december 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

nummer

200

____________

MAANDBLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 200 DECEMBER 2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE I<ANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1 1Ï (4'A

1 II'] 1HOOGSTRAATSE1 1RS

200 GRATIS FILMTICKETS!

de hoogstraatse maand

B.V.B.A., Loenhoutseweg kILL*Z1 [.I.Ici 17'i 1 1

NIEUWE POLITIE NIEUWE ClIEF

HARRY POTTER EN DE STEEN DER WIJZEN KIJK SNEL PAGINA 17

WE ZIJN ER BIJNA DOORHEENI

2001 r'j

HET JAAROVERZICHT DEEL 1

Marc Snels


Hoogstraatse Koppen (22) Peeter Lenaerts van H oochstraten Van de vijftiende tot de zeventiende eeuw speelden de rederijkciskanici.s een prominente rol in het literaire leven van de Lage Landen. Peetc Lenaerts was een Hoogstratenaar die zijn streek verliet toen de regio geteisterd werd door de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en Hol/oiiij, naar An'erpen trot !ii (/O!O!/ i01 111 Goudbioem 'schopic. De overgang van de zestiende naar de zeventiende eeuw was niet bepaald een vrolijke tijd voor Hoogstraten en omgeving. De oorlog tussen de Nederlanden en Spanje zorgde ervoor, in combinatie met de pest en andere besmettelijke ziekten, dat Hoogstraten zo goed als leeg liep. De Noorderkenipen was frontlinie geworden, van een normaal stads- of dorpsleven was veertigj aar lang geen sprake, tot aan het Twaalfjarig Bestand van 1609. Een groot deel van de inwoners van Hoogstraten trok naar Antwerpen. Zo ook Peeter Lenaerts, die zich op 14 september 1591 liet inschrijven in het poortersregister van Antwerpen. Op dat moment gaf hij als beroep op: turfdrager. Hij zou het tot/acteur van de rederijkerskamer 'De Goudbloern' schoppen. De facreur was de aangestelde, erkende én betaalde dichter van een gilde die bij speciale gelegenheden teksten moest maken in naam van de rederijkersgilde.

Literaire leven Rederijkersgi Iden bestaan ook vandaag nog, vaak in verband met carnaval of soortgelijke feesten. Indertijd vervulden ze een heel andere maatschappelijke functie. Van de vijftiende tot de zeventiende eeuw speelden ze zelfs een centrale rol in het literaire leven in de Nederianden.

hvha

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

Rederijkersgilden varen toen amateurgezelschappen die in een stad of dorp toneelstukken opvoerden. optochten en feesten organisecrden en gelegenheidsgcdichten schreven. In de schoot van die gilden kon literair talent zich ontwikkelen, hoewel de kamer altijd naar buiten trad als een collectief. Zelden of nooit werden de teksten ondertekend. Als ze al uitgegeven werden, want in de meeste gevallen ging het om gebruikersliteratuur. Af en toe hadden de schrijvers van rederijkersteksten wel een eigen leuze waarmee ze hun teksten ondertekenden. Bij Peeter Lenaerts was dat In Liefde i'ciiicu ght'. zodat een deel van de bewaarde teksten van De Goudhloem aan hem kunnen toegeschreven worden.

De Simme had tijdens de woelige oorlogsjaren een vrij sluimerend bestaan geleden, maar omstreeks 1615 kwam er een flinke heropleving. Die was zo hevig dat vijf leden waaronder Lenaerts in april 1616 een speciale kamer huurden in huis de Sijnnie op de Antwerpse Grote Markt. Omdat de kamer hen niet helemaal aanstond, lieten ze er flink wat veranderingen in gebeuren. Ze gingen ervan uit dat de eigenaar van het pand de kosten daarvoor wel voor zijn rekemng zou nemen, maar dat bleek niet het geval. Meer nog: omdat de gilde huur noch verteer voor het vijftal wilde betalen, spande de eigenaar een rechtszaak in. In 1618 werd zelfs beslag gelegd op de bezittingen van de gilde. die voornemens was te verhuizen naar een ander pand. Daarmee kwam een einde aan het geschil. waarbij de gilde in het zand beet en de verantwoordelijkheid doorschoof naar de vijf huurders. De Goudhloein

De dichter

',

een gravure van Rembrandt.

Peeter Letiaerts haalde nergens liet niveau van zijn belangrijkste tijdgenoten.

Bacchus Uit bewaarde documenten blijkt dat Peeter Lenaerts van Hoochstraeten, zoals hij zich voluit liet omschrijven, in ieder geval tusen 1611 en 1621 in De Gnudhloeni actief was. Uit de schaarse gedichten en liedteksten blijkt dat de man geen onverdienstelijk dichter was, maar zich op geen enkel moment kon meten niet de grote poëten van zijn tijd. Tijdens zijn beste momenten zette Lenaerts de stringente regeltjes van de dichtkunst van de rederijkers zodanig naar zijn hand, dat er zeker talent uit spreekt. Maar nergens vinden we een reden waarom de literatuurgeschiedenis van die tijd dringend herschreven zou moeten worden om Peeter Lenaerts een prominenter plaatsje te geven. Onderstaand blazoendïeht, waarin Lenaerts zijn gildegenoten waarschuwt voor de gevaren van de drank voor de dichikunst, willen we u toch niet onthouden. Rhetorica staat voor de dichtkunst. Bacchus is de god van het bier. Poëten zo/ten Rhetorica trou-lyck ,ninnen/ !vlaer Bacchu,v schouwen met prodencia goetl H°ant h.V stelt ter sijen veel leer-baer Sinnen/ Die deur hein ver-/jesen den lauwerieren 11oct.

Volgende maand: Louis Doms

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40

E-

e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 31441 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 11

(

~

Garage

Lidvan de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

*

Hoofdverdeler Ford

personen en bedrijfswagens -

Tweedehandswagens

*

'

Erkende carrosserie

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25b

Tel. 03/315.71.76

'VEILIGHEID EERST...'


man in de maand Marc Snels, korpschef van de politiezone Noorderkempen Er voor zorgen dat de politie door de bevolking gesteund wordt, dat het politiebeleid gestoeld is op de gerechtigde verlangens van de burger. Een gerneenschapsgerichte politie vormen, dat is onze opdracht en daar wil ik me tweehonderd procent voor inzetten". Aan het woord is de korpschef van de politiezone Noorderkempen, het politiekorps dat naar aanleiding van de politiehervorming op 1 janauari officieel van start gaat en dat samengesteld is uit de gemeentelijke politiekorpsen van Iloogstraten, Rijkevorsel en Merksplas en de rijkswachtbrigades van Hoogstraten en Merkpias. Geen geringe opdracht, maar de 35-jarige commissaris Marc Snels wil er voor gaan en weet er met veel bezieling over te vertellen. DHM : Wat moeten we verstaan onder politiehervorming? Marc Snels : De politie is gestructureerd op twee niveaus, de federale politie en de lokale politie. Alle politiemensen hebben hetzelfde sociale statuut. De lokale politie komt, behoudens enkele uitzonderingen, overeen met de vroegere politiezones. In onze zone betekent dit dat de gemeentepolitie en de rijkswacht verdwijnen en opgaan in ĂŠĂŠn korps. De lokale politie wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de gemeente. Het doel van de hervorming is 'basispolitiezorg' - het totale pakket aan polilicior -

permanente te waarborgen. De politie nam haast niet deel aan nachtinterventies. De rijkswacht nam tot enkele jaren terug zowat alle diensten buiten de daguren op zich. Dat werd georganiseerd op di strietniveau. De brigades leverden ploegen, maar alles werd gestuurd vanuit Turnhout. Het beslissingcentrum lag veraf, het contact met de burger was zeer summier te noemen. De nieuwe lokale politie moet al die taken op zich nemen, maar gestuurd vanuit lokaal iiiveau.

DHM : Wat moeten we verstaan onder

Spelend in de acliĂŽei'tuin van de rijkswachtkazerne in Arendonk waar zijn vader toen werkte

12-jar/gL'

verlenen. Alle componenten van politiezorg komen zowel op federaal als op lokaal vlak aan bod. Onthaal, interventiemogelijkheden. ordedienst, recherche, patrouilles rond de klok, wijkpolitie. De bevolking moet op alle uren van de dag hiervoor bij de politie kunnen aankloppen.

basispolitiezorg? Marc Snels : Basispolitiezorg, de rode draad

Vroeger moest de politie die zorg normaal gesproken ook kunnen vervullen, maar de taken waren te versnipperd. De gemeentepolitie had meer bevolkingsgerichte taken, maar was meestal onvoldoende bemand om 24 uren

.t/(l/C

in de politiehervorming, is een filosofie, gebaseerd op het Angelsaksische model van 'communitv pol ce'. zeg maar gemeenschapsgerichte politiezorg. In Engeland is dat veel meer een traditie dan hier, hier is die traditie verloren gegaan in de loop van de jaren. In de jaren 50 had je de veldwachters, die onder de mensen leefden en werkten. In de jaren zestig is dan de modernisering ontstaan. De politie werd gemobiliseerd en kreeg een uitgestrekter werk-

teri'ein. Maar het contact met de burger verminderde door die technische evolutie. Vanuit een combi is het moeilijker een klapke doen met de mensen. 1-let gevolg was dat het politiewerk reactief werd. Men wachtte tot er iets gebeurde en dan ging men reageren. Brandweerpolitie noemt men dat ook wel. Basispolitiezorg wil terug naar de roots en wil vooral pro-actief werken. Een politie die dicht bij de bevolking zit, die door goede contacten met de mensen de problemen snel ontdekt en sneller een oplossing moet kunnen bieden Nu ia er nog wel een verachil tusaen de baaia politiezorg van de hervorming en 'community police', nl. dc graad van betrokkenheid van de burger hij liet beleid Basispoliticinrg hnndt minder rekening met hevolk ingsparlielpane in het politiebeleid. Community police gaat er vanuit dat de bevolking mee het beleid van de politie bepaalt en ook de prioriteiten ervan vastlegt. Dat is een cultuur die hier nog niet aanwezig is. In Engeland hebben de bewoners meer inprnnl iii het groet deel run het beleid om. vanuit hevonersraden. Als vanzelfstaat dc politie meer open voor suggesties die daaruit voort komen. Bij ons verloopt de participatie van de bevolking uitsluitend via de politieke organen, via de gekozenen. De filosofie van gemeenschapsgerichte poltie is mijn stokpaardje en die visie wil ik ook uitdragen. Ik zou graag zien dat deze cultuur binnen afzienbare tijd ook hier ingang vindt. Naar buiten gerichte cultuur van de politie, actief op zoek gaan naar de problemen, en een partnerschap aangaan met bestuur, met bevolking.

DHM : De filosofie is er al, de cultuur nog niet. Zijn de politiemensen mee? Marc Snels : In Stabroek hebben we vijfjaar geleden al een project uitgevoerd rond coniunity-police. Met wijkteams, met door de mensen gekende gezichten, Het resultaat was dat de politie door de bewoners veel sneller gecontacteerd werd voor een aantal problemen,


MAN IN DE MAAND

Roots DHll : Hoe komt een comnniissaris uit Stabroek hier terecht? Marc Sneis liet is niet helemaal toeval :

De bosmaaier van STIHL. Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en met weinig krachtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STIH: voor iedere toepassing exact het juiste apparaat. ...

Toptehniek en professionele kwaliteit.

.' :

itk ,

,

, •

-

,

dat ik hier terechtkom, ik ben hier namelijk geboren. in 1966 in het Princeven. Grootvader Snels. van Wortel afkomstig, had daar een hoei'derij. Mijn vader was toen een tweetal jaar bi1 de rijkswacht cii was gestationeerd in Brussel. Alle rijkswachters kregen in Brussel hun opleiding en moesten er hun carrière beginnen. Zo kwam het dat ik mijn eerste levensjaar in Hoogstraten heb doorgebracht. Meestal in liet huis van de ouders van mijn nioeder. bij 'Den Beuk', zoals mijn schoonvader genoemd werd, op de Vrijheid. Na zijn opleiding is mijn vader bij de brigade van Arendonk gegaan en daar hebben we gewoond tot ik bijna 10 jaar was. Met mijn ouders en mijn zus woonden we in de 'kazerne'. Ik beleefde er een mooie, zij liet heel gewonejeugd, zoals alle andere kinderen. Toen werd vader gepromoveerd en werd hij brigadecommandant in Hamont-Achel. Als je hogerop wilde bij de rijkswacht, nioest je de kansen nemen die zich aandienden. je kon wel ecn standplaats aanvragen in de buurt waar je vandaan kwam, maar je nioest wachten tot er een plaats vrijkwani. Dus wij naar het noorden van Limburg. Ik vond dat erg toen, want ik moest al mijn kameraden achterlaten in Arendonk. Goed drie jaar later kwam m Brassehaat de plaats van brigadecommandant vn] en in 1982 verhtiisden we naar Brasschaat. Dat neenit niet weg dat ik heel mijn jeugd in Hoogstraten ben blijven komen. Heel mijn fianiilie woonde hier, ik bracht er de vakanties door, en toen ve in Achel woonden zelfs zowat alle weekends. Ik had hier veel vrienden en toen ik oud genoeg was om uit dc gaan, was dat ook altijd in Hoogstraten en omgeving. in de Roma. het Spiraal. Mijn band niet de streek is heel groot en liet is dan ook niet verwonderlijk dat ik hier ook mijn vrouw, Lieve Van Weereld, gevonden heb.

DHM : Hoe wordt je poitieman? Marc Snels De middelbare school heb :

:

J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314 41 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen.be

4

ik in Brasschaat afgemaakt, daarna heb ik een jaar verpleging gestudeerd. Enfin, niet echt gestudeerd want ik was er snel achter dat liet een verkeerde keuze was. Ik heb dan niaar meteen mijn legcrdienst gedaan en onmiddellijk daarna ingangsexamen voor de politieschool in Antwerpen. Bij dc Brasschaatse politie zochten ze agenten en waarschijnlijk zat liet ook wat in liet bloed. Blijkbaar was dat een goede keuze, want van die opleiding euidigde ik als eerste van de lichting. Ik nioet zeggen dat ik eigenlijk toen maar eerst niet studeren begonnen ben, daarvoor had ik nooit veel uitgericlit dat de naam 'studie' waardig was. Na dc politieschool werd ik agent in Brasschaat en tegelijkertijd begon ik aan de 2 jaar durende officierenopleiding. Met 25 was ik in liet bezit van het brevet van conimis-

sans. Ik moet zeggen dat de commissaris van de Brasschaatse politie daar. me altijd hard gesteund heeft. Nadat ik iiiijn brevet had, liet hij me, zonder officiële aanstelling als officier, meedraaien in sommige projecten in het of hei erenkader, zodat ik veel ervaring kon opdoen. In 1996 werd ik aangesteld als inspecteur voor een team van 6 politiemensen voor operationeel politiewerk. Het varen drukke tijden. Avond- en nachtdiensten. heel intens, echt politiewerk. Soms heb ik er nog heimwee naar. Later dat jaar werd ik aangesteld als adjunct commissaris van de gemeentepolitie van Stabroek. een gemeente die nogal wat gelijkenissen vertoont met Hoogstraten. Stabroek heeft 3 deelgemeenten, Stabroek, Putte en Hoevenen. samen 17.000 inwoners en is ook ecn grensgenieente. Na goed een jaar werd ik er waarnemend korpschef. Met medeweten en steun van liet gemeentebestuur heb ik de studies eriminologie aangevat aan de V.U.B. Geen gemakkelijke zaak, dergelijke studie combineren met cent fulltime job. De licentiejaren waren dagonderwijs. niaar liet was nioeilijk de job te laten natuurlijk, zodat ik veel aangewezen was op zelfstudie. Het was wel zeer interessant, zo tegelijk de praktijk kunnen toetsen aan de theorie. De meesteii volgen een andei'e weg, eerst de studie, dan dejob. Ik ervaar liet als een enorni voordeel dat ik beide heb kuiineii combineren. Het gezin, ondertussen met 2 kinderen, Tom en Bart, en het sociale leven hebben er wel onder geleden. Het was voor mijn vrouw een even zware opdracht als voor mezelfen zij en de kinderen waren dan ook heel content dat ik dit jaar mijn licentiaatsdiplonia behaald heb. Toen vorig jaar in l-loogstraten de plaats van commissaris vacant werd, heb ik niet getwijfi.ld .,Met liet examen ging alles goed, maar onbewust heb ik toen een adniinistratieve fout gemaakt door niijn handtekening te zetten onder de verhandeling die ik gemaakt had. Gelukkig kreeg ik daarna een nieuwe kans toen de plaats van zoneehef open werd verklaard. Ik kwam als enige geslaagde uit het assestment-center en heb me ook voor de selectiecommissie behoorlijk tut de slag kunnen trekken. Al heb ik daar nog veel voor moeten studeren.

DHM Wordt zo'n jonge gast van buitenaf als chef aanvaard door de 'oude garde'? Marc Snels Strikt genomen aanzie ik :

het als een voordeel dat ik van buiten de zone koni. Zo zijn wij, mijn medewerkers en ikzelf, er tenminste zeker van dat we op voorhand geen hekel aan mekaar hebben. Ik zie in de praktijk in sommige zones dat mensen van bvb. rijkswacht en politie die het niet met niekaar konden vinden, nu verplicht zijn in teani te gaan werken. Begin dan niaar aan een hervormuig. Wij hebben hier met alle officieren, zowel van rijkswacht als poltic, een goed teani en samen gaan ve een goede Organisatie op de rails proberen te zetten.


MAN IN DE MAAND maar dat de agenten niet altijd met die problemen overweg konden of er geen raad mee wisten. Je moet dus zorgen dat alles in goed overleg gebeurt met de rest van het niaatsehappelijk terrein. En vooral dat het gesteund word vanuit de bevolking. De politie van de voorbije 30 jaar deed veel werk, maar dikwijls zonder dat het ccii cli aagvlak had. De mensen wisten dikwijls ook niet wat we deden en dacht soms dat we niets deden. Een voorbeeld. In Hoevenen was een winkelcentrum dat stilaan begon te vervallen en waaruit met de tijd alle winkeliers wegtrokken. Dcuecku waieii winkels, daaiboven woongelcgcnhcdcn. Eens dc winkels vci hilrii,, kwam het verval: er was geen onderhoud meer, de straatverlichting ging kapot en werd niet meer hersteld. Ideale aantrekkingspool voor jong volk dat zich dan ook snel van het terrein meester maakte. Zij richtten een van de winkeltjes in als jeugdlokwl. heel de avond lawaai van brommers en muziek. Gevolg: overlastproblemen voor de bewoners. Dan kan je twee dingen doen, muziekinstallaties en brommers in beslag nemen, de gasten wegjagen. Op dat moment benje repressiefbezig, pasje remedies toe, maar je raakt niet aan de kern van het probleem. Het probleem geraakt niet opgelost. Uiteindelijk is uw politiewerk niet efficiënt en de burger blijft ontevreden. Voor de jongeren ben je de vijand, voor de bewoners doe je nooit genoeg. Onvrede alom. Wij hebben de weg van de dialoog ingeslagen. Dejongeren in contact gebracht met de buurtbewoners, ze zelf onderling afspraken laten maken. Dat vraag ook veel werk, investeringen in dialoog en tijd, maar het verhoogt de kans dat uw werk resultaat oplevert. Dan ben je wel efficiënt bezig. En daarin schuilt de meerwaarde van de achterliggende filosofie, je creëert een draagvlak voor je politiewerk.

DHM: Hoe zet je dat in de praktijk om? Marc Snels : Door decentralisatie, niet te verwarren met deconcentratie, waarbij je iemand een wijk toewijst waar hij gaat werken. Bij decentralisatie wijs je niet alleen een wijk toe aan een wijkagent, neen, je geeft hem ook uitgebreide bevoegdheden. De wijkagenten wordende peilers van het korps. Zij krijgen een sturende functie, zij gaan in feite mee een stuk van het beleid bepalen, hoe raar het ook mag klinken. Vanwege hun nauw contact met de burgers leveren zij de voedingsbo-

Gevangenissen in Merksplas en Hoogstraten Marc Snels Een heel groot probleem. De lokale politie kan namelijk ingeschakeld worden in een aantal federale opdrachten. Wij hebben nu het ongeluk dat we op ons grondgebied met de grootste populatie aan gevangenen zitten, maar verhoudingsgewijs met het kleinste politiekorps. lot op heden doen de rijkswachtbrigades van i-Ioogstraten en Merksplas de transfers van de gevangenen naar de rechtbanken. Zo'n traisfer gaat dikwijls naar Antwerpen, een grote verplaatsing. Bovendien moeten cle begeleiders wachten tot de gevangenen op de rechtbank klaar zijn; dat betekent dikwijls een hele dag op het gerechtshof zitten. Dat heeft voor gevolg dat die politiemensen niet in de zone Zijn. (lat ze hun hasistaak niet kunnen doen die dag. We hebben berekend dat dit ons een capaciteit van 6 man per dag vergt, 10 % van ons korps is constant met gevangenen onderweg. Nu is er wel een fderale dotatie iian het lokale korps. gebaseerd op 14 paramelers. Maar de parameter voor het vervoer van gevangenen is daarin voor onze zone veel te laag. daar kunnen wij die 6 mensen onmogelijk van beialen. We hebben dat probleem al herhaaldelijk hij de hogere overheid aangekaart, maar ecn oplossing is er nog niet, in een recent schrijven zegt minister Verwilghen dat dit probleem bij de evaluatie volgend jaar speciale aandacht zal krijgen, maar wat dat zal opleveren weten we nog niet. Ook van het 'vciligheidskorps' dat de federale regering voor clie taken zou oprichten, is op het terrein nog niets te merken. Strikt genomen kunnen we op basis van cle wetgeving de taak weigeren (grensoverschrijdende overhrenginge.n), maar dan kan de minister dat op zijn beurt weer afdwingen.

dern waarop de politiewerk moet groeien. De hoofdjob voor de wijkagent is op straat zijn, hij zal tijd hebben voor een babbcl met de mensen, zijn gerechtelijk administratie zal tot het minimum beperkt worden. Buiten een beperkte tijd - ca. 1 week perjaar, om voeling met het andere politiewerk niet te verliezen - moeten zij geen permanentie meer doen. Dat de wijkagent in het dorp woont waar hij gaat werken, is een pluspunt maar geen noodzaak. Wij vertrekken vanuit het bestaande korps en de manschappen hebben hun voorkeur voor een taak kunnen uitspreken. Met het oog op de motivatie, hebben we zoveel mogelijk met hun voorkeur rekening gehouden en dat heeft voorrang gekregen op de woonplaats. Het heeft geen zin iemand in de functie van wijkagent te plaatsen alleen maar omdat hij ergens woont, terwijl zijn voorkeur naar ander politiewerk uitgaat. Dat zou geen goed uitgangspunt voor onze nieuwe filosofie zijn. Als iemand iets graag doet, zal hij dat beter doen.

DHM : En de rest van het korps? Marc Snels : Tegen einde november zal het zonekorps uit 60 politiemensen bestaan, waarvan 6 vrouwen. Van die 60 komen er 32 van de rijkswacht en 28 van de gemeentepolitie van de

drie gemeenten. De meeste manschappen wonen in de gemeentes of in de nabije omgeving. Het concept dat we voor onze zone hebben uitgewerkt, gebiedsgebonden politiezorg, valt of staat met de werking van de wijkagent. Als die sturing vanonder uit hapert, werken we zonder te weten waarvoor. Vooreerst hebben we hiervoor een heel strakke norm gehanteerd, die haast nergens in de omtrek gehanteerd wordt, ni. 1 wijkagent per 2000 inwoners. In het politiekorps komen 16 wijkagenten, 7 in Hoogstraten, 6 in Rijkevorsel en 5 in Merksplas. De wijkagenten zullen vanuit verschillende politieposten werken. 4 vanuit het kantoor in Meer (Meer, Meerle, Minderhout, MeerselDreef) . 2 vanuit Hoogstraten (Hoogstraten en Wortel). Ook in Rijkevorsel en in Merkplas blijft er een politiepost van waaruit de wijkagenten zullen werken. De wijkagent staat in voor een afgebakende zone waarin 2000 mensen wonen. Hij is actief tussen de mensen om de problemen in eerste instantie te detecteren. Hij kan die problemen natuurlijk niet alleen oplossen. Voor de kleinere zaken probeert hij in eerste instantie zelf iets te doen, bvb. overleg tussen buren organiseren, bemiddelend optreden. Met de tijd zal hij daar meer ervaring in krijgen en er ook steeds


MAN IN DE MAAND

Minimale dienstverlening De struktuur van de nieuwe politiediensten is er al een tijdje. Nieuwe weddeschalen, nieuwe bazen, straks nieuwe uniformen, auto's, gebouwen. En vanaf 1januari 2002 wordt de lokale politie operationeel. Maar wat heeft de burger te winnen bij al die hervormingen? Wat kan hij verwachten? Op 12 oktober publiceerde het Belgisch Staatsblad de wcrkingsnormen van de lokale politie. Daarin wordt beschreven welke de minimale dienstverlening moet zijn die in een politiezone moet gerealiseerd worden. We overlopen even de zes functies . In ieder geval zijn ze een houvast voor de politieraad en de korpschef om de werking van de politie op af te stemmen.

1 wijkagent voor 4.000 inwoners De functie 'wijkwerking' moet in de eerste plaats maximaal inspelen op de behoeften en verwachtingen van de omgeving. Op basis van een geogratsche indeling van het grondgebied van dc zone moet een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst uitgebouwd worden. In tegenstelling tot deze nationale norm besliste dc politieraad van de zone Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel deze nonn terug te brengen tot ' 1 wijkagentper2.000 inwoners'. Dit betekent niet meteen dat er meer blauw in de straat zal zijn, wel dat elke burger op een eenvoudige manier in contact kan treden met zijn wijkagent. Hoe dit concreet in de praktijk zal verlopen, is nog niet meteen duidelijk.

12 uur per dag onthaal Onthaal betekent het te woord st'an van de burgers. Deze kunnen zich zowel in persoon, als telefonisch of schriftelijk tot de politie wenden. Deze fysieke toegankelijkheid moet minstens 12 uur per dag georganiseerd worden. Wie zich tot de politie wendt moet een onmiddellijk antwoord krijgen. Zij het een direct gevolg aan de vraag, zij het een doorverwijzing naar een andere interne of externe dienst. Komt daar nog hij dat een burger die zich aanbiedt bij een onthaalpunt, in hoogsteigen persoon of telefonisch, onmiddellijk in contact moet kunnen treden met een politieamhtenaar. Ook wanneer deze laatste niet permanent aanwezig is. Technische infrastnicturele maatregelen moeten dit contact mogelijk maken. Alzo wordt de permanente bereikbaarheid van een politiedienst in alle gevallen verzekerd.

24 uur op 24 uur Dit betekent de inzet van een mnterventieploeg de klok rond. Interventie wil zeggen dat binnen een passende termijn een antwoord gegeven wordt op elke oproep waarbij een afstap ter plaatse nodig is. Deze functie wordt gedurende 84 uur per week in surplus uitgeoefend door een bjkoinende ploeg. Als bijstand van de inspecteurs van politie ('agenten' zijn er niet meer) is een officier permanent bereikbaar en oproepbaar om binnen de kortst mogelijke termijn zijn functie op ce nemen.

1 specialist per zone Het gaat hier om dc gespecialiseerde medewerker inzake slachtoffcrhejegening. Elke politiezone beschikt over dergelijk personeelslid die altijd bereikbaar en oproepbaar is. Dit in geval van zeer ernstig slachtofferschap. Bovendien wordt voorzien dat elke ambtenaar van politie voor adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer kan zorgen.

2 rechercheurs per dag Op de werkdagen moet de lokale politie 7 procent van het effectief inzetten voor lokale opsporing en onderzoek. Twee is het minimum. Zeven procent van het effectief betekent voor onze zone het dubbel, vier dus. 1-let betreft opdrachten die hij voorrang door de lokale politie worden vervuld in opdracht van de procureur.

Ordehandhaving Het vrijwaren en het herstellen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid is de laatste minimale taak voor de lokale politie. Bij grote manifestaties valt het te voorzien dat bijstand zal verleend worden door afdelingen van cle federale politie.

beter in slagen snel tot oplossingen te komen. Bij andere en grotere problemen gaat hij andere mensen moeten betrekken daarvoor kan hij in het korps terugvallen op specialisten, op coördinatoren. Als er zich bvb. in een bepaalde wijk een verkeersprobleem voordoet, is daarvoor binnen het corps iemand die daarin gespecialiseerd is en die dat probleem gaat bekijken vanuit zijn deskundigheid. Samen met de wijkagent en eventueel andere betrokkenen gaat hij een oplossing uitwerken. Houdt die oplossing bvb. in dat er ergens snelheideontroles moeten komen, dan zorgt de coördinator dat deze in het werksehema van de polyvalente ploeg worden opgenomen.

Zo zullen er in totaal 8 coördinatoren zijn om. voor verkeer, recherche,jeugd en gezin, milieu. De coördinatoren kunnen ondersteuning putten uit de polyvalente groep. Die polyvalente groep bestaat uit 35 mensen en hun hoofdtaak zijnde interventies, d.w.z. noodhulp, vaststellingen, optreden bij ongevallen, enz. Naast de permanentie hebben zij wat we noemen een beleidsvrije capaciteit, d.w.z. tijd en ruimte om projectmatig te werken. We hebben becijferd dat we dagelijks zes mensen van die groep kunnen inschakelen voor projecten, of voor recherche of om ondersteuning te verlenen aan de coördinatoren.

