januari 2003 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTTIENDE JAARGANG, NR. 213 JANUARI 2003 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Cie

ni aa n d

UIT5EVERIJ DE HOO5STRAAT5E

RS

2003

IV1.AI

oennoutseweg 34, SLU MOUbbIRATP1

TERUGBLIK

op

2002 DEEL 2

ZO D'OUDEN ZONGEN..

p

gd fr 4211

lm k ww

---

-


COLUMN Is het u ook opgevallen? De kern van hoogstraten liet Gezclligste Winkelstadje van de Noorderkempen heeft nauwelijks kerstverlichting en dat voor het tweede jaar op rij. Is dat erg? Natuurlijk niet. Tenslotte is het allemaal maar opgeklopte stemmingrnakerij ten voordele van een kleine groep middenstanders. En er is al zoveel halloween-, valentijn- en secretaressegehalte dat een poosje rust alleen maar van goede smaak kan getuigen. Maar dan rijd ik door Oostmalle, Rijkevorsel. Beerse of WULIstwezelz kutdorpjes vergeleken met het statige Hoogstratcn maar het glinstert er van eindejaarsgezelligheid. En als ik dati Hoogstraten binnenrijd, voel ik toch dat ik een icoon mis. Een icoon voor "welkom, wij geven om u". Of het in die buurdorpjes echt peis en vree is. dat is ook niet zo zeker maar ze laten het tenminste aan hun geliefde klandizie niet blijken. Niet zo in Hoogstraten Daar grommen een paar schamele afgedankte doch witgespoten kerstbomen veeleer een "wa-komde-gij -hier-doen?" toe. En wie ze betaald heeft weet ik niet maar duur kunnen ze niet geweest zijn. Vinden onze middenstanders (winkel )sfeer dan onbelangrijk? Zeker niet. En zeker "zeker niet" wanneer een ander de kastanjes uit het vuur haalt. Met Hoogstraten in Groenten en Bloemen draaien de handelszaken op meer dan volle toeren een realisatie van de VVV. de Veiling en

-I

Waar de kerstverlichting bleef stille staan T

'

r _Ip

een beetje UN IZO. Een project als het begijnhol brengt jaarlijks duizenden ( !) toeristen naar Hoogstraten en een niet te becijtren omzet voor de horeca en handelszaken. Maar er is iets ergers aan de hand. Voor de Vrijheid (of Hoogstraten in het algemeen) is er geen visie. Nog enkele jaren en de Vrijheid ziet eruit als de zoveelste Hollandse winkelstraat, vergeven van de 1-hema, Zeeman, Wibra, Kruidvat, Blokker. C&A, en noem maar op. Dit zootje zal gelardeerd zijn met banklilialen waar afgelikte kravatdragers alleen nog vriendelijk zijns oor koffers s ol Nederlandse euro's terwijl de plaatselijke bevolking 'pint' aan de straatgevel. En hier en daar nog een (tijdelijk privé) 'dance café' waar op vrijdagavond een bLis 011anders wordt afgekieperd die in cle ochtend de stoep vol kots en kapotte bierglazen achter laten. Verwondert het ons dat met oudjaar de kinderen worden doorgestuurd omwille van hun achterlijk geblaat aan de deur als de niid-

4j

Lienstand zélf niet eens een dam pss erpi teven hun eigen platte en neringzieke kortzichtigheicl. Natuurlijk zal de toekomst san Hoogstraten niet alleen san de middenstand affiangen, gelukkig maar. Maar als de solidariteit onder hen niet groter wordt, zal de neerwaartse spiraal nog sneller dalen. Want solidariteit is niet alleen nuttig voor vloekend en ongeletterd 'waarkvolk' maar kan ook zijn diensten bewijzen voor het tijnbesnaard en hardst werkend kruim van het volk. En verder wens ik (code hele redactie) iedereen een Gelukkig Nieuwjaar en een Goede Omzet. Want we slaan en we zalven. (lvi-) Ps., ter attentie van onze cornniercic-'le die,,st: Ik heb het eten nagekeken, erzitteli geen belangrijke adverieerders in de beschreven regio. Dus maak u maar geen OI'ieil.

DE WERELD VAN

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel. 03314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REI)ACTLE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

Lid van de Unie van de Uiigevers van de Periodieke Per,

rerunfn au g.: .1. h'ansen, Oude Weg 20 2323 Hoogsoenen


OMSLAG VERHAAL

Blazen, met hart en ziel Al meer dan een eeuw stappen de fanfares op door het dorp. Al even lang brengen ze klank en kleur in het dorpsieven. In uniform, met een streep op, letterlijk en figuurlijk. Sinds een tiental jaar ligt de nadruk op de kwaliteit van de muziek en voelen de jongeren zich opnieuw aangesproken. De Maand bekijkt het verleden van de fanfares met Jan Laurijssen van Meer en de toekomst met enkele jongeren van Minderhout. Maar eerst komt Toon Verleye aan het woord. Hij is voorzitter van de fanfare van Meersel-Dreef en initiatiefnemer van Hafabra, een koepelvereniging waarbij alle fanfares aangesloten zijn. Opgepast, want zijn enthousiasme kan besmettelijk zijn. Toon Verleye: Ik ben sinds 1981 bij dc fanfare.

Ik was toen 19 jaar, een late rocping dus. Dc fanfare zat in grote problemen en Jos Verhoven, die toen voorzitter was, stuurde een brief rond met een duidelijke boodschap: "Als er nu geen leden bijkomen is liet gedaan". Uit een gevoel van 'dat kan toch niet' stapte ik naar Jos, op een moment dat niemand bij de fanfare wou gaan of ging. M'n vader Rie Verleye, was vroeger ook bij de fanfare en bij liet bestuur. hij speelde tuba, dat speelde natuurlijk ook wel een rol. Hij overleed echter veel te jong door een werkongeval en ik heb hem amper gekend. Toen ik me ging aanmelden bedankte Jos me uitvoerig, ik snapte toen niet waarom, maar later wel. Een nieuw lid, dc moeilijke aren al door, studerend voor leraar en daarbij denkend aan m'n vader, zag hij al een helper voor liet bestuur. Hij kreeg nog gelijk ook. Ik kende niets van muziek en ik zat op kot zodat ik weinig tijd had om te oefenen. Maar dat was minder belangrijk toen. Ik ben in oktober begonnen met notenleer en in

L2

februari moest ik al meespelen. Goed, het was playback. maar ik speelde mce. Later ben ik dan wel les gaan volgen aan de muziekaeademic van Baarle en ook nog enkele jaren hij het Jeugdmuziekatelier in Hoogstraten.

Was de crisis binnen de fanfares een algemeen verschijnsel? Toon Verleye: Zeker, begin de jaren tachtig

voelden de jongeren zieh niet meer aangesproken. Dc fanfare was iets oubollig, echt niet populair. Er is toen ook een actie geweest waarbij de kinderen en familie van de leden 'bijna verplicht' werden om ook lid te worden. Het haalde echter weinig uit, liet bleefmoeilijk. Als we moesten spelen was het elke keer opnieuw tellen: hoeveel gaan er komen? Ooit moesten we een concert spelen in Mccrle. Op een bepaald mometit zegt men "de fanfare van Dreef mag zich opstellen", maar we waren nog maar met drie man. Het was echt behelpen. Ooit hebben ze de kermis ingezet niet vier

muzikanten, dat kon echt niet meer. Alle leden werden voor elke aetiviteit aangeschreven in de geest van "a.u.b. laat ons niet in de steek". Het was echt doorzetten en het is dankzij de toenmalige leden van het bestuur dat de fanfare nu nog bestaat.

Wie aan een fanfare denkt, denkt aan een groep muzikanten die opstappen en aan marsmuziek. Toon Verleye: Zo zijn de fanfares ontstaan. Nu

wordt de muziek steeds belangrijker en worden er meer concerten gegeven. Toch blijft het belangrijk om naar buiten te komen. De fanfare stapt minder op omdat het dorpsleven zĂŠlf veranderd is. Er verdwijnen steeds meer 'dorpse' gebeurtenissen. Vroeger werden er meer gouden bruiloften gevierd, er was regelmatig een jubileum hij de paters enz. Maar op straat komen blijft belangrijk. Iemand die iets organiseert wil er toch nog steeds de fanfare bij. Zo hebben we Sint Niklaas driemaal ingehaald, op Galder, Strijbeck en op Dreef. De fanfare hoort daarbij, die kanje niet wegdenken ofvervangen door een radiowagen. Een fanfare kan een evenement echt 'opluisteren'. Een serenade blijft toch iets speciaals, het heeft wel iets.

Wat is het keerpunt geweest na de moeilijke jaren? Toon Verleye: Een nieuwe dirigent, een betere

Dankzij dc goede hand iiiei de pa/e/.s geeft de fanfare elk jaar een in/leert liet klooster. DC' opbi'engst gaat haai' de iierking 'ia,i het jeiigdoi'kest.

1/1

de tuin ian

opleiding en langzaam aan werd de fanfare terug populair bij jongeren. Dat heeft wel tot het begin van de jaren '90 geduurd. Vroeger beperkte liet repertoire zich tot een aantal marsen en enkele muziekstukken. Maar langzaamaan werd het repertoire veel breder. Nu wordt er veel concertmuziek geschreven voor fanfares en wordt marsmuziek bijna bijzaak. Pop-songs, filmmuziek, klassiek, het wordt allemaal bewerkt tot fanfaremuziek. De keuze is enorm. Ook de instrumenten zijn veel verbeterd. In mijn eerste bugel zat vooraan een gatje dat ik dicht plakte met een WWF Pandazegeltje. Ver schillende instrumenten waren zo oud als onze fanfare zelf. Ze stonden toen nog in de oude stemming. Als we een DO speelden, hoorde je een DO. terwijl dat een Si mol moest zijn, dus lager dan de DO. Wij konden dus nooit met een


OMSLAG VERHAAL

Het ontstaan van de fanfares Tijdens de Franse revolutie werden niet alleen de kerken. niaar ook de gilden verboden. Daardoor kwam er een groot aantal 'werkloze' gildenmuzikanten beschikbaar en ontstonden de eerste fanfares. Fanfares waren toen dé uitlaatklep in het gezelschapsleven, dat uiteraard plaatsgebondcn was. De oudste fanfares in Vlaanderen ontstonden rond 1770. Voor Floogstraten is de 'Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecil ja , . gesticht in 1 839 de oudste fanfare. In Wortel wordt in 1878 de fanfaremaatschappij 'De Heidezonen' opgericht. Maar, wanneer de katholieken zes jaar later de verkiezingen winnen, kiest een meerderheid van het bestuur voor een uitgesproken 'katholiek' karakter. Er ontstaat een breuk, de oude fanfare verdwijnt en er komt een nieuwe: fanfare 'Sint Jan Baptist'. In Minderhout, op Heerle, ontstaat een jaar later, in 1879, fanfare De Marckezonen. Dc bezicler is Ernest Rolin Jacquemyns, oud minister en grootgrondbezitter op Fleerle. In Meer wordt in 1880 de 'Katholieke Vereniging' Sint-Rosalia opgericht. Al die Katholieke Kringen ontstonden als reactie op wat men toen 'de willekeurige handelwijze van de toenmalige liberale regering 'BaraGraux-Van Humbeek' noemde. Zo ontstond er ook in Hoogsiraten in 1880 een 'Katholieke Kring' waarvan de fanfare Sint-Catharina deel uitmaakte. Voor Eer en Deugd, de fanfare van Meersel-Dreef is ontstaan in 1904, met sympathie van het klooster. De directe aanleiding is de viering van het 50-jarig jubileum van de dogniaverklaring van de Onhevlekte Ontvangenis. In Meerle moet men wachten tot 1913. Op 19 december heeft er een vergadering plaats op het stadhuis en wordt de fanfare 'SintCecilia' opgericht. (fit) andere Fanfare samenspelen, want dat klopte niet. Eerst hee0 men die instrumenten aangepast door er, links en rechts, wat buiswerk tussen te brengen. Later zijn ze geleidelijk vervangen. Maar dat zijn grote Onanciële inspanningen.

Wanneer kreeg je een bestuursfunctie? Toon Verleve: Na mijn studies werd ik in 1985 bestuurslid en in 1986 secretaris-penningmeester. Mijn vader was dat vroeger ook nog geweest. Na zijn overlijden in 1965 had Jaak Snijders dat overgenomen. Ik had een computer, al leek dat toen nog meer op een soort veredeld elektrisch iypmachine, maar dat was 4

r

• f. -

7

Ha/abra, repetitie voor hei niillc li/lll!//iCOlit Ii 1/1 de natuurlijk vernieuwend. Als penningmeester kreeg ik een sigarenldstje met een 'rolleke frankskes' en een briefie van 20 frank. Op het spaarboekje stond een paar honderd frank. Alles moest opnieuw bekeken worden, de activiteiten, de repetities. Maar, veranderen is gevoelig. Zo was er ooit sprake om met het bestuur te vergaderen in een zaaltje op Galder. Daar was geen sprakevan, de fanfare van 'Meersel-Dreef Galder. Strijbeek' - in die volgorde - moest en zou op Dreef vergaderen. Maar al les went en de fanfare vernieuwde en trok steeds meer jongeren aan. Vroeger kon iedereen bij de fanfare gaan. Een mindere muzikant stond in de rij en speelde mee. Een jonger muzikant speelde een oudere achterna, het was echt 'aanhangen' hé. Er werd nooit gevraagd "kan jij spelen", ot "kun jij ritme houden". Zolang alles binnen de perken bleef was er geen probleem. Nu is er een professionele dirigent, die conservatoriuni gevolgd heeft. 1-lij test de leerlingen door ze soms alleen te laten spelen. Dat is niet vanzelfsprekend en daar haken sommige muzikanten op af. Het sociale aspect mag niet verloren gaan. Ieniand van de fanfare 'is erbij'. hij wordt voor dc volle 100 1/10 bij liet dorpsgebeuren betrokken en dat moeten we behouden. We moeten zoeken naar een evenwicht tussen 'het muzikale' en 'het sociale' aspect. Wanneer een fanfare opstapt bereikt ze een groot deel van de bevolking. Een concert trekt vooral de 'aanhang', de muzikanten van andere fanfares en de 'echte' muzieklielliebber aan. De groep belangstellenden groeit svel. maar er is werk aan.

Hoe gebeurt de opleiding nu? \'erleye: jaren lang leerden de eigen

Toon

leden de eigen leden op. Een aantal van die mensen kon wel les geven, maar liet was niet professioneel. Stilaan komt daar verandering in, ook al omdat het soms beter is dat de afstand tussen de leraar en de leerling iets groter is. Nu hebben we vier mensen die bij ons lesgeven. Iemand voor notenleer, voor sax en drums, voor koperblaasinstrumenten en iemand voor het jeugdorkest. Het kostenplaatje is in verhouding natuurlijk.

Dus er is veel geld nodig? Toon Verleve: Ja, het flnancieel aspect is een verhaal apart. Elke fan fare heeft veel geld nodig en bijna elke fanfare heeft wel haar bron van inkomsten. Wij op Dreef hebben onze rommel-

J///J(

/// IIostj•ttt ii

Harmonie, fanfare of brassband. Zeg nooit zomaar "de fanfare is daar". Volgens de samenstelling spreken we van een harmonie, een fanfare of een brassband. Een harmonie maakt gebruik van houtb lazers, koperb lazers en slagwerk. In de groep van de houtbiazers zijn de klarinetten het sterkst vertegenwoordigd. zij spelen vooral de melodiepartijen. Een fanfare maakt, op uitzondering van de familie van de saxofoons, enkel gebruik van koperblazers en slagwerk. De htigels nemen hier de rol, die de klarinetten in een hartiionie spelen. over. Een brassband gebruikt alleen koperinstrumenten en slagwerk, maar er worden minder verschillende instrumenten gebruikt dan in een fanfare. Met een beperkt aantal muzikanten, ongeveer 27. vormt een brassband een volledig orkest, waarbij elke muzikant in zekere zin solist is. Flier is het de familie van de cornetten die de melodiepartijen spelen. Er bestaan nog overgangsvormen waarbij de bezetting varieert naargelang liet aanbod aan instrumenten en muzikanten. Overigens bij de moderne muziek neemt bij al de vormen het slagwerk een steeds belangrijkere plaats in. "St.-Cecilia" uit Hoogstraten is een harmonie. "St.-Jan Baptist" uit Wor tel en "St.-Rosalia" uit Meer zij 0 brassbands. St.-Catharina uit 1 -loogstraten, "Voor Eer en Deugd" uit Meersel-Dreef, "De Marckczoncn" uit Minderhout en "St.-Cecilia" uit Meerle zijn fanfares, niaar hij de laatste twee werden de bugels vervangen door cornetten.


OMSLA GVERHAAL tende begroting op, waarin geen sprake is van aankoop van instrumenten. Die kunnen er maar komen als er extra inkomsten zijn. Dat is geen normale situatie. Eigenlijk kan dat niet, omdat instrumenten essentieel zijn voor een fanfare, ze horen er gewoon hij. In Nederland werkt men met een totaal ander subsidiesysteem. Daar is er een basissubsidie, die aangevuld wordt met een subsidie pci' lesgever, per lid, soms zelfs per uniform en per instrument. Die komen aan serieuze bedragen.

Er is nog werk aan de winkel? Toon \'erleve: We verwachten veel van het

Op alle mogelif ke ma//ieren tracht de/au/nrc geld in kas Ie krijgen oud papier opgehaalt in Ga/der en Stri/beek.

markt en we halen oud papier op. Morgen (woensdag 4 december) is het papierslag, dan lopen we weer achter de vuilniswagen aan. In Meer organiseert de fanfare ook een grote rommelmarkt, in Meerle een bingoavond én een rommel markt, in Mi nderhout is er kapellekenskermis en nu de kuipfeesten. Elke fanfare gaat op zijn manier op zoek naar geld. In Wortel hebben ze carnaval en in Hoogstraten is de fanEire betrokken bij de Organisatie van de handelsbeurs. Elke fanfare moet ook op zoek naar serieuze sponsors om het hoofd boven water te houden. De cursisten betalen hij ons nu 75€ voor jeugdleden en 120€ voor volwassenen per lesjaar. de leden 25€ lidgeld. Dat is al veel geld. Je kanje daar terecht vragen bij stellen, zeker bij de opleiding van jongeren. Van jongeren wordt verwacht dat ze sporten, dat ze tekenen, dat ze muziek leren enz. In hoeverre moet de overheid daarin tussen komen en op welke manier. Moeten al die opleidingen betaald worden door de ouders en alléén door cle ouders? Is de zorg voor opleiding een taak voor de ofOciële gesubsidieerde academies en moeten die dan voor een 'gepaste' opleiding zorgen? In hoeverre mogen of moeten de verenigingen initiatieven nemen wat betreft de opleiding of vorming in het algemeen? Dat zijn allemaal vragen die zeker aan de orde moeten komen.

Tot vandaag zit eeii samenwerking met de academie er niet in? Toon Verleye: Er zijn gesprekken geweest. Maar de muziekacademie zit vast aan haar programma, een programma dat niet echt aansluit bij de vorming die onze jongeren nodig hebben. Eerst is er twee jaar riotenleer en daarna kiezen de leerlingen uit een ruim aanbod aan instrumenten. De jongeren worden niet gestimuleerd om blaasmuziek te volgen. We hebben onze jongeren willen stimuleren om de muziekacademie te volgen door een instrument ter beschikking te stellen en een groot gedeelte van het lesgeld terug te betalen als ze ook echt bij dc fanfare komen. Maar er komt weinig uit. De afstand naar de academie is groot, letterlijk en figuurlijk. Je moet al echt fanatiek zijn om die stap te zetten. De werking van het intussen verdwenen

Pvlaande/i/k.s

ii 'ordi

liet

muziekatelier paste beter bij onze opleiding. Er waren afspraken gemaakt voor de toekomst, maar net opdat moment was het gedaan met het atelier. Het muziekatelier is toen verdwenen of gefusioneerd met cle muziekacademie, zoals je vi 1. De muziekacademie heeft kunnen bedingen dat er geen andere muziekopleidingen gesubsidieerd zouden worden en zo zijn wij uit de boot gevallen. De directeur van de academie beweert dat men op termijn voor een aangepaste opleiding zal zorgen, maar kan er geen termijn op plakken. We horen er niets meer van. Voor de fanfares zou er een speciale opleiding moeten komen. Op termijn zullen de fanfares moeten samen werken, zeker wat opleiding betreft. Maar dat is toekomstmuziek. Onze kosten bedragen dit jaarongeveer 12.500€, de subsidie bedroeg vroeger zo'n 225€ en is nu sinds een aantaljaren opgetrokken tot ongeveer 1.000€. Wij maken elk jaar een 'normale' slui-

4

cultuurbeleidsplan en de cultuurraad. Ik maak daar deel van uit als afgevaardigde van de verschillende fanfares. De eerste vergaderingen waren natuurlijk nogal theoretisch, over deereten en zo. Maar nu wordt het steeds concreter en de vergaderingen verlopen nu echt goed. Wat daar besproken wordt moeten we nu ook in een grotere fanfaregroep gaan brengen. 0p die manier zal de cultuurraad zeker ook ten goede komen aan de werking van 'Hafabra', de koepel waarbij alle fanfares aangesloten zijn. I-Iafabra. dat staat voor HArnionie. FAnfare, BRAssband, is ontstaan om ervaringen uit te wisselen en samen te werken. Ooit was er een 'Kom op tegen kanker' concert in de Raboenizaal en later het groot Flandriaconcert in de veiling. We hopen dat in de cultuurraad en het beleidsplan onze opleidingen en die van de muziekacademie opnieuw ter sprake komen, net zoals de werking en cle kosten van de fanfares in het algemeen. Het is de eerste maal dat er een echt overleg is tussen de culturele verenigingen en dat kan alleen maar goed zijn. Wie weet komt ook de verdere samenwerking tussen de fanfares ter sprake. Tien jaar geleden betekende het "de dood met de kogel", alsje aan samenwerking ofaan het samengaan van fanfares dacht. Als je er nu over begint zal men opkijken maar niet meer schieten. Wie weet komt er Ooit een structurele samenwerking tussen aan cle ene zijde Meerle, Meersel-Dreefen Meer en aiul de andere zijde de fanfares van Hoogstraten en clie van Wortel. Met Minderhout ertussenin. Maar dat durf ik niet hardop zeggen. (fh) -

-

-

-

1.

-Y k'

om-1

L

\

~

:1

Deiem ,d i\ /)cluIIe t/Ik voor een vereniging. Naast repeteren :ijn ei' regelmatig ook andere ach iileilen :oal,s gaan schaatsen, een film gaan kil ken enz. Hier poseren de jonge/'en naar aanleiding van hun eerste voorspeelavond voor hun ouders en aanhang.


OMSLA GVERHAAL

Hafabra-Hoogstraten Geen toverspreuk uit de nieuwste Harry Potter, vel de naam voor het samenwerkingsverband van de blaasverenigingen uit Floogstraten. Hafabra staat voor Harmonieën, Fanfares en Brassbands. De werkgroep werd op 13januari 1997 te Meersel-Dreef boven de doopvont gehouden Twintigjaar na de fusie van de dorpen Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer. Meerle en Meersel-Dreef, in een groot Hoogstraten, was de tijd rijp voor een betere samenwerking tussen de zeven Hoogstraatse blaasmuziekverenigingen. De werkgroep stelt zich als doel de onderlinge banden tussen de verenigingen te verstevigen, de blaasmuziek binnen de gemeente te promoten en met regelmaat gezamenlijke muzikale activiteiten te organiseren. Zo werd o.a. het gemeentelijk subsidiebeleid onder de loep genomen en werd de gemeente verzocht het subsidiebedrag op te trekken. De gemeente Hoogstraten, juist bezig met het herwerken van het subsidiebeleid reageerde positief. Verder wisselen de leden informatie uit over hun dagelijkse werking, zoals ledenwerving, de regeling van dagelijkse praktische zaken. Organisatie van concerten, opleiding van leerlingen, enz. Voor de toekomst wordt ook de inbreng in de cultuurraad van groot belangrijk. De opleiding van de muzikanten wordt links en rechts hervormd maar dit kost de verenigingen veel geld. Vooral bij de opleidingen van dc jeugd zou enige geldelijke steun vanwege de (gemeentelijke) overheid welkom zijn. De jeugd moet alle kansen krijgen om in hun jeugd allerlei sportieve en culturele activiteiten te ontplooien. Als eerste gezamenlijke muzikale activiteit organiseerde de Hoogstraatse blaasmuziekverenigingen in maart 1998 een eoncertnamiddag in de Rabboenizaal van het Spijker te Hoogstraten. In het weekend van 8 en 9 januari van het jaar 2000 organiseerde Hafabra-Hoogstraten in samenwerking met de veiling een groots éénmalig muziekspektakel Millenniumconeert - waarbij een 150 koppen tellende fanfare allerlei bekende muziekstukken bracht. Deze fanfare werd gevormd uit de leden van de zeven Hoogstraatse Muziekverenigingen. Het werd een groot succes met telkens meer dan 1.000 luisteraars. Van het concert werd een Cd-opname uitgebracht. (jaf)

Een fanfare besturen: geen amateurswerk Vroeger tijden werd nogal eens snialend gedaan over de bestuursleden van een vereniging. Het waren dikwijls mensen die graag een titel bezigden en ze lieten zich graag voorstaan op de hieraan verbonden merites. Veelal kregen ze de titel vanwege hun maatschappelijke positie en minder vanwege bestuurlijke kwaliteiten die ze in de vereniging ten toon spreidden. Dat is voltooid verleden tijd. Een vereniging zonder degelijk bestuur, zonder gedegen Organisatie en zeker zonder degelijke boekhouding komt vroeg of laat in de problemen. En al gaat het om vrijwilligers die de bestuursfuncties invullen, amateurisme is uit den boze. De Dreefse Fanfare 'Voor Eer en Deugd' heeft een goed werkende organisatie. Een bestuur bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter, twee secretarissen (essen) en een penningmeester. Ieders taak en bevoegdheden is duidelijk omschreven en op papier gezet. De financiën worden van nabij gevolgd; de penningmeester maakt een sluitende begroting, een tussentijdse evaluatie en een financieel jaarverslag. Elke bestuursvergadering legt hij een kasverslag voor. Om van het bestuur geen select groepje te maken dat boven de hoofden van de leden alles bedisselt en om het vele werk eerlijk te verdelen, werken ze op de Dreef met commissies. Zij nemen taken op zich die anders veelal op het bestuur zouden terechtkomen. Vaste commissies die heel hetjaar verantwoordelijk zijn voor een deeltaak, zoals voor rommelmarkt, jeugd en opleiding, teerfeest, ereledenavond, aankoop en herstelling van instrumenten, en andere. Daarnaast worden er gelegenheidscommissies of werkgroepen in het leven geroepen voor speciale evenementen, zoals nu de werkgroep voor de voorbereiding van het 100-jarig bestaan. Dan is er nog een redactie die regelmatig een nieuwsbrief voor leden en sympathisanten maakt, die op 1000 exemplaren verschijnt. Op deze wijze wordt niet alleen het werk verdeeld, maar worden vele leden bij het bestuur van de vereniging betrokken. Ze raken vertrouwd met de interne werking en zijn klaar voor bestuursfuncties als de nood daar is. Bovenal voelen ze zich ook meer betrokken en dat kan de vereniging alleen maar ten goede komen. (jaf)


OMSLAG VERHAAL

II

70 jaar lid van Sint-Rosalia

Jan Laurijssen, of de tijd van toen. Onze tweede gesprekspartner is Jan Laurijssen uit Meer. Hij kent het fanfareleven als zijn broekzak. Hij is trouwens meer dan 70 jaar lid van Sint-Rosalia, de fanfare van Meer. Jan is er muzikant sinds 1930, bestuurslid vanaf 1942, was penningmeester van 1951 tot en voorzitter van 1969 tot eind 1986. De juiste man op de juiste plaats om voor ons het fanfareleven van toen te schetsen.

1972

Zoals de meeste fanfares van onze fusiegemeente werd Sint-Rosalia uit Meer gesticht omstreeks 1880. De oudst vermelde datum, 1879, vinden we terug op het eerste banier. Later werden er nog verschillende vlaggen gemaakt, die door een 'vaandrig' gedragen, de fanfare aanvoerde. Het mooiste patrimonium, een eigen zaal voor deze fanfare, werd in 1927 gebouwd. Door deze zaal, waar de fanfare oefent en toneelavonden doorgaan, is verder bestaan van de maatschappij verzekerd.

Muziekmeesters Voor een goede muzikale leiding is een muziekmeester onontbeerlijk. Deze regelt en bepaalt de werkzaamheden van de werkende leden en de leerlingen van de maatschappij. Hij geeft het nodige onderricht in de muziek en bepaalt verder de muziekstukken welke gespeeld zullen worden. 1-tij is ook de verantwoordelijke voor het onderhoud en het gebruik van de muziekinstrumenten. Als deze persoon door omstandigheden wegviel dan zat de maatschappij met zijn handen in het haar. Zo gebeurde er, onder andere, in Meer een ongeval tijdens een oefenavond. We schrijven 1928 en lezen: Vrijdaga vond als naar gewoonte gaf de flinke ,nuziekhestuurder bak Tax de gewone les aan de leden der ton!are en stond op de voetscha hei de iizaat te slaan. Hij moet zich zeker ogenblik mi.strapt hebben, want hij viel met liet ongelukkig gevolg dat zijn been brak tussen knie en knoezel. Dokter Gonimers van Mcciie, werd ontboden en bracht den gekwetste de beste zorgen. Zaterdag bracht de auto van heer notaris Vermeulen den goede Jaak naar liet gasihuis te Hoogst raten waar bi/de beste zorgen zal genieten. Ieder hoopt dat Jaak spoedig moge klaar wezen om even kranig als iroeger zijii bezigheden in zijn geliefd Meer te vervullen.

Kledij Om eenvormig als groep naar buiten te treden moest er een herkenning zijn. In de beginjaren waren er enkel mannen in een fanfare; zij droegen (in 1927) éénzelfde pet. in Meer een groene met tamelijk lange klep, bij alle gelegenheden waarvoor de fanfare gevraagd werd. Later werden er volledige kostuums aangekocht zodat de eenvormigheid nog verhoogde. Toen er ook meisjes mochten toetreden in de fanfare kon er gestart worden met een drumband en majorettenkorps. Ook hier waren kledij, in rood en wit, en trommels noodzakelijk. Toen de fanfare en drumband voor het eerst naar buiten traden, ter gelegenheid van de nakermis op 7

oktober 1967, dachten de meeste Meerse mensen dat er een groep van buiten Meer aantrad.

Uitstappen Een vereniging die naar buiten treed en de pers haalt draait goed. Dit bleek duidelijk in de loop der jaren. De Sint-Rosalia fanfare trad meermaals op in binnen en buitenland. Een overzicht hiervan geven is onbegonnen werk. Enkele anekdote' s willen wij u toch niet onthouden. In eigen dorp waren de buurtfeesten wereldberoemd. Ook de aanwezigheid hij officiële plechtigheden werd steeds gesmaakt. Men ondernam als groep ook buitenlandse reizen. Samen met andere Meerse verenigingen trok de fanfare in 1979 naar Hahn in Duitsland. Nadat er zes bussen, dus meer dan 300 Meerse mensen, vertrokken waren op die bewuste zondag konden de café's wel sluiten. Zelden was Meer zo (loods geweest als die dag.

Lokaal Vroeger oefenden men op diverse plaatsen. Meer had echter met Jos Vermeulen een voor zitter die alles over had voor zijn fanfare. Hij zou in 1927 de nu nog bestaande zaal "Voor Kunst en Volk" laten bouwen. In mei 1940 werd dc zaal bezet door de Duitsers. Van muziek spelen of toneelstukken opvoeren was plots geen sprake meer. In 1942 verliet de bezetter de zaal, maar liet ze in een erbarmelijke toestand achter. In 1943 kon er weer toneel opgevoerd worden. Zaal Voor Kunst en Volk bleef de tand des tijds doorstaan en is nu nog steeds hét ontmoetingspunt.

