augustus 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

e

hoogstraatse

n HET DAGBOEK

I

ADRI GEERTS

~-

l~

f.,--._- '~

c, '

I:,....- '

_

'.~~


COLUMN Alles is spel De romantische pockets, in de volksmond dokters-, flut-, stations- of kasteelromannetjes genoemd, beleven hun verkooppiek in de vakantietijd. 'Niets is lekkerder dan wegzwijmelen met een dweepachtige lovestory waarbij je niet hoeft na te denken', zegt men. Maar het is niet elke dag zwoel strandweer. In Nederland en Vlaanderen worden volgens een schatting jaarlijks nog altijd ongeveer drie miljoen van deze leesboekjes verkocht. Daarom pleit ik voor een ander soort boeken; bijvoorbeeld een werk van Johan Huizinga. Bijna iedereen kent de titel van zijn meesterwerk uit de cultuurgeschiedenis Herfsttij der middeleeuwen. Maar wie heeft het ook gelezen? De tekst begint met: 'Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk scheen de afstand groter dan voor ons; al wat men beleefde had nog die graad van onmiddellijkheid en absoluutheid, die de vreugde en het leed nu nog hebben in de kindergeest.' Herfsttij der middeleeuwen is een synthese van beeldende kunst en literaire bronnen, van de verstilde sfeer van de Vlaamse primitieven en de klacht om het bestaan in het werk van dichters en schrijvers tegen de achtergrond van schitterende feesten in extravagante kledij en pompeuze praal. Zeker een aanrader. Maar eigenlijk wil ik hier en nu een ander werk van deze cultuurfilosoof promoten. Homo Ludens (1938) is het hoofdwerk van Huizinga

.1

over het spel en ... hij kent een hoge waarde toe aan het spel. Aan het begin van Homo Ludens poneert Huizinga dat het spel ouder is dan de cultuur, wat hij ziel bewezen in het spel van dieren. Zij hebben niet gewachl met spelen tot de komst van de mens. 'Het bestaan van hel spel bevestigt voortdurend, en in de hoogste zin, het supralogisch karakter van onze situatie in de kosmos. De dieren kunnen spelen, dus zij zijn reeds meer dan mechanismen. Wij spelen, en welen, dat wij spelen, dus wij zijn meer dan enkel redelijke wezens, want hel spel is onredelijk.' Het spel is volgens hem een tijdelijk uittreden uit het gewone, normale leven, het is 'een intermezzo van het dagelijkse leven, een verpozing', en het speelt zich af in grenzen van tijd en plaats. Hel spel is een ordenende, gesloten handeling maar één kenmerk gaal aan de andere vooraf: 'Alle spel is allereerst en bovenal een vrije handeling.' Eerst is er de vrijheid van het spel, beweert Huizinga, daarna pas komen de taken en de regels van het spel. De vrije aard van het spel is essentieel, omdat het spel het eerste fenomeen op aarde is dat buiten de natuur staat. Het spel gaat 'de loop van het natuurproces te buiten. Het voegt zich daaraan toe, het legt er zich over heen als een tooi.' Voor het kind en het dier ligt de vrijheid in de lust die zij aan het spel beleven. De volwassen mens kent de vrijheid van het spel, omdat hij ook niet zou kunnen spelen. 'Het spel is overvloedig', schrijft Huizinga, maar als de lust ertoe ontbreekt, kan het altijd worden uitgesteld. Het spel is een vrije handeling die cultuur

voortbrengt. Daarmee staat h begin van cultuur en beschavi~ spel aan hel van het spel reikt nog verder. Lev;~ De Invloed alles een spel is. En wie wil daa IS InzIendal roverh n'lelll1eer weten? Vraag het boek in de bibl' Tiid i IJ ens d e maan d Juni was Voor v 101 I eekl h . een voetbalspel. In juli ging alle a: e~ elleven naar de wielrenners. TussendOor ~ acht weer genieten van het Zweten en kreun onden We tennis. h e Iden. Maar of Huizinga aa endivan d e n k11 soon spe I en d ac h I toen hiiIJ zi: ZIJn boek schreef I V andaao hoor ie dik ' unnen we b etwijiif een. .. . I wlJls zeggen: Sport IS commerciet=en het spel isoorlo Maar oorlog en commercie zijn ook een d g. van onz e cu It uur. Moe t en WIJ".met lerug na eel d ar e oorspron ke I IJ"k e vorm van het spel? In Genesis 2:3 (het eerste deel van een and beroemd boek) lezen we: 'God gaf de zeven~~ dag zijn zegen en maakte er een bijzondere dag van. Want op die da~, toen hij zijn schepping voltooid had, hield hij op met al zijn werk.' De zondag als rustdag was zeker een zegen in de tijd toen de mens dagelijks zware, lichamelijke arbeid moest verrichten. Vandaag lijden ZO'n eenenveertig miljoen mensen in de Europese Unie onder aan het werk gerelateerde stress. In samenwerking met regeringen, vakbonden en werknemersorganisaties start het Europese Bureau voor Veiligheid en Gezondheid op hel Werk met een campagne tegen werkstress. Laten we misschien klein beginnen en de mensen vragen om van elke zondag een echie speeldag te maken. In de vakantietijd mag hel gerust iets meer ZIJn, en ... vergeet met Ie lezen. (jS)

DE WERELD VAN

/(jENT<

DE TGV WELDRA DOOR HOOGSTRATEN ... ZIE DA GE VEUR 'T DOENKER TERUG . THUIS ZIJT, LOUIS!

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

2

tel. 033145504 fax 033142540 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733·3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

Illrdlll

verantw. IJitg.: J. Fransen, Ol/de Weg 20 2323 Hoogstraten

'"


pu

OMSLAG VERHAAL

NA DE EIO DE HSL Voor de tweede keer onteigend Jos Stes: "Het is als de dood die op u aflomt" Jos Stes, Jan Brosens, Dictus, Louis Vermeiren en Jos Kinschots hebben de pech om langs de westkant van de E19 te wonen. Bijna 35 jaar na de eerste onteigeningen voor de tocnmaligc ElO moeten vier van de vijf hun huis verlaten en wordt er weer een stuk grond onteigend. Ditmaal voor de aanleg van de HSL, de Hoge Snelheidslijn. Onteigening voor openbaar nut. "Het went nooit", zegt Jos Stes: Het koiiit up je af als de dood" En hoewel Jos en Treza nu best tevreden zijn in hun nieuwe huis aan de Terbeeksestraat, toch zouden zij liefst vaii al zijn blijven wonen in hun boerderij, vlak naast de snelweg. Ook Louis Vermeiren en Jan Brosens zijn hun huis kwijt. Maar weggaan uit de streek was toch een stap te ver. Beiden bouwden zij vlak bij hun vorige woning en hebben binnenkort niet alleen zicht op de E19 maar ook op de HST. Jos Kinschots van zijn kant ontsnapt aan de onteigening en ziet de trein al vlak voor zijn deur voorbij razen. Het traject maakt daar een vreemde kronkel. Toch zou hij liever onteigend zijn geworden. Over ontvangen bedragen spreekt men liever niet. Vele mensen denken nu eenmaal dat men door een onteigening rijk kan worden. Reacties in de straat op een interview voor RTV heeft hen voorzichtig gemaakt. Dit potje blijft liever gedekt en sommigen willen sowieso al niet meer in de pers. Toch zijn ze de pers dankbaar voor de informatie die zij tot nu toe verstrekt heeft over de planning en de werken. Want langs de kant van de NMBS valt er niet veel nieuws meer te rapen. Daar blijft het muisstil. "We zijn al twee keer gepakt, hopelijk zal dit wel de laatste keer zijn zeker?", hoopt Jos Stes en schetst voor ons een stukje landbouwleven aan de rand van de snelweg tot de laatste illusie door een snelle trein werd weggevaagd. ...

Al eens meegemaakt 'De eerste keer dat wij iets hoorden van die trein is nu al wel bijna vijfjaar geleden. We hebben het ook maar in de pers moeten vernemen. In het begin was er nog sprake van twee mogelijkheden: ofwel zou hij de ElO kruisen en zouden wij gespaard blijven van een onteigening, ofwel zou hij aan de westelijke kant blijven en dan vielen we er met ons bedrijf midden in. Het werd onze kant en dus konden wij opkrassen. Oorspronkelijk, toen wij in 1960 met ons landbouwbedrijf startten, hadden wij al onze gronden aan de boerderij liggen. Natuurlijk hoopten wij hier altijd ie kunnen blijven wonen. Maar einde jaren '60 kwam men daar ineens met de plannen voor de Eb. Die nieuwe snelweg zou los door onze grond gaan en de nieuwe brug zou de boerderij van de rest van de grond afscheuren. Een halve hectare bleef er nog aan de boerderij over. Al de rest lag aan de overkant

van de brug. Dankzij de ruilverkaveling hebben we nog een hectare vlak bij de boerderij kunnen hij krijgen. Aan de overzijde zijn we dan opnieuw gestart. We hebben er een nieuwe stal gezet en zo is daar terug een volwaardig bedrijf kunnen beginnen. We hebben een aantal gronden kunnen bijkopen en ook de ruilverkaveling heeh goed werk gedaan om een groter geheel te verkrijgen. Sinds '92 woont daar nu onze zoon Mark clie het bedrijf leidt. Hoewel ik op onze boerderij bleef wonen heb ik daar de laatste jaren mee geboerd tot ik op pensioen gegaan ben. Ik was daar best een tevreden mens. En dan komt daar die trein

Als de dood "Ik durf eerlijk zeggen: zoiets, dat komt op u af als de dood. Ge ziet dat aankomen en ge hebt geen keuze meer. Toen er in het begin sprake was van die HST waren er nog politiekers en

1 Jos Stes, ontgoocheld in de o verliejd. "Het is dank zij de pers dat we nog een beetje informatie krijgen organisaties die sterk achter ons stonden, maar dat is vandaag al lang niet meer het geval. Het is dank zij de pers dat we nog een beetje informatie hebben. Als ge vragen stelt aan hogerhand, dan geraakt ge niet aan de bak. Ik heb zelfs al een paar keer moeten dreigen om de televisie er bij te halen om nog iets te kunnen bekomen. Wij hebben indertijd moeten kiezen tussen landhociw of tuinbouw. We hebben gekozen voor de landbouw, en hoewel dat niet gemakkelijk was om iets zelfstandig op te bouwen, zijn wij er geraakt en nu moeten we weer weg. En dal voor de tweede keer. Er zijn natuurlijk veel ergere dingen in het leven dan dit. Wij zijn gelukkig nog goed gezond, maar dit vind ik wel zo ontzettend spijtig. Wij hadden gehoopt van altijd op de boerderij te kunnen blijven wonen. Het heeft niet mogen zijn. Wal ik ook wel erg vind is dat de meeste mensen denken dat daar eigenlijk geld mee te verdienen valt. Buitenstaanders denken en maken er dikwijls van alles van. Die denken dat, als ge een beetje voet hij stek houdt, ze de meest zotte prijzen betalen voor uw grond. Vergeet het maar rap. Die mannen hebben een bepaald budget en daar moet het mee gebeuren. Veel onderhandelen is daar niet hij. Als er iets is, krijgt ge iets en als er weinig is, krijgt ge niets bij. Enerzijds was het nog goed dat we dat vroeger al eens meegemaakt hebben zodat we wisten hoe zoiets in zijn werk gaat. Anders zou je nog gedacht hebben: we wachten maar af en dan zullen ze ons wel geweldig uitkeren. Maar zo werkt dat niet hoor. Ge moet nergens op liefdadigheid rekenen, hoor. We hebben nu gronden aangekocht van twee miljoen per hectare terwijl we voor de onteigening 1.8 miljoen gekregen hebben. Dat is de markt. hĂŠ. En dan hebben we het alleen nog maar over de grond. Of die gronden nu los liggen of aan de gebouwen, dat blijft voor die onteigenaars


OMSLAG VERHAAL


OMSLAG VERHAAL hetzelfde. Dat is toch hij geen enkele verkoping zo. Er is toch altijd een verschil in prijs, goed gelegen of slrvht gelegen, goede grond 01' slechte grond. Ge moet die straffe verhalen over zotte prijzen niet te rap geloven. Ze zullen geen frank meer betalen dan dat ze moeten. Voor een huis wordt ook alles goed bekeken. St11i vl geen centrale verwarming of een kachel in huis. dan mooi 'o n bi denken dat ge hiervoor con vergoeding krijgt. Zo werkt het niet. Een goede dein is ccii goede deur, een slechte deur is waardeloos. Zij bepalen cle prijs en daar kunt ge niet veel tegen inbrengen. Moest ik deze woning privé kunnen verkopen clan had ik er veel meer van kunnen maken. Voor de gronden heb ik 1 miljoen per hectare gekregen en ik denk dat het voor iedereen hier in de huurt zo is. Maar niemand spreekt daarover en misschien is dci maar best ook.'

Onteigenings-procedure Uitje huis gezet worden of weg moeten van de grond clie je bewerkt is geenzins prettig. Het is dau ook met meer dan redelijk clatje hiervoor behoorlijk vergoed wcrdt. We vroegen na hoe dat tn 71)fl werk "act uiteraard 7nnder nvor individuele gevallen te spreken. Dc côhrdniatiL i,ii uitsuci lig van dc wei ken gebeurt door TUC RAIL, een dochtermaatschappij van de NMBS. Het studie- en adviesbureau werd in 1992 opgericht voor het projectbeheer van de nieuwe hogesnelheidslijnen en de modernisering van de bestaande lijnen voor cle hst. TUC RAIL stelt de uitvoeringsplannen op met een duidelijke gi'ensbepaling van de werken. Het bureau maakt een onderscheid tussen dc werfsituatie (tijdens de werken) en dc definitieve situatie (na de werken. Na goedkeuring van de plannen, wordt cle onteigeningsproceclure gestart dooi' het Comité van Aankoop. Zij proberen eerst via ccii minnelijke procedure tot een schikking te komen en daarna eventueel via een gei'echlelijke procedure (indien nodig).

Procederen? "Ik was bij dc eerste om onteigend te wui dcii. Ze hebben heel het huis toen gefotografeerd. van binnen en buiten, een heel album ol. Daarna hebben ze een voorstel gedaan van cle waarde van het huis maar daar ging ik niet mee akkoord. De man vond de gebouwen in heel goede staat maar van zijn voorstel heb ik de hele nacht niet geslapen. ()ok voor de gronden gaf men toen in het begin maar 1.1 miljoen frank per hectare. Het was zover dat zij hier links en rechts allemaal onteigend wai'en en dat ik die man al een jaar niet meer gezien had. Ik was zelfs al aan het bouwen in de Terheeksestraat en nog altijd had ik geen frank gehad terwijl mijn huren allemaal al uitbetaald waren. Uiteindelijk is er dan toch een voorstel van onteigening gekomen waarmee wij dan akkoord gegaan zijn. Moest ik nog langer voet hij stuk gehouden hebben dan hadden ze het gewoon afgebroken en hadden we het geld gekregen dat zij voorzien hadden en dan zou je kLinnen gaan procederen bij de staat. Zolang totdat ge misschien niks meer overhoudt. Ik ken mensen die hij de onteigening voor de autosnelweg geprocedeerd hebben tot zij nog nul frank hadden. De staat heeft dat gewonnen. Daar kunt ge toch niet tegen op. Ik heb wel voet hij stuk gehouden

voor twee kleine stukjes grond. van ID are en van 30 are, die zouden blijven liggen. Die hebben ze uiteindelijk dan toch ook maar nice onteigend. Op 31 maart heb ik mijn geld gehad en op 31 mci moesten we daar weg zijn. Op zeker moment waren ze al aan het werken op een perceel waar ik nog geen geld voor gehad had. Die werken heb ik wel laten stilleggen. Ik heb toen tegen clie man gezegd: "Hebt gij graag dat hier de TV ook nog eens komt kijken of dat ik de pers er hij roep T' Toen was er wel eventjes paniek en zijn ze er toch mee gestopt."

Waarom niet ruilen? "Het is een zware tol dat altijd maar de gronden aan cle gebouwen worden weggenomen. Want gronden terug aankopen rond bestaande gebouwen dat is nog niet zo simpel. En nu moeten we

Bij dc onteigen i iig maakt men COil o dcrschcid tussen woningen en bedrijven enerzijds én agrarische gebieden. (int)

weer gronden afstaan aan de boerderij. tn totaal toch wel een twee hectare, anderhalf hectare hier rond de boerderij en nog een halve hectare aan de overkant. Het is altijd naar afpakken en niks in de plaats geven. Ik heb dat toen ook tegen die mail van cle onteigening gezegd: Ge moet mij niks betalen, als ge mij maar iets anders in de plaats kunt geven. Maar die man beweerde dat hij dat niet kon doen. In de buurt stond er echter een woning te koop voor 13 miljoen. Ik heb hem dat gevraagd: kopen jullie dan die woning en geeft die dan in ruil aan mij, maar nee, dat konden ze niet doen. Dat zou heel simpel zijn. maar zij weten ook wel dat zij dan de prijs moeten betalen die de verkoper vraagt en dat willen zij niet. Zij bepalen zelf liever de prijs van wat zij onteigenen. Hetzelfde geldt voor de gronden. Als gij en ik overeenkomsten kunnen maken om gronden te ruilen dan moeten zij dat toch ook kunnen. Er liggen overal nog gronden te huur en te koop. Dat zou heel wat oplossen. Jonge boeren willen toch ook allemaal een goede huur geven voor goede grond."

Vooruitgang

\

1 ,.,.

Ook de 'hoeve Dic'tus' inoel plaats iiitikcii i ttoi

t/t

io fit

itt iii

Toch heeft j0 s geen bezwaar tegen de nieuwe trein. "Ik denk wel dat die trein nodig zal zijn. Ge moet ook niet tegen dc vooruitgang zijn. Iie. Toen de snelweg gelegd werd reden er in liet begin ook maar een paar auto's over. Toen kon je er nog eens overheen wandelen. Dat zou ik nu niet meerproheren. Wat nodig is moet er komen. 70 Simpel is dat, maar vergoed de mensen dan ook goed, dan is toch iedereen tevreden. Als ze le mensen goed vergoeden, dan denk ik dat er nog weinig zullen blijven ,vonon, of dat nu aan een weg. een fietspad of ccii spoorweg gelegen is. Iedereen wil zich toch wel verbeteren. hé. Ik kan mij goed voorstellen wat dat daar in Doel is. Daar wordt een politiek gevoerd van "liet moet weg" en "liet moet blijven", maarde mensen die er wonen die zitten er wel mee ..Als ge blijft dan Runt ge een beetje afwachten, maar diegene die weg is, is volgens mij de slimste. Ge nioet iiie) geloven dat ge meer krijgt als ge langer wacht. Het kan natuurlijk wel dat dc prijzen aangepast worden. Hier is dat na anderhalf jaar ook gebeurd. Van 1,1 miljoen naar 1.8 miljoen per


OMSLAG VERHAAL jaargeleden hebben we dan noodgedwongen beslist om op zoek te gaan naar een aiidc'r huis of grond om op te hniwii fletiikkio 4 hebben we deze grond hier gevonden en hebben we 4 hier nieuw gebouwd. Maar • dan denken heel veel mensen dat ge van een onteigening rijk wordt. Vergeet dat maar rap en maak dat de mensen maar eens wijs. Ik geloof nooit iemand meer die toet zulke wei ken j: bezig is. En dat geldt evengoed voor wegen en fietspaden. Ze trekken een weg en zodra er een woning komt, gaan ze er linksrechts voorbij en ze hebben u niet meer nodig. Ze laten u zitten waar ge zit. En zogauw ze er voorbij zijn dan kunnen ze terug breed gaan. Ik zou zeggen: doet dat dan ook weg. Maar los Kiji s 'los/s. liever een onteigening (1(1/1 een i reffi op s'iileh ineens kan dat dan niet meter van je huis. meer en dan moet dat jaren zo blijven staan. Als ge die mensen dan niet hectare, maar dat geldt voor iedereen geloof ik. fatsoenlijk kunt vergoeden, dan vind ik dat toch En dat is toch ook geen algemene regel, hoor. In zo maar zwakjes. Maar zo werkt het nu dc privé. ligt dat natuurlijk helemaal anders. eenmaal." Kijk maar naar de gronden die verkocht werden voor die megaserre in l-loogstraten. Da'ar /ijn de prijzen serieus de hoogte ingegaan.

IJ

Toch maar liever onteigenen

Als ge gestuurd wordt door andermans wil, is dat niet simpel. Ge moet zelf kunnen sturen. Of ge nu wil kopen of verkopen, huren of verhuren. Dan kunt ge overeenkomsten sluiten en iedereen is content. Maar als iemand u komt zeggen, dat moet ik hebben en dat is de prijs. dan is dat maar een koude douche. En als ge dan op pensioen zijt, uw bedrijf ligt stil, hoewel de gehoLiwen nog wel in gebruik waren door mijn zonen, dan hebt ge ook niet meer zoveel te zeggen. hé. Vier

Jos Kinschots en May Geenen bekijken het dan weer iets anders. Zij hebben spijt dat zij niet onteigend worden. Binnenkort raast de HST op enkele meters naast hun woning voorbij. Een klein hoekje van hun grond hebben zij moeten afstaan, de rest valt buiten het traject. Wat meer is, het traject van de HSL maakt aan hun woning een bocht. Ze gaat als het ware rond de woning van J05 langs. Naast hen staat het voormalige jachthuis van het domein Vermeulen dat

-."

1

kortelings werd opgenomen in de lijst van waardevolle gebouwen in Hoogstraten. Misschien is hierin de reden te zoeken van deze rare kronkel. De veilieheidsstrook naast de HSL valt aan de wonin g gewoon weg. de trein gaat uiteraard kaarsrecht door. Na het geluid san de snelweg krijgen J05 en May er binnenkort nog eens een snelle trein bovenop. "Het is nu al erg hinderlijk, zegt May, Wij komen precies nooit tot rust. Als we toevallig eens op een ander komen dan weten we niet wat we gewaar worden, zo rustig dat het daar dan is. Alleen met Kerstmis en met Pasen is het hier rustig langs de E19. Dan weet ge niet wat gc vucli. " Jûs cn May kochteti de boei dci ij in 73 nog voor de snelweg in gebruik genomen werd, maar begonnen er te hoeren in 76. Voordien hadden 7ij een lnndhoiiwhedrijfin het dorp maar hadden daar nog weinig mogelijkheden en de gronden konden als bouwgrond verkocht worden. Nu evenwel de trein er ook nog eens bijkomt. had Jos zijn huis toch graag onteigend gezien. "Dan zou ik een honderd meter meer achteruit op mijn grond hebben kunnen bouwen. Ik hen helemaal niet tegen deze werken, maar het is toch onlogisch dat ze zo vlak naast uw huis gaan zonder dat ze het huis zelf dan ook onteigenen. Oorspronkelijk was er iemand gekomen die onze zienswijze van onteigening wel heel goed kon begrijpen. Hij zou het voorleggen, beloofde hij. Maar het bleek uiteindelijk niet te kunnen. Wij hebben nu wel de garantie gekregen dat er vlak voor ons huis, op een klein twintig meter, een geluidsmuur van vier meter hoog zou gezet worden. Wij hebben gevraagd om het bovenste gedeelte ervan dan toch zeker in glas te voorzien en dat heeft men ons toegezegd. Ze hebben ons de garantie gegeven dat het geluid sterk tal verminderd worden. Ik hoop dat het waar is, want als het onhoudbaar wordt, ga ik er tegen in beroep. Maar voor de rest moeten wij alle informatie ook maar uit de kranten vernemen. Er is ooit wel eens een informatievergadering geweest in het stadhuis van Hoogstraten, maar voor de rest is het heel stilletjes gebleven."

-

F,.

t

-..

t, ,

5•\

.'\

•.'

De trein niacikt CC/i IoiIii roOd de eigeiidoin inn Jo,s Kinschots De trein :al op enkele meter inn de voordeur voorbij vliegen. Onteigenen was in cle gegeven omstandigheden beter geweest.


OMSLAG VERHAAL

Vergoeding te klein 'We zijn maar een paar meter kwijtgeraakt". zegt Jos Kinschots. "Voor het bedrijf maakt dat niets uit. Ik heb hier achter het huis een stuk van 20 hectare liggen. Maar ik had liever gehad dat ze er van achter een hectare afdeden dan van voieii ddn are. Ik weet ook niet wat ze voor de grond betaald hebben. De andere boeren zeggen ilI'maal "veel te weinig", maar ze noemen geen getallen. Het zijn ten slotte ook mijn zaken niet. Een prijs van 1,8 miljoen zou wel kunnen kloppen, maar goede grond aan huis is hier in de streek al heel wat duurder, sommige zelfs al meer dan 2 miljoen. En dat is dan natuurlijk bijzonder pijnlijk. Die nianrien van de onteigeningscommissie heb ik eens horen zeggen dat ze de gemiddelde prijs moeten betalen van de voorbije tien jaren. Maar dat is natuurlijk verkeerd. Ze zouden de prijs moeten betalen van de volgende tien jaren. Die hoeren moeten wel andere grond kunnen kopen. Ik denk nu wel niet dat er nog prijsstijgingen gaan komen. De landbouw is op het monlent niet zo denderend. Het probleem zal natuurlijk achteraf komen als er bij ons niemand is die de zaak overneemt. Verkoopt zon bedrijf dan maar eens. Dat zal heel wat minder zijn dan vi jf jaar geleden. Momenteel is het hier al een hele drukte niet op en aanrijden. Hier achter zien er de wegen wel heel slecht uit. Die grote vrachtwagens rijden gewoon alles kapot. Het zou veel uitsparen als ze nu eerst die weg eens zouden leggen. Want ik vrees dat wij met die werken nu en het slechte weer straks geen weg meer gaan overhebben.

Een peulschil Louis Vermeiren heeft nog niet zo lang geleden gebouwd naast zijn vroeger bedrijf dat pal tegen de autosnelweg ligt. Nu het traject van de HSL oostwaarts naast de snelweg komt, zal de trein binnenkort ook rakelings langs zijn nieuwe woning scheren. Louis had vroeger een landbouwbedrijf maar door de aanleg van de El 0 werd er heel wat van zijn grond onteigend. De snelweg doorkruiste zijn bedrijf.

Boerderijen van 100 jaar voor Christus Op het terrein vlak naast Jan Brosens in de Zwaluwstraat heeft de Dienst Cultureel Erfgoed van de Provincie Antwerpen gedurende twee maanden onderzoek gedaan van de bodem op zoek naar sporen uit een ver verleden. Het vooronderzoek was al gestart in april 1999. Enkele weken terug stootte men op het graf van een man welke later als een Pruisische soldaat werd bestempeld. Het graf zou dateren van ongeveei 1814 (de tijd van Napoleon). De restanten werden met een lijkwagen opgehaald en door het parket in beslag genomen. Een tijdje later kwamen de opgravers hij sporen uit van een drietal boerderijen. Na onderzoek werd er een schatting gemaakt: 100 t 200 jaar voor Christus. Begin juli werden cle werkzaamheden gestaakt Cii verdween gans het geheel weer onder de grond om voorgoed te ver dwijnen oudet de HSL. Sinds enkele jaren wordt er hij grote werken steeds de mogelijkheid gegeven om archeologisch onderzoekers te doen van de bodem. Ook in Brecht werd er geruime ttjcl onderzoek verricht. Hier vonden de onderzoekers veel meer sporen dan in Meer. Vroeger werd zon onderzoek niet uitgevoerd. De kans is groot dat ook de El 9 een schat aan informatie onder het beton heeft zitten. In die tijd werd er echter geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Gelukkig vond hij een nieuwe job als zaakvoerder van AVEVE. Deze zaak heeft hij enkele jaren geleden overgegeven aan zijn zoon. En nu valt hij voor de tweede keer in liet te onteigenen gebied. Het vroegere huis van Louis en tot voor kort de woonst van zijn zoon en de bedrijfsgebouwen moeten tegen de grond. Door het verdwijnen van de loods wordt Louis vanuit zijn nieuwe huis nu wel rechtstreeks geconfronteerd niet de HST. "Veel last hebben wij van de snelweg niet gehad, omdat we het geluk hadden dat het magazijn hiervoor stond. Maar nu moet dat weg. Dat zal heel wat anders zijn. Maar ja. er is toch niets aan tedoen. Onteigening voor openbaar nut. De mens is dan voor de rest maar een beestje. Voor een beest zouden ze soms al meer doen als vooreen mens. Ze denken dat daar een beetje geld tegen aangeplakt wordt dat het dan in orde is. De grond is het meest essentiële om die spoorlijn aan te leggen en toch is dat maar het minste van de totale kost. Dat is maar een peulschilletje van wat gans dat spel

kost. De laatste aanneming was ongeveer 4,5 km en dat kost 1,5 miljard. Wat is dan uiteindelijk de prijs van de grond daarin? Qua concrete informatie over de werken hebben we niks gehad. Geen bal. Eén keer een informatieavond in Hoogstraten en dat is al wat wij daar verder van gehoord hebben."

