mei 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

NEGENTIENDE JAARGANG, NR.217 MEI2003 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

cl e hoogstraatse rn aa nd Loen houtseweg 34 , 2320lHOOGSTRATEN

tUITGEVERIJl'] 1:r.I.Ici i7Y'i III 1 i

HET BOEIENDE VERHAAL VAN

CLARA VOORTMAN

13 LOKALE

EEN DAME VAN STAND

KUNSTENAARS

Waar zit

MADRILEEN \ Eindrangschikking

VOETBALCOMPETITIE

OF HOE MEERLE MEERL E WERD


COLUMN

bE BELEVENISSEN VAN

COMMISSARIS TOPKOP

OORLOGSTAAL Als we dit schrijven loopt de oorlog in Irak ten einde. De haviken in Washington hebben hun ogen alreeds gericht op het naburige Syrië. 1-let regime daar zou Iraakse leiders verstoppen en beschikken over massavernietigingswapens. Mogelijk die wapens die ze in Irak nog altijd niet gevonden hebben. Misschien van begin af aan niet goed gekeken?

0 ZONbER MOEITE

!!!

DIE OCHTEND, VOOR HET RAAM VAN DE WARME BAKKER...

Nu wil ik het hier niet hebben over de geopolitiek van de Verenigde Staten of de strategieën van Bush. Wel over wat we er in onze kranten over lezen en op radio en TV over horen. En dan vooral over taal waarmee ze ons om de oren slaan. Nieuwe taal, door ons nooit eerder gehoord. 'Precisiebombardenienten', 'cruise miss/les en 'collatoral clamage kenden we al van de vorige golfoorlog. Eveneens vertrouwd klonken 'breaking news' en 'brie/ustg rooms' waar struise Amerikaanse officieren in camouflagepak - ik vraag me af waarom perswoordvoerders op veilige afstand van de oorlogshandelingen een camouflagepak moeten dragen komen uitleggen wat ze kwijtwillen en wij geacht worden te geloven. 'Special forces' waren ons ook al een beetje bekend, onder meer van in Afghanistan. Het arsenaal (sic) aan nieuwe termen is echter enorm. 1-let begon al met de 'preventieve oorlog' tegen een 'schurkenstaat', behorend tot de 'as san het kwaad'. Goed gezegd, verduidelijking overbodig! De 'coalition of the willing'zou dat varkentje wel even wassen. Geef hen eens ongelijk! De ',shack au alle' fase zou er misschien wel voor zorgen dat er helemaal geen grondoorlog nodig was. De Iraakse leiders zouden door 'Jdams -joint direct attack ,nunition' worden uitgeschakeld, de republikei nse wachten zouden door massale bombardementen met 'bunkerbusters', 'fragmentatieen 'clusterbo,nmen' zo 's/zellshocked' zijn dat ze zich massaal zouden overgeven. De communicatiesystemen van de vijand zouden worden uitgeschakeld door de 'black-out bom'. De rest van de verovering zou een 'cakesualk' worden. Met rechtstreeks verslag op TV door 'emhedded' of 'ingehec/de' journalisten. Onafhankelijke pers? Enfin, de grondoorlog kwam er toch. Mogelijk waren de doelwitten voor de bombardementen door de 'forward-air-controllers'toch niet zo goed gemarkeerd als werd verwacht. Of konden de piloten dan toch niet zo goed mikken? Misschien ineens een verklaring voor het fors aantal gesneuvelden door 'friendly fire'. Vervolgens kregen we de 'Apache helicopters'. de 'AC- 130 Gunships' met hun 105 mm kanonnen en machinegeweren. 'hit and run' aanvallen. 'Peshnierga s en 'fedaveen' verschenen ten tonele in de 'urban wa,jure'. Uiteraard ook de 'special-operations-tea,ns' die gevangen leden van de 'coalition 'gingen bevrijden ('saving private Jessica').

EVEN LATER IN HET FITNESS-CENTER

.

NOG EENS 7 UUR EN 35 MINUTEN LATER....

Tot daar een greep Uit de verslaggeving van enkele weken oorlog in Irak. Niet van CNN of de BBC, neen uit onze eigen vertrouwde kranten en weekbladen. "Taal" zegt ons van Dale "is het systeem van spraakklanken door middel waarvan de mensen met elkaarcommuniceren en de schriftelijke vastiegging hiervan". Simpelweg kan je stellen dat taal datgene is, dat wanneer iemand iets zegt of schrijft, de toehoorders of lezers dat ook verstaan, tenminste in hetzelfde taalgebied. "Jargon" is dat deel van een taal, dat voor specifieke vakgebieden wordt gebruikt en dat voor buitenstaanders moeilijk te begriijpen is. Ik twijfel ofde taal die we in de berichtgeving overde oorlog te horen en te lezen kregen, onder deze termen kunnen rangschikken. Mij kwam steeds weer de term 'Newspeak' of 'Nieuwspraak' van Orweli voor de geest. In zijn beroemde verhaal '1984' verklaart hij het hoe en het waarom van Nieuwspraak: "Het was niet alleen het doel van de Nieuwspraakomeen uitdrukkingmiddel aan de hand te doen voor de wereldheschouwing en de denkbeelden, eigen aan de aanhangers van Engsoc (de ideologie van Big Brother), maar ook om alle andere denkwijzen onmogelijk te maken. Dc woordenschat ervan was dusdanig samengesteld dat zij nauwkeurig en vaak heel vernuftig uitdrukking kon geven aan elkegedachte. die een partijlid lot uitdrukking mocht willen brengen, met uitsluiting van alle andere gedacliten." jaf) bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij , ,, oen 5- OU seweg .. 2320 Hoogstraten 29

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be

bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

' PROFICIAT COMMISSARIS TOPKOP, VOLGENS UW PERSOONLIJK PROFIEL HEBT UMOMENTEEL

•,

DAN BEN IK ER HELEMAAL KLAAR VOOR

-.

4320 KCAL VERBRUIKT

,.:

Ï '

1

_

____________

1r'

, VOOR MIJ GRAAG EEN 4

ç-

CHOCOLADETAART VAN 4320 KCAL EUHIK BEbOEL VAN 13€ !ij


OMSLAG VERHAAL

Een leven in artistieke kringen

Clara Voortman, een dame van stand Clara Voortman - Dobbelaere, de vrouw van grootgrondbezitter Jules Voortman, was waarschijnlijk één van de beste kunstenaars die onze regio ooit gekend heeft. Ze vertoefde in de artistieke kringen rond Emiel Claus, samen met andere impressionisten als Jenny Montigny, Anna De Weert en Margueritte Robijns, namen die in kunstkringen klinken als een klok. Clara Voortman laat een groot aantal werken na, olieverf en pasteltekeningen, maar ook siervoorwerpen en een reeks foto's, die een uniek tijdsbeeld geven. Het grootste deel van haar werk is in het bezit van de familie gebleven en is na een laatste tentoonstelling in 1928 niet meer getoond. Wat volgt is het verhaal van de familie Voortman, de context waarin het werk van Clara Voortman tot stand kwam en informatie over haar werk.

Abraham Voortman Vos heeft het nodige kapitaal. Het is een bescheiden bedrijf dat zal uitgroeien tot één van de grootste textielfabrieken van Gent. Abraham Voortman trouwt in 1792 met Maria De Vos, de zuster van zijn vennoot Frans De Vos, die op zij 11 beurt zal trouwen met Marie Bauwens. een zuster van Lieven Bauwens. Hij maakte als industrieel spion een aantal reizen naar Engeland en kon op clie manier de "mulejenny", een katoenspinmachine, van Engeland naar hier smokkelen. Lieven Bauwens wordt ook betrokken bij de uitbouw van de katoenfabriek van Voortman,

Het verhaal van de familie Voortman begint bij Abraham Voortman. Geboren op 26juli 1758 in het Nederlandse Weesp komt hij in 1783 naar Gent. Hij is waarschijnlijk één van de buitenlandse specialisten die door dc Oostenrijkse gezagsdragers gevraagd worden om in onze steden nieuwe bedrijven mee op te starten. Over de eerste jaren van zijn verblij( in het Gentse weten we weinig. In 1790 richt Abrahani Voortman samen met Frans De Vos een bedrijf op om katoen te bedrukken. Voortman is de man met de kennis. De

(1758 - 1810)

Vos

1 1770 1848 )

Rosalie VOORTMAN (1792 - 1824) x

Willem

511fl

Jean VOO RTMAN

François VOORTMAN ------

ZANTVOORDE

(1804- 1862) x

Julie van ZANTVOORDE

(1779 - 1848)

if -

(1810 . 1859) KOPEN SAMEN EERSTE GRONDEN /N MEERLE ROND 1845

Maria van ZANTVOOROE

Jules VOORTMAN

(1818 - 1842)

(1835 - 1923)

-

x

S

EdwardJACQIJEMYN5

CIaraDOBBELAERE

(1806 - 1874)

11853 - 19261

1 Ernelie JA000 EMYNS

Jean VOORTMAN

Robert VOORTMAN

(1842 - 1906) x

(1872 - 1947)

(1877 - 1937)

S

X

Justave ROLIN

Margarite BUYSSE

Jeanne LECHAT

11835 - 19021

(1875 - 1940)

(1883 - 1978)

¶ Edward ROLIN-JACQUEMYNS

nadat hij in 1797, samen met zijnbroerFrançois, deel gaat uitmaken van de leiding van het bedrijf. juist voor de eeuwwisselin go komt het bedrijf opnieuw in handen van Abraham Voortman en Frans De Vos. Maar in 1805 scheiden hun zakelijke wegen en zullen ze elk hun eigen bedrijf uitbouwen.

Voortman en Jacquemyns

Abraham VOO RTMAN Maria DE

Clara Voortnian

Denise

Jacques

11898 - 19851

(1901 - 1

Pierre

André

(1903 -1968) (1907 - 1995)

Op het schema hier/,oven zien we de funilieband tussen Edii'ard Jacquemvns en Jean Voortnian, die i'anaf 1845 swnen gronden kochten in de regio. De kunstenares Clara Voortinan - Dobbelaere was de vrouw lan Jules Voortnian, één lan de kinderen van Jean Voortnian. Ciara Voortinan had twee kinderen en vier kleinkinderen. Edu'ardiacqueinvns woonde op Heerle,s Ho/en Jean Voortinan gaf de opdracht om Villa Lie!? Roov te hou iven. Clara Voortinait in haar atelier aan de Blazante Vest in Gent.

Abraham Voortman en Maria De Vos hebben drie kinderen: een dochter Rosal ie en twee zonen. François en Jean Baptiste. Twee van hen. Rosalie en haar hioeriean Baptisle. trouwen alle twee met een telg uit de familie van Zantvoorde. Beide 'takken' van de familie zijn vanaf 1845 betrokken bij de aankopen van gronden in Meerle. Een dochter van Rosalie Voortman huwt met Edward Jacquemyns. Hij werd op 10juli 1806 in Verrebroek geboren en promoveerde aan de unversiteit van Luik tot doctor in cle geneeskunde en tot doctor in de pharmaceutische en natuurwetenschappen. Jaccluemyns is een autoriteit in zijn vak en komt. mede doorzijn huwelijk, als scheikuncligecnals verinoot in het bedrijfvaii zijn ooinJcan Baptiste Voortman. Wanneer Vooriman een reserve wil aanleggen, om de toekomst van hun fabriek veilig te stellen. kan Jacquemyns zijn vennoot overtuigen om samen in gronden te investeren. Zijn kennis van de scheikunde ligt aan de basis van een vooruitstrevende landhouweconomie met moderne landhouwexploitaties, die vorm krijgen hij de ontginning van de gronden die ze kopen Meer, Minclerhout en Meerle. Het zijn barre braakliggende gronden, die omgetoverd worden tot rendabele bossen, weiden en akkergronden.

De verkoop van de eeuw De eerste gronden die Voortman en Jacqucmyns hier kopen, komen uit het nalatenschap van de hertogen van Salm-Salm. Het is een spraakmakende publieke verkoop van de eigendommen van de elf erfgenamen van vorst Konstantijn van


OMSLAG VERHAAL

•1

.

WP )

4

;;

In 1902 stelt lara Voortnian tentoon 01) het Salon van de Koninklijke Kunst- en Letterkundige Kring van Gent. Karel Lybaert schrijft volgende kritiek over bovenstaand werk: "Clara Voortman zond één werk in, eene pasteltekening, maarhet is een stuk dat meetelt. Het jong Hollandisch meisje. dat te midden van geur- en kleurrijke bloemen neergehtirkt zit aan de deur van hiar nederig huisje, maakt den besten indruk met hare schilderachtige kledij tusschen de bonte wemeling van tuinvoorthrengselen. Er steekt kleur, lichten lucht in dat lief getekend salonstuk, dat uitnemend kloek van toon is. al is het dan ook een pasteltekening. Het stuk is daarenboven zeerfrisch, zeerlevendig van toon. Jammer dat de bewerking van het gelaat der meid wat flou is".

Salm-Salm. De opbrengt van 'de verkoop van de eeuw' moet dienen om de schulden die de hertogen gemaakt hebben, af te lossen. Voortman en Jacquemyns kopen op 16 en 17mei 1845 in totaal 239 ha van de eigendommen van de hertogen. Het ii jn o.a. de Heerleshoeve. de Mosthoef, een jachthuis en een hoese op Heerle en gronden in Minderhout en in Meer. Hun samenwerking ial tien jaar duren en ie zullen, naast de gronden van de hertogen van Salm-Salm, nog meer eigendommen aankopen. Zo kopen ze o.a. op 21 juli 1846 de boerderij van Meyvis en op 12 oktober 1945 de gronden langs den Floogcn Rooy. Ze kopen ook gronden aan die eigendom /ijn van de gemeente Meerle. De gemeenten worden in 1853 door de overheid verplicht om hun braakliggende gronden te ontginnen of te verkopen. Die maatregel is een gevolg van een aardappelziekte die de streek teistert en een ware ramp is voor de inwoners van de streek. Op2 maart 1855 scheiden de zakelijke wegen van Jean Voortman en Eelward Jacquemyns. In een "Bordereau de liquidation de société entre Messieurs Voortman & Jacquemyns " lezen we dat hun actief een totaal van 1 716 073,92 frank vertegenwoordigt. Dit actief is de optelsom van hun ge7amenlijke eigendommen en investeringen in Meerle en in Gent. Bij de verdeling van de eigendommen in Meerle gaan de noordelijk gelegen gronden naar de familie Voortman.terwijl de meerzuidelijkgelegen gronden eigendom worden van Jaceueniyns.

In 1871 huwt Jules Voortman met de 18 jaar boren te Gent op 15 jongere Clara Dobbelaere. ge januari 1853. 1-laar vader is actief in de s lasnijverheid, haar moeder stamt Lot een gegoede Gentse doktersfarnilie.

Clara Dobbelaere In de kennissenkring die Jules en Clara Voortman in Gent uitbouen vinden we een groot aantal kunstenaarsterug. De impressionist Albert 0,crtoii cii l-cîii.iiiil "crihc 55 irelCri trouss c

Villa den Rooy De ontginning van de gronden is een belangrijke onderneming en laat de Gentse industrieel toe om een buitenhuis te boLiwen te midden van zijn eigendonimen. Jean Baptiste Voortman geeft opdracht om 'villa den Rooy' te bouwen, maar kan er zelf niet van genieten omdat hij in 1862, vôÔr het beëindigen van de bouwwerken, al overleden is. Zijn zoon Jules zal de zaak van zijn vader én de ontginning van de gronden in Meerle verder

C/ara Voortrnan met andere kunstminnencle i'rourt'en OJ3 de rotsen van Menton. 4

zetten. Ook hij zal nog een behoorlijk aantal eigendommen aankopen en het familiepatrimoniLim vergroten.

vrienden. Deie laatste is dé bezieler van het Gentse kunstleven en is o.a. de man die het ïnitiatief neemt tot de bouw van het Museum voor Schone Kunsten. Clara Voortman volgt vanaf 1873, twee jaar na haar huwelijk, een artistieke opleiding, in het atelier van Jean Dclviii. Ze leerter vooral tekenen


OMSLAG VERHAAL lingen en onderhaar impuls wordt aan de Gentse Academie een richting Sierkunsten opgestart.

De Franse kust

1

"

Terwijl haar man Jules Voortman veel tijd en energie investeert in cle uitbouw van zijn zaak, moedigt hij lijn vrouw Clara aan om verstroong én inspiratie te zoeken in het zonnige zuiden. Italië. maar vooral Frankrijk bevalt haarten zeerste, en in haar brieven raadt ze haar man aan om verlof te nemen en ook naar Frankrijk te komen om er van het mooie lichten de zonnige atmosfeer van het zuiden te genieten. Clara Dohhelaere ondertekende haar werken met de naam van haar man. Omdat ie haar werken niet dateerde en er maar een beperkt aantal beschikbaar zijn, is het zeer moeilijk om ze in de tijd te rangsehikken.

1-Jaar oeuvre omvat stillevens, portretten en landschappen. Van Jean Delvin behoudt ze de scherpe tekening, al koos ze zelf voor warme, heldere tinten. De werken die ze maakt aan de Franse kust verraden een invloed van de inipressionist Claude Monet, zowel wat de techniek als het gebruik van cle kleuten betreft. Jules Voortman sterft in 1923. drie jaar later, op 15april1926, sterft ook Clara Voortman tijdens één van haar verblijven in het Franse Menton. Op haaroverlijdenshcricht, dat verschijnt in Gancl Artistique, lezen we: "Ce fut cme femme d'élite h 1 'esprit largement ouvert b toutes les choses de l'intelligence et de l'esprit". Dcie persoonsomschrijving zegt veel over het niveau van haar opvoeding en de ontwikkel i ngskansen die haar geboden werden. (th)

en observeren, maar werkt er ook met olieverf en paste Ikrijt. De eerste werken van Voortman tonen sterk dc invloed van haar leermeesteren 7ij0 verwant niet de vroege werken van Cecile Cauterman, clie ook les volgde hij Delvin. Tijdens haar eerste tentoonstelling in 1890 in Parijs toont Voortrnan twee houtskooltekeningen en twee pastels. In hetzelfde jaar is ze aanwezig opeen manifestatie van vrouwelijke schildersen beeldhouwcrs, ook in Parijs. In 1893 is ze voor het eerst te zien hij de Gentse Cercie Artisticlue, een plaats waar ze bijna jaarlijks zal exposeren.

Sierkunsten Maar Clara Voortntan voelt zich ook aangetrokken tot de decoratieve kunsten en legt zich met succes toe op de verwerking van Ieder. Ze ontwerpt boekbanden, riemen, portefeuilles, juwelenkolfers en sieraden, naast kleine voorwerpen in brons. Dit aspect van haarcreativiteit ial een belangrijke plaats gaan innemen. Het is de tijd van de Art Deco, een periode waarin er veel belangstelling en aandacht is voor de decoratieve kunsten. De ontwerpen van Clara Voortman krijgen een plaats op cle belangrijkste manifestaties in binnen- en buitenland. Ze behaalt verschillende 011 ierse hei dingen op intern itt ton a le ie ntoonstel -

In die dagen is er bijzonder veel aandcicltt voor de clecoi'a!iet'e kunsten. Meer nog dan met haai- schilderijen en tekeningen behaalde Clara Voortinan internationale erkenning met haai' ontwerpen in lede,- en brons. Het Stedelijk museum toont het werk van Clara Voortrnan in combinatie met dit van haar tijdgenoten: beeldhouwwerk van Yvonne Serruys en grafiek van Jenny Montigny. De tentoonstelling loopt van 10 mei tot en met 14 september en is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur.

Unieke foto's Clara Voortman laat een unieke verzameling foto's na, die op het einde van de 1 9de eeuw genomen werden in Meerle, in Gent en in Frankrijk. Ze werden gen'iaakt op het moment dat de fotografie nog in de kinderschoenen stond en bijna uitsluitend gebrcnkt werd voor het maken van statieportl'etten en prentbriefkaarten. Deze fotos zijn uniek omdat het opnamen iijn van het dagelijkse leven, niet alleen in de betere ki'ingen maar ook van het leven op het platte land. Tijdens cle tentoonstelling in het Stedelijk museum worden een dertigtal van deze Rto's getoond.


ii

Bedrijfskleding voor industrie - land- & tuinbouw - voeding -

Signalisatiekleding Regenkleding Veiligheidsschoenen Hoofdbescherming voor gehoor - oog - gelaat - adem -

Handschoenen

l

Schilder- & decoratiewerken Donker, licht, fel, pastel, contrasterend, effen,

Promotiekleding

harmonieus, geschakeerd, klassiek of trendy.. je kan geen kleur of kleurencombinatie bedenken of je vind ze terug in onze showroom. En met ons deskundig advies weet u al snel welke gordijnen, vloerbekleding, behang en/of decoratieve verftechniek het best bij u past.

T-shirts - sweaters - bodywarmers -

Alle textieldruk Alle Borduurwerk

AAB

ANSTOETZ -

Exclusief voor de regio

E&S Design bvba Hinnenboomstrciot 1 busi B-2320 Hoogstraten

tel 03 314 95 57

fax 03 314 78 41 www.es-design.be

H. Bloediaan 277-299 • 2320 Hoogstraten Tel: 03/31452 78 • Fax: 03131488 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be


OMSLAG VERHAAL

De ontginning van de gronden

Het verhaal van ooggetuigen De ontginning van de gronden in onze streek begon na de verkoop van de eigendommen van de hertogen van Salm-Salm aan een aantal industriëlen, zoals Voortman en Jacquemyns in 1845. Dat de ontginning van de schrale heidegronden niet eenvoudig was kunnen we opmaken uit onderstaande tekst, gepubliceerd in het boek "Meerle door de eeuwen heen". We citeren uit het boek van Jansen en Van Nueten uit 1922. "Dat zulke ontginningen niet op een rolletje atliepen getuigt ons het werk van den heer Voortman. Groot nijveraar te Gent had hij vernomen rond de jaren 1845 dat de prinsen van Salm-Salm hunne gronden der Kempen verkochten. 1-lij werd bijgestaan door den heer Jacquemyns, zijnen scheikundige in de katoenfabriek. die hem overtuigde dat door den vooruitgang van de scheikunde er weldra geene onvruchtbare gronden meer zouden bestaan. Beiden landden op zekeren avond te Meerle aan. Vertrokken des morgens om 5 uren uit Gent per spoorweg naar Antwerpen. van daar per malpost op Oostmal, dan per karken op Hoogstraten, eindelijk nog 12 kilometer te voet - eene reis van drie dagen - kwamen zij hij het vallen van den avond in Meerle aan. Na uitgerust te hebben in eene herberg, onderzochten zij des anderendaags de verscheidene heiden en kochten een groot aantal hektaren. Een bouwmeester uit Gent teekende het plan van een uitgestrekt park met vijvers en groote grasperken; men trok nieuwe wegen, bracht prachtige vlaamsche hoeven tot stand. Doch de natuur laat zich niet aanvallen zonder wederstand. De eerste plantingen verbrandden door de zon. Nadezeeerste mislukking vatte men eene andere manier aan en men plantte alle boomgewas dicht nevens elkander. zodat de stralen der zon en de wind er minderop vermochten. Om de grond te verbeteren kocht men oude paarden die

men ter plaatse afmaakte om tot mest te dienen. De uitslag na eenigen tijd bleek voldoende. Maar had de natuur overwonnen, met het volk ging het zoo gemakklijk niet. De Kempenaar houdt aan Zijne oude gebruiken: ten tweede liet werkvolk slechts 0.1 Otot 0.15 centiemen peruur winnend kon zich niet voeden zooals het behoorde, was zwak en rap vermoeid. zoodat het werk langzaam vorderde. De nieuwe boerderijen waren op zijn vlaanderseh ingericht en de stallingen gemaakt met mestputten, gansch in tegenstelling tot de Kempen waar men het mest in den stal liet opeenhopen. De kempische boeren wilden er niet van weten en de eigenaar was genoodzaakt volk uit Vlaaderen in te brengen. Ongelukkiglijk des Zondags dronken zij bij overmate zochten twist met hunne gezellen, vochten en trokken de messen, wat verre bleef van hun genegenheid te doen winnen. De Meerlenaars kregen er afkeer van: de vlaanderaars liet niet meer kunnende uithouden trokken terug naar hun land. Men moest het plan der modelpachthoeven laten varen: zij werden verdeeld en de stallingen volgens liet goeddunken der huurders geregeld. Met 'eel moeite kon men ze verhuren en zeer dikwijls bleef de huurder in Zijnen huren ten achter. Het volk was arm. De grond bracht weinig op, de beesten waren mager. de opbrengsten werden in de winkels

Edward Jacqueinvns was als scheikunclige het brein achter de ontginning i'an de gronden die hij samen met Jean Voortman iii het Hoogst raalse kocht. Na tien jaar kwani er een einde aan hun samen werking, werden de gronden verdeeld en gingen ze elk hun weg. Edw 'ard Jacquemvns werd senator. Zijn schoonzoon Jusrave Rolin en zijn kleinzoon Edward Rolin - Jacquemvns brachten het tot minister.

verkocht tegen eetwaren en kleergoederen. Moesten de hoeren iets uit de stad krijgen, het vervoer verhoogde veel de prijzen, en moesten zij iets in de stad verkoopen het vervoer nogmaals verminderde hunne winsten. En nochtans het volk slaafde en zwoegde en was betrekkelijk tevreden en gelukkig, niischien meer clan nu!" (ii)

Jk-

Ec/iiard Jaiqimeiitvits botiiicic in het gehucht Heemie vier modelboerderi jeu en een veertigtal hoerena,'heiderswonin geit. Het verhaal van Jacquenivns en Rolin-Jacquemvns is bijzonder boeiend. Stijn Cools, student architectuur en moitumnentenzorg ging in alle mogelijke en onmogelijke archieven op zoek naar het verhaal van de ontginning. Het verhaal i'an zijn zoektocht brengen we in één i'an onze volgende uitgaven. (links de Vondelsteede, één van de modelboerderi jen, en rechts één van de veertig woningen die Jacquemvns optrok voor zijn arbeiclei-s.)


OMSLAG VERHAAL

Kind aan huis bij* zes generaties Voortman Mooie foto's van Clara Voortman, maar wie kan vertellen wat er op staat? Van die jaren - einde negentiende eeuw - zijn geen getuigen meer over. Misschien dat Sjarel Adriaenssens, bijna 85 en geboren en getogen op de gronden van de familie Voortman, er nog iets van kan maken. Sjarel heeft heel zijn leven in de nabijheid van de familie Voortman geleefd. Dat hij zowat alle familieleden op de foto's herkent en met naam kan noemen, was dan ook geen verrassing. De andere mensen op de foto's herkent hij niet, daarvoor is het leeftijdsverschil te groot. De taferelen en de sfeer herkent hij wel, die waren - ondanks er 30 jaren tussen zijn - in zijn jonge tijd nauwelijks veranderd. De grote veranderingen in het dorp en zijn omgeving hebben zich pas na de tweede wereldoorlog voltrokken.

Zes generaties Voortman "Die foto's van de familie. die herken ik. Ik heb ze allemaal persoonlijk gekend. Al zes generaties heb ik ze van dichtbij meegemaakt. Jules Voortman, Jan Voortman, Jacques Voortman, Claudine Voortman en Etienne Van den Boogerd. En nu de kinderen Van den Boogerd". Sjarel werd in 1928 geboren op een hoerderijtje op de Lage Rooy, op het goed van Voortman. Hij is datzelfde huis ingetrouwd, heeh het geboer o voort gezet toen zijn vader stopte. Toen Sjarel zelf met pensioen ging, is zijn dochter er komen wonen. Sjarel en Anna trokken in een boerderij van meneer Van den Boogerd op Heerle. Toen die onlangs moest vernieuwd worden, gingen ze in de conciergewoning van het landhuis van Van den Boogerd wonen.

