december 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTTIENDE JAARGANG, NR. 212 DECEMBER 2002 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

cl e hoogstraatse maand

MARCEL KROLS

OUDERCOMITE MEERSEL-DREEF

BESTUUR MUSSENAKI»'

TERUGBLIK

2002

°

DEEL 1

(CL& I ---JLEIDEROSTflUÎBEWONERS TERREINVERZORGÈR


COLUMN Brokken Johan, meneer! December staat zo weeraan uw deur, net als sinterklaas en de kerstman (al moet ik die man niet zo - ik doe niet open), de sneeuw (itijd graag niet bakken en liefst op de 25, al schijnt niemand te beseffen dat het enkel in de Walt Disney versie van kerstmis hevig sneeuwt) èn natuurlijk de onschuldige kinderkens, bij wie we met gulle hand een duit in 't zakske doen. Maar goed, over de tradities die u met kerstmis bewust ofonbewust in stand houdt, zal ik niet aan uw kop zagen. Hoe sniakeloos ikhetmissehien ook allemaal vind, u moet dat volstrektzelf weten. Ik moei mij niet. Wie er ook aan de deur staan tijdens de feestniaand, althans in ons Karottendorp, zijnde Wortelse Paardenvrienden. Zij verkopen jaar na jaar kerstrozen en nog wat andergroen, om hun kas te spekken. Dit doet mij altijd weerterugdenken aan zo'n zelfde verkoop, een dikke vijftien jaar geleden. Brokken Johan, een jaar of 10 moet hij geweest zijn, had liet geluk bij ons aan te bellen met zijn portie kerstrozen. En onze pa deed open. Ik nioet u eerst even vertellen dat wij, als Nederlanders, altijd al een hekel hebben gehad aan bepaalde 'Belgische', of zo u over een overgevoelige partijkaart beschikt 'Vlaamse' gewoontes. Mijn vaders favoriet daaruit was het rijkelijke gebruik van Gallicismen in de taal, oftewel het, meestal foutiet in stand houden van bepaalde Franse uitdrukkingen ofwoordvolgordes die uit de tijd van Napoleon hier zijn blijven hangen. "Goedemiddag meneer, wij zijn van de Paardenvrienden en wij konien rond met kerstrozen." Ons vader, begenadigd met een gezonde portie nieuwsgierigheid, wil graag weten met wie hij te doen heeft: "Hoe heette gij, manneke?" "Brokken Johan, meneer". Fout! Vader reageert onmiddellijk: "Neeje. hoè heette gij'?". Mijn broer en ik, jong en onschuldig als we zijn en gezegend met dezelfde portie nieuwsgierigheid, liggen boven aan de trap. Dit wordt dolle pret: vader doceert. Nu eens geen Jehova's getuige of tapijtverkoper die onderwezen wordt, maar verkopertje Brokken Johan. Deze weet niet zo goed waar hij aan toe is. Hij was zonet toch beleefd? Ach, de meneer zal doof zijn, dus herhaalt hij het nog maar eens: "Brokken Johan, nieneer!". "Neeje, da's niet zjuust, hoè heette gij?". Brokkken Johan is de kluts kwijt. Is hij dan toch destijds door de ftmilie Brokken geadopteerd en maakt hij hier kennis met zijn biologische vader'? Maar ach, wat kan Brokken Johan meer doen dan slechts dat herhalen wat hem steeds zo goed is aangeleerd, dus antwoordt hij nogmaals: "Brokken Johan, meneer?". Bij 'meneer' komt het schuim stilaan op de lippen: "Nèèèêje, zo heette gij helemaal niet! Alléé, wat is jouwe voornaam?","Johan, meneer?", "Zjuust! En wat is jouwen achternaam'?". "Brokken, meneer?", "Precies, dus hoè heette gij nou?", "Brokken Johan, meneer!". Vader ontploft: "NEEEJE!! Jouwe vrnaam komt éérst en dan pas jouwen âchternaarn!!!. Dus HOE heette gij nou: Johan Brokken! Zo!". En toen moest de eigenlijke verkoop nog beginnen. Broer en ik, nog steeds bovenaan de trap gekleefd, giei'en het uit. Dit is topentertainment en stukken grappiger dan alle Jantje-piest-en-Jantj e-kakt-moppen bij elkaar. Vader loopt met de kerstroos onder de arm tevreden terug naar binnen: weer een verloren ziel gered! Johan Brokken vond dit alles waarschijnlijk stukken minder grappig. Ik kan me voorstellen dat hij nog lang heeft teruggedacht aan 'nieneer'. Ook ik merk nog steeds dat kinderen zich hier systematisch voorstellen met eerst hun achternaam en daarna hun voornaam, alsof zij een uitprint van de computer aflezen. Terwijl de woordbetekenis duidelijk genoeg is. Want ons vader had natuurlijk overschot van gelijk, liet is een idiote en domme gewoonte. 1-Jij richtte zijn pijlen echter helaas op het verkeerde doelwit. Dus Brokken Johan: namens mijn vader, alsnog oprechte excuses!

Kom op 14 en 15 december naar de Pax

Geschenkenbeurs - brunch onderonsje met Fons Huet ¶

Opnieuw houdt de Wereldwinkel een grote geschenkenbeurs in de Pax en dit op 14 en 15 december. In de grote zaal worden honderden gesehenkartikelen tentoongesteld, afkomsti g uit de (arme) Zuiderse landen. Zoekt u een orig i neel geschenk waarmee u niet alleen de ontvanger blij niaakt maar ook de mensen die liet gemaakt hebben en daarvoor een eerlijke prijs hebben gekregen, dan moet u beslist een bezoek brengen aan de gesehenkenbeurs 013 zaterdag 14 en zondag 15 december, van II uur tot 17 uur. Vooraleer de beurs te bezoeken kan u op zondag 15 december ook brunchen in de Pax. Naar ,jaarlijkse gewoonte staat daar heel wat lekkers klaar waaruit u kan kiezen: soep, warme en koude gerechten. dessertbuffet. dit alles gemaakt met de nieuwste wereldwinkelproducten of uit eigen moestuin. De brunch staat klaar in de gelagzaal om 11 en om 13 uur en de prijs is: volwassenen: 10 euro, kinderen tot 12 jaar 5 euro en onder de 3 jaar gratis. IJ dient wel in te schrijven voor 8 december: via e-mail: lioogstraten(oww.be, telefonisch of per fax: 03/3 14.89.55 En tot slot kan u op zondag IS december ook meedoen aan een rondetafelgesprek met Fons l-Iuet en Martha Macz die voor enkele weken in België zijn. Zij wonen in Guatemala en daar neemt liet geweld in al haar vormen weer opnieuw sterk toe. 1-Toe zetten Fons en Martha en de civiele organisaties hun werk in deze moeilijke omstandigheden verder'? Kom luisteren en meepraten op 15 december om 16 uur in de Pax.

De ivereldwinkel

(ins) bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel. 03 314 55 04 40

fax 03

e-mail jozef.scliellekens@skynet.be

bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

Lid inn de Unie van de Uiigevers dc Periodieke Pers

1.

V(,Witii'. 111/5.: Fransen, Ottile Weg 20 2323 Hoagoraten 258


OMSLA GVERHAAL

VRIJWILLIGERSWERK Vrijwilligerswerk is nog lang niet uit de wereld, verre van. Hoogstraten telt op dit moment nog 359 verenigingen, die bestaan bij de gratie van een groot aantal vrijwilligers. Het grootste aantal, 192 om precies te zijn, noemt zich een culturele of socio-culturele vereniging. Verder zijn er 125 actieve sportverenigingen, 28 jeugdverenigingen en 14 zogenaamde Noord-Zuid verenigingen, dat zijn verenigingen die zich inlaten met de derdewereld problematiek. De verenigingen met het grootst aantal leden kent ii zeker, het zijn de voetbal- en tenmsverenigingen, de beroepsverenigingen en belangengroepen. Maar, in elk van de vier reeksen, zijn er een aantal verenigingen die u misschien niet kent. Bij de socio-culturele verenigingen zijn er een groot aantal wijkeomités, ouderverenigingen, en beroepsverenigingen of belangengroepen. Maar er bestaan ook minder gekende veren i gingen. 'QUETZALCOATL' organiseerde reeds een aantal culturele voorstellingen en optredens in Hoogstraten en Rijkevorsel. Sporters onder ons kunnen dan weer te-

recht hij 'RYUSUL DOJO GENBUKAN ININJO', een vereniging uit Hoogstraten waar jongeren, mannen en vrouwen vanaf 10 jaar terecht kunnen om zich te bekwamen in gevechtssporten. Bij de verenigingen die zich richten tot de jongeren zijn er de gekende jeugdhuizen en de jeugdverenigingen, die her inneren aan liet rijke Roomse leven. Maar er is ook HANNEKE TANNEKE, ccii volksdansgroep uit Meerle, waar jongeren volksdansen uit een groot aantal landen aanleren. Van de verenigingen die zich inlaten niet de Noord-Zuid problematiek zijn de II 11-11 aktie en de Oxfam-wereldwinkel

zeker geen onbekenden. De vereniging

VIZ1ANAGARAM SUPPORTING GROUP' is dat allicht wel. Het is een or ganisatie die in België finartciële middelen zoekt om de M.S. Englisli Mediuni School in Vizianagaratii (Andhra Predesh) te steunen. Achter elk van die verenigingen, bekend of onbekend, staan een aantal mensen die er veel van hun vrije tijd aan opofferen. De Maand bezocht vijf vrijwilligers. Ze zijn willekeurig gekozen uit een enorm grote groep mensen die elk hun verhaal hebben en evenveel lof verdienen.(fli)

Kurt Vermeiren, "PDG" van de Mussenakker De titel (trouwens toegekend door schrijver dezes) "PDG" ofte President-Directeur-Generaal is wellicht ietwat overtrokken voor de 'voorzitter' van een jeugdhuis. Het geeft wel een beetje de verantwoordelijkheden en taken aan die Kurt op zich heeft genomen in de Mussenakker. Wees gerust, het loon is niet in verhouding tot de titel. Kurt is honderd procent vrijwilliger en zijn diensten zijn derhalve gratis. Vader Veniieiren is 'af' Meer. Kurt's wieg stond in 1976 in Brasschaat. Zijn ouders hadden er een winkel in zuivel en gevogelte. Tot liet 2' leerjaar liep Kurt er school. Van zijn jaren in Brasschaat is hem niet echt veel bijgeblcven. In 1983 trokken zijn ouders terug naar de ouderlijke woning op Hoogeind (thans 1-hoge Akker) in Meer. Kurt maakte er de lagere school af en ging vervolgens naar het Klein Seminarie, volgde economie-moderne talen. Na de niiddelbare borduurde hij in deze richting voort. In de Karel cle Grote Hogeschool haalde hij een Al diploma 'Fiiianciën en Verzekeringswezen'. Zijn interesse ging vooral uit naar bankwezen en nog voor zijn eindexanien, had hij een contiact mei Artesia Bank op zak. Na acht maanden stapte Kurt over naar Smeets Securities (nu Delta Lloyd), waar hij in de 'backofficc' voor

de heurshandcl werkt (= afwikkeling vaii formaliteiten na de handel). Sedert kort woont Kurt door de week in Berchem. Tot zijn 15 was Kurt bij de Chiro iii Meer, toen was de pret er af. "Onze leiders hadden destijds geen programma, zelfs niet voor op kanip. Dat stoorde niij erg, dat ongeorganiseerde Je kan toch geen groep jonge kerels tien dagen bezighouden zonder dat op voorhand een beetje te plannen.". Kurt had gelukkig een alternatief voor de lange vakanties. Vanjuli tot september was zijn vader hoo f'dverantwoordelij ke voor een vakantiekolonie van ADMB (Algemeen Dienstbetoon voor Middenstand en Vrije Beroepen) in Blier, in de buurt van Marche. Gans dc vakantie verbleven er zo'n 160 kinderen telkens gedurende twee weken.

(mn gk

Kurt kon er elk jaaréén maand vakantiewerk doen, hoofdzakelijk in de keuken. De andere vakantieniaand hing hij in de kolonie rond, er was altijd beweging en wat te doen.


OMSLA GVERHAAL Vana fzijn zestiende mocht Kurt éénmaal per week uit. Met de kermis trok hij voor de eerste keer naar dc Musscnakker, voor een optreden van de Diii i3rothers. "Ik vond het er meteen een fijne stek. Goede muziek, vrienden, dichtbij huis zodat ik er met de fiets naartoe kon". Als vanzeifrolde Kurt in de organisatie van het jeugdhuis. Tappen, af en toe muziek draaien, beetje helpen hier en daar. In 1998 hield Ludo Martens, jarenlang voorzitter van de Mussenakker. het voor bekeken. "Net voor zijn dertigste. Hij vond het niet meer kunnen, dertig zijn en voorzitter van een jeugdhuis". Met een paar oude Akkermussen op de achtergrond werd een nieuwe organisatie uitgetekend. Een kerngroep van vijf man, elk verantwoordelijk voor een deeltaak, ging het jeugdhuis in goede banen leiden. Kurt was één van de vijf. Kurt: 'Dat heeft een tijd zeer goed gelopen en we hebben veel kunnen i-ealiseren op korte tijd. Vanaf 1999 hebben we heel wat geïnvesteerd in ons lokaal. Een nieuw dak, geluidsisolatie, brandbeveiliging. Het was allemaal hard nodig ook, want er was de laatste jaren weinig gedaan aan ons verblijf. Last ook met de buren wegens geluidshinder en daardoor een vroeg sluitingsuur opgelegd gekregen. Op vrij korte tijd hebben we dat allemaal kunnen regelen, met de steun van een paar oudgedienden. In 2000 hebben we ons lokaal aangekocht. 1-liervoor hebben we een lening aangegaan op 14 jaar. maar op dit ogenblik staan we met de aflossingen al haast tweejaar voor op het schema. In 2002 werd het dak vernieuwd en hebben we samen met de Gilde een nieuw terras gelegd." Ook aan de werking werd aandacht besteed. Die werd veel gevarieerder. Veel optredens. film. quiz, Bonte Avond, voetbal. Ook de belangstelling en het ledenaantal ging de hoogte in. In het weekend komen er veertig tot vijftig leden, als er optredens zijn is het gegarandeerd stampvol. Na een tijdje begon het systeem van de kerngroep van vijf een beetje te haperen. "1-let grootste gebrek aan dit systeem was het ontbreken van een eindverantwoordelijke, een aanspreekpunt voor buitenstaanders zoals buren, politie of gemeente". Tijdens een ledenvergadering in september 2001 werd beslist de Organisatie aan te passen. Opnieuw een voorzitter en een secretaris. Kurt: "Die tijd was ik zeker een van de meest actieve leden van de kerngroep. De leden hebben me tijdens de ledenvergadering verkozen tot voorzitter voor één jaar." Naast voorzitter en secretaris zijn er taakgroepen, die het werk helpen uitvoeren. Sindsdien heeft Kurt ongeveer al zijn vrije tijd in het jeugdhuis gestoken. Waarom? "Het zit in mijn natuur denk ik. Het is misschien genetisch bepaald, want mijn vader heeft dat ook. Vcrantwoordelijkheidszin, willen organiseren, sociaal vaardig ook. Ik kan met veel mensen goed overweg en heb gemerkt dat ze best iets van mij willen aannemen. Ik kan me zeer flexibel opstellen, maar ook zonder probleem de boeman spelen als dat nodig is. Een soms is dat nodig in een jeugdhuis. Zo is er met de nakermis dit jaar terug heihel geweest. Er was weer geluidsoverlast omdat een paar slimmeriken het nodig hadden gevonden de geluidsbcgrenzer uit te schakelen. Zo'n gasten weten niet wat ze op het spel zetten. Nog één keer en we riskeren opnieuw een vervroegd sluitingsuur of zelfs tijdelijke sluiting. Op een paar uur zetten ze alles op het spel wat we de voorbije .iaren zorgvuldig hebben opgebouwd. Discipline is een voorwaarde om het vertrouwen te behouden". Volgens plan had er in september een nieuwe voorzitter moeten komen, maar tot heden heeft nog niemand zich gemeld. Kurt: "Ik blijfbeschikbaar tot einde dit jaar, dan is het de beurt aan anderen. Sedert ik in Berchem woon, is het moeilijk alles op de voet te blijven volgen. Mijn weekends zijn redelijk hels. Vrijdagavond laat in Meer en zondagavond terug naar Berchem. Daartussen moet alles gebeuren en dat is niet te doen. Toch niet goed. Ik wil graag een keer kunnen zeggen 'dit weekend blijf in Antwerpen'. De wereld is tenslotte groter dan Meer. Dat wil niet zeggen dat ik niet meer in de Mussenakker zal te vinden zijn. Nog heel veel denk ik, want het is eraltijd plczant geweest en dat zal niet ophouden als Kurt Vermeiren geen voorzitter meer is". (jaf)

Sint Stephanus-feest: Omdat er in de winter weinig te doen was, stonden de paarden veel op stal. Door het lange staan werden ze stijf en stram. Daarom haalden de jonge boeren en knechten de paarden uit de stal om gezamenlijk ritten te maken in de omgeving, meestal op 26 december, op Sint Stephanus. Daarbij werd menige herberg aangedaan.

4


OMSLA GVERHAAL

Karel Mertens, vrijwillig brandweerman -

Ten eerste: Karel Mertens heeft stevige wortels in Meerle; geboren en getogen zeg maar. Bovendien staat hij met twee voeten in de gemeenschap en is hij nooit te benauwd een handje toe te steken. Ten tweede: Meerle heeft een stevige, zeg maar onwrikbare vrijwillige brandweerpost. Een aantal pogingen om de voorpost af te schaffen stuitte op hevige weerstand en werd met steun van heel het dorp afgeslagen. Tel één en twee samen, dan moet je vaststellen dat het helemaal geen toeval is dat Karel een trouwe vrijwilliger is van de Meerlese voorpost. Karel Mertens kwam op de wereld op 28 oktober 1944, de dag Meerle dat bevrijd werd door de Engelsen. Hij werd geboren in het onderste deel van de windmolen in het Schoolstraatje, thans de Heimeulenstraat. Heel de familie sehuilde daar die dagen voor de bommen. Vader Mertens was de maalder in Meerle. Karel was de tweede in een gezin van 7 kinderen. De oudste jongen verongelukte in de molen toen hij 25 jaar oud was, zodat Karel de oudste van het gezin werd. Hij ging naar de jongensschool achter de hoek en nadien nog drie jaar naar Sint Victor in Turnhout. "Toen was ik het eigenlijk beu en bleef ik thuis op dc maalderij werken". In zijn vrije tijd was hij lid van de KLJ. In 1967 trouwde hij May Van Gestel. Samen kregen ze twee kinderen, Chris en Paul. Tot 1981 zou Karel maalder blijven, daarna werkte hij 21 jaar bij Karel Mintjes in Westmalle. Einde oktober ging hij daar met brugpensioen. "1-loe ik brandweerman werd? Tja, eigenlijk 's zondagsmorgens aan de toog. Na de mis gingen 'j gewoonlijk een pint drinken. Nu had onze vader destijds de brandweer van Meerle mee opgericht. Maar het korps, dat toen Uit 15 brandweermannen bestond, was volledig. Tot plots Miel Van Den Heuvel kwam te overlijden. En op een zondag kort daarna, in 1973 was dat, in het café vroegen ze aan mij of ik zijn plaats wilde innemen. Zonder daar verder over te peinzen heb ikja gezegd. 's Maandags werd er tijdens de oefening door de leden over gestemd en werd ik aanvaard. De maandag daarop ging ik mee oefenen." Destijds was er voor vrijwilligers nog geen specifieke opleiding voorzien. Alles werd aan-

-

--

geleerd door de oudere leden van liet korps, die het uit eigen ervaring had geleerd. Karel had wel een rijbewijs om met de vrachtwagen te rijden en kon dus meteen als chauffeur dienen. "De regel bij een oproep was en is, dat wie het eerst in de kazerne is, de brandweerwagen bestuurt. Vermits ik toen om zo te zeggen achter de hoek woonde, was ik nogal dikwijls als eerste ter plaatse." De eerste echte actie waarbij Karel betrokken was, was een zware brand in de proeftuin. 'De uitrusting was die tijd eerder amateuristiseh. Een zelf omgebouwde carnion, met een watertank en een pomp er op gemonteerd. Wij kregen een frak en een helm, de rest moesten we van thuis meebrengen. Maar ja, de brandweer had toen geen geld en werd amper gesubsidieerd door de gemeente. Wij kochten ons materiaal niet de opbrengst van 'Het bal van de brandweer'." "Dat is gelukkig allemaal historie. De huidige voorpost is goed uitgerust. de manschappen goed opgeleid, alles betaald door de gemeente. Toen ik eertijds opleiding moest volgen om met perslucht te leren werken, moest ik zelf mijn vervoer regelen. Nu bouwt de gemeente voor ons een nieuwe kazerne".

een beetje opruimen. Ik doe dat graag. Wespennesten uithalen, gaan pompen met wateroverlast of zoals laatst met die storm, losgewaaide pannen afhalen ofgoedleggen. Ze mogen me altijd bellen." Waarom hij dat doet? "Ik heb daar nooit bij stilgestaan. 1-let ligt in mijn aard denk ik en ik doe dat graag. Pas op, de vrouw moet er wel achter staan natuurlijk, want ik ben nogal een keer uit liet huis. Maar nooit ver en ze weet me wel te vinden als het nodig is." Het vrijwilligerswerk zit Karel wel degelijk in het lijf, want ook buiten de brandweer is hij actief. Als wijkmeester van de KWB: helpen met kleine klusjes in de school. Juffrouw Yvonne weet aan wie ze kan vragen om een lamp te vervangen, iets vast te maken dat loshangt, WC of een kraantje herstellen, een bank bijwerken, de verwarming in liet oog houden tijdens weekend of vakantie. Karel doet het allemaal, alsof het vanzelfsprekend is. "Ik trek me dat aan, als het niet zou gedaan worden, als die prlitsen bleven hangen." Sedert enige weken is Karel op brugpensioen, waardoor hij nog meer in de kazerne zal te vinden zijn. 'Ik ben nog veel tejong om stil te zitten" vindt hij zelf.

Karel is buiten de interventies en de oefeningen ook veel in de kazerne te vinden. May: "Als hij niet thuis is en ik geen weet heb dat hij ergens naar toe moest, dan kan ik hem zonder fout in de kazerne vinden". Karel: "Daar is ook altijd wel iets te doen: batterijen van de wagens opladen, remdruk controleren. Die auto's moeten altijd klaar staan als er een oproep komt, hé. Alles terug in orde brengen als we weg geweest zij ii,

Buinen twee jaar moet hij echter de actieve dienst verlaten. Vrijwillige brandweerlieden moeten met zestig op pensioen. "Zeker dat ik dat zal missen, dat weet ik nu al. Al blijven we wel bij de groep betrokken, maar dat is toch anders dan echte actieve dienst. Maar zover zijn we nog niet, dus daar piekeren we niet over. Ik heb nog genoeg te doen en dat telt". (jaf)

--

STAP EENS bINNEN... IN dE INTERIEURWERELd VAN VAN dER SLuis, ONZE COLLECTIE is EEN TOONbEELd VAN kwAhTciT

k%

-

relt ~

00

/vd Sluis woondecoratie

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6 Tel 014 699002 www.vandersluis.be -

pERSOL

TL

EEN bEZOEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS vAkkUNdiq AdVISEREN. op zondag open maandag gesloten -


OMSLAGVERHAAL

Karin Antonissen, oudercomité Meersel-Dreef

i

Karin is 37, gehuwd met Daniël Schrickx en moeder van drie kinderen Hanne (5), Nele (2,5) en Wout (8 maanden). Ze werkt als verpleegkundige in de Hans Bergerkliniek. Een voormalige afdeling voor verstandelijk gehandicapten van medisch centrum de Klokkenberg. Na een oproep van het oudercomité van de lagere school 't Dreefke van Meersel-Dreef, werd ze twee schoolj aren terug, lid van het oudercomité. En vanaf dit schooljaar volgde ze Jack Broers op als voorzitster. DHM: Waarom werd je lid i'aii liet ouderco,nitc?: "Ik wilde buiten het werk en het gewone dagelijkse ritme nog graag iets anders doen. Hanne ging toen naar de kleuterschool en gezien de andere kinderen nog zouden volgen, leek het oudercomité daarom een goede keuze." DHM: Wat doet het oudercomité?: "Het oudercomité zorgt voorbi stand bij schoolactiviteiten zoals het schoolfeest, het carnavalsfeest, de winterwandeling en nu binnenkort liet si nterklaasfeest. Samen met de leerkrachten worden die activiteiten uitgewerkt. En cle leden van liet oudercomité kunnen daarbij een handje toesteken. Een tweede punt is zorgen voor wat extra financies, opbrengsten van activiteiten waarmee praktische zaken kunnen worden aangekocht. Zoals een printer voor de zesde klas, een drankje bij een uitstap of een presentje bij

activiteiten zoals op liet einde van het jaar, liet aankopen van speelgoed enz. Ook worden ve via het oudercomité door de leerkrachten en de directeur geïnformeerd over de lopende projecten in de school en de stappen clie nog moeten genomen worden om de infrastructuur te verbeteren. Het oudercomité bestaat momenteel uit een 8-tal ouders, toevallig of niet, zijn liet allemaal moeders. We vergaderen ccii 6 tot 7 keer per jaar bij activiteiten. Tijdens deze vergaderingen wordt de groep van leerkrachten vertegenwoordigd door twee personen en is ook de directeur aanwezig. Twee ouders op hun beurt zetelen dan weer in de partieipatieraad. Verder is er nog een werkgroep van een zestal ouders waarop wij of de leerkrachten beroep kunnen doen om bij te springen bij bepaalde acti\ iteiten en heeft de school nog een groep

Tf. Karin tijdens een vergadering van de parlicipatieraad met vinr lerares Km'is Van Bo.vc'l Nancy van der Velden en directeur Karel Ho/keur. huwe!iksfotocjraie rvofessioieI orfci0es vie eijcsi'i

S±LldiC)

inIijsfiiijen

-

1

-

1"

U()i:illL'/ luid hei liiiiiiicii, oudercomité van lagere school 't Dree/ke MeeLs'l-Dreef.

AU/lid

.

leesnioeders die wekelijks de kleintjes komen helpen bij liet lezen." DHM: Waarom doe je vrijwilligerswerk ?: "Het geeft voldoening om te kunnen helpen. 1-let eerste jaar kijkje een beetje de kat uit de booni maar stilaan weet je wat meer waar het allemaal om draait, liet is in feite een leeijroees. Toen de vorige voorzitter Jack Broers ermee stopte was ik van de ouders al het langste lid van het oudercomité en vonden ze dat ik die taak moest overnemen. 1-let is wel even wennen maar het geeft toch ook een goed gevoel. Zo krijgje meer inzicht van wat er eigenlijk op school allemaal gebeurt. Men zegt zo gemakkelijk dat leerkrachten liet gemakkelijk hebben, veel vakantie en zo. Maar je ontdekt dat ze door al die bijkomende activiteiten, liet volgen van bijseholingscursussen, deelnemen aan allerlei vergaderin(yen, enzovoort, heel veel meer doen dan hun verplichte uurtjes. Daarbij staan ze ook wel onder druk van ouders, inspectie en directie en moeten ze steeds creatiefuit de hoek komen,als je dat allemaal bezig ziet, krijg je toch meer respect voor al hun werk. DHM: Wat is jouw streejdoel?: We hebben moiiicuteel een leuk en gezellig ouderconiité. Waarvan de leden zich stuk voor stuk positief willen inzetten. Zo hopen we toch op een goede samenwerking, onderling en niet de leerkrachten, om weer enkele activiteiten op touw te zetten en zo een financieel steuntje te kunnen geven. Daar worden tenslotte al onze kinderen beter van..

?'

.4

cIicj i±ciL fo1osvcfie

f 0f0

d

cloet

42

2310 rijkcvovsel oLjielur +Ieoni

-. .

+i 031314.62.50 fcx 03/314.82.00 info@fofo_de_qeeef.be


OMSLAG VERHAAL

Ludo Verschueren: duivel doet al van VNA V.N.A. Wortel speelt nu al 4 jaren in vierde provinciale, de laagste reeks in voetballand. Het bestuur houdt de vinger op de financiële knip, ook al betekent dit dat terugkeren naar derde moeilijk wordt. De club 'draait' op vrijwilligers, die hooguit een vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten. Eén van die vele vrijwilligers is 'duivel-doet-al' Ludo Verschueren. Hij klaart er kleine klussen, verzorgt de pleinen en doet nog zoveel meer voor zijn club. Een gesprek met "de Claus", want zo kent iedereen hem in Wortel. Hoe kom je aan de roepnaam 'Claus'? Ik weet dat zclfniet meer. Het heeft in elk geval te maken met de Nederlandse prins die pas gestorven is. Ik kreeg die naam toen hij trouwde met koningin Beatrix. Ik zat toen in de VITO en trok nogal op met een meisje uit Holland denk ik. Een ploeg als Wortel, over hoeveel mensen spreken we dan? Alles samen een 200 man, dertieii ploegen en een veertigtal begeleiders en bestuursleden. Het bestuur bestaat uit dertien man: Gust Braspenning, Frans Brosens, Jan Aerts, Guy Donckcrs, Ene 1-lillen, Jan Jansen, Karel Sterkens, Jos Stoffels, Jacques Van Bavel, Nest Van den Broek, Paul Verschueren, Snels Rudy en ikzelf. In Wortel hebben we een eerste ploeg, twee reserve elftallen, de juniors, de scholieren, de kadetten, twee miniemenploegen, twee préminiemen, twee duiveltjesploegen en een damespl oeg. Elk van die ploegen heeft minstens een trainer en één of twee begeleiders, zeker bij de jongste ploegen waar opleiding veruit het belangrijkste is. Als we de mensen die de kleedkamers kuisen en de kantine openhouden erbij tellen, komen we aan meer dan 200 man. Hoe lang ben jij al actief bij VINA' Ik was 12 jaar toen ik in '64 bij de kadetten begon te voetballen. Er bestonden toen nog geen ploegen voor jongere spelers. Na de scholieren ben ik als 1 6-jarige recht naar de eerste ploeg gegaan. Dat heeft drie jaar geduurd, tot ik op mijn 1 9 naar het leger moest en een jaar niet gespeeld heb. Na het leger - ik was toen wel enkele kilo's aangekomen - begon ik opnieuw bij de reserveri. Ik zou geen vaste plaats meer krijgen in de eerste ploeg en na enkele jaren stopte ik, al had dat niets met voetbal maar met misverstanden hij dc bouw van de kantine te maken. Na een jaar ben ik toch terug begonnen tot ik, een week na onze trouwdag. een dubbele beenbreuk opliep en actief voetbal kon vergeten. Ik werd toen afgevaardigde van de reserven en iets later trainer van de juniors en nog wat later ging ik in het bestuur. En besturen is op de eerste plaats werken? Vroeger waren er een aantal vaste groepen. Een ploeg verantwoordelijk voor het groen, een andere ploeg voor de bouwwerken, voor elektriciteit en de verwarming enz. Nu wordt het werk besproken op de vergadering en worden de taken verdeeld. Dat verloopt probleemloos,

we hebben echt wel een goed bestuur, mensen waar ge op kunt rekenen. Ik rij het gras at zaai de meststoffen, trek de lijnen en in de winter wel ik de pleinen. Daarnaast was ik nog afgevaardigde van de eerste ploeg op verplaatsing en terrei nverantwoordel ij ke bij de thuiswedstrijden. Nu ben ik ook nog verzorger van de eerste ploeg. Wij wassen hier thuis ook vier stellen truitjes, broekjes en kousen. Dat zijn elk weekend twaalf machines was. En daar kruipt veel tijd in? Soms moet het gras tot driemaal toe gemaaid worden. Drie pleinen, een deel van de parking en een pleintje waar ook nog twee goaltjes op staan. Bepaalde maanden is het wel zeer druk. In augustus bijvoorbeeld, dan is er elke dag wel

iets tc doen. Dan ben ik hïjiia altijd op het plein. Op de hetoncentrale waar ik werk moet ik 's morgens vroeg beginnen, zodat ik rond 15.00 uur thuis ben. Ik beschik dus over nogal wat vrije tijd. "Vrije tijd die bijna volledig naar de ploeg gaat", zegt zijn vrouw Marij. "Ik heb hem nooit voor de keuze gesteld: het gezin of de voetbal. Ik weet waar hij voor zou kiezen". "Voor we trouwden hebben ve duidelijke afspraken gemaakt", vult Ludo aan, "voetbal zal ik nooit laten staan". (Oh)

Het Rode Kruis, afdeling Hoogstraten Het Rode Kruis is één van de vrijwilligersverenigingen waar we niet zijn allen, vroeg of laat, wel eens een beroep op doen. De afdeling I-loogstraten, die dit jaar 60 jaar bestaat, bouwt nieuwe lokalen langs de Brouwerijstraat om ons ook in de 21` eeuw bij te staan in nood. Al de medewerkers van het Rode Kruis zijn vrijwilligers. 'Vrijwillig' betekent dat iedereen zich belangeloos inzet zonder dat hij of zij daarvoor een financiële vergoeding ontvangt. 'Vrijwillig' wil ook zeggen dat er geld nodig is om de vrijwilligers op te leiden, materiaal aan te kopen cnz... Het grootste deel van het werk van die vrijwilligers speelt zich af achter de schermen. Maar, op elk moment van de dag is er wel ergens een vrijwilliger actief om de werking van de afdeling te verzekeren.

