januari 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

e hoogstraatse rn 00 n d 4lI

MAANDBLAD

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

HET DAGBOEK VAN SINTERKLAAS

-*• r

NIEUW VUUR IN DE CULTUUR?

-

i HET BEGIJNHOF IN 'T KLEIN

ONTSLAGEN BIJ DE STER

. SPORTLAUREATEN

WF KIJKEN NOG ÉÉN KEER ACHTEROM

2001 HFT IAAROVERZICHT L)bEL 2

ROGER VAN APEREN


COLUMN

DE WERELD VAN RIENK

GEZONDHEID! Een wens die je deze tijd meerniaals per dag te horen krijgt: 'En een goede gezondheid, dat is toch het belangrijkste, niet?' Een mens aanhoort die wensen welwillend, strooit ze zelfkwistig rond en staat er liet bij stil. Dat verandert van zodra er ook maar iets aan je gezondheid hapert. Want ziek zijn werkt onmiddellijk opje gemoed. Ik moest het onlangs zelf ondervinden. Het begint met 'iets' voelen wat je anders niet voelt en dat je ongemakkelijk maakt. Het zal wel overgaan. Niet dus, dan maar naar de huisdokter. Tsvi feIt die aan vratje mankeert, dan begint de miserie pas goed. De onrust sluipt onder je hersenpan en begint je gedachten te beheersen. Voor verder ondei'zoek naar de kliniek. bij de specialist. Wel eerst een afspraak maken: 'Dinsdag over drie weken, meneer, om kwart na elf'. 'Wachten dus, ondertussen tobbend en steeds slechter gezind. Tot de dag van de afspraak. Proper ondergoed aan en naar Turnhout. Op afspraak betekent niet dat je niet moet wachten. Vooreerst ga je goed op tijd, na drie weken wachten kom je niet graag te laat. Vervolgens is het meestal zo dat, twee uren nadat de dokter met zijn raadplegingen begonnen is, hij ongeveer een uur achterstand heeft. De wachtzaal zit goed vol. Er wordt weinig gepraat. Op de achtergrond speelt de radio. Radio 2, tetterradio, of erger nog, Donna, kwetterradio. De zieke wordt van het getetter en gekwetter niet vrolijker, zulke radio is voor gezonde mensen. In een boekje of de gazet bladeren, lIet gedrukte dringt niet tot je door, je hersens zitten vol sombere gedachten over wat komen gaat. Je blaas beguit tekenen van 'vol' te geven. De WE' is op de andere gang. maar je durft er niet heen. Want je zal zien, terwijl je naar het toilet bent, roept de verpleegsterjouw naam. je komt terug, weet van niets en gaat braaf en eindeloos verder wachten. Mooi niet, je houdt je plas wel op. Eindelijk klinkt je naam. Gevolgd door vele ogen. repje je naar de gang van waaruit geroepen werd. De naamplaatjes op de gang geven meteen de richting aan waar in het menselijk lichaam je kwaal zich situeert. Bloeddruk meten, bloed trekken, in een petleterig potje plassen (en de rest ophouden). In een kamertje worden elektrische draden op je blote bast geplakt en een naald registreert nauwkeurig je zenuwachtigheid. Dan nog platen laten pakken, in de andere gang. De radioloog roept je en injc ondergoed treedt je binnen in zijn hightech rijk. Je waantje in dc controlekamer van stai'ship Enterprisc. je mag plaats nemen op een vcrhoogje. Dc man achter het conrolepanel vraagt je om even niet te ademen en niet te bewegen. Klik, klik. 'Je mag je terug aankleden en even wachten' Met je platen kan je eindelijk naar de specialist. Dra zal je het weten, je verder leven zal bepaald worden door de diagnose van de man in het wit. Zijn oordeel kan twee richtingen uit er wacht de zieke een lange lijdensweg met eindeloos terugkomen, steeds nieuwe testen, misschien zelfs een operatie. Die zieken komen gebroken buiten, ze torsen een hoogst onzekere toekomst met zich. Anderen, waaronder ikzelf, hebben meergeluk. De specialist maakt vriendelijk maarbeslist duidelijk dat er net jou niets ergs aan de hand is. Een klein kwaaltje of iets dat de ouderdom meebrengt. 'Een pilletje 's morgens en eentje 's avonds, liefst voor het eten'. Of wat minder werken, of wat minder eten, of wat minder drinken. Deze 'zieken' komen zogoed als genezen buiten en dat zieje meteen. Ikzelf merkte dat ik op weg naar de parking een deuntje (loot. De troostelozen die in de tegenovergestelde richting gingen, dachten misschien wel dat ik net vader was geworden, of dat ik moest erven van een oude tante die in liet ziekenhLus aan haar laatste dagen bezig was. Maar ik had gewoon mijn gezondheid teruggevonden en besefte dat dat inderdaad liet belangrijkste is. (jaf)

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

REDACTIE let. 0331441 26 ADMtNISTRATIE ie!. 03 314 49 ii

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 2540 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers veranfw nOg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogst raten

255


man in de maand Een portefeuille vol mogelijkheden Bij de verkiezingen eind vorig jaar stond hij op de 2(yte plaats op de lijst van burgemeester Arnold Van Aperen, zijn neef Een groot aantal voorkeurstemmen brachten hem in het college, waar hij de bevoegdheden krijgt, waarvoor hij zelf zou kiezen. "Bevoegdheden die niet eenvoudig zijn, maar waarin nog veel mogelijk is", zegt hij zelf. Roger Van Aperen is nu bijna een jaar schepen van cultuur, middenstand, sport, economie, verkeer en Europese aangelegenheden en voelt zich goed in de voetsporen van zijn vader, voormalig burgemeester Jos Van Aperen. Een kennismaking. Ik ben iii I-loogstraten geboren op 29 maart 1950. Ons ma is een 1Ioogstraatse en onze pa was van Meer: het dorp ss aar mijn ouders de eerste aren na hun huwelijk woonden. Enkele jaren na mijn geboorte verhuisden vader en moeder naar de Lodewijk de Konineklaan. Ik ging hier naar de lagere school tot het derde studiejaar. Toen zei meester Versmissen, een vriend des huizes: Jos en Jeanne, het is beter dat je Roger naar een kostschool stuurt want

baar. Toen moest er een studiekeuze gemaakt worden en heslisten wij tot grote tevredenheid van ons ma, dat ik terug zou komen naar Hoogstraten om er aan het Klein Seminarie de wetenschappelijke B afdeling te volgen. Ëén van mijn leerkrachten toen was Juul Verhulst, nu het boegbeeld van de Agalev-liactie: een uitstekende leraar en dat zeg ik niet om Juul ie plezieren.

Rogei' l'an .4p'i'en

Hoger Instituut voor Chemie en Voedingsbedrijven en behaalde er het diploma van industrieel ingenieur . Daar in Gent leerde ik mijn vrouw Laurette Vandenbroeck kennen, een echte Gentse. We zijn getrouwd in '75. Aanvankelijk werkte Laurette als hoofdlaborante in Klokkenherg, waar toen net het hart chirurgisch centrum opgericht werd. Toen onze oudste dochter Kathy naar het eerste studiejaar ging. is Lauretie voltijds huisvrouw geworden. Kathy is geboren in 1978 en Caroline in 1980. Ze studeren alle twee in Antwerpen en voelen er zich perfect thuis: Kathy zit nu in het laatste jaar toegepaste economische wetenschappen aan het leF SlA en Caroline volgt het laatste jaar voor licentiate handels- en financiële wetenschappen aan de Lessius 1-logesehool.

Ondertussen werkt u al in de zaak, die naar u genoemd is

hier gaat er niet veel van komen". Omdat ik hier niet op internaat kon, belandde ik in Sint M ichiel in Brassehaat. waar wijlen Fried Jansen directeur was Jan Michoel, die nu notaris is, was daar al, en samen met mij ging ook François, de oudste zoon van de Frisvit. naar Brasschaai. In een beurtrol van sveghrengen en halen liep dat perfect. Ik bleef in Sint M ichiel tot het derde middel-

En daarna in de zaak van vader Nee, ik zou nog verder studeren en wou aanvankelijk apotheker worden. Ik ging daarvoor naar Leuven, maar dat is hiliekani afgelopen. Ik was daar waarschijnlijk niet verstandig genoeg voor en heb nu nog respect voor dc knappe bollen die deze studies wel tot een goed einde brachten. Ik ben dan over geschakeld naar Gent, naar het

Ja, vader en moeder, hadden hun zaak ROVANA - naar mij, hun enige zoon, genoemd. Een behoorlijk grote zaak, die in het begin van de jaren '70. toen het iets minder ging in de sector, gelieerd werd aan La Corheille, mei mijnheer De Geest als hezieler. La Corbeille is ondertussen ook gegroeid en heeft nu drie productie-eenheden, één in Rijkevorsel, één in Stabroek en een derde in Westnieerbeek, waar de hoofdvestiging is. Rond '75 ging ik in de zaak, waar ik tot vandaag verantwoordelijk was voor de vestiging Rijkevorsel. Vanaf 1 Januari 2002 verandert dat. Dan word ik verantwoordelijk voor de inkopen van alle vestigingen van dc firma. die nu een omzet heeft van ongeveer 1_5 miljard frank.

En politiek was nooit ver weg bij u thuis? Ja, vader had al vroeg politieke kriebels. Pl ij werd onder andere aangesproken door zijn 3


MAN IN DE MAAND

SÇLEXI'9N

LOEWE.

Hoogstraten en het cultuurdecreet Het is nodig om, in de context van deze bijdrage. de inhoud en de mogelijkheden van liet nieuwe cultuurdecreet te situeren. We willen beslist technisch te worden, ook al is een decreet per definitie een saaie materie. Op 1 januari 2002 wordt het nieuwe decreet cuItuurbeleid' van kracht. De wetgever wil met één decreet een aantal bestaande decreten vervangen. Op die manier wil men versnippering tegen gaan en tot een 'Integraal Cultuurbeleid' komen, waarbij de socio-culturele verenigingen en de cultuurgebruiker centraal staan. Het nieuwe decreet wil ook een structuur brengen in liet culturele landschap in Vlaanderen. In die zin kan men liet decreet opdeien in drie delen: Vcilichtingen, die opgelegd worden aan alle steden en gemeenten. Mogelijkheden (niet verplicht). die het decreet ter beschikking stelt aan alle steden en gemeenten en Mogelijkheden (niet verplicht). die door het decreet voorbehouden worden aan een beperkt aantal steden.

Verplicht (voor alle steden en genieenten) Alle steden en gemeenten moeten in de toekomst beschikken over een openbare bibliotheek. De bibliotheken krijgen wel de opdracht om een streekgericht beleid te voeren. Of, met andere woorden, de bibliotheken moeten gaan samenwerken, en dat is nieuw. Maar, op dit vlak zullen er in Hoogstraten geen noemenswaardige problemen zijn. Een tweede verplichting is dat alle steden en gemeenten een cultuurraad moeten hebben. Wat dit laatste betreft is er werk aan de winkel. Hoogstraten beschikt op dit moment niet over een echte cultuurraad. Die functie wordt nu waargenomen door de verschillende Dorpsraden met hun Stuurgroep, maar iedereen weet dat deze raden zich niet andere zaken dan cultuur bezighouden.

Zelfbewust en individueel. Meervoudig onderscheiden design. Buitengewone kleurencombinaties. 100-Hz techniek. Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72 -cm-Super-Flatl nebeeldbuis.

i

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI9N ru

Njet verplicht (voor alle steden en gemeenten Een tweede luik van het decreet geeft culturele mogelijkheden aan alle steden en genieenten. Elke gemeente of stad kan (al dan niet) deelnemen aan liet decreet. Wanneer een gemeente beslist om in liet decreet te stappen krijgt de gemeente subsidies om een cultuurheleidscordinator in dienst te nemen, die samen met de cultuurraad en de verenigmgen een cultuui'beleidsplan moet opstellen. Zo'n cultuurheleidsplan vertrekt van de bestaande culturele situatie van de stad. Zeg niaar een inventaris van alles wat er op cultureel vlak in cle stad bestaat én wat er niet is. \Tertrekkend vanuit een sterkte - zwakte analyse moet het plan aangeven wat de stad, binnen een termijn van zes jaar, wil bereiken op alle terreinen van het culturele veld, en dan denken we aan de bibliotheek, het museum, liet archief, samenwerking met de socio-culturele verenigingen, amateur- en professionele kunsten, vormingswerk, jeugdcultuur, cultureel buurtwerk en ga zo nicar verder. Om in het decreet te kunnen stappen moet de stad aan een volgende voorwaarden voldoen. De stad moet: - een cultuu rraad liebben - een cultuurbeleidscoördinator aanstellen - een cultLlurbeleidsplan opniaken - een gemeenschapscentrum hebben en - een subsidiereglement voor de verenigingen hebben. Het subsidiereglement kan voor Hoogstraten geen probleem zijn. De stad beschikt over zo'n reglement en geeft ook logistieke steun aan de verenigingen. Het reglement moet, in puiiten en komma's, aangepast worden maar fundamentele problemen zijn er niet. De moeilijkste khip is het verplichte gemeenschapscentrum'. een infr:istructuurdie de stad op dit moment niet heeft. In een ander kaderstukje kan je lezen wat een gemeenschapscentrum is. Maar. Hoogstraten beschikt niet over zo'n centrum en zal op korte termijn op zoek moeten gaan naar lokalen. die ter beschikking gesteld worden min de verenigingen. In liet verleden konden de verenigingen alleen terecht in de parochiezalen of in zalen die (soms)ter beschikking gesteld werden door de scholen. Maar, dat kan in de toekomst niet meer. De wetgever wil pluralistische instellingen, niet andere woorden een infrastructuur die door de gemeente ter beschikking gesteld wordt. Een samenwerkingsverband met de scholen ofde parochies kan niet en cle infrastructuur moet een exclusieve culturele functie hebben. Een sporthal ter beschikking stellen aan de socio-culturele verenigingen kan dus ook niet. Voorbehouden (aan een beperkt aantal steden) Het nieuwe decreet wil orde scheppen in liet culturele landschap in Vlaanderen en geeft aan een beperkt aantal steden een culturele centrumfunctie. Het decreet noemt een aantal steden op. die nu of in de toekonist iiog recht hebben op een cultuurcentrum. Daarvoor werden de Vlaamse steden ingedeeld in drie categorieën 'centrumsteden'. Voor Hoogstraten is een culturele centrumfunctie op provinciaal niveau weggelegd. Indien de stad de functie niet wil ofkan invullen kan een aangrenzende gemeente cle centrumfunctie (definitief) overnemen. Het moet duidelijk zijn dat cle functies van een gemeenschapscentrum ofeen cultuurcentrum zich niet noodzakelijk onder één dak moeten bevinden. Het is dLis perfect mogelijk dat de stad, naast de bibliotheek en het museum, een zaal én vergaderlokalen kan uitbouwen op verschillende plaatsen. (fh)


MAN IN DE MAAND

Centrumsteden Flet is nu of nooit voor Hoogstraten. De stad krijgt in het decreet een centrumfunctie op provinciaal niveau aangeboden. Vlaanderen en de Brussel.sc rand is ingedeeld in drie categorieën steden, naast Antwerpen en 0cm. twee steden buiten categorie.

Categorie A: Aalst, Brugge, 1 lasselt, Genk, Leuvcn, Mcchelcn, Oostende, Roeselare, Sint N iklaas en Turnhout.

Categorie 8: Aarschot. Deinze, Dendernionde, Diest, Eeklo, Geel, Ilalle, lierentals. leper. Knokke-Heist. Lier. Lokeren, Mol. Oudenaarde. Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen. Jongeren, Waregem.

Categorie C: Asse. Beveren. Bilzen, Blankenberge, Boom, Brasschaat, Bree, Diksniuide, Geraadsbergen, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten, Leopoldsburg. Loniniel, Maaseik. Maasmechelen. Menen, Overpelt, Ninove, Poperinge, Temse, Torhout, Veurne. Wetteren en Zottegem. 1 dien één van deze steden dc centrumfunctie niet invult kan een aangrenzende gemeente de centrumfunctie overnemen en neemt ze ook liet recht op dc uitbouw van een gesubsidieerd cultuurcentruni over. De stad kan dc centrumfunctie vn]waren wanneer ze in liet decreet stapt en cle uitbouw van een cultuurcentrum opneemt in het eultuurbeleidsplan. (1h) vriend notaris Michoel. waarmee hij altijd naar de voetbal ging, en door Marcel Verschueren, zijn vaste maat bij de "de Blauwe Duif." In die tijd kwani er in Hoogstratcn nog maar één lijst op, maar hiervoor heeft hij heel hewust feestelijk bedankt. onze pa was toen voorzitter van cle Later duivenhond - was er een gesprek niet Mr. 11oct van Minderhout, die ni liet hoofdbestuur van het CVP-bestuur zat. Die beweerde dat een universitair diploma een minimale vereiste was en dus gnig ook dat niet door. Bij verbonwingswcrkcnaan liet veilingterrein leerde pa Paul De Clerck van Vosselaar kennen. Die overtuigde hem om deel te nenien aan dc nationale verkiezingen. Vader ging akkoord en werd verkozen als lirovincieracidlslid 0 1) dc toenmalige PVV-lijst. Bij de verkiezing van de gemeenteraad, die enkele jaren later volgde, werd hij de burgemeester van het litatste bestuur van l-loogstratcn v&5r de fusie van de gemeenten. Die verkiezing zorgde voor een politieke ommekeer ni de streek. Vaderwerdliie(bui'gCmeester, Arnold Van Aperen en Fons Sprangers behaa 1 den de meerderheid in Meer en 0 lenn isson in Meerle. Alleen in M inderhout en Wortel bleef de EVP meerderheid overeind, niet Jet Desniedt en 1-ons l'eeinen. Na de fusie der gemeenten behaalde de lijst van vader bcliooi lijk veel sleuntieti cii iiug toen l-lougstraten opnieuw naar de stembus moest na een schorsing van de uitslag door de Raad van State Maar er ontstond ccii coalitie CVP - Fusiebelangen. niet Fons Sprangeis als burgemeester.

1/1 cie lagere school hij meester Anthonis. Na liet derde studie! aar verhuist Roger /100/' de kosi.school.

Zes jaar later verdween de CVP uit de meerderheid en werd Hoogstraten bestuurd door de partij van vader en Fusiebelangen. De samenwerking zou stranden hij een geplande bestuLirswissel, waarin Ludo Koyen van Fusiebelangen betrokken was. Maar goed. gedane zaken nenien geen keer.. Vader zou dc nationale politiek vlug vaarwel zeggen omdat er, zo nieen ik te weten, bepaalde belot'ten niet nagekonien werden. Op dat nonient zoLi Arnold Van Aperen. niijn neef, m zijn voetsporen treden. Met succes, want Arnold was al Senator, Vlaams Volksverlegenwoordiger en niaakt nu deel uit van liet Federale parlement.

En dan zet u uw eerste stappen in de politiek Nu wel, al wou ik zes jaar geleden al opkomen. Mwirniijn \rnln,v ifme di' ia:id om te wni'hien tot ik 50 jaar zou zijn en de kinderen meer zelfstandig. Een goede beslissing denk ik. Bij de vcrkiezingeii vorig jaar werden er enkele nieuwe kandidaten gezocht, iiiannen en vooral vrouwen, ook uit II oogstraten. Zo kwam nien m de eerste plaats hij Laui -ette aankloppen. Pas toen maakte ik bekend dat ik me verkiesbaar wou stellen en zo kreeg ik de 20' plaats op de KVB-lijst toegewezen. Tot mijn grote verbaving en vreugde behaalde ik liet derde meeste aantal voorkeurstemmen op onze KVB - lijst. Daardoor kon ik, volgens de afspraken die gemaakt waren vhôr de verkiezing, aanspraak maken op een mandaat in liet college of liet OCMW, indien onze t'ractie deel zou uitmaken van cle meerderheid. In tegensiellitig tot wat iuett suiiis hjweei t waren er geen voorakkoorden gesloten en heeft onze fractie, met een vooraf aangeduide groep onderhandelaars, met alle partijen vergaderd. zonder vooringenomenheid. Uiteindelijk bleek n coalitie met de nieuwe HOOP-fiactie liet nieest aangewezen.

Heb je als Hieuwkorner keuze wat cie bevoegdheden betreft? Bij liet toekennen van cle bevoegdheden spelen ervaring en logica een grote rol. De Burge-

meester, hoofd van de gemeente, heeft vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid over politie, brandweer, burgerzaken en zoveel nieer... Jos Martens opteerde voor een schepenaniht en komt dan bijna vanzelfsprekend op openbare werken terecht. lkzelf'speelcle met liet idee om voor het OCMW te kiezen maar liet die taak, na overleg, aan Jos Brosens van Meer. Dat ik daardoor de enige schepen van l-loogstraten zou zijn, heeft daar ook in nice gespeeld. Ook de andere bevoegdheden werden ni over leg verdeeld. Staf Peerlinck voelde zich goed bij financiën. Marcel Van Amniel niet toerisme en ruimtelijke ordening en René Sprangers voelde zich liet best in vat je de zachte sector kan noemen, en milieu. Ikzelf voel nie nauw betrokken bij spot en cultuur. Middenstand en verkeer za g ik ook best zitten, terwijl Europese zaken. \\ at vooral neerkomt op liet grens-

Intentieverklaring De gemeenteraad keurde op 17 december een intentieverklaring goed, waarin de stad haar deelname aan het decreet bevestigt. Zo'n intentieverklaring is de eerste stap clie een gemeente moet zetten om beroep te doen op subsidiëring.. In de intentieverklaring zegt de stad dat Hoogstiaten binnen de termijnen, die voorzien zijn in het decreet een eultuurbeleidsplan zal opstellen. In dezelfde intentieverklaring bepaalt liet bestuur dat ze cle centrumfunctie wil invullen en stelt ze de uitbouw van een cultuurcentrum in het vooruitzicht.

Cultuurbeleidscoördinator In oktober gat' de gemeenteraad aan Frans 1-lorsten de opdracht om de functie van cultuurbeleidscoördinatorwaar te nemen. Zijn opdracht bestaat erin om, samen met een nog op te richten cultuurraad, voorstellen te formuleren aan het bestuur en vorm te geven aan het cultuurbeleidsplan.


MAN IN DE MAAND overschrijdend overleg (Bencgo), iets meer onbekend was. liet is vooral belangrijk dat een schepen de bevoegdheden heeft, die hem van nature interesseren. Het kan niet dat een schepen van sport niet vertrouwd is met de materie of dat een schepen van CLiltuUr geen culturele interesse heeft. Als je nooit tentoonstellingen of theater bezoekt en het ruim culturele veld je niet interesseert, dan mag je die bevoegdheid niet opnemen. Dan werkt het niet. Ik heb toevallig, of niet toevallig, een aantal bevoe gdheden waarde volgende jaren nog veel 'werk' aan is en daarmee wil ik geen atbreuk doen aan het werk van mijn voorgangers. Maar het werk schrikt mc niet af, integendeel, het geeft mogelijkheden.

cle derde piiler heeft betrekking op dc trainers en de genoten vorming van de trainers waaroverje kan beschikken en de vierde pijler is de integratie van andcrsvaliden. We trekken daar, in eerste instantie, een bedrag van 1.5 miljoen frank voor uit, met een verdeelsleutel van 50 % voor de uren, 20 % voor de leden, 20 % voor dc begeleiders en 10 % voor de integratie van andersvaliden. Het reglement is nieuw en zal na een jaar geëvalueerd worden. Tegelijk starten we met een behoeftenonderzoek: waar liggen de noden van sportinfrastructuur en sportbeoet'ening in het algemeen en op welke manier kan het stadsbestuur daar een bijdrage aan leveren?

Cultuur is erg actueel. Wat mag Hoogstraten verwachten?

Naar enkele van uw bevoegdheden. Wat is er van de sport?

In liet nieuwe cultuurdecreet is voor Hoogstraten een centrumfunctie weggelegd. Het decreet bevat veel mogelijkheden en kansen die we met beide handen moeten grijpen. De centrumfunctie die voorde stad is weggelegd, is een enige kans en ligt in liet verlengde van een centrumt'unctie die i-Ioogstraten, bijna vanzelfsprekend heeft op historisch vlak en door zijn scholen, middenstand, horeca, bedrijfsleven enz. Het is de plaats die Hoogstraten ook in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen verworven heeft. Door het decreet kunnen we de verenigingen de kansen geven waarop ze recht hebben. Of dit een inhaaloperatie is? Ja en nee. Er gebeurt, op cultureel vlak, al heel veel in Hoogstraten en de deeldorpen. Dc potentie is aanwezig, maar de mspanningen werden in liet verleden niet genoeg gebundeld en cultuur mist tot vandaag een onderbouw. Er leeft veel op cultureel vlak, maar er was geen éénduidige structuur.

Wat sport betreft zijn er problemen naar dc infrastructuur van verschillende sportclubs Die zaken zijn niet van vandaag op morgen op te lossen. Wij zijn op zoek naar bepaalde mogelijke hulpmiddelen maar de vraag blijft ook voor ons - hoever het stadsbestuur zich in deze materie dient te integreren. We werken nu aan een dossier van jeugdsubsidie in de sport, een jeugdsporthelcid. Een kind kiest de sport die het wil beoet'enen en de subsidie gaat nice met het kind, eerder dan naar de sport. Elk kind heeft als het ware een 'rugzak' hij zich en neemt zijn subsidie mee naar zijn sport, of dat nu turnen, voetbal, volleybal of welke sport dan ook is. Het reglement is gebouwd op vier pijlers: een eerste heeft betrekking op het aantal leden, een tweede op liet aantal uren dat je aan sport doet.

Cultuur in de regio Bij het woord cultuur of' cultuurcentrum denken veel mensen op de eerste plaats aan de Warande in Tnrnhout. Ten onrechte, de Warande is dé'C ultuurtempel' van de Kempen en zal die functie nog versterken na de bouw van een tweede podiumzaal. Maar, liet decreet richt zich, op de eerste plaats, tot cle verenigingen en dc grote groep mensen die op één of andere nianier niet cultuur bezig zijn, eerder dan tot de "cultuurconsument", clie zijn portie 'Cultuur" in 'liet cultuurhuis' koopt. In die zm kan een centrum als de Warande "de verenigingen beknotten" of "kunnen de grote middelen waarmee zo'n centrum kan uitpakken ontinoedigend werken", twee citaten van burgemeester l_lend rickx .*. Merksplas stapt in liet decreet. De gemieente koopt de kerk van Merksplas-koloiiie als evenementenhal en zal tijdelijk het parochiecentnim ter beschikking stellen. Achter het parochiecentruni zal de gemeente een nieuwe bibliotheek, een polyvalente zaal en een cafetaria bouwen. Wuustwezel beschiki niet de Kadans over een prachtige schouwburg en met de over een poly alente zaal en vergaderlokalen. De infrastructuur is nieuw en de verenigingen moeten de weg nog vinden, zeker naar cle schouwburg. Rav eis heeft De Wousvcr. een gesubsidieerd cultureel centrum niet bibliotheek, cafetaria en een polyvalente zaal, die als schouwburg plaats bied aan 400 bezoekers. De programmatie vertrekt 'in samenwerking niet' plaatsel ij ke verenigingen en de zaal loopt, zo konden we vaststellen, aardig vol. Ook het cultureel centrum 't Heilaar van Beerse is gesubsidieerd. Dcerie verbciiwdc hLt umiedigk. tiu tilL i,ile eleuti ieiteitsgeliotiw 01fl lOt een eelttrom met een polyvalente zaal met telcseopischc tribune, een tentonnstettiiigs_ ruimte, vergaderlokalen en een cafetaria of foyer. In Brecht is de bibliotheek en het cultureel centrum ondergebracht in één gebouw aan de Mudaeusstraat 9 te Brecht. De bibliotheek heeft twee filialen en het cultureel centrum stelt 5 zalen ter beschikking met een capaciteit van 30 tot 350 peronen. In het complex i3 öok een taria voorzien. * De citaten komen uit de 'cultuurtrech ter '', men in gen ten 15 Turnlioute-naars over cultuur... De uitgave is gratis te verkrijgen, aan genaam oin ie le:en en geefi een goed beeld van wal cultuur is en waar het in liet decreet om draait.

Roger met ://;: i! 7/Ie

1.

L

i!Li

k;v

ii (


MAN IN DE MAAND ;.

amiai'i 2001. Roger t 'an Apei'r'n

legt

de eed al...

Het decreet spreekt san een cultuurbeleidscoördinator, een cultuurbeleidspian en een cultuurraad. Men vraagt een 'beleid' vanuit de stad, een begeleiding door de diensten en de coördinator, een cultuurraad die aan de basis moet liggen van het beleid. Samen een beleid uitstippelen en de socio-culturele verenigingen begeleiden, kansen geven en stimuleren, dat is de geest van het nieuwe decreet. Op korte termijn moeten we lokalen ter beschikking stellen die aan een 'gemeenschapscentrum' voldoen, dat op zich zal al niet eenvoudig zijn. Op relatief langere termijn moet er een cultuurcentrum komen. Een centrum voor de verenigingen met een programmatie die aansluit of vertrekt vanuit die verenigingen. We hebben al jaren een goed georganiseerde openbare bibliotheek met verschillende uitleenposten. De bibliotheek krijgt in het decreet een ruimere opdracht en moet in een grotere regionale structuur gaan werken, met een centrale ins entaris. Meer recent is er liet Stedelijk museuni hijkonien. Met een sterke programmatie heeft liet museuni bewezen dat Hoogstraten de centrumfunctie aankan. Maar we moeten de culturele infrastructuur verder uitbouwen, dat is duidelijk.

En dan ligt de Rijkswachtkazerne voor de hand De Rij kswachtkazerne is één van de mogelijkheden. Maar we mogen niet 'zo niuir' voor die locatie kiezen, omdat liet gebouw nu toevallig vrijkomt. Er rijn zeker nog mogelijkheden, en welke zijn de gevolgen voor liet gebouw na de recente bescherming door min ster Van Gremhergen? Is liet niet beter de infrastructuur te bundelen rond reeds bestaande infrastructuur?. We maken nu een inventaris op van alle mogelijkheden die zich aandienen, gecentraliseerd op één plaats of gedecentraliseerd op nieerdere plaatsen. Maar, laat ons eerst de cultuurraad opstarten, om samen niet de basis beslissingen te nenien. Die cultuurraad moet een breed draagvlak hebben. Zeker nu, bij het uitzetten van de krijtlijnen, moeten, naast de politieke fracties, de verenigingen, de amateurkunstenaars en de professionelen bij de besluitvorming betrokken worden. We zoeken naar een samenstelling waarbij alle kunstvormen, gedachten en stromingen van de verschillende deeldorpen aan bod kunnen komen. Hiervoor zullen regelmatig

(1ls

open vergaderingen georganiseerd worden. Zo'n centrum heeft niaar zin als het door de verenigingen gedragen wordt. Met de intentieverklaring van de gemeenteraad ss ordt een dossier opgestart dat heel belangrijk is voor de verenigingen en liet verenigingsleven in groot Hoogstraten.

Wat kan een stadsbestuur voor de middenstand doen Eigenlijk sluit dit dossier aan bij het vorige. Ook hier gaat het om de centrumfunctie die Hoogstraten al dan niet waarmaakt. Het is belangrijk dat we de stad zo aantrekkelijk mogelijk maken en de aantrekkingskracht van de stad vergroten. Dat is de beste dienst die we aan de middenstand kunnen bewijzen. De middenstand mag de stad niet zien als een soort sponsor. niaar moet, in goed overleg met liet stadsbestuur meewerkeii oni de centrumfunctie te verster ken. Alle aspecten die eerder al aan bod kwanien, zijn belangrijk in dat geheel: tewerkstelling. onderwijs. spoit, cultuur, erfgoed en toerisme, en alle zaken die bijdragen tot de uitstraling en centruml'unctie van Hoogstraten. Verkeer, dat ook onder mijn bevoegdheid valt, is misschien één van de schaduwzijden van die uitstraling. Vooral de Vri.l lieid wordt een probleem, zeker op niaandagmorgen en op vrijdagnamiddag. Komt daar nog bij dat we als gemeente maar hepei'kte bevoegdheden hebben in dat dossier. We moeten ons richten tot de Administratie Onderhoud van Wegen en Verkeer. Voor onze stad zelfs tot twee van hun afdelingen, namelijk in Vosselaar en in Brecht. Wij kunneii als plaatselijk bestuur niet veel meer dan de problemen kenbaar maken en aandringen op overleg en uitvoering. En wanneer we beroep moeten doen op naburige genieenten, zoals bijvoorbeeld Rijkevorsel.

schepen van

-'

SJ)O/'t

om liet zwaar verkeer uit het centrum te weren, is de samenwerking ook niet altijd evident.