Kerkzicht Het Kerkzicht of het "Zicht" of zoals Sjarel dat noemt, zal bij de meeste oude Meerlenaars dezelfde herinnering oproepen. "Dat was een pad van Stasse naar Meerle hinnendoor. Je kon er van ei de kerk zien staan. De kinderen van Jal

Foto Clora Voorrniu,i

kwamen langs daar naar school. Daar stond ook in mijnejonge tijd nog geen enkel huis, alleen dat van de boswachter Louis Goos. Dat is ondertussen al lang afgebroken. Op de Ulicotenseweg stond niets, buiten de meisjesschool en daarnaast het huis van Faes. Daar is ooit Monseigneur Eestermans nog opgehaard geweest toen hij gestorven is. In den draai van de Ulicotenseweg, daar stond vroeger wel een boerderijtje. van Toon Verhunt. Daar stond een dikke beuk bij. met een putmik. Daar lag een legger in, om water mee te putten. Jacques Voortman is er Ooit, toen hij met de oude madame naar de kerk reed, geslipt en in de sloot terechtgekomen. Uit dankbaarheid omdat ze daarbij niet gekwetst werden, hebben ze een kappeleke aan die beuk gehangen. Dat is blijven hangen tot de beuk uitgedaan is".

Koeien weien en koren pikken De landelijke taferelen komen Sjarel heel bekend voor. "De koeien weien of tuien. De mensen gingen dan met hun koeien aan een touw (tui) om ze langs de graskant te laten grazen (weien),

omdat ze zelf geen weiland genoeg hadden. Of methun geit. lederhuishouden had toen minstens ĂŠĂŠn geit. Koren pikken met een 'zicht', dat heb ik zclfook veel gedaan. Ik heb die zicht nog liggen. Het koren werd gelijk gebonden en in hokken gezet (schoren). Gelijk erna werd er geploegd om rapen te zaaien.". "De was die werdgespoeld en dan op de 'pikkel' gelegd om uit te lekken. Daarna werd hij op het hek gehangen om te drogen".

Paard en kar "1-her zie, cle heeren zijn gevolg met karen paard. Daar moest altijd iemand van hier voor inspannen, want een paard hadden ze zelf niet. Ze kwamen van Gent met de auto, een grote Minerva. Maar als ze dan hier waren moesten wij inspannen om ermee naar het dorp te rijden". "Dat is Jules Voortman, op het bruggetje naast de Kaal. Op Smisselbergen, zoals ze dat hier noemen. En 't bruggetje over de vijver. Ooit waren we daar bomen aan 't bossen en 't paard dat met de kar stond, verschrok zo dat het met kar en al over die planken brug schoot. Geluk dat het er toen niet doorgetrapt is, zodik waren die plankskes niet. En hier dat afdakske, volgens mij is dat van de woning van de tuinier aan de Rooy." Vervlogen tijden. Het Kerkzicht is helemaal volgegroeid met bomen en struiken; Meerlakkeren Ulicotenseweg zijn helemaal volgebouwd. De mensen hebben geen koeien en geiten meer, tenzij in het groot. De vijver is een stuk kleiner geworden, De Rooy een congrescentrum, de woning van de tuinier een nieuw \'erblijfcomplex met moderne kamers en vergaderzalen. Van het afdakske van de hovenier is al lang geen spoor meer. Paarden kar alsook Minerva's zijn uit het straatbeeld verdwenen. Voortmannen wonen er nog steeds, maar drukken hun stempel niet meer op het dorp Meerle. En als Sjarel zal zwijgen, blijven alleen de foto's van Clani Voortman de stille getuigen van een lang vervlogen tijd. (jaf)


OMSLAG VERHAAL

_ _ÇLÇI9N LOEWE. A

Zelfbewust en individueel. 1 Meervoudig onderscheiden

design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuli-PIP. • Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir. Loewe Calida 5732 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLd9N® Foto's Clara Voortouw

9


OMSLAG VERHAAL

''r ij

*Zgfr

->

..

ivo

Foto Clara Voo rtman 10

Ly

f

1 • ;

-,---

.


OMSLAG VERHAAL

VOETBAL

VOETBAL

/

zaterdag 10 MEI2003

6e HER17ENICINGSORN00I van

?7M MEWIS en JAN CR0 YMA NS (onze verongelukte voetballers)

SCHOLIEREN en JUNIORS (14-16 j.) (16-20 j.) - terreinen KFC MEER doorlopend vanaf 9.30u. tot 18.00u.

-


vanui t het stadhuis.

..

Een kleuterdorp in Meer en boerenprotest tegen brug Meer krijgt een nieuwe kleuterschool, maar volgens het architectenbureau mag men eerder spreken van een "kleuterdorp". Een nieuw concept dat zeker de goedkeuring van de meeste raadsleden kon wegdragen ondanks de gefronste wenkbrauwen over de wel erg hoge kostprijs. Intussen wachtten een 40-tal toehoorders met spandoek "Wij willen een brug voor alle verkeer" op de behandeling van de vervanging van de brug aan de Laermolen, die momenteel volop in restauratie is.

Kleuterdorp Meer is dri nceiid aan een nieuwe kleulerschool toe. Daarover is iedereen het eens. Deze school ZOU ingeplant worden naast de Meerpaal, de lagere school aan de Terbeeksestraat. De opdracht voor een ontwerp werd uitbesteed aan het architectenbureau Verheke . Op de gemeenteraad van 24 maart gaf deze een imponerende driedimensionele voorstelling van de nieuwe plannen. Er wordt afgeweken van het klassieke kleuterschooltje in één blok met verschillende klaslokalen. Het wordt eerder een kleuterdorp, een clustervan 8 kleuterlokaaltjes rond een gezamenlijk binnengebied als polyvalente ruimte. Die acht kleuterklasjes hebben elk een eigen buitenzicht en een aparte uitgang naar buiten. Het geheel is volledig overdekt met glas. De luifelconstructie is opgetrokken in hout en het metselwerk is ecologisch en sober maartoch warm. De klaslokaaltjes beschikken over veel licht, maar vooral onrechtstreeks licht vanuit de noordkant. Het architectenbureau maakt zich sterk dat het nieuwe concept vooral een grote geborgenheid zal waarborgen en tot de verbeelding van de kinderen spelen. Het geheel staat volledig zelfstandig van de huidige lagere school, er is zelfs geen doorgang van de ene school naar de andere. Het geheel oogt erg netjes. niaardat kan je van het kostenprijsje ook wel zeggen. De kostenraming bedraagt € 2.407.299 zonder de BTW. de erelonen en de buitenaanleg. Een niet onaardig bedrag. Het gemeentebestuur maakt zich evenwel sterk dat 70% van de kosten subsidieerhaar zijn. Het plan wordt dan ook ingediend voor betoelaging.

Soberder? Vanuit de oppositie zijn er tal van vragen en opmerkingen aan het adres van het architectenbureau en van het college. Agalev kan zeker de bouw van een nieuwe kleuterschool mee ondersteunen, maar vraagt zich toch sterk af of het allemaal niet wat goedkoper kan. Ook drukt zij op het belang van een rationeel energiegebruik om in de toekomst de kosten te drukken. Ook een verbinding tussen de twee scholen kan praktisch 12

en toekomstgericht toch wel belangrijk zijn. Tot slot maakt zij de fundamentele hedenking of het op langere termijn niet beterzou zijn deze kleuterschool bij de lagere school van Meer te voegen. Momenteel behoort deze kleuterschool tot de school van Meerseldreef, wat dc werking van de directie in Meerseldreef niet altijd ten goede komt. Agalev keurt dc nieuwe plannen goed. CD&V onthoudt zich echter hij de stemming. Zij heeft toch heel wat bedenkingen bij een aantal praktische kanten van het project. Pikant detail in de marge van dit nieuwe project is de rLichtbaarheid die oppositiepartij Agalev geeft aan het rapport van de schooldoorlichting en de opvolgingscontrole over de brandveiligheid in de Donckstraat in Meer. In maart 2002 gaf de inspectie aan een aantal tekorten onmiddellijk weg te werken. In oktober 2002. na 10 maanden tijd, kan het schoolbestuur nog steeds de gevraagde veiligheidsattesten niet voorleggen. Ook werd er in het doorlichtingsrapport van maart 2002 vermeldt dat tegen april 2003 moet voorzien zijn in een tweede vluchtweg voor kleuters in Meeren voor de leerlingen van de lagere afdeling

in Meerseldreef De inspectie stelt dan ook vast dat er geen vooruitgang is in dit veiligheidsdossier en dat er weinig garantie is dat op korte termijn de nodige maatregelen zullen worden genomen. Er zijn en blijven ernstige risico's in verband met de veiligheid van de kinderen en het personeel." Voor Agalev is dit een bewijs te meer dat de schepen van onderwijs zijn taak niet aan kan, en dringt nogmaals aan op een vertrouwensstemming over de bevoegde schepen. Als een schepen van onderwijs geen probleem kan oplossen in het onderwijs. waarom hebben we die dan nog nodig", vraagt raadslid Verhulstzich af. Ook CD&V kan er niet mee lachen. "Het gaat om veel nieerdan wat rommel in een kot. Het is een echte poespas in het onderwijs, waaruit we alleen maar kunnen besluiten dat onderwijs geen prioriteit is voor dit college" aldus Mark Haseldonckx. En Ward Baets voegt er aan toe:" Is het niet schrijnend dat we hier moeten beslissen over een nieuwe school van meer dan 100 miljoen frank terwijl er nog niet eens een kot kan opgeruimd worden T'

Boerenprotest Op 1 april zijnde eigenlijke restauratiewerken aan de watermolen van Hoogstraten, officieel bekend als de Laermolen. gestart. Het doorgaand verkeer over de brug aan deze watermolen is volledig afgesloten, zelfs voor fietsers en voetgangers en ditomwille van de veiligheid. Na de restauratiewerken zal de huidige brug afgebroken worden en vervangen worden door twee smalle houten bruggen. Eén ervan zal dienst doen voor het fietsen wandelverkeer. de andere zal enkel gebruikt worden in functie van de molenwerken. Er zal daainu geen dooinang meer /ijn vooralle ander


verkeer. Geen autos en ook geen landbouwvoertuigen. En daar wringt nu het schoentje bij heel wat landbouwers die in de onmiddellijke omgeving van de molen gronden en weilanden hebben liggen. Dit verkeer zou te veel trillingen veroorzaken die op hun beurt oorzaak zouden kunnen zijn van de aantasting van de stabiliteit van de gerestaureerde waterniolen. Het gemeentebestuur kreeg één brief van een landhouwer toegestuurd waarin deze zijn bezwaren kenbaar maakt tegenover liet wegvallen van een betonnen hrLig. De Landelijke Raad van Hoogstraten trommelde haar leden op om druk uit te oefenen op de gemeenteraadszitting van 24 maart, waarin overdit punt zou gestenid worden. Een 40-tal aanwezigen waaronder liet merendeel landbouwers uit het Hoogstraatse, vulde de openbare tribune. De spandoek Wij willen een brug voor alle verkeer liet aan duidelijkheid niets te wensen over. In de tekst van de Landelijke Raad lezen we dat met het wegvallen van de betonnen brug de nabijgelegen landbouwer hierdoor vaak niet zijn landhouwvoertuigen van het ene bedrijf naar liet andere zal moeten rijden. 'Hiervoor moet hij dan via de Leenistraat en de's Boschstraat naar zijn agrarische onderneniing aan de Molenstraat rijden. Dit brengt voor deze huurt ook een hele aanpassing mee en strookt niet met het idee van velejarenom het drukke verkeer, waarondero.a. landbouwverkeer, uit de woonzones te houden. Het drukke verkeer. dat zal ontstaan in de Leemstraat en de 's Boschstraat, betekent niet alleen voor de plaatselijke bewoners een gevaar, maar ook het schoolverkeer zal hinder ondervinden. Vele jongeren nemen deze route om de grote haan te vermijden en een veilige baan te hebben. Dit zal snel veranderen.' Volgens de Landelijke Raad is deze beslissing ingegeven door financiële hekoniniernis. Met de geplande brug zou de stad maar 20 % van de kosten moeten dragen. "Veiligheid is toch meer waard dan 80 % korting" besluit liet persartikel. Ook oppositiepartij CD&V belicht dezelfde bekommernis. Zij begrijpt niet waaroni er aan zulke beslissing geen openbaar onderzoek vooraf moest gaan, en betreurt dat het college zelfs niet de moeite gedaan heeft om de betrokken landbouwbedrijven in te lichten over de opgang zij nde werken. Burgemeester Van Aperen vindt liet beter dit punt van de agenda terug te nenien. De gemeente heeft immers informatie ingewonnen bij de provincie en liet is nu wachten op een antwoord. " De brief van die ene landbouwer was een nieuw element in het dossier", verdLndelijkt de burgemeester. "Wij dachten dat de Laermolen genoeg contacten had niet de plaatselijke landbouwers zodanig dat er vooraf de bereikbaarheid voor de plaatselijke landbouwers zou kLinnen besproken zijn. Terloops bekeken wijde gezichten van vaderen zoon Vernieiren . de bezieler van de restauratie van de Laermolen enerzijds code landhouwer in kwestie anderzijds, maar geen van heiden gaf een krinip. Afwachten wat de beslissing wordt einde april.

delijk ook veel beter dan tijdens de vorige legislaturen. Er wordt ook een ontwerper aangesteld om een studie op te maken van het rioleringsysteem voor alle wooneenheden op liet grondgebied van Hoogstraten. Een aansluitingsgraad van 100 % moet nagestrecfd worden. Per groep van wooneenheden of per deelgebied wordt een plan opgemaakt met de financieel meest gunstige oplossing Voor het aansluiten van alle woningen op het zogenaanide DWA (droogweerafvoer) rioleringsnet. De ontwerper zal in samenspraak met het college een prioriteitenplan opstellen waarbij de investeringen kunnen vastgelegd worden in de tijd.

Wij hebben alles eens op een rijtje gezet. Er is enerzijds het milieuaspect, maar anderzijds ook het niaatschappelijkaspect.Wmj als beleidsploeg zijn voor het verenigingsleven en in dit geval ook voor de fanlare.In Hoogstraten zijn we zeker niet over één nacht ijs gegaan. In Beerse was er vroeger een verbod, maar daar is nien op teruggekomen.ln Rijkevorsel werkt men via een retrihutiereglement. Wij hebben met de fanfare een reglement opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld dat er geen varkensstiften mogen gebruikt worden, geen zagemeel. geen stro, enz.. De leden van de fanfare hebben tientallen stiften opgehaald en een wagen die zich niet hield aan de afspraken werd niet uitbetaald.

Nieuwe reglementering uitleendienst

Veiliger dorpskern

Het schepencollege hield een vervroegde evaluatie over de uitleendienst en besliste een aantal zaken te wijzigen aan de reglementering. Zo wordt het podium terug in de uitleendienst opgenomen maar worden de voorwaarden strenger gemaakt. Ook een aantal prijzen worden opgetrokken. Opvallende beslissing is wel de invoering van een administratieve boete of "bijkomende retributie " van € 25 voor laattijdige aanvragen. Voortaan dient elke aanvraag minstens veertien dagen voor de afhaling te geschieden. Dit om de technische dienst niet extra te belasten. Vanuit de oppositie was er nogal wat kritiek op deze beslissing. CD&V stenide daaroni tegen en Agalev onthield zich.

Bijkomende agenda Zowel Agalev als CD&V hadden een aantal bij komende punten op de agenda van de gemeenteraad van 24 niaart gezet. CD&V ergert zich aan de confetti-vervuiling tijdens de carnavalstoet in Wortel, de slechte staat van de verhindi ngsbaan Heerle-Hal en heeft vragen hij de controle van liet mestuitrijden. Agalev heeft daarentegen lof voorhet gewijzigd tracé van het fietspad in Wortel maar heeft toch nog enkele aanbevelingen. Zij informeert naar de inrichting van speelstraten en opteert voor deelname aaii de autoloze zondag, en dringt aan op de versteviging van de borduurranden van te herstellen wegen.

Confetti Voor Hernian Verlinden gaat het in Wortel niet de erger. "Wie niet langs het confetti van kwaad naar. traject woont zal misschien nog verclraagzaain zijn, voor de meeste anderen is het stilaan wel geweest. De fanfare. clie het carnavalgebeuren inricht, is geen vragende partij voor confetti en zou graag de steun hebben van het gemeentebestuur. " Schepen Spramigers, eveneens uit Wortel, prohcertde zaak in zi jnjuiste propoilies te stellen. Er is twee dagen een veegwugen en zes mankracht aan liet werk geweest oni alles op te kuisen.

Agalev is duidelijk tevreden dat er rekening gehouden werd niet een aantal van haar voorstellen hij de aanleg van liet nieuwe fietspad in Wortel. Toch doet zij nog enkele aanbevelingen. Het zebrapad aan de scliooluitgang zou best vervangen worden door een verhoogd platform in een ander materiaal of kleurom de zichtbaarheid te vergroten. Een parking aan heide zijden van liet zebrapad aan de noordzijde, zou een onveilige situatie scheppen. Voor de zichtbaarheid van de kinderen zou deze strook zeker parking vrij moeten blijven. Tenslotte vindt zij liet niet nieer dan normaal dat men eerst eens een ernstig onderzoek zou uitvoeren naar de nood aan parkeergelegenheid alvorens zo'n massale parkeergelegenheid tecreëren langsdezebaan. Het scheppen van parkeerstroken verhoogt immers visueel de breedte van de weg en leidt tot het opvoeren van de snelheid.

Politie Jaaroverzicht 2002 Op maandag 7 april legde de Lokale Politie Noorderkempen haar jaarverslag voor aan de politieraad. Ook de pers kreeg vooraf toelichting van korpschef Marc Snels, geassisteerd door adjunct zonechef Rudi Peeters en conimissaris Jef Jacobs. to een lijvig boek van 129 bladzijden schetst de lokale politie haar taken en werking na juist één jaaroperationeel actief zijn op liet terrein. Datdit niet zonder groeipij nen en de nodige kinderziekten gaat, geeft Mark Snels ruiterlijk toe. Twee rijkswachtbrigades en drie gemeentelijk politiekorpsen omvormen tot één echte nieuwe struictumur is natuurlijk geen sinecure. De moeilijke integratie van de verschillende gewoonten en sterkten van cle vijf korpsen moest ook gekoppeld worden aan een aantal nieumwe werkingsprmncipes en nieuwe taken terwijl liet maatschappelijk leven ook zijn gewone gang ging. Alles moest ook snel gaan. Maar dit belet niet dat er hard gewerkt werd oni tot een hecht geheel te konien. Wij kijken in een volgend nu mmer graag met ui terug op liet wel en wee van ons blauw in de straat.

Warre Palmans wordt de nieuwe secretaris Milieujaarprogramma 2003 De samenwerkingsovereenkomst "milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling "tussen liet stadsbestuur en liet Vlaamse Gewest werd eenparig goedgekeurd. Ook de niilieuraad bracht voordien al positief advies Lot. Volgens oppositiepartij Agalev zijn er hier en daar enkele sclioonheidstoutjes niaar moet er alleszins gezegd worden dat de bevoegde schepen en de milieuraad hun best gedaan hebben om een coherent programma uit te werken. De werking van cle milieuraad verloopt tijdens deze legislatuurdui-

De gemeenteraad benoemde Warre Palmans tot nieuwe secretaris van de stad. Hij was de meest geschikte van de elf kandidaten die zich aaticlienden voor cle functie. Warre Palmans is geen onbekende voor de lezers van De Maand én voor de inwoners van Hoogstraten. Al jarenlang coördineert hij het dorpsnieutws van

Hoog-

straten en brengt hij verslag tilt over het verenigingsleven in Hoogstraten. Wari'e Palmaris was ook een zestal jaar bestuurslid van de Dorpsraad van Hoogstraten en secretaris van de Stuurgroep van alle Dorpsraden. Zowel bij de genieenteraadsverkiezingen in 1994 als in 2000 was Warre Palnians kamididaat op de KVB lijst. Otize gelukwensen.

13


STRAA TIN TER VIE W U ZEGT

De verkiezingen van 18 mei Volgende maand moeten alle meerderjarigen weer naar de stembussen trekken. Toch lijken veel mensen nog vragen te hebben over de volgende verkiezingen. Hoe zit het met de inwoners van Hoogstraten en omstreken? Zouden zij gaan stemmen als er geen stemplicht meer was? Hebben de bekende namen uit de nationale politiek een invloed op hun keuze? Of gaat hun interesse eerder naar het koningshuis, met het huwelijk van prins Laurent en prinses Claire van die dag voorop? Hebben zij gekeken naar de uitzending of vinden zij al die aandacht een beetje overdreven? Wij zijn op pad geweest in Hoogstraten en hebben een aantal mensen deze vragen voorgeschoteld.

mee bezig. Ik zou graag willen vragen om niet meerte moeten stemmen. Met mijn 90jaar begin ik wat oud te worden voor de politiek. Hoewel ik het koningshuis niet volg, heb ik deze ochtend wel gekeken. Maar welke politiekers er zaten, durf ik niet zeggen.'

Walter Watjou en Nicole Van Dyck uit Hoogstraten

Kris De Vrij en haar dochter uit Hoogstraten

Walter: 'Ik kom uiteen socialistisch nest. Hoe-

Kris: Ik zeg niet dat ik meer ge誰nteresseerd ben in het huwelijk van Laurent en Claire dan in de Belgische politiek. Maar als het over de politiek gaat. kan ik eigenlijk niet zo goed volgen. Het is ook allemaal zo ingewikkeld. Ik weet helemaal niet of Arnold Van Aperen deze keer op de lijst staat. Daar heb ik echt geen idee van. Maar de plechtigheid van Laurent heb ik wel een beetje gevolgd deze ochtend. Aan ons koningshuis mag nog wel eens aandacht gegeven worden. Maar iets minder mag ook wel.

/

Ingrid Nees uit Hoogstraten Ingrid: 'Mijn aan houdt zich meer bezig met politieke zaken. Hij zou zeker gaan stemmen moest er geen stemplicht meerzijn. Maar ik niet. Mij interesseert het maar weinig. Daarom dat ik stem op de namen die ik al ken. Natuurlijk kijk ik ook naar de doelstellingen van de partij en of ze die kunnen waarmaken. Of het huwelijk van Laurent en Claire deze ochtend me meer boeide? Heel zeker. Ik heb naar haarjurk gekeken natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat de koninklijke amilie me meer interesseert dan de politiek. Ze moeten er gewoon allebei zijn.'

wel ik al een aantal keer hen afgeweken, ga ik deze keer toch weer voor rood stemmen. De grote namen op een lijst zeggen me weinig. Ik kijk vooral naar wat de partij doet en wat ze al verwezenlijkt heeft. Wat er in Antwerpen gebeurt is, is natuurlijk beneden peil. Als we niet nieermoeten stemmen, zou ik ongetwijfeld wel gaan. Dat vind ik een democratische plicht. Kijk maar naar Nederland. Of stel je voor hoe de verkiezingen in Antwerpen zouden verlopen. Weinig mensen beseffen hoe belangrijk stemmen is. Ze bekijken het eerder als een last. 1-let prinselijk huwelijk vind ik eerlijk gezegd enkel geldverspilling.' Nicole: 'De politiek is niet echt mijn terrein. Daar houdt Walter zich meer mee bezig. Claire en Laurent heb ik wel gevolgd deze ochtend. De klassieke muziek raakte me echt. Uiteraard was de speech van de Franse priester al de moeite waard om te kijken.'

Jan Van Loon en Tom Van Der Smissen uit Hoogstraten Tom: 'Ik weet al ongeveerop wie ik ga stemmen. De bekende personen die nu al actief zijn in de politiek bepalen mijn stem toch wel. Of ik deze ochtend televisie heb gekeken? Ja. en ik heb de uitzending van het huwelijk een beetje gevolgd.' Jan: 'Ik weet ook al naar wie mijn stem gaat, maar daarvoor ga ik niet echt kijken naar de grote politici. De politiek in het algemeen interesseert me svel. Dat boeit me meer dan het huwelijk van LaurentenClaire. lkhebdezeochtendnietgekeken.' 14

Mii Van Aert uit Hoogstraten Mii: 'Eigenlijk was het me ontgaan dat het volgende maand verkiezingen zijn. Ik hou meer niet

Karel Hermans uit Hoogstraten Karel: 'Voor mij is het heel duidelijk. Ik verkies


STRAA TINTER VIEW de vorige regering boven die van nu. De huidige regering heeft maar weinig gedaan, vind ik. Na vierjaar is het wel tijd om de macht aan iemand anders te geven. Ik vermoed dat het machtsmisbruik zoals in Antwerpen overal wel gebeurt. Als ze mij een bankkaart geven van de gemeente, zal ik er toch ook gebruik van maken. Ondanks die gebeurtenissen moet ik toegeven dat ik niet naar de stemhokjes zou gaan als de stemplicht zou verdwijnen. Misschien komt dan de verkeerde aan de macht, ik weet het niet. Ik vind dat iemand van het gewone volk het land moet leiden. Maar ofeeneenvoudige mens dat wildoen, weet ikniet. Toch interesseerde de trouwdag van Claire en Laurent nie niet meer dan de Belgische politiek. Laurent komt heterover dan Filip, dat zeker. Maar een prins is ook maar een gewone mens.'

In Vilvoorde hebben we wel veel grote namen, maar daar ga ik niet voor stemmen. In Hoogstraten is de infrastructuur veel beter, zoals bijvoorbeeld cle fietspaden. Daar zou Vilvoorde nog van kunnen leren. Als de stemplicht afgeschaft wordt, ga ik zeker nog stemmen. Ik vraag me af wat het zou zijn als wij niet zouden stemmen. Omdat ik helemaal naar hier moest komen, heb ik niet kunnen kijken naar de plechtigheid deze ochtend. Mijn nioeder had het opgezet, maar ik kijk straks wel een stukje tijdens de nieuwso itzend ing.'

meer met Nederland te maken.' Liz: 'Op msn kun je een test doen die uitwijst welke partij het beste hij je past. Ik heb dat uitgeprobeerd en eigenlijk is dat heel gemakkelijk.' Soon-Mee: 'Door mijn opleiding Public Relations nioet ik de politiek wel volgen. Dus ik weet goed waarover liet gaat.'

Lieve Van Hullebusch, Tinne Vandersmissen en Liesbeth Vandersmissen uit Hoogstraten Lore Lanslots en Eveline Boden uit Hoogstraten met hondjes Spikey en

Lucky

Zjosfinks alias Jos Vinckx uit Hoogstraten Tijdens ons interview was Jos Vinckx eigenlijk met het poëzieproject bezig van De Lepe Hoek. Jos: 'Het eiiige wat we als burgers nog kunnen doen in de politiek, is gaan stemmen. We kunnen natuurlijk zelf opkomen, maar dat is al weer een hele stap verder. Dat zou ik zelf ook niet doen. Ik ben met hele andere dingen bezig. Daardoor heb ik ook niet naar liet prinselijk huwelijk gekeken. Dat interesseert me niet. De politiek vind ik veel boeiender. Of er factoren zijn die mijn stemgedrag beïnvloeden? Het optreden van de politici van de afgelopen legislatuur zal mijn stem van volgende maand bepalen.'

Lore en Eveline mogen nog niet stemmen. Wij vroegen hen of ze toch een beetje bezig zijn met de politiek. Lore: 'Ik weet wel dat het volgende maand verkiezingen zijn. Maar ik hen er verder niet mee bezig. Ik zou ook niet gaan stemmen, moest het niet nieer verplicht zijn. Deze ochtend heb ik wel veel gezien van het huwelijk van Laurent en Claire. Ik vond liet vooral heel grappig hoe de faniilie aan het wenen was. Laurent is een sympathiek persoon. Hij komt helemaal anders over dan de rest van de familie.' Eveline: De politiek interesseert me niet zo. En eigenlijk het huwelijk van prins Laurent ook niet. Ik lag vanmorgen nog in bed.