De grote uitdaging wordt de afstemming van die drie grote diensten - wijkagenten, coördinatoren en polyvalente groep op mekaar en ook de polyvalentie van de manschappen. We moeten het gevaar vermijden dat diensten gaan schermen met hun verantwoordelijkheden, dat ze zeggen 'dat is voor die andere dienst'. De algemene taakstelling die vooropstaat is de burger te woord staan. Als een burger bij een agent komt met een probleem, moet die agent de burger helpen. Het is zijn taak ervoor te zorgen dat de burger niet in de kou blijft. De agent moet daarvoor wel terechtkunnen bij zijn organisatie, bij deskundigen.

DHM : Zijn de wijkagenten voorbereid op de nieuwe invulling van hun taak? Marc Snels : Daar zit een zwak plint. jarenlang hebben we alleen maar reactiefpolitiewerk gedaan en dan kan je het de manschappen niet kwalijk nemen dat ze die wijze van werken niet meteen afzweren. Dat zal moeten groeien. We weten dat er in de vroegere politieopleiding weinig aandacht was voor communicatie, vom creatief zoeken naar oplossingen. Als de politie bvb. een probleem vaststelt over jongeren die op straat rondhangen. moeten we bij de gemeente durven aanhellen met het de opmerking van die gasten dat er voor hen geen plaats is om samen te komen, dat er geen geschikte accommodatie voorhanden is. Die reflex om creatief naar oplossingen ten gronde te zoeken, moeten we ons eigen maken. We kunnen de oude cul1uur niet meteen wegtoveren, dat gaat tijd vergen, én bijscholing, maar die wordt zeker voorzien. Er zit een specifieke opleiding tot wijkagent in de pijplijn.

DUM: Kijkt de politie buiten eigen kring? Marc Snels : De politie is een frontlijnorganisatie, zij wordt opgeroepen als er zich problemen voordoen. Ze moeten op dat moment optreden, maar zolang de problemen niet ten gronde worden aangepakt, is dat politieoptreden weinig effectief en verliest liet aan geloofwaardigheid en aan draagkracht. Zonder partnersehap met gemeente en sociale organisaties staat de politie nergens.Contact en samenwerking met de rest van het maatschappelijk bestel is een absolute noodzaak. Stadsdiensten, jeugdwerk, sociale diensten, 0CM W, verkeer, enz. Om dat goed in beeld te brengen, werken we aan wat we 'een sociale kaart' noemen. Welke diensten zijn er, waar kunnen we ze vinden, met wat zijn ze bezig dat met ons werk raakvlakken heeft, hoe kunnen we samenwerken. Op structureel vlak ben ik stevig pleitbezorger voor een preventieraad, een raad waar de politie in vertegenwoordigd is, maar niet het voorzitterschap van claimt. Dat zou een onafhankelijk iemand moeten zijn, die rechtstreeks rapporteert aan de bestuLirlijke overheid. In die preventieraad kunnen door betrokkenen de problemen gesignaleerd worden en bekeken worden hoe we tot projecten kunnen komen die structurele oplossingen bieden. Ik zie het als een soort 'leefbaarheidsraad', waar alle problemen open en duidelijk op tafel worden gelegd en wat ieders rol is. De politie heeft daar nood aan, ze krijgt zo een groter draagvlak. Je geeft een deel van je autonomie af en je moet verantwoording afleggen. Maar daar moeten we dan maar consequent in zijn en dat ben ik ook van plan. Zonder dat blijft het syndroombestrjding.


MAN IN DE MAAND DHM : Hoe staat het met het zonaal veiligheidspian? Fn niiIw 7fl1121 \[i1iÇdiifIÇMarc Sni'I plan is er nog niet, daar moet nog aan gewerkt worden. Aanvankelijk was het een van de voorwaarden voor de opstart van de lokale politiezone, maar dat is niet haalbaar gchleken.Voorlopig werken we nog volgens de doelstellingen vastgelegd in het veiligheidscharter van de IPZ. Het zonaal veihigheidsplan komt er in 2002 en daarin zal uiteraard dc nieuwe basisfilosofle duidelijk in terug te vinden zijn: problcemdctectic. In Rijkevorsel is dat bvb. weekendoverlast, algemeen zijn er snelheidsproblemen. Dat zijn krachtlijnen die zeker zullen terugkomen. In het huidige charter was 'drugs' een krachtlijn, maar dan wel zo breed gesteld datje er alle kanten mee uitkan. Ik wil het probleem niet minimaliseren, maar wil het wel graag goed afgebakend zien, en vooral kijken hoe we preventief kunnen werken. De drugnota van de regering heeft de zaken ook een andere richting gegeven.

DHM : Wordt er ook naar criminaliteitscijfers gekeken? Marc Snels : Cijfers zijn indicatief en men moet ze interpreteren. Belangrijker is te ontdekken wat er leeft bij de bevolking. Ik ben voorstander van de krachtlijnen in het nieuwe zonaal plan duidelijk te definieren een duidelijk gebiedsafbakening en duidelijke doelstellingen tot wat het plan moet leiden. Graag met een inspraak en betrokkenheid van de bevolking

verslag wordt gegeven van de pol itieaetiviteiten van het voorbije jaar. Ik ben alvast gewonnen voor een vergadering waar alle mensen naartoe mogen komen, vragen stellen en opmerkingen geven. Tot vandaag weten veel mensen niet vat de politie allemaal deed en het wordt ook slecht gecomniuniceerd. Je moet de mensen kunnen duidelijk maken wat je bereikt hebt, naar ook durven zeggen wat je niet bereikt hebt. Eerlijk en opeii. Dat geld mi. trouwens niet alleen voor de politie, maar evenzeer voor andere overhei dsdi ensten.

Di-IM Zitten politiecollege en politieraad, de vertegenwoordigers van het bestuur, op dezelfde lijn? Marc Snels : Momenteel zeker wel. Alles is met het college ruim besproken en tot op lieden degelijk ondersteund. Vanzelfsprekend is dat niet voor hetzelfde yld zouden die mensen kunnen zeggen. wat komt die nieuwe daar allemaal vertellen? Ons concept voor het nieuwe politiebeleid, de basispolitiezorg zoals wij ze zien, is een trendbreuk. In de politieraad is liet beleid tot op lieden nog haast niet ter sprake gekomen. Dat is eigen aan de opstartfase. Er moest dit jaar zoveel gebeuren om de condities te scheppen om met de nieuwe politie van start te kunnen gaan. Nieuwe gebouwen, inrichting. computernetwerken, liet hertekenen van de organisatie. Dat heeft veel discussies meegebracht zodat liet inhoudelijke er over geschoten is. Maar dat moet in de toekomst daar te berde komen, daar zitten de gekozenen van de burgers..

DHM : Denk je aan andere kanalen dan de wijkagent voor het contact met de burger? Marc Snels : Meerdere. Een wekelijks spreek-

DHM : Hoe ver staat het met de praktische kant van de zaak? Marc Snels : Op dat vlak hebben we met de

uur bij de zonechet de wijkagenten zullen op de dorpsraden aanwezig zijn, infoavonden, een doorzichtige organisatiestructuur die duidelijk aan de bevolking bekend wordt gemaakt. We maken een korpsbrochure met daarin de organisatie duidelijk uitgelegd, met foto en functie van alle leden van het korps, zodat iedereen weet wie wat doet en waar je hen kan bereiken. Beschikbaar voor iedereen, op de politiekantoren, op het gemeentehuis, op het OCMW. Een jaarlijkse openbare vergadering, waarin

drie gemeentebesturen al enorm goed kunnen samenwerken. Zij hebben een zware inspanning gedaan. Het hoofdkantoor komt in de Vrijheid. Dat gebouw was oorspronkelijk bedoeld als de nieuwe rijkswachtkazerne en op die grootte voorzien. Voor het nieuwe korps moet daar een stuk bij gebouwd worden, maar liet terreui is gelukkig groot genoeg. Voorlopig worden er bureelcontainers bij geplaatst. Dat dat niet meteen kon was te wijten aan de ouderdom van liet dossier. Binnenlandse zaken was

[

30gn

Tu.vven /iet vele stuc/ieiverk evenop adeln ho,,icn 1!ji/c/i.s Je t tIIa/il1L. 1 U11 1. naam,.: Marc Lieve Van Weer/ed cii zonen Tom en Ba,'t,,4c/ite,'aan Mom c ", moeder, Ria Frans.

Dc piepjamige po/illeage/It in Bma,ssc/maal daar niisschien al twintig jaar nice bezig en het was nioeilijk omdat iiu in de eindfase nog te wijzigen. Trouwens die aanbouw kan perfect en veroorzaakt geen overdadige meerkost. Anderzijds moeten we ons at'vragen ofer elders daardoor geen ruiiiite vrijkomt. In Meer komen vijf mensen te zitten, er zal plaats over zijn. Misschien is deling met andere functies best mogelijk. We nioeten niet meer plaats in beslag nenien dan dat we voor onze taak nodig hebben. Halfdecember hopen we naar de nieuwe locatie te verhuizen. Er zijn nieuwe computers besteld voor bijna vijf miljoen, laatst nog voor 600.000 fr. kasten gekocht. De verhuis komt er nog aan. Toch alleniaal investeruigen die voor de genieenten van de zone zware inspanningen vergen. Dat toont aan dat men echt niet de zaak vooruit wil. Konit daarbij dat het sociaal statuut van de politieman er zeker niet op achteruit gaat en derhalve ook flink meer gaat kosten aan de genieentes. De omstandigheden en de tijdsdruk hebben ervoor gezorgd dat de politiebonden een CAO hebben afgesloten die ze onder normale omstandigheden er nooit hadden kunnen doorlialen. Ik vind liet nodig dat mijn niensen dat beseffen, dat ze er even bij stil staan dat ze er op gebied van het pakket vergoedingen een flinke stap op vooruit gaan. Daarenboven wil ik ook naar mijn mensen duidelijke principes stellen. Een gedragscode, een morele code, deontologisehe codes. Wij discussiëren daar momenteel over en willen dat duidelijk vastleggen. 1-hoe omgaan met processen-verbaal, niet politiesepotbeleid, met takelingen, dragen van uniform, alcoholgebruik, slapen 's nachits. Dat alles zal in een deontologische codeboek geschreven worden en ik hoop dat iedereen dat bij de start van de zone zal onderschrijven. De hervorming is een unieke gelegenheid om een nieuwe cultuur te laten groeien. Respect voor de gedragscodes, khantvriendehi jkhieid, dat gaat zeker een meerwaarde betekenen. Strikt genonien moet liet op termijn ook kostenbesparend gaan werken. De opstart is duur, niaar de grote kosten zijn dan gemaakt. Daarna moeten door efficiëtitie de kosten dalen. Blauw nieer op straat en een nieer tevreden bevolking. Ze kuniien in ieder geval op niijn engagenient rekenen.

7


MAN IN DE MAAND Meer kost meer

Het kostenplaatje Koken kost geld. Vanaf 1 januari 2002 dient de politieraad van elke lokale politiezone het te stellen met een eigen begroting waarin alle ontvangsten en uitgaven worden genoteerd. De inkomsten zullen vooral komen van de deelnemende gemeenten en van een toelage van de federale overheid. het Ministerie van binnenlandse zaken. Op de valreep woonden we de zitting van de politieraadbij die handelde over dc begroting. We kunnen dus al enkele gegevens bekendmaken van de kostenstructuur van de politiezone Hoogstraten-Merksplas-Rijkevorscl. politiezone Noorderkempen nr. 012519.

Personeel kost geld Beperken we ons tot de gewone begroting. Het wettelijk voorzien aantal personeelsleden in operationeel verband werd door de minister vastgelegd op minimum 54 voor de zone Noorderkempen. De politieraad, zeg maar de gemeenteraad van dc politiezone, besliste echter 6 extra agenten in dienst te nemen en deze uit eigen middelen te betalen. Dit om de belangrijke functie van wijkwerking beter te kunnen ervu 1 len. Momenteel is dus dit kader van 60 opgevuld; daarnaast beschikt men over 9,5 personeelsleden als administratieve ondersteuning. De personeelskosten belopen 89.5% van hettotale budget van 170.987 miljoen BEF. Van deze 153 miljoen frank gaat 20 miljoen naar de vergoeding voor onregelmatige prestaties. Dit zijn cle bijkomende vergoedingen voor avond-, nacht- en weekendprestalies. Daar komen bij de vergoeding voor piekploegen (20 uur per week) gedurende dezelfde tijdstippen. En dan zijn er nog de acties zoals Wodea en andere manifestaties buiten de gewone diensturen. 34% van het totale budget komt op rekening van de hogere overheid. Dit is voor het overgrote deel de personeelskost van dc vroegere njkswachters die overgedragen werden aan de lokale politie. Iets meer dan 58 miljoen BEF betaalt het ministerie.

Hoogstraten betaalt veel Wat merblijft, bijna 113 miljoen BEF dient betaald te worden door dc drie deelnemende gemeenten. Op basis van de bevolkingseijfers betaalt Rijkevorsel hiervan bijna 30 miljoen BEF. Merksplas bijna 21 miljoen en Hoogstraten zal volgend jaar meer dan 62 miljoen BEF dienen te voorzien voor de politiezorg. Dit is veel meer dan voorzien was in de oude situatie. Voor dit jaar was in de stadsbegroting voorzien dat ongeveer 40 miljoen zou besteed worden aan de kostenplaats politie. Een verklaring hiervoor geven is niet makkelijk. Duidelijk is wel dat de hogere overheid de weddeschalen en de personeelsaantallen heeft vastgelegd en dat de gemeenten hiervoor niet voldoende middelen uit dc federale kas ontvangen. Een andere hypothese is dat Hoogstraten in het verleden te goed heeft willen doen. Het polmtmekader was in Hoogstraten volzet, 16 in totaal. Terwijl vooral Merksplas jarenlang niet heek voldaan aan zijn veilmchtingen en daar nu enigszins van profiteert. Hoewel hun lastcnboekje bijna verdubbelt en dat van Rijkevorsel met de helft verhoogt. De overdracht van rijkswaehters wordt bijna gedragen door de nationale toelage. Vanwaar dan die spectaculaire verhoging van het Hoogstraats budget voor politie? Samengevat ziet het kostenplaatje er als volgt uit. Federale toelage Hoogstraten Merksplas Rijkevorsel TOTAAL

1.441.904 euro 1.540.462 euro 516.005 euro 740.306 euro 4.238.677 euro

34% 36% 12% 1 7% 100%

Over de buitengewone begroting kunnen we pas later berichten. Aangezien we op de perstribLine niet de beschikking kregen over het ontwerp van begroting kunnen we u niet informeren over de geplande (verdere uitbreiding van de) nieuwbouw en de aankoop van duurzame gebruiksgoederen.

Meer moet blijven Op de politieraad van 12 november konden we ook vernemen dat het gemeentebestuur van Hoogstraten er voor kiest dat de politiecliensten verder gebruik blijven maken van het politiekantoor in Meer. Dit is niet zo vanzelfsprekend. Ondertussen is het wel duidelijk dat de lokale politie van de meergemeentenzone Hoogstraten. Merksplas en Rijkevorsel zijn tenten zal opslaan aan de Vrijheid, waar door de vroegere rijkswacht nog begonnen is met de bouw van een nieuwe kazerne. Dewelke overgedragen is (wordt) aan de politiezone. Verder zal er in Rijkevorsel en Merksplas een politiepost voorzien worden. In Merksplas zal men tijdelijk (een gedeelte van) de vroegere rijkswachtkazerne huren totdat deze wordt verkocht. Ten

voordele van de staat, of van de politiezone, dat is niet helemaal duidelijk. Nadien wordt de politiepost gehuisvest in het gemeentehuis. In Rijkevorsel behoudt men burelen ten gemeentehuize, waarvoor ook een huur zal betaald worden. Let wel, op beide plaatsen wil men in de toekomst een vijftal personeelsleden werkruimte bieden. En wat doet Hoogstraten? Men heeft gekozen om een Post Meer te behouden niettegenstaande de politie gehuisvest wordt in Hoogstraten. Zoals in de andere gemeenten voorziet men dat er plaats moet zijn voor een vijftal agenten. Argumenten pro zijn de ligging, zowel bij de snelweg als bij een gedeelte van de bevolking, die van Meer in de eerste plaats maar ook de mensen van de Dreef en uit Meerle kunnen van daaruit bediend worden.

Om voor elke deelnemende gemeente ÊÊnzelfde kostenplaatje te maken, werd gekozen om een vast heçlrap te betalen voor de huur van deze burelen. Te weten 100 euro per tewerkgesteld personeelslid per maand Dit betekent een slordige 240.000 BEF per gehuurde lokatie: 100 euro X5 X 12 maanden. Gaat men uit van 25m2 per personeelslid dan huurt men kantoorruimte aan 1 90(1 BEF per m7 Niet echt duur Maar daar wringt juist het schoentje. Overbodige ruimte bij de politie nu in Rijkevorsel kan straks door de gemeentediensten ingenomen worden, terwijl in Merksplas men de nodige ruimte ter beschikking zal stellen. Niet meer maar ook niet minder.

En in Meer? De politiezone betaalt dus de huur voor de huisvesting van 5 personeelsleden, gehuisvest in een gebouw dat dan voor een groot gedeelte leeg komt te staan en ook voor de tijd dat er geen politiepermanentie aanwezig is. Een kleine vergoeding komt er ook nog voor het gebruik van de garages en het lokaal voor slachtofferhulp (goed gelegen?). De vraag is: dekt die 240.000 BEF de totale kostprijs van het gebouw in Meer? Verwarming, verlichting, verzekering, water, herstellingen, dat alles blijft voor rekening van Hoogstraten. Verschillende leden van de politieraad die Hoogstraten vertegenwoordigen stelden vragen bij deze beslissing, zowel uit de oppositie als uit het college. Haalt deze beslissing weide gemeenteraad van 1-Ioogstraten? Weet wel dat de bijdrage van elke gemeente in het budget van dc politieraad nog afzonderlijk moet goedgekeurd worden door de eigen geineenteraad. De nicuwbakkcn zoncchcf pleitte voor dc politiepost Meer, maar ging wel akkoord om een evaluatie te maken na afloop van een eerste periode.

Visie na structuur Op vraag van een Hoogstraats schepen beaamde de zonechef dat hij nu geconfronteerd wordt met een reeds vastgesteld personeclskader en structuur, terwijl men normaal vertrekt vanuit een beleidsvisie die dan bepaalt hoe kader en structuur worden ingevuld. Dit had alles te maken met de overrompelende manier en snelle noodzaak van invoering van de nieuwe politie door de hogere overheid. Vandaar dat hij blij zal zijn om in een komende politieraad met zijn beleidsfilosofie naar de leden van de raad te komen waar de discussie erover moet gevoerd worden. Het nog te ontwikkelen veiligheidsplan zal in ieder geval zowel een preventief luik voorzien als een repressief. Uitgaande van de polyvalentie van het personeel zal de politiezorg stoelen op drie pijlers: een gerechtelijke as, alles inzake verkeer, een as jeugd en gezin.

Zonnecenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be


vanuit het stadhuis... _z Water voor de Transportzone

Transportzone uitgebreid tot aan de Mosten? De brandweer van Hoogstraten wil forse investeringen in braudbestrijding op de Iransportzone. De evaluatie van de grote Eiraiid In het voorjaar hij de firma De Rijke heeft (Juidelijk aangetoond dat er dringend iets moet verbeteren aan de watertoevoer bij dergelijke rampen. Toch vindt dc brandweer dat dit geld niet van hun begroting moet komen. Zelf voorzien zij reeds een investering van 54 miljoen frank voor de volgende vijf jaar. Intussen raakte ook bekend dat de Gewestelijke Investeringsmaatseliappij 4. nwtr1wn dt' lui idige Transportzone zou willen uitbreiden met nog eens 195 hectaren. Het college heeft dit voorstel principieel goedgekeurd. Dc Iandbouwscctor en de oppositiepai Lij C D&V reageren verontwaardigd. Zijn de Nlosten bedreigd ?

De brandweer maakt haar begroting

nemen," vindt de brandweercommandant. Een redenering die ook door het gemeentebestuur gevolgd wordt.

De brandweer heeti in de gerneentcraadszitting van 22 oktobcr haar begroting tel - goedkeuring VUOi gelegd. Biaiidweereomrnandant Jan Van Hemeldonck lichtte het aankoopprograrnma voor de volgende vijfjaar toe. Het gaat om een bedrag van 54 mi ijoen. Maar dit zou slechts een gedeelte zijn van de noodzakelijke Investeringen. Er is een heel pak geld meer nodig om de brandveiligheid op de Transportzone in Meer te waarborgen. Zware pompen en een watertoevoer vanuit de Mosten kunnen niet door onze eigen middelen gedragen worden - Hier moet de lOK de kosten maar voor haar rekening

Vijfjarenplan. Om de vijf jaar krijgen de plaatselijke brandweerkorpsen een bedrag voor aankoop van materiaal. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken neemt het grootste budget voor haar rekening, de gemeente draagt de rest bij. Voor de gemeente Hoogstraten, die valt onder de Zzones, worden de kosten voor 75 °6 betaald door de overheid, 25 % moet gedragen worden door de gemeente. Heel het subsidiÍringsysteem voor de brandweer is een vrij ingewikkeld kluwen met gelden uit een vijfjarenplan,

sevesofonds, nucleair fonds, short lists, enz. Wij willen ons daar liever niet aan wagen. De concrete voorstellen van de Hoogstraatse brandweer zijn vooral de aankoop van dompelpompen om de wateroverlast te bestrijden, persluchttoestellen ter vervanging van de oude, monitoren en schuimkanonnen, en een gaspakcontainer en persluchteontainer. Die twee laatste zouden echter regionaal aangeschaft kunnen worden. Voor de interventic voorziet men nieuwe kledij die echter voor 100 "6 gesubsidieerd wordt en de aanschaf van individuele zakontvangers van het Astrid-systeem. Astrid is de nieuwe communicatielijn voor alle hulpdiensteil en is Europees wettelijk opgelegd. Daar naast is er nog de afschrijving van het oude materiaal en de vervanging van voertuigen. Binnen brandweerkringen denkt men er momenteel meer aan om van de klassieke voertuigen af te stappen en meer over te schakelen op een aantal containers. Een aantal eerste lijnvoertuigen zoals snelle interventiewagens, een pornpwagen en ladderwagen zullen er altijd blijven, maar daarnaast denkt men eerder aan containers met poeder, schuim, materiaal, cnz die ter plaatse met een vrachtwagen kunnen aangevoerd worden.

Transportzone Het gevoelige punt voor de begroting is evenwel de Transportzone in Meer. De laatste brand in maart bij het bedrijf De Rijke heeft nog maar eens aan het licht gebracht hoe belangrijk de aanvoer van voldoende bluswater is. Het water uit de Mosten bleek uiteindelijk van kapitaal


GEMEENTERAAD belang. Daarom is men er nu ook van overtuigd dat men vlug over een massa water moet kunnen beschikken. Gezien de activiteiten en opslag van brandbare materialen, de afstand tot aan de brandweerkazerne en de beperkte aanwezigheid waardoor vaak een laattijdige melding, heeft tot gevolg dat men bij aankomst op de Transportzone al vlug geconfronteerd wordt met een zware brand. En dan moet er op korte tijd ook een massa water aanwezig zijn. Een aantal putten boren op de Transportzone zelf zou ontoereikend zijn . Hiermee zou men maar 150 m 3 water per uur kunnen oppompen. Op het piekmoment van de brand bij De Rijke werd er 40.000 liter per minuut verbruikt. Dat is 40 m per minuut, in totaal was er 36.000 m 3 water nodig om deze brand te blussen. Daarom ziel men de oplossing in de aanleg van een permanente leiding vanuit de Mosten . Hier zou dan een een zware hydraulische pomp geïnstalleerd worden. Brandweercommandant Van Hemeldonck geeft er evenwel de voorkeur aan deze pomp te instal leren in een container zodanig dat deze ook steeds inzetbaar is op andere plaatsen zoals bijvoorbeeld aan de Ster. De leiding naar de Mosten wordt geraamd op 7.5 miljoen en de aankoop van de pomp op II miljoen. Deze bedragen zouden niet uit het budget van de brandweer mogen komen' vindt Van Hemeldonek die hierbij volledige steun krijgt van burgemeester Van Aperen." De lOK vergaart miljoenen op onze gronden. Dan mogen zij ook vel eens bijdragen in deze kosten. Laat ze zelf maar enkele mobiele pompen aanschaffen. Die kunnen snel genoeg ter plaatse zijn en ook op vele plaatsen ingezet worden."

Regenwater De aanleg van een bijkomende blusvijver op de transportzone zelf is blijkbaar niet meer mogelijk. Alle gronden zijn intussen opgekocht. Ook de aanleg van een vijver die dan gevuld zou worden met regenwater, zoals raadslid Verhulst voorstelt, blijkt in de praktijk niet toepasbaar. "Dan hebt ge een vijver met een oppervlakte van 1,5 hectaren nodig", meent Jef Van Looy." Ge kunt immers niet diep graven zonder op het grondwater te stoten. Maximum twee meter en met het uitgegraven zand kunt ge dan hoge bermen maken, maar dan hebt ge weer het probleem om al dat regenwater daar in te krijgen. Misschien moeten we eens zoeken naar een bufferzone. De Leyloop is zo breed als de Mark. Honderd hectaren verhard gebied geeft bij een hevig onweer een enorme watervolume." Maar volgens Van Hemeldonck geeft de afvoer van dit regenwater bij hevige regenbuien heel wat wateroverlast. "In Meersel-Dreef moet alles door een smalle bedding. We hebben in het verleden al een keer moeten ingrijpen omdat alle laadkades in korte tijd onder water stonden. Dat water moest weggepompt worden maar het water in de Leyloop stond hoger dan het water in de laadkades. Begint er dan maar aan.'

Eenparige goedkeuring De gemeenteraad keurt zoals verwacht eenparig dc begroting van de brandweer goed. Brandweer en veiligheid, het zijn gevoelige punten, ook al hoor je in de wandelgangen wel eens ingehouden bedenkingen bij deze gang van zaken. Ter afronding pleit brandweercommandant Van Herneldonck nog voor de oprichting van een commissie Veiligheid in Hoogstraten. Wellicht horen wij daar later meer over. 10

(17

Jk

-

.

-

.• -

-

-

-

tTitl)rci(IiIlg 'I'raiisportzone Dc Transportzonc van Meer wordt uitgebreid met 195 hectaren. Dat is meer dan het dubbele van de huidige oppervlakte. Heel wat inwoners van Meer en tal van landbouwers reageren verontwaardigd temeer omdat het grootste gedeelte van de rntbreiding gelegen is langs deze zijde van de El 9. Op papier komt dus binnenkort de Transportzone tot tegen liet recreatiegebied De Mosten. De beslissing werd genomen op 24 september door liet college van Hoogstraten. Daarmee gaat deze principieel akkoord met liet voorstel van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Antwerpen (GOM)die dit op 28 juni aan het college kenbaar maakte. Dc GOM voorziet een uitbreiding van de bedrijventerreinen voor een gedeelte (80 lia) in de ZW richting, aansluitend bij dc huidige zone. Dit is nionienteel landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het grootste gedeelte echter (115 ha) situeert zich in de oostelijke zone. Dit is de streek tussen de El 9 en Meer dorp, voornamelijk agrarisch gebied. Op die manier zou de transportzone tot aan liet recreatiedomein De Mosten reiken. De oppositiepartij CD&V bond de kat de bel aan tijdens de gemeenteraadszitting van einde oktober. Zij neemt het niet dat nu nog maar eens landbouwgronden worden opgeofferd en daarenboven liet landelijk karakter van de streek zo wordt aangetast. Zij erkent de positieve economische impact van de transportzone op de regio maar dit zou moeten

samengaan met een verantwoorde aanpak. "Een uitbreiding van de transportzone langs de Oostzijde (dus over de E19) is niet aanvaardbaar en bedreigt liet "groene hart" dat in de voorstellen van het Gemeentelijk Structuurplan voorbehouden is aan land- en tuinbouw. Hierdoor komt het landelijk karakter van Meer duidelijk in de verdrukking. Bovendien is deze oostelijke geplande uitbreiding vlak naast liet recreatiedomein gelegen. Enerzijds worden miljoenen besteed aan dit recreatiedomein en anderzijds wordt het door de uitbreiding in zijn bestaan bedreigd." Zij vreest ook dat de verkeersproblemen in de toekomst hier niet nieer beheersbaar zullen zijn gezien het verkeer langs alle kanten zal aangezogen worden. De kritiek op het college is dan ook vlijmscherp "Dat de bedoelingen van het college betreffende de landbouw desastreuze vormen zou aannenien slaat ons niet verstomming. Meer dan ooit wordt jacht gemaakt op landbouwgrond en wordt liet agrarisch gebied "vogelvrij" verklaard. Wij zullen niet nalaten dit dossier op de voet te volgen en sameii met alle betrokkenen ten gepaste tijde actie voeren". Burgemeester Van Aperen repliceert hierop met de bedenking dat het college alleen zijn principiële goedkeuring gegeven heeft aan de GOM. "Wanneer de uitbreiding er precies komt . en hoe liet zit met de eventuele onteigeningen weten wij nog niet."

