oktober 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

aow

L -low

MAANDBLAD

Cl e hoogstraatse rn a acl n

AFGIFTEKANTOOR: 2320 N

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

ER IS NOG TOEKOMST VOOR DE TUINBOUW 1,. ( 11

1

r.

MET PROOST JAN VAN DEYCK OP KAMP

TERUG NAAR SCHOOL

OPGEPAST 1 ,

1

47 \_

1รง

ZE ZIJN ER WEER! -

DE CIJFERS

MINITRIATLON IN DE MOSTEN

DE UITSLAG

..... ,

-


COLUMN Ergernis schijf -

-

'Weet ge waar ik mij aan erger? Aan al die automobilisten die geen parkeerschijf leggen, hoewel dat in het centrum verplicht is. Zo tiagrant!' 'Tja, van waar kwam die idee ook, wie wou dat eigenlijk kijk daar eerst maar eens naar!' 'Wat heeft dat er in godsnaam mee te maken! De gemeente heeft dat zo beslist en iedereen weet er van. Als burger hebt ge u daar dus aan te houden.' 'Of dat allemaal wel moet, weet ik nog zo niet...' 'Terwijl het simpel is om in orde te zijn. In het begin, ja, toen dreigde mcii liet boetes en legde iedereen zijn schijf wel. Maar zodra men merkte dat er niet gecontroleerd werd, was 't rap gedaan. Weer nergens plaats om uw auto kwijt te raken natuurlijk...' 'Alia, meer controle, is het daarom te doen? Meer blauw op straat?' 'Er is een wet en als ge wilt dat die nageleefd wordt, dan moet ge dal afdwingen. Door politiecontrole, ja.' 'Alsofhet allemaal zo simpel is. Hoe zat liet weer, hoeveel personeelsleden vergt liet om continu twee politiemannen op de baan te hebben? Héél veel, hoor. En worden wij daar zoveel beter van?' 'Pft 't is dat ze dat gewoonweg niet willen. Dat is toch hetzelfde als met wildparkeren. Er mag nog een combi voorbijrijden, denkt ge dat die daarvoor stopt? Van z'n leven niet...' -

-

-

-

-

-

-

-

DE WERELD VAN

Dit stukje conversatie is van een Meerlese tuintafel geplukt. Voor de sprekers er erg in hadden, werd de ergernissenlijst aangevuld: foutparkeren aan een frituur in Minderhout. stoppen aan zebrapaden in cle Vrijheid. verzakte tegels op een stoep in Minderhout, cle slechte staal van de baan van Wortel naar Hoogstraten en liet vuilnis dat te vroeg op straat staat. Het kwam er uitgerold alsof de Vlaamse ergernisemmer tot de rand gevuld is en er hij ons haast niks of verdomd nog minder deugt Nochtans staan wij volgens recente statistieken derde op de lijst van de meest welvarende landen ter wereld. Nooit eerder had de Vlaming het even goed als nu. Maar nooit had hij zoveel te klagen, lijkt liet wel. We ergeren ons rot aan anderen uiteraard. Bovenstaande spreker er gerde zich eraan dat anderen (medeburgers) geen parkeerschijfieggen, dat nog anderen (politie) daar niet op toezien, en dat nôg anderen (lokale overheid) daar geen punt van maken. wat bij de Tot ergernis van de tafelgenoot eerste spreker tot nog meer ergernis leidde... En u, waaraan ergerde u zich vandaag al? Dat anderen een vuurtje stoken, te snel rijden, geen voorrang geven, hondenpoep niet opvegen, muziek te luid zetten, voorsteken in de rij, te traag de baan oversteken, een pint drinken? Wie van ons ergert zich niet aan buren, voorbijgangers, automobilisten in de straat, klanten in de winkel, aan wat de krant schrijft, de tv toont, wat de politie doet of nalaat, wat de overheid beslist of net met beslist'? -

-

ub~D g

Op zich is daar overigens weinig mis mee. Wie de ergernis uit, oogst een portie opluchting. Dat is zoals donkere svolken die de zon verduisteren tot er een ferme bui valt waarna de lucht weer opklaart en alles verfrist lijkt. Gevaarlijk is liet pas wanneer de ergernis een houding eerder dan een toevalligheicl wordt, want dan verzuurt onze samenleving en zien we zelfs niet meer hoe goed we liet hebben. Gegarandeerd is er dan wel iemand om daar garen uit te spinnen. Zowel bij ons als in buurlanden zijn er zelfs hele partijen die hun bestaansrecht daaraan ontlenen en niks anders doen dan de vruchten van al die onvrede oogsten. Hun slogans spiegelen voor de ergernis te kunnen verhelpen met simplistische oplossingen. En ik, ik erger mij eraan dat velen daar nog intrappen ook. Een oplossing voor dit alles is niet eens zo moeilijk: voortaan maken we de ergernisschijf verplicht. Iedereen heeft een schijfje dat naar hartelust op goed ofslecht humeur, op lachen of boze bui, op uitbundig of mgetogen, op prijzen of... ergeren gedraaid wordt. Telkens slechts voor een wettelijk beperkt aantal uren, en goed zichtbaar zodat niemand ons nog niéér aanleiding tot ergernis geeft. Al blijft er zelfs dan een probleempje. Want wie ziet erop toe dat we de schijf naar behoren gebruiken? Dus toch maar meer blauw op straat opdat wij ons minder blauw zouden ergeren'? Of lopen we met ons geëmmer hoe dan ook een blauwtje op? (nul?)

r: 5.

JJi Ir

bvba

DE HOOG STRAATSE PERS Ultgeei ij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel. 03 31455 04 fax 03 314 5 4(1 e-mail jozeftschelJekens@skvnet.be bunk 731411 17-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tej 013144911

~gj~

Lid van de Unie van de Uitgevers san de PrivIieke Pers eera,ins 1 F,-su ren

uiig.:

Oude Wev 20

2323 floogstrnten 25e


OMSLAGVERHAAL

'Die van buiten zijn nog altijd de beste' Ze zijn zo rond, ze zijn zo pront, ze zijn echt om te stelen. Ge hoort er over praten, want t zijn de schoonste van heel het land: Eirbisme van Hoogstraten!'. Zo zongen de Spilzakken op Heilig Rloed in de jaren '70. Dertig jaar later hebben de eirbismen' van Hoogstraten nog niets van hun glans verloren. Integendeel, hun faam gaat tot over de landsgrenzen. Die faam is niet vanelfgekonitn, die hebben ze te danken aaii wensen, aardbeientelers die hard werken en ernstig met hun stiel bezig zijn. Aardbeien telen is de voorbije jaren enorm geëvolueerd, in dc glastuinbouw komen hitech' en 'biotech' mekaar tegen. Om te tonen hoc dat in zijn werk gaat, zct RONNIE JANSEN, op initiatief van De Landelijke Gilde en KVLV , komende zondag 29 september de deuren van zijn bedrijf aan de Frankenberg in Meer open voor het grote publiek. Wij gingen vooraf al eens een kijkje nemen en spraken met de tuinder en zijn echtennte. aardbLlLl!teclL geleerd had. Jaren leren over teelt in volle grond en toen ik klaar was, begon men hier volop met de nieuwe teeltwijzen, de substraatteelten".

Jong gehrd Ronnie is van jongsaf tussen de aardbeien en groenten opgegroeid. 'Ons vader werkte overdag in de wegenhouw, maar mijn moeder runde overdag een tuinbouwbedrijf. Aardbeien, prei, augurken. zoals dat toen de gewoonte was. Alles in de volle grond, op open veld en in kappen.

..

Op zijn eigen

Ronnie Jansen

"Ik heb vanjongsafde bedoeling gehad op mijn ei -, en ie hciiineii. t leer jeu. die ouder k dan ik.

thuiskomt. Met een bedrijf ben je nooit klaar!" Meteen stuurden ze het bedrijfeen nieuwe richting uit. Alleen nog aardbeien, gedaan met prei en augurken. Ze lieten een nieuwe serre bouwen op 4.000 1112. "Een zware investering, maar als jonge ondernemer moet je vooruit, moet je risico's nemen. Berekende risico's wel te verstaan, geen avonturen. Gelukkig waren er toen nog systemeil zoals cle (gedeeltelijke) staatswaarborg. Dat systeem bestaat nu niet meer, nu zijn er vooral milieugerichte subsidies".

'

Hoe leer je die nieuwe technieken en teelten?

"Je kan beroep doen op een voorlichter. Wij werkten destijds met een voorlichter van het Proefbedrijf. Die volgt nice je bedrijf op, komt alle veertien dagen naar je werk kijken, geeft raad en tips, helpt met liet opzetten van nieuwe systemen van voeding, klimaat, en alles wat erbij komt. Verder is het ni de winter. in de minder drukke periodes, bijscholen geblazen. Cursussen, lezingen, discussieavonden. Die worden georganiseerd door de vakgroep 'aardbeienkring'. Daar komen collega's uit heel de Noorderkempen en kunnen we ervaringen uitwisselen. Zo leren we veel van mekaar".

Ronnie (2 links onde,'aan) landbouvi'scliool.

10

/ic'i :esdc' leerjaar in SIc'c'r, c'rc'n i'oor Je slap naardc'

Ronnie had nog één broer en twee zussen. Om voor de hand liggende redenen gingen Jan en Ronnie naar de land- en tuinbouwschool. "Grootvader was tuinder, thuis een bedrijf, we zijn er in grootgebracht. Voor ons was het vanzelfsprekend. Ik deed dat ook graag. nu nog altijd trouwens". Ofhij daar de knepen van het vak geleerd heeft? "Als je erop terugkijkt, was die kennisniet altijd direct bruikbaar. Je krijgt er een algemene kennisia, maar de stiel leerje in het bedrijfen op de stageplaatsen. En toen ik van school ging, was ik eigenlijk niet zoveel met wat ik toen over

kon het bedrijf van grootva overnemen. Ik kon dus op het bedrijfvan thuis blijven. In het begin nog samen met mijn ouders, maar al snel wil je een eigen richting uit. Zoiets brengt onvermijdelijk discussies mee Je moet dan een beslissing nemen, een keuze maken. Ik wou die kans zeker niet laten liggen en heb in 1992, ik was toen 21 Jaar, het bedrijf overgenomen. In 1994 trouwde Ronnie niet Ilse Kustermans van Wuustwezel. Zij komt niet uit een landbouwgezin en werkte tot aan haar huwelijk buitenshuis. "Dat was wennen in het begin. Als je gewoon elders werkt, heb je gedaan als je

01' het allemaal jonge telers iijn? "Ik denk dat de grootste groep tussen de 40 en cle 50 jaar is. Onze Jan en ik zijn bij de jongste, vooraan in de dertig. Jonger zijn er haast niet meer. Begin nog maar eeni., dat kan alleen haast van thuis uit. De instap is anders veel te zwaar. Bovendien is er de hoge verklast. Niet alleen de handenarbeid. 's avonds en 's zondags is er nog een hoop papierwerk ook. Personeel vinden is niet sinipel. Wie begint nog aan zoiets?".

Het bedrijf van Ronnie en Ilse is ondertussen flink gegroeid: 7.600 1,12 serre, 5.200 m 2 plastic tunnels, 6.000 m 2 kweekveld (voor trays) en 20.000 m 2 braakliggend. Daar is een stuk natuurgebied bij dat blijft, op de rest wordt in cle toekomst uitbreiding van kwaakveld voorzien en bijkomende regenwateropslag.


OMSLAG VERHAAL bedruppelen, gestuurd via de klimaatconiputer. Ook hel overtollige water van het bedruppelen wordt in dr serres opgevangen naar een kelder. Vervolgens wordt het via een UV-ontsmetteren na een speeiflek voedingsschema aan het regenwater toegevoegd. Op die manier zij ii de lozingen haast lui nul teruggehrac'hl ei i hergebruiken we tevens de voedingsstoffen die nog in het water zaten. Vroeger ging dat mee de afs oer in".

-L;

.,-'..--,----

r ri

To(h nog

i L0L/l

t naar ch' UUC(//)L'W/l, c'/fv

0/) CIC

Het seizoen "Tegenwoordig kan je nog moeilijk van een seizoen spreken, er worden haast heel het jaar door aardbeien geteeld. In januari worden de eerste planten uit de frigo gehaald en opgeplant voor de vroege teelt. Vanaf half maart begint de eerste pluk en die loopt tot ongeveer half mei. Dan krijgen we een korte zomerteclt, waarvan we plukken tot einde augustus. Daarna gaan die planten er uit. In andere serres lopen ondertussen de 'doorteelten'. Doorteelten zijn teelten die twee oogsten perjaar geven: één maal in het voorjaar en éénmaal in het najaar. In het voorjaar plukken we van half april tot begin juni. in het najaar van oktober tol ongeveer nieuwjaar. Dan wordt deze teelt gedurende ca. vier weken stilgelegd door de verwarming uit te zetten, juist nog \orstvrij. Einde januari wordt de teelt terug op gang gebracht en half maart kan de oogst weer beginnen. Ondertussen worden op de kwcekvelden nieuwe planten voor de doorteelten opgekweekt op trays (bakjes), die vanaf november naar de serres gaan. Vooraf gaan ze enkele weken in de frigo. De trays worden in appelboxen gestapeld en gaan met opleggeN naar de veilig. Daar worden ze voor ons bewaard tot ze naar de serre moeten.

troui4'c/ag. de voeding. Aardbeien zijn zeer vochtgevoelig, ze hebben water nodig, maar tegen teveel water kunnen ze niet tegen. Het gebeurt dus inderdaad dat wij stoken met de kleppen open. Na de koudere nachten. die er binnenkort weer aankomen, blijven de bloemen nat. De serre wordt verwarmd om de bloemen te drogen. anders werkt de bestuiving liet. Het darnpvocht moet weg kLinnen en daarom stoken wij met de vensters open". En de aterhuishouding? We zagen buiten een grote opslagtank. "We vangen het regenwater van de serres op, in totaal kunnen we zo'n 1.000 m opslaan. Daarnaast hebben we nog een gehoorde waterput. Van beiden wordt de water kwaliteit gemeten en wordt afhankelijk van de resultaten een voed ingsschema opgesteld, zodat er geen verschil is voor de planten. F-let water wordt gebruikt om de planten te

Verwarming lijkt ons eveneens belangrijk om een heel jaar te kunnen oogsten? "Inderdaad, en ook daar hebben v e voor een 'propere' manier gekozen. Aardgas. Dc maatschappij heeft de leiding daarvoor van het dor!) tol liiei gebracht. Stookolie is zeker goedkoper als brandstof, maar je moet het hele plaatje bekijken Rij olicstook heh je meer onderhoud van de ketels, bescherming van de tanks tegen lekken, kosten voor het meten van de uitstoot, vaker wassen van de serres wegens roetneerslag. Bovendien is aardgas veel vriendelijker voor het milieu. Wij grenzen met ons bedrijfaan natuurgebied en we willen dat graag respecteren. Onze uitlaatgassen worden, tenminste overdag en tot een bepaald gehalte. in de serres gebracht. De ketels zijn zo afgesteld dat ze enkel CO2 uitstoten en dat is voeding voor de planten. je kan bijna spreken van een gesloten circuit". Wordt er veel machinaal gewerkt? "Wij proberen te mechaniseren waar het mogelijk is, handenarbeid is immers duur. Trays vullen voor het wachtbed gebeurt machinaal. Het opruimen van serres en tunnels wordt ook volledig machinaal gedaan, maar dan door een loonwerker. De planten worden versnipperd en met de teelaarde afgevoerd naar landbouwbedrijven. waar ze gebruikt worden als grondverbeleraar. Planten en plukken gebeurt nog steeds met de handen".

Plukkers "We hebben al gedurende zes jaar Portugese werknemers in dienst. Zes in totaal. Eén koppel is al vijf jaar bij ons. Zij hebben nog twee familieleden en een bevriend stel meegebracht. Hier erks olk vinden voor de tuinbouw is niet

Voor de kenners, welke soorten gebruik je? "Voor de vroege teelt en de zomerteelt is dat 'Darselect', voor de andere teelten is dat 'EI Santa'. Wij betrekken ons plantgoed allemaal uit Nederland. Vroeger hadden we zelf vermeerderingsvelden, maar dat vraagt meer grond. meer arbeid en brengt meer risico mee. Wij hebben bewust besloten ons toe te leggen op de productie, zij het binnen bepaalde perken. Ik heb niet de bedoeling 20,25 mensen ni dienst te nemen. In het voorjaar heb ik vier mensen werken, van april tot eind november komen er daar nog twee bij. En wij tweeën uiteraard, anders zal het niet blijven duren!'.

Technisch bedrijf Zoals al aangehaald, is een glastuinbouwbedrijf een zeer technisch bedrijf geworden. Wat komt er zoal bij kijken? "Onze serres zijn volledig computergestuurd, hoofdzakelijk voor de klirnaatregeling. Dat wil zeggen de verwarming. de verluchting en het druppelen, inclusief 4

Luc/itopnuino cao het hcdi'i// in /

ii bui /ii cle opstart

1(1/1 c/


OMSLA GVERHAAL acht s'avonds. Dat vinden de kinderen niet zo fijn, thuis zijn maar geen tijd hebben. Dat begrijpen ze niet altijd, zeker niet als ze klein zijn. Brani begint dat wat te zien en die begint zijn plan te trekken. Gelukkig heb ik nog veel hulp van mijn moeder". En vakantie? Ilse : "Drie jaar geleden zijn we voor het laatst een keer weggeweest, een week naar center-parks. 1-heel plezant en ik zou er nog vcl eens een weekje tussenuit willen met man en kinders. Op den duur gaat liet wegen, soms is dc emmer vol, 1-let is een stresserend beroep. Maar toch zou ik niets anders meer willen hoor! De zondag hebben we meestal aan ons eigen en dan laden we de batterijen even op". Ronnie: "Ik wil ook wel eens graag op vakantie, maar liet is heel moeilijk om zo'n bedrijf alleen te laten. .1e moet iemand hebben die de technische systemen kent en op je bedrijf wil passen. Drie jaar geleden heeft onze Jan dat gedaan. Misschien zit er deze winter wel een lang weekend in. we zien wel. Met of zonder vakantie, ik heb nooit een ander werk gedaan en zou het ook niet vi II en". Defaiiii//e .l inscn in hei / i

ch 1. R miiie, Brani. II, c cii Jaspe i.

Open deur meer mogelijk. Vrouwen die, zoals vroeger, nog een paar uur kwamen plukken als dc kinderen naar school zijn, dat komt niet meer voor. De meeste hebben ander werk. Maar wij zijn zeer tevreden over ons personeel. Er is natuurlijk een taalprobleem, maar niet \vat Frans cii al een paar woorden Portugees trekken we onze plan. Als het moet is er ook nog de gebarentaal. Hun taak is trouwens niet beperkt tot het plukken, ze doen alle werk niet ons mee. Vier man zijn haast heel het jaar bij ons. Vroeger had je alleen in liet oogstseizoen plukkers en werd de rest niet eigen volk gedaan. Als je je mensen ook buiten de pluk laat meewerken, heb je toch een klein beetje tijd voor jezelf. Nee, dat gaat heel goed tot hiertoe".

Kwaliteit "Kwaliteit, niet alleen van liet eindproduct, maar van alle stappen in de teelt. Echt biologisch teelt is het niet helemaal, want bij de opzet van de nieuwe teelten moeten we nog spuiten. Insecticide tegen luis, rups en trips en acaricide tegen spmt. Vorig jarig hadden e iii een serre een bespuiting overgeslagen en alle planten wareti vergeven van de luis. Dan hou je weinig productie over. Maar na deze spuitbeurten komen er geen bestrijdingsmiddelen meer aan te pas Alle andere middelen zijn hiologiich en konien van dezeilde leverancier, nI. Biobest. Ook de lionimelnesten voor de bestuiving. In het voorjaar hebben we ook nog bijen van een uiiker. Ons bedrijf is trouwens gecertificeerd. We hebben een EUREPGAP-CERTIFICAA 1. een certificaat dat zegt dat we aan de normen van een Europees systeem van voedselveiligheid voldoen. Het is een bewijs dat we op volledig ge誰ntegreerde wijze werken en dat alle productiestappen gecontroleerd verlopen. Elk jaar wordt ikil duur een erkende keuringsorganisatie vastgesteld". "Al onze afzet gebeurt via de veiling in Hoogstraten. Dat gaat vrij goed momenteel in de streek, al zijn er tiatuurlijk slechte momenten. Als er plots veel aanvoer is bijvoorbeeld. De concurrentie uit Spanje valt nogal nice tegenwoordig, dat duurt maar tot maart, begin april. Maar er worden ook heel het jaar aardbeien geconsumeerd, dat betekent dat we haast heel

hetjaar afzetmogelijkheden hebben. Dc meeste concurrentie ondervinden we van de Limburgse aardbeien in het hoogseizoen. In Limburg hebben ze haast alleen teelten in open veld. Nee, aardbeien is geen slechte sector in deze tijd". Proeven jullie verschil in smaak van teelten en tijd van hetjaar? Eenstemmig: "Ja, dat proef je. Die van buiten in de volle grond, dat zijn nog altijd liet beste. Pas op, die van de serre zijn ook heel lekker hoor!".

Huishouden Ilse en Ronnie hebben twee kinderen, Bram, zeven en Jasper, vijf. Is een huishouden goed te combineren niet zo'n bedrijf'? Ilse: "Een eigen bedrijf heeft zo zijn voor en nadelen. Je bent heel de dag thuis, dat vinden de kindren wel fijn. Maarje hebt ook heel de dag werk, ook als anderen al gedaan hebben. Deze tijd van het jaar niaken we lange dagen, van zes 's morgens tot

Ro,iiiie en zij ii ph'g lleIJ)e/ -.s

Nu zondag staat het bedrijf van Ronnie en Ilse open voor het publiek. De open-deur dag is een initiatief van de Landelijke Gilde en de K.V.L.V. Voor Roimie en Ilse is het een flinke uitdaging, ze verwachten een grote toeloop. niissehicn zelfs een overloop. Anderzijds brengt liet hun bedrijf en de sector natuurlijk ook in de belangstelling. Op verschillende plaatsen in het bedrijf krijgt de bezoeker uitleg over de werking. Om een idee te krijgen van een heel seizoen, wordt er een bedrij fs fi Ini vertoond. KVLV en Landelijke Gilde komen helpen en zorgen voor de onikadering. Ze servei'en je graag ijs met aardbeien, pannenkoeken en / of een drankje. Uiteraard kan je ter plaatse verse aardbeien kopen.

Zondag 29 september 2002 van 10.00h tot 18.00h op de Frankenberg 16 in Meer. Een absolute aanrader!


OMSLAG VERHAAL Uiteraard heeft dit ook zijn gevolgen in de tuinbouw, zelfs bij de beschermde teelten. De regenschade hij de aardbeien of zelfs de luchtochtigheid van nagenoeg 100% in de kassen lann 111111 sporen na. De koelte vanaf half september (vooral de koudere nachten) brengt gelukkig terug soelaas.

Veffing Hoogstraten De dagen worden korter en de grootste drukte in onze tuinbouw is weer voorbij. Aan de directie van de veiling vroegen we om even een kleine tussentijdse evaluatie te maken. Hoe was de productie de voorbije maanden en de prijzen? ...

Omzetten Einde van de maand augustus bedroeg de jaaromzet (verkoop tui nbouwproducten. exclusief diensten) van Veiling Hoogstraten II 8% ten overstaan van het jaar 2001 Indien het laatste trimester zich in dezelfde trend voortzet, zit een nieuw omzetrecord in het 70-jarige bestaan van de veiling in het verschiet. Een omzet van â‚Ź 90.000.000 (3,6 miljard Bef) lijkt dan haalbaar. Uiteraard is deze omzet in eerste instantie de verdienste van alle telers.. Zij immers zijn het die er voor zorgen dat deze omzet gegenereerd wordt. De veiling krijgt dan de zorg voor een goede dienstverlening en optimale afzet toebedeeld. Uit de toename van de veilingomzet mag niet direct een topjaar voor elke individuele tuinder geconcludeerd worden. De bedrijfsresultaten van de diverse telersbedrijven zijn immers verschil lend per product. teelttype..

Een analyse van de prijsvormingen per product leert ons dat aardbeien een betere prijsvorming kennen dan vorig jaar. 1-letzelfde geldt voor tomaten. trostomaten en gele paprika. Rode en groene paprika en komkommer liggen onder qua prij svonning. Vooral komkommer kent een dramatisch slecht jaar. Naast deze wisselende resultaten op prijsniveau is de toegenomen kost bij dc teelten medebepalend voor het bedrijfsresultaat. Binnen deze kosten zijn vooral de energiekosten de laatste jaren flink gestegen.

Kwaliteit De eerste jaarheift van 2002 kende op vlak van kwaliteit van de geleverde producten een duidelijk beter verloop dan voorgaande jaren. Er was nauwelijks sprake van kwaliteitsproblemen. We kennen echter allen het verloop van de zomer met zijn uitgesproken stortbuien (meer dan 100 mm. op enkele uren in de morgen van 24 augustus).

Kwaliteit staat echter niet meer enkel voor kwaliteit van het eindproduct in strikte zin, maar verwijst, voor de georganiseerde afzet, eveneens naar voedselveiligheid en traceerbaarheid van het product. Producten van Veiling Hoogstraten worden geteeld volgens zgn. lastenboeken (u bent ongetwijfeld al wel 'Flandria' tegengekomen of het Hoogstraten'label voorde aardbeien). Deze lastenboeken leggen aan de telers normen op voor de teelt van hun product: deze normen handelen over rassenkeuzen, teeltwijzen, gebrLuk van bestrij clingsmiddelen. ... en worden gecontroleerd door externe controleorganismen. Dit moet aan de consument een maximaal veilig product waarborgen. Door de universiteit van Gent worden jaarlijks zo'n 1.500 stalen genomen van de producten van onze veiling om ze te testen op de eventuele aanwezigheid van residuen van gewasheschermingsmiddelen. Tevens worden er momenteel inspanningen gedaan om het product traceerbaar te maken tot bij de producent: als u vandaag in de winkel een bakje aardbeien van Hoogstraten koopt kunnen wij nagaan wie het geteeld heeft, wanneer het geoogst en aan de veiling geleverd werd en welke gewasbescherming er op toegepast werd.

-

JI I

-T -

Als Simon en Judas henen gaan, dan komt de winter aan.

Op de laatste oktober, houdt de natuur zich sober.

