april 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

AFGIFTEKANTOOR:

<je hoogstraatse rn a a n cl

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

HOE KWETSBAAR IS DE BOER?

HERINNERINGEN AAN

4 HOTEL IN HOOGSTRATEN?

DEEL 2

-

NÈDÈE ANTWOORDT

DAGBOEK VAN DE ONTHAALMOEDER

: -,----.

\

*

Lk

DE EERSTE AARDBEIEN

DE ART-DECO GEBOUWEN VAN HET KLEIN SEMINARIE

_t4

-

/-

t

J

t


COLUMN

EEN RAAM ZONDER UITZICHT 'Alle ramen van het huis van de eerste geliefde hebben de eigenschap, dat zij er zelf onverhoeds voor kan verschijnen,' zo begint een roman van Anton Koolhaas. Ik vond het altijd al een knappe openingszin, omdat wat erin gezegd wordt zo verrassend waar is. Naar ramen kijk je nooit helemaal gedachteloos. Meer nog, je kijkt eigenlijk zelden naar het raam, wel naar wat je erachter vermoedt -jegeliefde, een familielid, een kennis. Of de kat die er ooit prinsheerlijk van het uitzicht lag te genieten. Of de boodschappen voor wie woning of werk zoekt. Of de hebbedingen uitgestald achter een verleidelijk aangekleed winkelraam - niet voor niets vonden snuggere geesten 'windowshopping' uit... Ramen zijn blijkbaar bijzonder door wat erachter schuilgaat. Maar ook voor wie binnen is, is een raam bijzonder. Het venster opent immers de wereld, brengt de straat of het landschap en vooral levensnoodzakelijk licht in de huiskamer. Geen toeval dat we een raamloze muur blind' noemen. Waar letterlijk en figuurlijk een opening in de stenen werd gemaakt, kwam een venster. Het woord ontleende er zijn betekenis aan - de oorspronkelijke fenestra' was

gewoon een gat, afsluitbaar met een houten luik. Maar met licht haalde je ook regen, kou, wind of ongewenste gasten binnen. M iddeleeuwers maakten daarom in de muur smalle spleten die breed uitliepen naar binnen. Niks schietgaten, gewoon een handigheid om meer licht binnen te laten. En oni de kou buiten te houden, dichtten ze het gat met perkament, linnen of varkensbiaas. Glas vond maar met mondjesmaat zijn weg naar onze contreien, hoewel de techniek van liet glasmaken al 5000 jaar bestaat. Lange tijd kwamen wij niet verder dan kleine ronde schijven die een dure toepassing vonden als glas-in-lood. Pas in de 16 eeuw verscheen het houten raamkozijn met vele kleine vierkanten glazen raampjes - wat in moderne woningen weer verschijnt als houten hekwerkje dat je voor het raam plaatst. Mettertijd konden we echter glas met een grotere oppervlakte fabriceren. Een venster zoals we dat nu kennen, is dus al bij al een vrij recente uitvinding. Vensters kregen altijd al een symbolische betekenis. Ze zijn de opening die liet bovennatuurlijke licht doorlaten - zoals in de grote kathedralen waar de gebrandschilderde ramen het hemelse Jeruzalem

weergeven. Het licht is er de geest van God, liet raam zelf een Mariasymbool. In de vrijmetselaarssymboliek had de tempel van Salomo in Jeruzalem geen venster op liet noorden, omdat daar de zon nooit scheen. Wie nadenkt, springt dus niet lichtvaardig om met een raam. Telkens ik door de Vrij heid fiets voorbij de HOMIVA woning, tussen het Broekenhuis en het Seminarie, moet ik willens nillens denken aan zulke dingen. EĂŠn raamopening wordt er volledig in beslag genomen door een lange lijst initiatiefnemers, besturen, beheersraden en andere politiekers die trots melding maken van hun goede daad. Een ingemetseld arduinen monument van onbescheidenheid is dat. Iets wat deels dezelfde bewindslieden eerder al met even veel gebrek aan respect en goede smaak hadden voorgedaan op bijvoorbeeld de verder terecht in ere herstelde dorpspomp onder de Boomkes in Wortel. Dit 'raam' is letterlijk en figuurlijk misplaatst. Het geeft enkel uitzicht op ijdelheid, en wijst de bewoner en burger dagelijks op verplichte dankbaarheid. Wie zijn ego zo gestreeld wil zien, verdient in feite alleen een blinde muur. (mdl)

DEWEIIELD VAN

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel. 03 314 55 04 fax 03 31125 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE: tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

R tÂŁ N K

Lid van dc Unie vin de Uittevers vn de Periadickc Per3 erantw titg' 1. Fransen, Oude Weg 20 J. 2323 Hoogstiaten 250


OMSLAGVERHAAL Men schopt ons tegen de benen, als het al niet hoger is....! MEERLE - Een voorjaarsavond in de keuken van dc boerderij van Frans Rombouts op Jal in Meerle. Nog vijf van zijn collega's schouder aan schouder rond de tafel: Danny Hercygers uit Meer, Fons Grielens en Fons Sprangers uit Hoogstraten, Jaak Huybrechts uit Meerle en Kees Christianen uit Meersel-Dreef. Stuk voor stuk baten ze een eigen boerderij uit, sommigen met alleen rnelkvee, anderen met koeien en varkens. Wat heel de avond opvalt is de gedrevenheid en strijdvaardigheid waarmee ze hun zaak bepleiten - jong en oud verenigd tegen de onrechtvaardigheid waarmee hun boerenstiel bejegend wordt. 'Want boeren komen altijd alleen maar negatief in het nieuws,' zo klinkt het, 'terwijl de meeste mensen nog maar amper voeling hebben met het werk dat wij doen...' 'En die ene keer dat wij eens een bloemeke naar ons hoofd krijgen, dan hangt de bloempot er nog aan...!' De directe aanleiding voor de boerenwoede is het voornemen van de politieke overheid om heel de Noorderkempen tot kwetsbaar gebied uit te roepen. met alle ge\ olgen vandien voor de dagelijkse bedrijfspraklijk. Er ontstond een werkgroep om deze problematiek uit te klaren. Maar gaandeweg wordt in het gesprek duidel jk dat de onvrede veel dieper zit en wortelt in de jarenlange miskenning van hun stiel. Zo wordt het toch scherp aangevoeld hier in de streek.

Bezwaar DHM: Wat is jullie bezwaar tegen meetpunten die de waterkwaliteit bewaken? Danny Hereygers: Tegen het principe daarvan hebben wil helemaal geen bezwaar. Wij weten allemaal al lang dat er door overbemesting problemen svaren voor de water-

kwaliteit in Vlaanderen. dus ook bij ons. Wij ragen niet liever dan dat er wat aan gebeurt en willen effectief mec erken. Maar niet op de huidige manier. Wanneer er hier sinds 1999 ier meetpunten zijn voor de waterkwaliteit in de streek, dan blijkt welgeteld één slecht resultaat ergens genoeg om heel de regio als kwetsbaar gebied in te kleuren. Zo kan het echt niet. Kees Christianen: De interpretatie van de gegevens is gewoonweg niet correct. Destijds zijn die meetpunten opgericht om de nitraatvervuiling in kaart te brengen. De landbouw is inderdaad mee verantwoordelijk daarvoor, dat bestrijden wij niet. Maar wij zijn niet de enige schuldigen, en dat vergeet men blijkbaar. Bovendien blijkt nu dat diezelfde meetpunten gebruikt worden voor iets heel anders: ze leveren de criteria op grond waarvan bijzonder drastische beslissingen \orden genomen.

(4 4

Daiint' Herevgers

Welnu, dat vereist een véél verfijnder meetnet dan het huidige. Degene die nu gebruikt worden geven een vertekend beeld van de echte toestand. Dat is het probleem dat wij aanklagen.

DHM: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Frans Rombouts: Wij hadden zelf al jarenlang gesignaleerd dat er vervuild water in de Mark ksam via cle Heerlese Loop. De grootste bron van die ver\ uiling is echter niet onze landbouw - na een kilometer ofvier op Belgisch grondgebied loopt dat water vooral door bossen, en maar een paar honderd meter langs weiland. Als dat water dus toch te veel nitraten en fosfitten bevat, dan komen die uit Nederland. Het zluvcringsstation van Baarlc-Nassau haalt wel zware metalen uit hel water, maar geen nitraten en fosfaten. Dat gezuiverde water komt deels in de 1 leerlese Loop. Bovendien komt er water bij van riooloverstorten in Ulicoten en op de Voort, die bij hevige regenval water lozen om te beletten dat de dorpskommen onder water lopen. Zon meetpunt is dus echt niet representatief voor dc vervuiling door dc landbouw, hier. Danny 1 lereygers: Alle metingen en plannen bevestigen dit zwart op wit! Wij verhogen uiteraard wel het debiet van het water maar niet dc genieten vervuiling.

Blinde overheid DHM: Als dit toch zo duidelijk is, hoe komt het dan dat de overheid daar geen rekening mee houdt? Frans Rombouts: De overheid weet dit wel

Boeien

:ijit

(I1L'J) t.'elcit'eisi. Het is Ileîi duulelijk cian te zie/t.

degelijk, of zou dit toch iiiueteii weten. Maai wat '', ij hooran 'i'on wordt om oen of in derc reden niet gehoord... Op een bepaald moment in 2000 stelden wij vast dat er hier op een bepaalde plaats geregeld iiiii s iIiiiiiilIl,i''5 III Niïlriiisst- ii vi r11 lands grondgebied lozingen gebeurden in een beek. We verwittigden de Vlaamse Milieu


OMSLAG VERHAAL Maatschappij - met wie we overigens verder zeer goed samenwerken - maar die stuurde ii jeu tand tet plaatse aat igezien de ei vui let b ijkbaar uit het buurland kwam. Er kwam wel iemand uit Nederland, die schepte wat water in een potje, rook er eens aan en stelde simpelweg dat er niks aan de hand was... Veertien dagen later hetzelfde liedje, dit keer kwamen er twee Nedeilandeis, inaai alweci zou ei niks aan dc hand zijn. Voor zover wij weten werd er toen geen enkele actie ondernomen om dc vervuiler aan te pakken. De Vlaamse overheid beloofde toen hier rekening mee te houden bij het vaststellen van de door de landbouw veroorzaakte vervuiling. Maar wat is er in de praktijk gebeurd? Niks verrekening, integendeel - een verscherping van de maatregelen. Men schopt ons tegen de benen, als het al niet hoger is... DHM: Maar het blijft toch een feit dat sommige metingen een overschrijding van de norm aantonen, niet? Fons Grielens: Als Hollands water te veel uitlaten bevat, kunnen ze dal ons (och niet aanrekenen! Kees Christiancnt Wij zijn het enige land in Europa dat het oppervlaktewater op die manier meet. De Europese normen voor drinkwater stellen dat het minder dan 50g nitraten per liter mag bevatten. bij ons is het gemiddelde 27g. Verklaar dan eens hoe heel dit gebied hier ineens nitraatgevoelig zou zijn... We hebben de gegevens van een meetpunt in Ranst bekeken, Daar werden heel het jaar door waarden onder de 50g genieten, op één keer na toen er een piek boven de t OOg was. Dat moet veroorzaakt zijn door klimatologische omstandigheden, ofer heeft iemand een serre gespoeld of zo... Maar op grond van die ene piek is heel dat gebied als nitraatgevoelig omschreven. Leg mij nu eens uit op welke wetenschappelijke basis zoiets dan gebeurt? Frans Rombouts: Wij mogen in de grond een concentratie hebben tot 170 eenheden uit dierljke mest, en merkwaardig genoeg mogen we nog meer bijstrooien in de vorm van kunstmest. Terwijl we uitgerekend door kunstmest méér vervuiling krijgen na hevige regenval. Danny Hereygers: Dat er uitspoeling is bij zware regenval, is overigens onvermijdelijk... Jaak Huvbrechts: omdat wij met de natuur werken, iets wat men al te gemakkelijk vergeet ginder in Brussel. Frans Rombouts: Dat klopt, zo hebt ge zelfs in een bos waar niks aan mest wordt uitgereden, op sommige momenten door natuurlijke processen waarden boven die normen. DHM: Berusten die normen dus niet op een goede wetenschappelijke basis? Kees Christianen: Het probleem zit 'iii in liet feit dat men uit een compromis tussen politiek, milieu en landbouw de normen zo gemaakt heeft dat uiteindelijk haifVlaanderen als kwetsbaar gebied afgebakend moest worden. Met wetenschappelijke criteria heeft dat niet veel meer te maken. Danny Herevgers: Men ontkent dit wel, maar de gegevens spreken voor zich. Na een eerste plan verdwenen er 12 kleinere gebieden uit de afgebakende zone. Die werden vervangen door 2 andere. Gek genoeg bleef het aantal hectaren precies hetzelfde. Zeg dan nog eens dat men niet met een rekenkundig model werkt? Kees Christianen: Maar nogmaals, ve hebben er geen bezwaar tegen dat er gemeten wordt. Alleen niet zoals nu. Op grond van één meetpunt dat de afwatering van 250 ha bestrijkt, wordt nu een gebied van 7000 ha ingekleurd. Dat is toch niet serieus meer te noemen, wel?

Omdat u zou weten dat wij niet overdrijven. Om u wat meer inzicht in de praktijk te geven, proberen we hier even een representatief voorbeeld te geven wat liet betekent 'in kwetsbaar gebied' te liggen. Als voorbeeld nemen we een gemiddeld meikveebedrijf uit de Kempen. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van de gegevens van alle gespecialiseerde melkveebedrijven uit de Kempen, die een boekhouding hebben bij een gewaardeerd boekhoudnet. Dat gemiddelde bedrijf beschikt over een veestapel van 63 melkkoeien, 27 stuks jongvee van 1-2 jaar, 27 stuks jongvee jonger dan een jaar en 7 andere rLinderen. Daarvoor heeft het bedrijf de beschikking over 20 ha grasland, 16 ha maïsland en 4 ha atidere gewassen. Elk bedrijf dat dieren houdt, produceert riutriënten (stikstof en fosfaat). De ervaring leert ons dat de plaatsingsmogelijkheid van stikstof limiterend is. Daarom maken we voor de eenvoud enkel de berekening voor stikstof. Uit de berekeningen blijkt dat het bedrijf 9.053 kg N (stikstof) produceert. Het bedrijf beschikt ook over een aantal hectaren cultuurgrond, die beniest kan worden. De hoeveelhetd dierlijke mest die dit bedrijf op zijn gronden mag toedienen, is eveneens volgens geijkte formules te berekenen. De berekeningen leren ons dat liet bedrijf in 2002 nog 11.800 kg N mag plaatsen, in 2003 wegens de strengere norm nog 9.800 kg. Komt het bedrijf in kwetsbaar gebied te liggen, mag liet vanaf 2003 nog slechts 6.800 kg N plaatsen We zien dat de mogelijkheid van het bedrijf om zijn mest te plaatsen van 2002 naar 2003 reeds met 2.000 kg daalt. Valt de grond echter in kwetsbaar gebied dan daalt de plaatsingsmogelijkheid zelfs met 5.000 kg Nl Wat betekent dit concreet voor het betrokken bedrijf; in 2002 zou hij nog mest van andere bedrijven kunnen aannemen om bijvoorbeeld 10 lia mais mee te bemesten. Komt liet bedrijf in kwetsbaar gebied te liggen, heeft liet 13 ha te weinig om zijn eigen mest kwijt te kunnen. Dit is een verschil van 23 hal Met andere woorden: deze boer moet op zoek naar 13 ha. landbouwgrond. Wij wensen hem veel succes!

MAP-in eetgroep tusie Hoogstralen

De grote hoop van de boeren wil er alles aan doen om onder die nitraatnorm van 50 gram per liter te blijven. Dc voorbije jaren hebben we daar veel vooruitgang in geboekt. Minister Dua heeft dat trouwens ook toegegeven en gaf ons een compliment daarvoor. Maar als men dan al eens met een bloemeke naar ons hoofd gooit, blijkt achteraf dat men de pot eraan heeft laten zitten... Voor een bedrijf van pakweg 70 koeien heb ik nu zo'n 35 ha grond nodig. Tegen 2003 worden de normen al verstrengd, zodat ik over 40 ha zal moeten beschikken. Die verstrenging zal op zich ook al invloed hebben op de meetresultaten. en toch houdt men daar nu geen rekening mee. Nog maar eens strengere normen opleggen leidt naar een sociaal slagveld in onze stiel. Is dat wat men op liet oog heeft? Frans Rombouts: En bovendien houdt men nooit rekening met de gevolgen van zulke maatregelen op bedrijfsniveau. Degene die altijd netjes en volgens de wet zijn mest heeft afgezet op eigen grond, en daar nooit problemen i'nee heeft gehad, wordt nu koudweg mee gepakt. Vandaag ben ik een goede boer, morgen ben ik een milieuvervuiler. Plezant is anders, hoor. Het is alsof de hele bevolking van Hoogstraten gepakt wordt wanneer men heeft vastgesteld dat één chauffeur in Meerle te snel heeft gereden.

In de praktijk DHM: Wat stellen de boeren zelf dan precies voor?

Kees Christianen: We stelden voor om een fijnmaziger meetnet te installeren. We hebben meetpunten voorgesteld die daadwerkelijk het landbouwwater opmeten. de VMM nieet die trouwens mee nu. Die representatieve meetpunten blijven onder de normen! Een bijkoniend voordeel is dat de sociale controle verhoogt wanneer nien meer meetpnnten heeft, zodat de sluikstorters nog minder kans hebben. DHM: Wat betekent het in de praktijk voor een boer wanneer Hoogstraten als kwetsbaar gebied wordt afgebakend? Fons Grielens: Wel, wie nu 40 ha grond heeft, zal er dan 60 nodig hebben. Geniiddeld nioet een boer over 30% méér gronden beschikken om de mest van zijn bedrijfuit te kunnen rijden. Maar zoveel grond is er gewoonweg niet. Denk maar aan de gronden die aan dc landboLiw onttrokken worden voor de aanleg van de HST, de transportzone, de industriezones. bouwterreinen... Danny Hereygers: Tot nu had ik op mijn bedrijf 8 ha over om aan de normen te kunnen beantwoorden. Tegen 2003 zal dat nog 3 lia zijn. Nadien kom ik liefst 13 ha te kort voor hetzelfde bedrijf. Kees Christianen: Zo pakt men dc grondgebonden landbouw aan, terwijl uitgerekend die tak altijd op dc meest verantwoorde manier gewerkt heeft. Frans Ronibouts: Zodat wij morgen aan de grond zelfs niet nicer mogen teruggeven wat wij eraan onttrokken hebben, wat toch moeilijk te begrijpen is. Toen ik de stiel leerde, hoorde ik altijd dat ge als koeienboer geen dierhijke mest


OMSLAG VERHAAL van uw bedrijf mocht vervreemden, want dan verarmt ge de grond. Van zo'n elementaire kennis hebben degenen die de beslissingen iiemen nog nooit gehoord blijkbaar. Fons Sprangers: Van do non op do andere dag heeft niemand van ons nog voldoondo erond Danny Herevgers: En dan vergeet men nog dat de rundveehouderij tot nu toe nog deels het mestprobleem van de varkenssector hielp oplossen. Daar wordt het dus ook rampzalig. Zelf kan de rundveesector niet terecht in bijvoorbeeld de akkerbouw. Die willen koeienmcst niet omdat de beesten ook onkruidzaden afgrazen in de wei, die zitten dus in de mest en dat zou alweer meer chemische onkruidbestrijding vergen op de akkers.

De Hees: Andere aanleiding, zelfde gevolg Op woensdag 27 februari 2002 organiseerde de Landelijke Raad van Rijkevursel een protestactie aan het Gemeentehuis tegen de voorgenomen klasserlug van her (lOniCin We Hees. De straat was te klein om alle tractors te kunnen parkeren. En boos waren ze de landbouwers!

DHM: Jullie zijn bang voor nog eens financiIe problemen bovenop? Fons Grielens: Zeker en vast. Voor een jonge boer was het al op het randje - je moet al heel zwaar investeren voor de quota, de uitbouw van het bedrij f het verwerven van aanpalende gronden. Met de zo al stijgende grondprijzen wordt onze stiel compleet onbetaalbaar. Kees Christianen: En ondertussen schermt itn iiicicu niet Euiopa, wiwijl op dat nIveau amper gepraat werd hierover. Frans Rombouts: Net zomin als er inspraak geweest is van de landbouworganisaties. Ook zonder die kwetsbare gebieden kan de landbouwsector het mestprobleem oplossen. Maar dan moeten politiekers en milieumensen ten volle willen samenwerken met de landbou\vers. Kees Christianen: Iets wat op dit moment dus niet genoeg het geval is. In onze sector werken we al een hele tijd aan deze zaken. Net nu de meet in zicht komt, blaast men ineens de wedstrijd af. Dat is toch niet meer fair!

Te laat DHM: Al tien jaar zijn er scherpere richtlijnen met telkens duidelijke vervaldagen die door iedereen gekend waren. Is het nu dan niet te laat om nog te reageren? Danny Hereygers: Wanneer wij de voorbije jaren vragen stelden hierover, werden we keer op keer van het kastje naar de muur gestuurd. De boeren zijn vragende partij geweest, geloof me, maar we zijn veel te lang in liet ongewisse gelaten. Frans Rombouts: Een voorbeeld maakt dit misschien weer duidelijker. Er werden strengere normen opgesteld voor nitraten en fosfaten. Goed, daar vi 1 leo wij aan beantwoorden. Maar dan moet men ons de tijd en de mogelijkheid geven daarvoor. Wij wilden dus werk maken van mestverwerking, want vergeet niet dat mest in feite een grondstof is in plaats van een afvalproduct. Telkens wanneer er echter ergens een aanvraag voor een mestverwerkingsinstallatie was, was er wel een bezwaar van iemand. jaar in jaar uit wordt daar nu al over gepalaverd, dat men ons nu eindelijk eens duidelijk zegt waar die nodige installaties er wel kunnen komen...! Van de 70 aanvragen hebben er 6 een bouw- en milieuvergunning gekregen ondertussen, nog geen 10% dus. Ofwel is de toegangsweg te smal, ofwel is de capaciteit te groot en noem maar op. Ondertussen is het wel de Mestbank zelf die aandringt op grootschalige installaties. Fons Grielens: De mestbank had zelf actief mee op zoek moeten gaan naar vestigingsplaatsen. Uiteindelijk draaien zij toch maar mooi op het geld van de landbouw. niet?

Op de hoorzitting van 17 februari 2002 verden zij nochtans gerustgesteld door een bevoegd ambtenaar "Het is duidelijk dat bestaande landbouwbedrijven hun activiteiten gewoon verder kunnen zetten. Zelfs uitbreiding behoort nog tot de mogelijkheid, als het maar integreerbaar is in het landschap en geen opsplitsing van het bedrijf tot gevolg heeE. Als men wil verbouwen. raad ik aan eerst met ons contact op te nemen, voor men een bouwaanvraag indient." Dc landbouwers vertrouwen de zaak echter niet. Een betrokkene vertelt: "Als je al de regels van het decreet ter bescherming van een landschap letterlijk moet toepassen, zou ik tijdens de broedperiocle geen eieren mogen rapen. Klinkt logisch voor weidevogels, maar moet ik die van mijn scharrelkippen ook laten liggen? ie mag de vogels ook niet storen tijdens de broedperiode. Bedoelen ze dan dat er geen zware landbouwmachines op de vel-

Frans Rombouts: Pakken papier, ja, dat kunnen wij voorleggen. Maar van de eigenlijke realisatie is er aniper iets terecht gekomen. En het ergste van alles is dat de werkelijke vervuilers ondertussen wel administratief helemaal in orde zullen lijken, die hebben daar het geld en de middelen voor. Terwijl de gewone boer die op liet veld zorgt dat alles treffelijk in orde is, aangepakt wordt. Jaak Huybrechts: Probeer maar eens uit te leggen waarom wij gestraft moeten worden op een moment waarop alle gegevens duidelijk beter geworden zijn. Wij hebben gedaan \vat nico vroeg, wij zijn bijvoorbeeld in liet najaar minder mest gaan uitrijden, bemesten volgens de groei van de planten en niet volgens de behoefte van de mestput... Kees Christianen: Bovendien is er een sanering geweest in de sector, is er al een vrijwillige inkrimping van de veestapel aan de gamig - in vergelijking met 1983 leveren wij 13% minder melk bijvoorbeeld, maar ondertussen moeten wij onze boterham nog wel kunnen verdienen.

den mogen rijden of mag ik ook gccn tuinfeest meer organiseren niet een orkestje? Als afspanning zou enkel prikkeldraad mogen. Telt dat ook voor de oprit aan de drukke straatkant? Leuk vooruitzicht voor als je aan gezinsuitbreiding denkt. De weiden zouden niet meer mogen gedraineerd worden omdat grutto's zich in natte weiden thuisvoelen. Wat moeten de koeien dan in de winter eten, als er niet otMinlaal kan gemaaid worden? Zo zijn er tientallen voorbeelden van ondtndelijkhedcn. je moet liet wat soepel bekijken, zou je kunnen zeggen. Maar als er later eens een andere voor het zeggen heefL die de letter van de wet toepast, dan sta je mooi op je neus te kijken. Tegen de bescherniing van liet Heesbos en bijhorend l-leeshuis hebben wij niks, maar laat cle percelen die momenteel gebruikt ivorden door de landbouw erbuiten." (fr sn)

We hebben stevige mnvesternigen gedaan in stallen, mestopslag, injeeteringstechnieken enzovoort. Dat de overhemd dus nu maar degenen aanpakt die alles al die tijd aan zijn laars heeft gelapt!

DHM: Niemand kent toch beter wie alles aan zijn laars lapt, dan de boeren zelf? Zijn jullie dan niet in gebreke gebleven door de overtreders niet zelf aan te klagen? Danny Hereygers: We hebben wel wat gedaan hoor. Wanneer we weten dat icmatid mest heeft geloosd of wanneer de VMM ons op de hoogte brengt van een lozing, vertrekt er vanuit onze werkgroep een brief naar heel de betrokken buurt. Maar is het aan ons om er de politie bij te halen? Of is dat de plicht van de controlerende overheidsinstanties? Fons Sprangers: Er zijn overtreders, dat is zo. Dat men die maar hard aanpakt. Maar dat men ondertussen ook oog heeft voor de grote hoop


OMSLAG VERHAAL

kr

0

Frciii,s Roinhouts: ''Willen cle mensen ee/li een boerenbuiten zonde;' dat ei' ergens zelfs nog maar een koe te zien is?"

Jaal. IJutbrechi.s : .....omdat ujjluL'i de natutu' it'e;'ken, ĂŻets wat men al te gemakkelijk vergeet ginder in Brussel.

.Kee.s C'hristianen : De conslinlenl is nu nog maa;' bei'eid om een fi'actie i'cm wat hij verdient te besteden aan voedsel. Als het op zijn portemonnee aankomt, is de ski box op zijn auto belangrijker dan de kwaliteit van het voedsel op zij;; bord hoor...''

an boeren dic er alles aan doen om goed te werken! Of heeft onze maatschappij ineens geen landbouw meer nodig?

vergroten, geeft nien een eenzijdige voorstelling van de werkelijkheid. Als men tegenwoordig liet woord boer nog uitspreekt, wordt er al een spuitende beerkar in beeld gebracht.

Negatief imago DHM: Ervaart een boer nog genoeg waardering en steun voor zijn stiel? Fons Grielens: Wij komen alleen maar op een

DHM: Heeft de consument niet het recht om kritisch te zijn voor degene die produceert wat op zijn eigen bord terechtkomt? Jaak Huybrechts: Jazeker, maar wij moeten

negatieve manier in de media. De mensen weten anderzijds niet eens meer \vat onze stiel inhoudt. Ge moet maar eens een klas bengels op uw bedrijf krijgen. die weten nog maar amper waar melk, boter, vlees...vandaan komen. Jaak Hu brechts: Maar iedereen brengt ons daarentegen svĂŠl in verband met hormonen. BS E. mond- en klauwzeer, varkenspest en noem maar op. Het zijn de mistoestanden die het beeld bepalen dat men van de boer heeft. Frans Rombouts: Terwijl dat alleen maar extrernen zijn. Door die in de media uit te

niet met alle zonden overladen worden terwijl het voedsel dat wij produceren het meest gecontroleerde is dat ge ergens kunt vinden. Ik durf met de hand op liet hart te zeggen dat wat wij produceren van zeer goede kwaliteit is, en dat wij proberen te leveren op een zo weinig milieubelastende manier als mogelijk is. Fons Grielens: Ik vraag me dikwijls afwaar Ier wereld er even veel kwaliteitscontrole is als hier. Danny Ilereygers: De consument mag hoge eisen stellen, niaar dient er zich van bewust te

zijn dat elke bijkomende kwaliteitscontrole de prijs mee bepaalt. Wat zien we nu? Een eigen product met kwaliteitsgarantie laat men liggen voor ecn iets goedkoper buitenlands product \vaarover men lang niet dezel fde zekerheid heeft qua voedselveiligheid. Of men komt op voor liet dierenwelziln en eist dat kippen niet m een legbatterij mogen zitten, om dan iets goedkopere Amerikaanse eieren te kopen. Terwijl de landbouwindustrie nergens zozeer vrij spel heeft als daar! Fons Sprangers: De grote winkelketens spelen daar een rol in. Die halen meteen buitenlandse producten in hun rekken wanneer terdege gecontroleerd voedsel van bij ons iets duurder blijkt. Kees Christianen: Sonis willen die ketens zich maar al te graag profi leren op onze rug. Dan pakt men erniee uit dat men zes maanden lang geen vlees hier zal aankopen na dc niini-PCB crisis. Zo'n termijn is absurd, heel die maatre-

t

Danni' Hei'evgers: ''En dan vergeet men nog dat de rundveehouderij tot nu toe nog deels liet ;nestprohleem ton de varkenssector hielp oplossen

-

Fons Grielens .' ".4ls I-Iolland,s' iea/erle veel nitraten bevat, kunnen ze dat ons toch niet aanrekenen!"

Fons Spi'angers: '1 'an de een op de andere dag heeft niemand van ons nog voldoende grond.