Wat is je het meest opgevallen in positieve of negatieve zin? De werking van de administratie en de organisat ie naar een besluitvorming verloopt zeer goed en vlot. Op woensdagmorgen verzamelen dc diensthoofden alle dossiers voor liet college. Dezelfde asond ligt er voor elke schepen een dossier klaar, niet liet verslag van de vorige vergadering, de agenda van de volgende en daarbij, voor elk agendapunt. een toelichting en een voorstel van beslissing. Dat is ons huiswerk voor het college. dat op maandagnamiddag plaats vindt. Omdat de dossiers goed soorbereid zijn kuiiiien we efficiënt vergaderen en. tijdens liet college, een 50-tal punten behandelen zoals liet hoort. Een ander plusputit is de samenwerking en de tolerantie binnen liet college, wat niet wil zeggen dat er nooit meningsverschillen zijn. Ik ben wel geschrokken van dc grote hoeveelheid werk. Elke avond is er wel ergens een vergadering en anders liggen er thuis dossiers te wachten. Je nioet met je administratie in vertrouwen kunnen samenwerken en dat kan niaar als je de dossiers ook zelf licht doorgenomen. Dat is een noodzaak.

En dat ten koste van .....? Ik ben uiteraard minder thuis dan vroeger. Maar niet een goede organisatie moet er tijd blijven voor je vroegere engagementen en je hobby's. Wat mij betreft is dat een plaats in de Raad van beheer van HVV, van de twee kinderdagverbhijen. van liet Spijker en mijn belangstelling voor cultuuren hobby's als bridge. wielertoerisme... het valt nogal nice. (th)

De Hoogstraatse Maand handwerken - naaigerei breiwol alle verstelwerken

71

(

Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03/314.71.34

•1.,

03/314.41.26 03/314.55.04 03/314.49.11


MAN IN DE MAAND

hun mening over cultuur hun mening over cultuur —

Mieke Vervloet

Raf Peeters

woont in Hoogstraten en is voorzitter van toneelvereniging Tine Ho en Woont in Hoogstraten en is van het Kamerkoor Vialta voorzitter van het Davidsfonds

Als ik ht oord cultuur hoor in combinatie liet de "stad" l-loogstratcn. dan huiver ik altijd een beetje. Ik hen al ongeveer IS jaar met cultuur bezig in Hoogstraten. hetzij toneel Tinel lo. hetzij koor. Vialta. Vooral \vat betreft toneel is er een nijpend tekort aan infrastructuur, zowel om te spelen als om te repeteren en rekwisieten en decorstukken te stockeren. Natuurlijk, er zijn een aantal scholen die in het bezit zijn van een polyvalente zaal of zeIl's een heuse toneelzaal, maar je kan daar als vereniging geen onbeperkt gebruik van maken. Die zalen behoren toe aan de scholen cii het is dan

natuurlijk logisch dat zij voorrang krijgen in het gebruik ervan. Ook de kostprijs van deze zaal is \:ow ccii kleine aniateur-vereniging sonis istrosi Ii 1 We kunnen niel iiiiibeiiuen dat Hmosiiair'ii al een belangriike centrumfunctie heeft. Denken ve maar aan onderwijs, niiddenstand, cultureel erfgoed. Dat geeft de stad een zeer waardevolle uitstraling en maakt het tot een aaiitiekkiiiicpool voor vele mensen. Feit is echter dat de stad dringend nood heeft aan ccii cultuuicenu uui'' waai veiselulleitde verenigingen hun eigen stek hebben, waar er repetitie- en ophergruimte is en waar door en voor l-loogstraatse mensen aan kunst en cultuur gedaan kan worden. Reden te meer om de kans van culturele centrumt'unctïc te verkrijgen niet beide handen aan te grijpen. Moet er daarvoor een nieuw gebouw gezet worden? Misschien wel, maar misschien ook niet! Er zijn wellicht bmnen de stad zellmogeij kheden. Maar een gemeenschapscentrum met daarin een schouwburg, een polyvalente zaal. tentoonste 1h ngsru i mten en bij komende vergaderruimten, is een absolute must in het Hoogstraten van de 21 eeuw! Ik wil hier toch ook nog even benadrukken dat de huidige beleidsrnensen zeker en vast hun goede wil tonen en moeite willen doen om nu echt aan een serieus cultuurbeleid te werken. Ere wie ere toekomst! Maar Rome en Parijs zijn natuurlijk ook niet in éin dag gebouwd!

Een ontdekkingstocht! hij Van der Sluis blijkt opnieiitt' een boeiende :ijii met tt'onen

ciliijl

con fi'ontatie le

'nieuwe stijl' en

hedenciacigse woonc'ultuu t: Het to/t gett'oon 0/) clie exclusieve collecties

goi'dijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

SIui

woondecoratie

tel 014 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten -

Baarle-Hertog

Kapelstraat 6

lapuit 16":~,> Voor meer regionaal nieuws

Voor meer regionaal nieuws

www.flapuit.be

www.flapuit.be

In de zestiger jaren. dus nog voor de fusie, ijverde het Davidst'onds, met Marcel Laurijssen als grote hezieler, voor de oprichting van een cultureel centrum. Nadat Greet Van Loon in 1966 een studie had gemaakt onder de titel 'Sociaal oncle,:oek hij gc':io/ic/i niet hei oog op ik' hoiiir ia/i een cultureel cent/no? te I-loog.ii'ateo was al les klaar om van minister Van Mechelen de nodige subsidies te bekomen. Wij discussieerden alleen nog over de plaats waar. Na al het voorbereidend werk botsten wij echter op een niet van het toenmalige gemeentebestuur. Daarop nam de parochie dan maar liet initiatiel wat leidde tot liet bouwen van de PaX. Dit maar oni te zeggen dat wij blij zijn dat zoveel jaren later Hoogstraten dan toch een cultureel centruni zal krijgen. Want liet zou toch \vel dr tiater van de 21e eeuw worden als ook dit bestuurde kans en de subsidies zou laten liggen om ni het kader van liet nieuwe decreet de culturele centrumfunctie Op zich te nemen. Fris een tweede reden om blij te zijn. Wij zullen dankzij liet decreet nu ook een echte cultuurraad krijgen, d.w.z. een cultuurraad die zich niet culturele aangelegenheden bezighoudt. Als deze raad echt losstaat van de po1 itieke partijen en kan terugvallen op eeti competent cuultuurbeleidscoördinator, dan moet liet mogelijk zijn voor de problemen van de infrastructuur een oplossing te vinden die ook voor de deelgemeenten aanvaardbaar is. Rij de programmatie kan de eultuurraad zelf initiatief nemen voor grote proJecten en zich verder bezighouden met het stimuleren en onclersteunen van initiatieven van de verenigingen. Van groot belang is natuurlijk ook liet besefbij de politieke verantvoordeIijken dat cultuur nieer is clan zomaar wat vrijetijdshestednig eti dus niet stiefmoederlijk mag behandeld orden.


hun mening over cultuur — hun mening over cultuur Toon Verleye

Jef Vinckx

Woont op Dreef en is voorzitter van de fanfare "Voor Eer en Deugd" en van "Hafabra-Hoogstraten"

t !- loogstratcn loopt op cultureel vlak nog ver achter. Er gebeurt wel dn en ander maar er bestaat weinig of geen samenhang naar programmatie. organisatie. reclame, enz. Ieder doet zijn ding. Een coördinator zou daar verbetering in kunnen brengen. Momenteel zijn we in Iloogstraten gebonden aan dc parochiezalen. De paroehiezalen zijn polyvalent maar dikwijls slecht uitgerust en niet aangepast voor het organiseren an muziek-, zang oftoneelavonden of tentoonstellingen. Ook voor het repeteren is er ruimte nodig en dgr de aard van de rçpçtitie. zang- oten muziek, is dit vaak niet te combineren niet andere acticiteiten. Ik pleit persoonlijk niet voor een cultureel centrum in elk dorp. Dat is financieel niet haalbaar en zeker niet rendabel. Een cultureel centrum in lioogstratcn met ccii ruime zaal voor concerten, zang. dam, en toneel lijkt me geweldig. Wanneer je als mtizickvetcnioine en dan denk ik iii vnral aan de blaasmuziek, af en toe eens in de tiigecl,ijk- heid i.uu iu 001 ic sgcicll iii ecu goede coucci tzaal, clan Lui dii cntliuuriarniercnd ''erken naar de leden en het publiek toe. Ecn zaal liet al les erop en eraan wat betreft geluid en licht. Daarbij een prog ammatie van kunstenaars, muzikanten en :'an gers met naam en faam zou een opsteker kunnen zijn voor de culturele bcleving in het algemeen in de gemeente 1 loogstraten. I- loogstraten heeft nu c.énmaal een centrumfunctie, er Zilil dc mogelijkheden om dn en anderte cotiihincren (bibliotheek, IKO, muziekacademie, stedelijk museum. fi Inizaal (en na het opsnuiven van wat cultuur kun je er ook nog terecht om even na te prateti in cle vele horecazaken. Maar cultuur moet ingelepeld cuideu aii kiiidsheeu ak dtcln bij de bron. De dorpen niet hun atiiateuristische tiiuziek en an-

dcie vercnigmgen niogen ook niet iti de kou bI ijveti staan. Wanneer je m een parochiezaal iets wil organiseren moet je meestal van nul beginnen. Een podium timmeren, verlichting Cl] geluid gaan huren cii alles gezellig aankleden. Een concert orgiuiiseren voor bilvoorbeeld een Einfiire kost zo heel veel vrije tijd. veel moeite en geld. Otii dat geld te vinden moet er dan ook flink vcrtcerd worden en moet men sponsors aansprckcti. Alle parochiezalen afbreken en iets nieuws zetten is jammer genoeg financieel niet haalbaar. We zoudeti al kunnen beginnen niet liet ter beschikking stellen van een makkelijk opstclhaar. licht, in grootte aanpashaar en verri jdbaar podium. Edn podium 'oor heel de gemeente e\-entueel uitbreidbaar met de nodige attributen voor liet spelen van toneel. In elke zaal een deugdelijke muziekinstallatie niet zendergestuurde microfoons en makkeltjk aanpasbare verlichting. De huidige uiticetidienst van de gemeente heeft ook al é&ti en ander maar vaak niet echt praktisch (het podium) 01' door zijn aard zo fragiel dat door al dat inpakketi en uitpakken en het vervoer, alles iii cle kortste kereti kapot is. We levcti ook iti een tijd van multimedia, veel veretiigingeti makeii gebruik van film, dia's ed., maar begin maar eensaan liet versleuren vati tv's, schermen cii projcctoren. Edn groot projectiescherm en een rnultimediaprojeetor, te lenen hij de gemeente. zou daarbij ongeketicle mogelijkheden kunnen scheppen. Natuurlijk niet iedereen kan omgaan niet zo'n toestellen maar geefcle zaaluitbater of en ( , Co verant\vonrrll'l j j ke p'r v'rt'uio in 0011 korte cursus zodat ze weten hoe ze hier nice om kunnen gaan. Tetislotte bcgitit al les mei cle jeugd. De jeugd w d wel maar liet moet boeiend en professiotieel gebeurcti. Denk ik dan aan cle muziekoplciditig bil onze fanijires, hrasshands en harmonieën, dan zien we dat de verenigingen op weg gaan naar een meer protssionele opleiditig, Jammer genoeg kost dit handen vol geld. Verenigingen niot'ien jaarlijks onit'lharl'ariivireilen oi'ganiseren om dit te bekostigen, vaarhi t het muaiecren zeIl wik iii lt gLdlclIIg kc;iiit. 1-loe groot is dan de desillusic als cent jongere na enkel jaren opleidino voor een andere hobby kiest. Niet alleen \ anwege cle tijd clie men erin k niaar nok 1 aliwcgc list grote t natie ële verlies. Terwill dit proeven van allerlei kunstvormcti eigenlijk de basis vormt san decitltiturbeleving. Kan de overheid daarin onze erenigingeti en huii jeugd niet nieer geldelipk steunen?

Zonnecenter

-

Ipatinga

Lieve De 7v[eester Langenber5 30 - 2323 'lt'ortc[ 03;3 14.55.15

'sfs'rop

j:p r1ae.- OoOöj 'U tI:uO

1.

e -Q

Cjel'aatsverz.arging - fanicure v'edicurc' On L[iaiiIWcu -

Op 26 november jongstleden lieet't liet ACWverbond een c rond liet nieuwe cultucirclecreet gehouden, waarop een twintigtal menscti aanwezig waren om het decreet iti grote lil nen toe te lichten aan de bestucirsledeti van alle cleeltakken. Tot op heden heeft het ACW 1 Ioogstraten het cultciurdecrect echter nog niet besproken op het hoofdbestuur. Naar goede gewoonte moet een ACW-standpunt gedrageti worden door de hele groep. Het is de bedoeling oni ui cle nabije toekomst een extra vergadering m te lassen oni ons standpunt te bepalen. na een grondige in!ormatierondc over alle aspecten. 1 let nieuwe cultuturdecreet is immers geen gemakkelijke materie voor lcketi. We kuinnen echter wel stellen dat Hoogstraten reeds over een <-, oe(i netwerk van bibliotheken beschikt en dat dit aspect van liet cciltuiurclecreet geen probleem zal vormen. Verder heeft liet ACW principieel < , eelt bezwaar tegen de in tent ieverk 1 ari lig tc t dce 1 tiatne aan liet cci It uctrdecreet. vermits dit slechts dc eerste stap is die de clecir openlicicidt en dcts dc stad niet onomkeerhaar bindt.

Abonnement 2002 reeds betaald? Wij hebben i'eeds een zeer groot aantal betahit'igen binnengekregen voor liet abonneti'ient 2002 op DE HOOGSTRAATSE MAAND. Enkelen blijven echter nog achter. Bent ci in dat geval clan herhalen wij nog even wat ci moet doen om volgend laar ons maandblad te kunnen blijven ontvangen. Stort de

som van 19,8 Euro op ons i'ekcningncitiinicr

(798 Bef's)

733-3243 117-49 (De Hoogsti'aatse Maaiid) met vermelding van uiteraard van ciw naam cii adres. Wilt

di

ccii jaarabonnement op ons

niaandblacl kado doeti aan faniilie, vrienden

of kennissen?

Geen probleem maar vernield wel de

en liet jctiste adres van dc gege.

naani htikk

ci nog vragen en/of problemen uw abonnenient. Wij staan voor ci klaar op tel. 03/314.49.11 of per e-mail: 1-leeft

Kom je kleurtje nog eens halen

ScfiooirfigicLç,sa(oo

Woont in Meer en is voorzitter van het ACW

Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be

met de vernieuwing van

Jan.iinichielsen(ii attglobal. net . Met dank bij voorbaat

Dc Redactie.


hun mening over cultuur — hun mening over cultuur Luc Dockx Woont in Meer en is professioneel kunstenaar en leraar aan het IKO

..,

De situatie die zich momenteel oordoet is op zijn minst interessant te noemen. Het bewuste cultuurdecreet biedt mogelijkheden die we zeker niet aan ons voorbij mogen laten gaan. We kunnen niet ontkennen dat 1 loogstraten inzake cultuurleven heel wat in zijn mars heeft. Historisch itezien hebben we een interessant verhaal te vertellen. Onze monumenten zijn hiervan tastbare getuigen die nog steeds tot de verbeelding spreken. 1-let is daarom ook terecht dat we elk jaar meer dan duizenden bezoekers

It

aantrekken. Maar een levendig cultuurbeleid nioet naast de historische waarden ook voldoende aandacht schenken aan nieuwe ontwikkelingen. Neem nu de hedendaagse kunstvormen: deze mogen zeker niet ontbreken in het aanbod. Ik stel met tevredenheid vast dat er op dit vlak al heel wat veranderd is in Hoogstraten. Het museum in het Begijnhof heeft al heel wat gepresteerd. Maar ondanks deze recente ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden meen ik dat we dringend nood hebben aan een degelijke infrastructuur die culturele activiteiten van uiteenlopende aard mogelijk maakt. Welke mogelijkheden zijn er momenteel bij voorbeeld voor theateroorstellingen? Het kan toch niet dat we hiervoor nog altijd geen geschikte ruimten hebben on steeds hernop ninoten doen op do in&astriir1uur van dc scholen. Een cultureel centrum zou hiervoor geen overbodige luxe zijn. Wat mij betreft, moeten alle functies van zo'n centrum niet in één gebouw geconcentreerd zijn. Met wat creatief denken moeten er ook mogelijkheden inzitten voor de deelgemeenten. Een cultuuraanbod dicht bij de bevolking zal onigetwijfeld ook drempelverlagend werken. Anderzijds denk ik dat het noodzakelijk is dat alles wat met kunst en cultuur te maken heeft, een duidelijk ankerpunt heeft in het centrum van l-loogstraten. Cultuur moet een duidelijk herkenbaar en eigen 'huis' hebben. Misschien

in de oude rijkswachtkazerne? Aangezien er voor dit karaktervolle gebouw toch een andere bestemming gezocht moet worden. hoop ik dat men deze niogclijklieid iii overweging zal nemen. Op die manier zou kunst en cultuur een centrale plaats kunnen krijgen in het centrum, op de Vrijheid van Hoogstraten. Een aantrekkelijk cultureel centrum zou vanzelfsprekend de aandacht van dc voorbijgangers trekken, zowel Hoogstratenaren als eerder toevallige bezoekers. Ook op sociaal vlak kan een dergelijk 'cultuurhuis' een belangrijke waarde hebben voor de gemeenschap. Mensen ontmoeten elkaar rond kunst Cl] cultuur, discussiëren over wat ze gezien of gehoord hebben. Er ontstaat een soort van 'culturele gemeenschap'. En ton slotte, vergeten we ook ntet het helan dat een cultureel centrum zoi hebben voor de scholen. De algemeen vormende waarde, liet maatschappelijk kritische van kunst en cultuur, liet creëren van open geesten. ... Welke onderwijsinstelling heeft deze streefdoelen niet in zijn pedagogisch plan? Het weze duidelijk: een cultureel centrum zou ongetwijfeld ons huidig cultureel leven verrijken en Hoogstratcn als stad een extra uitstraling geven zowel naar de eigen inwoners als naar bezoekers. Hoogstraten irioet deze kans grijpen en liet ijzer smeden als het warm is. Dit is het moment bij uitstek orn ons als culturele stad te laten kennen!

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! j

l

-

-

TOYOTA 0

10


hun mening over cultuur — hun mening over cultuur Jan Matthé Woont in Wortel en speelt basgitaar

(1 _ -

!.v

t en suhidie \ oor dc pI.i.uselijke jcudliiiiieii. ol/e nu wettelijk die titel heiuten utmet. is er in het Hoogstraatse nooii \ mi eekuiuen. 1 lei is niet dat de schijn n et opgehouden w erd. maar

echt concrete acties hebben er bij mijn weten niet plaatsgevonden. Het gevolg daarvan is dat de jeugdhuizen ofwel op liet randje van failliet geweest zijn (Mussenakker), ofwel heel voor zichtig programmeerden, onidat financieel verlies liever vermeden werd (Het Slot), ofwel een zodanig goed beheerde werking op poten zetten, dat ze nu waarschijnlijk niet eens meer willen of hoeven samen te werken met zoiets als een Cultureel Centrum (Caliier De Brouillon). Als ongerenculluur in Hoogstraten op dit moment al iets voorstelt, is dat niet ondanks het wat dat betreft comateuze stadsbestuur, maar dankzij de inspanningen van de jeLtgdlILliZCII zelf. Het stadsbestuur is simpelweg nooit geïnteresseerd geweest, heeti nooit geholpen. heeft zelfs nooit een blijk van waardering gegeven. In sommige gemeenten staaii er gratis repetitiekoten terheschikking(inclusiefoefenmateriaal) aan beginnende groepjes uit de betreft'ende gemeente. Zo'n materiaal is in de meeste gevallen niet goedkoop, wat een drempel is voor vele startende muzikanten. Waarom daar eens geen werk van maken? Misschien wordt er binnen 5 of 10 jaar gesproken overde Hoogstraatse scene, in plaats van de Antwerpse of de Gentse. Qua culturele uitstraling lijkt me (lat toch iets waar

een stadsbestuur niet anders dan fier over kan zij ii. Een cultureel centrum moet er uiteraard komen. Belangrijk daarbij lijkt me ervoor te zorgen dat de programmatie een zo breed mogelijk publiek bereikt. Een mengeling van liet ter beschikking stellen van lokalen of subsidie aan plaatselijke verenigingen en een eigen programmatie van zowel muziek als andere podiumkunsten in zoveel mogelijk \ erschillende genres. Misschien zou er bovendien. zoals in Turnhout, een los samenwerkingsverband opgericht kunnen worden, waarin (le programmatie van de verschillende muziekpodia in de genieente(n) gezamenlijk worden aangekondigd naar de buitenwereld toe. Kwestie van echt als stad naar buiten te komen. Misschien moeten meer lokale groepjes, klaargestoomd in die gratis repetitiekoten, daarbij dan zoveel mogelijk het voorprogramma verzorgen. Want uiteindelijk draait liet allemaal om kansen geven. De kans om te genieten van andermans creativiteit of de kans om zelf creatief bezig te zijn. Op dit moment is mcii daarvoor in liet l-loogstraatse te veel op eigen krachten aangewezen. In sonimige gevallen lukt dat aardig, soms niislukt het, in andere gevallen gebeurt er zelfs helemaal niets. En dat moet veranderen.

Jos Vinckx Woont in Hoogstraten en maakt deel uit van Tejater 'De Lepen Hoek' Maar wat is haalbaar voor Hoogstraten? Welk zijn de noden en wat is realistisch? Alleszins: de drempel ooir de cultuurgebruiker moet zo laag mogelijk blijven. Hierbij speelt mijn inziens de ligging een zeer belangrijke rol. Ook de aanwezigheid van een cafetaria kan hierbij een hulpmiddel zijn. je loopt er binnen, je loopt er buiten Een aantal tentoonstellingsruunten, de organisatie van cursusseii vanuit een meer neutrale invalshoek en de ruimte oni zich in ruinic zni met cultuur bezig te houden, zijn tegenwoordig even nuttig en essentieel als croissants op zondagniorgen.

Een gemeenschapscentrum ol ecn cultureel centrum in Hoogstraten? Eén van de twee nioet er komen. Tot daar is het, voor mij althans, heel duidelijk.

1-, Flapuit 10 > Voor meer regionaal nieuws

www.flapuit.be

In deze accomodaties moet ook dc Hoogstraatse kunstenaar ten volle een kans krijgen. Een schouwburg niet eigen programnialie. Heel, heel graag. Maar kan liet in Hoogstraten? Elke stoel die leeg blijft tijdens een voorstelling, kost (teveel) geld. Oké. als liet in Hoogstraten niet kan, dan wellicht nog minder in Wuustwezel. Brecht of Merksplas. (vergelijk. dat de 1 loogstraatse voethaiploeg —slechts- goed meespeelt tot in bevordering, heeft ook zo zijn redeneii.)

Hiertegenover staat dan weer de vaststelling dat steeds meer mensen zich op een of andere manier met cultuur gaan bezighouden: andere tijden, meer vrije tijd, liet huis uit, de nieuwe eeuw ... dus creëer de gelegenheid en ze zal, naar de toekomst toe, nieer en meer gebruikt wordeii. En tenslotte is er nog de bib. of ... tot hiertoe hebben we dan toch reeds de bib. Een goed begin, met een goede werking en accommodatie. Toch hoor ik geregeld stemmeii opgaan dat deze: geen overschot van ruimte heeft bij liet vervullen van zijn huidige functie, wat reeds gedeeltelijk opgelost zou worden, moest liet aantal openingsuren worden uitgebreid. En al is men reeds goed bezig op het vlak van integratie via culturele activiteiten, waarin liet boek en de lezer centraal staan exploitatie van andere, ruimere socio-culturele helevingsvormen zou ik hier best zien zitten en waarom geen cybercafé?

Legt men de hoeveelheid bankbiljetten die voor heel de eiirozone wordt gedrukt, achter elkaar, dan geeft dat een slinger die 46 keer rond de aarde kan. Legt mcii ze naast elkaar, dan is elke vierkante meter van heel Hoogstraten bedekt. Op elkaar gestapeld bereiken we 6.000 keerde Eiffeltoren.


31 DECEMBER

vanaf 21.00uur

OF-EN tNwot4

ze

WEL FEEST

vanaf 00.00 uur:

CAMBIO - CHANGE - WECHSEL

WISSELKANTOOR DE GELMEL iii iiiit•i:i1 1

Leve de 1 JANUARI

12

vanaf 2100uur

furo


hun mening over cultuur — hun mening over cultuur Toon Horsten

Marie-Louise Devos

woont in Hoogstraten en is podiumprogrammator van de Warande

-

cultuurbeleving niet oneindig groot, want de verwachte bezoekersaantallen worden lang niet altijd gehaald. En dan blijkt cultuur niet alleen goed voor het prestige Nee, dan kost hrt in eerste plaats veel geld. En nu overweegt Hoogstraten dus de bouw van een cultureel centrum, zegt u. En u wil weten wat ik daar van vind? Tja. Gezien de ligging pal tusscn Breda en Turnhout. lijkt me een tegelijk welomschreven en vrij bescheiden aanpak aangewezen. Breda heeft het Chassé-theater met diie zalen, en krijgt er binnenkort nog een mooie rocktempel bij. Turnhout heeft de Warande, waar de schouwburg binnenkort het gezelschap krijgt van een tweede. kleinere zaal. Een zaal bouwen en met een eigen programma tegen die twee institituten gaan opboksen, lijkt me, los van mijn professionele achtergrond, geen goed idee. Meer nog: liet zou wel eens een slecht idee kunnen zijn. In de loop van dc voorbijejaieii zijn deeultuicle centra Vrij letterlijk als paddestoelen uit de grond geschoten. Geen maand kon er voorbijgaan of ergens te lande werd wel een lintje doorgeknipt om met veel trommels en trompetten nog maar eens een tempel of tempeltje te verwelkomen in de wereld van de cultuur met de grote C. In 2002 zal het dertig jaar geleden zijn dat de Warande in Turnhout zijn deuren opende, en twintig jaar lang hadden 'die van Turnhout' in de Kempen het rijk voor zich alleen. Maar toen was het afgelopen met die hegemonie. Eerst kregen ook Geel en Mol hun cultureel centrum, telkens met vrij uitgebreide podi umfac i liteiten. Geel en Mol kunnen zon cultureel centrum gemakkelijk aan, gezien hun omvang en centrumfunctie. Een ander verhaal was het toen ook gemeenten als Ravels en Beerse uitpakten met een cultureel centrum met theaterlisciliteiten, dat ook een eigen programma zou gaan ontwikkelen. In Beerse werden de ambities al snel bijgesteld, en ook in Ravels lijkt het tijd voor bezinning. Blijkbaar is de 'markt' voor

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

woont in Minderhout en is amateur kunstenaar tekeningen en aquarellen

Moet l-loogstraten de mogelijkheden geboden in het nieuwe decreet, dan zomaar laten schieten? Helemaal niet. Wel integendeel. Een goed uitgebouwd gemeenschapscentrum is een van de voorgestelde mogelijkheden voor een lokaal cultuurbeleid. Een centrum waar plaats is voor vergaderlokalen. repetitieruimte, een polyvalente zaal.... Een plaats waar iedere Hoogstratenaar terecht kan. of hij nu wil vergaderen of een concert organiseren. Nu het lang niet meer zeker is of de parochies nog lang in zullen kunnen staan voor onderhoud en beheer van de parocluezalen, kan een dergelijk centrum een wissel voor de toekomst zijn. Over de plaats waar zo'n centrum onderdak kan vinden. kanje uiteraard lang discussiëren. Maar gezien de omstandigheden lijkt me de huidige rijkswachtkazerne op de Vrijheid, die binnenkort beschikbaar komt, helemaal niet zon slecht idee. Pal in liet midden van Hoogstraten, een centralere ligguig kan eje moeilijk voorstellen. Een beetje cultureel leven te midden van de steeds verder oprukkende winkelketens zou de Vrijheid trouwens beslist geen kwaad kunnen.

nTR.-jT LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Ik hen overtLugd dat Hoogstraten de aangeboden culturele centrumfunctie moet invullen en liefst in een centrale infrastructuur. Als men rondom ons kijkt dan ziet men dat o.a. Malle, Turnhout, Brecht, Wuustwezel. Beerse en in de toekomst ook Merksplas, prachtige ruimten ter beschikking hebben voor vormingsen jeugdwerk. het houden van tentoonstel 1 ingen. toneel- en muziekprogramma's en andere culturele activiteiten. Om al deze culturele activiteiten onderdak te bieden, dacht ik in de eerste instantie aan de Rijkswachtkazcrne, die zeer centraal gelegen is, doch misschien is de vroegere Basisschool in de Gelmelstraat beter geschikt, omdat er langs de Li ndendreef desnoods nog bij gebouwd kan worden, er voldoende parkeergelegenheid is en in de buurt van de bib ligt. Ook de verenigingen uit de kerkdorpen kunnen bij het geheel betrokken worden door een cultuurraad op te richten. Door te vergaderen kunnen de bestuursleden hun plannen voorstellen en, in onderling overleg, data vastleggen voor hun activiteiten. Hopelijk komt er ook een goed belichte galerij, die voor iedereen goed toegankelijk is en op de eerste plaats openstaat voor kunstenaars uit de eigen streek. Als men, zoals ik. al meer dan 25 jaar schildert en aquarelleert dan weet je hoe moeilijk het hier in l-loogstraten is om een goede ruimte te vinden omje werken tentoon te stel 1 en. Samengevat meen ik, dat alle Hoogstraatse kunstenaars de oprichting van een cultuurcentrum zullen toejuichen.

De totale waarde van de euro-biljetten en munten is: 658.342.200.000 euro of 26.596.959.000.000 fr. (Lees•. zesentwintig biljoen vijfhonderd zesennegentig miljard negenhonderd negenenvij f'tig miljoen frank).

13


Hoogstraatse Koppen (23) Louis Doms De VlaamseJblkgroep KADRIL vierde in 2001 zijn vijténtwintigjarig bestaan. De naam van die groep verwijst naar een oude Vlaainse volksdans, de Kadril. Dat we nog weten hoe die moet worden gedanst, hebben we te danken aan Louis Doms (1897-1 982). Doms was één van de eersten die in de gaten kreeg dat eeuwen oude gewoonten en tradities aan het verdwijnen waren en hij sloeg verwoed aan het verzamelen en noteren Het vervelende met ingrijpende niaatschappelijke veranderingen is dat ze meestal pas achterafop te sporen en te omschrijven zijn. Als het te laat is, in veel gevallen. De grote verdienste van Louis Doms is geweest dat hij in de dorpsgemeenschap waarin hij opgroeide, gewoontes en tradities zag verdwijnen, en geprobeerd heeft die vast te leggen voor de generaties die na hein kwamen. i-ij was de mondialisering van de twintigste eeuw. die ervoor heeft gezorgd dat een flink stuk van de eeuwenoude overlevering van de Vlaamse dorpsgemeenschappen verloren is gegaan, voor. Niet dat Doms er een speciale opleiding voor had genoten. Hij groeide op in het Rijkevorselse gehucht Achtel. ging er tot aan zijn plechtige communie naar school en moest daarna bij de boer gaan werken. Een jeugd zoals er in die tijd meer waren, met veel hard werk, kattekwaad en af en toe een stommiteit. ik herinner nie een paar geburen in de Achtelsestraat die inet iiiekooi' iiiet te best overeenkwanien ', herinnerde Doms zich later in een interview. 'Je kregen toen eens een keer van een vrouw iie cent als wij door liet sleiiielgat van cle gebuur gingen roepen: 'Merten-perten-vaneenilendonk, scheet loor in de kerk dat 't vanachteren klonk.