F[ ae herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Stei

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE adeNa:sau 5 uur.

op:::ioen.


GEMEENTELIJK NIEUWS

Gemiddeld 51,67 BEF voor 11.11.11' HOOGSTRATEN - Het voorbije weekend trokken in de verschillende kerkdorpen weer bijna tweehonderd vrijwilligers de Straat op om geld in te zamelen voor 11.11.11. Zij zamelden 443.557 BEF in. Samen niet de opbrengst van de actie "drie voor 11" van de drie jongerencafés ( 480.000 BEF) geeft dit als voorlopig resultaat 923.557 BEF of 51,67 BEF per inwoner. De genieentelijke toelage voor 11.11.11 bedraagt ditjaar 568.177 BEF. Hoogstraten heeft dus bijna anderhalf miljoen veil voor steun aan ADECCOM en 203 andere 11.11.11 -projecten in liet zuiden. Adeccom staat voor Association de Developpement Communautaire. De volksnaam is "Mokili Mwinda" of het "Licht der aarde". Adeccorn werkt niet volksvrouwen in N'djili, de zogenaamde "Quartier 13" een volkswijk op 15 km van het centrum van Kinshasa. Er wonen vermoedelijk 30.000 inwoners waarvan meer dan de helft jonger is dan 15 jaar. De algeniene situatie van de Congolese vrouwen is sedert de jaren negentig door de massale plunderingen en sluitingen van bedrijven schrikbarend achteruit gegaan. Van de gezinnen in de hoofdstad is 65 % Luultiltel dflIclIIkLlijk van het inkomen van dc vrouw. Slechts S % van de bevolking heeft een officiële en regelmatig betaalde job. Daarom nanien de vrouwen liet heft in eigen handen. De 11.11.11-partner Adecconi helpt hen hierbij. Haar prograninia voor onderwijs en vorming telt onder meer een beroepsopleiding snit en naad en schoonheidsverzorging voor meisjes en een alfabetiseringsprogramma voor vrouwen. Bedoeling is dat de meisjes na hun opleiding een klein atelier opzetten. Animatoren begeleiden verschillen kleine faniiliebedrijven en tuinbouwcoöperaties. Het Hoogstraatse 11.1 1.11-comité wil langs deze weg alle schenkers en alle medewerkers danken. Uw bijdrage is een reële steun voor de 11.11.11-partners in liet Zuiden. Het comité zet haar werk niet stop na vandaag. Haar oorspronkelijke doelstelling: vrede bewerken door een eerlijke verdeling van de iijkdoni ligt vei dci af dun uuiL Ook de politieke eisen die dit jaar in de canipagne naar voor werden geschoven: een Tobin-taks: schuldkwijtsclielding voor de armste landen en meer geld voor ontwikkelingssamenwerking lijken niet onniiddellijk ingewilligd te worden. Wie verder wil meewerken kan contact opnemen met de dienst ontwikkelingssanienwerking (tel. 03/340.19.57, dinsdag, woensdag voormiddag en donderdag). Resultaten 11.11.11 Gemeentelijke toelage

1998 (2911 2/98) 449.820

1999 (18/11/99) 506.400

2000 (16/11/00) 565.800

2001 (12/11/01) 568.177

Drie voor 11

305.537 852.678 375.000 887.480 438.200 924.903 480.000 923.557

Hoogstraten

172.424

147.336

145219

112.846

Meer

73.125

80.252

74.252

64.972

Meerle

76.752

55.110

54.522

48.563

Meersel-Dreef

40.137

40.956

41.879

38.849

Minderhout

86.572

86.285

96.676

82.051

Wortel

98,231

95.228

74.155

96.276

0

7.313

0

0

Voorlopig onbestemd Totaal huis aan huis en overschrijvingen

547.241

512.480

486.703

443.551

Algemeen totaal

1.302.598

1.394.880

1.490.703

1.491.734

1EIKEN1 J W1 1 1

k'1 S1

Nu tijdelijk diverse partijen in de aanbieding!

AMQMADTMC Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET

Groot Eyssc) 30a, Meeric (België) baan Meerte-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

LEZERS SCHRIJVEN

Geen kerstverlichting J1OOGSTRATE - Velen zullen zich wellicht niet de kerstdagen afvragen waaroni er dit jaar geen kerstverlichting hangt in ons centrum. De niiddenstandsorganisatie UNIZO licht toe hoe dit komt. De voorbije vier jaar hebben de gebuurten aan de Vrijheid en dc Gelmelstraat samen met UNIZOHoogstraten cle kerstverlichting ver zorgd. UNIZO heeft de spankabels betaald, de gebuurten zorgden voor liet rondhalen van de nodige gelden voor het hangen van de kerstverlichting. Vorig jaar hebben wij een prijsstijging moeten doorvoeren daar we een andere firma moesten aanspreken om de verlichting te hangen. Dit was voor veel handelaars blijkbaar te veel en zij betaalden niet nieer. UNIZO Hoogstraten heeft dan ook 120.000 fr. hij moeten springen om de kerstverlichting te kumien betalen. De firma die de kerstverlichting hangt, wil dit enkel liog doen indien er - om veihiglieidsredenen - andere spankabels gehangen worden. Dit betekent weer een extra kost. UNIZO Hoogstraten kan al deze kosten niet nieer op zich nemen. Om deze reden heeft het bestuur van UNIZO Hoogstraten dan ook besloten oni dit jaar de organisatie van dc kerstverlichting niet meer op zich te nemen. Wij betreuren ten zeerste dat Hoogstraten tijdens de kerstperiode niet verlicht zal zijn. Tegelijkertijd hopen wij dat, in afwachting van een oplossing naar de toekomst toe, zowel iedereen individueel als de gebuurten, zoveel mogelijk eigen initiatieven zullen nemen oni alsnog een gezellige kerstsfeer te creëren in ons centrum. Dirk Menens, voorzitter UNIZO Hoogstraten.


De Raad van State verwerpt het verzoek tot schorsing

Belgicaplant terug naar all Op 18 oktober 2001 deed de Raad van State uitspraak in de zaak Belgi cap lant. Enkele dagen later op 25 november 1999 volgde een eerste rnilieuaanvraag in (vervolledigd werd op 7 en 31 januari 200), voor de exploitatie van een glastuinbouwbedrijf, 15 ha groot, aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten. De Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen weigerde de milieuvergunning op 3 augustus 2000. Hiertegen diende Belgicaplant op 12 september 2000 beroep in bij de minister van leefiuiilieu en landbouw. Deze verklaarde op 22 februari het beroep ongegrond. Hierop diende op 17 april 2001 Belgicaplant zowel een verzoekschrift tot schorsing als een annulatieberoep in bij de Raad van State. Een verzoekschrift tot schorsing kan door een belanghebbende ingediend worden wanneer een administratieve beslissing van een overheid een niocilijk te herstellen en ernstig nadeel toebrengt. Daarop levert dc Raad van State op korte termijn een uitspraak, die de beslissing van de overheid kan schorsen of behouden, in afwachting van de uitspraak ten gronde, die op de administratieve rol komt, maar pas later uitgesproken wordt. Bij een verzoekschrift tot schorsing moet bewezen worden dat door de uitspraak van de overheid belanghebbende zware en onherstelbare schade heeft op korte termijn. Belgicaplant voerde als argumenten aan: - dat de maatschappij beschikte over een stedenbouwkundige vergunning, dat door de weigering van de mii leuvergunning de stedenbouwkundige vergunning eveneens vervalt of geschorst wordt. Hierdoor zou het voortbestaan van de firma Belgicaplant in het gedrang komen. Dc maatschappij zegt met het oog op de realisering van het sterrencomplex in de loop van 2000 128 miljoen BF kosten gemaakt te hebben in de aankoop van gronden (69 milj.). studiekosten (43 milj.) en registratiekosten 9 milj.). Deze kosten werden grotendeels gefinancierd met leningen (124 milj.). Deze leningen kostenjaar Iijks ongeveer 10 miljoen. Nu het sterrencomplex op korte termijn niet gerealiseerd kan worden, hebben ze geen inkomsten en moet dit snel leiden tot een faillissement van de firma. Bovendien wordt het probleem nog vergroot door het feit dat Belgicaplant met Hollandplaat een afspraak gemaakt heeft tegen 1 februari 2002 10 ha serre ter beschikking te stellen van Hollandplant, op straffe van een schadeclaim van 100 milj. BF. Belgicaplant voert tevens als argument aan dat alles er op wees dat de milieuvergunning zou verleend worden, omdat er al een bouwvergunning was en de adviezen gunstig waren. De Raad van State weigert de schorsing omwille van: - Belgicaplant is een dochteronderneming van l-lollandplant. zowel het kapitaal als de bestuurders (Antoon Van der Klugt en Ewald Pelser) zijn dezelfde. Hollandplant moet doorde aanleg van de 10V een groot gedeelte van zijn glastuinbouwbedrijf in Nederland slopen tegen 1 februari 2001. De billijke onteigeningsvergoeding kon dus gebruikt worden voor de

12

aankoop van gronden voor vervangende serres. Het was dan ook niet nodig 124 milj. BF te lenen. En ook de schadeclaim van Hollandplant is in dit kader louter hypothetisch. - Bovendien heeft Belgicaplant door het aankopen van grond zonder dat ze de zekerheid had dat er een milieuvergunning was, heel veel risico's genomen. Ten onrechte verwijst de firma naar informele adviezen. De firma heeft zelfs nog gronden aangekocht nadat op 3 augus-

tus 2000 de milieuvergunning door de provincie was geweigerd. - Een schorsing houdt niet in dat er een milieuvergunning wordt verleend en zolang die er niet is blijft de bouwvergunning geschorst. Er kan trouwens opnieuw een aanvraag op bouwvergunning gevraagd worden nadat er een milieuvergunning is verkregen, - De aangekochte gronden behouden hun waarde. (- registratierechten). Om al deze redenen verwerpt de Raad van State de vraag tot schorsing. Het arrest van de Raad van State brengt mee dat er (weer eens) voorlopig een eind komt aan de megalomane plannen van Belgicaplant in Hoogstraten. Het dossier ten gronde komt immers op de normale rol en zal slechts binnen afzienbare tijd behandeld worden. Na 2 jaar niet gebruik van de bouwvergunning vervalt deze en dient er een nieuwe aanvraag ingediend. Dit zal onder een ander gesternte gebeuren intussen is immers de gevoeligheid voor dit probleem in l-loogstraten sterk toegenomen en springt de overheid ook voorzichtiger om met de nog beschikbare ruimte. De huidige uitspraak is een hart onder de riem voor het actiecomitĂŠ en vooral de bezielde trekker hiei'van May joris.. Zowel het aetiecomitĂŠ als Agalev hebben zich in het verleden voortdurend tegen dc plannen verzet met acties en bezwaarschriften.

ÂŁ -

GEE%

-

US

T

4&

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com


PERSOVERZICHT Januari - juni

2001

Januari De Hoogstraatse gemeenteraad werd officieel geïnstalleerd op 2 januari. Benoeming en eedaflegging van de burgemeester werd officieel medegedeeld. De raadsleden werden aangesteld en beëdigd, waarna het schepencnllegr werd verkozen. Op dc hitlijst van dc vrouwvriendelijke gemeentebesturen bekleedt Hoogstraten slechts de 27ste plaats op 34. Zes vrouwen werden verkozen. Geen enkele vrouw nam zitting in het schepencollege. Alfons Sprangers, Karel Pauwels en Omer Meeus werden nadien in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet. Heel Meer vierde feest met de 1 00 verjaardag van Jan Godrie. Een grote stoet begeleidde de eeuweling van huis naar de kerk. Op de receptie nodigde Jan de burgemeester uit om in 2004 samen naar de rijdende TGV te gaan kijken. Kort na dc viering verwisselde Jan het tijdelijke met het eeuwige. De stad I-Ioogstraten heeft het voornemen om in veilige fietspaden te blijven investeren. In de begroting van 2001 is er 35 miljoen frank voor zien voor de aanleg van fietspaden naast gewestwegen. Naast de verkeersveiligheid wil de gemeente verder investeren in een aantal historische gebouwen. Frans Horsten heeft een boek geschreven over de restauratie van het begijnhof. De uitgave van "Van blufpokertot Monumentenprijs" slaat aan. zelfs ver buiten Hoogstraten.

JANL4l?!. De veiling van l-loogiialen is gestart met de bouw van een nieuwe loods. Het gaat om een investering van 150 iiii/joenj'rank. De veiling wil in het 7.000 vierkante meter grote gebouw een sorteermachine voor paprika 's onderbrengen. Intussen beschikt de veiling reeds over 24 ha terreinen.

Een opmerkelijk bouwvonnis velde de rechter over een gebouw te Meerle. De eigenaar moet de illegale woning niet afbreken. Dat hij ervan afkomt met een geldboete heeft hij te danken aan een twist tussen het Hoogstraatse schepencollege en de dienst Ruimtelijk Ordening.

Door een nieuwe hypotheekwet in Nederland is het voor onze Noorderburen nog voordeliger om in België te komen wonen. Daardoor onstaat er een forse stijging van de grondprijzen. Dat betekent echter niet dat alles zomaar kan. De fusiegemeente Hoogstraten tracht de eigen inwoners voorrang te geven bij de gemeentelijke sociale verkavelingen. De kandidaat —koper moet de voorbije 15 jaar minstens 12 jaar in 1-loogstraten hebben gewoond.

Landbouwers reageren enthousiast omdat ze (binnenkort) hun overschot aan mest op een , legale en aan aardbare manier kwijt zullen kunnen. Een loon erkersbedrijf uit Meerle en de lundhouwcoöperatieve Biorek hebben plannen in die richting. In Meersel-Dreefis men de golfvan inbraken en diefstallen hastikke beu! Vrijwilligers engageerden zich om met samenwerking van de dorpsraad en politie een BuurtinforMatienetwerk op te richten.

...

Dankzij een overschrijdend (proef) project mogen de Belgische hulpdiensten nu ook hulp verlenen in het Nederlandse Castelré. Eindelijk moet men niet meer wachten op de ZO snel mogelijk geboden hulp die toch uit Breda moest komen.

JA1'vL/AR1. De aanhoudende vrieskou zorgde in januari niet alleen voor gesprongen waterleidingen ofde/i?cte verwarmingsketels. Op het Bootjesven te Wortel kon de schaatspret met pucks en sticks niet op. Minder blij waren de eenden, reigers, ganzen en aalscholvers in de Mosten te Meer. Aangezien deze waterplas praktisch helemaal dichtgevroren was, hadden zij het moeilijk om aan eten te geraken.

iEi=u *uij 13


PERS 0 VERZICHT

HERIJGERS BuuwspeuialiLei[en INOX ROOKKANALEN

t

Voor clkc brandstof is er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WAND/G GEÏSOLEERDE

JANUARI. Oj,tochten mei veel lawaai en getier. Verlaten speelplaatsen. Ook in de Kempen gafhet onderwi/zend personeel massaal gehoor aan cle stakingsoproep. Om mec'r loon en minder werkdruk af te dwingen bleven de scholen enkele dagen leeg. Ruim,i 95 procent van de Hoogsiraatse lesgevers staakten en pa/me/en later de Vrijheid in.

Februari Ook dit jaar svaren er onverlaten die de Marck bezoedelden. Telkenmale moest de brandweer uitrukken. Dc politie kwam en trachtte de dader(s) op te sporen. Toch viste zij dikwijls achter het net evenals de echte vissers die hun hobby WEER geruime tijd niet konden beoefenen. Diefstal! Met 5% meer diefstallen in het laatste kwartaal van 2000 stond de fusiegemeente Hoogstraten eenzaam aan de kop met een stijging van in totaal 12% in dit Kempens overzie ht. Noorderkempen.Vier secundaire scholen uiten hun bezorgdheid in deze materie. De oudercomités van Spijker, VTI Spijker, Seminarie en VITO plaatsen toch vraagtekens bij deze evolutie. Tuinder Adriaan Van Boxel bood op de laatste dag van februari de eerste aardbeien aan op de Veiling Van Hoogstraten. De verkoop bracht 350 euro op voor een bakje van 250 gram. De Veiling van l-Ioogstraten verdubbelde dat bedrag en schonk het geld aan het goede doel "Kom op tegen Kanker". Later bracht Adriaan samen met de Geshellen van de Aardbei, deze lekkernij naar de koning. Stapvoets verkeer in de Vrijheid. Iedereen kent het probleem. Als dan de snelweg Fl9 moet afgesloten worden omdat daar tal van ongeval]en plaatsvonden dan zijn zelfs op zaterdag de wegen tussen Meer en Hoogstraten oververzadigd.

Maart In het Klein Seminarie te l-loogstraten werd brand gesticht in het intemaat. 120 leerlingen moesten daardoor korte tijd geëvacueerd wor-

14

den. Gelukkig raakte er niemand gewond. Hoewel de schade verwaarloosbaar klein was, namen politie en parket de zaak zeer ernstig. 16 grensovergangen werden met alle mogelijke middelen afgesloten om de Mond- en Klauwzeer, die in Nederland was uitgebroken, buiten België te houden. In onze fusiegemeente kreeg de politie hulp van brandweermensen om degelijke controles mogelijk te maken. En het lukte! Maar met cle ziekte bleven ook de Nederlanders weg tot spijt van o.a. de neringdoeners uit Meersel-Dreef. Zelfs studenten uit landbouwgezinnen werden gevraagd om thuis te blijven totdat liet acute gevaar van besmetting voorbij was.

of FLEXIBELE uitvoering in inox.

,4'lndustrieweg 119hL

7 2320 Hoogstraten Tel.03/314.47.55 Fax 03/314.80,65

3

rj;q4 j, (7

April 1-let toerisme in de Antwerpse Kempen boert goed. Al enkele jaren stijgt liet aantal bezoekers gestaag. Toerisme Kempen wil die lijn blijven doortrekken. Dit jaar fungeerde Hoogstraten als gastheer voor de officiële opening van liet seizoen. Dc S int-Catliarinakerk en liet begijnhofwaren hierbij de absolute blikvangers. De Gezonde Doempers genieten als geen ander van sigaren. Ze kunnen al terugblikken op vijl' jaar sigarcncultuur. En de Doempers blijven plannen maken. Ze gingen (weer) tabaksplantages en sigarenfabrieken bezoeken. Aan rookweclstrijden doen ze niet mee. "Het moet plezant blijven". Te nat oni te zaaien, mestputten overvol en alle dieren op stal. Als liet nog lang bleefregenen en cle temperaturen zo laag bleven, dreigden er in cle Kempen vele openluchtteelten in liet water te verdrinken. Vooral voor bonen, erwten. maïs en witloof was de toestand problematisch. Zolang liet geen drie of vier dagen droog bleef niet flink wat wind, kon er geen teler beginnen te zaaien of planten.

FEBRUARI. Op het einde van februari begin maart 1e/ee/den er in verscheidene Kempense horecazaken opi 'allende ,s'tickers tegen de ramen. De boodschap was duidelijk ''Neen tegen drugs ''. '' Het is al taak niet gemakkelijk een rookvrije ruimte in te richten in je zaak. Maar nu zou je liet blowen wél moeten toelaten? Wat vooral voor ernstige pro blem en kan zorgen, is als de horeca-uitbaters ze//moeten gaan toezien op wat mag en niet mag in hun zaak zo besloot de voorzitter van HoReCa


PERSOVERZICHT

Juni De Bond Beter Leefmilieu kende De Mosten de Blauwe Vlag toe. Dat betekent dat "onze vijver voldoet aan de strengste milieunormen en ook in orde is op het vlak van veiligheid. onderhoud en sanitair. Om die status te bestendigen wil het stadsbestuur investeren in de toekomst. De brandweermannen van l-loogstraten wonnen de 28` regionale wedstrijd in 1 lerentals. Thuis in de kazerne heeft er 's avonds een viering plaatsgeonden. Volgend jaar moeten zij deze wedstrijd zelf inrichten. Voor de eerste maal in onze fusmegemeente had ni Meer liet gildenfeest plaats van de Kempense gildeti. Zaterdag kampten 400 schutters voor de hoogste eer. Op de zonovergoten zondag waren er meer dan 3500 deelnemers getuige van wat de gilden te bieden hebben.

IA.4RT. Manschappen van meer dan tien brandweerkorpsen uit België en ;VeLlerland bestreden een allesvernietigende vlammenzee dje ontstaan was in een opslagplaats aan de transportzOne te Meer. De vlammen vonden in de grote voorraad plastiekkorrels een ideale voedingsbodem. De fëlle wind wakkerde alles nog aan. Bovendien moesten de hulpdiensten na verloop van tijd een pijpleiding naar de vijver van recreariecentrwn De Mo.sten leggen om alzo over voldoende water te kunnen beschikken. 1-let gemeentebestuur van Wuustwezel en Hoogstraten slaan de handen in elkaar om een gezamenlijk dossier klaar te maken voor de realisatie van een fietspad langsheen de Loenhoutsebaan. Een studiebureel startte intussen met de eerste werkzaamheden. De Vlaamse Gemeenschap heeft deze werken opgenomen in liet programma 2001 - 2002. Achtervolging door de politiediensten. Een wagen ramde op de E 19 de controlepost opgesteld in verband met het mond- en klauwzeer. De auto met een gele numnierplaat vluchtte zigzaggend tegen hoge snelheid. Hij nam de afrit Hoogstraten waal -na de rit verder ging richting Loenhout. Daar vluchtte de man te voet 'erder.Hij kon toch nog worden aangehouden. In dc wagen vond de politie 28.000 XTC-pillen en een hoeveelheid hasj. In totaal voor een marktwaarde van meer dan drie miljoen frank.

Lijsenstraat zal minstens onderbroken zijn tot het einde van dit jaar. Nadien gebeuren er de nodige werken aan de bruggen in de Krochten straat en de Maxhurgdreef. Hotelschool Spijker gaat zijn accommodatie aan de Gelmelstraat uitbreiden. Tegen einde 2002 moeten er aan de terreinen van de hotelschool nieuwe klaslokalen, moderne keukens. een cafétaria en een studiehuis verrezen zijn. Het gaat om een investering van maar liefst 129 miljoen frank.

De inwoners van groot I-loogstraten mogen hun gazon niet meer maaien op zondag. Ook in de week moet de grasmaaier zwijgen tussen 20 en 8.00 uur. Wie het verbod naast zich neerlegt riskeert een boete. De Minderhoutse Laermolen . die er nu bijstaat als een ruïne, wordt gerestaureerd. Eerst zal men onderzoeken verrichten tijdens een archeologisch kamp. Nog eens een paar maanden later zullen de restauratiewerken een aanvang nemen. lJiterlik tegen 2005 zal de watermolen opnieuw in gebruik zijn en minstens eenmaal per week opengesteld worden voor het publiek. Dhr. Marc Snels werd verkozen tot korpschef van de zone Noorderkempen. Hij zal twee rijkswachtkorpsen en drie politiekorpsen moeten saniensmelten tot een werkzaam geheel.

Ook Minderhout vierde een eeuwelinge. Maria Goos-jochems, beter bekend als Mit Jochems ma;iktc de 'OLIW rond,

Mei Scharrel, de school in Minderhout, ontving Pnns Philip op galante wijze Aanleiding hiervan was het tiende wtwisselingsproject tussen dç school en een school uit Neufhatemi Prin ses Mathilde moest zich laten verontsehuldigen. Alhoewel dit een opdoffer was voor de aanwezigen begreep iedereen dat haar (zwangere) gezondheid voorging. In Mccrscl-Drccf kregen hans Snel en Air, Groot talrijke bezoekers over de vloer van hun pas grrestaiirrrrde watermolen. Drie jaar geleden kochten ze deze ui totaal vervallen staat. Nu is de molen weer maalvaardig. De bloem is goed, nog beter zijn de bedoelingen van de molenaars. Op maandag 29 mei gaan de eerste werkzaamheden in Meer van start voor dc aanleg van de HST. De brug over de snelweg in de John

JUNI. Het einde van dc (Wa)oc'ifperIoLle slaaf slr'oma. t .5Llto/lit'/lt voor massa .s uitgelaten jongeren, loeiend harde mnriziek en rijkelijk vloeiende drank. Dat ri'as in ffoog.straten niet cinders. Totdat de burgemeester ingreep en een alcoltolverbod afkondigde. Het jeugdige volkje onthaalde deze maatregel, zoal.s verwacht, op boegeroep. De .slimnmeri ken ontdekten al snel hoe ze de drooglegging konden omzeilen. En toch moesten er weer jeugdigen laveloos naar het ziekenhuis gevoerd worden. 15


N 1100GSTRtTEN

-i

-\1ÇTHO1IEK

YLAAMS

\WEEVy8

tD-

November 1951

ACHTEL

RIJKE VORSEL

Noodlanding Op Dinsdag 2 Oct., rond 10 u. in de voormiddag, moest een Engelse straaljager,, die de postdienst verzekert op de lijn Gilze Rijen-Keulen, te Achtel, achter de boerderij van dhr. Corneel Mertens, in een rapenveld, een noodlanding uitvoeren, wegens defect van de rechter motor. Het toestel werd zwaar gehavend, de beide wielen werden afgerukt en de romp brak middendoor. De piloot die het vliegtuig bestuurde bleef echter o ii ge dce rd.

Met mijn ploeg F. C. Antwerp op rondreis zijnde in Duitsland en Luxemburg, vermiste ik in de stad • LuPONTIAC-uurwerk. xemburg mijn Dank zij de gratis-verzekering tegen diefstal-verlies en ongevallen van Pontiac, heb ik gratis een ander nieuw PONTIAC-uurwerk ontvangen. Ik raad dan ook PONTIAC aan iedereen aan. Mijn uurwerk had ik gekocht bij ALBERT VAN BEECK. WOUTERS LEO.

PARIJSE TANDARTS BOKSTE ZIJN PATIENT DRIE TANDEN UIT De Parijse tandarts Pierre Toucas zal voor acht dagen te brommen zitten daar hij met een rechtse drie tanden uit de mond Van een zijner patienten heeft geslagen. Toucas paste deze bevreemdende wijze toe, nadat hij met zijn patient, de bejaarde Edmond Castelli, aan het twisten was geraakt over het al dan niet verwijderen van een wijsheidstand. Een tribunaal veroordeelde Toucas tot een geldboete van 55.000 fr. en acht dagen gevangenzetting wegens zijn « onwijze behandeling » van de wijsheidstand.

9 ~

hiIIII

Installatiebedrijf van den Berg Voort 26- Meerle. Tel 03 315 7531

-

Fax 033I5.85 49

Bij de Alg. Vèrtegenwoordigef VERWILT LOUIS CROES Tel. 91 HOOGSTRATEN of bij Uw PLAATSELIJKE AGENT. -

-

Bezoek onze website : www.vdberg.be Voort 26 2328 Meerle Tel : 031315.75.31

Infoa dberg.be

Ma

-

Openingsuren tooniaal vrijdag : 8.00 12.00 13.00 -

Donderdagavond tot 21.00 Zon —en feestdagen gesloten

16

18.00

Zaterdag: 8.00-. 12.00

Naast de 12 landen van de Europese Unie die vanaf 2002 de euro als officiële munt hebben, is er nog een 1 3de land, nI. Kosovo. Dit land behoort niet tot de Europese Unie maar heeft nu als officiële munt de Duitse Mark. Vandaar dat Kosovo ook vanaf 2002 de euro als munt zal gebruiken.


200 Gratis tickets! Harry Potter en de Steen der Wijzen

Vogelparade in de wintertuin Vogels kunnen in de winter wel svat extra voedingsstoffen gebruiken. De Westerse mens heeft er, zij het onder invloed van de commercie, tegenwoordig een gewoonte van gemaakt om daar daadwerkelijk iets aan te doen. Uiteraard krijgt de Westerling er iets voorterug, een tuin vol vogels. Wat kan er op de menukaart staan?

Brood: is niet zo voedzaani maar helpt als je honger hebt. Oude cake of biscuitjes bevatten wat meer vogelvoedsel dan brood omdat er vet in zit. Gekookte aardappelen in schil blijven lang goed, als je hen middendoor snijdt, worden ze helemaal leeg gepikt. Uitemclelijk bli1ft alleen de schil nog over. Ook gewoon geschilde en gekookte aardappelen zijn prima. Er moet wel op het zout gelet worden. Veel zout is slecht voor de vogels. Gekookte rijst, barni ofspaghetti is rijk aan zetmeel en vooral geliefd bij spreeuwen en kauwen. Gewone kaas, ook uitgedroogde harde kaas, is goed voor vogels. Voor de kleinere vogels kan je dc kaas raspen vooraleer het op de voedertafel te leggen. Of strooi de geraspte kaas tussen de bladeren op de grond in de tuin, vooral dc winterkoninkjes vinden dit fijn. Ook in vetbollen kan je kaas doen.

