november 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTTIENDE JAARGANG, NR. 211 NOVEMBER 2002 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse m

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

OUDE GESCHRIFTEN VERTELLEN

FAMILIEDRAMA IN WORTEL

JUSTITIE VERVUILT

PATRICK MELIS ER IS, DENK IK, EEN VERSCHIL TUSSEN WAT IEMAND KOOPT EN WAT IEMAND LEEST...

MET DE FIETS NAAR ROME

SCHOLEN VELDLOOP DE WINNAARS

.4

L 1

J1 1 \Y

J_i


COLUMN

Kasplantj es Kinderen zijn lang niet altijd blij. Dat verhazende feit leer ik uit de triljoenste enquête waarover mijn klant onlangs berichtte. De lusten en lasten van het jonge volk werden nooit eerder zo vaak en zo grondig onderzocht, denk ik dan. Geen ministerie dat daar cccii enquêteringspap van lust, geen middenstandsorganisatie die Ii u ii gedrag ii let laat bestuderen. geen universiteit die geen psychologische profielen u i ttekent, geen school die ii iet naarstig de vinger op de pols van liet jonge publiek moet houden. Op ieder niveau lijkt liet beleid toegespitst op liet welbevinden van de jeugd. Hun weerbaarheid drong door tot in leerplannen en eindtermen. Hun inspraak staat bovendien vet onderlijnd en niet Liitroepteken op de ministeriële agenda. Met al die ruggestcun slaan jongere ii (en Ii u ii ouders) meer dan ooit op hun rechten, maar stelten tegelijk ook meer dan ooit liii n Ii 1 ichte n kritisch in vraag. Wat van de ouders ondertussen verwacht wordt, staat minder duidelijk op papier. Over ouderlijke kwaliteiten heeft men inimcrs minder zeggenschap. Al leeft ook hier wel het besef dat niet alles optimaal is. Hoe anders kun je verklaren dat tv-progranima' s over opvoeding druk bekeken worden. (lat hoeken van de PeterAdriacnssens-van-dete-wereld goed ge lezen worden, dat lezingen van een rist experts volle parocliiezalen trekken? Neenee. zeg dus nooit

dat we niet geprobeerd hebben om onze jeugd een gelukkige tijd te bezorgen. Toch draaft zo' n krant dus op met de boodschap dat we blijkbaar falen. Jongeren worden vaker dan ooit depressief. Ze klagen over werkdruk en stress. Ze worden gepest of vereenzamen. Ze gaan er sonis onderdoor ot haken af. Begrijpe wie begrijpen kan: we vertroetelen (loze Jonge scheuten, zetten nieuwe kassen niet dubbele beglazing, geven plantenstokjes in de rug, installeren peperdure coniputerprogramma' 5 om optimale voedingsstoffen op liet optiniale moment toe te dienen. houden alle ziekten en parasieten ki lonietersver op afstand... en dan zeggen zij dat ze niet gelukkig zijn. 'Er moet iets fout zijn aan jullie wereld.' wist toneelauteur Bertold Brecht destijds al. Maar wat dan wel? Halt. Is er echt Los cel fout? Neeni nu de hogervermelde enquête. Is liet eigenlijk wel zo problem atisch dat een m kd niet altijd gelukkig is? Is het niet volslagen normaal dat iemand, jong of oud, al eens minder gelukkig of zelfs rondcut ongelukkig is? Maken wij van een mug geen kudde olifanten met al die enquêtes en onderzoeken? Dat risico bestaat zeker en vast. Misschien moet er maar eens een enquête gedaan worden cl aarover. Maar anderzijds nioet er toch wel iets in onze levensstijl lijn, ondanks de nooit eerder ver-

toonde wel vaart, waardoor jongeren nieer clan Ooit ongelukkig dreigen te worden. Onhewust leggen we hen blijkbaar veel mentale druk op. Want welk beeld krijgen zij van ons over de wereld waarin zij het morgen voor het zeggen zullen hebben? VT4. VTM en VRT overspoehen ons met geweld, oorlog. onveiligheid, ziekten. verloedering. gesjoemel. vervuiling, cor ruptie en ander fraais. Dèt is liet beeld van de wereld waarin jongeren zich morgen staande zullen moeten houden indien zij rnaatschappelijk succesvol willen zijn. En welk beeld krijgen zij over onze gezinnen? Het nestgevoel kwam onder druk, huwelijken worden net zo vrolijk opgesoupeerd als echtscheidingen, engageilient lijkt haast een vies woord geworden. En ondertussen gaan sve wel niet z'n tweeën buitenshuis werken, bouwen peperdure huizen, hebben een vrolijk stel autos. betalen een kuisvrouw. gaan naar liet buitenland op winter- en op zomervakantie, nemen een midweek en een weekendarrangementje tussendoor, gaan wekelijks minstens één avondje squashen of zwemmen of schilderen of... Dit is liet beeld van de levensstijl die zij morgen nioeten delen indien zij onze standaard willen evenaren. Tevreden zi jn niet minder dan waaraan je gewoon bent, is immers verdomd moeilijk. Tja. En nu mogen ze al niet nieer ongelukkig zijn? Je zou liet van niincler worden. (otdl)

DE WERELD VAN

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 1Ioogtraten

tel. 03 314 55 Ö4 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.scheIlekens@skynet.be bank 733.3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 A DMINfSTRATIE, ki. 033144911

Lid van de jjie vn de 1 ii'evers van de Periodieke Pers

J.

Verantw. uitg.: Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoog,trate,i


OMSLAG VERHAAL Patrick Melis over boeken:

"De gemiddelde levensduur van een boek is vier maanden" Zijn kinderdroQu

om een hoekenwinkel te

beginnen leek in lhnkdorp

Retic onhaalbaar. Pas vele jaren later, en na een Brasschaatse tussenhalte in de vorm van een job hij BASE

zag Patrick Melis zijn

lang gekoesterde wens alsnog in vervulling gaan in Hoogstraten... 1-loe hij samen met zijn dorps- en echtgenote Els Franken hier beland

was? 'Gewoon doordat we hier op een dag doorreden en we vonden dat Hoogstraten er nog uitzag alsof het er goed en rustig wonen zou zijn...' Zo simpel gaan die dingen soms. Ondertussen zijn we 15 jaar, een eigen woonst in de Karel Boomstraat en drie dochters

verder, met sinds drie jaar ook een leven tussen boeken als uitbater van de Standaard Boekhandel. Vragen genoeg te beantwoorden dus Zoals: Wat leest de Hoogstratenaar eigenlijk! Volgt

zij of hij

cle

/r

hypes van het moment? Lezen vrouwen meer clan mannen? Wordt er overigens minder gelezen clan

ooit?

Hoe ben je in de boekenwereld gerold? Patrick Melis: Ik heb altijd op een of andere manier een leven met hoeken in gedachten gehad, al van kindsaf eigenlijk. Misschien heeft dat te maken met het feit dat wij thuis in Retie een zelfstandig bedrijf uithaatten. Mijn moeder hield cle winkel, mijn vader was aannenier van schilderwerken. De commerce heb ik dus wel van geen vreemden. De liefde voor hoeken eigenlijk ook niet. Mijn moeder las immers veel, vader helemaal niet. Mijn moeder was een van dc eerste en trouwste leden van de ECI boekenclub, waar ze nu 35 jaar lid van is. Wel, ik wist gewoon dat ik ooit een hoekenwinkel wou hebben. Maar in Retie was dat niet leethaar, dan zou het een gazettenwinkel geworden zijn en daar had ik dan weer geen zin in.

Ben je zelf een lezer? Als kleine hengel was ik zelf met veel 1)1e/ier beginnen lezen. De onsterlelijke klassicken, zeg maar. die al mijn generatiegenoten zich wel zullen herinneren: dingen als de reeks rond Picije Puk. maar al vroeg als 14-15 jarige ook serieuze kanjers zoals Solzjenitsyn's 'Goela

Are/opel'. Ik ben altijd blijven lezen, al komt dat er momenteel wat minder van, moet ik zeggen. Er komt zoveel op u af, dat steekt ge dan opzij om later toch eens te lezen maar de tijd

ontbreekt al te dikwijls. Mijn persoonlijke leesvoorkeur gaat uit naar geschiedenis. alleszins werken met een historische inslag, ook svel romans. Uitgesproken favoriete schrijvers heb ik niet. Of het zou Heetor Malot moeten zijn.

alleen al voor zijn schitterend kinderhoek Alleen 0/) de wereld . 1-let ontroerende verhaal met zijn sterke sociale aanklacht kan mij nog altijd boeien, echt waar.

Lang leven Wat leest de Hoogstratenaar zoal? Dat is erg variĂŤrend itatuurlijk. En bovendien is er misschien nog een verschil tussen wat iemand koopt en wat Ii ij leest. In de eerste plaats kan de belangstelling van de mensen echt aan een bepaalde aanleiding gebonden zijn. Dat kan gaan van lokale initiatieven zoals een cursus bloemschikken en avondlessen Italiaans of Spaans, tot de boekenbeurs. Daarnaast speelt de aandacht voor boeken in de media - radio, tijdschriften, kranten en vooral de tv - een zeer grote rol. Maar dat verschijnsel is zo ruim verspreid dat je niet kunt spreken van iets dat typisch voor de streek zou zijn. Als ik de profielen van alle mogelijke Vlaamse verkooppunten naast dit van Hoogstraten leg, dan is dat opvallend gel ijklopend. Een Hoog-

UU

stratenaar leest eigenlijk ssat ook in Hasselt of in leper gelezen wordt op dat moment.

Maar sommige dingen liggen duidelijk beter in de markt dan andere, niet? Uiteraard zijn er soms duidelijke trends. Zo is op een bepaald moment alles \vat met tuinieren of design te maken heeft enorni in trek, op een ander moment is liet al filosofie of psychologie of esoteric dat de klok slaat. De uitgevers spelen daar nadrukkelijk op in door afhankelijk van tijdstip en trend bepaalde genres te pushen. Denk maar aan de zomervakanties die steevast een piek in het thri Ileraanhod opleveren. Er wordt overigens nog veel gelezen. Heel veel non-tictie, informatieve boeken allerlei dus, maar ook wel fictie. Zowel cle wat makkelijker lectuur als de meer inspannende literatuur vooral thrillers en fantasyverhalen doen het heel goed. Daarbinnen is er een heel breed gamma op de markt, de romantische verhalen van Danielle Stede liggen broederlijk naast filosofisch getinte stukken van Alam De Botton.

Zoekt de klant meestal heel bewust naar een bepaalde titel of auteur? Ook dat is te uiteenlopend om met een simpele ja of neen te beantwoorden. Eigenlijk is het hoekenpubliek enorm divers. Je licht bijvoorbeeld de echte boekensvurmen. degenen die al


OMSLAG VERHAAL maanden of weken voor de verschijningsdatum hinnenlopen om te vragen of de al lernieu'.s :te titel er nog niet is. Sommigen onder hen iijn trousscns ook bereid om flink wat te besteden aan hun hobby. Dergelijke klanten zijn hijionder goed geïnformeerd hoor, ze lezen recensies en interviews, volgen het uitges ersnieuss s op de voet. Daarnaast heb je de klant die heel gericht op zoek gaat ii aar ccii boek of schrij ver waarover iii de media werd bericht. Ook dit publiek is behoorlijk geïnformeerd over het boekenbedrijf. Ze pikken op wat in Humo, Libelle, Flair, Es ita. Goed Gevoel of een ander lifestyle magazine wordt aangeprezen. Weer een ander deel van het publiek komt echter binnen zonder echt hewust naar iets hepaalds p zoek te zijn. Ze kijken rustig rond, gaan af op de informatie die de flap tien nicegeelï, op de cover of de titel die hen al dan niet aanspreekt. of ze vragen ons om een goede leestip. Je zou kunnen zeggen dat liet in zekere zin impulskopers zijn. Zijn boeken nog een lang leven beschoren? Neen, minder dan ooit. Een boek verdss ijnt zelfs al maar sneller uit de rekken. Nu is dat ook wel begrijpelijk. Een boek opde markt brengen is in ons kleine taalgehied een dure zaak. De uitgevers hebben dan ook een zeer goed ontwikkeld scanningsysteem, ze volgen werkelijk op de voet ot een nieuwe uitgave door liet publiek wordt opgepikt of niet. Na een paar luttele dagen hebben zij er al zicht op of de titel aanslaat of dat er i iii ti atie f moet genomen worden om via de media meer aandacht te versieren. Omdat de gemiddelde levensduur van een boek momenteel nog maar zo'n vier maanden is, moeten ze wel erg kort op de hal spelen - anders zijn ze siiiipelweg te laat. Wordt een titel dus binnen die vier maanden niet opgemerkt door liet publiek, dan verdwijnt het gewoon ut de v inkels.

Voorspellingen

niens populaire thrillerschrijvers als Nicci French of Pieter Aspe doen liet doorgaans zo' n jaar of twee uitstekend. maar verkopen daarna wellicht een pak minder hoewel de kwaliteit van liii ii 've rI; ''el enge veer ge 1 ij 1; Lal bI j ven. Hetzelfde zag je met jeugdhoekenschrijver Marc De Bel: zijn vroegere hoeken waren ongemeen populair, het vorige ineens véél minder. En daardoor kan de volgende Bunker wekenlang nagenoeg onopgemerkt in de rekken liggen. iets wat voordien gewoon ondenkbaar zou geweest zijn.

Wordt het boekenbestaan dan echt vooral bepaald door de hype van het moment? Grotendeels wel en daar is de enorme promotiemachine van de media verantwoordelijk voor. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk de 'Hiirrr Potter' manie, de hoeken vlogen gewoon de deur uit - en op dat iiioment lees en hoor en zie je er overal wel over. In liet ziig daarvan worden ook de verfi liii ng en de nierchandising een enorm commercieel succes.

Leidt zoiets niet tot een verschraling van het aanbod? Dat is misschien het risico op iets langere termijn. In eerste instantie kLinnen echter dank zij liet verkoopsucces van hij voorbeeld cle Potters ook minder bekende auteurs een kans krijgen zodat je een voldoende breed aanbod blijft behouden. Het gevaar bestaat er echter in dat een gewone winkel nog wel zulke onbekende maar kwalitatief goede titel wil aanbieden, maar dat de grote winkelketens alleen maar willen uitpakken met de grote kleppers. Overigens zijn hoeken wellicht niet bepaald prioritair iii liet hesteclingspatroon van de gemidclelde Jonge lezer. Kinderen lezen nog wel heel veel, maar het zelf kopen van hoeken ondervindt natuurlijk stevige concurrentie San zulke dingen als GSM of CD. Het zijn dan ook saak de volwassenen die voor de kinderen kopen. Dan blijken de Potter hoeken liet goed te doen, maar ook wel de klassieken als Jan Ter louw ofTliea Beckman. Uiteraard wordt er ook heel wat non-fictie gekocht voor en door kinderen. Door de hand mag je schatten dat clie s erhouding ongeveer Ii ftyfi l'ty zal zijn.

Meer vrouwen

ts het voorspelbaar of een boek het goed zal doen bij het lezerspubliek? Blijkbaar helemaal niet. Dat heeft er misschien al mee te maken dat er io'n groot aanbod is. Zo' n 15 tot 20 jaar geleden kwanien er 7 500 Nederlandstalige titels op de markt. Op dit ogenblik zijn dat er 22 hOt). Daaruit moet de boekhandel uiteraard een selectie maken, en daarbinnen moet dat ene boek dan nog eens de aandacht trekken. Je ziet vaak dat een bepaald auteur liet gedurende een beperkte tijd bijzonder goed doet. om daarna zonder enige aanwijsbare oorzaak te s erdwijnen. De momenteel inw w

IIUIIII

Geldt die tiftyfifty verhouding ook voor het volwassen leespuhliek? Globaal ligt de verkoop voor non-tictie hoger dan voor fictie. En binnen die volwassenengroep zijn er beduidend meer vrouwelijke hoekenkopers dan mannelijke. Of dat ook betekent dat vrouwen effectief meer lezen clan mannen, mag ik niet met zekerheid zeggen. Waarschijnlijk zal dat wel zo zijn. Het is nogal vanzelfsprekend dat sommige genres nadrukkelijker een vrouwelijk of mannelijk publiek vinden. Zo Lullen cle gew one kookhocw S S t S S ii

;

t

1992

U 1 S Ie. • S II

1

SI •

ken door vrouwen gekocht worden, maar van zodra het over heel specifieke zaken gaat- zoals bijvoorbeeld liet slachten en bereiden van ss ild. dan krijg je ook weer mannelijke kopers. Vroute ie n nk- bed iii Ie id moer over nien so tij ho relaties dan mannen. Dat is een blijvend fenomeen, en liet verklaart waaroni hoeken zoals Waaroni inn men niet kiiiiiieii /oistere,i en ,'i'oom,'en niet kunnen kuiortleren' van Alan Pease of 'Mannen konueim inn A.mar.s, i'iï',o iie,, inn Veim ui.

van John Gray echt jarenlang in de verkoopstop-tO kunnen bI ijs en staan. De voorbije jaren werd vaak de noodklok geluid voor het boek: is er sprake van de gevreesde ontiezing? Allerlei onderzoeken wijzen tot dat er inderdaad sprake zou zijn van een zekere mate van ontleLing. Mensen zouden in dit Internet-tijdperk minder lc7en dan voorheen. Maar aan cle gemiddelde hoekenkoper is dat heus niet te merken, moet ik zeggen. Er wordt echt nog veel gelezen. Wat wel lijkt te kloppen is dat de druk op de kleine boekhandel sterk is opgelopen. Dat komt doordat de grote ketens hun greep op

Het bo kr uur lruiui nordiguotencleel.s hopaald dooi' de hype to/t liet moment. Hai'rv Potter is daar liet mooiste t'oorbeelcl ton. de boekenmarkt sersterkt hebben. Voor een kleine, zelfstandige hoekenwinkel wordt het zo moeilijk om het hoofd boven water te houden. De boekenserkoop via Internet blijkt dan weer geen geduchte concurrent te zijil, het lijkt erop dat het winkelen niet je pc niet echt aanslaat. Mensen willen de deur uit, willen een product zien, ruiken, voelen... Zeker soor een hoek geldt dat: er ii.tn zoveel verschillende titels over zoveel onderwerpen dat het kiezen alleen al leuk gevonden wordt.

Nog zo'n noodkreet was dat het 'middeleeuwse' boek zou verdrongen worden door allerlei multimedia. Is er inderdaad zo'n verschuiving aan de gang? Boeken zullen eraltijd blijven. zo blijkt. Enkele jaren geleden kende de verkoop van cd-roms een spectaculaire toename, welnu dat is niet blijven duren. Integendeel, sinds een tweetal aren verloor dc cd-romss ere Id enorm veel ter-


OMSLAG VERHAAL

Zeg maar hoe je slapen wil

uping

Ia6Iex wJJO rein. Dat geldt voor de verkoop van de schijtes zeil als voor de computertijdschriIen en dergelijke. Ik zie een tweetal mogelijke verklaringen voor dit fenomeen. Vooreerst zijn er nauwelijks nog echte toptitels bijgekomen, zodat het medium gewoon minder aantrekkingskracht had. Ten tweede is er natuurlijk de onmiskenhare groei van het 1 nternetgehruik. In heel die sector is er een klein segment dat het nog altijd goed is blijven doen. Dat zijn dan bijvoorbeeld rijschoolopleidingen. de Enciotanaslagwerken, 3-D architectuur, ook wel zaken als Norinii Utilitiex - dat is een beveiligingsprograili ma \ oor je pc.

En woordenboeken op cd-rom? De gewone consument heeft een duidelijke voorkeur voor het papieren woordenboek. Het verbaast me nog steeds welk een omzet woordenhoeken halen in de winkel. De CD versies vinden alleen hun weg naar het bedrijfsleven. Heel begrijpelijk eigenli k. want eerst naarje PC sporten cii die opstarten om een woord op te zoeken is niet echt handig, wel?

Drempel Een opvallende tendens is het grote aantal acties van kranten waardoor je voor een klein bedrag boeken of films in huis kunt halen. Dat klopt, ja. en die zijn bijzonder succesvol. Het zijn werkelijk hele stapels van lilms. hoeken, woordenhoeken en noem maar op die dan de deur uit gaan. Het is opmerkelijk hoe het publiek van de hoekenwinkel hierdoor ver-

breed is, want door zulke acties krijg je werkelijk allerlei soorten van mensen over de vloer. Die maken dan kennis met liet volledige aanbod en worden op clie manier niogelijk geregelde klatiten. Deze drempelverlagende manier van werken is een bewuste optie van boekhandels sinds een vijftal jaren.

Hoe leefbaar is een boekhandel in een klein centrum zoals Hoogstraten? Tja. toen wij 15 jaar geleden hier door de Lindendreef reden, leek ons dit een echt rustige en landelijke gemeente waarin liet goed wonen zou zijn. Hoogstraten leek heel lang bijna de gemeente uit de jaren zestig te blijven, niet een boel kleine eigen winkels. Een tiental jaren geleden is het winkeltoerisme echter ook hier enorm toegenomen, met als gevolg onder nieer dat liet een echte centrumfunctie ging vervullen, dat er heel wat horecazaken hijkwamen. dat de grotere winkelketens zich hier ook begonnen te vestigen enzovoort. Een echte boekhandel is er nu nog maar een zevental jaren. Maar er is duidelijk een publiek voor, men komt uit nagenoeg alle omliggende gemeenten naar hier, zo merken we. Dat heelï onder meer te maken niet de kleinere afstanden en de makkelijke parkeermogelijkheden in liet centrum. Ook wel met liet feit dat Hoogstraten een stadje is dat nog iets van een dorp heeft bewaard, waar je dus niet alleen maar dezelfde zaken als overal kunt s'indcii. Overigens staan wij er soms van te kijken vanwaar ons publiek allemaal komt: echt van heinde en verre, wellicht toeristen dus die hier een dagje doorbrengen en meteen ook van cle

winkelgelegenheden profiteren, zakenmensen, vertegenwoordigers enz.

Welke titels lagen het afgelopen jaar best in de markt? Wat de fictie betreft, kom je dan uit hij cle Harry Potier ieek s van Raw Ii ng: de naar aanleiding van cle verfilming heruitgebrachte 'In de Ban inn de Rijn,'' van Tolkien: het vijfde deel van de prehistorische romanreeks 'De aardhoideren' van Jean Auel: de thrillers van Pieter Aspe. Nicci Frencli en John Grisham. Ook 'De kleiîie i're,id van Doniia Tartt. cle langverwachte opvolger van 'De ierborcte, i geschiedenis' lijkt liet enorm goed te zullen doen. Absolute uitschieters hij cle nonfictie zijn de

'Fiets- cii u'andelpoden in de Provincie Ant0e/pen': de hoeken van Koen Cruckc over diëten: en de kookboeken van Jamie Oliver 'The naked chef. Verder doen allerlei designtitels liet bijzonder goed. genre 'Ti/dhe'.e keukens' of' B000'en met lii,s!orrsche materialen En ten slotte mag ik zeker de hogervermelde hoeken over relaties niet vergeten... (mdl)

Elk Jaat' 0/) hun huwelijk.s'i'erjaam'dag neenit liet echtpaar Me/is - Franken een foto in bui hunelijksklediJ, reeds nice!' dan 15 jaar. Mei het laat' nordt het moeilijker. Maat' het strenge motto: 'Als g 'er niet meer in kunt, kunt g 'er uit 'is gelukkig nog niet toegepast moeten oorden. De stremige filni ''alt het leien, als liet ware (lvi)


OMSLAG VERHAAL

AMBER, DAT IS CONSTIPATIE VAN DE POTVIS! Aan de titel zal je wellicht niet vermoeden dat dit stuk over cle leesclub van de Hoogstraatse bib gaat. Nochtans mochten we het, samen met andere uitspraken, noteren op één van hun maandelijkse bijeenkomsten. Het illustreert wel perfect de diversiteit van de onderwerpen clie tijdens deze bijeenkomsten aan bod komen. Aanleiding is telkens een boek dat de voorbije maand door de leesclubbers is gelezen en dat gezamenlijk onder de loep wordt genomen. Daarbij kan- en gaat - het gesprek alle kanten op. Van literaire beschouwingen tot personalia van de auteur, van locale tot globale actualiteit, van filosofische overwegingen tot hoogst persoonlijke anekdotes, van wetenschap tot en met encyclopedische weetjes zoals de titel van dit stuk. De discussies, die soms vurig zijn, worden telkens definitief gesloten met een gezamenlijk bezoek aan een lokaal etablissement. Wie meent dat de bijeenkomst van de leesgroep een saaie bedoening is, kan best zijn mening herzien. We zaten er een avond bij, luisterden ernaar en schreven een en ander op. Zij het niet letterlijk, dat is met 12 vrouwen én 2 mannen rond de tafel niet te doen. DHM: Hoe en waarom kom je in de leesgroep? Ieder die wil kan naar de maandelijkse bijeenkomst komen. Momenteel bestaat de groep uit een veertiental personen, die onder begeleiding van Michel De Lact telkens één boek bespreken. Waarom? Om dezelfde reden als iemand die hij de visclub is of naar het voetbal gaat: om gezamenlijke ervaringen uït te wisselen over iets dat je eraai doet. Lezen is een eenzame hezieheid, een leesgroep niet. Je hoort er andere meningen. andere invalsboeken, hoort dingen dieje zelfnietgelezen hebt in hetzelfde boek. Je leert er andere hoeken kennen, andere auteurs, waarvan je zei f niet meteen iets zou kiezen. Het verhreedijc zichtveiden je interesses. De meeste leden van de groep zijn vrouwen, buiten de begeleider is Xavier de enige man. Volgens de vrousvelijke leden lezen mannen ook, maar hebben ze veel minder hehoette erover te praten. Vrouwen hebben een grotete leeshonger. de tijd

dat vrouwen toch niet hoefden te lezen ligt nog niet zo heel ver achter ons. Sommigen willen dat inhalen, Els doet zelf niets anders dan lezen.

DHM: Kopen jullie boeken die besproken worden? De hoeken die we in de leesgroep bespreken, komen altijd uit de hih. De hibliothecaresse zorgt ervoor dat van de gekozen titels meerdere exemplaren voorradig zijn, zodat iedereen ze vooraf kan lezen. Uiteraard kopen we ook hoeken. maar dat heeft niet noodzakelijk met de activiteiten van de leesgroep te maken. wel met Interesse voor hoeken, en natuurlijk koop je soms een hoek omdat het je, na kennismaking ermee in de leesclub, zo goed is bevallen.

DHM: Hoe kiezen jullie de boeken die behandeld worden? Zijn er voorkeursschrijvers, genres, onderwerpen? Er zijn geen vooraf vastgeleede principes, geen

Amber, ccii

zeer kostbaar product uit de do rot ton (t ermoedelijk zieke) potiissen, dci jr in klompen ton 0, 5-10 k,g (max. 400 kg) in Zee Cfl spoelt rom,v op het strand aan. Hei is lichi geelgrijs lot bruinzwart en hee/t een aan genaine inu.vkusgeui'. flinber werd door de Cliinezen iiiet reukstof7en gekneed tot bolletjes, die in een open gewerkt inedaillan aan een .vie'ke!îinkjc om de hals werden gedragen en als een heilig partom 0e/de/t beschouwd. Ook in Enropnt tterde,i rot in de 18le eeuw bolle1/es amber gedragen (amberappel of poinon(ler). A;nber irordt thans nog g eb i'n iki in de pa rJo tuin do si ;'ie (Enca,'ra Encrclopedia).

voorkeuren voor auteurs of onderwerpen. Lievelingsschrijvers worden alleen achteraf benoemd, nadat hun werk langs alle kanten bekeken isen hei in goede smaak is gevallen. De enige leidraad voor de keuze van de hoeken is dat we een zo breed mogelijk gebied willen bekijken, nationaal en internationaal, bekend en minder bekend, alle genres van de fictie. Een lijst van een twaalftal hoeken per jaar maakt een degelijke verscheidenheid mogelijk (zie kader - leeslijst). Uiteraard laten we ons af en toe leiden door sntaakmakers van het ogenblik en zijn we niet geheel ongevoelig voor literaire actualiteit zoals liieratuurprijzen of fel in de kijker gezette uitgaven. Wal er uiteindelijk op het menu komt. wordt door de groep bepaald. Alle redenen zijn goed om een boek op de leeslijst te zetten, maar liefst hebben we dat iemand van de groep het boek al gelezen heeft.

DHM: Wat komt er tijdens de bespreking in de leesgroep zoal aan bod? Werken jullie met een vast stramien? Aan het lezen van het boek en de bespreking achteraf in de groep hangen geen welbepaalde opdrachten vast. Alles gebeurt in een open •:•.• •:.•

1 k lei

iTr


OMSLAG VERHAAL

Leeslijst van de voorbije twee jaar van de leesgroep van de Hoogstraatse bib. De blinde huuriuoordenaar, Margaret Atwood

Geheime kamers,

sleci .oifl', cccli Je beeIeiJe: ei IL11elli,1 die het boek al gelezen heelt een beetje info vooral, dikwijls starten we met een blanco blad. Uiteraard is in ile loop van di' jaren ilni de leesernep beslaat een soort slot men in de bespreking ontstaan. Een aantal onderwerpen kom t sowieso telkens terug: de leeservanng, de thema s va ii het vi'rh aal nu o irvi'n person :i ge Stijl en isal natuurlijk 1 )a:irna;ist knnnen alle nevenpaden inoeslagen worden die tiidens het gesprek hoven komen. De verhalen, thema's en personages van de boeken worden getoetst aan eigen ervaringen, aan het eigen geleide leven en dat levert dikwijls interessante interacties. Een constante is dat we willen genieten van de gezamenlijke ervaring, van de kennis en de inzichten van de anderen van de groep.

DHM: Hebben jullie wel eens contact met andere leescluhs of nodigen jullie wel eens een schrijver uit om over je bevindingen te discussiëren? De hib heeft wel eens schrijvers uitgenodigd, maar specifiek in de leesgroep is dat nog niet gebeurd. Contact met andere leesgroepen in de regio is er tot hiertoe evenmin geweest. Wel is de Hoogstraatse leesgroep de enige die op het aanbod van het Vlaamse ministerie van cultuur is ingegaan om boeken van hun leeslijst te lezen en te bespreken. Helaas vonden we de gekozen hoeken zowat een dieptepunt in wat we de laatste jaren onder ogen kregen ('De Langverwachte' van Abdelkader Benali en 'Vuur'

ril 11

Witte oleander, Janet Fitch Gloed, Sandor Marai (1*5) Witte tutideim, Zadie Si 1 iitli Werk, Josse De Pauw Raudolino, Umherto Eco Het feest van de bok, Mario Vargas

e Lieeii \ lii liet itiuilteH dl t. .11 hit k in ruil wel leesehecks om hoeken te kopen.

Llosa (5)

DHM: Wordt je oordeel over een boek beïnvloed door de bespreking in groep?

Dc tocgcwijde tuinier,

Le

Eclips, John Ban ville Hofstede. Lt ppm Rostna Een half leven, V.S. Naipaul Grens van glas. Carlos Fuentes () De langverwachte, Ahdcl kader

Dat gebeurt inderdaad, en dikwijls in positieve kmiicuid die ccii boek goed mdl, is dooi vol vui en )iaai ei ineest,il niet veel vuui ovei. Dat werkt aanstekelijk en dan ga je het boek met andere ogen beloj ken. Het gebeurt dat je een boek. dat je onuitgelezen hebt weggelegd, opnieuw ter hand neemt en het dan wel uitleest.

Benali

Vuur, Kouhaa De tuin van de samoerai,

DHM: Wat doen jullie met de wetenschap die je in de leesgroep opdoet?

Gail

Tsukiyama (5)

De voorlezer, Bernard Schlink (') De arkvaarders, Anne Provoost

Wat je goed vindt, daar geniet je van enje draagt het uit. De leeselub draagt daartoe hij. het maakt je ervaring met bepaalde hoeken mntenser, dat je er nog meer over praat. Wie weet worden die hoeken dan meer gelezen, misschien zelfs meer gekocht. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. We delen onze ervaringen graag met anderen. familie. vrienden, kennissen. je pr1i1tt nu eenmaal graag over iets dat je geraakt heeft.

We delen natuurlijk heel \vat ervan ngen en gevoelens niet elkaar en dan leer je elkaar respecterem mekaars inzichten en standpunten waarderen. Het plezierigste is de verbazing over de dingen waar je zelf niet hij stilgestaan

John

Carré

5111.

DI-IM: Leer je elkaar ook kennen door de activiteiten in de leeselub?

Jeroeii Brouwers

(S)

Boeken die door de leesgroep al-

gemeen goed werden bevonden Topper van haast alle leden van de groep

hebt, die je zelfs in hetzelfde boek helemaal niet geleten hebt. Je leert lezen met andere ogen, meelezen met de ogen van een ander. We nemen dat nee, sommigen schrijven het zelfs op in een notitieboek. Of we elkaar daarmee echt leren kennen? Misschien lukt dat nog het beste door achteraf samen naar 't café te ( , aan. (jaf)

(

.IIÇ'

Drcc F .4J1

5lltJlli

Adré

L't

Beste A1

2

Cm\\ 1

keLize voov' IeLke e 't'offe

fo±o 'o cifcj

svuei'Lt ii ,zicjo o

f)

fo'i'o's

ef. IciLe,

D1c3 11'alo bosis'ekii'i,is Ii '1 Vrijheid 126 2320 Hnogstratrn Tel.: 03/314.13.13

1110' Sl'\ 1 iCd

Peul'oskyneLtme

Lindenlaan 14 2340 Bccrsc id.: 0111161 .3J1 7


OMSLAGVERHAAL

Het beleidsplan van de bib

De glazen bol van de bib Door het nieuwe decreet 'lokaal cultuurbeleid' was de bib verplicht om voor de 1°' oktober een beleidsplan voor de volgende jaren in te dienen. Dat de regiegroep er, samen met de bibliothecaresse, in geslaagd is om het plan op zo'n korte tijd uit te schrijven is op zich al een verdienste. En het is, in gegeven omstandigheden. niet meer dan normaal dat de toekomstplannen van de bib niet altijd even concreet geformuleerd worden. Het beleidsplan van de hib moet ecn onderdeel gaan vormen van een groter geheel: namelijk het cultuurbeleidspian. dat we wat Hoogstraten betreft eind volgend jaar mogen verwachten. Uit het beleidsplan van de bib moet blijken waar het bestuur, tijdens deze legislatuur, met de bibliotheek naar toe wil. In het plan lezen we, op de eerste plaats, de doelstellingen van het toekomstig beleid en de problemen die zich zullen voordoen. Hoe men tn en ander concreet gaat aanpakken moet uitgeschreven worden in een stappenplan. Dat plan moet elk jaar voor de Iste mei ingediend worden.

Uitleenposten en personeel Naast de hoofdhihliotheek, in de Lindendreef. heeft de hib nog vijf kleinere uitleenposten, één per kerkdorp. In totaal werken er nu 15 personeelsleden: 1 voltijds werkende bibliothecaris. 10 decltijds werkende medewerkers voor onder andere de balie en 4 deeltijds werkende poetsvrouwen. Vertaald naar voltijdse betrekkingen betekent dit een tewerkstelling van 8,5 personen. In het decreet staat uitdrukkelijk dat de hib voor 2006 over een (groter) aantal hoger geschoolde personeelsleden moet beschikken. Er moet dus personeel bijkomen of vervangen worden. Een andere mogelijkheid is dat enkele van de mensen, die er nu al werken. zich gaan bijscholen. Dat extra personeel zal ook nodig zijn wil men de hih gedurende mér uren per week open stellen voor het publiek, want die optie is in het beleidsplan genomen. Indien men liever niet investeert in personeel zal men het aantal uitleenposten in vraag moeten stellen of herdenken. Uit cijfers blijkt immers dat dc kleinere uitleenposten vooral door jonge lezers bezocht worden. Wat het herdenken' van de uitleenposten gaat betekenen voor de volwassenen van cle deeldorpen is een open vraag. De bibliotheek wil op korte termijn een onderzoek uitvoeren in de zin van een hevraging van de bezoekers van de bibliotheek, maar ook van de 'niet gebruikers': mensen die nooit naar de bibliotheek caan.