Sta mcafé Zijn grote liefde was de muziek. Op het gehoor leerde hij de trekzak en het harmonium bespelen, en luisterde hij al op zijn vijftiende allerhande feesten in Achtel op. Na omzwervingen

in Noord-Frankrijk en een korte periode waarin hij zich als boer wou vestigen, belandde hij in Hoogstraten, waar hij een schilderszaak uit de grond stainpte die tot vandaag bestaat. Maar altijd bleef hij naar Achtel trekken. Zijn stamcafé was er, hij bespeelde het orgel in de kerk en begeleidde de Achtelse gilde als ze ergens moesten gaan dansen. In Hoogstraten startte liii, meteen na de Tweede Wereldoorlog, ook dansgroep 'De Meulen'. Waarom hij het deed is niet te achterhalen, feit is wel dat Doms op een bepaald moment begon te verzamelen en op te schrijven \vat er in zijn dorp werd verteld, wat er gebeurde... Zelfs de verhalen van zijn ouders schreefhij op. Toen hij eenmaal noten kon lezen, begon hij zich toe te leggen op de dansen die in Achtel gedanst werden. Niet alleen de muziek noteerde hij .00k de bewegingen en de betekenis. Omdat dat toch zo belangrijk scheen, heb ik oude mensen 1 'Ciii het gehucht eens gei 'raagd nat ze nog kenden en wat men daar langer geleden nog gedanst heet'!. Zo hadden we daar hijs'oorbeeldde moeder van Trees van Gust Van den Beigh, éc,i i'an de oudste nie,isen lan Achtel. Zieneken Backx', Gust Laurijssen en andei'e/i wisten nog te vertellen over de molenmnazurka, welke dans men danste met een feest, bijeen s'erhiias, en zo uami die dingen. Ze ii'erde,i dciii eens bijeengetronimnelden stukje i'ooi'.s'tukje hebben ze voor mij clie passen voorgedaan, en dat heb ik dan allemaal op papier gezet. Deze dansen werden eigenlijk mOet meer gedanst. Stukjes ervan danste men nog n'el toen ikjong

Wereidwinkel Hoogstraten organiseert:

djembé-cursus (10 lessen) ............. ............t, ....................

ats

maandag 21januari'02 om 19.00 nog af te spreken

Jr'a9e 5 EUR (200 Bef) per les ...... ....... Vooraf . inschriJven: in de wereldwinkel of telefonisch 03/314.81.09 v66r 15 januari '02 (Wij zorgen voor djembés.)

was, maar na de oorlog kwam er ccii pak nieuwc' dansen naar hier overgewaaid: de Jo.vtm'ot, de chiarleston... ', vertelde Doms een

goed jaar voor zijn dood in het jaarboek van de Heenikundige Kring van Rijkevorsel. In Achtel \verden nog allerhande dansen uitgevoerd die in andere, grotere dorpsgemeenschappen al waren uitgestorven. Louis Doins begeleidde de dansers, en zette later de Klepperwals, de Rozenwals, Jan Smet, de Kadril en massa's andere dansen op papier.

Ketter Bij de pastoor van Achtel viel al die bedrijvigheid niet meteen in goede aarde. Van op de kansel werd Doms, zo vertelde hij later, als ketter gebrandmerkt. Gelukkig voor hem kwam er steun vanuit l-loogstraten. Zowel deken Josef Lauwerys als Remi Lens benadrukten het belang van de registratiewoede van Donis. 'Ik zei nog toen: Er komt een soort pletrol os'ei' ons lancieke met uitheemse zinloze dansen en deze beweging is een reactie tegen cIat modern, vulgair gedoe. Geef ons volk het schone neer, in vreugde voor Christus, in deugd en cci'. Dat st'as mijn mening daarover. Dat zei ik ook tegen de deken. Later op liet Spijker. toen ik daar dansen lee,'cle aan cie hoei'innejeugcl....die niochten eigenlijk ook iiie! dansen van de deken. Daarzei hij cl ci! ze wel mochten dansen, maar enkel uit de boekjes van Lc,uis Doni,s'. Kijk, dat zijn zaken die u n'el iets doen als dat 01cr ii komt ', aldus nog

Doms in 1980. De mensen van het Vlaams Dansarchief stelden, toen ze eenmaal op de hoogte waren van de omvang van de verzamelmg dansen die Louis Doms had aangelegd, een omvangrijk repertorium met Kempense dansen samen. Een deel daarvan zou later gepubliceerd worden in de boekjes 'De Kod,'il san Achtel 'en drie delen 'Oude dansen uit Ac'/itel'.

Dat groepen als Kadril. Lais of liet Brabants Volksorkest vandaag nog de muziek en de dansen uit de verdwenen Kempense dorpsgemeenschappen kunnen spelen, is mee. ui niet geringe mate. de verdienste van Louis Doms. (th) Volgende maand: Lieven Gevaert

14


PERSOVERZICHT Juli — december

2001

Juli De parking op het gemeenieplein te Meerle wordt heringericht. De stedelijke administratie maakte hiervoor een plan op basis van voorstellen van de dorpsraad. De bestrating wordt volledig vernieuwd, er is ruimte voor een fietsberging en er worden twee 7ithoeken ge installeerd. Geen koers op kermismaandag te Wortel dit jaar. Door de massale belangstelling voor dc Tour de Franee die dezelfde dag aankomt in Antwerpen breekt het Sportconiité met een jarenlange traditie. De wandeling op zondag gaat wel door. In 2002 zijn de wielrenners opnieuw van de partij, zo beloven de inrichters. Tientallen tuinders uit de regio Kempen ontvangen een zware boete omdat ze de vorige jaren "in het zwart" geproduceerd hebben. Dc praktijken kwamen aan het licht toen de Bijzondere Belastingsinspectie in 1999 de boekhoLiding van de veiling van Hoogstraten in beslag na in. Scholen die een bus inleggen van De Lijn moeten daar vanaf volgend jaar beduidend meer centen voor neertellen. Sommige scholen zien hun verkoerskosten zelfs verdubbelen. Volgens de openbare vervoersmaatschappij waren de tarieven niet meer van deze tijd. Geen Akkerpop dit jaar in Meer. De bands haakten afzodat het niet meer mogelijk was een kwalitatief hoogstaand programma te brengen. Jeugdclub Mussenakker organiseert wel een feestweekend op 17, 18 en 19 augustus zodat de jongeren toch niet helemaal op hun honger blijven zitten. De handelsrechtbank in Turnhout heeft het transportbedrijf Fluybrechts, gevestigd in de transportzone failliet verklaard. Elf bedienden en 32 arbeiders verliezen hun baan. In september worden de vrachtwagens openbaar ver kocht. Marie Tinimermans uitMeerspeelt voorde 25 keer kookmoeder voor een stel uitgelaten chiro jongeren. Ze is het nog steeds niet beu. Het koken voor de jongeren houdt me jong van geest én zorgt ervoor dat ik bij dc tijd blijft. Ipenrooi in Meer viert hun eerstejuhileum. Vijf jaar geleden staken zeven jongeren uit het gehucht de koppen bij elkaar om de buurtkermis terug leven in te blazen. Meest in het oog springende activiteiten zijn dit jaar de optredens, de fuif en de konijnendekbingo'??? KLJ Hoogstraten organiseert het gewestelijk sportfeest. l-lieraan nemen 450 KLJ-ers deel uit 14 verschillende afdelingen. Ze tonen traditionele sporten zoals vendelen, wimpelen, ritmiek en de levende piramide.

iï :cf /7u1(ihlc /)/oa1seIi in Hong,tisiicii ii lljjn/ciIan,i iii ccii Ilillili 1(11!

tijd onder water. De Katelijne.slraat, de Moersiraat en de Mi,tder/iout,sesi,aat en Minderhoutdoip zijn altijd opnieuw dezelfde kritieke punten. De riolei'ing kan de stortvloed aan water niet aan. De brandweer moest machteloos toezien hoe het wassende water via de roosters van de riolering in de garages stroomde. Alarm op Het Heike te Minderhout! Bij aankomst ziet de politie nog net iemand wegvluchten. Een cafébaas trok de wacht op bij een verlaten voertuig en kon later een man in bedwang houden tot de politie hem arresteerde. De verdachte, een 27-jarige Roemeen, beweerde uiteraard dat hij hij de inbraak niet betrokken was.

Augustus De burger moet (zal) er nog achter komen. Het vertrouwde apparaat van gemeentepolitie, rijkswacht, B.O.B., en gerechtelijke politie bestaat niet meer. Het personeel blijft hetzelfde maar wordt verwerkt in een nieuwe structuur. Voortaan stapt iedereen naar de politie. Zonechef Marc Snels staat in de zone Hoogstraten. Merksplas en Rijkevorsel voor dé uitdaging om dit alles in goede banen te leiden. De NV Westenwind maakt plannen bekend om 9 windturbines te bouwen in Hoogstraten. Ze komen langs de grens met Nederland en moeten electriciteit opwekken voor 17.000 gezinnen. In het openbaar onderzoek blijkt dat Nederland dit initiatief niet ziet zitten. In totaal worden er 17 bezwaarschriften ingediend. Het college van I-Ioogstraten gaf een gunstig advies. Ondanks een negatief advies van stedebouw geeft de provincie een milieuvergunning aan de NV Petrover. Deze firma wil op de gronden van de oude zagerij in het centrum van Minderhout een benzinestation en carwash bouwen. Buren reageren geschokt met een petitie tegen deze komst.

Een bridge met handrail, een jumpramp, een halve piramide en een aantal kleinere toestellen worden geplaatst in een doodlopende straat van de Venhoef. Flet is een proefopstelling ten behoeve van de skatende jeugd. Als het initiatief een guilstige evaluatie krijgt zal er een vaste skateplaats gezocht worden. Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) waren er in 1999 in 1990 "maar" 832 hectaren bebouwd. In 2000 steeg de bebouwde oppervlakte met 4 1, 10 0/ tot II 75 hectaren. De bijkomende bebouwing betreft niet alleen particuliere woningen maar ook bedrijven, scholen en dienstencentra. Bezitters van GSM toestellen zijn altijd bereikbaar. Alhoewel? Dat is in onze grensstreek niet zo vanzelfsprekend. In Meersel-Dreef weten ze er alles van. Daar bel je zelfs zonder problemen over liet Nederlandse net met liet daaraan verbonden kostenplaatje. Paul Donis uit Iloogstraten vondt zijn grote liefde in Amerika, maar moest terug naar België. Na twee jaar en veel e-mails later keert hij nu terug naar Anierika. Er wordt gehuwd ui Amerika op 22 juni 2001. Daar bouwde men een feestje met een 20-tal familieleden en een handvol vrietiden. Later kwam liet paar in België wonen. Mac, de vrouw, hoopt binnen een drietal jaren de Nederlandse taal, met haar rare intonatie's en klanken, niachtig te zijn. De plannen van de firma Belgicaplant stuitte op hevig protest. Uiteindelijk kregen zij geen vergunning om een IS hectaren groot serrecomplex te bouwen in cle Katelijnestraat. Omdat de firma 15


JAAROVERZICHT lijke Ontwikkelingsmaatschappij. Die wil de Meerse transportzone uitbreiden met maar liefst 180 ha.

Jvler De Ster, marktleider in de piuducuie cii verkoop van o.a. bestek voor de catering van luchtvaartmaatschappijen, ging het al niet te best. De aanslagen van 11 september in Amerika maken de malaise alleen maar erner Voor het einde van hetjaar moeten cr90 werknemers vertrek kn /

'

Jl

Dc LUt'!1S \.iui it! (11,1, rari 1< ''''''t?''' dirr Aliostelen, in de volksmond cle Duitse Nonnen, verlaten Minderhout na een verblijf van meer dan 100 jaar. Zuster Annette, de enige Belgische zuster gaat in een appartement in Hoogstraten wonen. Ze zal zich inzetten voor sociaal buurtwerk.

Oktober !

lt,/i i t/t .//t/L/t ttit / lii de Ci)! li'acinro/)zi/n /Wp iii t/t! i,'ra, Iii. Di' h s!l/iIIc/er inn, t, 14c:ic'!i de h/uc'd.'pnrcn, Wc/l oiinslens lint )tt//ti II h 'bh1 'ii c'ehai / Ool, t/t' en.L'Iititi/ van eeiu in oh n:at ii, aan de Dnnc ii'.0 aal had hnnh/pujii. Leo l't'iide It!!! acht 0/nt ge!! IJian, i n/t ii'. aemn c' 1 au h t :uidt'r'.t t lh e,stalen ze'. ro'.n!nlni'en van hetrel/de n,eiI,. Dunnniek Inn/t ei'!! beloiiing uit itiii .200. (.10(1 /ran/c nni cle i,'oudc,i tip lui' lan IL !t/t ii liii liet lc'i'l/iIi!!(/eil 1(1n de nicuhint .'.. 1 c ti,c (1/,

meent de wet achter zich te hebben stapt zij naar de Raad van State. Het vredegerecht in Hoogstraten zal de geplande openingsdatum van 1 september ii ict halen. Dc werken aan het gebouw zijn nog niet voltooid en kunnen pas tegen het einde van het jaar afgerond worden. Noodgedwongen blijft dc vrederechter de zittingen in Turnhout behouden. De vrijheid van Hoogstraten ziet zwart van de vliegen. Genieten van een teiTasje is er niet meerbij. Debrandweergaats'nachtsdeinsecten te lijf niet een miliciivricndi'lijk product.

September

Met op de achtergrond cle terreurdaden in cle Verenigde Staten, de verhalen rond Osarna Bin Laden en de wraakacties daarrond komt de Vredesbus naar Hoogstraten. In liet Klein Seminarie brengen ze een belangrijke boodschap "hij een oorlog heefl niemand gelijk"

De naam Roma kwam herhaaldelijk in het nieuws. Zelfs de plaatselijke tv zender vond cle weg naar Hoogstraten toen een politiecombi de frituur unvloog. Enige tijd later kwamen ze de brand van de taverne lilmen. Gelukkig bleef hier menselijk leed bespaard. Op dc weg van Wortel naar Merksplas gebeuu den er verschillende ongevallen. De bLilirih. woncrs kunnen niet anders dan toekijken en d hulpdiensten verwittigen. Meestal lezen we achterafin de krant dat cle bestuurder de macht over het stuur verloor. Aan de industriezone in Meer wordt bij de aanleg van de HST toch een op en afrittencomplex voorzien. De NMBS diende daartoe een bouwaanvraag in. Anderzijds reagereTi de hoeren onthutst op dc plannen van de Geweste-

Bij het .'. lotcon c'ei't i'an de Open Monumeniendag, op zondag 9 september in de Hoog,vtraatse Begijnhofkerk, maakt niinister Van Grembergen een lij. t van 39 gebouct'en bekend clie één jaar lang het statuut van voorlopig beschermd gebouw genieten. In de praktijk krijgt de bescherming na één jaar een definitief karakter. Het stadsbestuur heeft het containerpark te Minclerhout volledig heringericht. De bezoekers beschikken nu over veel nieer verharde ruimte. De reglementen werden ook aangepast. Er is een weegbrug ter beschikking, zodat men de kosten eventueel contant kan innen. Het is wennen, al is een folder met alle nuttige inforniatic een stap iii de goede tidititig. ..

......

Het BSE virus slaat ook in onze gemeente toe. Voor de 241e maal in België dit jaar. Zoals de procedure voorschrijfi wordt cle tol/ed/ge veestapel opgeruimd. En cle boei', hij kan moeilijk anders clan opnicuiv beginnen ... Zo ook twee gebroeders in Meer. Hun dieren. 176 in totaal, leert/en in september opgeruimd nadat er een dolle koe v,'as ontdekt. Ook zij kunnen niet and/ei's clan opnieuw beginnen. 16

In liet begin van het jaar staakten de leerkrachten voor meer loon en minder werkdruk. Nu is hun woede nog groter als minister Vanderpoorten de 'uitstapleeftijd' verhoogt tot 58 jaar. Met stakingen en lesonderbrekingen proberen ze de maatregel af te wenden.


JAAROVERZICHT Xavier Bellens uit Locnhocit, dc iju iiiaii mi de Rotte] werd in 1 900 nationaal Lii iipiuci i hei tappen. Nu wordt hij wereldkampioen. "Elke deelnemer aan dit kampioenschap kan een perlLitv miii tappen. liet gelieitit zit hein vooral in hot serveren". zcLtt Xas ier.

November Karel De Ssart uit dcl leimolenstraut in Meerle maakt als eerstc inwoner van Hoogstraten gebruik van van een subsidie bij het plaatsen san zonnepanelen De knsipri s van de installatie bedraagt 79.000 I3ËF, maar de rekeningen van de stookolie zullen dan ook flink lager liggen in de toekomst. Er heeft 7ieh een kandidaat koper aangeboden voor het Raadhuis van Meerle. Voor het schepencollege een beslissing neemt laat het een raming opmaken van de onderhouds- en instandhoudingskosten die het Raadshuis met zich kan brengen. Het aantal inbraken in het arrondissement Tomhout is in vergelijking met vorig jaar lichtjes gedaald. In 2000 telde de politie tijdens de periode januari - oktober 2.502 inbraken, dit jaar zijn er dat slechts' 2.251. De sterkste dalers zijn Herentals (van 236 naar 135) en Hulshout (van 55 naar 8). Onze regio doet het beduidend slechter. In Ravels steegt het aantal inbraken van 32 naar 61, In Rijkevorsel van van 48 naar 75. In Hoogstraten is er een lichte stijging van 127 naar 135 inbraken. De kosten verbonden aan de hervorming van de politie swingen de pan uit. Voor Hoogstraten alleen wordt de meerkost op 24 miljhoen frank geraamd. Als teken van protest leggen de Kempense burgemeesters symbolisch de boeken meer op de handelsrechtbank ie Turnhout. Het college geeft ongunstig advies bij cle aanvraag voor de bouw van een mestverwerkend bedrijf langs de Krochtenweg in Meer. lIet bedrijf staat een goede ruimtelijke ordening in het gedrang en staat een uitbreiding van de stransportzone in de weg. Bovendien is de Krochteiiweg niet geschikt voor het vervoer naar het bedrijf. De Post wil 400 onrendabele kantoren sluiten. In de Kempen zullen, volgens het AC'W, zestien kantoren, waaronder dit van Meer en Meerle, hun deuren moeten sluiten. Het serrecomplex dat Belgicaplant in de Katelijnestraat wou neerpoten zal er voorlopig niet komen. Dat heeft de Raad van State beslist. "Deze zaak heeft ons al 128 miljoen gekost", zLgt Lsald l'elsei, Belgicaplant stC\ ent op deze manier recht af op een faillissement". Danny E. uit Hoogstraten ging in 1997 failliet met zijn erotisch postorderbedrijf. Een faillissement met een geurtje. De rechtbank veroordeelt Dannv tot acht maanden met uitstel. Hij moet ook een schadevergoeding van 6 miljoen hetale n.

Alnuste,' itvfagc/a ,4 e/ïOc't hacilt ric'

ii Oi!i/d'

t it/t d/d' .\o/)/i d'//iJ)c'/is 0 J)C/il/sic'/ihc'tlid'/)belS 0/)

eïc'h. Zij i'e,'booci liet ''h/okstaai'tc'n '', lid/t Ls liet inko/'td'li i'an de staal'! t'aii cie 'Bi'abancie' hc't stei'kste ti'ekpaai'd te!' lee/old. Of de min/stel' t'e;'sta,id heeft van paai'den iate;i tiff in liet ,nidde,i. Indien eigenaal's i'ei'de,' goali niet het inko,'te,i tuit de paai'denstaai't kooien hun diei'en met nieej' in aanmerking noot' tentoonstellingen, kew'ingen of r'ed,vii'fjden.

De gemeenteraad van Hoogstraten onderschrijft een intentieverklaring waarin het bestuur bevestigt dat het deelneemt aan het nieuwe cultuurdecreet en cle centrumfunctie zal invullen. Concreet betekent dit dat 1-loogstraten een cultureel centrum zal bouwen. In oktober werd cle functies an cultuurheleidscoörclinator al toegewezen aan Frans 1-lorsten, de coördinator van het Stedelijk museum. Misschien heeft het voorgaande te maken met het laag inkomen san de gemiddelde inwoner van Hoogstraten. Uit een os erzicht in Knack leren we dat het gemiddeld netto belastbaar inkomen van de Hoogstratenaar tussen de 650.000 en 700.000 BEF ligt. In Brecht en Wuustsezel ligt het inkomen 150.000 BEF hoger en in Merksplas en Beerse \ erdienen de mensen tot 250.000 BEF méér. Twee gezinnen, Danny Verlinden en Igmaianssen uit 1 Ioogstraten en Jacques Broers en Liet' Verhoes en uit Meersel-Dreef, hebben het klooster van de Duitse nonnen gekocht. De kapel stellen ze voorlopig ter beschikking van De Slinger, op termijn komt er een open atelier. De Ster zit in de problemen, zeker na de aanslagen van II september. Na moeilijke onderhan-

dcl ingen kan men het aantal bedienden, die ontslagen moeten worden, terugbrengen van 48 tot 30. "Een goed resciltaat, dat we konden bereiken door het invoeren van tijclskrediet, de v erdagens' eek. vrijwillig vertrek en brugpensioenen", zeggen de vakbonden. Voor de arbeiders lopen cle onderhandelingen nog moeilijker. Zij bereiken pas een akkoord na een staking. Uiteindelijk moeten er 42 arbeiders af\ loeien. Dat zal, volgens de vakbonden, gebeuren met zo weinig mogelijk gedwongen ontslagen. 1-let parket in Tumnhout start een onderzoek naar t'raude met visa op de Belgische ambassade in Boekarest. Een tuinder uit Meer stelde Roemenen te vverk op basis van vervalste papieren, waarvoor ze in Roemenië 50.000 BEF moesten neertellen. In Merksplas, op het kruispunt van cle Steenweg op Hoogstraten met de Veldenbergstrat, wordt een fietser zwaar gewond ut een verkeersongeval. Burgemeester Frank Wilrycx grijpt in en organiseert elke morgen 'blokrijden' voor fietsers. De scholieren erzamelen aan de melkerij in Merksplas en rijden in groep naar Hoogstraten, onder begeleiding van de politie. (FS/ F 1-1)

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING

December U nizo, cle middenstandsorganisatie kan (ofwil) de kosten voor het hangen van de kerstverlichting niet meer dragen en heeft daarom besloten om dit jaar geen lampjes te plaatsen.

tel./fax :03/3148729 gsm :0478/39 1327 e-maii:d.vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. Katelijnestraat 19 d 2320 Hoogstraten 17


Gratis cd-rom met internettoegang HOOGSTRATEN - Sinds 1 oktober is dc stedelijke website online. Het stadsbestuur is blij met de vele reacties. De meeste gebruikers vinden de vormgeving bijzonder geslaagd. De webbeheerders ontvingen ook een aantal vragen om aanvulling of verbetering van de inhoud. Iets waar telkens zo snel mogelijk gevolg aan is gegeven. Wij nodigen iedereen uit om opmerkingen of kritiek te blijven doorsturen. Iets moeilijker zijnde technische problemen die bepaalde gebruikers ons soms melden. De voornaamste oorzaken zijn te zoeken bij de gebruikte "browser" of het ontbreken van de "tlash-plugin". Dit laatste is een stukje software om bewegende beelden weer te geven. Na installatie hiervan werkt de site meestal zonder problemen. We verwijzen hiervoor naar de volgende URL: http://www.hoogstraten.be/ plugnok.htm. Hier kan men de Flash S plugin downloaden. Dit duurt 1 minuutje en is zeker betrouwbaar én gratis. Gebruikers van de browser Netscape, wordt aangeraden om de versie 4.7 of hoger te installeren.

Gratis Cd-rom Om de website te promoten wenst het stadsbestuur dat zoveel mogelijk inwoners toegang krijgen tot het Internet. Er zijn daarom 2000 Cdroms aangemaakt die gratis ter beschikking worden gesteld. Wat biedt deze cd-rom - gratis e-mailadressen voor alle inwoners van de gemeente in de vorm van voornaam.achteniaamhome.hoogstraten.be . - gratis toegang tot het internet 24u per dag 7 dagen per week voor alle inwoners van de gemeen te. - voor ieder geregistreerd persoon gratis 20 MB ruimte voor een eigen homepage, voor niet beroepsmatige activiteiten. - info : algemene gegevens, uitleg over internetterminologie & het internet extra software - help: nuttige tips gesorteerd op basis van het besturingssysteem van de computer helpdesk met zonaal oproepnummer De levering van deze cd-rom liep ongewild

vertraging op maar zal nu toch \ anaf 17 december helemaal gratis af te halen zijn aan de onthaalbalie van het administratief centninl of in de bibliotheek van uw deelgemeente. Dit aanbod is beperkt tot 1 Cd-rom per inwoner van Hoogstraten en dit zolang de voorraad strekt. Zelf heeft u een voldoende krachtige computer nodig met een modem. Raadpleeg uw leverancier indien u twijfelt ofu\v toestel geschikt is om een internetverbinding te maken. Systeemvereisten : Microsoft windows 95/98. NT4 en 2000 ofvolgend (Xp). Pentium 100Mhz IBM compatible PC. Minimaal 16 MB RAM, 40 MB vrij op de harde schijf. Voor windows 3.x dient planet internet gecontacteerd te worden. Apple Macintosh PowerPC. G3.G4 of iMac. 40 MB vrij op de harde schijf. Voor besturingssysteem lager dan 7.5 dient planet internet gecontacieerd te worden. Telefoonaansluiting. PSTN : 14.400 bps tot V90 modem, ISDN : ISDN adapter. En dan .. surfen maar! (gein. int)

Nummer 200 200 lezers vierden mee

HARRY POTTER en de Steen der Wijzen ..' -

cind 1 -. .

-

1 IOOGSTR \TFN - 01) zaterdag S december mochten. ter gelegenheid ' an het 200ste nummer ',an 1 )e 1 Ioogstraatse Maand. 200 lezers met ons van Harry Potter en dc Steen dci \\ ijien komen genieten in filmzaal The Mo ie. In zijn \ elkoin oord je trok onze opperman hoofdredacteur Jef Schellekens op ludieke en spitse wijze de Ii nu IL l tusLn d i oLLrL bLllLm snnLn of SLhL 1km innLn diL 'schellekens'-gewijs hLt tieU\\ s in dc dorpen rondhrachten en De 1 Ioogstraatse Maand, die dat heden ten dage op gedrukte \\ ij/.0 doet. Na dit miniatiLurije van '. oordrachtkunst (in der Beschrankung 7eigt sich erst der Meister, schreef Goethe, zoals ii zeker wel weet ) begon ieder, jong en oud, aan de meest geli pete eindejaarstilm san de verse eeuw. Maar het was ook de moeite. De meer dan tss ee uur dom ende prent boeide v an heom tot einde. \\.'iIIiIIiIi\1.i'i

US

02

k4t

1

14

1 ei//kAt /0/t t!, 1 / o/iike Ct'i( /1/til iii de :aal. / n& /t Ii us een beetje buiten de aac/ euh... de waard gerekend.

HE

-

(/h ii /l0'/it hIk i./t'e'/i/ /'I/I/d'Oci/

/

oct tt'ate,dic/it. Dat iederéén

ti

e/kooi iia.s, ii as


ECONOMIE

Structurele moeilijkheden in de luchtvaart

Een vallende Ster? Begin december kwam er een einde aan een maandenlange onzekerheid bij de werknemers van De Ster ACS. Directie, vakbonden en personeel bereikten een akkoord over de manier waarop 72 werknemers, 30 bedienden en 42 arbeiders, het bedrijf zullen (moeten) verlaten. De Ster ACS kende al langer problemen, moeilijkheden die veel groter werden na de aanslagen van 11 september laatst. Het personeel dat blijft krijgt van de directie werkzekerheid tot eind 2002, maar niemand weet hoe de luchtvaart na de aanslagen zal evolueren. Ontslagen bij De Ster, een verhaal dat hopelijk niet vervolgd wordt. De Ster ACS realiseerde in 1999 een omzet van 5,6 miljard frank en liet een winst optekenen van 145 miljoen frank. In datzelfde jaar stelde het bedrij f539 personen te werk. Soms beweert men dat de personeelsbezetting niet echt gezond is (was), niet een verhouding van 199 bedienden tegenover (maar) 341 arbeiders. Maar. De Ster is nog altijd niarktleider in de productie en de verkoop van bestek en accessoires voor de eatering van luchtvaartmaatschappijen. Het bedrijfkwam al eerder in moeilijkheden en veranderde daardoor méér dan eens van eigenaar. Op dit moment maakt De Ster deel uit van de Duni-groep. In een aantal gevallen brengt een nieuwe eigenaar zijn mensen mee. waardoor er een bedrij fontstaat met een grote. durç. niet prodiictieve kruin van rlirpntip pn bedienden, die rust op een te dunne stam, in dit geval de arbeiders die voor de productie en de inkomsten moeten zorgen.

1993 Acht jaar geleden maakte het bedrijf al een criso; door, maar toen waren de 1,iubleuicii minder structureel. In de sector ging het nog goed, maar met De Ster ging het minder. Het bedrijf stapelde de verliezen op. maar de redenen waren duidelijk herkenbaar. Op de eerste plant waren er 1 grote iiistci iiigeii die liet bedrijf in die jaren doorvoerde. Een tweede reden moest gezocht worden in de boekhoudkundige structuur van de holding waarvan De Ster deel uitmaakte. Het bedrijfproduceerde in Hoogstraten en verkocht langs zijn Nederlandse vestiging, waar het de winsten liet optekenen. Fundamenteel was er niet zus cel aan de hand, ware het niet dat De Ster ook gelinkt was aan de Holding Helios en directeur-eigenaarJoost Ritman niet altijd het verschil zag tussen het bedrijf en zijn passie. de Bibliotheca Philosophica Hermetica (boekeneollectie) en de Dutch Renaissance Art (kunstcollectic). Om een lang verhaal kort te maken: Ritman zorgde voor een financiële krater van enkele honderden miljoenen guldens. Onder druk van de banken zou Ritman terugtreden en bleef ook van het toneel, al waren de geruchten van een mogelijke terugkeer nooit uit de lucht.

2001 Nu zijn de problemen van structurele aard. De concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen wordt steeds groter, met als gevolg dat de luchtvaartzich steeds meer beperkt tot de essentie: liet vervoeren van personen van punt A naar punt B. Dit resulteert in een prijzenslag. waarbij

neel moeten afs loeien, vecl personeel. Eind september spreekt uien van 100 ontslagen. wat zou betekenen dat én op vijf personeelsleden moet vertrekken. Bij die ontslagen hoort een wettelijk voorziene pi'ocedure van onderhandelen, ccii tergend traag proces dat de sfeer binnen liet bedrijf verziekt. De spanning tussen de werknemers is te snijden nadat de directie, midden oktober, bekend niaakt dat er 90 banen moeten sneuvelen: 48 bedienden en 42 arbeiders. Op 26 november wordt ccii voorstel van de directie voorgesteld aan het personeel. Wat de bedienden betreft kotiit mcii relatief vlug tot een akkoord. Op 30 november gaat een meerderheid van 89% akkoord met een regeling, die liet aantal gedwongen ontslagen beperkt. Door het werken in vierdagen weekstelsel, het tijdskrediet, vrijwillig vertrek en brugpensioenen kan men de geplande 48 ontslagen terugbrengen tot 30. Bij de arbeiders sprmgen de onderhandelingen af. Nadat 87% van dc arbeiders het voorstel van

de luxe aan boord en de eatering naar het tweede plan verhuizen. De traditionele warme lunch wordt vervangen door een broodje en zelfs dat laatste s ordt iii vraag gesteld. De aanslagen van 11 september deden de deur dicht. De schrik voor nieuss e aanslagen zat er in en er werden, hij manier van spreken, meer luchten ocannuleerd dan oehocki. Minder

jT 4T 4

*

-

77

ww

vluchten betekent (nog) minder catering en een crisis ui de luchtvaart, die zijn voorgaande niet kende. Tot vandaag durft niemand zich uitspreken over de toekomst, al is liet bijna zeker dat het nooit meer wordt zoals vroeger. Luchtvaart Cl] 'luxe' zijn niet langer synoniem, dat werd zeer duidelijk bij en na liet faillissement van Sabena en de tiioeilijke start ('?) van opvolger DAT. De Ster moet nu zeker inbinden en er zal perso-

EIKEN

PLANKENVLOE -

Nu tijdelijk diverse partijen in de aanbieding!

MA DTMC Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst (jo/ iyop; de dop-het-zelve.':e

&

.

de directie scrsorpen heeft, leggen ze op woensdag 28 november het werk neer. Die stakingen missen hun doel niet. Van de ene op de andere dag is de directie nieer inschikkelijk, wat voordien niet kon. kan plots wel. 1-let nieuwe akkoord voor de 42 arbeiders die moeten opstappen voorziet in een brugpenstoen vanaf 55 jaar en betere uitstapregelingen. Voor liet per soneel dat kan blijven belooft de directie werkzekerheid tot eind 2002. (lii

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03 315.03.99

19


DA GBOEK omlaaggcdraaide autoraampjes, wuivende handen ... ! Een v rijgelcide voor Sinterklaas. Prachig! Volwassen mensen die zich weer klein voelen en genieten van het enthousiasme van Ii'i pii'pkk'ine gnit.

tTsIixi !