Toneel Wie nog nooit een toneelavond heeft bijgewoond in Meer heeft een gat in zijn cultuur! Reeds jarenlang wordt er, indien mogelijk, een optreden verzorgd in hun "Zaal voor Kunst en Volk". En met succes! We lezen in de Gazet Van Hoogstraten uit 1943 dat er meer dan 500 mensen aanwezig waren. Intussen is het allemaal wat meer gestructureerd geworden. De toneelgroep "Het l-Ieideblocmpje" werd opgericht om het toneelgebeuren in goede banen te leiden. Er werd steeds gekozen om stukken te spelen waarin de Meerse bevolking zich kon vinden. Talrijke uitvoerders passeerden intussen de revue. Aan namen noemen beginnen we maar niet. Maar het toneel is nu nog jaarlijks één van dé volkstrekkers in Meer.

Vieringen Een fanfare, waarschijnlijk gesticht in 1829, heeft heel wat waters doorzwommen. Toch vier-

den zij regelmatig de oprichting. 1-let zilveren jubileum en later het gouden 50-jarig bestaan. Aan de viering van het 75 jaar bestaan namen 16 maatschappijen deel. Het 90 jarig bestaan werd zelfs gevierd gedurende twee weekends. Ook het 10-jarig bestaan van de drumband werd niet vergeten, in 1980 was de fanfare een eeuw oud, wat opnieuw stevig gevierd werd. Talloze mensen die zich onbeperkt hebben ingezet voor de fanfare ontvingen in de loop der jaren een ercteken voor hun trouw. Dik verdiend overigen s!

Besluit Als Jan Laurijssen terugblikt op al de jaren fanfare gaan zijn gedachten op de eerste plaats terug naar de jaren '30. De tijd dat hijzelf meespeelde als jonge muzikant. Toen waren er maar weinig jongeren lid. Pas nadat men geen schoolplicht meer had mocht men een muziekopleiding gaan volgen. Na de tweede wereldoorlog kende het maatschappelijk leven een stevige heropbloci. Ook de talrijke muziekkorpsen utt onze omgeving konden hiervan genieten. Jan heeft echter ook de tijden meegemaakt dat het niet zo goed ging; denk maar aan de achteruitgang in de jaren '60. Dan gaan zijn gedachten, tijdens ons gesprek, terug naar de mensen die niet opgaven. Die geloofden in een dorpsfanfare en die erin geslaagd zijn om te werken aan een heropbloei. In de jaren '70 werden er nieuwe hoogtepunten bereikt. M u z i kanten, d r u in band en majorcttenkorps bezorgden Meer de glorie van weleer. Ook de teerfeesten leken weer op dorpsfeesten. ln 1986 gafJan de fakkel van voorzitter door aan anderen. Hijzelf bleef nog jaren lang spelend lid van de fanfare totdat hij nu onlangs besloot dat het goed was geweest. Met spijt heeft hij zijn bariton aan de wi Igen gehangen. Helaas voorgoed! Schoon feid:ssaton Lieve De 7vfeester Langcliberg30 2323 iCrtc( 031314.55.15 5nfe[ap ifspniak.. Ook..fiij 0 tiui.

1.

eg

ijefaatsverzorging . gv[anicure . 'Pedicure Ontharingen . :7vfaquilïage

141


Johan Eerimim gers Eilsbergen KEUKENS & BADKAMERS

Gelderdonksestraat 5, tel.: 076 - 5962551

—t ,

&

F

keller k

E

Openingstijden: ma tlm Vrij: 8.00 - 18.00 za: 8.00 - 16.00

• Grote showroom • Maatwerk • Eigen montagedienst Vlak over de grens bij Meer :1.

k e n

ROUTE

In onze showroom vindt u de mooiste keukens en badkamers, van klassiek tot modern. Wij staan voor u klaar met de beste service en een eerlijk advies, vertaald naar uw wensen.

WWW.HERIJGERS.NL

SERVICE- BOUWMARKT & TUINHUIZEIV

10h20 Herijgers

Z...dnW

U vindt ons: 4 km. buiten het dorp. Volg de gele wegwijzers

Eujsbergen

Gelderdonksestraat 5, tel.: 076 - 5962551

• Grootste bouwmarkt uit de omgeving • Showtuin met meer dan 40 tuinhuisjes • Vlak over de grens bij Meer

LUGARC

In onze showroom vindt u de grootste collectie van de mooiste tuinhuizen, blokhutten, prieeltjes en garages met meer dan 30 showmodellen. Voor alles in en rondom uw huis kunt u in onze service-bouwmarkt terecht. Wij staan voor u klaar met de beste service.

WWW.HERIJGERS.IIIL

A 16


OMSLAG VERHAAL

Evelien Martens van de Wortelse Brassband

Bij ons is er geen verschil tussen jongens en meisjes De tijd dat de meisjes alleen maar aan de kant stonden om naar de jongens van de fanfare te kijken, is lang voorbij. Zij spelen nu even goed hun partij, en niet als decoratief element als majorettes maar als evenw aardige muzikanten. EVELIEN MARTENS uit Wortel is zo iemand. Ze is 14 jaar en is al 3 jaar spelend lid van de Brassband van Wortel. '1-let is begonnen toen een vriendin me vroeg om mee te gaan naar de repetities. Ik ben nooit naar de muziekschool geweest en kon toen geen noot lezen dus ik vroeg me wel af of dat niet te moeilijk ging zijn. Maar mijn vriendin overhaalde meen ik moet wel zeggen, had zij dat niet gedaan dan was ik er wellicht nooit bijgeraakt. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Het was daar gewoon heel plezant. Van hij het begin van je leerperiode krijg je al een instrument in je handen: dat is altijd een cornet, daar leerje de basisvaardigheden nice. En Frank die ons leerde spelen was echt een goeie en een plezante gast, hij was toen nog maar 19 jaar maar hij kon het ons goed aanleren.

Geen verschil Wie als 11- of 1 2-jarige jongen of meisje bij de Brassband begint, komt in de opleiding terecht. Van zodra ze liet spel wat onder de knie hebben, worden ze bij de muzikanten gerekend. Zij vormende echte Brassband en die telt in Wortel 10 vrouwelijke en 21 mannelijke leden, plus de dirigent André Geudens uit Retie. Evelien: 'Er is geen verschil tussen de jongens en de meisjes. De ene speelt niet beter dan de andere en ik denk dat ze het allemaal even graag doen. De mannen zijn gemiddeld wel een stuk ouder. Ofer veel bier wordt gedronken? Eigenlijk niet. Spelen, en zeker blazen maakt wel dorstig en is ook vermoeiend dus nenien wij van

thuis altijd drinken mce; daar is natuurlijk ook wel bier bij. Alleen tijdens een concert is er een strikt verbod op bierverbruik. We dragen ook dezelfde kledij als de jongens: een zwarte broek en witte bloes: dat kan van gelijk welke snit zijn als het maarde juiste kleur heeft. Er hoort ook een sjaaltje bij van dezelfde kleur als het strikje van de jongens maar dat dragen we meestal niet. Binnenkort krijgen we ook nog een 'gi leeke' zodat het wat meer op een uniform lijkt. Maar voor niij hoeft zo'n uniform niet: ik moet dat op liet Spijker al de hele dag dragen. Ik speel cornet. Dat instrument is van de groep, wij krijgen het in bruikleen. Bij de Brassband spelen brengt eigenlijk helemaal geen kosten mee, geen instrument kopen, geen lidgeld betalen, alles is gratis. Repeteren doen we op dinsdagavond en op zondagvoormiddag. Thuis oefenen doe ik ook wel, sonis niet mijn vriendin. Dat moest dan wel in de garage want dat 'vas voor ons mama niet zo plezant om aan te horen.

Optreden Ieder jaar geven wij een kerkconcert en een jaarconcert. Dat jaarconcert is in de parochiezaal en die is dan altijd stampvol: er moeten zelfs niensen recht staan. Verder spelen wij ook bij liet monument op 1 1 november, bij gouden bruiloften en op de Wortelfeesten. Niet op carnaval. dat is meer iets voor echte fanfares. Veel mensen denken nog altijd dat wij een fanfare zijn en dan moet ik altijd uitleggen dat dat niet

Meisjes of jongens, het maakt niet uit Jef Meyvis is al vanaf 1966 muzikant in Wortel, werd later secretaris en vanaf 1997 ook voorzitter van de Koninklijke Fanfarc-Brassbatid St. Jan Baptist. Hij vertelt dat in '69 de eerste vrouwelijk muzikanten hun ititrede deden in de fanfare die in '68 was onigevortid tot een druiiihand met majorettes. Het etie meisje was van Ulicoten. de atidere was Rita Sprangers die verschillende broers bij de fanfare had. De beide meisjes bleven maar éénjaar (was de fanfare toert tiiet zo vrouwvricndelijk misschien?) en we moeten wachten tot in 1988 als ene Marina Aerts erbij komt. Zij bleef het enige meisje tot er in '91 een 21 bij kwam. Pas in '98 kwamen er meer. 5 in één keer en is het aantal blijven stijgen. 'Wij van de fanfare waren maar wat blij dat er meer meisjes kwameti; een voldoende aantal voor een druni- of hrassband bij elkaar krijgen is in zo'n 111

klein dorp altijd een probleem. Toen ik in '66 bij de fanfare kwani was dat hier serieus aan liet slabakken: wij waren toen met een man of 10 en bij elke repetitie moesten we de muziekmeestcr uit liet café gaan halen. Het heeft lang geduurd eer er meisjes bij kwamen maar elke kandidaat is bij ons met open armen ontvangen; en terecht want er is echt geen verschil in prestatie tussen jongens en meisjes en ook de trouw aan de groep is dezelfde. Het enige probleem is dat de neeste meisjes heel jong zijn en dan is de vraag: kunnen ze blijven? Als ze in liet middelbaar zitten gaat liet nog maar daarna zwermen ze uit en weinigen blijven in Wortel. Anderzijds is het zo dat onze nieuwe leerlingen alleniaal meisjes zijn en dat belooft voor de toekomst. Wie weet zijn zij later in de meerderheid. Geen probleem natuurlijk.

zo is en wat dan het verschil is. Schrijf dat niaar eens op: een hrasshand bestaat enkel uit koperblazers en in een fanfare worden veel meer verschillende instrumenten gebruikt. We treden ook veel buiten Wortel op hïj bevriende niuziekgroepen. Verleden jaar was er de 'Play-In' op liet seminarie, dat was heel plezant. We moesten er 'S morgens oni half negen al zijn en clan de hele dag een muziekstuk inoefenen om liet 's avonds ten gehore te brengen. Dat was wel een uitdaging niaar ik heb dat heel graag gedaan. Nu niet Kerstniis bij de midclernachtniis zijn wij ook present maar niet in de kerk: wij spelen dan aan de kerk bij het biiinenkomen en het uitgaan van de mis.

Toekomst Ik hoop nog lang bij de Brassband te blijven. Er is bij ons ieniand bij die al 25 jaar speelt en er zijn ook heel wat getrouwde mensen bij, dus waarom niet. Combinatie met de studies dat lukt wel. Natuurlijk, tijdens de examens wordt er niinder gerepeteerd maar onder liet schooljaar gaat het makkelijk. Samen liedjes aanleren en spelen, ik heb daar veel plezier aan en ik hoop dat nog lang te doen.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATENI (MEER) Tel. 03/3199090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


OMSLAG VERHAAL

Het jonge geweld van De Marckezonen Na ons gesprek met Jan Laurijssen uit Meer trokken we naar Minderhout. Opvallend hoeveel jonge mensen daar opstappen bij fanfare "De Marckezonen". Gesprekpartners zijn hier een aantal jongeren die hun weinige Vrije tijd besteden aan de fanfare. Bij hen dus geen overzicht van vergane glorie, maar meisjes én jongens die weten wat ze willen en zich graag ten dienste stellen van de jonge leden van De Marckezonen.

Oude ventjes

Op kamp

De Koninklijke Fanfare van Minderhout bestaat al meer dan 120 jaar. Wat wij spijtig

Maar naast al dit repeteren vinden er ook leuke activiteiten plaats net zoals m een andere vere-

niging. 1-let jaarlijks kamp is steeds het hoogtepunt van het jaar. Met onze verschillende leeftijdsgroepen van de min 12, plusl2, plusl6 en de leiding maken we er een onvergetelijke week van!! We gaan zwemmen, dauwtrappen (wat niet iedereen bevalt 's morgens), op dagtocht, we organiseren een quiz en nog zoveel meer !!!De leiding organiseert ook meestal een eng nachtspcl waarde plus 12 en de plus 16 meestal een dagje van moeten bekomen. Op het einde van de week is er dan een barbecue met afsluiting van een avondje goed uit de bol gaan op muziek die iedereen bevalt. Omdat iedereen zo hard aan elkaar hangt, vallen er meestal veel traantjes op het einde van de week als we terug naar huis moeten. Maar dc laatste dag van de week kunnende ouders komen kijken en luisteen wat we die week gerepeteerd en beleefd hebben. Maar niet alleen ons jaarlijks kamp maakt de fanfare van Minderhout zo boeiend voor de jongeren. Zo zijn er bijvoorbeeld de kuipfeesten die 2 keer per zomer plaatsvinden op het plein van Minderhout. Gezellig een pintje drinken bij goed weer en een leuk groepje dat optreedt. En diegene onder jullie die elk jaar Minderhout kermis gaan vieren in de tent over de houtzagerij, hebben dit allemaal aan de fanfare van Minderhout te danken. Een mooie opbrengst voor ons en tof om dit samen te organiseren en ons in te zetten voor dc jeugdvereniging. Ook ons jaarlijks teerfeest dat steeds plaatsvindt in januari, is zeker iets om naar uit te kijken. Eerst lekker eten en daarna tot in de vroege uurtjes dansen met jong en oud. Hierbij zijn ook de externe leden van de fanfare uitgenodigd. In ditzelfde weekend houden we ook een kroegentocht waarbij we de cafés van Minderhout één voor één worden afgegaan voorafgaand door een stLikje muziek dat op straat wordt gespeeld.

Trein-tram-busdag Ook dit jaar mocht de +16 voor één dagje de leiding overnemen. Ze hadden er veel voora/aand werk in gestoken om de andere ledeii te amuseren om een spe/e/i(le nian ier.

vinden is dat daaroni de meeste mensen denken dat er een hoop oude ventjes wat op hun instrument zitten te toeteren en dat daarmee de kous af is. Wij zullen u echter liet tegendeel bewijzen. In de fanfare van Minderhout speelt enorm veel jeugd nice. Ook de drumband van de fanfare bestaat grotendeels uit jongeren vanaf 10 jaar die elke maandagavond sarnenkomen om te repeteren. Op dinsdagavond vanaf 20.00 u gaat het instrumentaal werk van slag. Zo oefenen we grotendeels voor ons jaarlijks lenteconcert dat plaatsvindt in maart of begm april. Elk jaar spelen we rond een thema. Zo zal ons aanstaande lcntcconcert van 2003 gaan over liet thema filni: The Muppet show, the A-team. Love and Marriage en nog vele andere stukken zullen u bekend in de oren klinken. Bij deze bent u al uitgenodigd: een gezellige muziekavond met familie of vrienden die plaatsvindt in een mooie, versierde zaal eigen aan het thema van dat jaar. Af en toe gaat liet er ook iets serieuzer aan toe als we bijvoorbeeld deelnemcii aan een concours waar we niuziekstukken van een hoge klasse moeten spelen oni zo meer subsidies te kunnen trekken.

Alle leden, cle leiding en de kookouders samen

Om de twee jaar wordt er ook toneel gespeeld voor de opbrengsten van de fanfare. Het repeteren begint één week na Minderliout kermis en de opvoering zelf vindt plaats half december.

0 een toto. De kookouders zorgen elke dag opnieuw voor een heem-lijk, luxueus maal dat niet op elk jeugdkamp verkrijgbaar is.


OMSLAG VERHAAL

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken Een ijoL'/).vIolo inn de leden en dc toer leiders stro/code, onvergetelijke dag!!! Deze groep beleeft een ongelooflijke leuke tijd tijdens het repeteren, maar moedigt elkaar ook aan als het moment suprême daar is! Tweemaal acteren voor een volle parochiezaal wat een overweldigend gevoel na 3 maanden repeteren! In oktober nemen we ook deel aan de jaarlijkse trein-tram-busdag. Ook dit jaar was het weer een dag om nooit te vergeten. Met het prachtige weer op de achtergrond gingen we met een leuk groepje van 10 man naar Oostende om daar een boottocht op zee te maken, een ijsje te eten op het strand en om de dag af te sluiten met een terrasje. Ook op de bus, tram of trein zelf wordt er volop plezier gemaakt!! Er wordt gezongen of de nodige moppen worden verteld. Meestal wordt dit dinsdag na de repetitie allemaal nabesproken met een pint of cola. Een gezellige, toffe groep van jong en oud die moderne muziekstukken speelt, veel afwisselende activiteiten organiseert en een hoop plezier maakt!! Wat moet dat nog meer zijn?? Als men nu nog denkt dat de fanfare van Minderhout een oud-mannetjes organisatie is, zal zelf nooit weten hoe leuk het is om dit elk jaar opnieuw allemaal mee te maken met steeds dezelfde mensen waar je altijd op kan rekenen! Er zijn nog meer activiteiten te beleven, maar dat moet je zelf maar ontdekken!

Tekst geschreven en opgesteld door Eveline, Dorien en Karlien Brosens. 3 aclieve leden van de fanfare.

nT'?.-.-T

0/)

de boot in Oostende. Het wa.s een

Dirigent Hans Casteleyn Pas 29 jaren jong en bruisend van ambitie. In het kader van ons Hafabra-nummer plaaisen wij hier even Hans Casteleyn in de kijker. Hans woont in de 's Boschstraat, is gehucsd met Anke Seeuws en is vader van Jaime. De liefde voor muziek werd hem ingegeven met de paplepel. Vader was en is nog steeds de slagwerkman bij de harmonie \ an Aertselaer en moeder werkt er op de muziekschool. Ook zijn broers spelen bij hetzelfde harmonieorkest. Van jongstaf aan was hei een droom om ooit als dirigent sooraan te staan. Hij studeerde piano, hoorn en harmonie aan de muziekacademies van Aartselaar. V ilrijk en Berchem. In 1996 studeerde hij af, met onderscheiding. als ''sleestcr in de niuiiek, optie piano' aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar hij daizel fde jaar het aggrcgaatsdiploma met grote onderscheiding behaalde. Hij vervolmaakte zich verder en behaaldë in 1999 het Meesterdiploma voor orkesidirektie met onderscheiding en eveneens de einddiploma's voor hogere anal se. harmonie, contrapunt en fuga. Als pianist is hij laureaat geworden van de "Cantabile"-svedstrijd en trad hij reeds enkele malen als solist op. Hij geeft les piano en samenspel aan de muzickacadcmies van Boom en Baarle-Hertog (I-Ioogstraten en Rijkevorsel). Coneertreizen brachten hem reeds in Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Amerika, Rusland, Denemarken. ... . De kinderdroom werd al snel waargemaakt. Sinds begin san dit jaar is hij V, dirigent van het Eurcgio Jeugdorkest. Een jeugdorkest dat de beste jonge muzikanten uit dc grensstreek Nederland en België bij elkaar brengt. Optreden deed dit orkest reeds herhaalde malen voor televisie en begeleidde het eveneens de popgroep Krezip. Meerdere s,in dergelijke projecten staan op stapel. Daarnaast hanteert hij, als assistent van E. Sas eniers. het dirigeerstokje bij het Universitair Symfonisch Orkest van Leuven. De liefde voor harmonieorkesten en fanfares is echter blijven bestaan. Zodoende geeft hij leiding aan een drietal orkesten. in zijn geboorteplaats Aartsclaer is hij dirigent van haniionieorkest "cle Xaverianen". Een klassieke harmonie welke naast concerten ook nog door de straten stapt. Daarnaast is hij kapelmeester bij de politiekapel van Antwerpen. Bij ofticiële gelegenheden moet deze kapel aantreden maar daarnaast nemen zij deel aan taptoes in binnen en buitenland en worden ook concerten verzorgd. Bij St.Cecilia uit Schelle liggen de verwachtingen, zowel van muzikanten als van de dirigent, wel iets hoger. De moeilijkere werken worden op de playlist geplaatst en met succes opgevoerd. Met deze harmonie behaalde hij eind 2001 de promotie naar de superieure afdeling. Wie in de wereld van "Hafabra" thuis is. weet dat dit het summum is, het hoogste wat men kan bereiken. Er blijven is nu dc opdracht. Dat hij de ambitie heeft om niet enkel binnen onze landsgrenzen te blijven is duidelijk. Hoewel nog piepjong in liet wereldje van de muziek reiken zijn aspiraties ver, zeer ver. Naast zijn activiteiten niet het Euregio Jeugdorkest, die voor een groot deel in Nederland plaatsvinden, is hij ook dirigent van liet Regionaal Orkest, gevestigd in Tilburg. in de komende niaanden wil hij ook eens zijn kunnen tonen in I-loogstraten. Op zaterdag 29 maart 2003 verzamelt hij in de St.Catarinakerk, liet harmonieorkest van Schelle, liet Piuskoor, het jeugdkoor Marcanto en het kamerkoor Terpander voor een avondvullend kerkconcert. Wie een opkomende ster aan het dirigeerfirniainent aan liet werk wil zien noteert alvast die datum in zijn agenda. ..

-


vanuist het stadhunis... Oppositie stemt niet mee Onvrede met de beperkte keuze van kandidaten Herrie over de manier van stemmen bij de benoeming van gemeentelijke afgevaardigden in verschillende intercommunales. Aanpassingen van belastingen aangaande afvalstoffen. Premies voor milieuvoorzieningen. De erfpacht voor het Casino van Wortel-Kolonie. Het OCMW en de nieuwbouw voor de kleuterschool van Meer. Ziedaar de belangrijkste elementen uit de voorlaatste gemeenteraadszitting van 2002. De laatste raad van december zal wellicht volledig in het teken van de begroting staan. Intussen staan meerderheid en oppositie lijnrecht tegenover elkaar wat de invulling van de vertegenwoordiging in de intercommunales betreft. De oppositie krijgt niet de gelegenheid haar eigen kandidaten naar voor te brengen en weigert daarom ook mee te stemmen. CD&V dient zelfs klacht in bij de gouverneur. Een korte terugblik.

Geen kandidaten CD&V en Aga!ev nemen het niet dat bij de aanduiding van afgevaardigden van de gemeente in de verschillende intercommunales er geen mogelijkheid gegeven wotdt aan de oppositie om haar eigen kandidaten voor te dragen. Een achttal effectieve kandidaten en een aantal plaatsvervangers dienden te worden aangeduid door de gemeenteraad. Zij zullen de gemeente Hoogstraten vertegenwooi -digen in de algemene vergadering ofin de raad van bestuur van oa. de lOK. CIPAL. de Academie voor Woord en Muziek De Noorderkempen, de IKA. enz. De meerderheid van KVB en HOOP hadden begrijpelijkerwijze hun eigen kandidaten naar voren geschoven. Wanneer echter de oppositie hetzelfde wilde doen weigerde burgemeester Van Aperen de voorziene stemming uit te breiden. Er kon alleen maar gestemd worden op de voorgedragen kandidaten vanuit de meerderheid. Dit namen de tien leden van de oppositiepartijen Agalev en CD&V niet en weigerden daarom aan de stemming deel te nemen. Dit initiatiefwerd aanvankelijk doorde burgemeester niet in dank afgenomen. De voorgedragen

kandidaten van de meerderheid werden hierdoor niet volstrekte meerderheid verkozen, zij het dan dat slechts dertien raadsleden aan de stemming cleelnanien. Raadslid Verlinden kondigde later aan dat zijn fractie alvast bezwaar zou indienen bij de provinciegouverneur.

Afval Men kan er niet naast kijken dat de gemeente Hoogstraten de laatste jaren heel wat aandacht en moeite besteed hecfl aan liet probleem van liet 1 loogstraatse afval. Het zou ons te ver leiden alle initiatieven en aanpassingen hier uit de doeken te doen. Toch willen we hier vermelden dat de genieente vanaf 2003 een subsidie voorziet voor herbruikhare luiers en dat het helastingreglement op een aantal punten wordt bijgesteld. Dit ontlokt hij raadslid Van Looy de bedenking dat niemand op de duur nog weet hoe liet reglement iiu juist in elkaar zit. Vandaar dat zijn partij zich onthoudt of tegenstemt bij dit onderwerp. De toezegging van liet geiiieentebestuur om liet project Alternatieve Technieken mee te onder-

Grensoverschrijdende bibliotheek BAARLE - De besturen van de bibliotheken van Baarle-Hertog/Nassau. Chaani/Galder, Ravels, Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten hebben een intentieverklaring ondertekend om op terniijn te komeii tot één grote samenwerkende grensoverschrijdende basisbibliotheek. Deze vorm van samenwerking is een direct gevolg van de nieuwe Nederlandse wetgeving op gebied van bibhiotheekvoorzieningen. De bibliotheken van Baarle en Chaam zijn 12

volgens de regels te klein en daarom moeten ze zich aansluiten bij een grotere bibliotheek in de omigeving. Gezien de grcnssituatie is besloten om eens over de grens te kijken om te komen tot de wettelijk voorgeschreven basisbibliotheek. Er is al verscheidene malen overleg geweest en de bibliotheken zien deze toekomstige samenwerking wel zitten. Op zaterdag 14 deceniber is in de Baarlese bibliotheek deze intentieverklaring officieel bevestigd en ondertekend.

steunen krijgt dan wel de volledige goedkeuring. Met dit project wil de Interconimunale Ontwikkelingsmaatschappij voor cle Kempen (lOK) op zoek gaan om de afvalverwerking zo ecologisch en economisch verantwoord mogelijk op punt te stellen. Hiermee zouden de aangesloten gemeenten een totale investering van 40 miljoen euro gezanienlijk dragen. De verwerkingsniogel ijkheden van liet rcstafval op de stortplaats vaii Merksplas-Beerse wordt kortelings sterk ingeperkt. Dit nieuw project wil de verdere verwerking van liet huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval op een zo econoniisch maar ook ecologisch mogelijke manier verzekeren.

Milieustimulansen De overvloedige regenval van enkele maanden geleden heeft het nog maar eens ten overvloede aangetoond dat liet rioleringstelsel zulke pieken van water niet kan verwerken. Hierdoor gaat vervuild water uit de gemengde rioleringen overstorten in het oppervlaktewater. 1-1 ierdoor worden de inspanningen om het oppervlaktewater zuiver te houden gedeeltelijk tenietgedaan. Regenwater kan daarom zoveel mogelijk afgekoppeld, geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd worden. Hiervoor is momenteel een voorstel voor subsidies opgeniaakt. De preniie voor infiltratievoorzieningen bedraagt 2.50 € per aangesloten 1n 2 aan verhard oppervlakte met een niaximuni van 250 C. Vanaf 1 januari 2003 wordt er ook een reglementering van kracht waarbij er subsidies verleend worden voor het aanbrengen van een groenchak. Hiermee kan een groot deel van de neerslag opgeslorpt worden en wordt een snelle afvoer van een massa water tegengehouden. Zowel particulieren , verenigingen, vzw's of bedrijven komen in aanmerking voor deze toelage. De miiiimuni oppervlakte moet 50 ni 2 bedragen en de preniie is 25 € per n1 2 met een maximunitoelage van 1250 E. De aanvrager engageert zich om het groendak niinimun 15 jaar lang in goede staat te houden. Mislukte aanplantmgen of werken dienen hersteld te worden. Zoniet kunnen de subsidies teruggevorderd worden.

Onderwijs 1-let ontwerp voor de nieuwe kleuterschool in Meer werd eenparig goedgekeurd. Deze kleuterschool ligt momenteel in de Donckstraat in de gebouwen van het klooster. De eigenaars van dit klooster zijn de kerkfabriek, de parochiale werken en de dekenij denken er al langer over om hier samen met de sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen een sociaal bouwproject uit de grond te stanipen. Toch moest er eerst een oplossing gezocht worden


GEMEENTELIJK NIEUWS voor de kleuterschool. Deze verhuist nu naar de Terheeksestraat. Dit "nu" zal evenwel nog even op zich laten wachten Men hoopt in 2005 dc lokalen gebruiksklaar te hebben. Lief Paus van Agalev vraagt zich echter toch af waarom er geen verbinding voorzien wordt tussen de reeds bestaande lagere school en dc nieuw op te richten kleuterschool. De gemeente l-loogstraten geeft haar goedkeuring aan de oprichting van de "Academie 'oor Muziek en Woord de boorderkempen" ,een grensoverschrijdend openbaar lichaam. 1 hermee wijzigt de Muziekacademie de Noorderkenipen vzw zijn bestaande vzw-structuur. Aangezien ook de gemeente BaarleNassau bij dit initiatief aangesloten is, zal de toepassing van dit decreet gebeuren op basis van de zogenaamde Benelux-overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samcnwerkinctsvcrbandcn of autoriteiten. Deze voorziet in dc oprichting van een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) met rechtspersoonlijkheid en personeels- en financieel beleid. Dc maximum tussenkomst per gemeente niet het oog op de toekomstige evoluties wordt opgetrokken tot 75.000€. De aangesloten gemeenten zijn Hoogstraten. Merksplas, Rijkevorsel, Baarle-Hertog en Baarle-N assau. Oppositiepartij Agalev verzet zich tegen de plannen van het college om de vroegere onderwijzerswoning in Meersel-Dreef te slopen. Hier zou dan een gemeenschapscentrum in de plaats moeten komen. Agalev vindt het een spijtige zaak dat deze woning zou gesloopt worden omdat zij bepalend is voor het uitzicht van de Dreef. "Wij moeten kost wat kost vermijden dat het specifieke dorpse en gezellige karakter van de Dreef verdwijnt en appartcmentsgebouwen het uitzicht gaan bederven. Dit gebouw is tevens opgenomen in het boek "Bouwen door de eeuwen heen" Agalev verwijt het college gebrek aan visie en kiest voor de gemakkelijkstc oplossing zonder dat het een cent kost. "Dit huis is met speciaal een parel van architectuur, maar het is wel een typisch huis van de Dreef. De gemeente moet maar eens uitmaken wat de plannen zijn niet de Dreef. Wil mcii hier een seniorievoordeNederlanders maken of willen we een gezonde gezellige dorpse sfeer behouden. In het ene geval gaan we verder niet liet platgooien van de eenvoudige woningen en het verder laten neerpoten van dure luxe-appartementsgebouwen, zoals nu al bezig is. In het andere geval kiezen we voor de gezellige huurt die leefbaar is." De oppositiepartij steld dan ook voor een moderne creatieve architect onder de arni te nemen om te zien wat men er mee kan doen. Daarnaast is er nog ruimte genoeg voor het bouwen van een gemeenschapsruimtc.

OCMW steeds duurder Dc gemeenteraad keurde ook de jaarrekening en liet jaarverslag 2001 van liet OCMW goed. De OCMW-raad had ook liet budget 2003 en de bijhorende beleidsnota met betrekking tot de werking van liet dienstpaar 2003 opgesteld en goedgekeurd. Hieruit blijkt dat de tussenkomst van de gemeente Hoogstraten om het werkingstekort van liet OCMW voor volgend jaar op te vaiigen voorzien wordt op 1.854.411,64€. Dit bedrag wordt in de volgende genieenteraadszitting in de gemeentebegroting 2003 verwerkt.

hoogstraten.start.be Gelijkaardig niet de papiereti stads- en gemeentegidseti bulkt liet op liet internet van hengelaars naar advertentiegeld. Met dit verschil dat de cyberversie geen papier verslindt. De firnta 'start.be' beoogt ccii startpagina te worden voor zo veel mogelijk webbezoekers. Een startpagina is de pagina die zich als eerste opent nadat de bladeraar (Netscape of Explorer) is opgestart. Vandaaruit kan de hele wereld bezocht worden door middel van de eraan vastgekoppelde zoekrohots. Handi g voor handelaars want dagelijks

wordt hun advertentie automatisch binnengeladert. Sinds kort probeert ook hoogstraten.start.be zo'n startpagina te zijn. Vrijwel elke Hoogstraatse webstek is er in opgenomen. Oni de boel in het oog te hotiden heeft Start.be plaatselijke 'moderators'. Voor Hoogstraten is dat Peter Clyrnans, die we ook al kennen van de Flapuit-stek, die op zijn beurt ook al probeert de startpagina voor de Noorderkenipen te zijn. Maar bezoek de webstek eens en je vindt er vast je weg.

