. Tot overmaat van ramp kwetste doelman Van Gestel zich cii werd vervangen door René Van Aperen. Koud in de wedstrijd gekomen en onmiddellijk koud gepakt. 3 —0. Rik Aerts milderde nog tot 3 - 1. maar het kalf was intussen al verdronken. Verdiende zege van Mariaburg zonder meer!

Brasschaat - KFC Meer 0 - 1 Geen Van Gestel in het doel wegens lieskwetsuur. wel René Van Aperen als laatste sluitstuk. KFC startte voorbeeldig en de thuisploeg moest constant attent zijn op pogingen van Koyen. Jansen en Schopenhauer. Het gaatje werd niet gevonden en dit resulteerde in een 0 - 0 ruststand. Nadien bleef Meer de situatie meester en na een aantal kansen schoot Dirk Boeren onhoudbaar het winnende doelpunt binnen. Een collectief sterk Meers efltal, scherper in de duels, trok zich op aan een goed presterende verdediging en middenveld en doelman Van Aperen beleefde een uiterst rustige avond.

Halte - KFC Meer 1 - 1 Een sterker Meer in de heginperiode zorgde voor het gevaar, toch was het Halle dat in de 1 3de min. voor een koude douche zorgde. Niet volgens de spelverhouding, maar dat zou de thuisploeg wel worst wezen. Deze kwam daarop beter in de wedstrijd, maar de bezoekers bleven liet gevaarIijkst langs Maarten Laurijssen, Schopenhauer en Vermeiren. Sander Laurijssen toonde zijn schotvaardigheid, maar zijn loeier spatte uiteen op de lat. Met alle middelen verdedigde Halle zijn voorsprong, een aantal stevige overtredingen langs beide kanten ontsierden de wedstrijd en een niet-gefloten strafschop in dc 44ste miii.! Na de pauze wilde de KFC de scheve situatie rechtzetten, maar het anti-voetbal van de thuisploeg rendeerde tot in de 76ste min. Koen Koyen trapte de gelijkmaker binnen. Sander Laurijssen schoot nog op de paal. Rik Aerts gevloerd in de grote rechthoek. Ja, ref. Geens was niet in zijn dagje. Eindstand 1 - 1!

muur. Af en toe een counter van de bezoekers en in de 34ste min, was het nog raak ook na een mooie en snelle combinatie. 0— 1 . Twee minuten later stelde Nick Jansen orde op zaken na een slecht ontzetten van de bezoekende doelman. Ruststand 1 - IDe bezoekers duidelijk in betere doen met de wind in de rug creëerden enkele kansen, maar de wispelturige wind maakte het voetballen echter moeilijk en de match kon voortdurend alle kanten uit. Er werd echter niet meer gescoord. Als meer voetballende ploeg was Meer zeker in het nadeel, maar Oelegem werkte voor het puntje en verdiende dat ook. Scheidsrechter Valckx uit LuIe floot een perfecte wedstrijd voor zo'n 170 kijkers. (rel)

Wedstrijden: Zondag 7 maart 15.00 uur KFC Meer

-

Kaart

Zondag 14 maart 15.00 uur Sint-Job

-

KFC Meer

Zondag 21 maart

KFC Meer - Oelegem 1 —1

15.00 uur KFC Meer

Gejaagd door de wind ging KFC onmiddellijk in het offensief tegen de roodwitte Oelegemse

Zondag 28 maart

-

Horendonk

15.00 uur KFC Meer Brecht -

Atletiek Winterslaap? Niet voor marathonlopers! In gure winterweersomstandigheden worden er wel geen wedstrijden voor de voeten geschoven, maar de conditie moet alleszins intact blijven wil men in het naderende seizoen geen blozende wangen oplopen. Niet voor iedereen verloopt deze voorbereiding op dezelfde manier. Nonstopmarathonlopers. zoals Pat Leysen en Marc Terreur, die al meer dan 50 keerde 42 kni aan de loopgordel hebben hangen, zweren de duurlooptraining in geen geval af. Pat vreet de kilometers in georganiseerde wandeltochten, al lopend dan, en Jos Van Bavel pikt dan graag zij ii wagonnetje aan. Deze kilometervreters hebben nog heel wat grootse buitenlandse plannen in hun agenda genoteerd. Later meer hierover! Voor Pat zijn deze loopwandelingen een openbaring, want je komt

56

op plaatsen in de natuur die je anders nooit ontdekt. Priveterreinen worden uitzonderlijk opengesteld en zo ontdekje parels van trajecten. Marc doet de conditie op in de wielerveldtoertochten, zonder fiets dan, en krijgt daar veel respect van de wielerliefhebbers. Intussen behoren toch al enkele marathons tot het verleden. Op 18januari in het Limburgse Genk liet Pat Leysen al dadelijk een gunstige indruk. Een 12de plaats in een tijd van 3u6min, Marc Terreur eindigde op de 46ste plaats met een eindtijd van 3u34min. Op 7 febrLiari een telefoontje vanuit Apeldoorn voor een marathon in het Veluweheuvelgebied bij koude, wind en regen. Pat bevestigde en na een pruttelende heropstart kende hij een daverende tweede

wedstrijdhelft. Een chrono van 3u5min! Marc leek lange tijd op weg naar een tijd onder de 3u30min, maar kuitkrampen fnuikten duidelijk zijn ambities! Hop naar de volgende uitdaging!

