december 2003 - de Hoogstraatse Maand

Page 1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34,2320 HOOGSTRATEN

GEBIT TERECHT

E JAAROVERZICHT 2003

Ei TAVERNE IN PASTORIJ WORTEL?

fl HET bROEVE EINbE VAN

COMMISSARIS TOPKOP

ASIELBELEID IN HOOGSTRATEN VLUCHTELINGEN GETUIGEN


HET EDROEVE EINÎDE VAN

COMMISSARIS TOPKOP

LEVE bE VRIJHEIb

W1 Wç

Ç Uonf Worry,"—..--.'

BeHappy

4 •2

r

ew

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten 2

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-324311749 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

Lid van de Unie van de Uitlevers van de Periodieke Pers

J.

ierciniie Fransen. Oude Weg 20 2323 Haog.sira:en 250


OMSLAG VERHAAL

Mensen op de vlucht Gesprek met MIA TIMMERMAN, maatschappelijk assistente van OCMW-Hoogstraten Het OCMW van Hoogstraten heeft een aantal mensen onder haar hoede die naar België zijn gekomen omdat ze op de vlucht zijn voor onheil in hun eigen land, de zgn. asielzoekers. België heeft zich, zoals de meeste Europese landen, verbonden om vluchtelingen op te nemen die in hun eigen land worden vervolgd, bedreigd met moord of gevangenneming omwille van hun politieke of godsdienstige overtuiging. Die instroom van asielzoekers wordt over het hele land verdeeld; elk OCMW krijgt er een aantal onder hun hoede. De kosten van die opvang worden niet door de gemeente, maar door de federale overheid gedragen. Wat gebeurt er als die mensen naar hier komen?

het voor de meesten van hen toch op uit draait. Het is ook om die reden dat ze hier niet mogen werken.

Vanaf het moment dat ze in het land zijn en een aanvraag doen om als politiek vluchteling erkend te worden, wordt hun vraag ontvankelijk verklaard (meestal als ze voldoende identiteitspapieren hij zich hebben) ofwel wordt de vraag niet ontvankelijk verklaard. Hun aanvraag wordt onderzocht en intussen worden ze doorgestuurd naar een gemeente. De dienst voor Vreemdelingenzaken clie dit alles regelt kijkt na of de gemeente nog plaats heeft om vluchtelingen op te nemen: aan iedere gemeente is nI. een quotum toegewezen, dit is het aantal mensen dat de gemeente moet kunnen opvangen naargelang de draagkracht die die gemeente heeft: aantal opvangplaatsen en zo nog meer criteria.

Er zijn hier mensen die al van '98 hier zijn. Intussen hebben ze de taal geleerd, hun kinderen gaan hier op school, een enkele keer zijn ze bij een vereniging aangesloten. Kortom, ze zijn hier geïntegreerd en als ze dan uiteindelijk liet antwoord krijgen dat ze niet mogen blijven, is dat een drama. 1-let is natuurlijk altijd een drama, ook als ze kortere tijd hier zijn, er leeft zoveel hoop bij hen en als dat dan de bodem wordt ingeslagen.... Dat het zo lang duurt eer er een definitief antwoord komt, heeft ook te maken met het feit dat asielzoekers in beroep gaan als ze een negatief antwoord krijgen en dan wordt hun zaak weer zoveel maanden uitgesteld.

Voor de mensen die hier aankomen zoeken we om te beginnen onderdak: we hebben hier een opvanghuis waar plaats is voor 6 alleenstaande mannen, een huis waar 2 gezinnen kunnen verblijven en een appartement voor een gezin. Verder wonen er nog mensen, her en der verspreid over de gemeente. Behalve onderdak hebben ze ook steun nodig om in leven te blijven; daartoe geven we hen maaltijdcheques waarmee ze het nodige kunnen kopen. Je mag niet vergeten dat, zolang hun aanvraag niet ontvankelijk is verklaard, zij niet mogen werken. hoegraag ze dat ook zouden willen.

Hoe voelen de asielzoekers zich hier? Het is voor hen een heel moeilijke en onzekere tijd. Ze moeten wachten op een antwoord of ze ja dan neen hier mogen blijven. Dat antwoord kan jaren op zich laten wachten. De laatste tijd echter, probeert men het wat vlugger te doen gaan door de dossiers van diegenen die laatste komen, eerst te behandelen. Men wil vermijden dat deze mensen het hier gewoon worden, zich zouden integreren waardoor het voor hen nog moeilijker wordt om terug naar het eigen land te gaan waar

Ze komen met veel hoop naar hier? Zeker, ook al weten ze dat de kans op erkenning klein is. Aan zo'n 10% mensen die hier naartoe komen wordt uiteindelijk asiel verleend. Waaroni aan de ene wel en de andere niet, dat weteli wij niet, daar hebben wij het raden naar. We weten wel dat mensen uit zgn. veilige' landen bijna nooit mogen blijven. We denken dan aan bijvoorbeeld Russen en andere OostEuropeanen; die zijn indertijd massaal naar hier gekonien maar hun kans op erkenning is zeer klein. Hetzelfde geldt voor mensen uit Iran. Afghanistan, Oekraïne, Albanië. Meer kans hebben mensen uit Afrika en Azië: zo hebben we hier vluchtelingen uit Ruanda, Sri Lanka, Nepal. Toen het oorlog was in Yoegoslavië zijn er heel veel mensen uit die streken naar hier gekomen; die kregen toen een speciaal statuut om tijdelijk hier te verblijven. De meesten van hen zijn nu weer naar huis gegaan, sommigen verplicht, anderen vrijwillig. Er wordt over nagedacht om ook de Afghanen zo'n tijdelijk statuut te geven want, ook al is de echte oorlog daar voorbij, het land blijft nog steeds erg onveilig. Maar ja, voorlopig mogen ze niet blijven.

Is taal geen probleem? Dat gaat wel, behalve als de mensen uit Rusland of omstreken konien, die kennen enkel hun eigen taal en Russisch; mensen uit Afrika en Azië spreken meestal wel een mond je Engels. Als het echt niet gaat kunnen wij beroep doen op een tolkendienst: dat kan enkel telefonisch en is daarom erg moeilijk.. Soms vragen wij andere asielzoekers die dezelfde taal spreken maar al wat Nederlands kennen, om te vertalen maar dat kan gevoelig liggen; neem nu de Tsjtetsenen en de Russen, die kunnen elkaar wel verstaan maar zijn politiek elkaars ergste vijanden. Dan ligt het ook niet voor de hand dat ze elkaar helpen.

Hebben de mensen veel hulp nodig? De eerste maand zeker wel, alles is nieuw voor hen en ze verstaan niets van wat ze horen of lezen. Zo komen ze hier soms aan met een reclameblaadje in de hand oni uitleg daarover te vragen, omdat ze denken dat er belangrijke berichten voor hen instaan... We helpen hen met het in orde brengen van hun papieren. bezoek aan de dokter, inschrijven van hun kinderen in de school. enz. Velen hebben liet moeilijk om hun rekening van gas, elektriciteit of water te betalen. In hun land van herkomst was dat allemaal veel goedkoper en hoefden ze er niet zuinig op te zijn, hier wel. Ook niet sorteren van het afval hebben ze het moeilijk, iets waar ze bij hun thuis nooit over gehoord hebben. Daar is ook wellicht geen afvalprobleem zoals bij ons.

Die mensen hebben zeker al heel wat meegemaakt, in hun land en op de vlucht hier naartoe? Voelen ze zich hier veilig? Jazeker en ze zijn ook dankbaar omdat ze mogen blijven al is het maar tijdelijk. Ze worden ook niet vijandig bejegend door mensen van hier, tenminste daar horen we niets over. Wij zelf hier op liet OCMW, krijgen wel eens opmerkingen in de trant van dat wij meer met asielzoekers zouden bezig zijn dan met de noodlijdenden van hier. En nu wil ik wel eens beklemtonen dat dat zeker niet het geval is. Iedereen die hier komt en die recht heeft op steun is voor ons gelijk, we bevoordelen niemand. Het kost ons wel veel tijd om de vreemde mensen die bij ons aankloppen hier wegwijs te maken. Daarom hebben wij enkele maanden geleden een oproep gedaan aan vrijwilligers om ons daarbij te hielpen. We vragen hen om een soort vertrouwenspersoon te zijn voor een van de mensen of gezinnen die hier tijdelijk gestrand zijn. Gelukkig hebben somniigen onze oproep beantwoord. (Jof)


OMSLAG VERHAAL

SÇLEG'9N

LOEWE.

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. 1 Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI'9N 4

Vrijwilligerswerkgroep politieke vluchtelingen Dc werkgroep bestaat nog maar pas. Politieke v uchtel ï ngen lijn er j nderdaad a langer. niaar meestal trokken ze in het verleden naar Antwerpen of Brussel en nestelden ze zich in de grontsteden Sinds kort bestaat de regeling dat er voor nieuwkomers geen uitkering meer is, maar dat ze onderdak krilgen en levensonderhoud ter plaatse. Dit heelt tot gevolg dat je ook in Hoogstraten nu en dan mensen van allerlei nationaliteiten zoals Nepalezen. Congolezen, inwoners van Mongolic ... liet verschijnen. Niemand verlaat voor /ijn plezier zïj n familie en vrienden om in ccii \ er vreemd land al leen een nieuw leven te beginnen. Zij ook niet. Bovendien komen ze hier in een totaal vreemde cultuur terecht. Meestal leven de politieke vluchtelingen hier dan ook een beetje teruggetrokken, vereenzaamd in een of ander huis dat i.e toegewezen kregen voor de tijd dat de procedure loopt. Of ze hei statuut van politiek vluchteling krijgen, is dan nog lang niet zeker: een tijd van onzekerheid en eenïaarnheid dus. Om hen toch een beetje hij onze leefsvereld te betrekken en de eenzaamheid te doorbreken ontstond de werkgroep. Voorlopig zijn we met enkele vrijwilligers (en we zouden natuurlijk blij zijn indien er no(, hijkwamen). Het zijn geen grootse dingen die we doen. Het kan gaan van de opvang van een kind uit een Congolees gezin na de schooluren om het te helpen bij het

maken van huiswerk en het leren van cle lessen. Een Tsjetsjeense vluchielinge handwerk leren en to tot een orm van gesprek komen en de eerste stapjes zetlen voor een Nederlandse conversatie. Een wandeling door de straten en velden om de directe onigeving te verkennen. Met een aantal Afrikaanse jonge mannen gingen we naar het wereldleest in Turnhout. Het werd een gezellige en ongedwongen kennismaking. waaruit dan weer afspraken groeiden voor een zaterdagwandeling. \Ve laten het een beetje vanzelf groeien en het blijft zoekwerk om raakvlakken en gemeenschappelijke interesses te vinden. Voor dc meeste asielzoekers, die mogelijk maar enkele maanden hier verblijven, is de taal een enorme barrière Met slechts weinig mensen kunnen ie een gesprek voeren in het Engels of het Frans en nieniancl spreekt hen aan op de straat of in de winkel, zoals ze dat thuis vaak gewoon waren. Belangrijk vinden ss e dat de asielzoekers, ook al verblijven ie hier misschien niet lang, toch een positief en warm gevoel overhouden van hun verblijf in Hoogstraien. En daar willen wij ons steentje toe bijdragen. (1. V) Wie interesse heeft voor de vrijwilligersgroep en eventueel wil meewerken, kan meer info krijgen hij MARIJKE VRANCKX, Sociale Dienst OCMW. tel. 03.340.21.51.

Wat is het beleid van de lokale politie naar illegalen en vreemdelingen toe? MARC SNELS, de korpschef van de politiezone Noorderkempen licht toe: kooien er wel eens mee in aanraking, met illegalen. Het gebeurt dat de sociale inspectie of arbeidsinspectie controles doet op illegale tewerkstelling. Zij vragen de lokale politie er bij om te assisteren en dan moeten wij ook de processen verbaal opstellen. Vorig jaar was dat veertien P.V.'s op een heel jaar, in verband met sluikwerk en het onwettig in dienst nemen van vreemde werknemers arbeid door illegale personen. In de tuinbouw doen we regelmatig controles, maar er zijn heel veel mensen die perfect in orde zijn. Soms komen wij tijdens interventies wel eens in aanraking met illegalen. Vooral in het centrum van illegalen in Merksplas (Merksplas maakt deel uit van de politiezone Noorderkempen) moeten wij vaak assisteren. Bij het repatriëren van uitgeprocedeerde illegalen is het steeds de federale politie die deze mensen begeleidt. We doen in het weekeinde vaak Wodka controles. Aan de grens bijvoorbeeld stuiten we wel eens op illegalen. Maar dat zijn dan mensen van ergens anders die toevallig door Hoogstraten passeren. Het aantal P.V.'s wat we hebben opgesteld met betrekking tot illegalen is het afgelopen jaar zelfs gedaald, van 57 P.V.'s in 2001 naar 33 in 2002. Wij hebben twee prioriteiten in ons zonaal veiligheidsplan. dat zijn de verkeersveiligheid en de woninginbraak. Daar wordt de meeste capaciteit in gestoken. Het controleren op illegaliteit heeft voor onze politiezone geen prioriteit. De aanwezigheid of overlast van vreemdelingen of illegalen in het Hoogstraatse straatbeeld is in onze ogen vrij beperkt en is zeker geen bijzonder aandachtspunt in ons zonaal veiligheidsplan."(ms)


OMSLAG VERHAAL

Niemand wordt als asielzoeker geboren... Minderhout - "Wij zijn deze maatschappij heel dankbaar. Omdat wij hier de rust hebben gevonden die wij als ouders voor ons gezin heel belangrijk vinden. Hier kunnen wij gerust zijn en in veiligheid leven. Ook de kinderen voelen zich thuis. Voor een vader of moeder is dat toch de allereerste, meest belangrijke zaak, niet?" Zo klinkt het uit de mond van Petros en Nune, een Armeens koppel dat met hun drie kinderen sinds zeven maanden op de Venhoef in Minderhout woont. De gevoelens van dankbaarheid jegens het gastland België, en tegelijk ook de vastberadenheid om niet afhankelijk te zijn van allerlei vormen van hulp, vormen de rode draad doorheen het gesprek dat we met hen mochten hebben over hun vaderland Armenië, de aanpassing aan hun gastland en de procedure die ze als asielzoekers doorinaken. "Wij hadden gehoord dat er bepaalde landen waren waar mensen terecht konden die in hun vaderland problemen ondervonden. Zo' n land is België, tenminste wanneerje niet naar hier komt om te profiteren maar vanuit een positieve ingesteldheid om zelf je leven in handen te nemen. Het belangrijkste was dat we van in het begin het gevoel kregen dat we bij elke stap die we moesten zetten, steeds de nodige beschernling konden krijgen. Vanwege de overheid, de administratie kregen we steeds positieve en beleefde antwoorden op al onze vragen. Nogmaals, dat geeft een gevoel van rust die je in die omstandigheden als asielzoeker nodig hebt."

Taal Het Nederlands van Petros en Nune mag dan al njer perfect zijn, wat ze onder woorden willen brengen klinkt helder en gemeend. Vier en half jaar geleden belandden ze hier vanuit Arnienië Een tijdlang woonden ze iii de H. Bloed/aan. Van de taal werd vrijwel onmiddellijk werk gemaakt. "Kijk, als ik een auto wil starten, dan heb ik een sleutel nodig. Als ik met mijn leven een nieuwe

start wil maken in een vreemd land, dan moet ik cle taal van dat land kennen - want dat is de eerste sleutel die ik nodig zal hebben om verder te kunnen gaan. Dat hebben we ook van in het begin aan onze kinderen gezegd. Want aanvankelijk hadden die het erg moeilijk natuurlijk. Zelf kende ik een klein beetje Nederlands, maar de twee oudsten kenden alleen hun eigen moedertaal. Dus moest ik alles proberen te vertalen zo goed en kwaad als dat ging. Ik heb de kinderen altijd voorgehouden dat ze de taal moesten leren om vriendjes te kunnen maken."

DHM: Was dat moeilijk? "Zelf heb ik Nederlands geleerd uit de bijbel. Een heel goede manier trouwens, die ik iedereen kan aanraden. Wij zijn heel gelovige mensen, en de bijbel lezen hoort echt thuis in ons leven. Welnu, ik heb een Armeense bijbel naast de Nederlandse versie gelegd en heb zo liet stukjes en beetjes de taal aangeleerd. Pertèct spreken doe ik niet, maar wel voldoende om duidelijk te maken wat ik bedoel en zo. Drie maanden lang kon ik daarnaast een taalcursus volgen in Turnhout, maar ondertussen vond ik werk als ma-

en Nune niet enkele ftimnilieleden. Links leunt Sasoen tegen zijn oom: rechts loopt Sirarj,i haast buiten beeld. chine-operator in een bedrijf in Malle. Het ploegenwerk was niet te verenigen met het volgen van lessen. Momenteel heb ik hier thuis nu nog twee leraren gratis voor niks: mijn kinderen Sasoen en Sirarpi spreken dank zij de inspanningen van de school en hun contacten met leeftijdsgenoten zo goed Nederlands dat ze mij vaak op fouten in uitspraak en grammatica kunnen wijzen. Onze jongste. Emmanuel, is hier geboren. Die spreekt dus Nederlands, en nog maar een beetje Armeens. Met onze kinderen spreken Nune en ik altijd Nederlands trouwens."

DHM: Hebben jullie ook beiden werk gevonden? 'In het begin waren wij op hulp en steun aangewezen, we zullen het OCMW en zeker Mia altijd heel erg dankbaar zijn daarvoor. Maar het was voor ons ook meteen duidelijk dat wij niet zomaar geholpen wilden worden, wij willen op eigen benen kunnen staan en zoals elk lid van deze maatschappij onze bijdrage betalen aan dat systeem opdat ook anderen erdoor geholpen zouden kunnen worden. Wij wilden niet bij de pakken blijven zitten. We hebben alle twee een universitaire opleiding waar we op dit moment hier niets mee kunnen doen - zelf ben ik landbouwkundige. Nune is lerares. Onze diploma's kunnen hier niet gelden, iets waar we wel begrip voor hebben aangezien elk land wcl zijn eigen verwachtingen en normen heeft. Ik volgde bij de VDAB gedurende drie maanden een opleiding voor machine-operator, deed een halfjaar werkervaring op en vond werk bij All Crump, een chocopastafabrikant. Daar werk ik nu al twee jaar. Momenteel heb ik trouwens een werkvergunning." Nune volgt op dit moment nog een cursus Nederlands voor anderstaligen, "want op termijn zou ik heel graag een administratieve baan willen vinden."

Erkenning Hei jo,ige koppeliiiet i , rienden in een stulje A rnicense / ir/til Uï.

DHM: Ondertussen hebben jullie het statuut van kandidaat vluchteling en wachten jullie


OMSLAG VERHAAL "Vooreerst moet ik zeggen dat wij ongelooflijk veel geluk hadden dat we als gezin opgevangen

t

werden door Mia van het OCMW. Haar zijn we

1-

echt bijzonder veel dankbaarheid verschuldigd. Zij gaf ons van in het begin het gevoel dat we op de mensen hier zouden kunnen rekenen, hield rekening met onze gevoelens, had heel veel begrip. Zij was de allereerste Belg met wie we echt in contact kwamen, en heeft zoveel voor ons

1

en de kinderen gedaan dat we dit nooit zullen vergeten...

AL

Ck

i

t

v

1

Ook de mensen van de gemeenteschool in Hoogstraten hebben ons enorm geholpen. De eerste maanden waren heus wel moeilijk voor de kinderen, ze hadden niemand om mee te praten of te spelen. Maar zodra ze de taal begonnen te leren, saarin de school goed geholpen heeft, ging dat heel wat beter. Als wij aan leerkrachten vroegen om hulp of ZO, werd ei altijd beieidwillig up ingegaan. Ondertussen zijn de kinderen erg goed ingeburgerd. Ze hebben nooit gezegd dat ie niet graag naar school gingen, en daar zijn we erg blij mee. Ze halen nu ook goede resultaten. Dat vinden we belangrijk want zo kunnen ze een coede basis leggen voor hun eigen toekomst. Wij staan er op dat ieder kind met zijn eigen mogelijkheden doet wat er moet gedaan worden."

Basis dus nog altijd op de definitieve erkenning. Maakt dat wachten niet onzeker en bang? "Neen, wij Lijn daar heel rustig onder, heel rustig. Waarom? Wij geloven echt wel dat

de geschiedenis en cultuur ervan.., en durven

DHM: Godsdienst is erg belangrijk voor jullie, niet?

echt zeggen dat we van België en de mensen hier

"Jazeker. De bijbel is de basis van heel ons

zijn gaan houden Nu kunnen wij dus alleen

leven. Wij zijn gelovige christenen, lid van de

maar afwachten. Tot nu toe hebben wij van de

Armeense charismatische kerk. Ons geloof was

mensen hier een redelijke kans krijgen als ze

overheid alleen maar objectieve beslissingen

trouwens de belangrijkste reden waarom wij

ze het zelf proberen waar te maken.

over ons gehoord. We betrouwen erop dat die

Armenië moesten verlaten. Nochtans hadden

Wij zijn niet naar dit land gekomen om er te

overheid nu ook verder haar werk doet en een

wij daar goede banen

profiteren van de voorzieningen. Helemaal niet.

goede beslissing neemt. Waarom zouden we

Aardrijkskunde met kinderen tussen 11 en 16

Niemand wordt trouwens als asielzoeker gebo-

daarover onrustig en bang zijn?"

jaar, zelf werkte ik eerst als landhouwkundige en

DHM: Hoe verliep de opvang voor de kinderen?

als secretaris van een provinciegouverneur.

aantonen dat

ren, je

wordt dat door de omstandigheden. In ons

geval betekende dit dat we Armenië moesten

-

Nune werkte als lerares

later gedurende een aantal maanden onder meer

verlaten om in België asiel te vinden. Van zodra we konden, wilden wij niet van hulp afhankelijk

04

zijn maar op de eigen benen staan. Niet om hier een klein Armenië te

~

creëren samen met andere

Armenen in dezelfde omstandigheden, wel inte-

5.

gendeel om een volwaardig lid van deze maatschappij te worden. We hebben in heel de procedure die daarbij kwam kijken op geen enkel moment leugens verteld, of valse namen opgegeven. Alle verhalen die we vertelden, zijn waar: alle documenten zijn echt... We moesten alles achterlaten en vinden het maar normaal dat we nu zelf alles terLig van nul moeten opbouwen en daarbij manieren moeten zoeken om te tonen dat wij hier een normaal leven willen en kunnen opbouwen. Dat proberen we nu stap voor stap te doen. De taal leren was zo'n stap. Werk vinden en een inkomen voor het gezin verzekeren, was een volgende stap. Zo kreeg ik een werkvergunning, nog geen permanente verblijfsvergunning. Ondertussen doen we er alles aan om ons te integreren in de maatschappij, we leren de huren kennen, onze kinderen lopen hier school. Wij vragen niet liever dan als gewone burgers aan dci•elfde verplichtingen als jullie te kunnen voldoen. We houden ons heel strikt aan alle wetten en regels van dit land, bestudeerden

6

Het gezin in

BobI/inm/m/olmdl.

_ i*

N


OMSLAG VERHAAL Maar wij komen op voor onze rechten als gelovige mensen, het recht om te bidden, om vieringen hij te wonen. Dat recht werd niet altijd verzekerd, en zeker de laatste zes maanden voor we naar hier vluchtten, waren daardoor echt gevaarlijk. Gelukkig hadden we op dat moment het geld dat nodig was om voorde reis te betalen. Kijk, mijn diploma mag dan hier niet geldig zijn, de bijbel is dat overal. Trouwens, ook dit is een van de redenen waarom wij zo gerust de uitkomst van de asielprocedure afwachten: dit land heeft in heel zijn geschiedenis het christendom als bron gekend. Dat is heel zuivere grond - kijk maar naar een koning zoals Boudewijn die hier ZO lang kon regeren. Zoiets kan geen toeval zij ii. DHM: Heb je geen last van heimwee? "Met de familie hebben we alleen maar contacten via telefoon en brieven. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat gevoel wordt toch gecompenseerct door de dankbaarheid dat we hier in dit

land een nieuwe kans gekregen hebben. Uiteindelijk bedenk ik wel eens dat elke mens elke dag probeert om asiel te zoeken, dat wil zeggen, een goede plaats om te leven. Dat is toch het proces van het leven, niet? En als dat inje vaderland niet gaat, om welke reden dan ook, dan mag je niet voortdurend achteruit blijven kijken maar moet je vooruit durven zien naar een betere toekomst elders." Ook nu sluit Nune zich hier i'al,nandig hij aan.

"Ik heb nog een vader, broer en zus in Armenië. Mijn moeder is gestorven terwijl wij hier woonden, dat is wel hard op dat ogenblik. Maar toch moet het optimisme en het geloof in een toekomst hier sterker zijn. En dat is het ook voor iii IJ..."

DHM: Zouden jullie nog terug willen gaan naar Armenië? "Niemand kan in de toekomst kijken natuurlijk..., maar wij hebben nu echt het gevoel dat we hier een thuis hebben gevonden, en de rust om

met ons gezin samen te leven. We voelen ons geen vreemdelingen hier, we hebben het gevoel hier gewoon mens te kunnen zijn. We hebben nu al iets opgebouwd met het gezin, en van half opbouwen naar nergens gaan - dat kan niet de bedoeling zijn... Onze toekomst ligt hier, als we de kans krijgen willen we alles in het werk stellen om dit waar te maken. Teruggaan is dus eigenlijk geen optie. We hadden serieuze redenen om in een vreemd land van nul te herbeginnen. dat verander je niet zomaar. 1-let is heel ironisch eigenlijk dat ik zelf nog een tijdlang heb gewerkt in de opvang van vluchtelingen ut Azerbeidjan. Wie had toen kunnen denken dat wij later zelf in gelijkaardige omstandigheden ons land zouden verlaten? Misschien zou ik erooit. binnen tien of vijftien jaar of zo, wel eens als toerist terug naar toe willen gaan, tenminste indien de politieke situatie er verandert. Want een bezoek moet volledig veilig kunnen verlopen natuurlijk." (mdl)

Mijn Vietnamese buurvrouw

In de winter van '81 kwani naast ons een Vietnamese familie wonen; vader Minh, inoeder l'win en baby Nam (zo noemden we hen maar dc schrijfwijze was heel anders). Ze waren hier beland door toedoen van de KWB van Minderhout ciie een drietal faniilies onder haar hoede genomen had. Ze waren maar enkele van de vele bootvluchtelingen die in die jaren, na cle Vietnamese oorlog, massaal naar Europa en vooral naar Amerika trokken. Ze werden hier te lande meestal met open armen ontvangen. We kenden clie oorlog immers ZO goed door de teeveeheelcien van huilende kinderen, brandende dorpen en met napalm hestookte velden. Als er uit die hel enkelen naar hier konden geraken - na een lange gevaarlijke reis dïe met goud moest betaald worden - hoe zouden

wij hen dan niet in ons hart sluiten? Ik zag mijn buurvrouw voor de eerste keer toen ze met goudkleurige mLnitjes door de sneeuw stapte. kleumend en bibberend in haar dunne jas. We konden alleen maar welkom zeggen in de hoop dat ze dat begreep en dat zal ook wel want ze glimlachte vriendelijk en verdween met man en baby in het kleine huisje, dat ze betrokken. Veel kwam ze niet buiten, ze stookte het huisje bloedheet zodat het water van de ramen liep en verder kookte ze veel, altijd rijst. 's Morgens voor haar man clie de rijst ook als midclaghapje mee naar zijn werk nam en 'savonds voor de baby. Ze staarcle door het raam naar de kille en donkere winterciag, draaide cassette na cassette Vietnamese muziek maar werd steeds bIeker, droever en eenzamer. Tot ze op een dag bij ons aankwam voor een 'habbel'. Veel konden we niet tegen elkaar zeggen: haar over dc grond kruipencle baby was zo'n beetje een hinclmiddel. Vanaf die dag is ze nog heel dikwijls teruggekomen. Meestal bracht ze een gerechtje mee dat we moesten proeven; vooral haar soepjes vielen bi,j ons in de smaak. Met Nieuwjaar bracht ze een heel bijzonder gerecht mee: het incest bijzondere eraan was dat het zo lang houdhaarwas: een soort spekkoek waar urenlang aan gewerkt was; best le vet'gelijken met de Engelse plumpudcling. De koek heeft zijn houdbaarheid zekei' bewezen, hij bldif goed maar geraakte niet op. Dan haar ijskoffie. die was weergaloos lekker, nooit meer zo' n lekker ijskoffie geproeld. In clie tijd wei-cl er in de huishoudens \'eel gebreici, moeders en dochters hadden toen cle hele tijd een breiwerk onder handen.

Twin wilde dat ook leren maar dat viel wat tegen. Het kon ook aan mij liggen, ik was nooit een krak in handwerken. Met een beetje praten en veel gebaren leerde ik een enkel woordje Vietnamees en zij vele woorden Vlaanis. Op een dag kwam ie aan met woordenboeken Vietnamees-Nederlands; die wilde ze helemaal overschrijven want ze kreeg ze maar te leen en ze dacht ook door te schrijven een beetje meer te kunnen praten op den dci Li r. In cle lente en vooral in cle zomer ging het beter niet Twin. Ze had nu een brommer en reed zodikwijis als ze kon naarMinclerhout waar familie van haar woonde. Altijd nam ze dan een geschenkje nice, meestal ccci zeil' hereide schotel. Als die familie clan een tegenbezoek bracht hadden clie ook geschenkje hij. Bij zo'n bezoek hoorden we hen druk praten: hai'de snauwerige klanken en klonk hun ge Iiel'de muziek. Dan wisten we: eventjes hebben ze geeti heimwee naar huis. In de zomer van '82 trokken ze richting Minderhout. Eerst naar de Minderhoutse Straat waar hun tweede kindje werd geboren en later tot hun grote vreugde naar de Venhoef waar ze pal naast hun familie konden wonen. Veel heb ik hen niet terug gezien. lii het begin kwamen ze nog wel eens op bezoek en ik ging op kraanibezoek naar hun nieuwe dochtertje kijken. Later hoorde ik dat er nog een kindje geboren is en nog maar pas vernam ik dat al clie Vietnamese mensen die op de Venhoef woonden, naar elders vertrokken zijn. (JOF) 7


OMSLAG VERHAAL

Francis Abbeyquaye, veilig maar eenzaam Twaalf jaar geleden kwam de Ghanees Francis Abbeyquaye na tal van omzwervingen in Hoogstraten als vluchteling terecht. Drie maanden dolen en van het kastje naar de muur gestuurd worden was tot dan toe zijn deel geweest. In én klap was hij in een andere cultuur terecht gekomen, met een andere taal, andere gewoonten en vooral veel vragen en achterdochtige blikken. Gelukkig vond hij in Hoogstraten een aantal mensen met een warm hart en een open huis. Hij leerde de taal, ging op zoek naar werk, startte de lange moeizame weg naar erkenning als politiek vluchteling. Nu na al die jaren heeft hij de Belgische nationaliteit. Maar het heimwee knaagt. Ondanks de goede job en de vele vrienden blijft het een eenzaam bestaan in België. Ooit keert hij terug naar Ghana, naar de warmte van Afrika, naar de familie. Tien jaar geleden had De Hoogstraatse Maand een gesprek met hem. Vandaag blikt hij terug op een bewogen leven weg uit het land van vader en moeder.

Dolend op de vlucht 1-let is 1991 wanneer de jonge 33-jarige Francis Abbeyquaye in Ghana wordt opgepakt bij het verspreiden van kranten van de New Democratic Movement. De vroegere Britse kolonie, die in 1957 onafTiankelijk werd zucht op dat ogenblik al jarenlang onder een militaire dictatuur die via verschillende militaire staatsgrepen aan de macht gekomen is. De nieuwe democratische beweging wordt door de militairen gemuilkorfd en zo komt Francis in de gevangenis terecht, zonder enige vorm van proces. Tijdens een overbrenging naar een andere gevangenis weet hij te ontsnappen tijdens een auto-ongeval. Via Abidjan (Ivoorkust) slaagt hij er in om naar Parijs te vluchten. Op aanraden van anderen geeft hij er toch de voorkeur aan naar België uit te wijken. België is de poort naar Engeland. Vooral omwille van de taal zuigt Groot-Brittanië de Ghanese vluchtelingen aan. Maar uiteindelijk blijft Francis toch in België. Daar begint voor hem een lange lijdensweg langs verscheidene Vlaamse gemeenten. Vermits er in het Klein Kasteeltje geen plaats meer is geeft men hem een beetje geld voor een treinticket en wat geld om eten te kopen samen met een lijst van gemeenten waar hij zich kan aanmelden om een verblijfplaats te vinden. Dag na dag trekt hij zo op pad, naar Charleroi, Sint-Truiden, Bilzen, Genk, Hasselt, Sint-Niklaas, en naar tal van andere gemeenten. Drie maanden duurt deze bedeltocht. In geen enkele gemeente wil het OCMW hem inschrijven en wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd, in een vreemde taal, in een onbekend land. "Zonder vaste woonplaats geen inschrijving in de gemeente" luidt steevast het verdict. Maar hoe vind je een woonplaats zonder geld, en zonder job heb je geen geld. Maar een job vindt ge niet wanneer ge geen vast adres hebt. Een mooier voorbeeld van een vicieuze cirkel kon Francis zich op dat ogenblik wellicht niet voorstellen. Tot hij uiteindelijk in Weelde verzeild geraakt en voor het eerst sinds maanden

warmte en vriendschap ondervindt in het Emmaüs-huis. De cirkel lijkt doorbroken.

Het geluk in Hoogstraten Na een tijdje wordt hij opgenomen in de familie Lievens in Wortel en starten de eerst pogingen om Francis te laten inschrijven in de gemeente Hoogstraten. Doch de gemeente Hoogstraten wil hem niet inschrijven vooraleer hij vast werk gevonden heeft. Gelukkig vindt hij een tijdelijke job in de tuinbouwsector bij de broer van Corry Rombouts. Corry had zich intussen over Francis ontfermd en hem in haar huis opgenomen. Na verloop van tijd verneemt hij dat er een job vrijgekomen is in de slachterij Herdico in Meerle en de dag daarna kan hij hier reeds aan het werk. Na zeven maand hij Corry Rombouts en haar broer gewoond te hebben gaat hij zelfstandig wonen in Meerle, dicht bij het werk. Maar de zoektocht naar een woning ging niet van een leien dakje. "Vreemdeling" en meer nog "zwart". het ligt niet goed in de huursector. Tien jaar geleden. Francis was toen twee jaar in België, zocht De Hoogstraatse Maand hem op noteerde het wel en wee van een politieke vluchteling zonder wettelijke erkenning. Wij besloten het artikel (DHM nr 96 april 1993) met een eerdere trieste bedenking van Francis: "Hoewel ik nu twee jaar in België ben, ben ik nog niet officieel erkend als politieke vluchteling. Ik pieker daar veel over en ik wil alles doen om die erkenning te krijgen. Ik ben al twee keer naar Brussel moeten komen voor ondervraging en voorlopig kan ik hier blijven. Maar de definitieve erkenning kan nog een hele tijd uitblijven en zo blijft de toekomst onzeker. Wat moet ik doen als men mij het land uitwijst? In Ghana gaan ze me zeker in de gevangenis steken, misschien wel vermoorden..." Vandaag de dag heeft Francis de Belgische nationaliteit, maar de erkenning van politieke vluchteling heeft hij niet gehad. Het lot was hem nu wel eens gunstig gezind.

Adoptie Toen er aan de periode van wachten om erkenning maar geen einde bleek te komen stelde Corry Rombouts voor om Francis te adopteren. Niet dat een adoptie zomaar van een leien dakje zou lopen maar het leek toen de enige zekere weg om Francis een veilige toekomst te kunnen bieden. Een adoptie wordt geregeld door de rechtbank, het statuut van politieke vluchteling gaat via een commissie. Niet dat deze weg zoveel gemakkelijker is, want er komen heel wat documenten en ondervragingen aan te pas. De adoptienemer wordt ook bijzonder goed doorgelicht. Na dik twee jaar was de adoptie eindelijk een feit. Door het opstarten van de procedure voor een adoptie verviel automatisch die voor erkenning als politieke vluchteling. "Momenteel heb ik de Belgische nationaliteit", vertelt Francis ons en dat heb ik vooral te danken aan Corry Rombouts die voor mij tien jaar geleden de adoptie heet't aangevraagd.. Ik heb niet het statuut van politieke vluchteling. Die procedure verviel automatisch toen die van adoptie opstartte. Ik ben hier heel gelukkig mee want de eerste jaren waren heel moeilijk. Niet alleen die andere taal cultuur en gewoonten maar vooral ook telkens weer die verwijtende vragen zoals" wat kom je hier doen ? alsof ik heel het OCMW kwam leeghalen. Over het algemeen beseffen veel mensen toch niet wat het is om vluchteling te zijn. Velen denken dat wij profiteurs zijn die het geld van het OCMW komen inpikken of die de mensen hun job komen afpakken. Toen ik mij aanbood in Hoogstraten wilde de burgemeester mij niet inschrijven zolang ik geen vast werk gevonden had. Ik ben, van zodra het kon, gaan werken en ik heb zelfs een herscholingscursus gevolgd van de VDAB."