-. - --.-

Brengt oktober vorst en sneeuw, hoort men 's winters klaaggeschreeuw


OMSLAGVERHAAL Ook de uitrusting van de veiling - gebouwen, machines - en de wijze van behandeling van het product garanderen een maximale voedselveiligheid. Daarom kreeg de veiling in 2001 een l-IACCPcertificatie uitgereikt. Dit certicificaat garandeert dat de veiing een systeem hanteert dat constant maximaal de veiligheid van haai producten garandeert. In het verlengde daarvan begeleidt dc veiIi ng telers die dat o ensen tot het behaen van een zgn. [urepGapeertificatie. De7e certi ticatie die uitgaat van de Europese grootdistributie garandeert de voedselveiligheid door de handhaving van een lastenboek op productieniveau (bij de teler). Inmiddek behaalden zes telers een certificatie en enkele tientallen zijn klaar voor certificatie. Deze certificaten worden uitgereikt door een Zwitsers extern controlcorganisme SGS (Sociélë Géncralc dc Surv2illancc).

En de toekomst? De veiling heeft zich de laatste jaren opgemaakt voor cle toekomst. 1-let werken volgens lastenboeken, de externe controles die toegepast worden. e.a. maken dat we klaar zijn voor cle eisen van de handel van morgen op vlak van voedselveiligheid en traceerbaarheid. Door aankoop van gronden. gelegen rond de veiling, konden we mogelijke expansies in de toekomst vrijwaren. Voor de veiling was dit een uitzonderlijke en éénmalige opportuniteit alhoewel een en ander niet door elkeen in dank werd afgenomen. 1 let quasi wegvallen van coöperatieve afzetstructuren in Nederland en de opstart - sinds 1996- van de samenwerking met de veilingen van Zundcrt en St.-Niklaas maken dat Hoogstraten zeker voor aardbeien en eventueel voor groenten dé schakel woi -dt in liet middengebied tussen België en Nederland en dat onze aantrekkingskracht nog sterk kan gaan toenemen als afzetorganisatic voor menig teler aan deze en gene zijde van de grens. Wij zij ii ervan overtuigd dat volume in een product ook kracht in de markt betekent en daarom wordt elke opportuniteit tot strategische samenwerking onderzocht. Ook bepaalde in esteringen, zoals de centrale sorteerinstallatie voor paprika, maken dat de veiling mee is met haar tijd en klaar is om een groter volume van om het even welk product op te vangen. De groei van de veiling hangt samen met de groei van de tuinbouw. Dat is duidelijk. Daarom moet die tuinbouw kans krijgen om te groeien op een ritme dat aangepast is aan de omgeving waarin ze gedijt. Dc invulling van de uitvoeringsplannen van de ruimtelijke structuurplannen in de loop van 2003 dient daarom maximale kansen te geven aan ecn uitbouvv \ an de tuinbouw, glas- en vollegrondstuinbouw. Nieuwe bedrijven dienen qua inplanting en fiirniaat aan te sluiten bij wat voor de regio haalbaar geacht wordt. hén zaak is zeker: het ondernemerschap van onze tuinders en de aanwezigheid van een afzetorganisatie die meetelt op Europees vlak maken dat cle uitbouw van de tuinbouwsector in de regio moet lukken. Dat daarvoor overleg nodig is met andere geledingen in dc maatschappij is evident. De veiling wil daarin haar rol opnemen. De samenwerking met liet Proefbedrijf, dat nauw contact onderhoudt met de individuele bedrijven en dat hun noden juist onderkent, is daarbij belangrijk.


OMSLA GVERHAAL

Loon naar werken Bij het verschijnen van deze Hoogstraatse Maand zijn ook de maishakselaars weer in het straatbeeld verschenen. Menig automobilist heeft waarschijnlijk al de vet van de sterkste moeten ondergaan. Voor zo'n machine ga je met je auto opzij Wat moet je anders?

Voorbereidingen Voordat dc landbouwer kan oogsten moet er echter heel wat gebeurcn. Ploegen, het land gelijk leggen en pas dan kan men de mais planten. Vanaf half april tot half mei is het de drukste tijd. Dc grond bemesten, ploegen, het zaaiklaar leggen van de grond, zijn intensieve werken. Komt de boer daar zelf binnen een redelijke termijn niet aan toe dan doet liii beroep op een loonbedrijf. Je mag immers niet vergeten

Als het dan een 7 a 10 tal dagen goed weer blijft dan komt de mais reeds aan de oppervlakte.

Sproeien In juni dient de mais éénmalig gespoten te worden. Om op de hoogte te zijn van sproeistoffen moet een loonwerker hiervoor een cursus te volgen. Later vinden regelmatig herhalingscursussen plaats. Na behalen van een diploma mag hij dan deze werkzaamheden uitoefenen. De landhouwer zelf daarentegen moet GE[N cursus volgen, huurt een sproeimachine, maar ' mag toch op eigen grond dezelfde sproeistoffen gebrui. ken. Van een tegen4 stelling gesproken, in de Belgische wetge-

Het oogsten Heel het groeiproces van de mais is geheel weersaffiankelijk. Dc kolfcn van dc mais, het helanrijkste onderdeel, zijn rijp omstreeks half septemDe maishakselaar begeeft :ich naar zijn volgende opdracht ber. Stilaan komen dan de grote hakselaars van stal. Zes á acht rijen mais wordat terzelfdertijd het gras dient geoogst te worden gelijktijdig afgedaan. Totaal fijngekneusd den. de mest wordt uitgereden enz. Kortom de wordt het product in grote opvangwagens gedrukste tijd in een ga ns jaar. blazen. Dikwijls ruim 35 kuub in één wagen. De hakselaar bepaalt het werkritme. In principe Planten mag deze niet stilstaan. Het aantal tractors wordt Nadat de grond bewerkt is wordt de mais gebepaald door de afstand die afgelegd moet worplant. Er zijn voldoende zaadhandelaars in de den. Steeds meer willen de landbouwers de streek die over het nodige beschikken. Zij vermais aan huis opslaan. Op de meeste plaatsen op huren ook het nodige aan de landbouwer. Ruim een betonnen ondergrond zodat men in de win60% maakt hiervan gebruik om zelfde mais te ter zo proper mogelijk staat te werken. Het planten. Dat planten gaat zeer snel. Er worden vastdrukken van de mais in een kuil is een kunst immers meestal 6 a 8 rijen mais ineens gezet. apart. Meestal staat hierbij een buldozer ter Meststoffen worden er tegelijkertijd aan toegebeschikking. Hoe vaster de mais in de kuil hoe voegd, hetzij vloeibaar, hetzij in korrelvorm. beter het voederproduct. Later dekt men de

ganse kuil af met plastiekfolie en legt men deze vast met aarde of autobanden. De laatste oogst situeert zich ergens in oktober. De landbouwers in onze streek zetten steeds meer mais. Het overgrote deel wordt zelf gebruikt als voeder voor de eigen dieren. Sommige boeren hebben een overschot aan productie zodat deze verkocht kan worden aan de meelfabricanten. Nadien gaat het landbouwbedrijf de winterrust in waarna in de lente dit verhaal opnieuw begint.

Investeringen In de voorbereidingen tot het oogsten zelfspeelt de landbouwer een grote rol. Het afdoen van de mais, het hakselen moet hij echter overlaten aan een loonbedrijf. De reden hiervoor is zeer duidelijk: de investeringen. Een hakselaar moet je rekenen op ruim 200.000 euro. Een degelijke tractor (100 a 150 pk) sterk genoeg om een kar (ruim 25.000 euro) te trekken kost ook al vlug 00 a 01000 cum. En vet icct ccii liuldozei vail pakweg een 100.000 euro niet.

Machine-onderhoud Goed onderhoud van de hakselaar is heel belangrijk. Verhoogt ook de levensduur. Tandwielen, lagers, messen, olie enz. moeten tijdig vervangen worden. Er is immers niets ergers dan in het drukste van het seizoen buiten strijd te vallen. Al kun je alle defecten niet uitsluiten. Zo snel mogelijk moet dat dan opgelost worden. Als de hakselaar uitvalt staan ook tractors, karren en buldozer stil. En het ergste is dan dat je je planning niet meer kunt opvolgen. En elke boer heeft toch graag dat je komt "voor het regent". Bij goed weer verloopt cle oogst in cle best mogelijke omstandittheden. Heb le echter een ita t seizueii aulitci dc i cig clai liiie i kj e dat lalci hij het preventieve onderhoud van de hakselaar: meer sleet, olielekken. dichtingen stuk, overal slijk of zand ertussen.

Personeel In het maisseizoen begint bij de meeste loonwerkers de dag om 5.00 of om 6.00 uur. Stoppen wordt voorzien te 22.00 uur. Alle machine's komen dan binnen, worden bijgetankt en startklaar gezet voor de volgende ochtend. Eventueel dient er nog een klein onderhoud te gebeuren. En met een zaterdag of zondag kan dan ook geen rekening gehouden worden. Bovendien kan je met dergelijke machine's zomaar niet iedereen laten rijden. Steeds sta je midden in de velden te werken. Je moet dejuiste akkers maar weten liggen. Straatnaamborden ontbreken steevast.

t

,

'9t

Het inzaaien van cle mais

lief oo

Ic»12 11111

iie

1/111/


c4rn r_ Ç p

4

t 20 21.00 uur: gratis concert

DETALI Funky Soul-Rock

21.00 uur: gratis concert

JUBIDER Cover-Rock

13.00 uur:

V0LKSSPELEN 21.00 uur: gratis concert

Cl QU CA k2 ZS Irish Folk-Rock

Na E Hfl 9


ACTUEEL

Terug naar school met 6402 leerlingen Dat Hoogstraten een scholencentrum is zie je niet alleen aan de grote drukte rondom de scholen maar ook aan het van jaar op jaar stijgend leerlingenaantal in zowel VITO als VTI SPIJKER. Daar zijn zeker heel wat jongens en meisjes bij die vanuit andere gemeenten naar hier komen om een opleiding te volgen. In het basisonderwijs daarentegen daalt het leerlingenaantal al verscheidene jaren, hoewel dit keer minder dan het vorige jaar. Het is vooral de lagere school van het Seminarie die voor het tweede jaar nogal wat leerlingen verliest de Wortelse kleuterschool daarentegen heeft nu 14 kinderen meer onder haar hoede wat ook weer meer zekerheid geeft voor de toekomst van deze school.

OPGEPAST

Basisonderwijs aantal leerlineen

t.oV. 2001

2002-2003

In Hoogstraten Kleuterschool gemeenteschool

115

Kleuterschool Spijker

157

-10

Lagere school Gemeenteschool

188

-4

Lagere school Spijker

235

+5

Lagere school Seminarie

244

-23

Kleuterschool

106

-

Lagere school

219

+1

Kleutersclioo 1

117

-15

Lagere school

298

+2

Kleuterschool

81

+2

Lagere school

201

+1

Kleuterschool

56

+14

Lagere school

112

-6

Kleuterschool

41

+6

Lagere school

60

-3

2230

- 23

1025

+4

Spijker (humaniora)

639

-4

Spijker (technische)

1134

+76

VITO

1374

+73

4172

+ 149

In Minderhout

In Meer

In Meerle

In Wortel

In Meersel-Dreef

Totaal basisonderwijs

Middelbaar onderwijs Klein Seminarie (niet I-landelsschool)

Totaal middelbaar onderwijs

al

•-: --

--.:_,

Ie


vanuslt het stadhuis... _z Schepen van onderwijs verliest het vertrouwen van de raadsleden Meerderheid eist intrekken van bevoegdheid Het is einde augustus, enkele dagen voor het nieuwe schooljaar. De oppositie in de gemeenteraad eist van het college dat de bevoegdheid inzake onderwijs van schepen Marcel Van Ammel wordt afgenomen. Een meerderheid in de raad gaat hiermee akkoord. Aanleiding is de ganse procedure tot niet benoemen van de directrice van de gemeentelijke basisschool van Wortel. Een omstreden brief van de schepen dreigt zware financiële gevolgen te krijgen voor de gemeente. En Hoogstraten heeft een gelijkaardig scenario al eens meegemaakt. Gaat de geschiedenis zich herhalen ?

Wortel op drift Einde tèbruari 2000 neemt liet toenmalige schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool van Wortel, Frieda Fockaert, afscheid van het onderwijs. In haar plaats wordt Rita Wouters uit Rijkevorsel als nieuwe directrice aangenomen. Deze benoeming is tijdelijk. Aan een vaste benoeming in een dergelijke functie gaat steeds een proefperiode vooraf. Wanneer er tijdens deze periode geen negatieve verslagen worden opgesteld kan er niets een definitieve benoeming in de weg staan. Zonder hierbij in details te willen treden kan er toch gesteld worden dat de samenwerking tussen het nieuwe schoolhoofd en het leraarskorps in Wortel niet direct van een leien dakje liep. Het escaleerde in die mate dat het onderwijzend personeel van deze school een aantal stappen zette naar liet gemeentebestuur toe om een vaste benoeming van de nieuwe directrice te voorkonien. Het college kon niet anders dan niet lede ogen de teloorgang van de goede sfeer van De Wijsneus aanzien. Na twee jaar "proefperiode" moet de gemeenteraad zich op 25 februari 2002 uitspreken over de vaste benoeming. In geheime zitting acht de meerderheid van de raad liet niet opportuun de samenwerkuig met het nieuwe school hoofd verder te zetten Cl] stemt tegen de vaste benoeming vaii Wouters.

Geen motivering ? Al dra blijkt dat er een aantal hiaten in het dossier zitten. Waarzijn de negatieve verslagen die een niet-benoeming zouden nioeten \vettigen? Heeft de bevoegde schepeii voldoende stappen gezet oni een escalatie te vermijden? Kortom is er voldoende opvolging geweest vanwege liet college en de schepen van onderwijs ui deze zaak? Niet alleen de oppositie, maar ook sommige leden van de meerderheid hebben zo liLiii bedenknigen over de alertheid van de schepen. Ex-schoolhoofd Wouters voelt zich gesterkt door de zwakte van het dossier en gaat in verzet tegen de weigering van haar vaste benoeming. Eind juli vindt er een hoorzitting plaats waarin de directrice voor de voltallige genieenteraad in geheime zitting haar visie op

de gebeurtenissen geeft en haar verwezenhijkingen als schoolhoofd beklemtoond. Zij is vergezeld van haar advocaat. Tijdens deze hoorzitting vernemen de aanwezige raadsleden dat enkele dagen nadat de gemeenteraad de beslissing genomen had oni de directrice niet vast te benoemen, schepen Van Animel haar een brief stuurde waarin hij zich zou hebben gedistanciëerd van deze beslissing en de directrice zou hebben geprezen voor haar verdienstelijk werk. Consternatie alom bij de oppositie en dc gevolgen laten niet op zich wachten. Er komt een motie van wantrouwen tegen schepen Van Ammel.

Wrevel In de genieenteraadszitting van eind augustus bindt oppositiepartij Agalev de kat de bel aan.

Deze partij eist een bespreking over de rol van de schepen van onderwijs in dit dossier. Zij verwijt de schepen "grondige fouten te hebben geniaakt, die zware consequenties kunnen hebben voor de gemeente. De opvolging van liet dossier, gebrek aan aandacht van de schepen voor het adniinistratiefnoteren van de gemaakte fouten, gebrek aan aandacht voor de noodkreten vanuit liet personeel en de ouders, gebrek aan begeleiding en ondersteuning." Maar de druppel die de emmer helemaal doet overlopen is liet feit dat " de bevoegde schepen. nadat de genieenteraad de beslissing nani tot niet-benoeniing. zonder medeweten van de andere leden van het college, een brief schreef aan de betrokkene waariii hij de niet-benoeming een onverantwoord besluit noemt en de kwaliteiten van betrokkene onderstreept op zo'n wijze dat deze brief in een eventuele juridische procedure als een argument tegen de beslissing van de raad kan gebruikt worden". De oppositie vraagt de raad zich in een stemming te distantiëren van de bi'iefvan de schepen en opdracht te geven aan liet college dit schriftelijk mee te delen aan de bevoegde minister. Als klap op de vuurpijl vraagt ze het college de consequeiities te trekken in verband met dc bevoegdheden van de schepen in deze materie, met andere woorden dat het college de schepen zijn bevoegdheid inzake onderwijs zou ontnemen.

çxr \ r

ftçQi

NMR /

AF

/ /


GEMEENTERAAD In openbare zitting 1-loewel de burgemeester in het begin zijn voorkeur geeft om de zaak in geheime zitting te behandelen heeft hij uiteindelijk geen bezwaar om de discussie in openbare zitting aan te gaan. Enkel dc betrokken schepen Van Animel dringt op een geheime zitting aan "omdat er een derde persoon bi1 betrokken is, die zich niet kan verdedigen" Wanneer uiteindelijk iedereen zich gelaten bij een openbare zitting neerlegt. leest hij een persoonlijke brief voor en verlaat daarna de raadszaal. In deze brief ontkent de schepen van onderwijs de hem verweten fouten. Hij bestempelt de "insinuaties en vcrdachtmakingen" als een bewijs van kwade trouw en maant de raadsleden aan de beschuldigingen in te trekken daar ze niet kunnen bewezen worden. Indien dit niet gebeurt dreigt hij niet verdere stappen. "Mijn brief van 2 maart was een per soonlijk initiatief. Ik heb op een menselijke manier afscheid willen nemen van de directrice. Deze brief zal geen enkele invloed hebben hij een mogelijke procedure. Wat van doorslaggevend belang zal zijn is de motivatie die bij meerderheid genomen werd. Ik zal niet deelnemen aan de stemming. " Aldus schepen Marcel Van Amniel waarna hij de zaal verlaat. De stemming laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De zes aanwezige leden van CD&V onthouden zich, de andere raadsleden van zowel meerderheid als oppositie stemmen voor distantiëring van de brief van Van Ammel. We krijgei1 dezelfde stemming bij de vraag deze beslissing mee te delen aan liet ministerie. Ook de eis tot onttrekken van de bevoegdheid inzake onderwijs krijgt een meerderheid, zij liet nu evenwel oppositie tegenover de coalitie. 10 voor, 1 onthouding en 8 tegen. Door de afwezigheid van een vijftal raadsleden waren de oppositie en de coalitiepartijen m aantal gelijk verdeeld: 10 en 10. Doch doordat schepen Van Ammel de zaal verliet en schepen Sprangers zich bij de stemming onthield, kwam plots de coalitie in een minderheidspositie te staan. De oppositie haalt haar slag thuis met tien voor, één onthouding en acht tegenstemmen. Een meerderheid gaat er mee akkoord oni de bevoegdheden van schepen Van Ammel wat betreft liet onderwijs af te nemen.

want dit kan ook nu de gemeente een aardige duit kosten.

Regenwater en riolering Zaterdag 24 augustus werden we er nog niaar eens mee geconfronteerd. Een hevige onweersbui die op korte tijd op vele plaatsen heel wat wateroverlast berokkende. 1-let leek wel of liet college nattigheid gevoeld had want in de planning voor de gemeenteraad van maandag 26 augustus bracht zij een tweetal punten die het opvangen en het gebruiken van liet hemelwater

ii

beter moeten regelen. Tweejaar geleden was er reeds een pol itieverordening goedgekeurd die de aanleg van een regenwaterput verplicht niaakte voor nieuwe woningen en bij vernieuwbouw. Deze maatregel was echter niet verplichtend voor eengezinswoningen niet een gevelbreedte van minder dan 6 meter aan de straatzijde, voor eengezinswonnigen op een perceel kleiner dan 300 111 2 , en voor gebouwen met een horizontale oppervlakte kleiner dan 50m 2 . Dit maal gaat liet genieentebestuur een stapje verder en moeten voortaan ook de nieuwe of vernieuwde woningen op een perceel van 200 m 2 of meer een regenwaterput installeren. De gemeente gaat ook subsidies uitkeren voor

l'i!I'

;

.J

• t

We vangen liet heinelivater niet goed op en oo, -den om de haverklap geconfronteerd niet de gevolgen.

zakenkantoor

Van Bavel-Rommensbvba

Zelden gezien. Deze beslissing van de raad is 01) zijn minst uniek te noemen. En dat was ook aan de reactie van heel wat raadsleden te zien. Het was duidelijk dat er nogal wat vragen waren bij liet vervolg op deze beslissing. Voor burgemeester Van Aperen heeft deze beslissing geen dwingend karakter. " De raad kan enkel advies geven. De verdeling van de bevoegdheden in liet college hoort aan het college zelf toe." Toch niet", vindt raadslid Jef \7 an Looy . "Wanneer de gemeenteraad iets bij meerderheid beslist, moet dit ook uitgevoerd worden." Het is tenslotte secretaris Vinck die de discussie doorbreekt. " Dc wet spreekt enkel over een eerste, een tweede, een derde, een vierde en een vijfde schepen, en niet over de verschillende bevoegdlieden." Waarop tenslotte burgemeester de discussie beëindigt niet de nuchtere opmerking dat men dan maar liet ontslag van de schepen tiioet eisen. Voorlopig einde van dc zaak niet een aantal spannende vragen : Gaat liet college een wisseling van bevoegdheden doorvoeren? Eindigt de omstreden niet-benoeniing in een nieuwe procedureslag? Zal de geschiedenis zich terug herhalen zoals destijds met dc school in Meersel-Dreef en haar schoolhoofd Eddy Van Delm ? Politiek Hoogstraten houdt zijn adem in

12

verzekeren beleggen • BANK

sparen

_______ ERKEND

lenen

VERZEKERINOSMAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21 - 2321 Meer - tel. 031315 72 54- info@vanbavelrommens.be 23

Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht en andere plagen.

Doe met Ursula de oogst naar binnen, anders komt Judas met sneeuw voor de pinnen.


GEMEENTERAAD hen die regenwater gebruiken. Dit richt zich niet alLii 11,k11 o° tieulici en maat ook naam verenigingen en voor gebouwen van openbaar nut, zoals gemeentelijke gebouwen, scholen. OCMW, enz. Voor de gemeentelijke subsidies zijn voor de drie categorieën dezelfde voorwaarden en premies van toepassing. Er is ook een gewestelijke premie voorzien maar hiervoor komen enkel bestaande gebouwen in aanmerking. Nieuwbouw en herbouw komen hiervoor niet in aanmerking. Dit voorstel gaat in 0 1) 1 september van dit jaar. De gemeentelijke premie bedraagt maximum 250€. lIet bedrag is afhankelijk van het aantal aangesloten verbiuikspunteri. Wie tinristens één WC of één wasmachine aansluit op het regenwater kan 60% van het maximum bedrag of 150 € ontvangen. Sluit men minstens één WC en één wasmachine aan op de reçnvaterput dan kan IIiLLISO%saclilei ni;mxuiitiila'ilratnmvanrn, wat 200€ betekent. Om het maximum of 250€ te kunnen trekken moet er minstens één WC, één wasmachine en één of meerdere bijkomende aftappunten aangesloten zijn 01) het regenwatercircuit. Door het gebruik van hemelwater te stimuleren wil het bestuur vooral de verspilling van drinkbaar water tegengaan, maar ook een eerste buffer hij hevige regens al creéren.

Mestverwerkingsbedrij f Via een BPA, een Bijzonder Plan van Aan leg. ii liet gemeentebestuur een zone creëren voor een mestverwerkingsbedrijf aan de John Lijsenstraat in Meer aan de overzijde van de brug van de El 9. In feite gaat het om een uitbreiding met 3.5 ha. van het reeds bestaande BPA Meirberg. Deze uitbreiding is deels gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, deels in een natuurgebied en deels in een beschermd monument, de Neol itisehe Tjongernederzetting. Deze uitbreiding wordt voorzien als lokaal bedrijventerrein. Gezien de locatie was het wel te verwachten dat er een aantal bezwaren zouden opduiken. Zelfs raadslid Van Looy, vertegenwoordiger bij uitstek van de lapdbouwseetor. heeft ccii aantal bedenkingen. "in het verleden zijn er hier ooit twee bouwaanvragcn geweest uui ecu niestverwerkingsbedrijf. 1-let eerste ging uit van een coöperatie van landbouwers. dm'twcm'de was een particulier initiatief. Geen van beide hebben het gehaald. Er waren veel bezwaren vooral vanuit de bewoneis van dc parkzone. Nu probeert ge het met een B1'A, en ge ivakt daarbij aan een natuurgebied. Deze uitbreiding tot in liet natuurgebied is niet nodig voor de bouw van een mestverwerkingsbedrijf. Dit wordt dus een heel moeilijk dossier. Daarenboven duurt een BPA in l-loogstraten erg lang. Kijk maar naar de voetbalvelden van Minderhout. Reken niaar zeker 5 jaar. Is dat dan vel de beste manier? De ruimtelijke bezwaren zullen nu evengoed blijven spelen tegen deze gewestplanwijziging" Raadslid Verhuist is wel voor.stander van het mestverwerkinmasbedrijf, hoewel hij dç locatie hier 7ekt'r niet ideaal vindt. Dit 7Ohi beter eelegen 71 1 11 vlakbij ren zuiverin,station. 70 dat liet restwater er tzernakkeltik weg kan en er minder hinder is voor de oniwonenden. Hij kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat deze uitbreiding voor een groot stuk ingegeven is om een bestaande bouwovertreding te regulariseren. blij verwi st hierbij naar de smalle strook achter liet aluminiumhedrijf. Dit bedrijf bouwde een loods tegen de scheiding van liet industriegebied daar waar liet op liet plan op 16 meter afstand van de scheiding moest blijven.

1 It/lag liet iets ijwer :fjn? 31c,i ii!! een BPA, dat de houiv can een ,ne,rtve,'v'erkend bedrijf mogelijk moet maken, iets grote;' uitiekenen. Dat is dé manier oni een boiimt'oi'ei'ti'eding op te vangen. Maar, men komt gevaar/fik dicht hij de waa;'devolle ci i'cheologische site Mei;'herg. Ook werd de verplichting om een bufferzone aan te planten naast zich neergelegd. In het verleden heeft het gemeentebestuur bij deze firma reeds twee bouwovertredingen via een regularisatie opgelost. Met deze uitbreiding probeert nien nogmaals een overtreding te regulariseren. "Dit kan niet meer". zegt raadslid VerhuIst. "Als dit achterste stuk uit liet dossier gehaald wordt, dan kunnen wij wel akkoord gaan niet dit BPA." Jan Huybreehts van zijn kant vindt liet bijzonder iammer dat men hier een belangrijk stuk van

de Tjongervindplaats zou inpalnien. "Volgens de Archeologische Dienst zijn hier nog minstens 1 miljoen artefacten te vinden. Dit is één van de weinige archeologische sites van die aard in België." Het gaat hier om een prineiepsaanvraag" reagcertburgemeesterVanAperen."De Archeologische Dienst zal haar advies hierover wel ge ven." Zestien raadsleden stemmen voor, vier tegeli. Afwachten nu wanneer de eerste niest door de aanvoersluis loopt.

BEHAAG ONZE KEMPEN H:i;igpinntuctic met streckeigen bomen en struiken Zoekt u bomen en struiken die hier van nature voorkomen? Wilt u van uw tuin iets moois maken? Dat kan met enkele fruitbonien, een haag, een paar struiken, een bomenrij of een houtkant. Zowel in als buiten de dorpskern kan ii ii 'lntje bijdragen aan meer natuur. De natuurwerkgroep Markvallet organiseert samen met het Stadsbestuur van Hoogstraten onder de titel "Behaag onze Kempen" een haagplantaene met verkoop van streekeigen bomen en struiken. Ze doen dit sanien met nog een aantal Kempense gemeenten en natuurveren gingen.