De verschillende diensten Dc bloedtransfusiedienst is zeker het meest gekend. Vier maal per jaar staan de vrijwilligers in drie verschillende locaties in groot l-loogstraten klaar om de bloedafnames in goede banen te leiden. De hulpdienst moeten we zeker niet meer voorstellen. Ieder van ons heeft de vrijwilligers van het Rode Kruis al in actie gezien 01) één of andere manifestatie. Om deze hulpposten te bemannen hebben de vrijwilligers een degelijke opleiding achter de rug en volgen ze regelmatig bijscholing. De basisopleiding is voor iedereen hetzelfde en bestaat uit

een EHBO cursus 'Helper' en een speciale cursus 'Interventie'. Na de basisopleiding kan de vrijwilliger kiezen tussen een bijkomende opleiding verzorgingstechnieken, een cursus ainbulancier of een cursus radiocommunicatie. De Uitleendienst, normaal een afzonderlijk deel van de lokale afdeling, wordt nu grotendeels door vrijwilligers van de Hulpdienst verzorgd. Men kan er terecht voor ziekenhuisbedden. krukken, rolstoelen en andere hulpmiddelen en dit alles tegen democratische prij zeil, Ook de Eerstehulponderricht is een belangrijk werkveld van het Rode Kruis. Hiervoor zorgt de dienst Leergangen. Ongeveer één maal per jaar organiseert men een gratis cursus El-IBO voor het grote publiek. Deze cursus heeft de naam "Helper" meegekregen. De volgende cursus start in januari 2003. 'rot vandaag was cle werking van de verschil lende diensten verspreid over verschillende locaties. Dat brengt veel praktische problemen met zich. Het centraliseren van al de diensten in een eigen lokaal zal cle werking zeker ten goede komen. Hoogstraten mag zich in de loop van 2003 alvast verwachten aan een spettercnde opening van ons lokaal. We komen daar tijdig 01) terug. Meer informatie op cle website van de afdeling (http://users.pandora.be/rkhoog) . Je kan ook contact opnemen met Jan Van Bavel (tel. 03314 33 28.) (FS)


KEUKENS & BADKAMERS

Johan Hefligers Niskergelij

Gelderdonksestraat 5, tel.: 076 - 5962551

1 :

.

1

L

1

Openingstijden: ma t/m Vrij: 8.00 - 18.00 za 800- 1600

'Grote showroom 'Maatwerk 'Eigen montagedienst 'Vlak over de grens bij Meer

irlJ k

ROUTE

In onze showroom vindt u de mooiste keukens en badkamers, van klassiek tot modern. Wij staan voor u klaar met de beste service en een eerlijk advies, vertaald naar uw wensen.

16

WWWHERIJGERS.NL

SERVICE. BOUWMARKT & TUINHUIZEN

Johan Hefligers Nisbergefl

Z.,ndfl

U vindt ons: 4 km. buiten het dorp. Volg de gele wegwijzers

Gelderdonksestraat 5, tel.: 076 - 5962551

'Grootste bouwmarkt uit de omgeving • Showtuin met meer dan 40 tuinhuisjes • Vlak over de grens bij Meer

LUGARE

In onze showroom vindt u de grootste collectie van de mooiste tuinhuizen, blokhutten, prieeltjes en garages met meer dan 30 showmodellen. Voor alles in en rondom uw huis kunt u in onze service-bouwmarkt terecht. Wij staan voor u klaar met de beste service.

WWW.HERIJGERS.NI.

16


OMSLAG VERHAAL

Jos Van Sas komt overal van pas Al jaren kun je Jos Van Sas zowat overal tegenkomen, zeker daar waar er een helpende hand nodig is. Maar de meesten onder ons kennen hem wellicht het beste als de vrolijke "overzetter" aan het Spijker. Daar valt immers moeilijk naast te kijken, want de Jos doet dat wel met zoveel zwier en charme, maar ook met de nodige doortastendheid, dat hij vergroeid lijkt met dat stukje zebrapad. Voor vele kleintjes is hij de vrolijke noot, voor de iets ouderen de leuke gast, altijd klaar voor een grap en een zwans. Maar niet alleen de kleinsten kennen hem, ook bij vele ouderen in Hoogstraten ligt Jos op een goed schab. Al jaren is hij één van de vaste begeleiders en helpers van de ouderlingen op het rusthuis. En tussen al die bezigheden door heeft Jos nog altijd tijd om links en rechts bij te springen waar nodig is. Want Jos heeft tijd en tussen de mensen zijn is zijn lang leven . Zijn dikke agenda ligt open naast de telefoon. "Morgen middag? even kijken..." zwans en een lach laat hij elke morgen en avond een paar honderd kinderen te voet ofmet de fiets op een veilige manier de straat oversteken. "Ja ik doe dat heel graag, ondanks de kou en het nat. Die klein mannen geven mij ontzettend veel plezier. Sommigen roepen al van een heel eind san te voren "goeiemorgen", en ik kan het niet laten om tegen iedereen wat te zwansen en te lachen. Sommigen zullen wel denken wat een rare is dat. Maar het is ss cl heel belangrijk dat er daar iemand staat. En de kinderen sveten en appreciëren dat. Die blijven echt heel rustig aan de rand van de stoep wachten tot ik hen teken geef. Die weten dat ik hen niet over zal laten vooraleer het echt veilig is. Eén keer heb ik eens een straffe toer meegemaakt. Er kwam een auto uit de Gustaaf Segersstraat temidden van een aantal fietsende kinderen. Langs daar mag geen auto in die richting rijden. Ik deed al van ver teken dat hij moest terugrijden omdat dat ook gevaarlijk \\'as met al die fietsen. Maar die bleef maar komen en uiteindelijk ss as het zos er dat hij mij op het kolTerdeksel van de auto meenam. Een bus die uit de richting Merksplas kwam zag dat gebeuren en zette zijn bus dwars over de weg zodanig dat die auto er niet door kon. Ik viel op de grond en pakte papier en ccii balpen om zijn nummer op te schrijven . maar die gast kwam uit zijn auto en pakte mijn halpen af. Ik heb hem dan maar laten rijden omdat al die kinderen stonden te kijken en ik die ook niet in gevaar wou brengen. Die bestuurder van de bus had echter alles genoteerd en gaf mij daarna de nummer san de auto svaarmee ik dan naar de politie kon. Toen clie daarna f .. 1 naar de busmaatschappij belde om die bestuurder te laten getuigen wist iedereen in de busniaatschappii al wat er gebeurd was. Dat heeft dus wel een serieu7e indruk nagelaten. Die man zal er • wel niet goed van afkomen, denk ik, hoesvel liet voor mij geen on bek en de was." /i aantal IImn.ii'aaisi' iii 'mii Die ene nare ervaring Jo. l'an Sas tenili/ilcuj iii er buiten gelaten, vui/oilligeu's op liet terras i'an de !VIo.sten.

Een groot deel van Jos zijn tijd gaat naar vrijwilligerswerk. Jos heeft immers heel wat vrije tijd. Sinds de dood van moeder Van Sas, nu driejaar geleden, woont Jos alleen. En al jaar en dag zit hij zonder werk. Meer dan dertig jaar geleden bepaalde een ongeval op de weg voor een groot stuk zijn verdere beroepsloophaan. Op weg naar het werk hij het Nederlandse bedrijf Toniado botste hij met zijn bromfiets te gen een boom. Daarbij ontwrichtte hij zijn schouder waarbij een aantal pezen afscheurden. Een lange immobilisatie van 11 weken en een revalidatie van 6 weken brachten hem niet verder dan een beperkte beweeglijkheid in rechterarm en schouder. Zijn arm hoger heffen dan horizontaal was er niet meer bij. Toch kon hij met deze handicap terug aan de slag bij zijn vroegere werkgever die aangepast werk voor hem zocht. Tien jaar later ging Tomado echter failliet en stond ook Jos op straat. De zoektocht naar ander werk liep steeds op een sisser uit omwille van zijn hewegingsbeperkingen. Jos geraakte aan de dop en dat zou zo tot vandaag de dag blijven. Een vijftal jaargeleden kreeg hij via de PWA de kans om als "overzetter" aan de school ingeschakeld te worden en Jos zei niet nee. Oorspronkelijk niet echt als een vrijwilligerswerk, want het brengt per dag een 150 oude belgische franken op. Niet om over naar huis te schrijven dus, maar de "job" groeide voor Jos haast uit tot een passie. Tot vandaag de dag doet hij het met ontzettend veel plezier. Met een

J. :

blijft het voor Jos een aangename taak. Toch is er ook een minder kantje aan. De overzet om vier uur 's namiddag maakt het hem moeilijk ook op andere plaatsen een handje mee te helpen. Sinds kort heeft hij er echier een assistent bij gekregen die de overzet 's namiddags voor zijn rekening zal nemen. Nu kan hij ook aan andere activiteiten deelnemen. Vanaf nu zullen we hem meer aantreffen op het rusthuis. Er zijn daar immers dagelijks activiteiten waarvoor heel wal vrijwilligers worden ingeschakeld. En Jos is er één van de vaste medewerkers. Een vaste bezigheid is bijvoorbeeld de maandelijkse wandeling naar cle markt in Hoogstraten. Via de Kathelijnestraat en de Thijsakker gaan de begeleiders met de bejaarden naar cle markt om daarna in een plaatselijke taverne nog een koffietje te gaan drinken. Voor andere activiteiten kunnen de vrijwilligers zich opgeven en worden zij verwittigd svanncer men hun hulp kan gebruiken. Al die activiteiten staan opgeschreven in "Het Briesje" het programmaboekje van het rusthuis van Hoogstraten. Het rusthuis van Hoogstraten heeft zo haar eigen ploegen. De ene dag komen des ri willigers van Minderhout, de volgende dag zijn het die van Meerle of I-loogstraten, dan die san Meer, enz.. Dit zijn meestal \ aste ploegen waarbij liet moeiliJk is om er nog mee tussen te geraken. In liet totaal gaat het om een 120 vrijsvilhigers. Aan veel van die actis iteiten kon Jos Van Sas tot nu toe niet deelnemen. Vanaf nu zal je hem nog meer op het rusthuis kunnen tegenkomen. Wanneer we een blik wierpen in zijn agenda merkten we dat hij 's anderendaags present moest zijn voor liet bezoek san een accordeonclub aan liet rusthuis. Vrijdag svas liet "Schatten zoeken" van de KWB, zaterdag de nationale prikdag van KVG maar dan zou Jos eigenlijk elders nioeten gaan tappen. Een heel programma dat Jos niet de glimlach afwerkt. 1 Inc nieer hij er bij kan zijn hoe beter hij zich voelt. En dat is ook Jos zijn handelsmerk. Ofhet nti tappen is op het jaarlijkse Missiefeest of als bestuurslid van KWB, KVG en van Ziekenzorg. Jos is er steeds graag hij. Toen zijn broer Mareel stierf, nam Jos Lijn taak als wijkmeester vaii KWB over en kwam alzo in liet bestuur. Ook bij Ziekenzorg is Jos present. Niet alleen als begeleider maar ook als bestuurslid. Bij Ziekenzorg zijn ook heel wat begeleiders nodig. Voor elke uitstap of activiteit worden er heel wat s ri jwilligers opgetrommeld. En liefst van al is Jos Van Sas erbij. En met plezier, svant dat is zijn leven.


vanuit het stadhuis..

.

Onderwijs in Wortel blijft in beroering De perikelen rond de al dan niet benoeming van de directrice in de lagere school van Wortel blijft de gemoederen beroeren. Een volle publieke tribune, vooral bestaande uit leerkrachten en leden van het oudercomité uit deze school, volgde de ganse gemeenteraad van einde oktober mee. De zaak werd uiteindelijk bij hoogdringendheid in de geheime zitting behandeld. De vraag voor ontslag van de Schepen van Onderwijs, die in deze zaak al verscheidene malen onder vuur kwam te liggen, belandde op haar beurt eveneens in de geheime zitting en werd door de meerderheid van de raadsleden weggestemd. Intussen konden de vele gelegenheidstoehoorders zich een beeld vormen van een gemeenteraadszitting. De agendapunten van het college en drie bijgevoegde agenda's van de oppositie verliepen vrij vlot, maar leverden geen opzienbarend nieuws.

Paniek Juist voor de herfstvakantie ontstond er even paniek in de gemeentelijke basisschool van Wortel. Zoals men zich wellicht herinnert is er op gemeentelijk vlak een dispuut aan de gang over de niet-benoeming van de voormalige directrice van deze school. We hebben hierover in dc vorige edities van dit blad uitvoerig bericht. De samenwerking tussen het nieuwe schoolhoofd en het leerkrachtenkorps verliep niet van een leien dakje en de goede sfeer in de school dreigde hierdoor ernstig in het gevaarte komen. Redenen genoeg voor de gemeenteraad om de definitieve benoeming niet goed te keuren. Toch had de persoon in kwestie er reeds twee jaar proefperiode opzitten en had het college, vooral in hoofde van de schepen van Onderwijs het nagelaten de zaak op te volgen en een negatief rapport op te stellen. Wanneer uiteindelijk de gemeenteraad besliste de "tijdelijke" directrice niet vast te benoemen vond schepen van Onder wijs Van Ammel het opportuun de directrice zonder medeweten van de collega's van het college, in een persoonlijke brief te bedanken voor de grote inzet. Daarbij distantieerde hij zich van de beslissing haar niet vast te benoemen. In de eerstvolgende gemeenteraad werd de schepen hierover hard aangepakt door de oppositie. De voltallige gemeenteraad distanciëerde zich daarop van de brief, en een meerderheid in de raad sprak zich zelfs uit om de bevoegdheid over onderwijs van de betrokken schepen af te nemen. Het vermoeden was immers zeer groot dat de advocaat van schoolhoofd Wauters zich gesterkt zou voelen door deze brief en het ontbreken van enige negatieve evaluatie. Maar om terug te keren tot de week vôér de herfstvakantie. Op woensdag 23 oktober valt er op het stadhuis een brief in de bus van de advocaat. Hierin vraagt hij het gemeentebestuur alles mogelijk te maken opdat schoolhoofd Wauters toegang zou krijgen tot de school op vrijdag 25 oktober om de nodige documenten uit te school op te halen. Hiermee zou zij 10

zich dan tijdens de vakantieweek kunnen voorbereiden op haar terugkeer in de school op 5 november. Paniek in de school, die nog maar pas aan haar nieuwe adem toe was na de afgelopen emoties. Vrijdag 25 oktober meldt het voormalig schoolhoofd zich inderdaad aan in de school in gezelschap van burgemeester Van Aperen. De ongerustheid neemt toe in Wortel.

Gemeenteraad In haar vergadering van donderdag 24/10 besliste het college de zaak bij hoogdringendheid voor de gemeenteraad te brengen. Alle raadsleden waren akkoord de zaak te bespreken in geheime zitting vermits er over personen gesproken zal worden. Ook de vraag van Agalcv naar het ontslag van schepen Van Ammel werd tegelijkertijd naar de geheime zitting doorgeschoven. Het talrijk opgekomen publiek uit Wordtel was er aan voor de moeite en zou op zijn honger blijven tot na de geheime zitting. Deze liep evenwel zo lang uit dat zelfs de dappersten onder hen de plaatselijke taverne verlaten hadden voordat de raadsleden het stadhuis verlieten. Bij verscheidene raadsleden hoorden we duidelijk wrevel over deze gang van zaken. Zolang er geen problemen zijn komen de raadsleden niet aan bod, maar zodra er een knoeiboel moet opgelost worden dan worden alle hens aan dek geroepen en is ook de oppositie goed genoeg om de brokken te lijmen en te delen in de verantwoordelijkheid. Dit is dan wellicht ook één van de redenen waarom bijvoorbeeld Agalev zo sterk stond op eis om de bevoegdheid over onderwijs van schepen Van Ammel afte nemen. In de geheime zitting werd er uiteindelijk beslist dat in de loop van de daaropvolgende week een gesprek zou plaatsvinden tussen het college, de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen en het betrokken schoolhoofd met haar advocaat. De oppositiepartijen sturen evenwel hun kat. Zij voelen zich niet geroepen om de problemen die het college zeifgeschapen heeft op te lossen.

Op 11 november volgt er een nieuw gesprek maar voor zover bekend is er nog geen oplossing gevonden. Intussen dringt de Inrichtende Macht van Vorselaar er op aan dat er snel duidelijkheid komt in deze zaak. Rita Wauters is al geruime tijd sinds haar niet-benoeming weer aan het werk als leerkracht in de lagere school van Rijkevorsel.

Schepen houdt bevoegdheid Naar aanleiding van gans deze zaak had oppositiepartij Agalev het ontslag gevraagd van schepen Van Ammel. In oorsprong werd aan het college gevraagd de bevoegdheid over onderwijs aan de schepen te onttrekken. Hiervoor werd zelfs een meerderheid in dc gemeenteraad gevonden. Doch burgemeester Van Aperen meldde in de daaropvolgende raadszitting dat alles zou blijven zoals het was, en indien men daar niet mee akkoord was men dan niaar het ontslag van de schepen moest vragen. En zo geschiedde. De stemming viel in de geheime zitting. Toch kon raadslid VerhuIst in de openbare zitting een korte toelichting geven. In de persmededeling lazen we het volgende. "We willen hier duidelijk zeggen dat we de heer Van Ammel niet persoonlijk viseren, daarom hebben we ook gevraagd de schepen een andere taak toe te bedden. Maar we kunnen na de herhaalde problemen die zich in het onderwijs voordoen ons niet meer akkoord verklaren met de wijze waarop hij in deze materie optreedt. De kwestie van de niet-benoeming van de directrice in Wortel heeft voor ons de deur dichtgedaan. Door de betrokken schepen zijn in dit dossier grondige fouten gemaakt, die zware consequenties hebben voor de gemeente. De opvolging van het dossier, het gebrek aan aandacht van dc schepen voor het administratief noteren van de gemaakte fouten, gebrek aan aandacht voor de noodkreten vanuit het personeel en de ouders en gebrek aan begeleiding en ondersteuning van de betrokken personen. Ook tijdens de raadszittingen waarop dit dossier besproken werd is er van de betrokken schepen op geen enkele wijze een storende invloed uitgegaan, die er op zou wijzen dat de schepen zich op enige wijze ingewerkt had in het dossier en zich inspande om een oplossing te bereiken. Uiteraard willen wij er nog eens op wijzen dat vooral het schrijven van de schepen aan de betrokken directrice na haar ontslag, zonder medeweten van de andere leden van liet college, niet alleen getuigt van gebrek aan ïnzicht in het dossier, maar zelfs van bewuste onwil de beslissing van de gemeenteraad uit te voeren. Wanneer hij de niet-benoeming een onverantwoord besluit noemt en hij de kwaliteiten van betrokkene op zo'n wijze onderstreept dat in een juridische procedure dit als een argument tegen de beslissing van de raad kan gebruikt worden, dan heeft dit gevolgen voor de verhouding tussen de schepen en de raad. Wij willen er tevens op wijzen dat door het gebrek aan kennis of onvoldoende inzet voor de onderwij smaterie, regelmatig dossiers moeten


GEMEENTERAAD teruggenomen worden, bv liet dossier van de j eugdmuziek school. Zelfs in andere materies dan onderwijs is liet optreden van de schepen naar onze mening niet correct. t-let kan bv niet dat een schepen bij cle diensten van stcdenbouw in Antwerpen cbssiers gaat bepleiten ten voordele van particulieren. Dit voorbeeld van oude politieke cultuur dient in dc toekomst uitgesloten te worden." Bij de geheime stemming in de besloten zitting vindt het voorstel tot ontslag geen meerderheid en dus "blijft alles zoals hel was". In Wortel hoopt men echter vurig dat de problemen in cle school vlug achter de rug zijn en dat er weer in alle rust en sereniteit kan gewerkt worden. De sfeer in de school en vooral bij de kinderen zul en er wel bii varen AtV achten maar.

Schade in Gustaaf Segerstraat De drie oppositiepartijen plaatsten alle drie cle situatie van de GustaafSegerstraat op de agenda. Alle hadden zij een brief binnengekregen van de bewoners van deze straat. Vooral door liet omleiden van het verkeer uit liet centrum en liet zware vrachtverkeer zijn door de trillingen nogal wat scheuren en barsten in de aanpalende woningen ontstaan. Ook de langdurige omleiding blijkt een gevaar te zijn voor de veiligheid van de talrijke fietsende scholieren.

De bewoners vragen daarom dringend naar maatregelen die de overlast verminderen en de veiligheid in de straat zouden verhogen. Het college denkt er aan om eventueel de klinkers te veranderen in asfalt. Hiervoor is echter eerst liet advies van Monumenten en Landschappen noodzakelijk. Er wordt ook toegezegd niet een caniera een onderzoek te verrichten in cle riolering teneinde verzakkingen of problemen op te sporen. Maar een oplossing oni de noodzakelijke omlciding bij feesten of evenementen m het centrum te liertekenen is er voorlopig nog niet bij.

Fietspad Wortel-Merksplas Fr is goed nicu\\ s \ oor dcxcie fietsende leerlingen clie dagelijks van Merksplas naar Hoogstraten fietsen. t-let ont\verp voor liet fietspad aan de zuidzijde is klaar. De gemeenteraden van l-loogstraten en Merksplas dienden liet ontwerp goed te keuren. Dat gebeurde ook niet ruime meerderheid. Toch waren er vanuit de oppositie nogal wat bedenkingen over de breedte van liet wegdek die vooraan aan de Langenberg 9 meter breed is. Dit nodigt niet uit tot de verplichte 50 km per uur . Ook draagt cle bestaande weginrichting weinig bij tot een woon- en verkeersvriendelijkestraat. Agalev waarschuwt dan ook " Dit gedeelte moet zeker in zijn

Installatiebedrijf van den Berg

fl/

Voort 26 - Meerte - 'tel

0 3, 1575 't - Fax 0 .'b 849

Bezoek onze website www.vdberg.be Voort 26 2328 \ieerle Tel 031315.7.31 1 nfo'dberg.be :

Openingsuren toonzaal:

Ma

vrijdag t 8.00

-

12,00 13.00

-

18,00

Zaterdag: 8.00-12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en feestdagen gesloten

geheel bekeken worden. Als dit plan nu ongewijzigd uitgevoerd wordt en later konit er liet fietspad aan de noordzijde bij, dan kan Wortel de verfraaiing van zijn dorp de eerst 40 â 50 jaar vergeten." Zij stelt voor het deel van Wortelceritruni in zijn geheel in een afzonderlijke fase te bekijken om later nutteloze kosten te vermijden. Deze optie zal de aanleg van liet fietspad vanaf de Rooimans tot aan Merksplas zeker niet vertragen. Hierbij aansluitend verwijzen we naar liet agendapunt van CD&V over de aanpassing van dc rotonde op Groot Eyssel. Hierop moet burgemeester Van Aperen toegeven dat de wegversnial lingen worden weggenomen en de rotonde verlegd. Deze rotonde werd nog niet zo lang geleden aangelegd, maar lag eigenlijk naast liet normale traject van de weg. Hier zijn heel xvat opmerkingen over binnengekomen en uiteindelijk heeft het gezond verstand gezegeviercl. Maar het had vernieden kunnen worden en hierdoor heel wat nutteloze werken en geld uitgespaard kunnen worden.

Corsendonck trekt bouwaanvraag in De Priorij Corsendonck ziet af van de bouw van het hotel, waarvoor liet eerder dit jaar een bouwaanvraag indiende. Het idee om een groot hotel te bouwen op achterliggende gronden latigs de Geltiielstraat, in de omgeving van de Hotelschool, werd door de middenstand en toerisme gunstig onthaald, terwijl de omwonenden bezwaren indienden. Volgens de heer Nedee is de beslissing om de bouwaanvraag iti te trekken genomeri na overleg met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Gemeenschap. Blij kbaar was liet water tussen het ruimtelijk aspect en een economisch rendabel hotel te diep. Dit betekent ntet dat Corsendonck zijn plannen om hier een hotel te bouwen definitief opbergt. "Hoogstraten heeft een groot te kort aan mogelijkheden om te overnachten", zegt Domititque Nedee, "Dit gegeven is niet te combineren met liet feit dat Hoogstraten steeds meer eeti centrumfunctie inneemt. Voor Corsendonck is het nu wachten op liet Ruimtelijk Structuurplan waariti men, ook wat hotelvoorzietiingen betreft duidelijke keuzes zal moeten maken. Wij blijven nog steeds geĂŻnteresseerd, ook al spreken we nu over een project op lange of middellange termijn". Het gerucht als zou Corsendonck Hoogstraten verlaten om naar Breda uit te wijken. wordt door de heer N edee ontkend. "De stad Breda zou graag een hotelproject opstarten ineen oudklooster langs de Ringweg eti heeft ons daarvoor gecontacteerd. Maar het project is, naar niijn mening. economisch niet rendabel. Vati een keuze tussen Breda en Hoogstraten is nooit sprake geweest", aldus de heer Nedee. (fli).


ACTUEEL

Een oproep aan privépersonen, verenigingen en firma 's

Op zoek naar een erfpachtnemer voor het Casino Het stadsbestuur wil het Casino, de feestzaal van de kolonie van Wortel, in erfpacht overdragen om de bestaande functie te behouden en te versterken. Het bestuur stelde een dossier samen waarin de voorwaarden van erfpacht, de mogelijkheden van de eigendom en de procedure van toewijzing beschreven staan.

Voorwaarden van erfpacht Privé personen, verenigingen, firma's of een samenwerkingsverband kunnen zich kandidaat stellen en een voorstel van project indienen. De voorwaarden en de kosten, verbonden aan de erfpacht, zijn gekend en gelijk voor alle kandidaten. Er is dus geen sprake van een financieel opbod.

Een samenwerking met plaatselijke verenigingen of het ter beschikking stcllcn van vergaderlokalen zal als een meerwaarde van het voorstel ervaren worden.

Toewijzingsprocedure De kandidaten moeten hun voorstel indienen voor 31 maart 2003. De vorm waarin dit gebeurt

ivo

pol, Irj

ti'

ir

T'

is vrij en kan variëren van een brief, een uitgebreide omschrijving, een groot aantal plans enz. Het college van burgemester en schepenen maakt een selectie van de ingediende voorstellen en maakt die voor advies over aan de Beheerscommissie Wortel-kolonie. De criteria om het project toe te wijzen zijn: - de wijze waarop het voorgestelde project beantwoordt aan de geformuleerde doelstellingen: - de duidelijkheid van het dossier: - het respect voor het monument en zijn omgeving; - het herstel van het oorspronkelijke interieur of elementen ervan; - de meerwaarde die het project in zich draagt op het vlak van: - toerisme in de meest ruime betekenis van het woord; - de ontsluiting van het domein; - de recreatieve mogelijkheden en het gebruik van de sportvelden: - de samenwerking met verenigingen en het ter beschikking stellen van vergaderlokalen; - de financiële garanties. Het 46 bladzijde tellend dossier niet een beschrijving van de eigendom en de voorwaarden van erfpacht kan besteld worden tegen betaling van € 25 bij de Dienst Cultuur, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. Tel 033146588. GSM 0495 25 25 05 of e-mail HYPERLINK mai1to:frans.horstenskynet.be" frans.horstenij)skynct,.be 11

liet Caiiio is 42 meter hrc'L'cl en l() luLter diep. Linits en ,'echts is er een <grote leldei en hoven liet ge/tikt bel's zijn erpraclitige zolders,

De erfpacht wordt afgesloten voor een periode van 56 jaar. De erfpachtnemer betaalt een éénmalig instaprecht van 150 000 euro. In het dossier worden de wensen van het bestuur en de mogelijkheden van de eigendom, van in totaal 3 ha 24 a 23 ca groot, beschreven. Volgens de beschrijving van de werken worden de verplicht uit te voeren werken geraamd op ongeveer 110 000 euro. Het bestuur ziet er liefst een project, met een drankgelegenheid, een themacafé of een eethuis, dat inspeelt op de toeristische mogelijkheden van het domein, zoals de fiets-, wandel- en rutterpaden. Verblijfstoerisme en het organiseren van overnachtingen behoort zeker tot de mogelijkheden. De kansen die er zijn om de bestaande sportterreinen bij de uitbating te betrekken wordt door het bestuur als een belangrijke optie ervaren. Het cultuurhistorisch belang en de natuurwaarde van het domein kan eventueel aan bod komen langs een permanente tentoonstelling over het ontstaan, de evolutie en de sociaalhistorische betekenis van de kolonie.

12

BEKIJE 2192 W025 2

0 q

ZL.LJJ

9.00


PERSOVERZICHT Januari - juni

2002

Corsendonk wil, op achter! iggende gronden langs de Gelmelstraat, een hotel- en congresgebouw optrekken. Het gebouw, dat vijf verdiepingen hoog is. zou 190 kamers en 8 suites tellen. Daarnaast is er nog plaats voor een restaurant, een bar, een fitnesszaal, een educatief centrum met zes vergaderzalen, tien klaslokalen, zeven vergaderlokalen, vier keukenklaslokalen en een grote congreszaal.

Januari De drie gevangenissen op het grondgebied van de politiezone Noorderkempen bieden onder dak aan 950 gedetineerden. Dat brengt veel extra werk mee voor de politie. Teveel volgens burgemeester Van Aperen. Hij berekende dat de politie in 2001 niet minder dan 8.849 uren uittrok voor liet vervoer van gedetineerden en vraagt daarvoor extra middelen aan cle over heid.

Een griepvirus velt eengroot aantal leerlmgen in de l-loogstraatse scholen. "Het aantal zieken is sterk afhankelijk van de klas. In sommige klassen is de helft van de leerlingen afwezig.

\'

4.

!---------

Februari: ,Journali.st-auteur Bart Demvttenaei'e stelt in het Penitentiair schoolcentrum zijn boek 'Levenslang voor. De schrijver verdiepte zich zeventien maanden in het onbekende leven achter de tralies van de Belgische gevangenissen. liet boek weerlegt een groot aantal vooroordelen ten opzichte van gedeineerden.

:

De brandweer van Hoogstraten en liet korps van liet district Breda werken aan een project van grensoverschrijdende samenwerking. Daardoor zou dc brandweer van Hoogstraten liet enige korps in België zijn dat slachtofhrs in Nederland iiinn \ en oeren naar ccii Belgisch

................................ *-

,

/

.-,.

,.

-

'.••,_

-

-.,

S * ?

-

.

-

!-'eI,r,iari: /)ooi' oi'eri'lo('di''( i '' ,ii ii .5J)Oc'/c'n dc oei ,ers van d t larI ii 1 lc c'rsc/-Drce/ iic'g. [)c icrzalI1IiLf l)c'c/i'c'i,iij 11(1 icci'c'a!icle/ic't%/)ad lang.s de .11ai I. Sinds kort is er een nieuwe website die alle inforniatie bundelt over, van en voor de Noorderkempen. Flapuit zorgt voor eigen heriehtgevmg, maar zal vooral geraadpleegd worden voor de activiteitenkalender. De politiezone Noorderkempen is een feit. De agenten nenien nu alle nieuwe functies in en hun nieuwe gebouw in l-loogstraten is in gebruik. Het gebouw is echter vanaf de eerste dag te klem voor gans de politiezone, zodat een aantal bureeleontainers voor de nodige plaats moeten zorgen. Minister van Landbouw Vera Dua heeft, samen niet de helft van Vlaanderen. ook Hoogstraten als kwetsbaar gebied ingekleurd. De boeren zijn er niet gelukkig mee. "Als de minister haar plan doordrukt is dit noodlottig voor iedereen die zijn kost nioet verdienen niet land- of tunbouw", beweert de sector.

In Wortel-kolonie is een zeearend gesignaleercl, in de onmiddellijke omgeving van Bootjesven. Het is een zeer indrukwekkend dier met vleugels clie een spanwijdte van 2,2 meter hebben. Het dier komt waarschi jnlijk uit NoordEuropa en zal hier misschien wel overwinteren. Het gemeentebestuur start de procedure tot wijziging van het Bijzonder Plan van Aanleg ( BPA) van gronden langs de 1-leistraat te Minderhout. Ongeveer S ha landbouwgrond moeten door deze wijziging een recreatieve functie krijgen, zodat men er voetbalvelden voor de MVV kan aanleggen.

