mei 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

JL MAANDBLAD ACHTTIENDE JAARGANG, NR. 205 MEI 2002 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

WAARDEVOLLE WONINGEN

<JOB hoogstraatse

nnaa nci 350 jaar Heilig Bloed

-rIN HOOGSTRATEN

DAGBOEK MET ZIJN ALLEN NAAR CHINA

HOOGSTRAETEN.BE ARCHIEF OP HET WEB

T

'

:1

TIM MEYVIS JAN CROYMANS 11 MEI2002 9.30 tot 174UUR KFCIIEER


COLUMN Burger 'De overheid roept de onvrede van burgers over zichzelf a[ door zich voor te doen als een bedrijf dat zijn klanten optimaal wil bedienen. Maar dc overheid is geen bedrijfen burgers zijn geen klanten', zegt vice-president Tjeenk Willink van de Nederlandse Raad van State, het hoogste advieseollege van het Rijk. 'De overheid als supermarkt, dat kan niet anders dan fout lopen. Door de eigen aard van de overheid te miskennen ontstaat niet alleen de indruk dat alles fout gaat, maar ook dat het vroeger beter was. Dat is onjuist. Het land wordt behoorlijk bestuurd.' Veel Belgen gaan er heel prat op telkens ze een of andere wet hebben kunnen omzeilen. Met enige trots vertellen ze graag hoe ze een verzekeringsmaatschappij hebben bedrogen. 'Zwart werk' en 'zwart geld' heeft maar voor weinigen een vieze geLir. De belastingaangifte onjuist of onvolledig invullen lijkt wel een nationale sport. Voldoende bijdragen betalen aan de sociale zekerheid vinden sommige mensen weggegooid geld. Maar ondertussen klagen we wel dat er steeds meer nieuwe wetten komen om het omzeilen

moeilijker te maken. We vinden dat de premies van de verzekeringen veel te hoog zijn. De staat doet altijd te weinig voor zijn inwoners. Wanneer we recht hebben op ccii tegemoetkoming vanuit dc sociale zekerheid klagen we over de beperkte bedragen. De werkloze vindt zijn uitkering te laag, de zieke vindt het remgeld te hoog, de gepensioneerde klaagt over de maandelijkse uitkering. enz. Het is toch een vreemde houding. Enerzijds beschouwen we de overheid als een vijand die we op alle manieren moeten bevechten of ontlopen want onze individuele vrijheid is iets heiligs waar niemand zich mee te bemoeien heeft. Anderzijds moet die overheid wel prima voor ons zorgen. Wij wensen een veilige samenleving, een schone leefomgeving, goedkoop openbaar vervoer en goed onderhouden wegen, een uitstekende gezondheidszorg, prima onderwijs. Maar ons deeltje van deze factuur betalen we niet graag. We proberen zoveel mogelijk te profiteren. De staat - die we eigenlijk verfoeien - kan ons nooit genoeg verwennen. Alles wat er in de samenleving verkeerd gaat, is nooit onze schuld. Het is altijd de overheid die te kort schiet. Wat vergeten we bij dit Soort redeneringen ? De overheid, zowel lokaal als gewestelijk en nationaal, is niet iets abstract. De overheid is een bestuurder. Die bestuurders vormen de over-

heid omdat wij (een meerderheid) ze hebben gekozen. Het zijn mensen gelijk wij allemaal. Bovendien bestaan er ook structuren die uitgevonden zijn om deze bestuurders - de overheid - te controleren of ze hun taak wel behoorlijk doen. De mensen die deze controlefunctie hebben zijn ook door ons gekozen. O.a. daarom noemen wij onze maatschappij democratisch. Ook de staat, onze leefgemeenschap is geen abstract iets. Dat zijn wij allemaal samen. Dc kwaliteit van deze samenleving is in zekere zni de optelling van de kwaliteiten van de samenstellende delen, m.a.w. van alle mensen. Wat willen ve de staat verwijten als wijzelfdie staat proberen te ondermijnen? Waarom klagen we over de gebreken van onze gemeenschap wanneer we zelf zo weinig willen doen voor die gemeenschap ? 1) hebt het natuurlijk al lang begrepen. Dit stukje is een oproep voor meer burgerzin. De overheid moet altijd duidelijk kiezen voor liet algemeen belang. Zij kan niet altijd aan alle individuele wensen van burgers tegemoet komen. En laten we vooral niet vergeten : de staat is geen vreemde vijand. De staat, het rijk, het land, dat zijn wij. Wat maken wij ervan? Misschien moeten we iets minder op ons huis&tuineiland blijven zitten en ons iets nieer engageren in de samenleving. Zo kunnen we opnieuw waarden ontdekken zoals verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en solidariteit. (js)

DE WERELD VAN Zon 350 jaar geleden..4

S

Nee

be7f 1a1 ancere plannen..

ash?

S,

-"7,-

LIJN

t-.

t bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstratcn

'/1 tel. 03314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ,.s,ie ADMINISTRATIE: tel. 033144911

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uirg.: 20 Wee .誰. Fronsen, O 2323 Hoog.siraten


OMSLAGVERHAAL 350 Jaar Heilig Bloed Ah; dii nummer van de Hoot;truute Maand verchtjnt, zullen nog niet veel tekenen wijzen op het jubileum dat dit jaar de twee zondagen na Sinksen wordt gevierd. In 1652 werden de doeken van het miraculeus Heilig Bloed van Boxtel naar Hoogstraten overgebracht. Een jubileum van 350 jaar. Nochtans zijn de voorbereidingen al sinds oktober van vorig jaar aan de gang. Op 26 mei en 2 juni zullen we de resultaten van de grote inzet van tal van vrijwilligers kunnen bekijken. Een babbel met de kern van de Heilig Bloedstichting leek ons gepast. René Van Delm, oud Gelmelwachter van het uur en beslisser vanaf 1980 (of de processie al dan niet zal uitgaan), Johan Ooms, opvolger-voorzitter en organisator en Fons Pans, voorzitter van de kerkfabriek vertelden honderduit over de werkzaamheden van de voorbije maanden en de vernieuwing van de processie.

Wasserij en droogkuis in oktober 2IJUI werd de natte processte van de tweede zondag van dat jaar geëvalueerd. Vuuidl was alles luch iii liet wei Is uestetd uiii die dag zoiider risico uit ie gaan. Niet lang voor de start belde Louis Van Luffelen nog naar de meteo in Brasschaat, die een plensbui over Hoogstraten voorspelden omstreeks 12.15 uur. Besloten werd om op te stappen want men zou zeker voor dat uur terug aan de kerk zijn. En zie, de eersten geraakten droog in de kerk. Maar doordat een groep niet tijdig op het vertrekpunt was, kwamen de meesten terecht in die mernorabele stortbui. Het baldakijn heeft weken liggen drogen in de kerk. Veel kledij behoefde een wasbeurt of droogkuis. Delicaat want vele stukken zijn minstens 50 jaar oud. Besloten werd om ditjaar alle kledij voorafnaar de Pax te brengen en daar een strijkkamer te organiseren in de week voor Heilig Bloed. Een hele organisatie, want normaal wordt tijdig verzameld en aangekleed in de Pax ofkerk, of men kleedt zich ten huize en verzamelt dan naast de kerk. Daarenboven wordt nogal wat kledij verspreid bewaard. Eén en ander zit opgeborgen in de scholen en in twee kasten op de dekenij. Verder worden kledingstukken ten

hiii7e heward Met reden 7n wordt het kleed van de heilige Katharina in een speciale kotter bewaard. De grootste zorg besteden deze men scu aan de veizoiguig au de kledij, alsof liet van hun eigen is . Londer iemand te vergeten (denken we) maken we melding van de families van May Bruurs, Maaike De Clerck, Mia Michielsen, Margot Tops, Liesbeth Hofkens, Cato Schalk, Deze kern dames zijn al maanden in de weer met het naziclit van de honderden stukken kledij die de processie zoveel kleur en pracht geven. Ook werd beslist de flambeeuwen, daterend uit het midden van de 1 9 eeuw en in vroeger tijden meegedragen door de studenten van het seminarie, een opknapbeurt te geven. Mede dank zij een gedeeltelijke subsidie van de stad kon deze opdracht toevertrouwd worden aan de gerenommeerde firma Slabbinck uit Brugge. Door deze restauratie zullen deze stukken straks niet meer uitgeleend worden aan de koster van SintLenaarts voor de processie aldaar met Pinksteren. Daarom ook moeten ze vanaf nu met de grootste voorzichtigheid (handschoenen!) gehanteerd worden. De burgerlijke overheden, dragers van deze flambceuwcn als slotgroep

Huldebogen langs hei parcours van deprocessie getuigdeti van een grote religiositeit in 1927.

Ontwerpiekening van hei nieuwe pinkstervaandel dat op 26 mei voor de eerste keer zal meegedra gen worden in de processie. van de processie, zijn bij deze gewaarschuwd. Dat deze groep zichzelf vorig jaar vergrootte met de OCMW-leden kan wel eens tot een tekort aan flambeeuwen leiden.

26 mei 1652 Op deze dag. 350 jaar geleden werd voor de eerste maal liet Heilig Bloed aan de bewoners van Hoogstraten getoond. Vanaf dan werd de bestaande omniegang vervangen door een Heilig Bloedprocessie. Op 26 mei van dit jaar, exact dezelfde datum als 350 jaar geleden, zal dejubi leunieditie van de processie uitgaan. Een oude traditie wil dat men om de 25 jaar een nieuwe processie ontwerpt. Wanneer de processie in 1952 —onder leiding van Remi Lenstotaal werd vernieuwd, besloot men in 1977 dit niet te doen Reden was dat in t 950 een ander jubileum moect gevierd worden, nI. het 600juar bestaan van het miraculeus Heilig Bloed. Onder leiding van Deken Hannes werd toen besloten oni de processie regelmatig, groep per groep, te vernieuwen in plaats van een totale nieuwe opzet en uitvoering te bedenken. De kosten daarvoor zouden ook gigantisch worden. Van wijlen Deken Flannes weten we ook dat hij een boekje schreef over de Sint-Katharinakerk. Daaruit onthouden we dat hij pleitte voor dc juiste schrijfwijze van de heilige Katharina. Geschreven met een K, waar er nog altijd in l-loogstraten zijn die de letter c verkiezen. Fout, zegt de kern van de Heilig Bloedstichting ons. Katharina ''au Alexandrië (15 november) liuuide hij de Kuplicelie Ei ieluueii wieut, cclii ifi sterk aanleunde bij het Grieks. Een taal die geen letter c kent. Het is trouwens niet Catharina van Siëna die patrones is van Hoogstraten.


H. BLOED

Mannenwerk Tv,ccdc stap in de voorbereidingen betreft de rittrihiitrn die niei rdrn'n worden Daarvoor werd een heuse kuis- en boenploeg samengesteld. De vrouwen zeiden dat het ochilderen wed, was som dc iiiauiicii. Maai dikwijls volstond een laagje verfniet, hele stukken dienilen lijf mekaar eehaald te worden in opnieuw gemonteerd. Plezant was dat de schilderploeg werkte onder leiding van Cyriel Oornen, die de meeste stukken destijds als leerjongen voorzien had van een laagje verf, lang geleden dus. Elk voorwerp dat meegedragen wordt in de processie werd vastgepakt en nagezien, draagstellen, kartels, boetekruisen. de adelaar, het rad van Sint-Katharina, enz. Stokken van 1 Oüjaar oude spandoeken en vaandels werden hermaakt. Destijds (mischien te rap) gemaakt van olmhout dat makkelijk scheeftrok van het vocht, werd nu ceder gebruikt door j05 Schrijvers. Die stond ook in voorde opmaak van het rustaltaardat zijn beste dagen had gekend. Zo diende ook de ketting van de kruisen van de Floofdzonden hersteld te worden: 150 schakels in triplex. René Van Dcliii hing ze vroeger tussen de bomen in zijn hof om ze te kunnen schilderen. Bij het herstel van de kruisen zelt rolde er nog een briefje uit met de naam van de maker er op. Zo zit (zat) in elk kruis een papiertje met de naam van de student van de Vito die er destijds aan gewerkt heeft.

Nieuw vaandel Versleten tot op de draad is liet vaandel van OL Vrouw van de rozenkrans. Adviseurs van het ministerie raadden aan dit doek voortaan binnen te houden omwille van de kwetsbaarheid en de grote waarde wegens zeer oud. Een kopie laten maken zou veel geld kosten. Besloten werd een nieuw (zijden) vaandel te laten ontwerpen en uitvoeren. Het wordt 1,30 meter breed en zal 1,80 meter hoog zijn. De draagstok meet 2.75 meter. Eigentijds doch passend qua kleur en vorni in de processie. "Het mag gezien worden dat liet van 2002 is." Het Pinkstervaandel zal veel ogen op zich gericht weten.

Komt m mle (H)/Ioi' i iogm/m ml,' i'llcuij opgebouwd was.

loos Croes. cv'ii io/i de mriiizlligers die alle attributen van een nieut' laagje verf voorzagen.

Timmerman Jos Schrijvers he2ig aan de restauratie van liet tabernakel.

Koken kost geld. Dat wetende leden van de Heilig Bloedstichting wel. Zeker Fons Pans die jarenlang schatbewaarder was van de kerkf'abriek, de openbare instelling die de goederen van de parochie beheert. Tijdens de processie zijn het de twee bedeldanies die zorgen voor de grootste inkomsten van de organisatie. Het winkeltje in de kerk, waar vooral kaarsen en nog steeds 'bloeddraadjes' worden verkocht, levert een meer bescheiden bijdrage in de kas. Van die heilig bloeddraadjes worden er toch nog tussen de 400 en 500 per jaar verkocht. Vandaar dat de Stichting dit jaar op zoek gaat naar sponsors. niet in de echt commerciële zin natuurlijk. In de eerste plaats zal een huis-aanliuis-bedeling de mensen van Hoogstraten vragen om een gift te doen. Daarna volgt een mailing naar de bedrijven toe met éénzelfde vraag. Als wij (red.) dan even bedenken wie de grootste profijttrekkers zijn van deze feestweek in Hoogstraten —tenslotte draait alles toch rond Heilig Bloed-, dan roepen we hen bij deze op

om een ernstlge bijdrage te leveren tot de instandhoucling en vernieuwing van de processie. Honderden duizenden franken kost de restauratie van de oude vaandels en de vernieuwing van de kledij van de verschillende groepen die mee opstappen.

/1j,v / C/ 1 ig 01v]

/v

lmeiI cli, iiom. ii lvi

eens her-

Jubileumjaar In vroeger tijden werd de kerk feestelijk versierd met vlaggen, doeken en wimpels. Op de schilderijen van Alf'red Ost is deze kleurenpracht terug te vinden. Dit jaar zal de aankleding van de kerk geschieden niet bloemen. De laatste jaren hebben de Hoogstraatse mensen bewezen dat ze hiermee uit de voeten kunnen. Aan de gebuurten werd gevraagd oni de straten waarde processie doortrekt, feestelijk te versieren. Ook aan de mensen zal gevraagd worden om de huizen te bevlaggen. De hoogmis zal tijdens de eerste zondag van Heilig Bloed gecelebreerd worden door de bisschop van Antwerpen. Monseigneur Van Den Berghe. Hij zal ook de processie opluisteren niet zijn aanwezigheid. Blij is nien zeker dat liet geen moeite kost om dragers te vinden. Zelfs als ze verhuisd zijn, komen ze nog naar de processie. Er zijn er die zeggen: "Wij willen dat doen zolang we leven". De processie is gewoon van de mensen van Hoogstraten. Dank weet liet comité natuurlijk aan de scholen. Die zorgen nog altijd voor liet 'variabele' gedeelte van de processie. Kinderen en studenten groeien en vertrekken, vandaar. Naast de twee hoogdagen worden in de loop van liet jaar een drietal tentoonstellingen gehouden die liet jubileumjaar moeten ondersteunen. Vanaf 74 maart is er in het stedelijk museum werk te zien van Alfred Ost dat zijn band met Heilig Bloed verduidelijkt lui di, fLLstLadl viii liet Seiiuuai ie vindt van 13 tüt 16 scptcinbcrecn cspcisitie plaats ovcr Remt Lens en Heilig Bloed'. Lens was de ontwerper van de hedendaagse processie die in 1952 zin vorm en inhoud kreeg Tijdens de maand september zal in de kerk een overzicht gepresenteerd worden van 350 jaar Heilig Bloed. Niets doet vermoeden dat liet huidig paasweerwanneer we dit schrijven- zal aanhouden tot 20 nici, Daar kunnen we alleen niaar op hopen. D reeds geleverde inspanning van de vele vrijwilligers nioet kunnen getoond worden aan alle mensen van Hoogstraten en wijde omgeving. Dat wensen we de Heilig Bloedstichting toe.


H. BLOED

50 Jaar inzet De fanii!ie Bruurs uit Hoogstraten heeft al aren een sterke hand met de parochie en de Heilig Bloedprocessie. Getuigen daarvan zijn o.a. Jos Bruurs, organist van de Katharinakerk. wijlen priester Frans Bruurs, Adrien Van Den Bossehe (echtgenoot van Annie) erevoorzitter van de kerktabrick. En omdat het niet allemaal mannen moeten zijn, is daar May Bruurs, echtgenote J. I-Iaseldonckx, stille werkster aan de naaitafel. Na haar regentaat is ze direct begonnen met naaien in een eigen atelier. En daar zou de processie zijn voordeel aan hebben.

Verf Behang Gordijnen Vloerbeldeding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78

Zij herinnert zich nog de voorbereidingen bi1 vader Bruurs thuis in het salon met Remt Lens, ontwerper van de nieuwe processie in de periode 1948-1952, waar kleuren en stoffen werden uitgekozen voor de kledij. En de uitstap naar de Sint-Dymphna-processie in Geel met deken Laureys, om eens te zien hoe ze het daar na de oorlog aangepakt hadden. May trok dan later ook geregeld met o.a. René Van Delm naareen firma in Desselgeni ofnaardeTrappistinnen waar nieuwe kledij werd besteld. Zo plaatsten ze ooit een annonce in het paroehieblad dat over gans Vlaanderen verschijnt, om stukken 'zwarte voi les te verzamelen. Van wat er clan binnenkwam, werden de beste stukken gebruikt om hoofddeksels te maken. De groep van Sint-Katrien (zo zeggen ze het in de familie) werd 'gelijk gemaakt ten huize, op de Vrijheid, in het achtergelegen atelier vaarbij dure materialen zoals pels werden gebruikt. Het hele pak en mantel van Katrien wordt nog altijd bewaard door May. In een speciale koffer. Gans het jaar. Slechts éénmaal is 'Katrien' uit huis geweest. Op ecn tentoonstelling, waar op enkele meters afstand fritten en wafels werden gebakken. "Dat nooit meer". zou May gezegd hebben. Wie in de rol mag stappen, wordt door haar op zonclagvoormiddag aangekleed. Nadien gaat het pak terug voor een jaar de koffer in. Jaren geleden —ze kan zich niet meer herinneren wanneer, als je al zo lang bezig bent- diende ze de voering van het Heilig Bloeddoek te vervangen. "Ik peuterde die zo voorzichtig mogetipl( los, want je weet, dat was heilig hé, toen er een papiertle LOt viel met de namen erop van de mensen clie eelt vorige keer het doek hersteld hadden. Zelf naaide ik dan maar een visitekaartje van ons erin met de namen van de mensen die toen hielpen." Toen ze het 'velum' (schouderstuk van de priester die de monstrans draagt) moest herstellen, nam ze deze 's avonds mee naar bed. Le moesten dat eens stelen. May geeft toe dat er massa's mensen hebben meegewerkt aan de vernieuwing van de proeessie na de oorlog. Namen noemen zou onrecht kweken, er worden er altijd vergeten. "Als ik een toga maakte als model, dan werd de rest, een twintigtal, gewoon uitgemaakt door andere vrouwen die in de Pax verzamelden. Hel ging zover dat we ze op maat van cle dragers maakten, water in de kelder kan niet Iie in de proeessie. En we vroegen zeker dat de mannen een donkere broek zouden dragen." Mijnheer Lens heeft ook een groep 'Onze Vader' vergeten te vormen. Voor volgend jaar wordi er aan gedacht om deze toe te voegen. Daar is wel inspiratie voor nodig. Zo is de groep met de bloklluiten zelf gefabriceerd na Lens. Een vereniging heeft zich al kandidaat gesteld om de uitbeelding te dragen. Zonder de naam van de groep te noemen, kan May gans de processie beschrijven in termen van stoffen, kleuren en herstelwerk. Al bij al is ze ieder jaar blij dat het dinsdag na Heilig Bloed is, als alles terug in de kast hangt. "Gelukkig dat we zoveel goeie hulp hebben", zegt ze tot slot,


H. BLOED

Heilig Bloed: 1380 - 1652 - 2002 Al is de juiste datum ons onbekend, het Heilig Bloedwonder gebeurde beslist voor 1380. De priester Eligius Aceker, kapelaan bij het Geestaltaar te Esch, bij Boxtel in Nederland, droeg aan het altaar van de Heilige Driekoningen in de SintPieterskerk te Boxtel het Heilig Misoffer op. Na de consecratie stiet hij de kelk met Heilig Bloed om en de geconsacreerde Witte wijn vloeide, bloedkleuriL', over corporale en altaardwalen. Gans ontsteld nani dc priester de heilige doeken mcc naar huis, poogde de bloedvlekken uit te wassen in een put, gelegen op de oever van de rivier 'Dc Dommel' en legde ze daarna te bleken in de zon. Toen de poging mislukte, droeg hij de Heilige Doeken naar zijn woning. waar hij ze in een koffertje verborg. Pas op zijn sterfbed maakte hij aan zijn biechtvader en aan twee getuigen het wonder bekend. Aanstonds begon het gelovige volk de kostbare relikwie te vereren maar pas na een langdurig en nauwgezet onderzoek gaf op 25 juni 1380 Kardinaal Pileus, pauselijk gezant in de Nederlanclen, de toelating om éénmaal per jaar de Heilig Bloeddoeken aan het volk te tonen. Te Boxtel, in Noord-Brabant, bereikte de Heilig Rloedverering in de 15 en 16 eeuw werkelijk een toppunt. Wonderhare genezingen staan er vernield. Bij cle opkomst der Hervorming in Nederland bleken dc Heilige Doeken er echter niet veilig meer te zijn. In 1628 werden ze overgebracht naar s Hertogenbosch en na de Vrede van MOnster (164$) via Weelde naar Antwerpen om uiteindelijk in 1652 te Hoogstraten te belanden. Meer dan 300 jaar bewaart 1-Ioogstraten deze kostbare relikwic. In 1924 schonk onze kerk de corporale terug aan Boxtel terwijl de mappa. in overeenkomst met Boxtel, voor altijd te Hoogstraten zal blijven. Op de ltc en 2 zondag na Pinkstcren gaat elk jaar na de hoogmis de luisterrijke processie uit tcr ere van het Heilig Bloed en brengt Hoogstralen en haar bedevaarders hulde aan het kostbaar bloed van Jezus.

Boxtel: Gastvrij in de Meierij Heilig Bloed verbindt Hoogstraten onlosmakelijk met Boxtel en omgekeerd. Immers het Heilig Bloed wonder vond plaats in deze Noord-Brabantse gemeente omstreeks 1380 en sedert 350 jaar is Hoogstraten de veilige bergplaats van deze relikwieën. Een reden om eens de wagen in te stappen en op bezoek te gaan. Ter plaatse werden wij hartelijk ontvangen door Toon Slaats, secretaris van de H. Bloedstichting. Hij weet ons aangenaam te onderhouden over de huidige Heilig Bloedverering in zijn gemeente en geeft ons op de koop toe er een rondleiding door plus enig geschiedkundig inzicht.

Boxtelse historie Boxtel is van oudsher ecn knooppunt van wegen gelegen midden in de stedcndriehoek Tilburg-Eindhoven-s'Hertogenbosch. Bovendien was het een bedevaartsoord en een marktplaats. Dit leidde ertoe dat Boxtcl als eerste in de regio een met stenen verharde weg aanlegde. Dit leverde de Boxtelaren in de wijde omgeving de bijnaam "Keistampers" op. Nog ouder is waarschijnlijk liet ontstaan van een nederzetting aan een doorwaadbare plaats in de rivier "de Dommel" die de gemeente doorkruist. Wanneer wij grasduinen in de Boxtelse geschiedenis komen wij enkele namen tegen die ons vertrouwd in de oren klinken. In de 13e eeuw komt Boxtel in handen van de Heren van Cuyk. In 1288 wordt ene Willem van Cuyk de eerste heer van Boxtel. Frederik Jan Otto van Salm-Kyrburg is in 1794. bij zijn dood onder de Franse guillotine, de laatste Heer van Boxtel

netwerk wat Boxtel in de omliggende gemeenten wel eens de benaming "onderwijsstad' oplevert. Iii het centrum treft ci een variëteit aan winkels. Het winkelgebied strekt zich uit over een groot deel van het oude centrum. Het hart van het Boxtelse centrum is autovrij gemaakt. Vrijdag is het marktdag op liet stemmige marktplein. Toch laat de ruimere omgeving een agrarisch karakter vermoeden. De deelgemeente Leunpde kende vooral een landelijke geschiedenis. Nog altijd zijn er klompenmakers actief voor de binnen- en buitenlandse markt.

Bezienswaardigheden Uit welke richting men Boxtel ook nadert, vanuit de verte wijst de spitse toren van de SintPetruskerk het centrum van Boxtel aan. Zowel het exterieur als het interieur van deze laatgotische kruishasiliek zijnde moeite waard. De

4

GEBED Bloed van mijn Zaligmaker, voor mij zo kwistig vergoten. Bloed waarvan één druppel de wereld van alle smet kan reinigen, Bloed dat mij voedt telkens als ik te communie ga. Kostbaar Bloed. blijf het teken van Jezus' grondeloze liefde tot mij.

(Verhaal en gebed van het H. Bloed vai Hoogstraten op de ach ter'ijde van een H. Bloedprentje.)

Het kan vriezen in mei, tot de lJsheiligen zijn voorbij.

De Sint-Petruskerk van Boxtel met vooraan de fI.Bloedkapel.

Toon S/wiLs, n/Lc ­usthecr 1)1 Boxtel en secretaris van de Stichting aldaar die de processie organiseert.

Het actuele Boxtel Het huidige Boxtel bestaat uit drie kernen met name Boxtel, Liempde en Lennisheuvel en telt om en bij de 30.000 inwoners. Het is goed bereikbaar zowel via autowegen - de autoweg Tilburg-s'Hertogenbosch - als met liet openbaar vervoer. Voor de wat geoefende wielertoerist kunnen de ongeveer zeventig kilometers. die Hoogstraten van Boxtel scheiden, geen onoverkomelijke moeilijkheid zijn, dan wel een aanracler om dit eens te doen Fconomisch gezien is de kern Boxtel liet trekpaard van de regio en telt ongeveer 15.000 arbeidsplaatsen. Ook handel en dienstverlening hebben zich sterk ontwikkeld. Zo is er een scholen-

Sint-Petruskerk is verbonden niet liet H. Bloedwonder dat sinds 25 juni 1380 voor tal van gelovigen aanleiding was deze kerk te bezoeken. Rondom de St.Petruskerk treffen we enkele monumentale panden aan, zoals op Duinendaal het kanunnikenhuisje, de woning van de liet kapittel van negen kanunniken uit 1493. Er tegenover treffen we het restant aan van de vroegere brouwerij 't Anker. Op de Markt naast het gemeentehmmis staat 't Hofje, het voormalige vrouwengasthuis dat dateert uit 1646. Het pand is nu in gebruik als VVV-kantoor, historisch museum, horecabedrijf en bevat ook enkele kleine woningen.


H. BLOED

SÇLEG'9N

I_ 4 I . !Ii II!!-F T

1

LOEWE.

_J

:

Hei kasteel Stapelen, s/al i'an cle Heren i'an Bo.vt'el.

/ • •

Zelfbewust en individueel. Meervoudig onderscheiden design. Buitengewone kleurencombinaties. 100-Hz techniek. Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP, Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• • ••

Het kasteel "Stapelen" was de thuishaven van de heren van Boxtel. Bij restauratiewerkzaamheden rond 1970 werden resten van een stenen fundering aangetroffen van een vermoedelijk vroegmiddeleeuwse houten burcht, hetgeen zou betekenen dat de geschiedenis van Stapelen nog enkele eeuwen eerder dan 1293 begint Sinds 191 5 wordt het kasteel bewoond door de Paters Assurnptionisten en is er een seminarie gevestigd. 1-let mooi geconserveerde dorp Licmpde heeft een beschermde dorpskern en daarnaast zijn er nog 31 andere rijksmonumenten, vooral woonhuizen en langgevel boerderijen. Een wandeling meer dan waard. Ook de moderne architectuur is niet te versmadcii. Mooie voorbeelden hiervan zijn de uitbouw van het oude gemeentehuis met een indrukwekkende raadszaal, maar vooral ook het nieuwe politiekantoor. Een gebouwencomplex bijna geheel opgetrokken uit glas. Niet iedereen is het eens met de kwaliteit van dit gebouw maar in ieder geval is het op allend genoeg zodat iedereen de politie weet te vinden. De woon- en zorgcentra voor bejaarden kunnen ons eveneens tot voorbeeld of inspiratie strekken.

usea Boxtel beschikt over zeven musea: Dorpsmuseum De Kleuskes, waar het Brahantse farnibeleven en dat van de klompenmakers zichtbaar is gemaakt. Museum Gaudéte is een museum voor volksdevotie. Museum De Canonye heeft in haat collectie een particuliere verzameling van voorwerpen over het leven van de kanunniken. Het Wasch- en Strijkniuseum geeft een beeld ovcrhet wassen, strijken, mangelcn en persen in de loop van vele jaren. Museum Stapelen besteedt aandacht aan het kloosterleven van dc Paters Assumptionisten, iconen, kruis- en liciligenbeelden, liturgisch vaatwerk, bijbels en voorv erpen afkomstig uit verschillende missielanden. In het 't I-lofje is liet historisch Museun Piet Dorenbosch gevestigd Dit museum heefi naast een permanente tentoonstelling over dc geschiedenis van Boxtcl jaarlijks een aanta] thema-exposities over typisch Boxtelse actuelc onderwerpen. Het Oertijdmuseum is een geologisch museum met een uitgebreide collectic fossielen, mineralen en edelstenen.

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen(selexion.bc

SÇL

9N t Hotke, nu JJ kantoor en café Begijn. 7


H. BLOED

Dagrecreatie Wie Boxtel zegt, zegt 'natuur'. Boxtel is wat natuur betreft uniek gelegen. Op loopafstand van liet centrum, kan men in de Kainpina uren terecht voor wandelingen of Oetstochten een landschappelijk waardevol en zeer afwisselend bos- en heidegebied. Ook in de Geelders, het Veldersbos, de Mortelen en liet Landgoed Sparrenrijk kan worden genoten van een rustig wandelgebied. Bij het wandelbos Sparrcnrijk is er een recreatieplas "De langspier". Vanaf het paviljoen vertrekken diverse fletstochten door de regio. Voor skaters liggen 10 fraaie routes klaar, variërend van 10 km tot een ware marathon. Kaj akken op de Dommel is de laatstejaren in opgang. Speciaal te vermelden is hier nog "De Kleine aarde". Deze stichting wil zoveel mogelijk mensen interesseren voor een duur zame leefstijl, gebaseerd op landbouwmethoden, voedingsgewoonten en een bewuste omgang niet energie en grondstoffen. Met een hele tros campings en hotels beschikt Boxtel over heel wat verblijfsaccommodatie. Meer informatie, plattegronden en routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar in de VVVwinkel op de Markt.

Sporen van H.Bloed Waar en wanneer de gebeurtenis van het wonder precies heeft plaats gevonden is niet te

wiel bij de watermolen op de Dommel ofwel in een in de buurt gelegen put, later de heilige put genoemd. Noch van de watermolen, noch van het molenwiel. noch van de put is iets overgebleven. Alleen het voormalige pakhuis - nu bloemenzaak - in de Molenstraat niet liet daarachter gelegen molenhuis houden de herinnering er nog aan vast. Na enig overleg werd in 1924 de corporale doek door Hoogstraten teruggegeven aan de katholieke gemeenschap van Boxtel. Op 12 juni 1924 kwam de geestelijkheid van Boxtel te samen met honderden mannen naar Hoogstraten om liet altaardoek in ontvangst te nemen en terug naar Boxtel te begeleiden. Nu wordt liet doek bewaard in de H.Bloedkapel van de St.Petruskerk en wordt het jaarlijks in processie door Boxtel gedragen. De verering kende sedertdien een ware opbloei. In de omgeving van de kerk werd een H.Bloedpark met kruissveg en een monumentaal buitenaltaar aangelegd. Nu vandaag rest hiervan weinig of niets meer, maar toch gaan er stemmen op oni dit park en altaar terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

De H.Bloedviering De processie trekt jaarlijks uit door de Boxtelse straten op Drievuldiglieidszondag (de zondag na Pinksteren). Dit jaar, 2002, is dat, net als bij ons, op zondag 26 mci. De feestdag wordt geopend om 1 (t .3 (Ii niet ccii •

1-let al/au/doek zoa/,s dii in Bo.vtel bewaard wordt.

achterhalen. Het was in ieder geval een aantal jaren voor 1380. Immers dat jaar is het sterfjaar van de priester Eligius van den Aker. 1-lij bekende het gebeuren op zijn sterfbed en droeg zijn geheim dus al meerdere jaren met zich nice. Algemeen neemt men aan dat liet gebeurde aan het altaar der Drickoningen op de plaats waar nu de St. Petruskerk staat. Deze laatgotisehe basiliek werd gebouwd om plaats te kunnen bieden aan de talrijke pelgrims en bedevaarders die naar Boxtel kwamen en de H.Bloeddoeken te vereren. Deze verering kende in de periode 1380-1652 een grote volkstoeloop. Wanneer de doeken, na de vrede van Munster in Hoogstraten in veiligheid werden gebracht bleef de volksdevotie in Boxtel, hoe tersluiks soms ook, doorgaan. Volgens de overlevering heeft Eligius de doeken uitgewassen in het molen-

Gluxiaaiii in iie Sini-Petruslierli in 13o.vtel dewelke het om..taan i'an het ,niraculeus Heilig Bloed ier/we/di.

.

Volkse bedevaa rigroep. Mannen, vrouwen en kinderen op weg naar Bo.vtel, uit hun woonplaats reeds daags tevoren of in de na clii vertrokken. (foto: Frans Van Gulik

eucharistieviering in de St.Petruskerk. Om 14.00h. volgt een beiaardconcert van op de toren. De processie vertrekt om 15.00h. aan de Burgakker (het straatje naar liet kasteel) en doet de voornaamste straten van het centrum aan. In tegenstelling tot de "stille" Hoogstraatse processie is deze van Boxtel een aaneenrijging van taferelen waarin vertellen, zang en enig toneelwerk centraal staan. In 1949 gaf de kunstenaar Lucas van Hoek haar, haar huidige vorm. Na de openingsgroep volgt een bijbelse groep waarin profeten hun zeg doen. In de liturgische gedeelte dat volgt worden symbolen, zoals druiventros en wijnpers, nieegedragen. De historische groep verhaalt liet wonder van H.Bloed. De sacramentsprocessie besluit met kerkelijke en burgerlijke overheden de

Vanaf 29 mei kan u weer volop in onze nieuwe MAAND lezen, hopelijk in het zonnetje. Medewerkers, uw bijdrage wordt verwacht op woensdag 15 mei; over dorp en sport kan u nog berichten op zondag 19 mei.

stoet. Omstreeks 17.0011. is er de slotplechtigheid in de St.Petruskerk. In liet totaal zijn om en bij de 600 figuranten bij de processie betrokken en buiten een aantal vaste deelnemei-s is liet ieder jaar weer een opgave om deze bij elkaar te vinden. Maar dat hadden wij in Hoogstraten ook al eens gehoord. Een foor en jaarniarkt zoals bij ons is er hier niet bij. Wel bestaat er een H.Bloedspel, een historische toneelvoorstelling, die jaren geleden werd gecreëerd en enkele jaren geleden, met groot succes, terug werd opgevoerd. Misschien zijn er in de toekomst mogelijkheden om dit spel om de zoveel jaar opnieuw te herhalen. Wij vonden het meer dan de moeite waard om Boxtel eens te bezoeken en is het niet om naar de processie te gaan kijken dan zijn er genoeg andere redenen. Immers moe en voldaan keerden wij naar huis terug. (pd)

Een koude mei, een gouden mei.