Niks aan te doen "Voor mijn part mogen ze dat morgen hier allemaal wegpakken. deze HSL en zelfs de E19. Als boer uw grond zo kwijt geraken, dat valt niet mee. Maar daar is toch niets aan te doen. Ge licht daar niks aan te zeggen. Ge moet dat maar aanvaarden. En nu blijft mijn nieuw huis hier vlak tegen het spoor staan. Wat is dat straks nog witard, denkt ge? Wie gaat dat ooit nog kopen? Nee, daar krijgt ge geen enkele vergoeding voor. En een muur zoals bij J05 Kinschots daar moeten we niet op rekenen. Dat heeft men ons al komen vertellen. Wij zitten er te ver af, zeggen ze dan.

Louis Vernicijeit itordfi voor tle tttd'eC/e ,iiaal OIitei,Çe/i(/. De trein za1 nu t/uk voor zijii Itietltte nolii/ig rijd/en.


OMSLAG VERHAAL

Planning van cle werken

4

Dat er hard gewerkt wordt aan de aanleg van dc HSL kunnen we zelf vaststellen als we over de sncl eg van en naar Antwerpen rijden. Over heel de lengte an het traject is het langs de westzijde ééngrote houwweri. Ter informatie geven we hierbij nog even een tijd.ehema van de o erken op hi grondgebied van de fusie.

•;,

BESTAANDE BEDRIJVENTERREIN

Aanpassen van bruggen Du ianpassing van de hruggen over de E 19 gaat gepaard met hrugonderhrckingcn die gemiddeld zes maanden duren. Voetgangers en fietsers kunnen altijd de El 9 over via een tijdelijke trap. Alle omleidingen worden duidelijk aangegeven met signalisatiehorden. De bruggen worden nooit allemaal tegelijkertijd onderbroken om het verkeer niet teveel te hinderen, zodat omrijden mogelijk blijft. - Hoogstraatseweg (Wuustwezcl): begin augustus 2002 - eind januari 2003 (de brug zal nooit volledig onderbroken zijn). - Vlamingenstraal (Hoogstraten): eind mei 2002 - eind december 2002. - Terheeksestraat ( -loogstraten): januari 2003 - augustus 2003. - Maxburgdreef (Hoogstraten): augustus 2003 - december 2003. - J. Lijsenstraat (Hoogstraten): deze brug is reeds volledig klaar. - Krochtenstraat (Hoogstraten): i ide 1001) van 2003.

lig1

.

OPRIT' NEDERLAN

i OPRIT> ANTWERPEN VS 21

BESTAANDE BEDRIJVENTERREIN

441

i12 j

J)

Aanpassen op- en afritten E19 De op- en afritten blijven continu open tijdens de ss erken t werfsituatiek Signalisatic helpt het verkeer in goede banen leiden: Hoogstraatseweg 2002 - 2003, J. Lijsenstraat 2002 - 2003, De Mosten 2003.

:VEE*RREN :

II

Servicezone Minderhout (Hoogstraten)

.FÎSRALLELIA/FO BEDRIJVENT:RRCIN Ni-DERLAND

TOEGANG LANGS NEDERLANPSF AFRIT

/f

Het gebied van de serviceparking Minderhout wordt uitgebreid en zal drie meter hoven liet niveau van cle El 9 worden aangelegd. 0p die manier is de servicezone goed zichtbaar en is er een vlotte toegang naar de in- en uitritten. Het servicestation wordt herhoLiwd en de vrachtwagen- en oter. Werken autoparking wordt een stuk gr hebben plaats van midden 2002 tot midden 2003: m.a.w. de servicezone is momenteel gesloten Cl] buiten dienst. Vanaf midden 2003 i:, ze opnieuw open.

Verplaatsen van de E19 autosnelweg in Hoogstraten De transportzone in Meer wordt gedomineerd door hedrij fsgcbouwen. Om dc onteigening .an deze bedrijfsgebouwen te vermijden, wordt de El9 maximaal 36.5 meter opgeschoven. De werken zijn voor 2003-2004 gepland. Tijdens de werken wordt er naar gestreefd om steeds over 2 rijstroken op de autosnelweg te beschikken.

(itt) 8

-


OMSLAG VERHAAL

Nieuw afrittencor plex aan de transportzonc dook (NL) en ten zuiden van Meer tBt worden volledige aansluitingen gerealiseerd die onderling met parallelwegen (langs de E19) worden verbonden.

Toen de uiteindelijke bouwplannen voor de aanleg van de FISL op het grondgebied Hoogstraten bekend raakten, bleek al snel dat niet iedereen even tevreden was met wat de ontwerpers op papier hadden gezet. Tijdens het openbaar onderzoek over de bouwplannen kwamen heel wat bezwaren aan de oppervlakte. Een van de voornaamste was zeker dat tegen het afsluiten en verwijderen van het op- en afrittencomplex van de brug over de El 9 ter hoogte van de transportzone (brug De Mosten).

Gelijke behandeling vereist De bedrijven. diejuist omwille van de specifieke ligging van de lransportzone aan de El 9 daar gevestigd zijn. vonden dat de zichtbaarheid en dc bereikbaarheid vanaf de E19 sterk in het gedrang werd gebracht. De bedrijven, daarin voluit gesteund door het college van burgemeesteren schepenen, vonden dat er spraak was van concurrentievervalsing op Europees ii ive au. De transport/one Hazeldonk (Nederland) kreeg immers al vanaf de eerste plannen een eigen aansluiting op de El 9. Door deze ongelijke behandeling werden een aantal fundamentele rechten geschonden. 0p Europees niveau dient een gemeenschappelijk beleid op het vlak van het vervoer als richtlijn beschouwd te worden en mag cle mecledinging binnen de interne markt niet vervalst worden Voor de transportzone Meer is het wegvervoer de enige vervoersmogelijkheid. Water- en spoorwegen 2. ijn ter plaatse onhestaande.Een gelijkwaarclige behandeling van heide transportzones diende daarom vooropgesteld te worden. Ook de inwoners van Meer, om. hij monde van de dorpsraad. waren zeer bezorgd over de geplande verkeersafwikkeling van en naar de transportzone. Die zou immers via een parallelweg naast de El 9 vanaf het op- en alrittencomplex aan de John Lijscnslraat moeten gebeuren, wat een enorme verhoging van de verkeersdruk op de weg van Meer-Zundert tot gevolg zou hebben. Bovendien waren de Meerenaars ervoor beducht dat afschaffing van de op- en afrit aan de brug Dc Mosten ook een nefaste invloed ZOO hebben op cle gemeentelijke wegen. Gevreesd werd vooral dat Hoogeind auto-

matisch ccii toegangsweg zou worden naar de transporizone. Deze weg voldoet geenszins voor zwaar verkeer. De Vlaamse overheid erkende de problemen, vooral dat de hedri jvenzones aan Nederlandse en Belgische zijde niet op een gelijkwaardige wijze werden ontsloten. Zeer beducht voor de schending van liet gelijkheidsbeginsel, besliste de Vlaamse overheid, in overleg met de Nederlandse overheid, om de situatie te evalueren en een nieuwe studie uit te voeren.

Alternatieven Voor cle studie werd een studiegroep samengesteld uit de afdeling Wegen Antwerpen en liet studiehureau TIJC RAIL NV. aan Belgische zijde en Rijkswaterstaat en het projectbureau HSL-A16 aan Nederlandse zijde. Zij kregen de opdracht de alternatïeven te onderzoeken, waarbij allereerst voldaan moest worden aan de eis van de gelijkwaardigheid. Vervolgens werden uiteraard diverse andere criteria in aanmerking genomen, om. de technische haalbaarheid, de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing en de kosten. De studiegroep maakte een eerste selectie van de mogelijke alternatieven. Zij kwam tot drie principes: - autonome centrale ontsluiting = heide landen realiseren, onafhankelijk van elkaar, een eigen volwaardige aansluiting. - verkcerswisselaar aan dc grens = heide landen realiseren rond de grens één gezamenlijke aansluiting voor heide terreinen. - verkeerswisselaar aan liet einde van de bedrijventerreinen = ten noorden van Hazel-

Het laatste principe sneuvelde al snel, omdat een aansluiting ten noorden van Hazeldonk niet haalbaar was wegens een slechter alternatief dan in liet huidige tracéhesluit. Binnen de twee overblijvende principes. onderzocht de stucliegroep alle mogelijkheden. Zij kwam tot vier mogelijkheden: - één complex ter hoogte van Rietvelden (Nl) en één ter hoogte van de uitbreiding van de transport/one, - één complex ter hoogte van Rietvelden (Nl) en één ter hoogte van de huidige brug De Mosten (B). - twee grote rotondes op de grens. één langs heide zijden van de El9 (twee varianten met van elkaar verschillende verkeersafwikkeling). Na afweging van alle elementen kwam de studiegroep tot de aanheveling om twee afzonderlijke afrittencomplexen langs heide zijden van de grens te bouwen. Eén halve noordelijke aansluiting hij Rietvelden op Nederlands grondgebied en één halve zuidelijke aansluiting hij de Mosten. Met halve aansluiting wordt bedoeld dat het verkeer slechts vanuitéén richting de snelweg op en af kan. Op Belgisch grondgebied kan je alleen af vanuit richting België en terug op richting België. De aansluiting op Nederlands grondgebied is voor verkeer komende van en naar Nederland. Beide op- en afrittencomplexen zijn onderling verbonden door parallelwegen langs heide zijden van de E19. Met deze oplossing is liet gelijkheidsbeginsel volledig gerespecteerd en worden beide transportzones op gelijkwaardige wij7.e bediend. Ook cle inwoners van Meer worden gerustgesteld, aangezien het verkeer voor de hedrijvenzones niet meer aan de John Lijsenstraat op en af de snelweg moet. Er hangt uiteraard een prijskaartje aan deze oplossing. De meerprijs wordt O bijna 10 miljoen euro geraamd.

'--.-.. ;

- =f -

':--

.--.

'.,

«1

t

M


OMSLAG VERHAAL

Ecoduct Ook fauna en flora krijgen aandacht hij de aanleg van dc HSL. In totaal zullen onder het gehele hsl-traject 35 ecotunnels, ecoducten en ecoduikers worden aangelegd waardoor reeën en kleine marterachtigen zoals hunzings, muizen en hermelijnen veilig de overkant kunnen bereiken. Ook andere kleine diersoorten zullen van de tunnels gebruik kunnen maken. Ecoducten zijn brugconstructics waardoor de dieren de HSL en de El9 kunnen oversteken. Ecotunnels zijn droge huizen die onder de El 9 en de HSL worden geperst. Ecoduikers zijn grotere huizen dan ecotunnels en worden aangelegd ter hoogte van beken en rivieren.

Ten zuiden van de Vlamingenstraat, ongeveer op de grens Hoogstraten/Loenhout zal een fors ecoduct worden aangelegd. Het wordt een omvangrijk bouwwerk, zoals je op de tekening kan zien en het spreekt voor zich dat het een flinke duit zal kosten. Een raming van de kostprijs konden we nergens loskrijgen. Is eeii bouwsel van dergelijke omvang niet van het goede te veel voor het doel dat het moet dienen? Marleen Moelants van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departementen Leefmilieu en tntrastructuur. Adrninistratie Wegen en Verkeer. Afdeling Wegenbeleid en -beheer) geeft tekst en uitleg. De bouw van dit ecoduct kadert in een algemeen beleid met betrekking tot het bewaren en verstevigen van het eculogischc evenwicht, daar waar grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. Het is Vrij recent dat daar meer aandacht aan gegeven wordt. Het houwen van barrières heeft voor gevolg dat populaties versnipperd raken en dat heeft nadelige gevolgen, denken wij alleen nog maar aan de

10

verzwakking van de gezondheid van de soort door inteeli. De E19 vormde al zon barrière, hoewel nogal wat van de genoemde diersoorten hazen, hunzings, hermelijnen. enz. deze nog konden oversteken. Daar vielen dan wel slachtoffers hij. maar het was nog mogelijk. De I-ISL echter is een echte muur, daar geraken deze dieren niet voorbij. Studie heeft uitgewezen dat hierdoor op termijn het ecologische evenwicht in gevaar dreigt te komen. De overheid besliste al eerder deze versnippering tegen te gaan door de gebieden in kaart te brengen en er oplossingen voor te zoeken. Dit beleid was al in uitwerking vôér de plannen van de HSL op tafel lagen.

;~~SE K EX.'9N

-

-

Ook langs de bestaande infrastructuur overal in VI aandeien (snelwegen, spoorwegen. waterwegen) worden dergelijke maatregelen genomen. uiteraard rekening houdend met de ruimte die beschikbaar is. Dikwijls volstaan ecotunnels en ecoduikers. Soms worden er bestaande bruggen gebruikt, zoals in de buurt van het Peerdsbos. Daar wordt een smalle brug beplant, vooral om dieren die in bomen leven de kans te geven de HSL en de snelweg over te steken. Het ecoduct op de grens Hoogstraten! WLIutwezCl wordt net op die plaats ingeplant om dat gebleken is dat het de meest gunstige inplantingsplaats is overhet hele traject. Populaties van deze dieren koiiiji voel voor in het gebied langs heido zijden van de snelweg en de beoogde ruimte vuurde houw van het ecoduct is aanwe7ie. Omdat de bouw van het ecoduct ook kadert in het beleid van de overheid, worden de kosten gedeeld: 50/50 tussen Vlaamse Gewest (beheerder van de snelweg) en TUC RAIL (bouwer van de HSL)." De aanleg van het ecoduct start in de loop van 2004. (juf)

LOEWE.

Zelfbewust en individueel. • Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Full-PIP. • Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir. Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatli nebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 031340 25 40 Lauryssenselexion.be

SÇL'9N®


OMSLAG VERHAAL

Stoppiaats Noorderkempen Een van de meest gehoorde hemerkingen bij de komst van de HSL langs de E19 was dat wij hier weer de lasten kregen en dat de lusten grotendeels aan ons zouden voorbijgaan. Daaraan werd voor een deel tegemoet gekomen door het gebruik van de nieuwe spoorlijn voor regionale treinen voor te stellen. Hiermee zou een einde komen aan de afwezigheid van het spoor in de Noorderkempen.

Voorstadsnet Nu is de komst van dit spoor niet alleen een doekje voor het bloeden. Wanneer de werken aan de HSL tussen Antwerpen en de grens en een aantal andere intrastructuurwerken klaar zijn, zal er rond Antwerpen een heus voorstadsnet worden uitgebouwd. Het hasisprincipe van dit voorstadsnet bestaat erin dat, op de verschillende spoorlijnen rond Antwerpen (tot een straal van ongeveer 30km) een extra stoptrein wordt ingelegd.

Wanneer de nieuwe hst tussen Antwerpen en de Nederlandse grens voltooid is, zullen de internationale treinen en de hsts gebruik maken van deze spoorlijn, evenals dc nieuwe IC-verhinding (Brussel) - Antwerpen - Breda die het nieuwe station in Brecht zal bedienen. De nieuwe stoppiaats in Brecht wordt ingeplant aan de Oudaenstraat ter hoogte van de huidige afrit 3 in Brecht, aan de westkant van de Fl9. De toegang tot liet station komt aan de Bethoven-

LIJN

STA1]O

/

\

0

NIEUWE OMLEIDING

straat. De inplanting van liet station en de omgeving wordt nog bestudeerd. Er zijn voorlopig nog geen plannen hierover beschikbaar. Er zijn ruime parkings voorzien, die gefaseerd zullen worden uitgevoerd, in functie van het gebruik van de nieuwe stopplaats. De aanleg van de stationsomgeving maakt deel uit van een aparte, nog in te dienen bouwaanvraag.

Verbetering van de mobiliteit Voorlopig ial er één IC-trein en étn L-trein per uur vertrekken vanuit Brecht richting Breda en richting Antwerpen. Afhankelijk van het succes van dc nieuwe hogesnelheidslijn kan de frequentie worden opgedreven in de toekonist. De reistijd Antwerpen - Brecht en Brecht - Breda bedraagt 20 minuten De stoppiaats Brecht krijgt goede overstapmogelijkheden op de bussen van De Lijn. Het voorstadsnet rond Antwerpen kan niet los worden gezien van de voorstadsbediening rond andere grote steden. Bovendien past de uitbreiding van het treinaanbod in een geheel van niohiliteitsverbeterende maatregelen: een duidelijk parkeerbeleid, betere fiets- en wandelroLites naar liet station en goede overstapniogelijkheden op tram en bus. Dankzij de stelselmatige uitbouw van het voorstadsnet rond Antwerpen zullen de reizigers kuniicn profiteren van een zeer uitgebreid treinaanbod en het comfort van een goed openbaar vervoersnet. De 'noordhoek' is ditmaal in dit geheel niet vergeten.

Op- en afrittencomplex

MEUBLETA

BRECHT

HEIKEN

EZEM

SITUATIE NIEUW TREINSTATION

De huidige op- en afritten aan de westzijde van de E19 ter hoogte van de Bethovenstraat zullen worden afgebroken bij de aanleg van de hst. Iets verderop richting Nederland, zal in het kader van dc nieuwe ruig i -ond Brecht een volledig nieuw op- en afrittencomplex worden gebouwd. Dit zal onder andere de toegankelijkheid verzekeren van de nieuwe stopplaats Noorderkeinpen ter hoogte van de Bethovenstraat en de verkeersdrukte in het centrum van Brecht verminderen. (lof)

Daarnaast is het de bedoeling om in de toekomst een aantal nieuwe IC/IR-verbindingen naar Antwerpen aan te bieden op de trajecten Antwerpen - Roosendaal en Antwerpen -Turnhout.

Stoppiaats Noorderkempen Wanneer de nieuwe HSL tussen Antwerpen en de Nederlandse grens vnlinnid is, zullen de internationale treinen en de hst's gebruik maken van deze spoorlijn, evenals de nieuwe ICvcrliiiidiiig (Brussel) - Antwerpen - Breda die het nieLiwe station in Brecht zal bedienen. Het nieuwe 1ation zal offiiel "Stupplaats Nooderkcmpcn" gaan lieteu. Er ztillen uitsluitend binnenlandse treinen stoppen, dc hst 1u1,t hier niet. Andere gewenste verbindingen als Antwerpen Bi ussel-Natiuiiaal-Luchtnaen en Antwerpen Brussel-Schumann zijn nog ter studie. Zij vergen een aantal belangrijke infrastructuurwerken rond Brussel. Ook daarin is de laatste weken schot in de zaak gekomen. De Vlaamse regering heeft imtilers beslist dat er een spoorverbinding naar de luchthaven komt op de middenberm van de El 9 tussen Antwerpen en Brussel.

-

Is 's avonds de spin op de been, 't zal regenen,'k wed tien om één.

Wanneer de leeuwerik hoog in de lucht zingt, zo brengt het ons mooi weer.


SOFT

COMPUTER Nu . .studentenacties... .

REVA BVR Stwiw,ii

-

Acties op Toshiba Notebooks ! 2ehandPC s ! School pakketten (PC + printer)!

TOSHBA

1

RESELLER rik

Fax 03/315.87.74 Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 OPEN : Ma 13.30-18.00 Di-Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail : info@isoftcomputer.be http://www.softcomputer.be Jaarlijks verlof van 15 t.e.m. 28 juli. -

Grote collectie behangpapier

k t st'Ik A (% M % 1 5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht !nterieurarch itecte: Katrien Doms

s 0oflgarfler1,119 Ir

B.V.B.A.

"1

Witte Lietaer, Lysdrap, Bor么s, & Fax 0313144847

natuurlijk & synthetisch 12

Q2~ 00c1, 1-cla n 246

140


DA GBOEK

DAGBOEK

- t ;

Adri Ceerts, Drevenier en Kapucijn Enkele weken geleden kreeg ik een briefje van Jozef Schellekens, klasenoot uit de tijd vn het lager onderwijs, mct dc uitnodigitig om een dagboekaflevering in De Hoogstraatse Maand te verzorgen. Een sympathieke vraag van een sympathieke hoofdredacteur die ik niet zomaar naast me neer wil leggen. Wel vroeg ik me in eerste instantie af of mijn en ons dagelijks leven hier in Leuven interessant genoeg is om er jullie lezers mee te boeien. Ik schrijf 'ons' leven omdat ik een kapucijn ben die in de kapucijnenfraterniteit van Leuven woon. Misschien kan ik best eerst een woordje toelichting geven hij deze gemeenschap en bij de plek waar wij wonen.

Een kartuizerklooster Wij wonen met acht kapucijnen in een gebouw dat vroeger geen kapucijnenklooster was maar een kartuizerklooster. De orde van de kartuizers - in 1080 door de heilige Bruno gesticht - is een hesehouwende orde met als meest opvallend kenmerk dat de kartuizers niet samen in een kloostergehouw wonen maar alleen in afzonderlijke huisjes, kluizen. Deze kluizen zijn door een pandgang verbonden met elkaar, met een kerk en met de gebouwen voor gezamenlijk gebruik. Daarin bevindt zich om, een kapittelzaal, een refter, een bibliotheek, enz. De kartuizers komen samen voor het liturgische gebed. Alleen op zon- en feestdagen eten ze gezamenlijk. De stilte is de kartuizers erg dierbaar en daarom zijn de woningen omgeven door lande rij en. De kartuizerij van Leuven werd op het einde van de lSde eeuw gebouwd en wel, wat iiitzon derlijk was, binnen de stadsinuren. Op 25 april 1783 werden alle kartuizerijen door een decreet van Jozef 11 afgeschaft. Tijdens de Franse

Revolutie werd de kartuizerij van Leuven verkocht. In 1806 werd de kerk afgebroken en later verdwenen ook de kluizen. Alleen van de geboussen voor gezamenlijk gebruik bleef een gedeelte bewaard. Daarin wonen de kapucijnen sedert 1922. Ruim dertig jaar geleden werden het gebouw en de oude muren geklasseerd als nio nu men t.

De gemeenschap Vandaag bestaat onze gemeenschap uit acht kapucijnen. zeven Vlamingen en één Indiër. Sedert scle jaren biedt onze fraterniteit gastvrijheid aan Indische kapucijncndie in Leuven filosofie of theologie studei'en. In een zijvleugel van het klooster is dc centrale bibliotheek van de Vlaamse kapucijnen ondergebracht. Stan Teuns. rasechte Di'esenier, is de bibliothecaris. In ons huis heeft ook het ontss ikkelingsproject CDI-Bwarnanda zijn burelen. CDI-Bwanianda werkt voornamelijk in de Evenaarsprovincie van Congo, waar de Vlaamse kapucijnen en de franciscanessen van Herentals missioneerden. Een medebroeder, Bob Monsecour, is aalmoezenier van de woonwagenmensen. En zo komt het dat een tweehonderdtal woonwagenmcïiseil hij ons een

-

L

liet klooster i 'oii de kapucijnen in Leni'en.

Een

1)1001

.

-"-••••••:.:

Adri Gecris resiclentieel adres hebben. Hun Post komt bij ons toe. Op dinsdag- en vrijdagvoormiddag komende woonwagenmensen hij Bob hun poststukken halen en hij die gelegenheid hespi -eken ze eventueel ook hun problemen. In dit klooster met een openbare kapel, in deze gemeenschap en in onze grote tuin is er voor ieder van ons, en dus ook voor mij, van alles' te doen. Ik werk serder ook nice aan het Vicariaat van de religieuzen van het bisdom MechelenBrussel en aan een vormingsprogramma in het Pastoraal Centrum van Mechelen. Sporadisch hen ik ook de baan op om een bezinningsdag of een retraite te leiden.

Zaterdag 1juni Das is, onze Indische medebroeder, heeft zijn icentiethesis van filosofie klaar. Vandaag is ze ingehonden geraakt. Er valt duidelijk een hele last van zijn schouders en hij schenkt niet terechte fierheid en opluchting een exemplaar aan ons. Davis heeft zich verdiept in liet denken van de filosoof Nietzsche. Toch geen eenvoudige zaak voor een oosterling oma zich in het denken van een westerse filosoof Ie verdiepen. Nu nog zijn examens afleggen en dan keert hij terug naar zijn provincie in Kerala (Indië). In tegenstelling met wat we soms horen van andere

. ..e .

f

beeld ton een de / inn de /loosieriuin. 13


DAGBOEK buitenlandse studenten, zijn de Indische medebroeders niet geneigd om hun verblijf in België langer te rekken dan strikt nodig is. Davis is trouwens reeds benoemd als professor filosofie in het studiehuis van zijn provincie in Indië. Wij zullen hem missen want hij is een opgewekte, hartelijke en behulpzame medebroeder. Als ik hem zie en ook zijn voorgangers, dan vind ik het héél jammer dat omwille van de gespannen relatie tussen Indië en Pakistan, de kleine groep kapucijnen van Pakistan, gegroeid vanuit het missiewerk van de Vlaamse kapucijnen, niet nauwer kan samenwerken met de Indische kapucijnen. Het zou een zegen zijn voor de Pakistaanse kapucijnen, moesten ze voor de vorming kunnen samenwerken met de grote groep Indische kapucijnen die over degelijke vormingshuizen beschikken.

Zondag 2 juni In de namiddag houden we Open Deur voor onze buren en de mensen die in het weekend naar onze kerk (kapel) komen. Omdat ons klooster en onze grote tuin verscholen liggen achter oude geklasseerde muren. vragen nieuwe buren' - en er wordt veel verhuisd in deze wijk - zich vaak af wie er achter die muren woont en wat er daar gebeurt. En dus nodigen wij ze maar eens uit. Het is een zonnige namiddag en veel mensen uit de omgeving komen eens langs. Het wordt een prettig weerzien of een eerste kennismaking. Velen zijn verrast als ze de geschiedenis van dit klooster leren kennen en horen wat er nu gebeurt, verrast ook als ze zien dat onze moestuin er zo goed bijligt - dankzij het werk van Walhert en Bob - en dat er naast vele andere groenten ook asperges en aardbeien te vinden zijn. s Avonds rijd ik nog naar Beernem. nabij Brugge, om er tot vrijdag een retraite te begeleiden bij de Broeders van Lietde. Deze broeders hebben hier een grote psychiatrie. Op een domein van zestig hectaren zijn vele paviljoenen ingeplant. Tot voor enkele jaren woonden hier ook enkele kapucijnen die aalmoezenier waren in deze instelling. Pater Jozef Crombez die in Meersel-Dreefgardiaan en kapelaan is geweest, heeft hier vele jaren gewoond en is hier ook gestorven. Ook Jan de Bont, die nu in het klooster van Meersel-Dreef verblijft, woonde hier meerdere jaren. Zoals dit het geval is in veel instellingen die door religieuzen opgezet zijn, werken er nu nog maar enkele broeders in de psychiatrie. Op het domein hebben ze wel een kleinschalig rusthuis gebouwd voor rustende medebroeders. Daar zal ik tot vrijdag te gast zijn.