Informatie en informatica En van de belangrijkste opdrachten van de bibliotheek zal erin bestaan om mee te evolueren in een maatschappij gekenmerkt door een overvloed aan informatie en een toenemend belang van informatica. De bib zal zich, op de eerste plaats, wat haar eigen werking betreft moeten aanpassen. Ditjaar en de jaren die volgen moet er geinvesteerd worden in informatica en in personeel dat er mee kan werken. De catalogus moet zo spoedig mogelijk bereikbaarzi jn langs interneten, op iets langere termijn. wil men een e-}oket, waardoor de lezer 24 op 24 uur bij de bibliotheek terecht kan, om er hoeken te reserveren of de termijn van ontiening te verlengen. In een maatschappij die sterk wijzigt zal ook het aanbod naar de lezer toe aangepast moeten worden. Zo wil men, zeker in de hoofdhihliotheek, de afdeling met digitale informatie (cd-rom, dvd en cd) sterk uitbreiden. En tenslotte wil de bib ook meer naar buiten treden, zowel individueel als samen met andere cultui'ele actoren. . De hib ziet zich als een soort cultureel) infopunt. een plaats van waaruit gewerkt wordt om inhoud te geven aan de culturele centrumfunctie, clie Hoogstraten door het nieuwe decreet op zich moet nemen. (fh)

Als Allerzielen zacht begint, volgen veel regen en veel wind


OMSLAG VERHAAL

De bib in cijfers Aantal lezers Dc Hoogstraatse bibliotheken telden in 2000 in totaal 6 064 gebruikers. In dit aantal zijnde lezers, die gebruik maken van de hoofdhihliotheek én van één van (le uitleenposlen slechts éénmaal geteld. Als we weten dat 832 van deze lezers afkomstig iin van huilen Hoogstraten. weten we meteen dat er 5 232 inwoners van Hoogstraten gebruik maken van de hib. Dat betekent dat 29.3 % van de Hoogsiraatse bevolking gebruik maakt of lid is van de bibliotheek. Van die groep zijn er, in totaal. 64 C/ ouder dan 15 jaar en 36 % wat we verder de jongeren noemen. De jongeren zijn dus sterk vertegenwoordigd, zeker als we er rekening mee houden dat de groep van - IS jarigen maar 19 % van de bevolking uitmaakt. In de uitleenposten ligt het percentage jongeren nog hoger. In Minderhout tellen we 46 %jongeren. in Wortel 47 %, in Meerle 53 % in Meer 57% en in Meersel-Dreef zelfs 57 %.

De 6 064 bib gebruikers ontteenden in totaal 164 005 hoeken (of hihliotheekmaterialen). Dat betekent een uitleenfrequentie van 27.04 materialen per lid van de hib. Het aandeel hoeken voorjongeren bedraagt in totaal 92 760 of 56 Omdat het aantal jonge lezers in de uitleenposten hoger ligt is het niet meer dan logisch dat in de uitleenposten meer jeugdhoeken ontleend worden. In Wortel bedraagt dat aantal 62 % en in Meersel-Dreef zelfs 79 In de hoofdhihliotheek worden 102 514 boeken ontleend. In de kleinste uitleenpost, die van Meersel-Dreef, zijn er dat 4 119. waarvan 3 237 hoeken voor jongeren en 982 voor volwassenen. Uit de statistieken kunnen we nog andere interessante gegevens halen. Zo ligt het aantal mannelijke bezoekers van de hib (42%) duidelijk lagerdan het aantal vrouwen. Vrouwen brengen ook vaker een hezoek aan de hib. Zo zouden 26 % van de vroLiwelijke lezers meer dan éinmaal per maand de bibliotheek bezoeken. 959 740€ (=100%) ovardraohten

958.066€ 903.066€

.0

100%

L

investerinqen 80%

734.710€ werkinskosten

1

70% r 60% 50%

451.870€

40%

personeel

30%

..,,

20% 10/o 10 a

1' gewone uitgaven

0%

inkomsten

fenslotte moeten ss e ook beseffen dat koken geld kost en de bibliotheek nok. In de begroting 2002 stmin voor in totaal € 958 740 (38 675 475 BEF) aan uitgaven ingeschreven, tegenover een bedrag van € 164 329 (6 629 015 BEF) aan de zijde van de inkomsten. (fh)


OMSLAG VERHAAL

Drukkerij - uitgeverij Haseldonckx Met nummer 22 van 4januari 1913. 21 ste jaargang, is de Gazet van Hoogstraten in andere handen overgegaan. Het volledige bedrijf van Louis Van Hoof werd overgenomen door zijn neef Jozef Hase!donckx. In deze editie lezen we: 'Ondergetekende heeft de eer het geacht publiek kennis te geven dat hij de zaken der firma L. Van Hoof-Roelans. te Hoogstraten, zijnde drukkerij, boekbinderij, papier- en boekhandel van heden voor eigen rekening za! voortzetten. Hopende Get. Jos Hase!donckx, drukker-uitgever. ...'

De familie J. Haseldonckv-5chrickx woonde tot 1928 in de Vrijheid nr. 68. naast de drukkerij nr. 66. Daarna verhuisden flimilie en hedri nar jfa De Wildeman (Vrijheid 172). Dit pand uit de 16de eeuw nos op het einde van de 1 9de eeuw een sigarenfabriek. Het werd in 1912 verbouwd door drukker L. V(in Hoot , zwaar beschadigd 0/) het einde van de Tweede Wereldoorlog, lie rbou ud in 1946 dooi - de wedu we 1-Iaseldonckx-Schrickx en binnenkort waarschijnlijk atj'ebroken om plaats te maken voor een nieuw bankkamitoor.

Nog voor de verhuis in 1928 had Jos Haseldonckx de winkel gesloten en de papier- en boekhandel verkocht aan defaiuilie Mevers in huis De Klok, één lan zijn fIn ren.

Gazet Dc hooiding van de gazet wordt in 1913 volledig gewijzigd. Er komt bovenaan een mooie tekening niet ccii albeelding van het stadhuis, de in de morgenzon oprijzende kerktoren, het wapenschild van Hoogstraten en een klauwende

Vlaamse Leuss. Zij s iaholiscicn de ICLIIC van L. \' an HooI, die dooi de nieuwe uitves er ook werd overgenomen: 'Godsdienst, Taal en Vaderland', zoals in liet opengeslagen boek staat te lezen. De vroegere ondertitel 'Katholiek Nieuws- en Aankondigingshlad' verandert in 'Katholiek Vlaamsch Weekblad. De Gazet van Hoogstraten publiceerde niet alleen het voo in aams te iii eu w s uit binnen- en buitenland, Int Hoogstraten en de Kempen, maar bracht ook artikelen liet sociale inslag en ontspanning. Regelmatig vinden we ook bijdragen tot de geschiedenis san Hoogstraten. Talrijke eminente Kempisehe liguren kwamen aan het woord in het weekblad. Op de eerste plaats vernielden we de Hoogstraatse letterkundige en werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie, Gustaat Segers. Hij had een belangrijk aandeel in het leveren van teuilletonkopij. Zijn lange reeks werd hij tlissenpolen onderbroken en algewisselcl door dc verhalen van een niet minder knappe verteller. de Kempische schrijver Jozcf Simons. Dokter (en dichter) Hendrik Versmissen, een andere uitnemende liguur uit Hoogstraten, verleende eveneens zijn medewerking.

Een Jecsiclij/sc dug hij hiik/er-niigcrcr llose/doorkv (Vrijheid 96-0S) iii / 9/7. 1» Gu:ci 1 un l-lgvnuiteii bes loot iccd,s 25jwii. in de gazet i'an zaterdag 29,juni 1917, 25rte jaargang, lezen we: Twee jubilarirsen ter onzer drukkerij. - Zaterdag nanuddag was het een genoeglijk uur voor patroon en personeel onzer drukkerij, gezellig samen te zijn om 2 jubilarissen te vieren: Frcms Kunen, meester gast en Jozef Wouiers, letterzetter, voo! - 25-jarige trouwe dienst vervulling in hetzelfde werkhuis. Aan beide helden van het feest werd t'an wege patroon en personeel een geschenk aangeboden als kostba,-e herinnering aan dit eervolle dienstjubilé. Bij de geuite hartelijke gelukoenschen biedt de Redaktie de hare aan beide jubilarissen en hoopt dat ze nog lange jaren, hunnen niedelnil zullen kunnen blijven verlenen aan ons weekblad. Voegen wij er nog hij dal onze mneestergasi Maandagmiddag bij zijne thuiskomst, andermaal liet voorwerp was eener hartelijke hulde. Schoone geschenken werden hem aangeboden doom - zin kimnilie.

10


OMSLA GVERHAAL

BLOEMLEZING uit het werk vau

Hendrik Versmissen

UIP

De tainilie Ha.reldonck.v-Schrickx oinst reeks 1928 op het terras achter het woonhuis aan de Vrijheid 172. Vader Jos Haseldonckxen moederMaria Schrickx,netdochterMaria en (t'. l.,i.r.

Versmissen werden hij Haselclonc'kx gedrukt.

) de drie zonen Wies, lef en Bert.

De uitgevers van dc Gazet van Hoo g straten hadden de traditie om aan de Hoogstraatse missionarissen gratis de gazet' te zenden. Waarschijnlijk uit dank cii interesse zonden zij ook regelmatig brieven ter publicatie. De missionarissen waren geruime tijd belangrijke buitenlandse medewerkers van de Gazet van Hoogstraten. Wij denken o.a. aan pater Jozef De Clerck uit Wortel in China. pater Verstraelen s.j. die vanuit India schreef, pater Karel Bilcke in Ockraïne en pater inzet Wyten in Brazilii. Later ook nog de patei's Fransen. Rigouts. Bellens cii Maenen. De lijst van de talrijke medewerkers is hiermee zeker niet ten einde. Er waren ook bijdragen van na. Jan Huet, Ferdinand en Maurits Bileke, Louis Doms. ... De primus inter pares was ongetwijfeld Jnzef Lauwerys, leraar aan liet Klein Seminarie en later pastoor-deken. Zijn eerste bijdrage in de Gazet van Hoogstraten dateert van 8 december 1923 met een gedicht 'Aan den onbekenden Boer'.

Alle verh(ilen cii dichtbitndels i'aii Dokter

startte en eindigde in het middelbaar onderwis. Dc drukkerij had een faam als drukker van schoo Ihoeken. Natuurlijk werden er ook de jaarhoeken van Hoogstratens Oudheidkundige Kring (tot 1981) gedrukt en ook alle verhalen en dichthundels van Hendrik Versmissen. Ontelhaar zijn dc brochures en gelegenheidsdrukwerken die hij Haseldonckx gezet en gedrukt werden. Zo verscheen in 1979 nog de 'Bloemlezing uit het werk van Hendrik Versmissen' ter gelegenheid van de lüOste verjaardag van de geboorte van dokter Versmissen. Jos Haseldonckx was op het einde van zijn leven niet zo gezond meer en zoon Bert hielp hem reeds voor de Tweede Wereldoorlog. De uitvr\cn j werd in 1943 een afzonderlijk hedrij f

in de Karel Boornstraat 7. Hier woonde Albert Haseldonckx samen niet zijn Hongaarse vrouw Lenke Hetyei. Hij gaf hoeken uit van Kempense schrijvers alsook vertalingen van populaire Duitse schrijvers. Maar het werd geen echt succes. Kort na de oorlog werd het bedrijf overgenomen door een Antwerpse uitgeverij. Op vrijdag 29 december 1978 verscheen de laatste editie van de Gaz.et van Hoogstraten. Jef en Wies Haseldonekx zetten hiermee een plint achter een 86-jarige traditie. Enkele jaren later ging ook de drukkerij definitief op slot. (js) Bronnen: Gazet van Hoogst raten, Hoogst raten iii oude prentkaarten. Lil,er Anucorion Jozef L000ervs, Lenke Heivei, Jozej Haseldonckx, Maria Grouwnians en Dc' Hoogst raatse Maand

1992.

Na liet vroegtijdige oi'erlijden i'on vader Jo.s Haseldonck,v op 4mei / 943 zorgden de ii'editwe en haar zo,,en voor liet di ukkv, i jbeili ii en de uitgave van de Gozet van Hoogstrolen. De token werden onder! ing i'erdee/c/. De oudste ooit it lI,eii hei ?tniiu('rde ieti t'ahiyii niii 1,1 uitgeverij en dc' twee coidere zone,i, Jozef en /t bis, leidden de drukke rij.

Boeken Drukker-uitgever Haseldonckx was toch op dc eerste plaats drukker en veel mnider een uitgever. Er werden weinig of geen hoeken m eigen beheer uitgegeven. Maar het bedrijf was wel een belangrijke hoekdrukkerij. Gedurende heel wat jaren drukte men de studiehoeken Moedertaal. Frans. Grieks. e.a. voor het Klein Seminarie. Nog langer drukte Haseldonekx de studieboeken voor liet stedelijk Onderwijs van Antwerpen, na. de rekenmethode van Mons en Pont, een reeks die reeds in liet klcuteronderwijs

Louis .(I t/ei/s (niet sigaar) beu n JiJ e,t Wies hou ibm h.i nordi in u/)/t mb r 1959 gc i'ierd t oor zijn tele jaren troon e dun t iit de drukkerij. 4 rit/t raaii zien n t' (t In. r. ) Jos \ 'ioi dcii lii iii t 1. René Vcin Rem geit, Oituic.t en 1'ran.s (It mli nv. Ook Karel Rocrk.t en J'ior Dc' .S'ac'ger werkien t dc jaren bi1 Ho scldoiti 'k.v.


OMSLA GVERHAAL

De Hoogstraatse verhalen van Georges Eekhoud

Een familiedrama in Wortel HOOGSTRATEN - Georges Eekhoud was bij de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw een van de belangrijkste schrijvers die Vlaanderen rijk was. Hij was goed bevriend met Romain Rolland, James Ensor, Camille Lemonnier, Cyriel Buysse en de socialistische voorman Emile Vandervelde, om er maar een paar te noemen. Zijn verzameld werk verscheen in 1910 zelfs in het Russisch. Toch lijkt hij nagenoeg vergeten, wellicht omdat hij als veel van zijn Vlaamse generatiegenoten in het Frans schreef. Jammer, want de naturalistische romans en verhalen van Eekhoud staan vaak op hetzelfde hoge niveau als pakweg Cyriel Buysse of Emile Zola. zijn grote voorbeeld. Bovendien situeerde hij enkele van zijn verhalen in cii om Hoogstraten en Wortel. Het is een beetje raar gelopen met de Vlaamse schrijvers van rond de eeuwwisseling. Auteurs als Marie Gevers. Suzanne Lilar, Emile Verhaeren, Georoes Eekhoud, Franz Hellens of André Baillon gooiden in de eerste helft van de twintigste eeuw in eigen land én internationaal hoge ogen. Maurice Maeterlinck kreeg zelfs de Nohelprijs voor literatuur, iets wat geen enkele Vlaming of Waal hem ooit heeft nagedaan. Hun hoeken verschenen steevast hij gerenommeerde uitgevershuizen in Frankrijk. Duitsland en Rusland. Toch zijn ze nagenoeg vergeten in hLin eigen streek. In het Franstalige deel van België worden ze af en toe nog eens herdrukt of opnieuw uitgegeven: Vlaanderen heeft deze zonen en dochters helemaal uitgehannen. De reden is eenvoudig: de Vlaamse Beweging heeft in haar strijd voor de emancipatie van het Nederlands in Vlaanderen meteen ook liet Frans weggedrukt. Eekhoud, nochtans een fervent voorstander van de Vlaamse Beweging. is doordiezelide Vlaamse Beweging de vergetelheid ingeduwd als Franskiljon. Ten onrechte. Zijn enige zonde - en die van zijn Franstalige collega-schrijvers - was dat hij in zijn moedertaal schreef: het Frans.

La Nouvelle Carthage Toch blijft hij een van de interessantste Vlaanise schrijvers uit die periode. Eekhoud (1 854-1927) groeide op binnen de oude Aiitwerpse hour-

geoisie, en bracht zijn vakanties door op een bLiitengoed in de Kempen. Van daaruit verkende hij de streek, en deed er een levenslange fascinatie op voor liet dorpsleven op het Vlaamse platteland. De streek werd meteen liet decor voor zijn beste boeken: de internationale bestseller 'Kees Doorik'. de verhalenhundels 'Kermesses'. 'Nouvelles Kerniesses' en 'Dernières Kermesses en Mes Communions', en zijn levenswerk 'La Nouvelle Carthage', waariii Antsverpen de hoofdrol speelt maar ook overstap jes naar de Keinpen worden gemaakt. Eekhoud was een vrijdenker van liet zuiverste water, die zondernieer een centrale rol speelde in liet artistieke en zelfs politieke leven van zijn tijd. Wie in liet Archief en Museuni van liet Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen (AMVC) de daar bewaarde mappen met brieven van en aan Eekhoud opvraagt. krijgt een who's who van die tijd (met alleen originele handscliriften in de handen gestopt. Eekhoud correspondeerde met Henri Barhusse. Eniile Verhacren, Adolphe Max. Cyriel Buysse, James Ensor, Georges Rodenhach, Jakob Smits, Franz Hellens, Peter Benoit, Henri Conscienee. Jan Blockx, Alplionse Daudet, Stijn Streuvels en Camille Huysmans - en dit is echt maar een kleine selectie van mensen vaii wie Eekhoud af en toe een brief op de deurmat vond.

Henri Barbusse En hij Zou lijn vrienden nodig hebben: meteen na de Eerste Wereldoorlog zat hij zwaar in

Georges Eekhoud 'aas een schrijie r van talrijke verhalen ot'ei- de Kenipen. nesten. Hij had zich tijdens de oorlogsjaren ontpopt tot een overtuigd pacifist: hij noemde de oorlog "la guene In plus ignoble qui jiit jamais ". de meest onwaardige oorlog ooit. Bovendien had hij in 1917 in de krant 'La Belgique' openlijk zijn synipathie betuigd voor de Vlaanise Beweging. In 1918 kreeg hij de rekening gepresenteerd: de Brusselse schepen van openbaar onderwijs wou Eekhoud - opdat moment doceiit Franse literatuur aan een Brusselse normaalschool - ontslaan. Zijn pacifistische en vlaamsgezinde standpunten waien de schepen - en veel van zijn collega's- een doorn in het oog. Een internationaal steuncomité - met naast James Ensor ook de Franse schrijvers Romain Rolland en Henri Barhusse - kon voorkomien dat Eekhoud gebroodroofd wordt. Meer nog. in 1920 werd hij door Koning Albert 1 als een van de eerste leden van de Académie Ro\'ale de Langue et Littérature Française aangesteld.

Ippenroy In 1892 publiceerde hij de verhalenhundel 'Le Cycle patihulaire', waarvan liet verhaal 'HiepHioup ' opeiit met de zi ii: ''La tenue do

Bosch/in! 1)0 Maison Eoi'estière ' étaii située cliiie Wortel ei Ippenrov. " U leest hei goed: ''De BosiIiho/-boerderij lag tussen Wortel en Ippen roV.

El

CoItecte MVC-Letterenut

Antwerpen

Prentjes tij, hei Jainilie-albuni.' Eekhoud 0 stap in Oosteude niet Jaines Ensor, onder/neer op de dijk en hij het winkeltje i'an Ensor. 12


OMSLA GVERHAAL Eekhoud laat die openingszin meteen volgen door een vrij harokke omschrijving van dc streek vaar hij het over heeft. "Een woest 1aiidsr'Iiai maar karaktervol. zoals de sclniders lan vandaag (1(1! zeggen: ,'oesih,'inn l,eidekrnid, znartaclitig-,ç'roemie sparren gouden loco,, loer en daar een van die zeegroene. lua,'d gen'orde,i nioerasseii, omuugeven door jeneu'erbessenstruiken, die oiize boeren 'rennen noemen, zeldzanie eikenbosjes, nog zeldzamnere teelte,i, diie of vie,' k/okke,iïo,'ens die ore,' kilon,eter.v heide signalen lijken uit Ie ivissele,u, en bijna altijd die umunense n'olkenl,enuel, zo hen'eegIil en onrustig als de vlakte stil en ,getenipeu'd is.

(1) Dat contrast tussen rust en onrust, gaat hij verder, vind je ook hij de bevolking. "Midden de pi'imnitiei'e ben'one,'s, berustende en we,'kzanie lieden, hebben zich. aa,ugeim'okken £100,' de nabijheid van de Nederlandse grens en liet Bedelaarsgestic'ht van Hoogstraten, enkele niensen gevestigd, door tegen.spoed getroffen. Van minder ihu,'istelilke inborst, levend u'cimi .nnokkelen stropen en bam,diele,',j. " (2)

Romeo & Julia Wat volgt is een verhaal dat illel bekwame spoed op zijn dramatische ontknoping al'dendert. Niet voor niets wordt Eekhoud tot het naturalisme gerekend, de beweging waarin de Franse schrijver Emile Zola een centrale i'ol speelde. De naturalisten wilden het leven van de gewone man beschrijven, in al zijn hardheid, niet opgesniukt door mocilijkdoenerij en nog veel minder vanuit ecn ivoren toren. Op een di'amatische ontknoping meer of minder werd niet gekeken. Voor minder dan een familiedrama gingen de naturalisten niet. En in 'HiepHinup!' is dat niet anders. De boerderij Boschhof waarvan sprake in de openingszin, wordt al jaren bewoond door de familie Overmaat, die vandaaruit het domein van de graaf van Thyme hehei'en. Na de dood van zijn vader en zijn oudste broer, wordt Jakkè Overmaat teruggei'nepen uit het Seminarie van Mechelen, waar hij zich "zoals veel jongste kindere,i van Vlaanise boeremu '' op het priesterschap moest voorbereiden. Hij moest nu voor zijn moeder en de boerderij zorgen. De vrij teruggetrokken Jakkè neemt zijn taak ter harte. Hij zorgt voor de boerderij. soigneert zijn moeder en beheert - als 'garde' de landerijen van de graaf. Tot hij op een d,i ''ii iiu-' ije goed voorzien van oren en poten - betrapt tijdens een van haar strooptochten. Hij neemt haar mee naar de champetter, zodat ze voor de vrederechter moet verschijnen. Maar hij kan haar niet uit zijn hool'd zetten, en wanneer hij voor de rechtbank moet getuigen, is hij helemaal in de war. Het lijkt wel alsof hij degene is die in het beklaagdenbankje zit. Wat er ook van zij: de jonge vrouw woi'dt 15 dagen opgesloten in het Hoogstraatse "Bedelaarsgesticlit ". Haar bijnaam: Hiep-Hioup, de kreet clie ze altijd gebruikt wanneer ze iemands aandacht wil trekken. haar verbazing over iets wil uitspreken, of gewoon afscheid wil nemen. Is er hier een Woi'telse Romeo & julia in de maak? De heIde die de kloof tussen de del'tige, uiwaige jakkh, en een 1 ichtziiiing nicisje van lage komafovcrsht? Niet lue1,:cild Want waniieer Hiep-Hioup beseft welke impact ze heeft op jakkè Overmaat, besluiit ze hem hij wijze van wraak liet hoofd op hol te brengen. En dat lukt.

Op de dorpskermis danst ze uitgebreid met hem, vooraleer - voor de ogen van jakkè - op zwier te gaan niet de eerste de beste hoerenkinkel die haar voor de voeten loopt. Ze drij It hem willens nillens tot wanhoop, met als gevolg dat de eerlijke en del'tige jakkè naar de "Colonie d'aliénés" van Geel wordt overgebracht.

Geweer Wanneer moeder Overmaat de miserie van haar zoon ziet, geeft ze hem uiteindelijk toch de toestemming om de hand van Hiep-Hioup te vragen. Hij i'aapt al zijn moed hijcen, en vraagt haar ten huwelijk. Ze lacht hem publiekelijk uit, de ultieme vernedei'ing is zijn deel. Wanneer hij drie dagen later 's nachts wakker wordt, neemt hij zijn geweer ter hand, en gaat op wandel. En hij betrapt haar. de vrouw van zijn leven, vrijend niet een koeienhoeder. Ze ziet Jakkès geweer. en is meteen hang voor het leven van haar minnaar. Wanneer die de benen genomen hecl't en buiten bereik van het geweer is. is ze gerust. Haar zal niets overkomen. "Da,,, gerustgesteld, bekwaam om zie!, over te ge veiz aan de verdorveii loopjo:z gen op gescharreld aaii de raizd va,, ee,, akker, maar eeuwig slecht voor de garde, barstte ze ia lachen uit, op de immanier die ,Jakkè maar al te goed ke,,de. Hij sc!oot. Ze laclite nog, valle,,d, eem: gat onder haar liii kerbom'st. Hiep!... Hioup! bleef in haar keel steken." (3)

Koetsiers Ook elders in liet werk van Eekhoud fungeren Hoogstraten en omgeving als decoir. In het verhaal 'La fôte des SS. Pierre et Paul' bijvoorbeeld, uit de klassieke bundel 'Kermesses'.

Twee koetsiers komen mekaar tegen op dc weg tussen Rijkevorsci en Oostmalle. De ene is onderweg van Wortel naar Halle, waar hij de nieuwe meid voor zijn baes en baezimie moet gaan halen, nadat cle vorige aan de deur is gezet. De andere rijdt van Halle naar Wortel, met hetzelfde doel. Een paar uur later komen ze mekaar opnieuw tegen in Rijkevorsel. nu alletwee in hetgezelschap van een nieuwe meid voor hun b,ue,r en baezimue. En u raadt hel al... De twee meiden, allebei ontslagen en op weg naar hun nieuwe werkgever, blijken gewoon van plaats te wisselen. Ze praten honderduit over hun bae.v en baezine, het wordt znwaar no g gezellig.

Dagboek Eekhoud zelf was overigens een vrij tragische figuur. Tot aan de cicod van zijn vrcuuw hield hij de façade van een gelukkig huwelijkslcven op. Toen na zijn dood zijn dagboeken boven water kwamen, bleek hij er zijn hele leven een dubbelleven op na gehouden te hebben. Met vaste regelmaat gmg hij in Bi'usse 1 op strooptocht, up zoek naar homoseksuele contacten, die hij uiteindelijk vond hij zijn geheime vriend Sander. Hij beschreef hun activiteiten vaak op bijzonder bloemrijke wijze in zijn dagboek. Zij het in het Engels, zodat zijn vrouw ze niet kon leien. Zijn gewone, dagdagelijkse leven beschreef hij in het Frans. Het niaakt van het dagboek een pijnlijke illustratie van een dubbelleven. Wie na mekaar de Engelse passages leest, krijgt een verhaal voorgeschoteld dat niets genieen heeft met datgene wat in de Franse stukken heschi'even wou'dt. En toch ging het nni ën en dezelfde meneer: Geoi'ges Eekhoud. schrijs

Bronnen -Her,na,u Broei. 'Georges Eekhuoud', imu 'Natio' ivaol Buogm'ati.wli Woordemuboek. Vol 8'. Bm'ums,sel, 1979. -Georges Eekhuoud. 'Ke,'m,ues.ses ', La Remuaissa,u'e dii Livm't', B,'ussel. zomuder datinui. (De eerste druk ,'e,'xchee,i in 1884.) -Georges Eekhuoimd. 'Le Csi le Patibu,lai,'e '. La Re,iaissan,e do Liiie, Brussel, 1927. (De eerste druk i'e,'schee,u ii, /89-1) 'Eeklioiid le m'auc/ife ',P,'es,se.v

(liii i'e ,'s ita i res (10 Sep temu triomu. Vi Ilemi ei, ve d'A.vq. 1999. - Geom'ge.s Rencv, 'Georges Eekhoud. L 'luomnme - / oeuum'e ', Oflice de Publicilé. B,'ussel, 1942. -Hernia,, Van Puivmuubroi,ck. 'Geoi',ges Eekhoimd en zijn werk', De Nede,'landse Boekhandel- Van J-Iolkemuua & Warendorf, A nu werpen -Amnster(1(1,1!. 1914. /uuei dank

(1(111

Leen 1-li,et

Noten Oorspronkelijke tekst: ''Pays désolé mais plein de caractère. comme disent les peinti'es cI'aujoui'd'hui: des hruyères eouleur cle rouille, des sapins cl'un vert noirhtre. des genêts d'or, çii et 1h un de ees marai s glauques et figés. entourés de genévries. qlie nos paysans appellent i'enmies, de rares chênayes, des cultures plus rares, trois nu quatre clochers av ant 1 'air de se faire des signaux par-dessus des licues de landes. et prescue toujours un gi'and ciel nuageux, aussi inohile. aussi tournienté que la plame est quiète et amoi'tie." (2) Oorspronkelijke tekst: "Au noyau des habitants primitifs, gens ri)signi)s et laborieux.

sont venlis s'apouter. h cause dci voisinage de la li'ontière hnllandaise et du Dépot de mendicité cl'Hoogstraeten, quelques rafalés, d'humeur ilioins chrétienne, vivant de contrebande. de braconnage et cle maraude." (3) Oorspronkelijke tekst: "Alors, rassurée, capable de dévouement pouir le galopin vicieux ramassé au bord dun chanip. utiais étei'nellement mauvaise pour le garde. cl le éclata de ce nrc que jakkè ne connaissait que trop. II tira. Elle riait encoi'e, en tombant, mi trou sous la rnamelle gauche. Hiep!... H i ou pè ! lui i'est a dans 1 a gorge.''

Op veel eikels en beukennootjes Rijp aan de boom en plant, volgt een strenge winter houdt geen drie dagen stand 13


vanuit het stadhuis... Oppositie overtroeft college Frustratie over uitblijven rondvraag De oppositiepartij CD&V heeft er de laatste maanden al enkele keren bij het college op aangedrongen om na de behandeling van de normale agenda een rondvraag te houden bij alle raadsleden. Op die manier kunnen ook andere punten aan bod komen die niet op de agenda staan. Vermits het college tot dan toe met geen paskiare oplossing naar buiten was gekomen, plaatste CD&V maar liefst 20 punten op de agenda, 7 meer dan de agenda van het college. Zeker een primeur, maar oU het de rondvraag dichterbij brengt valt nog te bezien.

Rondvraag In de gemeenteraads7itting van Juni 2002 lanceerde CD&V in een bijkomende agenda hct idee om in de Hoogstraatse gemeenteraad een "rondvraag" in te voeren. De bedoeling van deze rondvraag zou zijn om ook plinten die niet op de agendct staan te kunnen bespreken. Dit kan interessant zijn om kort op de actualiteit in te spelen of om te informeren naar de stand van zaken van werken in uitvoering. De Vlaamse regering overweegt om een dergelijke rondvraag als verplicht punt op de dagorde van de gemeenteraad in te voeren. 1-let is duidelijk dat dit voor een oppositiepartij een welgekornen geschenk zou zijn om meer betrokken te raken bij het beleid in de gemeente. Het schepencollege had wel oren naar die vraag en beloofde hij wijze van proef een dergelijke rondvraag volgende keer op de agenda te plaatsen. In het verslag van deze raadszitting leien we hierover: Artikel 9 lan her reglement van orde bepaalt dat de raad) leden na afloop van de openbare veigadering niondeli ige vragen kun iieii stellen over gemeentelijke aan gclegen/iet/en die niet op de agenda van de gemeenteraad laan. Er bestaat in /-Joogstraten geen traditie op dit slok en daarom is liet zoeken naar sterkbare afspraken. Momenteel berekent liet t/al de gemeen feraadsiergac/ering geschorst zou moeten oorden om vragen te kunnen stellen t/je niet op de agenda staan. Om liet normale verloop van de gemeenteraad iiiet te storen, itil liet college daarom na afloop van t/e besloten vergadering 1,1cr een njfornieel vragenha/fuurtje experimenteren. 1-hen/oor moet een beelc/ omstaan van de doe/stellingen en de gewenste aanpak sa,i deze vraag- en antssoorc/rond/e. Een aanpassing van liet reglement inn ojde kan dan gebeuren infumutie i'cin t/it experiment. De suggesties voor aanpassing van artikel 9 kunnen Ii ierl,ij in oven i'eging genomen wort/en.

Geen gevolg Noch in de raadszitting van Juli, noch in die van augustus en al evenmin in die van september brengt het college de toegezegde rondvraag op de dagorde van de gemeenteraad. Anderzijds was ook de oppositiepartij CD&V niet opgetogen met de idee om de rondvraag te houden na 14

eens duidelijk te stellen diende zij een bijkomende agenda in met wel 20 aandachtspunten. Het college had "slechts" 13 punten op de ilagorde gezet en zag zich opdat vlak dus de bef :sfgestoken door de oppositie. In de marge hiersan deelt ze de aanwe/igen nice dat haar groep bezwaar heeft ingediend hij de (Jouverneur van de Provincie "tegen de handelwijze san het college in serhand met de vraagstelling." En ze voegt er aan toe: "VertIer is liet opvallend dat er steini' beleid,smnatiçe pioiten op de agenda san de coalitie staan. Her betreffen vooral dit/mini' .5 rratiei'e punten en kenn is litunen lam, politiei'erortleniigen enz. Deze vaststelling is voor 017,5 iiier tiénoialig, maar t/it is m'eei/s verschil lende maant/en het geval. Het t/act onze fractie besluiten, t/til er een zekere regeermoehesc/ optreet/r in cle nieerc/er/ieitl en weinig zin voor creativiteit in het beleid.

de geheime zitting. Voor svie niet erg thuis is in deze materie: de gemeenteraadszitting bestaat meestal uit twee delen. Het eerste gedeelte is de Openbare zitting. Deze staat open voor iedereen. .o . tenminste indien er geen inrnengi ng of storend gedrag is vanj wege de aanwezigen. Hierna volgt de ge heime zitting en dienen pers en publiek de zaal te verlaten. In Hoogstraten worden , dc raadszittingen meestal gevolgd door een aantal mensen van de pers (5 (i 6) en een tiental geïnteresseerden. Afhankelijk van het onderwerp kan dat Dc o/I((I/l( iw t I(Ol al ltOt( i oh wel eens oplopen ts)t /ialfimurje in de gemeenteraad. Voor haar geeft liet /iuidige een volle zaal. Denken schepencol/ege nog weinig blijk san creativiteit, we maar even terug aan de acties van de Minderhoutse voetbalVeel van de onderwerpen die de oppositie aanvereniging, beslissingen over het serrecomplex, bracht werden kortweg afgehandeld, andere de aankoop van het hegijnhof, enz.. Zoals echte werden dan meer uitvoerig bediscussieerd. Ook sportmannen spelen doorwinterde politiekers de agenda van het college bracht niet veel ook graag voor een volle zaal. Niet verwondermoeilijkheden met zich mee en werd vrij vlot lijk dus dat een oppositiepartij graag een aantal afgewerkt. Wij lichten hier enkele punten uit. (al dan niet prangende) vragen wil stellen aan het college en dit ook nog wil weerspiegeld zien in een pittig persartikel of in een goedkeurend geknik van de aanwezigen. Maar indien de De TV-distrihutie op Poeleinde gaat onderrondvraag gehouden wordt na de geheime zitgronds. ting, die soms erg kan uitlopen, dan zit er geen Er worden voor 13.500 € bomen aangekocht kat meer in de openbare tribune. Wie rekent op voor de groendienst. zijn redenaarstalent of niet bang ïs van een Er komt een DWA (droog weer afvoer) leiding beetje show komt dan wel van een kale reis van het containerpark naar het zuiveringsthuis . Anderzijds verhoogt een vergadering station. Dit is het laatste werk dat aan het zonder publiek vaak wel de sereniteit san de containerpark moet gebeuren. Alle overige indi scu ssies. frastructuur is volledig uitges oerd. Er is een overeenkomst goedgekeurd om achter dc parochiezaal van Wortel een skateterrein aan CD&V was niet erg gelukkig met het uitblijven te leggen. Er moet nu nog werk gemaakt worden van degevraagde rondvraag. Om dit nog maar van een geschikte ondergrond. de plaatsing van

Beslissingen

Andere methode


GEMEENTERAAD een skateramp en een gebruiks- en onderhoudsregeling met de skaters en ouders. Het hibliol hoek sheleidsplan 2003-2007 werd Er komen parkeerplaatsen voor gehandicapten in Minderhoutdorp en in Meerledorp.