Een zoektocht naar creatieve mensen De cultuurraad is op zoek naar mensen die op ecn niet-professionele manier creatief bezig zijn met kunst. Officieel noeml men die groep 'amateurkuristenaars', niaar dat vinden we een dom woord, want het gaat om veel meer dan dat. Om de grote groep, jongeren en ouderen, die op één of andere manier bezig zijn met kunst, bij liet cultuurbeleidspian te betrekken willen we ii leren kennen. "Stop met broedeti - verbaas hen" is de offlciële slogan clie liet Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA) gebruikt en , in die slogan kctnnen we ons wel vinden. Laat zien met wat je bezig bent, uw werk mag en tuoet gezien worden. Vandaar deze oproep. We willen iedereen kennen die bezig is met beeldhouwen, ceraniiek, dans, fotografie. muziek, poëzie, schilderen, straatanimatie, toneel en zoveel andere kunstvormen tueer. Stuur een briefje naar de dienst cultuur, p.a. Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. Bellen of mailen kan ook op tel 03 31465 88, GSM 0495 25 25 05 ofop omis mailadres frans.horstenskynet.be

13


WOENSDAG 1 JANUARI

TRADITIONEEL NIEUWJAARSCONCERT met de

21 uur-GRATIS INKOM

C Ç

p L:

r

H.Bloedlaan 285- HOOGSTRATEN -Tel. 03 14


MAXBURG

Bed & Breakfast in een prachtige omgeving

Het kasteel van Max Van den Bergh in ere hersteld Het kasteel van Maxburg is sinds 9 september 2001 ingeschreven op de lijst van beschermde monumenten. Maar, de eigenaar, ir. Arie Dreves van Dijk, heeft niet gewacht op subsidies van de overheid om het 130 jaar oude kasteel met veel respect te restaureren. Zelden hebben we een gebouw gezien dat zo behoedzaam gerestaureerd is. Vooral het interieur is een voorbeeld van zachte restauratie, tot en met het behoud van de oorspronkelijke verfiagen. Sinds enkele maanden wordt het kasteel opengesteld voor gasten in een Bed & Breakfast formule. De kans om tot rust te komen in een prachtige omgeving. De Maand sprak met Anne Menen van Dijk, de dochter van de eigenaar die de gasten verwelkomt. Van waar zijn jullie afkomstig en hoe kom je hier in Maxburg terecht? Anne Nierien: We zijn afkomstig uit Rotterdam, ik hen daar opgegrocid. Mijn vader is civiel ingenieur en heeft vroeger een arehitektenburcau en een een eigen bedrij fin 'waardehepal ing onroerende zaken', gehad. Na Rotterdam zijn we, eind de jaren tachtig, op een appartement in Antwerpen gaan wonen. Maar al vlug kwam de droom om terug 'buiten' te gaan wonen. Een tweetal jaar hebben mijn ouders gezocht naar een locatie ergens in Frankrijk ofin België. Maar alle eigendommen waren ofwel te duur ofwel gerestaureerd, terwijl de voorkeur van mijn ouders uitging naar een gebouw dat ze zelf zouden restaureren. Vader als architect en moeder die altijd sterk geïnteresseerd was in interieurinrichting en decoratie. Zo hebben ze, na lang zoeken, het kasteel Maxburg gevonden in een boek met allemaal ruïnes. Mijn ouders zijn het domein gaan zoeken en

zowel het kasteel als de t u i n sprak hen bijzonder aan. Daarop zijn ze op zoek gegaan naar de eigenaar, één van de erfgenamen van de houthandel Martens uit Brasschaat. Maar aanvankelijk was die familie helemaal niet geneigd om de eigendom te verkopen. Voor hen was liet domciii en de jacht belangrijker dan het kasteel. Het heeft dan ook nog geruime tijd, tot in 1994, geduurd vooraleer de deal rond was.

En, het kasteel was op dat moment niet meer bewoond? Anne Menen: Nee, het was een geweldige ruïne, liet gebouw stond bijna 50 jaar leeg. In deze kamer heeft gedurende een korte periode nog een kunstschilder verbleven en één van de twee conciërgewoningen werd als buitenverblijf verhuurd. Maar verder was gans de eigendoni totaal onderkomen. Alle luiken waren gesloten en (licht gegroeid. Er was geen daglicht of elektriciteit, zodat we

Gebouwd in 1869 t/oor i1 Iu.viini/iuun 1 tin t/til Bc'it/i, is 1 fnv/nog nuprachtiggei'estaureerd. De torens op liet dak:ul/en cle /ciooii 0/) het werk :ijn.

moe , feric'n van DIf k

de toestand van het interieur maar zagen nadat de foto's die ve namen ontwikkeld waren.

De restauratie gebeurde vanuit Antwerpen Anne Menen: Mijn oudste broer Jelte was toen aan het afstuderen aan de universiteit in Rotter dam en 'kampeerde' in één van de twee conciërgewoningcn, van waaruit hij de werken kon opvolgen. Eerst hebben we een conciërgewoning opgeknapt en zijn mijn ouders bij mijn broer inge-

[let interieur van /lu.\Itn/t it cnn voorbeeld tuit :achte re,sIaui'aiie. Jtaai' hei niogelijk otis 'ierden cle oude verlagen vrijgemaakt. Opkuisen en liecciellen was cle boodschap. 15


MAXBURG trokken. Daarna zijn we aan het kasteel zelf begonnen. Eerst de daken dichten, de gevels behandelen, elektriciteit leggen, de ramen restaureren, om daarna uiteindelijk het gebou van binnen aan te pakken, kamer na kamer. Eerst de keuken, zodat we konden koken en vervolgens een slaapkamer voor mijn ouders en een kamer voor mij. Nu is alles klaar op uitzondering van de torenkamer. het uurwerk en, als kroon op het werk, de torens die terug op het gebouw moeten komen. Ondanks het feit dat het geheel, ook het interieur, in erbarmelijkc staat was, zijn alle elementen zeer authentiek bewaard gebleven. De vloeren, de haarden en de wand- en plafondbepleistering gaan terug tot de houwperiode. We missen alleen een aantal losse elementen die vroeger deel uitmaakten van het interieur, zoals schilderijen op doek die deel uitmaakten van het lijstwerk 01) de muren. ?

Aanvankelijk bestonden er plannen voor een restaurant en hotelaccommodatie in het kasteel en een taverne in de conciërgewoning? Anne Menen: Ja, de bedoeling was dat mijn tweede broer, die hotelschool gelopen heeft, hier zou starten. Maar het is anders gelopen. Een aantal buren beweerden dat het niet bij die bestemming zou blijven en vreesden overlast allerhande. De vergunningen zijn uiteindelijk uitgebleven. Dat was een zeer moeilijke tijd voor ons.

En nu is er de Bed & Breakfest formule? Anne Menen: ja, we beschikken over drie luxueuze kamers en de gasten verblijven in de verschillende vertrekken op het gelijkvloers. De vergunningen zijn in het voorjaar afgeleverd en het aanbod lijkt zeer in de smaak te vallen. Een verblijf hier heeft zijn prijs, maar je kanje moeilijk een meer exclusief verblijf voorstellen. (th)

?

Merie,i ran Dijk lioo/U in éeII

10/1 (/0

loco coiic1oig')ioni/igen.

Het interieur De gewelfde kelder is toegankelijk langs een trap in de inkomhal. De centrale gang geeft uit op de vertrekken waar vroeger het personeel verbleef. Volledig uitgesleten vloeren zijn (gelukkig) in die staat bewaard en getuigen van het werk dat het personeel hier moest leveren. 1-let gelijkvloers bestaat uit een grote inkoni. die uitgeeft in een centraal gelegen tmincns grote trappenzaal. met bovenaan een lichtkoepel. Links van de trappenzaal zijn er vier aaneengesloten vertrekken, een zitplaats, een salon en de muziekkanier, die uit twee delen bestaat. Vanuit deze vertrekken kan je in de torenkamer. Rechts van de trappenzaal was er een apart woonvertrek, dat nu ingericht is als woonkeuken. Waar mogelijk werd de oude bepleistering behouden en de originele verf'lagen vrijgemaakt. Slechts op een beperkt aantal plaatsen is er opnieuw geschilderd. Opkuisen en herstellen was de boodschap. Soms duurde het maanden om één plafond te behandelen. De niuziekkamer was tijdens de oorlog, toen de Duitsers er verbleven, volledig in het grijs geschilderd. Die verfiagen zijn voorzichtig weggenomen, waarna er mooi geinarmerd schilderwerk vrij kwam. Alle deuren, schouwen en vloeren zijn bewaard gebleven en hersteld. 1-let geheel is een voorbeeld van zachte ititerieurrestauratie. (th)

klm ii ji/en.s i/o ooi ,Iog 'nc,4o,i i/ci Iulai/eii iollei/ig iii liet d/ geschilderd. Bij de i'e.stauratie werd die verf/oog i'oorzichlig verwijderd en kii'anten de oorspronkelijke terug te voorschijn. 16

in hot iir/ hij het kasteel vinden it'e uiog de vesleij ian de voormalige ijskelder. Ook dit waardet-'olle element moet nog gerestaureerd woi'den.


MAXBURG

De geschiedenis van Maxburg

Een verhaal van vallen en opstaan De naam Maxburg, vlakbij de grens niet Nederland, is genoemd naar Maxirniliaan Van den Bergh. hootU van de bloeiende jeneverstokerij "Van den Bergh en cie" te Antwerpen. In 1853 kocht hij hier de "Heyhoef" en 1 200 ha grond. De hoeve was één van de hoeves gebouwd in opdracht van Niklaas Leopold van Salm-Salm, de eerste hertog van Hoogstraten. l-lij ontgint de uitgestrekte \voeste gronden en start er ccii grootschalig economisch-agrarisch bedrijf. Er konien graanakkers die zijn jeneverstokerij in de stad en één. die ter plaatse wordt gebouwd, moesten bevoorraden. In 1860 bouwt Van den Bergh er een verblijf-

de eerste wereldoorlog. De crisis van de jaren '30 bracht de Eimilie in grote Onanciële moeilijkheden. waardoor ze verplicht waren om het domein te verkopen. De 1200 ha grond werden verkaveld en verkocht aan landbouwers die de bossen rooiden oni er landbouwgrond van te maken. Een van hen was Adriaan Kustemians, een Nederlander die 100 lia grond kocht met daarop het kasteel, liet park en de bijgebouwen. Albert Naveau, toen onderpastoor in Meer, was bezorgd over liet behoud van liet kasteel en de omgeving en besloot die, sanien met 18 lia grond, aan te kopen.

SÇLEXI'9N

LOEWE.

1!' Zelfbewust en individueel. Meervoudig onderscheiden design.I Buitengewone kleu100-Hz rencombinaties. Twee programtechniek. ma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

plaats voor zichiciL twee conciërgewoningen en een boerderij voor dc rentmeester. Drie jaar later laat hij er een stokerij bouwen en in 1869 wordt de woning vergroot tot riant landhuis, zoals we liet nu kennen. MAX. VAN DEN BERGHE3I MAl 1869", deze tekst in de gevel van de driezijdige uitbouw herinnert ons aan deze aanpassingswerken. Rond liet landhuis wordt een park aangelegd, afgesloten door een muur met verschil lencle monumentale toegangspoorten. 1 let echtprar blijft kinderloos en Max Van den E3ergh laat zijn eigendommen na aan zijn neef Constant van den Berghe- Verstraelen. lIp is

agronooni van opleiding, woonde aanvankelijk langs de Vrijheid in Hoogstraten en was rentmeester bij zijn oom. De nieuwe eigenaar past het geheel aan tot een lusthof en im esteert in bebossing van liet domein. Hij legt de jeneverstokerij stil en verbouwt ze tot een kapel en stallingen. Mei dit laatste realiseert hij zijn oude droom, liet opzetten van een paardenfokkerij. Maar, door ziekte in de stallen loopt dit Faliekant at'en is hij verplicht om gans het domein te verkopen. Constant en zijn vrouw trekken zich ontgoochield terug op dc landbouwonderneming langs de Vrijheid in Hoogstraten. Zo komt Maxburg in handen van de bankiersfamilie Havenith die het goed beheerde tot na

Naveau liet liet kasteel, het park en de kapel restaureren. Om liet geheel te financieren maakte hij van liet kasteel een natuurhistorisch museum. liet eerste iii zijn soort in de provincie. Met nieer dan 300 verschillende vogelsoorten, verzameld door de onderpastoor ofgeschionken door John Lysen, was de museale collectie compleet. De inkomgelden van liet museum en de verhuur van een deel van liet kasteel als vakantieverblijl. bracht voldoende op om liet geheel te onderhouden. wereldoorlog konit Maxburg in Tijdens cle de tronthijn te liggen. Pastoor Naveau verbergt veel mensen die voor de Duitse bezetters moeten onderduiken. Met paard en kar gaat hij na de viiurgescchten cle lijken van de soldaten ophialen om ze een behoorlijke hegra0nis te geven. Dat alles brengt echter geen geld op en dc pastoor is verplicht om liet kasteel te verkopen. De nieuwe eigenaar, de familie Martens, bekommert zich niet om liet kasteel. Voor haar is liet domein vooral geschikt als jachtgoed. svaarbij liet kasteel vangeen tel is. Dc kapel bI 't eigendom van Naveau en wordt ni 1957 gerestaureerd. Tot op vandaag kenden de diverse eigendommen nog verschillende opeenvolgende eigenaars. Het landhuis werd tussen 1994-1999 gerestaureerd door de huidige eigenaar ir. Arie Dreves van Dijk. (Oh)

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI'N 17


LOUIS FRANSEN

JAPAN

Heen en terug

'We zitten met een probleem'. liet ik Michiyo weten en hijgde daarbij een beetje. Nee, dat zei ik niet, ik zei: 'Michiyo, mondai ga aru'. Want hier spreken ze en verstaan ze. voor zover ik weet, geen Hoogstraats. Dat was op Narita-airport, den 23ste oktober. 7 uur in de morgen. Mijn vliegtuig van de KLM was eerst rond den tienen. Drie uur te vroeg dus. We waren thuis om 4.30 uur vertrokken, om zeker te zijn. Tot nu heb ik altijd de ouwe trouwe Sabena-zaliger gekozen en verleden jaar was ik wellicht met haar laatste vlucht naar hier teruggekeerd. Ik krijg een krop salade in mijn keel als ik er nu aan terugdenk. De dag was blijkbaar nog niet begonnen. Een vrouw in roze werkpyjama liep achter een meterbrede borstel aan om de niets vernioedende vloer nog maar eens te vegen. De gewoonlijk lonkende souvenirladen waren nog hermetisch gesloten. Toch had ik me al kunnen aanmelden toen de geUniformeerde meisjes achter hun loketten gingen zitten. En daar is het probleem wanstaltig komen oprijzen. 1-let reisagentsehap had me een week daarvoor liet reishiljet opgestuurd: Tokyo-Amsterdam, even wachten en dan Amsterdam-Antwerpen. Ik zou in Antwerpen landen, gatver! Fakste ik fiks een faks naar Jan van ons Els, over mijn blijde inkonist in Antwerpen met een vliegerke van de KLM, ergens op de Groenplaats of op de Keizerlei of op de Meir, dat moesten ze zelf maar uitpluizen. Kom ik nu zojuist van het geüniformeerde meisje met de glimlach van haar beroep, te weten dat het vliegerke niet bestaat, dat ik mijn bagage op Schiphol in handen zal krijgen en me maar moest bedienen van een of andere trein naar de andere kant van de grens, in de huurt van Antwerpen. Ziede, ik ben uiterst nerveus van aard en direct in pan en paniek en onmiddellijk herinnerde ik me het tafereel van Cary Grant uit een Hitchcockfilm waar hij uit een lijnbus stapt en zich nioederzielig tussen hemel en aarde bevindt op een baan naar nergens en alleen een verdord niaïsveld in de buurt. Zal ik dus eveneens ergens uit die trein stappen en verloren staan in de Polders of aan de boord van de Schelde en geen niens in de buurt? 'Het is zeven uur in de morgen hier', zeg ik tegen Michiyo. 'Ginder gaan ze nu slapen, als we vlug zijn, krijgen we ze nog te pakken voordat ze tussen de lakens kruipen.' Telefoneren. Enja, in plaats van op de Keizerlej in Antwerpen, zullen ze op Schiphol Lijn, in de namiddag. Zo eenvoudig is dat: ge vertrekt oni tien uur in de voormiddag in Tokyo en in de namiddag rond de drieën staat ge op Schiphol. Dat was echter het enige dat op die reis voorvicl. Want daar viel daar verder niks voor. Luchtreizen zijn namelijk bedroevend eentonig. Je krijgt je ticket afgesclieurd, je volgt slenterend de rij hoge ruggen en de sleffende handbagage doorheen de overloop, je zoekt naarje zitplaats en een beetje later weet je datje ingebhikt zit als een sardien, niet liet alsniaar rijzende gevoel dat er deze keer één sardien teveel in zit. Ge kijkt vervolgens dom film, wordt gevoederd gelijk een kip, maar heel, heel vriendelijk en plots bemerkje datje weer in de rij schuifelt van hoge ruggen en handbagages in een overloop

lim

die uitmondt op Schiphol. Daar merk je nieteen ook 'Vhaamse Fritten' in neon en ge komt tenig tot leven. Air-travel: 'Seeing lcss and less of more and more. faster and faster.' (The Lelt Handed Dictionart, Collier Books, NewYork) Maar ik vlieg dolgraag. Misschien omwille van de psychologische kik opje gemoed. Misschien omwille van de heikele toestand waarin je kruipt. Laat ik je dat uitleggen. De zomers hier in Yugawara zijn idyllisch, zijn dromend, zijn bom en lang. En vooral in de avond is liet hier goed. We zitten dan in de tuin te eten (bar te knoeien, heet dat) en daarna is liet zalig, vanuit je tuinstoel naar boven te liggen kijken naar Louis F/U/15L/1 dc sterren. Ge kunt liet geloven ofniet, maar avondenlang wentelde de Grote Beer zich over ons uit tot achter de heuvels. Precies ofik hem besteld had. Van toen hij boven de eikendreefliing clie naar liet kasteel leidde en ik tien jaar was en onze vader naar boven wees: 'Dat is de Grote Beer', zei hij toen. En hij wees ook de Poolster aan. Maar rond den achten ziet ge ineens een pinkehend licht dat koortsachtig verder rent tussen de miljoenen onbeweeglijke stelTen. De laatste vluchten zich wegspoedende naar ik weet niet waar. Een half uur lang trekken ze hun flikkerende rusteloosheid door de sterrenhemel tot achter de zwarte heuveltoppen. Een paar jaar geleden zat ik dikwijls in zo'n lichtje. Een late (de laatste) Jumbojet naar Okinawa toe. Tweemaal per maand. Je laat het liclitpanorama van Yokohama langzaam onder je verdwijnen en dra zit je inktzwart hoven de Stille Oceaan. Je vlijt je dan gemoedelijk in je zetel neer, je duimelt in een of ander magazine, je slurpt aan je papieren koh'flecup en in liet deemster zieje nu en dan een stewardess door de gang wandelen gelijk een vrome Ursuhiiienzuster. Na een paar uur ontwaarje de stad Naha beneden als een hoop gloeiende sintels en dra rij je opje scooter over stevige grond naar huis toe. Dit is allemaal niet 70 eenvoudig wanneer je vanuit uw tuinstoel naar het voortsnelhencle hichtje boven ci zit te kijken. Het kan een toevallige avondbries zijn, maar ge huivert even. Er zitten tien centinieter tussen je genoeghijke zetelende ongure verlatenheid daarbuiten. Tien kilometer beneden schuiven China en de Siberische sneeuwvelden voorbij, terwijl je filni kijkt en koffie slurpt

13

Een dag daarna rijden we snel over de vlakke banen van dit vlakke land. 'Le plat pays qui est le mien', zong BreI, over zijn gitaar gebogen. Hoe wijd zijn de hiorizonten, hoe stil is dit land, hoe ver de blauwe kerktorens en de rode daken en al dat groen. En dezelfde koeien van elk jaar in de vveiden woorden kauwend zonder woorden en de hoge vliegtuigen die witte ritssluitingen trekken door de bleke luchten. Rond te rijden in dit onbereikbare paradijs van mijn verleden. Uren praten aan kcukcntafehs in de taal die de niijne is en waar het dialect van tussen de boterhammen van de woorden langs uw kin sijpelt. De herkenning van de gebaren en de echo's die ze oproepen en de spiegehing van gevoelens in de vertrouwde geLichten waartoe ook liet mijne behoort. We zitten op de niarkt m Breda. Met Jan. mijn 'zwager' (we zijn in Nederland). We hebben zojtust wat boekwinkels doorsnuffehd. Ik heb 'Bartje zoekt liet geluk' zien staan, waaruit meester Soetewey uit voorlas in de winteravonden. Nu, maanden later. heb ik spijt dat ik het niet kocht.

EEN GELUKKIG

2003


LOUIS FRANSEN (We hebben meer spijt over de domme dingen die we niet deden, dan over onze vrome daden ...) We lepelen traag dc groene snertsnoep en bijten begerig in het kruimige brood met zijn hoge korsten. Er is gemurmel van etende en kijkende-naarniets mensen om ons heen. Jonge mensen lopen de markt over, een kinderkarreke vooi' zich aanduwend: véél te jong, maar het kind zal later alleen de sterke vader en de lieve moeder herinneren. Wat weten we van elkaar? En, ho zo vrolijk, buitelen beiaardklanken uit de witte toren van de Grote Kerk, huppelen over ons heen en spatten uit mekaar tegen de gevels, als zeepbellen vol muziek. Ik maak een kleine schets van de kerk en de geveltjes en Jan kijkt toe. Een namiddag in het leven van twee Belgen. En dan, op een plotse dag zit ik weer gesardineerd in de romp van een KLM-jumbo. Naar Tokyo. 12 uur vliegen. Daar zie je tegen op. ook al heb je een plaats aan de gang gekregen, zodatje nu en dan je benen kan uitsteken en opstaan en jezelf terug kunt vinden wanneer je hier en daar henen drentelt. Kwam Salman Rushdie onverhoeds naast mij zitten, van toen hij nog erg jong was weliswaar. Met wat ijzerdraad van een brilletje op zijn rechte neus en een plak blauwzwart haar daarboven. Zijn ogen glansden floers en levendig. Een vriendelijke jongeman. Ik dacht meteen aan Gandhi toen hij nog jonge advocaat was in Zuid-Afrika. En verder, aan het raam, nestelde zich een Japanse jongen neer, één van de miljoenen. Boog er al onmiddellijk een bijna twee meter lange Hollandse stewardess over mij neer, naar Salnian toe, Of ie. ik weet niet hoe noemde, hoe oud en of hij dokter was. Hij gaf zijn onmogelijke naam, was 27 jaar oud en beaamde enthousiast het laatste. Ik kan je onmogelijk nadere gegevens over het onderzoek meedelen daar ik bedolven zat onder de niet zo onaangename vrouwelijke overwelving. Maar een lange tijd, voor dat wij, het gepeupel, gevoederd werden, ontving mijn gebuur een speciaal dienblad, voorzien van speciale spijzen, vergezeld van alle hoflijkheden die men er in de omgeving van een maharadja op nahoudt. Volgens mij had ie verklaard dat hij brahmaan was ofhindoe, ofwie weet, een jood was of moslim. Dat is het nadeel tegenwoordig van iemand die gewoon katholiek of protestant is of zich christen noemt zonder veel nadenken, of atheïst of gewoon niks". dus allemaal gentiel. Gepeupel met andere woorden. En toen kreeg ik veer één van die. houd ii nu vast, illustere ideeën, die op zulke ogenblikken als een genade plots over me neerclalen. Ik zou namelijk, als de gelegenheid zich voor moest doen, met een uitgestreken gezicht vertellen dat mijn naam U-islo Sen Phran was en dat ik behoorde tot de strenge, fundamentalistische sekte, met de naam van Chandravamsha-vertikaliputra. Deze sekte is zo geheim dat zelfs wij, zijn leden, niet weten ofze wel bestaat. Maar ve vcreren de maan als die niet verduisterd wordt en hebben een grenzeloze eerbied voor paarden en bomen en voor alles wat verticaal slaapt. Ik zou als mijn beroep 'Master of Arts of Arts' (hen ik) opgeven en verklaren dat ik als Chandravamsha-vertikali-putrist alleen maar mosselen met fritten mag consumeren en daarna uitsluitend rijstpap en dit, jawel, onder een laag bruine suiker. Cfr. boek 111. soetra 45, vers 6 en 7, zou ik daarbij verklaren. Boven Siberië en met de film 'Spiderman' in de lichtbak boven ons, werd ons een cup noodle aangeboden. Vroeg Salman meteen of er vlees in zat en zo ja, wat voor. Deze vraag veroorzaakte terstond een diepgaande bedremmeling en een zenuwachtig heen en weer geloop en dringende heihel. Ik fluisterde in zijn oor: It's rabbit! 'Rabbit', krees ie (krijste hij) en vloog als een champagnekurk tegen de plastieken plafond boven ons, kwam in totale wanorde naar beneden, gevolgd door zijn brilleke. 'Nee', riep hij, \\at er ook in zat: 'No and never! Ilij wrong zijn brilleke terug over zijn neus en bleef minuten nahibberen. (Dat konijnenidee van me was een overblijfsel en een herinnering aan een konijnensouper waarmee Frans Van Dongen en Hanna me vergaste in Brugge. Het was een goei dertig jaar geleden dat ik nog konijn had gegeten.) En aldus zit ik hier weeroni in de Japanse dagen. Ze waaien voorbij als haastige processievlaggen. De nieuwiaarswensen komen al binnen gevallen langs de postbus en de e-mails, als verse eieren. De eerste sneeuw viel een paar dagen geleden, veel te vroeg en deed de treinen niet rijden. de scholen sluiten en heel wat mensen neertotteren. Nu gaan we weer stil worden en ons hart opruimen en er plaats maken voor al diegenen die ons leven mee opbouwden en we zullen met hen treurig worden en weemocdig en ook vol vreugde. Mijn lieve en beste, gekende en ongekende lezer: een Zalig Nieuwjaar!

Louis Ph,'ansen

STIHL

STIHL motorzagen voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam. Vanaf 1,2 - 6.3 kW (1.6 - 8,6 PK) a

WW

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! PRIJS KWALITEIT SERVICE .

"

"

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

J• blUfftL5 FAULU550 a

Minderhoutdorp 4 Hoo straten-Minderhout

031314 4115


PERSOVERZICHT Juli — december Juli

-S

2002

-... •'

::':

1-londerdveertig varkensboeren ml Hoogstraten. Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel, Kalmthout en Essen vormen een coöperatieve die zal instaan voor de bouw en de exploitatie van een mestverwerkend bedrijf. Het mestfabriek komt op het industrieterrein Terra Cotta aan het kanaal in Sint Lenaarts. Dieven gingen aan de haal met een aantal printers, verrekijkers en TV-lenzen. Op de par king achter het Q8-station in de industriezone in Meer sneden ze de dekzeilen van enkele vrachtwagens stuk om de inhoud te controleren en bruikbaar materiaal mee te nemen. 'Den blijk' op het begijnhof loopt gezellig vol voor Seen vat van 't stad', één van de onderdelen van de viering van Vlaanderen feest, naar aanleiding van de 700 verjaardag van de Guldensporen slag. Op de snelweg in Meer komt een tankwagen in botsmg met een bestelbusje. De vrachtwagen kwam in de gracht terecht en dreigde zijn lading stikstof te verliezen. De bergingsoperatie duurde verscheidene uren. Het oude rusthuis heeft zijn beste tijd 'eh,id en er zijn plannen voor een nieuw woon-. /org- en dienstencentrum. De kosten worden geraamd op 10,4 mi Iluen euro. De werken 7ouden in 2004 starten en in twee of drie fasen geicidiseet] o id en.

luustu - 1/ei ietIc/ij/ /1i1i.ti1/ii Iii/i tuit (/e iiiiiiii&i uit clilitiw iie 0/)d1Uth1 oiti ee/t studie uit te voeren naar de toekomst van musea iiiet een monoihematische collectie, zoals die van A 1/eed O,vt, ,Jacoh Smits, Jan Vaerten cii andere. Een subsidie van 33.000 euro moet het onderzoek mogelijk maken. De schepenen van Cultuur en de verantwoorde/ijken van de musea samen op de stai'tdag van liet project.

Augustus Het postorderbedrijf Neckermann sluit 'wegens stagnerende verkoop' zijn distributiecentrum in de transportzone. De vestiging werd in 1999 in gebruik genomen en het personeelsbestand ging steeds in dalende lijn. Uit een rondvraag door GVA in de ons omringende dorpen leren we dat Hoogstraten de laagste belastingsvoet, maar de hoogste opcentieinen heeft. Hoogstraten heft 5 % belastingen en 1.350 opcentiemen. In Beerse betaal je 6 % belastingen en 900 opcenticmen. Rijkevorsel vraagt 7 o/ belastingen en 900 opeentiemen, Baarle-Hertog ook 7 % belastingen maar 1.150 opeentiemen en Merksplas tenslotte 7,5 % gemeentebelasting en 900 opeentiemen.

Juli - De v/.sser.s die iv'ge1niatii langs de .1 lui'! 1 'i.S S,'i S/uit/t cihn'ni. Honi iei'de,i t/s.seii Aonic'n aan de op/)c'ri/a/tt( 11(1(1/' 1w bi hup.ien. De nulieii-in v'iie ii 01(11 ing'licht en liet .viiu/sbc'.siuur till ee/t milieu klachtenbank opstarten 20

Het schepencollege heeft in overleg met de verkeersraad negen plaatsen geselecteerd waar in de toekomst onbemande camera's geplaatst worden. Wanneer de camera's er effectief zullen staan is niet bekend. De lokale politie Noorderkempen vindt bij een huiszoeking in taverne 'Het Genoegen' in Meersel-Dreet'een hennepplantage en verschillende soorten verdovende middelen. De eige-

naar wordt opgepakt maar mag na één dag vrij op voorwaarde dat hij zich iedere dag aanbiedt voor een drugscontrole. Door het gebruik van een anonieme flitswagen moet het aantal snelheidsovertredingen drastisch naar beneden. In de politiezone werden de laatste maanden 19 770 voeituigenop hun snel heid gecontroleerd. In Rijkevorsel werden S 960 wagens gecontroleerd en liepen 389 bestuurders een zware overtreding op. In Merksplas waren er 7 870 controles en 329 overtredingen en in Hoogstraten 4 940 controles en 299 overtredingen. Fikse regenbuien laten ook onze regio niet links liggen. Vooral Brecht maar ook Beerse, Rijkevorsel en Hoogstraten krijgen massa's water te verwerken. Enkele woonstraten en een groot aantal kelders lopen onder. Een loods van het transportbedrijf C.J.Trans in de Hinnenhoomstraat gaat in de vlammen op. De brandweer kan voorkomen dat het vuur overslaat naar een aanpalend magazijn. Tejater De Lepe Hoek wint het Turnhoutse Terrastheaterconcours. In 2000 eindigde De Lepe Hoek nog derde en dit jaar behalen ze de eerste prijs. Een mooie aanloop naar hun 20jarig bestaan in 2003.


De politie waarschuwt voor een vermeende Engelse firma die aanbiedt om asfalt, overschot van een groter werk in de regio, tegen gunstvoorwaarden aan te brengen. Het gaat om asfalt van zeer slechte kwaliteit die zijn prijs hoegenaamd niet waard is. 4

De gemeenteraad is principieel akkoord liet het opmaken van een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) Meirberg. Door de bestenimingswijziging van de gronden wordt het mogelijk oni daar later ecn mcstverwerkcnd bedrit f op te richten. De buti rt bewoners tekenen pot c,t aan.

September Schepen Mareel Van Animel komt zwaar onder vuur. De gemeenteraad distantieert zich van een brief die de schepen schreef, na de niet benoeming van de directrice van de lagere school in Wortel. De oppositie vraagt zijn ontslag als schepen van onderwijs, niaar de schepen gaat daar niet op in. Het kermiscomité Minderhout organiseerde een petitie onidat ze vrezen dat de politie vanaf volgend jaar een einde wil maken aan de omleiding tijdens de kermis. We herkennen van links naar rechts Fons Van Bavel van liet oudercomité en May Noyens, May Jochems en Frans Michielsen van het kermiscomité. De voetbalbond organiseert trainingen in dertien Belgische gevangenissen. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen de strafinrichting van Hoogstraten en de gevangenis van Marneffe. Minister Marc Verwilghcn geeft de aftrap van een wedstrijd die Hoogsiraten niet 20 wint. Omdat liet OCMW verplicht is om te zorgen voor lokale opvang voor asielzoekers koopt liet bestuur twee woningen, een eerste in dc Leemstraat en een tweede langs de Van Aertselaerstraat.