Kleine oases van leven Streckeigen bomen en struiken herbergen een eigen gemeenschap van planten en dieren. Dit maakt ze eeologiseh bijzonder 'saai devol. Stekelige hagen. zoals de meidoornot'sleedûornhaag, zijn bij veel vogels in trek als schuil- en broedplaats. 1 -toutkanten zijn hredr en hoger dan hagen. U vindt er een overweldigende rijkdom aan zangvogels. Hagen, houtkanten en bomenrijen vormen lijnen in liet open landschap. Ze geven de weg aami voor vleerimmizen en vlinders. Vroeger deden LC ook dienst als vmndbrekers op de velden. Bovendien leverden ze brandhout en staken voor werkmateriaal. Koi'tom ze waren

ccii deel van ons Kemnpens landschap en onze cultuur. In de nieeste tuinen plant men maar al te weimiig nog streekeigen soorten. Dat is jammer. mnheems plantgoed blijft immers langer gezond en is bovendien goedkoper.

Hoe deelnemen? Deelnemen aan de actie kan tot 31 oktober niet liet bestelfoniiuhier dat ii afliaalt op de milmendienst. 1-let förmuhmer dient u ingevuld af te leveren op de niiiieudienst van de stad Iloogstraten. 1 let plantgoed kan Li op zateidag 23 nos emher ophalen aan de gemeentelijke werkplaats ( lndustrmeweg 2 - 2320 Hoogstraten). U bent liter welkom tussen 9.0011 Cl) II OOm. U betaalt door overschrijving op 523-0453829-41 van natuurpunt Markvahlei met vermelding van uw naani en "phantgoedactie". Voor ineen in forniatie over de phantgoedactie, voor bestellingen en voor bestelforniulieren kan u terecht bij de milieudienst, tel. 03 340 1947.

13


VERKEER

Verkeersveerfiendaagse: 14 —25 oktober De fiets is een uiterst efficiënt vervoermiddel, zeker voor scholieren. Ook in dc Hoogstraatse regio komen dagelijks enkele duizenden kinderen met de fiets naar school. Dat moet op een veilige manier kunnen gebeuren, maar is helaas niet altijd het geval. Verkeersveiligheid moet niet alleen bestaan voor fietsers, maar voor alle deelnemers aan het verkeer. Om deze verkeersveiligheid nog eens onder de aandacht te brengen van liet grote publiek, maar misschien meer nog bij de verantwoordelijke politici, werd in de scholengemeenschap besloten om in oktober 2002 een verkeersveertiendaagse te houden, waarbij in de scholen niet allerlei activiteiten zal gewerkt worden rond verkeersveiligheid en verkeersopvoeding. Er is een speciaal programma opgesteld per leerjaar waarbij medewerking verleend wordt door de provinciale Verkeerseenheid, en de plaatselijke politiediensten. Op vrijdag 18 oktober wordt er een fietshappening georganiseerd. Onder politiebegeleiding vertrekken groepen fietsers 's morgens vanuit de verschillende dorpen naar Hoogstraten om te verzamelen op de Vrijheid voor liet stadhuis. Om deze verkeersveertiendaagse in de kijker te plaatsen wil nico een gepaste sticker verspreiden onder de Hoogstraatse leerlingen. Voor het ontwerp hiervan werd een wedstrijd uitgeschreven in de verschillende scholen. Per school zou er één winnaar aangeduid en hieruit zou door een heuse jury het definitieve ontwerp gekozen worden. Onder leiding van Jef Martens, directeur IKO, koos deze jury voor het ontwerp van Jeroen Maes van GAB2 van Vito. Uit de begeleidende brief die Vito ontving citeren we: 'De eenvoud van liet ontwerp is tegelijk ook dc kracht van het beeld. In één oogopslag wordt duidelijk wat de bedoeling is van liet aangekondigde evenement. Dit komt natuurlijk niet in liet minst door de aanwezige tekst, doch zeker ook door de wat stuntelige, maar plastisch mooie tekening van liet logo op wieltjes.'. Wij wensen Jeroen van harte proficiat en hopen voor de initiatiefnemers van deze verkeersveertiendaagse dat hun inspanningen mogen bijdragen tot een veiliger en kuidvriendelijker verkeer.

Proficiat Jeroen!!!

Hoogstraten in Groenten & Bloemen 2002 VVV Hoogstraten dankt het Stadsbestuur, Veiling Hoogstraten en Unizo Hoogstraten voor de steun en alle vrijwilligers voor hun bijdrage om ook van de vierde editie een groot succes te maken. Samen met verschillende sterke mannen die hielpen bij het opbouwen en afbreken werden de creaties uitgewerkt door: Lia Adams, Sandra Adams, Sin Adams, Jeanne Aerts, Frieda Arnouts, May Bastiaansen, Lieve Boeykens, Maria Bolckrnans, Martine Braspenning, Nelly Breestraat, Leslie Brosens, Jeanne Christiaensen, Ria Coppé, Louiza Coppens, Paula Cox, Magda Cuypers, Maria De Backer, Mie De C!erck. Ria de Nijs, Corry de Rooy, Margreet de Witte, Lena Driesen, Viviane Driesen, Yvonne Engelen, Angèle Geens, Greet Govaerts, Marie

14

José Haest, Paula Heijnen. Josepha Hendrickx, May Flerrijgers, Ans Huijberts, Annie Jacobs, Willy Jacobs, Maria Jacobs, Catharina Jansen. Liza Jansen. John Janssens, Pauta Janssens, Yvonne Janssens, Hilda Jocliems, Jeanne Kerstens, Leen Koyen, Net Kustermans, To Kustermans, Hilda Laurijssen, Maria Laurijssen, Annie Laurijssens, Jeva Laurijssens, Maria Laurijssens, Martha Leenaerts, May Lenaerts, Trinetta Lodders, Jaequeline Maes, Maria Martens, Thérèse Matthé, Hilda Mertens, Magda Michielsen, Mia Michielsen, Sirnonne Michielsen, Ingrid Nees, Sylvia Relliun, Josephine Ribbens, José Rombouts, Els Rommens, Maria Rornmens, Leny Sandig, Cato Schalk, MarieJosé Seeuws, Jeanne Segers, Anna Sprangers, Geert Standaert, Jacquehine Sterkens, Francine Strijbos, Lisa Strijbos, Paula Swaegers, Roos Tilburgs, Leentje Tininiermans, Louisa Van Aert, Anneke Van de Zanden, Magda Van den Broeck, Paula Van den Broeck, Nicole Van Den Langcnbergh, Ehisa Van Der Steen, Bertlia Van Dijek, Lisa Van Dijck, Ria Van Dijck, Sonja Van Dijek, Liza Van Gils, Jeanne Van Mirlo, Annernie Van

Opstal, Mathil Van Ostaeyen, Louisa Van Sas, Yvonne Van Weereld, Lou Verhaegen, Paula Verheyen, Gerard Vorsselmans, H i Idegard Willebrords. Algemene coördinatie : ontwerper Etienne Van Nyen en vrijwilligermateriaalmeester Louis Geerts Tevens danken wij de bedrijven die gratis materiaal ter beschikkitig stelden Boer Belgium BVBA, Wuustwezel BVBA Garsy, Anibachtstraat 34, 2390 Malle BVBA Marmiet, Goirleweg 5, 2382 Poppel Friswit, Industrieweg 27, 2320 Hoogstraten K. Mattheussen, Heesbeekweg 35, 2310 Rijkevorsel Tuincentruni Segers, Gammel 77, 23 10 Rijkevorsel Tijdschrift Special Bloemschikken en Café De Gelmel, Hoogstraten voor de gastvrije ontvangst.

Mochten we iemand vergeten te vermelden, dan bij deze ciub meteen onze excu.ses.


or Contactpunteii DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpoistraat 11 E. tel. 03-314.53.70 e-mail wairçiiuis'yni.Lhe Meer: Marcel Adriaensen, Venncweg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail tnarceLiinssaigLïiihtge,nulleLbe Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, te!. 03-315.88.54 e-mail: jan.ti'et(dworldonline.be Meersel-Dreef: Toon Verleve, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: 1ooJLJeemg1Q.batnei Mi nd erh out: Redactie: Loenhoulseweg 34. l-loogstraten, tel. 03-314.55.04 & fax 03-3 14.25.40, e-mail: jozef.schellekensskynet.be Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel. tel. 03-314.69.69 e-mail: dhrnwif1hoirniLcsm SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rcne.laurijssengihelgacom.net GILDEN- & SCIIUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Mindcrhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: ftansari.jders(dtiscnej.be ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail: JuiiçlingiLangiobaLneI FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9. Meer, tel. 03-315.93.07

eve n Kunstencentrum SPIJKER Hoogstraten - Kloosters cii abdijen hadden vroeger een veel grotere invloed op het leveti van de bewoners van de omliggende landerijen en dorpen dan tegenwoordig. In mindere mate geldt ditzelfde voor de scholen die gegroeid zijn uit deze instituten. En toch. Neem nu het Instituut Spijker aan de Lindendreef. Met de vlaaienslag komen ze naar de Hoogstraatse bevolking en verder. Alleen voor de ouders van de schoolgaande kinderen wordt een blik gegund op welbepaalde tijdstippen van het jaar: ouderinfo-avond, oudercontact, het leerkrachtenfeest. En toch. Aanwezig zijn ze in het straatbeeld, elke dag, blauw op de fiets in de ochtendspits.

Weerbaarheid De tweede week van september was laatst om te genieten. vooral van het weer: zomerse temiperaturen. Maar waar bleef dat blauw iets na achten in de morgen? Niet eens opgevallen? De meisjes en jongens kwamen stipt wat later naar de school, getooid in hun weekend-outfit. Want het was projeetweek, groepswerk als start van liet nieuwe schooljaar. Die van liet vierde jaar kregen zoals twee jaar geleden het bezoek van de ploeg van 'piazza dcli arte'. Een ploeg jonge mensen die niet de modernste middelen de grootst mogelijke creativiteit uit de jongeren halen, liet piazza slaat op hei centruni van liet gebeuren: een pleintje op de speelplaats afgezoomd door vijfoude De Lijn-autohussen volgesrouwd met materiaal en apparatuur. De onigeving van school, park en stad leent zich ten voile als studie- en tryoutobj eet. Thema van de week was weei'baarheid. In verschillende gesprekken werd door de kinderen nagegaan wat dat voor hen betekent. Waarna de praktijk volgde. Het was vooral leren omgaan met alle multimediale toestellen die op dc dag van vandaag het mooie weer maken. Niet vervreemden van de huidige techniek en mogelijkheden. En dat zouden we geweten hebben. Waarschijnlijk vielen ze niet

eens op, in de Vrijheid in de loop van de week. Fi Imende en fotograferende groepjes jeugd die de omheining van de school mochten verlaten om de wereld te verkennen niet de modernste kodaks en carneras Anderen metselden een echte bunker in liet park als uitdrukking van monumentale kunst ofbouwden een toilet na op de speelplaats met de schunnigste graffiti op de vier muren en deur. Een modeshow met eigen ontwerpen op de brug van de vijver trok veel kij klustigen. Muzikale talenten leefden zich een week uit met liet componeren van electronische muziek. De pers- en commlinicatiegroep zette alles op een website. Neeni alvast een kijkje op wwpiazzadellarte.be/girls. We can do it, luidde de slogan

Nog meer van dat Met veel geduld werden korte animatiefilmipjes gedraaid van dansende schoenen en zichzelf opstapelende kratten frisdrank. Sprookjes kregen een eigen invulling: liet stuk appel van Sneeuwwitje kotste ze uit in het aangezicht van haar prins. Disney onwaardig. De groepen rond voordracht, etnische muziek en dans brachten een half uur durend spektakel niet veel choreografie. Ballet met een refterstoel, een ritmisch concert uitsluitend niet borstels, toneel vanuit de carwash Splash. Als voorbereiding op de koniende leerkrachtenfeesten kan dit alleniaal tellen. Blijkt nog maar eens dat de Rabboenizaal niet weg te denken is uit deze school \vant ook veel gebezigd als cultuurtemipel door veel verenigingen. In ieder geval is er tijdens deze week vooral veel girlpower ontwikkeld. Cool was liet in ieder geval. De bijdrage van de ouders was vooral van I'inanciele aard maar wel dubbel en dik waard te meten aan liet resultaat op vrijdagavond 13 septeniber waarop ze varen uitgenodigd. Dergelijk groepsversterkende vierdaagse doet een schooljaar alvast lukken. Aan deze cultuur- en jeugddienst van de stad kunnen we alvast de begeleidende Organisatie warm aanbevelen om eens uit te nodigen voor een weekje vrij jeugdwerk. Kandidaten onder het jonge volkje zijn er te over te vinden. www..pazzadeIiartebe. Kijk daar niaar eens. 15


HOOGSTRA TEN

Streektheater Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Zondag 8 september was het de dag van theatergroep De Lepe 1 bek. Voor de tiende keer op rij organiseerde zij haar Streektheatertournee met optredens in de Mosten, injeugdhuis Zigzag in Mcrksplas. de Egalitée in Rij kevorseb. de Gelniel in Hoogstraten en tot slot ten huize Vinckx in de Karel Boomstraat. De Lepe Hoek, in samenwerking met de groep Tégennenoam, leverde een prachtig stukje straattheater af, waarmee ze twee weken voordien het bekende Tui'nhoutse Terras-Theater gewonnen hadden. Het publiek heeft er duidelijk van genoten.

-

Kan dit?

•'

i

mIes 1)i'mi vis. Jan Ilrusselaers en Jos Vinckx.

Hoogstraten - De blik van onze fotograaf ontgaat niets. Elke blikvanger 'n'ordt maandelijks gecontroleerd O zijn inhoud. En op een plaats naar geen /icii'oning is, naar enkel wandelaars c'n fietsers passeren, daar heeft een automobilist zijn vuilniszakken gedeponeerd. Noch te voet, noch per fiets kan je dit aanbrengen. Waarschijnlijk de ophaalbeurt gemist en de stank niet langer kunnen verdragen tot aan de volgende ophaalbeurt. Tip: er zijn verschillende ophaalronden in de gemeente: wie in zijn straal cle ronde vergeet, kan zijn zakken nog altijd kwijt in een andere straal naar cle i'uilkar nog imioet passeren. (Mag dci?) Iets is er toch voor te zeggen. In landelijke gebieden in het buitenland dien je cle i'uilzakken te deponeren in containers clie op bepaalde kruispunten opgesteld staan, zelfs pci' kleur voor sortering. Dan moet de wagen niet langs alle huizen passeren en een container is sneller gelecligcl. Een idee? Voor op de Vm'ijheicl? Want ciciai' liggen ze nogal eens een dag te vroeg onder cle /30/Hen.

110

1)

1 / 11 ,

Gecis

Lii

5joi'i'el luit

t iIIII

Iegennenoion oigcleii voor dc' niuz ikule omlijsting.

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax:03/314 87 29 gsm :0478/39 13 27 e—maii:d.vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. 2320 Hoogstraten Katelijnestraat 19 d


HOOGSTRA TEN

Wandelen

Compostmeesters

HOOGSTRAFEN - De herfst is dikwijls een ideale tijd om er eens op uit te trekken voor ccii wandeling. En er is nog heel wat te ontdekken, ook in eigen streek. De VVV hertekende de zes bestaande bewegwijzerde wandeli outes in onze gemeente en er kss amen twee nieuss e routes bij. Enkele paden lopen door bos- en heidegebieden net over cle rijksgrens. De blauwe pijlen in Hoogstraten-eentrum wijzen de weg naar het Deken Lauwervspad, een korte monumentenwandeling 'van 6,5 km. 1 -let Jan Huetpad 'vertrekt aan de kerk in Wortel en is een echte natuur\'v andel ing van 17 km in Wortel-Kolonie en Castelré. In Meerle vinden sve het rustige Monseigneur Eestermanspad doorheen een open landschap en bossen over een afstand van 7,5 km, met een eventuele uitbreiding van 4 km. Het Bergse 1-leidepad iii Minderhout is ideaal soorvogellieffiebbers. De totale wandeling is 9,5 kiii maar kan verkort worden tot 6 of 7.5 kin. In en rond Meer loopt de route van het 6,5 km lange Aardbeienpad. Het Markvalleipad is een wandeling bestaande uit drie lussen, sanien goed voor 45 kin. De lus rond Meersel-Dreef is 11.5 km lang, de lus Meer-Minderhout 18 kin en de lus rond Wortel en Castelré is 15,5 km. Het Maxburgpad is een grensoverschrijdende route van 16 kin met een mogelijke verkorting tot 12 kin.

De beschrijvingen van deze wandelingen zijn volledig in kleur uitgebracht met een overzichtelijk kaartje en interessante wetenswaardigheden. Ze zitten in een kaftje dat in het toeristisch infokantoor verkocht wordt voor 3,95. Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in de raadskelder van het stadhuis.

HOoGsTRA'rE - Dit oorjaar volgde een groepje enthousiaste vrijwilligers de cursus eoinpostmeester. Deze eompostmeesters willen iedereen op weg helpen om thuis zelf te composteren. Ze geven je tips, komen eventueel eens langs ofje kunt vaak ook bij hen een kijkje gaan nemen 'van hoe het allemaal kan. Ze kunnen je de weg ss iizen met compostbakken, compostvaten, wormenbakken, draadmanden, de composthoop.... kortoni alle mogelijke manieren van eomposteren. Ben je nog niet aan het composteren, maar wil je graag eerst meer weten'? Breng dan een bezoek aan de demonstratieplaats op het containerpark: van maart tot en met oktober staan zij elke 2e en 4e zaterdag van de maand tussen 9 uur en 12 uur voor je klaar. Breng dus zeker dit jaar nog een bezoek aan de demonstratieplaats op 12 of 26 oktober. De eompostmeesters verwachten je! Zelf een compostmeester contacteren? Dan kan je terecht bij: Fransen Inge - Leemstraat 23, 2320 Hoogstraten - 03 3 14 49 77, Hendriks Karel - Peperstraat 4, 2320 Hoogstraten - 03 314 77 30, Hereijgers Johan - Het Lak 7a, 2321 Meer - 03 315 76 58, Langens Jaak - Hemelrijkstraat 22, 2340 Beerse -01461 7134, Provoost Huibrecht - Poeleinde 40. 2323 Wortel - 03 314 38 16. Schrijvers Jan - Oude Weg 17,2323 Wortel -03 314 89 41, Sprangers Lot - Poeleinde 32, 2323 Wortel - 03 314 72 85, Wittenberg Patrick Gestelsestraat 22, 2321 Meer - 03 315 00 17, Wouters René - Heilig Bloedlaan 252 bus 13, 2320 Hoogstraten - 03 340 21 87, Brosens Ingrid - milieudienst- Vrijheid 149.232(1 Hoogstraten -03 340 1947. Containerpark - KrekelStraat 14, 2321 Meer -03315 93 17.

Markant 1100GSl'RATEN - 'markant .......... .stelt zich seerkrachi-ig op! Veerkracht, zo benoemde markant haar jaarprogramma voor het werkjaar 2002-2003. In een tijd waarin alsmaar meer appèl svordt gedaan 01) onze soepelheid en flexibiliteit op alle vlakken van het leven, zit het netwerk met een jaarthema als 'veerkracht' midden in de actual 1 telt. Op donderdag 19 september stelde Markant afdeling 1 loogstraten het jaarprogramma aan de leden voor. Met thema's als ' Veerkrachtig omgaan niet waarden in de media 'door Cas Goossens, een gespreksavond rond 'Burn-out' zit deze afdeling gebeiteld en sverkt zij rond zaken die haar leden direct aanbelangen. Ook verschillende work-shops en svat cultuur zit er in het programma. Onder het motto ' Graag gedaan' werkt zij cle twee volgende jaren aan een geldinzameling ten voordele van de Olivia Hendrickx Trust Foundation. Interesse voor dit programma? Neem dan gerust cotitact op niet Lies Robben, tel. 03 314 3848. Zij zal de plaatselijke werking van markant graag aan u toelichten. Cas Goossens zal onder andere spreken over de macht, de invloed van de media, de overheersing van de commercie en hij houdt een pleidooi voor een grondige bezinning. Iedereen is welkom op woensdag 9 oktober om 20 uur in liet KLJ-lokaal, achter de bibliotheek, ingang langs liet dorpsplem van Minderhout. Na de voordracht worden de toehoorders verwend met een dessertenbuffet, bereid door de bestuursleden van Markant. De deelnameprijs voor deze avond bedraagt 10 E.

Heras tijdperk (2)

Ç

14 v1

1

a

Hoogstrateii - in de i'orige Maand mt'e,'d liet ''Heras tijdperk ' beschreven in de column op bloc/zijde ecii. Soms betekent zo

'ii hekwerk een ccliie breuk in liet landschap en een aanslag op de omgeving. Voorbeelden zijn er genoeg. Maat' soms is het dubbel erg, hijvo orbeeld als liet om een landschap hij een heschei'nid mnonuineimi gaat, :oal.r hier in de onmiddellijke omgeving van de tc'ate,'mnolen. 17


HOOGSTRA TEN hoofddoel van het project is vooral sociaal. Via de sport willen de initiatiefnemers vooral de sociale communicatie tussen de deelnemers en in de verschillende gevangenissen bevorderen. Wij wensen hen veel succes. In Hoogstraten weten wij al lang dat dit een schitterend initiatief is. Al jaren lang spelen de Gelmelboys mee in het Gebuurtevoetbal en het is steeds een leuk sportevenement. Zij kunnen hun ervaring nu laten meetellen in de nieuwe competitie. De wedstrijd tegen Marneffe. kundig en vastberaden gefloten door oud-nationaal scheidsrechter Van Den Wijngaert werd alvast gewonnen met 3 1.

Voetbal in 't gevang HOOG ST RAT E Woensdag 4 september was er groot bezoek in de gevangenis van Hoogstraten. Minister van Jusititie Verwilghen gafer de aftrap voor een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten en dat van Marneffe. Niet alleen heel wat mensen uit het gevangeniswezen, maar ook kopstukken van de Belgische Voetbalbond (KBVB) met voorzitter Jan Peeters op kop volgden de wedstrijd vanop de tribune.

Voordien was er een druk bijgewoonde persconferentie waarin de woordvoerders van Justitie en KBVB de start van een voetbalcompetitie tussen de Belgische gevangenissen aankondigden. De KBVB engageert zich om gedurende drie jaar een aantal professionele trainers ter beschikking te stellen voor dit project. In totaal zullen er een 13-tal trainers twee maal per maand zich uitsloven om het voetbalpeil in de 16 geciteerde gevangenissen omhoog te krikken. Toch blijft dit ondergeschikt. Het

Frans Baeten in schoon gezelschap. Na 40 jaarscheidsrec/iter in de KB 8 mag hij terecht naast zijn voorzitter staan. En waar Frans Van Den kVijngaert alle nationale pers op zich gericht zag voor die ene inediamatch presteerde onze" Frans het om jarenlang de competitie van het Gebuurievoetbal mĂŠt cle Gel,nelbovs mee in go ccle banen te houden. 1lni burgemeester Van Aperen , Frans Baden, KB VB-voorzitter Jan Peete/1s, en scheidsrechter Frans Van Den Wifngaert.

L

'

Minister crnilghc'n helt meer oog voor het sociale aspect van het voetbal dan voor de bal zelf

Je weet wel, daar op de Iioek in

S

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314,52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

la#cmplex , _Ip 18

-


HOOGSTRA TEN

Hoogstraten door de eeuwen heen

-

.. Mijn dorp, mijn straat, mij n huis 4

Een groot aantal oude en nieuwe plannen, luchtfoto's, prentkaarten en veel recente foto's geven een overzicht van de verschillende deeldorpen vroeger en hun waardevolle gebouwen nu. De bezoeker van het Stedelijk museum kan zo op zoek gaan naar zijn dorp, zijn straat en zijn huis vroeger en nu.

-

De directe aanleiding tot de tentoonstelling is het verschijnen van het boek 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Kanton Uooizstraten'. Maar er is meer. Als gevolg van het structuurplan Vlaanderen wordt er steeds meer in het centrum van het dorp gebouwd, waardoor er waardevolle en beeldbepalende gebouwen verdwijnen. De tentoonstelling vraagt aandacht voor het unieke karakter van een groot aantal gebouwen, die het uitzicht en de sfeer van ons straatbeeld bepalen. Het zijn niet de gekende monumenten, maar het is het geheel van eenvoudige, bijna vanzelfsprekende gebouwen, die het beeld van een dorp bepalen. Dikwijls vallen die gebouwen maar op als ze verdwenen zijn en, op te veel plaatsen, vervangen werden door banale architectuur van nu. 1-let behoud van ons historisch bouwkundig erfgoed is een zaak van ons allemaal en kan bijdragen tot een leefbare en kwaliteitsvolle woonomgeving. Daar gaat het -

om.

Van waar komen we... De tentoonstelling geeft een beeld van het ontstaan van de verschillende kcrkdorpcn. Vertrekkend van de Ferrariskaarten, van het einde van dc 1 8 eeuw, over oude kadasterplans. van 1830, en de kaarten van Vander Maden, van 1871 tot 1921, kan je zien hoe een dorp gegroeid is. Soms kun je vaststellen dat historisch aanvaarde stellingen géén steek houden. Zo is het driehoekig 'Frankisch plein', dat zo kenmer-

.t

1

kend is voor de dorpskern van \\'ortcl, maar ontstaan rond 1850. Dezelfde oude plans én rerrnlr liirhtfntn's trinen de evolutie in het uitzicht van dc dorpskernen en het landschap, zoals de Vrijheid in Hoogstraten. het Withof in Minderhout, het klooster in Meersel-Dreef en de Hees,juist over de grens met Rijkevorsel.

Het waardevolle dat er nog 'S Foto's en prentkaarten geven een indruk van een aantal prachtige gebouwen die, al lang of vrij recent, verdwenen zijn. Die verdwenen monumenten' leggen nog meer de nadruk op de waarde van een groot aantal gebouwen die we nog wel hebben en waar we zuinig mee nioeten omspringen. Hier geeft de tentoonstelling een overzicht van een aantal kenmerkende gebouwen, gerangschikt volgens hun functie of karakter: de bocrenarbeiderswoningen, de boerderijen, de burgerwoningen, de middenstandshuizen, de herenhuizen, de zogenaamde 'buitenliuizen' en eigentijdse waardevolle architectuur. Bij elk van dit soort gebouwen wordt er één gebouw uitgelicht en wordt het verhaal van het gebouw en zijn bewoners verteld: dc boerenarbeiderswoningen in 1-leerle, een boerderij in Wortel, de huizen van Marcel Roziers, het hotel Hotkens, de Balsemboom, het domein van Maxhurg en de woning Schellekens van architect Braem.