Februari Als alles normaal verloopt zal men nog dit jaar beschikken over een bouwtoelating voor zeven of negen windturbines. Na een overleg met Stedenbouw worden de windmolens niet langs de Leyloop, maar langs de E19 geplaatst.

Maart: Louie Vanlu/felen onIi 1e/pl een luchtballon die kan gebruikt worden hij reddingsoperaties in hoge wolkenkrabbers. 'Na de teri-oristische aanslagen op 11 september 2001 is de reddingsballon wel heel actueel geworden. Als ik liet idee niet had gepatenteerd, dan was er zekej- iemand anders mee gaan lopen ", zegt Lowie. 191


OVERZICHT 2002 Tijdens het Erfgocdwcekend wordt de historische website www,Jvgstreten.bc voorge teld. Het Sierlelijk museum HQogstraten zorgt daarmee voor een primeur in de Kenipeii. Na de archieven van Brugge en Antwerpen is het inuseuni de derde overheidsinstelling die haar foto- en prentkaartenarchief langs internet toegankelijk maakt. Vandalen trokken een spoor van rode verf door Hoogstraten. Dc politie kou dc identiteit van de drie minderjarigen achterhalen. Dc daders, leerlingen van het Klein seminarie en het Spijker. hadden een glas op en wilden de lijnen van het volleyhalveld aan de Wcreldakkcr homoroos' schilderen. Blij kbaar kende hun creativiteit geen grenzen.

iWaart: Achthonderd Iun(l/)ouii ri.

iii çuji. k »lui ilic ic Iw/uicll 111 tiL1 ceJifl'iI/ii iii!) 1-Joog.stralen tegen de uiibreiding van cle kwetsbare gebieden. ' Vera, iie :illen met de gebakken peren. Dat kwetsbaar gebied is niet te verteren '', lc'2en we 0» één van de spandoeken. Op nauwelijks twaalf uur tijd gebeurden er langs de Langenberg in Wortel twee zware ongevallen. De oorzaak is telkens opnieuw overdreven snelheid. De bewoners en het stadsbestuur pleiten voor het plaatsen van onbemande camera's. Toerisme Vlaanderen laat een groot aantal betonnen paddestoelen plaatsen Deze nieuwe vorm van bewegwijzering moet de fietsers helpen wanneer ze het netwerk van fietsknooppunten volgen. Het Rode Kruis afdeling Hoogstraten bouwt een eigen lokaal langs de Brouwerijstraat in Hoogstraten, De vereniging, die zestig jaar bestaat, wil er al haar diensten in onderbrengen.

Maart Els Biemans, de weduwe van de in Meerle vermoordde Nederlander Ran Biernans, zit al driejaar onterecht in dcce!. Dat beweert althans een Nederlandse Joegoslaaf voor de Nederlandse commerciële TV zender SB66. Hij wil getuigen voor de rechtbank.

Er bestaan plannen om naast de slachterij Comeco, in de Beukendreef in Meer, veertig hectare landbouwgrond om te vormen tot een terrein voor motorsport. Bij de initiatiefliemers is o.a. Frans Bevers, eigenaar van het motorcrosscircuit Kietvitsheide in Rijkevorsel en Koen Monu, organisator van de wereldkampioenschappen voor zijspanmotoren.

April De afdeling Monumenten en Landschappen publiceerde een inventaris van de meest waardevolle gebouwen in het kanton Floogstraten. In het naslagwerk worden ongeveer 600 woningen beschreven, 170 uit Hoogstraten, 70 uit Meerle en Meersel-Dreef, 55 uit Meer, 50 uit Minderhout en 35 uit Wortel. De kampweg in Meersel-Dreef mag gedeeltelijk worden afgeschaft en verlegd. Dat laat het provinciebestuur weten aan het stadsbestuur van Hoogstraten. Er wordt geen beroep aangetekend.

Vrijwilligers cii leerlingen van dc Hoogstraatse echolen Qrgni sf'ren ren schoonmaakactie langs de straten en pleintjes van de stad. Hun actie levert ruim twee ton zwcrfvuil op. De cipiers in de vier Kempense gevangenissen beantwoorden dc nationale stakingsoproep en leggen het werk neer. Er is een groot personeelstekort waardoor de werkomstandigheden ondraaglijk worden.

Mei Dc Gerechtelijke Dienst van het Arrondissment (GDA) is binnengevallen hij een dierenhandelaar in Wortel. De inval maakte deel uit van een sociale inspectie. De politie betrapte niet alleen een zwartwerker, maar vond ook ecn jonge leeuw en exotische runderen. Op liet terrein werden ook een dertigtal schedels van dieren gevonden, waarvan een aantal in staat van ontbinding. Het bedrijf Vernibouw wordt door de Kenipense Kamer voor Handel en Nijverheid uitgeroepen tot onderneming van het jaar. Het bedrijf van Rony Bols is de nummer één in de proj ectmarkt van deuren en kozijnen.

In een woning aan groot Eyssel in Meerle ontmantelt de politie een henneppiantage. In dc kelder, het werkhuis en in de tuin vinden de speurders 120 planten. De Nederlandse bewoners zullen zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

nrf?,j,.-7T Maart: Adriaan Jan Boxel uit .Weeisel-Dree/ levert voor de elfde maal 0/) rij de eerste aardbeien. Een ki.stie i'an 1,6 kilo aardbeien, van de variëteit Lamhada, 'i'erden door een Neclerlandsefirmna aangekocht. De firma Bakker uit Barendrecht betaalde i'oor elk bakje van 200 gram een bedrag van 400 euro. 14


OVERZICHT 2002 De meerderheidspartijen binnen de gemeenteraad willen de voormalige Rijkswachtkazerne verkopen. De oppositie en een groot aantal inwoners vinden deze beslissing ongepast. Zij zien het gebouw als dé ideale plaats voor het toekomstig cultuurcentrum. "Bovendien", zeggen ze "is deze beslissing een kaakslag voor de pas opgerichte Cultuurraad die één van de volgende weken voor het eerst vergadert". Piet aantal serviceflats voor minder zorghehoevende ouderen ligt zowel in Hoogstraten als in de ons omringende steden en gemeenten te laag. Op basis van cijfers van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is er in Hoogstraten behoefte aan 78 serviceflats en er zijn er maar 23 beschikbaar. Het AC-restaurant in Minderhout moet dicht. lIet moet plaatsmaken voor het spoor van de I-ISL. Toch zal de hogesnelheidslijn van Antwerpen naar Nederland waarschijnlijk niet klaar iijn in juni 2002, de vooropgestelde datum. Er is nog geen bouwvergunning voor de doortocht op het industrieterrein. Juni: De bewoners van de 'buitenhuizen 'langs de,John Lijsc'n,vtraat in Meer veizetlen zie/t tegen de komst van een crossterrein en de opslag van steenpuin tegenover hun eigendommen. ''We tij/leo dat de regels gerespecteerd worden. Bij de herbestemming van de gronden moet men rekening houden met het feit dat wij in een parkgehied wonen '', zegt cie eigenaar van het Zwaluwenliof

Een felle brand teistert de frituur van Toon Frit in Meer. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan bij een oververhitte frietketel. De brandweer is snel ter plaatse maar kan niet verhinderen dat de frituur grotendeels in vlammen opgaat. De brandweer van Hoogstraten en van Zundert hebben de handen vol liet het bestrijden van een olievervuiling op de Leiloop in MeerclDreef. De Nederlandse politie, die een drugkoerier achtervolgt op de E19, schiet op de wagen en kan het voertuig in Meer klemrijden. De chauffeur van de wagen kan ontsnappen en wordt na een zoekactie aangetroffen in de kerk van Loen hou t. Naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval op de Sint-Lenaartseweg overwegen de buurtbewoners acties. "De betonblokken tussen de rijweg en het fietspad zij ii levensgevaarlijk. Er gebeurden al meer ongevallen, de oorzaak ligt altijd bij de betonnen blokken en een te hoge snelheid", zegt een buurtbewoner.

__

Een team archeologen dat opgravingen doet langs het traject van de hogesnelheidslijn in Meer, heeft menselijke resten uit een recent verleden gevonden. Vermoedelijk gaat het om een persoon die tijdens één van de twee wereldoorlogen om het leven is gekomen.

Juni Voor dc 1 leilig-Bloedstichting is 2002 ccii uh i 1 eumj aa r. Naar aan leid i lig van liet 350-jarig bestaan wordt de nieuwe Pinkstervlag voor het eerst rondgedragen in de proeessie en worden er enkele tentoonstellingen ingericht. Voor René Van Delm, die 24 jaar voorzitter is van de Hcilig-Bloedstichting, is dit jubileum de aanleiding om de fakkel door te geven aan Johan Ooms J05 Van Bavel en Cor Jacobs nemen deel aan de Euro Tandem Tour. Met deze tocht, van ruim 1 500 kilometer tussen Berlijn en Londen, wil men sponsorgelden verzamelen voor het onderzoek naar oogziekten. Elke duo bestaat dan ook uit een visueel gehandicapte persoon en een begeleider.

________

Voor de vijfde opeenvolgende maal wordt een aanvraag ingediend voor de bouw van een benzinestation, een earwash en enkele appartementen op de plaats van de vroegere houtzagerij in Minderhout. "De aanvraag wordt nu ingediend door de zoon van de eigenaar Tom Vermeiren, en niet meer door de NV Petrover. Verder verandert er weinig of niets". zeggen de buurtbewoners, die zich verzetten tegen de vestiging. In een rundveebedrijf in Minderhout worden 161 runderen weggevoerd om afgemaakt te worden. In het bedrijf is een geval van dollekoeienziekte vastgesteld. Het is voor Hoogstraten het derde geval van BSE. Eerst werd een bedrijfin Meerle getroffen, nadien een boederij in Meer. Dertien jaar geleden werden de vroegere quarantainestallen langs de Kampweg in Meersel-Dreet omgebouwd tot een burcht met slotgracht. "Een mooi ogend misdrijf', zei substituut Bart Van der Veken, tijdens zijn pleidooi voor de rechtbank van Turnhout. Maar, de familie Vorfeld moet haar kasteel (voorlopig) niet afbreken. De eis van Stedenbouw, het her stel van de oorspronkelijke toestand, was volgens de rechter onvoldoende verduidelijkt. Stedenhouw gaat in beroep. Het verhaal wordt nog vervolgd. (fli)

Lz.ffTT

•«

__

ir';

'

.Iuni: Er lu eis, een II k roeilwIkooris,-( / ,

Ii riool. ijji \ 0 /1/i/O iio / / 01' (leelizenien aan liet 10)71001 . liin ile -1 - ensoi ,ergang /11e! \ op iie bi-lig ot er de El 9, rieliling .1nnt 1/pen hangt een gooi span doek niet de iehst 'Ho i beoii liet i K '. In de lu hring, als je naar ,\edei'Iand rijd!, kan je lezen dat op die plaats hei lik eindigt. 15


PUBLIREPORTA GE

Sinds een maand is op de Vrijheid, nummer 220 (naast Quirijnen Supermarkt) platenzaak Music Not Music open. De bedoeling was er een zaak van te maken met een lage drempel en een zo breed mogelijke collectie van tijdloze muziek. Daarin zijn oprichters Jan Matthé en Edwin de Swart al aardig geslaagd.

Optredens en tentoonstellingen Vanaf januari zullen er regelmatig akoestische optredens of handtekeningensessies gehouden worden bij Music Not Music, van groepen die in de buurt optreden of lokale talenten. Om de paar maanden zullen er andere werken aan de muur hangen van lokale, jonge kunstenaars die anders moeilijker de kans krijgen om met hun werken naar buiten te treden. Demo-cd's van plaatselijke groepen liggen bij deze winkel ook in de rekken.

Een breed assortiment aan scherpe prijzen. Bij Music Not Music kun je niet alleen de laatste nieuwe cd's verkrijgen (van bekende namen uit de top 40 tot het alternatievere werk, hiphop, jazz, reggae, pop en rock, hardcore en punk, metal, verzamel... maar ook een ruim assortiment aan klassiekers aan een voordelige prijs, muziekDVDs en tweedehands cds. Voor de liefhebbers is er bovendien een niet onaardige selectie aan vinyl (zowel maxi-singles voor dj's als Ips). Al wie geinteresseerd is in tweedehands vinyl moet ook zeker eens binnenspringen, wekelijks worden nieuwe platen toegevoegd aan de collectie.

Jan Matthé

Edwin De Swart

Music Not Music is een platenwinkel maar ook weer niet. De zetels in de winkel, het stapeltje muziektijdschriften, de krukken aan de toog: alles is erop voorzien om het de klant zo aangenaam mogelijk te maken en om er iets meer van te maken dan een doorsnee muziekwinkel. Wilt u

cd's luisteren: geen probleem. Hebt u vragen: zij proberen u verder te helpen. Music Not Music verlekkert zijn klanten niet met klantenkaarten die je toch nooit vol krijgt, maar probeert op elke cd een scherpe prijs te plakken. En als iets niet in huis is, dan wordt het voor u met de glimlach besteld en opzij gehouden.

Vanaf januari kan je hier tickets verkrijgen van alle optredens en fuiven in Cahier De Brouillon en andere jeugdhuizen en die lijst wordt alsmaar langer. Music Not Music is kortom een cd-winkel maar toch ook niet. Zeker de moeite waard om eens een bezoekje te brengen! Donderdagavond is "music-koopavond" en dus langer open, omdat dan de nieuwe lading vinyl en cds van de week binnenkomt. Heeft u nog vragen? Spring eens binnen!

Een nieuwe, frisse platenzaak in Hoogstraten

Music Not Music

),

Openingsuren: Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 11 .00u tot 1 8.00u Donderdag 11 .00u tot 21 .00u

(!)

music not music Vrijheid 220 2320 Hoogstraten 03/366.08.46 rmisJçnotrnusicskynet.be

ir


HISTORIE

Loet C. Barnstijn's - Filmstad Den Haag presenteert

Merijntje Gijzen's Jeugd met in de hoofdrol Marcel Krols van Hoogstraten DEN HAAG/HOOGSTRATEN - In november 1996 lezen we op de website van het Filmhuis Roosendaal (NL): Unieke vertoning van een echte streek-'klassieker'. In het kader van '200 jaar Brabant' heeft Filmhuis Roosendaal donderdag 28 november een wel heel bijzondere filmvertoning. In samenwerking met het Nederlands Filmmuseum en de Vereniging van Brabantse Filmtheaters hebben we beslag kunnen leggen op de film-klassieker 'Merjntje Gijzens Jeugd' uit 1936. Een uitzonderlijke vertoning omdat deze film officieel, vanwege zijn historische waarde niet meer vertoond mag worden. t-let is namelijk de enige kopie die er nog is van dit bijzonder geslaagde sociale drama. Het leven op het Brabantse platteland is armoedig en de druk van de Rooms Katholieke Kerk was in die tijd groter dan ooit. In dit landschap maken we kennis met Merjntje Gijzen, die 'mispels bogerde' bij de pastoor en wiens grote vriend, de stroper De Kruik, na een moord uit jaloezie in de gevangenis belandt door het ongeweten verraad van Merijntje. Een ontroerend geregisseerde film van Kurt Gerron naar het boek van A.M. de Jong met het jongetje Marcel Krols in een voortreffelijke hoofdrol. Verder zijn ondermeer te zien Piet Bron, Mimi Boesnach, A.M de Jong, Jeanne Verstraete en een toen nog zeer jonge Kees Brusse. Een éénmalige vertoning van deze historische streek-klassieker: Merij'ntje Gijzen 's Jeugd, Nederland, 1936, zwart-wit, 101 minuten. Zaterdag 10 augustus 2002 stuurt Louis Fransen vanuit Japan ons het volgende bericht: Ik zit al lang met een knobbel, schreef en vroeg na, maar niemand antwoordt me. In 1935-39 werd in Nederland een film gemaakt: Mcrijntje Gij-

sen. De Nederlanders zochten een jongen voor de hoofdrol, een beetje gelijk de Witte, maar veel meer Nederlandser. En vonden hem in Hoogstraten. Ik geloof dat de jongen zijn achternaam Krols was. Hij woonde vlak naast de

1•

Ivlarcel Kro/s in de ,'ol van lvfeijjntje bij cle opvoering van Meri/ntje Gijzen 's Jeugd in Het Eglantierken te J-/oogstralen. toenmalige gemeentelijke jongensschool. Lange tijd had de familie een grote foto van hun jongen voor het raam van hun voorkamer staan. Nu, Jef, gij met uw neerstige navorsers: kan iemand ginder eens de details opzoeken. Het is toch ook een heuglijk feit uit de rijke Hoogstraatse geschiedenis. Edmond Rigouts vertelde ons: Hij woonde vlak over de school en zijn naam was inderdaad Krols. Ik denk geboren in 1926 of 1925, maar vraag het eens aan Mareel. Karel of René Van Delm of Juul Druyts. Juul Druyts en René Van Delm konden zich nog heel wat herinneren over die tijd in de lagere school met meester René Soetewey. Zij wisten ook nog dat liet Marcel Krols was, de zoon van Jef Krols, geboren in 1925. Maar dank zij de informatie van Jos en Simonne Bruurs-Michielsen vonden wij ook hei adres van Emiel Krols. een broer van Marcel. Onze belangstelling - voor Marcel Krols en Merijntje Gijzen - was voldoende voor Emiel Krols oni een deel van hei archief van 'thuis' op zijn zolder ie gaan onderzoeken. Ook andere leden van de familie Krols weiden aangesproken. Met hun informatie en documentatie kuntien we nu dit verhaal vertellen.

Heimat

Merijntje (Ma/cel Kro/s) en De K,'uik (Piet Bron) in de 11/in Merijntje Gij:en s Jeugd.

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw - tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog - kende de Heimatculiuur een grote bloei. Denk naar even aan liet succes van de heimatschrijvers, de streek- en dorpsromans: Felix Timmermans, Pa/beter (1916), Ernest Claes, De Uitte (1920). Antoon Coolen, Kinde,'e,i van ons volk, Jozef Simons, Eer l'laa,icleren iergaat. Anne de Vries, Bartje en A.M. de Jong. Mei//atje Gi/:en. Adrianus Michael dc Jong (1S88-1943) zou je de dissident onder de heimatschriivers kunnen noemen. I-Iij neemt cle uiterlijke vormen over van liet genre, maar zijn conclusies staan haaks op de dogma's die de dorpsroman groot hebben gemaakt. Zijn eigen leven kende allesbehalve


HISTORIE een vreedzaam verloop. Hij stamde uit een Brabants (NL) rooms-katholiek gezin. Zijn vader was een doodarme, kinderrijke landarbeider. Al vroeg begon De Jong Noord-Brahant, het katholicisme en dc geborgenheid van het dorp sterk in vraag te stellen. Hij bekeerde zich tot het socialisme en gooide zich in dejournalistiek. In 1943 werd hij bij een wraakactie ver moord door Nederlandse SS'ers. Merijntje Gijzens Jeugd is ecn kloeke cyclus die meer dan duizend bladzijden en acht titels omvat. 1-let eerste deel, Het verraad, is verreweg liet interessantste van de reeks. Zoals vaak in zulke gevallen kon de auteur niet weerstaan aan de neiging om een succesvolle forniule uit te knijpen tot de laatste druppel. A.M. de Jong bewerkte liet eerste deel van Merijntje Gijzens jeugd tot een toneelstuk. Het werd een spel in twintig taferelen en dit theaterstuk was in de jaren dertig haast even populair als de roman. Ook in Hoogstraten en op andere plaatsen in de Kempen kwam Merijntje Gijzen op de planken.

Het Eglantierken In een drukwerk uit 1935 lezen we: Stad Hoogstraten - Koninklijke Rederijkerskamer "Het Eglantierken" ingesteld ten jare 1533 door Antoon van Lalaing, 1 ste Graaf van Hoogstraten, aangesloten bij liet Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond. Twee Tooneelavonden op Zondagen den 24ste Februari en den 3de Maart (Vastenavond) - Zaal open: 5 uur - Begin: Halfzes. MERIJNTJE GIJZEN, spelleider: Jef Festraets - Dramatis personae: Merijntje Gijzen Jonge heer Marcel Krols, Uit de inleiding: 'U zult voor iets uitzonderlijks gesteld worden ... Merijnije Gijzen is geen tooneelstuk in den eigenlijken zin des woords... evenmiii een gedramatiseerd verhaal... Het is een poging om den roman in levende tafereelen aan uwe oogen te doen voorbijtrekken, zonder dat den loop van het verhaal, noch de psychologie der personnages, noch de draniatische spanning die van liet boek uitgaat, verloren gaan of geweld aangedaan worden In een brief van A.M. de Jong aan het bestuur van Het Eglantierken lezen we: 'Goed, ik kom

ER WORDT OPGEVOERD

MERTTj IJE G IJZEN Spel in 20 tafereelen naati den beroemden roman ,,Merijntje Gijzen's Jeugd,, van A. Al. De Jong, door den schrijver zelf bewerkt.

- -

-T

.

Spelleider: Jef Festraets.

-

DRAMATIS PERSONIE: Merijntje Gijzen Jonge heer Marcel Krols De Kruik De heer Jef Festraets Janekee Mevr. M. Meeus Brouwers, haar vader De heer J. Krols Sjoan, haar broeder Fr. Meeus Frans, jachtwachter De heer Const. Brosens De Pastoor Lod. Michielsen Jans, huishoudster Mevr: H. Coertjens Walter, een schrijver De heer Fr. De Groot Anne, zijn vrouw Mevr. C. Gildemijn .-.. Nieland, een dichter De heer H. Dieltjens Arjaan, broeder van Merijntje Fr. Verhoeven Burgemeester C. Pans .Veldwachter H. De Keuster -: Officier van Justitie -, Fr. Brosens Griffier J. Gildemijn Gendarme F1. Michielsen Herbergierster Mevr. M. Verheyen Herbergier De heer L. Coertjens -le. Gemaskerde L.-Doms. J.VanAlphen 3e W. Pinxteren De muzikant .. Alf. Gildemijn -. De voerman E Bogaerts De spreker R. Soetewey, Volk, gemaskerden /

-.

,,

-

-

-

-

•

.

.

.

.

-

.

---

.-..

T:

-

-

as. Zondag naar uw Lutvoering kijken, met 3 of vier vrienden bij mij. Als u dus voor vijf plaatsen zoudt willen 7orgen, zou ik u 'eer verplichi zijn. Ik kom met de auto en verschijn dan wel aan de zaal. Natuurli jk begrijp ik, dat ik voor UW mensen een andere maatstaf heb aan te leggen

,

dan voor beroepsspelers.' (Bilthoven 25 Febr. '35.) Waarom komt de auteur naar de opvoering van Merijntje Gijzen in zaal Nele van liet Vlaams Huis te Hoogstraten (Vrijheid 125) kijken? De 'dagelijkse' leiding van de Rederijkerskanier Het Eglantierken was in handen van RenĂŠ Soetewey, onderwijzer. Maar de echte hoofdman was Lambert Jageneau (Hoogstraten 1879 - 's Gravenhage 1946). 1-Tij studeerde rechten, kunstgeschiedenis en oudheidkunde in Leuven. Terug in Hoogstraten vestigde Jageneau zich als kunstexpert en kunsthandelaar (Vrijheid 230). Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte hij betrokken bij het activisme. Midden november 1918 vluchtte Jageneau naar Den Haag, waar hij van zijn kunst- en antiekhandel een befaanide zaak maakte. Hij was een bekende figuur iii liet Nederlandse culturele leven en kende ook dc schrijver A.M. de Jong. Zo was hij op de hoogte van het plan om Merijntje Gijzens Jeugd te vertilmen. Loet C. Barnstijn was op zoek naar een jongen voor de hoofdrol. Daarom kwamen deze Nederlanders - op aanraden van L. Jageneau - op zondag 3 maart 1935 naar Hoogstraten.

Filmstad Emiel en Marcel Kro/s bouwen t/t it/s een camera van een kartonnen doos.

In 1934 had Loet C. Banistijn de flimrechten an Merijntje Gijzen's Jeugd gekocht. Er werd een ontwerp van draaiboek gemaakt en A.M. de


HISTORIE

Het verhaal

Marcel Kro/s en Lainbert Jageneau in Den Haag.

AIa/'ce/ kioR

Jong zorgde voor de uitwerking van de dialogen en de verschillende scènes, hierbii geholpen door een commissie van filmkenners. Men zocht eigenlijk ccii jongen zoals in de film Dc Witte, maar niet een stemgeluid dat aanvaardbaar was voor liet Nederlandse publiek. Een Kempense jongen uit de grensstrcck met Noord-Brabant kon best geschikt zijn. A.M. de Jong en de niensen van Loet C. Barnstij ii' s Ei Imstad - het Nederlandse Hollywood - waren zeker onder de indruk van de aetcerprestaties van Marcel Krols. Flij werd voor drie dagen uitgenodigd oni in Den 1-laag enkele filmtests te doen. Tijdens zijn verblij fin Filmstad - Den Haag logeerde Marccl Krols bij Lambert Jageneau. Tijdens dc zomermaanden van 1936 werd de film opgenonien. De regie was in handen van de Duitse regisseur Kurt Gerron. De twee grote studio's en liet park van Filmstad werden volgebouwd met een dorpsstraat, het huis van de

lhmilie Gijzen. de kerk, de school, de pastorie en tal van andere locaties uit liet boek. Er werden ook opnamen gemaakt in Noord-Brabant en in de haven van Antwerpen. De volledige rolbezetting telde twintig acteurs: de technische ploeg zo'n vijftig mensen en dan waren Cl' soms nog meer dan tachtig figuranten. In een persmededeling van Filmstad lezen we: 'Merijntje zelf, of Marcel Krols, zooals hij in 't gewone leven heet, is al aardig gewend geraakt aan dc studio-sfeer. die hem de eerste dagen nog wat verlegen en stil gemaakt had. Nu hij dc menschen en dingen om zich heen wat beter kent, beweegt hij zich vrijer en men kon hem dezer dagen in een hoek van de studio vinden, hevig verdiept in een ... solo-knikkerspel. En zij ii gezicht straalde van plezier. toen A.M. de Jong aanbood 'een potje te spelen'. Even later was het tweetal vol geestdrift aan 't knikkeren.' Dc schrijver Dc Jong speelde in dc fïlni de rol van pastoor.

int

tij

1111cia (oc'rtjc'n.s.

FcDFFI

.O.rr1ré c,I&

Lit Bes'I-e ketze voov' Ievke ev foffe fofo's 1

fo±o'

fcj evvai'k+ iii eicjeri Peof.

lcibc'

Dici±cile beverkiiiaii

1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13

LiLii'

St' I'\'ICd'

Penfo(iiskynet.be

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61 .35.37

Nagenoeg alle belangrijke momenten uit Het ierraad (deel 1 van MG) werden in de film opgenomen. terwijl - ter versterking van cle locale kleur en het dramatische contrast - in de handelingen ook enkele scènes uit Fliereflititeis oponthoud (deel II van MG) werden toegevoegd. In de roman van A.M. de Jong is Merijntje de jongste telg uit liet kroostrijke gezin Gijzen. Door liet hele verhaal loopt dc draad van zijn vriendschap met de stroper Goort Perdams, die beter bekend is onder de naam 'de Kruik' en haast door iedereen gemuiacht, gevreesd en ontweken wordt. Maar achter zi jn slordig interlijk klopt een warm hart oor Merijntje. De jongen doet zijn best om braaf te zijn maar telkens komt 'Sitijeur cie duivel' in zij ii hart oni hem van 'Ons Lieveerke' af te halen en iedere keer belooft hij ziehzelfheterschap. Op ecn dag zijn er mispels Litt de tuin van mijnheer pastoor gestolen en de dader is niet te vmden. Merijntje - ten einde raad - vertelt aan zijn kameraad de Krcuk dat hij het met zijn oudere broer Arjaan gedaan heeft. De Kruik gaat bij de pastoor een goed woordje voor licni doen .Arjaan krijgt een pak slaag en Merijntje wordt ... misdienaar. Een andere zijde van liet boek is de Kruik's liefde voor Janekee, die echter al spoedig hem ontrouw wordt en liet houdt met 'den 011ander', cle nieuwe grensjager. De Krcuk ermoordt Janekee in dc carnavalsnacht. nadat hij haar met cle grensjager in cle kroeg heeft aangetroffen. De Kruik wordt veroordeeld tengevolge van het verraad dat Merijntje in zijn kinderlijke ciiischcild pleegt door te zeggen dat liet mes waarnice dc moord werd begaan en dat door de politie in een sloot werd gevonden, van de Krcuk is. Merijntje begrijpt er niets van en kan ook niet vatten waarom zijn vriend door de politie wordt weggeleid.

Een groot succes Of Marcel Krols en zijn ociders ook deelden in liet financieel succes van de film, weten we niet. Wel weten we dat Marcel ter gelegenheid van zijn elfde verjaardag van liet personeel uit cie studio in Den Haag een fiets kreeg. En bit cle


HISTORIE

SELEXON R 0 U

G

-

50ste vertoning in de filmzaal Luxor te Breda, november 1936, waren Marcel en zijn vader ook aanwezig. Merijntje kreeg een flink applaus van de fllmbezoekers en gelukwensen van de zaalwthater, mijnheer Renée, samen met een groot pak chocolade en een grote enveloppe met postzegels want dat heb ik liever dan bloemen' had hij verteld.

Andere toneelgezelschappen uit de Kempen die Merijntje Gijzen wilde opvoeren, vroegen meermaals Marcel Krols voor de titelrol. Het Eglantierken werd ook in Noord-Brabant Liitgenodigd om daar voorstellingen van Merijntje Gijzen te brengen. In clie jaren waren er veel contacten tussen dc verschillende rederijkerskamers aan beide zijde van de rijksgrens.

LOEWE.

I,

r

1 Zelfbewust en individueel. • Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Full-PIP. • Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir. Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

15ELEX10N® h

20

..4

G

R

0

U

De familie krol.m (m. 1./mej: Gas ton . Jenmie, L/niel. (Tllte/, iculem.Io:ef Kro/s. op liet bankje moeder Joanna Schuermans en bovenaan rechts in de boek Moreel. In verschillende bladen verschenen lovende artikels over deze nieuwe Nederlandse film én de prestatie van Marcel Krols als Merijntje Gijzen. Uit het Dagblad van Noordbrabant van 7november 1936: '... en we stellen ons voorbij gelegenheid eens naar een op\'oering van 't Eglantierke in T-Ioogstraten te gaan kijken. Want het zijn er gemoedelijke en prettige mensehen. En eomedie-spelen dat ze kunnen!' De Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft: '... en dan is er de kleine Maieel Krols. de Merijntje bij uitnemendheid met de slordige, expressieve tronie van 'Bocfje' en al de ontroerende liefheid van een doodgewoon dorpsjongetje dat zichzelf speelt met sehuwe gebaren en een heesch stemmetje ...'. De Dag besteedt bijna twee pagina's aan een verslag naar aanleiding van een bezoek aan de studio's in Nederland. In een weekblad lezen we: 'Het kind hield van de rol. Mareel hield van Merijntje. Hij kende hem. Hij was het, in veel opzichten, immers zelf' In het najaar van 1936 kwamen twee reporters naar de lagere school om Marcel Krols te leren kennen. Zij noteerden na.: 'Merijntje is op school of Merijntje is thuis. En nu wacht hij iriaar rustig at wat er verder zal gebeuren: maar zeker zal zijn eerste niet zijn laatste film zijn! Merijntje zal geen onuitstaanbaar kind worden; hij zal het prettige, eenvoudige ventje blijven. dat graag ravot, ...' Om de heren te overtuigen van zijn talenten liet meester Soetewey Marcel nog een 'stukje' spelen in de klas.

