september 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENTIENDE JAARGANG, NR. 221 SEPTEMBER 2003 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

<Je hoogstraatse nnaa nci

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

4

'

WAAR STAAT DE KERKFABRIEK?

TERUG UttDE CO'NGO TER JOS 'IIANNUFFELEN

FOTOGROEP 'T SLOT PHOTO BREDA 2003

-• _- ,

. .'


COLUMN Zebrapaden Zebrapaden en Hollanders: het blijft ecn lepe

zou ik hier in dit geval zelfs van een recht-

opgestoken wijsvingertje is nog het minst on-

combinatie. U mag het zelf uitproberen in de

evenredigheid tussen cilinder- en herseninhoud

sympathiek te noemen, al laat de eigenaar van

Vrijheid of zo. U stapt er naar de kant van de

gewagen.)

vinger en wagen zich daarmee kennen als licht

weg, gaat behoorlijk in het zicht staan en maakt

Maar het allerergst zijn dus de Hollanders. al-

pedant. De middel vinger daarentegen lijkt me in

aanstalten om het zebrapad te betreden. Noteer

thans wat dit betreft. Grootnederlandse ge-

al zijn hotheid weinig meer dan een ongewenste

vervolgens vrijelijk wat er gebeurt, of soms ook

dachte. goed nahuurschap, historisch-culturele

samenvatting van het leven van de eigenaar

niet. Sinds de wetgeving terzake hij ons veran-

handen en polilieal correctness kunnen allemaal

ervan. De gehalde vuist hoort in al zijn primiti-

derde, onderhand alweer enkele jaren geleden,

eventjes mijn rug op: Hollanders zijn gewoon-

viteit dan weer meer thuis op de smoezelige

hoLiden gelukkig al heel wat meer chauffeurs

weg niet te stoppen. Ettelijke wachtbeurten aan

verkiezingsposter van een volksverlakkerij-

rekening met dc zwakke weggebruiker en stop-

de kant hebben mij stilaan tot het besef gebracht

partij.

pen dus effectief. Waartoe ze overigens ver-

dat er maar één geheide manier is om zo'n

Ook de gezichten spreken boekdelen. Chauf-

plicht zijn in onderhavig voorbeeld, dus zon

hollende Hollander af te stoppen voor een zebra-

feurs kijken straal naast de voetganger die ze aan

reden tot hogehorstzetterij is dat nu ook weer

pad. Wie de weg over wil, dient eerst de eigen

de kant laten staan, als ontwikkelden ze plots een

niet.

kroost op de haan te gooien. Wellicht zal de

of andere aandoening met blindheid in de oog-

Uit ervaring weet ik dat vrouwen doorgaans

morele verontwaardiging om die euveldaad

hoek voor gevolg. Vaak pretenderen ze een le-

makkelijker stoppen dan mannen, iets oudere

groot genoeg zijn om de voet van het gas-

vensbedreigende aanval van uiterste verwonde-

chauffeurs makkelijker dan jongere, en privé

richting rempedaal te doen bewegen. Waarna u

ring. En af en toe moet iemand prompt de ruiten-

wagens makkelijker dan vrachtwagens. Ik kan

de tijd heeft om de hopelijk niet al te gekneusde

wissers hanteren om de onverholen boosheid

me bovendien niet van de indruk ontdoen dat

obstakels van de rijbaan te verwijderen, en veilig

over uw wandaad weg te vegen. Wat er daarbij

chauffeurs met goedkopere automerken net iets

de overkant te bereiken. Enige selectieve doof -

ook nog aan gemompel, gegrom of vervloekin-

makkelijker stoppen dan die met duurdere mer-

heid komt dan wel nog van pas om de scheldka-

gen geproduceerd wordt, blijft gelukkig beperkt

ken. Pech dus voor de voetganger dat de

nonnade te trotseren die u niet geheel onterecht

tot de binnenafwerking van de automobiel.

Mercedessen en BMW's hier haast niet te tellen

te beurt zal vallen.

Al bij al laten de chauffeurs zich aan het gemid-

zijn. Nog méér pech wanneer je een risico-

Gelukkig blijven scheldpartijen aan het adres

delde zebrapad kennen als een typisch Belgische

combinatie achter het stuur treft: een jonge

van de zebrapadgebruiker in de meeste andere

mengeling van de verantwoordelijke burger tot

macho in een peperdure wagen. De kans dat die

gevallen doorgaans achterwege. Al krijgt u op

de ongedisciplineerde plantrekker die zich aan

u de kans geeft om heelhuids de straat over te

enkele weken gegarandeerd het hele gamma op

wetten niks gelegen laat als er geen controle te

steken, is omgekeerd evenredig aan die van het

uw brood indien u het regelmatig in uw domme

vrezen is. Maar wil iemand eindelijk ook eens

versnellingsvermogen van zijn wagen: hoe snel-

voetgangerskop zou halen om de voorrang te

aan onze Nederlandse buren uitleggen wat de

ler de wagen optrekt, hoe kleiner uw zebra-

nemen die u rechtens toekomt. Ook hierbij kan

wetgever hier zegt over de zwakke weggebruiker

kansen zijn. (Als ik een gemeen mens was, dan

ik vrijelijk putten ut ers arinoen ter plekke. Het

en oversteekplaatsen? (nul!)

DIE ZONDAG, TUSSEN KNOOPPUNT 36 EN 24, WAS TOPKOP MET ZIJN GEDACHTEN FVFN FRIFN.S ANbFRS DAAROM ONTGING HEM DAN OOK EEN VRIJ STERKE WOORDGRAP.

De z C2 > De wEl-4

z w > LIJ

wU) CID

uJ

0

ci

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

Tel. 03 314 55 04

fax 03 314 25 40 c-mail Jozci.schcllekcns@ slynct.be bank 733-324311749 REDACTIE: tel 033144126 ADMINIS'lRAÏIË: tel. U33J44911

lid van de linie van de Uitgevers ve ae Perrn,1vk

Per,

.eranjw. aug.. J. Fransen, Oude Weg 20 ?2 FIaagvtraren 25e


OMSLAG VERHAAL

Timmeren aan een instituut

De grootste fabrieken van het land Ze vervuilen niet, er wordt nooit gestaakt en met 3894 filialen maken ze deel uit van een gigantisch grote groep ...... de kerkfabrieken. Ze staan niet genoteerd op de beurs, ook al hebben een aantal vestigingen een behoorlijk kapitaal en een groot patrimonium. Tot vandaag keurde de overheid hun financieel doen en laten met begrip en liefde goed. Maar gaandeweg stellen de burgers en ex-kerkgangers zich steeds meer vragen hij de inhoud van een kerkelijk financieel potje, dat tot vandaag uit respect gesloten bleef. Een nieuw decreet, en een nieuwe structuur, moet orde op zaken stellen en zorgen voor een meer transparant beleid. Navraag in de verschillende parochies leverde weinig op. Het was even zoeken om de juiste samenstelling van elk van de zes kerkfabrieken. die Hoogstraten telt, te kennen. Blijkbaar ligt de burger, kerkganger of niet, niet wakker van de samenstelling van de groep mensen die cle eigendommen van de kerk beheert. En, in een tijd waarin 'openbaarheid van bestuur' gepredikt wordt, houdt men het potje van de kerkelijke eigendommen nog graag gesloten. We krijgen hooguit zicht op de eigendommen die officieel verhuurd worden, maar horen links en rechts dat een groot aantal van 3.894 Belgische kerkfabrieken ook niet officiële inkomsten hebben:

beleggingen allerhande voor het goede doel. Maar er is meer. Terwijl er steeds meer roomskatholieke kerkgangers afhaken, neemt het aantal anders-gelovigen toe. De overheid wil ook die andere godsdiensten, de protestantse, de Anglicaanse, de orthodoxe, de joodse en de islamitische een 'hestuursraad' geven en wil meer controle op het financiële reilen en zeilen van de kerkfahrieken.

Aangeslagen en verkocht In een andere bijdrage verneemt u meer over de geschiedenis van de kerkfahrieken. die al be-

staan van in de middeleeuwen. Maar het verhaal wordt pas interessant vanaf de Franse Revolutie. In een poging om gans de maatschappij te hervormen. worden dan alle kerkelijke eigendommen, gronden en gebouwen aangeslagen en verkocht. Dat was althans de bedoeling, maar voor veel gebouwen is geen belangstelling en andere eigendommen worden, uit menselijk opzicht, niet verkocht. "Je koopt toch geen goederen van de kerk zeker! ". klonk het verontwaardigd. Napoleon en Pius XII zochten samen naar een oplossing, een constructie waarbij de aangeslagen goederen terug geschonken werden aan een nieuw orgaan: 'de kerkfahriek". Als instelling houdt ze zich niet bezig met aspecten verbonden aan de eredienst. De kerkfahriek laat zich in met de eigendommen van de kerk en creëert omstandigheden waarin de pastoor zijn werk kan doen.

Windows en Excel Volgens het decreet van Napoleon mochten alleen notabelen tot de kcrkfabriek toetreden. Het was voor de plaatselijke boeren een eer om te zetelen in de Kerkfabriek en met de schaal rond te gaan, ook al was het de pastoor die in de kerkfahriek de lakens uitdeelde. Vijftig jaar lid zijn van de kerkfabriek was (en is)een verdienste op zich. Wanneer we de samenstelling van de kerkbesturen bekijken, mogen we niet verwachten dat deze mensen bedreven zijn met de nieuwste

t 4,

47

St.-Katharina Hoogstrateu Voorzitter: Fons Pnn Secretaris: Johan Ooms Pcnningmeestcr: JozefFaes ,René Van Dclm Karel Aerts

St.- Jan Evangelist (Begijnhof) Voorzitter: Mao.. Buyeus Secretaris: Jos Snoeys Pennmgmeester: Karel Verholen Corneel Meyvis Fernand Bilcke

St.-Salvatoi' Metale V oor7itter: Chris Christiaenen Secretaris: Staf Van Den Bogaert Penningmeester: Karel Vervoort Jos Leemans Petrus Geenen 3


OMSLAG VERHAAL

pl O.L. \ rouw Visitatie Meer Voorzitter: Alfons Faes Secretaris: Paul Eelen Penningmeester: René Van Bladel Louis Tilhurgs Louis Van Bas ei versie Word of Exel. En toch wordt er veronder steld dat de leden van de Kerkfabriek onderlegd zijn op heel veel terreinen. Je moet over seel dossierkennis beschikken wanneer er belangrijke geldzaken op het spel staan. De verkoop van een pand of een stuk grond othet aans aarden van een schenking, het lijn zaken waarmee zowel de burgemeester. dc bisschop, de gouverneur als de minister zich inlaten. En dan zwijgen sc nog over de monumentenzorg. waarin dc kerkfabrieken een prominente rol spelen. Klasseringsdossiers, aanvragen van een restauratiepremie enz.....veel kerkhestuurders buigen zich over die dossiers, met de handen in het uitgedunde haar.

St.-Clemens Minderhout Voorzitter: Karel Jacobs Penningmeester: Corneel Mertens Wim Koyen Stan Aerts Jef Verheven

Eén beheersplan In de nabije toekomst zal één en ander grondig veranderen. Sinds de jongste staatshervorming (Lambertmont II) is Vlaanderen bevoegd voor de erediensten, behalve voor de erkenning en de uitbetaling van de wedden van de hedienaars van de kerk. Aan Vlaamse zijde heeft minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Gremhergen een ambitieus plan aangekondigd. Nog voor het einde van deze legislatuur. in JUfli 2004, wordt de hele wetgeving op de kerkfabrieken grondig herzien. De voorbije jaren is meermaals het idee gelanceerd om de kerkfahieken samen te soegen per fusiegemeente. ook al is man daar in kerkelijke

NL/!

St.-Jan Baptist Wortel Voorzitter: Jan Sterkens Secretaris: Jef Meyvis Penningmeester: Jozef Aerts Jan Mertens Gust Menens kringen niet enthousiast over. Nu denkt men meer in de richting van één bestuursraad. die de werking van de kerkfabrieken overkoepelt en optreedt als vertegenwoordiger hij de gemeentelijke overheid. Die raad m oet alle (kerkelijke) plannen aan de gemeente meedelen in een 'beheersplan'. Elke kerk behoudt een eigen beperkt bestuur, maarer zou één lokale hestuurraad komen, die één beheersplan opmaakt. OP die manier zal de gemeenteraad. wal Hoogstraten betreft, niet meer met zes kerkfabrieken afzonderlijk moeten overleggen. Elke burger tot de leeftijd van 75 jaar, zou zich kandidaat kunnen stellen, maar uiteindelijk beslist de pastoor of de bisschop wie er lid wordt van cle hcstuursraad. (F.H.

Hervorming van dekenij en parochie De hervormingen van de kerkfabrieken worden doorgevoerd op initiatief van de hogere overheid. Maar er staat meer te gebeuren. Door het tekort aan priesters en het dalende aantal kerkgangers, zal er ook veel veranderen wat de organisatie van het 'Instituut Kerk' betreft.

Dcpater.s Kapucijncn cijn eigenaar eau liet klooster en de kloosierkerk, een annex van de parochie ja/t Mcciie.

De sijf Vlaamse bisdommen tellen op dit moment samen 1809 parochies. Voorlopig blijven die nog behouden, nok al worden er al steeds meer federaties' van twee of meer parochies die samenwerken gevoi iiid. Wat het bisdom Antwerpen betreft tellen we nu ttçig 32 dekcnijcn, die zijn op hun beurt ondervniïleeld in 55 'federaties', dus groepen parochies die samenwerken. Voor de dekenij Hoogstraten is er de federatie 'Centrum', met de parochie Hoogstraten (inclusief de hegijnhofkerk) en de parochies van Wortel en M inderhout. De federatie Hoogstraten Noord bestaat uit het samenwerkingsverband Meer en Meerle(metde kapelanij Meersel-Dreef). en dan is er nog de federatie Rijkevorsel, met de paro-

chie ' no de centrumkerk en de parochie St.Jozef. De Belgische bisschoppen werken aan een verdere herstructurering, die in dc loop van 2005 een vaste vorm moet hebben. Na (tic, herstructurering zouden de 32 dekenijen, van het bisdom Antwerpen, vei vangen worden door slechts vijf rolere. De deken, die aan het hootd kttit van zo'n 'dekenij nieuwe stijl', zal zich streekvicaris mogen noemen. In de nieuwe structuur kennen we dan, naast de bisschop. vier vicarissen generaal, vijf streekvicarissen, een beperkter aantal priesters, die werken in een federatie van parochies en een groter aantal leken die de kerk wil inzetten in wat we nu de parochies noemen. (F.H.)


OMSLAG VERHAAL

Kerkfabriek en gemeentebestuur De relatie tussen kerkfahriek en gemeentebestuur is vastgelegd door de wetgever, op basis van het keizerlijke decreet. Hoe dat in Hoogstraten in praktijk wordt gebracht. vroegen we even na op het gemeentehuis. Volgens de wet is de burgemeester van rechtswege lid van de kerkfahriek. In Hoogstraten, waar zes kerkfahrieken zijn, wordt deze bevoegdheid via een Reglement van orde' van het schepencollege telkens bij het begin van de legislatuur gedelegeerd naar alle schepenen. Indien mogelijk wordt een uit de parochie afkomstige schepen naar de kerkfahriek af gevaardigd. Voor St.-Catharina l-loogstraten is dat Roger Van Aperen, voor de kerkfabriek van het Begijnhof Staf Peerlinck: voor Meerle Jos Martens, voor Minderhout Marcel Van Ammel, voor Meer burgemeester Arnold Van Aperen en voor Wortel René Sprangers. Zij volgen de officiële vergaderingen van de kerkfabriek waarin ze afgevaardigd zijn, zonder zich al te zeer te moeien met wat zuiver de eredienst aangaat. Daarnaast zijn de schepenen het aanspreekpunt voor informeel overleg. Dat laatste is zeker geen overbodige luxe, gezien de complexiteit van bijvoorbeeld restauratiedossiers of gezien de financiële implicaties van sommige acties van de kerkfahriek 01) de gemeentelijke begroting. Daarenboven is de gemeente dikwijls eigenaar van kerktoren en/of kerkgebouw, wat natLiurlijk verplichtingen meebrengt inzake noodzakelijk onderhoud en vernieuwing. De leden van het kerkbestuur kunnen ook ten allen tijde rechtstreeks bij de diensten van het gemeentebestuur aankloppen voor informatie. Naar we vernemen, verloopt de samenwerking meestal vlot en zijn er weinig wrijvingen tussen de kerkfahrieken en het gemeentebestuur. De begroting en cle rekening van elke kerkfahriek moet, zoals wettelijk vastgelegd, door de gemeenteraad geadviseerd worden, voor ze naar provincie en bisdom gestuurd worden. Vooraleer ze aan de gemeenteraad voor advies worden voorgelegd. worden ze op de financiële dienst nagekeken. De rekening moet immers sluitend zijn en mag geen telfouten bevatten. Daarnaast wordt bij controle van rekening en begroting opgevolgd of er zaken zijn die verband houden met de gemeentelijke begroting, zodat die steeds a'n mekaar gelinkt worden. Het is bijvoorbeeld onmisbaar dat het gemeentelijk aandeel van restauratiewerken in de gemeentelijke begroting is opgenomen. In feite gaat het om een puur administratieve opvolging en naar verluid doen er zich hieromtrent zelden of nooit problemen voor. De adviezen worden ook steeds netjes aan de kerkfahriek gemeld. (jaf)


OMSLAG VERHAAL

Stilte, Eerbied! Kerkfabriek, het woord zelf lijkt een contradictie in terminis. Kerk, symbool van geestelijk leven; fabriek, symbool van economie, kapitaal, werelds gedoe bij uitstek. En al klinkt 'kerkfabriek' een beetje ouderwets, toch zijn nog veel mensen met de term vertrouwd. Wie denkt dat de kerkfabrieken geen werknemers hebben, heeft het verkeerd voor. Een hele hoop functionarissen, nodig om de fabriek te laten draaien, werden en worden door de kerk aangesteld en staan of stonden op de loonlijst. Functies die voor de oudere generaties zeker nog enige betekenis hebben, voor jongeren zijn ze totaal onbekend. Een greep uit de terminologie verbonden met het' rijke Roomse leven' en de 'kerkfabriek' in het bijzonder. Kerkfabriek: is een samenvoeging van kerk en fabriek; kerk stamt van het Griekse kiuriakon en betekent huis van de heer (= kurios); fabriek komt van het Latijnsefiihrica (= onderneming). Kerkraad: leden van de kerkfabriek, algemene vergadering van de kerk fabriek. Kerkmeester: lid van het (dagelijks) bestuur van de kerkfabriek. Eertijds was deze functie uitsluitend voorbehouden aan notabelen, op het platteland ook aan grote hoeren. De kerkfabriek telt 5 tot 9 kerkmeesters, afhankelijk van de grootte van de parochie (minder of meer dan 5000 zielen). De kerkmeesters gingen zondags met de schaal rond. De opbrengst van eerste schaal was voor de kerk, van de tweede schaal voor het 'ar,nenbesjuur. En of meerdere kerkmeesters waren verantwoordelijk voordit armenbestuur, een verre voorloper van het huidige O.C.M.W.. dat de arme mensen van de parochie ondersteunde. De kerkmeesters hadden in de kerk een eigen gestoelte. Vooraan in de grote kerken en grote parochies, op het platteland meestal achteraan. Dit gestoelte stond dan op een verboog, zodat de kerkmeesters de misgangers goed in het oog konden houden en eventueel tot de orde konden roepen. Kleinere kerken konden zich immers geen 'Suisse' veroorloven zoals dat in de grote kerken en parochies wel kon. Koster: komt van het Latijnse custor (= beivaker), is de kerkelijke bediende die met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en de goederen voor de kerkdienst belast is. Zijn vrouw werd kosteres of koste rin genoemd en de koster werd gevormd in de kosterschool alvorens hij kon aangesteld worden. Het ambt van koster genoot eertijds aanzien, zeker in de grote parochies. en er waren dikwijls nogal wat voordelen aan verbonden. We vinden het terug in de gezegdes."De koster moet de klokken luiden" en "De koe van de koster mag op het ke rkhof weiden "; ze betekenen dat iemand in een voordelige positie daar ge- of misbruik kan van maken. In kleine parochies was de koster tevens organist, daar die zich geen aparte organist konden veroorloven. Suisse (Frans voor Zwitser): ordehewaarder in de kerk. Hij droeg een plechtig uniform met een ban jelier (= een draagriem over schouder en borst voor een sahel of als versiering - komt van het Spaanse bandolera of het Franse

0,1

bandoulière). Op de banjelier stond in sierlijke gouden of zilveren letters "Stilte—Eerbied". Om die desnoods af te dwingen droeg de Suisse een staf of een hellebaard (bijl en spies op lange stok). Daar tikte hij mee op de kerkvloer om aan te duiden wanneer de ohisgangers hun stoelen konden draaien om naar de preek te luisteren of op de schouders van al te balorige jongelingen. Celebrant: hedienaar van de eredienst, voorganger. Belangrijke missen werden door drie heren gecelebreerd, waarvan ĂŠn voorganger en de andere voorlezers. Het woord werd vroeger uitsluitend door priesters verkondigd. Acoliet (van het Latijnse acolitus en het Griekse akolouthos = volgend, begeleidend dienaar): misdienaar. Nog steeds gekend hegnp, welke jongen is het niet geweest in zijn jonge tijd? Klokkenluiders: iemand die ambtshalve de klok luidt. In de meeste kerken was dit de taak van de koster, in grote kerken en hij speciale gelegenheden had je aparte klokkenluiders. Zo was het in sommige dorpen de gewoonte dat hij overlijdens en hegrafenissen de doodsklokken geluid werden door mensen uit het gebuurte van de overledene. Vroeger werden dc klokken alleen geluid om de gelovigen naar de kerk te roepen voor de mis, bij speciale gelegenheden en hij hoge nood. Voor het Angelus was er meestal een kleiner klokje, dat niet in de toren hing. Zoals het LieveVrouwe-klokje in Meerle. Dat werd vanuit de kerk bediend, de grote klokken vanuit de toren. In Meerle gebruikte men dat klokje ook voor het overlijden van een kindje. Kruisdragers: dragers van het kruis in de processies en bij hegrafenissen. Meestal werd deze taak door de koster of de misdienaar uitgevoerd. Het gebeurde genoeg dat bijvoorbeeld bij een begrafenis de pastoor of de koster enige jongens uit de school lieten halen om de mis te dienen en het kruis te dragen. Bij de avondlijke rondgangen naar de Mariakapelletjes in de meimaand werd het kruis door vrijwilligers of door kerkmeesters gedragen. Kapeldevoten: zij die instaan voor de kapellen ofzijaltareri in de kerken. Kapel komt van capella (= Latijn voor mantel). Sint - Maarten, bisschop van Tours schonk de helft van zijn mantel aan een verkleumde hedelaar. Capella werd een soortnaarn voor hedehuisjes. De moot, devotie (van het Latijnse devotus) betekent s'rome toe-

-

:

Frans Brosens, alias .Sooi S,iisse, overleed zon 50 jaar geleden. Hij was de voorlaatste Suisse van Hoogstraren. wijding, godvruchtige oefeningen volbrengen, volgeling van een bepaalde devotie. De kapellen of zijaltaren in de kerk zijn meestal um een heilige toegewijd en werden gebruikt voor hijzonclere gebeurtenissen zoals dopen of hegrafenissen. Zo gebeurde het dat een lijkclienst werd gehouden aan het grote altaar, opgedragen door de pastoor, terwijl de familie tegelijkertijd een dienst volgde in ecn kapel en opgedragen door een priester uit de familie van de overledene. Voor de vergoeding van al deze functies zijn in de begroting van de kerkfabriek nog steeds posten voorzien, al kan je wel voorstellen dat er deze tijd geen of heel lage bedragen staan ingevuld. Meestal omdat deze taken tegenwoordig door vrijwilligers worden uitgevoerd of omdat de functie geheel verdwenen is. Benieuwd welke in het nieuwe op stapel staande decreet nog zullen voorkomen. Je kan vermoeden dat de meeste van hen weldra alleen nog in de verhalen over de goede oude tijd zullen terug te vinden zijn. (lot)

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.be


OMSLAG VERHAAL

Kerkfabriek Openbare instelling tussen Kerk en Staat In onze schoolboeken hebben we niet veel gelezen over de kerkfabrieken' in BelgiĂŤ. Elke leraar geschiedenis heeft wel verteld dat de jonge Belgische staat de meest moderne grondwet had. In de negentiende eeuw nam de burgerij de macht definitief over van de adel. Vrijheid en vooruitgang waren de grote idealen. Het liberalisme was de progressieve trend van deze tijd. Maar de leraar heeft ook gezegd dat de meeste wetten, besluiten en reglementen van onze overheid waren overgenomen uit de Franse tijd, van Napoleon Bonaparte en zijn ambtenaren. Het keizerlijk decreet van 1809 heeft bijna twee eeuwen de werking van de kerkfabrieken bepaald. Maar met onze vijfde staatshervorming van 2001 is er ook voor de kerkfabrieken het een en het ander veranderd in het Belgisch Staatsrecht. De wetten van de centralistische (Franse) staat passen niet langer in onze hervormde staatsstructuren.

gc/r/lcgl/t s//vr//en hens os/vel/T ssai de voois. thee .o hepenen. Artikel 9: Dat de clevoe noodige reparatie/t stillen tno gen geschieden door de kerck- ende H. Geestmeesters, met consent van den pastoor, nuter de groote reparatien vullen moeten geseloeden niet ov'erstaen ende toesieoinsinge van de voors. twee .vehepenen. Artikel 10: Dat de kerek ende H. Geesrmeevrers de goederen van de kercke ende H. Geest niet en stillen mogen ter/toeren als publieckelvck niet overstaen van den pastoor ende voors. twee schepenen. Artikel 11: Dat deselve Kerck- code H. Gee.vtmeesters geene pennin gen en vullen mogen aenleggen als moet imiterventie van den pastoor en de voors. thee schepenen. Artikel 12: Dat, in cas van eenige verscinllen, de seli'e sullen gedecideert worden op den voet inn het placcaeri sssis den 31 Augtistv 1608.

De ministers van Napoleon hebben de kerkfabriek niet uitgevonden. De kerkfabrieken zijn ontslaan vanuit het Coocilie van Trente (1 545'63). In alle bisdommen moesten de kerkelijke bezittingen voortaan op dezelfde wijze worden beheerd. Dat het eipenciom en het beheer van de Kerk:lijke goederen geen Franse uitvinding is, blijkt ook uit een verordering van de Souvereine Raad van Brabant' (1702).

Brabant Reglement gegeven bij den souvereynen Raede Vn Brabant over d'adininistratie van de Kercke- en H. Geestgoederen te Poppel, 18 december 1702. Artikel 1: In den eersten dat alle jaeren, sondaeghs i'oor Lichonisse, onder ofre naer de vroeg/int iS5', stil worden geprace(teert tot den keus van eenen nieuwe/t kerckmeesrer code H. Geevtoieester door den pastoor code twee

lii'.

penen, door den ofticier code weth daer toe te deputeren. Artikel 2: Dor de selie, alsoo gekosen :vnde,

&

vj

suf/en doen behoorelijcken eedt in handen van

loco

den officier, ter presentje van den pastoor.

structuren, omdat het probleem elke dag grof er wordt.

iiie

71

t

i/

til1

ii iI

1/

iepl

0 th lv. \ 11111v tv! 11/el/ op v'&

11v1tl1 hll&lI/t (

Artikel3: Dat sondaeghs voerden 15 7bris, naer de iroeghinisse, den pastoor sal in de kercke

secretaris deselve reeckenen, sonder solaris

Artikel 13: Dat alle de voor's. devoiren iogevolge

hebben te publiceren dat men acht of t/tien

daervan te genieten.

van desen regleniente of andersin tv. ter saecke

daegen daer naer val doen de rekeninge van de

Artikel 7: Ende alsoo het rechthuvs alsnugehiau-

van de voors. goederen, te geschieden stillen

kerck ende H. Geesimeesters.

dcii wordt in cciie herherge, alvvaer liet niet en

moeten gratis gedaen worden somider een ige

Artikel 4: Dat de rekeningen stillen moeten ge-

con venieert dat de rekeningen geschieden, voo

onkosten try van vacatien, niaelrevdt, verteiren

sloten code geappostileert worden tea selven

wordt gepermitteert dat deselie sullen gedaen

otte andersints. Alles bv provisie tot dat

daege als die vullen gedaen worden.

worden ren lnivse van den pastoor, voor schepe-

andersints bv den hove sal gedisponeert worden.

Artikel 5: Dat de rendanten hunne rekeningen

nen, publieckelvk ende loer open deuren, opdat

Aldus gedaen binnen dcve stadt Briissele, onder

self stillen ,00eten overbrengen, bv hun gesrelt

jet/er daer toe mag acces hebben.

het cachet van sijne Majestevt den 18 december

code geschreven.

Artikel 8: Dat de kerck ende H. Geestmeesters

1702.

Artikel 6: Dat deselve rendanten, loer konnende

geene distril,utie van aelnioesseo vullen mogen

schrvven qtte andersiots onbequaein zijnde om hunne rekeningen te schrijven of te te stellen, den

doen, tensv niet coosent van de pastoor, ende in

heer pastoor hetselve val mogen doen code den

dienen gedaen te worden, daer over sal oock

ge volle daer een ige groote distributie,i souden

Dit document leert ons duidelijk dat toen reeds de Kerkelijke goederen' goederen van de gemeenschap waren. Het beheer was in handen van


OMSLAG VERHAAL een kerkfahriek, een openbare instelling tussen Kerk en Staat. Ten tijde van Napoleon is er niet echt veel veranderd.

Frankrijk Door de Franse bezetters werden gilden en kloosterorden afgeschaft, gronden. gebouwen en kunstschatten van de kerk werden aangeslagen en openbaar verkocht. Maar heel veel bleef onverkocht door gebrek ain gegadigden. Kerkgoederen kopen was misschien niet zogoed voor het zielenheil. Napoleon Bonaparte en paus Pius VII sloten in 1801 een concordaat. In deze plechtige overeenkomst tussen Kerk en Staat werd o.a. vastgelegd dat dc aangeslagen goederen werden teruggeschonken. maar moesten beheerd worden door de kerkfahriek. Deze instelling mag zich niet

44.

:

bemoeien met de eredienst. Zij stelt kerkgebouw en kerkgoederen ter beschikking van cle cie-

hestendige deputatie (provincie) ter goedkeu-

Voo,- hei beheer ton de eigendommen ton de kerk (1(1ei toe/t beroep op gedteteit iiteitsen m/iet dossierkennis. In de St. -Katharinakerk oorden 0 clii mno/itent een aantal bijzonder sraa ede to lie glas ramen gerestaureerd.

ring voorleggen, vergezeld van een al dan niet

Gehoord onzen Staetsraed,

gunstig advies van de gemeenteraad.

Hebben wy besloten en hesluyten hy deze het

uytgaven te regelen, het zy door de middelen ter

naervolgende:

harer voorziening te verzekeren.

EERSTE HOOFDSTUK

Art. II. Iedere Fabriek zal hestaen uyt eenen Raed

dienst. De kerkfahrieken moeten hun begroting en rekeningen aan de bisschop (bisdom) en de

Keyzerlyk Besluit aengaende de Kerkfabrieken In het Paleys der Tuileries, den 30sten december 1809.

hehooren, te verzekeren, het zy door de noodige

VAN DE BESTIERING DER KERK- en eenen bureau van Kerkmeesters. FABRIEKEN

1 AFDEELING —VAN DEN RAED

Art. 1. De Fabrieken, welker opregting hy art. 76

§ 1. Van de Samenstelling van den Raed

der wet van den 18 germinal van het jaer X

Art. III. In de Parochiën waer de bevolking vyf

bevolen is, zyn belast voor liet onderhoud en in

duyzend of meer zielen uytniaekt. zal den Raed

Napoleon. Keyzer der Fransche. Koning van

stand houden der Kerken te zorgen; de

uyt negen en in alle cle andere parochiën uyt vyf

Italien, Beschermer van het Rhyn-Verhond.

aelmoezen,goederen,rentenenontvangsten,die

fabriekleclen bestaan: zy zullen uyt de

BemidclelaerderZsvitsersche Confedcratie. enz..

door de wetten en reglementen bevolen worden.

aenzientykste burgers gekozen worden: zy moe-

enz.

dedoordegemeentenhygevoegdegeldsommen

ten katholyk zyn en in de Parochie woonen.

Gezien den artikel 76 der wet van 18 germinal (8

en in liet algemeen alle die geldsommen tot

Art. IV. Bovendien zullen van regtswege Leden

april 1802) 't jaer X:

uytoefening van den Godsdienst geschikt te best-

van den Raed zyn:

Op liet verslag van onze Ministers der

ieren: deze uytoefening en liet handhaven van

1 Den Pastor of Desservant. welke er de eerste

h n nen kindsche Zaken en dci Goctsdiensten

dcstclk ecrdirhc\ d in de kerken 11!

plaets zal hebben en er zich door eenen der

elke /\

Onderpastors zal kunnen doen vervangen: 20 Den Burgemeester (maire) der Gemeente van 71

de hoofdplaets der Parochie of 1 -Tulpkerke: hy zal er zich door eenen zyner Sehepenen kunnen doen vervangen: indien den Burgemeester niet -.

i

katholyk is, mag hy zich doen vervangen door eenen Schepenen die katholyk is. of by gebrek van dien, door een katholyk Lid van den Gemeenteraed. Den Burgemeester zal zyne plaets aen de linker hand en den Pastor of Desservant ter regter zyde van den Voorzitter hebben.

Enc.

Veel vaker dan de kerkraad vergadert het bureau van keikitieesters. dat uit de rangen van de kerkraad wordt gekozen (voorzitter, secretaris. penningmeester, ...).

België Na de onalliankelijkheid (1830) heeft België liet decreet van Napoleon gewoon overgenomen. In de wetten, besluiten, .......................................................__________________________ /O/r it eit. roti IIC Ieik/ohtiel to/t hei bekijltlt/he.sJoeeki de jtltiti.iit tott ee/t lttet/tie i'erstanningsin.stahlatie iii de kerk.

8

rrnçlen

enz. van dejctiiue

staat lezen we o.a.: GRONDWET Art. XIV. De vryheyd der eerediensten, die van


OMSLAG VERHAAL hunne openbare oefening, als ook de vryheyd van zyne denkwyze over alle stoffen uyt te drukken, zyn gewaerhorgd, behalve de beteugeling der mishruyken hegaen ter gelegenheyd van het gebruyk dezer vryheden. E,i:.

GEMEENTEWET Art. LXXVI. Niettemin worden de heradingen van den Kerk-Raed aen het advies van de aenhoudende deputatie van dĂŤn provintialen Raed en ter goedkeuring van den Koning. voor de volgende voorwerpen ondersteld: 10 De vervremdingen, verdragen, ruylingen van onroerende goederen of regten der gemeente, de cyns-pachten, de leeningen en de pandstellingen, de scheyding van onverdeelde onroerende goederen, ten ware dat de scheyding door de geregtelyke overheyd bevolen zy. En:. PLICHTEN EN VERBINTENISSEN VAN DEN KERK-RAED 1. Den kcrk-raed komt byeen den eersten zondag van April, July. October en January: hy mag geene andere wettige zitting houden zonder magliging van den Bisschop of van den Gouverneur. Jaerlyks moet hy in de zitting van April, a) de rekening overzien en vaststellen: h) den Budjet voor het tockomende jaer maken; c) deachterstellen nazien ten eynde de schuldenaers wettelyk te dwingen tot betaling: d) de titels, pachtbrieven, hypothekaire inschryvingen onderzoeken, ten eynde ze ten bekwamen tyde te vernieuwen; e) overgaen tot de kiezing van den voorzitter en den secretaris van den Raed, en van een lid van den Bureau.

Alle dry jaren moet den Raed in de zelfde zitting de helft van zyne leden herkiezen of doen vervangen. En:. VAN DEN BUREAU DER KERKII. MEESTERS Den Bureau vergadert op een der zondagen van elke maend. Hy mag zonder autorisatie meermalen hyeen geroepen worden door den Voorzitter of op verzoek van den Pastor. In de zitting van den eersten zondag van April, moet den Bureau eenen voorzitter, eenen secretaris en cenen tresaurier benoemen. Den Bureau is belast met alles te bereyden wat aen den Raed moet voorgedragen worden, alsmede met de uytvoering van deszelfs besluyten. Zon stelt hy in z yne zitting van Maert den Bud jet op, en brengt de rekening in order ten eynde dezelve aen (ten Raed voortestellen in de zitting van April: hy voert den goedgekeurden Bud jet uyt: bezorgt brood, wyn. olie, enz.: stelt de hestekken der te doene herstellingen op, en zoo haest zy goedgekeurd zyn, gaet hy over tot de aenbesteding. ... En:.