Lieve: 'Ik heb op internet een aantal dingen opgezocht, zodat ik al ongeveer weet voorwie ik ga steninien. Op de site van De Standaard heb ik ook een test gedaan. Ik zit zelf in Leuven op kot en zou liever daar willen stemmen. Tegenwoordig kun je de reiskosten doorgeven en dan worden die terugbetaald: Tinne: 'Vanuit onze school worden ereen aantal debatten georganiseerd met de verschillende politieke partijen. Maar ik vind wel dat de federale verkiezingen anders liggen dan de gemeentelijke verkiezingen. Ik zou veel liever in Antwerpen gaan stemmen dan hier. Maar dat niag natuurlijk niet.' Liesbeth: 'Het is per provincie dat we nioeten stemmen. Dus op Patrick Jansens bijvoorbeeld kunnen wij ook steninien. Maar persoonlijk weet ik nog niet op wie ik precies ca stemmen.'

1! 'ii"

Bram Paulussen uit Hoogstraten Bram: 'Tegen de verkiezingen zal ik wel weten Soon-Mee Van Dooren en Liz Windey uit Rijkevorsel samen met Mitch Lotterlonk uit Hoogstraten

Sibylle Hendrickx uit Vilvoorde Sihylle is afkomstig van M inderhout, maar woont al 10 jaar in Vilvoorde. Sibylle: 'Ik ga eerst de programma's bekijken.

Mitch woont al een hele tijd in België, maar heeft een Nederlands paspoort. Wij waren nieliwsgierig naar zijn kijk op de politiek ni België. Mitch: 'Ik volgde politiek hiereigenlijk niet. Het zegt nie weinig en ik heb hierook geen stemplicht. Niet dat ik daarom de situatie in Nederland nieer volg. Helemaal niet. Want eigenlijk heb ik niets

voor wie ik ga stemmen, maar op dit moment heb ik nog geen idee. Op het internet ga ik nog informatie zoeken en misschien doe ik daar nog wel een test. Waarschijnlijk ga ik eerst wel naar de namen kijken, maar ik ken ook niet alle politici. Ik zou wel blijven stemmen zonder stemplicht. Nu kunnen we er tenminste noe iets aan doen dat bepaalde partijen n i e t aan de macht komen.' (tv) 15


TENTOONSTELLING

Kunst Lokaal

in het Stedelijk museum Tot en met zondag 18 mei stelt het Stedelijk museum het werk van dertien lokale kunstenaars aan u voor. De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Amateurkunsten', ook al gebruiken de initiatiefnemers dat woord niet graag. We stellen de deelnemers aan de tentoonstelling aan u voor. Marie-Louise Devos is OP 3 november 1945 geboren en woont in Minderhout. Na tekenlessen aan het 1KG en een cursus olieverf op doek in Turnhout. volgt ze nog verschillende opleidingen in andere kunstdisciplines. Uiteindelijk kiest ze voor aquarel en gaat ze zich vervolmaken door het volgen van lessenreeksen in Turnhout .Schilde, Wijnegem, Geel, B e e r s e Brasschaat en Venlo. MarieLouise schildert bloemen, stillevens en landschappen. Ze stelde al diverse malen tentoon en behaalde een groot aantal vermeldingen en prijzen

bm

Adriaan Floren is op 21januari 1932 geboren in Loenhout, maar komt in Hoogstraten wonen als hij driejaar oud is. Als gepensioneerde volgt hij driejaar les aan het IKO en een opleiding van 7evenjaaraan de academie in Turnhout. Zijn werk is dan ook sterk geïnspireerd doorzi jn lesgevers: eerst Raph Huet en daarna 1-ilip Van de Kerckhove. 1-Jij maakte deel uit van de schildersgroep van Het Slot in wortel en is nu betrokken bij de ¶ Dinamo werking van de Warande in Turnhout. Hij toont een naaktstudie en enkele stillevens.

Gusta Govaerts is in Meerle geboren op 6 februari 1941. Eind de jaren '80, wanneer de kinderen uit huis zijn voor hun studies, volgt ze een opleiding tekenen bij Charel Huet, Greet Martens en Jan Buytaert aan het 1KG en een cursus aquarel van Kiki Derckx in Breda. Daarna volgt ie nog verschillende cursussen olieveri' schilderen hij Silvy Pécot in het Franse Pont Aven. Gusta is gefascineerd door het werk van de Franse kunstenaar Carlo De Lapinla en bezoekt regel matig zijn atelier. Rita Hillen is geboren in Sint-Antonius Zoersel op7 april 1954. Midden dejaren '80 besloot Rita te gaan schilderen. Na een cursus aan het 1KG studeert ze met succes aan de Academie van

lrei

Turnhout. Veel landschappen werden door haar al vereeuwigd in olieverf op doek, werken waarmee ze succes oogst op verschillende tentoonstellingen. De laatste jaren werkt ze meer expressief. Met één van die werken 'nieuwe stijl' won ze in 2001 de Benego Cultuurprijs met haar werk 'Bels Lijntje'.

Els Jacobs, geboren in Hoogstraten op 1 april 1969, gaat in 1994 keramiek studeren aan het 1KG bij Monique Radino. Daarna besluit ze zich te vervolmaken in Arendonk, waar ze nu aan haar eindproject werkt. Ze omschrijft keramiek als "ccii kunstvorm waar je jezelf in terugvindt". Gefascineerd door contrasten en strakke geometrische vormen probeert Els soberheid en doordachtheid uit te drukken. Haar streven naar controle over de , materie wil ze ' graag via haar werk naar de toesehoosscr over- ) biLl1 COIl.

(iu.lo Kooren op 0 na ii 1 0-1' iii het TNeJei lanclsc Rotterdam geboren. Als kind uit een groot gezin is ze al vroeg geboeid door tekenen en zondert te zich af met potlood, pen en papier. Na haar middelbare studies volgt een beroepsleven in de mcdi sche sector. In het midden van dejaren '80 volgt ze cursus beeldendekunsten 29 aan de Academie in Tilburg. Ze blijft zich ook nu nog vervolmaken door middel van lessenreeksen in de Lage Rooy. Ze stelde haar werk al vier maal tentoon, o.a. in de kerk van Middelbeers. "

Wendy Marijnissen is op 23 september 1974 in Hoogstraten geboren. Wendy was als kind al gefascineerd door fotografie of, zoals ze het zelf aanvoelt. het 'anders' kijken naar de dingen om je heen en die wereld fotografisch vastieggen. Ze

volgt een opleiding fotografie aan de Academie voor Schone kunsten te Antwerpen. U kent het werk van Wendy misschien van één van haar tentoonstellingen. zoals onlangs in de bib, maar zeker van cl r e e k s Hoogst r a a tse Koppen' in Dc Hoogstraatse Maand.

Gerard Meyer is op 6juni 1921 geboren in het Nederlandse Katwijk. Daar maakt hij op zijn 1 Sde kennis met schilders van de Haagse school. zoals Johannes Bosboom en Alex Rosenmeyer. Hij laat zich inspireren door die schilders en begint al vlug zelf te schilderen, als lid van een schildersclub in Breda en in Wassenaar. Zestien jaar geleden kwam Iiii iii "dcccle ss onen en is nog steeds actief. ondanks de fysieke ongemakken die zijn leeftijd met zich brengen. "Ik schilder wat ik mooi vind" zegt ' Gerard. "soms loop je ergens tienmaal voorbij en plots zie je hoc iiiooi het wel is bij eèn bepaalde lichtnival".

Lies Robben is in 1958 in Meerle geboren. In '84 solgt ze lessen keramiek aan het 1KG. Vanaf '92 Ii 'ii en acryl en volgt legt ze zich meer toe ze regelmatig lessenreeksen, die gegeven worden cloorColeta Velde man. Kiki Derckx en Emile Swartelé. Voor enkele weken won ze de ,i P u b Ii e k s p rij s 'Kiezen vooi Kunst' 2003 hier in Hoogstraten.

Maria Van Bergen is een rasechte Hoogstraatse geboren in 1951. Ze voelde zich als tiener al aangetrokken tot de beeldende kunsten, maar door beroepsbezighedcn zal het nog jaren duren voor ze een opleiding kan volgen. Nu zeven jaar geleden volgde ze twee jaar tekenen en vervolgens vijl' aar schilderkunst aan het 1KG. Na een jaar onderbreking wil ze volgend jaar een ver volmaking volgen aan de academie in Antwerpen of in Are ndonk.


TENTOONSTELLING Margriet Van de Ven is in 1957 geboren en volgde een opleiding aan de Akademie voor Beeldende Kunsten St.Joost. Bi -cda. Margriet maakt etsen. tekeningen cii werken in gemengde techniek. Ze ontwikkeldeeen eigenzinnige techniek waarin verwering en vergankelijkheid een belangrijke rol spelen. Haai etsen ontstaan door een langzaam proces van zuren, van krassen en uIitiren en niet tocp.Ising van de dioccnaald tech iiie L Tussen 1988 en vandaag nam ze deel aan ccii vijftiental tenloinstellingen in België. Nederland en Bulgarije. Ann Verheyen is in Mecrle geboren op 30 oktober 1971. Van 1994 tot 2002 volgt ze een opleiding keramiek, eerst vi jfjaaraan het IKOen daarna aan de academie van Turnhout. Ann Vcrheyen werkt hij voorkeur liet natuurkleuren en strakke lijnen. Veel van haar weiken zijn een confrontatie tussen dc strakke lijn en de hoogvorm, alsot ze zich laat inspireren door boten. Ann beschikt over een eigen oven, al zoi.i ze graag in een atelier werken, samen met andere mensen met dezelfde passie. Renol Vestergaard is op 26 september 1935 iii Nederland geboren uit Deense ouders Hij volgt een opleidink publiciteitstekenen en isjarenlan erkiaani in de reclansesx eield. Eenniaal op pensioen laat hij iich door een buurman overtLu2en om ook te gaan schilderen. 1-1 ip werkt met ol ievei t en aquarel en maakt sti Ilex ens. meestal \ an eenvoudige gebruik'voorwerpen. 1 Renol woont sinds . november vorig jaar in Hoogstraten cii hoopt dat er vanuit dcie , tentoonstel llnL een schildersclub ontstaat. (th)

Installatiebedrijf van den Berg

1'UI

Voort 26- Meerle - tel (0 '1575 ii - fax 03 , 31585 49

Ii

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 \leerle Tel 031315.75.31 lnfovdberg.be :

Openingsuren toonzaal: Ma-vrjdag:8.00-12.00 13.00- 18.00 Zaterdag: 8.00- 12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en feestdagen gesloten

Het werk van deze kunstenaars wordt tentoongesteld in het Stedelijk museum tot en met zondag 18 mei van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur

De Hoogstraatse Maand

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio 17


HOOGSTRA TEN

orpseven Contactpunten

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E, tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palrnans@skvnet.he Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-315.90.40 e-niail marcel.adriaensen@village.uunet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan. fret @worldon1i nc.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail: toon. verleye @ attglobaLnet Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. tel. 03-3 14.55.04 & fax 03-314.25.40. e-mail: .iozef.scliellekens@skyiiet.be Wortel: Maartje Siehel nh, Kerkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.67.09 e-mail: dhmwortel@hotmail.com SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen@belgacoin.net

Oud- KLJ'ers aandacht Hoogstraten - KLJ afdeling l -loeg.sti'aten bestaat 75 jaar en dat boel gevierd oorden. Zolang geleden gestart als inei.sjesvereniging, dicht in de buurt tuit liet Spijker, t'erzime/de deze groep al vlug cle landbouwjeugd. in liet begin werden vooral gespreksavonden en bezinningsnionienten ingericht. Actit'iteiten als kampen, en veertiendaagse sport- en .spe/nanuddagen kwamen pa.r op cle proppen gedurende de laatste vijfentwintig jaar. Dat liej, zowat samen metde oprichting van de zaal Pax waarde KLJ een eigen ruimte kreeg toegewezen. Het grote publiek kent de KL.J vooral door de vroegere oudpapieropha/in gen die geregeld op zaterdag wei-den georganiseerd om een beetje geld iii liet laatje te krijgen. De opbrengst moest een gans jaar werking dragen. Deze activiteit is stilgelegd toe/t de genieente hen voor de keus stelde: ofwel maandelijks liet oud-papier ophalen, ofwel ei -nice stoppen. in liet kader van de selectieve inzameling diende de stad in het kader van Fost-Plus een geregelde ophaalheurt te verzekeren. De KLJ kon spijtig genoeg niet garanderen dat ze elke maand pui-aal zouden staan. Maar niet getreurd, de inkomsten komen tegenwoordig uit de organisatie van een jeu gdbal: cle Hoogstraat.ve kermni,sjuif. Dergelijk evenement kost tijd en energie. Men moet aan tal van lijstjes van politie, bm -andweer, burgemeester, enz. voldoen om een fuifre mogen organiseren. Dit jaar wordt de achtste kennisfuif ingericht. Maar liet is niet voor dit jeugdhal dat de aandacht wordt gevraagd van alle oud-KL,I 'ei's, in het kader san de viering 75 jaar worden alle oud-leiding en -leden gevraagd om vrijdag 13 juni vrij te houden. Zij zullen worden uitgenodigd om in de tent aan de Hemelrijksestraat deel te nemen aan ccii reünie waar futo 's en dia 's uit vervlogen en minder oude tijden zullen gepresenteerd worden. Wie per abuis geen uitnodiging ontvangt, is tocht altijd welkom: oude leden/ijs/en zn nooit compleet nietwaar? Een stand van KLJ-nationaal vervolledigt liet geheel en muziek van Micliel Stofjèls zorgt voor de achtergrond. In cle late uurtjes kan deze bijeenkonist wel eens uitmonden in een gezellige ouderwetse lijf maal - zonder te vervallen in techno of hardbeut. Die is voor 's (mdcrendaags.

GILDEN- & SCH1JTTERSNIEVWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Minderhout. tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.be ADVERTENTIES Jet Schellekens, Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03-31455 04 fax 03-314 2540 einail: .iozef.schellekeiis@skynct.be bank 733 - 3243 117 - 49

I\ .1

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A, St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax 03-314.83.98

op


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Marcel 'bonne en Roza Carette Aan hun miii niet van hier vele plaatsen appartement

UIT LAU\

Carette zijn deren, hebben op gestrand, in een

Roza

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS te Hoogstraten (Meer), Meerseweg 16

Zowel Marcel al ons welbekend Vermandere B OPENBARE VERKOOP VAN kennen ze natuli ook de echte B te HOOGSTRATEN/MEER hebben gestaan Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1 % premie Roza en Marci openbaar verkopen fabriek van zijn tafel linnen vanaf haar 1 nioest dc weet mooie prachiL kleden en sol natuurl ij k gec s Marcel had. \ jaren vakseli werker ICCIJL maakten ccii bood hij zich Hij werd cl

-

WOONHUIS

VAN HE Na een verke Marcel. Hij 1. nadien graag t Marcel werd 1pensioen. Roza en Mii•i lende plaatsei twee jaar hlev 0111 ZO vlug nui boeken te kun een enoniuc le Mortsel. ila:F 'Elke kecrn:u Vi ilc. ccii an(

1

Onder HOOGSTRATEN, 3e afdeling MEER Een WOONHUIS met aanhorigheden, gestaan en gelegen HOOGEIND 27, groot 1.915 m 2 . K.l. € 223. Klein beschrijf mogelijk. Indeling keuken, living, kleine kelder, 1 slaapkamer, zolder, berging en toilet. Zeer grote tuin. Aanvaarding onmiddellijk na betaling van de kosten en de koopsom. Ruimtelijke Ordening : gewestplan Turnhout dd. 30.9.1977: bestemming woongebied. Bezichtiging : elke zaterdag tussen 10 en 11.30 uur. ZITDAGEN: INZET op maandag 2 juni 2003 TOEWIJS

or telkens om 17 weg 4. Verdere inlichtir Kandidaat-kopi boekje (met hu'

hoofd misschien. Zo begon ik eraan: eerst met de hand in liet klad, nadien uittikken op de computer. Ik heber zin in gekregen: terwijl ikop decomputer aan liet tikken hen zit liet volgend boek al in mijn hoofd en schrijf ik het al in het klad op. Roza's verhalen gaan over liefde en dood en al wat een mens zoal overkomt: ook misdaad komt eraan te pas. Meer kunnen we er niet over vertellen want enkel de schrijfster weet wat erin staat. Roza liet ons wel een pak beschreven vellen papier zien: het zoveelste verhaal in wording, maarwht ze schreef, blijft voor iedereen geheini. Toch knop om, als je bijna zeventig bent, nog met zo'n hobby te beginnen! Marcel en Roza zien er overigens nog fit uit; het zou ons niet verwonderen als ze hun gouden bruiloft nog eens overdoen in het diamant. In elk geval: gefèliciteerd! (Jof)

eI me overal thuis, een indje overal'.

__ S

en verhuisden Rozaen eer naar l-loogstraten kind - ook hier woonde. is vroeg weduwe en ijck Allebei hadden ze ris cii Roza en Marcel uinen. Hun oudste kleinit jaar. en, valt dat nice? Roza: o dicht bij mijn kinderen - et voor mij goed. Maar bc gehad, die kan de stad - hij vindt zijn bezigheid .ivenieren en ioeteiu.

r

L

HOOGSTRATEN

ALLEMERKEN

re7nr

Io RENT d

"S - ok een vI ij tige naalster. Nheb ik genaaid, zowel dijn dochter, ook feestde ik poppenkleren! 1 In 1le Christine de rommelpoppen. Eens gekocht lI, es to ken Roza liet een poppen in al hun glorie :htig uitgedost. Maar nu eeiaIe hobby: verhalen og niet zo lang geleden altijd verhalen in mijn dacht ik: laat ik die eens at minder druk in iiiij ii

ONDERDELEN

1

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 www.totaalgarage.be

Davidsfonds HOOGSTRATEN - 1-let Davidsfoncls hecht voor de maand mei twee boeiende buitenactiviteiten op liet programma staan. Zaterdag 10 mei wordt er gewandeld in het domein 's Hercnbos in Oostmalle. Boswachter \Verner Van Hove en natuu rgids Jos Vorsselmans vestigen de aandacht (.)p de waardeolIe fauna en flora. Praktisch: vertrek aan de Pax om 13.45 uur. Begin van de wandeling om 14.15 uur bij liet waterzuiveringsstation aan de Saiphensebaan. Nakaarten doen we in Het Koetshuis. Deelnerningsprijs: € 4 en € 1.5 voor het carpoolen. Dinsdag 27 mei gaan we fietsend huizen kijken. Jef Van Gils kiest als 'rode draad" huizen die getekend werden door vader en zoon Taeymans. Er wordt vertrokken aan de kerktoren van Meer in de Donekstraat om 19 uur. We belanden uiteindelijk aan de Vrijheid in 1-Ioogstraten. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen voor beide activiteiten kan u terecht bij Joos Croes: 03 3 14 49 24 ofjoos_croes@belgacom.net . 19


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel. 03131 4.51 .77 - Fax. 031314.65.56 E-mail: info@ notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN/MEERLE KERKSTRAAT 28 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN 4e afdeling MEERLE. ZEER GOED GELEGEN WONING, Kerkstraat 28, met een oppervlakte van ila. Ingedeeld als volgt: Gelijkvloers: inkom (traphal) 3 kamers, keuken, wc en bergruimte. Boven: 2 slaapkamers en badkamer. Verder: kelder, zolder, garage, wasplaats en ruime werkplaats. Nutsvoorzieningen: water - electriciteit - aardgas — distributie - telefoon. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied K.l.: 480,67. Beschikbaar: Onmiddellijk na betaling van koopprijs en kosten. ZITDAG: TOEWIJZING op maandag 12 mei 2003. Telkens om 16.30u in de Voorthoeve, Voort 10 te Meerle. BEZICHTIGING: 's zaterdags van 14u tot 16u (vanaf 12april) INLICHTINGEN te bekomen op het kantoor van de notaris.

Kantoor van Notaris ROMMENS Paul Meerseweg 16-2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 Fax. 031315.71.29 E-mail: info@notaris.rommens.be -

OPENBARE VERKOOP VAN WOONHUIS MET IN BOEDEL TE HOOGSTRATEN/M EER Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer, een huis met tuin, en met de volledige inboedel, Gestelsestraat 3, groot 470 m2 Klein beschrijf mogelijk (K.l. 260 Euro) Indeling: voorkamer, living, keuken, slaapkamer, badkamer, veranda, werkplaats en garage in de tuin. Onmiddellijk aanvaardbaar. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Zitdag: definitief op maandag 12 mei 2003, telkens om 16.00 uur in Zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen ten kantore van de Notaris.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

'Natuurbehoud is geen blinde strijd tegen de vooruitgang maar een strijd tegen de blinde vooruitgang!'

(citaat prof. Eeckhout)

aqate- V maakt het verschil

>Chris Van Der Voort Kamer plaats 11 Als onthaalmoeder en grootmoeder blijf ik vechten voor een gezonde omgeving voor onze kinderen... 9 jaar provincieraadslld Antwerpen.

> May Joris Kamer opvolger 10 Gemeenteraadslid in Hoogstraten. Actief bezig met milieu en verkeer, met speciale aandacht voor veiligheid.

20


HOOGSTRA TEN

Ghesellen van de Aardbei in het paleis

t

HOOGSTRATEN - Vrijdag 7maart werden de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen verkocht in de Veiling Hoogstraten. Deze gebeurtenis is tevens de jaarlijkse start van het programma van de Grootmeesters van hei Hertogel ijk Genootschap van de Ghesellcn van de Aardhei van Hoogsiraten. Een week later, vrijdag 14 maart, werden de primeuraardheien - naar jaarlijkse gewoonte door het Genootschap aan de Koning aangeboden in het paleis te Brussel. Donderdag 20maart trok een delegatie van de Grootmeesters naarhet provinciehuis te Antwerpen. Daar werden zij ontvangen door Gouverneur C. Paulus en de leden van de Bestendige Deputatie. Ook dit gezelschap kon weerom genieten van de Hoogstraatse aardbeien. Tijdens dit voorlaar gaat een groep Ghesellen van de Aardbei enkele dagen naar de markt (Rungis) in Parijs om onze streekproducten te promoten. Tijdens de zomermaanden volgen nog tal van initiatieven in bi nne ii - en buitenland.

De Grooiooe s tcI',s (v. In. r. ) Paul Van der Hal/en, Theo Van der Hal/en, Irené Voet, Jan Aerts, Adriaan ton Boxel, Jan Schri jvers en Jozef Schellekens in één t'an cle za/ons i'an het kon in klijk paleis te Brussel.

Erfgoed op kruissnelheid Na een bezoek aan Maxburg brachten de leden van Erfgoed Hoogstraten op 6 april een bezoek aan het Kapucijnenklooster van Meersel-Dreef. Pater Luc was gastheer tijdens het bezoek en gaf veertien dagen eerder al een lezing over de geschiedenis van de Kapucijnen in het algemeen én de vestiging van hun klooster zo dicht bij de Nederlandse grens. '- 51

L' 1

5

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

i

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 -

11 1' II .111 II, III 1 MI 1 II '.11 1. lingen ' in de erenig ing. Bi men 1- rI goed 1 Ioogstraten / lii er verschil code v erkgroepen opgericht. De eerste werkt t ond 'Funcrai r 1 rfgocd' en maakt een i n' enlaris van de hesta,uide en veid enen hcgr.iafplaatscn in Hoogstraten. Hun bevindingen zijn Leer bruikbaar hij na. familiekunde. Een andere werkgroep zet zich in voor het behoud van waardevolle niet beschermde gehouen en een derde werkgroep gaat op zoek naar de ontginning van de gronden in de regio of het verhaal van het grootgrondbezit en de industriëlen uit Antwerpen en Gent, die hier een buitenhuis optrokken te midden van hun eigendommen. Voor meer informatie over de werking van de vereniging kan u terecht hij Patrick Melis, Vrijheid 147 te 2320 Hoogstraten. Tel 03 314 39 06. Lid worden kan door betaling van 10 euro op rekening 646-2206 140-83 van vzw Erfgoed Hoogstraten. Voor 15 euro zijn ook uw partner én de inwonende kinderen lid,

2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

21


HOOGSTRA TEN

The Cotton City Jazzband Presentatie van de nieuwe CD

Hoogstratcn - Als laatste concert van liet seizoen progranuneerde de Marckriver Jazzclub het eigen huisorkest. Maar daar is dan ook een heel goede reden voor. Er is een nieuwe CD en dit wegens het veertig jaar besrcian van de groep. Op dit schijfje vind je bekende en tuinder bekende nummers terug, maar zeker uitgevoerd in de typische 'cotton-sound' met een grote sri//vast/meid. Op het concert van 12 mei in zaal Cecilia zal natuurlijk de ganse CD live worden uitgevoerd. Aanvang om 20 uur. Op de toto: Amin Lesire (piano). Eddy Sabbe (klarinet en tenorsax), Guv Preckler (drums), Romain Vandriessche (trombone), Bruno Van Acoleven (trompet), Herman Sobric (bas). Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel. 031314.51.77- Fax. 031314.65.56 E-mail: info@ notaris-michoel.be OPENBARE VER KOPING VAN TWEE PERCELEN WEILAND TE BAARLE-HERTOG - ZONDEREIGEN Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER BAARLE-HERTOG LOT 1: Perceel weiland nabij Zondereigen, groot volgens meting 1 ha 36a 16ca. LOT 2: Perceel weiland aanpalend aan lot 1, groot volgens meting 1 ha 34a 33 ca. Het geheel palende of gepaald hebbende: Domein Vlaamse Landmaatschappij, Bastiaansen Cecilia: Verstraelen A. Verheyen; Timmermans A.; Voet J. Geyzen; Van Beek P. Mertens; Keustermans A. en Verstraeten G. en E.; Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. BESCHIKBAAR: Onmiddellijk na betaling van koopprijs en kosten. ZITDAG: TOEWIJZING op donderdag 8 mei 2003-04-18 Telkens om 16 uur in cafĂŠ Schuttershof, Zondereigen 27 te Baa rI e- H e rtog. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

22


MEERLE

Promotie voor de eerste ploeg van Meerlese Biljart Club MEERLE - De eerste ploeg van Meerlese biljartclub promoveert naar tweede nationale dankzij de tweede plaats in de derde afdeling b. De spelers Ad Broeders, Gert Aerts, Fons Baeyens, Staf Pauwels en reserve Jan van der Velde wisten zich vanaf het begin van het seizoen in de kop te handhaven. Door winst met 8 - 0 tegen de derde konden ze afstand nemen en zo hun promotie veilig te stellen. Een puike prestatie. De Meerlese BC heeft nog drie andere ploegen in derde nationale en één in vierde . Twee van die drie ploegen handhaven zich in hun reeks: één ploeg zal zakken naarvierde afdeling. Verderheeft Meerlese BC nog drie ploegen in Gewestbekerspelen opde matchtafel(2.84rn)en deze ploegen eindigden respectievelijk ôde van de 12 , Sde van de 10 en tenslotte 3e van de 10 in hun afdeling, wat toch een mooi resultaat kan genoemd worden. In de gewestbeker op klein biljart (2.1 Om) haalden de drie ploegen de middenmoot. De ploeg die in de discipline bandstoten uitkwam (vorig jaar gepromoveerd) zal hei volgend seizoen terug in tweede afdeling spelen. Met Lijn 33 spelers in competitieverband en nog een twintigtal die in het verbond Verbroedering Hoogstraten" spelen is Meerlese BC een levendige club. Sinds kort spelen ze ook in een ander lokaal, nl. de zaal achter café Den af en toe in de Kerkstraatin Meerle. Op 25, 26. en 27april organiseerde de club in het eigen lokaal ook drukbijgewoond een rankingtornooi voor het artistiek biljarten.