Als met Sint Thomas de dagen lengen, beginnen de nachten te strengen

Familie Krols Mareel Krols (Wortel 1925 - Wilrijk 1946) was het eerste kind van Jozef Krols en Joanna Sehuermans. 1-let gezin Krols woonde in de Karel Boonistraat, tegenover de gemeentelijke lagere jongensschool. Er waren vijf kinderen: Mareel, Emiel, Gaston. Jenny en Walter. Vader Krols was leraar bouwkunde/houtbewerking aan de Vrije Gewestelijke Vaksehool van 1-Toogstraten. 1-jij maakte o.a. cle huidige trap van de preekstoel in (le Sint-Catharinakerk. Maar jef Krols was ook een actief toneelspeler en deken van de Rederijkerskamer Het Eglantierken. Mareel studeerde eerst voor onderwijzer aan de normaalschool van Lier en volgde daarna het regentaat. Hij huwde met Hilda Coertjens uit de Vossengang (tegenover het Klein Seminarie). Hun geluk was van heel korte duur. Marcel werd ziek en stierf op 20 december 1946. Zijn zoon is geboren in maart 1947 en woont momenteel in Lier. Verschillende Hoogstraatse families die actief waren binnen 1-let Eglantierken en het Vlaams Huis verlieten na de Tweede Wereldoorlog Hoogstraten. Ook Jef Krols en zijn gezin ver trokken uit Hoogstraten en bouwden een nieuwe thuis in Wilrijk. (js)

Is december veranderlijk beste vrind, dan is heel de winter slechts een kind


ACTUEEL

Vredegerecht terug van weggeweest aan de Champs Elysées van Hoogstraten HOOGSTRATEN - Met een feestelijke receptie en toespraken van burgemeester A. van Aperen en vrederechter C. Schuermans werd op vrijdag 25 oktober in zaal De Welgezinde van het adrninistratiefcentrurn de terugkeer van het Vredegerecht van het kanton Hoogstraten nog eens extra in de kijker gezet. De genodigden konden daarna ook het gerenoveerde gebouw aan de Lindendreef bezoeken. Oudere lezers zullen zich nog zeker het vroegere vredegerecht herinneren naast de gemeentelijke lagere meisjesschool aan de Gelmelstraat. Dit gebouw in eclecusehe, neoclassicistische stijl is in 1 876-'78 gebouwd naareen ontwerp van Pieter Taeymans. In 1931'35 werden er nog veranderingswerken lutge voerd onder leiding van architect Jules Tacymans. Maar in 1970 werden dc lokalen van dit vrcdegerccht gesloten en verhuisden de vredercchter en zijn medewerkers naar Turnhout. Goed een kwart eeuw later kwam men blijkbaar tot het inzicht dat deze concentratie vaii de vrcdegerechten in de arrondissementsbon fdplaats toch niet zo goed was. 1-let vredegerecht moest opnieuw dichter bij de bevolking staan en deze overtuiging leidde tot de hervorming van 1999. Er kwam een nieuwe indeling van de gerechtelijke kantons en liet aantal kantons wijzigde: van vijf naar zeven. De huidige kantons - Turnhout, Mol, Westerlo, Herentals. Geel, Arendonk en Hoogstraten - tellen nu ongeveer 50 i 55.00t) inwoners. Maarhet vredegerecht van liet kanton I-loogstraten moest voorlopig nog even in Turnhout blij\en want de Regie der Gebouwen was nog niet klaar met de nieuwe huisvesting. tn de zomer van 2002 kon men de nieuwe werkruuiite in het prachtig vernieuwde pand betrekken. Vrederechter mevrouw Chris Schuermans was gelukkig onidat zij gekozen heeft voor Hoogstraten want 'na geduldig wachten kunnen wij

nu in een mooie omgeving aan de Champs Elysées van Hoogstraten werken'. Zij prees ook de goede samenwerking met de directie van het Penitentiair Schoolcentrum (PSC'). het stadsbestuur Cl] liet Openbaar Centrum \ oor Maatsehappelift Welzijn (OCMW).

1-let vredegerecht is geen Belgische uitvinding maar een kind van de Franse Revolutie. Reeds in 1 802 werden de kerntaken van het vredegerecht vastgelegd: bemiddelen in familiale kwesties, hij burenruzies, e.a. De vrederechter streeft op de eerste plaats naar minrielijke schikkingen, overleg en eerlijke compromissen tussen de ruziënde partijen. Het vredegerecht is de eerstelijnszorg van Justitie. Het werkgebied van liet huidige Vredegerecht van liet kanton Hoogstraten omvat de genieenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse en Lille. Toch wel een enigszins vreenide indeling. Ofde inwoners van de gemeente Lille dit ook als 'dicht bij liet volk' zullen ervaren, valt wel te betwij felen. Bij het vredegerecht werken een zevental men-

Hei Vredegerecht in de mooi gerestaureerde villa aan de Lindendreef in J-Joogstraten. sen. Naast vrederechter C. Sehuernians, dc hoofdgriffier Herman Van Gils. griffier Paul Couvreur, adjunct-griffier Annick Van Dijek, de beambten Ilse Dekort en Nicole Van Gestel en sehoonmaakster Nicole Vissers. Het Vredegereelit, Lindendreef 59, is iedere werkdag open van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur (tel. 03 34029 50 en fax 03 34029 59).

Zonnecenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen

1-Jet personeel inn het 1 redegereehi IuII lieï ku/lio/i Hoog,stiuien: (iIn/) A"ieole Nicole Van Gestel (vcinafl dec.), Annick Van Dijck, ere-vrcderechterArniundAert,s, Paul Couvreur, vrederechter Chris Sci,uermans, Herman Van Gils en Job an de Mever (nog tot 1 dec.). Ilse Dekort, juist moeder geworden, kon niet aanwezig zijn.

Gelmehstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be

21


S TREEKNIEUWS heert een vcrvoersmfrastructLiur van 3730 kilometer leidingen en bijbehorende installaties. De ondergrondse aardgasopslag in Loenhout is cle ballon' in liet transportsysteem om de seizoensschonimel ingen in liet verbruik op te vangen zonder dat iemand daar iets vaii merkt. In het voorjaar en de zonier brengen de aardgasleveranciers meer aardgas in liet net dan er uit wordt genomen en niet de overschot wordt de opslag gevuld. In de winter is er meer afname dan invoer en wordt aardgas uit de opslag gehaald.

Gas onder onze voeten LOENHOUT - Op initiatief van de gemeente Wuustwezel en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Brecht werd op zondag 10 november een informatiedag georganiseerd over de aardgasopslag van Fluxys in Loenhout. Van 10 tot 16 uur stonden langs de Vorssingerweg de deuren van de installaties open, die onder de Seveso-reglementering vallen.

Hoe het begon In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw ontdekte men de speciale bodemsiructuur van Loenhout: een koepelvorm op ruim een kilometer diepte bestaande uit hard gesteente met hieronder ccii poreus gesteente. In 1962 boorde Petrofina hier niet veel problemen op zoek naar petroleum. De resultaten waren weinig bevredigend en men stopte de activiteiten. Vanaf 1972 lierneernt Distrigas liet onderzoek van de structuur van de Loenhoutse bodem. In 1977 boort men een put tot op de top van dc ondergrondse koepel en start mcii de proeven om de geschiktheid van de deklaag en het reservoirgesteente te testen. In 1980 worden er vijf nieuwe boringen uitgevoerd om nog nieer proeven toe te laten. Zo kan men de capaciteit, de porositeit en de doorlaatbaarheid van het onderliggende gesteente onderzoeken. Ook de ondoordringbaarheid vaii de deklaag wordt onderzocht. De resultaten van boringen en proeven blijken in 1981 positief. Het Heibaertproject krijgt een definitieve start: er vol gen nog meer boringen en in de loop van 1982 begint mcii met

De natuur heeft in de bodem van Loenhout, Brecht, I-Ioogstraten en Rij kevorsel de onistanchgheden voor aardgasopslag gecreëerd. Meer dan een kilometer onder de grond strekt zich een water- en gasdichte rotslaag uit waaronder zich een gesteente bevindt dat geschikt is \'oor deze gasopslag. Een unieum in België. Door de grote hoeveelheid aardgas in de ondergrond wordt de vestiging van Loenhout beschouwd als een zogenoemde Seveso-installatie. Bij de exploitatie ervan gelden specifieke richtlijnen in verband met de veiligheid. Daaroni is er ook geregeld overleg niet de brandweer en andere hulpdiensten oni in liet geval van een incident gecoördineerd op te treden. Iedere dag gaat een ploeg op controleronde en deze controles op het terrein vullen cle automatische veiligheidsbewaking aan die in de controlezaal wordt uit gevoerd. Het gas zit wel diep onder onze voeten, niaar we mogen gerust zijn, zeggen de beheerders van Fluxys, want de natuurlijke koepelrots is hernietisch dicht.

de bouw van de Ijibriek hoven de top van de ondergrondse koepel. In de loop van 1983 wordt de installatie aangesloten op het gasnet. Midden jaren tachtig is de ondergrondse aardgasopslag in Loenhout operationeel.

en nu De Europese Commissie maakt iii niaart 2001 haar voorstel bekend oni de opening van de interne aardgasmarkt te versnellen. In november keurt een buitengewone algemene vergadering van Distrigas het voorstel goed om de onderneniing te splitsen. Distrigas zal niet langer het aardgastransport én de aardgashandel combineren. De bestaande vennootschap krijgt een nieuwe naani: Fluxys, eigenaar van het net voor aardgastransport en de installaties voor aardgasopslag. Een nieuwe vennootschap met de oude naani Distrigas verzorgt de commerciële activiteiten: aardgas inkopen en verkopen vanaf december 200 1.

Meer injbrinatie over het ontstaan en de ont v'ikkeling van clece ondergrondse ciardgasopslag vind je in De Hoogst raa tse Ga:et i'an 4januari 1980, 27 maart 1981, 11 november 1983 en 20juli 1984.

Flux komt van fluxus, liet Latijnse woord voor stroom en (s)ys van systeem. Bij Fluxys doet men liet aardgas stronien. De onderneming be3 i Cor iroieputr'n In .e boQenste

51

Grensviak-

watervoerende lagen

cOnirOiepunien

61

Onnireksconiro(eputten

dl Evpiortatiepuitvrr

Boverrgrondse rnsiatiatres

6 1 Omireksconiroteputien

-

var

j.

-

(.)mu/c'iiij nmifst' aaidgasm,/ag

22

4


or s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E. te!. 03-314.53.70 e-mail warn.pa1niansskyneLhe Meer: Marcel Adriaensen, Venncwcg 2, tel. 03-315.90.40 e-niail niaiçe1,adtiaeiintvillage,ttunet.be Meer Ie: Jan Fret, Mgr. Ecstermansstraat 7. tel. 03-31 5.88.54 e-mail: jan.fretwor1donline.be Meersel-Dreef: Toon \erleyc. Dreef 97. te!. 03-315.71.86 e-mail: Mi nderh out: Redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-3 14.25.40, e-mail: jozef.scheIlekensciskynet.be \Vortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.69.69 e-mail: dhmwortelfhotrnail.com SPORTNIEUWS René Laiirijssen. Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rcne.1aurijssendbe1gaconi.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Cleniensstraat 25. Minderhout, tel. + fax 03-3 14.49.03 e-mail: franssiijierstiçaiinet,he ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21. Hoogstratcn. tel, 03-314.49.11 e-mail: FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9, Meer. tel. 03-315.93.07

Zaal Sint-Cecilia 120 jaar HOOGSTRATEN - Om nog iets te betekenen voor onze gemeenschap, was het voor de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia hoog tijd om zich aan te passen. Je mag wel trots zijn opje 163-jarig bestaan, maar als je nog zelden volle zalen trekt, schort er toch iets. Daarom werd drie jaar geleden beslist om naast de harmonie ook met enkele ensembles te starten die een meer klassiek repertoire zouden spelen. We boorden er een heel nieuw publiek mee aan.

Nieuwe wegen Bij de Kon. Toon- en Toneelmaatschappij SintCecilia. opgericht in 1839, vormt de harmonie een vaste waarde. Van 1850 tot de jaren tachtig van de vorige eeuw was er ook een toneelgroep. Hoewel traditionele blaasmuziekverenigingen als harmonie, fanfare of brassband nog altijd over een trouwe aanhang beschikken, lijkt het grote publiek toch eens iets anders te willen. Klassieke muziek bijvoorbeeld krijgt steeds neer aandacht. St.-Cecilia tracht al enige tijd hierbij aan te sluiten, onder meer in haar jaarlijkse koffieconcerten. De kwaliteit van de huidige muzikanten laat dit zeker toe. De blaasinstrumenten die vanouds in de harmonie voorkomen. worden ook in het symfonische orkest gebruikt om klassieke stukken uit te voeren. De vorige twee edities van Cecilia's koffieconcerten werden verzorgd door solisten onder begeleiding van piano en door een quatre-mains op dc piano. Zondag 3 november werd er heel andere koffie geschonken doorenkcl met blaasinstrumenten te werken. Solisten en ensembles uit eigen huis brachten werken van A. Dornel, L. van Beethoven, P. Tsjaikowski, L. Boceherini en J. Strauss. Bij de uitvoerders zagen we onder meer Hoogstratcnaar Luc Tahon op sopraansax en baritonsax, Rob Goris uit Wortel op es-bas en de gloednieuwe dirigente van Sint-Cecilia, Marleen Pmoost, die schitterde

op hobo. De aangename locatie, zaal St.-Cecilia in de Gelmelstraat, werd voor de gelegenheid netjes opgepoetst en sfeervol aangekleed. De heerlijke chocolade koffieboontjes op de tafels deden de rest. De vooropgestelde doelstelling - het programma laten aansluiten bij de interesses van de huidige liefhebber - werd zeker bereikt. Ruim de helft van het publiek bestond immers tnt 'nieuwe' mensen die een kwaliteitsvol klassiek programma verkozen boven het traditionele blaasmuziekrepertoire.

Feest- & toneelzaal 2002 was tot nu toe een bijzonderjaar voor SintCecilia. Zo vierde het oudste vaandel van de maatschappij, een prachtige rood fluwelen standaard, haar 1 50ste verjaardag. Het tweede vaandel, een schitterende vlag in 1927 ontworpen door kunstschilder Karel Boom, bestaat nu precies 75 jaar. Beide vaandels werden in 1973 in bruikleen gegeven aan de Hoogstratense Oudheidkundige Kring. Toch denken we vooral aan degezellige toneelzaal in de Gelnielstraat. Op 19 november was liet immers precies 1 20 jaar geleden dat ze door toondichter Peter Benoit werd ingehuldigd met het thema: "De kunst is heilig, zij veredelt de menschheid en sticht heil en vrede." 1-let oorspronkelijke interieur moet vast en zeker 'klasse' uitgestraald hebben, niet haar vloer uit brede planken, de oude plafonds en talloze sierlijke opschriften op de muren. Na serieuze oorlogsschade in 1944 heeft de zaal jammer genoeg een deel van haar glorie verloren. Door geldgebrek werd ze toen 'opgelapt' in plaats van gerestaureerd. Het zal dan ook niemand verbazen dat ze stilaan wat rimpels begint te vertonen. Niettemin bezit ze tot op de dag van vandaag ecn haast niet te evenaren charme en is uitstekend geschikt voor een waaier aan culturele activiteiten: klassieke concerten, jazzavonden. salsalessen, toneel, vergaderingen, enz. (Dries Horsten)

23


HOOGSTRA TEN

Zaklampentocht

15.000 € voor stervensbegeleiding DE HEES open dag Vrijdag 18 oktober vond er tijdens ccii bijeenkomst van organisatoren, sponsors en helpers een gezellige terugblik plaats op de 'open dag' aan De Hees die plaatsvond op zondag 1 september. Tijdens deze avond werd tevens de netto opbrengst bekend gemaakt die boven alle verwachtingen het mooie bedrag van 15.000 euro bedroeg. Afgevaardigden van Coda Hospice en Ispahan ontvingen uit handen van de initiatiefnemers elk een cheque ter waarde van 7.500E. -

-

-

-

Iedereen kon terugkijken op ecn zeer geslaagde dag waarbij het weer prima meewerkte. Meer dan tweeduizend mensen vonden de weg naar De Hees waarbij ze konden deelnemen aan een begeleide wandeling en daarna genieten op het terras van zon en muziek, gebracht door de The Strawberry Jazzband uit Hoogstraten en M are Dennis uit Brecht. De kinderen vermaakten zich op de springkastelen. bij de goochelaar, ze werden geschminkt of konden zelf vogelkastjes timmeren, andelen waarbij ze onderweg een kahou ter en een heks uit het bos ontmoetten. De huifkarrentochten en de openluchtrit per tractor waren zeer geliefd. Vele volwassenen trokken spontaan hLin portemonnee voor de producten die te koop waren. Alles was ambachtelijk vervaardigd door streekgenoten, zoals cont'ituren, keramiek en bloemstukken. Pannenkoeken, hamburgers, worsten en ijs

1

:.

werden ter plekke door enthousiaste buurtbewoners voorzien en natuurlijk was er ook een goed gevulde bar. De groten konden zich vermaken met nagelslagen, een pantominiespeler, optredens van de vendeliers en een hondendemonstratie. Velen vereerden het toilet met een extra bezoek vanwege dc wel zeer excentrieke toiletdames die een act op zichzelfvormden. De mensen konden ook een kijkje nemen bij de informatiestanden van Coda Hospice en 1 spa han. Volgens de organisatie de bewoners, jachtgroep, geburen en vrienden van De Hees is de doelstelling ruimschoots bereikt: een dag voor de gemeenschap. door de gemeenschap waarbij niet alleen de onderlinge band wordt versterkt, maar tevens een bijdrage aan de gemeenschap wordt gerealiseerd. -

-

-

/~

ew

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel. 03/314.35.84

.

L

.$

L J

HOOGSTRATEN De overschakcling naar het winteruur is weer een lit en daardoor is het vroeg donker. Alle kinderen, met ouders en/of grootouders, lid of geen lid van dc KWB, worden uitgenodigd voor een korte avondwandeling waarbij onderweg wat vragen op te lossen zijn en enkele opdrachten moeten uitgevoerd worden. Tussen 18 en 19 uur op zaterdag 30 november wordt er vertrokken aan zaal Pax. De deelname per kind kost 2,5 euro. De kinderen moeten vel verplicht vergezeld zijn van een volwassene. Na de tocht is er nog tijd voor een gezellig samenzijn met drank en pannenkoeken. Iedereen is van harte welkom.

Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

ks

!

Straatlamp defect? HOOGSTRATEN Meld hei ons!', vraagt het gemeentebestuur. In deze donkere dagen bewijst de straatverlichting meer dan ooit haar nut. Is er in uw buurt een straatlamp die niet functioneert, dan kan u dit doorgeven aan t/lectrahel via tel.nr . 0800 635 35 of per e-mail traat1ampen4relectrabel.com of via het stadsbestuur tel.nr. 03 340 1945. Om een snel herstel te garanderen, heeft men de volgende gegevens nodig: naam van de gemeente, het nummer op de verlichtingspaal, naam van de straat en het huisnummer van de meest nabije woning. Om het eenvoudig te maken, werden alle verlichtingspalen voorzien van een nummer. Dit is te vinden op de paal en is uniek per gemeente. Mocht er onduidelijkheid zijn over de juiste locatie, kan het defect alsnog vlug gevonden worden. -

AXF' AN( ZÎNSVU

izoisFHO

CODP -?rPrF

-z:•

- -

0

I5PRWAO

-

------------.-

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com 24

DANA WINNER Nieuwjaarsrecital Unplugged, vrijdag 17 januari in de St.-Catharinakerk Hoogstraten ten voordele van Coda Hospice palliatieve zorg, kaarten aan 25 € bij dienst Toerisme of door overschrijving op rekening 414-6089301-65 van Lionsclub Hoogstraten Markland. -


HOOGSTRA TEN

75 Jaar Velo club HOOGSTRATEN - Op 26 oktober vierde de Koninklijke Veloclub "De Lustige Wielrijders" haar radium-jubileum. De dag voor de storm stapten ze in stoet op vanuit hun lokaal in de Achtelsestraat naar het stadhuis waar de ontvangst de eerste afspraak was van een dnik dagprogramma. Burgemeester Van Aperen sprak de hulde uit over deze vereniging die vandaag 238 leden telt. Uniek is dat alles draait op de eigen leden: tot op heden organiseerden ze zo'n 303 wielerwedstrijden, waaronder 18 voor beroepsrenners en niet minder dan 61 ritten van de Ronde van de Kempen. Vrijwilligerswerk van de bovenste plank. Enig is dat ze een eigen muziekgroep hebben die vorig jaar nog werd uitgenodigd om de aankomst van de Ronde van Frankrijk op Linkeroever op te luisteren. Voorzitter Karel Versmissen gafvoor de laatste keer een overzicht van de geschiedenis van de club met vooral een dankwoord aan alle helpers. Voorts viel het op dat de vereniging altijd een vast bestuur heeft gekend: 2 voorzitters in 75 jaar. 2 lokalen, 3 schatbcwaardcrs en 4 secretarissen. "Elfbestuursledcn zijn ondertussen gestorven, de rest leeft nog", besloot Karel. Een woord van dank ging ook naar de sponsors van het eerste uur die vandaag nog dezelfde zijn. Na de receptie op het stadhuis was het een korie tocht naar zaal Pax voor het tweede onderdeel van de dag.

komt, op pensioen is en dus veel tijd heeft. Of dat Charel zich hewust was van zijn eigen woorden van IS jaar geleden, weten sve niet cclii. Toen verkondigde hij in dii blad als 'Man in de maand': "Ik denlc dat het sti laan tijd wordt om wat in te binden." Dat heeft dan 15 jaar geduurd. Zijn opvolger Paul Van Merode had het door dat dit geen afscheid van Charel Versmissen was, alleen maar een ontslag als voorzitter: "Ik wens liet niemand toe om Charel Versniissen op te volgen." Het zal een zware opdracht worden. Een passend cadeau vansvege de club en de onderafdelingen viel liet koppel Charel en Mad te beurt: in januari kunnen ze naar het wereldkampioenschap eycloeross in Italië. Maar volgend jaar reeds is Charel coördinator van drie Belgische Kampioenschappen die op 27 juli door de straten van l-Ioogstraten niet aankomsi op de Vrijheid zullen gereden worden. Die koers is alvast in goede handen, de nieuwe voorzittermag gerust zijn. want 'Charel heeft geen zittend gai, hij is altijd bezig" (woorden van Mad, ook IS jaar geleden).

HOOGSTRA TEN - "Ik we/is hem en :1/it bestuursleden alle ge/tik toe ", :0 sprak Chai'eI Versmi,ssen toeit hij detakkel van i'oor:itter van de Veloclub cloorgaij aan opvolger Paul Van Me,'ode. Die antii'oordde: ''Ik 'ten.s het niemand toe OUt Charel 1 'i'.sini.sse/i op te to/geit

Ontslag maar geen afscheid 75 jaar bestaat de veloclub. Maar dit jaar werd de voorzitter ook 80 jaar, en wat al een tijd een publiek geheim was, zou vandaag uitkomen. Het huldebeioon aan dc figuur van Charel was al ingezet op hei stadhuis maar zou pas in de Pax zijn definitiefbeslag krijgen met een speech van Louis De Laat namens de Antwerpse afdeling van de Wielerbond Vlaanderen. Die roemde de grote verdienste van Charel op provinciaal vlak. Daarvoor werd deze geëerd met de Gouden Palm in de Kroonorde. Op het stadhuis zei Charel het als volgt: "Ge moet het verstand hebben om in te binden." En gegarandeerd zeker was bil over zijn opvolger: iemand die uit dc oetbal en de schoolsport

Mensenrechtendag HOOGSTRATEN - De Verenigde Naties (VN) riepen 10 december uit lot de jaarlijkse internationale Mcnsenrechtendag. Dit is de dag waarop dc Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 door de Algemciie Vergadering van de VN werden goedgekeurd. Amnesty International deed een oproep aan alle gemeentebesturen om deze dag in de kijker ie zetten door op duidelijk zichtbare plaatsen drie pancartes en een brandende terraskaars op te stellen. Deze vraag kreeg een positief advies van dc mondiale raad. 1-let schepencollege gaat er mee akkoord om de actie te voeren van 2 tot 20 december en deze uit te breiden naar de bibliotheek met uiileenposten en evenementen die in Hoogstraten in die periode plaatsvinden. Omwille van de brandveiligheid wordt in de openbare gebouwen geen brandende kaars geplaatst. De aankoop van de paneartes gebeurt via de educattetoelage uit het budget ontwikkelingssamenwerking. Voor meer info: tel. 03 340 ] 9 57.

I-IOOGSTI?A TEA - De Koninklijlc 1 doe/uh ''De Lust/ge 1Jic'lrijder.v '' vierde op 26 oktohe,' haai' 75-jarig bestaan waarbij ook veel aandacht ging na al' haar eigen muziekgroep. Een afdeling iiaar veel clubs alleen maal' van kunnen droi;t en.

Mini-tentoonstelling De nieuwe LD-ss inkel .1/ijsje no! ,\Iisjt naast Supermarkt Qui rij nen wordt uitgebaat door jonge mensen. Tegelijk geven zij ook aan een jong kunstenaar de kans om zijn werk tentoon te stellen. Bart Verschueren (19) heeft speciaal daartoe een reeks van drie werkengecreëerd. blij gebruikte vooral felle kleuren, die de nieuwe winkel een pittig accent geven en ook de aandacht van toevallige voorbijgangers trekken. Versehueren woont in het centrum van Hoogstraten en volgde behalve Kunstseeundair Onderwijs ook nog gedurende Ojaar de lesssen aan het lKO. Op dit ogenblik volgt hij liet tweede jaar Schilderkunst aan de Karel cle Grote Hogeschool te Antwerpen.

Kerstmarkt HOOCSTRATEN - Zondag 22 december organiseren de bewoners en het buurtwerk van de M outerij straai voor de derde maal een kcrstmarkt. U kan er terecht voor eerlijke en leuke geschenkideetjes ofer proeven van een lekker hartverwarmertje. Dit alles wordt u aangeboden door de bewoners en verschillende verenigingen tussen 13.30 uur en 18 uur op liet pleintje van de Mouterijstraat, een zijstraat van de Karel Boomstraat, achter de oude vaksehool. Meer informatie hij Karin van het Buurtwerk Moulerijstraat. tel. 0478-31.04.65.

25


HOOGSTRA TEN

Mannen en vrouwen van zestig jaar geleden HOOGS T!? .1 TE,\ - Een fi'c,stcoiiutc bestaande uit Liliane Frans, Marierte Levsen, 1-li/cla Roos, Maria Verschueren, Stan Verschueren, Marc Van Heckeen Jan Die/s brachten de 60-jarigen uit Hoogsrraren samen. Dit jubileumfeest ging door in liet Hof Ter Smisse. Na een recepties tond een i arme maaltijd de genodigden op te wachten. Uiteraard mocht daar een bijpassende wijn niet ontbreken. Later kon iedereen bijpraren en de afpraak om binnen vijf jaar opnieuw samen te komen zou ook al gemaakt zijn.

p

Derde keer, goede keer HOOGSTRATEN - l)e charme van het Cecilia-zaaltje is ook de Marckriver Jazzclub niet ontgaan want deze heeft er voor het tweede seizoen zijn intrek genomen. Met voor de maand december top of the bill MAX COLLIE RHYTHM ACES. voor de derde keer in Hoogstraten. Deze band werd in het begin der zestigerjaren opgericht in Engeland door de Australiër Max Collie. Deze professionele band kende in de eerste 20 jaar haast geen muzikantenverloop. Het is één van de toporkesten op gebied van de New Orleans muziek, oude stijl. Ze animeerden meer dan 3000 belangrijke festivals en werden in de jaren tachtig in Indianopolis uitgeroepen tot World Champions of New Orleans Music. Enkele jaren terug was Max Collie al twee keer te gast in een uitverkochte gelegenheids( wacht)zaal. De club is erg blij dat het ze gelukt is op algemene aanvraag om deze fameuze band naar Hoogstraten te halen en voor de eerste keer in het eigen clublokaal, zaal St.-Cecilia. De groep bestaat uit Alan 'Sim' Poston op drums, Denny llett op trompet, Count John McCormick op bas, Karl Hird op klarinet, Dickie White op banjo en zingt samen met Max Collie die de trombone bespeelt. Op 9 december in cultuur tempel Cecilia om 20 uur, allen daarheen.

¶ *. jo

Max Co//ie Rhvtm Ace,

Quizzen met FC De Statie Hoogstraten - Op \ rijdag 17 januari 2003 organiseert oeihalcluh FC De Statie haar jaarlijkse quizavond en dit reeds voor dc 9dc maal op rij. Dit evenement vindt plaats in de zaal Pax te 20.00 uur stipt. Inschrijven kan je nu al door onderstaande strook in te vullen en te bezorgen op een van de volgende adressen: Luc Gijsbregts, Van Aertselaarstraat 31, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 72 45, e-mail: luc.gijsbregtshotrnad.com: Fons Jacobs, Witherenweg 19b, 2322 Minderhout. tel. 03 3 14 57 17, email: fons.jacobspandora.be . Ploegen bestaan uit minimum 4 personen en maximum 8 personen. Inschrijvingsgeld 2.50 euro per persoon. Vooraf inschrijven kan op het rekeningnummer van FC De Statie 035-1501376-51 met vermelding van de naam van uw ploeg en de mededeling 'inschrijving quiz'. Ondergetekende(naam): .......................................................................................................................... Adres . ....................................................................................................................................................... e-mail: ...................................................................................................................................................... Schrijft in voor de quiz van 17januari 2003. Handtekening. 26

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA BIB.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 314.83.98


HOOGSTRA TEN

Nieuwe lokalen voor VTI het Spijker enorme spiegel die opgehangen is ni 45e. in de potten van de leerkracht kijken. Als liet eten klaar is kunnende leerlingen in een ruimte naast de keuken genieten van zelfgemaakte spullen. Zuster Augusta vindt haar naam terug in de semi-professionele keuken. waar de leerlingen die de hasistechnieken al onder de knie hebben terecht kunnen. Ook zij beschikken over een restaurantruimte waar de technieken voor de bediening aan tafel aangeleerd worden.

Begin vorige eeuw was VTI het Spijker een Landbouwhuishoudschool. Jonge meisjes leerden er tuinieren, melken, dieren verzorgen, wassen en strijken, onderricht dat nu plaats gemaakt heeft voor Toerisme, Sociale en Technische wetenschappen, Kantoor, Bakkerij- en Hotelschool. Met de regelmaat van een klok werden de gebouwen aangepast aan de behoeften van de tijd, nu aan de behoefte van een nieuwe eeuw. Het nieuwbouwproject, dat in totaal 129 miljoen BEF gekost heeft, bestaat uit een uitbreiding van de grootkeuken en de nieuwbouw van didactische keukens, restaurants cii een schoolwinkel, een auditorium, liegen klaslokalen, een computerklas, een vakhibliotheek en kantoren. Eén van de grote uitdagingen bij deze nieuw bouw bestond erin om de circulatie tussen de bestaande gebouwen te verbeteren. De nieuw bouw is voor het grootste deel aangebracht boven op bestaande gebouwen. Zo ontstaan er, tussen de gebouwen. knooppunten waarde verschillen in hoogte weggewerkt worden. Daardoor zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers en met dienstkarretjcs bereikbaar. De rivuwbuuw liee!ï rust gebrticht in de bestaande architectuur, waardoor liet afschuwelijke schuine dak van de verbruikzaal Antoon, iets minder opvalt.

Namen noemen Een aantal lokalen werden genoemd naar de vorige direeteurs van de school. De naam van zuster Seholastique is verceuwigd in de individuele keuken. Elk van de leerlingen beschikt er over een eigen kookvuur, een bergkast en een afwashak. De leerlingen kunnen, langs een :.

Oenologie

--r

Op het gelijkvloers is het concept van de reeds bestaande grootkeuken en liet zelfbedien ingsrestaurant grondig gewijzigd. Nieuw is de bakkerijwinkel. Daar krijgen de leerlingen de kans om de producten die ze in de school maken aan de man te brengen. Op de bovenverdieping werden een groot aantal lokalen met een nieuwe bestemming gebouwd. Lenduuiwoo!d om eLn lokad beschikt over een spoelhakje en stromend a-

1-let grootste lokaal is, wat de naam betreft, voorbehouden aan directeur G. Lauryssen. Het is een grote aula, waarde spreker beschikt over alle multimedia, van ed-speler, over video en DVD tot een beamer of multimediaprotector. Voor kleinere gioepen kan liet grote lokaal in kleinere eenheden opgedeeld worden. Verder zijn er nog een vijftal nieuwe burelen voorzien, één voor de multimediaeoördinator. één voor de tuchtprefect, één voor de sehoolarts en t\vee lokalen voor de leden die zorg dragen voor de pedagogische coördinatie. (lii)

ter, zodat hij of zij de kunst van het wij nproeven in al zijn aspecten kan aanleren.

ir

1

,

•. i 11

,

'-

'.,

.

.

-;

r

-

-

Het lokaal iii iar le let / . 11/1 i,' ii

i

iii le

lic il

kei 'i/ i 'i'koo

en 'aiing ()/ ö ie!?.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Pel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken Kleijie koks in een grote Se/ni-pro/eS.swliele keuken. 27


HOOGSTRA TEN

De ecologische voetafdruk

KERÇT- TIJD

KERSTVIERING EVANGELISCHE KERK HOOGSTRATEN HOOGSTRA TEN - Ls' (le OJ?pc/'vIuIle

moeder naide die je ah mens inneemt (belast) op vlak van wonen, leven, a/i'al, enz. Aan cle hand van een tentoonstelling werd dit in kaart gebracht. Leerlingen van alle scholen uit Hoogstraten brachten hieraan een bezoek. De stedelijke duurzaamheidsambtenaar gee/È hier uitleg bij een daktuin-opstelling in in in ijbrmaat. 0])

25 december, 10.00 uur Karel Boomstraat 44

VAN HARTE WELKOM Inlichtingen: C.Crezée tel. 03/ 314.10.37

Anti-tabak

1VV

(,QV

AAV

in het kader i'aIÏ de aiiii-ioakcainpuii 1 ei d /i de hal un liet stadhuis een speelse tentoonstelling opgesteld, vooral gericht op jongeren. De verschillende in iddelhare scholen kwam en op bezoek; hier zijn de Vito-jongens aan de beuit.