(rel)

Ç fl

BOEKHOUDING FISCALITEIT

-

Meerdorp 72

2321 MEER g BOEKEIOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/31 5.08.67 fred.degruyter@pi.be www.b-f-d-g.be


SPORT

Veldrijden Superprestige

Erwin Vervecken met knipoog van Bart Wellens Weer een massa toeschouwers in en rond De Mosten voor jaarlijkse herdenkingsprijs Wim Lambrechts in een organisatie van "De Hoogstraatsc Spurters". Een vijftal jaren reeds behoort de l-loogstraatse cross bij de blikvangers van het internationaal circuit. Het is de zesde wedstrijd van acht (Ruddervoorde, St.-Mich eisGeste! (Ned.), Asper-Gavere. Gieten (Ned.), Diegem, Hoogstraten. Raismes (Fr.), Vorselaar) die meetelt voor de Superprestige "De Karcher Par-Ky Cup, een regelmatigheidscriterium dat reedsjarenlang veel interesse wekt bij renners en wielerliefhebbers, Bart Wellens, intussen voor de tweede maal wereldkampioen, vertrok weer, zoals al zovele keren dit seizoen, als torenhoog

favoriet. Hij liet er ook geen gras over groeien en als een pij1 Lot een boog, van in de eerste ronde, muisde hij er vandoor in het gezelschap van Tom Vannoppen, enorm gefrustreerd voor zij ii nietaanduiding voor het wereldkampioenschap in Pont-Château, en daardoor ook geweldig gemotiveerd om de bondscoach op deze onrechtvaardigheid te wij/en. In een mum van tijd werden vijfttien seconden winst bijeengeschatTeld en moest het niet tot een valpartij gekomen zijn, waren ze heiden zeker voorop gebleven. Een afgelopen ketting deed Bart nog eens veertig seconden verliezen, maar hij keerde terug naar de kop van de wedstrijd. Daar werden de benen wat stil gehouden en de kaart van ploegmaat

Vervecken Lntgespeeld die in een nijdige spun Tom Vannoppen met een wiel versloeg. Bij de nieuwelingen behaalde Joeri Adants (Minderhout) een verdiensteli jkeôde, RafPluvm (Meer) een 1 4de en Pieter Van Der Velde (Meer) een 24ste plaats. (rel)

Uitslag Superprestige Erwin Vervecken Toni Vannoppen Bart Wellens op 5"(eindwinnaar regelniatigheiclseriteriuni) SvenNys5l" Maxime Lefebvre (Fra.) 54" Arne Daelmans 1 '07" Ben Berden 1 '28" Peter Van Santvliet 1 '29" 9 Sv en Vanthourenhout 1 '42" 10. Richard Groenendaal (Ned)

Veldrijden V.D.N.

Albert Huysmans en André Laurijssen waardige kampioenen

-

IO4 kR-KY ffis

KARCHE

RCHER

V. t

,j'

J4IER

"

.

RCHEf

II :; V. 1. n. i. Ton t Bart We/lens.

1/1/0 )/)JOI t,

Ert t in VertvcJ en,

Bij de V.D.N. (Verstandhouding der Noorderkempen) zijn de prijzen op de meet Lutgedeeld van liet regelmatigheidscriterium dat zomaar eventjes vijftien proeven onivatte. Enkele Hoogstraatse wielertoeristen en cyclosportieven wisten zich in de spreekwoordelijke kijker te rijden en mochten de kampioenentrui omgorden. Bij de +52 jaar hernieuwde Albert Huysmans zijn titel van vorig jaar en dit dank zij twee lste, 5 tweede en één derde plaats plus daarbij een aantal mooie ereplaatsen. Bij de +45 jaar een spannende strijd tot het einde tussen Dré Laurijssen en Rudy Blocuien niet als eindresultaat een viertal punten verschil in het voordeel van de Minderhoutenaar. Dré behaalde 8 overwinningen. 6 tweede., één derde en één vierde plaats.

In dezelfde reeks veroverde Chris Geerts een vijfde plaats ondanks een opgave door val en één forfait. In de reeks +35 jaar strandde Hoogstratenaar Luc Verheyen op een eervolle tweede plaats Ook stonden er een zestal wedstrijden voor mountainbikers op de agenda waarvan twee in De Mosten. Op 28 november noteerde men 104 enop 18 januari 73 deelnemers. Johny Goet' ELECTRICITEIT schalckx (Wortel) CENTRALE VERWARMING werd de eindwinnaar I1M bij de —40 j. met 3 vierde plaatsen en één TANKCONTROLE zevende. Bij de +40j. NIEUWBOUW & RENOVATIE VAN HEMELEN behaalden Marcel Roeien en Jan Schrauwen respectieMinderhoutsestraat 19 - 2320 Hoogstraten velijk een 4de en een TeI./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 8ste stek. (rel)

VAN HEMELEN ,..._J

www.vanhemelenbvba.be

Uitslagen vanaf 23 november Meer De Mosten: 22 en 23 november +52j: Albert Huysmans: Sde en 4de: Frans Van Dun: l4de +45 j: André Laurijssen: 2de en Iste; Chris Geerts: Sde en 3de; Frans Aerts: 16de: Jan Jacobs iSde +35 j:Luc Verheyen (Hoogstr.): 6de en 7de; Michel Bastijns'.22ste en 20ste: Ron Van De Velde:24ste en opgave: GLiy Schrauwen: 25ste en 23ste; Karel Vervoort:28ste: Herman Adanis: 24ste -35 j:Luc Verheyen (Meerle): 6de en val: Chris Aernouts: 1 9de; Ruud Eist: 25ste: Frank Boeren:3lste: Pieter Van De Velde: 23ste