Op het voorblad kunt ii zien dat we momenteel ii'an nummer 200 zitten van ons onvolprezen maandblad De Floogstraatse Maand. En in de grote zaal van de Movie zijn precies 200 plaatsen. Dc link is duidelijk, haast profetisch. U begrijpt meteen dat het voor ons dan ook niet moeilijk was een passend dankgeschenk te bedenken voor u, lieve lezer, die zich maand na maand inzet om onze gewrochten te lezen en mentaal te verwerken. Op zaterdag 8 december om 17.00 u heeft de familievertoning van Harry Potter en de Steen der \Vijzen plaats in de Movie, Gelmeistraat Hoogstraten. Maar er dient eerst en vooraleen kleine en jammer genoeg ook erg harde selectie te gebeuren. De eerste bellers naar het nummer 031 314.49.03 op zaterdag 1 december tussen 9 en 10 u 's ochtends palmen de 200 kaarten in. Het zal jammer genoeg snel gaan! De hardvochtigste onder onze medewerkers neemt de telefoon op en noteert streng, maar rechtvaardig volgens volgende criteria: - de gevraagde kaarten gelden slechts voor leden van ĂŠĂŠn en hetzelfde gezin (dus geen 6 kaarten voor een tweekindsgezin!) - u wordt gevraagd de bon in te vullen samen met het nummer dat u op het moment van bellen krijgt en deze bon mede te brengen naar de vertoning - het heeft geen zin buiten de voorgestelde tijd te bellen. (zaterdag 1 december tussen 9 en 10 u 's ochtends)

Vet en vlees kunnen we eveneens als vogelvoecler gebruiken. Bijvoorbeeld: stukken vet en spekzwoerd. Een uitgekookte mergpijp met stukjes vlees eraan zijn een lekkernij voor mezen. spechten, kraaiachtmgen en spreeuwen. Fruit is geschikt als vogelvoeder. Oud fruit, dat misschien wel weggegooid wordt, kan je in stukjes snijden op de voedcrtafcl of aan een boomtak spiesen. Merels, kramsvogels, koperwieken, spreeuwen en kleinere vogeltjes als de roodborstjes, zwartkoppen of pimpelmeesjes eten graag fruit. Rozijnen en gedroogde vruchten zijn eveneens geliefd maar moeten vel even weken. Verse kokosnoot wordt helemaal leeg gegeten en uiteraard zijn zaden en noten uitermate geschikt.

Abonnement 2002 reeds betaald? Wij hebben reeds een zeer gt -oot aantal betalingen binnengekregen voor het abonnement 2002 op DE HOOGSTRAATSE MAAND. Enkelen blijven echter nog achter.

De film is Vlaams gesproken, voor kinderen vanaf 6 jaar. Bern u in dat geval dan herhalen wij nog even wat u moet doen om volgend jaar ons maandblad te kunnen blijven ontvangen. BON

I-IARRVPOTTER EN DE STEEN DER WIJZEN

L

/A TERDA G 8 DECEMBER 2001 THE MOVIE - HOOG 51 kil 1 LA'

Stort de som van 19,8 Euro (798 Befs) op ons rekeningnummer 733-3243117-49 (De Hoogstraatse Maand) met vermelding van uiteraard van uw naam en adres. Wilt u een jaarabonnement op ons maandblad kado doen aan familie, vrienden of kennissen? Geen probleem maar vermeld wel de naam en liet juiste adres van de gelukkige.

Naam:.................................................... Adres . ...........................................................................................

Heeft u nog vragen en/of problemen met de vernieuwing van uw abonnement. Wij staan voor u klaar op tel. 03/314.49.11 of per e-mail: Jan.michielsen@attglobal.net.

i5 aanwezig met ......peisoimemi vuur de gratis vertonmg van Harry Potter en de Steen der Wijzen in The Movie op zaterdag 8 december om l7.00u

Met dank hij voorbaat

PERSOONI .1.1K NIMMER..............................

De Redactie. 17


or

s leve n Smoutebollen

Contactpunten DORPSNIEUWS II oogstraten: Warre Palmans. Tinnenpotstraat 11 E, tel. 03-314.53./0 e-mail wane.1manifluneLbe Meer:

Marcel Adriacnscn, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail maessLa.dda.ensenjj,yil1ageuiinexb.e Meerle:

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret:worldonline.be Meersel-Dreef:

Toon Vcrleyc, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail tosamserleveaghbaLnet M inderliout:

Frans Snijders, S1.-Clcrnensstraat 25. fax ± tel. 03-314.49.03 e-mail: frnsnijeisfb4iea1ireLbe Wortel:

Maartje Siebelink, Kerkveld 13, 2323 Wortel, e-mail dbiuwoielhotmail.eom SPORTNIEUWS René Laurijssen. Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.6628 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. ± fax 03-3 14.49.03 e-mail: fransnijrtiiine.Lbe ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogsiraten, tel. 03-314.49.11 e-mailmhnfangiobaLne1

M1i'sDEI?1-IOL'l' - De gepensioneerden zetten hun beste beentje voor

O zondag 11 november. Tijdig waren ze begonnen "me den diég te kloppe "want dat is het belangrijkste om goede smoutebollen te bekomen. En ze waren overheerlijk. Niet alleen de sm outebollen maar ook de wafels vonden gretig aftrek. Sommige eters nuttigden de maaltijd thuis, anderen genoten ter plaatse, niet een drankje, van dit eetft'stijn. De verantwoordelijke bakploeg van de KBG leverde een allerbeste kwaliteit. De emmer met deeg, het hakken, proeven en opdienen en dat van 12 uur tot omstreeks 18 uur. Dankzij de vrijwillige inzet van i'ele,i kon men hieraan een frankje ove,'houden.

Opendeur met UHa

FOTO'S

Marcel Onincx Lokbosstraat 9, Meer, tel. 03-315.93.07

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 'IR

I1.\DERI-IOL:T - Op zondag 11 no mLn/hel Imielm! de elcïîrunlet/ /11011 Ltimni»mlt'im 11/ Minderhout een opendeurdag. Omstreeks 13 uur kwam Ulla Werbrouck even langs. Zij had niet veel tijd, maar toch genoeg om met de mnedewerkems van deze winkel te poseren voor een jbto.


MINDERHOUT

Nog maar veertig

SÇLÇXI9N®

LOEWE.

l'lCi'd('// 1t'i 1viiiicl€i'hoiii,se 40jai'igeii Iuoi verjaardag met een samenkomst. Ook zij stelden zich de vraag waarde tijd gebleven was. Stilaan komen deze mensen er achter dat de tijd steeds sneller gaat.

AJI\DEI?HOUT - Zoal,', op zovele jlaiiiseii

Met de Zegen van de Heer

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuli-PIP. Eenvoudige bediening. 1 Stalen rack als accessoir.

Loewe Calida 5772 ZP: 72 -cm-Supe r-Flatli nebeeldbuis.

genaamd Met de Zegen van de Heer' Een kleine kloostergeineenschap zit in zwarefinanciële problemen totdat Lewie de tuinman een valies vindt met niet minder dan 120 iniljoenfrank erin. De twee gangsters die een bank hebben overvallen willen hun " valies natuurlijk terug. Als dan de politie ook nog komt binnenvallen is het hek helemaal van de dam. Veel meer mocht ik niet vertellen van dit verhaal maar diegenen die de opvoering verzorgen zul je wel herkennen. Met de Zegen van de Heer 'pleegt de jënfitre De Marckezonen een serieuze aanval op uw lachspieren op zaterdag 15 en zondag 16 december vanaf 19.30 uur. De inkoni aan deparochiezaal bedraagt slechts 150 frank.

jTHXDERHOLT :al

11L'L'I' £10 1(1(0 1(1)1 11(1 IdIbLil IJU! (til tc/llt (l//t/lkltIsL)'

De frankstukkcn die uit de omloop moeten worden gehaald zijn goed voor een rij tientonners die heel de Brusselse kleine ring inneemt.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Laurvssen@selexion.be

SÇLEd9N® 19


MINDERHOUT Zesde dorpsquiz

Hulde aan oorlogsslachtoffers MINDERHOUT - 914-1918 blijft in het geheugen gegrift. Alleen zijn er geen mensen meer in onze streek die het nog kunnen naver tellen. Daarom dit verhaal. Heel lang geleden, in juni 1914, werd in Sarajevo (Oostenrijk) de aartshertog Franz Ferdinant vermoord. Dit zou, op zeer korte tijd, een spiraal van geweld tot gevolg hebben. Naar aanleiding van deze moord, gepleegd door een Servische student, verklaarde OostenrijkHongarije op 28 juli de oorlog aan Servië. Eén dag later beginnen de Russen hun leger te mo-

Staten de oorlog aan Duitsland. Op 24 juni landen de eerste van hun troepen in Frankrijk. In 1918 begint de Duitse overheersing af te brokkelen. Duitsland en Rusland tekenen een vredesverdrag. Hel aas worden de vrijgekomen Duitse troepen in onze regio ingezet wat hier de strijd alleen maar verhevigt. Het Duitse Rijk is de ineenstorting nabij. De keizer vlucht. Even later, op II november, kan men ook hier de wapenstilstand tekenen. Een eindeloze zee van loopgraven, modder en menselijke miserie blijven achter. Naar schatting kwamen er meer dan

Champagne voor Tafeltennisclub \IINDERIIOUT - Twaalf \ erenigingen namen de handschoen op en bekampten mekaar met gezonde wedijver zodat quizmasters Jacqueline Van den Heuvel en Gerard De Backer op geen enkel ogenblik in verlegenheid gebracht werden en zelden het verdict moesten overlaten aan de jury. Dit pleit natuurlijk in het voordeel van de vragenopstellers die hun opgayen zodanig geformuleerd hadden dat er nauwelijks een speld tussen te krijgen was. Na een redelijk gelijkopgaande start traden de kanshebbers toch stilaan op het voorplan, ni. KWB, Oudercomité, Ruiters, St.-Jorisgilde en TTK(tafeltennisclub). Eén van deze tenoren zou ongetwijfeld de wisselbeker in de wacht slepen. Het bleef een nek-aan-nek-race tot het einde toe met TTK lichtjes in liet voordeel. De finaleronde met inzet van punten (één tot drie; bij winst erbij, bij verlies eraf) gaf tenslotte de doorslag en de TTK'ers, die reeds jaren in de top eindigden, konden uiteindelijk de zegeliederen aanheffen en de champagneflessen laten ontkurken. (rel)

Uitslag: TTK 85 punten, KWB 82, St.-Joris 75,5, Ruiters 74,5, Oudercomité 74. KSJ 72,5, Fanfare 69,5, KVLV 62, Arkduif 60, MVV 60, KLJ 50 en LG 48,5 punten.

Zingende kinderen biliseren. Om die reden verklaren de Duitsers. Rusland de oorlog op 1 augustus. Duitsland verklaart Frankrijk, een bondgenoot van Rusland de oorlog op 3 augustus. 0p4 augustus valt Duitsland België binnen om Frankrijk te kunnen bereiken. Op dezelfde dag verklaarde Groot—Brittannië de oorlog aan Duitsland. In september breidt dezelfde oorlog zich verder uit naar de Stille Oceaan en Afrika. Er wordt nu overal ter wereld gevochten! België, ongewild in dit conflict betrokken, biedt hevig weerstand om het laatste stukje vaderland, gelegen in de Westlioek, te kunnen behouden. Hoewel de Duitsers vanaf april 1915 gifgas en liet machinegeweer gebruiken, kunnen ze de weerstand niet breken. Helaas gaan deze aanvallen gepaard met massale menselijke verliezen. De oorlog blijkt zelfs de industrie te stimuleren. In 1916 zetten de Britten de eerste tanks in. In 1917, op zes april, verklaren de Verenigde

10 miljoen mensen om. Meer dan 20 miljoen werden gewond. De materiële schade was niet te berekenen. In 1940 begint de mens, wat toch het enige dier is met verstand, aan een tweede wereldoorlog. Wie kan het begrijpen? De gruwel was er niet niinder om. In 2001 lijkt het soms al niet veel beter. Tel maar eens op hoeveel plaatsen er gevochten wordt en er onnodig geweld is. Laat ons de doden eren van de twee vere1doorlogen waar België in betrokken was. Laat ons hopen dat de leiders van nu de gewone burgers een oorlog kunnen besparen. Want de gewone mens is steeds liet grootste slachtoffer. Dat was vroeger zo en dat zal helaas zo wel blij ven! Met ere aan de mensen die de gruwel meemaakten van een wereldoorlog of erger nog, hun leven lieten voor België.

De Hoogstraatse Maand handwerken - naaigerel alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout TeI,/Fax: 03 /314.71.34 20

03/314.41.26 03/314.55.04 ' 03/314.49.11

1

MINDERHOUT - Ook dit najaar heeft liet UVLI kuv1jvlviide ui gauisei eiide vuiiuté i eeds een vergadering achter de rug om de zingende kinderen op maandag 31 december veilig de baan te laten oversteken in liet dorp. Uiteraard wordt gehoopt dat de verschillende verenigingen (KWB, Oudervereniging, BGjG, KVLV, KSj, KLJ) en sponsors (de Paul, Inza, ...) die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen tot liet welslagen van deze activiteit dat ook dit jaar weer zullen doen. Zonder hen zou het al heel vat moeilijker zijn om het veilig oversteken te organiseren. Maar helemaal moeilijk wordt het wanneer er geen kandidaat-overstekers meer zouden zijn. Daarom, voor al diegenen die zich niet hebben ingeschreven via het briefje vanuit de vrije basisschool of via het Rakkertje, kanje dit ook nog op ccii derde manier doen: bel even of loop eens langs bij Jan Braspenning, Gemeentestraat 11, tel. 03/3147550 (niet vermelding van naam, adres, telefoonnummer. geboortedatum (voor de verzekering) en de tijd dat u kunt komen helpen oversteken: 9u - 10u45 of 10u45 - 12u 30 of 9u - 12u 30) en dit ten laatste voor 17 december. Het organiserend comité zal dan in de loop van de volgende week nieedelen op welke oversteekplaats u terecht kunt. Ook dit jaar wordt de Minderhouitsestraat weer afgesloten voor alle verkeer tussen 9 uur en 12.30 uur. Het comité hoopt dat de bewoners van de Minderhoutsestraat en hun zijstraten hiermee rekening wensen te houden en verontschuildigt zich voor dit ongemak. Zoals al enkele jaren de gewoonte is, zal in liet dorp voor de zingende kinderen weer warme chocolademelk en pannenkoekjes voorhanden zijn in liet KLj-lokaal zoals verleden jaar.


MINDERHOUT

:1

GOUD IN MINDERHOUT Jeanne Leys en Jef Bartholomeeusen "Een vliegende vogel vangt jet, ene die blijft zitten niet!" MINDERHOUT - Oktober! Wat een weelde aan zon en milde temperaturen, de indringende nattigheid van de nazomcrmaand september was wel degelijk bij menigeen in de botten gekropen, maar toch ook weer vlug in de vergeethoek gedrumd. Eventjes van profiteren om gouden bruiloft te vieren moeten Jeanne en Jef gedacht hebben. En gelijk hadden ze! Van ver hoorde je reeds de zware slag van de paardenhoeven over het asfalt klinken, gevolgd duui ecu pi aclilig uiigedosie huifkar met Jeanne en Jef op de bok, vergezeld van dc familie. Van Bergen tot Minderhoutdorp in een gezapig teilIpU, liet jacluige verkeer even ophoudend, moet toch herinneringen van 50 jaar geleden opgeroepen hebben. Het gebuurte Bergen was ook niet bij dc pakken blijven zitten: prachtig versierde straat, een stoet met als thema de goede oude tijd. Leuk om te zien!

Geerts (Hoogstraten), Gerard Ickx (Hoogstraten) ...! Zo groeide Jef ongecompliceerd op samen met zijn broer en zussen tot een uit de kluiten gewassen jongeling. Waar ze zich zoal mee bezig hielden in hun jonge tijd? "Veel gevist, met de haak of met de "waai '. Dit laatste was natuurlijk streng verboden, maar iedereen die dicht bij 't water woonde, hield zich daar mee bezig. En een konijntje stropen, soms lukte dat, soms niet! Een verdwenen gezegde uit die tijd: "Een vliegende vogel vangt iet, ene die blijft zitten niet!" was er bij ons wel ingeprent."

Oorlogsieed

Kaystraat Jef woont al sedert mensenheugnis in Minderhout, toch is hij er niet geboren. Die gebeurtenis vond plaats te Meerle op Groot-Eyssel op 2 maart 1924 in een boerderij die de tand des tijds niet doorstaan heeft. Afgebroken en verdwenen! De familie Bartholonieeusen-Faes zocht dan zijn heil iets zuidelijker, naar Minderhout. Jef moet ongeveer zo'n 5 jaar geweest zijn. Ze vestigden zich in de Kaystraat, dc eerste weg rechts na de brug, in Bergen. Die naam zul je op het gemeentelijk straatplan niet terugvinden, wel op het kadasterplan van rond 1850. Al een tijdje geleden natuurlijk! Toen lag ook de Bredaseweg niet op die plaats en de Bergsebrug al evenmin. Jef kent de geschiedenis van die streek op zijn duimpje. In de kleuterschool werd hij vertroeteld door mère Gertrude, een bekende zuster voor de oudere Minderhoutenaars en nadien werd de lagere school doorlopen. Eens "afgestudeerd" volgde het werk op de boerderij en tijdens de wintertijd werd het avondschool volgen waar hij onderricht kreeg van de heren Verbist (Mecr),Van Haute (Wortel),veearts

Jeanne liet haar eerste babykreetjes op 1 december 1926 te Wuustwezel. Al vlug kocht vader Leys een boerderij te Rij kevorsel en daar is Jeanne dan ook groot geworden temidden van nog twee zussen en een broer. In de Bochtenstraat volgde zij de lagere school gevolgd door nog enkele jaren huishoudschool. Als dienstmeisje verbleef ze een jaar in Deurne. kwam terug naar Rijkevorsel en diende nog drie jaar bij dokter Sterkens. Ongeluk daalde echter over de familie neer: op twee maanden tijd stierven haar broer en vader respectievelijk in de ouderdom van 13 en 51 jaar. Voor Jeanne, haar moeder en de zussen, werden het harde tijden. Het was werken geblazen want het werk op de boerderij nam geen rustperiode. Een boerderij runnen - alleen door vrouwen - is geen peulschil. Beeld je maar eens in: ploegen, eggen, zaaien, oogsten...! Men moest vooruit, er was niets aan te doen. Haar oudste zus trouwde in 1943, haar andere zus en 7ijzelf in 1951. Haar zus bleef op de boerderij en daar vond haar moeder ook haar stek. Tijdens haar jeugd was Jeanne lid van de BJB, haar enige ontspanning eigenlijk alsje dan al van ontspanning mag spreken. "Eén keer op de maand werd er vergaderd en dan moest je daar schoon stillekens blijven zitten en luisteren! 's Zondags was er gewoonlijk werk aan de winkel tot de middag en veel naar de kerk gaan hoorde er ook bij. Fietsen of wandelen als vrijetijdsbesteding bestond ook niet, het was gewoonweg een noodzaak om ergens te komen. Als ge met uw fietske met een paar melkkitten aan 't stoeltje door een karspoor de hei in moest om te gaan melken, dan had g'uwe buik al lang vol van fietsen! Tijdens de oorlog hebben we 't ook niet gemakkelijk gehad. Van de hcschietingen hebben we veel geleden, want we woonden zowat in de vuurlinie deze kant Rijkevorsel (daar waar meubelhuis Van Leuven gevestigd is). Een bewogen periode voor een moeder met drie dochters.

Op eigen benen Op 23 oktober 1951 luidden de huwelijksklokken voor een dubbele trouwpartij. Jeannes zus waagde diezelfde dag ook de stap. "En we trouwden juist met Castelkermis, zo kunnen we 't best onthouden. En gefeest werd er in de stal, twee dagen lang.!" Ze vestigden zich op Jefs ouderlijke boerderij. Het jonge paar pakte de zaken flink aan: er werd geïnvesteerd in koeien, varkens, kippen, aardbeien, augurken! Sti laan kwam er ook een kentering in de boerenstiel: aankoop van machines, uitbreiding van de veestapel, nieuwe stallen. Met zeven koeien kon de kost niet meer verdiend worden! Jef werd bekend om zijn veestapel: stamboekkoeien en stamboekvarkens waar je mee naar de veiling moest in Antwerpen, waar per opbod verkocht werd. "Altijd met plezier geboerd: vrij, de natuur...! Nooit heb ik nen tractor gehad, wel twee paarden versleten. Het werk dat die beesten niet aankonden, liet ik dan doen door iemand met nen tractor!" Vijfkinderen ontsproten uit hun huwelijk: twee jongens en drie meisjes. De zonen zijn hun naaste buren: Frans runt een bedrijf van 600 mestkalveren en Jan woont op de boerderij zonder de stiel uit te oefenen. Dc drie dochters zijn verder verspreid in de provincie.

Andere horizonten De pensioenleeftijd kwam in zicht en Jeanne en Jef verhuisden naar de Bredaseweg. Van vervelen was helemaal geen sprake. geen zwart gat, nog werk genoeg rondom en de reismierobe kreeg hen stilaan te pakken. Een flink stuk van Europa werd bezocht tot zelfs in Moskou toe naar aanleiding van een \akantie in Bulgarije. Die grote trips zijn nu wel achter de rug, dichter bij huis is ook veel te zien. Een fietsvakantie is nooit ver weg en fietsen en biljarten met collega's gepensioneerden lijkt ook een plezierige bezigheid. Uitstappen van 80 â 100 km tegen een gemiddelde van 16 â 17 km per uur zijn helemaal geen uitzondering voor Jef. Wandelen is hen ook niet vreemd maar tuinieren in hun omvangrijke tuin mag je zeker als een van hun favoriete bezigheden beschouwen: groenten, bloemen, druiven...! Jeanne en Jef, houen zo en gefeliciteerd! (rel) 21


HOOGSTRA TEN

The Cotton City Jazzband Hoogstraten

Gisteren in Frankrijk, morgen in Hoogstraten

.\chter één van dc meest

plestigieUzi iiaiiiiui iii liii kleuiii Islia Oi lecilswrc ldj cac ii u i It één vuii dc mi d::tu cii ii ecu t

levendige orkesten. Sinds 36 jaar entertaint de Cotton City jazzband op festivals, cluboptredens, privéfeesten, kroegentochten, huwelijken, funerals. De Cotton is in alle binnen- en buitenlandse jazzmiddens een waar begrip geworden. Het orkest is erelid van diverse jazzclubs. Ze speelden voor het Belgisch en Nederlands vorstenhuis. Sinds 1962 brachten zij 13 LP's uit. Een groot gedeelte daarvan bevatten opnamen met zwarte New Orleans muzikanten. De Cotton was immers één van de eerste orkesten die erin slaagde veteranen uit dc Revival-periode op ons continent te introduceren. Een avondje uit met de Cotton City Jazzband ataat nu :;teeda garant voor con fijne aangename anvon, gebaseerd op de traditionele waarden uit New Orleans. Dit behelst humor, aandacht voor het visuele element en vooral het besef dat het orkest speelt om het publiek te behagen. Romain Vandriessche, Eddy Sabbe, Bruno Van Acoleyen, Alain Lesire, Herman Sobrie en Guy Preckler brengen een frisse muzikale wind die ook nu nog door New Orleans waait.

CC /c/c /c (1/0/! ( 111 ,/l::I'//!/ nog een come/t in opciilu eb! Iloogstrateii - luuli 200 / in Mégéve (Fraiikrijk). Op maandag 10 december concerlemen ze om 20 uur in zaal Ste. Cecilia waar de vfarckriier Jazzclub uit [-Joogsiraten een nieuw onderkonien rond. !1

Muzikale verhuis Als je 26 jaar lang oude-stij l-jazzconcerten organiseert. zal je naast een onmiskenbare evolutie in de muziek zeker ook organisatorische wijzigingen meemaken. Vijfjaargeleden stapte de Marckriver Jazzclub van zijn vast lokaal in de Tuinbouwschool over naar de Gulden Coppe. Vijf jaar lang -38 concerten- werd het jazzminnend publiek er op een perfecte manier ontvangen door de uitbaters en liet personeel. Er is weer verandering op til. Omstandigheden dwongen de jazzclub uit te zien naar een ander lokaal. En dat hebben ze gevonden bij SinteCecilia, de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij, in de Gelmeistraat. Maandag 10 december vindt de verhuis plaats. Alle liefhebbers worden dan omstreeks 18 uur verwacht in de Gulden Coppe voor een pintje. Omstreeks 19.15 uur wordt dan in stoet vertrokken naar de nieuwe zaal, niet een jazzbrassband voorop. Om 20 uur speelt dan de Cotton City Jazzband.

22

Plannen voor later Hoogstraten - Het Klassiek koffieconcert van II november in zaal Ste.-Cccilia, was een heel succes. Werken van onder meer Haydn en Mozart werden op schitterende wijze vertolkt door enkele bekwame muzikanten. De verantwoordel ijken voor de organisatie gingen hiervoor in de eerste plaats op zoek naar eigen leden -muzikanten. Zo speelden de muziekleerkrachten Toos Coppens en Luc Tahon respectievelijk klarinet en sopraansax. Erevoorzitster Paulien Wolfswinkel schitterde aan de piano. Daarnaast deed men ook beroep op anderen: Luc Wuytack speelde fluit, Annemie Ooms verzorgde op sublieme wijze de begeleiding op piano. De opbrengst van de dag gaat volledig naar de opleiding van jonge muzikanten. Niet alleen de muziekafdeling bewandelt

nieuwe wegen, ook met de feestzaal SmteCeciha wil men meer en meer een eigen koers varen. Stap voor stap wordt deze uitgebouwd tot een 'eenvoudig. maar uiterst sfeervol cultuurtempeltje'. In eerste instantie zal ze selectief verhuurd worden: de voorkeur gaat uit naar culturele verenigingen die qua sfeer goed passen in liet bijzondere lokaal. Binnenkort gaat er dan ook een tweede reeks van Salsadanslessen door op donderdagavond. En vanaf december zal de Marckriver jazzclub er elke tweede maandagavond een jazzoptreden ver zorgeil. In de loop van 2002 hoopt de vereniging het publiek te kunnen verwelkomen op enkele door henzelf georganiseerde activiteiten zoals rnuziek, poëzie, of een tentoonstelling.


HOOGSTRA TEN Boereneindkermis

Ste. Cathaiina op de paardenmolen

I1006/ÏRr1 TL\ - Ook dii jtlui ii ('id Boereneindkerinis ingaiiggeschotcii nu'l v'ii receptie niet wainu hroocjes en een jOsse krink hier tussen de kermiskranien. Een kernusopening is ,uei officieel zonder tanfi're. Dit jaar draaiden de muzikanien van Sie. Caiharina al spelend enkele rondjes mee op de plaatselijke j,aardenmnolen, wat hij sommige muzikanten leidde tot de slappe lach. Voor de toeschouwers was het een prachtig, vrolijk gezicht. deze draaiende fiin/c,rc.

Waar is de tijd

Tussen Maan en Gaan HOOGSTRATEN - T usseii maan en gaan'. dat is dc titel van een poëzieprogramma dat enkele JIB leden hebben klaargestoomd. Ze nenien iie luisteraar nier op ren potuiisrhe tnrht doorheen Uoogstraten. Op verschillende lokaties brengen ze op hun eigenzinnige, grappige, uitdagende, ernstige, inventieve, creatieve (en zoek gerust zelfnog enkele adjeetieven) manier een selectie van gedichten tot leven. Wie er vorig jaar bij was, weet dat deze poëzieavond nieer dan dc moeite is - en aantoont dat poëzie heus wel veel meer is dan schoolse leerstof of atoffige bundela op een bibliotheekrek... Even alle lèiten op een rijtje. Wanneer? Op zaterdag 22 december 2001 om 20.00 uur. Waar? Verzamelen aan de Kerk in Hoogstraten. Voor wie? Voor al wie jong van jaren en van geest is... Wie werkt er aan mee? Dries De Backer, Joke Verheven, Lieve De Laet, Ellen Stoffels, Sara Coertjens, Greet Peeters en Annemic Oostvogels. En hoeveel kost dat? Niks, noch in Euro, noch in frankskes. Verdere info nodig? De medewerkers van liet JIB weten er alles van: Minderhoutdorp 27, 2322 Minderhout,tel.: 03/314.19.54. Ofe-mail .lihjibjih(a pihe.

Uitslag Hoogstraten - Vrijdag 16 november organiseerde hei Jeugeomité van I-IVV in de eigen lokalen de zoveelste kwis ten voordele van de clubkas. Eénentwintig ploegen van minstens 5 deelnemers schreven zich in. Niet te verwonderen. maar vooral de sportvragen en de bekende Vlamingen herkennen, waren reeksen waarin zeer sterk werd gescoord. Bij de eerste vijf vielen er na 13 ronden tweemaal twee ex-aequo' s. De gewestelijke reserven en de vaders van de préminiemen dienden een sehiftingsvraag te beantwoorden om de vijfde prijs in de wacht te slepen. Op drie eindigden de miniemen A en fnlrnyt Air 1 mes voor de pnj7en van i° drie en vier Kemstein Ciiidigde up de tweede plaats iiict 2 puilteil iiiindei dan . . . het jeugdeomité, de organisator. Staf Ver Ii OCV en, L u K oy en, Do mini e k Vandrnhnsrh 1 en floms 1 Mln Rileke Fons Van den Broeek en de late ploegat'gevciardigdc (sorry naam kwijt) liepen weg met de pluimen.