%JbezoeknV na tekfrnisdieafspraak..

Tef:03/31437.88 5a:031314.74.14 iPWW.veiYmLsenfanssens.e

CE-maif: versmLsenjanssens@pöitima..be 28


ABONNEMENTEN 2003 Vorige maand bevatte ons blad een overschrijvingsformulier voor het betalen van het jaarlijks abonnementsgeld van DE HOOGSTRAATSE MAAND. Zoals u merkt, is de prijs hetzelfde gebleven:

19,80 euro voor een heel jaar streeknieuws. Dat is geen geld, zeg nu zelf. De meeste van onze abonnees hebben reeds betaald, waarvoor onze hartelijke dank. Sommigen hebben misschien het formulier over het hoofd gezien. Mogen wij hen vragen om het nummer van vorige maand nog eens ter hand te nemen, om het overschrijvingsformulier in kwestie op te vissen, in te vullen en af te geven in uw bank- of postkantoor. Diegenen die het vorige exemplaar niet meer terugvinden, kunnen uiteraard ook een eigen overschrijvingsformulier gebruiken Ons nummer is 733-3243117-49 en het te storten bedrag is € 19,80graag voor 15 december.

Vermeld wel duidelijk naam en adres zodat wij ook weten waar we De Hoogstraatse Maand naartoe moeten sturen. Wij danken U! De Redactie

Blaast de noorderwind met december m aan, dan houdt de winter vier maanden aan

Gaat de wind naar oost via noord-west, dan neemt zwarte Piet een warmer vest

KGA: klein gewicht, groot gevaar Stoffen die klein gevaarlijk afval (KGA) veroorzaken, gebruiken we op diverse plaatsen in het huishouden. Hoewel het KGA klein is in gewicht. is het gevaarlipk voor het milieu. Geen wonder dat KGA hij verwerking ook het duurste afval is.

Er is echter meer KGA dan je denkt! Hieronder vind je een lijst van cle meest voorkomende KGA-producten: - afwas- en schoonmaakmiddclen: waspoeders. WC-reintger, geurblokjes, soda, javel. ontstoppers - auto: anti-vries, koelvloeistof, remvloeistof, motorrolic, accu's - brandstoffen - cosmetica - diversen: batterijen. inkten, TL- en andere lampen, chemicaliën, ether, spuitbussen (behalve van voedingsmiddelen en cosmetica. dit is PMD en hoort thuis in (le blauwe zak), insecticiden en pesticiden - onderhoudsproducten: verven en vernissen, verfafbijter, verdunncrs, siliconen, plamuur - vetten: fondue- en frituurolie. dierlpke en planlaardige vetten Met KGA kan je altijd terecht op het containerpark. Flet KGA wordt opgehaald op dinsdag 17 december in onze gemeente: Meersel-Dreef aan het klooster van 11.30 tot 12.45 uur Meerle op het gemeenteplein van 13.00 tot 14.15 uur Meer in de Donckstraat aan de kerk van 14.30 tot 15.45 uur Wortel aan de Boomkes van 16.00 tol 17.15 uur Minderhout aan het dorpsplein van 17.30 tot 18.25 uur

Hoogstraten gaf gul aan 11.11.11 11.11. 11 voerde dit jaar campagne onder de slogan: 'Tot de laatste druppel? Nog steeds leven meer dan 1 miljard mensen in absolute armoede. Zij nioeten trachten te overleven met minder dan 1 Euro per dag. Ondertussen worden de allerrijksten rijker en vergroten multinationale ondernemingen hun winst. Deze campagne liet u duidelijk niet onberoerd. Uw financiële steun liegt er niet om: met de huis aan huis actie en de overschrijvingen werd 14.3 1 8.08 Euro (577.589 bfr.) ingezameld. De jongeren deden liet nog beter met 14.756.64 Euro (595.281 bfr.). Het stadsbestuur doet daar nog eens 16.380,90 Euro (660.803 bfr.) bovenop. In naani van Wahli, de Indonesische partner van 11 .11.11. en het Indonesische volk willen wij u danken voor uw solidariteit. Uw financiële steun betekent echter meer. Het financiële succes wordt gebruikt als drukkingmiddel naar de overheid om ook de andere eisen van 11 .11.11 gerealiseerd te zien: 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking, een belasting op financiële speculatie, schuldkwijtschelding voor de landen die meer betalen aan de afbetaling van hun schulden dan aan onderwijs en gezondheidszorg, toegang voor iedereen tot openbare diensten zoals water, gezondheid, onderwijs. Her 11.11.11.-comité

4

Garage

F. GEUDENS bvba Mcerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 3 15.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 29


WORTEL

De doden herdacht Wortel - Iedereen die in Wortel woont, weet ongetwijfeld waar het herdenkingsmonument voor de gesneuvelden van WO 1 en WO II staat: op het puntje grond naast de oude 'Raiffeisenkas' op de hoek van de 'grote baan' -Worteldorp- en de weg naar Poeleinde. Velen weten waar het staat, maar misschien is de betekenis ervan, en voor wie het werd opgericht niet (meer) zo bekend. De schoolgaande jeugd kent de plek van 'het monument' maar al te goed, omdat het sinds jaar en dag dient als 'verzamelpiaats' om vanaf daar verder met vrienden en vriendinnen naar school in Hoogstraten te rijden. Zo stond ik er ook ooit dagelijks, zonder echt te beseffen waarvoor het precies daar was gezet. Een monument dat ergens al lang staat, vergroeit soms zo met zijn omgeving, dat het niet meer opvalt. En als we het hebben over WO 1, worden de levende getuigenissen zeldzaam, omdat de oud-strijders ervan haast nog maar op één hand te tellen zijn. Misschien is het dus goed om af en toe de geschiedenis terug te vertellen, zodat het niet een oorlogsornament, maar een oorlogsrnonument blijft. Op II novemberjl. werd er zoals ieder jaar een kransgelegd. ter ere van 'de gesneuvelden van de oorlog'. Maar wie zijn dat dan? Welke namen staan er op de sokkel gebeiteld? Het monument werd in 1922 opgericht als nagedachtenis voor de gesneuvelde soldaten van WO 1. Later zijn er de namen - onder 1940-1945 - van de gesneuvelden van WO II bijgekapt. Het monument is omgeven door een symbolisch hekje, waarvan het poortje ooit halfopen is geduwd en daarna zo is blijven hangen. Sinds enkele jaren is er rondom nieuwe beplanting aangebracht, en net iets te grondig. Enkel de tekst op voorzijde is goed te lezen. Om de andere zijdes te bekijken moet je door de struiktes banjeren. Aan de voorzijde staat te lezen: 'Hulde aan on:e helden 1914-1918' en daaronder '1940-1945;

Braspenning Adriaan, Danien Hubert en Versoiissen Lodewijk'. Aan de linkerzijkant drie namen: 'Pet,'us Dehie.Adelson Rabaevs en Jan Vermei,'en '. Aan de rechterzijde lezen we drie

andere namen: 'Ja,, Horsten, Frans Cox en Frans Govaeris '. Aan de achterkant staat ten-

slotte de tekst: 'Ons aandeiikei blijven door 't nageslacht dankbaar ben'aa,'d '. In dit artikel komen enkel de gesneuvelden van WO 1 aan bod, omdat deze 'grote oorlog', veel minder bekend is bij het jonge publiek, en de namen van de doden haast geen herinnering meer oproepen. Door hun verhaal te vertellen, kan hopelijk bij elke naam een verleden worden geplaatst. Zes namen dus: Petrus Debie, Adelson Rahaeys, Jan Vermeiren, Jan Horsten, Frans Cox en Frans Govaerts. t-let onderzoek naar de persoonlijke gegevens van de mannen blijkt moeilijker dan gedacht. Er is weinig of niks van hen bekend. Ook vind ik haast geen familie van hen terug in het huidige Woi'tel of omstreken. En slechts via omwegen kan ik wat schaarse informatie bij elkaar schrapen. Niet zonder reden blijkbaar, want van de zes is er slecht t

S1ilstwidp!nû!s inn den iran, en (iedenk2uhi der Und ,Sirijkrs rrei du nam ei Monument «ie. Uombalianls Iortei

Het monument kort na Lie oprichting in 1922. 30

-

VT1

Ansichtkaart iiiei een schets ia/i liet nianiime/it en de foto vcin drie gesneut'e/den: Jan Vermei,'en, Jan Hoesten en Frans Govaei't.s. iemand die geboren en getogen is in Wortel: Jan Horsten. De rest heeft slechts kortstondig in het dorp gewoond. Waarom hun namen dan op het monument gebeiteld staan is een beetje vi'eemd. Jan Vermeiren werd op 4 december 1886 geboren in Hoogsti'aten en heeft lang in Wortel gewoond. Op het moment van zijn mobilisatie woonde hij in Rijkevorsel. 1-1 ij stierf in Londen, in liet King Albert 1-lospital, op 27 oktober 1917, 31 jaar oud. Jan Vermeiren liet in Rijkevorsel zijn vrouw Joanna en zijn twee zoontjes Jaak en lozef, vijf en drie jaar oud, achter. Frans Cox werd geboren op 7 maart 1893 in Loenhout, maar woonde op Bolk. Hij stierf op 25 oktober 1914, 21 jaar jong. Zijn lichaam was lange tijd vermist, en pas jaren na de oorlog werd zijn stoffelijk overschot ontdekt. I-lij ligt begraven op het militair kerkhof van Keiem. Frans Govaerts werd op 31 mei 1889 in Meerle geboren. Hij woonde in Rijkevorsel, waarschijnlijk ook op Bolk. Hij stierfop 10augustus 1918 op de leeftijd van 29 jaar, op een ziekenzaal in het Franse Dieppe. Adelson Rabaeys werd op 16 november 1889 geboren in het West-Vlaamse Nieuwpoort. Hij was sinds 1912 werkzaam als tolbeambte en woonde achtereenvolgens in Hoogstraten. Nieuwniocr en vanaf 1913 in Wortel. Van literuit werd hij gemobiliseerd. Hij werd op 24 oktober 1914 doodgeschoten in Ramskapelle. Hij was 25 jaar. Petrus Debie werd geboren op 1 mei 1891 in Niel bij Boom. Ook hij werkte hier als tolbeambte aan de grens bij Casteli'é en vestigde zich op 8 oktober 1913 in Wortel, op de 'Kleine Plaats'. de huidige 'Boomkens'. Op 14 augustus van het volgende jaar verhuisde hij terug naar zijn vorige adres in Antwerpen. Hij stierf op 29 september 1914. slechts 23 jaar oud. Opvallend is dat deze mensen slechts kort in Wortel hebben gewoond. Petrus Debie woonde hier slechts 10 maanden, en was al weer vertrokken op het moment dat de oorlog uitbrak.


WORTEL Verder staat de naam van Adelson Rabaeys op drie verschillende oorlogsmonumenten vermeld: in Wortel, in Nieuwpoort en in Antwerpen. Jan 1-lorsten is niet alleen de enige die afkomstig was van Wortel, en vooral, er tot aan zijn mobilisatie gewoond heeft, hij is ook degene waarvan het makkelijkste informatie te vinden is. Jan is een telg van dc Wortelse Horstens. Hij was de oudste broer van Miel 1-lorsten. de stich-

een ziekte en werd daar ook begraven. Tijdens zijn jaren aan het oorlogsfront hield hij regelmatig contact met het thuisfront en zijn vrienden, waardoor zijii correspondentie bewaard is gebleven. Ook heeft hij zich verschillende malen laten fotograferen, zodat men een mooi beeld krijgt van de sfer in die tijd. Zo is Jan oa. te zien in zijn legeruniform en in ccii Franse ziekenzaal aan het front, waar Jan eerder al gelegen had. Hij heeft de foto als ansichtkaart verstuurd, waarschijnlijk aan een broer ofgoede vriend, want achterop de kaart lezen we: De kleinste :oster hier 0/) heeft Ilieest voor toe gedaan... wat dunkt u daarvan kerel ... .taal ze u aan?. Het moet een rustigere periode geweest

zijn, aangezien Jan de tijd had om dc dames aan kennissen te 'koppelen'. op een andere postkaart, geadresseerd aan waarschijnlijk een tante af zus, wat toen nog simpelweg kon met: Mad. II. 4. Horsten. Meubelen, Wortel hij Hoognv/ten, stuurt Jan liet adres van zijn kampplaats p dat moment, met de verdere mededeling

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordij nen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

.s tint, het maar aaostoods op ii ani liet werk is hier onregelmatig. Beste groeten. ' Ook een

brief van een kameraad, gericht aan Jan in het ziekenhuis, begint met de mooie aanspreking: 'Hewel Horst/e?Hoe gaat liet u al? 1-feb je nog mud wat betering? Hoe gaat liet ii al? Heb je nog niet wat herering?... Jan 1-forsten als jonge soldaat

ter van schrijnwerkerij en later bouwbedrijf Horsten. Jan Wordt geboren op 6 februari 1892 op de Kleine Plaats, op de plek waar nu de apotheek is gevestigd. 1-lij was een soldaat in het 7de linieregiment. 1 iij stierf op 23 november 1918, 32 jaar oud, in het Franse Cap Ferrat na

Door het lezen van deze correspondentie en vooral, door het bekijken van de foto's, krijgen alleszins de dode letters 'Jan Horsten' terug een gezicht en een geschiedenis. Wie weet komt er ook ooit van de andere 'Wortelse' gesncuvelden een dergelijke geschiedenis naar boven. Met dank aan Jan Donekers, Frans Horsten en Jan 1-Iuijhreehts.

Waar de bus bleef stille staan. Wortel - Dat na enkele jaren van veranderingen en gerommel op en rond de Kolonie van Wortel, gelukkig meestal ten goede, alles stilaan terug vorm krijgt en op z'n plooi konit, valt te nierken. Zeker aan liet volgende initiatief, dat door de bewoners van de kolonie - de bewoners van de huizen welteverstaan - werd bedacht. Bij een glaasje wijn werd de gedachte geopperd of de buurt misschien een kerststal kon bouwen. En omdat het eerste gedacht meestal liet beste is, werden er onmiddellijk praktische afspraken gemaakt. De hele buurt komt samen op zaterdag 21 december om met z'n allen liet oude bushokje om te toveren in een kerststalletje. Op zondagnamiddag zullen de buren daar samen een glaasje 0 luhwein drinken en zo toosten op liet - hopelijk - mooie resultaat: een kerststalletje in liet prachtige kader van Wortel-Kolonie. De stal zal te bewonderen zij ii tot 6 jan uari 203.

Schaatsen met de Bond. Jan ( vierde van rechts, zittend) in de Franse ziekenzaal met zijn zaulgenoten en goede set pleging.

Als het regent in de winter, is het goed planten in de zomer

r7

a

Kaartavond van de KWB.

CONCEPT CA5TECHNOLOcX

Wortel - Op vrijdag 27 december zijn alle rikkers en jokkers welkom in de Parochiezaal. Vanaf 19.30 uur kan je inschrijven en om 20.00 uur stipt wordt er een eerste keer gedeeld. Om II uur 's avonds worden de winnaars bekendgemaakt. De strijd zal niet enkel gaan om de eer, ervalt ook voedsel mee te verdienen: kalkoenen en mestkippen. Natuurlijk is ook iedereen welkom om een pintje te drinken ot een babbeltje te slaan (KWB).

VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/314.44.26 03/314.68.60 www.cgt.be

Wortel - De band van Grote en Jonge Gezinnen organiseert een sehaatspartijtjc voor haar leden. Op zaterdag 28/12 van 16.45 tot 18.15 uur of van 18.45 tot 20.15 uur bent u, vooral als u jonge kinderen hebt, welkom om mee te doen met het ganse gezin. Voor deze ijspret betaalt u 2,5â‚Ź voor kmderen t/m 14 jaar. en 3 â‚Ź voor de + 1 5-jarigen. 1 gratis frisdrank per kaart is in de prijs inbegrepen. Er wordt gezorgd voor aangepaste muziek, speciale randactiviteiten en een verrassing. Dit gebeuren vindt allemaal plaats in liet Kempisch lJsstadion in de Otterstraat in Turnhout. Wie geen schaatsen heeft en toch graag mee gaat, wordt ter plaatse uit de nood gcholpeil: er worden schaatsen verhuurd voor een schappelijke prijs, al vanaf maat 21. Kaarten en meer informatie kan je tot op sinterklaasdag vinden bij Diane Borgmans, op tel. 014 3796 57, Annick De Grauwe, op tel. 0 14 23 08 13 ol' bij Elisa Pelekmans op tel. 014 42 52 37. Keuze genoeg dus! 31


WORTEL - MINDERHOUT

Nieuws van de wij sneus. \&ecteeom d ker's+s±eI

hij

de Ccisfethoeve,

ii'ie1 leende dicieii en de scri\sfc inezick is hef dncw 0 oed vcvfoeve

dC zoiidLi0en ZOi'C1e11 de zesde klcissei's voor cxFrci sfeer,

'14 nl) fef 10,00 OLO' ook bi slechf

'eer.

22 f/rn 3 cinLicu'i kun je cicui T<oinen lopen, behcIve o

25, 30 en

31 deceniL'e," zip'i \vc iie-l- open

Verder

\VOR1EI. Op donderdag 7 november kwam de Firma Govers uit Ranst langs de school met een speciale vrachtwagen, die zij kosteloos aanbied, in het kader van de actie 'Veilig op de weg' De leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar kregen een speciale les in verband met de beruchte dode hoek. De les bestond uit twee delen: een theoretisch stuk waarin het probleem

werd uitgelegd en waarbij dc leerlingen praktische tips kregen om eventuele ongevallen te vermijden. Het praktische deel bestond uit oefeningen in en rond de vi'achtwagen. De kinderen van de ander leerjaren mochten de vrachtwagen eens van binnen bekijken. De kinderen hebben zich goed geamuseerd op deze hele leuke lesdag,waarbij de belangrijke les zeker blijft hangen.

MJNDERHOUT- Op zaterdag 26 oktober kwamen de 40-jarigen, afkomstig uit Mi ode,'hout, bijeen in de Casteihoeve. Zij maakten er een gezellige avond van. Op deféto zien we op de onderste rij van links iwa,' rechts: lVIa,'ie-Jea,ine Lr'uris, Mat' Gee;'is, An Van Aelst, Eddv De Loose, G,'eet Eist, An Ver/nei/'en, José Vermeiren. Middelste rij.' Ingrid Simons, Lief Van Bergen, Wies Sta jféis, May Koven, lngi'id De Vrij, Rita Vermeiren, Gen Sambre, Koeij Severijns, lef Stoifeis. Bovenste rij: Liie Verhoeven, Walter Van Boxel, Lor Voeten, Lydie Segers, Luciënne Adams, Jan Aerts, Harry De Bie, Ron nl Strijbos. 32

f

WO5CO

ijne feesfdocjen

wij iedereen

Cl -]

een 0 ezond

2003

'De

Ccis+elhoeve',

6 voeske 2, Casielve

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten -Meer Tel 03/315 75 66


MINDERHOUT Landelijke Gilde Gewest Hoogstraten

Reeds dertig jaar

De onderhoudsvriendelijke tuin MINDLRI-IOUT Een tuin aanleggen is een belangrijke beslissing. Wie wilt er geen tuin om in te rusten en te genieten? En geen tuin waarin altijd gewerkt moet worden! Deze cursus bestaat uit twee avonden: 1 ste Floe begin je aan een plan voor een tuin? 2de De keuze van planten voor een gemakkelijk onderhoud. We verwachten je op 16 januari en 23 januari 2003 telkens om 20 uur in het parochiecentrum aan de Koestraat voor een boeiende uiteenzetting door Karel Van Gils. De declnameprijs voor de twee avonden bedraagt € 10 voor cle leden van de Landelijke Gilde. Niet leden betalen €20. maar krijgen een jaar lang gratis lidmaatschap en de hijhorende tijdschriften Nest en Levend land. Hierin is ook koffie voorzien. U kan zich inschrijven door storting van het verschuldigrle bedrag op het rekeningnummer van Landelijke Gilde Gewest Hoogstraten 7333541 826-95 met vermelding "tuincursus" en dit ten laatste voor 10januari 2003. Ii bent van harte welkom op deze zeer leerrijke avond. Meer info bij je bestuursleden ofbij J. Van den Eynde, 0476 20 04 49. -

MINDERHOUT Zaterdag 19 oktober k'va,nen de 30-jarigen voor een eerste keer samen. De organisatoren mochten de talrijk opgekomen jarigen verwelkomen. Na een drankje en een stevige hap zou dit feest nog tot in de vroege uren duren. In de loop van de avond werd al a/,esproken om op 40-jarige lee/iijd zeker terug hij elkaar Ie komen. V. 1. n.r. (onder) Edwine Sterkens, Timine Van Wesenheeck, IngridJanssens. Els Martens, Catherine Leppens, Koen de Bie ( ) de rij) Kris Brosens, Karlien De Backer, Griet van Merode, Els /Vlaes, Kristel Verheven, Tinne ?v!ichiels, An Jacobs, Paul A erts (3de rij) Jeroen Overstijns, Frank van Bavel, Jef Broes, Wim Sto//'ls, Jan Meeuwesen, Wouter Maes, Margo Verheven, Kathieen Van den Broeck, Peter Vermeiren, Kathleen Ver,neiren, Kairien Aerts (boven) Ingrid de Bie, Ilse Dekkers, Marc Boeren, Ingrid Menens, Greet Kinschots, Els Dierck.v, Kalinka Gladinez en Ki'is Hillen. Ontbraken op deze gezellige avond: Sandra Deckers, Svlvie Lenaerts, Erica Vorsselman.s, Steven Laurevssen, Peter Sprangers, Monique Kennis, Gert Kro/s, Ronnv Ansomn.s, Marleen Vorsselman.s', Peggv Kerselaers, Els Koren, JefDesmedt, Dirk Verhoeven en Liesbeth Vindevoghel. Tot binnen tien jaar of zo -

I,AhF HERIJGERS

Schoorrheidssa[on Lieve tDe 9m1'eester Lanjjenbej 30 - 2323 St+.,rtet 03/ 314.55.15

-

Snk.çic'p ahpraak.- O°Çjj 2) tfil ~ L<

qefaatsverzorging 7vtanicure

leg

-

!Pediciirc

Ont/laringen MaquiIïage -

141

Opendeurdag KBG Minderhout

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Te!. 03/314 47 55 Fax 03/314 80 65 -

-

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

In cle i-/-oc'ge nanuddag ruikje een heerlijke geur in de oingeving van liet KBG lokaal. In cle voormiddag zijn er al enkele bejaarden begonnen met allerlei voorbereidingen om de wat'lenbak en .smnoutenhollenhak te doen slagen. Het deeg 'kloppen 'is volgens cle keukenpieten liet belangi'ijkste werk. Tep,'oeven aan het eindresultaat was dit zeer goed gelukt. Beslist voor herhaling vatbaar, deze smoutebollen en wafelenbak.

MINDERHOUT, zondag 10november.


MEER

Wandelen met Jos

De 30-jarigen viering MEER - Zoals de traditie het wil, kwamen ook de 30-jarigen bij elkaar om dit te vieren op zaterdag 26 oktober in zaal Victoria. Na de receptie en een moment stilte voor de twee overledenen, ni. Gert Govaerts en Paul Mertens, zijn ze aan tafel gegaan voor een heerlijke maaltijd. Toen ze allen hun buikje goed hadden gevuld, konden ze wat bijpraten en hun beentjes wat losgooien op de dansvloer. Het was een geweldig feest want het duurde tot in de vroege uurtjes. Zeker de moeite om het binnen tien jaar weer te oree n cren. (ma)

MEER - De Gezinsbond organiseert een wandeling door bossen en karrensporen in de Mosten onder leiding van Jos Vorsselmans op zondag 1 december. De deelnemers vertrekken om tien uur aan het visserslokaal 'Altijd Beet' en de wandeling eindigt om 11.30 uur in de feestzaal De Waterkant aan liet gemeentelijk recreatiedomein waar een kop soep en een broodje voor iedereen klaar staat. De prijs voor deze activiteit bedraagt 2,5€ voor leden en 3E voor niet-leden. Iedereen kan en mag deelnemen. Inschrijven hij: 1 ricia Vermonden, John Lijsenstraat 33, tel. 03 315 78 05, Agnes Adams, Mcerleseweg 73 A. te!. 03 315 91 28 of bij Leen Jacobs, Terbeeksestraat 41, tel. 03 315 87 31.

Enkele waterweetjes

wT

!

MEER - 11/er zijn ze cl un, de kloeke en levenslustige 30-jarigen van 2002: v.l.n.r. (hoven) Rudi' Van den Heuvel, Erna Roinbouts, Kano Enibrechis, Karin Bros ens, Christel Laurijsen, Renild Peinen, Gert Vermeiren en Pairick Gocfrie, (midden) Paul Snoevs, Frank Leemans, Jan Dictus, Fonne Brosens, Jan Pluim, Tonv Snoevs, Herman de Bruin, Ronnt' Geudens en Da,,nj' Verineiren, (onder) Kurt Dekkers, Frank Michielsen, Gen Martens, Karel Goetschalck.v, Ronnv Goc'iscltalc/ev, Gerl Penien en Dunni' Mei'i'is, (ma)

GRENSNIEUWS

Ook 30 jaar jong, de Meerse turnkring -

ZUNDERT - Er zijn mensen die nu en dan een abdij- of kloosterkerk bezoeken in plaats van de eigen parochiekerk. Maar er zijn ook mensen die geen tijd hebben om in een ahdij of klooster te gaan bidden. Zij bidden via liet Internet. Het mediapastoraat van de KRO bemerkte dat cle pagina dagelijkse meditaties een van dc meest bezochte is op www.katholieknedcrland.nl Nu gaat men ook opnamen uitzenden van monniken tijdens de gebedsdienst vanuit de abdij Maria Toevlucht van de Cisterciënzers in Zundert. Dit klooster van cle 'Trappisten' krijgt redelijk veel bezoekers over de vloer en telt nog een grote groep monniken. 0p zondag 1 deceniber worden de thans uitgezonden gctijdengebeden vervangen door de adventsgeheclen.

De Hoogstraatse Maand Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio 34

Hoeveel % van al het water op aarde is zoet! 2,5% Hoeveel % van al het zoet water op aarde is beschikbaar voor gebruik? 0.26% Hoeveel duurder is tiessenwater tegenover kraantjeswatcr? Tot 500 keer. Hoeveel lii er cv ati v ci d wij it er per jaar hij een lekkend toilet? Tot 140 000 liter. Hoeveel liter water wordt er dagelijks per persoon gebruikt om te koken en om te drinken? Ongeveer 3 liter. Hoeveel litei water kan crgcmiddeld in aan had en houvuul liter water corbruik je gemiddeld bij hei nemen van douche van 5 minuten? Bij een bad ongeveer 100 liter en bij een douche ongeveer 55 liter. 1-toe kan je liet snelst leidingwater besparen? Gebruik regenwater voor toilet en wasmachine.

OI

t' ih

4-

i__ 0

t

:

vit"'

MEEl? - Zij Iiv'bbc,r /iet gc'ricrd niet een flinke turn/es, cle Aleerse iinnlcriii7. t oor cle gelegenheid mocht er ook een bio gemaakt worden: t'. l. mi. r. (ondem) Karin Aerts, Greet Braspennings, Leen Vinckx, Mat' Goetsc/malcicx, Rit i'an Bergen en Ingrid van Dijck, (midden) Evi Goetschalckx (cle lesgeef)ter,I, Jeanne Tilhumgs, Ludo Vermonclen, Jeanne Anthonissen, Magda Goetschalckx, Janette Herem'gers, Maria Koren (de enige clie er 30 jaar actie/lidmaatschap heeft opzitten!), Toos Dekkers, Frie A dniaensen en Mia Lenaerts, (bomen) Marth Pemnen, Monique Voet en Ann van Aelst. (ma)


MEER

Diamanten bruiloft bij de familie Timmermans-Swaenen. Meer - Op 11 no emberj 1 \\ aren Jan Timmermans en Rosa Swaenen 60 jaar getrouwd. 1 November is al jaren een speciale datum, waar het jolige koppel van toen niet zo bij stilstond. 60 Jaar geleden was het 1942 en weer Duitse bezetting. Het laatste wat men toen zou durven doen was officieel te gaan herdenken, dat men 24 jaar eerder van hetzelfde uk bevrijd werd. Maar Nest Mertens, de toenmalige gemeentesecretaris van Meer, verzocht het koppel om juist op die dag elkaar het ja-woord te geven. Ecn subtiele en verdoken verzctsdaad? Jan komt ter wereld op 9 maart 1916 als zevende van negen kinderen. Zijn vader is een kleine boer. Na de lagere school trekt Jan naar de vakschool om er te leren voor schrijnwcrker' meubelmaker. Vandaag de dag gaan honderden kinderen uit Meer op de fiets naar Hoogstraatse scholen. Toen vormde hij met enkele jongens een uitzondering.Na deze opleiding begint Jan als timmerman bij Rik Graumans in 1-loogstaten. Wanneer de oorlog uitbreekt, wordt hij gemobiliseerd, maar na in verschillende Belgische kazernes, maar ook in een Duits kamp te hebben gezeten, komt hij terug naar Meer..

Roza word t geboren op 11 juli 1920 in een boerderij op lpenrooy. Als zij twaalf jaar is, mag zij gaan werken en inwonen hij haar buren, bij Mieke Smits. Daar wonen geen kinderen. zodat Roza er afen toe verwend wordt en er dus heel graag verblij 0. In tussentijd verhuist Roza nog enkele jaren naar fismilie in Meer, maar als ze achttien is. keert ze terug naar Mieke Smits. Jan en Roza kennen elkaar al , omdat de zus van Jan bevriend is met Roza. Maar de vlam slaat pas echt over op Meer-kermis. Enkele jaren na hun trouwen storten ze zich vol overgave op een nieuwe teelt, die in die tijd hevig in opkomst is in Groot-Iloogstraten: het kweken van aardbeien. Dankzij hard werken gaat het hen voor de wind, en in 1949 verhuizen ze naar liet huidige adres, op de Floogeind, waar Jan eigenhandig serres ni elkaar timmert. 1-let koppel heeft vier kinderen: Julia, Frans, Gust en Martha. Zij zorgen voor 10 kleinkinderen, die op hun beurt II achterkleinkinderen op de wereld hebben gezet. Vandaag de dag ontspannen Jan en Roza zich door regelmatig met de fiets er op uit te trekken. En het moet gezegd: liet werkt, want Jan en Roza zien ei nog sieeds heel goed uit

S

W

194111,11911

.

OOGSATEN s1I11

W?i r

ALLE MERKEN 1

ir;i;i(

L2RENT

ONDERDELEN St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

herenmode voor jong en oud. r[ me f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Steeds

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE dak aarieNa:sau 5 uur.

opN

ioen.

35


MEER

Somber en respectvol

Kerstmarkt, tweede editie MEER - Op zaterdag 14 december richten KWB en KAV de tweede kerstniarkt in. Op de verlichte en plaatselijk verwarmde speelplaats om en rond het klooster zal er van alles te zien zijn: standen met kerstversicring, smoutebollcn, braadworsten. Glühwein en een kaasstand. Ook jenever, erwtensoep en kerstkaarten zullen er aanwezig zijn, kortom teveel om op te noemen. Om iedereen aan zijn trekken te laten komen is er uiteraard ook aan de kinderen gedacht. Door deel te nemen aan de tekenwedstrijd vallen ze altijd in dc pi ijLn Lii LIkcic kinderspelen zul len hun zeker niet vervelen. En de enige echte kerstman mag er ook niet ontbreken.Voor de til kale omlijst ing zullen het jengdkoor en het Vialta-koor zorgen. Dus voor een gezellig avondje "Kerstsfecr" moet je beslist eens langs komen op zaterdag 14 decei'ihei vanat 1 tt uur. Tot dan. Info: Voet Frank, tel. 03 315 43 88. (ma)

MEER - Wist het weer bij Allerzie/en de kerkhofbezoeker nog met regen (e trakteren, 0 11 november zorgde een rustige herfstdag voor een serene sfeer 0 de jaarlijkse 11 november-viering. Een prachtig versiei'd kerkhof getuigde nog van liet zopas voorbije .4 //,—j'/ j ii'CC?ke/id. (ina)

Stand-by slapend verbruiken

Striptease op de planken

Als je een nachtwandcling maakt in huis alt het meteen op: de stand-hy lichtjes van tv, video, magnetron. kruimeldicf. Coniputer. telefoon. cii,,. staan overal verlicht. Maar wistje dat dit sluimerend verbruik tot 10% van je totale elektricitcitsrekening kan omvatten? Ook toestellen met een oplader of radio's zonder lichten gebruiken continu stroom. Wij geven je een paar voorbeelden: toestel Stand-by-verbruik per aar televisie 105 kWh video 120 kWh draadloze telefoon 42 kWh stereotoren 96 kWh kruimeldief 10 kWh computer 42 kWh ed-speler 50 kWh Natuurlijk is een geprogrammeerde video minder makkelijk aan en uit te schakelen. Bij volledig uitschakelen moeten soms meerdere functies opnieuw ingesteld worden. Doe dat dns enkel wannee je hem voor een hele tijd niet gebruikt. Bij aankoop van nieuwe toestellen kies je best voor apparaten zonder sluimerend verbruik, al zijn die soms moeilijk te vinden.