H. BLOED

Heilig Bloedfoor 100 jaar geleden Elders op deze bladzijden leest u een fragment van Hendrik Versmissen over de zaterdag voor Heilig Bloed, gedateerd 1927. Op 1 mei 1969 verscheen het jubelnumnier van de Gelmelwacht, liet 100 nummer. In dit Milacblad voor de soldaten, dat in vele parochies onder de kerktoren werd verkocht, verhaalt Louis Doms zijn jeugdjaren vanaf 1903. Hij beschrijft daarin liet tegemoetgaan met heel de school van 'een zekere kramer' Waarschijnlijk 'Speldekop', onderwerp in de tekst van Dr. Versmissen. Hieronder vindt u het (ingekort) relaas van een kermiszondag uit 1905 of 1906 Wat was er toen te zien en te beleven op de Heilig Bloedfoor? "De processie is binnen en nu naar de foor. Eerst naar links. Daar omtrent recht over Mon Donnez (nu Zwanenhof) werkte een soort reus, 'ii tarzan: Wiljams. Hij slaagt me daar een stuk ijzer nen duim dik met iie zjoenk op zijn blote arm tot ne winkelhaak. Een ketting van vijf zware ringen —we mogen er eens aan trekkentrekt hij zo maar op een fik en (lak vaneen. Wat naar rechts voor liet stadhuis, meer over de poort van liet kerkhof en verder de dreef, nen grote vizjelant niet boven op liet dak drie muzikanten, die liet volk ... Wat lager voor de bok stond ne sjikke meneer, helemaal in 't zwart met een wit strikske en een hoge engelse buishoed op. Dat was meneer Ihissens. Het zou geen H. Bloed geweest zijn als er Thissens niet geweest was, want hij was toch de man die eenieder van zijn ziekten of andere kwalen kon allielpen. Hij deed met een elegant gebaar de muzikanten zwijgen, nam de hoed af en begon niet een lijn gemanierde buiging: "Damen en heren Mesjieu ee medam. Komt allen naderbij, gij allen clie lijdt aan maag , gal- ofnicrpijnen. Gij daar ruoedcrkc, gij hebt veel tandpijn. ik zie liet aan uw ogen," "j o ik menier, ikken hein vele ziere tanden." "Kom eens dichter bij en geefmij uw zakdoek ... Bon goed." En zie meteen schoof hij zijn mouwen 'wat op zodat ge zijn gouden mansjetknopen in zijn witte hemdsbandjes te zien kreegi. "Ik gict drie drupkens van dit flason in cle zakdock, steek hem nu goed in uw ziere tand en geef hem dan na 'n paar minut aan mij terug." De omstaanders hun ogen staan strak en gespannen wachten zij naar de

uitslag. En zie wat er gebeurde. Meneer Thisseus deed de zakdoek open en liet liet wonder aan liet dicht opcengedromd publiek zien. "E vwola mesjicudaam kijk!" En ja, wij zagen liet permantelak. Vijf, zes nee wel tien kleine witte "moikes" (wormpjes) lagen te kriewelen in de zakdoek. Dat was een wonder.

De flesjes vlogen weg lijk rook, en 't was niaar steeds: "Menschen, mcnsclien, het zijn bijna de lest!" Recht voor Piet Rijgers (nu cafĂŠ" Patria") de kraamkes van jef Paternoster, Mie Bid, en Men kon er kopen: paternostcrs niet een kruiske voor de doodstrijd, medollekes, beeldekes, geboekes en van alles wat in zo'n kraamke thuishoort. Recht over Alowie Horsten (uurwerkmaker op de hoek van de Gelmeistraat en waarvan men vooraan links in de kerk zijn mooi mekanisch raderwerk kan bewonderen: pastoor Van Den Aker die maar niet ophoudt de H. Bloeddoek in het water te dompelen, doch tevergeefs, de vlekken gaan er niet uit) stond Wuitjes pecrdjesmolen te draaien. Een klein draaiorgeltie, zo'n meter hoog en ook breed speelde -als er iemand draaide- enkele lustige deuntjes. Op liet draaiboek stonden vier airkes: Wat verderop, de opvallende kramen van de familie Kaspernians en Van Camp. Alles liet

De /infii'e is steeds een i'aste groep geweest in de geschiedenis Fan de Heilig Bloedp/'ocessie.

geordend: liet blonk van de properteit en de rijkelijk versierde voorwerpen trokken ieders aandacht. Daarverkocht uien allerlei: patcrnosters. kerkboeken, schappeliers, medalliekes. beeldekcns (ik denk wel van alle heiligen). Aan de andere kant van do strant, over vader (Louis) Van Hoeck-De Meyer en jet' De Haes, lagen op lange op de grond uitgestrekte zeilen: schoenen, zondagse. werkdagsc en landdabbers, wollen :;loefen, klompen, hoge, lage witte, zwart gekleLirde, besneden, franse klopkes. klefkrs ...enz. Daarnaast op lange geschraagde tafels: allerlei peersgetuig, broekrienien, kruibanden, koeibeugels, tuier-, hooien karzclen, pikken, zeisen, zichiels, melen, horgetouwen. enz. .... Over Milleke Brosens sloeg pa Pelcknians de warme rek over den haak dat liet een lust was om zien en ma knipte ze tot kremels.

SiI'diat:uugr/s iaiiki'ii v'orte;' /eeI uit i 'au Ir / Ir/lig Bl a Spi/zakken deze traditie hei/even.

1/1 au.

lii /UIc / /

i!''ii dl dC/1

/t

Recht voor notaris Van Regenmortel een kraamke met allerlei siervoorwerpen: haar kammen, bezet met paarlemoeren parels, gekleurde en zilveren haarspel len, froe-froe pijpkes, blijntjes en knipkes voor dc gemkes, vergulde halshangers, brossen en brelokken, gouden of gekleurde letters die de jongens op hun klak of den traver van hun frak staken.


H. BLOED Over Joaneke Pak kon met ballen naar lege potten gooien, als al uw senten opgegooid waren en hadt ge dan geluk gehad, dan kon men met een grote print of... onder uwen arm over de mart diffeleren. Over 't "Hooghuis" stond de grote luxijeuze smoutebollenkraam van Jan van Turnhout, en voor de bewaarschool de atrraktiebarak van mij nheer Hams, met de negerbokser en de lutteur "pak is pak". Op het verhoog stonden 'n paar klonen die met hun groskes, schuiftrompet,ofgrimassen, moppen en kwinkslagen en drom van volk voor de brak lokte. Ook stonden er tweejonge meisjes —van rond de achttien- zij waren gewichthefsters, knap cii mooi gebouwd. Zij kregen veel bezicns, want zij hadden blote armen en nogal wijd "dekol". Hun rokskes kwamen zo maar juist tot op de knieën, en als ze dan, om aan het publiek hun kracht te tonen, een baar met aan beide uiteinden een zware bol, in de lucht staken, o dan kwamen hun rokskes zeker tot acht â tien centimeterboven de knieën. Een een reactie! Enkele jonge snuiters op de voorste rijen riepen: "Mannen! Het wirlichtte!" Vrouwen mopperden: "Het is waarlijk een schand." Een oude stijve menheer vroeg of hier in België geen wet op de zedenbescherming bestond. Recht voor Jetteke De Clerck 'n barak met achter dikke traliën aan een zware ketting de verschrikkelijke wilde man, meegebracht uit den zwarte Afrik. Hij at vuur zoals wij patatten. Daarnaast kon men de meer dan één meter lange zaagvis bewonderen. Hij kon op niinder dan geen tijd een gat in een duinise plank zagen, waar ge uw hand kondt doorsteken. Maar jamnier genoeg, toen wij binnenkwamen was, naar dc nian ons zei: "Spijt mesjeu-daam, mais de zaakvis is zjus kestorf." Ook zag men daar het levend mensenhoofd. Daar over Mieke de Schilder een grote kijkkast met: koeien met twee koppen, andere met nen staart tussen de horens, nen hoge buIt op de rug lijk nen kemel, kalveren met vij fpoten, 'n ander maar met drie en zo meer. Recht over den "Bellevue" bakker Boeren dc beroemde bui ks p rek er - w o ii der ina n "Ventorius". Hij zei ons zo maar perdaf onze naam en op minder dan tijd kon hij ons in slaap doen. En daar voor burgemeester Brosens een prachtige tent met het grootste natuurwondcr van dc wereld. ... want op die tafel lag onder een grote witte doek of' laken het mooist gevormd en volmaakt lichaam van een aclittienjarig meisje. Ik zeg lichaam, want het meisje had geen hoofd want liet was ecn natuurwonder, en men kon aan het op en neer gaan van het laken zien dat zij ademde, dus zij leefde. Het is bij een krote uitzonderink dat dit wonder hier in Belzjik en wel in Hookstraat niet Heilik Bloed mak wordt ketoond. Terug aan de andere kant stond de liekeszanger Sus Van Aarschot met zijn tienbasser. Diën vent kon toch spelen se, dat was lijk nen uirgel. Een eindje verder speelde de lickeszanger "Van Gestel": Frans Van Kets. Hij speelde viool, en Trees zijn vrouw zong met haar helder nachtegaalstemmeke hoog boven alles uit. Rond de liedjeszangers stond steeds 'n massa volk, en iemand die goed met de ellebogen kon werken geraakte op den duur toch in één van de voorste rijen. Het is goed te begrijpen dat daarvoor gedrongen werd, want er kwanien maar eens perjaar nieuwe liedjes uit, en dat was met Heilig Bloed. Zangers en ook de speelmannen moesten liet er 'n vol jaar nice doen." 10

Speldekop Zondag na Sinxen is het te Hoogstraten groote begankenis. Nergens, lijk daar, een foor : zoo ouderwctsch en eigenaardig Van in het begin der week die voorafgaat is liet een lust de schilderachtige woonwagens derwaarts te zien hollen en bollen. Er komen er toe op alle uren van den dag en van den nacht, van alle kleuren en pluimage, getrokken door menschen en paarden. Pas aangekomen begint liet geklop en getimmer aan liet kraampje.

ovcrlomiiierd door ecn Spaanschen hoed. 'Speldekop 'juichten de kinderen. 'Hou, Liske !' Als liet doodversleten paard stilstond kwam ongeveer deze rede, niet heesche stem en onbetaalbaren Antwerpschen tongva 1 uit den fustigen kramer 'Wilt ge gelooven dat ik blij ben', blaasde hij, 'dat ik er ben 7 Van wijd als ik dien langeii wapper van een toren zag, riep ik al : ik koni Sint Niklaas trekt rond in den winter en Speldekop in dei1 zomer ! Ik zeg het altijd

' -.

22—

za

's Zaterdags om éen Lilirzet de plechtigheid in met liet luiden der feestklok. En op dien juisten stond kon men jaren lang de gewichtige bazin van de Zwaan zich zien spoeden naar den drempel van liare woning. Daar keek ze omhoog naar de galmgaten van den toren, terwijl tranen van aandoening biggelden van hare oogleden. Dat was als liet sein voor de lustige schooljeugd. Er werd niet langer meer toop geschoten. noch geklctst met de marhollen in een kuiltje. Al de straatjongens trokken op om Speldekop den kramer, af te halen. Het waren doorgaans dezelfde blozige benge Is. Ze droegen een broek waarvan niemand met zekerheid kon bepalen of' het een korte of lange was', ze reikte tot halverwege de beenen. Dc knieën en het kruis waren voorzien van sierlijke lappen. Het leek dat moeder geen stof meer had voor het vestje : want de ellebogen keken naar buiten door de gaten in de mouwen. Een pet droegen ze niet : die kon hun stekeImge borstel best missen en klompen en sokken evenmin : daar was liet veel le warm voor. Eerst gingen ze gestadig tot aan het einde van het dorp. Daar werd het een dratje en ze floten liet nieuwe kermisdeuntje. Eindelijk sprongen ze wild over de ruggen of over de grachten. Ze stopten aan een oude boerderijtje : de Kittelkooi. Daar spoelt er een heekje onder den steenweg door. De baan wordt kaarsrecht en loopt dood in liet verschiet. En of het afgesproken was : weer kwam de 1 e gend a r i sc lie groene w 0011 sv age n aangesehokkerd in de verte. Nevens het witgebloemde en hinkencle paard trad langzaani op hen toe een man in zijn hiemdsmouwen, het komiek-wijnrood wezen

nergens kunnen de kinderen koekkappen als in Hoogstratcn ! Trienemnoetje., de kramellen !' Een minzaam grijs vrouwtje, met een grauw verrimpeld gezmchtje, de levensgezellin van Speldekop, zat in liet deurtje van hare zwerven de won ing en overhandigde een eetelmand aan haren levenslustigen man. Arra, mannen ! gribbeldegrabbelt. Schart maar Herhaalde malen klauwde de breede hand in de diepte en liet hagelde lekkernijen in de dolle bende. Ze grepen en stoven hals over kop, riepen, lacliten en veenden. 'Trienemoetje, mijn vrouwtje', vervolgde vertrouwelijk de kranier. 'die kent gij allemaal ! Maar, nevens haar, clie jonkheid daar komt voor den eersten keer mee op kommercie. Dat is nu Mia, ons nichtje. Vader en moeder heeft ze verloren en nu is ze alleen op de wereld, och arme ! Maar ze woont hij ons. Lief! Precies Trienenioetje als ze jong was !' Het vrouwtje ghimlachte en er waasche een blosje over de wangen van liet meisje. Hare lippen prevelden iets heel zacht, zoodanig dat Speldekop moest nadei'bij komen, om uit dat jeugdig mondje te hooren 'Gelooft gij wel, oom, dat gij kunt praten als een advokaat !' 1-let open wezen van Speldekop glansde, zijn breede hoofd seliuddeboltle, de zweep klapperde 'Dju. Liske ! nor de vraaid !' En de wondere stoet van Speldekop en Liske sukkelachtig iii de berrie van de brak, met voor er op een verslenst oudje en iets nieer als een bakvisehje, dat alles omringd door een teiër natuurkinderen, deed triompliantel ijk zijn jolige intrede in het oude stadje. (Fi'agi)ient uit Iie jidrik Vei'snzissen Speldekop, uitgeverij Haselcfonckx, Hoogstraten, 1927.)


H. BLOED ben eens in een museum geweest bij ons van Rambrand ofzo iets. Ook mooi hoor, en van Jan Steen." Ik zei: "ja, dat zal wel ..." en zette Raf Peeters zijn stemgeluid ietwat harder, die al voor de tiende keer de waarde bezoekers van harte welkom begon te heten. En toen begon Adrianus Johannes Cnjnen, oud 81 jaren, ook wat harder ie roepen: "Dat hij altijd flink gewerkt had in zijn leven, dat hij eigen huizen had en zo . . ." Ik geloofde hem natuurlijk, maar Raf Peeters viel hem telkens in de rede met zijn Alfred Ost, zodat ik moeite had om de kranige Crijnen te verstaan, die nog steeds aan het uitlegen was hoe hard hij gewerkt had en hoe zuinig hij geleefd had. Om het met zijn eigen woorden te vertellen, hij zei: "Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen." wat ik volledig beaamde en ik wenste hem een wederzien volgend jaar, de eerste zondag van l-l.Bloed. En zo werd het dan stilaan tijd om afgelost te worden aan de kas. Intussen waren eral heel wat waarde bezoekers binnengekomen. o.a. Raf

Het Heilig Bloedmuseum Over Heilig Bloed kan heel wat verteld worden. Dit verhaal speelt zich af in het jaar 1968. Plaats van gebeuren is de Latijnse school, waarin het Ostmuseurn is (was) ondergebracht. Dc zaterdait voor l-l.Bloed belde Lou Van Den Bosschc bij mij aan. Ofik 's anderendaags in de voormiddag in het H.Bloedmuseum aan de kas wou zitten. Ik trachtte tevergeefs een uitviucht te vinden en zie dat ik om half twaalf lector moest zijn, maar deze zwakke uitvlucht was er de oorzaak van dat ik de ob toegewezen kreeg van 10 uur tot 11 uur. Toen ik 's anderendaags om tien uur in het 1-l.Bloedmuseu111 toekwam, nam ik de kas over van Lou Van Den Bossche. "Het inkomgeld bedraagt 10 frank.' verklaarde Lou mij nader. "Het geld legt ge maar in dit sigarenkistje. En hier liggen de H.Bloeddraadjes. Die kosten 2 frank ... En oppassen voor de Hollanders" zei hij achteraf "Die proberen binnen te geraken zonder te betalen." "Het zal niet lukken." zei ik. Toen Lou weg was bekeek ik de tafel, waarop de werkinstrumenten lagen. Een sigarenkistje "Corps Diplomatique" met wat geld in, ander sigarenkistje "Mercator" met de H.Bloeddraadjes, een pak gestencilde bladen met daarop de namen van de tentoongestelde werken van meester Alfred Ost, een stapeltje gidsen van Hoogstraten en een pakje kunstprentkaarten. Er lag ook nog een bandopnemertje "Sony". Lou had mij ook daar het gebruik van uitgelegd. Links draaien, rechts draaien. induwen, stop, vooruit, achteruit, stil, harder Terwijl hij het zo aan 't uitleggen was, had ik mijn ogen stijfdicht gedaan en ik had gezworen hij mezelfdat het zijn pa was die voor mi stond. Ik deed mijn ogen terug open en ik zei: "Mijnheer de griffier, ik heb alles goed begrepen, het zal wel gaan." Ik beluisterde de bandopname en hoorde een plechtige stem zeggen: "Waarde bezoekers" Ik dacht eerst dat koning Boudewijn een kerstboodschap de wereld instuurde, maar - omdat ik thuis ook een bandopname heb liggen van RafPeeters zijn "Troelalira. troelala" - erkende ik al vlug zijn prachtige voldragen stem die op een onderhoudende manier vertelde over het werk van meester Alfred Ost. Terwijl ik zo stond te luisteren, gleed mijn blik vluchtig over de muren die volbehangen waren met allerhande schilderijen. Mijn blik bleef hangen op een doek dat de ingangspoort van het oude kerkhof voorstelde, langs de kant van de Dreef, met op de achtergrond het stadhuis. de Latijnse School en een begijn. Deze schilderij riep bij mij herinneringen op uit mijn kinderjaren, toen wij met Leon Janssens, Georges Thirion, Remi De Keuster, Luc Peeraer, Louis Vindevoghel enz.. cowboy met hantjop speelden. Zoals ik al zei, ik was de schilderij van Ost aan 't bewonderen met één oog. Mei het ander oog keek ik schuinweg het kerkhofpad op om te zien of er nog geen bezoekers bijkwamen. Toen zag ik hem komen. Een stevig kortgestuikte oude man met blozende wangen. Aan de deur bleef hij staan en hij probeerden naar binnen te gluren. "Is er hier veel veranderd?" vroeg hij. "Sinds wanneer?" vroeg ik. "Vijfjaar." zei hij. Ik zei: "Nee, dan is er niets bij gekomen ofhijgeschilderd". "Kost het iets?" "1-let inkomgeld is 10 frank of 70 cent" zei ik. De teleurstelling stond op zijn gezicht te lezen: "Neen, dan kom ik niet binnen.... Weet je..." zie hij: "Het is nou voor de vijftigste maal dat ik

als regent van de autobus naar het 1-1. Bloed kom met de bedevaarders van Halsieren." "Wablieft!" zei ik " Voor de vijftigste maal! Mijnheer, kom dan alsjeblieft binnen!" Ik voelde me terzelt'derti jd deken en burgemeester van 1-loogstraten, onidat ik op dat ogenblik de enige was om hel met de verschuldigde eerbied te ontvangen. Ik monsterde de bronzen medaille die samen met een klein rood doekje op zijn borst prijkte. "Mijnheer, ik heet u van harte welkom in Hoogstraten en proficiat! Het is geweldig!" Ik schudde zijn hand en het was hem aan te zien dat hij aangedaan was.

EX_p.t

t't"-

--

tÂ'

c_

2'i

c

.1-

r'- "

-'•

• - 4'

.!

..-

'

\4 '

4.

ï4

/i

T

-I

- --'- - -. —c

Al»'ecl Os! schilderde op grootse wijze de verkoop van heilige beeld! es, prentjes en andere koopwaar. "Moet je weten" zei hij "We zijn dit jaar met 80 mensen uit Halsteren naar Hoogstraten op bedevaart gekomen. Die ben ik allemaal thuis gaan opzoeken. Met de fiets. Ik heb tijd. Zo doe ik dat al vij ftig jaar. Van 1918. Mijn vader zei: "Jongen, wil jij het regentschap van mij overnemen?" Ik zei: "Ja vader, graag." ... En dat heb ik dan gedaan." Ik stond verbaasd. 1k keek de oude man aan en vroeg: "Mijnheer. mag ik u naam weten?" "Adrianus Johannes Crijnen" zei hij" met een Cce. Niet met een Ka. St. Elisahethgesticht Halsteren. Ik heb daar een mooie kamer. Vroeger woonde ik in de Lepelstraat ... Als je in Halsteren komt, moet je maar naar mij vragen. Iedereen kent mij. Ik heb in die tijd het gemeentehuis nog gebouwd. Ik hen altijd aannemer geweest." Er kwamen enkele mensen binnen. Noodgedwongen moest ik onze jubilaris even alleen laten om inkomkaarten te verkopen. Toen ik me terug omdraaide, stond hij, gebogen over een glazen kast te kijken naar tekeningen van meester Alfred Ost. Toen hij na een halfuur terug mij me kwam zei hij: "Er zijn mooie dingetjes bij. Heb je ook schilderijen van Van Eyck?" Ik zei: "Nee, nog niet." "Nou, dat is een Vlaainse schilder. Schildert goed hoor. Nou, ik

Huet die zichtbaar genoot want zijn blikken gingen gulzig over de fors gepenseelde tiguren van meester Ost. Opdat ogenblik schoot het me te binnen dat ik absoluut eens naar de tentoonstelling moest gaan zien van het instituut voor kreatieve opvoeding, de oude koopmansregel indachtig: "Als gij bij mij pikken komt kopen, kom ik in uwe winkel knoppen halen." Ik ging even in het deurgat staan en Albert Weyler, die al 40 jaar lang, jaar in jaar uit, dezelfde taak heeft in onze processie, kwam even een praatje slaan. En Lou Van Den Bossche kwam me aflossen. We telden de kaarten na. Sinds 10 uur 63 kaarten verkocht. Dat is 630 frank. Toen ik in de kerk kwam, stonden de Ridders van het H.Bloed in vol ornaat op het hoogkoor reeds te wachten om mee in de processie te gaan. Ook de burgemeester met een tricolore band. Ik ging staan waar dat een lector moet staan en zag hoe de kerk stilaan vol begon te stromen met vrome bedevaarders. Hier en daar zag ik mensen met een gezicht en een figuur zoals Ost hen schilderde. Ik dacht met weemoed aan de tijd dat er te weinig stoelen in de kerk waren, toen ook de middengang en de zijgangen, de hiechtsioelen en het hoogkoor vol drummende, zwetende, reikhalzende mensen


H. BLOED stond. De tijd van voor de oorlog dat ook de zware eigen zijdeuren van de kerk wagenwijd open stonden. En terwijl ik zo vanaf de pupiter van de lector de kerk inkeek. hoorde ik - hoe is 't mogelijk - met schurend krassend geluid een zijdeur opengaan om een paar mensen binnen te laten. 1-let geluid was mij - niettegenstaande alles - toch aangenaam, want er begon sfeer te komen. Ik zag ook enkele oud-I-loogstratenaren in de kerk zitten, die al jaren Hoogstraten uit waren, zoals Jef Michielsen met vrouw en een drietal jongens, wat er mij aan deed denken dat ik nog altijd twee boeken over ruimtevaart van hem had, van een zevental jaren geleden, toen we een verhaaltje in de Gelmelwacht schreven over Hoogstratens eerste ruimtevaarder. Ik zal hem zijn boeken eens terug bezorgen. Dadeljk zijn z'n kinderen groot en dan kennen ze nog niets over ruimtevaart. Er bleven maar toe mensen de kerk binnenstromen, bedevaarders van Bergen-op-Zoom en Halsteren. Plots zag ik Adrianus Johannes Crijnen naar voren komen met nog enkele andere eerbiedwaardige bedevaarders, die ook een rood foulardeke met een bronzen medaille op hun borst hadden prijken. Adrianus Johannes had mij ook gezien. Wij knikten naar elkaar als oude kennissen. Aan het trapke bij het gestoelte stonden 3 potten prachtige roze hortensia's tegeii de grond. Marie de stoeltjeszetster zette de potten wat verder en zei tegen me: "Anders worden ze nog omver gelopen." Ik knikte van ja en glimlachte eens alhoewel ik liet nut van dat pottenverzetten niet inzag. Een groot dik vrouwrnens kwam naar voren geschoven en drong mij niet haar groot zwaar corpus pront opzij en stapte het trapke naar liet koorgestoelte om. Halverweg liet trapke - er zijn twee treden - bleef zij hijgend staan, draaide zich triomfantelijk om naar haar soortgenoten en deed met haar hoofd een uitnodigende beweging. Ik verwachtte mij aan een of andere strijdkreet en deed een zwakke poging om de micro stil te zetten, niaar liet was al te laat. De vesting werd ingenomen. Om minder dan een halve minuut was het koorgestoeltc aan mijn kant helemaal bezet. Nu begreep ik eerst hoe wijselijk en hoe vooruitziend Marie de stoeltjeszetster gehandeld had, door die hortensia's een andere plaats te geven. En ik voelde ook weer ineens - met al die bedevaarders achter mij in het koorgestoelte - de sfèer aan van een echte H . Bloedbedevaart. Mensen die naar Hoogstraten kwamen om de processie te zien, om liet H.Bloeddoek te vereren, en ook - ik zag aan de overkant weer Adrianus Johannes Crijnen zitten met zijn rood foulardeke op de borst gespeten en een H.Bloeddecoratie - om naar liet H.Bloed-Volksmuseum te gaan en liefst zonder inkomgeld te betalen. (Elsjes nonkel)

Ost, Heilig Bloed en de kermis in de jaren 30 II00GSTRATE1N - Dc viering van 350jaar Heilig Bloed is voorhet Stedelijk Museum de gelegenheid om het werk van Ost rond dit thema tentoon te stellen. Het werk van A. Ost wordt getoond in de volgorde van het verloop van de verering en de processie. Het eerste thema is "Op bedevaart". Ost toont ons de Kempische boerenmensen, gepakt en gezakt, te voet richting l-loogstraten. Het tweede en derde thema,"verering in de kerk" en "de processic" zijn voor de kunstenaar een grote inspiratiebron. " Ik:ie deprocessie plechistatig voor in n oogen henenschrijden. Dit is de heeldscho one kerktempel i'an het H.Bloed. Aanhidden wij Kristus-Deus, in zijn inenschelik, in zijn Goddelïjk Bloed'' 1-let vierde thema is "de kerniis". Op enkele werken zien we kermiskramen waar beeldjes, paternosters. schapeliers enz verkocht wor den. Blijft de vraag in hoeverre dit beeld beantwoordt aan de realiteit, of is liet fantasie van dc kunstenaar. In het museum wordt een Olm van H. Bloed uit 1937 getoond. We zien een andere kermis dan die van vandaag. Verkopers van kruidendrankjes, gooclielaars en karamellenverkopers. Ost moet het allemaal gezien hebben. Het Speelgoedmuseum uit Mechelen leende ons kermisspeelgoed van voor WOu, houten paardjes, poppen en beren, speelgoed in papier maché. Het moest goedkoop en eenvoudig zijn in die tijd. 1- let laatste thema van de tentoonstelling is het museum dat Ost voor zichzelfhad uitgetekend. Hij zag liet groots. Ontwerptekeningen in wit en zwart voor zijn "Heilig Bloed Volksoii,sei,ni", (VB) 'Alfred Ost en Heilig Bloed', tot 2juni in het Stedelijk niuseuni. Info 03 314 65 $8.

tp


vanui t het stadhuis... Groot motorsportcomplex in de maak in Hoogstraten? Als het van de initiatieftiemers atliangt beschikt Floogstraten straks over een groot complex voor gemotoriseerde sporten zoals motorcross, karting, autospeedway, maar zelfs ook voor jet-ski. Er bestaan immers plannen om aan de Kettingdreef te Meer een dergelijk centrum uit de grond te stampen. Het gaat om een oppervlakte van 40 ha vlak naast de archeologische site van de Tjongerenvindplaats. De bewuste gronden zijn al meermaals in het nieuws gekomen, temeer daar de eigenaar in oorsprong deze gronden aangekocht had om te kunnen uitzavelen. Hiervoor kreeg hij evenwel geen toelating. In hun persmededeling wijzen de initiatiefnemers er op dat er al meerdere gesprekken met de burgemeester en de eigenaars gevoerd zijn en dat er een reĂŤle mogelijkheid bestaat om dit project in Hoogstraten-Meer uit te bouwen. Agalev Hoogstraten kaartte dit punt aan in de gemeenteraadszitting van einde maart en liet een kritisch geluid horen. Ondanks de zoektocht van de Vlaamse regering naar geschikte locaties voor gemotoriseerde sporten vindt Agalev Hoogstraten deze plaats zeker niet geschikt.

NEDERLAND

/ MEE

III

Geen wildgroei meer Sinds geruime tijd zijnde departementen van de Vlaamse ministers Anciaux (Sport). Dua ( Milieu. Natuur en Landbouw) en Van Mechelen (Ruimtelijke Ordening) op zoek naar terreinen waar motorcross en aanverwante sporten met veel geluidshinder met de nodige vergunning zouden kunnen beoefend worden. Per provincie zouden er een beperkt aantal permanente en polyvalente terreinen kunnen geselecteerd worden die dc nodi g e stedenbouwkundige en milieuvergunningen zouden krijgen. Op die manier wil de Vlaamse Regering dc wildgroei van allerlei hinderlijke activiteiten overal te lande terugdringen, en tegelijkertijd een aantal populaire sporten ecn betere toekomst bieden. Maar dc selectie van mogelijke terreinen gebeurt wel onder strenge normen . Zo komen gebieden die niet omgeven zijn door bewoning maar waar reeds een sterke geluidsverstoring bestaat mogelijks wel in aanmerking voor de uitbouw van een permanent circuit. Zo wordt er gedacht aan de omgeving van snelwegen, luchthavens, zeehavens, of bijvoorbeeld reservegebieden voor industrie en KMO. Anderzijds worden meer kwetsbare gebieden zoals die in de omgeving van natuurgebieden, beschermde landschappen, enz. uitgesloten.

Komt Meer in aanmerking? Agalev Hoogstraten bond de kat de bel aan tijdens de laatste gemeenteraad van maart. Via hun e-mail was het dossier over dc aanvraag voor een grootschalig project in Meer binnengerold. Veertig hectaren groot. met alles erop en eraan : een piste voor motorcross, een omloop voor karting en een vijver voor jet-ski. De initiatiefnemers zijn Roland Vandermeersch. die twee permanente autospeedway circuits uitbaat in Warneton en Ruisbroek, Frans Bevers 13


GEMEENTERAAD

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd oj)iiieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuup: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

wooridecoratie

Baarle-Hertog

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Kapeistraat 6

1 Jori-Lederactie 1

bij Vee.

le Jori-mode11ei in onze toonzaal.

die reeds meer dan dertigjaar organisator is van motorcross wedstrijden, en Koen Monu, organisator van tal van GP's. Zij zien in Meer de gedroonide locatie voor een multi functioneel complex. Meer biedt volgens hen tal van voordelen. Er zou vooreerst de goedkeuring zijn van de plaatselijke overheid. Hiermee geconfronteerd door oppositielid Verhuist, in de gemeenteraadszitting ontkent burgemeester Van Aperen dat er bij liet Hoogstraats stadsbestuur een dergelijk dossier bekend is. "Wel is er over gesproken en ook ni de milieuraad is hei besproken, maar liet is boven onze hoofden dat de Vlaamse Regering iets zoekt." Verder is het terrein volgens de initiatiefnemers eenvoudig te bereiken, daar liet slechts op enkele meters van de afrit Meer ligt. Het terrein waarop men zijn oog heeft laten vallen ligt aan de Kettingdreef juist voorbij de slachterij Corneco. Het is een groot terrein van 40 hectaren en hgt juist tegenover de archeologische site, de Tjongerenvindplaats, die beschermd is als monument. Verder worden in liet dossier als positieve argunienten aangehaald : geen verkeersoverlast bij grote evenementen en voldoende afstand van omliggende woningen. Het terrein is momenteel agrarisch gebied maar niet in gebruik door een landbouwer. De eigenaars worden trouwens partners in het project. Er zal geen directe verstoring zijn van het milieu, aldus het dossier.dat er verder op wijst dat gans liet project zal verwezenlijkt worden met eigen kapitaal zonder dat er een tegemoetkoming van de overheid wordt gevraagd. Tot slot zou liet project ook ruime mogelijkheid bieden voor het beoefenen van niet gemotoriseerde sporten zoals lopen, fietsen. enz.

Hoe zou het project er uitzien ? Gans liet project is er op voorzien dat er grote internationale wedstrijden kunnen georganiseerd worden. De ovalen piste van ongeveer 1000 meter voor speedway vormt de basisstructuur. DaaiTond worden de terreinen voor motorcross en karting ingeplant Aan de andere kant zou een grote put komen van 5 hectare voor jet-ski. Met deze oppervlakte zou men voldoen aan dc mternationale jet-ski normen zodanig dat er dus ook internationale vedstrij den zouden kunnen georganiseerd worden. Met liet zand uit de put zou een aarden wal rond liet complex aangelegd worden oni de geluidsoverlast te beperken. Met de voorziene accommodatie willen de initiatiefnemers zich vooral richten op internationale autospeedway wedstrijden (shorttrack 400 m en longtrack 800 m), internationale motorcross wedstrj dcii op een circuit van 1,7 km, internationale karting wedstrijden op een circuit van ongeveer 1 kni, en internationale jet-ski wedstrijden. Naast de Organisatie van wedstrijden willen de organisatoren hun terreinen ook openstellen als trainingeircuit voor recreatieve motorcrossers en voor de beoefenaars van niet gemotoriseerde sporten zoals wielrennen . rolsehaatsen en skeeleren op de piste, veldrijden. mountainbike, BMX, joggen en veldlopen, enz

J, ___ÇYEE Meubel & Interieur Design & Klassiek

Bredabaan

424, 2990

Wuustwezel. Open: ma, tlm zondag van 10-18 u. D0. gesi

Iittp:Ilwww.vecobe - e-mail:veco@veco,be

14

Geen hinder?

1

De initiatiefnemers maken zich sterk dat hun project geen negatieve invloed zal hebben op het milieu en de omwonenden. "Het terrein ligt op 500 meter van de autosnelweg El 9 Antwerpen— Breda, afrit 1. Dit maakt het mogelijk om zelfs bij een topevenement een soepele verkeersbegeleiding te regelen. Er is dus geen


GEMEENTERAAD aankopen van Nederlandse particulieren en bedrijven (bv Belgieaplant). Wij willen op een gezonde manier de landbouw in onze regio behouden. Het is voor ons ook duidelijk dat het iiutiahefvoor dit project uitgaat van de eigenaar van een deel van de gronden. Deze heeft in het verleden hier gronden aangekocht met de bedoeling ze uit te zavelen. Omdat hij hier geen toelating voor kreeg zoekt hij nieuwe middelen om zijn speculatie te verzilveren." Verder vindt Agalev deze locatie niet verantwoord omdat het in de onmiddellijke omgeving van de archeologische site ligt die geklasseerd is als monument. Ook de aanwezigheid van een aantal landbouwbedrijven , woningen en industriële bedrijven vlakbij maken dit project niet verantwoord op deze plek. En tot slot wijst woordvoerder Verhulst van Agalev er op dat het terrein vlakbij de Nederlandse grens gelegen is. De daar liggende gronden zijn land- en tuinhouwgronden. Ook vanuit deze hoek mag men reacties verwachten tegen dit project.