1

MET DE SINT OP PAD Rimpels Oefi Met een diepe alleszeggende zucht plott Sinterk laas zijn oude knoken boordevol reumatiek in een hypermoderne relaxzetel om een beetje te bekomen van de emoties van de laatste dagen. De Pieterinannen bergen zorgvuldig mijter, staf en "het" boek, boordevol informatie over braaf en stout, met de schitterende rode letters en lintjes op in de dressingroorn, slepen zijn pantoffels aan, maken een warm ontspannend voetbadje gereed, installeren enkele zachte kussens achter zijn vermoeide rug en Sinterklaas... blikt heel tevreden terug naar het voorbije gebeuren. Geen schaduwvlekje op zijn optreden. de knechten hebben zich waardig gedragen, enkele plagerijen te buiten gelaten, geen enkele is van het dak getuinield, niemand is ergens te velde ofwaar dan ook in een te nauwe schoorsteen van een of ander huis blijven steken. De kindernielodietjes dreunen nog altijd in zijn hoofd. Sinterklaas Kapoentje, Zie ginds komt de stoomboot. Zwarte Piet wiedewiedewiet, om dan nog maar van de kabouter Plopdeuntjes en de meiden van K3 te zwijgen ..Ja, soms wordt het toch wel wat teveel voor de goede, oude man. Zeker als de kinderen met hun verlanglijstje komen aansnorren fronsen de wenkbrauwen weleens en rimpelt zijn voorhoofd nog feller, Diepe, wijze rimpels! "Wat zijn sommige kinderen toch verwende nesten," murmelt het vanachter zijn lange, witte baard. "Soms zit het toch wel een beetje hoog en stel ik mede vraag weleens of ik ook niet beter op vervroegd pensioen zou gaan. op 90 of 95 Maar ja, voor een vakbond is Sinterklaas helemaal geen interessant sujet, hij moet voor zichzelf opkomen.En die leerkrachten maar heisa maken over die 55 of 55. Stresstoestanden en het begeleiden van de moderne jeugd! Zeker geen gemakkelijke karwei, Sinterklaas kan er van meespreken.Maar ik kan me toch zomaar niet terugtrekken uit het kinderwereldje. Zeker niet, en dat zal ik voor geen geld ter wereld willen ook!" Al vlug bant hij die boze gedachten uit zijn vermoeide hoofd. Stilaan daalt het zandmannetje neer over de brave man. zijn donkere ogen flikkeren nog even open en toe en enkele seconden later verkeert hij zalig in dromenland.

Fopspeen Hij ziet dc vele, lieve kindergezichtjes terug die hij tijdens zijn verre tochten heeft mogen ontmoeten en die met hun hoge stemmetjes hun liefde voor de goedheilige man met volle overtuiging uitzongen. Een nionkelende glimlach verschijnt over het gelaat van de Sint. De laatste zondag voor zijn veijaardag. 6 december, tekende hij op vele plaatsen present: in zalen, restaurants, winkels, brandweer. fanfare.jeugdverenigingen en op allerlei andere manifestaties. Teveel om op te noemen."Toch weinig nepsinten ontmoet op al mijn tochten. Maar goed ook, zij ondermijnen alleen maar de geloofwaardigheid! !" Sinterklaas is toch de kindervricnd bij uitstek, alhoewel hij grote concur20

rentie onders indt van de kerstman. Die schijnt veel interessanter te zijn voor de commerce. Daar doet de kindervi iend niet aan mee hij wil de kinderen gelukkig maken. Kleine kleuters die met stomme verbazing opkijken naai die grote vriendelijke maartoch ietwat mysterieuze man. Ongegeneerd eventjes op zijn schoot zit-

-

ten terwij 1 to° of mama in aanslag liggen met filmcamera of fototoestel. Uitbarsten in tranen bij het zien van die bizarre buitenaardse wezens. Mondjes die stokstijfdicht blijven, mondjes die voluit een babbeltje slaan, ook met de zwarte knecht. Knuistjes die krampachtig een snoepje koesteren, knuistjes die prachtige tekeningetjes, knutsel- en schilderwerkjes laten bewonderen en vol liefde afstaan aan de Sint, een enkeling zelfs zijn fopspeenije en... met de glimlach. Dan heeft de Sint toch eventjes hartzeer ! Eén onverlaat heeft zelfs de euvele moed om de witte baard te bezoedelen en te testen op echtheid, sommigen smeken om hem eventjes aan te raken. Zowaar een knutïeltje voor hen. En die kinderoogjes blinken! Ook in de scholen is hij een welgekomen gast.? Met een zware, prachtig versierde landbouwtractor, met op de lift een fluwelen fauteuil geïnstalleerd, doet Sinterklaas zijn triomfantelijke, blijde intrede temidden van de enthousiaste, zingende schoolgaandejeugd. Oei, wat een manoeuvre van Piet! Bijna met heel ons hebben en houden in een diepe gracht gedonderd. Maar nee hoor, handige Piet manoeuvreert de logge machine behendig door alle obstakels. 0p weg naar school bijna geen mens te bespeuren. Toch een beetje spijtig. Bij het oversteken van de levensgevaarlijke weg Minderhout-l-loogstraten niets dan attente chauffeurs, het razende verkeer verstomt. glimlachende gezichten achter de

Toppers Hoe houdt de Sint deze voortdurende krachtenslopende inspanningen toch vol? Alsmaar handjes schudden (sonis waant hij zich Philip en Mathilde tegelijk), bemoedigende vvoordjes toespreken, altijd glimlachen! Een politieker in volle verkiezingsperiode kan daar nog een ferm puntje aan zuigen. Meedoen met dc quiz en somtijds ook de meester of de juf Op 't matje roepen tot groot jolijt van de bonte bende. 1-let hoort er allemaal bij. "Wel, meester Kris. hoe komt het dat je 's niaandags altijd te laat op school komt?" "Ah, hum. Sintcrklaas, ik kom van ver en met de fiets, en liet regent zo dikwij Is, en liet is zo druk!" Natuurlijk had de Sint met al zijn kennis van de menselijke psychologie al lang in de gaten (lat liet schoentle ergens anders neep. Een vrijgezel natuurlijk, en graag een biertje(s) slurpen niet zijn vrienden en vriendinnen tijdens liet weekend, tegen de morgen pas naar bed, de moderne tijd weet je wel, en dan een kater met veel gemiauw m zijn hoof'd. Maar de Sint zou de Sint niet zijn als hij dit ook niet met de mantel der liefde zou toedekken. Met een mild gebaar strijkt hij de horstelige haren van liet berouwvolle slachtoffir tot een heel ander kapsel en deze laatste belooft plechtig zijn zondig leven te zullen beteren. Plots een onverwachte vraag die Piet toch even tot nadenken beweegt. "Zijn uw baby'tjcs ook zwart?" Zwarte Piet is natuurlijk niet op zijn tongetje gevallen en stelt liet jongetje gerust. dat even opgelucht adeni haalde bij liet bevestigende antwoord. "Sinterklaas, bij ons ben je al geweest, en bij mijn opa's en onia's ook!" gonst liet door de lucht. Die opa's en oma's toch. Onder hun eigen kuideren hebben ze vroeger zeker niet zoveel eieren gelegd, maarja. kleinkinderen, ze zijn toch zo lief en ontwapeiiend. Oogappels! En die kan nien toch zo moeilijk iets weigeren. Zouden de kinderen niet teveel speelgoed krijgen? En wat ze toch vragen! Sinterklaas krijgt liet bijzonder op zijn oude heupen als er schietgeweren en oorlogs-

.1

,


DA GBOEK spelletjes uit de kindermondjes vallen. Er wordt al genoeg geschoten in de wereld en een massa kinderen zijn daar de rechtstreekse slachtoffers van. Denk maar aan Afghanistan. Israël en de Palestijnse gebieden, en nog aan zovele andere plaatsen in dc wereld waar oorlog, oproer en gewapende conflicten schering en inslag zijn, waarover er in de media zelf's niet gesproken ofgeschreven wordt.Die kleine kinderen, waarde Sint elkjaar aanklopt, mogen zich toch wel gelukkig prijzen. Gelukskinderen? Wat de toppers in speelgoed zijn? Harry Potter in al zijn geledingen. Playstation, telegeleide auto's, racebanen. Barbiepoppen staan vooral hoog genoteerd. Ook gezelschapsspelen. zoals Muizenval. Vat vol vliegen... 1 Men spreekt wel over een economische crisis maar op gebied van speelgoed \voi'dlt er zeker weinig 1) f niet bespaard. Voor de Sint laat men hei geld nog altijd rollen.

Pieten en Mieten Een bezoekje aan de klas is toch altijd een Intelessante ers aring \ oor het hemelse gezelschap. Dan scharen de kniderkopjes zich dicht rond de kindervriend, aanvankelijk blijven de lippen strak op mekaar geklemd, maar langzaam volgt de ontdoonng. De haantjes-de-voorsten tonen zich dan weer in hun ware gedaante en van hun beste zijde. En dat jongetje in dc rolstoel begeleid door zijn mama? Wat is er met hem gebeurd? Een zware ijzeren balk op zijn voel ges allen en al zijn tenen gebroken? Toch niet waar zeker! Dat moet Iiijn gedaan hebben. Een bemoedigend woordje is dan hetzelfde als een laagje zalf op cle pijnlijke wonde en het moedige kereltje verliest er zelfs de glimlach niet bij. Een verhaaltje vertellen. kinderen? Met veel plezier! Onvermoeibaar lijkt cle Sint en met volle overtuiging gaat hij er tegen aan. Flij voelt de priemende blikken op hem gericht. Gelukzalige momenten voor de kinderen, maar voor hen niet alleen!! Intussen droppen cle ijverige Pieten lekkere koekjes in de kleffe handjes en tenslotte cirkelen de pepernoten door het klaslokaal en dan is het hek helemaal van de dam. Afscheid nemen en voort gaat de Sint, naar zijn volgende opdracht, want 6december slaat nu wel vlak voor de deur! Is me dat verschieten! Een bons op de deur doet Sinterklaas rechtveren. Even de ogen uitwrijven en voor hem bemerkt hij het silhouet van de Chefpiet. "Sinterklaas, wakker worden, het is tijd voor de allerlaatste richtlijnen!" SneIl roept hij al zijn Pieten en Mieten bijeen. Ja, de laatste tijd doet hij meer en meer beroep op knechten van het andere geslacht. Heel wat Pieten bedanken voor cle eer en voor het harde labeur en kunnen elders meerverdienen. Geen gelukkige evolutie. maar ja. niets aan te doen. Sinterklaas liet advertenties verschijnen in alle grote kranten van 't land en in De l-loogstraatse Maand, en die sollicitaties staan zowel open voor Pieten als Mieten. Dat is de wet. Wel even wennen natuurlijk, ook voor de brave man. Wel komen er dan enkele problemen om het hoekje kijken. Je kunt clie M eten toch niet alleen op pad sturen door die donkere decembernachten. Agressie is er overal! Wel moet de Sint toegeven dat werken met de andere sekse ook wel voordelen biedt. De Pieten tonen zich heel wat hoffelijker! Alhoewel ze een goede opvoeding genoten hebben, gaan ze nu en clan toch eens even buiten de schreef, en ze vinden het helemaal niet erg om met een Zwarte Miet de schoorsteenpijp in te duikelen. 6 december is voor Sinterklaas de ultieme datum, het grote werk is voor hem achter de rug, zijn helpers sloven zich dan wel uit en hij houdt alles vanop afstand nauwlettend in de gaten. De avond \ alt en de wind vakkert aan. Met een uiterste voorzichtigheid en behendigheid, als echte koorddansers, wordt het karwei door zijn trouwe dienaars en dienaressen opgeknapt. Geen ongelukken te betreuren, de aangekondigde storm viel tenslotte toch mee. Alle kinderen zien ergelukkig uit en voor Sinterklaas en zijn gevolg is hel ogenblik gekomen om zich volledig terug te trekken uit het openbare leven. Terug naar zijn rustoord waar hij ongestoord kan genieten van zijn tuin en... van het lawaai van de bouwvakkers die naast zijn geheime verblij fplaats een uit de kluiten gewassen complex aan 't optrekken zijn. (rel)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Slechts 1,4% van het financieel vermogen van de particulieren moet daadwerkelijk in Euro worden omgewisseld, want 98.6% is belegd in banktegoeden en effecten die automatisch woi'den omgerekend. 21


PLANT IN DE MAAND

Winterwit en wintergroen gaan sfeervol samen in de tuin Zo midden in de winter kan de tuin een sfeerloze bedoening zijn. Dat is nergens voor nodig. Ook in deze tijd van het jaar kan het heel sfeervol zijn in de tuin. Er zijn planten die ook 's winters groen zijn, maar zelfs ook die juist in deze tijd bloeien. Combineer winter groen met winterwit, en er ontstaat een heel speciale wintersfeer in de tuin. De tuin heleefje 's winters vooral vanuit huis. Ga eens in de huiskamer zitten op de sofa ofaan de eettafel en kijk waar de tuin in deze wintermaanden best wat sfeervoller mag zijn. Een paar winterbloeiers of groenblijvende planten maken vaak al een enorm verschil. Een leuk voorbeeld van een winterblociende plant die bovendien nog groen is. is de winterheide. Officieel heet die Erica can ea. Namen als Er/eo canu'a 'Snow Queen' en Snow Prince' zeggen al genoeg. Er zijn nog meer zuiver witte wintcrheidcs. In het tuincentrum en andere groene verkooppunten worden ze nu bloeiend aangeboden. Een keuze is dus snel gemaakt. Winterheide is er ook in andere kleuren. Mocht u vallen voor een diep rode of paarsroze soort, wat belet u om juist die te kopen? Zolang liet bijdraagt aan de s!er in uw tuin... Voortbordurend op de combinatie wintergroen en winterwit. is Hel/chorus, vaak kerstroos genoenid, een ccliie aanrader. De plant heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Geen wonder, want er is geen plant die zo bij de winter hoort als deze. Het blijft fascinerend om te zien hoe de kerstroos echt midden in dc winter iedereen weer verrast niet haar prachtige

bloemen. Soniniige rassen zijn echt wit. Andere hebben een roze zweem over zich. Nog spannender zijn de witte bloemen die naar groen neigen. Heel apart...

Glanzend mooi Wintergroen én winterwit zijn ook een aantal heesters. Opvallend zijn de heesters met glanzende licht- ofclonkergroene bladeren. De witte bloemen steken daar prachtig bij af. Een mooi voorbeeld is Viburnion tinus, familie van de bekende sneeuwbal. Vibi,rnuoi t/nijs heeft de laatste jaren de harten van vele tumlietliebbers gestolen. De platte trosjes niet kleine, witte bloenien komen prachtig uit niet de donkergroene, glanzende blaadjes als achtergrond. De bloeitijd is lang en loopt van november tot april. 1 ihuiï um t/ons kan wel 2 iii hoog worden. Daar doet de plant echter een aantal jaren over. Heeft u weinig plek, dan hoeft dat geen beletsel te zijn om 'm te kopen. Een prachtige winterbloeier is Come//ja. Het glanzende blad is wat groter dan dat van Vihurnzim 1/luis. Het is ook wat lichter van kleur. Ooit was dit zusje van de bekende theestruik uitsluitend een geliefde kamerplant. Inmiddels is van Come//ja een aantal winterharde

soorten op de markt. Ze passen prachtig in liet thema 'wintergroen en winterwit'. Hetzelfde geldt voor de wintergroene struik niet de naam Sai'cococca (zie foto). Laat u zich niet weerhouden door de onuitsprekelijke naam. Daarvoor is deze heester met prachtig glanzende bladeren en geurende witte bloemen gewoon te mooi. De bloeitijd ligt meestal in februari-maart.

Bij de voordeur Overigens geldt voor praktisch al deze planten dat ze ook goed in een kuip of grote sierpot zijn te zetten. Een paar van die v iterwitte en wintergroene planten bij de voordeur maakt bij liet thuiskonien een wereld van verschil. Ook voor het bezoek is het een leuke binnenkomer. Wintergroene en —bloeiende planten zijn in pot of bak ook geschikt voor uw terras of liet balkon.

Wij zijn ook te vinden op:

www.agalev-hoogstraten.yucom.be Vw,, ,e.i

vo,.te

Gr,fr»,d -.,

E-mM

AIçÊe.,

Be,ek,a -

iMI

-

a2aIev-hoogstratenEiyucorn.be

e-mail: agalev-hoogstraten@yucom.be 22


HOBBY

Begijnhof in miniatuur HOOGSTRATEN - Hoogstraten is natuurlijk trots op zijn begijnhof. De vraag stellen of de restauratie wel zinvol was, is al een doodzonde. Het Convent zorgde ervoor dat het volledig gerestaureerd werd waardoor het op 9 september 1997 de Vlaamse Monumentenprijs ontving. Staf Krols, 64 jaar. geboren en getogen in 1-Ioogstraten, woont in de Buizelstraat. Hij is metser van beroep maar sinds mei 1996 met brugpensioen. De toren en de kerk hebben hem altijd geboeid. 1-lij heeft de kerk ook vaak getekend maar hij droomde ervan om er Ooit een maquette van te maken en hij heeft dat dan ook gedaan. Hij had al ervaring op dit vlak want bi maakte al een schaalmodel van het huis van zijn dochter Manild iaii de Rooirnans in Wortel. alsook van de woning van zijn andere dochter Nancy aan de Minderhoutsestraat. Toen het schaalmodel van toren en kerk een tijd in het museum had gestaan. is Staf Krols gaan denken aan een maquette van het hegijnhof. Eerst moesten de nodige stappen ondernomen worden om zoveel mogelijk plannen bij elkaar te krijgen. De volgende stap was het maken van ongeveer tweehonderd foto's. Toen kon het werk beginnen, goed wetende dat het gecii eenvoudige opdracht was. Dit heeft nog i]lcmand gedaan. Daar hij niet over alle plannen kon beschikken. moest hij verder werken aan de hand van dc foto's. Voor de stallingen en de aanleg van dc tuinen kon Staf beschikken over een 25-tal luchtfoto's, gemaakt vanuit een luchtballon. Helaas was daarop ook niet altijd alles te zien. Dan ging hij maar ter plaatse bij de mensen even aanbellen om te kijken. Het werk is gestart in december 2000 - zo'n jaar geleden - met de huizen en vervolgens de kerk en de aanleg van de hof. 1-let basismateriaal is balsa, een Zuid-Amerikaanse houtsoort, die bijna niets weegt en gemakkelijk te snijden is. Voor de materialen van de details was veel creativiteit nodig. De spits en het ronde deel van het torentje heeft hij eerst een vorm gegeven en vervolgens er een stuk nylonkous strak over-

Prachtig z/e/it op de begijnhofkerk en onigeving. getrokken. Daarna werd het met gips hijgesmeerd, laten drogen, dan schuren, slissen en tenslotte schilderen. Voor het fijnste metaalwerk werden de draden gebruikt die binnen in de binddraadjes van huisvuilzakken zitten. De pannen zijn door hem getekend en achteraf geschilderd. De tweede laag met licht groen, dun aangelengd zodat er een schijn van nos op de daken komt te liggen. Ook dc vier pompen, de waterput en de negen zitbanken werden niet niet vergeten. De slaapkamer, 4 meter bij 4,5 meter, was een heel jaar het atelier. Zeven dagen van de zeven

werkte Staf aan deze miniatuur: in het totaal 1122 uren. Het resultaat mag dan ook gezien worden.

Begin februari, tijdens de hobbi'tentoonstelling van KWB-KA V zal men dit nmee.ster'n'erk kunnen bewonderen in het parochiecen/riun Pax.

—

VAN HUFFEL VASTGOED 1 iii.i4Ç/ 'JA N "

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Inlichtingen!! , ijblij

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com infovanhu.iffeIvastgoed.com

De ontwerper van de euroinunt voor alle landen is een Belg. Luc Luyex werd geboren op II april 1958 in Aalst. Na zijn mnformaticastudies treedt hij in 1985 in dienstals prognimmeur bij de Koninklijke Munt. Ii) 1991 kreeg hij de functie van designer ontwerper hij mIe7e instelling. Luycx is ook de ontwerper van verscheidene andere medailles en munten 7n ontwierp hij hij]rnorbeeld de keeraijde van dc hcideiikuigsumumii '40 jaar ondertekening Verdrag van Rome".

Staf Kro/s en het Iloogslmv alse begin/int in miniatuur.


Jl

(

\.

24


SPORT

Sportlaureaten en vrijwilligers gevierd HOOGSTRATEN - Hei is onderhand een goed ingeburgerde traditie dat de Hoogstraatse Sportraad op liet einde van een kalendeijaar de laureatenvicring organiseert. Aan de erelijst werden ook dit jaar de nodige namen toegevoegd. Naast de waslijst aan prestaties die bekroond werden in de diverse disciplines, gingen sportvrouw Rita Van Aert en sportman Jan Adams - beiden uit Minderhout cii aangesloten bij de Marckelopers, aan de haal met de individuele hoofdprijzen. Dc jeugdafdeling van HVV werd als club bekroond. Nieuw was verder de bekroning van vrijwilligers. Schepen van sport Roger Van Aperen loofde vooraf dc Sportraad die ieder jaar opnieuw zorgt voor adviezen inzake sportdossiers, voor de organisatie van evenementen als de stratenloop. seholenveldloop en de sportlaureatenviering. [tij kondigde meteen aan dat Hoogsiraten voortaan j eugdsportsubsidies invoerde, zon anderhalf miljoen Belgische franken (zou zowat 37000 moeten zijn) gaat naar de clubs die investeren in jeugdopleiding. De criteria die gehanteerd zul en worden, zijn het aantal leden. de uren sportbeoefening, het aantal trainers en hun kwal ifieaties en de integratie van minderval iden. Tenslotte vroeg hij een (gul verleend) applaus 'van alle aanwezigen voor hun eigen geleverde sportprestatie - hadden we het mis voor 01 zagen we ook prompt de leden van het schepencollege ijverig de handen op mekaar brengen? Speciaal aan de viering dit jaar was dat niet enkel de sportprestaties werden beloond, maar ook de vt'ij illigers die zich belangenloos voor hun club inzetten. Dat gebeurt in hel kader van het Internationaal .Iaar van de Vrijwilliger. Voor acht jongeren werd dat gehonoreerd niet een hartslagmeter: Sofie Fret, Dries Kustermans. Ellen Verschueren. Annelies van Bergen, Inge van den Broek. Mieke SchroĂŠ. Annick Goetschalckx en Wim van der Linden. De oudere garde die al minimaal 21 jaai aLief was in een vereniging, kreeg een gouden medaille: Karel Aertc, Chrint Sterlcens ,.Jos Vatt O1tni. Jack Vinckx. Jos Vorsselmans, J05 Van Bio ei. 1-lerman Tilburgs ..lu:ik Brosens en Jel Ko\ en.

Breda, en 87- in de Leuvense Superprcstige. In de halve triatlon (2500 m zwemmen. 90 kni fietsen. 21 km lopen) sleepte hij een 64' plaats uit cle brand Internationaal te Eupen, een 41 ' iii de Superprestige van Brasschaat en een 8 ` in liet Nederlandse Lciderdorp. Begin september volgde nog een hele triatlon in liet Nederlandse Alniere (3800 ni zwemmen. 180 kni fietsen, 42 kni lopen), waar hij 32 eindigde. Knappe prestaties, ZO meent de sportraad, die alleen maar mogelijk zijn met een combinatie van 'een gezonde levenshouding,

een goed doordaehte tramingsopboLiw en een sterk karakter.' Voor liet eerst werd er een deel van een club verkozen tot Sportvereniging van het jaar. Die eer viel de jeugdafdeling van l-IVV te beurt. 1-let seizoen 2000-01 had HVV 28 ploegen in competitie: 23 jcugdploegen op gewestelijk, 2 clamesploegen op provinciaal, en 4 jeugdploegen op nationaal niveau. Daarnaast werkte nog een ploeg een vriendschappelijke kalender al'. Drie ploegen werden kampioen in hun reeks: gewestelijke junioren. dames A en meisjes A. Vooral in liet damesvoetbal werden cle laatste jaren speciale inspanningen gedaan om cle sport te promoten. 22 trainers, 26 afgevaardigden. 1 sportieve coĂśrdinator. 11 bestuursleden en 2 terreinverzorgers zorgen er samen voor dat cle 340 jeugdspelers niet enkel voor de nodige sportieve resultaten kunnen zorgen. niaar ook (en vooral) cle eigen hobby kunnen heoefinen op een gezonde en sociale nianier. Uiteraard leel't wel de hoop dat deze cloorgedreven jeugdwerking op termijn leidt naar een goede doorstroming naar de 'kernelftallen'. (nou)

Laurcaten Rita Van Aert. a:nigeslotcn bii cle Marekelopers. ging aan cle haal met cle titel van Sportvrouw 2001. Deze Minderlioutse atlete behaalde ni de categorie veteranen dames een indrukwekkende rij ereplaatsen. Zij werd om. winnaar van de stratenloop Achter d' Hoven in Wuustwezel, de veldeross AVN Hoogstraten en de 10 mijl Horendonek Essen. Ook over de vier wedstrijden van het Kempisch loopcriterium bleek zij de beste, evenals in de Transardennaise La Roche-Bouil lon - goed voor vier dagen loopwerk over 160 km met hoogteverschil tot 800m. Tenslotte schreef ze ook twee inarathons in Duitsland op haar naam: in Monsehau en rond (fe Ruhrsee. Een meer dan terechte bekroning dus. zowel voor haar prestaties als de blijvende inzet als trainster van AVN Hoogstraten. 1-taar club- en dorpsgenoot Jan Adams maakte liet Minderhoutse succes volledig. Deze triatlon atleet werd immers uitgeroepen tot Sportman 2001. In deze veelzijdige discipline v1st hij beslag te leggen op heel wat ereplaatsen. In de kwarttriatlon (1000 m zwemmen, 40 kin fietsen en 10 kni lopen) behaalde hij de 1 plaats in Zundert, verder werd hij 1 Sde in Terheyden

.110/ fi/i(Iiid IIol\ 7)Hsc'ic/UI: fuji .li/uijji5, Ri111 1 uh . Juli iii i/O ui/ciuuiii/ic/u hulli i/O 111 .ic'iigdat/c'/ing piijkc'n voortaan op cle ei'elijst tuit cle Hoogs!i'aatse .spoiilaui'eaten.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 H000STRATENJ (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A, St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

25


WORTEL

Tussen kunst en kitsch: stal van Wortel Als u dit leest is de geboorte van Jezus uit Nazaret reeds gevierd en zijn ze weer als paddestoelen uit de grond geschoten. Of liever gezegd opgebouwd. De ene al grootser dan de andere, maar de meeste uit onze streek en in de typische Kempische hoevestijl. De ene is al geslaagder, authentieker of origineler dan de andere. Inderdaad, ik heb het over kerststallen. Zo belanden we op de reis tussen kunst en kitsch bij de kerststal van Wortel. En dat is onmiskenbare kunst. Waarom? Ten eerste door de stijlvolle en consequente opbouw en aankleding van de stal, waarover Jan Sterkens, voorzitter van de KGB en bouwer van het eerste uur, het een en ander wist te vertellen. Ten tweede door de zeer fraaie inhoud: de beelden van Jan Huet.

1

kv

!

*v ' -

4

-.-

-.--

1

-

Bt

--,

P

. 2 J•

'I

1

ol •1'

:

Om te beginnen een woordje uitleg hij het ontstaan van de stal. In tegenstelling tot andere gemeentes heeft liet in Wortel een tijdje geduurd vooraleer er een grote kerststal stond. Pas in 1988 ging liet kerkbestuur over tot de aansehaf. Via een kennis van Pastoor Luyts, op dat moment onze dorpspastoor, kocht men een houten stalframe uit het Duitse Keulen. De gepensioneerden van Wortel hebben er sindsdien voor gezorgd dat deze steeds in elkaar wordt gezet, zo vertelt Jan Sterkens. Dit jaar wordt hij voor de 14 keer opoebouv'd en er

11 wordt tc 1 keus met zo ii veertien man aan gewerkt. Zij doen dit met veel plezier. en proberen liet kostenplaatje zo laag mogelijk te houden. Voor de op ulling doen ze bvb. beroep op overschotjes (dakpannen, bakstenen. leem. ...) die her en der liggen. Zo gaf houtzagerij Van Herck destijds enkele planken cadeau. Ze beschikken over een vast plan, wat destijds is opgesteld door Karel Sommen, die daar als vakman een goede kijk op had. Ondertussen zit dit plan min ofmeer in hun hoofd. Variaties op de stal worden dan ook niet gemaakt. Voor de

dceoratie rondom (gras, bonien, ...) gebruiken de gepensioneerden dat wat er voorradig is. Zo slagen ze er iederjaar in om een Duits stalkader in een typisch Kempische kerststal om te toveren. Van vandalisme is de stal gelukkig tot nu toe gespaard gebleven. Eén keer stond hij ei zo na in brand. De beelden van de hand van schilder en glasraanikunstenaar Jan Huet blijken echter heel wat moeilijker te duiden. Over het hoe en waarom van deze beelden bestaan vele meningen maar helaas weinig zekerheden. Ze zijn uniek en dat alleen al door de vorm: ze zijn twee dimensionaal, in tegenstelling tot andere beelden. Het woord paneel is dus beter op zijn plaats. De gepensioneerden weten nog dat, toen zij jong waren. de panelen destijds in de linkerbeuk van de kerk werden opgesteld. Niet ieder een wist de voor die tijd nioderne beelden overigens even hard te waarderen. Toen ikjong was hingen de panelen 'herders met schapen' in de parocliiezaal. Pastoor Luyts vond ze tienjaar erder op de zolder van de oude parochiezaal (beginjaren /0 afgebroken) en hnrg ze op in de pastorie, tot 1988. Maar over wanneer precies en waarom ze tot stand kwamen is weinig duidelijk. Op de panelen zelf, bewaard op liet kerkoksaal, staat geen datum. Een plaatje op het hek van de stal vermeldt dat ze in de jaren '40 zijn geschilderd, en later gerestaureerd door kunstschilder Jos Van Gerwen uit Turnhout. Via verschillende Wurteliiaren beland ik Luteindelijk bi1 Gerard Huet, jongste broer van Jan Huet en bij Frans Horsten. Zij geven de meest duidelijke uitleg. Gerard l-luet vertelt dat pastoor Quets. destijds pastoor in Wortel, veel bij de aalmoezenier van Wortel-kolonie langskwam. De familie Huet woonde daar, en via de aalmoezenier zou pastoor Quets Jan Huet hebben verzocht de panelen te schilderen. In dc inventaris van de collectie van Jan Huet, bewaard in liet stedelijk museuni op liet begijnhof vindt Frans Horsten uitsluitsel omtrent de datum: in 1939 heeft Jan Huet twee "Kerstkribben " geschilderd. één voor Wortel en één voor Oosthoven. Over het waarom heeft Frans een andere uitleg. Vader 1-lorsten, oprichter van liet vroegere bouwbedrijf, schilderde in zijn jonge jaren samen niet zijn goede vriend Jan Huet. Zo bezit Frans dezelfde kerstpanelcn in liet klein. De panelen, zowel groot als klein, zijn waarschijnlijk geschilderd door Huet en Horsten, op dat moment liobbyisten. Deze theorie wordt ver sterkt door liet feit dat Jan Huet's bekende werken, zowel glasramen als schilderijen, van veel latere datum zijn. Twee theorieën dus, die beide interessant zijn, maar helaas geen zekcilieid bieden. bn wat jammer dat we liet niet meer aan de nieester zelf kunnen vragen. Misschien dat een van de lezers uitsluitsel kan geven? (MS)

Karel Vermeiren Nieuwbouw - Renovatie - Karweiwerken L'oe','werke,i - Bcst,'atin gen Veiligheidscoördinator C Withof 8 2320 Hoogstraten 26

tel. 03-341.85.93 fax: 03-295.85.93


WORTEL

Hoogstratcn, een declgcmccnte van Wortel-stad

De Sint kwam en vulde vele schoentjes: dc getuigen waieu erbij

Hotraten

'-

WORTEL - De goedheilig man was weer in Wortel [)it werd gevierd tijdens het bckclidL Sinterklaasfeest in dc parochiezaal, georganiseerd voor uillc Wortelse kinderen. Aanleiding dus om reacties te verzamelen onder de aanwezigen. En jawel ook de Sint en de Picten zelve werden vlak voor vertrek door deze redacteur gestrikt! Een exclusief verslagje dus. Te beginnen met Erna, die de middag vakkundig aan elkaar praatte. Ze vertelde over het spelaanbod voor de kinderen tot het tweede leerjaar: naast de bekende estafette, de pietengym, poppenkast en knutselen viel dit jaar de nieuwste attractie erg in de smaak bij het jeugdig volkje: knutselen Sint- en Piettoastjes maken. Volgens de kinderen was de kookhock met de koekjes die met allerlei lekkers versierd mu_litrii woiden -tot Sint ofPieten gezicht- dë topattractie. De Pieten waren minder enthousiast. Zij kwamen een beetje vermoeid aan - ze hadden de nacht ervoor teveel gesnoept tijdens het werk en 7C weigerden bij aankomst de toastjes op te eten! Wat door de Sint code kinderen natuurlijk onmiddellijk werd bestraft. En hoe! De Pieten moesten het estafetteparcours alleggen op handen en voeten, aangemoedigd door kinderen op

hun rug gezeten en af en toe een pets op de billen. Dit uitdeti Charlotte iVlostmans en Koen Adriaensens (7 - bijna S!) hèl fijn. De Pieten ietsje minder. Maar na één hap van de overheerlijke koekjes hadden die al spijt van hun gedrag. Dorien Adriaensen (5 - bijna 6!) was eerst eventjes bang van Zwarte Piet, maar dat was vlug over. Karen Adriaensen ( al 1!) was wel heel hang van de Sint. De kinderen hebben van de namiddag genoten; Koen en Dorien vonden liet koken zelfs leuker dan liet bezoek van de Sint. Charlotte ond alles even leuk. En Karen was zo blij met de gekregen pakjes dat ze zich ook heeft ontfermd over die van haar broertje en zusje! De Sint zelfwas heel blij met de toasijes die hij aangeboden kreeg. Piet vond wel dat de kinderen soms nogal hard aan zijn armen trokken. Waarde vorige presentatriee(lees: deze schrijfster) nog last had van de nadrukkelijke aanwezigheid van mama's en papa's (lees: gekwetter) vonden Erna en de Sint het jammer dat erditjaar liel weinig ouders aanwezig waren. F.n vooral het kleine kinderaantal viel op. jawel, Wortel wordt langzaamaan kinderloos. Dus mania'. papa's en ouders an de toekomst: doe daar:: t: aan! (MS) (8)

1/s j& ile ,

t', to,,

1,11, .,iI

'/'

1

t,,

'1,

P/aatv ru /uti/it. /',,oloiiic' kooi /e dii ie,'/c ci'vboi'd ti.'i.p.'n. ( 01/ed t.'