_

MLI 1? - 1)1 :c /1/01 (' 10/? /0/11 IA/ /// r i / / o / i, cen puike ieiiol/ing van het îonee/ lok ''.S!ri/iiease ' ii!!) Aaoiie/ Aeine/s.. 11e1 n ciii een lieusc' lach/viiii. liet i ei/taal pee/c/e =7e/t (11 0/) de hu,cerIij/a' stand t 0fl 'CC!! ' geineentehuh. H1, publiek ainuvee,/e :ic Ii /0) stel/Ik 1. /1 lic't iiui'i./i uit ai nitl iii, Cii /100/' CL ii i i/tenuie 0 vul '/10 clt i cm 't Heidr ii/oeiup/e in lot voorjaar. (ina)

EIKEN PLAN KENVLOER

ABONNEMENT 2003 'f

Betaal a.u.b. uw abonnement voor 15 december. Dan ontvangt u De Hoogstraatse Maand zonder onderbreking ook in 2003. Voor de prijs moet u het niet laten:

19,80 euro

voor een gans jaar

streeknieuws.

36

Als Sinte Barbera wil, staat de vriezeman stil

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern - KASTEELVLOEREN -GRENEN LAM INAAT PARKET

1 . ,•.,•.•,• •

/

-

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst OrA d doe-het -zelvers

1

iL

-

--

Groot Eyssel 39a Meerle (Belgie) baan Meerle-Meer Telefoon: 03315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99


MEER MEER - Dit jaar waren er in Meer drie briljanten bruiloften voorzien. In februari vieidcn liet echtpaar Haest-Van (iestel uit de Dorpstraat dit heuglijke feit. Ook het echtpaar Timmermans-Swaenen, woonachtig op het Hoogeind, vierden op 11 november hun 60-jarig huwelijk. JAN PLUYM EN AGNES VERHOEVEN van het Gaarshof waren op 21 oktober 2002 ook 60 jaar gehuwd. Het lot besliste er echter anders over. Jan overleed, toch niet zo onverwacht, op zonday 21) oktober.

Even voordien nam ik namens De l-loogstraatsc Maand contact op met Jan en Agnes. Om hun levensverhaal te vertellen ter gelegenheid van hun briljanten huwelijk. Ja, ja, antwoorde Jan, kom maar af, maar wacht niet te lang want ik heb hcçj wal Ir vrrlrll'n en het gaat me niet zo goed. Waar wij wonen is gemakkelijk te vinden. Tenminste, als ge onze Jet weet zitten. Je weet wel, dieje van \/alencia. Awel, wij wonen voor de brug over de snelweg aan de overkant van de straat. Jan en Agnes ontvingen me hartelijk. Jan, in cle zetel gezeten, met cle zuurstoffles naast zich begon te verte//en zonder dai er één vraag gesteld was. Over /10e hard de 1/id van vroeger was. liet naar school gaan. Het harde labeur als werk. Maar ook over zijn ziekte die hein reeds van jongs af parten speelde. De dokters hebben niet altijd gelijk: ik zou nooit oud worden, vertelde Jan me. En zie, ik ben nu toch ook in de 80-jaar. Tijdens ons gesprek vermoeide Jan zich duidelijk. Even kon Agnes antwoorden op enkele vragen, maar Jan bleek het meeste te vertellen. Over hun huwelijksdag in 1942. In volle oorlogstijd waarin hij, zoals zovelen, heel wat meemaakte. Over het verlies van zijn dochter Mit, veel te vroeg gestorVen aan een slepende ziekte. Je voelde Jan zijn verdriet toen hij dit aanhaalde. Agnes mijmerde even weg. Een kind verliezen is toch zo ondankbaar. Dergelijke gebeurtenis vergeetje nooit! Jan besefte die dag, en waarschijnlijk reeds vroeger, dat zijn eigen krachten afnamen. De zuurstoffies moest steeds binnen handbereik zijn. Buitengaan kon de man niet meer. Hij werd het laatste jaar regelmatig in liet ziekenhuis opgenomen. Bovendien moest je Jan niet proberen iets "wijs" te maken. De man was tevreden en gelukkig over het lange leven dat hij met de hoogten en laagten heeft gekend. En Jan was zelden bang! Ook nu niet toen hij zijn einde voelde naderen. Na ons gesprek was Jan moe maar toch innerlijk een stuk rustiger. Voelde hij toen al zijn levenskrachten minderen? Waarschijnlijk. Enkele dagen later, op zondag, is Jan vertrokken voor de eeuwige reis naar de overkant. Jan heeft willens nillens afscheid moeten nemen van al diegenen die hij lief had. Helaas een dag voordat hij 60 jaar gehuwd was. En dit feit maakt het afscheid alleen maar zwaarder voor de nabestaanden. In overleg met de naaste familie werden deze woorden neergeschreven. Frans Snijders 37


MEERSEL-DREEF

Slotviering 10-jaar kinderkoor de Franciscaanse Zonnetj es i\'lEERSEL-DREEF - Dc scrkgiocp Franciscaanse Zonnct]es sloten hun feestjaar af met een speciale kinderviering Al de oud-leden van liet koor en de werkgroep werden persoonlijk uitgenodigd. Als thema werd de regenboog uitgekozen. "Liefde kleurt de wereld". Heel de viering werd door de kmderen en de ouders naar voren gebracht. Waarbij het 10-jarig bestaan en de leden en oud-leden niet vergeten werden. Natuurlijk was er ook zang en muziek. Aan het einde van de viering was er een speciaal dankwoord voor de leden van de werkgroep die maandelijks de viering in elkaar steken en het koor leiden en begeleiden. Na de vieruig werden de aanwezigen getrakteerd op een receptie in de gangen van liet klooster. Dc kinderen kregen als bedankje en als herinnering aan dit feesijaar alleniaal een badge. In de refter van de paters stond er een tentoonstelling opgesteld, met foto's en attributen, gemaakt en gebruikt in de voorbije jaren. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar werd er een CD gemaakt en ver-

kocht, met daarop de favoriete liedjes van dc kinderen. Ze mochten zelf aanduiden welke liedjes ze het liefst zouden zingen. Daarmee viel het doek over 10-jaar kinderkoor de Iranciscaanse Zonnetjes en kunnen ze weermet plezier terugblikken op de verschillende activiiciten en verder werken ian wat komen gaat... (inló .Jean,ie Van Den Bliek, iv)

0 ankavondj e Reik Mij de Hand MEERSEL-DREEF - lIet wcrkjaLir in het missiccomité zit er weer op. Traditioneel wordt liet jaar afgesloten met een gezellig avondje voor iedereen die meewerkte aan het niissietèest op de derde zondag van september. jef Van Boxel, penningmeester van liet comité. vertelde in z'n openingswoordje welke de inkomsten waren en hoe deze gelden werden verdeeld onder de missionarissen. Daarna werd iedereen getrakteerd op een droogje en een natje en was er nog ruim voldoende tijd om nog wat na te kaarten. Verder werd er een bingospel gespeeld voor de gezelligheid en om dc aanwezigen nog met een extra cadeautje naar luns te sturen. En nu maar hopen (lat deze vrijwilligers ook volgend jaar weer op post zullen zijn. (infé Fabienne Vissers, ti')

Bilj artreünie

Tot voor enkele ja/en was er ook bij café Moskes op de Dreef een biljartclub. Ja :0 'ii dingen komen en gaan. Maar toch was het eeif gezellige club en daarom werd liet initiatief genomen om een reünie le organiseren Al de oud-leden werden uitgenodig( voor een gezellige avond. Tijd voor mijmeringen, tijd voor een praatje en tijd om teféesten. En dat gebeurde clan ook. Cafébcias Ad Maas maakte er een fèto/'eportage van en die kunt u bekijken op de website van café Mo,skes 01) www.±nnskes.he. Daar vindt u ook nog meer infb over het café, het jaai'lijksféstival en allerlei andere activiteiten. Allen daarheen...

Brengt december kou en sneeuw in 't land, wast het koren zelfs in 't zand

38

Hebben de onschuldige kinderen het koud, dan blijft de winter grimmig en stout

Fons Jansen een volle 15-jaar lid MEERSE L-DREE F - Onze fanlre timmert ook gedreven verder aail dc muzikale weg. Na een geslaagd concert bij Harmonie Vondel in Breda, op zondag 27 oktober. de dag dat de storm over onze streken raasde, mochten dc icugels weer even gevierd worden. Op zaterdag 0 november schoven de leden met hun aanhang dc benen onder tafel voor hun jaarlijks teerfeest. Na vi jfminuten kon je al voorspellen dat het een geslaagde dag zou worden, de sfeer zat er dadelijk in. Na, van een uitstekend feestmaal genoten te hebben bij Rien Aerts iii de Zevenster, nog even een officieel moment. De voorzitter neemt liet woord om even enkele verdienstelijke leden in de bloemen te zetten. Fons Jansen, werd door ere-voorzitter André Rommens liet ereteken van 15-jaar lid opgespeld. En mei Fons als voorbeeld, werden al de trouwe leden, de altijd present 7ijnde leden, de steunpilaren van de vereniging. de werkpaarden (liet lijkt wel een litanie) eens extra bedankt. 1-let is zo normaal, ze zijn er altijd, dat ze toch wel eens vergeten worden (denk aan de parabel van de verloren zoon) maar zonder hen zouden er geen verenigingen bestaan. Fons proficiat. Daarna gingen ze op tocht met muziek door 't dorp, op tijd stoppend oni dorst en andere ongemakken te voorkomen. En dat hielp, want toen ze tenslotte bij Jeanne Van Dun in 't jachthuis terecht kwanien, hun thuishaven, had iedereen nog genoeg energie om nog flink te dansen en te hossen. Jeanne stopt als caféhazin en werd niet dankwoorden en bloemen overstelpt. En toen het klokje rond was, van 12 tot 12, zeg nu zelf nog een christelijk uur, zag de kapitein dat liet goed was en hij trok als laatste de deur achter zich (licht - . . (ti)

lom is . lmtn,s c'n, Ii in dci'cn cl ton Ii oI.s in cl medaille en z mi Fedekamn -diploma.

December koud en in S neeuwgew aad, een jaar vol vruchtbaarheid verraadt


MEERSEL-DREEF

STIHL

Landbouwers viergeslacht

1 *or,wra

r7 STIHL motorzagen voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam. Vanaf 1,2 - 6,3 kW (1.6 - 8,6 PK)

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! «* KWALITEIT ii' SERVICE '* PRIJS MEL'RSL'L-DREEF— De/amilic Chris!ianen i-wi KleinL'y.el is goed op weg om het record te breken. Kwestie wat landbouwopvolging be!re/t. Overgrootvader Jef' was hier de pionier, hij sta/npte een volwaardig bedrijf uit de grond. Zoon Jan kreeg de kriebels van z '/ 1 vader over en maakte er een modern bedri//van. Aangepast aan de noden van de hedendaagse tijd! Zoon Je//kreeg ook al de smaak te pakken en stapte mee in de boot. En kleine Thijs kwam en zag dat het goed was, de opvolging is verzekerd. En de boer hij ploegde voor!. " Op de foto overgrootvader lef Christianen-De Roover, met de kleine Thijs op schoot. Grootvader Jan Chrisitianen-Rombouîs en de glunderencie .s'piksplinternieuwe pappa Jejj' Christianen- Van Dun! Van harte proflciat! (Thérèse Coppens, tv)

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbiaden, kettingolie, kliefhamers, enz.

S Plenst in de winter veel regen neer, dan krijgen we mooi zomerweer

• Telefooncentrales (ISDN - Analoog) • Draadloze telefoons tot ± 800m • Faxen en MFC toestellen • GSM en internet

So

C OMPUTER REVA B%'A

CoMPuruts - TELiSONU, - Kiowi NiLAIR

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN : Ma - Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 hr Za 09.00-12.00 hr http://www.softcomputer.be e-mail : info@softcomputer.be 39


MEERLE

Marckeruiters Meerle-Dreef nemen afscheid van commandant Herman Tilburgs MEERLE - Op zaterdag 9 november staken de [Vlarckeruiters MeerleDreef; familie en sympathisanten hun benen onder de tafel op het jaarlijkse teerfeest. Ditmaal met een extraatje op het menu. Op het feest nam de vereniging afscheid van hun commandant Herman Tilburgs. Herman heeft een heel verleden bij de rLnters. Hij begon op jonge leeftijd met paardrijden bij de rijvereniging van Meer. Later, toen hij in Overbroek ging wonen, werd hij daar lid van de ruiters. Sinds 1976 is hij lid bij de Marckeruiters Meerle-Dreeft werd er later bestuurslid, eerst bij de pony's en nadien bij de ruiters. In 1986 werd hij commandant bi .j de ruiters. Herman was dat dus gedurende 1 7 jaar en vele jaren heeft hij dit allemaal alleen gedaan. Niet simpel, want op een bepaald moment reden de Marckeruiters met drie 'achttallen'. In Meerle, op het eigen tornooi, hebben ze enkele jaren geleden zellis met drie 'achttallen' en een 'viertal' gereden. Allemaal met één commandant. Zijn prestaties zij dan ook niet min. 17 jaar commandant aan gemiddeld 2 trainingen per week maakt een totaal van 1 750 trainingen. Gemiddelde duur van een training: 2 uur, dat geeft 3500 uren. Tel daarbij de uren van de tornooien dan kom je gemakkelijk aan de 3650 uren. Als je nu een werkdag telt aan 10 uren dan kom je aan 365 dagen. 1-let commandant zijn van de Marckeruiters heeft Herman meer dan 1 jaar van zijn leven gekost. De tijd dat hij thuis aan de telefoon moest hangen en dat hij in de jury zat, is nog niet meegeteld. De laatste jaren is Herman bewust de taken beginnen te verdelen. Jan Adriaensen heeft het inschrijven van de tornooien en de afrekening van de waarborgen overgenomen, Wendy Verbreuken en later Ad Van Aperen hebben het zoeken naarjuryleden geërfd. JefKoyen heeft een achttal overgenomen zodat Herman alleen nog het eerste achttal moest trainen. Daardoor was het zoeken naar een opvolger een stukje gemakkelijker geworden. Iemand zoeken die alle taken ineens van 1-lerman had moeten overnemen, was onbegonnen werk geweest. Dat Herman zij ii job goed heeft gedaan maken de uitslagen duidelijk. Dc Marckeruiters hebben al meerdere jaren een achttal in de hoogste klasse lopen. Vier maal kon Herman zich met het eerste achttal kwaliticeren voor een Nationaal Ruitertornooi: in 1989 in Wachtebeke, in 1991 in Wortel, in 2000 in Wambeke en in 2001 in Geel. In 2000 werden ze Provinciaal kampioen in Zwaar B en derde op het Nationaal tornooi.

Ook individueel was Herman niet van de minste, hoewel springen niet zijn grootste passie was. Opde eerste indoor hij Desmedt in Minderhout tuimelde hij serieus van zijn paard en nadien heeft hij zelf niet meer gesprongen. Dressuur daarentegen was wel zijn ding. In 1980 werd hij geselecteerd voor dressuur op het Nationaal tornooi te Schaffen. Het spreekt voor zich dat Herman bij de ruiters ooit al heel wat heeft meegemaakt. Een paar anekdotes kunnen dat illustreren. Toen Herman nog geen commandant was, waren er twee Hermannen in de club. Om verwarring te zaaien was er een Herman met, en een Herman zonder. Naar verluid ging het over de snor. Tot een paar jaar terug reed Herman ook met tractor en kar naar de wedstrijden en hij heeft die vele jaren heel wat paarden opgeladen. Paarden laden was een grote specialiteit van hem. Een paard dat niet graag op de kar ging, deed dat meestal maar één keer, want 1 -lerman had van die trucjes om het paard dat ineens te leren. Op de minicross van de Marckeruiters heeft Herman vele jaren ingestaan voor de tap op zijn kar. Samen met Mit heeft hij daar heel wat jeneverkes geschonken en ook vele ruiters en supporters van de ophaalval zien strompelen. In de winter dronk Herman wel eens een citroenjenever, ene met snotneuzen, zij hij dan altijd. Laatst vertelde Herman dat hij nog altijd zijn eerste witte rijbroek had. Hij had die gekocht bij Bruurs in l-Ioogstraten en op één klein gaatje na, was er nooit iets mee gebeurd. 1-let bewijst toch dat men vroeger goed materiaal verkocht en ook dat 1-lerman heel goed zorg droeg voor zijn materiaal. Alle akkers en weiden waar er in onze provincie ooit tornooi geweest is. weet 1-lerman nog liggen, want hij vertelde regelmatig van: 'Toen wij daar op tornooi waren was het heel nat, of toen we daar waren was het heel heet, op dat tornooi lag er iemand onder een kamion te slapen, daar is die van het paard gevallen.". Ook Hermans vrouw werd in het huldebetoon niet vergeten. Zij heeft dikwijls alleen gestaan voor het werk op de boerderij als Herman naar de training of op tornooi moest Als ge met de

Herman en J'Vieza werden dooi de Maickeruiters in de bloemetjes en in de paardjes geeI.

tractor ergens in de provincie op tornooi moet, daarhovenop onderweg nog verschillende paarden opladen, nog op tijd op het tornooi zijn om naar het secretariaat te gaan, dan weetje wel hoe vroeg Herman moest opstaan om eerst nog te melken en de varkens te voederen. 's Avonds na het tornooi nog wachten op de waarborgen, met de tractor naar huis. paarden lossen en dan thuis weer het werk doen Je begrijpt wel dat dit allemaal niet kon zonder de hulp en steun van zijn vrouw. Nu vond Herman dus dat het tijd was om te stoppen als commandant en gelukkig staat er een opvolgster klaar. Naast Jef Koyen is Liesbeth Michielsen bereid gevonden om commandant te worden en we wensen haar hierbij heel veel succes. Herman is dus commandant af. maar je kan er zeker van zijn dat ze bij de MarckerLnters 11crman nog zullen weten wonen als de nood hoog is. En dat Herman nog wel een keer zal komen kijken naar trainingen cii wedstrijden, is al even zeker. (jaf)

Expositie kunstgalerie De Lage Rooy MEERLE - Vele uren brachten wij door met het intensief beleven van de schilder- en beeldhouwkunst in kunstgalerie De Lage Rooy. Als afsluiting van dit jaar willen wij u graag de resultaten tonen. Ook zullen er werken te koop worden aangeboden. U wordt vriendelijk uitgenodigd op deze tentoonstelling namens: Gerda Bisschop, Clazine Dellaert, Maria Druart, Simone Druyts, Coco Hermans Kooren, Annechje Den Flollander, Jeanne Hufkens Van Gurp. Joke de .Jongh-van Breemen, Atie Kotterer, Lies Robben-Van Aelst en Loes Van Wagenaar sehilderwerken en Pierre Martens 40

beeldhouo s erken. Wandelend door de beeldentuin kunt ii tevens een bezoekje brengen aan een unieke tentoonstelling van etnografische kunst van zeer uitzonderlijke kwaliteit. die een perfocte synergie zal vormen met de hedendaagse schilderwerken van Coleta Velderman, en de beeldhouwwer ken van Ludovicus van Eijnatte. U bent van harte welkom op zaterdag 14 en zondag 15 december telkens van 14 uur tot 18 uur in kunstgalerie De Lage Rooy 14 te Meerle. (www.delaro.com ) De toegang is gratis.

'V

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken III

H:r

Ii

/1


MEERLE

Missiebietj e

op 75 jaar missiewerking

*,p

Aewil-

lvlissiebietje vanaf 1949 en er op haar 89 nog steeds hij. Marieke Van 1-laperen werd er tijdens de viering van 75 jaar Missiewerking Meerle terecht voor in cle blocniet/es gezet.

3

De iahi'ijke aan ii 'ezigeli OJ) dc t iei'ing 1 'ercien gebracht dooi' het jongerenkooi' Weerdu.

iÂť 'iliousc'

o,i,:iek

Klop ... geest in het Mjeels Parlement

Het monument en de vlaggen

MEERLE - in Schotland leeft dc zeer rijke graafSir Arthur Mac Cullogh. Nu hij stervende is gaat hij dringend op zoek naar een erfgenaam. liet spreekt voorzich dat er voldoende kandidaten zijn. Zij werken er dan ook aan - ook de minder vredelievende - om in het bezit te kunnen komen van deze erfenis. Dc geesten van de overleden grootouders van graaf Sir Arthur Mac Cullogh die nog in hei huis rond spoken, komen zich ook regelmatig moeien met de gang van zaken. Indien u graag wilt weten hoe dit afloopt of zelf denkt aanspraak te maken op de erfenis, dan kom je best naar de Parochiczaal 'Ons thuis' in Meerle. 't Mjcels Parlement heet u van harte welkom op zaterdag 7 en zondag S december telkens om 19.30 uur. (deuren open vanaf 19.00 uur). Kaarten kosten m voorverkoop 3 euro, aan de kassa 4 euro. Dc kaarten zijn ook te verkrijgen bij George Rendrick. Hazenweg 17 tel 03.315.01.61 of hij Jos Van Bavel Heimeulenstraat 41 tel 03.315.92.09. Voor de kinderen is er op zaterdag 7december om 14.00 uur een voorstelling. De inkom hiervoor bedraagt 3 euro (drankje en chips inbegrepen) (jaf)

De Oudsii'ijdersbond, een vereniging ii'aai'i'an iiieii genuddc'Ide leeftijd van dc' leden als zeer res/lectabel kan omschrijven en het aantal leden steeds geringer wordt. Op zichzelf is dat misschien spijtig, maar weet (lat oud-strijders liet gevolg:ijn van oorlog. We kunnen ons alleen ,naai' gelukkig prijzen dat er geen oud-strijders biĂ?komen, liet is liet rechtstreekse gevolg van vele jaren vi'ede in ons land. Dat is ook wat de oveigebleven oudstrijders wensen tijdens de herdenking van cie slachtoffers van de beide vt'ereldoorlogen op 11 november. Ook in Meer/t' wordt (le traditie in ere gehouden.

December koud en wel besneeuwd, maakt grote schuren te klein

t 'c'igii. t op iii ooit'

Donder in decembermaand, belooft veel wind in 't jaar aansta a iid.

!m

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 R000STRATEN (MEER) Tel. 031315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie 41


Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Minderhout VV in de middenmoot Goed meedraaien in het middendeel van het klassement is wel de betrachting van dc groenwitte Minderhoutenaars. Enkele nipte nederlagen wierpen wel wat roet in het eten en zorgden voor een verschuiving achterwaarts, maar een gelijkspel en een knappe overwinning, telkens op verplaatsing, zetten weer orde op zaken. Neem daarbij nog enkele pionnen in de ziekenboeg en dan merkje wel dat MVV niet zo slecht presteert.

mentaliteit overheersen en na voorzet van Robeets kopte RoeI l-lermans ongestoord binnen. t - 2. MVV bleef in de bal bijten en Robeets zorgde voor 1 - 3. Euforie natuurlijk en dc wedstrijd leek gespeeld. Een zenuwslopend einde volgde: 83ste min. 2 - 3. 85ste min. Bart Wilmsen zorgt voor 2 -4, 89ste min. 3 -4! Oeft daar bleef het hij! Een zeer aangenanie wedstrijd en een verdiende overwinning. (rel)

Minderliout VV - Kaart 1 - 2 Geen gemakkelijke tegenstander die jongens uit Brasschaat! Een gesloten eerste helft met weinig doelgevaar resulteerde in ccii 0-0 stand bij de rust. Na de massage al direct een domper op de verzuchtingen van de gastheren wanneer Schrauweii al leen voor Gunter Jacobs verscheen en prompt binnenlegde, 0 - 1. MVV strekte de benen op zoek naar de gelijkmaker. die kwam er niet, wel werd Roei Hermans geëvacueerd na een kopduel dat hem zeven hechtingen kostte. Bart Wilmsen knalde op de onderkant lat en paal, bezoeker Schrauwen onderschepte kort nadien een te korte terugspeelbal en kende geen genade, 0-2. Nog een schot op de lat vanwege de bezoekers. de sleutel werd omgedraaid en MVV verzocht tevergeefs naar de code. Wel de eerredder in de allerlaatste minuut door de ingevallen Jan De Roover. Maccabi - Minderhout VV 1 - 1 Stormwecr van jewelste! Geen algemene afgelasting, dus spelen maar! Tegen de sterke wind in slaagde MVV er toch in op voorsprong te komen langs Frank Claessens. Vlak voor rusten mocht de kleinste man op het veld ongestoord binnenkoppen en de eindcijfèrs lagen reeds vast. Nog enkele rcuzekansen voor MVV werden met de storm weggeblazen. Na de koff'ie hoopte men gejaagd door de wind te klus te kunnen klaren. Maccabi counterde echter gepast en doelman Jacobs speelde een attente partij. Een teleurstellend gelijkspel voor MVV dat hier toch twee punten wegschonk. Minderhout VV - Horendonk 1 - 2 Een licht veldoverwicht van de bezoekers leidde tot 0 - t en toen keeper Jacobs zich verkeek op een hoge voorzet leek het kalf al helemaal verdronken. Vlak voor rusten lukte Geen Robeets niet een knappe kopbal de aansluiting te bewerken. In de tweede 45 min. een gelijkopgaande wedstrijd alhoewel MVV liet vijfde kwartier voor zich opeiste en onverdroten naar de gelijkmaker zocht. Dat kostte krachten, risico's werden genomen en 1-lorendonk lag bij de minste gelegenheid gevaarlijk op de loer, zodat de MVV-doelman nog op al zijn klasse nioest beroep doen. Diep in blessuretijd lukte liet dan toch bijna maar Gunther Schrijvers zag de bal tegen dc onderkant van de lat sterven. Wildert - Minderhout VV 3 - 4 Een knap speelveld! MVV had er duidelijk zin in en scoorde langs Frank Claessens in de 36ste minuut. Na een misverstand in eigen rangen mochten de beide teams met een 1 - 1 stand de kleedkamers opzoeken. Nadien bleef de goede

42

had. Dc roodwitten smeerden de Diestenaars voor eigen publiek een zware 1-5 nederlaag aan de broek en omdat Turnhout. Kermt en Leopoldsburg verloren, werd het even rekenen en dat bleek in het voordeel van Witgoor. HVV krijgt de kans om op zaterdag 7 december op de Thij sakker in een rechtstreekse confrontatie met Witgoor te bewijzen dat we minstens even goed zijn. Intussen werd nog een moeilijke karwei afgewerkt. Lanaken. met 1 op 30, maakte voor zichzelfuit dat liet niet 0-0 begon en dat het met 0-0 wilde eindigen. 85 minuten werd er op de helft van de bezoekers gespeeld, doch scoren viel niei zo best nice. Omdat de ref een stukje van de verloren tijd bijtelde. kon Nick Verstappen, na fout op RafBeyers, in de allerlaatste minuut op strafschop de overwinning vastieggen. Dat was een mieevaller, doch op Kerrnt moest 1-IVV op de 88ste iiiinuut de overwinning uit handen geven Cu thuis tegen Wuustwezel guig het ook mis niet nog één minuut te gaan. Na 30 speeldagen zal cle lat voor de meeste clubs in evenwicht liggen. (Joje)

Wedstrijden Zaterdag 30 november 20.00 uur Beningen - l-loogstraten VV Zaterdag 7 december 20.00 uur Hoogstraten VV - Witgoor Zaterdag 14 december 20.00 uur Zwarte Leeuw - Hoogstraten VV Zaterdag 21 december 20.00 uur Hoogstratcn \V - \Vcllen

Gunter Jacobs liet sluitstuk i'an de MVVcl ei 'nsie.

Wedstrijden Zondag 1 december 14.30 uur KFC Meer - Minderhout VV Zondag 8 december 14.30 uur Minderhout VV - Mariaburg Zondag 15 december 14.30 uur Minderhout VV - Brasschaat Zondag 22 december 14.30 uur Schi Ide - Minderhout VV

ii-

Hoogstraten VV blijft aangenaam verrassen Na een ronduii zwakke oorbereiding, oor s al betreft de uitslagen althans, zou niemand hebben voorspeld dat HVV na II wedstrijden liet klassement zou aanvoeren. Het heeft ook maar een haar gescheeld of de roodwitten hadden de eerste periodetitel gewonnen. Die titel is nu, eveneens verrassend. 'voor Witgoor Dessel, dat in liet doelpuntensaldo 3 goaltjes meer had dan HVV wanneer men bij gelijke punten en evenveel overwinningen het verschil neemt tussen voor- en tegendoelpunten en dat draaide uit in liet voordeel van de mannen van Witgoor. HVV was er overigens erg dichtbij doch de 1-2 tegen Wuustwezel gooide roet m liet eten. Dat deed ook HVV op Diest, dat door liet verlies van HV\T deze periodetitel min of nieer in handen

iVick i'c-'ivtappen/aalde nog niet vanop de eI/metei'stip. Scfioonheidçsa(on Lieve (De flileester aflqcnbr30. 2323 iii,rtet 03/ 314.55.15 Lnkc!op aftpraak_. Ook..bij 51 t5uL 1

Çe[aatsverzorgitig. f7i.i'anicure - fPedic ure Ontflaringen . '4faquiffage

141


SPORT

KFC Meer wil in de linkse kolom blijven Derde A blijft een reeks waarin alle ploegen van elkaar kunnen winnen, al tekent zich toch enigszins een kopgroep af. Kandidaten op promotie zijn volgens ons Mariaburg en vooral Loenhout. dat ons momenteel, vooral door de snelle aanvallers en een uoede doelman, de sterkste ploeg uit de reeks lijkt. De competitie dan. in de uitwedstri jd bij Wildert 20 okt.) was het de jonge Nick .lansen, die zijn sterke prestaties niet de winnende goal beloond zag. Op voorzet van de weer hard werkende Rob Soffers deed hij na rusi de netten trillen met een snoeiharde volley. Dc verdiende 0 - 1 overwinning had nog hoger kunnen uitvallen, maar de thuisploeg had een paar keer geluk. Bij Meer moest trouwens ook een attente doelman Roei Joehems zijn klasse nog tonen. Op 27 oktober verpestte een vliegende storm de voetbalvrcLlgde, maar de voetbalbond nam dc voor dc hand liggende beslissing om tot een

r2:

Roei Jochd'/n.r tooiide ziin keepei'skwaliteiten tegen Wilde,'t.

algemene afgelasting over ie gaan niet. Zo werd iedere toch gespeelde match, een loterij. Beide trainers tekenden in elk geval vooraf protest aan. Tegenstander Exccisior Essen kwam op achterstand door goals van Wim Vermeiren en N ick Janscn, maar het kon na de rust tegenscoren. ode valreep draaide een doorde storm gedragen Essense hoekschop nog binnen, zodat de KEC twee onnodige punten weggaf. Uitslag Op zondag 3 november waanden ve ons in Albanië, maar we stonden bij Olympic Essen. Hoe liet "veld" er daar bijlag, kan u op onze websitc bekijken. Op welke manier die modderpoel tot stand kwam, is ons een raadsel, maar dc scheidsrechter kon niets anders doen dan de match afgelasten, tot voldoening van de thuisclub, die door kwetsuren en schorsingen een noodplocg moest voorzien. Als enige van de 91 wedstrijden in dc provinciale afdelingen werd Olympic tegen KFC Meer afgelast en aan het weer kon liet dus niet liggen. De match werd nu verplaatst naar zondag 29 december. In de thuismatch tegen Zandvliet (10 nov.) vielen er vooral voor de rust serieuze Meerse kansen, die telkens door ecn bezoekende speler of de doelman werden afgeblokt. Ook een duiciclijke strafschopfoutpasseerde zondergevolg. Na de rust scoorden de bezoekers op vrije trap de 0 - 1 en het duurde tot een kwartier voor tijd eer SanderLaurijssen de verdiende gelijkmaker kon binnenduwen. Vijf minuten voor tijd werd een goal van Mo Schopenhouer wegens vermeend buitenspel afgekeurd, al leek dit ons hoogst onterecht. Zo bleef het t - 1. Zandvliet verdiende wel een plint op basis van de inzet, naar ook hier had de KFC eigenlijk moeten winnen. Het linkse rijtje blijft wél voorlopig binnen bereik. Li kan ook alles over de KFC Meer nalezen en bekijken via de website, vwv.kfcmeer.be waar we nu de 20.000 bezoekers gepasseerd zijn. Let op! Op 26 december, tweede kerstdag, is er weer de "Via van Bella". waarmee 750 euro te

ks i.

winnen is. In de KFC kantine vindt die dag ook de eerste stemronde plaats van de "Gouden Schoen" verkiezing, waaraan ri dit jaar trouwens ook via het intei'net kan deelnemen. Daarover vanaf 10 december meer inlichtingen op de wehsitc. Tot dc volgende "Maand". Tonny Priem, pr-man.