Hallaar: 27 december +52 j: Albert Huysmans: 8ste: Jaak Dekkers: 11 de +45 j: André Laurijssen: iste: Chris Geerts: 4de +35j: Luc Verheyen (Hoogstr.): 7de Meer De Mosten: 17 en 18januari +52j: Albert Huysmans: 6de en 3de; Jaak Dekkers: 11deen5de +45 j: André Laurijssen: Iste en 4de: Chris Geerts: 4de en 3de: Frans Aerts: 1 Ide en lüde; Jan Jacobs: 8ste +35j:Luc Verheyen:5deen4de: Michel Bastijns: 14de; Ron Van De Velde: 1 8de: Karel Vervoort:l3de: Wim Schalk:21ste -35 j:Ruud Eist: 14de; Chiris Aernouts: 1 6de; Frank Boeren: 19de: Paul Snels'. 20ste

Galder: 25 januari +52j: Albert Huysmans: Sde: Jaak Dekkers:2de; +45 j: André Laurjssen: 2de: Chris Geerts 4de +35 j: Luc Verheyen (Hoogstr.): 4de


SPORT

WK-veldrijden Masters

Herman Martens wereldkampioen: "Dit was de mooiste!" MINDERHOUT - Met een langgerekte oeffff en een gelukzalige glimlach over het hele gezicht verspreid. overschreed Herman Martens de eindmeet aan het Zilvermeer te Mol, waarde wereldtitels vcor UCI-Masters uitgedeeld worden. Aan zijn proefstuk is de Minderhoutenaar zeker niet en aan kampioenstitels en —truien heeft hij helemaal geen gebrek. Al vijf keer wereldkampioen in zijn categorie en édnmaal tweede lees je op zijn rijkgevuld palmares. Doe daar nog enkele Belgische titels bij en dan ben je pas rond. "De mooiste overwinning zonder twijfel, ik heb er voor moeten vechten. Ik hoopte in mijn binnenste op brons want degenen die oude tweede en de derde plaats s ekaaptcn . /ijn mijn grootste con -

currenten in de wedstrijden tijdens het jaar en ik kan ze moeilijk kloppen. Het parcours speelde echter in mijn kaart en zo lag het goud binnen mijn bereik. Op een presenteerblaadje heb ik het zeker niet gekregen! Pas op, ik word er al 62 en elk jaar wordt het moeilijker. Ik was echter ontzettend blij!" Een knappe prestatie toch voor iemand die voor zijn 37ste het woord "sport" maar amper kende. Een hele ommezwaai. Hij rookte zijn laatste sigaretje, gooide het resterende peukje oneindig ver weg, schafte zich een racefiets aan en sloot zich aan bij een groep Meerlese wielertoeristen teneinde het ritme in de benen en de

_ owRoiand

vastheid onde de knie te krijgen. Als training reed hij elke dag met de fiets naar zijn werk in de Antwerpse haven waar hij in ploegendienst werkte.' s Morgens om halfvier uit de veren, de fiets op en anderhalf uur later aan de slag voor een vroege shift. Daarna is hij beginnen te cmossen en dit nu al vijfentwintig jaar. In de zomer houdt hij zich fit met fietsen natuurlijk, maar wedstrijdlopen gaat hij helemaal niet uit de weg om zo het nieuwe crossseizoen goed voorbereid te kunnen aanvangen. Tussen haakjes. dit jaar behaalde Herman ook nog de wereldtitel en de Belgische kampioenentrui bij de L.R.C. (Landelijke Renners en Cyclocrossers). (rel)

watioland

- -

1-lennon op liet schcivotje, moe maar voldaan, en of de "Duvel" na afloop zal gesmaakt hebben.

Kampioenen De Blauwe Duif - snelheid HOOGSTRA TEN - V.l.n.r. (boven) Karel Van Opstal,

gete-

kende oude duiven Novon, Stalin)' Laurijssen, algemeen kampioen, oude en jaarse duiven No von, koning kampioen 2003, Gerard Herrijger.s, algemeen kampioen jolige duiven Novon, 1" en 2" getekende oude duiven Quiévrain en 1" getekende jolige duiven Quiévrain, (onder) Mw -ja Weerts-Janssens, l -" getekende jaarse duiten Novon, Jozef Hoest, t" getekende jaarse duiven Quiévrain, Mciv en Eddv Poels, algemeen kampioen, oude, jaarse en jonge duiven Quiévrain.

58

Met twee van zijn beste supporters, zijn kleinkinderen Niels en Jens.


gildenleven & schuttersnieuws Grote kruisboog zes meter 12juni 2004 L.oenliout - Wim Hendrickx uit Minderhout schoot het beste in Loenhout op zes meterbinnen het Verbond der Sint-Jorisgilden. Hij was de enige die begon en weer eindigde met 100 op 100. Fons Sommen uit Wortel. Gust Brosens en Adri Vermeiren uit Meerle, André Bols uit Wortel. Jan Rombouts uit Meer, vrije schutter Freddy Matthé, Frans Tackx uit Minderhout en tenslotte Bart Geerts uit Castelré eindigden allen op 99 punten. Bram Joosen uit Minderhout was de eerste van 14 schutters die afstoten op 98 punten. In het persoonlijk klassement staal) momenteel

Wim Hendrickx uit MuuIe,iio,mî heft het glas. Hij behaalde zowel te Loco hout als te Rijkevorsel 100 op 100.