1VJ RtE1 rJ4r K7

ei

Om duidelijk te zijn geeft de tentoonstelling ook een overzicht van dc gebouwen die als monument beschermd zijn. Van deze monumenten s orden ook dc interieurs getoond. Een groot aantal foto's tonen de stijl\ olie interieurs, die verborgen liggen achter de gevels die ii goed kent. Ook bij de beschermde monumenten zijn er twee die meer aandacht krijgen. Een groot aantal foto's brengen het Gelmelsiot in beeld en in een ander lokaal kan u zien hoe Wortel-kolonie er vroeger uitzag en waar men met dit domein naar toe wil. (fIt)

'Mijn dorp, mijn straat, mijn huis' in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten, nog tot 21 december. De tentoonstelling is geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Info 03 314 65 88.

K

/ ~

# .Jy /

1e/t tL'/ (I( '1 l i 1/2 0/1L /110/11/1)1 /) ItOl zillen vaak piv chi/ge interieurs i'er/Jorgeii.

/

1

.OTE PLAATS

UDEw EG NAAR TURNHOUT

/NIEUWE BAAN HOOGSTRATEN -

'-t-

TURNHO>

7

/

\

Oor.spronkelill reeti "ten la/t J-Ioogstraten naar Tianhout langs de Oude haan, loo/hij liet S/al en vervolgens langs de Sint-Janstraat en cle Grote Plaats richting Turnhout. Rond 1850 tt'erd een nieuwe rechte leeg aangelegd van bakker J'erbreuken tot cafil De Nieuu'en Buiten. Zo ont.sto,id het zogenaamde Frankisch 'plein, waarvan dikit'ijls sprake is in toeristische folders en 'historische werken. '


HOOGSTRA TEN

Begij nhofconcert

Op pensioen met 65 jaar I-Ioogstraten - 1-let laatste beiaardconcert van het seizoen verzorgd door de spikssplinternieuwe stadsbeiaardier Luc Dockx stond in het teken van een hulde aan Staf Mertens. Stafdie al enkele jaren eerder de klokken had overgedragen aan zijn Hoogstraatse opvolger is 65 jaar geworden en geeft de stokken door. Het VVV. organisator van de concerten wilde dit niet helemaal voorbij laten gaan. Een dertigtal ge-

5/al en Mai

opvolging verzekerd door iemand van eigen bodem. Maar Staf was ook de initiatiefnemer van het l-loogstraats Koperensemble dat traditioneel een concert in duet speelt met de beiaardier. Omstandigheden brachten mee dat het dit jaar niet lukte. Wie de klokken van nabij bekijkt. weet dat het ook echte beeldhouwwerken zijn. Wie weet dat Luc ook (leraar-)beeldhouwer is, zal niet ver-

/tJerieiiz

trouwe luisteraars kwamen dan ook opdagen bij de gebruikelijke prijsuitreiking na het laatste muziekstukje dat moest herkend worden. Nadien gaf de voorzitter het woord aan Luc Dockx om de hulde-speech uit te spreken. Staf is 42 jaar stadsheiaardier geweest. Vanaf het jaar 1960 vervulde hij één van de diepste dromen van deken Lauwerys: l-loogstraten moest een sterke beiaard hebben met een getalenteerde beiaardier van eigen bodem. Zo iemand was Staf die ook lang geijverd heeft voor het automatisch klokkenspel dat door de dag verschillende bekende deuntjes de lucht instuurt. En schepen Van Ammel kon dit opnieuw bevestigen: met de aanstelling van Luc Dockx is de

stomd staan van het geschenk dat hij meebracht voor zijn opvolger: twee afgietsels van medaillons die de klokken versieren. Op de vraag aan Stafwaar we de beiaard het best kunnen beluisteren, antwoordt hij: 'Ik heb mijn plekjes, vandaar dat ik meestal met de 6eis rondrijd. Maar de beste plaats is wellicht achter de CM. Gravin Elisabethlaan." Best wel waar want onder aan de kerk werden we meermaals de oren gestoord door voorbij razend verkeer. Stafbedankte in alle bescheidenheid, merkte op dat de beiaard in goede handen is, en nam deel aan de heildronk. Moge hij nog lang genieten van de noten uit de toren.

F PFU .rcir

Lit

Besf kettze voor 1eike cn foffe foto's 1

fo+o's cfcjevei'k+ in éaicje.n Pr'of. lcba DiifciTe beveekiiieni 1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13 20

I4L'O

SCeVICe

Lindenlaan 14 2340 Beerse Penfo(a skvnet.be

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 12 oktober om 20 uur brengt de Koninklijke Fanfare St.Catharina een concert in de schitterende begijnhofkerk van Hoogstraten. De integrale opbrengst van dit concert komt ten goede aan Coda Hospice in Gooreind. Coda Hospice is een palliatieve instelling waar de werking uitsluitend op vrijwilligers draait. De instelling bestaat uit een permanent verblijf en een dagverblijf voor terminale patiënten (men noemt ze gasten). Coda geniet een prima ieputatie iii de medische en palliatieve sector. De instelling wordt gerund zonder enige tussenkomst van subsidies en/of staatstoelagen voor het dagverblijf, zodat elke eurocent welkoiti is. Coda is ccii tei iii uit de muziek en betekent "slot bij muziekstukken, met herhalende gedeelten". Het geett als het ware een resumé van de gehele inhoud. 1-lospice betekent "gastenverblijf" en dat is precies wat Coda Hospice wil zijn. De Ëaiilaie Siiit-Catharina moeten we u niet meer voorstellen. Elke jaar brengen ze tal van concerten in België. In 2000 werden ze nationaal laureaat in concertuitvoeringen. Hun jaarlijks concert in februari trekt dan ook elk jaar meer en meer volk en staat steeds garant voor muziek van de hoogste plank. Het programma van 12 oktober bestaat uit klassieke werken van J.S. Bach en Vivaldi, maar ook modernere miiziek zoals "De roos" van An Christy en stukken uit het repertoire van Ene Clapton. De begijnhotkerk is de locatie voor een sereen concert en herbergt een Linieke klank. Om die reden traden er dan ook al tal van koren en orkesten op. Het concert is een aanrader voor elke muziekliefhebber en voor iedereen die eens een avondje wil relaxen ten voordele van het goede doel. Zaterdag 12 oktober 20 uur in de begijnhotkerk. Kaarten in voorverkoop kosten 5 € en aan de kassa 8 C. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bestuur van de fanfare, de leden van de Lionsclub, de dienst Toerisme Hoogstraten of rechtstreeks door bankoverschrij ving op rekeningnummer 068-2008764-18. Meer inlichtingen: pietvandeun)tisca1inet.be tel. 03 314 08 34.


HOOGSTRA TEN

Eeuwenoude molenliederen in een verfrissend foikjasje

Een begijnhofconcert voor de Laermolen! Noteer alvast vrijdag 18 oktober ifl UW agenda. Er staal die dag een veelbelovende muzikale avond in een unieke locatie op het programma. De Begijnhofkerk zal dan het decor vormen voor de hemelse zangstemmen, klarinettonen en violen van de groep 't Motenkot. Die groep werd begin dit jaar opgericht door Flor Verschueren (accordeonist) en zijn zoon Florejan (Jazz-pianist; speelt hij Mairan) ter gelegenheid van het International Folk Festival in Tilburg. Daarbij werden enkele talenten uit verschillende 'newfolk' groepen samengebracht. Daardoor is de stijl van 't Molenkot geen volkse trckzak-en-tamboerijnmuziek, maar moderne folkmuziek van niveau, te vergelijken met de muziek van Laïs of Ambrozijn. Rond eeuwenoude molenliederen kristalliseert zich een poëtisch klankspel, ineengeweven door de hemelse tonen van klarinet, altviool, piano, accordeon. chalumeau ( = voorloper van de klarinet, zonder klepjes), marimba (soort 'buizenxylofoon')... De teksten worden niet alleen in liet Nederlands gezongen. Ook Franse en Spaanse molenverhalen passeren de revue. De authentieke 1 7' eeuwse teksten zijn in nieuwe, poëtische arrangementen gegoten. Nu eens lierfstig-weenioedig, dan weer ondeugend fris. Soms klinkt liet jazzy, soms eerder gipsy. Vaak leunt liet erg dicht aan bij klassieke muziek. Het historische en internationale aspect van de liederen maakt de muziek alleen maar tijdlozer en dronieriger.

Dit project nu, t Ivlolenkot, is een ,neer /n'ofessioneel samenwerkingsverband. Toevallig kennen we de organisator van het International Folk Festival (Tilburg) goed. Albert Siebelink. Op zijn vraag hebben we begin dit jaar een groep samengesteld die ccii eigen repertoire brengt in een moderne folkstijl. Dankzij cle zangstemmnen van El/t' .1 erden (van Mairan) cii Ludo Vandeau (ian Ambro:ijn) en liet talent van goede muzikanten zoals Igor Bettens (speelt klarinet en chaluineau) konden we ccii boogkwalitatieve groep samenstellen,

DHM: Maar waarom dan molenliederen? Flo,' Verschueren: Dat komt omdat ik tegenwoordig erg veel niet molens bezig ben, sinds ik betrokken ben bij cle vzw De Laermolen, die de Hoogstraatse watermolen gaat restaureren, Op traag van de vereniging ben ik zelfs een mnolenaamscursus gaan volgen. Wanneer ik dan, begin dit jaar. 0 zoek ti'as naar oude teksten voor onze muziek. kii'ani ik vanzelf'op liet idee om teksten over molens te gebruiken. DHM: Hoe vind je nu zo'n teksten? Flor Verschueren: Via liet maandblad Le-

vende Molens kii'am ik hij Jan Delcour die alle folkloristische niolenliederen archi veert. Maar het bleek snel dat ik daar niet veel mee kon doen. De stijl van 'Daar Ni clie tno/en of Kato moest op de ezel niet twee zakken gluun naar den inn/let' ' 1 va.s' niet cclii wat t 'oor ogen hadden. Zo kwam ik uiteindelijk bij 17 eeun'se e in b 1 e m cm t a Eniblemaia zijn gedrukte, vulkse prentjes vergezeld van een gedichtje, soois iii het Latijn, vaak in liet Oude-wijvenmolen (prent van en. 1600, bewaard in Rijks'prentenNederlands of liet kabinet, Amsterdam): In de 1 7I' eeuw geloofde men gm-acmg dcii een Frans. Dc' originele documenten vonden molenaar in staat was om oude wijven te vermnalen 'totjonge frisse ive in de stadsmaagclen. bibliotheek van Antii'erpen. Dat iie juist clie hele oude teksten zijn gaan gebruiken, hee/t weinig niet purisme of historische nostalgie te oiaken. Het zijn gewoon veel puëtischere en mooiere teksten.

't Molenkot op het International Folk Festival

We vroegen Flor hoe hij op liet idee gekonien is van dit unieke muziekproject.

Flor Verschueren.Ac/i, dat is een beetje begonnen niet ons groepje Mis toris Florejan en Flor Versc/iueren op piano en accordeon, niet trompettist Sam Vloemnans). Het gebeurde zo vaak dat mensen ons vroegen voo!' een achtergronclni uziekje op een verni ssage. een receptie (/f een voom'stelling van een boek. Uiteindelijk vonden we liet handiger ooi een eigen repem'toire samen te stel/en. Zo ont.s'toncl ons groepje Il/listo ii,',,

De oudewijvenmolen Uit die teksten blijkt ook dat men in die tijd veel myth ische verhalen vertelde over de zonderlinge molenaar. Doordat de man bij zijn molen en dus ver van de rest van liet dorp woonde, fantaseerden de mensen er vaak op los. In sommige verhalen wordt hij van liekserij verdacht, in andere is hij dan weer een onovertroffen vrouwenversierder. Vaak ook ziet men in hem een sehraapzuchtige dief (hoe komt het immers

dat de molenaar nooit graan moet kopen voor zijn kippen?...). Erg intrigerend is bijvoorbeeld hei steeds wcerkercnde verhaal van de 'Oudewijvenmolen' : men vertelde dat een molenaar ook mensen kon 'vermalen'. Metisen gingen er ziek binnen en kwamen er gezond veer uit. Oude wijven kon hij vermalen tot frisse maagden. Zo vertelt men het in de 1 7 eeuw: Al clie hint clrincken stom 0/t hebben sc'heeve heenen Gehult, gebuli ofi krom J"erniaelt lii m'c'clit niet eenen ,llii'aert gv lionclei'tjaer Oude u'vi'e,i sonder tanden 0/t clie draegt kroni sijn licuic/en Mcie/t bi' fris en klom. Uit i'ele liederen blijkt ook dat men cle hele niec'lia,i,ek van de molen zag cils een seksuele mnetafoor. Het geklop en gebonk rem cle slagmolen zag nico als een machtig inclrukwekkende ges/achit.s'daacl. Zelfs' cle niolenstenc'n clie in een gm'acimunolen 01cr elkaar malen bekeek nien als een intiem schouwspel. De Nederland,s'e dichter Jacob Cats schreef in 1625: De mcm is mnette vrouu' glielijck avec inole.s'teenc'n die onderling behulp nialkancler oioet lenen want alsser een ontwijckt of' .s'i/n bewegen staeckt, ofschoon de tii'eecle mnae/t claer wordt gec'n bloem gemaeckt.

Malen betekende vroeger soms ook wel iets anders... Hoe moeten we anders de tekst begrij pen van de jonge molenaar die een meisje naar boven lokt om naar zijn nioheii te komen zien, 'Jamaar, er staat toch geen wind', zei liet meisje. 'Niet erg,' zegt de molenaar dan, 'want ik kan ook malen zonder wind'...

Molenliederen voor de Hoogstraatse Laermolen Na enkele geslaagde optredens in Tilburg. Cent en op de molendag in Wetteren, krijgt Flor nu de kans om met zijn unieke groep voor eigen publiek te spelen. De avond wordt georganiseerd door vzw De Laermolen en vzw Hei Convent. Voor de stijlvolle, poëtische muziek van 't Molenkot kon men zich geen betere locatie dromen dan de 1 7J eeuwse Hoogstraatse Begijnhotkerk. De akoestiek is er zo goed dat men wellicht zonder versterkers zal optreden. Ook de Laermolen kan zich geen betere ambassadeurs voor haar project bedenken. Wie bij de eeuwenoude teksten van 't Molenkot begint te fantaseren over molens en niolenaars in de 1 7v eeuw, kan niet wachten tot de lhoogsii'aatse watermolen (grotendeels daterend van ca. 1620 1 zijn waterrad weer laat klotsen. )

U hebt liet begrepen: dit wordt een bijzonder fijne muziekavond voor een bijzonder goed doel. Niet te missen!

Flor en Florejan Verschueren met 't Molenkot - in de Begijnhofkerk van Hoogstraten - 18 oktober 2002 om 20 u 30. Kaarten (€ 15) te verkrijgen bij -Toeristische Dienst Hoogstraten, Vrijheid 149, Hoogstraten (tel: 03 314 19 55) - 'zw Het Convent (p.a. Emilia Horsten; Begijnhof 27, Hoogstraten tel 03 31451 03) - vzw De Laermolen (p.a. Jos De Loose, tel. 03 314 75 87). 21


HOOGSTRA TEN

Dubbeloptreden in de Cahier l-loogstraten - Dc Antwerpse groep Star Club West debuteerde in 2000 met This Is Howie en brachten eerder dit jaar Oh Dry Blue Menthol uit. Het is een plaat geworden met melanehol 1sche gitaarpop, variërend van rustige, jazzy akoestische nummers tot het betere melodieuze gitaarwerk â la Yo La Tengo of Spamn. De centrale figuur in dc band is zanger Nico Jacobs, wiens prettig stemgeluid een surplus betekent voor de muziek. De plaat kwam trouwens tot stand in samenwerking met Rudy Trouvé en Elko Blijweert (bekend van Dead Man Ray), die naast het leveren van enkele muzikale bijdragen ook instonden voor de productie. Swearing at Motorists bestaat uit zanger en gitarist Dave Boughman (ooit nog geluidsman voor Guided By Voices, Brainiac en The Breeders) en drummer Joseph Siwinski. 1-let begon allemaal in 1995 toen Dave enkele 4track opnames uitbracht op cassette. Op This Flag Signals Goodbye" (Secretly Canadian, 2002) - ondertussen reeds het zesde album klinki de indie-spirit uit de beginperiode nog altijd door. De introspeetieve en bezwerende rock met vaak cynische teksten komt pas volledig tot uiting tijdens de optredens van Swearing At Motorists. Joseph zit meestal gewoon subtiel genietend aan zijn drumstel, maar zanger Dave staat overduidelijk met hart en ziel te performen - al dan niet in de juiste stemming gebracht door de nodige hoeveelheid drank. Aanvang: 2 luDO Toegang 6 EUR. Op zaterdag 12 oktober.

De winter is nog ver, als het met Sint Thcrcsia mooi is. ]

In de wijnmaand zon, de winter kent geen pardon.

Gedaan met de vakantie 1

.j'e .

...i

Hoogstraten - Op cle laatste dag van de 'm'akantie-opvang ton Stekelbees verd een Vrij podium georganiseerd waar vooral de begeleiding uit blonk door Ii tin Zwarte out/it. We kunnen on.s 1/jet ma/i de indruk ontdoen ciat de jeugdige begeleiding van Kwispel eertijds toch 'vat hipper leek.

Goed gevonden

o/i un ol !!!H ds. .1/oor /iu'r:in de /u iendc /ande,en bedo Id die ianaf h /. 11 i' t n' !Ioogira',z - /1. /l.J\ / A' II ELk. 2 sipieinber mel defiets naar school rijden. l anuit Aferksplas onder /emi'ieiding, tot het fietspad er ligt, :0 hoorden iie de .1/u'rk.spla.se hiirucrm ailr'r :cggen. Lsn actie die er imiocht :ijn. .tlaar ook jmr iiie! Ls dat de politie elke inoigen aan de ken1 pos!. En dooi1 aan de t cle (It 'L'/'L t 1 tO lci.\ c'Il — 111 Oj di/S voor Ii iiii t oigeli OlidL'fl in snann in u.

Wie met Lukas zaait, 't jaar daarop met genoegen maait. 22

Draagt de haas nog zijn zomerkleed, dan is de winter nog niet gereed.

Met Sint Gal, blijft de koe op stal.


HOOGSTRA TEN

't Spagaatje Huugstraten gaat internationale toer op HOOGSTRATEN - Turnkring 't Spacaalle Is niet alleen een turnkring met een wedstrijdploeg en heel veel recreatieve turners. Al jaar en dag organiseert de club ook heel wal lessen dans, voornamelijk Ja.'z-dans. klassiek ballet en pré-dans voor de allerkleinsten. Enkele jaren geleden werden hiervoor enkele zeer bekwame danspedagogen aangetrokken en dit heeft het niveau van de dansers sterk omhooggebracht. Deze zomer organiseerde 't Spagaatje voor de eerste maal een zomerdansweek in samenwerking met de Vereniging voor Dans en Beweging uit Steensel in Nederland. Dit vond plaats van 12 tot 16 augustus. Dat de jeugdige dansers er van genoten hebben getuigen zeker de goede sfeer en de internationale vriendschappen die hiervan het gevolg waren. En daar konden al dat

zweet, blauwe plekken en sPiemi.ifl \\ einig aan veranderen. Elke dag werd er vijfuren gedanst: o.a. klassieke dans, azzdans, musical, moderne dans, hip-hop, acrobatiek. .... Al deze stijlen werden tenslotte verwerkt in één groot dansstuk van 17 iii inuten met als thema "Trillende lucht". 0p vrijdag 16 augustus werd het dansstuk "Aggregatic" met choreografie van Cynthia Mirani, voor het eerst opgevoerd voor ouders en vrienden, als slot van een leuke en leerrijke dansweek. De initiatiefnemers zijn alvast vastbesloten dit niet bij een eenmalige gebeurtenis te houden. Deze dansweek is zeker voor herhaling vatbaar. Wie ook wil genieten van dit mooie dansstuk kan alvast nog komen kijken naar een opvoering in de muziekschool in Velthoven bij Eindhoven in Nederland in het kader van een

q'

eultuurhappening ''Cult en Tumult'' op zater dag 28 september om 15.00 uur. Wie graag wil dansen kan gerust eens een kijkje komen nemen naarde verschillendedansgroepen binnen 't Spagaatje. Misschien vind je er ook jouw gading. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de bestuursleden May Van Aert (03/314.38.81) en Marita Loomans (03/314.49.20) De danssessies van 't Spagaatje vinden allen plaats in de turnzaal van de Lagere School van het Spijker in de Antoon De Lalaingstraat in Hoogstraten. jazz-dans op dinsdagavond vanaf 18.00 u. tot 22.00 u. telkens één lesuur volgens leeftijd en niveau, op vrijdagavond vanaf 17.30 u. tot 21.00 u.. De lessen klassiek ballet en prédans worden gegeven op zaterdagvoormiddag vanaf 8.30 u. tot 13.30 u.

'î

t'rIijksfofoejecifie

l

0

t',

]

' 5ih1L

Vicleo'e1ac,e-l-e1cJ e5

't

,i

eic1er studio iiijsfiii0ei

.

otosecifi

4

fo±o de 42

-

2310 eijkevoi'sol uobieIe teIeorie

+'I 03/314.62.50 fcix 03/314.82.00 ivifo@fo+o_de_cireef.Lje

Hoogstraten in groenten & bloemen en... in files

i1tifIT1' r 1

.

•i, ... .

.

. ..'

1' 1

I!OOG.s'TR, 1 TE,\ - 1

u', (/c /11(1,!! 1 H/0/ //H('L'',f/ dit liii .''Ht /1/1 t t hitte liii ii /ttt/t 1/1 40 composilies, Iii 1011/0/ Ifl(.'d'/' iltiii 100 hlne,ii s!u/Jeii ii end lir'i ba.vi.sthe'ina 'de i'i'iic lOr fl i'an liet land iii gehee'ld. Dr' creaties na/en dit jaar/nrc'!' vii'lisiis& Ii en i'c'i'/ijnde'i' dan dc' 1 0/ 'ie,e / i/'c'n. Een jiliiiiii inn)' 01111% 'C/'pc'I' 'Ii 11/1101 / 'd1 1 egc lij/t uit//t / :e'tIen i /e 117fl kc'lie'i'.s hun dc'iii 'en ii ogen ii 'lid oprit en kregen

alle /u :oekc'r.s een Ina/t tatle. Jammer (1(11 lic'l iers tikldemide en la u'aaic'/'igc' 'i em'keem' liet gi'oeiiten-hiloeinen kijken en /ic'I ii in/t deii i 'ei'onaangenaain t. (lvi')

23


HOOGSTRA TEN

Tweedehandsbeurs 20/10/2002 HOOGSTRATIN - Zondag 20 oktober organiseert de Gezinsbond afdeling Hoogstraten opnieuw een tweedehandsbeurs in de Pax te Hoogstraten, tussen 14.00 en 16.00. Te koop kan worden aangeboden kleding van kinderen tussen 0 en 12 jaar, kinderuitzet (zoals kinderstoelen, draagzak, sterilisator, ...) en speelgoed (ongevaarlijk en vredelievend). De ervaring leert dat kleding nog in zeer goede staat kan zijn als het kind eruit gegroeid is en dat ook speelgoed waar de eigen kinderen geen interesse meer voor hebben, nog perfect iemand anders zalige speeluurtjes kan bezorgen. Om nog maar te zwijgen van kindermateriaal als stoelen, bedden. kinderwagens. ... Omdat we het zonde vinden dit zomaar op zolder te laten verkommeren of weg te gooien, organiseren we deze tweedehandsbeurs. leder gezin kan tot 30 artikelen (in goede staat) te koop aanbieden. Bij de verkoop zelf moet het gezin niet aanwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door onze bestuursleden. Aan de ver-

koper wordt gevraagd een verkopersflche in te vullen en de artikelen te etiketteren met door ons voorgedrukte etiketten. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van € 4 (€ 8 voor niet-leden van de Gezinsbond). Van de verkochte artikelen wordt 15 % afgehouden voor de Organisatie van de tweedehandsbeurs. 1-let gezin bepaalt zelfde verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt.

Oktobertooi met groende blan, duidt vaak een strenge winter aan,

Worden de bladeren geel en krom, kijk dan naar uw kachel om.

Minderhout

Mensen die geïnteresseerd zijn om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van de contactpersonen: Jan Leemans, Elsbroeken 26. tel: 03 31471 04 May Broekmans-Van Loock, tel 03 314 75 33 Marcel Verschueren. Katelijnestraat 66, tel: 03 3144532 Werner Bekaert, Louis Domsstraat 12. tel: 03 314 35 97 Leo Seeuws, Leemstraat 28, tel: 03 3 14 67 56 Mia Schellekens. Lindendreef3), tel: 0331484 99.

De bib in topvorm HOOGSTRATEN - De week van de openbare bibliotheek loopt dit jaar van 19 tot 26 oktober. Met de slogan 'de hib in topvorm' plaatst liet Vlaanis Steunpunt voor Openbare Bibhotlieken dit jaar liet thema 'sport en gezondheid' in de kij ker. Het is enerzijds de bedoeling de vaste bibliotheekbezoekers te stimuleren om, naast de gewone literatuur, ook eens een informattef boek ter hand te nemen, over sport bijvoorbeeld. Anderzijds worden ook de nietbibliotheekbezoekers aangesproken: via aantrekkelijke initiatieven moeten sportminnende mensen de weg naar de openbare bibliotheek vinden. De bib biedt immers plaats aan een schat aan nuttige informatie, ook voor mensen die niet zo van romaiis en fictie houden. De bib wordt in de hibliotheekweek nog meer dan anders een bruisende en dynamische plek waar actie, kennis en sportiviteit samenkomen. In Hoogstraten wordt de bibliotheekweek geopend op vrijdag 18 oktober met een sportquiz. Gedurende gans de week staan er in de bib tentoonstellingstafels niet niaterialen rond het thema 'sport en gezondheid' en krijgen sportverenigingen de kans om zich voor te stellen. Alle bezoekers die tijdens de bibliotheekweek iets uitlenen, worden de trotse eigenaar van vijf supercoole 'sportwijzers'.