Program ma Zondag t december om 14u30 KFC MEER - Minderhout V.V. Zondag 8 december om 14u30 FC. Merksem - KEC MEER. Zondag IS december om 14u30 Mariahurg - KFC MEER. Zondag 22 december om 14u30 KFC MEER - Kaart. Zondag 29 december om 14si30 Olympic Essen - KFC MEER. Zaterdag 4 januari om t 9u30 Brasschaat - KFC MEER.

KFC Meerle 's Gravenwezel-KFC Meerle was een memoraheic wedstrijd. Niet zozeer vanwege het vertoond spel of een spectaculair scoreverloop, wel vanwege het feit dat door de storm de reciamepanelen spelers en supporters rond dc oren vlogen. De scheidsrechter besloot wijselijk de wedstrijd na 40 minuten stil te leggen. De stand was op dat ogenblik 1-0. KFC Meerle - Sparta Linkeroever. In de eerste helf't was liet meeste balhezit voor de bezoekende ploeg, kansen waren er langs beide zijden, maar zonder doelpunten. Na de rust was Meerle nadrukkelijker aanwezig en dat resulteerde diep in de partij - 82 minuut —in een doelpunt door Dirk Van Bavel. Helaas was de vreugde van korte duur. Na heel wat geklungel van de verdediging van KFC kon Sparta in de allerlaatste minuut gelijk maken. Eindstand 1Zonde van de punten. St-Jozef - KFC Meer was een partij waarin beide ploegen heel veel kansen kregen. De eerste helft scoorde geen van beide. In detweede helft waren dc kansen bijna uitsluitend voor Meerle, maar geen enkele werd benut. Dat is vragen om moeilijkheden, want M eerle kreeg daardoor liet deksel op de neus. Met doelpunten in de 75 minuut - via een vrije trap - en in de 84 minuut zette St.-Jozefde score op 2-0. Geen punten voor KFC, waardoor ze voor het eerst dit seizoen in de tweede helft van de rangschikking komen te staan. In Meerle - Tuhantia gingen de bezoekers bijzonder snel van start en domineerden de eerste helft. Een beetje tegen de gang van de match in was liet toch Meerle dat op voorsprong kwam. In de 33 minuut kopte Pauweis een voorzet van Van Gorp binnen en 1-0. In de tweede helft ging de strijd gelijk op, maar ditmaal waren het de bezoekers die in de 82 minuut de gclijkmaker lieten optekenen. Weer geen overwinning voor Meerlc en dat was vooral spijtig voor Van Dijnzen die zijn afscheidswedstrijd speelde. Het voetbal viel niet meer te combineren met zijn werk.

Wedstrijden voor volgende maand (telkens rTz"T

om 14.30 uur, tenzij anders vernield): zondag 01.12.2002 - Brecht - K.F.C. Meerle zondag 08.12.2002 - KFC Meerle - Merksem zondag 15,12.2002 - KFC Meerle - Rochus Deurne zondag 22.12.2002 - Gooreind - KFC Mecrle zondag 29.12.2002 - 's Gravenwezel - KFC Meerle 43


gildenleven & schuttersnieuws GROTE KRUISBOOG Het Verbond der Sint-Jorisgilden, beter bekend als de grote kruisboog, sloot het schuttersjaar 2002 af met een feestelijke zitting te Loenhout. In zijn welkomstwoord keek opperhoofdman Jan Gijsbregts terug naar de unieke feiten van het voorbije seizoen. In januari zette toenmal ig opperhoofdman Jef Van Opstal een stap terug. Jan Gijsbregts werd aangesteld als nieuwe opperhoofdman. In zijn eerste werkjaar vonden er binnen het Verbond maar liefst vijf koningsschietingen plaats. Er werden twee jubilarissen gehuldigd voor hun 50-jarig lidmaatschap der gilde. Loenhout opende een nieuw eigen lokaal. Verder werd er gewerkt aan de veiligheid van de diverse schietbanen, en worden er zestallen vanafheden betwist op drie doelen in plaats van twee.

Secretaris Wim Druyts nodigde daarna 45 rozenprljswinnaars uit om hun tinnen kleinood in ontvangst te komen nemen. Door de gilden van Hoogstraten, Wortel en Meer werden er eiks tien geschoten. De vreugde van Castelré, met maar slechts één rozenprijs, geschoten door Grist Mertens te Sprundel was er niet minder om. Opperhoofdman Jan Gijsbregts huldigde de individuele kampioenen. In de B-reeks waren er bloemen voor Jorge Blockx uit Hoogstraten en Johan Bastiaansen tut Meerle. Kampioen werd

Huldiging van Jef Van Opstal De erdiciiste san Jef Van ( )ptal, hoofclnian van de Sint-Jorisgilde uit Meer, beschrijven is onbegonnen werk. Hij werkte niet alleen zijn eigen gilde naar topprClaties, ook in het Verbond der Sint-Jorkgilden en de 1-loge Gildenraad der Kcmpen was hij een noeste werker en bocndien. 7011lS

'1

$ '

4

. -Ir ..f

.

:-,

p.il, uilge s uigd Cli Unlicaald. In een lofdicht beschreef \ nu e - M i e R enicysen, eildenzuster liii Hoogiraten, Jef als olet:

'

.. ,l.

.1

Aaiii1not'n& ii i.i1t /r1i1s/'o linhl)je 1 an II as en ll(l/'/C ['a/iiiiol.s uit //iuo..t.st,ale,i De Sint-Jorisgilde van Meerle beschikte over de beste zestalschutters. Zij wonnen alle zestallen, verloren éénmaal tegen R ijsbergen door het aantal rozen en moesten Loenhout éénmaal naast zich dulden op de eerste plaats. Toch beschikt Mecrlc niet over een individuele kampioen en ook voor de titel van gildenkampioen kwamen zij punten tekort tegenover Meer. Hoopvol kijkt dit Verbond uit naar cle toekomst. Nu de grote bogen aan de haak worden gehangen wordt er reeds druk geoefend voor de winterschietingen op zes meter. Aan deze disciplinc kan men reeds deelnemen vanaf 13 jaar. Ondervoorzittcr Frans Van 1-lasselt had de eer om een tinnen bord uit te reiken aan Marcel Van Tichclt uit Hoogstraten. Marcel is 50 jaar lid van zijn gilde. 1-lijzelf was echter vcrontschuldigd. Wie wel aanwezig was, was Gust Vermeiren tnt Minderhout. Ook hij kreeg een tinnen bord aangeboden namens zijn 50-jarig 1 idmaatschap. 44

Vicky Ru,ibu ts, liiicic' uit 1v/eer

Robbie Van Wassenhove uit Meer met een gemiddelde van 31,75. In de A-reeks ontvingen vier schutters bloementjes. Frans Aerts uit Sprundel. Marcel Verschueren tut Meerle en Johan Van Dijck uit Loenhout eindigden alle drie op de derde plaats met 263 punten. 1-lans Van Hasselt tilt Loenhout ontving bloemen voor zijn tweede plaats. Kampioen in deze A-reeks werd Warre Palmans uit Hoogstraten met een gemiddelde van 32.88. In de Erereeks ontvingen André Bols uit Wortel en Ene Konings uit Sprundel bloemen voor respectievelijk een derde en een tweede plaats. Kampioen in de hoogste reeks werd Vicky Rombouts uit Meer met een gemiddelde van 34,63. Jan Rombouts, de koning van de gilde uit Meer, mocht het grote tinnen bord ontvangen van het ploegenkampioenschap over 2002. Een gezellig samenzijn rondde deze avond af.

Gevoelig ruimdenkend, rlLrtig en rust gevencl, :aclitaardig en welo'eriogen, Jologeniek, in om en grijs. Een man van cluidende woorden, vt'aarden en waardering, iemand die altijd respect afdwingt, ook in zijn speeches, steeds s'loeiend en beheerst. Een ,atuurtalent, - ccii Heer -, en groots Hoo/dman, voor iedereen een luisterend oor. Hij hield ons allen in de gaten en ivas vooruïtziender dan de cloorsnc'e man, praktisch en bereden eerd, pleiter en vooral een doorzetter liet hedendaags gedachtengoed. Hij is voor vooruitgang. geen getrappel, wel voortvarend. Hij hee/t er voor gevochten om - cle grote gilclen/amilie liet allerbeste Ie willen geven, en is er in geslaagd een stralend /est te geven, zijn gilden/eest' en het/eest van 44èer. Spijtig. maar hij zet een hele stap terug en ziet af van zijn voorzitterschap als Opperhoo/dman van onze Sint -joris gilde. in ons verbond van 9 gilden. Hij heeft inmiddels de/imkkel doorgegeven aan jonger talent, maar - jij - jij bent ons voorbeeld. Bedankt .1e!:' Uit naam van het Verbond ontving Jef een prachtig kunstwerk in tin. Jeanne Bluekens, zijn vrouw, ontving een grote bloementuil.


SPORT

6 METER

KLEINE KRUISBOOG

De eerste schieting in de ereprijs Kris Bevers, op een afstand van zes meter, ging door te Meer. 45 schutters lieten er zich inschrijven ondanks het storrnss eer dat de ganse dag aanhield.

Gouden bruiloft te Meer Het echtpaar Frans Theeuwes-Louisa Hens vierde hun gouden bruiloft. Het huwelijk, vo! trokken op 16 juli 1952 schonk hen zeven kinderen. Tuur, May, Mark, Lode, Jan. Lutgard en Francis zorgden op hun beurt voor 19 kleinkinderen.

op zaterdag 26 oktober, maar nu in Meer. Frans en Louisa, lid van de Koninklijke SintAmhrosiusgilde en tevens lid van Dc Verenigde Vrienden ut Meer. nodigden de leden uit op een feestavond. Na een aperitief werd genoten van een breugeltafel waarvan liet speenvarken aan

De iii/iiiuiivse,i iii het oiiihien tii,sseii Lie al ei aai Verenigde Vrienden Aan de dankmis, die doorging in de kerk te SintJob op 31 augustus, en die samengesteld werd door kinderen en kleinkinderen bewaren zij de mooiste heruineringen. Ook het koor Psallité waarvan Louisa een gewaardeerde zangeres is, liet zich van haar beste kant horen. Deze dag werd afgesloten niet een familiefeest. Het heuglijke feit van hun gouden huwelijksverjaardag herdachten de jubilarissen nogmaals

eL//t

ie

. t. -.

t oihlosi

Lg!/Lle

André Bols uit Meer, nog sieeds niet olledig hersteld van een zwaar ongeval, zijn boistkas dient nog extra beschermd, schoot als enige het maximum der punten 100 op 100. Karel Hendrickx uit Baarle-Hertog en Luc Matheeussen uit Sint-Lenaarts schoten 99. Twee punten werden gcniist door Adri Vcrmeiren uit Meerle, Staf Van Herck en John Theeuns uit Meer en Roberi Martens uit Hoogstraten. Dirk Brosens en Jan Rombouts beide uit Meer en Lucas Latosinski van den Gulden Rinck behaalden 97 punten. José Van Den Heuvel en 1-lerman Aernouts, beide uit Sint-Lenaarts, Frans Ballet van den Gulden Rinek, Mil Van Beeck uit l-loogstratcn en Josephine Embrechts uit Meer sloten af op 96 punten. De Jongste ingeschreven schutter. de 12 Jarige Glenn Brosens uit Meer. schoot 87 Punten.

e/i de

KARABIJN

het spit zeker de meeste belangstelling verdiende.

Om de financiële lasten te verlichten, voor het bouwen van een nieuw lokaal, organiseerde de Wuustwezelse Sint-Christof'felgilde een houwschieting. Voor de schutters uit onze fusiegemeente werd er enkel door Vie Swaenen uit Meer beslag gelegd op een ereprijs in de Breeks.

Met allerlei sketsjes herdachten de kinderen de levensloop van hun ouders. Ook de beide schuttersgilden hadden voor een uniek geschenk gezorgd. Een prachtige glasplaat werd aan Frans en Louisa aangeboden als blijvend geschenk aan hun gouden huwelijksfeest.

\

Je weet daar op de lioekin

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil -w

IB6FIEX

1

r

au ng 45


SPORT -*r

Marcklopers in Venetië en in de Eifel Pat Leysen en Jos Van Bavel droomden er al lang van in het romantische Venetië "de schoonste, leukste, gezelligste, best georganiseerde... marathon" te lopen. In de afgelopen herfstvakantie was het zover en samen met hun echtgenoten vlogen ze naar Italië. Ze genoten hier van een sportief, cultureel en gastronomisch weekend van een hoog gehalte. Hier volgt hun relaas. "'s Morgens worden we met de bus vanuit onze slaapplaats, een oud klooster in Venetië. naar Stra gevoerd. Het is ook een stadje met een rijk historisch verleden. Hier starten we met ruim 9000 anderen om 9.20 uur. Eerst gaat het lichtjes bergaf. Zowat half wedstrijd bereiken we terug Venetië langs het water. Mede dank zij het enthousiasme van duizenden Italianen, die gekker en gekker werden naarmate het einde in zicht kwam, voelen we amper. Om het San Marco onze zere kuiten maar. plein te mijden, heeft de organisatie speciaal een houten brug van 400 meter over het Canal Grande aangelegd. En ook de charme van Venetië met zijn vele kanaaltjes hebben we aan den lijve ondervonden. De laatste 2km moesten we nog minstens 15 bruggetjes op en af lopen. Moe maar tevreden bereikten we de eindmeet... en beslist voor herhaling vatbaar. De volgende dag hebben we Venetië in een iets rustiger tempo verkend. Tussendoor rustten we even uit op een terras. liefst zo veel mogelijk buiten de omgeving van het San Marco plein om ons bud get niet te o erschrijdcn."

intussen zaten de andere Marcklopers ook niet stil. Met zessen (vergezeld van zeven trouwe supporters) vertrokken ze op 2 november naar het Eifèlgcbergte in Duitsland. Deze bosrijkc omgeving, getooid in een prachtig herfstkiecd, was oin half elf het decor voor de RurseeMarathon. Een treuzelend zonnetje, een temperatuur van 14° en bijna geen wind waren de ideale weersomstandigheden. Louis Onincx bewees nogmaals in goede conditie te zitten (of is het puur talent?) en eindigde tweede in zijn reeks. Jan Vermcircn kreeg af te rekenen met krampen en was niet tevreden. Fons Aerts en Rita Van Aert (ook 2de in haar reeks) speelden "haasje over" en arriveerden uiteindelijk samen. Vermeldenswaard is dat Fons één van zijn beste marathons heeft gelopen op dit beuvelende parcours. Frans Onincx, broer van Louis, liep op zijn "sloffen" de wedstrijd uit. En dan hebben we nog Brigitte Wendnckx, zeker niet de minste, want met haar geringe voorbereiding moet je over veel karakter beschikken om de wedstrijd uit te lopen. De jonge Marcklopers .Axel en Kurt Aerts en

Els Goetschalckx jlitste als eerste dame over de meet in de 12 kin te Wuustwe:el.

-y Grote collectie behangpapier

k£ttaalkc b k , C% % 5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht

- V\ kl K \, e ~k

lW\W

Interieurarchitecte: Katrien Doms

;4 oongarneri9 OF

B.V.B.A.

Witte Lietaer, Lysdrap, Boris, & Fax 03131448 47

natuurlijk & synthetisch 46

a,, 246


SPORT Stijn Adams hadden deze keer niet veel zin om de lopers aan te moedigen en besloten met de fiets terug naar Minderhout te fietsen, een afstand van ongeveer 200 kin, iedereen was verwonderd dat ze nog voor het donker thuis waren, liet spreekwoord zo de ouden zongen, zo piepen de jongen is hier zeker van toepassing. s Anderendaags konden ze hun voetbalploeg ook weer niet in de steek laten. Op zaterdag 23 november is het prijsuitreiking van de "Challenge Delhalle" in Spa. Iedereen die aan minstens vijf wedstrijden deelneemt, ontvangt dan een aandenken. Dit jaar zijn dit Brigitte Wendrickx, Rita Van Aert, Pat Leysen en Jan Vermeiren. Prot'iciat! Voordien is er nog een wedstrijd van 10 kin, de laatste van het jaar. En ... dan is het uitkijken naar de eerste zonnestralen \'an het nieuwe jaar!

VENETIE 27 oktober - Pat Leysen 3.11.46 en Jos Van Ba'vel 3.45.56.

Uitslagen

Coopertest

WORTEL3O augustus- 3 kin: LicfAerts 12.50 (eerste dame), Ronny Knippen 13.05. Dianne De Gruyter 14.32, Anne-Mie Costermans 15.35 -9km: Thys Hendrickx 32.58, Herman Martens 36.23, Jan Vermeiren 37.24 - 21 km: Jan Hendrickx 1.17.41, Pat Leysen 1.24.50, Marc Tereur 1.30.43, Michel Swaenen 1.33.05, Jos Van Bavel 1.34.56. Rit Van Aert 1.35.52, Jef Jacobs 1.37.57. Fons Aerts 1.40.35, Frans Onincx 1.47.56. Brigitte Wendrickx 2.01.27.

Een mooie septemberavond spoorde blijkbaar heel wat moedigen aan om zich nog eens te testen tijdens de 2de Coopertest van 2002. 26 jongens en meisjes, heren en dames toonden zich bereid om te strijden tegen de klok en de afstand. Tijdens een coopertest is het namelijk de bedoeling om gedurende 12 minuten zoveel mogelijk afstand afte leggen. 1-herondervindje de resultaten met hierbij u (uitstekend), zg (zeer goed) en g(goed). Bart Adams 2200 meter zg, Anne Boudewijns 2300 meter zg, Lien Cornelissen 2600 meter ii. Bart Cornelissen 2800 meter u, Leen Gijsbrechts 2400 meter zg, Yort Jansen 1900 meter zg, Nele Jansen 2700 meter u. Ronny Knippen 2800 meter u, Sandra Sarpony 2300 meter zg. Britt Van den Broek 2200 meter zg. Hel. Van Valckenborg 2400 meter zg, Robin

CENT 29 september - Pat Leysen 3.14.14 Frans Onincx 3.47.15, Jos Van Bavel 3.51.00 BELOEIL 5 oktober - Pat Leysen 3.22.57. ESSEN 6 oktober - 5 km: Lief Aerts 22.24 en Anne-Mie Costermans 29.20.

Lt

WUUSTWEZEL 12 oktober - 6 kin: Rit Van Aert 25.23. Fons Aerts 27.20. Anne-Mie Costermans 35.10 - 12 kin: Eddy Kenis 50.3, Ward Blommaert 55.2, Els Goetschalckx 55.2 (eerste dame), Fons Aerts 55.3.

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 031314 35 83

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

HUY 20 oktober - Pat Leysen 3.02.36.

EN NOG VEEL MEER

RURSEE-marathon 3 november - Louis Onincx 3.23 uur. .Jan Vermeiren 3.28. Rita Van Aert 3.48. Fons Aerts 3.48, Suskc Onincx 4.11, Brigitte Wendriekx 4.33.

Decemberwind uit het Oost, brengt zieken weinig troost

Atletiek Weyler 2200 meter u. Florian Koyen 2300 meter u, Nick Petito 1900 meter zg, Kristof Verschueren 2200 meter u, Brent Adams 1600 meter zg. Linda Van Dijck 2300 meter zg, Alfons Aerts 3000 meter u, Thijs iiendrickx 3400 meter u. Jan Koyen 2700 meter zg, Jan Vermeiren 3100 meter u, Rit Van Aert 3000 meter u, Tom Brosens 3200 meter u. Evelien Brosens 2900 meter u. Axel Aerts 3400 meter u en Jan Hendrickx 3600 meter u.

Veldloop De atletiekvereniging organiseert op zondag 26 januari weer haar jaarliJkse veldloop. Deze cross, die openstaat voor iedereen, gaat door op en rond de jeugdvoetbalvelden van HVV ingang langs de Katelijnestraat. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur en de eerste start is om 13.30 uur. Iedereen van jong tot oud(er) is van harte welkom.

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! flr'

I

T

t

/1 1/

,(

11

::C TOYOTA 1351

47


SPORT

KVNA Wortel

't Spagaatje scoort op Kempische Kampioenschap Het waren hoogdagcn voor Turnkring 't Spagaatje van Floogstraten op de Kempische Kampioenschappen van 9 en 10 november te Oud-Turnhout. Met een sterke delegatie waren ze afgezakt en ze keerden tevreden terug met medailles en titels. Zelfs twee deelnemers sleepten een selectie voor de nationale ploeg in de wacht. Op zaterdag 9 november traden acht leden van 't Spagaatje aan, vier jongens en vier meisjes. Bij de meisjes behaalde Carolien Van Loon een eerste plaats bij de Beloften niveau A. Bij de juniors gingen twee eerste plaatsen naar Hoogstraatse atletes: Mieke van Den Broeck bij de juniors niveau A en Katleen Leemans bij de juniors niveau B. Bij de uniors niveau C was de eerste plaats voor StefOe Bilcke. Zij liep zelfs 5 punten uit op de tweede. Ook dejongens gingen er tegenaan en dat legde hen geen windeieren. De benjamin van de kring, Niel Adams werd tweede op de toestellen hij de beloften maar haalde de eerste plaats bij dc conditieoefeningen. Maarten Raeijmaekcrs behaalde een eerste plaats bij zowel de oefeningen aan de toestellen als bij de conditieoefiningen. KristofSchroë werd aan de toestellen tweede bij de Kadetten maar em-

digde als eerste bij de conditieoefdningcn. Zijn broer Jan werd bij de Juniors eerste op de toestellen. Zowel Jan als Kristof werden geselecteerd oor de FICEP interland die dit jaar in Duitsland zal plaatsvinden. Beiden mogen ons land mee vertegenwoordigen. Zondag 10 november was het de beurt aan 4 meisjes van 't Spagaatje voor het Kempisch Kampioenschap Voorgeschreven Oefeningen. Hier behaalde Heleen Adams hij de Miniemen een eerste plaats in de derde reeks. Bij de Benjamins reeks 3 eindigde Kelly Hendrickx als tiende en mes Aernouts op de twaalfde plaats. Grietje Schroë werd uiteindelijk nog eerste in de Beloften reeks. Mooie resultaten. Hopelijk blijven de resultaten crescendo gaan. Voor alle deelnemers van harte pro ficiat

Een deel van Lie keurgi'vtp inn 1 .S»ngiiai/c. ZIJ ,soorcleii schill ereiid 0/) dc Kc'nipi.scIic Verbondskainpioenschappen in Oud- Tui'nhout. Bovenaan van links naar rechts: Jan Schroë, Mieke Van Den Broeck, Katleen Leeinaiis en Stefjle Bilcke Onderaan vinr.: Maarten RaeiJmaekers, Kel/v I--fendrickx, Niet Adains, Heleen Adams, Calien ro Van Loon, Grietje Schroë en J;ies AernouLs

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax:03/314 8729 gsm :0478/39 13 27 e—maii:d.vanhuffel@skynet.be

48

2320 Hoogstraten

Eerst in Eniblem op 10/11. Alhoewel voortdurend speloverwicht konden de geschapen kansen aanvankelijk niet worden omgezet, deels door overhaasting. deels door de goede saves van de plaatselijke doelman. VNA kwam dan toch op voorsprong door toedoen van Pieter Donckers. Pal voor rust solcerde één/elfde embiem door onze defensie en tekende de 1-1 aan. Na de pauze bleef de VNA dominantie duren maar voorlopig geen goals.Twintig minuten voor tijd kapte Joery Meyvis zich behendig \'rij en schoot niet de linker de bal prachtig in de winkelhaak. 1-2 en opluchting. Iets later bracht Koen Laurijssen de score op 1-3. Op 17/11 was liet eindelijk nog eens thuis te doen. Molenkring uit Lichtaart was de tegenstander. Na een twaalftal minuten slingerde Ben Van Opstal de bal vanop rechts gepast achter de verdediging en de aanstormende Brani Quaars schoot in één tijd binnen. Door enigszins mistasten in onze defensie stond liet vier minuten later al 1-1. Het doelpuntenfestival ging nog verder. Kurt Haest schoot een vrije trap keihard binnen via de paal ,een streep van 23 meter deed de bezoekende portier sprakeloos toezien. Maar 't antwoord kwam nu nog vlugger, nauwelijks één minuut later . De bal werd hoog voor het \NA doel gebracht en Molenkrings 12 sprong hoger dan de rest en kopte de bal in dc bovenhoek. Ei was nog geen halfuur gespeeld, maar de stand bleef ongewijzigd tot aan de rust.

-

Katelijnestraat 19 d

Na de goede resultaten van de vorige vijf wedstrijden werd op 20 / 10 te Zoersel op puntgewln gerekend. Da werd iie gave afknappen het werd eventjes 6-1. De zondag daarop, in Oelegem werd liet maar 2-0 opnieuw geen puntjes en dat betekent. zakken in 'tklassement. In een vriendschappelijke matcli te Berendrecht werd na een redelijke partij wel met 3-0 verloren. Slechts één doelpunt in drie wedstrijden is een mager beestje. Als je dan aan de afwerking begint te twijfelen slaan de spelers weer toe. Tweemaal drie goals in de laatste twee confiontaties.

enkel op afspraak.

Pas terug op liet veld of de bezoekers braken gevaarlijk uit Cl] scoorden de 2-3. VNA bleek nu een kwartierke aangeslagen en Molenkring bleefgevaarlijk niaar kon toch niet verder uitlopen. Gaandeweg werd liet evenwicht hersteld Een meer offensief concept na twee wissels hield vanzelfsprekend nieer risicos in en bijna werd het 2-4 maar het schot van de ingevallen routinier scheerde de deklat. Nick Mertens hield de marge beperkt en in de 85' minuut kon Jef Laurijssen een hoge voorzet doorkoppen naar Bram Quaars die zijn tweede van de dag liet aantekenen, 3-3 werd liet en bleef het . Beide partijen waren daarmee tevreden en de toeschiouwcrs zeker ook . want ze hadden een boeiende en aantrekkelijke pot voetbal gezien. Op naar de volgende niiatehen en dat zijn voor de winterstop nog: 01/12 VNA — EXC. KESSEL 08/12 GROBBENDONK VNA 15/12 FLANDRIA — VNA 22/12 VNA — GIERLE Aftrap telkens om 14.30 uur. -


SPORT

Autocross

En de motoren gierden en... Na de afgelasting in april door het barslechte weer kon de "Grote Prijs Garage Adams", georganiseerd door crosstearn "Marjos", toch doorgaan later in het jaar. Een alternatief terrein moest gezocht worden om het evenement te laten doorgaan en dit werd uiteindelijk gevonden in de Blauwbossen. Een ideale lokatie voor een autocross: goed bereikbaar, centrale opstelling van de biertent t.o.v. parcours en rennerspark, goed overzicht voor de brandweer en het rode kruis en... een droge zandgrond. De ultierne droom van elke crosser!

Non-stop De eerste dag stond zoals gewoonlijk weer in het teken van de 4 uren endurance. Een spektakel met een aparte tint! Vier uren non-stop zoveel mogelijk ronden afleggen, met bijhorende pit-stops om te tanken en van driver te wisselen. De meeste auto's voorzag men van lichtere zandhanden i.p.v. crossbanden. Na de start een stofwolk van jewelste en na drie uren strijd bleven er van de 65 deelnemers nog 22 in de wedstrijd. In het rennerspark heerste algehele solidariteit. Wie de schade kon herstellen ondervond hulp van de concurrentie. Als men daar herstellingstijden voor expertises zou timen, de werkuren op de factuur zouden tot de helft gereduceerd kunnen worden! Uiteindelijk heliii:ilden 15 piloten de limiet van 17 uur.

t" a'

'

r :. 1: Veiligheid De tweede dag is voor veel mensen uit het crossmilieu prioriteit nummer één! In verschillende reeksen wordt er gestreden en dat komt zonder twijfel het spektakel ten goede. En dit gebeurt volgens de cylinderinhoud, standaardwagens, balken, toerisme en zelfbouwers. Iedere reeks rijdt drie manches, met een uiteindelijke finale. Na het inschrijven wordt elke wagen onderworpen aan de technische keuring. Batterij goed vast, remmen in orde, benzinetank afgeschermd, functionele en effectieve verstevigingen. veilige gordel en gekeurde helm, en natuurlijk de cylinderinhoud. Zoals je wel merkt, veiligheid voor alles! De start van elke manche is de ontlading van de stress en de

concentratie voor de start. lIet is een gas e om een sta rt pel Ccc' t uitte s ue ren .1 )e beheersing 5 alt je iics oelens. het optintale gebruik s anje zintuigen en hei commando van je handel i ogen. 7ij bepalen ot .1e een tegenstander - tev l ug" af bent. 1 let is bcss den dat als je cle stress en adrenaline positet o eet te benutten, dit je prest.ities zeer ten goede komt. Na cle start is er het positie zoeken iii cle race. Kracht en tec hit t ek resti 1 tcren in snelheid! Maar de snelheid is meteen ook je ijaitd. Dc meeste ss agens zijn niet berekend op deze grote torsiekracltten. t )phanging. t rekassen, c happen. koppel in ccii ss i cl 1 iigcrs. tuseepennen, s cle he,ss ijken onder de extreme ki achten \Vie ondoordachte aanp.issinen doet. ssordt beboet! l loc origmiielcr, liiie hcuuuu baarder. \oginaals het bess ijs hoc umize indemnL' n lens 't' 'etiiicd. getimed. getest zijn. t )pval lend is hoes cel ,ianclLiclit er besteed ss orclt aan de ophaneing en cle clemping. • . . ;' Dc kracht van cle 4• ' . '' • tact moet naar cle grond os ergedragen t ss orcicn. 1 let contac't san btnd-groncl is 5 an essentieel belang. De ss ielen mogen niet ui 1 len. springen, zss cen, onhelast draaien, naar moeten zin cel mogelijk con tact hebben met moccici ,i.trcic. De sc' Iii kcl cm per is hier heer en meester. Hij - '.............;' ,ks hcp i ilt dc op cii Ilci t inck bcssL.jn, en met zijn variabel smourcl eet doet hij ss onderen en kan de bolicle als het ware "zss een" os er liet parcours. Zij clie nog experimenteren iliCt spiruildil5te eit cle s iscositeit san cle olie eindigen ntecstal bij cle eerste drie l let ncusje san de zalm is zonder tis t j t'cl de race mci cle zei fbous', eis o Ccle "spinnenkoppen". Dc motor van een haaninotor doet Ii ier zijn intrede. o.a. dc supersnelle 1 layahussa. 1 )e,e motors functioneren op atmos t'erisehc druk, hmi lcn toet cntal len tot 18000 toeren per minuut hebben een zeer hoog aeceleiatucgctal en /.ijn zeer hctrociss haar. Hen zien ri Iclen. doet . 1e cleutken aan science lieticin! De oreanisatic liep gesmeerd en herciclss i 1 luge mecicss erkers ss aren ss eer op post. \lart ui. los. 1. vcli:i. .\nn, clanl5en spoilsors, uroncicigciiaars. hrandss eer en Rode Kruis. Zonder hen zou dii es enenient nooit gelukt 7ijn! t Paul \damsl

Hoogstraatse Tennisclub 20 jaar HOOGSTRATEN - Veel ssoorclen sserden ei niet aan vcul gemaakt. Des te meer en langer werd er gefeest tijdens dit jubileumjaar van de HTC. Als apotheose ssas er op It) november naar jaarlijkse traditie - liet lcdenfeest dat dit jaar wel een uitzonderlijke ambiance kende. Direct na het hoofdgerecht, tombola en dessert moesten noodgedsvongen wachten, werden alle kampioenen van liet voorbije seizoen op de dansvloer geroepen om op de tonen van ccii live-orkest liet eerste uur dans in te zetten. De dansvloer zou niet nicer leeg geraken tot lang voorbij vier cicir wanneer The Ricoh Zoroh Band het stilletjes aan genoeg vond, ciitgepcit als ze waren van hcin overweldigende prestatie. Met cle noclige show en een profissionele ciitvciering brachten zij elk muziekncimmer tot een dansbare melodie. Wij zouden wel weten wie we volgend jaar moesten vragen. Eerstvolgende activiteit - nog tijdens dewinterstop - wordt de tweede winterwandeling op 12 januari op grondgebied Strijheek. Die zal allicht wat langer ciitvallen dan die van dit jaar zodat de warnie schotel na afloop des te beter zal gesmaakt worden. Aatigepaste kledij en vooral schoeisel is nodig want dit jaar hadden enkele otiverschrokken wandelaars liet Castels laarzenpad wat te droog ingeschat. Imischrijven moet vooraf bij het bestucir.