[0 ui Lisi \ oordc huLnibco oncr. Eis ccn ruime paddock en bezoekersparking voorzien. In een straal van 500 meter liggen slechts twee huizen, dit zijn beide tuinbouwbedrijven. Er is in de onmiddellijke omgeving geen waardevol natuurgebied. Het terrein wordt niet door een landbouwer gebruikt. er is dus geen schade aan tewerkstelling. Door de verscheidenheid van het complex zal er in de toekomst werkgelegenheid aangeboden worden aan de plaatselijke bevolking. Rondom het volledige terrein komt een aarden talud met een hoogte van 5 meter waardoor de eventuele geluidshinder tot een minimum herleid zal worden." Volgens de oppositiepartij Agalev is deze informatie uit het dossier fout. In de directe omgeving van deze locatie bevinden zich wel degelijk een aantal landbouwbedrijven, woningen en enkele industriële bedrijven. Ook wordt er in het dossier nergens melding gemaakt van het intussen als monument gek lasseerde Tjongerenvindplaats die zich vlakbij aan de andere kant van de Kettingdreefhevindt.

Niet geschikt? Agalev, die dit dossier op de gemeenteraad bracht, kan om verscheidene redenen niet akkoord gaan met de inplanting van dit project op deze plaats. Maar vooreerst is ze van mening dat het de gemeenteraad toekomt om over zo'n beltingrijke zaak te beraden. De burgemeester heeft niet de bevoegdheid al op voorhand zijn goedkeuring uit te spreken over zo'n gewichtig iets. Helisduidelijkdatdcinitiatietiiemersalles in het werk stellen om ZO vlug mogelijk een gesprek te hebben met alle hevoegde instanties. Zij willen zo snel mogelijk een princiepsakkoord om zekerheid te hebben dat hun project een kans van slagen heeft. Hoewel Agalev zich hier plaatselijk akkoord kan verklaren met het feit dat er in elke provincie gezocht moet worden naar een oplossing voor rnotorcrossen en andere sporten die veel geluidsoverlast meebrengen, vindt zij toch dat de door het project voorgestelde zone niet beantwoordt aan de criteria die door dc Vlaamse Regering werden vooropgesteld."ln de geplande zone in Meer is het nog zeer rustig, niet weinig verstoring van de stilte. De gronden zijn niet aangetast door vers uiling". Belangrijk vindt zij toch dat op deze manier weer eens 40 ha landbouwgrond zouden verloren gaan. De regio staat al sterk onder druk

door dc pro bie mcii rond oni dc nic os es c ccteelt en tuinbouw. Daar komt nog eens bij de grondspeculatie die nice het gevolg is van de

Tot zover een korte toelichting over het project en de eerste reacties er tegen. We zijn er van overtuigd dat ook over dit dossier liet laatste woord nog niet gezegd is en wij ten gepaste tijd icrug hierover zullen kunnen berichten. -_-L

-

-

4

t

S

SMOIQEMEENTE

BEKENDMAKING AAN VRAAG TOT STEDEN BOUWKUNDIGE VERGUNNING

BEKENDMAK!NG VN EEN MILIEU VERGUNNINGSAAN VRAAG VOOR DE EXPLOITATIE OF VERANDERING VAN

flt5PsS GOUWES, OsTtkd,,T

t,

555

buVQ fl5 stet S

'e '

i

t'tniS55 [

55

S2oeR5ERteuT

-

î,___

tE-SS,,,SS»--- - --------- --------------S0.(------

: '

t

3450

----------------------------

SWHOI- , .s..,S. HGoGeeTeRTEty

A

enit te,atient eR ntt5

LiGIGtisden

35

S.OS!]--Ot 5 ö3i

CsSÂ

,

5-155(5

es Let

/ rnflIT ii (ets

-

QB e

HET 1555551Hfl tot,

'es°'-

Je

St

,_Stt

OPE,e,01500 455,50

LEO TOROtI,

Soefi 5500SUU551

Pl CES00050E0000

STOEl 15006

-

iS

p

te tLSS5 0

'WO

GedUt. .5........................ ,, .,

o ee' e t' 0,0

,, , 0500&ElRtVtrl

7aken kantoor

Van Bavel-Rommensbvba

I9 ik 0,

! A

BANK

verzekeren beleggen sparen lenen

VERZEKERINOSMAKELAAR cdv 11590

Meerdorp 21 — 2321 Meer - tel. 031315 72 54 — info@vanbavelrommens.be 23 15


LEZERS SCHRIJVEN — LEZERS SCHRIJVEN Het open kaartspel van hotel Corsendonk In de vorige editie van dit maandblad stond te lezen dat de heer Nédée van Priorij Corsendonk open kaart wil spelen met de F-loogstraatse bevolking en dat hij geen boodschap heeft aan halve waarheden of verdraaiingen. De berichtgeving dat hotelschool Spijker mee zou werken aan de uitbouw van hotel Corsendonk was inderdaad fout, zegt nu de heer Nédée. Maar de schuldige zou de pers zijn. De vraag is dan, vanwaar komt de misleidende informatie ? Dat er geen communicatie is geweest met de bevolking van Hoogstraten over een zo ingrijpend project, zou dan weer volgens de heer Nédéc de schuld van onze burgemeester zijn, die zou hem gevraagd hebben hierover te zwijgen. In ieder geval ben ik blij te mogen horen dat hij nu tegen halve waarheden of verdraaiingen is. Hij zal het mij dus niet kwalijk nemen dat ik hier de foutieve berichten uit zijn gesprek met De Hoogstraatsc Maand ga rechtzetten. 1 Het gebouw heeft niet een hoogte van 20 meter maar van 16 meter. Dc plannen zijn door verschillende mensen bestudeerd en het gaat hier wel degelijk om een gebouw van bijna 20 meter. 2 De bouw bestaat uit 5 bouwlagen : gelijkvloerse verdieping en 4 bouwlagen met kamers. Zoals iedereen op de tekening kan zien bestaat het gebouw uit 6 bouwlagen. Men vergeet de bovenste verdieping te noemen. 3 Gelijkvloers beslaat het gebouw inderdaad een grote oppervlakte. De vloeroppervlakte van de verdiepingen is maar een fractie van het gelijkvloers. Enkele oppervlaktecijfers in orde van grootte. Gelijkvloers : 3000 m2 (een normale gezinswoning kan een oppervlakte hebben van 150 m2). Tweede, derde, vierde en vijfde bouwlaag 1700 m2 elk, dus nog meer dan dc helft van het gelijkvloers en zeker geen fractie ervan. De zesde bouwlaag ofde vergeten verdieping 320 m2 of de oppervlakte van twee royale woningen. De vergelijking wordt gemaakt met het hoge gebouw van de hotelschool aan de overkant van de straat. De vergelijking gaat echter niet op, dit geboLiw verdwijnt in het niet naast het hotel, het

zou er zeker 5 maal in passen. 4 Tussen het terrein en de Mark ligt een waterzuiveringsstation. Er ligt geen waterzuiveringsstation, er staat enkel een klein gebouw verdoken onder popuheren en ter grootte van een ruime garagebox. 5 Het landschap zelf verdwijnt niet (door er een hotel in neer te poten). Een vreemde redenering, maar ze klopt misschien wel. Zo kan men een landschap in stand houden, het herstellen of veranderen. Men kan het ook verminken, het landschap zelf ver dwijnt niet. 6 Als één van dc grootste bezwaren had ik genoemd het feit dat de ontsluiting zou gebeuren via een weggetje waar zelfs twee personenwagens elkaar niet kunnen kruisen. Volgens de heer Nédée wordt dit probleem beperkt doordat hij achteraan (wanneer men reeds aan het hotel is) de weg kan verbreden door de aankoop van achtergelegen gronden. Al zou men achteraan een autostrade aanleggen, ik zie niet in wat dat oplost. De ontsluiting blijft via het weggetje van drie meter en dat kan rampzalig zijn in geval van nood. Het blijkt ook uit hei gesprek dat de heer Nédée zich bewust is van het probleem want hij zegt verder t Misschien dienen zich in de toekomst mogelijkheden aan om deze met bijkomende, betere ontsluitingsmogelijkheden aan te vullen. Dat is mogelijk, maar de plannen liggen nu ter beoordeling zoals ze zijn, namelijk met een onvoldoende ontsluiting. Ik ervaar het als lasterlijk dat hierbij ook geïnsinueerd wordt dat ik in onmin zou leven met de eigenaar van het achtergelegen perceel. Men schrijft immers dat die wel aan het hotel maar gezien het verleden niet aan de heer Verheven wenst te verkopen. Ten eerste heb ik nooit dat perceel, zoals het door Corsendonk in optie is genomen, willen kopen en ten tweede, maar vooral, heb ik nooit enige aanvaring gehad met die man, wij hebben een goede verstandhouding. Is het lanceren van zo een gerucht kwade wil, of berust dit op een misverstand? Ik mag graag horen het laatste. 7 Waar ik had opgemerkt dat de initiatiefliemer een buitenstaander is met zakelijke belangen, heeft de heer Nédée volkomen gelijk dat dit volledig naast de kwestie is. Eigen volk eerst is een stelling die ik niet wil verdedigen. 8 Dat in vele bezwaarschriften dezelfde bezwaren worden geformuleerd is geen toeval. Het

VAN HUFFEL VASTGOED ••hlk"IIY VAN / HuFFEL

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com 16

bewijst enkel dat ze terecht zijn en overduidelijk voor iedereen. 9 Het feit dat ik mij op 10september 1995 heb opgegeven als kandidaat-koper voor liet bewuste perceel (en ik was niet de enige) was voornamelijk onidat toen reeds het gerucht de ronde deed dat de grond mogelijk zou verkocht worden om er een hotel op te bouwen. Ik was van mening en ben het nog steeds dat indien een openbaar bestuur eigendom verkoopt, iedereen dc kans moet krijgen. In De Hoogstraatse Maand van maart 2002 maakt Agalev de melding van een onizendbrief van de Vlaamse Gemeenschap die vermeldt dat 'bij elke onroerende vervreemding de openbare verkoop de regel moet zijn en de onderhandse de uitzondering. Enkel wanneer de gemeente voldoende kan aantonen bij bijzondere motivatie dat de onderhandse procedtire gerechtvaardigd is om reden van algemeen belang, zal een onderhandse verkoop alsnog aanvaard worden'. Voor niij is dit zeer duidelijk. Als liet bouwen en het uitbaten van een hotel door ecn privé onderneming een zaak van algemeen belang is. dan zou dat ook kunnen gelden voor elk café, elk restaurant of elke winkel. Niet dus. De stad Hoogstratcn mag wettelijk deze grond niet verkopen aan Corsendonk tenzij openbaar. Als er al een optie zou zijn is ze dus ongeldig. 10 Bij de publicatie van het gesprek niet de heer Nédée werd ook een foto afgedrukt van een perceel grond met de bijhorende vermelding Op dit perceel grond tegenover de hotelschool wil Corsendonk een hotel bouwen. Ook dit klopt niet. Het is niet daar dat liet hotel gepland is. Besluit : Al mijn bezwaren blijven gelden. De grond kan enkel openbaar worden verkocht. Het perceel ligt niet aan de openbare weg en is dan ook geen bouwgrond. De verkeersveiligheid bij dc ontsluiting komt in het gedrang. Een gebouw van bijna 20 meter past niet in liet landschap. Men dient hiermee geen algemeen belang (het betreft hier een privé onderneming). Hotel faciliteiten die echt op Hoogstraten gericht zijn horen thuis in het centrum. Ze zijn liefst kleinschahig, al dan niet gecombineerd met taverne of restaurant. Verder wil ik benadrukken dat niijn kritiek enkel het project betreft en zeker niet de heer Nédée. Hij is waarschijnlijk een aardige heer, maar zeker ook een goed zakenman. 1-let is normaal dat hij zijn project tracht te verkopen via allerlei instanties, verenigingen en ook via de politiek. Bij sommigen is dat blijkbaar reeds goed gelukt. Wij van onze kant (en we zijn miet velen) nemen liet op voor liet aantrekkelijke uitzicht van ons Hoogstraten en zij ii omgeving. Als we al toerisme willen aantrekken moeten we eerst zorgen dat we al het moois dat we hier hebben zo goed mogelijk trachten te behouden en te herstellen. Ik denk dan aan het historische centrum. het bcgiinhof. onze monumenten, onze molens en zeker ook het landschap. Ook moeten we ervoor zorgen dat hier ook iets te beleven valt. Misschien mogen we hier van de cultuurraad creatieve ideeën verwachten. Al deze zaken zullen liet toerisnie aantrekken en de nodige voorzieningen zullen automatisch volgen vanuit de plaatselijke middenstand. Chcire/ Verheven, Ffoogslraten.


GEMEENTELIJK NIEUWS

www.hoogstraeten.be Het archief tot bij u thuis '

3

Er is een nieuwe, door en door Hoogstraatse website. En wat voor een! Piet Van Deun, een van de medewerkers van liet slutlelijk intiseum, v么rmde het toch al grotendeels gedigitaliseerde archief om tot een aantrekkelijke website. Het werd geen saaie inventaris maar eerder een degelilk kijkboek. ,Je vindt er zelfs etn i ij gi uk brok 1rnmaterieel' erfgoed, dat zijn verhalen en geschiedenissen die in elk dorp de ronde doen. Maar de hoofdbrok bestaat uit de zo maar even 2.500 afbeeldingen zoals postkaarten, foto's en gravures.

Opo. I.odee

Terug t5dmijers

Home

Zoekeo

Uido

Beve

Locaiie, Slip /1*11 hoo trooieo bel

5,

De postkaarten en foto's van Hoogstraten. Meerle, Minderhout, Meer, Meersel-Dreef en Wortel werden geordend volgens onderwerp. Ze vormen een interessante bron voor de landschaps- en architectuurgeschiedenis, maar zijn ook gewoon plezierig om naar te kijken. Zo krjgje bijvoorbeeld een beeld van het leven op de Vrijheid van 80 jaar geleden: de oude tram. de afwezigheid van auto's,, een oude koets, het marktplein. de Heilig Bloedprocessie, Documeri klaar

cj

41,

*

1 1

1

:1

55

Hoe degelijk de collectie ook is uit ,epluisd LI zijn nog enkLle vraantekens gebleven voor de sa mntLllLl s Om cii kele foto's wordt dan ook de medewsrking van de digitale bezoekergevraagd. Wie op de hoogte wil blijven san de cvoIutie in de ssehitc, kan zich abonneren op de nieuwsbrief. De maandelijkse nieuwsbrief bestaat uit een foto van dc maand, nieuws van het stedelijk museum en van de nieuwigheden op de website. Liever dan hier uit te weiden over de degelijkheid van dit werkstuk, stel ik voor dat je nu meteen gaat kijken. Een niet onbelangrijk detail is dat de websitc erkend is door de Unesco als Unesco Archives Portal. Dat wil zeggen, Unesco vindt het een goede startsite voor wie opzoekwerk wil doen. Deze erkenning is geen onaardig kwalitcitslabel.

www. hoogstraeten. be Lei op de .sc/irijfn'ijze( 'ae ') inn Hoogstraeten.

OPROEP: Geschiedenis en erfgoed van het Land van Hoogstraten Heb je belangstelling voor de geschiedenis van deze streek en haar bewoners ? Ben je ge茂nteresseerd in het nagelaten bezit van onze voorouders ? Lees je graag over de gebruiken en gewoonten, voorstellingen en tradities die in onze gemeenschap worden aangetroffen ? Krijgen woorden zoals erlgiied, vulkskundc, heemkunde, tamiliekunde, naamkunde. archeologie. ... bij het lezen of studeren altijd wat extra aandacht ? Ben je ook zo een verzamelaar van alles en nog wat nver het eigen verleden 1 oude zeden, volks overleveringen en andere streekverhalen ? Wil je hierover meer weten of zelf onderzoeken ? Schrijf, telefoneer, fax of stuur ons een e-mail met je naam, adres en bijzondere interesses. Wij zoeken mensen die het bevorderen van de studie en de kennis vttn de geschiedenis cii liet erfgoed van het Land van l-loogstraten belangrijk vinden. We denken niet alleen aan onderwijzers, leraars geschiedenis, historici, museumeonservators, bibliothecarissen, archivarissen, archeologen, cultuurfsmctionarissen. journalisten en filosofen, maar aan alle mensen die voor deze onderwerpen belangstelling hebben, jong en oud, zowel professionals als niiialeiirs Initiatiefnemers van deze oproep : Patrick Melis, Jozef Schellekens, Piet van Deun, Frans Horsten. Voorlopig contactddies De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel, 03 314 55 04, fax : 03 314 25 40, e-mail j07ef.schellekensskynet.be

17


Hoogstraatse Koppen (27) Bert Peleman Bert Peleman (1913-1995) kreeg de poëzie op de schoolbanken van het Hoogstraatse Klein Seminarie ingelepeld door zijn leraars Ast Fonteyne en Remi Lens. Hij had alles om een geslaagde schrijverscarrière uit te bouwen. Alleen ging het tijdens de Tweede Wereldoorlog fout met Peleman. Goed fout zelfs. Hij belandde bij Dietsche Militie/Zwarte Brigade, een gezelschap waarin u en ik niet graag gezien zouden worden. Het kwam hem na de bevrijding op de doodstraf te staan, die later werd omgezet in levenslang. Toen het Hoogstraatse Klein Seminarie in 1985 150 jaar bestond, moest dat uiteraard luisterrijk gevierd worden. Blikvanger daarbij was een speciaal voor de gelegenheid geschreven theaterstuk van de dichter Bert Pelernan. Een hoogvlieger werd het - om het heel zacht uit te drukken - niet. Wel was de schooldirectie blij een in katholieke kring toen nog Vrij gerenommecrd dichter als Pelernan bereid gevonden te hebben om een speciale tekst te schrijven. De oud-leerling die terugkeert naar de stal, naar zijn oude school. Remi Lens en Ast Fonteyne waren tijdens de jaren van Bert Peleman op het Seminarie zijn geestelijke leidsmanncn. Het docentenduo lepelde er bij Peleman een liefde voor kunst en literatuur in die een leven lang zou duren, met de poëzie voorop. Hij vloog als vanzelf door zijn middelbare schooltijd. veel moest hij er niet voordoen oflaten. Toen hij later in Leuven ging studeren, ging het minder vlot. Na anderhalf jaar hield hij zijn studie politieke en sociale wetenschappen voor bekeken. Ondertussen had hij wel het eerste Vlaamse studentencabaret opgericht, publiceerde hij zijn eerste gedichten en rekende hij zichzelf tot de sympathisanten van het Verdinaso, de extreem-rechtse beweging rond Joris van Scvercn. In '39 werd hij cultureel medewerker bij de NIR, de voorloper van de huidige VRT.

Stijl en vorming Toen de oorlog uitbrak, werd hij door de Duitse

Ga rage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76

bezetter als krijgsgevangene overgebracht naar Bcieren, maar al in juli 1940 weer vrijgelaten. Hij keerde terug naar zijn vaderland, en ging aan de slag bij het door de Duitsers gecontroleerde oorlogsstation Zender Brussel, waar hij zich op flink uit de kluiten gewassen pro-Duitse standpunten liet betrappen. Meer nog, hij schreef ook stnjdliederen en massaspelen voor het Vlaamsch Legioen en de Nationalsozialistische Kraftfahrkorps. Later werd hij verantwoordelijk voor "stijl en vorming" bij de Dietsche Militie/Zwarte Brigade en ging hij aan de slag als hoofredacteur van het weekblad 'De Illustratie'. Bij de bevrijding, sloeg Peleman niet op de vlucht - in tegenstelling tot veel van zijn collega-collaborateurs. Hij bleef in eigen land en kreeg meteen de rekening gepresenteerd. Injuli 1946 werd hij voor hoogverraad ter dood veroordeeld.

Villon In de gevangenis zette Peleman zich aan het schrijven. Het zou een paar jaar later resulteren in de bundel 'Bij zandloper en zeis'. waarin hij liet leed veroorzaakt door de repressie tot uitdrukking bracht. De angst voor de doodstrafliet hem blijkbaar niet los, waarbij hij zichzelf nadrukkelijk vergeleek niet de vijftiende-eeuwse dichter Villon, die ter dood veroordeeld werd maar gratie kreeg: Liep ik in 't voetspoor van Villon verloren, heroepsboef. dweper. dich-

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

* Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' icwt.geudens. be 18

Onderhoud Centrale Verwarming

tende bandiet?/ Zullen dc dertien kogels mij doorboren?/ Mijn schaarse vrienden, ach, ik weet het niet. Die 'schaarse vrienden', niet name de Leuvens professoren Willy Peremans en Albert Westerlinck, deden ondertussen hun uiterste best om Peleman terug op vrije voeten te krijgen. Uiteindelijk lukte dat ook. In 1948 werd de doodstraf eerst omgezet in levenslange dwangarbeid. in 1950 kreeg hij gratie en kon hij de cel verlaten. Dat Peremans en Westerlinck erin waren geslaagd tientallen Vlaamse schrijvers een petitie ten gunste van Peleman te laten ondertekenen, zal wel niet vreemd zijn geweest aan die beslissing. De dichter keerde zich afvan de politiek. en ging zich toeleggen op de promotie van liet toerisme in de Scheldestreek. Dat was een oude passie van Peleman, die tijdens de Duitse bezetting met fotograafWilly Kessels al de culturele kring De Meivisch oprichte. De voorliefde voor de Schelde in de buurt van Bornem - zijn geboortestreek - was wat Kessels en Peleman bond. Kcssels genoot enige faam voor de foto's en stills die hij op de set van de film 'Misère en Borinagc' van Joris Ivens had gemaakt, maar was mede door zijn vriendschap met Joris Van Severen en diens minnares Rachel Baes uiteindelijk in de collaboratie beland. Als uitgever bleef Peleman na de oorlog nog vrij actief. Met het Mercatorfonds begaf hij zich op de markt van de kunstboeken. Als hij al eens iets publiceerde, deed hij dat meestal onder pseuidon i cm.

Ridder In 1986, een kleine tien jaar voor zijn dood, stond Bert Peleman nog één keer in liet middelpunt van de belangstelling. Eerst werd hij nog benoemd tot ridder in de Orde van Lcopold 11. Niet veel later moest hij die onderscheiding inleveren, vooral onder druk van oud-strijders. die Peleman aan zijn oorlogsverleden bleven herinneren. Het was goed voor een fikse politieke rel tussen meerderheid en (Vlaamsgezinde) oppositie. Peleman stond plots weer heel even bovenaan de politieke agenda. Het was de laatste keer dat Peleman van zich deed spreken. De dichter had zich wellicht toch een ander afscheid van liet Vlaamse literaire leven gedroonid.( th)

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Dit is de voorlopig laatste aflevering in de reeksHoogstraatse Koppen'.


ARCHITECTUUR

Een inventaris van de waardevolle gebouwen

Bouwen door de eeuwen heen in het kanton Hoogstraten Sinds 1971 werkt de afdeling Monumenten en Landschappen aan een inventaris van de waardevolle gebouwen in Vlaanderen. Op maandag 25 maart werd het 440e boek in de reeks "Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen", over "het Kanton Hoogstraten", aan dc pers voorgesteld. Het resultaat is een bijzonder waardevol boek, een naslagwerk met de beschrijving van in totaal een 600-tal waardevolle gebouwen of groepen gebouwen in het kanton. Het pas verschenen boek over liet kanton Hoogstraten is het vierde deel in de reeks over het bouwkundig erfgoed van het arrondissement Turnhout. De inventaris van het kuntori Mol verschijnt nog ditjaar. Het boek over het kanton Arendonk wordt in 2003 verwacht. Dan is de inventarisatie van de provincie Antwerpen afgewerkt.

Beeldbepalend Vlaanderen telt op dit moment een 7 000 beschermde monumenten en wil (lat aantal in vijf jaar tijd verdubbelen. Voor het kanton Hoogstraten was er een inhaalmanoeuvre, toen minister Van Grembergen vorig jaar 39 gebouwen inschreef op de lijst van de voorlopig beschermde gebouwen. Voor enkele weken kreeg ook de Hees hetzellIe statuut. Wanneer die voorlopige besehermingen een definitiefkarakter krijgen, zal het kanton in totaal 70 als monument beschermde gebouwen (of groepen gebouwen) tellen. Monumentenzorg zit dus duidelijk in de lift. Bij elke begroting van de Vlaamse regering worden de kredieten opgetrokken. Het feit dat restauratie en tewerkstelling hand in hand gaan speelt daarbij een belangrijke rol.

Bouwen door

deeeuwreuilee!!

Stadsmonument Maai liet beseliernien van gebouwen heeft ook een schaduwzijde. Het aanzicht van een stad wordt niet bepaald door de beschermde monumenten alleen. Door een aantal gebouwen te beschermen bestaat het gevaar dat andere waardevolle gebouwen geen of minder aandacht krijgen. Het beeld van, bijvoorbeeld. de Vrijheid ivordt niet bepaald door de 17 monumenten die er staan. Om het karakter van zo'n straat te bewaren moet er aandacht zijn voor alle beeldbepalende gebouwen en daar kan de inventaris een hulp bij zijn. In de beleidsnota van liet huidige gemeentebestuur staat dat de stad, na het verschijnen van de inventaris, werk wil maken van wat men 'stadsmonumenten' noemt. Misschien kan liet bestuur zijn licht opsteken bij andere steden en gemeenten die, in dit verband, een goede regelgeving hebben. We denken dan o.a. aan St. Katelijne-Waver en Schoten. Ook de hogere overheid heeft het begrepen. Sinds kort kunnen eigenaars van niet beschermde waardevolle gebouwen een provinciale restauratiepremie aanvragen. De samenstellers van het boek bezochten elke

- _ii -- Begoedetamilies lieten een herenhuis ontwerpen door gekende architecten. Het herenhuis links, Lindendreefnr. 56, is een ontwerp in eclectische stijl van de Brusselse architect L. Govaerts, voor zeepftibrikant L. Eeckelaers. De woning rechts, Meerseweg iii'. 14, is in 1886 gebouwd in opdracht van notaris Chafjbt'.

fl1 straat, op zoek naar de meest representatieve voorbeelden van een bepaalde bouwperiode of een welbepaalde bouwstijl. Het resultaat is een inventaris waarin 579 grote of kleine constructies beschreven staan: grenspalen, kapelletjes, kerken, openbare gebouwen, woningen en groepen woningen. Zo wordt, bijvoorbeeld, het Hoefijzer in Hoogstraten als een geheel beschreven.

Kerken en kapellen De inventaris is vooral belangrijk voor de niet beschermde waardevolle gebouwen, maar kan niet voorbij aan de kerken en kapellen en aan de andere. als monument beschermde gebouwen. De oudste kerken zijn opgetrokken in 'Kempische gotiek'. Bij gebrek aan goede waterwegen, om materialen aan te voeren en natuursteen in de eigen zandbodem, gebrLukte men hoofdzakelijk baksteen die ter plaatse gemaakt werd. Kempisehe gotiek vinden we in de toren van de St-jan Baptistkerk van Wortel, gebouwd tussen 1425 en 1429, en in delen van de toren en schip van de St. Salvatorkerk van Meerle, de onderzijde van de toren van de kerk O.L.Vrouw Bezoeking te Meer en het schip en het koor van de St,-Clemenskerk van Minderhout. Vanaf het midden van de 1 5v en vooral in liet begin van de 1 6I eeuw wordt er meer zandsteen en versieringen gebruikt en spreken we van een 'laatgotisehe stijl'. Het bovenste gedeelte van de toren van Meer en de toren van Minderhout illustreren dit. Het belangrijkste laatgotisch bouwwerk is de St.-Catharinakcrk van lloogsiratcn. Naar een ontwerp van Rombout II Keldermans werd in 1525 gestart met de bouw van de kerk en het Gelmelslot. Vij fjaar later startte de bouw van het stadhuis. De St.-Lueiakapel van Meersel-Dreef en de kapel van O.L.Vrouw van zeven WeeĂŤn te Achtel zijn in de vijftiende eeuw in dezelfde laatgotisehe stijl opgetrokken. In de tweede helft van de 1 75 eeuw wordt de St.Jan Evangelistkerk op liet begijnhof (16801687) gebouwd in een evenwichtige barokstijl, naar een ontwerp van Lihert Fabri. Het is de-


ARCHITECTUUR Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 031314.5177. Fax 031314.65.56 Email: into@notaris-michoelbe OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN KAREL BOOMSTRAAT 26 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Woning op en met grond te HOOGSTRATEN, Karel Boomstraat 26, groot 2a85. Ingedeeld als volgt: 2 dooreenlopende plaatsen, keuken, wc, achterkeuken, bergplaatsen; boven: 2 slaapkamers en zolder; kelder. Verwarming op gas; regenwaterput. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied. K.l.: 15500 Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN: INSTEL: donderdag 16 mei 2002 TOEWIJZING: donderdag 30 mei 2002 Telkens om 15.00 uur, telkens in De Gulden Coppe, Vrijheid 173.

zelfde bouwmeester die, op het einde van de 1 7d eeuw, het barokke uitzicht van de kapel O.L.Vrouw van den Akker te Minderhout(l650) zal vastleggen. Hij tekende ook voor de kapel O.L.Vrouw Bijstand aan de H. Bloedlaan (1696) te Hoogstraten. De kapellen van meer recente datum leunen aan bij het neoclassieisme, zoals de St.-Jozefkapel te Meer (1 848) en vooral de neogotiek. zoals de II. Harthapel aan de Boklwhnef 1, 1 880) tr Hoostratrn Het meest recente kerkgebouw is de "Eeuwfeestkapel" van het Klein seminarie in Hoogstraten, een art-deco gebouw in 1933 gebouwd naar een ontwerp van architect Frans Peeters.

Pastorieën Vanaf de 1 7' eeuw behoort de pastorie een eigendom met prestige te zijn. De pastorie met de oudste voorgeschiedenis is het "Wit(heren)hot" te Minderhout. De benaming en de vorm getuigen van de eeuwenlange invloed - vanaf 1295 - van de Antwerpse St.-Michielsabdij en de daaraan verbonden norbertij nen-pastoors. De voormalige pastorie van Wortel (Pastorijstraat 31) is een symmetrisch dubbelhuis in een sobere traditionele bak- en zandsteenstijl, opklimmend tot in 1740. Op andere plaatsen leenden bestaande koopmanshuizen zich tot pastorie. Zo werd de pastorie van l-loogstraten vanaf 1780 ondergebracht in "Het Gulden Vlies", een gebouw dat terug gaat tot de eerste helft van de 16k eeuw. In de 1 9k eeuw trokken de gemeenten bekende architecten aan om de woning van hun pastoor te vernieuwen. De pastorie van Minderhout is een voorbeeld van een neo-Vlaams renaissance gebouw van de architecten Taeymans. De neo-classicistische pastorie van Rijkevorsel (1862) en Merksplas(1874) zijn gebouwd volgens een zelfde typologie. De pastorie van Meer (1841) iii de Donckstraat naar een ontwerp van F. Berekmans wijkt hiervan af.

Bezichtiging: zaterdag van 14u tot 16u. Alle inlichtingen ten kantore. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. OPENBARE VERKOPING VAN WEILANDEN TE HOOGSTRATEN/MEERLE GROOT EYSSEL Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN 49 afdeling MEERLE KOOP 1: Weiland tegen Groot Eyssel, groot volgens meting lha85a23ca. Palende: Groot Eyssel, Martens-Verheyen J., de Marck en koop 2 KOOP 2: Weiland tegen Groot Eyssel, aanpalend aan koop 1 groot volgens meting lha85a23ca. Palende: Groot Eyssel, Van Dijck-Goris F., de Marck en koop 1 KOOP 3: Weiland tegen Groot Eyssel, groot volgens kadaster lha2Oa73ca. Palende: groot Eyssel, Sprangers-Martens F. en Martens-Verheyen F. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. BESCHIKBAAR: november 2002, geen verkooprecht, palen en draad zijn niet inbegrepen. ZITDAGEN: INZET: op woensdag 15 mei 2002 TOEWIJZING: op woensdag 29 mei 2002 Telkens om 16.30u. In café Victoria, Meerleseweg 4, te Hoogstraten/Meer. PLANS en INLICHTINGEN te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

20

r.I.n.r. Frank Becuwe, van liet Kabinet Van Gi'embergen, Sihy/le De Sadeleer en Greer Plomteux (de auteurs), Suzanne Van A erscho t (eindredactie) en Edgar Goedledeven (Bestuursdirecteuj)

Gemeentehuizen De bouw van liet stadhuis van Hoogstraten in 1530, als een symbool van de stedelijke autononiie kwam reeds ter sprake. De meer recente gemeentehuizen zijn bijna allemaal ontworpen in een zelfde typologie. De opbouw met een staatsietrap en een bordes, een verhoogd gelijkvloers met de raadszaal en de diensten en daaronder een gevangenis, een brandspuit en een woning voor de veldwachter. De provinciale architecten waren de ontwerpers. P.J. Taeymans zorgt voor een eclectische versie in BaarleHertog (1877) en J. Taeymans ontwerpt het 'Raadhuis' van Meerle. (1869) in een neostijl met elementen ontleend aan gotiek, renaissance en barok met een 'Hollandse' inslag. Sonis werden bestaande woningen gebruikt als gemeentehuis. In Meer wordt liet gemeentehuis eerst ondergebracht in de onderwijzerswoning, in 1867 ontworpen door provinciaal architect J. Van Gastel (Meerdorp 4), later in de vroegere eclectische notariswoning de Chaffoy. uit 1886 en in 1922 aangepast door provinciaal architect J. Taeymans (Meerseweg 14).

Scholen De Wet van 1842 verplicht elk dorp om minstens één lagere school op te richten. In Meer wordt in 1851. in de Donckstraat, een gemengde school met twee klassen en een woning voor de onderwijzer opgetrokken. In


ARCHITECTUUR 1869 wordt de school ontdubbeld en komt er een aparte meisesschoo1 in Meerdorp (nr 2 4). Het zijn eenvoudige bakstenen gebouwen met een nmmiiiirde speelplaats en een overdckte. galerij met 'gcmakken' achteraan. In Worteldorp is een ;'elftle iyp .. li.'vltilt 1873 uit P.J. Tacymans bewaard (Worteldorp 13-15). Van dezelfde ontwerper is de vroegere jongensschool en het vredegerecht in de Gelmelstraat t l-loogstraten (1876). De vroegere lagere school in dc Karel Boomstraat (193 1) is een typisch schoolgebouw uit het interbellum, het is een ontwerp van J. Taeymens, dat aanleunt bij nieuwe zakelijkheid en art-deco. Na enkele antikleri kale onderwiswetten vernjzcn er op veel plaatsen katholieke scholen als tegengewicht tegen de 'scholen zonder God'. Zo ontstaat er in Meer door bemiddeling van Constant Van den Bergh, de heer van Maxburg, een katholieke school op de Miissenakker, met twee nog bestaande lokaaltjes in neo-Vlaamse renaissancestijl (1880). Na de schoolstrijd wordt de school overgenomen door de zusters van het Heilig Graf(l900). En dan zijn er de meer regionale scholen. de gebouwen van het Spijker (1832) zijn in eclectischc stijl met neo-gotisehe en neoVlaamse renaissance-inslag, ontstaan in de 1 9 en 20 eeuw. Het Klein seminarie is gebouwd op de plaats van het vroegere clarissenklooster. De gebouwen langs de Vrijheid (1933 - 1945) zijn in art-deco stijl ontworpen door architect Frans Pceters.

Volks huisvesting Door de beperkte industrialiscring kent de regio geen echte concentraties van arbeiderswoningen. Typisch zijn wel de in groep gebouwde woningen voor het personeel van de kolonies en voor de douane. en 1 8 eeuwse Gaaf bewaarde sobere 1 baksteenarchitectuur vinden we op het begijnhof. In hun meest eenvoudige vorm waren de woningen van het hof éénkamerwoningen. De nog bewaarde arbeiderswoningen, van latere datum, bestonden uit een leetkamer (tegelijk de keuken), de achterkeuken (of het pomphuis), de opkamer en

In de inventaris staan dertien woningen ontsi'orpen door M. Rosiers, directeur van de Vaksc/iool. Deze ti'oning in de Lindendreef (ni. 15) is een ontwerp met cottage invloeden uit 1935.