Bruisend van leven

De kermis is weer voorbij. Mede dankzij het goede weer werd deze jaarlijkse gebeurtenis weer druk bezocht. s'Maandags tijdens de volksspelen werden alle bestaande records geklopt met maar liefst 427 inschrijvingen. Een nakermis kennen we niet in Minderhout. Maar 1 week later bruist het kleine dorpje iveer van activiteiten. Zondagmorgen, terwijl anderen genoten van een kop warme koffie in een plaatselijke gelegenheid, liepen er buiten al een man en een vrouw, samen rustig joggend. Even later een andere man in sportbroekje, die liep echt hard! De motorrijders verzanielden terzelfdertijd in

hun lokaal. De ene dronk koffie, de andere een frisdrank en een derde had van buiten af moeten aanschuiven bij de bakker om enkele koffiekoeken te bemachtigen. Samen vertrokken zij even later voor hun wekelijkse tocht op hun blinkende bolides. Ook de wielertoeristen verzameldcn aan hetzelfde café. Mannen en (enkele) vrouwen die hun hand niet omdraaien voor een rit van 100

km of meer. Maar voordat je zover bent heb je al heel wat oefenkilometers in de benen. Tussendoor zagen we nog sportievelingen die zich begaven naar een andere locatie. Het seliutterslokaal is ook in liet centrum gelegen. In de Parochiezaal laat men de duiven inkorven. Bovendien reden de deelnemers voor de autocross richting Meerle. De paardenliefhebbers begaven zich richting Hoogstraten. Onvoorstelbaar hoevele sportieve mensen er zich bewegen in ons kleine dorpje. Het enige minpunt hieraan is dat als je dit alles zelf wilt zien, dan moet je echt wel vroeg opstaan, en dat op een zondagmorgen.

K.W.B. Kapellekenswandeling

2002 klopte op oioonrlaguaniiciciag Liiie be.st000Lle records 1oct niaur lie/ri 427 in.schrii'u'ingen.

i'eiiiii,s

24

MINDERHOUT - Tijdens liet ganse jaar hebben de mensen via de KWB de gelegenheid om deel te nemen aan diverse wandelingen die opgenomen zijn in het wandelcriterium 2002. Ook de Kapellekenswandeling van KWBMinderhout op zondag 13 oktober niaakt deel uit van dit wandelcriterium Alle wandelliethebbers zijn die dag welkom. Alleen, in groep, met het gezin... Wel of geen KWB-lid. Zowel de gelegenheidswandelaars als de fervente wandelaars komen aan hun trekken, want er zijn die dag 3 routes uitgestippeld. De wandlr kunnen kiP700 uit volgende afstanden: 7 km - 15 krn 20 kni. Voor de prijs hoefje liet zeker niet te laten, want de deelnameprijs bedraagt slechts 1.00 Euro Kinderen (-12 jaar) niogen gratis deelnemen. Inschrijvingen en vertrek: tussen 8u en 14u aan het Parocliiecentrum, M inderhout Meer informatie : Fons Muesen 03/314.55.69 of Jef Michiels 03/3 14.46.33.


MINDERHOUT een vereniging voor gehandicapten krijgt het klooster bovendien een eerhare bestemming.

De Slinger verhuist \1I!NDERHOUT - In september verhuisde de Slinger naar het voormalige klooster van de Duitse' nonnen aan het Mariaveld. Dankzij de bereidheid van de huidige eigenaars om in liet klooster een lokaal en een stuk tuin beschikbaar te stellen, beschikt de Slinger over een nieuw lokaal en kan ze haar aktiviteiten verder zetten. 8 september gingen we een kijkje nemen bij de eerste activiteit van de slinger in het nieuwe lokaal en dronken samen niet hen een glaasje kinderchampagne. Gehandicapte kinderen kunnen in eigen dorp maar zelden terecht om te spelen met kameraden. Toch is bij hen de behoefte groot om ook als jeugdigen elkaar te kunnen ontmoeten. Dat vonden vier jar geleden een groep ouders. Zij sloegen de handen in elkaar en richtten de Slinger op. Zij vonden een voorlopig lokaal in de Karel Boomstraat. Zeg maar de vroegere gemeenteschool waar enkele lokalen leegstonden. Toch hebben zij nooit een eigen lokaal gehad. Ze moesten dat altijd delen met anderen. Dat was niet plezant. Zo herinneren we nog hoe de cadeautjes die de kinderen zouden krijgen bij een verjaardagsfeestje al van te voren varen opengemaakt door die van Kwispel..... Toch werd de gesloten speelplaats van de Karel Boomstraat en de speeltoestellen met veel pleziergebruikt. Het was ervoorde kinderen veilig spel en. Stiekeni hoopten we nog op een voorkeurbehandeling om in de Karel Boomstraat te mogen blijven. Maar de gemeente maakte geen verschil. We betaalden behoorlijk wat huur maar moeten nu ook, evenals cle ander verenigingen wijken. Een beetje paradoxaal, door

Kwispel en Stekelhees, twee initiatieven van de gemeente om aan kinderopvang te doen. Na de oprichting bleek al snel dat de Slinger op heel wat interesse en steun kon rekenen. Er sloten zich heel wat families aan. Er werd zondagnamiddags gespeeld. Ook de brussen (broers en zussen van de gehandicapte) deden volop mee. Het aantal helpers is flink toegenomen. Een plezierige vaststelling dat heel wat jongeren zich willen inzetten om gehandicapten te begeleiden en zichzelf daarbij flink amuseren. Ouders zien met voldoening hoe jongere begeleiders het organiseren van de aktiviteiten hebben overgenomen en dat er zich nog steeds meer jongeren aansluiten. Alhoewel het uitbouwen van een goede werking een hele uitdaging is. wil de Slinger doorzetten naar de toekomst toe. Financieel kunnen we op heel wat steun rekenen van partikulieren, verenigingen en sponsoring van bedrijven. Vooreerst willen we ons goed gaan voelen in ons nieuwe lokaal, dat toch wel de nodige charmes heeft. Door het herbergen van

Kernpunt voor liet volgende jaar wordt liet 5 jarige bestaan. Dan willen we zeker van ons laten horen. En diegenen die ons geholpen hebben bedanken. Noteer nu alvast 19 oktober. 's middags een kinderfuit'en 's avonds grote fuif met Kodex in de tent op Ber g en. (ina)

Dorpsquiz MJDERHOUT - Hoc lang is een Chinees? Wie verbrak het wereldrecord buiksehuiven dit jaar? Jaja, oet'en die grijze massa al maar, want het wordt stilaan een traditie: is de zomer voorbij, dan worden de verenigingen uitgenodigd om elkaar te treffen in de jaarlijkse dorpsquiz. De 7de editie gaat door op zaterdag 5 oktober om 20 uur in het paroehiecentrum. De organisatie ligt dit jaar in handen van de TTK, dc pingpongcrs. die vorig jaar niet de beker huiswaarts gingen. Zij zijn geholpen door liet quizcomitô niet het opstellen van de vragen. Er worden ook dit jaar weer zes rondes, een zaalronde en een rode draad gespeeld. Jacqueline Van den Heuvel geeft dit jaar de microfoon door aan Isabelle Vissers, Zij zal samen met Gerard De Backer de quizzers aan een spervuur van vragen onderwerpen. De Mincierhoutse TTK, liet feest- en qui7comité en dc juryleden zijn er al helemaal klaar voor. Dus allen op post en tot dan!

(t

'Qov

''

J---

•'

MIJVDERHO1IT - Voor hei torenije van liet i'ool77i(ilige klooster, de nieuii'e lokatie, poseren de Slingers na de openingsreceptie. (ina)

-J

lt)E-nwd:j ewepz V na tdèfanLsci'e afspraaf 'Te(:03/314.37.88 Ta'ç03/314.74.14 www.versmissenjanssens.be versm&enjanssens@portinçate

25


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Jo Willemsen en René Strij bos: "Jagen? Een mooie en gezonde sport!"

-

-

-

Verscholen achter het groen, op cle scheiding met Meerle, vind je de woonplaats van cle jubilarissen, do en René. Slechts enkele huizen 1ullYlcn dmr IViciriaveld en natuurlijk kent iedereen iedereen. Een samenhorigh cia ' die OJ) vele plaatsen zoek is en waar het inclividualis,ne hoogtij viert. In goede en kwade dagen kent men zijn vrienden en ook zijn geburen. Het geb uurte B ei;. waartoe Mariaveld behoort, liet zich nogmaals langs zijn beste zijde bewonderen en vergezelde het gouden paar stoetsgewijze naar de kerk voor een plechtige dankviering.

Taartjes en gebak Als zoon van Louis Strijbos en Liza Van Velthoven werd René geboren te Hoogstraten op 7 juli 1928. Vader baatte een slagerij uit daar waar nu de fotowinkel van Staf Mertens zich bevindt. In 1936 verhuisden ze iets meer noordwaarts, naar Mariaveld in Minderhout. Daar verdiende men de kost vooral met tuinbouw. In het gezin werden drie kinderen geboren: Mariette. René en Jos. Deze laatste stierf op 24-jarige leeftijd na een pijnlijke en slepende ziekte. Na de lagere school in Meerle bleef René thuis werken en op

1 8-jarige leeftijd vervulde hij zijn legerdienst. Tijdens de oorlogslaren bracht hij zijn dagen ook niet door in ledigheid, er moest wat zakgeld verdiend worden en hoe kon je dat beter bijeenscharrelen dan met smokkelen! Geen graan, tabak of boter, wel koeien. Die moesten in Chaam afgehaald en in Rijkevorsel aan de overkant van de Vaart afiteleverd worden. Vooral bij sneeuwweer toch een riskante job! Dat leverde toch een f1 joke stuiver op. zo'n 1000 BEF per beest. In Rijkevorsel gingen ze dan eens duchtig smullen van gebak en taartjes en 's zondags natuurlijk met de hek in 't nat. Nooit

hebben de douaniers hem op heterdaad kunnen betrappen, zijn compagnon Jan Jacobs kende de klappen van de zweep, om hem te klissen moest je wel heel vroeg opstaan. Jo komt juist van over de grens, lilicoten, en haar geboorte dateert van 13 februari 1928. Adriaan Willemsen en Maria Sommen heetten haar ouders. Vader was postbode en daarnaast werd nog wat bi jverdiend met tuinbouw, koeien, varkens, kippen. Zes kinderen, 2 jongens en 4 meisjes, maakten het gezin volledig. Na de lagere school in Ulicoten maakte Jo zich verdienstelijk met thuiswerken, poetsbezigheid bij enkele dorpelingen. Haar vader stierf tijdens de oorlog op 47-jarige leeftijd bij gebrek aan mcdische hulp. Hij weid uvu vallen door do kroep, ter plaatse was er geen dokter, wel te Baarle. maar die was niet bereikbaar. De Duitsers lagen in IJI icoten. de Engelsen in Baarle, dc dokter was onbereikbaar. Tenslotte is haar vader de verstikk i ngsdood gestorven.

Vier jaar niets Hoe René en Jo mekaar leerden kennen? Wel, de eerste kennismaking dateerde van Castelkermis, gewoon eens uitgaan, naar huis brengen en... gedaan! "Dat heeft me echter wel serieus at geld gekost," gekscheert Ron, "de Hollandse douaniers solferden me met een boete van 37,5 gulden op omdat ik mijn identiteitskaart niet bijhad bij het passeren van de grens. Ik betalen? Dat bestond niet. Later toen ik in Holland ging werken hielden ze me tegen, ze haalden hunne boek boven en ja... Strijhos stond erin met een onbetaalde boete. Betalen of fiets inleveren! Het was nog nen nieuwe en ik heb dan maar wijselijk betaald. Een hele tijd

EIKEN •

L

-

Nu tijdelijk diverse partijen in de aanbieding!

rnKiQ M It QTMC Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-liet-zelvers

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAM INAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.315,03.99

handwerken - naaigere - breiwol alle verstelwerken

.

/

26

..riet


MEERLE nadien kreeg ik weer controle en te horen dat mijne naam nog altijd openstond.Gelukkiglijk had ik mijn ontvangstbewijs nog altijd bij en was die zaak dan toch definitief van de baan. Na die eerçu' Cactelkermis hebben we mekaaj iii geen vier jaar meer gezien tot ik 01) ccii zeker ogenblik bij Piet Raats aardbeien ging plukken. 1 lij vertelde dat er nog iemand werkte die ik zeker zou kennen. En daar stond jo! 1-let vlaminctje begon al vlug terug te smeulen en te branden en. hei vervolg ken je!

Missiefeest

Gezond wildbeheer Jo en René trouwden in Baarlc-Nassau op 9 augustus 1952 voor de wet en drie dagen later voor de kerk. Een eerste kindje, een meisje, werd geboren maar de vreugde veratomdc al vlug want liet kmd stiert al na enkele dagen. 1 wee zonen, Louis enAd. volgden later cii ile,'r laatste zorgde voor het enige kleinkind. René bracht de duiten binnen en werkte een tijd als wegenbouwer. later bi1 Hro in Breda. bij (iroko in St.-Jozef-Rijkevorsel en bij Toniado, terug in Breda.Jo heeft nooit buitenshuis gewerkt, wel hier en daar een handje gaan toesteken, en thuis stak ze twee handen uit bij de aardheienpluk. Vader Louis Strijbos was een fervent en gekend jager, René had de microbe ook al vlug te pakken en die is nog altijd niet verdwenen. integendeel! Het grootste deel van zijn vrije tijd besteedt hij aan de jacht samen met enkele mensen die echte vrienden geworden zijn. In de media worden de jagers dikwijls met de vinger gewezen. Ten onrechte en dat beaanit zoon Ad, die zelf beëdigd boswachter is. met volle over tuiging. Er zijn mistoestanden, onder alle koren is er kaf! Wij doen aan een gezond wildbeheer en dat is volstrekt nodig voor de goede gang van zaken in dc natuur. Een gezonde en prachtige sport! Vissen was ook een liefdevolle he7ighcid. maal die is grotendeels verdwenen. Ook bij Minderhout VV heeft René zich heel wat jaren verdienstelijk gemaakt als bestuurslid en trouwe supporter. Samen met enkele kameraden en de vrouwen volgden zij MVV zowel thuis als op verplaatsing.

M.EERLE—A/s de iali'ijke bezoekers al 1iee/ îiun.s :/jmi, a/s de meeste sta ndjes alweer bi/na zijn opgeruimd, als de afwas gedaan is en de glazen opineuiv in liet schab staan, als de iï/els in de zaal aan de kant zij/t geschoven behalve één, dan Ii ee//de laatste actie van twee dagen missie!eesten plaats. Ti'ekking t'an de tombola. Geholpen dooi' twee onschuld/ge handen en miiel mijnheer pastoor als getuige, wordt vooi' alle prijzen een nummer getrokken. De gelukkigen vinden de lijst later in parochieblad.

(/t)

Meerle Kermis -:

De dood voor ogen Jo blaakt van gezondheid! Ze ziet er zo uit en liet is ook zo. Ooitkreeg ze vier maagbloedingen op één jaar tijd en migraineaanvallen kun je ook beter vcnvensen. Deze vervelende toestanden zijn helemaal verdwenen ..lo is zoals de wijn! René moet zich wel een beetje in acht nemen, maar ook hij ziet er uit als iemand van melk en honing. "Toch ooit eens geluk gehad. Heel veel! Samen niet Louis Swaegcrs zaliger van 't Seminarie en dokter De Wispelaere van Turnhout zouden we onze jachtaktc gaan halen in Antwerpen. In laatste instantie nioest ik verstek laten gaan. Ziek! Een paar dagen later kreeg ik De Wispelaere over de vloer en clie zag onmiddellijk dat er moest ingegrepen worden. Maak je maar klaar voor 't ziekenhuis, uwen auto moetje niet nieenemen ik zal je wel voeren. 1 lij had goed gezien! Een zware longontsteking. Aan hem dank ik mijn leven. De kilo's vielen er zo maar af. Zes weken heb ik daar gelegen en nadien thuis volgde er nog een lange revalidatie. Later hebben ze niijn hart nog eens extra onder handen genomen met als gevolg een nieuwe hartklep!"

Aan het gouden huwelijksfeest hebben .Jo, René/anderen en kleinkind. enorin veel deugd beleefd. Hopelijk mag diezelfde deugd nog vele jaren hij/ten nazinderen. (rel)

A

.

-. ,!I'I?LE l )'

ii en rgod, 0 n iiic ii dc lemmnm.gan,gem'.s goed gezind dii jou,'. o cl 'rolt/it itj'i i Ii kerni lat had ila n,ijcl om/t gil / c'i.c'n en tij ml h lec'/ liet

boon dc' een buitje 0/) z( nu /ti go ii bIé g na. heel ie /a int i.s di't mo g. Op maandag en diii 'dag ii 05 lic'i zelf aangenaam mi 1z mnic'i'i t cci', t ttii de t i lk.'.5/h'len ten goc'dc' l ii om. Op ina ttnda g 26 () sj telers, op diii sdag 240. . illes in een prima s/eer, zonde,' ongeliil.keii _o in/ei ltaldadigliedemi. .Vieune aum'ac ties hebben altijd een beetje ctvt/'a aanirek. Geen hi-icc'h ,.vnc'ldi'aaiende iocss'tanden uit lmc'gendc' umigen, mooi' c' bie jiaaidje.v mum uien 0p heel nat belangstelling m'ekc'nc'n tuit hei jonge vuIltje. Otsc 0/)

(liii)

Gezinsdag van dc Klimtoreii Stillaan een ti'aditie, want op zondag 13 oktober al voor de 6 maal. De gezinsdag van de oudervereniging van basisschool De Klimioren, Zoals andere jaren vormt dc hoofdmoot van deze dag ecn gezellige boswandeling met onderweg allerlei opdraehtjes en spelletjes. Tussen 13.00 en 14.00 uur kan je starten aan de parochiezaal. Het vervoer naar het bos van Den Rooy geschiedt per tractor. De deelnameprijs bedraagt € 1 p.p. Het thema van dit jaar is: Wannes en de schat van de Daaiptit. De hoofdfiguur Wannes beleeft verschillende avonturen met de piraten tijdens zijn zoektocht naar de schat. Na afloop van de wandeling kan iedereen in de zaal iets drinken en smullen van cle pannenkoeken, hotclogs en/of soep. Vanaf 14.30 Ii speelt ook weer de kinderdisco en is liet kinderbal in de harmoniezaal. Als naar gewoonte komt de opbrengst volledig ten goede van De Klimtoren, Graag inschrijven voor bij de leden van liet oudercomité van de school. Inlichtingen en inschrijvingen: Helen Dullaart- Verbeek - tel: 03/315.02.14. Email: helen.verbeekgi pandora.be. 27


MEERLE

Wesp ennest M'EERLIi - 1-let is eind augustus, begin september een normaal verschijnsel. wespen. Jaarlijks moet de brandweer enkele tientallen keren op stap om hinderlijke ijesten in cle spouwmuur of onder de pannen te gaan verdelgen. Daarbij stuiten ze wel een op een fliiik nest. zo ter grootte van een voetbal. Wat ze op de zolder van Mevr. Claes op de Strijbeekseweg vonden, was van een heel andere orde. Een reuze wespennest van meer dan een halve meter doorsnede. Geen tionder dat Mevr. Claes heel nat hinder had van wespen in huis. De brandweer had twee dagen nodig om het op te ruim en. On da ii ks liet gebruikte insecticide, dat til goed zijn diensten bewezen heefi, bleken er enkele dagen later nog steeds levende larven in het nest te zitten. De mannen van de voorpost Meerle hebben voor het nest een plexi-kijkkast gemaakt en hopen het te kunnen bewaren. Voor in hun nieuwe kazerne en voor de schoolbezoeken Kwestie van een keer aanscho tin 'dijk voor te stellen dat brandweermannen van geen kleintje vervaard zijn. (lat)

Kindermarkt NIEERLE - Zo even voor de feestdagen kan je misschien wel goede zaakjes doen in de Meerlese parochiezaal. Op zondag 27 oktober heeft daar de Kindermarkt van KAV plaats. Die goede zaakjes doen, kan op twee manieren. Ofwel kom je iets kopen en dan zal dat zeker aan een zacht prijsje zijn. Ofwel kom je er spullen verkopen die je graag kwijt wil, maar waarvan je hoopt nog een eentje te rapen. Beide combineren is uiteraard het beste wat je die dag kan overkomen. De kandidaat marktkramers moeten zich wel vooraf melden bij Ria Lochten (03/315.81.49) of Tonia jacobs (03/315.92.09), liefst voor 30 september. Wat mag je te koop aanbieden? Allerlei speelgoed, best in goede staat. Gezelsehapsspelen, rollerskates. leesboekjes, kinderfietsen. videospelleijes, puzzels, eigen creaties, lego, duplo, video's, babykleding je mag zelfje materiaal prijzen, maar de ervaring leert dat als je teveel vraagt,je moeilijk van je speelgoed af geraakt. Kincleren van KAV leden die aan de kindermarkt deelnemen betalen 1.50 euro, kinderen van niet-leden betalen 2.50 euro insehrijvingsgeld. (jaf)

Bezoek onze website : www.vdberg.be

Schoonfteid/ssct(oii Lieve 'De Yvteester

Voort 26 2328 Mcciie 'fel 031315.75.31 lnfoavdberg.be

Langeberg3O 2323 q 1 rt4( 03 /314.55.15 Enkçi'op afspracik. . Ook..b)/ Q1 tfLuL

gefaatsverzorging. Manicure Te6icure OntIl en ogen vtaquiCfage

28

:

Openingsuren tooniaal: Ma — vrijdag 8.00 12.00 13.00 :

-

18.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en feestdagen gesloten

141

-

Zaterdag: 8.00- 12.00


NE Hn 25m26m27 OKTOBER

paardenmolen, schietkraam, botsauto's, lunapark, smoutebollen, enz. op het terreîn naast bakkerij Van Loock

ZONDAG 27 OKTOBER 13.00 uur:

voor jong en oud, klein en groot, vele prijzen Een organisatie van gebuurte Boereneinde in samenwerking met:

Café Warande

De Lichte Lommerd

Café de Gelmel 29


MEERSEL -DREEF

Dorpsraad MeerselDreef 25 jaar

1AF

h

i\iEERSEI-DREEF - De dorpsraad van Mccrscl-Drcef was de eerst opgerichte en erkende dorpsraad in de fusiegemeente Hoogstraten. Inmiddels bijna 25 jaar geleden. \'eel Meersel-Dreveniers hebben hun best gedaan om via hun engagement en lidmaatschap van deze raad te ijveren voor Meersel-Dreef. En gcdLirende deze 25 jaar werd er naarstig aan de weg getimmerd met als resultaat toch heel svat verwezenlijkingen of aanzetten tot. Dit 25-jarig bestaan wordt dit najaar onder aandacht gebracht, via een extra jUbileurnuitgave van de Stuw, het contactblad van de dorpsraad. Met o.a. een terugblik op liet ontstaan. Momenteel is de dorpsraad nog steeds actief, er wordt een nieuw voorstel iii igewerkt voor liet paterswielproject. 1-let vorige anibitieuzc plan werd door de dienst Ruiuitlijkc Planning van dc \Tlaamse Gemeenschap bekeken en voorzien van ecn aantal aanmerkingen. Deze aanmerkingen gingen vooral over liet feit dat mcii met eventuele bebouwing niet dieper dan de voorziene bouwstrook van 17 meter mag gaan. En dat liet plan moet passen in de ruimere structuurplannen op Vlaams en provinciaal niveau. Voor de scherpe bocht aan de Leiloop op 't Heieinde werden via de verkeersraad signalisatieborden aangevraagd. Dit naar aanleiding van een accident waarbij een paard en ruiter betrokken waren. Verder werd er in de dorpsraad afscheid genomen van penningmeester Jack Broers die inmiddels verhuisde naar liet nonnenklooster op Mariaveld in Minderhout. Jack is vele jaren een zeer actieflid geweest die flink de handen uit de mouwen kon steken. t-Jij wordt als penningmeester opgevolgd door Marcel Broks. (tv)

SOFT COMPUTER

HERIJGERS Bouwspecialitcitcn

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

F!e7 Kunststof gooten gevelbekleding in kleur

Viergeslacht MEERSEL-DREEF - MINDERHOL/T De t/otse grootmoeder Lisette Thielentans. inc/dde ons dat er in /iaarfiumni/ie een viergeslacht nas. Ter gelegenheid van het doopteest van ,Jana Leenaerts 'verci deze foto genomen. Jana is de dochter van Erst'in en 11'endr Huvbrechts (achter rechts) en kleindochter van Lisette (achter links). Jana zit 01) de schoot hij overgrootmoeder "Moe/ee " Tilleke Thielemans. En samen glunderen ze van trots. Pro/iciat. (Iv)

Koude oktober, zachte nieuwjaarsmaand.

Nu ... studentenacties... Acties op Toshiba Notebooks ! 2ehandPC s ! School pakketten (PC + printer) !

TOSH8A

1 RE SELLER PARTNER.

Aul

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN : Ma 13.30-18.00 Di-Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail : info(softcomputer.be http://www.softcomputer.be

30


MEERSEL-DREEF

Missiefeest Reik Mij De Hand MEERSEL-DREEF - De weerman voorspelde het al enkele dagen, op zondag 1 5 september zou het mooi weer worden. En dat is nu eigenlijk liet enige waar ze in Meersel-Dreef niet zelf voor kunnen zorgen. Het jaarlijkse missiefeest kende vorig jaar een zeer nat jubileum maar dit jaar was er geen vuiltje aan de lucht. Men had er voor gekozen om de rommelmarkt al vanaf zaterdag te laten doorgaan en feitelijk was er vrijdags bij liet opstellen al ecu ruime belangstelling. s Zaterdag s avonds wist men liet al, "dit wordt een succes". 'S Zoiidag s morgens was liet al siiel opvallend druk, parkeerplaatseii waren zeldzaam en het was aanschuiven naar de kerk. De bloernenverkoop voor en na de vieringen draaide volop. Toen dan liet feest echt begon met de officiĂŤle opening door de burgemeester en niet de volkslicderen, gespeeld door onze fanfare, kon het al lang iiiet iiieer stuk. Zo'n feest vraagt veel helpers en die waren er ook, de meeste verenigingen wareii vertegenwoordigd en men werkte zich uit de iiaad. Het doet deugd dat ook de Meersel-Dreveniers weer de weg naar liet niissiefeest hebben gevonden en liet daarmee weer wat tot een dorpsfeest hebben geniaakt. Pater Luc glunderde, de niissionarissen kunnen weer rekenen op een ruinie bijdrage voor hun iiiissiewerk. Maar ook gluiiderde hij voor al dat spontane, die hartelijkheid en die iiizet die er weer geleverd werd. En zo komt er nog steeds geen sleet op oiis missiefeest Reik Mij de Hand. Doordoen dus! Enkele sfeerbeelden... (tv)

PIES

t ; Dc hlua\kape/len zo/gen voor de steer. Met lichte oiuzic/1 ilocii = c hun uiterste best om de toeschouwers te amuseren. Die blijven zitten en dan volgt de rest vanzelf en zo komt er.aad in het bakske.

1 oi'ijuui ÂŁIie/icicll depaiaso/leii om Ie scliuilei, voor cle legen. meer stuk.

1\U

ML

..