Oktober - Een aannemer is gestart niet aanpassingswerken aan de rotonde aan GrootEvssel. Bi/ de aanleg bleek al snel dat de rotonde iliet cent,'aal, maal- naast de rijweg lag. De aanpassingswerken kosten 27.400 euro. Nederlanders die in België wonen, niaar in Nederland werken. betalen vanaf januari 2003 gemeentebelastingen in België. In Hoogstraten wonen 2300 Nederlanders, iiiaar 1600 van hen zijn hier geboren, werken hier en betalen hier reeds belastuigen. De stad zal pas na driejaarde meeropbrengst ontvangen. 'Hoogstraten in Groenten en Bloemen' lokt tienduizenden bezoekers naar het centrum van Hoogstraten. Het aantal bezoekers is zo groot dat er stemmen opgaan oni bij een volgende editie de Vrijheid verkeersvrij te maken. De verkoop van Telenet-aandelen en het kabeldistributienetwerk aan de Amerikaanse niultinational Cal lahan brengt Hoogstraten 2.536.452 euro op. De helft van dat bedrag zal olgende maand uitbetaald worden.

Oktober Koen V uit Meer wordt door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 1.500 euro. Eind 2000 werd bij zijn broer Miehel in I-Ioogstraten een grote hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. 1-let ging om zestien dozen of een ton vuurwerk, \vat overeenkonit met 150 kilo pyrotechniscli materiaal.

Voor een aantal beroepen kan men geen werknemers meer vindeii. Om liet tekort op te vullen stellen een aantal bedrijven gedetineerden van de strafinrichting van Hoogstraten tewerk. Zo'n tweeduizend leerlingen van de scholengemecnscliap Markdal nemen deel aan een fietshappening in het centruni van Hoogstraten. Met deze actie willen ze liet ontbreken van fietspaden terug onder dc aandacht te brengen. Dc bewoners van de Gustaaf Segersstraat, de Boschstraat en liet Begij nhof vragen om maatregelen te nemen tegen de overlast aan het zwaar verkeer in hun straten. De bewoiiers klagen over scheuren en barsten ni de muren door liet passeren van zware vrachtwagens. Een vervuiling van de Laak zorgt er voor dat alle leven in de Mark (lood iS. Dc vervuiling wordt veroorzaakt door de strafinrichting van Wortel en de gevangenis en liet centruni voor illegalen te Mcrksplas. Een aantal verenignigen wijzen met een beschuldigende vinger naar de

- PRACHTIG ANTIEK

EIKEN

rustiek en modern

pa Nu tijdelijk diverse rtijen in de aanbieding!

-

AAIIC September - (.nnni ixscuis last 1 i,tckx behaalde tijdens liet TV! prograinnia De Nationale test een IQ van 110, de hoogste ii'aa,'dc van alle aanwezigen in de studio i.si! de kijkers thuis. Op Ilink wat vragen heb ik gegokt ', relativeert Jan zijn ove/-winning. waarmee hij een reis naar Cam bridge wint.

Huisvuilophaler Karel Rommens haalt de pers. Karel loopt voor de hiuisvuilwagen uit oni de zakken te sorteren, waardoor het ophalen van vuil veel vlotter verloo pt. Karel haalt de kranten en is te zien in liet TV 1 progranima Afrit 9.

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAM INAAT PARKET

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

21


ministers van Justitie en van Binnenlandse zaken.

November De Lustige Wielrijders uit Hoogstraten vieren hun 75 jarig bestaan. Het gezelschap is op weg naar liet stadhuis in l-loogstraten. Daar zal Karel Versniissen. die liet tachtig jaar geworden is, liet voorzitterschap overdragen aan Paul Van Merode Louis G uit Meer heeft van de correctionele rechter in Turnhout een boete gekregen van bijna 36.000 euro (1.44 miljoen frank) omdat hij drie illegale Roemenen tewerk stelde. De helft van zijn straf is voorwaardelijk. De politie Noorderkenipen neenit een half ton vuurwerk in beslag tijdens een controle in de

Wortel volledig uit. Het gezui met vijfkinderen kon op veel medelijden rekenen en werd een tijdlang in het OCMW-rusthuis opgevangen. Nu zit het echtpaar in de beklaagdenbank. beschuldigd van brandstichting. De 36jarige Marc V. uit Deurne krijgt een boete van 495 euro. Op 13 mei van vorigjaar kroop hij niet een flink stuk in zijn kraag op liet dak van een taxi. Hij stroopte zijn broek af en toonde trots zijn edele delen.

December lIet stadsbestuur heeft beslist om een aantal modLiles voor de bestaande website aan te kopen. Daardoor konit er een zogenaamd e-loket waardoor inwoners via liet internet kunnen cornniuniceren niet de stedelijke diensten.

De Alonamenieniiucht tO/t de provincie beslaat tien jaar. Dat werd gevierd/net een receptie in de Marmeren :aal ton de Zoo en met klimdeinonstratie van de Sint Katharinakerk, één van de hoogste torens van de provincie.

"Sommige winkels en woonhuizen zijn echte tijdbommen". Dat zegt Benego, liet Belgisch Nederlands Grensoverleg waarbij 25 grensgemeenten aangesloten zijn. Benego wil een strengere wetgeving en meer controle op de verkoop van vuurwerk. De provincie wil geen nieuwe kringloopcentra op haar grondgebied. Tot voor kort was er sprake van een kringloopwinkel in Floogstraten, maar dat gaat niet door.

sloIIIl i,eItt oter cle Voorile/Iten!pen. Een tuit degetI!ipee/dlen is Loes Van den Ouwe/and. De wagen van de vrouw uit Rijkevorsel is totaal vernield onder een om gen 'aaide boom langs de Vrijheid.

Oktober - Een tiaie

De politie heeft de bouw van een paarden fokkerij op de Langenberg in Wortel stilgelegd. 1-let gebouw is groter dan m de bouwaanvraag en de indeling laat vermoeden dat de besteniniing een manege zou zijn en dat is niet toegelaten.

krantenwinkel Kiosk langs de Vrijheid in Hoogstraten. Het vuurwerk wordt verwijderd door DOVO, de ontmijningsdienst van het leger. De actie 3 voor 11 heeft alle records gebroken. Dc 11.11.11 actie van de drie Hoogstraatse jongerencafe's Cahierde Broutllon, Het Slot en de Mussenakker brengt 14.756 euro op. De kinderen van Karel Vervoort uit Meer vinden bij het rooien van aardappelen een grote granaat. De landbouwer verwittigde de politie en de ontmijningsdienst van liet leger om het springtuig onschadelijk te niaken. Het stadsbestuur geeft een premie van 25 euro per vierkante meter wanneer de inwoners een zogenaamd groendak aanleggen. Zo'n dak absorbeert een heel groot deel van de neerslag en zorgt ook voor een goede isolatie. Het stadsbestuur gaat op zoek naar kandidaat erfpachtnemers voor liet Casino in Wortel-kolonie. Privé personen, verenigingen of firma's moeten voor 31 maart 2003 een voorstel van uitbating indienen. Op zaterdag 3 niaart 2001 brandde de huurwoning van de familie P op de Langenberg in 22

Dooi tIL' 0n

it')!

toe/it lage leoipe/'ulioen Â

oh I/!C/!

di/jaar begin t/e( -enihej

0/)

Booije.s t ei)


or Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palnians, Tinnenpotsiraat II E. tel. 03-314.53.70 e-mail rra1manskyitJe Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail mareel,adriaeusenvliageuiineLbe Mcciie: Jan FreE Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-3 1 5.88.54 e-mail: jan.fiet(gworldonline.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: toonyedeyeattgIobaLne1 Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-3 14.25.40, c-iiiaii:jozef.schellekeiis@skyiiet.be Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel, tel. 03-314.69.69 e-mail: dimwortel@hotmmi.com SPORTNIEUWS RenĂŠ Laurijssen, Desmcdtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen(i(belgacom.net GILDEN- & SCI1UTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Mindcrhout. tel. Âą fax 03-314.49.03 e-mail: frajiuideistiseaiiretbe ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail: jan.m,iehieisentilioIobLne.t FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9, Meer, tel. 03-315.93.07

Ik voel me goed

i11iH 1l Li? - \aiuui'li/I is hc 1 I) langi ijl dal liiidc rc /1 i'mi naar s haal "auii en :i Ii bc'trold',en oefen bi:] ii at daar allemaal gebeurt. De Meeipcial koos dit schooljaar dan ook i'oor het jaarthema '1k voel me goed '. Een heel laam lang zullen hieri'ond allerhande activiteiten als een rode draad doorheen de klas- en sc hoolprahtijlt lopen. Een eerste hoogtepunt ii eis dm5 dag 19 no vembem' met een allereerste Kindertopdag' volledig uitgevt end m'oiid 'gevoelens . 'v Morgens ii erden de h.inderen op de speelplaats meteen al onthaald door c'lovi'ns in plaats van de gewonejaf of mee.stc r. En de dag si ei d afgesloten met een echte receptie voor en door de kinderen. Alle betrok/cenen u aren het erover eens: Er zullen ongelit ijfeld nog heel nat ltindem'topda gen volgen in dc [cc ipaal! (ma)

Huldiging bloedgevers

Dorpsraad MEER - Dinsdag 7 Januari om 20 uur stipt houdt de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering samen met het schepencollege. Dc hele bevolking kan dan de vergadering bijwonen in dc reftcr van de gemecntelike lagere school. Als eerste punt staat er de prioriteitenlijst op liet programma. Dat is een lijst die de dorpsraad op basis van ingediende voorstellen heeft opgeniaakt. Daarna komt de vragenronde vanuit de bevolking aan de beurt. De opmerkingen en suggesties hier aangebracht zullen voor de dorpsraad weer dienen oni een nieuwe prioriteitenlijst voor 2003 op te maken. Zit u niet een ei en wilt u liet kwijt, dan is deze openbare vergadering van de dorpsraad uw kans. U kunt aan een van de bestuursleden van te voren een briefje met een vraag overhandigen zodat deze in de vergadering kan behandeld worden. Of u kunt ze rechtstreeks stellen. (ma)

AlLER - 1 ';'ijclag 0 ileccnihei' ici'den cle hI'dgc'i'c';'a iii :mil 1 via//it gc'/uilchigd. 1 (mr twintig gi/ien: Gerd Arnouts, Luc Goetschalck.v, Monique Leemans, Rene Verschueren; veertig giften: 1-tilde Bro.s'ens, Greet Martens, 1-Jerman Vriend.s; zestig gil/en: Maria Boeren, Francine Brosens, Johan Hereijger.s'. Eric' .Jan.s'sen.s', Antoon .Jochemns,' tachtig gif/en: Martha Loomans,' honderd gif/en: Ehisa,Janssens cii Jozef van Pelt. Er was ook een dankkaart wegens' het bereiken van de 65-jarige lee//ijd: Matheus Sterken.s, 59 giften, Maria Van den Broeck, 6$ gif/en en Louis' i'an Bavel, 27 gitten.

23


MEER

Een rijbewijs behalen

De 40-jarigen blaasden verzamelen

MEER - Een rijbevijs halen, doen vele jongeren via een rijsehool. Een prima idee, maar liet kost je wel veel geld. Vanuit die vaststelling heeft de KWB een goedkoop en kwaliteitsvol aanbod ontwikkeld. Uit ervarmg iveet men dat er jaarlijks een aantal jongeren op deze manier hun njbewijs halen. Reeds meer dan twintig jaar biedt KWB degelijke lessenreeksen van zes avonden aan waarin de leerling wordt voorbereid op de deelname in liet verkeer, liet praktisch en theoretisch examen. Er is ook een oefenparcours oni de manoeuvres te oefenen Ier voorbereiding van het praktisch examen. Deze lessenreeks gaat door op de vrijdagen 10, 17, 24 en 31 januari en 7 en 14 febrLiari, telkens om 19.30 uur in de parochiezaal. Donckstraat 13 a. Inschrijven kan nico ter plaatse op It) januari. KWB-leden genieten van een korting. Wil je nog extra inlichtingen'? Neeni dan contact op met Jef Vinckx. tel. 03 315 88 26. We raden je wel aan oni niet aan deze cursus te beginnen voor je 17 jaar en 6 maanden bent. (KWB)

&_

Kerstboomverbranding MEER - Als alle feestelijkheden van liet einde van het jaar achter de rug zijn, breien hrass- en drumband daar nog een staartje aan en alle Meerse niensen worden daarbij van harte Liitgenodigd. Zaterdag 11 januari organiseert SinteRosalia de kerstboomverhrandmg. Dc drunimers en muzikanten stappen op van zaal Voor Kunst en Volk naar liet oud voetbalvelcl. Daar wordt oni 19.30 uur liet vuur ontstoken. Kou hoeft u dus alvast niet te lijden, niaar honger en dorst ook niet. De mensen van de fanfare hebben voor voldoende voorraad gezorgd. (ma)

lib /O// 1 902 1 m' i',it 1/ LUI 'lUi iIlJJi /) 4 0- /dIivLi1 K ('7. 1 .i7 heicl om :e op de foto te pakken en voor alle Merenaars. V Ln.r. (onder) Jo.s Laniliregis, Fons Laiovssen, Rudi Siiaenen, flernian Leenaerts, Marc Ae,'ts, Fons Van Bavel, Ene Lanibregts, Maic Van Wesenbeeck (tweede rj) C/iri.s Coois, Linci Van Dun, Lind Hesseis, Ch,'is Faes, Diane Renders, Ria Tiibungs, Jeanne Martens, Roos Verlieten, Mciv Snoei's, Greet Goetschalckv (derde rij) Bert Vinck.v, Coi,s' Chnisiiaen.s'en, Gust Brosens, Leen Roeien, Carin Geuciens, Carine Grauiinians, NoëI/a Snoei's, An Sierke,is. Linda Quirijnen, René Van Bladel, Ria Vink.v (vie,'de i'ij) Paul Ronibouts, Toon Herrijgers, Pa! Koven, Renild Tiiburgs, EI/v Roinbouts, Maniaji De Grut'ter. Liii .4 ertsen, Erna Van Opstcil, Annv Laurvssen, Eddi' Ver.sc/iueren, Jack Vinchw (boren) Jan Van Gils, Ria Van Den Ouiieland. Mai' Ronibouts, Christa Aents, Si,nonne Van Aperen, Pol Van Opstal, Martine Merten.s', Herniaii Martens, Jan Leenaerts, Hei'inan Stes en Ludo Bevei's. (ma)

Ergonomische bureelstoelen...

SOFT

COMPUTER RE\7\

CosiPul RuS

5(51 TE1,uIFONiE

SoFtWARE - KANTOORMEU1IILRiR

Ataros (lnterstuhl)

Giroflex 64

Intros (Interstuhl)

•-

Xantos (Interstuhi)

SOFTCOMPUTER, Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel. 03/315.09.09 Za 09.00-12.00 hr OPEN: Ma - Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 hr http://www.softcomputer.be e-mail: nfo@softcomputer.be

24


MEER

Mussenakker versus Cahier MEER - Op zich is het niet speciaal dat de Mussenakker en de Cahier een vriendsehappelike voethalpartij oreaniseren, maar de vorige keer op zondag 24 november is absoluut het vermelden waard. Het waren deze keer niet de mannen, maar wel de vrouwelijke jeugdhuisgangers die zich op het plein waagden. Laat u echter niet misleiden door de oneerbiedige term 'geitencross' die langs de kant geroepen werd. De match werd wel degelijk op een hoog niveau gespeeld. De duels waren rel, het tempo lag hoog en de anders zo lachende vrouwengeziehten gaven een verbeten indruk. 1-let was dan ook niet zomaar een inatch. Oni de inzet nog te verhogen hadden de jeugdhuizen onderling beslist om nog meer dan louter prestige op het spel te zetten. De verliezer zou een vat moeten komen geven in het café van de winnaar. Vanaf de eerste minuut vloog het vrouwvolk erin. De Cahier-nieisjes hadden het eerste kwartier een psychologisch voordeel omdat hun collega's van de Mussenakker geschrokken waren van de strepen zwarte verf die de Cahierspeelsters onder hun ogen hadden gesmeerd. keicoach voor de vijl Maar nadat de tigste keer 'nie bang zijn' had gei oepen. kon het publiek genieten van de eerste vrouwlijke tackek en borsteontroles. Een zucht van veibazing eing doorde talrijk opgekomen rupporters menigte. Wït dL iiiccstcn niet wisten \\as dat beide ploegen reeds maanden naar dit duel hadden toegeleet'd De vrouwenploegen hadden professionele tra iii ngen ondergaan en wa ren gedrild tot topatleten. Dit was ook aan de doelpunten te zien Ongeveer na 20 minuten çrhilderde de spits van dL Museiiakkcr een piuclitige boogbal op bijna onmogelijke manier de goal in. De vreugde was echter van korte duur. De aanval van de Cahier stond bijzonder scherp en een attente speelster was goed gevolgd toen de doelvrouw van de Mussenakker een hal loste, gevolg 1- t aan de rust. De tweede helft begon al even fel en beide partijen kregen

open kansen op een tweede goal. Langs de kant laaiden de gemoederen hoog op en iedereen begon zenuwachtig te roepen. Plots, uit het niets, gaf een mussin ergens rond de tweede lijn een zware loci op liet leer. Gespannen waren alle blikken op de vlucht van de bal gericht die perfect in de linker onderhoek van liet doel vloog: 2-1 voor cle Mussenakker. De Cahierliet zich echter hier door niet van de richt brengen en vloog met vrouw en macht naar voren, wat menig spannend moment opleverde. Langs de

kant was iedereen ondertussen heesgeroepen of llauwgevallen. Vijf minuten voor tijd werd de wedstrijd eindelijk beslist toen een middenveldster van de Mussenakker aan een rush over het plein begon en die afsloot met een derde succesvolle pegel op het doel van de Cahier. Zo eindigde dit hoogtepunt uit de geschiedenis van sportief Hoogstraten op een 3-1 zege voor de ploeg uit Meer, die bi gevolg weer een vat rijker is. In elk geval profieiat aan alle deelneemsters en bedankt voor een briljant potje voetbal. (WD)

Derby der jeugdclubs

wal

am

Mii''.'reit

.::..

....

.................,.,...,... ..... ..:.

-.....

.

.

....:::::.

..-

.

MEER - De Mussenakke,' lieefi niet alleen een j;'o/essionele catevoetbalploeg die aan de toj, ineedraait in de Rijkevorselse competitie. Voor de gelegenheid kan ze ook een danmcsploeg op de been bi'engen. fit een derbt der jeugdclubs n'erd sportle/ rivaal Cahie,' de Brouillon uit,gedaagd en, minder belangrijk, verslagen met 3-1. (ma)

' '

L

••.••...... ..

.•....

51 4 m*

Je weet wel, daar op de /,oek in

HOOGSTRA TEN

Lod, de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe Ie slapen wil lEi6plex ,

au ng

EÜDOIP EW 25


MINDERHOUT

Lichtmisconcert

Ontbijtzondag

'Uw valies met dromen...' -

1IIIVDLI?IIOUT - De ontbijtdag van de Gezinsbond had placits op zondag h £1CCL'nlber. De eerste roorbereidingen hadden reeds zaterdag plaats. Er vierden vier!i onderd in ensen verwacht op zondagmorgen. Hel licht ging al voor 7 uur aan in de parocluezaal om de laatste voorbereidingen te doen. Iets na 8 uur kwamen de eerste mensen aan om een gezond ontbijt te nuttigen. Rond 9.30 uur was liet drukste moment: kannen koffie en chocomelk werden snel aangehaald. De ontbijt-deelnemers konden aan het buijt zelf kiezen nat ze tij/den eten. Enkel gezonde dingen staren aanwezig: van voghurt tot peperkoek en versc/iillende soorten brood. Ook de bacon niet eieren ging vlot van de hand. Tijdens het ontbijt st'erd er gezellig gebabbeld. Aan de aanwezige diëtiste kon men uitleg vragen over een gezond ontbijt. Om 10.30 uur waren de laatste mensen klaar met litmim ontbijt en was iedereen voldaan. Toen kon men beginnen niet alles op te ruimen en opbergen in cle kasten. Rond 12 uur teas deze klus ook geklaard. Hopelijk vond iedereen dit een gezonde en geslaagde ontbijtdag: een initiatief van alle afdelingen van de Ge:in.sbond san cle gemeente Hoogstraten.

MINDERIIOUT - Willem Verniandere en zijn muzikanten l'ol Depoorter en Fieddy Dcsmcdt lokten vorig jaar een volle enthousiaste St.U1cmenkerk. Verninude' sehrijfi en spreekt over de dingen die de mensen wezenlijk beroeren. Dit is ook dc betovering die van zijn werk uitgaat odf jong en oud warip lopen vooi hem. Voor haar 9de Lichtmiscoileet t up v iijdag 31 januari 2903 deed Minarte beroep op een heel ander programma met als titel "Uw valies met dromen"! Drie artiesten met aan de piano Dirk Rombaut. zang Katrine Druvts en Francis Verdrnidt 7nrgen voor vQordracht en vertelling In -'vu alsmaar sneller razende tijd durft men wel eens het woord outliaastiiig" in dc mond nemen. "Uw valies met dromen" kun je beschouwen als een rustig uur bij dc haard, lekker bekomen van het gure winterweer. Laat de buitenwereld maar voortrazen, dit programma laatje eventjes stilstaan bij een prachtig lied of een ingetogen gedicht. Gedichten, pianoklanken en liederen rijgen zich quasi ononderbroken aan elkaar. Soms gaan ze een harde confrontatie aan, soms vloeien ze als vanzelfsprekend in elkaar over. Soms neuriet iemand in het publiek onverhoeds mee. Dit is precies wat men beoogt: dat gevoel van herkenning. "0 ja, weet je nog van vroeger, toen we thuis zongen bij de stooL ofin cle klas.jeugdbeweging...! Vijftigpiussers voelen zich zeker thuis in "Het valies met dromen". Maar wellicht ook veel Jongeren die van mooie poezie en van echte, levende romantiek houden. Lichtinisconcert: vrijdagavond 31 januari om 20.15 uur in de St.-Clemenskerk te Minderhout. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Toeristische Dienst Hoogstraten oftelefonisch op het nummer 03 314 48 99. (rel)

Wegenwerken te Minderhout Op maandag 2 december zijn werklui begonnen met wegeniswerken in het centrum te Minderhout. Eerst werd er de noodzakelijke signal isatie geplaatst, de wegomleiding via de Minderhoutsestraat werd vanaf de Statie in Hoogstraten perfect aangegeven en is toch zeker de eerste halve dag door velen finaal met de voeten getreden.

3

ç

Als eerste werk werden in het centrum de betonklinkers van alle verkeersdrempels uitgebroken. Deze klinkers kunnen elders in onze fusiegemeente hergebruikt worden. Nadien werd het regenwaterafvoersysteem verbeterd zodat vroegere problemen van overvloedig regenwater (hopelijk) in één keer opgelost werden. Na enkele nog kleinere aanpassingen werd het wegdek opnieuw aangelegd maar nu in asfalt. 0p vrij korte tijd waren de werken achter de rug. Toch maken de omwonenden zich nu zorgen over het nieuw aangelegde wegdek. Het totaal nodigt uit tot overdreven snelheid. Vroeger werden de omwonenden gewekt door rammellende vrachtwagen die over de betonklinkers "hotterden". Laat ons hopen dat dit niet vervangen wordt door andere vliegende geluiden niet meestal menselijk leed tot gevolg.

26


MINDERHOUT

Infoavond van Broederlijk Delen

Dropping 25 januari 2003

Boeren hier en in het Zuiden

71 Dc pa/IclIL'Jc/I in in'ck over de crisis in de landbouw in Noord en Zuid. lan 1. naar /.: Paul Vaii Bossuvi van de Boerenbond, Hutibrecht Proi'oost van Velt, Karel Mal/liet van Broederlijk Delen, Gie Goris als gespreksleider, An Desinedt als Boerin en l'Vard Baets als vertegenwoordiger van de tuinbouw. MINDERHOUT - Vlak na een crisis in de veevocding en in volle discussie over de afbakening van dc kwetsbare gebieden riep Broederlijk Delen vorig jaar op tot ccii aktie voor 'Hectaren sparen'. Deze slogan was bij een deel van de landbouwbevolking in het verkeerde keelgat geschoten, zodanig zelfs dat de sector afstand nam van het actiemodel van Broederlijk Delen. Maar Broederlijk Delen wilde zeker de inzet van de land- en tuinbouwers niet afstraffen en vond het opportuun om een gesprek aan te gaan met de boeren en tuinders. En zo was er op 27 november een gespreksavond in de paroehiezaal van Minderhout waar men vanuit diverse invalshoeken probeerde tot een open gesprek te komen over de landbouw in de ban van de globalisering. Wat bij alle sprekers naar voor kwani: - een goed inkomen is de sleutel voor ontwikkeling en wordt zeker niet bevorderd door een verplichte doorvoering van de liberalisering. De voedselvoorziening mag niet overgelaten worden aan de vrije niarkt alleen want daar is enkel het winststreven van belang. Enkel de multinationale ondernemingen worden beter van de globalisering en de boeren worden buiten spel gezet. - Door het slopen van de douanemuren worden

de lokale markten overspoeld niet goedkope import. Misschien wordt de consurrient daar wel beter van maar de boeren raken hun produkten niet kwijt. Boeren die hier ijveren en werken voor meer kwaliteit zijn niet gelukkig met dumping van landbouwprodukten waarbij men veel minder oog heeft voor de kwaliteit van deze goederen. Nieuwe regels en decreten dwingen de boeren tot steeds meer investeren wat zij niet kunnen doorrekenen in hun produkten. De investeringsdruk met daarbij nog de negatieve mediabeelden en de enorme druk op de grond zijn oorzaak van veel onzekerheid en stress. Wie durft nog beginnen aan een geboer? Karel Maliliet van Broederlijk Delen gaf getuigenis over de kwalijke gevolgen van de liberalisering voor de boeren uit het Zuiden waar de landbouw de economische ruggegraat vormt van de economie. De boeren uit liet Zuiden mogen niet beconcurreerd worden door die van liet Noorden. Landbouwers uit Noord en Zuid zouden bondgenoten moeten zijii in hun strijd voor een eerlijke wereidhandel die niet enkel beheersd wordt door het recht van de sterkste niaar door een zor g voor duurzame landbouw en een fatsoenlijk inkomen voor de boeren.

Kinderdisco op 12 januari 2003 Ml NDE RFI 0 t/T - In M inderhout opent de KWB liet nieuwe jaar niet een echte "Kinderdisco" voor groot en klein. Kinderdisco 1-larmony brengt tussen 14u en 1 7u in de Parochiezaal een wervelend prograiiima van show en dans op zondag 12 januari. De Dianimator staat constant met een draadloze verbinding op de dansvloer om de kinderen eigenen grote mensen dansjes aan te leren op een kindvriendelijke manier. Niet passief toekijken. maar meedoen is de boodschap. De ouders die aanwezig zijn in de zaal worden uiteraard bij liet dansen betrokken. Wie was de vorige jaren niet niet zijn kinderen (of kleinkinderen) aanwezig op de spetterende

kinderdisco? Jij niet! Dan heb je zeker wat gemist. want de kinderdisco slaat grandioos aan bij liet jonge publiek. Voor de prijs hoefje liet zeker niet te laten. De toegangsprijs bedraagt slechts 1,25 €. De deuren gaan open vaiiaf 13u30. Alle kinderen, tot en niet 12 jaar, al of niet vergezeld van hun ouders, zijn van harte welkom op deze kinderdisco. Breng al je vrienden of kennissen nice. Deze activiteit is zowel voor KWB-leden als voor niet KWB-leden toegankelijk. Meer inlichtingen over dit initiatief kan je bekomen bij Petrus van den Bogerd. Desmedtstraat 60. tel. 03/314.44.72.

rsIINDERUOUT - Een dropping blijft een spannende acti\ iteit. Niet alleen voor de leden van een jeugdvereniging, niaar ook voor volii.senen. In Minderhout mogen wij hiervan veiliigen. De laatste jaren hebben telkens een S -tal volwassenen (en enkele kinderen) deelrcnomen anti de jaarlijkse dropping van de k \\B. Velen onder hen zien er maanden naar Liii. [en afgeplakte bits zorgt direct voor de lcmming. Zodra de bus rijdt, is iedereen snel liet noorden kwijt. Na de bustocht, wordt je in groepjes gelost op verschillende dropplaatsen. Ii itgerust met reliecterende armbanden en jasjes, en de zelf meegebrachte zaklantaarns gaan de droppers huii eigen weg om de afgesproken verzamelplaats te vinden. 1-lulpmiddelen, zoals kompas, verrekijker, stafkaarten. poolster, zijn uiteraard toegestaan. Loop je ondanks je slecht oriëntatievermogen of je hulpmiddelen toch nog verloren, geen nood. Elke groep krijgt immers een telefoonnummer nice voor het geval dat ze echt het nooirden kwijt zijn. Op de verzamelplaats is voor elke deelnemer nog een warm hapje voorzien. Spreek af met je buren, je familie ofje vriendenkring. Het belooft weer een toffe avond te wordeii. Heb je niemand om mee te gaan? Geen probleeni. De KWB zal je wel een paar groepen voorstellen waarin je je wel zal thuisvoelen. We vertrekken op zaterdag 25 januari om 1 9u30. De deelname prijs bedraagt 6,00€ voor KWB-leden en 8.00 E voor niet-leden Liefhebbers, inschrijven voor 19 januari bij Fons Muesen . Mark\vljk 4, tel 03/314.55.69.

S

r

HOOGSTRATEN

ALLE MERKEN 1

r wIFl[ LRENT HErbruik

ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 27


ONDERWIJS

Comeniusprojecten in SCHARREL Minderhout —In het kader van de internationalisering van het basisonderwijs zoals het gepromoot wordt door de overheid, organiseerde BASISSCHOOL SCHARREL in Minderhout van 4 tot 8 december een voorbereiden bezoek voor enkele Europese partnerscholen waarmee een samenwerkingsverband zal worden opgezet. Deze internationale samenwerking wordt gesubsidieerd met Europese gelden en kadert binnen de Socratesakkoorden onder de naam Comenius. Dit project, dat de naam draagt "De reizende rugzak" is één van de vier invalshoeken waarmee onze basisschool zijn voelhorens op Europa richt. Op deze ontmoetingsdagen verwelkomden we een afvaardiging van een Ijslandse, een Noorse, een Deense en een Roemeense school. De voertaal was het Engels.

Contacten leggen en onderhouden In onze sehoolvisie vormt het werkklimaat voor leerkrachten en kinderen een van de voornaamste pijlers voor goed onderwijs. Dit klimaat scheppen vraagt tijd. moet groeien, is een werk van lange adem. Het rendement van een geplande activiteit is op dit vlak ook niet steeds in te schatten. Dikwijls leveren bepaalde activiteiten een verborgen rendement op. En dat is zeker het geval voor Comeniusprojecten. Een goed werkklimaat creëer je voornamelijk door een groep mensen samen te brengen die niet noodzakelijk dezelfde mening delen, maar zeker wel de openheid van geest nieedragen om soepel en vooral breed over elk probleem te denken. Dit wordt in grote mate bepaald door de stijl, de visie op leven die mensen zich hebben eigen gemaakt door eenjarenlange voorgeschiedenis. Bijsturing en evolutie onder invloed van diverse contacten en van het groepsgebeuren zou echter voor iedereen evident moeten zijn. Door de kans te geven contacten te leggen en te onderhouden met collega's over heel Europa willen we meertalige communicatiemogelijkheden en —vaardigheden, wat in liet Europa van morgen (van nu) vanzelfsprekend is, vergroten; de confrontatie aangaan van ons eigen onderwijshandelen met dit van andere culturen om zo te kooien tot bewuste ofonbewuste verrijking; in ons leerkrachtenteam een levensstijl van openheid en verdraagzaamheid promoten die onwillekeurig zijn afspiegeling zal hebben op de manier van omgaan met de kinderen; liet persoonlijk gezichtsveld van elk lid van ons team verruimen op menselijk vlak; onszelf en degenen voor wie we opvoedingsverantwoordelijkheid dragen voorbereiden op de voortschrijdende eenheid in Europa met respect voor ieders eigen culturele achtergrond; discussies op gang brengen over verschillende onderijssvsteinen om onze eigen professionaliteit te verhogen. 1-let mag

dus duidelijk zijn dat deze Comeniuswerking perfect past in het kader van hoe wij tegen basiseducatie aankijken.