OMSLAG VERHAAL

Standpunt van het kabinet van landbouwminister Dua

Fons Griele,is: "Wij koeien alleen maal' op een negatieve man/ei' in de media. gel trouwens ook. Maar ondertussen geeft men het publiek de indruk wel héél erg bezorgd te zijn om de voedselveiligheid. Gelooft ge dat dezelfde kwaliteitseisen opgelegd worden aan het geïmporteerd voedsel dat ze vervolgens verkopen? Als ge niet controleert, vindt ge natuurlijk ook niks! De consument is nu nog maar bereid om een fractie van wat hij verdient te besteden aan voedsel. Als het op zijn portemonnee aankomt, is de skibox op zijn auto belangrijker dan de kwaliteit van het voedsel op zijn boi -d hoor... Frans Rombouts: Dat klopt wel.ja. Want wie echt om voedselveiligheid geeft, kan niet beter kopen dan Belgische of Nederlandse producten. Nergens wordt immers méér gecontroleerd. DI-IM: Maar de huidige maatregelen dreigen jullie dus definitief de das om te doen? Jaak Huybrechts: Ik weet het wel, de volksmond zegt dat boeren altijd wel zullen klagen... Maar momenteel maakt de overheid het wel erg bont. Binnen enkele jaren voorziet men een daling van de melkprijzen met 150%, hoe wil men dan nog dat wij een leefbaar inkomen hebben? De angst zit er diep in. Als men nu die kwetsbare gebieden erdoor wil jagen, dan zullen er echt wel boeren zijn bij wie de stoppen doorslaan. Frans Rombouts: Ik heb mijn uiterste best gedaan om altijd met alles in regel te zijn. Ik heb zwaar betaald voor nieuwe stallen, voldoende grond, een goede mestopolag. Binnenkort kost me dat allemaal nog eens 10.000 Euro's extra. En toch komt het zover dat ik uujii koeien zelfs zal moeten binnenhoudcn om nog iii orde te kunnen zijn met de wetgeving. Want als de koeieii in de wei hun mest laten vallen, kan ik er niks mest meer op tutrijden achteraf omdat de spreiding er onvoldoende en de concentratie dan al te hoog is... Waar zijn iiaaiii nice bezig? Willen de mensen echt een boerenhuiten zonder dat er ergens zelfs nog maar een koe te zien is? (mdl)

Ei is geen ontkomen aan: om te overleven moet de land- en tuinbouw werketi binnen een tllttatschappelt)k aanvaard draagvlak. De vraag van de samenleving naar de Vlaamse landbouwer om in een omgeving waarbij duurzaaiiheid vooropstaat te hoeren is groot. Eens te meer krijgen we, nu met de afbakening van de kwetsbare gebieden, de rekening gepresenteerd van liet vroegere beleid. 1-let beleid van de voorgaande federale en Vlaamse ministets iii liui iiiilicu- als landbouwbeleid die niet hebben ingespeeld op deze verplichting. 1-letdoorde CD&V ooitgoedgekeurde, maarnooit toegepaste. MAP2 is daareen mooi voorbeeld van. De verscherping van de tutrtjregeling met de invoering van MAP2 begin 2000 door Dua heeft eindelijk een belangrijke verbetering teweeggebracht. Gelukkig anders zaten we in Vlaanderen met een nog slechtere situatie met de nitraten. Bovendien werden daardoor ook de vergoedingen op basis van heheersovereenkomsten mogelijk. Niet alleen op Vlaams en federaal niveau, maar ook het lakse beleid op vlak van vergunningen van intensieve veehouderij, vooral door de provinciehesturen van de laatste 15 jaar, is mee verantwoordelijk voor de situatie waarin we nu zitten. De Europese Nitraatrichtlijn, die deze afbakening eist, dateert nochtans van 1991, en toch heeft men vergunningen blijven verlenen voor nog meer mest en heeft men de mestproblematiek voor zich uit geschoven. Een richtlijn die nochtans van enorm belang is ons ons water opnieuw proper te krijgen (en dus ook onze drinkwatervoorziening niet in het gedrang te brengen): het grond en oppervlaktewater mag tegen 2003 maar 50 mg nitraat per liter bevatten (richtwaarde 25 mg/l). 1-let wekt dan ook geen verwondering dat Vlaanderen voor deze richtlijn nog nooit goeie punten gekregen van Europa. De vermesting van onze bodem en water is nog steeds niet gestopt. Datblijkt uit recente onderzoek (UniversiteitGent): 70% van alle winningsputten overschrijden de nitraatnorm. Slechts II o/ zit onder de richtwaarde. Ons land engageerde zich tijdens de vierde Noordzeeconferentie in Eshgjerg (1995) ons het gehele stroomgebied van de in de Noordzee uittisondende rivieren als kwetsbaargebied te omschrijven. Minister Dua heef't een tussenvoorstel tot afbakening van de kwetsbare zones gedaan eind vorig jaar. Ze stelt voor om iets meer dan de helt'! van Vlaanderen als kwetsbaar gebied aan te duiden. Een tussenvoorstel, omwille van economische en sociale redenen. Een belangrijke en terechte toegeving aan de landbouwsector. Dit voorstel werd intensief bediscussieerd met de landbouw- en milieuorgantsattes, waarbij het duidelijk is dat de landhoLiworganisaties nog minder willen en de milieuorganisaties gans Vlaanderen als kwetsbaar gebied willen iukleuren. De hoeren die in het kwetsbaar gebied zitten moeten echter ondersteund worden, stelt ook cle minister, omdatze nu minder mestop eigen gronden mogeti uitrijden. Oplossingen? Een vrijwillige afbouw van de veestapel wordt financieel ondersteund door het gewest, de verdere aanpassing van de voeders zou nog voor een 20% reductie van nitraat kunnen zorgen, de verdere ontwikkeling van de mestverwerking (er zijn nu 160 vergunningen ingediend. 65-tal werden definitief verguisd, zes geweigerd, enkele werken of zijn in constructie). Voor haar beslissing benut minister Dua de resultaten van de metingen van het Mapmeetnet uitgevoerd tussen 1 november 2000 en 31 oktober 2001 omdat deze metingen een belangrijke verbetering betekenen voorde nitraatconcentratie in het oppervlaktewater dan dezelfde periode één jaar eerder van 1 november 1999 tot en niet 31 oktober 2000. Deze verbeteringen zijn trouwens mede dankzij de sensibilisering eis communicatie die door de administraties en de minister zelf werd gevoeid rond dit meetnet te danken. Het spreekt voor zich vooral aan de inspanningen op liet terrein die cle landbouwers hebben geleverd meer bepaald door het beperken van de uitrijperiode sedert liet najaar 2000. Het zijn precies deze verbeterde resultaten die de minister nice in rekening brengt hij de afl;akeiiiiig van de kwetsbare zones, ten einde de inspanningen van de landbouwers te honoreren. Deze werkwijze wil de bevoegde minister ook in de toekomst verder zetten. Het blijft belangrijk om goede resultaten te boeken in dit meetnet: niet alleen omwille van onze gezondheid, maar ook omdat een zone van statuut kan veranderen (van kwetsbaar naar niet-kwetsbaar en omgekeerd). De Europese Commissie heeft in een 'met redenen omkleed advies' vati november '99 aan de Belgische regering overgemaakt dat gans Vlaanderen als kwetsbaar gebied moest worden aangeduid. De uitbetaling van het mee door Europa gefinancierdc Vlaamse Programma Plattelandsontwikkeling (zo'n 220 miljoen euro; 8,8 miljard frank) is nu zelfs afhankelijk gesteld van de duidelijke omzettingen o.a. de nitraatrichtlijn. Minister Vera Dun bezorgde dan ook eind december een voorlopig voorstel aan cle Europese Commissie. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan zouden de economische gevolgen voor de landbouwers niet te overzien zijti geweest. Dit voorstel van Vera Dua werd ook ingediend om ook te vermijden dat Vlaanderen een ceiooideliiig oploopt voorhet Hot van justitie wegenshet niet aanduiden van de kwetsbare zoncs in Vlaanderen na nieer tien jaar Nitraatrichtlijn.

(/sabel Vertr,e.st, 1-moois i'olksrertegc'nwoordiger en [1/Ide Vandendriessche, raadgever kal,inei Vera Di.ia.)


OMSLAG VERHAAL

Kwetsbare gebieden: waarover gaat het? Voor ieder \ om dc weerhouden mecipunten gelden volgenden criteria: • liet stroomgebied is hoofdzakelijk agrarisch van karakter: er is geen invloed van industriële afvalwaterbronnen: • er is geen invloed van overstorten (op riolen ofcollectoren) ofeffluentlozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties geëxploiteerd door Aquafin: • de hoeveelheid stikstof in liet geloosde huishoudelijk afvalwater is berekenbaar, en heeft een beperkte invloed (iedere inwoner loost geniiddeld 10 g stikstof per dag). De MAP-punten worden minstens maandelijks en bijkoniend na of tijdens neerslagrijke periodes hemonsterd.

Kwetsbare gebieden, MAP-meetnet, nitraatgevoelig, nitraatrichtlij n; voor de betrokken landbouwers of voor wie er op andere wijze bij betrokken is, weet min of meer waar het over gaat. De doorsnee burger hoort en leest er wat over in de krant, maar weet hij waarover het gaat? Enige verduidelijking is nooit weg dachten wij.

E U-Nitraatrichtlij n

Het Map-meetnet

Volgens de Nitraatrichtlijn nr. 91/676 (anno 1991) moeten alle lidstaten van de EU waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen verminderen en voorkomen. De EU hanteert hierbij een grenswaarde van 50 rng/l nitraat in grond- en oppervlaktewater (streefwaarde 25 mg/l). De verplichtingen zijn: het aanwijzen van kwetsbare zones, het opstellen van een Code van goede landbouwpraktijkcn, liet vaststellen van een actieprogramma, liet uitvoeren van een controleprogramma, de implementatie in wetgeving en het uitbrengen van een verslag van de voortgang aan de Europese Commissie. De monitoring bestaat uit een controle van nitraateoncentraties in oppervlaktewater en bovenste grondwaterlaag. Als gebruiksnorm hanteert de EU-Nitraatrichtlijn een hoeveelheid dierlijke niest per hectare per jaar van maximaal 170 kg'ha/]aar nitraat in 2003.

In de ontwerp-niilieubeleidsovereenkonist bij liet MAP 2 was gestipuleerd dat de Vlaanise Milicuniaatscliappij tegen uiterlijk 1juli1999 haar oppervlaktewatermeetnet derwi jze diende uit te bouweii dat liet de voor landbouw vereiste specifieke meetpunten onivat. Deze uitbreiding wordt verder in deze bijdrage gemakshalve MAP-meetnet' genoemd. De uitbreiding moest toelaten de landbouworganisaties feedback te geven over de gevolgen van de (gewijzigde) bernestingspraktij ken op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De meetgegevens worden door de landbouworganisaties benut oni huii leden te informeren, te sensibiliseren en te motiveren.

Nitraatgevoelige Gebieden Artikel 3 van de Europese nitraatrichtlijn verplicht de lidstaten om de vier jaar de afbakening van de kwetsbare gebieden te herzien. Aan de afbakening zit een strikte tiniing vast, die tot ernstigej uridische problemen kan leiden tussen de Vlaamse en de Europese overheid indien ze niet gevolgd wordt.

De nieetresultaten worden door VMM telkens aan de landhouworganisaties medegedeeld samen met de resultaten van eerdere nionsternemingen op liet betreffende punt indien deze beschikbaar zijn, zodat het bernestingsgedrag door de landbouwers kan aangepast worden.

Meetresultaten

Op basis van een ontwerplijst van meer dan 300 meetplaatsen verspreid over liet gehele Vlaanise gewest werd door VMM ui de loop vaii 1999 overleg gepleegd niet de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat. Na een sereening op basis van topografische kaarten en gegevens uit de VMM-databanken inzake industriële lozingen alsmede aantallen en lozingspatroon van de inwoners binnen de stroomgebieden en na onderzoek in het veld door zowel VMM als de landbouworganisaties BB en ABS, is er een consensus ontstaan over een meetnet van 266 punten.

In gebieden met iiiestoverschotten komen overschrijdingen van de 50 mg nitraat per literdrempel vooral voor in de wintermaanden niet piekeoncentraties rond nieujaar. Daarom vergeleek de VMM de resultaten van het MAP-meetnet oppervlaktewater uit de periode juli 2000 - maart 2001 met de vorige periode juli 1999 - juni 2000. Het toetsingscriterium is de 50 mg nitraat per liter-drempel uit het Mestactieplan (MAP). Deconcentratie aan nitraat mag nooit hoger zijn dan die drenipel.

79000

79100

r.

80

p

1-

z

w 0

60.

z

z

16 0

NORM

z

0 0 t-. 'T 'T

79.000 8E LcjIO

7/ nU nul

apr rrre

t,,

z

1.1 Hup sep okt nov dec

eb rnrt apr nret

vn

10 aug sep okt nou deu

LEILOOP J 100

/79 160

16

HEERLESE

Q

80

z

60

•.':

:•••...:

HUIDIG MAP-MEETPUNT METTnvVIJFEL

.... ANORM

0

z

.78 510

:

................

-

eb mrl apr me jun jd aug sep okt nov deu

A

\ \

IJTTEA :.

HUIDIG MAP.MEETPUET

78.500

t.

79700 k

4

M2IP0I

VOORSTEL EXTRA MAP.MEETPENT MEETPUNT NUMMER

6\ 82.059 9' ILIJNUEREIvEIvI

00000 100 16

{_

z

,$

8 3.0 KLEINE MARK

16 0

t

NORM

z

0 Z

NORM

S

0

'T

hb nut apr na ive juI aug sep okt nov dec

8

MAP-MEETPUNTEN HOOGSTRATEN

eb mrt oprmo, lul, lul air; sep okt nov deu


OMSLAG VERHAAL in gans Vlaanderen werd in de periodejuli 1999 - juni 2000 de nitraatconeentratie van 50 mg 1 in 61 0 van de MAP-meetplaatsen overschreden (minstens één maal). Tussen juli 2000 en maart 2001 was dit in slechts 480o van diezelfde meetplaatsen liet geval. De belangrijkste verbetering werd vastgesteld in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen (-20°c). In West-Vlaanderen - waar een overgrote meerderheid der punten slecht scoort - is nauwelijks verbetering vast te stellen (-2°o).

De meetresultaten in de fusie Hoogstraten van 2000 zijn desastreus: op de vier meetpunten wordt niet minder dan 38 maal de norm van 50 nig 1 nitraat overschreden, tijdens IS metingen daarvan wordt de maximum waarde van 75 mg/ 1 overschreden. In 2001 is een sterke verbetering merkbaar: 18 metingeil komen boven de norm van 50 nig/l nitraat, waarvan 4 maal boven de maximum oaarde san 75 ing:l.

Een gelijke oefening werd uitgevoerd per stroombekken. Gevoelige verbeteringen van de percentages werden vastgesteld in de bekkens van Beneden-Schelde (- 38 0e), Nete, Gentse Kanalen en Maas (-15 tot -20 0 o). In zwaar met nitraat belaste gebieden als Leie- cii IJzerbekken is nauwelijks verbetering merkbaar.

Werkgroep MAP-rneetp u nten in de fusie Hoogstraten

Bovengenoemde percentages houden geen rekening met de mate van verandering. Enkel de toetsing aan de norm speelt. 1 let kan dus voorkomen dat een punt goed scoort in één periode omdat de maximaal gemeten concentratie net lager dan 50 mg 1 nitraat was, terwijl het niaximum in een andere periode net hoger dan 50 mg/l was. Dergelijke verschuivingen zijn niet te aanLien als echte verbeteringen of verslechteringen. Het toeval en het neerslagpatroon kunnen hierin immers een belangrijke rol spelen. Daarom werd ook nagegaan line belangrijk de veranderingen zijn. Op 266 meetpiaatsen zijn er 38 die nog slecht scoorden in 1999-2000 maar waar geen overschrijdingen meer gemeten werden in 2000-2001.

svatering. Door middel van duidelijke kaarten kregen ze een eerste beeld van de huidige meetplaatsen. Niet enkel op papier werden deze bekeken. maar ook ten velde svas er grondig onderzoek. Dc conclusie was dat deze meetpunten niet representatiefzijn om ze te gebruiken voor een Map - meetnet. In de tweede fase werd er gekeken naar alternatieve meetpiaatsen. Het moesten punten zijn op een ss aterloop niet voldoende stroming, zowel in de zomer als in de winter. Toch moest deze oser een voldoende grootte agrarische opperlakte beschikken. Ook werd getracht de inbed san externe vervuiling zo minimaal niogelijk te houden (,irdr. de ioogesreIde nieuiie ,neetpuotc'n :i/o op cle kaaii aangeduid).

Na liet bekendraken van de eerste resultaten van liet Map-meetnet.gaan de landbouworganisaties in liet verzet, zij zien de bui hangen. Vanuit de landelijke raad uit de fusie Hoogstraten, werd er op 1 5 fëbruari 2001 een werkgroep samengesteld rond de Map - meetpunten. Het was dc becloelnig van deze werkgroep om aan te tonen dat de slechte meetresultaten niet enkel afkomstig zijn van de agrarische sector. Aangezien de land en tuinhousvsector er wel de ges olgen van moeten dragen, vonden ze liet raadzaam deze meetpunten eens even te gaan bestuderen. Omdat iedere agrariër het best zijn regio kent en weet van svaar liet water afkomstig, was de keuze om dit als sector eens te bekijken niet moeilijk.

Na enkele metingen van de beide locaties, werd er een afspraak geniaakt met de mensen van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Gezamenlijk hebben ze op 9 juli 2001 de officiële meetplinten, evenals de mogelijke nieuwe bekeken. Na ze op de nodige kaarten te hebben weergegeven werden ook dc7e ten velde bekeken niet dc mensen van de VMM. Bij deze kennismaking san de nicetpunten, werd er voor de eerste maal op beide locaties staalnamen gedaan.

Voor een grondige evaluatie van liet meetnet, sverd beroep gedaan op de mensen van de

Nu een halfjaar later sverd een eerste evaluatie gemaakt van de resultaten die maandelijks door

Donkere rook over de T ii! Iieii/. 1-let i.s de /)Oe/e/i IJle!le/i,s.

De eerste evaluatie san deze nieetpunten niet deze mensen was gunstig en de werkgroep kreeg een positief antwoord op hun adviezen. Daarenboven kregen ze de dludelijke bevestiging dat m de bestaande meetpunten niet enkel water van agrarisch afkomst gemeten werd.


OMSLAG VERHAAL de VMM werden genomen. De meetwaarden van dc nieuw aangeduide locaties geven een positief beeld, in tegenstelling tot die van oorspronkelijk meetpunten. Geen enkele meting geeft een concentratie boven de 50 mg-norm. Reden voor de Hoogstraatse landbouwers om de voorgestelde inkleuring als kwetsbaar gebied radicaal van de hand te wijzen.

De afbakening van de kwetsbare gebieden De afbakening van nitraatgevoelige gebieden (heeft niets te zien met de afbakening van natuurgebieden!) gebeurt op basis van een aantal strikte criteria. Deze criteria werden vastgelegd in bijlage 1 van de Europese Nitraatrichtlijn. Samengevat - metingen van nitraten in oppervlaktewater en grondwater (MAPmeetnet) - cutrofiĂŤring (algengroei in de oppervlaktewaters door teveel aan nitraten) - fysische criteria, waaronder de nitraatgevoeligheid van bepaalde geologische lagen (de ondergrond). In principe mag de nitraatconcentratie in 95% van de monsters gemiddeld niet hoger liggen dan 50 mg/l, en mag geen enkel monster meer dan 75 mg nitraat bevatten per liter. Een strikte interpretatie van deze criteria betekent dat bijna het volledige Vlaamse grondgebied als nitraatgevoelig zou kunnen worden beschouwd.

Gevolgen op het terrein Ruim 570/0 van het Vlaamse areaal wordt als kwetsbaar ingetekend (nitraatgevoelig). Voor de percelen in afgebakend gebied zullen de strengste bemestingsnoniien gelden, namelijk die welke de nitraatrichtlijn voorschrijft: 210/170 eenheden stikstof. Een echte verassing kunnen die 57% niet zijn, Vlaanderen is het Europese land met zowat de dichtste veebezetting van allemaal. Duitsland. Denemarken en Nederland werden volledig afgebakend als nitraatgevoelig gebied. naast grote delen van Frankrijk. het Verenigd Koninkrijk en Ierland

Kijk mama, allemaal lraktd'um.s

Gevolgen op langere termijn De aan gang zijnde afbakening gaat over de meest kwetsbare zones. Zones waarvan men weet dat er ernstige nitraatvervuiling is, en waarvan de geologie (aard van de bodem) aantoont dat de vervuiling zeer diep kan doordringen in de ondergrond. Men neemt trouwens aan dat dit doorsijpelen reeds volop aan de gang is. De huidige reductie moet Vlaanderen in staat stellen om de huidige normen te halen, maar zowel in 2004 als in 2008 komt er een herziening van de richtlijn. De ervaring leert dat m dergelijke gevallen meestal toch nog de oorspronkelijke commissievoorstel len worden naar voren geschoven. Voor ons land zou dat betekenen dat de maximumnorm in de toekomst nog eens met een kleine 25% zou moeten verlagen ten opzichte van de huidige doelstelling.

(iat) Bronnen: Vlaainse !Vuilieumaatschappij / Vlaamns Agrarisch Cen trom / Bond Beter L eefin iliem, /Boerenhond/Map-meetgroeptiisie Hoogsimaten. 10


vanuit het stadhuis... _z Corsendonk wil open kaart spelen Dominique Nédée pleit voor zijn hotel-educatief centrum Vorige maand behandelden wij hier op deze bladzijden de onverwachte bouwaanvraag voor een hotel-educatief centrum op het voormalige stort van Hoogstraten. Deze bouwaanvraag en de berichtgeving daarover in de pers hadden nogal wat commotie teweeggebracht, niet alleen in Hoogstraten in het algemeen, maar zeker ook in kringen van de hotelschool . Op het stadhuis en daarbuiten gaven tal van beleidsmensen te kennen verrast te zijn door deze plotse bouwaanvraag. "Wie heeft er dan toelating gegeven om een bouwaanvraag toe te laten op gemeentelijke grond ?" werd er in de gemeenteraad verscheidene malen gevraagd maar aan de perstafel hadden wij de indruk dat er een aantal beleidsmensen om de hete brij rondliepen. Veel bijkomende informatie kregen we niet te horen tenzij een bondig overzicht van raadslid VerhuIst over de historiek van deze gemeentegrond aan de Gelmelstraat en de stappen naar een mogelijk hotel op deze locatie. Intussen was de onderzoeksperiode afgelopen en waren er acht bezwaarschriften op het stadhuis binnengebracht. De inkt van ons nummer was nauwelijks opgedroogd of Priorj Corsendonk in de persoon van de heer Dominique Nédée hing reeds aan de lijn bij onze hoofdredacteur. Graag wilde hij zijn visie op het project verduidelijken en enkele, naar zijn mening foutieve geruchten weerleggen. En daar hadden wij oren naar. Intussen is de behandeling van de bezwaarschriften door het college verdaagd tot 29 maart.

Corsendonk al jaren in de weer De heer Nédée heeft, op enkele uitzonderingen na, geen moeite niet de weergave van de voorgeschiedenis van liet project zoals wij ze in ons

vorig nummer gebracht hebben. Zij ii aanvraag om deze gerneentegrond te kopen dateert inderdaad reeds van 1994, en hiervoor kreeg bil van de gemeenteraad ook principieel akkoord. Een jaar later ziet hij af van de aankoop omwille van familiale omstandigheden. Toch blijft de inte-

çoIsfNDcnf resse voor liet project, en op 17juni 1996 doet hij terug een aanvraag om de gronden zo snel mogelijk te venverven. Hij laat op zijii kosten een bodemonderzoek uitvoeren dat wel een vervuiling aantoont maar die echter niet van die aard is dat een bodemsanering zich opdringt. Op 27 juli 1998 komt hij op verzoek van liet college het project toelichten. Het zal tenslotte nog twee jaar duren vooraleer er concrete plannen op tafel gelegd worden. En hierover vermeldden we dat in de gemeenteraad sprake was van slechts 60 kamers daar waarde huidige plannen gaan over meer dan 200 kamers. Deze stelling is volgens de heer Ndée intellectueel niet eerlijk. "Op 27 juli werd een voorstel overgemaakt van 60 hotelkamers en 72 studentenkaniers of ccii totaal van 132 kamers met in totaal 24 vergader- en klaslokalen. 1-let ging toen om schetsontwerpen." Waarom liet dan uiteindelijk nog zo lang geduurd heeft vooraleer er een del'initieve aankoop of bouwaanvraag werd ingediend? "Het college suggereerde dc parkeerfaciliteiten te verbeteren. De

9 5.11

Ir 1

-

ly

-

44

1

,t

•'••

0

1

let

[)eprioi'ij ('orsc,,ilo,ik in ()inl- 1 itijihoiji

Iin/.

en hei linie! (oeena'onk 1 la/te 10 liiinhnui :/fn iiiee /ea/L%ai/ez inn Doininiqiie

\c/L'.


UIT HET STADHUIS onderhandelingen rond een optie van een bijkomend teiTein voor het parkeren en het maken van het bouwdossier nam één jaar in beslag. Daarna had de Hoogstraatsc brandweer een half jaar nodig voor het brandweerkundig onderzoek. Ook de bewering dat er (bijna) geen contacten geweest zijn in de tussenliggende periode klopt geenszins". De heer Nédée is dan ook niet erg gelukkig met de houding van het huidige college dat geen debat gevoerd heeft met haar bevolking en voelt zich dan ook niet meer gebonden aan de vraag van de burgemeester om de pers liet meer te woord te staan en niet rechtstreeks met de bevolking of verenigingen van Hoogstraten contact op te nemen.

Open kaart Tijdens het gesprek dat wij met Dominique Nédée hebben kunnen wij niet anders dan vaststellen dat hij open kaart wil spelen met de Hoogstraatse bevolking en hij geen boodschap heeft aan halve waarheden of verdraaiingen. Anderzijds wil hij ook strikt de wettelijke voorschriften inzake ruimtelijke ordening navolgen. Daarom wijst hij ook resoluut de bedenking van de hand die sommigen maakten om dit hotel dan maar in te planten op de Bouwhoef. "Het aansnijden van open ruimte in landbouwgebied (waar volgens de vigerende wetgeving op de

ruimtelijke ordening geen toeristische nieuwbouw mag plaatsvinden) buiten de kernen gaat lijnrecht in tegen de hasisgedachten van de nieuwe visie op ruimtelijke ordening, die juist de open ruimte wensen te vrijwaren door de bestaande kernen te verdichten en pluri functioneel te maken." Hij wijst er verder op dat deze locatie bovendien hotelexploitatietechnisch veel te ver verwijderd is van het stadscentrum. Gasten kunnen er tenslotte niet meer te voet naartoe, en daardoor zou het hotel ook veel van zijn charme verliezen. Een hotel dat ver afgelegen is van het centrum zal bovendien veel meer infrastructuur moeten voorzien op gebied van horeca en recreatie. De gasten zullen immers daar ter plaatse moeten vermaakt en verzorgd worden. Dit brengt een veel groter bouwvolume met zich. " Waartoe dient wetgeving (ruimtelijke ordening) als ze eerst jarenlang niet wordt toegepast en omzeild om vervolgens de mensen in vraag te stellen die volledig conform de wetgeving willen handelen (bouwen in de bestemde zone)," vraagt hij zich af.

De beste plek Deze gronden aan de Gelmelstraat zijn voor de heer Nédée dan ook de ideale plek om zijn project waar te maken. Niet enkel omdat het

•t•

jori- actlè

Alle Jpri-modellen1 in onze tooIzaal.

volledig wettelijk kan gerealiseerd worden, maar ook omdat het toeristisch gezien erg strategisch gelegen is. . Het terrein dat momenteel nog eigendom is van de stad, bevindt zich in de rode zone of de bouwzone van het gewestplan, in het centrum van Hoogstraten, op wandelafstand van de Vrijheid. Als dusdanig sluit het project volgens Nédée volledig aan hij het streven van de Vlaamse overheid om een verdichting en elkaar versterkende pluriforme functies te bekomen in het centra. Men wenst aldus de open ruimten te vrijwaren en de behoeften aan mobiliteit te verminderen. En ook de horeca van Hoogstraten zal hier haar vruchten van kunnen plukken.

Wat voert Corsendonk naar Hoogstraten? Nédée ziet in Hoogstraten een ideale mogelijkheid om aan de toenemende vraag naar hotelaccomodatie in de streek tegemoet te komen en is er van overtuigd dat omgekeerd ook de inplanting van dit project zijn vruchten zal afwerpen op de tewerkstelling in ruimere zin. Hij zelf heeft al heel wat ervaring op dit gebied als afgevaardigd bestuurder van Corsendonk Hotels die in 1975 ontstonden met de opening van een residentieel conferentiecentrum iii de gerestaureerde Priorij Corsendonck te OudTurnhout. Dit centrum werd vooral in de tweede helft van de jaren tachtig verder uitgebouwd en bevat momenteel 77 kamers en 10 vergaderzalen. In 1993 werd in Turnhout het viersterrenhotel Corsendonk Viane geopend, met 84 kamers , een restaurant/bar en een conferentiecentrum met zeven zalen. Corsendonk specialiseerde zich in de loop derjaren meer en meer als opleidingspartner in samenwerking niet anderen, vooral rond communicatie en teambuilding. En dat is ook wat hij in Hoogstraten voor ogen heeft : een hotel in combinatie met een educatief centrum. Na studiconderzoek en uit ervaring met de beide reeds bestaande Corsendonk Hotels richt hij zich op het volgende cliënteel voor liet nieuwe hotel in Hoogstraten. -

-.

Meubel & Interieur Design & Klassiek redabaan

12

424, 2990 Wuustwezel. Open: ma. t/m zondag van 10-18 u. Do. g bttp:I/ www.veco.be - emi: veco@veco.be

Individuele zakelijke overnachtingen

Uit een onderzoek van begin jaren negentig en uit ervaringsgegevens vanuit liet hotel te Turnhout is de markt voor individuele zakelijke overnachtingen op drie â viersteiTen niveau in Hoogstraten eerder beperkt te noemen. (10 i 15 kamers) De behoefte aan zakelijke overnachtinen is op dit ogenhiit vl t k1rin om een hedendaags hotel met bijvoorbeeld 24/24 hotelreceptie op te laten voortbestaan. Er zijn een aantal internationaal georiënteerde bedrijven zoals Kbrcher en De Ster, die nood hebben aan accommodatie voor hun gasten. De meeste l-loogstraatse bedrijven zijn echter sterk productiegericht en ontvangen weinig of geen gasten. Naar de toekomst toe kan hier mogelijks verandering in komen : Hoogstraten heeft op Benelux-vlak een perfecte ligging voor het aantrekken van Benelux hoofdkantoren van internationale bedrijven. In Zuid-Nederland zie je nu reeds op vergelijkbare liggingen dergelijke vestigingen zich ontwikkelen. Dit soort van activiteiten zou ook kunnen zorgen voor hoogwaardige. hooggeschoolde tewerkstelling in eigen stad en streek. De aanwezigheid van een hotel gebaseerd op internationale standaards zou volgens Nédée, een belangrijke troef kunnen zijn om dat soort van bedrijven aan te trekken naar Hoogstraten. t-let is dan ook zijn overtuiging dat de creatie


UIT HET STADHUIS van het hotelaanbod op termijn ook de vraag ernaar zal stimuleren. - Zakelijke zuiver groepsovernachtingen In de week is er in Turnhout geen hotelcapaciteit meer voor het ontvangen van groepen, die louter wensen te verblijven op basis van overnachting en ontbijt. Deze groepen kunnen makkelijk naar Hoogstraten doorverwezen worden. - Conferenties, seminars, incentives De eigenlijke wortels van Corsendonk 1-lotels liggen uitgesproken op dit terrein. Prjui jj Cuiseiidoiik was ién Van de eerste nsidentiele eonferentiecentra in Vlaanderen. Zelfs nu het economisch hier en daar wat minder gaat, kampt de Priorij gedurende een heel aantal maanden per jaar met een overvraae. T Ook is de capaciteit van de Priorij (slechi kamers) vaak ontoereikend voor grotere gi pen. Meetingplanners zoeken naar een locatie We ver genoeg ligt van hun bedrijf of instelling oni het gevoel te hebben "van het bedrijf, de telefoons, de dagelijkse sleur weg te zijn" en zo in een sereen klimaat aan overleg, verdieping cii vorming te kunnen doen. Om de reiskosten en de verplaatsingsti jd niet te zeerte laten oplopen, is men doorgaans anderzijds niet bereid meer dan 1 a 1,5 uur te rijden naar de locatie. In die cirkel van 1 â 1.5 uur zit volgens de heer Nédée een enorm wervingsgebied, waaronder de Kempen, de Vlaamse Ruit (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent, Aalst), Noord Brabant en de Randstad. Het unieke van de site binnen Hoogstraten is volgens Nédée wel dat het conferentiecentrum zowel het gezellige als groene in zijn onmiddellijke nabijheid heeft. Er zijn volgens hem weinig locaties die beide kunnen aanbieden. Terloops verwijst hij hierbij naar het in wezen minder goed gelegen Golden Tulip Hotel Koningshof te Veldhoven (nabij Eindhoven) dat er in slaagt jaar na jaarbetere resultaten voor te leggen met zijn 538 kamers (bijna driemaal zoveel als het vorig project) en dit ondanks de vele concurrentie die er in haar omgeving is bijgekomen. -

Op

dit perceel grond tegenover cle hote/school iii! (o,.ven/onk een hotel bouwen. De Toeristische /deratie, het VVV en Unizo, de leren/ging van zelistandige ondernemers, staan onvoorwaardelijk achter liet plan.

- Educatief centrum Via joint-ventures positioneert Corsendonk Hotels zich de laatste jaren meer en meer actief op de opleidingsmarkt. Bedoeling is uiteindelijk te komen tot liet aanbieden van een globaal opleidings -pakket aan bedrijven en instellingen. Het eigenlijke verblijfwordt zo een onderdeel van een totale opleidingsdienstverlening. Deze aanpak waarborgt ook een goede bezetting en heb je deze ook beter in de hand Corsendonk Hotels wil voor de uitbouw van het opleidingsluik niet uitsluitend alleen werken. Net zoals in het verleden streeft ze naar partnersh ips. - Weekendarrangementen Bijna dc helft van de nachten vallen in een

weekend of vakantieperiode. Het werken op de recreatieve toeristische markt is zeer belangrijk. Het hotel is ideaal gelegen voor fietsvakanties en —weekends (al dan niet met koffer nabrengservice naar onder meer andere Corsendonk hotels). Gezien de nabijheid van de Vrijheid moet het zeker mogelijk zijn heel wat gezinnen aan te trekken op basis van overnachting en ontbijt in combinatie met vrije maaltijd(en) in het centrum te Hoogstraten. Met de ruime algemene infrastructuur is de locatie ideaal voor groepsverblijven van famil ies, verenigingen, personeelsweekends etc. Tijdens de Antilliaanse Feesten kan het hotel zeker zijn nut bewijzen voor het onderbrengen

•e4.

Dominique NJédie was verrast over de tekening van zijn hotel in de De Hoogstraatse Maand. Aanvankelijk vreesde hij ervoor dat liet architectenbLu eau de plannen achter zijn rug hadden doorgegeven, maar toen bleek dat onze huistekenaar LVR dit volledig zelf na inzage van de plannen , het nodige veldwerk en het vakkundig gebruik van de noodzakelijke software, had uitgewerkt, was hij vol lof over het beieikte resultaat. Hij beloofde ons het tekenbureau opdracht te geven dezelfde tekening met hun gegevens zo weer te geven en deze ons te bezorgen ter vergelijking. Proficiat Leo 13


UIT HET STADHUIS van de artiesten en bezoekers. Wegens het gebrek aan hotelfaciliteiten wordt nu uitgeweken naar Turnhout. Breda en Antwerpen. Het restaurant/taverne staat niet open voor gasten die niet in het hotel verblijven. Hiervoor is in Hooistraten op wandelal'stand een ruim voldoende aanbod. Om dezelfde reden en omwille van een goede nachtrust is het evenmin de bedoeling om flesten en party's zonder overnachtingen aan te trekken. Voor Hoogsiraten voorziet Corsendonk de mogelijkheid voor een hotel met 196 hotelkamers voor kortverblijvers. 8 hotelsuites voor langverblijvers, restaurant/bar en fitnesszaal. Er is een accomodatie voorzien van 6 vergaderzalen, 10 klaslokalen, 7 vergaclerlokalen, 4 didactische keukens cii één grote congreszaal. De bouw bestaat uit S bouwlagen : gelijkvloerse verdieping + 4 bouwlagen met kamers. (net zoals Hotel Corsendonk Viane te Turnhout) De totale bouwoppervlakte bedraagt circa 17.000 m2. 1-let houwdossier werd ingediend bij de brandweer op 28 september 2001 cii kreeg alvast een gunstig advies. De nieuwbouw is ingepland op het bouwterrein volgens de wettelijke en brandtechnische bepalingen. Qua architectuur werd er, volgens initiatiefnemer Nédée, geopteerd voor een sobere, niettijdsgebonden stijl.