OMSLAG VERHAAL

Aan het werk Francis werkte acht jaar in de slachterij van Herdico. Hij was er graag en heeft er ook enkele andere vluchtelingen aan het werk geholpen. Op zeker moment verbraridde hij zich in het aangezicht door ontsnappend stoom uit een boiler en was hij drie maanden arbeidsonbekwaam. Toen hij enkele jaren later ook aan rugpijnen begon te lijden, veranderde hij van werk en werd heftruckchauffeur: eerst bij Herdico, daarna bij Unifine en vandaag bij de firma Exel. Dit is een overslagbedrijf voor voedingswaren op de Transportzone in Meer. Hiervoor volgde hij een herscholingscursus bij de VDAB waarna hij op 30 april 2002 een officieel attest van heftruckbestuurder verwierf. "Ik ben gelukkig dat ik altijd heb kunnen werken. Er zijn nog altijd zoveel mensen die geloven dat wij allemaal van het OCMW profiteren. Maar anderen denken dan weer dat wij hun job hier komen afpakken. Heel dikwijls doen wij werk dat anderen niet meer willen doen. Door ons werk steunen wij ook de economie. België en Europa krijgt meer en meer een oude bevolking en er zijn al jonge mensen te weinig om de kosten van de oudere generatie te kunnen betalen. Vluchtelingen moeten soms drie á vier jaar wachten vooraleer zij een erkenning krijgen of afgewezen worden. Intussen krijgen zi.j steun van het OCMW. Waarom zouden wij niet toelaten dat die mensen in die periode werken? Hierdoor hebben zij zelf geld en zijn ze niet meer afhankelijk van het OCMW maar daarnaast ondersteunen zij ook de economie.

Heimwee knaagt Na twaalfjaar maakt Francis voor ons zijn balans op. Enerzijds gaat het hem goed, hij heeft een goede job en een goede woning, en hij kan ook wat opzij leggen. Maar toch is dit voor hem niet

de essentie van het leven. Er blijft iets wringen binnen in hem. "Ik ben hier graag et en ik heb een goede job. Maar dat is toch nizoals thLiis in mijn eigen land. Home is home. hé. In Ghana is er intussen ook al heel wat ten goede veranderd. In 1995 werd de politieke amnestie afgekondigd, hoewel het toen nog een militair regime was en in 2000 is de democratie terug hersteld. Ik hen intussen een drietal keren terug geweest. Ik mis de familie toch wel. Hier is alles wel goed, maar toch blijf je maar een vreemdeling die elke dag naar zijn werk gaat en ' avonds wat eenzaam achterhlijft. Het essentiële, het echte familieleven ontbreekt. Ik heb hier geen echt sociaal leven. In '98 ben ik getrouwd met een Ghanese vrouw maar intussen zijn wij terug gescheiden. Ik zou kunnen teruggaan naar Ghana maar dan moet ik van voor af aan terug opnieuw beginnen. Ik ben intussen achterop geraakt. Ik heb mijn studies ginder niet kunnen afmaken omdat ik gevangengenomen werd en daarna naar het buitenland gevlucht ben. Was mij dat niet overkomen dan zou ik nu waarschijnlijk een goede positie gehad hebben in mijn eigen land. Ik ben nu 45 jaar. Terug opklimmen op de sociale ladder is op die leeftijd niet zo gemakkelijk. Vele van mijn vrienden hebben een universitair diploma en hebben moinenteel een veel beter leven. Wat kan ik doen Maar vroeg of laat vertrek ik terug naar huis. Laat mij hier nog een tijdje werken en wat sparen om dan later rustig te kunnen leven in mijn eigen land. In Europa verdient men goed zijn kost, maar het leven is er ook heel duur. In Ghana verdient men niet veel, maar het leven is er veel goedkoper. In België leeft iedereen meer voor zichzelf, in Afrika leven we meer in gemeenschap. Waar ik woon hebben de mensen geen interesse in hun buren. Zij kennen ze ook maar amper. In Afrika is dat totaal anders. Daar kun je op elk moment hij de andere binnenlopen. Toch

probeer ik de goede kanten van hier te combineren met die van Ghana en er zelf een beetje beter op vooruit te gaan. Ik ben wel Belg. maar met een zwarte huid."

Vluchtelingenstroom De stroom vluchtelingen naar het westen wordt met de dag groter ondanks de toenemende controles,het afsluiten van de grenzen en de strengere procedures voor erkenning. Op de vraag aan Francis hoe hij vanuit zijn ervaring als vluchteling een oplossing ziet voor deze problematiek heeft hij een duidelijke visie. "Complex maar simpel" meent hij "De enigste mogelijkheid om het probleem van de vluchtelingen op te lossen is het herstel van de democratie in Afrika. Na cle periode van kolonisatie en de onafhankelijkheid zijn er veel dictaturen ontstaan die gretig steun kregen uit verschillende westerse landen. Hier zit de grootste oorzaak van veel miserie. Onze Afrikaanse landen werden leeggeroofd en alle verzet met westerse wapens de kop ingedrukt. Zogauw hier een einde aan kan komen en de democratie overal zij n kans krijgt zal er ook voor de gewone man wat ten goede veranderen. Sinds het herstel van de democratie in Ghana krijgen de jongeren en de mensen in het algemeen veel meer kansen in opvoeding en onderwijs. Dat zou het voor de westerse landen ook gemakkelijk maken . Hoe maak je nu het onderscheid tussen een "economische" en een "politieke" vluchteling ? Die twee zijn meestal zô met elkaar verweven. Maar als er echt een democratie komt en de economische situatie verbetert, valt het vluchtelingenprobleem sowieso weg en is het voor landen als België veel gemakkelijker om vast te stellen of het een economische of een politieke vlLichteling is. Vroeger waren er veel Ghanezen die het land uitvluchten. Nu is dat bijna helemaal weggevallen".

Zeg maar hoe je slapen wil I

lJ.UiT

IJ

R1EO]P (

Y-

TjIBB1[fl]IH1


OMSLAG VERHAAL

Makka en haar kinderen In een verzorgd huisje in Hoogstraten woont Makka met haar drie kinderen. Rachid is de oudste zoon, elf jaar oud, dochter Chava is negen en de benjamin van de familie is Amir, zes jaar oud. De familie woont sinds een jaar in Hoogstraten na een lange en moeilijke tocht door Europa. We worden er hartelijk ontvangen om te luisteren naar hun verhaal, hun geschiedenis en hun zoektocht naar een veilige en rustige plek om te leven. Een verhaal dat soms met handen en voeten plaatsvindt, maar dankzij de hulp van een woordenboek en goede vertaalwerk van Rachid en Chava, die op een jaar tijd al aardig Nederlands hebben leren spreken, toch verteld kan worden.

Tsjetsjenië en Rusland Makka komt uit Tsjetsjenië, een land dat we maar al te goed kennen door de steeds weer terugkerende berichtgeving over de oorlog met de Russen. Tsjetsjenië heeft, of liever gezegd had, een bevolking van ongeveer 900.000 inwoners. De bevolking bestaat voor 80 % uit Tsjetsjenen, de overige 20 % bestaat voornamelijk uit Russen. Tijdens de Sovjettijd behoorde Tsjetsjenië tot de USSR. Na de omwentelingen in Rusland werd Tsjetsjenië een Russische deelstaat. Begin jaren '90 eiste de Tsjetsjeense bevolking, die voornamelijk moslim is, meer autonomie. In 1991 pleegde het Tsjetsjeense verzetsleger, onder leiding van generaal Doedajev een staatsgreep. De Russische regering erkende de onafhankelijkheid niet en het Russische leger viel het land binnen.

Het kuuroord van Sernovodskaj Makka en haar kinderen zijn afkomstig uit het stadje Sernovodskaj, zo 'n 150 kilometer gelegen van Grozny. Sernovodskaj is bekend omwille van zijn gezonde en heilzame water. Het heeft een groot sanatorium of kuuroord, waar mensen voor de oorlog gedurende een drietal weken konden komen kuren. Een beetje het Spa van Tsjetsjenië, zeg maar. Sernovodskaj is een beetje groter dan Hoogstraten, en was voor de oorlog een heel mooi en landelijk stadje. Makka woonde er met haar man en kinderen in een huis naast het sanatorium. Makka heeft als jonge vrouw een technische opleiding gevolgd in Naltsjik, een stad in de naburige deelstaat Karbada. Na haar studie hield ze in het Sanatorium een café-restaurant open.

De oorlog In Tsjetsjenië hebben de afgelopen jaren tot nu toe eigenlijk twee oorlogen plaatsgevonden. In de eerste oorlog. die liep van 1994 tot 1995, hadden de mensen in Sernovodskaj relatief weinig te lijden onder de oorlog. In de hoofdstad Grozny waren de gevolgen van de eerste oorlog 10

echter dramatisch. Na de eerste oorlog volgde een periode van relatieve rust. Vanaf 1998 begon een tweede oorlog met Rusland. Voor de Tsjetsjenen is het eigenlijk één grote oorlog die in 1994 begon en nog steeds voortduLirt. Hoewel, zo zegt Makka. de Russische president Poetin op de televisie blijft volhouden dat er geen oorlog meer heerst in het gebied. De 'tweede' oorlog, die vanaf 1998 terug opflakkerde, had voor de inwoners van Sernovodskaj echter wel dramatische gevolgen. Zo werd het huis van Makka en haar man in 2001 samen met vier andere huizen tot op de grond at gebombardeerd. Daarna verhuisde Makka met haar kinderen naar het huis van haar moeder, die ook in Sernovodskaj woont Hoewel het dak ervan beschadigd was en er geen glas meer in de ramen stond, konden Makka en haar kinderen er toch een onderkomen vinden. Makka' s vader was al in 1967 overleden, toen ze zelf een kind van 13 was. Toen de Tsjetsjenen midden jaren '90 aan hun onafhankelijkheidsstrijd begonnen richtten ze zelf een Tsjetsjeens leger op. Makka's echtgenoot en vader van Rachid, Chava en Amir, trok tijdens de 'eerste' oorlog naar Grozny om er dienst te nemen in het Tsjetsjeense leger, als officier. Hij had er de rang van commandant, zoals Makka het zelf zegt, maar was geen hoge officier.

Boedjonovsk In 1995 vielen Tsjetsjeense rebellen een ziekenhuis binnen in de stad Boedjonnovsk, gelegen in de Russische deelstaat Stavropol. Ze gijzelden er een 1000-tal mensen. Een drama dat toen ook bij ons te volgen was in het nieuws. Na deze gijzeling, tijdens de 'tweede' oorlog, viel het Russische leger binnen in het huis van Makka's moeder. Ze waren op zoek naar de man van Makka, die soms verlof kreeg om zijn vrouw en kinderen op te zoeken. De Russen waren ervan overtuigd dat hij iets te maken had met deze gijzeling. Op dat moment was hij niet thuis en Makka wist ook niet waar hij dan was. Hij had echter niks met deze gijzeling te maken. In november 2000 zagen Makka en haar kinderen hun man en vader voor het laatst. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Eén vriend van haar man vertelde later dat hij nog in leven was. Deze vriend had hem in een ziekenhuis gezien. Een andere vriend vertelde Makka echter dat haar man dood was. De woonomstandigheden in het dorp verslechterden met de dag. Makka, haar moeder en de kinderen moesten op den duur dagelijks in de kelder verblijven. Tot drie keer toe kwamen de Russen zoeken naar Makka's echtgenoot. Aan Makka gaven ze te verstaan dat, indien haar man niet zou opduiken. de Russen haar drie kinderen zouden ontvoeren. Op dat moment besloot ze te vluchten.


OMSLAG VERHAAL 'Ik denk' zo vertelt Makka, 'dat jullie niet ten volle begrijpen welke problemen er allemaal aan de gang zijn in Tsjetsjenië. Nu kan ik ook niet meer goed bevatten wat er allemaal gebeurd is daar. Ik krijg koude rillingen en kippenvel als ik er aan terugdenk.'

Vluchten omwille van de kinderen Het viel Makka echter vreselijk zwaar om te vluchten. Als ze terugdenkt aan haar eigen kindertijd herinnert ze zich een hele gelukkige jeugd in een mooi Tsjetsjenië, toen er nog geen oorlog was. Ze vertelt ons dat ze een videoband heeft van Tsjetsjenië, waar de prachtige natuur en cultuur van haar vaderland op te zien zijn. Voor de oorlog waren de Tsjetsjenen en de Russen vreedzame mensen die broederlijk en vriendschappelijk naast elkaar leefden. Makka en haar man hadden voor de oorlog ook veel Russische vrienden in Sernovodskaj. Hoewel de oorlog vreselijke gevolgen heeft. vind Makka de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië een goede zaak. ''Ik weet niet zoveel van politiek, zo legt ze uit, maar ik denk dat het goed zou zijn als Tsjetsjenië zelfstandig was. Omdat, zo gaat ze verder, de Tsjetsjenen net als de Belgische mensen harde werkers zijn die graag vooruit willen in het leven." In Tsjetsjenië zijn er heel veel mensen op de vlucht (in 1999 is ruim de helft van de gehele Tsjetsjeense bevolking op de vlucht geslagen.). Makka en de kinderen leggen uit waarom. De Russische soldaten pakken alle Tsjetsjeense mannen op en voeren ze weg uit schrik dat ze anders in het Tsjetsjeense leger terecht zouden komen. Maar niet alleen van de mannen hebben ze angst. Ze gaan er ook van uit dal Tsjetsjeense jongens en meisjes al jong dienst nemen in het leger. Ze nemen de kinderen uit voorzor g gevangen. blmnddoeken hen en voeren hen weg. De ouders blijven radeloos achter, niet wetend waar hun kind heen gaat. Het is tè moeilijk om te bevatten, zegt Makka. Ze doden de mannen en TSJETSJENIE & ZUID-RUSLAND

•Volgograd Ukraine

tqv

kinderen. De enige mensen die er aldus overblijven in Tsjetjsenië zijn oude en zieke mensen, die wel weg zouden willen, maar niet kunnen. In 2000 was Rachid acht jaar. Makka besefte dat de Russen ook hem zouden kunnen ontvoeren, en later Chava en Amir. De enige oplossing om het leven van haar kinderen veilig te stellen, was om te vluchten naar een veiliger plek. Makka besefte echter wel dat ze dan haar moeder, haar oudste broer en haar thuisland moest achterlaten, misschien wel voorgoed. "Als ik er alleen had gewoond'', zo legt ze uit. ''was ik zeker gebleven, ik houd van mijn land. Maar omwille van de kinderen moest ik weg". Het vluchten zelf was ook een moeilijke en gevaarlijke onderneming. Eerst trok liet gezin naar Moskou. op vraag van een verre verwant die er woonde. Via Rusland zelf lag namelijk de enige vluchtmogel ij kheid. Ze moesten zich voordoen als Russen om er binnen te geraken. Met een grote bus reden ze naar Moskou. Daar aangekomen konden ze zich het beste verstoppen voor de Moskouse politie. Makka en de kinderen liepen er namelijk de kans om opgepakt te worden en teruggestuurd te worden naar hun thuisland. Na enkele weken onderdtuken, kon de vriend van de familie iemand contacteren die Makka en haar kinderen naar West-Europa zou brengen. Omdat Makka haar paspoort had achtergelaten in Tsjetsjenië, zorgde de verwante kennis voor nieuwe documenten.

Dwars door Europa Midden in de nacht vertrokken ze met een klein busje richting Westen, precieze bestemming onbekend. Voor ze vertrokken moest Makka al haar documenten afstaan aan de chauffeur die het busje bestuurde. Ze wist niet waar ze ergens zouden worden afgezet. Het enige wat Makka kon doen was vertrouwen op de chauffeur, in de hoop dat die de reis tot een goed einde bracht. Makka vermoedde dat ze naar Frankrijk reden. Aan de Duitse grens zag liet er even heel benauwd uit voor Makka en de kinderen. De chauffeur van de bus besloot daaroni om Kazakhstan naar België te rijden, dat minder ver rijden was en zo was hij snelIer van zijn passagiers Astkhan af. Na twee dagen en nachten dwars door Europa rijden in het kleine busje, werden Makka en haar kinderen om half twee 's nachts gedropt in een busstelplaats in het voor hen volstrekt onbekende Brussel. Het enige wat ze konden doen was er wachten tot het licht werd. Makka was niet zo

bang meer om in het onbekende terecht te komen. Haar verwant in Moskou had Makka ervan overtuigd dat het allerbelangrijkste voor hen was om uit Rusland weg te geraken.

Van Florennes tot in Hoogstraten Toen de ochtend aanbrak in de Brusselse stelplaats. werden Makka en haar kinderen opgevangen door een Tsjetsjeense vrouw. Zij ontfermde zich regelmatig over nieuwe vluchtelingen die in deze busplaats arriveerden. De vrouw zorgde voor de eerste opvang en bracht Makka naar het Commissariaat voor de Vluchtelingen in Brussel Noord. Nadat haar eerste interview slecht afliep, onidat mcii Makka niet goed had begrepen, mocht Makka opnieuw terugkonien voor een tweede interview, dat met een tolk werd afgenomen. Het tweede gesprek liep wel goed af. Daarna kreeg Makka een trein- en busticket richting vluchtelingenhuis in Florennes, in de buurt van Charheroi. Daar woonden Makka. Rachid, Chava en Aniir gedurende acht maanden. Tot het OCMW van Hoogstraten in liet vooijaar van 2002 een plek voor hen vrij had. Het was voor hen geen verplichte verhuis naar Hoogstraten. zo vertelt Makka, niaar ze had weinig keuze, zegt ze. Makka nani de bus richting Hoogstraten, waar ze niet Mia Timmerman het huis kon bekijken dat voor hen beschikbaar was. Ze besloot dat ze hier graag wilde wonen. Toen ze met de bLis aankwani in mei 2002 in Hoogstraten, was het eerste wat ze uit kon brengen: 'Wauw!'. De natuur rond Hoogstraten deed Makka denken aan haar dorp Sernovodskaj. De kinderen waren ook heel nieuwsgierig naar hun nieuwe thuis en wilde alles weten over het huis en over Hoogstraten. Toen ze definitief in de woning trokken bleek alles vooraf netjes opgemaakt en gepoetst door de mensen van het OCMW.

Hoe bevalt Hoogstraten? Wanneer we aan de kinderen vragen wat hun eerste indruk was van Hoogstraten, vertellen ze nietgraagte over huii impressies. Aniir, dejong ste, niet, want die is ondertussen vertrokken naar dromenland.


OMSLAG VERHAAL 'Ik vond de school geweldig', zegt Chava. 'we gingen één maand naar de gemeenteschool (in Hoogstraten) en daarna hadden we al twee maanden vakantie' Ze waren heel blij om naar school te gaan. zegt Rachid. 'Als jullie ooit terug gaan naar Tsjetsjenië', zo zei hij tegen zijn mama. 'blijf ik hier'. Chava ook, zo zegt ze. maar als het ooit beter gaat in het land, wil ze graag haar oma bezoeken. t's Rachid en Chava gaan graag naar school. Chava is gek op talen, naast het Russisch, Tsjetsjeens en het Nederlands, wat ze al goed onder de knie heeft, wil ze ook graag goed Frans leren spreken. Gelukkig heeft ze in Florennes al een aardig mondje geleerd. Rachid houdt veel van rekenen. Als hij groot is wil hij graag advocaat worden. Chava wordt later psychologe. Amir, zo vertelt Makka, verklaarde toen hij hoorde hoe zijn opa was gestorven aan een hartstilstand, dat als hij later chirurg wordt, zulke dingen niet meer gebeuren. Of Makka en haar kinderen hier hun geloof kunnen beoefenen? In Tsjetsjenië gingen enkel de mannen naar de moskee, vrouwen en kinderen niet. Dan doen we hier dus ook niet. De

kinderen volgen iedenleer.Gelukkig kennen ze Sinterklaas wel in Tsjetsjenië.

De toekomst? Maldut weet nog niet of ze voorgoed in België

Niet-Belgen in Hoogstraten Op 31 december 2002 stelde de gemeente Hoogstraten de volgende statistiek op i.v.m inwonende vreemdelingen. Let wel: onder deze vreemdelingen vallen alle niet-Belgische nationaliteiten, dus ook bvb. de West-Europese of E.U.-lidstaatnationaliteiten. Er zijn 41 verschillende nationaliteiten. In cijfertaal gaat het om 3224 niet Belgische Hoogstratenaren op een totaal van 18 189, ofwel zo 'n 17 procent.

mag blijven. Ze moet nog een derde interview doen, voor ze weet of haar asielaanvraag definitief wordt goedgekeurd. Ondertussen heeft ze al wat Nederlands geleerd. Ze wil, na een intensieve cursus Nederlands van zes weken, in januari starten met een drie-jarige opleiding tot verpleegster in Turnhout. Haar Nederlands is nog niet voldoende om alle specifieke termen van de geneeskunde te bevatten, zo zegt ze. In Tsjelsjenië was ze al begonnen aan een verpleegopleiding. Maar het gaat moeilijk om iets in mijn hoofd te krijgen, mijn hoofd is vol. Zou ze ooit nog terug willen naar Tsjetsjenië? 'Ikzelf wil terug', zegt ze. 'Oorlog of geen oorlog, mijn hart ligt in Sernovodskaj. Maar als ik aan mijn kinderen denk, weet ik dat ik hier moet blijven. In Tsjetsjenië is er voor hen geen leven.' Af en toe kan ze met haar moeder bellen, maar ze merkt wanneer ze met haar belt, dat het niet goed gaat met haar moeder. Over het lot van haar man is tot op de dag van vandaag niets geweten. 'Maar'.zo vertelt Makka, 'ik heb een keer een droom gehad, en daarin heb ik gezien dat hij gestorven is.' (M.S.)

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51 77 - Fax 031314.65.56 Email: info@notaris-michoeLbe OPENBARE VERKOPING VAN BOUW- WEI en HOOILAND TE HOOGSTRATEN/MEER BIESHOF - EN TEGEN DE MARK Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met 1% premie, openbaar verkopen:

Interessant om weten is dat wanneer je alleen al het aantal Nederlanders van dit getal aftrekt, je slechts op een aantal van 258 'vreemdelingen' komt, het aantal Nederlanders alleen al bedraagt 92 % van het totale aantal vreemdelingen. Wanneer je daarboven nog eens alle West-Europese en Noord-Amerikaanse inwoners niet meerekent, blijft er slechts een 74 aantal vreemdelingen over, of een 2,2% van het totale aantal vreemdelingen. Het aantal niet Westerse vreemdelingen in Hoogstraten bedraagt dus 0,4 % van de totale Hoogstraatse bevolking. Met andere woorden: nog niet één op de 200 Hoogstratenaren is van niet Westerse afkomst.(ms) Nederland 2966 Portugal(1 117 Groot-Brittannië 23 14 Duitsland II Roemenië Frankrijk 8 Marokko 8 Polen 7 Turkije 6 Ghana 5 USA. 5 tndia 4 tmalië 4 Gr. H. Luxemburg 4 )

Brazilië Chili Denemarken Pakistan Canada Hongarije Oekraïrie Rusland(2) Spanje Thailand Zwitserland Kongo Filippijnen Guatemala

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Indonesië Iran Joegoslavië Maleisië Nepal Nieuw-Zeeland Noorwegen Oostenrijk Paraguay Peru Zuid-Afrika Vietnam Tsjecho-Slovakije(3)

/ Een groot deel van de Portugese inwoners is sei:oenarbeider. 2 In de statistiek van de gemeente Hoogstraten staat 1 Rus ingeschreven al.v qtkanmstig uit de USSR. Drse bestaat echter niet meer sinds 1991 Ook Tsjecho-Slovakije bestaat sinds 1993 niet meer, liet is uireengetallen in de twee staten Tsjechië en Sloiakije.

12

Onder Hoogstraten 3 afdeling MEER. Koop 1: grond tegen Bieshof sectie F nummer 511/D groot 1 ha 90a 54 ca (kappen niet inbegrepen). Palende of gepaald hebbende: Van De Linden R Snoeys, koop 2, Van Riel J, Van den Broeck J en Roos J Van Gestel. Gelegen volgens gewestplan Turnhout in agrarisch gebied. Koop 2: grond tegen Bieshof sectie F nummer 528/A groot 76 a 97 ca. Palende of gepaald hebbende: Van Gestel J, Van Den Broeck Joannes, koop 1 en Van Der Linden R Snoeys. Gelegen volgens gewestplan Turnhout in agrarisch gebied. Koop 3: Hooiland tegen de Mark ter streke Asputtebergen sectie F nummers 19/A en 30/A groot 60 a 12 ca. Palende of gepaald hebbende: Brosens F, Jochems 0 en A en Leenaerts J Moerkens. Gelegen volgens gewestplan Turnhout: deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in natuurgebied.

Beschikbaar: koop 1 na betaling van koopprijs en onkosten kopen 2 en 3 volgens veilvoorwaarden.

ZITDAG EN: - INZET op maandag 17 november 2003 - TOEWIJZING op maandag 1 december 2003 Telkens om 16.30 uur in café Victoria, Meerleseweg 4 te Hoogstraten/Meer. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


OMSLAG VERHAAL

Anderstaligen op de lagere school

'Vertrouwen geven.' '

"Het vertrouwen winnen en hen warmte geven, dat is de belangrijkste hulp voor anderstaligen naar integratie toe." Aan het woord is MIEKE VERHELST. Zij is er ook bij wanneer we JEF VERSMISSEN interviewen, de directeur van de Gemeentelijke Gemengde Basisschool. Juf Mieke gaf tot vorig jaar het vak taalondersteuning aan anderstalige nieuwkomers. Dit jaar komt ze op school helpen als vrijwilligster. In afwachting van de directeur die nog druk bezig is met één van zijn vele taken, vertelt Mieke over haar ervaring met anderstalige leerlingen en ouders. Hoe ben je in dit vak terecht gekomen? Ik ben van opleiding leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Ik heb me steeds aangetrokken gevoeld tot kinderen met speciale noden, zoals anderstalige kinderen. Misschien heeft het wel te maken met dat ik zelf in de Congo geboren ben. Ik deed hier verschillende interims: lichamelijke opvoeding, klastitutularis in hetderde leerjaaren gaf zelfs een tijdje zedenleer. Toen de school lestijden kreeg om anderstaligen op te vangen. vroeg de directeur of ik geïnteresseerd was. Ik dacht: 'dat zou nog eens iets zijn.'. Aanvankelijk gaf ik gewoon Nederlands. Soms vroeg ik er wel eens een van de ouders bij, om uit te leggen wat we van de kinderen verwachten. Zo leerden we elkaar kennen. Stilaan groeide er een vertrouwensrelatie. De ouders vroegen al eens raad, en voor je het weet, word je niet enkel bij het onderwijs, maar ook bij de opvoeding en nog veel meer betrokken. Het tweede jaar gaf ik niet enkel les aan kinderen alleen, maar ook wel eens tegelijk aan ouder en kind. Dat werkte niet honderd procent omdat de ouder meer op het kind gaat letten dan op de les. Dat heb ik daarna gesplitst. Het jaar erop had ik in het begin geen officiële lesrooster meer maar ben ik twee voormiddagen met een moeder bezig geweest, vrijwillig. Ik vertaalde wel wat maar eigenlijk gaf ik haar geen Nederlandse les. Ik legde haar uit wat de kinderen leerden, zodat zij 's avonds de kinderen alles kon uitleggen en zo ook mee Nederlands leren. We hebben daar zeer goede resultaten mee behaald. Maar ja, dan gaat het slechts om één gezin. In de loop van dat schooljaar kwamen er anderstalige kinderen bij zodat ik opnieuw aan de slag kon. Maar dit jaar zijn er weer te weinig leerlingen die in aanmerking komen. Er moeten om te beginnen minstens zes 'nieuwe' anderstalige leerlingen lijn. Bovendien beschouwt de Overheid een kind pas als 'anderstalige nieuwkomer' wanneer het een vreemde taal spreekt. geen Belgische nationaliteit heeft, nog geen volledig jaar in een Vlaamse school zat en minstens vijf jaar oud is.

dan vast. Ditjaar zijn er ook weer nieuwe ouders en kinderen en ook anderstaligen die hier al iets langer zijn, maar nog onvoldoende onze taal machtig zijn. Maar ik weet dat, wanneer ik er eenmaal mee bezig ben, er geen einde aan komt. Ergens moet ik voor mezelf een lijn trekken. Ik ben wel elke vrijdagvoormiddag aanwe7ig op school. Eigenlijk is dat om aan de anderstalige ouders uit te leggen wat er in de nieuwsbrief staat die de kinderen elke donderdag mee naar huis krijgen. Zelf hebben ze dan meestal ook nog vragen. Ik doe dat graag, maar de ouders moeten wel zelf komen. "De ondersteunende lestijden mogen ook dienen om via de ouders de kinderen te helpen." vertelt Jef Versmissen die er ondertussen bij is komen zitten. "Maar wel steeds in functie van de kinderen. Mieke werd niet betaald om bijvoorbeeld aan de moeder les te geven, maar dat ging in een moeite door. En door de ouders er bij te betrekken, behalen we betere resultaten niet de kinderen."

DHM: Hoeveel vreemde kinderen telt de school? Welk deel ervan is kind van politieke vluchtelingen?

-

Â-

/

kI~1

Jef: We hebben ditjaar 28 anderstalige kinderen in de school. Sommige kinderen zijn geadopteerd door Vlaamse ouders, andere kinderen zijn anderstalig maar afkomstig van andere WestEuropese landen, nog anderen zijn kinderen uit een gemengd huwelijk. Een twintigtal kinderen komt uit Afrika. Oost-Europa of Azië. Een deel ervan is hier omdat ze politiek vluchteling zijn. Over hoeveel kinderen het precies gaat weten wij ook niet. Dat is een beetje hetzelfde als met de kansarme kinderen die we hier op school hebben. Wij weten niet wie van hen er steun krijgt van het OCMW. Zo zijn er ook allochtone kinderen waarvan de ouders steun krijgen en anderen niet.

DHM: Sinds wanneer telt de school een groei van allochtone kinderen? Jef: De eerste anderstalige kinderen, in de jaren 80, waren de kinderen van het Chinese restaurant op de Vrijheid. In 1990 kwam ereen kind ut Iran en één uitRoemenië. Vanaf de jaren '90kwanien er meer anderstalige kinderen. Maar eigenlijk is de 'grote' toestroom pas begonnen vanaf de tweede helft van de jaren '90. Vanaf 2000 hadden we voor het eerst voldoende anderstalige leerlingen die in aanmerking kwamen voor de extra ondersteuning. Dat jaar ging het om acht kinderen die van begin maart tot einde schooljaar 8 uur extra taalles genoten.

DHM: Is het iets wat je graag doet? Ik zie vooral dat het noodzakelijk is en ik doe het graag. De kinderen hebben nood aan warmte en vertrouwen. Er zijn niet zoveel mensen die zich daarvoor inzetten en aan hen klampen ze zich

Jef Ver.v,ni.v.ven en Mieke Ver/te/st.

13


OMSLAG VERHAAL Mieke: Veel allochtone kinderen doen hier de school niet uit omwille van vertrek naar een ander land of omdat ze worden uitgewezen. Jef: Zo was er in 1992 het meisje Valentina, waarvoor de school nog actie heeft gevoerd in de hoop dat ze mocht blijven. Zij moesten dan toch vertrekken en zijn uitgeweken naar Canada. Ik heb daar een tijdje geleden nog eens een kaartje van gekregen. Ze blijven dus contact houden met onze school.

DHM: Waarom kiezen de ouders van deze kinderen voor het gemeentelijk onderwijs? Jef: In het begin was het wellicht omwille van de kostprijs, maar stilaan vooral door de mond aan mond reclame en door de ervaring die we er mee hebben. We horen wel eens dat er in ander scholen gezegd wordt: 'We hebben dat nog nooit gedaan. aan anderstalige kinderen lesgegeven. We weten niet hoe we daarmee om moeten gaan.' Zo zijn er nu twee Portugese kinderen naar een school in Rijkevorsel gegaan. Mieke: De leerkrachten van daar kwamen inlichtingen vragen over hoe wij met anderstalige kinderen omgaan. Jef: Deze kinderen waren al op een eerdere school wandelen gestuurd met dit excuus. Ze zijn dan in Rijkevorsel ingeschreven en de leerkrachten in kwestie zijn vervolgens aan Mieke raad komen vragen.

DHM:De geloofsovertuiging speelt niet van belang bij de keuze? Jef: Godsdienst of geloofsovertuiging is niet zozeer een belangrijke reden om voor het gemeentelijk onderwijs te kiezen. Ze moeten hier een keuze maken en enkelen kozen dan voor de islam. Maar omdat we geen islamleraar hebben, volgen ze dan iets anders. In onze school volgt een kleine 80 procent katholieke gcdsdienst. Daarnaast volgt de grootste groep niet confessionele zedenleer. Verder hebben we ook protestantse en orthodoxe godsdienst. Voor de Islam vragen we wel steeds een leraar aan, maar zolang

ze niemand vinden kunnen we het vak niet aanbieden. Mieke: De ouders ontdekken pas wanneer ze hier inschrijven dat ze een keuze hebben in de geloofsovertuiging die ze hun kind willen meegeven.

DHM: Wat doet de school om de integratie te bevorderen? Jef: Het allereerste wat we doen is hen vertrouwen geven. Dat is het allerbelangrijkste. Want als het vertrouwen er niet is kan je niet met de taal beginnen. Zo heeft er bijvoorbeeld een kindje voordien een halfjaar in een vrachtwagen gewoond. Als dat hier komt, moet het eerst wennen aan de nieuwe vrijheid. Eigenlijk zijn er twee betekenissen van vrijheid. In hun thuisland zijn ze dikwijls op de vlucht en in ons land zijn ze vrij. Dat is de letterlijke betekenis. Maar vrijheid verschilt ook van cultuur tot cultuur. Vergelijk onze manier van leven maar met die van vijftig jaar geleden! Mede door de vrije opvoeding is er een grote evolutie in gezag en gehoorzaamheid gekomen. Ook de ouders van deze kinderen brengen hun cuitLiur van thuis mee naar hier en passen zich slechts langzaam aan. Mensen die moesten vluchten, omdat ze in hun land op hun strepen stonden, zijn ook hier vaak heel gemotiveerde ouders, die veel strenger zijn dan Vlaamse ouders. Ze zijn soms autoritairder, hun kinderen mogen bijvoorbeeld 's avonds minder tv kijken en moeten vroeger naar bed. Bij anderen is het juist andersom. Voor deze kinderen is het een aanpassing om dagelijks van de cultuur van de school naar de strengere of vrijere thuiscultuur te springen. Het vertrouwen win je vooral door tijd te maken voor een individueel gesprek. Maar ieder geval is anders. De eerste gesprekken verlopen vaak met behulp van handen en voetenwerk, teken- en gebarentaal. Maar Mieke komt ook vaak helpen. In de loop van de tijd leerden we heel wat mensen en instanties kennen die ons willen helpen bij het tolken. Zo is er 'Ba-Bel', een telefonische tolkdienst, waarbij we met behulp van de tolk via de telefoon met elkaar kunnen commLlniceren. In-

De schoolfilo.sof ie i'ertaalt :ich in cle buitenkant

14

tussen doen we vooral beroep op ouders om voor ons te tolken. Mieke: Het vertrouwen winnen is wel iets waaraan je steeds moet blijven werken, je moet dat telkens opnieuw en opnieuw opbouwen. Het heeft ook zijn tijd nodig voor ouders en kinderen. Jef: Maar een vertrouwenspersoon is voor de ouders en kinderen heel belangrijk. Over hun problemen zullen deze kinderen in de klas niets vragen, ze hebben al werk genoeg om de les te kunnen volgen. Ze zullen zich eerder gedeisd houden en met de vraag naar die vertrouwenspersoon toestappen. Vaak is dat Mieke ofwel de persoonlijke klastitularis, maar dan wel nade les.