Motivatie voor het team Anderzijds is een Comeniusproject en de bijhorende ontmoetingen ook niet meer dan een unieke kans die geboden wordt aan elk teamlid afzonderlijk. In die zin ligt het in dezelfde lijn als ons taaluitwisselingsprojeci voor onze zesdeklassers. De overheid, i.c. de Europese gemeenschap in samenwerking met het depar28

tement onderwijs doen het aanbod, onze school zet de deuren open, maar het is aan elke leerkracht afzonderlijk om hiervan gebruik te maken of niet. 1 let minste vat o e an iedereen

Comenius Tsjechisch humanist en pedagoog: 1592 - 1670, wilde het onderwijs laten samengaan met de opvoeding. Wijsheid moet niet geput worden uit boeken, maar door het kennen van de dingen zelf moet men leren. Aanschouwing kan daarbij de werkelijke dingen vervangen. Hij wordt ook de vader van het aanschouwelijk onderwijs genoemd,

verwachten is respect voor degenen die op dit aanbod wel wensen in te gaan. En elke persoonlijke verrijking zal ontegensprekelijk een meerwaarde geven aan het team. Voor deze leerkrachten kan het meteen een mooie extra-inotivatie zijn die het onderwi jsgebeuren qua mogelijkheden nauwer laat aanlurten hij de heden-

Ook Sinter/daa.v en zijn knechten, op bezoek in Schari'el, onilerhielclen ziel, niet het buitenlandse gezelschap. V. in. i'. Pal Levsen,dir.Scharrel, Come/ja Zamjiresco (Roem.), Thoivi Thorvaisdottim (Ijs!.), Else Risc Bjoemneset (No.), Zwarte Piet 1, C'ata/in Soare (Roem.), Sinterklaas en Zwarte Piet 2, Lam Sigurthdottir (IJs!.), Geir Grimstad ('No.), Birgit Koek (Dle)

"De reizende rugzak" Een optimale werking van "The travelling rucksack" vraagt zowel van leerlingen, leraars, directie een speciale inzet om te willen werken in een bredere context. Het rond-de-kerktoren-gevoel niaakt dan plaats voor een grotere Europese gedachte en dat is niet altijd even gemaldelijk te realiseren. De leerlingen verwachten extragemotiveerde leraars die samen met hen willen werken aan bepaalde projecten met Europese uitstraling. Hoe gaat deze "reizende rugzak" nu praktisch tewerk? Elke school koopt een aantal rugzakken die op bepaalde data ( 3.4 of 5 keer per jaar) naar elkaar toegestuurd wordcn.Elke rugzak is gevuld met allerlei dingen eigen aan streek en land, bijv.. een kookrecept met indien nodig enkele ingrediënten, een lied (zo mogelijk op band of CD), knutselwerkjes die misschien ook door de ontvangende school kunonen vervaardigd worden, zo mogelijk een videotape met werkende of feestende leerlingen in de school of het dorp...! Na enkele jaren zal elke school een dikgevulde rugzak met een massa aan interessant leermateriaal van heel wat Eurpesc landen bezitten en daarbij... heel wat vrienden gemaakt hebben!


MINDERHOUT daagse sfeer in privéondernemingen. Een "manager van het jaar" beweerde ooit dat zijn buitenlandse zakenreizen altijd konden gezien worden als 50 % persoonlijke verrijking en 50 % werkervaring, Ik meen dat dit een correcte inschatting is en dat dit ook goed is zo. Voor samenreizende leerkrachten en voor de directie zijn deze Corneniustrips een unieke gelegenheid om mekaar beter en op een andere manier te leren kennen en op deze manier de samenwerking binnen de school op een hoger niveau te tillen. Wanneer leerkrachten reizen om andere scholen en andere mensen te bezoeken zal dit organisatorisch uiteraard altijd wat ongemak meebrengen in de school. We proberen dit zo goed mogelijk op te vangen zodat de afwezigheid praktisch een haalbare kaart blijft en de leerlingen zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Maar hierin verschilt deze buitenlandse reis in niets van een gewone in-service-nascholing, waarbij ook steeds een oplossing moet worden gezocht voor de afwezigheid van de leerkracht. En deze klip willen we altijd nemen omdat we regelmatige nascholing veel belangrijker vinden dan organisatorisch ongemak.

Oogkleppen weg Naaronze leerlingen toe is het evident dat een persoonlijke verrijking van de leerkracht op hogergenoemde vlakken onvermijdelijk een weerspiegeling zal hebben op de inhoud en de wijze van leren. Voor ons is het erg belangrijk dat we van in de basisschool alle denken van leerlingen ontdoen van oogkleppen, dat we zoveel mogelijk informatie en alternatieven laten binnenstromen., dat we hen het gevoel geven dat er meer is dan hun eigen vertrouwde kerktoren en dat dit geenszins hoeft af te schrikken, maar dat zij integendeel in deze ruimere context een heleboel kinderen kunnen ontmoeten met dezelfde interesses, maar evenzeer met hun eigen specifieke gewoonten. En dat dit niet noodzakelijk beter of slechter is, maar wel gewoon anders. "Respect opbrengen voor" begint waar men bereid is de andere beter te leren kennen.

Communicatie- en informatiekanalen Wanneer er effectief een project wordt opgezet waar kinderen rechtstreeks bij betrokken zijn, is het belangrijk - zoals trouwens voor elke les geldt - dat de doelstellingen van het geheel en van elke les in het bijzonder duidelijk bepaald zijn en dat er regelmatig wordt geëvalueerd welke meerwaarde er voor de kinderen blijft in soortgelijk project. Bijsturing moet steeds mogelijk zijn aan de hand van voorgaande leerervaringen. Een creatieve, concrete kennismaking met Europa is dikwijls een lang niet het enige - uitgangspunt. De motivatie en de betrokkenheid zullen normalerwijze hoog zijn. En dat is toch een heel belangrijk streven voor vruchtbaar leren. Bovendien vormen Comeniusprojeeten zowel voor leerkracht als voor leerling een concrete aanleiding om praktisch te leren omgaan met moderne communicatie- en informatiekanalen zoals e-mail. CD-writing. digitaal fotograferen, filmen...! Er is ook niet onbelangrijke argument dat via een Comeniusprojeet extra financiële middelen kunnen bekomen worden die de algemene werking van de school ten goede komen. Vooral voor een vrije school is dit niet onbeduidend. We spreken hier toch van bedragen tussen 1500 en 2000 euro per schooljaar.

Bedenking En tenslotte is onze school het ook aan zijn dynamische status verplicht nieuwe wegen te verkennen, mee de kar te trekken in nieuwe bewegingen die naar de toekomst toe onvermijdelijk en overduidelijk waardevol zijn. Onze school wil zeker geen eilandje zijn waarin iedereen in hetzelfde potje blijft roeren. Ze wil uniek zijn in nieuwe initiatieven en vanuit soortgelijke eilandfunctie positieve signalen (blijven) versturen naar de buitenwereld. Maar dit kost uiteraard tijd en energie en overredingskracht en doorzettingsvermogen...! Er is niets mis met een dorpsschool als deze dorpssehool ook bewijst dat het leven niet ophoudt aan het geelzwart gekleurde naambord van de gemeente.Ook publicitair kunnen deze Comeniusprojecten hun nut bewijzen tegenover de talrijke inwijkelingen die dikwijls zelf al een stuk van de wereld hebben verkend. Maar laat dit een kantnoot zijn. En zomaar een bedenking na: Mag onderwijs ook een beetje leuk zijn voor degenen die er dagelijks mee te maken hebben? Mag een leerkracht zich "amuseren" tijdens deze buitenlandse ontmoetingen? Is het zo dat degelijkheid enkel gekoppeld kan worden aan ernst? Of zou niet juist het omgekeerde meer waar zijn?? (Pat Leysen. dir. Basisschool Seharrel, Minderhout.)

29


MEERSEL-DREEF

Kerstboomverbranding

Feest van het licht

Op vrijdag 10 januari MEERSFL-DRELF kunt u de kerstperiode afsluiten met de kerstboomverbranding. De beproefde ingrediënten zijn: een fakkeltocht met de fanfare op kop vanaf het klooster naar de Oude-Markweg (tegenover Bogers), verzamelen om 19u. aan het klooster. Bij aankomst op het terrein prachtig vuurwerk en een kerstboomvlammenzee, luister bijgezet door de fanfare. Vervolgens in de tent een playbackshow voor klein en groot en als toetje muziek tot aan het ochtendgloren. Ingericht door onze middenstanders, verenigd in liet kersistalcomite. Met stip aanbevolen! (ii)

11-11-11-actie

_____

' t

.%!EERSEL-DRL L T - liet Sint-Lucie lengen de dagen een haneschrie, is een oud gezegde. En al dateert deze spreuk van de tijd dat de kalender nog enkele weken voor liep, toch is het het fest van de hoop en het wachten op het licht. We weten natuurlijk dat de dagen pas lengen na 21 december, de kortste dag, toch is het een mooie gedachte. Ter gelegenheid van de feestdag van St.-Lucia op 13 december, patrones van onze gelijknamige kapel op LVIeersel, werd er op zondag 15 december een plechtige dienst verzoigd. Na de viering trakteercie het Luciacomité op warme chocomelk en gloeiwijn. Iets wat er met die dagen zoet in gaat. iVIet een glciasje in de hand konden de mensen nog wcit keu velen met elkaar. (t)

MEERSEL-DREEF Zoals in elk dorp gingen ook in Meersel-Dreef vrijwilligers op pad om geld in te zamelen voor de 11-11-11-actie. Deze actie wordt in Meersel-Dreef georganiseerd door Chris en Suzanne Van Boxel, nee toch geen familie van elkaar. Zij zorgen er elk jaar voor dat de vrijwilligers geïnformeerd worden en worden voorzien van de nodige spullen. Ook hebben ze de lastige taak om nieuwe vrijwilligers te zoeken als vrijwilligers er nice stoppen. Maar voorlopig loopt liet best, er werd 1.369.76 euro opgehaald, 30% meer dan vorig jaar. Het was duidelijk merkbaar dat dankzij de euro de mensen vrijgeviger waren. (tv)

Nieuwe kerststalbeelden van eigen bodem... MEERSEL-DREEF - De gemeenschap van Meersel-Dree fwi dde op 9december de nieuwe kerststalbeelden in. Geen standaardbeelden Liit de supermarkt, maar fraaie kunstwerken van de hand van kunstenaars uit het eigen dorp. Volgens slager Koen Buts, afgevaardigde van de plaatselijke middenstandsvereniging, was Meersel-Dreef hard toe aan nieuwe beelden: "Toen we voor Kerstmis 1996 een mooie nieuwe kerststal plaatsten, waren sve aangewezen op de beelden die toen beschikbaar waren van de voorgaande kerststal. Daar kregen we echter nogal wat negatieve reacties over, want het betrof aftandse etalagepoppen die schril afstaken bij de stemmige kerststal". De middenstandsvereniging startte toen een zoektocht op, die doorheen de jaren leidde van het

IKO in Hoogstraten tot Amsterdam en het bedevaartsoord Kevelaar in Duitsland. Maar, in 2001 waren er nog steeds geen nieuwe beelden. Koen Buts: "De oplossing lag veel dichter bij buis dan we jarenlang dachten. We ontmoetten immers enkele kunstenaars uit het eigen dorp. Of zij niet bereid waren om een werkgroep samen te stellen die nieuwe kerstbeelden kon maken?" Zes mensen zetten hun schouders onder het project: Anja Bastiaansen, Cil Ver hoeven, Karel van Oorschot, Lief Verhoeven, Wilma Rewinkel en Matthea van Dort. Alleen deze laatste is niet uit Meersel-Dreef. Op de eerste bijeenkomst viel alles vrijwel onmiddellijk op zijn pootjes en kwam spontaan een taakverdeling tot stand. Iedereen was het erover eens dat niet moest worden gestreefd naartrendy

Op de toto Sil Verhoeven 1oct Maithea van Dort, kun.s tig bezig aan liet maken van het hoofd en cle handen van cle Heilige .Jozef 30

hedendaagse kunst, maar wel naar sobere, realistische beelden die pasten in de traditie. Als materiaal werd gekozen voor papier-niaché. Er ging nog heel wat denkwerk aan vooraf, maar begin oktober begon dan toch het eerste kneeden plakwerk. Binnen twee maanden leidden de gezamenlijke inspanningen tot een ingetogen Mariaheeld in een mooie blauwe jurk en witte hoofddoek en een stoere Jozef met bruine cape en herdersstaf. De reacties van het talrijk opgekomen publiek waren over heel de lijn positief. De middenstandsvereniging en pater luc, die de beeldengroep inzegende, waren vol lof. Bij het genot van een glaasje glühwein en warme hapjes werd nog lang nagepraat. De bijtende vrieskou werd even vergeten. (Gui 4fiiesen. te)

.\ ii de /) hIt. ii OJ) Lie L/c/ile/groJlL/, Lie / mis tenaai.s iitel loj en bloemen, van links iiaaî' rechts: itfaithca van Doi't, Ka,'el van Oor.schot, Cii Verhoeven, Lief Verhoeven, Anja Bastiaansen en Wilma Rewinkel.


MEERSEL-DREEF

Met zicht op het Mariapark

De sage van de voormalige onderwijzerswoning... - liet college van burgemeester en schepenen besprak op3O september, wat te doen met de voormalige onderwijzerswoning. Ze kwamen tot de conclusie dat dc woning het best zou afgebroken worden. Agalev vond dit een spijlige zaak en plaatste het punt op de agenda van de gemeenteraad. Zij stelden dat liet een spijtige zaak zou Zijfl (leze woning te slopen, omdat de woning nice bepalend is voor liet cutzicht van de Dreef. Ze vinden dat men kost wat kost moet vermijden dat het speci tieke dorpse en gezellige karakter van de Dreef verdwi jnt en appartementsgebouwen het uitzicht gaan bederven. Zij vroegen liet college om terug te komen op deze beslissing. Het college vroeg daarop advies aan Frans l-lorsten, cultuurcoördinator van de gemeente. Deze stelde in zijn advies dat het gebouw waardevol is als getuige van zijn tijd cii bij voorkeur moet behouden blijven. Wel stelt hij ook dat de staat van liet gebouw niet optimaal is en dat de indeling van de woning niet zou beantiing woorden aan de eisen die bij lierhestenni gesteld worden. Daarop adviseert hij om een architectenbureau de mogelijkheden te laten onderzoeken. En daarbij te vergelijken wat dc mogelijkheden zijn en cle kostprijs is wanneer men de woning behoudt en verbouwt of wanneer men cle woning sloopt en een nieuw gebouw plaatst. Hij adviseert verder van de woning niet te slopen voor men weet wat de mogelijkheden zijn om spijt achteraf te voorkomen. Wordt vervolgd... (fv,

MEERSEL-DREEF

-

4'

1,1 M t/anuiin'c/ i.s nicii il,ik aan un ii cJ'lcH aan 1L n,Iai,n un inn MEERSEL-DRLEE De zaal zal gedeeltelijk omgebouwd worden tot onze parochie:aal De Zevenster taverne. De toiletten aan de voorkant zijn verdwenen en maakten plaats voor ramen en enheid,iiaardoor de mensen naar buiten kunnen kijken en de wandelaars worden zitgeleg verleid tot liet nuttigen van een kopje koffie of iets anders. De :aal wordt in tweeën gedeeld door een harnionicadeur, zodat grotere activiteiten toch nog plaats kunnen vinden. De uitbaatster Rico Aerts hoopt zo van in cle wintermaanden ook aan het werk te kunnen blijven. Als je weet dat er dagelijks tientallen mensen de kerk en het Mariapark komen bezoeken (la/t i s dat natuurlijk geen ijdele hoop. Verder is liet een goede zaak dat de zaal wat gemoderniseerd wordt, zij liet dan stapsgewij .. Het i.s momenteel zowat het onderwerp van gesprek in Meersel-Dreef en iedereen is benieuwd hoe liet er uiteindelijk zal komen uit te zien. (tv) -

'.

.

Grote collectie behangpapier

kil£

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht lW\W

Interieurarchitecte: Katrien Doms

¶4 oongarneri 9,

9

B.V.B.A.

EZl,

Witte Lietaer, Lysdrap, Boris,

_. á

Fax 03131448 47 natuurlilk & synthetisch

CIl'1a1n 246 O~

~

VAOO

31


WORTEL

S in te rkla a s fee st

Kaarten en wandelen WORTEL - Op vrijdag 27 december kan je een kaartje komen leggen in de kleine zaal van het parochiecentrum .1e kan inschrijven vanaf 9.30 uur en het eerste spel begon om 20 11111 stipt. Rikkers spelen drie ronden en jokkers ier. Kort na 23 uur weten we dan wie met de twee prachtkalkoenen en één van de 25 mestkippen naar huis gaat. Voor een lekker pintje of een babbeltje ben je natuurlijk ook van harte welkom bij de KWB. Op zondag 5januari om 14 uur start dejaarlijkse KWB-nieuwjaarswandcling aan liet Casino m de Kolonie, in samenwerking met de wandelgroep Markdal. De tocht van acht kilometer loopt door onze prachtige kolonie en een stukje door Nederland. Onderweg zorgen wij traditiegetrouw voor een hartverwarmende traktatie. Een prima idee oni ecn frisse neus te halen' na de drukke feestdagen. Gezondheid!

VRIJHEID J4'OR TEL - Hei Sinrerklaasleest ging door op zaterdag 30 november. De kleuters en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar werden verwacht in de turnzaal van de school. Ze deden spelletjes en er werd geknutseld en ge:on gen. De grote kinderen deden een dorpswandeling en verwelkomden de Sint en de pieten in cle refler van de school aan de Rooimans. De kinderen kregen alleniaai een cadeautje en een snoepje mee naar huis. Hei was weer een oniergeielijk leest voor iedereen. BeclanD iedereen die een handje heeft ioege.vioken.

In akten en schepenbrieven vanaf de 14dc eeuw. Heel dikwijls werd de naam vrijheid in één adem met stad genoemd. De naam betekent: het gebied in het land van Hoogstraten dat vrijheidsrecliten gekregen had.

50 lentes jong Wortel - De Wortelse 50-jarigen vonden een halve eeuw aanwezigheid op deze aardbol reden genoeg out te vieren, dus dec/en ze dat ook mei elkaar op vrijdag 25 oktober jI. in de kantine van VNA Wortel.

91 1-

Stralend van links nczar rechts: (zittend) L udgard Geens, Ivonne Verhoeven, Frieda Van opstal, Mat' Donckers, Livt' Fransen, Mciv aernout.s, May Van Opstal, Gerda 5moevs. (staand) Ludo Van Opstal, Boudewijn Sprangers, Lu Versch ueren, Gast Braspenning, Jan Peeters, Rik l'c'rschueren, Ludo Peeters, lef Bi ci spenn ing.

r

STAp EENS iN dE 1NTER1EIJRWEREEd VAN VAN dER

is

Sluis.

ONZE COLlECTiE

EEN TOONbEEld VAN kwAliTEiT

EN qEEFT UW iNTERiEUR EEN pERsooNlijk CAChET. LAAT U

/vd Sluis woondecoratie

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6 Tel 014 - 699002 www.vandersluis.be EEN bEzoEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS vAkkuNdiq AdVISEREN.

op zondag open - maandag gesloten

KX


Wortel - Hoogstraten de wijde wereld in

Tri Continenti: Tom en Peter meer dan content Wortel/Hoogstraten - Al bijna een halfjaar staan de heren terug met beide voeten op Belgische bodem. Vetrokken op 26 september 2001 en aangekomen met Pukkelpop. Als u niet zo goed weet wanneer dat was, vraagt u het maar eens aan het nageslacht. Tom Vandenberghe en Peter Van den Broek vertrokken voor een jaar op wereldreis, beter gezegd een reis doorheen drie continenten, of zoals zij het zelf zo fraai vet-woorden een Tri Continenti trip. De tocht zou verlopen via Frankrijk, Spanje, Portugal, Marokko, Egypte, India, Nepal, China, Mongolië, Rusland en de Balkan (Oost-Europa) en thuis. Hun verhaal, de vele ervaringen en de conclusies werden aanhoord, genoteerd en weergegeven in onderstaand verslag. Leest u mee?

Veel dromen, en soms een droom waarmaken: het waarom Over de ambitie om aan een dergelijke onderneming te beginnen geven Tom en Peter min of meer dezeltde reden. De nieun'sgierigheid om te nereld te ontdekken zoals bepaald welke

landen bezocht werden. De twee kwamen daarover al goed overeen. Het was voor Peter en Tom dan ook een bewuste keuze om de drie continenten van liet 'vaste land' aan te doen, i.p. v. een complete wereldreis te maken Een continent als Zuid-Amerika, zo vertelt Peter, heeft toch min of meer een cultuur die over liet gehele continent sterk verwant is door zijn Indiaanse en Spaans-Portugese achtergrond. Terwijl er enorm verschil is tussen Europa. Afrika en Azïe. Ook is het iets realistischer om op een jaar tijd alleen deze drie continenten te bereizen. Als algemene voorbereiding hadden beide ieren ccii jaar gewerkt voor hun vertrek, om zo het nodige geld bijeen te sparen. Hun praktische voorbereiding bestond er in de nodige inentingen en s'isa te verzamelen. Ook lazen ze enkele boeken over de landen van bestemming. niet zozeer de klassieke reisgidsen als wel boeken clie vertelden over de geschiedenis en de cultliur van een land. Zijn er dan geen zaken die je vergeet te checken vooraf? Dat valt best mee, zo zeggen ze, zoals liet cliché zegt leer je toch al doende. Wat ze beter niet hadden gedaan was een visum voor Egypte aanvragen, aangezien hen de tijd ontbrak daarheen te trekken. Wat ze echter beter wel hadden gedaan was zich grondiger informeren over het drinken van water in India. Peter kreeg er Gardia van, een Oosterse versie van diaree, dieje niet onmiddellijk zwaar ziek maakt, maar je op langere termijn wel uitput. Wat ook gebeurde.

De drie basis B 's voor de verre tocht: Bush, Bin Laden en voetBalvedetten: de reis De hele reis van Peter en Tom kati, achteraf beschouwd, eigenlijk worden opgedeeld in twee delen: voor Nepal en daarna. Over het hoe, wat en waarom van Nepal lees je verderop de details. maar Nepal was vooraf duidelijk liet doel

sait dc reis. De reistijd sôor Nepal serliep aans ankelijk ss at onss ennig. omdat in i'ü'fl liegui vaak cle allereerste impressies ss orclen opgedaan, eit je iii ei altijd goed ss eet line je moet reage ren en vooral, wicje ni net vertrouwen. to 55 as de aan l omsi in Marokko voor hen iii in ot' meer een eerste 'eultuurchok'. lIet is liet binnentreden san je vertrouwde \\ esterse ss ereld in een derdesvereldland . Alhoewel cle meeste mensen in \larokko hen hartelijk outs ineen. in(esieIl ,e inch altijd ssel een hceiiz op hun

heren blij dat ze elkaar hadden. Sterker nog, zegt Tom, mijn thuistaaltjc. liet Hoogstraatse dialect, is sterker geworden sinds ik op reis hen geweest, omdat je daarmee een typisch eigen en vertrouwd iets van thuis mee hebt. Doorheen hun reis ïn Marokko merkten ze verder dat twee weken toch iets te kort bleek om liet land op eigen houtje te verkennen. Het volgende latid. India, was een tweede 'cultuurschok', die toch al niindcr hard aankwam, omdat de ervaring in Marokko reeds gepasseerd was. Waar cle Marokkaanse cultuur nog min of meer herkenbaar was, de mensen kennen er net zoals wij liet monotheïsme -liet geloof in één god-, en de voertaal is er Frans, was India een veel vreemdere wereld. 1-let is een heel uitgestrekt land niet een zeer grote bevolkingsdichtheid. Tom en Peter vielen er als buitenlandse rariteit enorm hard op, svat soms zeer extreme vormen aannam, zoals bvb. toen de twee in de trein een boek lazen of liet landschap bekeken, terwijl de rest van de wagon hèn urenlang bekeek, en bvb. toen zij in een dorp om op kracht te komen wat cola dronken terwijl liet complete dorp er niet de neus —letterlijk- bovenop stond. Het was er dan ook waarschijnlijk de gebeurtenis van het jaar. Over liet reizen na 11 september, de mannen vertrokken drie weken erna, kunnen Tom en

!.!

0-5 ,

Als twee rasechte Mongolen in IJ/aan Baa far, de hoofdstad van Mongolic. hoede blijven. Je moet niet verbaasd opkijkcn, zo vertelt Tom, wanneer de gastheer na liet gezellige kopje thee, ineens een doek opzijschuift en de daarachter verborgen tapijten begint aan te snieren. Toch leer je O den duur wel inschatten wie te vertrouweti is en wie niet. In India, zo zegt Peter, gingen we er gewoon van uit dat iedereen die spontaan op je afstapt, niet te vertrouwen is. wel bestond er, vooral in het noorden van Marokko, een enorme openheid en interesse naar Europa toe. Kan je zo'n reis ook in je eentje aan? Vast wel, alleen is liet dan veel harder, omdat je zoveel impressies over je heen krijgt die je niet aan iemand kwijt kan. Wat dat betreft waren de

Peter kort zijn. Hinder ot'last hebben ze er niet van ondervonden, in de islamitische landen werden ze er dan ook totaal niet op aangekeken. Dc eventuele zorgen van bepaalde thuisfronters svaren dan ook een maat voor niets. Sterker nog. je wist overal waar je liet over kon hebben: behalve de voetbalbekendheden over Bush en Bin Laden.

'k Zit op het dak van de wereld ... Nepal :

Nepal was dus één van de verschillende hoofddoel van de reis. Waarom? Ten eerste omdal 33


Tom en Peter rekening wilden houden met eventuele onderhuidse strubbelingen tussen hen, en dat Nepal dan een punt op de reis kon zijn waarop hun wegen, bvb. tijdelijk, konden splitsen. Ten tweede wilden ze niet louter voor hun amusement de wereld doorkruisen: ze wilden ook ergens vrijwilligerswerk doen. Via de organisatie, Travel Active, kwamen de twee op lesge en als onderwijzer in Nepal. Bij aankomst, begin januari, moest er eerst enkele weken een opleiding worden gevolgd, waarna een drietal maanden werd lesgegeven in een lager schooltje. 1 let comfort dat ze terug hadden tijdens deze korte opleiding, van bvb. een echt bed onder je rug, was zeer welkom op dat moment, zo vertellen de heren. Dc verplichte in het pakket inbegrepen- toeristische uitstapjes ter kennismaking van het land, zoals bijvoorbeeld naar het lokale vogelreservaat, waren minder leuk, en wat hen betreft zelfs een pure verspilling van hun geld. Ze verwijten de Organisatie dan ook het niet goed te hebben besteed. Het bedrag, een flinke som, is volledig door de Organisatie zelfgebruikt, zonder dat de schooltjes waar het om gaat, ook maar één eurocent hebben gezien. Terwijl die het geld het hardste nodig hebben. Mensen die cv. geïnteresseerd zijn om ook les te geven zijn daarom altijd bij Peter welkom voor de nodige hulp en uitleg. Want, zoals ze 7elf7eggen, kan je beter gewoon

Een ttpisch Nepalese klas/bio (o/ii'el het resultaat van drie maanden niet een Hoogstraatse onderil7jzer?)

naar Nepal reizen en daar ter plaatse een lesplek zoek en. Toch moet je daarmee ook geluk hebben. Zo kwam Peter terecht in een enonii fijn schooltje met een pracht van een directeur. Hij heeft er drie maanden met plezier gewerkt. Is het dan niet moeilijk om je op zo'n korte tijd in te werken en iets blijvend op te bouwen? Aanvankelijk, zo reageert Peter, bekijken de leerlingen je als een leuke exotische curiositeit, maar na verloop van tijd merk je wel dat de kinderen je als mens, als persoon die je bent, leren waarderen. Zo is het vooral ook de andere kijk op dc dingen, door jouw aanwezigheid, die je hen hoopt mee te geven. Zeker ook onidat de manier van lesgeven in Nepal enorm verschilt met de onze. Zo zijn lijfstraf'fen -ccii tik op de vingersniet uitgesloten en ligt het accent niet op begrij34

3 '-..-' -

Dank:if de loer .Iongnlc'n mnoelen Toni en Pete, niet te toet door de rivier. Toiii tij/st vol Irots op liet einddoel t'an de rivier: Daar ergens! '. Peters paardeni-it eindigde op cle lasseien!

pen maar op herhalen en overnemen -soms klakkeloos- en repetitie. Fom's er aring met liet lesgeven verliep heel 'Nat minder vlot, doordat ook hij vooraf zijn portie ziekte in de schoot geworpen kreeg in dc vorm van tyfus. Hij trof een totaal andere directeur, waardoor zijn Nepalesc sehoolearriérc van korte duur bleek. Hij is daaroin na een verblijf in Katmandu, de hoofdstad van Nepal, en in t3ejing, de hoofdstad van China, al eerder doorgegaan richting Mongolië. Over het Nepalese bewind, van de elitaire monarehie en regering en over liet verzet van de Maoïsten, zeggen de twee dat uiteindelijk de gewone man de dupe is van de hele strijd en dat zowel liet huidige bestuur als het communistische alternatiefeen slechte oplossing is. De hele hetze rond de Belgische wapenleveringen zal het land. en weeral de gewone man, uiteindelijk geen goed doen. Mongolië heeft de twee mannen liet meeste verrast van alle landen. Ze wilden het vooraf 'eer zeker bezoeken, vooral omdat het in onze Westerse kennis zo'n grote onbekende is, terwijl liet een heel groot stuk land inpalmt tussen Rusland en China. Omdat het land zeer dunbevolkt is, was de natuiuir er overweldigend mooi en de levenswijze van de Mongolen op een harmonieus primitieve nianier, heel erg de moeite waard om te leren kennen.