Bijkomende agenda Vanuit de oppositie werden er in totaal 24 onderwerpen aangebracht. De CD&V had cr20 hij elkaar gezocht, raadslid Huybrechts een viertal en Agalev paste dit maal. Een aantal punten werden door het college kort heantwooi'd, andere kregen daarentegen een uitgebreide behandeling. WC 1 ii'hten er enkele uit:

Worden er in de Heimeulenstraat en in de Dalwijk in Meerle groene zones en speelpleintjes bouwrijp gemaakt en verkaveld? Er /ou overleg gepland /ijn met enkele leden van hel w ijkhestuur. Raadslid Verlinden wijst er op dat er in het verleden afspraken gemaakt werden tussen LOK en VLM om een aantal percelen te voorzien als groene zone en speelplein. De kostprijs hiersan werd serrekend op de test van de kavels. Hij vraagt daarom niet te lichtvaardig over te gaan tot verkaveling. En indien het dan toch moet is hij voorstander van sociale kavels. Burgemeester Van Aperen zegt dat hij deielfde hekommernis heeft en dat hij de vraag gesteld heeft of de wijk'ikkoord kan gaan om een aantal sociale kavels te creëren. Maar dan moet wel 3 4 van de bewoners akkoord gaan met de wijziging tot s erkaveling. Daarna kan dc vraag voorgelegd worden aan de dorpsraad. "Het heeft geen zïn een hele procedure te starten om voor te leggen aan de gemeenteraad wanneer men niet zeker is of er wel een 3/4 meerderheid gevonden kan worden. ,~

Het Paterspad en de omgeving van de Sprebo-uitzaveling blijft ergernis opwekken. Stukgeredcn wegen en gevaarlijke situaties blijven een bron van kritiek. Dit onderwerp werd ook al eens meer aangehaald in vorige gemeenteraden. Volgens burgemeester Van Aperen zal de aannemer alle schade moeten herstellen LOals dat voorzien is in de vergunning. De slechte toestand van de Minderhoutseweg en de pastoor Van Dijckstraat zullen binnenkort aangepakt worden. De Pastoor Van Dijckstraat is opgenomen in het lastenhoek san wegenherstellingen, terwijl de Minderhoutsestraat zal vernieuwd worden na aanleg van de riolering. Maar hiervoor is de studie nog niet rond. CD&V vraagt ook dat het college werk maakt van een speelplein in de wijk Borselhoeve. "De,e slaag sscid ons al gesteld iii '99. Maarde wijk dateert al van v66r het huidige bestuur. En toen werd er geen grond voorzien voor een speelplc uitje. De vcnieente heeft geen g i'onden in de wijk, en hoewel s ij nok wel willen hebben wij in onze zoektocht naar een oplossing nog geen enkel resultaat kunnen hoeken." CD&V heeft vW de hiCi S v emonien dat er pet'spectieven zijn om ook Nederlanders die in Nederland belastingen betalen en in Hoogstralen wone ii 1, lairii Iiijdiageii iii de belastingheffing. Welke maatregelen gaat Hoogstraten nemen? Schepen van Finnieies Staf Feei lniel_ :" ll ,'it t-ccd, vanar 't2 in Je eenieenlci aaçl en Itehi al zo vaak gi'prnheenl dcie maatregel door te drukken. Maar we zijn steeds met onze kop tegen de muur gelopen. Dii fiinhleeni zal 1111 dank zij de paars-groene rcgcring worden opge In,,t. Ik lidi liet ook ni,iai in de pers vernomen De os 'r'enkomst zou vddr 15 november moeten goedgekeLird worden in het Belgische <ii in hei Nederlandse parlement. Pas

later zullen de gemeenten aan bod ko men. Dus deze mate rie 'al zeker niet ni de begroting van 2003 opgenomen worden." CD&V icenil liet niet dat tijdens de Open Monumentendag de aangekondigde tnonumenten uit de Taey mansroute gesloten bleven voor het publiek. Nochtans was aan de bevolking voorgesteld dat er in de verschillende locaties kunstwerken van Hoogstraaise mensen kon hewonderd worden. Schepen

Roger Van

-

-

.

-

Voormalig schepen Ver/joden uit Wortel vraagt zich af of huidig ,sc'hepen Van Amniel uit Wortel nog wel zijn bevoegdheden in liet ondei'tiijs kan waai'niaken.

Aperen replicccrt hierop dat het indemdaad ni oorsprong cle bedoeling was om in de verschillende monumenten, waaronder ook de vroegere rijkswaehtkazerne, een aantal l-loogstraatse kunstenaars tentoon te laten stellen. Nadien heeft men beslist dat deze mensen beter verdienen en in betere omstandighedeti moeten kunnen tentoonstellen. Maar al deze gebouwen openstellen zonder aangepaste tentoonstelling leek ook weinig un. "En daarbij zijnde Taeymansgebouwen een s oorheeld san neoklassiekegevelarchiteetuur." Aldus de schepen van Cultuur. Raadslid Haseldonekx kan uieh helemaal niet verzoenen net deze uitleg Cl] blijft het een gemiste kans vinden om de rijkswachtkazerne en het gemeentehuis van Meerle te kunnen bezoeken.

CD&V heeft ook een aantal s ragen en opmerkingen aangaande de veiligheid op de wegen. Vooreerst vraagt zij het college de aandacht van de bouw erkers te trekken op duidelijke zichtbaarheid en veiligheidsmaatregelen Daarnaast wil zij graag de veiligheid op de B redasew eg verhogen door ononderbroken 1nen aan te brengen ter hoogte van dc zijwegen, en het inhualverhod van aan de Meerseweg door te trekken tot in de Desmedtstraat Raadslid Verlinden oppert daarnaast ook dc wens om één breed fietspad langs één zijde van de weg aati te .

leggen in plaats van twee stnalle.vooral omwille van de beperktere onteigeningen, maar dit voorstel wordt zeker niet door alle raadsleden als veiliger en goedkoper beschouwd. HetzeIlde raadslid heeft ook heel is at bezwaren hij het p1 an van het college o in alle bomen in de j arm Huetstraat. P. de Clerckstraat en de P. Sehrijversstraat te rooien omwille van de wildgroei van de woi'tels en de weelderigheid van de kruinen. Hij dringt daarom aan op andere maatregelen zoals het kandeleren van de bomen, zodat de overlast voor de buurt en geringe zondoorgang zouden beperkt worden. Daarnaast opteert hij om in rustige straten met beperkte dnorgang s oortaan fruithomen aan te planten teneinde liet sociale aspect te bevorderen. Tot slot wil CD&V weten welke conclusie het college getrokken heeft uit de stemming over de bevoegdheid van de schepen van onderwijs Van Am meI Het antwoord In erop van burgemeester Van Apereti luidt : "Alles blijft zoals het was 1" Waarop raadslid VerhuIst reageert: "Dan zullen wij hier onze besluiten ut trekken". Hierop itusinueert hij duidelijk op de discussie in de vorige gemeemiteraad waarin de mogelijkheid van het otitslag van de bewuste schepeti reeds werd aangekaart. Dit belooft dan -

s :ist een pittig agendapunt.

Erfgoed Hoogstraten 01) zaterdag 14 september bespraken een 35-tal belangstellenden van 'Erfgoed Hoogstraten' dc projecten waairond men op korte termijn wil is erken. De leden vani de verenugmnig willen regelmatig een monument bezoeken en histomisch onderzoek verrichten over: Funerair erfgoed. Heb je belangstelling snor familiekuncle, de geschiedenis van verwante tami ties, de symboliek ol t\ pologie van gral'tekcns. gral'monumenten..... Zo ja, laat het ons weten Reacties 7i jn welkom hij jozet'Sehellckcns, Loenhoutseweg 34, 2320 ii 'sti ateii. tel 03 314 55 04 en e-mail jo,'ehsehelleken:,to k\net.he Waardevolle en beeldbepalende architectuur. Wil je mee op zoek gaan naar de nnogelijkhedcii oni nicer aandacht te vragen voor waardevolte niet beschermde gebouwen? Wil je meewerken aan een selectie an architectuur die speciale aandacht verdient? Neem dan contact op niet: Patrick l\Ieli.s, Karel Boomnstr 67, 2320 Hoogstraten, tel 03 3 14 39 Üb en s ia emmiml patriek.melms@'pandra.be Grootgrondbezit. Heb je belangstelling voor hiterattuur- en arehiefonder,'oek in verband niet liet grootgi'undbeiit mi cle i egio? \ ie nice op zoek gaan naar de verhalen achter de 'btnlenhuiert? Daii neem je contact op met: Frans Horsten, Begijnhot 26, 2320 Hoostraien. tel 03 314 88 851 fax 03 311 23 81 en o mail l'raii:;.hor:,ten:ikcnet.be Bezoek aan Maxburg In de loop van november brengt Erfgoed Hoogstrateti een exclusief heioek aan liet land,izoed Mashurg. Het bezoek is voorbehouden aan een heperkte groep, leden van Erfgoed Hoogitraten. Titfo: '5iriOk IVIi-'tiç tol tt 2 54 ((6 ol e-tiiaml gtnmzk.mehispandora.he lid worden van Erfgoed Iloogstraten (2002) kan door overschrijving van €5 op rekening nnnnmer 646-2206140-83 vati Erfgoed Hoogstraten -

15


KEUKENS & BADKAMERS

Johail Herijgers

4D&BO{Yr

Niskefruen

cielcierdonksestraat 5, teL: 076 5962551

4 1.

Openingstijden: 1 ma t/m Vrij: 8.00 - 18.00

keller ....

k c'

1

• Grote showroom 1 za: • Maatwerk • Eigen montagedienst •Vlakoverdegrensbij Meer

8.00 - 16.00

1 1

k n

ROUTE

In onze showroom vindt u de mooiste keukens en badkamers, van klassiek tot modern. Wij staan voor u klaar met de beste service en een eerlijk advies, vertaald naar uw wensen.

En

16

1. Brd

4__1S

WWW.HERIJGERS.I'JL

Mee is eidreef

SERVICE - BOUWMARKT & TUINHUIZEN

JODOII Heriigers

Zeeden

qP

-

U vindt ons: 4 km. buiten het dorp. Volg de gele wegwijzers

oiiskorgen

ieIderdonksestraat 5, tel.: 076 - 5962551

• Grootste bouwmarkt uit de omgeving • Showtuin met meer dan 40 tuinhuisjes • Vlak over de grens bij Meer

LUGA RE

In onze showroom vindt u de grootste collectie van de mooiste tuinhuizen, blokhutten, prieeltjes en garages met meer dan 30 showmodellen. Voor alles in en rondom uw huis kunt u in onze service-bouwmarkt terecht. Wij staan voor u klaar met de beste service.

WWW.HERIJGERS.NL 16

A 16


MILIEU

Justitie vervuilt stroombekken van de Mark Justitie, met name de strafïnrichting van Wortel en van Merksplas, vervuilt het Markbekken. De overheid overtreedt op die manier haar eigen wetten. De bevoegde instanties moeten dringend stappen ondernemen om de waterkwaliteit in de Staakheuveisc Loop en de Bolkse Beek te verbeteren. De waterkwaliteit van Lie Mark en haar bijrivieren is de laatste jaren lichties aan het verbeteren. Toch wordt de kwahteitsdoclstclling, die in 2002 voor viswater vooropgesteld werd, hij lange na niet gehaald in de hoven- en di' middenloop van de rivier. De slechte kwaliteit van het water in de bovenloop wordt al lam aangeklaagd. Telhens worden er verschillende oorzaken voor de vervuiling aangehaald. Zo werd in liet verleden verwezen naar de slecht werkende overstorten, ook diffuse vervuiling door lnçibouw cii uur niet aangesloten huizen werden als mogelijke oorzaak aangehaald. Ongetwijfeld zijn dit ook vers uilungshronnen, maar hoogst waarschijnlijk niet de grootste vervuilers.

Bolkse Beek De Bolkse Beek sta' •it op de waterkwaliteitskaarten al jaren aangeduid als een zwarte water100h, dit wil zeggen een zwaar vervuilde waterloop. Omdat deze beek niet - - --- zo lang is, dachten wij dat liet niet zo moeilijk kon zijn 0111 de vervuiler van deze 1500 waterloop op te spoE ren. 1000 co Hiervoor gebruikten 500 l wij een gelcidbaarheid-meter. Dit is ccii 0 zeer eenvoudig toe- cn 1 stel dat niet echt de vervuiling meet, maar wel de geleidbaarheid. De gelcidhaarheid van water verhoogt evenredig niet deconcentratie van zouten in het water. Deze niet natuurlijke zouten zijn vooral afkomstig van vervuilingshronnen. Het gaat over nitraten en fosfaten. In een zuivere Kempische beek is de gelcidhaarheid ongeveer 350 p/sec. Om de vervuiler te kunnen Iokaliscren hebben we eerst de geleidbaarhcid opgenomen aan dc

Staakheuvelse loop Voor het veel zuiverdere Merkske, een grensvormende zijrivier van de Mark, is langs Vlaamse zijde. naast het zuiveritigsstation en enkele hujzen die niet aangesloten zijn op de riolering, de Staakheuvelse Loop dc grote vervuiler. Hier is liet zelfs niet nodig om metingen Lot te voereti om de vervuiler te achterhalen. De Staakheuvelse Loop komt recht van de strafitirichti lig van Wortel-Kolo-

nie.

monding van de Bolkse Beek in de Kleine Mark. Daarna maten we steeds verder stroomopwaarts in dc Bolksc Beek op enkele punten aan bruggen of waar grachten in de beek terechtkwamen. De Kleine Mark zelf mat voor de samenloop met de Bolkse Beek 419 i/sec. De Bolkse Beek S15 p/si'i' In onderstaande tabel kan je dc resultaten van de meetpunten zien. nr geleidbaarheid p/sec

Plaats Kleine Mark voor samenvioeng Laak voor samenvloeiing Bolkse Dijk Bolk voorbij 2 grachten Merksplas-Kolonie

t

419

2 3 4 5

815 879 1085 1150

Stroomopwaarts lopend kwamen wij dus ut hij de gracht die recht naar de strafinrichting liep

Bolkse Beek

.

1

meetpunten

van Merksplas-Kolonie. Daar situeert zich de vervuiling van de Bolkse Beek.

Justitie de vervuiler Het lijkt ongeloolhik. Daar waar de overheid iedereen, zowel burgers als verschillende besturen, oproept inspanningen te leveren om de waterkwaliteit te verbeteren, blijkt liet Ministerie van Justitie de grote vervuiler te zijn van een heel stroomhekkcn.

Wachtbekkens Verschillende overheden wei'ken samen om de overstromingsproblematiek van dc Mark, en dit vooral in het Nederlandse Breda, aan te pakken. De oplossing die zich hierbij alsmaar nadrukkelijker stelt, blijken retentiehekkens te zijn. Dit fijn bekkens die hij overstromingen het overtollige water kunnen opvangen en zo het dehiet van de rivier zelf verminderen. Ook wordt er aan gedacht om de valleien in de bovenlopcn in te richten als natuurgebieden en deze te laten overstromen. Uiteraard kan dit alleen als dc kwaliteit van het rivierwater in orde is.

Best een idvilisch plaatje. fivIaar in o'erkelijkheid zij;t veel grachten in de omgeving i'an Mei'ksplas- cii Wortel-kolonie sterk vervuild.

Hoe verder? De ondergetekende organisaties vragen een dringende sanering van de vervuilingsbronnen door het Ministerie van Justiiie. Dit kan door aansluiting op een persleiding naar een zuiver ngsstation of misschien zelfs door de aanleg van een biologisch zuiveringstation. Momenteel is men hard aan liet werken aan de plannen om aan alle stuwen vistrappen te plaatsen zodat de vissen terug naar de hovenlopen en zijheken kunnen migreren om te paaien. Hopelijk moeten we de afdeling Water dan niet voor Justitie brengen wegens dierenmishandeling omdat de dienst de vissen toegang geeft tot vervuilde waterlopen. Onderteketid: Antilliaanse Feesten, Natuurpuni Ma rkva 1/ei, JNM Mark io / le i, Velt Noorderkeoipen, WBE Merksplas, V:u' Het Con rent, iii , Laerouolen, VVV Hoo,.straten, Natoorpiuut De Kiei'ut.

Hofmans

Begrafenissen

Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 17


Tentoonstelling duurzame ontwikkeling

Verklein je ecologische voetafdruk Het stadsbestuur van Hoogstraten organiseert in samenwerking met de scholengemeenschap Markdal een tentoonstelling duurzame ontwikkeling Verklein je ecologische voetafdruk "in de feestzaal van het Klein Seminarie van Hoogstraten (Vrijheid 234), van dinsdag 5 tot en met donderdag 14 november 2002. Rode draad door de tentoonstelling is 'De ecologische voetafdruk'.

--

I mfr " jDEECOLOOISCHFIIOFTAFnRIIK TENTOONSTELLING FEESTZAAL 'KLEIN SEMINARIE 9eolOiiovembcr ivaii 14101

Die ecologische voetafdrok staat symbool vooi de druk die wij uitoefenen op het milieu en geefl tevens de klool aan tussen arm en rijk. Een ecologische voetafdruk is de oppervlakte nodig om in de les ensstijl van een peisoon, een stad of een land te voornen. Voor alles wat v.e consumeren of aan afval produceren - voeding, vervoer, huisvesting, diensten enzos oort - is immers ecn hoeveelheid land nodig die dat voortbrengt en/of verwerkt. Om een idee te geven: met hij na 9 hectare hebben de inwoners San de Verenigde Staten dc grootste voetafdrukken. 111 België wordt 5 hectare per persoon geconsumeerd. En een Indiër. die gebruikt nauwelijks 0,5 hectare. Aan de hand van concrete voor-

beelden en activiteiten kunnen de bezoekers van de tentoonstelling inzien hoe ze hun eigen voetafdruk kunnen verkleinen en dus duurzamer kunnen gaan leven. De tentoonstell ing omvat ccii gamma van duurzame cii vaak interactieve stands uitgewerkt over mobiliteit, afvalpreventie. thuiscomposteren, het besparen van energie, hergebruik van regenwater, duurzame grondstollen, al ternati cve bestrijdingsmiddelen, do urzaam (s er)bouwen en de noord - zuidprohlematiek. Computerprogramma's cii elektrospelletjes geveii tips om duurzamer te leven. Maar ook treffende illustraties zullen niet ontbreken. Zo zullen verschillende isolatiematerialen getoond worden en winkelkarretjes liet verschil tussen afvalarm en afvalrijk winkelen aantonen. Voorts benje getuige van demonstraties van een minihemelwaterops angsysteem. een model van een windturbine, een model van een zonnepaneel, regenwateropvanginstallaties, heinelwaterdoorlatende bestrating, een verwarmingssysteem met behulp van een warmtepomp. spaarlampen, ... Naast de educatiel'e s tands zullen oo/s dwerse bedrijven en vereni'inrgn verte i,'c,i ivoordigd zijn oni de be-

zoeker met raad en daad bij te staan. Deze doe- en ml oheurs liet als thema duurzame ontwikkeling wordt ons ter beschikking gesteld door het Pros inciebcstuur san Ant erpen. We kregen overigens de medewerking van een aantal ondernemers uit unie gemeente die nice op de kar springen (Westenwind, Installatiebedrijf Kees an den Bergh. Halsehoor. Bouw materialen Herrijgers. enz)en we maken gebruik van de

informatie die ons door de lOK ter beschikking wordt gesteld. Ook de Veiling Hoogstraten en liet Proefbedrijf der Noorderkempen verlenen hun medewerking. De Mondiale Raad van de siad I-Ioogstraten levert informatie voor het Noord-Zuid-thema. Natuurpunt. afdeling Markvallei, licht haar werking toe en zorgt voor pernianentie tijdens het weekend. Overzicht san dc tentoonstelling Module 1 - inleiding - ierklari,i' 'De ecologisc/ie voet atdruk - Grote inkijk:oil, voeten India, België en VS, kobu.i iiereldkaart en kleine roelen

Module 2- Titenia Noord -Zuid - Grote en kleine i'oet, ,t,obos oiet diie luikJ es cii kubus niet brood De Mondiale Raad, Broederlijk Delen. de Wereldwinkel. % zorgen voor een concretere ins ulling van het thema. Modale 3 - Tlienia Atvalpis'i eiitie - Grote en kleine voet, 2 ivinkelkarretjes, kobo.s rond afval

en iïiid corn/loste re,i De 2 winkelkarretjes rond afvalarm en afvalrijk winkelen maken deel uit van de tentoonstelling. De ingezanielde afvalsiromen per Hoogstraatse inwoner in 2000 zullen worden tentoongesteld en vergeleken niet liet landelijk gemiddelde. De compostwerkgroep tal in de tuin san liet Klein Seminarie een demosiand opstellen en info rond de plaatselijke werking voorzien. Er is voldoende info beschikbaar omitrent coniposteren, "afvalevolutie" van de stad Hoogstraten. Modale 4- Thema Water - Grote en klei,ie voet, kobo,m rond leidinm'miate,', zoil /ienieloater-

sv.steeni. PIME-conmpieter

Ing. iiai5b851uurl00051raien 151fl -iIfluirnnflUfli.flhiohing manvallei ScfloIBngemeenscuiai, 0511151 00111110 Oosni K005sing1o0 4D4

telijk RuimtelijkUuitvoeringsplan 'Zone voor windturbines' ie Meer. Folders, posters en een maquette s'an een windturbine kunnen bekeken

worden. Turhowinds stelt een video - svaarop de montage van een windturbine wordt getoond - ter beschikking. Module 6 - Thema Mobiliteit - Grote en kleine moet, zou fietsbeleid, kiibos brand.stofmemiroik De Lijn informeert over het openbaar vervoer. Fietsen Verschueren zorgt voor een prototype van een s eilige fiets en vergelijkt die met een fiets uit de "goede" oude tijd. Modale 7 - T/ieoia Duurzame Grond.vrotfen en

Prodocie,i - Grote en kleine moet, zoil cloor:aam bouwen, computer doorzaaoi boumven Halschoor levert via de firma EBEMA een demostand met allerhande soorten waterdoorlatcnde bestrating. Biohome voorziet een demonstratiepakket en Ecover zorgt voor stalen

van duurzanie sehoonmaakniiddelen. Het Malse bedrijf. mei. Hoogstraatste roots, stelt een poductenpakket en informatie ter beschikking. Modale 8- Thema Best ri jc/ing.snoddelen - Grote en kleine moet, zoil be.s trijdingsmniddelen Biohest toont een denionsiratiepakket (omvat demo-hommelnest, enkele petrischalen met natuurlijke vijanden, verschillende lege ver-

PIDPA is aanwezig met een uitgebreide

pakkmgen. posters over biologische bestrij-

infostand.Herijgers Bouwspecialiteiten stelt allerhande regenwalersystemen ten toon. De lirma Aquadro zal een demomodel van een groendak ter beschikking stellen. Aan de hand van een waterkoffer van Natuurpunt-educatie zal de waterkwaliteit van een aantal stalen met elkaar vergeleken worden. Er is voldoende info onitrent subsidiëringsmogelijkheden beschikbaar. Module 5 - Thema Energie - Grote en kleine moe!, Âobn.s lichisterkte, zoil rationee/ energie-

ding). Veiling Hoogstraten en Proef'hedrijf Noorderkempen werken een stand uit in ver band niet ecologische fruit- en groententeeli.

Tentoonstelling duurzame ontwikkeling: Verklein je ecologische voetafdruk, in de feestzaal van het Klein seminarie te Hoogstraten. Van dinsdag 5 tot en met donderdag 14 november 2002

verbruik Installatiebedrijf Kees Van Den Berg zorgt voor een "demoniodel zonnehoiler + paneel" san Uhizen. Er is bijkomende info rond het Gewes-

nTR .-, T ~

De Hoogstraatse verenigingen kunnen op en woensdag

woensdag 6, donderdag 7, dinsdag 12 13 november, tus.ren 19.30 en 22.00u, de tentoonstelling bezoeken.

De scholen maketi in priticipe tijdens de sehoolurert gebruik van de tentoonstelling, maar verenigingeti van gepensioneerden kunnen de teitiooits(ellnig dcsgewetist ook in de loop van de dag bekijken. Er wordt begeleiding vooriien i.s.m. liet stadsbestuur. De tentoonstelling is vrij toegankelijk voor het publIek 0/) (l/e!'dag 9 en zondag 10 noveniber Vati 14.00 lol 1 .00u.

18

ii win

HOOCSTRATEN Of op 6,1,12 en 13 november a afspraak: tel.03-340 1923

"

. -


ACTUEEL

Baarle schenkt een nieuwe ballon Castelré- De Baarlese Heemkundige Kring Amalia van Solms uit BaarleHertog en Nassau vierde in 2001 haar zilveren jubileum. Bij die gelegenheid besloot de Kring om aan elke woonkern, binnen hun werkgebied, een blijvende herinnering te schenken. Castelré ontving een hernieuwd Ballon monument. De inhuldiging vond plaats op zaterdag 5 oktober. -

Een duik in de geschiedenis maakte duidelijk dat Parijs in 1870 omsingeld was door de Pruisen. Een belegering clie uiteindelijk sier maanden zou duren. Volledig algesloten van cle buitenwercld opperde de Panlzenaars het idee om via luchthallonnen contact te leggen met de buitenwereld. Een van de 64 isehouwde luchtballonnen eenaamd 'L'Archiiaedes vertrok omstreeks half ddn s'naehts vanuit Parijs. Na een luchtreis van zeven i acht uur landde deze gasballon op 21 november 1870 in liet Nederlanrise ( 'asinlré mei nnrii'r meer ii issen nu (ii en de 75.000 brieven hij zich. Na de landing haalden Jules Buffet samen met zijn medereizigers Jauhan en St-Valery opgelucht adem. Uit een verslag san toen lezen we 'Dcie potige kerels (de bewoners van Castelr) rookten pijp toen ze hij dc ballon aankwamen, maar toen te liet gas inadeniden dat uit het ventiel ontsnapte. deinsden ze, half stikkend en niet tranen in de ogen terug'.

tenis niet ongemerkt voorbijgaan. Zij gaven tel deze gelegenheid een aangepaste postzegel uit, wclisaar op een beperkte oplage van 2.000 stuks.

2002 De Heemkundige Kring Amalia van Solms vierde haar t-jarig bestaan in 200 1. Het oog valt op dit hal luis - monument dat i ccds 30 aal alle weersonisiandigheden trotseert. Restauratie is aangesve/en. Beeldhouwer Stan Grooten. ssoonachtig in Weelde-Statie, krijgt cle opdraihi inn'ç'n'\s ,en H 1.1 li'rstuli iie etorie van nu kunstwerk. 0p zaterdag 5 oktober, vanaf 13.30 uur worden de genodigden ontvangen in de feestzaal 'De Z aan' te Castelr. Koffie eis koek stonden klaar waarna moderator Leo Voeten de sprekers voorstelde. Voorzitter van de Heenikundige kring, Dhr. Jacobs, heet de spits af. Hij gmg dieper in up het speciale statuut waaronder

De heer Jaeohs, l'oor:itter inn de Heeinkring 4,u,a1ia inn Solins tuut I3aa,'IeHeitog en Na,r.sco. Volgend spreker Dhr.Van Hocsel, voorzitter van cle KNVvL ballonsport in Nederland, vertelde het hele geschiedkLindlge verhaal van de ballon L'Arcliemcdes. Dit vanse verhaal werd samengevat in een boekwerkje welke de Heemkundige Krnig uitgaf ter dezer gelegenlieid. Na een korte pauze trokken allen. onder begeleiding van cle fanfare De Marekezonen uit Nl inderhout en afvaardigingen van de heide schuttersgilclen van Castelré. op iiaar liet monument. De ontliul 1 ing vond plaats docr de burgemeesters van Baarle-Hertog, Nassau en Hoogstraten. De l'anfare (uit Belgié) speelde vlekkeloos het Wilhelmina, tot verbazing van s'ele aanezige Nederlanders, en daarna perhct het Belgisch volkslied. Buurtschap Castelré dankte voor liet nieusse monunient maar vroeg tevens aandacht \ oor dc huidige verkeersproblematiek. Het rustige Castelré wordt geteisterd door automohilisten die zich niet houden aan de snelheids reglementen. Ook- andere verkeersborden en regels bleken helaas van geen tel tijdens de of ficiele plechtigheid aan het monument,

5/un Ginuu/cji (IoiI), un 0/1111 c/pu/' tnoi de nicoiuc hu/Ioo, oi lui n: lu liuji /uoi de burgemeesters Hend,'ick.v inn Baarle-Nas,sau, Van Aperen inn Hoogsiraten en Coi'nelis s'ait Baarle-Herrog.

1970 Castelré sierde het 100 jarig jubileum san dit unieke feit in haargeschiedenis. Een monument werd geplaatst midden in de woonkcrn. Dé aangewezen plaats hiervoor. Een dorpsfeest kleurde deze heuglijke dag voor de kleinste gemeenschap van Baarle-Hertog Nassau. Fietsers en ss andelaars stopten later veelvuldig hij dit unieke monument gemaakt door Dhr. De Koek uit Baarle. In 1970 liet de Nederlandse P.T.T. deze gebeur-

Castelré valt. Zowel Nederlands als Belgisch. Intussen moet zelfs een Heemkunclige kring mee evolueren. Op 31 augustus werd hun nieuwe website voorgesteld. Intussen wordt de ss ehsite, gezien cle internationale belangstelling, ook vertaald in liet Engels. Burgemeester van Baarle-Nassau Dhr Hendrickx noemde Castelrd de appendix van Nederland. Volgens hem gebeurde er vroeger ddn of andere sergissing anders was dcie woonkern al lang (volledig en echt) Belgisch geweest.

Zonnecenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatirtga.ycom.be

19


Een creatief en bevrijdend proces

dader. De praktijk wijst uit dat zo'n contact helend werkt voor slachtoffer en dader. Iii ccii ciajital gevallen kan de gedetineerde een beperkte som geld verdienen om zijn slachtoffer (symbolisch) te vergoeden, door vrijwilligerswerk te presteren in een sociale instelling. Op die manier worden de dader, het slachtoffer en de sanleneving betrokken partij.

Sociaal schilderen in de gevangenis Vooi' enkele weken bezochten we, in de feestzaal van de gevangenis van Hoogstraten, een tentoonstelling van schilderijen van gedetineerden. Geen hobbytoestanden van achter de tralies, maar werk dat kadert in het 'herstelgerichte detentiebeleid' van het Penitentiair Schoolcentrum, meerbepaald de cursus 'sociaal schilderen' waaraan de vzw Arnica haar medewerking verleend. Kunst zal de wereld wel niet redden. Maar, als een creatief proces de opgeblazen bruggen tussen een dader, de samenleving en het slachtoffer kan herstellen, dan zijn we al een eind op weg.

Sociaal schilderen De vi.w Arnica vertegenwoordigt in het sociaal schilderen en mogelijk andere programma's de maatschappij. wij burgers kennen daders alleen uit misdaadfilms, Dutroux-verhalen en, in het slechtste geval, uit eigen misdaadervaringen: een schrikheeld dat doorgetrokken wordt naar elke gedetineerde. Tijdens ontmoetingen van mens tot mens zal 'de burgerS dit schrikbeeld bijstellen.

Sinds '95 schenkt men in het Pcnitentiair Schoolcentrum steeds meer aandacht aan de noden en de behoeften van het slachtoffer. Dit vraagt een andere 'gevangeniscultuur', waarbinnen men stil kan staan hij de misdrijven die gebeurd zijn en hij de gevolgen voor de dader, het slachtoffer en de samenlevine.

Slachtoffer in beeld Inge Van Deurzen werkt al vijf jaar als herstelconsulent in de strafinrichting van Hoogstraten en organiseert, naast het sociaal schilderen waarop we verder terugkomen. nog andere activiteiten die een herstelgerichte detentie beogen. Dat kan gaan van het tonen en bespreken van een film waarin de problematiek daderslachtoffer aan bod komt, tol meer confronterende activiteiten. Zo is er de cursus 'Slachtof fer in Beeld' waarin men werkt met rollenspelen en waarin men de gedetineerden confronteert met de verhalen van slachtoffers. Naast die herstelgerichte activiteiten in groep krijgt de gedetineerde ook de kans om individueel iets te doen voor zijn slachtoffer. Een 'herstelheniiddelaar' neemt contact op met het slachtoffer die. wanneer hij dat wil, rechtsreeks of onrechtstreeks in contact kan komen met de

-

1

13

-

-

J)oorzielepijn i'erscheurd

' !

Zoekend de weg naai vrijheid Hoe kon ik weten

S

•••

/

lat de kortste weg

.

(

de weg naar binnen is En

e

voortdurende gevangenis? De weg

4' 20

naar binnen '

.

deed zon pijn


HOOGSTRA TEN De dader daarentegen wordt geconfronteerd niet de pijn en de angst die hij vciuui zaakt heeft en niet de waaroiii-vraag' Bij het sociaal schilderen' wil men nog een itap verder gaan. Men wcct dat de mecste slachtoffers willen dat de dader zijn straf kri ot. niaardat ze ook bezorgd zijn over zijn toekomst. "Als hij maar tot inkecr komt" en 'ls andere mcnien maat gespaard blijven van hetgeen mij iS aIigcdLu. zijn Je twee meest uiteespreken verwachtingen. Bij het sociaal schilderen gaan de begeleiders niet de gedetineerden op weg. De werken worden gemaakt in overleg tussen en door drie personen. die samen aan dan schilderij werken. Door dat creatief proces krijgen de gedetineerden zicht op hun manier van omgaan met anderen. Ze krijgen zicht op het vermogen om keuzes te maken. Ze kunnen ervaren dat ze. dwars door al les wat hen overkomt of overkomen is, nu mte en vrij heid hebben om in te grijpen in hun eigen biogral ie. En dat zijn belangrijke ervaringen voor mensen die in het milieu wtarin ze leefden maar al te vaak verstoken bleven van de ervaring beluisterd Jn gerespecteerd te worden.

Prentkaarten Dat er in de gegeven omstandigheden veel mogelijk is bewijzen de schilderijen en de begeleidende teksten die deel uitmaken van deze tentoonstelling. In overleg met de gedetineerden werden van 12 schilderijen prentbriefkaarten gedrukt. Ze worden verkocht voor €5 voor een set van 6 kaarten. De opbrengst gaat naar vzw De Stobbe in Antwerpen, een vereniging die zich bekommert omkinderen clie een slachtofferervaring Lî koopt mooie kaarten voor een opliepen binnen de eigen familiekring. 314 78 02 - vzw.arnica@helgacom.net (th) goed doel. Tel/fax

4

-

Burg. J. Van Aperenstraat 8 Hoogstraten Tel. 03131 4.51 77- Fax 031314.65.56 Email: into@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN ZEER RUSTIG GELEGEN WOONHUIS TE 2330 MERKSPLAS, KOE KHOVEN 5 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

ONDER MERKSPLAS Hoeve met bijgebouwen op en met grond en aanhorigheden gelegen te 2330 Merksplas, Koekhoven 5, ten kadaster bekend onder sectie E nummers 76/R, 76/S, 76/T, 761K, 81/E en 83/K, voor een totale oppervlakte van 12.700m 2 . Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in agrarisch gebied (bouwvergunning voor nieuwbouwwoning na afbraak krotwoning dd. 25/09/1 969) Indeling: woonhuis: gelijkvloers: woonkamer, hal, keuken, veranda; kelder; bovenverdieping: vier slaapkamers en badkamer met ligbad. Alle nutsvoorzieningen aanwezig; centrale verwarming met mazout. K.I.: 1.256 euro BESCHIKBAAR: 01/01/2003.

ZITDAGEN: INZET op donderdag 24 oktober 2002 TOEWIJZING op donderdag 7 november 2002 telkens om 16 uur in café 'de Bosduif', Turnhoutsesteenweg te

Kennis maken met Arnica De vzw Arnica, waarvan Hilde Stockrnan van Wortel dan van cle drijvende krachten is, begeleidt liet prolect sociaal schilderen in cle strafinrichting van Hoogstraten. Maar. er is meer. Iedereen clie meer wil weten over de werking en cle toekomstplannen van Arnica is van harte welkom op:

16 november 2002 in de leefschool

Merksplas. BEZICHTIGING: 's zaterdags van 14 tot 16 uur (vanaf 12/1 0) INLICHTINGEN te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwehijkscontract.

,-T-,,.,

'IMEia _IjÎIrfj

P

• •i f,jfJj$

Merlyn Kleireyt 5 te Merksplas. Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur Uitgebreide projectvoorstelling met gelegenheid om in te gaan op al uw vragen.

17.30 uur Receptie en wereidbuffet Heerlijke schotels uit verschillende landen met biologische ingrediënten, kleurrijk gebracht, smakelijk opgediend en met liefde bereid.