Het prijskaartje en de economische impact van het project De totale verwachte investering raamt Dominique Nédée op circa 10 miljoen € (all in)

De rechtstreekse omzet (van het hotel zelf) wordt begroot op 5 miljoen € per jaar. De rechtstreekse tewerkstelling zal zich situeren tussen de 40 en de 50 full time equivalenten. Eens de educatieve functie zwaarder wordt in verhouding tot de receptieve kunnen omzet en tewerkstellingscijfers nog flink stijgen. Zoals algemeen geweten, zijn er afgeleide tewerkstel 1 ingen bij dc leveranciers te vervachten (toelevering voeding, drank, wasserij, aannemers van onderhoud en herstellings\verken) De omvangrijkste afgeleide tewerkstelling en omzet zal zich voordoen bij cle aanverwante sectoren als transport (taxi's), restaurants, cafés, brasseries in het centrum, bepaalde shops en recreatieve voorzieningen. In totaal wordt een bijkomende niet-hotel omzet geraamd van 2.825 mio Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat deze afgeleide tewerkstellings- en omzeteffeeten in het toerisme systematisch zeer zwaar worden onderschat, zeker als de impuls die uitgaat van het hotel op de andere Hoogstraatse toeristische hedrij ven deze laatste op hun beurt aanzet tot investeringen en verdere pro hess ional i seri ng. "Bij een tewerkstellingsmultiplmcator van 60 % en een gunstige ontwikkeling van de educatieve functie, komt men al ras op een totale meertewerkstelling van +/- 75 full time equivalenten te Hoogstraten. Hoeveel bij komende hectare aan transportzone zou men moeten inrichten om een gelijkwaardig resultaat te bekomen? Mogelijkerwijze draagt de komst van het hotel hij tot de komst van nieuwe internationaal gerichte bedrijven en instellingen." Aldus Nédée en hij rekent voor ons even voor vat een impact het

toerisme voor de streek kan hebben op gebied van inkomsten en tewerkstelling. "Het toerisme is nu reeds een belangrijke economische sector in l-loogstraten. Luidens de studie "De economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie Antwerpen" zouden in 1998 360 personen werkzaam zijn in de l-loogstraatse toeristische sector. Dit is 4% van de totale beroepsbevolking. Een zakelijke toerist (die meestal single reist) zou per etmaal tussen de 7.000 en 10.000 bef besteden. Een weekendtoerist zou een bestedingsbudget in 1998 gehad hebben van 3.040 bef pp of ongeveer 6.000 bef per kamer, Dit geeft een gemiddelde van 7.660 bef per kamer. Aan een bezetting van 55% komt de totale bestedingsimpuls op 3 13 11110 bef" "Ook de gemeentekas zal er goed bij varen", aldus Nédée. " Naast het effect via de verkoopprijs van de grond ( nog te schatten) zijn er een flink pak bijkomende gemeentelijke onroerende voorheffing (raming 60.000 E per jaar) en genieentelij ke opcentiemen Op de personenbelasting te verwachten. Op zich zijn het allemaal ook stabiele inkomsten. Ik ben er mij altijd al van hewust geweest dat de indertijd geschatte waarde van de grond volledig achterhaald is en wij de prijs zullen betalen die het terrem momenteel waard is."

Onrust in de Hotelschool Het artikel in de Gazet van Antwerpen van 6 januari, en dan vooral de titel, ("School Spijker werkt mee aan de uitbouw van hotel Corsendonk") heeft heel wat commotie teweeg gebracht in en rond de hotelschool. De nieuwe directeur Philippe D'hulst die zich nog volop

tm

Grofe coIIecte behangpapier

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht Interieurarchitecte: Katrien Doms

;4 0ongarfle, 0,

Witte Lietaer, Lysdrap, Borâs,

1

B.V.B.A.

& Fax 031314 48 47

natuurlijk & synthetisch 14

3

Lz


UIT HET STADHUIS aan het inwerken was in zijn nieuwe school die momenteel herschapen is in een grote bouwverf, kon dit nieuws wel missen als kiespijn. Ook Dominiquc Nédéc voelde zich heel uiigelukkiit met de voorstellint in deze krant. "Het was eeti groot sensationeel artikel in volle komkommertijd en vooral de titel was erg misleidencl en heeft heel \vat mensen op een verkeerd been itezel. Zoals u weet bestaat er pen coiivcn;int tuseu lan een werkgeverstederalie, horecavakverenigingen en de school. Zij hebben dc directeur van de school hierop aangesproken. Ei is dan een vergadering geweest met dit concnant waarop ik een toelichting gegeven heb over het project en de doelstellingen. Hierdoor is alles nu wel opgcklaard. Je kan je ook wel voorstellen wat het binnen de school zelf moet geweest zijn. Want de Hoogstraatse hotelschool is noch financieel noch operationeel betrokken in het project. Dit zou overigens niet wettelijk zijn en haar afleiden van haar pedagogische, niet-commerciële opdracht. De financiering en het management van het hotelproject gaat dus volledig uit van Corsendonl Hotels. Anderzijds biedt een hotel in het reiltrum van Hoogstraten met een volwaarWie receptie en stafdienst de school IS cl opportuniteiten op het gebied van stage en ervaringsuitwisselingen voor haar leerkrachten en leerlingen. Ook verhoogt een volwaardig hotel de tewcrkstellingskansen en carrière opstartmogelijkheden van de afgestudeerde leerlingen. In het Hoogstraatse beschikt de school over tal van stagemogelijkheden op het gebied van keuken en bediening. De laatste jaren deed de school heel wat inspanningen om haar hotelonderwijs open te trekken richting receptie en het eigenlijke hotelmanagement. Dc grote Vlaamse 'collega-hotelscholen" bevinden zich allemaal in regio's die op hotelvlak sterk ontwikkeld zijn (cfr. Kust, Brugge, Hasselt en Antwerpen). De hotelschool te Hoogstraten is op dit vlak gehandicapt. Eén en ander is niet zonder belang: In de meeste Vlaamse en Brusselse hotels werken er zeer veel Nederlanders in de receptie en als middleentopmanager. Demindervaktechnische(keuken & zaal) en meer economische benadering (vaardigheden, bedrijfisbeheer vakken etc) van de Nederlandse hotetscholen is hier debet aan. Er is dus wel degelijk nood om onze Vlaamse jongeren betervoorte bereiden op deze beroepsdomeinen. Maar men kan helemaal niet stellen dat het hotel door zijn samenwerking met de school enig kostencompetitiefvoordeel nastreeft. Stagiairs opnemen in de staft- en receptiediensten zal het

Rui nitelijlc - . past het - piv ject iii cle clacirtoe he teinde zone en, wat volume aan hij cie gebouwen van de hotelschool.

hotel meer tijd en energie kosten dan dat het oplevert. Nu reeds vergt de opleiding van een nieuwe medewerker aan een hotelreceptie met backotfice tussen de drie en vier maanden. De eerste drie maanden is er nauwelijks enige productiviteit. Het hotel zal geen voorkeurspositie aannemen op gebied van toewijzing van de stagiairs en zat zich bovendien volledig schikken naar het convenant tussen horeca werkgeversfederatie, horecavakverenigingen en de school. Het hotel zal zich eventueel op vraag van de school wel inschakelen in het pedagogisch project van de school en niet omgekeerd.

Reactie op de bezwaren In ons gesprek tracht Nédée ook een aantal van de aangehaalde bezwaren van Charel Verheyen zoals ze in De Hoogstraatsc Maand verschenen. te weerteggen. "Het gebouw heeft niet een hoogte van 20 meter maar van 16 meter. Door het feit dat het gebouw niet vlak tegen de straat ligt zal de beleving van de hoogte en het volume minder zijn dan indien het onniidctellijk aan de straat gelegen was.

..s liii! het

Anderzijds staan aan de overzijde van de straat heel wat gebouwen van de scholengemeenschap "het Spijker" die ook een zekere hoogte hebben ten opzichte van de omgeving. Scholen en hotels hebben omwille van hun eigen aard nu eenmaal andere bouwvolumes dan de traditionele woningbouw. Gelijkvloers beslaat liet gebouw inderdaad een grote oppervlakte. Vanaf het eerste verdiep echter gaat liet gebouw verder in een kruis of X-vorm. De vloeroppervlakte van de verdiepuigen is bijgevolg maar een fractie van het gelijkvloers." "De heer Verheyen klaagt over liet verdwijnen van een prachtig Hoogstratens landschap. Het terrein is een voormalig stort, dat helemaal werd opgehoogd en ligt in de bebouwde kom in een bouwzone. Tussen het terrein en de Mark ligt een waterzuiveringsstation. Tussen de woning van de heer Verheyen en het landschap staat de werkptaats/achterhuisvan het bedrijf van Verheyen. Het terrein wordt niet bezocht door fietsers noch door wandelaars. Flet landschap zelf verdwijnt niet." "De heer Verheyen heeft ook zijn bedenkingen bij liet feit dat de ontsluiting van het project voorzien is via een "weggetje waar zelfs twee

qq

ML

1 o/iis

l) ]11111L/1l(

.\(li'c

Is //Ci

/101(1 i/C0//

/cH

iILss( )/

ic

ijisi

i'an de natuur en het historische centrum van cle stad.

15


UIT HET STADHUIS personenwagens elkaar niet kunnen kruisen". Nochtans kan door de medewerking van een terreineigenaar achter het perceel Verheyen (die wel aan het hotel maar gezien liet verleden niet aan de heer Verlieyen wenst te verkopen) liet geasfalteerd weggetje over een hele strook kunnen verbreed worden. Zo wordt het aangehaalde probleem beperkt. In de Kempen zijn er smallere stegen waar langs weerzijcle losstaande gebouwen staan. Het hotel richt zich tot gasten die er meerdere dagen verblijven. Het is geen winkel, school, kantoorgebouw, taverne waar voortdurend mensen aan- en afrijden. Ook het personeelsverkeer loopt erg gespreid over 7 dagen op 7. 24 ureti op 24 uren met arbeidstijden die afwijken van het normale piekverkeer. De ontsluiting lijkt dan ook voldoende. Misschien dienen zich in de toekomst mogelijkheden aan oni deze niet bijkomende, betere ontsluitingsmogelij kheden aan te vullen. De brandweer maakte in ieder geval in haar definitief rapport geen voorbehoud omwille van de breedte van de weg." Anderzijds bestaat er bij een aantal mensen de vrees dat er na verloop van tijd een ontsluiting naar de 's Bosschstraat zal gemaakt worden en dan is de rust en de landelijkheid van dit baantje ook verdwenen. Een viertal bewoners van deze straat tekenden mede in liet licht daarvan ook bezwaar aan tegen het project. Domique Nédée ontkent dat er momenteel plannen in die richting zouden zijn. Wel verwijst hij naar een vroeger lOK plan om op die gronden kavels te creëren . Met dit project werd later niet meer verder gewerkt. Wat betreft de vrees voor verkeersonvei 1 igheid op de drukke Gelmelstraat vlakbij de uitrit van liet Spijker meent de heer Nédée dat hier geen gevaar voor bestaat. "Het initiatief van de Lijn, de gemeente en de scholengemeenschap Spijker om een bushaven in te richten is inderdaad niet alleen een schoolvoorbeeld van goede samenwerking tussen verschillende overheden en instanties. De resultaten op liet gebied van veiligheid zijn bovendien onmiskenbaar. De komst van het hotel zal hier niets aan veranderen. De bushalte is een heel eind verwijderd van de toegangsweg tot het project." De kritiek van Verheyen als zou Hoogstraten meer gebaat zijn met kleine hotels in plaats van

een "reusachtig hotel" is niet terecht, vindt Nédée. "De ervaring leert dat kleine hotels met volwaardige receptie 24/24 365/365 en met een volledige dienstverlening econoniisch niet leefbaar zijn. Wat wel leefbaar is, is een moderne versie van herbergen: restaurants of tavernes met hotel en gastenkamers. Dit laatste is een heel ander type van logiesvoorziening waar zeer zeker ook een markt voor is. De ene logiesvorm sluit de andere niet uit. Integendeel! Beide vullen mekaar aan en kunnen mekaar prachtig versterken. (efr. Brugge) De reactie van Charel Verheyen die betreurt dat de i n i t i a t i e fn e ni er van liet project een"buitenstatinder is met zakelijke belangen" is volgens Nédée ook volledig naast de kwestie. "Toerisme is inderdaad een professioneel, economisch gebeuren geworden. Volgens de Europese Gemeenschap wordt de sector van toerisme/recreatie met een aandeel van 11% in liet bruto nationaal product de belangrijkste economische sector in Europa. Afgezien van de vraag wat er tegen zou zij n dat een "buitenstaander" een initiatief zou nemen te Hoogstraten, stelt zich de vraag of de heer Verheyeii de verbondenheid van de initiatiefnemer iiiet Hoogstratcn niet schromelijk onderschat. De cruciale vraag is niet wie en welke belangen zitten achter een bepaald initiatief maar wel is dit initiatiefgoed voor de gemeenschap tel-toogstraten of niet..." Dominiquc Nédéc heeft liet ook nioeilijk niet het gegeven dat de naam van Verheyen in drie van de acht bezwaarschriften voorkomt (persoonlijke naani, vzw.Convent, vzw. De Laarmolen). Het is echter vooral liet bezwaarschrift van de Laarmolen dat bij hem op onbegrip stuit "Het bezwaarschrift van de Laarmolen, een te restaureren watermolen op de Mark is moeilijker te begrijpen. Het project en de Laarmolen zijn visueel niet verbonden. Naar verluidt is één van de doelstellingen van het project het monument na restauratie ook een toeristische uitstraling te geven. Hoe toerisme kultiveren zonder toeristen? De bezwaren van de Laarmolen sluiten naadloos aan bij die van Verlieycn en vzw het Convent. Is dit toeval ?"

Aan Hoogstraten de keuze Charel Vcrheyen besloot zijn lezersbrief in De t l(iootr/i/itse Maand met de zin 'De kun'S dat dit

alles ooit werkelijkheid wordt, acht ik echter zeer klein, daarvoor moeten de plannen eerst nog langs de beleidsmensen passeren en dat zijn ook geen dommeriken". Dominique Nédée van Corsendonk vraagt zich echter af of dc keuze voor het stadsbestuur wel zo eenduidig en eenvoudig is als Verlieyen wil doen geloven. "Kan men tegelijkertijd een inhoudelijk waardevol hotel- educatief project met uitstraling op regionaal & landelijk en zelfs Benelux niveau zo maar afschieten en beweren dat de genieente goed bezig is op het vlak van toerisme? Gaan privatieve belangen (in wezen nog niet eens zo grote, tenzij men ervan uitgaat dat hij vooral actie voert om de grond zelf te verwerven) zoals die van de heer Verheyen zomaar voor op gemecnschapsbelangen zoals economische- en stadsontwikkeling, tewerkstellings- en opleidingsmogelij kheden. ondersteunmg handel en horeca en het verbeteren van de genieentelijke financiën? Wil men een toekomstgcricht beleid voeren of zich door een gebrek aan innovatie, moed en visie als genieeiite op termijn laten margi na Ii seren?" Of dit de ultieme vraag is waarop een antwoord moet gevonden worden zal liet college voor zichzelf moeten uitmaken . Dominique Nédée focust zich vooral op de figuur van boordeigenaar Vcrheyen die inderdaad in het verleden zelf kandidaat geweest is oni deze gronden aan te kopen. Daarnaast zij ii er evenwel nog tal van andere buurtbewoners die dezelfde bezwaren geformuleerd hebben. Ook zij wachten gespannen af line het college hun bezwaarschriften zal beoordelen. Aanvankelijk werd de behandeling an de bezwaarschriften reeds voorzien in het begin van de maand, maar op vraag van de heer Nédéé zelf werd deze behandeling uitgesteld tot einde maart. Intussen vernemen we nog dat liet project na liet verstrijken van de onderzocksperiode nog een extra duwtje in de rug gekregen heeft door een steunbetuiging vanwege Unizo Hoogstraten en de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen. Ook liet VVV van Hoogstraten had zich voordien in één van de acht bezwaarschriften positief uitgelaten over het project Corsendonk. Afwachten maar.

kuwelijksfofo 0 'cifie p'oessioviele

videcwepootcicjes eijeii studio

foFo d di3ifc'ie fOfofp'Ciie iiobiele lelefonie

In april heldere maneschijn, zal de bloesem schadelijk zijn. 16

1w Is Isodoor (4) voorbij, is ook de noordenwind voorbij,

vf

do'r 42 2310 okevoi'sel tel 031314.62.50 fcix 03/314.82.00 nfo @fofo-Je-cj i'eef. be

Als t in april regenen wil, blijven de boeren niet stil.


Negenentwintig 'nieuwe' monumenten De Art-deco gebouwen van het Klein Seminarie Er was een tijd dat de overheid alleen kerken en kastelen als monument klasseerde. In de jaren '70 kwamen de eerste herenhuizen op de zelfde lijst terecht en de laatste tien jaar heeft Monumenten en Landschappen evenveel aandacht voor 'gewone' architectuur. De overheid wil dat de lijst, van de als monument geklasseerde gebouwen, een representatief staal is van de architectuur die we kennen. Nu komen ook industriële gebouwen, boerderijen, arbeiderswoningen, tuinwijken en semi-openbare gebouwen in aanmerking voor bescherming. En, de monumenten moeten géén honderden jaren oud zijn. Het is de kwaliteit die telt. De recent geklasseerde gebouwen, die 111 deze reeks al aan bod kwamen, illustreren deze gedachte. Eet si was er de woning Schellekens van architect Brae,mdaarna de hertogshoeve van de familie Bolckmans en nu de Eeuw6cstkapel en het hoofdgcb w viii liet klein seminarie, architectuur van Frans Peeters (Berchem 1896 1942).

Pastoorsfabriek Tijdens het Concilie van Trente (1545 - 1563) ontstond het idee om seminaries op te richten, als een soort kweekseholen' voor priesters. Het niveau van de bedienaars van de kerk was op dat moment beneden alle peil. Mcii was van oordeel dat een heropleving van de katholieke kerk maar mogelijk was indien er degelijke

priesters gevormd zouden wordenDe eerste seminaries komen er in Gent, in 1569, en in Mechelen, in 1595. In Hoogstraten wordt het seminarie maar opgericht in 1835. Dat heeft alles te maken met de plaatselijke ondei wijssiluatie. Hier, in 1-loogstraten, was al van voor 1500 een Latijnse school maar die zal, als een gevolg van de Franse Revolutie, in 1 797ophouden te bestaan.

Clarissenklooster Ook het clarissenklooster O.L.VroLiw ter Kroon, dat sinds 1489 stond op de plaats waar nu het seminarie is, werd ook door de Fransen, in 1783, samen met veel andere 'heschouwende kloosters' afgeschaft. De gebouwen en gronden van het clarissenklooster worden in 1786

Dc (uien iiiXSCii cIa i'eisclii/le,ic/e vleugels doet dienst als watertoren. publiek verkocht en krijgen een nieuwe functie, het worden een soort kazernewoningen voor arme arbeidersgezinnen. Op 22 oktober 1834 koopt de rentmeester van de vorsten van Salm-Salm het klooster aan, in opdracht van J.E. Cauwenhergh, de pastoor van Hoogstraten. Het klooster, waarvan de oudste delen gebouwd werden in 1527-1528 door toedoen van Elisabeth van Culemborg en Antoon dc Lalaing, was bouwvallig en wordt in 1835 gesloopt. Langs de Vrijheid wordt er een gebouw van 60 meter lang met twee verdiepingen opgetrokken dat, wat de vormgeving betreft, sterk doet denken aan de nog bestaande gebouwen van de vroegere meisjessehool in de Gelmelstraat. Gebouwen die nu als 'beschermd monument' eigendom zijn van de VITO. Door het groeiend aantal leerlingen wordt er voortdurend bijgebouwd. De Noordelijke vleugel krijgt vorm tussen 1869 en 1875 en dc imposante zuidelijke achterbouw wordt in 1906 gebouwd naar een ontwerp van architect Flofnian.

De Eeuwfeestkapel

- L. Lu....

DL iooinialigt g'hoiineii langs L/L t rijlieic/. 1/! L'L'ii iurl;igL'i'iIlg

van de (vroegere) meisjesschoo/ in de Ge/in elsiraat.

(1/1

JULi (lL/iliL/i dclii

In het begin van de jaren '30 geel) dc directie aan architect Frans Peeters de opdracht om een kapel voor de studenten te ontwerpen, een opdracht die later uitgebreid wordt met liet ontverp van de gebouwen langs de Vrijheid. Het zijn deze gebouwen van Peeters, in art deco die nu als monument beschermd zijn. Het is de periode waarin, vooral in Duitsland. veel kerken in een vernieuwde vormgeving gebouwd worden. Wat België betreft krijgt de basiliek van Koekelberg haar delinitieve vormgeving in een ontwerp van architect Albert Van Huffel. 17


MONUMENTEN

Art deco Art deco is een stroming in de architectuur en de toegepaste kunsten, die ontstaat rond 1920 maar die pas in de jaren '60 in de belangstelling komt en dan pas als dusdanig aangeduid wordt. Art deco ontstaat gedeeltelijk als een reactie op de grillige

-..--.--

-

vormen en de decoraties e Overdaad k, an de Ii gendsti of cle art nouveau. Onder invloed van het kubisme wordt de vormgeving strakker en eenvoudiger. Onder invloed van de Ballets Russes. die vanaf 1909 in Parijs ss orden opgevoerd, worden felle kleuren gebruikt. And're invloeden zijn de negerkunst, het tauvisme, het expressionisme en liet futurisine. In de decoratie komen rechte lijnen en symrnetrie op de voorgrond, ook in de interieurs waarin exotische houtsoorten, lakwerk en marmer gebruikt worden. Frans Peeters (l3erehem 24i II 1596 28/07/ 1942) is als architect voor religieuze gebouwen niet aan zijn proefstuk. Hij maakte eerder al het ontwerp voor een kerk in Boechout en in Wilrijk en van het klooster en de kapel san de Witte paters te Varsenare (Brugge). Over dit laatste ontwerp le7en we in L'artisan liturgique': "Wie naar een bewijs zoekt van het herleven der christelijke architectuur in Vlaanderen, die ga eens kijken naar het noviciaat der Witte Paters te Varsenare. De bouwmeester Frans Peeters heeft Gods aanwezigheid voelbaar gemaakt in de naakte gouden heerlijkheid van die muren, die tot die zingende, biddende ruimte behoortT. De plannen van Peeters krijgen vorm door aannemer Verstraete. dezelfde aannemer die na de tweede wereldoorlog de St.-Catharinakerk terug nphni ni Peeters tek ent een pseudo-kruisbasiliek met een drieheuki( , schip. [let gebouw

Frans Peeters

liet interh'iir

1(111

de kerk

De Eeuwtèestkapel naar een ontwerp tan architect Peeters

Vanuit een gelovige visie wilde Frans Peeters al zijn talent als kunstenaar en architect ten dienste stellen van de kerk. 'Kerkelijke houss kunst moet Gods Geest verkondigen. Zij moet een wijdingsschooi1heid bezitten. die ons doet denken aan boeiende apokalyptisehe beelden, zoals ss e die kennen uit het 'boek der Openbaring' van johannes". Vanuit die visie van Faulhaber inspireerde Frans Peeters om kerkruiniten te scheppen, waar liturgie gevierd kan worden rond de altaartafel. liet centrale punt van de eucharistie. 1-rans Peeters werd op 24 september 1896 in licrchem geboren. !n 1923 liuwde luj met Maria Boevkens en stichtte een gezin met II kinderen. Vanuit een dubbele bewogenheid, geloof en gezin, leetde en werkte kerkenhouwer Frans Peeters. Enkele van Lijn belangrij kste ontwerpen zijn de St. Jan Esangelistkerk te Wilrijk (1935). de St. Hubertuskerk te Herchem. cle St. Philippuskerk te Schoten, de H. Hartkerk te Kalmthout. liet Noviciaat van de Witte Paters te Varsenare en andere. Naast al die kerkelijke bouwkunst realiseerde hij ook een reeks sociale woningen in Aretidonk. schoolgebou\ven op de Luchtbal en in Htildenherg en enkele villa's. onder andere in Brassehaat en in Wilrijk. Hij overleed op 28 juli 1942 in Bercheni. op 46 jarige leeftijd.


MONUMENTEN meest noordelijke vleugel, zijn architecturaal verbonden door een vierkante toren, met een inspringende bovenpartij onder een tentdak. Deze toren doet dienst als watertoren. Opvallend zijn de gevels in baksteen met de geprononceerde (lint)voegen en de horizontaal en verticaal geaccentueerde lijnen, die ontstaan door dc aaneengeschakelde vensters net hun omlijstingen en stijlen. In 1938 werd het gebouw aanbesteed en toegewezen aan aannemer Dogaer & zonen uit Mechelen. In juni '39 kunnen de eerste slaapzalen in gebruik genomen worden. Maar dan breekt de tweede wereldoorlog uit, op dat moment is de eerste vleugel in gebruik en is het metselwerk van de tweede voltooid. Wanneer cle Duitse bommenwerpers op Ii mei 1940 aanvallen, zijnde werklieden de betonplaat van de hoogste verdieping van de tweede vleugel aan het plaatsen. Nu kan er al leen nog op rustige momenten doorgewerkt worden, zodanig dat de nodige vergunningen opnieuw aangevraagd moeten worden. Op 28juli1942 overlijdt architect Peeters en wordt vervangen door zijn assistent Van Kerekhoven. Net voor liet einde van de oorlog wordt cle nieuwe voorgevel zwaar beschadigd, vooral door een V2-raket van 7 november 1944. De definitieve herstelling zou, om financiële redenen, duren tot 1954. Inmiddels was liet 4,25 meter hoge Mariabeeld boven de hoofdingang geplaatst. Het beeld, een ontwerp van Jefiacobs, werd geschonken door de Hoogstraatse bevolking, als blijk van dank voor liet onthaal dat ze in het seminarie genoten tijdens de beschietingen.

[

Interieur

Dc' .-lii-deco stijl is con.sequc'nt Jnoi'gc'irokkc'n in alle details inn liet intc'ric'ii, is van binnen en van buiten opgetrokken in siermetselwerk. Aan de buitenzijde met een arduinen plint en raamomlijstingen en van binnen met een lambrisering in marmer in het koor en en tiance in hei schip van de kerk. Ook het interieur en elementen zoals het altaar. de biechtstoelen, de kandelaars, de lampen enz. zijn gemaakt naar een ontwerp van architect Peeters, wat de éénheid alleen maar ten goede komt. De kruiswcg is als een fries in het mierieur opgenomen, als een verbinding tussen de onder- bovenbouw. Beeldhouwer Simon Goossens van St.-Lcnaarts kapte het basreliëf ter plaatse in de witte steen.

Op II oktober 1934 wordt de nieuwe kapel ingewijd door kardinaal Van Rocy.

De gebouwen aan de Vriheid J De eerste plannen voor de bouw van het nieuwe complex aan de Vrijheid dateren al van 1934 en zijn ook van de hand van Frans Peeters, cle architect van de eeuwfeestkapel. De bouw bestaat uit drie geschranktc vleugels, van drie of vier bouwlagen, telkens onder ecn afgewolfd zadeldak met leien. De tweede en de derde,

F[ me herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Ste&j s Clale

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arIeNa:sau

Meuwstra:t9 5 uur.

Ook liet interieur is consequent in art deco uitgevoerd, zowel in het gebruik van materialen en kleuren, als in de vormelementen. De meest representatieve ruimten zijn de grote gangen, evenwijdig aan de voorgevel, met lokalen aan weerszijden. Voor de treden van de drie grote trappartijen werden pruiiaire kleuren gebruikt, zo spreekt men van cle 'rode'. de 'blauwe' en de 'gele' trap. Voor de faience-lamhrisenng van de trapzalen en gangen werden, naast gele en blauwe tegels, ook groene, zwarte en beigebruine schakeringen gebruikt. De vloeren zijn uitgevoerd in verschillende patronen en kleuren van granito of keramische tegels. De lainbriseringen van de centrale vleugel zijn uitgevoerd in marmer, in de zogenaamde pastoorsretter' (nu de refter van de leraars) zijn ze in fineer, waarachter zich op bepaalde plaat sen kasten bevinden. In het zelfde lcikaal is een ronde raam met een glas-in-lood werk van lan Huet. dat Christus en Johannes cle Doper voorstelt. Op verschillende plaatsen zijn beschilderde plafonds en lichtarmaturen, uit cle bouwperiode, bewaard gebleven. De art deco stijl is doorgetrokken tot in alle details, zoals de houten binnendeuren met bolrond geprofi leerde om 1 ijsti ngen. Opmerkelijk is ook dc voormalige 'zusterskapel', een niet spitsbogen overwelfcle ruimte met vensters in kleurrijk g1as-m-Iood parketvloer met marineren plint en een marmeren altaar. In liet zogenaamcle 'salon', de ontvangstzaal van de superior, zien ive een prachtige art deco schoorsteetimantel niet een haardplaat in faience. 1-let spreekt voor zich dat ook al deze interieurelementen beschermd werden. (lii)


Herinnering aan

Karel Verleye

BRUGGE / MEERSEL-DREEF - Karel Verleye - pater Antonius, Minderbroeder Kapucijn - geboren te Mechelen op 1 7 april 1920, overleed woensdagmorgen 27 februari in het Centrum Ryckevelde te Sijsele in de gemeente Damme. De uitvaartplechtigheid ging door in de kloosterkerk van de Kapucijnen te Brugge op dinsdag 5 maart om 10.30 uur en om 15 uur werd hij begraven op het kerkhof van Meersel-Dreef. De begrafenis van pater Karel Antonius Verleye kreeg een ruime belangstelling en niet alleen van de families Verleye en Van Alphen en de Minderbroeders Kapucijnen. Er waren ook verschillende bloemenkransen van o.a. de stad Brugge, het Centrum Ryckevelde, het Europacollege en het Europees Parlement. Karel Verleye is ingetreden in de orde van de Minderbroeders Kapucijnen in 1937 en werd priester gewijd in 1944. Zijn ere-mis droeg hij op in de kloosterkerk te Meersel-Dreef. Door zijn grote bekommeniis voor 'Europa' verbleef hij weinig of niet in de kloosters van de Kapucijnen. ook niet in Meersel-Dreef. Na de Tweede Wereldoorlog was hij een korte tijd leraar aan het college in Brugge. Pater Vcrleye was stichter en beheerder van het Europa College (1949) in Brugge en stichter en beheerder van het Centrum Ryckevelde, Europees en internationaal vormingscentrum (1956) in Damme. Op 20 februari 1971 werd Karel Verleye plechtig in de Europese Eresenaat van de Unie van Europese Federalisten opgenomen. Dit gebeurde samen met de Zwitserse filosoof Denis de Rougemont, de Franse schrijver Robert Aron en de Engelse federalistische voorvechter Thompson. Dr. Guido Naets hield toen de promotiercde. In 1990 mocht hij uit handen van de Duitse ambassadrice in Brussel het

SOFT COMPUTER RitV

Bundesverdienstkreuz in ontvangst nemen en in 1991 werd de CDE-Europaprijs in Kortrijk aan hem overhandigd. De Palmes AcadĂŠmiques kreeg hij in 1997 van de Franse minister van Cultuur en injuni 2000 benoemde de Belgische Regering hem tot Commandcur in de Kroonorde. Op het bidprentje lezen we: 'Karel Verleye heeft geleefd vanuit een diepe evangelische inspiratie. Geboeid door de figuur van SintFranciscus van Assisi werd hij Kapucijn. Hij had een oprechte en warme belangstelling voor elkeen die hij ontmoette, was een ware vriend, een wijze raadgever, iemand die altijd het goede in elk mens wilde zien en stimuleren. Hij was een man met een groot plichtsbewustzijn. Zijn engagement was volledig, ook in de kleine dagelijkse dingen. Hij koesterde een grootse droom die hij niet overtuiging kon overbrengen. Velen heeft hij een Europese roeping van vrede, verzoening, verdraagzaamheid en samenwerking voor een nieuwe, betere wereld meegegeven. Hij heeft er

Pater Karel A nionius Verleve niet onverwoestbaar optimisme zijn hele leven aan gewijd. Hij had ruime belangstelling voor nieuwe geestesstromingen in godsdienst, cultuur en samenleving. Zijn grote eruclitie en fenomenaal geheugen maakten van hem een gewaardeerde spreker en stimulerende gesprekspartner. Zijn grote spirituele diepgang maakten hem tot een man van gebed: hij zag zijn dood als een overgang naar een nieuw leven, waarvan hij de volheid nu mag ervaren.' In de lente van 2000 schreef ik o.a. in een brief aan alle paters Kapucijnen met 'wortels' in Meersel-Dreef: 'Eigenlijk zou ik u allen eens

Zo eenvoudig is digitaal.1

BVBA

COMPUTF.RS - TELEFONIE SOFTWARE - KANTOORMEUBILAIR

Olympus KIT C-3020

Nikon E-775

Epson Stylus Photo 895

VOL 3.2 Megapixels 3x Optische zoom 2.5x digitale zoom

2.1 Megapixels 3x Optische zoom

Stand-alone foto printen

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN: Ma 13.30-18.00 - Di-Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 - Za 09.00-12.00 http://www..softcomputer.be e-mail: infosoftcomputer.be 20


graag samen willen ontmoeten op een bepaalde plaats. Natuurlijk denk ik dan op de eerste plaats aan het klooster van de Dreef of elders, bijvoorbeeld in Ryckevelde ... voor een gesprek (en foto) Enkele dagen later ontving ik reeds een antwoord van pater Verleye: Proticiat voor uw initiatief... Wat mij persoonlijk betreft, zijn er wel een paar hinderpalen voor mijn deelneming. ... Erger is voor mij, dat ik me niet meer met eigen wagen kan verplaatsen, en dat ik Op mijn leeftijd niet meer 'transportabel' ben. Ik ben trouwens toch geen echte Drevenier, gezien ik er nooit echt gewoond heb, maar er alleen vanaf '34 vakanties doorgebracht heb.