Willen is kunnen, maar is kunnen ook willen?: de slotsom Tom en Peter hebben natuurlijk enorm veel indrukken en ervaringen opgedaan, die soms achteraf, zo zeggen ze zelf, al weer moeilijk te herbeleven zijn. 1-let lijkt al heel vlug een droom te zijn geweest waarin ze verkeerden. Ook daarom zijn ze 7eker blij dat ze ieder op z'n minst één getuuge hebben die hen in de arm kan knijpen en vertellen dat liet echt gebeurd is. Tevreden zijn ze over veel dingen. Zoals over

het mooie verloop van de reis en de geslaagde opbouw. Zo was huin eindbezoek aan Kroatië en Bosnie ccii goede afsluiter, omdat ze toch weer op bekend terrein kwamen. Europa, terwijl de Balkan als regio complex genoeg blijft om er een uitdaging aan te hebben. Zo verbaasden liet hen dat, in tegenstelling tot wat ze eerder hadden gehoord, de verschillende bevolkingsgroepen er juiist nood aan hadden om hen te vertellen over de oorlog. En gelukkig zijn ze ook te weten gekomen dat Ex-Joegoslavië gewoonweg een prachtige regio is die de moeite waard is oni bezocht te worden. Ook hebben ze zelf op persoonlijk vlak veel bijgeleerd. Zo zegt Tom dat je, terwijl je zo ver van huis bent, pas echt gaat waarderen wat je familie en vrienden voor je hebben gedaan en wat ze voor je betekenen. Peter heeft geleerd om nog meer te relativeren, alhoewel de balans daarin ook weer te ver kan doorslaan. Samen komen ze tot de conclusie dat zo'n hele onder neming door de mensen nogal overschat wordt. Net als liet beter relativeren wat ze hebben geleerd, beseffen ze ook in wat voor een luxepositie wij hier in liet westen leven. De mensen die ze tegenkwamen in de bezochte landen willen maar wat graag in hun, ofonze schoenen staan, maar helaas, zij kunnen niet. En wij, die liet financiëcl en technisch wel kunnen, willen het vaak niet, onder liet mom ' an angst en onzekerheid. Ze willen dan ook zeker niet gekend worden als 'de mannen die liet hebben aangedurfd en er daarom alles van afweten'. Bescheidenheid siert een mens. Toch is iedereen die ook door dezelfde microbe wordt gebeten altijd welkom bij één van de twee. Minder leuk, maar niet onoverkomelijk vonden Peter en Tom de onwennigheid die ze soms hadden in Marokko in liet begin en later in India, en de ziekte die het reizen op die momenten oncomfortabel maakte. Maar de ahlerniooiste gedachte die Tom en Peter uiteindelijk bijbhijft is dat de wereld aan hum voeten ligt. En dat is. dunkt me, toch de moeite om zo af cii toe je schoenen voor uiit doen. (nut)


MEERLE

Vliegende Sint ME ERLE - Ook Sinten ontsnappen niet aan de eisen van het huidige drukke tijdperk. De vereiste alonitegenwoordigheid binnen een tijdsbestek van enkele dagen nopen de Sint tot enge tijdschema's, stricte planning en de inzet van de modernste transportmiddelen. Waar hij vroeger verscheen per stoomboot of gezeten op zijn trouwe schimmel, komt de Sint nu per snelle wagen of, de topmanagers van multinationals achterna, per helikopter. Zo zou het ook in Meerle zijn. Helaas, evenmin als de eerder vernoemde topmanagers, kan zelfs de Sint niet alles naar zijn hand zetten. Voor de middag zag het er nog prima uit in Meerle en waren de kinderen vol verwachting dat de heli met Sint en Pieten zoals gepland rond 2 uur op het voetbalplein zou landen. 1-loe verder het uur naderde, hoe slechter het weer werd. Kort na de middag viel het water met bakken uit de lucht. Dan kwam het bericht dat de helikopter van de Sint nog aan zee stond er wegens het slechte weer niet kon opstijgen. Vorig jaar wegens de mist, nu wegens wind en regen. De Sint zelf stond op een andere afspraak op vervoer te wachten en alle Meerlese kinderen stonden op het voetbalplein op de Sint te wachten. Meneer Beirens, gedegen organisator, bracht redding en liet de Sint door een andere helikopter ophalen. Met enige vertraging daalde de Sint en zijn helpers uit de hemel neer en werd hij enthousiast ontvangen. Onder begeleiding van fanfare en de vele kinderen werd hij per koets naar de parochiezaal gebracht, waar het feest kon beginnen. Het werd een fijn feest, waarbij de Sint en nadien de DJ's van de jongenschiro niet hun disco het bar slechte weer deden vergeten. Wat we niet mogen vergeten, is een bedankje aan de vele vrijwliggers van de Meerlese verenigingen die dit feest mogelijk hebben gemaakt. (jaf)

Vanuit de helikopter...

in Je koets. Het weer was t wee keer spelbreker

Mjeels Parlement M_EERLE - Twee dageii vi'aarde een kb1,geest in de ParochieaaI. De leden van 't Mjeels Parlem ciii wisten hein uiteindelijk te verjagen. Koen Laurijssen, Rosa Sprangers, Annita Brasspenning, Marie-José Wille,nssen, Diane Geenen, Ene Martens, Ronnv van den Ackerveken en George Henrickc speelden kont cdie; R ja Ve,'sch iteren, Yolanda Van Aelst, Monique Hendnicicc, Jac Verhoeven, Toon Van Dun, Ene van den Ackerveken werken mee achter deschermen; .410 - Van Bavel en Swa Bouvé legden alles vast op pellicule; Kapsalon Viv en Schoonheidssalon zorgden voor kap en grimne; Erik Vinck- tekende voor de regie. (ja»

35


MEERLE

KAV en KWB Meerle presenteren Hobbytentoonstelling MEERLE - In de winter zijnde dagen korter en de avonden langer. Minder werk buiten, meer tijd voor andere dingen. Sommigen brengen die tijd voor de buis door, anderen met een boek. Velen kunnen echter niet stilzitten en besteden de avonden aan hun hobby. Onder de hobbyisten heb je dan weer twee categoriën: zij die gewoon tevreden zijn niet de bezigheid op zich, en zij die er graag willen mee uitpakken. Aan die laatste categorie bieden KAV en KWB Meerle de gelegenheid bij uitstek oni dat te doen. Het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 januari 2003 organiseren ze hun welgekende Flobbytentoonstelling in onze parochiezaal. Wie zijn hobby wil tentoonstellen of die ter plaatse wil demonstreren is van harte welkom. Iedereen mag deelnemen, zij het niet met de hobby waar hij of zij dc voorgaande jaren mee ten tentoongesteld hebben in Meerle. Hebje een van vorige keren al meegedaan, dan hen je nog steeds welkom, niaar dan met andere bezigheid. Dit jaar wordt speciaal een hoekje voorzien voor de kinderen die iets mee LEGO, KNEX, of

iets dergelijks. Het hoeft geen hele stand te vullen, ook één werkstuk mag. Je kan inschrijven bij Jaqueline Gladinez (KAV), Lage Rooy 29- tel 03/3 15.78.71 of bij Gust Kustermans (KWB), Ulicotenseweg 18 tel 03/315.92.93 of bij de bestuursleden van KAV of KWB. Liefst zo vlug mogelijk, het aantal plaatsen is beperkt! Het publiek is welkom op zaterdag van 16 uur tot 22.00 uur en op zondag 26januari van 10.00 uur en tot 19.00 uur. De toegang is gratis. Voor de fijnproevers is er m de kelder van de toneelzaal weer het gekende Bruin Café met streekbieren en wijnen Naar goede gewoonte is er op zaterdagavond de Kaartwedstrijd (rikken). Eerste gift om 20.00 uur. Iedereen die graag een kaartje legt, is welkom en elke deelnemer heeft prijs. Daarom mensen, laat uw hobby aan andere mensen zien en bewonderen of kom zelf iets demonstreren en schrijf in of kom naar iemands ander hobby kijken. (jafl

Nog maar dertig

Algemene vergadering van de dorpsraad MEERLE - Hoe zit dat met het nieuwe rond punt op Groot Eyssel? Is dat met ons gemeenteplein al geregeld? Sociale bouwgronden in de Dalwijken? Wanneer is de brandweerkazerne klaar? Wat hebben onze bestuurders met ons dorp verder nog in petto? Dat is misschien maar een deel van de vragen waarop je graag een antwoord wil of waarover je graag meer wil weten. Dan kom je best naar dc algemene vergadering van de dorpsraad op maandag 20januari 2003, om 20 uur in de parochiezaal. Het bestuur van de dorpsraad geeft verslag van zijn bezigheden, toelichting over de prioriteiten van vorige jaren en verwacht voorstellen voor het volgendejaar. Leden van het college en burgemeester lichten hun beleid ten aanzien van ons dorp toe en luisteren (graag) naar de verzuchtingen van de burgers. Directe democratie, je hoeft er alleen maar te zijn! (jaf)

Kerstboomverbranding MEERLE - Als de kerstboom ontmanteld is en alle ballen en lichtjes weer voor een jaartje zijn opgeborgen, kunnen we er zeker van zijn dat de drukke feestdagen achter de rug zijn. De rust in hoofden en huiskamers kan weerkeren: de lange maand januari heeft normaal gezien geen feesten meer in petto. Voor alle zekerheid zullen Landelijke Gilde en KVLV je kerstboom verbranden, een laatste maal en definitief omzetten in warmte. Ze maken er graag een gezellige bedoening van. De fanfare zorgt voor muzikale begeleiding, KVLV en Gilde zorgen in de verwarmde loods van Jos voor een warm en koud drankje, spek met eieren, een hot-dog en andere versnaperingen. De gemeente verzamelt de bomen en levert ze bij de Gilde. Op zaterdag 11januari om 19.30 uur zal Louis er de brand in steken en hij houdt het vuur aan tot alle kerstbomen op zijn. Dit alles mee te beleven op de Lage Rooy nr. 4. Warm (letterlijk) aanbevolen.

Dansen met Shilshoel

ML'ERLE - Zaterdag 14 december kiianicji dc 30-far/ge/t bijeen iii i ale De Post/toom voor een gezellige babbel bijeen drankje en een maaltijd. V. In. r. i"onder.) Bart Gijsbrechts, Véronic,'ue Voort,nan, Miranda van Opstal, Kristin Adriaensen, Steve Snijders, Tom Lenaerts, Martijn Heestermnans, Paul M'ertens (2de rij), Monique Leenians, Lieve Jochems, Petra van Boxel, Donatienne Voortnian, Gerda .4em'ts, Leen Laurjssens, Heidi Jochems (3e rj) Michel Goossens, Dolf Janssens, Gem't Sprangers, Monique Brosens, Ingrid Meeuvvesen, Leen Kusternians (boven) Ann Laurijssens, Rita Vermeeren, Amin Tilburgs, Mariëlle Bastijns, Katrin Jochems, Filip van Dijck en Hilde Martens. Gelukkig Nieuwjaar, lieve lezers. Blij dat jullie er weer bij bent in het nieuwe 2003. Ons volgend nummer krijgt u te zien op woensdag 29 januari... Medewerkers, ook het beste voor het nieuwe jaar. U kan uw goede voornemens al ten uitvoer brengen als u tijdig de kopij binnen brengt: op woensdag 15januari en het sport- en dorpsnieuws op zondag 19januari. 36

MEERLE - Dansliefhebbers worden op 18 januari 2003 in grote getale weer in onze parochiezaal verwacht voor de jaarlijkse 'Dansinstuif' van de Meerlese volksdansgroep Shilshoel. Naar goede gewoonte met live-orkest 'Bravade'. Het feest wordt opgeluisterd door het jongerenkoor 'Weerdu' en door optredens van de dansgroepen van Shilshoel. Daarnaast is er uiteraard een hele avond gelegenheid om zelf een dansje te wagen. Dit alles vanaf 20 uur in Ons Thuis in Meerle. Inlichtingen op tel. 03/315.90.13 (jaf)


HOOGSTRA TEN

The Flashin' Meadows HOOGSTRA TEN Traditiegetrouw start het nieuwe jaar met een pittige rock i rol/avondje in cafi) De Ge/mei. Liejhebbers kennen de/orinule al jaren. Ze houden zich met oudjaar rustig en bewaren hun energie voor de eemwte (lag van het nieuwe jaar. En ze beklagen hei zich nooit. Het Gelnieit'estje is ii'ijd en zijd bekend. Bovendien is de toegang gratis. Dit jaar werd gekozen voor een 'streekeigen " hand met een stevige podiumnact: Time Flits/zin ' Meadows. Deze band met vie, geroutineerde muzikanten wist 0 korte tijd een uitstekende livereputatie op te bouwen. Een repertoire van aansteke/ijke rhvtmn mm blues, swingende covers en eigen nummers zorgt voor de noclige a,nbiance. Steeds gedreven door adrenaline halen ze de mosterd bij hands als The Who, The Paladins, 1. Geiks, CCR en verder passeren de grote rock ii rol/klassiekers de revue. Kortom, The Fiashin 'Meadows slaan garant voor een steaming ''rhi'thm 'n roll '' party. Woensdag 1januari vanaf21 uur.

Verdienstelijke brandweerlieden

Oproep aan de handelaars van Hoogstraten Deelnemen aan de jeugdboekenweek 2003?

I-loog.straten - De I)/'u,uIne(',' 1/oog' 1/old! ci, li/Ă?E1 tI('c'/'Ic vierden samen hun verdiensielijke leden. in zijn toespraak dankte burgemeester Van 4 peren allen voor hun inzet maar wees er ook op dat er nog nieuwe mensen kunnen toetreden bij deze hulpdienst. Bevelhebber Jan Van Hemeldonck had de eer om de verdienstelijke brandweerlieden te decoreren. Voor de aanwezige dames van de gehuldigden was een bloementuil voorzien. We zien op defito: (achter) Jos Verschueren, Jos Van Der Kaa, Jos Brosens,cdt Jan Van Hem eldonck, Leo Van Boxel, Joseph Ae,is, Ludo Tackr en Guido Fockaert. Zittend: Burgemeester Van Aperen, echtg. Jos Verschueren, echtg. Joseph Aerts en echt. Leo Van Boxel. Zonnecenter

Ipatinga Kom Ie kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9,00 tot 21,00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98

'Jij en ik' is liet thema van dc Jeugdboekenweck 2003. Deze loopt van 16 tot en met 30 maart in heel Vlaanderen. Gedurende twee weken staat alles in liet teken van lezen en kinderboeken. Ouders, scholen, jeugdwerkers en natuurlijk ook bibliotheken doen hun best om kinderen en boeken dichter hij elkaar te brengen. Uw handelszaak/instelling kan ons hierbij helpen en dit enkel door een affiche op te hangen in het kader van de Boekenrally. Deze rally wordt georganiseerd door de bibliotheek. Met een vragenlijst in de hand, gaan kinderen op zoek naar affiches waarop een mooie tekst staat. De affiches hangen op verschillende verrassende plaatsen in dc gemeente, zoals bijvoorbeeld uw handelszaak/instelling. Het antwoord op hun vragen vinden de kinderen in die teksten. Dankzij de zoektocht naar de bovenvenioemde affiche zullen tijdens de Jeugdboekenweek heel wat kinderen (en hun ouders) bij uw zaak/instelling langskomen. Voor u misschien een geschikt monient om uw zaak/instelling in de kijker te zetten. Heeft u zin om samen met de bibliotheek gestalte te geven aan De Boekenrally? Geef dan een seintje aan El ie L' Hoyest. bibliothecaresse, tel. 03/3 143261. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 37


HOOGSTRA TEN

Hoog bezoek in het onderwijs Hoogstraten - 0 'oensciug 20 0(1/ 'en? her bracht ondei'wij.s/ninister/Jarleen 1/anderpoorten nogmaals een bezoek aan cle geineentelijke lagere school in de Gravin Elizabeth/aan. Al ,; voorsrandstei ial1 gïntegreerd onderwijs wilde zij met haar eigen ogen zien /10e in Hoog.rtraten de opvang en integratie van kinderen i;iet Speciale noden (hoogbegaa/d, syndroom van Dow, zwakhegaafden en lichamelijk geJiandicapten) vi 'ordt gerealiseerd. De noden van het onderwijs zijn op dit vlak bijlange nog niet ingevuld: komen tot inclu.siefonderwijs waai'bijhetonderwijs woi'dt (Inugepast aan de kinderen, en moet omgc' keercl, vraagt nog ide investeringen in begeleiding. Een cel's te aanzet hiertoe iio,di iii IJoO,LtStrCitt'li gce\j)eriIlieliIeerc/.

De feestbus rijdt weer

DRINGENDE OPROEP

Kunstproj eet HOOGVLIEGER HOOGSTRATEN - In het kader van een kunstproject 'Hoogvlieger' dat doorgaat op de Vrijheid in Hoogstraten tijdens de maand maart, zoekt het IKO dringend een groot aantal Hoogstratenaren die hieraan hun medewerking willen verlenen. Wij bieden hen de unieke gelegenheid om rond het thema 'Sporen lan Vrijheid', een persoonlijke gedachte, een gedicht(je), een tekening, een citaat, een boodschap, een afdruk of een betekenisvolle krabbel te plaatsen in een voetpadtegel van de Vrijheid. De technische realisatie is helemaal voor rekening van het IKO en het stadsbestuur. U hoeft enkel uw eigen kleine (idee) bijdrage aan te leveren. Niets voor U? Toch wel! Als u tenminste Hoogstratenaar bent of hier minimaal één jaar woont. We zoeken peuters, kinderen, tieners, mannen, vrouwen, ouders. grootouders. arbeiders. zelfstandigen, dokters, huismoeders, kunstenaars, winkeliers, studenten, werklozen, leerkrachten, politiekers, inwijkelingen, rusthuisbewoners, enz. Kortom, een algemene doorsnede van de bevolking. Interesse of nieuwsgierig? Laat ons dat dan snel weten. Mail, bel of stuur ons vrijblijvend dat u geïnteresseerd bent (kan ook met bijgevoegd strookje. voor 15januari). Wij zullen u dan per kerende een brief sturen met extra uitleg en verdere afspraken. P. S. Het zou ons enorm uerheu gen inoch ten ook uitgeweken (buitenlandse) Hoogstratenaren zich hiervooraannielden. Voeg deze oproep dus bi/de nieuwjaarswensen aan uwHoagstraatse nonkel 0/taille in hei buitenland of bezorg ons hun e-mailadres.

Niet aarzelen, gewoon doen! Dank bij voorbaat. Contactadres: IKO, ter attentie van Jef Martens, Dr. Versrnissenstraat6, 2320 l-loogstraten, tel. 03 3 14 75 54, fax 03 3 14 49 83 of e-mail iko@:skynctbe Ik. ......................................................................... (voornaam en familienaam) wil graag meer weten over het kunstproject 'I-lOOG VLIEGER'. Ik woon in: ............................. 232 ... Hoogstraten - ........................................................ Tel.: 03. ...................... E-mailadres . ................ .................. Leeftijd . .......... Jaar

Beroep

Handtekening . ..................................... Voor 15januari te sturen naar: IKO, Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten.

38

Hoogstraten - Ditjaar kan pe opnieuw veilig op stap iiiet oudejaarsavond of nieuwjaarsdag. 1-let provinciebestuur van Antwerpen en De Lijn verzorgen samen met dejeugddiensten van 45 gemeenten en districten de campagne "Oudejaarsnacht - Feestbus 2002-2003". De feestbus brengt fuivers, van jong tot minder jong, gratis van de ene party naar de andere in onze provincie. Het aantal deelnemende gemeenten is gevoelig uitgebreid. hierdoor kan je nu in bijna heel de provincie geraken, maar zijn ook de ritten herschikt. Er rijdt geen aparte feestbus meer door Hoogstraten (vorig jaar was dit het traject Meersel-Dreef- Hoogstraten - Brassehaat). De uitgebreide lijn 43 (Turnhout) neemt een deel van dit traject over en komt nu door alle Hoogstraatse deelgemeenten. Door deze aanpassing zal De Lijn er ook beter in lukken de uurregcling na te komen. Een overzicht van de trajecten vanuit 1-loogstraten: - Lijn 43 vertrekt in Meersel-Dreef. over Meerle, Meer, Minderhout, Hoogstraten en Wortel en leidt dan via Rijkevorsel naar Merksplas en Turnhout. - De verbinding Hoogstraten - Antwerpen (over St. Lenaarts en Brecht) wordt opnieuw voorzien door lijn 60. Er is geen rechtstreekse verbinding voorzien met Loenhout - Wuustwezel. Je kan er wel geraken via een overstap in Brecht. De bussen passeren de haltes om het uur. Om gratis mee te kunnen. haal je nu een ticket aan de onthaalbalie van het administratief centrum of in de bibliotheek. Je krijgt er ook de uurregeling. De tickets zijn geldig van 31 dcccniber oni 18.00 uur tot en niet 1 januari. Zonder ticket mag je ook nice, niaar betaal je wel 2.50 EUR/rit. Info: jeugddienst, 03/340 19 52 of ronny.pijperskcpublilink.be . De Lijn, dienstregeling op 31 december en 1 januari. 031218 1406 of www.dehjn.be .


HOOGSTRA TEN

The Hot Paddlewheel New Orleans Jazzband

J-Ioogstraten - Deze groep is een nieuwe f'isse wind in het Belgische oude stijl' Jazzcircuit. De bandstreeti ernaar cle geest van de legendarische orkesten in New Orleans te doen her/eren. De Paddlewheel is een zeskoppige bende ontstaan uit de jazzvriendelijke bodem van de Denderstreek. Deze jonge groep, gesticht door Wim Schoup, kende zijn debuut op dc Ni,ioof.e jazzki'oegentocht. Vc'rmits ciiie muzikcinten een solide jazzervaring hadden opgedaan, was het haast vanze/f.prekencl cial deze band meteen succes zou halen. Lacitstelijk speelden ze in Ninove nog met cie A,ne,'ikaanse pianist Bill Sinclair. De naam van cie hand is ge誰nspii'eercl op het stuwend rad (p(icicllewheel) van de prcic'htige stoomboten op cie lvlississippi. Zij bm'engen ii een kwalitatief concert in et muziek opgevist uit een brede waaier van onvergelelijke New Orleans en Dixielanci klassiekers. Op mnauizdag 13 jmzuari om 20 uur speelt deze gi'oep in zaal Sint-Cccilia.

Familiedag in het rusthuis

Nood in Guatemala

HOOGSTRATE\ - FONS 1/LET en IvIARTHA MAC'S knamen op zondag 15 december getuigen over cle grote nood in liet Icind waar zij cii heel veel jaren wonen en i'erken. Guatemala is een van cle armste landen in Amerika en Fons en Mai'tha vertelden met heel veel kennis van zaken over de oorzaken van die armoede, de pogingen van de Jncliacinse bevolking om hun lot te verbeteren en cie hulp clie zij ciciarbij kunnen geven. Fc,milie, vrienden en svmnpathiscmnten luisterden geboeid. Deze ontmoeting was een initiatief vcin de We,'elciwinkel in het kader van hciar Geschenkenbeurs in de Pax.

'1

D KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogstraten - 1 oor de /ainiliedag iii liet rItsiIllll\ ie 1-/oc,sii'a1eii haI nico voor cie eerste maal voo,' een nieuwe opzet gekozen. De fitnulie vcoi cie inwone,'s kon zich i'eecis op vi'ijdcigavond inschrijven. de cinciei'en hadden cie zatei'dag twee ve,'schillendc' inogelijkheden. Dc,nkhcicir we,'dhiervcmn gebi'uiktgeinciakt. Nog veel ciankbcia,'cier wai'en cle bewoners ircin/ zij sto/idieli weer eens heel even in liet midden van cle belangstelling. Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

39


HOOGSTRA TEN

40 X 40

52

fl

J-Ioogstraten - 0p zaterdag 16 november vierden de veertigjarige!! lees! in zaal Pax. Tij deĂŻs een na/king dinner hadden zij de gelegenheid om hun persoonlijke herinneringen aan de vroegere schooltijd op te halen. Daarna werd de/vsische conditie op de proef gesteld door een enorme danspartij tot in de vroege uurtjes. Alle a/we:igen hadden natuurlijk ongelijk maar kunnen dit rechtzetten binnen 1 0 jaar. Dit/eest was meer dan een succes.' Onderste rij (telkens van links naar rechts'): Dominique Van Hufk'l. Leen Meu,s'en, Mia Herevgers, Linda Lodewijckv, Jeannine Hendrickx, Karin Verhoeven, Els Van den fleuvel, Patrick Hens, Francis Van Dijck. Tweede rij: Lie f'Pans, Mieke Michielsen, Rennv Van Bergen, Jan Jacobs, Rudv Aerts, Sta/Hermans, Gust Vinck, Ludo KnacÂť kens, Eddv Joosen, Karel Hermans. Derde rij: Peter Geets, May Vermeiren, Rita Lauryssen, Marleen Brosens, Hans Van Nijen, Ludo Van Bergen, Jan Haest, Jan Joosen, Marc Geen's, Eddv Levs, Fred Fockaert. Bovenste rij: Lies Voet, Gu,y Mertens, Sonja Massez, Jan Adams, Jef Lainbregts, Koen Van Delni, Jan Peeters, Rudi Schellekens, Luc Sprangers, Frank WeYler.

AJr

L.4w

beste ket..tze voor Iet4ke eii foffe foto's

2A1

Lt\'

fofo's cifc3 e'ovkf

D icjifaL 1 Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14.13.13 40

ii oicj oo 'Prof. IL0

L00 ,'kh' ; oi

LIL4C

sdCVIce

Peil'iskyno.h

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37


HOOGSTRA TEN

EN MR 110EREN

Al een halve eeuw

EEN GELUKKIG

2003

Multiculturele samenleving: anders bekeken in Hoogstraten l-loogstraten - Bij leien op een aangename en boeiende manier? Zin in onthaasten en uw kennis verruimen? Dan zit u goed bij Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds. Ook in Iloogstraten organiseert Universiteit Vrije Tijd dit voorjaar een cursus. Een unieke kans voor iedereen met interesse voor de eigen én andere culturen. Wat is een multiculturele samenleving? Bepaal je zelf tot welke etnische groepje behoort en behoor je altijd tot dezelfde groep? Is men Marokkaanser in Brussel dan in Rabat? Is etniciteit nu belangrijkerdan vroeger? In welke mate blij 0 men tot zijn eigen etnie behoren bij migratie? En hoe verloopt de aanpassing aan een nieuwe cultuur? 1-let lijkt steeds belangri jkerom tot een bepaalde groep te behoren. We trekken een sociale grens tussen 'wij' en dc 'anderen'. Hoe dat gebeurt hangt af van het doel en de omstandigheden. 1-let verdwijnen van bepaalde cultuurelementen of wederzijdse beïnvloeding hij contact tussen etnieën verminderen met automatisch de etnische tegenstellingen. Eugeeri Roosens onderzoekt de etnische identiteit en de mechanismen die multiculturaliteit bevorderen of tegenwerken. Enkele thema's: De multiculturele samenleving. Een kritische belichting. Over de ongelijkheid van culturen. De wedergeboorte van autochtone volkeren in Quebec. Multicultureel Brussel. Migratie en etnische identiteit. Professor [iugcen Roosens (1 934),doctor in de etnologie, is emeritus gewoon hoogleraar antropologie aan de K.U.Leuven. Hij doceerde aan buitenlandse universiteiten en bestudeerde interetnische verhoudingen en cultuurcontacten in Centraal-Afrika, ('anada. Europa en de VS. Prof. Eugcen Roosens doceert voor Universiteit Vrije Tijd de cursus "Mensen uit diverse culturen" op donderdagen 16, 23 en 30ja1luari en 6 en 13 februari van 14 tot 16 uur. De cursus vindt plaats in het Auditorium van het Klein Seminarie (Vrijheid 234) te Hoogstraten. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 57 en € 52 voor Davidsfonds-leden. Begrepen in de prijs zijnde koffie en het cursusboek 'Eigen grond eerst? Premordiale autochtonie. Dilemma van de multi-culturele samenleving'. Inschrijven kan door overschrijving op rekening 775-5917544-80 van Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds (met vermelding van de code 1-10-03A-WA-AC). Alle info hierover is te verkrijgen bij Alfons Livens van het Davidsfonds Hoogstraten.031 314.54.52.

HOOGSTRA TEN - VI.n.r. (boven) Viktor Véflieven, Jan (Jostvogels, ictol' I1Oei7flans, Leo Donis, .4,i,üe Jansen, Leen Adriaensen, Mia Lanslots en Ch,'is Gevsen (midden) Lia Geens, Louis Aeris, WiIl' Lodc'wijckx, Lvdia Goi'aerts, Rita Martens, Roger Jansen, Maria Ch,'istianen, Stef Christiaensen, Iréne Dockx en Ria Gevsr'ii (onder) Marcel Jansen, André Hendrickx, Monique Go,'7s, Gaston 1Jendrickx, Jos Bro,s'ens, Mai'iëtte Snijders, /viariëtte Pinxteren, Maria Braspenning en Vera Van Ticlielt.

natuurpuntg Waarschuwing! Het wordt winter, help onze vogels. Laat, maar niet onverwacht wordt het nu heel wat kouder. Veel tuinvogels kunnen een beetje hulp best gebruiken. Natuurpunt adviseert om nu je voedertafel op te vissen en te vullen met vetbol, gemengd zaad en broodkruimels. Dan heb je meteen gratis televisie. Want met onze actie 'Vogels voeren en beloeren' volgen we welke rare gasten zich ophouden in Vlaainse tuinen. Het koude weer rukt op! Vogels geraken moeilijk aan voedsel, terwijl ze nu juist extra veel energie nodig hebben om hun 1 ichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten zijn grotendeels verdwenen, bessen vaak al op. Regen en sneeuw maken het de zaadeters moeilijk om hij hun voedsel te komen. Een beetje extra voedsel kan hun leven redden. Natuurpunt wil met haar actie 'Vogels Voeren en belocren' vogels in de winter helpen. Voor de derde keer op rij gaat de actie door. Om mee te kunnen doen aan deze actie hoel'je alleen maar een voederplaats te hebben (of er een in elkaar te knutselen) en die dagelijks een kwartiertje in liet oog te houden. Door alle vogels die op jouw voederplaats komen eten op te schrijven en die waarnemingen door te sturen naar Natuurpunt krijgen we een goed beeld van de vogels in onze Vlaamse tuinen. Al 500 mensen namen tot nu toe deel aan de actie. Zo krijgen we een idee over hoede vogelpopulatie van een gemiddelde Vlaanise tuin eruit ziet. De voederplaatseii in de tuin van onze medewerkers krijgen gemiddeld 39 bezoekers. De talrijkste vogel is de mus. De merel is de

meest verspreide soort, die kwam in elke tuin voor. Na de zomer zijn alle gegevens verwerkt en krijgt elke medewerker een persoonlijke tuinlijst en een verslag van wat er in de andere Vlaarnse tuinen is gezien. Een kleurrijke poster met uitleg over de actie en met de meest voorkomende tuinvogels kan je aanvragen op liet Natuurpunt secretariaat. infokrnatuurpunt.be . 015 29 72 20. Wil je meer weten over wintervoedering, een overzicht van het wintervoedsel van onze bekendste tuinvogels of een recept voor een heerlijke vetbol? Natuurpunt lieef't een speciale folder met een heleboel nuttige tips uitgebracht. Surf ook eens naaronze \vcbsite: www.natuurpunt.be . Je vindt er alle informatie over wintervocdering, de actie 'Voeren en beloeren' en de downloadbare folder. Deze actie wordt financieel en proniotioneel ondersteund door Tom en co. Z'/atuuipiint

Kardinaal Mercierplein / 2800 Mechelen Tel: 075 29 72 20

Fax: 015 42 49 21

ru


sport oe Sportlaureaten 2002 gevierd HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte maakte de Hoogstraatse Sportraad de balans op van de sportieve hoogtepunten die het voorbije jaar kleurden en dit op basis van de ingezonden kandidaturen door de verschillende clubs. Altijd een moeilijke taak voor de verantwoordelijken om de juiste vrouw, man, ploegde nodige lof toe te zwaaien. Heel wat knappe sportprestaties in allerlei disciplines werden onder de loupe genomen, maar er kan maar één winnaar zijn en daar beslist soms de fotofinish over.

Sportman Cyclocrosser Herman Martens

Sportvrouw Amazone Karin Donckers

Geen onbekende op liet erepodi um. Topamazone Karin Donckers uit Minderhout behaalde reeds haar vijfde trofee in dit kader. Te weinig denderende prestaties bij de vrouwen? Zeker niet, maar Karin steekt er nu eenmaal bovenuit. Zij staal al jaren nice aan de top in de Eveuting (Military) en wil van geen opgeven weten. Ook na haar zware tuimelpertc tijdens de Olympische Spelen in Sydney kwam zij sterker dan ooit terug en dit resulteerde in sprekende uitslagen. Dit jaar presteerde zij enorm sterk en veroverde een selectie voor het wereldkanipioenschap te Jerez dc la Frontcra in Spanje waar zij met Gormicy op de 1 9de plaats eindigde. Daardoor verkreeg zij liet 13-statuut bij het BOIC, waardoor zij met quasi zekerheid de selectie voor de Olympische Spelen 2004 in Athene op zak heeft. Dat Karin nog hoge ogen \vil gooien blijkt wel degelijk uit de gedrevenlieid waarmee zij met haar sport, niet de volle steun van thuis, bezig is. Haar trofee van sportvrouw kon zij zeI Fniet in ontvangst nemen daar zij opdat ogenblik in Amerika vertoefde om een stage tevolgen. Haar zus Martine nam de honneurs waar. Wie steekt volgend jaar Karin naar de troon? (rel)

Belangrijkste prestaties Driesterrenwedstrijden CCI - Hoppengarten (Duitsi.) met Palmyra 6de plaats. met Dances with Wolves 8ste plaats CCI - Saumur (Fr.) met Palmyra 2de p1.. met Gormley 5de pI.. met Dances with Wolves 7de p1. Na deze wedstrijd stond ze 1 Ode op de wereldranglijst. CCI - Clerbourg (Fr.) wereldbekerwedstrijd met Palmyra 8ste p1.. met Gormley 3de Pl. CCI - Cavertitz (Duitsl.) met Dances with Wolves 1 Ide p1., met Gormley 6de p1. (C'CI:Internationale Military met steeple)

Viersterrenwedstrij d Jerez de la Frontera: wereldkampioenschap met Gormley 1 9de p1.