DHM: Wat is dan de volgende stap? Jef: Stap twee is de taal aanleren. (waarjuffrouw Mieke zich andere jaren een schooljaar lang mee bezig hield.) In een eerste fase wordt de taal gekoppeld aan veel doe-activiteiten: praktische oefeningen zoals samen met de kinderen naar de winkel gaan, knutselen, ... Daarnaast ligt de nadruk op het aanleren van de schooltaal. Concrete begrippen zoals 'Omcirkel', 'Let op!' of 'Juffrouw!' en 'Mag ik naar het toilet?'. Een tweede fase is om de taal zo onder de knie te krijgen dat het kind zich vlot kan behelpen. Die tweede fase kan je ook nog binnen dat eerste jaar aanleren. Maar dan komt er een uitbreiding van de woordenschat, zoals uitleggen wat synoniemen zijn Dat kanje ook nog aanleren als je meer dan één jaar kan werken met een leerling. Tenslotte komt dan de taalgevoeligheid. Dat krijg je echter niet op éénjaar tijd aangeleerd. Bij de meeste kinderen komt dat zelfs nooit. Het Vlaams wordt nooit hun moedertaal. De meeste kinderen wordcn nooit zo taalvaardig in het Vlaams als Vlaamse kinderen. Mieke: Eigenlijk hebben ze de basis echt gemist en die moeten ze verkort inhalen. Jef: Aanvankelijk zijn de kinderen en ouders echt gemotiveerd om de taal te leren omdat ze beseffen dat het noodzakelijk is om zich te kunnen behelpen, maar wanneer ze dat na verloop van tijd kunnen vinden ze het voldoende.


OMSLAG VERHAAL om hun oLiders erbij te betrekken. De meest eenvoudige regels en gebruiken voor ons, zijn voor vreemde mensen niet zo evident. Zo stuurden ouders kun kind eens naar school zonder boterhammen. Nadat we hen verteld hadden dat ze 's middags hun brood op school kunnen eten, stonden de dag erna ook de ouders in de school om te blijven eten. Jef en Mieke: Maar we komen er steeds weer op terug: "Vertrouwen, daar moet je aan blijven werken. En daarvoor moet je regelmatig tijd maken."

3

DHM: Werpt het zijn vruchten af? Wat zijn de reacties van de anderstalige ouders en kinderen?

Ze zullen later dan ook nooit een literatuurstudie volgen. Er zijn voor hen tenslotte ook nog andere dingen te leren dan de taal.

DHM: Zijn dit verplichte maatregelen of doen jullie zelf veel op eigen initiatief? Jef: Het contact met de ouders vinden wij als school zelf heel belangrijk. Een van de kenmerken is dat we een open school zijn die de ouders hij het schoolgebeuren willen betrekken. Wanneer kinderen problemen hebben of niet van het ene naar het ander leerjaar kunnen overgaan, wordt dit met de ouders besproken. Wanneer we

op uitstap gaan met de school of een ander evenement organiseren (crea-namiddagen. pannenkoekenfeest, ...) of wanneer we deskundige hulp of vervoer nodig hebben, komen ouders helpen. De school heeft vandaag de dag ook een veel groter aandeel in de algemene opvoeding van kinderen. Waarde kinderen vroeger bijvoorbeeld thuis op straat met elkaar leer den samenspelen, leren ze dat tegenwoordig op de speelplaats op school, omdat de straat vandaagde dag te gevaarlijk is geworden. Dat is een algemene evolutie waarde schoolfilosofie rekening mee houdt. Bii anderstalige kinderen is het extra belangrijk

VERAN DER NU VAN ELEKTRICITEITSLEVERANCIER. ZONDER KOSTEN EN ZONDER MOEITE. UW HANDTEKENING VOLSTAAT OM VOORTAAN TOT 10% MINDER TE BETALEN.

Jef: De ouders zijn enorm dankbaar naar ons toe. De leergierigheid en motivatie van de kinderen en de goede resultaten die er bij sommige zijn, geeft ons een grote voldoening. Als je ziet hoe goed de kinderen met elkaar spelen op de speelplaats, dat is fijn om te zien. Mieke: Ouders zijn heel dankbaar, maar ze vragen ook veel. Ik heb als vertrouwenspersoon dit jaar zelfs een grens moeten stellen. Ik vul formulieren in voor ouders, geeft huishoudelijke en opvoedkundige raad en ben zelfs al mee naar de tandarts of huisarts geweest. Dat doe ik dit jaar niet meer. Maar ik ben wel elke vrijdagvoormiddag vrijwillig hier als aanspreekpunt. Het wekelijkse contact met een vertrouwenspersoon blijft voor anderstalige ouders belangrijk.

Voor meer info: SOFTCOMPUTER Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten, Tel 031315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

S OFT COMPUTER REV 5V13A Cosiptrrnss - TEIEFONIE SOFtWARE -•-- KA\TXW5IFURR.AIR

0

oVV1!att

PLus

HAAL MEER UIT UW STEKKER.

Meebrengen: identiteitskaart/eindfactuur/meternummer

15


OMSLAG VERHAAL Jef: Het contact van Mieke met de ouders is ook belangrijk voor de school. Mieke geeft de ouders de extra raad mee, zoals de noodzaak van het maken van huiswerk. Zo zijn de kinderen tenminste praktisch in orde. Ze hebben al genoeg moeilijkheden door hun andere taal, cultuur en gewoonten. Ook als we gegevens nodig hebben voor het CLB (het vroegere Medisch Centrum! PMS) gebruiken we Mieke als aanspreekpunt. Hoe kom je anders te weten welke inentingen kinderen al gehad hebben, op welke leeftijd ze begonnen te lopen of te spreken. .... Dat zijn allemaal zaken die opgevraagd worden als we kinderen met problemen goed willen helpen.

DHM: Is de school tevreden met de huidige situatie en werkwijze? Jef: Het uurtje voor de ouders op vrijdagvoormiddag blijft van enorm belang. Mieke is een steunpunt waar de ouders met allerlei vragen en problemen terecht kunnen en langs wie de school heel wat aan de ouders kan meegeven. Als alle 'anderstalige nieuwkomers' die in de Hoogstraatse regio wonen, samen waren gezet, hadden we wel recht op de extra lestijden gehad. Maar anderzijds worden we dan een concentratieschool en dat willen we vermijden. Mieke: Het ene jaar extra ondersteuning is echter nooit voldoende. Pas met een begeleiding die jarenlang gebeurt, zijn de kinderen echt gebaat. Hoe jonger de kinderen zijn wanneer ze hier komen, hoe beter we ze kunnen helpen en hoe gemakkelijker de integratie zal verlopen. Wanneer kinderen al ouder zijn wanneer zij hij ons

DE WERELD VAN

1. 2誰

rel

beginnen, lopen ze vaak een te grote achterstand op. Dan belanden ze al snel in een klas twee of meerjaren lager dan ze zouden mogen zitten. Jef: Als die kinderen dan twaalf zijn, maar nog in het vierde leerjaar zitten, stappen ze over naar het beroepsonderwijs. Wat voor hen en de school uiteindelijk het beste is. Wanneer ze eenmaal in hun pubertijd komen zou het leeftijdsverschil met de jongere klasgenootjes te groot zijn om de groepssfeer werkhaar te houden. De overheidshulp zou sneller mogen komen en langduriger zijn. Ook een kleine groep kinderen of kleuters hebben recht op dat beetje extra begeleiding. Maar er is vooral nood aan continu誰teit. Mieke: Helaas krijgen we wel schouderklopjes van bijvoorbeeld inspectie en minister Vanderpoorten. maar met mondelinge complimentjes koopje uiteindelijk weinig.

DHM: Wat is tenslotte de invloed van deze anderstalige kinderen op de school? Jef: 1-let is voor de school een hele verrijking om andere culturen te hebben. Maar de anderstalige kinderen zijn voor ons net zo gewoon of uitzonderlijk als de kansarme kinderen, de zwakkere kinderen, de mindervalide of hoogbegaafde kinderen. Het vergt een extra inspanning van de leerkracht om met al deze uitzonderingsgroepen te werken, maar het is een enorme verrijking voor onze school.

R~ Emf(

Lieve lezers Wilt u ook volgend jaar DE HOOGSTRAATSE MAAND op tijd in uw brievenbus? Vergeet dan niet het abonnement te betalen. Storting of overschrijving van 19,80 euro op rek.nr . 733-3243117-49 van De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Gebruik bij voorkeur het formulier uit De Hoogstraatse Maand. Graag voor 1 december 2003. Dank u!

ZTI?.-,.-T


vanuit het stadhuis... Donkere wolken boven de Laermolen

Gemeenteraad wil een volwaardige brug bij de watermolen Een meerderheid binnen de gemeenteraad kan niet akkoord gaan met de brug zoals die in het restauratiedossier van de Laermolen voorzien is. In het door Monumenten & Landschappen goedgekeurde dossier is een brug voorzien die alleen bestemd is voor voetgangers en fietsers en daar neemt de fractie van burgemeester Van Aperen en de CD&V geen genoegen mee. Als zij het voor het zeggen hebben komt er een volwaardige brug. een brug waar ook de landbouwers gebruik van kunnen maken en die ervoor moet zorgen dat de Molenstraat open blijft voor alle verkeer, vooral bij omleidingen. Deze beslissing kan, om verschillende redenen, verregaande gevolgen hebben. Stedenbouw en Monumenten & Landschappen 'zouden' nooit toestemming geven voor een andere brug en de Stichting Kempens Landschap is, in de gegeven omstandigheden, niet bereid om een 'probleemdossier' over te nemen. Dus geen aankoop door de Stichting en nog lang geen brug.

Over water De raadsleden en de pers kregen geen plat of bruiswater, zoals dat gebruikelijk is bij raadszittingen. Het gebrek aan water had alles te maken met de 11.11.11 -actie 'Geen geld, geen water'. Schepen RenĂŠ Sprangers gaf een toelichting. EĂŠn mens op vijf of 1,2 miljard mensen heeft vandaag geen toegang tot zuiver water. Dage-

lijks sterven zowat 30 000 mensen door gebrek aan zuiver water. Elke 8 seconden is daar een kind bij. En. 2.4 miljard mensen moeten het stellen zonder de meest noodzakelijke watervoorzieningen. Daartegenover staat dat wij Belgen gemiddeld 115 liter drinkbaar water per dag gebruiken. Voor het drinken en koken gebruiken we maar 5 liter water. Voor baden en douchen is dat 37 liter. voor liet wassen 15 liter, voor poetsen 10 liter en

De brug voor de molenaar (links) vormt geen probleemn. Alle commotie is ontstaan rond de brug rechts in beeld. De bestaande brug uit de jaren '30 moet in het dossier plaats maken voor een brug, waar alleen fietsers en wandelaars over kunnen. Daar kun cle gemeenteraad niet mee akkoord

oor de vaatwas 8 liter. Het toilet is de grootste verbruiker met 40 liter drinkbaar water dat we doorspoelen. Tegen 2015 wil men wereldwijd het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkbaar water halveren. Er is nog werk aan de winkel.

Over de watermolen De voorgeschiedenis kent ii.. In 1996 ontstaat het idee om de waterniolen te restaureren, in '98 wordt de molen als monument beschermd en in 2000 neemt de vzw de Laermolen het gebouw in erfpacht voor een periode van 27 jaar. De vereniging dient een restauratiedossier in, dat in 2001 goedgekeurd wordt, zodat de vzw kan rekenen op 80 % subsidie om van de ruĂŻne een maalvaardige molen te maken. De werken zijn begin april gestart en zullen 571 752,64 euro (23.064.444 BEF) kosten. Dat 17


GEMEENTERAAD betekent dat de initiatiefnemers zelf een bedrag van 115 705,73 euro (4.667.557 BEF) hij elkaar moeten brengen. Het verzamelen van de eigen middelen is blijkbaar niet zo eenvoudig en de vzw klopt bij de stad aan met de vraag om de molen over te nemen. Het bestuur ziet dat niet als haar opdracht en brengt de initiatiefnemers in contact met de Stichting Kempens Landschap. Alles wijst erop dat de Stichting de molen zal kopen tot ze, na een vergadering op 15 september, voorbehoud maken. Een aantal 2aken in het dossier, zoals de omgevingswerken, zijn nog onduidelijk en bovendien is er nogal wat commotie ontstaan over de brug zoals ze in het dossier voorzien is: een brug waar alleen fietsers en voetgangers over kunnen. De Stichting wil alle betrokkenen horen, in de hoop dat er duidelijkheid en eensgezindheid komt. Enkele dagen voor de gemeenteraad brengen ze verslag uit van hun bevindingen. Een brief die duidelijk pleit voor een kleine brug, zoals voorzien, maar op alle raadsleden niet evenveel indrLik maakt.

en de omstreden brug Al enkele maanden kwam de omstreden brug ter sprake tijdens de gemeenteraad en het college is van mening dat de raad zich nu maar eens moet uitspreken over het type brug dat men wil. Al vlug is duidelijk hoe de kaarten liggen. De meerderheidsfractie HOOP en Agalev zijn voor de (kleine) brug zoals ze voorzien is in het dossier, terwijl de fractie van burgemeester Van Aperen (KVG) en de CD&V-fractie dat niet zien zitten. Zij willen een volwaardige brug. Frans Tackx (KVG) bijt de spits af. Voor hem is het duidelijk dat er nooit een grondige stahil iteitsstudie gemaakt is en dat het technisch perfect mogelijk is om daar een volwaardige brug te maken, een brug die geen schade toebrengt aan de molen. "In het lastenboek is er sprake van een weerstand van ID mega pascal (of zoiets) en daar kan je een kerk op bouwen", zegt het raadslid met technische bagage. De aanwezigen voelen dat dit het standpunt van zijn fractie is, maar het zijnde CD&V raadsleden die het hoge woord voeren. Marc Haeseldonckx bijvoorbeeld. Hij herinnert aan liet standpunt dat CD&V altijd al ingenomen heeft. "Wij zijn voor een functionele brug. Het is nu een bruikbare weg met een bruikbare brug, die neem je zo maar niet weg" zegt hij, "Wat we aan omleidingsweg verliezen, zijn we voor altijd kwijt". Hij merkt verder op dat het verkeer langs het begijnhof zal toenemen en dat het argument dat Monumenten & Landschappen haar standpunt in verband met de Gustaaf Segersstraat wil herzien, niet meer is dan een vage belofte. Ann Desmedt neemt het op voor de landbouwers en betwist dat het om één landbouwer gaat. Die bewering is in een verslag geslopen, maar is intussen weerlegd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). "De weg wordt door 15 landbouwers gebruikt", zegt Ann, "en het gaat in totaal over 50 tot 60 ha grond. Dat zijn de juiste gegevens die VLM per fax overmaakte op vrijdag 26 september". Herman Verlinden geeft toe dat hij geen ingenieur is, maar veel ziet bij het fietsen. "Bij de gerestaureerde watermolens van Grobbendonk

11

en Tielen ligt een gewone weg", weet hij en hij vraagt zich af waarom dat hier dan niet zou kunnen. De voorstanders van een kleine brug zijn allicht bekommerd om het monument, al zijn hun argumenten vooral van praktische aard. Juul Verhulst (Agalev) is dan ook zeer formeel. "Uit het verslag dat de Stichting Kempens Landschap opmaakte blijkt overduidelijk dat Stedenbouw en Monumenten & Landschappen nooit of nooit een goedkeuring zullen geven voor een andere brug. Het is de kleine brug, zoals voorzien, of géén brug. Zo eenvoudig is dat". Juul waarschitwt dan ook de raad: 'Als we de brug wegstemmen zit Hoogstraten met een enorm probleem. dat veel tijd en geld zal kosten en niet tot

een oplossing zal leiden". Dromen van een nieuwe weg, verder verwijderd van de molen met twee bruggen, is een alternatief op voorwaarde dat Stedenhouw dat ooit goedkeurt. Het prijskaartje dat daar aan hangt is enorm en zelfs dan moeten we ons de vraag stellen in hoeverre de Hoogstraatse belastingbetaler bereid is die inspanning te leveren. De stemming liet zich al lang raden. Zes raadsleden (HOOP en Agalev) stemmen voor de kleine brug. Zestien raadsleden (KVG en CD&V) stemmen tegen. Het water tussen Monumenten & Landschappen en het bestuur was nooit zo diep. We vrezen dat dit dossier nog eindeloos vervolgd wordt.

Widar ondertekent erfpachtovereenkomst De Dorpsgemeenschap Widar Stichting vzw wil in Wortel-kolonie een woon- en werkproject voor volwassen mentaal gehandicapte mensen uitbouwen, maar dat wist u al. Vorig jaar ging de gemeenteraad al akkoord om de woningen Kolonie 28 en 30 in erfpacht over te dragen aan deze instelling voor gehandicapten. Deze overeenkomst werd nog niet ondertekend omdat Widar ook over een minimum aan grond moet beschikken om het project werkbaar te maken. Daar is nu een oplossing voor gevonden. Het stadsbestuur geeft ongeveer 1 ha braakliggende gronden, weilanden en loodsen, gelegen links naast de oude hoevegebouwen voor een periode van 99 jaar in erfpacht aan Widar. De erfpachtvergoeding is in éénmaal te betalen en bedraagt 40 000 euro, exclusief de kosten. Op 27 november zullen de aktes ondertekend worden. Het stadsbestuur sluit niet uit dat de beschikbare grond voor Widar nog wordt uitgebreid en onderzoekt de mogelijkheden om de bewoners van Widar in te schakelen bij het onderhoud van de de eigendommen van de stad in de kolonie.

Lekker samen Vroeg of laat overkomt het ons allemaal, tenzij u kiest voor crematie. Vroeg of laat worden we ter aarde besteld. En, voortgaande op wat we hoorden tijdens de gemeenteraad, moeten we vooraf stilstaan hij de diepte waarop we ons laten leggen. Als u er voor kiest om - al naar gelang - ondci' of hoven uw dierbare te liggen, moet hij of zij die eerst gaat op minimum 2 meter diepte begraven worden. De wetgever heeft bepaald dat een kist minimum 1,5 diep moet liggen. Als u kiest voor een dubbele begraafplaats. toont u meteen dat u milieubewust bent. De begraaf plaatsen zijn beperkt in oppervlakte en cle klanten blijven komen. Zoveel is zeker.


GEMEENTERAAD

Schepencollege betaalt uit eigen zak Door een unverklaarbtu -e reden maakte een rekenmachine, eigendom van de stad, steeds dezelfde even onverklaarbare telfout. Een raar verhaal waardoor een inwoner van Hoogstraten (Wortel) nog 175 euro te goed heeft van het stadsbestuur. De burgemeester en de schepenen zullen het bedrag bijleggen. Dat is de meest eenvoudige oplossing. We brengen u graag het ganse verhaal. Het stadsbestuur van Hoogsiraten kocht een stukje grond bij het kerkhof in Wortel om er een bergplaats te bouwen. Er werd een voorlopige verkoopsovereenkomst bereikt met de eigenaar Cn ondertekend, de administratieve afwikkelinu zou wel volgen. Op het einde van administratieve rit bleek dat de eigenaar 175 euro minder zou ontvangen dan aanvankelijk overeengekomen was. Na controle bleek dat de oorzaak bij de gebruikte rekenmachine zat. Om een geheel onverklaarbare reden bleek dit voor dezelfde bewerking steeds dezelfde verkeerde uitkomst te geven. Zo was er een verkeerd bedrag in de verkoopakte geslopen, die inmiddels door de gemeenteraad was goedgekeurd en waarvan het bedrag betaald was. En en ander administratief recht zetten zou liet

eenvoudig zijn en veel meer kosten dan de som waarover we spreken. U kent het verhaal van het sop en de kool. Het sehepencollege koos daarom

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.5177 Fax 031314.65.56 -

Openbare verkoping van MOOI PERCEEL GROND gelegen in woongebied langs de BURG. J. VAN APERENSTRAAT te 2320 Hoogstraten

Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal zonder winst van premie openbaar verkopen:

ONDER HOOGSTRATEN Een mooi perceel grond gelegen in het woongebied langs de Burg. J. Van Aperenstraat (achter de voormalige rijkswachtkazerne), ten kadaster bekend onder sectie E nummers 1 82/X en 176/E/deel, groot 1.498 m 2 , met een breedte langs de straat van 31,58 meter. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied.

BESCHIKBAAR: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten

ZITDAGEN - inzet op donderdag 4 december 2003 - Toewijzing op 18 december 2003 Telkens om 16.300 uur in zaal De Welgezinde" in het Stadhuis te Hoogstraten, Vrijheid 149

PLAN en VERDERE INLICHTINGEN Te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

voor een ongebruikelijke oplossing. De burgemeester betaalt 50 euro en elk van de schepenen 25 euro.

Bibliotheek HOOGSTRATEN - De bibliotheek sluit: woensdag 24/12/03: Hoogstraten, Meer. Wortel, donderdac 25/ 12/03: Hoogstraten. vrijdat 26/12/03: Hoogstraten, Meer. Wortel, woensdag 31/1 2/03: Hoogstraten, Meer. Wortel. donderdag 01/01/04: Hoogstraten. vnjda 02/01/04: Hoogsiraten, Meer. Wortel. De bibliotheek van Wortel is extra open op zaterdag 27/12/03 van 1 Ou tot 1 2u. De bibliotheek van Meer is extra open op dinsdag 30/12/03 van 14u tot 17u.

AC_

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 19


2003

PERSOVERZICHT januari —juni JANUARI Het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt zo'n 1.6 miljoen euro uit als compensatie voor het meerwerk in de politiezones van de Kempen. De zone Noorderkempen, met Hoogstraten. Rijkevorsel en Merksplas, is de grootste slokop met 562 312 euro. De politiezone Noorderkempen ontvangt meer financiële middelen omdat er op haar grondgebied drie gevailgenissen zijn, wat extra werk met zich brengt. De "Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen", krijgt meer financiële middelen van de aangesloten gemeenten: Baarle-Hertog, Hoogstraten, Ravels, Rijkevorsel. Merksplas en Baarle-Nassau. Elke gemeente betaalt een éénmalige bijdrage van 12 500 euro (500 000 BEF). Dat extra geld wordt gebruikt om de infrastructuur en vooral de akoestiek van de leslokalen te verbeteren. De bibliotheken van de regio gaan samenwerken. Op initiatief van Baarle-Flertog hebben de bibliotheken van Alphen/Chaam, Baarle-Hertog en Baarle-Nassaau. Hoogstraten, Merksplas. Ravels en Rijkevorsel een intentie tot samenwerking ondertekend. Het grensoverschrijdend initiatief krijgt steun van de provincie Antwerpen en van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Vrijwilligers van Jeugd & Gezondheid organise-

Januari: Hei historisch stadhuis kan de zwaargewichien van de Hoogstraatse politiek/liet torsen. Bij het nemen t'an deze foto ging afscheid nemend secretaris Paul Vinck, samen met alle aanwezige schepenen en oud schepenen, bijna door cle vloer. De vloerconstructie van cle raadszaal kwam los en het scheelde geen haar of cie politiekers stonden een t'erdiep lager.in de trouwzaal. Paul Vinck was 18 jaar lang secretaris van cle stad. ren een galadiner voor 230 volwassen mentaal gehandicapten in de Rabboenizaal van het Spijker. De jongere gehandicapten gaan al jaren naar de Kerstshow van Sanisom en Gert en zo ontstond de idee om ook iets voor de volwassenen te organiseren.

r

Normale zaken worden nieuws. De voetbalwedstrijd tussen KV Turnhout en Hoogstraten om de eerste plaats in vierde klasse verloopt zonder incidenten. Er was veel extrapolitie op de been, maar de supporters van beide teams gedroegen zich voorbeeldig.

.4

k

3

oog fl 124

Januari - G000ii ()ja1ckuiit ( jcIiij vcl.p Paul Va't (Ier Houd! op als directeur van Veiling Hoogstraten. Paul Van der Hallen leidde de veiling bijna veertig jaar lang en stond samen met zijn voorganger Mon Rigouts aan de wieg van de automatisering en de grote vooruitgang van het bedrijf 20

Januari In Je nuhi mij 14 np I51iii111i111 ()///.i/nn/ ci (('II ieI iii watertoevoer vcin cle blusinstallatie van de bibliotheek van Hoogstraten. De vloer, het meubilair en een tweehonderdral jeugdboeken lopen zware schade op. Bibliothecaris Elie L 'Ho vest toont hoe hoog het water stond in cle jeugdafdeling.


PERSO VERZICHT ieId. Ik indmolens komen er pas nadat het traject van de HST-lijn aangelegd is.

OW

De 50-jarige Nederlander Bert Houtman, die in Hoogstraten woont, maakte samen niet zijn Canadese vriend Peter Mitton een dénpersoonsduikhoot. Het prototype wordt voorgesteld op een watersportbeurs in Amsterdam. Een 57-jarige vrouw uit 1-loogstraten wordt, op de parking van Aldi, door een onbekende man gedwongen om met hem én haar wagen te ver trekken. In Wuustwezel wordt de vrouw uit haar BMW gelet en rijdt de man alleen verder

MAART 1"ebri,ari - "Ivlassaal op de weegschaal' is de naam i'an de actie, waarbij 62 leerkrachten inn het Klein Seminarie zich vrijwillig laten wegen. En wat bleek, 37onderhen kampen met orergeiticht. I)ie 37 lecikrachten neç'c'n sanien 2.060 kg, relatief droog gewogen op de II,,

1 erin'nijeii. 7e getio zo!, i/ weken tijd om samen III kg te vermaç'eren.

FEBRUARI In de hoofdhibliotheek langs de Lindendreef

een vrouw zich bij de politie met de mededeling dat de rode wagen van haar man zwaar beschadi gd is. Haar man - de chauffeur - verklaart dat hij een epilepsieaanval kreeg en zich niets herinnert van het ongeval.

o niden 10 computers, die samen een waarde van

10.000 euro of 645.000 BEF vertegenwoordigen. gestolen. Het stadsbestuur moet nieuwe computers aankopen en laat een alarminstallatie plaatsen. In de woning van Dirk Geysen langs de Terheeksestraat in Meer, vlak bij de grens met l.nenhout, implodcert een TV toestel. Vier pernnen, die naar het wereldkampioenschap veld, iden zitten te kijken, raken licht gewond. Op de St.-Lenaartseweg komt een 44 jarige rouw uit Brecht om het leven, nadat ze met haar wagen tegen een boom terecht kwam. Onderzoek wijst tot dat de vrouw eerst werd aangereden door een andere wagen. waarvan de chauf Icnr vluchtmisdrijf pleegde. Een dag later meldt

Er vallen weer stukken steen van de toren van de St.-Katharinakerk. De oorzaak is gekend en het is een probleem dat elke winter de kop opsteekt. Bij de heropbouw van de kerk, na de tweede wereldoorlog, werden minderwaardige materialen gebruikt. De steen neemt water op en bij vorst komen er stukken los. In de zwemvij ver van De Mosten groeit 'fonteinkruid', algengroei die ontstaat omdat het water heel zuiver is. De aankoop van 1.500 kubieke meter rijnzand, nodig bij het schoonmaken van de vijver, kost de stad 36.000 euro (1.4 miljoen BEF). De bouw van zes windturbines langs de E 19 in Meer is al lang aangekondigd. maar wordt utge-

Aan de stelplaats van de bussen staan stakingsposten. De chauffeurs van De Lijn leggen het werk neer uit solidariteit met een collega uit Hoboken die liet slachtoffer werd van een agressieve passagier. "Als we willen, hebben we om de vijf minuten ruzie op de bus" klagen de chauffeurs. Aquafin investeert 7 miljoen euro (282 miljoen BEF) in het waterzuiveringstation aan de Rollekens in Minderhout. Begin 2006 moet de huidige installatie vervangen zijn door een nieuwe. Bovendien moet het station binnen drie jaar groene stroom opwekken voor 219 gezinnen uit Hoogstraten. Uit een socio-economische enquête van het Nationaal Instituut voor de Statistiek blijkt dat 66.5 (4. van gezinnen in Hoogstraten een GSM heeft. Uit dezelfde studie blijkt dat 56 % van de gezinnen een computer in huis heeft en dat 38,1 % aangesloten is op internet. De dienst Stedenbouw levert een vergunning af voor de bouw van bijkomende lokalen, die gebouwd worden achter de nieuwe kantoren van de lokale politie langs de Vrijheid. Scholieren tegen de oorlog. Op woensdag 19 maart stappen een vijtlionderdtal leerlingen van

Januari - Een ongeval op de snelweg te Meer. 'De Maand' maakt er zelden melding van en dat doen we nu wel. Op dinsdag 21januari om 18.30 uur verloor een Franse chauffrur cle controle over zijn

Februari - Het Buurtcomnité 'De Mouteri j.slraat Leeft' is één i'an de

11 )ertoig.

Boivleuiprst6 hting. In totaal werden 205 projecten ingediend,

De 'rai htwa gen iiie, een ge raar/,ke lading nitio-analme

/niiitc//c en knoni

(1/)

d, nn6/l'nhcrg / ciecht.

laureaten i'an 'Diversiteit in de wijk', een campagne van de Koning 11

no ii

(0/ ,i

62 ccii

vii/,,s 6/in inn 2.500 cii in ni/li nu gen. 21


PERSO VERZICHT VTI Spijker door de Vrijheid. Le seandei'en leuien tegen de oorlog in Irak en hun protest eindigt met vijf minuten stilte voor de kerk. Een voorlopig einde, want de directie van de school laat weten dat 7C allemaal nul punten krijgen op de toets die tijdens de betoging plaats vond. Als de plannen doorgaan komt er. voor 1 september 2005, een nieuwe kleuterschool bij de basisschool in Meer. Het bijna futuristisch project zou een slordige 3 miljoen euro ( 12 1 miljoen BEF) gaan kosten. Zeven 'klashuisjes', een soort container per klaslokaal, komen onder een grote glazen koepel, een soort overdekte speelplaats. De architect noemt het een kleuterdorp'. Vijf jaar na de moord verwijst de Kamer van Inbeschuldigingstelling Els Leemans (39), de weduwe van de in Meerle vermoorde zakenman en miljonair Ron Biemans, naar het hof van assisen. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze de opdracht gaf om haar man te vermoorden. De politiezone Noorderkempen is door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgeroepen als proefgebied voor een nieuw project, onder de naam 'Community pol icing' of 'gemeenschapsgerichte politiezorg'. Het proefproject wil de agenten nog dichter hij de burger brengen. Af wachten dus. De voormalige zaakvoerders van café De Zwaan staan als pooiers terecht voor de rechtbank te Turnhout. De beklaagden namen in 1998 café De Zwaan over. Het was een zogenaamd afzuipcafé. maar de klanten konden er ook met Braziliaanse hoertjes naar boven. Ze worden veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een boete van 1 250 euro.

Op t april starten de restauratiewerken aan de Laermolen. Tijdens de werken is alle verkeer verboden en na de restauratie is er alleen nog plaats voor voetgangers en fietsers. Dat is niet naar de zin van de Landelijke Gilde, die niets onverlet laat om hun ongenoegen kenbaar te maken.

De werken aan het nieuwe voetbalstadion van I-IVV zijn gestart. Voor het einde van april moet de fundering in de grond zitten, want op 24april wordt de figuurlijke eerste steen gelegd. In de biologische kippenkwekerij van André Delcroix wordt vogelpest vastgesteld. In eerste instantie worden de 10200 kippen van 7ijn bedrijf vergast en afgevoerd. Maar daar blijft het niet bij. In totaal zullen er een half miljoen kippen uit 17 andere bedrijven uit Hoogstraten en Loenhout hetzelfde lot ondergaan. Een woning in aanbouw, langs de Bredaseweg. wordt 's nachts leeggeroofd. De dieven breken een raam open en gaan aan de haal met de apparaten uit de keuken: een Amerikaanse ijskast. een kookplaat. een vaatwasseren een microgolfoven. De Noorderkempen is in de ban van de vogelpest. In de brandweerkazerne van Hoogstraten is een crisiscentrum ingericht en de ruimers kunnen de job niet aan. Ook een uit Nederland overgebrachte machine, die 30 000 kippen per uur iou moeten ruimen, laat het afweten.

MEI Het oude rusthuis mag niet afgebroken worden. dat beslissen de diensten van Stedenbouw en Monumenten en Landschappen. Dat is een streep door de rekening van het OCMW. De plannen. die al klaar liggen, moeten herzien worden. Het vroegere moederhuis mag wel verdwijnen. Hoogstraten wordt, door de Toerisme Provincie Antwerpen, uitgeroepen tot wandelgemeente van het jaar. Het is een onderscheiding waar toerisme Hoogstraten bijzonder trots op is. Zes jaar geleden viel Hoogstraten een eerste maal in de prijzen.

Februari

- De zogenaamde biggenruggeo

langs de St. -Lenaartseweg zorgen voor ier! ongenoegen. De buurtbewoners i'erzamdden 600 handtekeningen onder een petitie, met de vraag om de onveilige betonblokkeo te verss'ijderen. Het stadsbestuur gaat akkoord met de vraag, maar vindt 'een ijehoor bij Bruggen en Wegen, en zij bi hheo het voor liet zeggen.

De hele Noordkant van de provincie Antwerpen, dus ook de regio Hoogstraten. is aangesloten op het zogenaamde fietsknooppunten netwerk. In totaal beschikken de fietslieftiebbers dankzij het fietsknooppunten netwerk over 1 350 kilometer fietspad in dubbele richting. In 2005 moeten alle fietspaden :111 de pos mcie deel uitmaken \ :in het netwerk. Burgemeester \riu Id Van \peien is, ondanks zijn 12 838 voorkeurstemmen, niet verkozen en verliest zijn zetel in de Kamer van Volksverte genwoordigers. "Ik ben het slachtoffer van het debacle in de stad Antwerpen. Daardoor school Claude Marinower naar voor op de lijst en werd met maar 5 000 stemmen toch verkozen. Ik verlaat het parlement met opeehes en hooi d. verduidelijkt de burgemeester.

"Rik P. stak met mijn aansteker lijn woning in brand", verklaarde een getluge op de rechtbank. Rik P., zijn vrouw Christiane J. en haar vader Jurgen J. staan terecht op beschuldiging van brandstichting van hun huurhuis langs de Langenberg te Wortel op 3 maart 2001. Er zijn al 65 kandidaten voor één van de IS sociale bouwkavels in de verkaveling Vekenakker in Minderhout. De federale overheid stelt 2.3 miljoen euro (92 miljoen BEF) ter beschikking om de gevangenis van Wortel te beveiligen. Rond de inrichting komt er in totaal 2 kilometer draad van zes meter hoogte. Daarnaast worden er nog kleinere infrastrueiuurwerken uiteevoerd. zoals het verNeieien :111 1 iolcrm.

0.-

jllaart: De aanleg van het liet .spad tussen Hoogst raten en Merk.splas i.s gestart. De familie van Rik De Meester is daar niet echt gelukkig mee. Zij hebben een prachtige Wirtz-tu,,i en zijn iliet akkoord niet (le schadevergoeding clie er voorzien is. Hei is nachten op d uit 1/)! uucul

1(111

de lec/uic

1.


PERSO VERZICHT Als het van de gemeenteraad affiangt komt het crossterrein langs de Kettingdreef in Meer er niet. De raad bracht een negatief advies uit. De hogere overheid moet beslissen. Warre Palmans wordt de nieuwe stadssecretaris. Tijdens de gemeenteraad van mei legt hij de eed af. Warre werkte twintig jaar bij de RVA in Turnhout en was jarenlang medewerker aan dit blad. 1-let Federaal voedselagentschap zet klikkippen in de voorde vogelpest geruimde kwekerijen. De kippen worden bij manier van spreken opde voet gevolgd. Als ze gezond blijven mogen de stallen opnieu's gebruikt worden.

JUNI De brandweer kan over enkele maanden beschikken over een gloednieuwe halfzware autopomp. De stad stelt daarvoor bijna 230 000 euro (9.2 miljoen BEF) ter beschikking.

Het recreatiedomem Dc Mosten mag dit jaar de blauwe wimpel hijsen. Het zwemwater is van uitstekende kwaliteit. Bovendien stellen de Bond Beter Leefmilieu en de Vlaamse Milieumaatschappij op prijs dat er op het domein ook natuur- en milieucducatievc activiteiten georganiseerd worden. Het Stedelijk niuscuni toont werk van Clara Voortman, de vrouw van grootgrondbezitter Jules Voortman. De kunstenares verbleef in Meerle en in Gent. Het museum toont haar impressionistisch werk en een prachtige collectie totos van het dagelijks bestaan op het einde van de 19,11 eeuw. De brandweer moet uitrukken omdat er een muur omgevallen is in het overslaghedrijfVan Aert op de transportzone. De muur kwam terecht op een aantal vaten met irriterende giftige stof ten. Gelukkig slaan de vaten niet lek. Burgemeester Van Aperen laat een spandoek in de Gustaaf Segersstraat verwijderen. De bewo-

Juni - Gerrit De Beuckeluer (45) en Guido Verse/meren (41) zijn de eerste twee mannen die elkaar het ja-woord geven, nadat de wetgever een huwelijk tussen twee mannen

of twee vrouwen mogelijk maakte. ners wilden daarmee protesteren tegen de slechte staat van hun straat. Zon protest kan niet tijdens een devote processie. De Vlaamse regering zet het licht op groen voor de ruilverkaveling Zondereigen, met een deel van de gronden in Merksplas en een uit]oper in Wortel. Men wil het verlies aan landbouwgrond in de vallei van het Merkse compenseren door een ruil met landbouwgronden in Wortel-kolon ie. Op een verlaten boerderij in het Neerven treft de politie vijf hanghuikzwijnen aan. De bewoners waren al enkele weken verhuisd en lieten de dieren verweesd achter.