Hoog.s'tratc'n - Lang geleden, toen we nog jong ii'aren, in een nahurige gemeente, konden we/net de lagere school jaarlijks /1(1 ar de vogelljestentoonstelling. Een wereld ging toom' ons open: duiven kenden we wel, maar van die speciale, die hadden we nooit eerder gezien. Laat staan, al clie kleurrijke andere vogels, om nog maar van luni namen te zwijgen. Blij verrast hij het zien i'an deze foto. liet bestaat nog altijd. De lagere schoolkinderen van liet Semnincuie hm-uci,ien een bezoek aan de tentoonstelling van de Witte Merel in zaal Pax.

Om één miljoen dollar in dollarbiljetten te vervoeren heeft een crimineel een aktetas nodig, voor de tegenwaardc in Euro volstaat een grote briefomslag.

.Ian Hnevniwrs Eind I9de eeuw ( rond 1880) maakte Jan Hoevenaers een aantal schilderijen over Hoogstraten en omgeving. Volgens het Tijdschrift van de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring van 1936 zijn sommige van deze werken bewaard in een aantal woningen in Hoogstraten. De familie van Hoevenaers probeert nu een over zicht te maken van de werken van deze schilder. Weet je hierover meer, dan is je informatie welkom bij Juul VerhuIst, Castelreweg 1 2321 Minderhout. tel. 03/314.58.53.

23


MEERSEL-DREEF

Vissen op de Mark MLLRSLL-DRLLF - Aan de rivier de Mark verscheen er een informatiebord over de hengelmogelijkheden in de Mark. Dit initiatief is een grensoverschrijdende samenwerking van Grenslandschap Taxandria met als thema 1at,i,ir en recreatie zonder grenzen ". Ze werd gesteund en uitgewerkt door de Europese Gemeenschap, toei-isme Antwcrpcn en de dienst van toerisme Hoc gstraten. Op het bord vind je uitleg over de Mark, de hengelmogelijkheden, de soorten vis en een plan van liet stroo,nebiec/ van de Mark en z 'ii zij heken. Ei- wordt ook gesproken over vissteigers, de aanleg ervan werd goedgekeurd en de nodige kredieten werden voor.iei, utuur de pr a,&lLLlle realisatie laat oj zich wachten. Tneƒ7 ik laatst iemand van de In hu,.( •l,n (Jlnn.'I vii,! (/(' nnnnriIn mcl planAen 2ag sfou wen, dacht ih dat liet ei van ging komen maar helaas, hei ging enkel om een reparatie van één van de fietsbruggetjes. Maar hoop doet leven (tv)

Fanfare "Voor Eer en Deugd" huldigt verdienstelijke leden DAFE

HERMAN VAN HEMELEN

00

Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

MEERSEL-Di? LEF - 1 ijilcie, liet leer/i'esr ian :aierdag 3 noicuilwi iciden enkele

.

verdiens lelijke leden gedecoreerd en in de bloemen gezet. Frans Jacobs kreeg de titel van Erebestuurslid wegens z 'ii lange staat van dienst en z 'n grote inzet voor de fénfare, zowel als spelend lid dan als bestuurslid. Als grote bezieler van de rommelmarkt en als nauwgezette archivaris verdient hij alle lof Broeder Xavier nam afscheid van de vereniging en werd bedankt voor 'ii inzet als spelend lid en als leermeester. Marlène Roelands, Jos Aerts en Ben Bastiaansen kregen wegens 15 jaar lid van de vereniging een medaille opgespeld door de Fedekam-afgevaardigde. Toon Verleye werd door mevrouw Rommens gedecoreerd wegens 15 jaar bestuurslid. Tot zijn verrassing kreeg Toon vanwege de leden ook nog een gouden pluim "opgespeld als dank voor z 'ii inzet voor de faiijare. Op de/bio van links naar rechts: Erevoorzitter André Rommens, voorzitter Toon Verleve, mevr. Romm ens, dirigent Hans A ernouts, Marlène Roelands, Fedekam-afgevaardigde Rik Rieherghs en Jos Aerts. Ben Bastiaansen was afwezig en kreeg op de repetitie de medaille opgespeld.

24

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98


MEERSEL-DREEF

MissiecomitĂŠ eindigt geslaagd jaar met missie-etentje

S

LIl.]IiI !i HOOGSTRATEN i

[

ALLE MERKEN

r

wIA!1l[ LRENT

/ lei iz al/em a(1l /0/) ge:egI in oor alleeii 100/' lui 11(1 11/100/) lUl) Iie) II) ir Ic-Ui()i f/L nos er 22 man op de been. Dooi kwam dan nog hulp bij voor het /ilaa,',naken i'an het eten en het klaarzetten van de tafels.Alles tierd mooi gepresenteerd en .s',naakte opperbest. MEERSEL-DREEF - Het missiecomitĂŠ mag terugblikken op een succesvol jaar. Ze vierden de 25ste editie van hun missiefeest "Reik Mij de Hand", die ondanks de stortregens een financieel succes werd met een recordopbrengst van 985.000 fr. Om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet werden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige bingoavond. Onder het genot van een lekker kopje koffie met iets erbij, werd de opbrengst bekend gemaakt en kon aan onze missionarissen een mooi bedrag worden uitgekeerd, wat met veel dank werd aanvaard. Met de inzet van vele mensen werd het een mooi jubileumjaar. Het bestuur besloot

ditjaar afte sluiten door het traditionele missieetentje terug te halen van weggeweest. Enkele jaren geleden werd dit stopgezet wegens te weinig belangstelling. Dat het een goede beslissing was om ter ere van het jubileumjaar toch nog een etentje te organiseren, blijkt uit (le 130 inschrijvingen die er waren. Reden temeer om de missiezondag "Reik Mij de Hand" en het missie-etentje verder te zetten! Bijzondere dank dan ook aan de vele vrijwilligers en onze sponsors, zonder wie vij nooit dit prachtige resultaat hadden behaald. Dank ook aan het bestuur voor een jaar hard werken, vij kunnen allen terugkijken op een bijzonder mooi missiejaar. (Lisette l-luyhrechts. tv )

PONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

De Hoogstraatse Maand 03/314.41.26 03/314.55.04 03/314.49.11

D KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

De ophi'engsi vcin een jaar missie'nerkiiig werd op de dankai'ondxt'ntbo/iseh oi'eihiuuligd. Van li,iks naar rechts zien we Sjaantje van Dun die Pater Piet van Dun vertegen't'OOrdigde. Pater Liie, Zuster Maria Geerts, Anna Tilburgs die Zuster Josefa Tilburgs vertegenwoordigde en Zuster Jeanne Van Boxel.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

25


MEERSEL -DREEF

Kleuters en leerkrachten 't Dreefke halen opgelucht adem

Vroeger hanteerde men de term ECU (European Currency Unit), die te veel deed denken aan een vroegere gebruikte munt in onze streken. De Europese munt is officieel herdoopt in euro in december 1995.

Jeugdbelangen zet toneel op de planken

4

-

-

-

QZ ;.,

De, / lIc i'c 1/0 cle afwerking.

/d/)

-

.i .r-'•' -

-

1't1i,/

/1,1/1/

\f I/i 1

-

i4

/1/1

MEERSEL-DREEF— Er is al veel gepalaverd over de uitbreiding van onze lagere school 't Dreefice. Allerlei mogelijkheden werden bekeken en herbekeken en geraakten ZO OP de lange baan. Vorig schooljaar nodigden de leerkrachten het schepencollege eens uit om ter plaatse een kijkje te nemen. Dat moet geholpen hebben want vanaf toen ging het snel vooruit. Er zou een tijdelijk prefablokaal worden opgetrokken ter afwachting van een definitieve bouw van een kleuterafdeling. De benodigde grond naast de school werd aangekocht en de prefab werd besteld. Begin oktober ging men aan de gang met de grondwerken en half oktober werd de prefab geleverd. Ondertussen werd het sanitair

.-

-

-----.--

-

- /1((/)c

/(),I(

/

0/'1( //i / /101/1 & Ii /100 /11 1 , 00l .

en de verlichting aangesloten en er werd een klinkerweg aangelegd tussen het hoofdgebou en de nieuv e prelah. Na inrichting van de lokalen kunnen de peuters en kleuters verhLii7efl, die zullen blij zijn want de nieuwe prefabs zijn toch vel s at luxueuzer dan de oude modules of dan de iurnzaal (overdekte speelplaats). De oude prefabs worden dan gebruikt door de voor- en naschoolse opvang en de koffieschool. De overdekte speelplaats kan dan weer gebruikt worden als turnzaaltje. We zijn er nog niet maar de geboden oplossing is toch al een hele stap vooruit en stemt de leerkrachten, de directeur, de ouders en dc kinderen weer optimistisch wat de toekomst betreft. (tv)

Grotc collcctic bcFiangpapicr

MEERSEL-DREEF - Alhoewel ik vorige maand stelde dai Meersel-Dreef slechts één jeugdvereniging telt, moet ik er eerlijkheids halve bij vermelden dat er nog een jeugdvereriio,iiiu acliefis cii ilal vooral vuurde allerJongsten. Jeugdbelangen werd opgericht voor de Galderse en Strijbeekse jeugd. maar telde al snel ook aanhang onder de Meersel-Dreefse kinderen. Een aantal ouders trachten op een aangename en creatieve manier de kinderen bezig te houden. Met knutselen, spelletjes. e.d. Afen toe organiseren ze iets extra. Op vrijdagavond 14 december brengt toneelvereniging "Nieuw Leven" uit Goirle, de toneelvoorstelling 'Voor twaalven thuis". Het is een persiflage op Assepoester en geschikt voor alle leeftijden. Bij een persiflage wordt het verhaal wel gevolgd maar overdrijft men één en ander, waardoor het flink op de lachspieren werkt. De voorstelling gaat door in de grote zaal bij de paters te Meersel-Dreef, of liever bij de nieuwe uitbaatster Rien Aerts. De voorstelling begint om 19u en eindigt om 20u30. De inkom bedraagt 150 frank. Voor meer informatie Jack Broers, 03.3 15.93.23. (tv)

GRATIS 2 HOOFDKUSSENS (ter waarde van 1 800 Befs)

bij aankoop van een donzen dekbed van 2m40 op 2m/2m20 (1 hoofdkussen bij een 1 persoonsdekbed)

Interieurarchitecte: Katrien Doms

oongarnerig RVB.A.

Alle maten hoeslakens, ook extra groot - tot 2 m op 2.30 m

natuurlijk & synthetisch 26

riliT'rEl,

kLoec

, if-lual

& Fax 031314 48 47

ln 246

1100


MEER

Reeds een halve eeuw

l*'zL u!uLIl/anLs. u/loi1tstig 1111 llc'i, Intunieii 'ninicli op zaterdag 3 noteiu/ie/ in zaal t ICIO/la Ie ,leer. Na een nelkoni ieIsieIkIL men de inwendige mens niet een warm bul/el. De opzet ton deze avond slaagde volledig. Het bijpraten over cle verleden tijd duurde tot bijna 's morgens vroeg. Voor diegene die er kenins aan hebben en zouden twijfi'ien, drukken we deze foto af niet liet ant woord op de vraag: wie is wie? Van boven naar onder en van links naar rechts: (Iste rij) Jef Aerts, Jos Laurijssen, Jaak Goetscha/ckx, Herman Aeris, Ad Godrie, Jan Laurijssen, Paul Ee/en, Kees Schrauwen (2de rij) lef van Opstal, Maria Verheven, Theresia Vorselinans, Jeanne Vorseimans, Maria Aertsen, lef van Dooi-en, Annie Snoevs, Jc'anne Boeren, Greet Verhoeven, Marth Pemen, Jeanne van Opstal, Anna Rombouts, JeanneAerts, 0/ga Maenen (3de rij) Maria van B(vel, Hiida Mertens, Corrv Herrijgers, Jeanne Pemen, Jeanne Haest, Betty van Dijck, Maria Vermeiren, Maria Kustermans, Luc-ia Ver,nonden, Emeiie De Koek, Annie Roeien (4de rij) 1cm Rombouts, Herman Janssens, Sebastiaan Piuvm, Albert Vriends, Marcel Romnbouts en Jan Snijders -

zakenkantoor

Meuheicliarme

Van Bavel-Rommens bvba

)ij

-

1

OOK TIJDENS HEI WEEKhND -

Uw AXA Bank is nu ook uitgerust niet een Sri/Service-loket dat veel meer kan dan u alleen maar bankbiljetten bezorgen: het is een automatisch bankloket waar u, wanneer ii maar wilt, tal van bankzaken 7elf kunt regelen. Dat komt ook uw financieel adviseur van AXA Bank goed uit. Hij krijgt immers meer tijd om met ii de echt belangrijke bankzaken te bespreken. Dat kan de service naar u toe :11 leen maar verbeteren.

Meerdorp 21 - 2321 Meer - tel. 031315 72 54 info@vanbavelrommens.be

IIIIIhh'fluIItI

-

V1C) 4 I)esign Rrla!,an 414 )l) \'u'.itw'ia t t

ii lntierieur &

Kla5sieI: Opem ii

tin

lila.

tint

10- ihu i'

27


MEER

De Meerse 30-jarigen

Broodje Herman in dc Musscnakkcr MEER - Op zaterdag 29 december organiseert de Miissenakker een fliifdie vooral herinneringen oproept aan het roernnjke verleden van Akkerpop. De happening krijgt de toepasselijke naam 'Broodie Herman', omdat Akkerpop eigenlijk met die junk startte.

Den ene sta! kalend, den andei'e wat gi'ijs. dik of dun, werden ze uitbundig gevierd. V. en van onder naar boven .' (1° ri» Pete,' Vei'meiren, Wendv Pemen, Tinne Fransen, Ann Schalk, Kris Aerts, 1/te Troch (2" rij) Griet Fransen, Ren ilde Stei'kens, Lu Martens, Ria Leenaerts, Nancy Dekkers (30 rij) lngi'id de Bruin, Sonja Vissers, Kathleen Stes, Sonja Martens, Rudi' van Dijck, Chi-is Brosens (4" rij) Roniit' Jansen, Raf Ouii'ijnen, Hei'inan Antonissen, Rudi' Laweisen, Philippe Snijders en Jan .4dams.

MEER - Op 11 not'einber organiseerden het oudercomité en de school voor de eerste kee,' een boekenbeurs. Het was dus een beetje koffiedik kijken of de bezoeker t/it initiatief zou appreciëren. De /v!erenaars kwamen echter in grote getale opzetten en luisterden naar verhaaltjes. schimmenspel en heel wat ander amusement. Zo een 300 boeken werden aan de man gebracht. Een geslaagd gemeenschappelijk initiatief van oudercomité en de school. Met grote kans op vervolg volgend jaar. (ina)

SckoonheitLssa[on Lieve De 7vfeester

Hét maandblad boordevol streeknieuws

Langenbe rij 30 -2323 WorteL 03 /314.55.15

n k.eL op afspraak.. Ook.bij 51 t/luis

28

HST-traj ect eindelijk definitief MEER - Tot 12 december liggen de plannen voor liet 1-IST-traject tussen John Lijsenstraat en de Nederlandse grens ter inzage in het gemeentehuis. Tot zolang loopt het vooronderzoek van de bouwaanvraag.

Boekenbeurs

gefaatsverzorging - 9ilaiucure 9'edicure Ontfmri ogen - Maquilïage

Gratis inkom, optreden van Fatal Charm (Sjarel Verheyen en Steve van Dirty Fingers) niet !L11 O.d. 1 ILI iiiiiii Diuud, TuL.pdssclijkel kan toch niet! Met deze activiteit hoopt de Mussenakker vooral ook de (oud-)leden te heciii en cii zij die Akkcrpop in het verleden intens hebben meebeleefd. Er zal gepoogd worden om iedereen zoveel mogelijk via een uitnodiging te bereiken maar ze zijn er zich van bewust dat liet een haast onhaalbare kaart is. Wees dus niet te bescheiden en geef gevolg aan deze oproep door op 29 december op liet "broodje Ileiman" ctauweig te ziju. \/oor meer informatie kun je terecht bij de Musscriakkci LLII, AIIdIL Ouiiiu, Lii Rudi vii cle Heuvel. (ma)

De Hoogstraatse Maand 141

Een vlugge kijk in dc plannen deed ons het volgende vaststellen. De ontwerpers hebben duidelijk gekozen voor de afwikkeling van liet verkeer binnen de transportzone. Met een volledig in- en uitrittencomplex over twee rotondes ter hoogte van de laatste brug van de Mosten. Aan in- en uitritten in de John Lijsenstraat verandert er weinig voor liet verkeer, tenzij de aanpassingen noodzakelijk voor de doortocht van de HST. Van de vroegere parallelweg tussen John Lijsenstraat en transportzone is er geen sprake meer. Daartegenover staat dat er aan de oostzijde een brede parallelweg komt van zes meter waarvan ons de functie niet geheel bekend is en bevorderend voor sluipverkeer richting Hoogeind en dus overbodig. Als de huidige plannen en er bijkomend een verbeterde bewegwijzering zou komen, kan dit wel eens voor gevolg hebben dat heel wat minder vrachtwagens in Meer verkeerd zullen rijden, op zoek naar de Anisterdamstraat, de Seoul laan, ofnog andere exotische straatnamen. Al is daarop voorlopig nog even wachten. Voor de juiste details en de eigen conclusies is het best een bezoek aan liet gemeentehuis te brengen en de plannen zelf te gaan inzien. (ma)

'4GTrTP;;T HOOGSTRATEN


MEER GESCHIEDENIS

Uit de parochieregisters van Meer

Aenmerkingen nopens de kerk van Meir Onder welke regecnnge, van wie, op wiens kosten de kerk van Meir gebouwt is, word nergens gevonden. Alle oude bewijzen van kerk en gemeente zijn eerst ten jaere 1582, wanneer geheel het dorp, 32 familien ulitgenomen, door pest en armoede is vergaen en vierjaeren lang meest is verlaeten, verloren of vernietigt. Dan in 1815 door den brand is verslonden, ik zal dan maer weijnig spreeken van de kerk voor de afbrancling. Het inwendig van de kerk was wel verciert, men spreekt niet veel lof van het Sanctuarium, van de 12 apostelen in mensehe grootte rontom aen de mueren geplaetst, vereert door Prelaet de Vos van St. Miehiels abdije, van den preekstoel, van andere bizonderheden of cieraeden. (zelf ben ik geenen ooggetuijgen geweest). Wat het uijtwendig betreft : den thoren had eene allersehoonste en zeer hooge naeld ofspits, de choor was 14 voeten hooger als den beuk ofnavis, nu vereffent, de rest is alle liet zelve gebleven in talgemeijn was de kerk schoon en nien spreekt er nog met veel lof en spijt van maer den brand heeft onse gemeente van alle bewijsstukken, manualen berooft, eerst ten tijde van de fransche vervolging in 'tjaer 1799, wanneer het eerste huijs van Werkhoven, toen door Jacobus Mertens, nu door Antonius Brosens bewoont, vaer de Heeren in stilte mis lasen, de heijlige vaten en kleederen, boeken bewaert vierden, teeneniael, met al wat er in was is verbrand laeter in 1815 op elfden januarij juijst den verjaerdag van den hevigen slag van Hoogstraeten tussen de fransche en pruijssen dew(elke) elkanderen hebben aengerand op beekheijken in 1814. 's morgens omtrent ... ueren is den blixem op den thoren gevallen, nien rook eenen sterken solferstank. hetvelk de schoolkinderen aenkondigden, maer men spaerde de moeijte van voorder onderzoek te doen een weinig daernae berste liet vuer en vlam- niet alleen uijt den thoren maer geheel dc kerk door uijt, allen middel van blusschen was vrugteloos. De HH vaten, Remonstranlie, de verzilverde kas van St. Rosalia en nog eenige voorwerpen de non valeur zijn er uijtgedragen. Alle liet overig dat brand stof was is door het vuer verslonden, het Sacristije met al wat er in was is ongehindert bewaert door den iver van de inwoonders van Zundert, die met hunne brandspuijt zijn toegesnelt en de behendigheid hebben gehad van een gat door de moer te slaen regt onder liet sacristije, door het welk zij hunne spuijt gestelt hebben op de deur, en door liet aenhoudende spui ten de deur nat gehouden en Sacristije bewaert met sijne geringe misgewaeden en eieraede want veel was er niet. Daer zag men op weijnige ueren den tempel der Heere verwoest, en eene schade aen deeze parochie toebrengen die zij uijt haer zelve niet kan herstellen : De geloovïge zonder Kerk. God zonder wooninge men verrigt dan den dienst in tusschentijd in eene slegte schuer in 't midden van 't dorp, op welke plaets laeter een schoon huijs gebouwt is door den Receveur Donnez. Wat middel nu om deeze ruinen te herstellen ? Wie zal dit onderneemen ? Waer liet geld ? Waer de materiaelen gehaelt ? Ingeniosa paupentas. (Gevonden door R. Her,nan,ç, overgeno/nen uit De Kenpi,sche genealoog'.)

LEKKER ETEN MEI EEN NOBEL DOEL

BRUNCH

van de Wereidwinkel

Zondag 16 december van 11 tot 14u in gelagzaal Pax

29


MEER

Veel beterschap i\IF.I'TI - Do:'' ploeg van hei F-li'ideh)nenipji' zette alweer een ijrrrsterke vnnriiel ing op cle planken. Het stuk was voor het Meerse publiek geschreven. "Veel Beterschap van Marc Peeters geregisseerd door Marcel Roos, wist dc toeschouwers erg te hehagen. Een verhaal met we, i te ljuudscI tap iiia:i t des le ii iCCi 111111 iU 1 . Ecu volle ziekenhuiskamer met vier bedden is bezet door personen met een sterk uiteenlopend karakter en interesse. Over één ding zijn ze liet echter roerend eens. De hoofdverpleegster zus(et Hei La Syl vie Van Wasseitliuve) is itiel le hardcn. t laar blocdafnamcs jagen student in dc rechten. Erik van Damme (Fonne Brosens) de daver op liet lijf. Loodgieter Roger Verbist (Luk van Bladel). gepensioneerd Franske (Frans Roos) en havenarbeider Dirk Delaet (JefDictus) geven ook sterk de voorkeur aan de beliandelingen van de lieftallige verpleegster-stagiaire Greetje Verstrepen (Mieke Meyvis). Zelf de bezoekers Frieda, vrouw van Dirk (Ingrid Goris) en Els, dochter van Roger (Kim de Bie) en Jos (Rafvan Looveren), de subliem spelende homofiele vriend van Erik, krijgen tijdens liet bezoekuur aardig genoeg van de betuttelingen van de hoofdverpleegster. Als de bezoekers vertrokken zijn smeden ze hun plannen.... Helaas is liet dc verpleegster-stagiaire die in de opgezette valstrik loopt en haar been breekt en ook bij de tweede hinderlaag blijft zuster Berta ongeschonden. Pas bij een niislukte tegenaanslag van Bcrta zelf moet dokter Drogenhos (jos Arnotitt \ :iktellcn dat haar /CflhI\\ Cl ] het heb-

MEER - De ploeg la/t liet Heidebloenipje clie cle zaal dcccl sc/iatereii en lachen. Ook hier lijkt Jos A/7outs (uiterst links) nog niet in de gaten te hebben dat het afgelopen is en Ma',' Roos (uiterst rechts) hee/t een binnenpretje. Beiden we,'clen dan ook gelauwerci voor 40 en 30 jaar trouwe clien.st bij cle toneelvereniging. ben begeven en ze voor maanden buiten strijd zal zijn. De strijd lijkt dus gewonnen en met spanning kijken de patiënten uit naar welke lieftallige zuster hen de volgende morgen zal wekkeii. Maar wat een ontgoochelmg. De nieuwe zuster, Arlet (C'hris Franken) is nog erger dan de vorige. In dat was alles behalve beterschap! Zo

zie je maar.... Hoogtepunt van de avond was zeker nog de huldiging van souffieuse May Roos. Beloond met een oorkonde voor 30 jaar hulp aan liet toneel en Jos Arnouts voor 40 jaar medewerking aan cle toneelkring. Beide huldigingen werden door een respectvol publiek met een daverend applaus onthaald. (ma)

Zeven sacramenten MEER - De toneelopvoeringen van 't Heidebloempje svaren opnieuw een schot in de roos. Drie volle zalen gilden het hij momenten uit van de pret, waarbij vooral de conieback van veteraan Frans Roos de kers op de taart vormde, niaar ook de anderen speelden de pannen van het dak. En het houdt niet op. In plaats van svelverdiend even op de lauweren te rusten. begint 't Heidebloempje onmiddellijk met de voorbereiding van liet volgende toneelstuk. Dat belooft zelfs iets heel speciaals te worden, want de schrijvers van liet stuk zijn mensen van bij ons, nI. Jan Dufraing, Mark Koyen en "nonkel" René Michiels. Dit drietal was vroeger verantwoordelijk voor de Bonte Avonden van de Mussenakker, maar ze hebben nu de handen in elkaar geslagen oni een avondvullend toneelstuk te schrijven voor de Meerse toneelkring. Het resultaat is een komische thriller in vier delen: De Zeven Sacranienten. De opvoeringsdata zijn de vrijdagen 1 en 8 februari en de zaterdagen 2 en 9 februari 2002 in de zaal Voor Kunst en Volk. Bestel in januari tijdig je kaarten, want liet belooft een heel spektakel te worden, waarin toneel, niuziek, zang en zelfs dans gemengd worden tot een onweerstaanbare cocktail. Benieuwd hoe die zal smaken. (jd)

(t

\2QçrZ)

,ÇØv (V

Kerstmarkt, een gat in de markt? ÂAV

O

6ezoekçn V na tdefoniscfie afspmak Te(.03/31437.88

5a:O3/314.74.14

w'ww.versrnissetjanssens.be 'E-niai(: versmenjwens@piertima.be

30

MEER - Op zaterdag IS december organiseren KWI3 en KAV voor de eerste keer een heuse Kerstmarkt. Deze zal doorgaan op de verlichte en plaatselijk verwarmde speelplaats aan liet klooster in Meer.

4

Op deze niarkt zullen er diverse standjes te zien zijn met o.a. kerstversieringen, warme wafels, Glühwein, soep, enz.... Naast deze verkoopstandjes zal er ook kinderanimatie te zien zijn zoals kerstbal gooien, sneeuwbalvangen. ijsghijden en een kleurwedstrijd. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door o.a. de plaatselijke fanfbre en liet kinderkoor. Dus voor alle kerstsfeerlustigen, zie dat ge aanwezig bent op 15 deceniber vanaf 18 uur aan liet klooster aan de Donckstraat. De sneeuw is reeds in bestelling. Voor meer info kan je terecht bij de volgende personen: Paul Rombouts. 03 / 3 15.94.79 of Frank Voet, 03 / 315.43.88. (ma)


MEER

Uitbreiding Transportzone 180 ha?