20.00 uur Dansinitiatie en dansavond live Afrikaanse reggea en cljemhé Rook vrij Inschrijven: Voor 511 1/2002 Buffet en dansavond € 8 Rekening nr 523-0850039-06 Buffet alleen € 5 (kassa) ARNICA Sint-Janstraat 21. 2323 Hoogstraten Tel/fax 03 314 78 02 vzw.arniea@belgacom.net

Sint Katrien, in het wit gekleed, zeven weken sneeuw OflS leed

%8 21


3 VOOR 11.... of hoe fuiven ook anders kan Fuiven halen het nieuws niet. Tenzij het gaat over een «Zuip-je-kreupel-Fuif», een fuif met topless bediening of een fuif die danig uit de hand loopt. 3 VOOR 11 haalt het nieuws wel, gewoon omdat 3 VOOR 11 al veertien jaar aantoont dat fuiven ook anders kunnen.

Op zaterdag 2 november is hei weer zo ver. In de jeugdhuizeri •t Slot (Wortel). Cahier de Brouillon (Hoogsiraten) en De Mussenakker (Meer) wordt voor de veertiende keer '3 VOOR II' georganiseerd. Honderden jongeren. en iets ouderen, gaan die avond int de bol voor het goede doel in de respectievelijke jeugdhuizen. Het 11.11 .11.-project dat dit jaar de steun geniet van de jongeren is de milieuorganisatie Walhi (Indonesië). Vanaf 21 uur tot 3.00u 's nachts rijdt er gratis een pendelbus. De fuifnummers kunnen zich op die manier gratis san het ene jeugdhuis naar het andere laten rijden. Bedoeling van dit alles is geld in te zamelen voor 1 1 . 1 1 . 11. Dat is de Hoogstraatse jeugdhuizen tot op heden aardig gelukt. De winst stijgt ieder jaar en wordt integraal overgemaakt. Vorig jaar werd de kaap van 500 000 BEF net niet gehaald. Nu doen ze het in euro's. Hei wordt wennen, maar het half miljoen oude franken wordt een mikpunt. Geen enkele Hoogstraatse deelgemeente doet dc jeugdclubs dit na.

Het succes van de fuif schuilt in de originele formule. Elk jongerencafé organiseert de fuif op haar eigen manier. De jongeren versieren hun lokaal op basis van het project dat gesteund wordt, ze zorgen voor gezellige muziek en aangepaste hapjes. In de jongerencafé's worden ook veilingen georganiseerd. In de Mussenakker start de veiling om 21.30u. en in hei Slot en de Cahier om 22.30. Antiek, curiosa, prullaria, gebruiksvoorwerpen allerhande en kunstwerken van de jongeren zelf worden per opbod verkocht. Ook de veiling is in elk café telkens weer een belevenis. Daarnaast blijft er natuurlijk liet aantrekkelijke vervoermiddel van De Lijn. De jeugdhuizen houden het niet hij dc fuif alleen. In het kader van '3 VOOR II' worden ook allerhande nevenactiviteiten in de jeugdhuizen georganiseerd. Op 20 oktober stal -t een motorrit aan het lokaal van Cahier de Brouillon. Je kan er ter plaatse inschrijven tussen 10 en 14 uur. Op 26 oktoher kan je in de Mussenakker 'croque

monsieurs' gaan eten en een dag later pakkende jeugdhuizcn uit met iets nieuws. Ze organiseren dan een voethaliornooi op de terreinen van Wortel-Kolonie. De aftrap van de eerste wedstrijd wordt gegeven om 14.00 uur. De jaarlijkse pannenkoekenhak van Het Slot wordt georganiseerd op vrijdag 1 november. tussen 15 en 19.00 uur. In Cahier dc Brouillon kan je op 2 november, in de vooravond, ecn cu 1h nai re ontdekki ngsiocht maken in het restaurant "Chez Bonne Maman". De jongeren serveren er een aangepast menu. Je moet wel vooraf inschrijven (info: www.cahier.be ) De bedoeling van '3 VOOR II' is geld in te zamelen. Daarnaast speelt echter ook cle bewustmaking een belangrijke rol. Om deze activiteiten te organiseren en tol een goed einde te brengen worden jongeren heicid gevonden hun vrije tijd op te olleren en te werken voor een goed doel. Dat is niet zo alledaags als je beseft dat liet gros van de tegenwoordig gehouden fuiven wordt georganiseerd om de eigen zakken te vullen.

Voor verdere informatie over '3 VOOR 11' en de nevenactiviteiten '3 VOOR 11' : jef Van Bavel (tel. 03/314 16 76 Moto-run Cahier de Brouillon : Jef Van Loon (03/3 14 20 58) Pannenkoekenfestijn 't Slot: Lies Houben (0494/18 41 95) Croque Monsieuravond Mussenakker Tommy Bruvnen (0473/49 9112) Restaurant Cahier de Brouillon : Sanne Adams (031314 22 95)

kiwIitk'fofovcmje poofessionele

ViOoepoi'±clsEs eiSteis sfidic ii

stjii

dmc(ttcsIefotovcsie

'

'.:

' z'

':

-

-,

-

',:

.

T.

-

-

oo

e

o'p 42

.

2310 i'jkevoos! niobkJe fIeOmsft' '

t

03/314.6250 03/314.82,00

-. -.

22

-


eve n

or Contactpunte.. DORPSNIEUWS

80 jarigen vieren

lloogstraten Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E, tel. 03-314.5370 e-mail warre.palmans@skynet.be

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-3 15.90.40 e-mail tnarcçl,adriaensen(dvillao' iwnet.hc

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansatraat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret@worldonline.he

Meersel-1)ref: Toon Verlcye. Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: toomverleye@atiglobal.net

Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-314.25.40, e-mail:jozef.schellekens@skynct.he

Wortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13. 2323 Wortel. tel. 03-314.69.69 e-mail: dhmwortel@hotmail.com SPORTNIEUWS René Latmrijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout. tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen@helgacom.net GiLDEN- & SCHUTTERSNJEUWS Frans Snijders, St.-Clernensstraat 25. Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssniiders@tiscalinet.be ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21. Hoogstratcn, tel. 03-314.49.11 e-mail: jan.inichiesenCv attglobal.net

HOOGSTRA TEN - 19 mensen geboreit in 1922 genoten von ccii gezellige nwniddag. Op uitnodiging van Karel Versmissen, Annie Donckers en Ben Blendeman kwanten zij ramen in het Sint-Joris lokaal te Hoogstraten. Na een trelkomnstdrcuikje genoten zij vat een heerlijke maaltijd. One/er de pauze kregen zijde moeilijkste quiz sinds/aren i'oorgeschoteld. De inrichiers verzamelden /oto 'S uit vroegere Ii jden zodat iedereen kon raden Wie is iiie. Daarinl bleek hoeveel een nu'n.r kan veranderen door ouder te oorden. Maar één ding tros na afloop van deze dag duidelijk: als we gezond mogen blijven komen we volgend jaar terug hij elkaar.

Nu ook sant in eigen land

FOTO'S Marcel Onincx Lokhosstraat 9. Meer, tel. 03-315.93.07

Kindertheater 1 IOOGSTRATEN In samenwerking niet le Gen nsbond organi ecri het D:tvidsfonds voor de derde maal een gezellire kindernamiddag, vooral gericht op kinderen van de leeftijd 2.5 jaar tot 7 jaar. Uiteraard kan ouder ook nog Hni hrrngt onder (Ie titel Rara een heel spannend verhaal met poppen en acteur in een mooi hergdecor. Piep Konijn krijgt een brief waarin staat dat prinses Su!) op bezoek komt om h loenient aartjes te eten. Met behulp van Rara maakt Piep Konijn hloemetjes voor de taart. Maar 's nachts komen cle Bergniannen de bloemetjes stelen. Aanvankelijk is Piep héél boos, maar als later blijkt dat er hij de Bergmannen een hongersnood heerst, helpen Rara en Piep hen. En dc prinses...? Zou clie ook helpen? Als je wilt weten hoe dal alïoopi kum iian zaterdagnamiddag 2 november om 14.30 uur naar 6sst zaal van het Penitentiai r Schoolcentruni aan de Gelmelstraat. Vol- cle pijlen Propop Davidsfonds. Inkom: 3 € voor volwassenen en kinderen.

)lIoIv'i ccii ojouiciIeliiI lJOoG.SlÏ?.l FEN - Itt ecu uicriolic hcgijuuIuoIIeui IoH/ J J concert plaats. Niemand minder dan Elor en Florejon Verschueren brachten er t Molenkot, een mtiziekproductie rond molenaarsliederen, gecomponeerd 0/) basis tan oude teksten over wind, water en oerkrocht. Het ons een concert van zeer hoog niveau. Naast Florejan (piano) en Flor (accordeon) tt'aren de molenaar,s van dienst Ellv Aerden (zang). Ludo Vandeau (zong). Stefan Wellens (altviool). Igor Bettemis (klarinet) en Evert Van Evnde (marimba). Het concert 'ia.ç een initiatiet ton t'zmi De Laermolen in sanienoerking iiie! Hei Content cii Friet de financiële steun ton defïrma Organon.

(IIj

In november hard gewin, in de winter zoet gewin

November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn

23


HOOGSTRA TEN

De kleur van zwart

SÇLEXI9N

HOOGSTRATEN Momenteel loopt in de centrale bibliotheek nog de fototentoonstelling met beelden die de Rijkevorselse fotograaf Xavier Romhouts maakte van Siciliaanse processies. Vanaf 22 november is Dominique Van Huffel er te gast met ccii kleine Afrika selectie onder cle titel 'De kleur van zwart'. Het betreft de van hem vertrouwde zwart-wit beelden, maar ook een cliaprojectie in k leur. -

LOEWE.

111/

J

~

Dominique Van Fluffel lotografeerde in verschillende Afrikaanse landen, om. in Egypte. Marokko. Mali. Senegal. Gamhia. Burkina. Togo en Ethiopië. Zoals altijd is hij daarbij vooral gefascineerd door de mens in zijn alledaagse omgeving. Toch krijgt de kijker niet de verwachte Afrikaheelden te zien met de honger, ziekten. armoede en oorlog clie de recente geschiedenis van dit continent lijken te beheersen. In dc traditie van de documentaire fotografie brengt hij veeleer liet licht en de omgeving, de eigen gewoontes en culturen van de Afrikaanse mens in beeld. Zijn reportages laten steeds weer de gefotografeerde in al zijn authenticiteit zien. Toch lijken cle beelden met ieder project haast eenvoudiger, alsof al het overbodige werd weggehaald. De foto's moeten de toeschouwer zo bewegen tot sympathie of

/

-

Zelfbewust en individueel. • Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuil-PIP. • Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir.

afkeer.

Voor het eerst zijn er ook foto's zonder mensen, al blijft hun aanwezigheid altijd voelbaar in de sporen clie ze hebben achtergelaten. Zo zijn er kleurrijke muurschilderingen. 'Geen toeval natuurlijk, want wie Afrika bezocht hoor je ontzettend vaak praten over de onontkoombare geuren en kleuren van liet continent. Vooral de aardse, warme, bijna monochronie kleuren maken een blijvende indruk, en dat heb ik hier en daar geprobeerd te benadrukken,' aldus de fotograaf zelf hierover. De diaprojectie verduidelijkt de titel van het geheel 'de kleur van zwart', al blijft cle zwart-wit fotografie nog altijd zijn voorkeur wegdragen. Het Hoogstraatse publiek krijgt met cle gepresenteerde selectie een voorsmaakje van wat later een groter Afrika-project moet worden. De kleur van zwart, foto's van Dominique Van Huffel tijdens cle openingsuren in de Hoogstraatse bib van 22 november tot en met 18 januari. Info in de bibliotheek tel. 03/3143261, of bij de fotograaf 03/3 14 87 29 e-mail d.vanhuffel@skynet.hc (mdl)

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics

Ontbijt op zondagmorgen

Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

HOOGSTRATEN De Geiinsbond van alle afdelingen van dc gemeente Hoogstraten organiseert op zondagmorgen 8 december een 'niodelontbijt' vanaf 8 uur tot 10.30 uur onder -

het motto: Op :ondagiiiorgeii niet t'eel tijd, stij zoigen voor een ioodelon t/ij/, heel t 'erantu oord en heel 'eond. eten jullie je huikje ,om/ Kant gerust niet liet hele gezin eten, maar nel eten het aantal laten tteten!

;ZSÇLEXi9N 24

11

Voor de prijs moet je liet zeker niet laten want leden van 'de Bond' betalen 2.50 per persoon met een niaximuni van 6 €per gezin. Niet-leden

betalen als volwassenen 5 € per persoon en de

kinderen van niet-leden 2.50 € per kind, tot 12 jaar. Dit alles heeli plaats heel centraal in de parocliiezaal van Minderhout (Koestraat Inschrij ven kan voor 10 november bij Marcel Verschueren, Kaielijnestraat 66, Hoogstraten, tel. 0476 90 58 52 of door storting op rekeningnummer 645-1 127135-30 van Gezinsbond Hoogstraten. met vermelding van het aantal -

-

).

deelnemers.


HOOGSTRA TEN

VOOR U nog iets goed!

Tinello speelt

DE GEK OP DE HEUVEL Ecn man trçbt ii j /ij li%I ei ilin Zij /il iii een echrscheidingsprocedure. De enige dochter is de pasmunt in het getouwtrek tussen haar en haar ex. Dit gegeven lijkt nu banaal. Maar keren 'e twintig jaal tei ug in de Lijd en als je toen in het vrije onderwijsnet lesgaf kon het zelfs je haan kosten indien je in je privt leven zulk een keuze maakte. Als je dan als werkloze de vier muren op je af ziet komen en binnen die vier muren met twee vrijwel onbekenden gaat samenleven is er aanleiding tot enige spanning.

De brouw- en drinkgeschiedenis van Hoogstraten Een van de monumenten die rond deze tijd definitief worden toegevoegd aan het beschermde historische erfgoed van Hoogstralen, is de 19de eeuwse mouterij van de voormalige brouwerij Brosens. Ook het unieke hrouvershuis aan de Vrijheid mag binnenkort bij het geklasseerde erfgoed worden gerekend. Het loont beslist de moeite om bij een zondagse Vrijheidwandeling even onder het bord Brouwerij Brosens door te stappen (tegenover liet Begijnhof). Achter de huizenrij ontdekt men dan het erf van de brouwerij met in het midden de trotse mouterijtoren. Hierin werd van 1 895 tot in de jaren 1970 het natte gekiemde gerst drooggestookt lot mout.

Als je dan kiest om met een vrouw samen te leven neem je het dochtertje erbij uit liefde voor haar. Blijkt dat meisje aan én of andere stoornis te lijden wat nogal eens tot merkwaardige gedragingen lijdt. Dan ga JL 1 imunige ogenblikken twijfelen aan deze keuze. Soms ga je zelf vreemd gedrag vertonen. Kortom, Koen Vermeiren wist niet de nodige dosis humor de soms schrijnende situaties te beschrijven in een originele toneelversie. Tinello waagt het erop om dit niet eenvoudige verhaal in scène te brengen. De crew toont onder leiding van Koen Van Opstal op een verrassende wijze hoe drie mensen en hun omgeving vechten voor het bestaansrecht van hun unieke samen zij ii. De voorstellingen hebben plaats op 22 - 23 - 24 - 29 en 30 november en op 1 december in zaal St.Ceci]ia telkens om 20.00 uur. De inkom is € 8 doch hierin is om liet u makkelijker te maken het pauzedrankje inbegrepen. Reservatie verplicht op het nummer 03 314 47 54 (Paul Driesen) tussen 18.00 en 20.00

herenmode voor jong en oud. r[ ae f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

S/eed .

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE a:rieNa:s

uur.

Zwaait de winter in november al zijn staf, zijn rijk vindt snel zijn graf

op:::::Ioen.

Het volledige verhaal van dit monumentencomplex (mouttoren, brouwerij, brouwerswoning) kan u lezen in het boek 'BIER brouwen en drinken in Hoogstraten' van Jan Verheyen. Het rijkelijk geïllustreerde en aangenaam leesbare boek vertelt ook alles over de brouwerijen en herbergen in het 16de en 17de eeuwse Hoogstraten. Dat maakt er een erg gevarieerd en prettig boek van. Goed voor elke geschiedenisliefhebber en voor elke trotse Hoogstratenaar. Het boek werd enkele jaren geleden al uitgegeven door Hoogstratens Oudheidkundige Kring. Om tegemoet te komen aan dc blijvende vraag, is het - nu weer erg actuele - boek opnieuw uitgebracht onder een nieuwe omslag. Slechts één adres voor dit unieke boek: de Standaard-boekhandel in Hoogstraten.

Maria's opdracht klaar en hel, maakt de winter streng en fel. 25


HOOGSTRA TEN

Optreden Djamel

MILIEU

Schaakclub

Hoogstraten - Djamel, geboren aan "de poort van de Sahara" cii nu verknocht aan Gent, heeft reeds een mooie staat van dienst. Van in zijn jeugd speelt hij muziek: trompet, gitaar, percussie, drum. maar bovenal valt hij op door zijn soepele en heldere stem. Op t 8-jarige leeftijd dehuteert hij hij de door hem opgenchte formatie Zahret El Wahat. Hun mix van traditionele en eigen liederen slaat aan hij het Algerijnse publiek. In 1995 belandt hij in België waar hij door zijn allround muzikaal talent een graag geziene gast wordt in muzikantenmilieus. Djamel staat open voor heel wat stij en en gaat dan ook graag in op de uitnodiging van Otla Vogala om deel te nemen aan hLin proiceten. Als gastzanger woi'dt hij één san de smaakmakers van dete groep. zowel hij optredens als opnames. Met zijn stem zorgt hij voor de warme Arabische inklcuring van de zang. Hij richt zijn eigen groep op (1998) met de toepasselijke naam El Baroud, wat zoveel als "huskruit" betekent. Samen verzorgen zij heel wat swingende en sfeervolle optredens o.a. op cle Gentse Feesten. Vanuit de traditionele raimuziek, die hij van in zijn kinderjaren in Algerije kent, creëert Djamel zijn eigen muziek. Alle emoties en pijn om liet verlaten van zijn familie en land worden verklankt. De liefde en zijn leefomgeving zijn andere inspiratiebronnen. Een explosie van sterke ritmes en melodische rust mengen zich met de gevoelige en beheerste stem van Djamel tot een zeer dansbaar en hedendaags geheel. Midden 2000 toont Erwin Lihhrecht van Wild Boar Music interesse om Djamels eigen composities op CD te letten. In de tweede helft van het jaar worden de nummers opgenomen, samen met Osama Ahdulrasol (Enkido Studio). Heel wat collega-muzikanten leseren een belangrijke bijdrage. Jo Francken (o.a.Zita Swoon. 011a Vogala) verzorgde dc finale mix in de Motormusic Studio. De II nummers op de CD N'Tia N'Tia zijn het uiteindelijke resultaat van deze maandenlange arbeid. In mei 2001 zette hij op Mano Mundo (60.000 toeschouwers) de weide op zijn kop. De Gazet van Antwerpen schrijft: »De Algen jnse Djamel, clie al sinds '95 in België actief is en zopas zijn eerste CD afleverde, ontpopte zich tot revelatie van het festival." Djamel stort zich ook in crossoveravonturen zoals op De Nachten in Antwerpen (januari 2002) en het L\ nx-testisal in Leuven

HOOGSTRATEN - Sinds enkele jaren organiseert de Hoogstraatse schaakclub een tornooi in café De Gelmel. Dit jaar is de datum verschoven van de zomer naar cle herfst. Dit tornooi is niet bedoeld voor de vergevorderde cluhspeler maar wel voor de recreatieve schaker. Natuurlijk worden er ook spelers verwacht uit cle omliggende dorpen die onze club waarderen. Ook elke )t)huisschaker is hier welkom. Er wordt wel met een klok gespeeld omdat anders de partijen eindeloos lang dreigen te worden. Dit is echter niets om bang voor te zijn. Heb je zin om mee te doen aan ons tornooi, loop dan op zondag 24 november café De Gel mcl maar binnen. We beginnen stipt om 14 Liur. Inschrijven kan ter plaatse en kost 6.5 €: daarin zijn clan twee broodjes voorzien. Die worden tijdens de pauze bedeeld. Dit jaar willen we een ander tornooischema uitproberen. Tussen 14 uur en 18 uur worden er een aantal pait ijen van 30 minuten per speler gespeeld. Na elke partij wordt bekeken wie tegen wie speelt. De bedoeling is dat men steeds een tegenstrever van dezelfde sterkte treft. Dit geeft de leukste partijen. Nieuwkomers hoeven dus geen schrik te hebben. Het is vooral om het plezier te doen. We verwachten dan ook zeker elke schaker clie al eens in De Gelmel geschaakt heeft. Voor de echte 'krakken' wordt clan nog een halve finale en ccii finale voorzien ni 18 uur, je kan ook elke woensdag vanaf 21 uur en elke zaterdag vanaf 14 uur komen oefenen. Welkom

v

•:

.' -

1

01) zaterdag 19 oktober verzainelden 99 niuzikanten in de feestzaal ton het Klein Seminarie roor de Play-in van de Verbroedering. De leeftijd t'an cle deelnemers bewijst dat de/anfiires de verschillende generaties aanspreken: dejong.rre deelnemer was 11 jaar, de oudste 70 jaar ouder. 26

LEZERS SCHRIJVEN

handwerken - naaigerei - brejwol alle verstelwerken

-

-

Van 6 tot en met 1 3 oktober organiseert de afdeling Bos & Groen van liet Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de 24stc keer de Week van het Bos.. Elk jaar werkt de Week van het Bos met een centraal thema dat als een rode draad door cle verschillende bosevenementen loopt. Deze editie staat in het teken van "hoLit: hernieuwbare en duurzame grondstof'. Hout is alom tegenwoordig m onze samenleving. Maar hoe gaan we er voor zorgen dat ook de toekomstige generaties nog van deze milieuen natuurvriendelijke grondstof kunnen genieten? Het stadsbestuur Hnogstraten zet alvast een stap iii de goede richting met de aankoop van FSC-gelaheld hout voor de al'werking van de zolders van de scholen in Meersel-Dreef en Meer. Het FSC-label is een keurmerk dat garandeert dat het hout afkomstig is ut verantwoord beheerdc bossen waar bomen geselecteerd wonden volgens kaprijpheid en waar voor iedere gekapte boom een nieuwe boom svordt geplant. Op deze manier wil het stadsbestuur het juiste voorbeeld geven aan de bevolking en hen stimuleren om zelf op een verantsvoorde manier om te gaan met hout.

Frank van Borselen

Negenennegenti g mii zikanten

S .4'

Hout

Graag geef ik de informatie door die ik enkele weken geleden eerder toevallig te weten kwam over Frank San Borsclen en waar u naar vraagt in DHM nr. 209, september 2002. his. 22. Een werk van Jan van Eyck, één van cle grote Vlaamse Primitieven. heet 'De man met de anjer'. Deze man stelt Frank van Borselen voor, heer van Hoogstraten in de lSde eeuw. Hij is'ifgeheeld als hospitaalridder niet een halssnoer en kruisje met een afgebroken hovt'nst ik Dit is liet Tvormige ki'uis van dc Riddei's van SintAntonius waaraan een klokje is bevestigd. Frank van Borselen was cle laatste grootmceslc'i van de Oidie Milit,jiit_ vt 1 loapita liet ck 3e AntuiiiL Lt DLÇIxIc,S5C clie opge richt werd in 1382 te Bergen. Detc orde kan men vergelijken niet de hospitaalridders van Sint-jan van Jeruzalem. (Bi'on: P. Bernausv .Mysteries van het Lam Gods) José Verbreuken, Hoogstraten.


HOOGSTRA TEN

The Honky Tonk Jaiband t iIeii - De Honk' Toni. Jazzclub in Dendermonde heeft in zijn lange geschiedenis altijd huisorkesten gehad. Het begon allemaal zowat 40 jaar geleden met de Jeggpap. Later kwaneii daarals huisorkesten hij: dc Oceasional Jazzhand. de Creseent City Dreaniers, de Mardi Gras. de Honky Tonk Brasshand, enz.

Onlangs werd in 'den Bunker' onder leiding van Denis Vereecken de Honky Tonk Jazzhand opgericht. Met opnieuw de bedoeling de authentieke sound van New Orleans te brengen en de mensen die le gendarische eluhsfeer opnieuw te laten beleven. Preservation Hall achterna. Drijvende kracht is Denk Vereekeen. Deze exJeggpapper is een muzikale duizendpoot en heeft heel zijn leven lang van en voor de muziek geleefd. Begin de jaren zestig maakte hij kennis met de oude stijl tijden de repetities van The Universiiy Jazzhand in Gent. In de zeventiger jaren ontmoette hij Bert Heuvinck. leaderklarinettist van dc Jegpap. en vier jaar later nam bil de trombone over van Alajos Van Pcteghcni. In 1979 werd hil gitarist bi1 Waso.

Huizen vertonen barsten door zwaar verkeer

Bewoners Gustaaf Segersstraat hangen aan de alarmbel HOOGSTRATEN - Dc bewoners van de Gustaaf Segersstraat en het eerste stuk van de s Boschstraat hangen aan de alarmbel. In een open brief aan het Hoogstraatse college van burgemeester en schepenen vragen ze dringend maatregelen om te voorkomen dat hun huizen verdere schade oplopen door het zware verkeer dat in deze straat passeert. Tientallen huizen in de straat vertonen al barsten. Ook de bewoners van de huizen op het begijnhof die aan de straat grenzen, verklaren zich solidair. De briefschrijvers stellen dat hun straat helemaal niet geschikt is om zwaar verkeer op te vangen.

r

N

Denis is een uitstekende Flamenco-gitarist. speelt trompet, drums en kooinainelijk trombone. Met die instrumenten trok hij de wรงrel rond. in Amerika Frankrijk 7wii'.u,_ land. Canada en HongKong. Nu hij (definitief) thuis is. speelt hij op maandag 11 november om 20 uur voor de Marckriver Jazzclub in zaal Sint-Cecilia. Samen met Michel Simons (trompet). Michel Mainil (klarinet-sax). Marcel Veinicu (haiilo), Joris Blesc bas) cci 5'alt Windcv (drums).

Bouwfeesten

-t S

FIOOGSTRATEN - Het Instituut Spijker nodigt iedereen uit op zijn jaarlijkse bouwfeesten op zaterdag en zondag 9 en ID november en 16 en 17 november. U bent welkom in het restaurant en het praatcaf. De fani i 1 iequiz gaat door op zondag 10 november vanaf 13.30 uur. Voor meer inlichtingen en reservaties: tel. 03 31455 36 of e-mail admin@instituutspijkerhoogstraten.he

Bond Zonder Naam biedt aan. VVortel en Hoogstraten - De laatste maanden van het jaar luiden telkens weer een periode in van herdenken, feesten en samenzijn. Als je op zoek bent na'ir speciale attenties om deze gebeurtenissen op te luisteren, hen je altijd welkom hij Annie Geerts, Prinsenweg 5 in Wortel. Zij verkoopt er voor de Bond Zonder Naam verschillende geschenken: verschillende soorten kaarsen, boeken en CD' s met o.a. teksten van Phi 1 Bosmans en de jaarkalender van het jaar 2003. Een uitgebreid aanbod waarvan de opbrengst integraal naar mensen van de vierde wereld gaat. U bent altijd van harte welkom, om te kopen, ofom eens een kijkje te komen nemen.

,

%o/geii.s iie hiutit beiioiier.s is/tuit 5/ istol de/t 'eis/eten klinlsertte,, cl//eIiIillisl het opt'angen van zwaar verkeer. Hun huizen barsten cii de situatie is bovendien bijzonder gevaarlijk voor de scliooiรง'aaitde jeugd.

Vooral tijdens de week van het Heilig Bloed zijn de problemen niet te overzien, zeggen ze. Tien dagen lang wordt alle verkeer van het centrale deel van cle Vrijheid geweerd. Ook alle vrachtverkeer van en naar cle richting Turnhout du'iidert over de versleten klinkers van de erhindingsweg tussen Gelmelstraat en Vrijhcid. 'Tientallen huizen vertonen scheuren en barsten, mede als gevolg van de trillingen veroorzaakt door het vrachtverkeer op de klinkerweg'. luidt het in de brief. 'Bovendien wordt ccii zeer gevaarlijke situatie geschapen voor de schoolgaande jeugd. die 's ochtends en 's avonds op grote schaal gebruikt maakt van de straat. Dit probleem stelt zich nog maar vrij recent, aangezien het verkeer vroeger alleen tijdens cle weekends werd omgeleid, wanneer er veel minder zwaar verkeer onderweg is'.

Waslijst De bewoners van de straat hebben een waslijst je vragen verzameld voor het college. 'Bestaat de mogelijkheid een nieuw en beter wegdek te voorzien in de Gustaaf Segei'sstraat en het eerste stuk van de 's Boschstraat? (Vooral ter

hoogte van cle riooldeksels is de situatie op dit moment zeer slecht.) Kan er - als er geen nieuw wegdek komt - alleen een omleiding te voorzien op weekendclagen en tijdens de jaarmarkt? Om verdere schade te voorkomen lijkt een of andere ingreep ons in ieder geval noodzakelijk. Alleen zo kan schade aan woningen langs dc straal en op liet door de Unesco als Werelderfgoed erkende begijnhof voorkomen worden.'

Monumentenwacht Ongeveer gelijktijdig met de petitie van de buurtbewoners, werd cle zaak hij het college ook aangekaart door de vzw Het Convent, die het gerestaureerde hegijnhof beheert. Tijdens inspectierondes van de Monunientenwacht was eerder al gebleken dat de zestien huizen clie achteraan aan cle Gustaaf Segersstraat of de 's Boschstraat grenzen meer schade en slijtage vertonen dat dc andere huizen op liet hof. Vraag is nu welke maatregelen liet college zal nemen om de situatie in de Gustaaf Segersstraat te verbeteren. Aan Het Convent werd al beloofd dat er om te beginnen een siahiliteitsstudie zal worden uitgevoerd. (th) 27


MINDERHOUT

Kindsoldaten Hoostraten steunt de slachtoffers van de overstromingen in China en geeft Oegandese kindsoldaten nieuwe kansen. 1-let Hoogstraatse college besliste op advies van de mondiale raad een toelage voor wederopbouw en noodhulp van 682 € over te maken op rekeningnummer 000 0000025 - 25 van het Rode Kruis voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in China en 682 € over te maken op rekeningnummer 890 - 5440402 - 91 van de viw Sponsoring Kinderen Oeganda voor het sehoolgeld van de ex-kindsoldaten. De omvang van de overstromingen in China hebben ongetwijfeld iedereen ver haasd. Bovendien waren cle omstandigheden abnormaal: een groot deel van het getroffen gebied heeft gewoonlijk last van droogte, het regenseizoen startte vroeger dan gewoonlijk. cle regen viel uitzonderlijk snel en in ongeziene hoeveelheden. Met de toelage voor de vzW Sponsoring Kinderen Oeganda sluit het stadsbestuur aan hij het thema van de Vlaamse Vredesweek die doorgaat van 30 september tot 6 oktober. De aandacht gaat naar de meer dan 300,000 kindsoldaten clie gedwongen worden om te vechten in de oorlogen van volwassenen of die als (seks)slaafjes gebruikt worden door volwassen soldaten of krijgers. Om dit schrijnende en cynische gevolg van moderne oorlogen aan te klagen worden er tijdens de campagneweek 300.000 stickers verspreid als symbool voor de 300000 kindsoldaten. Daarnaast zullen er ook pamfletten worden verspreid en is er ook educatief materiaal heschik baar waarin de problematiek van de kindsoldaten vanuit diverse invalshoeken benaderd wordt. Voor meer info over de campagne en over activiteiten in je buurt: Vredesweeksecretariaat - Ital iëlei 98 a. 2000 Antwer pen, tel. 03 225 10 00 info@vredesweek.be www.vi-edesweek.be De szw Sponsoring Kinderen Oeganda werd opgericht in juli 2000 door Els De Temmerman met als doel de ontsnapte kindsoldaten terug naar school te sturen en hen een nieuwe toekomst te geven. Die kinderen werden ontvoerd door de rebellen van het 'Weerstandleger van cle Heer' in Oeganda om als kindsoldaat ingezet te worden in de strijd. Meer dan vijfduizend kinderen wisten de voorbije jaren aan de ijzeren terreur van het rehellenleger te ontsnappen. De kinderen zin er fysiek en psychisch erg aan toe. Onderwijs is cle beste manier om deze kinderen opnieuw te integreren en hcin zeifbeeld weer op te bouwen. Voor meer informatie verwijzen we naar de vzw Sponsoring Kinderen Oeganda, Wulfhoek 14,9850 Nevele, tel. 057 61 27 90 - http://www.childsoldiers.net/ Nederlands.html

1.T.)orpsquiz

Feilloos over laatste

h. Minderhout - Een ferme pluim voor liet TTKteam (Tafeltenniselub). de winnaar van de vorige editie van deze verenigingenquiz en voorbeeldig organisator van de huidige uitgave. De moderne technologie is deze jongelui niet vreemd en daarvan maakten zij ook gretig gebruik om de aanwezigen te boeien met geluid en filmbeelden. Quizmasters Isabelle Vissers en Gerard De Backer leidden het geheel in perfecte banen en het volgelopen Parochiecentrum zorgde voor een enthousiaste en faire kamp. Twaalf teams stuurden hun inschrijving binnen en zij stonden borg voor een spannend vertoon. Halfweg staken Ruiters, MVV, Lopers. Ouders. Fanfare en KWB het vuur aan de

BIoe,,uo en heke,' to ii tdeii :ci t 0 e;tiei t

/00/'

lont en de explosie gebeurde slechts in de tiltieme gokronde. Drie, twee, een punt inzetten De Ruiters trokken oovervaarcl ten aanval, alles of niets met telkens een maxinluminzet, zij wisten alle hindernissen behendig te omzeilen, behaalden het maximum van de punten en sloegen ill concurrentie ver terug. Verdiend gewonnen? Bekijk de uitslag (rel)

De uitslag Ruiters Fanfare KWB Ouders Lopers MVV LG KVLV Arkduif KSJ II. St-Joris 12. KLJ

88 ounten 72 71 69 64,5 64 63 52 51 49.5 49 40

lief / ititerteaiti dat tvdge//c/ jaar de orgaoisotie ia/t editie 200$ itt

j:

'1»

L

IY

Piequeren ifl p011020 two c! Ot er iii IÂ.e s/tot! .s1ii'ck i 0 iie nu.

Wintert 't op Sint Clemens fel, wordt de lente klaar en hel 28

November heeft op de loer gelegen, en komt tevoorschijn met veel regen

November heeft maar dertig dagen, maar dubbel wind en regenvlagen


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Theresia Verschueren en Jan Doncker Fstkiokkengebeier over Mariaveld! Het vorige goud (René cn Jo Strijbos-\Villemsen) is nog maar pas veilig opgeborgen of nieuwe gouden vreugdetonen gnlmcn over dczclfdc streek. Thereia cii .laui huiiiiwiu l'tt nauwelijks geloven, maar het is gewoonweg de zuivere realiteit. Vijftig jaar getrouwd, vijftig jaar steevast inwoner van Mariaveld. Pure Minderhoutenaren in hart en nieren.

Verboden te stropen! Een k1çine honderd meter van elkaar verwijderd, in 'De Vier Uitersten" op 't Heike, schoriken Kees Donckers en Trees Meyvis op 29 oktober 1921 aan Jan het leven, en op 25januari 1925 was het de beurt aan Jef Verschueren en Marie Geenen om hun eerstgehorene. Theresia, te verwelkomen. Jan h leer niet alleen, twaalf spruiten zagen het levenslicht. op dit ogenblik is Jan de enige nog in leven. Hij doorliep de lagere school in Meerle en trok door weer en wind in de winter op klompen, in de zomer met "zweetsloefkes" aan de voeten, samen met de kameraden naar de plaats waar ze leerden lezen. rekenen en schrijven. 's Morgens ging liet gewoonlijk recht naar school. 's avonds duurde dat meestal langer en dan vooral in de zomer. Onderweg vogeltjes zoeken, wat kattekwaad uithalen en ook de meisjes amheteren! Op 12jarige leeftijd geen schoolboeken meer. Vader, die hij Stas werkte, runde een klein boerderijtje in eigen gewin en daar was ook altijd wel wat te doen, ofwel koren gaan binden hij andere hoeren tijdens de oogst. Hard laheur voor zo' ii jonge knaap.Tijdens de oorlog van '40-'45 werkte Jan op de kolonie in Wortel, houtskool stoken als brandstof voor de auto's, en dat is ook een beetje zijn geluk geweest. Legerdienst

hcft hij niCi \ olbracht. ss cl ilcst hij oiideiduiken 0111 niet opgepakt te worden door d' Di iii :iera en nuad Duit,,laiid .vui.id te wuidcii nu daar verplicht te gaan werken. Toch werd hij op een avond gearresteerd door de gevreesde Gestapo in Meerte. "Ze deden me stoppen. ik had mijne pas niet hij, ik had nog geen gelegenheid van mijne fiets te springen, ze pakten me vast en sleurden me in een auto.Jef Desmedt heeft toen bemiddeld cii ik kwam terug vrij. Mijn broer. GusL. hebben ze wel meegenomen en die heeft lange tijd in Duitsland gezeten !'' In Jans jeugdperiode werd er ook heel wat gcstroopt. " Konijnen zater er bij de vleet. liet ging zelfs zo ver dat die samen met de katten uit één pot kwamen eten. Stropen riskeerden we in geen geval, vader werkte hij Stas, die organiseerde geregeld grote jachtparti en niet andere heren. Wij gingen dan mee "kloppen" en ontvingen 's avonds 10 BEF.