Schoolfeest van De Klimtoren MEERLE -Naar goede gess 000te organiseert de Vrije Basischool 'de Klimtoren' op zondag. 11 mei 2003 haarjaarlijks schoolfeest. Om 10 uir beginnende feestelijkheden in de parochiekerk. De schoolkinderen zorgen vooraangepaste teksten en het kinderkoor luistert de viering muzikaal op. Van 1 1.30 tot 13 uur is het restaurant in de parochiezaal open. De mensen van dc oudervereniging bedienen Li graag. Ei it ervaring van de voorbije jaren kunnen wij getuigen datzij zowel voorvolwassenen als kinderen steeds een lekkere. verzorgde maaltijd serveren. Hiervoor inschrijven kan bij: Mevrouw Ria Van Bavel - Verschueren, 1-lazenweg 22 tel. 03/315 II 43. fax 03/315 1148, of mde basisschool tel. 03/3 15 8288. fax 03/3154072. Vanaf 13.30 uur staande poorten van de kleuterschool wijd voor u open. Daar is pret voorgrooteri klein metonder meerballen gooien. sjoelen, pony rijden, fietsen op rollen, grote tombola, vrij podium. cafetaria en allerlei andere leuke attracties. Passend in het jaarthema van de school "gezondheid, fitheid, veiligheid" houden wij om 17.30 uur een Fit-Kid loopwedstrijd. Zes personen lopen in estaféttevorm. dus een eindje lopen en dan de fakkel aan de volgende deelnemer doorgeven, ongeveer 4 km. Naar de tijd in uren, minuten en seconden die zij daarvoor nodig hebben, kunt u op voorhand gokken. Ligt uw geraden tijd het dichtst bij de gelopen tijd dan ontvangt u een mooie prijs in Euro's. Hartelijk welkom

Liefhebbers dieookeens willen komen zien of zelf een partijtje bil jartwillen spelen. zijn altijd welkom. Tijdens hetbiljartseizoen zijnde openingsuren elke dinsdag en donderdag namiddag vanaf 14 uur. Elke vrijdagavond is het clubavond. De avonden in de week zijn meestal gereserveerd voor de wedstrijden. Een kalender van deze wedstrijden zal in het begin van het seizoen in het lokaal uithangen, zodat op eventuele vrije avonden ook kan gehiljart worden. In de zomerperiode is het lokaal elke dinsdag en donderdagavond vanaf 19 utir open. Voorinlichtingen kan je altijd terecht bij voorzitterPiet de Bie (0473/6402 91 of 03/315 76 64), hij de sporthestuurder Cor de Bont (0499/42 28 36 of 03/31445 42), of bij Albert Verschueren, verantwoordelijk voor het verbond 'Verbroedering Hoogstraten "(03/314 6040) (cdh) 1-Jet sclioolJeesi van cle Klimtoren staat borg voor een namiddag fijn amusement. Niet te missen!

VOORT Mee rie

Deze populaire benaming werd meestal gegeven in de betekenis van doorwaadbare plaats of ontsnappingsweg. Niet altijd was er een waterloop direct in de buurt. Een begaanbare weg door een moerassig gebied ligt dan meer voor de hand.

ELSBROEKEN Hoog.rrraten

De promoi'erende ploeg van Meerle.se BC

•1 - LLML

ir

Een broek is een moeras of een moerassig gebied. Overal in het Nederlands taalgebied komt het woord voor, zelfs in gemeentenamen (Broechem. Broek in Waterland) en in onze hoofdstad Brussel (Broek + sala). In ons geval hebben we een combinatie met een inheemse struik of boom.

1iIijiutrr- ï -- -ilr-i—rn

L

T Ïilliluir

-. _11i1 23


WORTEL

Gezocht: oud-leiding KLJ Wortel WORTEL - KLJ Wortel bestaat dit jaar 75 jaar en dat willen ze vieren met alle oud-leiding van KLJ Wortel. Op vrijdag 23 mei organiseren we speciaal voor de oud-leiding een teerfeest in de parochiezaal van Wortel. Vanaf 19.30 u worden zij verwacht voor een receptie, gevolgd dooreen warm en koud bLiffet en een dessertenbuffet. Daarna is er nog mogelijkheid om de beentjes te strekken op de dansvloer of om wat bij te praten met oude bekenden.

(

V

ççç1Ç\) 't

Dit alles voor slechts € 20 (exclusief drank). Geïnteresseerde oud-leiding (cv. met partner) kunnen zich inschrijven voor 12 mei as. bij Niels Fockaert (Sint Jansstraat 1 te Wortel) of door overschrijving van het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van KLJ Wortel (7333540963-08). Bent u zelf geen oud-leiding van KLJ Wortel, maar uw kinderen, familie, kennissen wel, dan helpt u ze enorm voorLiit cloorhen een uitnodiging voor het teerfeest te bezorgen of door huidige adressen van oud-leiding te bezorgen aan Katrien Peeters (Langenherg 46 te Wortel of tel 031 314.30.87 of via e-mail katrien_peeters@hotmail.com ).

pv

-

O -.

- - 11'j bLZOkfl

v

na te(efonisc/ie afspaa 'TeLO31314J7.88 !TaO31314.74.14

zu'tsui.versmissenjanssens.be ¶E-mait: vesmisseqianssens@portima.5e

L1' Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

1

IT --.

Ii

® TOYÖTA 0 24


DE WIJDE WERELD

Wortel de wijde wereld in:

Leen als Madrileen Leen Vermeersch is de jongste dochter van bakker Verrneersch uit Wortel. Ze is 20 jaar en daarmee ook het jongste gemeenteraadslid van Hoogstraten. Ze verbleef de voorbije drie maanden in Spanje in het kader van een stage voor school. Omdat ze in de gemeenteraad zetelt en het belangrijk vindt om zich daarvoor in te zetten, besloot ze om tijdens haar stage twee maal, telkens het gemeenteraad is, kort naar Wortel terug te keren. Op de tweede tussenstop, tijdens het weekeinde van 22 maart, heeft Leen tijd om een babbel te doen over haar Spaanse avontuur. Ze zit in haar laatste jaar Secretariaat talen van de KHK, de katholieke Hogeschool Kempen. In dii derde en laatste jaar van de opleiding zijn alle studenten verplicht om een tijd lang stage te volgen in een bedrijfin het binnen- of buitenland. Leen heeft altijd al een fascinatie gehad voor taal en wat daarmee te maken had en de talen clie ze voor haar opleiding moest leren waren Engels. Duits en Frans. De eerste helft van dit jaar kreeg ze ook nog Spaans. Het Spaans, en eigenlijk cle gehele Spaanse cultuur. sprak Leen enorm aan. Zo had ze vroeger al eens een cursus Spaans gevolgd op avondschoot en was al verschillende malen op vakantie geweest in Spanje. je kunt wel stellen dat Leen aan Spanjegekte' lijdt. Afgelopen zomer volgde ze erin de streek 'LaRioja' (spreek uit als lariocha) opnieuw een taalcursus. Het was zo, via iemand die ze had leren kennen op deze cursus, dat ze in Madrid stage kon volgen. Moeten alle studenten dan zelf hun stages regelen in het buitenland? Neen, in verschillende landen heeft de schcol connecties, maar omdat Spaans geen evidente taal is die vaak door studenten wordt gekozen, waren de connecties tot voor kort onbestaand. Leen moest daarom dus zelfalles op poten zetten. En dat lukte haar aardig. De kennis van de zomercursus was verbonden aan het bedrijf LACOR in Madrid, een klein bedrijf dat verdeler is van fotokopiemachines. Een meevallerdus voorLeen, temeeromdat dergelijke bedrijven vaak vele aanvragen krijgen van stagiaires, en er vele worden afgewezen. Zo vertrok Leen dus op 19 januari voor drie maanden richting Madrid. De stage op zich is prettig en dus een succes, maar Leen heeft toch, vooral in het begin, moeilijke momenten gekend in het verre Spanje: heimwee natuurlijk. Leen is altijd graag thuis geweesten miste haarfamilieen de bakkerij in het begin hard. Als enige stagiaire vol ledig ondergedompeld in een Spaanse wereld, het vergt aanpassing. Waar de stage en de mensen op het werk een succes zijn. draaide het met Leen's behuizing aanvankelijk totaal anders ut. De mensen van LACOR hadden voor haar vooraf een kamer gereserveerd in een Residentie' ergens in Madrid. Een volle mond en een mooi klinkend woord voor een meisjespeda. te vergelijken met een soort van halfopen internaat, gerund door nonnen. De regels waren enorm streng - in de week binnen zijn ten laatste om elf uur-. ondermaats comlort - geen stopcontact op de kamer - en eenzijdig eten - de nonnen wilden de vegetariër Leen bekeren tot het vlees-. Leen hield het er clan ook welgeteld twee hele dagen uit. Vervolgens vond ze een maand onderdak in een 'Hostal', een soort van 'kot', wat beter was maar wel duur. zoals alle behuizing in de Spaanse hoofdstad. Vervolgens hebben vrienden van Leen haar uitgenodigd om in hun appartement te logeren voor de rest van haar stage.

Het werken zelf spreekt Leen wel aan: ze werkt er op de marketingafdeling. Wat ze heel leuk vond was meewerken aan de voorbereidingen vooreen vakbeurs en het herinrichten van de showroom. Dit soort van afwisseling als permanent werk in de toekomst lijkt Leen wel wat. Hoe leuk en spannend Spanje ook is. Leen zal heel blij zijn als ze voorgoed terug thuis is. De weekends waarop ze terugkomt. zoals dit, zijn leuk maar druk en vermoeiend. Gelukkig blijft Leen op cle hoogte van het reilen en zeilen binnen Hoogstraten via e-mail. Zo is ze tenminste niet onvoorbereid als het gemeenteraadsuitting is. Voor de commissies waarin de gemeenteraadsleden zetelen, zoals de commissie onderwijs voor Leen, is wel vervanging gezocht. Maar na de gemeenteraad van maandag zal Leen toch dinsdag om vijf uur 's morgens op het vliegtuig stappen richting Madrid. Van engagement gesproken. De Spaanse cultuur bevalt Leen goed. Het eten, en vooral het vele vlees en vis, voor Leen zoals eerder gezegd wat minder. Aan het Spaanse tempo heeft ze wel flink moeten wennen in het begin. Leen, die gewend is om door te werken, had het soms wel lastig met het gezapige ritme en de trage werksfeer. Maar al snel genoeg past zelfs een Vlaming zich daaraan aan. Leen zal blij zijn als ie terug kan genieten van de pistolékesensanclwichesvantliuisenhet 'winkel doen', wat ze toch wel mist. Maar dankzij de ervaring die ze heeft opgedaan en vooral de intense vriendschappen die ze heeft gemaakt, zal Leen nog lang terugdenken aan haar Madrileense ui tstap

Met /011/! ()Uc/CI.Ç i'oor liet Koiiinklijk pa1e/s iii Mculrid.

'Leeji iiiel haai collegti s taii LA COR. 25


WORTEL

GOUD IN WORTEL Jaak Aerts en Jeanne Declerck

'Een rijk leven rond de Boomkes.' Jaak Aerts en Jeanne Declerck wonen in de schaduw van 't Slot, op de hoek van de Zandstraat en de Boomkes. Terwijl het buiten duidelijk warmer is dan de voorspelde 25 graden Celcius, is het heerlijk fris en koel binnen in hun huis. Wanneer je in de woonkamer staat valt het pas op dat Jaak en Jeanne vanuit hun huis als het ware een vergezicht hebben over heel het dorp. Via hun voorraam tot aan de Prinsenweg en vanuit het achterraam en de tuin tot aan het bruggetje over de Mark op het einde van de Zandstraat. Een ideale plek dus om te luisteren naar het levensverhaal van Jaak en Jeanne. Een verhaal dat zich, bij beiden, altijd heeft afgespeeld rond de Boomkens. Jeanne werd op 6 augustus 1928 geboren als vierde van de 8 kinderen op de Grote Plaats, maar verhuisde naar de Boomkes toen ze drie was. Het gezin Declerck woonde vanaf dan in het huis naast bakker Vermeersch. Vader Declerck was de toenmalige gemeentesecretaris van Wortel. Jaak is geboren op 5 april 1926 in de boerderij aan de zLudzijde van de Boomkes, die iedereen nu kent als het onderkomen van jeugdhuis 't Slot. Vader Aerts was dus boer. Toen Jaak en Jeanne trouwden gingen ze aanvankelijk wonen op de hoek van de Zandstraat niet de Rooimans, tegenover hun huidige huis. Na anderhalfjaarverhuisden ze dan naarhet huis naast het ouderlijke huis van Jeanne. Nog eens anderhalfjaarlater, in 1956, verhuisden ze clan naarde plek waar ze nu wonen. Dat huis was door Jaak ze! fontworpen en bood plaats aan de drie ki ideren die ze toen hadden en de vier die er later nog zouden bijkomen. Tijdens haarjonge jaren woonde Jeanne driejaar in bij familie in Bornem, waarze ook school liep. Toen ze terug thuis kwam wonen werd ze ingeschreven in de huishoudschool in Hoogstraten. Maar na drie maanden al stopte de schooltijd abrupt: Moeder Declerck stierf en de veertienjarige Jeanne moest het huishouden mee draaiende hoLiden. Jaak leerde voor schrijnwerker aan de Hoogstraatse vakschool. Toen hij daar klaarwas kon hij aan de slag bij bouwbedrijfHorsten, toen nog gelegen achter de huidige apotheek Rombouts. Maar ook de familie Aerts bleef niet van onheil gespaard: van de zes kinderen bleef Jaak als enige over. Waar het koppel elkaar heeft leren kennen hoeft natuurlijk niet te worden uitgelegd, hoewel Jaak wel wil vermelden dat cle bomen op de Boomkes groot genoeg waren om achter te gaan staan. Ze trouwden op 8 april 1953. Jaak en Jeanne kregen zeven kinderen: Meel, Roos, Jan, Vie, Rit. May en Els. Maar ook zij hebben leed gehad: hun oudste zoon Jan stierf toen hij vierjaar oud was. Jaak en Jeanne hebben altijd graag rond de Boomkens gewoond. Als kind was het voor hen vlak bij de school en ook als speelterrein waren de bomen ideaal. Ze vinden het dan ookjammer dat de bomen beginjaren '90 verdwenen en plaats moesten maken voor een open plein met nieuwe boompjes. Later was het voor Jeanne en Jaak ook gemakkelijk omdat ze vlak bij hun ouders woon26

dcii en zo konden bijspringen als het nodig was. Hoewel het paar toch ook nabij de drcikte' woont, hebben ze daar nooit enige hinder van ondervonden. Zo hebben ze een heel goed contact met de mensen van het Slot, en worden ze nog regelmatig uitgenodigd als er iets te doen is. Iets tè druk waren de twee branden vlak achter het huis van Jaak en Jeanne: eerst de grote brand die de gebouwen van het vroegere Horsten vernielden en daarna de brand in de oude melkerij. Deze grenstaan hun achtertuin. Bij die laatste brand zat de schrik er wel goed in, maar het liep voor liet koppel gelukkig goed af. Jaakheeft zich in zijn vrije tijd altijd beziggehouden met jagen en schilderen. Het schilderen kcnde een hoogtepunt in een tentoonstelling in 't Slot van zestien jaar geleden. Waar hij zijn talent vandaan heeft, weet Jaak niet echt. Wel is het zo dat zijnjeugclvriend Fokke Sommen hem destijds liet proeven van het schilderen. In de schilderijen van Rico Poortvliet herkent Jaak veel van zijn eigen stijl. Ook is hij jarenlang lid geweest van de fanfare, eerst als hugelspeler en later als de man van de bombardon. Jeanne heeft zich steeds met hart en ziel ingezet

-

voor de missie. Voordat ze trociwde was ze al actief en toen de kinderen het huis uit waren en Jeanne weer meer tijd kreeg, nam ze de draad terug op. Hoewel ze haar de 'voorzitster' noemen. hoort Jeanne dat niet zo graag. Ze vindt dat iedereen zich even hard inspant. Ook zingt ze sinds jaar en dag bij het kerkkoor. De kinderen zijn allemaal in de hciurt blijven wonen. in Hoogstraten en Wortel. Ze springen dan ook regelmatig binnen, net als cle kleinkinderen die nog allemaal thuis wonen. Het lijkt me een plezier om zo oud te mogen worden. Jaak en Jeanne hebben het hier dan ook nog steeds heel goed naar hun zin, en hopen dat nog zo lang mogelijk zo te houmden. Het is ze van harte gegund!


JUBILEUM

Joepie 20 MINDERHOUT/MEER - Van 14 tot en met 17 april trokken circa 3.000 14-1 6-jarigen van de jeugdbeweging KSJ uit alle hoeken van Vlaanderen te voet naar een voor hen onbekende stad "X". Deze trektocht (onder de naam "JOEPIE") is een vaste traditie voor de 14 tot 16-jarigen van de beweging. Hij wordt tweejaarlijks georganiseerd, was dit jaar aan zijn 20ste uitgave toe en trok door onze gemeente: Minderhout en Meer waren slaapdorpen.

De tocht De JOEPIE-tocht is niet zomaareen uitgebreide wandeling. Hoewel tientallen vrijwillige begeleic(st)ers gedurende meerdan een jaar aan deze tocht voorbereiden, bi ijft stad "X" onbekend voor al le deelnemers. Traditioneel vertrekken vanuit vijf provinciehoofdplaatsen speciale treinen (de zgn. JOEPIEtreinen) die hen naarde 14 startplaatsen brengen. Van daaruit worden evenveel tochten iutgestippeld naar stad X. Dejongeien moeten zelfde weg zoeken via allerlei tochttechnieken. Bij decontroleposten onderweg krijgen ze telkens een stukje van de af te leggen weg in codevorm. Gedurende vier dagen zijn deze groepjesjongeren volledig op zichzelf en op elkaaraangewezen: ze moeten hun eigen potje koken. een slaapplaats zoeken, zelf het staptempo bepalen. Twee tochten met Oost-Vlaainse groepen kwamen zo op maandag 14 april in Minderhout en in Meer aan. Beide dorpen kregen bijna 200 stap-

pers op bezoek clie aan de huizen aanheiden, op zoek naar een slaapplaats. Zij hadden erdan al 27 kilometer opzitten en hadden er de volgende drie dagen nog 74 kilometer te stappen. Voor deze groepen was er een avondactiviteit georganiseerd in de parochiezaal van Meeren de noodkerk van Minderhout. Om alles zo goed mogelijk geheim te houden en zeker geen spoor van stad X op voorhand te verraden, was de parochiezaal van Meer vastgelegd onder een valse naam en werden er enkele oud-leiders van de KSJ van Minderhout ingeschakeld voor het vastleggen van de noodkerk.

KSJ Hoogstraten en Minderhout Ook KSJ Hoogstraten en KSJ Minderhout deden met hun sjo-ers (14 tot 1 6jarigen) mee met Joepie. Zij namen in Berchem de trein en werden net over de taalgrcns in B lerèt gedropt. Via de slaapdurpen

Deze groep jongeren uit Haaltert kwam ,naandagai'ond 14 april in Mi iderhoot toe, op zoek naar een geschikte slaapplaats.

kl

Hoepertingen. Beringen en Mol-Sluis, kwamen ze uiteindeli jk aan in stad X: Mol. In X werd er een heuse slothappening georganiseerd met een buitengebeuren en een slotshow gepresenteerd door Henk Vermeulen van Ketnet. Na de show trokken de deelnemers dan in bonte stoet weer naar het station, Speciale Joepie-treinen brengen hen weer naar huis... enthousiast en heel wat ervaring rijker.

KSJ Minderhout 25 jaar jong KSJ Minderbout. de Katholieke Studerende Jeugd. viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Onze jeugdheweging telt zon 180 leden en organiseert niet enkel activiteiten voor kinderen van 6 tot 16 jaar, maar ook voor +16-leden en oud-begeleiding. Onze leden kunnen zich uitleven in bosspelen, dorpsspelen, spelletjesnamiddagen, zwemactiviteiten. commandotocht. groepsreis en natuurlijk een onvergetelijk kamp in de Ardennen tijdens de maand augustus. Ditjaarkomen daarnog allerlei andere activiteiten hij. om ons 25-jarig bestaan extrain de bloemetjes te zetten! Zo organiseren we op 2-3-4 mei een heus ,jubileumweekend! We beginnen onsjuhileumweekencl op2 mei met een reĂźniefeest voor alle begeleiding en oudbegeleiding. We willen heil de kans geven elkaar nog eens te ontmoeten en natuurlijk willen we heil ook bedanken voor hun jarenlange inzet, want zonder hen was er nu geen KSJ Minderhout geweest. Zaterdagnamiddag 3 mei van 14.00 u tot 17.00 u is er op en rond het dorpsplein van Minderhout een spetterend spel voor alle kinderen van Minderhout, dus ook voor diegenen die geen lid zijn van de KSJ. En vanaf 15.00 u geven wij Jong Hoogstraats talent. o.a. Sunflower Crackers, de kans om de pannen van het dak te spelen op een free podium. Die avond organiseren we een heuse jubileumfuif met optredens van de covergroep "PETER EN Z'N BOTSAUTO'S" en het u allen bekende" BELGIAN ASOCIALITY". Dit alles vindt plaats in onze feesttent op het dorpsplein van Minderhout. Zondag is er een speciale jubileumviering om 10.00 u in de St-Clemenskerk van Minderhout en aansluitend kan u in onze feesttent op het dorpsplein komen brunchen. Ook zondagnamiddag staat er nog heel wat op het programma: de kinderen kunnen zich amuseren op de springkastelen, zich laten schminken..., en de keel zal ook gesmeerd kunnen worden. Wij hopenjullie alvast massaal te mogen verwelkomen op onze festiviteiten!

Jubileumweekend KSJ Minclerhout wordt 25 jaar en dat wordt gevierd op het dorpsplein van Minderhout.

Garage Luc Ryvers

Vrijdag 2 mei:

MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tei. 03/315 90 90

Teerfeest voor alle begeleiding en ex-begeleiding.

Zaterdag 3 mei: Voormiddag: groot spel voor alle kinderen, namiddag: 15 uur free podium en 's

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

avonds: 20 uur jubileumfuif op het clorpsplein van Minderhout met optredens van Peter en zijn Botsauto's en Belgian Asocialit. Daarna afterparty met Di Sound-

breaker. VVK: S EUR, inkom: 7 EUR. Zondag 4 mei: 10 uur: Jubileumviering in de St.-Clemenskerk met daarna een hrunch en in de namiddag spelletjes voor groot en klein (bierfietsen, clown, springkasteel....).

27


MINDERHOUT

Bouwgrond op Vekenakker en woningen Borselhoeve

MINDERHOUT - Het stadsbestuur ial binnenkort, in samenwerking met de firma Van Sundert, 18 Sociale bouwpercelen verkopen. Het betreft acht kavels vooropen bebouwing en twaalf voor halfopen bebouwing. De gronden liggen in de nieuwe verkaveling "Vekenakker" (Hoge Weg) te Minderhout. De volledige inschrijvingsvoorwaarden staan onder de rubriek bekendmakingen op de website van de Stad Hoogstraten. Een tweede project heeft betrekking op koopwoningen in de wijk Borselhoeve. ook in Minderhout. Daar gaat de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 16 Sociale koopwoningen bouwen (Pastoor van Dijkstraat). Kandidaat-kopers kunnen zich vanaf april laten inschrijven. De toewijzing gebeurt in chronologische volgorde zoals wettelijk vastgelegd. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht op het kantoor in de Papenbruggestraat 8 te 2320

Turnhout. Dit is op maandag. dinsdag, donderdag en vrijdag in de voormiddag of iii de namiddag na telefonische afspraak (014 / 42 22 57). Gelieve uw laatste aanslagbiljet van de belastingen mee te brengen. De inschrijvingskosten bedragen 24.79 EIJR.

Meiboonifeest MINDERHOUT - Als mei nadert, maakt Minderhout zich weer op voor het meiboomfeest. Dit jaar zijn we al toe aan de zesde editie en ook deze keer belooft het weer onvergeteli jk te worden. Het dorpsplein wordt omgetoverd tot het strijdtoneel voor de verenigingen die het zondag 11 mei vanaf 14 uur in een heus 'Spel zonder Grenzen' tegen elkaar opnemen. Daarnaast zijn er tal van activiteiten op en rond het plein. We beginnen om 11 uur met de gezinsviering. Om 12 uur gaat het smikkelterras open: spek met eieren, croclue-monsieurs. ri]tpap, ijs en koffie met gebak worden dan door de verschillende verenigingen geserveerd. De kleinsten onderons kunnen zich laten schminken, zich uitleven op de attracties en toekijken hoe clown Wouter vanalles uit zijn hoed tovert. Er is ook een kindermarkt waar iedereen vanaf9jaar zijn knutselwerkjes, oud speelgoed, stenenverzameling, zelfgebakken koekjes, enz. aan de man kan proberen te brengen. Wij kunnen weer op de Landelijke Gilde rekenen voor hun wagenspel. fanfare De Marckezonen geeft een terrasconcert en toneelgroep De Lepe Hoek zal voor de nodige ambiance zorgen. Het wordt dus weer een dag vol spanning en plezier. Een dorpsfeest in de ware zin van het woord. Tot dan! Feestcomit Sint-Clemens.

BEEMDEN

Minder/iour Een beemd is bijna altijd een grasland waar het te vochti g is om het vee te

handwerken - naaigerel - breiwol alle verstelwerken

latengrazen. De waterloop in de buurt overstroomde vaak. Het welig groeiende gras kon 's zomers wel gemaaid en gehooid worden.

ox.

/

MOBIELE GPS Mobiele GPS PC koppeling Europa CD's Nederlands gesproken,

SOFT COMPUTER -

28

LIGHJWITH LSTERNAt. SPEAKR

SOFTCOMPUTER, Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten, Tel 03/315.09.09 e-mail : infosoftcomxjter.be htt://www.softcomuter.be


MINDERHOUT

Juf Rosa bereikte de finish

-

IJiukit iii dc

(i

nlccnlc.aruil. Bcllcnlccu tatc,cncick/cuici.v l va arolldel -

velen in rennersoutfit, schetierende tuitrete.rtinuziek. Ongetwijfeld frest in de straal en... op school.KIeuteruf Rosa Janssens ging na ruim 35/nar met pensioen. En dit zal ze geweten hebben! Vanuit de school vertrok men in stoet naar haarwoonplaats en onder begeleiding van de Janfrire De Marckezonen trok de hele bonte bende met Rosa in het midden terug naar de school waar verder teest gevierd werd. Echtgenoot Robert Mevers mocht mce genieten!

Paaswandeling

Gehuchtentocht MINDËRHOUT Zondag 13 april kende een zomers tintje. In ideaal (tiets)weer ging dc gehuchtentocht ingericht door de M inderhoutse KLJ door. Met speelse opdrachten die voor sommigen moeilijker waren dan ze vooraf konden inschatten bereikte de KLJ ditjaar 280 mensen. De schiftingsvraag, het schatten van een boerenpaard dat bovendien in verwachting. was leverde de meest rare kilogrammen op. Moeder en kind wogen precies 1000 kg. Uiteindelijk bleek Gert Voeten bij de kinderen de winnaarmet 555 punten, Christel Adams was de slimste dame met 495 punten en Dirk Van Der Linden won bi1 de heren met 535 r°'" -

W,t~ k

MINDERHOUT Op zondag 13 april werd er door de Gezinsbond van Minderhout een paaswandeling ingericht. Plaats van afspraak was de Castclhoeve. Tal van wandelaars en kinderen verkenden, in een heerlijk lentezonnetje, een klein gedeelte van het Laarzenpad onder leiding van gids Jos Vorsselmans. Later op de -

dag kon men terug mde Castelhoeve genieten van soep en een broodmaaltijd. Na de maaltijd verscheen de enigeechte paashaas ten tonele. Deze gaf de kinderen de opdracht om alle eieren te zoeken die in de tuin verborgen lagen, waarna iedereen voldaan naar huis terug keerde.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Moeder en kind 1.000 kg. Sclioonleidssiifon. Lieve De 7v(eester Lan 1eiihrg 30 - 2323 WorteL 03/ 314.55.15 nke[op afpraa- Ook6u1 Zi ifiurs

Q e

Çelaatsverz.orging 7vfanicure Pedic ure Ontfinringen L?vfaquillci.ge -

.

.