- --- .-

.

ju,ii - Er mtord ii miiet alleen dure mi am'eIis zoals Bi/It .s en ./ rem dess ii iesioh ii. (hnm/ai ei s teed.v meer duurdcrc paaidcnkoeĂŽ.reii i'e lolen warm/en, heeft Marjolijn l?uĂŽ.s e mi (mliii

Jan Van Gils, een laatstejaarsstudent elektromechanica aan het VITO, pakt in zijn emndwerk tut met een weegsysteem voor een mestkar. Het apparaat past de hoeveelheid mest aan als de snelheid van de beerkar verandert.

iiie /' stal slot i oor In et.s en 017111 ( open.

P

I.,

fofo sef

dorp 42 f2310 vijkevovsei LI 031314.62.50 m,x 03/314.82.00 iufo@foto-de-veef.be

23


HISTORIE

Vierhonderd jaar terug in de tijd

Unie van Hoogstraten Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) lag het Land van Hoogstraten na de scheuring in de Nederlanden aan het front. De legers uit het Noorden, de Staatsen onder Maurits van Nassau, en de legers uit het Zuiden. de Spaanse troepen onder Aartshertog Albrecht. waren een ramp voor de Vrijheid van Hoogstraten. Albrecht had te weinig geld om zijn mensen te betalen. Grote delen van het leger gingen aan het muiten en namen het recht in eigen handen. Het kasteel van Hoogstraten, een belangrijke vesting, was hun basis. Deze gebeurtenis staat bekend als de 'Unie van Hoogstraten' (1601-1604).

II. De onmacht van Aartshertog Albrecht De inname van het kasteel van Hoogstraten Was van zeer groot belang, omdat het gelegen was vlak bij het Staatse gebied, niet ver van Breda en Bergen-op-Zoom, waar men thans op zijn hoede was en om versterking vroeg. Deze muiterij kon voor het Zuiden werkelijk op geen slechter ogenblik komen. JLiist nu werd Oostende belegerd door de Spanjaarden en veel verloop zou men waarnemen onder de belegeraars. Het hardnekkige besluit van de Aarishertog om Oostende tot elke prijs te veroveren ziekten en verliezen ten spijt had in het algemeen ontevredenheid opgewekt. Het gealtereerde eskadron, reeds 1000 ruiters en evenveel voetknechten sterk, dikte aan met het uur. Het organiseerde zich tot een geheel, de voorgezeten door de Unie van Hoogstraten Eletto y Consilio en geregeld door vastgestelde wetten. Meer dan een jaar lang hielden zij het in 1-Ioogstraten uit, terwijl zij leefden van plundering en brandschatting tot op een tiental uren ver zuidwaarts ons land in. De unie had zijn eigen wetten. Zo was gezamenlijk plunderen toegestaan. Wie dit voor zich zelf deed, werd behandeld als een dief. De mLiiters dreven ook handel met elkaar en met anderen. Er is spraken van bier, haring, eni. ... maar ook van schoenen en waarschijnlijk ook van kleding en andere zaken, vermoedelijke buit van gezamenlijke plunderingen, die verdeeld was. -

-

Bij het opstandige eskadron vi'eemde huurlingen. vooral Italianen, sloten zich in het begin van de muiterij een duizendtal ruiters en evenveel voetknechten aan. Vermits ze van het krijgsbedrijf hun stiel en kostwinning hadden gemaakt, waren zij van bijna evenveel vrouwen en kinderen vergezeld. Daar de misnoegdheid in het leger algemeen was, groeide het aantal muiters van dag tot dag aan. Zo werd het een heel legertje en ze bezorgden het kasteel van Hoogstraten over heel het land een beruchte en geduchte naam. Al dat krijgsvolk kon niet geherbergd worden

binnen de betrekkelijk enge wallen van het kasteel. De hele ruiterij met vrouwen en kinderen namen hun intrek in de Vrijheid. waar zij de toen juist geschuurde granen. hooi en stro vervoederden en verwoestten. Zij bezetten de huizen en namen het keukengerief en al wat er te vinden was ten hunnen gerieve. In sommige woningen bevonden zich over de 100 man, in andere 80. 60 en 50, zodat de ingezetenen die niet gevlucht waren, zich genoodzaakt zagen naast hun eigen woonst bij de straat een houten schuilplaats op te timmeren. Ofwel verbleven zij in houten barakken, waarvoor bouwmateriaal in nahurige dorpen diende gehaald. En wat erger was: 'Van huis tot huis onder de ingesetenen is verspreit eene heete contagieuse ende pestilentiale sieckte, waeraff de beste gegoeide der Vrijheid in groote miserie zijn comen te sterven." Vee en voeder verdwenen uit stallen en schuren van de hoeven en sloeg de weg in naar het kasteel. Het water van de Mark werd opgehouden, zodat de watermolens stilvielen en de weilanden overstroomden: akkers werden onigewoeld en met loopgrachten doorkorven: volwassen bomen van de bossen en de dreel werden afgezaagd en als wegversperring gebruikt. De dreef van het kasteel naar de kerk (de Lindedreef), die aan weerskanten met reuzeneiken heplant was, werd toen door het krijgsvolk omgehakt, tot grote spijt van de graaf en heel de bevolking. Al op IS september 1602 vaardigde de aartsher tog, ten einde raad. een hans loeR uit tegen de

De voorzijde van het kasteel •~

-

':

.'

.)

>

.

)

-

1

,

ttUl 'ii.

"iE

t

t ¶

Muiterij van Spaanse troepen

t». :

,'

24

/

. ,

r,..,,,. Maar wat haatte het de boer, hij werd zo toch ook kaalgeschoren. Het hele omhggende platteland werd gebrandschat, terwijl trouwens ook het zogezegd trouw gebleven volk (de Spaanse soldaten) op de boer teerde, "maar bij gebreke van geIt bleven zij bij den weghe op den Boer ligghen teeren, de landen op etende, gelyck de vijanden deden". Reeds daags na de inname (9september) telt de secretaris van Brecht in handen van de Electo 50 gulden. Om in bende op rooftocht te kunnen uitrukken, dienden de omliggende dorpen uren in het rond dag en nacht 2000 zaclelpaarden \'oor hen gereed te houden

.

..

k"..

•:i,

-f

liLusvtst

1

11 ,'

.'

.

ij,

ti iiatit' '. 'I -i '1.1 't ixl

.

''

tilt' t('tlt,

.

Een gezicht in vogeh'lucht op liet versterkte kasteel langs de voorzijde, na een belegering. Er staat in de Franse tekst niet vermeld dat het de belegering van 1603 betreft, maar het i.s toch zeer waarschijnlijk. Het kasteel staat erop afgebeeld met de drie opeenvolgende o,nheiningen en de vele torens. Tussen de buitenwallen en de tweede ringgracht bemerkt men een twintigtal gebouwen. Aan cle binnenkant van de poort staat er een galg naast liet plein, waar het eskadron muiters, naar men zegt, bij appel samenkwam. De buitenwal is bewapend met twee kanonnen. Voor het slot ziet men versterkin gen en twee stukken geschut van de belegeraars. Verder is het slot omgeven: ten noorden door een hot, ten oosten door moerassen en heiden met aan de zuidoostzijde de kerk lan Wortel, die nog niet erg geschoiidemi schijnt te :ijii. Ze diende mede als t'erschansing toer de ivintellcrr. lee zit/die rico //i/t ce t - uit hei bos nog s/ei it,r u/gczueRc/c ho(e)) S Hoe/s rit ei ci.


HISTORIE door list Herentals in hun bezit te krijgen. Zo verliep cle lange harde winter! Voortdurend groeide liet aantal muiters nog aan.

Enkele geestelijken getuigden die spijts de onlusten en gevaren te Hoogstraten waren gebleven, van de terste nood waarin de bevolking en de Vrijheid zich bevonden.

Lii-

"In het jaar 1602, in het begin van de maand september, weiden de oproerige soldaten verdreven uit het kasteel van Grobbendonk. Zij overrompelden het kasteel van Hoogstraten, waar zij hinnenvielen en bleven logeren niet heel hun ruiterij, hun vrouwen,jongens en kinderen in cle Vrijheid van Hoogstraten. Zij hebben er de granen en de fouragie, hooi en stro, dat de ingezetenen juist hadden ingehaald en ingeschuurd, meestendeels opgevoederd, verwoest en te iliet gedaan. Daarom hebben de inwoners niet hun koeien en beesten moeten vluchten naar de omliggende dorpen en hun huizen moeten ahandonneren ten gerievc van de muitende soldaten. Zulks had tot gevolg dat in de vorige winter het derde part van de bevolking, zo mannen als vrouwen en kinderen, meestal van de voornaamste en hestgegoede bur gers, in miserie en ellende zijn gestorven. Het is ook waar dat dezelfde muiters, om provisie van levensmiddelen op te doen voor het kasteel, vier of vijfniaal de kerk, het klooster en de huizen van de ingezetenen van de Vrijheid hebben beroofd van granen, koren, gerst, boter, spek, hier. brood, zout en alle andere provisie van eetwaar, die zij er konden vinden. Tot fort i ficatie van het kasteel hebben de muiters ook heeniden en landerijen van de lngeteteuen van de Vrijheid uitgegraven. hun hoven en erven rondom de voorschreven Vrijheid opeegraven tot hun verdediging. Al het hout, zowel opgaande bomen als schaarhout, hebben zij tot versterking van het kasteel en als stookhout afgehouwen en zo kort afgekapt dat er niets is overgebleven. Ook is liet waar dat hij het aanrukken van het leger 'Van Hare Hoogheden' [de Aartshertogen. dat in juli Cl] augustus 1603 het kasteel van Hoogstraten is komen belegercu. de ingezetenen der Vrijheid voorts helemaal zijn beroofd van heel hun gewas van koren, gerst. haver, hoekweit. hooi en stro, zodat zij daarvan niet hebben genoten. Alles is echter door het leger opgevoederd. vernield en verwoest. Van de tienden. welke ons in de voorschreven Vrijheid toekomen, hebben wij 0(1k geen graan geprofiteerd. evenmin als de heren van liet kapittel van Antwerpen van hun tienden. Binnen de vijftien (lagen dat het voorschreven leger in de Vrijheid is gelogeerd geweest. /ijn er door gebrek aan toezicht van het legervolk (wat deerlijk te wensen overlict) 45 of 46 huizen afgebrand. 1-let kleine aantal huizen dat binnen (le Vrijheid is l.ilijvcn rechtstaan, is to geruïneerd dat zij nauss elijks bewoonbaar zijn. Vermits het gezond verstand eist dat Wij getuigenis geven van de waarheid, vooral wanneer er om verzocht wordt, hebben wij voorgenoemde pastoor-deken en kanunniken liet zegel van het kapittel, naast het zegel van St.-Claraklooster en de handtekening van de pastoor van Minderhout hier onderaan doen plaatsen op 10 oktober 1603".

muiters en stelde zelfs op hun hoofd ecn prijs voor diegenen die er een wist te doden: 100 kronen voor een officier. 500 kronen voor de Eletto. In oktober kwam zelfs cle pauselijke nuntius in hoogsteigen persoon naar het kasteel van Hoogstraten om zijn muitende landgenoten tot betere gevoelens over te halen. Zij wilden echter van geen overgave weten zolang dc ban niet was opgeheven en hun soldij betaald. Ondertussen zochten zij toenadering tot prins Maurits van Nassau. de aartsvi and van cle aartshertog. Zelfs de steden Lier. Mechelen en Antwerpen moesten hun contributie betalen. Naar de dorpen zonden tij brandbrieven of zij lieten er de rode haan kraaien. Niemand voelde zich nog in veilighek!! De muiters gingen al langer hoe driester te werk met hun brandschattingen. Steeds verder stuurden zij hun brandbrieven. aan de vier hoe-

ken wat verzengd. wat «Brand» moest betekenen. Zelfs afzijdige steden als Gulik en Aken achten de afkoopsonimen voordeliger dan krijgsvolk te lichten oni zich daarmede tegen de Unie van Hoogstraten te verweren. Antwerpen werd eveneens zwaar bedreigd, vooral in de omstreken. Antwerpen moest geld en huskruit leveren of al de molens en hoven werden afgestookt. Daarna werden er 100.000 gulden geëist, met bedreiging de Cauwenstijnse Dijk door te steken, de molens te verbranden en al de burgers die zij vingen, op te hangen, zo deze som niet binnen de vijf dagen betaald was. Zij legden Waver in as. Waar zij nog soldaten van Albrecht vonden, hingen zij ze op of dwongen hen aan hun zijde te treden. Zo gebeurde te Hoegaarc!en. Niet alleen in de Kempen en in Brahant, ook in het Walenland lieten zijde rode haan kraaien: te Gemhloers, te Nijvel. te Geldenaken tot in Namen toe. Rond half november 1602 trachten de gealtereerden

Met de steun van de Staatsen Hun macht was nu de aartstiertog Albrecht te sterk, te meer daar zij openlijk in gemeenschap niet de Nederlanden getreden waren. De StatenGeneraal van het Noorden sympathiseerde met de muiters en de redenen van hun muiterij en de daad bij het woord voegende zonden zij hen levensmiddelen, wapens en andere behoeften. Ja zelfs, indien de muiters door de vijand overvallen werden, dan stonden de Staten-Generaal toe, dat de gealtereerden zich in Breda en in Zevenbergen mochten terugtrekken. De Unie heantwoordt met dankbetuiging en tevens met verzoek om hulp tegen een eventuele aanval van de Aartshertog, die al in aantocht zou zijn. Inderdaad, er lagen al troepen binnen Herentals. Zonder dralen sleurden de ruiters in het kasteel granen, boter, kaas. gerciokt en gezouten vlees, enz., geroofd uit de huizen, kerken en kloosters van de Vrijheid. Zij stopten op vier plaatsen de Mark zodat heel het lage land en de beemden rondom het kasteel blank stonden, waardoor de watermoten vaii Meersel in de onmogelijkheid kwam nog graan te malen. Dezelfde ruiters en hun vrouwen hebben tot hun dienst en gerief ook in beslag genomen al de meubelen, zoals stoelen, banken, potten, kannen en alle provisie van brand hout en turf, welke de Ingezetenen tegen de aanstaande winter hadden ingedaan. Er is zelfs geen struikgewas of schaarhout blijven staan! Voorts hebben zij de Vrijheid doen versctiansen en van loopgrachten voorzien, ze hebben haar rondom doorgraven, dwars duurde hoven, driesen en landerijen van cle inwoners, zodat ze enorme vernieling en schade hebben aangericht. De hoven en erven tussen de tranchees dienden tot open straten. De erven buiten de loopgrachten blij ven meestal onbebouwd liggen, vermits de wegen, die er naartoe leiden, opgegraven waren. Wat de inwoners ook smeekten cf deden, de ruiters weigerden de straten open te laten. Tevergeefs presenteert men hun in de straten sterke draaibomen te plaatsen zodat de erven gevoegij k konden bereikt worden langs andere straten. die open gelaten werden om in de Vrijheid te kunnen geraken. De velden lagen immers afgesloten met hagen en grachten. Bovendien werden de inwoners belast met het onderhoud en het logement van de zieken, met de levering van hout, palen en nagels, met het zenden van timmerliedlen en smeden. Nog veel andere werken dienden uitgevoerd tot verster king van liet kasteel. De onkosten ervan bedroegen over de 1900 gulden. Dagelijks werden de ingezetenen nog allerlei andere diensten ten laste gelegd. De inwoners leden nog grote schade in huin huizen door liet logeren van een grote menigte krijgsvolk en paarden. Ze werden immers zo geruïneerd en bedorven dat zij zonder ondragelijke kosten niets meer konden repareren of doen maken. 25


HISTORIE Sommige ingezetenen hebben ook. ten gevolge van onvoldoende toezicht van het krijgsvolk op vuur en kaarsen, hLin schone huizen, schuren en stallen in de vlammen zien opgaan: al hLin goederen, beesten en heel hun oogst zijn in de vlammen gebleven. Slechts een klein aantal ingezetenen is in de Vrijheid gebleven. Omwille van de hoge belastingen zijn er ook velen vertrokken naar andere dorpen, waar zij zich vestigden en bleven wonen. Albrechts troepen waren reeds te Herentals, toen hij echter vernam dat Grave zich had moeten overgeven. De Aartshertog brak de voorgenomen tocht naar Hoogstraten af en rukte over Diest naar Maastricht. De 26 september 1602 zond de Unie van Hoogstraten twee afgevaardigden. kapitein Frederico Barossi, een Italiaan, en de Spanjaard Juan de Funis, om met Prins Maurits over een algemene wapenstilstand te onderhandelen voor de periode tol dat de Aartshertog met hen over hun betaling zou handelen. Zij verklaarden niet meer met de Aartshertog in onderhandeling te willen treden, wanneer niet eerst de ban openlijk was herroepen ook in Italië en Spaije. Maurits en de Staten-Generaal stemmen toe in de wapenstilstand op uitdrukkelijke voorwaarde dat de muiters Bergen-op-Zoom. Breda of ander Staats gebied van alle contributie vrij lieten, voorwaarde waaraan nogal eens moest herinnerd worden. Voor Albrecht zat er niets anders meer op dan in de zomer van 1603 naar de wapens te grijpen en geweld met geweld te keren. Tevens begonnen de gealtereerden om steun uit te zien hij Justinus van Nassau. gouverneur van Breda. Voor hun bagage verkrijgen zij alle zekerheid, terwijl de Staatse troepen op de grenzen worden gereed gehouden. Kort daarop werd de ruiters vrijheid van licent toegestaan voor de levensmiddelen, die inen alvast naar of tot Boxtel bracht.

elkaar. Een massa volk op een kleine opper vlakte, te vergelijken met Rock-Werchter. Het slijk en de modder was ook toen al inbegrepen. Het kwam tot schermutselingen als inleiding tot de algemene slag. Reeds na de eerste schermutselingen verloor graaf van den Bergh er de moed bij. Hij was beducht voor de grote machtsontplooiing van zijn vorstelijke tegenstander en de koene veteranen van de Unie en was ook bevreesd dat hem alle toevoer zou kunnen worden afgesneden. In de nacht van 9 op 10 augustus brak hij het beleg in alle stilte op. Eerst de tros, gevolgd door het geschut en de wagens, begon de aftocht door de St.-Lenaartse heide onder de dekking van regen en onweer, die de wegen haast onbegaanbaar maakten en die de achtervolging vertraagde en belemmerde. Hij zelf met

zijn troepen dekte de aliocht. Toen de belegerden dit merkten, vielen zij de Spaanse achterhoede aan, waarbij de heer van Rosne de dood vond en later doorprins Maurits eervol begraven werd, tegen de zin van de muiters. De ruiters van Maurits alleen waren vlug genoeg geweest om de in goede orde wijkende hooldmacht over de heide naar Sint-Lenaerts te zien aftrekken. Het Staats voetvolk verhinderd door de toestand van de weg, die bijna onbegaanhaar was door het onweer van die dag, was te veel achter om de vijand aan te tasten. Zo ontsnapte het Spaanse leger tot grote woede van de gealtereerden. Ook de Staten-Generaal schenen teleurgesteld omdat de vijand er zo ongehavend van afgekomen was.

(wordt vervolgd) Dominiek Bolckmaiis

Waarachtige afbeelding van het sterk en geweldig kasteel van Hoogstraten met de omliggende plaatsen, belegerd door aartshertog Albert en door vorst Maurits ontzet op 10 augustus 1603.

Ruim 30.000 soldaten Einde juli nadert het gevaar! Albrecht zond derhalve zijn veldheer Frederik van den Bergh met ongeveer 16.000 man trouw gebleven krijgsvolk en negen stLiks geschut naar het kasteel van Hoogstraten. De 26'juli opende Graaf Van den Berg de vijandelijkheden: deed bij het kasteel een schans graven van wel 450 treden en begin augustus plantte hij zijn geschut tegen het kasteel. Gedurende 15 dagen. van 24ju1i tot 10augustus 1603, hield hij de belegering vol van het slot, waarin 800 muiters zich hadden verschanst zonder kanonnen, terwijl de overigen naar Oosterhout waren afgezakt. Prins Maurits kwam spoedig aanzetten over Gilsen, waar hij zijn reserveruiterij en bovendien de overige muiters vond. Samen ruim 10.000 voetknechten en 4100 ruiters sterk, met 12 halve kanonnen rukten zij op naar het bedreigde kasteel van Hoogstraten, om de «nieuwe groene geuzen», zoals de muiters werden geheten, te helpen, na eerst een brug geslagen te hebben over de Mark bij Castelré. Ruim 30000 soldaten stonden toen tegenover 26

Op deze tekening ziet men het hoofdkwartier van graaf Frederik van den Berg, bevelhebber van het Spaanse leger, aan cle kant van Minderhout, bij liet begijnhof zij/t verschansin gen bij de watermolen op de baan naar Baarle en zijn batterijen tot voor de poorten van hei kasteel. De Italiaanse ruiters, clie het kasteel bezetten, hebben hun batterijen er tegenover opgesteld. De sluis, die het kasteel onder water hield, werd m'oo,'al door gra af i'an den Berg beschoten. Met loop grachten werden de bcitterijen vooruit gebrcicht. Het kwartier van zijim ruiterij lag bij hei binnenkomen van Hoogstraten. In de beemden, richting Bouwhoef, lag liet kwartier van graafBuchow. Bij de kerk van Wortel nos het kmmortier van Marleinont cii Assencourt. Een kanonsbal in cle imoordkoimi iiiii iie toren ioim iie dorfIkeli> ie 'il oriel herinnert nog aan de beschieting. Maar met zijn hulpleger marcheerde prins Maurits door de Covteii'eve heide noor Ho,iei om het kasteel te ontzetten. Ook een dozijn van zijli legeraanvoerders niet elk twee rij (1/je korneiten .stacit op de plaat vermeld. Met hooft/letters staan voor liet kasteel aangeduid: de oude tweede niuui', eveneens rondom niet torens bezet, cle tweede gracht, een wal met bolwerken, een derde gracht, de conterscherp, de vierde gracht, de binnenpoori, de buitenpoort iiiet de batterijen clie naar cle ii jood schieten en het staketsel.


ACTUEEL

11.11.11: 2,72 euro per Hoogstratenaar

Het gebit is terecht

Niet de honger maar de dorst was dit jaar het thema an 11.11.11: een groot deel van de wereidbevolking heeft dorst naar drinkbaar water en wat meer en meer een schaars goed wordt. Toch zou elk mens recht moeten hebben op een beetje proper water zonder daarvoor veel te moeten betalen: een arm niens kan daar zelfs niet voor betalen en is aangewezen op water uit vervuilde rivieren en bronnen. 11 .11.11 spreekt zich uit tegen privatisering van het drinkwater: internationale bedrijven die, omwille van het profijt, aan watervoorziening willen doeii. Een beetje arme mens kan dat dure water niet betalen. Daarom wil 11.11 11 dat de overheid zich bezig houdt met watervoorziening en dat de waterbedeling niet in privé handen komt.

Wij en een brave man Liit de Mindertioutsesuaat kunnen op twee oren slapen. Wij hebben onze maatschappelijke rol vervuld en de man heeft zijn kunstgebit terug. Ii kent de voorgeschiedenis. Tijdens het weekend van 'Hoogsiraten in Bloemen en groentepracht' verloor een onbekende zijn of haar kunstgebit in de omgeving van de begijnhofkerk.

Het geld van de omhaling gaat dit jaar naar landloze boeren in Bra7ilië, en meer bepaald naar slachtoffers van de stuwdammenbouw aldaar. De vele boerengeiinnen die moeten wijken voor de bouw van die stuwdammen worden zonder onderdak of andere vergoeding aan hun lot overgelaten. Het opgehaalde geld gaat naar een Braziliaanse vereniging die zich om het lot van die boeren bekommert. En nu de OPBRENGST: De gezamenlijke opbrengst van de jeugdhuizen Cahier, De Mussenakker en het Slot: Huis-aan-huis omhaling en overschrijvingen: Gemeentelijke toelage:

Totaal

Berichten in Gazet van Antwerpen. op RTV en langs Radio 2 leverden niets op. Tot een oproep in dit blad dc eigenaar en het kunstgebit terug samenbracht. Na 13 dagen behelpen zit de prothese terug op haar plaats. Een tevreden man lachte zijn tanden bloot. (fh)

17.209,93 euro 12.283.44 euro 19.991,72 euro

49.485,09 euro t

11.11.11. actie Motorrun

En toen: het resultaat: .1

F!UMPI

GEU'1 G E

ATER ?

1 NOVEMBER 3 VOOR 11

OoIt dil jLl(1J weer 1! 1!!! looi dc Callier ecii Julolor- 0/ voor cle

lieJhebbers(!) een fietstocht uitgestippeld. De 106 kilometer lange tocht liep over de grotere en kleinere wegen langs Wortel, Merksplas, Baarle zo richting Breda. Vervolgens via enkele o/nss'egen tot bijna in Zundert waarde tocht juist atdraait naar Rucphen om dan weer via Lan geschouw aan de andere kant van Zundert uit te komen. Zo langs Loenhout terug in en rechte lijn weer naar Hoogstraten, waar iedereen met rode si'an gen en een brede gliinlach de Cahier terug binnenkwam. Er vertrokken ongeveer 150 motors en een tiental trotse fietsers clie dag. Bijna een verdubbeling van de vorige editie! Alweer een tst'eede flinke stap in de goede richting om cle kas voor het goede doel (de 11.11.11 -actie) te spijzen na de kunstexpo van enkele weken terug. (J. Ooins en F. Verschueren).

Cahier de Brouillon, Het Slot en De Mussenakker hebben in het totaal 17 209 euro (bijna 700 000 oude Belgische franken!) bij elkaar gesprokkeld voor de 11.11. 11.-actie. Jaar na jaar blijfi de opbrengst van cle gezamenlijke actie van de jongeren stijgen. "3 voor 11 " heet de actie san cle drie Hoogstraatsejongerencafés. Een gratis bus van De Lijn zorgt ervoor dat de deelnemers gratis van het ene jeugdhonk naar het andere kunnen rijden. In de respecties'elijke cafés zorgen cle jongeren voor een inrichting op basis van liet gekozen project. Op clie manier wordt hei echt aan genaamn fiuiven. Vorige zaterdag kon je daarom neer over de koppen lopen. Naast defiuf liet hoogtepunt, organiseren de jongerencafés nog tal van andere acties.' lasagna-a s'oncl, Nacht van de Wansn taak, Motorun, eten bij Chez Bonne-Ma,nan, voetbaltornooi, een bierbeur.s, verkoop van allerhande spullen, ... Het bleek dit jaar opnieuw een schot in cle roos. De opbrengst steeg met bijna 17%! Het bedrag van 17 209 euro storten cle jeugdclubs op het rekeningnummer lan /1.11.11. 27


VEILING

Veiling Hoogstraten overschrijdt omzetkaap van € 100 miljoen Veiling Hoogstraten overschreed donderdag 6 november de grens van • 100 miljoen productomzet. Hiermede zet de veiling, die dit jaar precies 70 jaar oud is (1933-2003), een lijn van gestage groei voort. Zo is de omzet exact verviervoudigd in de Laatste 20 jaar. De tuinbouwactiviteit in de regio concentreerde zich historisch rond de teelt van augurken en aardbeien (industrie). De snelle omschakeling van industrieaardbeien naar verse marktproductie in de aardbeien (jaren '70'80), de doorgroei van glasgroenteteelt (jaren '80-'90) wisten het verdwijnen van de belangrijke augurkenteelt in de jaren '90 goed op te vangen. Deze omschakeling ging eveneens gepaard met een professionalisering en een schaalvergroting van de bedrijven. Momenteel concentreert de activiteit van Veiling Hoogstraten zich rond een zeer professionele aardbeiteelt enerzijds en de teelt van vruchtgroenten onder glas anderzijds. De aardbeienteelt (jaarrond teelt van Elsanta en Darselect) meteen productie van 15.000 ton zit op een zeer hoog kwalitatief niveau en is goed voor ruim 42% van de omzet van Veiling Hoogstraten. De teelt van aardbeien van Hoogstraten verloopt volgens een eigen lastenboek 'Aardbeien van Hoogstraten ® ' dat volledig in overeenstemming is met het lastenboek 'milieuvriendelijke teelt van aardbeien'. Veiling Hoogstraten staat tevens in voor de commercialisatie in productfusie van de aardbeien van de veilingen CLTV Zundert (Noord-Brabant, Nl.), Profruco (St. Niklaas) en Brava (Zellik/Kampenhout). De glasgroenteteelt omvat voornamelijk trostomaten, losse tomaten, paprika en komkommer. Ze staat voor 57% van de omzet. Kwaliteit en veiligheid van het product worden hier gewaarborgd door het lastenhoek Fl an dri a ®, dit laatste in nauw overleg met de collega-veilingen binnen de groepering Lava. De actuele omzettoename (+17,5 % t.o.v. 2002 en +40,3% t.o.v. 2001) wordt gerealiseerd door een toename van de aanvoeren in nagenoeg alle hoofdproducten, gekoppeld aan een gemiddelde tot goede prijsvorming in deze producten op veilingniveau. Als eindomzet verwacht Veiling Hoogstraten ±108 a 110 miljoen te realiseren. Ook voor 2004 geven de areaalenquêtes aan dat een lichte stijging van de aanvoeren mag verwacht worden. Deze is het meest uitgesproken in de paprika waar eveneens een forse doorgroei naar participatie in het centrale sorteerproject te noteren valt. Het tomatenareaal stijgt lichtjes, komkommer daalt enigszins. Bij de aardbeien wordt verwacht dat een verdere concentratie, samen met bedrijfsuitbreidingen, zullen zorgen voor een toename van de productie.

Vanaf 14 december zal de nieuwe MAAND in de winkels liggen. Medewerkers opgelet, wilt u tussen Kerst en Nieuw op uw gemak naar de kerstboom kijken, breng dan tijdig uw kopij binnen: op woensdag 10 december. Sport- en dorpsnieuws mogen nog wachten tot zondagavond 14 december. Een zalig uiteinde. Abonnement 2004

DE HOOGSTRAATSE MAAND 19,80 euro 733-3243117-49 28


s1even Contactpunten

-

Geschenkenbeurs van de Wereldwinkel

DORPSNIEUWS Hoogstrateii:

Redactie: Locnhoutscweg 34. Hoogstraten. tel. 03-34.5504. fax 03-314.25.40. e-mail joief.schellekens@skyriet.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen@villaae.uunet.he Meerle:

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7.

tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret@pandora.be

-- 9M

, 0 090 0-4

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97,

~

tel. 03-315.71.86 e-mail: Iiinn.verleye@aitiilohal.net Minderhout:

Redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-314.25.40. e-mail: ozef.schellekens@skynet.he Wortel:

Maarije Siebelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.67.09 e-mail: dlimwortel@liotmail.com FOTO'S:

Jef Floren en Frans Snijders SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout. tel. + fax 03-3 14.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03. e-mail: Eniilia.Horsten@planetinternct.he SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34. 2320 Hoogstraten. tel. 03 31455 04. fax 03 31425 40, e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

Stedelijk museum Onderhouds- en schiklerwerken Na vijf jaar intensief gebruik is hei Stedelijk museum aan onderhoud en schilderen toe. Om die reden is het museum maar gedeeltelijk toegankelijk tot 20 december 2003 en daarna, tot

1 februari 2004 gesloten. Tot 20 december is alleen de benedenverdieping toegankelijk. Daarna sluit het museum zijn deuren tot 1 februari 2004. De medewerkers van het museum blij ven bereikbaar tijdens de bureeluren.

Hoogstraten Op zaterdag 13 en zondag 14 december organiseert de Wereidwinkel opnieuw een GESCHENKENBEURS in de Pax. Het zal er weer goed vol staan met allerlei fraais dat wordt verkocht voor het goede doel: eerlijke handel met het Zuiden. Verder zijn er ook veel mooie en nuttige spullen van organisaties die ook het goede betrachten: Unicef, Greenpeace, Solidariteits fonds. Dan zijn er nog de organisaties die zelf hLin eigen stand hebben op de beurs: Amnesty International, Broederlijk Delen, Velt, Wereldsolidariteit en Natuurpunt. Om alle vermoeidheid tijdens het kijken en kopen tegen te gaan, is er doorlopend cafetaria waar, behalve dranken, ook soep, broodjes en gebak te krijgen zijn. Verder is er ook de vermaarde wereldwinkelwijn te proeven met een nieuw lootje aan de wijnstam: de Otofio. Allen daarheen dus. Zaterdag 13 en zondag 14 december van 10 tot 17 uur.

Koninklijke Fanfare Sint-Catharina HOOGSTRATEN Op talerdaii 29 novcmber -

zal cle Koninklijke Fanfare Sint-Catharina deelnemen aan het Nationaal Kampioenschap voor amateurorkesten dat in het Lemmens-instituut in Leuven plaatsvindt. Zij komen uit in Eerste Afdeling om 11 uur. De organisatie ligt in handen van Vlamo. Vlamo is het overkoepelende orgaan van Vlaamse AmateurMuziekOrganisatie. Deze vzw werd opgericht in 2000 na de fusie van de vijf toenmalige federaties van amateumorkesten. V lamno vertegenwoordigt ongeveer 800 amateurorkesten met ongeveer 30.000 leden. Jaarlijks organiseren de provinciale Vlamo-afdelingen concertwedstrijden in alle categoriën. Enkel de provinciale kampioen per afdeling wordt uitgenocligd tot deelname aan de nationale kampioenschappen te Leuven. Per afdeling brengen de provinciale kampioenen een podiumconcert waarvan de winnaar een jaar de titel van Nationaal Kampioen mag dragen. Staf Brosens, voorzitter van Sint-Catharina.

vindt dit een unieke kans om blaasmuziek in het algemeen te promoten. Spijtig genoeg wordt "

een fanhire nog steeds verge leken met een bende hoempapa-blazers die van café tot café trekken. Dit geeft een niet al te best imago aan de muziekverenigingen. Een fanfare van deze tijd is echter helemaal anders. Voor de muzikanten is het een streven om samen te bouwen aan goede concerten. Wie de herhalingen zou bijwonen zal versteld staan hoe intensief men wekelijks werkt aan de voorbereiding van concerten en wedstrijden. Welnu, als je de titel provinciaal kampioen hebt, ben je de beste in je eigen provincie. Door de deelname aan het nationaal kampioenschap kan je jezelf meten met andere orkesten uit gans Vlaanderen en Brussel. Hier telt ook de Olympische gedachte 'deelnemen is belangrijker dan winnen'. Maar het is wel een eer om te mogen deelnemen. Bovendien is het Lemmens-instituut, waar de nationale wedstrijden doorgang vinden, een tempel van muziek in België. De kans om in dergelijke omgeving een concert te brengen komt niet zo vaak voor. Zo'n belevenissen zijn voor de deelnemers dan ook dankbare

herinneringen waar men na jaren nog deugd van heeft." 29


HOOGSTRA TEN

In memoriam: Fons Pans Echtgenoot van mevrouw Wiske Damen, voorzitter van de Kerkfabriek Sint-Catharina Hoogstraten, geboren te Hoogstraten op 12 februari 1932 en overleden te Leuven op 29 oktober 2003. Wanneer Fons even voorde Heilig Bloedfeesten goedendag kwam zeggen op het parochiesecretariaat en vertelde dat hij naar het ziekenhuis zou gaan, was hij. zoals steeds vrolijk en vol optimisme. Binnen een goede maand ben ik terug in Hoogstraten, wacht nog maar even met de begroting van de kerkfabriek Wij deelden zijn optimisme want wanneer wij hem enkele weken later in het ziekenhuis bezochten, was hij druk doende met het uitpluizen van enkele dringende dossiers van het Kerkbestuur en wij waren bijna zeker: alles zou goed komen! Vijf lange en bange maanden later hebben wij afscheid van hem genomen in zijn kerk, in zijn tweede huis. Want na zijn lieve echtgenote Wiske, zijn kindei'en en zijn familie, was onze kerk zijn tweede liefde. Op de eerste zondag van april 1963 werd Fons, net 31 jaar geworden, met algemeenheid van stemmen gekozen tot jongste lid van de kerkfabriek, in opvolging van de pas overleden voorzitter Jozef Van Hoof. Zes jaar later zou hij secretaris worden, voorzitter in januari 2002, in navolging van ere-voorzitter Adriën Van den Bossche. Fons en zijn kerk, het werd een liefdesgeschiedenis van veertig jaar, in goede en in kwade dagen. Helaas ook tot de dood ons scheidt. Het was inderdaad pure zaligheid voor zo'n kunstzinnig man als Fons om in onze kerk te kunnen ronddwalen, om er alles te bekijken, om er alles te bestuderen. Hij kende er elk stukje van, elk plekje, elk monument, elke historie. Hij was begeesterd door elk detail. Genoot er, als eminente Bach-kenner van zang en orgelspel. Maar deze kerk was ook zijn dagelijkse zorg. Want onze monumentale Sint-Catharinakerk is inderdaad ook een zorgenkerk. Een kerk die. zoals elke liefde, dagelijks aandacht vraagt, voor grote en voor kleine dingen. Die eerste zondag van april 1963 kreeg Fons al meteen het dossier aangereikt van de toen nieuw te plaatsen glasramen: Jan Huet, Marc De Groot, Jan Willemen, de moderne glasramen aan de zijkanten en achteraan boven het orgel.