Rob Van Loenhout uit Meerle en Wim Hendrickx uit Minderhout samen aan de leiding met 397 punten. Jan Gijsbregts, Adri Vermeiren en Gust Brosens alle drie uit Meerle en Frans Tackx uit Minderhout hebben 395 punten. Jan Romhouts uit Meer is de enige schutter met 394. Wortel - Aan de zesde hondsschieting op zes meter, gehouden te Wortel, namen er 187 schutters deel. Maar liefst vier onder hen schoten 100 op 100, een uniek wapenfeit in deze zes meter competitie. Jan Gijsbregts en Adri Vermeiren uit Meerle, Gery Dockx uit Meer en André Bols uit Wortel behaalden allen vier het maximum der punten, zijnde 100 op 100. Vier schutters moesten genoegen nemen met één puntje verlies: Rob Van Loenhout en Karel Verschueren. heide uit Meerle. Gert Brosens uit Castelré en tenslotte Frans Tackx uit Minderhout. Zij werden gevolgd door 15 schutters die afsloten op 98 punten. Tussenstand In het persoonlijke klassement staat Rob Van Loenhout uit Meerle nipt aan de leiding met een totaal van 496 punten. Jan Gijsbregts en Adri Vermeiren, beiden ook uit Meerle, delen de tweede plaats met 495 punten. Wim Hendrickx en Frans Tackx, beiden uit Minderhout, behaalden tot hier toe 494 punten. André Bols uit Wortel is de enige schutter met 493. gevolgd door Gery Dockx uit Meer met 492 en Jan Rombouts ook uit Meer met 491. Gert Brosens uit Castelré en Gust Brosens uit Meerle maken deze top tien volledig met 490 punten.

De trainer komt en

De Bal is Rond Kleine kruisboog zes meter Rijkevorsel - In de vierde schieting Ereprijs Kris Bevers lieten er zich 82 schutters inschrijven te Rijkevorsel. Slechts één onder hen. Wim Hendricks uit Minderhout, eindigde even sterk als ie begonnen was namelijk met 100 op 100. Jan Rombouts uit Meer moest één punt prijsgeven evenals Jessica Rombouts uit Meer. Staf l-lendricks uit Minderhout en André Bols ook uit Meer. Danny Van Dun uit Castelré, Marc Bastyns uit Meer en Frank Roeien uit Wuustwezel eindigden alle drie op 98 punten. Verder in de uitslag staan er o.a. nog zeven schutters die afsloten op 97 punten. In het algemene klassement, na vier schietingen staat Jan Romhouts uit Meer aan de leiding met 394 punten. Paul Adams uit Minderhout moet momenteel maar twee punten prijsgeven. Johan Van Dijck uit Loenhout behaalde momenteel 390 punten evenals Jessica Rombouts uit Meer. Wim Hendricks uit Minderhout is de enige schutter met een totaal van 389 punten.

Je weet wel, daar op de hoek in

44

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

lafk=plex, SR1EHîO]R, ( Wi4TlI1B!ED]RU1

59


GILDEN EN SCHUTTERS

Loenhout St-Sebastiaansgilde De St-Sehastiaansvilde van Loenhout bezit heel wat oude historische voorwerpen. Dit zijn waardevolle voorwerpen die moeten bewaard blijven. Het is echter nog beter deze te tonen. Daarom heeft de Gilde een museumkast gemaakt, zodat de mooie historische voorwerpen, die een stuk geschiedenis van de gilde én van Loenhout betekenen. bewaard blijven. Het Gemeentebestuur en de Cultuurraad hebben daarom dit initiatief ondersteund. De kast werd gemaakt door Eddy Schrauwen, de drijvende kracht achter de Loenhoutse StSebastiaansgilde. Zijn broer Leo schonk het mooie eikenhout. De kast werd hierdoor een hommage aan hun grootvader. Leon Schrauwen, die 55 jaar Koning van de Gilde was. En zijn vader (de overgrootvader van Leo en Eddy) was de enige keizer die de gilde ooit gekend heeft. Kortom, de familie Schrauwen is reeds generaties verbonden met de St-Sebastiaansgilde. Wij danken dan ook de familie Schrauwen voor deze grote en generatielange inzet voor het Loenhoutse gildeleven. Het gemeentebestuur bekostigde samen met de Firma Bolckmans. die de sportschuur bouwde, het hang en sluitwerk, het siersnijwerk en het gelaagd glas. Ondertussen heeft alles reeds een plaatsje gekregen in de kast, zoals oude bogen en pijlen, ons oud gildenboek, een reglement op perkament, kortom de geschiedenis van onze Gide. Op zondag 7 maart tussen lOu. en 19u. kan iedereen een kijkje komen nemen in de kelder van de sportschuur en dit prachtig werk met zijn waardevolle historische voorwerpen bewonderen. U kan tevens genieten van de eerste wedstrijd van de verbroederingsschieting van de gilden uit Wuustwezel. Vanaf 14jaar krijgt elke bezoeker de kans om met de handboog te schieten. De gildenbroeders en -zusters heten u van harte welkom.