141

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com 29


MEER

B rassband en Drumband Sinte-Rosalia IV! eer MEER Vernieuwend concert. Het concert van de Meerse brass- en drumband kreeg de veelbetekenende naam "Return of the Sounds" mee. Zaal voor Kunst en Volk was zaterdag 29maart dan ook te klein om de vele nieuwsgierige muziekliefhebbers van Meer en omstreken te kunnen ontvangen. De drumband, o.1.v. Fons Van Aert, en de brassband, o.l.v. Bart Van Ossel, brachten een vernieuwend programma ten gehore. -

vereniging Toneelkring t Heidebloemp je. Marcel Roos, werden gehuldigd voor hun inzet voor Sinte-Rosalia. De komende periode wordt voor de Meerse muziekvereniging trouwens erg druk. Eerst is er hetfeestweekeindevanjeugdcluhMussenakker. Zaterdag 26 april worden vertegenwoordigers van de Meerse verenigingen om 17 u. uitgenoclicl inZaal voorKunsten Volk. Van daaruitgaat het in stoet, met drumband en fanfare op kop, naar de Mussenakker, waar de festiviteiten van cle jubilerende jeugdclub worden verdergezet.

De reacties waren unaniem lovend: Sinte-Rosalia staat er weer en de opbouw kan gestaag verder gezet worden. Bart Van Ossel zorgde nog voor een speciale verrassing door een kort optreden van de leerling-muzikanten. die hij zelf opleidt, te presenteren. De verdere muzikale evolutie wordt met belangstelling gevolgd en de jonge Meerse muziekliefhebbers moeten niet ver zoeken om een degelijke opleiding in eigen midden te vinden. Sinte-Rosalia, de dirigent. de instructeur en de lesgevers staan klaar om hen te ontvangen. (Wil u meer informatie, neem dan contact op met voorzitter Pierre Huybrechts: 03 315 73 22). Bijzondere aandacht was er vuurde presentatie van de concertavond, die in handen was van Jan Dufraing. Hij noemde zichzelf liever "boodschapper". eerderdan presentator, en bovendien "hoodschapper van goed nieuws", waarbij het goede nieuws is dat Sinte-Rosalia nieuwe muzikale wegen bewandelt.

Hulde aan voorzitters: Tijdens de concertavond werden drie voorzitters in de bloemetjes gezet. Ere-voorzitter notaris Andre Rommens, voorzitteren oudste spelend lid Pierre Huybrechts en de voorzitter van zuster-

30

MEER - Het u'aren de leden van Bra,r.v- en driunband 5ĂŽe. Rovalia zeU die "Return of t/te sounds" koien voor hun inu:iekavond. Er wa.s aloiti lot en tevredenheid over deze ,uuziekai'ond (oict)


MEER Zondag 4mei verzorgen Brass- en Drumband de muzikale omlijsting van de eerste Meerse Markt van het nieuwe seizoen. Ook dan wordt er eerst opgestapt door het dorp en daarna volgen concertelt van zowel drumband als hrassband in het kl000sterpark.

35 Jaar drumband: Dan volgen act IV itei ten Van S in te- R osal ia zelf. Zondag II mei wordt het 35-jarig bestaan van de drumband gevierd. Vanaf 14 u. bent u allen van harte welkom in Zaal voor Kunst en Volk. De hele namiddag /ijn er optredens van bevriende mutiekverenigingen: fanfare VoorEeren Deugd Meersel-Dreef-Galder-Strijheek, Drumband Sint-Martinus Achtmaal. Percussie-Ensemble Baarle-Nassau, Percussie-Ensenihle Ulicoten. Brasshand Sint-Jan Baptist Wortel, De Harmonicavrienden Arendonk, fanfare De Verenigde Vrienden Poppel. fanfare Sancta Cecilia Meerle. Ook de drumband van Sinte-Rosaliazelf verzorgt een optreden in de loop van de namiddag. Het begrip drumband is in de loop van de jaren wel gewijzigd, dan zal ci kunnen horen als u clie namiddag komt luisteren. De feestelijkheden ter gelegenheid van het jubileum van de drumband worden zaterdag 17 mei afgerond met een grote fuif in een tent op de hoek van de Meerseweg en Beekakker. Het Kodex-team staat in voor show en muziek. ( nia)

Generatievoetbal MEER - In het kader3ü jaar Mussenakkerspeelden cle tieners, twintigers, dertigers en veertigers tegen elkaareen tornooitje generatievoetbal. Wie had gedacht dat de ervaring het zou winnen van hetjeugclig talent, kwam bedrogen uit. Als uitslag van het tornooi gold. hoejonger hoe beter, of hoe ouder hoe slechter. t Is maar hoe ge het bekijkt. ma)

Muziekfeesten bij de heroprichting van Fanfare 'De Eendracht' 1\IEER - In Meer wordt het kleurenpallet aan verenigingen sinds enige tijd versterkt met de heroprichting van de eerste Meerse Fanfare De Eendracht'. Inderdaad, reeds eerder kon Ii vernemen dat door de deelname aan enkele activiteiten en de organisatie van eigen festiviteiten, een groep Meerse muzikanten heeft besloten om deze eerste Fanfare van Meer terug nieuw leven in te blazen. Om deze heroprichting een zekere luisterte geven organiserende muzikanten van Fanfare De Eendracht' op zaterdag tO mei 2003 muziekfeesten. Om 18.00 uur is er een dankviertng in de parochiekerk ter gelegenheid van de heroprichting. Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door de fanfare De Eendracht' onder leiding van dirigent Luc Tahon. Nadien, omstreeks 19.30 uur wordt er gefeest in de Meerse Parochiezaal. Er wordt een avondvullend programma aangeboden met volgende optrecle is Het Meerse Jeugdkoor Cantanimo onder leiding van dirigent Luc Dockx Fanfare De Eendracht onderleiding van dirigent Luc Tahon Accorcleonist Jos Jansen. De muzikanten van Fanfare 'De Eendracht hopen u op 10 mei te mogen verwelkomen. Het is voor hen een enorme stimulans om 01) de ingeslagen weg verder te doen. (ma)

HST en Terbeeksestraat

Meerse markt bloeit weer open MEER - 0p zondag 4mei start het elfde seizoen van de Meerse Markt en opnieuw koos het marktcomite voor het concept met de verschillende thema's. Elke markt krijgt dus weer een eigen thema waaraan speciale aandacht wordt besteed. Dat betekent niet dat andere standhouders niet welkom zijn. Integencleel, iedereen die wil, mag iets komen verkopen of ruilen. Wat dat is. maakt in principe niets uit. De vijf markten van 2003 hebben de volgende thetiia's: zondag 4 mei - Kunst-, Lente- en Amhachtenmarkt. zondag 1 jLini - Muziek- en Rommelmarkt, zondag 6juli - Kinderniarkt, zondag 3 augustus - Bier-, Wijn- en Kaasniarkt en zondag 7 september - Boerenmarkt. Het lenteaspeet van de eerste markt doet een beroep op verkopers van bloemen, planten. groenten, fruit. enz... terwijl het kunst- en ambachtengedeelte zich richtop kunstenaars en anibachtslui in de brede betekenis van het woord. Het tonen van een kunstwerk, ambacht of hobby, liet werken eraan, het verkopen ervan. ... het zijn allemaal dingen die aan bod kunnen komen. Een standplaats op de markt is voor iedereen volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd teti laatste om 8 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal, want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur. Naast cle vele kraampjes pakt cle markt ook uit iliet enkele attracties. Op het kloosterplein, waarde Chiro een drankterras uithaat, zullen de drie IKOklassen van Meer hun kunsten vertonen. In totaal zullen een 60-tal Meerse kinderen o.l.v. hun leerkrachten actief zijn. In de onmicldelli jke nabijheid aan de aardbeistand kunnen de deelnemers aan de kleur- en tekenwedstrijd hun werkjes inleveren, waarmee tiiooie priJzen te winneti zijn. Via de lagere en de kleuterschool worden de kinderen op cle hoogte gebracht van cle bedoeling. Tradities moet je koesteren en daarom zal Drumen Brassband Ste.-Rosalia deze eerste markt muzikaal openen met een optocht door het dorp cii een concert op liet kloosterplein. Voor de rest wordt de muziek verzorgd door Radio Valencia. Ten slotte is er het toneelgezelschap De Lepe Hoek. Omdat zij dit jaar 20 jaar bestaan, hebben ze beloofd voor een speciaal Cl] uitgebreid spekakel te zorgen. Wie hen de vorigearen al bezig zag. weet dat eraan ambiance geen gebrek zal zijn. Deze Kunst-. Lente- en Amhachtenmarkt gaat door op zondag 4 mei van 9 uur tot 12.30 uur in dc Meerse Donckstraat. Wie nog meer informatie ii. kim terecht hij Jan Dii rai ne. Tcrheeksestraat 15 SO 2 2 1 \lccr i U 1,

Gezinsbond Meer organiseert: 11/ 1.1/ -

Er 1) lul/it St /10/ iii LII ZIILI/,

Ic ihcc /. L 5/1<10! • te I<iiii< /t. I)ee 19-ile C(ilii \(

0 .S ei t ei.: t (11(11 ier al It in i, It/el meer (tal! <le It et lendat.0 ijs C /0 ir//ten. tltlO n,uohili.s 1< 11,

(10/71 S 1(11111 til 00111 Oileflc/eii t'ra ijen iii jaleil £'t'Il ftit.vaeit/iihe treij. tIeI,tti die kontt er. ai1itii /i< / /, i )/ li/)l'll 5 (iti1/0/li is tOl! Lie lIST /, (1//Wil eI''ije lilLil tiij. DI' 0//titO/t eiuden  0/ uien in hei .viadhui.s op een bio e/tge roepen infornuitiea t ond op 14 april het onîtt erp zie/t. De 1.. as.s 'iii en <le belonne t si iïok zul/e, t uit ijel, aL en o al deit en t 'en un ij it door <t.s/< iii. liet fietspad /ilijft ligt'en. Vnu zal ei' sprake zijn i an ri'ijliegc nile fietspaden. %Iaar dat is voor ee,i ioli,'ende fase. (nia)

Een gespreksavond rond het thema: Stress: ook bij jonge kinderen?' Deze avond gaat doorop dinsdag 13mei2003 om 20.00 uur id. refter van cle lagere school 'De Meerpaal' - Terheeksestraat - Meer. De gespreksleidster is mevr. Wini Daeyaert. Info hij: Agnes Adams. 03/315.91.28 ofbij Leen Jacobs 03/315.87.31 31


MEER voerde songs. Maar ook de anderen zijn het waardig om er een CD van te branden. De spontane en losse vertolking is op maat van de acteurs en actrices. De knappe personnages zijn bedacht vanuit de ziel van de schrijvers en aangepast op de vertolkers zoals ze die kennen op vanuit het dagelijkse leven. Die spelen hun rol alsof het een lust is. In de teksten en uitspraken ontbreekt het niet aan platte taal. Onder de vertolkers zien we naast gevestigde waarden ook enkele nieuwe ontdekkingen. Ook de vrouwelijke actrices, misschien iets te weinig in aantal, komen verrassend uit de hoek.

De val van de Bontenavond MEER - Eind Maart voltrok zich de 15e bontenavond van de Mussenakker. Deze, steeds zelf in elkaar gestoken toneelavond, kent zijn begin in de jaren 70 en werd met enkele jaren onderbreking een paar jaar geleden weer opgestart. Het bleek een succesverhaal te zijn. Ook dit jaar was het stuk goed voor 2 volle parochiezalen, een week van te voren uitverkocht. We gingen kijken en zagen het superkomische stuk, de val van de bontenavond. De toneelmakers Koen Voeten. Tommy Bruynen, en Wim en Bert Dufraing hadden het schrijven van het stuk voor hun rekening genomen. Het verhaal van een ontvoerd Mussenakkerlid dat terug opgespoord moet worden dient als losse rode draad voor een hele set van grappige, absurde en rede sketches die zich op verschillende plaatsen afspelen. Een geheimzinnige toverlamp, gekocht op Meermarkt, wordt eigendom van een Hollander. Hij wordt daardoor ongewild medeauteur van het stuk want alle stukken die hij als arnateurschrijver onder de lamp schrijft worden in werkelijkheid uitgevoerd.... De afwisseling van de sketches. Op het decor kan alles. Geen plaats op de wereld is voor hen

hL'welijksfofogcifia ofessiovels

onmogelijk. Van de Donckstraat tijdens Meermarkt, tot marktplein in de Middeleeuwen met een merkwaardige mix van bekende figuren zoals Jezus Christus, Moeder Theresa en de rode Ridder. Volgende punten kunnen als de sterkste gezien worden: De muzikale begeleiding is van hoog niveau. Onder lyrische begeleiding van Bard Dolf Michielsen wordende stukken aan elkaar gezongen en gepraat. De geluidsmix van de ge]uidsverantwoordelijke is echt subliem. De songs die door de auteurs ten berde worden gebracht ontaarden in echte meeswingers. We noteerden "Ik hen niet bang" als de kampioen van de opge-

.

-.

.

...

videosepotcs 7 s

eic3ev s±rclio

Slechts 2 weken werd er ingeoefend. Een stuk tekst vergeten wordt eerder weggelachen dan als een drama aanzien. Het publiek ziet zoiets met plezier door de vingers. Misschien nog een tip om volgend jaar 1 sketch te weiden aan de actualiteit van de dag. We begrepen dat de erg actuele George Busch uitspraak 'nen boem eroep' reeds enkele maanden van te voren was neergepend. Waren de schrijvers helderziend

, 1f

-

..

-'.

-

'.

.

'

Zelfs de dag nadien betrappen we ons nog op innerlijke lachbuicn. Volgend jaar moet er dus weer zon bontenavond komen. (ma)

-

, .

-

1 -

.

f ofo de

gveef

doori42

di0ie fofop'cii

2310 iIIkevoisel niobiele feifoiie

,i*

\ \ tel 031314.62.50 fox 03/314.82.00 iofo@fo+oe_eef.be

r

Milieuconsult

v Boekhouding en administratie

' B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten .' Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten .' Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving

bvdk@busmail.net

32

v Advies milieuvergunningen ç

-

Aanvraag milieuvergunningen, melding wijzigingen Milieurapportering ' Extern milieucoördinator (B)

mbabvbabeIgacom.net


PUBLIREPORTA GE

Je kapper maakt je knapper! Nogal wat mensen kijken verbaasd op wanneer ze deze slogan lezen op een poster aan het venster van Kapsalon Isabelle. De slogan op zich verbaast ze niet, maar wel het feit dat er in de Vredeboomstraat een kapperszaak is. ie ziet de voorbijgangers denken: "Een kapsalon, hier? Goh, ik dacht dat dit huis nog leegstond.". Toch opende Isabelle Sterkens (23) in augustus 2002 haar zaak, centraal in het dorp van Meer. Isabelle, dochter van Louis Sterkens uit Meer werkte al op haar 1 5de in een kapsalon in Hoogstraten. Na vijf jaar hield ze het daar voor bekeken en begon als zelfstandige kapster huisbezoeken te doen. Na twee jaar succesvol aan huis knippen, besloot Isabelle een eigen salon te openen. De zaak bestaat nog geen jaar, maar toch kan Isabelle tevreden terugblikken op die periode. "Ik vind kapster zijn een heel mooi beroep. Ik kan mijn creativiteit erin kwijt en ontmoet veel nieuwe mensen," vertelt ze. Haar man, Gert Rombouts (26), is op vrijdagnamiddag en op zaterdag aanwezig in het salon om Isabelle een handje toe te steken. Om de knepen van het vak helemaal te kennen, volgt Gert één keer per week avondschool aan het CIVIO in Turnhout.

Gerust geknipt Isabelle en Gert hebben hun handen vol gehad met de verbouwing van de leegstaande bakkerij naar een kapsalon. Maar de twee zijn er in geslaagd om er een aangenaam salon van te maken. Het is sober, maar modern ingericht. Iedereen kan op afspraak langskomen voor een knipbeurt: mannen, vrouwen, kinderen, jong en oud. Voor de allerkleinsten is er een speelhoekje met een kleine tv. Het mag sommige mensen ontgaan dat er een kapsalon naast de kerk is, toch is de ligging een troef. De kapperszaak is heel rustig gelegen, er komt heel weinig verkeer langs. Maar het bevindt zich midden in het dorp van Meer. Bovendien is er veel parkeergelegenheid.

Kennis verruimen Isabelle zorgt ervoor dat ze altijd de laatste trends en technieken in de vingers heeft. Elke

:.c,...:..

maand worden in Genk cursussen georganiseerd waar kappers / kapsters informatie krijgen over de nieuwste kleuren, kapsels en kniptechnieken. Vervolgens kunnen ze dit toepassen op een model. Maar niet alleen de laatste tiends zijn een inspiratie voor klanten en kapster. De kapsels uit "de boekskes" worden geregeld als voorbeeld genomen. "Het is belangrijk om met de tijd mee te zegt gaan," Isabelle zelf. "Daarom wil ik mezelf steeds bij-schaven om beter worden." te Isabelle gaat in september hoogst waarschijnlijk een opleiding haartooi voor show, musical en tv-kapsels volgen Wie wil er niet een kapsel als Jennifer Lopez of Brad Pitt?

Exclusiviteit De meeste kapperszaken gebruiken artikelen van L'Oréal of andere bekende merken omdat het product al naam heeft. Kapsalon Isabelle verkiest kwaliteit boven bekendheid en kiest daarom voor een onbekend naam Bes. Bes is een artïkel dat alleen verkocht wordt in kapsalons. Daarom is de prijs ook lager dan de commerciële producten. Kwaliteit voor een schappelijke prijs!

1...:

De verwachtingen "we willen in de toekomst regelmatig iets voor de klant doen," zegt Isabelle. De zondag waarop de plechtige communie doorgaat, zal het salon geopend zijn. De communicanten krijgen dan natuurlijk een kleine attentie op hun grote dag. Niet alleen de kinderen, ook de ouders kunnen uiteraard langskomen voor een knipbeurt. Tijdens Meer-kermis vorig jaar was Isabelle aangenaam verrast door de overrompeling in het kapsalon zodat ze nu al besloten heeft om tijdens de volgende kermis een speciale actie te doen voor de klanten. "Gewoon een kleinigheid om in de sfeer van de kermis te blijven," krijgen we te horen van Isabelle. Maar wat er precies gaat gebeuren, moet noq een verrassing blijven!

1pm 6/

Kapsalon Isabelle Vredeboomstraat 8-2321 Meer Tel.' 031665.48.71 GSM: 04 78/31.07. 17 Alleen op afspraak Openingsuren Maandag t.e.m. vrijdag open van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.30. Dinsdag extra lang open van 2 0. 00 tot 22.00. Zaterdag van 8.00 tot 16.00. Zondag gesloten. (tv)

.H. los

k1T1i'

Isabelle knipt hleinacit van hvar dcvi itet ije C, lv

Isabelle en the fit t nat t

tut in1 eet Ilant' 33


MEERSEL-DREEF

Opening taverne "Bij cle Paters", met een lach en een traan MEERSEL-DREEF - Rien Aerts, de nieuwe uitbaatster van de parochiezaal en de speeltuin naast het klooster op de Dreef, begon enthousiast aan haar nieuwe uitdaging. Rien was zelf al jaren werkzaam in de horecasector en ze droomde al langer van een eigen zaak. Toen Jeanne Van Aperen stopte met de uitbating van de zaal, zag ze haar kans schoon. Ze werd gekozen door de paters om de uitbating over te nemen. Haar enthousiasme zal daar zeker wel een rol in gespeeld hebben. Ze vloog er voor 200 procent in. Maar eerst moest er nog wel één en ander gemoderniseerd worden. De keuken werd vernieuwd, er werd een luifel geplaatst in de speeltuin, er kwam een nieuwe sanitair blok voor de zaal en de speeltuin en dan zouden ze beginnen aan de verandering van de zaal. Een gedeelte van de zaal zou worden omgebouwd tot taverne. Er werden plannen gemaakt, ideeën geopperd en druk overlegd. Ook de paters leefden mee met het project. Pater Luc zag deze vernieuwingen wel zitten, ze passen in zijn toekomstvisie voor het klooster van MeerselDi'eef. Met volle moed startte men aan de werken, niet altijd zo evident, want ook het verenigingsleven ging ondertussen gewoon door. Elke keer je weer eens in de zaal kwam, zag je de verbouwing groeien. Elke keer werd het tipje van de sluier weer wat meer opgelicht. Op vrijdag 28 maart zou het dan de grote dag lijn, de opening van de nieuwe taverne met de naam "Bij de Paters". "Aaa natuurlijk", zei iedereen direct, al eeuwen lang spreekt men van het is te doen hij de paters en dan bedoelt men in de parochiezaal en niet in het kloosterzelf. En het is tegelijkertijd een goede plaatsaanduiding, iedereen in MeerselDreef en omstreken weet waarde paters wonen. Dus de naam werd direct goedgekeurd. Iedere Meersel-Drevenier werd uitgenodigd, het zou beginnen met een receptie van 1 9u tot 20u. daarna gratis drinken tot 22u en tenslotte een dorpsbal tot in de vroege uurtjes. Dat zou natuurlijk wel eens wat volk op de heen kunnen brengen. De fanfare stelde zich kandidaat om die avond te zorgen voor de tap en het oberen, zodat Rien en haar personeel ook even konden genieten van de opening. Maar er kwam een serieu7.e kink in de kabel. Het weekend voor de opening stuikte Gert Jan Van Rijen in elkaartoen hij zijn vader hielp in de tuin. Hulp kon niet meer baten, hij overleed na enkele dagen. Meersel-Dreef was met verstomming geslagen, 21 jaar, een "doorgoeie", vriendelijke kerel. Als leider van de KLJ was hij hij jong en oud gekend. De Meersel-Dreefse jeugd was compleet ontredderd. Dit verdriet werd mee naar huis gebracht en zo verspreidde de rouw zich over een groot deel van Meersel-Dreef . De avondwake vond plaats op vrijdag 28 maart en de begrafenis op zaterdag 29 maart. Rien Aerts zat met een groot probleem, de opening van de taverne was voorzien op vrijdag 28 maart, de uitnodigingen waren weg. alles was besteld en geregeld. Wat nu? Na wijs overleg met pater Luc werd besloten om de opening wel te laten doorgaan maar zonder openingsserenade door de fanfare en zonder het openingsbal. Niemand kon inschatten hoe dat zou verlopen. De avondwake voor Gert Jan werd druk bezocht, veel jong volk dat afscheid kwam nemen van hun vriend, hun werkmakker, hun schoolkameraad, hun leider... Ze dromden samen aan de kerk, hun ouders waren niet ver Lot de huurt. Ondertussen begon ook de receptie voor de opening, de genodigden van buiten Meersel-Dreef wisten niet goed wat er 34

gaande was. Na de avondwake liepen de meeste mensen de nieuwe taverne binnen. Gert Jan was niet ver uit hun gedachten, er werd om een minuut stilte gevraagd en z'n foto stond op de nieuwe toog. Ver weg en toch dicht hij. Met het vorderen van de avond kwam de stemming er toch in. Het nieuwe bier "De Drevenier" vloeide rijkelijk en

werd alom geprezen en geproefd. En zo ontstond er een heel aparte sfeer. De Jeugd viel ook in troepjes binnen, steun en troost zoekend hij elkaar. De tongen kwamen losser, de harten werden gelucht, de verhalen kwamen los. De Dreveniers vonden elkaar, oude verhalen werden weer uit de doeken gedaan. de banden nauwer aangehaald. Omdat het bal kwam te vervallen werd het gratis drinken uitgebreid tot uiteindelijk 12 uLir, waarna de tap werd gesloten. Voor de meeste was het genoeg geweest. Rien. haar man Walter. pater Luc en An, de vaste medewerkster, konden op een bewogen maar geslaagde avond terugkijken. De dag nadien werd Gert Jan begraven, de begrafenisplechtigheid werd gedragen door zijn vrienden en dcor de jeugd van Meersel-Dreef. Voor vele mensen en vooral voor de jeugd zal dit een blijvende indruk nalaten. Na Dirk Martens en Robby Huybreehts is Gert Jan op korte tijd, de derde Meersel-Drevenier die plots en onverwacht, in de lieur van z'n leven uit het leven wordt weggerukt. Diepe wonden achterlatend hij familie en vrienden ... Dat is dan het leven, meteen lach en een traan. (tv)

2 Ga ze// naar een.s kijken inaar de lLlter/le "l3ij Lie Paters" / /11001 00/ zie/t, mci zo bogen en geweRen en zo sobere buitenkant doet het zeker geen otbreuk aan het ge/tele kader t'an het klooster. Je kunt er gezellig zitten met zicht op de Dreef en het komen en gaan ton kerk- en Ma riapa rkbezoekers.

Ter herinnering: Schoolfeest, fanfareconcert... MEERSEL-DREEF- Als deze Maand hiju mde brievenbus valt, hebt u nog juist de tijd om u om te kleden en u klaar te maken voor enkele activiteiten dit weekend. De fanfare brengt z'njaarlijks lenteconcert op zaterdag 3 mei in zaal "Bij de Paters", aanvang 20u. Voor de pauze speelt het jeugdorkest en daarna de fanfare samen met hun nieuwste jeugdleden. Nade pauze staande moeilijkere stukken vuurde gevorderden op het programma. De avond heeft als thema "Bijna 100". doelend op hun 1 Oüjaar bestaan in 2004. De dag erna, op zondag 4 mei bent u welkom op het

school feest van onze lagere school 't Dreefke. men start in Lie voormiddag met een bruuch, waarna aansluitend het schoolfeest wordt geopend om 1 3u30. De namiddag wordt gevuld met allerlei animatiesen met hopelijk veel "goei" weer en veel volk. Voor heide activiteiten bent u van harte welkom Nog even dit. de rommelmarkt van de fanfare start weer op zondag 1 jLini en gaat wekelijks doortot 28 septembervan 8u (inschrijving hij 't Genoegen, Dreef 92) tot 1 6u. Kijkers, kopers en verkopers zijn graag geziene gasten. (tv)


MEERSEL -DREEF

De Hobbyclub van de gepensioneerden stelt tentoon

Kruispunten beter aangegeven 1.

5.

MEERSEL-DREEF- Voorhet weekend van 5 en 6 april. hadden de leden van de hobbyclub van de gepensioneerden KBG. de zaal omgetoverd tot een tentoonstelling van allerlei handwerk. Gaande van tafellakens, kussens, houtsnijwerk. beelden enz. Allerlei technieken werden ergebruikt. Datalles werd te koop aangeboden. Maarook alleen kijkers waren van harte welkom. Buiten het bekijken van al dat fraais kon je ook nog even genieten van een drankje of een kopje koffie met een pannenkoek. Iets wal ik zelf nooit aan inn neus laat voorbij gaan. Aan de vele kijklustigen te zien viel de teii to oii„telliiii goed in de smaak. (tv

- 25 r

MEERSEL-DREEF - Op de kruipunren van de sri aren Heieinde en Meersel, gebeuren er i egelinatig ongelukken. Zelfs met doden tot gevolg. De ki uispunten wei den daarom jai en gek den aan gegeven met een St. -Andries kruis. Maar het kleine fuiiaat 10n de bordjes maakte dat je ze amper tijdig zag. Op traag van de dorpsraad n erden ze onlangs vervangen door gi otere eseinplamen. Hopelijk leidt dit tot minder on gei allen. De & Igen zijn op cle buiten nu eenmaal nier gewend om voo, i ang van rechts te geven ii anneer ze op een hoofdu eg tijden. Tem stijl onze Nedei landse buren wel gewend zijn om voort an g van rechts te geven maar ook om ze te nemen, met rit ijfelen en al de gevolgen van diemi. Veel mensen zijn er voorstander ian om de Dreef. liet Heieinde en Mcc, s eI tot vom ian g s rre gen om te vormen. Dit zou mcci duidelijk heid scheppen. Wel Ii 0/di er door anderen ge! reesd dat er dan sneller zal gereden ii ore/en. War ii eegt door?