Vroeg gestorven Theresia is de oudste van zes, twee meisjes en vier jongens. en bracht haar lagere schooltijd eveneens door in Meerle, tot haar voorlaatste leeijaar om reden van het overlijden van haar moeder op 37-jarige leeftijd. Haar jongste broer Jaak kwam op 2 augustus op de wereld en in

december stierf haar moeder ten gevolge van griep met de daarbij gepaard gaande verwikkelingen. Vader Jef. die werkzaam was hij Stas en ook een boederijtje beheerde, bleef clan thuis met de zes kinderen. De bedoening werd dan wat uitgebreid en Theresia, als jeugdig kind. stond mee in voor het huishouden en dat heeft zij gedaan tot haar huwelijk. Nadien is ze nog voor haar vader blijven zorgen tot hij op 58jarige leeftijd overleed. Theresia en Jan kenden mekaar al lang als huren, maar stilaari zagen ze nieer in mekaar . op 10 september 1952 trouwden ze en trokken ze van "De Vier Uitersten" naar M ari ave Id waar men al volop aan het bouwen was. In 't begin niet te groot. later wat meer uitgebreid. Jan werkte ondertussen op de boerderij van burgemeester Alfons Desmeclt en dit geduren(e een periode van ongeveer twintig jaar. Later t rok hij naar Tomado in Breda. Theresia heredderde ondertussen liet huishouJeu. daar was altijd werk genoeg. Ze kregen .,Iiiien drie kinderen: Jef, de oudste. verongeIikic jammerlijk op liet kruispunt in Castelri, aria woont in Hoogstrateri en Rie trok naar i i Levorsel. Zij zorgden op hun beurt voor een nageslacht van drie kinderen, twee meisjes en jongen.

Problemen werd Jan afgekeurd voor het werk. 1) In 197 I-Lirtprohlemen Vijf overbniggi ngen! Elf jaar later terug drie overbruggingen gevolgd later door nog enkele operaties, met als gevolg een lang verblijf in 't ziekenhuis.Momenteel splittelt liet hart opnieuw en zouden overbruggingen in overweging genomen nioeten woi'den. maar medisch gezien kan liet niet meer. Rustigaan doen is dan zeker cie boodschap. Ook Theresia werd enkele jaren geleden op vijf overbruggingen getrakteerd. maar vcrkLei t wel in goede gezonclheid.Van liet jubileumfeest hebben ie echter intens genoten samen niet hun kinderen, kleinkindereti, familie en bui en. Theresia en Jan, hou de moed er in en nog vele jaren! (rel) 29


riJ:1l

Fanfare Sancta Cecilia viert

90e

verjaardag

MEERLE - De Meerlese harmonie St.-Cecilia werd opgericht op 26 december 1912 onder impuls van gemeentebestuur en kerkelijke overheid. Voorheen werden feesten in Meerle opgeluisterd door de Marckezonen van het Heike (Minderhout). Daar speelden ook heel wat in Meerle woonachtige muzikanten mee, die dus evengoed hier konden spelen. Dr. Gommers was de eerste voorzitter en de zoon van de hurgemecster, Jef Van Nueten de eerste secretaris. Het eerste muziekfestival kwam er al in 1913. De oorlogsj aren lieten de muziek verstommen maar in 1919 werd de draad en dc instrumenten terug opgenomen. Generaal Lauwers liet voor de muzikanten een zaal bouwen ("Ons thuis") en er ss erd in de schoot van de harmonie een

prijs in de provinciale stapwedstrijd in OudTurnhout. Later volgden eerste prijzen in Vlimmeren en in de Fedecamwedstrijd in Rijkevorsel. Een jong bestuur onder voorzitter Karel Pauwels en secretaris Frans Laurijssens zorgde ervoor dat de zaak nooit stils id. De vereniging werd uitgebreid met een drumband in 27 mekje, die later noe oerd aanOe\uIçl

I'i'hHERIJGERS Bouwspecialiteiten Iridustrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

De Sint komt

90

icijcicirda' con de Meerlese .tintire werd muzikaal keur/it 1)1/gezet!

tonee!kring opgericht, vooral bedoeld om de brooclnodige financiële middelen aan te brengen. Het toneelstuk "In barre tijden", geschreven door secretaris Jozef Jespers (de latere senator) en handelend over de oorlog 14-18 werd achtmaal opgevoerd. De harmonie kende een bloeiend en feestelijk bestaan met de dirigenten De Swart en Stan Weyns en muziekleraar Meester Vermeulen. Tot de tweede oorlog weer roet in 't eten kwam gooien. De instrumenten werden bijna 5 jaar opgeborgen. maar eind 1944 met veel enthousiasme weer hovengehaald. Meester Fons Jespers als voorzitter en Meester Miel Jespers als dirigent zorgden voor de muzikale vorming van veel jong volk en in 1955 telde dc harmonie dan ook 55 muzikanten. Een eerste uniform werd hen aangemeten in 1964, met flinke steun van mevrouw Georges Voortman, tot aan haar dood 'beschermvrouwe" van de harmonie. In 1967 werd in de schoot van de harmonie een muziekschool opgericht waar de jeugd door Karel Pauwels en Jaak Jansen werd opgeleid in notenleer. zang, blokfluit en Orff-instrumenten. Vanaf 1968 werd de harmonie omgevormd tot fanfare; dwarsfluit. hobo en piccolo waren nogal moeilijk aan te leren. De omvorming leidde wel tot een evenwichtigere bezetting. Muziekschool en repetities bleven niet zonder resultaat en in 1967 haalde de fanfare een eerste

30

niet 17 majorettes. Hoogtijdagen voor de fanlare. De tijdsgeest zorgde in 1984 spijtig genoeg ook voor het verdwijnen van drumband en majorettes. In 1986 gaf Karel Pauwels het dirigeerstokje door aan een jonge dirigent. Ludo Jansen. eerste prijs notenleer in het conservatorium. zorgde voor een frisse moderne aanpak. Klassieke strikken in een moderne bewerking en originele moderne muziek, elk jaar een sprankelend concert. evenveel stimulansen voor de muzikanten.

Patrick Geerts, de huidige dirigent, kwam in 997 Ludo Jansen opvolgen en zorgt dat het muzikale peil hoog blijft.. Het bestuur bestaat uit voorzitter Karel Pauwels. ondervoorzitter Marcel Geenen, secretaris Frans Laurijssens en schatbewaarder Louis Muësen. Zij dragen er zorg voor dat de 43 leden onhezorgd muziek kunnen blijven spelen. Op 5 en 6 oktober 2002 kwamen 13 muziekmaatschappijen de 90 verjaardag van de fanfare Sancta Cecilia met de nodige muzikale luister vieren. In de parochiezaal was een groot podium gebouwd om de muzikanten de ruimte te geven zich te manifesteren. Wat ze deden. Mooie muziek iii alle genres, met solo's en slagwerk. Het ruim opgekomen publiek heeft er van genoten. (jaf)

MEERLE - Om liet de sint makkelijk te maken, hebben de Meerlese verenigingen, net zoals vorig jaar, de handen in mekaar geslagen. Samen zetten ze een groot sintfeest op voor heel het dorp. Ze hebben de Sint alvast vastgelegd om iiaai dc paiochiei.aal te komen op zondag 1 deceniher. Elk schoolgaand kind (tot 12 jaar) van Meerle wordt uitgenodigd. om samen met de ouders Sinterklaas gedag te komen zeggen. Voor de hele kleintjes is het aangewezen een wandelwagen te voorzien. Het sinterklaasfeest start om 14.0011 in de parochiezaal. Kinderen die willen mogen een tekening of een knutselwerkje meebrengen voor de Sint of Piet. De organisatoren vragen dat de kinderen niet alleen naar het sinterklaasfeest komen, maar begeleid zouden zijn door een volwassene. Kwestie van zoveel kindjes toch een beetje in het oog en in toom te houden. De onkosten bedragen voor ieder kind 2.50 euro. Om te weten hoeveel kinderen er naar het sinterklaasfeest komen vragen de organisatoren dat je contact opneemt met een van onderstaande personen, die ii een inschrijvingsformulier bezorgen dat je ingevuld en met het geld erbij hinnenbrengt voor 21 november bij Els Van Alphen, Klein Eyssel 22 of May Geenen, Mgr . Janssenstraat 7 of hij Tonia Jacobs. Heimeulenstraat 41 De sint heeft het alvast in zijn agenda genoteerd en de namiddag van 1 december speciaal voor de Meerlese kinderen gereserveerd. (jaf)

Sint Lieven, komt ons met vorst gerieven


MEERLE

nieuw dat verwijt krijgen, zal ik hen niet de houding van de bewoners van de Dalwijk conlii te en''.

gen hebben destijds hun perceel in functie van liet groen en van de speelpleintjes gekozen. We hebben nog geopperd dat liet misschien zou helpen als de mensen zeker wisten dat cle nieuwe houwgrondcn bestemd zouden worden voor jonge mensen van Meerle. Maar zoiets kan het gemeentebestuur niet garanderen. Het college verwachtte een snel antwoord van ons. Liefst binnen de week. We hebben duidelijk gezegd dat zulks niet ging, wij vormen het bestuur, maar kunnen over zo'n belangrijke zaak toch niet beslissen voor iedereen. Trouwens, bij verandering van bestemming moeten ~/4 van de bewoners akkoord gaan. We hebben onderling overlegd en besloten een brief te bezorgen aan alle hewonei's ande wijk. We hebben daarin duidelijk gemaakt dat het bestuur niet instemt niet liet plan van liet gemeentebestuur. waardoor de groenzones en 5/6 van oiis speelplein zou verdwijnen. De week

Bij liet witkhestuur krijgen we een enigszins ander verhaal. Frank Jespers: "Eén week vooraf werden we met het wijkhestuur plots (telefonsieh) uitgenodigd opeen vergadering in het gemeentehuis op 16 september. We wisten vooraf van niets. Ter plekke werden we gecont'ronteerd met de plannen van het gemeentebestuur voor de braakliggende gronden en voor onie speelpleintjes. De vrijliggende percelen zouden omgevormd worden van groen/one tot bouwpercelen voor open bebouwing. Het strafste was echter liet speelplein. Daar zou een nieuwe straat iii getrokken worden en negen houwpercelen gemaakt worden voor halfopen en open bebouwing. Negen percelen! Dat ze vooraf geen plannen hadden is flauwe kul. We kregen ze zelfs mee, oni ze thuis nog een te bekijken. Misschien dat het geeil otticiëte plannen zijn, maar liet staat toch op papier! We hebbende hurgemeesteren aanwezige schepenen er onmiddellijk op gewezen dat de mensen in de wijk volgens ons zeker niet geneigd zouden xi in cle groenzones op te geven. Sommi-

nadien i.ij ii wij clan illet een t ipst rondgegaan Zo goed als alle bewoners hebben onze visie ondersteund en hebben daarvoor getekend. Ook wij vinden het spijtig dat jonge mensen geen betaalbare grond vinden, maar op deze maiiier kan liet voor ons ook niet. Kijk. als liet college of schepenen beweren dat ze overleg wilden 1)1egen, dan vinden wij dat geen ju ste voorstelling van zaken. Ze hadden plannen, hebben die voorgele( ,d en wilden eigenlijk alleen maar dat we ermee instemden. Zo rap mogelijk, want ze zeiden dat ze geen tijd hadden om te wachten. Waarom niet? Komen er soiiis verkiezingen aan? Waarom kan niet rustig en vooral samen bekeken worden wat niogelijk is?". Daarmee lijkt het plan voor een reeks betaalbare gronden in de Dalwijk van de haan. En dat is ook zonde, want waarom zou geen compromis mogelijk zijn? Misschien dat het dan geen 14 of 15 percelen zijn, maar 7 of S én het behoud van een behoorlijk speelplein. Is dat dan niet de moeite om het te proberen? j,jaf)

Bouwgronden of speelplein? MEERLE In de Meerlese Dalwijken is heel wat onrLtst ontstaan over het eventueel bouwrijp maken van enkele groenzones. Het gemeentebestuur. gestimuleerd door de aanhoudende vraag naar betaalbare houwgronden voor de eigen inwoners, had namelijk zijn oog laten vallen op enkele groene percelen en speelpleintjes in de beide Dalwijken (Witte wijk en Dalwijk). Dat kwam niet goed aan bij de wijkbewoners. In de Dalwijk trok het wijkhestuur prompt met een petitie naar de bewoners tegen de plannen van het gemeentebestuur. Zowat alle inwoners schaarden zich achter het wijkhestuur en tekenden de petitie. Beide partijen lijken recht tegenover mekaar te staan. Tijd voor een verduidelijking. -

In de Witte wijk ligt een speclpleintjctergrootte van twee houwpercelen. Eén ervan wil het gemeentebestuur vrijmaken voor bebouwing. Het andere deel kan speelplein blijven. In de Dal. wijk gaat het om meerdere percelen. ni . drie braakliggende percelen en het centrale speelplein, ter grootte van 5.491 111 2 .

-

Schepen Jos Martens: "Al jaren wordt het gemeentebestuur verweten te weinig te doen voor het vrijmaken van sociale houwgronden voor de eigen inwoners. De huidige marktprijzen voor houwgronden maken het voor jonge mensen zo goed als onmogelijk hier een stukje houwgwiid Le kopen. Nu zijn er op dit ogenblik in Meerle geen gronden meer die door de gemeente kunnen aangesproken worden voor sociale verkavelingen. Anderzijds hadden we vastgesteld dat in de Dalwijk enkele braakliggende percelen, ingekleurd als groenzone. er nogal helabberd hijlagen en dat de speelpleinen van forse omvang zijn. In het college dachten we dat daar de mogelijkheid lag om een aantal sociale houwgronden te creëren. Omdat 3/4 van de wijkbewoners zich akkoord moeten verklaren als de bestemming van sommige percelen in de verkaveling gewijzigd moeten worden, hebben we het wijkhestuur uitgenodigd voor een bespreking. Nadat we onze plannen hadden verdiidelijkt, bleek al snel dat het wijkhestuur er niet achter stond. Blijkbaar willen xe van geen verandering weten. Het gemeentebestuur moet elders maar houwgronden maken. achter de Hazenweg en op Sehuivenoord is er volgens hen nog riiinite genoeg voor een nieuwe verkaveling. Ze heseftèn blijkbaar niet dat het daar om landbouwgrond gaat. die we niet zomaar in houwzone kunnen omtoveren. In liet college vinden we hun houding zeer spijtig, want het betekent dat we vooreerst geen jonge mensen aan houwgroncl kunnen helpen in Meerle. We vinden het vooral spijtig omdat we vooral overleg wilden plegen. We hadden geen plannen op tafel liggen die Ie nemen of te laten waren. Alle mogelijkheden lagen voor ons open, we wilden een open gesprek. niets meer. niets minder. De percelen die we op het oog hebben worden niet gebruikt en het speelplein is toch wel heel groot, vooral als je gaat vergelijken waar ze liet in andere woonwijken mee moeten stellen. Bovendien verwijten ze het gemeentebestuur nog steeds dat er vroeger een groot deel van de kavels in cle Dalwijk aan een projectontwikkelaar verkocht werden. We hadden die maar moeten houden cii in latere jareii stelselmatig op de markt moeten brengen. Dat is meer dan vijftien jaar geleden en lOK moest toen zijn geld hebben. Daar kan je het huidig bestuur toch niet meer op aanspreken. niet? Ik vind liet zeer spijtig, vooral voor jonge mensen op zoek naar betaalbare grond. Als we op volgende algeniene vergadering van de dorpsraad in januari op-

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

.

De Hoogstraatse Maand 31


MEERLE

Nieuwe leest

75 jaar Missiewerking Meerle MEERLE - Vlaanderen in zijn geheel. de Kempen in het bijzonder kennen een lange traditie van missionarissen overal ter wereld. Wie heeft er in zijn familie ooit geen nonkel pater of tante nonneke gehad die in een ver land de blijde boodschap ging verkondigen? Veel paters en nonnekes uit veel - dikwijls grote farnilies - maakte dat ze een trouwe thuiswacht hadden, waarop ze steeds konden rekenen om de noden in hun missies te helpen lenigen. Buiten de familie waren er anderen in het dorp die hun steentje wilden bijdragen. Gesteund en gestuurd door de pastoor, ontstonden er in vele dorpen een echte missiewerking. Zo ook in Meerle. Niettegenstaande we missionaris en missiezuster stilaan een stervend fenomeen mogen noemen, bestaat de missiewerking nog altijd. Volgende maand viert de Meerlese Missiewerking haar 75e verjaardag en dat laten ze niet ongemerkt voorbijgaan.

Geschiedenis De officiifle start van de Meerlese missiewerking vond plaats in 1927. Toen startte Julia Schricks-Van Nueten met een missienaaikransjc. Er waren toen drie missionarissen vertrokken, drie Kapucijnen uit dezelfde familie: Mgr. Eestermans (bisschop van Lahore in Pakistaiij. pater Fabiaan en zijn broer pater Rufien Faes, ook werkzaam in Pakistan. De naaikrans was aangesloten bij een overkoepelend orgaan. de Algemene Missieactie o.l.v. pater Lammertyn. Ze waren geabonneerd op het tijdschrifl "De ijverige missiebictjes". volgden retraites en hadden een uniformmuts met de letters A.M. (Algemene Missieactie) erop. Om de 14 dagen kwamen ze bijeen om te naaien. haken. borduren. Ze maakten kerk g ewaden voor de arme kerken en communiekleden. Om geld in kas te krijgen organiseerden ze een jaarlijkse tcntoonstelli iig waar mensen een vrije financidle bijdrage konden doen. In 1935 voerden ze voor de eerste maal een toneelstuk op. Als er een missionaris vertrok, gaf de naaikrans hem graa g dĂŠn en ander mee. Daarvoor organiseerden ze in samenwerking met de harmonie een Vlaamse kermis. Daarna was het de gewoonte dat de 'Missiehietjes' de nieuwbakken missionaris vergezelden tot in de haven van Antwerpen, soms tot op de boot. Toen Jul ia Van Nueten It) jaar later stierf, nam haar zus Martha de leiding over. In 1949 ging pastoor De Bie op rust en werd pater Gurik de dienstdoende pastoor. Hij wou nieuw leven brengen in de missieactie en zocht nieuwe krachten. De groep van Missiehietjes groeide steeds. Er kwamen immers steeds nieuwe missionarissen, paters en zusters hij. Om liet vele werk te verdelen kwamen Kee Van den Bogerd en Marieke Van Haperen pater Gurik Ier hulp.

-

Er kwam geld in kas door de verkoop van steunkaarten. de jaarlijkse toneelopvoering, het uithaten van de frietkraam, omhaling op de bruiloften, een jaarlijks teerfeest. In 1950 kwam er een nieuwe pastoor in Meerle, pastoor Van Dijck. Juffrouw Lowie, afgevaardigde van liet Bisdom, kwam hem vragen een naaikring op te richtemi in het kader van H.M.D.C.A. (Hulp aan Materniteiten en Dispensaria in Centraal Afrika). De pastoor sprak daarvoor Keeke Van Dun- Van Alphen aan. Ze zocht een groepje moeders hij elkaar om te naaien en te breien. Ze kreeg patroontjes voor baby- en kleuterkleding, zorgde voor stof en breikatoen. maakte alles klaar om uit te delen. Ieder lid van de naaikrans betaalde 25 Fr Lidgeld. Het werk gebeurde thuis. Tweemaal per jaar werd er vergaderd: in het najaar om het geknipte werk af te halen en in het vooijaar om de werk jes die klaar waren binnen te brengen. Tussendoor organiseerden ze in het dorp een opbaling van oud linnen, breiwol en gedragen kleding. Alles werd liet zorg gesorteerd, hersteld en gewassen en naar de missies gestuurd. Van het oude linnen werden windels gemaakt. Na het overlijden van Keeke nam haar dochter Jeanne Van Dun in 1959 de leiding over. In 1963 werd liet eerste" missiekoniiteit "opgericht. Voor liet eerst kw anien er ook mannen bij de groep. De jaarlijkse tentoonstelling werd uitgebreid tot een groot missiefeest ter gelegenheid. Het was meteen een groot succes. Twee jaar later in '65 werden de twee naaikringen samengevoegd. In liet nieuwe bestuur kreeg ieder een specifieke taak toegewezen. Kee Van den Bogerd werd voorzitster en pastoor Van Dijek werd de proost. De activiteiten bleven de/elfde als voorheen.

In '76 werd Marcel Verheyen onze nieuwe pastoor en Frans Van Bavel werd de nieuwe algemene voorzitter van de niissiewerking. Het jaarlijkse missiefeest bleef een groot succes. In '77 werd het 50-jarig bestaan gevierd in aanwezigheid van bisschop Mgr. Daem. In '82 nam Toke Herrijgers-Marijnissen de taak van Frans Van Bavel over tot'87. Pastoor Vcrheyen wist een aantal jongeren te betrekken hij de missiewerking. Zij zorgden voor een aantal nieuwe activiteiten om geld in kas te krijgen: de sponsoriocht, het ijssalon. een Afrikaanse dansavond. Sinds een aantal jaren staan zij borg voor de bruneh tijdens het missieteest. Nadat Frans Van Bavel ontslag nam als voorzitter, wordt er gewerkt met een kernhestuur. Sanien nemen zij de algemene leiding op. Daarnaast is er liet grote bestuur waarm san elke groep een verantwoordelijke zit. Het missiefeest blijft nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten. Dankzij de inzet van velen is er een gevarieerd aanbod op liet missiefeest: hobby, cafetaria, posterheurs. verkoop uitlieenise kuiisi, tombola, enveloppentombola, lekkere kosttombola. brunch. Jaarlijks wordemi er ook info-avonden georganiseerd. Wanneer er niissionarissen op verlof zijn, worden zij ook uitgenodigd voor een diaof inloavond.

Viering De 75 veijaardag wordt op zondag 10 novemher 2002 feestelijk gevierd. Hel programma ziet er als volgt uit: - om 10.00 Ii plechtige dankviering in de parocliiekerk, opgeluisterd door hetjongerenkoor "Weerdu" - vanaf 11.00 Ii verjaardagsreceptie in de paroehiezaal met een welkomstwoord en overzicht van 75 jaar missiewerking. receptie met een drankje en een hapje, tentoonstelling over de missiewerking en optreden van liet jongerenkoor "Weerdu" Alle parochianen worden vriendelijk uitgenocligd om mee te konien vieren. juf)

IT

De Mis,siekran.s in vroeger tijden (uit Missiebietjesnieuws) 32

In '71 werd de werkmng een beetje hijgestuurd. Het 'Missiekonmiteit'' werd omgevormd tot "Missiewerking". Hierin werden een aantal kleinere deelgroepen samengesteld die elk een specifieke taak hadden. De naaikring naaide en breide als voorheen: de ledenactie organiseerde de bloemenverkoop en haatle de frituur uit: de informatiegroep organiseerde de inl'odagen en het onthaal van missionarissen die op verlof kwamen. Elke groep had zijn verantwoordelijke en het geheel stond onder leiding van de pastoor.

Mi.ssieJeesi anno 1 9l6: 'lekkere kost '-tombola.


Gezinsdag van de Klimtoren /

MEERLE - Hei oiiilc o//iilc licid oeerom IOOJ ccii pioIc ii iO/i/c Iiiig cii !Oc(J ivecrgezoigdi'oordc ( 111 oIci ( )J) oiicIii, 1. ()Il0I)( / Lt / met de Juniflar naar Den Roov voor een ivandelmg in liet prachtige doniei i. Al 1/toet gezegd ,i'orde,t dat er die dag in het bos i aai volh rondhiep. Alleniaal pii uien! W(iren ze de zee en hun schip kwijtgeraal..t? Of oaren ze 0/) :oeh naar een schat.' (jaf)

Vakbeurs voor aard beitelers groot succes MEERLE - Reeds voor de derde maal werd de Internationale Mechanisatie en Demonstratiedag Aardbeien georganiseerd op het Proefbedrijf der Noorderkempen. De Kring Aardbeitelers Antwerpen en liet Proefbecirijf der Noorderkempen zorgen ervoor dat om de twee jaar dit evenement kan plaatsvinden. Door de deelname van enkele buitenlandse bedrijven krijgt deze dag een internationaal karakter. De mechanisatie en deinonstratie dag heeft enkele belangrijke doelstellingen. In de eerste plaats een ontmoeting organiseren tussen constructeurs, toeleveringsbedrijven cii de aardheitelers, m.a.w. een wisselwerking tussen producenten en gebruikers. Ten tweede biedt het de gelegenheid om nieuwigheden op het vlak van mechanisatie voor te stellen. De demonstraties op het terrein geven toch een extra dimensie aan deze ontmoeting. Na een druk seizoen zijn de telers nu bezig met de voorbereiding van nieuwe teeltplannen. Op cle vakbeurs kunnen ze met specialisten van gedachten wisselen over hun eventuele investeringen voor het komende teeltseizoen. Voor elke editie werd een centraal thema gekozen. De eerste editie stond in het teken van de

economie op het bedrijf. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de mechanisering om de bedrijfsvoering te verbeteren. De tweede editie besteedde aandacht aan het ergonomisehe aspect in de ganse mechanisatie. Er werden constructeurs uitgenodigd die hij de bouw van machines aandacht hadden voor een goede werkhouding Cl) werkomstandigheden. De derde editie had vooral oog voor cle ecolo g ie in de diverse teeltonderdelen van aardbeien. 1-let thema was: Ecologisch aardbeien telen door toepassing van duurzame productietechnieken. Met de teelt van aardbeien op stellingen wil men vooral in de zomermaanden de kwaliteit van de aardbeien nog verbeteren. Door minder atliankelijk te lijn van klimatologische omstandighe-

den \vi 1 men de schade aan aardbeien door regeil uitschakelen. Ook de werkomstandigheden worden met dit systeem sterk verbeterd. Rond de plant wordt een niicroklimaat geschapen waardoor cle biologische bestrijding van ziekten en plagen kan verbeterd worden. Het watergebruik in de aarciheiteelt kreeg in cle derde editie van cle mechanisatieclag speciale aandacht. Het opvangen van regenwater, het economische gebruik van water en liet herbruiken van water na ontsmetting hij de teelt van aardbeien op subsiraat, stond centraal op de demonstratiedag. De hestuiving tijdens de bloei in dc prccluctieteelten alsook de biologische bestrijding blijven een belangrijk punt in alle teeltonde rclel en. Dankzij de aanwezigheid van talrijke bedrijven en de steun van de Veiling Hoogstraten was liet zeker een boeiende dag voor cle vele aanwezige aarclheitelers in ook vcmr enkele jonge toekomstige telers die teker een duw in de rug kregen voor liet eventuele opstarten van een eigen aardbei bedrijf.

/vd Sluis woondecoratie

-.

Laarle-Hertoga Kapeistraat 6 Tel 014 - 699002 www.vandersl uis.be EEN bEZOEk MEER dAN WAARd.

- op zondag open - maandag_geoten 33


MEERLE

WORTEL

Harry Pottertocht in Meerle

Klasreünie van de 60—jarigen.

MEERLE - \Vie houdt er van nachtelijke avonturen in de donkere Meerlesc bossen? Wie wil graag zelf Harry Potter zijn en is niet hang van heksen, spoken en trollen? Wel, die straffe gasten en meiden worden vrijdagavond 15 noveniher op de Zaklampentocht van de KWB verwacht. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom, samen niet ouders, grootouders, met huren of vrienden. Samenkomst tussen 19.00 en 20 uur aan het Mjeelse Zweinsteins (de paroehiezaal voor de niet kenners). Vanaf daar vertrekkende deelnemers in groepjes voor een tocht van 5 t 6 kilometer langs donkere paden en hangelijke bossen.

Wortel - Op vrijdag 4 oktober kwamen de 60jarigen van Wortel en Bolk voor een tweede maal hij elkaar. 10 Jaar geleden hadden zij al eens gevierd dat ze hij elkaar in de klas hadden gezeten. Het was een gezellig weerzien met elkaar, waarbij men ook dacht aan klasgenoot Jan Lamhrechts. clie vier weken ervoor plotseling is overleden, maar waarbij men ook tot in de vroege uurtjes kon bi jpraten, en een nieuwe afspraak.over vijfjaar.. alvast werd vasgelegcl. Dit alles werd natuurlijk ook op foto vastgelegd.

ii

• • 13 .

.

1 J .P_

1

Voor hen die niet verloren lopen in het donker, staat er hij de terugkeer in de zaal een warme soep (en nog wat sterkers voor de ouderen) klaar en wordt het wachten op de laatkomers gevuld met gezelschapsspelletjes of gewoon wat bijpraten. Vooraf (uiterlijk ID november) inschrijven is gewenst. Dat kan hij de wijkmeesters van de KWB of hij Guy Hendrickx. Ulicotenseweg 28. tel. 03/315.04.18. Bijdrage in de onkosten is 1 per persoon voor gezinsleden van KWB (max. 3 € per huisgezin) of 1.50 € per persoon voor niet-leden van KWB (max. 53 € per huisgezin). (jaf)

KVG zet alvast de koffie klaar. MEERLE —De Katholieke Vereniging Gehan-

Op dc foto it//t bi/es iitoii Onder: Angèle Braspenning, Treza Goris, Olget Moeite, Lena De Giaei'e, May koren, Wiesa Geerts cii Jaan Herrijgers. Midden: Louis Geens, Marleen Fransen, Jozc'fa Ver/toei'en, May J-Juvbrechi's, Maike Vermeiren, Jeanne Goris en Ludo S,tei,s. Buien: Jef Van Dijck. Joos .S'c'hellekens. Frans Snrer.r, Jous Horsien, Feli.v Peeters en Leo J-Iouhc'n. fluitje Vannoffelen moest helaas a/:eg gen wegens ziekte.

Onze juffrouw trouwde

dicapten van Meerle. Meer en Meersel Dreef gedenken op 1 november niet alleen de dierbare uverledenen. Ze denken evenzeer aan de levenden en dan vooral aan hen die een bezoek aan het kerkhof brengen. Heb je je dierharen gegroet, maar hen je ondertussen verkleumd op het herfstige kerhof, dan kan je best meteen in de vlakhije parochiezaal binnenstappen. Daar is alles om de gure herfst en de sombere gedachten te verdrijven. Het zal er lekker warm zijn, geuren naar verse koffie, heerlijke warme soep en pannekoeken. Een broodje en een biertje zijn er ook ie kan er met familie en vrienden even bi praten. Ziet Cr oude bekenden terug, waarmee je net op het kerhof nog wel een praatje wou maken, was het er niet zou koud en kil. De kinderen kunnen ondertussen een tekening kleuren en krijgen er nog een kleinigheidje voor ook. Kortom, warmte alom. Alles aan democratische prijzen en KVG vult Cr de kas voor de jaarwerking een beetje mee hij. Ze rekenen erop datje even hinnenspringt. (jaf)

Scljoo,iheieLçsa.Con Lieve q)e 9V[eester Lange te rg 30 . 2323 Wortet 03 /314.55.15

Enkçtop afspraak.. Oofcbij U tltuC

e[aatsverz.arging . Manicure . Pedic ure Ontfiaringen . r?u{aquilTage 34

141

WORTEL - Juf Annelies geeft sinds enkele jaren les aan hei tij/de h ei loco ij It "De Wijsneus" te Wortel. Zij spant zich ook in voor (Ie zorgierhreding. 01) die manier doorkruist zij al werkend de gan.re tviJsneus. In haar privé leien is ze ook gelukkig, toch zeker sinds Perrv haar ten huwelijk vroeg. Geltutrd werd er onlangs in de kerk te Merksplas naar ze samen ook gaan wonen. De kinderen van het vijfde leerjaar van De Wijsneus woonden (Ie huwelijksmis hij en i'orntden hij het bititenkonten van cle kerk een ecehaag niet ballonnen. Na de felicitaties aan Annelies en Perrv werden de kinderen getrakteerd op een heerlijk ij..je. Steeds kan je Of) school op juf Annelies rekenen en bij het schoolf eest schakelt zij zonder preblenien moenjoe in want die kan de beste snioutebollen bakken clie je niacir kan l,eden ken.


WORTEL DE WIJDE WERELD IN

Alle wegen leiden naar Rome: ook op de fiets! \ ortel - Inderiaaci : \s aaroni niet cle wagen Haai' het zuiden i'eizen. als je dat ook met de fiets kan doen? Dat dachten RIE VOET en TOON KVYPERS afgelopen voorjaar, en begin juni egden ze de daad hij het woord. Ze gingen de i)t(laging aan om per tweewieler van Wortel 1.ial' Rome te fietsen. Toon Kuvpers had al .'i'der ervaring opgedaan wat betreft liet reizen let de fiets. Hij is von e j nar naar Sa it i ago De inpostela gei'eden, waarvan u toen al een ci'slag kon lezen in DHM. Hij wist dus vooraf waar hij aan begon. Rie Voet had echter 1100 11000 verre afstanden afgelegd p fiets. oerker nog. ZO zegt ze zelf, fietsen was vroeger 01 t haar ding. R ie is wel sport ie aangelegd. .'o is ze werkzaam op de Sporidienst van liet tadlluis. maar ze hield zich mcnr h,''io

uOIiilWUV eLpe l_—oioJ

- uowno uE '[tA lassnig 09t t '66 t UEttSlOA •0t55tt1

p.WUJ9

oPO!l opuOUOfP

a pno l D

•J°°H 'n hM U9)1U2p UCA uau9194 ozop i°°A

UOAO1 1011 UCA pooiq jaq suo uopUeq Uflt4 u0A0

verstandig, aangezien Rie de eerste paar dagen enorm moest wennen aail de t'ysieke inspanningen van het klimmen. Toon kon, dankzij zijn eerdere reis, beter inschatten wat hem te wachten stond. Ook hun dagschema was telkens min of meer het / eI Ide: opstaa 1 rond 7 uur. Om 9 uur op de fiets, om vijf of zes uur in cle namiddag atstappen om een slaapplaats te vinden en om 22 uur ten laatste naar bed. Een goede nachtrust was zeker nodig. onidat iedere dag opnieuw dezelfde fysieke inspanning werd gevraagd. De ovei'nachtmgsplaatsen werden elke keer gezocht met behulp van de reisgids, en waar het soms nioeilijker lukte, kon men steeds rekenen op cle gastvrijheid van de plaatselijke hevol-

en droog, heet en koud eis was volgens Toon minstens even s zij ii tocht naar Co m poste In. vooral 1 extrenle temperatuursversehillen tijreis. Zo was liet in Rooie's nachts4lC. iet in Zwitserland enkel nat en ijskoud t absolute dieptepunt van de hele vakanlan ook die ene dag in Zwitserland, toen /lijke regende en Toon tot twee keer toe cldle ofnowhere' een platte band kreeg. Irhijke hoogtepunt van de 'eis was de ii van cle \ 1 pen. waarbij lie t hoog sic

punt. 'en het Zvitserse St-Moriti naar het luiliaanse Ciavenna, met de hergtrein wei'cI al'gelegct. Noodzakelijk omwille van het bar slechte weer, maar ook een belangrijke adempauze in de 'eis. De figuurlijke hoogtepunten waren het prachtige uitzicht, cle gastvrijheid in Frankrijk en typische Italiaanse nientaliteit, maar toch ook de terechte trots hij aankomst op het SintPietersplein. Toon en Rie hebben nog een week van de Romeinse cultuur genoten, echter niet sier fiets, clie werd onmiddellijk na aankomst iii cle kelder van het hotel gezet. Te voet vei'ken je Rome toch een stuk veili ger. Op de vraag wat deze reis liet de fiets nu zo speciaal maakt, hebben ze elk hun eigen antwoord: voorToon is liet ook cle pi'estatie van liet fietsen, maar ook de combinatie van de cultuur Cr) cle natuur, want dcl ietsroutes brengen je toch op plaatsen clie je met de auto nooit kan ontdekken. Voor Rie is liet de uitdaging geweest, en liet sl age t daari 11. wat je als 111e 1 s toch ook het een en ander bijbrengt. Zo heeft zij geleerd dat je steeds ilioet pi'oherenje gi'enzen te verleggen en dat je. als je maar wil, je doel altijd wel kan hei'eiken. Rie heeft na deze onderneming tenslotte de smaak helemaal te pakken: zij zal. net als Toon, volgend jaar samen niet Sahnie Snyers, met de fiets naar Compostetla trekken. Wie weet leest u ook dan weer een uitgebreid \ eislag

'deipspoOq Mno! UOWWOS un uo>ojds ailsijeq:)na op uo pIOOM

UEA 19124 op uev

'U9A01,32 a4 WO UIZ SUO OZ U0A0 uosUe

I

Ufl(.I uooqiooa

JeeuO!a OD UA 100q op U! op uee opUO)jOqUO4aqieeu 111:)01 0)110 oz UO3Z

)1I° JOIJUO UO WOH 49w sjouiied sij

4d@oj

•srnS!JqD SnZO[ Ui 'uoOZ Mno! UA 1J0) OP ISUaip of 404 2eepUeA of olp

op JOOA UOMflOJA 0}D U0 U0UUW 'JOOH ')1Ue}J0

uudp

//e ie ol/eli /1/ loot ie i'i,'ek oirgc'leicle ,i,'edaaii door de plititise/ijki' bui Job.

ij WO uSJ01 1 D

onuje :)0 km.hccloclen. Dat rclati\ccrt al een hele boel. Dat laatste is ook het belangrijkste wat je moet doen, om met twee zo' n onderiieiïiing te laten slagen. zo beamen de twee. Op tild en stond leren geveu en rierneii Cii vooral niet ie precies en te fanatiek al les willen plannen en bepalen. Dat vergroot alleen niaar de kans op teleurstellingen en ergei'nissen tijdens de 'eis. 1 oh hiictcten Rie en Toon wel enkele afspraken aa man ze zich wilden houden: zo legden ze dauclijks nooit meer dan 100 km. af en reden ze elk hun eigen tempo. Vooral in de bergen. die ze al iie to cc dagcn fietsen heicikten, bleek dit

loon en Rie Irots poserend bij

/iiiui

oulilot vt

o/i

lu'î i,ti-Pieier.rplein iii Reine.