Lastige verkeersbordjes

.44r

1/EL!? - / let L,cric/ii ni er iie iiiihreidiiiç in ii iie fra/opo/'lzonc slaiti hier iii it/s een hoiji. Van waar komen (leze plannen zo onverwachts en wie is i'i'agende partij? De gevolgen voor ons landelijke dorp zullen inderdaad enorm zijn. Nog meer open ruimte zal onder beton verdwijnen en landbouw en na/uur krijgen neer een flinke klap. Zullen cle i'erkeersprob/enieii die de rransportzone nu al veroorzaakt met een veelvoud versterken? Woi'dt ongetiii fei(1 i'c'ri'olgrl. (om)

JEER .- Op deze foto li1ki de kust Irij maar achter hei bord bevindt zich toch een Tegenligger. Wie de Meerseweg viii oprijden heeft 11 1' alle belang bij het aanrazende verkeer goed te kunnen zien. De verkeersborden die het fietspad aanduiden zijn daarbij letterijk ccii doorn in het oog. Zij zijn geplaatst precies op ooghoogte van de automobilist. Laten we hopen dat dit euvel alsnog kan verholpen worden? (ma)

40-jarigen vieren feest

.IELI? - llivr:i/ii :L lan, iv /r/nvlrv 1v i v!//n\!lgv 4()-Iarigvn: (zuteini 0]) icgioiuI) 1I7/Iv 1 ciionit.St1in S'iiijhov Jij/In Plitun (zittend op een stoel) Linda /Vovens, Ingrid Stes. Ria Van der Velden. «is Roeien, Rudi' Lee,nans, Bert .4 erts, Jan .4dams, Iie Swaenen (lste rij staande achter (Ie stoelen) Marleen Vinckx, GerdLeeinans, i1vIav Goetschalckv, Gerd Tilburgs, Chrs Van Opstal, Lieve Van Ranst, Mac Ro,nhouts, Rita Fockacri, Sonja Roeffhn, lef Faes, Piet .4 erts, François Brosens, Herman Snoevs (2de rij staande achter de stoelen) Liet RoeIen, Roos Brosens, Roos Van Gestel, Mac Tilburgs, Jan Van Gils, «is Verhoren, Michel Martens, Wil/v Brosens (staanil voor het doek) Magda Bruvnen, A nnit Herrijgers, Monique Bruvnen. May .4driaensen, Herman Balemans, Jan Hui'brechts, Jan Aerts, Lite Koren. Jan Verhoeven, Louis Sprangers. Fred De Gruvier, Liie Rvvers en Edclv Van den Heuvel. 31


MEERLE

Aanleg met hindernissen

75-jarigen aan het feest

MEERLE - Vorige keer schreven we dat, te-

MEERLE - Tien jaar na het vorige feest was liet weer verzanielen geblazen voor

gen de ti1d u vorige editie onder ogen zou krijgen, ons gemeenteplein er volledig vernieuwd zou bijliggen. We durven op dit eigenste moment niet hetzelfde zeggen als vorige keer. Terwijl we dit schrijven is men weliswaar terug aan het werk, maar of het tegen begin december af zal zijn, wie weet het. 1-let blijkt een tocht met vele hindernissen. Nog maar pas was de aannemer aan de slag, of de eerste elektriciteitskabel werd al kapot getrokken. Later zou nog een tweede volgen en ook telefoonkabels moesten er aan geloven. Dan leek het toch op te schieten, alles was uitgegraven en dc ondergrond werd van stcenpuin voorzien. De klinkerleggers hadden ongeveer een derde van het plein gelegd, toen de werken werden stilgelegd. Volgens de opdrachtgever, het gcmecntcbcatuur, beantwoorddc dc kwali teit van de gebruikte ondergrond niet aan de vereisten van het lastenboek. De aannemer had nat nul ijk stuuiipuiii gubi uikt iii pluar vat betonpuin. Steenpuin veroorzaakt op termijn verzakkingen omdat er zachtere materialen tussen zitten zoals baksteen en pannen. Na de nodige discussies haalde de aannemer de gelegde klinkers en de slechte ondergrond er weer uit, een hele karwei die vooraf niet voorzien was. Schepen Martens heeft er al zijn zorg aan gehad. Het zou hem immers in eigen dorp niet in dank zijn afgenomen mochten we hier met een slecht gemeenteplein zitten opgezadeld. 'Spijtig dat het zo moet gaan. maar volgens mij is de aannemer niet echt bekwaam om dergelijk werk uit te voeren. Hij heeft ook weinig of geen ervarnig in wegenwerken en dat zie je aan wat er allemaal gebeurd is. Hij had bij Iveka en Belgacom geen plannen opgevraagd voor de ligging van de kabels, drie verlichtingspalen zijn beschadigd, minsten één van de grote bomen is er aan. We hebben hem moeten helpen met de opmetingen en zelfs bepaalde technieken van het klinkerleggen moeten uitleggen. Maar hij was wel de goedkoopste bij de inschrijving. We houden de zaak nauwgezet in de gaten en hopen dat liet allemaal goed afloopt. Maar ik vrees dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is en voor dc aannemer wordt liet zeker geen winstgevende updi auliL Spij Lig vuui lieiii, niaai je moet natuurlijk 7elf weten waar je aan hegint Een bedenking is wel dat de goedkoopste niet altijd de beste oplossing is.". Op papier zag liet gerneenteplein er inderdaad veelbelovend uit, wat liet in de praktijk wordt moeten we dus hest nog even afwachten (jaft

vroegere dorpsbewoners die in 1938 samen hun Plechtige Conimunie deden. Zij waren toen met 45. Nu, 63 jaar later, zijn cr22 overleden. Feesten dus, zolang het nog kan.. Karel Pauwels nam het initiatief en met een flinke stuurgroep werd besloten om nog eens samen te konien. Op het feest in de Voorthoeve kwaiiien 16 nog steeds pittige vrouwen en mannen opdagen. Samen niet hun echtgenoten waren ze met 25 feestvierders. Enkelen moesten verstek laten gaan omwille van gezondheidsproblemen of omwille van het vervoer. Het was een gezellig feest waar vele herinneringen aan vroeger werden opgehaald. De feestvierders hadden het zo naar hun zin, dat ze besloten om voortaan elk jaar samen te konien. (ja r)

cao/via/t (tin,): ,Jeaiiite Siiaegers (Tur,ilioot) ..-liigeliiia 1) il/cnoeii (.1/ee/la), 11aria Hendeickx (Beerse), Joanna Verinoncien (Meerle), Jeanne Michielsen (Meerle), Joanna A erts (Schoten), Maria Hen drickx (Wom melgem) achteraan (s/in): A ugust Hen drickv (i-Ioogstraten). Peer Brosens (Minderhout), Jos Kot'en (M(,erle), Jan Willemse (Hulshout), Louis Koven (Meerle, Ursula Van den Heuvel (Bonheiden), ,Julia 1 'an Bas'el (Mcciie), Karel Pauu'el.s (Me(>rie).

Een medaille meer

Kerstconcert MEERLE - Naar jaarlijkse traditie richt het Kerststalconiité weer een Kerstevoealie in. Dit jaar komen op zondag 16 december de Lambertijntjes' uit Beerse naar Meerle. Dit kinderkoor met een 40-tal zangertjes brengen liederen in verband met Kerstmis en de eindejaarsfeesten Het Salvatorkoor van Meerle 7al de 7angnamidrlag inleiden met een viertal kerstliederen (twee-, drie- en vierstemmig). Beide koren hopen op een grote belangstelling. Vanaf 14 u. in de parochiekerk St.-Salvator Meerle. Beslist de moeite waard en een fijne aanloop naar de feestdagen. U mag rekenen op een toffe kerstsfeer, een glaasje glühwijn of warnie cliocomelk. Meteen na liet concert wordt de kerststal geopend. (jaf) 32

IijJanv Ik/ IC I)aiiai iii da laiI all !Joog.Tia/aii :111(1? (/llala/)lo/)Ii/lcll/a Hl/-ili/llaï.s OJ)

de eerste i'ij. In hei midden .8 roos Brosens die tijdens depiec/itigheid de gouden palm van hei Erekruis van de NSB kreeg opgespeld. Hij kreeg deze medaille omdat hij 35 jaar lang bestuurslid was van de Oud-Steijclersbond, waam-van vele Jaren voorzitter.


MEERLE

Marckeruiters vieren Jaak Brosens

De Sint komt voor iedereen tegelijk MEERLE— Zoals de traditie dat wil. orgailiseren vele Meei- lese verenigingen rond de tijd van Sinterklaas voor hun leden en dan vooral voor de kinderen een Sinterklaasfeest. Zo ook de KVL\/. Zij vond echter die versnippering iedere club zijn eigen sinterklaasfeest - geen goede zaak Verspi hing van krachten Daarom nam ze dit jaar liet initiatiefom een gezamenlijk fëest te organiseren voor alle belangstellende verenigingen van ons dorp. Met succes, want veel verenigingen zagen er direct liet nut van in. Leden van KVLV, KLJ, Cluio, KAV, KWB. 1 andelijkeGilde. Hanneke-Tanneke. KVG,ruitertles en de Fanfare vormden samen een werkgroep die het grote dorpssinterklaasfeest in goede banen zou leiden. Op zondag 2 december is het dan zover, dan komt de Sint voor alle kinderen van Meerle naar cle parochiezaal. ieder kind tot 12 jaar is sanien met zijn ouders welkom. Het feest begint om halftwee en zal rond zes uur afgelopen zijn.

MEERLE Op liet Jaailijkse teerfeest van de Marekeruiters Meerle en Meersci-Dreef stond dit jaar meer op liet menu dan eten en drinken. Op liet feest werd Jaak Brosens in de kijker gezet nu hij besloten heeft met pensioen te gaan. Jaak was niet niinder dan 25 jaar bestuurslid van de Marckeruiters en 20 jaar voorzitter. in 1981 werd hij opvolger van jef Mertens, die het te druk kreeg nu hij lid werd van het Hoofdbestuur van de Bocrcnbond. jef had dat alleen nog maar aan Jaak verteld omdat hij dacht dat die hem wel zou willen opvolgen. Jaak was er vast van overtuigd dat hij dit niet ging doen en ook zijn vrouw Mit had hem op het hart gedrukt om liet voorzitterschap zeker niet aan te nemen. Op liet teerfeest in 1981 van de ruiters in Meersel-Dreefvertelde .Jefdat hij ging stoppen als voorzitter en hij droeg jaak voor als zijn opvolger. Toen de ruiters oni hun mening gevraagd werden kreeg Jaak 24 van de 28 stemmen. Bij de stemniing voor een nieuwe voorzitter op de bestuursvergadering achteraf kreeg Jaak 8 van de 9 stemmen. Er was dus maar één bestuurslid dat Jaak niet verkoos als voorzitter. De stemming was geheim, maar zou liet kunnen dat die ene stem van Jaak zelf was? Jaak is, op een paar uitzonderingen na, zelf nooit ruiter geweest, maar hij was en is nog steeds een van de lievigste supporters van de ruiterij. Eén keer heeft hij op een ponytornooi moeten mspringen als ponycomniandant omdat Jef Koyen gekwetst was. Voor de rest kunt ge bijna niet op een training, een tornooi, een cross. een indoor of een i ergadering konien of

Dansen met Shilshoel MEERLE - 1-let is nog een eindje weg, maar dansliefliebbers noteren best al dc datum in hun agenda. Zaterdag 19januari houdt de plaatselijke volksdansvereniging 'Shilshoel' zijn jaarlijkse volksdansinstuif. Met live-orkest, gastoptredens en uiteraard optredens van 'Shilshoel' zelf. Tussendoor krijgen alle volksdansliefiiebhers ruim kans om ook zelfop de dansvloer te vertoeven. Bijzonderheden vind je in volgende editie. Plaats van afspraak is de Meerlese parochiezaal, zaterdag 19januari vanaf 20 uur. (jaf)

.laak was daar. Hij bleef meestal op de achtergrond, niaar hij was er altijd als er gewerkt nioest worden. Nemen we bijvoorbeeld de miiiicross. Jaak was daar 's zaterdags om te helpen opstellen. 's zondags liep hij heel de dag van hier naar gmder en 's maandags was hij daar weer oni te helpen afbreken. Jaak heeft altijd veel steun gekregen van zijn vrouw Mii Als Jaak ergens aan het helpen was. kon je er zeker van zijn dat Mit niet ver uit de buurt was. Als het bestuur vergaderde bij Jaak in de keuken, was Mit altijd present om de bestuurders van een natje en een droogje te voorzien. Naar liet schijnt kennen ze dat bij Brosens goed. Werken moet, niaarafen toe mag je gerust eens stoppen om de innerlijke mens te sterken. En dorst lijden hoett niet. Bij het vele werk op liet terrein had Jaak voor de helpers (en zichzelf) altijd wat te drinken in de koffr van zijn auto. Ei de ioop van de j aren t er veel i eranderd in de ruiterij. Vroeger varen er bijvoorbeeld geen indoor, geen crossen, en niaar een paar tornooien per. jaar. Nu is er haast elke zondag iets te doen. Jaak heeft heel die evolutie meegeniaakt en vooral er aan meegewerkt. Voorhun mzet kregen Jaak en Mit van de ruiters een aandenken cadeau, een heel toepasselijk cadeau: een bronzen paard voor binnen en betonnen paard voor buiten. De ruiters hopen Jaak nog dikwijls te mogen tegenkomen op de activiteiten van hun bloeiende club. (jaf)

Karel Vermeiren Nie,s'ho,,w - Renovatie - KarweiM'erken 'oegwerken - Bestratin gen E'ei1ig/zeid.'oördizatoi' C

Withof 8 2320 Hoogstraten

tel. 03-341.85.93 fax: 03-295.85.93

Een mooi initiatief want met velen is liet toch plezanter. Ook een stnk gemakkelijker voor de Sint. Die heeft rond die tijd immers een drukke agenda en is niet meer van dejongste. Hij is ook niet met 55 en zelfs niet niet 58 met pensioen kunnen gaan. Het zou me niet verwonderen mocht ook hij aan onthaasten denken en dan is zo'n groot gezamenlijk hest alvast een mooi begin. (jafi

Toen Groot-Brittannië in 1971 op liet deeimale stelsel overschakelde, viel de kleinhiandelsomzet gedurende de eerste maand tijdelijk niet 3,5% terug.

't Mjeels Parlement brengt 'Paprika uit Afrika' MEERLE - Paprika uit Afrika zal best wel pittig smaken, maar in dit geval is het de titel van liet nieuwste toneelstuk van 't Mjeels Parlement (de toneelgroep van de KWB Meerle). Sanne doet al bijna tweejaar ontwikkelingshulp in Afrika en dit zeer tegen de wil van haar ouders. onidat ze dit te min vinden. Wanneer Sanne hen uitnodigt denken zij dat dit is om haar te kooien ophalen. Maar zij heeft echter nieer redenen om te blijven en moet nu proberen haar ouders hiervan te overtuigen. Tussen het hotelpersoneel loopt dan ook nog een niet al te shmninie, niaar lieve bediende. Zet hierbij nog een vervilderde missiepater en zijn ontsnapte aap en je zit goed voor een avond overvloedig lachen en daverende actie. 't Mjeels Parlement schuift op zaterdag 8 en zondag 9 december 2001 telkens oni 19.30 uur voor 0 de bananenbladeren opzij, zodat u kan meekijken hoe dit afloopt in de parocliiezaal van Meerle. Deuren open vanaf 19.00 uur. Kaarten kosten 100 fr. in voorverkoop of 150 fr. aan de kassa. Op zaterdagmiddag oni 13.30 uur is er een extra voorstelling voor kinderen. De prijs is 100 fr., niaar zij krijgen er gelijk een frisdrank en een zak chips bij. jaf) 33


MEERLE

KVG prikt en plant

Abraham en Sarah

MEERLE - -1 is je deze bijbelse figuren hein ontmoet, heb je il/le redenen not eens goed tekeslen. De 50-jarigen van Meerle deden dat op 20 oktober in de Voorthoeve. Na de gebruikelijke herinneringsfbio staken ze hun benen onder tafel voor het /l'est,naal. Nadien trokken ze die er terug onderuit oin over cle dansvloer te zii'ieren. (jafj

KVG serveert

MEERLE - Op /7 ,iôvc'mher her K VG zich alweer zien en horen in het kader van hun 'Prikdag'. Die dagen vragen ze extra aandacht voor liet thema inclusie. Inclusie houdt in dat iedereen, ook personen met een handicap, kan deelnemen aan de samnenleving. Na ondervinden pemvonen iiiet een handicap nog te veel obstakels. De toegankelijkheid van gebouwen laat vaak te wen eo (0'!'?' it/oor OOk pri'oi'pn 117011 5101 niet een handicap nog mneermaals dat ze niet welkom zijn ofdat ze ivorcien betutteld. Er is .stilaan wel een positieve evolutie inc'rlçhaai', maar er t': noç veel werk aan de winkel.

1JEERLE - De (/0(1e/t begraven is een werk van harmhartigheid. bij uitbreiding kunnen we het bezoeken en gedenken van de overledenen ook als goed rt'erk beschouwen. De hongerigen spijzen en de doivtigen laven zijn eveneens werken van barinhartigheid. De Katholieke Vereniging Gehandicapten van Mcciie, Meer en Meersel-DreeJnaakten er op 1 november een mooie combinatie van. De talrijke bezoekers van het Ivleerlese kerkhof konden na het groeten van hun dierbaren op het kerkhof in de parochiezaal terecht voor een hapje en een drankje. Ze werden er volgens de regels van de kunst bediend door een uitgebreide schare helpers. Hun inzet is een/bio in cle ga:et meer dan waard. (lat)

Appels 1\IEERLE - Zonder twijfel kent U de turnkring 't Zolderke, die maakt immers deel uit van de lokale verenigingen die onze jongeren de kans geven te sporten. Net zoals andere verenigingen hebben zij middelen nodig om dat te kunnen blijven doen. Een extraatje om het jaarbudget een beetje aan te dikken is nooit weg, want sporten en vooral sporttoestellen kosten geld, veel geld. Geld dat niet alleen door lidgelden en karige subsidies bijeen kan worden gehaald. Bovendien moeten ze dit keer een flinke tegenslag opvangen. Zoals 34

je elders in deze rubriek kan lezen graaiden dieven 9000 Fr. uit de clubkas. Daarom doet de turnkring één keer per jaar beroep op de Meerlese bevolking. Niet vrijblijvend, je krijgt er svat voor terug. Op zaterdag 8 december gaan ze in heel Meerle en MeerselDreef van deur tot deur om U een zak van 2 kg gezonde appels (uit eigen streek!) aan te bieden, in ruil voor één briefje van 100 Fr. Voor IJ slechts een kleine meeruitgave tegenover de winkelprijs, voor hen een grote meerwaarde om hun kastoestand gezond te houden. Daarom, eet meer appels. Voor uw gezondheid en voor die van de turnkring. (jaf

KVG gelooft dat inclusie kan en moet groeien. De vereniging symboliseert dat door ook in Meerle een inclu,vieboom'te planten. Zaterdag 17 november plantte KVG Meerle, Meer en Meersel-Dree,i, in aanti'ezigheid van burgermeester en enkele schepenen een/i'aaie boom op het in aanleg zijnde gemeenteplein. Een gedenkbordje maakt aan alle passanten duidelijk waarom die boom daar staat, wat er de beteketus van is. (jaf)

12 van de IS landen van de Europese Unie doen mee. Het zijn: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Griekenland. Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken willen liever nog niet meedoen. Kosovo is geen lid van de Europese Unie maar heeft als officiële munt de Duitse Mark. Na 1 januari 2002 zal ook daar de euro in gebruik genomen worden.


Rit Christiaansen stelde tentoon in 't Slot;

Men kwam, men zag en men genoot.

1! E% Afgelopen Allerhetligen stelde Rit Christiaansen haar aquarellen voor in 't Slot te Wortel. Opvallend omdat het niet zo vaak gebeurt dat een Wortelse kunstenaar of kunstenares tentoonstelt in eigen dorp. Een reden te meer om eens met haar te praten over dc ervaringen van haar eerste expositie. Dat Rit al een zestal jaar bezig is met aquarelschilderen konden we in de vorige DHM lezen. Maar hoe is het allemaal eigenlijk begonnen? Ze is altijd al creatiefgeweest. zo vertelt Rit, iets wat in haar vroegere werk met kinderen reeds tot uiting kwam. En toen haar kinderen een paar jaar geleden dc deur uitgingen, vond Rit opnieuw de tijd voor enkele hobby's. Zo werd ze een keer door een kennis gevraagd om deel te nemen aan een cursus aquarelschilderen in het cultureel centrum in Baarle. Na een jaar stopte cle kennis ermee, maar Rit had vanaf dan de smaak goed te pakken. Hoe kwam deze tentoonstelling tot stand? Al vijf jaar lang werd ze regelmatig door enkele Wortelnaren aangespoord om haar werk tentoon te stellen, zo vertelt ze. Maar telkens vond ze haar aquarellen nog niet goed genoeg om aan de buitenwereld te laten zien. Een schilder is tenslotte altijd het meest kritisch voor zijn eigen werk. Maar uiteindelijk zegde ze toch toe. Ze besloot meteen om alles wat ze tot nu toe geschilderd had op te hangen. Dat heeft voor bezoekers natuurlijk het voordeel dat ze de evolutic in Rits aquarellen van werk tot werk kunnen bekijken. Maar letten de mensen daar eigenlijk wel op? Niet echt, zegt ze, de meeste mensen hebben vooral een nostalgische herken-

ning met de aquarellen, vooral niet de landschappen. Of de Kapelanie nu vanuit het juiste perspectief is geschilderd of niet, de mensen worden getroffen door dc sprekende wijze waarop hun Kapelanie is neergezet. Rit zelf schildert het liefst bloemenaquarellen, omdat deze haar het meest aanspreken en het resultaat ook liet best uit de 'verf komt. Waar ze zich nu nog méér op wil toeleggen is liet reproduceren van abstracte werken, zoals die van Modigliani, waar Rit een grote voorliefde voor heeft. En natuurlijk is een reproductie niet een persoonlijke toets waardevoller dan een gedrukte kopie. De tentoonstelling was een groot succes. De talrijke opkomst is zowel te danken aan liet publiek als aan Rit zelf. Zij heeft nanielijk het leuke idee gehad om vele oud-Wortelnaren een uitnodiging te sturen. Deze kwamen dan ook in grote getale opzetten, vooral in combinatie niet een bezoekje aan het kerkhof op Allerheiligen. En dat ook aquarellen als zoete broodjes over de toonbank kunnen vliegen bewijst Rit niet haar tentoonstelling. Maar liefst 23 van 40 werken werden verkocht! Meerdan een week later is Rit nog steeds aan liet nagenieten. Langs deze weg wil Rit trouwens alle bezoekers, en vooral de vele oud-Wortelnaren en vrienden bedanken voor hun komst. En heeft Rit de smaak van liet tentoonstellen nu goed te pakken? jawel, maar enkel opnieuw in Wortel en pas over een jaar of vijf. Eerst nioet ze namelijk werken aan een nieuwe verzanicling. Want net zoals goede wijn, rijpt ook een nieuwe collectie niet de aren!

Mindere periode bij heren van GELVOC Terwijl onze dames niet één nederlaag een punt oor de concurrentie blijven, vertoeven onze heren blijkbaar ni een mindere periode. Tegen naaste achtervolgers Geel en Kapellen verloren zij met 3-0, zodat zij nu de achtervolgers gewor den zijn. Leider is nu Bouwel, de derde hond, die onze jongens op 8/12/01 thuis mogen repliek geven. De kans om alles toch nog recht te zetten. Een nederlaag doet de titel bijna zeker egglijden. Supporters op post. Diezelfde liecii t krijgen op 1/12/01 ecn degelijke repetitie, tij spelen dan voor de beker van Antwerpen tecen Lint. Deze ploeg speelt twee reeksen hoger in tweede divisie. Er zal wel uit ecn ander aatje moeten getapt worden oni enige kans te maketi. Bij winst wordt op 22/12/01 tegen 1-1 erentliout gespeeld, een ploeg uit eerste nationale. Onze dames moesten tot nu toe alleen in Dessel hun meerdere erkennen. Zij mogen nog steeds liet leidersvaandel voeren. De druk die dat meebrengt zal ongetwijfeld de komende weken belangrijk zijn om ook de minder goed gerangschikte tegenstrevers liet hoofd te bieden. Zij krijgen voor de beker van Antwerpeii op 1/12 een revanchekans voor de nederlaag in Dessel. Zij niogen (moeten?) opnieuw naar liet hol van cle leeuw. De verschillende gewestelijke ploegen maken hun seizoen vrij probleemloos af. Opmerkelijk is de terugkeer van danies 4 in tweede gewest. Uit een degradatieplaats klimmen zij de laatste weken op tot een mooie vilfde plaats dank zij vier overwinningen op rij. Dames twee heeft niet zijnjeugdig talent moeite om het tempo van de andere ploegen in eerste gewest te volgen. Danies 5 en 6 spelen in vierde gewest nog een hoofdrol. Heren twee wil, na de degradatie van vorig jaar, terug hogerop. Oud-Turnhout en Arendonk zijn hun grote concurrenten. Onze jeugd neenit toe in aantal niaar ook hun vanuit de provincie geleide opleiding werpt zijn vruchten af. Nu Gelvoc ook aan de wekelijkse jeugdcompetitie deelneemt, keniien zij de vreugde van liet spel en de smaak van de overwinning. 1-let verdriet oni een nederlaag nioet hun aannioedigen hun technieken te verbeteren en de traHiuigen met volle uizet te blijven volgen. Meedoen kan nog altijd. Gewoon maandag van 18.00 tot 20.00 uur in de zevensprong. Konien en nieedoen, je mag zelLs vier weken gratis proberen.

BELANGRIJKSTE WEDSTRIJDEN IN DECEMBER: 1/12101: 20.30 uur: Heren 1 -. Lint (2c div) (Beker van Antwerpen) 2/12/01: 18.00 uur: Heren 1 Den Dam Beerse (Beker van Turnhout) 8/12/01: 18.30 uur: Danies 1 Ranst 20.30 uur: Heren 1 Bouwel een topper 15/12/01:20.30 uur: Heren 2— Okido Arendonk 22/12/01: 20.30 uur: Heren 1 Herenthout (l' nat.) (bij winst tegen Lint) -

-

-

Wortels dorpsnieuws

-

Alle berichten van en over Wortel worden voortaan verzameld en geschreven door:

Maartje Siebelink Kerkveld 13

2323 Wortel e-mail: dhmwortei@hotmail.com. 35


Schoenen - lederwaren

Vrijheid 71 • Hoogstraten • 03 / 314 11 84

Uitverkoop wegens verhuis naar Vrijheid 83 -85 vanaf zaterdag 1 december

Openingsuren: Maandag: 13.30 - 18.30 uur Di. t/m vr.: 9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.30 uur Zaterdag: 9.30 - 17.30 uur


NATUUR

Wandelen met de natuur Natuurpunt Markvallei zal voortaan elke eerste zondag van de maand een wandeling organiseren. Niks buitengewoons, maar uiteraard zullen deze wandelingen zich in de eerste plaats toespitsen op hetgeen zich op dat ogenblik op die plaats in dc natuur afspeelt. De wandelingen beginnen telkens om 09.00 uur en eindigen op het middaguur. De verzameiplaatsen worden vooraf aangekondigd. Jack Govaerts zal de meeste wandelingen leiden. Hij is een ervaren gids die met veel kennis van zaken en enthousiasme kan vertellen over alles wat er in de natuur gebeurt. Lange afstanden zullen we dus niet afleggen, want er valt altijd wel iets te beleven en daar gaan we niet zomaar aan voorbij. Voor de meeste wandelingen zijn laarzen vereist. Info: Jack Govaerts (tel. 03-315 71 85) 06-01-2002: Nieuwjaarswandeling verantwoordelijke:Geert Brosens verzamelplaats: Gemeenteplein Meerle (9.00 uur) 03-02-2002: Wandeling Markvallei verantwoordelijke: Jack Govaerts verzameiplaats: Parking Paters MeerselDreef (9.00 uur) 03-03-2002: Wandeling Bolk Rijkevorsel verantwoordelijke: Jack Govaerts verzameiplaats: Bolks 1--leike (9.00 uur) 07-04-2002: Wandeling Bleeke Heyde (Chaam): Weidevogeltocht verantwoordelijke: Jack Govaerts verzarnelplaats: Kerk Meerle (9.00 uur) 05-05-2002: OPEN NATIJURDAG - Bonte Klepper verantwoordelijke: Jack Govaerts verzarnelplaats: Avanti (9.00 uur en 14.00 uur) 02-06-2002: Wandeling Laarzenpad Castelré: -verantwoordelijke: Jack Govaerts verzamelplaats: Kerkplein Minderhout (9.00 uur)

* 07-07-2002: Wandeling Halsche Beemden -verantwoordelijke: Jack Govacrts verzarnelplaats: Kapelletje Hal (9.00 uur) * 04-08-2002: Wandeling De Mosten: verantwoordelij ke: Jack Govaerts verzamelplaats: parking visclub (9.00 uur) * 01-09-2002: Wandeling Elsakker: verantwoordelijke: Jack Govaerts verzamelplaats: Kerkplein Meerle (9.00 uur) * 06-10-2002: Vogelkijkdag (trektelling Dc Hees) + Wandeling Vogels in het Veld': Dc Broskens (Laarzenpad Zondcrcigen) verantwoordelijke: Jack Govaerts verzamelplaats: Kerkplein Zondereigen (9.00 uur) * 03-1 1-2002: Wandeling-Wortel Kolonie: verantwoordelijke: Jack Govaerts verzameiplaats: Café in Holland in Castelré (9.00 uur) * 01-12-2002: Wandeling - Bos in Merksplas (Zwart Goor): verantwoordelijke: Jack Govaerts verzarnelplaats: Kerkplein Merkplas (9.00 uur)

Dia-avonden: Dolomieten en lokale fotokunst

Basiscursus vogels in het voorjaar start Naluurpunt Markvallei met een cursus vogelkennis. Lesgever is Jef Leestmans. De cursus bestaat zowel uit een theorieals een praktijkgedeelte. Voor het volgen van de cursus is geen basiskennis vereist. De lesgever gaat in op de kenmerken van de vogelfaniilies en de vogelsoorten zodatje ze beter kan herkennen in veld en bos of in de vlucht. Geluiden spelen bij het waarnemen van vogels ook een belangrijke rol. Jef Leestmans vernieuwde de cursus en zal vooral aandacht besteden aan de vogels die in onze regio voorkomen. Tijdig inschrijven is de boodschap. Je kan contact opnemen met jef Eeestmans op het nummer: 03-314 60 14. Later op het jaar zal ook een cursus insecten worden georganiseerd. 16-01-2002: Basiscursus Vogels (theoretische lessen) 30-01-2002: Basiscursus Vogels (theoretische les) 13-02-2002: Basiscursus Vogels (theoretische les) 17-02-2002: Basiscursus Vogels (praktijkles) 27-02-2002: Basiscursus Vogels (theoretische les) 13-02-2002: Basiscursus Vogels (theoretische les) 24-02-2002: Basiscursus Vogels (praktijkles) 21-04-2002: Basiscursus Vogels (praktijkles)

4

Tijdens dc wintermaanden organiseert de Natuurwerkgroep Markvallei dia-avonden, in november werd al een avond georganiseerd rond 'La Brenne', de streek in Frankrijk waar dit jaar het jNM-karnp werd georganiseerd. Ook voor de komende uinanden staan nog dia-avonden op het ç)iûgrdllllila. lLdi..liLii

Is wLlkuiii.