,

'

T

j

Geertsin nil alnjd in aparte puiliIts /fl op de tenroon.stcllui,g. t. Ii, /1 ii ir kt 0/11 lui ii 'ci r miiet iets toic mi iuidcr.s ioor Je dag. Dii iaar noten liet allerlei hout,sniiwerk/c s. Een t cel:i dig man met gouden handen. Ben ieu si d wal hei bi,tmtt n twee jaar neer - al zijn.

J(l11

. Speelgenoegen in de Jan De Wysestraat

MEERSEL-DREEF - In de Jan De Wvsestraat ir het rustig wonen, bijna geen verkeer, een groene achtergrond, wat wil je nog meer? Misschien nog een speelpleintje voor de kinderen? Jack en Lvdia Verheijen namen het initiatief en cle gemeente zorgde voor enkele speelruigen, een zandbak, een vuilnisbak en een zitbank. Met behulp i'an enkele andere buurtbewone,-s was de zaak snel gepiept. Tot groot jolijt lan de kinderen.

Op Je 0/0 de aan ii 'ezig e let/in i iiii Je In i/bic/i i/ in ei en kr/t run hun werken. Ze mogen terecht fier zijn op hun werk. En deze tweejaarlijkse tentoonstelling vormt dan ook eens een gelegenheid om 1/let hun werk naar buiten te komen. 35


gilden/even & schuttersnieuws Karabij II Loenhout: In Loenhout hcefter ccii record aantal deelnemers aan de tweede kringschieting van dit seizoen deelgenomen. Ook de geschoten getallen lagen erg hoog. In deze Ere reeks schoten vijf schutters 158 punten waaronder Herman Martens uit Meer. Jac Viskens uit Meer schoot 155 punten in de Areeks. In de B-reeks trekt Fons Geerts uit Meer liet laken volledig naar zich toe met 156 punten. Tom Mys uit Meer was de enige met 153 punten. 152 punten werd er geschoten door Hi Ida Roeien uit Meer. In de C-reeks waren Jos Oomen en Jan Aerts uit Meersel-Dreef de beste. Zij schoten 151 plinten. Miranda Smeekens uit Meersel-Dreef en twee schlitters uit Meer, Willy Laurijssen en Willy Pluym eindigden op 150 punten. MEERSEL-DREEF: 88 schutters niet het karabijn namen deel aan de derde kringschieting. ingericht door de gilde van Meersel-Dreef. Frans Van De Locht (foto) uit Meer behaalde 159 punten. 158plintenwerdenerbehaalddoorHenk Van Uythoven lot Meersel-Dreef. Jack Viskens uit Meer was de enige schutter met 157 in de Aee

Goetschalckx. Tom Mys en Herman Van Bavel behaalden in cleB-reeks 153 punten. Hilda Roeien uit Meer schoot 152 punten. In de C-reeks woedde ereen sterke strijd tussen de schutters uit Meer. Jan Martens, Frans Theeliwes en Willy Laurijssen schoten alle drie 152 punten. Mikc Van DerStap uit Meersel-Dreef was de enige die enig weerwerk kon bieden door ook 152 punten te schieten. Jan Aerts uit Meersel-Dreef schoot 151. Anderzijds wasJos Oomen lot Meersel-Dreef de enige schutter die afsloot op 150 punten.

Kleine kruisboog WUUSTWFZEL: Bij de Sint-Jorisgilde uit Wuustwezei werd de jaarlijkse prijs Jan Vogel betwist. In de Ere reeks streden drie schutters met 118 op 120 voor de eerste prijs. De Gouden Pijl. Het beste resultaat van onze fusiegemeente schlitters in de Ere reeks werd behaald door Glist Brosens uit Meerle met 116 punten. In de A-reeks schoot Staf Van Herck lot Meerle 113 punten. Robert Martens lot Hoogstraten behaalde 112 plinten. Eddy Lenaarts uit Meer moest genoegen nemen met 114. Johan Goossens uit Hoogstraten sloot afop 113 punten. In de C-reeks won AnneMarie Remeysen lot Hoogstraten de gouden pijl met 116 punten. Patrick Wittenbergh uit Meeren lef Joris lot Hoogstraten schoten 114 punten. Frans Simons uit Hoogstraten legde in de Dreeks beslag op de gouden pijl met 114 punten. John TheLins lot Meer behaalde 113. René Verwimp uit Meer schoot als enige 112 WIJUSTWEZEL: 172 schutters namen met de kleine kruishoog deel aan de eerste hondsschieting ingericht door de Sint-Jorisgi Ide van Wuustwezel. 0. a. André Bols Lot Meer en Mii Van Beeck uit Floogstraten besloten op 118 plinten in de Ere reeks. Josephine Embrechts lot Meer, Diane Verheyen lot Meerie en ook Gust Brosens lot Meerle schoten 117 punten. Zij werden gevolgd door Frans Van De Locht lot Meer met 116 ) tiii telt.

buiten eigen verwachting, de ro/enprijs niet 8 rozen. Bij de D-reeks was John Theeuns uit Meer de beste met 117 punten. FransTheeuwes. ook uit Meer. Gust Van Santvoort Lot Meerle en Frans Simons en Jos Schrijvers, heide lot Hoogstraten eindigden op 115 plinten. Met 9 rozen won Glist Van Santvoort, dankzij het beste kampschot, de rozenprijs. René Verwimp Lot Meer eindigde op 112 punten. OOSTMALLE: Op de tweede hondsschieting met de kleine kriosboog lieten er zich 161 schutters inschrijven te Oostmalle. Een vrij regelmatig aantal. Alleen lagen de behaalde getallen aan de lage kant. Enkel de D-reeks. met John Thelins lot Meer op kop, kon bevestigen. In de Ere reeks sleepte Josephine Embrechts Lot Meer de zege in de wacht met 119 ploiten. Onbedreigd won zij ook de rozenprijs. Diane Verheyen uit Meerle schoot 117 plinten. Haar man Jan Gijshregts eindigde op 116. Rohert Martens Lot Hoogstraten sloot in de A-reeks afop 116 punten. Wim Bastiaansen Lot Meerle. schoot 115 plinten. Staf Van Herck uit Meerle en Kurt Van De Locht Lot Meer behaalden allemaal 114 plinten. in de B-reeks was Ecldy Lenaerts lot Meer goed voor 114 punten. An Gijshregts uit Meerle schoot 112. Maria Verschueren lot Meerie schoot in de C-reeks 114. In de D-reeks-de enige reeks die haar plintengemiddelde behaalde in Oostmalle- bleef John Theuns lot Meer bevestigen door als enige 117 punten te schieten. Met 9 rozen legde John ook beslag op de rozenprijs. Frans Theeuwes uit Meer en Frans Sinions uit Hoogstraten schoten 115 punten.

-,

f

0 KOMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Twee schutters lot Meer. Tom Mys en Fons Geerts eindigden op 153 in de B-reeks. Vic Swaenen uit Meer schoot 152 punten. Frans Theeuwes uit Meeren Jan Aerts en Jefvan Boxe! uit Meersel-Dreef moeten de overwinning delen indeC-reeksmet 152punten.JanJansen uitMeer schoot 151. Jos Oomen uit Meersel-Dreef was de enige met 150. Jan Martens uit Meer, Chris Smeekens uit Meersel-Dreef, Willy Rommens uit Loenhout en eindigden op 149 punten. WUUSTWEZEL: 85 schlitters namen deel aan de vierde kringschieting met het karahi jn ingericht door de gilde uit Wuustwezel. Meer schoot driemaal 155 punten in de A-reeks met Ad De Bruyn, Hans De Koek en Staf

36

Ellen Verschlieren (foto) uit Meerle behaalde de eerste dubbelslag van dit seizoen in de A-reeks met 119 plinten, goed dus voor de eerste plaats en de rozenprijs welke zij won niet 11 rozen. Palil Geudens uit Meer. eindigde op 116 punten. Harry Hendrickx uit Meerle was goed voor 115 punten. Gust Tobé uit Meer was goed voor 114 punten. Anne-Mie Rameysen uit Hoogstraten was de enige niet 115 plinten in de C-reeks, Patrick Wittenbergh Lot Meer schoot 114 punten en won.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 0313157566


SPORT

1E1R12121m4 1C101EIDIE -

Hoogstraten VV in de eindronde en vier titels voor de jeugd EĂŠn uitschieter van formaat te noteren bij de eerste elftallen in de Landelijke en provinciale competitie. Hoogstraten VV, uit derde nationale gedonderd vorig seizoen, herpakte zich op een volwassen manier, speelde met zijn jonge ploeg een schitterend seizoen, stond steeds vooraan in de top twee en maakt daarbij nog kans op promotie naar derde nationale via de eindronde. Of iedereen daar zo gelukkig mee is? HVV staat voor een zware financiĂŤle aderlating, nieuwe accommodatie en bevordering is derde nationale niet. In geval van promotie moet versterking aanrukken en koken kost geld. Afwachten is de boodschap en vooral de huid van de beer niet te vroeg verkopen. De andere Hoogstraatse vertegenwoordigers deden het verre van slecht. Meerle FC verdedigde zich uitstekend in 2de provinciale en 3de provincialers Minderhout VV en KFC Meer speelden wel geen echte hoofdrol, maar wisten zich toch moeiteloos te handhaven. Wortel VNA in 4de provinciale kende een rustig seizoen in de middenmoot. Uitschieters vinden we wel bij de jeugd. Hoogstraten VV vierde twee kampioenen: de B-ploeg van de scholieren en de provinciale miniemen. Meerle B bij de miniernen in reeks 6 en Meer A bij de miniemen in reeks W toonden zich de sterksten. (rel)

Eindklassement Nationale reserven 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ES Leopoldsb. Zw. Leeuw Turnhout V. Maasmech. Kerrnt-Hass. Berkenbos Beririgen Meerhout Hooestragen Weflen Lille Witgoor Diest Wuusweze! Lanaken

25 15 064 53- 30 49 24 1405 5 66- 2947 25 12085 59- 4441 25 11 07 7 65- 4840 24 11 07 6 53- 38 39 25 11 08 6 52- 4839 24 11 10 3 59- 5036 24 10095 57- 4035 25 10 105 53- 47 35 240908 74!- 3434 25 09 09 7 50- 4234 250809851- 5632 2507 11 7 40- 5628 2607 15451- 77 25 2601 24 1 16-127 04

Eerste elftallen Bevordering C (nog 2 wedstrijden te spelen) 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Turnhout 5 Hoostraten Witgoorr Lille Diest Kermt-Hass. Wuustwezel Zw. Leeuw Meerhout Berkenbos ESK Leopldsh. V. Maasmech, Beringen Aarschot Wellen Lanaken

28 21 04 03 75-26 66 28 IS 06 07 46-30 52 28 16 09 03 52-29 51 28 14 II 03 47-4 1 45 28 13 100544-41 44 28 12 09 07 38-38 43 27 13 II 03 38-36 42 28 13 1203 34-3542 28 12 1006 40-31 42 28 12 II 05 42-4341 28 1008 10 39-3640 28 09 1405 37-41 32 27 08 14 05 35-50 29 28 07 15 06 35-44 27 2807 16 05 41-57 26 2801 23 04 11-6707

2de Provinciale 1. 2. 3. 4.

Vlimmeren Tuhantia Rochus Deurne Merksplas

29 1903 07 68-26 64 29 1605 08 59-38 56 29 16 07 06 53-35 54 29 15 08 06 60-36 51

II.

Antonia FC Ekeren Gooreind Wijriegem Sparta L.O. St. Jozef Meerle Merksem SC sGravcnwezel Oostmalle Brecht Putte SK

29 14 06 09 56-35 51 29 14 07 08 53-36 50 29 12 1007 50-5443 29 10 12 07 38-4037 29 09 II 09 44-42 36 2909 13 07 40-44 34 2908 II 10 43-51 34 2906 12 II 40-44 29 2906 13 1034-5628 2907 1705 35-4926 2905 17 07 28-6422 2905 19 05 37-77 20

Vrouwen eerste

II.

3de Provinciale Loenhout Turk Sport Horendonk Kaart Wildert Minderhout Mariahurg Meer 01. Essen lO. Brasschaat II. Maccabi Zandvliet Exc. Essen 14.Schilde IS. Heibos 16. FC Merksen

29 17 04 08 79-39 59 29 14 11 04 62-49 46 29 12 08 09 49-44 45 29 12 11 06 58-57 42 29 12 1205 60-5741 29 II II 07 38-49 40 29 II II 07 53-65 40 29 1009 1043-35 40 29 II 12 0647-54 39 29 10 11 0840-43 38 29 10 11 08 41-55 38 29 10 12 07 45-45 37 2909 10 10 56-54 37 2908 10 II 41-5635 29 09 1406 55-55 33 2906 15 0851-61 26

4de Provinciale Exc. Kessel 28 20 03 05 95-32 65 Wechelderzande 27 1907 01 60-27 58 Oelegem 27 16 05 06 52-17 54 Molenkring 27 1205 1043-31 46 Gierle 27 13090552-41 44 Grobbendonk 27 13 09 05 52-42 44 Wortel 27 12 lOOS 52-5141 Zoersel 27 ii 08 08 45-4041 Poederlee 27 12 II 04 37-38 40 Westnialle 27 12 11 0442-45 40 II. Flandria 2709 13 05 43-36 32 SK Berlaar 2707 1505 32-5926 Hooikt 2705 18 04 36-72 12 Emhlem 27 04 23 00 22-76 12 15.Massenhoven 27 03 21 03 38-93 12

Kaart 2421 003 118-1266 Willebroek 24 13 06 5 65-3044 Kapellen A 24 13 06 5 54-38 44 Davo Puurs A 24 13 07 4 68-63 42 24 14 100 66-63 42 Hooestraten A s Gravenwezel A 24 10086 60-39 36 Massenhoven 24 10 104 57-51 34 24 10 11 3 46-65 33 Lentezon Vljrnmcren A 2409 12 3 43-59 30 St. Jozef 2408 IS 1 42-73 25 Heibos 2407 143 32-76 24 Poppel 2404 164 36-82 16 Kontich A 240320 1 36-89 10

Vrouwen tweede l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.

Flandria A Zandvliet Berchem B ZandhovenA Weekle Westmalle Achterbroek Vrij Arendonk Wortel Wijnegem Zw.LeeuwA VlirnrnerenB Kontich B BerchemA

26 22 00 4 160- 1270 26 22 00 4 115- 2270 26-2005 1 109- 3961 26 18053 101- 2657 2616073 81- 3251 26 14093 83- 5745 26 12086 41- 3742 2609143 47- 6930 2608 144 46- 8628 2607154 45-103 25 2607 190 27- 8421 2605 192 21-10017 2602 260 22-125 06 2601241 11-117 04

Vrouwen derde 4 2

Moldavo 262501 0 167-01375 Davo Puurs B 26 22 040 137-01466 s Gravenwezel 1326 22040 114-02666 Hoogstragen B 26 18062 138-051 56 Loenhout 26 15 08 3 64-04348 VlinirnerenC 26 14 111 83-06943 2609 143 65-073 30 Mr Zandhoven B 2608 144 30-063 28 Meerle 2608 15 3 31-081 27 KappellenB 2608 162 49-06426 Flandria B 2608 162 47-085 26 Brecht 2607 154 39-083 25 Zw.LeeuwB 26 03 22 1 11-15310 26 02 23 1 16-17307 Horendonk

37


SPORT

Gewestelijke reserven Reeks C 1. Merksplas B Hoogstraten 01. Essen B

20 20 00 0 107-13 60 19 15 02 2 70-30 47 19 10072 50-5432

Minderhout B MeerleB 6. Wortel B

20 09 08 3 63-63 30 2008066 40-4030 20 08 09 3 55-60 27

2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. II.

KalmpthoutB

2007 094 30-4 1 25

MeerB

2007 103 46-45 24

Kaart B St. JozefB WildertB

2005 123 3 1-54 18 2004 133 28-74 15 2000173 18-64 03

Reeks P Gooreind A LentezonA Merksplas A

24 16 04 4 64- 28 52 24 1605 378- 4651 24 15 045 94- 3950

MeerA

241407356- 2645

Loenhout A Zw. Leeuw A

24 1308359- 41 42 24 13 10 1 56- 3640

Minderhout A

2411 11 2 47- 3935

St. Jozef A Oostrnalle A Wechelderz.A

2409 105 45- 41 32 2409 123 57- 6030 2406 13540- 7223

MeerleA Wortel A

2407 16 1 44- 6722 24 05 16 3 33- 8318

VlimmerenA

24 02 20 2 22-117 08

Jeugdelftallen Provinciale Junioren 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ii.

Hoboken Dessel Sport Liiie Antwerp V. Meerhout W. Vosselaar KFCO Wilrijk

Hoogstraten Bornem Kasterlee Nijlen V. Geel Sparta L.O. Willebroek-M.

2620042 104-38 62 26 1803 5 89-3659 26 17 06 3 69-48 54 26 16046 83-36 54 26 13 094 61-5043 26 13 103 54-48 42 26 1209 5 46-4041 26 11123 76-8436 26 08 09 9 62-50 33 2609 134 59-88 31 2605 192 38-8717 2604 184 29-7 1 16 26 04 20 2 30-93 14. 2603 194 38-79 13

Gewestelijke Junioren Reeks G Zw.Leeuw . Antonia Loenhout A St. Jozef S. Meer

6. Wortel 7. 8. 9. 10.

Minderhout Vlimmeren Oostmalle Brecht

11. MeerleB

20 1901 071- 2357 20 1504 1 98- 3846 20 13 03 4 78- 2643 20 13 07 0 80- 5039

20 12 07 1 69- 3937 20 09 09 2 53- 5029 2007 12 1 30- 55 22 2006 11 3 45- 65 21 2005 12 3 43- 77 18 2003 16 1 47- 94 10 20 00 20 0 23-12000

Reeks H Fiandria Poppel Verbr. Arend. Lentezon

Meerlea Vrij Arend. Oud Turnhout

38

22 17 03 2 88-37 53 22 13 05 4 65-50 43 22 13 07 2 60-35 41 22 1307 2 68-52 41 22 11 074 75-6037 22 10 07 5 66-61 35 22 09 10 3 53-50 30

W.Vosselaar Oosthoven White Star 1 1.Weelde 12. Merksplas

22 08 12 2 54-72 26 22 06 13 3 57-79 21 2206 14256-82 20 2205 14347-81 18 2204 16247-77 14

Provinciale scholieren 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II.

KVTurnhout Zw Leeuw V.Meerhout

Hoogstraten Antwerp KSK Heist Lyra Kasterlee Nijlen W. Vosselaar Dessel Sport Liiie V.Geel KAC Olen

262401 1 114- 2473 2621 03 2 117- 2865 2617045 91- 3856 26 17 07 2 77- 3453 26 15 09 2 62- 3347 26 14093 84- 51 45 2612095 49- 5241 26 10 124 50- 55 34 2609 12 5 46- 67 32 2606 146 38- 6624 2604 175 26- 84 17 2603176 46-11915 2603 194 30- 9513 2601 232 14- 9805

Gewestelijke scholieren Reeks II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

79-40 57 105-3654 70-4847 7 1-53 38 77-42 35

St. Jozef OostmalleA Westmalle Brecht Merksplas

22 19 03 0 22 17023 22 14035 22 12082 21 Ii 082

Meer

22 10 09 3 44-51 33

Loenhout B

2209 II 2 44-44 29 2107 131 43-72 22 22 06 13 3 50-72 21

Hoogstraten A 9. Wortel 10. Minderhout 11. Zoersel

12. Meerle

2205 143 41-64 18 2204 162 42-93 14 22 04 18 0 36-87 12

Reeks N 1. Hoogstraten B 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wechelderz. OG Vorsel B Schilde B Antonia B OostrnalleB LuIe Sk Donk LoenhoutC Zw.LeeuwA

18 13 02 3 17 1005 2 18 1007 1 17 09 08 0 1807 II 0 17 06 09 2 1705 II 1 1804 140 1801 170

69-26 42 58-4632 62-49 31 50-35 27 40-5621 35-41 20 33-60 16 22-98 12 13-9303

V. Meerhout KSK Heist Zw Leeuw Nijlen Dessci Sport

Hoogstraten KAC Olen Kasterlee W. Vosselaar Ivra V. Geel Lille Antwerp KV Turnhout

25 2003 2 123- 2962 24 18024 99- 1958 26 17 045 68- 3356 2317042 86- 3853 26 15 09 2 44- 4347 24 14 08 2 59- 3944 25 12 07 6 53- 41 42 25 10 132 47- 5832 2406 144 41- 7422 2406 153 29- 7221 2406 162 25- 51 20 2604 193 33-100 15 2303 173 32- 82 12 2501 186 23- 8309

Gewestelijke knapen Reeks H St. Job A

24 22 02 0 159- 23 66

MeerA

24 1805 1 89- 3355

Brecht A LentezonA Zoersel A Loenhout A OostmalleA St. Jozef AntoniaA Merksplas A WestmalleA Zw.LeeuwA

Hoogstraten

24 1704 3 24 17 05 2 24 14 08 2 24 12 111 24 10 122 24 10 13 1 2409 114 2408 142 2405 18 1 2404200 24 00 23 1

83- 25 54 96-41 53 84- 41 44 47- 3037 87- 6932 53- 8231 66- 5731 44- 9626 31- 91 16 32-10612

11-188 01

Reeks L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

LoenhoutB Brecht B BrechtC

2420022 114- 2762 24 17043 103- 4654 24 16 06 2 89- 2850 2414046 81- 3948

Wortel

2415072115- 6347

Antonia B Meerle Zw. Leeuw B WuustwezeiB Westmalle B

24 13 074 60- 4543 24 10 06 8 68- 4338 23 09 08 6 72- 6033 23 07 15 1 44- 82 22 2405 154 50- 94 19 2403 192 50-102 Ii

MeerB

2403192 20-108 11

St.Lenaarts

2402220 29-15806

Minderhout

Exc. Essen B

Meisjes kadetten 1. 1 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II.

18 17 00 1 136-19 52

Provinciale knapen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II.

Kontich Achterbroek A Kaart Davo Puurs Vlimmeren

Hoogstraten 'sGravenw. Weelde Zandvliet St. Jozef Flandria AchterbroekB Zandhoven

24 24 000 230- 972 24 20 04 0 145- 2660 2418060 187- 3954 24 16062 134- 3050 24 16062 121- 5350 23 15 08 0 133- 4545 2411 112 62- 4635 2408133 63-108 27 23 0814 1 47- 9025 2407 16 1 44- 9222 2404200 29-19312 2402 211 16-209 07 24 00 24 0 04-275 00

Provinciale Miniemen 1. Hoogstraten 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nijlen KSK 1-leist Zwarte Leeuw Lyra Kasterlee Antwerp Geel KV Turnhout Liiie Dessel V.Meerhout W. Vosselaar KAC Olen

26 21 01 4 106- 16 67 24 1803 3 26 15 065 26 13 07 6 26 12 07 7 26 12 095 25 12 103 2611 123 2609 125 2509 124 2606 155 2606 18 2 2504 165 2501 21 3

69- 2057 77- 41 50 57- 3845 41- 2943 49- 3041 44- 3639 41- 5736 46- 4932 43- 57 31 36- 6723 35- 8120 34- 73 17 18-10206

Raamloopstraat

Meer en Minderhout De oudste benaming Raam' treffen we aan in 1442. Het is een veelvoorkomende plaatsnaam met bijna overal een verwijzing naar een waternaam met een onzekere betekenis.


SPORT

Gewestelijke miniemen Reeks G 1. MeerleB 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

24 22 02 0 170- 2166

Lentezon C

23 15 05 3 84- 3248

Mjnderhout B

23 14 06 3 70- 3645

Brecht B Loenhout B Vliiyimeren A Vossel WC

23 13 05 5 24 12 08 4 24 12 08 4 24 12093

MeerB

2409105 46- 6132

Merksplas C Antoriia C

2409 11 4 80- 79 31 2403 147 38-102 16

11. Hoogstraten B 12. Wortel B 13. MeerC

60- 3944 79- 4640 72- 5040 112- 4339

2404 173 44-110 15 24 04 19 1 55-143 13 2303182 28-17611

Reeks L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

Lemezon D VlimmerenB Oosthoven C St. Lenaarts B Flan&jrjaC Merksplas D

Hoogstraten D

Ver. Arend B FC Gierle B 10. LentezonE Ii. Oud Turnhout C Ver. Arend C LoenhoutC

24 19 02 3 24 17 05 2 24 15 07 2 24 15 07 2 24 14082 24 13 07 4

128- 3660 82- 33 53 88- 5747 83- 6047 84- 6844 67- 4343

24 10 11 3 57- 5733 24 10122 24 08 09 7 2409 14 1 2405 154 2404 19 t 2400231

51- 6032 68- 6231 42- 81 28 48- 69 10 23- 98 13 11-10801

Reeks W 1. MeerA

26 22 013 120- 1769

2. Loenhout A

16 18 03 5 84- 1959

3. Minderhout A 26 17 02 7 75- 21 58 4. Wuustwei.el A

26 17 05 4 115- 3655

5. Hoogstragen C 26 15 09 2 70- 4147 6. Brecht A 7. Zw.LeeuwA 8. Nieuwmoer

26 14 08 4 94- 2846 26 12 104 68- 5140 2609 143 43- 6430

9. MeerleA

2607145113- 9626

10. Exc.EssenA II. Achterbroek A WildertA 01. Essen Horendonk

Gebuurtenvoetbal

Boereneinde voor de 4de maal op rij kampioen Op 12 april j 1. viel het doek over cle competitie 2003 van het Hoogstraatse gehuurtenvoetbal. Nadat Boereneinde in december 2002 de bekercompetitie op haar naam geschreven had, was het de grote favoriet om voor de vierde maal op rij ook de kampioenstitel te behalen. Het legde inderdaad een feilloos parcours af, ware het niet dat het de laatste twee wedstrijden punten moest laten liggen. Dat de Westhoek hen een eerste maal in bedwang hield met een gelijkspel kon iedereen begrijpen, maar dat ook Gelmelboys 2 daar de laatste dag in slaagde, was toch wel een verrassing van formaat, en geeft aan dat ook de kampioenen kwetsbaar zijn. Toch is Boereneinde hoe dan ook een verdiende kampioen. met een zeer ruime kern die onder de hoede van een ervaren coach er elke wedstrijd voor gaat. In de strijd voor het vice-kampioenschap konden de mannen van Gelmelboys 1 uiteindelijk cle Ploeg van t Stad (zijnde de Vikings) afliouden. zodat hiermee de top drie vaststond. De Westhoek eindigt meer dan verdienstelijk op de vierde plaats, hoewel het tijdens de laatste, felhevochtcn wedstrijd toch de duimen moest leggen tegen de verjongde ploeg van de Statie.. die in de eindrangschikking juist achter de Westhoek bleef. Gelmelboys 2 en Boskant sluiten de rij, maar het is duidelijk dat mits wat regelmaat beide ploegen beter kunnen dan hun stand doet vermoeden. Topscoorder van deze competitie was ook nu weer Boereneindespits Koen Laurijssen, die op de huid gezeten werd

2607 145 41- 6426 2606 12 8 30- 4826 2606 17 3 35- 97 21 2602222 31-14608 260223 1 17-198 07

- -

-

•'

1-

door Vikingsspitscn Rucly Van Weerelci en Dirk Van Dijck. Alle tegenstanders weten nu dat ze volgend jaar op deze mensen een extra kuitenhijter moeteil zetten.