Naar Meersel-Dreef Karel Verleye, geboren te Meehelen, overleden te Damme en begraven in Meersel-Dreef. Toch wel merkwaardig. De naam Verleye is zeker geen typisch Kempense familienaam. Waarom kwam de ftirnilie Verleye naar Meersel-Dreef? De vader van Karel Verleye, geboren in Zedelgem (West-Vlaanderen), was de chauffeur van kardinaal Mercier in Mechelen. De moeder van pater Verleye was Theresia Van Alphen van Meersel-Dreef. Zij was in dienst bij de familie Vooriman. Deze familie verbleef tijdens de zomermaanden in Meerle en de rest van het jaar in Brussel. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 1914-' 18 woont Theresia Van Alphen, samen met de familie Voortman, in Brussel. Gedurende vier jaar konden zij iiiet naar Meerle of Meersel-Dreef komen want de Duitsers hadden even ten noorden van Hoogstraten de beruchte prikkeldraad geplaatst. Ondertussen was vader Verleye de chauffeur geworden van de Italiaanse nuntius in Brussel. Daar in Brussel, ver van huis, tijdens de oorlog, leerden vader en moeder Verleye elkaar kennen. Na de oorlog komt Theresia Van Alphen mei haarverloofde terug naarhuis in Meersel-Dreef. Zij trouwen op 4 juni 1919 te Meerle en gaan dan in Mechelen wonen waar het eerste kind, Karel, wordt geboren, Omwille van het nieuwe werk van vader Verleye bij de Nationale Bank,

verhuisde het gezin Vcrleye-Van Alphen naar Ruisbroek (bij Brussel). In 1934 overlijdt vader Jan Verleye, nauwelijks 43 jaar. Het gezin telt dan vijf kinderen - Karel, Germaine, (Marie +) Henri, Jozcf cii Jan - en moeder Theresia is op dat moment zwanger van haar zevende kind. Toon. Het besluit is vlug genomen. Moeder Verleye verlaat haar winkeltje niet rookartikelen en komt niet haar gezin definitief naar Meersel-Dreef. Theresia Verleye-Van Alphen is gestorven in liet najaar van 1972.

Een groot levenswerk De Europa-idee ontdekte pater Verleye tijdens dc Tweede Wereldoorlog 1940- '45 in liet boek van de Duitse pedagoog Dr. F.W. Foerster. 'De Wedergeboorte van Staats- en Volksleven'. Kort na de oorlog werd hij in zijn Europese overtuiging gesterkt door de werken van Richard Coudenhove-Kalergi, allerlei federalistische tijdschriften en door liet deelnemen, vanaf 1947, aan de vergaderingen van de eerste naoorlogse actiecomités voor een verenigd Europa. Het ging toen nog om zeer beperkte groepjes, althans wat België betreft. De eenwording van Europa leek hem ook, als kapucijn, een voortzetting van de taak die in vroegere eeuwen door grote figuren van de Orde begonnen was, ondermeer door de diplomaat Laurentius van Brindisi (1559-1619) en Marcus van Aviano (1631-1699). Van 7 tot 10 mei 1948 nam Karel Verlcyc, sanien niet een 800-tal andere afgevaardigden uit 26 landen deel aan liet Congres van Den Haag. Hij was er bij de Belgische delegatie ingedeeld als medewerker aan twee tijdschriften van het ACW (Algemeen Christelijk Werkersverbond), nI. 'De Gids op Maatschappelijk Gebied' en 'Les Dossiers de l'Action Sociale Catholique', waarvoor iiij de Europese rubriek verzorgde.

EUROPA COLLEGE Een paar dagen na zijn terugkeer uit Den Haag vernam pater Verleye dat er in Brugge een plan bestond om een centrum voor internationale

13e ititi'aaiIpleehfiglieiJ it 13i'ugge rt'erd/ ,gei'u/gd door (It /)rg/'afefliX in

congresseti cii nianifestaties op te richten. Op liet Congres van Den Haag had de Zwitserse publicist Denis de Rougemont aangedrongen op de stichting van een 'Europees Cultuurcentrum'. Zouden de twee niet te combinereii zijn? Het Brugse stadsbestuur was het plan alvast genegen. Denis de Rougemont liet pater Verleye weten nog over geen mandaat te beschikken om daarover te onderhandelen. Later bleek dat de Rougeniont het centrum in Genève wilde onderbrengen, wel met de niogelijkheid dat een gespecialiseerde afdeling in Brugge zou ondergebracht worden. Om dat gedaan te krijgen, richtte pater Verleye een plaatselijk comité op, waar Dr. De Winter voorzitter van werd en hijzelf secretaris. Op de vergadering van de Internationale Culturele Sectie van de Europese Beweging op 18 september 1948 in Parijs werd de specialisatie duidelijk: trefpunt van een federatie van Europese universiteiten. De bijeenkomst van 4 en 5 januari 1949 ging een stap verder en sprak over dc oprichting van een heuse Europese universiteit. Om na te gaan of dat wel haalbaar was, bracht Salvador de Madariaga op 16januari een bezoek aan Brugge. Dankzij de medewerking van de West-Vlaamse gouverneur van Outryve d'Ydewalhe werd nu ook de Brugse burgemeester voor liet plan warm geniaakt. Eindelijk kon gestart worden niet de voorbereiding van wat gaandeweg als realistischer werd beschouwd: een postuniversitair Europees opleidingsinstituut. Van 20 septeniber tot 8 oktober 1949 werd een internationale voorbereidende zitting georganiseerd en op 12 oktober 1950 startte het eerste academiejaar, niet Hendrik Brugnians als rector en pater Verleye als afgevaardigde bestuurder.

CENTRUM RYCKE VELDE In 1956 begon pater Verleye aan zijn tweede groot project: het Centrum Ryckevelde. 1-let was immers snel duidelijk dat de Europa-idee aan de brede bevolkingslagen, en dejongeren in liet bijzonder, moest uitgelegd worden. Onder leiding van pater Verlcye werden er dan ook internationale seminaries opgezet, publicaties uitgegeven en didactisch niateriaal aangemaakt. De Europese vormingsdagen voorjongeren. die hij in 1961 uit de grond stanipte, zijn tot op heden nog altijd het paradepaardje van het eenirlim. In juni 2001 vierde Karel Verleye, samen niet (Ie vele medewerkers en sympathisanten de 45 erjaardag van dit Europees en Internationaal vorniingscentrum. Naaut de dagehijki;e leidiiig van liet centrum, do vele publicaties een onnoemelijk aantal voordrachiten op Ryckevelde en in bijna alle parochiiezahen die Vlaanderen rijk is., maakte pater Verleye diverse reizen, trad hij op in allerlei radio- en tv-programma's en volbrachit hij verschillende opdrachten voor de kapuc ijnenorde. t let Centrum Ryckcvclde is gevestigd op een doniein van 120 ha bos, heide en weilanden, net huiten Brugge in Sijsehe en 01) een boogschieut van de historische kern van Damnie. liet kasteel (1913) werd opgetrokken door Raphiaël Gillès Je Péhichiy, ter'.vijh het herenhuic oompronkeltjk uit de 15 11 eeuw stamt, maar vele verbouwingen kende. De kans is klein dat de Minderbroeders Kapuc ijnen buinen de orde een opvolger vinden voor pater Verleye. Waarschijnlijk zal de leiding van het centrum IILI overgenomen worden door de leken die daar momenteel werkzaam zijn. (/s) 21


Vice Versa in Hoogstraten Uitwisseling tussen het noorden en het zuiden met Leopold Mamtsaï uit Kameroen. Uit 20 verschillende landen ut Afrika, Zuid-Amerika en Azië kwamen ze, 50 gasten uitgenodigd door Broederlijk Delen voor een veertiendaags verblijf in Vlaanderen. Niet om een plezierreisje te maken in liet West-Europese continent maar om grondig kennis te maken met die ene Organisatie die partner met hen is in liet zuiden. Een eerste week werden ze letterlijk in verschillende Vlaamse gastgezinnen gedropt om kennis te niaken met de vele vrijwilligers van Broederlijk Delen en hun leefgemeenschap. In een tweede week kwamen ze samen met nog 150 Vlamingen om eeii groot seminarie te houden rond heel wat ontwikkelingsproblemen in het zuiden. Dit "vice versa gebeuren" werd afgesloten met eeii heus wereldfeest in Geiit op 16 maart. Leopold Mamtsaï uit Kameroen was één van hen. Als ontwikkelingswerker in een grote landbouworganisatie (CDD Maroua) was het gepast dat hij een bezoekje zou brengen in een streek waar land- en tuinbouw nog in volle glorie aanwezig zijn. Van 2 maal-t tot II maart verbleef Leopold (tussen struik en boom) bij Els Fransen.Josée Fransen en Frans Snels waar hij kon uitrusten van vermoeiende dagen cii dc volgende dag met een stevig ontbijt kon beginnen. Met de hulp van velen is er op korte tijd een serieus programma in elkaar gebokst om deze jonge Kameroences de verschillende hoeken van het Hoogstraatse continent en omgeving te laten zien. Hild Peeters zorgde dat alles in goede banen werd geleid ... en ze zag dat het goed was. Een geleid bezoek aan de omgeving, de veiling, pi-oefbedrijfder Noorderkempen, verschillende serres in werking, landhouwbedrijven, de Widargemeenschap in Merksplas. Desta, wereldwinkel. rusthuis ,.., werden afgewisseld met een gezellige babbel aan tafèl bij verschillende mensen. Een mondiale voormiddag in het Spijker, een sponsortocht, ontvangst op het gemeentehuis, vendelen met dc KLJ, ja zelfs een bezoekje in de kraamkliniek brachten heel wat gesprcksrof tot leven . Zovele ontmoetingen en ervaringen, keurig vertaald door vertaIers van eigen bodem, veroorzaakten heel wat beweging. Alles werd feestelijk afgesloten met het wereldwinkeletentje waarop ook Leopold een handje uit de mouwen stak. Om te beginnen was liet hier veel te koud. Ja, wat wil je als je gemiddeld 30 °C gewoon bent. Zo liep hij dus ingepakt niet vier, vijf kleding-

iii Je 1 22

stukken rond van hier naar daar. Hij keek verbaasd op van de georganiseerdheid in, bijvoorbeeld de tuinbouw-wereld. De gestruktureerde samenwerking tussen proefbedrij ven. serres en veiling is iets dat hij niet echt kende maar de ideeën gaan in zijn hoofd nice naar Kameroen. Zijn interesse om woningen te bouwen (waarvan hij menigc foto nam) kreeg nog een extra informatief tintje bij liet bezoek aan Desta. Waar hij opmerkelijk van genoot was de gastvrijheid en de vele babbels bij allen die hij bezocht. Lees even mee in de volgende woorden die hij achterliet aan alle inwoners van Hoogstraten en omstreken: Enkele woorden voor de bewoners van Hoogstra ten Leopold Man tsai Jagai CDD Maroua-Ca,neroun Op liet moment dat ik me klaar maak om uit I-Ioogstraten te vertrekken, wil ik, uit naam van de organisatie clie ik vertegen woorclig en uit nciain van al de mensen uit het bisdom van Maroua-Mokolo, zee;- oprecht bedanken: - al de mensen die ik heb gezien en die mij hebben gezien. Ik keer te/-lig met de indruk dat zij zeer stmpalluek zijn;

Er ,iioet zoveel beluisterd en bekeken worden. - en vooral diegenen met iiie ikhehgesproken. zowel in cle gezinnen als in de bedrijven die ik heb bezocht. Ik heb gezien hoeveel aandacht zij hebben voor de moeilijkheden van liet Zuiden in liet cilgemeen en VOO, - Kameroen in liet bijzonder; ook merkte ik hun waardei-ing voor cle knappe voetballers van Kam eroen. Ik keer terug met de gedachte dat liet mogelijk moet zijn om onze leven.so;nstandigheden te ve,-beteren mei uw hulp. Toch weet ik ook dat liet onmogelijk is tiii' gespecialiseerde landbouw, uw hoge technologie en itri' succesrijke coöperatieve organisatie naar onze situatie over ie planten. Toch zon ik u ook willen aanmaiien om de waarde die u hecht aan hei begrip arbeid' enigszins te herzie,i. Ik heb de indruk dal jullie dit zeer overschatten en dat jullie hiervoor ook een prijs betalen, nl. liet losse;- worden van cle frmniliale banden, liet stijgend aantal echtscheidingen en de tehooi-gang van liet m-eligieuze. Dank u voor al deze ervaringen en van harte welkom in Kameroen, Afrika in miniatuur, niet zijn grote diversiteit en zijn vele toeristische charmes.

Acindacht voo; - ile iai-Icenskireek.


Eerste Belgische aardbeien H000STRATEN - Woensdag 6 maart werden op de veiling te Hoogsiraten (ie eerste Belgische aardbeien van het nieuwe seizoen verkocht. Eén kistje van 1,6 cocrd dooi telet Adriaan van Boxel uit kg van de variëteit Lambada werd aangv Meersel-DreelI De eerste koop van hct aardheienseizoen ging naar de Nederlandse klant Bakker utt Barendrecht aan de prijs van 400 euro per 200 grani. Adriaan Van Roxel is reeds meerdere jaren leverancier van de eerste Hoogstraatse en Belgische aardbeien. Zoals voorheen staat hij ook dit jaar dc opbrengst «dii zijn piiuieur volledig af voor een goed doel. Door de inbreng van de veiling - in naam van dc aardbeitelers wordt de opbrengst van deze verkoop verdubbeld. Zo kon een bedrag van 6.400 euro geschonken worden aan het kinderfonds van Leven sI iii. De aardbeitelers van Veiling Hoogstraten maakten van deze gelegenheid ook gebruik om een andere primeur voor te stellen : ze pakten uit met een echte promo-automobiel, volledig aangekleed in de huisstijl van de Hoogstraatse aardbei. 1-liermee willen ze hun producten nog meer onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek. Deze promotie-auto kan ook ingezet worden voor publicitaire acties van het klienteel van de veiling. Veiling Hoogstraten verkocht in het jaar 2001 nagenoeg 13.000 ton aardbeien, voornamelijk van de variëteit Elsanta en realiseerde hiermee een productomzet van 1,419 miljard bef. De aardbeien van onze veiling zijn te koop van maart tot december met aanvoerpickcn tijdu de maanden mei, juni. juli en augustus. Ongeveer 80% van de aanvoer is bestemd voor de uitvoer en vindt zijn afzet in gans Europa. Voor het jaar 2002 verwacht men een lichte toename van de aanvoer. De kaap van 15.000 ton komt weer in het vizier en gezien de huidige toestand van het plantmateriaal zou het een kwaliteitsvol jaar kunnen worden. Aardbeien maken ruim 45% uit van de productomzet van Veiling Hoogstraten. Daarnaast zijn tomaten, paprika, komkommer en sla ook belangrijke producten. Deze tol) vijf is goed voor 98% van de totale omzei.

Aardbeien daarenteecu kenden een beiere provorming dan het voorbijejaar. De wisselvallige weersomstandigheden in het voorjaar maakten dat de productie met ruiiim 1500 ton minder blee t' steken 01) 12.800 ton (-10,5%). Veiling Hoogstraten is een gemengde groenteen fruitveiling. Met de omzet van 77.877.000 euro is ze momenteel nummer drie in de Belgische veilingwereld, na de grotere broers uit Sint-Katelijne-Waver en Roeselare. De veiling werkt ook nauw samen met de veilingen Zundert en Profruco voor de commercialisatie van aardbeien en met de veiling van St.Katelijne-Waver voor de verkoop van groenten. Het jaar 2001 kende verder nog de opstart van een centraal sorteerproject voor paprika waar vanaf2002 ruim 22 ha zal gesorteerd worden of zo'n tweederde van het totale areaal. Bij het begin van 2001 ontving de veiling een externe certificatie l-IACC'P (voedselveiligheidsysteem

voor de verwerkers en verhandelaars) en sedert de tweedejaarhelft wordt nadrukkelijk gewerkt rond de EurepGap (voedselveiligheidsysteem voor de producenten) met begeleiding naar certit'icatie van telersbedrijven. In 2002 staan o.a. een verdere automatisering van het sorteerproject voor paprika en het verwerven van een BRC-certificatie (British Retail Consortium) als doelstellingen geformuleerd. Deze certificaten inzake voedselveiligheid zijn heel belangrijk voor de export. Wie belangstelling heeft voor het dagelijkse reilen en zeilen van Veiling Hoogstraten vindt nog meer informatie via internet \s'\vwvcJIinghoogsftaIcn.be

Gheselien van de Aardbei Ook de Grootmeesters van liet Flertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten waren aanwezig bij dc levering en verkoop van de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen in de veiling aan de Loenhoutseweg. Vrijdag 15 maart ging een delegatie van de Ghesellen van de Aardbei reeds voor de 25' keer de aardbeien aanbieden aan de Koning in Brussel en donderdag 21 maart kregen de Gouverneur en de Bestendig Afgevaardigden van de provincie Antwerpen hun jaarlijkse portie Hoogstraatse aardbeien. De agenda van het plomnotieteam van Veiling

Hoogstraten is voor dit jaar reeds behoorlijk gevuld. Zo gaande Ghesellen o.a. op vrijdag 17 mei naar Middelburg om het project 'Scholen aan de Schelde' culinair te ondersteunen. De besturen van de provincies Zeeland en Antwerpen hebben hun goedkeuring gegeven aan een samenwerking tussen de hotelscholen ROC Middelburg en PIVA Antwerpen. De voornaamste doelen van dit project zijn t wederzijdse promotie van streekproducten, uitwisselling van studenten en het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal en cursussen in het kader xan een streekgebonden gastrononsie.

Hoe was 2001? Veiling Hoogrtraien doot het hoekjaat 2001 af met een omzet aan tuinbouwproducten van 77.877.000 euro tegenover 85 489 OflO euro in 2000, ofwel een minderomzet van 8,9 %. De voornaamste reden hiervan ligt bij een lagere prijsvorming van bijna alle groenten die op de veiling tot de huofdgroep van glasgroenten horen : tomaten. paprika en kornh'ommci i'onrden beduidend lager. Al deze producten echter voerden een groter volume aan. Dit volstond niet om, op veilingniveau, de prijsval te coml'°°'r In 2000 was de prijsvormmg tntzonderli jk goed voui liet hele pallet van glasgroenten. Afgemeten aan 1999 is de jaaromzet 4,8 % hoger en scoren alle producten prijsmatig zoals twee jaar geleden. De prijsverlaging komt bovenop een sterk gestegen energiekost voor de productiebedrij ven waardoor het i nkoinen voor de telers onder druk komt te staan. Dit is zeker liet meest uitgesproken bij de telers van gele paprika.

Voorzitter Corneel Verineiren cii directeur Paul Vandci'ha//cii i,iii 1 i/iIlL, Ibi,,g'ii'ulcii. samen met de Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap i'an (Ie Glicsellen i'an de Aardhei bi/de aardbeien-promotie-auto met daarin telerAdriaan Van Boxel en de eerste aardbeien van liet nieuwe seizoen.

23


JAPAN

Shabu-shabu Verzengd rundsvlees met een geurige saus Water wordt gekookt in een Mongoolse pot. 1 -let is een ijzeren pot waarvan de bodem in het midden naar boven stijgt. Daar is dan een opening waarlangs het vuur naar omhoog klimt. Het ding ziet er uit gelijk een ijzeren Mexicaanse sornbrero. Met uw eetstokskes pikt ge de schellekes rood vlees, zo dun gesneden als sigarettenpapier, en waait ze een paar keren over en weer in het ziedende nat tot ze verzengen en dopt ze in een prikkelende sojasaus en laat ze dan wegsmelten in uwe mond en maag.

('Jr. Japanese Cookingfr J-Jealth and Fitness'. Kivoko Konishi, Tokyo, 1983. Onwettige en omslachtige vertaling van mij. Wij gingen op oudejaarsavond shabu-shabu eten bij Micliiyo's moeder thuis. Dat was toevallig 01) de laatste dag van verleden jaar, den 3 l' december. 't Moet toch wel lukken. Op een maandag. We reden in de vroege namiddag van huis weg. 'Dan zijn we deze avond in tijds thuis', zei ze, terwijl ze haar veiligheidsgordel aantrok en haar RayBan-zonnebril op haar wipneus zette. Er parelden een paar zweetdruppels op die neus, gelijk blinkende speldenknoppen. 'Ik heb ons moeder getelefoneerd dat ze voor niks moet zorgen, dat we alles meebrengen, anders is ze de hele dag in de weer'. Op de achterbank van onze Toyota Starlet lag alles. De groenten en het vlees en ze had in de voormiddag nog met de gauwte zo'n draagbaar gasvuurke gekocht dat ge op de tafel kunt zetten en erlag ookeen pak met drie kleinegascanisters bij. Michiyo bestuurt haar wereld gelijk een leger in slagorde. Och, die Japanse vrouwen met hun glimlach die alles zegt en niks verklapt en de sierliJkheid van hun kimono's waarin ge uwen weg kwijt geraakt. Ge moet ze kennen. Ge kent ze nooit. 'Vooruit', zei ze. 'We zijn weg'. De winterluchi stond hoog en zilverblauw boven de zee die van gcaderde donkere leisteen was. De felheid van het licht deed zeer aan de ogen. Zelfs de kusten aan de overkant van de Tokyobaai ginderwijd, waren te zien. Na Odawara ging het binnenwaarts het land in. Daar lagen links van ons de ptnperen bergen van het middenrif van Japan een of andere versie te zingen van de Brabançonne: 'Juicht bergen, juicht in vreugdevoll' akkoorden taratara enz.' De driehoek van de Foeji stak er boven uit gelijk een stuk witte marmer. Wat een manier om de laatste dag van het jaar te zijn Ge roept 'schol' tegen de hele wereld. 'Niet zo hard rijden !', brulcle Michiyo tegen mij, want ik hoor niet goed meer. Om zeven uur zaten we op de tatami. Ik wil zeggen op de rijststromatten op de vloer rond dc eettafel van moeder Ogata. De Mongoolse pot stond te zieden en daarroncl lag het materiaal dat we er dra gingen in gooien: de Chinese kool, de zwarte paddestoelen, het hieslook, het zeewier, de bonenkaas en natuurlijk de dunne vleesschellekes uitgespreid op vier telloren. Neven mij zit Kanji als maar door te vertellen. Kanji is getrouwd met Nobuko, dc jongere zuster van Michiyo. Ze hebben twee meisjes: Saki, die in een modewinkel werkt en Ai, die het laatste jaar middelbare doet. Hij is dus mijn schoon- en vandaag ook in ijn drinkebroer, want hij had me al vinnig getrakteerd op een stevige borrel Napoleon cognac. 'Goeiekoop bemach-

24

tigd in liet likeurwinkeltje ni de buurt', zei hij. 't Zal wel van de familie van het honderdste knoopsgat van de keizer geweest zijn. volgens ons gezamenlijk en deskundig oordeel, maar dat kan ons geen barst schelen. Kanji, moet ge weten, is taxichauffeur met een diploma van economie aan een of andere hogeschool. Hij heeft het tegenwoordig zelfs gebracht tot baas van het syndicaat van de chauffeurs. En praten kan hij. Als ge hem bezig hoort over al dat volk dat hij meepakt m zijne auto of wat hij tegenkomt op zijn werk, of bijvoorbeeld over de politieke warboel van dit land, dan ontdekt ge Japan op zij ii 's werkdags, met alles er afen niks meer er aan. 't Doet allemaal deugd. Ge voelt er uw eigen helemaal in thuis. Zijn ogen tintelen van de deugd achter zijn brilglazen. Hij is groot en zo mager gelijk een panlat. Ge zoudt hem in tweeĂŤn kunnen knippen met een schaar. De stemmen van de twee meisjes. Saki en Ai, kabbelen gelijk een rivierke op de achtergrond en Nobuko zit, zoals altijd, te glimlachen. Ze zegt niet veel en moeder Ogata ligt te zeuren dat ze de brok rauwe tonijn veel te veel betaalde. Hij is helemaal niet zo vers gelijk als dat ze in de winkel haar hebben wijsgemaakt. Straks hijgen we daar elk een stuk van. Tegen de negenen zeggen we dat we maar gaan opstappen. Eigenlijk zouden we dat niet niogen doen. Eigenlijk zouden we moeten wachten tot middernacht en dan onze hak aanschieten en naar buiten de vrieslucht in trappen en tussen al dat volk gaan lopen naar de tempel toe. Tussen de walm van de gebakken inktvis in de kraamkes en de scherpe geur van de wierook. Vooruit schommelend tot aan de brede bakken overspannen met kiekendraad en daar wat klein geld in gooien. Aan de overkant van de bakken, in de tempelhal. zit de bonze in zijn geelgoud ornaat. Nu en dan smijt hij stokskes in liet vuur dat voor het statige beeld van de Boeddha met vlagen opflakkert en hij zit zij ii gebeden te scanderen. IJwe kop buigen en in uw eigen wensen dat ge geluk moogt hebben in de liefde, of met de klein mannen of dat ge liet ingangsexamen passeert of (lat de zaken dees jaar goed gaan, (Allee, wat wenst ne niens tenslotte in zijn leven? Wat is geluk eigenlijk? Och, 't zijn de kleine dingen die liet doel).) en dan een paar keren in de handen klappen en ge kunt gerust zijn voor een jaar. Maar ge moet ook de tempelklokken met Nieuwjaar horen dreunen. Niet gelijk de klokken ginder die vanuit een hoge toren naar beneden beieren. De klank komt van diep uit de

grond, uit de aarde, met lange tussenpozen. Hij klimt door uwe ruggengraat naar omhoog dat ge efkens huivert. Gelijk wanneer ge in de vroege morgen versuft uit uwe slaap naar boven komt uit een drooni die ergens in u verborgen zit maar die ge u niet nieer kunt terugwijzen. Ik heb ergens ooit gelezen over klokken die verzonken zouden liggen in verlaten moerassen en meersen en die gingen luiden wanneer er heil- of onheilspellende dmgen gingen gebeuren. Ik heb altijd gedacht dat er zon klok verzonken moest liggen in 't Bootjesven en waarvan met kerstnacht bijvoorbeeld, liet gelui doorheen de mist en de bossen van Wortel-kolonie verloren ging dwalen Met de Kawamuras ging ik ooit met Nieuwjaar naar een tempel in Kyoto. Daar zagen we ze bezig bij een afdak waar dc formidabele bronzen stolp van de tempelklok was opgehangen. Een tiental kaal geschoren kerels in witte en zwarte gewaden, niet gespierde armen en stevige kuiten, wijdbeens langs beide zijden van een balk. Elk aan een stuk koord trekkend laten ze de balk een paar keren over en weer zwengelen om hem dan mict alle geweld gelijk een stormram tegen de btutenkant van de klok te bonken. Boem ... over de koppen heen, door heen de walm en de rook de nieuwjaarsnacht in. We reden echter tegen de negenen terug zodat we onderweg niet verstropt geraakten in de massa's tempelgangers. 'In tijds terug thuis, voor dat de herrie begint!', had Michiyo gezegd. De winter is bijna vergangen. 'Des Meien schijn' ziel) we nog niet. Maar er bloeien witte en rode pruimenbloesems op de heuvelruggen van de streek. En ge doet best van op zaterdag en zondag uit Atami, de stad luernaast, weg te blijven, want liet krioelt er dan van bussen en taxi's niet gasten die naar de bloesems komen kij ken.

Louis

De vrouwen en aprillen, ze hebben beide hun grillen.


DAGBOEK J

!Iill

.1

Laatst was het beroep van onthaalmoeder' in het nationale nieuws. Alle ouders van kinderen die ooit bij een onthaalmoeder verbleven, weten dat de verantwoordelijkheid van die 'moeders' immens groot is. Een betere bescherming dringt zich dan ook op. In het belang van de drie partijen, ouders, kinderen en niet in het minst voor de onthaalmoeders zelf. Daarover willen we het hier niet hebben. Om u een beeld te schetsen van deze belastende job laten we twee onthaalmoeders hun ervaringen van een week vertellen. Eerder toevallig komen ze allebei uit Meerle.

Ik ben onthaalmoeder Maandagmorgen rond 7.30 uur ver acht ik de eerste kindjes. Voor hun aankomst hebben we al enkele huishoudelijke werkjes verricht en zijn we al druk bezig met de voorbereiding van

het eten, want de kinderen krijgen twee maaltijden per dag, aangepast aan ieders leeftijd. Ze beginnen aan te komen. De eerste die er is, komt altijd vrolijk aan. Nummer twee was vorige week ziek en heeft het nu wat moeilijk met afscheid nemen. Toch wordt er nog daag' gezwaaid. De volgende is de leider van de bende en wordt steevast door de anderen omhaald. De voorlaatste moet altijd even op schoot en wat geknuffeld worden. De laatste komt niet opdagen. Misschien is er iets met de mama, die verwacht deze maand een baby'tje. Ondertussen hebben ze de nieuwe puzzel op de speeltafel ontdekt. Wat later staan ze met z'n allen in de keuken te dansen en te springen (het stormweer is toch voorbij, hé'?) De decibels gaan een toontje lager als ze merken dat ik bezig met drank en een hapje voor hen. Ze volgen me als kuikentjes achter een moederkloek aan naar de veranda. Dit vinden ze altijd een fijn moment. Dan maken we even tijd om samen boekjes te bekijken. Hier en daar loopt er ondertussen vel iemand met een reukje rond, dus tijd om zo nodig pampertjes te verschonen. Zo tikt het klokje verder. Om kwart na elf is het stilaan tijd om verder te doen met het eten. Het duurt dan ook niet lang of ze willen al in de stoelen om hun hongerige maagjes te vullen. Snel is er anderhalf uur verlopen, schone pampertjes aan en dan is het bedtijd. Eén voor één mogen ze de trap oplopen. Dan worden ze met een kusje lekker ingestopt. Eéntje is al in dromenland voor ik het

kusje kan geven (het is maandag). Dan heb ik even rust en tijd om wat te doen. Half vier ziin ze er weer, tijd voor de fruithapjes en de boterhammen. Sinds lang is het vandaag zacht en droog weer, zodat ze nog eens buiten kunnen. Dat vinden de kinderen geweldig. Met de fietsjes, autootjes en de traktor kunnen ze zich uitleven tot ze met de mama of papa naar huis vertrekken. Dinsdag is de kleinste er ook bij. Eén na één arriveren ze weer. Iemand wordt vandaag 6 maanden. Een papa blijft wat hangen om te zeggen dat hij weer papa is geworden, en dat vinden we met z'n allen prachtig nieuws. Even is er ruzie: natuurlijk willen ze weer met hetzelfde spelen en dat moeten we dan even oplossen. De telefoon gaat over. Het is de papa van het kindje dat gisteren niet is komen opdagen. Sorry maar ik had moeten bellen, vergeten. En of ze vandaag toch nog mag komen. Dat wordt dus toch nog een drukke dag. Tijd voor drank en hapjes, pampertjes verschonen. Kleuren op een groot blad dat ik op de speeltafel vasthecht. Veel plezier als ze het nadien mogen scheuren. Dan weer eten, en slapen. De kleinste blijft wat

langer in de box en gaat dan naar bed. Opnieuw kan er buiten gespeeld worden na het dutje. Tot ze met een knuffel en een kusje naar huis vertrekken. Tot morgen dan weer. Woensdag is het minderdruk. Ik heballeen drie kindjes in dc voormiddag. Eerst even vrij spelen, dan de painpers, drank en eten. De kleinste gaat nog even naar het bedje, en de groten maken de houten puzzel. Wel moeten we even helpen. Zo is het vlug middag. De laatste dag van de week. Althans deze week. Druk want er moet weer gekookt en gezorgd worden. We zijn vroeg in de weer. En dan zijn ze er weer. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Die kinderen zijn altijd blij als ze mekaar weerzien en daar voel ik me dan ook weer goed hij. De dag gaat verder zoals een andere. We zingen wat en vertellen, even vrij spelen, eten, slapen, nog eens buiten tot ze weer vertrekken. Vrijdag, ik heb verlot wegens familiale omstand i gheden.

(1Jar FIoîen)

Dag van een onthaalmoeder 7.30 uur. Het eerste kindje wordt gebracht. 7.45 uur. Vanaf dit uur komen de volgende kindjes regelmatig binnen zodat ze er tegen 9 uur allemaal zijn. Op woensdag is het minder druk, dan zijn er veel mama's thuis. 8.00 uur. Ik geef het kleinste kind de fles, zet haar in de box, en leg haar dan in het bedje. De anderen spelen wat samen. Een paar zitten nog in de box. Soms moet ik wel eens tussenbeide komen hoewel dat meestal wel meevalt. Ondertussen worden de nodige pampers ververst en de grotere kinderen worden op het potje gezet. Dit maakt deel uit van de voorbereiding voor school. 10.00 uur. Tijd voor het tussendoortje. Een koek of een appel en wat drinken. Ik start met het klaarmaken van het middagmaal. Warm eten: verse groentensoep, patatjes met kip en worteltjes, yoghurt met vers fruit als dessert. Een andere dag is er spinazie met vis. De pot schaft elke dag \vat anders. Vooraleer ze aan tafel mogen, ruimen we samen wat op. 11.00 uur. Als de soep verschijnt, willen ze om ter eerst aan tafel. De groten eten zelf, de kleinsten worden geholpen. Na het eten. pampers verversen en met zijn allen naar het bedje voor een middagdutje. Twee van de

kinderen worden opgehaald, de rest blijft tot 17 uur. Ondertussen was ik af, ruim nog eens op en zet het vleruutje klaar. Even is er tijd om voor het eigen gezin te zorgen, wat strijken. 14.00 uur. Na ongeveer 2 â 2,5 uur slapen worden de kindjes één voor één wakker. Pampers verschonen. Dan kan er gespeeld worden: in het ballenbad, op (te schommel. rijden met de (loop)fietsjes, met de blokken spelen. Af en toe lees ik een verhaaltje voor. Enkele groteren willen ook wel eens kleuren: van tekenen komt nog niet veel in huis'. wat streepjes trekken, één enkel rondje verschijnt wel eens op papier. 16.00 uur. De klemnsten krijgen hun fruitpap. Als dat beëindigd is. eten de groten hun boterhammetjes. Daarvoor helpen ze met tafeldekken: bordjes op tafel zetten, de boterpot en het broodmandje. Maar eerst moeten ze opruimen. jong geleerd is oud gedaan. Met zovelen rond de tafel, dan eten ze wel eens om ter meest. 17.00 uur. Vanaf nu komen de mama's of papa's hun scha0es halen. Tijd om alles op orde te zetten en te poetsen. Morgen is er weer een dag. Pas dan is er tijd voor een hobby en de familie.