De Dolomieten zijn een nog vrij ongerept natuurgebied. Hugo Van Besauw en Roger Laps, beiden lid van de B.V.N.F. (Bond Verantwoorde Natuurfbtogratie), brachten er veel van hun vrije tijd door en presenteren een adembenemende tocht door het gebied. Door de landschappelijke schoonheid behoren de Dolomieten tot één van de meest geliefde vakantieoordcn in de Alpen. De bergketen vormt een fascinerende wereld op zich. Voor de wandelaar die ze met open ogen doorkruist, vormen deze bergen een rijk geïllustreerd leerboek over de geologische geschiedenis van de aarde. De flora wordt gekenmerkt door haar grote variatie aan planten, waarvan er vele endemisch zijn. Tijdens de diareeks volgen we een aantal bergroutes in het Grödner Tal, beter bekend als Val Gardcna. De diareeks wordt georganiseerd op 7flterd9g 1 S d'eemher om 20 uur in het Jan Spannenburgmuseum. Info: Wim Verschraegcn: 03-314 47 75

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 37


SPORT

Tennis leeft in Hoogstraten (3)

~W E

Na T.C. De Langenberg en H.T.C. sluit TC De Vrijheid het rijtje af. Alle tennisclubs uit Hoogstraten zijn dan aan u voorgesteld. Volgende maand pakken we als afsluiter nog uit met een dLlbbelinterview: de hoogst geklasseerde tennisspeelster en —speler uit onze gemeente.

T.C. De Vrijheid 19 september 1985 om 23.30 uur: T.C. De Vrijheid is een feit! Donderdag

Op deze avond is een groep van gemotiveerde tennisliefhebbers in samenspraak niet vzw Indoor, dc eigenaars van liet sportcomplex in de Achtelsestraat, tot het besluit gekomen om een tennisclub op te starten. De naam moest refereren naar de vestigitigsplaats en 'Hoogstraatse' ging tiiet meer want daar waren de buren al mee weg. De keuze viel op T.C. De Vrijheid omdat oiize stad rond de kerk en deze straat is opgebouwd. Het tennisembleem werd ontworpen door Kocn \':in Niicten.

In 1987 neemt Fons Van Aperen het voorzitterschap over. Onder zijn bewind wordt de club een sportieve duizendpoot. Alle takken van de tennissport worden vanaf dan bewandeld: recreatieve tennis. tornooien. KVT, interclub, ontmoetingen met andere clubs, Door de enorme vraag naar tennisuren, zowel 's winters als 's zomers, wordt er in 1994 een derde binnenterrein aangelegd. Vanaf dan kan de club in de zomer over vijf tennisterreinen beschikken. Alle binnenterreinen zijn in chevron (gemalen rubber) aangelegd wat quasi hetzelfde speelplezier geeft als gravel. Na 12 jaar dienst geeft Fons in 1999 dc fakkel voor één jaar over aan Leo Horsten. Vanaf 2000 draagt Pieter Schellekens liet voorzitterschap. 1 lij ki ijgi liiiliij de steun van LLu 1 lui skii (secretaris). Trice Van Merode, Sietske Mols. Karl Druyts, Danny Verhieyen, Patrick Boks, Marleen Balanck en Guy Walbers. Het ledenaantal is met de loop van de jaren gestegen van 220 naar 345 in 2001. Deze toeloop heeft ervoor gezorgd dat vanaf liet voorbije seizoen een ledenstop is ingevoerd. Noodzakelijk om elk lid zijn spelplezier te kunnen garanderen. De meeste leden zijn uiteraard afkomstig uit de gemeente Hoogstraten, goed voor ongeveer 70%. Ook Rijkevorsel en de streek rond Turnhout zijn goed vertegenwoordigd. De heren zijn licht in de meerderheid (53 %), niaar de dames komen elk jaar dichterbij. Jeugdwerking is heel belangrijk bij TC De Vrijheid. Dat dit vruchten afwerpt blijkt uit het erg grotejeugdaantal. Maar liefst 115 leden zijn jonger dan 16 jaar, 1/3 van liet totale ledenbestand.

Zijn

eei,sfe

7' tnnisc1ub

d2 URIJI-JEID Speciaal voor deze jeugdigen is er een jeugdcomité waar we Sietske Mols, Danny Verheyen, Ronny Zegers, Marcel Vlak, Eddy Verboven, Lutgard Verhoeven en Monique Mertens in terugvinden. Zij vangen de kinderen op en zorgen voor de verschillende jeugdactiviteiten, animatie, tenniskampen, enz... Ouders of kinderen die suggesties of opmerkingen hebben over het jeugdbeleid kunnen dat bij deze mensen kwijt. Heel wat spelers en vooral de beginnelingen, moeten de kneepjes van liet vak nog leren of bijschaven. Het plezier in een activiteit is in grote mate afhankelijk van de bedrevenheid van de uitvoerders. Hoe beter men de tennissport onder de knie heeft, hoe aangcnamer liet wordt. Daaroni werkt TC De Vrijheid sinds een jaar of vijf samen niet het professionele trainersteam van tennisschool Marcel Vlak, dat hier ook zijn thiiiçhaçis heeft Maroel en zijn compagnons zijn zelf gebeten dooi de tennisinierohe en slagen erin dit enthousiasme over te brengen op hun pupillen. Hun bekwaamheid hebben ze in de loop van de jaren meer dan voldoende bewezeil. Het zomerseizoen loopt van april tot oktober. Tijdens deze periode organiseert de club een open tornooi (voor alle VTV-leden) in augustus en een clubkanipioenschiap in september voor eigen leden. Clubavonden, een barbecue en

.s/uppc/i in lc IL/?nIzllo/elc/ tij-

dens het zomerkamp 2001.

Onder voorzitterschap van dr. Johan Willemse startte de club in 1985. In zijn spoor volgde dat jaar nog 220 leden. Men had toen enkel de hesrhikkinn over twee hinnenterreinen in rio voormalige loods van François Adams (De Gouden Bol). Om de mensen de gelegenheid te geven ook buiten te kunnen spelen, werden er twee buitenterreinen aangelegd. Deze werden op 27 april 1986 ingehuldigd met een tennismatch tussen twee A-spelers: Jan Van Langendonck en René Smolders. Het reserveringssysteem was een unicum in de Kempen. Via de computer konden de leden hun tennisuur laten vastleggen. Geen gesjoemel met verstoken of verdwenen reserveringskaartjes. Het principe is na ruim 15 jaar nog steeds hetzelfde. Wel is het uiteraard wat bijgeschaafd en verfijnd.

38

L)iink:ij i/o hin,joii- oii l)i/1!c/11o/reiIIen kunnon

i/o

loii 0/1 it/tijd i/ou/gua//

(Jn/L/.

ktiiiip 20)1).


SPORT famiheuitstappen zorgen naast de andere activiteiten voor een gezellige sfeer. Vanafhet begin van het seizoen spelen negen intercluhploegen (2 ploegen volwassenen en 7 jeugdploegen) een competitie tegen andere clubs. Daarnaast heb je nog zes KVT-ploegen (+l8jaar) die op een recreatieve wijze andere clubs partij geven. Omdat niet alle jeugdigen toe zijn aan het interclubnivcau organiseren enkele omliggende clubs (TC De Vrijheid, TC De Langenberg en TC De Valk uit Rijkevorsel) een regionale jeugdKVT. Zodoende worden ook zij zoveel mogelijk hij het tennisgebeuren betrokken en hebben ze de kans om wedstrijden op hun niveau te spelen. Tijdens het winterseizoen worden op de binnenterreinen enkele clubavonden voor de volwassenen en de winterlessen voor de jeugd georganiseerd. In februari heeft het vermaarde winterdubbeltornooi plaats waar clk jaar tussen de 350 en 400 tennissers aan deelnemen. Tijdens de twee weken van de paasvakantie worden de jeugdigen opgeleid tijdens dc paaskampen. Ook tijdens cle winter zijn er nog nevenactiviteiten zoals een dropping, paintball, ontbijttcnnis, enz. Een gebeurtenis die veel stof en enthousiasme heeft doen opwaaien is de tennismarathon die vorig jaar georganiseerd werd. Een dames- en herenkoppel speelden van vrijdagavond 20 uur tot zaterdagavond 20 uur (24 uur lang) ononderbroken. Heel vat andere clubleden gaven hun tijdens de dag en nacht partij. Zaterdagavond was de grote apotheose waar maar liefst een honderdtal leden was komen opdagen om de zwaar vermoeide spelers op te vangen. Een ontroerende en erg gezellige activiteit.

Praktische gegevens Locatie TC De Vrijheid (stamnummer 130), Achtelsestraat 72, 2320 Hoogstraten, tel. 03/314.37.76. Contactpersonen: Leo & Triee Horsten—Van Merode, Vrijheid 98. 2320 Hoogstraten, tel. 03/3 14.57.24. Acconi mud atje Twee huitenterreinen (in gemalen baksteen) voorzien van verlichting, drie hinnenterreinen in chevron (gemalen rubber), twee squashterreinen, snooker- en biljartzaal, zomer- en wintercafetaria met buitenterras. kleedkamers met alle sanitaire voorzieningen en een speeltuin.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom En 11/11 oiize conie,kaniJ)c'n 2000 iii liet Weste,ule.

c'/iti'iii)i /oii en lce ic

Openingstijden Van maandag tot en met zaterdag van 10 uur tot 24 uur en op zondag van 9 uur tot 24 uur. Lidgelden Jeugd (tot 1 ôjaar): 1.650 BEF, volwassenen: eerste lid 3.300 BEF, tweede lid 2.750 BEF, gezin met één kind: 7.500 BEF, gezinskaart: 8.000 BEF. L.essen Kampen: twee weken tijdens de paasvakantie, twee weken in augustus (ook tornooibegeleiding). Voor leden worden er op ji'arbasis twee lesreeksen georganiseerd: 20 weken tijdens de winter. 12 weken tijdens de zomer (één uur per week). De club subsidieert groepslessen van leden (zowel winter als zomer). Privé les: 900 BEF/uLir. Organisatie kampen: Sietske Mols, tel. 03/314.16.60 - lessen: Marcel Vlak. tel. 03/3 14.20.09.

aI7Ii1 H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 39


1 nv

o

HH sport

KFC Meerle Loenhout KFC Meerle. De thuisploeg kwam de eerste helft het sterkst voor de dag en dat werd na een half uur spelen met een doelpunt bekroond. In de tweede helft was het net andersorn en zette Meerle de thuisploeg stevig onder druk. Van een vergissing in de verdediging kon Wilfried Pauwel profiteren en de stand gelijk zetten. Een billijk gelijk spel. -

VANI VA STG 0 EC VRIJHEID 72

r13!31

De volgende week ontving KFC Meerle de hekkensl uiter Berendrecht aan de Chaamseweg. Zoals verwacht was KFC daar een maatje te groot voor. Na 3 minuten bracht Pauwels al de 0 op het scorebord. Twee minuten later stond het al 2-0 na een knap doelpunt van Van Bavel. Onverwacht kwamen de bezoekers even voor rust nog aansluiten. Maar Meerle liet niet begaan en weerom Van Bavel maakte het verschil tot 2 doelpunten, door op een knappe manier de keeper te omspelen. Dan was het weer de beurt aan Wilfried Pauwels die een voorzet van invaller Gert Van Aelst tegen de netten werkte. Eindstand 4 1.

-

Dé gt'Icgt'/l/ieiJ

-

0p zondag II november speelde Meerle thuis de lokale derby tegen Minderhout. Meerle vertrok fors en na een halfuur werkte Pauwels een vrije trap rechtstreeks in doel, 1 —0. Jespers verdubbelde in de 3 ge minuut de voorsprong voor de thuisploeg. Na de pauze nam Meerle nog meer balbezit. Een sterk spelende Van Bavel tekende in de 49 minuut de 3 —0 aan. In de voorlaatste minuut legde Pins de eindstand vast op 4-0. Volgens de supporters mochten ze hij Minderhout nog van geluk spreken, want het hadden er nog een pak meer kunnen zijn als men de open kansen niet gemist had.

Zandv liet

-

100/

foto, iiIIiii 11(11/11 di ('d/? iii en ie

cdi gro

FC Meerle

Wedstrijden voor volgende maand

De thuisploeg kwam in de 9de minuut op voorsprong via een fout in de verdediging van Meerle en een own goal. 1-0 dus. Meerle knokte hard wat in de 40ste minuut werd beloond met een gelijkmaker 1-1 door Pauwels.

(telkens om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): Zaterdag 1 december 14.30: Exc. Essen KFC Meerle Zondag 9 december 14.30: KFC Meerle Heihos Zondag 16 december 14.30: KFC Mcerle Ekeren Zondag 23 december 14.30: Sint-Job KFC Meerle. -

-

Juist voor de rust kon Pauwels opnieuw de netten laten trillen 1-2. Meerle zwakte wat afen

in de 85ste minuut kon Zandvliet gelijkmaken 2-2. Meerle moest tevreden zijn met één puntje.

v

L

'

-

-

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel,: 03/314.52,49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

lEi6plex , ~S" IR, nu]

~ i -&

WjIiIRUJD]It1


SPORT

Minderhout VV zwaar onderuit in clerby Zolang de aansluiting met dc middenmoot enigszins behouden blijft, een match winnen of verliezen kan serieuze schommelingen teweeg brengen, mag men zeker nog niet beginnen te panikeren. En dat verschijnsel doet zich zeker niet voor in de Minderhoutse rangen. Het vertrouwen is er, men wisselt wel goede met slechte prestaties, op tijd haalt men echter zijn gram en worden de nodige puntjes gesprokkeld. In het burentreffen tegen Meerle kreeg MVV echter weinig voet aan de grond en incasseerde groenwit een zure pil

Minderhout VV - Horendonk 3 - 4 Wat het scoreverloop betrof, bleef dc thuisploeg heel de wedstrijd achter de feiten aanlopen. Tot diep in de tweede helft hield MVV gelijke tred, dan forceerden de bezoekers liet verschil en liepen uit tot 2 - 4. De aansluinngstreffer viel nog wel maar daar bleef het dan ook bij ondanks een spannende finale. Kurt Van den Langenbergh, Ed Smolderen en Nick Wilmsen scoorden.

1

Dit resulteerde in veel middenveldspel waar menig duel werd uitgevochten. De bezoekers toonden zich iets snediger tijdens de eerste helft maar forceerden een minimum aan kansen. Na de rust een gedrcvener MVV tussen de lijnen. In de 81ste min, viel liet verlossende doelpunt. Kurt V.D. Langenbergh werd in de 16 m op een hoopje gelopen en Ed Smolderen prikte de bal beheerst tegen liet net.

de partij. Bij een 1 - 0 stand was de trein voorgoed vertrokken. Vlak voor en na de rust kende de Meerlese scoringsmachine geen genade en in de slotininuut ging de MVV-boot helemaal tenonder. Alleszins een verdiende thuisoverwinning waartegen MVV weinig of niets in te brengen had, alhoewel een viertal gekwetsten liet elftal toch terdege ondermijnd had.

Wedstrijden Zondag 2 december

14.30 's Gravenwezel - Minderhout VV Zondag 9 december

14.30 Minderhout VV - Exc. Essen

FC Meerle - Minderhout VV 4 - 0 Een sterk begin van de bezoekers dat Ed Smolderen een unieke kans zag missen. Daarop spatte een vrijschop van Tom V.D.Broeck uiteen op de paal. Meerle zag het gevaar en keerde

Zondag 16 december

14.30 Minderhout VV - Heibos Zondag 23 december

4.30 Ekeren FC - Minderhout VV (LudoK/ rel)

Hoogstraten VV hoopt op een sterke tweede ronde Op verplaatsing hebben de roodwitten er weer niet veel van gebakken. Uitwedstrijden naar Denderhoutem en Wevelgeni leverden niets op. Gelukkig kon men tegen een goedspelend Haasdonk de overwinning thuis houden. Met 8 punten uit elf wedstrijden was er weinig vreugde te rapen. Intussen trok HVV een nieuwe speler aan in de persoon van de 20-jarige Luc Struyven van SK Lierse. Struyven is een exieugdspeler van St.-Jozef Rijkevorsel, die het op vier jaar tijd tot kernspeler van SK Lierse bracht, doch die voor zichzelf uitniaakte dat er voor hem bij de Pallieters weinig toekomst was en bij HVV aan een nieuwe uitdaging begint. Wij wensen Luc veel succes en hopen dat hij met zijn roodwitte maats in de tweede ronde voor de kentering gaat zorgen. Intussen is ook Gerry Poppe aan heroptreden toe. Blijven nog onbeschikbaar: Palmers en Schoenmackers, plus natuurlijk de een of andere speler niet drie gele kaarten, zodat we toch eigenlijk \ ooridurend op onze talentvolle jon-

1

geren moeten terugvallen. Met nog vier kanjers voor de boeg: leider Maldegem, derde geklasseerde Hamme, voor ons de titelkandidaat, en twee ex-tweedeklassers Turnhout en Oostende. zou de oogst in deceniber nogmaals aan de magere kant kunnen zijn. Voetbal is echter geen wetenschap en voor HVV kan het alleen maar meevallen.

Wedstrijden Zaterdag 24 november

20.00 I-Ioogstraten VV - Maldegem Zondag 2 december

14.30 FC Turnhout - Hoogstraten VV Zaterdag 8 december

20.00 Hoogstraten VV - Hamme Zondag 16 december

15.00 Oostende - Hoogstraten VV Zaterdag 29 december

20.00 Hoogstraten VV - Wezel Sport (vriciidsch. (bie) )

1'

Petje a/ voor Beniry Ee/en die :e/fv met een gchi'okcn oogkas dc volledige si'edsti'ije/ uitspee/de.

Merksem - Minderhout VV 2 - 4 Na de uitschuiver van vorige week had MVV zeker iets goed te maken. Een droomstart! Na drie minuten al scoorde Nick Wilmsen met een geplaatste bal in de uiterste bovenhoek. MVV toonde zich steeds een fractie sneller op de bal en in de 20ste min, en juist voor de rust zorgde Ed Smolderen voor 0 -3. Dat mocht niet meer uit handen gegeven worden. Toch beleefde men nog een spannende tweede helft. De thuisploeg milderde tot 2 - 3, maar in de eindfase legde Kurt V.D.Langenbergh de overwinning vast.

Minderhout VV - Loenhout 1 - 0 Een weinig hoogstaande partij tussen twee ploegen die zeker niet mochten verliezen gezien hun weinig rooskleurige plaats in liet klassement.

__1 .-1//ioen ei er up i/O ogenblik 111 iflht upheiiii lid min nt 1' ii'erder try 1, etce.i op iie 'l/ii.iik/o'r. Rat Bever.s hein t siic ini,nc,'.s :i/n 250te wed vU'l/i/ voor rood-uit en dit wivt men :eke,' te ii aandemen.

1

uni/k fitte -


SPORT

KFC Meer mikt verder op de linkse kolom Voor de KFC Meer was oktober een zwarte maand. Hét dieptepunt was de uitmatch bij Heibos Kalmthout. Op een uiterst slecht veld scoorde Heibos één keer, en dat was voldoende voor de drie punten. We schreven 21 oktober, maar dit hobbelveld was er een uit de jaren '40. Onbegrijpelijk dat zon akker in derde provinciale voorkomt. Fatsoenlijk combineren was onmogelijk en ook een onbckwame scheidsrechter Boudewijn Janssens, veruit de slechtste man op het veld, was voor beide ploegen een kwelduivel. Hij nam de ene rare beslissing na dc andere en voelde de match totaal niet aan. Ringo Jacobs, die naar de noodrem greep en met een kaakkwetsuur naar het ziekenhuis moest, kreeg rood zonder dat de kaart getoond werd, trainer Luyten die informeerde naar de sanctie, moest achter de omheining en kreeg intussen vier weken schorsing, kortom alles zat tegen. Uitslag 1 - 0 voor Heibos en een dag om best snel te vergeten. Wat een verschil met scheidsrechter Jef Deroover, een week later! Hij leidde de thuiswedstrijd tegen Ekeren FC op perfecte wijze: sober, efficiënt, foutloos en de omstandigheden aanvoelend. Ekeren, met ex-Germinalspeler Ervin Kovacs in de rangen, liep uit door Schuerernans en Willaerts, die ook de 0 - 3 scoorde na de rust. Kovacs rondde af: 0 4. De bezoekers waren een klasse sterker en Meer kon enkel de vele afwezigen als excuus inroepen. We zagen hier met Ekeren zonder twijfel de toekomstige kampioen aan het werk. De eerste van twee uitwedstrijden op rij was voor de KFC een keerpunt: alles werd in de loop

It

an de week eens netjes uitgepraat Cl] er stond op die vierde november een echte ploeg op het veld. Chris Maes, Pieter Voeten, en Sjoerd de Jong waren mee de sterkhouders en Eddy Peeters werd beloond voor een prima wedstrijd. Hij scoorde in de 50ste minuut de winning goal: 0 - 1 en de drie punten waren binnen. Scheidsrechter Jan Rombouts uit Vlimmeren leidde de wedstrijd perfect. Ook bij rode lantaarn Berendrecht (11 nov.) werd dc overwinning behaald. Jan Koyen trapte een vrije schop via de muur binnen (11') en kreeg in de 51' de 0 - 2 op een schoteltje aangereikt van de snelle Wim Vermeiren. Meest opvallende speler was Ringo Jacobs, voor het eerst net achter de spitsen spelend en op die positie zeer sterk, samen met Sjoerd de Jong. Berendrecht miste nog de kans op de tegengoal en zo bleef dc 0 - 2 op het bord. Dik verdiende zege die nog groter had kunnen zijn. Met Koen Koyen (16jaar), mooi ingekomen in het laatste kwartier, klopte er alweer een jong talent aan de deur van het Meerse elftal en zeer terecht! Mede doorde vele kwetsuren zijn trainers Frank Luyten en Harry Peeters ertoe gedwongen om juniors en scholieren verder in te schakelen. Samen met de meer ervaren spelers wordt er zo verder gebouwd aan een kern die goed moet zijn voor een plaats bij de eerste acht. Er zal echter nog flink gemotiveerd en vooral hard gewerkt moeten worden.

Riji'o Jacobs, be:ig ooit

Wedstrijden Zondag 2 dec. 14u30: KFC Meer - Olympic Essen.

Zondag 9 dec. 14u30: 1-lorendonk - KFC Meer.

Zondag 16 dec. 14u30: FC Merkseni - KFC Meer.

Zondag 23 dec. 14u30: KFC Meer - Loenhout SK.

P.S. Jergeet de Via van Belia iiief! 26 decemTot de volgende "Maand". Bezoek ook eens onze website www.kfcmeer.be (Tonny Priern)

ber. Mei 100 frank er 30.000 winnen.' Doe mee en sienn KFC Meer.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! t---

42

een goed seior'/i


SPORT

Karcher Par-Ky cup

Wereldtop in de Mosten MEER Weerom komt het internationale veldritcircus op zaterdag 8 december afgezakt naar De Mosten in Meer. De Hoogstraatse veldrit maakt deel uit van het Superprestigecircuit, de Karcher Par-Ky cup, het belangrijkste regelmatigheidscriterium voor veidrijders mag je wel zeggen. -

Zaterdag 8 december leiden alle wegen voor dc crossl iefhebbers opnieuw naar De Mosten waar zo maar eventjes drie vcldritten op de affiche vermeld worden: te 12.15 uur start de wedstrijd categorie D (cyclosportieven en veteranen), om 134 uur is het de beurt aan categorie C (Juniores en nieuwelingen) en om 15.00 uur worden de grote kanonnen liet veld ingejaagd (elite niet en zonder contract en de beloften) en dit wordt dan meteen ook de 1 Ode herdenkingsprijs Wim Lambrechts.

RCNER

Bclgcii favoriet Een superprestigewedstrij d vraagt vanzelfsprekend naar renners met naam en faam, kortom met prestige. En die zijn er heel wat, alleen al op Bel g ische bodem. Wie komt Cr 7oal om het startblad te tekenen en zich in de kijker te rijden? Eerst en vooral Erwin Vervecken (huidig wereldkampioen in de open categorie. 2x vice-wereldkampioen en ex-Belgisch kampioen). Alleszins een belangrijk kanshebber op de zege. Sven Nijs (2x wereldkampioen bij de beloften, winnaar van de Superprestige 19981999 en 1999-2000, winnaar van de Wereldbeker 1999-2000). Ook in topvorm! Bart Wellens (ex-wereldkampioen bij de juniores en beloften, ex-Belgisch kampioen bij dejuniores en beloften). Een kleurrijk figuur en een vechtertje met klasse. Mario De Clercq (2x wereldkampioen in de open categorie, huidig Belgisch kampioen en winnaar van de Wereidheker 1998-1999). De jaren beginnen te knagen voor hem en is stilaan op zijn retour. Richard Groenendaal (ex-wereldkampioen en huidig Nederlands kampioen in de open categorie). Moet ondertussen wel de heerschappij van de Belgen geduldig ondergaan. Verder hebben we nog: Ben Berden, Peter Van Santvliet, Bjorn Rondelez, DavyCommeync, Tom Van Noppen,

-- -

KJ14HEA

—,

Ç'abo banI

liet ercsc/lai'oIJe iaii 11e lol/ge editie. Mario De ( leicij luid cen otperdag en won onbedreigd voor Groen endaal en Nijs. Arne Daelmans, Wim Devos, Gerben De Knegt, Sven Van Thourenhout, Kipcho Volckaerts.

Koninginnen Hoe "De Hoogstraatse Spurters" elk jaar opnieuw zo'n organisatie op poten kunnen zetten is niet zo meteen te vatten. Een paar miljoen moet j'r ongctwijkld voor veil hebben. Daarvoor wordt door de organisatoren hard werk geleverd en ieder jaar komt het budget rond. Floedje af! Ook voor Hoogstraten zelf wordt

tegelijkertijd heel wat promotie gevoerd. De aardbeien, de Hoogstraatse koninginnen, staan de ganse dag ruim in de belangstelling. Alle ingeschreven renners en de aanwezige persmensen worden vertroeteld met een bak aardbeien en de eerste drie van de superprestigewedstrijd ontvangen een speciale attentie in liet teken van diezelfde aardbei. Afspraak op zaterdag 8 december in De Mosten te Meer. Itifo tel. 03 314 70 56 e-mail: de.hoogstraatse.spurterspandora.be (rel)

F4DT3 F FI Ar,d.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buite,, of iii Studio Al iiivJto 'S af,everkt in eigen Prof: Videolabo 0u.4 n H1A. P.S. filmen - 1 UUR SER10E Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

43


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Boereneinde in de finale Stilaati loopt de Uekeieuuipetitie iiaai zijn einde en de kaarten zijn bijna geschud. Boereneinde heeft zich ondcrtusen verzekerd van een finale plaats door overwinningen tegen rechtstreekse concurrcntCn Wcsthock en Vikings. Voor de tweede finaleplaats woidt liet waai.seliijiilijk een duel tussen Westhoek en Vikings, maar deze krachtmeting heeft pas op 1 december plaats. De verrassende prestatie van Boskant, die de Westhoek in bedwang hield, is zeker het vermelden waard. Dat belooft alleszins voor de competitie die na nieuwjaar start. Gelmelboys 1 loopt ook meer en meer in de kijker, een zwak voorseizoen is weggewist en stilaan groeit men naar de beste vorm toe. De finalewedstrijden vinden plaats op 8 december op het terrein van EC Bnlรงant tp Mindrrhnut Tijdrnl d' hkr uitreiking wordt tevens de fair-playbeker van liet vut ige seizoen oveiliaitdigd cii woidt iii liet kader van een jaarlijkse bijdrage aan een goed doel een bedrag van 10 000 BEF overhandigd aan een afgevaardigde van 'Kom op tegen kanker" . Het gebuurtenvoetbal heeft immers besloten dit jaar aan deze actie hun bijdrage te schenken omwille van de stevig uitgebouwde werking in Hoogstraten. (Fons Jacobs/rel)

FC Boskant hield kVesthoek in bedwang.

Uitslagen 13 oktober

Gelmelboys 2 Gelmelboys 1 Boereneinde Statie Vikings -Westhoek -

-

0-15 3-0 2-0

20 oktober

Westhoek Gelmelboys 2 Gelmelboys 1-Boskant Vikings-Statie -

5-0 4-1 4-2

27 oktober

Gelmelboys 2-Vikings Statie-Gelmelboys 1 Boskant-Boereneinde

0-10 1-3 0-4

3 november

Gelmelboys 2-Boereneinde Westhoek-Gelmelboys 1 Statie-Boskant 10 november Gelmelboys 2-Boskant Vikings-Gelmelboys 1 Westboek-Boereneinde 1 7november Gelmelboys 2-Statie Westboek-Boskant Vikings-Boereneinde

0-16 3-1 5-0 (f0 0-10 1-2 0-2 0-8 0-0 1-3

EE DL' Sicaie cen goede nluIdIe,l/nulL'/.