1 Is jc' II oI'îL'I-Lc'/ii/'iloi I)i/i/U'/i/i/(li ()/) dc G,'ote Plaats kont je dit i'e,'kee,',sboi'd tegen. Dit bo,-d duidt aan dat je 'dec/gemeente Hoogstraten '' hinnenrijclt, een onderdeel i'an 'Stad Wortel ''. Fout, maar wel grappig! (met dank aan de oplettende wandelaars Frans en Ka,'in die ons deze tip g(ïven) (join)

Wortels dorpsnieuws Alle berichten van en over Wortel worden voortaan verzameld en geschreven door: Maartje Siebelink Kerkveld .13 2323 Wortel e-mail: dhmwortel(1iotniaiI.com . Tel.: 03.314.69.69 27


WORTEL

Wortel verbouwd en beplaat

Grote prijs Castelrékermis

WORTEL ar ar,diope, o,.

\%ORTEL - 't Is december en behalve teveel reclame cii andere kerstdecadentie valt er niets 'spectaculairs' te melden. Niet dat ii nu denkt dat Wortel maandelijks, laat staan wekelijks overspoeld wordt met grote gebeurtenissen. Hoge torens zult u hier niet zien instorten en het zal nog lang duren, vooraleer Verhofstadt op de proppen komt met de EE-top van Wortel. Maar dat hoeft ook niet. Dit alles heet) wel tot gevolg dat eerder pietluttige zaken, zoals een hoop klinkers of een plakkaatje of twee een zekere nieuwswaarde hebben. Daarom dus. Ten eerste: ter hoogte van liet kerkhof (tegenover de Guld) liggen sinds een tweetal weken enkele pakken klinkers. Eerdere besliste cle gemeente oni liet kerkhof s at meer te verhar den, zodat liet kerkhof vooral voor mindervaliden toegankelijker wordt. Een bezoekje aan de technische dienst van de stad Hoogstratcn levert hieromtrent nog een opmerkelijke kanttekening op. Het gaat namelijk om gebakken kleiklinkers en niet om betonklinkers. Dit op expliciet verzoek van Monumenten & Landschappen dat over liet kerkhof

28

waakt. Vanuit liet historisch karakter kan er geen beton, of toch zo sseinig mogelijk, zichtbaar zijn in deze graventuin. Daarom dus de kleiklinker en een heel smal, haast onzichtbaar betonrandje. Het rijtje hetonplavuizen naar de sacristie moet dus plaats ruimen. Vreemd is wel dat het reeds bestaande pad van de tee kerkhofingangen naar het voorportaal en de zij-ingang, bestaande uit betonklinkers. gewoon blijft liggen. Dat levert toch een rare visie op cle term historisch karakter' op. Ten tweede: sinds kort werd Wortel officieel op plaat vastgelegd. 't Is te zeggen het Wortel van de toerist. Als kroon op de Taxanclriaroute (brochure en uitleg te verkrijgen bij de toeristische dienst) werden er o.a. in ons dorp twee plakkaten weggezet met daarop een beschrijing van de wandelpaden en de plaatselijke bezienswaardigheden. Een plaat tussen parochiezaal en de Guld (landloperij) en een tweede aan het begin van de Torendreef (Jan Huet pad). Voortaan dus zwart op wit: Wortel is toeristisch zeer aantrekkelijk. D'r is geen ontkennen meer aan! (%IS)

-

\\ OR 1 EL - 1 ladlticgctrou\\ is erdit jaar \\ecr fel gestreden oni de beker van Castelré-kermis in de wacht te slepen. Deze wisselbeker, geschonken door J05 en Carine Snoe s-Pemen (san café in Holland). werd door vader Gust Snoeys overhandigd aait de winnaars Ann Mertens met paard Laika en Wim Bartholomeeusen met pony Pajotter.

1AIr Ikk

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65


WORTEL

Blokrijden tussen Merksplas en Hoogstraten Na cn ngc\'iI op het kriiis1,iint viii de Steen wev op l-lougstraien en de Veldenbergstraat in Merksplas, waarbij een 14-jarige l誰etsei zwaar gewond werd, heeft burgemeester Wilrycx van Merksplas maatregelen getroffen. Vanaf begin decemherverzamelen de fietsers aan de melkerij in Merksplas, om vervolgens in groep en onder begeleiding van de politie, naar Hoogstraten te rijden. De jongeren en hun ouders zijn vol lof over deze maatregel, terwijl de automobilisten zich ergeren aan de files die op die manier ontstaan. Tijdens het kerstverlof volgt er een evaluatie. WORTEL - 2001 was voor de paardenvrienden van Wortel een feestelijk jaar. Onze vereniging betaai reeds een kwartecuw. Dit wal-en jaren van veel paardengenot, inzet, sport, amusement, strijdlust en vooral voldoening. Samen genoten we van vele mooie en ook wel van minder mooie moinenten, van winnen en verliezen Vrijdag 23 november vierden we ons aarlitks teerfeest en om dit een festelijk accent te geven werden alle ex-bestuursleden uitgenodigd. tij stonden mee aan de basis van cle activiteiten. Maar ook alle ruiters en ponyruiters, die de voorbije 25 jaar actief waren, en heel veel vrijwilligers droegen hun steentje hij om vim onze club te maken tot wtt het nu is. Daarom willen we graag iedereen bedanken die gedurende 25 jaar op elke manier dan ook actief is geweest in onze vereniging. En wij hopen op nog minstens zoveel jaar paardengenot

25 jaar paardenvrienden

(liet hestmno).

Je weet wel, car op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

I16FIEx 1MMBJ IRIIFI1

29


HOOGSTRA TEN I

Week van de Derde Leeftijd HOOGSTRATEN - Elk jaar wordt in de niaand november de Week van de Derde Leeftijd gevierd. Alle bewoners van het rusthuis worden zo nauw mogelijk betrokken bij deze feestweek. In dit verhaal nemen we een kijkje op de twee afdelingen voor dementerende bewoners, namelijk Schakel en Drempel. Voor de 23 bewoners van deze afdelingen was het een goed gevulde week waar samen met familie, vrienden en personeel gevierd werd. De week werd ingezet met een aangepaste eucharistieviering op zondag 18 november. De dag erna kon de feestweek écht beginnen. Op maandag 19 november kwamen er een aantal leerlingen van het eerste leerjaar van de gemeenteschool mee turnen met onze bewoners. Extra fijn is het wanneer er kinderen van het personeel hierbij aanwezig kunnen zijn. Als bijkomende hulpmiddelen gebruikten we dit jaar isolatiebuizen en ballonnen om samen gemakkelijker te kunnen bewegen. 1-let is telkens weer een fiest voor bewoners en kinderen als ze kunnen deelnemen aan dergelijke activiteit. De namiddag werd afgesloten in de refter. Kabouter Plop zelfwas niet aanwezig, maar zijn liedjes klonken al vlug doorheen de refter. De kinderen leefden zich uit 01) de dansvloer, de ouderen dansten mee op hun stoel en ook de verpleegsters lieten zich (van hun beste kant) bewonderen. De leerlingen van het tweede leerjaar kwamen op dinsdag. Tussen deze kinderen bevonden zich enkele ware zangtalenten. Heldere kinderstemmen veerklonken doorheen het rusthuis, en als cle feestelingen het liedje kenden, zongen ze dapper mee. De wekelijks te winnen bingo-wisselbeker op woensdag werd voor de gelegenheid volgestopt

met (gezonde) snoepjes. Dc winnaar kon niet anders dan de medebew oners trakteren. Dit jaar hadden we zelfs een jarige te vieren in de Week van de Derde Leeftijd'. Een bewoonster van de Drempel werd op donderdag 22 november 95 jaar. Samen met de familie en medebewoners hebben we, zoals bij elke verjaardag, gesmulcl van een heerlijke taart. Na een vermoeiende week besloten we om op vrijdag een rustdag in te plannen. Dit was echter stilte voor de storm. Op de benedenverdieping werden toen reeds de nodige maatregelen genomen om op zaterdagmiddag de verschillende families te ontvangen. Met vele dessertmogelijkheden en een drankje kon de familie, samen met de bewoner, een ganse namiddag samen doorbrengen. Meer dan honderd zitplaatsen moesten we voorzien. De refter bleek te klein. Dan maar het kinélokaal aangepast. Ook het kapsalon moest eraan geloven. Daar stelden we het dessertbuffet op. Bovendien bleven een drietal bewoners met hun familie feesten op de eigen afdeling. Ze bleven liever in de hun eigen vertrouwde omgeving maar genoten zichtbaar van de belangstelling. Iedereen deed zich te goed aan de voorziene spijs en drank. Sommige tasten een tweede maal toe. De echte hongerigen konden nogmaals genieten van het uitgebreide dessertbutïet. Voor de bewoners van het rusthuis werd het tijd om de dag af te sluiten. Stilaan keerden ook de gasten naar huis toe. De mensen van de dienst bleven met een grote afwas zitten. Gelukkig bestaan daar tegenwoordig machines voor. Ei) de bewoners? Die bi ikten dankbaar terug op wat geweest was en weten dat zij niet vergeten worden door de jachtige buitenwereld. (FrSn)

(),i iuinii v i i. IJ'unhJilcf bewegen jong en uw! win/ch. in het zeil.

Voor meer regionaal nieuws

www.flapuit.be 30

Dc

icip!ccgster houdt een oogje

:Ii

Plop, een ,nodewoo,'d tijdens de eeuwwisseling. Iedereen ge/liet ervan. Ivluziek gekend door alle leeftijden iiordt toch zo zelden gein aakt. Dankbaar kijken de mensen die in het rusthui.v verblijven terug naar de week van de bejaarden. jW'aar hoe voelen zij zich in deze wereld? Misschien even stilstaan bij onderstaande tekst. Lieve jonge mensen Ik word oud. Mijn benen willen niet goed meer mee en mijn handen beven. Heb geduld met mij. Jullie werelcl is zo snel. Mijn oren zijn verzwakt en doof van het lawaai. Spreek niet te zacht als je met mij praat. Mijn ogen zijn niet meer zo helder. ik zie niet alles meer. Wees niet boos als ik mors, of ergens iets omvergooi. Ik heb nooit veel kans gehad om te studeren en jullie gebruiken zo'n moeilijke woorden. Ik begrijp ze niet altijd. In mijn geheugen zit de inot en morgen ben ik vergeten wat ik vandaag beloofd heb. Neem me niet kwalijk als ik graag over vroeger praat en soms twee keer hetzelfde vertel. 1-let doet deugd als je vriendelijk bent en even tijd voor me maakt. Ik ben daar erg gevoelig voor. Sluit me niet uit en laat me voelen dat ikje niet tot last ben. Ik leef ook nog graag en soms voel ik me erg eenzaam. Ik iliuLt nog leren oud te worden met een Jong hart. (uit: 1-let wonder ligt in jezelf)

De totale waarde van de euro-hiijetten en -munten is: 658.342.200.000 euro of 26.596.959.000.000 fr. (Lees: zesentwintig biljoen vijfhonderd zesennegentig miljard negenhonderd negenenvij ftig miljoen frank).


HOOGSTRA TEN

Damiaanactie Spijker HOOGSTRATE - Samen niet twee andere leerlingen en drie leerkrachten uit drie verschillende scholen trok Stefhnie Ceulemans uit Halle-Zoersel met de Damiaanactie op inleefreis naar Bangladesh. Zij stelde zich vooral' eofl hoöp vragen Wat houdt het leven in zonder de luxe die wij zo gewend zijn? Wat houdt het leven in zonder de luxe van sterk en gezond zijn 7 Zou liet nog even uitbundig zijn 7 Wat schuilt er achter clie sprekende ogen op de foto's en andere beelden die de media ons opdrmgen 7 Denken, voelen. spreken verlangen hopen, geloven die mensen op de7elfde wijze als wij '! 1-lechten lcetiijdsgenoten van daar evenveel belang aan liefde, technologie, ontspanning en toekomst 7 Hoe kunnen wij de ontwikkeling van dc Derde Wereld stimuleren opdat ze zelf voor een menswaardig leven borg kunnen staan 7 Over de antwoorden op die vragen komt Stefanie in woord en beeld getuigen voor de leerlingen van het Vrij Technisch Instituut Spijker op donderdag 24 januari. En om mee te antwoorden op die vragen zullen de leerlingen dc Damiaanstiften te koop aanbieden. Wij dankcn allen die dcie actie mee ondersteunen.

Week van de Ouderen

J-!OOGSTRA TEN - In het kader van de Week van iie Otidci'cii iioJig/c

1 i/( / 80-jarigen uit in zaal Pax. Indien nodig werden zij thuis opgehaald cii teruggebracht dooi vrijwilligers. Vanaf 14 uur werden cle meer dan vijftig bejaarden vergast op een trouhadour di(, liet leven bezong. Daarna stond liet eetinaal te wachten zodat iedereen, moe maar vo/dauii, o/ltstrec'/s 17 uur te/lig t/it/is kon :1/it. (FrSn)

50 jaar in Hoogstraten

Koken voor mannen HOOGSTRATEN - Zoals reeds zo cel voorgaande aren organiseert de KWB ook dit jaar weer een reeks kooklessen voor mannen. Het naakt niet uit ofje al kan koken of niet maar je steekt er allicht iets van op. Veel deelnemers doen graag mee voor de gezellige sfeer en gewoonlijk worden op de laatste les de echtgenotes, verloofdes of vriendinnen uitgenodigd om te komen proeven. De kooklessen gaan door in zaal Pax op de donderdagen 10 en 17 Januari en op 7 en 28 februari. Gestart wordt om 19.30 uur. Inschrijven kan tot en met 30 december bij Constant I3ruyndonckx, Van Aertselaarstraat 28. (03/ 314.45.21). Deelname in de kosten bedraagt 1.200 BEF.

Een paar iteken geleden kwamen deze vij/tigjari/,'e/i bi/ee/t in de Pa.v ioor ccii vrolijls feest. Ook onze /btograaf was present om dat ook in De Hoogst raatse Maand te laten n'eten.

Zaterdag 2 en zondag 3 februari organiseert diezelfde KWB, in samenwerking met de KAV, dc jaarlijkse hobbytentoonstelling. Wie één of andere mooie verzameling heefi of een interessante hobby, die kan altijd meedoen.

31


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

BERT SPANNENBURG EN MADELEINE JANSEN Als men jong is denkt men nog niet echt aan later. Vandaag doen waar men zin in heeft en morgen wel zien wat er komt. Zo vliegt cle tijd voorbij en als men iets ouder wordt dan gaat het allemaal precies nog wat rapper. Maar niet getreurd als men kan terugblikken op vijftig rijk gevulde jaren. Dit deden Bert Spannenburg en Madeleine Jansen op 24 november 2001 samen met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Op 21 september 1931 zag Bert Spannenburg in Hoogstraten het levenslicht. Hij liep er tot zijn veertiende school en ging dan uit werken. De bouwsector en de wegenbouw trok hem aan. Iets verderop in Wortel werd op II september 1934 Madeleine Jansen geboren. Floewel niet hetzelfde dorp, woonden zij toch in datzelfde gebuurte. Reeds als kind leerden zij elkaar kennen en speelden samen. Van dit kennen is "kennis" gekomen en op 20 november 1951 gaven zij elkaar hun jawoord. Madeleine zorgde voor het huishouden waarbij zij met de zorg voor de vier dochters: Annie. Lina, Marina en May, de handen vol had. Makkelijk was dat niet altijd. Bert werkte vele jaren bij wegenbouw Van Wellen uit Kapellen en eindigde zijn loopbaan als klusjesman op het Spijker. Toch wordt nu, na vijftig jaar lief en leed, de ouderlijke woning aan de 's Boschstraat 14 terug gevuld met de 6 kleinkinderen. Een gouden bruiloft mag men niet zomaar voorbij laten gaan, zo ook niet het feit dat Bert dit jaar 70 werd en er fier op is nu 25 jaar 'droog' te zijn. Drie redenen dus om te vieren samen met hun gezin, de fhmilie en vrienden. Bert werkt het liefst van al in de tuin en is er meestal bij de eersten bij om te pronken met verse en jonge groenten. Madeleine kan het fietsen niet laten. Als zij er maar op uit kan trekken, dan is ze oclukkig. Zij kent alle stop.•.•.: :.

plaatsen en tavernen in de wijde omtrek van binnen en van buiten. Familie en vrienden hopen dat zij nog velejaren gezond en wel mogen blijven. Wij kunnen ons hierbij enkel maar aansluiten.

Vijfentwintig jaar droog Voor Bert en zijn familie was dit de derde reden om feest te vieren. Immers een kwart eeuw geleden stapte Bert naar de AA. Bert is het stadium "anoniem" te willen zijn, reeds lang voorbij. In al diejaren is hij de stuwende kracht geworden en gebleven achter de Hoogstraatse AA-groep. Ontelbaar zijn de keren geweest dat hij zijn wagen instapte om met iemand te gaan praten en hem te overtuigen toch de stap naar AA te 7etten. Dikwij Is werd hij door allerlei instanties zoals politie of rijkswacht hiertoe gevraagd. Velen heeft hij ontelbare keren gaan ophalen om mee naar de vergadering te gaan. Als iemand dan herv iel, ging Bert hem opzoeken om hein terug tot stoppen te overtuigen. Wie ziek of in het hospitaal opgenomen was, mocht van Bert een bezoek verwachten. Voor familieleden van verslaafden was en is Bert nog steeds een steun en toeverlaat. Voor Bert zelf hoeven die vergaderingen niet neer echt maar toch rijdt hij wekelijks nog naar minstens twee

ijli ting gc:o/ii/

en iie!. bijeenkomsten in Hoogstraten, Malle of Brassehaat. Op die manier wil hij er gewoon zijn Lodat anderen uit zijn ervaringen kunnen putten. Als dit "25 jaar droog zijn" voor Bert en zijn familie een reden was tot feest vieren, dan zijn hiervoor ook onze t'elicmtaties op zijn plaats.We kunnen alleen maar gelukkig en dankbaar zijn om die gewone mensen, die niet in de kijker lopen maar wel een grote waarde hebben voor onze samenleving. Wie vragen heeft over de AA kan terecht op volgend adres of telefoonnummer: Anonieme Alcohol isten. Grote Steenweg 149 te 2600 Berchem tel:03/239 1415 (dit nummer is dag en nacht bereikbaar)

f1 t 11 -

D KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

/o

32

:tlg 1!',.

'

ii" elijl %ffito

('1' liii

0

Hoog eind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66


Vito legt vijver aan voor het Spijker

Tinello nodigt uit: De soldaat-facteur en Rachel

L

7 t

/ /

S-.

HOOGSTRA TEN - Lec'rliiigeii 1(1/1 liet •s'pecializaiicjaar 1(1/1(1- en tuiiihouii van hei t 'rjj Institinit Technisch Onderivi/ (t 'ITO) :i/n druk he:ig met in de tuin van hei Spijker. Ze nenicil de omule viji'ei' ian mle school onder handen en maken er een kleinschalig irater:uii 'e/'ingsiat!on.

Erotische post breekt zuur op HOOGSTRATEN - t)any E., ex-frituLiruitbater uit Hoogstratcn, moet bijna 6,5 miljoen frank betalen aan de curator van zijn failliete postorderbedrijf in erotische artikelen. Dany heeft er twee carrières opzitten, maar zowel 7ijn l'rituur als zijn postorderbedrijf gingen failliet. Na het failliet van het postorderbedri fstelde de curator vast dat er iets niet klopte in de boekhouding. Uit een onderLoek bleek dat er gesjoemeld was met valse facturen tussen zijn twee vennootschappen en dat er zo 18 miljoen verduisterd was. De rechtbank veroordeelde de man tot een voorn aardelijke celstraf van acht maanden en moet van de rechtbank bijna 6.5 miljoen betalen aan de curator.

WE

IA 0 AR BANK

Dc frankstukkcn die uit dc omloop moeten worden gehaald zijn goed voor een rij tientonners die heel dc Brusselse kleine ring inneemt.

Legt men de hoeveelheid bankbiljetten die voor heel de eurozone ssordt gedrukt, achter elkaar, dan geeft dat een slinger die 46 keer rond de aarde kan. Legt men ze naast elkaar, dan is elke vierkante meter van heel Hoogstraten bedekt, Op elkaar gestapeld bereiken we 6.000 keerde Eifteltoren.

zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

bvba

verzekeren

Mosselfeest KSJ-Hoogstraten

-

beleggen sparen

ERKEND

lenen

VERZEKERINOSMAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21

-

2321 Meer - tel. 031315 72 54

-

Hoogst raten Cultuur geeft niet alleen een brengfunctie, wat oor toneelgezelschap betekent dat zij zelf, met de eigen acteurs, stukken voor het voetlicht brengen. Al tien jaar lang doet Tinello dit en ook in de komende maanden zal men er nog van horen. Cultuur heeft ook een haalfunctie. wat voor Finello wil zeggen dat ook wel eens een ander, die zeker dc moeite waard is. in Hoogstraten op de planken mag staan voor een gastoptreden. Daarom: Mogen wij u uitnodigen op een brokje indringend theater? Een terugblik vol nostalgie, een zoete herinnering aan een (lang) voorbije jeugd, maar ook een pijn om wat niet had mogen zijn, en een stem die roept: 'Nooit meer oorlog'. Kan het actueler'? Als Louis en Rachel terugblikken op hun jeugd, dromen zij terug an hun eerste lief, hun jeugdzonden en verwachtingen. Maar zij botsen ook op 'Verhalen uit den Grooten Oorlog', en op hoop die kapotgeslagen werd. Gelukkig hebben vele jaren een afstand gecreëerd, en afstand verzacht, maakt mild. De tekst is van de veel geprezen en gelaus erde theatermaker Arne Sierens. Wie andere product es als 'Allemaal Indiaan', 'Mijn Blackic', 'De Broers Gehoers' of 'Niet alle Marokkanen zijn dies en' gezien heeft, seet dat hem of haar een boeiend avondje staat te wachten. Dit stuk wordt gebracht door Theater PEG met Gerda Bisschop en Walter Sniits in een regie van Jacqucs Peustjens. De voorstellingen hebben plaats op srijdag 25 en zaterdag 26 januari telkens te 20.30 uur in zaal St. Cecilia. Dc inkoni bedraagt 6 euro en reservaties kunnen telefonisch gemaakt worden op het nummer: 03-314.34.36 bij Mieke V ervl oct.

info@vanbavelrommens.be 23

F1 oogstral en - Op zondag 17 februari 2002 organiseert KS.I-Hoogstraten haar jaarlijks mossell'eest in dc Pa. Iedereen is die zondag welkom om mosselen h la volonté te eten en dat voor maar € 10. Voor wie ze niet lust is er een koude schotel te verkrijoen voor maar € 9.5. Men heelt natuurlijk oá aan de kleinsten gedacht. Er is de hele dag door kinderanimatie voorzien met een springkasteel, tekenfilms, een kleurhoek.,. Voor de kleine rakkers zijn ook speciale menu's voorzien. Wat dacht 11 van: een kinderpotje mosselen (€ 6), een mini koude schotel (€ 5.5) of frietjes met curryworst (€ 3). Voor verdere inlichtingen - reservaties graag voor 02.02.2002 - bel naar Steven Sonck op het nummer 03314 11 62.

33


MEER

Onrust in cle fanfare MEER - De fanfare of. heier gezegd. de Brassband zit op zijn gat. Dat is het minste wat je kunt zeggen van alle geruchten die er m Meer de laatste tijd de ronde doen. Als buitenstaander is het moeilijk te snappen. Al naargelang wie je aanspreek wordt dezelfde zaak zus of zo voor gesteld. Waarover het dus precies gaat daarover heeft dus ieder zijn eigen verhaal. Maar er lijkt 1 rode draad in de zaak. De zaak fatsoenlijk uitpraten en oplossen op een democratische manier lijkt moeilijk haalbaar. De klant, zeg maar de Meerse bevolking, hoort en denkt er het hare van. Een grote zorg durven we daarbij uitspreken. Hebben we binnenkort nog een fanfare die naam waardig. Eentje waar jong en oud zijn gading vindt en die aangenaam is om naar te horen. We vragen het ons af.... Volgens enkele insiders speelde de fanfare vals. Dat vond ook niet in het minst de dirigent. Ze stonden bij een optreden in Hoogstraten voor schandaal. En dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Dat kon zo niet langer. Er moest een muzikale herschikking komen. Zoiets als in voetbal een nieuwe spits zou lieten, of in elk geval een andere opstelling. De trainer, in dit geval de muziekmeester stelde deze drastische maatregel voor. Maar zoals dat gaat in liet voetbal. Dat was buiten de goedkeurmg van het bestuur gerekend. Moesten niet zij bepalen hoe de opstelling gebeurt en is zo'n muziekmeester niet slechts een buitenstaander die dan zei (maar beter kan opstappen ? En, moet het niet de voorzitter zijn die de eerste trompet moet blazen. Zonder ieniand naast zich heen. Iemand die zoveel voor de fanfare doet ? De overige leden van de fanfare begotincti zich te nioeieti. Er ontstaan 2 stromingen. Die van voor de herschikking en voor modernisering. En die van de harde werkers en behoudeti zoals liet is. Blijkbaar een patstelling waar men niet

1

i // ///I!/ iiIaIcii iuii ./H1 i11ua\ door dL/1/?IU/5' i. s'n jaarh/lir geit oonir. \IUL1I:al de lantare dit in de toekomst nog wel doen ? Ze kampt immer.s met problemen. Wi/ hopen op gezond verstand en overleg tussen cle betrokken partijen en over het inslaan van de juiste muzikale weg. (ma)

uitgeraakt. Er wordt met modder gesnieten en daarna vergaderd. Gestemd en de stemming wordt verworpen. Kortom men geraakt er niet uit. Een aantal dienen hun ontslag ni of gaan elders spelen. Met een afgeslankte groep wordt Sinterklaas ingehaald. Maar de klad zit er reeds diep in. Als je binnenkort de fanfare ziet opstappen, zoals bij de kerstboomverbranding, is liet in uitgedunde slagorde, zonder de pit van weleer. En dat is jammer. 1 leel jammer. Want in Meer hebben we nood aan een goede fanfare voor iedereen. Eentje waar de jeugd, die nu op

Jubilerende bloedgevers

muziekles zit en straks de toekomst bepaalt met plezier gaat speleti. Het moet zo een twintig jaar geleden zijn dat soortgelijke onenigheid in de fanfare voor een splitsing zorgde. De toen afgesplitste Boerenkapel is ondertussen ter ziele. Werden daaruit dan geen lessen getrokken? Laten we hopen dat liet gezonde verstand liet bitinetikort haalt van de etiiotie. En dat de trompetisten en de bugelisten, de tuba- en trombonespelers de zaak oplossen op een democratische manier. En dat er weer een fanfare konit met toekomst. (ina)

50.000 BEF voor vervalste papieren MEER - t-let parket van Turnhaut iart een onderzoek naar fraude niet vtsa op de Belgische ambassade in Boekarest in Roemenië. Enkele tuinders, waaronder een tuinder uit Hoogstraten die eerder al aangehouden was, stelde Roenienen te werk op basis van vervalste papieren, waarvoor ze in Roemenië tot 50.000 BEF betaalden. Roemenië behoort niet tot de Europese Gemeenschap, waardoor de Roemenen een visum nodig hebben om hier te kutitien werketi. Ondanks het feit dat die visa niet eenvoudig te verkrijgen zijn, wemelt liet liter van Roemenen met een visum dat, zo blijkt nu, vervalst is. Het parket van Turtihout stelt een onderzoek in en stuurde speurders tiaar Boekarest oni de fraude daar te onderzoeken. Volgens de tuinder uit Meet is er niets aan de haiid. Volgctis zijn zeggen stelt hij de Roemenen als zelfstandigen te werk. Tegen betaling van 50.000 BEF worden ze vennoot in zijn onderneming.

MEER - De bloeclgever.s vierden miii jubilarissen en hielden hun jaarlijkse bingoavond. De volgende jtibilea iverden gevierd. Een aantal van hen vindt je luer, vol trots, op defhro. Twintig giften: Moreel Adriaensen, Els Boeren, Aitbns Michiel.sen. Herman Rombouts, Rita van Bergen, Ann van Bo.vel, Gert van Bo.vel en Leen van Boxel. Veertig gifien.' Jan Adams, Fi'ieda Bouwens, .Jtilia Braspenning. Jo.'efBrosens en Dirk Stes. Zestig giften: Kwel Jansen en Sehasti(ian Pluim. Tachtig giften.' Frans Godi'ie en Maria Janssens. Honderd gifi'en: Melanie Bekej's. Jozef Verheven be,'eikte de 65-jonge leeftijd met 82 gif en en eveneens Jef van Gil.s met 102 gifien en worden als bloedgever gepensioneerd. (ina) 34

Men schat dat de Russische maffia ongeveer 64 miljard DM cash in zij ii bezit heeft. De omwisseling van dit geld in dollar gedurende de voorbije jaren heeft mede bijgedragen aan de sterke koers van de dollar ten opzichte van de Euro.