Een voorbeeld van een kleine villa in eclectisc/ie stijl met cotlage-inslag, in 1927 gebouwd langs de Lodewijk De Konincklaan (nr. 349).

de zolder. De oudst bewaarde huizen van dit type vinden we in de Gelmelstraat nr. 61 - 71 (1840). Tot 1930 bestond de voorgevel uit één vlak met ramen en deuren, alleen de hoekhuizen met een afgeschuinde inkom, zoals de twee hoekhuizen Gclmelstraat - Gustaaf Segersstraat (1899 en 1882), vormen hierop een uitzondering. Vanaf dejaren '30 komt er meer variatie in de voorge'els en wordt er gebouwd met spouwmuren. Na dc tweede wereldoorlog worden dc eerste sociale woonwijken, zoals de oudste woningen aan de Meterkensstraat in Hoogstraten, gebouwd.

graven de Lalaing werden er, vanaf de 1 6 eeuw, grote patriciërswoningen langs de Vrijheid gebouwd: "Dc Gulden Coppe" (nr. 173175). 'Het Knechtjcscollege" (nr. 183), "Het Gulden Vlies" (nr. 185) en "Dc Kroon" (nr. 121), zijn als monument beschermd. Dc 18 11 eeuw heeft weinig architeeturale sporen nagelaten. De in 1740 in rococostijl herbouwde gevel van "De Draeck". Vrijheid 181 (t 6 eeuw) en "De Klok" of het Hooghuis, Vrijheid 137-139(1 5'eeuw, herbouwd 1710)zijngoede voorbeelden. Verstoken van cle 19 1 eeuwse industrialisatie ontplooiden de gemeenten zich vooral op lokaal vlak, met een baksteen architectuur van dubbelhuizen met één of twee bouwlagen. Die huizen, met vage verwijzingen naar traditionele of neoclassicistische bouwvormen, werden bewoond door brouwers, herbergiers, molenaars, leerlooiers, smeden of door de koster of de onderwijzer. In Hoogstraten werden er. door de komst van de scholen en de plaatselijke nijverheid en handel, talrijke burger- en herenhuizen gebouwd. Begoede inwoners lieten hun huizen ontwerpen door bekende architecten. Architect Bascourt ontwierp een huis voor dokter J. Bongers, Vrijheid 58 (1902) en de Brusselse architect L. Govaerts voor zeepfabrikant Eeckermans, Lindendreef 56 (1898). Ook in andere gemeenten onderscheiden deze woningen zich door hun volume en afwerknig. In Meer zijn er de notariswoningen. heide aan de Meerseweg nr. 14(1886) en nr. 16(1871). in Minderhout het huis van sloffent'abrikant Matthieu. aan de Vuil Aertselaerstraat 65(1892) en op de grens van Wortel en Merksplas het 'chalet anglais' van advocaat Van Schelle, aan de Diepte 2. Na 1930 treden er eonsti'uctieve en vormelijke vernieuwingen op: platte daken, erkers, balkons, portalen en siermetselwerk. Het eclectisme uit de vorige periode maakt plaats voor art-deeo, nieuwe zakelijkheid en cottagestijl en dit alles aangepast aan de plaatselijke behoeften. Een groot aantal ontwerpen van M. Rosiers, de directeur van de vakschool in Hoog-

Burgerhuizen Door de verstedelijking, onder impuls van dc

N

1

--.---------

ii

1

LJ

..

Schoolstraal nr. 9 te Minderhout en Chaainseweg nr. 4 te Meerle, twee alleenstaande woningen in art-deco stijl uit de jaren '30.

21


ARCHITECTUUR

Boerderijen

De ''S(-orhoei'e isprac/itiggelegen in cie Gouverneurs bossen. De boerderij we,'d in 1963 gebouwd 0/) iniüatie/ van Jozef , Wevns, de eerste conservator en opricbter van liet domein Bokrijk. Het i.s een reconstructie gebouwd mei recuperatiematerialen. straten, illustreert dat er â la tete du client' werd gewerkt. Dat blijkt uit zijn ontwerpen in de Lindendreef 15, 33 en 50, de Gelmelstraat 50 e.a. Er zijn ook ontwerpen van meer gekende architecten. Zo zijn er de art-deco ontwerpen van K. Van Looy. van Borgerhout, (bv. Vrijheid 142) en van R. Van Steenbergen. van Beerse, (bv Lindendrecf 28 en L. De Konincklaan 290). Architect A. Carpentier ontwerpt een huis in nieuwe zakelijkheid (Vrijheid 174) en J. Huygh. van Deurne een woning voor de rector van het Spijker, die het midden houdt tussen nieuwe zakelijkheid en art-deco (Gelmelstraat 81). Architect J. Lauwers, van Mechelen, ontwerpt een modernistisch café, met een toneel- en cinemazaal (Vrijheid 125) en E. Van Steenbergen het winkelhuis Horsten (Worteldorp 5). De vernieuwende architectuur gaat aan Hoogstraten voorbij. 1-let boek vermeldt enkel de woning Schellekens, een ontwerp van Renaat Braem (Loenhoutseweg 34), de woning Van Opstal. van 0. Van Agtmaal (Terbeeksestraat 1 Meer) en de woning Versmissen, van dc architect D. Nagels en J. Verbraeken (A. de Lalaingstraat 28).

Los van enige tijdshepnhin bestaan de iioeveii lii'i 1111 h,staande gebouwen, waarvan het woon huis en de stal zich meestal onder hetzelfde dak bevinden. De oudste hoeven staan historisch be kend als dc hertogse lioeves'. gebouwd of aangepast door Niklaas Leopold van Salm-Salm. na dc ver heffing van Hoogstraten tot hertogdoni in 1740. Hier vernoemen we 'De K a t h clij n eh o e v e (Moerstraat 64) en

veel gronden verwierf uit de verkoop van de hertogel ij kc eigendommen. De goed bewaarde ijskelder. die deel uitmaakt van hei gt'lierl ven d. V,Iaielite,* is uitronderltjls. Het is dezelfde groÖrrondbeziitei die ci ikle tviii.l i. 1 arbeiderswoningen liet bouwen (Heorle 60 cii 62). DaL type woning treffen we meer aan, zoals o.a. in Wortel (St. Janstraat 23). In tegenstelling tot de veelal vernieuwde of aangepaste woonhuisstalten zijn er nog een giuüt aantal schuren bewaard in hun oorspronkelijke structuur. Voorbeelden zijn de schuren iii le Rririitraat 15 te Minderhout, Meorlese wev 65 en Dreefweg 12 te \4err en FIsakker te Meerle.

Buitenplaatsen De Hees is de enige buitenplaats met een lange voorgeschiedenis. Het domein werd in 1754 als jachthuis aangelegd door de reeds genoemde heriog Niklaas Leopold van Salm-Salm.

ue Iceueiingne Gemeente aantal beschermde (Meersel 13 te aantal beschreven Meerle). monumenten * gebouwen De hoeve 'Halschoor' Hoogstraten 23 170 (Schoorstraat 2) gaat Meer 9 65 in haar oudste delen Meerle 9 35 ook terug tot 1671. Meersel-Dreef 4 20 Ondanks sterke aanMinderhout 4 40 passingen bleef de eiWortel 3 35 ken structuur behouBaarle-I-Iertog 3 80 den. Merksplas 5 65 Maar liet grootste deel Rijkevorsel 10 75 van de geïnventari* de voorlopig als monumenten beschermde gebouwen inclusief seerde hoevegebouwen dateert uit e 19" eeuw. Ze bestaan uit 'woonstalhuizen', De andere buitenplaatsen dateren van na 1800. evenwijdig aan de straat, net een ernaast of Tot dan was alle grond in handen van de plaaterachter gelegen langschuur' en bij horende selijke bevolking. de gemeente of de heer. Na karrcnkot' en andere stallingen. Voorbeelden het Ancien Regime en door dc ontginnmngswet vinden we onder meer in Meerle (Heerle 82), van 1847 kwam het merendeel van de heide in Hoogstraten (Loenhoutseweg 119), Wortel handen van kapitaalkrachtige zakenlui of in(Poeleinde 38) en Minderhout (Hal 21). dustriëlen van Gent en Antwerpen. Ze lieten de Interessant zijn ook de 19" eeuwse "modelwoeste gronden uit lucratief oogpunt ontginhoeven". Een vroeg voorbeeld is de "Vondelnen, waardoor de infrastructuur, die ze erbouwstede" te N4eerle (Heerle 78), opgericht in 1853 den, veel meer was dan een residentiële woning door grootgrondbezitter E. Jacquemyns, die of een buitengoed. Het waren winstgevende

\

Je weet daar op de hoekin

HOOGSTRA TEN

44

Lod. de KonnckIaan 256, Hoogstraten, TeL: 03/314.52,49

Zeg maar hoe je slapen wil / '

IS&Inflex 1ÜUJtijJEP 22

5

au ng


ARCHITECTUUR bedrijven waar een verblijfvoor de 'patron' bij hoorde. In liet gehucht Heerle vinden we "villa den Rooy". (Ulicotenseweg 54 Meerle) van de familie Voortman en "Heerle's 1-lof". Heike 3-45 te Minderhout 1863-1870) gebouwd door E. Jacquemyns (Ulicotenseweg 54 Meerle) Een ander sprekend voorbeeld is het domein Maxburg (Maxburgdreef 31-39 te Meer). Jeneverstoker Max Van den Bergh kocht in 1856 niet minder dan 1 200 ha woeste grond en bouwde er een eiizen verblijf, een rc'nimeesterwoning niet boerderij, een stokerij, een kapel en stallingen. De 1 9 en 20 eeuws bouwvv ei ken bevatten geen echte stijlen, liet eclectisnic overheerst, al is er meestal een neo-traditionele ofneo-Vlaams renaissance inslag. In de voormalige 'villa Rommens', Nieuw Dreef 18 te Meerle (1919) overheersen de neostjj en. Het "7waliiwhnl', John Lijscnstraat 54-56 te Meer (1904) was oorspronkelijk een eclectisch landhuis niet cottage allures, maar is in de loop derjareri sterk veranderd. Het domein met een gaaf bewaarde ijskelder is zeer interessant. Een beter bewaard voorbeeld van een eclectisch, cottagegetint landhuis is de "St jorisburg" ( 19 14) te Meerle (Strjbeek 1-3). Het landhuis van de familie Voortman (Ulicotenseweg 57 te Meerle), in 1905 gebouwd naar een ontwerp van J. Bascourt werd in 19251930 aangepast met kenmerken van landelijke cottage en elementen ontleend aan art-deco. Tot in 1930 bleef de eclectische bouwstijl succes boeken. Zo liet dc zoon van J.C. Lijsen in 1935-1937 in liet ouderlijke domein Zwaluwenhof een tweede landgoed optrekken naar een ontwerp van de Brusselse architect Jean Winders. Een combinatie van opvallende hoektorens en woonvleugels in neo-Vlaamse renaissance en een neo-classicistische inkonipartij verleent liet gebouw kasteelallures.

Industrieel erfgoed Van de drie gekende watermolens bleef alleen dc ruïne van de Laarmolen en de gerestaureerde watermolen van Meersel-Dreef over. Als 'banmolens' van de heren van Hoogstraten gaan ze historisch terug tot het einde van de 14` eeuw. Hoogstraten telt nog twee goed bewaarde stenen windmolens, die de plaats innamen van een vroegere houten voorganger. De in 1902 gebouwde Salm-Salmmolen (Molenstraat 7 te Hoogstratcn) bevat nog onderdelen van een standaardmolen van 1 571. .-.

4

- -I i

Binnen af.ienbare tijd rijdt de trein met hoge snelheid op enkele meter van deze n oning. Het is het voormalige jacht/t uis van het domein Vermeulen, gelegen langs de Spekenstraat in Meer.

C'cï/Tlest=i/ilI Dc' 11 achtzaal is wel heel sterk hecldbepa/end voor Hoogsiraten. Het gebou ii' in neo- Vlaamse renai.ssancestij/ is een onttt'erp van a,'chitect E. Pelgrims uit

Van de drie leerlooierijen, die Hoogstraten voeger telde, wordt er nog één vermeld (Van Aertselaerstraat 42 l-loogstraten).

De eerste buurtspoorweglijn in de provincie, van Antwerpen over Oostnialle naar Hoogstraten, werd in gebruik genomen in 1885 en in 1899 verlengd tot Meerle. De aI'takking naar Turnhout, over Wortel-kolonie, kwam er in 1901. In de regio is van de transportinfrastructuur alleen liet station in MeerselDreef ( 1899) bewaard (Nieuwe tramstraat). De voormalige tramstatie aan de Van Aetsclacrstraat 14 in Hoogstraten is recent gesloopt en vervangen door een 'soort schuurtje'. Dergelijke vergissingen zouden, na liet verschijnen van liet boek, vermeden nioeten worden.

Voortgaande op de kaart van Vander Maden weten we dat elk dorp één of meerdere brouwerijen telde, meestal al eeuwengerund door het zelfde brouwersgeslacht. In Meer baat de familie Stcrkcns al generaties lang een brouwerij uit. De achterin gelegen gebouwen bevatten een koperen bierketel en een roerkuip. Achter de statige brouwerswoning Brosens (Vrijheid 110) verrijst de mouttoren en de voormalige mouterij (1890) en de vroegere brouwerij, teruggaand tot de 17 of 18' eeuw. Het meest interessante industrieel erfgoed viiiden we in de kolonies. Door liet groot aantal gedetineerden werden er rond 1900 verschillende ateliers/werkplaatsen gebouwd. Dezegebouwen zijn representatief voor de eelectischdecoratieve baksteenarchiteetuur. De meest indrukwekkende zijn deze van de strafinrichting te Hoogstraten met een drukkerij, een mouterij en een niouttoren.

1885.

'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Kanton Hoogstraten' beschrijft 585 waardcv olIe woningen in het kanton Hoogstraten. Het boek is een uitgave van de afdeling Monumenten en Landschappen. Het kost €55 en mag als naslagwerk en tijdsdocument niet in uw boekenkast ontbreken. Te koop in het Stedelijk museum en de Standaardboekhandel. (th)

/

r

S'

ofte~ -

.

De t ondelstede ' (Ileerle 7 te hieerle) werd in 1853 gehouvi'd in opdracht van grootgrondbezitter E. Jacquemvns. Hij kocht 1 300 ha grond, eigendom van de her/ogen van Salm-Salin, bouwde er Heerle 's Hof (Heike 3-4 te Itlinderhout) en liet er een aantal mode/boerderijen en enkele hoerenarbeiderswoningen (Heerle 60 en 62 Meerle) bousi'en. Dat type arbeiders ivoningen i'inden ree ook in andere dec/dorpen (rechts: St.-Jansstraat 23 Wortel). 23


1(

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! -

1

T '

-•Iii

:

5-

r L

--

577 51

/

7flT ;

è -.-.--

Uk 90j5 OYOTA 135

24


:11] ai

-

1$

g '—S

Met zijn allen naar

Iij Xi'an Flandors Inncwntiori Servicos Ltd. Bij de opening van een nieuwe zaak nodig je familie, vrienden en kennissen uit. Wanneer die zaak 111 China geop'nd wordt v i aagt dat iets meer overleg en voorbereiding, maar het moet kunnen'. Op maandag 25 maart vertrokken we met 21, van 7.:iventem over Schiphol naar Peking. Negen directe familieleden maken de reis rnve De gastheer Joos llorsten en zijn vrouw J\'lagda Van Opstal vertrekken dezelfde avond. Zij maken deel uit van een officiele Belgische economische missie. Joos Horsten is afkomstig uit Wortel, hij woont sinds zijn huwelijk in Vosselaar en isa! 20 jaar vertrouwd met China en de Chinese markt. In de jaren '70 \verkte hij er in opdracht van Janssen Pharmaceutica. Sinds een aantal jaren zet hij er een eigen bedrijf, een soort bedrijvencentrum, op goede sporen. Tussendoor probeert hij hetzelfde te doen met FC Turnhout. Het moet niet altijd China zijn.

Volg de gids Maandag 25 en dinsdag 26 maart. Hoogstraten - Peking. Zeven uur tijdsverschil. We vertrokken in Hoogstraten om 10 uur 's morgens en staan hier nu, na 16 uur reizen, waarvan 11 vliegen, om 9 uur 's morgens plaatselijke tijd in Peking. We hebben weinig of niet geslapen en staan met kleine oogjes op het immens

0

11

11v:, T S

'1

J005 Hoesten en zijn Chinese hedi'ijjleidci'. grote Tiananmenplein. Ii weet wel, het plein van cle hemelse vrede waar, bij de studentenopstand in juni 1989, één van de betogers uitdagend voor een oprukkende tank stond en bleef staan. Net plein is 44 ha groot, dan heb je meteen een idee hoe groot China is en kan zijn. Hier riep Mao Zedong op 1 oktober 1949, in de grote 'Hal van het Volk'. de Volksrepubliek China uit en werd dezelfde Mao in 1976 begraven, midden op het plein in zijn mausoleum. We worden deskundig gegidst door onze eigen Vlaamse gids en een verplichte (Franssprekende) Chinese gids-begeleider, die ons precies en vlot zal brengen op de plaatsen waar we mogen komen. Hij maakt ons meteen duidelijk dat we geen foto's mogen maken indien er onlusten losbreken op het plein. Wie dat aandurft wordt onmiddellijk het land uitgezet. En, de vrees voor onlusten is er. Voor enkele dagen waren er rellen tussen de politie en aanhangers van de Falun Gong sekte. Onder hen onze landgenoot Matthias Slaats, hij zou één van de twintig Belgische volgelingen zijn. Daarna brengen we een be7oek aan de "Verboden Stad", de verblijfplaats van de vroegere keizers. Een ommuurde site van 720 000 1112 eroot, met naar verluid 9 999 vertrekken, want () is een keizerlijk getal. Tot 1911, toen de laatste keizer ten val werd gebracht, kwam hier niemand in en kwam de keizer er nauwelijks uit. We kennen het verhaal van de laatste keizer langs de film 'The last emperor'.

Keizers Duck

Een groeps/bto voor liet becfrijf van Joos: viiie. Leo en RafHoesten, Trice ï'a,i Merode, Vie Van De Alieeop, Gemma Hoesten, kleinzoon Jonas Hoesten, scho ondochter Noëlla Borghievens. kleindochter Fien Hoesten, Bart Hoesten (zoon), echtgenote Magda Van Opstal, Jan Hoesten (zoo,i), schoonbeoee WiiIv Van Opstal, Joos Hoesten, Jan Veeschueren (schoonzoon van l'ilh'), Milia Horsten en Frans Beosens.

Woensdag 27 maart - Peking. Na dc eerste echte nacht, de tweede dag in Peking. Een stad met meer dan 15 miljoen inwoners, die zich opmaakt voor de Olympische spelen in 2008, en we zullen het weten. In een communistisch ofis het semi-communi sti sch systeem, waar iedereen zich positiefinzet voor liet algemeen belang wordt er, midden in de stad, op enkele dagen een park met metershoge bomen neergezet. Ongelooflijk, maar peanuts als we die prestatie vergelijken met de Chinese muur. Een gigan25


REIS VERHAAL

l

S'anho/iek doorgetrokken in de architectuur: het wereld/ijke is vierkant, het heniclse is cirke/i'oi',n ig.

tisch bouwwerk. (lat 6 000 km lang is en als een draak door het landschap en over de bergen slingert. Waar de helling kleiner is dan 45° liggen er plaveien tussen de 10 000 torens voor de wachters, waar liet steiler is worden liet trappen. De muur maakte van het land een beschermde burcht. De oudste delen dateren van eeuw voor (liristus, liet jongste en liet grootste deel werd in de 14 eeuw door de eerste Ming-keizers gebouwd. Al even indrukwekkend zijn de Ming-graven. Langs een heilige weg. tussen monumentale beelden -24 dieren en 12 mensen - wandelen we tot bij de graven, elk voorzien van een toren met

SOFT COMPUTER

een geel dak. Het gebruik van kleuren was een vooiTecht van de keizers. Zijn gebouwen steken dan ook fel af tegen de (\erphicht) grijze huisvesting van het volk. We laten ons tondrijden per riksja, een wagentje achteraan een fiets, en stellen ook nu vast dat we eerst moeten onderhandelen over de prijs. Op alles en nog wat moet men afbieden en niets heet't zijn (vaste) prijs, als je niet oplet ben je onnodig veel geld kwijt. 's Avonds eten we "Peking eend", een gerecht dat vroeger voorbehouden was aan de keizer en de zijnen. Tussen het vel en het vlees van de eend wordt lucht gepompt en daarna kokend

water. 1-let vel wordt bedekt niet een soort moutlaag en vervolgens wordt de eend geroosterd ui een oven. Het resultaat is een feestelijk blinkend gerecht. dat we doorspoelen in een Belgisch café. Belgische bicren in hartje Peking.

Verhofstadt Donderdag 28 maart— Peking. Ondertussen is ook premier Verhofstadt, met zijn gevolg waar onder ook onze Joos. in Peking aangekomen. Wij vertrokken op maandagmorgen. Verhofstadt en zijn economische missie, bestaande uit een 25-tal Belgische zaakvoerders,

Zo eenvoudig is digitaal!

REVA BVBA COMPUTERS - TELEFONIE Sovrw,.IRE - KANTOORMEUBILAIR

Olympus KIT C-3020

I 3.2 Megdpixels 3x Optische zoom 2.5x digitale zoom

Nikon E-775

Epson Stylus Photo 895

2.1 Megapixeh 3x Optische zoom

Stand-alone foto printer!

+ 16 MB extra + draagtas + batterijen +oplader

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN: Ma 13.30-18.00 - DLVr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 - Za 09.00-12.00 e-mail: info(softcomputer.be http://www.softcomputer.be 26


REIS VERHAAL .

1

!

î

riglla

- r.LT1

gezin het belangrijkste onderdeel is van de Chinese samenleving. Het gezin en het gezinsleven is er heilig. Maar de overheid heeft een aantal jaar geleden beslist dat één kind dé norm én voldoende moet zijn, om de toename van cle bevolking binnen aanvaardbare perken te houden. Gezinnen met een tweede kind verliezen alle voorrechten van het (staats)svsteem. Je ziet hier dan ook weinig kinderen of baby's in het straatbeeld. Het is een systeem waarbij niemand nog familie heeft. een systeem dat heel vergaande gevolgen heeft. Vier grootouders hebben maar één kleinkind en op korte termijn zijn er bijna geen jongeren meer. De regel van één kind geldt echter met \ oor de 5 O minderheden, de tibetanen en de islamieten mogen drie kinderen hebben, omdat ze als minderheidsgroep - geen steun krijgen van de staat.

Samen op de pot Zaterdag 30 maart -

Xi'an Flanders Innoi'ation Center. Hier kunnen BelgR i iie hei/iij i en tuin eer.s te stappc'/i zetten op de Chinese markt. vertrok diezelfde avond. Eén van de deelnemers is Eddy Merckx, hij begint te dromen als hij denkt aan dc 1.3 miljard fietsende Chinezen als potentiële klanten. De groep met Verhofstadt werkt een officieel programma af, dat u - naar we vernemen in België op de voet kon volgen. Onze groep is op hetzelfde moment op bijna dezelfde plaatsen, maarzullen Joos maarweinigzien. Wij zijn hier tenslotte als toerist, voor hem is het werkdag. Over werken gesproken. In China werkt bijna iedereen in een veilig staatssysteem, al zijn er mogelijkheden buiten het vangnet van de staat. Als je uit het systeem stapt en je een eigen zelfstandige gang wil gaan, dan kan dat, maar dan sla je wel de (overheids)deuren dicht. Een weg terug is er niet, mislukken betekent zoveel als de bedelstaf. Vandaag bezoeken we het observatorium van de Vlaamse pater Verbist, een dierentuin met panda's en het Keizerlijke Zonierpaleis en de Hemeltempel. Het zijn opnieuw prachtige kleurrijke gebouwen. In hun denkwereld was het aardse en dus ook het wonen vierkant en het hemelse - en dus ook de tempels en de graven cirkelvormig.

Grootoudersfeest Vrijdag 29 maart - Xian. Een vlucht van iets

meer dun een uur brengt ons naar Xian. de vroegere hoofdstad van China met een overv bied aan cultuurmonumenten. Hier heeft Joos nu zijn firma. Het is dezelfde stad waar hij aren geleden Jansen Pharmaceutica Xian uit de grond stampte. We herinneren ons de pioniersverhalen, toen China nou niet was wat China nu is. Eerst brengen we een he7oek aan de firma Thiehaut. een Belgisch hednjfdnt in Xian tube voor zalf en dergelijke maakt en er ondermeer levert aan Xi'an ,Ïansen. Thiebaut is een firma uit Ternat, die het uep deed op Joos om hun eerste stappen te zetten op de Chinese markt en vorm te geven aan hun vestiging hier in Xian. En dan rijden we naar liet Ijcdiijt' van Joos zett. Xi'an FIander; Innovation Ser lees Ltd. is gelegen in een soort industriezone buiten liet Centrum. We maken er kennis niet de Chinese manager, die er de leiding heeft, cli niet de veertien andere personeelsleden die er \ oor hem werken. Je kan de firma best vergelijken met ecn hednjvenccntruiïi'. iii wuuruit firma's,

onder begeleiding van het centrum, hun eerste stappen zetten op de Chinese markt, om op termijn op eigen vleugels verder te vliegen. Ondertussen is ook Bart, de tweede oudste zoon au soos hier aangekomen. 1-lij werkt in de zaak en pendelt regelmatig tussen Turnhout en Xian. Voor de opening van het centrum is ook zijn vrouw en hun twee kinderen meegekomen. Jonge gezinnen met nieer dan één kind bestaan hier (bijna) niet en dat ondanks liet feit dat liet

Xiaii. Het oude stadscentrum van Xian is volledig ommuurd, een muur van een 15 km lang. We brengen een beLoek aan een volksniarkt en dat is even vvennen. Ze verkopen er kikkers, slangen, kroepoek.....en vis. Levende vis, die over een pin geslagen wordt en vervolgens gevild terug spartelend - in het water wordt geworpen. Het ziet er allemaal vuil uit.... t Is niet ons idee van hygiëne. Op dc plaatsen waar toeristen komen zijn de toiletten behoorlijk proper, ook volgens onze normen. In de volkse buurten hebben de toiletten nog altijd een sociale functie. Dat wil zeggen met zijn allen naast elkaar op een plank met

Flanders Innovation Center geopend in Xian (uit de Financieel-Economische tijd - Zaterdag 30 maart 2002) De federale minister Annemie Neyts (VLD) opende gisteren in Xian lief Flanders Innovation Center, een initiatief van Joos Horsten. Het centrum zal Vlaamse bedrijven begeleiden bij hun eerste stappen op de Chinese markt. Het centrum richt zich niet op startende bedrijfjes, wel op KMO's die een product hebben waarvoor er vraag is in China, maar die nog helemaal geen ervaring hebben op de moeilijke Chinese niarkt. Horsten is ervan overtuigd dat ze sneller aan de hak kunnen komen in liet binnenland xciii China dan in de grote steden zoals Peking of Shanghai, waar dc grote multinationals elkaar verdringen. Met een inveslering van 2.25 miljoen euro in infrastructuur en 15 lokale personeelsleden die hun weg kennen in de doolhof van Chinese reglementen en ver gunningen kunnen de nieuwkomers onmiddellijk aan de slag. In het centrtini is ook plaats voor kleinsehalige productie door drie bedrijven, ontwikkelingslaboratoria voor twee andere en kantoorruimte vooi' vijl' cornrnei'ciële \ erlegenwoorcligtngen. Zodra 7C op eigen benen staan verlaten ze het Flanders Innovation Center zodat er plaats konit voor andere bedrijven, zegt Horsten. Adri Diamand Tools (ADT) uit Grobbendonk. 1 ibotee uit Mechelen cii Janssen Plant & Matei mIs Proteetion zijn al in het centrum gevestigd. ADT sloot boven dien met liet centrum een intentieverklaring voor oprichting van een joint venture Xian Adi i Diaiiiuiid Tools, die metalen klemmetjes gaat produceren die gehntikt worden in de diamcintslijperij. Horsten onderhandelt nog met bedrijven actief in de radiotherapie en in faniiaceutiscli lnarktonder7oek. Hij werkt ook aan een investeringsfonds om startcndc becli ii [jes te helpen 01) CCiT agressieve manier te in esteren in China. Dc oprichting van het centrum was niogelijk dankzij een voordelige lening van het Fonds Vlaanderen-Azië van cle V laamse regering. Het innovatiecentrum helpt ook Chinese bedrijven om hun pi oducten te exporteren 1 )e samenwerking niet dc Chinese partners in liet centrum verloopt vlot. Horsten kent heti al 20 jaar en is er zekei' van dat ze alles zullen doen oni van het initiatief een succes te maken. 27


REIS VERHAAL

4'

Site-seeing 31 maart - Xian -

Lcn dagje sile seciiig begint bij een bezoek aan de al genoemde stadsmuur. Een indrukwekkende con_____________ structie, die bestaat uit een aangestanipt mengsel van aai de. lössgrnnd. kalk en plakkcrigc rijst in een omhulsel van grijze steen. Op enkele plaatsen kan men de muur, die boven 12 -, tot 14 meter dik is, beklimmen. Kuierend door de oude stad, brengen we ook een bezoek aan het Bellim museum. Het museum bezit een aantal Kei:er/ijke eend of volkse ,ai'ioli, cle techniek hlijtt cle:ede. historisch belangrijke 'steenplaten'. De tekeningen of inscripties die er op staan tonen gaten. Als er al deuren aan zijn, zijn ze klein en kunnen ze niet gesloten worden. 1-let cultuuraloude landschappen of teksten die teniggaan verschil is nog het meest duidelijk in het kleintot de stichting van een kapel in dc achtste eeuw. 's Avonds brengen we een bezoek aan Bad Yi, ste kamertje. Voor het overige is het, vooral in de steden, een soort shopping centrum in Las Vcgas stijl. kraaknet, veel properder dan in onze steden. Dc mensen hebben veel meer discipline en.....er Ach, vader lief... zijn veel Chinezen, zoveel dat de overheid er 1 mei - Xian - Na een bezoek aan Xi' an Janseen groot aantal kan inschakelen om alle zwerfsen, het bedrijf waar voor Joos alles begon. vuil direct te verwijderen. bezoeken we het befaamde en onvergetelijke 'terracottaleger'. De terracottabeelden maken 's Avonds eten we in een 'normaal' volks resdeel uit van de begraafplaats van de eerste taurant. Het is een soort raviolimenu, opgekeizer Qin Shihuang. Hij zette in 246 voor diend in stomende houten schalen. De ravioli Christus 750 000 arbeiders aan het werk om heeft de vorm van dc inhoud of het vulsel: vorm te geven aan het project. In elf gangen of ra mli in de vorm van een eend als er eend in zit gleuven in de grond staan, tot 1,5 kilometer van enz. Echt mooi en best lekker. zijn graf, ontelbare leensgrote terracotta krijgers, die lopen in oostelijke richting. De keizer Daarna brengen we nog een bezoek aan een is echter jong gestors en en men weet niet hoetheater. We bezoeken het optreden van de "The veel krijgers men nog kan of zal vinden. Het is Tang Dynasty", een groep die in december vier de belangrijkste archeologische vondst van de dagen in de Warande in Turnhout optreedt, naar 20— eeuw, die in 1974 als bij toeval ontdekt aanleiding van een jubileum van Jansen Pharmaceuti ca. werd door enkele boeren die een put wilden

graven. Janssen Pharmaceutica heeft aan China een laboratorium geschnnlo-'ii 4 iii le 1 ;cldcn tegen schimmels te behandelen. Lie Chinese gids. di ons in Xinn begeleidt. loopt iets minder in het overhcidsgareel. Hij durft zelf kritische Opulci kiiigen maken bij het systeem en de manier waarop men omspringt met toeristen enz. Hij durft wis uuk biiigii op plaatsen, waar normaal geen toeristen mogen komen. We bezoeken een modaal gezin, een familie boeren die wonen in ecn primitiefbouwsel. 7e wonen in een rots. onbeschrijflijk. Wanneer een man 60 jaar is moeten zijn 7Oflett hem een (doods)kist geven, die een plaats krijgt in het buis FIk jaar moeten de dochters de kist lakken......Met die vreemde zoig vau kiiidcren voor hun ouders in het achterhoofd, verlaten we Xian en sliegen naar Shanghai.

11 september 2 april - Shanghai - We slapen op de 34euuI'1ng en htalen 6 (240 BEF) voor con tas koffie en het dubbele voor een Dame Blanche. In Peking en Xian was het nauwelijks goedkoper. Shanghai is een stad die méér Amerikaans is dan welke Amerikaanse stad ook. Hier staat - sinds 11 september vorig jaar— het tweede hoogste gebouw van de wereld. In deze grootstad met een indrukwekkende skyline wonen meer dan 16 miljoen inwoners. Deze stad heeft veel te danken aan de drugshandel en is groot geworden na de Opiumoorlogen. in het midden van de 1 9 eeuw. Toen werden delen van Shanghai aan Engelsen. Fransen en Amerikanen toegewezen. Deze 'buitenlandse concessies' vielen niet rechtstreeks onder de Chinese wetgeving.

Shanghai bevestigt wat we in Peking en Xian al zagen: dit land heeft veel meer mogelijkheden dan welk ander land ter wereld. We zullen er in het Westen nog van horen, dat is duidelijk. Duidelijker dan de torengebouwen van dc stad die een dag later in de mist verdwijnen. Door die mist wordt ons vliegtuig aan dc grond gehouden. Met de nodige hindernissen en vertraging landen we op 3 april in Schiphol, een trein brengt ons naar Berchem, een bus naar 1-loogstraten.

j j.

1

5 î\T \

jt j

IU:WI -

-

I,s

.

lik

iI j Ui

5ii

-

Onze gids bracht ons op plaatsen waar toeristen niet (mogen) komen. De woning van een Chinese boerenfaniilie en het interieur. De doodskist staat klaar. 28


eve n

or CunÉactpunten DORPSNIE UWS

-

Hoogstraten: \Vane Palmans. Tinnenpotstraat II E, te!. 03 311.53.70 ç-niaij 1repi.d.m1niflagiLuueLL'e Meer: Marcel Adriaenscn, Venneweg 2. tel. 03-31 5.90.40 e-mail uiareLaftnIage.tiuueLbe Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tLl, 03-] 1 5.8.34 e-mail: jan.0et4worldonhine.be Meerset-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail: toonxcilee(attg1ohiLusI Minderhout: Redactie: Loenhoutseweg 34, lluuvstiaieii. id. 03-3 14..04 & fax 03-314.25.40. e-mail: jozef.schellekcns@skynet.be \%'ortel: Maartje Siebelink. Kerkveld 13, 2323 Wortel, tel. 03-314.69.69 e-mail: dhmsvoi5.djvhoimiiil.ani SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.!aurijssen((helgacom.net GILDEN- & SCIIUTTERSNIEUWS Frans Snijdcrs. Sl.-L'leuiensstraat 25. Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: fran.saijders@tiscaLne.tJe ADVERTENTIES Jan Michiclsen. Groenewoud 21, Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail: jatLflhjhugOiiigjs.b.Lnet FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9, Meer, tel. 03-315.93.07

Top concert

Hoog,straten - Opzonciag 30 muurl conccrlcciilcn dc 1 oiing.-lmbassadors Brass Band uit 0sfird (UK) onder leiding van Frank Wol!1 in de Rabboenizaal van het Spijker. In een organisatie van de fiinkire Sint-Katharina clie oog hebben voor b uitenlands talent en voorbeeld.