STAp EENS biNNEN...

Zijn laatste grote dossier, waar hij met hart en ziel elke dag aan werkte, was de restauratie van de 16 historische glasramen vooraan in de kerk. Drie zestiendeeeuwse ramen zullen in de loop van november in al hun glorie teruggeplaatst worden. Zo vormende glasramen van de Sint-Catharinakerk letterlijk de kring waarbinnen zijn ganse loopbaan voor deze kerk is vervat. Een loopbaan die haast even monumentaal is als de kerk zelf. Ik ga niet in detail treden, ioop bij gelegenheid zelf even rond in de kerk: van dak tot vloer, van glasraam tot glasiaaiti, alle pracht en praal dien aanschouwen kan, is mede dank zij het levenswerk van Fons en dankzij de grote begeestering die hij kon overdragen op zijn mederaadsleden, voor het nageslacht bewaard. Maar ook buiten zijn grote inzet rond het kerkgebouw met al zijn grote en kleine zorgen, en buiten de kerkfabriek met zijn begrotingen en rekeningen. met zijn werkvergaderingen, kon Fons een schitterend palmares voorleggen. Hij was een dynamisch lid van de Heili g Bloedstichting vanaf heteerste uur, secretaris en drijvende kracht van de vzw Parochiale werken van de Dekenij Hoogstraten, haast een dagtaak op zichzelf. Fons was ook een erg sociaal man, dienstbaar vanuit het diepste van zijn hart, vanuit zijn diep geloof. Die levenshouding kenmerkte hem gedurende zijn ganse beroepsleven in het stadhuis en het notanaat: mensen helpen, er in alle stilte, goed voor zijn. Hij was vooral uitermate bezorgd om de minderbedeelden, om de zieken, de andersvaliden. Op hen was zijn werk als voorzitter van het plaatselijk en regionale CM-ziekenfonds én als voorzitter van Ziekenzorg gericht. Al deze belangrijke taken heeft hij met grote liefde, met de meeste zorg en nauwkeurigheid volbracht. 'Neen' stond niet in zijn vocabularium. Hij was een fijn mens en schrok niet terug voor zware beslissingen of moeilijkheden die hij tactvol op zachte wijze en met milde humor wist op te lossen. De leegte die bij zijn droevig en al te vroeg afscheid in onze parochie en elders is ontstaan, zal niet of niet gemakkelijk op te vullen zijn. Maar allen die met hem mochten samenleven en samenwerken hebben zijn stichtend voorbeeld waaraan zij zich kunnen optrekken. En elke zonnestraal die door de prachtig gerestaureerde glasramen zal schijnen, elke noot van Bach die vanuit het grote orgel in de SintCatharinakerk zal neerdwarrelen, zal een eerbetoon zijn aan die onvergetehijke en onvergankehijke Fons Pans. Johan Ooms

/vd Slu-is-

.IN dE INTERIEURWERELd VAN

Sluis. ONZE COLLECTiE IS EEN TOONbEELd VAN kwAliTEiT

VANdER

EN qEEh UW INTERIEUR EEN pERsooNlijk CACI-JET. LAAT U

Baarie-Hertog • Kapeistraat 6 Tel 014-699002 www.vandersluis.be EEN bEZOEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS vAkkuNdiq AdVISEREN. op zondag open - maandag geskten

30


HOOGSTRA TEN

Technische en historische toelichting

Glas-in-lood van de St.-Katharina-kerk bijzonder waardevol Toen het restauratieatelier begin dit jaar de drie eerste glasramen van het hoogkoor van de St.-Katharinakerk demonteerde, bleek dat de ramen veel meer 16& eeuws glas bevatten dan oorspronkelijk gedacht. Omdat de ramen zo waardevol zijn, gaf Monumenten & Landschappen de opdracht om een bijkomend historisch onderzoek uit te voeren. Op zaterdag 22 november bracht Monique De Caluwé verslag uit van de restauratie en vertelde Aletta Ramhaut over het historisch belang van de ramen.

De drie glasramen die pas gerestaureerd zijn, werden in liet begin van de 1 6 eeuw gemaakt door Mathys (Tlaes. Het eerste raam stelt Jan IV van Kuik en Frank Van Borselen voor, iti liet tweede zien we de figuren van Flori s Van Egmont en An na Van Bergen en op liet derde staat Karel 11 De Lalairig en Margatetha Van Croy-Chirnay afgebeeld. De figuren staan in een portiekarchitectuui' niet typische renaissance kenmerken, die we zien in de medaillons, de versierde zuilen, de laurierslingers enz.

In dc drie ramen zijn twee erschillende data verwerkt. Claes Matysen is in de periode 15281533 belast met het vervaardigen van zes glasramen in het hoogkoor. Zijn zoon Mathys Claes wordt veertig jaar later, in 1571 betaald voor het uitvoeren van herstel lingswerken. Uit het recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat de ramen waarin we de datuni 1571 terug vinden, naar alle waarschij nlijkheid opgebouwd zijn met originele stukken uit de periode van vader Claes Matysen.

De restauratie nu Nadat de ramen gedemonteerd waren bleek al vlug dat de glaspanelen door Crickx in 1952 niet vastgezet waren met rnastiek, zoals gebruikelijk, niaar met een zeer kleverige pasta, zeg maar een soort pek. Een doorgedreven restauratie drong zich op en dat bleek nodig. ook al omdat de ramen sterk vervuild waren door cle uitwerpselen van duiven en pollutie in liet algemeen. Omdat er, na de restauratie, aan de buitenzijde van de ranien een veiligheidsglas geplaatst wordt, kunnen bijna alle oude glasstukken opnieuw gebruikt worden, nadat ze verlijmd werden. Waar nodig werden de verflagen geretoucheerd en op de meeste plaatsen werden de doublureglazen weggenonien. Het gevaar voor schimrne]vorniing tussen de twee glazen is imniers veel te groot. De glas-in-lood panelen worden teruggeplaatst op ongeveer 5 cm van liet beschermglas. Op regelmatige plaatsen zijn er gleuven voorzien, zodat er een ventilatie ontstaat en de ramen nooit blootgesteld worden aan regen of conclens. De waardevolle glasramen worden dus binnen de kerk, in bijna museale onistandigheden. bewaard. (fh).

Meer recente restauraties

Icwisthistoricci Aletia Ra,iibaut ucrkie uckenlang aan haar historische studie in de huiskapel c'an de kerk, een geïmproviseerd maar to/waardig atelier. Dat de glasramen bijzonder waardevol zijn wist men vroeger al. Het zijn glasramen gemaakt tussen 1528 en 1533. in opdracht van Antoon 1 de Lalaing en Elisabeth van Culemborg. Precies omdat ze zo waardevol zijn werden ze in 1940 in opdracht van de hogere overheid verwijderd door de firma Calders uit Berchem. Vakmannen van Hoogstraten zelf plaatsten vensterglas in de ramen en maakten houten kisten voor het kostbare glas-in-lood, die een plaats kregen in de grafkelder van de familie Salm-Salm.

Tussen 1865 en 1868 werden de ramen gerestaureerd door Caprorinier. Uit teksten weten we in welke toestand hij de ramen aantrof en de restauratietekeningen zelf worden bewaard in de Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG, Brussel). Capronnier bracht op elk nieuw ingebracht glasstuk een cijfer aan, waardoor clie stukken duidelijk herkenbaar zijn. Een volgende restauratie werd uitgevoerd door Crickx, voor de ramen in 1952 terug geplaatst werden, na de wederopbouw van de kerk. In 1940 werden de ramen in al hun details gefotografeerd. Als we die foto's vergelijken met de bestaande toestand, weten we precies welke ingrepen Crickx doorvoerde. Hij heeft de ramen voorzien van nieuw lood en glasstukken vervangen waar het nodig was. Soms bracht hij een tweede (nieuw) glas ofeen doublureglas aan, hoven een bestaande glas dat hij - gelukkig maar - wou behouden.

- PRACHTIGE NATUURLIJKE

EIKEN PLANKENVLOER

UITSTRALING

- KASTEELVLOEREN - GRENEN

__

-LAMINAAT PARKET

Dateren van het glas Uit archiefbronnen kunnen we de herstellingen die in de loop der jaren uitgevoerd werden achterhalen, maar wat er precies hersteld is. is meestal niet duidelijk. Eén zaak is zeker: ondanks de vroeger uitgevoerde herstellingen bevatten dc ramen nog een groot aantal oude, al dan niet originele, glasstukken.

j Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

921


HOOGSTRA TEN

Oldtimers in de Veiling

DE FEESTDAGEN WEER VOOR DE DEUR,

HOOGSTRATEN - Op 25 en 26 oktober vond in de Hoogstraatse Veil ing de jaarlijkse Oldtirnerbeurs plaats. Theo 1-luet van Oldtinierclub De Diept uit Merksplas tekende opnieuw voor de Organisatie. Al is de beurs niet zo bekend bij de plaatselijke bevolking, toch kent ze telkens weer een aardige toeloop. Van heinde en verre zakt men per oldtimer naar de Veilinghallen af. De opknapper zoekt er naar de ene bumperrozet of wieldop die nog mankeert. Of hij kijkt al uit naar een volgend restauratieproject. Als je nu wel klassiek wil rijden, maar misschien twee linkerhanden hebt, dan kan je opteren voor een oudje dat al is opgeknapt. Natuurlijk moet je dan wel dieper in de geldbeugel tasten. Zie je dat niet zitten, koop dan gewoon een authentieke folder van je droomwagen. Of een miniatuurversie. Of droom nog wat verder, want er is genoeg te zien. Er staan meer voor de hand liggende mod1len als de Kever, de Citroën DS of de Volvo Amaton. Maar je komt ook echte zeldzaamheden tegen: een vooroorlogse Mercedes cabrio of een 'baanvakvullende' Thunderbird die recht uit een gangsterfilm lijkt geplukt.

TOCH EVEN UIT DIEJEN SLEUR. MAAK DAN EENS EEN WANDELING IN CASTELRE, PAK DAN EVEN DE KERSTS TAL MEE. DE CASTELHOEVE IS DAN VAN 2 TOT 6 WEER OPEN, OP 20, 21, 26,27,28 DECEMBER KUN JE AANL OPEN. GOED OF SLECHT WEER HET MAAKT NIET UIT, WIJ KIJKEN ALVAST NAAR U UIT. PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GOED 2004 DE CASTELHOEVE GROESKE 2 CASTELRE 0031135039731

Ir

r II

Ir

'

De /01)/lid te ,Snici:on (1957 - 1970) iS £/ll(lSi 0Ilie/'iiOd',Vth(iill. Dit prachtexempiaar wordt door Hoogst ratenaar Jos Lenaerrs te koop oa/igeho(lcli.

De reiohitioiui/re Ciuiho fl5 - /o (/eeeie - ieieIuiit ioor hei ee/51 in 1955. Bij her einde van de productie in 1975 is de snoek of liet xtrijkij:er nog lang niet voorbijgesireefd.

Oldtimer-ponip voor Fons Huet

S

II11.] 1* WE HOOGSTRATEN CarrossEriE ALLE MERKEW 1. 1 I'r111[

WW RNT

ONDERDELEN Jloogstraten - Tijdens de Oldti,ners beurs in de Veilinghallen schonk initiatieftiemer Theo Huet een antieke benzinepomp voor het sociale werk van Marta Macz-Pacav. Marta, de vrouw van Fons Huet uit Hoog.rtraten, en zelf indiaanse werkt al jcirenlang in de gezondheidszorg in de afgelegen indiaanse dorpjes in Guatemala. De pomp werd verkocht i'oor 1725 euro. Op de Jbto de milde schenker Theo Huet en de initiatieftiemer van de vIeiI;iç roep Sa 'too/ o Rover Moi'ien hij de ooiieke pomp.

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be


HOOGSTRA TEN

'Pa, op school ben ik algemeen directeur'

Universiteit Vrije Tijd HOOGSTRATEN - 1-let Davidstbnds nodigt uit voor drie boeiende namiddagen over mijlpalen uit onze Europese letterkunde. Op donderdag 4. II en 18 december spreekt prof. Marcel Janssens van 14 tut 17 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Prof. Janssens (01932) doceerde aan de K.U.Leuven Algemene literatuLirwetenschap en Nederlandse en Europese letterkunde. Hij was hoofdredacteur van Dietsche Warande en Belfort en o.a. lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 'Van Dante tot Hemingway' is de titel van deze reeks waarin tal van grootmeesters uit onze cultuur ter sprake komen, zoals Cervantes, Goethe, Shakespeare, Sartre, Camus, ... Leden van het Davidsfonds betalen voor deze drie namiddagen • 47 en niet-leden • 52. Voor meer informatie en inschrijvingen: Fons Livens, tel. 03 314 5452 of aIfons.livens@pandora.be

Kerstconcert HOOGSTRA TEN— Op 13 en 14 november waren meer dan veertig leerlingen van Instituut Spijkereven baas van hun eigen bedrijf De laat stejaarsleerlin gen speelden het bedrijfsspel Ecoman, een praktijksimulatiespel waarbij ze in cliie groepen drie concurrerende l,edrijten leidden. Als een echt clirectieteam moesten ze beslissini'e,i nemen in een steeds veranderende economische context. Ecomnan ging zeven jaar geleden van start op initiatief van de Initiële Lerarenopleiding vcm Academisch Niveau (ILAN) van EHSAL - Europese Hogeschool Brussel. 'Het bedrijfsspel helpt bovendien een aantal leerlingen bij het bepalen van hun studiekeuze voor het hogeronderwi js. Ze ervaren immers tijdens deze ttvee dagen heel goed of ze zich thuis zullen voelen in het echte bedrijfsleven of niet', vertelde Kristel Ver.rchueren, lerares economie van Instituut Spijker.

Poppenkast HOOGSTRATEN - In tijden waarin computer en dvd menig kinderleven beheersen, vormt de authentieke poppenkast een welgekomen verademing. Op 25 oktober kon uw kroost in de feestzaal van het PSC genieten van "De Stoefpotloden", een productie van Propop. En op 30 oktober werd het oude zaaltje van Cecilia opengesteld, voor een poppenkast van Grabbelpas. Hun lach en traan lieten zien dat de kinderen zich nog eens echt konden in- en uitleven. De blik in hun ogen toonde hun oprechte schrik voor de schobbejakken, die het als vanouds weer up 'de goei' hadden gemunt. Gelukkig - en wie had dat durven denken - liep alles weer goed af. Leve de poppenkast!

HOOGSTRATEN - Belangrijkste activiteit van het Davidsfonds in december wordt het kerstconcert op zaterdag 20 december om 20 uur in de Sint-Catliarinakerk. Het kamerkoor 4-tune uit Retie is te gast. Dirigent Bert Verdonck en verschillende van de 20 enthousiaste zangers traden reeds op in Hoogstraten als leden van het Leuvens Universitair Koor. Samen met o.a. het Piuskoor namen zij vorig jaar ook deel aan de uitvoering van de Johannespassion. De toegangsprijs bedraagt 12 euro. Leden, plus-3 passers en in voorverkoop betalen 10 euro. studenten 5 euro en kinderen hebben gratis entree. Nog meer muziek met liet Davidsfonds: zaterdag 6 december om 20 uur wordt een optreden van het Danel Strijkkwartet in de Singel in Antwerpen bijgewoond. Op het programma staat werk van Schubert. Beethoven en Mendel lsohnBartholdy. Inlichtingen over alle activiteiten: Raf Peeters. Moerstraat 29. tel. 03 314 54 07. (ma)

It

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie Propop (/0/0) en Grabbelpas bezorgclen de kinderen twee aangename na,'nidda gen. 33


HOOGSTRA TEN

Cecilia is 164 jaar en één dag oud!

Lowie op het uitvinderssalon

HOOGSTRATEN Als modern sociologisch onderzoek het eens is niet -

oude volkse wijsheid ... dan zal het wel juist zijn! Beiden beweren dat een goed uitgebouwd verenigingsleven de verzuring —ja, zelfs de verrechtsing binnen een maatschappij afremt. Handig meegenomen. En als zo'n vereniging daarbij al ruim 164 jaar actief aan cultuur doet, dan wordt het plaatje alleen maar mooier. Maar wanneer je nog zelden volle zalen trekt, clan schort er iets. Traditionele 'blaasmuziek' als de harmonie, de fanfare of de hrassband mag dan nog een trouwe aanhang hebben, het grote publiek wil blijkbaar iets anders. Daarom besloot St.-Cecilia vierjaar geleden om naast de harmonie ook met ensembles te starten, die een eerder klassiek repertoire zouden spelen. Het jaarlijkse 'koffieconcert' was geboren! Nu hoor je wel eens vallen niet zelden vanuit ivoren torens dat het toch niet je van liet is, zo'n blaasmaatschappij die zich op de klassieke muziek stort. Een bezoek aan Cecilia's jongste koffieconcert leerde me nu dat dit eerder een vooroordeel dan een wet is. Zeker voor een harmonie. Want een beetje muziek! iefhehber weet dat de blaasinstrumenten die daar vanouds in voorkomen, ook in het symfonische orkest worden eebruikt, om er klassieke werken mee uit te voeicn! -

-

Het is overigens niet de eerste keerdat Cecilia er een nevenproject' bijneemt. Zo was er vorige eeuw een tijd lang een heuse 'symfonie'. En van 1850 tot een tiental jaar geleden hadden ze ook een relatiet succesvolle toneelgroep. Korte tijd hebben er zelfs een drumband, een hrassband en een jeugdorkest onder de vlag van Cecilia gelopen. Maar de harmonieafdeling is en blijft de oudste. Vanaf het prille begin in 1839 vormt zij de ruggengraat van de vereniging! Bij het concert van 19 oktober was het trouwens exact 164 jaar en één dag ve!eden dat St.-Cecilia

B~A-

-

PW

gesticht werd! En dat 165 jaar werd door de vereniging al meteen goed ingezet, met hun vierde Klassiek Koffieconcert. Van een verjaardagsfeest gesproken! De Cecilianen hadden hun charmant zaaltje voor de gelegenheid nog eens proper gepoetst en sfeervol aangekleed. Een feilloze bediening werd verzekerd door Melanieke en haar ploeg. Gezeten in dit onbetaalbare decor, konden de aanwezigen genieten van een evenwichtig uitgebouwd programma. Men speelde o.a. werken van Tschaikovski, Dornel, Benatzky. LidI en Schmitt. Samenstellers Luc Tahon en Marleen Proost rekruteerden enkele kwaliteitsmuzikanten uit eigen huis: Rie Geets (klarinet). Gunther Verberckmoes (sax bariton en sax soprano). Leen Casie (sax alto en sax soprano) en Rob Goris (es-bas). Luc Tahon zelf speelde afwisselend sax alto, soprano én bariton. Marleen Proost verstevigde haar ijzersterke reputatie dankzij twee prachtige solo's op hobo. Klarinettist Wouter MUller en fluitiste Lieshet de Cleyn uit het Antwerpse maakten de groep compleet. Leuk trouwens dat Cecilia nog eens met goed nieuws naar buiten kon komen. Alleen een muziekvereniging draaiende houden, is in tijden als deze immers al niet van cle poes. Daarenboven nog eens pakken energie en geld steken in de instandhouding van de zaal, getuigt van een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen. Volhouden. Cecilia! (dli)

Aboimernent 2004 DE HOOGSTRAATSE MAAND 19,80 euro 733-3243117-49 Hci iiIijc

34

iii-(ii/jo /!cJ) i i ccj

±//ig

1)!

(h)ï cdi? iiiiiiilhi


HOOGSTRA TEN

Hoogstratenaar opgeëist door Internationale pers

Leo Van Aert redt een Koi-vis met mond-op-mondbeademing Is de pers massaal op zoek naar 'fait divers' en nieuws in de marge, of is de reanimatie die Leo Van Aert uitvoerde op één van zijn waardevolle Kui-vissen echt van internationaal belang? Feit is dat Leo Van Aert en zijn vrouw Hilda Pemen een week lang opgeëist werden door de nationale en internationale pers. "Het is nooit de bedoeling geweest om zelf in de belangstelling te komen", verzekert Leo ons, "maar het was een hectische week, met dagen dat we nauwelijks tijd hadden om een boterham te eten". Het verhaal begint op zaterdag 1 november, de dag dat de familie gezellig samen is voor een vcrjaardagsfeest. De tafel staat gedekt, direct naast de prachtig aangelegde vijver in een voorbeeld van een tuin. Op een bepaald ogenblik zien dc aanwezigen dat een Koi-vis vreemd doet.

De reanimatie 'De vis zwom erg snel door de vijver en maakte sprongen in het water."verduidelijkt Leo, "Na een bruuske beweging dreef de vis morsdood op de vijver. Hij kreeg wmirschijnlijk een hartaanval". Zonder nadenken haalt hij de vis uit het water en past afwisselend hartmassage en mond-aanmond beademing toe, zoals hij dat als ex-brandweerman en ex-ambulancier, méér dan eens deed hij mensen in nood. Hij zette de bijna 60cm grote vis rechtop tussen de benen, om het dier gedurende 15 minuten alwisselend te beadenien en te masseren aan de onderzijde achter de kieuwen waarde drie hartkamers van de vis liggen. 'Na een kwartier begon de vis opnieuw te bewegen". gaat Leo verder. "Ik zette hem in de vijver, maar hij viel weer om. Toen heb gedurende een 5-tal minuten, dezelfde behandeling herhaald. Toen was de vis hersteld, hij kon terug in de vijver maar bleef aanvankelijk nog afzijdig". Dc volgende ochtend kon Leo vaststellen dat de vis er helemaal bovenop was. De gereanimeerde

vis begaf zich opnieuw tussen de andere koivissen.

De reacties Het was een ongewoon verhaal dat de internationale persmachine op gang bracht, na een bescheiden artikel in Gazet Van Antwerpen. Op dinsdag 4 november verschijnt het artikel. Nog dezelfde ochtend wordt Leo voor 7.00 uur uit bed gebeld door radio Donna, onverwachts en rechtstreeks in de uitzending. Vanaf dat moment staat de telefoon meer dan een week niet meer stil. De wonderbaarlijke redding haalt de internationale pers en het wereldwijde internet. Zes TV stations zakken af naar Hoogstraten: van Man bijt hond van BRTI , over de nieuwsredactics van VTM en RTV, tot en met de RTBF, de NCMV en de BBC die de beelden doorspeelt aan CNN. De VTM nieLiwsredactie haalt er zelfs een deskundige bij om de reanimatie in haar wetenschappelijke context te plaatsen. En. op de website van Yahoo staat het verhaal een week lang op nummer 2 in de top-tien van de leukste feiten.

Het belang Was de reanimatie van de koi-vis een 'fait divers' of verdiende de ingreep cle belangstelling die de media eraan schonken. Voor Leo Van Aert is het duidelijk. "Voor dc mensen die de koi-vis kennen is het groot nieuws.

Jazz in Sint-Cecila EIOOGSTRATEN - Dc Nlarekriver Jaztcltib Hoogstraten heeft de eer en het genoegen u te kunnen voorstellen The Friends of New Orleans op maandag 8 december om 20 uur in zaal SintCecilia (Gelmelstraat naast nr. 6). Slagwerker Kees Hoogkamer uit Zoeterineer (NL), loopt al jaren rond met de overtuiging dat de New Orleans muziek de beste muziek is in deze wereld. Hij speelt het, leeft er mee, spreekt cii droomt erover, kortom, Cees is bezeten van die muziek. Het kostte hem reeds twee maal een huwelijk maar hij gaat door. Hij is een gedreven drummer die graag de Engelse toer opgaat. Gastoptredens bij het orkest van Brian Carrick zijn daarzekerniet vreemd aan. Naast zijn werkopde

cel cl ei cc ( k (ei iie t om) in diverse brasshands, toert hij sinds enkele jaren met een eigen hand. Cces is erin geslaagdmuzikanten die een grote staat van dienst hebben bij verschillende gerenommeerde bands, bijeen te brengen. Zij hebben een ding zeker gemeen: hun liefde en voorkeur voor de oorspronkelijke mLiziek uit New Orleans, die zij op een enthousiaste wijze weten over te brengen op het publiek. Dat hebben ze al in diverse jazzclubs en op festivals bewezen. Bezetting: Cees Hoogkamer drums, Jasper Van PeIl trombone, Bruno Van Acoleyen trompet. Eniilie Van Pelt piano. Gijs Van Helden bas en Wouter Nouwens banjo.

De koi is niet zomaar een vis". zeel Leo. internationaal zijn er koi-clubs, zijn er wedstri den en is er grote belangstelling voor de vis die tussen de 1 200 en 12000 euro (50.000 tot 500.000 BEF) kan kosten. Maar", zegt Leo. "aan die wedstrijden of die prijzenslag heb ik nooit meegedaan". Als beginnend koi-liefhebber kan je een kleinere vis aankopen en ben je veel goedkoper gesteld. De vijver is al 21 jaar lang de grote hobby van Leo en sinds 14 jaar heeft hij koi-vissen. Op dit moment enkele grote en een 60-tal kleine uit eigen kweek, wat op zich al bijzonder is. "De mond-aan-mond beademing roept in eerste instantie vragen op omdat vissen geen longen hebben, maar ademen langs hun kieuwen", verduidelijk Leo. "Maar, wanneer vissen vechten voor hun leven happen ze wel met hun bek naar zuurstof. Denk maar aan de vissen die 's zomers in zuurstofarm water naar zuurstof happen". "Mijn ingreep bewijst dat reanimatie van een koi-vis mogelijk is". gaat Leo verder. 'Tijdens de mond-aan-mond beademing drukte ik zachtjes tegen de kieuwen aan. Koi-cluhs uit binnen en buitenland hebben de reanimatietechniek minutieus op beeldhand vastgelegd, om de techniek wereldwijd te verspreiden bij hun leden, koi-fanaten". besluit Leo, die blij is dat het nu wat rustiger is in huis. (fh)

HERMAN VAN HEMELEN

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67 Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken 35


HOOGSTRA TEN

In memoriam: Felix Vleugels Echtgenoot van mevrouw Maria Snoeys, ere-schoolhoofd van de Gemeentelijke Jongensschool van Minderhout, geboren te Herentals op 20 maart 1919 en thuis te Hoogstraten onverwacht overleden op 27 oktober 2003.

Zijn glimlach cii zijn zo/gen zijn voorbij, zijn lieve aandacht voor de daagse dingen die door zijn hootd en door zijn vingers gingen en alles wat hij was voor u en mij.

Deze korte regels uit een overgetelijk in-memoriarn-gedicht van Anton Van Wilderode op het gedachtenisprentje van Felix Vleugek, geven heel goed weer hoe Fehx voor ons allen was: een hĂŠĂŠl groot man door zijn grote eenvoud, een bijzonder man door zijn lieve aandacht voor zovele kleine dingen. Felix was een begenadigde onderwijzer en schoolhoofd. Op zin gemoedelijke, maar ook rechtlijnige wijze, heeft hij talloze generaties kinderen opgevoed, gekneed, gevormd voor het leven. Onderwijzen was voor hem: het doorgeven aan de jeugd van het verhaal van de mensen, van het wonder van Gods natuur en van zijn diep geloof. Hij deed dat vol overtuiging, met oog voor de zwakken, die hem nauw aan het hart lagen, maar ook met een meer dan terechte fierheid op de prachtige resultaten van 'zijn' kinderen. Felix Vleugels was ook een sociaal-bewogen man. Wellicht lag zijn scoutsvorming mede aan de basis hiervan want 'eens een scout, altijd een scout'! Als secretaris van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen van Minderhout, als leider van de Gepensioneerdenciub van het Christelijk Onderwijzersverhond van Hoogstraten, als lid van de KBG, steeds gaf hij hel beste van zichzelf. In alle eenvoud, in alle dienstbaarheid 'want mensen zijn altijd samen onderweg En dat hij, eenmaal met pensioen ('op rust' was een term die niet in het woordenboek van Felix stond). de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Cathaririakerk mee verzorgde, vond hij niet meer dan vanzelf sprekend. Gedurende vele jaren was Felix ook een trouwe en stipte medewerker van De Hoogstraatse Gazet / De Hoogstraatse Maand. Elke week ging hij op bezoek bij de Rijkswacht om de nodige informatie te verzamelen voor de destijds veel gelezen rubriek 'Ongevallen'. Hij hield van muziek, van reizen, van een gezellige habbel en hij leek onverwoestbaar. Gans onverwacht is Felix op maandag 27 oktober van ons in stilte heengegaan. Als echtgenoot, vader en opa, als onderwijzend n dienend man, laat hij een grote leemte achter. Wij houden zijn naam voor eeuwig in ons hart gegrift. Johan Oommis

36


HOOGSTRA TEN

"Gouden" Witte Merel HOOGSTRATEN - Vijhig jaar geleden werden enkele Hoogstraatse vogelliefhebbers aangesproken door wijlen Remi Ceuleers, stichter van de Nationale Bond van Vogelliefhebbers en VogelvangeN. Frans Van Ginkel (voorzitter). Nand Mertens (secretaris), Jef Mertens (ondervoorzitter), en Jos Wouters. (bestuurslid) namen het voortouw hierin en stichtte De Witte Merel te Hoogstraten. Reeds na een paar jaargroeide de Witte Merel uit tot een club van ruim 120 leden. Tevens werd er gestart met de inrichting van een eerste tentoon-

Landelijke Gilden stelling, toen nog in het zaaltje aan het Zwanenhof. Intussen is daar een supermarkt gevestigd. Tot op heden zijn zowel Frans Van Ginkel, als Jef Mertens en Jos Wouters nog steeds actieve bestuursleden. Zij maakten van dichtbij de evolutie nice van de NBvVV naar de huidige Konïnkljke Belgische Ornithologische Federatie, het overkoepelend orgaan dat nu de belangen behartigt van de vogelliefhebbers en kwekers. In zaal Pax te Hoogstraten organiseerde dejarige vereniging een tentoonstelling waar meer dan 800 vogels aan deelnamen.

Zittend: Maicel Van Weereid, Jet Menens, Fnan.s Van flinke!, .Je.s Wouter,s, Karel Van Ginkel. Staand: Annie Roos, Frans Aerts, Rita Roeien, Hild Swaegers, Hedwige De Wolf Walter Van Weereid, NelIv Verschueren en Grist Van Opstal.

HOOGSTRATEN - Interesse in een nieuwe kennissenkring? Zin om deel te nemen aan toffe activiteiten als fiets- en wandeltochten? Interesse in vakantie op het platteland of op de boerderij? Wil je wat opsteken over tuinieren? Ben je schapenliefhebber en wil je actuele informatie hierover? Of deinst het spook van de 'zonevreemdheid' of 'individuele water zuivering' op en wil je er meer van weten? Dan zijnde Landelijke Gilden zeker iets voor je! Je ontvangt bovendien een tweemaandelijks schitterend tijdschrift 'Nest'. Een blad boordevol wcetjes over wonen en leven op liet platteland. met uitstekende tuintips voor wie groene vingers heeft, met interviews van mensen niet pit en persoonlijkheid, met kanttekeningen en cursiefjes. Je krijgt daarbij ook het ledenblad 'Levend Land' en je kunt voor gratis advies terecht op de regionale zitdagen of voor een gratis eerste raadpleging van de juridische dienst. Alsje nu inschrijft dan hen je lid voor de helft van het lidgeld tot het einde van 2004; dus voor • 10 in plaats van voor • 20. Bezoek ook onze website www.landelijkegilden.be ./lg of bel vrijblijvend naar 03 31433 51.

De Hoogstraatse Maand gewoon onmisbaar

Garage Luc RyverS

=-I

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

37


MEER

Wandelen

De Trouwe Waker MEER - Een hond is misschien wel het trouwste huisdier van een mens. Wil je daarmee een stapje verder gaan dan kost dat veel tijd. moeite, kalmte van het baasje en opoffering van mens en dier. Bij de Trouwe Waker te Meer vertelde zeer al les over tijdens hun opendeurdag. Het africhten van een Mechelse scheper vraagt veel tijd toch zeker als je een vooropgesteld trainingsprogramma met het dier wil volgen. Hoe streng je deze regels toepast dat bepaal je zelf of in clubverband. Het africhten van de hond wordt in Meer in drie luiken aangeleerd. Gehoorzaamheid, lenigheid en pakwerk. Bij de gehoorzaamheidstest moet de hond allerlei bevelen perfect opvolgen: standen in verband met liggen en zitten moeten perfect uitgevoerd worden. Recht vooruit lopen moet zonder onderbreking plaatsvinden en ook enig speurwerk mag het dier niet vreemd zijn.

De lenigheid wordt in de hand gewerkt met oefeningen zoals bv. springen over een hoge haag. Een put van 1.20 meter mag ook geen probleem vormen. Een grotere afstand, over een put springen van drie a vier meter, vereist al een serieuze ervaring en durf van de hond. Het pakwerk is voor een toeschouwer misschien wel het spectaculairste. De hond mag enkel aanvallen als hij/zij da art()e een bevel krijgt van de meester. Of als, de baas bedreigt wordt, zal hij deze met eigen inzicht beschermen. Liefde voor een hond, oefenen zonder ophouden en soms zich neerleggen dat men werkt zoals de processie van Echternach: dat bleek een ongeschreven verhaal bij de Trouwe Waker te Meer. Maar de liefde voor het dier is dan ook onmetelijk en overwint elke tegenslag in de steeds voortdurende opleiding. Bezoekers zijn steeds welkom aan het oefenterrein gelegen aan de John Lijsenstraat te Meer elke zondag van 9.00 tot 12.00 uur.

MEER - De Gezinsbond organiseert een wandeling door bossen en karrensporen in de omgeving van de Castelhoeve te CastelrĂŠ op zondag 7 december. Vertrek (om 10uur) en aankomst (om 11.30uur) aan de Castelhoeve waar een tas soep met broodje voor de deelnemers klaar staat. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2,5 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. Vooraf inschrijven bij Lucia Vermonden, tel. 03 315 78 05 of Agnes Adams, tel. 03 315 9128 of Leen Jacobs, tel. 03 315 87 31. Meer info over deze wandeling kan men bekomen bij Nancy Snoeys, tel. 03 315 05 94. Iedereen kan deelnemen!

Kerstmarkt MEER - 0p zaterdag 13 december richten de KAV & KWB hun derde kerstmarkt in. Op de verlichte en plaatselijke verwarmde speelplaats om en rond het klooster zal er van alles te zien zijn zoals standen met kerstversiering, smoutebollen, braadworsten en GlĂźhwein, jenever, kortom een niet te missen evenement. Voor de kinderen is er de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd enja,ja, de echte kerstman zal aanwezig zijn en die zal van alles uitdelen voor de kinderen. Voor de muzikale omlijsting zal er een fanfare zijn en het enige echte Chamho-koor uit Chaam. Dus voor een gezellige avond moet je op 13 december eens langs komen vanaf 18 uur. Voor info bel Voet Frank 03 / 315.43.88 of Pemen Gert 03 / 315.97.45. (ina)

Jongeren verdienen 17 209 euro voor 11.11.11. Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedeliandswagens

1

Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' www.geudeiis.be

te!. 0331455041033145103

IILLR - Ook de tli,, ;iukkei deed (i'oor de oieeRre keer) niee iOlIl de a< 1ie 3 ioor eI!. Het programma dat in liet teken stond van de warerproblematiek in de derde wereld bestond uit 3 onderdelen. Een i'oetbalmatch van de 3 jeugdclubs regen elkaar. De eetavond in het boerenzaaltje met zelfgemaakte lasagna telde nieer dan 80 gasten en de/uiSf en veilinga vond in de 3 jeugdclubs. De opbrengst van (leze act'iteiten ging naar 11.11. 11. Op de foto: de helpersploeg met kok van dienst Eile Jacobs. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND Maak voor het betalen van uw abonnement gebruik van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.