MEERSEL -DREEF

KLJ-Meersel-Dreef opent hun nieuw lokaal MEERSEL-DREEF - Vrijdag 2(1 epteiuher was het een hoondag voor KLJ-Mccrsel-Drec! t-Inn IIICU\\ lokaal \ erii plechtig geopend. Het verhaal van hei KLJ-lokaal is al een oud verhaal. Ze trekken al jaren als nomaden rond op zoek naar een eigen stek. Met veel ergernis. ontgoochel iiigen cii misnoegdheid tot gevolg. Er zijn in liet verleden al heel wal acties ondernomen om aan een eigen lokaal te geraken. En clan op een mooie dag ergens in oktober vorig jaar. komt er na bemiddeling, groen licht van de gemeente om een prefab te mogen plaatsen in cle tuin van liet oude schoolnieestershuis. Via renteloze leningen wordt er hij de Meersel-Dreefse bevolking geld ingezanieki out de prelah van het nodige comlort te \ nor/len cii dehig in le richten en aan te kleden. Die bewuste vrijdag kon men het resultaat gaan keuren en hea ondei eo. Het rcuItiat mag ge/leo oorden, liet o erd ccii (rk lokaal en gezellig ingericht. Daar gaan ze nog veel deugd aan beleven. (t

1 ' De K nog ii t hei ii ton dcl, iie 1(1 het ge!» 't til ee /5/ ii ige:e ge! til c!oi r pater Luk, clie kn'is'tig niet het li'Ijo'ater sprenkelde.

' De Ieic/er.sploeg

1(01

de KLJ si'e,'hte

/1(1/

d om (t//es op te knappeit en

soms net der een hand e toegertoken door it ieiulen en Ji,nilie. Zo ii'ei d het lelijle cern/je ( , en mooi lola(iI, naam ze terecht fiei 0/) îiio ÇC/t

ij/i.

_

.

.h 't de Ilodi ge ii 'oo//ei t i'an d u i/ door oud- h /t/t t t n /it g /c it/t 1' Pan / Iso.s en toet in spiJt r ode ii 00 rden ian /ioli r Luk o ' id de lan "e o'e g naar een KLI- lokt ic do o g eens uit de doekei t gedat in. De lcmia r let Ide Ititji niarsen, t r nt id gezoji g n en io dwi.si ei i er «l om Io/oiiil Ie

0/0 iii

II.

lim loo) le

S

un s een dma g/e en ei ii nat/t voor de It d 11 en hun ouders. Binnen tas er een /olo!enioon stt 1/ing over Kf .1- It rst 1-Dreel vroeger t ii nu, die gretig door d u',i,h es

/11

tOoi d rs ii erd In I lan.

Scholenveldloop MEER - MEERSEL-DREEF

- In het kader u'an de Vlaa,n,s'e Scholen i'eldloop werd er op o'oen.s'dag 25 sepiem her een i'e/dloop georganiseerd voor de leerlingen i'an de Hoog.rtraarse lagere scholen. In de /Vlosten traden ze toet elkaar in liet strijdperk. Onze Ituis/otograaf kiekte een deel i'an de Meersel-Dreefse deelnemers en zo te zien hebben ze er zin in. Hup Dree/ke hup. Di' i'Ioot,'.straaise Spoi'irnnd zorgde i'oor de 0/'Ç',l/iial/te. (11)


MEERSEL-DREEF

De fanfare presenteert zich

MEERSEL-DREEF MEERSEL-DREEF -

In het weekend van 28 en 29 september pui/de onze zaal De Zeven.rter uit van cle frisse groentes, de sappige vruchten, verse melkprodukten, lekkere kaa.rsoorren en noem maar op. Hei was weer tijd voor de jaarbjkse land- en tuinboun'dagen een tentoonstelling over alles (kit het land voortbrengt. Buiten keuren en kopen, werd er geti'acht om via een tombola en ccii wedstrijd nog wat e.vtra zaad in het bakje te brengen. Verder kon je naje ronde langs de infistands nog genieten van een kop koffie en een lekkere pannenkoek of rijstpap (daar ga ik persoonlijk altijd voor). 0/) de foto de vele KVLV- leden die op dat niomuent een handje toestaken voor en achter de schermen. (ti)

November niet zijn regenviagen. brengt verkoudheid, jicht en andere plagen

Zoals hei cle looisu jaren gebruikelijk is, trekt onze fiinbii'e ''Voor Eer en Deugd" naar de higei'e scholen van Meersel-I) reef en Golderoni hun jeu gdopleiduig te pro/noten. Met liioi dirigent Hans flernouts, lesgever Arne Adriaenssens, jeugdbegleider Marlène Roelands en vrz. Toon Verleve zet/en ze deftoiflire in de kijker. Met tekst en uitleg over instrumenten, noten en opleiding, de gespeelde inuziekgenres en hoe l,lazen wordt er een uur gei'uld. De aanwezige jeugdleden laten ziel' van luiii beste kant zien en horen. En als kers op de slagroointaart mogen al de leerlingen zelf eens proberen om een eerste koperklank te produee/en. En dan maar hopen dat er enkele liefhebbers uit de bus komen... (ti')

De elfde maand van 't jaar, bij het 't vuur brengt al te gaar

De Franciscaanse Zonnetjes in concert

November laatste noot, vult altijd de sloot

S

1.

iii 1

411 1

HOOGSTRATEN arrosSEriE

ft CALL.E MERKEN Mobil€ ;t1I

MEERSEL-DREEF - lIet l))ic'/

Woor d(' 1 tUtu l.Ç(UUI1U totitie/jes beslaat uit juur 10-jou,. Qj , icic 4 uh/ol,'v, h,iu,li/i'n .i' iJli en liiri ii,un, ulrer.wl-[),ee/. FIlY en Rikkert zingen en spelen lie,'l/e'; voor long en oud. De liedjes gaan over kleine dingen, over een plaatsje i'oor Jezus inje leven, over droefenis en vreugde, over vriendscha/), kortom over het leien. Met mooie melodietjes en een goede begeleiding werd liet een mooie a vond. Voor de gelegenheid was de kerk aangekleed als een concertzaal niet ccii podiimi aan het lioog'aal. Raar omn -o met je rug naar liet altaar te zit/ei! Alhoewel de oarrenverkonp in hei begin nOn zo i'lor liep. kon mcii opgelucht ademen i'ant de kerk zat pi'o/)i?ol. Voor en na de pauze werden er verschillende liederen gezongen dooi' Ellv en Riklert samen niet het jeugdkoor. En dat was, deuk ik ii'cl het mooiste van dc avond, om al ciie gluncic'm'ende kiodeic,, min liet werk le zien en te horen Na afloop waren er dankende woorden van voorzitster Deni.se Van Gestel en pater Luk en werd Jos G'sbrecht.r extra l,edanki voor zijn organisatietalent. Na de liedjes was er nog gelegenheid om c'i'en na te buurten met een clroogje en een na/je in de zaal. Deflito werd gemaakt op de gezanienlijke repetitie voorc(f

(iv)

1

ONDERDELEN 1 St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 311 3333

Als t in noveflil)er 's avond broeit, wis dat de storm dan 's avonds loeit

37


MEER

GOUD IN MEER Louis Van Den Heuvel - Magdalena Hillen In het zevende huis Als zoon van een veekoopman werd Louis, als echte Meirenaar. geboren in 1931. Hijheeftzijn hele leven in Meer gewoond. Het ouderlijk huis situeerde zich op Beek. nu Mecrsesteenweo. Vroeger bevond er ,ich een molen achter het huis, later zou F.C.Meer jarenlang gebruik maken van het daar aangelegde voethalterrein. Louis was thuis de oudste en had twee broers en één zuster. Magdalena Hillen is al1'omstig van Hoogsiraten. van den Hous ast. Zij was dejongste van vier kinderen. Opjonge leelijcl sloeg de liefde tussen beide toe. Die eerste kus op Brecht markt, in de raple. herinnert Louis zich nog als gisteren. Al vrij vlug werd er getrouwd. Lous was toen nog hij het leger om daar 21 maanden te dienen. Ondertussen werd hun eerste kindje, ccii dochter. geboren. Zolang Louia'ijn 21 maanden hij het leger niet voibracht had bleef Magdalena en haar dochtertje thuis bijwonen. Later ging het gezin zich in Meer vestigen Als kosiwinning werd er aan tuinbouw gedaan. Louis ging nog bijwerken in de plaatselijke slachterij. Later kwamen nog drie jongens liet gezin verblijden. Zij zorgden op hun beurt soor drie kleindochters. De grootste ramp vond plaats iii 1971 loco ze liuu dueli[ei, up slechts 1 8-jarige leeftijd, moesten afgeven. Een wonde die nooit zal heten. (ieli.'ulotijls aan kwam ernaast het werk tijd voor hobby's. Het belangrijkste voor hen werd liet

stijldansen. Dertien jaar lang doorkruisten ze gans België. Ooit werden ze tweede in het Belgisch kampioenschap. Nu, als gepensioneerden, spelen ze dolgraag petanque. gaan veel fietsen en zijn nog wat bezig in de tuin. Alles behalve stilzitten! Louis en Magdalena zijn tevreden mensen. Ze slijten hun verdere levensdagen op de Meerlesehaan. Maar als hier de koude toeslaat zijn ze samen weg. De bestemming is dan niet zo belangrijk maar de temperatuur wél. Steeds komen ze terug thuis voor de feestdagen. Die brengen ze steevast door samen met kinderen en kleinkmderen. Het grote verschil met vroeger \ inLLI/ heiden dat liet op lr.iiiI \ eel drukker i

JiT

-

Brengt het najaar helder weer, t zal des winters stormen op het meer

gewerden. Vroeger was het nog mogelijk om op straat te sjotten. Nu wordt het al gevaarlijk om de weg over te steken. Dat alles is zeker geen reden om te klagen. de mensen veranderden i iiii/er alles ie! 1.

-

1/JE1'R De, e in! A me / usa uiige t 'oe,de lo se (/010, ooit ii og : eb ii / /l l / 001 1311! Cli / / 101/. hem Iii liet gouden bruilottvpaar naar de kerk. Een ongesi'one be:iensn'aa, digheid in de Doiul sll riot. ()o:e toto gi riot keel5 ernaar en... /iai,i een Job. (iuia)

Valencia sponsort kindervolksspelen MEER - Steeds sscer zorgen de kindervolksspelen voor de nodige geldprohlemen. Zowel Chiro. KWB en het Oudercomité zetten zich elk jaar volledig in voor de organisatie van dit gebeuren waar telkens zo'n 300 kinderen aan deel nemen. Maar het geld vinden om dit evenement betaalbaar te houden, was een probleem. De al'gelopen jaren gingen Roger Emhrechts en Staf Lauryssen rond om de nodige sponsoring te vinden. ( elk jaar is 500euro rtodi ). Maar omdat Stal tetelt in het dagelijks bestuur van de KWB, bracht lii) dit tersprake itt de vertaaderi van Valencia waar Staf ook als bestuurslid functioneert. En daar Valencia al geruime tijd iets zocht om voor de Meerse kinderen iets te doen. is Valencia trots om dit gebeuren te mogen sponsoren. (sI/ma)

I1/11R - 11e h /j ////a londen de kindert'olksspelen een grool .5/// es. 1\I/iilC/'C/i //iOC,5be/1 (1(1/t ook behoorlijk si'at geduld hebben voor ze de bonnetjes verdiend hadi/en. (ma) 38


MEER

Brassbaiid Sinte-Rosalia i\IEER - Fraditioneel

nos eunber voor Brassen Drumband een drukke periode. Dat is dit jaar niet andeus. We zetten het even op een rijtje. De eerste activiteit van de maand wordt ook meteen de muzikale topper. De mis voor de overleden leden, zaterdag 9 november om 18 in le parochiekerk wordt doorde ht'asshaiid muzikaal opgeluisterd. Dirigent Bart Van Ossel stelde een Ii ii 011 L dii.i niLLM fiugramnia samen, waarin toch wel enkele verrassende elementen. Uiteraard komen traditionele koralen aan bod, maar ook aangepastehewerki ngen san modernere muziek worden Ilitges oerd. Aan het iii sti ii hei tu 1111i1 tit dc brüis hand worden ver seluillende nieuwe zaken toeges oegd. die voor een extra muzikale dimensie zorgen. De leden van Brass- en Drumband nodigen u van harte uit om de misviering bi te wonen. Diezelfde avond start toneelkring 't Heidebloempje zijn eerste reeks opvoeringen. De drumband zorgt daar voor de muzikale omlijsting. Instrueteur Fons Van Aeit heeft een afwisselend programma uitgedokterd. Vrijdag 15 november zorgt de hrasshand voor de muziek en zaterdag 16 november is de drumband weer aan het werk.

Volksspclen voor dc groten

Ii

is

Ondertussen hebben brass-en drumband dan op II november al gezorgd voor de muziek hij de herdenking San de oorlogsslachtoffers na de mis van 10 uur. Zondag 24 november verwelkomt Meer Sinterklaas en Zwarte Piet in de zaal Voor Kunst Cl] V o lt: Rrass_ en rtrnmhancl halen de Sint op ciii de Rosaliakapel om 13.30 uur en begeleiden hem in stoet naar de zaal. De Sint verwacht alle Meerse kinderen oiii niet lieuii door het dorp op te stappen en liet hem in de zaal wat liedjes te zingen. Voor alle kinderen heeft hij 55 at versiia peringen hij zich. Een maand van hard werken wordt dan op zaterdag 30 november afgesloten met het teerfeest. In de late namiddag worden eerst enkele cafds bezocht en nadien wordt in de zaal Voor Kunst en Volk aangeschoven voor de maaltijd. Ook alle ereleden iijn van harte ss elkoni. Daarom gaan bestuursleden en muzikanten vanaf nu op bezoek hij alle leden om hen liet lidgeld voor volgend jaar te vragen en om hen uit li , n od i een op het t eerfeest Ondertussen wordt er zeer hard gewerkt op muzikaal gebied. Onder leiding van dirigent Bart Van Ossel wordt dc concertavond die in het voorjrar zal plaatsvinden voorbereid. Zes leerling-muzikanten volgen zeer stipt de opleiding die door de dirigent verzorgd wordt. Ook de drumband werkt naar dat concert toe. Instructeur Fons Van Aert heeft er ook twee nieuwe leerlingen bij. Zouden ii,, kinde,'en graag een p , otc,ssio , ue'l verzorgde ,nn:ikale opleiding in eigen cioip to/gen? Rico., - en Drwubancl Sinte-Ro.salin zorgt voo, een praktische i'o,ï,, ing: een / one theoretische cursus noten/eer ive s/t gevolgd door een opleidi;ug op een ina trn,,uent dat door de vereniging ter beschikking ,geaie/d tuordt. Of ben t u in is vnu jeu (11.1 i'oliu usa ene geïnteresseerd? (1 volgde vroeger nuizieklease,, en ,,'il de druad terug opnemen ? Ook dat kun. Voor nu/ermotie kan ii terechi hij de i'oorziiter, Pienie Hovbrecluts (tel. 03 315 73 22), clie ii het de lesgevers in contact brengt. (ina)

T

.77!1 !$'IEER - De eerste ui'eek van oktober uu'orilt er in Mis m veel ier/of ç'enonien. E,ulsele dagen om aan de vollsspelciu nice le doetu en enkele dagen eau uieer 0/) k raclutcn le ko,,ien.

Kermis inzetten

.IEER - Hc t op/er c1 lui 0 naf ébezoek ton Brashanci Sie. Rosalia uuas de de/uiuilieve aftrap van een week lang gezellig kerinisvieren. (imia)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com infovanhuffelvastgoed.com 39


Valencia goed op dreef

Aarbeienbedrijf houdt open deur

\LEER

7,

De Valenctafeesten zijn al een tijdje geschiedenis. IVlar toch willen we het verslag van de Valenciafeesten niet weerhouden. 4700 mensen vonden de Valencial'eesten dit jaar weer ecn groot succes. Op de zwoele as nnd 7 augustus was liet eerste volk al aanwezig nnlsl rook t X li l ir in de grote l'eesttent terwijl liet pas startte om 21 uur. maar men moet wel vroeg .111 een goed plaatsje te hebben op de bekende V;ilenciafec.slen waat' NederlandsIii mn ii ek ii 22 jaar de bovenhanci heet t, deie as utid weid ilgeslutcii ilidt Maitia s Jasje. Ook op zondagmiddag 12uur wai'en de eerste al aan\\ czig om niets te willen missen van de vele optredens die zullen duren tot 22 uur. dd topact hier was wel Corry Konings die niet een h 'lii 'Oit er op 150 nieter \'a n sle t 'es t ton t in een speciaal at'gemaakte zone landcle. en we moeten toegeven, ze hlijl't nog steeds popttlair hij de wat oudere mensen. OP maandagas nnd zouden we nni 20 uur starten maar om 18 uur bleek al duidelijk dat liet een overrompeling zou wordcn. In grotc getallen zakten de mensen af om zeker een goed plaatsje te hebben om maar niets te moeten missen van liet optreden van Dana Winner (1 uur 's nachts). Om 21 uur /at de tent overladen vol en vele honderden mensen moesten huiswaarts keien ss ant toen laten (1)1' stonden) nieer dan 1700 tilensen te genieten san de vele optredens. (de afgelopen dagen waren er dat een 30-tal). En wat weeral opviel was dat er ook heel veel jeugd de Nederlandstalige muziek niet vergeet. Voor de organisatie wordt liet steeds moeilijker om een topact naar Meer te halen en vooral de inkom gratis te houden. Maar niet ioveel sponsoring moet liet haalbaar blijven. 0'

1/5 00/1)5 /15(11 ((II /)('/1i/l/1/l( /0/. 1,5/? /1/0101(0 1EL'1? lo d(A le er.se in het bedri jJ i'an familie Jan.s'en-Kii.riei',nans kende dan ook een grote toeloop. (ma) -

Van oudsher de maand waarin een varken werd geslacht om in de winter stevige kost op tafel te hebben. Huisslachters trokken dan langs de huizen om hun diensten aan te bieden. De huurvrouwen en de vrouwelijke timilie1eden kwamen dan ook helpen de slacht te verwerken. November was uiterst geschikt als slachtmaand omdat door de lage temperatuur het vlees niet zo snel bedierf. Door het vlees te pekelen en te roken werd de houdbaarheid verlengd en zodoende vormde het een heerlijke wintervoorraad

Grote collectie behangpapier

%

i til, C,tikhkhx% M 5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht

Interieurarchitecte: Katrien Doms

1 oongarnerj9 B.V.B.A.

OF

'1

Witte Lietaer, Lysdrap, Boris,

LZ &FaxO3/3144847

Qi.-c n 246 ~laa

natuurlijk & synthetisch

40

400

1


MEER

't Heidebloempje geeft zich bloot MEER - Na de zeer succesvolle toedienino san "De Zeven Sacramenten'' in l ebruari . komt 't Heidebloempje opnIeuw 011 de planken oii zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 november. Om 19.30 uur wordt dan in de zaal Voor Kunst en Volk telkens Striptease opgevoerd. een komedie in vier bedrijven. Deze lachbom is van de hand van Kainiel Kemels, van wie iii hel verleden ook al '' Papri ka Int A frika'' en ''De man die nikske kan" werd eespeeld. Tot groot jolijt van het publiek trouwens. Ook ilLi weer mikt deze auteur 011 de gulle lach. Het verhaal speelt zich af op de afdeling van de burgerlijke stand van het gemeentehuis. De drie ambtenaren Harry, B rLino en Frank proberen ieder op hun eigen manier cle werkdagen door te komen, bijgestaan door de klerk Polleke. Allemaal worden ze op hun kap gezeten door afdelingschef Claire. clie heil op haar heel eigen manier tot betere pi'estaties wil dwingen. Als ook schepen Kennis zich komt bemoeien. gaan de poppen aan het dansen. Ons viertal broedt een meesterl ijk plan ii it, waarbij een siri pteise een centrale rol speelt. Maar wie gaat er uit de kleren? Alle ingreclidnten vooreen ontspannen en goedlachse toneelavond zijn duidelijk aanwezig. zeker met de volgende acteurs en actrices:

T

y

'

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

Nurse partije

Mieke Me\ sIs. Peter Vincks. Raf Van Looveren, Jeff Dictus, Fonne Brosens, Rit Rombouts, Jan Roos, Ingrid Goris, Tilly Hessels, Gert Romhouts en Sylvie Van Wassenhove. Opmerkelijk in deze rij is de terugkeer van Rit Romhouts en Jan Roos, twee trouwe leden die najaren werk achter de schermen opnieuw in de schijnwerpers treden. Verder is er ook een primeur: het debuut van Jos Cools als regisseur. Tot nu toe was Jos de man die als acteur een zaal vaak aan het lachen kreeg. Dat gaat hij nu opnieuw proberen. maar dan vanuit de regisseurspositie. Hij wordt daarin bijgestaan door de vaste technische ploeg: May Roos, Piei're Huybrechts .,lan Roos (bis). Els Van Gestel, Jos Godric. Karel Martens en Annemie Van Opstal. Een andere \ aste waarde is Brassband en Drumhaitd Ste.-Rosalia, die vooraf met aanstekelijke muziek dc zaal in de juiste stemming zullen brengen. Kaarten voor deze toneelavonden kosten 5 â‚Ź en zijn vooraf te koop bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 (tel. 03/ 315 83 44 . Let op, clii is een nieuw verkoopadres. Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop, want volgens de geruchten wordt deze toneelopvoering een billenkletser van formaat. (ma)

ieding!

Groot Eyssel 39a, Meerle (BelgiĂŤ) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

2TCkiC

1?!ftX/g CnkiCRAAID M

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

Rechtzetting volleybaltornooi KWB MEER - Door ecu vlonunetoul uers('heen iii de cor/ge 1)JIM liet verkeerde iers/rug ton liet KWB-i'ollevbultornooi. Dii dieuii dus - hij de:e - rechtgezet ie worden.

Na de wolkbreuk van zaterdagmorgen 2-4augustus zag het er slecht uit voor de organisatie van het jaarlijks weerkerende volleyhaltornooi van cle K W B op het v oct bal te rre ni aan de Meerseweg. Tussen de buien door maakten de volleybalspelers toch alles klaar om de talrijk ingeschreven ploegen te ontvangen. De mooie. groene en vooral effen grasmat is ideaal om verschillende volleybalploegen gelijktijdig te laten spelen. Maar zouden de weergoden de 'olgencle dag meewerken? 's Nachts brachten enkele KWB-volleyballers nog eieren naar de Clarissen om toch maar de weergoden aan hun kant te krijgen. En het hielp. Zondaginoruen kondigde zich aan meteen mooi heldere hemel en in de loop van de dag scheen de zon cii was liet prima volleyhalweer. Niet te koud, maar ook niet te warm. Door de hoge ligging van het voetbalterrein op een zandrug was het overvloedige regenwater reeds voldoende weggetrokken. Achtentwintig volleybalploegen ingedeeld in drie reeksen: clames,recreanten en gevorderden.

meldden zich met als enig doel zoveel mogelijk te kunnen spelen In totaal werden dan ook 69 volleyhalwedstrijden gespeeld. Dit gaf op liet einde van de dag volgende uitslagen per reeks.

Dames: le Pas Op 2e KWB Dames 2 3e Gelvoc meisjes 4e WEK-Loenhout Dames 5e KWB Dames 1 6e AsPis

Recreanten: le Alea lacta Est 2e Tooghangers 3e t Slot 4e Yellcw Stones 5e KWB Meerle 6e 't Hoekske 7e WEK-Loenhout Gemengd 8e Toon FrLit 9e 't Fortu iii 10e Atea 11e City Boys

13 KOMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566

November is volgens de oudRomeinse kalender de negende maand (novem betekent negen). Volgens de Juliaanse kalender is november echter de elfde maand van het jaar. November wordt ook wel de "slachtinaand" genoemd. Gevorderden: le WEK-Loenhout 2e Rmjshergen 3e Overbroek 4e Mussenakker 5e Zwoef 6e KWB 2 7e Olvoc 8e Fam. Romhouts 10e Den Block 11e Boerendoehters De aandachtige lezer heeft natuurlijk de 1110egen van Meer zien staan. Zijnde vier volleybalploegen van KVvB Meer. Toon Frut, Musseiiakker, 't Hoekske, 't Fortuin. Romhouts. Daarnaast hadden enkele een gelegenheidsploeg samengebracht. Een duidelijk bewijs dat KWB erin slaagt om een degelijke volleyhalwerking uit te bouwen. Hopelijk /etten zij hun werking verder en mogen zij volgend jaar weer een schitterend tornooi organiseren. Van verschillende deelnemers kwam al de reactie diat zij dan weer van dle pai'tij zullen zijn. Al leen jammer dlat de fotograaf van De Hoogstraatse Maand niet getipt was om dit evenement op de gevoelige plaat vast te leggen. (ma)

41


DONDERDAG 14NOVEMBER, 20 uur Live-opname van het radioprogramma

STAMGASTEN met als centrale gast

DIRKTIELEMAN (Koppen/ex-Ter Zake/Canvas)

Presentatie: Niko Reynaert en Armand Schreurs Radio-uitzending op zondag 17/11 tussen 11 en 13 uur

C

PC:

r

21

qnLMEML

H.Bloedlaan 285- HOOGSTRATEN -TeI.03 42


HALVE EEUW

November 1952

1

1

[-IOOGSTRATEN: De aanstaande verkiezimigen

1LI

Oementeraadsverkiezingen Voor de as. gemeenteraadsverkiezingen werden volgende twee kandidatenlijsten ingebracht Katholieken 1. Thiriun Cam.; 2. Mertens Louis; 3. Van de \Viel Constant; 4. Brosens 1 lcnri 5. Schellekens 1 lendrik; 6. 1 laseldonckx Albert; 7. Rigouts i cnn; 8. Aerts JaaR; 9. Van Tichelt Marcel; 10. Brosens Frans; 11. Dokter Bastiaens. Socialisten 1. Van der Avort Ferd.; 2, Gonis Cyriel; 3. Gringoir Marcel.

MEERLE Gemeenteverkiezingen le lijst 1. Glenisson Adt.; 2. Roinmens Altoos; 3. Michielsen Alois; 4. Ver.heyen Karel; 5. Marijnissen Gerard; 6. Fluybrechts JaaR-, 7. Van den heuvel Karel; 8. Jacobs Jozef; 9. Van Bavel Adriaan. 2e lijst 1. Vernieulen 1<.; 2. Van de Ileyning Edw. -- 3e lijst 1. Lauwers Jacques.

MEER GenieenteverkiezingeIl Te Meer werd slechts een kandidatenlijst voor dc verkiezingen ingebracht, zodat er geen verkiezing zal plaats hebben. Deze lijst ziet er uit als volgt 1, Notaris Roinmens; 2. Dokter Convenis; 3. Van \Telthoven Jeronni ; 4 Snilders Jules; 5. Brosens Karel; 6. Faes Jozct; 7. Voeten Willem; 8. Leenaerts Albert; 9. Mertens Leon.

WORTEL Genieenteverkiczingen Te Wortel werden voor de aanstaandegeneeiiteraadsverkiezingen niet minder dan drie lijsten ingebracht. 1 her laten we de lijsten met de kandidaten volgen. C. V. P.: 1. Sijsmans inzet; 2. Langers Jan; 3. Van Bergen Jan; 4. Van Opstal Victur; 5. Versniissen Aiignst; 6. Geens Karel; 7. Sommen Karel; 8. Vermeiren Jonk; 9. Verhoeven Henri. Zelfstandige 1. Van Bavel Hendrik; 2. Schrijvers Fr.; 3. Peemen Alfons; 4. \'erscluicren jozef; 5. Goetsclialckx inzet; 6. Janssens Constant; 7. Verhoeven Alois; 8. Donckers Albert; 9. Mcrtens Frans. Socialist 1. Wouters Jan. Missiekrans Door le Oud-studente ii lio nd werd 637 tr. en op het huwelijk van L. Fransen-Snijders 266 fr rondgehaald voor de Missiekrans. Op het huwcli1 k van J. Janse n-V erli rel ie! 1 werd E. P. lhiiet niet 370 tr. bedacht. Aan allen hartelijke dank. Lagere Landbouwavondschool De boeren- en tuinierszonen van Wond, Hoogstratcn en omgeving, waar geen avondcursus gegeven wordt zijn hiermede verwittigd dat de nvondscliuul uitlivringt op 7 October te 1830 uit. a Ist cii II ee en lee rgieri ge j o ii ge ns zijn steeds welkom. Het. Bestuur.

LANDBOUWERS - Voor uw WAGENS, KARREN, VOOR. TREINS, KRUIWAGENS, PLOEGEN, EGGEN, enz. Komt in vertrouwen naar de WA-

GENMAKERIJ bij 4081

CORN. JANSEN-DOMS,

Vrijheid 4-36, lloogstraten. Openbare verkoping van

Schone MEUBELEN en HUISRAAD TE H000STRATEN Notaris J. MICI-IOEL te Hoogstraten, zal aldaar op Woensdag 24 September aanst., om 1,30 uur namiddag, ten huize van Mr. II. ibm, Lodewijk De Konincklaan nr. 266, openbaar verkopen. Allerlei schone meubelen en huisraad, zoals Kamerstoot, Leuvense stoof, 2 eiken buffctkasten, eiken talel niet 6 stoelen, 2 keukentatels, gastafel cii gaskast, partij keukenstoelen, beddenhak voor 2 personen, windharen niatras, apotlieekkasje, lampen, kainerspiegel, lessenaar, zetels, boekenschap, allerlei potten en pannen, oplegpotten, bascule niet gewichten, eternitplaat, kiekendraad, allerlei linfgerieven enz... enz... Kontante betaling. 1087 Onmiddellijk na bovenverinelde verkoping, zal er aldaar nog openbaar verkocht worden, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen Dyniphna Van Herneldonck, de volgende meubelen en huisraad, zoals Eiken bed, eiken kleerkast ,eiken keukenkast, lavabo, tafel, 6 stoelen, zetel, kotter, nachttafel, tapijt, kruisbeehden, \Vestminsterklok, prenten, kapstokken, kandelaars, beelden, lavahogarnituur, wekker, glazen, geniakstoel, strijkijzer, 2 matrassen en allerlei beddengoed, tafeltapïjt enz... enz... Kontante betnling.

In november kunnen de kenmerken van de herfst pas echt goed tot uiting komen. Veel regen en wind, de beruchte herfststornien maar ook koud weer met winterse buien. Toch is het mogelijk dat de teniperatuur in de eerste helft van november nog kan oplopen tot 15 20?C. In de tweede helft van deze maand worden deze temperaturen niet meer gehaald. Wat betreft het aantal uren zon moet november ook flink inleveren. In oktober kan men ongeveer 100 zonuren verwachten, november komt niet verder dan de helft. In november beginnen al echt de donkere dagen van het jaar. Doordat de lucht koud en vochtig is, kan men veel mist verwachten. In deze maand knmi'n Wl iik de eerste ncht ur sten van betekenis tegen. Een groot gevaar voor de niet winterharde groenten en planten

1

Weer staan cle verkiezingen voor de deur en veer zuilen alle vrouwen en mannen opgeroepen worden om Juni kic'sphiclit en tevens hun plicht als knistehijke niens te vervullen. Onze gemeente, die steeds think he8tuurd werd door overtuigde personen die steeds in knistehijke zin liet algemeen belang op het oog hadden, zal ook op 12 October tot vernieuwing moeten overgaan. De Kristelijke Volkspartij heeft clan ook in verband niet cie verkiezingen haar verantwoordelijkheid genomen en dank cle innige samenwerking is er in 1 loogs traten slechts één katholieke lijst en wel de C.V.ftlijst, dit is reeds eeIi eerste cii grote overwinning cii tevens een doorslaand bewijs dat iedereen liet goed meent niet cle verdediging van nnze oude, katholieke Keinpische belangen Laat ons niet aan afbrekencle kritiek doen, immers, niets is gemakkelijker dan dat, - naar werpt de blikken op 't verledeii en iedereen, zelfs de meest overtuigde tegenstander zal moeten erkennen dat er veel zaken Verwezenlijkt zijn, zij liet clan dikwijls in zeer moeilijke omstandigheden, die liet algemeen of het persoonlijk belang betreffen. Maar laten wij ons allen, kie-zeressen en kiezers van de- parel der Kempen, van liet kristelijk Hoogstraten, eendrachtig scharen achter cle lijst van de Kristelijke Volkspartij, lijst die onder nr 2 niet uw aller medewerking een II in ke overwinning zal behalen. Dus geen twijfelaars, zeker geen afvalligen clie menen dat ander beter en meer kunnen dan cle vertegenwoordigers van cle Kristelijke Volkspartij; maar hand in hand ter zege. Immers, cle C.V.R-lijst biedt de nodige waarborgen voor iedereen en daarom juist stemt nok iedereen op 12 October onder nr 2.

Zieke kiezers. De zieken, gebrekkigen en ouden van dagen voor wie liet moeilijk of onmogelijk is naar het kieshureel te kouien, zullen door cle zorgen van cle plaatselijke K'ristelijke Volkspartij pe auto aan huis afgehaald worden. Gelieve naam en adres voor Zaterdag 12 October aan der volgende personen op te geven Brosens Frans, L. De Konincklaan; Rigouts 1 lenri, Vrij heicl ; Mevr. Mcm tsaerts-Carnir, Vrij hcid; Van Bergen Frans, Van Aertslaerplein; Mertens L. Ge 1 ni els t ma ah.