Veilig op weg 1

HOOGSTRATEN De mensen zijn bekommerd om de kwaliteit van het onderwijs, nu en in de toekomst. Daarom oi enuiscert de CD&V, afdeling l-Ioogstraten, op dinsdag 30 april om 20 uur een open debatavond in het parochiecentrum Pax met \1 laams volksvertegenwooi diger en gewezen minister Luc Martens. In zijn inleiding zal L. Martens ingaan op een aantal vragen zoals : Hoe kan de druk op de leerkrachten weggenomen worden ? Hoe kan een onderwijsloopbaan aantrekkelijk gemaakt worden 2 Wat moet ondernomen worden om de motivatie van leerkrachten levendig te houden 2 Moet er meer samenwerking tussen scholen komen 2 Wat is de rol van de gemeentelijke overheid bij de Organisatie van basisonderwijs 2 Waarom worden scholen naargelang het net verschillend gefinancierd 2 Na deze informatie is het woord aan de zaal voor een levendig gesprek, opmerkingen. suggesties en debat. Iedereen is van harte welkom. -

- a-- -

S-

r/ -

Toekomst van het onderwijs

1

24

I

i

Hoogstraren - Op doiulerdag 21 maart bezocht een vrijwilligersteain van £4 1, dc beroepsorganisatie van Vlaamse wegvervoerders en logistieke dienstverleners, de kinde1- en uit het derde tol en inet/ietzesde leeijaar van de Gemeentelijke GemengdeBasisschool van Hoogstraten. De school had gereageerd op een wedstrijd van deze vereniging in liet kader van hun actie Veilig op veeg'. Zo kregen ze liet bezoek van een transporteur die met een vrachtwagen naar de school komt orn voorlichting te geven. Gedurende 25 min uten theorie wordt er les gegeven over de gevarenzones rond de vrachtwagen, en dit aan cie hand van een video en les fbrinulieren. Nadien volgt de toetsing aan de praktijk op de speelplaats: door zelf achter liet stuur plaat.s te nemen, onde,-vinden de kinderen dal de vrachtwagenbestuurder bepaalde beperkingen heet2 qua zichtbaarheid rond zijn voertuig. Doel is uiteindelijk de kinderen ie leren uit cle gevarenzones van een vrachtwagen te blijven en zeker uit de dode hoek. 29


Retrospectieve Odette Collon

"Hoe moeilijk het is om vrouw en schilder te zijn..." Na de tentoonstelling met het sociaal bewogen werk van Cécile Cauterman, vorig jaar, organiseert het Stedelijk museum Hoogstraten deze zomer een overzichtstentoonstelling over het werk van Odette Collon, een andere Belgische vrouwelijke schilder. Haar werk viel reeds op tijdens de grote retrospectieve over vrouwelijke kunstenaars, "Eick zijn waerom" in het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen in 1999. Op 11 november 1926 werd Odette Collon geboren te Elsene. Als dochter uit de hogere burgerij krijgt ze de beste privé-opleiding, eerst bij Ferdinand Schirren en later bij Ramah. Dankzij hem wordt ze in '46 aanvaard bij de Jeune Peinture Beige, toen de belangrijkste avantgarde groep voor naoorlogse Belgische kunst. Dankzij de ondersteuning van deze groep kan dc nog zeer jonge Odette Collon tentoonstellen in binnen-en buitenland, o.a. in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel en Stockmolm. In '48 wordt de kunstenaarsgroep ontbonden. Odette Collon blijft schilderen, tentoonstellen en cursussen volgen om haar stijl verder te ontwikkelen. Haar leven balanceert tussen haar gezin en haar métier. ...... de la difficulté cl 'être /èninie etpeintre ..... .. Het was voor een vrouw in die periode niet evident om een gezin te combineren met het schilderen. En zeker niet om erkenning te krijgen als kunstenaar. Haar gouaches, aquarellen en tekeningen, gemaakt in dejaren veertig en vijftig sluiten nauw aan bij de toen heersende, vooruitstrevende kunstopvattingen. De felle kleuren maken haar interieurs zuiders. de voorgestelde vrouwen zomers en levenslustig. We zien meestal haar zus als model fungeren. Haar voorstellingen zijn schematisch en decoratief, zonder al te veel

diepteperspectiefi wat ons direct doet denken aan de fauvisten zoals Henri Matisse en Rik Wouters. Ook bij Rik Wouters was de vrouw, zijn vrouw het onderwerp van zijn doeken. Na een langdurige periode van artistieke inactiviteit herneemt Odette Collon haar métier in de jaren zestig en zeventig. 1-laar onderwerpen zijn nu stillevens en landschappen die ze op een heel eigen manier schildert: kubistisch. abstract geometrisch maar toch met tedere verfijning. Ze schildert in reeksen, steeds weer hetzelfde onderwerp. vanuit een ander standpunt of een net iets andere compositie. Dan weer wordt ze gefascineerd door een kleur of door kleuren combinaties. Ze gaat haar eigen weg, haar stijl evolueert naar een persoonlijke, ingekeerde kunst. Uiteindelijk evolueren de keien, rotsen, rivieren, stranden, bomen en zee naar meer en meer abstracte vormen waardoor haar oeuvre meditatie wordt en een oase van rust betekent in een drukke wereld. Vanaf 1975 experirnenteert ze met andere vormen van creatieve activiteit : muurschilderingen. illustratiewerk van boeken en het kleuren van wol. Odette Collon kan vandaag terugblikken op een gevulde artiestencarrière. Ze kreeg de erken-

I

3

2 5

ning die ze verdiende, hiervan getuigen de vele tentoonstellingen. de prijzen en onderscheidingen die ze mocht ontvangen. Odette Collon, in het Stedelijk museum te Hoogstraten, van 11 mei tot 25 augustus 2002, geopend van woensdag tot en niet zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Inlichtingen 03 314 65 88.

Uw tuin in mei Planten In mei bloeit de hele natuur. Toch zolang we de ijsheiligen nog niet gehad hebben. II t/m 14 mei. is het oppassen geblazen. Onverwachte nachtvorst kan veel schade veroorzaken aan uitlopende gewassen, eenjarige zomerbloeiers, bloeiende fruitbomen en kupplanten. Het is raadzaam om goed de weersvoorspellingen in de gaten te houden. Bij nachtvorst kunnen we de uitlopende gewassen afdekken met bv. oude vitrage ofmet een niet te zwaar kleed. Bloeiende fruitbomen kunnen we natspuiten: het laagje bevroren water om de bioesem zorgt ervoor dat de bloem zelf niet bevriest. Kuipplanten kunnen we bij nachtvorst even binnen zetten. Met de aankoop van eenjarige zomerbloeiers kan het beste gewacht worden tot na de ijsheiligen. Echter, de verleiding tot aanschaffen is erg groot door het grote aanbod in de tuincentra en de nog lege plekken in de tuin en plantenbakken en de drang om eens lekker in de tuin aan de gang te gaan. Vaste planten, vooral de planten die bij de tuincentra buiten staan 30

kunnen nu nog steeds 0101) geplant o oiden. Geef ze el steeds voldoende s ater!

Zaaien De meeste cenlange zoinerbloeiers kunnen nu terplekke gezaaid worden. Na het opkomen steeds uitdunnen zodat de sterke planten die overblijven voldoende ruimte hebben zoals beschreven op de verpakking. Tweejarigen kunnen nu buiten op een kweekbedje gezaaid worden. Na opkomst met voldoende ruimte op een kweekbed uitplanten en pas in september op hun "vaste" standplaats zetten.

Snoeien De vroegbloeiende heesters kunnen nu flink teruggesnoeid worden zoals Kerria, Forsythia. Prunus en de vroegbloeiende Spiraea. Worden deze heesters te groot, ontdoe ze dan van enkele oude dikke takken. Er zullen weldra jonge scheuten gevormd worden. Zo worden deze heesters "verjongd".

r

.

Bi, tililiU.ti/ s lijh t liet /leurc iiIc'e t, int t te /uiincii.

0/

En verder... Het is nu ook de tijd om zomerbollen en knollen te planten zoals gladiolen en dahlia's. Kijk goed bij de aanschaf of de bollen/knollen niet beschimmeld zijn! Koop eens een paar Chrysantenstekken! Bij de grote tuincentra zijn ze volop en per stuk te koop in vele soorten en kleuren. Zet bij het planten direct een stevige aanbindstok want die zullen ze in de toekomst nodig hebben.


Opendeurdag toerisme HOOGSTRATEN - Elk jaar wordt liet zogenaamde 'toeristische seizoen' officieel geopend maar tegenwoordig gaan mensen gans liet jaar door op uitstap. In het toeristisch infokantoor vind je een massa brochures en ideeën voor een gezellig dagje-uit. Het is de bedoeling dat de eigen inwoners, de bezoekers of toeristen tijdens de Opendeurdag Toerisme op zondag 28 april hun weg vinden naar de toeristische infokantoren waar ze tal van nieuwe brochures ontdekken, niet in het minst over de eigen regio. Het is ook meteen de gelegenheid om eens uitgebreid in het kantoor rond te neuzen en uzelf te overtuigen van de klantvriendelijkheid en de ruime dienstverlening in de kantoren. Lekkers uit eigen streek In het toeristisch in fokantoor van Hoogstraten word je op zondag 28 april feestelijk verwelkomd met 'Lekke is uit eigen streek waaronder aardbeien en Begijntjes. In de aardbeienkraam kun je een aardbcienwijntjc of—likeurtje proeven of een paar bakjes aardbeien kopen. Voor alle kinderen is er een aardbeienballon. De VVV presenteert de chocoladen Begijntjes in diverse verpakkingen. Uiteraard mag er ook geproefd worden...

Rondleidingen De St.-Catharinakerk, het begijnhof en het stedelijk museum zijn vrij toegankelijk, maar om 14 en 15 uur verzorgen de l-loogstraatse gidsen gratis rondleidingen in het begijnhof. In liet museum kun je nog net een bezoek brengen aan de tentoonstelling 'Waardevol Gi Idenbezit' (laatste dag). Tegelijkertijd kun je er ook de tentoonstelling 'Alfred Ost en Heilig Bloed' gaan bekijken.

Feestelijke animatie 2002 wordt een enorm feestelijk jaar niet diverse grote evenementen. En dat mag geweten worden! Op 28 april krijgt u alvast een voorsmaakje van liet gevariëerde programma. In en rond het stadhuis staat er vanalles te gebeuren, muziek, toeters & bellen, kortom een gezellige ambiance. Tussen 10 en 17 uur moet u beslist eens afzakken naar liet toeristisch infokantoor om zelfde sfeer te komen opsnuiven.

de lus Meer —Minderhout 18 km en de zuidelijke lus rond Wortel-Castelre is 15.5 kin. Het Maxluigpad, een grensoverschrijdende route van 16 km, toont je een niooi stukje groen in de streek van . . . Maxburg natuurlijk ( verkorting 12 km). De volledig vernieuwde wandelbrochure is vanaf 28 april verkrijgbaar en kost 3.95 euro.

Op zoek in de Kempen Ter gelegenheid van de opennig van het toeristisch seizoen gaan ook de zoekwedstrijden 'Op zoek in de Kempen' van start. Tot eind deze zomer kun je deelnemen aan drie wandel- & fietsrally 's georganiseerd door VTB-VAB en Toerisme Kempen. Deze tochten brengenje naar de mooiste plekjes van de Kenipen: zo toer je niet de fiets langs de Grenzeloosroute in Essen of langs kanalen en waterplassen in de waterregio Oosterkenipen (regio Mol). In de stad Herentals kunt je er te voet op uit trekken. Aan de wedstrijden is ccii groots prijzenpakket verbonden t.w.v. 7500 cnelkezoektochtheet't meerdere hoofdprijzen niet o.a. citytrips, vakantiecheques. tietsweekends... Deelnemingsformulicren zijn vanaf 28 april te verkrijgen in het toeristisch infokantoor : 2 EURzoektoclit of voor de 3 tochten : 5 EUR (i.p.v. 6 EUR)

Helemaal nieuw! Een Wandelspeurtocht

Aanbod brochures 1-let aanbod van brochures wordt elk jaar groter. interessanter en gevarieerder. Enkele voorbeelden: Vlaanderen Vakantieland, Op Weg in de prov. Antwerpen. Onthaasten & genieten . Heb je ziii om te Oost-Vlaanderen'!. Rivierenland met 'Stille Waters'. Het Brugse Ommeland, GILIILLIuus wandelen in dc Westtioek.... Het Meetjesland- liet vlakke land, Totaal van streek in het Waasland, Damnie- hart van de Zwinstreek, Maasland- land van fietsen, wandelen & watersport, Toeristische attracties, Evenenienten allerhande, Dagtrips voor groepen .... .nz ... enz

Nieuwe wandeibrochure Niet toevallig wordt op de openingsdag de nieuwe wandelbrochure van Hoogstraten voorgesteld aan liet grote publiek. De VVV 1-loogstraten hertekende de zes bestaande bewegwijzerde wandelroutes zoals o.a. liet Deken Lauwerys- of liet Jan Huet-pad. Tegelijkertijd kwamen er twee volledig nieuwe wandelroutes bij: 1-let it'arkvalleipad is een wandeling bestaande uit drie lussen goed voor in totaal 45 kin. De Ius rond Meersel-Dreefis 11,5 km lang,

Op zoek naar de kleine geheimen van Hoogstraten Driejaar geleden hadden wij in Hoogstraten een wandelzoektocht van VTR-VAR cii twep jaar geleden eentje van Toerisme Kenipen. Beide keren bleek liet een schot in dc roos te zijn. Vandaar dat we dit jaar zelf een wandelzoektocht uitbrengen. We zien dit niet zozeer als een ccliie zoektocht voorde fanatiekelingen, wel als een recreatieve activiteit niet gans het gezin, grootouders met kleinkinderen. in groepsverband, zowel jeugdverermigingen, scholen als volwassenen. Deze nieuwe wandelspeurtoclit wordt op zondag 28 april gelanceerd onder de titel 'Op zoek

ten van liet verleden. Kortom, liet is leren kijken naar de kleine dingen, naar de verborgen geschiedenis... Met deze zoektocht zetten wij u op weg om de kleine geheinien van Hoogstraten te ontdekken. Het wordt een soort wandelspeurtocht die is opgevat als een combiiiatie van zoeken, tellen en puzzelen. De meeste kinderen houden van getallen en van opdrachten. Wat dat betreft konien zij op deze tocht goed aan hun trekken. Ofu nu van hier bent, van in de omgeving ofvan ver weg, wij zijn er van overtuigd dat deze speurtocht voor jong en oud een zeer leuke manier is om I-Ioogstraten te ontdekken. Het parcours is slechst 1,5 km lang. U blijft in liet centrum van Hoogstraten rondom de SintCatharinakerk. 1-let baantje op de 105 meter hoge toi'en houdt u voortdurend in de gaten. Als u alle vragen hebt oplost, vindt u op liet aparte inlegvel nog een zogenaamde 'Filippijnse puzzel'. Deze leidt u naar de uiteindelijke slotvraag. Aan deze zoektocht zijn geen prijzen verbonden maar kinderen die hun formulier terug binnenbrengen, krijgen altijd een beloning voor hun inspanningen. Deelnemingsformulieren zijn tot en met eind september verkrijgbaar in liet toeristisch m fokantoor aan 2.50 euro per stuk.

Jorisgilde Hoogstraten In de loop der jaren zijn uit het patrimoiiium der Sint-Jorisgilde verschillende bezittingen verdwenen ofzoek geraakt. Vele za ken . zoals tinnen schotels. zi Iveren schilden. rozenprijzen en registers bleven in familiale kring der voormalige schutters. De gilde is op dit moment gestart met een studie van deze oude prijsschilden en bezittingen. Graag zouden wij deze objecten fotograferen om alzo een reconstructie te kunnen maken omtrent schietingen en gebeurtenissen uit ons verleden. Indien U een voorwerp in uw bezit heeft waarop melding wordt gemaakt van onze gilde en dat dateert van voor 1960, geef ons graag een seintje. U helpt hiermee de gaten in ons geschiedenisboek op te vullen. Reageren kan op volgende telefoonnummore J. Servaes 03/314.55.03 F. Simons 03/314.87.19 E-mail: Jefseniae,sLtp.Lb,e

izaar de kleine geheimen van Hoogstrafen

Een mooi uithangbord, bloenietjes op een gevel, een beeldje in het groen, een rare naam voor een huis... je gaat er gemakkelijk aan voorbij. Het zijn kleine details, soms onbelangrijk. soms ook ludiek. Af en toe zit er zelfs een heel verhaal aan vast, je zou er achteloos aan voorbij kunnen gaan. niaar dan niis je de volkse aspec-

handwerken - naaigerel - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314,71,34

911


HOOGSTRA TEN

Folkiorefestival in Hoogstraten Hoogstraten - Liefhebbers van volkskunst en folklore staan weer mooie tijden te wachten. De vendeliers uit Hoogstraten, alom gekend als de Gelmeizwaaiers, organiseren immers op 26-27 en 28 juli reeds voor de vijfde maal een internationaal folklorefestival in hun stad. Ook nu hebben ze weer enkele vermaarde Europese dansgroepen uitgenodigd om hun publiek te verwennen met een kleurrijk en dynamisch spektakel.

liteit meemaken ? Heb je daarna eventueel zin in een babbel. een drankje, een dansje met mensen LIit Zweden, Portugal, Nederland, Turkije en andere gastgezinnen ? Sta je achter je buur, familie of vriend Gelmelzwaaier? Als je op minstens 3 van deze vragen positief antwoordde dan ben je de ideale persoon die we zoeken om als gastgezin enkele mensen in uw huis te nemen tijdens liet Internationaal Folkiorefestival U zal er geen spijt van hebben Integendeel, wedden dat ook u bij het afscheid een traantje zult wegpinken zoals velen het v66r u deden ?

Zo komt uit Kadiköy,nabij Istanboel (Turkije) de dansgroep Harman en uit Sandviken,ten noorden van Stockholm (Zweden) de Högsobo Folkdansgille. Vanuit het Nederlandse Ruurlo steken de Aehterhoekse Folkloredansers de grens over en vanuit het Portugese plaatsje Crestuma komt de 'Grupo Folelorico Etnofrafico' S. Marinha naar de Kempen. De festivaldeelnemers (meer dan 100) zullen in het oog springen, als ze getooid in hun typische kledij, in en om de Hoogstraatse Vrijheid paraderen. Vanzelfsprekend zullen eveneens de Gelmelzwaaiers uitpakken met hun eigen bonte vlaggen en zoals steeds sierlijke en kunstige nummers ten beste geven om de toeschouwers te verbazen. Het programma biedt voor elk wat wils zodat iedereen kan genieten van het geboden schouwspel. Net als tijdens de vorige edities zullen de dansgroepen logeren bij gastgezinnen om alzo de culturele uitwisseling te bevorderen. Wie zich geroepen voelt om tijdens de festivaldagen één of meerdere dansers logement aan te bieden, kan zich nog steeds melden bij de organisatoren (infopunt gastgezinnen: tel. 03/314.22.64). Noteer alvast de festivaldata in uw agenda en kruis aan met: "Niet te missen!" Staf Van Aert (voorzitter), Achtel 92, 2310 Rijkevorsel, 03/314.25.73, Jos Van Den Kieboom (secretaris). H.Bloedstraat 29, 2320 Hoogstraten, 03/314.56.33. e-mail: jos.vandenkieboomipi,be, Dirk Lambrechts jeugdvendeliers), Dr.Versmisseristr. 7, 2320 Hoogstraten 03/314.79.32. e-mail: dirk.lambrechts@planetinternet.be

programma's? 1-louje van een gezellige babbel inje huis of tuin? Wil je je vriendenkring uitbreiden ? Laat je anderen eens graag van je Vlaamse kookkunst genieten: eenvoudig en toch lekker? Wil je tijdens één weekend van dichtbij enkele mensen met een andere cultuur leren kennen ? Wil je gratis drie voorstellingen van hoge kwa-

Aandacht

J-!oogstrafen - Weeral enkele helpende handen meer in liet najaar hij het openluchtspektakel J-Joogstraten in groenten- en bloemenpracht '. De diploma 's van de cursus bloemschikken gegeven dooi' Etienne Van Nven werden weer uitgereikt.

Wilje enkele avonden eens iets anders dan voor je TV-scherm zitten kijken naar saaie zomer-

Indien u zich hiertoe geroepen voelt of nog meer informatie wenst, kom dan naar de INFOAVOND op maandag 13 mei 2002 om 20 uur in de gelagzaal van de PAX.

Laureaten

1_

ii ksfo±o, rcifie professionele videoreporfcc! es eicj e.n sfLtclo

t

1

intijs1iv0en

f olo de

cli0ifci1efofo0rafie

Jorp 42

veef

2310 rijkevorse! mobiele 1-elefonie

+el 031314.62.50 fax 03/314.82.00 iifo @foto-cl e-ci roof. b0

Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij. 32

In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen.

Onweer in mei, maakt de boeren blij.


HOOGSTRA TEN

Kap elletj es

Paimzondag

HOOGSTRATEN - Mei is de Mariamaand. Deze maand trekt vanzelf onze aandacht op de vele kapelletjes die Vlaanderen en ook onze Kempen rijk zijn. Vanuit de overtuiging dat we ons cultu urpatrimonium in ere moeten houden, gaat het Davidsfonds enkele belangrijke kapelletjes een bezoek brengen. Gids Jef van Gils zal de deelnemers op dinsdag 7 mei achtereenvolgens leiden langs de kapel van O.-L.-Vrouw van altijddurende Bijstand aan de Heilig Bloediaan. de kapel van 0-1..Vrouw van dc Vrede aan de Buizeistraat, de kapel van het H. Hart langs de Gelmelstraal en het kapelletjc van Sinte-Katrien op de hoek van de Moerstraat en de Kathelijnestraat. Te veel natuurlijk om op één avond te voet te doen. Daarom zal men zich per Pets verplaatsen. De kapelletjestocht start om 19 uur aan het plantsoen van de Heilig Bloedlaan, tegenover het rusthuis. De initiatiefnemers vragen wel om voor 5 mei een bedrag van 5 euro te storten op rekeningnr. 414-605028 1 39 van het Davidsfonds hoogstraten. In deze prijs is begrepen : een drankje naar keuze en een stuk gebak in liet vijfde kapelletje: het lokaal De Gild. Brouwerijstraat.

Hoogstraatse stratenloop Hoogstraten - Op woensdag 29 mci kunnen zowel recreatieve als competitielopers aan de slag tijdens de 17 de editie van de stratenloop. De wedstrijdlopers kiezen voor een traject van 10 km terwijl de recreanten kunnen kiezen welke afstand ze zullen atleggen: 1 tot 3 ronden van elk 3,3 km. Inschrijven kan tot 26 mei door overschrijving van 6 euro (-- 15 jaar) of3,5 euro (- 15 jaar) op rekeningnummer 850-88 1048 /- 12 niet vermelding van naam, leeftijd, wedstrijd ofjogging. Je kun 1)0k de lii jilrage heia len hij Verçm en en Janssens, Gravin Elisabethlaan 7. Men niag niet ie lang wachten met inschrijven want liet aantal lopers wordt bepeikt tot 500. Opgelet: de bewoners vaii liet parcours moeten er rekening mee huuden dat de stralen op 79 mei van 18.45 tot 20.15 uur volledig zullen afgesloten worden voor alle verkeer.

1I000S/].1 ÏE\ Ic:Ii zijn tL/ijiLiLii/L' 7ni/iiicniiiuili en Opiiijl zijn pa/niprocessie niet stoere Brabantse paarden. Maar t'aii ouds stappen de kinderen in Hoogstraten met een paimbosje /11et daarin een appelsien naar de kerk. Niet één specialist inzake volkskunde kan ot'er die gewoonte van hij ons een :innige verklaring geven. Dat gebruik bestaat alleen in Hoogst raten ' en daar moeten we liet dait mee doen. In vroegere tijden ii'as een appels/en een kostbare vrucht die nien thuis niet zo maar uit defi'uitkorJ plukte. Men moest erduszuinigop wezen. Toch zouden creatieve geesten eens rond de tatél mogen gaan zitten om met enkele kleine ingrepen (bv. een kinder viering) nieuw leven in dit mooie oude gebruik te brengen. Want er zijn al zovele zinvolle tradities verloren gegaan. (jb)

L

1Li

L;''

. JWEL-

Basisschool HOOGSTRATEN - Tijdens het laatste weekeinde van april is liet feest in de gemeentelijke gde basisschool non de Gravin Elisabethlaan. Zaterdag 27 april worden de nieuwe schoollokalen opengesteld en de eerste fase van de bouwwerken wordt afgerond met een plechtige ingebruikname en de onthulling van een gevelfries. Zondag 28 april is het schoolfeest. Het wordt een themadag in het kader van het project 'Mijnheer de kunstenaar, wij zien u niet 1' Tussen 14 en 17 uur kunnen kinderen in verschillende ateliers werken binnen dit thenia. Ouders en sympathisanten kunnen de werken die in de loop van hetjaar gerealiseerd werden, bekijken in de klassen en de nieuwe gebouwen.

1 \ -. Hoogstrateiz - 'set zoals in mei 2001 orgalziseert de Harizzonie san de Koizinklijke Tooncii Toneelinaatschappij Sint-Cecilia haar jaarlijks lentecon eer! in sainenst'erking met ee,, andere nzuziekvereniging. 01) zondag 12 mei is de Brassband van Wortel te gast bij Sint-Cecilia. Het concert vangt aan om 14.30 uur met een optreden van de jeugd harmonie van Hoogstraten onder leiding van Toos Coppens-Geerts. Daarna brengt de harmonie onder leidi ng van Lite Tahon een gevarieerd programma bestaande uit een zevental nummers. Na de pal/ze wordt het publiek verivend met een uurtje Brassband sound door cle brassband van Wortel onder leiding van .4ndré Geudens. Deze con certnamiddag wordt a/aesloten met een gezamenlijk optreden van beide verenigingen. Vier bekende sterken zullen door de Hal iibra-lie,tliebher best gewaardeerd worden: HSB- mars, Laurena, Antonin 's New World en Best Songs Ever. De inkom van dit concert is gratis en vangt aan om 14.30 uur op 12 mei in zaalSint-Cecilia. 33


HOOGSTRA TEN

Dan sfestij n 't Spagaatje H000STRATEN - Op ridagavond 24 mei organiseert turnkring 't Spagaatje een dansvoorstelling voor het ruim publiek. Tijdens de jaarlijkse turndemonstratic van maart jongstleden lieten de dansgroepen van de vereniging reeds een knap staaltje vrolijke dansen zien. Maar vermits ze wel iets meer in petto hebben dan die korte nummertjes, ontstond de vraag om eens een uitgebreide dansvoorstelling te geven. Daar hadden wij wel oren naar. Op vrijdag 24 mei is het zover. Om 19.30 uur vliegen zij erin in de Rabboenizaal van het Spijker. Kaarten in voorverkoop kosten 4 euro en de avond zelf aan de zaal betaal je S euro. Iedereen is welkom.

EIKEN iiri 1 1 IY1 I.J 4-I ,I tijdelijk diverse

ii in de aanbieding!

1

AMQMADTMC

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern

- KASTE ELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Oud ijzer

Tweede Aardbeienkoers op 4 mei Hoogstraten - Op zaterdag 4 mei organiseren de Lustige Wielrijders hun 300' wedstrijd. Voor deze tweede aardbeienkoers worden niet minder dan 168 renners aan de start verwacht. Het vertrek wordt officieus gegeven om 13.50 uur op de terreinen van de Veiling der Kempen zodat de eigenlijke start om 14 uur wordt gegeven op de traditionele omloop van de Thijsakker. 126 Belgen maken het grote peloton uit, maar ook 30 Nederlanders en 6 deelnemers uit zowel de Verenigde Staten als Australië zullen dingen naar de palm op het Krcher. Daarvoor moeten de renners een kleine 150 kin afleggen. Tweemaal maken ze een grote toer door alle deelgemeenten van de stad Hoogstraten, te weten via Minderhout naar Meerle, over Strijbeek, Dreef en Meersel via het Hoogeind naar Meer. Door de Minderhoutsestraat naar de Hinnenboom en via de SintLenaartseweg door de Vrijheid naar Wortel langs de Bosuil terug de Vrijheid op om dit parcours een tweede maal aan te vatten. Na de tweede doortocht dienen nog 6 plaatselijke ronden van 8km afgemalen te worden. De aankomst van de koers wordt verwacht omstreeks half zes. Terwijl deze Eliten zonder contract en Beloften hun grote ronde afhaspelen, rijden een veertigtal juniores op de omloop van de Thijsakker een criterium over 60 km of 30 plaatselijke ronden. Dit wielergebeuren wordt gratis aangeboden aan alle liefhebbers van deze sport, mede dank zij de inzet van vele vrijwilligers en de vele sponsors. Het zal weer razend druk worden op zaterdag 4 mei als we dan nog weten dat het ook open deur van de middenstand is. Voorzichtigheid is dus de boodschap.

MIA'DERHOL'T— Deze groep I'I.,J

ci. T/uk langs de straten om 011(1 ijzer te verzamelen. Hei 'aus bli/kbuui' een groot succes en nog plezani ook.

Paaswandelin g

Zonnecenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be 34

M1.\DERH0L T - l oor cle luide opeenio/gencle keer oi'guiiiseercie de Gezinsbond /oot paasmaandag een vi'andeling. Dit jaar kwam de paashaas zelfde eieren verdelen. Het goede weer zorgde voor een aan gename sfeer. De kinderen genoten met volle teugen, maar ook voo!' de volwassenen 'aas het aangenaam vertoeven aan de Castelhoeve in Castelré. Nadat de buik! es gevuld waren, konden de kinderen zich buiten naar hartelust vermaken en genoten de groten van een frisse pim.


MINDERHOUT Kon. Fanfare De Marckezonen

A day at the circus Minderhout—Onder leiding van dirigent Tim Van Medegael en als presentatorGerard De Backer inhet vel van de circusdirecteur zette de Kon. Fan1re De Marckezonen haar themaconcert in met een daverende "Ijnder the double Aegle" van Wagner. De rode draad doorheen het programma was het circusgebeuren en voor een afgeladen stampvol parochiecentrum liet de fanfare duidelijk horen wat in zijn mars heeft. En dat is beslist niet weinig. Een ovatie aan het einde van het schitterend programma aan liet adres van dirir1ent, muzikanten en presentator was er duidelijk het bewijs van. (rel)

Links de Kon. Fanfire De Marckezonen. Rcc/it.s preve/itator Gerard De Backer. Van alle merkten thuis! Niet alleen als quizlnasler en acteur, maar ook als circusdirecteur wisl/u/ de toeschouwers op een sublieme wijze te entertainen

Vijfde Meiboomfeest

oomfeest 2

e~zondag 12 mei 2002 00 op

het

Minderhoutse dorpsptein 13.30 uur

11uur

tombola bationwedstrijd gnmage kunstenaar attractie

ez1nsvienng

• •

12uur • pianting meiboom • straatvoetbal • kindermarirt met kleuren tekenwedstrijd drank- en smikkeiterras • terrasconcert

tussen de spelen baiionkunsteria Wouter

Clown .iabbe Dabbe Do.

Wagenspel

fanfare

Minderhout Als dc maand mei nadert, maakt Minderhout zich weer klaar voor de meiboomfeesten. De Minderhoutse verenigingen en het Feesteomité zullen ervoor zorgen dat de vijfde editie van de meiboomfeesten ook ditjaarweeronvergetelijk wordt. Om 11,00 uur gaan we van start met de gezinsviering, waarna de meiboom geplant wordt. Op de middag opent dan ons drank- en smikkelterras. Daarnaast zal fanfare De Marekezonen een concert geven en organiseert MVV een straatvoetbaltoernooi. Als de kinderen op de kinderrnarkt een tekening binnenbrengen krijgen ze als beloning een ijsje. En dan om 14 uur beginnende n3ciboornspelen. De Minderhoutse verenigingen nemen het in tal van proeven tegen elkaar op. En de kapitein van de winnende vereniging wordt gelauwerd als meikoning 2002. Tussen de spelen door is er nog een optreden van ballonkunstenaar Wouter en Clown Jabbe Dabbe Doe. Ook de Landelijke Gilde is van de partij met hun svagenspel. Kortom, voor ieder wat wils. Dus kom allen naar het Minderhoutse dorpsplein op 12 mei 2002 voor het dorpsfeest bij uitstek: het mei boomfeest.

(Isabelle Visser's)

SPEL ZONDER GRENZEN met de Minderhoutse vereniQinQen. Start 14u

Zondag 12mei: MEIBOOMFEESTvanaf 1 lu op en rond het dorpsplein.

Een alternatief regenprogramma is voorzien. Inkom = gratis Vu teesicomité Sint ciewens Minderirout

-

p/a

Dirir

Van Valckeriborgh Schooistraat 15

-

03/ 314.7886

35


MINDERHOUT

Samen K.W.B. groot maken MINDERHOUT - Door hun niet aflatende werkijver kwam Minderhout dit jaar als grootste vereniging binnen de K.W.B. uit de bus. En dat over gans de provincie Antwerpen. Hoe dit alles groeide vertelden ons voorzitter Marc Verschueren en secretaris Juul Verhuist. Enkele mensen, reeds lid van K.W.B. Hoogstraten of Meerle, maar woonachtig in Minderhout, namen in 1955 het initiatief om een eigen afdeling op te richten. De beweging groeide in die mate dat in 1966 de kaap van 100 leden overschreden werd. In 1980 werd het 25-jaar bestaan gevierd met reeds 241 leden. In 1987 was men over de 300. Sindsdien bleef men nadrukkelijk aanwezig in het Minderhoutse dorpsleven en vergrootte alleen maar de belangstelling van de plaatselijke gezinnen. De K.W.B. profileerde zich op alle mogelijke manieren naar dc gezinnen in Minderhout. in de activiteitenlijst kan je zowel iets voor vader, moeder en kinderen vinden. Waarom zou je niet sanicn deelnemen aan bv. de fietsvierdaagse. Rustig opje eigen tempo onze streek verkennen kan in gezinsverband gebeuren. De kapellekensloop is ook zo'n geschikte activiteit; ieder loopt in zijn eigen reeks. Alleen telt hier het wedstrijdelement wel mee. Maar ook dat moet kunnen! Denk ook aan de huidige werking van de kinderdisco en / ofde wandelzoektocht. Het zijn echter niet steeds activiteiten voor de massa. Op regelmatige basis gaat men bv. forelvissen te Loenhout. De ene vist en de andere vangt. De vissen eerlijk delen en iedereen weer gelukkig naar huis. Ook in recreatief sporten staail de leden hun mannetje voornamelijk in volleybal. voetbal, jogging, wandelen enz. Alle activiteiten hier beschrijven is onmogelijk. Er bestaat immers ook aandacht voor de samenaankoop van huisbrandolie en potgrond. Op deze manieren kan men nogal wat centen besparen en ook dat is meegenomen. Ook voor vorming is er ruimte voorzien in dejaarplanning. Dergelijke avonden organiseert men in overleg met het regionaal verbond Turnhout. Zij ondersteunen zo'n gespreksavond en zorgen desgewenst voor een moderator. Onlangs besprak men liet thema "Genieten na je 50 ste". je leest, voor ieders gading is er wel iets.

reinen liggen. Tijd en ruimte binnen een bestuursfunctie van de K.W.B. bepaal je uiter aard zelf. Ik weet niet ofje de 21 doelstellingen van de Vlaamse regering voor de 21 ste eeuw in de kranten hebt gelezen. "In 2010 neemt meer dan één Vlaming op twee actie/deel aan het veren,gingsleien. ' Waarom nu deze doelstelling van

de Vlaanise regering? Welnu, de zorg en het welzijn van de burger is een essentiële taak voor de overheid. En dit is wetenschappelijk bewezen: mensen die actief deelnemen aan liet verenigingsleven zijn socialer, stellen meer vertrou-

36

Dit verhaal werd geschreven voor de K. W.B. M inderliout voor hun onbaatzuchtige inbreng om de vereniging tot op het hoogste niveau in de provincie Antwerpen te tillen. Dat neemt niet weg dat er itt de ons omliggende buurgemeenten ook K.W.B. afdelingen actief zijn waarje zeker nog bij kan aansluiten. En waarom niet? je leeft imniers socialer, gelukkiger, gezonder en zelfs langer!!! Wat nioet dat nog meer zijn voor 20 Euro per jaar De contactpersonen voor de K.W.B. binnen onze I'usiegemeente zijn: Meerle: Fons Pauwels 03/ 315.90.54 Meer: Jos Cools 03/ 315.03.37 Hoogstraten: jos Srnouts 03/ 3 14.31.37 Wortel: Guy Thijs 03/ 3 14.80.16 M inderhout: Marc Verschueren 03/ 3 15.04.76 ???