Karabijn Interland eindigt op gelijke punten. Op zondag 8 februari betwisten de Belgische en Nederlandse schutters met het karabijn hun jaarlijkse interland. De gilde van Loenhout was gastheer voor zowel 16 Belgische schutters als 16 Noorderhuren. Ieder schoot tegen het eigen gemiddelde. Behaalde men dit getal dan verdiende men twee ploegpunten; schoot men meer dan werden er drie toegekend. In het slechtste geval verdiende de schutter 1 punt. In de eerste ronde namen de Nederlanders resoluut de leiding. Enkel A schutter. Jack Viskens uit Meer kon drie punten verdienen. De Nederlanders bleven tijdens de tweede ronde hun voorsprong vergroten. Na de derde ronde bedroeg het puntenverschil zelfs al 6 punten. In de volgende ronde liepen de Belgen gevoelig in dankzij drie schutters uit Baarle-Hertog: Kees Krijnen, Maria Havermans en Magda Van Dun. Zij brachten België terug op één punt van Nederland. In de vijfde ronde bleven de Belgische schutters bevestigen. Karel Hendrickx en Ad van Dun, beide uit Baarle - Hertog en Herman Van Bavel uit Meer behaalden het maximum der punten. Zij eindigden op drie punten voorsprong van Nederland. In de zesde ronde schoot Ronny Van Bavel uit Meer, als enige Belg, drie punten. Nederland kwam gelijk op 46 - 46. In de zevende ronde herpakten de Belgen zich, Werner Carvers uit Wuustwezel en Jan Jansen uit Meer zorgden met het maximum der punten dat België terug aan de leiding kwam met maar slechts een versprong van drie punten. Willy Pluym uit Meer behaalde drie punten voor België in de volgende ronde. België bleef twee punten voor. In de volgende ronde bleef dit verschil behouden, ondanks dat

Frans Van De Locht uit Meer zich overtrof door persoonlijk 159 punten te schieten. In de tiende ronde behaalde enkel Mike Van Der Stap uit Meersel-Dreef drie punten. Nederland nam de kans te baat om langszij te komen. Tussenstand 73-73. In de elfde ronde faalden de Belgen. Nederland kon hiervan gebruik maken om (slechts) één punt Lut te lopen. In de volgende ronde schoten Els Van Frachen uit Wuustwezel en Michel Van Der Stap uit Meersel-Dreef het maximum van drie punten. Ondanks alles liepen de Nederlanders weer drie punten uit. De dertiende ronde moest Nederland één punt prijsgeven, dankzij cle drie punters van Peter Timmermans uit Wuustwezel en Chris Smeekens uit Meersel-Dreef. In de voorlaatste ronde schoot Peter Hofmans uit Wuustwezel, als enige Belg, de zo hroodnodige drie punten. In de laatste ronde schenen de Belgen de ernst van de situatie te beseffen. Ineen ultieme poging schoten Herman Van De Kieboom uit Wuustwezel, Leo Van Buynder uit Meer en ook Willy Rommens uit Loenhout drie punten. Dankzij deze ultieme jump kwam België langszij en eindigden heide landen tot ieders verbazing gelijk: III - III. Dankzij een beter gemiddelde. 23 tegen 22. kreeg Nederland de beker toegekend. Na deze vijf jaar krijgen de wisselbekers hun definitieve bestemming. Voor de landenbeker, won België met 557 punten tegenover Neder land met 546. Ook bij de eliteploeg bleken de Belgen de beste schutters met 9359 tegenover 9333 voor de Nederlanders. Volgend jaar wordt deze interland weer betwist bij onze Noorderburen met als inzet twee nieuwe bekers te verschieten over de eerstvolgende vijf jaar.

0

rccnAI=IE Ad.ô

Ç(ojJ Rp G rtcig 1! Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13J3 60

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37

LL


SOLIDARITEIT

Inzameling KGA (Klein Gevaarlijk Afval) Dinsdag 23 maart Wat ken je wel meegeven? Brandstoffen, batterijen, inkten, labo-atval, TL- en halogeenlampen, fotografische producten, insecticiden en pesticiden, vetten, cosmetica, autovloeistoffen.

Wat kan je niet meegeven? Gasflessen, gloeilampen. medicijnen (afgeven bij uw apotheker)

Solidariteitsconcert Bodixchel: Canciôn de un Amoriô met poëzie van vijfdejaars uit Hoogstraatse scholen Zaterdag 6 maart nodigen JOZI B (jeugdpastorale werking regio Hoogstraten - Brecht), Broederlijk Delen en leerlingen van het vijfde jrar van de Hoogstraatse scholen u Uit voor een avondvullend programma in zaal Pax in Hoogstraten. Naar aanleiding van het Pablo Nerudajaar 2004 en de vastenactie van Broederlijk Delen De Andes vii groeien 'groeide in september het idee om opnieuw een solidariteitsavond te hoLideri in Hoogstraten. U herinnert zich waarschijnlijk de 'Bolivië-avond' en de 'Kameroen-avond' nog, die op een creatieve en animatieve manier de armoede en de rijkdom van het zuiden in de aandacht brachten en ons aanzetten tot solidariteit met het zuiden. Dii jaar willen we graag leerlingen uit onze eigen scholen poëzie laten brengen rond het thema 'solidariteit'. Tijdens de les wordt een werkwinkel poëzieschrijven aangeboden, waarna enkele vrijwilligers de gedichten samenbrengen en op 6 maart voor u willen voordragen. Zij wisselen Bodixchel af. Bodixchel is een fi)lklwereldmuziekgroep rond Ludo Vandeau (Amhrozijn, Olia Vogeia) en Elly Aerden (Mniran) en muzikanten uit Chili. Zij ondersteunen al jaren de campagnes van Broederlijk Delen. In dit programma 'Cancidn de vn Amorjd' (lied van een verliefdheid) brengt Bodixchel liederen uit Chili van dichters als Victor Jara en Isahell Parra enz, De opbrengst van deze avond gaat integraal naar Broederlijk Delen, omdat het zuiden plannen heeft! LI bent allen hartelijk welkom op 6 maart in zaal Pax vanaf 20u. Kaarten in voorverkoop: Dienst Toerisme Hoogstraten en JOZIB (Minderhoutdorp 27 in Minderhout elke woensdag tussen 15u en 18u0

Waar en wanneer kan je terecht? Van 1130 tot 12.45 uur in Meersel-Dreef aan het klooster. Van 13.00 tot 14.15 uur in Meerie op het Genieenteplein. Van 14.30 tot 15.45 uur in Meer in de Donckstraat aan de kerk. Van 16.00 tot 17.5 uur in Wortel op de parking aan de Guld. Van 17.30 tot 18.25 uur in Minderhout aan het dorpsplein. Van 18.35 tot 19.30 uur in Hoogsiraten op de rotondeparking achter de kerk.