Als in november het water sti,igt, gedurende de winter gij t nog vaker krijgt 43


Wildbeheereenheid 'De Beneden-Marck' vzw Wildheheereenheid (WBE) is een vrijwillige groepering van jachtvelden en dit volgens de wettelijk voorgeschreven spelregels, wat o.a, inhoudt dat natuurverenigingen, bos en groen en politiediensten uitgenodigd worden op de vergaderingen en door de verslagen perfect kunnen weten wat er binnen de WBE gebeurt. WBE De Beneden-Marck' omvat een aaneengesloten gebied van meer dan 2000 ha waarin een actief natuurbeleid wordt gevoerd. Het gebied strekt zich uit over cle deelgemeenten Minderhout. Meer. Meerle en Meersel-Dreef. Het doel van deze vzw is natuurbehoud door: permanent toezicht door onze Bijzondere Veldpolitie (jachtwachters), regulering van het overtal aan o.a. kraaien en eksters, aanleg en onderhoud van kleine percelen, welke evenwel niet rendabel zij ii voor de landbouw, maar van uitzonderlijk belang voor de fauna en de flora in het algemeen, jaarlijkse schoonmaakactie van bossen en velden. regulering van liet wild om de schade aan de landbouw te beperken en een gezonde en evenwichtige wildstand te behouden dii dit alles op onze eigen kosten WBE 'De Beneden-Marck werd opgericht in 1993. telt 6jachtgroepen. 31 leden waaronder S heĂŤdigde wachters (veldpolitie) en werd op 7 december 2001 wettelijk erkend waardoor we nu een kleine betoelaging ontvangen die integraal zal gebruikt worden ten voordele van de natuur. Dit jaar wordt het geld besteed aan honderden nestkastjes voor verschillende sooi'ten vogels.

liet opeten is. Mensen van het platteland zijn opgegroeid in dit levensritme, maar de bioindustrie speelt handig in op liet gevoel van de in as sa : cle mensen eten cccii kip nice r maar ccii

Balans

Illet, geen varken meer maar 'het haasje' en gaat zo maar verder. Ook vele beleidsmakers en populistische groenen zouden het zeker moeten weten, maar spelen hewust de komedie nice. De massa wenst ccii softe maatschappij en wil niet horen van sterven en doden Aan de wetten van de natuur Liii niemand voorbij, ook cij

Vermits onze WBE nu bijna tien jaar bestaat, is liet mogelijk om een valahele balans op te maken en die is ronduit positief. De natuur in zijn totaliteit is er serieus op vooruit gegaan. Zowel wat hetreil aantallen, als divei'siteil is cle fauna verbeterd, de biotoop in waaide verhoogd. Kortom, ons beleid betekent een meerwaarde voor de natuur in liet algemeen en herkent de 'weidelijke' jacht als waardevol hulpmiddel om dit doel te bereiken. Wathoudt dateigenlijk in 'weidclijk'jagen'?De weidelijke jacht eist van de beoetenaar, in casu de jager, een grote zelfdiscipline en kennis waardoor zijn optreden in cle natuur een positief effect op het eindresultaat heeft. Dit betekent aan kennis: eerst en vooral de jachtwetgeving. maar ook kennis van de biotoop, kennis van wapens en halistiek, kennis en bezit van jachthonden, kennis van liet wild en eventuele wildziekten Maar al deze kennis moet de jager ii praktijk brengen niet een enorme liel'de en passie voor cle natuur en respect voor de andere natuurgebruikers, zoals landbouwers, wandelaars, fietsers enz...

Natuurwet Wij horen liet allemaal niet graag 'sterven en doden', niaarhet is even natuurlijk als 'geboren worden'. Het totale natuurgebeuren is doden en gedood worden. Films als 'BamhĂŻ van Walt Disney zijil pure 'science fiction', films als Free Willy' zijn sprookjes waar niemand mee gediend is en zeker de natuur niet. Een nius pakt wormen, een valk eet de mus en als cle vos de kans heeft zal hij de valk pakken die cle mus aan 44

beste lezer zult sterven en hopelijk niet ergens cenzaani weggestoken in een rusthuis. \Vat wij, wcidelijkc jagers, doen is de wetten mi de natuur op een eerlijke en vakkundige is ijze toepassen met als einddoel dat liet geheel er beter van wordt. En daar zijn we de laatste decennia goed iii geslacigd. Ondanks dc bela:; ti ng die de moderne landbouw de natuur oplegt, is de wilclstand, samen niet de fauna en flora, er sterk op vooruit gegaan. Daar hebben wij. jagers, voor gewerkt en ook ons eigen geld ingestoken. Mag dat? De WBE De Beneden-Marck' is fier op zijn werking en zal in liet kader van cle wildheheereenheid, een groepering van 25.000 ha, blijven ijveren voor realistisch natuurbeleict, cl.w.z. in liet veld en niet iii cle boekjes. S

'

21 '.. . ..:

.

..

't

:2 -,

Deelt u onze mening en heeft ci sympathie voor deze aanpak? Dan kan u alvast steunend lid worden door 5 etiros over te maken op het rekeningnummer 230-0318515-84. Ik heloof ci dat deze bijdrage voor lOOft terug naar de natuur zal gaan. Jos Hutten, Romelaan 23. 2400 Mol


7E]TERIEIDI EIEIIIIEIflhL1 Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Kampioenschap van 't Stad voor wielertoeristen Meer - Niet de a l l ure van een wereldkampioenschap niet allerlei soorteil vedetten waaronder enkele die altijd maar zitten te zeuren over gebrek aan respect, die heel graag in de media willen verschipnen alleen als het de heren past en zichzelf een status aannieten als ware zij de redders des vaderlands. Omhoogges allen tot en met De Hoogstraatse wielertoerisien hetwistten hun kampioenschap en dit zonder kapsones en tralala! "Rijen. rijen, rijen... stoempe, stoempe. stoempe! ''Wie wint krijgt een palm en een prijs. de anderen worden ook niet vergeten, en iedereen is tevreden. En gereden hebben deze mannen op het hun vertrouwde Meerse circiut, in vijl reeksen en dit volgens leeftijdscategorie. De verbroedering en de vreugde nadien hij pot en pint kuil je op in minst vertederend noemen. Verhalen, stralle verhalen... 1 NLiar ccii voldaan gevoel om liet oepiesteerde. (id)

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 0311 314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Dc kampioenen op de eerste rij t'.l.n.r. Jet. Geerts (Min(ler/t. +60 j.), Lue Verheven Hoogstr. . 30-40 j. ), Kris A rnouts (Minder/t., -30j. ), Bert TerHc,r,nse/(Meer, +50j.), Chri.s Geerts (Min(ler/t., 40-50j.). Midden de nipt geklopten t'. In. r. Jos Michielsen (Meer), Leo Quirijnen (Hoogste.), Peter Snels (Hoogsir.) Frans Van Dun (Meerle). Eddv Mariën (Hoogst;'.) Bote,i tin. r. sponsors borg. Van Aperen, Geert Hei'rijgers, Jo.s Sloop.v, Wi/Iv Van den Ouwe/and

"De Vlinders" tegen de tijd Minderhout - Baarle-Minderhoui-Baarle, het klinkt als Luik-Bastenaken-Luik, maar voor 'vielercluh De VI i nders ii it Mi ndcrliout toch 'en speciale r a c c per ploee tegen het uurwerk 25 kin vechten tegen de tijd, de natuurelementen en tegen jezelf. Aauklampen is niet geiiicg.zelf nutiat't nemen op je tanden bi(tl'n je ploeginatensteun verlenen is de boodschap. Het werd een harde race tegen een fameus uurgeniiddelde. (tel)

Uitslag

Winnen, ei cli vpioi .s ors Paul en Bie Snijers

./ox

Stoops. Dr

/.iil/iiJ,vseii. ( /ii/.i Veto ni.i. luit 1 tilic\e'n,

DG Laurijssen. Chri s Aernouts. Jan Verheyen in een tijd van 35 min.4sec. (gemiddelde van 42 km/u.) Koen Van Der Bruggen, Raf Martens, Louis De Vos op 32 sec. Marcel RoeIen. Jan Schrauwen, Frans Laurijssen op 39 sec. Clii is Geci is, Jcui-MuL Vei niuidei , Allous Geenen op 49 scc. lnhiin NInrierve !'ein ri'e,l \ernniit t Jos Vrin Gestel op 1 min. 1 sec. 6. Frans Aerts, Dré Onincx, Dré Dekkers op 1 min.29sec. ER


SPORT

Gelvoc

De bosmaaier van STIHL. Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en mei weinig kiuiliiiiispu;irii:ig muuieii, ook in oneffen ferren. STIHL: voor iedere toepassing exact het juiste apparaat. ...

Toptechniek en professionele kwaliteit.

Dit jaar moet het lukken oor Heren 1! Vorige seizoenen icid de pro/t/olie ot een haar/je gemist. Derde keer, goede keer zegt het spreekwoord. De deur inbeuken naar iste provinciale is echter vlugger gezegd dan gedaan en de weg naar de hemel is dikwijls rgpla teid titel .stekehige doornen

J) Ii 1

1

.

77 z4t

Vorig seizoen gepromoveerd naar 2de provinciale! Dames 1 blaakt van ambitie en wil beslist hogerop

Zegekoning op rust ......

46

-.

t-let moest er van komen! De bijna 40jarige Ludo Giesberts uit Oud-Turnhoui reed de voorlaatste wedstrijd uit zijn rijkgevulde c'a/'rière bij cle Elite zonder ConTracT Te !vte,-'i' i'ii toonde ich wijwnaals onverbiddelijk de sterkste. Burç'emneester Au. Van Aperen ,sta,& 4n betiondering niet onder stoelen ojbanken en zorgde voor een passend souvenir. De man die vele jaren, kwam, zag en omerwon en daardoor de onbei u i.ie .Legekoning inn hei Beigbohe iiielerheir mag genoemd worden, legt er definitief cle riem af, naar alle waam -schijnlijk/teid tot grote opluchting van de concurr,'IltiC dii' liet hloenii'nnieisje maar niet kon benaderen.

J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/3 14 41 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen.be


SPORT

Hoogstraten VV in prima doen Ni 7 i''tii'ijl'n ii HVV,iinliro slu waar, al leen op kop van het klassement. Ener zijds omdat bevordering gemakkelijker is dan derde klasse en anderzijds omdat er weer een ploeg op liet terrein staat. De matcli tegen Turnhout.. de enige die tot op heden voor HVV verkeerd afliep, leverde zonder meer een speklakelstuk op. HVV verloor, doch iedereen had goede commentaar en de drie daainpvol-

L)e / 9-jarige Ben Van Boel hij HVV

eei.

le iloelinan

gende matehen: Meerhout. Berkenhos en LuIe. brachten 9 punten op. Ook de verplaatsing naar Kermt-Hasselt leverde een gelijkspel op en dit mag toch wel een prima resultaat genoemd worden. Het bezoek hij Diest in november en cle thuismatch tecen Wuustwezel zulllen beslist moeilijke klippen worden orn te omzeilen. Wel wordt het voor ons een prettige ontmoeting niet Toon Kustermans, Gino Swaegers, Filip Van Ossel en Steve Adam. HVV gaat beslist niet alles winnen en dat is ook helemaal niet cle bedoeling. Goed meedraaien in de bovenste helft van de klasserung en.vooral op de Thijsakker, zorgen voor goed voetbal en dito resultaten. Intussen blijven we genieten van onze stevige ruggengraaten de wekelijkse groei van onze jonge talenten.(Joje)

Wedstrijden Zaterdag 26 oktober 20.00 ci. Hoogstraten VV - Wuustweiel Zondag 3 november 15.00 u. Diest - Hoogstraten VV Zaterdag 9 november 20.00 ci. Hoogstraten VV - Lanaken Dinsdag 12 november 19.30ii. Hoogstraten VV - Nationale Ploeg -17 (-17 wd zeggen: -17 op 1jan.2002)

PRESTATIES VAN KFC MEER IN OPGAANDE LIJN. N:i eelt 1 1i1 , 1 ilieil &'esl:i:ieIi sei/neiissiii i de KFC zich voorlopig goed hersteld. In de thuiswedstrijd tegen Brasschaat (15 sept.) werd een vroeg kophaldoelpunt van Schopenhouer afgekeurd wegens een vermeende duwlout, nog minder merkbaar dan de beruchte "Wilmots fout" hij het WK. Net voor het half uur deed "Mo" het over : 1 - 0, en deze voorsprong bIed de rest van cle partij staan. De KFC was veel beter, maar na liet onbegrijpelijk missen van twee Meerse open kansen. konden de bezoekers hij liuuui enig' i'giusiuinl mi nist ile 1 —1 si '11(111 in in iII'rliiOr' minilili 1 )PinI'nrstf'Ilni om twee weggegeven punten was dan ook groot. In de uitmatd!i hij Maccabi m Hohoken leek deze ieenstai voorat m cle eerste liettt nog door tC werken. Fr werd te tam gespeeld. en er \'iiIiii voor de rust twee vermijdhare goals. Ecn terechte penalty werd door Rob Soffers omgezet, en dat was na de koffie cle aanzet tot een Meers offensief, waarbij de getoonde strijdlust echtei niet beloond werd. In de 90'. alweer de laatste dus, viel na ecn uitbraak nog de overbodige 3-1 De al genoemde inzet was ook ruuiischoot aanwezig legen Sehilde. kandidaat kanipioen, als we mogen afgaan op de gedane transfers. Na een reuzeslart stond cle KFC iiiet 2 - 0 voor ( Sjoerd de Jong en Nick Jansen ), en liet werd hiermee zelfs nog te weinig beloond voor liet getoonde spel. Al vroeg in cle 2 helft kwamen de gasten gelijk. niaar cle Meerse zegedrang was dermate groot dat 11e drie punten gepakt vcrden, iia goals van "Mo" en van Riiigo Jacobs. Uitslag 4 - 2. Dat de ploeg dit seizoen karakter kan tonen, is een feit. Rob Soffers, van goudwaarde, en de jonge Niek Jansen. stuwden de ploeg in cle uitmatcli bij Horendonk ( 6 okt.) naar een 0 2 voorsprong, na goals van Sjoercl cle Jong en Rob zelf. De thuisploeg kwam terug gelijk na de rust 2 - 2, en deed dat ook nadat de KFC was uitgelopen tot 2 - 4, niet weer twee doelpunten van Rob Soffers. De 4 - 4 stand kou ieders goedkeuring wegdragen, tot Koen Koyen de thuisdoelnian en cle laatste verdediger te slini af was, en in de slotminuut ijzig kalin de 4 - 5 hinnenschoof. We pakten de drie punten netjes in. nestelclen ons op een vijfde plaats, en zo kon Meer kerniis alleen maar beter gevierd worden. De immer spannende derby tegen Loenhout ( 13 okt.) eindigde voor de derde maal op rij op een gelijkspel. Na een vroege goal van Stes, op vrije trap. kon Rob SolTers voor Meer in de 20' een terecht gegeven strafschop benutten. Loenhout was, vooral na cle rust, de gevaarlijkste ploeg. maar liet was telkens niet alert genoeg oni cle kansen af te makeii. Bovendien was Meer keeper Kurt Verhoeven zeer attent. Uitblinker bij Loenhout was doelman Abranis, die net voor tijd nog een lob van Wuii Vermeiren op cle deklat zag belanden, en clie even later in cxtremis de hal uit cle voeten van de doorgebroken Vermeiren kon grabbelen, en op die manier een

J\lIIi 1 eiIioicii 101/1 Til/t p171011 11177e/t palen bij KFC Meer

1/1

puntje redde. Zo sloten we deze, eens te meer intense, derby af niet een billijke 1 - 1, een ciiidstand waarmee iedereen zich kon verzociien. Na die zevende speeldag stonden zowel cle bezoekers als de KFC Meer op een gedeelde derde plaats. maar cle verschillen in derde A zijn zo miniem, dat de ploegen in liet klassement ook op kleine afstand van elkaar gerangschikt staan. Twee keer op rij verliezen of winnen kaii een hemelsbreed verschil maken. Wij houden ci op de hoogte. U kan alles over cle KFC Meer altijd beki jken en nalezen via onze ss ebsite : www.kfcmeer.he We naderen daar trouwens de 20.000 bezoekers. Tot de volgende "Maauid".

lenny Priejn. P.R. Man KFC Meer.

Het programma: Olympuc Zondag 3 november om 14u30 Essen KFC MEER. Zondag 10november om 14u30: KFC MEER Zandvhiet Sport. Zondag 17 november om 14u30 Turk Sport KFC MEER. Zondag 24 november om 14u30 KFC MEER Heihos SV. Zondag 1 december om 14u30 KFC MEER :

-

-

-

:

:

-

:

-

MINDERHOL/T V. V.

Vrijdag 15 iiovcinbei' 20.00 u. Reserven HVV Re':erven Meerhout Zaterdag 23 november 20.00 ci. Hoogstraten VV - Aarsehot Zaterdag 30 november 20.00 u. Beringen - Hoogstraten VV

Is er met Sint Maarten nog loof aan de bomen, dan mag men van een straffe winter dromen

Zuidenwind op de dag voor Sint Martijn, t zal een zachte winter zijn 47


SPORT

Minderhout VV gelanceerd? Na een aarzelende eerste competitiemaand. drie punten op twaalf. herpakte MVV zich terdege en nestelde zich in de middenmoot, een plaats waar het toch meer thuishoort. Hopen nu maar dat men niet op de lauweren gaat rusten. Loenhout - Minderhout VV 3 - 1 Verdiende overwinning van de [huisploeg tegen de inspiratieloze bezoekers uit Minderhout. Vroeg in de wedstrijd kreeg Olivier Gorrenians nochtans de gelegenheid om te scoren, maar zonder resultaat. Deze vroege prik zette MVV niet aan om verder door te duwen want de thuisploeg dornineerde de ganse eerste helft en scoorde ook de 1 - 0. Kort na de rust moest doelman Jacobs zich een tweede keeromdraaien hetgeen hij nogmaals herhaalde in de slotfase toen de snelle Verreet alleen voor hem opdaagde en hitmenlegde. Nick Wilmsen redde de eer in de laatste minuut, maar dat was inderdaad een plaaster op een houten been.

rik

Frans Joche,'ns, 32 jaar voorzitter, in gezelschap van Gunt/ier Vernieiren clie bloemen en geschenken ot'erhanc/igd kreeg ter gelegenheid van zijn 300ste selectie voor liet eerste elftal Minderhout VV - Exc.Essen Wat mankeerde MVV toch? Als lammetjes werd het geheel naar de slachthank geleid door een zelfs niet al te sterk Essen. Geen verhetenheid, zonder inspiratie met als gevolg drie doelpunten 01) een presenteerblaadje weggeschonken met als gevolg een 0-3 aan de rust. Dries Cools kreeg de 1 —3 aan de voet, maar aarzelde te lang. Geert Roheets rondde wel af, maar toen was het kalf al lang verdronken. Vlak voor affluiten werd MVV helemaal kopje onder geduwd met als gevolg de laatste plaats in het klassement. Zandvliet - Minderhout VV 2 - 2 Een beter MVV dan de vorige wedstrijden! Een sterk eerste kwartier werd beloond liet een fraai doelpunt van Dries Van Bavel. MVV was gelanceerd en een vrije trap van Gorremans zorgde ei zo na voor de 0— 2. MVV vierde de teugels.

gaf het middenveld prijs en dit resulteerde in de gelijkmaker. Een gemotiveerd MVV startte de tweede helft hoopgevend. Dries Cools verplichtte de thuisdoelman tot een knappe save, de bal belandde hij Van Bavel die op de paal besloot. Consternatie echter drie minuten later in een geharrewar voor het MVV-doel. Gevolg: cle hal tegen het net. Buitenspel oordeelde de grensrechter, geldig doelpunt volgens de scheidsrechter en hij is nog altijd dc haas. Niet getreurd, vlak hierop een knappe vrije trap van Robeets en 2 - 2. MVV ging door en scoorde zelts een derde maal door toedoen van Bart Wilmsen. die sneller was dan de doelman. Fout op de keeper. oordeelde de man in het zwart. Daarbleef het dan ook hij, een billijk gelijkspel daar heide teams in de slotfase nog enkele wenkende kansen toebedeeld kregen. Minderhout VV - Heibos 1 - 0 Vorig seizoen geen enkel plint geoogst tegen de bezoekers Daar moest verandering in komen en MVV had er duidelijk zin in. Wil je scoren. moet je kansen creëren en die kwamen er. Eerst voorBcirt Wilm:;en. nadien voorCoola die door de Heihosdetensir' i lineeiïlr en naast de doelman binnenplaatste. Enkele fraaie kansen wer den nadien niet verzilverd, zodat men alles bijeen een oververdiende maartoch krappe zege hinnenhaalde.Voor de eerste maal dit seizoen bleven de MVV-netten zuiver van alle smet en werden heel wat kansen afgedwongen. FC Merksem - Minderhout VV 0 - 2 Een hapklare brok? Vergeet liet maar! Als een wervelwind raasde de thuisploeg over het veld en MVV liep alle heus aan dek. Driemaal ontsnapte men als hij wonder aan doorhoring. Wie in voetbal kansen schept. maar ze niet verzilvert moet nadien dikwijls op de blaren zitten. Daar zorgde Dries Van Bavcl voor die na knap voorbereidend werk van Roheets en Bart Wilmsen hinnenlegde. Een stormloop van de thuisploeg na de rust? Niet echt, men domineerde wel, maar daar bleef liet hij. Via ccii knappe counter verdubbelde MVV haar voorsprong. Geert Roheets zag zijn voorzet via een Merksems heen in doel verdwijnen en de 0 —2 sland verindercle niet moer Pen eevleide overwinning weliswaar tegen een thuisploeg die met een dikke kater achterbleef. rel)

Wedstrijden Zondag 3 november 14.30 Minderhout VV - Horendonk Zondag 10 november 11.30 Wildert - Minderhout VV Zondag 17 november 14.30 Minderhout VV - Ol.Essen Zondag 24 november 1430 Turk Sport - Minderhout VV Zondag 1 december 14.30 KFC MEER - MINDERHOUT VV

KFC Meerle In KFC Meerle - Antonia gaven beide ploegen mekaar weinig toe. Al kreeg Meerle in liet eerste kwartier enkele kansen. Doellat en keeper verhinderden een voorsprong. Antonia slaagde er in de 53 minuut wel in te scoren en ging met een 0-1 voorsprong cle rust in. Na cle pauze ging Meerle op zoek naar de gelijkmaker. Antonia controleerde en gaf geen kansen meer weg. Eindstand 0-1 Cl] geen punten voor KFC. De wedstrijd Putte - KFC Meerle ging in cle eerste helft gelijk op en de 0-0 ruststand was voor heiden te hillijken. Na cle rust kreeg Meerle een penalty, die door Vissers werd omgezet. Na een fout in Meerlese verdediging kon Putte langszij komen. In de 74 minuut werkte Van Bavel een vrije trap van Pauwels voorbij de Putse doelman en KFV stond opnieuw voor. Met een onhoudbaar schot kon Putte scoren en de stand gelijk zetten. Die bleef 2-2 tot op het ei ode. Ook in KFC Meerle - Merkplas waren beide teams zeer aan mekaar gewaagd. Wisselende kansen met uiteindelijk een doelpunt van Wielfried Pauwels op slag van rust. Na de rust ki hcdc 1luLeLl IIILLldil L kaii,SLIi. Lu idtsiet'eiide doelman Van tiestel hield Merkc plas van de gelijkmaker. Opnieuw drie punten voor Meerle. Man van cle wedstrijd was eehte.r de scheidrechter die niet minder dan 13 gele kaarten uitdeelde en de wedstrijd hierdoor goed naar cle vaantjes hielp. .Supporters van heide ploegen waren het erover eens dat ze nog niet vaak iemand zo slecht hebben weten fluiten. In Oostmalle - Meerle moest KFC zonder de geschorsten Geerts en Van Dijzen opdraven. Van Gorp, gekwetst in de voorhereicling, kwam voor de eerste keer aan de aftrap. In de eerste helft was het Oostmalle dat het sterkst voor de dag kwam en zijn overwicht in cijfers wist uit te drukken. 1-0 in de 28' minuut. Even later werden 2 spelers—één van elke ploeg — van het veld gestuurd, zodat heide ploegen met tien verder moesten. Na cle rust herstelde Meerle het evenwicht en zette het ook de score gelijk via een doelpunt van Van Bavel. Daarna kreeg de Meerlese keeper veel werk, maar hij hield de netten schoon, zodat Meerle een punt mee naar huis mocht nemen. Puike prestatie Hans! K i' t M een C - V ii tii Tiiprn \/ Ii iii nieren k ttanl van in het begin sterk voor de dag. Het overwicht resulteerde in de 28 1 minuut in 0-1 en een kleine tien minuten later in 0-2. De rust bracht geen ommekeer, want na vijf minuten was het opnieuw raak voor Vlimmeren. Meerle kwam vanaf dan beter in de wedstrijd, maar kreeg geen kansen om te scoren. In cle laatste minuut bracht Vlimmeren de eindstand op 0-4. Vlimmeren was gewoon de beste.

Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 14.30 uur, tenzij anders vermeld): zondag 03.11.2002 - KFC Meerle - Sparta L.O. zondag 10.11.2002 - St.-Jozef - KFC Meerle zondag 17.11.2002 - KFC Meerle - Tubantia B orcierhout zondag 24.11.2002 - Wijnegem - KFC Meerle

De (lag aan Sint-Cecilia gewijd, is de maatstaf van de wintertijd


SPORT

Advertenties

Castel-kermis te paard

314.49.11 1314.55.04

KVNA WORTEL Na een 1-3 thuisverlies tegen Flandria Ravels op de openingsdag en een 2-1 nederlaag te Gierle tegen de plaatselijke FC werden hij enkele supporters de wenkbrauwen reeds gel'ronst. Het seizoen 2002-2003 zou wel eens een kopie van dc vorige campagnes kunnen zijn. Zuchtend werd de ploegopstelling ontleed en in gedachte weiden al w.ssCI dcJc,IgLSULId. lLt later zeil's al uitgesproken. Het was in Gierle echt wel een snertinatch geweest. Maar de kentering kwam vlug en Poederlee was 't slachtoffer, Op de derde speeldag hield VNA de 3 punten in Wortel. De eerste helft kon nog als gelijkopgaand beschouwd worden maar na de rust waren de VNAhoys uitgesproken de sterkste, tweemaal gescoord en geen tegengoals. Op Westmalle was het resultaat nog beter. 't werd er 0-3, een paar goaltjes van Dave Verschueren en de Kurt en 't was gebeurd. VNA op 6 punten in 't klassement. Opde laatste septemberzondag kwam Massenhoven. Na een 2-0 voorsprong en 3-1 ruststand werd het via 3-2 uiteindelijk een 4-2 zege. Het bleef maar duren. Met volle vertrouwen werd de zatei'dag nadïen met een volle bus afgereisd naar Berlaar om er het plaatselijke SK te hekampen. In een prachtig complex waar Rita nog heeft opgeti'eden toen Betty in de slagerij nog met horsten en worsten bezig was, kwam VNA vrij Vroeg op een 0-2 vooisprong via Koen Lauritsscn en Kurt Haest. Toch kon Berlaar na een tumultueus potje voetbal juist voor cle rust milderen tot 1-2. Het vertoon werd wat minder in de tweede helft als gevolg van het zware en gladde veld. Enkel Berlaar wist nog te scoren uit een tegenstoot en volgens Wortelse ingewijcle bronnen was daar een ofl'sidegeurtje hij. Enfin, toch édn puntje meegebracht . Op den dertiende van oktober was leider Wechelderzande aan de beurt. Zij kwamen met opgeheven nek en opgehaalde neus het veld op. Aan dc rust 3-0 voor Wortel, jawel drie voor Wortel, nul voor d' ander. Awel Wechel . dat was verschieten, niewaar. Onze ongens vonden 't genoeg, kansen kwamen er t iog iii aar de goals we 'dcii opgespaard voor later., Wechel milderde nog tot 3-1 via stral'schop. VNA op plaats 3 in 't klassement met 13 punten. Ja supporters dat is nog eens iie stai't uit de goeien titd. Geloof me. het is nog iiie gedaan want met het spel dat VNA nu produceert gaan we nog plezier beleven. Perl'ect is 't natuurlijk iiie, maar wel goe . Houden zo mannen en voor de supporters geldt" Blijven duimen mannen", ook als 't al eens iets iii i nder is. Van cle volgens zes wedstrijden is er maar één op liet thuisterrein, namelijk op 17/11 tegen Molenkring zie da g' erbij Lip.

Het eerstkomend programma: 20/10 15.00 u. Zoersel VNA 27/10 15.00 u. Oelegem VNA 03/11 14.30 u. Berendrecht VNA (vriendschappelijk) 10/I1 14.30 u. Emhiem VNA 17/1 t 14.30 u. VNA Molenkring 24/11 14.30 u. Hooikt -VNA

1 • '-L'

fusIe/je blij/t zlj/i kenoi.s O'ouo. De buisje ja/di oi'g(i/ii.seei'i liet 'ke,'ini.vi'000ié' i'olk.s'spelen en er is een tiedstrijd i'oor paarden en poii' 's. In deze laatste categorie ging de zege naar Rob Brosens ,'net Nikkv (toto links). Johan B,'okken eindigde met zijn paard Uppv (fbto i'e('lu's) op de eerste plaats in die categorie.

Installatiebedrijf van den Berg Voori

Meerle - Tel 0

3ts

7531 - Fax O..'.'ts 8549

Bezoek onze website : www.vdberg.be

-

-

-

-

-

Voort 26 2328 Meerle Tel 031315.75.31 lnfoa'dberg.be

Openingsuren tooniaal

Ma - vrijdag : 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00- 12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en feestdagen gesloten

49


Scholenveldloop

Meedoen is belangrijk, winnen ook! In samenwerking met de plaatselijke scholen en de sportdienst organiseerde de Hoogstraatse Sportraad zijn jaarlijkse scholenveldloop in het recreatiecentrurn De Mosten. 367 jongeren, 223 jongens en 144 meisjes namen de handschoen op en wedijverden in een competitieve maar sportieve sfeer naar de hoogste voldoening: winnen! De slogan meedoen is belangrijker dan winnen geldt voor velen en is zonder twijfel enorm belangrijk, maar het winnen van een trofee, hoe klein hij ook is, schenkt toch altijd een intensere voldoening en spoort aan om nog beter te presteren, welke sport je ook mag beoefenen. Sporten vraagt een inspanning, maar mag zonder twijfel een deugddoend bad voor geest en lichaam genoemd worden, en dat geldt zowel voor jong als oud!

Iiie mei/uur jaianiis:$ 7 dcclii. V.I.n.r. Rav De Deken (Sein .3(1e): Mathieu Wurts (Spijker. Iste):

ilI

leus A (1(1/)?

Iste mei jaar iiinis les: 23 (lee!!). V. in. r. Nele Leenians ( 't Dreefke, 3(1e): Inc Kuvpers (Sein.. iste): Bi/it (iul/3 (Sem.,2de)

2de leerjaar jou gens:$$ deelu. r. lens Koren (Scharrel,J(1e): Wouter Meeusen (5cm., Iste): Louis- Phiiippe Clans (Spijker. 2de)

2de leerjaar ineisjes:29 deein. V. t. ii. r. Elke Verineiren (KIi,n toren, 3de): Gitte Jansen (Gein.Hoogstr.. Iste): Laura Frijters (Kiimtoren,2de)

3(1e ten jaar joi誰eiis:2Y deein. V. 1.,,. r. lens Hendrick.v (Sein .,.3c/e ), lens Verhoeven (Gein. Hoogsrr. iste): Nordwin Laei'eren (Spijker, 2cle)

Jde leerjaar ineisjes:32 dcciii. V. 1. ii. r. Laura Verheven (Sem. 3de) , Sofie Van Un [fel (Gein. Hoogstr., iste): Steffv Be,iels (Gen,. Hoogst r.,2de)

50


_

.

tf$ 4de leerjaar jon,gens3O decln. V. 1. n. ,. lef Leeinaiis (Berkeul,cek, 3ile): Wouter Luurijssen (Meeipaal, Iste): Bart Cornelissen (Sein. 2c1e)

4ile leerjaar nu ivjcs:29 i clii. 1.1.,,.i•. /\'riSneli Ron,houis (Spi1I er, .61e): SancIia .S ki cie (;,,,. I/oo str.. / sre), I'aulh ii Van /)vc/, (,Sehariel. 2dc)

olVSTl

AANIONST

1

4

-

:iaar jou gcus:3O deeln. V. 1.ii. ,.,Jel/e Veri'oor (Meeipaal, 3cle), Sam Van Den Broeck (Cicmn. Hoo,vtr., lvtc): Jens Adan,.r (Scharrel, 2de)

jsui nit'i\1s . Is', dc lii. 6 V.I.n.r. / n .s H iulru ki ( Sjniher. .61e); Lore en Lllen Snels (11 ijsneus, 1 !c: JilI 1 ei/loeien ( Kliintoren, 2(1e)

— :

NKOI%RST

k

4

IF

Ii 6Jc Icerjaw io,,cim.s .29 dcclii. 1/. In. r. Seri'aes Pieter (Sein., 2de): Michiel Verheven (Sein., 1.rte) Ridci 'TiIln,,,i.r ( I(4'eerpaul. 3dc 1

6s'Ie leerjaar meisje 11 iccin. 1/. Lui. Lies Corneli,rseu (Semi, *1e), Veronique Loos (Spijker, Iste): Lvnn Doomuen (Meerpaal. 2de) "L"gmm%jivtll»

1

--

;

1

P IOEN

, 2il S .j(liS I/S:. dceln.. '.Lii.i'. Iwim (c ci ( 11 ().$de): Pieter Vervoort (Sein.. Wouier 1 em'miiond mi ( lii 0, 2dc)

/

sle),

his ii 'de s. lI Ij \:4 s/es In. ('Lii.,. / inn 1h lIjn s,'s l'li-Spijker, *1e): Lore Verschueren (Sein., Iste); Ilse Laurijsseu ( VTI-Spijker: 11e) 51


gilden leven & schuttersnieuws GROTE KRUISBOOG

Eerste zestal

Bondsschietingen Minderhout: Met de grote kruishoog overtrof fen de schutters zichzelf te Minderhout. Dirk Brosens liii Meer en Eddv Van Hasselt uit Loenhout sloten afop het maximum der punten. Met het beste kampsehot legde Dirk bovendien hestag op de rozenprijs. In de A reeks waren er rnar liefst vier schutters elkaar evenwaardig door te eindigen op 35 punten. Zij waren Alois Dekkers uit Minderhout. John Van Haperen uit Meerle. Kees Pellens uit Rijshergen en Juul Peeters uit Wortel. Kees Pel lens won de rozenpnjs. In de B reeks ging de strijd tussen Jorge Blockx uit Hoogstraten en Frans Van Dijck uit

Loenhout. Beiden schoten 34 punten. Jorge legde beslag op de rozenprijs.

Castelré -De negen gilden niet de grote kruishoog betwisten het eerste zestal te Castelré. Net zoals alle andere zestal ten cli t jaar werd Meerle één van de winnaars. De gilde van Loenhout was ditmaal haar gelijke.

Hoogstraten: In de Ere reeks schoot Vicky Romhouts uit Meer overtuigend 36 op 36 en won de rozenprijs. Dat ook meester" Marcel Anthonis uit Hoogstraten liet maximum der punten behaald is zeldzaam maar daaroni zeker niet minder verdiend. Paul Eelen uit Meer behaalde zelfs in de A-reeks liet maximum der punten 36 op 36. Onbedreigd won hij dan nogmaals een rozenprijs. In de B reeks legde Fons Paulussen uit Minderhout beslag op de zege en de rozenprijs door te eindigen op 35 punten.

Senioren sluiten af Castelré: Binnen liet Verbond van de SintJonsgilden besloten Castelré. Minderhout en Wortel om voor de senioren een aparte eonipetitie uit te bouwen met de grote kruishoog. Wijlen toenmalig hoofdnian Jef Desmedt uit Mindertiout was hiertoe de initiatiefnemer in 1980. Dit jaar mocht men zich verheugen in de deelname van ruim 25 schutters. Tweemaal ging men schieten in Minderhout, Wortel en ('istcliii. Na de laatste schiLling heeP er in hei

Nederlandse Castelré de prijsuitreiking plaatsgevonden. Individueel was Meester Mareel Anthonis uit Hoogstraten de beste sehLitter met 231 punten. Fons Spaepen uit Castelré behaalde de rozenprijs niet 23 rozen. Wortel werd ploegoverwinnaar met 780 punten zodat de ereprijzen netjes verdeeld waren. Na cle pri suitreiking ge noten de aanwezigen van liet Casilrisc culinair Isunidpc /o/ lY/CI (1.