Tweesterrenwedstrijden CIC - Waregem met Idem du Roe 7de Pl., met Pacifie 3de Pl. CIC - Lion d'Angers (Fr.): wereldkampioenschap jonge paarden 6- 7 jarigen met Idem du Roe 3de p1. (CIC: Internationale Military zonder steeple) Teamehef: Europees Kampioenschap Hagen (Duitsi.) met pony waar Wouter de Cleene (Minderhout) individueel goud behaalde en het team zilver. 42

Als je voor (lag Cfl (lauw iemand over de Hoogstraatse wegen ziet pedaleren of de spieren loslopen dan zal het negen kansen op tien Minderhoutenaar l-lerman Martens zijn. Niet meer zo jong. voor velen bijna de derde leeftijd, voor hem zijn derde jeugd. Geen Iralala rond zijn prestaties, gewoon doen, in conditie blijven! In de zomer vindje F-lerman als jogger, als lid van De Marekelopers, in stratenlopen van om en hij de 10 km. o.a. in Hoogstraten, Minderhout, Wortel. Loenhout. Chaam en ook ver daarbuiten. En dit als rechtstreekse voorbereiding op zijn wintcrprogramma, want dan wil hij er staan. Vcldcross is zijn passie, zuiver voor de sport. In het totaal behaalde hij reeds een 20-tal provinciale. Belgische en wereldtitels met als hoogtepunt 26 januari 2002 de wereldtitel in zijn categorie bij de UCI (officiële vielrijdersbond) te Mol. Vijf kandidaten hadden zich gemeld voor de titel van sportman, niemand die er aan twijfelde om de trofee toe te kennen aan I-lerman Martens, een sportman in hart en meien. (rel)

Prestaties 9 overwinningen in zijn categorie (+56j.) bij LHRC 2 overwinningen in zijn categorie (+56j.) hijj VWF 4 keer een 2cle plaats Belgisch kampioen in zijn categorie bij LRC Wereldkampioen te Mol in zijn categorie bij UCI Totaal een 20-tal titels


SPORT

Sportvereniging Touwtrekkersvereniging 'De Mertensmannen' Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 3 15.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedchandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' wt'w.geucIens. be

Twee kandidaturen vonden de weg naar de Sportraad waaronder de Kon. Veloclub De Lustige Wielrijders. Niet minder dan 303 keer plaatste ze haar naam achter een organisatie, ze houdt als enige wielerclub in België nog een muzickafdeling in stand. In 2003 richt ze het Belgische Kampioenschap voor Dames internationalen in en de club bestaat reeds... 75 jaar! Een geduchte tegenstander kwam echter op de proppen. ni . Dc Mertensmannen, lid van dc BTK (Belgische Touwtrekkersbond) en die uteraard met touwtrekken de kranten halen. Coach Karel Roelands praat bezielenci over zijn touwtrekkers: Luc Mertens, Frank Mertens, Jan Mertens. Ruud Eist, Corné Buiks, Koen Mertens, Marino Roets, Ruben Baden, Bert Mertens, Raf Mertens. Deze namen vormen zo'n beetje het uithangbord van de club. Deze bestaat al 5 jaar en is gesticht toen een aantal Mertensmannen (zoals ze zelf zeggen "\VC zijn allemaal afstammelingen van Nelles Mertens") de ruiterij vaarwel zegden en brood zagen in een meer gespierde sport. Met 15 sterke kerels he-

gonnen, is de vereniging momenteel gegroeid tot 32 leden die in leeftijd variëren van 12 tot 26 jaar. In het seizoen wordt er driemaal per week getraind aan een lokatie in de Loenhoutseweg en 's zondags wordt aan wedstrijden deelgenomen. Dat deze jonge kerels niets aan het toeval overlaten en daarenboven de besten willen zijn is wel duidelijk, want begin 2003 nemen zij deel aan een trainingskamp in Zwitserland en in de zomer aan het Europees kampioenschap in Assen (Ned.)! Zoals je merkt een meer dan serieuze sportdiscipline. Zo'n touwtrekwedstrijd wordt betwist door twee ploegen van acht personen en men heeft verschillende gewichtscategorieën: 560, 600. 640. 680 en 720 kg. De Mertensmannen komen uit in 600, 640 en 680 kg., en voor de opvolging besteedt men ook ruimschoots aandacht aan de jeugd.

(r7

--

a

CONCEPT GAS TECHNOLOcX VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten

03/314.44.26 03/314.68.60 www.cgt.be

Een jonge vereniging, een hechte vriendenband, zonder sponsoring, met eigen spaarcenten en jongelui die duidelijk lieten blijken dat ze dolgelukkig waren met de behaalde trofee! (rel)

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Palmares Provinciaal Iste plaats 640 kg. Heren zornercompetitie 1 ste plaats 680 kg. Heren zomercompetitie

Nationaal Belgisch kampioen 640 kg. Belgisch kampioen 680 kg.

Internationaal 6de plaats in Zwitserland 640 kg. Sde plaats international jeugdtornooi België iste plaats Open Brabants Kampioenschap Nederland Vrije Klasse Open voor jeugd

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

EN VOOR IEDEREEN HEES 1446 - Bijna in alle piaatsnamen die men onder die benaming in Vlaanderen aantreft, verwij St men naar de betekenis van bosgebied.

zonder uitzondering

EEN GELUKKIG 2003 43


SPORT

Tom Geenen wil in 2003 oogsten Het eerste seizoen van Tom Geenen in Divisie 1, de koningin neklasse van de rallycross, is zeker niet onopgemerkt gebleven. Met zijn unieke en zelf ontwikkelde Opel Corsa 4x4 Kit Car, behaalde de benjamin onder de grote jongens een zesde plaats in het Nederlands kampioenschap en een zevende plaats in eigen land. Vooral de drie podiumplaatsen op het Eurocircuit in Valkenswaard en de Europese finaleplaats in Duitsland bevestigden het potentieel van de razendsnelle Corsa. Wie in een mechanische sport met een nieuw wapen voor de dag komt, moet rekening houden met een aanpassingsperiode. Zeker wanneer je de wagen helemaal zelf ontwikkeld hebt, met inbegrip van een aantal ingenieuze en originele oplossingen. De eerste seizoenshelft van Tom Geenen met de Opel Corsa 4X4 Turbo werd gebruikt om de wagen te leren kennen en op pLint te zetten. We hebben wel een aantal wedstrijden nodig gehad om de Corsa betrouwbaar te maken. Eerst hadden we een paar keer problemen met de motor. Niet abnormool, want 450 pk uit een 1.8-liter turbo persen is juet evident. Na een viertal races, hadden we de motor op plint staan. Dat de motor pit heeft, bleek uit een aantal superstarts. Een paar maal bleef ik in de eerste rechte lijn naast de Focus WRC van Europese topper Jos Kuvpers en (Je Impre:a WR C vast Nederlands kampioen Van Mechelen.

Unieke transmissie Toen de motor op punt stond, kon het team beginnen werken aan de transmissie en de wegligging van de Corsa. De korte wielhasis bleek geen probleem te vormen. "Bij cle bouw van de wagen, hadden we heel veel tijd besteed aan de sequentiële versnellingsbak. We bouwden cle transmissie achter in de wagen. om een ideale gewichtsverdeling te bekomen. De enorme krachten op de aandrij [ossen zorgden voor een paar opgaves, maar ook dat probleem hadden we binnen de kortste keren onder cle knie.

Ondertussen werden een aantal aantrekkelijke resultaten behaald. Drie keer stond Tom op het podium op het Eurocircuit in Valkenswaard en in Duitsland behaalde hij zijn eerste finaleplaats tussen de Europese top. We hebben dit seizoen niet gekeken naar liet kampioenschap. We wisten vooraf dat het een leerjoar zou worden, want nieniand had voorheen een Corso 4x4 Turbo ontwikkeld. Drie keer werd ik derde in Nederland. Op het Eurocircuit, de snelDenelu.l, ci net vermogen heel belangrijk. Dat bewijst in elk geval dat onze Corso snel genoeg is. In Maasinechelen ,'eclen we cie laatste twee wedstrijden in cle .4finale. Op dit technische circuit is de wegligging cruciaal. Ook op dat vlak boekten ive veel vooruitgang. Enkel in .4 rendonk, in ijn thujscircuit, wilde liet niet lukken door mechanische pech. Dc' starts op liet Glosso-circuit zijn alvast veelhelovend voor volgend jaar.

Drie podiumplaatsen

Europees debuut

"Nadat dc ovci'brenging in orde wcis, konden we ons concentreren op de wegligging. Omdat iie in eerste instantie cle vering te hard hadden staan, h,'ak cle achtertrein regelmatig uit. De laatste wedstrifden stuurde cle wagen in esscherp. Onze Opel Corso 4x4 Kit Car staat op punt. We zitten op schema.

De dehLitant in Divisie 1 liet zich ook in liet Europees Kampioenschap opmerken tussen de profs niet fabriekswagens die meer dan 500 pk op het asfalt zetten. Vooral in Maasmechelen kwam Tom Geenen heel sterk uit de hoek. ''Ik reed aan de leiding van cle open ingsmanche. toen ik een tik kreeg van Ver Eecke en daardoor

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

44

't

4Vbl)

eelt wiel verloor. In de tweede reeks liet ik zeif de Focus WRC van Ludvig Hunsbecit, ex-Europees Kampioen, achter mij in de stcu't, maar vervolgens iverd ik in de eerste hoc/it vctn de bacin geknald door cle Fiji .Joki i en. De Peugeotrijder kon liet blijkbaar niet hebben dat een kleine Corso zijn 206 WRC klopte,.. In cle derde reeks was ik opnieuli' het snelst weg, maar in liet tumult ging ik even van cle baan en daardoor iverd ik uitgesloten. Gelukkig kon ik dcit in Duitsland rechtzetten. In Buxtehi'ide behaalde ik mii un eerste Europese finaleplaats.

Hogere ambities voor 2003 Na liet overgangsseizoen 2002, wil Tom Geenen definitief bij de top van de rallycross in België en Nederland aansluiten. seizoen bleek onze Corso regelmatig goed voor een plaats in de Top 5. De verschillen waren telkens heel klein en in de start bleek onze Opel een van cle snelste wagens. Deze winter gcmdmn we liet aandri/tvsteem nog verstei'igen, de motor nog wat opvoeren en cle ophanging nog verbeteren. Volgend seizoen it'il ik regelmatig op het podium staan, ook in Arenclonk.

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand


SPORT

De Arkduif

Kampioenen in de kijker Minderhout - Belonmg komt na de prestatie! Een heel seizoen lang ie vliegbeesijes in optima torme houden door een aangepaste voeding en prima verzorging is ook niet zo eenvoudig als de buitenwereld wel denkt. Daarbij elke zondag urenlang naar het Iuchtruini turen. ongeduldig wachtend op die Iste getekende die maar niet wil komen, treurnis als je beste duiven verstek laten gaan en zelfs niet meer komen opdagen ... ! Het leven van een duivenmelkergaat liet altijd over rozen. De kampioenendag in december betekent dan weer de kers op de taart. l-leroïsche verhalen over mijne Blauwe geschelpte', "De Jean-Marie" of"De Cipollini" doen de ronde bij pot en pint illet de vrienden melkers , en voor de besten een trofee bovenop met de innige hoop er volgend seizoen weer hij te zijn.(rel)

Uitslagen Quievrain Oude duiven:

algemeen kampioen: Franeis Jansen 2 eerste getekende: Francis Jansen Iste getekende: Franeis Jansen Jaarse duiven: algemeen kampioen: Louis Van Bergen 2 eerste getekende: Louis en Gust Schrijvers 1 ste getekende: Louis en Gust Schrijvers Jonge duiven: algemeen kampioen: Louis Van Bergen 2 eerste getekende: Karel Aerts 1 ste getekende: Petrus Brosens Nakampioenschap: algemeen kampioen: Karel Aerts 2 eerste getekende: Karel Aerts 1 ste getekende: Karel Aerts Algemeen kampioen Quievrain: Louis Van Bergen Noyon Oude duiven: Jaarse duiven: De bes/ru tuit De .'vourdIioeI boi'eui u. Lor. Dirk B/usr/is (Meerle), Wim Jansen (Meerle,MarceI Kinschots (Meer), Henri Moerkens (Meer), Francis Jansen (Minderhout)

Jonge duiven:

algemeen kampioen: Franeis Jansen 2 eerste getekende: Francis Janssen 1 ste getekende: Louis en Gust Schrijvers algemeen kampioen: Francis Jansen 2 eerste getekende: Louis en Gust Schrijvers 1 ste getekende: Louis en Gust Schrijvers algemeen kampioen: Jozef Van den Bogerd 2 eerste getekende: August Michiels 1 iL :e:ci.:c!1dc: .\ ugust Miehiels

Algemeen kaiiipiueu Noyon: Franeis Jansen Algemeen kampioen Quievrain + Noyon: Francis Jansen Winnaars 5- en 6-daagse 6-daagse Quievrain: Oude duiven: Gustaaf l--lendrickx en Franeis Jansen Jonge duiven: Karel Aerts en Louis en Gust Schrijvers 5- daagse Noyon: Oude duiven: Francis Jansen en Louis en Gust Schrijvers Jonge duiven: Karel Aerts en Constant Smans Kampioeneii samenspel "De Noordhoek" Quievrain :

oude duiven: Ant. en Dirk Brosens (Meerle) jaarse duiven: Jos Leuris (Meer) jonge duiven :Mareet Kinschots (Meer) Noyon: oude duiven: Henri Moerkens (Meer) jaarse duiven: Francis Jansen (Minderhoul) jonge duiven:Marcel Kinschots (Meer) Nakampioenschap Quievrain: 1-larry en Wim Jansen (Meerle)

1h' liIiluii/ -luuuiiocuicui. /n 1.1.11.1. (iu.i .4eut.s. Petutis B,o.sens. Onder r. 1. iii. Gustaaj Hendruc/.v, .Juef t en den Bogeic/, Franeis Jan sen

De Hoogstraatse Maand

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE dak euwsraa9

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio 45


SPORT

Cyclocross Superprestige

Beste Belgen en Nederlanders aan de start Hoogstraten/Meer - Zondag 26januari wordt zonder twijfel weer een hoogdag voor de wielerliefhebbers en dringen zal het weer worden in en rond De Mosten om de beste plaatsjes te bemachtigen. De Hoogstraatse veidrit maakt deel uit van de Superprestige, een regelmatigheidscriterium dat uit acht proeven bestaat en waaraan belangrijke bedragen verbonden zijn. Ook voor beloften werd een Superprestige in het leven geroepen met het oog op de toekomst. Duizenden cyclocrosslicflicbbcr uit de Kempen en van heinde en verre zullen ongetwijfeld weer hun opwachting maken langs het selectieve parcours. De inrichters hopen vooral op een spanncnde maar ook sportieve wedstrijd want het hooliganisme steekt hier ook stilaan zijn horens uit, alhoewel hierin zeker ook niet mag overdreven worden. Denken we maar aan het geval Groenendaal vorig jaar die met supporters (?) op de vuist ging en de hevige supportersclans van Bart Wellens cii Sven Nys die niet altijd even zoet voor mekaar en voor de renners zijn. Heethoofden die uit de bol gaan kan men nog als enkelingen beschouwen, maar waar een beetje rook is, bemerkt men ook vlug vuur.

Opvolger Erwin Vervecken? Voor de Superprestige van de Eliterenners ondertekenden twintig renners een contract voor dc acht wedstrijden, het kruim van de cyclocrosswereld is hier alleszins aanwezig. De beste Belgen met aan de kop drievoudig werelden huidig Belgisch kampioen Mario De Clercq, Sven Nys die een sterk seizoenbegin kende en ei zo na alle wedstrijden op zijn naam schreef. daarna \vat tcrugvicl maar tegen die tijd zeker weer de fornie zal te pakken hebben, Erwin Vervecken, de winnaar van vorig jaar die nog weinig potten brak dit seizoen. Bart Wellens, de olijke kerel uit Vorselaar waaraan men begon te twijfelen maar alle kritikasters flink de mond snoerde met spraakmakende overwinningen. Verder verschijnen zeker aan de start Tom Vannoppen, Svcn Vanthourenhout, Peter Van Santvliet, Ben Berden, Arrie Daelmans, Davy Commeyne, Bjorn Rondelez, Wim Jacobs. Van

NedeiI.ind,c kunt ordt stelde heel \\at \erwacht van Richard Groenendaal die koppig blijft vechten tegen de Vlaamse hegemonic. Nederlands kampioen Gerben de Knegt, Wim de Vos, Maarten Nijland, Camiel van den Bergh, Wilant van Gils. De Tsjech Peter Dlask magje zeker ook niet afschrijven evenals Vaclav Jezek. Ook opnicuw een Zwitser in het slijk en zand, nl. Christian Heule die vastbesloten is het Zwitserse veldrijden uit een diep dal te halen. De Spanjaard David Seco en de Fransman Geoffrey Clochez vervolledigen de bonte bende evenals nog enkele Italianen die na Daniele Pontoni ook niet veel potten meer braken in het

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

t

heiwelijksfo±o0'ctie

LittIn 1 'itccIcjt en .t cii \iu tele!

/11

tite/

ticee ernstige kandidaten op de overwinning

internationale circuit. Neem daarbij nog een aantal mindere goden enje mag spreken van een uitgelezen deelnemersveld. Veel kanshebbers op de overwinning of... volgt Erwin Vervecken zichzelf op?

Beloften en Juniores Niet alleen naar de Eliterenners gaat de belangstelling uit, ook voor de Beloften werd een Superprestige in het leven geroepen. Aan de toekomst denken moeten de bondsverantwoordelijken gedacht hebben want het veldrijden stopt niet met deze periode van hoogvliegers. Wereldkampioen Thijs Verhagen (Nederland) zal de beste Belgen, Nederlanders, Tsjechen, Polen. Italianen bekampen. De Superprestige voor Juniores blijft na een geslaagd eerste seizoen ook voortleven. Op zondag 26 januari 2003 starten de Juniores te 12.00 uur, de Beloften te 13.15 uur en de Elite te 15.00 uur. De organiserende club "De Hoogstraatse Spurters" met voorzitter Marc Van Gestel en secretaris Jef Moelans aan het roer, en een hele schare medewerkers staan zoals altijd garant voor een prima Organisatie en een spectaculaire omloop. Voor een sportief en spannend vertoon behorende renners te zorgen. De Superprestigewedstrijd vindt plaats op zondag 26 januari in en rond het recreatiedomein De Mosten te Meer. Info: tel 03 314 38 19 ofO3 31505 65, e-mail: de.hoogstraatse.spurters@pandora.be.

-

-

pofesaioviele

videcwepor+cies

's

s±idio

,

ijs difale to+oc'cifie'

foto de seeef T

joeo

23 10 nioL,ieIe +u!etfoi'ie

Lii

42 eikevoesel

031314.62.50

!ix 03/314.82.00 iifo@fo±o-c-s'ef.be

46


SPORT

Ruitersport

EK Eventing en WK voor militairen in 2003 Minderhout - Nog een dik halfjaar en dan wordende terreinen van van de Blauwbossen en Desta weer opgevrolijkt door binnen- en buitenlands paardengehinnik. Het EK Eventing (Military)Rural Riders, bij ons beter bekend als LRV, en het WK voor militairen zullen in en rond deze locaties betwist worden. Sinds eind 2001 weet het organisatiecomité, bestaande uit zowat 15 personen, dat het als gastheer mag optreden. Geen hapklare brok voor Rijvereniging St.-Clemens in samenwerking met liet Nationaal Bestuur van de Landelijke Rijverenigingen. Er is ondertussen al heel wat werk opgeknapt en tegen de zomer zal de organisatie ongetwijfeld flink op zijn poten staan. Zowat S landen zijn zeker van deelname en hun équipes tellen minstens zes combinaties. Enkele weken geleden werd het parcours reeds verkend door een afvaardiging uit verschillende Europese landen en de reacties klonken over 't algemeen positief. Natuurlijk is er nog enorm veel werk aan de winkel, maar het evenement heeft ook pas plaats van 16juli tot 20juli 2003. Dat het een topper van formaat zal worden betwijfelt niemand!

Wieler 2-daagse WTC Valencia Meer Van cciie werd er gegeven die twee dagen in en rond De Mosten. Geen professionals aan de start, die komen later in januari wel aan de beurt. scl niountainbike en cyclo-cross voor k elerioeristen. Voor de meesten primeerde het deelnemen hier zonder twijfel, de spieren eens extra Spannen. een 7uu rstotkuu r! Voor de meer gepasioneerden, die de pedalen aardig kunnen rondd raa i en. stond er natuurlijk neer op het spel. Twee dagen sport van de ho enste plank. \ al \ ii ie nov mcer (rel)

Geen Karin Donckers België, als organiserend land, zal wellicht twee équipes mogen afvaardigen. Op de deelnemerslijst geen Karin Donckers!! Dolgraag wou ze present zijn, maar de Minderhoutse topamazone, die dit jaar een indrukwekkend palmares kan voorleggen, is uitgesloten van deelname door een puntje uit liet reglement dat zegt: ruiters die ooit deelgenomen hebben aan een 4-sterren CCI (Internat. Military niet Steeple) of Olympische Spelen mogen niet starten in dit EK!! Spijtig voor Karin en haar supporters.

Een zwoegende Jos Cools (Meer) op het tandi'lees hijtend in zijn gevecht tegen liet zand van eigen bodem

Werk aan de winkel voor v. 1. n.r. Gust Desmecit, voorzitter Minderhoutse ruiterijvereniging en co-voorzitter van liet organiserend comité, Herr Anspach Duits/.), voorzitter Vereniging Landelijke Ruiterij, Eddv Laermans, directeur van de LR V en voorzitter van liet organiserend comité

SPIJKER 1491 - Was oorspronkelijk de korenschuur, voorraadschuur van de heren van Hoogstraten. Waarschijnlijk was het een tiendeschuur, waarbij de pachters één tiende van de oogst als pacht dienden te betalen aan de heren van Hoogstraten, die eigenaar waren van de pachtgronden.

HEMELRIJKSE STRAAT 1592 - Hemelrijk was aanvankelijk de naam van een hofstede en later ook de velden rondom gelegen. Deze plaatsnaam komt op meerdere plaatsen iii Vlaanderen voor. Een mogelijke verklaring ligt in de volksetymologie, d.w.z. dat een niet meer begrepen woord wordt vervormd tot een voor iedereen duidelijk begrip. Een typisch voorbeeld daarvan voor Hoogstraten is de vroegere benaming Bonenstraat (nadien Karel Boomstraat). De familie Bonaert had zijn naani gegeven aan die straat, maar later begreep men niet meer wat Bonaert of Bonert betekende en door volksetymologie deed Bonenstraat zijn intrede. 47


SPORT

Hoogstraten VV is herfstkampioen In tegenstelling liet een periodetitel brengt de titel van herfstkampioen niets op, behalve dan de sportieve genoegdoening dat iedereen die iets met de club te maken heeft enkele weken kan genieten van de resultaten. Zes overwinningen op rij: het is Ooit wel anders geweest en daarvoor moet men geen jaren teruggaan in de HVV-historiek. Voor eigen publiek doet HVV liet meestal goed, doch nu worden ook op verplaatsïng resultaten afgeleverd. 1 -5 op Diest en o - 5 op Beringen, geef toe, het is niet niks. Na 15 wedstrijden niaken we de balans op. II overwinningen, 2 gelijke spelen en 2 nederlagen. Alles sanien goed voor 35 punten. HVV staat 4 punten voor op de titelkandidaat VK Turnhout en 7 op de overige betere ploegen. HVV is geen superploeg. Er zijn geen vedetten doch iedereen doet zijn job en de grote sterkte is dat bijna iedereen een doelpunt kan scoren. Enkele sterke routiniers zetten de lijnen uit en een aantal jongeren van nog geen twintig of iets ouder krijgen de kans om uit te groeien tot volwaardige voetballers. Van één zaak zijn we overtuigd: het blijft niet zo vlot draaien als tijdens de laatste maanden, doch de plaats in de linkerkoloin van de rangsehikking is toch niisscliien wel iets te bescheiden.We leggen de lat iets hoger en mikken naar een stek mmi dc eerste vijf. We houden er dan wel rekening nice dat HVV nog op verplaatsing moet naar Turnhout. Wuustwezel, Witgoor, Lille enz. oni er maar enkele te noemen. HVV stapt als koploper liet nieuwe jaar in en hoopt alle trouwe supporters veel voetbalvreugde te kunnen brengen. Ook de verplaatsing naar gebuur Zwarte Leeuw leverde de volle pot op. Raf Beyens en Tim Jacobs zorgden voor de 0 - 2. (Joje)

Wedstrijden Dinsdag 7 januari 20.00 uur Konticlm - Hoogstraten VV (vriendsch.) Zondag 12 januari 14.30 uur Maasmechelen - Hoogstraten VV Zaterdag 18 januari 20.00 uur Hoogstraten VV - Leopoldsburg Zondag 26 januari 15.00 uur VK Turnhout - I-Ioogstraten VV

Cliris BolIaert.s scoorde en bezorgde HVV de drie punten tegen Witgoor.

48

KFC MEER ZAL EEN GOEDE TERUGRONDE MOETEN SPELEN. De hoogste klassering dit seizoen was een gedeelde derde plaats, maar intussen zit de KFC Meer in het rechtse rijtje. Het weggeven van punten in de laatste tien minuten blijft daar mede de oorzaak van, net als het ontbreken van een portie extra inzet op beslissende momenten. Ook de driemansverdediging werd in de slotfase teveel door vers ingebrachte en aandringende wisselspelers overlopen. Op die manier werd er in de laatste minuten al een aantal punten weggegeven. Er zal nog lang gesproken worden over de match bij Turk Sport (17 nov.). Al na 3' stond de KFC 0 - 2 voor, na goals van Mo Schopenhouer en Rob Soffers. De thuisploeg reclameerde op zowat alle beslissingen, en stelde zich doorlopend zeer onsportiefop. In de 79' konden ze een terechte strafschop voor Meer niet accepteren, en ze gingen massaal door liet lint. De scheidsrechter, zwaar belaagd en letterlijk bespuwd, voelde zich dermate bedreigd dat hij de wedstrijd stillegde. Begrijpelijk, want dit waren beangstigende momenten. Ook wij werden op een beschamende manier bedreigd door dolgedraaide thuis - "supporters", naast het veld en op de parking. We muisden er dan ook stilletjes vanonder, gelukkig zonder kleerscheuren. Voor ons hoeft dit soort omstandigheden niet meer, noch ploegen van dit allooi. Voor de groene tafel werd de uitslag officieel 0-5, met schorsingen van 3 en 5 weken, en voor de man die de ref bespuwde zelfs één jaar. In de thuismatch tegen 1-leibos (24 nov.) scoorde Koen Koyen de 1 - 0, op aangeven van Ringo Jacobs. Na een alledaags kopduel namen de bezoekers een strafschopgeschenk ni dank aan. en nadat Dirk Christianen de 2 - 1 binnenwerkte, leverde balverlies in de Meerse verdediging nog de onnodige gelijkmaker op. Deze 2 - 2, tegen een zwakkere tegenstander, kwam hard aan, maar ook nu weer werd een voorsprong in de slotfase niet afdoende verdedigd. De derby tegen Minderhout (1 dec.) was een mager beestje. We zagen twee voorzichtige ploegen, veel middenveldspel, en een grote kans net voor rust, maar de poging van Sjoerd de Jong ging via de paal voorlangs en buiten. Na de pauze kwam MVV sterker meedoen. De KFC kon door de strakke dekking zelden haar normale spel ontwikkelen, en de 0-0 leek voor beide ploegen een logische uitslag. Bij een scrimmage net voor tijd viel de bal echter precies voor de voet van Rafvan Dyck, die binnentrapte. Een onzorgvuldig en te weinig kordaat Meer bleef zo niet lege handen achter, na acht wedstrijden op rij zonder verlies. Het karaktervoetbal van de tegenstander werd niet (leze 0 1 ruim beloond, maar MVV toonde vel liet nieeste doorzettingsvermogen. In de match bij Merksem (8 dec.) was de lijn al positiever te noemen. Een licht vertekend team nam het initiatief, en Nick Jansen scoorde al vroeg de 0 - 1. Pech verhinderde een grotere voorsprong. De gelijkmakcr viel eerder onverwacht, en liet breekpunt voor de KFC was een gemiste strafschop net na liet uur. In de slotfase sloop er onnauwkeurigheid in de passing, en de drukkende tegenstander profiteerde van de ruimte in het middenveld, en achteraan. De voor de rest zwakke thuisploeg scoorde de 2 - 1, weliswaar na niet gesignaleerd buitenspel. Jam-

nier. Hier hadden we moeten winnen. We onthouden wél liet uitstekende debuut van de jonge Daniël Chrmstiacnsen. Een goede terugronde zal nodig zijn om in overeenstemming niet onze potentiële waarde geklasseerd te staan. Met deze groep kunnen we ongetwijfeld beter. Lees alles over de KFC Meer op onze website. wwwkfcjir,be. Tot de volgende "Maand". Tonny Priem. P.R. Man.

Het programma van de KFC: Zondag 29 december oni 14u30: Olympic Essen - KFC. MEER. (Inhaalmatch) Zaterdag 4 januari om 1900: KFC. Brasschaat - KFC. MEER Zondag 12 januari om 14u30: KFC. MEER - Maccabi. Zondag 19 januari om 1 4u30: Schilde S.K. - KFC. MEER. Zondag 26 januari oni 1 4u30: KFC MEER - Horendonk. Zaterdag 1 fl.dnuari om 19u30: Loenhout S.K. - KFC. MEER.

MARK 1370 - De huidige riviernaarn verwijst naar een grenslijn of een grensgebied.


SPORT

KFC MEERLE

Minderhout VV aan de winst in derby Veel doelpunten sCoren moet je '. an de MVV'ers zeker niet verwachten, maar dat gemis wordt wel grotendeels gecompenseerd door een Vrij stevige defensie met hoge bctrouwbaarheidsfactor. Enkele nipte overwinningen op verplaatsing, die een riant aantal punten opleverden, plaatst MVV steviger in het zadel en voedt het noodzakelijke zelfvertrouwen. Na een glanzende overwinning op het veld van Wildert hoopte men tegen Olympic Essen dezelfde lijn door te trekken. Wat een ontgoocheling! Van een snertmatch gesproken. Nagenoeg negentig minuten hield MVV wel een veldoverwicht, maar door overhaasting en onnauwkeurigheid slaagde men er niet in de bezoekende muur te slopen. Roheets raakte wel de binnenkant van de paal, twee knappe saves van de Essen-doelman en zo bleef de 0 - 0 brilscore op het bord. Eén puntje, maar een wedstrijd om zeer snel te vergeten. Ook op het veld van Turk Sport, de ploeg waar KFC Meer op zijil zachtst uitgedrukt geen al te prettige herinneringen aan heeft overgehouden, aanschouwde men een zwakke partij. Een stugge Turkse defensie en MVV te wemig gedreven en weer te onnauwkeurig in het besluiten. De tweede helft een iets beter MVV, maar een gevaarlijk counterende thuisploeg die ook precisie miste. Beide doelniannen konden verkeloos toekijken naar het niet zo verheffende spelpeil. Op de valreep gebeurde het dan toch! De net ingevallen Raf Van Dyck lukte in de 87ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd en dat leverde wel drie punten op. Scheidsrechter Van Den Broeck was de beste man op het veld door zijn keurige en objectieve leiding, en dat mag ook wel eens gezegd worden. En dan op burenbezoek bij KFC Meer waar de toeschouwers geen hoogstaande maar wel een

spannend en sportiefderhy oorgeschoteld kregen. Spanning en sportiviteit, daar gaat het tenslotte om in voetbal. Roei Hermans hield de gevaarlijke Schopenhauer in bedwang en het duo Gunthcr Vermeiren - Jan Aerts bedwongen hun opponenten Sot'fcrs en Jansen. Zowel Meer als MVV kreeg gedurende de eerste helft kansen om te scoren. Na de koffie trad de thuisploeg nadrukkelijker op de voorgrond. MVV plooide terug maar hield stand. Beide kampen hadden zich reeds verzoend met ccii scoreloos gelijkspel, maar dan had men zonder superinvaller Raf Van Dyck gerekend. Na corner belandde de bal pardoes voor zijn voeten en Meer-doelman Verhoeven voelde de netten trillen. 0 - 1! KFC Meer in zak en as, MVV als veroverde het dc titel. En weer drie puntjes rijker! Mariaburg, met reële titelambities in het achterhoofd, zakte af naar de Hoge Weg waar liet al vlug tegen een 1 - 0 achterstand aankeek na een doelpunt van, alweer Raf Van Dyck. MVV had meteen liet goede ritnie te pakken maar botste op een uitstekende doelman die zijn ploeg voor verder onheil behoedde. Voetbal kan echter onrechtvaardig zijn en de beste ploeg verdient niet altijd de haver waar het recht op heeft. Drie stilstaande fases en een buitenspeldoelpunt deden MVV niet fel overdreven 1 -4 c fers in het zand bijten. Maarja, het kan ook niet elke week kaviaar zijn. (rel)

Wedstrijden Zondag 5 januari 14.30 uur Minderhout VV - Loenhout Zondag 12 januari 14.30 uur Exe. Essen - Minderhout VV Zondag 19 januari 14.30 uur Minderhout VV - Zandvliet Zondag 26 januari 1430 uur 1 ibos - \linderhout VV

Vijnegeni - KFC Meerle: groen-wit kss am gelijk goed opzetten en nioest zeker in de eerste helft niet onderdoen voor de thuisploeg. 0-0 bij de rust. 1-lalf de tweede time kond Wijnegeni doorbreken en de 1-0 optekenen. Meerle zakte van dan af als een puddmg in mekaar, niet als gevolg dat het nog twee doelpunten nioest incasseren. Eindstand 3-0. In Brecht-Meerle was liet de thuisploeg die liet meest in balbezit was. Nochtnas slaagde Meerle erin na een kwartier om op voorsprong te komen, via een pracht van een vrije trap van Tetro. Na de rust kon Vissers voor KFC de score verdubbelen en waren de punten binnen. Pauwels zette net voor liet einde de zege kracht bij met een derde doelpunt. Emdelijk nog een een overwinning voor KFC. Thuis tegen Merksem nam Meerle een flinke start. Vissers zette na een goed kwartier een strafschop om ccii bracht zo Meerle 1-0 voor. Op liet half uur kwamen de bezoekers langszij. Na de pauze moest Meerle de rol volledig lossen en kreeg het nog 3 doelpunten oni de oren. Eindstand 1-4. Meerle - Rochus Deurne. De hele eerste helft lag KFC behoorlijk onder en dit vanafhet begin van de wedstrijd. De bezoekers kwanien dan ook al snel - na 7 minuten - op voorsprong. Net voor de rust konnen ze de voorsprong verdubbelen. Na de koffie vocht Meerle feller terug en bij geharrewar voor het doel van de tegenstrevers kon Vervoort de bal over de doellijn werken. 11 Lang duurde de pret net, want in de 58' minuut kreeg Rochus een penalty en zette die om. Meerle hield niet af en zette in de 65' minuut een knappe aanval op die door Van Bavel niet een mooi doelpunt werd afgerond: 23. In de 75' minuut kreeg Meerle op zijn beurt een strafschop en Vissers miste de kans op de gelijmaker niet. Een sterk gemotiveerd Meerle slaagde er zo in vanuit een verloren positie een plint te redden. Volhouden loont. Tot ziens na de winterstop. Prettige feestdagen voor iedereen die niet KFC begaan is en voor het eerste elftal graag nog mooi overwinningen in de tweede helft van het seizoen. Treza.