'

/1/0! iun \I/ eds ivor d De rommelmarki int om k n. 1 )e zaal .s 10/1(110/. van jolIen en paiiien lol kasien en hei betere /'u/. 1 )oor de meer gespreule 0/IL nings tijdc,i /0/11e wal rustiger cl nu // j// ('/1 en itaV /i'f n i< 1 o '/1 drine,i.

c/i liet te,as vol cii scheen de zon heerlijk. De 26ste editie kon niet

31


MEER

20 jaar geleden

Meer maakt zich op voor de kermis MEER - Zaterdag 6 oktober is het kermis. En daar vcrheugt de Merenaar zich erg op. Het is een gezellig familliegebeuren, een volle foor en 's avonds viert het uitgangsieven hoogtij. 1-let hele dorp bruist een hele week van de arlivitril Van de kermis tot de nakermis probeerden 've een overzicht te geven van de dorpse aktiviteiten. Maar vergeef het ons als er hier en daar eentje niet op onze kalender komt want de kermisactiviteiten zijn legio. Bier en discomuziek is er overal wel te krijgen. Daarom richten we ons op het hogere cLilturele gebeuren, zeg maar de optredens en de volksspelen. Op de meeste plaatsen wordt de kermis vrijdags al ingezet. Zo wordt in 't Fortuin de spaarkas opengebroken en in menig ander café vloeit de tap al wat meer als anders. Opvallend in de kcrmisagenda is de terugkeer van iNonkel Ney op Meer Kermis. Hij is slechts één keer te bewonderen en wel in de Mussenakker. De Poepie Boys verdienen een eervolle vermelding. Deze vriendenkliek die zijn thuishaven vindt in het Fortuin heeft dit keer zelf het initiatief genomen en organiseert zijn eerste echte Poepybal in de Paerdekop. The Birds and the Bees uit de omgeving van Retie zijn met zorg gekozen nadat ze een scouting van Poepyboys met succes hebben doorstaan. Met sponsering van Radio Valencia en het gemeentebestuur worden er ook dit jaar weer Kindervolksspelen voor kinderen tot en met 12 jaar (6e leerjaar) georganiseerd op \voensdag. Het oudercomité, KWB en chiro zorgen voor de organizatie. Ze beginnen om 13.30 uur en met klem wordt gezegd dat ook de Meerse kinderen die buitendorps naar school gaan erg welkom zijn. Ga nu maar vlug naar de kalender achteraan. Veel uitbundig plezier toegesvenst maar houdt het netjes. (ma)

MEER - Op zondag 18 augustus kwamen de oude voethalcori/eeen i'an F. C. De Welkom, na 20 jaal', nog eens bij elkaar. Op de pleinen van KFC Meer werd onderling een vriendschappelijke match atgehandeld. Voor deze gelegenheid zakte ook ex-cajbaas ''Loui.v van Gin ''samen niet vrouwtje Maria a/ naar Mcci'. Achtera/ werd nog een ,ferme pint gepakt en daar bleek dat den dorst, in tegenstelling tot de conditie, nog altijd even groot was als vroegen . (ina)

Heet KWB volleybal tornooi

Advertenties 314.49.11

/

314.55.04

Boerenmarkt sluit het marktseizoen af

M

MEER - De KWB beleefde eind augustus haar heetste volleybaltornooi tot nu toe. Tijdens een van de warmste dagen van het jaar klopten 28 ploegen zich in het zweet voor de sport en voor de eer. Op het oude voetbalveld van KFC Meer werd er voor 1 keer gevolleybald in plaats van gevoetbald. Ziehier de resultaten van de gevorderden, de rekreatieven en de dames: Gevorderden: 1. KWB Wiekevorst, 2. Mussenakker, 3. RVC Rijsbergen, 4. Merivoc. 5. Wek t ii'iilinut, 6 1< WF) Ovcrbrock, 7. Familie Rombouts, 8. KWB Meer, 9. De Ster, 10. Prima Print, Il. KWB Wildert, 12. Indaver. Recreatieven: 1. Olvoc Olen, 2. Gelvoc, 3. De Tooghangers, 4. Yellow Stone, 5. De Breezers, 6. Verschueren Plastics, 7. KWB Meerle, 8. Serial Killers, 9. Braschil. Dames: 1. Den Blok II, 2. Vlimmeren, 3. KWB Meer II, 4. Wek Loenhout, 5. KWB Meer 1/ Chiro Meisjes Meer.(ma)

FIAt LANCIA ALFA ROMEO -

SPECIALIST

lak

GARAGE HOGA B.V.B.A, hEL!? - De Ik n Ic is 10n dc' laatste .leci'iiiiii'kI i 0/1/1(1 .Scizoi. ii gcnh't Cfl /1/el volle îc'ili'I? 10!? dc /)rOdhli ten di1' t cilkiiiidig n c'ri/c'n aani.ehodc'n door 5/ei rse La ndhoiiii't rv l c'rdc'r nonn n/cren. flors,nate hincs. ii a.s er nog heel nat vcriane i.tloi'ie i'ani Iï)c'gcr h noi /i aen s, oude trio iorc'/u en ei 'ii i /oinienmakcr. liet /01/1 l'tco,n itC mag t ei 7 edeii leri 1 tlilil 1, en cii alt a.S t plannen i.aaii zin ei/en i oor hit t Y)lgeiu( le sCiZOc'/l. (1/0) 32

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 314.83.98


MEER

Nog geen overciosis kampen voor proost Jan Van Deyck MEER - Dit jaar gingen de Chiromeisjes en jOngeilS van Meer op kamp in Mol. Zoals elk jaar worden ze ook op kamp bijgestaan door hun proost Jan Van Deyck. Hij verzorgt de eucharistievieringen en staat ook in voor de EHBO. Omdat hij dit jaar voor de 80ste keer mee op kamp ging werd hij door de Chiromeisjes in de spotlights gezet. De aspiranten vonden het een goed idee om mijnheer pastoor' (zoals hij op de Chiro genoemd wordt) eens te interviewen omtrent zijn carrière als kampeerder. Kan U om te beginnen even een historisch overzicht geven van de kampen die u meemaakte? Een kort overzicht, dat is moeilijk (lacht). Maar ik zal proberen. In 1958 heb ik in 3rohhendonk een Chiro mee opgericht, waarmee ik twee kampen heb gedaan. Dan hebben we in Vosselaar een Chiru gesticht waaiiiiee ik zes cii kampen ben meegegaan. \'ervolgctvs k111 ik iii Siiit-.Iuli tcieclii Daar was reeds een Chiro en ik ben met hen acht keer op kamp geweest. Toen ik in Meer hen gekomen, hebben wç in 1971 de Chiro in Meer opgericht en dan zijn de meisjes voor de eCisie Leei up kwup geweest, ook iii Mol trouwens. De jongens gingen in 1972 voor het eerst op kamp. En sindsdien ben ik in Meer gebleven en elk jair ging ik niet de juligelis de laatste tien dagen van juli en met de meisjes de eerste tien dagen van augustus op kamp. Dat is het wat betreft de C'hirogeschiedenis, maar sinds 1953 ga ik ook met dc Christelijke Mutualiteiten op kamp in Middelkerke. Ik heb daar dezelfde functie, behalve dat ik geen EHBO-post heb bij de CM. Zij hebben zelfeen ploeg van verpleegkundigen bij hen.

van een leider had at'genomen en hij had op dat moment zelfniets tegen mij durven zeggen. Dat vergeet ik ook niet meer.

Heeft n ÖOt al eens het gevoel gehad van nu is het mooi geweest, dit was mijn laatste kamp'? Nee. Ik zou echt graag blijven meegaan, en als liet uuit IiluLilijkr.i ss uidt ddii zou ik toch giaag Voor een dg of een paar dagen komen. Ik ben nog zenuwachtig voor elk kamp. Ik bi ij f me 7orgeil maken over de 7iel van een kamp of het wel za! lukken. Eenmaal de ziel in het kamp zit dan zijn kampen ideale momenten, dan is het formidahel. Ik maak me soms ook wel zorgen over de gezondheid van de kinderen. Het is heel plezaut als we ze allemaal gezond mee terug naar huis brengen. Nu begint dertig dagen kamp (Chirojongens, meisjes ende CM) achterelkaar vel wat zwaar te worden, maar ik pas ook beter op. Ik blij t'er ook een stukjong mee, want ik ben onder de joilgeren. Ik kan het me moeilijk voorstellen hoe een zomer zonder kampen zou zijn. (im)

MEER - Tijdens het atgelopen chirokamp ''an augostu.v he/eefde de gepensioneerde pastoor ton Devc/ç .i/n 80 ste kamp. De Chiro vindt dat toch een ftibileum om fiei' op te :ijn. (ma)

Ziet u een evolutie in de kampen van toeil cii iiu?

Ja, er zijn in de loop van de jaren natuurlijk versrhouIne dingen veranderd. Voor 1965 gingen de Chiroleicling en de leden naar het lot' voor elke Chiroactiviteit. Dan werden de vlaggen naar s'oor gedragen in de kerk. En verder is het uniform ook mee geëvolueerd natuurlijk. Ook het gezag wordt nu anders gehanteerd. Nu zijn de leden meer open en wordt er meer gedurfd dan vroeger. Dat wordt ook meer getolereerd en gestimuleerd, dat open zijn. Ik hoop dat het een evolutie is in goede zin. Jonge mensen veranderen in de loop van de tijd maar ik wil proberen de jeugd blijven te begrijpen. Maar (lacht) in den beginne sprak men ook al van "de jeugd van tegenwoorilu'..."

Kan u een paar kampanekdotes vertellen die u zijn bijgcbkvcn? Er zijn er zovele. Maar er zijn wel ecn paar gehi'i.irtenissen die ik niet meer zal vergeten. Zo hebben sve bij de meisjes Ooit iemand met een blindedarmontsteking naar het ziekenhuis moeten brengen. We waren toen in Luxemburg op kamp, een operatie zo ver van huis, dat viel niet mee. Verder werd er bij de jongens ooit een jongen gestraft door hem achter een fietsende leider te laten lopen. Maar liet werd lateren later op de avond, het werd zelfs al donker en ze kwamen maar niet terug. Om half twaalf kwam dan de leidercle kampplaats terug binnengefietst met zijn Chirolid achterop. De leider was verloren gereden en was dus genoodzaakt van de jongen achterop te nemen. Aan dat verhaal is achteraf nog veel plezier beleefd. Ik heb ook ooit een pillamp afgenomen tijdens het waken 's nachts van, dacht ik. een Chirolid. De volgende dag kwam ik erachter dat ik de pillamp

1

(r7

3

Zonnecenter

Ipatinga

CONCEPT (,AS TECHNOLOY VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN

St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/314.44.26 03/314.68.60

www.cgt. be

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be 33


WORTEL

Missiefeest 2002.

Wortelfeesten 2002 : bekeken en goedgekeurd. Wortel -. Om het met de woorden van de organisatoren zelf te zeggen t was goed! Et voila, meer moet dat niet zijn.

k

Wortel Op 27 oktober as. bent u tussen 13.30 en 19.00 uur van harte welkom in de Parochiezaal op het jaarlijkse missiefeest ten bate van dc Wortelse ontwikkelingshelpers. Wat valterzoal te zien, te doen en te heleven? Een tentoonstelling, een doorlopende tomhohi, 'en le winnen truitkort, een missiewinkel. een Vlaaiiise ketmis, en veel lekkers om u aan te laven. Kortom geen enkele reden om thuis te blijven. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, kan u altijd een steungift storten op reknr. 733-3540947-89 van de miss icac t ie W.ii

-3 ...

KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Een geslaagd vrij podium Op :aterdaga vond

•YkIIRAMEN I en DEUREN• Kömmerling

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

Is oktober nat en koel, wordt de winter nat en zoel.

Veel tolk op cle roinnieliiiaiki

STAP EENS biNNEN... .IN dE NTERIEURWERE[d VAN VAN dER SLuis. ONZE COLLECTIE

is EEN TOONbEELd VAN kWALITEIT EN qEE[T UW INTERIEUR EEN pERSOONLijk CACI-IET. LAAT U

In oktober veel regen, voor het kerkhof altijd zegen.

{vd

Sluis

woondecoratie

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6 Tel 014- 699002 www.vandersluis.be EEN bEzoEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS VAkkuNdiq AdVISEREN.

op zondag open - maandag gesloten

34


WORTEL

De wijsneus weer uit de startblokken. Wortel - 1 September staat bij mij sinds jaar en dag in het geheugen gegrift als een dag des onheils, ofwel liet einde der vrijheid. Vandaag de dag is dat voor veel kinderen gelukkig niet meer zo, niet in het minst omdat schoolgaan steeds leuker wordt gemaakt. Zo mochten de kinderen van de Wijsneus zich de eerste schooldag helemaal uitleven op het nieuwe jaarthema, dat dit jaar draait rond 'diversiteit', niet zozeer verschil in culturen van ver en buitenaf, als wel de rijkheid binnen het eigen dorp. De leerlingen konden hun visie op het thema al botvieren door verkleed naar school te komen: door liet ĂŠĂŠn of ander lichaamsdeel te accentueren mochten ze zich onderscheiden van hun vriendjes en vriendinnetjes. En natuurlijk deden de leerkrachten gretig mee met dit verkleedpartijtje. Het had overigens weinig gescheeld of de eerste schooldag had niet op de vertrouwde speelplaats van start kunnen gaan: de gemeente besloot om de broodnodige rioleringswerken op de speelplaats aan de Boomkens uit voeren tijdens de laatste week van septeniber. Van een goede timing gesproken. Maar ere wie ere toekomt: wonder boven wonder was de speelplaats weer piekfijn in orde op 1 september.

Brons voor 'Wortelse' zeilkampioene in Canada. Wortel - Saskia Gijsen, afiKomstig van Bolk, gaat al zes jaar lang tijdens de zomervakantie logeren bij familie in Canada. Neef Dave runt er een zeilschool en natuurlijk hebben de zeilkriebels ook bij Saskia toegeslagen. Zo was ze er de afgelopen drie jaar al in geslaagd oni met een cursus tot 'level 3', liet derde niveau, te komen. De cursus bestaat uit een praktisclie opleiding van twee weken en een theoretisch examen. Helaas was er voor haar dit jaar geen getuigschrift voor 'level 4' omdat ze zich met heel andere zaken moest bezig houden. Ze werd namelijk door de plaatselijke zeilclub samen met nog drie andere zeilers afgevaardigd voor de 'Ontario Summer Games', zeg maar liet provinciaal zeilkampioenschap van de provincie Ontario. De wedstrijd zelf besloeg enkele dagen zeilen over verschillende afstanden. En alle nioeite werd voor Saskia's ploeg beloond: ze eindigde als derde in liet eindklassement. Vandaar dat Saskia niet trots een nieuwe halsketting om haar nek kan hangen, en nog wel een hele speciale: met een bronzen nieclaille eraan!

1 J

Saskia i'ol ir 'i, i;i&i haar bronzen medaille

Rioleringswerken cii een fraaie Iilage op de koer: dat moet liet begin van een nieuw schooljaar zijn

Als 't regent op Sint Bavis, regent 't op Kerstmis. 35


WORTEL

1ik, - 11

l

GOUD IN WORTEL

François De Decker en Amandina Rosiers. Wortel - Midden in de zomer op een stralende dag. 17augustus, vierden François Dedecker en Amandina Rosiers met vrienden en familie hun 50 jaar samenzijn. François ziet het levenslicht 01) 2 oktober 1929 in Niel. bij Boom, ook wel bekend als de Rupelstreek. Thuis hield zijn moeder herberg, terwijl zijn vader de kost verdiende 01) de elektriciteitscentrale van Schelle. Wanneer hij veertien is. zegt François de schoolbanken vaarwel en besluit hij aan de slag te gaan in de steenbakkerij. Reeds na enkele weken komt hij tot de conclusie dat de handenarbeid ook niet alles is en gaat hij avondsehool volgen om hogerop te komen. In 1950. na het afzwaaien van zijn legerdienst, wordt François toegelaten aan de rijkswachtschool van Etterbeek bij Brussel. Twee jaar eerder leerde François Amandina kennen. Zij wordt op 20januari 1930 geboren in Niel, maar ze groeit op in Hemiksem, wat een beetje verder ligt. Haar moeder is modistc van beroep. zij maakt hoeden. Haar vader is werkzaam als vloerder. Zij gaat ook naar school tot

ze veertien is. waarna ze aan de slag kan als diamantverstelster in een sli jperij. Ze heeft er cle taak de juiste maten en vormen op cle diamant aan te brengen, alvorens de slijpers deze kunnen bewerken. In 1952 trouwt het koppel en al vlug komen de kinderen: Ferdy, Roger en Emmy. Als François werkplek moet kiezen, besluit het koppel naar Hoogstraten te verhuizen. In die tijd werden rijkswachtcrs namelijk geacht om minstens 25 km. van hun geboortedorp te werken.

1 Amandina's nicht. Maria Rosiers, woont in de Lindendreef in Hoogstraten en zo is de onigeving toch een beetje vertrouwd. De aanpassing aan Wortel verloopt in het begin nogal stroef, want, zo zeggen François en Amandina zelf, ze kwamen van een comfortabel leven terecht in een boerengat. Waar zij in hun vorige huis konden beschikken over electriciteit. stadgas en stromend water moesten al deze zaken hier nog worden aangelegd. Toch heeft het koppel zich altijd welkom gevoeld en hebben ze enkele mooie vriendschappen kunnen uitbouwen. In 1968 verhuizen ze naar de Pastorijstraat. En vanaf'86, na François' pensioen, worden ze lid van de KBG, waar ze zich met tal van activiteiten weten te amuseren. Zo organiseert François er fietstochten, en vermaakt Amandine zich met dansen, petanque en turnen. Op de vraag of ze nog steeds zo graag in de Pastorijstraat wonen, reageren François en Amandina onmiddellijk vol overtuiging: als het aan hen ligt, blijven ze er wonen tot ze sterven, en nergens anders!

Jan Sterkens en Jeanne Faes.

Wortel - Op 31 augustus was het groot feest ten

huize van de familie Sterkens-Faes. Zij vierden dat ze vijf dagen eerder 50jaar getrouwd waren. Het verhaal van de familie Sterkens-Faes begint een halve eeuw geleden, op 26 augustus 1952, wanneer Jan en Jeanne elkaar het ja-woord geven. Jan is een geboren en getogen Wortelnaar, en woont nog steeds in hetzelfde huis op Poelcinde, waar hij opgroeide. Zijn vader. die wilde boeren, heeft het liisal in 1913 gekocht. De ouders van Jan. het middelste kind uit een gezin van vijf, willen graag dat hij onderwijzer 36

wordt. Maar als een andere broer de boerderij nietblijkt overte nemen, besluti inn danmaar te gaan boeren. Zo is de opvolging van hei bedi voor vader Sterkens verzekerd. Jeanne wordt geboren op Gestel in Meer, waar ze opgroeit als tweede kind in een gezin van negen kinderen. Haar ouders hebben een boerderij waarop zij ook fruii tolon. wat wordt verkocht op dc veiling. Zij gaat voor een paar jaar op internaat. in het Rivierenhof in Antwerpen om er van alles te leren: van algemene ontwikkeling tot de specifieke zaken van de land —en tuinbouw. Na hun trouwen betrekt het jonge koppel dus de boerderij in Wortel, en het gezin breidt zich na verloop van tijd uit. Jan en Jeanne krijgen zeven kinderen: vijf dochters: Els, May, Magd. Ann en Hilde en twee zonen, Joske en Staf. De tweede van het gezin. Joske. sterft helaas als baby. Jan en Jeanne vertellen dat hun kinderen altijd flink hebben meegeholpen op dc boerderij en in het huishouden. Jan is al lang actief in Wortel. o.a. als lid van de landelijke gilde, voorzitter van het lcerkfabriek en zanger in het kerkkoor en als secretaris van de 1< AG. Ook Jeanne draagt haar steentje bij aan het Wortelse verenigingsleven: enkele jaren als bestuurslid van de KVLV. Vandaag dc dag is ze ook actief lid van de KBG. Met fietsen, wandelen, verschillende creatieve hobby's, maar vooral liet dansen, proberen Jan en Jeanne gezond te blijven. Het flinke werken moet de kinderen van Jan en Jeanne niet slecht bevallen zijn, aangezien vier van hen zijn blijven wonen in Wortel. Zo blijft het voor Jan en Jeanne nog steeds heel prettig wonen in Wortel. Dankzij de goede zorgen van de kinderen hopen ze dit dan ook nog lang te doen en natuurlijk vooral tn goede gezondheid!

••••

T ......•

•.


VRIJWILLIGERS WERK

Niet vanzelfsprekend Vrijwilligers worden dikwijls vergeten. De meeste mensen staan bij hun werking te weinig stil. Geen tijd voor zoiets, is dikwijls de goedkoopste smoes. Totdat je zelf met problemen wordt geconfronteerd. Dan krijg je een andere kijk op de wereld. Een apart wereldje binnen het rusthuis van Hoogstraten vormen dc vrijwilligers. Binnen deze werking zijn er zo'n 150 personen actief. Ieder maakt zich op zijn of haar manier nuttig. Dit doet niets af aan de inzet van liet personeel. Maar voor sommige kleinere zaken ontbreekt hen dikwijls de tijd. Doch ook de vrijwilligers verdienen .. liet dat de boog ontspannen wordt. Daarom ook dat er ruim 80 van deze '"' HIlk'fl it , a.s een i ,iin mensen aanwezig waren in de Castelde pioluers van cle hoeve. Bovendien was liet op dinsi'rijii'illigeisit'erking. Nu ze dag 10 september schitterend weer. De actieven onder hen konden kiezen oude, is dan 80jaar inoestze uit een fietstocht van ongeveer 25 kni nooc/gedi'oiigeii de werking doorheen de streek. De wandelaars aan anderen overlaten. Toch stapten onder leiding van gids Jos aeheu,'de dit met pijii in het Vorsselmans liet Laarzenpad at. De anderen, die liever in de Castelhoeve bleven, genoten van de volksspelen van toen. Uiteraard mochten de kaarten niet ontbreken. Enkelen zaten met geld te rikken. Kwestie om het (te) kleine pensioen wat bij te spijkeren?

hl1

Na alle activiteiten nioest de innerlijke mens versterkt worden. Iedere aanwezige liet zich de koffietafel in buffetvorm heerlijk smaken. Na nog wat bijgepraat te hebben was liet tijd om huiswaarts te keren. t' Wordt immers al vroeger donker. Een ruime groep vrijwilligers was aanwezig in de Castelhoeve. Om de activiteiten in liet rusthuis in stand te kunnen houden en zeker om nog verder te kunnen gaan zijn nieuwe vrijwilligers welkom. Voor meer informatie kan u terecht bij de voorzitter van de vrijwilligers: Frans Sinions, Witherenweg 23 B te Hoogstraten of op liet telefoonnumnier 03 / 314. 87.19. Of men neemt contact met het rusthuis zelf op liet nummer 03 / 340.21.50. Dan vraag je naar lngrid, want zij coรถrdineert liet vrijwilligerswerk binnen in liet rusthuis. Nergens is liet gezegde "vele handen maken licht werk" beter van toepassing.

4,

โ ข.

'

(unnn/& /'\, ( ct i/t It! o.veii.y, . lc/ri imi iii I't de/s, .1 Iuic cl C, oi all I.oin.' Peek','s.

1.s

t

1

37


Wandeiclub Markdal

Klantendag in de Wereidwinkel

De cerste geleide wandeling van de nieuwe reeks van 12 zal dooi gaan up zondag 13 uktubet te 14u. vanat het Casino in Wortel Kolonie en gaat naar de witte kei.

kkl

7—.

5

hc

I. ii oog maar idduu Ul iiii'.cliitii nog IIUIPii III tIL \' ti&ItliiiktI uaar binnen ging, is het nu hit moment om dat le doen want op zaterdag 12 oktober is het daar Open Deur. Dan kunt u in de Gelmelstraat 50 geheel vrijblijvend naar binnen wandelen en wordt u daar getrakteerd op een hapje en een drankje, en een cadeautje om mee naar huis te nemen. Heel welkom op 12 oktober van 10 tot 17 uur.

De rjf aan de wilgen gehangen. Wortel

De tweede geleide wandeling dii de nieuwe eeks vci heEt op zondag 27 oktober tu liii. aan de kerk van Sterbos Wuustwezel en heeft als duel De Cuyck. De derde wanc1iing op 7ondag 10 november te 14 u. heeft plaats in de Waaienberg te LuudeiL. Tretunt: Vita Nova, John Lijsenstraai te Meer. Elke wandeling zal ongeveer 9 km lang zijn, met een pauze onderweg. Tijdens die pauze ontvangt iedere deelnemer een verrassing. \icer inlichtingen zijn te bukuuiii tijdens de wandelingen.

U heeft het deze zomer misschien al wel gemerkt: het Hoogstraatse straatbeeld is niet helemaal meer hetzelfde. Frans Baeten, dè Wortelse man van de groendienst, is sinds 1 september officieel met pensioen. In mei was hij voor de laatste keer aan het werk, daarna kon hij aan z'n opgespaarde verlof beginnen. Vijftien jaar lang heeft hij met plezier alle groene plekjes van Hoogstraten onderhouden, zo zegt hij. En als Wortelnaar hield hij natuurlijk altijd wel een extra oogje in het zeil in eigen dorp. Zo was het kerkhof, wat hem betreft, altijd tip top in orde, wat men trouwens nu niet meer kan zeggen... Doordat Frans altijd buiten werkte, is hij in de afgelopen vijftien jaar voor heel wat mensen een bekend en vertrouwd gezicht geworden in het straatbeeld.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand Vanaf woensdag 30 oktober mag u de volgende MAAND in de winkel verwachten; abonnees krijgen het blad op 31 oktober in de bus. Medewerkers, we kijken uit naar uw kopij op woensdag 16 oktober en met het dorp- en sportnieuws zien we u graag komen op zondag de 20.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Frans aan het weil op het Kerkhof

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

38


al in, als Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-3 14.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Aarzelende start voor Minderhout VV Rond het halfuur kregen de bezoekers het eerste doelpunt tegen het liet, maar Bart Wi Imsen glipte onmiddellijk na de rust door de mazen van het net cii doelde tegen. Wie dacht een iiidcie wedsti ijd upde grasmat te krijgen, kwam volledig bedrogen Uit. ve thuisploeg kende iets nicci geluk cii puurde uit de schaarse kansen nog twee doelpuntcii.