De zeven sacramenten MEER In de vorige Maand lazen we reeds een aankondiging, maar nu willen we alles weten over "De Zeven Sacramenten", het toneelstuk dat Jan Dufraing, Mark Koyen en René Michiels samen schreven voor de Meerse toneelkring Heidebloempje. Op een kille, mistige decemberavond treffen we het trio aan ten huize Michiels, verzameld rond een fles rode wijn. -

René : Gij ook een glaasje wijn ? DI-IM : Graag, dank u. Goed mannen, waarom hebben jullie een toneelstuk geschreven ? René : Om nog eens in De Hoogstraatse Maand te komen. Mark : Voor ons plezier. Jan : 't Is eigenlijk een logisch vervolg op de vroegere Bonte Avonden van de Mussenakker, waarvoor wij de teksten leverden. Dat is echter een afgesloten hoofdstuk, omdat dejonge garde die fakkel niet veel succes heeft overgenomen. Mark : Maar ons vuur bleef branden en dit is het resultaat. René : Wat vindt ge van de wijn 2 DHM : Lekker. Jullie konden dus het schrijven niet laten ? René : Ge proeft toch het eiken vat ? Mark : Dat is geen kwestie van niet kunnen laten. Voor ons is het puur amusement, een hobby als ge wilt. Jan : Zo is dat. Den ene gaat trainen, den andere leert koken en wij schrijven toneelstukken. DHM : Op die manier. Is dat moeilijk? René : Héél moeilijk, maar met z'n drieën gaat dat juist. Proeft gij die bosviooltjes 2 Mark : Begin 2000 zijn we begonnen met een hoop losse ideeën en rond de beste hebben we dan een verhaal bedacht. Jan : En in 2001 hebben we alles uitgeschreven. DI11\I : Met drie man schrijven, hoe doe je dat ? René : Met een tekstverwerker. Mark : We spraken per maand af wie welk stukje zou schrijven. Jan : Achteraf lazen we dan mekaars teksten na en overlegden samen wat beter kon. DHM : Gaf dat nooit conflicten ? René : Kont ik 7a1 no lL ccn iicheiiken,

Jan : Nee, daarvoor kennen we elkaar te goed. Mark : Wij kunnen veel van elkaar verdragen. DHM : Waarom hebben jullie dit toneelstuk speciaal voor de Meerse toneelkring geschreven René : Dat heb ik mij ook dikwijls afgevraagd. Mark : Omdat het zo uitkomt. Ik ga al jaren naar liet Meerse toneel en ze spelen daar heel goed, maar soms vind ik de stukken niet zo sterk. Jan : Dus zeiden wij : laat ons zelf eens proberen. René : Zo blijft ge in beweging, door dingen te probe re ii. DHM : Waar gaat het stuk over ? Mark : Wij noemen liet een komische thriller, maar het kan goed dat liet publiek daar heel anders (iver denkt. René : Dat vindt liet misschien wel een drama. Jan : Over de inhoud willen we liever zwijgen. anders is de verrassing weg. DHM : De titel is" De Zeven Sacranienten 7

René : Van die titel ben ik nooit zot geweest. Van mij had het evengoed" De rodejukebox" mogen heten. Jan : 1-let toneelstuk speelt zich afin een volkscafé dat al 150 jaar die naam heeft. Mark : Die zeven sacramenten uit de titel spelen ook nog een andere rol, maar die willen we vooraf niet verklappen. DHM : Kunnen jullie echt niet wat meer vertellen ? René : Omdat ge 't zo schoon vraagt. Jan : Ach. 't is eigenlijk een heel simpel verhaaltje. De cafébaas leeft helemaal voor zijn café, maar wordt tegengewerkt doorzijn vrouw, zijn schoonmoeder en zijn dochter. Mark : En die krijgen plots hulp uit een heel om cl-\\ Achte lloek, wat iiilcniard oor de no-

dige trammelant zorgt. René : Een heel klassiek geval eigenlijk, maar dan door onze eigen bril gezien. DHM : De muziek schijnt ook een belangrijke rol te spelen ? René : Muziek speelt altijd en overal ccii belangrijke rol. Mark: Met de muziek voor dit stuk hebben we wel wat problemen gehad. Jan : 1 let was de bedoeling dat Brassband Ste.Rosalia heel het toneelstuk muzikaal zou begeleiden, maar door de onenigheid binnen de Brassband kan dat helaas niet doorgaan. Mark: Dat is voorons een serieuze tegenvaller. maar we hebben er iets op gevonden. René : Maar we zeggen niet wat. DHM : Goed. \Vanneer zullen we dat wel weten ? René : Als ge konit zien. Zo, ik duik efkes de kelder in. Mark : We spelen vier keer : op vrijdag 1 en 8 en zaterdag 2 en 9 februari 2002. Jan : In de Zaal voor Kunst en Volk om 20.00 u. DI-IM : Doet er veel volk mee ? Mark : Bijna heel de Meerse toneelkring. Jan : Aangevuld niet drie gastacteurs de Mark hier. de Ney en ook nog Fred de Gruyter. In totaal 17 iii an. Mark : Kaarten zijn te koop aan 5 EUR vanaf half januari bij May Cools-Jochems, Meerdorp 17, 03/3 158827. Maar via ons drie kan je ook kaarten bestellen. René : ( weer terug ) Of bestelt gij liever wijn? Dat kan ook, geen probleem. 1-hier, probeer deze Bourgogne Grand ('ru eens. Als ge goed ruikt, dan proeft ge chocolat. DHM : En wat biedt de toekomst nog? Mark: Dat weten we niet. We zullen eerst eens zien hoe dit afloopt en dan zien we wel. Jan : Als de reacties goed zijn, zou het kunnen datwe liet stuk laten uitgeven, want dit is iets dat in heel Vlaanderen kan opgevoerd worden. René : Dan kunnen we ons eigen eens op een ander zien spelen. Maar licht gij nu al geproefd? DHM : Lekker. René : \ancigens.jumst als ons toneelstuk. (ina)

Open vergadering dorpsraad \ILER- l)insdagS januari 2001 0111 20.00 uur stipt houdt de dorpsraad haar jaarlijkse Openbare vergadering sanien niet het 1 Ioogstraatsc schepencollege. De hele Meerse bevolking kan dan de vergadering bijwonen in dc reftcr van dc gemeentelijke lagere school. Hel grootste gedeelte van de vergadering zal in beslag genomen worden door liet behandelen van de prioriteitenlijst waarover de dorpsraad beschikt. 1-hoe zit het nu niet de I -ISL? Komen er nog nieer fietspaden? l-loe zit liet niet de verloren rijdende vrachtwagens 2 fliiivnii komt dc vragenronde vanuit de berol king aan de beurt. Zit u met een ei en wilt u liet kwijt, dan is deze openbare vergadering van de doipsraad uw kans.

Op deze foto hangt ons drietal nog de E.Z.E.L. uit op een Bonte Avond van de Mussenakker, maar binnenkort delen ze de sacramenten uit voor het Heidebloempje van Meer.

U kunt aan een van de bestuursleden van te voren een brietle met een vraag overhandigen zodat deze in de vergadering kan behandeld worden. Of u kunt ze rechtstreeks stellen. Aan de hand van uw bijdrage zal de dorpsraad haar prioriteiten bijstellen en proberen te realiseren tijdens haar werking in 2002 (ma) 35


Klooster Mariaveld MINDERHOUT—Tssee gezinnen kochten het klooster van de 'Duitse' nonnen in het gehucht Mariaveld voor 22 miljoen BEF (545.365,75 Lii 1fl. Dannv Van der Linden cii Igma Jans;en uit l-loogstraten en Jacqucs Broers en Lief Verhoe\ en uit Meersel-Dreet' zullen het kloostergebouw met hun kinderen bewonen. Ze nemen er hun intrek als de verkoop van hun huidige woningen achter de rug is. Het is voor de inwoners van de omliggende gehuchten een hele opluchting. Iedereen ging er stillctjes van uit dat één of andere kapitaalkrachtige Nederlander het hele complex zou kopen. Wat er dan met liet klooster zou gebeuren was heel onvoorspelbaar. Voor een keer toonden de Nederlandse kandidaatinwijkelingen of projectontwikkelaars echter geen of te weinig interesse. Jacques Broers uit Meersel-Dreefhad al langer zijn zinnen gezet op een grote boerderij of een project waarbij hij zijn creativiteit en derden de vrije loop zou kunnen laten. Toen bekend raakte dat liet klooster van deze Oostenrijkse oi'de zou verkocht worden, is hij onmiddellijk op zoek gegaan naar mensen die dezelfde droom koesterden. Via zij ii vrouw, Lief Verhoeven. is hij zo bij Igma Janssen en Danny Van der Linden terechtgekomen. Beide vrouwen werken in het OCMW-rusthuis in Hoogstraten. Danny Van der Linden en Jacques Broers overlegden hoe ze de zaken zouden aanpakken. Maar liet verloop van een openbare verkoop is onvoorspelbaar. Lief Verhoeven : 'We leefden echt naar de verkoop toe. In eerste instantie ging iemand anders met liet klooster aan de haal. Het was een landbouwer. Omdat hij er geen plannen nice had, heeft hij liet klooster aan ons doorverkocht. We zijn uiteraard heel blij niet deze gang van zaken en we beginnen s tilaan plannen te niaken. We kunnen echter tias in liet klooster als de verkoop van onze eigen woning rond is. Met de kapel zijn we iets moois van plan. Het wordt een soort open atelier. In liet begin zullen we de ruimte ter beschikking stellen van De Slinger. Deze gehandicaptenvereniging voor jongeren zal in de kapel hun ballenbak kuniien plaatsen. Ze kunnen die voorlopig nergens kwijt.' Maar de gezinnen hebben nog nieer plannen. Naast het kloostergebouw kochten ze ook een bos en drie weilandjes. Ze beschikken nu ineens over een zee van ruimte met een hele reeks mogelijkheden. 'Nu is liet nog kwestie om alles eens netjes op een rijtje te zetten. Alles kan niet tegelijk. We doen het rustig aan.' We wensen de twee gezmnen in ieder geval veel succes en spreken af oni binnen enkele iiiaanden nog een keertje langs te komen. (a.o.)

Wacht niet tot je veertig bent

1JI.\IL/?I!O( T-Ook It 30-jt11ico ia,i 1loolei'Iioui /1w/ir;! rOl! Ir!!l!!O 0]) /!rllI)l 2 november. Om'iginecl was wel dat icder een job van zic'hzel/ (nioestj nic'ehi'emigc/i niet ccii korte bc,schm'iji'ing ii'at het leven hem 0/ haar had gebracht na dertig faam' op deze wereldbol. JecIem'een bleek het best ''gemaakt ''te hebben. Na een ontvangstbom'rel ging men aan taff'l voor een uitgebreide maaltijd. Dcit een mnensengeheugenis van korte dun,' kan zijn, bleek in de loop van cle ai'oncl tijdens cle ludieke kii'is. Om hoe laat had clie communie nu weem' plaatsgevonden? De discussie ii'erd pas gesloten nadat er een opstel i'an toen u'erd voorgelezen. Dat de 30-jarigen die avond fit si'am'en hebben ze bewezen door omstreeks 4 zon' 's morgens de zaal beginnen te kuisen. 's Zonclags sprak men in Minclerhout van 'houten koppen '. Weer bleek het geheugen 'man Sommigen van bijzonder korte duur. Ll.n.r. (onder) Heidi Lau/'ij.s'sen, Ingrid Bm'o,s'ens, Olga Mevvi,v, Lut Van Dun (F) en Leen 1 'em'nieiren (F) (midden) Nacline Sterken,s' (F), .-lnnick Jacobs, Leen Desmedt, Sonja Rombouls, Martine Boei'en, Nadine Van Diuz (E), Sandra Jansen, Nancy Cox en Leen Laum'ijs.s'en (boven) Gert Van Den Bogerd, Dirk Krijnen (F), Bennv Cox. JeffMeeuii'essen (F), lef Huet (F), Filip Schevltjen.s, Frank Van Den Bergh (F) en Rudi' Bm'uur.s'. (Met (F) achter hun naam n'cu'en cle feestin,'i( , hte,'s). (FrSn)

Positieve jeiwd

Big Brother gekte MIN DERHOUT - Op donderdag 29 no\ ember zijn wij gestart met de actie van Big Brother. Wij, dat zijn café-fritLiur Papillon én de plaatselijke KLJ-afdeling. De Papillon schonk de nodige drank én tapwagen, de KLJ verzorgde de bediening van glühwijn en chocomel. Vrijdag, zaterdag en zondag ging de actie verder in liet centrum \ an Minderhout. Bij liet afsluiten zondaga ond oni 18 uur bleek dat we niaar liefst 45.670 frank konden overmaken aan Big Brother. Wat zeker meegenomen was: de gezelliglieid die de mensen zelf maakten aan de tapwagen. 36

MINDERHOUT— De KSJ toonde zich langs haai' beste zijde. Op zaterdag 27 oktober om 21 mini' startte ei' een t'm.i'aalf nul' dmn'ende dan.vmcn'athon room' de plu.s'-16 jarigen. Vici sponsoring, verkoop van ch'ank en hapjes cdiii. konden deze jonge mensen mee;' dan 80.000 Ii'. schenken aan cle actie Kom op tegen Kankem'. (FrSn)


8ste Lichtmisconcert

KBG Opendeur

Willem Vermandere in de St.-Clemenskerk

MINDERIIOUT Maandag 31 december ko mcii onze kindjes hun muzikale nieussjaarswensen aanbieden. Gelukkig kan cht in Minderhout, net zoals op zovele andere plaatsen, op een veilige manier. De Minderhoutsesiraat wordt afgesloten voor alle verkeer van 9 tot 12.30 uur. Het noodzakelijke pia'ttselijke verkeer wordt aangemaand de snelheid terdege te beperken. Een kind kan toch zo vlug, totaal onverwacht, oversteken. Op de grote baan en in Minderhoutdorp zullen weer voldoende vrijwilligers de kinderen veilig helpen oversteken. Laat uw kinderen hiervan dan ook gebruik maken. OL om het gezellig te maken, kan papa of mama misschien even meewandelen? Talrijke kinderliedjes zullen weerklimiken aan uw deur. Of je cle zangertjes nu een frank of een euroeentgeeft isonbelangrjk. Als ii erniaaraan denkt dat een kinderhand lug gevuld is. Met de beste wensen voor liet nieuwe jaar. (FrSn)

Minderhotit - 'Zingen dat is blij zijn, dat is heel droevig zijn, dat is kwaad zijn, dat is vertederd zijn, dat is verliefd zijn, dat is verrukt zijn, dat is lot zijn, dat is doodernstig zijn, dat is weemoediu zijn, dat is doodernstig zijn, dat is diep gelukkig zijn. , zingen dat is zeer hevig leven!" (W.Vermandere) Vermandere schrijfi en zingt en speelt over de dingen die de mensen wezenlijk heroeren. Dat is de betovering die van zijn werk uitgaat en dat levert hem beslist dat gevarieerde publiek. Hij Ii nkt het luchtige aan het diepgravende, synipatiseert met de underdog en zweert bij eenvoud. Dat is Willem Vermandere helemaal ten voeten uit! In Vlaanderen en een groot deel van Nederland kent men hem als musicus (gitaar, klarinet. Oudjes, autoharp). zanger, verteller, schilder. beeldhouwer.. . Grote zalen lopen vol voor hem. In Minderhout beschikt men over een kleine locatie (300 personen) en organisator Minarte rekent alleszins op een vol huis. Fleeft u interesse? Niet aarzelen dan!! Willem Vermandere, samen met zijn muzikanten Pol Depoortei'( gitaren en mandoline) en Ft'eddy Desniedt (tluit, klarinet, saxofoon) en organisator I\iinat'te vers elkomen u op VRIJDAG 1 FEBRUARI 2002 TE 20.15 UUR in de ST.-CEEMENSKERK TE MI DER HOt JT. Kaarten kosten 10 eui'o of 400 BEF en zijn te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme en Cultuur Hoogstraten, ofwel telefonisch 01) het nummer 03 314 48 99 (K.l-lermans) Info: René Laurijssen Desmedtstraat 22 2322 Minderhout tel. 03 314 66 28 (rel)

Oudejaar op de meest veilige manier

llJ.\J)LRJJOL / ii onen er 1/1 1(1/ nder/iou t. De ene ii eek ie,gasten ze iedereen op een wafi'l en smoutebo/len-/estijn, cle andere week werden we uitgenodigd op 110/1 hohbttentoonstelling. Naast alle andere kunstwerkjes, geniaaki door tal van bejaarden, trokken deze danics ook zeker de aandacht. Iloedjes 11)11riCo eii plaklicii. Ialii!/ClOS,',O/i ... 1 o/gcii. A/ina i.s lief kantklo,s'sen écht iiiel zo moeilijk om te leren lvfaa,' iedereen stond erbij en keek c'//ia(i/, vol hc'iioiideiiiig. (Fi5n)

Autorij lessen MINDERIIOU'I' -. De KWB organiseert op zaterdag 5, 12, 19 en 26 januari en 2 en 9 februari weer rijlcssen voor jongeren. Het systeem is dit van de vrije begeleiding. d.w.z. dat een volwassene met een rijbewijs samen met dc jongere de cursus van zes lessen volgt. Daarna kan de kandic1aat-ehauf6.ur zijn theoretisch examen afleggen. Indien de leerling slaagt en 18 jaar is, mag hij op de weg maar alleen onder begeleiding. Op deze wijze wordt hij vertrouwd met het rijden en krijgt hij voldoende ervaring. Kosten - Leden van KWB : leerlingen 2233 EUR (900 BEF) en begeleiders 7,44 EUR (300 BEF), samen 29,75 EUR (1200 BEF) nietleden : 42.14 EUR (1700 BEF) voor leerlingen cii 12.39 EUR (500 BEF) voor begeleiders. samen 54,53 EUR (2200 BEF). Het handboek ri joplciding kost 10.04 EUR (405 BEF), het theorie-examen 5,58 EUR (225 BEF) en het werkboek 6.20 EUR (250 BEF). Bij inschrijving krijgt men één werkboek gratis ook kruispunten en L-spiegel zijn gratis. KWB-leden genieten van een korting op de inschrijving van 1000 BEF of 24.78 EUR. Voor niet-leden is het de moeite waard om hij de KWB aan te sluiten. Het lidmaatschap kost vanaf januari slechts IS EUR per. .laar. Bovendien ben je dan lid van een tolfe vereniging en gen iet je van heel wat oordelen. (II

Voor meer regionaal nieuws

www.flapuit.be

Veldcross

"De Vlinders" nodigen uit MINDERI-IOUT - Wielertoeristen en cyelosportieven allen naar De Mosten op zater dag 19 en zondag 20 januari 2002 om deel te nemen aan (Ie cross georganiseerd door 'De V Ii nclers" uit Mi nderhout. de cl uh van sponsors Wiiiv Van t)en Ouweland ,.los Stoops. jaak Dekkers. liet domein De Mosten schijnt de laatste tijd wel stevig in trek te zijn bi1 de crossl i e f Ii eb her s: eerst de W T C Valenciatweedaagse. daarna de Superprestigc en nu deze organisatie. Heel wat belangstellenden, zowel actieve als passieve, worden ver wacht op clii es enement waar liet recreatieve zeker zal meetellen, maar waar de klemtoon ontegensprekelijk op het competitieve zal worden gelegd. Inschrijven kan je in liet visserslokaal en voor cle vuilsten zijn douches voorzien. Voor iedereen ligt er ook een prijs(je) klaar). (/c'/)

Programma: Zaterdag 19 en zondag 20 januari Ve 1 d rit t en voor w i e le rt oer i sten en cyclosportieven. Start: -545 jaar: 13.00 uur. + 35 jaar: 14.00 uur, -35 jaar: 15.15 uur. Zondag 20 januari Mo unta i nb i kerse ross. Start: 10.00 uur in 2 reeksen voor —40 en +40ari gen. Info: tel.03.314 7358 en 033143531. 37


MEERSEL-DREEF

Met St.-Lucie lengen de dagen een hanenschrie MEERSEL-DREEF - Op 13 december viert men de Heilige Lucia. Patroonheilige van de gelijknamige kapel op Meersel, samen met de Heilige Quirinus. Het Luciacornité zorgt al vele jaren voor het onderhoud van de kapel. Verder

organiseren ze opendeurdagen, een tentoonstelling, een paardenwijding en nu voor de derde keer een Luciaviering met een snoepje en een drankje achteraf. De viering werd opgeluisterd door liet Mariakoor en enkele jon-

gei'cn uit het gebuurt namen ecn deel van de lezingen en de voorbedes voor hun rekening. De kapel zat nagenoeg vol en dat stemde de leden van het comité tot tevredenheid. Volgend jaar komt er zeker een vervolg. (tv)

\

t

De heilige St.-Lucia was een vroine jonge vrouw clie non wilde worden. Haar rijkc' familie zag dit echter niet zitten en wilde haar uithuwelijken. Haar a/ewezen verlootde wilde haar met de plaatselijke prefct laten opnemen in een gestichi. Toen uien haar kii'am halen, zou ze volgens de legende cian de grond genageldstaan. Zelfs een ossenspan kreeg haar niet van haar plaats. Een van haar begeleiders werd daarop zo kvvaad dat hij haar "er,noorddc met een dolksteek door de keel. Ze werd en wordt aanheden om genezing (1/te smeken voor blinden, zieke kinderen en tegen de keelpijn.

Meersel-Dreef dit jaar zonder kerststraatverlichting MEERSEL-DREEF - Al enkele jaren zorgt de middenstand van Meersel-Dreef, tijdens de kerstdagen voor het versieren van de Dreef met lampjes. Vorig jaar werd op 't nippertje de Dreef nog verlicht maar dit jaar zullen we liet zonder moeten stellen. De middenstandsorganisatie werd ontbonden, wegens te weinig animo. 1-let waren steeds dezelfde mensen die de klus moesten klaren en de verlichting was aan vervanging toe maar de kas liet dit niet toe. Een beperkte groep middenstanders en andere vrijwilligers vormen nu een apart kerststalcomité. Dit comité zal jaarlijks voor de kerststal bij dc paters zorgen en de kerstboomverbranding organiseren op de vrijdag na driekoningen. Want deze gaat wel door, dit jaar op vrijdag 11januari. De kerststal staat er ondertussen en enkele leden van de plaatselijke brandweer zorgden voor het verlichten van de kerk. Ze maakten daarvoor een nieuwe ster die wat makkelijker te bevestigen is. (tv)

Kili

L)e St. -Lie iakapel werd in 1982 gr'rcsiaiireerd en liet is zotte/ tint biloie/i al.s inn buiten een juweeltje. Volgens pater Luc, is St. -Lucia het/eest van liet licht. En liet zo//licht scheen volop biii,ieit tijdens de stemmige viering.

Ledenfeest wandelciub "De Noorderkempen" MEERSEL-DREEF - Op 8 dccenihcr hield wandelclub "De Noorderkcmpen" hunjaarlijks ledenfeest. Noem liet maar de "grote trek". Met 105 wandelaars verschenen ze aan de start bij het klooster te Meersel-Dreef. Met een lange sliert van wandelaars gnig het langs cle Mark richting Nederland. Om halverwege de dorstige te laven, werd er even halt gehouden bij café 't Wapen van Nieuw-Ginncken op Galder. Er bleken niet voldoende stoelen te zijn om heel de meute een zitplaats aan te bieden. Maar niet getreurd. een wandelaar is tenslotte niet veeleisend, op de grond was er ook nog plaats. Rond 1 6u30 waren we terug in Meersel-Dreef. waar een heerlijke Breugeliaanse koffietafel stond te wachten. Met een goeie neut vooraf, kwam de stemming er al vlug m en of liet smaakte! Lekker klaar ge maak t door o n ze spiksplinternieuwe zaaluitbaaister Rien Aerts. Na ons buikje goed rond te hebben gegeten, werden de prijzen uitgereikt. Iedere wandelaar(ster) houdt een hoekje bij met daarin de jaarlijks gewandelde kilometers. Men komt in aanmerking voor een tinnen bord vanaf 2.500km. voor een zilveren schoen vanaf 25.000 kin, en een gouden schoen voor 42.000km. Dit jaar kon er één zilveren schoen worden uitgereikt. Het totaal aantal leden bedraagt momenteel ongeveer 350. Waarvan bij na de helft ieder weekend op stap gaan. Met veel enthousiasme trotseren ze veer en wind, om hun longen te kunnen vullen met zuurstof. Door deze wekelijkse wandelingen ontstaat er een hechte vriendschap onder de wandelaars. (Thérèse Coppens. tij

Wandelen is een mooie hobby. Gezond, voor jong en oud en je komt overal, tot in de kleinste hoekjes. Samen met gezellig/ieicl en een goede s/ee! een aanm'adei!


Nooit meer Kerstmis MEERLE - Nog niaar kort geleden stonden dc jaarlijkse statistieken uvei de vel keet suiigeval len in de kranten. Daaruit bleek dat veruit de meeste dodelijke slachtoffersjongeren zijn, tussen 20 en 25 jaar. 1-let fenomeen weekendongevallen ligt voor een groot deel aan de basis van dit dramatisch gegeven. Niemand durft deze gegevens te betwijfelen en ze zijn van ccii ongekende hardheid. Ze worden nog veel Ii der wanneer dergelijke feiten zich in onzc middellijke leefomgeving voordoen. Heel Meerle zat erverslagen hij toen het dramatische ongeval bekend raakte, dat het lc\ en koste aan Dirk en Geert. Twee kerels in de fleur van hun leven, het ene ogenblik volop aan het feesten en dollen met de vele vrienden, even later voorgoed weg. liet ene ogenblik behoort hen de wereld - dat is normaal voor kerels van 20 die zich niet '.an enige dreiging be usi zijn - even later zijn ze uit dc wereld weggerukt. Over dc oorzaak au dci gelijke uuge allen is al zoveel gezegd. dat we er niets zinnig meer aan kunnen toevoegen. We kunnen alleen bevestigen dat hel ondragelijk is dat zovelejongeren op deze manier er hun leven bij inschieten en dat het van respect voor het leven zou getuigen. mochten we er eindelijk iets aan willen doen. We hebben er dc kennis en technische hulpmiddelen voor. De invoners van Meerle en vooral de vele generatiegenoten van Dirk en Geert hebben op waardige wijze afscheid genomen. Je kon nierken dat de beide vrienden in Meerle volop in het leven stonden. Zij zullen altijd vrienden blijven, de anderen blijven verweesd achter. Dirk en Geert zullen nooit meer Kerstmis vieren, voor de ouders zullen de donkere dagen voor Kerstmis voortaan nog donkerder zijn. Voor hen wordt het wellicht nooit meer een vrolijk kerstfeest. (jaf)

Shilshoel nodigt ten dans

09-

w^ m

1

.1IEERLE

Op zatei'dag 1 9januari zal deze bont gek! etinde groep ei' heel wat levendiger uitzien. Dan is het ininiei',s (le (lag van de jaarlikse volksdansinstuif van plaatselijke volksdansvereniging 'Shi/shoel '. Naar goede gewoonte ct'ordt de instuif opgeluisterd dooi' een live-orkest, dit jaar 'Bravade '. en uiteraard dooi' optreden.s van 'Shilshoel 'zelf Tussendoor ki'ijgen alle c'olk.sdan.sliethebbe,'s noot kans om ook ze//op de dansvloer te Vei'toevefl. oor de prijs van 150f». heb je een hele avond nuiziek, dans en gezelligheid. Plaats van afspraak is de Meenlese parochiezaal. zaterdag 1 9januai'i vanaf 20 uur. Inlichtingen over cle dansin.stuif of over Shilshoel: Mciv Van Aert (tel. 031315.90.13) of Hild Van Bac'el (031314.20.3 6) (jaf.)

Vliegende Sint

Dorpsraad MEERL.E - Dat hel gedoe met ons gemeenteplein stof voor gesprek zal leveren voor de volgende algemene vergadering van de dorpsraad staat buiten kijf. Daarnaast staat er nog wat op het programma. Het college komt toelichting geven over wat ze voor Meerle in petto hebben, waar ze mee bezig zijn, wat er gedaan werd aan de 7aken die door de inwoners van Meerle dc voorbije dorpsraden gevraagd werd. Wie het graag rechtstreeks uit de mond van de bewindvoerders hoort, wordt op maandag 14 januari om 20 uur in dc parochiezaal verwacht. Het bestuur van de dorpsraad heeft alvast opnieu'a de grote zaal vastgelegd. Onze beleidsmakers trekken tijd uit om te luiteren naar de verzuchtingen van de Meerlenaar. we kunnen het ons dus niet veroorloven hen daar alleen te laten zitten. Er bij zijn is dc boodschap. (jaf) MEERLE - Het

Naast de 12 landen van de Europese Unie die vanaf 2002 de euro als officiële munt hebben, is er nog een 1 3de land. nI. Kosovo. Dit land behoort niet tot de Europese Unie maar heeft nu als officiële munt de Duitse Mark. Vandaar dat Kosovo ook vanaf2002 de euro als munt zal gebruiken.

zij/t ook drukke tijden t'oor de Sint. Op enkele dagen tijd moet hij zowat overal tegelijk zijn. Daarvoor moet zich snel kunnen verplaatsen. Zijn trouwe schimmel kan liet tempo van de mode,'ne tijd nog moeilijk volgen, zodat desi/it noodgedwongen naar andere, snelle transportinethodes is overge.vchakeld. Om naar het grote/eest te komen, dat heel het dorp voor hem georganiseerd had, had de goedheilige man ze//s een helikopter gecharterd, kwestie van niet in de file te zitten. Helaas kwam de mist spelbreker spelen. Ondanks zijn goede relaties itiet de weermaker hierboven, was die Oost zo hardnekkig dat cle helikopter aan de grond moest blijven. Gelukkig kon de sint op ande,' snel vervoer rekenen. in ee/t open Porsche kwam cle Sint , met eiuge vertraging, uiteindelijk in Meei'le aan. Met zo 'n wagen kan je ook vliegen, alleen ii'at lager dan itiet een helikoptei'. (ja/)

39


MEERSEL-DREEF

Natuurwandeling langs de Mark

Jeugdploeg kampioen

\IEERSEL DREEF [svce belangrijke natuurerenigingen sloegen de handen in elkaar en fuioneerden tot één vereniging: "Natuurpunt". Zo trachten Natuurreservaten vzw en dc Wielewaal hun krachten te bundelen. Ook de plaatselijke afdelingen werken nu samen, in l-Ioogstratcn organiseren ze allerlei activiteiten zoals natuurcursussen, wandelingen, vogelobservaties, kampen, beheerswerken enz. Elke maand organiseren ze een wandeling in de Hoogstraatse of kijkevorselse omgeving. In februari is dit een wandeling in de MarvaI Iei in de om/'evinp van Mrrrsel-Dru'ef. 11 bent zondag 3 februari welkoiii oiii 9u aan de paikiuig van de paters op de Dreef. (tv) -

— Ee

n v oe lbalploeg, i.s 005 1/01/) niet rij!1. .IELRSL'L-DRLEF, (, ILI)I/? ei! Si /?IJBLEK beu ii nrc/t er o/nLc 101 d'a/i/. S onnnige nsluiten ÉIÉIII bij 5/t t r/t'oI leer. /iiUUii/c meeste

Di'ee/se jeugd v oetbalt bil "es!,? eeii afÂo,ïini.t lum 1/t s/uizi,?: "Ga/Jc i Lii Sli-ijbee k Ten Aumi al Dc b-jaricrn. spc leo bij hei GEIJ EI leani. 1 'o i' van de nri.t /?i oei/a1/ert/es cn Intn btc'e/c ole! s zi/n i uw leer.sel-flrec t. 1/un plot c you uit /o.onpeiiiie mci 64 ",

ecn iieds truc! It spcit ii. 1 000€ er jc ei dc ee/en!, sc oorden ze 21 6 doelnintt ii tn fit ten ze vie, 'las 16 maal u/t hal in t i ic II lot'! tra)j?en. \ ie? mis.' / )at b looft 110t voor de toe/om? sl i'aii (ie via.' Op de foto van loi/,.s naar i'e '/1/s, bui en s It rij. / : ,h ten .Ia;,s s en, 1 'en/te i'en, onc/er.s te rij. / : Frits ian 1 cr1. 2 Sam Muesen samen met hun 3 heic'lc'ii/er.s Johan t 'ei/in 'en en 1- oor Juin,v,veu t'n /111;! 5 \'ederl, iiids e /)iOeL'i/iaal/c '5. t 1 uii.s doel1i1117 (ei? 1

10)1/ .

en $ doelpuiit '0

rieiidsc /ia/'p li/Ite v'ecl.strijc/en

-

Slechts 1,4% van het financieel vermogen van de particulieren moet daadwerkelijk in Euro worden omgewisseld, want 98,6% is belegd in banktegoeden en effecten die automatisch worden omgerekend.

(t iei?, 1/tel /i0

en lor000ien ook hij

Voor meer regionaal nieuws

www.flapuit.be

,/aiis sc/l. Ii)

%R~\1WaN, -L\ Grote collectie bchangpapicr

GRATIS 2 HOOFDKUSSENS

-

(ter waarde van 1 800 Befs)

bij aankoop van een donzen dekbed van 2m40 op 2m/2m20 (1 hoofdkussen bij een 1 persoonsdekbed)

Interieurarchitecte: Katrien Doms

i1 oongarnerit,9: 9,

Alle maten hoeslakens, ook extra qroot tot 2 m op 2.0 m -

B.VB.A.

i ri'TiTr1, Oocl

natuurlijk & synthetisch 40

& Fax 03131448 In 246


MEERLE

Gemeenteplein in puin

Paprika uit Afrika

\IEERL.E - Dat we er drie maanden na elkaar een ;tulLje o' er touden piei i, lLiddii c eei lijk ee ,ee,il niet ied acht.1 le! aas, ons eineente plein lit er hij cii liii hjki erop (laT dat niet up an, twee, drie zal i eranderen. Misligt het plein hij hei VCrSCh1 . 111C11 \an dit nummer wel dicht en is het mogelijk tijdelijk bruikbaar, mooi zal en kan het tegen de kerstdaeen niet zijn. De aannemer heeft er werkelijk een zootje an gemaakt. Kabels overgetrokken. rioleringen kapot, bomen onhertehbaar beschadigd. Het nieuwe plein trekt niet meer op wat op het plan stond, sommige parkeervakken zijn nauwelijks anderhal c meter breed. Ondertussen duren de werken al drie maanden en is de afwerking nog niet in zicht. Door de vertraging Lijii iiiik de aanplantingen niet kunnen gebeuren De houwheer, het gemeentebestuur, is uiteraard allesbehalve opgetogen o er liet \\ erk van de aannemer. Volgens schepen van openbare werken Jos Martens was deze helemaal niet bekwaam om dergelijk werk uit te voeren, hij twijfelt zelfs of hij plannen kan lezen. 'Hel is mij een raadsel hoe dergelijke aannemers aan hun crkennnigen raken", liet gemeentebestuur beraadt zich over de te nemen maatregelen. De aannemer afdanken en een andere aanstellen om liet werk af te maken kan niet, daarvoor is eerst een vonnis van de rechtbank nodig. Het heeft er ondertussen wel alle schijn naar dat het tot een rechtsgeding zal komen, liet gemeentebestuur is inimers niet van plan te betalen voor liet geleverde werk. Ondertussen blijk en we in Meerle mei een bouwwerf van een parking zitten. De traagheid van de gerechtelijke molens kennende, zit liet er dik in dat dit nog enige tijd zo zal blijven. Veel groen zullen we ni de lente rond ons genieentepleiii nog niet vinden. (jaf

SÖET CO$POTER 'COMPUTERS /SOFFWARE - KTXRI.1JBU_kiR\

AW tt J t ! 0, 1 W't'i DF! Aff 11 EERLE - Ds'.c i'aaigeîooide (loo/es en liereii lieten /icgiii ilecenilie,' on:epaiochic.:'aal een paar keren helemaal tol/open. 1-let ?vljeel.s' Parlement bracht bil die gelegenheid Pa1n'ika tilt .-iti'ila nice. Dc claunc:igc'n hebben er inn ge.vinii/d. (lat)

Co en Sax MEERLE - Het weekend \ Liii 26 en 27januari worden alle muziekhiehliebbers in de parochiezaal verwacht voor een stemmig sviterconeert van de fhnfare St.-Cecilia. Onder leiding van dirigent Patrick Geerts zal onze fanhire ti vergasten op een stemmig concert, waarin heel wat muziekstukken die u bekend in de oren zullen klniken. De fanfare (Co) wordt bijgestaan door een soliste op saxofoon (Sax), Katrien Outier.