De volgende inzamelingen hebben plaats op: dinsdag 22 juni. dinsdag 28 september, dinsdag 28 december.

Etentje Wereidwinkel Hoogstraten Zaterdag 13 maart 2004 in de Parochiezaal op het Gemeeriteplein van Meerle

MENU VOORGERECHTEN 1. palmhartensoep 2. koude quinuasalade

2 EUR 3 EUR

Broederlijk Delen. Omdat het Zuiden plannen heeft. Broederlijk delen ondersteunt 250 partnerorganisaties in 30 landen en hiermee ook 250 boeiende verhalen over mensen in het Zuiden die hun eigen plannen uitvoeren. Want echte verandering gebeurt door de lokale gemeenschappen, vanuit hLin inspiratie, visie, deskundigheid en de mogelijkheden ter plaatse. In deze campagne laat Broederlijk delen je kennismaken met de manier waarop indianen, boeren, vrouwen, kinderen en jongeren in de Andes deze verandering realiseren. Via verschillende initiatieven nemen ze de toekomst zelf in handen. werken ze aan duurzame ontwikkeling en pakken ze de gevolgen van de globalisering aan. De Andes wil groeien! Word hun bondgenoot. Door hij ons te komen eten steunt u onze wereldwinkel en de projecten van Broederlijk Delen in de Andes

HOOFDGERECHTEN varkensvlees met chutney + koude groenten + rijst 8 EUR vegetarische cocido (stoofpotje) + Spaanse tortilla + quinua 7 EUR

KINDERGERECHT Aardappelpannenkoek met stoofpotje kip

4 EUR

NAGERECHTEN papayacrème gebakken ananas met ijs passievruchtgebak

2 EUR 2 EUR 2 FUR

Inschrijven: r via e-niail: Hoogstraten@oww.be 2 via telefoon of fax: 03/3144924 $ of in de Wereldwinkel.

Graag inschrijven voor 8 maart Het aantal plaatsen is beperkt!

VVK: -21 jaar: 4• / +21 jaar: 7• KASSA: -21 jaar: / +21 jaar: 8•

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 maart. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 maart. Tot zondag 21 maart kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Bij de inschrijving gelieve duidelijk te vermelden welke gerechten je verkiest, het uur (17.30 u. of 20.00 u.) en ofje al dan niet met vrienden aan tafel wil gaan.

Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten VZW GelmeLstrctat 50 2320 Hoogstraten


KALENDER

Te

Op stap in...

~

mode...

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

HOOGSTRATEN Vrijdag 27 februari KAARTPRIJSKAMP in het zaaltje van Cecilia in de Gelineistraat.

hairsty/ing

I16c

St.-

tim zondag 21 maart FOTOTENTOONSTELLING 'Ommuurde dromen' van Rebekka Engelhard in het stedelijk museum, open van woensdag tot en met zondag van 14 uur tot 1 7 uur. Woensdag 3 maart CRM Bowling in 'Meirjeide' te Rijkevorsel. -

Donderdag 4 maart UNIVERSITEIT VRIJE TIJD. 14 uur tot 16 uur, auditorium Klein Seminarie, org. Davidsfonds. Vrijdag 5 maart OPRUIMACTIE "zwerfvuil" in alle deelgemeenten door de leerlingen van de scholen, org. milieudienst. KAARTPRIJSKAMPin lokaal De Blauwe Duif, Tinnenpotstraat. Vrijdag 5, zaterdag 6, zondag 7 maart geen probleem. door TONEEL. Vrouwen Tinello om 20 uur in zaal Cecilia. ...

Zaterdag 6 maart OPRUIMACTIE "zwerfvuil" door diverse verenigingen in alle kerkdorpen van 9.30 uur tot 12 uur, org. milieudienst. SOLIDARITEITSCONCERT vanaf 20 uur in zaal Pax ten voordele van Broederlijk Delen. Zondag 7 maart WIELERWEDSTRIJD in de Gelmelstraat, org. De Snelle Wielen. OPEN DEUR "kegelen". zaal Pax van 13 uur tot 18 uur, org. KBG. CRM Bninchconcert bij Hof ter Smisse, met optreden van Florejan (piano en cello). Aanvang 11.00uur.

AL DE

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

ÇLN4

Zaterdag 13 maart GELMELRIT van 13 uur tot 16 uur aan café De Gelmel, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. NATUURQUIZ om 20 uur in het Jan Spannenburgmuseurn, org. Natuurpunt Markvallei. Zaterdag 13 en zondag 14 maart RASHONDENSI-IOW (internationaal) in de veilinghallen van 8 uur tot 18 uur. Zaterdag 13 maart tot zondag 28 maart IKO PLAKT, U OOK!? Kom dat zien, zaterdag 13 maart om 15 uur op de Vrijheid. Zondag 14 maart ACTIE "Andes & Doediet" om 14 uur, zaal Pax, org. Broederlijk Delen. ONTBIJT 'aan huis', tussen 8 uuren 10 uur, org. KWB. Dinsdag 16 maart MARKT. Vrijheid. van 8 uur tot 12.30 uur. CRM Wandeling ten voordele van Broederlijk Delen in en rond Hoogstraten niet bezoek aan de watermolen. -

Dinsdag 16 tlm vrijdag 26 maart TENTOONSTELLING 'verborgen schatten het textiel van deSi nt-Catharinakerk'. van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur in de SintCatharinakerk, org. Kerkfabriek. e.a.