10

ji

de 1()toi uit /inh.s 11(1(1, Ire hoo/i/,iiun Aui'e/ Sijsn,uns liii 0 (,)i

0/it 1: plo gu I/t/tOU/' /1! /l( / /nu///c'/tei 5h r.-lni/iouis uit Hooi'siruicn: mdi 711u'Ie winnaar Rinn.s Vi /'iOo/I ioor:it/ r-s hei/ti , int, i/e io: 'tprijs is o Ir T on s .Spi a p ooit CasteIré

L 52

Sint Achuit. doet het ,aaikleed uit

Oiiw eer laat in liet ,jaar. vorst is nog niet klaar

(j,

lu ni lo ( lsIc Ii

1010 rOZe//pl iI.s 11

/

c siul

iiiiiaa/' Dimitri Vermctn-

de / In cle eerste ronde namen Meer. door Vicky Romhouts. en Wortel door Fons Sommen de leiclnig met 35 punten. Loenhout en Castelré moesten één pLmt prijsgeven. In de tweede ronde bevestigde Meer door Luc Brosens die eindigde op 34 punten. Meerle. Loenhout én Sprundel eindigden op 33. In cle derde ronde kwam Loenhout. door Gerda Van Hasselt. met 35 piiiiteii aan de leiding. Meerle behaalde 34. Mincterhout, Hoogstraten. Wortel en Sprundel schoten 33 punten. Een tussenstand halfweg bracht Loenliout aan cle leiding met 102 Imen voor Meer met 101 en Meerle niet 99. In de vierde ronde schoot Gust Brosens voor Meerle 35 punten. Lcenhout door Frans Van Hasselt emctigde op 34. In de vijfde ronde gebeurde hét wapenfeit van deze schieting: Dimitri Vermander uit Hoogstraten schoot uitzonderlijk 36 op 36. Meerle en Rijshergen behaalden 34. Met nog één ronde te schieten stcnid Meerle aan de leiding met 168 punten voor Loenhout met 167 en Meer niet 166. De andere gilden kwamen schijnbaar niet meer in aaniiierkiiig voor de eindoverwinning. In cle laatste ronde behaalde Jan Romhouts voor Meer het maximum der punten 36 op 36. Ook Eddy Van Hasselt uit Loenhout schoot 'iie volle' en legde hiermede de eindzege voor zijn gilde vast. In deze laatste ronde schoot Dianne Verheven voor Meerle 35 punten. Ook Tini Dekkers voor Wortel. Ene Konings voor Sprunctel en Gust Tché voor Castelré behaalden 35 punten. Meerle en Loenhout emdigden op gelijke puntem 203. Na van heide gilden alle geschoten getallen vergeleken te hebben bleek er géén enkel verschil te bestaan. Beide gilden bekleden de eerste plaats met 203 punten. Meer klasseei-de zich op een derde plaats niet 202 vuui Wortel 198, Hoogstraten 197 en de rozenprijs geschoten door Diniitri Vermander. Sprundel 196. Rijshergen en Minderhout 193 en tenslotte gastgilde Castelré met 187 punten.


GILDEN EN SCHUTTERS

Tweede zestal Sprundel: In het wecile zestal dat verschoten werd in het Nederlandse Sprundel legde Mecrlc overtuigend beslag op de zege. Nin'n gilden. Telkens zes schutters. In een tsveede zestul gdĂŠn creichutteis. Zo begon dc strijd om 13.00 uur op drie doelen. Locnhout sloot de eerste gang het beste af met 11 punten Mecrlc schoot 32 punten, Meer 31 gevolgd door vijf gilden die eindigden op 31) punten. In de tweede ronde kwani7 thuisgi de Sprundcl opzetten met 34 punten. Mecrle schoot ss eeroni 32 gevolgd door Rijshergen met 31. In de derde ioude bracht Marcel Swaenen Wortel op het voorpt an niet 35 punten. Meer, Castelrij, Sprundel Cl] Minderhout schoten 32 punten. Halfweg stond thuisgilde Sprundel aan de leiding met 96 punten gevolgd door Mecrle met 95. Wortel totaliseerde toen 9-1 punten voor Hoogstraten. Rijshergen en Minderhout alle cliie in ci 9)) pci iiie n. Vice r had er 88 i oor C aste 1 rc

KARABIJN Loenhout: 76 schutters 1 ietcii er zich ie Loenhout i nsch rij en voor de voorlaatste kringseliieting van dit seizoen. De gelukkigste onder hen was zeker Herman Martens uit Meer. Voor liet eerst in zijn leven behaalde hij cle magische 160 op 160 punten. Ploegmaat Frans Van De Locht eindigde op 158 punten. Ook in de A-reeks legde Meer beslag op de eerste plaats. Hiervoor ssas Ronny Van Bavel de verantwoordelijke inct 1 5i punien.

r

niet 87 en Loenhout niet 85 pcintcii. In de viei de ronde kon Loenhout punten pak ken. Hans Van Hasselt schoot inimers35. Mcci. Meerle, Wortel. Hoogstraten en Minderhout cindiudeuillcito1i 32. In de vijfde ronde naakt' John Van Hapiren voor Meerle liet verschil. Julu, ludigde dolgelukkig op 34 pcmten. Enkel Minklçkhout kon hier oon 3? i'u'nnv'r i,-tti Met de laat sie ron le in het vooru i tzi clii Ii td Meerle, niet 161 punten, vijfpuntcn voorsprong uitgebouwd op naaste concurrent S pru nde 1 Toen Ma iii' 1 Ve is h leien voor Meen e in de laatst' ronde 35 school was liet pleit beslecht ondanks dat Loenhoctt en Hongstraten 34 puntten schoten. Meerle behaalde de zege dankzij Peter Franken (32). Margiit Jansen (32). Harry Henclrikx (31), An Gijsbregts (32). John Van Haperen (34) en Marcel Verschueren (35). De enige rozenpni is won Marcel Sss aenen uit \Vortel niet 35 punten.

KLEINE KRUISBOOG Meer: Sinds 1987 schrijven de Verenigde Vrienden uit Meer de zege van de sehildschieting met de kleine kruishoog. afstand 20 meter, op hun naam. Enkel in 1995 en in 2001 kon Meerle deze zegereeks onderbreken. Ook dit jaar werd liet schild gewonnen door Meer. Deze schieting bestaat steeds ut drie delen.

Schild De negen maatschappijen en gi kien vaardigden elks 12 schutters af waarvan cle tien beste resultaten tellen. Op die nianier won Meer met 1157 punten voor Gooreind niet 1147. Meerle behaalde 1138 plinten voor Heides rienden, SintLe naarts, Sint-Joris Wuu stw ezel en Rijkevorsei. Oostmalle en Hoogstraten werden niet geklasseerd.

kr

Beker

H

/7000

1 /i 1/fr/is

.6 \

In de B reeks ging de zege weerom naar Meer. Herman Van Bavel eindigde eerst iliet 155 punten. In de C reeks schoot Jos Oomen uit Meersel-Dreef met 153 punten. Twee schutters uit Meer, Roos Brosens en Willy Laurijssen, eindigden op 151 punten. Meer: De laatste kringschieting van dit seizoen ging door te Meer. 77 schutters lieten zich hiervoor inschrijven. In de Erereeks schoten Frans Van De Lucht en Herman Martens 159 op 160. In de A-reeks schoot Hans De Koek uit Meer 157. Twee schutters uit Meer: Hilda RoeIen en Herman Van Bavel eindigden op 153 in de B reeks. Vie Swaencn uit Meer sloot afop 152 punten. Roos Brosens hield cle overwinning, in de C-reeks, in Meer met 153 punten. Frans Theeuwes en Ludo Kenis waren goed voor 151 punten. Jan Aerts uit Meer eindigde op 150 punten.

De beker wordt gewonnen door de schcitters tegen liet eigen geniidclelde te laten schieten. Schiet nien meer dan zijn of haar geinidclelde dan bekoint de deelnemer 3 pcinten .Se hiet men juist het gemiddelde dan bekomt men 2 punten. Behaald men liet geniidclelde niet dan verdient mcii nog 1 punt. Op deze manier behaalden de schutters uit Sint-Lenaarts 30 Punten wat voldoende was oni de beker te winnen. En dat was reeds van 1997 geleden. Groot was hun voorsprong echter niet: Meer eindigde op 29 punten voor Heiclevrienden met 28. Daarna volgden Rijkevorsel, Meerle en Gooreind met gelijke punten en tenslotte Sint-Joris Wuustwezel.

Individueel Individueel legde Henk Jansen uit Meer beslag op de grootste beker. Henk schoot als enige liet maximum der punten. Luc Palinckx van Heidevrienden en keizer Jan Martens uit Meer schoten heiden 118. In de nakamp behaalden Luc 97 plinten wat goed was voor een tss cccle plaats. Jan Martens werd derde.

Achtmaal: De kleine kruisboogverenigiiig "De Toekomst" organiseerde de kamp KringZundert tegen cle Kempen, kleine kruisboog afstand 20 meter. Een schiuttersss ecistrijcl die doorging m minder goede omstandigheden, iets wat duidelijk merkbaar was aan de resultaten.

Klei ie krio.s boog .sehililsc/iieting Foto Jan Marten.r In de eerste reeks moesten cle Kempense schutters reeds pcmten prijsgeven. Kring Zundert behaalde 1168 punten tegenos er de Kempen met 1 151 . Sciske Goetschalekx uit Meer was de beste Belgische deelnemer niet 99 op lOO. Ook in de tweede reeks nioesten cle Kemnpenaars hun meerdere erkennen in cle Nederlanders. Ditniaal was de stand 1128 tegenover III!. Beste Belg iii de7e gang was Harry Paulussen Int Oostmalle niet 97 punten. In cle derde ronde was er slechts een miniem verschil van zes punten. Toch weer in liet voordeel van cle Nederlanders met 1139 tegen 1136. Tom Pel! is san Heidevrienden Wuustwezel werd in dcie reeks de beste Belg iiiet 97 punten. Als je in alle drie de reeksen punten mciet toegeven kan je nooit een torndioi winnen. Ditmaal beweerden de Belgen dat de toevallig geplaatste aanhangwagen onze Noorclerhuren hescherniden san de ss md Als er inderdaad drie Belgen naast elkaar 6-7 en 6 punten op 10 schieten clan kan er wel iets aan de hand zijn. Maar of je dat de enige reden is van 40 punten verschil daar kan je dan ook een vraagteken bij Plaatsen. Merksem:Het Belgisch kampioenschap niet de kleme kruishoog werd betwist te Merkseni. Het sportcentrum De Rode Loop is as hiervoor een ideale locatie. Drie van de zes landstitels werden gewonnen door kempenaars. In de Dames reeks sleepte Dianne Verheyen uit Meerle cle titel in de wacht met 146 pcmten. Ook hij de jui iii ons ging cle lanclstitel naar de Smt-Jorisgilde uit Meerle. An Gijshregts, dochter van Dianne Verheyen, behaalde hier de titel met 140 punten. Tim Van Hemelclonck ut Rijkevorsel schoot ook 140 punten maar moest zich iii liet kampschot gewonnen geven. Bij de senioren schoot Jan RoeIen senior vaii Sint-Joris Wuustweiel zich Int kampioen niet 147 pumiten. Mml Van Beeck ut Hoogstraten nioest zich gewonnen geven niet 146 punten. 53


NATUUR

De tuin in november

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 031314.b9.615

De natuur neemt nu even een adempauze om zich weer voor te bereiden op een nieuw seizoen. In de tuin is er nu liet veel te doen behalve dan wat opruimwerk. Maar wees vooral niet te netjes, laat wat uitgebloeide bloemen of bloemtengela staan. Straks in de wlnfr vormen te een prachtig decor als ze bevrorcii /ijIi of mci

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgord ij tien - Tapijten en vloerbekleding

grassen. Siergrassen bloeien op hun eigen manier die zeker niet minder spectaculair is dan allerlei kleurrijke vaste planten. In november kunnen we ook volop winterheide kopen. Er zijn tientallen soorten met bloemkleuren variërond van wit naar purperrood. Het zijn leuke planijes waarmee je wat extra kleur kan verschaffen in de tuin of in bloembakken bijvoorbeeld hij de voordeur. Deze plantjes hebben geen last van koude 01 sneeuw en de vroegste bloeien al in november en de laatste in april. Anderen echte winterbloeiers zijn de zogenimaiil' wimiterviolen welKe nu ook volop vet k rij gha ar zijn bij de tuincentra

Bloembollen

- Sierlafelkieden, lopers, enz.

(r7

E CONCEPT GAS TECHNOLOGY VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/314.44.26 03/314.68.60 www.cgt.be

sneeuw bedekt. Vaak zitten Cl - iii de uitgebloeide bloemen zaadjes waar de vogels op afkomen. Afgevallen bladeren vormen een prima deken wanneer ze over de tuin uitgestrooid worden. Het beschermt de planten en bloembollen tegen vorstschade en de bladeren vormen ook een goede voeding voor de bodem. Haal wel de bladeren weg van het gazon. Zij kunnen het gras verstikken zodat er kale plekken kunnen ontstaan.

De winterbloeiers We kunnen nog steeds bloeiende planten in de tuin aantreffen namelijk de herfstasters, herfstanemonen, de klimop maar ook sier-

Er kunnen nog steeds bloembollen geplant worden maar doe bot wel in het begin van de maand. Bedenk wel, hoe later geplant. hoe later de bloei. Bloembollen planten in bevroren grond is niet aan te raden. Dit levert meestal vorstschade op. Bedek de grond na het planten af met svat bladeren of kleine (denne)takjes

Nieuwe planten of bomen aanschaffen Vanaf half novemberkunnen erbladverliezende bomen en sierheesters geplant worden. Doe dit alleen als de grond niet bevroren is en kijk uit voor uitdroging na het planten. Ook voor fruitbomen, kleinfruit en rozen is het nu de tijd om de grond in te gaan. Aard cle bomen en planten aan met een flinke laag compost om umtdrogen te voorkomen en ze tevens te beschermen tegen vorstschade

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

o ,&

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

vV T' w is

r »J

17VØ

TOYÖTA 0 54


NA TUUR Snoeien Het i nu dc tijd om bomen te sn oe en. Zorg v or een tro1sjiar;inTe seitakkin zodat er voIIoi'ndo licht iii de boömkroon kan vallen. BIj truitho-

uien wou

li'ïi

(Ii' /o'nianole waiirIoti'n wi'o

gesnoeid en ook de takken die naar binnen groeien. Gi ole ssoudeu dienen algesuieerd te worden met lachalsem (hij tuincentra te koop) om vochtverlies en rotting te voorkonien. Snoei alleen hij vorlivrij sscer! Rozen en hagen Sfiç'eicii ',, iia de soi vt

De moestuin De naj aars Ii loe in kool is erg ge voe lig '. oor orst. Haal daari im bijtijds de7c kool mei wortel en 1 ei de grond, wikkel ze in een krant en hang ze omgekeerd in een donkere, droge vorsivrije ruimte. De sluitkoolsoorten zoals rode, v itte en sas ooien kool zijn echter ss eI bestand tegen lichte vorst en kunnen zodoende soms tot in december in de tuin blijven staan. De7e kolen hewaarje door z.e met wortel en al uit de grond te trekken, de buitenste bladeren te verwijderen en ze daarna onderste hoven ni een donkere, iiie t te droge ruimte te hangen. Ondanks dat het lijkt dat ook de moestuin nu in rust is, groeit liet onkruid gewoon door en het kan zich ook nog flink vermenigs uldigen. Het is daarom zeker zinvol om ook in deze tijd van het jaar liet onkruid af te schoffelen. Dit erhetert ook tevens de structuur \ tin de grond

W i nterworte len, bieten, kool raap. pas Ii naak en sehorseneer kunnen prima ingekuild worden. Gebruik hiervoor alleen de gave exemplaren en pas op voor inuizeinraat. Dit l a ii voork o iiie ii worden dooi fijooiazig gaas ii le gras cii

F' !NY \ 0

Dieren in november De vogels Aan de trek \ an kleine vogels komt nu een einde. Er komen nog wel ganzen en kraanvogek; over uit liet hoge noorden. De ogels die loer blijs en krijgen hun zogenaamde winter kleed en ook dc kleur van hun snavels verindert. Spreeuwen. kraaien en meeuwen kunnen in deze tijd van lie t .1 aar voor een groot, specta-

SPECIALIST

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03-314.83.98

Staat in november het land kaal, dan is het in de zomer voor boeren schraal

Ook voor Lweedehands bedrijfswagens. Met garantie

~

0 culair svliouwspcl zorgen. Aan het eind van de dag verzamelen deze vogels zich in groepen van soms honderdduizenden exemplaren om met mekaar op zoek te gaan naar een veilige slaapplaats. Op zo'n slaapplaats produceren deze vogels een verschrikkelijke herrie en een grote vervuiling iliet hun ontlasting, dit tot groot ongenoegen an omwonenden. Deze proberen met allerlei middelen de vogels te bewegen een andere slaapplaats te kiezen. Huismusse n en nierels vertonen ook enigszins dit gedrag maar dan in groepjes van enkele tientallen hij mekaar.

Reptielen Het water in de sloten be g int nu echt afte koelen en daardoor worden de dieren van liet water steeds minder actief. De groene kikkers trekken tin het land naar het water om in de modderaehtige bodem een plekje te 7oeken oni te overwmteren. Padden en bru ne kikkers trekken naar een bos of houtwal waar ze zich verstoppen onder een hoomstronk of ccii dikke laag bladeren. Salamanders blijven wat dichter hij huis. Zij '. erstoppen nch onder een flinke graspol of onder een steen.

Ook voor de s i ssen breekt nu een tijd aan van betrekkelijke rust. Zij begeven zich naar dieper water omdat daar de temperatuur het hoogst is. Door zich rustig te houden verbruiken ze nauwelijks energie en door de lage temperatuur hebben de vissen ook een trage hloedsomloo1i

Insecten

GARAGE HOGA B.V.B.A.

MEERSEWEG 97 2321 000GSTRATEN (MEER) TeF. 0313159090

17

Vissen

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

Garage Luc Ryvers

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford cortcessiehouder personen- en hedrijfswagens Tweedehiandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' Rode Kruis - Vlaanderen Afdeling Hoogstraten 1113122 i.s.ni. Vornii ngsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen

Cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen

E.H.B.O. Vereisten: 16 jaar of ouder op 6 januari 2003

Cursusdata: 6, 8, 13. 15, 20, 22, 27 en 29januari 2003 3, 5, 10, 12, 17, 19. 24 en 26 februari 2003 Aans ang: 20.00 lan. emde: ± 22.15 uLir

Extra herhalingsles

Op

5 maart 2003

Examen op maandag II) miaart 2003. 19.00 uur.

Plaats:

Vliegen en weslien hoLiden liet nu voor gezien. De bijen overwinteren in hun korven of bijenkasten waar ze niet elkaar een tros vormen. Zo houden ze de koningin en elkaar warm. De temperatuur schommelt dan tussen de 130 en 20°C. De vlinders zijn vertrokken naar liet zuiden of hebben een overwinterplekje gevonden in een schuur, op een zolder of in een sI inderkast.

Gemeenteschool Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten Prijs: cursus GRATIS Cursusboek: 21.07 Euro (niet verplicht, wel handig )

November streng en koud, niet lang zich staande houdt

Wie houdt van de wind, november bemint

Meer info en inschrijven: Maria: Cliristianne:

0313 115462 03/3141162

55


Op stap in..,

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

HOOGSTRATEN Donderdag 31 oktober UN! VERSITEIT VRIJE TIJD om 14uurin het auditoriLim van het Klein Seminarie. org . Davidsfonds, info. Fons Lievens. tel. 03 31454 52. Café - feestzaal Tot 16 november: fototentoonstelling van XAVIER ROMBOUTS 'la Settemana santa' in het kader van het FOTOGRAFENCIRCUIT in cle bibliotheek in l-loogstraten. Toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib. Zaterdag 2 november: DRIE VOOR ELF, drie jeugdhuizen voor II . II . II . Cahier, Mussenakker en Slot, etentje. veiling en fuif voor het goede doel, vanaf 19 uur. Zaterdag 2 november: POPPENSPEL van PROPOP om 14.30 uur in het Penitentiair Cciitrom voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. Org . Davidsfoncls en Gezinsbond. Donderdag 7 november UNIVERSITEIT VRIJE TIJD om 14 uur in het aucl ton om van het Klein Seminarie, org. Davidsfonds, info. Fons Livens, tel. 03 31454 52. Zaterdag 9 en zondag 10 november: TENTOONSTELLING 'Ecologische voetafdruk' duurzame ontwikkeling, feestzaal Seminarie. 14 - 18 uur. Organisatie: Markdal scholengeneenschap ism stadsbestuur.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

De Eiken

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

CANIER

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. Zaterdag 9 en zondag 10 november: BOUWFEESTEN op Het Spijker. Zondag 10 november: BOWLINGEN, in Breebos met de KWB, vertrek om 13.30 uur aan zaal Pax, deelname 10 euro. Maandag 11 november: THE HONKY TONK JAZZBAND, Marckniver Jazzclub, zaal Cecilia, 20 uur.

Zaterdag 16 en zondag 17 november: BOUWFEESTEN op Het Spijker. Dinsdag 19 november: MARKTDAG in Hoogstraten. Vrijdag 22november: WANDEL WEEKEND Montenau, begeleid wandelen met de KWB, inlichtingen bij A. Aerts, 03/314.61.19. Inschrijven voor 10november. Prijs 50 euro voor 2 dagen volpension. Vrijdag 22 en zaterdag 23 en zondag 24 november: TINELLO speelt 'De gek op de heuvel', om 20u in zaal St. Cecilia

Woensdag 13 november LEZING door Achiel Nijs over het 'Leven achter tralies' om 20 uur in de parochiezaal Pax. Dr. H. Versmissenstraat. org . Davidsfonds, info. Frans Hcvlcn. tel. 03 314 63 47.

Zaterdag 23 november: infoavond over de Martens en co, om 20u in het lokaal van NATUURPUNT.

Zaterdag 16 november: Optreden DJAMEL. Cahier de Brouil lon. 21 uur, 6 euro.

Vrijdag 29 en zaterdag 30 november: TINELLO speelt 'De gek op de heuvel', om 20u in zaal St. Cecilia.

• Telefooncentrales (ISDN - Analoog) • Draadioze telefoons tot ± BOOm • Faxen en MFC toestellen • GSM en Internet

SOFT COMPUTER REVA BSBA Cogreiu.s - TELEFON1b ScrrwARf. - Ku1 ieLs1

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN : Ma - Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 hr Za 09.00-12.00 hr http://www.softcomputer.be e-mail : info@tsoftcomputer.be

56


KALENDER

MEER

MEERSEL -DREEF

Zaterdag 2 november 3 VOOR II vanaf 20 uur in de Mussenakker. themaVrouwenbeweging in Indonesie' org. de Hoogstraatse jeugdclubs.

- Zaterdag 23 november. SINTERKLAASFEEST voor dc leden en hun kinderen san dc E. K.-moedershond

Zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 november TONEELOPVOERING van Striptease door 't I-Ieidchloempje in zaal Voor Kunst en Volk Zaterdag 9 november H. MIS om 18 uur Ier ere van de overleden leden van dc Brass- en Drumband.

- Zondag 24 november, KIN DER VIERING 10u30 in de paterskerk.

Maandag 11 november I-IULDEBETOON op het kerkhof na de mis van 10 uur aan het monument van de oorlogsslachtoffers. Woensdag 13 november KAARTPRIJS KAMP in de parochieiaal inschrijven vanaf 12.30 uur. Org . KGB. Zondag 24 november SINTERKLAAS wordt om 13.30 uur afgehaald, vertrek aan de St.-Rosaliekapel. Zaterdag 30 november TEERFEEST van de Brasshand Sint-Rosalia.

KAPS1ALON IS1ALL Vredeboornstraat 8 2321 Meer

drnes - heren - nderen

BIERHANDEL GORRENS WILLY

Donderdag 14 november: HOE EEN GROENTETAART BAKKEN? Kookles van An Dorssemont om 1 9u in de parochiezaal. Org . VELT.

leveren van bier en oranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Worrelaarp 49 . 2323 HoogvtratevWorvel Tel /FvixO3/3145328

WORTEL Zondag 10 novmbei. WANDELTOCHT in de Kolonie o.l .v .1. Govaerts. Vertrek om Ou aan cafd Snoeys in Castclri/. Org. Naluurpunt.

Activiteiten van VELTNoorderkempen I)onderdag 14 november - Hoe bakken we zelf een groentetaart' Onder begeleiding van An Dorsscmont leren we de knepen van het vak om zelf (roenletaarten te hakken. Een aanrader voor wie het vleesverbruik wil beperken en van lekker en gezond eten houdt. Aanvang om 19 uur in de Parochiezaal van Minclerhout. Leden betalen 2.5 Euro. nietleden 4 Euro. Vooraf inschrijven hij lan Horsten. te!. 03-314.22.55. Donderdag 21 november - AanIeg van een border in de ecologische siertuin' Mieroos Nijsters bespreekt met dc aanwezigen de mogelijkheden voor aanleg van een horder in de ecologische siertu in. Aanvang om 20 uur in het Cultureel Cciitrum 'Jan Van der Noot', Mudeusstraal te Brecht. Leden betalen 2,5 Euro, niet-leden 4 Euro. Vooraf inschrijven hij Jan Horden, tel. 03-3 14.22.55.

'4G1rTP;T HOOGSTRATEN

STREEKNIEUWS

. hnedfz1uz

Jazz in Sint-Jozef RIJKE VORSEL - Twee jazz-optredens in zaal Alma. Stevennekens 174. Zaterdag 30 november om 21 uur Melangtronic met Michel Hatzigeorgiou (dek, bas). Jozef Demoulin (toetsenist) en Lieven Venken (drums). Zaterdag 28 december om 21 uur liet Jef Neve Trio met Jef Neve (piano). Piet Verhist (bas) en Lieven Venken (drums). Inkom telkens 8 € in voorverkoop en 10 € de avond zelf aan de kas. Voor meer info: www.ajazzexperience.he

t1tijlLii

kok

C RENS NIEUWS

Dialecten verdwijnen

De dialectcn niet betrekking tot landbouw en oude ambachten zijn reeds per dorp en streek vastgelegd. Daariia kwamen de vogels en de vissen en nu is men klaar met de bloenien. struiken en bomen. Er zijn al meer dan twintig delen voor elk van deze drie dialecten verschenen en liet werk is nog niet klaar. De volgende onderwerpen zijn: wonen, kleding. school (opleiding), liet menselijke lichaami en de ziel. Het verdwijnen van de clialecten is geen teken dat steeds meer mensen de standaardtaal, liet algemeen Nederlands, gebruiken. We gebruiken tegenwoordig vooral een soort 'tussentaal'. een taal tussen dialect en algemeen Nederlands. tussen de 'moedertaal' van dc streek en cle taal die nien in de school heeft geleerd. Hopelijk zijn er voldoende instituten en bibliotheken die deze wetenschappeliJke uitgaven willen aankopen. Het zijn zeker geen romanticclie of nostalgische boekjes die je even koopt voor een leuk kerstcadeau.

GSM: 0178 3107 17

Vrijdag 15 november: ZAKLAMPENTOCHT. Vertrek tussen 19 en 20 uur aan de parochiczaal. Org . KWB

56

ROOSENDAAL - Begin oktober werden drie delen van het woordenboek der Zuid-Nederlandse dialecten gepresenteerd. Dc universiteiten van Nijmegen. Leuven en Gent zijn al tientallen jaren bezig niet te redden wat er nog te redden %alt. Het is een strijd tegen de tijd. Veel dialectwoorden worden niet meer gebruikt, maar voorlopig nog wel gekend. De drie delen van liet Woordenboek van de Brabantse. cle Limhurgse en de Vlaarnse dialecten behandelen cle 'Flora'.

Atteen op afspraak Tel: 03 665 48 17

MEERLE

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open. donderdag (20.004. vrijdag, za)erdag(19.00u( en zondag 13.30v) 55

MINDERHOUT

Zondag 10 november: GELEIDE WANDELING in Zuncieri aan de Waaienherg. Vertrek om 1 4u aan Vita Nova in dci. Lysenstraat. Org . Markdal Zondag 10 november: SMOUTEBOLLEN EN WAFELENBAK van 12 tot 1 8u in het KBG-lokaal. Org . KGB

gd

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

V(ee

CAFÉ DISCOBAR

'T FRTUIN

183

IlooSetratru 031314

Meerdorp 13 50

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53 vzw Mussenakker Meer

CArr-

1*'*i ÇLMLL DE

'

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanat 20.00 a., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanat 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

57


Voordit weekend moeten vrijwilligers inschrijven voor 5 november Eva Van Loock. Daarna krijgen ze verdere info. Misschien is liet voor sommige kinderen een mogelijke kennismaking met de JNM-werking?

natuurpunt Inzameling inktpatronen Met onze aldelino nemen we actiel deel aan de iniamelingsactie van i nktpaironen. In samenwerking mcl Thomson. een bedrijf gespecialiseerd in de verwerking van inktpatronen. worden op verschillende plaatsen in Hoogstraten speciale containers geplaatst. Op dit ogenblik zegden het Klein Seminarie en Vito al toe om deel te nemen. In Wortel zullen de inklpatronen binnen afzienbare tijd ook in de kruidenierszaak van Jan Van Opstal, op de Grote Plaats. kunnen worden binnengebracht. We danken de scholen en de Wortetse kruidenierszaak alvast om op ons voorstel in te gaan. Eindelijk kunnen we nu op een verantwoorde manier van onze inktpatronen en cartridges af en voor de natuur is het ook een goede zaak. Per ingezamelde inktpatroon ontvangt Natuurpunt een bijdrage oor de werking van de erenigilig.

Haagpiantactie Dit jaar organiseren 'ce samen met het stadsbestuur van Hoogstraten opnieuw een haagplanlactie. Mensen die inheemse struiken of oude fruitboomrassen willen aanplanten, nemen best contact op met het stadhuis. Op de milieudienst kunnen voordelig pakketjes plantmateriaal worden besteld. Je kan er gratis hestelformulieren bekomen of neem een kijkje op de wehsite van het stadsbestuur: www.hoogstraten.be De bestellormulieren moeten voor 30 oktober binnen zijn op de milieudienst. Op 22 november wordt het plantgoecl gesorteerd. op 23 november kunnen dc mensen hun plantgoed komen afhalen in het gemeentemagazijn (De Kluis. Hoogstraten). Hou liet infoblad in de gaten. Inheemse planigoed gebruiken is niet zo maar een modeverschijnsel. Er zijn een aantal goede redenen om inheems plantgoed te gebruiken: Inheemse planten zijn aangepast aan onze bodem en ons klimaat. Bovendien hebben ze relaties met tal van planten en dieren die in liet wild leven. Ze vormen een schakel in ons ecosysteem. De vruchten van bomen en struiken trekken veel vogels en andere dieren aan. Favorieten hij vogels en dieren zijn eik, hazelaar, els, lijsterbes. hulst. vlier. hondsroos. kardinaalsmuts, khimop. kamperfolie... Planten die stuifmeel of nectar produceren lokken vlinders. bijen en hommels. Voor deze insecten komen linde, wilg, kers, esdoorn, paardekastanje, els, sporkehout...in aanmerking. Katten en andere rovers wagen zich niet in een doornig struikgewas. Struiken met doornen bieden een veilige nestplaats voor zangvogels. Doornige struiken zijn rneidoorn. sleedoorn. hulst, hondsroos, wilde appel,... Bonien en struiken die in de herfst hun blad verliezen zorgen voor een strooisellaag die, na vertering, de tuin ten goede komt. Een goede strooilaag is overigens een goede voedsel- en schuilplaats voor menige vogel, insekt of klein zoogdier. Bovendien zijn de bomen en struiken ook gewoon mooi. 58

mb: Eva Van Looek (03 314 33 53) Organisatie: .INM-Markvallei

Wandelen met Jack tVlel .Jack Govaerts en enkele andere gidsen van \TlilIIirpiinI si:ippon Wo zondag 1 iiucember in het domein van Wortel-Kolonie. De bossen, weilanden en Bootjesven hebben ons heel wat natuurschoon te bieden. In de toekomst zullen de natuurwaarden ereen nog belangrijker plaats innemen. De afdeling Natuur van Aminal maakt er nu al werk van. Iedereen is welkom om van de mooie Wortelse natuur te komen genieten. De wandeling start om 9 uur en eindigt omstreeks 11.30 uur. Waar ? Wanneer? 9 uur. Café Snoeys in Castelré Verantwoordelijke: Jack Govaerts (03 315 71 55)

Op 1 december organiseren we de laatste zondagswandeling van het jaar. Daarvoor trekken we over de gemeentegrens heen. Het wordt een hoswandeling in het Zwart Goor. Om 9.00 uur verzamelen we aan cle kerk in Merksplas.

Piepweekend De oogsten S :in JNM-Markc allei gaan op Piepweekend. Naar jaarlijkse gewoonte roept de JNM de piepers nog eens samen om een heel weekend samen door te brengen.

Dialezing over marterachtigen De bekende fotograaf Dick Klees, een goede bekende overigens van afdeling Markvallei. komt op 23 november een dialezing houden in ons lokaal in de Kai'eI Boomstraat (jan Spannenbur(Imuseum, oude gemeenteschool). Dick Klees is overigens een zoogclierenexpert. Vorig jaar verraste hij ons mei ccci adembenemende reeks over wol ven. Dick Klees. zoogdierexpert en heroepsfotograaf, zal ons inlichten over de Europese marterachtigen zoals wezel. hernie1 ij ci, boo mm arte...... Waar 7 Wanneer? 2 uur in het lokaal Info: Wim Verschraegen (03 31447 75)

Ecologische voetafdruk Natuurpunt Markvailei werkt nice aan de tentoonstelling over de ecologische voeiafdruk van liet stadsbestuur en de scholengemeenschap. De tentoonstelling is een aanrader. We verwijzen graag naarhel artikel hierover in deze cii tgave.

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax :03/31487 29 gsm : 0478/39 13 27 e-maii:d.vanhuffel@skynet.be Katelijnestraat 19 d

2320 Hoogstraten

enkel op afspraak.

Beeld van de maand BOOM VAN HOOP EN GLORIE verwonderd vraagt de wind zich waar al de bladeren zijn gebleven die een storm of wat gele den de takken deden buigen diep gewicht van winter (mdl)


59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11 22]

T

HUISARTSEN

Als ti beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

- 2322 M inderlo w 1 Tel.: 0313145450

Ds iricdtstraat 36

7~1_1 APOTHEKERS

Wild & Gevogelte

STOFFELS

LOKALE POLITIE

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet verneld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. f0118 u. Zondag en maandag gesloten

Zaterdagvoormiddag 2 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 03-3 14.57.24.

足v

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/3 1 5.88.35

E

squash

j

roJonht

02/2t.09.0

0477/20.4.2.92

Van 1 tot 8 november: APOTHEEK BIOPHARM, Schuuershofstraat 9, Merksplas. tel. 014-63.33.83.

Van 8 tot 15 november: APOTHEEK DE

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen. koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

klis

MARCK, Leopoidstraat 7. Merksplas. tel. 01463.31. 66

Zaterdagvoormiddag 9 november: APO-

U0d

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24

of

0495157.48.52

65

hairstyling

c7

Openingsuren:

Van 15 tot 22 november: APOTHEEK PHARMA NOORD, Meerdorp 61, tel. 03315.77.73. VOLKSMACHT. Hoek 16. Rijkevorsel. tel. 03-314.62.25.

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01416331 99 www.kcmode.be

Zaterdags oormiddag 23 november: APOIi 6c

THEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03-315.73.75.

Van 29 november tot 6 december: APO-

f0

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER

BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/315.08.67

fred.degruyter@pi.be

Lu

-

Martens1

Uw maat inje tuin!!! en he..tratine 2321 Meer -tel. 03/3 15.43.13

TsiiIanleC-onderl3id/Beievcninn

Pvperpad 15

ZE

-

LIECKENS. Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 03-314.60.38. TI-IEEK

-

Tel/fax: 03/314.50.93 Di t/m za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

Van 22 tot 29 november: APOTHEEK DE

mode...

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten

THEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 03-314.40.74.

Rijkevorsel

-

SLAGERIJ

Zaterdagvoormiddag 30 november: APOTHEEK FRANSEN. Vrijheid 160. Hoogstraten, tel. 03-31 4.60.04.

155

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 0313143083

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE ...EN NOG VEEL MEER

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstralen en alle deelgerneenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: Vanaf

27

november kan u de

volgende MAAND inkijken, beste lezer. Tenminste als onze medewerkers tijdig klaar zijn met hun kopij, dit verwachten wij op 13 november ter redactie. Over sport en dorp kan nog bericht worden tot zondag de 17.

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.02.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39). MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31(en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.