Ad

)

1inderhout %'\7 - Schilde SK De bezoekers mogen toch zeker bij de toppers van de reeks genoemd worden maar geen probleem voor MVV. Resoluut werd de aanval gespeeld en Nick Wilnisen profiteerde van het overwicht om de de 1 -o te scoren. Dries Van Bavel dikte nog aan na slecht uitverdedigen van de gasten. Schilde lukte voor dc rust nog wel de aansluitingstreffer, maar nieuwkomer Geert Robeets nam alle twijfels weg na een secure lobbal. Loenhout - Minderhout VV 3 - 1

Wedstrijden MVV-trainer Edclv Ve/7neiren tol rej troutren voor het nieuit'e seizoen

Zondag 29 september 15.00 Zandvliet - Minderhout VV

Een reeks zonder uitgesproken titelfavorieten waarin MVV dit jaar beland is, een aantal ploegen zijn aan mekaar gewaagd en hopelijk krijgen de supporters heel wat spannende wedstrijden voorgeschoteld. Wat MVV betreft zou een plaats in de middenmoot allerminst misstaan.

Zondag 6 oktober 15.00 Minderhout VV - Heibos

Brasschaat - Minderhout VV 3 - 1 Geen bijster gelukte start voor MVV bij liet uit 2de provinciale gedegradeerde Brasschaat en zeker ook geen hoogstaande partij voetbal.

Zondag 13 oktober 15.00 Merkseni - Minderhout VV Zondag 20 oktober 15.00 Minderhout VV - Kaart Zondag 27 oktober 15.00 Maccabi - Minderhout VV (LudoKrel)

KFC Meerle Op 1 september startte Meerle als nieuwkomer in 2 provinciale tegen en op Rochus Deurne. De wedstrijd was amper 4 minuten weg en Nic Mertens kon Meerle zijn eerste doelpunt van liet nieuwe seizoen bezorgen. De thuisploeg kwam tien minuten later langszij. Meerle was niet echt onder cle indruk en na een knappe ren werkt Dirk Van Bavel onberispelijk af. Goed vijf minuten na de rust kan Meerle via Wilfried Pauwels tot 1-3 uitlopen. Deurne komt via een penalty nog terug tot 2-3, maar daar blijft liet bij. De eerste punten voor Meerle waren meteen binnen. Kermis in Meerle en KFC moest liet thuis opnenien tegen Gooreind. Slecht uitverdedigen noopte de Gooreinde doelwachter tot een fout op Pauwels. Vissers zette de strafschop om: 10. Opnieuw een fout in de verdediging in de 22 minuut. Dirk Van Bavel profiteerde van een slecht terugspeelbal en verdubbelde cle voorsprong. Opnieuw Dirk Van Bavel dikte op voorzet van Vissers de voorsprong aan tot 3-0. Even voor rust konden de bezoekers na een afgeweken bal milderen tot 3-1. Na de rust kregen beide ploegen nog kansen, gescoord werd er niet meer, zodat Mcerle opnieuw 3 pluiten mocht binnenrijven. 6 op 6.

HVV heeft de start niet gemist

Alle reden om goed kermis te gaan vieren In Ekeren kwam Meerle al na drie minuten op achterstand, na een onzorgvuldige terugspeelbal die door Ekeren gerecupereerd en in doel gewerkt werd. In de 35 minuut kon Meerle gelijkstellen via een door Vissers omgezette penalty. In Ekeren waren ze daar niet van gediend en de thuisploeg ging bijzonder agressief spelen. Een rode kaart was het logische gevolg. De sfeer verbeterde echter niet, zeker nadat Meerle met een mooie kopbal van Vervoort opnieuw op voorsprong kon komen. Na de rust was het Ekeren - met 10man dat de wel dicteerde. Het hadden er meer kunnen zijn, maar gelukkig voor Meerhe hleef liet bij dén doelpunt. Enidstand 2-2 en gedeelde punten. Met 7 punten op 9. heeft KFC zijn start in 2 zeer niet gemist.

Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): zondag 06.102002 - KFC Meerle - Merksplas zondag 13.10.2002 - Oostmalle - KFC Meerle zondag 20.10.2002 - KFC Meerle - Vlimmeren zondag 27.102002 - 's Gravenwezel KFC Meerle

Na de leegloop op liet einde van vorig seizoen heeft men er hij 1-IVV alles aan gedaan om wat men noemt een vrije val te vermijden. Er werd gezocht naar valabele en betaalbare spelers om samen met degenen die bij HVV bleven een ploeg uit te bouwen waarin onze talentvolle jongeren zouden kunnen uitgroeien tot volwaardige vierdeklassers. De voorbereiding was overigens niet zo best. I-IVV speelde een aantal matchen waarin iedereen zijn kans kreeg, doch verloor tegen Zwarte Leeuw, Schoten, 1-loboken. Lentezon. Kapellen, Berchem, Nieuwmoer en werd uitgeschakeld in de eerste bekermatcli op Sint-Eloois Winkel niet 1-0. Dc overwinning tegen Wilrijk en liet gelijkspel tegen Willebroek waren de enige positieve zaken om te noteren. Met geniengde gevoelens ging HVV van start m liet verre Lanaken. Raf Beyers, de nieuwe HVV-aanvoerder, gaf liet goede voorbeeld en scoorde liet eerste HVVdoelpunt van de nieuwe competitie. Achteraan, met Danny Lenie, een man van vele oorlogen, als grendel op dc deur. hield nien cle score blank en HVV won voor liet eerst sedert vele maanden drie plinten op verplaatsing. Maasmechielen, voor ons een totaal onbekende tegenstander. kwam op dc Thijsakker zeer goed weg niet 1-0. Dc verplaatsing naar Lcopoldsburg leverde een gelijkspel op en als ook de thuisniatcli tegen Turnhout tot een redelijk resciltaat kan leïden mogen we zeker spreken van een geslaagde eerste maand. Wij zullen echter de laatsten zijnli om naast onze schoenen te gaan lopen. Met een 2 PK'tje is liet moeilijk om een koersauto te volgen en wij zitten nog altijd in liet PK'tj c.(joje)

Wedstrijden Zaterdag 28 september 17.30 Meerhout - Hoogstraten VV Zaterdag 5 oktober 20.00 Hoogstraten VV - Berkenbos Vrijdag 11 oktober 20.00 Hoogstraten VV - Lille Zaterdag 19 oktober 19.30 Kermt - Hoogstrateii VV Zaterdag 26 oktober 20.00 lloogstrateii VV - Wuustwezel 39


SPORT

Belgisch kampioen

TOTAAL GARAGE '-'

n.

CITROテ起 [.I.Ic-1 1 :

;

t

1

PiE QOSSE

051 m {=1

ObilE

:

......窶「

.

HErbruik Paarden mennen blijkt een kunst apart te zijn. De besten hierin meten zich op nationaal en internationaal niveau. Eddy Van Dyck (Hoogstraten) en Jos Va ii Hasseit (lvlinderhou() zagen hunjarenlange inspanningen onlangs bekroond met de titel van Belgisch kampioen. Hopend op een goed resultaat vertrok cle ganse ploeg naar lVIoor.sele. Om ciiie henodigheden te kunnen vervoeren is er telkens een ophgger nodig. De proef zelf bestaat uit drie delen: dressuur, marathon (ongeveer 22km) en een hindernistraject. Tussenin :1111 er twee korte rustpauze 's voorzien. Dankzij de minste strafpunten werden Jos en Eddv uitgeroepen tot Belgisch kampioen. Voordat je/net vier paarden en een koets zovem' kunt komen moet er heel wat gebeuren. Elke dag moeten de paarden trainen. Zes dagen op zeven. Zowel in kra cht als behendigheid. Hierin is cle stem van cle voerder essentieel. Je zit immers niet op liet dier, je licht enkel je stem en de teugels om hei paard jou wil op te leggen. Voordat het t/ier echter zover is moet je toch op twee jaar rekenen. Enkel met een goed samenspel van mens(en) en dier(en) kan je meedraaien aan cle top of cle titel van Belgisch kampioen in de wacht slepen.

Autocross in de Blauwbossdn

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

.1

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 窶「

窶「..

:.

Gee Ii Awilliaanse opliwpendesalsainuliek. gcen /01 irden,c'elrappc / en iehwnik, wel heelanderegeluidenengeuren in d /3lauu bu.s.s ii. Alotorengeronk, iiidii,i end& hen:inegeuren s mii ie il/ en. mn cle ialgcls leui 1'. in aan loes 'Ii nu u t / s en dcclii cm t is :i dien er zonder

twijfel ivel d iu.d win beleefd hebben

Het weer van Sint Ursula, zo zal het de hele winter zijn. 40

Met Sint Severien, zal men de eerste koude zien.

vi'wi'.geudens. he


SPORT

Minitriatlon

Met 200 aan de start

Met veel overmoed schreven tientallen sportievelingen zich in voor De Eerste Mosten Minitriatlon op 7 september. Naarmate deze datum naderde kreeg menigeen koude voeten en werd het aantal trainingen opgevoerd. De zwemplas werd druk bezocht en op het mountainbikeparcours zag je dagelijks toekomstige triatleten trainen. 1-lun inspanningen werden beloond Ging men voor een goede plaats of was de doelstelling enkel heelhuids aankomen, iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. Deze triatlon was in alle opzichten een succes. Het aantal deelnemers. 200 om precies te zijn, was buiten alle verwachting. Dc vôôrinsehrijving voor de herenreeks werd op 20 augustus al afgesloten (63 inschrijvingen). Meer deelnemers kon ik (organisator Jan Adams) echt niet toelaten op het korte fietsparcours, maar daar wordt tegen volgend jaar aan gewerkt. Ook het grote aantal inschrijvingen voor de damesreeks viel op Proficiat dames. Uiteindelijk startten er vier reeksen : een jeugdreeks 10-13 jaar (21 inschrijvingen), een damesreeks (32 inschrijvingen) samen met de jeugdreeks 14-16 jaar (7 inschnvingen). een trioreeks (27 inschrijvingen of 81 deelnemers) en een herenreeks (63 inschrijvingen). De bedoeling om meer mensen in beweging te krijgen en kennis te laten maken met de triatlonsport is gelukt. Naast de hevige sporter was er een aanzienlijk aantal deelnemers dat speciaal voor (leze triatlon uit de luie zetel was geklommen. En eens gestart was er geen hou-

den meer aan. Regelmatig zag je heroïsche gevechten om buur of vriend te verslaan. Door het enthousiasme en de vele positieve reacties van deelnemers en toeschouwers komt er volgend jaar zeker een vervolg. Noteer alvast in jullie agenda: De Tweede Mosten M initriatlon, 13 september 2003. (Jan Adams rel)

Uitslagen Jeugd:10 tot 13 jaar (150 rn zwemmen, 4km fietsen, 1 kin lopen) 1. Thomas Verheek (Turnhout) 0.23.23 1 Bert Quirijnen (Loenhout) 0.24.47 3. Lars Verhoeven (Meersel-Dreef) 0.25 .51 8.Mathias Van Dijck (Minderhout) 0.27.34 9.Ruhen Van Dijck (Minderhout) 0.27.40 0. Kristoff Verschueren (Minderhout) 028.18 II. Jasinien Adams (Minderhout) 0.29.19 Lien 11aest (Hoogstraten) 0.29.30 Heleen Adams (Minderhout) 0.29.51 Dames en jeugd(14 tot 16 jaar) (250 in zwenirnen.6 km tietsen, 2 kiii lopen)

Edith Van Beers (Baarle-hertog) Axel Aerts (Mïnderhout) An Beyens (Arendonk) 5. Kurt Aerts (Minderhout) Josec Van Aert (Meer) Seppe Van Gils (Meer) Linda Jochems (Minderhout) Lut Van Dun (Minderhout) Linda Geerts (Meer) 23. Lief Van Bergen (1 loogstraten)

0.32.08 0.32.55 0.32.5 7

0.34.35 0.37.33 0.37.39 0.38.27 0.38.29 0.38.30 0.39.07

Trio (250 ni zwernnien.10 kni fietsen,4 km lopen) 1 .De Familie (Merksplas) 0.42.34 2.Pro0sign (7) 0.43.26 3. R. Brosens/N.Rutten (Meer) 0.47.20 5, Den Trage (Wortel) 0.49.26 7. Papillon Minderhout) 0.50.19 12. P.jansens/.1/Vermeiren/F.Aerts (Mmd.) 0.53.22 Van Der Linden 1 (Hoogstraten) 0.55.00 IS. Van Der Linden 2 (Hoogstraten) 0.55.15 17. Van Der Luiden 3 (Hoogstraten) 0.57.20 21. Kathelijne/Ivonrie/Rik M inderhout) 1.01 .02 (

Heren (250 m zwemmen, 8 km tïetsen/2 km lopen) Steven Vermeiren (Minderhout) 0.34.56 Patrick Billet (Wuustwezel) 0.35.12 Frank Jansen (Hoogstraten) 0.35.22 5. Jan Adams (Mmd. Bergenstr.) 0.36.17 Peter Geerts (Hoogstraten) 0.36.58 Gregory Van Herck (Meer) 0.37.25 II. Rik Boutsen (Minderhout) 0.37.39 Geert Van Gils (Meerle) 0.39.00 Wim Van Den Heuvel (Minderhout) 0.39.04 22. Yves De Bie (Minderhout) 0.40.13 -

U in. Ste men 1 e/7;,e/ren, im'iiuiaai hij de heren. Jou .4da,n.s' met een knappe 5de plaats, oum/-zVlerenaa,'Jos Aerts (Zoeisel) t'ersierde een

oman ie

ereplaats

131


SPORT

Redelijke competitiestart van KFC Meer De laatste twee hekerwedstnjden in augustus waren een goede teat, met oog op de nieuwe competitie. Na een goede prestatie bij tweede provincialer Arendonk kon men tevreden zijn. Tot 5 minuten voor tijd was de stand er gelijk, en de thuisploeg slaakte een zucht van verlichting, na twee extra doelpunten op de valreep. Uitslag 3-1. Tegen Zandhoven werd er een logisch l-lgelijkspel behaald, waarna trainer Frank Luyten zijn conclusies kon trekken voor de competitiestart. De goede iijn uit de voorbereiding werd niet doorgetrokken tegen Mariaburg. In deze eerste competitiewcdstrijd (1 sept.) waren inzet, durf en agressiviieit ver te zoeken. Bovendien werd na 20' een schijnbare strafschop niet toegekend. en achterafbleek dât het breekpunt van de wedstrijd. Een vergelijkbare fout in de Meerse rechthoek werd even later wél bestraft, en na deze 0-1 speelden de bezoekers controlerend de wedstrijd uit, met de grendel op de deur. Een goal na een snelle counter velde het verdict: 02, een nederlaag die de ploeg volledig aan zichzelf te wijten had. In de uitwedstrijd bij Kaart (8 sept.) zagen we wél een gemotiveerde en hardwerkende ploeg. Duels werden gewonnen, het middenveld en de verdediging stonden er, en op een half uur scoorde Maurice Schopenhouer, op aangeven van Nick Jansen en Jan Aerts, een juweel van een doelpunt. Kaart, met ex KFC-speler Frank Schrauwen in de ploeg, vocht heel de tweede helft terug, zette constant druk, maar kon de kansen niet benutten. Bovendien hield superman Kurt Verhoeven zijn netten zuiver met een resem formidabele

It

*_4 00

.1'

Eddiy Pu'ete,'z. in /d leo oi idu'i'aan in ei iran u en kinderen,Jarenlang et'n 1 lu'i' tu'i'/Je nu/c/'.s van het eei «ste el/tal, long de v/inez de/initiu'/ wol de haak en u'ei'd ilooi' de KEC .1eei'lamilie leest e/i1k uit geii'in/d .

reddingen, en dirigeerde Chris Maes /ijn verdediging perfect, hoe cl hei op 't laatst nog flink bibberen v as. kinduitslag t)- 1. Drie zwaarbevochten punten, na een mooie collectieve prestatie. De ploegen in de reeks 3A zijn, afgaande op de eeNte uitslagen, aan elkaar gewaagd, en elke week zal hei veer knokken worden. Gezien de aanwezige kwaliteit bij de KFC, en mede gebaseerd op wat we in de voorbereiding zagen, zou een plaats bij de eerste zes ons inziens toch niet onmogelijk zijn. Wij houden u op de hoogte. Op onze website (nu al meer dan 14.000 bezoekers), kan u ook alles over de KFC Meer nalezen. Kijk ook eens, op www,kfcmccr.be .

Tot de volgende 'Maand'. (Tonnv Priem. P.R. Man)

Het programma zondag 6 oktober: 15 uur Horendonk KFC Meer zondag 13 oktober: 15 uur KFC Meer Loenhout S.K. zondag 20 oktober: IS uur Wildert KFC Meer zondag 27 oktober: 15 uur KFC Meer Excelsior Essen zondag 3 november: 14.30 uur Olympic Essen KFC Meer -

-

-

-

-

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

0 42


SPORT

Touwtrekken

De Mertensmannnen in GENSB-tornooi te Westerlo Sterke kerels met spierballen als stalen kabels heb je nodig om uit te blinken in deze zware sportdiscipline: het touwtrekken! Niet voor doetjes! De Mertensmannen (Minderhout, Wortel ... ) vormen al enkele jaren een clubje waar deze krachtpatserijen hoogtij vieren en de vriendschap hoog in het vaandel geschreven staat.

De bosmaaier van STIHI. Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en met weinig krachtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STI 1ff: voor iedere toepassing exact het juiste apparaat. ...

Toptechniek en professionele kwaliteit.

j-

4

(•_r.t 1

y' 1V

j

-

GENSB Voor zulke krachtmetingen blijft men niet rond de toren draaien. Men zoekt verdere horizonten op in binnen- en buitenland. Zo namen zij voor de derde keer deel aan het internationaal tornooi touwtrekken voor jeugd (vanaf 12 tot 1 9 jaar) in het sportcentrum te Westerlo. Teams uit de verschillende GEN SB-landen (Germany, England.Nederland. Swiss. Belgium), zij zijn dc eigenlijke organisators van deze evenementen, maar ook jongelui uit Zweden. Letland en Italië stuurden hun inschrijving.

Weg met die 32 kg 's Morgens hij de wegingen begon de competitiekoorts en zenuwachtigheid al flinke proporties aan te nemen. In de GENSB-klasse staat het gewicht op 560 kg, men kan 7 tot 10 trekkers opstellen, zolang het gewicht maar niet overschreden wordt. De Mertensmannen ondervonden bij de weging, de vorige avond, dat zij met een overgewicht kampten van 8 kg. Die moesten er af! Dat mocht geen enkel probleem vormen, immers in de voorbereidende periode werden er reeds 32kg afgeknabbeld. Lichaamsoefeningen allerhande en ecn fikse partij voetbal verrichtten hier ook weer wonderen, want 's anderdaags wees dc pijl op de weegschaal op 558 kg. Eerste doel bereikt! Nadien mocht de inwendige mens versterkt worden. Na enkele weken flink kin kloppen werd er stevig doorgekauwd. Eventjes platte rust en dan naar liet

1

. , .'

• ,

•';:

-

tII]dI0r/ee] dal in ccil ccii Cclii: lijRiic hedoen ing onugetuvend was door d oortd u rende regenval.

Eervolle plaats Spanning en sensatie! De Mertensmanneit brachten twee teams in competitie. Eén team bestond vooral uit 18-jarigen, in het andere mochten de jongste aanwinsten zich ontholsieren. De uitschakeling was voor hen al Aug een voldongen feit, ze hebben nog veel te leren en volgend jaar komen ze zeker al sterker voor de pinnen. Het 1 ste team liet zich niet pramen voor liet oog van vele enthousiaste fans en sympatisanten. Coach Karel Roeland stuwde hen van de ene overwinning naar de andere. Zwitsers, Hollanders en Duitsers trokken ze naar huis en zo belandden ze in de 1/8ste finales tegen liet Duitse team, Sieglau. Geen Duitsers oiri zonder handschoenen aan te pakken! Een gelijkopgaande strijd volgde. 1 1 na twee trekbeurten, een derde kamp zou beslissen. Tossen dan niaar voor welke baan! Pech, liet lot besliste en men kreeg een slijkbaan toegewezen. na een heroïsch gevecht trokken De Mertensmannen tenslotte aan liet kortste eind. Ze veroverden wel de Sde plaats op 48 dccliiemers en eindigden als eerste Belgische team. Na de wedstrijden volgde een grote afscheids- en verbroederingsfuif niet bier, veel l'un en gezang. Alle vertiioeidhetd was verdwenen en de spiereti genoten uitbundig van deze deugddoende relaxatie! (De Btcepshink/iel)

0 /

J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314 41 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen.be

43


SPORT

Minderhout - Baarle - Minderhout

SÇLEX9N

Geen Grote Prijs Eddy Merkx-allures voor tijdrijders, wel een mini-uitgave die stilaan tot een klassieker aan het uitgroeien is, georganiseerd door Wielerciub De Vlinders. Een ploegentijdrit van om en bij de 22 km naar Baarle en terug. Een uiterst vermoeiende discipline waarin je slechts een rol van betekenis kunt spelen wannerje begiftigd bent met een begenadigde conditie!

LOEWE

atQt'S hi.'ç1,

.W %f

-

I4W

t

.-

WEER" F1.-.

....

Ci

Qbr. un/it

In i. 1 er/te ieii (IIoo.s trak',i)

De winnaars

t

KX3

Lauti

ii (Minderhouo

Rat .\I('rTe/l

11411 Jan 1

(,S/. -I.(IiLlti/I),

Woninginrichting

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

Als 't waait en vriest in oktober nacht, dan verwachten wij een januari zacht. 44

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

Is in de herfst het weer lang en klaar, vroeg is dan een strenge winter daar.

Zelfbewust en individueel. • Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. 1 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuil-PIP. • Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir. Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEG9N '


PAA RDENSPOR T

Bart hermans wint secondenslag van Jan Stoffelen bij de Young Riders Minder/wijt Her'l tint paarcenlie/hebbers your/en eind augustus ii'eer hun weg naar de vert,'ou'tde Minderhoutse Blauwbossen voor de CNC Minderhout (Nat.Milit(iu-y zonder steeple). Een organisatie van cle Blautt'hossenruiters. Een succes ondanks de boycot van de wispelturige weergoden. Naast een hele reeks wedstrijden voor pony's en paarde,i werd ook het Belgisch Kaunpioenschap bU de Young Riciers verreden en Bart Hermans uit Kasterlee mocht op het hoogste schavotje. Belgisch kampioen word je zeker niet met de neusgaten dicht en dat ondervond de nieuwbakken primus maar al te zeer.

Knappe Gust Desmedt

Net niet goed genoeg

De eerste dag werd op een technisch moeilijk parcniir 1IFjlirnpng afgewerkt. Met het oog op de titel werd vooral Gust Desmedt teruggeslagen. Zijn paard Quillant tikte immers drie balken uit de lepels en dat met wat tijdfouten kwam Gust op 17 strafpunten, wat zijn tussenstand op 78,4 strafpunten bracht. Veel beter vergingen het Siegrit Aernouts en Jan Stoffelen; die beiden tijdens de jumping volledig correct bleven. Siegrit kwam hiernice op een voorlopige 3I plaats met 62.6 strafpunten en Jan Stoffelen stond in de tussenstand met 63,8 strafpunten. Bart Hermans tikte met zijn Prevano één balk uit de lepels en had met wat tijdfouten erbij 6 strafpunten en kwam in de voorlopige tussenstand op plaats 2 met 61,8 strafpunten. De tweede dag werd de crosscountry verreden, die traditiegetrouw het klassement nog heel wat door elkaar schudt. Insiders wisten dat het een strijd om seconden uu wonden en dai werd het ook.t..just Desmedt reed met zijn Quillant een goede cross, zeker rekening houdend met het feit dat deze crosscountry voor deze combinatie de eerste ontmoeting was. Gust had enkel wat strafpunten voor tijd, maar geen op de hindernissen. Met het oog op de kwalitieatic voor het EK een goede zaak, want als deze combinatie de volgende selectiewcdstrijd te Waregem naar behoren afwerkt, hebben zij beiden de selectie voor het EK op zak. De Waal Hugo Laschet en Siegrit Aernouts behaalden in Minderhout wel hun ticket voor het EK. Beiden bleven zij foutloos, maar moesten zij in de strijd om het goud heel wat seconden prijsgeven op de twee echte toppers van het weekend. Hugo Laschet werd uiteindelijk derde en voor Siegrit Aemouts zat er net geen podiuniplaats in.

Dc ccliie sti ijd om het goud Is\\ liii ei mcl 1w: Stot'fcicn en Dad TIen mans. Baii Hei miam, moest niet zijn Prevano als eerste van start en bleef foutloos op alle hindernissen. De toegestane tijd was 5 minuten 37 seconden en Bart ging zeer snel op alle hindernissen en de klok wees, tocn hij dc aankomst overschreed, 6.03. Per begonnen seconde krijgen de deelnemers 0,4 strafpunten en het telwerk kon beginnen. 10,4 strafpunten voor tijdsovcrschrijding waren de eindbalans voor Bart Hermans. Jan stoffelen nioest 5 seconden sneller zij ii dan Bart Hermans om alsnog het goud in Minderhoutse rangen te houden. Mede door het nemen van een alternatieve route op de Blauwbossenput verloor Jan echter 5 seconden op Bart Hermans. Met een zeer korte tijd van 6.08 klopte Jan de 2e beste tijd. De kanipioen was dan ook meteen bekend: Bart l-Icrmans uit Kasterlee met zijn Prevano had uiteindelijk 9 seconden over op Jan Stolllen uit Minderhout met zijn Nicky. Slechts 9 seconden bleken voldoende: van een thriller gesproken... Bart was dan ook een gelukkig man en wat deze youngster siert; hij was vooral blij met de prestatie en liet veririogen van het paard: "het is een superpaard en ik ben er heel content van, we vlogen over de hindernissen" sprak hij bijna in trance. Jan Stoffelen bleefervooral rustig bij en zei: "net niet goed genoeg; 10 secondjes is niet veel hé.....Wel was hij uiteraard bij niet zijn 2" plaats achter makker Bart 1 lermans. In de andere wedstrijden viel vooral cle prestatie van Dolf Desmedt niet Sprightly op niet een prachtige overwinning ni dc serie 2, wat hetzelfde niveau is als het Kampioenschap Young Riders. Van deze combinatie zuilen we internationaal ongetwijfeld nog veel horen. Verder

4 11

Gast Desmnedt op Quillant

U,

1h

\

/

1

-

1,1n

waren er nog verscheidene overwinningen van eigen bodem. Zo werd Tom Stoffelen grote overwinnaar hij de pony's, door de twee hoogste reeksen autoritair te winnen. Zo bewees Tom dat zijn Europese deelname geen toevalstreffer was. Ulla Caliay, die in de stal van Karin Donckers opgroeit, won tenslotte een reeks van de Beginnelingen paarden.