(JVii'ina De Bruto) 25


vestingbouwer, bij de bouw van de omheining rond het Steen.

Hoogstraatse Koppen (26)

Rombout Keldermans Rombout Keldermans (ca. 1460-15 dec. 1531) was in de Spaanse Nederlanden dé bouwer van zijn tijd. De Bob Van Reeth van de eerste helft van de zestiende eeuw, of zoiets. Dat de man in 1524 bereid werd gevonden om het ontwerp voor de Hoogstraatse Sint-Catharinakerk te tekenen, was alleen maar te danken aan de goede banden van de graaf van Hoogstraten met het hof van Margaretha van Oostenrijk in Mechelen, waar ook de latere keizer Karel V opgroeide. Hadden er in de zestiende eeuw roddelblaadjes bestaan, ze zouden zonder twïj fel geweten hebben waarover schrijven. Koningen en keizers hielden er een leger minnaressen op na, buitenechtelijke liaisons waren eigen aan de verstandshuwelijken waarmee de adel haar eigen 'zuiverheid' wilde vrijwaren, ons kende ons, en er kwamen wel eens slechte kinderen van. Sla er alleen dc geschiedenis van het Engelse en het Spaanse koninklijk huis maar eens op na, en uw oren zullen fiapperen. De buitenechtelijke dochter van de keizer getrouwd met de kleinzoon van de paus? Het was in die dagen de gewoonste zaak. Giftige tongen en kwaadsprekers die zich in de omgeving van het hof van Margaretha van Oostenrijk in Mechelen ophielden, hadden de mond vol over de vermeende relatie tussen de giaal van Huugsliateii cii Maigaietlia van Oustenrijk. Officieel was Antoon de Lalaing niet meer dan een 'adviseur' van de tante van Karel V, maar in de wandelgangen deden verhalen de ronde als zou er veel meer aan de hand zijn. In de officiële geschiedschrijving is daar uiteraard geen spoor van terug te vinden. Gelukkig heeft een historicus als Simon Shama af en toe oog voor dit soort ..... euhm .... pittige anekdotiek. waarbij vooral blijkt dat er echt niks nieuw onder de zon is.

KarelV Toen karel V. die aan het hof van Margaretha van Oostenrijk was grootgebracht, eenmaal keizer was, stelde hij Romhout Keldermans aan als opperbouwmeester, en verleende hem ook een adelijke titel. Gevolg was dat hij voortaan vooral actief zou zijn in de grote steden, opdat moment Gent, Mechelen, Antwerpen en Brussel. In Gent bijvoorbeeld bouwde hij een nieuw stadhuis. In Antwerpen werkte hij het eerste als

Omstreeks 1520 werd ook begonnen niet de uitbreiding van liet koor van de O.L.-Vrouwekerk in Antwerpen. Ronibout Keldermans kreeg de opdracht toegewezen, samen met zijn assistent De Waghemakere. Op 14juli 1521 kwam de keizer persoonlijk de eerste steen leggen, maar liet werk zou nooit helemaal worden uitgevoerd. Een grote kerkbrand in 1533 en de hoog oplopende godsdiensterisis in de Nederlanden gooiden roet in liet eten.

Sint Catharina In 1524 begon hij aan liet ontwerp van de SintCatharinakerk van Hoogstraten, een opdracht van Antoon de Lalaing. Een jaar later was het ontwerp van de toren en de kerk klaar. Voor de fundamenten en de onderbouw maakte hij gebruik van de inrichting van de Sint Rombouts in Mechelen. die hij naar baksteen vertaalde. Pas lang na de dood van Keldermans werd de kerk in 1557 voltooid. (th)

Volgende maand: Bert Peleman

(kQ-tPittF

Geslacht Rombout II Keldermans kwam uit een roemrucht geslacht van bouwmeesters en architecten. Zijn vader. Rombout 1 Keldermans. was bouwmeester en architect, en leidde de bouwwerken aan de Sint Romboutstoren. Zijn grootvader was ook al stadsbouwmeester in Mechelen, terwijl zijn overgrootvader het stadhuis van Leuven nog mee had gebouwd. Rombout II zou evenwel deberoemdste telg uit het geslacht Keldermans worden. Hij werd door zijn vader ingewijd in de stiel. Aanvankelijk nog samen met zijn broer Antoon II, die het al snel tot stadsbouwmeester van Mechelen werd aangesteld. Na de dood van zijn broer, nam Rombout II die rol over, waardoor hij al snel in contact kwam met het hof van Margaretha van Oostenrijk. In die tijd werkte hij ook de Sint Romboutstoren van Mechelen af tot op de huidige hoogte. Zijn eerste ontwerpen hadden meteen een vrij klassieke allure, een studiereis in 1487 naar Italië zal daar wel niet vreemd aan geweest zijn. 1-lij werkte het stadhuis van Veere af, vervolmaakte het Hof van kannunik-humanist Busleyden in Mechelen en ontwierp een (niet meer bestaande) kruisgang voor de abdij van Tongerlo. 1-Jij ontwierp ook het paleis van de Grote Raad in Mechelen, dat pas in 1902 volgens de oorspronkelijke plannen werd afgewerkt. 26

EIKEN IKEN

• A'

• -

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern

Nu tijdelijk diverse partijen in de aanbieding!

AMQMADTMC Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Al op 25 april gooit de postbode de nieuwe MAAND bij u in de bus, beste lezer. Medewerkers, de tijd is zeer kort deze keer. Dus scherp al uw pennen want op woensdag 10 april verwachten we de kopij. Enkel sport- en dorpsnieuws nemen we nog graag aan op zondag de 14de


PUBLIREPORTA GE

Publireportage

DRUKKERIJ

Drukkerij Merjan staat tot uw dienst

ERJAN

De aandachtige voorbijganger die Minderhoutdorp dooi ki uist zal allicht reeds lang gemerkt hebben dat 'DRUKKERIJ MERJAN' verhuisd is iiaar een nieuw en ruim pand aan de overkant van de weg. Zaakvoerder Guy Kerstens en zijn vrouw lis Nuyts hebben eerst 6 jaar lang een winkel en drukkerij gehad in het gebouw naast Laurijssen Electronics. Dit pand was echter te klein en daarom werd besloten om uit te breiden naar de overkant van de straat waar zij nu een ruime gezellige winkel uitbaten en ruimte te over hebben voor het runnen van een volledige drukkerij. Reden voor ons om eens wat aandacht te besteden aan deze enthousiaste mensen en hun zaak.

Drukkerij Drukkerij Merjan is uiteraard, zoals de naam duidelijk weergeeft een echte drukkerij. Aangezien de winkel aan de voorkant ligt en de aandacht trekt vergeten sommigen wel eens dat hier een volledig uitgeruste drukkerij is gevestigd waar u terecht kunt voor diverse soorten kwal teitsdrukwerk.

1

T;

Drukkerij

MERJAN

B.T.W. BE 455.200.709 H.R.T. 077.049

Bij Drukkerij Merjan kan men mil. terecht voor: - alle kantoorbenodigdheden en schioolgerief zelfs kleine computerhenodigdheden zoals diskettes, beschrijfbare ed's. - Allerlei snoep. - Kleine Iedcrwaren zoals portefeuilles. - Alles voor de tevreden roker. - Een beperkt maar interessant aanbod van recente populaire boeken. Een zeer ruime keuze 't in tijdschrit ten (waaronder uitermIld onze Liginsti. Hoog s t F aitsi. Maand) en dagbladen. Alltili.i loterij produkten zoals Lotto Win For Life

- Speciale vermelding dient ook gemaakt te worden van het feit dat men hier stempels kan laten aanmaken (drukstempels) die enkele dagen na het hinnenbrengen van de tekst klaar zijn. - In de winkel is tevens een heus eopycenter aanwezig waar u evengoed terecht kan voor een toevallig kopietje als voor liet grotere kopieerwerk. We denken hierbij aan cursussen, affiches (van A4 tot A2). Er kan tevens in kleur gekopieerd worden. Naast het kopiëren zorgt drukkerij Merjan ook voor de totale afwerking: inbinclen, vouwen enzoverder. Na dit gesprekje met Guy en 1 Is kunnen wij niet anders dan u van harte aanbevelen om eens binnen te springen bij drukkerij Meiljan. En als u nog eens iets te drukken heeft, slechts één adres: Dnikkerij Merjan.

DRUKKERIJ

JAN

Wij denken hierbij dan aan handelsdrukwerk, zoals facturen, leveringsbonnen(ookdoordruksystemen). naamkaartjes, briefomslagen en alles wat een hedriif nodig kan hebben aan eigen drukwerk. Specialevermelding verdient het feit dat hier ook drankbonnetjes kunnen gedrukt worden Drukkerij Merjan drukt tevens reclamelblders tot en liet 4 kleuren die volledig afgewerkt (gesneden, geplooid en gevouwen) geleverd wörden. (irotere hoeveelheden worden liet plezier aan huis besteld. Daarnaast kan men er tevens terecht voor allerlei gelegen heidsdrukwerk zoals trouw- en geboortekaartjes. dankkaarten, uitnodigingen. Aangezien er 01) dit gebied zoveel verschillende mogelijkheden bestaan, kan men er boeken inkilken waarin diverse voorbeelden opgenomen zijn teneinde het kiezen te vergemakkelijken. Uiteraard kunt u hier ook de lay-out van uw drukwerk laten verzorgen.

Winkel Iedereen die deze winkel ooit heeft bezocht weet dat hier zoveel zaken te koop zijn dat we ons moeten beperken tot een opsomming.

b.v.b.a.

Minderhoutdorp 42a B-2322 Minderhout Tel. 0032 (0)3 314 47 68 Fax 0032 (0)3 314 47 61 E-mail: drukkerijmerjan.be Website: www.merjan.be

jJ

lk.


o r s 1 eve n Contactpunten

-

BakkeisLaak niet over te nemen

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11 E. tel. 03-314.53.70 e-mail watr4)1lrnanvtflagedismeLbe eer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03315.90.10

e-mail murç.ei .aeLaensentjviiIaeLwieLh Meerle: Jan Fret, Mgr. Ecsterrnansstraat 7. tel. 0-3 1588.54 e-mail jwt. fret9rworldonlinç.be M eersel-D ree!': Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail: Isso.n.ejie.ye.cittglo_haLnet Minderhotit: Redactie: Loenhoutseweg 34. Hoogsiraten, tel. 03-314.55.04 & fax 03-3 14.25.40. e-mail: jozef.schellekens(èskynet.be Wortel: Maartie Siebelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel, tel. 03-314.69.69 e-mail: dhrnworteléihotmail.cjn SPORTNIEUWS René Laurijssen. Desmedtstraat 22, M inderhout, tel. 03-314.66.28 e-mail: rene.laurijssen(i belgacomnet GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhoul. tel. + fax 03-3 14.49. 03 e-mail: fraisuijdercdinet.be ADVERTENTIES Jan Miehielsen, Groenewoud 21. Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail: mihie1sdnkiattg1obaLne1 FOTO'S Marcel Onincx Lokbossti nat 9. Meer. tel. 03-315.93.07

The Superior Dance Band

4 -

0

6J

Schoolfeest \i1 DIiRHOIF - Naar jaarlijkse ge\\ 000te organiseert het oudercomité i.s.m. de leerkrachten, de directie en het schoolcornité van de VBS Scharrel op zondag 21 april het schoolfeest. De kinderen zullen weer spektakel brengen van de bovenste plank en de traditionele spelletjesmarkt staat weer opgesteld. Ook dit jaar werd gezorgd voor een paar nieuwigheidjes. Het is allemaal te veel om hier op te noemen en daarom vindje hieronder een beknopt overzicht van wat er zoal ter beleven zal zijn. Behalve van het spektakel kanje doorlopend genieten van overheerlijke frieten, hotdogs en dit jaar ook van taarten en cakes die door de ouders en grootouders werden gebakken. Je moet zeker eens komen kijken, doen en proeven. Tot dan! Programmu 10 uur eucharistieviering in de parochiekerk. 13 uur optreden kleuters, 14 uur optreden lagere school, opening spelletjesmarkt, ballenbad, schminkstand. 15 uur optredenjeugdorkest fanfare De Marekezonen en om 16 uur playbackshow. 28

Lloogsti'ateiz - L)c .Supciior l*incc Buur! prv!t .Ja::,.\ en Orleans ja::. Typische, traditionele, authentieke en levendige jazz. Zoals die honderd jaar geleden ontstond en die niets van zijn levenskracht heeji verloren. Dit orkest heefi bovendien in zijn nooit aflatende speurtocht naar de wortels van de muziek, gebieden verkend ei? kennis verworven waar weinig andere bands aan toe komen. Ragtime bi/voorbeeld, de eerste originele Amerikaanse klassieke muziekvorm. Of neem de muziek van de echte scheppers van de jazz: King Oliver 's Creole Band, Lotus Armstrong 's Hot Five. De Superior beheerst die allemaal. Ze hebben een origineel repertoire en zijn dc meesters van het vergeten lied. Maandag 8 april om 20 uur in zaal Cecilia, in een organisalie van de Hoogstraatse Marckriver Jazzclub.


WORTEL

TENTOONSTELLING

Maria Dielis in Het Slot

Koers op rollen deed de parochiezaal daveren.

rrE: 1

-

LIl

WDR1

"w-'..

De iiinnaa/.5 iaii de koers op rol/en: links Ken Aerts, rechts Ben 1 an Dijck. - De reeds oude traditie van koers op rollen zorgde ervoor dat de parochiezaal van Wortel ook deze editie weer volliep. Gedurende 3 a onden namen verschillende renners het iegen elk'iar op in een combinatie van een sprint van 500 m, een sprint van 250 m, een afvallingskoers of een allossingskoers. Donderdag 28 februari: na grote voorbereidingen door KWB en KLJ-Wortel was het zover: rond 20.30 uur werd het startschot voor de eerste koers gegeven. Gedurende de 3 avonden deden 28 renners hun best om "koers-op-rollenkampioen" te worden. Vanaf de eerste avond was het 'in//en bak '. zoals de jeugd het zegt. En de deelnemers, stuk voor stuk beten ze door. Allemaal wilden ze winnen, afge en kenden ze niet en vermits de meeste renners 'maten' waren, kreeg de strijd een extra dimensie. Maar al snel was de hiërarchie van het klassement bekend: zoals drie jaar geleden zouden Ben Van Dijek en Ken Aerts veer ecn serieuze gooi naar Wortel

W ORTEL - Tijdens het paasweekeinde op zondag 31 maart en maandag 1 april organiseert vzw Het Slot een tentoonstelling van schilderwerken van Maria Diclis. geboren (1946) en getogen te Merksplas. Van jongsaf was zij erg geïnteresseerd in tekenen, schilderen en alles wat met creatieve vormgeving te maken had. Zij werd destijds vakkundig georiënteerd naar een loopbaan in het onderwijs. De eigen oorspronkelijke keuze en aanleg voor plastische opvoeding kwam hierbij dagelijks zeer goed in de praktijk van pas. In de jaren '70 schilderde zij een poos met olieverf onder begeleiding van Louis van Mechelen in Arendonk. Drukke beroeps-bezigheden beletten haar niet om de laatste jaren de draad terug op te pikken. Dit keer om te gaan aquarelleren tijdens een avondcursus in Baarle1 lertog onder de kundige leiding van Corry boren. l3innen het aquarelschilderen stelt ze zich vrij breed op: mens, natuur en dc dingen die ons dagelijks omringen. Toch gaat de sterkste interesse uit naar de menselijke figuur, wat wellicht in de toekomst de overhand zal halen.

de titel doen. Ofze daarbij geduchte concurrentie konden verwachten, was natuurlijk de grote vraag. Ze kregen het deze keer echter niet zomaar cadeau. Heel wat weerwerk werd geboden door de ploeg van VNA Wortel met Pieter Donekers en Jan Meulders als renners. Maar de s innaars van de vorige editie konden zichzelf toch be\ estigen. Wim Vermeiren ' erdient nog een expliciete vermelding: hij reed de snelste tijd. Nadat zaterdagavond de uitslag bekend was, werd er bij een glas Leffe nog serieus nagepraat over het klassement. de winnaars en oser de koers. Ik denk dat we kunnen zeggen dat dit een meer dan geslaagde avond was en dat dit zeker, wederom zoals de oude traditie het wil, voor herhaling vatbaar is. Tot slot willen de KWB en de KLJ de toeschouwers, sponsors en renners bij deze van harte bedanken om die traditie mee in ere te houden.

(tIn Spiangers, KLJ- ïVartel)

Een ontdekkingstocht! hij Van der Sluis blijkt altijd oj)iiieiiit' een boeiende confrontatie te zijn tilet tt'onen 'nieuwe stijl' en hedendaagse '14'ooncultulo: Het valt gewoon 0/) die exclusieve collecties gordijnc'n en tapijt. een bezoek méér dan waard.

1 lartelijk welkom op de tentoonstelling in Het Slot te Wortel. Openingsuren: vrijdag 29 maart vanaf 20 uur, zondag 31 maart en maandag 1 april van 10 tot IS uur. wooridecoratie

L

April warm, mei koel, juni nat, vult boerenschuur en vat.

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

29


CASTELRÉ

GOUD IN CASTELRÉ

Dma Koyen en Louis Peeters 'Prettig wonen in Marche-les-Dames!' Ingedommeld in liet rustige landschap, omringd door velden, weiden en bossen, een lange inrijlaan tot op het erf waarde hond verlangend uitkijkt, aan zijn geblaf te horen, naar je bezoek, vind je de knusse woning van het jubilerend echtpaar. Weinig geluiden dringen tot hier door, liet verdwaalde gehinnik van een paard en enkele eenzame loeiende koeien die smeken om bevrijd te worden van hun melk, verbreken de stilte. Hier staat rust hoog in liet vaandel. Dma is een kind van de streek - van Meer - en ze werd geboren op 31 mei 1926 in De Mosten. Flaar ouders runden daar een boerderij en zorgden voor een stevig nageslacht van acht kinderen, drie meisjes en vijfjongens. Drie van hen zijn intussen overleden. Toen Dma de leeftijd van zesjaarbereikte, verhuisde het gezin Koyen met hebben en houden naar Rijkevorsel. Van-

daar ook dat baar Rijkevorselse jeugdherinneringen sterk de bovenhand houden op die van Meer. Daar liep ze ook naar de lagere school en daarna nog enkele jaren huishoudschool waar dc knepen van het huishoudelijk werk aan dc man gebracht werden. Dan volgde het werk op de boerderij tot aan haar huwelijk. "Die oorlogsjaren dwarsboomden onze jeugd

/ Di,îa, Louis en Dma 's zus.

Zonnecenter

Ipatinga

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur 7nntlag en maandag gesinten (03)314 47 66 www.ipatinga.ycom.be

De H oogstraatse Maand

toch vel. Van ontspanning was er s ciiiig sprake. vooral de meisjes waren daar het slaclitoffer van.jongens mochten zich altijd wat meer permitteren. Vrije tijd was er niet zoveel. Ik o de tweede oudste en moest mee voor de jongere kinderen zorgen. Mijn broers mochten gaan spelen bij kameraadjes. altijd vond ik dat niet to fijn, maar ik ben er helemaal niet getraumaliseerd uitgekomen hoor." Louis is een rasecht Castels product, geboren op 31 juli 1928, op de plaats waar hij nu woont.. Later verhuisden vader Charel Peeters en moeder Maria Kanters naar de boerderij waar nu l3uyks woont, tesamen met hun drie kinderen, lIet enige meisje stierf in 1942 op 16-jarige leeli.ijd, zijn oudere broer Neel woont ook nug in ('astelr. in 't Groeske. De lagere school ercl doorlopen in Mmnderhout en daarna \ achtte het leven op de boerderij. Wel werd nog enkele jaren avondscholing gevolgd om zich ie Lek cuiieii d1 het landbouwlcvcn. "Lrst ht lichtere werk natuurlijk, we varen wel altijd bezig want je weet vel, verveling is het oorku'sen van de duivel. Na een tijdje wilden wij ook wel eens leren koemelken, geen probleem \ oor ons vader, dat werd algauw aangeleerd mei aL ocvolg dat we t voortaan moesten in plaats van mochten." Dma's en Louis' leven verliepen zo'n bcctte parallel zoals je wel merkt. Allebei waren ze lid van de BJB en Louis had ook nog een boontje voor paarden. Op 't Heilig Bloed te Hoogstraien ontmoetten ze elkaar en het wagentje begon te rollen. Op 19 februari 1952 trouwden ze ie Rijkevorsel. Uit hun huwelijk ontsproten ici' kinderen, twee jongens en twee meisjes 11111 vier kinderen zijn zo'n beetje verstroomd: tis ee wonen er in Roosendaal. een in Nijmegen cii een in Australië, in de omgeving van Brmshane. Twee keer reeds hebben ze cle overstap naar 'down onder' gewaagd en dat was voor ten natuurlijk een hele gebeurtenis.

III

't klooster

Na hethuwelijkzegde Louis hei rustige le\ ciii je in Castelré vaarwel en trok voor ccci jaartje naar Rijkevorsel waar ze een huisje bewoonden S uit de Boerenbond en daar wachtten ze op ccii nieuwbouwboerdermj van dezelfde vereniging. Die kwam er echter niet en het jonge stel trok een heel eind verder naar Overwmnden. het laat ste V laams dorpte voor de provincie Luik, dicht Lip 1 mdcci. '1 loe is e daar terecht tijn gekomen'.


CASTELRÉ Via kennissen. Daar nestelden we ons op een soort herenboerderij. De burgemeester van liet dorp had een hoeve gekocht en hij zocht iemand om dat bedrijf te beheren. Daar hebben we ook oct lang gewoond, een goci jaar maar.We trok ken vanddiar veriler naar WatloniP, naar Marehe-les-Dames, de plaats waar koning Albert 1 de dood vond. Daar trokken we in 't klooster samen met de vier kinderen. Niet als k loosteri ing natuurlijk, maar ze zochten iemand die een boerderij kon beheren. We hebben daar graag gewoond: de prachige natuur, vriendelijke mensen. Tot in 1962! We hebben daar wel een mondjevol Frans geleerd, genoeg oni onze plan te trekken., een vlot gesprek bleef nog wel moeilijk. Daar waren heel wat Vlaamse zusters cii leerlingen en die spraken zowat graag Nederlands met ons. Dat klooster werd dan ecn aflopende zaak en toen ontdekte ik een advertentie in cle krant in verband met de Nederlands Spoorwegen. Ik sollicteerde en een week later werd ik al uitgenodigd voor een examen. Ik slaagde en sserd in Breda tewerkgesteld. Ik verbleef hier dan de volledige week in een kosthuis en tijdens liet weekend ging liet dan richting Wallonië. Dat heb ik toch een klein halfjaar volgehouden, niet zo plezierig natuurlijk. Dan zijn we terug erhuisd naar Rijkevorsel tot 'we een huis gevonden hadden in Nederland want dat was ook geen sinecure. In 1963 lukte het en liet werd Roosendaal. Van Breda werd ik dan overgeplaatst naar mijn thuishaven. Daar zijn we gebleven tot in 1987. Bij de spoorwegen heb ik zowat vanalles gedaan: stationsassistent, rangeerder, portofonist, terug rangcerder, telexbediende." Dma heeft nooit een buitenhuisjob vcrricht.00k niet zo evident in die tijd, in liet huishouden was er ook werk genoeg.

C!D

1 slá ! á ! 0

BANK

zaken kantoor

Van Bavel-Rommensbvba

verzekeren beleggen sparen lenen

Ak VERZEKERINGSMAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21

-

2321 Meer - tel. 031315 72 54

-

info@vanbavelrommens.be 23

Installatiebedrijf van den Berg Voori 26- Meerle -Tel: 013157531 - Fax 03315.8549

Terug naar de roots Mijn vtiilcr overlcd tehiclijk in 19 /4, niocdei dierf niet alleen te blijven en trok in bij mijn broer Neel. Als we liet huis en de tuin onderhieltIoeIIeu we heL ouderlijk buit gebruiken als weekendverblijf. Zo waren we elk weekend hier in (7astclré, een paradijs voor de kinderen want in Roosendaal moesten we liet stellen met een rijtjeswoning. Dan kwani de erfenis, ik nam het huis over. lleci oud en nat! We infot iiicciden ons op het gemeentehuis inverband met een nieuwbouw en daar raadde men ons om zo vlug mogelijk te beginnen, want over enkele jaren zou liet misschien niet meer lukken op die plaats. Zo gezegd, zo gedaan. Alle nutsvoorzteningen waren daar aanwezig Oud hok plat, nieuw huis in de steiveis in 1976.

Ii

Champagne In Minderhout is Louis de bezielende voorzitter an de bloeiende KBG-afcieling met bijna 300 leden. Twee termijnen van vierjaar heeft hij er hij na O7 i tten en dan in net er ii ii r neuw bloed uitgekeken wuideu. "Op tijd de fakkel doorgeen, liet vraagt heel wat werk, liet is bijna een oltidse job geworden. Veel vergaderingen op lokaal en gewestelijk niveau. Een beetje nieer vrije tijd zou toch welkom zijn!" 1-hun gouden bruiloft werd een onvergetelijke dag. Kuideren en kleinkinderen tekenden allen present. Het incest verrassende was toch het champagneonthijtbuffet op 19 februari, de dag van hun huwelijk, hen aan bed geserveerd door hun kuideren. "Een onvergetelijk moment. ccii verrassing van de bovenste plank!"

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 Meerle rel 031315.75.31 Info'vdberg.be :

Openingsuren toonzaal: Ma

-

vrijdag 8.00 :

-

12.00 13.00

-

18.00

7.sterdag :8.00-12.00

Donderdagavond tot 21.00 7.on -en feestdagen gesloten

l)ina en Lotus, liet leven zit soms vol verrassingen. laat ze komen. ze houden je joii .L, 1 (rel) 31


WORTEL

De brassband in Concert. Wortel - Op zaterdag 16 maart ji. hield de Brassband van Wortel zijn jaarlijkse muziekavond. Een mooie reden om eens een woordje uitleg te vragen aan de voorzitter, Jef Mevvis, omtrent de werking van deze muziekvereniging. De muziekavond was dit jaar zeer geslaagd. ten eerste dankzij de grote opkomst: er waren zo'n 200 luisteraars ten tweede dankzij het gevaricerd programma en ten derde dankzij de groep zelf. Zo traden er ditjaar 6 kinderen en jongeren tussende II en 14jaarvoorheteerstrneeop. Dit is liet resultaat van een geslaagde 'jeugdwerking' binnen de fanfare: zij leiden zelf de kinderen die geïnteresseerd zijn op. Dit gebeurt onder leiding van medebandleden. Een notenleer- of andere muzikale voorkennis is niet noodzakelijk. 'Al spelenderwijs leert men' is hier de letterlijke en figuurlijke filosofie. En dat dit resultaat heeft, bewijst het recente optreden. Moet wel gezegd dat het repertoire ietwat aangepast diende te worden. Men mag aan het jonge talent nu ook weer niet tè hoge eisen stellen. Daarnaast worden nog 11 andere kinderen opgeleid oni in één van de volgende edities mee te spelen. Opvallend is dat, waarde fanfare vroeger al 'ronselend' de school langsging, de kinderen zich nu eerder spontaan aandienen. Dankzij dc regelinatige impuls van jona bloed

en een 'herstructurering' enkele jaren geleden, waarbij de fanfare een brassband werd, bestaat de huidige groep uit zo'n dertig geniotiveerde leden. Een prestatie voor een klein dorp als het onze. Het grote verschil tussen een brassband is trouwens de bezetting: het aantal spelers is beperkt tot een 28-tal mensen, liet weglaten van houtblazers (zoals fluiten) en het meespelen van bugels en kornetten. Wat deze instrumenten betreft: iedereen die meespeelt krijgt er één van de band zelf in bruikleen. De groep bezit aldus een dertigtal instrumenten, die tezamen een zeer grote waarde hebben: om je een idee te geven: aan de recent aangekochte paLiken hing een prijskaartje van zo'n 2.500 E (+1- 100.000 Bef.), en voor een koperblaasinstrument moetje algauw in de richting van 5.000 € of meer denken! Deze instrumentencol lectie kan de brassband enkel bekostigen dankzij hun opbrengsten van Wortel Carnaval. De brassband wil tenslotte zijn publiek een pluim geven: de geconcentreerde aandacht van het publiek is de laatste jaren opmerkelijk veel verbeterd. Maar, zo zegt Jef Meyvis, dat kan natuurlijk ook niet anders met zo'n kwalitatief geslaagd concert en de inzet van een zeer geniotiveerde brasshand!

Nieuws van de Gezinsbond (BGJG) WORTEL - Natuurwandeling in dc 1-lalse Beemden De jaarlijkse gezinswandeling gaat door op zondag 21 april in liet natuulTeservaat 'De Halse Beernclen' te Minderhout onder leiding van enkele natuurgidsen van Natuurpunt. Het reservaat is gelegen langs dc meanders van de rivier 'Het Merkskc' in liet grensgebied België/Nederland. Tijdens natte periodes zijn laarzen aangewezen. Satiicnkomst en vertrek aan de kapel te Hal om 14 uui.

Gespreksavond Discriminatie op school' De Gezinsbond richt, in samenwerking met het oudercomité, een gespreksavond in rond liet thema 'Discriniuiatie op school'. Inleider is psycholoog Johan Franck. De avond gaat door in de reftcr van dc Basisschool 'De Wijsneus' te Wortel (ingang Kerkpad) op dinsdag 23 april om 20 uur. Iedereen is welkom, vooral jonge ouders met schoolgaande kinderen in de basisschool.

Ziekenzorg Wortel viert Pasen. Wortel - Ziekenzorg Wortel houdt ecn Paasfeestje tei - ere van hun leden. Er is o.a. een misviering, een koffieniaaltijd en een gezellige babbel voorzien. Inlichtingen en informatie is in te winnen hij cle ziekenbezoeksters en natuurlijk is iedereen van harte welkom.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

KWB deelt u mee: Wortel - Drie activiteiten die de Worteke KWB u zeker niet wil onthouden: Zondag 14 april gaat achter de Wortelse parochiezaal van 13.30 tot 16.00 uur de derde plantenruildag door. Wie is allemaal welkom? Mensen die tuinplantjes of vaste planten willen ruilen, of teveel planten hebben, mensen met plantjes voor de moestuin of mensen die graag babbelen over de tuin. Ook de plaatselijke afdeling van VELT is aanwezig om u de nodige tips te geven rond ecologisch tuinieren. Ten tweede doet de KWB op zaterdag 20 april mee met dc opruimactie zwerfvuil. Onder het motto 'Vele handen maken licht werk', worden behulpzame handen en liandjes via deze warm gemaakt om die ook te komen toesteken. Verzamelen geblazen aan de Boomkes om 9.30 uur! üp zaterdag 27 april tenslotte wordt er een bezoek gebracht aan het vogelreval idatiecentrum in Klein-Zundert (Nederland). Hier odii jonge, vergiftigde en gekwetste vogels opgevangen, zowel inheemse vogels uit de vrije natuur als exotische vogels die hun 'gevangenschap' zijn ontvlucht. De Organisatie stelt zich tot doel de dieren in hun eigen biotoop terug te plaatsen. Bij goed weer gebeurt de verplaatsing per fiets. En iedereen met interesse is welkom. Info en inschrijving (voor 204!) bij Guy Thijs, Pater Declerckstraat 7. Wortel.

IdealIsme is de drijvende kradn achter het Rode Knil Maar met idealisme alleen redden we het niet. Helpen kost geit Voor materiaal, opleidingen, lokalen. Van iS april tot 9 mei verkopen onze vr1jw1lgers twee wei lang zelfidevers. De beIangte bron van in1msten voor veel lokale afdelingen. Zij zijn affiankeijk van uw vrijgevigheid. Hd

Rode Kïu is

vkw~

32


HOOGSTRA TEN

Verzamelen en Verzamelingen

Russische onderwijsmensen op bezoek -.

Hoogstraten Vlaamse onders ijsmedewerkers wisselen regelmatig van gedachten met collega's uit het buitenland. Zo was er begin maart een uitwisseling tussen Vlaanderen en Rusland over onderzoek en uitbouw van onderwijs voor kinderen met leermoeilijkheden. Voor Vlaanderen zitten hierin mensen van de CLB's en van het buitengewoon onderwijs van dc verschillende onderwijskoepels. De Russische delegatie die begin maart in ons land 01) bezoek was, bestond uit een twintigtal personen. Het waren directeurs van onderzoekscentra, van scholen cii van de Russische Academie voor Onderwijs. Ze kwamen uit het gebied van Moskou tot St.-Petersburg. Op donderdag 7 maalt brachten ze een bezoek aan dc Gemeenteschool van Hoogstraten. Ze kwamen kijken hoe de zorgverhreding hier is uitgebouwd. Ze wilden weten hoc er in de klas gedifferentieerd werd, hoe kinderen geholpen werden in de taakkias en in de klas voor anderstalige nieuwkomers. Ze wilden ook weten

1e

wanneer kinderen in het ge oon onderwijs en wanneer ze in liet buitengewoon onderwijs les volgen. De aanleiding voor het bezoek was de samenwerking die er bestaat tussen de gemeenteschool voor gewoon onderwijs in l-loogstraten en Berkenbeck. de vrije school voor buitengewoon onderw'ij s in Wuustwezel. Ook de Belgische afvaardiging was bijzonder ge誰nteresseerd. Liet plezante aan liet bezoek in 1 loogstucttcii was dat enkele kinderen van de school en enkele van hun ouders optraden als tolk. Zo konden de Russische mensen veel vragen stellen. Naast dc vragen over structuur en organisatie van liet onderwijs hier, wilden ze van die ouders toch vooral weten of de kiiideren hier graag naar school gaan, of ze zich goed voelen, Voor de Russische kinderen van de school en voor hUIi ouders was liet een speciale dag. Voor de Vlaamse kinderen was liet een ervaring oni te horen hoe hun klasgenootjes uit de kleuterklasscn of het eerste leerjaar zo vlot in die vreemde taal konden communiceren.