Vlaanderen De 'Lamhermont- en Lonihardakkoorden' van 2001 hebben geleid tot een vijfde staatshervorming, na deze van 1970. 1980, 1988 en 1993. Een aantal bevoegdheden inzake ondergeschikte besturen werden overgedragen aan de gewesten. Zo werden de gewesten ook bevoegd voor de kerkfabrieken en cle instellingen die belast zijn met het beheer van de tempora!ieĂŤn van de erkende erediensten, met uitzondering

van de erkenning van de erediensten en de wedden en pensioenen van de hedienaren der erkende erediensten, alsook voor de begraafplaatsen en de lijkhezorging. Voor het Vlaamse Gewest heeft minister van Binnenlandse Zaken Paul van Gremhergen het plan om nog voor het einde van deze legislatuur 1juni 2004) de hele wetgeving op kerkhesturen grondig te herzien. Het nieuwe decreet moet dan voor de zes ei-kende erediensten gelden. Tijdens de vergadering van de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden. Huisvesting en Stedelijk Beleid van 15 januari 2002 heeft Minister Paul van Gremhergen gezegd: "Ik zal in een omzendbriefaan elk representatief orgaan van elke i -eligie meedelen hoe de overgangsregeling eruit ziet en dat ik vanaf 1 januari 2002 de hevoegde Vlaamse ministerhen. Mijn eerste hekommernis bestaat erin om de overheveling van de bevoegdheden inzake kerkfabrieken ZO vlot mogelijk te laten verlopen op basis van de algesproken overgangsregeling. Die moet mijn administratie en kabinet toelaten om zich cle nieuwe materie en de bestaande regelgeving eigen te maken. Daarna kan desgevallend gedacht worden aan een eventuele wijziging van de regelgeving, wat vanzelfsprekend ook moet passen in het project Beter Bestuurlijk Beleid, het kerntakendehat. en de werkzaamheden voor de opmaak van een nieuw gerneentedecreet." Een kerkraad die wil beslissen een onroerend goed te verkopen, zal zich niet meer moet wenden tot de federale minister van Binnenlandse Zaken of van Justitie, maar tot de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

(1.')

DE WERELD VAN

RiEO(

KE R KE IGENDOMME N


FRAMANDI

Vrijheid 71, Hoogstraten Tel.: 03-314.11,76

Speciaalzaak

lederwa ren, cadeau- en reisartikelen Boeken tassen Rugzakken Pennenzakken Turnzakken

r *

. .

CLAUDIO FEIRC LIFESTYLE

i N

L E A T H E R

'x ALII THEO

N

NIEUW IN HOOGSTRATEN 10


GEMEENTERAAD

vanuit het stadhuis.

..

Meersel-Dreef in rep en roer Meester Koen dan toch niet overgeplaatst "t Dreefke wil meester Koen niet kwijt" Met deze spandoek verzamelden een dertigtal ouders, leerlingen en sympathisanten van de basisschool van Meersel-Dreef enkele minuten voor de aanvang van de gemeenteraadszitting vtiör het stadhuis. In de geheime zitting zou gestemd worden over de overplaatsing van meester Koen naar Hoogstraten. Het voorstel kende evenwel geen meerderheid en dus haalde het actiecomité haar gelijk. Intussen kon zij in de openbare zitting de beslissing meemaken van de verkoop van de vroegere rijkswachtkazerne.

Binnen 111 1)1111(1/ 1/t 111(f(/Sl//)/ ole.s I(l(/d/l tegen de overplaatsing i'an meester Koe,i.

Overplaatsing zonder veel uitleg Op het einde van vorig schooljaar (30juni) dient onderwijzer Koen Verschueren zich plots aan te melden 01) het schepencollege. Daar wordt hem officieel meegedeeld dat hij vanaf volgend schooljaar tewerkgesteld zal worden in de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten. Als motivatie wordt ergesteld: "in het belang van het onderwijs". Voor een buitenstaander wellicht niets a:m de hand, maar dat is liet wel voor de onderwijzer m kwestie en zoals achteraf blijkt ook voor gans de schoolgemeenschap. Op korte tijd wordt er heel wat gemobiliseerd en wordt er een onderhoud aangevraagd met het schepencollege. Dit onderhoud wordt evenwel geweigerd. De doorlichtnig van de school staat voor de deur, er is een nieuw schoolhoofd aangesteld, en nu zou er een ervaren onderwijzer uit een graadklas die door de ouders als de drijvende kracht

(t'!? Ç'!QOI 11(1/l/(1/ i/litOIt('l.5

lul?

van 't Dreefke wordt aanzien, plaats moeten ruimen vooreenjonge onervaren leerkracht. Het schepencollege geeft evenwel geen bijkomende motivatie voor de overplaatsing. "In het belang van liet ondeiwi js" en "de noodzaak om in Hoogstraten een degelijke onderwijskracht te kunnen inschakelen ." De participatieraad, het oLidercomité en de collega's onderwijzers nemen het niet dat het college weigert de eigenlijke redenen kenbaar te maken en slaan de handen in elkaar. Ze starten een petitie tegen de overplaatsing van meester Koen. Niet enkel de sympathie voor meester Koen, niaar ook de bezorgdheid voorhet voortbestaan van de dorpsschool doen zo'n 300 Dreveniers de petitie ondertekenen. "Het lerarenteam stapte zelf naar de nieuwe directrice en naar het schepencollege. Ondanks het feit dat alle leerkrachten in duidelijke verwoordingen te kennen gaven dat liet als één team met de nieuwe directrice wil samenwerken en zonder meester Koen de toekomst van 't

Dreefke somber inziet, blijft het schepencollege hij haar beslissing om de leerkracht van het vijfde en zesde leeijaar over te plaatsen naar Hoogstraten. Nog altijd luidt de motivatie: "in liet belang van liet onderwijs". Meer komen we in Mcersel-Dreef niet te weten van onze burgemeester en onze schepenen. Je vervangt een ervaren leerkracht in een graadklas niet zo maar door iemand die totaal geen ervaring heeft. Een nieuwe directrice moet ook ingewerkt worden. Dat vergt inspanningen van de leerkrachten die nog wel mogen blijven. Grote mspanningen, die gekoppeld aan de doorlichting, veel te zwaar zullen doorwegen. Meester Koen droeg liet gewicht van die doorlichting op zijn schouders. Als hij moet vertrekken, wordt het bijzonder moeilijk om in dit jaar van de waarheid een positief eindverslag te bekomen. Als de eindheoordeling negatief is, zal de school na volgend schooljaar gewoon moeten worden opgedoekt. Dan moeten onze kinderen naar een school buiten ons dorp. Is dat de bedoeling van onze bestuurders? Is het de bedoeling van onze bestuurders om ons onderwijzend personeel te demotiveren? Wie is de volgende die moet opstappen? Is dit menselijk, fatsoenlijk? Zo ga je niet met mensen oiii " Aldus de brief van het ouderconiité.

Wat bezielt het college eigenlijk ?

Wie een beetje het gemeentelijk onderwijs in Hoogstraten volgt, weet ook wel dat de situatie in de lagere school van Dreef niet altijd zo simpel is geweest. Vooreerst is er de structuur van de school. De gemeentelijke basisschool van Meer werd indertijd opgesplitst in twee eenheden. Enerzijds het lager onderwijs in Meer aan de Terheeksestraat en anderzijds de vestiging op Dreef niet een lagere school en een kleuterschool plus de kleuterschool van Meer aan de Donckstraat. Deze regeling dateert nog van in de periode van de benoeming van Eddy Van Delm als schoolhoofd op Dreef. Nadien kende deze school heel wat iiioeilijkheden niet tijdelijke directicfuncties. Het heeft weinig zin om heel die


GEMEENTERAAD onverkwikkelijke episode terug op te rakelen, maar toch moet dit wel even ingecalculeerd worden om de huidige situatie le kunnen vatten. In die context is het ook niet zo onlogisch dat hel lerarenkorps of een gedeelte ervan voor een stok een onafhankelijke koers gaat varen. Ook de huidige schepen van onderwijs heeft in het verleden niet veel blijk gegeven van een doortastend optreden. laat staan een op de voet volgen van de gestelde problemen. Nu ook het laatste schoolhoofd er na twee jaar de brui aan geeft, is het college verplicht een andere kandidaat te benoemen. Het wordt May Lauryssen die met dén klap de moeilijke taak krijgt om de doorlichting tot een goed einde te brengen. Maar het lijkt er sterk op dat het college tegelijkertijd met een schone lei wil beginnen, hoewel het voltallige lerarenkorps het nieuwe schoolhoofd haar volledige steun heeft toegezegd. Voor een aantal insiders heeft het college grote kuis willen houden en de meest kritische leraars een lesje willen leren. Het moet nu eindelijk maar eens terug rustig worden in Dreef, lijkt de achterliggende motivatie van de overplaatsing van

meester Koen. Of dit nu al dan niet een kwakkel is, het college moet in deze zik eindelijk maar eens open kaart spelen. Niemand is gebaat hij dit aan arrogantie grenzend stilzwijgen: noch het lerarenkorps dat zich geviseerd voelt, noch het oudercomité en de participatieraad die hun schooltje al op de helling zien staan. Welke beslissing het schepencollege ook neemt, ze moet er maar voor durven uitkomen en de discussie aangaan met alle betrokkenen. Wie recht in zijn schoenen staat moet geen schrik hebben van een stevige discussie. Maar eerst moet iedereen maar eens goed in eigen boezem kijken.

Geen overplaatsing Di'eef had goed gemohiliseerd.Kinderen. ouders, leraars, de publieke tribune zat volledig vol en twee spandoeken lieten er geen twijfel over bestaan wat men van de overplaatsing van Koen Verschueren denkt. Toch zouden de aanwezigen nog lang op hun honger blijven zitten. De zaak werd besproken in geheime zitting, zoals het past bij persoonlijke zaken. Toch werd de prohlema-

tiek van de dorpsschool van Meersel-Dreef koit aangekaart op het einde van de openbare zitting. Schepen Van Ammel gaf de raadsleden de verzekering dat het zeker niet de bedoeling is om de school op te doeken. "Er is voldoende garantie voor een positieve doorlichting en de aankoop van gronden voor een uitbreiding en vernieuwing van de zolder en de prefablokalen zijn een bewijs dat de school zeker niet zal verdwijnen." In de geheime zitting draaide de stemming over de overplaatsing van meester Koeii helemaal anders uit dan het college verwacht had. Het voorstel kende geen meerderheid. Bij gelijk aantal stemmen, "staking van stemmen" genoemd, werd het voorstel verworpen. Van de 25 raadsleden stemden 12 vddr. 12 tegen en édn onthouding. Dit zou hij burgemeester Van Aperen de opmerking ontlokt hebben om deze zaak dan in een volgende gemeenteraadszitting terug ter stemming voor te leggen. Maar zoals wel eens meer gezegd: de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Wait and see. En ding heeft deze opmerking zeker wel veroorzaakt: de echte rust en de motivatie zijn er nog niet mee teruggekeerd in Dreef. En wie is daar dan weer de dupe van

Gemiste kans

Dc gci;ieeiiieiaiid kenide het onteigeningsplan man de (i'roeget'e) cipiel'swoningen iii le Lindendreefgoed. De woningen zullen later in er!,acht overgedragen worden. Een sociaal woonproject zoals dit in Wortel- en Merk.sï las-kolonie al realiteit is.

FQrcXMIAFIE Andqô

I.

14w beste kei,ize voo leutke e toffe foto's Al

LWIP

foo' Lf0 xxeekf iii eici

p eof.Iibo

.

,

Diqi+cleL:w:ekhEe1 '

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14.13.13 12

Pufsskyni.h

L indenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37

?

Naar aanleiding van deze zaak en met gans de voorgeschiedenis en de moeilijkheden die zich in de loop der jaren in Dreef hebben voorgedaan, kan men zich afvragen of de structuur van de school niet dringend aan een evaluatie toe is. De positie van de kleuterschool van Meer, behorend tot de gemeentelijke basisschool van Dreef, is voor menig schoolhoofd en leerkracht al meer malen een bron van kopzurgen geweest. Ook al werd er enkele maanden geleden de beslissing genomen om een nieuw "kleuterdorp" te bouwen aan de Terheeksestraat, de organisatorische moeilijkheden zullen er wellicht niet mee opgelost zijn. Een grondige evaluatie met alle betrokkenen ware vandaag misschien nuttiger geweest dan al de discussie en commotie over de overplaatsing van meester Koen. Een gemiste kans 2

' .";.


GEMEENTERAAD

Voorwaarden verkoop Rombout Keldermansstraat Romhout Keldermans (1460-1531) was van Mechelen en behoorde tot een zeer belangrijke houwmeestersfamilie in de Nederlanden. In Hoogstraten heeft hij het stadhuis (bouw van 1530 tot 1534) en de Sint-Catharinakerk (bouw van 1525 tot 1546) ontworpen. Het werk werd na zijn dood door o.a. Antoon Keldermans voltooid.

De Rij kswachtkazerne wordt verkocht

Am

De voormalige I?ijksivachtkazerne moet mnininnmni 450 000 euro opbreiigeii. Kandidaten moeten voor 15 oktober, samen moet een (hoger) bod, een project van herbestemnmning van liet monument indienen.

Het is nu definitief beslist: de voormalige rijkswachtkazerne aan de Vrijheid wordt verkocht. Het ging niet van een leien dakje: de oppositie verweerde zich fel maar uiteindelijk besliste de meerderheid met 14 tegen II. Raadslid VerhuIst waarschuwde ervoor dat het gemeentebestuur in het verleden al meer slechte ervaringen beet t gehad met onbezonnen verkoop van gronden. Hij verwees hier onder meer naar de omliggende gronden van het containerpark waardoor een verdere uitbreiding niet meer mogelijk is en de verkoop van de geboLiwen van de vroegere IKO in de Gt'lmelstraat. In beide gevallen moeten er nu zware investeringen gebeuren om die leemte op te vullen. Hij verwijt het college dat de mogelijkheden van dc rijkswachtkazerne onvoldoende /ijn ondorzocht. Toeris tische dienst, jeugddienst. servicet1at. eni ... er zijn wellicht talrijke mogelijkheden voor het eerste en tweede dccl (het vooi ste gebouw en (le koer). Voot de achterliggende gronden (deel 31 7011 ren multifunctioneel plein niet bijvoorbeeld een parkeergelegenheid voor langparkeerders niet een doorgang naar de Vrijheid ideaal kunnen zijn. " Deze namiddag stonden er nog 26 auto's geparkeerd. Maar hier heeft het college geen

oren naar. De enige motivatie is geldgewin!" Raadslid Huybrechts gaat volledig akkoord met VerhuIst. "Het college heeft geen globale visie en zelfs geen dwingende reden om dit patrimomum te verkopen. Het college geeft ook geen valahele uitleg over de financiële noodzaak. Materieel wordt Hoogstratcn er een beetje beter van, immaterieel een heel stukiriier." Ook raadslid Haselclonckx klaagt liet geldgewin van het college aan. "Waaroni wordt de rij kswachtkazerne in drie loten verkocht en niet in één globaal project Een parking is essentieel voor de toekomst van Hoogstraten. Wij moeten een visie ontwikkelen voor de toekomst. Waarom wordtdit niet in iijn totaliteitbekcken? Ook zijn collega's Bacts cii Verlinden sparen hun kritiek niet up dc vei koop. Dooi' de aparte vrrknnp 'mi het achterliggende stuk aoti dL meesthiedencle legt ge een hypotheek op al het voorliggende." Voor hiirvemrrstrr \fan Aperçti is hot doiiier grondig hestLideerd en besproken cii liet iiidicnen van een project v(m6r 1.5 oktober moet haalbaar zijn. Bij de stemming haalt de meerderheid het laken naar haar kant met 14 tegen II stemmen. Na 15 oktober weten we meer wie er kandidaat is.

De aankoopsom voor lot 1 .de voorste gebouwen van de rijkswachtkazerne, moet minimun 450.000 euro bedragen. Voor lot 2 bedraagt de som niinimLin 30.800 euro. Bij de inschrijving zal de kandidaat kopereen maximum tijd moeten vernielden waarbinnen hij de restaLiratie- en aanpassingswerken zal uitvoeren. De benedenverdieping moet hij voorkeur één van de volgende bestemmingen of een combinatie ervan krijgen: bewoning, meerdere winkels, een hestemming in de horeca sector of verblijfstoerisme, één of meerdere tentoonstellingsruimten of een bestemmin g in de toeristische of dc erfgoedsector. Leegstand op de bovenverdieping is uitgesloten en de voorkeur gaat naar bewoning of een andere vorni van verblij fsaccomodatie. Het hootdgebouw nioet qua uitzicht en volume behouden blijven. De heoordelingsconimissie zal rekening houden met de mate waarin het project respect opbrengt voor dc bestaande toestand, zowel wat liet interieur als de buitenzijde betreft, inclusief de gebruikte materialen en de constructiemethoden. Dit betekent liet dat het monument ( ministerieel besluit van 2 december 2002 ) bevroren wordt in zijn huidige toestand, maar monumentenzorg wil meer dan het behoud van de vormgeving of liet uit7icht van het gebouw. Het bouwtechnische aspect en de gebruikte materialen verdienen aandacht, omdat het getuigen zijn van hun tijd. De bijgebouwen rond het binnenplein moeten na herbestemming herkenbaar blijven. Ook de hinnenkoer moet behouden blijven maar mag eventueel overkapt worden indien dit architecturaal een meerwaarde geeft. Een hedendaagse vormgeving is dan wel een noodzaak en liet gehrLiik van transparante materialen aanbevolen. Voor alle bijkomende informaties kan met terecht bij de cultuurbeleidscoördinator Frans Horsten, die optreedt als contactpersoon in dit dossier. (0495-252505)

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vlocrbeldeding - Siertafelkieden, lopers, enz.

13


ERFGOED

Stichting Kempens Landschap wil de Laermolen en 15 ha bossen aankopen siad beroep doen op deBosgrocp Noorderkempen'. een vzw die opgericht wordt op initiatief van de provincie.

Op de agenda van de Raad van beheer van de Stichting Kempens Landschap, die in september vergadert, staan twee aankopen die de Stichting op het grondgebeid van Hoogstraten wil realiseren, namelijk de aankoop van de Laermolen en de aankoop van meer dan 15 ha bosgronden, gelegen aan de Blauwbossen in Minderhout. De vzw Stichting Kempens Landschap werd in november 1997 opgericht op initiatief van het provinciebestuur Antwerpen en een 40 - tal Kempense gemeentebesturen. De idee voor de oprichting van deze Iandschapsstichting is ontstaan uit bezorgdheid voor liet behoud van het domein van Wortel-kolonie. Wat de werking betreft liet men zich inspircien door voorbeelden in Engeland (British National Trust) en Nederland (de 12 provinciale landschapsstichtingen). Naast een fnanciële bijdrage van bijna 5 miljoen euro (200 miljoen BEF). betalen alle aangesloten gemeentebesturen een solidariteitsbijdrage van 0,075 euro (3 BEF) per inwoner. De aangesloten gemeenten zijn ook verplicht om een bijdrage van 10 1X te betalen, telkens als de Stichting een aankoop op hun grondgebeid reaIi seen.

De Laermolen

De Stichting kan de eigendom kopen voor ecn bedrag van 257 353.83 euro (10 381 627 BEF). waarvan 10 (7 ten laste komt van de stad. Na aankoop zal het bos een plaatselijk toegankelijk wandelbos worden. Voor het onderhoud kan de

De watermolcn langs de Molenstraat is eigendom van landbouwer Jef Vermeiren, maar is voor een periode van 27 jaar overgedragen aan de vzw De Laermolen. Oorspronkelijk behoorde de molen tot liet patrimonium van de heer van Hoogstraten, tot de laatste hertog van SalmSalm, in het midden dc 1 9v eeuw, besliste om al zijn eigendommen hier te verkopen. Al vlug verloor de watermolen, niet op de rechteroever een olieslagmolen en links een graanniolen, zijn

w TERREIN ANTILLIAANSE FEESTEN

Stichting Kempens Landschap is. wat Wortel-kolonie betreft, eigenaar van de voormalige hoerderijgebouwen. Maar de rol die de Stichting in gans het project speelt, is veel belangrijker. Samen met het stadsbestuur is de Stichting de drijvende kracht achter het herhestemmings- en inrichtingsplan van het domein. De Technische Commissie van de Stichting brengt tweemaandelijks alle betrokken partijen rond tafel. Naast de Stichting en het stadsbestuur zijn dat de Vlaamse Landmaatsehappij (VLM. de afdeling Natuur. de afdeling Bos en Groen, Monumenten en Landschappen. een groep die uitgebreid wordt met liet gemeentebestuur van Merksplas en Pidpa, als het over Merksplas-kolonie gaat. De

0v

DOMEIN DESMEDT

00

HAL

MINDERHOUT

De Blauwbossen Een eerste aankoop betreft een eigendom met een oppervlakte van iets meer dan IS ha, gelegen te Minderhout langs Heerle, tussen de Blauwbossen en de Hahelaar. Het betreft een goed onderhouden gemengd loofbos (beuk. berk. grove den en zomereik) niet een diep grachtenstelsel en brede wandel wegen. In oorsprong behoorde de eigendom tot het ontginningsproject van EdwardJacquemyns. Nu is het gelegen tussen het domein Heerle's Hof en de zogenaamde Blauwbossen van de familie Desmedt, het terrein waar o.a. de Antilliaanse feesten georganiseerd worden. 14

:

1 Links il

/

,e m en

i

/0

de,

II?,

illi~ i (i i ise /(

en. In oors 'n 'n ç' belunnileii

ze

/

/1(1' 1// '('I/i/éIt. iC//itS //i

lol liet Hit! 'iiiiiin g V/lrojec 1

lOfl

1

OieilIiOJiI(IC 810101 (/11

UId .1w

qui

int n t.

-


ERFGOED economische waarde en sinds het verwijderen van de sluizen en de maalinstallatie in 1911 evolucerde het gebouw tot een ruïne. In 1998 werd de molen als monument beschermd en vorigjaar werd het restauratiedossiergoedgekeurd en werden de subsidies voor restauratie sommigen noemen het een reconstructie — toegekend. De restauratie van het molengehouw zal in totaal 571 752.64 euro (23 064 444 BEF) kosten. een bedrag waarop de vzw een subsidie van 80 c/? ontvangt. Het eigen aandeel van 115 705.73 euro (4 667 557 BEF) wou de vzw door sponsoring en andere activiteiten bijeenbrengen. Het verzamelen van het eigen aandeel loopt blijkbaar niet zoals verwacht en ook de aanpassingen in het landschap zullcn mcerkosteii liet zich brengen. Om deze en andere redenen stapte het bestuur van de vzw naar het stadsbestuur met cle vraag om de molen over te kopen. Het bestuur is van mening dat zo'n opdracht beter past in het takenpakket van de Stichting Kempens Landschapen nam initiatieven, die nu tot een aankoop door de Stichting kunnen leiden.

De Stichting Keinpens Landschap wil de gereskuireerde uiaier,nolen kopen en staat financieel borg i'oorde inrichting i'an het landschap. Het beheer blijf' in handen lande i':o Dc Laermolcn.

De Stichtin. Kan de ss.itermi,len a'inkopen tegen - betaling san 92 000.00 euro t3 711 270 131H, ccn bedrag d ii s inicn..cstcld is uit ccii klcinc sci_ucdin_ aandi. ci...cn iii cndc het bedra g_5 in di. ci n i nhi n. ci niindc i cl mc t dc dooi dc S /V verzamelde spunsiii c dciiNa ucdkc ci ring San hei gemeentelijk -iandecl s in 10 op het hoger s crmeld bedrag. starten onderhandelincen i's er het tuckomstig beheer valt de molen en un uingeving. Als die besprekingen gunstig S erkpcu en dc' St ichti no cle mi den a-inkuupt. ss urdi hei beheer ers un aan cle vzw De Laermulen os erget r.ig en. up st ui\S ,ia de dat dc stad en dc' Stichting cricgc'iio uurdigcl ss urcicn in cle uss De Stichting koopt cle duur de v zw gerestauieerdc molen en stelt iich ook garant 5uur cle 1 andschappc lij ke i nri c it ing an dc umoe s ing au de molen en hei onderhoud crs an.

W"J

-

t ..

)( -

-.-

--•-

.

-

li i

Zeg maar hoe Ie slapen wil 1 IL Pl l91iDBX

., 'jk

auping

WIiIRBJFflDiII1 15


TENTOONSTELLING

Fotogroep 't Slot van begin tot Breda Photo 2003

"Fotografie dient niet om in de schuif te laten liggen" Op 9 september a.s. opent in het Bredase Foto Café Noir de tentoonstelling met werken van Fotogroep 't Slot uit Wortel. Een nieuw hoogtepunt uit het bestaan van de groep: Breda Photo 2003. Vanaf dan kunt ii er twee maanden lang terecht om de mooiste foto's van deze niet-professionele fotogroep te bekijken. Twee woorden die meteen in liet oog springen bij het lezen van deze intro: fotogroep en nietprofessioneel. Het is gèèn club en het is ook geen bende amateurs, maar daarover verderop meer uitleg. Meteen een belangrijke nuance die wordt aangebracht door Marcel De Bruyn, voorzitter van de groep, maar wel enkel op papier, zo zegt hij zelf. Met medegroepsleden Vic Aerts, Jos Sommen en Ingrid Wuyts zitten we in de tuin van de familie De Bruyn-Wuyts. Een warme zomeravond waarop de geschiedenis van de Wortelse fotogroep uit de doeken wordt gedaan. Doordat heel wat herinneringen ter ere van dit artikel vanonder het hersenstof vandaan worden gehaald, krijgt de avond al snel een —gezondnostalgisch tintje. De evolutie van de fotogroep wordt eigenlijk bepaald door vele veranderingen, waaraan vaak een nieuwe gedachtegang of gewoonweg het verloop van tijd aan vooraf gaat. Het begrip 'als vanzelf' komt vaak terug in de ontwikkeling van de groep. Niet dat de veranderingen vlekkeloos gebeurden, maar wel dat men als vanzelf tot een nieuw inzicht kwam en komt. Als je al van fotografiefilosofie kan spreken, werd en wordt hij door fotogroep 't Slot in praktijk gebracht. Een filosofie dieje in haast de gehele geschiedenis van de groep terugvindt. In 1969 wordt in Wortel jeugdclub 't Slot opgericht, zo legt Vic Aerts uit. Een club voor alle jongeren van Wortel, ongeacht politieke kleur of strekking. Het is niet enkel de plek waar je aan de toog kan hangen, ook bredere interesses moeten er aan bod komen. Daarvoor worden allerlei 'suh'clubs opgericht. Jos Matthé zorgt, vanuit zijn interesse voor de fotografie, voor de fotogroep. Ineen eerste periode van de groep, lopend van het stichtingsjaar tot ongeveer 1977, wordt fotografie louter als een hobby beschouwd, die vooral bestaat uit het in beeld brengen van andere Slotactiviteiten. Vanaf 1977 maakt de fotogroep a.h.w. een herstart door wanneer de eerste 'ernstige' groep van vijf mensen erbij betrokken wordt. Hoe doordrongen ze waren van hun ernst zie je op hun. overigens prachtige, groepsfoto. De groep kiest er van meet af aan voor om als fotogroep door het leven te gaan, en niet als club, zo legt Marcel De Bruyn uit. Het voornaamste verschil is dat de fotogroep niet wilde aansluiten bij het bestaande fotocluhcircuit. Daar ligt de nadruk volgens hen immers teveel op de prestatie, via competitie en concurrentie. Binnen clubs wordt vaak de 16

"beste" foto gekozen om dan in wedstrijden mee te dingen naar een zo hoog mogelijke prijs. De mensen van lotogroep 't Slot hebben elkaar Juist in hun fotografie-passie gevonden door hcm gelijkgestemdheid. Ze willen samen bezig zijn met het medium fotografie op zich, zonder alle prestatiegerichte poespas er rond. Als vanzelf sprekend vormen de leden dan ook een hechte vriendengroep, waarin wederzijds respect voor elkaar's kunnen en gedachten centraal staat. Vanaf 1980 werd er, o.l.v Jos Maithé en later door Jan Van Opstal, een cursus georganiseerd voor de nieuwelingen, om hen de basisvaardigheden van de fotografie bij te brengen. De hobby van weleer maakte plaats voor een creatieve bezigheid. Er werd ook met onderwerpen gewerkt, vaak met een verhalend karakter, om de leden aan te zetten tot fotograferen. Eén van deze onderwerpen was o.a. op plaat vastieggen van de toenmalige markante Wortelnaren. Hier werd een fototentoonstelling van gemaakt om de fotogroep enige bekendheid te bezorgen. Toch bleek al vlug dat een opgelegd onderwerp de creativiteit niet ten goede komt en eigenlijk tot een steriele en onpersoonlijke fotografie resulteert. Vanaf dan werd iedereen vrij gelaten in de keuze van zijn of haar onderwerp. Doordat de fotogroepsleden steeds beter onderlegd werden in de techniek van de fotografie, gingen ze zich hierop als vanzelf steeds meer

Oep maajn mansaarde... In de beginjaren gebeurde veel van de Sloten cluhactiviteiten midden in het cak op de datnvluci, in ook de vergaderingen van dc fotogroep. De groep had Lijn oog echter laten vallen op de mansardekamer van het vroegei'e woonhuis. Dit piepkleine opkamertje niet half verrotte vloer was tot dan toe, zoals Jos Sommen en Vie Aerts het zo fraai noemen. een 'multi-purpose' ruimte. Tot de fotogroep het toegewezen kreeg. Met de oude zetels uit het Slot, een stuk vasttapijt en neonlicht aan het plafond werd de mansarde zo de eerste thuisplek van de groep. Dat het er zo krap was dat dcciie helft van de groep hij de andere helft op schoot moest zitten, blijkt tot op cle dag van vandaag geen bezwaar me zijn geweest. Nog alujcl wordt aan de 'mansarde tijd' van toen met veel nostalgie en heimwee teruggedacht.

toespitsen. Zo brak ook hij fotogroep 't Slot een periode aan waarin de leden zich intens bezig hielden met detechnische kant van de zaak: men wei'kte volgens het zogenaamde zonesysteem, zo legt Jos Sommen uit. Enkele nieuwe impulsen zorgen ervoor dat de groep een nieuwe weg insloeg. Een belangrijke nnpuls was het volgen van een cursus over fotografie in liet Museum van de Fotografie in Antwerpen. Deze cursus werd gegeven door Dirk Lauwaert, een kunstcriticlis die bekend staat om zijn uitmuntende visie rond de fotografie. Tegelijkertijd merkte men in de fotogroep dat, hoe langer men bezig was met techniek, hoe meerde creativiteit uit het hele proces verdweem de ziel verdween stilaan uit de foto. Dus werd rond 1982 een volgende belangrijke stap. zoniet de belangrijkste, in de ontwikkeling van de groep genomen: de beeldinhoud kwam centraal te staan. Men besefte dat fotografie in de eerste plaats een medium voor expressie was.


TENTOONS TELLING Zoals iemand met aanleg voor schilderen zijn penseel en verf gebruikt om zijn gevoelens te verbeelden, zo gingen de mensen van fotogroep 't Slot hun camera voortaan hanteren. Vanaf de jaren '90 was de niet-professionele lotogra0e aan heropleving toe. Zoals in het begin al aangehaald, beschouwt de fotogroep zich expliciet als niet-professionele fotografen, i.p.v. de veel voorkomende term 'amateur fotogralen De benaming 'amateur' heeft teveel de bijklank van het begrip amateuristisch: niet seneus. Dat is echter het laatste wat gezegd kan worden van de groep. Ze zijn zeer vakkundig bezig, maar niet letterlijk prolessioneel, omdat niemand van de leden er zijn brood mee verdient. Ongeveer vanaf 1992 krijgt fotogroep 't Slot meeren meerhevestiging dat ze niet hun visie 01) de goede weg zitten, onder meer door de steun hierbij van de Provinciale musea van Fotografie uit Antwerpen en Charleroi. Ze worden vanaf dan regelmatig gevraagd op tentoonstellingen of om lezingen te geven over hun visie, of zoals de groep die zelf als volgt formuleert: 'We willen een platform creëren voor een kritische omgang met fotografie.'. De boodschap wordt uitgedragen. .

Net zoals de ontwikkeling van fotogroep 't Slot gepaard ging en gaat met een duidelijke visie, vind je die ook terug in hun manier van werken: diiann heeft de groep eenzelfde weg afgelegd. Aanvankelijk werden de bijeenkomsten vroeger strikt geleid door de voorzitter die de agendapunten afwerkte. Dit voelde de groep op den duur aan als weinig creatief en inspii'erend. Of

zoals Marcel De Bruyn het treffend zegt: we hebben, net zoals een mens tijdens zijn leven, eerst moeten leren kruipen om daarna rechtop te kunnen staan en te lopen. Zo ook niet de tweewekelijkse bijeenkomsten. Concreet hespreekt de groep samen elkaar's werk. De inhoud van de foto primeert natuurlijk op de techniek ervan. Dc technische invulling komt enkel ter spraken wanneer het beeld verstoord wordt dooi' een tekort nt een teveel aan techniek. Hierbij is de positieve kritiek en het stiniuleren de hasisfilosofie. Die kritiek kan je natuurlijk alleen ma:irgeven en aanvaai'den alsje liet gi'ootst mogelijke i'espi'ri voor elkaar hebt. Dit bestaat zowel vanuit de anciens van de groep naar de heginnelingen toe als omgekeei'd. Vaak werkt het heel verfrissend als een jonger lid van cle groep met een nieuwe visie van buitenaf komt. Opvallend dat dit kritisch bekijken van elkaar's werk één van de succespeilers blijkt te zijn van dègroep. Een niet alledaagse maniervan werken voor een kleinsehalige vereniging. Toch kan dit maar werken doordat er tussen de leden van de groep ook een grote vriendschap en vertrouwen is gegroeid in al die jaren. Dit blijkt ook uit de randactiviteiten die rond de groep worden geoirganiseerd. Zo is er de goede traditie dat na elke expositie bij een frisse pint wordt nagekaart en na ieder lotojaar wcrdt er een diner georganiseerd voor alle leden met aanhang. Ook ging de groep al verschillende malen op uitstap in binnen- en buitenland.

De kettingfoto Het pr icipe van de kettingfoto lijkt een beetje op dat van de kettingbrief, of op liet spelletje 'zin dooriluisteren'. Ieder lid van fotogroep 't Slot kreeg op een gegeven momenteeti foto van een ander lid. Op basis van dit beeld moest hij of zij zelf een foto maken. Door middel van loting werd bepaald wie als eerste begon, maar ook wie wanneer aan de beurt kwam. Zolang het project liep werden de gemaakte f'oto's verborgen gehouden voor de rest van de groep. Iemand clie aan cle beurt was ki'eeg dus enkel de foto van zijn of haar voorganger te zien, zonder de foto te kennen clie cle voorganger geïnspireerd had. Op het einde van liet project werden alle foto's samen gelegd, wat een heel boeiend resultaat had. Dat leverde dan weer genoeg stof op tot gesprek en discussie.

het bijzonder het opnieuw tentoonstellen van foto's bestaan binnen fotografiewereld uiteenlopende opvattingen. Zo zijn er mensen die vinden dat je een foto slechts één keer mag tonen. Deze gedachte loopt analoog met de wijze waarop foto's als illustratie worden gebruikt in tijdschi'il'ten en ki'anten. Daarin worden beelden ondertussen zo frequent gebruikt dat ze bijna banaal zijn geworden. Fotografie wordt hier een zeer vluchtig medium. Als lezer staan we er amper bij stil dat deze fotografie werd gemaakt door iemand met een bepaalde visie en doel: een

Een belangrijke activiteit van fotogroep 't Slot is het ini'ichten van een jaarlijkse tentoonstelling in hun thuishaven. Over het tentoonstellen, en in

F F c

Cj1 v (t

k~

A m

r

6ewekç n 'II

na tdfontscfw afspra4 'Tet:03/31437.88 5'tv:O3/314.7414

De eerste 'erllstig,e [otogroep in 1977 niet t'. lor. (boren) Frans '

Hit/en, Marcel de Bruvn, (onde,') Ingrid Wuvrs, l'oorzitter Jos Matihé en Jan Van Opstal,

ww.versmisenjanssens.e mLøeijanssens@portünae

-mai(:

17


TENTOONSTELLING boodschap door te geven op zijn of haar speciale wijze. Als lezer is een beeld hij een artikel haast een 'onderschnft', dat we enkele seconden later alweer vergeten zijn, laat staan dat we hebben gedacht aan de maker ervan. Tijd en ft)tografie, zo vindt Jos Sommen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gelukkig is Fotogroep 't Slot ervan overtuigd dat er niks mis is al een andere om

inn n;,

ti

ri

In

h,t h,'pt

-

gemoedstoestand waarin de toeschouwer verkeerd kan al voldoende zijn om een nieuwe interpretatie van een fotowerk te ontdekken, zo legt Marcel de Bruvn uit. Foto's horen dLis niet thuis in de schuif.

1

1

t ii not nf een ii ndere

•.

1 .

'

.