\'cjero,,i Je kcrststc,l hij de Cnsfellioeve, not levende dieren en d0 9epos-te nnziek is hot dcco Oj oed \,ertc,eVeli. Op de.' z'udc,0er, z Ivj e1 de zescIc kl,sse's vc'o' exfrc, steer. Vcicf 14.00 tot 18.00

tt'

ope 1 ook L1 5Il1

.0 1

\"C'

Op 22 f/i 3 cuiocu'i kon je ocui koiiie n lopen, Eekolv op 25f 30 ei-t 31 d00e,11L,e,' zijn we niet op'n.

1.,

wensen wij iedereen t jj' feostdocten eFi ccii sezovd 203

De Ccis+eThocve', Cooeske 2 ) Cas1eIve

L{

rgJ1 t


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Boereneinde nieuwe bekerlaureaat Op zaterdag 7 september was liet Hoogstraatse Gebuurtenvoetbal getuige van de ontknoping in de bekercompetitie. Boereneinde en Gelmclboys 1 mochten het in een beklijvende finale onder elkaar uitmaken wie zich dc nieuwe bckerlaureaat van liet seizoen 2002-2003 mag noemen. Boereneinde is al jaren een gevestigde waarde in liet Gebuurtenvoetbal. De ploeg wordt al jarenlang op het juiste spoor gehouden door boegbeeld Jos Vissers die met een nooit afiatend enthousiasme zijn discipelen naar de overwinning blijft schreeuwen. De rood-zwarten ontpoppen zich al jaren als een onverzettelijk, geolied geheel dat slechts zelden aan liet wankelen kan gebracht worden. Een goede mix van loopverniogen en fysieke kracht, gekruid met een onblusbare zegedrang en je hebt liet winnende recept om je tegenstanders elke week dood te knijpen. En als liet dan toch een keertje niet echt wil vlotten. kan Jos nog steeds zijn joker Chris Ceusters uit zijn hoed toveren. 1-let Joonde, want ook dit seizoen bleef Boerencinde haar tegenstrevers de baas. In de eindstrijd werden de nioedige Gelmelboys 1 met 3-2 in liet verlies gespeeld. De Gelnielboys kunnen putten uit een rijk gestoffeerd spelerspotentieel dat bovendien regelmatig wordt opgefrist met een nieuwe lading voetballend talent. De transfercarrousel draait er het hele seizoen op volle toeren. Het legt de Gevangenisploeg geen windeierercn, niaar in

de finale moesten ze toch nipt de duimen leggen. In de strijd oni de 3' en de 4' plaats keken de Westhoek en de Vikings elkaar strak in de ogen. In de twee vorige confrontaties ontspon zich telkens een nek-aan-nek-race niet wisselende winnaars. Ook deze keer bleken beide teams sterk aan elkaar gewaagd. Aanvankelijk leek het voetbahintelheet van de "oude" Westlioekers het te zullen halen van het jeugdig enthousiasme, niaar na een blunder in de Westhoekdefensie kantelde de partij in liet voordeel van de Vikings. Zoals de naam van de ploeg ongetwijfeld doet vermoeden, hebben we hier te doen met een nimmer aflatende bende Noorniannen die knokken voor elke niorzel grond. Het engagement en de ijzeren wil van de Vikings wonnen liet pleit. Eindstand 3-2. De Statie en Gelmelboys 2 ( zeg maar, de wachtkamer van de grote jongens Gelmelboys 1 ) bikkelden oni de 5` plaats. Geheel in de traditie van liet Gebuurtenvoetbal waren de twee ploegen sterk aan elkaar gewaagd. De ervaren verdediguig van de Statie hield de deur achteraan op slot en vooraan werd de muur van de Gelmelboys 2 viermaal gesloopt. Met 4-2 trok de Statie liet laken naar zich toe. F.C. Boskant moest zich tevreden stellen met de 7 plaats, maar ze iiioehten wel pronken met de Fairplay-bcker. De olympische gedachte is nooit veraf in liet Gebuurtenvoethal. Plezier en vertier primeert.

We doen graag nogmaals een oproep aan het jonge voetbaltalent dat thuis zit te verkommeren achter de geestdodende T.V.-en computerschermen. Wij weten hoe liet gaat, de trainer van de lokale dorpsphoeg ziet het plotseling niet nieer in je zitten. Je favoriete plaats in het elftal wordt gebarreerd door de zoon van de voorzitter. Tot overmaat van ranip is die zoon een hopeloze Diego niet twee hinkervoeten, niaarde voorzitter waait elke week met harde euro's en vraagt slechts één wederdienst. U weet ongetwijfeld welke. U kan niet langer de moed opbrengen het vege lijf op dinsdag-en donderdagavond uit de luie zetel te lichten voor een vermoeiende training in de druiherige regen. Uw vrouw beklaagt er zich over datje nooit iiieer thuis bent en dat die onnozehe trainingen steevast gevolgd worden door tactische nabesprekingen die tot een kot' in de nacht blijven dureii. Ze verbaast er zich over waarom ze ochtends de uitwasemingen van overdadig alcoholverbruik nieent waar te nemen. Wel beste jongeren, het zijn allemaal zeer goede redenen waaroni u zich zo snel mogelijk moet aansluiten bij liet Gebuurtenvoetbal. Trainen hoeft niet, u krijgt altijd speelkansen, je vrouw is content omdat je niaar éénmaah per week tot een 'kot' in de nacht wegbhijft en daaroni wordt het alcohiomisbruik tijdens de aprés-footbahi er door haar graag bijgenomen. Wat wilt u nog meer?

Garage Luc RyverS

Lt

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -.

ÎT

r1ij

L

® TOYÖTA 50

bvba


11 schuttersnieuws

, ii 1 111 11L1

Frans Snijders, tel. 03/3 14.49.03, email: franssnijdersi?tiscalincl.be

KARABIJNSCHUTTERS

VERBOND ST.-JORIS Driemaal het maximum

Wortel vult het podium

MEERLE - Bij de grote kruisboog heeft het winterseizoen op zes meter een veelbelovende start genomen. De eerste schieting, die plaatsvond te Meerle, werd door 190 schutters betwist. Aangenaam was de opvallende deelname van vele jeugdigen. Driemaal werd er 100 op 100 geschoten. Nog nooit begon een seizoen zo sterk als nu. Harry Vanderhenst uit Meerle, Adri Vermeiren ook uit Meerle en Jan Bartholomeeusen uit Minderhout misten geen enkel punt. 99 punten werden er behaald door Marc Van Ginkel uit Hoogstraten, Frie Konings uit Sprundel, Dianne Verheyen uit Meerle, Dirk Brosens uit Meer. 1-lans Van Hasselt uit Loenhout en tenslotte Jan Laurijsscn uit Wortel. Jan Rombouts uit Meer was de eerste van negen schutters die eindigden op 98 punten. Per ploeg won Meerle met 590 punten voor Minderhout met 587. Hoogstraten en Meer behaalden 586 punten voor Loenhout 584, Wortel 581, Castelré 577 en tenslotte Sprundel met 571 punten.

Minderhout - Op de tweede schieting op zes meter, welke ingericht werd door de SintJorisgilde uit Minderhout lieten er zich 194 schutters inschrijven. Twee schutters uit Wortel, Fons Sommen en Ron Vermeiren, behaalden het maximum der punten 100 op 100. André Bols, ook uit Wortel, Jef Hendrickx uit Minderhout. Harry Vanderhenst en Gust Brosens, beide uit Meerle en Jan Rombouts uit Meer eindigden allen op 99 punten. Sloten al'op 98 punten: Robert Martens Hoogstraten, Dianne Verheyen en Adri Vermeiren uit Meerle, Vicky Rombouts en Dirk Brosens uit Meer. Alex Jansen uit Minderhout, Flans Van Hasselt uit Loenhout en Jan Bartholomeeusen uit Minderhout. Jan Stoftels, de koning van de inrichtende gilde, schoot als eerste van 17 schutters 97 punten. Per ploeg won Meerle met 588 punten voor Minderhout met 586. Wortel schoot 585 voor Meer 584, Loenhout 581, Castelré 579, Hoogstraten 578 en tenslotte Sprundel met 570 punten.

Installatiebedrijf van den Berg Voon 26 - Meerk -lef 03315 7531 - Fax . 0331585.49

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 Nieerle

2328

Tel 031315.75.31 1nfo(vdberg.be :

Openingsuren toonzaal: Ma

-

vrijdag: 8.00

-

12,00 13.00

-

18.00

Zaterdag: 8.00- 12.00

Donderdagavond tot 2 1.00 Zon -en feestdagen gesloten

De Noord Kempense Karabijn Schutterskring richtte haar jaarlijkse bekerwedstrijd in. Ditmaal was dc Sint-Ambrosiusgilde uit Meer de gastheer. Bijna legde deze beslag op de wisselbeker. In de finale moesten zij afhaken ten voordele van 3 andere gilden. Na een nek aan nek race werd Wuustwezel uiteindelijk winnaar. Behalve Meer en Wuustwezel schoten ook ploegen mee uit Loenhout, Baarle-Hertog en Meersel-Dreef. Deze laatste kon geen 12 schutters opstellen en was bij voorbaat kansloos voor de eindzege. Toch begon deze gilde het sterkst. door Henk Van Uythoven, die eindigde op 157 punten. In de tweede ronde schoot Herman Martens voor Meer ook 157. Wilfried Van Hasselt, de lokaalhouder van Loenhout, behaalde in de derde ronde de zege met 155 punten. In de vierde ronde bracht Tom Mys Meer écht op het voorplan. Tom overtrof zichzelf en was zielsgelukkig met 158 punten. De volgende ronde werd weer gewonnen door Loenhout met Frank Pissens met 156 punten. Na deze vijf eerste ronde had Meer de leiding genomen met 776 punten voor Loenhout en Wuustwezel met 767, Baarle-Hertog met 761 en Meersel-Dreef met 733 punten. In de volgende ronde knabbelde Baarle-Hertog enkele punten van de achterstand weg door Frans Scverijns die eindigde op 157 punten. Daarna schoten Els Van Frachen uit Wuustwezel en Rachel Mannaert uit Loenhout 155 punten.Wuustwezel kwam, door Peter Hofmans, als een dielje naderbij geslopen met 158 punten. Anderzijds liet Ingrid Geeraerts uit [.oenhout zich opmerken door te eindigen op 158 punten. Na negen schutters van de twaalf stond Meer nog steeds op een eerste plaats. Zij hadden een totaal van 1390 punten voor Wuustwezel dat op slechts één punt genaderd was. Loenhout stond toen op 1387 voor BaarleHertog met 1381 en tenslotte Meersel-Dreef. Toen Karel Kusters in de tiende ronde, voor Baarle-l-lertog, 160 op 160 schoot brak blijkbaarde veer bij Meer. Na deze ronde stond plots Loenhout aan de leiding met 1544 punten voor Wuustwezel, Baarle-I-Iertog en Meer, alle drie met 1541 punten. In de voorlaatste ronde schoot Pierke De Coninck voor Wuustwezel het beste met 158 punten. Met nog één ronde te gaan stonden Wuustwezel en Loenhout gelijk met 1699 punten voor Baarle-Hertog met 1696 en Meer niet 1695 punten. De laatste ronde moest de beslissing brengen. Jefke Jacobs van Wuustwezel faalde niet en schoot 157 punten wat voldoende was voor de eindzege. Wuustwezel won dezej aarlijkse bekerschieting met in totaal 1856 punten voor Loenhout met 1853 en Baarle-Hertog met 1851 punten. Meer, tot en met de negende schutter aan de leiding gestaan, werd teruggewezen naar de vierde plaats met 1843 punten. Meersel-Dreef kon geen 12 schuttei's in het gelid brengen en kon niet in aanmerking komen voor de zege. Persoonlijk, maar dat was minder belangrijk dan de ploegenzege, won Karel Kusters uit Baarle-Hertog een ereteken. Karel was de enige schutter met 160 op 160. Bij de reserven werd het ereteken gewonnen door Els Versmissen, ook uit Baarle-1-lertog met 154 punten. 51


GIL DELEVEN

Bekeruitreiking NKKS

( /i!//J)1or, I)c/i iio:l hcr lu/(/h1J11. Van L,nI.s naar rechts achter: John Theuns, leo Dekkers, John Goorinans Voor: Karel Kirvters, Je/Ir Goormanr en Karel Hendric/çx.

KLEINE KRUISBOOG Jan Rombouts met 100 op 100 Sint-Lenaarts. De eerste schieting met de kleine kruisboog op zes meter heeft plaatsgevonden te Sint-Lenaarts. Geen gelukkigere schutter dan Jan Romhouts van de SintJorisgilde uit Meer. Jan lukte voor de eerste maal, na al die Jaren. eindelijk 100 op 100 op een buitenschieting. Zijn collega, Gerd De Beukeiaer uit SintLenaarts kwam hem zondagavond hiervoor nog feliciteren. Toch had Gerd ook zijn best gedaan door 99 te schieten. Ook Gonda Van Ginkel uit Sint-Lenaarts overtrof zichzelf met 99 punten. Luc en Dirk Brosens en André Bols uit Meer eindigden op 98 punten evenals Adri Vermei-

ren uit Meerle en Frans Aernouts uit SintLenaarts. Lucas Latosinski van de Gulden Rinek Antwerpen. ploegmaat Kris Swiers en Ludo Bogaerts uit Loenhout schoten 97 punten. John Theuns en Toon Rombouts uit Meer, Irene Bochem van de Gulden Rinek Antwerpen, Armand Fleerakkers uit Rijkevorsel en Marc Van Ginkel uit Sint-Lenaarts schoten allen 96 punten. 10 schutters behaalden 95 puiten: Gery Dockx, Jos Jacobs en Eddy Lenaerts uit Meer. JefJoris uit Hoogstraten, Jan Roeien senior van Sint-Joris Wuusiwezel, 1-lans Joosen uit Rijkevorsel en vier schutters van Sini-Lenaarts Jos Van Dijek, Herman Aernouts, Sandra Koyen en Maria Van Ginkel.

Meer, 23 november: De Noord Kempense Karahij n Schutterskring organiseerde haar Jaarlijkse kampioenenviering te Meer. Persoonlijk legdenBaarle-HertogenWuustwezel beslag op alle kampioenstitels. Perploeg was Wuustwezel in bijna alle reeksen de sterkste. Enkel in deCreeks kon Meer een vuist maken. Na ontvangst in Zaal Victoria te Meer schoven de genodigden aan tafel voor een warme maaltijd. 1-hema blikte kringvoorzitter LLiC Palinekx kort terug naar het voorbije seizoen. Hij kwam daarmee tot de vaststelling dat de belangstelling oor het schieten, mindert naarmate het seizoen vordert. Eigenaardig hierbij is het wel dat het voor de deelname der Nederlanse schutters net andersom is. Kringsecretaris Jack Viskens mocht de laureaten naar voor vragen om hun ereteken in ontvangst te komen nemen. Karel Hendrickx uit Baarle-Flertog behaalde de titel bij de senioren. Bij de Aspiranten besteeg Jelle Goormans uit Wuustwezel het hoogste schavotje. In de Creeks deed haar vader. John Goormans, het even goed. Ook in de B-reeks ging de kampioenstitel naar Wuustwezel. Keizer Ivo Dekkers schoot zich kampioen maar hiervoor moest er wel gekampt worden met Miehel Van Der Stap uit Meersel-Dreef. In de A-reeks werd de kampioenstitel gewonnen door John Theuns uit Baarle-Hertog. In de Erereeks was er weerom geen kruit gewassen tegen Karel Kusters uit Baarle-Hertog. Reeds voor het 19° achtereenvolgende jaar bekleed hij het hoogste schavotje in de Erereeks. Benieuwd wie deze klasse-schutter ooit zal onttronen. Na het officiële gedeelte kaarten de schutters nog lang na en blikten alvast vooruit naar het volgend seizoen.

APr HERIJGERS I,Ikk

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

ducek

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

Kampioenen kleine kruia Ioug 2HH2

52

/ EI!

ii.

y4 tTTAGENDA

Op stap ïn..

Vrijheid 173- 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 314 87 17

v o r AHIE R

HOOGSTRATEN

Het café

Zondag 5 januari CRM - NIEUWJAARSRECEPTIE in het lokaal van de St.-Jorisgilde Woensdag 8 januari CRM - BOWLINGNAMIDDAG in Breebos Rijkevorsel, samenkomst aan het lokaal om 13.00 uur

jongeren met het hart hij muziek.

MINDERHOUT

Zaterdag 11 januari: JOELFEEST met kerstboomverbranding, parochie St.-Katharina, zaal Pax, vanaf 19 uur. Vrijdag 17 januari: DANA WINNER UNPLUGGED, St. Katharinakerk, 20.30 uur, organisatie van Lionsclub Hoogstraten ten voordele van Coda Hospice. Kaarten aan 25 € bij de dienst voor Toerisme. Maandag 20 januari CRM - WINTERWANDELING, vertrek om 13.30 aan het lokaal. Dinsdag 21januari: MARKT van 8 tot 12uur

BIERHANDEL GORRENS WILLY

GORRENS WILLY-VERVOORT

-

Alleen op afspraak Tel: 03 665 48 17 GSM: 047831 0717

MEER Dinsdag 7 januari DORPSRAAD - open vergadering met het schepencollege, iedereen welkom om 20 uur in de refter van de gemeenteschool. Zaterdag 11januari KERSTBOOM VERBRANDING om 19.30 uur op het oud voetbalveld, org. Ste.-Rosalia. Zaterdag 25 januari VERENIGINGENKWIS in de parochiezaal org. KWB.

54

Dinsdag 31 december OUDEJAARSZINGEN Zondag 5 januari BANGELIJKE NAMIDDAG, de KSJ richt, in de Parochiezaal, een bangelijke mysterieuze namiddag in van 16.00 tot 19.00 uur. INDOOR in de Blauwbossen organisatie LRV

Zondag 12 januari GEZINSVIERING om 10.00 uur in de parochiekerk. INDOOR in de Blauwbossen door de LRV KINDERDISCO in de parochiezaal door de KWB Vredeboomstraat 8 2321 Meer

Vrijdag 10 januari: KERSTBOOMVERBRANDING aan dc oude Markweg. verzamelen om 1 9u. aan het klooster. Dinsdag 21januari, AEGEM ENE VERGADERING VAN DE DORPSRAAD, om 20u in zaal het Kapucijntje bij de paters. In gezelschap van het schepencollege, overkomst dringend gewenst!

Zondag 29 december PONY INDOOR tornooi in de Blauwbossen

56

KAPSALOJ ISALL

dames heren nderen

HOOGSTRATEN

Zaterdag 11januari PONY IN DOOR in de Blauwbossen door de LRV JOKPRIJSKAMP Minderhoutse Voetbal Vereniging

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur Woensdag gesloten.

Ook op woensdag - Tel. 03/31 4.32.64

MEERSEL-DREEF

Donderdag 9 januari CRM - HELMUT LOTTI in de Elisabethzaal in Antwerpen te Antwerpen.

Wortedorp 49 - 2323 Hoogstraten-Wortel TeI/FaxO3/3145328

CAFIS-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

.

tirIeii 183 !1ooetrnten 031314 66 65 Ij

WORTEL Donderdag 26 december: KERSTINDOOR in de ruiterhal van de Paardenvrienden, info: tel: 03/314.43.56 of email mertens-fockaert.janÇd/aveve.be Vrijdag 27 december: KAARTPRIJSKAMP rikken enjokken, vanaf I9.30u in de parochiezaal. Org . KWB Zondag 5 januari: NIEUWJAARSWANDELING om 14u aan het Casino van dc Kolonie; met tractatie onderweg. Org . KWB en wandeigroep Markdal. Zaterdag 11januari: KERSTBOOMVERBRANDING op het Poeleinde. 19.00 uur.

Donderdag 16 januari DORPSRAAD in de Parochiczaal Zondag 19 januari PONY INDOOR in de Blauwhosscn door dc LRV Donderdag 23 januari WEDUWENDAG ingericht door dc K\'LV Vrijdag 24 januari JOKPRIJSKAMP ingericht door dc duivenbond Zaterdag 25 januari SPEKKENVERKOOP door de KLJ Vrijdag 31januari LICHTMISCONCERT Uw valies met dromen'; piano, zang, dans en voordracht met Dirk Rombaut, Katrine Druyts en Francis Verdoodt. om 201 5u in dc St.Clemenskerk. Org . Minarte.

EN VOOR IEDEREEN zonder 1JitzcDndring

EEN WELGEVULD

2003

TOEGEWENST Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.


c4rE0E

Milieunieuws

1*4ri

H. Bloediaan 285. Hoogstraten tel. 03/314.83.11

16

MEERLE Zaterdag II januari: KERSTBOOMVERBRANDING om 19.30u op Lag e Rooy nr. 14. onder begeleiding van de fnfare. a Org . KVLV en Lande!. Gilde Zaterdag 18januari: DANSINSTUIF met live

orkest BRAVADE enjongerenkoor WEER DU. Dans en oganisatie shilshoel. Om 20u in Onst Thuis. Maandag 20 januari: HOBBYTENTOONSTELLING MET KAARTWEDSTRIJD (20u), van 16 tot 22u in de parochiezaal. Org . KWB en KAV Zondag 26 januari: HOBBYTENTOONSTELLING in de paroehiezaal van 10 tot 19u. Org . KWB-KAV.

CAFÉ DISCOBAR

'T FRTUIN 447ee'

j

Meerdorp

13

Telefoon:

\\\:

2321 03/315.71.53

Hoogstraten 62

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

I1

30 jaar ee n oase aan de Bookes

HOOGSTRATEN - F'OST Plus is een samenwerking tussen de verpakkingsindustrie en de gemeenten. Het FOST Plus-programma coördineert, financiert en promoot de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Het inzamelsysteem FOST-Plus kan als volgt worden omschreven: Oud papier en karton wordt maandelijks huisaan-huis opgehaald en kan naar het containerpark worden gebracht. Papier en karton wordt overgeslagen in Meerhout en nadien afgevoerd naar de firma Stok in Houthalen. PMD (Plastic - Metaal - Drankkartons) wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald en kan naar het containerpark worden gebracht. 1-let PMD-afval wordt manueel uitgesorteerd bij de firma BIFFA in Houthalen en wordt nadien per uitgesorteerde fractie afgevoerd naar verschillende afiiemers. Glasbollen staan in de verschillende wijken en op het containerpark. Het glas wordt afgevoerd naar de firma GRL in Lummen. Wat zijn de inzamelrestulaten voor papier en karton in het afgelopen jaar? In het IOK-werkingsgehied wordt gemiddeld 61.66 kg per inwoner ingezameld, in fusie Hoogstraten 97,93 kg per inwoner. Op basis van de gegevens verstrekt door lOK kunnen we stellen dat papier en karton meer dan behoorlijk wordt uitgesorteerd. We moeten hierbij wel de bedenking maken dat ook diverse handelaars gebruik maken van de maandelijkse ophaling. Hierdoor kunnen de gegevens worden vertekend. Denk eraan: vuil en vet papier, aluminiumfolie, cellofaanpapier en behangpapier zijn niet toegelaten. Deze hoge ophaalcij fers stemmen echter ook tot nadenken. Kunnen we een gedeelte van het opgehaalde papier en karton niet vermijden. De sticker 'GEEN ONGEADRESSEERD RECLAMEDRUKWERK' op je brievenbus zorgt ervoor dat tientallen kilogrammen papier niet meer moeten worden ingezameld en afgevoerd. Binnen fusie Hoogstratcn zijn reeds 1371 brievenbussen van de 7510 (meer dan 18% dus) voorzien van zo'n sticker! Wat zijn de inzamelresultaten voor PMD-afval in het afgelopen jaar? In het IOK-werkingsgebied wordt 10,92 kg per inwoner ingezameld in de blauwe zak, in fusie Hoogstraten gemiddeld 12,26 kg per inwoner.

De hoeveelheid ingezameld PMD ligt boven het gemiddelde. We stellen echter vast dat de sorteerregcls complex blijven. Het residupercentage - dit is het percentage aan gewicht dat niet thuishoort in de blauwe zak - loopt op tot meer dan 17 %. De grootste oorzaak is de plasticfractie, meer in het bijzonder de folies en stukken speelgoed. Zowel de ophalers als de containerparkwachters zullen vanaf nu het toezicht opvoeren. Vanaf 1 januari 2003 zullen systematische controles worden uitgevoerd. Blauwe zakken zullen een rode sticker opgekleefd krijgen en dus niet worden meegenomen. Denk eraan: aluminiumfolie, plastic potjes en vlootjes van margarine en yoghurt, plastic zakken en folie, piepschuim en bidons zijn niet toegelaten in de blauwe zak. Maarje kan ook proberen PMD-afval te vermijden. Waarom niet overstappen op herbruikbare verpakking? De statiegeldfles is zowel op milieuvlak als op financieel vlak een goed alternatief. Wat zijn de inzamelresultaten voor glas in het afgelopen jaar? In het IOK-werkingsgebied wordt gemiddeld 25,25 kg per inwoner ingezanield, in de gemeente Hoogstraten 40,12 kg per inwoner. Dit laatste resultaat ligt opvallend hoog. En dit ondanks het feit dat het glas niet huis-aan-huis wordt ingezameld zoals hier en daar wel het geval is. Denk eraan: diverse lampen, stenen flessen en kruiken, porselein en aardewerk, pyrex zijn niet toegelaten. Met vlak glas kan je terecht op liet containerpark. Knelpunt bij de glasinzameling is en blijft de netheid van de glasbolsites. Sommige mensen blijven halstarrig plastiezakken, kartonnen dozen en andere ronimel achterlaten in de buurt van glasbollen. Dit staat gelijk met sluikstorten. Boetes hiervoor kunnen oplopen tot 250€. Mogen we vragen om glas enkel tussen 8 en 20 uur in de glasbollen te dropppen om op die manier de geluidsoverlast te beperken. De inilieudienst

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag (20.00u), vdjdag. zaterdagl19.00ul en zondag 13 30u)

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken

el./Fax ü..3 / ..

i./

Verlichte boerderij entocht STRIJBEEK - Vanuit de Landelijke Raad Hoogstraten en de ZLTO in Nederland wordt er vanaf24 januari tot3 1januari een verlichte boerderijentochi georganiseerd. Tijdens deze dagen zullen verschillende land- en tuinbouwers hun bedrijf in liet licht plaatsen en dit van 19 uur tot 22.30 uur Een bezoekje op het bedrijf zelf is echter niet mogelijk. Langs deze weg willen we als agrarische sector eens aantonen dat de beelden uit de media niet altijd kloppen mei de praktijk. Vele bedrijven hebben gedurende de jaren enorni aan hocveverfraaung gewerkt. Dit willen we dan ook eens op een ludieke manier

laten zien. De route die is uitgestippeld is ongeveer St) kni en komt zowel op Nederlands als Vlaams grondgebied. Startplaats en routeheschrijvingen liggen telkens aan het café Oud Strijheek. Dit is gelegen aan de grens op Strijbeek. Ook hier zal een informatiestand zijn van de agrarische sector. Diegene die meer inlichtingen wensen kunnen altijd contact opnemen met Danny Hereijgers op liet nummer 0495/77.68.59 of per mail HeremjgersDfrjskynet.be. Alvast prettige feestdagen vanuit de Organisatie en vergeet zeker niet één van deze dagen inje nieuwe agenda te vernielden.

55


ZIEKENVERVOER Ongevallen Brandweer 031314.42.43

LOKALE POLITIE

GEMEENTE Hoogstraten

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

7~1

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit 'anaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

- 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

Desmedistraat 36

__

APOTHEKERS

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

00

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tol 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

Dc apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Zaterdagvoormiddag 28 december:

'

/4l

4

riptii

tro Moor

APOThEEK ROMI3OUTS. Worteldorp 11. Tel. 03.314.38.68

De

Jan

1 Eloogotroon 1

04.77/20.43.92

Van 27 december tot 3 januari: APOTHEEK DERVEAIJX, Kerkdreef 20. St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 03.3 12.12.20 Van 3 tot 10januari: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Tel. 03.315.71.73

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

Kus

Van

Uoe&st

10

tot 17 januari:

APOThEEK ROMBOIJTS, Worteldorp II Tel. 03.314.38.68

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rilkevorsel

Van 17 tot 24januari: APOTI lEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 03.314.60.04

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

hairs(yling Van 24 tot 31januari: APOTI-I EEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46 Tel. 03.315.73.75

mode...

c

Uw kappersteam

Kerkatraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01416331 99 www.kcmode.be

WAL

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

Ç

b

fred.degruyter@pi.be

Lu

-

Martens...1

Uw maat in je tuin!!! Tuiiiaanlcg-onderlioud. tlei'egening en bestrating

Pyperpad IS

56

-

2321 Meer

-

tel. 03:3 15.43.13

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di 1/nt za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandan: gesloten

155

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL

TEL: 03131430 83

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE ...EN NOG VEEL MEER

- 116 cI

BOEKHOUDINGFISCALITEIT

SLAGERLJ /

Gelukkig Nieuwjaar, lieve lezers. Blij dat jullie er weer bij bent in het nieuwe 2003. Ons volgend nummer krijgt u te zien op woensdag 29 januari... Medewerkers, ook het beste voor het nieuwe jaar. U kan uw goede voornemens al ten uitvoer brengen als u tijdig de kopij binnen brengt: op woensdag 15 januari en het sport- en dorpsnieuws op zondag 19januari.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogsiraten en alle deelgemeenten : tel. 014/ 61.48.02. TIIUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen. Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN M ECI-IELEN(03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JCRIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK(03/3 14.30.48)en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.