-

H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

Woensdag 24 maart LEZING over 'kijken naar kunst' door Jan Everaert om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie, org. Davidsfonds i.s.m. Markant. Donderdag 25 maart UNIVERSITEIT VRIJE TIJD van 14 tot 16 uur, auditorium Klein Seminarie. org . Davidsfonds. FAMILIEKUNDE basiscursus in liet stedelijk museum om 20 uur, org. VVFen Erfgoed Hoogstraten. Zondag 28 maart OPEN-KERKEN-DAG in alle parochiekerken tussen 13.30 uur en 16.30 uur (behalve in Meersel-Dreef).

MEER Donderdag 26 febi'uari JAZZAVOND 'openbare repetitie' in café De Witte Pet van 20.30 uur tot 23.30 uur. Zondag 7 maart WIELERWEDSTRIJD aan het visserslokaal in de Mosten om 13.30 uur. org . fietsclub De Vlinders.

-

Maandag 8 maart JAZZCONCERT met The Cotton City Jazzband in zaal Cecilia om 20 uur, org. Marckriver N . O. Jazzclub. Woensdag 10 maart SPONSORTOCHT van de scholen ten voordele van Broederlijk Delen, om 13.15 uur aan de Raboenizaal. Donderdag 11 maart UNIVERSITEIT VRIJE TIJD, van 14 tot 16 uur, auditorium Klein Seminarie. org . Davidsfonds. FAMILIEKUNDE basiscursus in het stedelijk museum om 20 uur, org. VVF en Erfgoed Hoogstraten. Donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 maart TONEEL, Vrouwen geen probleem, door Tinello om 20 uur in zaal Cecilia. ...

Vrijdag 12 maart KAARTPRIJSKAMP om 19.30 uur in café De Wachtzaal. org . Kon. Lustige Wielrijders. 62

Donderdag 18 maart UNIVERSITEIT VRIJE TIJD van 14 tot 16 uur. auditorium Klein Seminarie, org. Davidsfonds. FAMILIEKUNDE basiscursus in het stedelijk museum om 20 uur. org . VVF en Erfgoed Hoogstraten. Vrijdag 19 maart FEEST VAN SINT-JOZEF Vaderdag KAARTPRIJSKAMP—rikken enjokken in het rusthuis vanaf 19 uur. OUD-LEERLINGENDAG in het instituut Spijker vanaf 20 uur.

C~A H0IE RO>

www.caiuer.he 031314.32.64

-

Zaterdag 20 & zondag 21 maart LENTE-OPENDEURWEEKEND van de winkeliers. van 10 uur tot 18 uur. Zondag 21 maart RONDRIT, inschrijven tussen 8 en 10 uur aan café De Vélo, org. KAWS. OPENDEURDAG in het rusthuis. Maandag 22 maart CRM Statutaire vergadering met voordracht van M. Vranckx. Bijeenkomst 13.30 uur. -

,.

kxwceziîuis tirijIcii 183 [aotratrn 03/314 66 65 50

nT/?,

j~ T

HOOGSTRATEN


KALENDER Zaterdag 13 maart WATERZUIVERING - rietveld, bij farn. Adriaensen. Venneweg 2, bezoek en toelichting. 10-12 uur. org . Velt-Noorderkempen. inschrijven & info: te!. 03 314 22 55 (Jan Horsten).

MEERLE

gd

Zondag 29 februari SMOUTEBOLLEN & WAFELS van 11.30 tot 18 uur in de parochiezaal. org . KBG.

Zondag 14 maart

Al 30 jaar een oase aan de Bookes

Wortels jongerencafé zonder pretentie

Zaterdag 13 maart

TWEEDEHANDSBEURS kinderkleding (0-16 j.) en allerlei kinderartikelen. van 12 uur tot 15.30 uur in de parochiezaal. org . Gezinsbond.

ETENTJE ten voordele van Broederlijk Delen in de parochiezaal. org . Wereldwinkel.

Zaterdag 20 maart

Zondag 28 maart

ANTIEK- & VLOOIENMARKT in de parochiezaal van 14 tot 18 uur, kijken en voorverkoop, org. fanfare De Eendracht.

ONTBIJTBUFFET van 8 uur tot 10.30 uur in de parochiczaal. org . Gezinsbond.

Open donderdag (20 OOul vhjdag, zalerdag(19 000 en zondag 13.30u)

[ketro D Jongh Uor

1

fIoo0,Is.tr,

4. 0477/20.42.92

02/IIL0. .6

MEERSEL-DREEF

Zondag 21 maart ANTIEK- & VLOOIENMARKT in de parochiezaal van 9 tot 12 uur, kijken en voorverkoop. verkoop per opbod vanaf 13.30 uur, org. fanfare De Eendracht.

Donderdag 25 maart JAZZAVOND 'openbare repetitie' in café De Witte Pet van 20.30 uur tot 23.30 uur.

Zaterdag 27 maart FIESTA ROSALIA. concert van S int-Rosalia brass- en drumband in taal Voor Kunst en Volk om 20 uur.