,.•

-

'

rI

_______ '

Ieder jaar wordt er een werkgroep opgericht die de tentoonstel Ii ng in 't S ot optimaal moet uitwerken. Ook op dit vlak heeft de fotogroep een lange weg afgelegd. In de beginjaren was het een 7aak om zoveel mogelijk werk van ieder groepslid te kunnen tonen. Maar hoe meer de groep zich ontwikkelde hoe meer de tentoonstelling evolueerde. Zo is er vandaag de dag veel meer aandacht voor de lay-out van de expositie: de witvlakken tussen de verschillende kaders zijn zeer belangrijk en beïnvloeden de tentoongestelde fotografie op zich. Om trouwens van witvlakken te kunnen spreken zorgt de fotogroep er persoonlijk voor dat de tentoonstellingsruimtes in 't Slot ieder jaar vooraf opnieuw worden gewit. Ook kijkt men naar de plaats die iedere foto krijgt: wat hangt in welke zaal en welke beelden hangen naast elkaar. Maar het denk- en doewerk lonen telkens de moeite dankzij de feedback die de groep vanuit het publiek krijgt. Voor hen een stimulans om verder te gaan. Niet alleen het publiek van de tentoonstellingen is een stimulans, cle groep zorgt er ook regelma-

J)e scioiemc -c'rIuig mei t 51.1 is altijd Oil/UOUl gc ii eet!. L)ezc houten jiaitelni ss'eiden door Jaak Aerts speciaal gemaakt i'oor defotogroep. tig voor om elkaarte stimuleren. In iedergeval is het op de tweewekelijkse bijeenkomsten de bedoeling dat iedereen in of twee lotus toont aan de groep die dan besproken worden. Verder zijn er io nu en dan presentaties door groepsleden, die bvh. n.a.v. een gerezen vraag of probleem worden gehouden. Soms worden er ook speciale projecten bedacht waarbij de hele groep betrokken wordt, zoals het maken van een zelfportret, in de breedste zin van het woord, of de kettingfoto, waarover iii een kaderstukje meer uitleg. Ten slotte komt er veel stimulans uit het contact met andere. gelijkgestemde fotogroepen: Iris uit Antwerpen. Kritica uit Mechelcn. Chi aroscura uit Gent en Visie Vier uit Brassschaat. Deze kruishestuiving zorgt er voor dat de foiocraft'n

van lotogroep 't Slot open en t'ris blijven denken over hun fotovisie. Hoewel de fotogroep sinds jaar en dag op eigen benen staat, is de hand tussen de groep en het moederhuis, jeugdclub 't Slot, nog steeds heel sterk. Sowieso heeft de groep er hun hestaansreden aan te danken. Als Jaak en Jeanneke Aerts destijds hun ouderlijk huis niet open hadden gesteld voor de jeugdclub, was de fotogroep nooit geboren. Ieder lid san de fotogroep betaalt jaarlijks zijn Slot-tidkaart. De groep blijft ook nauw betrokken hij de activiteiten van het Slot. Zo heeft de groep zijn jaarlijkse tapheurt. op Wortelkermis en organiseert de groep op hun beurt een Slot-activiteit, zoals de mosselfeesten. aldus Ingrid Wuyts.

Haast 'K.O.' door CO.

Fotogroep 't Slot anno 2003 v.l.n. r. (boten) Ijtirid livi s. Chri.s Sitonitc t. Ludo Von I)cii,ï, Marc Van Os'ert'eldt, Vie Aerts, Rita Geen's, Roinain Krols, J05 Van Luffelen, Patric/c Jordens, (onder) Chichi, kleindochter van Chris Swannet, Jan Jacobs, Jos Sommen, Hild Jacobs en Leen Torremans. Ontbreken op de foto: maker i'an defto Marcel De Bruin, Edri'ine Stercke,ts, Theo Van Beek, Toon De Clerck en Xavier Rombouts. 18

Op ccii winteravond enkele jaren geleden trok een deel van de fotogroep naar het Oost-Vlaamse Schelle, vlak hij Gein. Ze zouden er hij een fotoclub een fotopresentatie houden. Het lokaal van cle vereniging was een rLiimte met een oude gaskachel die men goed heet had gestookt om de winterkou buiten te houden. Men had er in Schelle echter niet op gerekend dat de avond langer zou duren dan anders. Toen liet was afgelopen en de fotogroep terug naar hu i wilde vertrekken, ontdekte Marcel De Bruyn buiten hij zijn auto dat een vrouw. die ook op de presentatie aanwezig was, midden op straat bets usteloos was gevallen. Terwijl hij de vrouw hielp, voelde hij zich ineens ook draaierig worden. De hele rit naar hui'; bleef hij onwel. Achteraf hoorde mcii dat acht van de tien mensen daar die avond aanwezig een CO- vergiftiging had opgelopen. Bij nazicht van de oud gaskachels bleek dat de afvoer naar buiten potdicht zat. Het had weinig gescheeld ofde halve fotogroep was nooit meer teruggekeerd!


TENTOONSTELLING U wordt vriendelijk uitgenodigd op de tentoonstelling van POTOCLLTB 't SLOT In de lokalen van Jeugdclub 't SLOT,'Jorteldorp te Wortel Op donderdag 12 mei 1983 van 10 tot 18 uur zaterdag 1 4- mei 1983 van Ii- tot 19 uur zondag 15 mei 1983 van 10 tot IS uur Iedereen hartelijk welkom 1 1 De allereerste uitnodiging van forogroep 't Slot.

Denk Durf Doe Met AFS de wereld in

1997, VAI 1010119 UUR !N DELOKALEN VAN NL VI T SLOT TE ce ce

rn

O)

ce

u) -J 'IJ

(y 0

0

ce 5

ce ce ce ce ce

LLIU)

—0

cs

z.

IIJVI hUN IOiVI 1 cSCHO'OIü:

0l

u

HLtJ

LUI

5)

0

Een uitnodiging enkel/aren later: merk het i'erschil.

Fotogroep 't Slot: een tentoonstellingsoverzicht 1990- Stedelijk Alfred Ost-museurn in Hoogsiraten 1992- Douane en Accijnzenhuis in Antwerpen 1994- 1' Internationale foto-expositie Janssen Pharmaceutica in Beerse 1994- Galerij "Luc Aerts" Delhekehuis in Antwerpen 1996- Zomer van cle fotografie in Antwerpen. galerij' Iham' 1996- Kapellegalerij "Sint-Maria" in Antwerpen 1998- Cultureel Centrum de Warande in Turnhoiit 1998- Cultureel Centrum in Genk 1998- Centrum voor Beeldende Kunsten in Eindhoven 1998- Cultureel Centrum Zwaneherg in Heist old Berg 2000- 3 Internationaal Fotofestival in Turnhout 2000- 2 Intei -nationale foto-expositie Janssen Pharmaceutica in Beerse 2002- Fotografiecircuit 2002-2003 Stedelijke Bibliotheek in Hoogsiraten "Retrospectieve Fotogroep 't Slot 1995-2002" 2003- l' Internationale Fotofestival van Breda. "Breda Photo 2003" De verjonging van de lotogroep is iets \vat hen vandaag dc dag bezighoudt, zij het dat dit niet persé geforceerd wordt. Van tijd tot tijd dienen nieuwe jonge mensen zich aan. Veelal verloopt dit vanzelf. de nieuwelingen in kwestie hebben vaak een diepgaande interesse. Aan actief ronselen van nieuwe leden doet de fotogroep niet. Dat is ook een van de redenen waarom men destijds, eind jaren tachtig, stopte met het organiseren van de cursus fotografie. Fotografie bedrijven in alle vrijheid is het hoofddoel van de groep. Het hele verhaal van fotogroep 't Slot blijft zich tot op vandaag verder ontwikkelen. Met vanaf september as. een nieuw belangrijk hoofdstuk: de tentoonstelling in Breda. Belangrijk omdat de manifestatie opnieuw een internationale erkenning is voor dc groep. 1-let buitenbeentje van weleer krijgt bevestiging dat ze met hun groep en werking opde goede weg zitten. Eenzelfde hoog-

rel e Programma's vzw

tepunt trouwens als de uitnodiging voor de Zonier van dc Fotografie in Antwerpen in 1996 en op het Internationale Fotofestival in Turnhout in 2000. Zoals hij de andere tentoonstellingen is de fotogroep ook nu in Breda gevraagd, uitgenodigd, donrprogrammatorAd Vlemniix. De groep hoopt om tijdens de komende twee maanden nieuwe contacten te kunnen leggen, waardoor deze opnieuw kan groeien in zijn visie op fotografie. Maar ongetwijfeld breit fotogroep 't Slot hier 'als vanzelf' een even boeiend vervolg aan.

(jos) Tentoonstelling van Fotogroep 't Slot in Foto Café Noir: officiële opening op maandag 8 september om 20 uur door James Van Luppen, vanaf dan geopend van 8 september t.e.in. 7november, van maandag tlm zaterdag van 13 uur tot 1 uur, Ginnekenveg 3,4818 JA Breda. Meer info op www.cultuur.breda.nl

Op uitsvisselingsprogramma naar een of ander ver land ... liet is voor vele jongeren de ultieme droom. Jaarlijks maken enkele honderden Vlaamse jongeren deze droom waar niet AFS Interculturele Programma's vzw. de grootste en oudste jongerenuitwisselingsorganisatie van Vlaanderen. Tijdens WO 1 boden IS Amerikanen zich vrijwillig aan als amhulanciers (Associated FielcI Service). Aan het einde van de oorlog waren zij met 2500. Ook tijdens WO II waren ze paraat in Europa, Noord-Afrika, Birma en India. Deze hulpverleners kregen veel vriendschap en genegenheid van de mensen clie zij verzorgden en vervoerden. Hieruit ontstond de idee om ook buiten oorlogsonistandigheden mensen uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen om begrip en waardering voor ieders cultuur te bevorderen. De hasisidee van AFS Interculturele Programma's was geboren! In 1947 vertrokken de eerste studenten voor een jaar naar liet buitenland. Vandaag vertrekken jaarlijks honderden Vlaamse jongeren naar een dertigtal partnerlanden over de hele wereld. Met liet schoolprogramma volgen 16 tot 19-jarigen een jaar les in een plaatselijke school. Het projectprogramma geeft 18-plussers de kans om aan de slag te gaan m een ecologisch. sociaal of educatief project in Afrika. Azië of LatijnsAmerika. Het zomerprogramma is eenzelfde onvergetelijke ervaring niaar clan gedurende 7 tot 10 zomerweken. Net zoals er jaarlijks enkele honderden Vlaamse jongeren naar liet buitenland gaan. ontvangt AFS buitenlandse studenten. Voor deze studenten zoekt AFS gastgezinnen om samen met de AFS-vrijwilligers deze gasten op te vangen. Het hoeft niet gezegd dat een buitenlands kind in huis een enorme ervaring is. Wenst u meer informatie? Kom naar onze plaatselijke in foavond

Zondag 28 september om 19.30u in CC De Warande te Turnhout AFS vindt dat geld geen struikelblok niag zijn en biedt oni die reden verschillende heursmogel ij kheden aan AFS Interculturele Programma's vzw Brand Whitlocklaan 132 - 1200 Brussel tel: 021738 85 25 e-mail: www.afsvlaanderen.org 19


ERFGOED

De oorsprong en de restauratie van het Withof Wie van Hoogstraten en haar monumenten houdt, kent zeker het Withof gelegen tussen de Salm-Saimmolen, de Laermolen en het kapelletje van Minderhout. Maar omdat het al bijna dertig jaar in privé-handen is, weet bijna niemand hoe het Withof er uitziet van dichtbij. Op zondag 1juni brachten de leden van Erfgoed Hoogstraten een bezoek aan de voormalige pastorij. Daar hoorden we het verhaal van de oorsprong van het gebouw en vooral - het relaas van de vroegere en de méér recente restauraties. -

De eerste Witheren De geschiedenis san het Withof hangt nauw samen met deze van de Minderhoutse St.Clemenskerk. Op de plaats van de huidige parochiekerk stond in 1238 al een kleiner kerkje. Hel was een herenkerkje of "ecclesiola", dat door de plaatselijke heer. Rogier van den Hout gebouwd werd. Deze droeg op 4 maart 1238 de pastoorsrechten van het kerkje over aan de St.Michielsahdij van Antwerpen. Tot 1811 zouden telkens norbertijnen of witheren uit deze ahdij tot pastoor van Minderhout benoemd worden. Dc witherenpastorij wordt voor het eerst vermeld iii 1295, in een akte van de toenmalige Heer van Hoogstraten. Willem van Cuyck. Naar verluid schonk hij toen het bestaande gebouw aan de St.-Michielsabdij.

Culemhorg in 1535, geraakte het gebouw ook mooi aangekleed. Tijdens de 15de eeuw kende de SintMichielsahdij haar grote bloei. In de loop van deze eeuw kon men de bestaande pastoorswoning dan ook herbouwen tot een 'groot pastoorshuis'. Volgens geschriften uit 1581 woonde de pastoor van Minderhout dan ook in

Eveneens in 1581 schrijft men ergens neer dat het Withof ''saIi.s inagnihea '' was, ofwel 'tamelijk prachtig'. Maar lang zou het niet prachtig blijven. Want nog hetzelfde jaar, zouden de geuzen het gebouw grotendeels vernielen. Alleen de grote zaal, met haar stevige muren en balken en een deel van het dak zouden bewaard blijven. Door meermaals herstellingen uit te voeren, wist men deze bouwvallige constructie nog ruim 80 jaar overeind te houden. Men kon echter niet beletten dat het Withof nog meer dan eens geplunderd werd, vooraleer de Vrede van Münster in 1648 een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog.

__•(•

!

-. .

,"

ø

-

.

,

17

.1

l

rrt 14

T

.

5,1 IIt t 11 itin ij :n /i itt 1(100 sl t/t t (lOt'S bul/t /0 t ilili1/ iO/i In t k/ in .S 00/itt! (t . tij / . 5/ / & t /11 in/t hei /Ieint' 1,unu./akje ton de huiskapel op. Deze 0101 bi niet onder du'n &/ak lie.uen mei t/t' pasiorij. 20

t ,

werden, lant en bosch ... ..

11 ootisricicn

Ik II

,'.

gele gen, waartoe gevoe /11 is een hoeve, bogaert,

Tussen 1450 en 1455 werd de huidige parochiekerk van Minderhout gebouwd. Voor het kleine Minderhout - met naar schatting 300 inwoners was het een enorme onderneming. De pastooren zijn parochianen moesten jarenlang geld inzamelen om alles te kunnen betalen. Dankzij giften, onder andere van Elisabeth van

..!!

.

een 'groot pastoorshuvs, niet verre van de kercke

"Tamelijk prachtig"

Een fragment uit de Ferariskaart. Links onderaan ziet ii het Withof en zijmi tuinen, rechts er boven liet kapellerje i'an Minderhout: de svere/d van Waitman van Dijck

Een nieuwe start onder Waitman van Dijck Waltman van Dijck, bi'oer van de bekende kunstschilder Antoon van Dijck. was pastoor in Minderhout van 1640 tot 1668. Hij wist duidelijk van aanpakken. In 1643 liet hij bijvoorbeeld heel de kerk restaureren. Hij hekostigde zelf een nieuw hoogaltmir en voegde verschillende kunstwerken toe. In 1650 liet hij ook het kapelletje van Minderhout herbouwen. Nauwkeurig als hij was, noteerde Waltman van Dijck de uitgevoerde werken, de inkomsten en de uitgaven in een manuaal dat in het kerkarchief bewaard gebleven is. Van de grootscheepse verbouwing van het Withof tussen 1663 en 1666 maakt hij helaas geen melding. Wel zitten er twee gedcnkstenen in de voorgevel die aan deze werken herinneren (1663 - "AD MA/ORE/el DEJ DE/PA RAEQ(JE/ETS. NORBERTJGLORJAM/A "MDCLXVI" - 1666). Wat we ook weten is dat hij het gebouw aan de linkerkant uitbreidde met een kleine brouwerij. Om deze van grondstoffen te voorzien werd er een hoptuin aangeplant. Ergens in zijn geschriften geeft pastoor van Dijck wel een opsomming van zijn meubels, schilderijen en boeken. Heel precies werd met ecu kruiste aangeduid wat van hemzelf en wat van de witheren was. Waltman van Dijck was duidelijk ccii kuiistveisuneIaar: naast niccrdcie schilderijen van zijn broer Antoon, bezat hij zelfs een schilderij van Rubens. Verder leren zijn geschriften ons dat er rond het Withof al


ERFGOED grachten lagen, waar Waltinan zelf nog karpers en snoeken in heeli uitgezet. Leuk detail misschien: van Dijck heeft zelfs zijn visgerief en tuingereedschap geïnventariseerd. Zijn opvolger, pastoor lan Varick, verkocht de brouwersinstallatie en vormde de zijvleugel om tot 'kamer met hakhuis' In de daaropvolgende jaren liet hij ook de bruggen voor en achter de woning vernieuwen. In 1687 liet pastoor Hiëron v,nus Van Diependooi een hinnemuur slopen en een nieuwe n schouw optrekken, tot boven het dak. Twee jaar later bestelde hij 9.000 schaliën om het dak te herstellen. Minstens één kamer liet Van Diependaal net lederhehang bekleden. In 1688 liet hij ook liet kapelletje 'in den akker verbouwen door Lihert Fabri, de architect van de Begijnhofkerk. Eén van de volgende pastoors - van Dobbessen - Was van thuis uit welhemiddeld. Hij vernieuwde een aantal muren alsook het dak. In 17 18 liet hij de bornput toeleggen en plaatste er een pomp. Hij liet de tuin verfraaien met nieuwe beplantingen en enkele dreven. Aan liet einde van de langste dreef kwam een bergje met el -op een prieel dat uitkeek over de Mark. Vermoedelijk was het ook van Dobbessen die de opdracht gaf oni de nog bestaande, arduinen deuromlijsting te plaatsen. Toen hij in 1730 vond dat liet Withof 'af' was, liet hij het door kunstschilder Senepaert vereeuwigen 1 Helaas., tot op de dag van vandaag weet niemand waar het schilderij gebleven is. Het zou ongetwijfeld een prachtige illustratie vormen van het Withof in zijn glorietijd. De drie volgende pastoors. Della Faille, Tasse en De Croes, hebben voor zover mcii weet niet zoveel verbouwd.

De Franse Revolutie: het Withof terug naar af Het verval begon bij de inval van de Fransen in 1794. De pastoriJ werd geplunderd en de pastoor verdreven. De pastorj werd aangeslagen als nationaal goed en verkocht op 8 april 1799. Uit de verkoopsaankondiging kLinnen we heel wat opmaken. Onder andere dat liet een 'schoon

I,

AF 11111L

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

groot gebouw' was, waarvan de henedenkaniers versierd waren niet marmeren schouwen. Dat de keuken voorzien was van ingemaakte kasteii. En dat er een ruime trap niet gaanderij was.

Het Withof in privé-handen Achtereenvolgens werden Jaak Van Dooien uit St.-Antonius-Brecht en mak De Coninck uit Antwerpen eigenaar. Deze laatste investeerde een serieuze som in de opknap van liet zwaar verval hen pand. Daarna zou hij het gebouw een tijdlang voor een prikje verhuren aan de gemeente Minderhout, die het als woonst voor de pastoor liet dienen. Deze pastoor- overigens een broer van De Coninck - overleed in 1811 als laatste witherenpastoor van Minderhout. De witherenpastorij werd in 18 13 verkocht aan Jaak Jozef Beke, die er een poibakkerij in onderbracht. In 1835 werd het Withof verkocht aan onderpastoor Lievens, die er woonde tot aan zijn dood in 1895. Zijn erfgenanien. de faniilie De Bounge. verkochten het in 1869 aan 6.500 Ir. voort aan Dr. J. Van den Corput uit Brussel, die het in 1892 op zijn beurt verkocht aan liet Klein Seminarie voor 14.500 fi Het Klein Seminarie gebruikte het Withof als ontspanningsoord voor haar leerling-internen en haar priester-leraren. Op zondagnamiddag en soms ook een halve dag in de week trok men er naartoe om te ontspannen. Men verplaatste zich stoetsgewijs en in vaste rangorde, bewaakt door een groot aantal subregenten. Ter plaatse konden de studenten voetballen, oefenen aan de trapeze of de ringen, schommelen en hakschieten. De hoogste vier klassen mochten er volop roken. Eens per jaar vonden er de superiorfeesten plaats. Lange tijd woonde er op liet Withof ook een concièrge met zijn gezin. In 1946 werd in liet portiersgezin Peerlinck een tweede kind gehoten, dat de naaiii Staf kreeg. De wieg van deze huidige schepen van financiën stond in de oude kanunnikenkanier van liet Withof. Nadat liet Seminarie in 1959 ook voor externen werd opengesteld, en de internen tweewekelijks en later zelfs wekelijks naar huis mochten, was de rol van liet Withof als 'buitenverblijf' uitge-

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

speeld. Het gebouw kwam steeds vaker leeg te staan, met verval tot gevolg. In 1971 kocht de gemeente Minderhout het Withof voor 800.000 BEF aan, met de bedoeling er een gemeenschapscentrum met speeltuin en voethalveldte vestigen. Maar het terrein bleek te klein te zijn voor een voetbalveld. Omdat men bovendien liet geïnteresseerd was in een dure restauratie, verkocht nien het gebouw in 1974 voor 2,4 miljoen BEF aan archttect Yvex Van Dcii Biande, die liet ingrijpend restaureerde. Sinds 1997 zijn de heer en mevrouw Bijnen eigenaar. Met kennis van zaken en met veel liefde voor het monunient houden zij ons Withof nu in ere.

Bouwkundige evolutie De huidige structuur van het Withof is in de loop der eeuwen ontstaan. Volgens de meeste brontien zou er oorspronkelijk een soort Kempische boerderij gestaan hebben, niet lemen muren en een strodak. De ho dige en de vorige eigenaar vermoeden dat er van in het begin een stenen gebouw stond, met het uitzicht van een niottetoren. Deze liypothese stoelen zij op enkele archeologische vondsten ut de jaren zeventig en op de dikte van de funderingsmuren. Wat men met zekerheid weet is dat de eerste stenen constructie een vierkant gebouw was van zo'n 7 meter lengte, een verdieping hoog, niet twee topgevels. tn de lSde eeuw bouwde nien aan de linkerkant van dit gebouw een toren, twee verdiepingen hoog en iliet een puntdak. In de 1 6de eeuw trok nien de rechterzijde van liet gebouw op, zodat heel liet gebouw twee verdiepingen kreeg en onder één dak kwam. In 1581 zou dit 'groot pastoorshuis' grotendeels vernield worden door plunderende geuzen. Wat overbleef houden. Tot werd nog ruim 80 jaar in stand ge pastoor van Dijck in de 2de helft van de 1 7de eeuw een grondige verbouwing in gang zette. Tussen 1663 en 1666 zal Waltman van Dijck het Withof grotendeels herbouwen. Hij liet eveneens enkele bijgebouwen optrekken. In 1664 werd de hinkervleugel gebouwd, die aanvankelijk dienst zou doen als brouwerij. Rond dezelfde tijd kwam er ook een rechtervleugel bij het Withof. Deze vleugel omvatte een kapel niet grafkelders eronder, enkele paardenstal len en een woning voor liet dienstpersoneel. Beide vleugels werden met het hoofdgebouw verbonden. Onder de opvolgers van pastoor van Dijck, werd het gebouw definitief afgewerkt. Zo had liet Withof tegen liet einde van de 1 7de eeuw het Lntzlclit van een barokke woning gekregen. Bakstenen gevels niet tussen de verdiepingen een speklaag in zandsteen en met zandstenen hoekstenen. De zware kruisrainen in witte zandSteen en de arduinen deuromlijsting nioeten het vast een imposante uitstraling gegeven hebben. In de 1 8de eeuw werd liet Withiof onder invloed van liet Classicisine verbouwd. Men verwijderde alle kruisramen, op twee na. Het ganse gebouw werd bovendien bepleisterd. Na de Franse Revolutie werd het gebouw nog ineer dan eens aangepast. Aan de voorgevel


ERFGOED voegde men bijvoorbeeld een trapgevel toe. Een deel van de bijgebouwen werd afgebroken. Binnenin werd de traphal uitgebroken en liet harokke interieLir grotendeels ontmanleld. De zware eiketi voordeur werd vervangen door een eenvoudiger versie. De grafkelder zou voortaan dienst doen als heerput. Een deel van de oude grachten werd gedempt.

villa dan van een witherenpastorij Naar eigen zeggen probeerde Van Den Brande de bestaande constructie in de mate van liet mogelijke te handhaven. Het grondplan van liet hoofdgebouw kon niet met zekerheid achterhaald worden. De huidige plattegrond is dan ook nieuw. Daarbil werd een deel van de grote

Het Wirhof zoals we het al enige tijd kennen. De trapgevel t'ooraan werd afgebroken. De ramen werden aangepast en kregen .slagt'ensters. Ook het Klein Seminarie, van 1592 tot 1971 eigenaar van het gebouw, zou er heel wat veranderingen aanbrengen. Enerzijds verstevigde men het gebouw op verschillende plaatsen met beton en ijzer. Op andere plaatsen werden binnenmuren uitgebroken. gewelven opgevuld, kelders toegemaakt en ramen verplaatst ofdichtgemetst. Aan liet huitenvolume werd waarschijnlijk niet geraakt. Het oorspronkelijke park werd omgevormcl tot speeltuin en voethalveld. Na 1959 kwam liet gebouw stilaan leegte staan, waardoor het proces van verval alleen maar versnelde. In 1971 werd liet Withof verkocht aan de gemeente Minderhout, die liet in 1974 doorverkocht aan architect Yes Van Den Brande.

Een moeizame restauratie Het Withof was erg onderkomen, toen Yves Van Den Brande het in 1974 kocht. Het dak lekte langs alle kanten en de kelders waren nat. De trap naar de eerste verdieping was verdwenen De meeste ramen en deuren waren vernield en de houten vloeren haast overal vermolmd. De vele verbouwingen hadden het gebouw bovendien voor een groot deel verminkt. De eigenaararchitect opteerde voor een harde restauratie. wat niet ongewoon was in die jaren. Hij koos ervoor om liet complex terug te brengen naar de vermoedelijke 1 8de eeuwse toestand. Vatidaar bijvoorbeeld dat de later toegevoegde - misschien wel misplaatste - trapgevel verdween en de ramen opnieuw slagvensters kregen. Ook de verdeling van de ramen in kleine ruitjes dateert maar uit deze restauratiefase. Het einderesultaat ademt eerder de sfeer uit van een oude, Franse

22

inkomhal opgeofferd om de living te vergroten. De indrukwekkende trap komt trouwens uit een Frans kasteel. Elementen die in té slechte staat verkeerden, liet de architect vervangen. Enkele meer recente constructies, brak hij af. Daarnaast bouwde hij wel een bijgebouw tegen de tinkervleugel aan. Deze werd gebouwd op basis van gevonden funderingen. Omdat er van het uitwendige van deze verdwenen vleugel niets meer te vinden was, uniformeerde hij het uitzicht met het hoofdgebouw. Aan de rechterkant verbond hij een bestaand gebouwtje met liet hoofdgebouw. Om deze rechtervleugel te kunnen verhuren, werd liet dak ervan verhoogd. Daardoor verdween liet aparte dakje boven de huiskapel, dat zo typisch was. Een kapel en een pastorij mogen immers niet onder één en hetzelfde dak liggen. In de kelder onder de kapel trof de architect drie grafstenen aan. Uit vrees dat men de werken zou stilleggen. besloot hij om ereen dikke laag beton over te storten. Jamnier, want de aanwezigheid van een graf' binnenin een pastorij is hoogst uitzonderlijk! Rondom liet gebouw liet Van Den Brande de grachten ruimen. de dode bomen rooien en nieuw groeti aanplanten. De hoofdingang werd verlegd van het noordoosten naar het noordwesten van liet domein. In 1997 startte hij. net voor hij liet domein van de hand deed, nog niet de bouw van de inkompoort. De arduinen poortonilijstiiigen zijn afkomstig uit twee gesloopte 1 9de eeuwse lierenliuizen van Sint-Niklaas (Stationsstraat 20-22).

De restauratie door Yves Van Den Brande was van in het begin omstreden. Eigenlijk moeten we ons gelukkig prijzen dat hij het zwaar vervallen Withof in 1974 wilde opmaken. Misschien had het er anders niet eens meer gestaan. Bovendien was zon dure restauratie in die jaren nog lang niet vanzelfsprekend. En hoewel hij een tijd later wel overheidssubsidies heeft gekregen, bleef Van Den Brande er niet op wachten, maar ging hij al eerder van start. Dat liet Withof tot op de dag van vandaag uitstraling heeft, zal wellicht niemand ontkennen. Het gebouw oogt mooi en evenwichtig en ligt in een prachtige, rustige omgeving. Maar als we vol ledig willen zijn, moeten we ook de kecizijde belichten. En die is er 7Cker. Zo strookt het restauratieconcept niet bepaald niet de huidige opvattingen. Tegenwoordig volgt men hij het restaureren steeds vaker het Chotie lan Venetië. Hierin pleit men voor een zachte restauratie, niet ecu maximaal behoud van de waardevolle elementen. Indien men nieuwe elenienten wil toevoegen, dan verwacht men dat deze later eenvoudig te verwijderen zijn, zonder schade toe te brengen aan het oorspronkelijke gebouw. De toevoegingen moeten bovendien duidelijk alleeshaar zijn, en bij voorkeur in een eigentijdse stijl worden uitgevoerd. Zoniaar mooie onderdelen uit andere historische gebouwen transplanteren, kan echt niet. Ook het creëren van een momentopname - in casu het 1 8de eeuwse uitzicht - past niet in het Charter. Eén van de stellingen uit het Charter luidt immers: "Restauratie houdt op, daar waar verinoedelijke herstel/in gen en de /ivpothese beginnen."

Maar laten we met een positieve noot afsluiten. Een bezoek aan 't Withof heeft ons namelijk gerustgesteld. Wij zij n er van overtuigd dat het monument bij de nieuwe eigenaars in goede handen is. Toen cle faniilie Bijnen in 1998 naar liet Withof verhuisde, was het opnieuw sterk aan het onderkomen. Er waren verschillende lekken in het dak en de kelder. De elektriciteit was ronduit gevaarlijk. Bijna dagelijks waren er kortsl uitingen. Als eerste werk werden de kelders en de niuren drooggeniaakt. Het dak werd voorlopig hersteld en cle elektriciteit compleet vernieuwd. Noodzakelijke en kostelijke herstellingen, waar je geen direct resultaat van ziet. Het is niaar de laatste jaren dat de eigenaars zich met leukere werken kunnen bezighouden. Vorig jaar nog werd de helft van de negentig huitenlcuken herschilderd. De andere komen volgend jaar aan de beurt. De 1 8de eeuwse grijshlauwe kleur past perfect hij gele gevels. Als liet enigszins meezit, zal men volgend jaar het hele dak vernieuwen. Het interieur werd stapsgewijs al in orde gebracht. Voor de nieuwe keuken, aangepast aan de sfeer van het gebouw, baseerden zij zich op de keuken van een oud poppenhcus.

De liefde waarmee de fdmilie Bijnen het Witliof omringd i.s hartverwarmend. Daarom willen we hen van harte feliciteren met liet resultaat. Daarenboven wensen mme hen veel goede moed hij de Uitvoer van hun verdere plannen. (dl,)


ERFGOED

Met 'steen' als centrale thema

Bezoek de ijskelders op Open Monumentendag Op 14 september de Open Monumentenzondag - stelt het Lokaal Comité Hoogstraten vier monumenten open. U kan een kijkje komen nemen in twee ijskelders, de watermolen van Meerle en de St.Katharinakerk. Vooral de ijskelders zijn unieke constructies en slechts eenmalig te bewonderen. Maar ook achter de stenen van de Sint-Katharinakerk en de watermolen van Meersel-Dreef schuilt een heel verhaal. -

IJskelder van 'De Vondelstede' Bij de Vondelstede. één van de modelboerderijen van Edward Jacquemyns (1806-1 874), grootgrondbezitter en scheikundig ingenieur in een Gentse katoenfabrick van Voortman, vinden we nog een goedbewaarde ijskelder. Het ronde gebouw is van het type waarbij een gang, van enkele meters lengte, ons in de ijskelder van ongeveer zes meter doorsnede brengt. De ijskldi ie dun groot hAktLIiiii luepelgewelf vun

Bij deze ijskelder moet men eerst met trappen naar omhoog, om vervolgens mei een ladder in de ijskeldcr af te kunnen dalen. Het park en de gebouwen zijn prachtig gerestaureerd, maar de ijskelder zelf heeft geen dak meer. Er bestaan plannen om de ijskelder te herstellen en er een schuilplaats van vleermuizen van te maken.

Sint- Katharinakerk De Sint-Katharinakerk. ook wel de 'kathedraal der Kempen' genoemd, is gebouwd Iiissnn 1 en 1544 in Kempeuse hooggotiek, naar een Leo jiiIïii

1/ei/Je I)LJ/(I

0/1(1(1

Je

grond in een seliaclunrijke omgeving: Lie koelinstallaties van de I9 eeuw.

2

De watermolen van Meersel-Dreef

1

c-.

Doiuc'iii l

meer dan drie meter hoog. Bovenaan in de koepel is een opening voorzien om het ijs, dat in blokken was gekapt, door te geven. Dcie kelder doet vandaag dienst als bergplaats voor aardappelen.

IJskelder van kasteel 'Maxburg' Het kasteel van Maxburg, dat zijn naam dankt aan bouwheer Maximiliaan Van den Bergh, bestaat uit eengroot aantal gebouwen, symmetrisch opgetrokken in een domein dat oorspronkelijk 1200 ha groot was. Max Van den Bergh kocht het domein in het midden van de 1 9" eeuw aan en bouwde er een landhuis met o.a. een kapel, paardenstallen, een koetshuis, een conciërgewoning en ... een ijskelder.

ontwerp van Romhout II Keldermans, met de hulp van zijn neef Anthonis III Keldermans die verantwoordelijk was voor liet metselwerk van de toren. Hij gebruikte o.a. steen en kalk uit Mechelen en Breda, hout, kalk- en witte steen uit Bergen op Zoom en Dordrecht, leien uit de Franse groeve Martin Fosse enz. De moeizame levering van o.a. de witte steen zorgde voor vertraging in het houwproees, dat in 1544 eindigde met een officiële inhuldiging. Vier eeuwen later, in 1944, werd de toren opgeblazen door het Duits leger. Bij het einde van de oorlog beslist men om de kerk opnieuw op te bouwen. Het resultaat. de 105 meter hoge balkstenen toren - is dé trots van Hoogstraten.

De eerste vermelding van het bestaan van deze molen vinden we terug in een oorkonde van 1382. De molen is op dat moment eigendom van de heer van Hoogstraten Jan IV van Kuik. In het jaar 1668 zal de houten watermolen afbranden en vervangen worden door een stenen exemplaar. In 1811 wordt de molen opnieuw door brand vernield. Enkele jaren nadat de molen hersteld ïs beslist de toenmalige eigenaar, de hertog van Salm-Salm, om de molen te verkopen aan particulieren. In het begin van de 20 eeuw wordt het technische gedeelte gemoderniseerd tot de huidige turhinemolen. Zeer recent werden molen en woonhuis gerestaureerd en het resultaat kan u komen bekijken tijdens Open Monumentendag 2003.

Praktische informatie: Informatie: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9. 2320 Hoogstralen Tel. 03 31465 88 Open monumenten: • IJskelder van hoeve De Vondelstede'. Heerle 78, 2328 Meerle. van 10.00 tot 18.00 uur • IJskelder van kasteel Maxburg'. Maxburgdreef 31-41. 2321 Meer. van 10.00 tot 18.00 uur • Sint-Katharinakerk. Vrijheid 151. 2320 Hoogstraten. van 13.00 tot 17.00 u (torenheklimming van 13.30 tot 16.30 uur tegen betaling • 1,50 of • 0.50) • Watermolen. Dreef 2, 2328 Meerle. van 10.00 tot 18.00 uur 23


WORTEL

Wortel de wijde wereld in Pater Vannuffelen na een leven in Congo:

"Een pater kan alles geven, behalve melk." WORTEL - In 1961 vertrokken en op 14juni 2003 teruggekeerd: Scheutist Jos Vannuffelen verbleef 42 jaar in de missie. Veel gebeurde ondertussen, zo verbleef hij in drie landen: Belgisch Kongo. Zaïre en later opnieuw Congo. Maar nu woont hij voorgoed terug in de Kempen. In afwachting van een eigen woonplek (ondertussen is bekend dat het rusthuis van Scheut in Schilde zijn nieuwe thuis wordt) logeert hij afwisselend bij één van zijn negen broers en zussen. Hieronder het relaas van boeiend gesprek met een boeiende figuur.