Maandag 3 juni Ik maak doorheen de dag kennis niet een sympathieke groep bejaarde broeders die het grootste deel van hun leven in psychiatrische instellingen en scholen hebben gewerkt. Ze hebben in al die jaren diepgaande evoluties meegemaakt en soms ook mee begeleid. Nu zijn ze toe aan een welverdiende rust. Ze zijn gelukkig dat ze in hun eigen huis, met medebroeders tezamen, kunnen oud worden. Zoals de allermeeste congregaties hebben ook de Broeders van Liefde nagenoeg geen nieuwe kandidaten van Vlaamse oorsprong. Wel hebben ze in Maria-Aalter een internationaal novieiaat nietAfrikaanseen Aziatisehe novicen. En binnen hun congregatie is er een beloftevol initiatief gestart dat ook hen blij maakt. Onder de vele medewerkers en kennissen van de Broeders van Liefde zijn er velen die in de 14

De kapucijnen Van Italië In 1209 trok Franciseus met zijn eerste twaalf broeders naar Rome om van de paus toelating te krijgen voor hun gezamenlijke levenswijze. Reeds in de 14de en 1 5cle eeuw ontstonden er verschillende richtingen binnen de orde van Franciscus. Op 3 juli 1528 werd door paus Clemens VII de bolle Religionis Zelus uitgevaardigd. de Magna Carta van dc orde. die kort daarop minderbroeders-kapucijnen werd genoemd. Op het einde van de 16de eeuw kwamen de eerste kapucijnen naar de Nederlanden en ontstonden er kloostergemeenschappen in Vlaanderen. In België bouwden cle kapucijnen de orde ut met een duidelijke voorkeur voor dc lagere volksklassen. Zij legden zich toe op cle predikatie en het verspreiden van volksdevoties, liet biechthoren en talrijke sociale werken van kleinere omvang. De Vlaamse kapucij nengemeenschap telt vandaag negen lokale fraterniteiten: Aalst, Antwerpen, Brugge Boeverie, Brugge Komvest, Herentals. leper. Izegem, Leuven en MeerselDreef,

Naar Meersel-Dreef De aanwezigheid van de kapucijnen in Meersel-Dreef heeft veel. ,,o niet alles, te maken met de godsdienstoorlog (1618-1648) tussen de katholieken en protestanten. De kapucijnen, in 1637 verdreven uit Breda, bleven als missionarissen werkzaam in de streek. In 1686 werd beslist om in Meersel een hulppost op te richten oni de katholieken uit Rijsher g en. Galder, Strijbeek. Ulvenhout, Breda. Chaam. Ulicoten, enz... te bedienen. Maria Gabriëlla de Lalaing, echtgenote van de Rijngraaf van Salm. tevens Graaf van Hoogstraten, gaf de kapucijnen de toelating (15.06.1686) om op haar grondgebied een klooster te stichten. Ongeveereen jaarlaterwerd deeerste Steen gelegd van het definitieve klooster, in 1690 besloot men een lange dreef aan te planten. Meersel-Dreef was geboren. nu 312 jaar geleden. Momenteel bestaat deze fraterniteit uit 13 medebroeders waarvan er geest, in de spiritualiteit van de Broeders van Liefde willen leven en als het ware met hen een grote geestelijke familie verlangen te vormen. Sedert enkele jaren bestaat de mogelijkheid voor deze mensen, gehuwden en ongehuwden. om 'aangesloten lid' te worden van de congregatie. Een boekje met de statuten voor deze mensen is juist gedrukt. Ik kan het even inzien. Wie zijn aanvraag doet oni aangesloten lid te worden en wie aanvaard wordt, krijgt een vorming en kan ook een engagement uitspreken. Het is een nieuwe vorm van 'evangetisch gemeenschapsleven' die vergelijkbaar is met wat bij vele ordes en eongregaties gebeurt. Ik vind het een boeiende en hoopvolle ontwikkeling. Zo wordt een rijke spiritualiteit toch doorgegeven en velen die een geestelijke thuis zoeken in onze post-christelijke samenleving, vinden hier een antwoord en een kans tot engagement. Eén van de broeders die deelneemt aan de retraite, zal ik mij bijzonder blijven herinneren. Hij heeft nog slechts 4 procent gezichtsvermo-

negen effectief leven en wonen in MeerselDreef en vier die wonen op vei'plaatsing.

Paters en broeders Een klooster heeft altijd een sterke uitstraling gehad op zijn onmiddellijke omgeving. De mensen gingen er naar de kerk, de kinderen kregen cate clii s iii u s 1 es in liet patronaatsgehouw en de kloosterhingen waren soms sterk betrokken bij liet plaatselijke verenigingsleven. Het is dan ook niet te verwoncleren dat een aantal jongeren uit de streek zich gei'oepen voelden oni ook pater of broeder te worden in die orde. Dat was ook zo in Meersel-Dreef ... tot de jaren zestig. De 'jongste' religieuzen in Vlaamse kloosters zijn dikwijls zestigers, m.a.w. geboren in cle jaren veertig. Op dit moment telt de Vlaamsc kapucijnengemeenschap nog negen 'Dreveniers': Jozef Teuns (gardiaan) Aalst, Slan Teuns (bibliothecaris) Leuven. Kamiel Teuns (econoom) Antwerpen, Jan Geerts (predikant) MeerselDreef, Adri Geerts (gardiaan) Leuven. Gust Koyen (provinciaal) Antwerpen, Piet van Dun (oud-missionaris) Meersel-Dreef (maar verblijft in Tilburg). Antoon van der Velden (pastoor) Herentats en Jan van Boxel (vicaris) Meersel-Dreef. Piet van Dun en Toon van der Velden zijn wel juist over de grens geboren, maar ze worden gewoonlijk wel hij 'die van cle Dreef gerekend. In mei 2000 hebben we een poging ondernomen om deze groep 'Dreefse' kapucijnen samen te brengen vooreen gesprek over hun dagelijks leven. Dat is ons helaas niet gelukt. Alleen Karel Verleyc (ondertussen reeds overleden) en Adri Geerts reageerden met een briefje. Als compensatie vi'oegcn we aan Adri om een 'dagboek te schrijven. Lezers kunnen liet missiewerk (WKM) van de kapucijnen - o.a. in Pakistan en Congo - ook steunen. Stortingen voor WKM gebeuren op rekening 776-5908033-54 van CDI-WKM, Bankstraat75, 3000 Leuven. Alle giften vanaf 30 euro ontvangen automatisch een fiscaal attest in het begin van het jaar 2003. (js)

gen en gaat met een Witte stok 'tastend' door het leven. Maar hij is enthousiast en heeft een open geest. De tweede dag zegt hij dat als ik graag een wandeling maak. hij 'kandidaat is oni nie te vergezellen'. Hij bedoelt eigenlijk dat hij zelf graag wandelt en iemand nodig heeft die hem vergezelt. Met zijn rechterhand op mijn linkerschouder wandelen we op de vele wegen tussen de paviljoenen. Van de open ruimte en de groene natuur geniet hij intens. Hij kan nog vaag de contouren van een rij hoge bomen onderscheiden en noemt hen zijn 'kathedraal'. Het is mooi om te zien hoede patiënten die onze weg kruisen, hem blij groeten en hoe hij hen herkent aan hun stem en hen hartelijk groet. Op een avond wil ik nog alleen een wandeling maken. Al vlug blijf ik lange tijd stil, gegrepen door de heel eigen sfeer. Het is wmndstil en de late avondzon legt een zachte schittering op het groen van bomen en struiken. Vogels fluiten en verder is het stil. Een gewijde stilte en vrede. Ze contrasteert niet de angstige en verwarde beleving van veel psychiatrische patiënten in de


DA GBOEK paviljoenen en met de haast van de werkzaamheden overdag. Op de derde avond van mijn verblijf in Beernem rijd ik naar Hooglede. 'Ten huize van Marijke Deconinck willen Klaas, een medebroeder uit leper, Marijke en ik een artikel voorbereiden voor het blaadje Leven' van Franciscushuvze in leper. Wat de bcnedictijn Benoit Standaert zegt en schrijft over de noodzakelijke ontmoeting tussen de grote godsdiensten vanuit een diep doorleven van je eigen godsdienst, over de uitnodiging om vanuit de 'ruimte' van je eigen geloof open te staan voor de ruimte van iemands anders geloof, hoeit ons. Het wordt een boeiende avond maar het is geen gemakkelijke materie en ik hen blij dat Klaas zal zorgen voor de tekst.

Vrijdag 7 juni In de namiddag keer ik terug naar Leuven. 's Avonds hebben we met onze fraterniteit een gesprek over de laatste brief van ons generaal bestuur. Daarin staat onder meer dat het generaal bestuur van de kapucijnen er aan denkt om de provincies die al dertig jaar met een gebrek aan roepingen kampen (lees naar: West-Europa) te helpen door hen medebroeders uit jonge provincies (zoals Polen in Oost-Europa. Afrika en Azië) te zenden om cle oude provincies te versterken. Ditmaal dus geen vraag om financiële solidariteit maar een aanbod van 'personalc' solidariteit. Hoe reageren wij hierop? Er komen wel vragen op. Is het mogelijk dat b.v. Indonesische of Congolese kapucijnen zich echt kunnen integreren in onze middens en onze cultuur? We moeten wennen aan de idee en komen niet tot een eensluidend standpunt. Maar cle ontwikkelingen gaan snel. Wat vandaag verrassend is, is morgen wellicht al heel gewoon.

Maandag 10juni Ik bende hele dag in het Pastoraal Centrum van

Z

Mechelen voor twee vergaderingen van het vicariaat van de religieuzen. Bij die gelegenheid komen er nogal eens problemen op tafel die voortvloeien uit de veroudering en inkrimping van kleine congregaties. De samenleving ligt er niet van wakker, maar voor de betrokkenen zijn deze problemen heel ree•°el. En ondertussen mag er niet alleen aan 'afbouw' gedacht worden maar moet er ook gelééfcl worden en is er vornling en inspiratie nodig. Tegen de avond rijd ik nog naar leper voor een vergadering. Maar voor er vergaderd kan worden, krijgen we een rondleiding van een enthocisiaste pater Boni in de tentoonstelling rond onze Italiaanse medebroeder pater Pio die op zondag 16 juni heilig verklaard wordt. De naam pater Pio zal in de volgende dagen nog vaak vallen. Een wondere medebroeder. Natuurlijk trekken zijn buitengewone gaven de meeste aandacht. Voor de een zijn ze een uiting van zijn heiligheicl en van zijn 'macht', voor een ander zijn ze een extra reden om wantrouwig te zijn. Toen ik driejaargeleden de hriefwisseling van pater Pio met zijn geestelijke begeleider las, werd ik getroffen door zijn diepe mystieke hegenadiging, de heldhaftigheid waarmee hij alle maatregelen die tegen hem genomen werden door de hoogste kerkelijke overheid, aanvaardde en door zijn grote liefde voor zijn medemensen. Ook al voel ik mij met verwant met sommige trekken van zijn spiritualiteit, heb ik een warme waardering voor hem. En als ik zie hoeveel mensen er reeds tijdens zijn leven naar hem toekwamen en nu op bedevaart gaan naar San Giovanni Rotondo, dan moet ik spontaan denken aan het evangelie waar mensen van overal naar Jezus kwamen en allerlei zieken naar hem toebrachten omdat ze gehoord hadden dat hij zieken kon genezen. Wanneer het verhaal gaat dat er iemand is met een helende kracht, dan blijkt ineens hoeveel niensen er leven met een verlanoen naar een of

andere vorm van heling, genezing, bevrijding. En wat van Jezus geschreven staat: 'Hij zag deze mensen en had medelijden met hen' zo geldt dat op een eigen wijze ook voor pater Pio.

Woensdag 12 juni De hele dag naar Mechelen om mee te werken aan een vormingsdag in het kader van de 'Basisopleiding persoonlijke begeleiding' die door Jef Stevens opgezet is. De opleiding van twee jaar loopt stilaan naar haar einde. Deze opleiding wil uiteraard geen specialisten vormen maar wil mensen die reeds op een of andere wijze mensen begeleiden, verder bekwamen. De meeste deelnemers zijn actief in een of andere vorm van pastoraal. In de opleiding worden enerzijds inzichten aangereikt ën er wordt anderzijds heel sterk vanuit de ingebrachte ervaring geleerd. Vandaag is het weer een boeiende dag. Er is een grote openheid en betrokkenheid in de groep. Men durft het eigen begeleiden bekijken en de andere deelnemers mogen meekijken. Als mensen cle zorg om goed over te komen hij de anderen kunnen loslaten en gewoon zichzelf zijn, dan gebeuren er prachtige dingen. Ik ben telkens weer dankbaar om wat ik zelf ook mag ontvangen in deze dagen. Wanneer ik rond half zes over een drukke baan van Mechelen naar Leuven rijd, komen er mij spontaan rijke momenten uit de voorbije dag voor de geest, maar dan wordt mijn aandacht ook vaak getrokken door de vele vliegtuigen die rond deze tijd naarZaventem vliegen. BI jkbaar is er hier een luchtcorridor. Mensen onderweg, in de lucht, op de baan. Overal zijn mensen onderweg. Op veel verschillencle manieren, illet verschillende bedoelingen, allemaal verschillend en toch op elkaar gelijkend in hun verlangen om gelukkig te zijn.

Adri Geerts

N

i ,), , 1 lii lc 1cnie ' ii 1954 na een tiinke 1/ei iij// : t' ' '' rsel'/)ree/. / ii,k.. IicU1i h t schoolhoold, mcc c clan cl?. sl(iat It/it (,c eis. 01) t/t acliier.sic tij, helemaal rec'hLr 1'eic it/mi ic j . Joj/ 11/1 t/t /oto, noden we Jozej .Schelleken.s. 1.1 ie kan on.s cle namen /?e:i n'ëen lan al de andere leer/in ç'en ?

15


HISTORIE

Woninginrichting

Edward du Jardin

GEBR.

Du Jardin schilderde de kruisweg in cle Sint-Catharinakerk van Hoogstraten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield werd. Zo heet het in de lijst van de duizende werken van deze gekende Antwerpse schilder. E. du jardin (1817-1889) was ook een persoonlijke vriend van Hendrik Conscience (18121883), zoon van een Franse vader en een Kernpense moeder. Du Jardin maakte in 1851 voor de historische roman van zijn vriend Conscience onder andere 64 gravures. De gravures in de eerste editie uit 1838 van De Leeuw van Vlaanderen werden gemaakt door Wappers. de leraaren heschermer van Du jardin. Beiden waren vanaf 1841 leraars aan de Koninklijke Akademie van Antwerpen. waar Conscicnce tot 1854 griffier was. Du jardiii was, alhoewel vijfjaren jonger, in de lagere school in het Antwerpse St.-Andrieskwarticr een klasgenoot geweest van Conscience. Vanaf toen reeds waren zij innig bevriend. Du Jardin stond model voor het sociaal bewogen succesboek van Conscience. Hoe men schilder wordt. Edward was een zoon van een uit het Waasland van Kal lo hij Doel afkomstige meestermetselaar, die naar Antwerpen verhuisd was. Vader verongelukte jong door een ongelukkige val op een houwwerf. Hij liet een weduwe met drie kinderen achter. Voorheen waren drie broers van vader Du jardin in dezelfde omstandigheden verongelukt. Het achtergebleven gezin had liet niet breed en geld om studies te betalen was er niet. MaarEdward had voldoende talent om er zich door te slaan. Men kan zeggen dat Edward do jardin. na Wappers, cle officiële verluchter werd van alle

hoeken van Conscience, zowel de herdrukken als de vertalingen en de nieuwe titels. Naast tekenen en graveren, schilderde Edward du jardin veel, waaronder de vroegere kruisweg in de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten en meerdere andere werken. zoals altaarstukken, bijbelse taferelen op kleinere en grote schilderijen in diverse kerken. Ook schilderde hij in lijniverf schitterende decors voor het opluisteren van talrijke feestelijkheden in liet land. Hij was een verdienstelijke portretschilder. Van zijn hand kwam liet portret van cle 35-jarige Conscience in 1847, dat ons allen goed bekend is. Er zijn werken van Du jardin in kerken en kathedralen over heel het land en in de wereld verspreid. Doordat hij ook vele ontwerpen maakte voor goudborduurwerken, voor koperen zïlverwerk en voor glasramen, was hij een universeel en veelzijdig kunstenaar te noemen. Hij was vroeg en goed bedreven in het zogenoemde 'omtrektekenen'op steen. Door het werken met droge stift op steen kon hij duizende illustraties leveren voorde hoeken van tientallen schrijvers in zijn tijd, waaronder zijn vriend Conscience. Do jardin heeft met zijn tekeningen in de hoeken van Conscience minstens zoveel bijgedragen aan de Vlaamse historische beeldvorming als de schrijver met zijn zwierige taal teweeg bracht. Mensen die niet of bijna niet konden lezen en jonge kinderen die zon boek van Conscience toevallig in handen kregen, werden door de tekeningen alleen al meegezogen m hijvoor-

'ti

LEYTEN

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. beeld de heroïsch beschreven en uitgeheelde Guldensporenslag. Waarvan zou 'Dc Witte" destijds als prille knaap zo hevig opgejaagd zijn geworden, toen hij op zijn knieën zat in het rommelkot van de schoolmeester van Zichem? Zou het door de tekst of door de prentjes in het boek gekonien zijn, of door beiden? Wie kent de naam van de moeder van Hendrik Conscience? Zij waseen Antwerps dienstmeisje uit de Kempen. Uit welk dorp kwam de moeder? Daar speelde het verhaal van 'Baas Dansendonck' zich af, en onderweg naar Antwerpen 'De Loteling'. Was het Zoersel, Vlimmeren, Halle of ... ? Ken je het antwoord? Laat liet ons weten leo Boiencl'aerde

Wcindelspeurtocht voor Jong en oud parcours van 1,5 km in het centrum van Hoogstraten een combinatie von wandelen,zoeken, teMen en puzzelen eelnemingsformulieren zijn tot en met eind september vcrkrijgbaar in het toeristisch infokontnûr nan 2. 50 EU/stuk

kinderen krijgen een kleine beloning INFO Toerisme Hoogstratert - 03 340 19 55 Alle dagen open 16


vanuit het O.C.M.W. Nieuw woon- en zorgcentrum voor ouderen Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) bouwt in 2004 een nieuw rusthuis. Het woon- en zorgcentrum voor ouderen - ter vervanging van het huidige rusthuis - komt op en rond de zone waar nu het oude gasthuis (1860) en het vroegere 'moederhuis' (1954) staan. Vermoedelijk zullen de bouwwerken ongeveer twee jaar duren. De toekomstige lokatie zal volgens voorzitter Jos Brosens een vrij uniek woon- en zorgknooppunt worden met een zeer gevarieerd aanbod aan diensten en voorzieningen. De verruiming van liet begrip 'rusthuis voor bejaarden' en de uitbreiding van de functies past ook geheel binnen liet beleid van de overheid. Men wil de zorgsector ontzuilen. Maar dan moet de openbare sector ook een alternatief kunnen bieden voor de talrijke privé initiatieven. De visie van waaruit dit nieuwe zorgcentrum gestalte krijot. kadert binnen deze opvaltineen.

ruimten inbegrepen - en dat wordt in de nieuwbouw 65m2. De kamers krijgen een oppervlakte van 30 m2. De kostprijs van het totale project is geraamd op 10,4 miljoen €. De Vlaamse Gemeenschap betaalt hiervan 6,25 miljoen en de rest(4, 15 miljoen EUR of 1 67.410.59OBEF) is ten laste van het OCMW. Voor de conceptontwikkeling van het gebouw en de projectbegeleiding wordt beroep gedaan op Prohis Corporate (Geel), een gespecialiseerd consultingbureau. De architectuuropdracht

Hei oude gosiluu.v 1111 Je ieeh he/Ji von Je IVJe eeuw. (re!ioI,v hei ntoeder/iiii.s uit liet midden van de vorige eeuw, worden afgebroken (2004-2005) om plaats te maken voor de nieuwbouw van het woon- en zorgcentruin aan de Heilig Bloediaan.

Tien miljoen euro Vorig jaar keurde minister Vogels het Zorg~ strategisch Plan van het OCMW goed. Dit voorziet in een vervangingsnieuwbouw voor de 120 bedden waarover men nu beschikt. Het nieuwe centrum wordt verbonden niet de serviceflats en krijgt een centrale plaats tussen de bejaardenwoningen en het gebouw van de administratie. Het woon- en zorggedeelte zal bestaan uit twee blokken: centraal op het terrein een laag gebouw voor 40 bedden en vooraan (Heilig Bloedlaan-Loenhoutseweg) een gebouw niet een verdieping waarin plaats zal zijn voor 80 bedden. Om alle taken behoorlijk te kunnen vervullen, komt daarnaast ook nog een plaatselijk dienstencentrum. Het huidige rusthuis beslaat ongeveer 5000 1112: liet nieuwe centrum wordt 8400 m2 groot. De huidige bewoners moeten het stellen niet 45 m2 ruimte per persoon - de gemeenschappelijke

werd reeds toegewezen aan Foqu-DenkensAdriaenssens (Antwerpen), architecten en ingenieurs eveneens gespecialiseerd in de zorgsector. Nog deze zomer zal het eerste ontwerp klaar zijn en kan men starten niet de

uitwerking van de plannen en liet samenstellen van het subsidiedossier.

Vooruitstrevend ontwerp Om een betere kijk te krijgen op wat vandaag kan en moet, zijn de mensen van het OCMW op verschillende plaatsen gaan kijken. Men wil een eigentijds centrum, maar het moet ook nog betaalbaar blijven voor onze gemeenschap én voor de toekomstige bewoners en gebruikers. Elk 'zorgflatje' zal een aangepaste badkamer hebben en voorzieningen voor de nieuwe comniunicatiesystemen. Extra aandacht krijgen de aspecten licht en lucht alsook de buitenbeteving, de leef- en ontspanningsruimten. Men streeft naar kleinschaligheid voor de bewoners gekoppeld aan een grootschaligheid voor het management, zodat de exploitatiekost en de dagprijzen aanvaardbaar bi ijven. In het aanpalende dienstencentruni voor ouderen, maar ook voor mantelzorgers en iorgverleners. kan men terecht voor informatie, vorming, maaltijden, ontspanning en ontmoeting. Dit dienstencentrum werkt dus niet alleen voor de bewoners van het centrum, de bewoners van de serviceflats en de bejaardenwoningen, maar staat open voor iedereen in Hoogstraten cii omgeving. Het geheel blijft op de eerste plaats een woonen zorgcentrum voor ouderen. Naast het d ienstencentruni komt er hier geen cultureel centrum. Dit is volgens de voorzitter geen punt van discussie meer. Wanneer je in 2007 door de Heilig Bloedlaan wandelt, zul je naast huis nr. 248 een mooie wandelweg ontdekken in een groene zone die je to naar het hart van het centrum brengt. Het oude gasthuis en moederhuis zullen dan verdwenen zijn. Wat zal er gebeuren met de kapel en Mariagrot in het achterliggende park? Misschien woon je dan zelf reeds in het nieuwe rusthuis. In 2007 telt Hoogstraten vermoedelijk 2623 inwoners tussen 60 en 74 jaar. 532 tussen 75 en 79 jaar, 349 tussen 80 en 84 jaar, 161 tussen 85 en 89 jaar en 75 die 90 jaar of ouder zijn.

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax :03/3148729 gsm :0478/39 1327 e-maii:d.vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. 2320 Hoogstraten Katelijnestraat 19 d

17


11 JULI VIERING

HOOGSTRATEN „--Ä FEEST!

VLAANDEREN FEESTI.

vie.rE

TER GELEGENHEID VAN 11JULI

-.J meE

Ook Hoogstraten heeft deelgenomen aan de campagne 'Vlaanderen feest', 700 jaar na de Guldensporenslag in 1302. Vier wijken namen met een (gesubsidieerd) 'burenfeest' deel aan de 'Vlaamse 11-daagse'. Het stadsbestuur nodigde iedereen uit op het begijnhof voor de 'nacht van het museum'. Daar was 'een vat van 't stad', veel volk, een gemoedelijke sfeer en goede optredens ...... dus voor herhaling vatbaar.

j

oude ÇoEoa

koud bFFE en drank is.o

1

Wijken of straten, die een buurtfeest organisecrden, kregen van de Vlaamse overheid een feestcheque ter waarde van 200.2 euro. Steden of gemeenten kregen finaciële steun voor de evenementen die ze organiseerden en de musea werden aangemoedigd om op 10juli open te blijven tot middernacht. En Vlaanderen heeft gefeest. In totaal werden er 974 buurlfeesten en 771 evenementen van steden of gemeenten georganiseerd, terwijl 86 musea deelnamen aan de nacht van de musea ' .

:

EI

Carolinewijk De buurtfeesten kenden nagenoeg een zelfde scenario. ' S Namiddags vermaak voor de kinderen en 's avonds een harbecuc voor groot en klein. In de Carolinewijk, bij de MinderhoutseStraat in Mindcrhout, kwamen 's middags 32 kinderen opdagen. Er stond dan ook een springkasteel en er waren de gekende volksspelen. Voor de harbecue 's avonds mocht organisator Frans Jacobs 37 volwassenen en 13 kinderen inschrijven.

Lage weg Frans Staes vroeg een fcestcheque aan voor de organisatie van een buurtfeest van de Lage weg in Minderhout. Op zaterdag 6juli namen meer dan 100 bewoners deel aan een harbecuc, nadat ook daar in de namiddag volksspclen ingericht

Lien di'ii,ken en i'eel herinneringen aan vroeger. j('eXt werden. In de straat werden het afgelopen jaar meer dan tien nieuwe woningen gebouwd. zodat een kennismaking voor de hand lag. Het feit dat veel van de vroegere ende nieuwe bewoners de Nederlandse nationaliteit hebben bewijst dat Vlamingen een gastvrij volk 'ijn.

Feesi iii 1 l(iriivIe/e/l.' 1Olh.s.1J)ele/1 7'oor de kuil/dr /i L// htibc £ 18

710 1001

oii £1111

/7.

J3111rr/

017

kei'Lelc Id iii 11

010

1.

Kerkeveld In Wortel nam Han Joosen het initiatief om de bewoners van Kerkeveld samen te brengen voor een harhecue. Hun feest vond plaats op zondag 7juli. De bewoners van de wijk zijn bijna 'uit de

IT

0

de Lcige neg.


11 JULI VIERING kinderen', zodat de volksspelen hier vervancen weiden door het samcnbrcngen van oudeic eni, kortom hel ophalen van licrinliciongen aan dc eerste dagen ciii cie o.'ijk.

K.B.G. Meer De oproep om te feesten kon ook anders in gevuld worden. Dat wist ook Jef Verheyen van Meer. die met de hulp van de kestchcques, ççj gewestelijke sportdag voor senioren organiseerde. JeU bracht op 10 juli twaalf ploegen van evenveei aldelingen van het Verbond van Gepensioneerden naar het oud vocihalveld. Meer dan 300 senioren kwamen er supporteren voor de senioren die in twaalf verschillende proeven in competitie tegen elkaar uitkwamen. Voor de proeven was behendigheid en sportiviteit nodig, al was deelnemen ook hier s'eei belangrijker dan winnen.

Aleer clan $00 senioren nu de cift keckdoipeic en uit Rijkec'orse/-centruiu, St. Joet Rijkec'or.sel. Merk.sj las, Baarle-Hertog, Weelde-.S'tatie en Zti'anec'en c'ierden feest in Meer.

1 k', ___ Dirk Van Esbroeek, po0:ie 0/) ,nuziek de eeîsie 'nacht van het museum'.

IijJe,ia

F,w.

Nacht van het museum Vooral voor het stadsbestuur was deze II juli viering een stap in het onbekende. Het bestuur combineerde de viering met 'de nacht van de musea'. Ondanks een flinke reenhiii. op het moment dat het tèest moest beginnen, kwamen meer dan 400 belangstellenden naar het begijnhol. Na het 'vat van 't stad, was er een bijzonder gesmaakt optreden van het trio Dirk Van Esbroeck. Hij bracht, in het museum, broze klanken, poëzie op muziek, kortom het beste wat er op Nederlandstalig gebied bestaat. Daarna nam het Marekriver New Orleans Kwartet over op de bleekweide van het hof. Voor de aanwezigen was het duidelijk, dit moet een traditie worden.

I L

Pop-OJ) II.aV één t uit de tii'aa// pucuec en. In ee groepen ian de:eI/de p/oei' gebruiken een doek om de pop zo t ook uno gelijk oiv'r hei doel naar elkaar te nc u/)en Na nog eIfandere proec in eindigde .Si. -Jozef Rijkec'orsel op de eersie plaats i oor Merksplas en Rijkeiorsel ('eninim. De senioren van Meersel-Dree/' eindigden op de i ierde plaats, als eeu.vu' kcrkdorp /1"' 's/ia/e!.

h

Hei begijn/coj op de vooravond con de Vlaanise feestdag: liet ita.s eraaiigeuiaauuiverioec'eii. wel


ACTUEEL

Buitenschoolse kinderopvang HOOGSTRATEN - Marleen Van der Poorten. Minister van Onderwijs, beLocht op dinsdag 25 juni onze gemeente. Geen bijzondere toestanden, noch andere plichtplegingen voor de partijgenote van burgemeester Van Aperen. Wél informatie over Stekelbees, de naschoolse kinderopvang welke in Hoogstraten en alle deelgemeenten werd uitgebouwd.