Fietsveldtoertocht Mountainbikers: niet te missen! Ook dit jaar kun je op de laatste zondag (22 december 2002) voor Kerstmis sveer terecht bij "De Gammelse Wielervrienden" te Rijkevorsel. Een flinke hap sportgenot, gemengd met brokken pure natuur. waarvan bepaalde delen slechts eenmaal per jaar opetigesteld worden voor mountainhikers, staat je ongetwmjt'eld te wachten. Op zaterdag 21 december raden xve iederccii ten stelligste af liet parcocirs te gaan verkennen, daar dejagers dan liet terreui nog voor zich alleen hebben. Een verwittigd man is er tsvee waard en niet een lading hagel inje achtersverk zal liet onmogelijk fietsen zijn op zondag. VanuIt het centrcim van Rijkevorsel en St.-Lenaarts is ccii signalisatie aangebracht oni de vertrekplaats te bereiken.

Voor elk wat wils Inschrijven kan je tussen S uur en 10 cicir bij chape- en betonwerken Jochems. Leden van VWB/WBV betalen €2,50, de anderen €3, mcl. volledige ver7ekermng. De nieest sportieven en vroege vogels krijgen een omloop van 40 kni voorgeschoteld. De geoefende hikers kunnen zich testen op dc 30 km en de beginners vinden waarschijnlijk 20 kni al nieer dan genoeg. Voor alle deelnemers: kleedkamers. douches, soep of sportdrank, afspuiten van de fiets. Om ook de passieve sportievelingen te plezieren is vanaf's morgens in cle vroegte liet sportcaft doorlopend open (trappist van 't vat zal zeker niet ontbreken)! Info: Ward Laurijssens, tel. 03. 314 40 79, vanuit Nederland 0031 33144079.

Als Sint Eligius met ijs begint, wil hij drie maanden dat tot vrind 49


SPORT

Ruitersport

Jongeren aan de eer MEER - Ecn drukke bedoening in en rond De Mosten waar het weer hoogdagen waren voor de ruitersport en dan voornamelijk voor de jongeren. Eerst mochten de ponyruiters hun kunde tonen en daar plaatste Minderhoutenaar StefLeenaerts niet Diango zich als eerste in ring 2 (reeks3). Dejonge paarden en ruiters toonden zich weer langs hun beste zijde op deze technisch zware omioop met enkele plaatselijke overwinningen. In ring 4 won Alexandra Van Hcrck (Meer) op Riquel zich ongenaakbaar en in ring 7 eigende Dirk Vinckx (Meer) zich de eerste twee plaatsen toe terwijl broer Wim eenzelfde prestatie neerzette in ruig 8. Eveline Miehielsen (Meersel-Dreef) liet zich ook niet wegdrurnrnen zij greep de overwinning in ring 12. (rel)

..s-, 1 -','

(('in, Iinclev Of) OiIlii ilooi 1t' it'aîerpla.s op weg naar de overwinning.

$' ---,

L'i'eline Itik-hie/sen niet Mat knap reekswinnaar.

Wielertoeristen in het nieuw

IIOO(S 1 RAFF\ - Hei li(lCe] Hoogstraatse Wielerioeristen met hun nieusse outfit tijdens hun jaarlijks etentje. De firma's boter- en eierhandel Borremans, fietsenwinkel Van den Ouweland. isolatie VGM, café Dc Gelmel en IJzerwaren-Garagepoorten Frans Vos waren, net zoals bij het ontstaan van de club, bereid om deze fietskledij te sponsoren. De Hoogstraatse Wielertoeri sten Club ontstond vier jaar geleden en is lid van de Vlaamse Wielrijdersbond. De nieuwe club kent een groot succes en groeide op die enkele aren uit tot een fietsclub met meer dan honderd leden. Ze biedt aan elk wat wils: op zaternaniiddag, zondagvoormiddag en dondernamiddag worden er met 50

er. Ii Hide uepei: ulKiappen gemaakt, die nvar lengte en snelheid aangepast zijn aan de deelnemers. Soms worden er ook daguitstappen vooi-zien, waarbij vooral het VWB programma gevolgd wordt en er klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen geprogrammeerd zijn. In de winter nemen een aantal leden ook deel aan veldtoertochten. De club organiseert zelf een aantal eigen wegritten, die vertrekken vanuit café De Gelmel. De volgende ritten zijn gepland in 2003 - zaterdag 15 maart: Gelmelrit (Vosselaar - Vorselaar), vertrek tussen 13 uur en 14 uur, zondag 27april: rit België - Holland (Wouwse Plantage). vertrek

uur en 9.30 uur, zondag 18 mei: rit Chaamse bossen, vertrek tussen 8 uur en 9.30 uur. De voornaamste organisatie is echter de jaarlijkse veldtoertocht begin februari. In 2002 namen zomaar even 1200 fietsers deel aan dit evenement dat hen voert door de prachtige natuur in en rond Hoogstraten. In 2003 gaat deze veldtoertocht door op zondagvoormiddag 2 februari, vertrokken wordt er vanuit het Klein Seminarie. Je kan de l-Ioogstraatse Wielertoertisten contacteren via tel.nr . 03 314 45 38 of via e-mail hwt(aadvalvas.be


HALVE EEUW GELEDEN

GWJT\VAN 1100(i 1<,THQLTEK

VtAAMS WÎEEK .tD

EN

', ,' s,5 ~

DECEMBER 1952

Een plechtige stilte Woensdag, 5 November van het jubeljaar 1952, wapperden drie splinternieuwe vlaggen aan de gevel van lief heropgebouwde stadhuis. Ieder vroeg zich verbaasd af wat er wel gaande was. Slechts enkele ingewijden wisten te vertellen dat het heropgebouwde stadhuis die dag door architekt en aannemer officieel zou overgedragen worden aan het geliie en teh e Stuur. En dat blijkt ook inderdaad gebeurd te zijn,... in alle stilte... .een beer op Het is gegaan zoals sokken... Dat die stilte ten zeerste verwondering heeft gebaard bij de mensen, hoeft geen verbazing te wekken, omdat liet hier toch ging om een gebeurtenis die de ganse bevolking aangaat. Vervolgens heeft die gebeurtenis zelf nog verwondering veroorzaakt omdat ze slechts een hâlve gebeurtenis is geweest. Misschien heeft dit laatste de stilte veroorzaakt. Een hIve gebeurtenis, omdat de vraag gesteld wordt: waarom slechts ..

een ov e rdracht en niet tegelijkertijd een plechtige inhuldiging, nu liet gebouw volledig klaar is, klaar voor het gebruik ? We menen toch te mogen veronderstellen dat liet stadhuis niet in gebruik zal genomen worden alvorens cle inhuldiging heelt plaats gehad. \Ve weten wel dat de voorziene neuhilering nog ontbreekt. Maar is dit werkelijk een hinderpaal om het gebouw te betrekken ? Vooral als men er rekening wil nice houden dat deze hemeuheling nog lang kan uitblijven? We hebben ons laten wijsniaken dat ze zelfs voor 1953 niet met absolute zekerheid kan voorzien worden. Waarom intussentijd de thans in gebruik zijnde meubelen niet gebezigd? Steeds wordt geklaagd over beperkte ruimte, bekrompen zitten, er terecht; en nu een prachtig en me ruime lokalen voorzien stadhuis tei beschikking staat, wordt het simpelweg overgedragen, zonder meer. We weten dat een plechtigheid or touw zetten zo geen alledaags maar een die past bij de inholcligin van een terugverworven parel aai tijd van voor Hoogstrten's kroon bereiding vraagt. Maar die tijd is e geweest. -

Geen PAARD meer nodig De kleine tractor Farmal Cub met zijn gedragen werktuigen vervangt op de kleine bedrijven voor alles het paard en veel goedkoper, gemakkelijker en sneller. Hij ploegt tot 1,5 Ha. per dag, maalt 4 Ha. trekt op het veld 2 ton, op de baan 5 ton. Hij egt, cultert, dorst, zaagt enz. Ploegt, zaait en egt zelfs te zamen in een bewerking. Men is nooit vermoeid en doet het werk op de helft van de tijd als met het paard. Is heel zuinig in verbruik en zeer laag in prijs. Het is het nieuwe produkt van international Harvester Cie. de grootste tractorfabriek ter wereld, speciaal ontworpen voor de vervanging van de paarden in de een- en zelfs 2 paardsbedrijven. Komt zien, of vraag een demonstratie aan het agentschap

J. Servaes, Vrijheid 235, HOOIiSTRATEN welke u zonder verplichting uwerzijds de verlangde bewerkingen zal komen tonen.

MEERLE Ray Impanis komt! De Sportavond clie op Dinsdag 18 November doorgaat, gaat een groot succes te genioet. De kwaliteit van de avond gaat nog steeds crescendo want het programnia overtreft alles: Maar alle sportliefhebbers uit cle Noorderkempen willen voorzeker onze drie grote vedetten aan het voorcl horen: Raymond lmpanis. Winnaar van de Ronde van Haspengouw; GentWevelgem; van een Rit in Parijs-Azurenkust; Kuregem; let kampioenschap van België en van Brahant; de Wisselbeker Peugeot vôÔr Stan Ockers. De beste Belg in meerdere klassiekers. Zijn clroonm voor 1953 is en blijft: De Ronde van Frankrijk. Ray schreef ons een speciaal kaartje dat hij zeker aanwezig zal zijn. Een enige kans voorwaar Bert De Cleyn. De niatchwinnaar van F. C. Mechelen, clie dit seizoen weerom een grote kans maken om de Belgische titel te veroveren. Bert, cle man die ruim 20 jaar in de eerste ploeg van F.C. Me chelen speelt. De meest gevreesde midvoor van het gehalte Mernians en Rik Coppens. Gaston De Wachter. Een jonge prof die het nog ver kan brengen en reeds tientallen wedstrijden won. En onze eigen renners die we aan liet werk zien in de koers op rollen: le Proef: Puntenkoers Belgib-Neclerlancl: 5 Belgische tegen 5 Nederlandse renners. 2e Proef: Recordpoging over de 500 meter vliegend vertrek: Groep A: Liefhebbers; Groep B: Nieuwelingen. Wie gaat liet record van vorig jaar verbeteren dat op naam staat van Sommen en Sooi Vermeiren voor cle liefhebbers met 20 9/10 en van John Van Tongerloo voor cle nieuwelingen met 214/ 10. Wie zal sneller rijden dan tegen een gemiddelde van 86 Km 240 ni ? En om te besluiten een plezante klucht op liet witte doek. Beste sportmannen, het is een enige gelegenheid om U eens flink te vermaken en om nog eens Sport van de bovenste plank te genieten. Deuren open te 6 uur. Begin te 7 uur. Kaarten kunnen nog steeds bekomen worden bij: Karel Laurijssens, Dorp Meerle, Tel. 6; Albert De Roover, Meersel-Dreef; Karel Bogaerts, Dorp, Meer. Iedereen wordt op Dinsdag IS November te Meerle ver\vaCht -

GEVRAAGD Deftige dienstmeid, in post slapen, (geefl stnjk en geen was), hoog loon. Te hevrai gen, Engelselei 55, te Kapellen, fel. 742647. 479O III


AGENDA CAFE-BRASSERIE

Op stap in..

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax:(93)31487 17

HOOGSTRATEN TENTOONSTELLINGEN

CANtER

Tot 21 december: 'MIJN DORP, MIJN STRAAT, MIJN 1-lUIS, tentoonstelling over bouwen in onze streek, in het St. Museum van het BegijnhoC van woensdag t/m zondag van 14 tot 17 uur.

Ook op woensdag

Tot en met 18 januari: FOTOTENTOONSTELLING'De kleur van zwart' van Dornmique Van Hut'fel in de bibliotheek aan de Lindenclreef tijdens de openingsuren.

TI?, T

Maandag 9 december .JAZZA VOND met Max Collie Rhythm Aces. zaal Cecilia. 20 uur. org . Marckriver Jazzclub. Donderdag 12 december: EINDEJAARSFEEST CRM in Hof ter Smisse. Aperitiefoni 17.30 uur. Pianomuziek door Bart Van Delm en optreden van zijn groep "Peekes en Bonnen".

Zaterdag 14 december: GESCHENKENBEURS van de Wereldwinkel, van II tot 17 uur in de Pax. SPORTLAUREATENHULDIGING in het stadhuis, zaal De Welgezinde.

KAARTAVOND voor rikkers en jokkers in de Parochiezaal, inschrijven vanaf 19.30 uur, org. KWB.

houtstrafrn 031314 66 65

Zaterdag 28 december:

SCI-IAATSEN in liet lJsstadion in Turnhout. vanaf 16.45 en 18.45 uur, org. BG.IG. Café

MEERLE

Dinsdag 17 december

MARKT in de Vrijheid.

'Klop... Geest' door het Mjeels Parlement om 19.30 uur in dc parochiezaal.

biljart

ber: OPEN DEUR in Kunstgalerie De Lage Rooy (Lage Rony 14), van 14 tot 18 uur.

Zondag 1december: WANDELTOCHT in de

bossen van De Mosten o.l.v. Jos Vorsselmans. Vertrek om 1 Ou aan het lokaal 'Altijd Beet' en einde om 11.30 uur met soep en broodje. Zaterdag 14 december

KERSTMARKT aan het klooster in de Donckstraat vanaf 18 uur, org. KWB & KAV.

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

MEERSEL-DREEF in de St.-Luciakapel op Meersel om 14u. Na de mis kunt u genieten van een glaasje gloeiwijn of choconiel k. Woensdag 25 december, MIDDERNACI-IT-

MIS op kerstavond oni 12u, opgeluïsterd door liet Mariakoor, -kinderviering om 1 0u30 dit alles in de paterskerk. Donderdag 26 december, tweede kerstdag, KERSTVIERING om 1 Oti3O, opgeluisterd

Worleldorp 49- 2323 Hoogstraton-Woriel TeI./FaxO3/3145328

t 'T FRTUIN .j

56

Meerdorp 13

t'4:

-

C~

tel. 03/314.83.11 52

vzw Mussenakker Meer

'-

/ Vredeboomstraat 8

dames heren kderen -

-

Alleen op afspraak let: 03 66548 17 G.SM: 0478 31 0717

-

1 1

aee

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

ÇZ

2321 Meer

1

CAFÉ DISCOBAR 1

D4ee4ee4

GORRENS WILLY-VERVOORT

H. Bloediaan 285, Hoogstraten

-

door de fanfare "Voor Eer en Deugd". paterskerk Dreef 38.

BIERHANDEL GORRENS WILLY

'

-

Telefoon 03/315.74.29.

DP

ÇLMLL

darts kegelbaan hondendressuur.

Zondag 15 december, ST.-LUCIA-VIERING

MEER

K,APSALOt'4 IS,4QLLÇ

feestzaal

John Lijsenstraat 26, MEER

Zaterdag 14 december en zondag 15 decem-

Zondag 22 december KERSTMARKT, pleintje Mouterijstraat. 13.30 uur. organisatie van het buurtwerk Mouterij.

-

De Eiken

Zaterdag 7 en zondag 8december: TONEEL

Zondag 15 december: GESCHENKEN-

BEURS van 11 tot 17u en BRUNCH van de Wereldwinkel om 11 en om 13 uurt om lôu RONDETAFELGESPREK met Fons Huet in de Pax.

Tel. 03/314.32.64

Vrijdag 27december:

-

KAARTAVOND rikken of jokken, zaal Pax, 19.30 uur, deelname 2,5€. iedereen prijs. org . KWB.

muziek.

SINTERKLAASFEEST voor alle Wortelse kinderen vanaf 14 uur in de Parochiezaal.

tnrijjji 183

Vrijdag 13 december

met het

Zaterda g 30 november:

knrfzIpûz

Woensdag 4 december: BOWLINGNAMIDDAG in Breehos Rijkevorsel. Organisatie CRM, bijeenkomst om 13.00 uur in het lokaal.

voor jongeren

WORTEL

HOOGSTRATEN

Vrijdag 29 november KAARTAVOND rikken en jokken. zaal Gemeenteschool, aanvang IÇ. 45 uur stipt. deelname 2,5 €. iedereen prijs, organisatie oudercomité. INFO-AVOND tijdskrediet en loopbaanvermindering, zaal Pax. 19.30 uur, organisatie van KWB en ACV.

-

151

Waar mensen voelen

zich jong

Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vr)dagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u.. zondagavond vanaf 20.00 u.

62

1


070

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Opm donderdag (20.00v), vrijdag, zaterdag(19.00u: en zondag 13.30v)

MINDERHOUT Zondag 1 december: SINTERKLAASFEEST in de parochiezaal. Een inrichting van KWB KVLV en de Landelijke Gilde. Vrijdag 6 december: KAMPIOENENDAG DUIVENBOND in de Parochiezaal. Dinsdag 24december: Vanaf 2 1.30 in de SintLlemenskerk kerstklanken. Te 22.00 uur KERSTVIERING. \\ oensdag 25 december: GEZINSVIERING om 10.00 uur in de Sint-Clernenskerk. Vrijdag 27 december: JOKPRIJSKAMP, ingericht door de Lnfare. Dinsdag 31 december: ZINGEN door de kinderen. Ook nu weer zal de Minderhoutsestraat afgesloten worden. Volg de plaatselijke 01001 Oj ding.

Haal de kerstsfeer van buiten naar binnen Bij de kerst hoort een kerstboom. Om diverse praktische redenen kiezen sommige mensen voor een kunstboom. Daar is niets mis mee. Toch mis je op die manier wel wat, bijvoorbeeld de sfeer van buiten. Een kunstboom of niet, het is altijd mogelijk om de sfeer in de tuin terug te laten komen in huis. Snij of koop wat kerstgroen, of maak een kerstarrangement met bijvoorbeeld een Skimmia of Gaultheria erin. Bij de Ilorist of het tuincentrum is de keuze in kerstgroen groot. Het bekendst zijn misschien es cl de hulsttakken. De rode bessen van de hulst ziin onlosmakelijk verbonden met deze tijd van het jaar. Ook worden momenteel volop bossen met coniferentakken aangeboden. Lang niet altijd zijn dat dc takken van de bekende blauwspar of de sterke nordniannspar. Want ook met het groen van tal van andere coniferen zijn de mooiste kerstdecoraties te maken. Kwekers hebben zich de laatste jaren steeds meer toegelegd op het kweken van coniferen en heesters waarvan goed kan worden gesneden. Het is echt de moeite waard om daarvoor eens bij de bloerncnwinkel of het tuincentrum te kijken. Gegarandeerd dat u daar ook Skimmia-takjes aantreft. Die takjes met de opvallende trosjes of bloemetjes passen op de een of andere manier uitstekend hij de kerstsfeer. Ze worden net als hulsttakken heel veel in kerststukjes toegepast.

Werkloosheid in de Kempen stijgt TURNHOUT - Op 6 november hield het Werkloosheidsbureau Turnhout een persconferentie om de aandacht te trekken op twee grote evoluties. Enerzijds werd er aangetoond dat de werkloosheidscijfers in de Kempen omhoog gaan, anderzijds wenste de dienst aan de pers te tonen dat de RVA - waarvan het werkloosheidsbureau de regionale vertegenwoordiger is - een moderne Organisatie is. Daarbij werd nogmaals beklemtoond dat de RVA niet alleen instaat voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen en dc controle daarop. maar ook dc dossiers inzake tijdskrediet, loopbaanonderbreking waaronder ouderschapsverlofen verlof voor medische bijstand, inclusief palliatieve zorgen. behandelt. Via de ter beschikkingstelling van personeelsleden levert de RVA ook een bijdrage aan dc Plaatselijke Werkgelegenheidsagcntschappen in de gemeenten ter ondersteuning van de plaatselijke dienstenwerkgelegenheid.

Reeds voor 11 september 2001 Sedert april 2001 kent de werkloosheid een stijgende tendens. Als in het jaar 2000 gemiddeld aan 471.140 werklozen een uitkering werd toegekend, steeg dit aantal naar 491.163 in 20))1 om dit jaar op ongeveer 521 .000 eenheden te eindigen. Het drama iii New-York heeft alleen maar de stijgende tendens nog meer onder de aandacht gebracht, terwijl die reeds enige maanden aan de gang was. Eenzelfde verhoging is vast te stellen in het aantal aanvragen om uitkeringen: van 94.016 in het jaar 2000 stegen ze naar 102.689 in 2001 om dit jaar vermoedelijk rond de 105.000 aanvragen te liggen. Voor de gemeente Floogstraten zijn de cijfers amper ni stijgende lijn gegaan. Geniiddeld waren er tijdens liet laatste kwartaal van het jaar 2000 182 niannen en 246 vrouwen volledig werkloos in Hoogstraten. Eén jaar later (eind 2001) bedroegen deze aantallen respectievelijk 180 en 251. Einde niaart 2002 telde men 196 mannen en 259 vrouwen. Hierbij kan men globaal spreken van een lichte stijging van ongeveer 5%.

Digitale verwerking van dossiers Tijdens de persontnioeting was er ook veel aandacht voor de verwerking van de dossiers

Mes snijdt aan twee kanten Zet uzelf een Skimniia of een hulst in de tuin, dan kunt u daarvan de komende jaren zelf takken in huis halen. Het mes snijdt dan letterlijk aan twee kanten. In de eerste plaats heeft u in de winterniaanden een paar heesters of coniferen in de tuin, die garant staan voor een echte kerstsfeer buiten. Verder kunt u er jaar na jaar materiaal van verzamelen voor liet maken van fraaie kerstdecoraties. Overigens is het ook zonder iiu meteen aan de kerst te denken, leuk omi iets niet winterse takken in huis te doen. Kijk eens rond in de tuin en u zult tot de ontdekking komen dat heesters echt niet wintergrocn hoeven te zijn, om deze tijd van het jaar toch op een bepaalde manier 00001 te zijn. Let daar ook eens op in een

door liet werkloosheidsbureau. De samenstelling van deze gebeurt door de uitbetalingsinstellingen van de vakbonden of door de hulpkas. Die papieren dossiers worden hij ontvangst gescand en opgeslagen in liet digitale dossier van de werkloze. De berekenaar die de uitkeringen toekent, verwerkt dc aanvragen rechtstreeks op zijn terminal. De papieren zijn ondertussen al lang naar de kelder verwezen en liggen klaar voor vernietiging. Het voordeel hiervan is dat liet probleem van stockage niet langer bestaat, dat er geen zoekgeraakte dossiers meer zijn, dat men met nieerdere personen tegelijk in één dossier kan werken en dat dossiers van andere bureaus on line kunnen geraadpleegd worden. Dat de Kempen een hoge graad van tijdelijke werkloosheid kent, is al langer geweteii. Werkgevers die te weinig werk hebben, kunnen hun personeel werkloos stellen. Dit gebeurt ook indien het weer het niet toelaat oiii te werken. Genoiddeld zijn er no 1oct arrondissement Turnhout een 4.000 werknemers per maand tijdelijk werkloos. Werkgevers dienen hiervan vooraf melding te maken alsmede niededeling te doen van de eerste effectieve werkloosheidsdag. Dat kan straks via de portaalsite van de RSZ via het internet. Het werkloosheidsbureau ontvangt dan de aanvragen per e-mail en ook dan kunneii de klasseurs naar de kelder. Een nioderne Organisatie weet ook graag wat zij ii bezoekers denken over liet onthaal en liet gegeven antwoord op hun vragen. Jaarlijks worden de klanten van de RVA bevraagd naar hun tevredenheid: ni Turnliout ligt de score vrij hoog, namelijk 9 1 % van de bezoekers is tevreden over de ontvangst. Daarvoor is liet bureau ook elke voormiddag open van 8.30 tot 12 uur en twee naniiddagen per week, dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 13.30 tot 16 uur. Wie vragen heeft over werkloosheid, tijdskrediet of loophaanonderbreking kan altijd te recht in de Spoorwegstraat 24 in Turnhout en op het nuninier 014/44.30.90 van liet Werkloosheidsbureau Turnhout.

tuincentrum. Het is de moeite waard oni niet alleen naar de kerstshow te kijken. Loop eens door de heesterlioek, of werp een blik op de vaste plantentafels.

Dubbel genieten Tijdens de kerst binnen genieten van buitenplanten kan heel goed. Verwacht echter niet dat die planten na de kerst probleeniloos de tuin in kunnen. Ze hebben al die dagen hij kamerteiiiperatuur gestaan. Zomaar buiten zetten in dc winterse kou kan gewoon niet. Wilt u de plant latemi overleven ui de tuin, dan moet u 'mii heel langzaani weer laten wennen aan de buitentemperaturen. Dat is een hele uitdagimig. Redt de plant het niet meer buiten, dan heeft u er in ieder geval hunnen dubbel van kurnncro gernieten.


Dieren in december

natuurpunt

De vogels

Nieuwjaarswandeling in de Hoge Venen Bij een nieuwjaarswandeling hoort sneeuw. Natuurpunt. afdeling Markvallei, wil aanknopen met een oude traditie. De natuurlietlicbbers trekken daarom op 5januari naar de Hoge Venen en rekenen er natuurlijk op dat er sneeuw valt. Iedereen die wil meewandelen laat dat voor 20 december weten aan Drej Oomen (03-315 02 45). De verplaatsing naar het hoogste punt van BelgiĂŤ maken we met de autobus. Het vertrek is voorzien om 8.00 uur. aan het Jan Spannenburgmuscum (Karel Boomstraat. in Hoogstratcn). Picknick en laarzen zijn noodzakelijk. De kostprijs voor volwassenen bedraagt 12 euro. JNM'ers betalen 9 euro.

De vogels die 's winters overblijven, zijn druk in de veer met het vergaren van voedsel. Sijsjes zoeken in elzen naar zaadies, appelvinken zoeken naar pitvruchten en de specht, hoomklever en boomkruiper zoeken naar kegels met zaden. De Vlaamse gaai blijft bezig met verzamelen en verstoppen van eikels.

Dialezing Extremadura Een aantal leden van afdeling Markvallei maakten in het voor aar een twee weken durende reis door Extreinadura, in Spanje. Ze trotseerden er vooral veel regen. maar kregen gelukkig ook de tijd om te genieten van de prachtige natuur. In de diareeks van Stijn Leestmans krijgen we gieren, slangen, hagedissen, insecten en mooie planten te zien. De dialezing wordt zoals gewoonlijk georganiseerd in het Jan Spannenhurgmuseum en gaat door op 14 december om 20 uur.

Wandelen met Jack De maandelijkse zondagswandeling wordt georganiseerd op zondag t december. Jack Govaerts neemt de wandelaars mee voor een tocht in de omgeving van het Zwart Goor. Het wordt een wandeling met heel wat afwisselling in de gemeente Merksplas. De deelnemers verzamelen aan de kerk \ an Merksplas om 09.00 uur.

De tuin in december In de winter is liet toch nog mogelijk om in de tuin bloeiende planten te hebben. Enkele vroege bloeiers zijn: winterjasmiln, toverhazelaar, kerstroos en enkele sierkersen. Als het niet al te

Tips 7f

Plaats voedertafils op een plek waar de vogels niet "verrast" kunnen worden door katten. Nu ook de tijd om nestkast;es schoon te maken.

-

Zoogdieren

#$ p'

5.

koud is gess ee'.t dan kan ie voor dejaarwissefing al de groeipunten zien ' ,in de vroege bolgewassen, de oorhode', s .in de n ieLi\s e leut.

Tuintips Zolang liet niet vriest kunnen er nog voorjaarsbollen geplant worden. Verwijder regelmatig de afgevallen bladeren van liet gazon. Laat tuins langen en buitenkranen leeglopen om bevriezing te voorkomen. B ladverliezende bomen en heesters kunnen nog steeds geplant worden zolang het niet vriest, de bladhoudende bomen/heesters en coniferen kunnen het beste in april/mei geplant worden. Zware kleigrond nu spitten en de kluit niet kapot steken, de vorst zorgt ervoor dat deze kluiten lekker rul worden en zodoende prima om te beplanten. Nu ook de tijd om de tuingereedschappen te onderhouden! Controleer of alle vorstgevoelige potten leeg en schoon zijn zodat ze niet kunnen stukvriezen. De hele winter door kunnen de meeste heesters en bomen gesnoeid worden (behalve rozen) maar alleen als het niet vriest! In de tuin kunnen vorstgevoelige planten afgedekt worden met snoeihout of restles dennengroen. 54

1 ii I/C lui 11 Cii Oorden de \OedeiOi les druk bezocht door de vogels. Zorg ervoor dat er voor elk wat wils is en bied het aan op vaste tijden. Zij zullen op u gaan rekenen! Heel belangrijk bij vorst is drinkwater maar zorg ervoor dat de vogels er niet in kunnen baden anders bevriezen hun veren en dat kan kun dood worden!

.t.

Zoogdieren zoals de egel en de vleeniiuis houden hun winterslaap. Ze zijn op een rustige warme plek weggekropen en beperken hun levensfuncties (hartslag, ademhaling enz.) tot een minimum. 1-lierdoor wordt liet energieverbruik verminderd zodat zij lang op hun vetreserves kunnen teren. Andere zoogdieren zoals ratten en muizen zitten dikgegeten en voorzien van wintervoorraden in hun holen te rusten.

Beeld van de maand LOENHOUTSE WEG de akkers liggen leeg gegoten langs de &ian, de bomen gaan verborgen en het gras ligt plat onder de duisternis, ieder geluid heeft zich in wind gestoken. tot de honden wrikken aan de stilte en de wolken openbreken voor de maan die de nacht weer aan zich zelf laat ruiken en het museum van mijn dromen ach terlaat in puin.ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

03/314.42.43

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdaginor gen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desitiedtsiraat 36 - 2322 N'linderhoul Tel.: 03/3145450

1~

5

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel, 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

162

__ Wild &

APOTHEKERS

Indoor tennis squash snooker

Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

Tennisclub

de VRIJHEID ezw A t '/rîelsr'srractt 72 2320 Hou gs1,'aten

TeL 031314.37.76 6,

[ketro l Jongh Zaterdag 30 november: APOTHEEK FRAN SEN. Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314.60.04.

Uu 1 Hoou,trat,n

1

0477/20.43.92

ügigig.o .k'E

Tot 6 december: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. tel. 03 314.60.38 -

Van 6 tot 13 december: APOTFIEEK DE MEESTER, Vrijheid 230. Hoogstraten, te!. 03-

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, kolonfaal teak en decoratieve geschenken (hout. glas, aardewerk, ijzer, brons...). antiek, brokante en curiosa

3 14.51.50.

Van 13 tot 20 december: APOTHEEK HOR

k ook inkoop van alle

Koekhoven 5

Tel.: 031314.20.24

c7

STEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 03 3 14.57. 24

antiek en inboedels Rijkevorsel

Van 20 tot 27 december: APOTHEEK

-

-

of 0495157.48.52

65

Zaterdagvoormiddag 21 december: APO-

mode...

THEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 03-314.40.74

Van 27 december tot 3januari: APOTHEEK

F 0b

BO[KHOUDKANTOOR FRED DE CRUYTER BVBA

iie

jt-Martens Lu

Uw maat inje tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud Beregennig en bestrating

Pvperpad 15

56

-

-

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

fred.degruyter©pi.be

2321 Meer

-

te!. 03/315.43.13

Openingsuren: Di Zo,: 8.30

tlm za: 8.30 -

12.30 uur

-

18.00 uur Maandag: gesloten -

155

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03/3t4 3583

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

DERVEAIJX, Kerkdreef 20, St. JozefEN NOG VEEL MEER

Rijkevorsel. tel. 03-312.12.20. ..

Zaterdagvoormiddag 28 december: APO-

BOEKHOUDING FISCALITEIT

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

SCHEVELENBOS, Tienpondstraal 2, Loenhout, tel. 03-669.64.24.

hairslyling

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel,: 014/6331 99 www.kcmode.be

_______

SLAGERIJ

TFIEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. tel. 033 14.3 8.68.

Beste lezer, de volgende MAAND kan u lezen vanaf dinsdag 24 december. Medewerkers, uw kopij wordt verwacht op woensdag 11 december. Op zondag 15 december enkel de LAATSTE nieuwsberichten. Abonnees, 2003 staat voor de deur. Vergeet niet uw abonnement te betalen. € 19.80 op rek. 733-3243 117-49. Dank u wel.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Mchielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/3 14.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.