'Een goed jaar' Jos Vannuffelen zag het levenslicht in 1935. 'een goed jaar', zo lacht hij er zelf mee. Hij weet nog

van Hoogstraten. Dit om. onder impuls van aalmoezenier Van Dijck van de Kolonie, die oud-professor was van het Seminarie. Ook juf -

precies waar zijn wieg stond. Vader en moeder

frouw Huet van de lagere school stimuleerde de

je immers altijd ingezet in het buitenland. Zijn

Vannuffelen huurden in die tijd enkele kamers

jonge Jos om meer te doen met zijn goede

eerste jaar noviciaat volgde Jos in Sint-

op de boerderij van de melkboer. Louis

punten. Juffrouw Huet had ook een broer mnissio-

Pietersleeuw, de twee jaren filosofie daarna in

Verheyen. Dit huis stond op de hoek van Sint-

naris in Congo. Deze twee mensen moedigden

het moederhuis in Scheut. Daarna een jaar theo-

Jansstraat en de Grote Plaats, vlak achter het

vader en moeder Vannuffelen aan hun zoon naar

logie in het studiehuis van Kessel-Lo en de

hoekhuis wat er nu te koop staat. Zelfs de plek

het Seminarie te sturen. Met een studiebeurs

laatste drie jaren theologie in het Leuvense

waar zijn 'tut' ligt, kan pater Vannuffeleo nog

zowel van de overheid als van het Bisdom en de

studiehuis. Na het eerste opleidingsjaar werden

aanwijzen. Alvorens het gezin verhuisde naar

hijverdienste van vader Vannuffelen in de

al oriëntatiecursussen gegeven, waarbij de jonge

Wortel Kolonie, woonde het nog enkele jaren op

tuinderij, kon ook het financiële plaatje worden

novicen al een keuze van missiegebied moesten

de andere hoek van de Grote Plaats, die met de

afgewerkt. 'Alle tiende kinderen hebben kunnen

opgeven. Pater Vannuflèlen koos voor de missie

Pastorijstraat, op de plek waar nu de familie

studeren dankzij de frambozen en aarheien.' zo

in Kongo, en als keuzetaal voor het Lingala, één

Geens woont.

verwoordt pater Vannuffelen het mooi.

van de grootste Afrikaanse talen binnen dat land.

Wanneer de kleine Jos vijfjaar oud is, verhuist

De twaalfjarige J05 moest er wel op internaat.

De jonge paters kregen tijdens hun noviciaat dus

het gezin. Ondertussen is het uitgebreid tot 6

Hoewel hij er in die tijd van overtuigd was om als

een gedegen vooropleiding, gericht op het

personen. Ze trekken naar een huisje op de

seculiere priester voor het Bisdom te werken,

missiegebied van hun keuze.

Kolonie, in de Molendreef in de richting van

eindigde dit idee op een zeker moment abrupt.

Staakheuvel. Zoals Pater Vannuffelen het be-

Eén van de priesters van het bisdom, de titularis

schrijft. moet het huisje ongeveer gelegen heb-

van de retorica, vond het op een gegeven mo-

ben tegenover de kastanjedreef. Maar ook dat

ment nodig om de jongeman te 'lijmen', zoals

huis is al lang afgebroken. In die tijd is Vader

men dat toen noemde. Maar Jos Vannuffelen

Vannuffelen nog werkzaam op de boerderij van

hield er duidelijk niet van om gelijrnd te worden.

de Kolonie. Wanneer hij promoveert tot bewa-

In datzelfde jaar kwam de reizende tentoonstel-

ker krijgt het gezin een groter bios toegewezen

ling van de Paters van Scheut met kunstwerken

op de koloniedreef op nummer 3. Maar goed

uit de missie in China en Afrika naar het Semi-

ook, want het groter wordende gezin kon de

narie. Zij hielden ook een werving. die echter

ruimte goed gebruiken. Daar bleef het gezin

veel minder agressief was dat de lijm-priester

wonen tot Vader Vannuffelen in 1975 stierf. De

eerder dat jaar. En met succes, want de interesse

jeugdjaren op de Kolonie waren een heerlijke

voor de paters van Scheut was hij J05 gewekt.

tijd voor de kinderen Vannuffelen. In die tijd was

Toch bleef het een lange tijd een 'misschien'. Na

er een heel nieuwe generatie bewakers op de

een bezinning tijdens de paasvakantie van de

Van pater tot leraar In 1960 werd Jos Vannuffelen priester gewijd. In 1961 vertrok de jonge pater naar Kinshasa. het toenmalige Leopoldstad. Na een gewenningsperiode van 6 maanden vertrok hij miar zijn missiegehied. Hoewel. 'zijn' missiegehied was een vage term binnen de missie van Scheut. Pater Vannuffelen had een bisdom naar keuze mogen opgeven, het bisdom Lisala in de Evenaarsprovincie, maar waar hij dan vervolgens binnen die provincie terecht zou komen, stond totaal niet vast. Voor alle duidelijkheid: het bisdom Lisala is drie keer zo groot als heel België. De eerste missiepost waar de pater terecht kwam,

Kolonie werkzaam, die allemaal kinderen had-

retorica, in 1954 in het moederhuis van Scheut.

den rond dezelfde leeftijd. Voor deze 'boom'

een deelgemeente van Anderlecht. ging Pater

bestond het schooltje van juffrouw Huet er uit

Vannuffelen definitief overstag. Het thuis mee-

één klas, maar tegen de tijd dat Jos Vannuffelen

delen van deze fundamentele keuze was echter

de lagere school verliet moest de klas worden

andere koek. Maar al de eerste keer dat Jos er

opgesplitst en een tweede onderwijzeres worden

thuis iets van losliet tegen zijn moeder, bleek dat

aangesteld.

zij dit al meer dan een jaar wist.

'Lijmen'

Scheut

Als twaalfjarige jongen wist Jos Vannnufelen

De zevenjarige opleiding die de pater volgde

Vannuffelen er tot 1964, twee volle schooljaren.

nog lang niet dat hij later als geestelijke wilde

tijdens zijn novicmaat, werd gevolgd op verschil-

Zoals eerder gezegd hadden de jonge Scheutisten

leven. Toch waren er enkele factoren die hem in

lende plaatsen. Eén van de eigenschappen van de

weinig te kiezen. Zo ook de pater met het lesge-

de richting duwden. Zo ging hij na de lagere

Scheutisten is dat zij geen klooster of ahdij

ven. Dat had hij nog nooit gedaan, sterker nog,

school verder studeren aan het Klein Seminarie

hebben, maar studiehuizen. Als Scheutist wordt

hij was er niet eens voor opgeleid! In Bolongo

24

omstreeks Pasen '62, was Bangahola, in het huidige bisdom Budjala. Daar zou hij lesgeven aan de normaalschool. Maar na twee weken al kwam een brief vanuit Lisala, waarin stond dat hij onmiddellijk naar het seminarie in Bolongo moest vertrekken, op 9 km van Lisala. Hij moest er twee leraren vervangen. Dit was bedoeld tot het einde van het schooljaar. maar door samenloop van omstandigheden verbleef pater


WORTEL werd hij eigenlijk voor de leeuwen geworpen: op enkele weken tijd moest hij zich met behulp van hoeken over Latijn, Grieks, Frans, rekenkunde etc. inwerken. Toen hij riep 'Maar ik kan dat allemaal niet!', repliceerde confrator Gaston De Clerck heel laconiek: 'Tut, tut. lul, een pater kan alles geven, behalve melk!'. Zodoende gaf de pater ook van alles. Later specialiseerde hij zich in het geven van geschiedenis en nog later in Wiskunde. In 1964 brak in het noorden van Congo de rehellie san dc Simha's ut u.l. s. PILiiç sju1i'1r. een aanhanger van de ecidci vermoorde eerste minister Lumumba. De paters vluchtten halsoverkop naar Kmnshasa. Na drie maanden was de streek rond Lisala terug beveiligd en keerden ze terug. Onderaan de vliegtuigtrap in Lisala stond de provinciaal pater Vannuffelen op te wachten niet de mededeling dat hij naar Boyange vertrok. 40 km ten Oosten van Lisata. Hier ging de pater weer lesgeven aan een norniaalschool. Hij serbleef er een schooljaar. tot 1965.

24

CenfraalAfrikaanse Republiek

Sudan

-

Banguto

IBovmn

Kameroen

J Bu

°

Bangtu

Gabon

Iu,

-

Aketl

ò Menbu

Congo

Bumba -

1

o kigali ?,

uPod

OBumbura

Burundi

Kinshasa t

t b

1 M

Tanzani

yI

t

Angola J

Bumba Vanaf november 1965 woonde hij in Bumha, waar hij een beginnend college mee uit de grond stampte. Hier is pater Vannuffelen het grootste gedeelte van zijn Congo-tijd gebleven, tot in 1986. Bumha had in '65 40.000 inwoners en na 20 jaar het dubbele aantal. Aangezien er weinig hoogbouw was dijde de stad nogal uit in de breedte: voor Kongolese normen een grote stad. Rond die tijd greep Mohutu de macht in het land, waarbij hij de Kongolezen een nieuw bewustzijn wilde aanleren: zo veranderde de naam van het land in Zaïre, en kregen alle grote steden een Afrikaanse naam. Pater Vannuffelen gaf heel graag les in Bumha. Hij wisselde regelmatig van functie binnen het college, gaande van leraar en tuchtprefeet tot directeur. De job van missionaris-onderwijzer werd na verloop van jaren steeds meer een zeldzaamheid. De aanvoer van jonge blanke Scheutisten werd steeds minder. Dit had wel enige consequentie naar de manier van werken toe. Waar men vroeger veel minder moest vergaderen, omdat men met de Vlaamse Seheutisten ongeveer hetzelfde beleid nastreefde, moest men met de blanke lekenlecrkraehten en Kongolese leerkrachten veel meer vergaderen. In al die jaren heeft pater Vannuffelen veel mensen zien komen en gaan. Ieder jaar was er een lichting studenten die afstudeerde en vertrok, en later was het een komen en gaan van leerkrachten die in de privé-sector veel meer konden verdienen. Hieruit heeft de pater al na het eerste jaar een wijze les getrokken. Hij zou geen emotionele hand meer opbouwen met studenten of collega's, omdat het vertrek van al die mensen teveel zeer deed.

Kinshasa Zo vertrok pater Vannuffelen na 20 jaar uit Bumba, richting de technische school van Ebonda, zonder met heimwee te blijven terugverlangen naar zijn vroegere school. Het heeft hem wel tijd gekost om zich emotioneel te kun-

Rwanda

Luanda

Lubtrn,b

Zambia

Democratische Republiek Congo Overzicht van Congo met alle plaatsen aangestipt ivaar Pater Vannuftle,i in Congo verbleef

nen loswerken, naar achteraf is de pater blij dat hij liet zo gedaan heeft. Veel niensen. zo vertelt hij, laten een stuk van hun hart achter op de plek waar ze jarenlang gewerkt hebben, en worden hij hun vertrek verteerd door heimwee. Zo gaan ie er aan kapot. Pater Vannuffelen heeft geen stuk van zijn hart achtergelaten in Congo, wel een stuk van zijn geheugen, zo lacht hij. In Ebonda werkte de pater drie jaar op de technische school, eerst als pedagogisch directeur en later als algemeen directeur. Toch voelde hij stilaan wel dat de verantwoordelijkheid als directeur hem steeds zwaarder begonnen te wegen. temeer doordat hem geen keuze werd gelaten. In mei '89 ging hij in op een vraag voor medewerking in de uitgeverijen van sehoolhoeken: C.R.P, voluit het Cenire de Recherche Pedagogiques, in 1959 gesticht door de Seheutisten van Kinshasa. Deze uitgeverij gaf zon 80 procent van alle sehoolboeken ut die over heel Congo verspreid werden. Pater Vannuffelen nam in 2000 het werk over van de stichter van de CRP.

Het thuisfront Ondertussen ging het leven thuis in Wortel ook verder. Gelukkig bleef liet contact goed behouden, om. door de intense briefwisseling met moeder Vannuffelen. De pater is er san over-

tuigd dat zijn moeder een zekere fierheid haalde uit het missiewerk van haar zoon. Ze is Iaterielfs lid geworden van een vereniging uit Tumhout voor moeders van kinderen uit de missie. Helaas ging het leven niet alleen verder, soms eindigde het ook. Moeder Vannuffelen stierf na een ziekhed in 1974, vader in 1975 aan een tweede hartstilstand. Het heeft pater Vannuffelen heel veel verdriet gedaan dat hij niet hij de begrafenis van zijn ouders aanwezig kon zijn. Gelukkig heeft de pater zijn vader nog gezien na zijn eerste zware hartinfarct. Maar nog steeds, zo vertelt hij. heeft hij er veel moeite mee als hij een begrafenis bijwoont in de kerk van Wortel. Waarschijnlijk omdat hij niet aanwezig is geweest hij de begrafenis en het zo moeilijk heeft kunnen verwerken.

Fietsen in Kin Dc laatste jaren waren af en toe nog best turhulent, vooral doordat Mohutu' s macht steeds meer begon af te brokkelen. Zo heeft Kinshasa tweemaal plunderingen moeten ondergaan, waarbij de drukkerij de eerste keer gelukkig gespaard hleef. De tweede keer hadden de Seheutisten minder geluk, pater Vannuffelen in het hij7ondcr. Op dat moment was hij namelijk door een hernia aan het bed gekluisterd. De plunderaars zijn toen op tsvaalf uur tijd. tussen 25


WORTEL

OOK EEN HALVE EEUW GELEDEN Uit de Hoog'irnat'.e Gazet

Fri DE MISSIES IN BELGISCH-KONGO.

,-,1 •' -

Is

':

1 tiL

-

De uiigererij/ Ji-itIl'i'ij in Kin.hnn.

half drie s nachts en half drie 's middags tot zeven keer op zijn kamer geweest om alles wat los of vast zat mee te nemen. Nog een geluk hij een ongeluk dat de pater teveel verdoofd was door de pijnstillers om te beseffen wat er gebeurde. De dag erna heeft men hem hals over kop naar België geëvacueerd. Tot opluchting van de pater en zijn familie. De hernia werd oserwonnen en om zijn rug en conditie op peil te houden begon pater Vannuffelen met fietsen. Zo was hij hij zijn terugkeer in Kinshasa een zeldzaamheid op de fiets, hij fietste al wekelijks 100 km door Kinshasa. De pater koos wel steeds de meest rustige momenten Liit om te rijden, aangezien fietsen in de Congolese verkeersdrukte gevaarlijk is. De laatste jaren in Kinshasa stonden in het teken van het nieuwe bewind o.l.v. Laurent Kabila, De schrik was op het moment san de machtswissel eventjes groot, maar gelukkig gebeurde de machtsovername zonder veel bloedvergieten. Wat de pater er vooral van onthouden heeft was dat de hoop hij de komst van Kahila even groot was als de teleurstelling kort daarop, omdat er

niks wezenlijk veranderde. Dat blijft voor Pater Vannuffelen naar de toekomst toe dan ook de grote vraag: hoe kan hel land er ooit nog bovenop geraken? Want hoewel hij er geen stukje van Lijn hart heeft achtergelaten, blijft de interesse voor het land bestaan. Als hij op zijn leven in Congo terugkijkt, beseft Pater Vannuffelen dat het allemaal gebeurde onder druk van omstandigheden en toevalligheden. Als hij het opnieuw kon doen, zou hij het wellicht niet precies hetzelfde leven leiden, alleen al omdat de omstandigheden enorm veranderd iijn. Praktisch heeft pater Vannuffelen na zijn thuiskomst veel slaap moeten inhalen. Nu is er een grote druk weggevallen. Als hij vroeger voor vakantie overkwam uit Congo, moest er veel te veel gedaan worden op korte tijd. Nu hoeft het niet meer, de druk is weggevallen. Voorlopig voelt de pater dan ook geen 'goesting' naar werk, nu geniet hij nog van een grote onthaasting. Voorlopig wil hij vooral ontspannen na jaren van inspanning. Hij wil 'zijn' in plaats van 'doen', zo zegt hij. Wij wensen hem alvast veel 'zijn' toe. (MS)

Thans wrrden de Statistiek.11 hpkenl naakt niet betrekking tot de missies in Belgisch Congo, goals de toestand er voorkwam op 30 juni 1952. Cijfers zij ii altijd het doictelijkste middet om de bloei of teloorgang ener organisatie te kensclietsen. Zij behoeven geen commentaar Uit de statistieken blijkt dat er lét 7 priestero van Belgische herkoiiisl iii Congo werkzaam waren (92 meer dan een aar. te voren), 385 priesters van andere nationatitciten (26 meer) en reeds 349 inheemse priesters (33 meer), hetzij te zamen 2.200 priesters. Daarenboven zi.in er 30 scholastieken (miii 13), 381 inheemse grootseniinaristeii (25 meer), 2.668 klein-seminaristen (613 meer), 540 Belgische broeders (één minder), 161 broeders van andere nationatiteiten (1 meer), 361 inheemse broeders (één meer), 156 novicen (24 meer), 1.878 Belgische zusters (90 meer), 336 zusters van andere imationaliteiten (16 minder) en 675 inheemse zusters ($6 meer). Er zijn in totaal 4.138.641 ka1holiken in Belgisch Congo of 26.91 % van de bevolking. Op één jaar tijds kwamen er 227.512 katholieken bij. Dit betreft uitsluitend de intanders. Daarenboven zijn er 1.033.787 catecliumenen. Er werden 125.898 volwassenen en 186.297 kinderen gedoopt. Er zijn nog 9.323.232 heidenen in Congo, 69491$ protestanten en 83.489 mohamedaneri. \Vij kunnen besluiten dat de Kerk groeit en bloeit in onze kolonie maar dat, van een andere kant, Congo een belangrijk missiegebied btijlt, dat nog vele zielenoogsters kan gebruiken.

.1'

c Het woonhuis, gelegen t'oor de woonde.

26

(lI'C17J

it'ililr puler iiiilu//elen Je lwit.oe 14 jou,'

Boxtelstraat in Boxtel stiet in de 14 eeuw priester Eligius Aecker de geconsacreerde kelk om en de 'hloedvlekken' bleven zichtbaar op de altaardoeken, die ter plaatse grote verering kregen. In 1648 viel de kerk in handen van de protestanten. De doeken werden in veiligheid gebracht in 's hertogenbosch. Antwerpen en uiteindelijk in Hoogstraten. In 1924 kreeg Boxtel een Heilig Bloeddoek terug.


orps1even Contactpunten

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogsiraten, tel. 03-314.55.04. fax 03-314.25.40. e-mail jozef.scheilekens@skynet.be

\vIeer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-315.90.40 e- mali iiiarcel.adi-iaenseii@village.uLinet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eesterrnansstraat 7. tel. 03-315.88.54 c-inail: .jati.fret@paiidoi-a.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail: toon. verleve @ attlohal.neÉ

Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-314.25.40, e-mail: jozef.schellekens@skynet.he

Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel, tel, 03-314.67,09 e-mail: dhniwortcl hotiuuil.eom SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedistraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHIJTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clcmensslraat 25, Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssniiders@tiscalinet.be ADVERTENTIES + FOTO'S Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03-3145504 fax 03-3 14 25 40 email: jozef.schellekensskynet.hc bank 733 - 3243117 - 49

Wegenwerken

Taallessen

Bibliotheek

HOOGSTRA'I'EN -

Op dinsdag 16 september om 20 uur hervatten - in de lokalen van het Spijker-Humaniora - de avondlessen Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans voor beginners en gevorderden. De nadruk hij deze lessen wordt gelegd op het inoefenen van de dagelijkse woordenschat en op de spreekvaardigheid. Er worden aan het einde van de lessenreeks geen examens afgenomen. De hele reeks duurt 22 dinsdagavonden van 20 uur tot 22 uur. De deelnerningskosten bedragen slechts 75 • voor volwassenen en 65 • voor studerende jeugd. Aan het einde van de eerste les kunnende inschrijvingskosten aan de klasleraar worden voldaan. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De cursus eindigt op 23 maart 2004. Samenkomst in de Rahhoenizaal. Antoon de Lalaingstraat te Hoogstraten op 16 september om 19.45 uLir. Deze taallessen zijn een initiatief van de Lions Club Hoogstraten-Markland. Voor meer info: tel./fax 03 314 56 64 of via e-mail tvdh@yuconi.be

HOOGSTRATEN - In het najaar wil dc bibliotheek een proelproject opzetten niet vrijw liiigers. Men zou de hoofdbihliotheek tijdens de voorm i ddag willen ope nhoiide n van 10 uur tot 12 uur. In liet proefproject 'Koffiekrant' wil men mensen met vrije tijd de mogelijkheid bieden om hij een kop koffie de kranten of tijdschril'ten m te kijken. Voor deze koi'fiekrantopeningsuren zoekt men vrijwillige bibliotheekmedewerkers. Zij zouden ook kunnen helpen bij liet stempelen van folders, kopieei'werk, ordenen van de collecties, wegzetten van collecties na drukke uitleningen, losbladig werk inlasscn, reglenicnten vouwen, verzorging van multimedia, opstellen van tentoonstellingen en andei'e kleine opdrachten. Liei'hebhers-vrijwilligcrs kunnen naam en adi'es (+ telefoon) opgeven aan de balie in de hoofdhibliotheek of hij de bibliothecaris via tel.nr . 03 3113261. Op liet internet vind je de bibliotheek via www.hoogstraten.hibliohteek.be

Rotonde Loenhoutseweg HOOGSTRATEN - Alle gi'otc invalswegen naar I-loogstraten zijn gewestwegen en worden dus beheerd door de Vlaamse Gemeenschap. Het gemeentebestuur kan er zelf geen werken uitvoeren. Daarom heeft het hestuLir aan de wegbeheerder gevraagd om een rotonde aan te leggen op de kruispunten van de Hinnenboomstraat net dc Sint-Lenaartseweg en de Loenhoutseweg. Plaatsen waar veel of regelmatig ongevallen gebeuren, komen hiervoor in aanmerki lig. Een ongevallocatie wordt als een 'zwart punt' beschouwd als er in een periode van driejaardrie of meer ongevallen zijn gebeurd. Het kruispunt van de Hinnenhoomstraat niet de St.Lenaartscsveg is zon zwart punt. Dc her inrichtino zal in dc loop \ an 2004 aangepakt

worden, samen liet de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Hoogstraten en SintLenaarts. Het kruispunt van de Hinnenboomstraat met de Loenhoutseweg wordt (nog) niet beschouwd als zwart punt. De Vlaanise Gemeenschap wil daarom niet verder gaan dan een herinrichting van het kruispunt met extra aandacht voor de fietsers en de zichtbaarheid hij liet naderen vaii het kruispwit. Dit is ook zo voorzien in de werken voor de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Hoogstraten en Loenhout. (Wanneer?) Het schepencollege zag het liever anders en gaat proberen om, met de meest recente ongcvallcncijfers als argunient, toch nog dc aanleg \ an Ccii rotonde op dit kruispunt te bepleiten.

HOOGSTRATEN/WORTEL/MERKSPLAS - Op het moment dat u dit leest, kunt ii misschien/waarschijnlijk reeds over een nieuw wegdek tijden op de N 124 tussen de Lindendreef in Hoogstraten. de Klinketstraat en de SintJansiraat in Wortel. De afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap start nog deze zomer met de aanleg van een tweede fietspad tussen Hoogstraten en Merksp!as (noordzijde). Men denkt dat deze werken wel enkele maanden zullen duren, afhankelij k van weersomstandigheden, niet voorziene technische/praktische problemen en de medewerking van de diverse nutsmaatschappijen.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com 27


HOOGSTRA TEN

Zilver voor KSJ-Hoogstraten Na in het serteden vele Jaren de KS.-\ soor

ingezet met op zaterdag 13september een grote

jongens en de Roodkapjes voor meisjes te heb-

jubileumstoet. dwars door Hoogstraten. Hierin

ben gehad. werd 25 jaar geleden de koppen hij

mogen al de kinderen van KSJ meelopen, nu-

elkaar gestoken en beslist om de jongens en de

ziek maken en zingen. Deze stoet zal aan het

meisjes van Hoogstraten samen te laten spelen.

rusthuis van Hoogstraten vertrekken en zo via de

KSJ-Hoogstratcn werd boven de doopvont ge-

Vrijheid richting Rahoeniezaal. Na de stoet volgt

houden en moedige leiders zetten een nieuwe

er een receptie voor zowel de huidige leden als

werking op poten. Nu wordt datjuhileum luister-

voor cle oud-leiding. De feestdag wordt dan

vol gevierd.

afgesloten met een spetterende KSJ-fuif waarop

KSJ-Nationaal vierde zopas nog zijn 75` ver-

iedereen, jong en oud, welkom is.

jaardag. Dat ging gepaard meteen hoop speciale

In het komende werkjaar zullen alle traditionele

activiteiten. "Ikke" pseudoniem voor Marc

activiteiten waarmee KSJ- Hoogstraten naar

Légendre. de tekenaar van Biehel. werd inge-

buiten komt in een mooi juhileumkleedje ge-

schakeld om enkele cartoons en een vlae te

stopt worden. Zo mag men hen aan de deur

ontwerpen ter gelegenheid van dit platina jubi-

verwachten voor de jaarlijkse wafel- en we-

leum.

papierverkoop op zaterdag 18 oktober. De

Zover gaat of kon de leiding van KSJ-Hoog-

mosselteesten vinden plaats op zondag 29 te-

straten het komende feestjaar niet gaan maar wel

bruari 2004 en die zullen dit jaar nog lekkerder

kan men zich verwachten aan enkele leuke initia-

zijn. Wie naar een volgende KSJ-fuif wil komen

tieven en activiteiten.

noteert al vast zaterdag 13 maart 2004 in zijn

Hetnieuwe werkjaar wordt al feestend en stijlvol

agenda. (pdn)

SÇLEd9N

LOEWE.

KLJ-Hoogstraten Het is weer zover. Er konit sveer een nieuw KLj-

vinden. Ook de groep van de - 16-jarigen heeft

jaar aangevlogen. De KLJ start dit jaar met een

die dag zijn startdag. Ook daarvoor nodigen we

nieuwe leeftijdsgroep van de - 12-jarigen.

iedereen (12 tot 16-jarigen) uit. Bij de + 16-

Daarom nodigen we iedereen die in het vierde tot

jarigen vindt dit plaats op vrijdag 12 september

zesde leeijaar zit uit op onze startdag. Deze zal

om 20 uur. Voor verdere informatie kun je onze

plaatsvinden op zondag I4septeinberom 13.30

website bezoeken www.kij-hoogstraten.tk

uur. We zullen ze ook nog een brief bezorgen via

of

de school waarin u nog meer informatie zult

hoogstraten pandora.he . De leiding.

stuur

een

e-mail

naar

klj-

Cubaanse kunst in Hoogstraten Curieus. een nieuwe soeio-culturele vereniging

Kieten voor Kunst als voor deze Cubaanse ten-

in Hoogstraten, wil een aanvulling zijn op het

toonstelling.

aanbod van de reeds bestaande Hoogstraatse

Vanaf 15 augustus kan men de etsen reeds be-

socio-culturele verenigingen. Curieus organi-

wonderen op de website van De Laro

seerde dit vooijaar met succes "Kiezen voor

(www.delaro.com ) en op de site van Curieus

Kunst", een kunstwedstrijd voor beeldende kunstenaars. In het najaar vindt de 4veditie van deze

(www.curieus.be ) Dit project is echter klein bier in verhouding tot

wedstrijd plaats in kunstgalerij De Laro in

het project dat we in mei 2004 in petto hebben.

Meerle. Een verhuis ingegeven door het grote

Dan komt de enige echte Salvador Gonzalez

succes en de beperkte locatie van café De Velo.

maar liefst een hele maand naar Hoogstraten.

Meer daarover in het oktobernummer.

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuil-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis,

Deze man verdient alle steun van alle Hoogstraatse inwoners en verenigingen. Laten

In september is Curieus mede-organisator voor

we hierbij niet vergeten dat het mevrouw Heylen

een Cubaans project in Meerle. De vzw

van De Laro het gezin gratis hij haar laat logeren

Mitaddelmundo organiseert dan in De Laro een

en haar galerij ter beschikking stelt. U wordt van

tentoonstelling rond Cuha. De Cubaanse kunste-

dit project op de hoogte gebracht na ons bezoek

naar Jesus Carrete exposeert van 26 september

aan Cuba in het najaar.

tot 12 oktober in De Laro met etsen. Info en reacties'. Evelyne Heylen, De Laro. Lage De naam van de tentoonstelling in Tristessa y

Rooy 14 te 2328 Meerle tel en fax 03 31500 11

Amor. Op 26 september vindt de vernisage

of Curieus, Linda Van den Dries 03 31496 86

plaats. Vanaf 27 september is de tentoonstelling

en Curieus, prov. Antwerpen 014 25 08 80.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

te bezichtigen en kan u een bod doen op één van de werken. Op 28 september vindt dan een heuse

Alle geïnteresseerden en verenigingen worden

veiling plaats van de etsen. De opbrengst gaat

begin september uitgenodigd voor meer info

integraal naar een Cubaans project. Wij willen

rond deze activiteiten. Deze info-avond vindt

even stellen dat Evelyne Heylen haar galerij

plaats in de vergaderzaal van café De Velo,

volledig gratis ter beschikking stelt, zowel voor

Peperstraat 2 te 2320 Hoogstraten (LVdD)

28

SÇL9(I'N®


HOOGSTRA TEN

J1

GOUD IN HOOGSTRATEN

Louis Aerts en Maria Nuyts 'Samenblijven is tegenwoordig een prestatie' HOOCSTRATEN - Vorige maand kon je in deze rubriek lezen: 'Gezondheid is het mooiste goed dat men in het leven heeft en van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan.' Het is blijkbaar een levenswïjsheid van velen die geboren zijn in de periode tussen de twee wereldoorlogen, de jaren twintig en dertig. Deze uitspraak komt telkens terug in onze gesprekken met de jubilarissen. Maar ook de familie. de kinderen en kleinkinderen zijn een grote bron van geluk voor onze gepensioneerden. Voor Louis en Maria Aerts-Nuyts is dat niet anders.

hij Maria Nuyts thuis. Zo hebben ze elkaar leren kennen. En van een praatje hier en een habbel daar kwam er al eens een stiekeme afspraak, hij voorbeeld in het gangetje tussen bakkerij Schrijversen de kazerne van de rijkswacht. Tot moeder zei: 'Ik hou niet van die afspraakjes op straat. Ge brengt hem maar mee naar huis hier.' Maria was toen nog maar 17jaar. Na vierjaar verkering zijn ze dan getrouwd op 5 september 1953 in de kerk van het Begijnhof want de grote kerk was nog niet in gebruik ten gevolge van de wederopbouw. Het was een fijn feest bij haar thuis in de Loenhoutsebaan. Het weer was prachtig en er werd volop genoten van eten en drinken. De mooie bruidsjurk had Maria zelfgemaakt. Pas na meer dan zes jaar. op 15januari 1960, werd hun dochter Frieda geboren. Frieda is in 1984 gehuwd liet Herman Van Huffel. Tot grote vreugde van Louis en Maria heeft hun dochter twee zonen: Stef en Stijn. Ze wonen in Merksplas.

Samen oud worden

Erzijn zeventigers iiie in hun actief leven weinig of geen kans gehad hebben om met vakantie te gaan en voor wie nu reizen de belangrijkste hobby is geworden. Men moet nog veel inhalen. Anderen willen vooral rustig van elke dag genieten met wat bezigheden in en rond het huis. fietsen, wandelen, een lutstap naar zee of de Ardennen. enz. Het heeft ook allern'al wat te iu,ikeii itiet de cônditie en de gezondheid van de partners. Ons gesprek met Louis en Maria bevestigen dit.

Bijna bakker maar Louis Aerts is geboren op 12 november 1929 te Rijkesorsel (Bergsken). Het gezin AertsGabridls verhuisde naar de Grote Plaats in Wortel waar vader ging hoeren om de kost te verdienen voor de zeven kinderen: vijf jongens en twee meisjes. Louis was de vierde in deze rij. Maar het gezin werd niet gespaard. Vader stierfjong, nog geen vijftig jaar en ook moeder is niet echt oud geworden. De kinderen Aerts moesten al vlug aan het werk. Na de lagere school ging Louis hij een nonkel op de boerderij in Gammel werken. Toen hij 16jaar was nam Louis afscleid van het hoerenwerk en kwam onder leercontract hij bakker Schrijvers in Hoogstraten. Eigenlijk was het de bedoeling hij Schrijvers de hakkersstiel te leren om dan later samen met zijn broer een bakkerij te beginnen in de stad. Dat is niet gebeurd. Want toen Louis 1 9jaar was., leerde hij zijn toekomstige vrouw kennen en die vond een bakker maar niets. Daarom ging hij een nieuwe snel leren hij aannemer bouwwerken Snijers in Wortel. In 1948 is hij als nietser gaan werken hij Em ei 1-lorsten tot in 1985 toen het bedrijf verdween .Sôjaar en zonder werk. Louis heeft geen ander werk meer gezocht. De gezondheid was ook niet meer wat het geweest was: waarschijnluk het gevolg van een verwaarloosde verkoudheid.

Naad en snit Maria Nuyts is geboren op 10juli 1932 te Hoogstraten, in het laatste huis van de Achtelsestraat. Maar ook haar vader Karel Nuyts is vroeg gestorven: slechts enkele dagen na haar geboorte.

Moeder Josephina Huysmans hertrouwde met jef Van den Heuvel. Haar stiefvader was de rechterhand van de Zusters Ursulinen van het Spijker. Hij heredderde daar allerlei praktische zaken voor het klooster en de school. Het boerenbedrijf in de Achtelsestraat werd dan ook geruild voor een burgerwoning in de Loenhoutsebaan. Maria mocht voor drie jaar op internaat naar de huishoudschool van het Spijker. Daarna ging ze naar de naaischool hij Hilda Vanhaute in Wortel en later onder leercontract werken hij naaister Maria BruLirs. Het jonge paar Louis en Maria bleef hij haar ouders 'in de haan' wonen. Maria verdiende wat hij met naaien en zorgde voor het huishouden. Ze heeft daar, als enig kind, ook• altijd voor haar ouders gezorgd. 'Ik heb ongeveer mijn ganse leven hier in de Loenhoutsehaan gewoond én ik heb hier altijd heel graag gewoond', zegt Maria. 'We hebben goede huren en ik heb het hier echt naar mijn zin'.

Naast de rijkswacht Gedurende een drietal jaren was Louis Aerts hakkersgasthij Schrijvers. Met de grote mand op de fiets bracht hij het brood naar de klanten, ook

'De geboorte an onze dochter en de gehoorte van de kleinkinderen waren misschien wel de meest gelukkige momenten in ons leven. Grote en veiTe reizen wensen we niet. Van een vakantie aan de Belgische kust in dc maand juni kunnen we echt genieten. Tijdens cle voormiddag doen we het huishoudelijk werk. binnen en buiten. en na de middag is het alle dagen vakantie. We nemen de bus of de trein voor een uitstap, we gaan wandelen of fietsen, met vrienden of de gepensioneerden of we blijven gewoon gezellig thuis op ons terras zitten. Het ouderlijke huis aan de Loenhoutseweg is verhuurd. We hebben aan de overkant in 1975 een nieuw huis gebouwd en we wonen hier heel graag', zegt Maria. Louis is ook lang duivenlielliebber geweest. 'Dat was heel plezant. Ik heb nooit veel prijzen gewonnen maar ik heb wel veel plezier gehad bij De Blauwe Duif. Toen ik 70 jaar werd (1999) hen ik definitief gestopt met de duiven. Mijn enige wens is gezond blijven cii samen oud mogen worden zonder al te veel kwalen. We gaan onze 'gouden hruiio!'t' goed vieren, samen met de familie, enkele vrienden en huren. Vijftig jaar getrouwd zijn is eigenlijk niet zo bijzonder. Er zijn er elk jaar steeds meer nu de mensen langer leven dan vroeger. Maar 50 jaar samenblijven met dezelfde partner is blijkbaar tegenwoordig wel een echte prestatie.' Wij hopen dat Louis en Maria nog lang en gelukki g mogen leven in hLin huis aan de Loenhoutseweg. (js) 29


HOOGSTRA TEN

Buurtwerk Mouterijstraat leeft HOOGS1'RATEN - De Mouterijstraat richtte haar jaarlijkse harbecue in. Na een eetfestijn leerden jong en oud dc volksspelen van toen (her)ontdekken. Later op de avond was er nog een korte hulde. Op voorspraak van de "mannen van de lift werd het erehurgerschap van de Mouterijstraat voor de allereerste keer toegekend aan Francine Adains. De reden hiervoor is eenvoudig te omschrijven: onbetaald, dikwijls ongevraagd, zich inzetten voor de medemens. Uit handen van schepen Sprangers mocht de heduusde Francine, wereldberoemd in Hoogstraten, het ereteken ontvangen. Later openden zij samen met "haar" Werner Geets de dansavond.