Hoogsiraten -- ( )p tatei'dag 20 en iondav 21 april wordt de tweede uitgave van het Erfgoedweekend georganiseerd. Naast het voorbeeld van de Open Monumentendagen, dat dit jaar voor de 1 4 maal aandacht vraagt voor liet onroerend erfgoed. wilhet Erfgoedweekend het roerend erfgoed in de belangstelling brengen. Het centrale thema is dit jaar 'Verzamelen, verzamelingen en verzamelaars'. Maar, even belangrijk als het thema zelf, is de vaststelling dat liet Stedelijk museum, de bibliotheek en liet archief samen werken, wat de organisatie betreft. In de bibliotheek worden enkele opmerkelijke verzanielingen getoond en schenkt het archief aandacht aan familiekunde, of liet verzamelen van gegevens over onze voorouders. Het Stedehiik museum werkt aan een inventaris van oud Hoogstraten, in een vorm die liet kwaliteitslabel van Unesco meekreeg. Voor meer details moet u op 20 of2 1 april een bezoek brengen aan liet museum.

Secretaris Paul Vinck vraagt pensioen aan '-t ..,.

-..

.

..

( u a CONCE PT ASTECHNOLOQ( VERKOOP EN MONTAGE LPG-SYSTEMEN St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 03/314.44.26 03/314.68.60 www.cgt.be

Hoogstraten - De gemeenteraad gaat akkoord met de vraag van secretaris Paul Vinck, die dit jaar 65 jaar wordt, om vanaf 1januari 2003 met pensioen te gaan. De procedure oni een opvolger voor de secretaris te vinden start allicht vanuit een interne doorliehting van de stedelijke administratie, die eerstdaags start. De secretaris., die secretaris is sinds 1985, zou graag enkele maanden dubbeldraaien met zijn opvolger. 'Zo kan ik niijn ervaring doorgeven. Ik heb mijn plan om op rustpensioen te gaan, tijdig aangekondigd, zodat liet bestuur alle tijd heefi Om een opvolger te zoeken. Trouwens', zo besluit de secretaris, 'ze mogen nadien altijd nog een beroep doen op niij'. 33


HOOGSTRA TEN

In blijde verwachting van... Hoogstraten: Twee jaar geleden werd met groot succes Nonkel Gaston ten grave gedragen. Ondertussen is het leven verder gegaan... Van de Velde heeft naast jenever drinken nog een andere hobby... Moeder is gelukkig tussen de andere dementen in Rust in Vrede'... Nonkels inatrassenfabriek bloeit en hij zelf stoeit als nooit tevoren... Tante heeft al een week niet gegeten en heeft ook last van bruin mannen... De jongste is voor zaken naar Sri Lanka of is het naar Leuven-centraal... De oudste heeft een gsm gekocht... Anette is aan nog lager wal geraakt... De beeldhouwer is niet alleen bezig geweest met zijn hamertje en zijn beiteltje... En zusje??? Ons zusje trouwt... en dan is er champagne!!! (van Luk Gijsbrechts in een regie van Walter Smits)

U bent van harte uitgenodigd om er bij te zijn op êén van de olgende dagen; 19, 20, 21, 15,26 of27 april. 2,3 of5 mei 2002 —telkens te 20.00 uur. Gelegenheidsadres: De Wachtzaal, Van Aartselaerplein. 2320 Hoogstraten Graag een seintje ofu er bij kan zijn naar Mieke Vervloet tel. 03-3 143436 De inkom voor dit spektakel bedraagt € 8 doch hierbij is een consumptie tijdens de pauze inbegrepen. Warm aanbevolen door Toneelgezelschap Tinello.

Woninginrichting ,.

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 34

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behaugwerken - Gordijnen en overgordij nen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz.

handwerken - naaigerei -breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout TeI./Fax: 03 / 314.71.34

Bibliotheeknieuws Fotografiecircuit Dc bibliotheek van Hoogstraten wil starten met een fotografiecircuit. Hiervoor denken we aan een wisselende reeks tentoonstellingen in de hoofdbibliotheek vanaf mei 2002 tot mei 2003. Fotografen die we op liet oog hebben om de bibliotheek niet hun beelden te vullen zijn vaste waarden in hun vak. Dominique Van Huffel en Xavier Rombouts beloofden ons reeds hun medewerking voor liet najaar. Xavier Rombouts stelt Sicilië tentoon via een reeks foto's. En Domin ique Van Huffel brengt een eigenzinnig Afrikaproject "De kleur van zwart". Ook denken we aan groepstentoonstel lingen: o.in. van fotogroep 't Slot (september 2002) en hei aiidentenproject "Raakpiinien" san de academie fotografie uit Turnhout (voorjaar 2002). Verder zoeken we jonge beloftes, fotografen iii opleiding etc. uit liet Hoogstraatse. Bent ii jolige fotograat meldt u aan op e-mail Hoogstraen,bihliotheek,ho of op tel. nr . 03 314 32 61. Kent u een knappe fotograaf. meldt liet ons. We kunnen een mogelijkheid tot tentoonstellen bieden. Dc verschillende projecten lopen in de linufdbibliotheek tijdens dc openingsuren. Dit kan zowel in de uitleenruimte en balieruimte, als in de ontmoetingsruimte. Ten slotte rloen we voor de vakantiçperiode een oproep aan alle jongel ei! Lul _`J Ofli vakantiekiekjes in te sturen. We zullen ze tentoonstellen in de vakantiemaanden. Van de beste drie foto's laten we grote prints maken als beloning ter deeoratie van je kamer in september als je weer naar school gaat.

Leeskring

-

literaire lente

De leeskring in de Hoogstraatse bibliotheek bestaat al tien jaar en komt maandelijks bijeen om te praten over een welhepaald boek. Sinds september 2001 is de leeskring gesubsidieerd en maakt ze deel uit van de vele erkende leeskringen die Vlaanderen telt. Van 3 tot 23 april organiseert Huis van liet Boek in samenwerking met de Minister van Cultuur "De Literaire Lente". Met dit initiatiefwillen de organisatoren van de Boekenbcurs in liet voorjaar een accent op literatuur en lezen leggen. Tijdens de Literaire Lente zullen 24 boeken uit de voorjaarsoogst 2002 centraal staan. Rond de 24 auteurs zullen activiteiten georganiseerd worden in de boekhandel. Literaire eafés zullen de actie mee uitdragen. Knack maakt er een extra katern over en Klara is mediapartner. Wij werken als leeskring mee aan de Literaire Lente en kozen het boek "De langverwachte" van Abdelkader Benali, een komische variant op het verhaal van Romeo en Julia. Het wordt besproken en bekommentarieerd in de leeskring van april.


HOOGSTRA TEN

Onderhoudsplicht HOOGSTRATEN - Sinds kort gaan er in dc politieke vere 1 cl stem nico 01) om de onderhoudspl icht van kinderen voor hun ouders bij opname in een rusthtiis af te schaffen. Maar welke gevolgen zou dit hebben ? t-let ACW van de gemeente l-loogstraten organiseert over dit thema een in formatie- cii debatavond in de parochiezaal Pax op woensdag 10 april om 20 uur. ledeteeii is welkom. Het errste deel van de avond is informatief. Het huidige systeeiii wordt eerst uitgelegd door Servais Verherstraeteti, Daarna wnrdi in een viei tal voorstellen het actuele politieke denken over liet tifichu Ten of bLlluudL,I v oii de onderhoudsplicht bij de opname m een rusthuis toegelicht. Tenslotte geeft Mia Timmerman, maatschappçlijk werkster hij het Of'M\W \:'m 1-Ioogstraten. een woordje nii leg ntrrd in onze gemeente. Ze zal ook een overzicht geven van de verschillende kosten die samen de ligdagpris bepalen. Na een korte pauze volgt dan het tweede deel van de avond, waarin een debat op gang wordt getrokken. De deelnemers kunnen zichzelf terugvinden in één van de vier voorstellen die eerder op de avond besproken werden of kunnen zelf een eigen standpunt formuleren. Op deze manier wil liet ACW tot een breed gedragen standpunt komen. We hopen op een grote opkomst want dit thema belangt tenslotte bijna ieder van ons aan.

Naakt voor 12 Euro per uur Hoogstraten - Personen die naakt willen poseren voor de leerlingen van liet 1KO ontvingen tot vandaag een vergoeding van E 10 per uur. Wie niet uit de kleren ging kreeg de helft uitbetaald. En. dat blijkt te weinig. 'want het is steeds moeilijker om modellen te vinden. De gemeenteraad van Hoogstraten besliste om dc naaktmodellen voortaan E 12 per uur te betalen. Raadslid Marc Haseldonckx (CD&V) zal voorlopig allicht niet uit dc kleren gaan. want hij vindt dat de vergoedingen nog te laag liggen.

Garage

F. GEUDENS bvba

Topconcert

Hoogstraten - Zoak iccd aangekondigd ni dc orige Maand spelen The Young Anibassadors en de Brassband C'ampine op 30 maart om 19 uur in de Rabboenizaal een concert. Dit gebeuren wordt georganiseerd door de Koninklijke Fanfitre Sinte-Catharina. Dc toegang bedraagt 9 EUR.

Info-avond 'zonne-energie' HOOGSTRATEN - Misschien denkt u dat de zon in ons land onvoldoende schijnt om er energie uit te halen. Dat is niet zo. Zonneenergie gebruikt immers niet de warmte van de zon, maar de zonnestralen. En niet alleen cle rechtstreekse stralen, maar ook de diffuse stralen bij bewolkt weer. Er is dus genoeg zonlicht in ons land om zonne-energie zinvol te gebruiken. Toch zijn de mogelijkheden die zonne-energie ons biedt nog onvoldoende gekend, en bestaan er vele foutieve vooroordelen (zonnesystemen ziin duur, ze zijn niet rendabel ... ). Om de mogelijkheden van zonne-energie te benadrukken organiseert liet stadsbestuur, in samenwerking met liet eco-team, een infoavond. Deze avond gaat door op maandag 15 april 2002 in het administratiefcentrum. zaal de Cluyse. te 20.00 uur. Tijdens deze informatieavond wordt een toelichting gegeven omtrent de mogelijke toepas-

smgen van zonne-energie, hun haalbaarheid en rendabiliteit. Ook wordt mogelijkheid geboden tot het stellen van vragen.

Premies voor plaatsing van een zoninstallatie Ii kiest voor plaatsing van een zonne-boiler of foto-voltaïsche panelen? -Het stadsbestuur steunt u met een premie van max. € 495,79 (20.000 BEF). Voor info: contacteer de milieudienst. - Iveka en Electrabel verlenen een premie bij plaatsmg van een zonne-boiler. Bel voor inlichtingen naar de cnergiehn: 078 35 35 35. - Het Vlaamse Gewest verleent een subsidie van 75% hij plaatsing van fotovoltaïsche panelen. Dc informatiebrochure is beschikbaar 01) de gemeentelijke niilieudienst.

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 1 315.7176 * Ford concessiehouder personen- en bedrij fswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERSTJ

Informatiemiddag 'lIet recht om zo lang mogelijk 'thuis' te zijnMogelijkheden van de thuiszorg en van de zorgverzekering' Deze iiif'orrnatienamiddag wordt ingericht door de Gewestelijke Werkgroep Gtuutuuders (GOSA). Samen met de aanwezigen wordt op zoek gegaan naar antwoord op de vragen die zich stellen wanneer iemand in dc familie of kennissenkring zorgbehoevend wordt door ziekte, ouderdom of handicap. Deze bijeenkomst gaat door in de zaal Pax te Hoogstraten op dondel'dag 25 april van 14 tot 15.30 uur.

tt'ii'it'.gcudcns. be 35


MEER

Feestje 29 jaar Mussenakker

Markdal organiseert wandeling

Lk —41 t.,

MEER - Om het 29 lange bestaan \ an de Mussenakker gepast te vieren blaast de jeugdclub voor alle mu7iekf'anaten op 20 april verzamelen. Vooral de oud-leden worden speciaal verwacht op deze oud ledcnavond. Twee groepen van dc juiste strekking betreden het podium en naar men zegt zullen er ook enkele dankwoordcn vallen want 29 jaar Mussenakker is niet niks.

Het Kijkverdriet

MEER - Dc Hoogsiraalse iia/icIL'liL'lL'/liging .larIeIaI is een ieieiugilig roor de spa/lieve wandelaar. Dat zij succes hebben bewijst de ruime opkomst die zij genieten bij elke wandeling. De enthousiaste Voorzitter Jack 1 'inckx, afkomstig uit Meer en nu ivonend in Zonder!, was erg in zijn nopjes dat deze reputatie op de wandeling in Meer (meer dan 70 bezoekers) ii'eerani jjeicl bevestigd. (ma)

Project van de Meerpaal

1999 begon slecht voor dc Vlaamsche popmuziek. Pv K renners bi ir/rij ee lt laatste, 1 anggerokken adem uit, terwijl Noordkaap zichzelf verhing aan de boom die 'Arme joy' voor hen had opgeworpen. 1-let statuut van artiest stond nog steeds op de lielliiig. Tegen deze achtergrond tekenden L1t11 1fl de lokale pubs de vage krijtlijnen af van een muzikaal keerpunt. jd.ns dc late Melanchôlisehe tonen nv le herfst van 1999 het feeëriek verlichtte Ravels ingeblazen. Uit een samenraapsel van enkele gepassioneerde muzi kanten, elk sterk geworteld in de Ravelse grensgemeente, ontpopte zich een s to men de rock for mat ie. Op zoek naar ccii eigen Vlaanische sound wagen de vier zich aan een trits live-optredens. Op een vrij podium van jeugdhuis 'De Splinter', gooien ze hun geesteskinderen voor de aanwezige, gretig consumerende leeuss en. Vier moskes, een bak bier en enkele vrouwenslips s erclen in de wacht gesleept. Het Kijkvcrdriet was een feit

Dethali De i'roep "Dethali" (dit is een Indische naam) met muzikanten Wout Michielsen (bas). Jan Geerts (gitaar), Geert Dickens (zang), Katty Koppens (sax), Tini Ribben (drum). Wies de Smet (piano). Karin Berens (zang, trompet en trombone) hebben erg veel iii hun mars. Zij zijn een stelletje topstudenten aan de kunsthurnaniora en houden dan ook van kaliteit, fun en ambiance. Zij zijn als groep nog maar pas onder de zon maar diegenen die hen reeds hebben gezien likken nu reeds hun vingers. (ma)

a

Garage Luc Ryvers

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

MEER - Elk schooljaar tierkt de Meeipaal een project uit. Een vieek lang it'erken alle klassen rond eenzelfde thema dat door de kinderen oord! gekozen. De interesse ging dit jaar naar/jim en theater. Onder liet motto. 'Film en toneel, olé. Ik doe zeker nice " tanden heel nat leerrijke en creatieve activiteiten op liet programma. Een kijkje achter de schermen bij Theater Propop, een repetitie bijwonen van Theater Stap, deelname aan liet Europese film festival iii t) 'ilrijk. zelf op de planken staami in zaal voor Kunst cmi Volk, een videocamera hanteren, interessante st'eetjes over trucage. .Jonuneke tot leven brengen in ccii poppenspel... De kinderen van de IVleerpaal zijn neer heel wat ervaringen rijker. (ina)

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Aprilletje zoet, geeft nog wel eens een witte hoed. 36


MEERSEL -DREEF

Fietspad gered

rw SÇLEXi9N

LOEWE.

lUit! III!i tikten in cle aui'cle, 0/ 1/Lief' in het water. Na de overvloedige regel/s van /ebruari .spoelde een deel van de Pvlarkkant weg aan de stuw op Groot Evssel. Alhoewel men een aanvang nam met de herstellingswerken, kwam er lt'einig schot in de zaak. Door de aanhoudende Jegens werd cle ravage steeds groter en dreigde ze//s het fietspad gedeeltelijk mee weg te spoelen. Na een periode van droger t 'eer begin maart, slaagde men er toch in van de bres te dichten. Ook de bomen werden teruggeplaatst en stevig verankerd. Het fietsverkeer werd ondertussen omgeleid via Groot Evs.s'el maar cle meeste fietsers verkozen toch om enkele hindernissen te nemen en de ommileiding niet te volgen. (Iv)

MEERSEL-DREEF - lfti

Heilig Hartbeeld krijgt terug een plaatsje in het straatbeeld

/ Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. 1 Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

' :

Lauryssen Electronics

ç_.

.ILL/?SLl-DI?EI 1' - liet c/ya'I m,,entst.ehoi,tt 01) de luu

ton de \ teun Piet!, staal op deplaat.s ton het t ooimalige St. -Jnnapenswnaat. liet grootste dccl an liet pen.s'ionaut werd iii cle /iegui/aren :e.vI/g gesloopt na .s lechts een halve eeuw dienst te hebben gedaan. Het ,gebouu aan de hoek t on de straal werd tot de 1 aren :etentig gebritiP als lagere ,neisks vi liool, Bij de sioop /0/1 dit laat vie ge/con/t' u'erl door enkele Drevemuers at iie ondernomen om het heilig 1-lartheeld, dat nadruk/telijk aantte:ig tto.s in de get'el, te redden ton de sloop. Na een t erhli/ van ongeveer itt ee bar in hei It looster van dc paters kaput ijnen. :al het beeld tt'eer een plaai.se krijgen op de /),eej. Speciaal daartoe it ordi een soort lapellet/e gebouwd aan de hoel t tin het appartenientsgehoutt en cle tuut 'con de tuut ilie I?oinmen.s . Waar het een aandenken zal vormt/en aan het St. -A nnapen vionaoi, (iv) /

11iiiderliout Tel 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

:

ÇLG'9N 37


MEERSEL-DREEF

Toegangsweg villapark krijgt grote beurt

4&

MEERSEL-DREEF - Wie na de grote sneeuwbuien tussen kerst en nieuijaar cen.s een kijkje ging nemen in ons villapark De Meerselse Bergen ", die zag daar toch wel een kleine ravage. Takken, bomen en struiken, afgeknakt, omver gevallen, onder liet gewicht van de sneeuw. Al snel werd met man en macht begonnen aan een grote schoonmaak. En het mag gezegd worden hei park ziet er nu meer verzorgd uit. Het groen langs de wegen kreeg op veel plaatsen tegelijkertijd eens een goede snoeibeuri. Het oogt nu allemaal weer wat fHsser, wat meer open. De gemeente deed ook een duit in het zakje door de toegangsweg naar het park opnieuw te besiraten en van nieuwe horden te voorzien. (ii')

jgï

TOTAAL

De fanfare concerteert MEERSEL-DREEF - De timfare "Voor Eer en Deugd" organiseert op 13 april 2UO2 hun jaarlijks voorjaarsconcert in zaal de Zevenster te Meersel-Dreef. aanvang 20 uur. Iedereen is van harte welkom om eens te komen luisteren naar wat de fanfare ditjaar te bieden heeft. Onze jongste leden i.ulleti eerst voor u uptieden mct hun jeugdorkest, onder leiding van 1-lans Aeniouts, zij zullen uw steun enorm waarderen. Om de avond een ander karakter te geven, spelen zij een gezamenlijk nummer met de gehele fimfare, dusLkL1 dc n,oitc waard om te komen beluisteren. Wanneer dit gedeelte achter de rug is gaat de fanfare van start, onder leiding van hun dirigent Hans Arnouts. Het concert zal bestaan uit twee delen, tussendoor iS Li cen pauze geplund om dc 11 1117 il( nntnn even op adem te laten komen. Zoals ii merkt en ondertussen al weet, zit de fanfare niet stil. Wij willen iedereen graag uitnodigen om geheel vrijblijvend eens te komen luisteren, want de fanfare kan niet zonder uw steun om de avond te doen slagen. 1-let bestuur en de leden rekenen weer op een grote opkomst. (Petia 1- an Poppel. Ii ,)

Fanfare "Voor Eer en Deugd" of is het "Vermaak na Arbeid" MEERSEL -DREEF - Niets van dil alles!! Jawel, u ziet hei goed. Dit zijn geen gemeentearheide;s achter op cle vuilniswagens. Het zijn echtej' twee jrvente muziekliefhebbers, nu eens in een ander out!jt. Na beraadslagen is beslist om regel-

13 KÔMMERLING Schrjn- en timmerwerken

Karel JANSEN

ciCIîRoËN 12 CarroSSEME

IE

HErbruik

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

April komt van Aprilis, dit is de vierde maand van de Juliaanse kalender. April wordt ook wel de 'grasmaand' genoemd 38

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

Al doet april ons mooi weer aanschouwen, 't is evenals fortuin, we kunnen hem niet vertrouwen.

matig en contractueel, liet oud papier in te zamelen. Niet alleen met een container op 't pleintje hij de frituur 't Beekske in Meersel-Dreefinaar ook via een ophaling hij onze Noorderburen in Galder en Sirijbeek. Omdat er grote nood is aan f1nanciele in iddelen stil defanf ire langs deze iveg wat geld in liet laatje brengen. Men hoeft het niet meer te zeggen maar een muziekmaatschappij kost geld, veel geld... Dii is cl ciii ook een lovenswaardig initiatief: Hier/nee laat cle fanfare nog maar eens blijken. dat ze de handen uit de inounen kun ii en steken. We wensen jullie alvast Ii cel veel succes toe.'! (Thérèse Coppens. tv )


Dorpsquiz MEERLE - Tweeëndertig verenigingen streden op zaterdag voor de derde keer om de trofee 'De Klimtoren'. De quiz, ingericht door het oudercomité ten bate van onze eigenste school, is een succesnumnier. Want twceëndertig ploegen is het maximum wat in de parochiezaal blorn kan. MLt ccii giolci e zaal kwamen er ongetwijfeld nog meer gegadigden voor de trofee opdraven. Het ie dan ook een t i ul, die In iii ei op maat van de deelnemers in mekaar is gestoken. Interessant, intelligent, afwisselend, met aandacht voor zeerdiveree terreinen svaarÛlidLl lu cigeu 11011). Niet alleen grote intellectuelen of bollebozen beleven er genoegen aan. Spannend ook, want voor de finaleronde was het onderscheid tussen een tiental teams maar tien punten. lIet s uitcuidelipk liet ieam van de familie Koyen dat voor de tweede maal in drie jaar de trofee mce naar huis mocht nemen. Ze haalden het voor het team De Mol. Derde werd de ploeg van de Witte wijk en gelijk op de vierde plaats eindigden de teams van de Brandweer en de turnkring 't Zolderke. Winnen is natuurlijk plezant, maar iedereen had zich duidelijk goed geamuseerd en alle deelnemers keerden met een prijs naar huis. (ja f)

Nieuwe verdachte in moordzaak Biemans In onze vorige uitgave brachten we een stand van zaken in de moord op de Nederlander Ran Biemans. Enkele dagen na het verschijnen van dat nummer is er een nieuwe ontwikkeling in deze zaak, althans dat beweert Peter R. de Vries. Deze Nederlandse journalist, verbonden aan het commerciële televisiestation SBS 6, beweert dat de Joegoslaaf Goran kan getuigen dat de vriend van Els Biemans' weduwe achter de moord zit. Tot dan dacht het parket van Trimhout dat de weduwe van Biemans zelf de opdrachtgever voor de moord was. De Kamer van lnhescliuldigingstelling beslist één van de volgende dagen ofer een extra onderzoek komt als gevolg van deze nieuwe wending in de zaak.

Politie ontmantelt henneppiantage Meerle - De federale politie Noorderkempen heet op maandag 4 maart een hennepplantage ontinanteld in een woning op Groot Eyssel. Bij een huiszoeking bij een Nederlands koppel vonden de speurders er 120 plantjes, waarvan er een tachtigtal in volle bloei stonden. Alle planten zijn in beslag genomen, samen met het materiaal dat het koppel gebruikte om de planten te kweken.

11cr zlO//ec /00/0 1 , 0/1 1/cla/nh/ic Koi'eii 1/lag n'eei'oni ee/t jaar (/C t/o/ee la/t de K/wi-iai'en op de schoon' zetten.

Grenswandeling \IEERLE - \\ ie van een fikse lentewandeling houdt kan op 7 april 2002 zijn hartje in Meerle ophalen. In het K.W.B verbond Antwerpen bestaat al enkele jaren een wandelcriterium. Elk weekend kan men ergens in één of andere K.W.B afdeling deelnemen aan een wandeldag met verschillende afstanden. De plaatselijke KWB afdeling Meerlc organiseert als onderdeel van het verbondelijk wandelcriterium ook in Meerle een wandeldag. Zij noemen hun wandeling "De grenswandeling". Iedereen kan deelnemen; alleen, in groep, met het gezin, wel of geen K.W.B. lid. De afstand

die je het beste ligt. kan je uitkiezen ter plaatse: 7,11, 17of25 kni. Vertrekken aan de parochiezaal Meerle. Gemeenteplein, tussen 8 en 14 uur. De inschrijvingskost bedraagt slechts 1 euro per persoon, verzekering inbegrepen. Sportievelingen en sympathisanten, allen op post. Van Bavel. (Inlichtingen Marcel Heimeulenstraat 15 - tel 03/315.80.55 of Jef Wouters, Heimeulenstraat 25, tel. 03/ 315.86.64).

Fuiven MEERLE - Eens goed uit de bol gaan, in eigen dorp, ten hate en weldoening van een Meerlese voetbalploeg en muzikaal opgeluisterd door de heroemdste (en talloze keren gestopte) van Meerle, nI. Peter en z'n botsauto's. Wie wil er dan nog thuisblijven of ergens anders gaan feesten? Wel, op zaterdag 6april hoeft dat helemaal niet. Dan ga je gewoon naar café 'Den Af en Toe' naar de ftiifvan de Reserven B van KFC Meerle.

Peter en zn l3otsautos spelen er ten hate van (te voetbal de pannen van 't dak en daarna houdt dj TLF de sfeer er in tot het bijna tijd is om te gaan sjotten. Supporters kunnen gelijk nice naar het Plein. Koopje toegangskaart op voorhand, dan kost ze slechts 3 E. Aan de kassa betaal je 4€. Niet te missen. (jaf)

VAN HUFFEL VASTGOED

Het parket gaat er voorlopig van uit dat de oogst voor eigen gebruik bestemd was. De bewoners werden voor de onderzoeksrechter gebracht, maar mochten nadien vrijuit gaan. Ze moeten zich later voor de correctionele rechtbank verantwoorden.

39


MEERLE

1(1K of Kunst in de Klimtoren De kinderen \ an het vijfde leerjaar hebben veel geleerd over fotografie o.l.v. Dominique Van 1-! uffel. Ook maakten ze kennis met aquarel schilderen. piti iLt lechIi'n werken met uips. kntklnssen olas hewcrkcn hloenischik.ken, zeefdruk. De zesdejaars maakten een prachtig kunstwerk in metaal o.l.v. de kunstenaar Rudy Suls. Het kunstwerk is te bezichtigen aan de kleuterschool op de Ulicotenseweg. Ook schilderden ze de panelen in de Kerkstraat. Hier hebben ze bij na wckc Ip ks aan gewerkt. Vivi ene (1ni'tçrhlrkx begeleidde hen daarbi Enkele kinderen gingen ook beeldliouwCfl. Maar ook de kleuters werkten intensief rond kunst. Hun thenia was VLIEGEN. Ze organiscerden kunstnamiddagen waarbij vrijwilligers samen met de kleuters rond een bepaalde kunsttak werkten. Denken we (laai -bij aan boetseren, bloemschikken... Met kunstenaar Lucas werkten ze dit Lliciiia verder uit. Nu schitteren in de kleuterschool een reusachtige libel, een luchtballon, een vliegend tapijt... De kleuters hebben deze voorwerpen zelf ontworpen en gerealiseerd.

411

Hier en

(/00/'

ivr.s Iiijnt kunst

iii 0//S (/017).

MEERL.E - Dit project dienden wij in bij CANON cultuurcel van de Vlaanise Gemeenschap. Tot ons groot genoegen werd dit goedgekeurd. Daardoor kunnen wij rekenen op een financiĂŤle tegemoetkoming voor de concrete uitwerking en kunnen wij 'echte kunstenaars' aantrekken om ons te ondersteunen en te inspireren. 'Kunstbeleving' in alle facetten van de beeldende expressie staan voor alle kinderen van de school op het hoofdmenu. Wij zijn gestart niet een bezoek aan een museum in Antwerpen. Alle kinderen bezochten het Museum voor Schone Kunsten of het Muhka. In de namiddag maakten de leerlingen van 4.5 en 6 een stadswandeling onder begeleiding van een gids. De leerlingen van de lagere klassen brachten ook nog een bezoek aan het openluchtmuseum 'Middelhcim'. Daarna gingen we in onze school verder aan het werk rond kunst.

De kinderen van de tweede graad werkten rond zijde schilderen, keramiek, bloemschikken, fotografie. In het atelier van Galerie 'Lage Rooy' leerden de kinderen van liet eerste tot en met het vierde leerjaar potten draaien en beeldhouwen. Ze werkten eveneens aan een reuzegroot schilde-

(werkgroep 'kunst ' van de Klimtoren)

Uitnodiging

1:

t

Hiervoor deden wij een beroep op de kunstenaars uit ons dorp. Uit hun aanbod, wat heel uitgebreid is, hebben wij kunstnamiddagen georganiseerd. Deze mensen leerden hun kunsttak aan onze kinderen die tijdens die namiddagen heel actief bezig waren. Zo werd er in de eerste graad gewerkt rond bloemschikken, werken met gips. schilderen. boetseren.

Op Sinte Huige (1), valt de sneeuwman in duigen.

Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe, nu lacht hij met zonnegloren, dan gooit hij met hagelstenen om de oren.

Op 29 maart willen we dit pro.lect feestelijk afsluiten met een kunstroute door het centrum van Meerle. Er zal veel te zien zijn, zowel kunstenaars die aan het werk zijn als kunstwer ken die gemaakt werden door onze kinderen. Langs deze weg willen we toch ook alle 'kunstenaars' en alle andere mensen bedanken die het mee mogelijk maakten om dit project te verwezenlijken.

1'

Wij, de kinderen van de Vrije Basisschool 'De Klimtoren', nodigen u uit om, samen met ons en onze leerkrachten, op vrijdag 29 maart 2002 te genieten van een uitgestippelde kunstroute. Deze route leidt ons langs verschillende ateliers in actie en allerlei kunstwerken en - werkjes die wijzelf (onder begeleiding van echte kunstenaars en enthousiaste mensen die graag creatief bezig zijn) hebben gemaakt. Zeer zeker liet bekijken waard! Het middagprogramma gaat als volgt:

13.00 uur: Samenkomst voor dc kleuterschool. Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle. Onthulling van liet kunstwerk gemaakt door kunstenaars Rudy Seels en de lIn, van liet 6 leerjaar. 13.30 uur: Wandeling door liet centrum van Meerle (ong. 2 km) met actieve kunstbeleving. Na de wandeling kutit u in de parochiezaal napraten en nagenieten van al het moois dat u onderweg heeft kunnen bewonderen. 16.30 uur: Verkoop per opbod van enkele kunstwerken in de parochiezaal.


MEERLE

(M zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

bvba

verzekeren beleggen sparen lenen

A Zelf

CL',!

ERKEND

pol balIc'i, in cle Loire Roni.

VERZEKERINOS-

BANK

MAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21 -2321 Meer - tel. 031315 72 54 info@vanbavelrommens.be 23e

JJ!aajj1j

't

1V /Ic'l (lii!! iii'

(V 1

AV)

q4/ti 6ezoekรงn na tekfont5clie aftpraa Td:03/314.37.88 5a:031314.74.14

1

w'ww.versmissenjanssens.be :-

I?Oc!'/'/1 /!lC'l

sneldrogende

L!/)S.

ยฃ-mai(: versmtssenjanssetLs@portima.be .Si/ t (.'l/!l)('l('/) g(eII i(.('( /'

IIu/.

41


HOOGSTRA TEN

Hoogstraten en... Antwerpen Fietsprovincie Een grote fietshappening voor jong en oud, wie wil daar niet aan deelnemen! Op 5 mei 2002 is de stad Herentals het décor voor dit grootse evenement en het kaderi in de 6de editie van Antwerpen Fietsprovincie. Weg uit je lakse zetel, we zijn reeds in mei, en hup op liet zadel en de beentjes reppen. Voor velen helemaal geen probleem, voor anderen toch nog altijd een hele uitdaging. Dit fietsl'eest is echter niet zomaar een alledaags evenement, liet is een invitatie om heel het jaar lang van Antwerpen een fietsprovineie te maken. 1-lerentals wordt ditjaar dus de uitvalsbasis. Een klein stadsparcours van 7 km voert de fietsers naar allerlei bezienswaardigheden in de autoluwe binnenstad. Het groter traject van 22 km maakt kennis met de bosrijke omgeving. In en om het gekende Netepark kun je terecht voor animatie, recreatie en info. Radio 2 is van de partij en Voice Male zal zeker niet op het appel ontbreken. Label 10/10 De provincie Antwerpen werkt dit jaar samen met enkele basisscholen aan liet Label 10/10, een mobiliteitsproject dat streeft naarveilige en leefbare schoolomgevingen. Op zondagnamiddag 5 mei wordt in liet Blosocentruin te Herentals liet Label overhandigd aan de verkeersaetieve scholen. Hoogstraten - Herentals De stad Hoogstraten is dit jaar uitgekozen als

I1(

één van de negen startplaatsen voor de aanlooproutes naar het Herentalse Netepark. Om 10 uur vertrekt achter de kerk in de Lindendreef een fietskaravaan onder begeleiding richting Herentals. een uitstapje van een goeie 33 kni.