Zoektocht naar speelvelden Het einde van de competitie is steeds het begin van de volgende. Voor het gebuurtenvoetbal betekent dit toch wel enkele veranclerĂŻngen. Vooreerst wordt de competitie uitgebreid met een ploeg van de MLissenakkeruit Meer, die zich in de voetbalstrijd komen mengen, en waarvan de sportieve waarde nu nog niet kan ingeschat worden. Anderzijds moet het gehuurtenvoetbal noodgedwongen zijn veldaan de Boskant verlaten, gezien hier mettertijd ambachtelijke activiteiten zullen uitgevoercl worden. Ondanks vele vragen aan het stadsbestuur om betaalbare voetbalvelden voor een recreatieve voetbalcompetitie te bekomen, is er tot op heden nog geen enkel voorstel ter sprake gebracht. Ook de Sportraad heeft reeds vele malen op dit schrijnend tekort gewezen. maar ook zij heeft hierin nog geen verandering kunnen brengen. Gelukkig is cle zeer goede samenwer king met het Penitentiamr Schoolcentrum uitgegroeid tot een volwaardige deelname van twee ploegen van de Gelmelboys aan de gebuurtenvoethalcompetitie en kunnen/mogen we tijdelijk gebruik maken van hun twee velden, maar de zoektocht naar een voethalveld iii Hoogstraten blij f1 verder lopen. (Fons jacobs

.

'-.

.

Reeks AD Exc. Essen B KaartC St. Job B

2621 0203 98- 4966 26 20 04 021 114- 3362 26 160802 86- 4650

Hoogstragen A 26 16 09 01 98- 4849 Schilde B 26 140903 39- 3745 Zw. Leeuw B 26 120806 46- 31 42 26 1006 10 60- 4940 Zoersel B St. Lenaarts A 26 11 13 02 66- 6035 2609 1007 37- 4034 Brasschaat B tO. Zwarte Leeuw C 26 09 1601 46- 9428 11. Mariahurg C 2607 1801 65- 92 22

12. Wortel A

2605 1605 58- 9420

13. WuustwezelB 2605 1704 56- 99 19 2603 2201 33-121 10 14. KalmthoutB

nTl?'.- T7 v

14V Ih

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7- 2320 Hoogstraten Tel. 03/31447 55 - Fax 03/314 80 65

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

. -

dsci.c

39


SPORT

Eindronde bekroont een schitterend seizoen voor Hoogstraten VV Na de deuradatie uit derde nationale en de leegloop van spelers die het bij HVV VOO' . bekeken hielden en de terreinperikelen in het achterhoofd, werd het voor de roodwitten wel een erg belangrijk seizoen. De voorbereiding verliep zonder meer catastrofaal. De competitiestart daarentegen was hoopvol en week na week zorgde het nieuwe HVV voor aangename verrassingen. De jongeren groeiden en de routiniers vonden weer plezier in het spelletje. Op de Thijsakker of op verplaatsing: HVV bleef de punten en de overwinningen opstapelen. Diest. Lanaken, Meerhout ,Zwarte Leeuw, Liiie en Beringen om er maar enkele te noemen moesten voor eigen publiek de volle pot aan de roodjes afgeven. Dit alles had tot resultaat dat de wedstrijd op KV Turnhout bijna als beslissend voor de titel werd beschouwd. HVV verloor tegen een sterkere tegenstander en langzaam maar zeker nam Turnhout de leiding over. Bij HVV oriënteerde men zich naar de tweede plaats en die kwam pas in gevaar door het 2 - 1 verlies tegen rechtstreeks concurrent Witgoor. Met nog twee matchen, Zwarte Leeuw en Wellen, voor de boeg. staat HVV nog altijd één punt voor op Witgoor. Eigenlijk maakt het allemaal niet zo heel veel uit, immers. omdat Turnhout een periodetitel won en kampioen wordt en omdat ook Witgoor een periodetitel won, speelt HVV hoe dan ook de eindronde en dat had zelfs de grootste optimist niet verwacht. De werken aan het nieuwe terrrein schieten

KFC Meerle Meerie - Ekeren. Na een goed kwartier keek Meerle al tegen een 0-1 achterstand aan. Gelukkig niet voor lang. want in de 21e minuut kon Mertens een voorzet van Vissers voorbij de Ekerse doelman werken. 1-1 was tevens de ruststand. De tweede helft was amper gestart of Vervoort maakte er 2-1 van. Binnen de tien minuten bracht Panwels de 3-1 op het bord. Het bleef echter een evenwichtige partij. want vijfminuten iaterkwamen de bezoekers tot 3-2 aansluiten. Opnieuw Pauweis dreef in de 73e minuut de voorsprong op tot twee doelpunten. Niettemin werd het toch nog spannend. want Meerle gafeen strafschop weg en liet Ekeren zo nog terugkomen tot 4-3. De punten bleven uiteindelijk in Meerle. In Meerle - Oostmalle bracht geen van beide ploegen er veel van terecht. Slechts enkele doelkansen was wat de toeschouwers tot ver in de tweede helft kregen voorgeschoteld. In de 73e minuut scoorden de bezoekers het enige en meteen beslissende doelpunt, na een slechte terugspeelbal van Meerle. Eindstand 0-1 en geen punten voor KFC.

Thijs Schrauwen aardig open de ploeg voor volgend seizoen staat ongeveer op papier. Roei Veldeman en Pieter Brughmans (ex-HVV) komen over van Zwarte Leeuw. Gino Swaegers (exHVV) komt over van Wuustwezei. Sven Van Der Heyden (ex-HVV) en Kristof Hoefkens komen over van Lyra. Samen met al degenen die bij HVV bleven, gaan zij in het fonkelnieuwe HVV-stadion voor veel voethaiplezier zorgen. (JoJe)

Laatste fluitstoot voor Frans Baeten

De wedstrijd Antonia- Meerle begon slecht voor Meerle. Al na vier minLiten kwam de thusploeg op voorsprong en Meerle was bijgevolg al direct op achtervolgen aangewezen. Het deed daar heel hard zijn best voor en bracht een uitstekende wedstrijd op de mat die voor de supporters zeer aangenaam om volgen was. KFC werd 4 minuten voor het eindsignaal voor zijn inzet beloond met het geli jkmakend doelpunt door alweer Wiifried Pauwels. in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen kreeg Meerle Brecht op bezoek. In de 17e minuut legde Pauwels een knap ver schot recht in de voet van Van Bavel, die prachtig kon scoren. Even voor rust maakt Mertens er 2-0 van. Half de tweede helft maakt Meerle de voorsprong nog groter maken met kanp samenspel. Een voorzet van Van Bavel naar Merten, die op zijn beurt Pauweis bedient. Die maakt het plaatje af met een mooi doeipLint. In de 85e minuut kan Brecht het eerreddend doelpunt aantekenen. Eindstand 3-1. Meerle is daarmee wiskundig zeker van het behoud in 2e provinciale. Een versiagje van de wedstrijd Merksem - Meerle - voor KFC van geen belang meer in deze competitie - vind je in het volgende nummer van de Hoogstraatse Maand.

Zonnebankcenter

Ipatinga WORJLL- iliet het jlnilje in de liaoil komt nico door hei goiise lood.' fierl liet lood heeji Frans Boeten als scheidsrechter op de voetbalvelden wel niet afgedweild, maar in de provincie Antwerpen is hij zeker op elk terrein te gast geweest bij jeugd- en reservenwedstrijden. Frans is altijd een geivaarcieerd en plichtsvol ,rcheidsrechter geweest en dat wisten zowel spelers als bestuurslui duidelijk te appreciëren. Adem om te fluiten had Frans nog in overvloed, maar de ultieme leeftijd.rgrens werd bereikt en daar valt niet aan te tornen. Deze maand floot hij op het veld van Minderhout VV zijn allerlaatste wedstrijd en de bloemen heeft hij dubbel en dik verdiend. 40

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.be


SPORT

KFC MEER HERPAKT ZICH OP TUD Door ccii iet.s ander spckysteein herpakte de KFC Meer zich goed. Ook de basisplaats van Wim Vermeiren luidde mee een betere periode in. die op het veld van Heihos Kalmthout werd ingezet (16 maart). Na een aanvankelijke achterstand trok geelzwart na de pauze alle registers open, en na de gelijkmaker van Rob Soffers effende sneltrein WimVermeiren het pad voorJan Aerts, die de 1 - 2 netjes aangeboden kreeg. Een perfecte vrije trap van Rob Soffers zorgde voor de verdiende 1 -3 zege, én drie gouden punten. Ook uit bij Brasschaat (22 maart) was een opnieuw goed spelend KFC de betere ploeg. Op een ongezellig en slecht verlicht veld kopte Mo Schopenhouer de 0 binnen, na een secure corner van Rob Soffers. Ook nu gaven onze verdediging en doelman geen krimp, en op de valreep vielen er bijna nog twee Meerse goals. De verdiende 0 - 1 zege bracht alweer drie punten op. en zo kon de avondmatch bij Loenhout iets rustiger worden aangepakt. In die wedstrijd bij de kampioen (29 maart) verzilverde Nick Jansen al in de eerste minuLit een terecht toegekende penalty. terwijl de thuisploeg in de eerste helft geen hal tussen de palen kreeg tegen de KFC, dat zijn beste helft van het seizoen speelde. Na de rust viel de hal eerder toevallig voor de voet van Jurgen van Hasselt, en die schoot de gelijkmaker binnen : 1 - 1. Dat was ook de eindstand na 90 minuten, en daar konden beide teams zich nice verzoenen. De vierde uitmatch op rij werd gespeeld op woensdag 2april, op het vooroorlogse veld van Olympic Essen, dat geen verhaal had tegen de snelheid van uitvoering in de Meerse aanval, en dat door doelpunten van Mo Schopenhoueren Wim Vermeiren werd uitgeteld. De geelzwarte verdediging gaf geen enkele serieuze kans weg. Een 10 op 12. en een klim van de voorlaatste naar een gedeeld vijfde plaats was dan ook het terechte resultaat. De derby tegen Minderhout (13 april) was qua voetbal niet hoogstaand, maar wel spannend. Na een gelijkopgaande eerste helft met weinig grote doelkansen had de KFC na de rust iets meer overwicht, maar twee maal grepen de MVV - verdediging en

- doelman goed in. hij kansen van Wim Vermeiren en Jan Aerts. Ook de Meerse verdediging bewees andermaal waarom ze de minst gepasseerde is in derde A, en zodoende sloten we af met 0- 0. een uitslag waarmee heide ploegen een eventuele eindronde definitief ontliepen. Vriend en vijand konden zich met het gelijkspel verzoenen, zodat de laatste competitiematch van 27 april zorgeloos kon worden aangevat. En zo zit de competitie er alweer op, en blijft de KFC Meer in derde. Rob Soffers wordt de nieuwe trainer, en de KFC haalde na 5 jaar alvast doelman Stan van Gestel terug binnen om de plaats van de vertrekkende Kurt Verhoeven in te nemen. Verder transfernieuws leest u hier volgende maand. Tot slot nog dit : na de paastornooien gaan op donderdag 1 mei de preminiemen A. B en C het veld op, in het derde van drie voetbaltornooien, vakkundig in elkaar gestoken door de KFC Meerjeugdafdeling. En op zaterdag 10 mei vanaf 9u30 bent u welkom bij het meest prestigeuze scholieren- Cu juniorstornooi Lot de provincie. Organisator Edcly Meyvis zorgde voor het 6e herdenkingstornooi "Tim Meyvis en Jan Croymans" alweer voor klinkende namen : Club Brugge, Lierse, Beveren, KV Mechelen. Willem II, Racing Genk, Westerlo, GBA. M inderhout. Hoogstraten VV, en KFC Meer vaardigen hun beste jeugdspelers af op deze topdag voor het voetbal, waar ook steevast nationaal bekende voetballers en trainers komen kijken. Een must voor elke voethalliefhebber! De KFC Meer sluit op zaterdagavond 17 mei het seizoen traditioneel af met de jaarlijkse barbecue en de prijsuitreiking van de "Gouden Schoen", de " Prijs van de Trainer", en de "Revelatie van het seizoen". Hier krijgt ti in DHM van juni een verslag van. Tot die tijd kan u alles blijven volgen via onze website www.kfcmeer.he . momenteel op weg naar de 40.000 bezoekers! De laatste actieve voethaldag is op zondag 25 mei, met het KFC Meer- penaltytornooi.

ii !-

MOERSTRAAT 1451 - In de 15de eeuw waren er talrijke moerbenamingen. o.a. Begijnenmoer. Gasthuismoer. De plaatsnaam verwijst naar moerassige grond, veengrond. Deze veengrond werd bovengehaald en zo ontstond er turfontginning.

ffl fi

Een mooi oei halj aar achter de rug, dat kunnen al degenen die met MVV begaan zijn, zeker beamen. Zelfs een tijdje een promotiepiaats in zicht gehad, maar zo ver reikten de MVV-ambities zekerniet. Zich handhaven in derde provinciale is altijd een prioriteitgeweesten daar is men dan ook in geslaagd met grote onderscheiding. Het seizoeneinde mag minderpositief genoemd wor den en enkele rake klappen werden geïncasseerd. Zo kwam Turk Sport op bezoek, een ploeg die de tweede ronde nauwelijks de nederlaag kende en op promotie aast. en MVV had weinig verhaal tegen het technisch meesterschap dat het tentoon spreidde. Aan de rust bleef de achterstand nog beperkt tot 0 - 1, de tweede helft ging MVV helemaal de mist in en het uiteindelijke eindresultaat 0-4 was niets overdreven. Leider Loenhout te gast aan de Hoge Weg! Een formaliteit voor de autoritaire kampioen zou je denken. Dat was echter zonderde waard. MVV. gerekend dat met fris van de lever voetbal Loenhout werkelijk het vuur aan de schenen legde en langs Roei Hermans, strafschop, verdiend op voorsprong kwam. Na de pauze lokten de bezoekers op een knullige manier de gelijkmaker. Zes minuten later trapte Vorsselmans de pezeriken op voorsprong en in de toegevoegde tijd viel heteindverdict. 1 -3. Een knappe wedstrijd van MVV, een knaldag voor de kassierwantzomaareventjes 380betalende toeschouwers zagen Loenhout kampioen worden. En liet bier vloeide...! Een week later hekkensluiter Merksem op bezoek! Na de dynamische partij tegen kampioen Loenhout zou de rode lantaarn een hapklaar brokje worden. Niets was minder waar! Een tutloos en ongeïnspireerd MVV bracht er niets van terecht en incasseerde harde t) - 4 cijfers! Voor de vierde thuiswedstrijd op rij nam men het op tegen gehuur KFC Meer. Beide teams spaarden hun krachten niet, maar opteerden toch voor zekerheid. De defensies stuitten alle oftensieve becioelioi.en in de kiem zodat de 0-0 eindstand een eclecht\ aardiede eindscore werd. (rel)

I

j, _

4

Minderhout VV eindigt knap seizoen in mineur

\wil

Staii Vaii Gestel enkele jarel? ee).s te loeli,,a,i bij Hoogstraten VV, uordt de nieuwe man tussen de jaleii bij KFC Meer

T; (II1ICÏ Idd\ Vermeiren! in(/T liet ss elletjes na iijf seizoenen en t er/aal Minderhout

vv

41


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel. 031314.51.77- Fax. 031314.65.56 E-mail: info@ notaris-michoel.be Kantoor van Notaris Christine Van Haeren 2300 Turnhout pagina igiHerentalsstraat 1 Tel. 14147.11.80-Fax 01 4/43.62.99 e-mail: christinevan.haeren@pandora.be -

EXCEPTIONALISME

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WOONHUIS TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, VOORT 11 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten en Christine Van Haeren zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER H000STRATEN/MEERLE Een goed gelegen woning te 2328 Hoogstraten/Meerle, Voort 11, 4e afdeling sectie E nummer 302/02L met een oppervlakte van 545 m 2 . Ingedeeld als volgt: - op het gelijkvloers: inkomhal, twee kamers, achterkamer en wasplaats - op de tussenverdieping: twee kamers - op de eerste verdieping: twee kamers - op de zolderverdieping: zolderkamer en zolderruimte In de tuin: garage + berghokken en wc. Voorzien van water, electriciteit en TV-distributie. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied K.l.: 428 BESCHIKBAAR: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten

/

Ulli//lUliC

0/) (Ie \//l/hci(/

Lepe Hoek dankt de winkeliers die deelnamen aan de poĂŤziehappening: kinderkleding van t) tot 1 4jaar Hoela Hoep boekhandel De Standaard Leonidas pralines bereide gerechten De Berrie Tom de Bruyne optiek contactlenzen Van den Bosch optiek Van den Abeele dagbiadhandel hioemenatelier Iris kinderschoenen Pompidon dameskleding. collectie ZNJ Star Kiosk daghladhandel en sponsor Vernibouw, schrijnwerken deuren -

ZITDAGEN: - INZET op maandag 5 mei 2003 - TOEWIJZING op maandag 19 mei 2003 Telkens om 17 uur in zaal 'De Voorthoeve' te 2328 Hoogstraten/Meerle, Voort 10 BEZICHTIGING: sleutel af te halen op het kantoor van notaris Jan Michoel. INLICHTINGEN te bekomen op het kantoor van de notaris.; Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

-

-

Zeg maar hoe je slapen wil

-v au ng

ia#cmpiexl LE1JJ 42


SPORT Dressuur

Ruitersport

Beste ruiters in de spots De voorbije winter organiseerde de LRV (Landelijke Rijverenigingen) van het Gewest Hoogstraten een aantal indoor- en buitenwedstrijden, beter gekend als de Prijs van de Stad Hoogstraten, waaraan door heel wat fervente paardeiiliefhebbers werd deelgenomen. Niet iedereen mocht het podium bestijgen, alleen voor de meest regelmatige dressuur- en springruiters was deze eer weggelegd en zij mochten dan ook een herinnering in ontvangst nemen. Bij het springen was Paul Laurijssen (Meer) gewoon outstanding in Licht en Zwaar terwijl Dolf Desmecit iedereen overtroefde in Midden. In de individuele dressuur toonden Katrien Geerts (Hoogstr.) en Tinne Lenaerts (Meer) zich de handigsten bij de beginnelingen. Karin Donckers (Minderhout) was eerste in Licht 1 en Els Laurijssen (Meer) in Licht 2. Anja Krijnen (Meer) ging met de hoofdprijs lopen in Midden 1 en Fons Pauwels (Wortel) liet in Zl-Z2 en M2 zien hoe het moest. De ponyruiters lieten zich ook niet onbetuigd in het springonderdeel. Evelien Bevers (Meer) in BLicht, Hans Christjaenen (Meerle) in C-Licht, Wouter Servaes (Minder hout) in D-Ljcht en Stef Lenaerts (Minderhout) in C-Midden mochten het middelste schavotje beklimmen. (rel) Midden • Dolf Desmedt (Minderhout) Paul Laurijssen (Meer) Ilse Schrauwen (Meer)

Eindklassementen Springen Licht • Paul Laurijssen (Meer) Annick Verbreuken (Meersel-Dreef) Dolf Desmedt (Minderhout)

Zwaar Paul Laurijssen (Meer) Willy Voeten (Meer) Louis Vermeiren (Meersel-Dreef)

Begin. 1 Katrien Geerts (Hoogstraten) Britt Geerts (Hoogstraten) Leen Oostvogels (Hoogstraten) Begin.2 Tinne Lenaerts (Meer) Dirk Vinckx (Meer) Annick Verbreuken (Meerle) Licht 1 Kano Donckers (Minderhout) Liesbet Michielsen (Meerle) Rik Bax (Wortel) Licht 2 1, Els Laurijssen met Uberon (Meer) Els Laurijssen met Ubusa (Meer) Marcel Janssen (Meerle) Midden 1 Anja Krijnen (Meerle) Sandra Deckers (Wortel) Karin Donckers (Minderhout) Zl-Z2 en M2 • Fons Pauwels (Wortel) Katnin Desmedt (Minderhout) Eddy Tilbungs (Meerle)

Pony's B-Licht Evelien Bevers (Meer) Roy Bevers (Meer) Jonas Bevers (Meer) C-Licht 1 Hans Christiaenen (Meerle) 2. Evelien Bevers (Meer) Carmen Christiaansen (Wortel) D-Licht Wouter Servaes (Minderhout) Toon Servues (Minderhout) Lotie Vermeiren (Meerle) C-M idden 1 .Stef Lenaerts (Minderhoul) 2. Lotte Vermeiren (Meerle)

•Spriii/oinipioenin /)o// i)c.oicIi C/l Paul Laurijseii geflankeerd door Lie giuncierencie o'innaarsbijdeponv sri/ir. broer ron Et'eiien Bet'ers, Hans Chrisîiaenen, StefLenaerr,r, Wouter Seri'aes

STAp EENS biNNEN... • IN dE INTERIEURWEREId VAN VAN dER

is

Sluis.

ONZE COlLECTiE

EEN TOONbEELd VAN kwAliTEiT

EN qEE[T UW INTERIEUR EEN pERSOONLijk CACE1. LAAT

u

/vdSiujs woondecoratie

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6 Tel 014- 699002 www.vandersluis.be EEN bEZOEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS VAkkuNdiq AdVISEREN.

op zondag open - maandag gesloten

43


SPORT

Marcklopers .

50ste marathon voor Marc Terreur

-

Dat enkele Marcklopers zich in de loop der jaren ontpopt hebben tot volwaardige atleten bewijzen hun deelnames aan nationale en internationale wedstrijden. De voorbije periode kon je ze opmerken in de Ardennen, aan de kust en in... Rome, Parijs en Rotterdam. Geen rond-de-toren-rondekens-lopen voor deze jongens. Internationale ervaring, sociale contacten, het avontuur, presteren zijn hun voornaamste drijfveren. Dat de Challenge Delhalle, een regelmatigheidscriterium in Wallonië. een speciale aantrekkingskracht heeft op menig Marckloper heeft het verleden al meermaals bewezen. Jan Vermeiren, Rit Van Aert, Rudy Verheyen, Louis Onincx, Ward Blommaert en Brigitte Wendrickx waren de vertegenwoordigers in Les Crétes de Spa. Een zwaar parcours schrok hen helemaal niet afen gestimuleerd door de prachtige natuur en dito weder haspelden ze de 21 km af. Vooral een pluimpje toezwaaien naar Brigitte die naeen knieoperatie van nul is moeten herbeginnen en een toonbeeld mag genoemd worden van wilskracht en karakter. Een weekje later naar de kust, naar Oostduinkerke voor een 15 kin strand- en duinenloop. Oud en jong waren vertegenwoordigd zodat men echt van een fami liedag mocht gewagen. Yves, Laura, Yolan. Anneleen betwistten de kinderloop van 1 km en dat de 12 jarige Michiel Verheyen een aardje naar zijn vader Rudy heeft, bewees hij in de 7.5 km. Met wind op kop startten Rudy Verheyen, Jan Vermeiren, Rit Van Aert, Brigitte Wendrickx. Axel Aerts en Pat Leysen voor de 15 km. Dat bij Pat de loopmicrobe zich diep heeft ingenesteld is algemeen geweten. want deze wedstrijd koos hij doodieuk uit als opwarmoefening voor de marathon van Rotterdam de volgende dag. Axel Aerts liep zich ook in de schijnwerpers met een prachtige 3de plaats in zijn categorie. Een geslaagde loop werd liet alleszins mede door de aanmoedigi ngen van Jan. Yvonne en Hilde.

tihi goed voor topprestaties._____ Toptechniek voor elke hoeveelheid hout. 111

Rome en Parijs

.:.

..

L4

Grenzen verleggen, dat doen de Marcklopers. dit is al te duidelijk. Pat Leysen nam samen niet achtduizend deelnemers de start in de wee "Marathon van de Vrede" in de eeuwige stad Rome.Een heerlijk gevoel voor hem om urenlang door een openluchtmuseum te kunnen lopen, de geschiedenis aan je voeMind erhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout, 03/314 4115 ten te hebben en aangemoedigd te worden door een massa enthousiastelingen onder een Enkele uitslagen lekkere lentezon. Zonder zich echt om het resulSpa (21 km) taat te bekommeren kuste Pat letterlijk de eind1.37.36 Rudy Verheyen streep op de 589ste plaats niet een eindtijd van 1.45.28 Jan Vermeiren 3u 1 4min54sec. Naarhet schijnt beseft hij nu wel 1.42.50 Louis Onincx beter dan voorheen dat Rome op zeven heuvels 1.50.32 Rit Van Aert gebouwd werd. Veertien dagen latereen nieuwe 1.57.22 Ward Blommaert uitdaging in het marathoncircuit. Fons Aerts en 2.23.45 BrigitteWendrickx Pat Leysen nestelcien zich met vij lèndertigduizend collega's op de startlijn aan de Chanips Elysées Oostduinkerke( 15km) in Parijs. Wegens ziekte zag J05 Van Bavel zich 1.05.33 Rudy Verheyen genoodzaakt forfait te geven, maar volgde de 1.09.20 Axel Aerts wedstrijd wel als aandachtig toeschouwer en 1.10.41 PatLeysen bagagedrager aan de zij lijn. Brede boulevards en 1. 1 1 .42 lan Vermeiren lekker lopen zou je denken, de eerste tien kilome1.15.24 Rit Van Aert ters bleken toch in de kuiten te bijten. Naderhand 1.32.21 BrigitteWendrickx verliep het vlotter in de buitenwijken Pat finishte 0.35.26 Michiel Verheyen (7.5 kin) in 3u 13min 1 3sec en Fons in 3u47min12sec. De laatste trein naar het hotel werd gemist, maar voor Wedstrijden Challenge Delhalle een marathonloper betekent dat helemaal geen 27 april Le Semi-marathon d'Amay (Amay) probleem. Rund om den See (Butgenbach) 10mei Les 10 miles de Seraing (Seraing) 1juni

STOFFELS PAULUSSE NI

"Mister 50 marathons"

Marc Terreur droomt reeds van de honderd 44

Waar uien loopt langs Vlaamse en internationale wegen kom je ongetwij feld ook Hoogstratenaar Marc Terreur wel ergens tegen . Lange afstandlopen schenkt hem voldoening en deze maand op zijn 50ste verjaardag nam hij deel aan zijn Süste marathon, die hij betwistte te Rotterdam in een tijd van 3u 1 7min58sec. Het woord opgeven vind je niet in Marcs woordenboek en elke wedstrijd tussen 1993 en 2003 werd ook effectief tot een g oed einde gebracht. De collega's Marcklopers doopten hem prompt oni tot "Mister 50 marathons". Een eindpunt voor hem! Vergeet het! De 51ste is reeds in voorbereiding en... de lOOste leeft reeds in zijn achterhoofd. (rel)

MOERSTRAAT 1451 - In de lSde eeuw waren er talrijke moerbenamingen. o.a. Begijnentiioer. Gasthuismoer. De plaatsnaam verwijst naar moerassige grond. veengrond. Deze veengi'ond werd bovengehaald en zo ontstond er turfontginning.


SPORT

Dringende oproep Hallo We zaten al met een paar meisjes 0/) de voetbal en ik wou al langer een ineisjesploeg dus, dacht ik om het maar eens aan de andere meisjes te vragen. Ze ronden het goed anders inoerlen we nog meer dan 3 jaar wachten en dan konden we pas naar de dainesploeg. Toen vroegen we aan de voetbalbond of het niocht.(Paul Kox is jeudverant i'oordelijke).

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel.03/315.71.76

Het mocht maar we moeten nu wel 15 meisjes van 10 tot 15 jaar bij elkaar vinden. Nu :tjmi we een paar keer samen gekomen en hebben we bedacht om affiches weg te gaan hangen in de winkels. En om war op te vallen gaan we ballonnen miiet de kleuren van Meerle aan de bolderkar hangen en ioetbalmuziek laten afspelen. Om te laten zien dat we meisjes zijn die voetballen, doen we onze voetbal kleren aan.

* Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

Nu hopen genoeg meisjes bij elkaar te vinden. Als er meisjes zijn clie zin hebben om te komen voetballen met ons kunnen ze naar mij bellen. Mijn teletoonnunimer is 03 315 06 54. Van Anne Koven

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

p.s. Dit zijn de namnen van de meisjes die een meisjesploeg willen opstarten: Anne Koven, Sofie Leemans, Marissa Vorselmans en Leen Jacobs. We zijmi alle vier. 11 jaar.

wttw. geudens. he

Hofmans B e grafen iss en Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

Sportkamp van Turnkring 't Zolderke MEERLE - liet spin thamp van dc Mcci Icsc turnkring in samenwerking met de sportdienst van het Hoogstraatse gemeentebestuur was een schot in de roos. Onder deskLindige begeleiding van de trainers san de turnkring maakten 28 enthousiaste deelnemers al spelend een hele week kennis met vele sporten. Hopelijk btvalt het hen zo goed dat ie un krijgen om een van dcie sporten pci manent te gaan beoefenen. Het praLhtige /0merweer iorgde dat de meeste activiteiten buiten konden dooi gaan. (jaf)

-,

-

1.