Nachtegalenwandeling in de Halse Beemden LINDERIIOUT, zondag 26 mei: Deze vroege ochtendwandeling vindt plaats in liet natuurreservaat 'De Halse Beemden' te Minderhout onder leiding van een natuurgids. Het reservaat is gelegen langs de meanders van de rivier Het Merkske' in het grensgebied België/Nederland. Waarneming van zeldzame en streekeigen fauna (o.a. Wielewaal) en flora. Tijdens natte periodes zijn laarzen aangewezen.

Vertrek om 7 uir. Sa men komst aan de kapel te 1 lal. Om ca. 9 uur gelegenheid tot ontbijt niet 'spek en eieren' in herberg 'Café in Holland'. De groep wordt beperkt tot 25 personen. Vooraf aanmelden dus noodzakelijk bij Jan Horsten. telefton 03 3 14 22 55. Prijs: wandeling - 2.50 (niet-leden 4.00), ontbijt ca. 7.00/persoon (vooraf inschrijven). Org. Velt-Noorderkempen.

Gehuchtentocht \iinderhout - Droog weer en zontieschijn svstonden hoven op het verlan g lijstje an de Minderhoutse KLJ-meisjes en jongens voor hun jaarlijkse happening. En dat hebben ze gekregen ook!. Daarbij heel wat belangstelling van klein engroot die alle Liithoeken vati Minderhout verkennen. 7iCh vermaakteti aan de praktische proeven en zich te goed deden aan liet !ekkers dat ee ecpîeiiterd o erd. [en 7ofldae \Vaai'op alles lukte. (rel)

K. W.B. brengt tweemaandelijks liet tijdschriftje het Rakkertje uit. In dit boekje vertelt men over de voorbije en komende activiteiten zodat iedereen op de hoogte blijft van liet reilen en liet zeilen van de Minderhoutse afdeling. En dan dit jaar de bekroning op al dat vrijwilligerswerk. DE GROOTSTE VAN DE PROVINCI E ANTWERPEN! Maar liefst 359 leden zij ii momenteel ingeschreven. Eigenlijk bleven de gesprekspartners, ondanks dit succes, daar zeer bescheiden onder. Zij realiseren zich heel goed dat deze verdiensten niet aan hen te danken zijn maar voornamelijk aan de niet aflatende inzet van hun collega bestuursleden. Ieder op zijn vlak staan zij allen sanien ijzersterk. Ook de leden niogen hierin niet vergeten worden. Dankzij hun belangstelling en inzet is deze vereniging zover kunnen komen. De bekommernis van de vereniging blijft wel de constante vernieuwing van liet bestuur. De jonge gezinnen weten best waar voor hen de ideale werkter-

wen in de maatschappij, zijn gelukkiger, voelen zich gezonder en leven langer! Sociologen viiiden liet verenigingsleven hét middel tegen de verzuring van de maatschappij.

Hoe moeten die nu juist gelegd worden ?


WORTEL

De gepensioneerden fietsen weer!

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

JJ ortel - /aal', uil<rjaai is oal /uj de Jl3G lie! iielei. S eizuel? lan S Til/T gc'gai//i en Oij lun niet dan voor/aals-, za/oer- en na/aai.iklassiekeis t c m april tot oktober zullen zij neer iiekelijkx pci fiets de omgeving verkennen. Wellicht zult // hen een keer tegenkomen op één van hun uitjes. Opvallen doen ze dan ook, aangezien ze steeds met zo 'n 30 tot 35 mensen onderweg zijn. Een hele bende dus, zoals ii ook kan zien op de foto!

liJ

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26- Mcciie - Tel: 03/315 7531 - Fax :03/3158549

Toeristische autoen fietszoektocht van 't Slot. %ortel - Wie gek is op fietsen of autorijden ên op verrassende vergezichten op de prachtige ongerepte Kempense natuur heeft weeral prijs! Op zondag 12 mei moet u van de partij zijn: op de 32ste Toeristische auto- en fietszoektocht van jeugdhuis 1-let Slot. Dc autozoektocht loopt (rijden mag ook) over een afstand van ongeveer 40 km, de fietszoektocht houdt het bij een afstand van +/- 20 km. Beiden ritten toeren langs mooie rustige Kempense weggetjes en wegen en talrijke pittoreske plaatsjes. Voor de prijs van 7 euro (autozoektocht) en 4 euro (fietszoektocht) kan u zich een ganse namiddag geweldig amuseren. Ii kunt inschrijven op zondag 12 mei van 12 tot 14.30 uur. Voor iedere deelnemer is een prachtige prijs voorzien. Wat wilt u nog meer!

Tentoonstelling Fotoclub 't Slot. Wortel - De lotoclub \ an het Slot heeft reeds vele jaren ervaring in het vastleggen van prachtige kiekjes en ander fotografisch beeldmateriaal. Ieder jaar trekt men met het resultaat veel lietlicbbers naar het jeugdhuis. Ook dit jaar nodigt de club u hiervoor uit op zondag 19 en maandag 20 mei. tJ bent van harte welkom in het Slot van 10 uur 's morgens tot 18 uur s avonds. U kan er kennismaken met het reilen en zeilen van de inmiddels meer dan bekende fotogroep. De leden zullen u in ieder geval met plezier ontvangen om uitleg te geven bij hun schitterende foto's!

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 Mecric Tel 031315.75.31 Infoadberg.be

Openingsuren toonzal: Ma

-

vrijdag 8.00- 12.00 13.00 :

-

18.00

Zjilerdag: 8.00- 12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en tee3tdgen gesloten

Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat,

Zoek mee met de KLJ!

Bij bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.

\Vortel - De Wortelse KL.l houdt op 1 mei as. zijn jaarlijkse fietszoektocht en pannenkoekenfeest. Iedereen is van harte welkom op beide of één van de twee. De prijs van de fietszoektocht bedraagt 4 euro en inschrijven kan tussen 11.30 uur en 14.00 uur. Ii bent natuurlijk ook welkom om zomaar een pannenkoekje te prikken. Alles vanzelfsprekend in en rond het KLJ-lokaal, Worteldorp 13. En nu aan u: wie zoekt die vindt, jawel! 37


MEERLE

Pinkstertocht 2002. Wortel - Op maandag 20 mei organiseert het parochiecomité van Wortel in samenwerking met de Wortelse verenigingen een pinkstertocht met als eindbestemming de Sint Pauluskerk in Wesimalle, gelegen in de buurt van de bekende Trappistenabdij. Het is een sportieve en religieuze happening: men kan op verschillende wijzen deelnemen. Te voet, dan vertrekt u om 8.00 uur aan de parochiezaal (inschrijven vanaf 7.30 uur) en u legt dan zo'n 25 km. af. Met de fiets rijdt ii zo'n 50 km. - heen en terug - en vertekt u om 12.00 uur aan de parochiezaal (inschrijven vanaf 11.30 uur). U kan er ook met de wagen naar toe. Dit moet u wel volgens eigen plan doen, maar samen- en medewerking (carpooling!) wordt wel verzocht. Men vraagt voor dit alles een zeer bescheiden bijdrage van 1 voor de onkosten en verzekering. In Westmalle zelf is er om 15.00 uur een eucharistieviering rond het thema 'Jaar van de dienstbaarheid.'. Deze viering wordt opgeluisterd door het Wortelse zangkoor. Na deze bezinning kan u ter plaatse napraten met een hapje en een drankje voor een zacht prijsje. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom, ook mensen van buiten Wortel! Wil u graag zeker zijn van uw deelname en kan u zich niet inhouden tot 20 mei, kan u ook al vooraf inschrijven: voor de voettocht bij Jan Brosens, Frans Van der Kaa, Lisette Keysers of Therése Coppens en voor de fietstocht bij Guy Aerts, Rik Verschueren of Frans De Decker.

Mini-Voetbaltornooi 2002 MEERLE - De laatste jaren organiseerde de KWB van Meerle in het voorjaar een mini voetbaltornooi dat heel wat succes kende bij de voetballiefhebbers in en rond Meerle. De KWB voetbalt echter niet meer, waardoor ook het tornooi van de kalender werd afgevoerd. KFC Meerle, voetballers van huis uit, neemt het initiatief over. Op zaterdag 11 mei vanaf en. 13 uur op de terreinen aan de Chaamseweg. KFC is dan wel de organisator, wat niet wil zeggen dat alleen echte voetbalploegen welkom zijn. Iedereen die een ploegje van vijf (een keeper en vier vel dspelers) wil samenbrengen, kan meedoen (ook dames!). Vrienden, familie, straat, werk, het speelt geen rol. Het is puur voor het plezier. Op het plein tellen natuurlijk de regels van het voetbalspel. Er wordt gespeeld in vooraf uitgelote poules, telkens wedstrijden van 2 x 10 minuten. Een finale moet de uiteindelijke winnaar opleveren.

Jaarvergadering parochiezaal 'Ons thuis' Meerle MEERL.E - Sedert enkele jaren is het besturen en beheren van onze parochiezaal in de handen van een zaalcomité. Vrijwilligers die het voortouw hebben genomen om de zaal terug naar een niveau te tillen waar ze weerom het 'centrum' en de 'werk- en ontmoetingsplaats' van de lokale verenigingen kan zijn. Na de oprichting van het comité is er al heel wat werk gebeurd en dat is duidelijk te merken. Denken we maar aan de goed uitgeruste keuken en de mooie toog. Vorig jaar werd het dak vernieuwd, wat een flinke duit gekost heeft. Nu kan zo'n comité alleen maar werken met de volle ondersteuning en medewerking van alle lokale verenigingen. Vele vernieuwingen werden in eigen beheer en door heel wat vrijwilligers uitgevoerd. Een tweetal afgevaardigden van elke vereniging en gebuurte wordt dan ook uitgenodigd op de jaarvergadering op 28 mei juni om 20 uur, uiteraard in de parochiezaal 'Ons Thuis' in Meerl e.

1-let zaalconiité legt er graag erant\voording af over het voorbije werkjaar en wil graag met alle betrokkenen de nabije toekomst bepalen. Op korte termijn wordt de vervanging \'an de gordijnen in de kleine zaaltjes voorzien. 0p langere termijn staan zeker nog twee grotere projecten op stapel: de vernieuwing van het sanitair blok en de aanschaf van nieuwe stoelen. Tijdens de jaarvergadering zal ook de start plaatsvinden van de 'Foto-vakantie-zoektocht' die ten bate van de parochiezaal wordt gerorganiseerd. Daar hoort u later nog meer over. Ook de boeken worden opengelegd zodat iedereen weet hoe het met de financiële middelen gesteld is. Het zaalcomité hoopt op grote respons. want goede en haalbare ideeën zijn altijd welkom. Het best komen die dan ook van de gebruikers en dat zijn in Meerle nog altijd de talrijke veren i gingen. (jafl

Geslaagde eindproef? M EERLE - 01 ze voor hun proekverk geslaagd zijn weten we nog niet, daarvoor moeten ze de proclamatie einde juni afwachten. Zeker geslaagd was de opkomst op 'Challenge', de vij Ikamp die ze op zaterdag 13 april in en om De Mosten organiseerden. Net zoals alle laatstejaarsstudenten dienen de laatstejaars van de opleiding Regentaat Lichamelijke Opvoeding een eindproef te leveren. De studenten die het vak Bewegingsrecreatie kozen, moeten daarvoor een evenement organiseren. Het project van Evi Goetschalckx (Meerle). RoeI .locheins (Meer), Jan Aerts (Meer), Toon 1 Iooetraieîi C11 Biani S:a

kreeg de naam Challenge mee en bestond uit een sportieve vijfkamp voor ploegen van 5 jongeren vanaf 15 jaar. Ze namen het tegen elkaar op met mountainbike, quiz, kruiwagenrace, kajak, survivalrun en een finalespcl. Het evenement trok zoals gezegd heel wat ploegen aan uit de ruime regio. De studenten kregen gratis medewerking van gemeentebestuur voor het gebruik van het recreatiecentrum cle Mosten en van Hoppa voor het gebruik van de materialen. De opbrengst van het evenement ging naar de school voor autistische kinderen De Mast in Kasterlee.

Wie wil meedoen laat dit best uiterlijk tegen 5 mei weten aan Erwin Pijpers (0472/25.22.39). KFC Meerle hoopt op dezelfde respons als KWB destijds. (jat)

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

38

De oiganisu toren inn CiiaIienge. Evi Goet.sniiaickx. Roei .Jocheins, .Ja,i Aerts, Toon Kuste,'mans en Bram Stas.


MEERLE

Berlijn — Londen per tandem MEERt F - Ons lijkt liet lizeer een traject dat we per vliegtui ufpei trein zouden doe,,. Oni het met de tandeni te doen i;wet je al flink getraind zijn en dat kami je vami miuj moeilijk stellen. Jos cii Cor, die zij,' wel behoorlijk getraind. Ze malen wekelijks sanu'n heel wat kiloiiieiers af en se/:ri/kcn van ccii dert,'elI/ke toe/it niet terug. Daaromi: dat e snel liebbem: ingestemd toen hen vuil Blindetizôrg Licht en Liefde werd gevraagd om deel te nemen aam: de 2002 van Berlij,, naar Londen.

Pro Retina De F.uro-Tandem-Tour is een jaarlijks evenement dat reeds sedert 1995 georganiseerd wordt door Pro Retiria Deutschland. Pro Retina is een van de grootste verenigingen van visueel gehandicapten en houdt zich bezig met het onder7Oek naar oogaandoeningen. Het is bovendien een zelffiulpgrocp die pnvatc. prûftsioiïcle en socialc problemen van de patiënten aanpakt. Daarnaast besteedt ze eet aandacht aan seiisibiliaering en promotie. Dc 1 uw is ccii van de middelen die Pro Retina hiervoor aanwendt. Het ingezarnelde geld dient ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. De Tour 2002. met het motto "Different views, but one way" gaat van Berlijn naar Londen. 45 Tandem-teams (een ziende piloot en een visueel gehandicapte copiloot) uit verscheidene Europese landen nemen aan de tocht deel. Zij overbruggen de afstand van ca. 1600 km op 10 dagen. Daarbij doen ze grote steden aan zoals Bremen, Amsterdam, Haarlem, Breda, Antwerpen, Gent, Brugge. In elke grote stad is er een officiële ontvangst op het stadhuis voorzien. Bij het traject tussen Haarlem en Antwerpen op zondag 9 juni passeert de karavaan ook langs Meerle. Na de ontvangst in het Bredase stadhuis komt de karavaan de namiddag de grens over en wordt een sanitaire stop ingelast aan onze parochiezaal. Via 1 loogstraten en Sint-Lenaarts gaat de tocht verder tot Antwerpen.

lijks is hij van de partij voor de zondagmorgenrit en ook bi 1 dc iiieeste uitstappen is hij een vaste waarde. Sedert enige jaren is Jos Van Bavel zijn vaste piloot op de tandem. Begin dit jaai kreeg hij van blindenzorg de vraag of hij niet wou deelnemen aan de EuroTandem-Tuur 2002, er was nog een plaats vrij in de Belgische ploeg. Lett moest hij daar niet lang ovci nadenken, maar liefst reed hij natuurlijk met j05• Die wilde ook al te graag en kon gelukkig zijn vakantie er naar regelen. Er speciaal voor oefenen doen ze niet, ze hebben routine en conditie genoeg. Wel hebben ze enkele trainingsritten gepland met de andere teams van de Belgische ploeg. Kwestie van mekaar en het (Vlaamse) traject al wat te leren kennen.

Kilometersponsoring Elk team staat onder het peterschap van bekende en hooggeplaatste Europeanen. Ministers van verscheidene landen zoals om. Guy Verhofstadt, Patrick Dewael en Mieke Vogels, burgemeesters van grote steden zoals Ken Livingstone van Londen, andere hooggeplaatsten zoals kamervoorzitter Herman Decroo en IOC-Voorzitter Jacques Rogge. Bekende sportlui (Jan IJlIrich, Erik Zabel) of exsporters (om. Franz Beckenbauer en Rudi Völler). Voor België rijden 8 teams mee. De ondersteuning (materiaal en materiaalwagens) worden door sponsors gefinancierd, de

Cor en Jos, een 1,oinie tandem verblijfskosten onderweg worden door de deelnemers zelf gedragen. 1-let hoeft geen betoog dat de organisatie van dit groots evenement financiële ondersteuning goed kan gebruiken. Bovendien hoopt men aan het wetenschappelijk onderzoek van de dienst oogheelkunde van het universitair ziekenhuis te Gent een flink bedrag te kunnen schenken. Sponsors zijn derhalve van harte welkom. Wie wil sponsoren kan storten op rekening 4300394901-05 van Blindenzorg Licht en Liefde VZW, 1000 Brussel. Cor en Jos bereiden voor het lokale vlak een systeem van kilometersponsoring voor. Voor info kan je bij hen terecht (Cor Jacobs - 03/ 3 15.80.88 / Jos Van Bavel - 03/315.92.09). Wij wensen Cor en Jos alvast een behouden en boeiende tocht. We zien uit naar hun passage in Meerle op 9juni.

Licht en Liefde In België wordt de Organisatie door de VZW Blindenzorg Licht en Liefde gedaan. Met de opbrengst willen ze het onderzoek naar degenezing van retina-aandoeningen financieel en moreel ondersteunen. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar een Belgisch onderzoeksproject: het onderzoek naar de genezing van 'macula degeneratie', gevoerd door de afdeling ouglieclkuude van Dr. Meire van hel universtLiii zickciiliuis te Gent. 'Macula degeneratie' is een van de vele degeneratieve netvliesaandoeningen (netvliesluslating) waardoor iemands centraal gezichtsveld aangetast wordt. Wereldwijd worden ongeveer 25 tot 30 miljoen mensen met deze ziekte geconlronteerd. Leeftijdsgebonden maeula degeneratie is in de westerse wereld cle belangrijkste oorzaak van een visuele handicap bij ouderen en zelfs bij de bevolking in het algemeen.

Jos en Cor Cor Jacobs is al sedert zijn geboorte visueel gehandicapt. Ondanks zijn handicap is hij zeer actieC om. in de regionale werking van Licht en Liefde. Cor is daarbij ook graag sportief bezig. Elke week gaat hij met de leden van bI indenzorg zwemmen en al vele jaren is hij lid van de wielertoeristen van de KWB-Meerle. Weke-

AFr HERIJGERS 1Ikk Bouwspecialiteiten ALLES VOOR RIOOL & WATERAFV(1FR • rioIeringiiiafiiriaIwi - i PVC putten op maat • straatkolken • septische putten • ontvettingsbakken • olie- en benzineafscheiders • mini zuiveringsstations voor woningen • mazouttanks

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65 Scfwonfieidssa[on Lieve tDe 7v(eester Lattgenberg30 -2323 Worter 03/314.55.15 nfeCop afspraak.- Daf flij 'U t5us

a

gefaatsverzorging - 7v(anicure - Pedicure Ontllaringen - v(aqui1Tage

Is het klaar met Petronel, dan meet men vlas met een ei.

141

39


MEERLE

Herinnering aan

Constant Van den Heuvel Dinsdag 19 maart, feestdag van Sint-Jozcfl patroon van de timmerlieden, is Constant Van den Heuvel overleden in het algemeen ziekenhuis Sint-Jozefte Tumhout. De tilechtige uitvaartliturgie had plaats in de parochiekerk van de Heilige Verlosser te Meerle op zaterdag 23 maart, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof aldaar. Stan, geboren te Meerle op 15 januari 1932, was de zoon van Jaak Van den Heuvel en Anna Goossens. Vader Van den Heuvel was aannemerschrijnwcrker en zoon Stan moest natuurlijk het vak gaan leren in de afdeling houtbewerking van de Gewestelijke Vakschool in Hoogstraten. Toch was hij reeds als kleine jongen bezig met tekenen en schilderen. Bij zijn eerste tentoonstelling met eigen werken was Stan achttien jaar. Daarna mocht hij het vaderland gedurende 21 maanden gaan dienen in het Belgische leger, gekazerneerd in Duitsland. Tot ongeveer zijn veertigste jaar bleef het hoofdberoep schrijnwerker en het nevenberoep schilderen. De grote droom,

zelfstandig kunstschilder worden, werd werkelijkheid in 1973. Na liet overlijden van zijn vader sloot Stan definitiefhet werkhuis en stopte als aannemer-schrijnwerker. Die tijd. tussen zijn veertigste en zestigste jaar, is zeker de mooiste periode van zijn leven geweest. Stan kende gedurende deze twintig jaar een enorme creativiteit en productiviteit. De onderwerpen van zijn olieverven op doek' komen uit liet dagelijkse leven van nu en vroeger in de eigen streek: landschappen, stillevens, het werk op het veld, oude gebouwen en natuur monumenten. bloemen. en portretten. Zijn tentoonstellingen in Meerlc, 1-loogstraten, Zoersel, Wecheldcrzande, Kalmthout. kennen een geweldig succes. Regelmatig staan er mensen aan zijn voordeur die zijn schilderijen willen bewonderen en kopen. Stan is dan waar schijnlijk ook de enige kunstenaar in onze gemeente die werkelijk van zijn werk kan leven zonder bijbaantje of nevenberoep.

,

i,

..y

:.. -.

. . .

...

Maar vanaf 1994 loopt het mis met zijn gezondheid. Problemen met de spijsvertering. dc bloeddoorstroming en andere kleinere en grote kwa-

len maken hem het leven zuur en liet werken onmogelijk. Soms is er enige hoop op beterschap maar uiteindelijk gaat het toch van kwaad naar erger. Stan wordt geheel afhankelijk van zijn omgeving, zijn echtgenote Cecilia. Enkele weken geleden werd Stan verlost uit zijn dagelijks lijden. Meerle is zijn bekende kunstenaar kwijt, maar zijn werken kunnen we nog steeds bewonderen.

om

Grote collectie behangpapier

_\K~Ns~le~k

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht Interieurarchitecte: Katrien Doms

;i1 oongarneri9 B.V.B.A.

OF

Wffe Lietoer, Lysdrap, Borâs,

& Fax 03131448

natuurlijk & synthetisch 40

k2,>col-Cealn 246 ~

140ó-0.. sá


MEERLE

Kunst in de Klimtoren en in ons dorp MEERLE —Zoals je in onze vorige editie kon lezen en wellicht ook al van kinderen, kleinkinderen of anderen vernomen had, hebben de leerlingen van de school zich een hele poos zeer kunstig beziggehouden. Het KIK-project kreeg op vrijdag 29 maart, liet voor de paasvakantie, zijn hoogtepunt. En daar mocht heel het dorp van meegenieten. Het was zeer de moeite waard, en dat kunnen we het beste aantonen met een fotoreportage. Kunst is niet alleen leuk om te maken, het is ook waard om naar te kijken. Foto's tonen dit beter dan woorden. (EP —jaf)

-

-

Onthulling van het metalen kunstwerk aan de inkom van de kleutei'school. Ontworpen en vervaardigd door Rude Suls, samen met de leerlingen van het 6' leerjaar. De moeite om het eens van dichtbij te bekijken. Hopelijk blijft hei eeuwig t?) omigescliomiden.

Tijdens cle kunstwandeling door liet dorp moest je allerlei opdrachten uitvoeren. Tussendoor kon je even uitblazen, hier voor de fraai geschilderde panelen in de Kerkstraat.

.

Als ajluiter van het hele project, vond er in de paroc/ue zaal een heuse kunst veiling plaats. De kunstwerken van Ivleerlese kunstenaars in de dop werden er per opbod verkocht. Ze brachten een aardig eentje op voor de school. Zij dankt de kunstenaars en de medewerkers er van harte voor.

De oudsten van de school krijgen vaak "speciale opdrachten tijdens zulk een project. Zij moesten met toneeltjes de kijkers vermaken. Je waande je wel in Parijs.

Gezinsontbijt met dc Ccziiisboiid MEERLE —Teneinde vaders en kinderen bij te staan om de moeders te vieren houdt de Meerlesc Rond ren ge7arnenlijk ontbijt in onze parochiezaal. Zo kunnen de mama's meteen de benen onder tafel schuiven voor een lekker ontbijt. Niks koffie zetten, naar de bakker gaan, tafel kIaI1-7ettr11 meteen aanschuiven. Al het werk wordt hen door het bestuur van de bond uit handen genomen. Ze moeten alleen op zondag 5 mci niet pa en

kindjes naar de parochiezaal te komen. Het ontbijt wordt tussen 9 en II uur geserveerd. \'olwati;enen betalen 4,40 euro, kndeicu 3,20 euro (met een maxirnumbedrag van 17,50 euro per gezin). Tot eind april in3cht ij VLU bij Reiié Vnu dci Kou (03/3 15.90.04), Maria Aerts-Jacobs (03/ 315.77.49) of Louis Koyen (03/315.71.05). (ja t)

De chirozaal deed toom iie gelegemilieul dienst als tentoonstellingsruimte. Somnnge kunstwerken wei-den te koop aangeboden, kwestie van cle kosten voor de school een beetje te drukken. Dc verkoop kende een ruim succes. 41


__ 'Vw_Jfl;

STIHL

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 . 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67- Fax 031315.71.29 OPENBARE VERKOOP VAN HOEVE MET AANPALENDE WEILANDEN TE HOOGSTRATEN/MEERSEL-DREEF, STRIJBEEK 12, ter streke 'VREHEIDE'.

STIHL motorzagen voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en bandzaan Vanaf 1,2- 6.3 kW (1.6-8,6 PK

Ml

Notaris Paul ROMMENS te Meer zal, met 1% premie, openbaar verkopen:

• .

.

Onder Hoogstraten/Meersel-Dreef: Koop 1: hoeve met landbouwstallingen, Strijbeek 12, groot 1ha.05a.94ca. De woning omvat: keuken, living, slaapkamer, bovenkamer, kelder, en boven: 2 slaapkamers, zolder, badkamer en wc. Nutsvoorzieningen: water, kabel, telefoon, cv. op mazout. Geen aardgas. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 2 en 4 uur.

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! " KWALITEIT " SERVICE " PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbiaden, kettingolie, khefhamers, enz.

Koop 2: perceel weiland, groot2ha.09a.44ca., gelegen achter koop 1 en palende verder Vermonden-Van Bergen, zijweg Strijbeek, koop 3 en Korteweg-Bouman. Koop 3: perceel weiland, groot 1 ha.64a.67ca., gelegen achter koop 2 en palende verder zijweg Strijbeek, Polderdreef, koop 4, Christianen-Rombouts en Korteweg-Bouman. Koop 4: perceel weiland, groot 1 ha.57c.07ca., gelegen achter koop 3 en palende verder Polderdreef, Vlaams Gewest, Christjanen-Rombouts. Koop 5: perceel weiland, groot 98a.31ca., palende zijweg Strijbeek, koop 6, Polderdreef, Vlaams Gewest. Koop 6: perceel weiland, groot 1 ha.43a.54da., gelegen achter koop 5 en palende verder zijweg Strijbeek, koop 7, Vlaams Gewest. Koop 7: perceel weiland, groot 1 ha.53a.35ca., gelegen achter koopt 6 en palende verder zijweg Strijbeek, Vlaams Gewest, Van Boxel-Beuls. Stedebouw: alle kopen gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aanvaarding: 1 december 2002. Samenvoeging: is mogelijk maar voorbehouden. ZITDAGEN: voorlopig op maandag 13 mei 2002 en definitief op maandag 27 mei 2002, telkens om 17.00 uur in De Voorthoeve te Meerle, Voort 10. Inlichtingen en plan te verkrijgen op het kantoor van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart en trouwboekje (met ev. huwcontract) mee te brengen.

CP1

Een gratis kopje koffie van de Wereidwinkel na tdefoniscfie afspnka* qd.031314.37.88 Fav031314.74.14 ÂśE-mai(: 'riersmsetzfissei&s@pot2iina.

42

1

Op zaterdag 4 mei tapt de Wereidwinkel voor u een gratis bakje koffie, zowel in haar eigen winkel aan de Gelmelstraat als op de

parking van de warenhuizen Quirijnen in I-loogstraten en Meer (van 9 tot 12 u). Deze aktie is een aanklacht tegen de schandalig lage prijzen die aan de arme koffiehoeren in het Zuiden worden betaald.

De laatste seizoenen hebben hun oo gsten amper iets opgebracht. Dan liever een kop koffie van de Wereldwinkel die aan haar producenten een vaste prijs garandeert!


MEERSEL -DREEF

Fanfareconcert geslaagd De zaal liep overi'ol voor het jaarlijks MEERSEL-DREEF concert van onze fiin/are Voor &'r en Deugd" op zaterdag 13 april. En natuurlijk zal er nog wel eens een nootje scheet hebben gezeten ii aal toch waien de aanwezigen vol lof: Tot gi'ote voldoening van de muzikanten, het bestuur en niet in liet minst de dirigent. Ook aas mei oude, cle iu,cli'uk van liet uitgebreide jeugdorkest i'a ii 16 leden, ze bliezen de pannen van liet dak. Zon concertavond vraagt veel voorbereidend werk en daardoor heel wat Vrije uurtjes van de organisatoren. A'[aar de voldoening achteraf is gelukkig evenredig iiiet de geleverde inspanning. Het hele vi'eekencl is een gesjouui iiiel bloemen en planten, geluid cii verlichting, podium en drank. Gelukkig kan de /iln fitre rekenen op zijn leden om een handje te kooien toesteken. Op de fito de ploeg die op zondagmorgen na het concert alles vt'eer a t/irak en opruimde. Tijd om we er aan volgende activiteiten te denken zoals aan de ochtend dauntrappen naar Mee,' niet aanhang en wandelliethebbei's op zondag 5 mei, vei'trek om 6 uur aan de paterskerk. Meer infb op de in in idcle ls ge- upda le webs ite i'a n cle ja nfa ce: uusi'n. vooi'eerendeugd.nl (ti)

Opgeruimd staat netjes MEERSEL-DREEF Op maandag 8 cmi dinsdag 9 april, hebben naar jaarlijkse gewoonte vm'/jwilligem's het Mariapark opgekuist. Alle beelden en kapelletjes werden gm'ondiga/geschuui'd en schoon gespoten, de wegen werden gehakt en gereven. Het plein en de banken voor de grot, alles is it'eer proper en netjes. Klaar voom' het bedevaart,seizoen cial begint in mei. Alles hij elkaar een grote klus en alhoewel de vrij'n'illigers niet meer zo dik gezaaid zijn. kom t het toch neer elk jaar voor elkaar. Toch een dikke proficiat 14'aard. Het Mariapark oefent een grote aantrekkingskm'acht uit op dagjesmensen, nandelaam's en hedevaarders. Vooi'al op een mooie dag heh je er een prachtig zicht doe' de loofbomcn. 's Mu;gen.s ._inen dc vogeltjes dal het een lieve lust is. Voor veel niensen is liet een dagelijkse gewoonte omn even in het park rond te wandelen, even verpozen aan de grot, een kaars je aansteken hij pater Pia, een rustpunt in het drukke leven. Op zondag 1 6juni 2002 wordt pater Pio heilig verklaard door paus Johannes-Paulus 11. Om dat te vieren zal er om 15u een plechtige Eucharistieiiei'ing gehouden woi'den. Een ge/egenheidspredikant zal liet leven van pater Pio belichten. De viering wordt opgeluistei'd door de zangkoren van Meersel-Dreef Meer en Ga/der en Strijheek. Na de vieriiig zal er gelegenheid zijn om het relikwie van Paier Pio te vereren, een doekje dat op zijn handl4onden heeft gelegen om zijn wonden alle dekken. Van zondag 23 tol en niet zondag 30 juni, telkens van 14ii tot 1 7u. wordt ter ere man Pater Pia een tentoonstelling gehouden

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en bchangwerken - Gordijnen en overgordij nen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

.,.,

.*.

t

.

.

in cle St. -L miciakapel op Ii [eem'se/. A //erliande hermnei'uigen aan Pater Pio zullen tentoongesteld 14'oi'den: boeken, prenten, kaarsen, schilderijen, heeldhoummmm'erk, hiandt'em'k, posikaarten. postze ge/s, video 's en zo veel meer. Meer info op de website van dep (item's Kapucijnen: na'w.kapucijnen-v/aanderen. be (tv)

KVLV +50 op uitstap Op iiiaamic/ag $ ,JEL'RSEL-DREEF april tm'okken de plus vijftiger.v van cle K VL V naar Raarle-Hertog. Ze bezochten er het kaarsenmu.seum. Een uitgebreide tentoonstelling van man uinentale kunstkaarsen naar een godsdienstig tafereel. Beeldhouum'nerken in hjienim'a.s. gm'fliaa/lt 'bar d' i'in iddels om 'em'leden kunstcnaam' Frit.s Spies. De cl€'elneerui,siers waren danig onciem' cle uub,'uk man de mooie kun,,tkaarscmi, dc' details en afucm'icing moe 11,1 cmii» iii meel ujd emiaagd hebben. Deze collectie m'ordt door een vzst' heheem'd. Na liet bezoek aan liet museum was er/mag de tijd om een kopje koffie mmiet appelgebak te nuttigen iii een miahij gelegen tavem'ne. Daam'mia tm'okken ze Vice?' huiswaarts moet eigen vem'voei'. Een geslaagde trip, uitgem1'erkt door m'ei'ant-

noordelijke Bets ie (ioossen.s. Dichtbij cmi toch verm'assend. Op cie foto cie kumi.s'temiaar niet éémi m'amm z 'ii kunst'nerken. (tv) 43


MEERSEL-DREEF

Watermolen te koop

Tien jaar Meerse Markt MEER - 01) zondag 5 meï start het tiende seizoen van dc Meerse Markt en opnieuw komt het markteomité voor het concept met dc verschillende thema's. Elke markt krijgt dus weer een eigen thema waaraan speciale aandacht woidi Ijested. Dit bctkcnt niet dat andere standhouders niet welkom zijn. Integendeel, iedereen die wilt, mag iets komen verkopen of mi leo. Wat dat is, dat maakt in principe niets uit. De vijf markten van 2002 hebben de volgende thema's: 'telkens Londags: 5 mei: Kunst-. Lente en Ambachtenmarkt 2juni: Muziek- en Rommelmarkt 7juli: Kindermarkt 4 augustus: Bier-, wijn- en kaasmarkt 1 september: Boerenmarkt

•z'•r J. raeii MEER.ÇEL-DREEF-- 1*' u'aterinolc';i gerestaureerd door Hans Snel en .4ns Groot. Daarbij u'erd hei ,uaa igedeelie behouden en het opslaggecleelte omgebouwd tot woonhuis. Dit was niet hun eerste project en waarschij nlijk ook niet hun laatste. De restauratie werd in 2000 voltooid en de molen werd ondertussen al enkele malen opengesteld voor het publiek. De ge restaui'eerde molen staat inmiddels te koop. Het molen/iuis aan de overkant van de straat, dat nog in handen is van defimilie Rommens, wordt inmiddels ook gerestaureerd en beloofd heel fracn te worden. .4/1)1e! al, samen met de watermolen en het sluizewiel een heel mooi stukje Meersel-Dreet Hopelijk blijft het zo tot in lengte van dagen. Meer inib over de waterinolen en de opendagen op wwii'. meerseldreefbe ((t)

Speeltuin geopend 4

11

ItbfljÇ

1H

Het lenteaspect van de eerste markt doet een beroep op verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz. Terwijl het kunst- en ambachtengedoe zich richt op kunstenaars en ambachtlui in de brede betekenis van het woord. Het tonen van een kunstwerk, ambacht of hobby, het werken eraan, het verkopen ervan,... het zijn allemaal dingen die aan bod kunnen komen. Een standplaats op de markt is voor iedereen volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd ten laatste om 8.00 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal, want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur. Naast de vele kraampjes pakt de markt ook uit met enkele attracties. Op het kloosterplein, waar de KWB een drankterras zal uitbaten, wordt naast de splinternieuwe aardbei-mobiel een teken- en kleurwedstrijd voor de kinderen van de lagere en kleuterschool georganiseerd, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Via de school worden de kinderen op de hoogte gebracht van de bedoeling. Speciaal voor hen is ook de ponyclub aanwezig en voor de rest zorgen Radio Valencia en het toneelgezelschap De Lepe Hoek voor de nodige ambiance. Vermeldenswaardig is ook dat de Mussenakker uitpakt met haar verharde terras. Een verfiaaiing die ze mede door de naburige Schutters van St. Joris hebben kunnen realiseren. Deze Kunst-, Lente- en Ambachtenmarkt gaat door op zondag 5 mei van 09 tot 12.30 uur in de Meerse Donckstraat. Wie meer inf'ormatie wilt, kan terecht bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, 2321 Meer (03-314.86.80). (ma)

nTR, jT .-7,

MEERSEL-DREEF-- J'anafPasen zijnde toeristen weer welkom in de speeltuin, dat doet vooral de klein mannen plezier. Ondertussen wei -der een lui/l gebouwd en is de ruwbouw klaar van het nieuwe sanitair complex. Dit complex zal spoedig 'io/'den alkewerkt , ter vervanging van de oude toiletten in de speeltuin en zal aangepast zijn aan rolstoel gebruikers. Ook de speeltoestellen zelf zullen hier en daar aan gepast worden aan de nieint'e veiligheidsnormen. Later zal ook deteestzaal verbouwd wo,'den tot een tèestzaaltaverne. U merkt Rien Aerts, de nieuwe uitbaatster heeft nog grote plannen en is er alvast met veel enthousiasme in gevlogen. (ti) 44


MEER

Meer ontloopt op het nippertje de vloek van kapitein Storm MEER - \Visi je dat Meer ooit aan de zee lag? En dat dappere Merenaars in die tijd een stel letie onoverwinnelpke gewaandc zeerovers verslagen hebben. Dc kapitein van deze zeerovers, kapitein Storm sprak nog net voor hij stierf een vloek uit. Na 500 jaar zou hij terugkeren, en wraak nemen op de Meerse bevolking... Dit spannende verhaal werd uit de doeken gedaan op de dertiende bonte avond van de Mussenakker. Om de slag van kapitein Storm, niet een tlashhack van 500 jaar geleden op liet podiuni uit de doeken te doen, eornbineerden de amateurs van de bonte avond de toneelscènes niet filnit'ragmenten, geprojecteerd op een groot wit doek boven liet podium. Gebruik makend van film, en reizend in de tijd, werd een stuk geschiedenis van Meer gepresenteerd. Ofhet verhaal volledig geschiedkundig klopt laten we liever in het midden. Meer heeft, volgens onze bronnen, ooit \Vcl aan de zee gelegen. (Daarvan getuigen overigens de zandduinen van (Ie Mosten) Het tijdstip van 1473 is echter flagrant onjuist. Van ingewijde geologen vernamen ve dat de zee zich zo'n zes miljoen jaar geleden uit onze contreien heeft teruggetrokken. Op toneelkundig vlak scoorde de bonte avond perfect. liet jonge gezelschap conibineerde het uitgaanslevcn (in de Mussenakker natuurli jk) niet scènes bij moemoc en vava (volgens ons een van de beste), liet eikenbos, met de wijze eik, de chironamiddag en diverse andere plaatsen. En, alsof dat nog niet genoeg was., werden de stukken afgewisseld niet intermezzo's die niets niet het stuk te maken hadden. Het charmante Cecihazaaltje, gelegen in liet centrum, achter de rijke façades van Hoogstraten stad was driemaal een uitstekend decor voor dit schouwspel, goed voor ruim 400 bezoekers. Met hoge verwachtingen kijken we uit naar de volgende versie, de veertiende bonte avond van de M ussenakker. (ma)

Paul ROMMENS

Kantoor van Notaris

Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 Fax 031315.71.29 -

-

OPENBARE VERKOOP VAN WONING TE HOOGSTRATEN/M EER Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1 % premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, 3 0 afdeling Meer: een woonhuis met tuin, John Lijsenstraat 35, groot 9a49ca K.l. 18.300. Indeling: Gelijkvloers: hal, living-eetkamer, keuken, wc, bergplaats, badkamer en kelder. Verdieping: 3 slaapkamers. Onmiddellijk aanvaardbaar na betaling. Ruimtelijke ordening: gewestplan Turnhout dd 30.9.1977: bestemming agrarisch gebied. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 10 en 12 uur. Zitdagen: inzet op woensdag 24 april 2002 en toewijs op woensdag 22 mei 2002, telkens om 17.00 uur, in Zaal Victoria te HoogstratenlMeer, Meerleseweg 4. Verdere inlichtingen ten kantore van de verkopende Notaris te verkrijgen. Kandidaat-kopers dïenen identiteitskaart en trouwboekje (met huwehijkscontract) mee te brengen.