Ook de jongeren-ni-opleiding geven een staaltje vaii hun kunnen. Redenen te over om te gaan kijken en luisteren. Op zaterdag 26januari om 20 uur ofop zondag 27 januari om 15 uur. De inkom is gratis en er wordt een gelegenheidstombola gehouden niet mooie prijzen. De t'anfare verwacht veel volk. Zet de TV af en de fanfare aan! (ep)

Netwerkservers, Mail- en Iriternetoplossingen . Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC - toestellen • GSM en FAX-data oplossingen

S

Boekhoud- en fakturatiesoftware

BRI LJANT® SOFTWARE 1W \IV y

TOSHIBA

1 0

RESELLER PARTNER

-if'mobistar

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.8774 OPEN; Ma 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 cÇ 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail.• infosoftcomputer.be htfp.'//www.softcompufer. be nu


De Steentijd duurt langer

Flint&Stones nog toegankelijk in januari De ardie loitscite teiitootistelltitg in het Stedelijk nitiseunt is titel otigemerkt voorbij uegaan. Zon ei itt 1 loogsirateii als in de n ereld san de archeoloiiisehe musea hee0 de tentoonstelling voor ben eging geiorgd. De ten 1001 ste 11111 g s as vooral vernieuwend door de realist tse lie na npa k Ve tse uh ende gi ole musea u t binnen en buiten In id b rac h ten ccii beioc k aan dc ten toon ste liii g CU Lagen dat het goed n as. Een na mal van hen , til 1 en de telt toon st clii nu os e memen. te rn ii andere beslist en om liii n are hco 1 ogi 5e lie co II eet ie op een 7C II il e iii ani er te out In t ten. Dc onderha ri delinucti ,ijti nou 5 olop aati de iiatue. maar nu staal al ast dat liet •Museomt', een groot archeologisch park in Den 1-laag en het Milieu educatief centrum uit 1 md-ho en de ten loon stel h nu os critenien. Andere musea nimmett t coillaLt o} HILL Dok (laescn, dc uits oer•• . ._ -, --...v_ ' der van het diorama. om ook voor hen ccii opstelhmtg t •s - . . In bepaalde ties allen tzaat liet om immianti"LhL opdiiLhiLn I- Ln

-4

.1

. •.- -••

J

-

._

. .i'

..

L - /

.

ikk-

elucoloeische musea iii l3elsitc heelt dc opdraeht eeces en om

Museumzondagen De tetitoonstellitug in liet Stedelijk museum bracht 10.303 bezoekers naar Hoogstraten: 6.474 itidividucic bezoekers en 3.829 in klasverband. Op negen weken tijd brachteti 166 scholen. ofgroepeti leerlingeti, een bezoek aan de tcntootistellitigen en volgden een educatief doe-atelier. En, nog dagelijks zijn er nieuwe aanvragen. Daarom heeft het museum besloten om de tentoonstelling te verlengen voor scholen. verenigitigen en groepen of gezinnen. Alhoewel het museum normaal gesloteti is, blijven ze tot eind januari welkom. Datkan na afspraak op alle werkdagen en in liet weekend. Om de individuele bezoeker dc gelegenheid te geven om de tentoonstelling tiog te bezoeketu organiseert liet museum twee MUSEUMZONDAGEN. Op ZONDAG 13 en op ZONDAG 20 JANUARI staart de gidsen OM 14.00 UUR ter beschikking en kunuucn de geïnteresseerden aansluiten voor een rondleiding. Om praktische redetien vragen we om uw komst aan te melden op liet nummer 03 314 65 88.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Flapuit 1 u Voor meer regionaal nieuws

www.flapuit.be 42

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78


S po

H 'i HTi'

rf

Gebuurtenvoetbal

Vikings wint de cup... en 10 000 BEF voor het goede doel HOOGSTRATEN - Van een spannende bekercampagne gesproken! De afgelopen maanden werd in een onderlinge competitie met heen- en terugwedstriden een voorlopige stand opgemaakt, waarna de eerste twee van deze voorlopige rangschikking in ecn onderling duel zouden uitmaken wie Lik,1, dit jow bkei w na icicti kon noemen. Ook voor dc andere plaatsen rlinrto or flflft pespeeld te worden. FC Boskant en FC Statie speelden in hun partij een spannende wedstrijd, waarbij de Statie na een ver afstandsschot van Danny Vermeeren de openingstreffer scoorde. De Boskantkecper gin g literhij 7eker niH vrijuit Hi'l diiiird tot w'r in de tweede helft vooraleer de Statie met een geruststellend tweede doelpunt van Gert Hurkmans uiteindelijk de vijfde plaats in beslag kon nemen Voor de derde en vierde plaats diende de Westhoek op verplaatsing naar Gelmelboys 1. Mogelijk omwille van de gemiste Onaleplaats dienden nogal wat spelers van dc Westhoek verstek te laten gaan, waardoor zij met slechts acht spelers de wedstrijd konden aanvangen. Tegen een goed op dreef zijnde Gelmelboys bleek dit een onmogelijke opdracht, en tijdens de rust stond de Westhock al met 4 - 0 tegen de feiten aan te kijken.Uiteindelijk werd dan besloten om deze ploeg tijdens de tweede helft te versterken met enkele spelers van de tegenpartij waardoor de einduitslag op 6 - 4 in het voordeel van Gelmelhoys eindigde. 1-loe dan ook een sterk seizoenseinde voor de Gelmelboys, die tijdens de competitie ongetwij feld van zich zullen laten horen. De Onale tussen uittredend titelhouder Boereneinde en het jonge geweld van de Vikings bracht alles wat we van een spannende wedstrijd mochten verwachten, tenzij doelpunten! Waar Boereneinde tijdens de eerste helft wel veldoverwicht kon inroepen, maar geen emstige kansen kon afdwingen, konden de Vikings tijdens de tweede helft liet evenwicht in het spel herstellen. Toch slaagden zij er niet in om keeper Luc Fockaert van Boereneinde te vcrschalkcn, 1 loe verdet cle wedati ijd '.oideidc, hoe behoudeoder er gespeeld werd, want heide ploegen voelden dat één tegendoelpunt wel CCIII voldoende /.uu kiiiiiitii zijii. Ook de vei ciigingen verliepen spannend, maar scoreloos, zodat strafschoppen in de vallende duisternis cle nieuwe bekerwinnaar zouden aanduiden. Was het de vermoeidheid. de spanning, er werden iiieei strafschoppen gemist dan raak getrapt. Na de eerste reeks van vijf slaagden heide ploegen er slechts tweemaal In de keeper Van de tegenpartij te verslaan. Wic nu zou missen, t iskeeidc naast le beker te pakken. Beide ploegen slaagden er echter in gelijke tred te houden tot en met de 2Oste penalty. Boereneinde miste de 2 Iste en het was Dominique De Prck. lijster \Tiking himselft die de Vikings hun eerste bekerzege bezorgde. Grote en terechte vreugde bij deze jonge ploeg die nu in de competitie zal moeten

bewijzen of ze ook een ganse competitie onder druk kunnen presteren.

Kom op tegen kanker Tijdens de daaropvolgende hekeruitreiking werd door liet Gehiiiirtenvoethal nnutr jaarlijkse gewoonte een cheque voor het goede doel overhandiFil, dit jaar aan Kom op tegen kanker. Maicel Verschueren. gangmaker in Hoogstraten van deLe actie, mocht de cheque in ontvangst nenien

Fair play FC Roskant kon de meeste sportieve punten. toegekend doorde scheidsrechters, verzamelen gedurende het voorbije seizoen, zodat de sporLivileitsbeker liet komende jaar in Minderhout, blijft. Ook hier was Boereneinde meer clan eervol tweede,

De 1 7/Jitgs .s eitoieii iiie! .s /tei/) cii

ti

n,iit en

meteen de bekci'.

Oproep

Wedstrijden

Het Gebuurtenvoetbal is nog steeds op zoek naar recreatieve voetbalploegen, die op zaterdagnamiddag mee willen spelen in een sportieve en kwalitatieve competitie, uit de fusiegemeente 1-1 oogstraten . Geïnteresseerde ploegen (jeugdverenigingen. jeugdclubs. KWB- of caféploegen...) mogen altijd contact opnemen met Fons Jacobs Witherenweg 19b 2322 Minderhout tel. 03 314 57 17; e-mail: fflns.jacflhs.ipi.be

Zaterdag 5 januari 15.00 Westhoek - Gelmelboys 1 13.30 Boskant - Boereneinde 15.00 Statie Vikings Zaterdag 12 januari 13.30 Statie Gelmelhoys 2 15.00 Gelmelbovs 1 - Boskant 15.00 Westhoek - Vikings Zaterdag 19 januari 13.30 Westhoek - Gelmelboys 2 15.00 Boereneinde - Gelmelboys 1 15.00 Boskant - Vikuigs Zaterdag 26januari 13.30 Gelmelboys 1 - Gelmelhoys 2 13.30 Boskant - Westhoek 15.00 l3oereneinde - Statie (Fons acohs/rcl

Attentie: FC De Statie-quiz: vrijdag 18 januari 2002 te 20 uur in zaal PAX te Hoogstraten. Ploegen bestaan uit minimum 4 en maximum 8 personen. Info: Fons Jacobs (zie hOVen) -

KBC

t,

.tiiÇ

t.

Je Ome! Jici Ilic/cIC

t/oeiJ .1

/

/ tm,

1

/I .sei:oen ud'c/lleit om

U1 •

t1/c

1/UIt

ii.,

,w/,i/ .'c

knopen en toch een mooi het/i'ag nt'g.vchenl1en. Go!, t/al is Gt.'huu,'tc,o'oeîliaf.' 43


SPORT

"De Arkduif" Minderhout

Van Quievrain tot Noyon met Francis Jansen Q uievrain oude duiven Algemeen kampioen: Francisiansen 2 eerste getekenden: Francis Jansen eerste getekende: Francis Jansen

Fr

- -

Quievrain jaarse duiven Algemeen kampioen: Louis Van Bergen 2 eerste getekcnden: Louis Van Bergen eerste getekende: Lows Van Bergen Quievrain jonge duiven Algemeen kampioen: Gustaaf 1-Iendriekx 2 eerste getekenden: Gustaaf Hendrickx eerste getekende: Karel Aerts Nakampioeiischap Quievrain Algemeen kampioen: Petrus Brosens 2 eerste getekenden: Gino Geets eerste getekende: Gino Geets Algemeen kampioen Quievrain: Francis Jansen Noyon oude duiven Algemeen kampioen: Adriaan Snocys 2 eerste getekenden: Karel Aerts eerste getekende: Franeis Jansen Noyon jaarse duiven Algemeen kampioen: August Michiels 2 eerste getekenden: Adriaan Snoeys eerste getekende: Adriaan Snoeys Noyon jonge duien Algemeen kampioen: Louis en Gust Schrijvers 2 eerste getekenden: Francis Jansen eerste getekende: Ginol Geets Algemeen kampioen Noyon: August Michiels Algemeen kampioen Quie ram + Noyon: Francis Jansen

Eg

1 lor. (boven) Karel ,4c'rt.s, Gustaaf Hendriclev, Francis Jansen, Louis Jan Bergen. -liigiist lichf eis (onder) Peiruv Broseiis, Gust Schrif vers, Gino Geets

Een gezonde geest in een gezond lichaam l-IOOGSTRATEN - Een groot aantal jongeren, na een hele dag op de schoolbanken doorgebracht te hebben, presteren in de avonduren nog een respectabel aantal Lituren: schoolwerk, computer, TV... Liehaamsbeweging hebben 7ij broodnodig en gelukkig worden er faciliteiten aangeboden in sportclubs allerhande. Degenen die nu niet geroepen zijn om te voetballen. volleyballen, gevechtsportcn. fietsen, turnen.., hebben nog andere mogelijkheden om een frisse neus te halen en alle muizenissen uit hun hoofd te vel -jagen doorbijvoorbeeld atletiek te beoefenen! AVN (Atletiek Vereniging Noorderkempen), werkzaam in Hoogstraten, heeft deze nood duidelijk aangevoeld. Heel wat volwassenen en jongeren zijn daar reeds bij aangesloten en oefenen onder leiding elke donderdag. Ook de jongsten onder de jongeren krijgen de gelegenheid om van atletiek te proeven en daarin worden zij al enkele jaren begeleid door een paar enthousiaste mensen uit het bestuur. Denk nu niet jongelui, dat is niets voor mij Op een creatieve manier bezig zijn, zonder direct echt aan competitie te denken (kan erbij komen natuurlijk), moet toch heel verrijkend zijn'. oorde totale mens, niet alleen je lichaam heeft er baat bij maar vergeet vooral je geest niet! Alle inlichtingen i.v.m. dit educatief initiatief kan je bekomen bi1 Jan Vlaminckx, Moerstraat3テク, 2320 l-loogstraten. tel. 03 314 69 13.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford coneessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' ttii'iv.geudens.he

44

JIツサ

Rit Van Aert (hot -eo liuik.$) en Jan 1 'ei -nieiren (rechts) ont/ernien :icli over deze jolige sporters, staan hen 1oct raad en daad hij en 'o'iテ重en hen stilaan in, in de geheimen van de atletiek


SPORT

Minderhout VY en het kaartenfestival Ongetwijfeld een lastige reeks waarin MVV dit seizoen verzeild geraakt is en waarvan de meeste teams aan mekaar gewaagd zij ii. De kopplocgen verliezen regelniatig van hun pluimen en in de onderste regionen zit men zeker ook niet te slapen, zodat hei v oortdurend op je tellen passen is om niet in een lastig parket terecht te konien. Zo is het ook met MVV, de puntenoogsi is hel eman liii ei SI echt niaa r ;in ccn 'i'h t k 1 not' mei de onderste geklasseerde ploegen is er vooralsnog geen sprake. Wel oppassen oor onnodige sehorsingen tengevolge van geel en rood .ss aitt die kunnen ss eI zs aar doorwegen in dl' cindhalans.

Minderhout VV

Berendrecht 3

-

-

0

De zv akste ploeg uit de reeks, zeker wat het aantal s erzamelde punten betreft, en daarom ook een terechte rode lantaarndragcr. lIet ss erd dan ook een partij mei een minimum aan spankracht en bij het openingsdoelpunt staken de bezoekers zelfs een gul handje toe. Nog voor de rust verdubbelde MVV de score langs (iino Vermeiren en toen RoeI 1-lermans nummer drie binnenprikte was de koos voor de bezoekers volledig af.

Mincterhout VV

-

Zandvliet 2

-

-

Minderhout

VV 1

Miiiderhout VV

-

Exc.Essen 1

-

-

r _110~ —

2

4

,'.itn zulk ecn af'traffliïg bul t iciti.l u ij ijuid zeker niet gedacht. want MVV toonde zich heleniaal nieL de niindere En doelpaal én doelman hielden het bezoekende doel vrij van as en .1 oeh kloiiimen de gasten op voorsprong niaat nog oor de rust kon alles herbeginnen na de geltjkmakervan Kurt Van Den Langenbergh. MVV verliet uiterst gemotiveerd de kleedkawant een mer voor de tss eede speelhe 10 driepunter lag binnen de mogelijkheden.Een penalt ks ani roet in liet eten gooien. Protest! Drie MVV'ers werden geel en rood onder de netis geschoven en meteen wandelen gestuurd. Een opdolter van jess eIste en tegen acht tegenstrevers was liet voor Essen een koud kunstje om verder uit te lopen en de thuisploeg een serieuze metitale tik te bezorgen. (LzuIoK/rc/) .

Roei fje,i;,co cletensic

S

L'L'// ia.S!c'

u'uai'de in de MVV-

Zondag 13 januari

14.30 KFC Meer— Minderhout VV Zondag 20 januari

Wedstrij den

1

Tweede thuisoverwtnning op rij! Zands liet toonde zich wel het vinnigste geheel bij de start op het zware, moeilijk te bespelen veld. Een foutje in de thutsverdediging werd genadeloos afitestrafi, maar Kurt Van Den Langenbergh bracht de stand terug in evenwicht. Tom Van Den Broeck zorgde s oor de overwinn ingstre Ter door een vrijsehop rechtstreeks binnen te knallen. In de slotfase werd thutsspeler Ciorrenians nog uitgesloten en met tien werd het nog flink ii ttk ijken om de 111 1L bi nuei isI iuis te houden,

's Gravenwezel

Ruststand: 0 0! Al vlug kwamen de gasten op achterstand na een vrije trap. maar die ss erd vlug ongedaan gemaakt door een hoekschop van Ed Smolderen niet daarbij een blunder san dc lokale kecpei. Daartitee lag de eindstand vast.

14.30 Minderhout VV Kaart Zondag 27 januari

Zondag 6 januari

14.30 Minderhout VV

-

St-job

14.30 Sehilde SK

-

Nlinderhoni V\

M7M ff, wi

1

Een pinit op \ erplaatsing. iedereen had er voor svi 1 len tekenen, achteraf bezien had er niissehien ss ei iets meer ingezeten. De gasiheren vertrokken liet gevaarl jkst en er was een attente doelman nodig om het gevaar te bezweren. Stiljan get aakte !vlVV OP toetental in ook de thuisdoelnian mocht zijn kwaliteiten hesvijzen.

FDrc F

I

UW BESTE KEUZE VOOR LËUKL EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al 11H' fbto 'S tifgewerkt ii, eigen Prof: J'ideolabo Ook uw A.P.S. filmen 1 UUR SER VICE -

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

45


SPORT

Vijf voor twaalf voor Hoogstraten VY Met de rode lantaarn in de kerstboom en \'ier nederlagen op rij - Wevelgein, Maldegem, Turnhout, Hamme - en misschien ook nog Oostende, valt het niet mee om de toekomst door een roze bril te bekijken. l-IVV staat virtucel 6 punten achter de derde laatste. Indien echter de straf door het bondsparket opgelegd aan Schoten in beroep wordt bevestigd, komen

KFC Meer beleeft een sterkere periode We starten vanzelfsprekend met onze allerbeste wensen voor 2002. namens iedereen bij de KFC Meer. Na de twee tutzeges bij Sint Job en Berendrecht zette Meer de reeks driepunters verder. Thuis tegen Kaart (IS nov) werd er verdiend met 2 0 gewonnen, via goals van Pieter Voeten en Wim Vermeiren, allebei gescoord in de eerste helft. Een onmondig Kaart, niet de 45-jarige exinternational Danny Veyt in de rangen. viel te zwak uit om de thuisploeg nog te bedreigen. Verdere kansen bleven onbenut, zodat de derde zege op rij een feit was.

KFC Meer bevees met onder meer een goede doelman Kurt Verhoeven, een secure verdediging, en een sterke Sjoerd de Jong op liet middenveld zijn plaats in derde provinciale meer dan waard te zijn. De heenronde werd mooi afgesloten niet een gedeelde vijfde plaats, niet maar 15 goals tegen, en 19 voor, waarvan Jan Koyen er S maakte. Hiermee is hij voorlopig topscorer.

Eén week later werd de positieve lijn verder gezet. Bij S.K, Scliilde scoorde Corné de Kok, op aangeven van Jan Koyen, na 30' de 0 nadat een attente doelmaIi Kurt Verhoeven een paar maal gepast had ingegrepen, daarbij gesteund door een sterke verdediging. De meeste kansen na rust waren voor Schiilde, maar verhaal protest van de thuisspelers leidde tot 1 rode en a gele kaarten voor deze ploeg, die niede daardoor de kansen miste oni tegen te scoren. Ref Geert Joris was die dag zeker geen thuisfluiter, en een ietwat gevleide 0 - 1 zege bracht alweer de drie punten op voor Meer. Deze 12 op 12 werd geen 15 op 15, want in de thuismatch tegen Olympic Essen (1 dec) toonde de KFC te weinig inzet oni de stug spelende bezoekers te verontrusten. Bij een uitbraak scoorde Boeken verrassend de 0-1 (31'). en dat was de eerste Meerse tegengoal iii 406 minuten, een record in derde A.

Paii

1,.. /

..:'

der /0/fr' /0/11'!'. o ciii een heel .uiderc snuatie terecht. De beheerraad van 1 lV\' ontsloeg ir.iiner Hantson en ging op zoek naar 1cm and die ondanks de slechte vooruiiiiehien er alles aan zal doen oni de rood 01e t rein \ eer op de rails te krijgen. De nieuo e trainer is Inc Maes, die een indrukwekkend palmares kan voorleggen, in Turnhout woont en vijf seizoenen aan de slag was in tweede klusse bij FC Turnhout en Verbroedering Geel. Zijn komst valt samen Iliet de terugkeer van Schoenmakers en Palmers, die hopelijk de kentering gaan brengen. Op dit ogenblik zijn er nog 48 punten te winnen of te verliezen. Iedereen die een beetje met voetbal begaan is, kan voor zichzelf uitmaken hoeveel we er daarvan moeten veroveren. Het zal knokken worden en de roodwitten zullen ervoor gaan. Floe het afloopt zullen we vermoedelijk op het einde van januari weten, immers als de kloof nog groter wordt, kunnen we derde klasse na 16 seizoenen vergeten en dat zou toch Jamnier zijn. (JoJe)

Programma Zaterdag 29 december 20.00 Hoogstraten VV - Wezel Sport (vriendsch.) Zaterdag S januari 20.00 1 loogstraten VV - Kortrijk Vrijdag 11januari 19.00 Torhout - Hoogstraten VV Zaterdag 19 januari 20.00 Hoogstraten VV - Olen Zondag 27 januari 15.00 Schoten - Floogstraten VV 46

In de 42' kon Jan Koyen tegenscoren, maar het KFC-offensief na rust bracht de verhoopte tweede treffer niet. Teveel diepteballen, te weinig agressiviteit in de duels, en een misverstand in de achterste lijn leidden zelt's tot de 1 - 2, twaalf minuten voor tijd. Olympie was zeker niet sterker. niaar deze zege was hun verdienste. Jef Deroover leidde de match perfect.

Jan Koven op dit ogenblik de topsch otter hij KFC Meer

Ook bij Horendonk werd er gewonnen (9 dec). Al na een dik halfuur was liet 0 —4, door goals van Paul Rombouts, Wim Vermeiren. Dirk Boeren, en Jan Koyen. Na de rust was Horendonk 20 minuten lang de betere ploeg, niaar de KFC-verdedigers en -doelman bewezen waarom er nog niaar 4 goals werden geïncasseerd in 8 uitwedstrijden. Jan Koyen en Paul Rombouts zetten de vijfde en zesde goal nog op het bord, en zo was deze 0-6 alweer goed voor drie plinten.

Het programma van januari 2002. gekruid met enkele stevige derby's: Zondag 6 januari 14.30 KFC Meerle - KFC Meer Zondag 13 januari 14.30 KFC Meer— Minderhout VV Zondag 20 januari 14.30 Zandvliet Sport - KFC Meer Zondag 27 januari 14.30 KFC Meer - 's Gravenwezel

Tot cle volgende 'Maan cl ''. (Tonnv Priem) www. kfcm eer. be

Veldtoertocht Wielertoeristen Hoogstraatse Wielertoeristen "

fl

HOOGSTRATEN —Reeds \'oorde elfde keerrichten de Hoostraatse Wielertoeristen, in samenwerking met de Sportraad en de Vlaarnse Wielrijdersbond, hun veldtoertocht in. Op zondag 3 februari kan u tussen 8.30 uur en 10 uur vertrekken vanuit het Klein Sennnarie (Vrijheid 234). Het parkoers van ofwel 30 kni ofwel 40 kni voert ti door de mooie natuurgebieden en bossen in en rond Hoogstraten. met onder meer liet Mariaveld, Heerle, Hal en Wortel Kolonie. Hal t'weg de omloop is er een bevoorrading voorzien. Na afloop is er legenheid om te douchen en kan men de fiets laten afspuiten. eelnemen kost 2,50 EER (VWB-leden betalen 2 EER).

K

Voor meer informatie : Ronny Aerts, tel. 03 311 7134 Louis Adams, tel. 033144202 JefGeerts, tel. 0331456 14 of e-mail hwt@mail.be (Lv S)


SPORT

KFC Meerle

WTC Valencia Wielercrosstweedaagse

KFC Meer-s Gravenwezel. De bezoekers startten zeer snel en dat viel snel te merken aan de stand. Nog voor de rust stond Meerle 3 doelpunten achter. Na de pauze kwam Meerle een woordje meer meespreken. Verbreuken kon een voorzet van Jespers binnenschieten en aldus milderen tot 1-3. Dirk Van Bavel knalde de mogelijke aansluitingstreffer tegen de deklat en daarmee was dc wedstrijd gespeeld. De bezoekers deden er de laatste minuten nog een goaltje bij. Eindstand 1-4. De match op Exeelsior Essen had op zaterdagavond plaats. Meerle kwam verzwakt aan de aftrap, de gebroeders Mertens en Pins waren gekwetst. Jespers en Van Bavel geel geschorst. Maar beide ploegen gingen er voor en speelden een prachtige wedstrijd. Bij Meerle moest Van Dijnzen echter naar de kant met een rode kaart, maar even later kreeg ook een speler van Essen rood, zodat beide ploegen weer met evenveel spelers op het plein stonden. ûeide kaarten svaren totaal onverdiend. Na een felle wedstrijd leek de brilstand een billijke puntendeling aan te kondigen. Net voor het einde scoorde Essen nog na een hoekschop en zo moest Meerle zonder punteii naar huis. Meerle-Heibos was dan weer een partij waar weinig aan te beleven viel. Beide ploegen kregen wel kansen, maar geen enkele werd benut. Tenminste tot in cle slotminuut. Toen lukte het Wilfried Pauwels de 1-0 aan te tekenen. Men dacht dcii de punten binnen waren, maar dat was te vroeg gejuicht. In de toegevoegde tijd kon Heibos vanuit een duidelijke buitenspelpositie nog gelijkmaken. Een zwakke prestatie van het trio in het zwart. Meerle voelde zicht terecht bestolen. Op zondag 16 december kwam Ekeren, de leider in de reeks, op bezoek aan de Chaamseweg. Meerle was niet onder de indruk en kwam meteen sterk opzetten. Na 8 minuten kwam het dan ook op voorsprong dank zij een knap schot van Barry Jespers. Op slag vin rust maakte Ekeren de stand gelijk. Na de pauze was KFC sveer aan beurt. In de 72 minuut zette Pauwels met een kanjer van een schot de stand op 2-1 Zeven minuten later werkte Verbreuken een prachtige voorzet van Van Bavel tegen de Ekerse netten. In de 8 l minuut kreeg Meerle een strafschop, die door Van Dijnzen feilloos werd omgezet. Eindstand 4-1. Een deugddoende overwinning. Aan alle lezers een zalig kerstficest en een pret1 1a de svintertop eaan ssv weer sterk tegenaan.

Bart Laurijssen bij de mountainbikers MEER - Heel wat volk, zowel deelnemers als toeschouwers, in en rond De Mosten s-oor deze mountainbike- en eyclocross voorbehouden voor wielertoeristen in een organisatie van WTC Valencia. Dat er hard gekookt werd voor de zege staat buiten ki1f en dat deze zogenaamde svielertoeristen een stukje kunnen fietsen in veld en bos heeft elke toeschouwer met zijn eigen ogen kunnen aanschouwen. Bij de mountainhikers werd Bart Laurijssen uit Rijkevorsel de primus. In de reeks +45-jarigen finishte Chris Geerts (Minderhout) als tweede en behoudt daarmee zijn leidersplaats in het n'erlmatiohc'idscriteniim hij do -s3-]arioei1 s: 'ri 11, 11) cl' A nl i't 1 ciii rvscon Miii (iOrh 0111) ook zijn leidersplaats door knap als vierde door het lint te gaan. (rel)

Ecn g/oiic/drc'ncic' Bart Lallrij.sse/i.

Superprestige Karcher Par-Ky Cup

Erwin Vervecken snelste in finale HOOGSTRATEN - 1-let kruim van de internationale s-eldritwereld tekende present in De Mosten voor deze Sde proef tellend voor de Superprestige,een regelmatigheidseriterium bestaande uit 8 belangrijke wedstrijden. Ëen massa volk svas getuige van een spannende strijd tussen de toptenoren die op dit droge circuit een hels tempo forceerden en mekaar voortdurend in 't vizier hadden. Peter Van Santvliet miste de eerste bocht en mocht al vroeg een kruis zetten over een dichte ereplaats. Een kopgroep van tien renners vormde zich en Berden. Nys, Vvellens, Daelmans, Vervecken. De Clercq, Van Thourenhout, Vannoppen, De Knegt en Groenendaal bleven rondenlang samen zonder mekaar ook maar een duimbreed toe te geven. Mario De Clereq stak eventles de neus aan het venster, maar liet was vooral een sterke Sven Nys die de kopgroep trachtte uit te clunnen. Bart Wellens werd daar het eerste slachtoffer van en de man uit Vorselaar had daar achteraf zijn verklaring voor: "Geen teelingniet cle grond!" in de ze\-ende ronde jumpte Nys opnieuw- met Groenendaal m liet achterwiel. Verveeken kwam terug en de rest haakte voorlopig af. Opnieuw een droge demarrage van Nys. Groenendaal viel en kende materiaalpech, hij de achtervolgers reed Arne Daclmans lek na een beresterke wedstrijd. In de finaleronde kwrni Declercq terug bij de leiders en zij bleven samen tot op de meet. In een spannende eindspurt won Erwin Vers eeken. de wereldkampioen, tenslotte liet pleit. Promotie s-oor dc cyclocross en een piekfljne organisatie! cxnCNER

KARCHER

MR KY?

P.S. t-let onderschrift hij de foto van de B-reserven van KFC-Meerle in vorige Maand was door de zetcluivcl voor het grootste stuk opgegeten. Dacii dooi weten de lezeis nog niet dat de Breserven hun spiksplinternieuwe coachjassen en voetbaltassen kregen van hun vrijgevige sponsors Voegwerken Jan Van Boxel en Aluminium en PVC-werken Dirk Van Boxel. Het ss ezc hierbij rechtgezet. Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 14.30 uur, tenzij anders vermeld): zondag 6.1.2002 - KI'C Mecile - Meci zondag 13.1.2002— Kaart - KFC Meerle zondag 20.1.2002 - KFC Meerle - Schilde zondag 27.1.2002 — 01. Essen - KFC Meerle

11/ elke i/ir/C/IIL'I Brit c'ic'Sc/iiiOi Clrciccj (2cic'). i is/s' /dika/n/)ioc?J? Erom neercie Seen Nvs (3de).

idn cl/OO/)it. i-.l.ii.r.

ï-e/'t'ec'ke,i (Iste),

47


SPORT

Tennis leeft in Hoogstraten (4) Zoals beloofd vind je hier een exclusief interview dat Dc Hoogstraatse Maand heeft weten te versieren met de twee beste tennissers van Hoogstraten. Als voorwaarden bij de selectie hadden we vooropgesteld dat beiden uiteraard in Hoogstraten woonachtig moeten zijn én lid van een van de drie Hoogstraatse tennisclubs. Na een lange screening zijn uit de 900 (negenhonderd) kandidaten volgende twee spelers overgebleven: Marie-Laure Koyen en Thijs Schrauwen. Beiden kregen, wel afzonderlijk, dezelfde vragen voorgeschoteld.