Historie

Stekelbees

De kinderopvang dateert reeds uit de jaren 70. Vooreerst werd er opvang voorzien voor kleuters van 0 tot 3 jaar. Vanaf het derde jaar moesten ze immers naar school. Gedaan met opvang! In de jaren 80 gebeurde er een hele toegift. Ook de kleuters tot 6 jaar mochten gebruik maken van naschoolse opvang. Latere jaren werden het strijdtoneel om ook de kinderen tot 12 jaar te laten genieten van de kinderopvang. En ook dat lukte.

De Organisatie Stekelhees dacht echter anders over de kinderopvang dan de Vlaamse overheid: opvang moet kunnen gebeuren waar kinderen zijn, dus in elke deelgemeente van Hoogstraten, in bestaande infrastructuren en over alle netwerken van scholen heen. Je mag niet vergeten dat ongeveer de helft van de kinderen na schooltijd worden opgevangen door de grootouders. Het stadsbestuur kon deze zienswijze van Stekelhces volgen. Na overleg kregen de mensen van Stekelbees de nodige lokalen ter beschikking. In elke deelgemeente werd de dienst georganiseerd. De kinderopvang tijdens de vakanties gebeurt in de centrale locatie gelegen aan de Karel Boomstraat in Hoogstraten. Deze vakantie - juli en augustus - is echter al volzet met voorinschrijvingen. Op 1 septemher begint Stekelhees aan haar derde werkjaar. Intussen waren er al meer dan 900 in schrij vingen.

Tegenstrijdigheden werd er echter een In het belang van het kind dure eed gezworen: opvang buiten de schooluren moet buiten de schoolmuren gebeuren. Allerlei belangenconflicten maakten echter dat de zaak zolang aansleepte dat Vlaanderen naast de voorziene fondsen pakte. Wallonië maakte hiervan dankbaar gebruik. Dus te laat... Pas in 1998 kwam er een Vlaamse reglementering (en geld). (?)

Weerwerkers In onze gemeente bestaat het personeel, werkzaam in de naschoolse kinderopvang uit zestien personen. Maar er zijn nog steeds meer plaatselijke mensen welkom in de werking. Klara Wuyts is de coördinatrice. Je kunt echter zo maar niet aan de slag. Deir begeleidsters, maar ook mannen zijn welkom, moeten eerst een opleiding volgen via Kind en Gezin. Deze dienst blijft zich permanent inzetten voor vorming, begeleiding en informatie. De ouders hebben uiteraardzelfeenbelangrijke verantwoordelijkheid. Zij brengen de kinderen naar de locatie. De opvang vindt plaats vanaf 7 uur s morgens tot 18.30 uur s avonds. Voor de woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen moet je voor je jonge gasten een schoofzak voorzien. Eventueel voor kleuters ook reservekleding. Voor vakanties wordt er gewerkt met voorinschrijvingen. De onkosten worden maandelijks betaald via domiciliering.

Onduidelijk De Vlaamse regering heeft een nieuwe beleidshrief gemaakt. Onduidelijkheid troef! Een aantal opties hierin lijken goed. Het grootste nadeel is echter dat de regering toegeeft dat het geld voor 2002 nu al op is. Bovendien blijkt er nogal wat onduidelijkheid te bestaan over 2003. Niemand blijkt te weten welke richting men uitgaat (of wil).

Stekelbees werd ii, Meer door de min/ster persoonlijk be:ocht.

(r7

u

CONCEPT CAS TECHNOLO6Y VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/31 4.44.26 03/314.68.60 www.cgt.be

20

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 31 4.71 .84 Fax 03- 31 4.83.98

De medewerkers aan de huitenschoolse kinderopvang doen hun werk niet genoegen en liefst houden zij het zo! Nu bestaat er in I-loogstraten een kinderopvang op maat van de kinderen, de ouders en de medewerkers. Een kinderopvang die sober, duurzaam en creatief in elkaar lijkt te zitten. En met een open kijk op de wereld van morgen. Dankzij de huidige medewerkers is dit mogelijk in onze gemeente. Maar dat wordt (helaas) toch zo dikwijls vergeten. (FrSn)


do r s leve n Contactpunten

-

De Franciscaanse zonnetjes op kamp

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warrc Palmans, Tinnenjiotstraai 11 E, tel. 03-314.53.70 e-mail warrc.palmans(0skynet.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail niarcel.adriaensen@village.uunet.be Meerle: Jan Fret, Mer. Eesterrnansstraat 7, te!. 03-315.88.54 e-mail: an.fret@) worldonljne.he Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: 1oon.\'erlcyeattglobaLnei Minderhotit; Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogstraten. tel. 03-314.55.04 & fax 03-314.25.40, c-iiiail: .iozef.scheliekeii.„@skyiiet.be Wortel: Maartje Siehelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel. te!. 03-31 4.69,69 e-mail: dhrnwortel@hotmail.com SPORTNIEUWS RenJ Laurijssen. Desmedtstraat 22, Minderhout. tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen@belgaconi.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, S-Clemensstraat 25. Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.bc ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, !-IÖÛgs!raten. le!. 03-3 14.49.11 e-mail: jan.imchielsen@attglohal.net FOTO'S Mareel Onincx Lokboi;:traut '), Meet', rel. 03-315.93.07

0

¶ 1 IiNl

lEEf SEL-I)RIiEF - 0i kii,t/eriuui' 1//t! /11/1/ l0t'/t 'lclste/'s 0/) 01/11/) /11/01' iliet'/'Ie. Ze kampeerden in de Chiro-lokalen met slaaptenten voor de oudste,i. Ondanks het mindere weer was het toch heel goed. Ze vertrokken din.rdagmiddag 2juli met de fiets en kwamen met de fiets terug op vrijdag om sier uur. De begeleidsters hadden een heel programma uitgewerkt, zodat er altijd wel iets te beleven viel. Ze gingen o.a. zwemmen in Ulicoten, gocart rijden bij Truusje Trap in Chaam, op trektocht met laarzen door de Heerlese Loop, ze gingen min igolven. 0 dropping door Meerle met za klampen, ze hielden een kwnp i'iiu r /1/ et toi lee Ilje.s cii Ii ebben ee; i 010111/je ge[v; rbe 'ited. (ii')

"Krijt op tijd" zestig jaar jong

~ Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. U$ / 3111.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' wsi'w.geudens. be

.ÏEERSEL-DREEl" 01 /11111 1101*1e bi/JOJO 'luit 'LII)! 1)/t /1R/ ' IIJI Dit werd op ludieke wijze gevierd. De club vertrok met de paardentrant bij de thuishaven café Den Bud. De route lief) via verschillende kroegen waar telkemis spelletjes werden gedaan, afgewisseld met even uitrusten op de terrajes. Een harmonicaspeler vrolijkte liet gezelschap op gedurende de toe/it. De bon gem'ige mogen werden bij Bogers gevuld, om nadien verder teféesten in de thuishaven. Al bij al heeft hei de clubkas een aardige duit gekost maar dat mocht op deze speciale dag. De jubilerende leden zijn, van links naar rechts: Jos Van Den Broek, Pol Van Opstal, Bud Eeckels, Theo Pijpers, Gerrit Lan gelaan, Ene Janssens, Jan Van Peer, Henk Van Berlo, zittend: Jos Vermnonden, Lu Verschueren, Will" Verschueren en Peter Van Opstal. (te)

21


MEERSEL-DREEF

Tentoonstelling Pater Pio NIEERSELDREEF - Na afloop \ an dc tentoonstelling in de St.-Luciakapel, vroegen we Pater Luc naar een naheschouwing. PaterLuc: Het was fantastisch. Dagelijks kwamen er gemiddeld een honderdtal mensen naar de tentoonstelling kijken. In totaal zon SOD geïnteresseerden. Vanwiar die interesse? Pater Pio is een mens van deze tijd, geen heilige die eeuwen geleden geleefd heeft en dat spreekt dc mensen meer aan. Spijts dat hij een tijd in een slecht daglicht heeft gestaan, heeft hij zeker niet afgedaan. Pio was een eenvoudige, brave man die luisterde naar de mensen. Zijn charisma, zn vertrouwen en genegenheid voor alle mensen maakte hem populair. Iedereen clie tot hij hem kwam, werd door hem gesterkt. Het heeft me verwonderd dat zoveel mensen pater Pio kennen, veel meer dan we konden vermoeden. Twee jaar geleden toen we het beeld van pater Pio in Italië gingen halen, hadden we twee boekjes over hem. Nu hebben we al een vrachtwagen nodig om alles te kunnen transporteren. Geen mens die heilig verklaard werd, heeft zoveel mensen op de been gebracht dan pater Pio." (tv)

1

L- ,

Tientallen voorwerpen, boeken, rijdscliren uit allerlei landen cmi ccii video, vertelden het verhaal van Pater Pio. Een mooie interessante tentoonstelling die u een klare kijk gaf op de mens en het leven van de onlangs heilig verklaarde kapucijn Pater Pio.

Kloostertuinconcert

Comfortabel zitten aan de Mark

:

•:"'

.IIELR.SEL-I)I?I 'El"

Het Galderse popkoor Flaine op liet podiuiii en een dikke vierhonderd mensen, groot en klein, om ervan te genieten. Dit alles in her mooie kader van de kloostertuin van de paters Kapucijnen.

men, secretaris van de fanfare, naar een reactie. Bert: "Het was geweldig, ondanks het twijfelachtige weer hielden we het droog. Er was veel volk en veel ambiance. De combinatie van de fanfare met popkoor Flame en een gezellige afsluiter lijkt het heel goed te doen. Het was bijzonder om zoveel mensen van Meersel-

Dreef, Galder en Strijbeek te zien, het was zon beetje een dorpsfeest. De mensen waarderen het, dat geeft ons ook een goed gevoel. Voor onze jeugdwerking betekent het toch een financiële steun. Pater Luc zegde al toe dat er volgend jaar weer een vervolg mag komen. We appreciëren het geweldig dat we van de paters hun privé-tuin mogen gebruiken." (tv)

Als voor 't laatst de koekoek roept, is de zomer weer versnoept.

Stekende vliegen, dat kan niet liegen, zij voorspellen regen allerwegen.

MEERSEL-DREEF - We vroegen Bert Da-

22

De visser.s" Zij/t 0. t reden non t de gein û ciiie n iaaki ii 'c ri.. ton de al lani' beloofde i isvionders aan dc .11ai'k. Dat maakt het toch ii'el aan çenamer zitten i inn h t 1101cr in er in ini/cr kans dat je zelf QlJe niatci iaal in het ii ater sukkelt. Bedankt ge,neen!ebe huur! (Iv)

nTR.-.-T


MEERSEL-DREEF

Kinderkoor bestaat 10 jaar MEERSEL-DREEF - Onder impuls en stuwende kracht van pater Jan Wouters, werd er een werkgroep opgericht die kindervieringen zou gaan verzorgen. Op IS oktober 1992 hielden ze hun eerste kinderviering. Het kinderkoor, onder leiding van juffrouw Denise Van Gestel en met muzikale begeleiding van juffrouw An Goetschalekx, kreeg de naam "Franciscaanse Zonnetjes". Later werd Lui Bogers gevraagd om ht koor te hecelciden met muzikale ondersteuning van Myriam Jacobs en Denise Van Geste!. Het aantal leden schommelt tussen de 30 en 35 zangertjes, tussen de zes en dertien jaar. Elke vierde zondag van de maand, verzorgen zij de kindervii-rin,opn met iiitwndering "au do maanden juli en augustus. Na het vertrek van pater Jan Wouters, heeft pater Luk de fakkel overgenomen. Hij steunt en bernoedigt de werkgroep om verder te gaan. De werkgroep bestaat uit zestien leden en ze maken het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk. Elk jaar trekken ze er voor een paar dagen op uit. Maar

op k aiup gaan kost geld en om wat geld in het laatje te krijgen, zingen ze elk jaar met Driekoningen van huis tot huis. Het tien-jarig bestaan willen ze niet zo maar voorbij laten gaan. De viering in oktober wordt feestelijk.

Lei

Alle oud-leden van liet koor en de werkgroep worden hierbij bijzonder uitgenodigd om deze viei inL, nice te beleven. Nadeze viering is ereen klejç teutçtttnsivlliitp vintr7ien Over het doen en laten van het kinderkoor en de vieringen. Als extraatje organiseren ze op vrijdag 4 oktober van dit jaan een optreden van Elly en Rikkert samen met liet kinderkoor. De avond begint om 19 uur en oai CIo,A ii d. Lik vin de fiateis, Voor dit optreden zijn er kaarten te verkrijgen hij de paters, Els Henctrickx, May Vissenherg en hij Lia Bogers. Warm aanbevolen! De werkgroep dankt iedereen die hen in de voorbije tien jaar heeft gesteund. zowel financieel als moreel en ze hopen nog lang op weg te kunnen gaan. (te)

Dauwtrappen met de fanfare

zw HOOGSTRATEN

7

[1

70r10d ALLE MERKEN 1 I111[ .RENT _j HErbruik

MMd - ONDERDELEN

1

CA

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

Is de eerste week Augustus heet, zorg voor een goed warm winterkleed.

Groen monument MEERSEL-DREEF - Op

vrijdag 21 juni werd het H. Hartbeeld onder ruinie belangstelling onthuld. Het honderd jaar oude beeld werd van de sloop gered 1,1] het atbreken i'an de oude ineisjesscliool. Dankzij een at -lie van enkele dorpsgenoten werd liet beeld door de heer Van Sande aan de dorpsgemeenschap geschonken. Architect Jos Rominens en de Boust firma Woestenborghs, zorgden ervoor dat het beeld een plaatsje kreeg in een nieuw kapelletje. Jos Huvbrechts, voorzitter van de dorpsraad, deed een woordje over de historie van het beeld en liet voormalige nonnenklooster. Onze burgervader onthulde het beeld en Pater Luc deed een gebed 01fl heil te vragen voor hei gebuurte en zijn l,ewoners en zegende liet beeld. Nci het ojjïciële gedeelte was liet tijd voor een receptie ter plaatse. RienAeri',r en TVlarti/n Rngers schonken de hapjes en drankjes t-oor de receptie en met hulp vcin enkele KLJ-leden werden ze aan de man gebracht. Er was meer belangstelling dan gedacht, waarschijnlijk gedeeltelijk uit nieuwsgierigheid oni eens kennis te maken met de nieuwe buurtbewoners vcin het appartement. De jaJ(ftire en het zangkoor zorgden voor de muzikale omlijsting en zo ging er weer een genoeglijke avond voorbij. (tv)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

1

-

.1'

GALDER/MEERSEL-DREEF - Aan de grens naast het fietspad langs de Mark werd er een monument opgericht ter gelegenheid van hei Millenniumjaar. Ei' werden enkele zomereiken geplant, omnarmnd door een kunstwerkje. De landin richtingscommissie Ulm'enhout-Galder tekende t'oor het project dat in heel Nederland werd uitgevoerd. De plaats werd symbolisch gekozen als teken van de goede samenwerking tussen België en Nederland, 23


MINDERHOUT

J

GOUD IN MINDERHOUT

Maria Snels en Jef Donckers: "Zes pikdorsers, niet te geloven!" 1-let laatste huis van de Achteraard, daar vind je de boerderij van Maria en Jef. Een doodlopende straat, geen voorhijrijdend verkeer, een eenzame postbode, hazen en konijntjes aanschouw je daar niet alleen in het maanlicht, maar ook op klaarlichte dag, ongestoord fluitende vogels van allerlei pluimage! De stilte waar de mens in onze jachtige maatschappij hij momenten zo intens kan naar verlangen, zul je hier zeker vinden! Mis gegokt! De komst van de E-19 die omzeggens vlak achter hun deur loopt, heeft ook hier het leven een ander aanschijn gegeven. Dag en nacht hoor je het geraas van trucks op weg naar verre oorden. Zoiets went ook, en Maria en Jef ondervinden er weinig of geen last meer van, het hoort bij het leven van de eens zo eenzame, stille Achteraard. Volgens Jef is het leven op den Aard altijd iets aparts geweest. Er stonden maar enkele boeiderijen die als het ware een heel eind van de bewoonde wereld verwijderd waren en in de winter was het niet altijd een peulschil om het dorp te bereiken. Vroegerlag ereen asseweg die de boeren zelf mee helpen aanleggen hebben na dc oorlog. Dc tramlijn van Minderhout naar

terrein. Na de lagere school werd de riem er afgelegd en het werk op het thuisfront wachtte. Maria telt enkele jaartjes minder en haar geboortedatum lustert naar 13 januari 1929. Haar wieg stond in Worteldorp waar vader Louis Snels en moeder Emma Christiaensen een lanrlhuuwhcdrijf runden. Twaalf kinderen

Temidden van de Iaimdeien cii I/c'inIiiicIicn. Meerscl-Dreef werd opgebroken en de assen waaruit de bedding was samengesteld vonden hun bestemniing op den Aard. Elke week gingen de hoeren een dag werken om de aanleg van de weg naar het dorp mogelijk te maken. Van solidariteit gesproken. -

Met de stopnaald Jef is voor 99 1/c een Minderhouts prodLict. Op de Hoogstraatse Aard kwam hij op 20 maart 1926 op de wereld in het gezin van Jan Donckers en Theresia Fockaert. Toen Jef de leeftijd van twee jaar bereikt had, werd de overstap naar de Minderhoutse Aard geriskeerd en nu nog wonen Maria en Jef op de ouderlijke boerderij van de familie Donckers. Samen met zijn broer en vier zussen groeide Jef daar op temidden van de velden en de bossen, de natuur was zijn speel24

mochten zij verwelkomen en Maria was de oudste.Nadien verhuisde de familie naar Princeven in Minderhout. Na de lagere school mochtzij zich nog enkelejaartjes verderhekwamen in de huishoudschool van 't Spijker als voorbereiding op het latere huismoederschap. Als oudste kreeg Maria wel een belangrijke taak in het gezin, nI. de jongere kinderen mee helpen opvoeden. Ontspanning stond ook op het programma: dc jeugdheweging, naar toneel kijken en zelf spelen, het jeugdkoor in Hoogstraten. Wat later mocht het H. Bloed bezocht worden. de Loenhoutse "Maai", maar dan wel alleen in de namiddag. Eén keer perj aar met de fiets naar Scherpenheuvel toen ze Jef al kende. "Om 5 uur 's morgens de tweewieler op en rond drie uur in de namiddag terug thuis. Ons moeder zei dan dat Jef die

zondag maar niet meer moest terugkomen. want er was nog werk aan de winkel. De was afkoken en sokken stoppen. Een wasmand vol soms! Dat was werk voor mij. ons moeder en ons Wis. Deze laatste viel nogal gemakkelijk in slaap hij die karwei, maar de stopnaald van ons moeder bracht haar vlug terug op andere gedachten. Eén prikje was voldoende.

Brecht markt Op den Aard heeft Jef veel deugd aan zijn leven beleefd. De andere hoeren hadden ook heel wat zonen en samen er op uit trekken in de vrije natuur was een geliefkoosde bezigheid. "We hadden ook samen een voethalpleintje gemaakt, een stuk gmaslamid cmfgiiiaaid en daarop konden we onze techniek testen. Soms werd er gevoetbald tegen de Loenhoutsebaan en dat waren stevige matchkes. Een beetje jaloers hen ik altijd wel op de klein mannen van nu als je ziet met wat voor prachtige hallen die kunnen spelen. Wij betalen een klein sponsen balleke waar nu en dan de stukken uitsprongen, maar we waren content. Als we wat ouder werden mochten we uitgaan maar voor twaalf uur moest het deurslot onherroepelijk achter onze rug dichtvallen. Geliefkooscle bezigheden: veel buurten, twee ti drie avonden per week en kaart spelen dat de stukken eraf vlogen. Het liefst van al op plaatsen waar vrouwelijk schoon te bewonderen viel en daar heb ik dan ook ons Maria leren kennen. Op Brecht markt heb ik haar voor de eerste keer naar huis gedaan. In de namiddag hé. want 's avonds wachtende koeien met nen volle uier!" Jef kan vertellen!

Het gesuikerde varken Op 20 mei 1952 trouwden Maria en Jef te Minderhout en begonnen direct te boeren op de ouderlijke hofstee. Zijn ouders hebben nog twintig jaar naast hen gewoond. Melkvee, kippen. fruit brachten het nodige geld in 't bakske en daarmee kochten ze o.a. zeven kinderen waarvan er één stierf. Uit drie jongens en drie meisjes is de huidige kroost samengesteld. Tijdens de oorlog leed men helemaal geen onthering. wel vlogen en vielen de bommen, gelukkig zonder erg op den Aard. Jefs broer, die in Westmalle woonde, kwam er niet zo goed vanaf. Een V-1 stortte op zijn boerderij neer, heel het gezin, ouders en twee kinderen vonden de dood.


MINDERHOUT Het leven op den Aard verliep lustig en wereldschokkende gebeurtenissen vielen er niet te noteren. De oogst werd binnengehaald, koeien gemolken, fruit geplukt en natuurlijk elk jaar een varken, soms twee, geslacht. "Daar hebben we eens iets meegemaakt, we lachen er dikwijls nog om. Op Princeven, bij Maria thuft. weid er geslacht en gewoonlijk deelden wij daar in. 's Anderendaags werd het beest"klein gemaakt" en zo konden we het dan mee naar huis nemen. Ons moeder vroeg of we wel zout in huis hadden. Ik zei, als we Ci ccn hebben, zal ik er wel gaan halen .Alld. neem hier maar CCii pak mee! Het varken in de spekkuip en goed "ingezouten". Ik had een paar "fetskes" aan mijn hand en vond het zo eigenaardig dat het niet "piekte"! Ik proefde dat "zout" eens en het was toch wel suiker zeker! Wij vlug alles terug uit de kuip gedaan, goed gespoeld en afgewassen. Vader Snels vroeg nadien olwe hem al gezouten hadden. Nee, we hebben hem gesuikerd! Eerst dachten ze aan een grap. Ons moeder vond dat niet zo profijtelijk. onze vader moest er eens flink mee lachen. Het varken heeft goed gesmaakt, we hebben er niets aan geproefd!" Op den Aard kon het heel stil zijn. het kon er echter ook weleens waaien. Vooral wat het jagen betrof! "Jongen.jongen. daar is ooit ruzie over gemaakt. De reglementeringen van nu bestonden toen nog niet en iederdie een hoekske grond had, mocht er op jagen. Er waren teveel jagers die de grenzen weleens durfden te verleggen. Ik heb nooit op wild geschoten, wel gestroopt. Op een week ving ik eens zes hazen met de strop! Om die stroppen 's nachts te vinden, hadden we een heel simpele methode. Een scherf van een kom legden we bij de strop en zelfs in het pikdonker kon je die zien. En donker was het toen, nergens geen lichtje te bespeuren. Nu met die E- 19 in en -fr achtertuin kun je , iuii'tiia om te zvereii de caizet nogl lezen,

Naar de Hoge Venen MINDERHOUT - Op zaterdag 28september trekt de Gezinsbond (vroeger BGJG), atdeling Minderhout, naarde Ardennen. meer bepaald in de huurt van de Hoge Venen in gezelschap van een uitstekende gids. Leden zowel als niet-

leden van gans de gemeente Hoogstraten zijn van harte welkom Hou deze datum zeker vrij. Meer mb: tel. 03 314 1460, e-mail: rob.beaux@ wan adoo. be

(rel)

Fietszoektocht MINDERHOUT - De KWB biedt u op zondag 11 augustus de mogelijkheid om deel te nemen aan de 2! ste fietszoektocht. Het wordt een leuke. rustige trip langs landelijke wegen. De route gaat over een afstand van ongeveer 25 km. Onderweg worden een aantal vragen gesteld. Zoeken en logisch denken primeert hij de KWB. Om het voerde deelnemers nog aantrekkelijker te maken. zijn hier en daar een aantal praktische proeven voorzien. Bij aankomst in de parochiezaal staat de kel'lictafcl klaar voor alle moecIiicscii dccliie-

mers. Nadien volgt de prijsuitreiking. De kinderen rijden voor een afzonderlijk klassement. Jong en oud. KWB-lid of niet, al of niet woonachtig in Minderhout: liet maakt allemaal niet uit want iedereen kan deelnemen aan deze hetszoektocht. Praktische informatie: vertrek tussen 13 en 14 uur aan de pai'oehiezaal in de Koestraat. Deelnamekosten: KWB-leden 3 €. hun kinderen 1.5 €. niet-leden 4,5€ en hun kinderen 2 C. Meer inlichtingen hij Johan van Dun, tel. 03 314 40 44.

Gele ballonnen Op reis gaan hebben Maria cii .Jel rocgcr weinig of ntet gedaan ''Met de Boeren hond hun ik ee i t eens mee naar flevoland geweest en naar 't slnjnt eogstten ze daar met een pikdorser. We hadden zoiets nog nooit gezien. We arriveerden daar en konden onze oven niet veloveti. Een veld graan, ne kijk wijd, en zes pikdorsers naast elkaar. Ons ogen vielen uit de kassen! Naar Tsjechië hebben ze me ook eens meegekregen, met de "Snelsemannen"! Niks voor mij, op campings slapen op een dun heddeke en dan altijd maar van hot naar her voorttrekken. De zee heb ik ook nog nooit gezien! Echt waar! Ik heb daar ook geen behoefte aan. " Maria pikt wel een reisje mee en fietsen is ook aan haar besteed. De laatste tijd is 't er wel minder van gekomen. Jef sukkelt wat met de gezondheid en dan moet er wel ingebonden worden. 65 jaar, pensioenleeftijd en geen opvolger voor de boerderij. "Voor ne jonge boer is het bijna onmogelijk om nog een bedrijf over te nemen!" Hun gouden bruiloftsfeest werd een plezante gebeurtenis waaraan enorm veel deugd is beleefd. De huren zorgden voor de verrassing. Met de tweewieler, gele hallonnen en beIgerinkel werden de jubilarissen thuis afgehaald en begeleid naar de kerk, de plaats waar ze 50 jaar geleden, ook met kloppend hart naartoe gevoerd werden. Maria en Jef. de E- 19 raast reeds langs uw achtertuin, binnen enkele jaren hoor en zie je de HST voorbijflitsen. Laat je niet van de wijs brengen en leef nog lang en gelukkig. Gefeliciteerd! (rel)

De /ïeisi'ieidaagse van de KWB kende weer een grooT succes.

herenmode voor jong en oud. ame Fr f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

5'eci spe Ciale

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE Nieuwstraat

a&IeNa:sau 5

ts het weer op Maria Hemelvaart uitgelezen, zo zal t heel de herfst voortreffelijk wezen.

Noordenwind in Augustus opgestaan, brengt bestendig weder aan.

25


MEERLE

GOUD IN MEERLE

Jaak Boudewijns en Anna Donckers Is niet omdat ge in het meest erhorgen plekje van Meerle woont, dat ze je niet kennen. Dat was te merken bij de gouden bruiloft van Jaak en Anna. Zij wonen in van het zichzelf al dunbevolkt gebuurte Oosteneind, daar waar de weg al een halve kilometer heeft opgehouden, midden bossen en velden, met herten, vossen, hazen, konijnen, eekhoorns, fazanten, patrijzen en al het andere wild dat zich in onze streek ophoudt. Vele familie, vrienden en buren brachten hen onder de muzikale begeleiding van onze fanfare, met een prachtige stoet naar het dorp voor een onvergetelijk jubileum. Jaak werd in 1925 geboren op Bergen in Minderhout als tweede kind in een gezin dat uiteindelijk zestien kinderen zou tellen. Vanaf Bergen trok hij op zijn klompen te voet naar school in Minderhout. Tussen de middag bleef hij hij grootva Boudewijns een boterham eten. Na schooltijd was het thuis helpen geblazen. In zulk een groot gezin was er altijd wat te doen. Toen in 1940 de oorlog uitbrak, waren dat voor de 1 5-jarige ja:ik spunnmdc hcuriciii .i.