Langzaam maar zeker JvJEER - De HS7 i ie,ke,i beginnen goot/op dreef te komen. De brug aan de John Lifssensti'aat is klaar. Nu is de brug aan de Loenhoutsebaan aan de beurt en late,' volgen Maxhurg en de Terheek,sestraat. Ook de strook i'oor de HSTbedding begint zichtbaar te it'orden met onvermijdelijk ook de liuize,i die in de pcid staan. Zoals aan (Je brug i'aii de Terbeeksestraat, het huis van Jos Stes en Trees Goetschalckv. Zij zullen in mei verhuizen naar een andere plaats in de Terbeekse.straat. (ma)

Chiroweekend vol actie - De Ciiro meld jaar jaarlijkse chii'o viec'kend. Een frest ti'aar zoii'at tic gehele Ivfeerse bevolking wordt uitgenodigd. Jonge leden, leden, oud lede,i, ouders. Zij krijgen diverse activiteiten aangebot/en. Kinderinis. fu(tvoor de jongeren, tuit voor de ouderen lot in de late uurtjes en dan 's zondags volks.spelen en kip en friet in de grote tent. Er werd heel wat afkelachen. De Meer,se varia/it van het Friese 'PirI-jepen', springen met een paal over een poel (poel) was daar wel een goed voorbeeld van (ina).

45


LiLzH_%H

sport ,a'ft..jH_H'HT* 7t

_

KFC Meerle

4 IE..

Op 26 maart stond Meerle -- Meer op het programma in derde provinciale A, derby waarnaar werd uituekeken. Meer op bezoek, van vanouds ecn geladen wedstrijd. De hooggespannen verwachtingen werden geenszins ingelost, het was een saaie match. Meerle kreeg in de eerste helft wel een paar kansen, maar wist ze niet in doelpunten om te zetten. De brilscore stond met de rust (lan ook nog op het bord. De pauze bracht geen verbetering, integendeel, liet ging van kwaad naar erger. Meci legde Pauwels en Van Bavel aan banden en KFC wist er geen antwoord op. Een gelijk spel was misschien nog de meest terechte uitslag. Wel spijtig voor de vele supporters, die hadden liever wat meer actie gezien. Na de paasvakantie kwam Excelsior Essen naar Meerle. KFC creëerde enorm veel kansen maar moest tot tegen de rust wachten om te scoren. Vervoort zette in de 44 minuut de 1-0 op liet bord. Ook na de pauze dommeerde Meerle en dat resulteerde in de 72 niinuut in een penalty voor KFC. Van Dijnzen zette die oni en legde meteen de emdeijfers vast. 2-0. Meerle behoudt zijn tweede plaats in de reeks en is definitief op weg naar 2 pro ineiale.

D KOMMERLING

Schrijn- entimmerwerken

Karel JANS EN

Dcive Jan Goip, een toonbeeld van fair play. In al cle jaren als voet baller. waarvan 10 seizoenen in het eerste van Meerle, slechts één maal een ii'c'dstrijd geschor.ri.

iloogstratcn VV bouwt aan een nieuwe ploeg

Edclv Van De 1 en, die anderhalf seizoen geleden rood-wit verliet, keert terug en wordt trainer van een /1JCIIW HVV

46

Hoogeind 49 2321 Hooqztraten-Meer Tel. 03/315 75 66

Hoewel de roodwitten hun puntenaantal niet zagen aangiuien, is lILI —ikiuidig- nog altijd nipt 7rkpr dat H V V na 10 .sei7ocnen çlerdc klasse volgend seizoen in bevurdei ing zal uitkomen. Wij zijn echter realistisch genoeg oni de werkelijkheid onder ogen te zien. Wie na 15 matchen 8 punten heeft en na 25 wedstrijden daaraan nog / eenheden heeft toegevoegd, is te zwak voor derde klasse. liidividucel gLLiII lijken velen die onze kleuren droegen toch erg gegeerd door andere clubs. Stef l-luygen verhuist naar Zwarte Leeuw, Karl Meseure naar Kapellen, Kurt Van Dooren naar Bercheni, Luc Struyven naar tweedeklasser Dessel. Sven Schoenmaekers naar de gedoodverfde titelkandidaat Vigor Hamme.. Thomas Van De Perre naar Haasdonk, Gerry Poppe naar Waaslandia cnn Edwin Palmers stopt waarschijnlijk met voetballen... HVV heeft jongeren en die komen nu aan de aftrap. Samen met de kernspelers die blijven zullen die beloftevolle jongens de dienst uitmaken. Toch is dit niet voldoende oni m bevordering niet succes de strijd aan te gaan niet Zwarte Leeuw, Turnhout indien liet de eindronde niet wint. Schoten, Wuustwezel, Lille, Wilrijk, Bornem,

Waaslandia, Meerhout en nog een paar die we nu vergeten. HVV hceftc'cn nlpn\vr trainer in de pci soun vuii Edd y Vati Dc Vn. die anderhalf seizoen geleden zelfontslag nam omdat het niet klikte met de toenmalige spelersgroep. Kini Claes, die vorig seizoen vertrok naar Zwarte Leeuw komt terug. Joachini Van Loo ( 221. oud tIIvLldl ). oonachtig in Weatmallo en upgcicid bij Antss'erp, konti o.ei 'au Belgft Edegem. Badreddine Kossih, een spits van Marokkaanse origine, speelde vroeger bij Wuustwezel en Schoten was een gewaardeerd aanvaller die bij HVV aan een nieuwe uitdaging toe is. En er komen nog een drietal gevestigde waarden bij omdat we bevordering, waarin l-IVV 22 seizoenen uitkwam, niet onderschatten. En daarmee valt liet doek over een seizoen dat men bij HVV zo vlug mogelijk wil vergeten! (joje)

Meikeverjaar, goed Jaar.

Is 't koud en bloeit de Meidoorn, ee1 van haar pracht gaat verloren.

Programma Zuiidg 28 april 15.00 Hamme - Hoogstraten VV Zondag 5 mei

13.00 Huugstialru VV - Oistcidc


SPORT

KFC-MEER-j uniores winnaar van Minderhouts paastornooi Dat MVV het verblijf in 3de provinciale al met een jaar verlengde, wisten we al langer en dat de resterende wedstrijden van alle belangrijkheid ontdaan waren —niet promoveren, niet degraderen- valt ook niet te verwonderen. Mits een beetje geluk had men iets hoger geklasseerd kunnen staan, maar daar koopt men tenslotte ook niets mee. De voorbereiding voor volgend seizoen kan zijn gang gaan. Tijdens de paasdagen werd ook het jaarlijkse paastornooi georganiseerd voor juniores uit de Hoogstraatse deelgemeenten. KFC Meer toonde zich het sterkste geheel en nam de beker mee naar huis. Zandvliet

-

Minderhout VV 2

-

FIAT LANCIA SPECIALIST ALFA ROMEO

GARAGE HOGA BIB.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98

1

Een vroege treffer van Ed Smolderen zorgde voor het nodige vertrouwen M VV eontro-

.

,

/

Junioi-es KFC Meet

,.,$4sff4

Ed Sn olderen kende gelegenheden om de score op te drijven, maar verzuimde dit te doen. Dan kun je hei deksel alsnog op de neus krijgen. Ruststand 0 — 1 ! Wie dacht dat de tweede speelhelft hetzelfde scenario zou bieden, kwam bedrogen uit. De thuisploeg nam de teugels in handen en scoorde koudweg tweemaal hetgeen het verlies van MVV betekende.

Minderhout VV

-

St.-Job 1

-

1

-

Minderhout VV 6

-

7

~

ij ï-`101 1~

Voor de bezoekers sclicmien alle middelen te voldoen en dit resulteerde in een resem gele kaarten in hun nadeel. Bitsig, agressief voetball Bart Wilnisen schoot op de paal en goedgevolgde Ed Smolderen tikte binnen. De bezoekers reageerden onmiddellijk en werkten af

Ëkeren

1 2~ -

47

­'-

w

2

;

De kampioenenploeg aan het werk gezien, onetwij feld. In een mum van tijd we7en de hooijes 2 0 en MV V kon achter de féiten aanhollen. Verzachtende omstandigheid: zes ervaren spelers vervangen is geen sinecure. Nog voor de rust viel de aansluitingstrelïer en restte er nog een sprankeltje hoop. Ekeren dacht er anders over en als een pletwals raasde het over MVV heen en scoorde nog vier maal. Liie Loos en Ed Smolderen zorden voor de MVV-doelpunten. (LudoKlrel)

Uitslag paastornooi jilniores KFC Meer FC Meerle Hoogstraten VV Miudeilmuut VV VNA Wortel

9p 8p 7p 2p 1p

Juniores I-Joogstrafen

i/I 47


SPORT

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/3159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie -

Jiiiiiorr's

v1//lc/e/j1O1//

(f

Juniores FC ivleerle

Op 11 mei 2002 organiseert Eddy Meyvis samen met V.V. Minderhout en K.F.C. Meer

5de Herdenkingstornooi Tirn Meyvis & Jan Croymans Onze betreurde voetballers

Juniors K.F.C. Meer Minderhout S.K. Beveren Club Brugge

Hoogstraten V.V. V.V. S.K. Lierse GBA K.F.C. Verbr. Geel

Scholieren Hoogstraten Minderhout K.V. Mechelen Willem 11

V.V. K.F.C. Meer V.V. S.K. Lierse GBA Club Brugge

Waar? Voetbalveld K.F.C. Meer Begin: 9.30 uur

Wanneer? 11 mei Finales: rond 17.00 en 17.45 uur

20 km van Brussel Op 26 mei is het veer zover. Brussel zal op die dag weer overspoeld worden door de joggers. Die dag is het immers weer de 20 kilometer door onze hoofdstad. Zj die er reeds biJ\ aren weten wat het is om met 20.000 lopers en loopsters klaar te staan op het Jubeiplein om de start te nemen in de grootste stratenloop van BelgiĂŤ. Het parcours van de loop doet mooie delen van Brussel aan. Na de start ni liet Jubelpark gsaĂŽ het bergaf richting Schumanplein waarna de beklimming van de Wetstraat volgt. Eens je daar boven gekomen bent gaat het rechtsaf richting koninklijk paleis. Naast het beursgebouw gaat het dan richting Louisalaan waar een paar nijdige tunneltjes de spieren wat gaan pijnigen. Als je deze gepasseerd bent kom je in de rust van het Terkamerenbos terecht. Dit bos ordt niet voor niets de long van Brussel genoemd. Het is echt een lust om hier door te lopen. Hierna volgt de afdaling naar Hertoginnendal, de plaats waar onze ministers vele nachtelijke en andere uurtjes doorbrengen. Ondertussen zitten we reeds op kilometer 15. Nog even volhouden dus en vooral niet forceren want op kilometer 17 begint de klim van de Tervurenlaan, niet echt stijl maar wel lang. Geen nood echter want wanneerje op het Montgomeryplein komt zie je in de verte reeds de bogen van het Jubelpark staan. Nu nog ongeveer anderhalve kilometer in dalende lijn en dan bereik je moe maar voldaan de verlossende eindstreep. Duizenden toeschouwers zullen je trouwens sooruitschreeuwen op dit traject door Brussel. Zoals we al enkele jaren doen zullen we ook dit jaar weer met een bus naar Brussel rijden. We hebben daar voor de bus een voorbehouden parkeerplaats in de buurt van vertrek en aankomst. De start van de wedstrijd wordt om 15 uur gegeven. Daarom is het toch nodig om te vertrekken om II .45 uur. De lopers en loopsters hebben dan nog voldoende tijd om start en aankomst te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen door even in te lopen. Als iedereen binnen is zullen we rond 18 uur terug richting Hoogstraten rijden zodat we op een mooi uur terug thuis zijn. Omdat een bus nu eenmaal niet voor niets rijdt, vragen we 9 euro per meerijdende persoon. Schrijfje tijdig in, vol is vol. Uw bijdrage in de onkosten voor de bus stort je op rekeningnummer 733-3182944-16 met vermelding "20 kiTi Brussel".

Voor alle verdere inlichtingen ofinschrijvingen neem je contact op met Jan l-lendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 39 66.


SPORT

KFC Meer j eugdvoetbal Dat dc jeugd niet aan zipu lul wordt overgelaten hij KFC Meer is overduidelijk . Een actief jeugdbestuur zorgt voor tal van organisaties waarbij heel vat jeugdige spelertjes aan hun trekken komen. Ook worden er bijna elk seizoen enkele ploegen kampioen in hun reeks en dat zorgt ongetwijfeld voor heel wat vertrouwen. Tijdens dc paasdagen stond dit jeugdbestuur weer borg voor enkele prima georgaruseerde jeugdtornooien die mede dank zij het stralende zomerweertj e heel wat belangstellenden lokte.

.-

D u ive ltj es Bij de Aen B-ploegen toonde de Meerse Duiveltjes A zich de sterkste voor Meerle A 1 entezon won bij de E en F-groep. In de Cen Dreeks speelde Meer C voor de 5de en 6dc plaats tegen Minderhout D en won met 7-4. Winnaar werd hier dc C-Duiveltjes van Vosselaar VY.

Miniemen Ook de miniemen waren van de partij. Bij cle A's von Poppel met 2-0 van Loenhout Cl] Meer voor de derde plaats tegen Minderhout met 1-0. Bij de B-Minicmen behaalde Flandria de overwinning na liet geven van strafschoppen.

S

r

Duii eIies .1 van k/ ( .1/eL i duidel i1k .ij.'lu//ig j T hct

01(1

(Ie licIc r na h

t icIulc / • t 1!

van de ec ric

WIL

EffiJ HOOGSTRATEN

r

Ii ALLE MERKEN

E

IAF11( RENT

roffia

ONDERDELEN

WEEWS

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33 Op zaterdag 4 mei krijgt u een GRATIS bakje koffie van de Wereidwinkel. Geschonken in de eigen winkel aan de Gelmeistraat en op de parking van Quirijnen in Hoogstraten en Meer (van 9 tot 12 u.)

/V!el chuidelijk overwicht behaalden de Meerse scholieren de kantj,, oenstitel in hun reeks. Zomaar em'entje.s 120 doelpuitten schoten ze tussen de palen en da t plezierde trainer Dre Laurijssen zonder twijfel 49


SPORT Wielrennen

Diana Jansens

Tussen de soep en de patatten! In DHM Nr.202 van februari werd uitgebreid het Hoogstraatse wielerheir onder de loupe genomen. Kristof Van Gestel, de man op de cover, hangt waarschijnlijk de racefiets definitief aan de competitiehaak, o.a. wegens rugperikelen ten gevolge van een zware valpartij vorig seizoen, het genoegdoening vinden in een vaste job en daarbij aansluitend het gebrek aan trainingsfaciliteiten. Verder werden Raf en Gert Deicroix, Marc Goetschalckx, Kristof Stoffelen, Roei Brosens en Femke Melis spreekmogelijkheid gegeven. Toch twee pedaalridders vergeten zeker! Niet dat we een "jonge" carrière willen kraken, want Piet Hereijgers uit Wortel en Diana Jansens uit Hoogstraten hebben hun eerste jeugd al geruime tijd achter de rug. Even voorstellen!

Piet Hereijgers Een late roeping, zo kun je Piets carrière alleszins bestempelen, want van een wiclermicrobe was in zijn Hoogstraatse jeugdperiode zeker

Geen palmares om een profcontract mee af te dwingen zou je denken! Piet wordt 37 jaar en dan moet je daar helemaal geen tckeningetje meer bij maken. Just for fun! Hij houdt van sport en zich meten met die jonge kerels betekent voor hem ook een echte uitdaging. Dat je op die leeftijd een extra inspanning moet leveren kwestie van trainingen is evident. Piet is werkzaam op de Meerse transportzone bij R en F Folding Boxes. Voor de job aanvangt een extra uur op de fiets zo rond zes uur in de morgen, na de dagtaak de rest van de kilometers afiuialen. Hoelang Piet er nog nice doorgaat? "Zo lang de goesting blijft en die is alsnog niet volle teugen aanwezig!" flp 4 mei a s kun je Piet a11e71ns heztg ztett iii de 2de Aardbeienkoers ingericht door Koninklijke Lustigc \Viclrijders ie HuogtiiiLeii. (id)

Piet klaar voo, zijn

dagelijkse

1f

t;'aining

niets te merken. Voetballen lag meer voor de hand, eerst bij Hoogstraten VV en later bij Wortel waar hij de kleuren van het eerste elftal verdedigde. Daarna verdiende hij zijn strepen nog als trainer van het Wortelse fanionteam en van de juniores. Met deze laatste behaalde hij drie titels op vier jaar tijd. Heel wat kwetsuren teisterden Piets gewrichten. Driemaal geopereerd aan de knieën, gevolgd door een serieuze revalidatie onder de vorm van veel fietsen. Herstelperiode en voetbal achter de rug, de fiets bleef echter op het voorplan en dat beviel hem uitstekend. Waarom niet gaan koersen? Competitie schenkt je toch meer voldoening als er echt sportersbloed door je aderen stroomt. Piet voegde de daad bij het woord en sloot aan bij de VWB (Vlaamse Wielrijders Bond) en vond dat hij zijn streng goed kon trekken. Waarom dan niet geprobeerd bij de KBWB (Koninklijke Belgische Wielrijders Bond)? Piet vroeg een licentie aan om te starten bij de Elite zonder Contract. Drie jaar bolt hij nu over de Vlaamse wegen in de trui van Wielerclub Frans Vos Sportief. Het Iste jaar was geen lachertje en de koers uitrijden schonk al een hele voldoening. Het volgende seizoen werd een 2de plaats behaald en zeker tienmaal bij de eerste twintig.

50

Ook geen tiener meer! War bezieli ccii 34-jai igc moeder van twee lieve kindjes om z i c h in koersplunje te steken en zich elk weekend af te peigeren m een of andere wielerwedstrijd voor Dames Elite? Nu moet je wel weten dat Diana reeds in 1983 is beginnen te fietsen in competitieverband en in '85 Belgisch kampioen werd bij de nieuwelingen. 17 overwinningen en een oneindig aantal ereplaatsen verden haar deel. In 1995 legde zij de riem eraf, een beetje uitgekeken op het fietsgedoe, liet moederinstinct kwam volop de kop opsteken en in dc volgende periode werd dit helemaal bevredigd met een zoontje en een dochtertje. Lanzanierhand nam liet sporthart weer een plaats in in Diana's dagelijks leven en joggen leek ook wel aantrekkelijk om de lijn en de conditie mtact te houdcn.Een meevaller werd dit allerminst en beetje bij beetje kreeg de liefde voor de fiets weer de bovenhand. Twee jaar lang toerde ze rond niet de wielertoeristen zonder de bedoeling te koesteren om nog echt in competitie te treden. Het bloed kruipt waar liet niet gaan kan. Dit jaar in februari vroeg ze een vergunning aan bij de bond en sindsdien racet ze terug bij de Dames Elite in een outfit van Wielerclub Frans Vos Sportief na een afwezigheid van 7 jaar. En de sniaak heeft ze reeds volop te pakketi. Van haar vroegere concurrenten in liet wielerpeloton zijn de meeste al afgehaakt. "Ik ken er enkel nog een stuk of vijt da's al!" Fn trainen? "Dat gebeurt echt tussen de soep en de patatten. Op dinsdagavond en tijdens de schoolureti." Hoelang Diana zich nog in wedstrijden gaat mengen? "Hoegenaamd geen idee! Hopelijk nog een tijdje, dat hangtvan zoveel tactoren

1 Di iii

til liii

- pil ii' le! 1/ 4 1/1 It ei

L'l1) 1011

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax :03/31487 29 gsm :0478/39 13 27 e-maii:d.vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. Katelijnestraat 19 d 2320 Hoogstraten


SPORT Oostduinkerke, 15 krn

Marcklopers: seizoen op dreef

RudyVerheyen 1:04 :4 1, Pat Leysen 1:09 :42, Jan Vermeiren 1 :11 :34, Brigitte Wendrickx

Wanneer april zich aandient op de kalender, moeten de laatste wintervetrestjes verdwijnen. De grote objectieven die ieder 'oor zich heeft uitgezet tekenen zich duidelijker af: een 100 km, een 50 kin doorheen de Vlaamse 'bergen', een jubileunimarathon, de transardennaise, de Minderhoutse halve marathon. Er is voor elk wel wat te rapen op het loopfront. Maar eerst moeten de aanloopwedstrijden verteerd worden. Een wedstrijd die je zekei niLt vlug vcn F tJcsn'iLeplktLnwtaij ook bLst niU tL \ tcl tijdsperspectieven voorop zet isde 'Cretes de Spa Door dezwaic modder, of zijn hLt kleine riviertjes, slingert deze halve marathon heuvel op en af doorheen de schitterende bossen. Ideaal om even te testen hoe het met je weerstand zit. Aan de streep voerde Rudy Verheyen het lijstje Marcklopers aan. Luc Vrancken bewees wat zijn collega's al lang wisten: een goede conditie kan je niet wegsteken. De dames in het gezelschap hadden natuurlijk niet de ambitie om in het spoor van de mannen te blijven en flnishten volgens de eigen doelstellingen. Nadat Marleen Renders enige weken geleden het Belgisch marathonrecord scherper stelde in Parijs, sprak ze in de krant haar bewondering uit voor al wie een marathon voltooide. Ondergetekende was haar hiervoor erg dankbaar want in de Leidscherijnmarathon in Utrecht mocht hij aan den lijve ervaren dat je niet ongestraft een marathon loopt als je niet in conditie bent. Enkele pondjes maken al een heel verschil. Of zoals een runningmate voor de start nog aaiigcif. alhje eelt iiiaiatlion wilt lôpen, moet je eerst leren doodgaan. Frans 'Suske' Onincx haspelde dit karwei van ruim 42 km in zijn bekende regelmaat weer af alsof hij even om een brood ging bij de bakker op de hoek. Fons Aerts aarzelde na een blessure om voor de volle afstand te gaan maar met een 100 km in het vooruitzicht mag er niet meer getwijfeld worden. Gelukkig was er geen hezemwagen in de buurt wanneer zijn lij fvoluit 'STOP' schreeuwde en mocht Fons deze marathon bijschrjven op zijn palmares en genieten van de mentale kick achteraf. Oostduinkerke is de Vlaamse eend in de bijt van de Ardense wedstrijden. Deze wedstrijd moet qua karakter en schoonheid niet onderdoen voor zijn Waalse tegenhangers. Kilometers heukend tegen de wind in een lang lint langsheen de golven, kreunend klauterend door het mulle duinzand, maakten ook hier vier Marcklopers het zeshonderdkoppige deelnemersveld volledig. Dat Rudy Verheyen hier de snelste was, is voor niemand een verrassing. Waar hij aantreedt, strijdt hij min of meer in de voorste gelederen. Pat Leysen en Jan Vermeiren vochten een ondcrousje uit in hel eerst kwart van het deelneniprsveld. Brigitte \Vondriclu. de lroussste Delhalleloopster van de lage landen (en de enige die ook steeds voor supporteis zorgt) bewees dat ze de week voordien het parcours door en door verkend had. In mei wacht de Maasmarathon. De Marcklopers treden ook aan als ploeg op de meiboomfeesten in Minderhout en enkelen zullen zich die dag uit de naad zwoegen op de Vlaamse hellingen in de omgeving van de Kluisberg. Het voorjaar golft naar zijn hoogtepunt. Nog even dit: onlangs las ik dat elke 10 perso.

.

nen die starten met lopen er slechts 1 is die dit ook volhoudt. Zou het dan toch waar zijn dat karakter belangrijker is dan talent in de loopsport'! Het is inderdaad niet altijd kermis. Het is dikwijls afzien, verstand op nul. Maar het is evenzeer genieten van de befaamde 'runnershigh', een van de zeldzame gezonde en wettelijk toegestane verslaving. Maar daarover zetten we nog eens een boompje op na onze wekelijkse zondagochtendtraining (03/314 34 13).

Uitslagen Cretes de Spa,

21,1 km:

Rudy Verheyen 1 :37:59 Luc Vrancken 1:41:55, Rit Van Aert 1:57:13, Brigitte Wendrickx 2:25:06. Leidscherijnmarathon Utrecht. 42,2 hm: Pat Leysen 3:26:26, Jef Jacobs 3:30:32, Frans Oninx 3:49:28, Fons Aerts 4:19:56.

1 :35 :26.

(r7 E

CONCEPT GA5TECHNOLOGY VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/314.44.26 03/314.68,60 www.cgt.be

Alle sportvrienden en -vriendinnen worden uitgenodigd door de supportersclub 'Onze Rooikes' op de bekendmaking van de beste speler van HV%' van het seizoen 200 12002. Dit gebeurt na de voetbalwedstrijd tegen Oostende op zondag S mei. Vanaf 19 uur volgt dan een receptie voor iedereen in de kantine van HVV.

Ruitersport

Tom Stoffelen nationaal kampioen veelzijdigheid bij de pony's Minderhout Het zat er zo al jaren aan te komen, het muei er eens in komen, uileindeliik op de valreep kroonde Tom Sioffelen uit de Bergenstraal in Minderhoui zich tot nationaal kampioen iii de veelzijdigheid voor LRV-pony's. 1 Sjaar is de leeftijdshiniiei en dan hei men zich verplicht om over te stappen naar de grote paarden. Voor Tom luidt die eindklok in september. Een mooier afscheid kanje onmogelijk indenken en het was werkelijk ook lijn laatste kans. In reeks 4 werd hij al eens nationaal kampioen in 1999 en behaalde hij ook de pro'inciale tiiel indoor in D-hicht. Steeds beklom hij het schavotje maar dan wel voor een t\ cccle ut' derde plaats. In Overpelt waar het kampioenschap plaats vond nam Tom deel met twee paarden. furbo. eigendom van de familie Pillot, loodste hem onbedreigd naar de eindzege. Na de dressuur een derde plaats gevolgd door een knappe cross en dito springoelening. De os erss inninii kon hem niet meer ontsnappen. Om zeker te lijn van een selectie voor hei F uropees Kanipioenschap moeten er eerst nog enkele belangrijke sscdsinjden hetss st sorden en dit te ten-Leur 1 Nederlaudt en Tongeren. Daareen goede prestatie lc ~ cren en '': 1 nt:','c' 'i.'I,ci I- ip .',tL' -

ipèp,

1

1

,

'

"

.•.,. ,

I ,l

tlI 1

1"

0

'1

1

T.

'•'

Tom Stojkien in actie tijdens een wedstrijd in de Minde,'Iiouise B/auwbos.s'en

64


gildenleven & schuttersnieuws

Koningsschieting MEER - Op woensdag 1 mei 2002 zal er bij de Sint-Jorisgilde te Meer, beter bekend als de grote kruisboog, de zesjaarlijkse koningsschieting plaatsvinden. Een stukje historie De koningsschieting is een aloude gildenwedstrijd met wortels in de voorchristelijke periode. Terwijl alle andere schietingen gebeuren op blazoenen, schiet men koning op de wip. een hoge paal. Boven op die schutsboom staat een houten vogel. Wie erin slaagt dc (geluks)vogel af te schieten, wordt koning. Hij zal - zoals men dat eeuwen gelegen geloofde geluk brengen in de gilde. Een koningsschieting zit dan ook vol oude gebruiken en rituelen die de eeuwen overleefd hebben. Zo is er het in stoet ronddragen van de versierde koningsvogel, het gebed aan de boom voor de overleden leden van de gilde, het ontdoen en omhangen van de koning met de breuk'; de huldiging van de koning door de vendelier, roffelaar en dansgroep, het binnentreden in de gildenkamer door de koning over de gildenvlag enz. Met andere woorden, een volkseultureel gebeuren van eerste orde. Zeker niet te missen door geïnteresseerden.

Praktische informatie Te 13.30 uur vertrekken gilde en genodigden vanuit de gildenkamer. Donekstraat 8 te Meer, voor een feestelijke optocht doorheen het dorp. Samen stappen ze op naar het schietterrein, gelegen in het park aan het klooster. Na de ereschoten van de genodigden krijgt aftredende koning, Jan Rombouts, drie voorkeurschoten. Lukt het hem in één van deze drie schoten de vogel naar beneden te halen, dan wordt hij voor de derde opeenvolgende maal koning. Jan wordt dan automatisch keizer van de gilde. Mocht Jan er niet in slagen om de vogel te verschalken, dan wagen alle gildenbroeders hun kans. Zij treden dan aan volgens intreding van de gilde. Mocht de vogel geschoten worden door verschillende schutters in éénzelfde ronde dan dienen zij verder te kampen voor de koningstitel. De nieuwe koning legt de hand op de breuk, en verklaart tegenover de hoofdman dat hij de taak aanvaardt. Na felicitaties en huldiging op het sehietterrein zal de gilde terug opstappen naar het lokaal. De nieuwe koning zal over de vlag naar binnen stappen en de aanwezigen uitnodigen om hem te volgen. Ongetwijfeld het begin van een gezellig samenzijn.

Voor nachtvorst is men niet beschermd, tot Sint Bonifaas zich over ons ontfermt. 52

Avonddauw en zon in iiiei, hooi met karren vol uit de wei.

Kleine kruisboog Prijs Jan Vogel 23 en 24 maart 2002 Prijs Jan Vogel De Gouden Pijitjes

De koningsi'ogel staal ongeveer 20 meter hoog op een staak. Diegene die hein op 1 mei naar beneden kan schieten wordt de ii ieu we kon ing van de Meerse Sin tJorisgilde. Let ook op cle vie,' kleine zijvogeltjes. De schutter die dergelijk vogeltje kan verschalken hee/t recht op jenever. Niet alleen bij de Sini-Jorisgilde in Meer zal er een koningsschieting plaatsvinden. Op 9 mei is Ca.slel,'é aan de beurt en op 18 mei schiet cle Sint-.Jorisgilde van Wortel de nieuwe (?) koning.

Iedereen welkom Graag nodigen wij de Meerse bevolking en alle geïnteresseerden in de regio uit om aanwezig te zijn op deze enige gelegenheid voor onze gilde. U kan alle geplogendheden op het feestteiTein bijwonen. Na de schieting nodigen wij u uit op de receptie zodat u verder kennis kan maken met onze 'springlevende' gilde.

Meer informatie Voor meer informatie kan u zich wenden tot hoofdman Jef Van Opstal tel. 03/315.73.02 of via e-mail bij griffier Frans Snijders /ranssni/dei's(g tiscalinet. be . Wij hopen ook op uw aanwezigheid tijdens deze unieke gebeurtenis voor onze gilde. Hoofdman, Jef Van Opstal Terbeeksestraat 1 2321 Meer

Het is een wenk, reeds lang verjaard, 't vriest even vaak in mei als 't vriest in maart.

101 schutters, verdeeld over 5 reeksen, namen deel aan de ereprijs Jan Vogel. Deze eerste schieting van het seizoen met de kleine kruisboog ging door bij de Sint-Jorisgilde te Wu ustweze 1. De schutters waren nog niet in hun gekende doen. Slechts éénmaal 119 op 120 was de maximum score in de Ere reeks. Dit doet niets af aan de verdienste van Diane Verheyen uit Meerle om alzo, zonder enige tegenstand, beslag te leggen op de hieraan verbonden ereprijs "De Gouden Pijl". 0. a. Mil Van Beeck uit Hoogstraten eindigde op 118 punten. Adri Verniciren uit Meerle schoot 117 punten. In de A. B en C reeks speelden de schutters uit onze fusiegemeente geen enkele hoofdrol. In de D categorie legde de koning van Meer. John Theuns, beslag op "De Gouden Pijl" met 118 punten. Jos Schrijvers uit Hoogstraten behaalde 116 punten voor Frans Theeuwes uit Meer met 114 punten.