Werken in de Mouterijstraat, een job met uitdaging en veel voldoening! Aniiii ('otteleer, biiiirrtverkster, t'iirouttde haar ervaringen met de Moiii'erijstraat aan ons toe. Zij t'ei'tiooi'dde hei zelf als volgt: 'In september 21)1)0 /ijn Tamara \Vijnants en ik,elf. Kiri ii Cm te leer, in de huurt komen werken. Tamara als huurtss erker. ikzelf als buurti niator. '5 o ir ons 55 are ii L' r al twee buurtwei kers in de huurt actie) .. 1 zit er bes Ii int het OC\I\\ om tssec h,illtiidse krachten in te letten. Het ss as voor on' heikn :cii nh'iio en unbekend tcrrein.Net als ios cel mensen had ik al us ei van de Mouterit straat gehoorl m-iar as ik er . nog nooit gev. eest. De eerste keer dat ik er kus im. viel uh) op hoe rustie liet er was en - . hoe groen. We merkten al snel dat de hesu oners ons met een iekerc acliterdocht - bekeken. Ons eerste werk bestond erin de mensen te leren kennen, er voor te zorgen dat de mensen ons kenden en de knelpunten te inventariseren. Dit nam al snel een heel jaar in beslag. We us erkten ook aan knelpunten zoals het probleem van hondenpoep en afval. Daarnaast hielpen we ook mensen met indis iduele problemen of we stuurden hen door naar de juiste in 'tant i es. Toen use een inventaris van de problemen hadden gemaakt, koien su c enkele punten uit om rond te werken. Afval su as daar én van. We gingen met bewoners. het OCMW, de Stad, lOK rond tafel zitten om het probleem aan te pakken. Het resultaat was het aanschaffen van kleine groenemmertjes die meer op maat van de kleine appartementen gesneden waren, het plaatsen van meer groencontainers, het inschakelen van een PWA'er die de afvalcontainers mee onderhoudt en de mensen sensihiliseert rond juist sorteren. Ik werk in september drie jaar in de buurt. Tamara ging na acht maanden elders aan de slag. Ik nam haar taak van buurtwerker over. In die drie jaar zijn we sterk geëvolueerd. We hebben de mensen kunnen warm maken om mee te werken aan de leefbaarheid van hun buurt. Daar waar we in het begin veel zelf initiatief moesten nemen, zien we dat bewoners meer en meer zelf het roer in handen nemen. Ze hebben gezien dat ze zelf veel voor hun buurt kunnen betekenen.

4

4-—

De lift De mannen van de lift zijn enkele bewoners van de Mouterijstraat die hun handen in elkaar slaan als er een nieuwe bewoner zich komt vestigen in een van de appartementshlokken. Zij hebben het juiste materiaal om alle meubelstukken veilig tot op het hoogste verdiep te loodsen. Op deze maniermakende nieuwe bewoners dikwijls voor de eerste maal kennis met het huurtwerk van de Mouterijstraat.

Nederlands Vijftien verschillende nationaliteiten. ruim 120 bewoners, wonen momenteel in de Mouterijstraat. Maar iedereen kan zich (be)helpen met eten en drinken. Toch leek het soms tijdens de barhecuc een Bahylonische spraakverwarring. Van Russisch en andere dergelijke talen kunnen wij niet veel verstaan. Alhoewel het Nederlands ook geen gemakkelijke taal blijkt te zijn. De kleine kinderen leren het Nederlands op school. De moeders kunnen hijlessen Nederlands volgen. Alleen de vaders blijven wat in de kou staan. 30

Ook worden bewoners meer en meer gezien als gesprekspartners in zaken die op de huurt betrekking hebben. Er is een huurtcomité opgericht. Dit comité maakt ook deel Luit van dc Hoogstraatse cultuuiTaad. Daarmee kunnen we werkelijk deelnemen aan het beleid en er voor zorgen dat in het op handen zijnde cultuurbeleidsplan ook aandacht is voor de mensen met minder kansen, zodat zij ook mee kunnen doen aan cultuur. Niet alleen naar voorstellingen kunnen gaan maar ook echt participeren. Daar zijn we heel dankbaar voor. Er is ook een evolutie in de werkgebieden van het huurtwerk merkbaar. Daar waar we ons vroeger vootul uuioestcn bezighouden niet praktische zaken, kunnen we ons nu richten naar een andere kant van onze bewoners. Het project "Binnenenhuiten" was daar een mooi voorbeeld van. Er zit heel wat talent in de Mouterijstraat. getuige daarvan de kunsttentoonstelling tijdens dit feestweekend. We proberen ook meer dan vroeger naar buiten te treden met onze huurt om zo kennis te maken met Hoogstraten en Hoogstraten met ons. We hebben al veel bereikt, er is nog veel te doen en we gaan samen met veel overtuiging deze uitdaging aan.'

Bziurrwerkster Kano Cotteleer

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67 Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken


HOOGSTRA TEN

Hoogstraten in groenten & bloemen

Het Stedelijk Museum is voor deze gelegenheid speciaal ook geopend op maandag. Vanaf zaterdag 20 september is de tentoonstelling Verse Kunst' met werk van Hoogstraatsejongeren die

Elk jaar sluit Hoogstraten op een kleurrijke en originele manier de zomer af. Tijdens het weekeinde van zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22 september wordt het centrum van Hoogstraten omgetoverd tot een indrukwekkende openluchttentoonstelling met ontelbare bloemen en groenten.

nog aan de Academie studeren of net zijn afgestudeerd, geopend (zat., zon. en ma. van 14 tot 17 uur, toegang gratis). Dit grootschalige hebloemingsproject is een organisatie van VVV-Hoogstraten met de steun van Veiling Hoogstraten, Stadsbestuur Hoogstraten. UNIZO-Hoogstraten en vele

'Hoogstraten in groenten & bloemen' is eigen-

ren open en alle bezoekers krijgen een smake-

lijk ontstaan in 1999 naar aanleiding van de

lijke traktatie. Deze herfstopendeur wordt dit

Hoogstraten, Vrijheid 149. Hoogstraten. tel.

opening van het pas gerestaureerde begijnhof.

jaar tevens aan een heuse etalagewedstrijd ge-

03/340 19 55 - fax 03/340 19 66. e-mail:

Toen al was duidelijk dat de formule geslaagd

koppeld. Het programmahoekje met het

toerisme@hoogstraten.he- -

was: kijken en wandelen in de breedste winkel-

deelnameformulier kan je afhalen hij de deelne-

WO. \V.

straat van de Kempen, verrassende groencreaties.

mende winkeliers of hij Toerisme Hoogstraten.

de vele kleine en grote winkels, de lindehomen,

Het publiek bepaalt wie de prijs mag ontvangen

de gezellige terrasjes én... veel volk! Geen won-

van de mooiste, meest creatieve etalage en mis-

Hoogstraatse vrijwilligers. Info: Toerisme

hoogstraten.he

Compostmeesters

der dat dit Hoogstraatse evenement inmiddels is

schien kaapje dan zélf wel een van cle prachtige

HOOGSTRATEN - Onze enthousiaste

uitgegroeid tot een vaste traditie clie jaarlijks

prijzen weg die Unizo ter beschikking stelt.

compostmeesters willen iedereen op weg helpen om thuis zeIl te composteren. Ze ge-

duizenden kijklustigen naar Hoogstraten lokt.

Voorbereidingen

Inspiratie

Gezien de grote afmetingen van de bloemen-

ven je tips, komen eventueel even langs ofje kan zelf een kijkje nemen op liet containerpark. Ze helpen je wegwijs met compost-

Etienne Van Nyen laat zich bij het ontwerpen

creaties, wordt er meestal gebruik g emaakt van

hakken, compostvaten, composthoop,

van de creaties inspireren door het hasistherna

metalen frames die als basis dienen. De frames

wormenbakken. .... kortom alle mogelijke

'De vruchten van het land'. Dat is geen toeval

en basisstukken worden gemaakt door de techni-

manieren van composteren. Wanneer kan je

want de land- & tuinbouw zijn in de regio sterk

sche diensten van de gemeente. Daarna is het aan

terecht op het containerpark? Op cle volgende

vertegenwoordigd. Over een lengte van maar

de bloemenschikkers om het ontwerp uit te voe-

liefst een km worden gevels, gebouwen en stoe-

ren. Elke compositie wordt vooraf op papier

27 september, II en 25 oktober.

pen versierd met groenten-. fruit- & bloemen-

uitgetekend. Voor de eigenlijke realisatie wor-

Verenigingen die composteren willen stimu-

creaties. In totaal gaat het om ongeveer 40 grote

den een 100-tal vrijwilligers ingeschakeld. Vei-

composities bestaande uit een 110-tal stukken:

ling Hoogstraten stelt speciaal voor hen een

opnemen met de milieuclienst of met één van

soms zijn dat figuratieve voorstellingen rond een

ruime hal en koelcellen ter beschikking en dat is

onze compostmeesters voor het maken van

speciöek thema maar meestal werkt Van Nyen

nodig ook want er wordt gedurende vijf dagen

een al spraak. Hier volgen cle gegevens: Inge

echter met geometische figuren. De meeste crea-

aan één stuk met man en macht gewerkt om dit

Fransen, Leemstraat, 23, 2320 Hoogstraten

ties zijn dan ook eerder abstract. Daarbij worden

gigantische project uit te voeren.

tel. 03 314 49 77, Karel Hendriks, Peper-

alle bestaande bloemschiktechnieken gebruikt

Het mag stilaan duidelijk worden dat er tijdens

straat. 4.2320 Hoogstraten tel. 03 3147730,

wat voor echte kenners en bloemschikkers bij-

het weekeinde van 20, 21 en 22 september heel

Johan Hcrei jgers, Het Lak, 7a. 2321 Meer tel.

zonder interessant is. De coördinatie van de

wat te zien is in Hoogstraten. Bovendien zorgt de

03 315 76 5$. Huibrecht Provoost, Pocleinde,

praktische uitwerking staat onder toezicht van

drukte voor extra ambiance. Op zondag wordt de

40, 2323 Wortel tel. 033143$ 16, Jan Schrij-

zaterdagen telkens van 9 tot 12 uur op 13 en

leren hij hun leden kunnen steeds contact

Louis Geerts. de verantwoordelijke van cle ste-

Vrijheid dan ock verkeersvrij gemaakt van 12.30

vers, Oude Weg, 17, 2323 Wortel tel.

delijke groendienst.

uur tot 19 uur en wordt er gezorgd voor muzikale

033148941. Lot Sprangers. Poeleinde, 32,

animatie. Uiteraard worden hij deze gelegenheid

Opendeurdag en etalagewedstrijd

2323 Wortel tel. 033147285. Patrick Witten-

de Hoogstraatse aardbeien nog eens extra op de

bergen, Gestelsestraat, 22, 2321 Meer tel.

voorgrond geplaatst. Aan liet toeristisch info-

03 315 00 17, René Wouters, Heilig Bloed-

kantoor vind je dan ook op zondag de

Het wandelparcours voertje dwars door de druk-

laan, 252 bus 1. 2320 Hoogstraten tel. 03 340

Hoogstraatse aardheienkraam waarje aardbeien.

bezochte winkelstraat van Hoogstraten die als

21 87. Ingrid Brosens - milieudienst, Vrijheid

aardbeienlikeur en aardheienwijn kunt krijgen.

een bruisende slagader door het centrum loopt.

149, 2320 Hoogstraten tel. 03 340 19 47,

Naast het bloemen- en winkelgebeuren kun je

Prachtige lindebomen zorgen bovendien voor

Containerpark, Krekelstraat, 14, 2321 Meer

eveneens een kijkje gaan nemen in de 16de

een gezellige sfeeren het etalagekijken heeft hier

tel.03 3 15 93 17.

eeuwse Sint-Catharinakerk met haar vele kunst-

dan ook een aparte charme. De Hoogstraatse

De Hoogstraatse compostmeesters verwach-

schatten of het prachtig gerestaureerde begijnhof

winkeliers zetten tijdens dit weekeinde hun deu-

ten je! (De stedelijke milteuclienst)

dat werd uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.

STAp EENS biNNEN... iN dE INTERiELJRWERELd VAN VAN

Is

dr Sluis.

ONZE COLLECTiE

LEN Ioor*JbEEld VAN kWALiTEiT

EN qEEFT UW iNTERiEUR EEN pERsooNlijk CAChET. LAAT U

:fl

yVuSlujs woondecorahe

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6 Tel 014 - 699002 www.vandersluis.be EEN bEZOEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS vAkkuNdiq AdVISEREN.

op zondag open - maandag gesloten

31


H000STRA TEN

Stedelijk museum op de Cultuurmarkt Vlaanderen Het Stedelijk museum neemt, samen met dc pai'tners van liet onderzoeksproject waarvan het de leiding heeft, op 3 1 augustus dccl aan de Cultuurmarkt Vlaanderen in Antwerpen. Vorig jaar ontving het Stedelijk museum een projectsuhsidie om de toekomst en de mogelijkheden tot sanienwerking tussen vijf musea. die werken rond de collectie van één kunstenaar, te onderzoeken. De partners in het onderzoek zijn het Jakob Srnitsmuscuni in Mol. het TimmermansOpsomerhuis in Lier. het Museum Albert Van Dyck in Schilde en Museum Jan Vaerten in Beerse.

Biografische Musea Lier. Schilde . Hoogstraten . Beerse. Mol Het logo van het .ranienu'erkingsverband bestaat uit een Zwarte M, 1oct de losse hand geschilderd, zoals een kunstenaar dat zou doen. Daar rond staan i'ijf kleurige stippen, die niet enkel i'erwü:en naar een schilderspalet, inaarook de geogrqfische ligging van de musea aanduiden. Hoogstraren staat bovenaan op de kaart of liever het palet.

Na een sterkte-zwakte analyse van de vijf musea afzonderlijk en de groep in zijn geheel, werden er in mei en juni enkele studiedagen georganiseerd. Een eerste in Amersfoort, waarde problematiek van het werken rond één kunstenaar besproken werd en de deelnemers een bezoek brachten aan drie voorbeelden: het Armandomuseum. het Museum Jacobs Van den Hof en het Monclriaanhuis. De tweede studiedag, rond eigentijdse presentatievormen, werd georganiseerd door het ontwerphureau Art&Design.

Naar de Cultuurmarkt Vlaanderen Alle deelnemers aan het onderzoeksproject zijn bijzonder tevreden over de behaalde resultaten en hebben nu al beslist dat de samenwerking een blijvend karakter zal krijgen. Een van de eerste gezamenlijke initiatieven is de deelname aan Cultuurmarkt Vlaanderen die plaats heeft in Antwerpen op zondag 31 augustus 2003. Deze cultuurmarkt wil dit jaar via themapleinen. waaronder ook een museumplei n. het cul tuuraanbod voor het komende seizoen meedelen.

en een groepstentoonstelling Volgend jaar wordt er in elk van de vijf musea, tegelijkertijd. een groepstentoonstelling georganiseerd waar werken van alle betrokken kunstenaars aan bod zal komen. Hierover later meer. Voor de promotie van het geheel, deed men een beroep op een gespecialiseerd team, dat een huisstijl meteen fris logo en promotiemateriaal voor de collecties van de vijf musea én voor cle groep ontwierp. Het resultaat is een gezamenlijk logo, een reeks prentkaarten, een promotielolder en een affiche, die op de cultuurmarkt voorgesteld zullen worden. 32


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Jules Pilot en Anneke Verheyen Altijd bezig HOOGSTRATEN - Ze zijn niet liever dan thuis maar dan altijd wel met iets bezig. Als Jules en Anneke op twee september hun gouden jubileum vieren, zullen zij kunnen terugblikken op een rijk gevuld leven van ei keii wat zij echter altijd met plezier gedaan hebben.

Boer-beenhouwer

De "passavant"

Pilot, Hoogsiraten CII heenhouwerij zijn drie woorden die op één of andere manier in de loop der jaren onlosmakend met elkaar verbonden zijn geworden. Zowel de vader van Jules als zijn oom heoefenden reeds de stiel van heenhouwer. Zij liet dan niet een boerderij als nevenactiviteit. De heenhouwer van toen kweektc zijn eigen vlees in de weide achterde zaak. Een kwestie van te weten wat op de toonbank komt.

Het moet ergens rond H. Bloed in 1950 geweest zijn dat Jules en Anneke elkaar nader leerden kennen. Naast heenhouwer was nien hij Pilot ook veekoopman. Maar om een dier over de grens te brengen was een geleidebrief of een 'passavant', zoals men dat noemde, nodig die moest worden opgehaald hij de douanehrigadier. Jules en Anneke zijn die dan samen gaan ophalen en sedertdien hebben zij elkaar niet meer uit het oog verloi'en.

In deze zaak werd Jules op 27 september 1929 geboren. Hij liep school in Sint-Victor te Turnhout, maar oorlogsomstandigheden niaakten daarop 1 5-arige leeftijd een einde aan. Net nade bevrijding stond er luchtafweergeschut opgesteld in de Moerstraat om de VI 's uit de lucht te plukken. Tijdens een aanval was Jules met zijn ezeiskarretje in de weide achter liet huis. Een granaat plofte pardoes in het karretje met als gevolg: ezel aan flarden en karretje aan spaanders. JLiles werd weggeslingerd en men vond hem met zware hoofdverwondingen. Dr. Breemans voerde hem voor dood naar liet veldhospitaal aan de Loenhoutsehaan. Gelukkig zag het er allemaal erger ut dan het in werkelijkheid was. De wonden heelden na verloop van tijd. Hoewel hij als oorlogsslachtoffer werd gecatalogeerd weerhield dit hem er niet van om toch zijn legerdienst te vervullen. Ondertussen bleef hij werken in de beenhouwerij van vader.

Goed en wel drie jaar later traden zij op twee september 1953 in de hegïjnhofkerk in liet huwelijk. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren met name CarI in 1954, Christine in 1956 en Stefaan in 1959. Deze zorgden op hun beurt voor 4 kleinkinderen. Jules heeft gans zijn actieve loopbaan de stiel van heenhouwer gecombineerd met deze van veehandelaar. Jonge dieren werden aangekocht om ze vet te weiden. daarna te laten slachten en te verkopen in de winkel. Anneke bediende in de winkel en moest ook nog de huishouding bcredderen. Veel tijd om wat anders te doen bleef er dan ook niet over.

Van beroep naar hobby Na verloop van tijd werd de beenhouwerij overgenomen door zoon CarI en zoon Stefaan werd

veekoopman. Zij namen de snel van vader over. Jules is het echter allemaal blijven volgen. Zo rijdt hij nu nog elke dag tweemaal van Hoogstraten naar Meerom er voorde dieren te zorgen. Dit doet hij reeds meer clan 50 jaar. Iedere dinsdag trekt hij nog naar de veemarkt in Anderlecht. Wat vroeger zijn beroep was, is nu een hobby geworden die hij moeilijk kan laten. Ook Anneke is constant actief. Is liet niet in haar eigen huishouding dat staat zij voor dc kinderen en kleinkinderen klaar. Stilzitten is er voor hen niet hij.

Erelid Met een drukke zaak was er weinig tijd voor andere bezigheden. Heel wat verenigmgen kwauien hij hen aan de deur en ze weiden op tal van plaatsen steuncnd lid en later erelid. Erelid van de veloclub zonderooit ecn velo gehad te hebben of erelid van de SL-Joi'isgildlc zonder schutter geweest te zijn. En zo zijn er nog wel een hele reeks op te noemen. Op 7 september zullen Jules en Anneke, die nu niet liever dan thuis zijn, het gouden jubileum samen niet familie en vrienden vieren. Wij wensen hen nog vele jaren samen. (pdn)

Boer-rentenier Anneke werd geboren op 14 januari 1927 in Meer op een grote boerderij. Samen met haar twee zussen werd zij op internaat gestuurd in sGravenwezel om er de huishonclschool te vol gen. Op haar vijftiende kwam zij naar huis om thuis te werken en te helpen op dc boerderij. Daarnaast was zij actief hij de BJB, de hoerenjeugdbond. In 1950 vond vader Verheyen dat er genoeg gewerkt was en zij namen hun intrek in ccii woning aan de Hoogstraatse Vrijheid oni er van de oLide dag te genieten. Anneke deed er de hui:;houding. Het is in dat l-Ioogstraten dat Jules en Anneke elkaar leerden kennen.

Quiz-ploegen gezocht ! !!! bibliotheekweek organiseert de Hoogstraatse bibliotheek een algemene quiz op vrijdag 17 oktober 2003 om 20u in de kantine van HVV in Tergelegenheid van de de Katel i joestraat.

STEL EEN TEAM SAMEN EN SCHRIJF JE IN VOOR DEZE QUIZ aan de balie in de bihi iotheek van Hoogstraten! Inschrijving (tot 4 oktober) enkel geldig na betaling van 15 euro per ploeg. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25 ploegen (max. 6 deelnemers per ploeg).

33


HOOGSTRA TEN

Beiaard 'nieuwe stijl': een succes Hoogstraten - In samenspraak met de kersverse Vrienden van de Hoogstraatse beiaard', besloot de VVV om de m'ertrouwdefornnele enigszins op te frissen. Het basisprincipe bleef gehandhaafd. Elke week een concert door een gastbeiaardier. En elk concert wordt afgesloten met een luisrerwedsi rijd. Gastbeiaardiers van dienst waren Marc Van Boven, Els Debevere en de aanstekelijk wel -

4

geluimde Michel Gottmer. Tijdens het slotconcert zat stadsbeiaardier Luc Dockx aan het stokkenklavier. Nieuw was dat de concerten nu op maandag plaatsvonden. i'fgaande op de opkomst, geen slechte keuze. Maar de echte i'erandering moest je in de Peperstraat zoeken.

IIERF'S'l OIFNi)E. R WIN KELCENTR& !\1 id.

1

1

rf

Hit tï4!,

03 340 i) 55

• ?

T=

1

77

Liie Mevvis van de Velo plaatste er enkele tafeltjes. waarje met zicht op de toren van de bronzen poëzie kon genieten. Bij goed weer zorgde bijna het beiaardconcert voor een extra optreden in zijn tuin. Dit keer geen beiaard. Wel muziek die er opmerkelijk goed bij paste. Ondermeerpianist Florejan Verschueren was van departij. Eén keer als begeleider van een zangeres mei een crème van een stem. Een andere keer .rpeelde hij samen met vader Flor (accordeon), metSam Vloemnans (trompet) en niet Liie Mervis (drums). Ze brachten erg persoonlijke folkmnuziek waar de aanwezigen en

masse

voor vielen.

Deze nieuwe concertformule slaat als een huis. (Tenminste zolang het weer meezit!) Gevarieerde kwalireitsmnuziek, in een gezellig kader en in een gemoedelijke, haast intieme

Meer

moet dat echt niet zijn! (dh)

Van BaveI-Rommens Meerdorp 21 - 2321 Meer - 031315 72 54 www.vanbavelrommens.be

INANCPÊiLL btCHERMING

34


MINDERHOUT/MEERSEL-DREEF

4x4 voor het goede doel \IINDERHOUT - vzw Rotary HoogstratenKempen organiseert voor de 7evende maal een 4x4 voor het Goede Doel op zaterdag & zondag 20 - 21 september op de terreinen van de steenfabriek Desta, Heerle, Minderhout. Met reeds zes organisatiesac hter de rug is liet jaarlijkse 4x4 evenement van Rotary Club Hoogstraten-Kempen vzw stilaan uitgegroeid tot een evenement met uitstraling en aantrekkingskracht. Het voornaamste goede doel is de vzw "Sponsoring Kinderen Oeganda" van Els de Tenimerman (zie www.childsoldiers.net ). Er wordt ook geld opgehaald voor een blindegeleidehond voor een meisje in Beerse. De inkorn is gratis voor de toeschouwers. Voor de deelnemers zijnde prijzen als volgt: 35 voor zaterdag. • 45 zondag en • 70 voor het hele weekend. Er kan gereden worden van 10 uur ochtends tot 6 uur 'savonds. Op het terrein staat een grote tent, is er animatie voor kinderen voorzien, en zullen exposanten en sponsors aanwezig zijn. De vorige edities van dit evenement hebben steeds duizenden bezoekers getrokken Als primeur zal cli t jaar met name aandacht besteed

worden aan het luxere segment terreinwagens. met een ptil dam toe mgei'icht parcours (groene parcours). Alle opbrengsten gaan voor de volle 100% naar de sociale doelen van de club. Bezoek onze website: www.4x4hoogstraten.com Inlichtingen: Mathieu Vansweevelt, Wielewaalstraat 16, Vosselaar, tel. 0 14 61 5141, rnathieu@vansweevelt.be

Veeprijskamp MINDERHOUT - In DHM nr. 220. hlz. 47, publiceerden wij o.a. cle uitslagen van de vecprijskamp van woensdag 16 juli. Enkele belangrijke prijzen ontbraken. daarom deze kleine aanvulling: Alfons Mertens behaalde in de reeksen éénniaal een eerste prijs en viermaal een derde prijs. René Aerts behaalde driemaal een eerste, driemaal een tweede en driemaal een derde prijs. Proficiat!

Meersel-Dreef op RTV MEERSEL-DREEF - Bij het dorp van de dag, was op donderdag 14 augustus Meersel-Dreef aan de beurt om in de schijnwerpers te treden. Op enkele minuten zag je de meest pittoreske boekjes van de Dreef. Conny Bogers-Van Berkel had de eer om in enkele seconden wat reclame te maken voor ons dorp. Ze sloot af met de opmerking: "Het is een gat in je cultuur als je Meersel-Dreef niet kent". De dag daarna, op O.-L.-V.-Hemelvaart, zag je al enkele Vlaamse toeristen op zoek naar die mooie plekjes. Iemand sprak me aan met de vraag: "Waar is ergens die grot". Die had duidelijk naar RTV gekeken en gelukkig voor hem, hij was er "vlak" hij. Deze familie zal dat gat in hun cultuur in ieder geval weg gewerkt hebben... (te)

Geboren en getogen, 75-jaar geleden in Meerle en Meersel-Dreef MEERLE/MEERSEL-DREEF - Louis Hendrickx, Corneel Muesen, Frans Michielsen en Jos Pauwels, namen het initiatief om de borelingen van 1928 van de heide dorpen nog eens bij elkaar te brengen. 0p zaterdag 21juni werden ze om 13 uur verwacht in de Voorthoeve

te Meerle. Het was een aangenaam weerzien na vijfjaar. Het eten was lekker en goed verzorgd, En na de inwendige mens versterkt te hebben, werden er nog gedurende enkele uren veel geheurtenissen van vroeger opgehaald. De één weet nog dit en cle andere weet nog dat en zo

werddepuzzclweervolledig. Mctdebelofteom over vijf jaar weer bij elkaar te komen, dan als tachtigjarigen. werd om 18.30 uur afscheid genomen.

(Fons de Rooier, te)

_•s ff

'' ..

Hier zijn :e dan de 75-jarigen van Meerle en Meersel-D reet mei hun respektievelijke weder/te//ten. Het i.r een beetje een zoekpiaatje maar de onderstaande personen staon er alletnacti op. Jan Boudewijns en Lisa Kri:jnen, Louis Brosens en Maria Van Bergen, Fons I)e Rooi'er en Angc'la Van Boxel, Maria Geen's en Jos Van Ackerbroeck, Louis Hendrick.v en Maria Vinck, Louisa Janssens en Jaak Laurijssen, Dvinphna Jacobs en Lambert Nooren, Frans Michielsen en The resia Knevels, Corneel Muesen en Carolina Aerts, Jos Pauwels en Paula Van Hee.s, Josephus Roeien en The resia Snoev.ç. René Strijbos en Joanna Willeinsen, met',. Antoon Van dcii Heuvel - Gabriella Vermeiren, Jaak Vermneiren en Elisaberh Arnouts, Louis Vermeiren en Elisabeth Michielsen, Theresia Verschue,'en en Jan Donckers, Jaak Verschuei'en, inet'r. Louis Pauweis - Marja Zegers en Frans Van Bavel, Enkele konden niet aansi'ezig :ijn: Frans Van Bavel, Jan Van den Bogerd, Eduard Van den Hevning, Fran.s Van Dun, E,P, Jozef Teuns en E.P, Adams, 35


MEERLE

Leo, peigrim van Sint-Jacob MEERLE - Te voet naar Scherpenheuvel, een fijne prestatie. Met de fiets naar Lourdes, naar Rome of naar Compostella. Uitdagingen om u tegen te zeggen, maar ze worden jaarlijks door veel sportievelingen uit de streek volbracht. Te voet naar Compostella, 2300 km stappen. met al je bagage op je rug, dat is van een heel andere orde. Leo Van Boxel van Meerle - Lel voor de vrienden stapte onlangs met twee vrienden de bekende pelgrimstocht naar Santiago de Corn posteli a.

Uitdaging

10 h 15 km. per dag te stappen en zo stilletjes opgebouwd tot 35 km per dag. Bedoeling was de totale afstand af te leggen in maximum 100 dagen, rustdagen inbegrepen, waardoor de dagetappes gemiddeld 30 km lang zouden zïjii. De laatse twee maanden werd geoefend met rugzak. Die was voorzien om zo'n 15 kg te wegen. Twee sets ondergoed, 2 koerstruien, een paar sleffers voor's avonds, een tentje, kookgerief, een slaapzak, sportdrankpoeder en twee liter drinken.". Toen dat er allemaal inzat, woog Lej' s rugzak 17 kg. "Dat viel tegen in het begin. Op aanraden van de dokter was ik vroeg met gewicht beginnen stappen. Het is immers een heel andere houding dan zonder rugzak. je belast heel andere spieren. Ik heb zelfs andere schoenen moeten kopen. Sclioenen en wandelstaf zijn van het grootste belang bij zo'ii tocht, dat kan je je wel voorstellen.". Twee keer is Lej samen niet zijti medepelgrims gaan oefenen, maar eigenlijk kon trainen beter alleen.

Lej is heel zijn leven al sportief bezig geweest. Vooral met de fiets. Wekelijks twee lorse ritten in de streek, koersen hij de brandweer, liet de wielertoeristen naar Rome. naar Compostella. Wandelen en stappen waren echter zijn ding niet. Tot Louis Pemen, een jarenlange vriend, hem vertelde dat hij te voet naar Compostella wou gaan. 'Louis heb ik leren kennen hij het bestuur van de winkeliers van Prima-winkels. Hij had een winkel in Wilrijk. maar hij zelf was van Wortel afkomstig. Dat schept direct een band en we konden het uitstekend met mekaar vinden. Louis vrouw was ernstig ziek geweest en toen dat na lange tijd toch nog goed gekomen was, beloofde hij naar Compostella te gaan. 'Awel. ik ga mee' heb ik toen direct gezegd. Een opwelling, dat wel, maar ik meende het ook. Ik hou wel van een uitdaging en dat wasereen van tormaat." Claire Schaubroeck uit Nevele, eveneens winkelierster, sloot zich ook aan. Louis is dan begonnen met de voorbereidingen van de tocht. Hij dokterde de route uit tot in Vezelaye (Frankrijk). Vanal' daar is de route al heel lang vastgelegd. daar sluit je aan op de historische pelgrimstocht, de 'Via Lemovicenis' en de 'Camino Frances'.

Van Sint-Jacob naar St.-Jacob Begin april was alles en iedereen klaar en het vertrek zou plaatsvinden op 13april vanuit Antwerpen, na de pelgrimsmis in de St.-Jacohskerk. Veel familie, vrienden en kennissen kwamen dc stappers uitwuiven. Gewapend met rugzak. pelgrimsstaf en pelgrimshoekje - niet daarin dc eerste stempel - trokken Louis, Claire en Lej richting Brussel. In Puurs wordt voor de eerste

Oefening baart kunst Vanaf januari is Lcj beginnen oefenen voor cle tocht. "We wandelden wel eens, maar ik was toch meer een fietser. Ik hen dan begonnen niet

11(1

36

l/j)dI

ruit Ic (jipi

01/?

Je 51.-.hirol'skerk jj/ A/11IIeJ/)('II

Peigrimstocht naar Santiago de Compostella De heclevaarten naar Santiago de Compostella zijn al ontslaan vanaf de 9e eeuw, omdat Sint-Jacohus. één van de twaalf apostelen, daar nog zou gepredikt hebben. Die gebeurtenis (of legende) werd rond cle jaren negenhonderd aangegrepen door cle katholieke machthebbers in West-Europa (kerk en staat waren één) om heclevaarten te organiseren. Vooral met de bedoeling cle Islam tegen te houden. De Morcn bezetten gans Spanje en dreigden over de Pyreneeën naar Frankrijk uit te zwermen. De hedevaarten waren dus een soort kruistochten. Men ging clan ook op bedevaart met ganse legers. Het is ook wegens de grote toeloop in die tijden dat men in de kathedraal iedere dag een wierookvat optrok, een gebruik dat lieden nog steeds in zwang is. Dit omdat de stank van de pelgrims er niet te harden was. Ze sliepen zelfs in de kathedraal en cle hygiëne was destijds niet was ze nu is. Zonder wierook zou menig priester in zwijm gevallen zijn hij het betreden van de preekstoel. In de Middeleeuwen werd de voettocht naar Santiago de Compostella ook als straf voor misdaden opgelegd. In die tijd stond zo'n tocht ongeveer gelijk niet de doodstraf. Je had onderweg immers veel kans om beroof cl en vermoord te worden. Als je er dan toch geraakte was je nog maar aan cle helft want je moest nog te voet terug. De voettocht wordt lieden ten dagen nog als alternatieve straf opgelegd aan jeugddelinquenten, maar dan in groep en onder begeleiding. (jaf keer de tent gezet voor de nacht. Het werd een zware, maar onvergetelijke tocht. Gelukkig zonder al te veel tegenslagen en gezondheidsproblemen. Alleen Clairc had de eerste 14 dagen veel last van blijnen. "We hebben veel mensen ontmoet, veel gastvrijheid genoten. De mensen mogen dan nici mimeer zo gelovig zijn als vroeger, toch wordje met veel respect bejegend als pelgrim. Daardoor hebben we niinder in onze tentjes hoeven te slapen dan vooraf gepland. Tot Vezelay hebben we dikwijls iii zaaltjes van dc genieente of de parochie of in jeugdlokalen geslapen. Als we ergens aankwamen, gingen we hij de burgemeester hellen of bij de pastoor, die ons dan meestal wel een onderdak kon bieden. Ook hij hoeren in de schuur konden we terecht. Soms was het verbli jfprimitief. soms konden we gebruik maken van douches en af en toe zelfs ieder een eigen bed. Dikwijls in kloosters of abdijen, die up gasten voorzien zijn. Vanaf Vezelay - ca. 600 kilometer van hier koni je op de pelgrinisroute. Toch blijft liet behelpen met de overnachtingen - tot kamperen


MEERLE in het stadspark - al blijft de gastvrijheid zeer groot. Via de Pyreneedn komende pelgrims in Spanje. Daarvindje refugios. overnachtingsplaatsen voor pelgi'im. Mooie en comfortabele, oude en versleten. Alle soorten, Op de route kom je aanhoudend pelgrims tegen en dikwijls zitten de rel'ugios vol, zodat oflze stappers i'egelmatig op de grond slapen. Maar dat zijn ze ondertussen wel gewend.

"Ons potje kookten we zelf', of we gingen in een restaurantje eten. In Fran krijk kun je 's middags op veel plaatsen terecht voor een plat du our'. Een complete. gewone maaltijd voor weinig geld. Dikwijls kregen we eteit aangeboden van mensen waar we onze tent in de Will mochten zetten. Als we 's lVoIlds in een stadje of een dorp waren. waar een cal'eetje was, gingen we een biertje di'inken."

W

"Het stappen zelf was soms wel zwaar. Het is geen vlak parcours, maanden later: 10 k. lichter, maar baard, er komt heel wat klimpij,pelgrimsstaen een oni'em'getelijkeert'amen en dalen ho zien. ring rijke,', En de weersomstandigheden speelden ook een grote rol, al hebben we weinig regen gehad. Heel de dag in de regen is niet plezant, en je ki'ijgt je spullen zo moeilijk droog. De hitte, daar hebben we soms wel last van gehad. Met 17 kg op je rug 30 kin stappen in 35 graden, dan zweet je wat al. Ik hen tijdens de tocht een kleine tien kilo afgevallen". De thuiskomst oan Lej, een kleine drie

Blijde thuiskomst Na 81 dagen stond het trio voor de poorten van Santiago. Vanuit de laatste refugio zien ze de stad liggen. De morgen van de 82 dag. donderdag 3juli. ZIJ 11 ze vroeg op en om 8 uur 's morgens staan ze aan de ingang van de kathedraal. Bij aankomst gaande pelgrims naar de speciale pelgrimsmis en krijgen ze in het kantoor van de pelgrimstoehten hun laatste stempel. 's Anderdaags ging het dan met de Eui'opahus terug naar België. Lej werd hij zijn thuiskomst feestelijk ontvangen door familie, vrienden, burgemeester en schepen. "De thuiskomst was onvergetelijk, dan krijg je kippenvel. De vrienden van de fietsclub hadden dat voor mij georganiseerd en het heeft me veel deugd gedaan."