Zondag 28 maart KINDERVIERING om 1 t).30 uur in de kloosterkerk. org . werkgroep 'Franciscaanse zonnetjes' VERBROEDERINGSCONCERT door fanfare Voor Eer en Deugd en harmonie Constantia uit Ulvenhout om 14 uur in zaal De Leeuwerik, Galder. OPEN-KERKEN-DAG gezamenlijke afsluiting om 17 uur aan de grot in het Mariapark (hij slecht weer in de kloosterkerk).

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen!

in

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondageamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

MINDERHOUT

bE EIKEN cafvrvvere-rvvsrzavI

Vrijdag 27 februari Zondag 28 maart WIELERWEDSTRIJD om 15 uur aan zaal Victoria. org . Supportersclub. BOERENB UITENTOCHT, inschrijven zaal De Paerdekop. tussen 9uur en 14.30 uur, org. KWB.

KINDERCARNAVALBAL van 13.30 uur tot 17 uur in de parochiezaal. org . Landelijke Gilde - gewest Hoogstraten.

John Lijsenstraat 26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

SUPRAVINS

Zaterdag 28 februari

Maandag 29 maart

POTGROND afhalen, Markwijk, van 9 uur tot II uur, org. KWB.

JOGGING voor beginners, start van de lessenreeks om 19.30 uur, info: tel. 03 315 9745.

Donderdag 4 maart

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 03/314 35 83

KL

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

KAARTPRtJSKAMP om 13 uur in het KBGlokaal.

Zaterdag 6 maart OUDERFEEST van de KSJ in cle parochiezaal ZWERFVUILACTIE, info tel. 03 31458 53 (J VerhuIst).

Vrijdag 27 februari

Zondag 7 maart

Zaterdag 28 februari

WANDELZOEKTOCHT, vertrek tussen 13 uur en 14 uur aan de parochiezaal, org. KWB.

Zaterdag 27 maart PAASEIERENSLAG vanaf 10 uur. org . KSJ

BIER-WIJN HANDEL

GORRENS WILLY

RIJKE VORSEL

LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN vun 9101 1000 uur Zondug en muandag geslolen

Zondag 7 maart

GORRENS WILLY-VERVOORT Worleldorp 49-2323 Hoogotraten-Wortel Tel03/3145328-Fax.03/3149346

56

WORTEL

DAUWTRAPPEN & ontbijt in het Bolks Heike. om 7.30 uur daar ver7amelen. org . Natuurpunt.

CAFE-BRASSERIE

PRINSENBAL in de feesttent aan de parochiezaal vanaf 20 uur. org . Kon. Fanfare Brassband. KINDERCARNAVAL in de feesttent aan de parochiezaal vanaf 13.30 uur, met tekenwedstrijd en verkiezing jeugdprins en jeugdprinses. org . Kon. Fanfare Brasshand.

Zondag 29 februari CARNAVALSOPTOCHT en feesttent aan de parochiezaal vanaf 14.30 uur, org. Kon. Fanfare B rassband.

Donderdag 4 maart CHERNOBYLKINDEREN vzw, info-avond om 20 uur in de refter van de lagere school. ingang Kerkpad. org . Gezinsbond. Vrijdag 12 maart

DeGuldenCoppe

ZUNDERT Zondag 29 februari

Zondag 28 maart

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94 - Fax: (03) 314 87 17

WANDELING Padvindersven, vertrek om 13.45 uur aan het Nassauplein. org . Wandelclub Markdal.

WANDELING, liet Laarzenpad, om 9.30 uur aan de Castelhoeve. Castelré, org. gebuurte SintJanskri ng.

5r

MUZIEKAVOND om 20 uur in de parochiezaal, org. Kon. Fanfare Brassband.

63


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

LOKALE POLITIE Noorderkempen TeL 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

T

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmecllstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

-

~5

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46

Fax 03/315.88.35

__ Wild & Gevogelte

STOFFELS

Zaterdagvoormiddag 28 februari: 74

Speciaalzaak in gnnen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschonken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

Uoelest

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Tel.: 0495/57.48.52

-

www.krisvoeten.be 47

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: te!. 03 314 5103

APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Minderhout. tel. 03 314 40 74 Van 5 tot 8 maart: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, te!. 03 314 62 25 APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. tel. 03 315 73 75 Van 8 tot 12 maart: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73 Van 12 tot 19 maart: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230. Hoogstraten, tel. 03 314 51 50

Lu

..Martens1

APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 03 31451 50 Van 19 tot 26 maart: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 6038 Zaterdagvoormiddag 20 maart: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 7773 Van 26 maart tot 2 april: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7. Merksplas. tel. 01463 31 66 Zaterdagvoormiddag 27 maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Wortel, tel. 03 314 38 68

handwerken naaigerel breiwol alle verstelwerken -

-

Tel /ax. 03 / 314. / 34

Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogst raten

64

-

Uw maat inje tuin!!! Tuinaaniee-nderhoud/Beregen

Pyperpad IS - 232 1 Meer

SLAGERIJ

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 maart. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 maart. Tot zondag 21 maart kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

-

inn en hcsti'aiin

tel. 03/315.43.13

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten TeUfax: 03/314.50.93

Zaterdagvoormiddag 13 maart:

lirriijsjra端t 3, '333 Mindr(

Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers

1

A

Zaterdagvoormiddag 6 maart:

k

1

(,

Van 27 februari tot 5 maart: APOTI-IEEK LUYTEN, Minderhoutclorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20- 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

APOTHEKERS

Openingsuren: Di Om za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

-

155

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken, tel. 03 315 95 65 & Ingrid de Bie. tel. 014 43 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 0 14/61 .48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (031 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.