45


SPORT

Brons voor Geert Van Gils op Belgisch Kampioenschap Judo Al halen ze een heel hoog niveau, ze lopen niet altijd in de kijker, de individuele sporters. Vooral wanneer ze voor hun sport buiten onze gemeente moeten. Het betekent zeker niet dat er in onze gemeente geen kwaliteit te vinden is. Geert Van Gils, afkomstig van Minderhout en wonend in Meerle haalde op de Belgische Kampioenschappen een bronzen medaille bij de senioren in de gewichtsklasse - 100 kg. Derde beste van België in een sport waarin België in de wereld een leidende rol speelt. Een prachtprestatie die best aandacht verdient. Geert begon met judo op zijn vijfde, zelfs vooraleer er reeksen waren waarin hij kon meedoen. Zijn pa deed judo en hielp in de club de jongeren trainen. Tot zijn 14e bleef Geert in I-Ioogstraten bij de club, dan verhuisde hij naar Brecht (waarvan de Hoogstraatse judocluheen afdeling was). De club in Brecht was veel groter, had daardoor betere trainers en vooral veel meer en betere tegenstanders. Dat is immers het helangrijksiconi iclfheterteworden. In zijn eigen club

his jaar voorzijn studie. Wegens een te onzekei'c toekomst van een carrière als judoka (en wat na de judo?). koos Geert voor zijn studies. Hij bleet /.ijii sport echter verder beoefenen. zij liet dat de studie nu op de eerste plaats kwam. Nu combineert Geert zijn werk met zijn sport. "Dat kan omdat mijn echtgenote een beroep uitoefent waardoor zeveel 's avonds moet werken. Dat geeft mj de mogelijkheidoni veel tegaan trainen''.

Veel trainen Uiteraard vergt het heel wat inspanning om op dit niveau mee te draaien. Vanaf augustus traint Geert drie maal per week met cle club. Daar zijn een paar kleppers van tegenstanders - o.a. de internationaal geselecteerde Dirk Van Tichelt en Geert's jongere bi -oer Ben Van Gils - waarmee Geert vanaf september ploegtoernooien betwist. Vanaf oktober komen daar extra krachttrauung en judotraining niet de nationale top in Brussel (onder bondstrainer Jaskevitch) hij. Dat moet resulteren in een vorrnpiek tijdens de maanden februari en maart, periode van de kampioenschappen.

Kampioenschap Om aan de Belgische Kampioenschappen te mogen deelnemen, moetje minstens derde eindigenop respectievelijk de provinciale en de regionale kampioenschappen. Geert eindigde bij beide op de derde plaats. Op het Belgisch Kampioenschap in Charleroi moest hij, ondanks zijnderde plaats opde Vlaamse kampioenschappen, een voorronde vechten. omdat de internationaal geselecteerden zonder meer op de hoofdtabel geplaatst zijn. Geert won zijn kamp en kwam dus op de hoofdtabel terecht. Zijn eerste kamp daar verloor hij van de zilveren medaille van Wallonië. Omdat deze vervolgens tot in de halve finale kwam, mocht Geert de herkansingen vechten, die maximaal tot brons kunnen leiden. Geert won al zijn kampen, de laatste tegen Lous Michel, de Belgische kampioen van 2001. Een bronzen medaille. "Een zeer fijne ervaring" vindt Geert. Ambitie om nog verder te komen - en dus internationaal te gaan - heeft Geert niet. Dat is niet te combineren niet een fulltime job. Hij doet gewoon verder en ziet wel waar hij uitkomt. Die bronzen medaille kunnen ze hem in ieder geval niet meer afnemen, die is voor altijd voor hem. En verdiend!

113

Het podium op de Belgische Kampioenschappen in Charleroi, niet op nunimocr$ (ier er Van

Gils. behoorde Geert al snel hij de besten en werd hij regelmatig geselecteerd voorprovinciale, gewestelijke en nationale tornooien. Bij de juniores behaalde hij eerder reeds twee maal een bronzen medaille op de Belgische kampioenschappen.

Keuze Op zijn negentiende was Geert op een niveau gekomen waarop hij geconfronteerd werd met de keuze voor een sportcarrière. De mogelijkheden om verder te gaan en om op internationaal niveau te komen waren daar. Maar dat vraagt zeer veel training en veel wedstrijden. Niet te combineren met zijn studies destijds aan de unief. Een jaar meer inspanning voor de sport resulteerde in een

ER

EIKEN PLAN KENVLOER

1

2 ff j

Eigen fabrikaat en p/aatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99


SPORT

Natuurpunt wandelt op zondag AARD Minderliotil

1349 Uitgebreide oppervlakte grond die tot gemeenschappelijk -

gebruik diende, o.a. het Vrije veld waar het vee mocht grazen.

JAN HUETSTRAAT Wortel

Jan HLlet (1903-1976) werd in Wortel geboren en studeerde aan het Klein Seminarie. Hij is vooral bekend als één van de vernieuwers van de Vlaamse glasschilderkunst. Zijn werken hebben een vooraanstaande plaats in binnen- en buitenland.

1

31 ~

1-let pan/kampeerterrein in Zundert :orgt voor giuiu/erende gezichten hij een deel van

de zondags- wandelaars van Natuurpunt. Zondag 4 mei worden vooral de oren s'erwend. DL!n staan een aantal nachte'aienconcerten op het pro gramina van een aantal vroege vogels.

6de herdenkingstornooi Tim Meyvis en Jan Croymans voor juniores en scholieren

1

Zaterdag 10 mei 2003 worden heel wat voetbalsupporters en sympatisanten van de families Meyvis en Croymans verwacht op de KFC Meer terreinen aan de John Lijsenstraat in Meer. Organisator Eddy Meyvis heeft tijd noch moeite gespaard om een knap programma voor te schotelen met klinkende namen. Lierse 5K., G.B.A., K.V. Mechelen, S.K.Beveren. Hoogstraten V.V.. Minderhout V.V.. KFC Meer, K.V.C.Westerlo, Club Brugge. R.C.Genk, Willem II vaardigen hun beste jeugdspelers af naar dit prestigieus tornooi. Lieffiebbers van top jeugdvoetbal op post! Begin: 09.30 uur. Finales: 17.30 uur Inlichtingen: Eddy Meyvis, tel. 03 31472 20 en www.kfcmeer.be Jan Croyinans

Tim Meyvis

Anr6 eaI

rcxn*I=uE

U Beste keuze voor leuke en toffe foto's

•i Communie 2003 Lindenlaan 14/ 2340 Beerse/ Tel: 014/6 1 35 37 Vrijheid 126/ 2320 Hoogstraten/ Tel : 03/314 13 13

EIVJ


NATUUR

Dag van de Aarde

natuurpunt Gluren bij de Buren We bestempelen natuur en landbouw dikwijls a priori als vijanden. Op het terrein is daar echter heel weinig van te merken. Het lijkt wel alsof deze stelling kunstmatig in leven wordt gehouden. Eigenlijk zijn natuur en landbouw partners in het beheer van het landschap. Uiteraard vraagt zo'n samenwerking om overleg. Als die kans geboden wordt, levert het fraaie resultaten op. Vandaar dat Natuurpunt Markvallei haar Open Natuurdag ook voor een groot gedeelte in het teken wil stellen van de landbouwsector. "Gluren bij de Buren" wordt voor sommigen wellicht een aangename kennismaking. Op 17 mei organiseert Natuurpunt. afdeling Markvallei, haar Open Natuurdag. Eigenlijk zou de Open Natuurdag op 18 mei georganiseerd worden. De verkiezingen zorgden ongewild voor een verandering van de datum.

Landbouw en natuur zetten samen deuren open Landbouw en natuur vinden mekaar op het terrein veel meer dan heel wat mensen denken. Dat is een vaststelling die uiteindelijk ook uitmondt in samenwerking. 0p zaterdag 17 mei organiseert Natuurpunt, afdeling Markvallei. haar Open Natuurdag gedeeltelijk in het intensieve melkveebedrijf van René en Jan Aerts. "Wij zijn eigenlijk huren.', legt landhouwer René Aerts uit. Hij runt samen met zijn zoon Jan een hypermodern landbouwbedrijf in het gehucht Hal. "Ons bedrijf ligt op een boogscheut van de 1-lalsche Beemden, een reservaat van Natuurpunt.", voegt zoon Jan er aan toe. Jack Govaerts is natuurgids en lid van Natuurpunt. Hij kwam niet het idee op de proppen om in het kader van de Open NatuLirdag ook eens op het bedrijf van Jan en René te gaan kijken. "We hopen dat heel wat natuurliefhebbers van de Open Natuurdag in Hoogstraten gebruik zullen maken om het landbouwbedrijf van René en Jan te bezoeken en op die manier kennis te maken met het moderne landbouwersleven en cle problemen waarmee de landbouw tegenwoordig geconfron-

teerd wordt. Tegel ij kertijd hopen we dat we door deze samenwerking met de landbouw ook landbouwers zo ver te krijgen om eens een keer een bezoek te brengen aan ons reservaat in Hal. Zo kunnen wij hen duidelijk maken wat de bedoeling is, hoe we te werk gaan en waar we mekaar eventueel wat kunnen leren. Je leert mekaar maar waarderen als je mekaar ook kent.", zegt jack. De deelnemers aan de Open Natuurdag worden om 14 uur verwacht in het bedrijf van de familie Aerts. Hal 33 in Minderhout. Atliankelijkvan het aantal geïnteresseerden zal cle groep worden opgedeeld. Alle deelnemers krijgen cutleg over het landhouwhedrijfèn een geleide wandeling in het reservaat 'De Halsche Beemden". 01) het bedrijf van Jan en René kunnen de deelnemers genieten van een drankje. Natuurpunt en het melkveebedrijf richten gezamenlijk een infostand in. Jan Aerts:"We latende deelnemers hier zien hoe alles in liet teken staat van dierenwelzijn. De runderen konien op de eerste plaats, het comfort voor de boer is van ondergeschikt belang." Het bedrijf is hypermodern. Een robot regelt liet leven en de levensomstandigheden van de koeien. De stal is aan één zijde ook helemaal open en de runderen bepalen als het ware zelf wanneer ze gemolken willen worden of wanneer ze willen eten."

In de Halsche Beemden krijgen de wandelaars een brok oud-Kempense natuur te zien. "Natuurpunt beheert een aantal percelen in de Halsche Reeniden als hooi landjes. Intcressani is lat deze hecmden dc kc rn ss aren s an lie t s roegere landhouv "lt3 s steem en cle omligrende hogere gronden heide ssas. Nu is dit ' uneckeerd: de hogere rronden /ijn nu intcn ics c landhous gron. cii en cle hc'c'nidcn na.•.2.»•" •.'. . - ' iuurgchicd." - •4':'._.i' .- .. .-' ..' 0. .. l)e leden van Natuui • punt cas en hun actis i.1.I• telt dc toepasselijke • naam 'Cl uren bij de OP 17 /II1 ciiiii iliel ci/Iee;i dc' nielf 11C pooil tOn de HuLst/je huren' mee. Info: Jack Govaerts Beeinden open voor het jubliek. Ook de t'eehouderi / van c/etnnilie Aerts opent de deuren naar aanleiding van de Open Natuurdag. (03315 71 85) 48

Leve de trage wegen". ILudt het moto van de Dag van de Aarde " van de Bond Beter Leefmilieu. Natuurpunt en J NM organiseren in liet kader van deze actie een vogelfietstoclit. Op zondag 27 april. oni 9 uur, worden alle fietsers en vogelliefhebbers verwacht aan liet Jan Spannenburgmuseum. Uiteraard is een verreki jkereen onontbeerlijk hulpmiddel om tijdens deze tocht ook cl:iaclwerkelijk iets te zien. JNM-voorziiter Stijn Lcestmans leidt de fietsers naar de El 0-put, De Hces en Bolk. Hij zal op tijd en stond de remmen dichtknijpen en de fietsers wijzen op gevederde wezens in liet landschap, een aanrader. Info: Stijn Leestmans (0479-932112)

Dag van de jeugd De jeugdraad van 1 hoogst rat en o rita iii see rt op zondag 27april ook cle "Dag \ an de Jeugd''. JN M neemt alsjongerenorganisatie uiteraard deel. Na de fietsvogeltocht zijn zij's namiddags van de partij voor het stadhuis in l-loogstraten. De "Dag van de Jeugd" start om 14 uur en eindigt omstreeks 17 uur.

Nachtegalen in de vallei van het Merkske De nachtegalentitchii van Nttluurpuni wordt stilaan een jaarlijks weerkerende traditie. 's Morgens om zes uurverzamelen de vroege vogels aan de kerk in Minderhout. Doel van de uitstap wordt het laarzenpad in de vallei van het Merkske. Gids Jack Govaeris zal erde wandelaars de wegwijzen naar zangposten van nachtegalen. De deelnemers zullen er kcinnen genieten van de gratis concerteii van deze toch wel uitzonderlijke zangers. Rond negen uur staat de tafel gedekt in café "In Holland". Diegenen die vooraf inschrijven (bij Drej Oonien, 03-3150245), kunnen mee aanschuiven voor een ontbijt niet hani en eieren. De kostprijs voor de maaltijd bedraagt ongeveer zeven euro. De wandeling is uiteraard gratis.

Zondagswandeling juni Voor de maandelijkse zondagwandeling maakt Natciurpunl een ciitstap naar het Turnliouts Vennengebied. Het is een belangrijk natucirgebied in de Noorderkempen, beheerd door NatuurPunt. Wel licht vindt conservator Marc Smets de tijd om de gegadigden rond te leiden. Laarzen zijn nodig. De deelnemers verzamelen om 9.00 uur aan café 't Zwart Water (langs de weg BaarleTurnhout).

Texel als een droom 46 leden vaii Natucirpunt gingen van 10 tot en met 13april naarTexel, het eiland van Jac. P. Tliijsse. Ze beleefden er een prachtig weekend. In het totaal werden 108 verschillende vogelsoorten waargenomen. De deelnemers, van 1 jaar tot 73 jaar oud, hebben vooral veel plezier beleefd aan mekaar. In allerlei excursies werd liet eiland verkend. De kinderen kregen een aangepast programma. Hoogtepunt voor de kinderen, en ook voor de oudlste deelnemers, was het bezoek aan Ecomare. Het zeehoiidenopvaiigcentrum beschikt over een bijzonder boeiende tentoonstelling. Texel blijft een nierkwaardig eiland met een heel bijzondere aantrekkingskracht. Het is dan ook de bedoeling oni van de uitstap naarTexel een traditie te maken.


r

HOOGSTRAATSE KOPPEN ::-

rim

Fu é% -`

1

L4.

Paul Snu]clers, u'roegcr cajé/Nuls, nu /iituuruitbater.

Foto: © Wtndv Ma rvn issen 49


CAFE-BRASSERIE

Op stap in.,

DeGuldenCoppe -is

Vrijheid 173 - 2320 t{oogslraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03)3148717

HOOGSTRATEN Zaterdag 3 en zondag 4mei: OPEN DEUR IN DE WINKELS van het Centrum, van 10 tot! 8 u. Org. Unizo. Zaterdag 10 mei: WANDELTOCHT in 'sHeerenbos in Oostmalle o.l.v. W. Van Hove en Jos Vorsselmans. Vertrekaan de Pax om 13.45u. Org . Davidsfonds. Tot zondag 18mei: KUNST LOKAAL. dertien plaatselijke kunstenaars in het Stedelijk Museum. Begij nhof 9. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 lot 17.00 uur. Vanaf zaterdag 10 mei: TENTOONSTELLING Clara Voortman. Jenny Montigny en Ivonne Serruys in het Stedelijk museum Zondag 11 mei: OPEN DEUR OP HET SEMINARIE vanaf 13 u. Zondag 18 mei: OPEN DEUR op het VITO van 10 tot 17 ii. Zondag 18mei: FIETSEN IN DECHAAMSE BOSSEN, vertrek in De Gelmel tussen 8 en 10.30 U.

Dinsdag 20 mei: MARKT in het centrum. Zaterdag 24 mei t/m 1 juni: AARDBEIDUBBELTORNOOI in de tennisclub aan de Kathelijnestraat. Dinsdag 27 mei: 'HUIZEN KIJKEN' per fiets onder leiding van Jef van Gils. Vertrek aan de kerk van Meer om 19u. Org . Davidsfonds.

Al 30 jaar een oase aan de Bookes

Wongerencafé zonder pretentie

KAPSALOF4 IS2LI

CAHIER

Vredeboomatraat 8 2321 Meer

dames 'heren -'nderen

www,cahier,he 031314.32,64

MEERSEL-DREEF

WORTEL Zaterdag 26april t.e.m. zondag 4mei: OPEN ENKEL TENNISTORNOOI op het tennisterrein Langenberg - org. TC Langenberg. Donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 mei: toneel KERSTMIS IN WORTEL door toneelgroep TINELLO in het Casino van Wortel-kolonie. Zondag 11 mei: RUITERTORNOOI op het ruitersplein aan de Beukendreef vanaf 8.30 uur. - org. Paardenvrienden. Zondag 18mei: WEDSTRIJD JONGE PAARDEN op het ruitersplein aan de Beukendreef vanaf 8.30 uur. -org. Paardenvrienden. Zondag 25 mei: SCHOOLFEEST 'De Wijsneus' vanaf 13.30 uur. BI ER-WIJN HANDEL

Zaterdag 3 mei. 20u, CONCERT van t'anfare "Voor Eer en Deugd", zaal "Bij de Paters" te Meersel-Dreef. Zondag4meiom 13ii30. SCI-IOOLFEEST van lagere school 't Dreefke. Zondag 4mei van l0-17u, OPENDEURDAG Watermolen. Zondag 4 mei van 14-1 8u, OPENDEURDAG St.-Luciakapel. Meersel. Zondag 1juni tot en met zondag 28 september, ROM MELMARKT op de Dreef van 8L130 tot 1 ôu. een Organisatie van de fanfare, aanmelden hij '1 Genoegen tussen 8 en 9u. Dreef 102.

IrncIîuiz

t..

Urij1ttji 183

1ngetratrn 031314 66 65 50

GORRENS WILLY

j,

HOOGSTRATEN

vzw Mussenakker Meer

LEVEREN VAN BIEREN, WIJNEN, DRANKEN AAN 1-IORECA, BEDRIJVEN, FEESTEN, EVENEMENTEN AFHALINGEN IN WINKEL EN MAGAZIJN van 9 tot 19 Dii oor Zondag en maandag gvslolen

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

GORRENS WILLY-VERVOORT Wortetdorp 49 . 2323 Hoogstraten-Wortet Tel 03:3145328-Faa'03/3149346

Alleen op afspraak Tel: 0366548 17 GSM: 0478310717

(20.00v), vrijdag. zalerdag(19.00u( en zondag 13.30u)

zr/? T

56

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdagavond vanaf 1e.00 a., zvadagnarniddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a.

CAFÉ DISCOBAR

MEER Zondag 4 mei: KUNST EN LENTEMARKT. Start van het nieuwe Markseizoen. In de Donckstraat in Meer, van 9 tot 12.30 u. Zaterdag 10 mei: MUZIEKFEESTEN. Om 18.00 uur dankviering in de kerk. 19.30 uur. Feest in de Parochiezaal. Organisatie fanfare cle Eendracht. Zondag 11 mei: 35-JARIG BESTAAN VAN DE DRUMBAND. Vanaf 14 u in Zaal voor Kunst en Volk. Dinsdag 13 mei: GESPREKSAVOND over 'Stress ook hij jonge kinderen?' om 20 u. in school De Meerpaal. Zaterdag 17 mei: FUIF met codex kruisspunt Meerseweg, Beeksestraat. Organisatie Drumband. 50

,

'TFRTUIN w j Meendorp 13

CAL DE.

2321 Hoogstraten

Telefoon: 03/315.71.53

MEERLE Zondag 11mei: SCHOOLFEEST van Dc Klimtoren. Eucharlslieviering 0101 10u: van II .30u tot 1 3u: restaurant in de parochiezaal. Vanaf 1 3.30u: Vlaamse Kermis. Om 17.30u: Fit-Kid-loopwedstrijd. Vanaf 26 mei: TENTOONSTELLING HEDENDAAGSE KUNST in kunstgalerie De Lage Rooy op donderdag. vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17u.

H. Bloedlaan 285. Hoogstraten tel, 03/314.83.11

bE £IKN va(é-tavvrne.ievsrzaal

John Lijsenstnaal 26 - 2321 Meer

Tel. & Fax: 03 315 74 29


MINDERHOUT Donderdag 1 mei: Minclerhoutse Voetbal Vereniging JEUGDDAG. Zaterdag 3 mei: VIERING 25 JAAR KSJ. Vanaf 1 Su: Vrij Podium. vanaf2Ou:juhileumfuif met 'Peter en de Botsauto's' en 'Belgia Asocialist'. After Party met DJ Soundbreaker op het dorpsplein. Zondag 4 mei: VIERING 25 JAAR KSJ in de kerk waarna Brunch en spelnamiddag op het dorpsplein. Zondag 4 mei: NACI-ITEGALENTOCHT Start om 6u aan de kerk. Gids: Jack Govaerts. Zondag 11 mei: MEIBOOMFEEST op het dorpsplein met 'Spel zonder grenzen', kindermarkt, wagenspel, terrasconcert en straattheater. Vanaf 1411. Zaterdag 17 mei: OPEN NATUURDAG. Bezoek aan het landbouwbedrijf familie Aerts. 1-lat 33 om 141.1 en geleide wandeling in natuurreservaat Halsche Beemden onder leiding van J. Govaerts om 1 4u.

GOORKENSDREEF

Minderhout Een laag en drassi g gelegen gebied werd ondermeer goor genoemd. Andere benamingen waren moer en broek. Op dergelijke plaatsen deed men sonis ook aan turfwinning, waardoor er verschillende plassen ontstonden. Daarom waren er vaak reglementen op de ontginning.

LEZERS SCHRIJVEN verschillende wijken van het dorp krLlipt, IJskarmuziek wordt het hele dorp ervan op de hoogte Vandaag is het Palmzondag. 13april. Het is één van die begenadigde zonnige dagen waarop het prachtig weer is en iedereen die maar enigszins kan, van de zon zit te genieten in de tuin of op de terrasjes in de Vrijheid. Daarbij hebben wij het geweldige voorrecht in Hoogstraten te beschikken over een prachtige beiaard en een geweldig goede beiaardier. Het is dan ook paradijselijk om in je tuin in het zonnetje de klanken van de klokken over je heen te laten gaan. Tot plots, tussen twee beiaardliedjes, het getjingel van die vermaledijde ijscreemkar tot je doordringt. Het hemeltergende monotone zich steeds herhalende wansmakelijke geluid is weer terug, samen met de zon. Je was het bijna vergeten van verleden jaar maar bij de eerste klanken rijzen je haren ten berge. We gaande hele zomer toch niet datzelfde deuntje weer moeten horen? Terwijl de ijsman tergend traag door de

gebracht dat binnen een uur of zo de ijsjes aan uw pand voorbijkomen. Want het zaagliedje is al te horen als de man (of vrouw) zijn bocht pakt aan de Muzementen. Oplossing! Sinds enkele jaren vertoef ik weleens in een omgeving waar ook iedere dag een ijskar langskomt. Deze man werkt echter niet op de zenuwen van iedereen. En iedereen die een ijsje wil, wordt ruimschoots op voorhand verwittigd van zijn komst. Hij kondigt die aan met een belletje. Juist zoals aloude Gust destijds in Hoogstraten. Dit werkt prima en ergert niemand. Kan er in Hoogstraten een verbod worden afgekondigd op het maken van muziek voor het verkopen van ijscreem? Muziek te vervangen door een belletje! Ik ben zeker dat velen met mij daar zeer dankbaar voor zullen zijn.

Luc Bastiaens, Hoogstraten.

meiboomfeest 2003

ZWARTVEN- & WITVENWEG

Mee rie De "kleuren" wit en nog meer zwart, komen verspreid voor. In dit geval worden twee vennen onderscheiden door de zandige of moerassige bodemgesteldheid. Andere kleur-toponiemen zijn o.a. Blauwbossen (Minderhout). Blauwputten (Meer), Groenewoud (Hoogstraten) en Blauwen Draaiboom (Minderhout en Hoogstraten).

Zondag 11 mei ALFRED OSTSTRAAT

Hoogst enten Alfred Ost (1884-1945) was kunstschilder die zijn leven lang werkte aan 'het oeuvre voor het volk'. Een deel daarvan schonk hij aan Hoogstraten in 1938. Hij studeerde aan het Klein Seminarie en was een vaste bezoeker aan de bedevaart van Heilig Bloed.

op het Minderhoutse dorpsplein VU fes1comité Sint-Clemens Minderhout -

p/a Dirk Van Valckenborgh - Schooistraat 15 telt 03-314 78 86

Programma:

11uur : gezinsviering 12uur: planten meiboom - start smikkelterras - opening (kinder)markt 14uur: start Spel Zonder Grenzen met de Minderhoutse verenigingen ook nog : goochelaar-clown Wouter, straattoneel Den Lepen Hoek, wagenspel Landelijke Gilde, terrasconcert fanfare de Marckezonen, grimeren, ballonwedstrijd, attractie, tombola,...

bil


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

T

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtseraat 36- 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

Wild & Gevogelte

__

STOFFELS bvba Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle)

Tel. 03/3157016 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeirtd 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

indoor tennis squash snooker

APOTHEKERS

Tennisclub

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/1 0512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Tot 2 mei: APOTHEEK ROMBOUTS: Worteldorp 1

de VRIJHEID vzw Achielse.vtraat 72 2320 Hou gstraten TeL 031314.37.76 67

fro 1

D@

Jon

Uaoorre,n

1,tel

03.314.38.68. 0477/2042.92

Van 2 tot 9 mei: APOTI IEEK LIECKENS, Dorp Rijkevorsel. tel. 03.314.60.38. -

Speciaalzaak in granen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, i(zer, brons...). antiek, brokante en curiosa

Zaterdagvoormiddag 3 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03.314.57.24.

k'gi Uoe&it Koekhoven 5

Hoogstraten, tel. 03.314.62.25.

Rijkevorsel

-

www.krisvoeten.be 65

Openingsuren: Di Om za: 8.30 1 8.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloeen -

-

APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61. tel

T~

hairstyling

e

Van 23 tot 30 mei:

mode...

APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03.314.57.24.

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99

www.kcmode.be

115e

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03131435 83

g fu li

BOEKHOUDING FISCALITEIT

-

Meerdorp 72 2321 MEER BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/31 5.08.67 fred.degruyter@ pi.be www.b-I-d-g.be

_.Martens Uw maat in je tuin!!! Tuinaanieg-onderhoudlBereeenine en hcurating -

2321

Meer tel. 03I31.43.13 -

155

03.3 15.77.73.

Uw kappersteam

52

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 031314.50.93 -

Zaterdagvoornoiddag 17 mei:

Pyperpad IS

SLAGERIJ

Van 9 tot 16 mei: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230

ook inkoop van alle antiek en inboedels

Tel.: 0495/57.48.52

26.

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE EN NOG VEEL MEER

Als alle vogels hun nest hebben gebouwd, komt ook DE HOOGSTRAATSE MAAND, nl. op 28 mei. Medewerkers, er moet weer vlug gewerkt worden: op 14 mei verwachten we uw kopij; enkel nieuws van dorp of stad nemen we nog aan op zondag de 18. Goeie moed.

THUIS VERPLEGING EIGEN HAARD: Inc Van der Eiken, tel. 03 315 9565 & Ingrid de Bie. tel. 0 14 43 85 10. WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOU WEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.