Een fijne ervaring "Het geeft een grote voldoening, dat je zo'n tocht tot een goed einde hebt gebracht. Weet je, drie maanden heil je eigenlijk vooral met jezelf en je medestappers bezig. Geen TV, radio, ki'anten,je bent niet meer mee met de rest van de wereld. je komt veel mensen tegen onderweg. maiu meestal is dat een vluchtige passage of 's avonds in de i'el'ugio. Het meeste van de tijd hen je alleen aan het stappen. Nu waren we met z'ri drieën en zijn we altijd samengebleven —al is dat nietevideilt tijdens het stappen. iederheeft zo zijn ideale ritme - maar op de duur wordt er niet veel meer gezegd onderweg. Elke dag overpeins je drie keer uw eigen leven, je komt jezelf dus wel degelijk tegen onderweg." "Nu ben ik blij van thuis te zijn, bij vrouw, kindei'en en kleinkinderen. En dat ik terug kan gaan fietsen. Maar io'n onderneming is een onheschrij!'e1 ijk f'ij ne ervan lig''. Je zou er nog aan beginnen, moest je weten wat je nu weet? "Direct, zonder enige twijfel. Ik zou deze tocht voor geen geld van de wereld willen geniist hebben." (juf) 37


MEERLE

Gezocht: begeleiders voor de Slinger

Drie viergeslachten in Meerle

MEERLE/MUNDERHOUT - Wellicht heb je al eens wat gehoord van De Slinger. Het is de vereniging voor gohandicaptn kinderen uit de gemeente Hoogstraten en ontstaan uit de gezinswerking van de KVG (Katliuliekc Vereniging voor Gehandicapten). Elke tweede zondag van de maand organiseren zij aangepaste activiteiten (telkens van 13.30 tot 16.30 uur) voor gehandicapte kinderen iiis,en 3 en 16 jiiar Voor de begeleiding en het animeren van c107e zondagse activiteit zijn ie op zoek naar actieve, creatieve en gemot ivrerde vrijwilligers vanaf de leeftijd van 17 18 jaar. Kandidaten die mee willen stappen in een enthousiaste groep, kunnen contact opnemen met Jack Van Bavel. Wortel (tel. 033143222). Marleen Brosens. Meerle (tel. 03 315 86 19), Joos Van Opdorp. HoogstratCn '95 61 99).

Kermisfuif MEERLE— Drie viergeslachten (is dat een twaa/tgeslacht 4), veel za/je dat niet meemaken. Er moet namelijk heel veel meezitten om dat tegen te komen. Je moet een respectabele leeftijd bereikt hebben, drie dochters

of zonen hebben, die zelf een dochter/zoon én een

kleindochter/zoon hebben. Trees Goovaerts is er samen met PierMartens (onlangs 60 jaar getrouwd) in geslaagd. Tijdens hetjubilewnfeest werden die samen op de foto gezet: Trees Martens mnetachterhaar (vinr) haar drie dochters: José (54), Jeanne (58) en Maria (59). Op de achterste rij•° hun

MEERLE - Op zaterdag 13 september kanje hij diezelfde Chiro terecht voor de traditionele Chiro-Kermisfuif. Inkom 3 euro aan de kassa of 2,5 euro in VVK. Kaarten zijn verkrijgbaar hij de leiding of oudere chiro-leden. De muziek komt van Kodex. Soundhreaker, Paranoya en Di Skinnie! Een aanrader voor iedereen die de kermi goed kvil inzetten. (lat)

respectiei'elijke dochters: Peggv (36), Christine (37) en Svlvie (37). Daar tussen in hun dochters (achterkleindochters van Trees) : Lisa (7) en Anne (4), Sabine (10), Kim (11) en

Fietsdag parochiezaal

Gitte (6). Of wat een lang en vruchtbaar leven al niet teweeg kan brengen. (jaf)

BBQ bij de Chiro MEERLE - Je hoeft zelf niets nee te brengen dan je vrienden enje goede humeur, voor de rest zorgt de Chiro op hun jaarlijkse barbecue. Op zaterdag 6 september stoken ze vanaf 20 uur de grill heet, het vlees en de groenten zullen voor u klaar staan. Je hoeft alleen aan te schuiven aan de

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

L1( SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 314.83.98

38

tafels in de parochieiaal. Volsasscnen betalen 10 euro (5 stukken vlees de man of vrouw). kinderen 5 euro (3 stukken vlees). Een paar dagen ' ooraf inschrijven is gewenst. Info en inschrijven hij Ben of Roei Jacobs, Chaamseweg 47, te!. 03315 8500. Smakelijk! (jqt)

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

MEERLE - 0p zondag 28 september heeft in Meerle weer een fietsdag plaatsten voordele van de parochiezaal Ons Thuys. Tussen 13 en 14 uur kan ja inschrijven voor een tocht van 25 km of van 50 km, af te leggen op eigen tempo. Onderweg wordt een verfrissing en versnapering aangeboden. Meedoen kost slechts 1 euro. Onder de deelnemers worden een 20 tal prijzen verloot, de trekking volgt rond 17.50 uur. Na liet fietsen kan je in de zaal nog lekkere pannenkoeken eten of iets drinken. Daarom doe mee, zowel jong als oud, aan deze gezonde activiteit en je steunt er nog een goed doel nice. Mensen die niet graag fietsen zijn ook van harte welkom om iets te drinken of een pannenkoek te komen eten om zo onze parochiezaal steunen. Om 17 uur wordt tevens de uitslag bekendgemaakt en volgt de prijsuitreiking van de 2de

vakantie-fietszoektocht. Heb je die ondertussen nog niet kunnen rijden door het warme weer of omdat je iets anders te doen had, het kan nog tot 15 september. De deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in de winkels in Meerle en op de toeristische dienst van de gemeente Hoogstraten. Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht hij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, Meerle. tel 03/315.92.09 - E-mail Jos-vanbavel@skynet.be


MEER

Meers niarktseizoen eindigt met boerenmarkt

Gocartrace MEER - Op zondag 14 september is liet weer zover, onzejaarli jkse gocartrace. Aan liet kloos-

De elfde jaargang san de Mcerse Markt zit er

komen in liet park aan het klooster, waar de

ter (Donckstraat) hebben de organisatoren weer

bijna op cii is er één om in te kaderen. Nooit was

Landelijke Gilde een grote tent plaatst voor de

een mooi parcours uitgewerkt. Starten doen we

het weer zo goed. nooit waren er meer stand-

verkoop van eten en drank. Voor de animatie

vanaf 1 3u30. Supporters en sympathisanten zijn

houders en bezoekers. Een betere motivatie om

rekent zij op een paardendemonstratie, op fan-

van harte welkom om onze rijders aan te moedi-

volgend jaar door te gaan, is er niet. Maar eerst

fare De Eendracht en op de dansers van de gilden

gen. Een natje en een droogje zijn ter plaatse

nemen we in schoonheid afscheid van 2003 en

van Meer en Loenhout.

voorzien. Tot dan. In fo: Frank Voet. tel.

hoe kan dat heterdan met de traditionele Boeren-

markt op zondag 7 september. Dc Landelijke Gilde is uiteraard dc grote motor aLlilci deze Borenmark1. Zij zal niet enkele

0331543 88. Deze Boerenmarkt vindt plaats op zondag 7 september in de Meer Donclu;traat van 9 Litil tot 12.30 uur. Iedereen die wil, mag komen

grote verkoopsstanden aanwezig zijn, waar

verkopen en een standplaats is volledig gratis.

groenten, fruit, vlees cii zuivelprodLictcn aange-

Wel wordt aan de standhouders gevraagd tijdig

Kringwinkels Ideeën voor het inrichten van je kot of studeerkamer

boden worden. De Hoogstraatse Aardheikring is

(8 uur) aanwezig te zijn om alles klaar te maken.

een vaste waarde: ze zijn er steeds met hun

Best is zelf een tafel of zo nice te brengen.

lekkere aardbeien en bovendien vindt aan hun

Natuurlijk zijn ook de kraampjes die niet direct

kringloopcentra vallen nieeren meer in de smaak

stand om 11 uur de prijsuitreiking plaats van de

aanleunen bij liet thema, even welkom als altijd.

hij jong en oud. Mode- en/of milieuvriendelijke

hallnnwedstnjd van de Kindcrmarkt. De stand

Voor meer informatie over deze Boerenmarkt.

jongeren, jongeren die hun kot of studcerkamer

van de Meerse Bloemenvrienden kent altijd een

kan u contact opnemen niet Jan Dufraing

gaan inrichten, of zij die op zoek zijn naar iets

groot succes en gelukkig zijn zeer weer om hun

(0331586 80) of Jan Van Dun (033158451)

origineels: steeds meer mensen kopen hun meu-

bloemschikstukjes aan de man te brengen.

en u kan natuurlijk ook terecht op de website van

bels, kleren en andere spullen liever in ecn

Het hoerenmarktthema zal verder vooral aan bod

de Meerse Markt: www.nieerrnarkt.he

kringloopwinkel. Je vindt er inimers kwaliteits-

TURNHOEJT - TweedehandsspLillen uit

volle en leuke dingen tegel] lage prijzen. En je geeft zo 'n ding meteen een tweede leven.

Vlooienmarkt

Waar, hoe en wanneer kan je de Kringwinkel bereiken? Kringwinkel. Slachthuisstraat, 30111,

MEER - Dc spelende leden van de drumband

speurrlers van dc hrasshand zijn

weer in ge-

l'urnhout. je volgt de ring, rechtsaf richting

de brasshand zijn hun nieuwe werkjaar vrijdag

slaagd een aantal merkwaardige stukken bijeen

Gierle, de eerste straat links is de Slachthuis-

29 augustus gestart niet een gezellige harhecue

te brengen, naast een hele reeks vaii grote en

straat:

in hun lokaal zaal Voor Kunst en Volk. Er

kleine spullen: landbouwataam, meubels. fiet-

maandag tot vrijdag van 10 tot 17.30 uur, zater-

werden vakantie-ervaringen uitgewisseld en het

sen, luchters, boeken. platen. kleine snuiste-

dag van 9 tot 16.30 uur. tel. 014 44 20 40 (na.

Cl]

Cl

werd een gezellige bedoening. Het bleek ook dat

rijen... iedereen vindt er allicht wel iets waarvan

voor gratis ophaling) - website

dirigent Bart Van Ossel. instructeur Fons Van

hij of zij zegt: "Dat kan ik eigenlijk nog wel

www.dekringwinkel.he

Aert, bestuur en muzikanten vol ambitie zijn om van het volgende seizoen opnieuw iets nioois te

gebruiken" of "Dat is nog iets plezants .. ...en dat dan voor waarschijnlijk een beetje geld. Zater-

ook kwijt? Huisraad, fietsen, elektro, boeken.

Wat vind je in de kringwinkel. niaar wat kan je er

maken. In september wordt eerst de

dag van 14 tot 17 uur en zondag van 9 tot 12 uur

muziek, kleding. meubelen cii speelgoed. kortom

koningsscliietmg van de kleine krtnshoog muzi-

kunnen de voorwerpen heiiclitigd worden en

alles waar een ander nog plezier van heel t.

kaal omkaderd. Dat evenement vindt zaterdag 6

wordt een hele reeks geprijsde artikelen al te

Hoc kan je dingen kwijt aan de Kringwinkel?

september plaats.

koop aangeboden. De eigenlijke verkoop per

Alles wordt gratis aan huis opgehaald. Een een-

opbod start zondag om 13 uur.

voudig telefoontje volstaat. Er wordt onmiddel-

vlooienmarkt: een belangrijke activiteit voor de

Als u nog meer informatie wil of als u nog zaken

konit. Bedenk wel dat alleen herbruikhare goe-

penningmeester. Zaterdag 27 en zondag 28 sep-

heeft staan waar u toch niets meer nice doet,

deren worden mieegenomen door de ophaal-

tember staat zaal Voor Kunst en Volk aan de

neem dan contact op niet Ad Godric (03 315 04

ploeg. Ook op ons containerpark of hij een

Meerseweg vol met allerlei oude spullen. De

70) of Pierre Huyhreclits (03 315 73 22).

bezoekje aan de kringwinkel kan je deze goede-

Voor Sinte-Rosalia zelf is er einde september de

lijk een afspraak gemiaakt wanneer men langs-

ren aanleveren.

hrIijksfoto'csfie

video'joecicjes

Ii

ijSftllcjei'i

i r .

-

diqt±ctic to±os'citi'.

.

,

,

d01

,

-

42

2310 eijkeVoeSel obie ±eLforii

fel 031314.62.50

ft

1

'

03/314.82.00

iiifo@fofo_de_cieeef.be

39


WORTEL

Week van 'vervoering' Boxtelstraat

Ruimte voor voetgangers en fietsers WORTEL - De Gezinsbond, in samenwerking met Langzaam Verkeer vzw, de wijkagent. het Oudercomité en de school De Wijsneus organiseert naar aanleiding van de Week van Vervoering, het project: 'Ruimte gevraagd voor voetgangers en fietsers' in Wortel. In de huurt van de twee scholen, in het Dorp en aan de Rooimans, zullen felgele verkeersfiguren in de vorm van voetgangers en fietsers op meerdere plaatsen je pad kruisen. Ze staan op plaatsen waar de zachte weggebruiker te weinig of geen plaats heeft en d'udoor gevaar kan lopen. Bedoeling is om automobilisten op een ludieke manier te wijzen op dit gebrek aan plaats en hen te sensihiliseren om extra voorzichtig te zijn.

Verkeersfiguren sensibiliseren automobilisten De Gezinsbond plaatst tien verkeersfiguren in de vorm van voetgangers en fietsers langs de kant van de weg. Met deze figuren willen we plaatsen waar voetgangers en/offietsers geen ofte weinig ruimte hebben en waar het dus gevaarlijk is voor de zachte weggebruiker, visueel benadrukken zodat automobilisten zelf ook het gebrek aan ruimte opmcrken. hun rijgedrag aanpassen en plaats geven aan de zachte weggebruiker. Wij hopen uiteraard ook dat de verantwoordelijke wegheheerder zich engageert om er op termijn iets aan te doen. Er zit dus een meervoudige boodschap in de figuren: 'Pas op, hier hebben wij, voetgangers en fietsers, een probleem ... - 'We hebben uw automobilist- hulp nodig om hier veilig te kunnen stappen. fietsen, oversteken ...' - 'Wij hopen dat er op termijn iets kan gedaan worden aan de inrichting van deze straat om meer ruimte te geven aan de zachte weggebruiker

Waar vind je de figuren? In de laatste weken van het voorbije schooljaar hebben al de kinderen van onze kleuter- en lagere school een plattegrond van Wortel mee naar huis gekregen waarop z.e hun 'knelpunten' konden aanduiden. De oudste schoolkinderen mochten het ook zelf invullen. Zo konden wij een zicht krijgen op die plaatsen in Wortel tot op ± 1 kin van de scholen. die door kinderen en ouders als problematisch worden ervaren. Zo'n 115 formulieren kwamen tei'ug (van ca. 170) en gaven zon 50 verschillende knelpunten weer, met het kruispunt Rooiinans-Zandstraat (33 keer aangeduid) en te hoge snelheid op Grote Plaats en in Worteldorp (telkens 9 keer aangeduid) als uitschieters. Ook stellen we vast dat wij volwassenen hiermee vaak te weinig rekening houden: hoge snelheid van gemotoriseerde weggebruikers kan hij (kleine) kinderen te voet of op de fiets heel bedreigend overkomen, zeker als ze er rakelings naast rijden en onvoorziene

40

(paniek)reaeties veroorzaken: de zichtbaarheid op vele straathoeken in Vvoi'tel is slecht. Het wegdek is in sommige smalle straten in de 1oop de jaren regelmatig verbreed, zodat er maar weinig plaats overblijft voor de zachte weggebruikers, je wordt gezien/ziet zelf maar op het laatste moment. Op vele plaatsen hinderen hagen en struiken het zicht op het komende verkeer en op een zijstraat: kinderen hebben daar nog meer last van. Kleuters en lagere schoolkinderen hebben geen of weinig kaas gegeten van de voorrangsregel van rechts (een regel die op de Wortelse gemeei1te egeri wel algemeen ',aii toepassing is!). We plaatsen de figuren in \ olgende sti'aten ot buurt: aan de Klinketstraat-Worteldorp-Langenberg (de rijksweg doorheen Wortel), in de Rooimans, de Grote Plaats. de Pastorijstraat. ... En na een maand worden er enkele verplaatst. Naar plekken waar auto's (en tractoren) veel te hard rijden, waar geen oversteekplaats is, eentje dat op de verkeerde plaats ligt, waar geen fiets- of voetpad is of waar het veel te smal is, hij gevaarlijke kruisingen. waar er systematisch fout geparkeerde voertuigen staan op fiets- of voetpad, waar er problemen zijn met de zichtbaarheid,

Vanaf wanneer? De figuren zijn bedoeld om 'paraat' te staan vanaf de Week van Vervoering die start op zaterdag 13 september. Maar omdat wij vinden dat de start van het nieuwe schooljaar ook wel extra in de verf mag gezet worden, zeker in Wortel met 2 schooltjes aan 2 kanten van een drukke verkeersader én werken in het Dorp, gelukkig om nieuwe letspaden aan te leggen, plaatsen wijde figuren al tegen 1 september. Ook na de Week van Vervoering doen ze hun werk verder. Ze blijven staan tot begin december (naast de rijksweg tot eind september).

In Boxtel stiet in de 14 eeuw priester Eligius Aecker de geconsacreerde kelk om en de 'h]oedvlekken' bleven zichtbaar op de altaardoeken, die ter plaatse grote verering kregen. In 1648 viel de kerk in handen van de protestanten. De doeken werden in veiligheid gebracht in 's Hertogenbosch, Antwerpen en uiteindelijk in Hoogstraten. In 1924 kreeg Boxtel een Heilig Bloeddoek terug.

Nationale ziekendag bij Ziekenzorg WORTEL - Op zaterdag 13 september plant ziekenzorg Wortel een daguitstap ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag. De trip gaat naar de abdij van de zusters Trappistinnen in Brecht. Een uitzonderlijke gelegenheid om iets te weten te komen over het leven in een abdij, alles onder leiding van ccii zuster. Het programma ziet er alsvolgt uit: samenkomen om half twee aan de parochiezaal en vertrek niet auto's richting Brecht, kort middaggehed om kwart na twee samen met de ztisters in de kapel, een video over het leven van de zusters in de ahdij, plus een gesprek met een zuster, koffie en koek, waarna een be7.oek woi'dt gebracht aan dc ahdijwinkel. terugrit naar Wortel, waar in liet zaaltje een koffietafel gebruikt kan worden en eucharistieviering om 18 uur voor diegene die dat wensen. De deelname in de onkosten bedraagt 3 euro. Inschrijven kan via de ziekenhezoekster of bij Herman VerI inden (tel. 03 31468 57) ten laatste op 5 september.

Andere initiatieven Om dit project en de figuren extra in de verf te zetten, organiseren we nog volgende initiatieven: in een schrijven aan de inwoners wordt de actie toegelicht en woi'dt ook aandacht besteed aan de problemen die (kleine) kinderen in het verkeer ervaren, het Oudercomité gaat de ouders van de school stimuleren tot een autoluwe schooldag': iedereen die kan, komt dan met de fiets of te voet naar school. Voor info over dit project kun je in Wortel terecht hij Frans Van Bergen. Rooimans 38 F. tel. 03 314 3947 of Huibrecht Provoost. Poeleinde. tel. 0331438 16. Voor algemene informatie of over het project in de andere gemeenten kan u terecht bij Langzaam Verkeer vzw, Veerle De Bent, jP Minckelersstraat 43 A. 3000 Leuven. tel. 01631 7702, e-mail: veerle.de.hent@langzaamverkeer.he

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' tt'u'w.geudens.be


WORTEL

Herinnering aan Pastoor Luyts. Op 9 augustus 1. stierf pastoor Luyts na een ziekhed in Turnhout. Een week later, op zaterdag 16 augustus. werd hij begraven in de H. Hartkerk te Turnhout. Hoewel er weinig ruchtbaarheid aan gegeven werd, blijft pastoor Luyts toch een Oguur die menig Wortelnaar zich nog goed kan herinneren.

gen om de kerk te restaureren. De pastoor was ook de bezieler van 't Wortel je. het blad voor en overdorp en verenigingsleven, waarvan hij ookjarenlang trouw het voorwoord verzorgde. Verder was hij actief in het verenigingsleven. o.a. als proost van de KBG, KLJ en KVLV. Toch ondervond ook pastoor Luyts dat de positie van de kerk langzaam aan het veranderen was. Dat maakte het werken in cle parochie voor hem niet altijd even gemakkelijk, maar toch paste hij zich aan. tn 1993 werd zijn 25 jaar als pastoor van Wortel gevierd met een dankmis en een receptie in de parochiezaal. Drie jaar later, toen de pastoor 71 werd, voelde hij dat het tijd werd om afscheid te nemen van zijn parochie. Hij ging op pensioen en keerde terug naar zijn gehooriestad Turnhout. Daar was hij nog enkelejaren actief als voorganger in de zondagsmis in het Sint-Jozef ziekenhus. Pastoor Luyts is 79 jaar geworden.

Rik Luyts is 28 jaar lang pastoor geweest in Wortel. Hij was de laatste pastoor die nog echt zijn stempel heeft kunnen zetten op het Wortelse dorpsleven. Toen hij er in 1967 werd aangesteld was hij nog vrij jong. Onstuiniig als hij was. zette hij zich in om het een en ander te verbeteren. Zo brak hij de oude parochiezaal af en bouwde op dezelfde plek, met de hulp van 150 vrijwilligers. de huidige ,aal. Toen die klaar was werd deze onmiddellijk in gebruik genomen als noodkerk. Pastoor Luyts had namelijk van Mgr. Daem, de toenmalige bisschop van Antwerpen, toestemming gekre-

September: Wuivende grassen Grassen geven een weldadig gevoel. We hebben iets met die altijd ritselende, wuivende, op de wind golvende massa's stengels en bladeren, waar het licht geheimzinnig doorheen speelt. Een restgevoel uit onze 'droomtijd' misschien? Uit de tijd dat onze zeer verre voorouders op de grazige, warme steppen leefden? Grassen hebben ook voor de tuin ongelooflijk veel te bieden: van klein blauw hodembedekkend schapegras tot metershoge bamboes en bijvoorbeeld de geweldige bloeipluitnen van het pampagras. Een sierlijk. hoog gr as in de voortuin is een aangenaam welkom. Siergrassen maken van de border een juweel en ze vormen een sublieme combinatie met laathloeiende vaste planten. Zet ze niet te dicht hij een pad, maar wel zo dat u ze net kunt aanraken. Zorg dat ze andere planten niet overschaduwen maar geef ze voldoende ruimte om zich volledig te ontplooien. Ontdek de rijke variatie in bladvornien, kleuren, bloeiwijzen en toepassingsningelijkheden.

Prachtige soorten Hoge hanihoes als Fargesia niurieliae (die niet woekert) en de roze of zilverwit bloeiende pampagrassen (Cortaderia) kent iedereen. Maar er zijn vele tientallen kleinere soorten die in de tuin absoluut een plek waard zijn. Solitairen als Miscanthus sinensis 'Zebrinus' met geel dwarsgestreept blad en tot 175 cm hoge bloeipluimen (zie toto). Het hoge struisriet (Calamagrostis). Het lam pe po ets erg ras (Pen n i set u mi alopecurioides). De fijne pluimen van Stipa gigantea (vedergras). De prachtige Panicumvariëteiten met hun ragfijne aren (tot 150 cm). Maar er zijn er ook die een dicht tapijt vormen: kanariegras (Phalaris) tot 80cm hoog roze, later roomwitte bladeren, het grijsgroene fakkelgras (Koeleria glauca), de witbol (Holcus moll is 'Alhovariegatus') met withont blad. En als het om kleur gaat: Japans hloedgras (Imperata

cylindrica Red Baron') met warmrood blad ('s winters afdekken). Sierlijk en klein zijn trilgras (Briza), muskietengras (Bouteloua) en plataargras (Chasmanthium met zeegroen blad). En dan is de grote groep zeggen (Carex-soorten) nog met eens genoemd: geen echte grassen, maar ze lijken er wel op. Luzula (veldbies) is wintergroen en oersterk. evenals Deschampsia (smele) die in de vorm 'Goldschleier' zijn supervorni heeft gevonden. Denk ook aan bodembedekkers als Festuca en de 30 cm hoge bamboe Sasa veitchii 'Nana'.

Iets anders als verrassing Zet eens planten met grasachtig blad tussen echte grassen. Dat kunnen hijv. irissen zijn, cle prachtige Ins pallida 'Variegata' met zijn waaiers bont blad of Iris pseudacorus 'Variegata' met withont blad. Sehizostylis coccinea 'Major' vormt in noveniher paarsrode sterbloemen. Denk ook aan Dierama pendulum met hangende klok jes (lilaroze). Schitterende combinaties!

Zorgen voor grassen Er zijn zoveel soorten en vormen dat één algemene aanwijzing ondoenlijk is. Van oersterke bodembedekkers tot subtropische reuzen die 's winters wat bescherming in de vorm van een rietmat wel waarderen. En van bos- en moeras-

bewoners tot droogtek'uiipioenen op clo(ii cle zon geblakerde plekken. Grassen hebben alles in huis voor iedere omstandigheid. En ze vragen niaarweinig. Vooral een goede organische basisbemesting in liet voorjaar is belangrijk. Schoon de planten pas in het vootjaar op, want de wuivende, verbruinde bossen bladeren en bloeistengels zijn's winters sierraden in de tuin. Geel' tijdens hevige droogte water. Knip dode stengels uit bamboe om de planten lucht te geven. Maar vooral: geniet ervan!

Scfoonheidsa[on Lieve 'De gvfeester Langenberg 30 . 2323 Wartef 03 1314.55.15

Enfrt[op aftpraak. Ook..bij '0

Çe(aatsverzorging - 7vLinicure !Pedicure Ontilaringen - 7i'faquiCtage

141

!II


JAPAN

Nummer 62 is de maat YUGAWARA - Lieve lezer, er is mij tijdens de verlopen maanden heel wat overkomen. Ik heb namelijk een lange tijd buiten westen gelegen. 'Nu, wat zou dat? Ge zit of ge ligt gij toch voortdurend in het Verre Oosten?', zal je menen. Ik bedoel echter dat ik die hele tijd buiten gebruik werd gesteld. Op 4 april werd ik door Dr. Onderweg (Michishita) voorzien van een splinternieuwe heup, blinkend en esthetisch verantwoord. Een week voordien had hij me uitgenodigd om mijn intrek te nemen op de vierde verdieping van het staatshospitaal dat alhier ter plaatse, tussen de heuvels van Yugawara staat.

Dr. Onderweg Dr. Onderweg houdt zich bezig met de algemene samenhang van de mens. Gchroken beenderen, uit de haak gesprongen gewrichten, geknelde ruggenwervels en doet heupoperaties. Hij loopt op slcffers, draagt een T-shirt.jeans, heeft steeds een stoppelhaard van een paar dagen en zijn gezicht zit onder een Wit doekske want hij lijdt geweldig aan hooikoorts. (Nu, al de cloktoors lopen hier rond gelijk een bende kwajongens.) Hij legde ons vakkundig met woord en met de voorerpen (een nikkelen staafje en een okseltje) uit hoe hij ze op mijn heen ging inenten. 'Nr. 62 isje maat, zei hij. 'Ik heb er tot 66 maar die lijken me wel te groot Wij, Michiyo en ik, verbluft naar zijne uitleg luisteren en kijken naar deze allernieuwste voorthrengselen van de moderne geneeskunde. Als twee weeskinderen. Ze gingen me ook ontharen. Zelfs mijn baard moest er af: de basis van mijn autoriteit tegenwoordig. Baarden maken immers de man. Het werd echter een blij weerzien van mijn eigen zelf. 'Ge zijt verdikt'. commentarieerde daarbij Michiyo overbodig. Een humorloos wezen, deskundige in verdovende middelen, kwam me verder in detail vertellen hoe ze me totaal knock-out iou spuiten voor dat de heenkapperij zou beginnen. Deze kennisgeving bracht me echter in de grootste vertwijfel ing. Mij heklemde plots de vrees dat de dokter, hoe ervaren hij ook mocht wezen, zich zou vergissen van been tijdens mijn aflijvigheid en met luid misbaar maakte ik mijn gevoelens aan haar bekend. Zij vond deze uiting een schandelijk gebrek aan vertrouwen in de wetenschap. Toch was ik heimelijk van zin een papierke op het heen des aanstoots te plakken met de melding: 't Is dees been.' Maar mijn Zorgen hieromtrent verdwenen als sneeuw voor de zon toen Dr. Onderweg zelf in de vroege morgen van het gebeuren kwam aanwaaien met een zwarte vutsOft en een rondeke zette op de wrijf van mijn rechtervoet. Na de middag ontdeden ze me van mijn laatste aardse goederen, pyjama en bril en dergelijke. Vervolgens prikte de deskundige in verdovende middelen in mijn schouder en vroeg daarbij of het zeer deed. Ik zei: Neeje ...' en bestond 42

daarna niet meer. Weg. Mijn ziel gescheiden van mijn lichaam. Van de bloedige orgie, de slachtpartij die daarna aanving. weet ik niks. Kon me ook geen moer schelen. Doe maar op. Het was de eerste keer in mijn leven, mee te maken van niet meer te bestaan. En dat viel uiterst mee. Wil ik nog wel eens ervaren. Wat niet meeviel was dat je daarna druppel na druppel terug in je zelven sijpelt tot je er compleet weer in Zit. Geen enkele verrassing, niks nieuws, juist gelijk voorheen, tot vervelens toe. Daarom hen ik tegen klonen. Zelfs het rondeke stond nog op mijnen voet.

Kamer 411 Omringd van de zorgen van engelen als verpleegsters verkleed: Wit uniform, een nightingale kapke, waar van onderuit hun froefroe tot juist hoven hun ogen naar voren glijdt. Ze spreken hun verpleegstertaal en ik leer bij: doktaa (dokter), naasoe (nurse). revaliditie (revalidatie), sjowaa (shower). Lopen gieehelend door de gangen en de kamers en worden koel cii technisch wanneer ze je koorts opnemen, je bloeddruk meten, stellen onbeleefde vragen over je stoelgang en tappen je bloed af. Elke namiddag verschijnen er twee, één voor één in het deurgat. buigen diep en roepen dan luid: 'Goeie avond. Ik heet Matsumoto en ontvang van U edele dat U me toelaat vanaf vier uur tot tien uur vanasond hier mijn dienstplicht te komen vervullen. Wees me genadig.' (De Japanse taal is wonderzoet. Je zou ze helemaal geen geweld aan doen.) Boven me hangt een plaatje waarop ik kan lezen wie ik hen: Ogata Rui. Daarnaast: Dr. Ogiwara (Rietveld), die in staat voor de goede afloop van mijn wederopstanding. Soms komt hij mijn schouders masseren en vragen hoe het met me gaat. Hij heeft een jong gezicht en er zweemt weemoed in zijn ogen. Maar nauwgezet is hij wel. (Weemoedige mensen behoeven dikwijls nauwgezetheid om een houvast in het leven te hebben.) We delen de kamer niet zijn vieren. Sato-san naast mij. Een berg van een vent. Werkt aan de wegen, zegt hij. Ligt in de namiddag met 5kg aan elk van zijn voeten. Want zijn rug knelt. Hij klaagt ook dat hij 's avonds niet in slaap geraakt. Slaappillen helpen niet. Rond de zevenen verdwijnt hij echter sehielijk en komt tegen negen

F1

IL

4

uur terug met een kop gelijk een rode lantaarn. Uit Zijne bloeson haalt hij nog een hlikske met Japanse jenever. 'Ook een hebben', pinkt ie nog en valt dan als een boomstam op Lijn bed en snurkt de nacht in gelijk een stoomtram. Akisawa-san, tegenover de Sato, zit gewoonlijk grinnikend aan zijn televisie te peuteren om die te doen werken zonder dat hij Lijn tv-kaart van 1000 yen er in moet steken. Soms lukt hem dat wel. Hij lijdt ook al aan zijne rug. 's Morgens voor het eten komt hij hij ieder van ons thee inschenken. En elke zondagnamiddag zit heel Zijn familie, tot zijn kleinkinderen toe, gezellig op zijn bed te pieknicken. De klein mannen rijden nu en dan de wereld ondersteboven in de rolstoelen of komen aan mijn tenen kietelen. En ple7ier dat ze dan hebben. Aoki-san ligt tegenover mij. Ja, juist, bij hem ook doet zijne rug zeer. Hinkt stijf in zijn korset rond. Zijn vrouw komt schier elke dag omheen zijn bed huppelen gelijk een herggeit en brengt hem ondergoed en Japanse noedels. Soms als de verpleegsters de gorclijn rondom hem toe trekken en hem verzorgen en een spuit geven, roept ie: 'Ai '.Alsof ie ne revolver afsehiet. Hel schijnt dat hij een oud-militair is. Ziede, ze lijden allemaal aan hunne rug. Niemand loopt er niet vervangstukken gelijk ik.

Revalideren En elke voormiddag om tien uur revalideren. Ze is klein, rond en fleurig. mijn kinesiste. Met oogskes gelijk twee grote Russische boshezieën. Nu en dan zitten er sterrekes in. Vriendelijk. Asanuma-san. Tot ze begint. Haar doel is beslist mijn heen los te vijzen of ze wordt muzikaal en duwt me in mekaar gelijk een trekzak. Een paar dagen geleden kreeg ik bekanst een hartaderbreuk. Komt me halen, want ik kan zelf maar amper bewegen, om me naar beneden, het gelijkvloers, te liften in mijne rolstoel. Zegt ze in de lift: 'Dat ene voettredje staat hoger dan het andere'. Ik zeg: 'Ho'.


Beneden rijden we de revalidatiezaal binnen waar een ruim deel van de lijdende mensheid met behulp van kinesisten, in traag tempo, tekenen van leven geeft: liggend, zittend, kruipend of staande in delicaat evenwicht gehouden en enkelen zelfs hewegend. Ze voert me naar een van de strijkplanken om erop te gaan liggen. Blijf maar zitten', zegt ze echter. Verdwijnt in een zijmagazijn en komt terug met een zware Engelse sleutel. Sè. ik was daareffenaf nietgoed van. 'Ga nu maar liggen', zei ze. Ga ik liggen. Ogen stijf toe. Nog op geen spleet zetten. Daar gebeurt precies niks. Overvalt me daar zo waar een danige schrik dat ze weer mijn ziel van mijn lichaam hebben liggen scheiden zonder er erg in te hebben. Ze zijn aan 't mossen met mijn benen. Dan voel ik ze naast mij staan. ' 't Is klaar', zegt ze. 'Ik heb dat ene tred je even hoog opgevezen als het andere.' Met de dag word ik een bedreven stoelrijder en begin ik op mijn eentje de hele verdieping te verkennen. De enige Japanner zijnde met een buitenlands gezicht word ik door de voorhijrijdenden in het begin straal aangekeken, maar naarmate dat dc marc zich verspreidt dat ik een mondje Japans spreek met koddige accenten en dikwijls achterstevoor, groeten ze me minzaam en willen ze wel eens een praatje maken.

Katholiek Er liep hier ook iie tijd ne katholiek rond. We hadden hem met Kerstmis verledenjaar ontmoet in een kerkske in de huurt, na de nachtmis. Hij woont in Yugawara. De reden van zijn verblijf hier was dat hij zijn eigen stom had gedronken en geprobeerd had van hoven op de betonnen afspanning van de weg te kruipen en daarop zijn wandeling voort te zetten. Met het gevolg dat ze hein daarna met een gierende ambulance naar hier voerden. Hij liep rond, zijn lang grijs haar gelijk een uitgerafelde touw van achteren met een lint bijeen gebonden, in een gestreepte pyjama en een reisstok of ie op een boeddhistische Nichirenhedevaart was. Nadat hij me vol vreugde was tegen gekomen in de lift, kwam hij geregeld buurten - ik lag toen nog te pletter - en wist heel veel over zijne godsdienst te vertellen, maar vooral over Noorwegen waar hij ettelijke jaren had gesleten tot zijn blonde vriendin hem had laten staan. 's Zondags ging hij trouw naar het kerkske en bracht dan pamfletten mee over Palmzondag en Pasen die ik doorgaf aan Michiyo. Michiyo is verleden jaar gedoopt en leeft van dan af in zonde. Met die pamfletten blijft ze toch een beetje katholiek. Soms brengt een nurse (naasoe) me spoedbestellingen uit Tokyo. Bloemen. Geurende witte rozen op groene frisse bladeren rustend. En de wensen vnor een spoedig hert;tel. tite pot'Irv t/int diies Fit need vi'ords. F1o1,vers are t/te tn.u,ric of the sounds silence. Flowers are the ;nanv faces

of our SOU 1.

of

De violen van de romantiek bij/ten spelen

En Akisawa zijne televisie is naar de knoppen Geeft geen kik meer. Niemand weet waarom Maar hij krijgt een nieuwe geïnstalleerd. In het begin van mei verhuizen ze me naar de 'intensieve' op liet gelijkvloers. De intensieve revalidatie, wil ik maar zeggen. Met een kamer voor mezelf alleen. Via een week hinken tussen twee krukken heb ik nu als toeverlaat een belachelijke stok, die ik soms vergeet, wat dan een resem vermamngen van dokters en verpleegsters achter me aan op sleeptouw neemt. Ik heb ons Michiyo echter ten strengste verboden van toto's te maken van mij met die stok en die dan digitaal de wereld rond te zenden. Het druist volledig in tegen mijn eergevoel en zelfrespect waarin de illusie van niijn ik zich vooralsnog verhergt. Maar ik vraag me af waarom ze me hier zolang houden. Want intussen krijg ik enthousiaste brieven en e-mails uit België waaruit ik twee dingen op maak. 1. Dat het in België een soort mode is dat mannen van mijn gezegende ouderdom, vrienden, vaders, nonkels en dergelijken, zich een titaniumheup verschaffen. tk voel iiie aldus van mijne tijd. 2. Maar daar voegen ze dan met luidruchtige uitroepingstekens hij hoe ze na tien dagen al op de straat rond lopen zonder dat het verkeer stil valt. Wanneer ik daarvan gewaag aan Dr. Rietveld, glimlacht hij enkel maar. En later op de dag overhandigt ie me het programma. Hehde van mijn leven! Elke dag, elke beweging, elke voorof achteruitgang van me, wordt er in genoteerd en besproken door de verpleegsters, de dokters en de kinesisten. Minuut na minuut, dag na dag. Er valt niet aan te tornen. Geen uitzonderingen. Duiirtijd: twee tot drie maanden. Kmesisten die zelfstandig hun praktijk uitoefenen bestaan hier niet. En het zijn hier vooral vrouwen die deze operatie ondergaan, mannen zelden. Dr. Onderweg roept van achter zijn hooikoortsmasker dat dit aan het verschil in het beendergestel van het manvolk ligt.