Karabij n Tweede kringschieting karabijn te Loenhout In de A reeks eindigden Staf Goetschalekx en André Van Ackerbroek uit Meer op 156 plinten. 155 werd er o. a. geschoten door Jack Viskens ook uit Meer. In de B reeks deelde Tom Mys uit Meer de eerste plaats met 156 punten. Hilda RoeIen uit Meer schoot 154 plinten. Fons Geerts uit Meer, Willy Rommens uit Loenhout. Michel Van Der Stap en Miranda Smeekens. heide uit MeerselDreef, eindigden op 152 punten. In de C reeks werd er 149 punten geschoten door o. a.. Roos Brosens uit Meer, Jos Oomen uit Meersel-Dreef en Ludo Kenis uit Meer. Karabijn derde kringschieting MeerselDreef te Meer Henk Van Uythoven uit Meersel-Dreef eindigde op 158 punten in de Ere reeks. In de .A reeks schoot Leon Naekaerts uit Meer 155 plinten. André Van Ackerbroeck uit Meer eindigde op 154 plinten. In de B reeks was Michel Van Der Stap Int Meersel-Dreeféén van de beste met een totaal van 156 punten. Miranda Smeekens uit Meersel-Dreef, Vie Swaenen uit Meer en ook Toos Vermeulen uit MeerselDreef schoten 153 punten. Tom Mys uit Meer eindigde op 152 punten. In de C klasse schoot Willy Pluym uit Meer 151 punten.


GILDEN

Schutterssport OOK voor iniiiderva1iden Te Brussel schoot Frank Vervoort zich onlangs Belgisch kampioen met de handboog op een afstand van 18 meter. Voor een mindervalide is deze prestatie niet zo evident. Sinds jaren is Frank rolstoelgebruiker. Vanaf zijn 13 jaar is hij al actief in het handboogcircuit. Frank is van smbûnrte atlsçimstip van Hoogstraten, Sinds een zestal jaren is hij zelfstandig woonachtig te Turnhout. Ook daar heeft hij zijn vaste werkkring. "Tijd voor hobby 's moet je maken. De heide m'oorde liandboog kreeg ikinet de paplepel ingegeven. Vader, moeder en de rest van liet gezin zijn (of waren) handboogschutters. Ooit probeerde il ie! eens liet ka,'abijn en pistool uit maar dat is intussen verleden tijd. De handhoog geniet mijn voorkeur. Regelmatig ga ik oefémien hij de SintSehos'tiaonsgitdr le Flnogvtizteim .Donderdags om de tweç wekii verp/ciats ik me naar Loenhout. De Sint-Sebastiaansgilde aldaar heefi een schietstand in de kelder aan de

Vissen/straat, die i'ooi' een mindcr-valide geinaklichijk /s' bereiken is via ccii li/t. Dat ook dc tVC aangepast is, is dankbaar meegenomen. YVat me steeds aannioedigt is de aan ivezigheid van de drie ande,'e mannen (ook rolstoelgebruikers). Met hen gebruilcen iie Op donderdagavond steevast vier banen naast eikoor. Op deze manier hinderen we de andere ,scliuttem's niet want er kooien steeds zo 'mi 10 tot 15 schutters oefenen.

In het gewone schuttersverbond heeft Frank zich in de tweede categorie (van de zeven) kunnen schieten Bovendien hni iwde hij in zijn schuttei'sloopbaan reeds een palmares op om U tegen te zeggen. Op 17 april 2002 schoot hij

De Sint-Sebastiaansgilde uit Loenhout heeft ongetwijlèld een rijk verleden. Helaas is er geschiedkun dig zeer weinig verschenen. Enkele zekerheden bestaan wel. In 1716 werd hen de Caert (reglement) verleend door de hoofdgilde van Leuven. Tijdens de tweede wereldoorlog ging bij de verwoesting van de kerk te Loenhout ook het altaar, opgetrokken in Renaissance stijl, reddeloos verloren. Om de drie, zes of negen jaar werd er vroeger koning tteschoten. Het oudste schild aan de breuk dateert van 1860. Flet oudste gildenboek bevat waardevolle gegevens vanaf 1782. Momenteel kent deze gilde een geweldige heropbloei. Men kan er rekenen op de oude garde die hun ervaring ten dienste stelt van de jongeren, de jongeren spreken de jeugd aan zodat momenteel de toekomst verzekerd blijkt te zijn van deze aloude schuttersgilde te Loenhout.

zich Belgisch Kampioen op de 18 meter te Brussel. Even voordien had hij in de schietstand te Loenhout de titel behaald van Vlaams kampioen. In een recent verleden was hij Belgisch kampioen zowel op de 90, 70. 50 en 30 meter afstand. liet handboogsch ielen heefi een heel grote plaats in Frank zijn hart verworven. Door octenen en wilskracht hee/i hij ccii dergelijk palmares bijeen kunnen schieten .A'faar

Voor een minder-valide allemaal toch niet zo evident. Frank laat het echter niet aan zijn hartje komen. Hij blijft zijn beat doen om zo goed mogelijk te blijven schieten. Bovendien is het heel handig dat hij zich zelfstandig kan verplaatsen. De laatste jaren vindt hij ondersteuning van Wapper. Deze vereniging zet zich speciaal in om de minder-valide medemens te begeleiden zodat zij ook aan bepaalde sporten kunnen deelnemen. 1-landboog, tafeltennis, hokeia (balspel), karabijn. petra-fietsen (vorm van driewieler), atletiek, zwemmen, zeilen, badminton. tennis. De mensen van Wapper kan je bereiken op het nummer 03 /321.13.23. mocht je over hun werking meer informatie verlangen.

niel ijn ia.sI' 0e/er!-

maten wilde hij persé op defbto. Jos /'i'anken, Jos Balemans, Frank Vervoort, Sven Cciii t.

F2rD-3FAFLE UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al UW fito 's afgewerkt in eigen Pr/ Videolabo Ook uw A.P.S. fihine,, -1 UUR SER VICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse TeL: 014161.35.37

53


De Mussenakker 'Euckin Rocking'!

FUSIESWING Volgende weken in de Cahier Zaterdag 11 mei

African Dope Night HOOGSTRATEN - 1 let Zuid-Afrikaanse in drum'n'bass en breakheats gespecialiseerde platenlabel stuurt de beste van zijn artiesten uit naar de Cahier. DJ-posse Krushed & Sorted, Kalahari Surfers, Mc Ghettornuffln' en Vj Inka zullen er zijn. Ook Felix Laband, die een grote verscheidenheid aan geluiden en allerlei samples gebruikt om zijn muziek te maken, een beetje zoals Aphex Twin, maar dan op z'n ZuidAfrikaans. Wie eens verrast wil worden door hippe muziek uit een andere cultuur, moet zeker van de partij zijn. http://www.africandope.co.za Inkorn: 8 Euro. Deuren: 20u

van zoiets als jazzy. funk, latino, rai, retro rock. balkan. De muzikanten van Wawadadakwa, bestaande uit Steven Van GooI, Winok Seresia, Kobe Proesmans, Simon Pleysier en Stefaan Blaneke vinden elkaar in de hutsepot van de Antwerpse Jazz Studio. Hun live-set is dansbaar, primitief. gestoeld op afro-cubaansc ritmes, ruimte voor improvisatie, hier en daar een vleugje gekte, energie pur sang, kortom, een stomend feestje in ongeslepen NuYorikastijl ... plus super nonsensikale blablabla! Aha! Inkom: 6 Euro website: www.wawadadakwa.com

\1 EER Een datum die bij elke zichzelf respecterende speedrock-fanaat geel of rood gemarkeerd in zijn zakagenda moet staan pronken is 18 mei. Niemand minder dan Peter Pan Speedrock vleit de Mussenakker met een bezoekje. Deze groep uit Eindhoven heeft een goede reputatie opgebouwd met CD's als 'Rocketfuel' en 'Premium Quality... Serve Loud! !' Hun motto 'we put the speed back in rock & the rock back in speed' laat niets aan de verbeelding over. Verder wordt de avond opgevuld met nu al legendarische wilde honden van The Stitch en de helden van wijlen Simon Says die tegenwoordig potten breken onder de welluidende naam The L.aid Back Lovers. Met andere woorden: allen daarheen! ( \VD

Zaterdag 25 mei

Streekavon d

Vrijdag 17 mei

Wawadadakwa HOOGSTRATEN - De naam uitspreken is al met klanken spelen, m.a.w. deze muziek al kunnen appreeieren. De knapen van Wawadadakwa mogen dan overwegend uit Antwerpen komen, ze klinken meer dan in ii poIi'iich: dit i een loIncIo/e iuelaiige

HOOGSTRATEN - Vanaf 20u geven drie lokale groepen het beste van zichzelfin de Cahier. Eigen volk als Sunflower Crackers, The Laidback Lovers (ex-Simon Says!) en Brutal Exposure gaan ervoor. Zij zijn de muzikanten van dienst, u het publiek. Voor 3 Euro komt u erin. 1 1/ns orer

,/t'

(oh ie,

0utW

coluier. 6e

VU Aspirock MEERLE —Een tijdlang organiseerde de aspiranten van de Meerlese chiro met succes een rockfestival. Naast klinkende namen zoals 'The Scene' werd altijd ruim aandacht geschonken voor jonge groepen, zeker ook uit eigen regio. Bekende bands kosten veel geld en na een steviv' verlieslatende editie werd het festival stopgezet. Dit jaar proberen de aspiranten (zowel jongens als meisjes) van de ehiro in Meerle het opnieuw. Jong talent krijgt opnieuw het podium. Oordeel zelf.

Bruin! E.vposure

Peter Pan Speedrock in de Mussenakker 4Ă?EER - Op 18 i,,ei zo! niemand ,u,inder dan Peter Pan Speedroc/ de Mussenakker t'Ieien met een bezoekje.

Armadilla(h) een jolige punkgroep van Loenhout mag liet feest openen. Epos, positive liafdcorc uit lloogstratcn, ecn beloftevollejonge groep mag als Lwcedc het podium op. Daarna speelt Since the beginning, oldschool hardeore uit Hoogstraten (Meer en Meerle). Zeker ook jong en misschien wel belofte. The red car speelt als vierde. Grungerock van Merksplas, speelden eerder al met reiziger. The stitch, heavy ass speedrock san Hoogstraten (en Meer) een nieuwe groep met ervaren bandleden. Doet alle zalen op hun grondvesten daveren... 3 laatst speelt Smooth lee, een skapunk band van Beerse en omstreken, opende afgelopen zomer liet sjok-festival in Gierle. Voorlaatst speelt The white circie crime club, indyrock, voornamelijk Wortelse groep en steengoed. Met Cii'cle, emocore uit liet hagenland, heeft Aspiroek 2002 een waardige at)duiter. Emocore speelt einde april onder meer op Groezrock. De afterparty wordt verzorgd door MatchboX Jean en dj Krist. Afspraak op het terrein achter dc jongenschiro aan de Ulicotenseweg op vrijdag 10 mei. Deuren vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten 5 euro in VVK, 6 euro aan dc kassa. (jaf)

54


27 april in de Warande

Indigo Girls & Sunday Blues

TURNHOUT - Op zaterdag 27 april komende Amerikaanse Indigo Girls voor een exclusief Belgisch concert naar de Warande in Turnhout. De nummers van hun nieuwe cd 'Become You' beleven in Turnhout zelfs hun Europese première. 1-let voorprogramma wordt verzorgd door Sundav Blues, een duo dat bestaat uit Stéphanie Vloeybcrghs en Dorien Levers (inderdaad, de dochter van). Momenteel hebben ze met 'A Song For You' een dikke radiohit te pakken. Indigo Girls bestaat uit Amy Ray en Emily Saliers uit Atlanta, Georgia. Al meer dan vijftien jaar trekken ze samen over de wereld met hun eerlijke, openhartige en warme thlksoul. Sinds ze voor het eerst van zich deden spreken

De natuur in mei

Vogels Mei is de maand van het jonge leven. Van de meeste vogelsoorten kruipen deze maand de jongen uit het ei. De mcerkoet, eend en zelfs de fuut zwemt al rond met longen. Er is voor hen al voldoende voedsel te vinden zoals vliejes, torretjes, waterjuffers. libellen en naniiirlijk veel jonge sappige plantjes. Een prachtii schouwspel als je ziet hoede "oude" vogels hun jongen met hun snavel voedsel aanbieden! Alle bosvogels zingen volop, vooral om aan te geven: is mijn gebied". Ook in de rietzomen langs de waterkant kunnen we de karekiet en andere netzangers onvermoeidbaar horen zingen. Je komt ogen en oren te kort!

De sloot In sloot, poelen en vijvers kunnen we de larven ofkikkervisjes van de bi'uine kikker aantreffen. 1-let zal niet lang meer duren of zij krijgen de achterpootjes als teken dat de gedaanteverwisseling is begonnen. De groene kikker is nog niet zo ver. 1-lij paart pas in deze maand of zelfs nog in juni. Avond na avond laat hij zijn kikkerconcert horen. In deze tijd zetten ook veel

met de single 'Closer to Fine' in 1989 hebben ze al negen full-ed's op hun actief staan. Daarop treden onder meer Michael Stipe, Luka Bloom, Sheryl Crow en Joan Osborne met vaste regelmaat op als gastzangers. Tijdens hun Belgisch concert in de Warande presenteren Indigo Girls hun nieuwe cd 'Become You'. Daarvoor gingen Amy en Emily opnieuw seheep met Peter Collins, die eerder al 'Rites of Passage' uit '92 produceerde. Met dat album haalden Indigo Girls moeiteloos platinum. Collins bepaalde ook het geluid van het Grammy-genorn ineerde 'Swamp Ophelia' uit '94. De mix van de nieuwe cd gebeurde door Bob Clearmountain, bekend van zijn werk met The Who, Bruce Springsteen of Rufus Vainwright, om er maar een paar te noemen. Door hun actieve inzet voor de Stop Nuclear Weapons-campagne en deelname aan de Honor The F.arth-tour, en regelmatige concerten voor Gay & Lesbian Pride, nemen Indigo Girls een geheel eigen plaats in de Amerikaanse muziekscene in. De voorbije jaren gaven ze ook songwriting-workshops in Chiapas (Mexico) en Havana (Cuba), wat hen niet door al hun landgenoten in dank werd afgenomen. Na een Amerikaanse tournee met K's Choice als support. komen Amy en Ernily nu opnieuw naar Europa voor een reeks akoestische concerten. Hun enige Belgische halte bevindt zich in Turnhout, waar ze meteen de aftrap geven van de 'Indigo Girls Return To Europe Tour'. Tijdens die tournee zullen Amy en Emily met zijn tweeën een tiental akoestische concerten verzorgen. Indigo Girls support Suitday Blues, zaterdag 27 april om 20.15 uur in de \Varande in Turnhout. Tickets: 014/41.69.91 of via rervauewarandehi. Meer info: http://www.indigogirls.com vissen hun eitjes af. het liefst in ondiep water omdat er zonnewarmte nodig is om de eitJes te laten uitkomen. Zodoende kan het gebeuren dat ondiep \vater hevig in beweging is door paaiende vissen.

A

Hofmans 11

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten Gratis kopje koffie van de WereidwinkeL 0p zaterdag 4 mei tapt de Wereldwinkel voor u een gratis bakje koffie, zowel in haar eigen winkel in de Getmeistraat (van II tot 17 u) als op de parking van de warenhuizen Quirijnen in Hoogstraten en Meer. Deze aktie is een aanklacht tegen de schandalig lage prijzen die aan de koffieboeren uit het Zuiden worden betaald. De laatste tijd verdienen zij daar zelfs het zout niet meer om 01) hun patatten te doen. Drink daarom liever koffie uit de Wereidwinkel die aan haar koffieboeren een rnensw aardige prijs garandeert!

men en / t ii zodoende nog uiterst t raag. Pas als de inn ze voldoende heeft opgev armd. komen /e volop in actie.

---,-

Zoogdieren en reptielen

.

De in het wild levende zoogdieren zoals h.\ de reeën hebben iiii hun jongen geworpen. [t zon echter ook nog zoogdieren die nu aan het pw cii 71Ji1 7oals de egel en de hermelijn Voor de slangen en de hagedissen moet de paartjd nog beginnen. Ze zijn net uit hun winterslaap geko-

21

herenmode voor jong en oud. F[ ae tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

St&6d pr

6

9/e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arleNa:sau 5 uur.

op:Ioen.

55


KALENDER

Op stap in..

ZTR,

HOOGSTRATEN

Woensdag 1 mei FEEST \'AN DE ARBEID

HOOGSTRATEN

$'q.

T

hner1'ijc}uiz irijteii 183 Ipioatraten 03/314 66 65 lri & ïaattj'

Zaterdag 27 april BASISSCHOOL - plechtige ingebruikname nieuwe lokalen en onthulling van een gevelfries.

Zondag 5 mei OPEN DEUR bij de winkeliers in het Centrum. OPENDEURDAG VTI-Spijker, Gelmelstraat 62, vanaf 10 uur.

Zondag 28 april TOERISME - opendeurdag toeristisch infokantoor met 'lekkers uit eigen streek'. SCHOOLFEEST van de gemeentelijke gemengde basisschool tussen 14 en 17 uur.

Dinsdag 7 mei KAPELLETJES - tocht met gids, per fiets, langs vier kapelletjes. Vertrek om 19 uur tegenover het rusthuis. Org . Davidsfonds.

Zaterdag 25 mei: STREEKAVOND met 3 lokale groepen: Sunfiower Crackers, The laidback lovers en Brutal Exposure. vanaf 20 uur in Cahier

Woensdag 8 mei FIETSTOCHT 'den boer op', vertrek zaal Pax om 13.15 uur, org. KVLV.

Zaterdag 25 mei: HEILIG BLOED openingsavond, St.-Catharinakerk om 18.30 uur.

Dinsdag 30 april OPEN DEBATAVOND over de toekomst van het onderwijs met Luc Martens om 20 uur in zaal Pax, org. CD&V. Donderdag 2 mei TONEEL Ons zusje trouwt en dan is er champagne, om 20 uur in De Wachtzaal aan het Van Aertselaerplein, toneelvereniging Tinello. CONCERT Conservatorium Antwerpen o.l.v. Jos van Immerseel in de begijnhofkerk om 20 uur, org. Lionsclub I-loogstraten-Markland. Vrijdag 3 mei TONEEL Ons zusje trouwt en dan is er chanipagne, om 20 uur in De Wachtzaal aan het Van Aertselaerplein, toneelvereniging Tinello. Zaterdag 4 mei TONEEL Ons zusje trouwt en dan is er champagne, om 20 uur in De Wachtzaal aan het Van Aertselaerplein. toneelvereniging Tinello. 2,k AARDBEIENKOERS voor elite zonder contract, Tinnenpotstraat 14 uur, org. Kon. Lustige Wielrenners. WIELERWEDSTRIJD elite + z.k. + beloften Juniors, Tinnenpotstraat, org. Kon. Lustige Wielrijders. OPENDEUR bij de winkeliers in het Centrum. Zaterdag 4 mei t/m 12 mei AARDBEI-tennistornooi dubbel, org. TC Hoogstraten, Kathelijnestraat. CAFÉ DISCOBAR

CA 13E H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel.03/314.83.11

46

Zaterdag 11 mei: AFRICAN DOPE NIGHT (drum 'n bass en breakbeats uit Zuid-Afrika) vanaf 20 uur in Cahier. Woensdag 15 mei VORMINGSAVOND Hoe omgaan met personen met een handicap? Om 20 uur in zaal De Welgezinde (adm. centr.), org. stadsbestuur i.s.m. Kei-jong. Vrijdag 17 mei: WAWADADAKWA uit Antwerpen vanaf 20 uur in Cahier. Zondag 19 mei PINKSTEREN PLECHTIGE COMMUNIE FIETSEN naar de Chaamse bossen (75 km), vertrek tussen 8 en 10 uur aan café De Gelmel, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. Dinsdag 21 mei MARKTDAG in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur.

Meerdorp 13

Woensdag 22 mei OPENKLASDAG Instituut Spijker in de Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, van 13 tot 16 uur. FIETSTOCHT 'anti-tank-kanaal St.-Job-in-'tGoor', vertrek zaal Pax om 9.30 uur, org. KVLV.

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Worleldorp 49-2323 Hoogstralen-Worte Tel /Fax 03/31453 28

56

Zondag 26 mei: HEILIG BLOED 350-jarig jubileum, hoogmis om 10uur en processie om 11.15 uur. TORENBEKLIMMING Sint-Catharinakerktoren van 13 tot 16 uur. TENTOONSTELLING van leerlingenwerk in Instituut voor Kreatieve Opvoeding, Dr. H. Versmissenstraat, van 10 tot 18 uur. Woensdag 29 mei: JAARMARKT vanaf 17 uur in het Centrum. 17` STRATENLOOP om 19 uur in het centrum, org. sportraad i.s.m. sportdienst.

'TF RTUIN .j BIERHANDEL GORRENS WILLY

56

Donderdag 9 mei HEMELVAARTDAG OPENDEUR VITO Gravin Elisabethlaan 30. van 10 tot 16 uur.

sol

Vrijdag 24 mei DANSFESTIJN om 19.30 uur in de Rabboenizaal van het Spijker, org. turnkring 't Spagaatje.

Woensdag 29 mei: Optreden van 'MAGUS LANCE XXL' in café De Gelmel. Lokale groep met Florejan Verschueren, Filip Sprangers, Jan Meyvis en Luc Meyvis, Johan Bronder, Veronique Laveren, Jan-Chris Vinken, Sam Vloeman s. Donderdag 30 mei: HEILIG BLOED processie, verkorte rondgang in de kerk om 10 uur. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe 5.

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax:(03)31487 17

CAHIER

voor jongeren met het

muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64 Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.


Woensdag 1 mei KONINGSCHIETING aan de Gildenkamer, Donckstraat, 8 tot 13.30 uur. org . Kon. SintJorisgilde. Zondag 5 mei S mei: MEER MARKT. Aanvang om 9.00 uur in de Donkstraat in Meer, Organisatie Marktcomité. Thema Kunst- Lente- en ambachtsmarkt. 18 mei Mussenakker. PETER PAN SPEEDROCK, THE STICH, THE LAID DOWN LOVERS Woensdag 15 mei PETANQUETORNOOI in recreatiedomein Dc Mosten, 13 uur, info M. Verbreuken, Meersel 7b, tel. 03 315 7301. Zondag 26 mei SCHOOLFEEST van lagere school & kleuterschool De Meerpaal, Terbeeksestraat, van 13.30 uur tot 17 uur.

Vrijdag 17 mei GEWESTELIJKE BEDEVAART - KBG, aan de kloosterkerk om 13.30 uur

Zaterdag 18 mei KONINGSSCH1ETING aan De Guld om 14 uur. org . St.-Jorisgilde.

Zondag 19 mei ROMMELMARKT aan liet Geiteneinde van 9 tot 13 uur. OPENDEIJRDAG St.-Luciakapel Meersel van 14 tot 18 uur, org. Sint-Luciacomité.

Zondag 19 en maandag 20 mei TENTOONSTELLING - fotoclub 't Slot, telkens van 10 tot 18 uur.

Zondag 26 mei, KINDERVIERING, om I0u30, in de Paterskerk te Meersel-Dreef. Zondag 26 mei ROMMELMARKT aan het Geiteneinde van 9 tot 13 uur. KINDERVIERING in kloosterkerk om 10.30 uur met de Franciscaanse zonnetjes.

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (2000), vrijdag, zaterdag(19,00u) er zondag 13.30u)

\\

Sv

vzw Mussenakker Meer .IL T7

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen'

MINDERHOUT

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnaniiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Donderdag 9 mci VRIJE KOPPEL VISWEDSTRIJ D aan Desta. Goorkensdreef. org . HSV De Schepzak.

MEERLE Zondag 5mei: GEZINSONTBIJT ' an 9 tol II uur in de parochiezaal (tot eind april inschrijven op 03-3 5.90.04). Org. Gezinsbond. Vrijdag 10 mei: ASPIROCK met Armadillah uit Loenhout, Since the beginning uit Hoogstraten, The red caruit Merksplas, The Stitch uit Hoogstraten. Smooth Lee (Beerse). The white circle Crime Club (Wortel) en Circle (Hageland). Op liet terrein achter de jongenschiro, vanaf 19 uur. Zondag 19 mei BINGO in het parochiecentrurn om 19.30 org. Fanfare Sancta-Cecilia.

Zaterdag 4 mei JEIJGDDAG, info J. Hendrickx. tel. 03 315 03 21.

Zondag 12 mei MEIBOOMFEEST aan het Dorpsplein van II .30 uur tot 18 uur. org . feestconiité St.Cleniens. Zondag 26 mei FORELVISSEN aan de 1 leihaard van 8 tot 13.30 uur, org. KWB. Zondag 26 mei: NACHTEGALEWAINDELING in de 1-lalse Beemden. Vertrek om 7 uur aan dc k'apel san Hal. Org . VeltNoorderkempen.

11111'.

28 mei: JAARVERGADERING van het zaalcomité 'Ons Thuis', om 20 uur in de parochiezaal.

MEERSEL-DREEF Zondag 5 mei, DAUWTRAP PEN met de fanfare naar Meer, vertrek om 6 uur 's morgens aan de paterskerk. Vooraf inschrijven -

WORTEL Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei TENNISTORNOOI upcn enkel. org . 'IC De La ngenberg. Woensdag t mei F1 ETSZOEKTOC H'F & pannenkoekenfeest. KLJ-lokaal Worteldorp. inschrijven 11.30 uur - 14 uur. org . KLJ.

Zondag 5 mei ROMMELMARKT aan liet Geiteneinde van 9 tot 13 uur.

Zondag 5 mei SCI-IOOLFEEST Dc Wijsneus. dorp 13, van 13.30 uur tot 18 uur, org. school en oudercoiliité.

Zondag 12 mei ROMMELMARKT aan liet Gciteiieinde van 9 tot 13 uur.

Zondag 12 mei ZOEKTOCI-IT - auto & fiets, inschrijven tussen 12 en 14.30 uur, org. 't Slot.

Maandag 20 mei CLUBKAM PIOEN SCI-IAP Paardenvrienden aan liet Ruitersplein om 9.30 uur, org. Paardenvrienden.

TENTOONSTELLINGEN t/m zondag 2 juni ALFRED OST EN HET HEILIG BLOED in liet Stedelijk Museum, begijnhof, van woensdag t/ni zondag, van 14 tot 17 uur. maand mei FOTOGRAFENCIRCUIT groepstentoonstelling in de bibliotheek (Lindendreef) tijdens de gewone openingsuren. vanaf zaterdag 11 mei TEKENINGEN EN AQUARELLEN van Odette Collon in liet Stedelijk Museum, begijnhof, van woensdag t/m zondag, van 14 tot 17 uur.

Als boeren overleven wordt..... Is de titel van een onlangs verschenen studie van de Koning Boudewijnstichting, van cle hand van Anrielies Vandc Vyvere en Annelies Vanneste. In deze verhalenbundel wordt aan dc hand van een achttal anonieme getuigenissen van boeren in nood of in crisis, op indringende wijze geïllustreerd wat overleven als boer in werkelijkheid betekent. Geen spectaculaire, populaire en daardoor kankaturale 'boer Charel '-verhalen, maar zorgv uldig gekozen getu igenissen die boekdelen spreken. De vertrouwensrelatie van de auteurs met de betrokken hoeren en tuinders heeft het mogelijk gemaakt de realiteit achter de cijfers te ontdekken. Dit is een absolute noodzaak wanneer het gaat over de verborgen armoede bij uitstek, de agrarische armioecle. Volgens de studie ,s er concrete actie nodig, zowel op (hedrijfs)economisch, psycho-sociaal als politiekvlak. De tijd dat de land- en tuinbouw zijn problemen alleen kon oplossen is voorbij. Algemeen is liet dringend tijd dat de agrarische sector terug maatschappelijke waardering krijgt. En ook de boeren in de knel hebben recht op menselijke svaardighcid en inenswaardige levensomstandigheden. "Als boeren overleven vordt...", een verhalenbundel uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting kan gratis besteld worden bij het contaetcentrum van de Stichting op tel. 070 23 37 28 (Oh)

57


VAN IIOOGSI

1

\IATnoi1EK VtAAMS .\Wîi

April 1952

Een les in civisme De socialistische heren die de hopeloos deniagogische en ongegronde propaganda tegen de noodzakelijke 24 maanden moeten voeren en in hun bokkesprongen kostelijk om nagaan zijn, hebben het de C.V.P. zeer kwalijk genomen dat deze hun incivisme verweet. Als verzet tegen een noodzakelijke maatregel, waarvan veiligheid en eer van het land afhangen, geen incivisme is, wat is incivisnie dan wel ? Maar tot daar. Om dat woord van hun nek te halen knopen de Roden volgende ongelooflijke gedachten aaneen: wij zeggen dat de 24 njaanden er niet moeten zijn daar de andere landen ze ook liet hebben; de ieren Struye en Van Houtte zeggen dat, wanneer dc andere landen weigeren de 24 maanden aan te nemen, België niet alleen moet blijven staan om het toch te doen. \Vel, volgens de socialisten is dat hetzelfde «Uw plicht niet doen en U daarvoor achter twijfelachtige voorbeelden wegsteken» is voor hen hetzelfde als «Uw plicht wel doen (door meer te doen dan enkele andere) maar, wanneer van allen hetzelfde gevergd wordt, weigeren meer te doen». Dus socialistische logica = nul. IS DAT MEER DOEN? Hun doorzicht = ook nul. Ze zeggen dat wij meer doen dan onze verbondenen op liet vasteland. Eerste opmerking: Anierika en Engeland, de belangrijkste verbondenen doen 24 maanden en meer. Tweede opmerking: Holland en Frankrijk, hebben een veel talrijker jeugd en daarenboven conflicten in Indonesië (dat vele soldaten 4-6 jaar liet doen) en van Indochina. Derde opmerking: achter het Ijzeren Gordijn doen ze 2 tot 5 jaar; tegen die machten beveiligen de overzeese Angelsaksische staten zich door 24 maand. Op het rechtstreeks bedreigde vasteland kunnen 1-lolland, Frankrijk, enz... zich onvoldoende verdedigen door de tol die andere fronten van hen eisen. En daarom zou het veel meer dan Engeland of Amerika bedreigde België tertigschrikken voor de 24 niaanden?

EEN REKENSOM. Maar de Roden klampen zich vast aan de vrijstellingen: ze rekenen aldus: wij moeten 94.000 soldaten hebben. Goed. Elk jaar zijn er maar 97.000, waarvan 20.000 vrijstellingen. Er blijven dus 47.000 over die twee jaar dienst moeten doen. Maar waarom, zeggen ze, 20.000 vrijstellingen7 \Vaarom ? \Vel ziehier: 7-8000 lichamelijk onbekivamen. Willen de Roden een leger

58

lip krukken ? 4.000 zonen van kroostrijke gezinnen. 400 mijnwerlcers. 500 broederdiensten. 6000 verdere afval (doden, vreemdelingen, deserteurs, enz.). Zijn het die well<e men moet inlijven ? Neen, vriend, het zljn die retisachtige 4.000 zonen van grote gezinnen, die zes percent(l) van het geheel, die de Roden moeten in staat stcllen 18 maanden te doen... EEN LES IN CIVISME. Dat ze liet civisme gaan leren hij hun veelbewonderde Labourpartij in hun veelbewonderd Engeland. Daar zijn er 24 maanden, alhoewel op het meer bedreigde vasteland enkel België zoveel doet. Maar licht ge al een Labourman, zelfs Bevan oh Crossman (die bijna communist zijn) daar iets tegen horen zeggen, en het vasteland als voorbeeld stellen om eigen plicht niet te doen ? Neen, nietwaar. De Engelsman heeft teveel burgerzin, teveel fierheid, teveel fair-play, teveel eerlijkheid in zijn body om zich daartoe te lenen. En dat de heer Larock daar eens op antwoorde. Maar dan ook op alles dat Intussen staat het natuurlijk vast, niemand met burgerzin, fierlieii.h, enz. de idiote petitie zal gaan tekenen. « Zeg mij of ge de petitie getekend hebt, en ik zal u zeggen wie ge zijt ». Er zullen echter in ons land niet. genoeg domkoppen gevonden worden.

NOORDERWIJK. TENTØONSTEL LING « BELGIUM MARIAE» VAN 26 APRIL TOT 4 MEI. Ons Kempenland is een Marialand: De Tocht van de Kempische Lieve Vrouwkens op 4 Mei zal ons meer dan 30 oorspronkelijke Mariabeelden uit de Antwerpse Kempen doen kennen. Verder bezit elk dorp zijn groteré - kIinere Mrihdgdommen, zijn er vele boom- en gevelkapeflekens en vindt men in elk Kempisch gezin op schouw of kast een Mariabeeld. België: Land van Maria. - Geen enkel land ter wereld heeft zoveel heiligdommen (kapellen, kerken, kapelkens langs de wegen) als ons land. Onze kunstenaars: schilders,, beeldhouwers, musici... hebben in Maria een reuzendeel van hun inspiratie ge vonden. Onze folklore is in processies, beewegen en stoeten, van Mariadevotie doorweven. De gaafheid van ons geloof danken wij aan de bijzondere bescherming van Maria. Let in dit verband op de begrenzing van het protestantisme. Men hoeft maar even de kaart van Europa te bekijken om te bestatigen dat ons land als 't ware een eiland vormt in die protestantse invasie. Scherpenheuvel is de Mariale burcht waartegen het protestantisme is te pletter gelopen. Als op 't einde van de 16e eeuw de aanval van vernieling opzette was deze vooral gemunt op Maria. Als reactie komt er, bij ons in de 17e eeuw een hoge bloei van Maria-devotie. Het volstaat dé lijst van de Kempische Lieve Vrouwkens met de tijd van hun ontstaan te overlopen om hiervan overtuigd te. zijn. De bloei van ons katholiek leven, misschien groter in kwaliteit dan in kwantiteit, moet hier aan gedankt worden.

Beeld van de maand NOORbERKEMPEN Toen de wereld werd geschapen zijn de bergen hier door iemand uitgegomd. Elke hoogte werd er afgep lat, zelfs bevroren kluiten onbewogen uitgeveegd tot er alleen nog bloemen bleven in dit vlakke land. En de boerentuinderlente ruikt al narcistisch aan zichzelf.

(mdl)


Vegen na Pasen'

0 iDoniinique Van Huffel h1,


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

-

Wijkpost MEER

Tel. 03 315 7166

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

2322 Minderhout

Tel.: 03/3145450

Wild & Gevogelte

STOFFELS

Noorderkempen Tel. 03 340 88 00

031314.32.11

HUISARTSEN Desinedtstraat 36

LOKALE POLITIE

7 _~2

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

£

_~

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35

APOTHEKERS

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u.

riro Un,,

1

D@

Jon,

Unognftatnn

Van 26 april tot 3 mei: APOTHEEK LIECKENS, Dorps 26, Rijkevorsel, tel. 033 14. 60.3 8.

1

04-

nIekt,j,jF,,tn.n,,knn

Zaterdagvoormiddag 27 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03315.73.75.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, i(zer, brons...(, antiek, brokante en curiosa

/(

Van 3 tot 10 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03-3 14.57.24.

Koekhoven 5

Van 10 tot 17 mei: APOTHEEK PHARMA NOORD, Meerdorp 61, tel. 03-315.77.73.

Rijkevorsel

-

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

Van 24 tot 31 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. tel. 033 15.73.75.

mode...

HOOGSTRATEN

fred.degruyter©pi.be

SUPRAVINS GROTE PlAATS 28 2323 WORTEL TEL, 0313143583

NOG VEEL MEER

'4GÎÎTRT BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

155

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

-

-

Van 17 tot 24mei: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. tel. 03-314.38.86.

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplaa Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

BOEKHOUDING FISCALITEIT

Openingsuren: Di tim za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

hairstyling

Ç

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Uoelest

ook inkoop van alle antiek en inboedels

Q

SLAGERIJ

-

alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, beltu het nummer 014-322441.

Vanaf 29 mei kan u weer volop in onze nieuwe MAAND lezen, hopelijk in het zonnetje. Medewerkers, uw bijdrage wordt verwacht op woensdag 15 mei; over dorp en sport kan u nog berichten op zondag 19 mei.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/ 6 1.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen. Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS. LIEVE VAN MECI-IELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DON INCK (03314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03,73 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.