2003 Als je de prestaties ziet van Dolf Desmedt, Bart Hernians, Jan Stoffelen en Siegrit Aernouts, dan begrijp je niet dat geen van deze 4 jonge ruiters mee mocht naar het Europese Kampioenschiap van de Landelijke Rijverenigingen. Een nauwere samenwerking tussen de federatie en de Landelijke Rijverenigingen dringt zich nu meer dan ooit op, want dat moet wel in dc hand te houden zijn. Zo moet de Belgisch Kampioen Bart t hermans nog Waregem meerijden om zijn selectie af te dwingen voor liet Europese Kampioenscliap. Bart heeft op het Nationale Kampioenschap van de Landelijke Rij verenigingen en haar voorbereidende wedstrijden al meermaals bewezen dat hij dit niveau aankan. Begrijpen wie begrijpen kan... Desalniettemin hebben we niet Bart 1-lermans een waardig kampioen en niet Jan Stoffelen een nieer dan waardige vice-kampioen. Wij wensen hen alvast veel succes toe op liet Europese Kampioenschap van de Young Riders in Oostenrijk en hopen hen alvast als kandidaat winnaars volgend jaar te niogen begroeten op liet Europees Kampioenschap van de Landelijke Rijverenigingen te Minderhout van 15 tot 20 juli 2003. Noteer alvast deze datuni in uw agenda en hopelijk zijn de weergoden ons dan beter gezind...! (Piet Desmedt)

45


& gildenieven & schuttersnieuws ii Frans Snijders, tel. 03/3 14.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

KLEINE KRUISBOOG

HANDBOOG Fons Koyen

Bondsschieting Gooreind- Op deze laatste bondsschieting an de kleine kruisboog schoot Mi 1 Van Beeck uit II oogstraten de rozenprij 5 m de ere reeks. Louis Verbeeck en André Bols, beide uit Meer, schoten 118 punten. in de A reeks schoot Kurt Van De Locht uit Meer zijn beste seizoenresultaat van 117 punten. Het was echter niet voldoende oni een rozenprijs te winnen, in de B reeks pakte Eddy Lenaerts, ook uit Meer, naast de rozenpnjs met 117 punten. In de C reeks schoot Jef Joris tnt Hoogstraten 115 punten. Ook Peggy Martens, ook uit Hoogstraten sloot af op 114. Ook voor hen heiden géén rozenprijs. In de d reeks behaalde .lohn Theeuns uit Meer cle eerste plaats in de uitslag en won onbedreigd cle rozenprijs met 118 punten.

Hoogstraten- Op zaterdag 24 augustus vierde de handboogmaatschappij de Nieuwe Olijftak uit Hoogstraten haar verdienstelijk schutter Fons Koyen. Met recht en reden gebeurde deze huldiging. Fons is reeds 50 jaar actief als handboogschutter. 1-lij behaalde in 1963 zelfs de titel van Keizer van de Kempen. In zijn reeks behaald Fons nu nog goede resultaten. Hij was ook jaren actief binnen het bestuur van de Nieuwe Olijftak waar hij zelfs bijna tic njaar voorzitter van was. Ook bij de bouw van het nieuwe lokaal, gelegen op de Thijsakker, was hij een gewaardeerd medewerker. Aan Fons en zijn vrouw Anna Martens, werd in aanwezigheid van flimi lie en schuttersvri enden een receptie aangeboden waarna Fons zelfde feestschieting opende.

Koningsschieting Bavelstraat. te Rijkevorsel. Reeds in de eerste ronde schoot Staf Vervloet zich tot koning. Na een korte openingsplechtigheid kregen de genodigden de kans oni een ereschot te doen. Dat men terdege rekening moest houden met een strakke wind was:'il direct duidelijk. Geen enkele maal kon men de vogel naar beneden schieten. KeizerJan Langers opende de schieting voor de gildenbroeders. Daarna traden deze één voor één aan volgens hun intrede m de gilde. De eerste ronde werd echter een maat koor niets. Halfweg in de tweede ronde schoot Staf Vervloet de koningsvogel naar beneden. Enigszins beduusd maar toch zelfzcker legde hij zijn hand op de breuk ten teken dat hij liet koningsschap wilde aanvaarden. Eerst diende de ronde ten einde geschoten te worden. Niemand kon echter dc vogel nogmaals laten vallen. Staf Vervloet aanvaarde de koningstitel van de Sint-Sebastiaansgilde te Rijkevorsel. Hij kent liet gildenleven voldoende oni de koningstaak naar behoren te volbrengen. 1-let vieren van de nieuwe koning zal wel lukken. Daar begon uien onmiddellijk nice.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 H000STRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com 46

Meer- Reeds jarenlang vindt er een verbroedering plaats tussen de Meerse schuttersgilde Sint-Ambrosius en liet Duitse Reichenberg. Ook nu weer konden de Meerse mensen hun Duitse gasten op 6-7 en 8 septeniher een aangenaam programma voorschotelen. Na een busreis van bijna vijf uur werden de Duitse gasten op vrijdagavnnd hartelijk ontvangen in liet schutterslokaal, gelegen aan de Meerlesebaan te Meer. Kennismaking met liet gastgezin was een eerste vereiste. Nadien kroop iedereen tijdig onder de wol. Zaterdagvoormiddag werd er uitgerust. s'Namiddags waren allen sportief. Er werden voldoende fietsen georganiseerd en via het fietspad langs dc Mark maakten de Duitsers kennis niet onze natuur. literaard werd er in MeerselDreef gerust en bijgetankt. Via allerlei wegeltjes kwam het ganse gezelschap later terecht op liet aarbeienbedrij f van Pluym-Brosens. Willy en Roos, zelf ook ni de gilde, gaven een perfecte rondleiding. Ook tal van eigen mensen keken de ogen uit hun kop hoe tegenwoordig aardbeien gekweekt en gewonnen worden. Later lieten de aanwezigen het ijs, uiteraard met aardbeien, zich goed smaken. Zaterdagavond heeft er dan een verbroederingsbal plaatsgevonden. Woorden overbodi g . Alleen dit: 't was in orde! Zondag moesten de schutters hun eer bewijzen. Men kon kiezen. In de kelder op het gewone blazoen schieten, of buiten op de wip. Ook hier was hilariteit aanwezig. s'Middags g enoten 112 aanwezigen van een barbecue. Blijkbaar moest er nog veel verteld worden. Omstreeks 15.00 uur zou de bus terug naar Duitsland vertrekken, maar ook dat werd "Meerse tijd". De Duitse gasten kunnen terugkijken naar een geslaagd bezoek aan België. Volgend jaar trekkende Belgen terug ginder. naar. De uitnodiging hiervoor is al binnen.


SCHUTTERIJ

GROTE KRUISBOOG prijs. Robbie Van Wassenhove uit Meer schoot 33 punten met vier rozen wat voldoende was om beslag te leggen op deze rozenpri]s.

Bondsschieting Loenhout Op de zesde bondsschieting met de grote kruisboog schoten Gery Dockx uit Meer en André Bols uit \Vortel hei maximum derpunten. André

Ereprjs Van Den Bossche Meerle De Sint-Jorisgilde van Meerle legde verleden jaar beslag 011 de ereprijs Van Dell Bossehe. Dit jaar svaren zij gastheer voor de andere 8 gilden van het Verbond. 1-let unieke van dit zestal is wel dat het steeds bestaat uit 2 ere, 2 a en 2 b schutters. Halfweg moet er telkens één schutter uit elke reeks geschoten hebben. tal Rveg stond Meerle en Minderhout samen aan de leiding met 98 punten. Wortel had toen 96 punten voor Sprundel met een tussenstand van 95 punten. Na de vierde ronde veranderde dc tu.,LIltaiid dusdanig dcii Mcei le nog steeds aan de leiding stond met 127 punten voor Wortel. Sprundel én Minderhout met 125 punten. Meer en Loenhout hadden 124 plinten.

Bondsschieting Meer Op de zevende hondsschietnlg te Meer schoot keizer Jan Van Hasselt uit Loenhout, in de ere reeks, als enige 36 op 36. Hij legde zonder tegenstand beslag 011 de rozenprijs. In de a reeks schoot Johan Van Dijck. ook uit Loenhout, ook als enige 36 op 36. Ook hij won de rozenprijs. In de b reeks werd de rozenprijs gewonnen door Jorge Blockx uit Hoogstraten. Hij schoot, illet drie rozen, het beste kampschot voor de rozenprijs.

1

---

Puii / /'('/Ci i 1,11 1

(ei

kampte het beste voor de rozenpdis. In de A reeks schoten zowel Paul Eelen als Ene Matthé, beide int Meer, 35 op 36. liet kampsehot 01) Paul was met vijf rozen liet afte kanlpcli. lii iie B ivvks was Luciiliout te steik. Tliuisseliutters mogen echter niet meekampen voor de lozen-

In de vijfde ronde leek Meerle wel vleugels te krijgen .Marcel Verschueren sloot af òp 3-4 punten en vergrote de voorsprong tot 4 punten. De laatste Schutter moest nog twee punten tritsgeven maar Mi'erlo legde voor de twoedo macd achter elkaar beslag op de ereprijs Van Den Bossçlie, Dc zes schutters van Meerle waren Mil Gijsbregts (32), Rob Hendrickx (32), John Van Haperei'i (4). Jos Janssens (29), Marcel Verschueren (34) en Gust Brosens (32).

j S

Jorge Bloc/er iiji Hoog.

1/1/ (cl)

-\

Grote collectie behangpapier

5000 kleuren.1 .1 .1 klaar terwijl u wacht Interieurarchitecte: Katrien Doms

1114 oon9arnerj,,, Ir Witte Lietaer, Lysdrap, Boris,

B.V.BA.

LIL!J, &

natuurlijk & synthetisch

rax 031314484

k~~ orlinc-00 246 lk

b400

47


CAFE-BRASSERIE

Op stap HOOGSTRATEN TENTOONSTELLING

ifl

mJï

Tot 21 december: MIJN DORP, MIJN

STRAAT, MIJN HUIS in het St. museum van het Begijnhof, van woensdag t/m zondag van 14 tot 17u.

Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: HOBBY-

TENTOONSTELLING, zaal Pax. Zaterdag 12 oktober: CONCERT in de

Begijnhofkerk. door de Koninklijke fanfare St. Katharina, ten voordele van Coda Hospice, 20 uur, kaarten in voorverkoop 8 euro. kassa 10 euro, in samenwerking met Lions HoogstratenMarkland. Zaterdag 12 oktober: KLANTENDAG in de

WERELDWINKEL, gratis proeven, van 10 tot 1 7u, Gelmelstraat 50. Zaterdag 12 oktober: optreden van STAR

BIERHANDEL GORRENS WILLY

56

WORTEL Zondag 13 oktaober

lste GELEIDE WANDELING van Markdal. Start om 14u aan liet Casino van de Kolonie. Zondag 27 oktober

Woensdag 16 oktober

HOBBYTENTOONSTELLING in de Parochiezaal, zat. Van 14.00 tot 19.00 uur en zon. Van 10,00 tot 18.00 uur. org . KBG Wortel.

MISSIEFEEST in de Parochiezaal, van 13.30 tot 19.00 uur, org. Missieactie Wortel. Zaterdag 28 en zondag 29 september

Vrijdag 18 oktober: Concert door 't MOLEN-

MEER

KOT, met Flor en Florejan Vcrschucren, om 20.30 uur in de Begijnhofkerk Opening WEEK VAN DE BIBLIOTHEEK met SPORTK WIS.

NACHT VAN DE WANSMAAK vanaf 20.30 uur in de Mussenakker.

Zondag 20 oktober

TWEEDEHANDSBEURS van 14 tot 16uurin zaal Pax. Dr. H. Versmissenstraat, voor kinderkleding tot 12 jaar, baby-uitzet en speelgoed. org . BGJG, info tel. 03 3 14 84 99 (n/t 18 uur). Woensdag 23 oktober: DAGUITSTAP naar

Tongeren. Org . CRM Vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober:

BOER ENEIND KERMIS. Zaterdag 26 en zondag 27 oktober:

OLDTIMER BEURS, Veilinghallen, 9.30 tot 18 uur, info T. Huet, 014/63.32.73. Donderdag 31 oktober

UNIVERSITEIT VRIJE TIJD niet prof. Dirk van den Auweele overmentaliteitsgcschiedenis, om 14 uur in het auditorium van het Klein Seminarie, org. Davidsfonds.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

48

voor jongeren

41

Zaterdag 12 oktober: BINGO-AVOND in het

GORRENS WILLY-VERVOORT

CLUB WEST en SWEARING AT MOTORISTS vanaf2lu in Cahier. Dinsdag 15 oktober: MARKT vanaf 8 uur tot 12.30 uur. VOORDRACHT door Edward de Maesschalck over 1302 Guldensporenslag om 20 uur in het Vito, ingang Culemborglaan, toegang 3 6, org. Davidsfonds.

CAHIER

151

MEERLE

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten Wortedorp 49 2323 Hoogstraten.WorieI TeF/FaxC3/3r45328

Vrijheid 173 -2320 I-Ioogstraten Tel.: (03) 31491 94- Fax: (03) 31487 17

hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Dinsdag 1 oktober: HERFSTWAN DELING

op de Strijbeekse Heide. Vertrek 14.30 u aan het lokaal van CRM. Org . CRM.

DeGuldenCoppe

parochiecentrum vana f1930 uur. Org . Fanfare St. Cecilia Zondag 13 oktober: GEZINSDAG van school De Klimtoren met BOSWANDELING (start tussen 13 en 14u), later kinderdisco en hap en drank in de zaal. Zondag 20 oktober: MOUNTAINBIKE-

TOCHT, vertrek 8.30 - 10.30 uur, aan de parochiezaal. Org . Wielerclub De Pieretrappers Zondag 27 oktober: KINDERMARKT. kopen en verkopen vati speelgoed aan en door kinderen. van 13 tot 17 uur ni de parochiezaal. 2e GELEIDE WANDELING van Markdal. Start om 1 4u aan de kerk van Sterbos in Wuustwezel.

Zaterdag 26 oktober

Kermiskalender van Meer Vrijdag 4 oktober: 't Hoekske, muziek uit de jaren 70 80 90 met Di Kurt. Zaterdag 5 oktober: "Nonkel Ney" in de Mussenakker en "The Birds & The Bees" in de Paerdekop (georganiseerd door de Poepie Boys). Zaterdag 5 oktober: Dansavond in zaal Victoria met Danny Van Assche. Zondag 6 oktober: "The Flinstones (kennis â volonté) in 't Fortuin en Kodex in de tent. Maandag 7 oktober: Volksspelen in 't Fortuin (13 uur) en café-zaal Victoria. Maandag 7 oktober: "The Rocks (spec.CCR) bayourock-countryrock-alive in 't Fortuin en 19.30 uur kaarten rikken & jokken in zaal Victoria. Dinsdag 8 oktober: Volksspelen in café De Paerdekop (13 uur) en in 't Hoekske (15.30 uur). Dinsdag 8 oktober: 4T5D-FOUR TEE FIVE DEE disco-soul-rock '70 & '80 in 't Fortuin en dansavond met Danny Van Assche in zaal Victoria. Woensdag 9 oktober: Kindervolkssspelen. Start 13.30 uur. Meerse kinderen die buitendorps naar school gaan zijn ook zeer welkom. Zaterdag 12 oktober: Tiende kampioenschap van Hoogstraten wielrennen bij zaal Victoria. Zaterdag 12 oktober: 's Avonds Vrij podium in de Mussenakker (20 uur) met Toxis (punkrock), The Laid Back Lovers (rock'n roll) + more. Feesttent van de Chiro aan het klooster. Zondag 13 oktober: Volksspelen in De Eiken (13 uur), café De Witte Pet (15 uur) en 't Stamineeke (16.30 uur). Zondag 13 oktober: 't Hoekske, 's middags Flippo de clown, 19.30 uur kaarten rikken enjokken in zaal Victoria, 's avonds in 't Fortuin TAKE TWO op z'n minst, DE kermisafsluiter


CL DE

KAPSALON ISALL Vredeboomstraai 8 2321 Meer

drnes heïen kindeïen -

-

- Vrijdag 4 oktober, viering 10 jaar kinderkooi' de Franciscaanse Zonnetjes, aanvang peiigd 1 Oii npfrdcn met buy en Rikkert. Kaaren te verkrijgen o.a. in het klooster van \lecrsel-Dreef. - Zondag 13 oktober, Ceciliamis opgeluisterd door de fanfare "Voor Eer en Deugd" om 0u30 in dc paterskerk. - Zondag 27 oktober, kinderviering 10u30 in de paterskerk. CAFÉ DISCOBAR

'TFRTUIN Meerdorp 13

00,1

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel.03/314.83.11

46

ti>

urij4eib 183 hootratcn 031314 613 135 50

Alleen op afspraak Tel: 03 665 48 17 GSM: 047831 0717

MEERSEL-DREEF

j

trdijesi-uiz

1*4ri

444.7/€ee' 2321

Hoogstraten

Milieunieuws Clasinzameling Via de glashollen in de verschillende deeldoipcii cii op het comamerpark werd in 2001 meer dan 40 kg glas per inwoner ingezameld. Dit is zonder meer een prachtig resultaat. Toch worden bij de glasinzameling misbruiken vastgesteld. Bijvoorbeeld het achterlaten van ander afval dan glas in de buurt van de glasbollen. Dit staat gelijk met sluikstorten en kan absoluut niet. Bovendien kost dit onze gemeenschap handenvol geld omwille van het opruimwerk door onze gemeentearbeiders. Door verhoogd toezicht willen wij dit misbruik inperken. Is een glasbol vol of weet je geen blijfmet vlak glas? 1-liervoor kanje altijd gratis terecht op het containerpark.

Dc inzameling van de blauwe en de groene zak De herfst met zijn stevige svinden en stormen staat weer voor de deur. De lichte blauwe en groene zakken worden speelballen van de wind als we niet oppassen. En een opengescheurde zak zorgt voor een ravage in de buurt. Hoe kan je dit voorkomen? - Het sluitingslintje kan je gebruiken om de zak te bevestigen aan een paaltje zodat hij niet wegwaait. - Je kan de zak ook vastklemmen tussen bepaalde stukken straatmeubilair die hier en daar staan opgesteld. Met een beetje goede wil en creativiteit kan het wegwaaien zeker worden voorkomen.

Telefoon: 03/315.71.53

vzw Mussenakker Meer ?>'

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zalerdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 ii.

MINDERHOUT Zaterdag 5 oktober DORPSQUIZ om 20 uur in het parochiecentrum, info feestcomité Sint-Cleniens, tel. 0479 84 98 99. Woensdag 9 oktober \OORDRACHT door Cas Goossens over de media in het KLJ-lokaal achter de bibliotheek lan het dorpsplein om 20 uur, org. Markant. Zaterdag 13 oktober KAPELLEKENSWANDELING. Inschrijven en vertrek tussen 8 en 14u aan het parochiecentrum. Org . KWB. Zaterdag 19 oktober KINDERFLIIF met Kodex te Ber gen san 13.30 uur tot 15 uur. organisatie De SInger én s avonds fuif voor iedereen, ook met Kodex.

'4°ÎTRT HOOGSTRATEN

Tentoonstelling rond duurzaamheid: 'De ecologische voetafdruk' van 6 tot 15 november 1-let stadsbestuur organiseert in samenwerking met de scholengemeenschap Markdal een tentoonstell ing rond duurzaamheid in de feestzaal van het Klein Seminarie in Hoogstraten. De ruggengraat van de tentoonstelling wordt ter beschikking gesteld door onze prosnlncie. Volgende modules komen aan bod: - De verklaring van het begrip 'De ecologische voetafdruk' - Thema Noord-Zuid - Thema afvalpreventie - Thema duurzaam watergebruik - Thema duurzaam energiegebrui k - Thema mobiliteit - Thema duurzame grondstofftn en producten - Thema bestrijdingsmiddelen Rond elk van deze thema's wordt ook het plaatselijk aanbod toegelicht. Hierbij kunnen we

rekenen op de medewerking \ nu verschillende zelfstandigen, bedrijven en andere organisaties. Volgende maand volgt hierover meer informatie. De tentoonstelling is gratis toegankelijk - voor scholen op wo 6, do 7, vr 8, di 12, wo 13 en do 14 november tijdens de schooluren - voor verenigingen op wo 6. do 7, di 12 en wo 13 november van 19.30 tot 22.00u. Voor verenigingen van gepensioneerden ook tijdens de schooluren. - voor het publiek op za 9 en zo 10 november van 14.00 tot 18.00u. Scholen en verenigingen kunnen voor meer informatie en voor reservatie terecht op de stedelijke niilieudienst hij de duurzaamheidsambtenaar Bram Ceusters tel. 03 340 1923.

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

s

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE -

ook op

Ba:rieNa:s

5 uur.

op

Ioen.

49


DE TUIN IN OKTOBER De siertuin In de herfsttuin kanje best nog veel tuinplanten aantref'fin die met hun bloei voor volop kleur kunnen zorgen. Planten zoals de Sedum spectabile, de chrysant, en herfstasters bloeien vaak door tot de eerste nachtvorst. Ook de fraai verkleurende bladeren fleuren de herfsttuin op. Op plaatsen waar de éénjarige zomerbloeiers hebben gestaan kunnen siergrassen en heideplanten worden neergezet. Vooral straks in de winter komen deze planten goed tot hun recht. Het is nu ook de tijd om vaste planten en bomen aan te schaffen. De grond is nog warm en er valt voldoende regen zodat de planten en bomen stevige wortels kunnen ontwikkelen voor de inter heuint.

Vogels Terwijl hoog in de lucht duizenden vogels door trekken op weg naar liet warme zuiden zoeken bosmuizen, eeklioorns en boomklevers op de grond naar eikels en vruchten om hun winter voorraad aan te leggen. Onder de eiken zoeken Vlaamse gaaien naar eikels. Ze nemen ze in hun bek nice om ze stuk voor stuk te begraven in de omgeving als wintervoorraad. 1-let hoogtepunt van de vogeltrek ligt in de derde v eek van de maand. Veel insecteneters verlaten dan ons land zoals de fitis. de koekoek, de grasmus en de zwaluw. Een deel van de roodborstjes trekt ook naar liet warme zuiden en hun plaats wordt dan weer ingenomen door soortgenoten uit liet hoge noorden. Dit is ook het geval met de ganzen en steltlopers. De meeste trekvogels vliegen langs de kust maar ook in hei binnenland zie je er veel overvliegen. Als je ze wilt zien dan moet je vroeg opstaan want de meeste vogels trekken rond zonsopgang. Er zijn er ook die de voorkeur hebben voor dc nacht nl. de ganzen en de koperwieken. Sijzen, vinken en kepen vliegen liet liefst oserdag.

Zoogdieren Eekhoorns en hosmui,en /ijn iiU O101i bezig een winters oorraad te maken. Zij verzamelen volop eikels, beukennoten en andere 7aden. Egeltjes scharrelen volop rond om zich "dik te eten" zodat zij tijdens hun winterslaap op hun vetlaag kunnen teren.

Zomerbloeiende bollen en knollen

Oktober is de ideale planttijd voor bollen en knollen. De open plek' en tussen dc vaste planten en heesters kunnen hiermee opgevuld worden. Er zijn nu volop narcissen. tulpen en andere bolgewassen te koop. Kijk wel goed of ze er "gezond" uit zien dus niet uitgedroogd of beschimmeld. Het is leuk om te kiezen voor soorten die geschikt zijn voor verwildering. Zij komen elkjaar weer terug en breiden zich ieder jaar verder uit. Enkele soorten zijn: dc bosanemoon, de boerenkrokus, de knikkende vogelmelk en de winterakoniet. Deze laatste i' vaak liet eerst bloeiende knolge\vasjc dat o c in de tuin kunnen aniiiret!en. 50

t

Insecten Oktober is een echte spinnenmaand. De Lriuspinnen zijn dan op hun mooist. De ochtendnevel en de eerste rijp maken san hun webben ware kunstwerken. In de tuin zijn spinnen zeci nuttig bij liet onschadelijk maken van vliegen en muggen. Op vaste planten die laat en langdu rig bloeien zoals Leverkruid en de Seduni spectahile "Herbstfieude" kunnen we nog volop genieten van de vlinders en andere stuifmeel zoekende insecten. Dit gaat door tot de eerste sorst invalt. Dat veel vogels naar liet warme zuiden trekken weet iedereen maar dat er ook vlinders zijn die dat doen is minder bekend. 1-let zijn o.a. de atalanta's en de distelslniders. De vlinders die weer in liet voorjaar terugkonien zijn de nazaten hiervan. Het is bijna niet ie geloven dat zij enkele honderden kilometers alleggen.

Houden de kraaien school, zorg voor hout en kool.

De vorstgevoelige 7omerbloeiende bollen en knollen kan men het beste deze maand uit dc grond halen zoals dahlia's, begonia's en gladiolen. Laat het lof afsterven en be\\ aar cle bollen en knollen op een koele plaats Pas op dat de temperatuur niet onder de 0° komt! Dc gladiool wil graag bij een temperatuur van 20° bewaard worden.

Voorjaarsbollen en knollen

'r

DE DIEREN IN OKTOBER

Beeld van de maand ZIJN UW ZAKKEN GOEb GE VUL b? -

Wie leergierig is vindt altijd nieuwe lessen om de hoek:

15

-:S ST:::'

wie niets heeft die vindt licht een stok om de hond te slaan, en wie niets kon vinden heeft wellicht niet goed gezocht. Want alleen een goed gevulde zak is licht om dragen.


!

I.

- wm

MA -

R't

f Elmmr

-

r

----

-;

L. -

1

-

Rl

4L

• -.

•.

,

comg

cum loom VWAr

om

-

:

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

F~1

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

I1

__

APOTHEKERS

00

Gevogelte

Wild &

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel 03/3157016

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

I*îk4

Zaterdagvoormiddag 28 september:

APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstaten. Tel. 03/314.51.50.

Tot 4 oktober: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 03/669.64.24. Speciaalzaak in genen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons..), antiek, brokante en curiosa

k

UOe&st

SLAGERIJ

Van 11 tot 18 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40

200all~tw

APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46 Tel. 03/315.73.75.

hairslyling

Van 25 tot 31 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II. Tel. 03/314.38.68.

mode...

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01416331 99

www.kcmode.be

hen

HOOGSTRATEN

Ç

BOEKHOUDING FISCALITEIT

b

Meerdorp 72 2321 MEER

BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/31 5.08.67 fred.degruyter@pi.be 52

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Dï tlrn za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

Van 18 tot 25 oktober:

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

~C

Van 4 tot 11 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 031314.60.04.

Tel. 03/314.40.74.

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

lig

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

Vanaf woensdag 30 oktober mag u de volgende MAAND in de winkel verwachten; abonnees krijgen het blad op 31 oktober in de bus. Medewerkers, we kijken uit naar uw kopij op woensdag 16 oktober en met het dorp- en sportnieuws zien we u graag komen op zondag de

-

-

155

SUPRAVINS GROTE PLAA TS 28 2323 TEL TEL: 0313143583

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE ...EN NOG VEEL MEER

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD: Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS. LIEVE VAN MECHELL' 103 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSI/ VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39). MAY VAN DONINCK(03/314.30.48)en MAY VFRMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03314.85.17) LIEVE ROOS (03 314.5876)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.