Info: Infopunt Antwerpen Fietsprovineie, tel. 03 290 53 01. Het gratis programmaboekje kan je bestellen bij fietsersbondfpi.be Op liet internet peddel je rustig naar

ii'iiii'.antitc'ipen/ietsproi'lncie. he

Ontbij tzondag

11OOGSTRA TE1\7 - De boei/en uc'rden weer goed gerold tij dens de jaarlijkse ontbijtzondag van de BGJG. Degrote zaal i'an liet parochiecentrum Pax werd een speeltuin ioor de als prinsessen, dieren en cowbovs verklede kinderen. De ouders genoten ervan dat de kinderen niet netjes op hun stoel moesten blijven zitten. Ei' werd zelfs een heus verjaardags/estje gevierd. Het blijfi een tofl gelegenheid voor gezinnen om elkaar te leren kennen en cle banden te versterken.

Garage Luc RyverS

42

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!!

1u

(ie!)

-

-

TOYOTA


uila-lminiol

0 0

IQUELEEJE1E

Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Ernail: rene.laurijssen@belgacom.net

Winnen blijft moeilijk voor Hoogstraten VV In de laatste diie matehen scoorde 1 IVV '. ijf doelpunten. Omdat men negen tegengoals moest incasseren, werd het andermaal twee op negen. Kapellen pikte op de Thijsakker met een 0-0 één punt nice. Op Zulte-Waregem, één van de titelkaiiilid;i en, kwamen de rood\\ itten uit een verloren positie terug tot 2-2. Toen kreeg R.af Beycrs een Tweede gele kaart en met 10 tegen II werd het een te zware opgave die helemaal op het einde in een zware 6-2 werd vertaald HVVflcnderhouteni v,cia voor dc neutral kijker een spcktakelstuk met zes doel punten. l-IVV moest andermaal de voorsprong afizeven en zelfs twee keer een achterstand ophalen, wat tenslotte goed bleek voor één punt. Omdat Olen, Gullegem en Kapellen helemaal niets konden oogsten. bleef het lichije nog branden. Intussen is dc uitspraak in de zaak Schoten ongeveer gevallen zodat de cindronde tegen de periodekampioenen van bevordering nog altijd haalbaar is. Intussen heeft trainer Luc Maes zelf beslist om er op het einde van dit seizoen mee te stoppen en beginnen, wat normaal is, een aantal spelers met andere clubs te

ondcrhiuidelen - 1 )e incest belangrijke man die l-IVV verlaat is Sven Schoeniiiaekers. Toen die twee seizoenen geleden naar HVV kwam, was het de bedoeling zich in de kijker te spelen. Sven is hierin geslaagd cii zou indien hij niet een half seizoen wegens kvetsuur aan de kant had gestaan misschien wel 20 maal hebben gescoord. llaiiinie,iiiet één voet reeds in tweede klasse, heeft de man in kwestie binnengehaald en indien Sven ook hier kan bevestigen, zit de U'LISIcitJ uaai ccii grote club er nog altijd in. Sven, het ga je goed *In je nieuwe club. (joje)

Wedstrijden Zaterdag 6 april

20.00 1-loogstraten VV - Wevelgem Dinsdag 9 april

19.00 1 loogstraten VV - Nationale ploeg (-18) Zaterdag 13 april

19.30 Maldegeni - 1-Ioogstraten VV Zaterdag 20 april

20.00 Hoogstraten VV - Turnhout Zondag 28 april

.5 icli .Sc Ii, 'Lii iiOdC/t Cï.S ,

15.00 Hamme - Hoogstraten VV

ç!nc iO/7iîLl/('i " , iiaai' Ibm/nt'.

CL'n

ii!!!

cic, Nl 1

KFC Meer verlengt verblijf in 3de provinciale Na een mooie 8 op 12 is de KFC Meer zeker van een verlengd verblijf in derde provinciale. Met twee zeges en twee gelijke spelen verjoeg de sterk verjongde kern het degradatiespook dat even zijn kop om het hoekje stak. Bij leider Ekeren (17 feb.) pakte de ploeg de drie punten. Hier zette een hecht en gennotiveerd blok een resultaat neer dat kon tellen. Met goals van Sjoerd de Jong en Jan Koyen werd de 0 - 2 bereikt en Ekeren kon net voor affluiten met een frommelgoal de tegentreffer scoren. De beste ploeg won met 1 - 2, dankzij een famenze collectieve prestatie.

De laatste rechte lijn is nu ingezet. Met een uitmateh hij Olympic Essen en een thuismatch tegen Horendonk wordt het seizoen verder afgewerkt. U zal volgende maand hier al wat transfernieuws krijgen van ons, maar dc vorig seizoen ingeslagen weg zal bij de KFC Meer verder gevolgd worden. Met de eigen jeugd wordt de ploeg verder uitgebouwd door het trainersduo Frank Luyten en Harry Peeiers.

1

Op 30maart en 1 april, en ook met Pinksteren en op 1 mei spelen, cle miniemen. duiveltjes en preminiemen de KFC Meer tornooien. Noteer ook alvast zaterdag II mei, de dag van het 5 herdenkingstornooi, met o.a. Club Brugge, AA Cient, Beveren, Willem II, Lierse, enz. Meer info in De Hoogstraatse Maand van mei en natuurlijk op onze website. www.kfcmcer.be Tot de volgende "Maand". Toont Priem.

Eén week later tegen Sint-Job hing een Meerse goal lang in de lucht, maar de stug spelende bezoekers weerden zich in die mate dat ze een puntje konden meenemen. Belangrijk gezien hun degradatiestrijd. Met 0 - 0 kon de KFC de positieve lijn van een week voordien niet echt doortrekken. Tegen Berendrecht was Jan Aerts, met drie treffers, de figuur van de dag. Na de 0— 1 van de bezoekers, kon hij net voor de rust de gelijkmaker binnenschunven. Na de pauze viel de verdiende 2 - 1 voor een sterk spelende thuisploeg en cle ingekomen 1 6-jarige Nick Jansen gaf de derde goal op een schoteltje aan Jan Aerts. Dc 3 -2 viel nog net voor tijd. maar KFC Meer pakte drie belangrijke en verdiende printen en het quasi zeker verlengd verblijfin derde. Verheugend is ook dat met o.a. drie spelers tussen 16 en 18, en vier tussen 20 en 23 jaar, er een piepjong KFC tussen de lijnen stond. Ook bi1 Kaart was de gemiddelde leeftijd van de Meerse vijftien zo'n 22,5 jaar. Nadat Wim Vermeiren op het uur met een lob de 0 - 1

KiRCHER

Program ma: Zondag 14april om 1 5u. Olympic Essen KFC Meer. Zondag 21 april om 1 Su. KFC Meer 1 lorendonk FC.

13m'c min Çuaam's

scoorde, kon de thuisploeg zich niet voldoende doorzetten. Frank Schrauwen, ex-KFC, kreeg enkel twee halve kansen net na rust, maar stond wel op de goede plaats in de 81'. Deze enige zuivere kans maakte hij efficiënt en geplaatst af vanop 17 meter. Twee minuten voor tijd werd Frank Janssen nog van de 1 - 2 gehouden door de Kaart-doelman en zo bleef het bij 1 - 1, een resultaat waar vooral de bleek uitvallende thuisploeg mee tevreden mocht zijn.

5choonIeidjssa[ort Lieve De (eester Lgribc 30 . 2323 WorteL 03/314.55.15 Enkçlop ofopraak. Ookbij j thuc

At')

(efaatsverzorging - fManicure - TedTicure Ontflaringen - fnuuiffage

141

43

'


SPORT

Sterke eindrush voor Minderhout VV Danny Meyvis die naar de ultieme noodrem moest grijpen. De bezoekers profltecrden niet van deze numerieke minderheid, integendeel MVV kreeg nog de beste kansen aan de voet nivai Nit_k Wilmsen faaldc. Loenhout - MinderhouL VV 0 - 2 Achterspeler Roei Hermans opende al na drie minuten de scuic na ltuk'. l'p [en royaal uitgangspunt natuurlijk. MVV hield het heft in liariden tegen een onmondige thuisploeg. Luc Loos verschalkte de lokale detènsie voor de tweede keer en MVV kreeg waar het volledig recht op had, de drie punten.

Luc Looz Het beoogde doel, niet degraderen, is ontegcnsprekel ijk bereikt! Na een zwalpende periode, vooral in de beginfase van de competitie, 11eeft MVV zich resoluut herpakt en zich stevig in de middenmoot gevestigd. Met de resterende wedstrijden voor de boeg kan de klassering nog gevoelig verbeterd worden als de groenwitten hun formecurve nog ecn tijdje weten te behouden. Volgend seizoen terug in 3de provinciale, zeker al samen met stadsgenoot K.FC Mecr met FC Meerle kan het nog alle kanten uit, zelfs kampioen spelen behoort niet tot de onmogelijkheden en dat zou ongetwijfeld een bekroning zijn van een voor hen toch prachtig seizoen. Minderhout VV - Merksem 0 - 0 Een spannend potje voetbal, waarin ieder een helft 'oor zijn rekening nam, gaven heide teams ten beste aan de Hoge Weg. In de tweede 45 minuten herleidde de refMVV tot tien man, gerecht\ aardigd trouwens, in de persoon van

Minderhout \TV - FC Meerle 2 - 0 MVV had nog iets goed te maken na de zware nederlaag in de eerste ronde. Meerle, promotieen titelkandidaat. zou zijn vel duur moeten verkopen aan de Hoge Weg, want op geschenken zou het zeker niet moeten rekenen. Een vroeg doelpunt van Gorremans en het vuur zat onmiddellijk in de wedstrijd. Een gelijkopgaande strijd, dat wel, toch moesten de pieren het afleggen tegen de inzet en de werkkracht van MVV dat absoluut wilde winnen. In de slotminuten legde Roei Hermans de 2 —0 eindcijfers vast van een spannend derby. Berendrecht - Minderhout VV 0 - 0 Weinig voetbal te bespeuren in het polderlandschap, wel totale inzet van de 22 acteurs. Enkele kansjes kleLirden deze wedstrijd en die eindigde dan ook zoals ze begonnen was. Een nul over de ganse lijn en een punt voor beide ploegen. Een pluim voor de sterke MVV-defensie die voor de zesde keer op rij de nul op het bord hield!

Wedstrijden Zondag 7 april 15 u. [keren - Minderhout VV Zondag 14 april 15 u. Minderhout VV - 's Gravenwezel Zondag 21 april 15 u. [xc. Essen - Minderhout VV

VNA Wortel Op 10 februari kv am SK Hezewijk op bezoek en dat leverde de eerste zege van het nieuwe jaar op. Er werd tweemaal gescoord door Raf'Hillen die zo voor de eerste Woi'telse doelpunten van 2002 zorgde. Di- he7oekerS vonden maar éénmaal de weg naarde netten zodat de 3 puntjes op het Pocleinde bleven. De zondag nttdien waren de leiders van SKS 1 lerentolG wel een maatje te goed voor de VNA boys die met 3-0 verlies huiswaarts keerden. Tegen Zoersel werd hei een spannende bedoening: meerdere kansen werden afgedwongen maar de bal verdween maar niet in het doel. Vijf minuten voor tijd wist Jeffjanssen eindelijk de ban te breken en bracht de 1-0 op het bord. Een gelijkaardig scenario werd het op 3 maart inMassenhoven. Een defensief ingestelde thuisploeg kon tot enkele minuten voor afflwten de 0-0 vasthouden mede duur puik verweer van de keeper,maar toen kwam weer JeffJanssen. Met een uitgemeten schot naar de verste hoek wist hij de doelman te verschalken. Tien maart was het al toen H.I.H. Turnhout op bezoek kwam. Het werd een gelijkspel tegen de derdegeklasseerde, een vrij behoorlijk resultaat gezien de jonge leeftijd van de meeste VNA spelers. Toch was de thuisaanhang van mening dat Wortel op meer puntjes aanspraak mocht maken gezien het lichte veldoverwicht en de betere kansen in de tweede helft. Echter, handinhand kwam een tiental minuten voor het einde op 0-1 toen - na balverlies op rechts Koen Van Gooi een tegenstoot in drie tijden voorbij Nick Mertens kon werken. Wim Van Dijck zorgde vijf minuten later met een kopbal voor de Wortel se gelij kmakcr. Er volgen nog 4 wedstrijden en op zaterdag 27 april is het weer VLA VAN TREES, met penaltybeker en vriendenrnatskes, allen daarheen.

Programma: 14/4 15.00 u. V.N.A. - MOLENKRING 21/4 15.00u. FCPOEDERLEE—V.N.A. 274 13.00 u. V.N.A. - VLA VAN TREES

VNA Wortel op bezoek bij GBA Wortel - Op 2 maart bezochten bijna honderd leden en sympathisanten van VNA Wortel de wedstrijd tussen Germinal Beersehot en Excelsior Moeskroen. De supporters van Wor tel, dat uitkomt in de laagste provinciale reeks, vertrokken met twee bussen om een boeiende wedstrijd te volgen in eerste klasse, die uiteindelijk op een 2-2 gelijkspel. Dat de belangstelling voor deze tweede uitstap zo groot was is niet vanzelfsprekend, zeker niet als we weten dat diezelfde avond in het dorp een koers op rollen doorging. \/oor de zestig longeren, bijna alleniaal jeugdepelers van VN A iiie de verplaatsing meemaakten, was het een enige gelegenheid om te zien met welk soort voetbal ze VNA terug naar een hogere rcek kut'tflen brengen.

Gras dat in april wast, staat in mei vast. . -

44


KFC Meerle Berendrecht— Meei'Ie. KR' startte zwak en de thuisploeg creëerde veel kansen in de eerste helft. KFC mocht dan ook blij zijn dat ze met een 0 - 0 stand mochten gaan rusten. Na cle pauze speelde Meerle beter mee. in de 70 minuut kon Pauwels een knap getrapte hoekschop binnenkoppen. Vijf minuten voor tijd bracht Van Bavel zekerheid toen hij liet tweede doelpunt voor Meerle mocht optekenen. Het werd uiteindelijk nog 0 - 3 door een prachtige lob van Nic Mertens. Barry Jespers moest tijdens de wedstrijd niet een kwetsuur van liet plein. Hij liep een spierscheur op die hem tot enkele weken rust dwingt. De derby Minderhout— Meerlewas een gelijkopgaande partij. De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong. Na de rust kreeg KFC niecrdere kansen, maar ze werden niet benut. Het bleef daardoor spannend tot de laatste minuten. Toen werkte MVV een hoekschop

tegen de Meerlesc netten. Eindstand 2 - 0 Meerle zonder printen naar huis. In de partij Meerle - Zandvliet speelde een strakke wind nice die liet beide ploegen lastig maakte. Dejarige Van Bavel zette zijn veljaardag kracht bij door in de 40 muiuut met een ver schot KFC op voorsprong te brengen. Meerle behield liet overwicht en zette dat in dc tweede helft oni in een tweede doelpunt. Pauwels zette een strafschop oni en bracht de 2-0 op het bord. Een verdiende overwinning. Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 1 5.00 uur, tenzij anders vermeld): zaterdag 06.04.2002 om 18.30 uur - St.-Jozef - KFC Meerle zondag 14.04.2002 - KFC Meerie - Ex. Essen zondag 21.04.2002 - Heibos - KFC Meerle

Zondag 17 oktober, 's Gravenwezel - Meerle. Eeb wedstrijd tussen de nummers 2 en 3, beide met evenveel punten. De match was amtiper bezig toien Meerle een penalty kreeg toegekend. Van Dijnzen zette die feilloos oni. De wedstrijd werd heviger en de thuisploeg ging er flink tegenaan, op zoek naar cle gelijkniaker. Die kwam er niet, integendeel. In de 40e minuut trapte Pauwels een vrije trap binnen en KFC stond 0-2 voor. Na de pauze kwam dc thuisploeg dan toch aansluiten. Meerle bleef er voor gaan en bracht in de 67 minuut liet verschil weer op twee doelpunten. Een ver een prachtig schot van Van Bavel. Verbreuken zette KFC in de 77 minuut definitief op weg naar de overwinning. 's Gravenwezcl kon in de 85 1 iiiinuut iiog tot 2-4 terugkomen. Veel te laat oni te verhinderen dat Meerle met de punten naar huis ging. Knap gedaan van KFC en alleen op de tweede plaats in de reeks.

Wielertoeristen

Krachtmeting aan De Mosten

lIiiccI

Iic/L//

Ii//k\)/5C1) itcis dc I.rc hIj dc 45 ci Luc Snc!.s (IIooustiuf cli) liet iecic/v'i'n :1/11 gespiei'de kuilen bewonderen bij dc +45 'ei's.

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

lef Gee,'t.s (/t/Iind/erhoul) toonde zich onweerstaanbaar in de cat. +60.

45


SPORT

Nieuws van de Marcklopers Dat het loopseizoen bij de Marcklopers terug begonnen is zullen ze in Nederland en in de Ardennen geweten hebben. Na de gebruikelijke winterstop werden er onmiddellijk opmerkelijke resultaten neergezet. Zo liep Frans Oninckx in Apeldoorn (Nederland) de marathon in een heide- en boslandschap in een tijd van 3 uur 55 sec., tegengewerkt door een sterke wind. Op 16 februari gingen andere Marcklopers van start in de 'Challange Delhalle' in de Ardennen. In een aangenaam en zonnig loopweer namen Pat Leysen, Louis Oninckx, Brigitte Wendrickx. Rit van Aert. Luc Vrancken en Jan Vermeiren tezamen met nog 806 andere lopers deel aan de 16,7 km. in Erpent bij Namen. Op 3 maart '02 werd er gelopen in Bousval , in Waals Brabant, om samen met 1001 andere lopers en joggers deel te nemen aan 'Le cross de Bousval', een wedstrijd van 14,350 km. met steile beklimmingen en geleidelijke afdalingen. Pat Leysen was in topvorm en liep de 14,350 km. in iets minder (lan één uur, kort achtervolgt door Luc Vrancken en Jan Vermeiren. Rit Van Aert en Brigitte Wendrickx moesten niet onderdoen voor hun mannelijke collega's en finishten in een zeer goede tijd.

Bloesemtoc ht

Wanneer u dit leest is de volgende loopwedstrijd in Spa op 24 maart al gelopen. Daarover leest u in volgende maand meer.

De volgende lopen van de Challange Delhalle': 6 april 2002: Strand en duinenloop in Oostduinkerke: 15 km. 21 april 2002: Le semi-marathon d' Amay: 21,1 kin.

Uitslag ErpntU7Jsnî Pat Leysen Luc Vrancken Jan Vermeiren Louis Oninckx Rit Van Aert Brigitte Wendrtckx

1

lh.lO'37" 1h. 14' 14" 1h.14'37" lh.16'27" 1h.16'27" lh.38'50"

BniisydU4,350kn'.

Pat Leysen Lue Vraneken Jan Vermeiren Rit Van Aert Brigitte Wendriekx

0h,58' lh.00' lh.02'00" 1h.06'26" 1h. 1 7'58"

Elite zonder contract

Ludo Giesberts kI

-

Wandelciub De Noorderkempen gaat op zondag 28 april in Borgloon wandelen. Men vertrekt niet de bus om 7.30 uur aan zaal Pax en is terug thuis in Hoogstraten omstreeks 18.30 uur. De bloesemtocht in Borgloon begint en eindigt aan het college (Tongersesteenweg 84). Er zijn verschillende afstanden mogelijk : 5, 8, 10, 12, 14, 18 of 23 km. De deelnameprijs voor leden bedraagt 4 euro en voor niet-leden 8 euro. Voor nieer info en inschrijvingen : tel. 03 3 15 80 60 bij Lutgart VerbreukenRombouts.

Lentekriebels in je jonge botten? Paasvakantie! Een leuk Intermezzo voor alle schoolgaanden om de laatste maandjes van 't schooljaar niet frisse geest en lichaam aan te vatten. Ben je tussen 3 en 18 jaar dan heeft de Hoogstraatse sportdienst, in samenwerking met andere sportieve organisaties, weer heel wat fijns en creatiefs voor jullie uitgedokterd. Bekijk maar even het programma en aarzel zeker niet om nice te doen!

10— 16 jarigen Donderdag 4 april: Indoor snowboarden of

-

skiën te Peer. De bus vertrekt aan sporthal De Zevensprong, de skiactiviteit kost ' S E en het aantal deelnemers is beperkt tot 25. De spui Ldiensten van Rijkevorsel en Hoogstraten reiken mekaar hiervoor de hand. -

10— 18 jarigen Dinsdag 9 april: Een zapavontuur. Een greep uit een waaier van activiteiten: klimmuur, ligfietsen, boogsehieten, speleobox, touwenparcours. raountaitibike, kiLkbual ds, gu-cLrt3, minigolt zeilen, kajak, beachsoecer. kabelbaan, rughy, hengelen. highlandgames, BMX en nog zovele andere boeiende spelen. Deelname kost 7 € , de bus vertrekt aan De Zevensprong.

ei'e, dat mag je oel zeggen i'an de 3 7-jarige Turiihoutenaar Ludo Giesberts. Enkele weken geleden boekte hij zijn 500ste overwinning te Hoogstraten in een wedstrijd voor 'Elite zonde,' contract '. Intussen rij/t hij de overwinningen aan mekaar maal' heeft toch beslist om te stoppen aan het einde van het seizoen. Alleszins goed nieuws voor een aantal renners die steeds op Giesberts stuitte in cle finale van een wedstrijd. Leo rij/j.,'eiiiIcIe ca/ ,

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING tel./fax :03/314 8729 gsm :0478/39 13 27 e—maii:d.vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. 2320 Hoogstraten Katelijnestraat 19 d 46

Voor klein en groot Donderdag 11 en vrijdag 12 april: Tweedaagse tennis- en oiiinisport in samenwerking met TC De Langenberg. Deelname kost je 25€. De kleintjes worden vertroeteld met allerhande balvaardigheidsoefeningen terwijl de ouderen de basistechnieken onder de knie trachten te krijgen. Punt van samenkomst aan de Langenberg te Wortel.

8, 9 en 10-jarigen (van 9 uur tot 12 uur) & 11 en 12-jarigen (van 13 tot 16 uur): Basketbal op donderdag 11 april. Zeker een leuk programma en enkele ervaren trainers zullen jullie inwijden in de geheimen van deze boeiende sport. Deelname kost 2.5 € en de activiteit gaat door in De Zevensprong.

Info: Rie Voet, sportdienst, Vrijheid 149, Hoogstraten, tel. 03 340 19 51, e-mail: HYPERLINK niailto:rie.voetjpublilink.be rie.voet@publilink.be (rel)


Gebu urtenvoetbal

ÇkZaT VANIIOOGS EN

Spanning aan de top

I

1-let belooft i eerom een boeiende strijd te \vorden in het huidige kampioenschap van het Gebuurtenvoethal. Na een moeizame start van Boereneinde bewijzen dc boeren nog maar eens dat er steeds rekening met hen moet gehouden worden. De fysiek sterke Gelmelboys o.l.v. Gust Quirijnen staan al van hij de start van de competitie aan de leiding met stevig en aanvallend voetbal. De 34 doelpunten in 8 wedstrijden spreken voor zich waarvan Demey er zelfs al 8 van tegen dc netten heeft geprikt. Toch moesten de gedetineerden in een tl betwiste partij tegen Bocrencinde dc duimen leggen mcl 2 —3. Door het slechte weer vann de afgelopen weken hebben Boereneinde en Vikings nog 2 wedstrijden tegoed en dus de mogelijkheid om in dc komende inhaalwedstrijden aan de leiding te komen. De Vikings werkten tot op heden een sober, efficiënt maar bijna foutloos parcours af. Dc minst gepasseerde ploeg staat momenteel op een gedeelde tweede plaats maar met nog onderlinge duels met de andere titelkandidaten zullen zij in de komende weken moeten bewijzen dat dc bekcrwinnaar ook dc beste zal worden in de competitie. Wcsthoek op de 4dc plaats is nog niet uitgeteld maar zal eerder fungeren als scherprechter in het titeldebat. Dc Westhoek is voorlopig nog niet in staat om het huidig seizoen constant te presteren maar een overwinning tegen één van de ploegen uit de top drie zal er dit seizoen nog wel inzitten. Static en Boskant maken het de topploegen regelmatig zeer lastig om dan onder elkaar wedstrijden te spelen zoals in de goede oude tijd. Het onderlinge duel eindigde op een gelijkspel maar wel gekruid met 10 doelpunten. Gelmelboys 2 is nog steeds op zoek naar zijn eerste punten maar lang zal dat niet meer duren aangezien er tegen Static maar nipt werd verloren niet 1 2. In de volgende Hoogstraatse Maand zullen we u ongetwijfeld al meer kunnen vertellen welke ploegde meeste kans maakt op de kampioenstitel. (FoJa)

Uitslagen Gelmelboys 2 Bocreneinde Vikings Gelmelboys 1 Boskant Statie Vikings Boereneinde Westhoek Statie Gelmelboys 1 Westhoek Gelmelboys 2 Statie Boskant Gelmelboys 1 Vikings Westhoek Gelmelboys 2 Westhoek Gelmelboys 1 Boereneinde Vikings Boskant -

-

-

-

-

Wedstrijden Zaterdag 6 april 13.30 Boereneinde - Gelmelboys 2 15.00 Gelmelboys 1 Vikings 15.00 Statie - Boskant Zaterdag 13 april 13.30 Vikings Statie 15.00 Boerencinde Boskant Zaterdag 20 april 15.00 Westhoek - Gclmelboys 1 13.30 Boskant -. Boereneinde 15.00 Statie - Vikings Zaterdag 27 april 15.00 Boskant - Gelmelboys 2 13.30 Statie - Westhoek 15.00 Boereneinde - Vikings

1-5 1-0 5-5 0-1 3-0 6-2 1-2 0-5 3-0 0-6 2-3 2-0

L

I<THO IE1

VtAAMS \WElç

tD

April 1952

3PORT -

fio

VOETBAL H. V.

v,

Op 20 Paasdag te 3 uur op het terrein van Hoogstraten V. V.: Gewest Hoogstraten tegen Vosselaar V.V. (Bevordering). Ter gelegenheid van Pasen richt men een voetbalwedstrijd in tussen een vertegenwoordigend elftal, samengesteld met spelers van Meer, Meerle, Wortel en Hoogstraten, en de ploeg van Vosselaar V. V. Bevorderingsploeg, welke de laatste jaren zulke geweldige opgang heeft gemaakt. Vosselaar verschijnt met haar volledige samenstelling in het veld, dezelfde opstelling welke te Hasselt, over een veertien dagen, zulke mooie uitslag heeft behaald. Ons elftal is met de meeste zorg samengesteld. De spelers zijn gekozen tussen de beste elementen van de ver-

Aan de Tuiniers van Meer en omstreken. In het nummer van 5 April I.I. werd een aankondiging geplaatst om U op te roepen aan te sluiten bij de nieuwe veiling te Meer. Dit nieuws heeft ons niet verrast. Ziehier ons standpunt Ten eerste weten we dat er tegenover de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen nooit grieven medegedeeld zijn. Steeds hebben de bestuursleden van Meer ons in alles gesteund en hen werd ook schriftelijk onze dank voor hun medewerking medegedeeld. Ten tweede: wij betreuren alle verdeeldheid. Eendracht baart Macht. Dit is vooral waar als het handelsprodukten geldt, die in massa moeten verkocht worden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de beraamcle scheuring. Wie, om persoonlijke redenen, aan die scheuring meewerkt, bewijst een slechte dienst en aan zichzelf en aan de gemeenschap. Daarom doen we nogmaals een dringende oproep aan de verantwoordelijke personen, ont alle persoonlijk belang of twist op zij te zetten en terug met ons te ijveren voor meerdere welstand van al cle leden. Het is vooral in moeilijke tijden dat reglementen dienen geraadpleegd en stipt gevolgd. Niemand kan twee heren dienen. Wij aanzien door lidmaat-

schillende clubs, en zullen in het elftal van de verstandhouding een plaats bekleden die hun ten volle past. Deze wedstrijd zal meer een kwestie van prestige zijn. Vosselaar zal alles in het werk stellen om een afgetekende overwinning te behalen en aldus bewijzen tot op welke hoogte men geklommen is. Ook onze spelers zullen hun beste beentje voorzetten en willen aan hunne trouwe supporters laten zien dat ze hun voet naast de beste bevorderingsspelers mogen plaatsen. Indien er samenhang in de ploeg kan gevonden worden, durf ik zelfs een nipte overwinning voor onze jongens voorspellen. Ziehier de samenstelling der elftallen Verstandhouding (Gewest Hoogstraten). Van Gestel (Wortel) Verheyen K. Meerle Verschueren Wort. Sneyers J. Meer, -Van Aert H.V.V., Verheyen A. H.V.V., Janssens F. Mc.er, Verboven Meerle, Swaegers H.V.V., V. Aerts Wortel, Snels H.V.V

schap van onze Veiling dat gans liet bedrijf langs liet gezinshoofd is aan-

gesloten en er mag daarover geen misverstand bestaan. Al de vruchten der aangesloten leden moeten langs de Veiling geleverd worden, volgens art. 23 der Huishoudelijke Verordening, zoniet stelt men zich bloot aan tuchtstraffen, beginnende met een bôete van 500 Frs tot en met de uitsluiting (zie art. 24 der Huishoudelijke Verordening). Wij doen nogmaals beroep op het gezond verstand van al de tuiniers en vooral van de leiders om, juist in deze onzekere tijden, liet algemeen belang te behartigen en alle gedachten aan een noodlottige verdeeldheid te lten varen. Voor wat de verpakking betreft, wijzen we er hier op dat deze eigendom is van de K. Veilingsvereniging der Noorderkempen en enkel mag gebruikt worden voor verzending der produkten naar onze Veiling. Alle door ons uit te geven verpakking is vanaf dit jaar voorzien van een merk dat wettig gedeponeerd is. Hieruit volgt dat al wie onze verpakking gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, gerechterlijk zal kunnen vervolgd worden. Namens de leden van de Raad van Beheer De Secretaris, De Voorzitter, J. SWAEGERS. 0. STERKENS. 47


gildenleven & schuttersnieuws De jeugd hc1 sterkste

Meer wint enig zestal

., .

MEER - Acht itilden hadden op iondag , 24 februari 2002 afspraak in het lokaal ',an de Sint-Jorisgilde te Meer om liet enige zestal van dit seizoen te betwisten.

In de eerste ronde schoot \ icky Ronibouts uit \leer 98 punten. Zij bou dc ts ee punten voorsprong op teoenu er dc gilden van Loen h out. Pat Romhouts. en Castelé r niet John Theeuns. In de volgende ronde bleef \ leer, door Jan Romhuu ts. die Qt) r tinten schoot he estigen. Castelré, door lokaalhouder Jos Snoe s. eindigde op Nieuwe i nj In 1 1 cO liet 98 lMuitei . Loenhout . met Fons Van 1 lasselt. t is de enige schutter met 97, Vcr/,o ija' der Zes in c'IeI' Ook in de derde ronde bI cel Meer aan de sc/I1/t/c'rs Froms Tacl,.v u ii ci d ni g. Luc Bi, 'se os belia al dc 98 putMini / '/ 1101(1 ten S t ,or weer ( 'ast cl ré. di tin aal door Ad Vermonden. met 97 punten. In een tussenstand hal ts eg had Meer de leiding genomen met een totaal van 295 punten voor Castelré met 291 punten. Loenhout stond toen 01) een derde plaats niet 2$8 punten voor Hoogstraten (285). Minderhout (284). Wortel (278). Sprundel (277) en toch enigszins verrassend hekkensluiter Meerlc met 276 punten. In de vierde ronde kon Castelré iets van de achterstand goedmaken. Gert Brosens sloot immers al' op 99 punten. Mcerle, Rob Van Loenhout, en Minderhout door Jan Bartholomeeussen eindigden op 98 punten. Na de vierde ronde stond Meer nog aan de leiding met 392 punten voor uiteraard Castelré niet 390 pnitei. De andere gilden konden schiJnbaar geen rol meer spelen voor de eindzege. In de vijfde ronde kwamen totaal onverwacht Sprundel. met Frie Konings en Meerlc door 1-larry Vanderhertst zeer sterk opzetten door 99 punten te schieten. Meer eindigde op 96 maar Castelré moest afhaken. In de zesde en laatste rondebchaaldc Meerle door Adri Vermeiren nogmaals 99 punten. 98 punten werden er geschoten door Castelré, Bart Geerts, en André Bols voor Wortel. De gilde van Meer speelde een toonaangevende rol in dit zestal en won dan ook niet 584 punten. Castelré, dikwijls underdog in dit Verbond, eindigde zeer knap op een tweede plaats met 577 punten. De derde ereplaats werd in beslag genomen door Minderhout met 574 punten voor Loenhout (568 punten en 29 rozen). Sprundel (568 punten en 27 rozen), Hoogstraten (566 punten en 30 rozen) en Wortel (566 en 28 rozen).

1-let winnende drietal in beeld. Van linies 1111(1 /'I't'cIII. ren, Pieter Vandei'henst ren Karel Verse/nieren.