Toen hij met een kameraad op de schoten in de verte afging, werd hij door soldaten in Castelré gedurende drie dagen en nachten vastgehouden. Goed geweten dat er bij zijn thuiskomst een dikke vlieg aan de lamp zat. Recht na de oorlog moest Jaak soldaat worden en zijn kameraad hij den troep was ene Jan Donckers van Wortel. Ze gingen samen wel eens uit, zoals naar de kermis in Castelré. Anna Donckers was het achtste kind in het huishouden van vader en moeder Donckers van Wortel. Na haar kwamen er nog twee. Anna ging braaf naar de dorpsschool in Wortel en kwam 's middags overhuis om te eten en een beetje te helpen. Na de schooltijd ging Anna aan het werk bij Voet in Wortel, ook een huishouden met vele kinderen. Anna mocht al redelijk vroeg uitgaan voor die

PB

tijd, al was het altijd onder toezicht van broers of zussen. Meestal ging ze mee met haar twee jaar oudere zus. Wiske, waarop ze zoveel geleek, dat velen dachten dat ze een tweeling waren. Samen gingen ze onder andere naar de kermis in Castelré. Op die kermis waren veel jongens, Anna's oog viel op die ene van Minderhout. ene Jaak Boudcwijns. Het was tiefde op het eerste zicht en hci i, :1J1 jj

Ook Wiske Donckers had ondertussen kennis gekregen met Jan Van Santvliet en niet hun vieren trokken ze veel op. Wiske en Jan dachten in 1952 aan trouwen. Het bracht ook Anna op ideeën. Moeder Donekers stelde hcar meteen voor de keuze, samen trouwen of anders twee jaar wachten. Twee bruiloften op korte tijd, dat zag ze niet zitten. Op 5juli1952 traden Jaak en Anna en Jan en Wiske samen in het bootje. Het werd een mooi bruiloftsfeest op de warmste dag van het jaar (en van vele jaren). 36 graden. De taarten smolten van de tafels. Jaak en Anna huurden een appartementje in Hoogstraten en togen aan de arbeid. Anna hij Dries in Hoogstraten, waar ze nog steeds graag gezien is. Jaak bij Van Erck in Minderhout. Hij

was het die samen mei Fons Van Eruk honderd canadabomen in één uur tijd velde. Omdat er bij Van Erck drie .Jaaken werkten, kreeg hij er de naam 'Koopke Bouwd' mee, waar hij ook nu nog meermnaals nice wordt aangesproken. Met het met hard werken gespaarde geld kochten ze een stukje grond in de Kapeldreefin Minderhout en bouwden er hun eigen huisje. Ze kochten er twee kindjes. Rita en Marc. Zo ii liegen jaar later kreeg Jaak dan een aanbieding om boswachter te worden op het landgoed van Jean Voortman (kasteel Leembeek) in Meerle. Meneer Jean had van Meneer Stas gehoord dat Jaak daar wel geschikt voor zou zijn. Jaaks vader was een tijdje bij Stas boswachter geweest en Jaak was een verwoed jager. Naar 't schijnt zelfs ooit stroper, al was dat misschien wel niet het onderwerp van het gesprek tussen beide hoge heren. Enfin, het spreekwoord zegt dat stropers de beste boswachters zijn, en dat zal meneer Jean misschien ook wel geweten hebben. Dat Jaak nog altijd (zij het gepensioneerd) boswachter is, is daarvan het levende bewijs. Jaak kwaiïi met zijn gezin midden iii het bos wonen, waar ze nu nog altijd wonen. Als je niet ICIS of Wat bckeiid bent in Meerle en daarbij nog op een plattegrond wordt uitgetekend hoe je moet gaan, zal je hen niet vinden. Maar vader Donckers had altijd gezegd 'brood bakken ze overal". Dus ook in het meest verborgen plekje van Meerle kwam de bakker aan huis. Die kreeg er steevast een kop koffie. .Iaak en Anna kennen nu hun weg in het landgoed blindelings. Jaak durft er gerust 's nachts met de fiets doorrijden. Anna kwam in dienst op het kasteel, eerst bij madame George, later hij meneer en madame Jean Voortnian. Ze bleef er tot aan haar pensioen en is er nog steeds een graag geziene gast. Thans doen ze liet wat rustiger aan, al is Jaak nog steeds bezeten van de bossen en de jacht. Anna's aandacht gaat naar kinderen en kleinkind, naar de bloementuin. Beiden zijn goed gezond en waren klaar voor een heerlijk feest niet een fijne stoet. De verrassing was nog groter toen Nonkel Jef zelfop het jubileumfeest het levensverhaal van Jaak en Anna aan de feestvierders kwam vertellen, verhaal dat hem door de kinderen was ingefluisterd. Het werd een onvergetelijke dag waar ze nog lang geniet van zullen hebben. We gunnen het hun van harte. (jaf)


MEERLE

Gebuu rtefeest

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken -

I

-

Ii

Missiefeesten in Meerle MEERE.I'T - In Meerle hebben we nog \i[ echte missionarissen. Die worden in hunmissiewerk flink gesteund door de opbrengst van dc jaarlijkse missiefeesten. Maar dat is lang niet alles. Buiten deze hulp geeft de Meerlese Missiewerking ook aan de missieposten van Meerlese missionarissen op rust, aan missionarissen niet naaste familie in Meerle. Verder steunt ze ook enkele kleinere projecten zoals Proma (opleiding van priesters in ontwikkelingslanden). Memisa en de Pauselijke Missiewerken. Om hiervoor de nodige gelden te verzamelen worden ook dit jaar weer grootse feesten opgezet. Op zaterdag 24augustus en zondag 25 augustus verwelkomen we u graag in de parochiezaal en de KLJ-lokalen van Meerle. Je kan je hartje ophalen aan de zeer uitgebreide tentoonstelling met verkoop. In Meerle vinden we vele mensen die het ganse jaar hun hobh\ uitvoeren ten voordele van de missiewerking. Hun werk es worden hier aan de nian gebrachi 1-let gaat van haak-, toi brei- en kaniwerk Verder is er ruime keuze aan uitheemse kunst,juwelen. nerctukken, kleine meubels eii kleiiiudeii uit hout, ivoor, koper. enz. Velen vinden de wenskaarten- en posterbeurs een uitgelezen kans om hun jaarlijkse voorraad in te slaan. Op zondag kan je ook je voorraad inslagen hij cle kraam van de wereldwinkel. Wil je meer weten over het werk van onze missionarissen, dan kan je terecht op de infostatid. Uiteraard kan je dorst gelest enje honger gestild worden in onze cafetaria. Tijdens het weekend draait ook het Rad van Fortuin met heerlijke lekkere kost. Verder kan je er ook deelnemen aan een onislageiitoiiilmla en enkele attracties voor de kinderen. Vergeet ook de reuzetomhola niet, hier kan je prachtige prijzen winnen. Dit alles gaat door op zaterdag 24 augustus van 13 uur tot 20 uur en op zondag 25 augustus van 10 uur tot 19 uur (in de voormiddag geen cafetaria). Voor de liefhebbers is er op zaterdag om 18.45 uur een eucharistieviering voor onze Meerlese missionarissen in de parochiekerk. Om alles nog meerluisterbij te brengen houden we zondag tussen 8.30 uur en 11.30 uur een overheerlijke brunch. Op het menu staan om. broodjes met ham of kaas, gioentetaart, pizza, groentesalade, cake, yoghurt. Russisch ei, Laat de kookpotten maar eens staan en koni mee genieten! Hiervoor moet je vooraf inschrijven (tel.: 03/315.92.09 of 03/315.85.27). Wil je onze missionarissen steunen en tevens heerlijk genieten van een gezellig dagje uit, kom dan naar de Meerlese Missiefeesten.

(Kvb)

MEERLE - Als cle grote vakantie begint, houdt de wijk Dal II haar traditionele gebuurtejeest 0 het speelplein midden in de wijk. In de namiddag toeren de kinderen in het geboorte rond voor een speurtocht met leuke opdrachten, zoals de kabouterdans. In en oni de tent zijn erplezante spelletjes, s avonds lekkere barbecue en daarna disco. En als het neer dan nog ineezit, is alles daar voor een fijn buurtfeest. (jaf

Puike kunstwerken van IKO-klas mom

.1IJ/ERLE - Ruime hehuiivsic//uuuu 1(1/1 (0 moer de kwirtenaars in de dop man de Meerlese IKO-klas. Net m'oorde grote vakantie hadden juffen en leerlingen liet leslokaal omgetoverd in een mooie tentoonstellingsruimte, waarin het vele werk van het voorbije jaar getoond werd en wonderwel tot zijn ree/it kwam. Dat woorden wekken, maar voorbeelden trekken, werd tijdens de tentoonstelling nog maar eens aangetoond. Jujfioimn' Anita had haar handen tol moet het inschrijven van de kandidaten voor volgend schooljaar. (jaf,)

LI

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 i HUUISb 1 HAl EN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 27


MEERLE

Viergeslacht van Meerle tot New-York MEERLE - Voor een viergeslaeht maken we altijd grig wat plaats in deze kolommen. Des te meer als er nog een bijzonder verhaal aan vast zit. Jasper Jansen. de jongste van het viergeslacht Jansen zag immers het levenslicht in Hoboken, niet het Antwerpse, maar dat in New-Yersey (waar ook Frank Sinatra geboren werd). Dat kwam omdat zijn papa. Ene Jansen, vanuit het piepkleine Meerle via enige tussenstappen in wat als de grootste metropool ter wereld aanzien wordt. New-York, terecht kwam. Zoals dikwijls was ook hij hem de liefde de aanleiding voor zijn grote overtocht.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 7566

Het m'iergeslacht Jansen op de sloep van De Posthoorn ': Sjarel (1914), Ad (1946), Ene (1971) en Jasper (2002). Nazijn studies ging Ene in Brussel werken bij een Amerikaanse computerfirma. Daar werkte en woonde ook Julie Neumeister. Amerikaans staatsburger van geboorte, en na acht jaar omzwervingen in Europa in onze hoofdstad terechtgekomen. Omdat Meerle-Brussel niet direct de meest gemakkelijke verbinding is. ging Ene ook in Brussel wonen. En hoe gaat dat, als jonge gast alleen in de g rote stad. Je gaat met je collega's sporten. een glas drinken, samen uit. Ene en Julie werden meer dan collega's en meer dan vrienden. Toen Julie in 1999 terug naar de USA zou vertrekken, stond Ene voor een dilemma. Hij wou wat graag zijn geliefde volgen en gmnder gaan wonen. Maar dat laat de USA niet zomaar toe. Je moet er minstens werk hebben en bovendien een bedrijf dat zich voor jou garant stelt. Ene trok met een toeristenvisum naar Amerika, vond en zocht er werk en zijn werkgever bezorgde hem de nodige garanties. Op 9 september 1999 verhuisde Ene definitief naar de USA. Daar werd op 27 januari 2002 Jasper Jansen geboren, zoon van Ene en Julie. kleinzoon van Ad Jansen en Ursula Van Bavel en achterkleinzoon van Sjarel ('de liter') Jansen en Maria Vermonden. Vorige maand kwamen Ene en Julie op vakantie naar Meerle. Voor Oma Ursula dé gelegenheid om Jasper aan familie en vrienden te laten zien. Zij organiseerde promt een soort doopfeest (de echte doop had al in NewYork plaatsgevonden) in onze parochiekerk en in de 'Posthoorn'. Niet toevallig in de Posthoorn' overgrootvader Sjarel was er gedurende meer dan 20 jaar de uithater. opa Ad beleefde er zijn jeugd en trouwde er met oma Ursula. Het werd een fijn feest. (lot) 28

qJ

.

5A

L

Wij bezoekpi Z1 Çsak

Öt c1 v

-

5av03/314.74.l4

uwversinissenjaiiensk E-mai( versmissenjanssens@portuna.5e


/vd Sluis

STAp EENS

woondecoratle

IN dE INTERIEURWEREId VAN VAN dER

is

SLuis.

ONZE

C011ELI1i E

EEN TOONbEEld VAN kwAliTFi

-

Baarle-Hertog • Kapeistraat 6 Te1014-699002 www.vandersluis.be

1L

EN qEEFT UW INTERIEUR EEN pERSOONlIJk CACI-JET. LAAT IJ

EEN

bEzoEk MEER dAN WAARd.

dooR ONS VAkkUNdiq AdVISEREN.

op zondag open - maandag gesloten

L

LEZERS SCHRIJVEN - LEZERS SCHRIJVEN Open brief aan het stadsbestuur van Hoogstraten Geachte dames en heren. Eind augustus 2000 stuurde nagenoeg het voltallige schoolpersoneel (22 handtekeningen) van de basisschool van Meerle een brief naar het stadsbestuur van Hoogstraten en andere instanties. Daarin werd gevraagd om de plaatsing van een gsm-mast in de school of in de oillgeving ervan op te schorten tot voldoende bewezen zou zijn dat zulks totaal onschadelijk is voor de geinndheid van de choolgaande kinderen, san het schoolpersoneel en van de omwonenden. Aangezien een antwoord op zich liet wachten, schreven we later een herinnering aan deze brief. Hcl ministerie van Volksgezondheid had imniers gewaarschuwd tegen de schadelijkheid an gsiii-siralen. Ook onderzoekers en wetenschappers trokken de zogenaamde onschadelijkheid in twijfel. Nu nog trouwens. WL i iclittcii dezelfde vraav aan liet V laams uiiiiis[crie van Economie. RLumtelijke Ordening en Media. Uit allerlei hoeken van Vlaanderen blekcn dezelfde bezorgdheden als de onze. We kregen van minister Dirk Van Mechelen zelf een schrijven dat de bouwvergunningen voor gsm-masten werden opgeschort tot de

federale regering normen had uitgevaardigd i.v.m. stralingen. Onlangs werd er dan toch een mast geplaatst in Meerle in de dichte omgeving van de school. We willen net deze brief openlijk onze verbazing kenbaar maken. Onze bezorgdheid voor de gezondheid van de schoolgaande jeugd en het personeel van de school blijft primeren, boven welke andere helangen dan ook. Met vriendelijke groeten. Namens 22 personeelsleden van dc school.

Ondergetekenden: Brosens Rit, Jacobs An, Jacobs Anita, Jacobs Tonia, Kormannshaus Valerie, Patio eis Els. Rombouts Jef Sroffels Louisa. Van Den Bagerd /• • i,t. Von Di.O,S) Mariette, Vei ,neire Je.see, Veri'oort Lici, Vors.velnuin. Heidi en negen personeelsleden die hun naam lieverniet gepubliceerd willen zien. Meerle. 25 juni 2002.

hLmwelijksfo±o0ecmfie

______

r;

r»'otessiosieIn vicIeovpoetccjei eisen studio

GSM-mast in Meerle: een piek in het landschap, een doorn in het oog van het personeel van de school en wellicht vele anderen. (jaf)

/

iVsIij5fies1 -

.. dicifIe to1oste

foto £..

Jc

.4 2310 ei,kevos'sel

oioLijeL ±aIc)ssie

-I 03/314.62.50 /

fcm

03/314.82.00

info@fofo-de-0veef.be

29


HOOGSTRA TEN

Luc 1 ockx stadsbeiaardier HOOGSTRATEN - Op 1juli werd Luc Dockx aangesteld als nieuwe stadsbeiaardier van Hoogstraten. Zo is hij de opvolger van Staf Mertens die deze functie uitoefende vanaf 1961) en nu met pensioen ging.

1U

/ijn gemoed kan opfleLiren, vind ik dat prachtig!" Hij zal er daarom ook alles aan doen om het beiaardgebeuren dichter hij de mensen te brengen. Zo zal je misschien al gehoord hebben dat de melodietjes van het automatisch spel dat om het kwartier een deuntje laat horen, aangepast werden. Luc heeft er nI. een Hoogstraats accent aan gegeven met het Aardbeienlied van de Spilzakken. Aangezien de beiaardiers niet dik gezaaid zijn, heeft niet elke stad het voorrecht er ddn van c igcn bodem te hebben. Het is altijd leuk dat een beiaardier weet wat er leeft hij de mensen en hoe hij daar op de gepaste manier op in kIT1 sptln Momenteel zijn er ook gesprekken aan cle gang over het oprichten van een Hoogstraatse heiaardvereniging, waarvan we U de volgende maanden op de hoogte zullen houden. Augustus is voor Hoogstraten traditioneel de heiaardmaandbij uitstek. De V.V.V. organiseert dit jaar voor de 26ste keer de zondagavondconcerten. Op 4 augustus om 19uurzal Lucdeconcertreeks openen. Hij geeft dan het beste van zichzelf in een improvisatieconcert met een opmerkelijk persoonlijk karakter.

Op zondag II augustus komen Noël, Frederik en Hendrik Reynders die samen én concert verzorgen. Deze beiaardiers (vader en zonen) komen uit St.-Truiden waar zij de pas gerestaureerde beiaard van het belfort bespelen. Op 18augustus is het de beurt aan Jan Verheyen uit Neerpelt. Hij brengt een gevarieerd programma waaronder enkele Russische composities en stukken uit diverse stijlperiodes. Op 1 september sluit Luc Dockx de reeks af met een programma van klassieke heiaardwerken. Hij zal uok enkele eigen composities spelen met nndrmeer ccii divertimento dat dit jaar uitgevoerd werd in verschillende landen, nI. in Enec'lançl. Ierland, Frankrijk, Portugal en Amerika. Ook dit jaar zal er na elk concert weer een luisterwedstrijd met een prijsuitreiking plaatsvinden. Als laatste nummer speelt de beiaardier een bekende melodie. Ken je de titel dan maak je kans op een mooie prijs: een grote bak aardbeien, een pentekening of enkele mooie hoeken. IJ kunt daarvoor naar de voet van de toren komen waar U tevens de beiaardiers kan begroeten. Luc nodigt U van harte uit en wenst U veel luistergenot!

\\IV Q Een week eerder (op 22juni) behaalde Luc na een geslaagd beiaardconcert vanop de Mechelse St.-Romboutstoren, zijn getuigschrift van beiaardier. Luc is daarom uitermate opgetogen over het feit dat hij al zo vlug aan de slag kan als beiaardier, en dan nog wel in zijn eigen geboortestad! De beiaard van Hoogstraten is bovendien een historisch instrument met een uitzonderlijke waarde. Nade wederopbouw van de toren in dejaren '50, slaagde deken Lauwerys erin om de oude kapittelbeiaard van de kathedraal van Antwerpen over te brengen naar Hoogstraten. De klokken werden in 1655 gegoten door de gebroedeis Hemony die nog altijd beschouwd mogen worden als de beste klokkengieters uit de geschiedenis. Luc kreeg zijn beiaardiersopleiding aan de koninklijke heiaardschool "Jef Denijn" te Mechelen waar hij de klokken leerde bespelen onder de vakkundige leiding van Jo Haazen. stadsbeiaardier van Mechelen. Deze studie vraagt een grondige aanpak en duurt 6 tot 9jaar. Luc combineerde zijn beiaardstudie met het lesgeven aan het IKO en zijn werk als organist in de kerk van Meer en de hegijnhofkerk. Om zich te vervolmaken zal hij nog een jaar verder studeren. De taak van een stadsbetaardier mag op z'n minst " niet alledaags "genoemd worden. Voordat de beiaardier zich aan zijn stokkenklavier kan zetten om de klokkenklanken over de daken uit te werpen, moet hij elke keer opnieuw de hoge toren beklimmen. Aangezien het spelen zelf ook veel energie vraagt, is het begrijpelijk dat een goede fysieke conditie onontbeerlijk is. De beiaardiers worden daarom ook vaak de sporters onder de muzikanten genoemd. Luc vindt het ook heel belangrijk dat hij als stadsheiaardier een goed contact heeft met zijn luisteraars. "Je staat trouwens ten dienste van hen en het is de bedoeling dat de mensen van de muziek genieten. Als ik op deze manier iemand 30

tnstaIat.ebedrijf van den Berg Voort 26- Meerle - Tel 01575 31 - Fax 03315 8549

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 \Ieerle Tel 031315.75.31 Info qvdberg.be :

Ma

-

Openingsuren toonzaal: vrijdag 8.00 12.00 13.00 :

-

-

1800

Zaterdag: 8.00— 12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon —en fecatdagen gealoten


HOOGSTRA TEN

TOTAAL GARAGE O&IITROËN L t

CdrrossEriE

II1U(4l

Oproep aan plaatselijke kunstenaars Op zondag 8 septeiibe is hei Open Moriumeniendag. 1-Ier Lokaal Conuté organiseert clie dag een zogenaamde 'Tcievmansroute', een tietstocht langs een aantal gebouwen oiitworpen duur vader en zoon Taevn,ans, twee provinciale architecten. Deze twee architecten ontwierpen een groot aantal gebouwen, i'erschillencle in elk van onze kerkclorpen. Naar aariieidin' van Monuinenrendag willen de organisatoren enkele van deze gebo toen open,tellen en iii elk van cle panden die zondag een tentoonstelling organiseren van één of enkele plaatselijke kunstenaars. t ersunen v/ ,ioepeu per.sonen die hun werk tentoon willen, stellen of meer inlichtingen wensen nemen contact op met liet Stedelijk mnusewn, l3egijnhof9 te 2320 Hoogst raten, tel 03 314 65 88.

QIE

Wisselbeker Antwerpse Brandweerbond HErbruik

St-Lenaartseweg 32 H000STRATEN Tel. 03 314 33 33

Rode Kruis feliciteert HOOGSTRATEN - Rode Kruis, afdclinv lloogstrateii lsiik alle kopers van een zelfklever tijdens de veertiendaagse van het Rode Kruis. Dankzij deze bijdrage is het mogelijk om voor hun vrijwilligers twee nieuwe walkie-talkies (portables) aan te schaffen. tiraag feliciteren zij J. Leuris uit Hoogsti atcn en M. \'iceeren uit Meorle. Zij hebben persoonlijk hun prijs mogen ontvangen welke zij gewonnen hebben met het nummer op hun zelfk lever. Rode Kruis - Hoogstraten feliciteert niet alleen, maar bouwt ock aan de toekomst. Dit kan je zien aan het lokaal dat zij bouwen voor hun vrijwilligers en de verschillende diensten. Hiervoor danken zij alle trouwe kopers van een lidkaait en of sehenkers van een gift

Rijbewijs halen H000STRATEN - De actie rijbewijs is één van de succes organisaties van de KWB. In het werkjaar 2002-2003 zijn er maar liefst 75 cursussen gepland in de provincie Antwerpen. De cursus kan gevolgd worden door leerlingen alleen, door leerlingen met hun begeleider en door begeleiders alleen. Er wordt niet alleen voorbereid op het theoretische examen maar er worden ook heel wat tips gegeven omtrent het autorijden en het praktisch rijexamen. Om vertrouwd te raken met de manier waarop het examen wordt afgenomen, wordt op hei einde van de cursus een theoretisch proefexarnen georganiseerd. Al het lesmateriaal is ter plaatse le verkrijgen. Deciirsiisraai door in zaal Pax op viijdauavuijçl om 19.30 uur. Hij is toegankelijk voor iedereen, zowel voor KWB-leden als voor niet-KWBleden. Inlichtingen en inschrijvingen kunnen gebeuren bij Jos Smouts op het nummer 03/ 314.31.37.

m',

LCi' van 1 logtr;ttcii S oriv aal LIC \\ isselhcLLr \'aii de Koninklijke Antwerpse Provinciale Brandweerhond ii üu. is as zij i erantwoordelijk voor de Organisatie van deze wedstrijd op 22 juni van dit jaar. Ongeval, ontplolfing, brand, aantal slachtoffers,... de deelnemende ploegen van de diverse korpsen uit de provincie weten vooraf niet waarvoor ze komen te staan. Publiek is er altijd om toe te kijken en de juryleden zijn streng. Pas dan kan er nog wat hijgeleerd worden wanneer in het echt moet opgetreden worden. Zoals bij voorbeeld op deze foto waar geblinddoekte brandweermannen een slachtoffer moesten ontzetten uit een ruimte waar veel rook hing.

11 ( ) 0 GS I'RAI'kN - Omdat de hrandii

- PRACHTIG ANTIEK

EIKEN PLANKENVLOER

rustiek en modern - KASTEELVLOEREN

Nu tijdelijk diverse parlijen in de aanbieding!

AkIQ!

- GRENEN - LAMINAAT PARKET

I

Eigen fabrikaat en p/aatsingsdfenst Ook voor de doe-het-ze/vers

Als schaapjes rustig aan de hemel staan, kan men zonder plu uit wand'len gaan.

iL

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

Geeft Augustus zonneschijn, zeker krijgen we gouden wijn. 31


WORTEL

Wortelkermis 2002 Met dank aan de weergoden én het vele volk WORTEL - Jawel, het zit er weeral op. Maar niet getreurd: volgende zomer wordt het hele spel gewoon opnieuw gespeeld. Volgens insiders was deze kermis één van dc betere versies, vooral dankzij het goede weer. Maar liefst meer dan honderd vaten hier werden over het hele weekeinde geconsu iii eerd.

Op ZQ/l(!O at'e:akî.

en nutandag kwam zo 14e! jong aLs uw! nou 1 '1 3/of

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken

Geslaagde optredens, room! lOIi eigen bodem, zoals dit gelegenheidsgroepje op vrijdagavond (links) en van The Whire Circie Crime Club op zaterdagavond (rechts).

Showroom

AC

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 32

II ic h hO LIO! LIL kermisattraclies 10(11 i IIL r /0(11 1110(11 1 deze//de :i/ii, kwani dele ke , b dru' n uit: een lu irse muziek- en rookspiiit ode 'laml,ala bil de parochiezaal. .11(10e 0/11 II niet te erg te rhoc,iieren ccii is 1115h Ii plaalic van het Idassiehe kinderkcrini.s i,'e!uk: de paardeninolen.


WORTEL

Alweer volkomen onverwacht: een Wortels viergeslacht!

Voor de 15 keer: Wortel feest alweer! %%ortel - Jawel een nieuwe editie van de Worellcrstc'n is weer;it in aantocht: het laatste weekeinde van augustus, dit jaar op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus staat de dorpskom van Wortel in het leken van feest. feest en nog eens feest. Wat, wanneer, en vooral voor welk doel dan dit jaar: het cominJ van de Wortelfeesten had dii jaar de keute tussen twee projecten: een beter onderkomen voor hei Rode Kruis van Hoogstraten. of een nieuw en vooral waterdicht dak voor t Slot, wat zo langzamerhand dringend wordt. Het Slot was al eens eerder doel van de opbrengsten van cle Wortelfeesten, waarmee toen een gevelrenovatie werd uitgevoerd. maar omdat dat langer dan drie jaar geleden gebeurde, was een nieuc\ c kandidatuur dit jaar geen probleem. En omdat de voorkeur van het comite nu eenmaal uitgaat naar Wortelse proJecteil, verkoos men het dak van t Slot hoven het Rode Kruis. 1,5 d. u,1iiviivsl val /0 ' ii Woi ii'lfiivioii dan voldoende om een compleet nieuw dak te leggen? U raadt het wellicht al: neen! De opbrengst van de Wortelfeesten is gemiddeld zo'n kwart miljoen ouderwetse Bef 's, oftewel een schamele 6200€. Een dak leggen daarentegen kost al gauw een 17.300 euro, in de volksmond beter te bevatten als 700.000 franken. Maar daarom geen nood voor het Slot: zij organiseren toevallig ook jaarlijks een kermisfeest. en met de opbrengst daarvan en alle steun van het Wortels feestend volk kan men ei zo na rond komen. Om de +1- 6200 euro hij elkaar te schrapen is er gelukkig van alles georganiseerd volgens het ondertussen welbekende concept: Vrijdagavond vanaf 17.00 uur opent de avondmarkt: om 19.00 uur starten diverse joggings. van 1 km afstand (voor de kinderen) tot 3, 6 en 9 km. Inschrijven voor dit alles kost 4 euro en kan tussen 17.00 en 18.45 uur in 't Slot. Om 20.30 uur volgt dan de bekende Wortelkwis en de eerste avond wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de Wortel jogging. O zaterdag kan ci vanaf 12.30 uur de rommelmarkt afstruincn, om 13.00 uur kan u gaan fietsen, als fietstoerist of wielerrecreant en de feesten worden vanaf 19.00 uur afgesloten met een vrij podium. Ondertussen kan jan en alleman, het kind in u of gewoonweg uw kind meedoen met kinderspelen, een huifkarrentocht, ponyrijden en het springkasteel. En vanzelfsprekend speelt dit alles zich af in, op en rond de Boomkes in Wortel!