MEER Wim de voorzitter. Het begon in de afdeling

IN MEMORIAM

en in de raiffeisenkas, dan in de veiling en het proefbedrijf... Dat betekende tevens be-

Wim Janssens

stuurslid zijn in een aantal hogere besturen. En Wim kon nooit weigeren... Hij leerde

geboren te Meer op 19 september 1925 en overleden te Turnhout op 6 november 2003.

te leiden. Luisterbereidheid, geduld bij oe-

Heel simpel, zoals Wim het wenste, zonder

gen, tot besluiten komen. Hij ondersteunde

opsomming van de lange lijst van zijn ereti-

alle goede initiatieven en hielp mee een be-

tels als lid en voorzitter van gewestelijke en

leid ut te tekenen.

vILig een goede voorzitter te zijn en debatten verloze discussies, meningen bij elkaar bren-

nationale luinhouwverenigingen en andere

Die andere kant was hem aangeboren: een

instellingen, hebben Lieve, kinderen en klein-

hartelijke gastheer zijn, goedlachs en schert-

kinderen, meegedeeld.... Toch nog plots overleden. Wim Janssens, eclitsienoot van Lieve Akkernians, vader en grootvader, bezieler van talrijke tuinbouwverenigingen.

)'L

send. niet de befaamde (geduchte?) handdruk bij hegroetingen en een vlotte ontvangst van hoge personaliteiten. Het Verbond van Veilingen kende deze kwaliteiten. Men koos hem unaniem als voorzitter. Hij heeft er een

Met de mooiste hulde hem ooit te beurt geval-

Hij had zijn eruditie en vergrootte zijn kennis

samenwerking en bundeling van krachten in

len: Zijn handen hebben voor ons gewerkt.

door lezen, studie, contacten en reizen. 1-tij was

de Belgische Tuinbouw mee tot stand ge-

Zijn hart heeft voor ons geklopt.

gedreven om zijn bedrijf anders en beter te doen,

bracht, waar later op voortgebouwd is.

"De contente mens" De foto hierbij is ge-

de eerste om nieuwe technieken toe te passen.

Eén voor één heeft Wim de functies losgela-

maakt bij een feestje voor een kleinkind. Het

Hij heeft met grote ijver en inzet en onhaatzuch-

ten. Hij was niet wars van een viering, indien

is ook een beeld van Wim, samen met buren

tig zijn kennis en voorbeeld niet de tuinders van

deze oprecht en geen verlakkerij was. Hij kon

of vrienden, hij familiereünies in Meer of

Meer en van de streek willen delen.Voor mij is

ze appreciëren en smaken. Hij zou zelf steeds

Antwerpen. Velen herinneren zich zon por-

dat zijn grootste verdienste... En als Wim ge-

onderlijnen hoe vroiw en gezin, en broer Staf

tret van de actieve, innemende, bezielende.

vraagd werd, kon hij niet weigeren.

het mede hebben mogelijk gemaakt...

hartelijke en schertsende voorzitter ... bij een

Voor hem waren verbetering van de infrastruc-

In het "zwarte gat" zou hij niet vallen. "Het

pint of een borrel op het teerfeest van de

tuur in de landbouw en de oprichting van een

hart zou meer kloppen voor zijn gezin". (Hij

afdeling, na een vergadering of bij een feest in

proef- en voorlichtingscentrum echt noodzake-

gaf mij raad en advies. Ik kreeg van hem een

Veiling of Proeftuin. Ik zie voor me ook

lijk vooreen duurzame ontwikkeling. Hij ijverde

blinkende stalen schop wanneer ik op-

diezelfde Wim met een slivova in Bulgarije,

o.a. verbeten mee voor ruilverkaveling. Maar

stapte...)

een glas wijn in Zuid-Afrika of Californië

politiek kun je dan struikelen.

Het is toch gekomen, enkele jaren geleden

wanneer een lange dag van kennis en infor-

Hij en Gust Michielsen konden de Stichting voor

Wilskracht kon het aanvankelijk dempen.

matie vergaren voorbij was.

de Kempen er toe bewegen dat deze de schouder

Dan kwam de onmacht... Niet langer meer de

Zijn hart heeft voor de ttnnders geklopt. Wim

zou zetten onder het project: een proet'bedrijf.

alleskunner, de helper, maar omgekeerd...

werd tuinder. Het lag niet in de lijn van zijn

Het Proefbedrijf der Noorderkempen kwam er.

Ik heb, na twijfelen, gewaagd een beeld te

vorming: Grieks-Latijnse en twee jaar

Wim heeft in de beginjaren dikwijls zijn tractor

schetsen. Wim en ik, we zijn lang een zelfde

handelshogeschool, tot vader hem vroeg voor

en andere uitrusting van zijn bedrijf uitgeleend

weg gegaan. We hadden respect voor elkaar.

de sigarenfabriek. Tuinbouw betekende in de

en samen niet Marcel Vanderbruggen bij de

Alleen, hoe dikwijls dacht ik bij mezelf: wat

Noorderkempen bovendien slechts telen voor

proef velden uitleg en voorlichting gegeven. En

kan hij op een dag van 24 uur ... zoveel meer

de fabriek. Boeren zochten werk voor een

uiteindelijk werd op zijn bedrijf, op het Proef-

dan ik.

teveel aan handen, arbeiders wilden iets bij-

bedrijf en bij Louike in Essen een kas gebouwd

verdienen.... Wim koos ervoor. Maar hij

voor de forcerie van aardbeien. Het was de kieni

Wim, gegroet en dank u!

wilde en zou het

van de grote verandering.

Mon Rigout.v

ZO

niet laten.

11 november Din.sdag II november. De oude,'en onder ons hebben die datum onuitwisbaar in liet geiten gen gegrift. De wapenstil.stand, getekenci op 11 november 1918, maakte een einde aan al liet zinloos vechten. Meer clan 8 miljoen mensen lieten liet leven tijdens de oorlog van 1914-1918. Na de heilige mis oorden de gesneu telden herdacht. Toespraken en een muzikale hulde brengt de herinnering levend terug. Zo ook te Meer naar deze toto werd genomen. t-/clans gaat de wapenstilstand van de eer.rte wereldoorlog aan de meeste jongeren ongemerkt voorbij. Misschien goed dat wij de betekenis en gevolgen t'an "oorlog" niet <la/t den lijve moeten ondervinden. Hopelijk zijn de n'ereldleiders zo slim om dat zo te houden.

39


MEER

In memoriam

Pater Frans Celis, Kapucijn Pater Frans werd geboren als nummer vijf van een christelijk landbouwersgezin te Lisp, Lier op 31 maart 1938. Daar groeide hij op onder de goede zorgen van moeder Emma, moeder bij de haard, geholpen door de dochters en vader Adriaan, vader op het veld, geholpen door de opgroeiende zonen. Graag vertelde Frans over hun klein pastoorke in Lisp waar ze trouwe kerkbezoekers waren. "Toen ik mijn ideaal om priester te worden bekend maakte aan ons Pastoorke, zei deze: "Jongen, toen ge klein waart heb ik je Franciscus gedoopt en nu je er aan denkt om priester te worden is er voor u maar één weg: Franciscus volgen, de Minderbroeders Kapucijnen." Zo gebeurde het en Frans werd Pater Kapucijn. Voor hij zich aanmeldde om zijn intrede te doen bij de kapucijnen maakte hij de grote reis van het leven: naar Pater Pio in het zuiden van Italië. Van de Overste had hij een vrijgeleide brief op zak. Daar beleefde hij de vreugde en het geluk om de mis te mogen dienen van de heilige medebroeder. Pater Pio. Voor hij vertrok liet hij nog zijn paternoster zegenen door P.Pio. Die paternoster heeft hij zijn hele leven lang op zak gehad (en schrijver heeft deze als geschenk gekregen enkele dagen voor zijn afsterven). Op 10 september 1960 trok hij aan de bel van het noviciaatklooster te Ediiigen. Daar bekwaamde hij zich in de gewoonten en gebruiken van het kloosterleven. In Brugge volgde hij de filosofie, (3 jaar) en in Izegeni de theologie, (4 jaar) waar hij werd priester gewijd op 12 september 1967. Als jonge priester kreeg hij zijn eerste benoeming te Meersel-Dreef met als taak: in dienst van de parochie Meerle-centrum. "Eigenlijk heb ik nooit gevraagd om in de pastoraal te gaan, zei hij wel eens, maar toch heb ik deze benoeming vol enthousiasme aanvaard en hen ik voor de rest van mijn leven trouw gebleven aan de pastoraal." Weldra werd beroep op hem gedaan als godsdienstleraar in het Vito en de Tuinbouwschool te Hoogstraten tot men een medepastoor vroeg in onze kloosterkerk in leper. Drie jaar was voldoende en maar graag kwam hij terug naar de Kempen. De overste en de bisschop vroegen hem om als pastoor in Zondereigen de zorg voor de kerk en de kerkgemeenschap op zich te nemen. Over de periode Zondereigen schreef iemand: Wat betekende de komst van P. Frans voor de parochiegemeenschap van Zondereigen? 1 ' De pastorij zo inrichten dat ze dienst kon doen als vergaderplaats voor de kerkfabriek en de parochiegemeenschap. Ook de tuin werd in een nieuw kleedje gestoken. Iedereen was welkom en mocht thuis zijn op de pastorij. 2" De kerk kwam aan de beurt. Er komen aanpassingen om de liturgische diensten een meer aangenanier en een fris tintje te geven. Het koor en altaar krijgen een betere schikking. Met de mooie lusters gaf hij heel de kerk een feestelijk uiterlijk. De grote feesten, huwelijken, uitvaarten enz. werden met de gepaste luister gevierd. Het regelmatige contact met de parochianen op de verschillende recepties mogen niet over het hoofd gezien worden. Kortom, P. Frans nam elke gelegenheid te baat om een prachtige viering uit te bouwen waarbij alle mensen. groot en klein betrokken waren. Toch verliep het niet altijd vlekkeloos. Van tegenstellingen en meningsverschillen bleef hij niet gespaard binnen de parochiegemeenschap. Maar waar er mensen zijn, zijn er geschillen en verschillen. Ook Frans hield graag aan zijn gedacht en visie. Maartoch. P. Frans had slechts één doelstelling: hetgoede voor de gemeenschap. Doorheen al zijn werk in Zondereigen werd hij sterk

40

gesteund en zeergoed verzorgd door de kleine zustergemeenschap. Daar vond hij een eigen thuis, daar zorgde men voor hem, ook bij moeilijke aangelegenheden. Daarvoor is hij de zusters altijd dankbaar gebleven. Ze mochten zich later verheugen op een regelmatig bezoekje in Huldenherg. In Meer ging Pastoor Jan van Dijck op pensioen. P. Frans werd aangezocht om in Meer de taak als nieuwe parochieherder op zijn schoLiders te nemen. Hier zien we hetzelfde scenario als in Zondereigen: pastorij opknappen, beneden zorgen dat de kerkfabriek, pastoraal team en zovele bestuursvergaderingen konden doorgaan. Boven lagen de private vertrekken. Ook de hof kreeg weer zijn beurt en dan de kerk. Met dezelfde ijverwist hij aan te pakken. Hier kreeg de kerk nog twee mooie klokken bij in de toren om de vreugde en blijdschap over Meer uit te galmen bij grote feesten. P. Frans bezat een kunstminnende ziel met oog voor schoonheid. Dat kon men merken in de kerk, het huis van God, dat moest mooi en schoon zijn. De kerk moest iets van gezelligheid en warmte uitstralen. "Wanneer we ergens op bezoek gaan, zei hij eens, worden we door de bewoners van het huis begroet. Zo moet het ook in het huis van God." Daarom maakte hij tijd om de mensen bij het binnenkomen van de kerk te begroeten met een lieve handdruk of een fijne glimlach. Ze mochten zich thuis voelen. Iemand zei: "Pater Frans heeft vreugde en blijheid gebracht in de kerk, gezelligheid en schoonheid, met ontmoetingen en een eventuele een receptie op grote gebeurtenissen enz. We mochten thuis zijn in de kerk." De laatste jaren waren niet zo gemakkelijk. Nog maar pas hersteld van een zeer zware hartoperatie, werd hij geconfronteerd met een andere ernstige kwaal die heel zijn lichaam zou ondermijnen. Toen hij de harde werkelijkheid van zijn lichamelijke zwakheid vernam, WaS hij geschrokken en had hij veel vragen, toch had hij de moed om openlijk in dc kerk de mensen op de hoogte te brengen. "Bidt niet om een mirakel, zei hij, maar bidt voor mij dat ik de kracht mag opbrengen om mijn overgang gelovig te aanvaarden''. Vlug verbaasde hij allen door zijn nuchter realisme waarmee hij naar de toekomst keek en de open wijze waarop hij met allen praatte over zijn lichamelijke toestand. Graag sltnt ik met de woorden over P. Frans van het parochieteam van Meer: "We hebben hem gekend als een gemoedelijke, gulle en hartelijke man. Hij hield van gezelligheid en genoot van het leven. Zijn parochie lag hem zeer nauw aan het hart. Doorzijn eenvoud en grote hartelijkheid nodigde hij iedereen uit om gewoon goed te zijn voor mekaar, naar het voorbeeld van St.-Franciscus van Assisi. Dit is de liefde, dit is het leven, dit is de frisse wind die hij door onze parochie deed waaien. Hij was gewoon mens met en onder ons. Op 17 augustus hebben we in onze kerk een mooie dankviering gehouden. Pater Frans en allen waren zeer tevreden. Toch was het voor velen reeds een afscheid. Nadien is hij naar Meersel-Dreef gegaan waar hij thuis kwam bij zijn medebroeders. Deze hebben hem met liefdevolle zorg en genegenheid omringd. Een kort bezoekje van vele Meerse mensen stelde hij zeer op prijs. Tot de laatste dagen bleef hij bezorgd om onze parochie. Hij was helemaal klaar voor de overtocht en heeft deze heel bewust en rustig gemaakt." Wij danken Pater Frans van ganser harte. Wij wensen dat hij nu mag rusten in de eeuwige vrede. Luk


MEER

Godloos Kerckhof MEER - Het Rijkarehicl te Antwerpen bezit een kaart uit 1678 die in detail een deel van het Meerse grondgebied afbakcnt. Het is een kaart die de tiendenhoecken' aangeeft waarin 'Het Godts Huys van Ste. Michiels binnen Antwerpen' het recht had kerkelijke belastingen te hef fen. Dit betekende dat de inwoners het 'tiende deel' van hun oogsten en opbrengsten jaarlijks moesten afstaan aan de Sint-Michielsabdij te Antwerpen. Dèze abdij bezat eeuwenlang het patroonsrecht over talrijke Kempense parochies. wat betekende dat zij in al die parochies (ook in Meer) tienden mocht heffen. Enige tijd geleden kreeg ik van het Rijksarchief de toelating om die tiendenkaart te fotograferen. Het verleden van mijn dorp heeft mij altijd erg geboeid en de verkregen foto's werden natuurlijk grondig uitgepluisd. Op een bepaald ogenblik vind ik langs de 'Swaelwe Struet' (een deel van de tegenwoordige John Lijsenstraat) een merkwaardige benaming. namelijk 'God loos Kerckhof'. Het zou dus best kunnen dat ooit op die plaats een kerkhof werd ingericht, maar wat was de bestemming van die begraafplaats? Diende dit kerkhof voor gesneuvelde soldaten, krijgslieden, anclersgelovigen ...? En wat betekent de 'Swaelwc Straet'? In de loop der tijden is er natuurlijk veel veranderd: wegen zijn verlegd, perceelsgrenzen werden gewijzigd. Hei zal daarom niet gemakkelijk zijn om de juiste ligging van dit kerkhof O te zoeken. Vergelijking

van deze tiendenkaart met andere kaarten en plans brengt mij onder alle voorbehoud naar de John Lijsenstraat in de omgeving van woning nr. 42.

'., (..

,..•/.,,.

0

1•

t,,'.

Het 'Kaartboek Sint-Michielsabdij Antwerpen' wordt uitgegeven door het Rijksarchief in opdracht en met de steun van de provincie Antwerpen. Formaat 33,5 x 24cm, omvang 300 bladzijden, gebonden in vollinnen band en stofwikkel. Het bevat 122 kaarten in kleur en 94 aanvullende illustraties in kleur en zwart-wit; een plaatsnamen- en zakenregister. Inleidende en verklarende teksten van Jan-M Goris, Ernest Persoons en Herman Van der Haegen. Het boek kan men bestellen bij het Algemeen Rijksarchief, Dienst Publicaties, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel, door overschrijving van 49 euro (+ 5 euro verzendingskosten) op rekening 6792007805-02 van het Algemeen Rijksarchief met vermelding 'Kaartboek SintMichiels'. 'l'alrijke Kempense plaatsen komen aan bod in dit boek: o.a. Loenhout, Meer, Merksplas, Minderhout,

Woninginrichting Misschien is er wel een lezer van dit blad historicLis of student geschiedenis - die dit kerkhof opnieuw 'tot leven' kan brengen? Welke taalkundige heeft een verklaring voor de merkwaardige naam van de straat? Alftnis Sprangrr.v

De Far-West op z'n best

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

Alle schilder- en behangw erken Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

1

MEER - Meer dor 800 toesclioutt'ers lachien zich dubbel mei de doidwaze aren/uren ton 't Heidebioempje in Meer City. Gedurende enkele uren waanden wij ons in het Wilde Westen en dat kwam door de geweldige toneelprestaties van deze mensen: v.l.n.r. (boven) Karel Martens, Jeff Dictus, Peter Vj,ickv, Liie Steenseis, Jos Cool,r, Fons Gillis, Stan Strvbos (midden) lviie Van Opstal, j,hjy Roos, Fonne Brosens, Sabine Blijenbergh, Jef Van Bavel, Ann 1-lerrijgers, Jan Dufraing, Fanny Janssen, MiekeMeys'is, Svlvie Van Wassenhove (onder) Raf Van Looi'eren, Frans Roos en Jos Arnouts.

Lieve lezers Wilt u ook volgend jaar DE HOOGSTRAATSE MAAND op tijd in uw brievenbus? Vergeet dan niet het abonnement te betalen. Storting of overschrijving van 19,80 euro op rek.nr. 733-3243117-49 van De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Gebruik bij voorkeur het formulier uit De Hoogstraatse Maand. Graag voor 1 december 2003. Dank u! 41


WORTEL

Ontsnapte gedachten

Wegenwerken afgerond

Poëzie bij de gevangenispoort WORTEL - In het kader \ an de tentoonstelliig Geboeid publiek, rond serschillende aspecten van vrijheidsberoving en het gevangeniswezen organiseerde De Warande een aantal randactiviteiten in of rond de gevangenissen van Merksplas. Wortel en Hoogstraten. In Wortel-kolonie kenden de rondleidingen een groot succes én kon men kennis maken met poëzie van gedetineerden. De praktische uitwerking en de vormgeving liet te wensen over, zodat ook de boodschap verloren ging. Vandaar (leze bijdrage (fh).

Gevangenisleven Gewild luchtig doen Om de ontevredenheid te verbergen Zoeken naar vluchtwegen en vluchtroutes om te ontsnappen aan de bekrompen enggeestige sfeer Wat is leven ook al weer.

Ik wil nu naar huis maar dat zit er niet in 'k zit weer voor de buit vol weemoed en tegenzin 'k heb drie dochters thuis en een leuke vriendin zij weet waar ik zit. Ik mag er niet meer in.

De muur is stil Gaten gevuld met hoop doen de vragen rijzen waarom, waarom ik? Sprekende schimmen roodachtige spinnen ineengekrompen. gespannen doodgetergde tranen hevend lichaam hoe zal het mij vergaan?

Ik geef je pijn en genot Ik geef je liefde en verdriet Ik geef je hoop en wanhoop Ik geef je illusie en desillusie Ik geef je mijn conclusie

Heimwee De tijd geeft herinneringen Die ik nodig heb Om vooruit te zien, te gaan Om morgen te aanvaarden Het besef dat zo weinig ben Vergeten, stemt mij rustig Elke zin in dit boek is een beeld van toen Ik drink gulzig elke letter Ik streel elke bladzijde Alsof het nooit zou kunnen Blijven duren

Voor ik zat wist ik niks Nu weet ik waar ik drugs kan krijgen En vals geld En waar ik gestolen gerief kwijt kan En waar ik een revolver kan kopen En springstof De gevangenis is de universiteit van de smeerlapperij Een mens zou er beter moeten uitkomen dan hij erin gaat Vergeet het, het systeem werkt averechts Ge leert bij wat ge niet moet bijleren En ge leert af wat ge beter niet vergeet

42

Wortel - Als alles goed is gegaan zouden vorige week cle wegen werken in Worteldorp afgerond moeten zijn. De heraanleg san de do,pskoin, vanaf 't Worteltje tot aan bakker Venneersch, voorzag in de aanleg san een i'rijliggend fietspad en voetpad. Het rest,!taat ,na' gezien oorden, mede dankzij de groenaanplanting, waardoor het hele Worteldorp er nu groener uitziet dan voor de werken. Dat de plaatselijke winkeluitbaters ook blij zijn spreekt voor zich. De bedoeling is wel om op termijn, dat wil zeggen, na liet aanleggen van het fietspad richting Merksplas aan de andere zijde, ook de andere heifi van de grote baan in eenzelfde jasje te steken. Maar dat is zorg en onsleiding ioor later.

KWB kaartavond. Wortel - Op srijdag 26december, tweede kei stdag. kan je een kaartje komen leggen in de kleine zaal van de parochiezaal op Poeleindc in Wortel. Je kunt inschrijven vanaf 19.30u, het eerste spel begint om 20.00u stipt. Rikkers spelen drie ronden.jokkers vier ronden. Kort na 23.00u weten we wie met de 2 prachtkalkoenen of één van de 25 mestkippen naar huis gaat. Voor een lekker pintje of een babbeltje hen je natuurlijk ook van harte welkom!(KWB)

Scfioorrhei[ssa(on Lieve De Meester Langenberj 30 2323 wa-ur .

'

03 314.55.15 Snk.ç[op afspraak... Ook.bij 0 t0uis

getaatsverzorging Pvfanic ure tPedicure Ontflaringen - ?vfaqui[fage

141


WORTEL

We drinken nog geen Duvel in de Pastorij

Eigenaar wil weten wat kan en wat niet mag WORTEL - Tegen de poort van de pastorij van Wortel hangt een aanvraag tot Stedenbouwkundige vergunning om van het geklasseerde gebouw een "taverne met twee woonheden" te maken. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Voor de eigenaar is het een 'test' om te kijken hoe de afdeling Monumenten en Landschappen zal reageren. Kortom, hij wil weten waaraan en waaraf. De pastorij is een gebouw waarvan de oudste delen terug gaan tot in 1740. Uit de archieven weten we dat er voordien al een "ruime woning van hout en steen met strodak, tuin en boerderij" stond. Die pastorij werd gebouwd door pastoor Hendrik van der Voort (1606-1649), niet toelating van liet O.-L.-Vrouwekapittel van Antwerpen, dat in het bezit was van de pastoorsrechten. In 1740 werd, onder pastoor Melchior Taeymans (1727-1760). de oude bouwvallige woning af gebroken en vervangen door de huidige pastorij, grotendeels opgetrokken met recuperatiemateriaal. Na de Franse overheersing kwam de eigendom in handen van de gemeente, die in 1868 verbouwingswerken uitvoerde naar een ontwerp van provinciaal architect J. Van Gastel. In oktober 1961 wordt de pastorij gekocht door Marcel Sommen, toenmalig secretaris van de gemeente Merksplas. Hij koopt het gebouw als buitenverblijf en bewaart de 1 8 eeuwse interieurindeling met historisch waardevolle interieurelementen zoals een 18 1 eeuwse schouw, haard, plafond en schrijnwerk. Hij brengt er zelf een prachtige neo-Vlaamse renaiscance schouw aan, die op zich zeer mooi is niaar minder sober dan het gebouw laat vermoeden. Omwille van al deze historische en architecturale waarden wordt het gebouw op 2 deceniber 2002 ingeschreven op de lijst van beschernide monumenten.

gebeuren met het prachtige gebouw. Veertigjaar "bijna leegstand" hebben duidelijke sporen nagelaten. Dat liet gehou nu onbewoonbaar ge-

BEKENDM'kKIN( TOT AAN\ 2, VERGUNNliNI G

-

.'..

1

Que sera, sera Wanneer we de eigenaar vragen wat de bedoeling is, is hij kort van stof. Voor 5 december, dc datum waarop het openbaar onderzoek ten einde loopt, geeft hij liever geen conimentaar. "Trouwens", zegt hij, "er is nog lang niet beslist wat er met het gebouw zal gebeuren. Mijn zoon Dirk zou er graag gaan wonen en er 'iets' mee doen. maar hij heeft nog een broer en een zus. Vandaar deze aanvraag om te zien wat er mogelijk is." De brave nian heeft duidelijk geen hoge pet op van Monumenten en Landschappen of hij is heel slecht geĂŻnformeerd. "Natuurlijk moet de pastorij van buiten blijven zoals ze is", zegt hij, "maar het huis is onbewoonbaar. Als er binnen niets niag veranderen dan geven we het op. Je kan toch niet meer met een toilet - een plank met een gat in - leven. Als er niets niag zal liet gebouw verkocht worden en we willen nu weten wat. We betalen al veertig jaar kadastraal inkomen voor een onbewoonbaar huis", besluit hij. Iedereen is het met ons eens dat er iets moet

Een restauratie - renovatie van de pastorij zou een goede zaak zijn. De eigenaar noemt het gebouw, zoals het nu is, onbewoonbaar. noenid wordt heeft daar veel, zoniet alles, mee te maken. \Vie het monument uit het slop haalt is minder belangrijk, als het maar in handen blijft of komt van mensen die er zorg voor dragen. We moeten er hchoedzaani mee omgaan, na ons komen er nog niensen. Bij zo'n aanvraag kan iedereen die het wenst zijn bezwaren formuleren. De (schematisch opgeniaakte) plannen liggen ter inzage in het stad-

huis. Die bezwaren kunnen betrekking hebben op de mogelijke ingrepen in of aan liet gebouw, op de verandering van functie van woonhuis naar taverne of op de invloed van de uitbating op de omgeving. Uw eventuele bezwaren nioet u kenbaar maken, door een brief te schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. Eventuele bezwaarschriften moeten voor 5 december 2003 toekonien. (nis - th)

Kerstmarkt in de Wijsneus WORTEL - Het ouderconittĂŠ van de lagere school de Wijsneus organiseert op vnjdag 12 december van 1 7.3Cu lot 21 OOit een kerstmarkt op de speelplaats van de school in Worteldorp. Het wordt een sfeervolle avond met aangepaste muziek, hapjes en drankjes en kraampjes met ondermeer zelf gemaakte kerstspullen. Je kunt er zelfs uw kerstboom aanschaffen. En wie weet, misschien hebben de organisatoren de Kerstman wel uitgenodigd?

43


WORTEL

Wij nproeven

Rijbewijs WORTEL - Door de KWB-afdelingen van de gemeente Hoogstraten wordt er om de beurt elk voorjaar en elk najaar een lessenreeks georganiseerd voor het behalen van een rijbewijs. In het begin van volgend jaar is hot do beurt aan dc KWB ui Wui tel. Zij deleit uic nice dat de,.o lessenreeks doorgaat op de vrijdagavonden 9. 16, 23 en 30 januari en ook nog op 6 en 13 februari. Dc lessen vinden plaats in dc parochiezaal. Poeleinde 2 (naast De Guld) en ze beginnen telkens om 19.30 uur. De cursus wordt gegeven door Willy Steurs. Voor meer informatie en iiiseluijviiigeii kan men terecht bij Martin Sommcn. Kcrkvckl 1),

id.

03 314 77

Kerstmis ... onderweg. Wortel - Op tondai' 14 december wurdi onder

Wortel - (.Jrcet Stofftls. Jan Van Opstal en Johan Verlie ten voelden zi ch gelukkig tijdens de jaarlijkse wijndegustatie clie zij oiganiseerden in cle Castelhoeve. De wijn vloeide rijkelijk en ook wij vonden dat het lekker was.

DE HOOGSTRAATSE MAAND

deze titel een bezinnend concert gegeven. Het gebeuren vindt plaats van 10.00 uur tot 11.30uur in de kerk. De voormiddag wordt verzorgd door het kinder- en jeugdkoor, het volwassen koor en de Brassband. Tussendoor worden er teksten voorgedragen die de mensen bewust willen maken dat Kerstmis 'onderweg' gebeurt, ook in de nabije wereld, ook vandaag. U kunt dit initiatief steunen met een vrijwillige bijdrage.(het parochieteam)

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek, Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

't Slot bestaat 35 jaar. ~i

35iaar Wortel— Nog eenjarige in Wortel,jeugdciub 't Slot. Op 15 noveniherjl. vierde men erde oprichtingsdatum precies 35jaareerder. Speciaal voor deze gelegenheid werd het 'GOTCHA 'spel op touw gezet dat de dag zelf van start ging. Ook werd er een receptie gegeven waarop alle oud-bestuursleden waren uitgenodigd. Oud-voorzitter Lex Wouter.s en beschermengelen Jaak en Jeanneke Aerts-De Clerck werden er nog eens in de bloemetjes gezet. In het voo/jaar, te beginnen vanaf 24 januari, de dag van de opening van 't Slot, staan er nog tal van feestactiviteiten op het programma, waaronder een eventuele comeback van de Blue Chicken Slotband. Hieronder ziet u alvast het nieuwe logo dat speciaal ontworpen werd ter ere lan het jubilewn. 44


WORTEL

Brassband bestaat 125 jaar

Wortel - De voorbije weken zijn er al i'er.rchillendejéestoptrec/ens geweest o,n ditjubileum te vieren. Op 15 november werd, ter ere van dit jubileum, een nieuwe groepstoto genomen. Van links naar rechts: (boven) Guv Van De Poel, Johan De Mever, Paul Vriens, Staf Van De Poel, Stefan Svsmnans, François Van Dijck, Dave Onincx. (,nidden) Bert Provoost, Gust Vermeersch, Mie! Svsmans, Frank Mevvis, Jet Mevvis, Leen Janssen, André Geudens, Tinnen Aerts, Eddv Meeuwesen, Jos Verheven, Jos Sommen. (onder) Rob Goris, Michiel Pro voost, Nicole Van Boxel, Eveline Martens, Marco Vriens, Hanne Vermneiren, René Beyens. Ontbreken op de toto: Sabrina Bevers, Ben Gceri.v, Hilde John vson, Johnnv Mertens, Hilde Stockman, Leen Vermeem -sch en Mie! Vriens.

Lepe Maan

Wortel - Geen volle maan, en dat was wel nodig om de ai'ond!ijke wandeling in de grensstreek een thrillerachtig effect te geven. Gedurende zes opeenvolgende vrijdagen organiseerde de Toeristische Dienst van Hoogst raten in samenwerking met het straattheatergeze!schap Lepe Hoek een tocht door cie duisternis langs oude smokkelpaden. Onder de naam "Geen volle maan" werden oude smnokkeiverhalen weer tot leven geroepen. Je mag gerust zijn dat die van de Lepe Hoek in hun sas waren. 45


MEERLE

Verzet tegen mestverwerking heeft resultaat

Qui ii o/ltIu/cul

uauu

LIC

gej/uiiu/e nit'.0 11(u1)/ick 0/) Guoot Ev,u se/ kit auuun iiiel tele/t pioleste/eui

Kerkconcert 2003 MEERLE - Het hoeven niet allemaal donkere dagen v66r Kerstmis' te zijn. Naar goede gewnnnte proberen het Kerststalcomite en het Salvatorkoor alvast een beetje licht te brengen met hun 'Kerstconcert'. Op zondag 14 december presenteren zij u het gemengd koor Scala Vocale uit Mechelen met een sprankelende kerstevocatie. 'Scala Vocale' werd op 10 januari 1994 opgericht in Meehelen door een handvol enthousiastelingen o.l.v. de toen op koorgebied onervaren dirigent Lode Tooten. Snel groeide het koor aan tot een stevig kamerkoor met ambitie en reeds heel wat prestaties op zijn palmarcs. Voor het repertoire werd van het begin af geko7.en voor werk uit het (_,arise scala van de vocale muziek : van middeleeuwse zang over renaissance, barok, romantiek tot de meest recente komposities. Naast een aantal jaarlijkse "actes de présence" bij o.a. de Hanswijkprocessie, de 1 1-juliviering in de St.Romboutskathedraal en de week van de amateurkunsten, nam Scala Vocale reeds deel aan de "Gouden Ster"-wedstrijd te Lommel met een eerste prijs als gevolg. Het koor is nu ook vast lid van de groep koren die zorgt voor de opluistering van de liturgie in de St.Romboutskathedraal.

op de gemeenteraad.

MEERLE - Dat zowat alle buren zich stevig verzetten tegen de vestiging van een mestverwerkingsbedrijf op Groot Eyssel, kon u in vorige maand al lezen. Vele omwonenden dienden een bezwaarschrift in tegen de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning. Ze lieten het daarbij niet. Met een veertigtal buurbewoners trokken ze naar de gemeenteraadszitting van oktoberjl. Agalev had het onderwerp op de agenda van de raad laten zetten. Niet de behandeling van de aanvragen voor de bouw- en milieuvergunning, dat behoort immers niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wel het feit dat er weinig ruchtbaarheid aan de plannen was gegeven. Veel had het immers niet gescheeld of de bezwaarperiode was verlopen zonder dat de omwonenden er erg in hadden. De gele aanplakhrief ter bekendmaking van het openbaar onderzoek trekt immers weinig aandacht. Je vindt ze bij vele landbouwbedrijven en meestal handelt het dan om kleinere aanpassingen van bestaande en vergunde bedrijven. De groenen in de gemeenteraad waren en zijn echter van mening dat vooraleer de wettelijk voorziene procedure voor een dergelijke ingrijpende activiteit wordt opgestart, de omwonenden en bij uitbreiding zelfs heel het dorp best wat meer informatie had mogen krijgen. De groene fractie in de gemeenteraad vindt zLtlks de taak van een gemeentebestuur en wilde het college vragen waarom zij geen initiatief in die zin genomen hadden. Tijdens de gemeenteraadszitting bleven de vele aanwezigen op hun honger, want de burgemeester vond het niet nodig op de vraag te antwoorden. Tot verwondering en

46

zelfs verbijstering van het publiek, beperkte hij zich tot een scheldtirade aan het adres van de vraagsteller. Ondertussen hebben de vele bezwaarschriften toch een eerste gunstig effect gehad. Het schepencollege van de stad Hoogstraten heeft een negatief advies afgeleverd voor de milieuvergunningsaanvraag voor het geplande mestverwerkingsbedrijf. lnformatieambtenaar Leo Sprangers: "Het college heeft de argumenten van de buurtbewoners ernstig genomen en wijst ook op de onduidelijkheden die in het dossier zitten. Heel wat aspecten van de aanvraag zouden doorspekt zijn met onduidelijke formuleringen." Ook de commissie Landbouw had al een negatief advies geformuleerd, omdat de inplantingplaats niet overeenstemt met de locatie van het varkensbedrijf. Bovendien werd in de periode van het openbaar onderzoek al duidelijk dat het niet gaat om de verwerking van het mest van Leenaerts Bio alleen.Tachtig procent van het te verwerken mest zou van andere bedrijven afkomstig zijn.

Het koor leeft en bruist van enthousiasme, zoveel is duidelijk. De muzikale begaafdheid en veelzijdigheid van de dirigent Lode Tooten is daar zeker niet vreemd aan, een man die zijn sporen reeds verdiende als dirigent van een brassband en een operettegezelschap. In dit koor zingen ook twee Meerlenaren mee, ni. Karin en Heidi Rombouts van Heerle. Zij treden voor u op om 14u. in de kerk van de Allerheiligste Verlosser van Meerle. Tijdens de pauze kun je genieten van een lekkere tas choco of een warme glühwijn. Inkomkaarten kosten 5 euro in vvk of 6 euro aan de kassa. Kinderen —12 jaar mogen gratis komen luisteren. Kaarten zijn te bekomen op de Dienst voor Toerisme van Hoogstraten, bij A. Desmedt Hazenweg II, M. Van Bavel Heimeulenstraat 15, Ria Brosens Kerkstraat 48 en bij de leden van het kerststalcomitee en de leden van het Salvatorkoor.Ook op tel. 03/315.72.62. Het wordt zeker een fijne namiddag. Van harte aanbevolen! (jafl

tel.033145504/033145103 Het is nu met spanning wachten op de adviezen van de andere overheidsadminsitraties en de beslissing van de bestendige deputatie. Voor de exploitatie van het mestverwerkingsbedrijf zijn zowel een milieu- als een bouwvergunning vereist. De bewoners blijven de zaak op de voet volgen. En wij ook natuurlijk. (lat)

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek, Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.