48

-

lilti

1 e;'inei-

LOEN HOUT - Vrijdagavond 1 maart 2002. De enige keer in een gans seizoen dat de gilden van de grote kruisboog, in een drietaluitgave op zes meter, tegenover elkaar staan. In een verplichte uitgave van 1 schutter onder de 25 jaar. 1 tussen 25 en 50 en 1 boven de 50 jaar trad dejeugd liet sterkste aan. In de eerste reeks (de —25 jarigen) schoten Pieter Vanderhcnst uit Meerle en Hans Van Hasselt uit Loenhout lutzonderliJk 99 punten. .Jorge Blockx sloot met 98 punten knap aan voor Hoogstraten. Bij de grootste niiddenmoot behaalden Adri Vermeiren voor Mcerle als enige de 99 punten. 98 punteti werden er geschoten door Dirk Brosens voor Meer. Wortel, door StafVan Herck en Hoogstraten door Luc Anthonis sloten afop 97 puiilen. Na twee schLitters stond Meerle aan cle leiding met 196 punten voor Hoogstraten en Loenhout met 195. De schutters hoven de 50 jaar moesten als laatste aantreden. Jan Rombouts uit Meer schoot als enige 99 punten. Frans Tackx voor Miiiderhout sloot af op 98 voor Georges Brosens uit Wortel die eindigde op 97 punten. Karel Verschueren kon voor Meerle de eindzege veilig stellen met 96 punten. Pieter Vanderhienst, Adri Vermeiren en Karel Vcrschueren behaalden voor de gilde van Meerle de overwinning met een totaal van 294 punten voor Meer niet 291, Hoogstraten 290, Minderhout 289, Loenhout 288, Wortel 283, Sprutidel 278 en hekkensluiter Castelré tnet 274 punten.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uwfto 's afgewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uw A.P.S. filmen - 1 UUR SERVICE Vrijheid 126 H oogstrate n Tel.: 031314.13.13

;

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37


GILDEN EN SCHUTTERS

Grote kruisboog 6 meter LOENHOLJT 1-let Verbond van Sint-Jorisgilden kende te Loenhout haar laatste bondsschieting van dit seizoen. 173 schutters namen hieraan deel. 1-lans Van Hasselt uit Loenhout en lokaaihouder Jos Snoeys uit Casteiré besloten deze schieting op liet maximum der plinten zijnde 100 OP 100. Harry Vanderhenst en Adri Vermeiren uit Meerle, lan Rombouts en Gery Dockx uit Meer én Gust Tobé Liii Castelré sloten af op 99 punten. Zij werden gevolgd door 15 schutters die eindigden op 98 punten. Per ploeg was Meerle weer ongenaakhaar met 590 punten. Meer moest 1 punt prijsgeven. Minderhout en Castelré eindigden samen op 586 piniten voor Loenhout, buiten wedstrijd, met 584 en Hoogstraten met 582 punten. Wortel was ditmaal hekkensluiter met een totaal an 57 -

'.

Kampioenenhuldiging LOENHOUT Op vrijdagavond 1 maart 2002 heeft er te Loenhout de karnpioenenhuldiging plaatsgevonden van de Sint-Jorisgilden wintercompetitie op zes meter. Frans Tackx Int Minderhout, de nieuwe voorzitter van dit Verbond, had niets dan lovende woorden voor zijn voorganger, Jan Gijsbregts uit Meerle, die deze taak reeds vanafde oprichting tot ieders voldoening vervulde. Ook in liet voorbije seizoen steeg het aantal jeugdschutters (tot 16 jaar) wat enkel beloftevol is voor de toekomst. Bram Joosen Uit Minderhout werd dit jaar jeugdkampioen niet 574 punten. Tom Servaes Lnt Hoogstraten moest niet t punt liet loodje leggen. Md Van Beeck uit l-Ioogstraten is voor de derde maal op rij kampioen geworden hij dc Seniors. (+ 60 jarigen). Mii behaalde een totaal van 582 pluitcn. Jan Roeien uit Meerle kwam in deze reeks op ecn tweede plaats met 580 PLuiten. Voor het persoonlijk kampioenschap moest de laatste schieting de beslissing forceren. Gery Dockx uit Meer werd tiende in de eindrangschikking met 586 punten. Maar liefst vijl' schutters eindigden op 587 punten. In volgorde -

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom De drie kampioenen op zes meter. f'an links naar rechts: Bram en Mii Van Beeck Hoog.sti'ate/i

.Joosen Minde,'hout, .4ndré Bols Wom-tel

van hoog naar laag waren dat Harry Vanderhenst uit Meerle, Wim Hendrickx Int Minderhout, Dirk Brosens Int Meer, Jos Snoeys Int Castelré en Frans Tackx Int Minderhout. De vierde plaats werd ingenomen door Rob Van Loenhout uit Meerle, 588 plinten, een schutter die we tot hiertoe in geen enkele statistiek hebben teruggevonden ..Jan Rombouts uit Meer legde beslag op de derde ereplaats niet 591 punten .Adri Vermeiren Int Meerle startte zijn seizoen ijzersterk, moest in de ultieme schietingen zich toch weer neerleggen bij liet meesterschap van André Bols uit Wortel, 1-let verschil tussen heide kemphanen bedroeg op een gans seizoen slechts 1 punt. André Bols uit Wortel verlengde ditjaar zijn kampioenstitel met een totaal van 595 plinten.

5 OMT-12,7 ~=~ MV

H. Bloediaan 277 279 2320 HOOGSTRATEN -

TEL. 031314.52.78 49


NATUUR

Vogels kr

w

I'

P

7 fs

-

e

.1

4'

ijl

*1'

IV>7 ir

4

4/

1

I

4

t

In april komen ook dc zwaluwen weer terug na een reis van een kleine 5000 km! Zij hebben overwinterd in West-Afrika. Het eerst komt de boerenzwaluw. later ge olgd door de huis/gierzwaluw. Een bekende gezegde: "Eén zwaluw in het land maakt nog °een zomer!"

De vogels die in er interd hebben in het zuiden zijn nu inmiddels teruggekeerd. Voor hen is het nu de tijd om een partner te zoeken en voor nageslacht te zorgen. Veel vogels gaan terug naar de omgeving van hun vorige nest vaak met hun "s ast&' partner. De vogelenzang welke wij vaak 's morgens bij zonsopgang kunnen horen is niet alleen bedoeld om een partner te lokken maar ook om hun territorium aan te geven. 1-let is leuk om in de tuin nestkastjes op te hangen, een stukje natuur dicht bij huis! Een prachtig gezicht om te zien hoe de ouder-vogels af en aan vliegen om hun jongen te voeden, Zorg wel voor een schoon en waterdicht nestkastje. Hang het op op een besehutte plaats en ook zo dat er geen katten bij kunnen. Het liefst met de opening naar het noordoosten.

In de sloten In de zuivere sloot, aan de zonzijde kunnen we met een beetje geluk al weer kikkerdril aantreffen. Het is namelijk weer de tijd dat kikkers, padden en salamanders naar het water trekken om voor nageslacht te zorgen. In de sloten kunnen we nu ook de eerste eenden en meerkoeten aantreffen met jongen. De lente is nu echt begonnen!

Uw tuin in april

ST1HL

Planten In april kunnen er nog steeds vaste planten geplant worden. De tuincentra hebben nu volop keus. Probeer met cle aanschaf van de planten de keus zo te maken dat er het hele jaar door altijd wel bloeiende planten in de tuin te vinden zijn. Wacht nog wel met de aanschaf van éénjarigen en geraniums. Ze zijn al volop verkrijgbaar maar laat u niet verleiden, één nachtvorste en ze zijn verloren. Wacht hiermee tot half mei, tot na de ijsheiligen. Het is nu ook de tijd om dahlia- en begoniaknollen voor te kiemen. De knollen worden in een kistje met turfinolm of potgrond ingegraven. Begiet de grond met lauw water en na enkele weken komen de eerste scheuten boven de grond.. Half mei wanneer de kans op nachtvorst voorbij is kunnen ze in de tuin uitgeplant worden.

STIHL motorzagen voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam Vanaf 1,2 - 6,3 kW (1,6 8,6 PK) -

Zaaien In april kunnen de éénjarlge zomerbloeiers gezaaid worden in de volle grond. Na het opkomen flink uitdunnen zodat er sterke plantjes gevormd worden. Pas op voor vogel- en slakkenvraat! In de moestuin kunnen bijna alle groentes in de volle grond gezaaid worden behalve de bonen. Daarmee kan men het beste wachten totjuni. Veel groentesoorten kunnen het hele tuinseizoen gezaaid worden zodat de oogst verspreid over het seizoen kan plaatsvinden. Het is nu ook de tijd geworden om aardappels te poten.

Snoeien De vroegbloeiende heesters zoals de Forsythia, gele kornoelje en de winterbloeiende kers (prunus) kunnen nu gesnoeid worden. Doe dit door de bloeitakken weg te knippen. 1-let is ook raadzaam om enkele oude takken weg te nemen zodat er weer jonge scheuten gevormd kunnen worden. Zomerbloeiende struiken zoals spierstruik, ganzerik en vlinderstruik kunnen nog steeds gesnoeid worden. Liefst zo laag mogelijk. ongeveer 20 cm boven de grond.

En verder... Laat de uitgebloeide bloembollen zoals de tulp en de narcis nog even staan. Knip wel de uitgebloeide bloem eruit om zaadvorming te voorkomen. Als het loofte rommelig staat, rooi de bollen dan op en zet ze in een kuiltje uit het zicht. Pas als het loofafgestorven en verdroogd is, kunnen de bollen opgenomen worden en in een schuur of garage droog worden bewaard. 50

iiH1..

-

WW

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! "* KWALITEIT " SERVICE " PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING 1 Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

S


FUSIESWING 't Slot veroverd:'The Hard Feelings' e.a. treden op! \Vortel -uh. Cl-IEAT[RS openen de avond: met hun punkv rock & roll torgen Lc \oor dc ideale kick-oft. Met een teer energieke zanger. de ene keer hyperventi lerend op de mondharmonica. de andere keer zingend en liggend op dc grond van het alles geven gaat deze band menig bezoeker verrassen. Dc muziek situeert zich ergens tussen The Hives en Jon Spencer zijn Blues Explosion

Zaterdag 30 maart Cahier de Brouillon

Eddy House Quartet Eddv l-louse is een bekend saxofonist en clarinettist, die muzikaal heel wat op zijn kerfstok heeft. Hij won niet zijn eigen big band allerhande festivals en schreef arrangementen voor Randy Crawford, David Soul, Lee Towers cii dc meeste Belgische edctien.

De tweede band is een groep die eerder al meermaals optraden samen met de speedrockers van Peter Pan (na hij hun cd release). Dat dit dus een kwiliteitsbaiid is, sttiat rtls ccii pniil hnvcn water' I-lct Rotterdamse F URY 161 zal ons met hun hO's punk dan ook omver blazen. 1-lun eerste 7' kwam uit op het Findliuveiise Rock-city' label Tear-it-up Records. Denk aan de Ramones, The Stooges, hierhij nog Mexicaanse Wrestlingmaskers en inuncil als Diii 1 ai vtiy Ktel (zang). Von de la tourette (bas). Dun d'r op (drums) en Don druft (gitaar) en het zal rocken! De derde act en tweede Belgische band van de avond is ci één van Uloedeigen bodem. Ontstaan uit di' risrantciivan3 jazzkes vornienzcnudcgrocp"ROLKU LIKE HELL"! Kris Martens(ex-Riot t Jp:tai t) R af Vusseinjaus. Bert riufranigt ex-t' (l') en lim Vaudeplas (ex-One X More/ The Deadly Rhytm) vormen nu samen Ti-IE STITCI-1... een naam die lekker in de mond ligt. De 'dirty. heavy-ass rock' met invloeden van stoner, punk, rock & ioll en hardcore zal menig oor laten tuiten achteraf!. Eén ding is zeker... het svordtzweten! Na de Mussenakker, de ZigZag en de Cahier ccii volgende overrompeling van fans? Let's hope so! loofdact van de avond is er één om u tegen te zeggen: gehoord tidcns 'Dc Bom' van donderdag 7 maart 1. op Studio Brussel! Punk met roots of ruige roots van Texas (USA): u heeft maar te kiezen. 1-hun debuut-album "Fought Back and Lost" op 'Synipathy for the Record' werd gcproduecerd door Miko Mariconda ( ook bekend van Tlic New Boimib Turks). Lé zijn de enige band in Austni die de diepgewortelde Amerikaanse roots combineren met de energie van punk-rock. Na hun 7" op Dropkick Records ('Anytime 1 Want!') en een 7 ('Soul Party') op het befaamde garagepunk-rock & roll Gear Head label, is er nu hun nieuwe full-ed 'You won't like ii... cuz it's rock 'n roll!' op Beerland Records. Frontinan John Schoolcy speelde eerder bij The Revelators terwijl een ander bandlid actief was bij The Distractors ... samen vormen ze nu Austin's deadlicst rock 'ii roll combo THE HARD FEELINGS. Heb je 'Dc Bom' op stubru san 4maart 1. kunnen luisteren of hou je van The Hives, John Spcnccr Blues Explosion en/of The New Bomb Turks, zorg er dan gewoon voor dat je er zeker hij bent: zaterdag 20 april, 't Slot in Wortel. Niet te missen!

Vrijdag 5 april - Cahier de Brouillon

Bottom & The Stitch duistere blues-achtige teksten. Allé, noem het stonerrock als dat gemakkelijker is! Maar dan toch van liet meer ver&issende soort, want Botlom put haar muzikale inspiratie ut zowel Kyuss als Helmet en Barkmarket...

Dii optreden was oorspronkelijk gepland op 25 september 2001 maar werd toen afgelast omwille van de gebeurtenissen in New York. Atkomstig uit de onstuimige Lower East Side van New York en niet de aantrekkingskracht van Sirenen: dat verklaart al gedeeltelijk waarom deze drie vrouwelijke mosh-heads waaruit Bottom bestaat, erm slagen om overal waar ze komen de boel op stelten te zetten. Een van de uitspraken van zangeres Sina (trouwens een klassiek getranide violiste, maar dat terzijde) spreekt boekdelen over houding van de band: "Only pussies play above the fifth fret"... Een ding is duidelijk: hun heavy rock is sterk gebaseerd op liet zwaardere jaren zeventig gitaarwerk van Black Sabbath en The Stooges, met ecn lekkere groove, fantastische riffs en

1 hun album "Feels So Goud When You'rc (jone" (Mans Ruin Records, mei 20(11) werd geproduceerd en klanktechnisch verzorgd door Billy Anderson die eerder reeds bands zoals Mr. F3ungle, Neurosis en Sleep onder handen nam. Ook voor hun debuut 'Made in Voyage" (Mudhap Records, oktober 1999) hadden ze trouwens een beroep gedaan op een ervaren kracht uït zwaardere hoek: Greg Gordon. bekend van zijn werk voor Slayer, Helmet en Public Enemy. Bottoni staat ervoor bekend ecn pure live-hand te zijn, aangezien ze een jaar met 300 optredens niet schuwen. Naar eigen zeggen heeft die ervaring de muziek van Bottoni nog harder en strakker gemaakt, dus dat belooft veel goeds voor het optreden in Cahier de Brouillon op vrijdag 5 april!

Als coniponist-arrangeur was hij actief voor zowat alle Europese radio- en tv-orkesten. waarbij hij vooral faam verwierf onidat zijn werken probleemloos liet domein van de licht-klassieke muziek en de jazz bewandelen. Hij maakte ook composities voor o.ni. de Muziekkapel van de Rijkswacht en liet Clarinetkoor van Walter Boeykens. Verder trad hij verschillende keren op voor televisie, als solist of met verscheidene ensembles. Als rietblazer is hij een veelgevraagd solist en hij maakte verschillende tournees die hein door gans Europa en de USA brachten. 1-tij trad op niet ontelbare bekende muzikanten en nam o.a. een cd op met liet uit Nederland zeer bekende Pini Jacobs-trio. Neem liet aan van dj Peter Porto die deze avond trouwens ook zal zorgen voor de betere bebop en cool jazz: Eddy doesn't suck, Iie blows!

OMTI?----T

Het voorprogramma wordt verzorgd door lokale groep The Stitch die met een stevig potje potige rock en showbeest-frontman "Tuk" \'DP de Cahier op stelten zullen zetten. vleer info: http://www.bottomnsusic.com littp://www.geocities.com/thestiteli2/ - http:i/ wwcajijer,be - deuren: 21 uur - inkom: 6 euro 20 cent. 51


KALENDER

Op stap in

nrR;T

É

md

HOOGSTRATEN

IrnedijezIptiz

HOOGSTRATEN

trijlrii 183 hoostratrri 031314 66 65 34r & Isatijp

i'Im zondag 28 april: Tentoonstelling UIT DE SCHATKAMER VAN DE KEMPENSE GILDEN in het Stedelijk Museum van het Begijnhof van woensdag t/m zondag van 14 tot 17 uur. Zaterdag 30 maart: QUARTET in dc Cahier.

EDDY HOUSE

CADE

MINDERHOUT

Zaterdag 30 maart DUBBELCONCERT met The Young Ambassadors uit Oxford en Brassband Campine uit Tielen in de Rabboenizaal, aanvang 19 uur, organisatie van Fanfare Ste.-Catharina. Maandag 1 april: FAMILIETORNOOI EN RECREANTENTORNOOI VANAF 10 uur in de sportzalen van het Spijker. Vrijdag 5 april: BOTTOM (USA) en THE STITCH (LOKALE GROEP) vanaf2l uur in de Cahier. Zondag 7april: 1-ION DEN WEDSTRIJD van 9 tot 18 uur in dc I-Ieuvelstraat. Zaterdag 13april: EUROPAKWIS om 20 uur in de kleuterschool van het Spijker. Maandag 8 april OPTREDEN van The Superior Dance Band in zaal Sinte-Cecilia, om 20 uur, in een organisatie van de Marckriver Jazzclub. Woensdag 10 april ONDERHOUDSPLICHT, informatie- en debatavond in zaal Pax om 20 uur, org. ACW. Maandag 15 april: Informatieavond over ZONNE-ENERGIE om 20 uur in Zaal De Cluyse in het stadhuis. Org . Ecoteam en het Stadsbestuur. Dinsdag 16 april: MARKT IN HET CENTRUM VAN 8 TOT 12.30 UUR.

H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11 Vrijdag 19 april: Infonamiddag over THUISZORG EN ZORGVERZEKERING om 14 uur in de Pax. Org . De Gezinsbond. Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april: TON EEL door de groep Tinello: ONS ZUSJE TROUWT EN DAN IS ER CHAMPAGNE' van Luk Gijsbrcchts, regie Walter Smits. Om 20 uur in Dc Waclntzaal op het V. Aertselaeilein. Zaterdag 20 en zondag 21 april: ERFGOEDWEEKEND, tentoonstellingen over VERZAMELEN EN VERZAMELAARS in het museum van hei Begijnhof en in de bibliotheek. Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 april: TONEEL door de groep Tinello: 'ONS ZUSJE TROUWT EN DAN iS ER CHAMPAGNE' om 20 uur in De Wachtzaal op het V. Aertselaerplein. Regie Walter Smits. Zondag 28april: OPENING KEMPENS TOERISTISCH SEIZOEN, Open Deur in het toeristisch bureau en zoektocht: De kleine geheimen van l-loogstraten, van 10 tot 17 uur. SCHOOLFEEST in de gemeenteschool vanaf 13.30 uur. OPEN DEURDAG in het Seminarie van 13 tot 18 uur. FIETSTOCHT BELGIË-HOLLAND (60 tot 80 krn). Vertrek tussen 8 en 10 uur in café De Gelmel. Org . Hoogstraatse Wielertoeristen.

vzw Mussenakker Meer

CAFÉ DISCOBAR

waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

vrijdagavond vanaf 20.00 a.. zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a.

-

Meerdorp 13 61

gd

TI 30 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Opin: donderdag 20.004. vdjdag, zalerdag(19.00u) en zondag 13.304 55 52

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

BIERHANDEL GORRENS WILLY leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Wortvidorp 49 - 2323 Hoogstrsten-Wortel TeLJFaxO3/3145328

Zondag 21 april SCHOOLFEEST van de Vrije Basisschool Scharrel, 10 uur H. Mis en vanaf 13 uur namiddagprogramma, org. oudercomité. Zaterdag 27 april: SJOTTERSTORNOOI om 13 uur op de voetbalterreinen.

Zoekertj e TE KOOP: wegens verhuis - een salon (een driezit en twee Zetels), info te!. 014-63 41 69.

CAFE-BRASSERtE

DeGuldenCoppe

fli Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

CAHIER

'TFRTUIN

Geopend:

Maandag 1 april: PAASWANDËLING. vertrek om 13.30 uur op het Gemeenteplein. Org . de Gezinsbond. JUNIORESTORNOOI vanaf 10 uur op de voetbalterreinen.

voor jongeren hart bij muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 56

41


MEER 20 april: 29 JAAR MUSSENAKKER. 8.30 (Oud-) ledcnavond met optredens van DETHALI en het KIJKVERDRIET. Zondag 26mei: lagere school en kleuterschool. SCHOOLFEEST van Kiekeboe en de Meerpaal. Thema verkeer.

Zondag 21 april: GEZINSWANDELING in natuurreservaat De 1-lalse Beemden, vertrek om 14 uur aan de Kapel van Hal in Minderhout. Org . de Gezinsbond.

Zondag 14 april: (bij slecht weer 21 april) OPEN DEUR TENNIS LANGENBERG van 11 tot 16 uur op de terreinen van de Langenberg. Zaterdag 20 april: OPRUIMACTIE ZWERFVUIL. Om 0930 uur aan de Boomkes.

MEERLE Zondag 7 april: KWB-WANDELCRITERIUM van 8 tot 14 uur aan het Gemeenteplein. Zaterdag 20 april: MUZIEKFESTIVAL 14 uur in de parochiezaal

Zondag 14 april: FAM ILIEDAG. wandeling en/ofhuitkarrit gevolgd door koffietafel aan Castelhoeve (CastelrĂŠ), 9.30 uur, inschrijven voor 31 maart. org . Gebuurte St.-Janskring, info tel. 03314 15 59.

De Pl mstudio .i.nt\\ erpen'. die de 16 mm. Ii mi relialiseerde maakte kwaliteitsvolle opnamen van het 6" Kempisch Congres, met liet Landjuweel van 5 september als een groots volksfeest. In de Ga:et i'an Hoogstraten lan 1/ september Ie:en we: "Autocars en speciale trams brachten

MEERSEL-DREEF

een gweldige menigte aan in onze oude Vrijheid. Op de markt en verder op dromden groote massa's kijklustigen samen, toen de schetterende tonen der bazuinen en 't geroffel der trommen den aantocht van den stoet verkondigden". Aan de optocht namen alle Hoogstratse godsdienstige verenigingen deel. Daarna volgden 36 gilden uit de streek en droegen 23 parochies hun heiligenheeld beeld door het centrum.

Paasmaandag 1 april, Eerste Communie om 10u30, zaterdag 6 april, Plechtige Conimulie om 1 5u in de paterskerk te Meersel-Dreef. Zondag 21april, kinderviering,om 10u30, in de Paterskerk te Meersel-Dreef. Zaterdag 13 april, voorjaarsconcert fanfare. Aanvang 20uur in zaal de Zevensterte MeerselDreef

Begin maart 1938 nos di/lui /Iaaren lc:en 1tC in de Gazet van ffoogstraten: "Talrijke l-loogst-

WORTEL

Zondag 14april: PLANTENRUILDAG. achter de parochiezaal, van 13.30 tot 16.00 uur: org. KWB.

Zaterdag 27 april: bezoek vogelrevalidatiecentrum Klein-Zundert, samenkomst 09.00 uur bij de Guld.

Hoogstraten 65 jaar geleden

0111

Zondag 31 maart en maandag 1 april: AQUARELTENTOONSTELLING MARIA DtELIS in 't Slot, zondag 31/3 en maandag '/4, telkens van 10 tot 18 uur.

Dinsdag 23 april: GESPREKSAVOND over DISCRIMINATIE OP SCHOOL, om 20 uur in de refter van de basisschool. Org . de Gezinsbond.

Naar aanleding van de tentoonstelling 'Waardevol Gildenbezit" en het 350 jarig bstaan van de Heilig Bloedverering toont het Stedelijk museum twee filmen uit 1937. Het zijn unieke documenten van volkscultuur. die de het centrum van de stad en zijn bewoners prachtig in beeld brengen.

ratenaren zijn de Kongresfilmen komen bewonderen, om al de prachtige feesten van de Kcmpisehc 1 loogdagen mede te itiakeu. dc Hoogstraatse folklorestoet, de Gildenoptocht n de de onvergetelijke Ommegang niet al de schoone devotelijke Heiligenbelden uit de Nooder-Kempen en het Heilig Bloed met die pralendmooie Eerewacht dr Ridders van liet H. Graf. Naar we vernemen wordt er nog fel naar den Kongrestilm gevraagd. We zullen hem dan ook hij de eerste gelegenheid nog eens moeten afdraaien

Je weet wel, daar op de hoek in 44

HOOGSTRA TEN

Lod. de Koninoklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

ia#cmpie.x ĂœtJEP

53


natuurpuntg atuurpunt Markvallci Opruimactie langs de Mark De milieuraad van de Stad l-loogstraten heeft het plan opgevat om zoals enkele jaren geleden een opruimactie te organiseren. Natuurpunt. afdeling Markvallei, is solidair en biedt aan om het fietspad langs de Mark, samen met JNM, vrij te maken van zwerfafval. We zullen op 20 april gewapend met vuilniszakken de wegber men afschuimen om liet afval te verwijderen. Vanuit onze werkgroep beleid willen we echter benadrukken dat we nienen dat de overheden niet streng genoeg kunnen zijn tegenover diegenen die overtredingen begaan met betrekking tot liet dumpen van afval. We beseffen dat afval verwerken een dure zaak is en dat de burger

daardoor alsmaar dieper in zijn portemonnee moet. De verleiding wordt daarom groot om aan sluikstorten te doen. Het is echter veel beter afval te voorkomen. De overheden moeten daarom alles in liet werk stellen om de burgers voor te lichten. Producenten en verkoopinstellingen zouden moeten proberen liet inpakafval tot een minimum te beperken. De overheden kuiineii op dat vlak ook sturend optreden. Misschien nioeten we rechters die straffen nioeten uitspreken over mensen die betrapt werden op sluikstorten, suggereren deze overtreders wijken of deelgenieenten afvalvrij te laten maken? Als alternatieve strafmaatregel kan liet tellen.

Wandelen in de Bleeke Heyde 01) zondag 7 april 2002 organiseert onze afdeling de maandelijkse natuurwandeling. We vertrekken deze keer vanuit Meerle naar een bijzonder uniek gebied: de Bleeke Heyde in Chaam. De laatste jaren is dit gebied uitgegroeid tot een belangrijke plaats oni vogels waar te nemen. Ganzen, steltlopers, eenden, weidevogels en roofvogels laten er zich in al hun glorie bewonderen. Onderweg hebben we ooi'il oog \ oor de o eides ogels die in deze tijd

van liet jaar nadrukkelijk aanwezig zijn. Jack Govaerts is opnieuw onze gids. We vertrekken om 9.00 uur aan de kerk in Meerle. Jack Govacrts leidt ook de plantenwandelingen van onze afdeling. Deze wandelingen worden georganiseerd met het oog op inventarisatie en zijn ideaal om de plantenwcreld beter te leren kennen. CieĂŻnteresseerden mogen altijd met Jack Govacrk contact opnenien: 03-315 71 85

Aanplantingcn in dc Markvallei Leden van Natuurpunt hebben 950 inheemse struiken aangeplant in de Markvallei. Dc aanplantingen gebeurden op percelen die de natuurvereniging nog niet zo lang in eigendom heeft. Hel is de bedoeling de Markvallei terug een groenere aanblik te geven. De Markvallei. tussen Meer en Meersel-Dreef, onderging op het einde van de jaren zeventig een grondige gedaanteverwisseling. Door de ruilverkaveluig werd de eens prachtig meanderende rivier in een keurslijfgedwongen, gesaneerd. De ruilverkaveluig, die in die tijd alleen oog had voor landbouwtechnisch voordeel, niaakte komaf niet de rijkdom aan flora en fauna die tot dan in dc benedenloop van de Mark aanwezig was. Teelt bleven nog enkele restanten overeuid. kleine rcstjes natuur die nu bijzonder belangrijk geworden zij ii. Natuurpuni en de afdeling Natuur van Aminal proberen in het kader van het Plan Pimpemel de Markvallei terug een groenere aanblik te geven. De percelen die verworven konden worden worden beheerd met liet oog op de ontwikkeling van de grote pimpernel en kleine landscliapselementen. Daarom dat Natuurpunt. afdeling Markvallei, flink wat houtkanten aanplantte. Bart Hoeymans is Natuurpunt-conservator van het gebied 'De Aschputten': 'We plantten sleedoorn, z\varte els, wilgen, vlier, es, meidoorn en nog enkele andere inheemse struiken aan. liet is de bedoeling dat we op die manier terug kleinere percelen krijgen die vorden omzoomd met houtkanten. We zijn ook nieuwsgierig naar de evolutie van het engelse

54

raaigras. We geloven dat, als het een beetje meezit, we hier binnen enkele jaren weer hooilanden hebben niet een grote variatie aan planten." De Markvallei oogt in ieder geval sveer een klein beetje groener. 1-let werd tijd. want de Meerselsc Bergen werd stilaan een doorkijkbos. Eigenaars van gronden iii de Markvallei niogen altijd contact opnemen met Nat uurpuni op het nummer:03-3 14 60 14

Kennismaking met de Bonte Klepper Op de rand van onze afdeling.op het grondgebied Rijkevorsel, en begrensd door liet kanaal en liet Arninal-natuurgebied De Volharding, liggen 7 ha hcide,venncn en bossen : de Bonte Klepper. In 1992 verkreeg De Wielewaal dit uiiieke terrein door een schenking. Een enthousiaste ploeg natuurliefliebbers stak de handen uit de mouwen om de schaarse lieidevegetatie tot nieuw leven te brengen, om de boomopslag ( berk en wilg) terug te driiigen en om een verland ven opnieuw het uitzicht en de omvang te geven die op de 1 8" eeuwse Ferrariskaart te vinden was. Al na enkele jaren was het resultaat van deze arbeid duidelijk zichtbaar : naast de oevers van het ven en op de geplagde stukken in de heide bloeien Kleine Zonnedauw. Witte en Bruine Snavelbies. Veenpluis en uiteraard Dopheide en Struikheidc. In de vijver broeden jaarlijks 2 koppeltjes Dodaars en in cle oniringende vegetatie verblijven Rietgors, Tuinfluiter,Gekraagde Roodstaart. Boompieper en Kleine en Grote Bonte Specht. Een bijzonder rijke vertegenwoordiging van libellen enjuffcrs trekt ook predators aan en in de zomer smullen de Boonivalken van deze gedekte tafel! De Bonte Klepper ( een oud-Kempische naam voor Grauwe Klauwier) heeft belangnjke buren. De Volharding , eigendoni van Aminal, afdeling natuur, is een gebied niet heel wat kweekvijvers voor vis en niet een enorm vogelbestand. Iets verder ligt liet Klokkeven ( nog steeds in privĂŠ-bezit). Meer dan 100 ha natuurgebied. niet vrij toegankelijk, zorgen voor de noodzakelijke rust voor onze roofvogels : 1-havik. Sperwer,Torenvalk en Buizerd bezoeken geregeld "liet kleine reservaatje". Ook op archeologisch vlak lieeftde Bonte Klepper al enkele geheimen prijsgegeven : silex pijlpunten en vuistkeien werden bij de aanleg van het ven opgegi'aven, wat bewijst dat onze voorouders hier op jacht gingen.

Beeld van de maand BOOT ZON bER WATER boten op het droge zijn even stuurloos als het water diep. Een schipbreuk is geheel ondenkbaar nog. Geen kustlijn of geen zeestraat in het zicht, geen boei wordt er gerond, de scheepsmotor blijft stom op de begane grond. Het varen ligt alleen denkbeeldig in 't verschiet, zoals de kleuren van de regenboog aan de horizon.


Eeii stad zonder cultuur is als een...

ŠDonuinique van Hufj'1 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

031314.32.11

POLITIE: 031315.71.66 RIJKSWACHT: 0313 14.50.08

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmcdtstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03 / 3 14 54 50 -

L

~

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64 162

7 1~~ APOTHEKERS

Wild & Gevogelte

STOFFELS bvba Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

00

fl7h:

)1A4

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Tot 5 april: APOTHEKER FRANSEN, Vrijheid 160, 1Ioogstraten, tel. 03-314.57.24

[.kctro ; o,tn

1

Van 5 tot 12 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 03-314.40.74

02/11.0 .%'6

t,

0477/20.4E92

\'an 12 tot 19 april: APOTI IEEK DE -

MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas, te!. 01463 .3 1. 66

Zaterdagvoormiddag 13 april: APOTHEEK PI-IARMA NOORD, Meerdorp 61. tel. 03315.77.73

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons..), antiek, brokante en curiosa

Van 19 tot 26 april:

APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksp!as,

/ui Uoetat

tel. 014-63.33.83

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

Zaterdagvoormiddag 20 april: APOTHEEK

Rijkevorsel

-

DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03-314.51.50

Tel: 031314.20.24 of 0495157.48.52

T~

C

Van 26 april tot 3 mei: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03-

hairstyling

314.60.38

Zaterdagvoormiddag 27 april: APOTHEEK

mode...

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

116e

rR, T

HOOGSTRATEN

F 0b

BOEKHOUDINGFISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER

BOEKEIOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/31 5.08.67 fred.degruyter@pi.be 56

> LARIJ

_

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di t/m za: 8.30 Zo.: 8.30 - 12.30 uur -

-

18.00 uur

Maandait: g esloten

155

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL, 0313143583

ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03315.73.75

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen

...EN NOG VEEL MEER

alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen II en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

Al op 25 april gooit de postbode de nieuwe MAAND bij u in de bus, beste lezer. Medewerkers, de tijd is zeer kort deze keer. Dus scherp al uw pennen want op woensdag 10 april verwachten we de kopij. Enkel sport- en dorpsnieuws nemen we nog graag aan op zondag de 14.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRU IS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: te!. 014/ 61.48.02. TI-IUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL(03/314.41.50) en ILSE VAN BOU WEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/3 14.30.48)en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/3 14.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.