Wo,'tel - 1)ank:ij de ouder wordende irereldberollsitg komen viergeslachten steeds roker voor. In Wortel blijft het voorlopig nog een zeldzaamheid. Van links naar rechts bovenaan de trotse mannen: grooti'aderfefMevvis, hoofdredacteur van het Worteltje, daarnaast overgrootvader Frans Mevvis. organist in de kerk en ,fiere papa Frank Mevi'i,s, ronde/reiger van het Worteltje. In liet ,nidden de g/oednieusi'e hoofdrolspeler: Brent, geboren op 12 maart 2002, wonend met zijii ouders in de Molendreefte Oo,rtnialle. Wie weet is hij de toekomstig hoofdredacteur, organist en ronddrager. Overgrootvader Frans kan gerust zijn: het naani Mevvis is nog lang niet uitgestorven!

Even achter slot en grendel ,. ..

"

-

1 -

UL! II

_fl,;.•, . .

-,.- -......-

-

. '..

u.

, II , - —w

ida

Wortel - WWW of Wortel Wandelt Wee,. Voor hei deicle jaar op rij richt het !iporii 0001e t/til lYo,iel ojnitetiti een wandeling in op kermniszondag. Dit jaar namen 99 tweevoeters en acht honden deel aan cle wandeling. Ze vertrokken na de hoogmis en wandelden naar de plaats waar t'roegerde ijskelder van het kasteel van de hertogen van Sahmn-Salm stond. Om de grote baan te vermijden kreeg de groep de toelating om door of langs liet kasteel te gaan. Dépiaats bij uitstek om een groepsfoto te nemen. 33


WORTEL

Wortel ei zo na onder de voet gelopen: de aardbeientocht! Wortel - Wie op zondagochtend 22 juni halfwakker en nietsvermoedend zijn rolluiken opof zijn gordijnen opentrok, schrok zich wellicht rot : overal in het dorpscentrum stonden, voor zover het oog rcikte, auto's in de berm geparkeerd en was het een af- en aanlopen van wandelaars, wandelaars en nog eens wandelaars. Dat diende nader te worden onderzocht! René Voet, voorzitter van de Wandcicluh der Noorderkempen gaf een woordje uitleg: tweemaal per jaar organiseert zijii club een wandeling ergens in Hoogstraten: in de zomer is dat de aardbeientocht. Wandelaars kunnen dan kiezen uit

afstanden, variërend van 8 t.e.nl .30 kin. Ditjaar verkoos men de omgeving van Wortel-kolonie, en met succes: naast de ongeveer zestig medewerkers kwamen maar liefst 1778 wandelaars opdagen, waaronder verschillende met 7 tourbussen uit binnen en buitenland. Deze tocht is zo bekend, omdat hij uitvoerig beschreven staat in de bekende "Marehing'wandelgids. Inschrijven kon tussen 8.00 uur en 14.00 uur, maar de meest fanatieke wandelaars waren al om 06.00 uur present! Kwestie van nadien nog wat aan je vrije zondag te hebben. Om 17.00 uur waren de laatste wandelaars terug binnen. Ondertussen

Ook 1778 wandelaars willen hun auto kwijt.

kon iedere deelnemer eenleteil van een prachtige natuur, waarin hij of zij plekjes kon ontdekken die normaal gezien verboden zijn voor de gewone burger. Zo kreeg men ook een controlestempel bij het casino, wat meteen bewijst dat men deel heeft genomen, wat van pas kan komen hij een mogelijk ongeval. Elke wandelaar is namelijk verzekerd. Dit zijn zo enkele voordelen van een georganiseerde wandeltocht! Gelukkig liep er niets verkeerd af, iedereen keerde behouden naar huis terug. Wortel kon dus weerrustig indommelen. althans voor zolang de rust gegund zou zijn!

Lanç's de torendreef genieten ian Lie WorieRe naluui

Garage Luc RyverS ___ ____

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

L!

bvb.

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! ,

.. -

iT r iflrtî

(

L

!L

j0D 11 ,

34

51


MEER

Valentiafeesten en Dana Winner

Bier, wijn en kaas op de Meerse markt MEER - De voorlaatste Meerse Markt van het seizoen staat in het teken van de geneugtes van liet leven. Met de Bier-. Wijn- en Kaasmarkt kan u op zondag 4augustus naar de Donckstraat komen om de innerlijke mens te verwennen met allerlei lekkers. Op het pleintje voorhet klooster worden alle bier-, wijn- en kaaskraampjes verzameld rondom een voldoende aantal talels en stoelen, zodat u in de beste omstatidigheden kunt proeven en eventueel kopen. Aan de ingang krijgt u voor 4 C. een eigen proefglas en twee proefbons, daarna zijn de proefbons le koop aan 1€ per stuk. Hiermee kunt u dan een rondje maken langs de verschillende stands om te proeven wat u wil. Wie niet van alcohol houdt. hoeft niet te panikeren, want er zullen ook nietalcoholische dranken beschikbaar zijn. Om het geheel een extra gezellig tintje te geven, zorgen blaaskapel De Makkers en Radio Valencia ter plekke voor een liinke portie muzikale ambi a nee.

Wie zielt helemaal niet aan de dratik wil begeven, is evengoed welkom op de markt, want in de Donckstraat en de dreef komen de andere kraampjes te staan. De hoofdbedoeling blijft immers dat iedereen mag komen verkopen of ruilen wat hij of zij wil. Profiteer van de gelegenheid om overtollige spullen kwijt te geraken. Dat geldt ook voor de kinderen, zij kunnen op die manier misschien wat extra zakgeld verdienen. Voor hen zijn trouwens ook enkele speciale attracties Voorzien: ponyrijden. een springkasteel en een hallonnetjesknutselaar. De markt gaat door van 9uur tot 12.30 uur, maar aan de standhouders wordt gevraagd zeker om 8uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Een standplaats is volledig gratis en het is best om zelf een tafel of zo mee te brengen. Voor meer inlormatie kan u altijd terecht bij jan Dufraing ( 03/31 86 8() ). (ma)

Playback op Meermarkt

Dana Winner komt naar de Vale,tliafeste,i Op maandag 19 Üuglss'f,,r MEER - Absolute publiekstrekker tijdens de augustusmaand in Meerzijn de Valentiafeesten. Van ver komen de liefhebbers van deze Vrije radio tijdens het feL5tLl..kLiid algczctkt SUUI het aantrekkelijke programma met vele bekende en minder bekende artiesten. In totaal niet mindor dan dorlig. Op de tijdsspanne van drie dagen luisteren zo'n 4000 mensen naar het aanbod van Nederlandstalige, Engelstaligc en instrumentale muziek en dansen zowel jong als oud. Het aantrekkelijke programma ziet er ditjaar als volgt uit: Zaterdag 17 augustus o.a. John Chimney, Nicht life en Grad Damen, zondag 18 augustus o.a. Tina Rosita, De Mclando's en Corry Konings en maandag 19augustus o.a. Ad van Opstal. Anita (Rapsodie's) en Dana Winner. De toegang tot deze feesten is, dankzij dc vele sponsors. na 2! jaar nog altijd gratis! (ma)

MEER - Op hei Etum'isiesongfe.viitai in Taii,t bchtotiiic .Scigio lul ccitt het gewenste resultaat. Op de jaarlijkse plcivbackshow van Radio Valencia tijdens Meen arkt, deden de plaatselijke Sergio en zijn ladies liet echter beter. Zij behaalden de Ie plaats in categorie 5e en 6e leerjaar. Een dikke proficiam. V. i.n.r. Anke Brosen.ç, Ruben Tilburgs, Lvnn Doo,nen. Nadia Krijnen en Claudia Tilbiirgs. (m(1)

Te voet naar Selierpenheuvel )l'tFFR 0ne itakkere j;'tu,'isuif Lichte nog liet vOor hun vertrek deze dappere Scherpetihuvehvandc/aars. We /,wJdc,i ook graag een foto van de aankomst in Scherpenheut'el gezien maar dat vond de fotograaf iets te ver. Er is dus geen leetbaar bewijs dat deze leden i'an de Brassband Ste. -Rosalia de eindmeet zonder kleerscheuren gehaald hebben maar dapper zijn ze wel. (ma) ScfioonfieiLssa[orr Lieve q)e L7v(eester Laiigenberg 30 - 2323 s4arte[ 031314.55.15

Enk.etop afspraak.- Ook.bij '1 tluis

qelTaatsverzorging . Manicure . fPedicure Ontfiaringen - l7ilaquiffage

141

35


MEER

Blauwe wimpel in de 1'wlosten

Blitsbezoek van de minister

1

ru

4:

-

1 :

•

P4EER - Mei plezier en enige trots lnjsen de gemeen temnedewerkers i'an het recreatiedoinein cle Mosten hun blauwe wimpel. Dit gegeerde bewijs van goede waterkwaliteit is een opsteker i'oorde gemeente en een geruststelling dat de bezoeker "au de Mosten het gezondste w(iter kan verwachten. (ma)

Waarom Akkerpop op zaterdag? MEER - Iedereen lijkt zich wel af te vragen waarom Akkerpop nu op zaterdag is. Want. sabbatjaar of niet, men is nu eenmaal geend dat clii festival op zondag plaatsvindt. De Merenaar en menig ander festivalhezoeker begrijpen niet goed waarom? Zo blijkt uit de winkelpraatjes, de vragende blikken en fronsende wenkbrauwen aan den toog. We vroegen daarom aan Koen Brughmans. mede-organisator. of er dus geen sprake is van een vergissing, een drukfout op de affiche? Maar Koen bevestigt: "Akkerpop is wel degelijk zaterdags. Dat biedt een aantal mogelijkheden. Vooral voor de bezoekers die moeten gaan werken. Zij kunnen nu zondags uitslapen, in plaats van maandags met een zwaar hoofd te gaan werken. Akkerpop behoorde wat dat betreft reeds tot de uitzonderingen. En dan is er nog een andere goede reden. Statistisch gezien gaan op zondagnamiddag met Akkerpop de hemelsluizen open. Wij hopen dit merkwaardige natuurverschijnsel nu te slim afte zijn. Zeg maar, de weergoden te verschalken door een dag vroeger in actie te treden. Kwestie van met alles rekening te houden, zie je." En hoe zit het dan met de zaterdagse mis, die dan door het festivalgedruis overstemd zal worden? Ook dat is, volgens Koen, geen probleem: "Wij houden daar gewoon rekening mee. Een soort rustpauie in het festival. Kortom Akkerpop zit dit jaar goed snor. Een professionele security is ook ter plaatse. Het wordt dus weer een festival zoals velen het graag zien!" Je ziet dLis, Akkerpop doet er alles aan om goed voor den dag le komen. En ga nu maar vlug naar fusieswing om (mnn het programma uit te pluizen. 36

J

MEER - Om liet belting van goede opvang ie onderstrepen, bezocht minister Vanclerpoortemi 5'tek-elbees, de naschoolse opvang in onze gemeente. Zij bracht ook een bI it .s bezoek aan cle opvang in Meer (miici).


S TREEKNIEU WS

STREEKNIEUWS Fietszoektocht RIJ KEVORSEL - ho en met maandag 30september kan men deel nemen aan de toeristische fietszoektocht ingericht door VVV-Toerisme Rijkevorsel. Deze zoektocht van ongeveer 18 km situeert zich voornamelijk rond het centrum. Inschrijven kan op de VVV & toerisme kantoren van Rijkevorsel, Hoogstraten en Brecht dn in tavernc 't Boiks Heike. De inschn vingsprijs bedraagt 3€ en weer zijn er prachtige prijzen te winnen, o.a. een hets, twee dagen Parijs voor twee personen. enz. Voor meer inlichtingen: tcl. 03 340 00 1 2.

3000 € voor Coda Hospice BEERSE/WUUSTWEZEL - Tijdens een kleine plechtigheid werd op donderdag 27juni doorde directie van Janssen Pharmaceutica een cheque van 3000€ aan het palliatief centrLim Coda overhandigd, in aanwezigheid van het gelauwerde team en de medewerkers van het Coda Hospice. Onlangs werd een ploeg van de afdeling chemische ontwikkelingen hij Janssen Pharmaceutica te Beerse door het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson gelauwerd omwille van hun voortdurende inspanningen om chemische processen milieuvriendelijker te maken. Het ontwikkelingsteam bestaande uit Wim Smits, Fons Kenis en Jef Leys onder leiding van Ludo Adriaensen slaagde erin om o.a. het productieproces van het anti-schimmelproduct Sporanox drastisch te verbeteren. Deze prestatie werd beloond met de tnternationale Award Johnson & Johnson én een bedrag van 1000 S. Het geld moet traditiegetrouw geschonken worden aan een milieuproject of een sociaal gericht project. Het winnende team verkoos deze cheque te schenken aan Coda Hospice. palliaticf centrum te Gooreind-Wuustwezel. Omwille van de sociaal-maatschappelijke rol die Janssen Pharniaceutica in de streek wenst te vervullen, werd het totale bedrag opgetrokken tot 3000 €. Het Coda Hospice biedt in de Noorderkenipen reeds zes jaar palliatieve zorg aan terminale patiënten en hun families. Niettegenstaande dc nood aan gespecialiseerde palliatieve zorg algemeen wordt erkend, kon vzw Coda tot op heden slechts in geringe mate rekenen op overheidssubsidies. Toch blijft de eigen bijdragen van de patiënten beperkt tot deze hij een gewone ziekenhuisopname. De financiering van het paramedisch personeel, de deskundige opleiding van de zorgverleners, de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en dc verdere uitbouw van het dag- & ontmoetingscentrum worden tot op lieden echterniet gesubsidieerd. Initiatieven zoals dit van Janssen Pharmaceutica zijn dan ook bijzonder welkom bij de vzw Coda 1-lospice.

Vijfde open tuindag MERKSPLAS - Zondag 4augustus van 10 tot 18 uur is hij de familie Van Bouwel-Van den Heuvel de hoevetuin Hof ter Stokere van ongeveer 4000 m2 te bezichtigen voor tuinliefhebbers, in een landelijk uitzicht waarin ongeveer 500 verschillende planten waaronder veel zomerbloeiers, vaste planten en sierstruiken het beste van zichzelfgeven. Ook een verzameling landhouwmateriaal uit vervlogen tijden is er te aanschouwen. Welkom aan Diepte 1. Merksplas (weg Merksplas-Wortel), info tel. 014-634733. Toegang is gratis.

Het weer van Sint Kassian, houdt gewoonlijk weken aan.

Als de muggen dansen gaan, is 't met de regen gedaan.

37


uIIJIII1It'IflhiL!

kg

Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@helgac orn.ne

Paardensport

Van Military ZZ-Winst voor Karin Donckers op Breda Hippique naar Eventing

1 Lii massa S olk 1)1) l3reda Hippique. bctss st van donderdac 1 1 tot en net iondae 14 juli. Zo'n St) ( )f)0 toe schous ers. voloens de oroan t sat oren. erdrongen ,ich langs dc verschillende parcoursen s aar animatie all cru ande verzeke id v as.

f

Een kusje van t paard als beloning Karin Donckers Lot Minderhout, die aan een prachtig seizoen bezig is en onlangs haar ticket voor het wereldkampioenschap Military in Jerez de la Frontera (Spanje) veroverde, toonde zich weer in goeie doen en tekende met Pacific, kleindochter van de fameuze BritL voor winst in de ZZ-samengestetde wedstrijd. Dit is een Military zonder steeple-chase en met één wegparcours. De Pool Marcin Konarski. aan de leiding voor de springproef, blunderde bij het nemen van de balken en hiervan kon Karin profiteten, zelfs een springfoutje kon ze zich permitteren. om de leiding in handen te nemen

en de overwinning weg te kapen. Joris Van Springel uit Schoonbroek vervol ledigde het Belgische succes door de tweede plaats op zak te steken. In de Military CC-twee sterren (CCIFederation Equestre International), trad Karin aan met Idem du Roc en stond na de dressuur op de vijfde plaats. Maar zowel in de de steeple als in de cross presteerde haar zesjarig paard duidelijk te langzaam zodat een goed klassement mocht vergeten worden. In Lummen reed Karin begin jnh op Paci fic een ién-sterwedstrijd en een week nadien met hetzelfde paard te Breda! Twee zware wedstrijden vlak na elkaar! Dat heeft ze echter al meer gedaan. "Uit ervaring weet je dat het paard zo'n inspanning aankan en in Lummen heeft Pacific helemaal niet geforceerd, ervaring opdoen was het voornaamste." Karin brengt dit seizoen ook paarden op twee- en drie-sterren-niveau in internationale wedstrijden. Voor het WK in Jerez kwalificeerde ze zich met drie paarden en het dier dat er conditioneel het best voor staat in september gaat mee naar SpanJe.Als voorbereiding op het WK rijdt Karhi oog, de di iCsterren-wedstrijd van Cavettitz (Duitsland) en Cherhourg (Frankrijk). En met Idem du Roc mikt ze op het WK voor jonge paarden in Le Lion d'Angers.

Zware val Karin kan er over meespreken! Tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney werd zij het slachtoffer van een spectaculaire valpartij die haar meteen utschakelde van verdere deelname en die zware gevolgen had kunnen hebben. Karin kende geluk en met haar taaie onverzettelijkheid en de vaste wil om terug te komen, keerde zij daadwerkelijk ook terug naar de absolute top. Niet iedereen heeft zon engelbewaarder! De Nederlandse amazone Jet Fuld (21 jaar) uit Bussum sloeg overkop en met

Sinds de Olympische Spelenvan 1912 in Stockholm werd de Military als een internationale sport aanvaard en werd ze alleen door militairen beoefend, vandaar ook de naam. Na de Olympische Spelen van Helsinki in 1952 werd het militaire cachet overboord gegooid en werd de competitie openverklaard voor hurgerruiters. Sinds enkele jaren is de naam ook veiaiiderd in Eventing om internationaal meer eenheid in de naamgeving te verkriJgen. Zo'n Event bestaat uit dressuur, uithoudingsproef en springen, gespreid over drie dagen. Vooraf worden de paarden zorgvuldig gekeurd door een dierenarts en alleen topfitte paarden worden toegelaten voor deze toch wel zware discipline.De eerste proef is dressuur. De tweede, de uithoudingsproef, bestaat uit vier onderdelen: een svcgparcours van 5000 m, zonder hindernissen overhestaande paden, moet tegen een snelheid van minimaal 220m/min.worden gereden; de steeple-chase over 3000 m met hindernissen tegen een snelheid van 670m/ min.: een langer wegparcours. Daarna een uitgebreide veterinaire keuruig code overgebleven paarden betwisten dan de crosscountry, een rit van 5000 m tegen een tempo van 570m/min. niet 22 hindernissen. Na afloop terug inspectie van de dieren. Op de slotdag terug keuring van cle dieren, niet fitte dieren worden de start geweigerd. en dan de jumping.

(rel)

een ernstige nekwervelblessure afgevoerd naar het ziekenhuis in Utrecht waar ze door een team van zeven chirurgen werd geopereerd. Ernstige verlammingsverschijnselen manifesteren zich en volgens deskundigen zou de revalidatie (rel) enkele jaren kunnen duren.

Frans Laurijssen jureerde op Breda Hippique Een paardenlieflieher in hart en nieren mag je ongetwijfeld in grote letters op liet naanikaartje noteren van Merenaar Frans Laiirijssen Rij de T RV ...en gewaardcci'de ruiter in zijn Jonge periode en mi fervent supportcr van zoon Paul, die de leidsels ook op een meer dan behoorlijke manier weet te hanteren en van dochter Els. Later niaaktc hij zich verdienstelijk iii allerlei bestuui sluiieties en sinds enige tijd ook als gci esi:iectcerd jurylid hij allerlei pisrrIenevenenienten /Ö W)t')11tk Fîatis S,Uitten titel de Nederlander Frederiks hel juryduo te Breda voor de ZZ-samengestelde wedstrijd. Wat 71)1) taken daar zoal waren? Controleren van de opgezette hindernissen, keuring van cle paarden in samenwerking met de dierenarts, nausvletten.l de dressiiiirproef .adeslaan en nog een heleboel dingen meer Het belangrijkste blijft natuurlijk een zo objectief mogelijke kwotering toekennen aan de geleverde prestaties en dit is toet altijd even gemakkclijk. "Om

38

als jurylid op te treden hij zulke manifestaties hen je verplicht cursus te volgen en proeven afte leggen. Om echt internationaal te gaan jureren wordt er svel verwseht van les te volgen in 'T buitenland en die ambitie reikt me wel wat te ver. Het binnenland en even) jes de grens overwippen zint me nog wel, maar elk weekend weg hoeft zeker niet!" 1-let meeste vincI je Prins terug op Military':, en dat dan telkens voor drie dagen. ''Als je wil kun j'r bijna een full-time lje,,igltid van miiakLI. Waaiem ik zo van dieJnh hou? Eenvoudig, paarden interesseren inc niet alleen, ze boeien toe gewoon. De after-wedstrijd-gemoede lijkheid tussen de amazones en ruiters straalt ook een speciale ambiance uit. Vrienden onder elkaar, samen een pint p:ikken. tegenslagen relativeren en peptalk voor de ongelukkigeti. Je leert enorm veel mensen kennen niet hun goeie en kwaaie kanten. Je kuit heel de entourage rustig vergelijken met de LRV-sfeer. (rel) Sport zonder capsones!"


SPORT

Hoogstraten VV

KFC Meerle Groot jeugdtornooi Wie graag het prille talent uit de streek aan het werk wil zien, moet het laatste weekend van de vakantie in Meerle zijn. Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus heeft op de terreinen van KFC Meerle aan de Chaamseweg een groot jeugdtornooi plaats. Op zaterdag spelen de duiveltjes, zondag morgen de preminiemen en zondagmiddag de miniemen. Niet te missen voor voetballiefhebbers. (tg)

Kalender Wedstrijden voor de beker van Antwerpen (telkens om IS uur, tenzij anders vermeld). zaterdag 03 aug. White Star - KFC Meerle zaterdag 10 aug. KFC Meerle - Verhr. Arendonk zaterdag 17 aug. S.K. Zandhoven - KFC Meerle zaterdag 24aug. KFC Meerle - K.V. Westmalle Vricndrnwc.ktrijden donderdag 08 aug. 19.30 uur KFC Lentezon KFC Meerle donderdag 15 aug. 19 uur Minderhout VV KFC Meerle donderdag 22 aug. 19.15 uur Flandria - KFC Meerle.

Wereldheker voetbal, Wimbledon tennis en Ronde van Frankrijk zijn achter de rug. Een beetje verwend kan je de sportlie!'hehbers wel noemen. Weg van het kleine scherm nu en terug naar buiten want koning voetbal Is alweer aan de orde. Trainers en spelers koesteren hoge verwachtingen, oefenwedstrijden...! HVV kende een ongelukkig seizoen met de degradatie als gevolg. Lang heeft men echter niet getreurd, de duurste vogels mochten elders gaan nestelen. een aantal nieuwe elementen kwamen de rangen vervoegen en het eigen talent mag zeker niet weggecijferd worden. Na 17 jaar terug in 4de klasse, maar met heel wat interessante wedstrijden en derhy' s. (rel)

Programma oefenwedstrijden Woensdag 31juli 19.30 Hoogstraten VV - Berchem Sport Zaterdag 3 augustus 19.30 Hoogstraten VV - Kapellen Woensdag 7 augustus 19.30 Hoogstraten VV - KFC Wilrijk Dinsdag 13 augustus 19.30 Hoogstraten VV - St.-Lenaarts Vrijdag 2 augustus ploegvoorstelling 19.00 uur: "open deur": een kijkje achter de schermen van het stadion. 20.00 uur: voorstelling van de spelers. In de kantine aan de Brouwerijstraat zijn alle supporters van harte welkoni

Ex-beroepsrenner wint bij de beloften

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

1AF h.

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Te!. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Wortel - No één .Jaar i,dc,l,rcIonm, omdat dc Ronde man Frankrijk jIm1oc)pcII aandeed, was het dit jaar opnieuw 'koers' op kermisinaandag. l'och was deze sm'edstrijd meteen het einde van een jarenlange reeks criteria rond de Grote Plaats. Vanaf volgend jaar wordt de omloop groter en zullen de renners lang.r de Molendreef en de Kolonie rijden. Het laatste criterium werd gewonnen door Gunt/ier Cuvlits uit Beerse. Cuvlits was race jaar lang heroepsrenner, maar komt nu opnieuw bij de beloften uit. Hij won de sport van een kopgroep van vier renners voor Wouter Van Mechelen (Brasschaat), Geert Lauwers (Wechelderzande) en Nick Nuvens (Bevel). Het was zijn tweede zege dit seizoen.

FC De Statie Kunststof goot-

Minivoetbaltornooi

en gevelbekleding in kleur

II

'Îf

Op zaterdag 3 augustus organiseert voetbalclub FC De Statie haar jaarlijks terugkerend voethaltornooi op het vroegere voethalveld van FC Meer langs de Hoogstraatsesteenwcg te Meer. De laatste jaren werd het tornooi omgevormd tot een zomers minivoethaltornooi, waarbij op een klein veld minivoethalploegen, bestaande uit vier veldspelers en een keeper, liet tegen elkaar opnemen. Voor het begin van het seizoen lijkt dit een zeer goede opwarmformule te zijn, want dit jaar hebben niet minder dan twintig ploegen zich ingeschreven om deel te nemen. Dat is ook de reden dat de aftrap van de eerste wedstrijden zal op gang gefloten worden vanaf 10 uur s morgens. Dat gaat dan de hele dag door tot ongeveer 17.30 uur als de finalewedstrijden beslecht zullen worden.

Indien de weergoden Witt meezitten, de spelers al wat trainingsarbeid achter de rug hebben, de scheidsrechters hun fluitje ingesmeerd hebben en de brouwer een goede koeltoog heeft meegebracht, staat er niets een prettige en aangename voetbaldag in de weg. Natuurlijk zijn ook supporters, sympatisanten en voetbalmanagers welkom om mee te genieten van dit tornooi.

(Fons Jacobs)

KFC Meer Bekerwedstrijden Zaterdag 3 augustus 18.00 Westmalle - KFC Meer Zaterdag 10 augustus 18.00 KFC Meer - Loenhout Zaterdag 17 augustus 18.00 Verhr.Arendorik - KFC Meer Zaterdag 24 augustus 18.00 KFC Meer - Zandhoven


gilden/even

&

schuttersnieuws

Gildenleden in de bloemen Sint-Jorisgilde Hoogstraten 12 juli Huldiging van Marcel Van Tichelt 50 jaar schutter

HERMAN VAN HEMELEN Mindcrhoutscstraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Baarle-Hertog 12 juli Het sserken en to (letten i oor mij oedaan Daarom wil ik er met een feestje tegem an gaan. Zo ongeveer luidde het begin van de uitnodiging van Cor Van Gils. Op 12 juli wei(Woi 00 jaar en \\ttltSiC d i t 1 1 iet i'iittciricikt voorbij le laten

V.l.,i. t. Fran.s 5i,iion.s, Jo.s Sclirijrer.s, Min en Murcel Van Tclielr-Ho,skens, Je.f Servaes en Luc Anthonis.

HOOGSTRATEN - In 1951 passeerde Marcel Van Tichelt liet café Hofkens te Hoogstraten. In de tuin heerste er een drukte van jewelste. De kruishoogschutters hielden er een oefenstonde. Marcel hanteerde er even de kruishoog en schoot vier rozen achter elkaar. Geweldig was dat! In het volgende zestal werd Marcel gelijk opgesteld als zesde en laatste schutter. De eerste vijfschutters schoten formiclahel. Marccl schoot vijf punten en daarna een één. Een woedeuitbarsting en een stamp onder zijn broek deed echter het tij keren. Marcel sloot af met vier rozen. Sinclsdien trad hij vaak op als laatste schutter in een zestal. Bovendien schoot hij enkele jaren later kampioen in de hoogste afdeling.

en betaald. Bovendien schreef hij menig toespraak voor de hoofdmannen. Marcel was ook getuige van een hele evolutie binnen de Hoogstraatse Sint-Jorisgilde. Eerst een schietlocatic in de tuin bij café 1-lofkens, daarna vond de gilde jarenlang een thuis in café Brouwershuis hij Blcys. In 1987 nam de gilde het huidige eigen lokaal, gelegen aan de Brouwerijstraat, in gebruik. tn 1977 vond de griffier dat zijn pen leeg was. Hij gaf zijn ontslag. De gilde wilde echter blijven rekenen op zijn wijsheid en ervaring als oudcrman.