Marie-Laure Koyen 21 jaar, huidig klassement: B-2/6, studente handelsingenieur aan de UFSIA (Antwerpen). DHM: Waar droomde je als kind van? Om later iets met dieren te kunnen gaan doen (dierenarts, ...) omdat ik dol op dieren was, vooral paarden. Bij tennis WOLi ik zo hoog mogelijk eindigen. DH l: Waarom deze richting? Mijn voorkeur ging in eerste instantie uit naar dierengeneeskunde maar ik had serieuze bedenkingen hij al het bloed dat daar aan te pas kwam. Na een gesprek met een bevriende dierenarts heb ik er dan ook vanaf gezien. Ik ben dan op zoek gegaan naar een gevarieerde studierichting en zo ben ik bij de opleiding van handelsingenieLir gekomen. F-lier krijgt men vakken zoals biologie (toch nog een verwantschap met mijn dieren), chemie, recht en talen. Daar ik graag in het buitenland vertoef. sprak ook het internationale karakter me aan. Denk hij voor beeld aan het Erasmus-uilwisselingsprogi -amma met buitenlandse universiteiien. DHM: Een relatie? Sinds een klein jaar samen niet Sven De Vocht uit Schoten. DH\1: Wat is de aangenaamste herinnering uit je jeugdjaren? Toen ik op mij ii veertiendejaar Sportvrouv van Hoogstraten werd. Ik had dat jaar erg goed gespeeld en veel tornooien gewonnen. Een jaar later won ik het regelmatigheidscriterium georganiseerd door het dagblad Het Laatste Nieuws. Ook liet eerste tornooi dat ik gewonnen heb. Dat was op liet Diepvenneke in Vosselaar waar de finale alleen al 3,5 uur heeft geduurd. DHNI: Waarom tennis? Wij woonden vroeger naast notaris M ichoel. Die had een tennisterrein waar veel gespeeld werd (voorloper van de huidige l-loogstraatse TE'). Ook mijn ouders speelden tennis en waarschijnlijk heb ik hierdoor, op zesjarige leeftijd, zin gekregen om te gaan tennissen. Zij onden me toen nog te jong en pas op mijn tiende jaar heb ik mijn eerste tennisles gekregen. Mijn oudei-s hebben trouwens blijven benadrukken dat de school op de eerste plaats kwam zodat ik later op iets kon terugvallen. DHM: Waar tennis je momenteel? Bij de l-loogstraatse TC en TC 1-leiveld in St.Katelijne-Waver. Mijn keuze van club is altijd in functie van trainers en tennisniv eau geweest. Ik ben begonnen op H.T.C. waar ik les kreeg van Lies Leunen, vervolgens Eddv Straus en daarna Alex De Laet. Deze laatste gafook les op Forest 1 -Ii Is in Wommelgem. Ik ben dan naar daar verhuisd omwille van cle interclub en omdat ik hij Alex les kon blijven volgen. Hier

kreeg ik ook training van de V.T.V. (Vlaamse Tennis Vereniging). Na een jaartje competitie hij de Dageraad m Beerse ben ik terug naar Forest HilIs gegaan waar ik Domme Maes als trainer had. Een jaar voordien was ik via de Dageraad in contact gekomen met Alfonso Gonzalez. Samen met o.a. Tinne Van Weereld werden wip uitgekozen om bij hem te komen trainen, dus toen had ik ineens twee trainers. Domme stopte een paar jaar geleden met les geven. Momenteel train ik nog één uur per week in groep bij Alfonso. DHM: Hoogst behaald klassement? B-4/6. Heb ni al tweejaargeen competitie meer gespeeld omwille van de studies. Na twee jaar niet spelen zak je één klassement. DI-IM: Hoeveel uren per week speel je? Op dit moment slechts één uur per week omwille van mijn studies. In cle periode dat ik nog aan competitie deelnam. speelde ik in de winter liegen uur per week. Drie uur per week had ik privé-les en zes uur training hij de VTV waarvan nog eens drie uurtennisles en daarnaast nog drie uur conditietraining. In de zomer speelde ik quasi elke dag. Dat s as ofwel les, ofik nam deel aan een stage of ging vrij spelen met vriendinnen en vrienden. Per week nam ik ook nog eens deel aan twee tornooien. DUM: \\at voor soort speler ben je? Een ranvallend type. DUM: Wat is je sterkste punt? Niets uitgesproken. Misschien het inzicht en het aanpassingssermogen aan de tegenstander. Vroeger had ik een boekje waar ik kenmerken van mijn tegenstanders in bijhield. Als ik ze dan later terug tegenkwam wist ik al voor de opwarming waarop ik moest letten. De laatste jaren heb ik wel geleerd om op intuïtie te spelen en me niet meer constant aan te passen aan de tegenstander. DI-IM: En waai' ben je nice te pakken? Misschien niet geduldig genoeg. Ik wil altijd de rally afmaken. Ben ook nogal kwetsuurgevoelig.

IVlaj-je-Laure Koren De finale van liet criterium op mijn vijftiende jaar tegen Vicky Laghuwitz. Zij was een al iets oudere vrouw die ik dat jaar in elk tornooi ofwel in de halve finale ofin de finale was tegengekomen. Vicky had een ongelooflijke fysiek en bracht alle ballen terug. t-let waren altijd lange wedstrijden die zij meestal won. Tijclens de slotdag van liet criterium - waar enkel cle meest regelmatige spelers/speelsters aan mogen deelnemen - geraakte ik uiteindelijk in cle finale. Ik had me voorgenomen om haar van de baan te vegen wat ook nog lukte waardoor ik won niet 6-0 en 6-1. DHM: Wat zijn de verwachtingen voor volgend jaar? Terug \val tornooien gaan spelen. Ik wil op zijn rnmst mijn klassement behouden. Na mijn studies wil ik terug actiever gaan tennissen want ik had gi-aag geweten wat mijn limiet is. Heb al leen schrik dat mij ii leeftijd dan tegen zit. DUM: Nog andere hobby's? Momenteel enkel cle studentenvereniging (Al ES E(') waar ik een helpende hand toesteek. Vorig paar nog zeillessen gevolgd en de salsa ingeoefend. DUM: Waar droom je nog van? N Lii k ni i ncler tijd kan vrij maken voor tennis is deze droom wat weggevallen. Wil later graag in liet buitenland gaii werken maar cle band met familie en vrienden houdt me voorlopig nog tegen.

Dl-IM: Welke ondergrond prefereer je om op te spelen? Normaal gravel. maar het hangt sonis ook een beetje af van de tegenstander. Gravel is wel het eerlmjkste. .1e ziet de afdruk van de bal staan zodat heel wat onnodige discussies vermeden kunnen worden. DHM: Met welke racket speel je en sselke ballen verkies je? Mijn tennisracket is een Wilson 6.1 en hij de ballen gaat mijn voorkeur uit naar Wilson en Pro-Kennex (uiteraard ballen onder druk). DHM: Beste tornooiherinnering?

Legt men de hoeveelheid bankbiljetten die voor heel de eurozone wordt gedrukt, achter elkaar, dan geeft dat een slinger clie 46 keer rond de aarde kan. Legt mcii ze naast elkaar, dan is elke vierkante meter van heel Floogstraten bedekt. Op elkaar gestapeld bereiken we 6.000 keer de Eiffeltoren.


SPORT moesten. Ik ben begonnen met tennis samen met mijn broer Dries en enkele vrienden. DHM: \Vaar tennis je momenteel? Ik ben lid van TC De Vrijheid vanaf 1995. Ik hen begonnen op HTC als zeven jarige en ben na een paar jaar overgestapt naar TE' De Vrijheid. Voornamelijk omdat het dicht bij huis \\ as en mijn ouders daar ook speelden. DHM: Hoogst behaald klassement? 13-2/6. mijn huidig klassement. Ben dit jaar tot mijn eigen verwondering twee klassementen gestegen. Ik heb dit Jaar enkel interclub op TC' De Vrij heid gespeeld en het tornooi van TE' De Langenberg en dat van onze eigen elub. Dat is niet veel, maar meer gaat ook niet omdat ik sinds dit jaar in de A-kern van l-IVV ben opgenomen en voetbal prioriteit heeft

Th//s Schraut,'en

Thijs Schrauwen 18 jaar, huidig klassement: 13-26, student commun icati ebeheer aan de hogeschool Plantijn in Antwerpen. DI-IM: Waar droomde je als kind van? Om een beroemde voetballer te worden. Liefst bij Real Madrid. DHM: Waarom deze richting? Wil later graag iets in de reclamewereld doen Reclaniespotjes maken en uit\verken. DUM: Een relatie? Ik ben sinds t\\ee jaar gelukkig samen met Hanne Jespers uit Rijkevorsel. DHM: Wat is de aangenaamste herinnering uit je j eugdj aren? De sehoolreizen van het Klein Seminarie naar London en Parijs. Vooral omwille van de hechte vriendschap die daar is ontstaan met de klasgenoten. 1-let voelde meer aan als een reis met vrienden dan een schooluitstap. Dilij: %%aai'om tennis? Ik voetbalde al met mijn vrienden hij Iloogstraten.Waarom tennis'.' Ik zou het eigenlijk niet meer weten. Waarschijnlijk omdat ons ma en pa niet wisten waar we anders terecht

DHXI: Hoeveel uren per week speel je? In de winter speel ik nauwelijks omwille van de voetbal. De zin is er wel maar het is bijna niet te combineren. In de zomer, na de voetbalcompetitie, speel ik gemiddeld twee tot drie keer per week. Tot voor twee jaar volgde ik les bij Marcel Vlak, een uur per week. Ik speelde nog niet in de A-kern van HVV en in de zomer kon je me toen, samen met mijn broer Dries en Danny Verheyen, elke dag op het tennisveld terugvinden. DHM: Wat voor soort speler ben je? Vrij gevarieerd. Geen echte hase-liner of aan vallende speler.

DI-IM: Met welke racket speel je en welke ballen verkies je? Ik speel met een t'elrode Fischer Pro met tluorescerend handvat en snaren. Een erg coole racket . 13a 1 leo spelen geen rol zolang het maar hallen onder druk zijn en zeker geen Tretorn. DHM: Beste tornooiherinnering? De finale dit jaar op TE' De Langenberg in 1-leren 2, Zowel mijn tegenstander. Philippe Lannoy van Turnhout, als ik hadden een hele dag inteicI ub gespeeld en begonnen vrij vermoeid om 2t) uur aan de linale. Ik kwam 6-1 en 5-1 achter, vond mijn niotivatie terug en slaagde er nog in om met 1-6. 7-5 en 6-1 te winnen. DHM: Wat zijn de verwachtingen voor volgend jaar? Terug interclub gaan spelen. Ik hoop dat mijn kwetsuur zo snel mogelijk geneest. Daarnaast nog enkele tornooien om toch eens te proeven van 1-leren 1 DHM: Nog andere hobby's? Ja, ik hen vanaf 1995 lid van de KLJ in Hoogstraten. De voorbije twee jaar als leider van de —16 jarigen (13-16 jaar). Daarnaast voetbal ik dus ook nog bij Hoogstraten. Ik speel bij de Akern maar voorlopig meestal op het middenveld bij de reserven. DHM: Waar droom je nog van? Om ooit nog eens te spelen hij een ploeg in 3 nationale of hoger. Zowel bij voetbal als bij tennis wil ik weten waar mijn limiet li g t.

DHM: \Vat is je sterkste punt? [/et ontleden van de tegenstander en dan zijn zwakke punteil uitbuiten. 01' ik moet me kiplekker voelen zodat ik hem van de baan kan spelen (lacht dit al direct u'eg),

DHM: En waar ben je mee te pakken? Service Veruit mijn zwakste pinit DHM: Welke ondergrond prefereer je om op te Sl)elen? Gravel! Hier kan je tenminste lekker op schuiven. Zeker geen hardcourt.

49


g lidenie v e n Wi.l iii ii [cl &1 111:11 L'Â'& Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03/314.49.03, email: franssnijderstiscalinet.be

1

Schieting op zes meter

Kleine kruisboog kampioenen 2001

,IIDERHOUT - Ër lieten zich 184 schutters inschrijven om dccl te ueiiiett aan de twecdc \vinterschieting van dit seizoen. En weer was, net zoals te Wortel, Adri Vermeiren uit Nicerle de enige schutter die het maximum der punten behaalde. Adri dLts op een eerste plaats in de uitslag met 100 op 100gevolgd door André Bols uit Wortel en Mil Utjsbregts uit Meerle. beiden met 99 iuitten. 1-lans Van Hasselt uit Loenhout. Gery Dockx en lan Ronibouts uit Meer. Hans Joosen en Lex Jansen uit Miiidciliout cii tenslotte twee sdiuttcrs uit Castelré, Bart Geerts en Johan Eelen, sloten afop 98 punten. Zij werden gevolgd door 22 schutters met 97 punten voor 21 met 96 itii Lei De ploegenstand van deze schieting was als volgt: Meerle op een eerste plaats met 587 punten voor Castelré en Minderhout met 584. Meer behaalde 58 1 punten voor Wortel met 579, Loenhout 577 en Hoogstraten met 575 psniteil. ,

J-fOOGSTR,-1 TEN - Zatc'rdat.t / december, atsluitctt inn liet sei:oeii

/111'i

de kleine

kruisboog. De Sint-Jorisgilde uit Hoogstraten 'was gastheer. Na cle maaltijd kon liet bestuur os'eîgaan tot cle huldiging san de t'erdienstelike schutters. Talrijk staren zij die een ereprijs in ontvangst mochten nemen. De kampioenen ontvingen een Willem Teil als aandenken. De kampioenen: (zittend) Els Van Frachen (E) en Gui' Lambrechts (A), q'staan, Achiel Van Den Evnde (B), Stan Van Aert (Seniors) John Theuns (D) en ere-hondsvoorzitter Fons Van Aperen.

Kempense Bond kleine kruisboog

MEERLE - De derde schieting in de zes meter wintercompetitie bracht 183 schutters naar Meerle. Geen enkele van deze deelnemers behaalde het max mum der punten. Wel waren er zes schutters die slechts één punt misten: André Bols uit Wortel, Harry Vanderhenst, Rob Van Loenhout en .Jan Vcrschueren uit Meerle, Christ Hereijgers Int Sprundel en tenslotte Fons Van Hasselt van Loenhout. Verder in de uitslag staan er twaalf schutters die eindigden op 98 punten, vijftien schutters eindigden op 97. Meerle bevestigde nogmaals zijn kunnen per ploeg. Nu schoten zij een totaal van 591 punten. Minderhout eindigde op 585 voor Loenhout en Wut tel itiet 584. Mcci tieliaalde 582 puiiteu voor Castelré met 581 en 1-loogstraten met 573 plinten.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Teleroori 03/314.59.66 - Alle schilder en be h angwe rken

- Gordijnen en overgordijnen Op 14 oktober richtte dc Kcnipen.se Bond der klei te kruisboog het Belgisch kampioenschap in . Niet alleen de inrichting was een succes, ook legden cle schutters it/t cle Keinpen 2e plaats bij de eliteschutters, Brigitte beslag op talrijke eretitels. V.l.,t.r. Jan RoeIen Verbiesen kampioene bij de dames, Adri Vem'mnei,'en kampioen 4 en Ann Gijsbregts kampioene in de B reeks. Naast Ann staat Fons Van .1 peren die de huldiging aan elkaar praatte. (FrSn)

50

- Tapijten en vloerbe kleding - Siertafeikleden, lopers, enz.


SCHUTTERIJ

De beste met het karabijn in 2001

S

1 Ls1 II 3M 1 kl, I

W.@I

HOOGSTRATEN

r

L r

ALLE MERKEN

!.4

wI'fl11

LRENT

i:nI;

Em ONDERDELEN LOE1VHOUT

Ru/in 120 schutters hadden cr0111! ge//nul/In nul 0/) le pll/5llil/(lliug ton hei karahijn aanu'07-ig te -ij,i. Na hei eetmaal kon in en overgaan tol het overhandigen van de eretekens. Ook de kampioenen in de vijl verschillende reeksen mochten een beker in ontvangst nemen. Pci - ploeg was Wuurtii'e:ei te sterk in de Ere en B reeks, Baarie-Hei -to i'on in de ii i -eeks en Meer legde beslag op de ploegen titel in de C reeks. V. 1. n. r. Karel Kusters kampiucri in iie Ei e reeis, René Vermeiren kümpioen B, Scincira Piss'ens kampioen in A, Leo Van Buvncier kampioen B en Patrick Stoel kampioen in de aspirantenreekx. (EmSn) -

,

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN

Tel. 03 311 3333

ÇØv

C01 AAV

** * **

t' Mbl &

Interieur

Deiagii & KIai.ie1z

C)

na tefefoniscfieafspraa

'Td:03/314J7.83

2990

utwi,'cI

liep /Jwve.çiu

v d :& 10- jOu. D. j

nUi1.

YLc.6l

wwza.versmi.unjansscns.be -mail: versmLssenjaissens@portima.e ~ 51


KALENDER

Op stap in..

'4ITP;T HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN Dinsdag 1 januari: OPTREDEN 'Cluricauns (foikrock). café De Gelmel. 21 uur.

kiwdijez}uz

t

Urijheib 1.B3 }ooetritteu 113131-1 66 65 I(rii9,1, Uatijp

Maandag 7 januari: OPHALEN KERSTBO-

MEN, vanaf 8 uur. Zaterdag 19 januari: DIA-AVONI) eloor dc

leden. Natuurkoepel Mark allei ,Jan Spannenburgmuseum. Karel Boomstraat. 20 uur. OPTREDEN Quetzal en M illionaire, Cahier dc Brouillon, 21 uur. inkom 250 BEF.

Dinsdag 8 jan uari DORPSRAAD open vergadering om 20 uur in de refter van de gemeenteschool, samen met het schepencollege, voor alle inwoners.

50

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Zaterdag 19 januari

Maandag 21 januari: ALGEMENE VERGADER IN (i dorpsraad Hoogstraten, 20 uur, uitnodiging volgt.

KWIS voor alle Meerse verenigingen in de parochiezaal. dit Jaar georganiseerd door de turnkring Vrij en [enig.

Dinsdag 24 januari: GETUIGENIS over een

De Eiken bijjart - darts - kegelbaan hondendressuur.

Vrijdag 25 januari: TINELLO stelt voor: 20.30 uur in zaal St. Cecilia: Theater PEG: DE SOLDAAT-FACTEUR EN RACI-IEL. Reservatic: 03-314.34.36. (M. Vervloet)

Zaterdag 26 januari: LEDENFEEST Davidsfonds, Rabboenizaal Spijker. 19.30 uur. causcur Jos Bruurs over zij ii jeugdherinneringen aan het Begijnhof. Zaterdag 26 januari: TINELLO stelt voor:

20.30 uur in zaal St. Cecilia: Theater PEG: DE SOLDAAT-FACTEUR EN RAC IIE L. Reservatie: 03-314.34.36. (M. Vervloet) Kijk ook eens op : www.flapuit.be

-

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u.. zondagavond vanaf 20.00 u. 61

15

Café - feesfzaa

inleefreis naar Bangladesh. Stefanie Ceulemans. om 20 u in het VTI Spijker.

Vrijdag 25 januari ONTIIAASTEN. een thema-avond door Gerrit Houtman in de bovenzaal van de bibliotheek om 20 uur, toegang gratis. org . Evangelische Kerk, info tel. 03314 1037.

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03)314877

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CAHIER

voor jongeren met het muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

MEERSEL-DREEF Vrijdag 11 januari. Kerstboomverbranding aan de tent in de oude Markwcg. Vertrek in Likkel)optocht om 1 9u aan dc kerk.

MEERLE

BIERHANDEL GORRENS WILLY leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT

Wortvidorp 49 . 2323 Hoogvtrvten.Wortel TeI!FvxO3/3145328

Sv

Zondag 6 januari

WANDELING naar de Strijbeekse Heide o.l.v. Gccrt Brosens, vertrek om 9 uur aan het Gemeenteplein, terug omstreeks 12 uur. org . Natuurpuni Markl allei. Maandag 14januari: DORPSRAAD om 20u in dc parochiezaal. Iedereen welkom. Zaterdag 19 januari: INSTUIF van SH 1 LSHOEL. opgeluisterd door het live-orkest BRAVADE. om 20u in de parochiezaal. Zaterdag 26 januari: WINTERCONCERT van fanfare St. Cecilia, om 20u in de parochiezaal. Zondag 27 januari: WINTERCONCERT van fanfare St. Cecilia om 1 5u in de parochiezaal.

1

CAFÉ DISCOBAR

1

'TFRTUIN j

Meerdorp 13

1

44€e

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

1 62

Voor meer regionaal nieuws

www.flapuit.be

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Stee,

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE BaxIeNa:s -

52

ook op

uur.

opN

loen. ]29


Fusieswin g Feestbus HOOGST RATEN - Wil ie met oudejaarsnacht veilig op stap, maar je hebt niemand die 'Bob' wil spelen? Dan kan je gratis met de leestbus meerijden. De feestbus is een initiatief vin )R geIrnhtn, waaronder l-loostraten, in samenwerking met De Lijn en het pwviiiciebestuur van Antwerpen. Er worden feestbussen iiigelegd up nieerdere routes. Het is mogelijk om van het ene traject op een ander over te stappen. De bussen rijden vanafeirca 21 uur's avonds tot 6 uur's morgens en passeren de haltes om het uur. De hestbus die op traject één rijdt, komt in alle Hoogstraatse kerkdoipen - vertrek in Meersel-Dreel over Meerle, Meer, Minderhout, Hoogstraten, Wor tel - en gaat dan verder via Rijkevorsel, Brecht, enz. De feestbustickets zijn ook geldig op de vaste ritten van De Lijn, o.a. van Hoogstraten naar Antwerpen (lijn 60) en naar Turnhout (lijn 43). Dit aanbod geldt vanaf3 1 december om 18 uur tot en met 1 januari. Tickets voor de feestbus kan je gratis krijgen in het administratief centrum. Vrijheid 149 te Hoogstraten of in de bibliotheek, Lindendreef 1 b te Hoogstraten én in dc uitleenposten in de kerkdorpen. 1-lierbij krijg je ook een blad met de uurregel ing van de ritten. Meer informatie: jeugddienst Hoogstraten. tel. 03 340 19 5, 2.

Zaterdag 19 januari om 21.00u

Millionnaire in de Cahier Een absolute topact. Met o.a. bcgenadigd goclenkind Tirn Vtinhamcl, dËUS' vijfde, extra lid en tevens ex-Evil Superstars-gitarist, in een sterrenrol. Ze speelden deze zomer op Dour. Pukkelpop en Marktrock. M use snieekte hen om liet voorprogramma te verzorgen van hun europese tournee, Tom Barman komt klaar als bi1 naar hun plaat luistert en ze speelden recent een uitverkochte AB-clubplat. Need 1 say more? Hun debuLit 'Outside the Siniian Hoek' (Pias) verscheen begin oktober, de cd 'Body Experience Revue' deed liet goed in StuBru's 'Afrekening'. We rieken hier zweet. P-Funk, straffc grooves. razende gitaren en rock'n'roll. Heerlijk Millionaire is:Tim Vanhamel- guitar / vocals. Ben Wijers- guitar, Bas Rernans- bass, Aldo

Struyf- synths, Dave Schroyen- drums. Meer in to: pa ge. corn

Als je maar één keer per jaar 6,2 EURO wilt uitgeven aan een optreden, doe het dan nu. Maar doe het wel op tijd, wani de kroeg zou wel eens een niaatje te klein kunnen Lijn. En niet in liet minst omdat het formidastische combo Quetzal liet voorprogramma verzorgt. Als dit u niet doet likkebaarden. dan weet ik het ook niet meer. (jou)

Q -

/

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26- Mrte - TeI 1)33)5753) - Fax 03 3158549

dinsdag 1 januari

Cluricauns in De Gelmel Traditiegetrouv zet Café De Gelmel liet nieuwe jaar in door middel van een ambiance-optreden op de eerste dag van 't jaar. Deze traditie wordt ook dit nar vnnrtge7et op dinrtcig 1 januari met het optreden van Cluricauns, de folk-rockgroep die doorheen gans België festivals en kroegen in vuur en vlam zet met hun ambiancefolkrock, geurend naar Ierse kroegen. Een aanbevolen avondje om de Kerst-en Nieuwjaarsspijzen vlot te laten verteren.Qooi)

Bezoek onze website www.vdberg.be

('Iui'icauns

Soort 26 2328 Sleerle Tel : 031315.7.31 1 nfoavdberg.be

Openingsuren toonaal: Ma- vrijdag : 8,t10 - 1~100 13.00 - 18.00 i.terdag :8,00-12.00

Donderdagavond tot 21.00 Zon -en feestdagen gesloten

C& DE. H. Bloediaan 285, Hoogstraten tol. 03/314.83.11

Men schat dat de Russische maffia ongeveer 64 miljard DM cash in zijn bezit heeft. De omwisseling van dit geld in dollar gedurende de voorbije jaren heeft mede bijgedragen aan de sterke koers van de dollar ten opzichte van de Euro.

53


VIM Vrouwen in de Middenleeftijd Op 18 januari 2002 organiseert VIM Turnhout (Vrouwen in de M iddenieeftijd) een infodag over haar werking. Deze organisatie richt zich tot alle vrouwen ook uit Hoogstraten. die een betere kijk willen krijgen op zichzelf en op de mensen rondom hen. Vrouwen in de leeftijdsgroep tussen 40 en 60 jaar worden meestal geconfronteerd niet nogal wat veranderingen in en rondom zich. Vooreerst is er cle zogenaamde overgang of menopauze, maar daarnaast zijn er tal van wijzigingen in hun dagelijkse omgeving. De kinderen worden volwassen en gaan de deur uit. Wat vroeger een hele dagtaak was, is nu op veel minder tijd gedaan. Wie buitenshuis werkt, kan liet gevoel krijgen achterop te geraken, bedreigd door jongeren, of niet meer die energie hebben van vroeger. Het omgaan met bejaarde. misschien ook hulpbehoevende ouders, is ook niet altijd voor iedereen even gemakkelijk. Daarom organiseert de VIM een vormingscyclus onder leiding van bekwame begeleidsters waarin men in een vertrouwd milieu leert luisteren naar elkaar, ervaringen uitwisselt en elkaar kan steunen in het 'vrouwzijn" in de moderne maatschappij. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. per triniester, gedurende twee jaar en dit telkens op vrijdag van 9.30 u. tot 12.30 u. in de lokalen van Eleker-ik , Otterstraat 109/4 in Turnhout.( tel. 014 / 41.15.65) De prijs bedraagt 25 Euro per trimester. Voor een kennismaking verwijzen we naar cle informatievoormiddag op vrijdag 18 januari 2002 om 10.00 u. in Eicher-ik. Voor meer informatie kan men steeds terecht bij May Dries (014/69.91.55) of Ria Verbreuken (014/42.60.34).

natuurpunt ,w Natuurpunt Markvallei Halsche Beemden Zaterdag 17 november kwam een flinke groep KSJ'ers uit Minderhout ccii handje toesteken in het natuurreservaat De 1 lalsche Beemden. Een aantal canadapopulieren werden door ervaren bosbouwers geveld met dc bedoeling dat op deze plaats een meer streekeigen begroeiing zal ontstaan. Omdat het terrein niet met machines berijdbaar is, moest het hout manueel worden afgevoerd. De jonge KSj'ers lieten zich van hun tlinkste kant zien en hadden slechts een voormiddag nodig om alles op te ruimen. Sommigen konden flinke stronken de baas, de kleinsten beperkten zich tot het afvoeren van het kleinere resthout. Natuurpunt Markvallei coniacteerde de jeugdbeweging naar aanleiding van de Dag van de Natuur. Op die dag staan de beheerswerkzaamheden in de reservaten van Natuurpunt centraal. Dc KSj-leiding verklaarde zich onmiddellijk bereid. De enthousiaste groep, bijna veertig jongens en meisjes sterk, beleefde overigens t'link wat deugd aan deze arbeid. Op het einde genoten de noeste werkers van een dik verdiende kop soep. Flet was de eerste keer dat de plaatselijke afdeling van Natuurpunt een beroep deed op de medewerking van een jeugclbeweging. Achteraf kon iedereen op een geslaagde activiteit terugblikken. (ao)

Strijbeekse Heide

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten

Natuurpunt Markvallei zal voortaan elke eerste zondag van de maand een wandeling organi-

seren. Niks buitengewoons, maar uiteraard zLiIlen deze wandelingen zich in de eerste plaats toespitsen op hetgeen zich op dat ogenblik op die plaats in cle natuur afspeelt. De wandelingen beginnen telkens om 9 uur en eindigen op liet middaguur. De verzamelplaatsen worden vooraf aangekondigd. Op 6 januari verzamelen alle ge誰nteresseerden 01119 uur aan het Gemeenteplein in Meerle. Het is de bedoeling om van daaruit ccii wandeling te starten naar de Strijheekse heide. Dit gebied, net over cle rijksgrens, trekt heel veel natuurliefhebbers en wandelaars aan. De leiding van deze wandeling is in handen van natuurgids Geert Brosens. Voor de meeste wandelingen van Natuurpunt Markvallei zijn laarzen vereist, dus ook deze keer. Meer info lack Govaerts. tel. 03 315 71 85.

Vogelcu rsus Op 16 januari start Natuurpuni Markvallei met een cursus vogelkennis. Lesgever is Jef Leestmans. De cursus bestaat zowel uit een theorieals een prakti jkgedeelte. Voorhet volgen van de cursus is geen basiskennis ereist. De lesgever gaat in op de kenmerken van de vogelfamilies en de vogelsoorten zoclaLjc ze bctei kcui herkennen in veld en bos of in dc vlucht. Geluiden spelen bij het waarnemen van vogels ook een belangrijke rol .jef Leesimans vernieuwde de cursus en zal vooral aandacht besteden aan de vogels die in onze streek voorkomen. Tijdig inschrijven is de boodschap Je kan contact opnemen met jef Leestmans via het tel.nr . 03 314 60 14. Later op liet jaar zal ook een cursus insecten worden georganiseerd.

Beeld van de maand Hoogstraten, 12 september

Tel.: 03/314.37.67 in ieder dorp wijst een toren naar de hemel, door mensenhand getekend en gebouwd, trotseert de eeuwen en de elementen. in elke stad grijpt een toren naar de wolken, onttrekt zich aan het blote oog en alle wetten van zwaartekracht of mensenmaat

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

kromt zich dan langzaam door de druk der tijden, breekt de stilte midden door en brengt de economie van het verdriet voor altijd uit balans. (m(1l)

54


ÇW

1

1,2

1


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

031314.32.11

T

Wild & Gevogelte

STOFFELS

RIJKSWACHT: 03/3 14.50.08

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desnscdtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

POLITIE: 03/315.71.66

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel, 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

APOTHEKERS bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

71

Tennisclub sliooker

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Ç432a9

Tot 4 januari: APOTHEEK LUYTEN. Minderhoutdorp 40. tel. 03-3 14,40.74,

f

APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9. Merksplas, tel. 014/633383.

Van 4 tot 11 januari:

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen. koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas. aardewerk, ijzer, brons...). antiek, brokante en curiosa

Zaterdagvoormiddag 5 januari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. tel. 03.3 1 5.73.75.

L/oe&A

Rlr

Van 18 tot 25 januari: APOTHEEK

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

LIECKENS, Dorps 26, Rijkevorsel. tel. 03/ 314.60.38.

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsui'en: Di t/m za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

1

155

Zaterdagvoormiddag 19 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, te!. 03/314.60.04.

hairstyling û

Van 25 januari tot 1 februari: APOTHEEK ROMBOUTS. Worteldorp II. tel. 03! 314.38.38.

mode...

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99

www,kcmode.be

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen

u Ç 6

T

BOEKHOUDINGK% FISCALITEIT

Meerdorp 72 2321 MEER BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/315.08.67

fred.degruyter@pi.be

56

YU

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03/3143583

UIT

DE BESTE WIJNEN DE COTES DU RHONE

...EN NOG VEEL MEER 116c

HOOGSTRATEN

alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

Op 30 januari zijn we er weer met de nieuwe MAAND. Medewerkers, hou uw kopij klaar op woensdag 16 januari. Zondag 20 januari verwachten we het nieuws van dorp en sport.

THUI SVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 2-t. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014! 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/3 15.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DON INCK(03!3 1 4.30.48)en MAY VERMEIREN (03/3 15.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en 1 ANJA KROLS (01 314 85 17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.