Het zij dus zo Op een onwaarschijnlijk vroege morgen, het is 5.30 uur, komt Akisawa-san aan mijn grote teen trekken Heel vrolijk, alsof hij van een fuif komt, nodigt ie nie uitom samen thee te drinken. Vanaf gisteren iii hij mik op het gelijkvloers. Verse groene thee van dit jaar, lacht ie, en daartoe heeft hij ook een nioor hij niet kokend water, twee theekopkes, zijn theezakske en pikkels: 'bergkruid'. zegt ie. 'zelf gepikkeld, duurt een jaar'. én een banaan. Ik hijs me vanuit dc diepte van mijne slaap naar oiïilmuug en doe eveit vrolijk en wij thee drinken. pikkels vingeren uit hetzelfde hokaaltje, de banaan delen en moppen tappen. Komt dan de verpleegster van w'iv.'ht binnen gestoven met een gezicht als de verwoeste kaart van Irak, brieserid en schinmhekkend gelijk de Vlaamse leeuw op 11juli en begint ons daar te

bedLivelen of we stapetzot zijn (zijn we) en dat het hier geen cirk is (is hospitaal, geen cirk) en dat iedereen nog slaapt en weten jullie wat uur het is? Wij ineenkrimpen gelijk deezekes met de alleen onszelf overtuigende blijken van decmoed. Dr. Rietveld kwam me weer moed geven, maar hij zat nu ook achter een wit masker. Hij raadde mijn vermoeden dat hij misschien een reis maakte naar Hongkong of Zuid-China waar ze met SARS zitten. 'Een gewone valling', lacht hij. Ik moedig hem aan een dokter raad te plegen. De verpleegster Yasuda-san kwam nic uitvragen over de betekenis van mijn (Japanse) voornaam: Rui (Roewi). Over de inhoud van het Japanse karakterdat ikervoorgebruikteen waarom ikdie naam had gekozen. Ik legde haar het Japanse karakter uit en zei dat de uitspraak daarvan dezelfde was als in de buitenlandse taal. Bijvoorbeeld Louis XIV. Ze schrok even. Ik haastte inc er dan aan toe te voegen dat ik helemaal geen familie was van die man, maar dat die naam nogal veel in mijn lamicl voor kwam. Ik vroeg haar dan op mijn beurt: 'Waarom wil je het weten?' Ze lachte en zei heel zacht: 'In augustus wordt mijn kindje geboren. Het zal een jongen zijn En?'. vroeg ik dan. 'En ik ga hem Rui noemen Ik ging op het bed zitten en met een huilbui van ontroering over mijn hart. .....

...'

Intussen: Ik denk dat ze me tot half juni gaan houden. Maar ik loop op twee vanaf de benen die ik heb om op te lopen. Zonder steun van die belachelijke stok. Nogal stijf gelijk een marionet. En dan: Eindelijk! Ze zullen nie op vrije voeten en lopende benen stellen op vrijdag 13 juni. Alhoewel ik superstitieus ben, heb ik toch niet diep genoegen mijn vogelvrijverklaring op die dag heaamd. Na bijna drie maanden Op 13juni om 11.30 uur, op de niiddag, steeg ik in den auto en reed dc wijde wilde wereld in. Ik wil zeggen: ik reed naar huis. Lowie

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en ovcrgordi,jnen - Tapijten en

vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz. 43


S TREEKNIEU WS

Geboeid publiek - het leven achter tralies Nergens in België vind je op een voorschoot zoveel gevangenissen als in de Noorderkempen. Op fiets- en wandelafstand passeren de mensen gevangenissen in Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Ze zijn aanwezig in de gemeenschap, maar niemand weet precies wat er zich achter de gevangenismuren allemaal afspeelt. Met de dubbeltentoonstelling "Geboeid Publiek - Het Leven Achter Tralies" wordt een poging gedaan een tipje van de sluier op te lichten.

Merksplas-Kolonie Fototentoonstel! ng in de voormalige gevangeniskapel van Merksplas-Kolonie. Drie fotografen werkten voor langere tijd elk in een andere gevangenis en maakten daar pakkende repoitages van. Even voorstellen: Nicol' Andrea (1963) is een fotografe uit Merksplas die na haar opleiding naar Londen. Parijs en New York trok. Daar was ze actief in de modefotografie en maakte ze reportages en portretten. Over haar reportage in de gevangenis te Merks)tk plas, laten we haar zelf aan het woord: zocht naar het cliché: dé crimineel in een wrange situatie, lelijk, woest en somber. Maar ik zag alleen verbittering en verveling en gewone mannen. Francis Marissens (°1964) groeide op in Dilbeek en is vooral een geëngageerd fotograaf. Als vrijwilliger werkte hij voor de Oxfam Wereldwinkel en het 11.11.11 -comité. Zijn reportage maakte hij gedurende zes maanden in de gevangenis van Sint-Gillis. Het werd een sfeerbeeld, zonder dc mensen te bruuskeren. me Dehandschutter is afkomstig uit Gent, de jongste van het drietal en vooral kosmopoliet. Ze "( ...

behaalde haar diploma van Meester in de Fotografie aan de Koninklijke Academie voorSchone Kunsten in Gent. Als eindwerk voor haar studies in Gent maakte zij een reportage in de vrouwenafdeling van het Penitentiair Complex in Brugge. Gedurende een half jaar trok zijn eenmaal per week naar de gevangenis om er het dagelijks reilen en zeilen vast te leggen.

De fototentoonstelling is te bezoeken in de weekends vanaf 13 september tot en met 9 november 2003, op zaterdag van 13 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. Info: Karel Govaerts, 014/63 36 24 karel.govaerts@skynet.be Chris Wouters, 014/ 63 06 19 - chris.wouters@wvc.vlaanderen.be Marc Sprangers, 03/315 05 49 (faxbiep negeren!) - marc_sprangers @ hotmail .com

CC De Warande te Ttirnhout De gevangenis in Turnhout is bij wijze van spreken de naaste huur van De Warande. De Warande bracht drie verschillende groepen hij elkaar: een groep jongeren uit het deeltijds

onderwijs van het HIVSET, een groep scholieren uit het Sint-Victor-Instituut en een groep gedetineerden uit de gevangenis in Turnhout. Van lèbruari tot april volgden zij artistieke workshops. De resultaten van die workshops mogen gezien worden en kunnen verzameld bekeken worden op een tentoonstelling in De \Varande die loopt

van 20 september tot en met 9 november. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12uur en van 14 tot 18 uur. Info: De Warande, An Sijsmans 014/41 9494.

Randactiviteiten Hotel Prison - lezing over ecn wereldreis langs gevangenissen door Jan De Cock. dinsdag 14 oktober van 20 - 22 uur in de Tuinzaal van Dc Warande. Inschrijven verplicht via014/47 2110 of via reservatic@warande.he Toegangsprijs. 2,50.

Het schijnt dat er bijna geen mussen meer zijn - voordracht met gedichten van gedetineerden door Erik Vlaminck, Daniël Billiet, Stefan Brijs, Gecrtrui Daem en Karel Sergen, donderdag 23 oktober van 20 tot 21.30 uur in de Tuinzaal van De Warande (voordracht + bezoek aan de tentoonstelling). Inschrijving/reservatie via 014/47 21 10 of via reservatie@warande.be Toegangsprijs: .4,00. Het leven zoals het is ... in de gevangenis lezing door Achille Nijs, adjunct-hoofdaalmoezenier van het Belgisch gevangeniswezen, donderdag 2 oktober van 13.30 tot 15.30 uur in de Tuinzaal van De Warande. Inschrijving/reservatie via 014/47 21 10 of via reservatie (0 warande.he Toegangsprijs: 1,25.

Wandeling Vagebondjespad (6 km, 2 uur) met gids van VVV - Toerisme Merksplas.

RODE KRUIS - VLAANDEREN AFDELING H000STRATEN 1b122 I.S.M. VORMINGSINSTITUUT RODE KRUIS-VLAANDEREN

CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN E.H.B.O. CURSUSDATA: • 16 lessen telkens op maandag en dinsdag • Start op maandag 08/09/2003 • verder 10, 15, 22, 24, 29 september

• en 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 oktober • les vanaf 20.00 uur tot 22.15 uur • examen vrijdag 7 november 2003 PLAATS: Rodekruislokaal: Brouwerijstraat 1A 2320 Hoogstraten VEREISTEN: 16 JAAR OP 08/09/2003 Cursus: Gratis PRIJS: Cursusboek: MEER INFO BIJ:

44

22€ (niet verplicht, wel handig) Maria: Christianne:

03/311 5462 03/314 11 62

Drie groepen op de zondagen 21 september. 12 oktober en 9 november. Vertrek: vroegeie kapel van Merksplas-Kolonie, telkens om 14 uur. De rondleiding van 21 september is gratis, voor de andere is de deelnameprijs 2.00. lnschrijving/ reservatie via 014/47 21 10 of via reservatie (0 warande.he

Wandeling Open Monumentendag in Merksplas-Kolonie zondag 14 september, bewegwijzerde route, van 10 tot 18 uur.

Rondleidingen domein Strafinrichting Wortel - met gids. Organisatie in 4 groepen: groep A op zondag 21 september om ID uur, groep B op zondag 21 september om 14.30 uur. groep C op zondag 19 oktober om 10 uur. groep D op zondag 19 oktober om 14.30 uur. Afspraak op de parking van de strafinrichting. Kolonie 17 te Wortel. ldentiteitskaart verplicht! Inschrijving/ reservatie via 014/47 21 10 of via reservatie@warande.be De Landlopersroute - autoluwe fietsroute langs de gevangenisdomeinen (ca 55 krn). Altijd te volgen, ideaal om te rijden van tento naar tento. Info: VVV—Turnhout of VVV—Merksplas en Toerisme Hoogstraten.


EMIUIUIIgIIII1IEIflhi1 Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Hoogstraten VV vaart nieuwe koers Na neer dan 50 jaar n1o''tn dc roodwitten noodgedwongen de Thijsakker verlaten. Aanvankelijk dacht men dat liet in de Katelijnestraat wel even wennen zou zijn, doch wie de zaken van nabij volgt, kan met eigen ogen het schitterende stadion zien groeien en wat Karl Lanslots altijd heeft gezegd: "In september wordt hier gevoetbald!" wordt werkelijkheid. HVV neemt een nieuwe start en we hebben er de ploeg voor. Jong talent, gesteund door enkele routiniers die alles al hebben meegemaakt. Raf Beyers, Danny Lenie, Toni Symons. Gino Swaegers, Nick Verstappen. Sammy Dillen nemen het voortouw en onze prille twintigers als Sven Van der Heyden. Thijs Schrauwen. Ben Van Bad, Joachiin Van Loo, Hans Peeters, Tomislav Huljev, Bart Laurijssen. Sigi Van Sas, RoeI Veldeman, Luc Struyven, Fred Faes. Bart Sterkens, Kristof Hoefkens en Kristof Kenens zullen dankbaar gebruik maken van de ervaring en de stielkennis die HVV in haar rangen heeft. I-IVV moet niet naar derde klasse, doch wanneer de gelegenheid zich zou voordoen, dan is de club er klaar voor. De openingsmatch is een galawedstrijd tegen het Westerlo van Jan Ceulemans. Gert Verheyen komt voor één keer terug naar de club waar het voor hem allemaal is begonnen. Gert speelt niet

mee, doch Ce! t wel de alïrap. Hopelijk hebben we dan op Spouwen Mopertingen op vi ijdagavond 29 augustus te 20.30 uur een goede start genomen. (bie)

Wedstrijden: Vrijdag 29 augustus 20,30 u. Spouwen Mopertingen Hoogstraten VV Woensdag 3 september 20.00 u. Hoogstraten VV - VC Westei'p Zaterdag 6 september 20.00 ii. Hoogsiraten VV Leopoldsburg Zaterdag 13 september 20.00 u. Diest - Hoomzstraten VV Zaterdag 20 september 20.00 u. Hoogstraten VV - Overijse Zaterdag 27 september 20.00 u. Hoogstraten VV - LuIe

Feestprogramma: Woensdag 3 september 20 uur: Galawedstrijd Hoogstraten VV - VC Westerlo, attrap door Gert Verheyen en Paul Allaerts als scheidsrechter. Donderdag 4 september 20 uur: Parkleesten met optreden van Magus Lance (plaatselijke covergroep) met als locatie de Gravin Elisabethiaan. Vrijdag S september Opendeurdag van IS tot 21 uur: gratis toegang voor iedereen. U bezoekt de nieuwe tribunes, kantine, kleedkamers, spelershome en socio-ruimte. Een beeldrijke tentoonstelling "HVV vroeger en nu" wordt gepresenteerd. Jeugdwcdstrijden voor duiveltjes, preminiemen en miniemen en als slot een barhecue. Zaterdag 6 september Om 18 uur een socio-diner gevolgd om 20 uur door de eerste thuiswedstrijd van de nieuwe competitie. Zondag 7 september Opendeurdag van 9 tot 13 uur: gratis toegang voor iedereen. Een t'ietshappening gevolgd door een bezoek aan de nieuwe tribunes, kantine, kleedkamers, spelershome en sociortnme. De beeldrijke tentoonstelling "HVV vroeger en nu" is ook nu weer te bezichtigen.

De HVV-familie

1,7

V in. r. (boten) ihij.Schrauwen, Christoph Kenens, Koen Meeusen, Bram Peeters, Hans Peeters, Siegfried Van Sas, Sven Van der Hevden, Roei Veideinan, Kristof' Hoetkens , Liie Siruvven, Toni Svmon,v, Gino Swaegers, Sammv Dilie,i, Frederik Faes en Maa,'ten De Voeght (mi(hen) Matthias Van DerLinden, Koen Denies, Wesley Collerte, Yannick De Roor'er, Ben Ban Bad, Bart Stei'kens, keeperstrainei'Johan Lambrechts, Seen Hervaert, Thonas Van Coillie, Wim Boude'n'ijns, Kris Van der Schoot, Koei Koven, Nico Coilette en Bart Laurvssen (onder) Joachi,n Van Loo, Pieter Brrig/imans, cluhdokter Sam Ver,neire, terrein- en maieriaali'erantwoordelijke Staf Verhoeven, afgevaardigdeAdriaan J-iereijgers, t'oorzitterian Michoel, trainerEddv Van de Ven, huiptrainerRob Brosens, t'erzorgeriefCornelissen, Dan iël Len ie en Raf Beve,'s.

45


SPORT

De HVV-aanwinsten V 1 n. r. (boien) Bart Sterkens (Willem II), Pieter Bruqhmnans (Zmi'nrfe T eeI4'i Roei Veidenman (Znarte Leeut), (,mno Swaegers (Wuustmseei), Krisrof Hoetkens (Lvra), Liie Sten ieii (Dessci Sport) (onder) Frederil l aes (SK Beveren), Christoph Kcncns (Nijien), Seen Van der Hevden (Lvra) en Maarten De Voeght (Pulie). .

.

ff

JY .i

Minderhout VV Wedstrijden:

PPANC

Zaterdag 30 augustus 19.00 u. Zandvlict Minderhout VV Zondag 7 september (of zaterdag 6 sept.) 15.00 ii. Minilerhout VV Exc. Essen Zondag 14 september 15.00 u. Minderhout VV Kaart Zondag 21 september 15.00 u. St-Job Minderhout VV Zondag 28 september 15.00 ii. Horendonk Minderhout VV -

-

-

'J

-

KFC Meer Wedstrijden:

f4

j

-

Zondag 31 augustus 15.00 u. KFC Meer OI.Esscn Zondag 7 september K1'C Meer 15.00 ii. Brecht Zondag 14 september 15.00 u. ExcEssen KFC Meer Zondag 21 september 15.00 u. KFC Meer Mariaburg Zondag 28september Brasschaat KFC Meer 15.00 u. -

t.

-

•, -

-

v ...

-

-

1

Hofmans

Aleel

r

1kj e': ~

Wvl

1

Begrafenissen C rein aties Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

46


SPORT 1

VNA Wortel VN1\ heeft een goed seizoen achter de rug. Na enkele zss akke nico

ir

Installatiebedrijf van (ten Berg Voort 26- Ho:.gstraten (Meerle) Tel 03131575 31

eindigden we op de 7esde plaats. Ons spelpeil was zelden minder dan dat van dc tegenstrever. We scoorden veel doelpunten, maar slikten teveel vermijdharc tegendoe punten.

In h.t ii

ss

1

sanitair

,

seizoen ven iut sde lii ni VI ' vis, onze stei kI i iider op het

middenveld, naar Sint Leiiaai Is. Rat Hillen. zelden in li: basis, gaat zijn geluk beproeven in Merksplas. Jeugdspelers Wesley en Kevin Laurijssen verhuizen naar hun woonplaats Meer. Het transfertcomité heeft niet stilgezeten. Raf Mertens keert na vele om/werv ilgen naar dc stal terug. Davy Van Gorp, een geroutineerde verdediger van Meerle. komt hij de INSTA

hlauw-ss itten /ijn gevulde carrière afsluiten. PeterMartens, op ecn zijspoor hij Minderhout, na een ernstig auto-onges al, wil de draad opnioiis opne-

-iEi3L[: ii ,stJ i..)EN BER(

ffl

uien. Ronny Geerts, ondanks een goede jeugdopleiding gestopt. komt als vriji' sp'tr onze rangen VerVOCgCli. Raf Gcy1,ii uit Merksplas komt lijn tsseeIHob!cr t uc i' eii ieer\

L

dclninii, ueiekchap houden. ...uIiiLJhIelen

• verwarming

Bezoek ons ook op internet vww.vdbe.i'g.be C'poni nçtstijden toonzojah

Ernail info©vdberc).be

E1ectrabe

Ma - viii 8h -12h 13h- l8h Donderdaçtavond tot 21 h Zat 8h- 12h Zon -en feestdacen ctesIotEn

Na enkele trainingen had op 26juli op onie speel\ eldeii hei fusietornooi plaats. Het spelpeil was niet bijster hoog, maar de trainers hebben nog een vijftal weken tijd om hun spelers klaar te stornen. Halve finale: Wortel-Minderhout 0-1. Meer-Meerle 1- t (Meerle wint met strafschoppen). Finale: Meerle-Minderhout: 1-0. Troosting: Wortel-Meer: 2-0. In de bekerwedstrijd tegen Poppel en in de oefenwedstrijd tegen Minderhout werd telkens 1-1 gelijk gespeeld in goede wedstrijden. Deze lijn werd niet doorgetrokken in Puldcrhos. waar na een slechte wedstrijd mei 4 - 0

-,

werd verloren. Dan kwam eerste provineialer Sint Lenaarts op bezoek. Tijdens de eerste helft hielden de blauw-witten, met een goede doelman Nick Mertens, nog goed stand (0-2). Op het einde liepen de bezoeker' , .

-

•..

dank zij een technisch overwicht, uit tot 0-8. Ondanks de zware nederlaag was het een goede oefenwedstnijd. Ons jaarlijks jeugdtornooi kende weer een grote belangstelling. Merksplas ss as zowel hij de praeminiemen als hij de miniemen de beste ploeg. Bij dc duiveltjes was Meerle zowel bij dc 6- 7-jarigen als hij de 8-jarigen de beste ploeg. Alle wedstrijden verliepen in een vlotte en aangename sfeer. De wedstrijden van het eerste elftal hij het begin van het nieuwe voetbalseizoen (liii 15 uur op iondag: 31 augustus: Flandria-VNA Wortel 7 september: VNA Wortel-Poederlee 14 september: VNA Wortel-Berlaar 21 september: Kessel-VNA Wortel 28 september: VNA-Westmalle

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren

A57wƒHjL

Ons dameselftal is weer met enthousiasme aan het nie1i\e, nu al vierde seizoen, begonnen. Ze spelen m een zeer sterke reeks. Met hLui enthousiasme onder leiding van Miel en Jos Van Bavel moet het zeker lukken om even goed te doen als de vorige seizoenen.

Erkende dealer voor de Noorderkempen.

Dc wedstrijden van het dameselftal op zaterdag: 6 september: 13.1 5u

Vrij Arendonk - Dames VNA

13 september: 10.30 u

Dames VNA - Zandhoven A

20 september: 10.00 u

Wij negem - Dames VNA

27 september: 10.30 u

Dames VNA - Achterbroek A

MOTOR

STOFFELS

Minderhoutdorp 4 • 2322 Minderhout Tel. 03 314 41 15 - Fax 03 314 1420

47


SPORT Wielrennen Aspiranten

Wittebrood op cle tandem

Bloemen voor Pieter Van der Velden MINDERHOUT— Eenentwintig renners aan de

start hij de 14-jarigen die voor een pittige wedstrijd zorgden op het circuit Hoge en Lage Weg. Na een snelle start stokte het tempo een beetje tot in de laatste ronde enkele schuchtere ontsnappingspogingen leven in de brouwerij bliezen. Tevergeefs echter, alles bleef bijeen en Pieter

Van der Velden Liii Meer toonde zich de snelste in de spurt wat meteen zijn tweede overwinning van het seizoen betekende terwijl Minderhoutenaar Joeri Adams beslag wist te leggen op de tweede plaats. Van een regionaal succes gesproken! (ie!)

LOENHOUT Petra Lievens en Johan Schrauwen, woonachtig te Loenhout, maar respectievelijk afkomstig van Gent en Meer, trouwden op zaterdag 12 juli ji. en startten twee dagen later hun wittebroodsweken op de tandem voor een "uitstapje" van 2400 kiii naar Santiago de Compostela. -

- _ LEES RttTHiDEL

F

T

• ,

."

'

:

Een gelukkige Pieter Van Dci- Velden

)TAAL GARAGE ____

r

_ .•'A l; Schrijn- en timmerwerken

HOOGSTRATEN

Karel JANSEN

CarroSSEriE

ftwei ALLE MERKEN r

W

LRENT HErbruik ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgaragehe

1

Hoogeind49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

Op 24 september is er een verse MAAND. Metleerkers, dc tijd is kort ditmaal: uw kopij wordt verwacht op woensdag 10 september. Nieuws over sport en dorp moet er zijn op zondag 14 september. 48

Veel respijt werd het pas gehuwde paar niet gegund na de feestpartij. maar ja. je bent jong, van geen kleintje vervaard. goed getraind, je wil genieten van het landschap waarin je opgenomen wordt, de wrijving van de wind, de zon, de regen...! Een bedevaart naar het oord van St-Jacob hebben ze geenszins voor ogen, het leek wel een leuke bestemming te zijn en als startpunt van hun huwelijk een onvergetelijke onderneming en een serieuze uitdaging. Iemand die Petra op de Kilimanjaro ,zonder romantisch kaarslicht, wijn en lekker eten, ten huwelijk heeft gevraagd, gaat niet over ijs van één nacht en weet waaraan hij begint. Hoelang de reis zal duren, weten Petra en Johan ook niet precies, maar een drietal weken mogen toch wel ingecalculeerd worden. Pech en allerhande andere onvoorziene voorvalletjes kunnen stokken in de wielen steken, maar ze zijn vastberaden. Een gemiddelde van achttien kilometer per uur met de tandem zien ze wel zitten ondanks een handicap van 35 kg hagage."Samen plezier beleveu. SdiiiLli afzicn, dan moet hot lukken!" En weg fietsten ze langs de wiegende maïsvelden! (rel)


SPORT

Wielrennen

Belgische kampioenschappen drie in één HOOGSTRATEN - Geen sinecure om het in-

en ooral eerstgenoemde ss as een tijdje hij de

richten van een Beleisch Kampioenschap in

kanshebbers op de titel. Een ontsnapt groepje

goede banen te leiden en iedereen tevreden te

van vijf, waaronder Diana, werd pas in de laatste

stellen. Die bewuste 7ondag 27juli stonden er zo

ronde tcruggeirepeu, vooral onder i mpi t

maareventes drie wedstrijden op het programma

de ploeg Vlaanderen waarbij ook Nobus be-

met als inzet 'kai iipioen van België''. Hoog-

hoorde, zodat het pleit in de spurt betwist werd

vin

straten-centrum werd praktisch de hele dag afge-

met de gekende afloop. Femke Melis eindigde

sloten Voor het verkeer en dit zorgde bij menig-

tenslotte 23ste en Diana Jansens 36ste.

een van buitenaf wel eventjes voor enkele drup-

Bij de eerstejaarsnieuwelingen werd Gregorv

peltjcs kwaad bloed. Men had allerlei redenen

Joseph als de te kloppen man beschouwd en hij

om die dag in Hoogstraten te moeten zijn en dan

heschaamde het in hem gestelde vertrouwen

nog verplicht worden om 8 euro af le dokken.

zeker niet. Na 70km een massaspurt en er stond

Gelukkig toonden de meesten begrip en konden

werkelijk geen maat op de Brasschatenaar die

iie renners iniider 1 ij fsgevaar ;trijden voor dc

liiei nice zijn 1 3de overwinning van het seizoen

titels terwijl dc organisatoren na afloop mochten

optekende.

terugblik en op een prima inrichting.

Frederik Nolf uit Kuurne kroonde zich tot kairi-

In de voormidclag mochten de Dames Elite. 64

pioen hij de tweedejaarsnieuwelingen. Van in de

deelnemers en 90 km, de spits afbijten en mocht

eerste ronde kozen negen renners het hazenpad

Anja Nohus uit Hertsherge, die in januari in

en hun voorsprong zou nooit meer dan én

Wielshelrc t nationaal kampioen veldrijdL ii

iiiiuuut hedi ageti. In de utticme ronde geloofden

werd, ook de nationale driekleur op de weg

er nog drie in de goede afloop en zij spurtten dan

omgorden. Twee Hoogstraatse dames. Diana

ook voor de titel en de ereplaatsen. Jonathan

Jansens uit de Achtelsestraat en Femke Melis

Dufrasne werd tweede en Stijn Joseph derde.

van Poeleinde in Wortel, tekenden ook present

{i4)

Diana Jansen.r en Feinke Me/is rol i'errroutien i'oor de start

Atletiek 9de Ganzenvenloop GALDER - °P zondagmiddag 14 september worden alle recreatieve lopers aan de startlijn verwacht die getrokken is in het centrum van Galder hij ontmoetingscentrum De Leeuwerik voor de jaarlijkse Ganzenvenloop. Een mooi uitgestippeld autovrij parcours. waarvan ongeveer 80 % verhard is en 20 9)- door het Galderse

5clooiileid.'sa[on. Lieve Ve Meester

Programma

Langcnter5 30 . 2323 WorteL 03/314.55,15 nk,5t, af4praa&' Oofiij 0 tfiuO

13.15: Het eerste startschot wordt gelost door de directeur van de plaatselijke Matteusschool. Dit

Lg efaatsverzcrging

- Manirijre . Ted)c ure Oret/laringen - !7i'(aquiffage

gebeurt om 13.15 uur hij de start van de kinder loop met de afstand 1 km.

141

13.35: Vervolgens geeft Kees om 13.35 uur het startschot voor de kinderen die 2 km lopen.

bos slingert, wordt de deelnemers voorgeschoteld.

14.00: Start dames: keuze tussen 6,5 of 13 kni.

Het pi iiicipe van de loop blijft onverkort liet-

Het inschrijfgeld bedraagt voor de kinderen

zelfde. Dii wil zeggen dat het een prestatieloop is

• 1.50 en voor de overige deelnemers ter plaatse

waar meedoen belangrijker is dan winnen. Ge-

• 3.50. Meer informatie kunt u eventueel vinden

zien de grote belangstelling en de lovende reac-

op de website home.wanadoo.nl/c.nuyten In De

ties van de vorige edities met betrekking tot het

Leeuwerik in de Sint-Jacobs.straat is douche- en

parcours en de organisatie van dit evenement

kleedruimte aanwezig. Hier is tevens ook het

verwacht men dit jaar weer een grote opkomst.

secretariaat waar je je als deelnemer kunt laten

14.10: Start heren: keuze tussen 6,5 of 13 kni.

De organisatie zorgt voor extra sfeeractiviteiten

inschrijven. Op het parcours zijn er EHBO- en

voor de toeschouwers en kinderen,Daarnaast is

drinkposten en na het finishen van de laatste

er voor de lopers een centrale warming-up en dit

loper/loopster reikt men bloemen uit aan de

onder professionele begeleiding voor zowel kin-

winnaar in elke categorie en is ereen herinnering

deren als volwassenen.

voorzien voor elke deelnemer. (Je/J(lcobs)

Aspiranten aan de slag op de Thijsakker HOOGSTRATEN - Na de geslaagde drie Belgische kampioenschappen en de jaarlijkse fietstocht van voor enkele weken volgt reeds de volgende activiteit van de ijverige Hoogstraatse wielerclub "De Lustige Wielrijders". Op zondag 7 september wordt de Thijsakker ingenomen door cle jonge rennertjes van 12, 13 en 14 jaar, beter gekend als de aspiranten. Zij leggen respectievelijk 8. 12 en 17 rondjes af op de klassieke omloop: Tuinenpotstraat, Boxtelstraat, Moerstraat, Katelijnestraat, Tinnenpotstraal. De 12-jarigen vertrekken om 13.45 u..de 13-jarigen om 15.00 u. en de 14-jarigen om

ZTR"-.-T

16.30 u. De toegang tot dit wielergeheuren is gratis. Wie van een gezellige sportnamiddag houdt, is zondag 7 september op de Thijsakker. Het is

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken

werkelijk een lust om die jonge bengels aan het werk te zien. Buiten het jaarlijkse teerfeest op zaterdag 25 oktober staat er hij "De Lustige Wielrijders" nog een veldtoertocht op het programma, nI. op zondag 30 november. Daarmee sluit de Hoogstraatse wielerclub een bijzonder gevuld sportjaar af. 49


SPORT

Europees Kampioenschap Eventing LRV

Wereldkampioenschap Eventing Militairen

Minderhout 2003 een groots succes op alle gebied Als de ruiters tèèren. da's tot 's morgens vruug. Want als die op stap gaan zijn die nooit iiie muug... Redenen om op stap te gaan waren er na de Europese Cup Eventing LRV en het Wereldkampioenschap Militairen in overvloed. België won immers de Europese Cup Eventing voor Landelijke Rijverenigingen, had zes combinaties bij de eerste tien deelnemers in de eindstand en Bart Hermans stond bij het Wereldkampioenschap Eventing voor Militairen op het podium met een bronzen medaille. Het relaas van een unieke ervaring voor deelnemers, paarden, verzorgers, begeleiders, supporters, organisatie, genodigden, eregasten...

Een feest Tussen 't Castelhaantje en de grens met Meerligt ons Minderhouls dorpke, simpel zonder air... Dit is liet begin van een verhaal dat 19 jaar geleden al 25 jaar bestond. Het nationaal bestuur van de LRV oLandelijke Rijverenigingen besliste op 6 februari 2001 definitief dal de Europese Cup Eventing van de Landelijke Ruiterij in 2003 samen niet Sint-

lijken van elke werkgroep vormden liet organ isatieconiité. Op nationaal niveau hadden we als organisatie meer dan ervaring genoeg. niaar buiten Nederlanders en enkele Duitsers nioesten we nog niet veel buitenlandse gasten ontvangen. Deze mensen moesten een week kunnen overnachten, eten, geld wisselen, douchen. hun paarden stallen, enz. We schoten als organisatie meteen uit de startblokken en zo

Wij twijfelden er ook niet aan dat dit een veilige cross zou worden niet weinig "open" hindernissen. Verder bepalen een aantal factoren nice de moeilijkheidsgraad van een sprong zoals o.a. lef, behendigheid, nauwkeurigheid, stuurvaardigheid, plaats van afzet, gehoorzaamheid. aanvoelen van de snelheid waarmee er gesprongen kan worden en is het al dan niet een comhinatiesprong. Des te meer van deze kwaliteiten ei op éénzelfde hindernis getest worden, des te moeilijker deze hindernis is. Uiteraard zou dii ook de rode draad worden in Minderhout 2003.

Lieve jonge dames

S

Clcmcns Minderhout zou ss orden georganiseerd. De periode van 15 tot 20juli 2003 werd hiervoor vastgelegd. Deze wedstrijd nioest een kwaliteitsvolle Europese Cup worden met een technisch hoogstaande wedstrijd in een landelijke sfeer en een feest voor de hele landelijke ruiterij. Vanafô februari 2001 volgden de vergaderingen zich in een hoog tempo op. Minderhout. organiseren en presteren, sve wisten wel dat dat samen ging, maar toch waren er enkele nieuwigheden. Daarom werden er 13 verschillende werkgroepen opgericht die een welomschreven taak en verantwoordelijkheid kregen. De verantwoorde50

trok op 20 april 200 1 ecn select gezelschap naar Hartpury in liet Verenigd Koninkrijk om er alvast een kijkje te nemen achter de schermen van het Europese Kampioenschap van 3 tot 7 juli 2002.

Hindernissen Als volgende organisator mochten wij Belgen niet een uitgebreide ploeg komen kijken en deze kans lieten we natuurlijk niet aan onze neus voorbijgaan. Wat hebben wij daar zoal geleerd? Eens te meer hebben wij geleerd dat iedere parcoursbouwer zijn ideeën heeft en dat is goed.

(II rit' ,iiit Ii, c rgudcrin een die daarop volgden vroegen wij ons af welke nationaliteiten zouden afzakken naar Minderhout. Daarom dachten wij dat het belangrijk was om nienon ie zoeken die hostess wilden zijn van een welhepaalde équipe. Zij zouden altijd ter beschikking moeten staan van deze groep en zij zouden hun sociale vaardigheden ten volle moeten gebruiken zodat de ruiters en begeleiders zich helemaal thuis zouden kunnen voelen op de wedstrijd. Een hostess zou zich als het ware moeten gedragen als een individu binnen haar groep. Dat zij zich daarvoor zeer flexibel zou moeten kunnen opstellen leek ons evident. Als één van dc mensen binnen de groep een vraag zou hebben, dan moest deze ZO snel en zo volledig mogelijk worden opgelost. Om dit te kunnen bewerkstelligen moesten deze dames hiervoor een welhepaalde taal, en dan bedoelen we niet alleen de universele "paardentaal", maar wel het Duits of Engels machtig Zijn. Verder zou dit voor hen een uitgelezen kans zijn om Minderhout 2003 van zeer dicht mee te maken."Als de sponsors even enthousiast reageren als de hiostessen, dan staan we er goed op voor het Europese Kampioenschap.. ." hoorde ik op één van de vergaderingen zeggen. Meer dan twintig jonge dames hadden inderdaad geeageerd oni, mede dankzij hun bijdrage. r Minderhout 2003 te helpen Lnt bouwen tot een echt succes.


SPORT De talenkennis van de hostessen zou zeker van pas komen, want ondertussen werd beslist door defensie dat zij hun Wereldkampioenschap Militairen ook in Minderhout lieten doorgaan: Zowel voor de eventing als voor de jumping. Plots kwamen er 17 landen san vier verschillende continenten naar ons dorpje Mi uderhout. . Er werd ook naarstig gesleuteld aan de aanleg van de terreinen en de organisatie van tal van rtevenwedstnjden. Vele vergaderingen en uren van vrijwilligerswerk later zou onze wedstrijd eindelijk plaatsvinden.