MEERLE

Geslaagd concerttornooi voor Fanfare Sancta Cecilia

Hij komt, hij komt.... MEERLE - ... die goede Sint. Hij is immers weer in het land en bij zijn bezoek vorig jaar hebben de Meerlese verenigingen gevraagd om ook dit jaar in Meerle weer langs te komen. De Sint heeft dat stellig beloofd en komt op zondag 30 november om 14.00u met zijn gevolg naar de parochiezaal.

Defanfttre Sancta Cecilia aan liet nerk tijdens het concerltor/iooi. MEERLE - Op 26 oktober nam onze fanfare deel aan het Provinciaal Orkesttornooi te Bornem. Een geslaagde deelname aan het tornooi wordt door de provincie Antwerpen gehonoreerd met een jaarlijkse toelage en dit gedurende vier jaar. Om te slagen moet je minimaal 50 punten verdienen. In 1999 nam de Meerlese fanfare met 30 muzikanten voor het eerst deel en behaalde toen 65 punten in derde afdeling. Deze prestatie was goed voor een jaarlijkse toelage van 17.000 fr. Om de toelage te blijven ontvangen, moest de fanfare dit jaar opnieuw zijn kunnen tonen. Ze namen deel met 40 muzikanten, waaronder veel jongeren. Onder leiding van Patrick Geerts speelden ze Air for winds van A.Waignein. Four old dances van Jan van der Roost, La Storia van Jacob de Haan en Easy pop suite van Dizzy Stratford. Met veel bravoure, want ze promoveerden naar tweede afdeling met 69 punten. De 5 juryleden loofden het Meerlese korps voor de

1AFr

'h

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

aanwezigheid van zovele jonge muzikanten. Deze prestatie is meteen goed voor een jaarlijkse provinciale toelage van • 520. Proficiat aan muzikanten en dirigent voor dit prachtig resultaat, dat het rechtstreekse gevolg is van de trouwe aanwezigheid op de repetities, de volle inzet van muzikanten en dirigent. Muziekliefhebbers, noteer nu alvast volgende activiteiten van de fanfare Sancta Cecilia in uw agenda: - Nieuwjaarsconcert ter ere van de overleden leden en ere-leden te gedenken, tijdens de hoogmis van 1 OLi. op zondag 4 januari 2004 - Het jaarlijks concert vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 februari 2004 in het parochiecentru in (zaterdag vanaf 20u, zondag vanaf 1 5u.). Volksconcert met muziek voor jong en oud, met bekende melodieÍn, filmmuziek, klassieke en moderne muzieknumniers die iedereen kunnen bekoren. Gratis entree, vrijblijvend een gift in het mandje. (jaf)

Kunststof gooten gevelbekleding

Een aantal verenigingen zijn bereid gevonden om samen te werken om er weer een fameus kinderfeest van te maken. Alle schoolgaande kinderen (tot 12jaar) van Meerle worden samen met de ouders uitgenodigd. Voor de hele kleintjes is een wandelwagen geen overbodige luxe. Om 13.30 u wordende kinderen aan de parochiezaal verwacht om samen met de Fanfare de Sint en de Pieten te gaan ophalen en naar de zaal te brengen. Kinderen die willen mogen een tekening of en kniitselwerkj ineehrongen voor rli Sint of Piet. Naast de Sint hebben de organisatoren een speciale gast uitgenodigd die de kinderen zal animeren! Het einde van het feest is voorzien rond 16.30u. De onkosten bedragen voor ieder kind 25.. De organisatoren dringen er op aan dat de kinderen niet alleen naar het Sinterklaasfeest komen, maar begeleid zouden zijn door een volwassene. Om te weten hoeveel kinderen er naar het feest van de Sint komen, moet je dat vooraf via je vereniging laten weten. info en inschrijvingen bij Els Van Alphen, Klein Eyssel 22 - May Koyen, Ulicotenseweg 26 Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41. Namens: Gezinsbond, KWB, KVLV, KAV, Landelijke Gilde, Kindervolksdans, KLJ, Fanfare Sancta Cecilia. (jaf

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49

in kleur REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25

47


MEERLE

Gasten zijn lasten

Appels te koop

MEERLE - Een boude uitspraak. als ze niet san 't Mjeels Parlement zou komen. Dan weten we meteen dat het over een blijspel gaat dat ze voor u op de planken brengen.

Gasten zijn lasten is een blijspel in drie bedrijven door Paul Coppens & Guy Didele'. Weduwnaar Gevert Burg is een succesvolle auteur die inspiratie voor zijn boeken vindt hij zijn schoonmoeder Nelleke. Met bemiddeling van een Sociaal assistente wil hij Nelleke bij hem in huis halen. Twee dames uit de buurt nemen echter hun intrek in Geverts woning en maken er een vrouwenviuchthuis van. Met alle moeite van de wereld probeert hij zijn ongewenste gasten buiten te zetten voor de sociale inspectie langskomt. Daarnaast moet ook Gevert de boze echtgenoten afwimpelen en gaat het nieuws van het vluchthuis snel rond.

't Mjeels Parlement heet u van harte welkom op zaterdag 13 en zondag 14 december telkens om 19.30 u. Deuren open vanaf 18.30 uur. Voor de kinderen is er op zaterdag 13december om 14.00 u. een voorstelling. De inkom hiervoor bedraagt 3 euro. een drankje en chips inbegrepen. In dc loop van de maand november zullen de bestuursleden van KAV in voorverkoop kaarten aanbieden aan 3 euro. Aan de kassa kosten de kaarten 4 euro. Kaarten zijn ook te verkrijgen bij George Hendrickx, Hazenweg 17 (tel 03/ 315.01.61 ) of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 (tel 03/315.92.09). jaf

Lid worden van een bloeiende natuurvereniging

5'

ir

InstalLitiehedrijf 'van (ten Berg Voort 26— H.:.oertratrn 2deerl& TrI 03/3157531

Tobben over een geschenk? Zeker in deze periode is het een veel voorkomend verschijnsel. Natuurpunt kan een pak van je stress wegnemen: Geef een lidmaatschap cadeau en help de natuur in Vlaanderen enje eigen omgeving. Het hele gezin wordt lid van Natuurpunt. Het lidgeld per gezin bedraagt 17.50 euro.

Wat krijg je als lid van Natuurpunt? Als lid ontvang je in 2003: • een welkomstpakket met o.a. • een gratis CD met vogelgeluiden • de Natuurpunt-wandelgids, exclusief voor leden! Je vindt er 30 wandelingen in onze mooiste natuurgebieden, met kleurrijke kaartjes en prachtige foto's, boordevol praktische informatie. Vijf maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. De mogelijkheid om een abonnement te nemen op Natuur.foeus, het kwartaalmagazine voor natuurstudie en natuurbeheer ofNatuur.oriolus. hét tijdschrift voor de vogelliefhebber."Een abonnement voor één van beide kost • 8,50. Voor de twee betaal je slechts • 14,50. (Vanuit Nederland kost een abonnement telkens • 25 of 50 euro voor beide.) een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen. • 10% korting in onze Natuurpuntwinkel. jaar. Ons afdelingtijdschrift het 'Bieteutje', vier keer per. • Bij domiciliëring krijg je liet prachtige boek De roodborst, dichtbij en ver weg' van Jenny De Laet.

5IiOt5V Aannemer

Bezoek ons ook op internet www.vdterg.be

Openi ngtiiden tconzaal

Hoe lid worden? Schrijf. 17,50 over op reknr. 523-0453829-41 (Natuurpunt Markvallei). Vermeld "lidgeld —je naam —je adres".

Ernail nto©vdberg be

Etectrabe l@

Ma - Vrij 8h —12h 13h-13h Elonderdagavorid tot 2 1h Zat. 8h- 12h Zon —en feestdagen gesloten


L -I

DIAMANT IN MINDERHOUT

Eliza Michiels en Frans Schoenmaekers "Oost West, thuis best!" MINDERHOUT Tien jaar geleden eindigden we ons rendez-vous ten huize van de jubilarissen met de gevleugelde woorden:"Nog vele zonnige dagen en hop... naar diamant!" Vlug uitgesproken, maar de toekomst laat zich niet zo maar manipuleren en zeker niet omkopen. Gezondheid is een belangrijke troef in een mensenleven die met de grootste zorg moet gekoesterd worden, tel daarbij de factor "geluk" en je bent voorbestemd om een gezegende ouderdom te bereiken. -

Onder de linden Een Minderhoutenaar in hart en nieren, zo mag je Frans ongetwijfeld noemen en in het verenigingsleven is hij niet weg te denken. Zo spendeert hij nog heel wat tijd aan KWB, KBG, Ziekenzorg en officieel is hij nog steeds de voorzitter van het ACV. "Teveel stilzitten is voor niks goed," concludeert Frans en in zijn tuin kan hij ook nog best wat energie kwijt. Neem daarbij de lindebomen in de Kapeldreef. die houden hem zeker uit zijn zetel. 'Daar heb j't ganse jaar werk mee en nu zeker in de herfst als de bladeren met pakken naar beneden vallen. Om de haverklap zitten de goten verstopt en Frans kan de ladder op, toch geen favoriete bezigheid!" Frans werd geboren op 17 oktober 1919 als jongste van vier kinderen. Na de lagere school trok hij naar de "Gewestelijke Vakschool" (het huidige VITO) en behaalde het diploma van schrijnwerker.Na eerst nog acht maanden bakkersknecht gespeeld te hebben ging hij bij Stan Meyers nagels met koppen slaan. Nadien verhuisde hij naar Sus Meyers en werd op een bepaald ogenblik voor een drietal weken uitgeleend aan Jan Eelen uit Meer. Dit gebeurde in een periode van minder werk. Die drie weken mondden uit in zes jaar.Dan beproefde hij zijn geluk bij RenĂŠ Meyers en belandde tenslotte bij Van Roey in Rij kevorsel waar hij dertien jaar actief de stiel uitoefende. Een rugletsel wierp roet in het eten, een jaar op ziekenkas en zo kwam hij in het Nottebohmziekenhuis terecht in Antwerpen. Niet als patiĂŤnt, wel om te werken. Licht werk, allerhande klusjes opknappen, de man van het onderhoud en dit ook voor een volle tien jaar. In 1983 vond hij het werken welletjes en de pensioenleeftijd weukte. Een peiiude uiii andere dingen te ontdekken en... te genieten!

genieten. Zo leerde ze op een blauwe maandag Frans kennen en op 30 oktober 1943 begon liet echtelijk wagentje te bollen. Ze opende een kapsalon in de Kapeldreef en dit baatte ze gedurende 25 jaar met enthousiasme uit. In de intussen ter ziele gegane KAV mocht men op haar rekenen als verantwoordelijke voor de ontspanning en later zette ze haar lenigste heent je voor in de dansclub van de KBG. Nu liet meer, het huishouden doen, wassen, strijken, koken... slorpen al heel wat energie op, maar handwerken kantklossen kan haar nog steeds bekoren. Uit Eliza en Frans werden twee kinderen geboren, twee zonen. Jef en Herman. Beiden trouwden ze met de zusjes Hendrickx uit Meerle. Zij trokken naar Antwerpen en bezorgden hun ouders vier kleinkinderen die op hun beurt weer acht kleinkinderen een naam schonken. Eliza's moeder is ook uit het sterke hout gesneden; volgend jaar mag ze haar honderdste veijaardag vieren en dat is ook niet niks. Ze woont nog alleen in haar huisje in Rijkevorsel, is mentaal nog opperbest en vindt het op deze aardkluit nog steeds naar haar zin. Met zo'n toekomst voor ogen mag je Eliza nog een niooie toekomst toedichten.

De dood voor ogen Dc schrik van hun leven beleefde de familie toch

deze zomer. "Zoals elk jaar brachten onze zoon Jef en zijn vrouw hun jaarlijkse vakantie door in Oostenrijk of Zwitserland. Zij houden van de bergen en lange trektochten maken. In het gezelschap van een aantal mensen zou men liet "Adelaarsnest" van Adolf Hitler gaan bezoeken in Berchtesgaden. Wat een attractieve uitstap had moeten zijn mondde uit in een regelrechte nachtmerrie. Plots een bliksemflits, een vuurbal. en Jef lag voor dood op de grond. Ook zijn vrouw en een Spaanse tochtgenote waren serieus gekwetst. Hulpdiensten gealarmeerd, op intensive care in liet ziekenhuis waar hij terug bij bewustzijn kwam. Brandwonden en een oogkwetsuur voor Jef en brandwonden voor zijn vrouw. Ze hebben het er levend afgebracht hetgeen voor de behandelende dokters een half raadsel leek. Nu nog dragen ze de gevolgen van dit voorval. De kranten "Het Nieuwsblad". "Het Volk", "De Gazet van Antwerpen" pleegden een uitvoerig artikel aan "Antwerps koppel door bliksem getrof ten in Berchtesgaden" maar weinige mensen wisten hier dat het onze zoon en schoondochter betrof, ze wonen tenslotte ook al veertig jaar in Antwerpen. Voor de rest mogen we zeker niet klagen, het gaat ons betrekkelijk goed, de ouderdomskwaaltjes steken natuurlijk ook de kop wel eens op, we doen alles nog zonder hulp en zijn liet liefst thuis. Oost West, thuis best is zeker niet gelogen!" Eliza en Frans,gefeliciteerd met jullie diamanten jubileum en we eindigen zoals we begonnen. "Nog vele zonnige dagen en hop... naar briljant!" (rel)

Honderd jaar Eliza aanschouwde de eerste zonnestralen op 6 juni 1925 te Ri(kevorsel en groeide op in een kroost van zeven. Tot haar 17 de jaar vertoefde ze in de huishoudschool en haar vrije tijd besteedde ze vooral aan de kajotsters en van het uitgangsleven mocht ze nu en dan ook wel eens 49


MINDERHOUT

I

TONEEL DE MARCKEZONEN MINDERI-JOUT - Binnen enkele sseken beleven we sseer de donkere dagen voor Kerstmis. Tijd om via een toneelspel licht en leute te brengen in de parochiezaal te Minderhout. Dit keer werd gekozen voor het blijspel: Drinken Goden Duvel??? Op zekere keer komt een slordig geklede en duidelijk dronken man het parochiecentrum binnen. Als ie dan nog aan de toog beweert dat ie God is dan wordt het voor iedereen duidelijk. Hij is zo zot als een achterdeur! Toch gebeuren er onverklaarbare zaken zodat de aanwezigen beginnen te twijfelen: is dieje zatte nu echt God? Wij gaan hetu hier niet verder vertellen. Neen! Kom zelfgenieten van deze belevenissen die voor u op de planken gezet worden door maar liefst 12 verschillende acteurs van fanfare De Marckezonen. De opvoeringen gaan door in de Minderhoutse parochiezaal op zaterdag 20 en zondag 21 december. Dus vraag tijdig uw gereserveerde plaatsen aan, aan slechts 5 euro per persoon, op het telefoonnummer 03/314 88 66.

l'i,

•.

.. -

2

ç$

';•

NU GRA TIS OND ERB OUW KOFFER

-

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taal onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren

5TJIIIL_,®

Erkende dealer voor de Noorderkempen.

(MOTOR È Ijuii JioIv. ,InIin 1» AonI, (ji;oi(1J)e Buikei. Isiu

'ÜLAND

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03 314 14 20

Mairhé en Rosa Jans en. Zittend: J00 Matheus.sen, J,idith Schrijiers, Evelien Brosens, Sandra Rombours, Rierje Verhaegen, Date .Ia,is,rens en Frans Broes.

SMOUT EN WAFEL MINDERHOUT De hougerigen spijzen en de dorstigen laven is een van de werken van barmhartigheid. Iets wat de gepensioneerden van Minderhout in de praktijk toepaste. Je was het lokaal, gelegen achter de noodkerk van Minderhout, nog maar amper genaderd of de heerlijke geur van smoutebollen rook je al. Ook de wafels werden uitmate goed gesmaakt. De noeste werkers in de keuken konden zelfs geen raam open zetten, bang dat de deeg zou "inslagen". Dankzij hun onverdroten werk konden de talrijke gasten genieten van smoutehollen en / of wafek. Of ioals een moeder ertelde. straks thuis misschien nog een kop koffie maar eten heb ik vandaag zeker niet meer ln nodig. En dat is natuurIii '. bLft ,cl:ime vn -

'

i

_€ 50

n XI~Vl Al) pv

,j.

t

[0

'Wij ezoekçn na tdefonucfie afspma Te103/314.37.88 5aO3/314.74.14

n'ww veiYmuseiga1usens be 'E-maz( t misseiyansens@portuna be


MINDERHOUT

40 jarigen uit Minderhout Zaterdag 25 oktober versanielden de 40 jarigen uit Minderhout. De Castelhoeve werd de plaats van afspraak. Na een welkomstdrankje en een korte toespraak werd de foto genomen. Later werd er hard tci cîi tc\

Cl],

'pîkcii

iIic reunie hincn 1 0

c

O KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566

Iste rij boten ton links naar rechts Luc Hendrickv, Frans Mertens, Gust Mertens, Ludo Voeten, D,r Hendrickx, Rudv Jansen, Johan Geerts, Harry Peeters, Gunt/ier Hendrickx. 2de rij van links naar rechts Jan Bartholoineeusen, Connv Adriaensen, Ingrid Adriaensen, Tinne Janssens, Lucienne

Abonnement 2004 DE HOOGSTRAATSE MAAND

Koren, Jo Schrijvers, Lea Van Aelst, Herman Verschueren, Dirk Vervoort. 3de rij van links naar rechts

19,80 euro

lngrid Jespers, May Me,yens, Marij Van Mirlo, Suzanne Janssens, Linda Eist, Marina Geenen, Lief Geenen, Lisette Vermeiren

733-3243117-49

vooraan i'an links' itaar rechts: Anja Rentiëns, Renilde Mevvis

Aq.,jv f.,t

M

ste keze. voor

1

L\\

to ff f oto's

folo's ofqes'erkl iii 'ie'i

D kilole

1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14.13. 13

LtLtV

Prof. 10bc

s'erkiiiv service

Penfoa skynel.he

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37 51


MEERSEL-DREEF

Kleuterschool 't Dreefke viert "Herfstfeest" In de kleuterklassen van de basisschool 't Dreetke werd er MEERSEL-DREEF de twee laatste weken voor de herfstvakantie een groots herfstproject uitgewerkt. Alle activiteiten stonden in het teken van de herfst en van het herfstfeest waarmee het project dan op 24 oktober samen met de grootouders van de kinderen zou afgesloten worden. —

Het project werd gestart met een bezoek aan het bos aan het Mariapark . Vele herfstvruchten, allerlei soorten bladeren en paddestoelen wer den door onze kleuters ontdekt. Het meegebrachte herfstmateriaal werd in de kleLiterklassen vervolgens gebruikt om allerlei reken en taalactiviteiten mee te doen . Ook is er in deze 2 weken heel wat geknutseld rond de herfst. Het herfstmateriaal werd in de oudere kleuterklassen gebruikt om er een echte herfstmaquette mee te maken Het resultaat mocht er best wezen De 2' week werd er druk gedanst (verrassing voor het herfstfeest ), geknutseld en allerlei activiteiten gedaan die in functie stonden van onze slotapotheose op 24 oktober. Op dinsdag 21 oktober kregen de kleuterjuffen tijdens de herfst workshop de hulp van vele mama's. Er werden herfstspinnen (met theelichtjes in ..) gemaakt en met 43 kleuters een 300 tal herfstkoekjes gebakken. Ook werden er voor het herfstfeest kaboutermutsen gestempeld. Deze mutsen werden ook door een aantal ijverige ouders in elkaar genaaid. Maar in de laatste dagen voor het herfst-

feest werd er ook heel erg over het weer gespeculeerd. Elke dag werd er wel iets anders voorspeld... En of we herfstweer getroffen hebben op onze slotdag. In de voormiddag hadden we echt samen met de grootouders en kinderen het idee dat het winter was, het sneeuwde enorm. Maar dat kon voor onze kinderen natuurlijk de pret niet drukken. Vrijdagmorgen werden de grootouders om 9u30 op de school verwacht. Allereerst kwamen kabouter Gibber en Kriebel vertellen dat het echt saai geworden was in hun kabouterbos. Ze hadden zoveel spelletjes om te spelen maar er waren bijna geen kabouters meer in hun bos. Wat hadden deze kabouters een verdriet, één van de kleuteijuffen kwam gelukkig samen met de klas op het idee om misschien dan zelf maar een kaboutertje te worden. En zo gebeurde het ook, kaboutermutsen werden opgezet en samen met hun grootouders trokken onze kinderen naar het kabouterbos. In groepjes konden de kinderen in het kabouterbos dan een route volgen en opdrachten uitvoeren. Ook hier hadden we door het kleine groepje kleuterjuffen

de hulp van onze mama's weer nodig! Tegen de middag hadden wij dankzij onze lieve Pater Luk het geluk dat de grootouders samen met hun kleinkinderen hun picknick in het Kapucientje konden opeten .Dit was letterlijk en figuurlijk voor onze kinderen en grootouders hartverwarmend. Dank U wel Pater Luk! Na de lekkere picknick die de grootouders voor hun kleinkinderen hadden meegebracht gingen onze kinderen samen met hun grootouders terug naar ons schooltje. De kabouters waren heel blij dat er zo veel mensen in hun kabouterbos op bezoek waren geweest dat ze in de school een groot kabouterfeest georganiseerd hadden. Op school was er gelukkig warme koffie, lekkere cake en de eigengebakken herfstkoekjes, een superact van onze kleuters en heel veel gezellige en lieve mensen bij elkaar! Ons herfstfeest werd afgesloten in de kleuterklasjes waar elke grootouder van zijn of haar kleinkind nog een leuk zelfgemaakt herfstknutselwerkje mee naar huis kreeg. Organisatorisch was dit herfstproject voor het kleuterschoolteam een reuzenwerk dat echt niet te onderschatten was maar we hebben zoveel hulp gekregen van heel veel lieve kabouter ouders en zoveel positieve reacties van de grootouders gekregen dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Daarom ouders en grootouders nogmaals hartelijk bedankt voor jullie grootse inzet! Het doet echt deugd om te weten dat er zoveel mensen met hun kinderen of kleinkinderen en de school begaan zijn! De kleurerjuffen van 't Dreetke. (0)

De grootouders, kleuters en kabouters, bijeen voor de slothappening van het herfstfee.sr.

Fanfare huldigt verdienstelijke leden MEERSEL-DREEF - Opzaterdac IS iio'emher trok onze fanfare "Voor Eer en Deugd" de straat op, ter gelegenheid van hun jaarlijks teerfeest. 's Middags hadden ze hun teerdag begonnen met een lekker feestmaal hij Rien Aerts in "Bij de Paters". Rik Rieberghs vertegenwoordiger van Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) kwam voor het officieel gedeelte, waarbij drie leden werden gedecoreerd. Tin Van Dun en Bert Damen voor 15 jaar lid en Frank 52

RoelanLIs voor 25 jaar lid Nadien werden met enkele marsen de aanwezige Erebestuursleden, de wederhelften van de leden en Rien en haar personeel bedankt. Vervolgens werd er opgestapt over de Dreef met een serenade en bezoek bij enkele cafés. Daar konden de leden dan bijbuurten, iets drinken en zelfs een dansje wagen. De ronde werd afgesloten met een koffietafel in café 't Jachthuis. (tv)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314,71.84 Fax 03 - 31 4.83,98


WEBER KFC Meer in de top drie Een op \ olie loeien draaiend KEC heeft zich stevig in de suhtop genesteld, vreli zich daar goed in en wil zich daar niet zo vlug laten wegspelen. Speler-trainer Rob Soffers loopt op woikjes en heeft toch een duidelijke lijn en een mentale sterkte in het elftal gebracht.

KFC Meer - Luchtbalhoys 6 - 1 Met drie doelpunten mocht Nick Jansen toch wel de figuur van de wedstrijd genoemd worden. Reeds in de Sde minuut verschalkte hij doelman De Clerck. Daarna wisselende kansen voor gasten en gastheren, maar zonder resultaat. In dc 27ste minuut strafschop voor fout op Soffers en diezelfde speler zorgde voor de 2-0. Na de rust trok geelzwart op zoek naar een geruststellende derde goal en die kwam er ook in de 54ste minuut langs Nick Jarisen. De boys uit de Luchtbal lieten zich echter zo maar niet vemederen en Stan Van Gestel moest flink uit de doppen kijken om zijn netten zuiver te houden. Toch dreef Meer de stand op tot 4-0 langs Koen Koyen. Eventjes de teugels vieren en de bezoekers lukten de eerredder, verder kwamen ze echter niet. Nick Jansen verzilverde nog een strafschop en Jan Aerts zorgde voor het orgelpLint en dit voor 135 tevreden kijkers.

doen stond, maar doelman Gunther Jacobs ontpopte zich tot de held van de partij, stopte pogingen van o.a. Koyen en Schopenhauer en zorgde voor de drie punten die Minderhout dankbaar aanvaardde. 350 toeschouwers volgden de partij gefloten door scheidsrechter Paul Janssens.

Kaart - KFC Meer 0 - 0 KFC miste vier hasisspelers en dat tegen een niet te onderschatten goed voethalspelende thuisploeg. Beide teams kwamen met goede bedoelingen op het veld en liet spel golfde voortdurend heen en weer. Pogingen van Vermeiren. Koyen, Soffers en Laurijssen kenden geen succes en Kaart liet zich ook niet onbetuigd. Tijdens de rust bleven Soffers en Maarten Laurijssen, beiden geblesseerd, in de kleedkamer en de thuisploeg rook de overwinning. Een piepjong Meer kreeg het moeilijk, maar hield stand tot het laatste fluitsi g naal en daar was het heel tevreden mee. Een lekker kijkstuk! (rel)

Wedstrijden Zondag 30 november 14.30 uur KFC Meer - Putte S.K.

Zondag 7 december

Met Schi Ide kregen we de giootste titelkandidaat op bezoek, maar ze konden hLin ambities nooit echt waar maken. Aanvankelijk was er wel lichte druk, maar ook Pieter Donckers en Peter Martens waren gevaarlijk. Na de pauze werd Wortel de betere ploeg met goede pogingen van Joost De Bie. Pieter Donckers, Ben Van Opstal en Peter Martens. Halverwege de tweede helft trapten de bezoekers een hoekschop rechtstreeks binnen en een schot van op 30 meter verdween verrassend in doel (0 - 2). De aansluitingstreffer kwam er via een own-goal (1 - 2). Peter Martens had nog de kans om gelijk te maken. t-let jonge team van VNA had meer verdiend. Tegen hekkensluiter Emblem werd het mede door de wind, het rudimentaire spel van de thuisploeg en door het zwakke leidende trio een slechte wedstrijd. Aanvankelijk kregen we vele kansen maar moesten toch wachten tot de 30e minuut toen de doelman een zwak schot van Ronny Geerts door zijn handen liet glippen. (01). Na de rust werd het nog rommeliger met kansjes voor beide ploegen.

14.30 uur Wildert - KFC Meer

Zondag 14 december 14.30 uur Olympic Essen - KFC Meer

Zandvliet - KFC Meer 1 - 4 Een dominerend Meer kende reeds vroeg succes langs Schopenhauer en een tweede doelpunt hing voortdurend in de lucht.dat tenslotte ook viel dank zij een beauty van Nick Jansen. Een buitenspelgoal van Ringo Jacbos, goed op dreef, werd afgekeurd en Zandvliet zorgde voor enkele tegenstoten. 0-2 aan de rust. Hoop bij spelers en supporters van de thuisploeg toen Yildii milderde kort na de pauze. De thuisdefensie. 01) flanellen benen, blunderde en hiervan profiteerde Koen Koyen die via binnenkant lat raak trof. Zandvliet repliceerde, maar kwam telkens iets te kort voor het orgelpunt en dit was duidelijk niet het geval hij Ringo Jacobs, die in blessuretijd de 1-4 op het bord schoot.

VNA Wortel

f

Tegen H.I.H. Turnhout kregen Dave Verschueren en Peter Martens al snel kansen, en in de 3e minuut rondde Pieter Donckers na een mooie aanval met een knappe lobbal af (1 - 0). Zelfde speler kwam nog alleen voor doel maar na een kwartier werd het in korte tijd 1 - 2. Wortel was wat aangeslagen en H.I.H. nam de over hand. Vlak voor de pauze trapte Ronny Geerts een afgeweerde bal staalhard in (2 - 2). Na 60 minuten werd Wortel de betere ploeg en kreeg vele goede kansen, waarvan enkel Kurt Haest er één benutte (3 —2). In Gierle speelden de blauwwitten tijdens de eerste periode veel te slap en slikten 3 gemakkelijke doelpunten. Direct na de rust maakte Kurt Haest na een mooie actie er 3 - 1 van. Wortel werd de betere ploeg en er kwam weer hoop in de rangen, maar moest toch op een tegenaanval een doelpunt slikken. Joost De Bie legde de 4 - 2 eitidcijfers vast.

KFC Meer - Minderhout VV 0-1

Wedstrijd:

Een voorzichtige aanpak langs weerszijden in de beginfase en daarna een KFC dat stilaan het initiatief in handen nam, maar niet direct voor rechtstreeks doelgevaar kon zorgen. Een logische 0-0 bij de rust na een redelijk zwakke eerste helft waarin Meer het meest aandrong en MVV op de counter loerde. Sensatie na de koffie! Doelman Jacobs haalde Koyen onderuit, kreeg geel in plaats van rood, en stopte tot overmaat van ramp nog de penalty. Dat had het breekpunt van de partij kunnen zijn. De bezoekers wachtten echter niet en in de daaropvolgende counter lukte De Roover de 0-1. Meer wist wat het te

Zondag 11 december: 14.30 u VNA Wortel Flandria.

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Raf Van Dijck(links) en Peter Hermans (rechts) 0/) zoek naar de bal tijdens de wedstrijd KFC Meer - Minderlieur VV.

Geimeistraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten 53


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Fair-play voor FC De Statie maar Boereneinde wint de Cup HOOGSTRATEN - Dc gebuurtenvoethalfamilie bestaande uit acht teams met de benen onder tafel in het zaaltje van het Penilentiar Centrum voor de huldiging van de laureaten! Terwijl de wekelijkse cornpetie nog op volle toeren draait, kreeg de Beker zijn finale reeds op 15 november. Boereneinde, een hecht blok waar mee elke seizoen zowel in de competitie als de beker terdege rekening moet worden gehouden wist toch weer het laken naar zich toe tetrekken. Hoe Vikings zich ook weerde als een duivel in een wijwatervat, er was gewoonweg geen kruid tegen gewassen. Met 2-0 winst mocht kapitein Jos Vissers het kleinood in ontvangst nemen. De meest sportieve ploeg van het afgelopen seizoen verdiende ook in de hulde betrokken te worden en deze keer mocht FC De Statie met de eer gaan lopen.

k.

Dat het Gebuurtenvoetbal het niet altijd gemakkelijk heeft, verduidelijkte voorzitter Fons Jacobs in zijn openingswoord en Schepen voor Sport Roger Van Aperen luisterde aandachtig naar de geuite klacht. Hoogstraten heeft nood aan voetbalvelden voor het recreatief voetbal. Nu het terrein van Boskant zo goed als verdwenen is, resten alleen nog de twee velden van het Penitentiair Centrum ,waar dan ook alle wedstrijden moeten afgehaspeld worden. Deze terreinen liggen in een erbarmelijke staat en de mollen kennen ook het liedje van Bart Van Den Bossche. waarin hij zo fraai de heuveltjes van Erica bezingt. Niet zo lekker echter voor de jongens van het gebuurtenvoetbal. Men gaat in alle geval trachten dit euvel te verhelpen en misschien wordt het stadsbestuur de reddende engel. De bekercompetitie is weer voorbij, zodat alle aandacht terug gericht is op de kampioenschapswedstrijden. (rel)

Uitslagen Fair-playbeker seizoen 2002-2003 FC De Statie Westhoek en Vikings Boereneinde Boskant Gelmelboys 1 Gelmelboys 2

366 punten 358 punten 347 punten 341 punten 325 punten 323 punten

Finalewedstrijden Beker lste en 2de plaats: Boereneinde - Vikings 3de en 4de plaats: Westhoek - Gelmelboys 2 Sde en 6de plaats: Mussenakker - Gelmelboys 1 7de en 8ste plaats: FC De Statie - Boskant

54

FC De Statie, het fairste team uit de voorbije competitie, mag terecht fier zijn op de trqee 2-0 4-0

tel.033145504/033145103

DE HOOGSTRAATSE MAAND

3-3 (3-1 pen.) 7-1

Maak voor het betalen van uw abonnement gebruik van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.


SPORT

Hoogstraten VV ook sterk op verplaatsing Door op Zwarte Leeuw met -2 te kkinnen ze! HVV de mooie reeks verder. Verplaatsingen naar Wuustwezel, Witgoor, Millen en Zwarte Leeuw leverden de roodwitten een niet te versmaden twaalf op twaalf op. Voor eigen publiek trekken de meeste ploegen meestal aan het langste eind, doch voor HVV maakt dit blijkbaar weinig uit. De overwinningen ogen niet spectaculair, doch zolang we er eentje meer scoren dan de tegenstander, levert dit de volle pot op en ZO staat HVV op een riante tweede plaats, achter het momenteel onbereikbare Kermt-Hasselt. De reeks overwinningen werd voor eigen publiek afgebroken door Aarschot. HVV was de betere ploeg dcch verzuimde de kansen af te maken en liep diep in de tweede helft op een counter de enige kans voor de bezoekers en die leverde een doelpunt op. HVV kreeg nog ruimde kans om de zaken recht te zetten, doch de hal wilde in de slotfase niet rollen voor de roodwitten en dat maakte de rekening van Aarschot niet. Het daaropvolgend weekend won HVV op Zwarte Leeuw en verloor Aarschot op eigen veld met 1-4 tegen Berkenhos, wat meteen aantoont dat Aarschot ook op HVV wel te kloppen was. In een vooruitgeschoven wedstrijd tegen Heist won HVV op de valreep met 2-1 zodat een lange reeks van ongeslagen matchen van Heist op I-IVV een einde kwam (jnjri

En de bal rolde... 720 minuten! MINDERHOIJT— Dat ecn voetbal rond is en de gekste capriolen kan maken moeten KSJ en KLJ, de twee bloeiende Minderhoutse jeugdverenigingen 01) 15 november zonder twijfel aan hun atletische body ondervonden hebben. Voor het goede doel zijn die jongelui altijd wel warm te maken en voor de actie Koin op tegen Kanker" namen ze samen de toegeworpen handschoen op om een duit in het zakje te storten. Rapper gezegd dan gedaan natuurlijk! Een heuse voetbalmarathon van 12 uur luidde de afspraak! KSJ was niet aan zijn proefstuk toe, want een tweetal jaren gelede!) brachten zij reeds een zware dansmarathon fysiek en financieel tot een goed einde. Voor de KLJ-meisjes en jongens was het een echte uitdaging. Hoe ver zouden hun lichaamskrachten reiken? In alle geval, om twaalf uur stipt stond iedereen in outfit, zes veldspelers en

een keeper, op het Boskant-veld en (loot scheidsrechter Gert Eelen de happening op gang. Het jeugdig enthousiasme kende geen grenzen en van in de heginne werd er voor elke bal geduelleerd dat het een l!eve lust om zien was. Dit twaalf uur aan een stuk volhouden kon niet. KSJ en KLJ hebben een groot potentieel en de meesten wilden maar al te graag hun steentje actief bi jdragen tot het wellukken van deze actie. Daarom gooide men op gepaste tijdstippen nieuwe krachten op het veld, want verpoien naar geest en lichaam behoort tot het gedachtengoed van elke atleet. De uren vlogen voorbij, de sporadische regendruppels konden de pret niet drukken, de catering werkte op volle kracht en het uiteindelijke doel werd bereikt. De uitslag? Was niet van zo'n groot belang! Het volbracht te hebben, de voldoening, het financiĂŤle saldo, dat stond op de eerste plaats! (rel)

Met ee/en waren ze gekomen om actief mee te spelen en aan te moedigen

Zakenkantoor

Van BavelmRoniniens

bvba

Gino Swaegers s,naakre de zoete smaak i'an de winning-goal tegen Zwarte Leeuw

Wedstrijden Zondag 30 november 14.30 uur Maasmechelen - Hoostraten VV

Zaterdag 13 december 20.00 uur Hoogstraten VV - Spouwen-Mopertingen

Meerdorp 21 2321 Meer tel 03 315 72 54

BANK & VERZEKERINJGEF\i www.vanbavelrommens.be

Zaterdag 20 december 20.00 uur Hoogstraten VV - Kermt-Hasselt 55


SPORT

Jeugdwielrennen

Pieter, Dennis, Dorien, Raf, Joeri verliefd op de fiets MEER MLlsecuw, Cipollini, Armstrong, Ullrich. . . grote namen in de internationale wielerwereld waarnaar opgekeken wordt door groot en klein die van wielerspektakel houdt. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren en men staart zich dikwijls blind op de enorme bedragen die in het circuit circuleren en die de echte toppers toebedeeld krijgen. Wielrennen is echter een uitermate prachtige vrijetijdsbesteding voor de jeugd. een harde sport clie heel wat discipline en karakter vergt. Zeker niet voor doetjes en bloed en tranen horen er dikwijls hij. Ontgoocheling en euforie liggen naast mekaar en daar mee leren omgaan is een heuse leerschool. De keerzijde van de medaille is ongetwijfeld de zware financiële inspanningen die moeten geleverd worden voor het materiaal. Dat komt dan meestal op de kap van de ouders terecht. Nu en dan komt er wel wat sponsoring van de club waar men bij aangesloten is. Ook van de begeleiders, die het goed menen met hun pupillen, wordt er heel wat gevergd. Een racefiets kost stukken van mensen. Wil je in de winter nog het crossparcours en de piste op, dan Zit je al vlug aan een flinke investering. In Meer zijn op dit ogenblik enkele jongeren enthousiast bezig met het wielrennen in de categorie aspiranten. Pieter Van Der Velden komt uit bij de 4-jarigen en behaalde dit jaar een mooi palmares: twee eerste. twee tweede, zeven derde, en nog een heel aantal ereplaatsen. RafPluym trekt in dezelfde categorie ook flink zijn streng: één tweede, twee derde, twee vierde, twee vijfde plaatsen behoorden tot zijn beste resultaten. Dennis Van Der Velden betwist wedstrijden hij de 13-jarigen en wacht nog op de eerste overwinning: één tweede, één derde, zeven zesde plaatsen mocht hij achter zijn naam noteren. Dorien Van Der Velden komt uit bij de 12-jarigen als eerstejaars en fietst samen met de jongens (wel een afzonderlijk klassement) en behaalde vier tweede, vier derde, zeven vierde, vier vijfde plaatsen. Joeri Adams uit Minderhout (ontbreekt op de foto) is hij de 14-jarigen ook steeds in de voorste linies te vinden: één eerste, drie tweede, zeven vierde, twee vijfde plaatsen. De 14-jarigen verlaten volgend seizoen de aspiranten en gaan hun geluk beproeven in de categorie nieuwelingen. Succes voor allen! (rel)

Minderhout VV met kopzorgen Dat MVV niet alleen torgen heeft met zijn terrein aan de Hoge Weg bewijzen de uitslagen van de laatste maand al te zeer. Extra-sportieve kopbrekens kan het missen als de pest, want de situatie waarin het verzeild geraakt is, ondanks de overwinning tegen subtopper KFC Meer. kan zonder meer ernstig genoemd worden en het degradatiespook kan men alsnog missen als de pest. Hopen maar op betere tijden!