In 1957 verhoogde Marcel zijn inzet voor de gilde. Marcel ontpopte zich snel tot een waardige griffier en een gedreven bestuurslid. Alle rekeningen werden zorgvuldig verwerkt

In het jaar 2000 nam Marcel afscheid als actief schutter. De welverdienste rust doet hem goed en bovendien blijft hij ook nu nog bij de gilde betrokken. Op 12juli huldigdede Hoogstraatse Sint-Jorisgilde Marcel Van Tichelt met geschenken, een receptie en een feestschieting voor zijn loopbaan als 50 jaar gildenbroeder.

Regent het op Sint Jansonthoofding, dan bederven de noten,

Wind in de nacht, water in de gracht.

1101

Cor i'aii GiI.v

gaan. Cor is vooral bekend in het schuttersmidden. Hij is aangesloten met de kleine kruisboog en het karahijn. Met de grote kruisboog is hij niet alleen actief schutter maar reeds meer dan 18 jaar hoofdman van de Sint-Jorisgilde uit Castelré. Cor is geen hoogvlieger met de schuttersresultaten. Voor hem kent dc gezelligheid geen tijd. En als hij dan nog deel kan nemen aan een kaartspel is heel zijn verdere dag goed. Cor is een man zoals onze voorouders, die hielden ook van het leven en zeker van een goed glas.


SCHUTTERSGIL DEN

Sint-Jorisgilde Minderhout 13 juli Huldiging van August Vermeiren 50 jaar schutter MINDERHOUT - Er heerste ccii fecststcmming in het lokaal van dc erote kiu slpuuj Ir Minderhout. Gust Vermeiren, de jubilaris, was met vrouw en familie reeds aanwezig. Omstreeks 13 uur werden de andere genodigden verwacht. Talrijk gaven deze gevolg aan dc uitnodiging. Gust Vermelren wird immers gehuldigd als zijnde S0jaar lid der gi lde. Gust is op zijn leeftijd bovendien nog actief schutter. En soms, zoals vei leden jaar te Meci, kaapte lui ,elk nog ccii rozenprijs weg. Gust was destijds schutter geworden onder impols van zijn werkgever Jos BroLii,s, dL lakkei van Minderhout. Sindsdien miste Gust 7clden of nooit een schieting. Zijn vrouw Liza ondersteunde hem al die jaren. 0p een paar uitzonderingen. en dan was het meestal oogde schuld van de kaarten, was Gust (bijna) altijd op tijd terug thuis. Met cle glimlach heklede Gust talrijke functies in

cle gilde. Hij was onder meer gri fficr. Onlangs is ei nog ccii selirllt WiUggivoncicn waarin hij alle verslagen netjes noteerde. In de hoedanigheid van griffiei deed hij ook opzoekingen naar het verleden van de gilde. Later school hij zich tol koning van dc ,eilde. Na een termijn van zesjaar gaf hij de fakkel door aan anderen. Ongetwijfeld heeFt Gust de mooiste herinneringen aan de toenmalige dansgroep. Op de jaarlijkse gildenleeslen behaalden zij regelmatig de eerste plaats. Bovendien kon de gilde aantreden als amhassadei irs in het buiten land. Tei wijl koning Jan StotYls deze bloemlezing voorlas. mijmerdc Gust op zijn stoel. Oiigeiwijfeld zag hij vele momenten van zijn (gilden-) leven voorhijflitsen. Na dc verdere toespraken door oa. burgemeester Van Aperen en Frans Van Hasscll namens het Verbond der Sint-Jorisgilden schoot Gust 'zijn feestschicling in.

Nieuw schutterslokaal LOENHOUT - Meer dan 40 jaar was de Sint-Jorisgilde uit Loenhout "thuis" in Het Guldenhof. Vrijdag 5 juli 2002 is blijvend een zeer belangrijke datum voor deze gilde. Vanaf dan beschikt de gilde ook over een eigen lokaal.

Vcrmciren. Nadat RenĂŠ en Marieke eigenaars werden van "Het Guldenhof" vond de gilde daar voor meer dan 40 jaar een thuisbasis.

Evolutie Tijden veranderen. Ook de St.-Jorisgilde van Loenhout voelde de drang om op eigen benen te staan. Na herhaalde besprekingen met het gemeentebestuur van Wuustwezel kon de gilde de nodige gronden bekomen aan de sportvelden, gelegen aan de Brechtseweg. le Loenhout. Gildenbroeders. -zusters en sympathisanten zetten hun beste heentje voor eens dat de houwvergLinning afgeleverd werd. Helaas waren de weergoden hun niet altijd goed gezind. Talloos ploeterden zij door het slijk voordat de houwwerf bereikt kon worden. Het nieuwe lokaal naderde zijn voltooiing.

Afscheid Op vrijdag 5 juli 2002 werd afscheid genomen van "Het Guldenhof", de plaats waar de gilde jarenlange gastvrijheid had genoten. Met een dankrecle, het aanbieden van een geschenk aan de uithaters en een optreden van dc dansgroep nam de gilde op waardige wijze afscheid van 'Het Guldenhof". Met weemoed zullen er nog anekdotes verteld worden. Ook de uithaters zullen ongetwijfeld nog dikwijls terug denken aan meer dan 40 jaar gildenbroederl ijkheid.

Nieuwe toekomst

Middeleeuwen

Thuis

Bij gratie van de plaatselijke heer ontstonden er in de middeleeuwen de schuttersgilden. Rechten maar ook plichten van deze gildenbroeders werden nauwkeurig omschreven. Zij waren o.a. de ordehanclhavers in die tijd. Na tal van hoogte en laagtepunten in de geschiedenis verbood Napoleon het bestaan van onze gilden. Ze moesten zelfs al hun bezittingen inleveren. Tal van gilden wisten hieraan te ontsnappen zodat er vele voorwerpen bewaard bleven. Onheil bleef de gilden in de loop der tijden dus niet bespaard.

Zo ook hij cle Si nt-Jorisgilde uit Loenhout. Reeds hij liet begin van cle Tweede Wereldoorlog. mei 1940, brandde hun lokaal volledig af. Vele gildenvoorwerpen daar aanwezig gingen voorgoed verloren. Nadien werden er andere bogen gemaakt. Later vond dc gilde een onderkomen in hel lokaal bij Posten. Geschoten werd er in de hof van Neel en Jeanne Van Hasselt-Floren. Na liet stopzetten van dit lokaal verhuisde de gilde naar 'Be Trijzenmolen" uitgehaat door RenĂŠ en Maricke Vissers-

In vol ornaat staple dc gilde op naar het nieuwe lokaal, de plaats waar nu de geschiedenis verder wordt geschreven. In aanwezigheid van talrijke genodigden bracht de dansgroep in openlucht enkele gildendansen waarna allen het nieuwe lokaal konden betreden. Hoofdman Frans Van Hasselt kon in zijn welkomstwoord niet voorbij aan allen die de gilde een goed hart toonden. Even later zegencle de proost van de gilde, erepastor Nooyens, het lokaal m. In de daarop volgende toespraken loofden de diverse sprekers de inzet van de gilde voor deze uiterst belangrijke stap in hun eeuwenlange bestaan. Feestschieting Ter gelegenheid van deze gebeurtenis organiseerde de Sint-Jorisgilde een feestschieting op 6. 7. 13 en 14juli.

rii


SCHUTTERSGILDE

Grote kruisboog Schuttersuitslagen CASTELRE - Op de vierde bondsschieting met de grote kruisboog, gehouden in het Nederlandse Casteird, lieten er zich 223 schutters inschrijven. In de ere reeks schoten Jef Hendrickx uit Minderhout en twee schutters uit Meerle, Jan Roeien en Ellen Verschueren het maximum der punten. Bovendien verbeterde Mcciie het record per ploeg dat nu staat op 212 IJuilte n. Jan RoeIen uit Meerle legde dankzij het beste kampschot beslag op de rozenprijs in de ere reeks. 13 schutters behaalden 35 punten. Per gilde waren dit: Fons Sommen en André Bols uit Wortel. Jimmy Baelemans, Vicky Romhouts en Dirk en Luc Brosens uit Meer. Verder schoten nog 35 punten: Jan Gijshregts en Gust Brosens uit Meerle, Ad Vernionden uitCastelré, Jan Stoffels uit Minderhout. Frie Konings uit Sprundel. Cees Martens hit Rijsbergen en tenslotte Mii Van Beeck uit Hoogstraten. Frank Pellens uit Rijshergen was de eerste schutter van 8 die eindigden op 34 punten. In de a reeks traden de schutters het sterkst naar voor met maar liefst 6 maal 35 punten. Dit werd geschoten door Danny Vorsselmans uit Meer, door John Van Haperen en inge Vermeiren uit Meerle. door Jeffrey Segeren en Frans Aarts uit Sprundel en tenslotte door Willy Floren uit Loenhout. Van al de schutters die kampten met vijf rozen schoot Inge Vermeiren het dichtste hij het middelpunt voor de rozenprijs. Danny Braspenning en Frans Horsten uit Wortel eindigden op 34 punten evenals Hans Van Hasselt uit Loenhout. Johan Eelen uit Castelré, Leo Marijnissen hit Rijsbergen. Pieter Vanderhenst uit Meerle. Ene Matthé uit Meer en Heidi Vermeiren uit Meerle. Jan Hoet uit Castelré was de eerste van 12 schutters die 33 punten behaalde. In de h reeks waren Eddy Geets uit Castelré en Sehastien Pellegrain uit Hoogstraten de koplopers met 34 punten. Sebastien kampte het beste voor cle rozenprijs die afging op 4 rozen. Sus Christiaensen Int Wortel. Rinus Vervoort en Fons Paulussen uit Minderhout. Johan

9

R

Bastiaensen uit Meerle. Christ Herrijgers uit Loenhout en Jos Jansen Int Hoogstraten schoten 32 punten. Marc Fransen uit Castelré. Jorge Blockx en Frans Simons uit Hoogstraten. Rohhie Van Wassenhove uit Meer, Wim Brosens uit Minclerhout. Mark Rameysen uit Wortel, Leo Van Hasselt en Ludo Bogaerts uit Loenhout en tenslotte Gust Van Santvoort uit Meerle schoten allen 31 punten. Per ploeg zette Meerle een prachtprestatie neer. . Meerle scherpte bovendien het record aan door op 212 plinten te eindigen. Meer eindigde op 209 voor Wortel 205, Loenhout 203, Sprundel 202. Minderhout en Rijshergen met 201 en Hoogstraten mei 199 punten. Castelré zelf behaalde buiten wedstrijd 202 punten.

Vijfde bondsschieting WORTEL - 226 schutters namen deel aan de hondsschieting met de gr o te kruishoog te Wortel. In de ere reeks schoten Wim Druyts uit Wortel en Marc Bleys uit Hoogstraten het maximum der punten. Danny Vorsselmans uit Meer deed dit in de a reeks. Collectief was de ploeg uit Hoogstraten het sterkste met 208 punte n. In de ere reeks behaalden twee schutters het maximum der plinten. Helaas mag Wim Druyts als schutter uit Wortel thuis niet meekampen voor de rozenpri js zodat deze zonder tegenstand gewonnen werd door Marc Bleys Int Hoogstraten. Fons Sommen, Jan Laurijssen en Tim Dekkers Int Wortel schoten 35 punten evenals Jef Servaes en Jeaninne Martens uit Hoogstraten, Peter Daernen en Frank Pcllens uit Rijshergen. An Gijshregts en HaiTy Vanderhenst uit Meerle. John Van Haperen lul Meerle was de eerste van maar liefst 18 schutters die eindigden op 34 punten. In de a reeks stond Danny Vorsselmans uit Meer op een eenzame hoogte; hij was trouwens de enige schutter in deze reeks die eindigde op het maximum der plinteii. May Van Aelst, ook al uit Meer, Frans Aarts Int Sprundel en Koen Hendrickx Int Minderhout schoten alle drie 35

zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

bvba

verzekeren beleggen sparen

________ ERKEND

lenen

VERZEKERINOS.

A

BANK

MAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21

-

2321 Meer - tel. 031315 72 54

-

info@vanbavelrommens.be 23

42

op 36. François Goetschalckx en Michel Haseldonckx uit Loenhohit, Jan Roeffen uit Minderhout, Danny Braspenning uit Woitel, Bart Geerts uit Castelré en Warre Palmans uit Hoogstraten eindigden allen op 34 punten. Frans Horsten uit Wortel was de eerste schutter van 12 die 33 punten schoten. Jef Joris uit Hoogstraten en Robbie Van Wassenhove uit Meer schoten in de h reeks het beste met 34 punten. Robbie legde tevens beslag op de rozenprijs. Rob Hendrickx Int Meerle en Staf Bleys uit Wortel eindigden op 33 punten. Sehastien Pellegrain, Jan Diels, Lars Bleys en Jorge Blockx, allen uit Hoogstraten en Gust Mertens Int Castelré eindigden op 32 punten. Hans Joosen uit Minderhout was de eerste schutter van 10 die eindigden op 31 punten. In de ploegenstand behaalde Hoogstraten, zeer verrassend, de eerste plaats met een totaal van 208 punten voor Meer met 207 en Meerle met 206. Minderhout sloot af op 203 punten voor Rijshergen en Loenhout met 201. Castelré 200 en Sprundel met 199 punten. Wortel schoot helaas voor hen buiten wedstrijd- 209 punten.

Feestschieting LOENHOUT - Ter gelegenheid van de opening van liet nieuwe lokaal richtte de Sint-Jorisgilde uit Loenhout met dc grote kruishoog een feestschieting in. 176 schutters waren op de afspraak. 8 schutters behaalden in de ere reeks 35 op 36 punten; Luc Brosens uitMeer, Wim Bastiaansen uit Meerle, Ad Vermonden en Jos Snoeys uit Castelré, Vicky Romhouts uit Meer, Harry Vanderhenst uit Meerle. Jef Servaes uit Hoogstraten en Tom Snijders uit Meer. Laatstgenoemde kampte het beste voor de rozcnprijs. André Bols uit Wortel was de eerste van 10 schutters die eindigden op 34 punten. In dc a reeks schoot Juul Peeters uit Wortel zich op een eenzame hoogte met 35 punten. Goed dus voor de eerste plaats en de rozenprijs. Lauran Segeren uit Sprundel en Marc Bastijns en May Van Aelst, heide uit Meer, eindigden op34. 33 punten werden er geschoten door Danny Vorsselmans en Lief Sprangers uit Meer, Marcel Swaenen uit Wortel, Jeffrey Segeren en Frans Aaris uit Sprundel. Bert Nooren uit Rijshergen, Marck Van Lisdonck uit Castelré en door de Loenhoutse schutters Patrick Rombouts, Michel Haseldonckx, Dirk Vermeiren en door Johan Van Dijek. John Van Haperen uit Meerle was de eerste schutter van de 13 die eindigden op 32 punten. Met 33 punten waren Adriaan Braspenning uit Minderhout en twee schutters uit Hoogstraten, Jos Jansens en 1-lortense Meeus, elkaar evenwaardig in de B reeks. Jos kampte bovendien het beste voor de rozenpriJs. Karel Anthonissen, René Van Dijck, Paul Joris, en Ludo Bogaerts alle vier uit Loenhout en twee schutters uit Castelré Danny en Ludo Van Dun schoten 32 punten. JefJoris en Jorge Blockx uit Hoogstraten, Rob Hendrickx uit Meerle en Frans Van Dijck en Frans Vissers, heide uit Loenhout schoten 31 punten. Fons Vermeiren uit Meerle schoot als eerste van zes schutters 30 punten. De extra voorziene rozenprijs voor keizers, koningen en hoofdmannen werd gewonnen door hoofdman Jef Servaes uit Hoogstraten. De voorziene rozenprijs voor de plus 70-jarigen schutters werd in beslag genomen door Rinus Van Der Riet uit Sprundel. Bovendien ontving elke deelnemende plus 70-jarige ter plaatse een stoopje jenever.


SCHUTTERSGILDE Zonnecenter

Kleine kruisboog

Ipatinga

Schuttersuitslagen MEER - Aan de hondsschieting te Meer met de kleine kruishoog namen er 161 schutters deel. Enkel thuisschutter Frans Van de Locht behaalde het maximum der punten, 120 op 120. Spijtig voor hem mag hij, als thuisschutter, niet meekampen voor de rozenprijs. Stan Van Aert van Gooreind, Jan Gijsbregts uit Meerle, Luc Palinckx van Heidevrienden, Jan RoeIen senior van Sint-Joris Wuustwezel en Roger Van Gestel uit Rijkevorsel eindigden allen op 118 punten. Luc Palinckx legde met 10 rozen beslag op de rozenprijs. Greet Jacobs en Els Van Frachen uit Gooreind en Gust Brosens en Marcel Verschueren uit Meerle schoten 117 punten. Zij bleven 8 schutters voor die 116 punten behaalden. In de a reeks schoot Guy Lamhrechts uit Gooreind zich op de eerste plaats met 117 punten. Inge Vermeiren, ook uit Gooreind, Patrick Arnouts van Sint-Joris Wuustwezel, Robert Martens uit Hoogstraten en Jos Van Dijek uit Sint-Lenaarts behaalden 116 punten. Van al de schutters die kampten met 9 rozen plaatste Jos Van Dijck het beste kampschot. Sus Van Gestel en Harrie Hendrickx uit Meerle. Leon Pellis van Heidevrienden, Luc Mattheeussen uit Sint-Lenaarts en Harry Paulussen uit Oostmalle schoten 115 punten. In de b reeks zorgde Jeff Koyen van Sint-Joris Wuustwezel voor het wapenfeit van de dag. Met 119 punten was hij zeker van de eerste plaats in de uitslag. Na meting, was zo nipt zat het kampschot voor de rozenprijs, werd deze ook aan Jeff toegekend. Kurt Raats van Heidevrienden moest in Jeff zijn meerdere erkennen, ook al schoot Kurt 118 punten met eveneens 11 rozen. Eddy Lenaerts uit Meer was de enige met 117 punten. Walter Palinckx en Paul Van Den Eynden, beide van Heidevrienden, schoten 116 punten. Wilfried Van Der Jonckheid van Heidevrienden, Wim Denis van Sint-Joris Wuustwezel en Johan Goossens uit Hoogstraten eindigden alle drie op 115 punten. In de c reeks legde Lisette Delcroix van Sint-

Joris Wuusiwezel beslag op de eerste plaats met 114 punten. An Gijsbregts uit Meerle. Helga Jacobs van Sint-Joris Wuustwezel en Guido Van Genechten van Heidevrienden behaalden 113 punten. Helga Jacobs kampte niet 8 rozen het beste voor de rozenprijs. Rohert Willekens van Sint-Lenaarts, Peter Palinckx van Heidevrienden en John Goormans uit Gooreind schoten 112 punten. In de d reeks behaalde Karel Hinsen uit Rijkevorsel een dubbetslag. 118 punten was goed voor een eerste plaats in de uitslag ĂŠn de rozenprijs. John Theeuns uit Meer sloot nochtans ook af op 118. Gust Van Santvoort uit Meerle emdigde als enige op 116 punten. Jos Van Ginkel tiit Sint-Lenaarts en Jos Van Geste! uit Rijkevorsel behaalden 115. Peerke Willemse hit Rijkevorsel en Jos Schrijvers uit Hoogstraten schoten 114 punten. In de ploegenstand nam Meer de leiding met 703 punten voor Meerle met 700. Gooreind en Heidevrienden eindigden samen op 699 voor Sint-Joris Wuustwezel met 698 punten. Rijkevorsel behaalde 691 voor Sini-Lenaarts 690, Hoogstraten 686 en Oostmalle met 680 punten.

Tussenstand kampioenschap Met nog twee bondsschietingen te gaan liggen er in deere reeks nog verschillende schutters op de loer om de kanipioenstitel te kunnen behalen. In de tussenstand staan de eerste 8 schutters genoteerd met slechts 7 punten verschil. Na de bondsschieting in Meer staat Stan Van Aert Int Gooreind aan de leiding niet 822 punten voor Henk Jansen uit Meer en Luc Palinckx van Heidevrienden, heiden met 820 punten. Jan RoeIen Senior schoot een totaal van 818 punten voor Suske Goetschalckx uit Meer (817) en Gusje Brosens uit Meerle met 816 punten. Dan volgen er nog twee schutters, Jan Gijsbregts uit Meerle en Mil Van Beeck uit Hoogstraten niet 815 punten. In de a reeks staat Dimitri Verinander uit Hoogstraten aan de kop met 802 plinten. Alhoewel 1 punt voorsprong niet erg comfortabel is. Leon Pellis van Heidevrienden staat op 801 punten.

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be Danny Goetstouwers van Sint-Joris Wuustwezel is zeker nog niet kansloos met 799 punten. Guy Lamhrechts van Gooreind schoot 798 punten voor Patrick Arnouts van Sint-Joris Wuustwezel mei 797. Bart Van Hemeldonck uit Rijkevorsel schoot in de h reeks, niet 794 plinten, een voorsprong bij elkaar van 5 punten. Ploegmaat Karel Verdonck staat met 789 punten op een tweede plaats voor Philippe Martens van Gooreind niet 788. Dan volgt Jeff Koyen van Sint-Joris Wuustwezel met 786 voor Tonny Van Siaay van Sint-Joris en Johan Goossens uit Hoogstraten heide met 784 punten. In dec reeks heeft Fons Peeraer (781 p) uit SintLenaarts twee punten voorsprong opgebouwd tegenover An Gijshregts (779 p) uit Meerle. Guido Van Genechten van Heidevrienden staat op 775 punten voor Patricia Van Dingenen van Sint-Joris met 774 en Peter Palinckx van Heidevrienden met 773 punten. In de d reeks lijkt John Theeuns Int Meer af te stevenen op het kampioenschap. John heeft momenteel 812 punten. Intussen bouwde hij een voorsprong uit van 8 punten op Karel Hinsen tut Rijkevorsel. Frans Theeuwes uit Meer staat nu op 798 punten voor Petrus Willemse uit Rijkevorsel met 794 punten. in de ploegenstand heeft Meer de leiding genomen niet 4916 punten voor Gooreind met 4909 punten. Meerle en Heidevrienden staan op een derde plaats met 4883 punten voor St-Joris Wuustwezel (4852), Rijkevorsel (4817), SintLenaarts (481 1). Hoogstraten (4787) en Oostmalle (4777).

_ dEAr7F cri=i ,ricIrĂŠ

L.4 Bes1. ket.tze vooy IeLtI<c cr Al

foto's cifcj eweikt ii' eievi

foff P'of.

fot's

l0L0

Dic3 i+ole bevkii j eoi 1

Vrijheid 126 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.13

L.iI5J

5eViCe.

Penfoskynet.be

Lindcnlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37 43


ANTILLIAANSE FEESTEN

Antilliaanse Feesten maken zich klaar voor twintigste editie Wereldtop van de salsa opnieuw in de Blauwbossen Als augustus eraan zit te komen, dan warmt Hoogstraten zich stilaan weer op voor de Antilliaanse Feesten. In twee decennia is het festival er niet alleen in geslaagd een stek te veroveren tussen de belangrijkste muziekfestivals van het land, het heeft Hoogstraten ook mee op de kaart gezet. Gevolg: Antillianen, muziekliefhebbers en hele horden dames en heren die een salsacursus gevolgd hebben, vinden jaarlijks de weg naar de Blauwbossen. José Alberto is de grootste naam op de affiche, wij zijn vooral benieuwd naar Binomio de Oro en de Champeta All Stars, allebei uit Colombia. Die laatsten spelen zowaar een Colombiaanse versie van de Congolese soukous. Een overzicht van het programma. De groepen spelen afwisselend op twee podia.

Vrijdag 9 augustus X-PLOSION BAND (20.30u) St Maarten is deels Nederlands, deels Frans overzees gebied. X-Plosion Band, opgericht in '90 brengt hun eiland-mix van soca en zouk. extra gekruid met de jump up of houyon uit Dominica. De meeste muzikanten van de hand zijn afkomstig van dit eiland. De 10 koppige groep opent het festival met high energy and up tempo party music, zoals het te horen is op hun uitstekende ed's zoals "Rocking Time'.

ARAMIS GALINDO (21.15u) Zanger Aramis Galindo staat voor dansbare salsa, modern maar geworteld in die zo rijke Cubaanse tradities.Aramis. afkomstig uit de

Cubaanse provincie Matanzas, was vijf jaar leadzanger in het orkest van Adalherto Alvarez. tot hij in 2000 de stap zette naar een solocarrière. Mci zijn 13-koppig orkest bijt hij de salsa-spits af.

De Hoogstraatse Maand zou de Hoogstraatse Maand niet zijn als we geen gratis tickets voorde Antilliaanse Feesten zouden weggeven. We hebben hier tien vrijkaarten liggen voor de vrijdag. Wil je er dénile winnen? Stuur dan voor 2 augustus een kaartje naar De Antilliaanse Maand, Begijnhof 16. 2320 Hoogstraten. en geef antwoord op de eenvoudige vraag "Wat is het spaans voor Lodewijk Dc Koninek'?" En met een beetje geluk (er komt inderdaad weer een onschuldige kinderhand aan te pas, die op de juis(e inzendingen zal aanvliegen) vindt ii een paar dagen later zon ticket in dc bus. Hopla! Ei moest al onderweg zijn. Naar de pcst! Vooruit!

TONNY TUN TUN (22.30u) Een merenguebom uit Puerto Rico: Juan Castro Rios, alias Tonny Ton Ton, werkte v66r zijn solocarrière voor Grupo Maniaen ElvisCiespo. Twee ed's staan op zijn naam, waaronder zijn laatste 'Con la niusica por dentro' op het Dominicaanse Karen Records. 1-lij is 23, en brengt een 14 koppig orkest mee.

BOSE KRIORO (23.30u) Bose Krioro is de populairste Surinaamse kawinagroep van het moment. Kawina is dansmuziek van rituele oorsprong niet een zeer sterke Afrikaanse inslag: veel percussie en zang.

JOSE ALBERTO "El Canario" (O.30u) José Alherto. Dominicaan uit New York. bouwde zijn wereldwijde salsa-roem op in de jaren 80 met diverse succcscd's. Hij is één van de grote zangers/soneros in de Latij is-Amerikaanse muziek naast grootheden als Oscar D'Leon eu Ruhen Blades. Zijn orkest begeleidt ook Celia Cruz, zoals in het Sportpaleis in '99. Zijn recente cd 'Diferente' laat een zeer verscheiden geluid horen, met gasthijdragen van onder meer Cuco Valoy. Papo Lucca en Ramon Orlarido.

SaIvale,i,'eîide Josc /t/berlo, beter hc'ke,u/ o/s EI ('iouow. 44

Gratis naar de Feesten!

ROY CAPE ALL STARS (1.30u) De pectvader van de Trini-soca is back! Saxofonist Roy Cape leidt al meer dan 20 jaar liet beste soca orkest ter wereld. Roy houdt dc muzikale traditie in stand van de full size hand, compleet met ecn vijfmans blazerssectie.

FULANITO (2.30u) Deze sLiccesgroep uit de States, van Dominicaanse oorsprong. gebruikt het merengueritme en de accordeon uit de perico ripiao om er een uiterst moderne en eigen latin rap- en hiphopvariant nice te maken. 'Gual lando' was hun eerste hit in '97. wij zijn nu 2 miljoen ed's verder. Dit is Latino Dance uit de grootstad New York, en razend populair in alle discotheken van T .atijns-Amerika.

Zaterdag 19 augustus INTERNATIONAL

GARIFUNA BAND (19.30u) Punta is de Afrikaans getinte muziek van de zwarte bevolking uit Belize, Honduras. Guatemala, en een exponent van hun garifunacultuur. Met cle traditionele garifuna-drums en schilpadsehilden in combinatie met keyboards, gitaar en bas, ontstaat een opzwepend ritme dat ons terugvoert naar de 'harteklop van d'aardc". De International Garifuna Band uit de Bronx in New York, wordt aanzien als de "best puntaband on earth".