Pech voor Jan Stoffelen De verwachtingen waren hoog gespannen. België zou aantreden met een A- en een B-ploeg. In de A-ploeg waren er slechts drie combinaties die vorig jaar het zilver in de wacht sleepten in Hartpury. Deze ploeg werd aangevuld met enkele jonge talentvolle ruiters: Raf Kooremans. Siegrit Aernouts en Gust Desmedtjr. uit Minderhout. Vooral de prestaties van "onze" Minderhoutse Gust jr. en zijn volhloed Sprightly genoten onze bijzondere aandacht. Maar ook de B-ploeg had met id Coenegrachts en zijn paard Mirahella Minderhouts bloed in de gelederen. Geen Jan Stof6len en Nicky tentonele. Zij moesten verstek geven na een spijtig ongeval enkele weken voor de wedstrijd. Gelukkig kwamen zij zonder al te ernstigc verwondingen uit het ongeval. maar zij zagen hun voorbereiding en deelname op Minderhoutse bodem in laatste instantie aan hun neus voorbij gaan. Chef d' équipe Luc Dupon wenste op de laatste persconferentie nog dat er geen combinaties meer zouden uitvallen, als laatste zin zei hij: 'Hout vasthouden". Ik verstond eigenlijk nicer: "Goud vasthouden .. ... .en voorteken?

Campingsfeer Maandag 14 juli begon het feest in Minderhout met de aankomst van de militaire ploegen. Voor hen waren dit eigenlijk een soort Olympische Spelen en dat was dadelijk te merken hij hun aankomst. Alle paarden topfit in orde, dc ruiters die allemaal hetzelfde uniform droegen en die in een gemoedelijke doch gedisciplineerde sfeer toekwamen in Minderhout. Dinsdag 15 juli kwamen de Landelijke Ruiters toe. Dit zoigde ervoor dat de camping meteen goed gevuld was. Dit is iets wat hij de landelijke ruiters in het verleden een echte traditie geworden is. Jong en oud voelen zich thuis in de grote groep, die trouwens altijd maar groter wordt en die op de camping verblijft. Op de camping was er een typische sfeer van een kampioenschap: geen plaats voor hooliganisme, afgunst....wel plaats voor vriendschap, gcmoedelijkheid en feesten. Daar waar overdag de ernst van liet kanipiocnschap heerste, heerste 's avonds de ontspannmg: het typische kenmerk van een gezonde geest in een gezond lichaam.

1 declare this games open Woensdag 16 juli werd het crossparcours verkend door de ruiters en werd voor de eerste keer kennis gemaakt metde technisch moeilijke, doch faire hindernissen. In de namiddag werden de

paarden gekeurd of zij voldoende fit waren oni aan liet kampioenschap deel te nemen. Met Hongarije was er één land afwezig op de keuring. De moedige Hongaren hadden door pech twee dagen vertraging opgelopen en kwamen pas na de officiële opening op woensdagavond toe in Minderhout. Deze officiële opening was een plechtig moment met mooie toespraken, een mooie muziekkapel en de grote woorden: 1 declare this games open" door een man in keurig mii frm met veel stars en stripes. Nadien volgde een uitgebreide receptie. Donderdag 17 juli was de dag van liet zestal. België eed een voortrefhlijke proef en eindigde verdiend opdecerste plaats. Het was goed te zien dat binnen onze LRV-werking de gr oepsdressuur hoog in het vaandel gedragen wordt, want de andere landen werden met uitzondering van Duitsland ver terug geslagen. Oostenrijk bezette iets wat verrassend de derde plaats en Nederland werd nietcen in de rol van underdog geplaatst door een teleurstellende prcef wat hen in cle achterste gelederen van de rangschikking bracht. Het is natuurlijk geen sinecure om zes topatleten van paarden die open top getraind zijn rustig een groepsdressuur te laten lopen. Vrijdag l 8 juli werd cle dag van de Duitsers. Zij werden de overduidelijke winnaars van de dressuur. Van dc acht Duitse combinaties belandde enkel Sandi Tuschke buiten de top 13 op 52 deelnemers. Marc Fiege en Armani werden duiidelijk de winnaars met slechts 33.5 strafpunten. Deze strafpunten worden gegeven doordriejuryleden: Mrs Sue Stewart uit Engeland, prof Frieclhelm Borgman uit Duitsland en Frans Laurijssen uit Meer(België) uiteraard. Deze drie juryleden waren het niet altijd eens niet elkaar. Tijdens cle proef kunnen zij niekaar niet spreken en nioeten zij keuren en beoordelen wat zij zien. Aan de zijlijn is het natuurlijk gemakkelijk oni commentaar te geven en sonis heeft de jury met de minste punten het hij liet rechte eind. In de dressuur werd Nick Van Laer de beste Belg op een voorlopige 3 plaats. Verder waren de verschillen in de rangschikking niet erg groot, zodat de eerste 20 ruiters nog m aanmerking kwameii voor de medailles. In Mmderhout worden traditiegetrouw de prijzen vooral verdeeld in de crosscountry en elke gewonnen of verloren seconde is hier van belang. Dit jaar zou dat niet anders zijn.

Brons voor Bart Hermans Om wat afwisseling of "verpozing" te hebben konden de riuters genieten van enkele andere wedstrijden. Zo was er de landenprijs hij cle militairen in het onderdeel Jumping. België moest hier tevreden zijn niet een negende plaats. Het ere-metaal ging niet brons naar Frankrijk, niet zilver naar Wit-Rusland en met goud naar Duitsland. De Duitsers verdienden de eerste plaats door een uitstekende tweede ronde. De vier teamgenoten wisten inimers toutloos te blijven: een unicum in deze landenprijs. Verrassend genoeg moest België. Brazilië, Argentinië. Libanon en Marokko voor laten gaan. Beter verging het Bart Hermans in cle individuele proef van liet Wereldkampioenschap Eventing hij de militairen. Na een voorzichtige dressuurproef waar

Bart een zevende plaats wist te veroveren, klom hij na de springproef naar plaats drie. De crosscountry plaatste hem niet voor problemen en het brons was binnen.

Duitser Marc Fiege de beste en voor België het landenklassement De cross-country is liet gedeelte waar zowel paarden als ruiters het meest naar uitkijken. Op dit natuurtraject krijgen de ruiters en paarden enkel veilige vaste hindernissen voorgeschoteld. Zo worden er ondermeer hagen, grachten, opsprongen. alsprongen cmi diens meer gesprongen. Dat paardrijden veelal gebaseerd is op wederzijds vertrouwen bewijzen de waterconihmnaties. Het paard kan immers niet zien hoe diep liet water is en vertrouwt op zijn haasje dat hij goede richtlijnen geeft. Hel opspattende water levert vaak fantastische beelden op. De Youuig eventers mochten 's morgens vroeg aan het werk. Zij werkten hun finale voor de militaryruiters tot 30 jaar afop een wedstrijd van niveau CIC . Het verging de deelnemers van Minderhout erg goed niet een 4 plaats in de eindrangschikkmmig voor Greet Van Mieghem met haar paard La Rose B en de glansrijke overwinning van Kurt Hcyndrickx. In de startbox wist Kurt hoeveel seconden hij buiten de tijd mocht rijden en dan kcinit de ervaring van deze ruiter naar boven; Kuit had nog 4 seconden over voor de diverwinning. Gewezen Europees Kampioen Paul Hermans is de vader van Bart Hermans en hij mocht de spits alTiijten hij de Landelijke Ruiters. Al snel werd duidelijk dat de ideale tijd in deze 2- sterren wedstrijd moeilijk te halen zou zijn: zeker niet hij liet iiemen van alternatieven. Siegrit Aernouts was de eerste deelneenister in het veld die een zeer korte tijd realiseerde met haar paard Risk It. Zij hadden slechts 3.2 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Wie zou nog beter doen? Onze eigen Gust Desmedtjr. stelde absoluut niet teletir. Hij vloog werkelijk over de hindernissen en verbeterde de tijd van Siegrit. Gust kreeg slechts 1,2 strafpunten voor tijd en zou hiermee niet alleen de kortste tijd realiseren, maar ook het cross-onderdeel winnen. Nog een andere Belg kwam aardig in de huurt. Nick Van Laer piloteerde zijn Roxaniie nieesterlijk naar een 2` plaats. De Belgen kwamen iets dichter hij Marc Fiege, maar deze Duitser reed ook een voortrelfelijke cross en moest uiteindelijk maar enkele seconden prijsgeven zodat hij vrij comfortabel aan de leiding bleef na de cross-country. Met Bart Antonissen uit Beerse en Jef Coenegrachts uit Mindeihoutweid het Belgische feest compleet, want ook zij eindigden in het crossgedeelte hij de eerste tien. Nade cross stond België royaal aan de leiding in de tussenstand voor Duitsland en Zweden. Marc Fiege stond zoals gezegd in de tussenstand aan de leiding voor Nick Van Laer en Gust Desmedt jr. Met Siegrit Aernouts op plaats vier en Bart Anthonissen op plaats vijf was het Belgische feest voorlopig conipleet. Pechvogel van de dag was Walter Van Massenhove. Zijn Kantd) was zo sterk dat hij op 51


SPORT de coffin een run-out had waarbij hij een alternatief langs de verkeerde kant sprong en dit betekende voor Walter einde wedstrijd en einde podiumvooruitzichten. Zaterdgavnnrl was er een grootse show met tuigpaarden, hackneys en Friese paarden. Veel mensen bleven kilken naar dit niet te missen spektakel. Zondag 20 juli ?fiO stond de finale op het programma met de af sluitende jumping voor de Landelijke Ruiters Nick van Loer niet Roxanne en het Individueel Weciënt met zijn Quinten en bleef eveneens foutreldkampioenschapjumping voor de Militairen. loos. Hij zou uiteindelijk 4 worden. Ook Siegrit Verder werd er zondag de hele dag een grootse Aernouts piloteerde haar Risk It voortreffelijk trekpaardenwedstrijd georganiseerd. Dit is een foutloos rond en kwam zo op het podium: zij zou trekpaardenkeuring die om de vier jaar in de brons halen. Want Gust Desmedtjr. sprong met Blauwbossen georganiseerd wordt. Voor elke zijn Sprightly twee balken wat hem van het dierenliefhebber was dit een lust om naar te podium naareen nog steeds uitstekende 5'plaats kijken. Ook op zondag was er de prijsuitreiking deed duikelen. Zo kon Nick Van Loer zich twee van de Young breeders eup: dit zijn jonge fokbalken permitteren voor de 2 11 plaats. Maar Nick kers vanuit heel Europa die het willen maken in deed beter en sprong 1 balk. Hij werd uiteindede fokkerij en die in Minderhout een theoretisch lijk 2` nadat de Duitser Marc Fiege zeer vlot en en een praktisch examen hebben afgelegd. Meer mooi foutloos rond sprong: de terechte winnaar dan 15 stamhoeken hebben hieraan deelgenostond op het hoogste schavot. men. België won overtuigend het landenklassement Uiteraard ging de meeste aandacht naar de voor Duitsland en Zweden. Bij dc eerste 17 jumping. 's Morgens werden de paarden gecombinaties zouden uiteindelijk 9 (!) Belgen keurd en hier waren niet echt grote verrassingen. eindigen. Alhoewel de jumpingproef eigenlijk een fitheidsproef is, blijft dit toch wel een zenuwsloOver deze organisatie zal nog jaren gepraat pende bedoeling. De ruiters komen in omgeworden. Om zoveel vrijwilligers belangeloos keerde volgorde van de tussenstand binnen. Hoe op de been te krijgen is geen evidentie en later je in de arena moet komen. hoe groter de sponsors vinden in deze economische "recesspanning. Nog meer spanning wanneer speaker sie" is al evenmin evident. Hopelijk blijven Marc Wentein dit becommentarieert. De koele wij als rijvereniging in de toekomst het voorDuitsers springen traditioneel goed en dat was in plan trekken met organisaties en prestaties. Minderhout niet anders. Zo sprong Nicole Maar het voornaamste is toch dat binnen deze Grimm met haar paard Gandus naar een 7 plaats vriendengroep het-paardrijden-voor-demet een foutloze rit en werd haar landgenoot pure-deugd voor de hoofdtoon moet blijven Mike Bardehle met Festus 5 na eveneens een foutloze rit. Bart Anthonissen sprong zeer effi-

EIKEN PLANKENVLOER

11 1 F i Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-.'eIoe,s

52

zorgen.

(Piet De,oneclt)

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.315.03.99

Gelvoc: seizoenbegin met toppers Op 20 september begint weer een nie uw vol leyhalsei 7nen. Voor onze eerste herenploeg begint dan een nieuw avontuur, deze keer in eerste piovinciaal. Trainer Luc Boeckx. die vorig jaarde ploeg, via een eindronde, dc promotie bezorgde, zal ook dit jaar de sportieve touwtjes in handen houden. Met dezelfde spelers, enkel Joris Wouters wordt vervangen door Ivan Nagels. Die speelde vorig jaarnog bij Mortsel, maar woont ondertussen in Hoogstraten en zal nu onze kleuren verdedigen. Bij het begin van het sei700fl 7a1 al snel duidelijk worden waartoe onze jongens in staat zijn. Op 20 september komt Bouwel op bezoek (vorig jaar derde en net geen promotie naar landelijke), en de week daarna is er de trip naar Kontich, de ploeg die ons vorig seizoen nipt van de titel hield. Maar op 6 september om 19 uur in het Spijker is er eerst de wedstrijd voor de interfederale beker. Een thuiswedstrijd tegen het West-Vlaamse Rollegemkapelle, een ploeg uit eerste divisie. Onze dames doen een nieuwe poging om naar eerste provinciale te promoveren. Enkele onverwachte nederlagen deden ons vong seizoen de das om, al moeten we ook zeggen dat er onverwachte overwinningen waren. Hier zien we wel nieuwe gezichten. Dorien Beyens, Gerd Van den Kiehoom en Leen Lanslots lopen er niet meer hij, elk om een andere reden. Drie dames van Wuustwezel komen ter vervangiiig. Zij speelden vorig jaar in eerste provinciaal en kennen liet niveau. Als ze tijdig in de groep ingepast wor den. kan het een zeer sterke ploeg worden. Trainer Werner Cornelis zal daar wel voor zorgen. Bij de gewestelijke ploegen zijn vooral heren 2 (10 gewest) en dames 3 (2° gewest) op jacht naar de titel. Heren 2 weet zich gesterkt door de terugkeer van Joris Wouters en Bob Jansen. Zij speelden beiden nog in de eerste ploeg. Stijn Cools zal er dit jaar van hij het begin hij zijn. Daardoor toonden ook de anderen zich bereid te blijven, al wonen sommigen vele kilometers van hier. Dames 3 was er vorig seizoen dicht hij en wil dit jaar de klus klaren. Zij krijgen er enkele jeugdtalenten bij om dit te bereiken. De jeugd zal dit seizoen van nog jonger ni competitie spelen. De kalender zit dan ook propvol. Elke zaterdag in de humaniorazaal van het Spijker is er volleybal vanaf 13 uur. Elke dag zijn er wel trainingen. Iedereen, volwassenen tot 75 jaar, jongens en meisjes vanaf 7 jaar, die nog willen meespelen en aansluiten bij onze steeds groter wordende club hellen naar Ward Blommaert (03 314 53 76) of mailen (ward.hloniniaert@paiidora.be ) en krijgen meer informatie. Enkele thuiswedstrijden in september: 6/9: 19.00 uur: Heren 1 - Rollegem-Kapelle 1 divisie) 16.30 uur: Heren 4 - Merksplas 16.30 uur: Dames 5 - Beerse 6 ( /9: 18.30 uur: Dames 1 - Mechelen 20.30 uur: Heren 1 - Bouwel 27/9: 18.45 uur: Dames 2— VT Turnhout 4 20.30 uur: Heren 2 - Merksplas 1


Wil je graag leren dansen? Kom dan naar

DANSSCHOOL BEVERS

Terbeeksestraat 42 te Meer Hier leert men dansen in een aangename en gezellige sfeer!

De cursus voor beginners start op: vrijdag 19 september o m 19.30 uur zondag 21 september om 9.30 uur

7)

(

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen:

9

'Odij5ffch(,cil

tel. 03 315 76 82

'Z'e Ver5

b FAXEN

MFC

LASERPRINTERS

—

9 -

/

A

FAXT84

MFC 580

HLI430L

Gewoon papier

Kleurenfax printerkopieerscanner USB/parallel

Laserprinter, 14ppm, 4Mb, 600 dpi, USB/parallel

9.600 bps 100 kiesnummers Telefoon LI ve de!er

SOFT COMPUTER REVA AVEC COMPUTERs - TarroNrE SOFnAARE_ Kern000s!rurnt.s,R

SOFTCOMPUTER,

Volledig b(Other assortiment in onze winkel!!

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten Tel: 031315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer. be

53


Tropen in de Blauwbossen Aanstekelijke muziek, onweerstaanbare en opzwepende ritmes en bijgevolg zwetende lijven; schaars geklede dames en heren van uiterst divers pluimage; jong, minder jong en ouder, spierwit, rood verbrand, brons, bruin, zwart; blote en versierde navels, slanke dijen en strakke buiken, brede en wiegende heupen en boezems en buiken; frisse punten en hete koffie, champagne, exotische cocktails en fruitsappen; pikante spijzen uit vele windstreken, feeĂŤrieke verlichting, stofwolken, ochtendmist en daarbovenop tropisch weer. Het was er weer allemaal op de 21 Antilliaanse feesten en tienduizenden vonden het een uitstekende mix voor een geslaagd weekend. Een sfeerbeeld in enkele plaatjes.

1

1

Dance all night

rcc tin iiie night?

t

In de soep roeren....

Gratis dansen en feesten De tien gratis tickets voor de vrijdagavond van de Antilliaanse Feesten die wij konden weggeven, zijn in de brievenbus gevallen bij: An Belet (Rijkevorsel). Fred Fockaert (Antwer-

54

pen), Herman Houben (Minderhout), Stijn Laurijssen (Hoogstraten), Hanne Op de Beeck (Hoogstraten). Miranda Stoffels (Meerle). Ilse Van Bouwel (Wortel), Sofie Van der Linden

(Hoogstraten), Bart Van Linder (Meer) en onze correspondent ter plaatse. Ook dit jaar ontving onze redactie een paar honderd ver zoekjes via e-mail, brief- en andere kaarten.


1

1 1 Offiel'er een pwtje.'

'-•

Ja lekke rrrr!!

L'e,i

1J •' sje

JI

brengt afkoeling

Garage Luc RyverS

ilI

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! -

T

H JL4<

_w

L

rJIftLLD

L kEi'

t 7:ri • FJJ H

55


NA TUUR

natuurpuntg Natuurpunt Markvallei zwaait de vakantie uit met enkele aantrekkelijke activiteiten. Bovendien wordt september een feestmaand. Vijftig jaar geleden werden in de Kempen de eerste Vlaamse natuurreservaten opgericht. Het pionierswerk van de eerste "groene jongens" werpt vijftig jaar later vruchten af. Natuurpunt beheert op dit ogenblik 12 000 ha natuurgebied, natuur die anders wellicht verloren gegaan zou zijn. In Hoogstraten werd het eerste reservaat erkend. Het zijn de Markmeanders van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap. Het Merkske en de Aschputten volgen wellicht in de loop van volgende maand.

Pimpernelwandeling De Grote Pimpernel is een heel zeldzame plant voor Vlaanderen. De plant komt slechts in twee gemeenten voor: Zemst en Hoogstraten. Daarom

14 uur. Verantwoorde lij ke: Drej Oonien (0313150245).

Paddestoelen in Meerle De zondagswandel ing van de maand oktober staat in het teken van de paddestoelen. Natuurpunt Markvallei zal daarvoor een wandeling organiseren in liet domein Den Rooy in Meerle. Jack Govaerts zal de wandelaars met kennis van zaken wegwijs maken in de wonderhaarlijk mooie wereld van de paddestoel. Waar? Wanneer?: Kerkplein Meerle om 9uur. Verantwoordelijke: Jack Govaerts (((3/3(571 85).

Eerste erkend Hoogstraats natuurreservaat De Markmeanders' van de afdeling Natuur (AMINAL), werden officieel erkend als natuurreservaat door cle Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om iets meer dan 8 ha natuur. Die natuur is het restant dat overbleef na de rechttiekking van de Mark. Enkele meanders werden toen op aandringen van LENK (Leefbare Noorderkempen) behouden. Er zijn al wel langer reservaten in Hoogstraten. Zowel AMINAL. afdeling Natuur. als Natuurplint beheren natuurgebieden op het grondgebied van de gemeente. Natuurreservaten hebben echter ook een erkenning nodig. Het bekomen van zo'n erkenning vraagt grote inspanningen van de beheerders. Op het terrein moeten de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden en ook op administratief vlak nioet er heel wat werk verricht worden. Een erkenning is echter wel de moeite waard. Zon erkenning levert immers een aantal voordelen op voor het behoud van de natuur. Zo geldt een voorverkooprecht en staan er ook financiële middelen ter beschikking van de terreinbeheerders om de doelstellingen te realiseren. Ook de erkenningsdossiers voorde vallei van het Merkske en het reservaat De Aschputten' liggen momenteel ter erkenning voor.

Graag gedaan! 50 jaar inzet voor natuur in Vlaanderen

worden door Natuurpunt, AMINAL en het stadsbestuur van Hoogstraten inspanningen geleverd om de mooie plant kansen te bieden. In het kader van het Plan Pimpernel wordt bijvoorbeeld een aangepast maaiheheer uitgevoerd op heel wat Hoogstraatse bermen. Om geïnteresseerden kennis te laten maken met de plant en liet beheer. organiseert Natuurpunt Markvallei op zondag 7 september een Pimpernelwancleling'. Waar? Wanneer?: Parking Paters Meersel-Dreef om 9 uur. Verantwoordelijke: Drej Oomen

(03/3150245).

Fietstocht Bij goed i eet organ 1 Ccrt N:ttu Li pit it op zondac 21 september een fietstocht iii de natuur. Het is een keer iets anders dan de traditionele wandelingen. Waar? Wanneer?: Vredesboom Meerom

56

In september is het precies 50 jaar geleden dat de voorlopers van Natuurpunt (Natuurreservaten vzw & de Wielewaal viw) hun eerste terreinen aankochten in Vlaanderen met de bedoeling ze als natuurgebied te beheren en ter beschikking te stellen van de gemeenschap. Nu beheert Natuurpunt in Vlaanderen 400 gebieden, samen 12.000 ha groot. Hiervoor zijn dagelijks duizenden vrijwilligers en ruim 200 professionele medewerkers in de weer. Met al die inzet levert Natuurpunt een wezenlijke bijdrage om Vlaanderen kleurrijk en leefbaar te houden. De aankoop van de eerste terreinen wordt gevierd tijdens een jubileumhappening op 14 september in de Hoge Riclen in Lichtaart (Kasterlee). In cle voorniiddag heeft een academische zitting plaats. waarop om. het jubileumboek wordt voorgesteld. In de namiddag kan een bezoek gebracht worden aan de jubilerende gebieden Snepkensvijver en Tikkebroeken. Naar aanleiding van dit jubileum brengt Natuurpunt op 14 september een jubileumboek uit: Graag gedaan! 50 jaar inzet voor natuur in Vlaanderen'. Dit fotohoek telt 176 pagina's niet actuele foto's van natuurfotograaf Misjel Decleer en korte hondige teksten. Het geeft een kleurrijk beeld van liet brede werkterrein van Natuiumrpunt. Het eerste deel blikt teruig op cle geschiedenis van de verenigingen en liet natuurbehoud in Vlaanderen. In deel twee staan de mensen centraal, zowel de vrijwillige als cle professionele niedewerkers en de geledingen waarin 71j 7irh infetten. In liet derde en grootste deel stellen we een reeks projecten en realisaties van Natuurpunt voor. Het laatste deel blikt vooruit: welke uitdagingen voor natuurbehoud komende volgende decennia op ons af? Dit jubileumboek kost • 28 en kan worden besteld hij cle Natuurpuot-winkel. Graatakker II .2300 Tumrnliouit 014 47 29 56.


W'11M I.,


KALENDER

vzw Mussenakker Meer

Op stap in..

Waar mensen zich Jong voelen Waar longe mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 ii., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

HOOGSTRATEN

TR T

KAPSALON ISALL ZIE OOK: WWW.FLAPU1T.BE

Vredeboomstraat 8 2321 Meer

HOOG STRATEN

Donderdag 28 augustus OPEN TU1NDAG in de speeltuin van de gemeenteschool. Gravin Elisabethiaan. om 14 uur, org. Gemeentelijke Basisschool. PARKFEEST niet optredens, Gravin Elisabethiaan. om 20 uur, gratis toegang. org . HVV. Zondag 31 augustus OPENDEURDAG Laermolen, Molenstraat, van 10 tot 18 uur, org. vzw De Laermolen. KEMPENDAG met groot fietsevenement Schakel-Noord, info: Toerisme Hoogstraten. MOLENDAG, gratis toegang Salm-Sal mmolen. Molenstraat. van 10 tot 18 uur. woensdag 3 september CRM - Petanque in de Mosten te Meer. Bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. tlm zondag 14 september vrouwelijke TENTOONSTELLING impressionisten, stedelijk museum, hegijnhof, woe. t/m zon., van 14 tot 17 uur. Donderdag 4 september PARKFEEST met optredens. Gravin Elisahethlaan. om 20 uur, gratis toegang. org . HVV. Vrijdag 5 t/m zondag 7 september WAN DELWEEKEND in Luxemburg, vertrek zaal Pax om 7.30 uur, org. Wandelclub De Noorderkempen. Zondag 7 september WIELERKOERS voor aspiranten, Tinnenpotstraat, 14 uur. org . Kon. Lustige Wielrijders. STREEKTHEATERTOURNEE aan/in verschillende cafés, van 14 tot 18 uur, org. Tejater de Lepe hoek. maandag 8 september CRM - Fietstocht naar Wuustwezel - vertrek aan het lokaal om 13.30 uur.

CECILIA op straal, tegenover de kerk. Vrijheid. van II tot 17 uur, org. St.-Cccilia. STARTDAG nieuw werkjaar, org. KLJ. Dinsdag 16 september MARKT, tussen kerk en begijnhof. van 8 uur tot 12.30 uur. Donderdag 18 september COOPERTEST op de piste achter het Klein Seminarie om 19 uur. CRM - Ledenvergadering in Hof ter Smisse om 14.00 uur. Gastspreker Cas Goossens over het onderwerp: "Media". Zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22 september HOOGSTRATEN IN GROENTEN EN BLOEMEN & OPENDEURDAG WINKELS, van 10 uur tot 18 uur, info: dienst Toerisme. Zaterdag 27 september DAG VAN DE KLANT van 10 tot 18 uur. org . U ni zo. CONCERT in de cafetaria van het helaardentehuis om 14 uur, org. St.-Cecilia. Vanaf zaterdag 27 september TENTOONSTELLING 'Verse kunst' in het stedelijk museum, begijnhof, woe. t/m zon. van 14 tOt 17 uur.

58

-

-

.

Alt een op afspraak Tel: 03 665 48 17 GSM: 047831 0717

, Iuwdijztuiz

t. -,

Mrij1ii 183 ijoiiztratrn 031314 66 65 Sv

MEER Zondag 31 augustus VOLLEYBALTORNOOI recreatief, vroegere terrein van FC Meer, vanaf 10uur, org. KWB. Zondag 7 september BOERENMARKT aan de Donckstraat van 9uur tot 12.30 uur. Zaterdag 13 september MOSTENTRIATLON in het recreatiedomein De Mosten om 12.30 uur.

Zondag 28 september KERMIS MISSIEFEEST in zaal Pax vanaf 11.45uur, org. Missiekring.

WANDELING & BARBECUE, bijeenkomst om 13.30 uur aan café Dc Paerdekop, org. Wandelclub De Noorderkempen.

Maandag 29 september MISSIEFEEST in zaal Pax vanaf 13.30 uur, org. Missiekring.

Zondag 14 september GOCARTRACE aan het klooster vanaf 13.30 uur, org. KWB. OPEN MONUMENTENDAG vrije toegang ijskelder kasteel van Maxhurg.

CA 13E H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel.03/314.83.11

Zondag 21 september FIETSTOCHT, vertrek om 14 uur aan de Vredesboom, org. Natuurpunt. 46

Woensdag 24 september SCHOLENVELDLOOP aan het recreatiedomein De Mosten om 13.30 uur, org. Sportraad & Sportdienst.

Zaterdag 13 september JUBILEUMSTOET in het centrum & fuif, org. KSJ. Zondag 14 september OPEN MONUMENTENDAG 'Steen'. SintCatharinakerk & -toren(heklimming). van 13.30 tot 16.30 uur + stedelijk museum, gratis bezoek Salm-Salmmolen van 10 tot 18 uur, org. VVV, dienst Toerisme en dienst Cultuur.

dames heren ndeïen

bE EiKEN celetaverveIces:zsal

John Lijsenstraat 26 - 2321 Meer Tel. & Fax: 03 315 74 29

Zondag 28 september VLOOIENMARKT, van 9 tot 12 uur kijken, en kopen vanaf 13 uur in zaal Voor Kunst en Volk, org. Brass- & Drumband Ste.-Rosalia.


KALENDER

MEERLE Zaterdag 30 augustus MISSIEFEEST in de parochiezaal, Gemeenteplein. van 13.30 uur tot 21 uur. Zondag 31 augustus MISSIEFEEST in de parochiezaal, Gemeenteplein. van 10 tot 13 uur uïtgebreide hrunch. September tim oktober TENTOONSTELLING. Cubaanse kunstenaar Salvador Gonzales, kunstealerie De Lage Rooy. don., vrij. en zat, van 14 tot 17 uur.

WORTEL

CAHIER

tlm zondag 31 augustus OPEN DUBBELTORNOOI TENNIS, terrein Langenberg.

www.caluer.he 031314.3214

tlm vrijdag 29 augustus TENNISOMNISPORTKAMP van 10 tot 16 uur, terrein Langenberg.

BI ER-WIJNHAN DEL

GORRENS WILLY LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN HORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tot 19.00 uur Zondag en maandag gesloten

GORRENS WILLY-VERVOORT

Zaterdag 6 september BARBECUE aan de parochiezaal. Gemeenteplein, om 20 uur. org . Chiro.

Worteldorp 49 . 2323 Hoogstraten-Wortel Tel.: 03/31453 28- Fax: 03/314 9346

xx

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe Maandag 8 september BLOEDGEVEN Rode Kruis. kantine FC Meerle, van 17.30 uur tot 20 uur. Zaterdag 13 september KERMISFUIF op het plein van Chiro Sint-Jan vanaf 20 uur. Zondag 14 september KERMIS OPEN MONUMENTENDAG vrije toegang ijskelder De Vondelstede, Heerle. Zondag 21 september WIELERWEDSTRIJDEN om 13 en 15 uur. Zondag 28 september FIETSDAG ten voordele van de parochiezaal, inschrijven tussen 13 en 14 uur.

MINDERHOUT Vrijdag 29 tim zondag 31 augustus 75 JAAR KLJ, vrijdag en zaterdag hal en zondag animatie tijdens de dag, org. KLJ. Zondag 31 augustus TOUWTREKWEDSTRIJD om 12 uur aan de Bergenstraat. org . Mertensmannen. Zondag 7 september KERMIS Zaterdag 20 en zondag 21 september 4X4 EVENEMENT voor het Goede Doel op de terreinen van steent'abriek Desta van 10 uur tot 16 uur. org . Rotary Hoogstraten-Keinpeii. Zondag 28 september KAPELLEKENSWANDELING. vertrek aait het parochiecentrum tussen 8 en 14 uur, org. KWR

Vrijdag 29 augustus NACHT VAN DE VLEERMUIS met dia-vertoning en wandeling om 21 uur in taverne Bolko Heike. org . Natuurpunt. LANDLOPERSJOGGING, diverse afstanden, start om 18.50 uur en 19 uur, inschrijven vanaf 17.30 uur, parochiezaal, org. vzw Arnica.

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tet.:(03)3t49t 94-Fax: (03)314 87 17

MEERSEL-DREEF Zondag 31 augustus ROMMELMARKT op de Dreef aan liet Geiteneinde van 8.30 uur tot 16 uur, een organisatie van de fanfare, aanmelden hij cafo Jansen en Jansen, Dreef 96, tussen 8 uur en 9 uur. MOLENDAG, gratis toegang watermolen van 10 tot 18 uur. Zondag 7 september OPENDEURDAG Sint-Luciakapel. Meersel. van 14 tot 18 uur. ROMMELMARKT aan het Geiteneinde van 9 tot 16 uur. PIMPERNELWANDELING, vertrek om 9 uur, parking klooster/speeltuin. org . Natuurpunt. Zondag 14 september ROMMELMARKT aan het Geiteneinde van 9 uur tot 16 uur. OPEN MONUMENTENDAG vrije toegang watermolen van 10 tot 18 uur. Zondag 21 september MISSIEFEEST 'Reik mij de hand' in speeltuin de Zevenster hij het klooster, niet g rote rommelmarkt, allerlei optredens van blaaskapellen en kinderanimatie. ROMMELMARKT aan het Geiteneinde van 9 uur telt 16 uur. Zondag 28 september KINDERVIERING in de kerk om 10.30 uur ROMMELMARKT aan het Geiteneinde van 9 uur tot 16 uur.

gd

30 jaar een oase aan de Bookes

Zaterdag 30 augustus KINDERROMMELMARKT vanaf 13 uur tot 17 uur op het pleintje achter de parochiezaal. Zaterdag 13 september NATIONALE ZIEKENDAG, uitstap naar de Trappistinnen van Brecht, vertrek om 13.30 uur aan de parochiezaal. org . Ziekenzorg-Wortel. Zaterdag 27 en zondag 28 september MUZIEKFESTIVAL in feesttent en parochiezaal, vanaf 14 uur. org . Fanfare en Brassband. Tot en met maandag 15 september FIETSZOEKTOCHTEN van KWB Hoogstraten, Meer en Meerle - VABS - Landelijke Gilde, formulieren en info: kantoor Toerisme, Vrijheid, Hoogstraten.

STREEKNIEUWS Kraantj eswater, dé dorstiesser De zomer van 2003 wordt er zeker één om nooit te vergeten. Na een zonnige maand juini, een zuiderse' maand juiti, kregen we een tropische maand augustus. Het waterverbruik nam flink toe. Tijdens piekdagen tot circa 252.000 ni3 water m het gebied van Pidpa. In 2002 was het maximale dagverbruik in deze regio 235.595 m3. Gelukkig waien er geen problemen met de bevoorrading van het water. Iedereen kon op ieder moment van de dag water gebruiken. Je mag er niet aan denken wat je in deze warme tijden zoti moeten doen zonder water. Als je heel de dag loopt te puffen, verlang je zeker naar fris water om je lichaam af te koelen met een douche, een voethad of m een zwembad. Kraantjeswater blijkt ook een gezonde en goedkope dorstlesser te zijn. Wie graag meer wil weten over de integrale waterservice van Pidpa kan eens op het internet gaan kijken bij: www.pidpa.be

Wortels jongerencafé zonder pretentie Dpen: donderdag (20.00u), xrfldaq, z9lerdad19.0Øll en 7nnd2g iSDOiJ)

59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

T

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u liet centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desrnedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

)Z`

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03131 5.88.35 00

Wild & Gevogelte

STOFFELS

LOKALE POLITIE

__

bvba

APOTHEKERS

Tenisclub n

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstrateri (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Indoor tennis squasli snooker

74

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/105 12. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

de

VRIJHEiD i'zw Acloel.ve,oroot 72 2320 Hoog.orwen

TeL 031314.37.76

67

lcfro D@ Jonh 1 I400go,1t06 1

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...). antiek, brokante en curiosa

k Uod ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 0495/57.48.52 - www.krisvoeten.be 6

,

hairslyling mode... Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01416331 99 wwwkcmode.be

F0

BOEKHOUDING FISCALITEIT

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

Tot S september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 03.315.73.75. Van 5 tot 12 september: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 03.314.51.50. Van 12 tot 19 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstralen. Tel. 03.3 14.57.24. Van 19 tot 26 september: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. Tel. 03.314.60.38. Zaterdagvoormiddag 20 september: APOTHEEK LUYTEN. Mi nderhoutdorp 40. Tel. 03.314.40.74. Van 26 september tot 3 oktober: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St. Joief-Rijkevorsel. Tel. 03.3 12.12.20. Zaterdagvoormiddag 27 september: APOTHEEK ROMBOUTS. Worteldorp II. Tel. 03.314.38.68.

161

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 0313143083

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

fred.degruyter@pi.be www.b-l-d-g.be

Lu

-

..Martens

Uw maat inje tuin!!! Tuina7fl Ies-4, derhoud/Bereveiung en hctrau

Pyperpad IS - 2321 Meer - tel. 031315.43.13

60

Op 24 september is er een verse MAAND. Medewerkers, de tijd is kort ditmaal: uw kopij wordt verwacht op woensdag 10 september. Nieuws over sport en dorp moet er zijn op zondag 14 september.

02/I1LO .%'B

0477/20.4.2.92

,d;, ..nP-ha-r:

a

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di Om za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken. tel. 03 315 95 65 & Ingrid de Bie, tel. 01443 85 10. WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/3 14.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (031314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

Wil u 5-30 kg of meer afslanken? Persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Bel Mireille 0477 40 36 99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.