Olympic Essen - Minderhout VV 2-1 De hekkensluiter uit de reeks zijn eerste punten laten oogsten mag toch een pijnlijke zaak genoemd worden. Geen excuus voor MVV! Inspiratieloos en zonder verbetenheid! In de tiende minuut de eerste koude douche en vier minuten later stond men reeds met 2-0 in het krijt en ei zo na kreeg het voor de rust nog een derde eitje in de korf. Verbetering in de tweede helft? Nauwelijks! Geen moeilijkheden voor de thLiisdefensie! Toch lukte Jan Aerts tien minuten voor affluiten de aansluitingstreffer en werd MVV nog een overduidelijke strafschop onthouden in de slotminuut. Zo verloor men een wedstrijd die het nooit had mogen verliezen om eventjes rustiger te kunnen ademen.

Minderhout VV - Brecht 1 —3 Meer dan zeventig minuten slaagde MVV er in omgelijke tred te houden met de tegenstrever, die bij aanvang van het seizoen een top-vijf plaats ambieerde. De eerste helft kende een gelijkopgaand verloop en de hrilstartd hij de rust was zeker gerechtvaardigd. Na de kering traden de bezoekers wel meer op het voorplan en Kossih (ex-Hoogstraten VV) zorgde voor de 0-1. Lang konden de gasten niet vieren, want Raf Van Dyck zorgde voor de tegenstoot en 1-1. Een gelijkspel hing in de lucht, maar in het slotkwartier namen de bezoekers met nog twee doelpunten alle twijfels weg. Toch een verdienstelijk MVV aan het werk gezien!

Vii,.,. Na[ Piovn,, l)ei,,,is

t,,,, Der tc'h/eii, /)oiieii Vii,, Der Velde,,, l'/eier Voii Der Velden

De Hoogstraatse Maand gewoon onmisbaar

56

KFC Meer - Minderhout VV 0 - 1 Wie zei ook alweer dat MVV altijd iets meer kon tegen de KFC Meer? En gelijk heeft hij weer gehad. Enkele weken geleden zat MVV in zak en as na de archislechte prestatie tegeli de hekkensluiter en nu heerste er euforie L)e verrassing van de dag! KFC Meer kreeg de eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd! Het moet gezegd, de zege was krap, maar zeker niet gestolen! Meer toonde gedurende de eerste helft wel het betere van het spel maar MVV belette geelzwart zijn normaal spelpatroon te ontwikkelen. Nul-nul aan de rust en dat mocht verdiend genoemd worden. Sensatie na de rust! Doelman Jacobs haalt Merenaar Koyen onderuit in de grote rechthoek en de door Soffers getrapte penalty wordt met brio onschadelijk gemaakt door de Minderhoutse goahe. Een opdoffer voor Meer en een tweede enkele minuten later toen Jan De Roover aan de overkant de 0-1 tegen de netten kopte. MVV ving de daaropvolgende Meerse


SPORT storm op, Gunther Jacobs verdedigde zijn doel met stijl en MVV won drie kostbare punten. Minderhout VV - Mariaburg 1 - 2 De bezoekers, bij de koplopers van dc recks, kwamen het best uit de startblokken, maar teen de gang van het spel in scoorde Dries Van Bavel voor MVV en deze stand veranderde niet meer in de eerste vijfenveertig minuten. Nadien was het al Mariaburg wat de klok sloeg en de thuisploeg mocht alleen nog aan verdedigen denken. De gasten drukten hun overwicht in de 70ste en 80ste minuut uit in doelpunten en duwde MVV zo dieper weg in het klassement. (rel)

Wedstrijden Zondag 30 november 14.30 uur Oelegem - Minderhout VV Zondag 7 december 14.30 uur Minderhout VV - Luchtbalboys Zondag 14 december 14.30 uur Minderhout VV - Zandvliet

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

Veldcross "Verstandhouding der Noorderkempen"

Wie klopt Dré Laurijssen en Albert Huysmans In het regelmatigheidscriteriuiu georganiseerd door de Verstandhouding der Noorderkempen' en voorbehouden voor wielertoeristen en cyclosportieven presteren een aantal plaatselijke crossers voortreffelijk. Na zes wedstrijden mag men zonder twijfel spreken van een spannend verloop in alle reeksen en zijn de winnaars zeker nog niet gekend. Albert Huysrnans (+52 j.) prijkt riant aan de leiding, hetgeen ook kan gezegd worden van Dré Laurijssen (+ 45 j.). Chris Geerts miste enkele wedstrijden ten gevolge van een valpartij, duikelde daardoor naar beneden in het klassement, maar is ondertussen aan een duidelijke come back begonnen. Luc Verheyen (+35 j. Hoogstraten) kende een zwakke start, heeft de forme te pakken gekregen en prijkt op de derde plaats en naamgenoot Luc Verheyen (-35j. Meerle), als eerstejaarscrosser aan een uitstekend seizoen bezig, verbaast vriend en tegenstander en bekleedt een uiterst verdienstelijke tweede plaats. (rel)

Uitslagen + 52 jaar Albert Huysmans: Horendonk 2de, Wildert 2de, Lille 2de. Overbroek 1 ste. Essen-Heikant 4de, Horendonk 2de.( 1 ste in het klassement met 16 punten voorsprong) Herman Martens: Horendonk 9de. Wildert 7de, Lille 6de Jaak Dekkers: Wildert 1 2de + 45 jaar André Laurijssen: Horendonk 1 ste. Wildert 2de, Lille 2de. Overbroek lste, Essen-Heikant 1 ste. Horendonk 2de.( 1 ste in het klassement met 2 punten voorsprong) Chris Geerts: Horendonk 2de. Wildert opgave

door val, Overbroek 6de, Essen-Heikant 4de, Horendonk Sde. (lOde in het klassement +35 jaar Luc Verheyen (Hoogstraten): Horendonk 7de. Wildert lOde,Lille 1Sde.Overbroek5de, EssenHeikant 4de, Horendonk 6de. (3de in het klassement na een zwakke start goed op dreef) -35 jaar Luc Verheyen (Meerle) Horendonk 7de, Essen-Wildert 6de, Lille 8ste, Overbroek 2de, Essen-l-leikant 8ste, Horendonk 2de (2de in het klassement op 18 punten van de leider, is wel aan een uitstekend eerste crossseizoen bezig) (rel)

Veld to e rto ch t

"De Gammelse Wielervrienden" nodigen uit RIJKEVORSEL— Zondag 21 december2003, de laatste zondag voor Kerstmis, kunnen mountainbikers en cyclocrossers terecht voor een flinke portie sport, gemengd met een ferme brok pure natuur. "De Gammelse Wielervrienden" staan reeds voor de 1 2de keer borg, zij kennen dus ongetwijfeld de klappen van de organisatiezweep. voor een geaccidenteerd parcours, waarvan bepaalde delen slechts éénmaal perjaar opcngesteld WÛIÏICII voor mountainbikers. Een aantrekkelijke affiche zonder twijfel! Viiiii it het centrum van Rilkevorsel en Siu-Lenaarts is er ruim voldoende signalisatie aangebracht om de vertrekplaats te bereiken en natuurlijk heten de inrichters ook weer een respectabel aantal noorderburen welkom! Voor elk wat wils Voor de iuccst sportieve is er een omloop voorzien van 40 krn, de geoefende bikers krijgen 30 km voorgeschoteld en de beginners kunnen genieten van een tochtje van 20 kni. Kleedkamers, douches voor dames en heren, soep. sportdrank, afspuiten van fietsen... Voor alles wordt gezorgd. Ook de minderactieven worden zeker niet

verwaarloosd en zijn zeer welkom in het sportcafé dat vanaf 's morgens doorlopend geopend is. Inschrijven kan van 08.00 uur tot 10.00 uur bij Chape- en Betonwerken Jochems. Leden van VWB/WBV betalen • 2.5 . de anderen • 3. inclusief ser,ckcruiu. Dc jonncrcii Int 14 jaar

met lidkaart betalen • 1 . zonder • 1,5, verzekering inbegrepen. Info: Ward Laurijssens ,tel. 03 31440 79. vanuit Nederland 0031 33144079. Opgelet! Wolfijzers en schietgeweren! Wegens de jacht mag op zaterdag 20 december het parcon is niet crkc id worden. ( rel)

55

57


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51 77- Fax 031314.65.56 Email: info@notaris.michoel.be OPENBARE VERKOOP VAN GOED ONDERHOUDEN WONING - INSTAPKLAAR TE HOOGSTRATENIWORTELWORTELDORP 47 Notaris Jan MICHOEL te Meer zal met 1% premie, openbaar verkopen: Goed onderhouden woning - instapklaar te Hoogstraten/ Wortel, Worteldorp 47 met een oppervlakte van 7a 57 ca. Omvattende: - gelijkvloers: inkomhal, living, keuken, 2e living, berging, wc, garage - boven: 4 slaapkamers en badkamer - verder: kelder, zolder, tuinhuis, berging. CV stookolie; alle nutsvoorzieningen. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied K.l. 909,77 Beschikbaar: uiterlijk 5/1/2004. ZITDAGEN INZET: op dinsdag 18 november 2003 TOEWIJZING: op dinsdag 2 december 2003 Telkens om 16.30 uur in café 'De Guld' Poeleinde 2Ate Wortel. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel. 03131 4.51 77 - Fax 031314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN VRIJSTAANDE WONING MET GROTE TUIN TE RIJKEVORSEL, GAMMEL 76 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Vrijstaande woning met grote tuin te Rijkevorsel, Gammel 76, groot 2023 m2. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in agrarisch gebied. Omvattende: - Gelijkvloers: 2 kamers, keuken en achterkeuken - boven: 3 slaapkamers - verder: zolder en kelder, garage en berging in de tuin. Electrische verwarming met convectoren. Beschikbaar: onmiddellijk na betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN: - INZET op woensdag 3 december 2003 - TOEWIJZING op woensdag 17 december 2003 Telkens om 15.30 uur in café De Wildeman, Dorp 12, Rijkevorsel. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

58


gildenleven & schuttersnieuws Frans Snijders, tel. 03/3 14.49.03, email: fraiissnijders@tiscalinet.be

Grote Kruisboog Huldiging der kampioenen 2003 Het Verbond der Sint-Jorisgilden huldigden de kampioenen van het seizoen 2003. Enigszins onverwacht heeft deze feestavond in Hoogstraten plaatsgevonden. In zijn welkomstwoord kon voorzitter Jan Gijsbregts niet voorbij aan het feit dat alle eretekens vrij evenredig geschoten werden door de verschillende aangesloten gilde. Dat bleek ook duidelijk in het overzicht dat hij schetste van het voorbije seizoen. De huldiging begon met de viering van vier jubilarissen die 50 jaar lid en schutter zijn in hun gilde. Ondervoorzitter Frans Van Hasselt had de eer om Cees Pellens uit Rijsbergen, Staf Bleys uit Wortel, Frans Vissers en tenslotte ook René Vissers, beide uit Loenhout. uit te nodigen om persoonlijk hun tinnen bord in ontvangst te komen nemen. Griffier Wim Druyts liet daarna 45 rozen- en ereprijsprijswinnaars een tinnen bordje in ontvangst nemen. Voorzitter Jan Gijshregts vroeg daarna de tei-

1 1 .

soonlijke kampioenen naar voor; in de B-reeks werd Danny Van Dun uit Castelré kampioen met 249 punten. Bloemen waren er voorJan Lenaerts uit Minderhout (246 p) en Gust Vermeiren. ook uit Minderhout. met 244 punten. In cle A-reeks eindigde drie schutters zij aan zij. Op de laatste schieting kon Lief Sprangers uit Meer de titel in de wacht slepen. Zij eindigde op een totaal van 265 punten. Voor de tweede plaats moest er zelfs gekampt worden. Jessica Romhouts uit Meer werd uiteindelijk tweede met 264 punten. Fons Van Hasselt ut Loenhout ontving eveneens bloemen voor dc derde plaats ook met 264 punten. In de Ere reeks kon André Bols uit Wortel, ook in de laatste schieting, het pleit in zijn voordeel beslechten. Hij werd in de hoogste reeks kampioen met 276 punten. Ook hier diende er gekampt voor de ereplaatsen; Gery Dockx uit Meer won van Alex Jansen uit Minderhout. Beiden eindigdenop27s puntenenontvingeneenprachtige tuit bloemen.

S

-

GROTE KRUISBOOG KAMPIOENENSCHAP EEN HALVE EEUW GELEDEN Kampioenschap grote kruisboog 1953 In 1953 schoot men met de grote kruisboog in een eerste en een tweeclecategoric. Stanny Blockx, cle koning van Hoogstraten, veroverde reeds viermaal de titel in cle eerste categorie. Het kampioenschap van de tweede categorie eindigde zo onverwachts dat Jaak Swaegers uit I-loogstraten beslag kon leggen op cle titel. Elkeen zag cle eindstrijd tussen Karel Versmissen, Loos Hacst en Jan Verschueren. De jonge Verschueren verloor tijdens de openingsdag van de laatste schieting alle voeling met 23 punten. Karel Vcrsmissen stond twee punten voor op Louis Haest. Hij faalcicen eindigde op 22 pctnten. Louis I-laest deed het een beetje beter maar was in zijn laatste schot zo van streek dat de drie die hij moest schieten om te winnen er nog teveel aan was. Drie schutters eindigden op 235 plinten zodat het kampschot de beslissing moest brengen. Karel Versniissen deed het niet al te best. Hij schoot een één. Luus Haest kon het niet verder brengen dan een twee. Jaak Swaegers won dit kampioenschap, met een vier als kampschot. Bron: Gazet Van Hoogstraten

GROTE KRUISBOOG De

/ddiFi!/)i01/iC!t mCI

cie

/ij'OlC

Is !'i(LVhOOg m ,er liet

VC1ZOC/i

200$: Jan Romhouis lui Mcci',

gildenkampioen, en drie persoonlijke kampioenen,' André Bols uit Wortel, LieJ'Sprangers uit Meer en Dannv Van Dun uit Ca,s'telré.

KLEINE KRUISBOOG Ereprijs Kris Bevers Te Meer werd voor de eerste maal dit seizoen de ereprijs Kris Bevers geschoten. Dankzij een betere bekendmaking van de schietingen behaalde men momenteel het recordaantal van 80 deelnerners. Wim I-lendrickx uit Minderhout was de enige schutter die geen enkel punt miste. Hij sloot af met 100/100. Paul Adams, ook uit Minderhout, en André Bols uit Wortel moesten een punt prijsgeven. Dirk Jansen uit Castelré, Jan

Rombouts int Meer en Jan Roeffen uit Minderhout behaalden 98 punten. Staf Van Herck uit Wortel, Dirk Brosens uit Meer. Johan Van Dijck uit Loenhout, Mil Van Beeck uit Hoogstraten. Freddy Matthé uit Rijkevorsel. Toon Rombouts uit Meer, Fons Paulussen uit Minderhout, Marina Celis uit SintLenaarts, Jessica Rombouts uit Meer en Jos Van Dijck uit Sint-Lenaarts eindigden allen op 97 punten. Zij bleven 11 schutters voor die 96 plinten behaalden.

hij liet \'erhoncl valt Sirit-joi'iseildcii ninicit 196 schutters deel aan de eerste schieting op zes meter ingericht te Minderhout. Twee onder hen; Rob Van Loenhout uit Meerle en André Bols uit Wortel begonnen en eindigden met 100 op 100. Zes schutters eindigden op 99 punten. Vier van hen komen uit Meer: Jan Rombouts en dochter Vicky. Marc Bastyns en Jos Jacobs. Ook Fons Van Hasselt Int Loenhout en Bart Geerts uit Castelré eindigden op 99 punten. Harry Vanderhenst uit Meerle was de eerste schutter van 19 die eindigden op 98 punten. Verder in de uitslag staan er 18 schutters met 97 punten. Per ploeg won Meer met het kleinste verschil met een totaal van 591 punten. Meerle eindigde op 590, Minderhout sloot af op 588. Wortel behaalde 584 punten voor Castelré met 583, Loenhout met 581, Sprundel met 579 en tenslotte Hoogstraten met 574 punten.

59


NA TUUR

natuurpunt Invasie van Pestvogels: hou je ogen open! De vogelwerkgroep \ an Natuurpunt Markvallei start dit jaar met het verzamelen van waarnemingen van Pestvogels. Dat gebeurt in samenwerking met ANKONA. Er zijn immers aanwijzingen dat er dit jaar een flinke invasie op komst is. Na verschillende meldingen uit Nederland, blijken nu ook in Zuid-Zweden (Falsterbo) meer en meer Pestvogels de oversteek te maken naar zuidelijkere streken. Via een netwerk van milieuambtenaren en genieentelij ke verantwoordel ijken voor Groenvoorzieningen, wordt getracht zoveel mogelijk niet-vogelkijkende mensen bij dit project te betrekken. Pestvogels, die vaak voorkomen in de kleinste tuintjes (op voorwaarde dat er Gelderse Roos of andere inheemse bessendragende struiken staan), is dan ook een prima soort voor dergelijke laagdrempelige projecten. ANKONA en Natuurpunt Markvallei gaan er van uit dat veruit de meeste Pestvogels gemist worden door de doorwinterde vogelkijkers, precies omdat ze nu net voorkomen op plaatsen die door hen niet dikwijls bezocht worden. Anderzijds zijnde waarnemingen van de 'echte' vogelkijkers uiteraard sowieso waardevol. Natuurpunt Markvallei zal de waarnemingen in l-loogstraten en Rijkevorsel doorgeven aan ANKONA. Bij waarnemingen is liet best contact op te nemen met Stijn Leestmans (0479-93 21 2) De eerste pestvogels werden inmiddels al waargenomen. Aarzel niet om Stijn op de hoogte te brengen.

Dag van de natuur Op zaterdag 15 november trokken vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei hun laarzen aan. Gewapend met bosmaaiers, rieken en hooirjven trokken ze naar de Lange Beeniden in Hoogstraten. In het natuurgebied dat Natuurpunt Markvallei huurt van de familie Verschueren. gingen jonge en oudere leden de brandnetels te lijf. Het is de bedoeling dat de voorjaarsbloeiers hier op korte termijn opnieuw de bovenhand krijgen. De werklustigen werden op het middaguur verrast op een heerlijke kop soep. De activiteit werd georganiseerd in het kader van de "dag van de natuur". Op deze dag werden in heel Vlaanderen beheerswerkzaamheden uitgevoerd oni op die manier het publiek kennis te laten maken met de werking van Natuurpunt. 60

Zondagswandeling Op zondag 7 i.lcceinber wandelt Natuurpunt Markvallei in de Strijbeekse Heide. Om 9.00 uur verzamelen de wandelaars aan de kerk in Meerle. De Strijbeekse Heide is een gebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het gehucht Strijbeek ligt aan de rand van de Strijbeekse Heide en aan de Belgische grens. Strijbeek ontleent zijn naam waarschijnlijk aan de nabijgelegen Strjbeekse Beek. Het is echter niet bekend hoe deze beek aan zijn naam is gekomen. In 1744 meende men dat deze beek de zuidgrens vormde van het Gouw Strijen, maar ook de aanduiding "strij" dat "stromencl water" of "strijd" betekent, behoort tot de mogelijkheden. Strijbeek kende reeds duizenden jaren geleden een min of meer permanente bewoning. Dit bewijst de vondst van een urnenveldje. dat tijdens ontginningswerkzaamheden in 1937 werd blootgelegd. Het toont aan dat reeds in de 5e eeuw voor onze jaartelling mensen op dit hooggelegen terrein hebben gewoond. Maar ook de vondst in 1979 van een fragment van een prachtig bewerkte schaaf van tussen de 100.000 en 40.000jaar oud. Het huidige Strijbeek is vermoedelijk in de 13e eeuw ontstaan door ontginning van bos op de hogere terreingedeelten langs de nabijgelegen Strijbeekse Beek.

Voeren en beloeren Het loont echt de moeite om eens met aandacht te kijken naar de vogels die naar je voederplaats komen in je tuin. Natuurpunt is erg ge誰nteresseerd in jouw waarnemingen, zodat jij kan vergelijken welke vogelsoorten er in andere tuinen voorkomen, maar ook onidat we uit deze tellingen aantalsveranderingen in de vogelpopulaties kunnen opvolgen. In de winter van 2000-2001 en 2001-2002 verzamelden honderden deelnemers aan de actie 'Vogels voeren en heloeren' waarnemingen van vogels en zoogdieren in meer dan 500 tuinen. Zo krijgen we een idee over hoe de vogelpopulatie van een gemiddelde Vlaanise tuin eruit ziet. Wie had gedacht dat de huismus in tuinen de talrijkste soort is en dat de spreeuw en de zanglijster in zulke kleine aantallen overwinteren? Wij hebben graag dat ookjij meedoet! Heb je een tuin of terras en je voedert vogels, dan moet je enkel maar even de tijd nemen om naar de voedertafel te kijken en per soort liet maximale aantal noteren. Ge誰nteresseerd: meer informatie vind je op de website van Natuurpunt (www.natuurpunt.be ).

Lac du Der

De Strijbeekse Heide is vooral bekend oni zijn prachtige vennen en de grote heidepercelen. De wandelaars krijgen in ieder geval een gevarieerd landschap voor de voeten geschoven. Jack Govaerts is onze gids.

Dia-avond Op zaterdag 13 december organiseert Natuurpunt Markvallei een dia-avond in het Jan Spannenburgmuseuni. Dick Klees. een Nederlandse topfotograaf die nauwe banden heeft niet de plaatselijke afdeling van Natuurpunt, zal er zijn reeks over insecten tonen. Hij zal daarbij heel wat deskundige uitleg verschaffen. De voor stelling start om 20 uur. Dick Klees is een bekend fotograaf. Heel wat foto's in allerhande natuurtijdschriften zijn van zijn hand. Bovendien verwierf hij ook naam als natuurillustrator.

Nieuwj aarswandeling De traditionele nicuwaarswandeling' wordt dit jaar georganiseerd in l-loogstraten. Het wordt een landschapswandeling in de onmiddellijke omgeving van Hoogstraten-Centrum. De wandeling start om 9.00 uur in het begijnhof van Hoogstraten. Jack Govaerts is de gids. Na de wandeling is er een kleine nieuwjaarsreceptie in het Jan Spannenhurgmuseum.

/,e CUIICII leden \aii NatilLirpLiUt Marks allei bezochten van 8 tot 11 november de site van Lac du Der. Ze observeerden erde tienduizenden kraanvogels die er rusten vooraleer hun trek naar het zuiden verder te zetten. Het werd een bijzondere meerdaagse excursie. In het totaal werden bijna honderd verschillende soorten vogels waargenomen.


HOOGSTRAATSE KOPPEN

Foio: Wclh/\

i/IIJJ1I.fl

61


KALENDER

vzw Mussenakker Meer

Op stap ïn...

/

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 o.

HOOGSTRATEN Zaterdag 6 december: optreden NRA in Cahier. Maandag 8 december: optreden THE FRIENDS OF ORLEANS op uitnodiging van Marckriver Jazzclub om 20 uur in Zaal St. Cecilia. Dinsdag 9 december: INTERNET VOOR SENIOREN van 10 tot 12 our in de bib. Vooraf inschrijven. Vrijdag 12 december: 20 JAAR TEJATER DE LEPE HOEK wordt gevierd met 'Exeptionalisme' om 20 uur in Zaal St. Cecilia. Zaterdag 13 december: EXEPTIONALISME' van de Lepe Hoek om 20 uur in Zaal St. Cecilia. Optreden van MINTZKOV LUNA in Cahier. Dia-avond over INSECTEN door fotograaf Dick Klees om 20 uur in het J. Spannenburgmuseum. Org . Natuurpunt. SPORTLAUREATENVIER ING VANAF 18 uur in Zaal De Welgezinde in het Stadhuis. GESCHENKENBEURS van de Wereldwinkel van 10 tot 17 uur in de Pax. Zondag 14 december: GESCHENKENBEURS VAN DE WERELDWINKEL van 10 tot 17 uur in de Pax. EXEPTIONALISME' van De Lepe Hoek in Zaal St. Cecilia om 20 uur. Dinsdag 16 december: MARKT van 8 tot 12.30 uur in het centrum. Zaterdag 20 december: KERSTCONCERT door 4 TUNE uit Retie onder leiding van Bert Verdonck, om 20 uur in de Katharinakerk. Org . Davidsfonds. Zaterdag 20 december KERSTCONCERT met 4-Tune onder leiding van Bert Verdonck om 20 uur in de SintCatharinakerk, org. Davidsfonds.

MINDERHOUT Zondag 30 november: SINTERKLAAS in het dorp vanaf 13.00 uur.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

$

knecjfuiz

.

Woensdag 17 december: KERSTFEEST KBG

tirijcii 183 hootratrti

Zaterdag 20 en zondag 21 december: TONEEL De Marckezonen Parochiezaal

031314 66 65 50

TRi,

HOOGSTRATEN

F0

T

Meerdorp 72 2321 MEER BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYT[R BVBA Fax 03/31 5.08.67 fred.degruyter@pi.be www.b-I-d-g.be

Woensdag 31 december: OUDEJAARSZINGEN. Minderhoutsestraat af gesloten tot 13.00 uur.

hairstyling

O

WORTEL Zaterdag 29 november SINTERKLAASFEEST voor alle Wortelse kinderen van 14.00 uur tot 16.30 uur in de Parochiezaal.

Zondag 14 december KERSTMIS.. ONDERWEG, een bezinnend concert, vanaf 10.00 uur in de kerk. Vrijdag 26 december KAARTAVOND tikken en jokken. vanaf 19.30 uur in de Parochiezaal, org. KWB.

mode...

Uw kappersteam Kerkatraat 21 Bua 1, 2330 Merkaplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 www.kcmode.be

CAL 0E

John Lijsenst real 26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

116e

I*Ies

H. Bloedlaan 285. Hoogstraten tel. 03/314.83.11

MEERSEL—DREEF Donderdag 25 december, MIDDERNACHTMIS op kerstavond om 12u, opgeluisterd door het Mariakoor. -kinderviering om 1 0u30 dit alles in de paterskerk. Vrijdag 26 december, KERSTVIERING om 10u30, opgeluisterd door de fanfare "Voor Eer en Deugd". paterskerk. Dreef 38.

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03/31435 83

Vredeboomstraat 8 2321 Meer

dames - heten - deren

Zaterdag 20 en zondag 21 december: TONEEL 'Drinken goden Duvel'?' door Dc Marckezonen. Vanaf 19.30 uur in de parochiezaal.

BOEKHOUDINGFISCALITEIT

J1 4> 00 DE EIKEN KAPSALON ISi4BLL

62

Zaterdag 13 december KERSTMARKT aan het klooster in de Donckstraat vanaf 18 uur, org. KWB en KAV.

Vrijdag 12 december KERSTMARKT op de speelplaats van de lagere school de Wijsneus. Worteldorp. van 1 7.30u tot 21 .00u, org. oudercomité.

caleOerve-Ieevtoa0l

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Alleen op afspraak Tel:03 665 48 17 GSM: 0478 31 07 17

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE 5:

...EN NOG VEEL MEER


KALENDER

A Jazz experience

MEER Zondag 7 december: WANDELTOCHT in Castelré. Vertrek om 10 uur aan de Castelhoeve. Org . Gezinsbond. Zaterdag 20 en zondag 21 december: VOGELS HOW, op zaterdag van 19 tot 22 uur en op zondag van 9 tot 22 uur in Zaal Victoria, Meerleseweg 4.

BI ER-WIJN HAN DEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 rol 19.00 uur Zondag en maandag gesloten

Maandag 29 december: BLOED GEVEN van het Rode Kruis van 18 tot 20.30 uur in Je lagere school aan de Terheeksestraat.

GORRENS WILLY-VERVOORT Wctetdorp 49 2323 Hoogvtralen-Wortet TeH03/3145328-FaxO3/3149346

CAHIER ~

0

v6

CA1OEBRASSER1F

DeGuidenCoppe

RIJKEVORSEL - Het Alexi Tuumarila Quartet' met Alexi Tuomarila (piano). Nicolas Kummert (tenorsax). Christophe Devisscher (contrabas) en Teun Verbruggen (drums) zijnde ex-winnaars van Jazz Hoeilaart waar pianist Alexe Tuomarila ook de prijs voor de beste solist wegkaapte. De groep speelt op zaterdag 29 november om 21 uur an zaal Alma, Stevennekens 174. Het Alexi Tuomarila Quartet legt zich vooral toe op het ontwikkelen van een eigen groepsgeluid. Ondertussen werd de eerste cd hij Warner Music Finland een feit. Dat het ensemble zijn start niet gemist heeft, bewijst het groeiende aantal concerten op de toonaangevende Europese festivals en concertpodia. Meer informatie vind je via www.ajazzexperience.be De inkom bedraagt 8 euro, studenten betalen 5 euro.

O>

www.catuer.Iie 03131432.64

Vrijheid 173 - 2320 Hoogseraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 314 87 17

Popkoor Flame zoekt muzikaal begeleider

MEERLE Zaterdag 30 november: SINTERKLAASFEEST voor alle kinderen tot 12 jaar vanaf 13.30 uur in de parochiezaal. Zondag 7 december: WANDELING in de Strijbeekse Heide met gids J. Govaerts. Start om 9 uur aan de kerk. Org . Natuurpunt Markvallei.

Zaterdag 13 december: TONEEL Gasten /ijn lasten' door het Mjeels parlement. Kindervoorstelling om 14 uur. 's avonds om 19.30 uur.

Zondag 14 december: KERSTEVOCATIE DOOR HET KOOR Scala Vocale uit Mechelen, om 14 uur in de kerk. Org . Salvatorkoor en Kerststalcomit.

Zondag 14 december: TONEEL 'Gasten zijn lasten' door het Mjeels parlement. om 19.30 uur in de parochiezaal.

Maandag 15 december: BLOED GEVEN van het Rode Kruis, van 17.30 tot 20.00 uur in de kantine van FC Meerle, Chaamseweg.

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

I

Wortels jongerencafé zonder pretentie

MEERSEL-DREEF-GALDER

- Popkoor FLAME uit Galder is bij ons in Meersel-Dreef geen onbekende. Dit jaar traden ze voor de derde maal op t.g.v. het kloostertuinconcert ingericht door onze fanfare. Flame is een koor met een eigen begeleidingsband die nu ongeveer 5 jaar bestaat met vooral leden uit Galder. Strijheek en Meersel-Dreef. Ze zingen allerlei popsongs in

1

VAN HUFFEL VASTGOED

Open: donderdag 20.00u), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30v)

Ihh[iYØJI kEtro Di Jong h Mo,, Mo,got,oto,

02/1.0 .'6

0477/?0.42.9?

het genre van.Toto tot de Beatles. Het koor is momenteel op zoek naar een muzikale begeleider. Iemand die hen vocaal en muzikaal kan begeleiden bij hun repetities en optredens. Heeft u interesse dan zouden ze dat graag vernemen. U kunt contact opnemen met Kees van Dun (tel 00.31.76.56.55.418) of via e-mail:keesvdun@zonnet.nl .(tv)

VAN 'W47 H U F FE L

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

L 63


/

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

1

LOKALE POLITIE Noorderkempen

Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

~7~HUISARTSEN CONTAINERDIENST

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450 -

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/31 5.88.35

00

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

__

APOTHEKERS de

VRIJHEID vzw

Vrijheid 160 Hoogstraten. Tel. 03.314.60.04 Tot 5 december: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 03.3 12.12.20

Tel. 031314.37.76

Vrijheid 98. Hoogstraten. Tel. 03.3 14.57.24

Uoe&.t

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tél.: 0495/57.48.52 - www.krisvoeten.be 65

ZEG, DAT VAN BLADZIJDE TWEE WAS MAAR OM TE LACHEN HOORI NATUUILIJK BEN IK NIET ECHT DOOD. MAAR IK GA WEL MET PENSIOEN. TOT ZIENS MISSCHIEN.

67

Lu

Martens1

Uw maat inje tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud/Beregening es bestrating

APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 03.314.40.74

Pyperpad IS

-

2321 Meer

-

tel. 0313 15.43.13

Van 19 tot 26 december: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 03.314.51.50

Van 26 december tot 2 januari: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 03.314.62.25

Zaterdagvoormiddag 27 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 03.314.40.74

SLAGERIJ

or„„* ..

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di Om za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

THUIS VERPLEGING handwerken naaigerei breiwol alle verstelwerken -

-

Desrriedf.,lrcot 5, 2.322 Mi rieoi...:t Tel /Fox 03 / 314 71.34

Vanaf 14 december zal de nieuwe MAAND in de winkels liggen. Medewerkers opgelet, wilt u tussen Kerst en Nieuw op uw gemak naar de kerstboom kijken, breng dan tijdig uw kopij binnen: op woensdag 10 december. Sport- en dorpsnieuws mogen nog wachten tot zondagavond 14 december. Een zalig uiteinde. 64

,1chte/se.ntraat 72

2320 Hou gstratefl

-

Van 12 tot 19 december:

/(s

Tennisclub

Zaterdagvoormiddag 29 november: APOTHEEK FRANSEN,

Van 5 tot 12 december: APOTHEEK HORSTEN,

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons..). antiek, brokante en curiosa

Indoor tennis squash snooker

EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken. tel. 03315 95 65 & Ingrid de Bie, tel. 01443 85 10. WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (031314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39). MAY VAN DONINCK (0313 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/3 14.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.