RAZA BAND (20.30u) Raza Band uit de hoofdstad San Salvador is de bekendste popgroep van liet niomeut in El Salvador, een klein Spaanstalig MiddenAmerikaans land. Hun repertoire is een mix van vooral cumhia, salsa en merengue. Dc energieke 13-koppige groep met 7 ed's op zijn actief


ANTILLIAANSE FEESTEN aan zijn eigen 'zouk beton: een zware bas en een niet allatcnd zouk dansritme. In zijn huidige groep vinden we zanger JeffJoseph terug. leider van dc legendarische Grammacks. Liie en Jeff brachten recent een gezamenlijke cd tilt onder de titel 'Les Etoiles do Zouk'.

BINOMIO DE ORO (0.30u) Binomio de Oro is een legende in Latijns Amerika en het summum in de valienato, de populaire muziek uit hei noorden van Colombia en de streek van Valledupar en Barranquilla. Het is de muziek van de cocahoeren en -baronnen. De 15-koppige groep is gebouwd rond Israel Romero, die wordt aanzien als de beste Colombiaanse accordeonisl ooit. Dertig jaar en evenveel albums na de oprichting van de groep, draait de groep als nooil tevoren, ook dankzij de jonge zangers.

GABINO PAMPINI (1.30u) De

St//S t/t

(pit oppc' is eau Fiut iii! (1

veroverde een plaats tussen de grote LatijnsAmerikaanse acts door zijn energieke show en Salvadoraanse touch.

CHAMPETA ALL STARS (21 .30u) De kuststad Cartagena in Colombia is het centrum van de champeta. De champeta is een relatief jonge tak aan de rijke Caribische muziekstamboom, en is pas de laatste 10 jaar populair geworden. Het genre ontstond in de arme, zwarte barrio's van de stad en is de verzamelnaam van ritmes die rechtstreeks teruggrijpen naar Afrikaanse voorbeelden als de soukous uit Congo. Dit is een Europese festival primeur.

D

PAULO FG Y SU ELITE (22.30u) Paolo F0 is één van de leidende figuren van de Cubaanse timba. de energieke salsa-variant uit de jaren 90 met invloeden uit rock en rap. Achter zijn glamour imago gaat een intelligent componist en ccii onovert roffen podium performer schuil. Zijn begeleidingsgroep Elite wordt steeds gevormd door dc beste Cubaanse muzikanten: dat betekent krachtig vuurwerk van ritme- en blazersseclie

LUC LEANDRY (23.30u) Bassist en zanger LLie Leandry is een oudgediende uit de begindagen van de zouk die van geen ophouden weet, en troLiw heeft gezworen

Champeta, vallenato en salsa: met dit drietal is Colombia compleet! Gahino Pampini werd in Panama geboren. Hij maakte talloze muzikale omzwervingen langs Costa Rica en New York, om tenslotte in Bogota te belanden, waar hij werkte met Diego Gale (de hit "Mi Vecina") en Discos Fuentes, waarvoor hij de laatste jaren 4 albums opnam. Gahino staat garant voor swingende dans-salsa met liet bekende Colomhiaanse keurmerk.

X-PLOSION BAND (2.30u) Deze groep opent ook op vrijdagavond.

DEEJAYS Een opmerkelijke nieuwigheid op de Antilliaanse Feesten: Zowel vrijdag als zaterdag kan je in een heuse spiegellent de hele nacht dansen op muziek van cle beste salsadeejays uit België en Nederland.

]I

c ii

t

rniiiiirn"ii n

Pia no's en vleugels Stemmen en het stellen C. ita ren±a un ps Sla gwerk± pe re ii ssie

S

-

HI!nci CUCnLJ Alnian'.,

'ram,iha Bullet Setmer

'jJ

Nuttige wenken bij de aankoop van een piano. Veel mensen denken dat de kwaliieit van een piano niet zo belangrijk wanneer men begini ie spelen. 'Als er maar een aardig geluid uit konii", denki men onterechi.

't .iii.iI. Ba'.h Be'.'.on

ONDERHOUD is

STAP NAAR EEN VAKHANDEL. Daar koppeli men uw svensen aan een gericht advies. Hei ligi voor de hand dai u ook informatie inwint over reeds gebruikte piano's: t. Het is vaak aanzienlijk goedkoper. Voor de prijs van een eenvoudige (lees Chinese of Russische) piano kan u vaak een gebruikte piano van veel hogere kwaliteit kopen. U kan tientallen piano's na,isi elkaar horen.

EEN PIANO HUREN Hei is soms zinvol om eerst een piano ie huren. Zo kan ci ondervinden of de inicresse blijvend is.

Adres: H. Bloediaan 263

Een porno vei -gi relatief weinig onderhoud. Tweemaal stemmen per jaar en grondig regelen en schoonmaken na vi jf jaar zal normaal volstaan. Wanirouw een ie goedkope stemmer, er kunnen grote kwaliieitsverschillen zijn wat beirefi hei afgeleverde werk. Wees ook op uw hoede voor al ie 'behulpzame' mensen, die u willen helpen hij de aankoop van een instrument. een piano, een gitaar enz.

HEEFT U NOG VRAGEN Zeker, er is kaf onder het koren en voor een leek is het moeilijk om het één van hei ander ie scheiden. De tiianohandel:r neemt u alle aansehafprohlemen uit handen. U moet enkel zorg dragen voor uw eigen klankvoorkeur, de uiisocring van het insirument en hei budget. Plezier in liet musiceren heeft immers alles mei liefde ei affi iii teit mei uw i nstru mclii ie maken.

- Tel. 03 - 314 72 91 45


FUSIESWING Hardcore Podium

zaterdag 17 augustus

Sacrifice of the Elves (B): Hardeore uit West-

Akkerpop 2002 Het legendarische festival Akkerpop dat in zijn hoogtijdagen een tiental jaar geleden kleppers als The Wailers, The Troggs, Channel Zero en Urban Dance Squad, enz. kon programmeren, heeft zoals velen weten, maar ook velen niet weten, een aantal belabberde jaren achter de rug. Wegens een opeenvolging van slecht weer, organisatorische problemen en afzeggingen van toppers is het festival getransformeerd in een kleinschaliger, gezellig muziekfeest voor de echte kenner. Akkerpop legt de klemtoon op de diversiteit van alternatieve muzikale stijlen. De organisatoren proberen een zo muzikaal -veelzijdig mogelijke affiche in elkaar te boksen. Ten tweede geven ze de kans aan jonge helden om zichzelf van hun beste kant te laten zien en om zo eventueel een trede hoger op de ladder van muzikaal België te klimmen om na verloop van tijd zelf goden te worden. Daarom begint de dag met een Vrij podium van vier groepen die zoals u zult merken niet zomaar de kermisgroepjes zijn die normaal aan zulke optredens deelnemen. De vier geselecteerde groepen hebben al iets bewezen en zijn in onze ogen bekwaam om die streep nog verder te trekken. Een laatste opmerking is dat er dit jaar twee podia zullen opgesteld worden. Er is natuurlijk het traditionele hoofdpodium, maar nieuw is het hardcore-podium met nog eens vijf groepen. Wim Dufraing: We willen absoluut geen sterallures krijgen, maar dit jaar zal Akkerpop rocken als een tiet!' Dus na enkele jaren van stilte is dit de affiche waar ze dit jaar mee kunnen uitpakken.

hit te worden voor elke zichzelf respecterende sk a-fanaat. Angel Crew (België, hardcore): Brutale inyour-face rammende hardcore. Voor de gelegenheid een samenraapsel van leden uit de betere hardeorehands van de lage landen: Deviate. Lcngth of Time, enz. Hun eerste album is net uit en wordt voorgesteld aan het grote publiek op het bekende Dour-festivul.

Agiîaior.s No Turning Back (NL): Deze noorderhuren

Vrij Podium Silent Device (B): Een jonge gr oeji met stevige gitaren en een strakke aanslag vanuit de pols die potten zullen breken! Smooth Lee (B): Lekker rollende ska-punk uit het Hoogstraatse. Split CD uit met Easy Way out en No Strings Attached. The White Circle Crime Club (B): Wijlen One X More in een enorm anders jasje met ook een aangepaste groepsbezetting. De langver wachte en veelbelovende CD verschijnt deze zomer. The Agitators (B): Misschien wel één van de ruigste streetpunk groepen van België en zeker van Antwerpen. Zet elk kot op stelten. 00

Hoofdpodium The Revelaires (B, surf): Een Belgische groep die de geest van de instrumentale surfmuziek levend houdt. Naar het v000rheeld van the Ventures, Dick Dale en the Surfaris swingt de groep het land rond. De muzikanten zijn ook lid van de Whodads, voor de meesten geen onbekende naam. Mark Foggo's Skasters (NL, ska): Met frontman Mark Foggo één der meest actieve ska groepen uit de lage landen. Dit ska-fenomeen heeft niet minder dan tien singles, vijf vinylalbums en vijf CD's uit. Het recentste pareltje heet St. Valentines Day Massacre en belooft een 46

malle/Zoersel. De demo CD Confrontation liegt er in elk geval niet om. Shattered (NL): Naar eigen zeggen een cocktail van old school HC, new school NY hardcore, beatdown, groovy shitpunckrocken metal m la Pantera. Naar onze mening een poging waard. Bloodshot (B): Een muziekmuur uit onze hoofdstad. Met hun Metal influenced style van hardeore en hun nieuwste CD A Pestilence Culled Hunmunitv, een groep met ballen. Stay iiiothe rL.. ing C\ ii

Au ge! Creim

Shelter (VS, hardcore): De legendarische brengers van de Krishnacore vereren Akkerpop net een bezoekje. Met albums als Mantra. Attaining the Surpreme en Perfection of Desire prijkt deze Amerikaanse groep bovenaan het firmament van de Hardcore goden. Frontman en Krishnapriester Ray Cappo, die ooit nog bij Youth of Today speelde, schreef een boek met de welluidende naam In Defense of Reality en komt de inhoud ervan op overtuigende manier verkondigen op ons hoofdpodium. Meng deze dedication met zijn potenbrekende up-, down-, side- en wat nog allemaal- kieks uit de Oosterse gcvechtskunsten en u zult beseffen dat Akkerpop een waardige topper van wereldformaat heeft. Di RedHead (B, techno): Afsluiten doen we deze editie met een vermaarde DJ uit de technowereld. RedHead heeft in zijn razend drukke agenda een gaatje kunnen maken om zijn draaitafel ons podium op te sleuren en de nacht te vullen met zijn experimentele en ambient soundwaves zoals die ook te vinden zijn op zijn laatste album: Dragon and Sword.

zullen ons vermaken met niets minder dan brutale NY hardeore gemengd met heavy beatdown sounds. Met hLin recentste CD The Beautiful Lies ... is de doorbraak in onze ogen niet meer ver af. Dat dacht ook het Nederlandse MOW magazine dat de groep in 2000 huldigde met de prijs van Most Improved Band. Full Court Press (NL): Deze Limburgers genaamd naar een term uit het basketbal zijn op dit moment DE groep in de lift in Nederland. Terwijl er in Nederland geen WK voetbal op TV was, heeft FCP zich beziggehouden met de opnames van hun nieuwe veelbelovende CD die deze zomer uit zal komen. Negate (B): Onze tweede hardcoretopper komt uit het verre Wallonië om Vlaanderen te bewijzen dat ook daar pure Metalcore wordt geproduceerd. Hun nieuwste album The Dead Guy Palace scheurt zich een weg naar de top. Niet te onderschatten! Akkerpop vindt plaats op zaterdag 17 augustus en heeft ditjaar zij n inkomprijs gezet op 7 euro voorverkoop en 10 euro aan de kassa. De poorten gaan open om 13 uur en het festival eindigt rond 2 uur. Achteraf kunnen de echte plakijzers nog een tappende kraan vinden in jeugdhuis de Mussenakker. Het hele gebeuren speelt zich afop het kloosterplein in Meer. Voor meer informatie kan men terecht op akkerpop@mussenakker.be of bij een van de organisatoren, Wiin Dufraing, 0498 31 44 25.

(oma)


FUSIES WING

Zomeravondoptredens op 1 en 15 augustus

Kuipfeesten te Miiiderhout MINDERHOUT De Koninklijke Fanfare Dc Marckezonenorizaniseert voor de eerste keerde Kuipfcesten, genaamd naar de vorm van het dorpsplein. Minderhout heeft immers een prachtig dorpsplcin waar spijtig genoeg veel te weinig gebruik van gemaakt wordt. Het is de bedoeling om een muzikale traditie te starten die gekoppeld aan gezelligheid kan uitgroeien tot een blijver. We starten met twee zomeravondoptredens op 1 en 15 augustus. Op 1 augustus beginnen we met Peter en zijn hotsautos uit Meerle, mcl Stijn Boeren aan de

drum. hans Adiiaensen op bas, Jan van Bavel gitaar en Piet van Bavel als zanger. De eerste versie van deze groep dateert al van 1983. Zoals de naam al doet vermoeden, traden zij aanvankelijk enkel op tijdens de kermis in Meerle. Maar sinds de revival enkele jaren geleden, kan je ze ook op andere plaatsen aan het werk zien. Het motto van Piet en zijn maten is nog stoods: het podium op, de stekker erin en de boel op gang trekken. Geen gezeurover valse akkoorden of slecht geplaatste rifs, maar feesten. Ze spelen stevige rock van de jaren zeventig, tachtig en negentig. Meer info over

Peter en ii botsauro s deze groep via hltp://listen.to/peterenzijnhotsautos Wie al een optreden meemaakte, weet dat het l'eeslen is. Waarom dan thuisblijven? Op 15 augustus hebben we Freaks, een groep die door twee optredens in de kermistent en in cafĂŠ Papillion reeds gekend is. Twee jaar geleden voegde zanger Jef Broes zich hij de overgebleven leden van Promille, toen Glamour Boys genaamd. Sindsdien spelen zij stevige rockcovers met een eigen inbreng, maar weten liet krachtige werk af te wisselen met meer gevoelige nummers. Het betere werk uit de afrekening van de afgelopen jaren, zeg maar. Vier mannen - waarvan twee uit Minderhout die vergeten dat ze wat ouder zijn dan ze klinken. Onlangs speelden ze nog op Achterd'hovenrock en ook op Moskesrock waren zij te bewonderen. Freaks bestaat uit: Johan Sysmans op gitaar. Jan Mattheussens aan de drum, Luc Lauryssen op bas en zangerJefBroes. Zij vliegen er hard in en willen steeds ambiance in de keet krijgen. Wees erbij! Beide optredens zijn gratis en gaan door vanaf 20 uur. Hopelijk zijnde weergoden dit initiatief van de fanfare gunstig gestemd.

Freak.s

Je weet wel, daar op de hoek in

44

4.

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

IEA6Pie>c, unmilne [pro

47


Op stap in HOOGSTRATEN

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenC oppe

tim zondag 4 augustus ENKEL- & JEUGDTORNOOI. tennisclub Katelijnestraat 72. vanaf 10 uur. org . Hoogstraatse TC. Vrijdag 2 augustus WANDELCONCERT om 18.30 uur in het cenlrum door fanfare Sint-Catharina.

I

Zondag 4 augustus BEIAARDCONCERT door Luc Dockx om 19 uur, toren Sint-Catharinakerk, org. VVV. GELMELWANDELTOCHT. inschrijven 8 15 uur, zaal Pax, org. KVG.

Open: donderdag 20.00v), vrijdag, zalerdag)19.00v) en zondag 13.30v)

-

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

G

muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/31 4.32.64

41

MEERLE

Zondag 1 september WANDELING in liet domein De Elsakker, vertrek oni 9 uur op de parking aan de kerk. org . Natuurpu nt.

'TFRTUIN Meerdorp 13

51

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus MISSIEFEEST in de parochiezaal - RLTlokalen, Gemeenteplein, zat. 13-20 uur, 7on. 10-19 uur. org . Missiekring.

CAFÉ DISCOBAR

Zondag 11 augustus BEIAARDCONCERT door Noël, Hendrik en Frederik Reynders om 19 uur, toren SintCatharinakerk. org . VVV.

Zaterdag 24 augustus FIETSUITSTAP om 13.30 uur, lokaal Achtelsestraat 72. org . Lustige Wielrijders.

CAHIER

Wortels jongerencafé zonder pretentie

Zaterdag 10 t/rn zondag 18 augustus TENNISTORNOOI & ENKEL JEUGDTROFEE, Achtelsestraat 72, 9- 22 uur org. TC De Vrijheid.

Zondag 18 augustus BEIAARDCONCERT door Jan Verheyen om 19 uur, toren Sint-Catharinakerk. org . VVV. BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, voor het stadhuis, vanaf 13.45 uur.

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Vrijheid 173 - 2320 I-toogstraten Tel.: (03) 31491 94-Fax: (03) 31487 17

62

MEER Zaterdag 3 augustus MINIVOETBALTORNOOI vanaf 10 uur op het oude voetbalveld van FC Meer, org. FC De Statie.

Advertenties 314.49.11 1314.55.04

Zondag 4 augustus BIER-, KAAS- & WIJNMARKT aan de Donckstraat van 9 tot 12.30 uur. WANDELING in de Mosten, vertrek om 9 uur aan het lokaal van de visclub. org . Natuurpunl.

MINDERHOUT

Zaterdag 10 en zondag 11 augustus BONDSSCHIETING schietstand Donckstraat, zat. 14-21 uur, zon. 10-21 uur. org . Kon. St.Jorisgi Ide.

Donderdag 1 augustus KUIPFEESTEN iiiet optreden van 'Peter en zijn hotsauto' s'.vanaf 20 uur op het dorpsplein, org. Fanfare De Marckezonen.

Donderdag 29 augustus OPEN TUINDAG speeltuin gemeenteschool Gravin Elisabethlaan 21. om 14 uur.

Zondag 11 augustus WIELERWEDSTRIJ D Melkerij, Meerleseweg

Vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus 20ste ANTILLIAANSE FEESTEN aan de Blauwbossen, vanaf 19 uur.

Zaterdag 31 augustus PEEL-uitstap, vertrek om 9 uur aan het Natuurpunt-lokaal in de Karel Boomstraat.

Zondag 11 augustus Donderdag 15 augustus MAX-SPEKTAKELDAGEN recreatiedomein FIETSZOEKTOCHT, vertrek 13 - 14 uur, aan het parochiecentrum. org . KWB. De Mosten. 11 - 20 uur, toegang gratis,

Zondag 1 september BEIAARDCONCERT door Luc Dockx om 19 uur, toren Sint-Catharinakerk. org . VVV.

Zaterdag 17 augustus AKKERPOP festival vanaf 13 uur aan het klooster.

Zondag 25 augustus HISTORISCH VOLKSFEEST in de Vrijheid van 13 tot 17 uur. t.g.v. 50jaar Hoge Gildenraad der Kempen. TORENBEKLIMMING tussen 13 en 16 uur, org. VVV. KEMPENDAG - fietstocht schakel noord. in('o Toerisme Hoogstraten.

Vredeboomstraat 8 232! Meer «

.

Alleen op afspraak Tel: 03 665 48 17 GSM: 047831 0717

48

Donderdag 15 augustus KUIPFEESTEN met optreden van de Freaks, vanaf 20 uur op het dorpsplein, org. Fanfare De Marckezonen.

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus BONDSSCHIETING schietstancl Donckstraat, zat. 14-21 uur, zon. 10-21 uur. org . Kon. St.Jorisgilde.

<APSALOJ ISALL

dames heren deren

1

Zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 augustus VALENTIAFEESTEN, Gaarshof 5, toegang gratis.

vzw Mussenakker Meer 7

/

-

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdag-

avond vanaf 18.00 v., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a.


Café

-

In en om de tuin

feestzaal

De Eiken biljart

Vaste planten

darts kegelbaan hondendressuur. -

-

Veel van de vaste planten zijn nu uitgebloeid maar je kan de tuin nog heel lang kleurrijk houden door zogenaamde herfsthloeiers neer te zetten zoals: Rudbeekia, guldenroede, herfstaster en de zilverkaai's.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/31 5.74.29.

MEERSEL-DREEF

Zondag 18 augustus SINT-LUCIAKAPEL opendeurdag. Meersel 24, 14

-

De bosmaaier van STIHI.

Kuip- en perkplanten

Elke zondag tlm 29 september ROMMELMARKT op de Dreef aan het Geiteneinde van 9 tot 16.30 uur.

18 uur. org . St.-Lueiaeit'iitd.

Blijf ule kuip- en perkplantjes wekelijks vloeibare plantenvoeding geven en door (dagelijks) dc uitgebloeide bloempjes Cr uit te knippen ot knijpen wordt de bloemvorming continu gestimuleerd. De kans is groot dat ze blijven bloeien tot de eerste nachtvorst.

Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en met weinig krachiinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STIHL: voor iedere toepassing exact het luiste apparaat. ...

Toptechniek en professionele kwaliteit.

Zaaien in de moestuin

WORTEL Zaterdag 24 augustus

VLEERMUIZEN-wandeling, vertrek om 21 uur aan het casino van de kolonie. org Natuurpunt.

Het lijstje van groentes wat nu nog gezaaid kan woi'den in de volle grond, wordt steeds kleiner. Het kan nog met de volgende groentes: kropsla, radijs en spinazie. Langzamerhand verplaatsen we het zaaien van groentes naar de koucle kas of hak. Onder glas zaaien kan nu met: andijvie, kropsla en radijs.

Zaterdag 24 augustus t/m zondag 1 september

OPEN TENN1STORNOOI DUBBEL vanaf 10 uur. org . TC De Langenherg. J,P

Maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus TENNISOMNISPORTKAMP van 10 tot 16 uur, org. TC De Langenberg.

V

Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus WORTELFEESTEN aan de Boomkes, vrijdag vanaf 17 uur en 71 tHrd a g v111, f 1 .30 uur. ,

BIERHANDEL GORRENS WILLY leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 our , Woensdag gesloten.

Sn( )C itt II

GORRENS WILLY-VERVOORT Worteldorp 49 2323 Hoogstraten-Wortei TeI./FaxO3/3t45328

~

56

TR=-7T

1-lagen kunnen nog steeds bilgenneid worden ak ie te\ cel ,itn uitgelopen. Dit Kan vooi'al nodig ,in bil de liguter maar sonis nok hij de haagbeuk of de ge one beuk. Ook dc hramen en de ûanibo,en hebben oauw dc ncigi lig om in t de ha il''te goeie n e t / odoe nde is ook hier de snieieIiaar nodi ,y. aar bil .iden fluit boi un to l ke ii dienen i nge kort te worden i m a fhreek eh ode te \ no rko met.

'75

-

HOOGSTAATEN

Bollen Sommige hollen moeten nu al in de grond zoals: najaai'ski'okussen. herl'ststijl!oos, narcissen en madonnalelies. De irissen kunnen nu gescheurd en uitgeplant worden.

kxwdijezIuiz t'rijheii 183 too5tratdu

031314 65 55

J. STOFFELSPAULUSSEN

50 :

ç-'..* .s'. .otV4 4!

CAL D. E •p ' H. Bloedlaan 285. Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11

,

•'"t'

Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314 41 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen.be

,

49


voortbestaan van de vleermuizen rust. Wegens de dramatische achteruitgang van hun jachtgebieden vormen ze één van de meest bedreigde faunagroepen in Europa. Maar daarnaast wil Natuurpunt ook komaf maken met de vele vooroordelen en verhaaltjes die nog altijd rond vleermuizen bestaan en de mensen wijzen op de onmisbare rol van de vleermuizen als natuurlijke insectenbestrijders. De Europese Nacht van dc Vleermuic wordt gelijktijdig in landen georganiseerd. Mis deze afspi aak niet dc vleermuis niet, ook al zal graaf Dracula op het appèl ontbreken. Of toch niet?

natuurpuntg zorgt voor vakantiesfeer De afdeling Markvallei van Natuurpunt zorgt tijdens de zomermaanden voor een aantal aantrekkelijke activiteiten in de eigen regio. Op die manier krijgen ook de thuisblijvers een beetje een vakantiegevoel.

12

De Peel Op 31 augustus sluit Natuurpunt, afdeling Markvallei, de vakantie af met een busuitstap naar De Peel. Deelnemers nemen best een picknick mee. Het vertrek is voorzien om 9 uur aan het lokaal in de Karel Boomstraat te Hoogstraten. Vooraf inschrijven is nodig. Dat kan bij Jaak Brosens op het nummer 0495-2674 41.

Wandeling Op 4augustus kunnende natuurliefhebbers hun hartje ophalen in de omgeving van De Mosten. Om 9 uur verzamelen de wandelaars aan het lokaal van de visciub. Jack Govaerts is de gids.

t

JNM De jongeren van JNM, pas terug van hun kamp in Thorgny, organiseren een dagactiviteit in en rond het casino van Wortel-Kolonie. De activiteit start om 6 uur s morgens en eindigt om 21.30 uur. Een fiets is onontbeerlijk voor de jongeren clie willen deelnemen. Info: JNMMarkvallei, Ingrid Brosens: tel. 03-31447 75.

'

q

1

Ij

.c

u

..jl)ilI(lIl,j,

1l

,'i

1i).,c!!Tc/'c/ii 1 III!/

1lul'

/

oiiiilj , Akii

ci

LlL!tI!

Vleermuizen Op 24 augustus wordt een vleermuizenwanciclinv georganiseerd in Wortel-Kolonie. Mensen die deze fascinerende nachtdieren aan het crk willen zïen, komen om 21 uur naar het casino van Wortel-Kolonie. Dimitri Van PeR 11476-907249) zal dc avondwandeling in goede banen leiden en vertellen over het leven van '

deze nachtzoogdieren. Wie houdt van huiveren kan onderhegeleidingvan Dimi doordringen in duistere krochten en donkere bossen, waar de vleermuizen liefst een onderkomen zoeken. Het voornaamste doel van deze avondwandeling is de mensen attent maken op de bedreigingen die - ondanks hun bescherming - op het

De Elsakker De kalenderwandeling van september wordt op 1 september georganiseerd in het domein De Elsakker. Jack Govaerts is ook hier weer de trouwe gids. Het prachtige domein biedt een grote variëteit aan hiotopen. In de Elsakker valt altijd iets te zien. De samenkomstplaats is voor deze natuurwandeling op cle parking hij de kerk van Meerle. Iedereen wordt er verwacht om 9 uur. Zoals altijd zijn de wandelingen van Natuurpunt gratis. Info: 03-315 02 45.

Beeld van de maand

Hofmans BEKER Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 50

be scheidsrechter telt en wikt Eén beker wacht om de strijd publiekelijk te beslechten. Op het podium wordt iedere blik op de zegegebaren van de winnaar scherp gesteld. En de verliezers blijven altijd buiten beeld hun beker tot de bodem leeg. (mdl)


-

7.,-


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

LOKALE POLITIE Noorderkempen Tel. 03 340 88 00 Wijkpost MEER Tel. 03 315 7166

031314.32.11

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03 / 314 54 50

__

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

2321 MEER

54

Tel.

03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

APOTHEKERS

squash snooker

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

De apotheker met waclitdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Tot 2 augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas. Tel. 014.63.31.66 Zaterdagvoormiddag 3 augustus: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 03.314.60.04.

67

Jonh

ketro MR,

1

400ge,sn

1

047 /20.42.92

02/21g.0 .96

Van 2 tot 9 augustus: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014.63.33.83. Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken jhout, glas, aardewerk, ijzer, brons...l, antiek, brokante en curiosa

Van 9 tot 16 augustus: APOTHEEK PHARMA NOORD, Meerdorp 61, Tel.

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

03.315.77.73.

lus Uoe&A

Van 16 tot 23 augustus: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 03.3 14.5 1.50.

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

T Uw

Van 23 tot 30 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS. Worteldorp 11. Tel. 03.314.38.68.

hairsiyling

,

Zaterdagvoormiddag 31 augustus: APOTHEEK LUYTEN. Minderhoutdorp 40. Tel. 03 .3 14.40.734.

mode...

kappersteam

liec

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen

"/oĂŽ7 TR;T HOOGSTRATEN

I3 F 0

BOEKHOUDING FISCALITEIT

-

Meerdorp 72 2321 MEER BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/31 5.08.67 fred.degruyter@ pi.be

alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 cn 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

Vanaf woensdag 28 augustus ligt de nieuwe MAAND in de winkel. Kopij voor dat nummer wordt verwacht op woensdag 14 augustus. Over sport en dorp kan u nog berichten op zondag de 18de.

155

SUPRAVINS PLAATS 28 2323 TEL:03/3143583

GROTE

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

52

Openingsuren: Di tlrn za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

WORTEL

DE BESTE WIJNEN UIT DE c0'rES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

THUIS VERPLEGING

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMETREN (031315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (031314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.