FC De Statie

Quiz voor iedereen! Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 44

Op vrijdag 18januari organiseert de Hoogstraatse gebuurtenvoetbalelub FC De Statie voor de 8ste maal op rij reeds een avondje gezellig quizzen met vrienden ondercen. Een succesvol evenement en dit mede door de afwisselende vragen CII de vlotte presentatie van een neutrale quizmasten die het geheel naar een prettig en onderhoudend niveau leidt. Deze quizavond staat open voor iedereen, bolleboos in een of andere materie of niet... De ploegen bestaan uit minimum vier en maximum acht personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2,5 euro (100 BEF) per persoon en kan gestort worden op rek. 035-1501376-51 van FC De Statie met vermelding: inschrijving quiz 18/01/2002, met naam van de inschrijvende ploeg. De plaats van het gebeuren is parochiezaal PAX. Dr. Versmissenstraat 3 te l-loogstraten en de start wordt gegeven om 20 uur. Ter plaatse kan je nog altijd inschrijven tot 19.45 uur. Info: Fons Jacobs, Witherenweg 19h, 2322 Minderhoul, tel. 03 314 57 17, e-mail fons.jacobspi.be (Fons Jacobs/rel)


SPORT

Rursee marathon Op zondag 4 november hebben enkele l-loogstraatse lopers de Rursee Marathon 2001 gelopen. die voor de vijfde keer werd georganiseerd. Deze marathon wordt gelopen rondom de Rursee (plaatselijk meer), met start en aankomst in Einruhr (West-Duitsland). een 15 km ten Oosten van Monschau, in het DuitsBelgische natuurpark. Een mooier natuurkader om een marathon te lopen kan ik mij niet voorstellen. De marathon, met zijn afstand van 42 km 195 m, blijft nog steeds een uitdaging voor elke loper die meer wil dan alleen maar een rondje (of twee) omheen de dorpskerk. Met de marathon heb je een vriend/vijand relatie, je wil hem verslagen döûr hem uItte lopen, ii iaai als je niet oplet slaat hij genadeloos terug. Ik denk dat alleen marathonlopers dit kennen. De man met de hamer bestaat echt en de meeste lopers hebben hem zeker al eens tegengekomen. De Rursee-Marathon 7001 kon dit jaar rekenen op aehitterend horfr,twoer mt ongeveer 10°C, windstil en zonnig. Ideale weersomstandigheden dus. DeLe itiaidiliuji vvuidt gelopen, zoals gezegd, langs de oevers van de Rursee, door bossen en weiden en doorheen kleine gehuchtjes van enkele huizen. Het parcours van de gehele wedstrijd is glooiend. Het gaat op en af, maar vooral in de eerste 15 km en de laatste 10 km zijn de hellingen fellcr en langer dan in het middengedeelte. Persoonlijke recordtij den zijn uitgesloten, alleen goede tijden zijn mogelijk. Iedere finisher is een winnaar, vooral in deze moeilijke marathon. Ik heb gelopen, afgezien en genoten. Pijn en vreugde liggen en zeker hier, dicht bij elkaar. Weer een (herinnerings-) medaille ontvangen voor mijn noeste trainingsuren tijdens de warme zomermaanden en in de donkere avonden van september en oktober. Als mijn zoontje s anderdaags met mijn me-

da i 11e tri om titniel ij k rond loopt door de huiskamer, ben ik weer een gelukkige vader, met overal strammebeenspieren. Een marathon 1001) je met je hoofd en met je benen en vooral dat laatste voel ik nu terwijl ik dit schrijf. (jj)

Uitslagen: Mannen (346 tinisliers): 64ste Lotns Onincx (Marcklopers), categorie Man 55 jaar: eindtijd 03:27:05, 4de plaats: II 8ste Jef Jacobs (Loopgroep (jalder), categorie M40: eindtijd 03:39:26. 30ste plaats; 196ste Hein Besems (Loopgroep Galder). categorie M45: eindtijd 03:57.02 (30ste plaats), 215sk. Fons Aerts (Marcklopers). categorie M45: eindtijd 04:00:16 (32ste plaats). Vrouwen (54 tinishers) Ode Rit Van Aert ( Mareklopers), categorie W45: eindtijd :50:57 (1 ste plaats); 36ste Brigitte Wendriekx (Marckloper), r,tegnrie W40 eindtijd 4:28:21 (1 2de plaats). Nug cuktK andere uitslagen: Zondag 11 oh tober "Dwars door Hasselt": 15km, 142ste Rudi Verheyen, 5923", 1505 deelnemers; 5km mannen. 1 24ste Michiel Verheyen (10 jaar), 20'31", 856 deelnemers; 5km vrouwen, 37ste Hilde Van den Heuvel, 24'13", 336 deelnemers. Zondag 14 oktober "Marathon Hoei": Pat Leysen 3u15'. j05 Van Bavel 3u48'. Maandag 29 oktober "Marathon Dublin": Pat Leysen 3u15', j05 Van Bavel 3u40'. Zondag 28 oktober Etten-Leur: Marathon: Bart Meeuwsen 3u9', Jan Jansen 3u14', Louis Onincx 3u19', Marc Terreur 3u29', jan Kesteloot 3u5 1'. Frans Onincx 4u 15'. Halve Marathon: Rudy Verheyen 1u21', Johan Daems 1u28', René Laurijssen 2u4', Meeuwsen Harry. 2u19'.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuui: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecorafie

Baarle-Hertog

Jan Adams tussen de grote mensen

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Naast de 12 landen van de Europese Unie die vanaf 2002 de euro als officiële munt hebben, is er nog een 1 3de land. nI. Kosovo. Dit land behoort niet tot de Europese Unie maar heeft nu als officiële munt de Duitse Mark. Vandaar dat Kosovo ook vanaf 2002 de euro als munt zal gebruiken.

Jan Adams uit Minderhoi,t klaarde de klus in de volledige triatlon van Almere in september in de aangegeven tijd, wal meteen ook een serieuze verbetering inhield van zijn eigen persoonlijk record. Mei zulke prestatie mag je terecht onder de grote mensen komen. Wat een volledige triatlon inhoudt, lees je ook bij bijgaande .1010 . Is er binnen Hoogstraten nog een sportman te vinden die deze uit claging aangaat?

Ma rcklop ers

Sterke chrono voor Louis Onincx Ëen drietal Marcklopers wendde de steven richting Etten-Leurwaarde West-Brabantmarathon betwist werd. Altijd een prettige wedstrijd om lopen en ook om het seizoen af te sluiten. Na zo'n 20 km wedstrijd verzeilden Louis Onincx en Marc Terreur in een groepje atleten die een eindtijd beoogde van ongeveer 3u1 Smin. Suske Onincx, de derde man, liep ondertussen rustig zijn gangetje zowat midden het jolige pak. Een beresterke Louis wist zich het langst te handhaven en slechts in de slotkilometers moest de 55plusser uit St.-Lenaarts buigen onder de voortdurende tempoversnellingen van het jongere geweld. Toch lukte hij een knappe tijd. Marc Terreur kreeg iets na halfweg weer de man mcl de hamer op bezoek, niet \an vermoeidheid maar wel pijnlijke kuitkrampen deden hem de das om en... een marathoneinde in een slakkengangetje. Iets te veel gevraagd van het gestelde laatste tijd. Marc? Een marathon van rust zal ongetwijfeld de beste remedie zijn. Suske Onincx vond de laatste zeven kilometers zwaar doorwegen, hetgeen we rustig kunnen beamen, toch oogde de kwieke zestiger achteraf weer opvallend fris. (rel)

Tijden: Louis Onincx 3u 1 9min, Marc Terreur 3u29min en Suske Onincx 4u04min. 45


SPORT

Artistiek bilj arten

Jürgen Goris schittert in Europees rankingtornooi MINDERHOUT - Heren met naam en faam in het wereldje van het artistiek biljarten toonden hun klasse in hotel-restaurant Basine aan de BredaseweP, te Minclerhnnt 7omaar eventjes 33 spelers uit Leven landen maakten hun op\vachtini1 voor deze CEB Grand Prix Artistiqiie Daarbij de volledige Europese topacht uit de ranking waaronder drie landgenoten, nI. Walter Bax, Amando Staes en Jürgen Goris. Goris ontpopte zich als man in vorm en klopte de Franse topper Madou Touré in een uiterst spannende finale daar de uiteindcliike beslissing pas viel in dc laatste figuur van dc laatste set. Dit lictckcud dc eel „(c 1 ,elai igi ijkr j i iti intiioitale overwinning voor de man uit 1 leist-Goor. Walter Bax uit Turnhout, één van de drijvende krachten achter deze GP, behaalde een zeer verdienstelijke derde stek. Op de Europese ranking is hij terug te vinden op de tweede plaats achter dc Duitser Thomas Ahrens en voor Xavier Fonellosa (Spanje). Jean Reverchon (Frankrijk) cii Jürgen Goris. (rel)

.Jürgen Gori.s volledig geconcentreerd voor de beslissende stoot.

Sportlaureatenviering

Fietsveldtoertocht

"De Gammelse Wielervrienden" voor de lOde maal

"Vrijwilliger in de sport" HOOGSTRATEN - Zaterdag 15 december 2001 wordt weer een belangrijke dag voor spuitiiuiided Hoogstraien. De effectieve verkiezing van sportman, -vrouw. -vereniging, verdienste, is dan al wel achter de rug, maar de lauwerkransen worden die avond nm 19 uur uitgedeeld in zaal De Wclgezinde van het administratief centrum. Wie zijn de opvolgers van Karin Donckers, die reeds vier keerde titel van sportvrouw toegewezen kreeg, Erik Dekker, die een geweldige Ronde van Frankrijk anno 2000 reed en dit jaar de Wcreldbeker bij de profs won, de Koninklijke Sint-Jorisgilde van Meer, Frans Van Boxel, die de trofee van Sportverdienste in ontvangst mocht nemen? We zijn benieuwd!

Dooi bos en veld, langs en soms door watr'i'plassr'ii. liet gelie/loosde terrein van de mountainbiker. RIJKE VORSEL - In samenwerking met de Vlaamse Wiel rijdersbond en Bloso organiseert "De Gammelse Wielervrienden" op zondag 23 december een veldtoertocht doorheen een ferme brok pure natuur waarvan bepaalde delen slechts éénmaal per jaar worden opengesteld voor de liefhebbers van het mountainbiken. Dat de "Gammelse Wielervrienden" borg staan voor kwaliteitsorganisaties is reeds eerder geweten. Niet voor niets werd hen door de Vlaamse Wielerbond een kwaliteitslabel toegekend samen met nog vier andere clubs. Een reden te meer om op de laatste zondag voor Kerstmis eventuele vorst, sneeuw, hagel, regen, mist te 46

negeren en te trotseren en massaal af te zakken naar de plaats van vertrek in Rijkevorsel, waar het parcours openligt voor elke uitgeslapen en langsiapende mountainbiker.

Info Inschrijven kan van 8 uur tot 10 uur in de Grensstraat te Rijkevorsel. Een omloop van 40 km voor de meest sportieven en vroeg-uit-hunbed-kunners 30 km voor geoefende bikers 20 km voor beginners en langslapers. Kleedkamers, douches en afspuiten van fietsen is voorzien. Voor meer inlichtingen bellen naar: 03 3 14 40 79, 03314 8049of03 324 32 16. (rel)

Deze viering op 15 december krijgt nog een ander bijzonder tintje! Bert Aneiaux, Vlaams Minister van Cultuur, Sport, Jeugd... stelt de sensibiliseringsactie "Vrijwilliger in de Sport" voor, een actie die kadert in het jaar van de vrijwilliger. Wat is de bedoeling hiervan? De onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers op de voorgrond brengen en daarom zal Bloso in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten een aantal initiatieven ontwikkelen waarbij de "Vrijwilliger in de Sport" centraal staat. Wat houdt dit in? Een gouden medaille wordt verleend aan vrijwilligers met 21 jaar actieve inzet alle jongeren tot 21 jaar met 2 jaar actief dienstbetoon worden beloond met een hartslagmeter met chrono Een symbolisch geschenk, want jonge vrijwilligers kunnen de hartslag in de club versnellen. Deze gouden medaille en een aantal hartslagmeters zullen ook tijdens de laureatenviering aan die verdiensteli jke sportmedewerkers overhandigd worden. (rel)


gildenleven & schutfersnieuws Zes meter schieting Om één miljoen dollar in dollarbiljetten te vervoeren heeft een crimineel een aktetas nodig, voor de tegenwaarde in Euro volstaat een grote hriefomslag.

Karabij nschutters

Adri Verineiren uit Mcccle begon liet nieuwe seicoen ijzersterk. HIJ schoot als enige 100

op 100. WORTEL - 188 schutters lieten er zich inschrijven voor de eerste winterschieting op zes meter. Adri Vermeiren uit Meerle begon zijn seizoen opperbest; hij schoot als enige het maximum der punten zijnde 100 op 100. 9 schutters, Lie Anthonis van Hoogstraten, Jan Hoet van Castelré, Fons Van Hasselt uit Loenhout. Hans Joosen uit Minderhout, Harry Vanderhenst en Gust Brosens uit Meerle, Ad Vermonden van Castelré, Frans Tackx van Minderhout en ten-

SÔ1T COPIJTER REVA BVHA ERS - TELEFONI

slotte Vicky Rombouts van Meer schoten 99 punten. Zij werden gevolgd door vijf schutters die afsloten op 98. Maar liefst 23 schutters behaalden 97 punten op 100. In de ploegenstand was Mecrlc te sterk en legde beslag op de eerste plaats met een totaal van 591 punten voor Minderhout met 588 en Castelré met 585. Verder volgden Hoogstraten (582). Wortel (581) en tenslotte Loenhout en Meer met 576 punten.

WUUSTWEZEL - Om de financiële lasten te verlichten voor het bouwen van een eigen lokaal, richtte de Sint-Christoffelgilde van Wuustwezel een "houwsehieting" in te Loenhout. Voor de drie best geplaatste schutters waren er per reeks beeldjes van de patroonheilige te winnen. Frans Van de Locht schoot zich op een vijfde plaats met éénmaal 96 punten en kon aldus geen aanspraak maken op een beeldje in de erereeks. Ad De Bruyn die vier maal 95 schoot was eraan voor de moeite. l-lij behaalde net niet de eerste plaats in de A reeks. Jack Viskens eindigde vijfde met 94 punten. In de B klasse behaalde Tom Mys uit Meer de zege met 95 punten. In de C klasse ging dc overwinning (eindelijk) naar Meer. Leo Van Buynder was hiervoor de verantwoordelijke met 94 punten. Roos Brosens won ook een Sint-Christoffelbeeldje met 93 punten. Herman Van Bavel viel met 93 punten buiten de ereprijzen.

Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen . Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC - toestellen • GSM en FAX-data oplossingen 0

• Boekhoud- en fakturatiesoftware

BRI LJANT®

0

1

SOFTWARE

TOSHIBA

1

Azak

"w, y

RESELLER PARTNER

Kmobistar

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstra tea. Tel 031315.09.09 - Fax 0313158774 OPEN: Ma 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 cÇ 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: irn'osoftcompufer. be h t fp.'//www.softcompufer. be 47


"Sfeer in uw tuin" in december

Veiligheid rond onze scholen

Een mooi rapport! Hoogstraten - Test-Aankoop heeft voor haar septemherninivucr de verkeersveiligheid beoordeeld in 57 Belgische gemeenten en steden met een hoge concentratie aan basis- en secundaire scholen. Uiteraard mocht Hoogstraten. naast Turnhout de belangrijkste scholenmetropool in de Noorderkempen, niet ontbreken. Dc aandacht voor veiligheid werd uitgesplitst in 2 criteria: vlakbij de sehoolpoort en in de ruimere omgeving. Voor Hoogstratcn was die ruimere omgeving de l-leilige Bloedlaan, de Gravin Elisabethiaan, dc Vrijheid, de Gelmelstraat, dc A. de Lalaingstraat en dc Lindendreef.

Isiaai ")

Bont in de tuin kan erg sfeervol zijn Verschillende bomen en heesters zijn zoals dat zo mooi heet: wintergroen. Tussen alle bladverliezende soortgenoten zijn dât de planten die nu het meeste opvallen. Wanneer het blad bovendien wit- of geelgerand is, springen deze bomen en heesters helemaal in het oog. Hoe bonter het blad, hoe meer ze de aandacht trekken. Vooral in dit jaargetijde verhogen bonte bomen en heesters de sfeer in de tuin.

en,,0. A De Lalaingsi

-.

Gr, Elisabeihinan

/

Linde dreel

Soms is die witte of gele bladrand heel smal. Het maakt zo'n boom of heester net even aparter dan de groene uitvoering. Bij andere planten is het blad soms meer wit of geel dan groen. Ook zijn er bonte planten die gespikkeld of gevlekt zijn. Alle variaties komen voor. De keuze in planten met bont blad is groot. Heel veel soorten in de plantenwereld kennen namelijk bonte varianten. Hulst (Ilex) bijvoorbeeld is in diverse bonte vormen te koop. Een bekende bonte hulst is Ilex aquifolium 'Argenteomarginata' met geelgerand blad. Er zijn meer geel- tot goudgeelgerande zusjes van deze hulst, terwijl er ook soorten zijn met uitgesproken roomwitte randen.

Loenhcuiseweg Heil c Bloediaan

Planten met 'n vlekje Een andere bekende tuinplant met diverse bonte vonien is de klimop. Hier zien we niet alleen soorten met een vaak brede gele rand, maar ook varianten waarbij het hart van het blad geel gekleurd is. Elk blad lijkt op die manier op een klein kunststukje. Bonte vormen tretïen sve aan bij de klimmende klimop en bij de klimop die een bolronde struik van pakweg 1 m hoog maakt.

De beide categorieën werden nogmaals ondei vei deeld in subcategorieën, zoals het diagi am laat zien. aan de schooipooO

goed

in de ruime omgeving _____________

-

.e joed e8E\8'

0

1000

Brussel Antwerpen

0

+

1

-

In zijn volledigheid scoort Vorselaar het best. Meteen gevolgd door Hoogstraten. Geel en Bi uggc Deze laatsten krijgen in nl/la

e + LP_L_

cl, taan riO,, "'"8''

goed' terwijl Vorselaar een J goed' krijgt voor 2300 0 0 0 0 + veiligheid aan de schoolpoort. In Wallonië scoort Leuven 0 3000 + + D + de hel/t in de fiets3150 Haacht 0 0 + ________ veiligheid slecht tot 3290 Diest o DO 0 + zeer slecht. Er is in 3500 Hasseli o 0 0 + 4300 Borgworm Hoogstraten indermei 4500 — ______________________________________ daad een en ander Brugge 8000 + + + + + gebeurd ten voor8800 Roeselare o + +L + dele van de veiligheid, zoals de bushaltes aan Het Spijker en de herinrichting van de Karel Boomstraat. En dat loont dus blijkbaar. 2000 2290

Vorselaar Turnhoui

+

+

+

+ +

12 san de 15 landen van cle Europese Unie doen mee. Hei zijn: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk. Portugal, Spanje en Griekenland. GrootBrittannië, Zweden en Denemarken willen liever nog niet meedoen. Kosovo is geen lid van de Europese Unie maar heeft als officiële munt de Duitse Mark. Na 1 januari 2002 zal ook daar de euro in gebruik genomen worden.

48

Onder de olijfwilgen (Eleagnus) zijn eveneens verschillende soorten waarvan het blad bont is. zoals Eleagnus pungens 'Maculata'. Het blad is hier groengeel gevlekt. Net als bij de gewone olijfwilgen heeft het blad van 'Maculata' een zilverachtige zweem. Die combinatie van groene en gele vlekken met zilver laat zien dat bonte planten ook heel apart kunnen zijn.

Bonte haag Heel bekend zijn de bonte struikjes die in talrijke voortuinen het haagje tussen het gras of het bloemperk met bijvoorbeeld het trottoir vormen. Officieel heten deze planten Euonymus fortunci. Hiervan is bijvoorbeeld 'Emerald Gold' een goudgeel gevlekte variant, terwijl 'Emerald Gaiety' en 'Silver Queen' witbont zijn. Beide Emeraids lenen zich bijzonder goed voor het opmaken van schalen en bakken. Planten mei bont blad vallen niet bij iedereen in de smaak. Tot op zeker hoogte is dat begrijpelijk. Een tuin vol bonte heesters en bomen is veel te veel van het goede. Dat oogt gewoon te druk. Met overleg toegepast, kan een wit- of geelbonte plant echter een aanwinst zijn voor iedere tuin.

De ontwerper van de euromunt voor alle landen is een Belg. Luc Luycx werd geboren op 11 april 1958 in Aalst. Na zijn informaticastudies treedt hij in 1985 in dienst als programmeur bij de Koninklijke Munt. In 1991 kreeg hij de functie van designer-ontwerperbij deze instelling. Luycx is ook de ontwerper van verscheidene andere medailles en munten. Zo ontwierp hij bijvoorbeeld de keerzijde van de herdenkingsmunt "40 jaar ondertekening Verdrag van Rome".


FUSIES WING Zaterdag 30 november - Cahier

Epos+The White Circle Ciiine Club+Randy Het optreden van Randv wordt voorafgegaan door dat van 2 10 kale bands: Epos: een jonge 1-loogsiraatse hardcore-punkband The Whitc Circle Crime Club: het eerste optreden van deze nieuwe groep met Jan, Sis en Krist van OneXMore, Mark van Ram en Jelle van Building. Eerlijke, gepassioneerde en harde indie-rock, een nieuwe Deadly Rhythni dus! De opnames voor hun nieuwe CD zijn net achter de rug. RANDY werd opgericht in de vroege jaren negentig, en ontwikkelde zich al snel tot de snelle energetische punkband zoals die gehoord kan worden op de eerste albums. Hun eerste volledige release dateert van 1995: Theres No Way Were Gonna Fit In. De plaat klonk hard en snel, en de teksten waren sterk politiek en revolutionair getint. Aan dat laatste is nooit iets veranderd, ook al is de muziek ondertussen behoorlijk geëvolueerd. In 1996 brachten ze de plaat The Rest is Silence uit. De bedoeling: de snelste punkplaat ooit te maken. Er volgden heel wat tours, waaronder een van een maand met Lagwagon in Europa. En touren, dat is Randy sindsdien altijd blijven doem eerst veroverden.ze Zweden, later de rest van Scandinavië, Europa en de rest van de wereld. Na deze periode kwamen er een aantal wijzigingen: een nieuw label (Ampersand) en een nieuwe bassist. De invloed op hun sound was meteen duidelijk, want de muziek van Randy werd er een stuk energetischer door. In 1998 werd You Cant Keep a Good Band Down uitgebracht. De ontvangst door de media en de fans wereldwijd was positief, en het is op basis van deze plaat dat de band zijn enorme live reputatie uitbouwde. Na honderden shows wereldwijd, tekende Randy bij Burning Heart Records. Voor Randy was dit de manier om vooruit te komen en eindelijk eens niet constant blut te zijn, maar toch piinl. anti-eiah1ishnient en politiek eoi'-

/ / ///

Woninginrichting

GEBRU LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

beh a ngwerken - Gordijnen en

overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,

lopers, enz. reet te blijven. Hun eerste release \ oor hei tabel was The 1-luman Alom Bomhs, waarop Randy (met opgeheven middelvinger) bewijst dat ze nog altijd energetische muziek maken die radikaal, anarchistisch, anti-kapitalistisch en revolutionair is. Info: 03/314 32 64, www.cahier.he Deuren: 21.00 u, Inkom: 250 BEF. Randy-website: http://www.atwebdesign. nl/randy/

De volgende weken in de Cahier: Zaterdag 22 december 2001: Ska-Feest met

Skank Around Sound System + Diii Brothers (met hun bekende en zeer gewaardeerde skamet-een-twist, info: www.dill_brothers.com) Zaterdag 19 januari 2002: Quetzal + Millionaire (B). de groep rond ex-Evil Superstar gitarist Tim Vanhamel. Zaterdag 2 februari 2002: Hypnoskull + The

Zaterdag 22 december

T-Wood beats 'II vibes II TL RN VI()[ 1 V - Dlil:.l,A'iN,\Cl-lT net ,\Iaseo (de la Soul ). DJ Vadiin (Nmnja Tune). Piast',c

Buddha, Sen Jan, Kid Larna en Matchbox Jean in en om de Warande. Op zaterdag 22 december palmt de tweede editie van T-Woud Beats 'n Vibes de Warande in. Opnieuw staan muziek en dans centraal. 's Namiddags vanaf 14 u. zijn er gratis workshops in de kelder van de Warande, waar alle jongeren kunnen leren mixen, breakdancen, scratchen, heatboxen, samplen en drummen van hun favoriete deejay ofmuzikant. Vanaf 19.30 u passeert het kruim van de nationale en internationale deejaywereld de revue in de hal van de Wara nde. Blikvangers zijn de Engels-Zweedse deejay Vadim (bekend van zijn werk voor het Ninja Tune-label) en een échte levende legende van de hiphop: Maseo, stichter en deejay van de legendarische band de la Soul, die helemaal uit New York overkomt voor een deejayset. Daarnaast hebben ook Plastyc Buddha, Ven Jan, Kid Lama en Matchbox Jean (C'ahier huis-dj) hun aanwezigheid al bevestigd. De hal van de Warande wordt die avond oi'ngetoverd tot een oase van licht en video-projecties en baadt in een waas van muziek. Alles komt daarbij aan bod, Van hiphop tot techno, van trance tot R&B. Deze activiteit is een ideale opener van het Kerstverlof. Int'o:www.warande.be Reserveren: telefonisch 014 416991 of online: www.warande.be Toegang: 40(( BP! ).92 [kRO

Arch

Flor en Florejan Verschueren

Compositieopdracht in Tilburg HOOGSTRATEN - Het gerenommeerde folkfestival van Tilburg zet eind januari de l-loogstratenaren Flor & Florej an Versehueren in de kijker. De festivaldirectie gaf de Hoogstratenaren een compositie-opdracht rond molens. Op zondag 27 januari wordt het project voorgesteld in zaal 013 in Tilburg. Een dag eerder kan je vader en zoon Verschueren ook aan het werk zien in de Gele Zaal in Gent. De werktitel is 'Het Molenkot'. Flor en Florejan gingen op zoek naar oude poëzie en liedjesteksten rond molens, die ze op muziek zetten. Spaanse, Franse en Nederlandse teksten worden afgewisseld. Flor en Florejan maken een hasiscompositie, waar de deelnemende muzikanten hun eigen accenten m aanbrengen. Eleinenten uit het chanson zullen aanwezig zijn, maar het is wel de bedoeling er iets helemaal nieuw van te maken. Momenteel hebben volgende muzikanten hun medewerking toegezegd: Florejan Verschueren (toetsen), Elly Aerden en Ludo Vandeau (zang). Ludwig Albert (marimba), Igor Bettens (chalurneau, klarinetten en saxen), Paul Stoucken (percussie). Flor Verschueren leidt een en ander in goede banen en speelt accordeon.

nTI?,.-,.-T LASERS HOW - HOOGSTRATEN

I,J


Op stap in.. HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN Zondag 30 november: optreden van EPOS THE WHITE CIRC'LE CRIME - RANDY. vanaf 21 u in Cahicr.

t

Dinsdag 4december: SINTERKLAASFEEST in zaal St. Cecilia. Org . T en T-St. Cecilia. Maandag 10december: THE COTTON CITY JAZZBAND om 20u in De Gulden Coppe. Zaterdag 15 december: VIERING SPORTLAUREATEN om 1 8u in Zaal De Welgezinde in het Stadhuis. Zondag 16 december: Feestelijke BRUNCH door de Wereldwinkel. Van II tot 14u in de Pax. Dinsdag 18 december Marktdag - Hoogstraten-centrum - van 8.00 tot 12.30 uur Zaterdag 22 december POEZIEWANDELTOCHT op verschillende lokaties, gemaakt en gebracht door leden van JIB. Start om 20u00 aan de kerk in 1-loogstraten. Deelname is gratis. Zaterdag 22 december: SKA-FEEST in Cahier Zondag 23 december KERSTMUSICAL PIEKO BELLO om 15 uur in de Karel Boomstraat 44, toegang gratis. org . Evangelische Kerk, info tel. 03 314 10 37. HOOGSTRATEN - Zondag 23 december is liet weer kerstmarkt in de Mouterijstraat. Dii jaar vindje er ook een stand van de vzw Similes, vereniging voor familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen. Samen met Janssen-Cilag heeft Similes een aantal boeken uitgegeven over en voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Het is de bedoeling dat de boeken de tienduizenden KOPP-kinderen bereiken. De hoeken worden door Similes verspreid aan 250 fr. per exemplaar. Wie meer wil weten over deze vereniging en haar werking moet zeker eens bij deze stand gaan kijken. Meer inlichtingen kan men ook bekomen bij René Van den Broeck, Mouterijstraat 11 bus 2, tel. 03 314 08 17.

Cursus Helper Hoogstraten - De Rode Kruis afdelingen Hoogstraten en Rijkevorsel nodigen u graag uit op een gratis cursus l-lelperdie van start zal gaan op 7januari 2002 te Rijkevorsel. Deze cursus EHBO zal doorgaan op maandag- en woensdagavonden tot einde februari. De cursus leert alle basistechnieken van eerste hulp bij ongevallen, dit gaat van het verzorgen van een kleine schaafwonde tot reanimatie. Ook hulpverlening aan kinderen en baby's komt aan bod. Om je in te schrijven of om vrijblijvend meer informatie te bekomen kan je contact opnemen met Tim Janssens, St. Cleniensstraat 23, 2322 Minderhout (GSM 's avonds: 0496 1331 75) ofop de nieuwe website, http://users.pandora.be/ rkhoog, of e-mail rkhoog@j advalvas.be . Men zoekt nog nieuwe gemotiveerde vrijwillieers.

WORTEL Zaterdag 1 december SINTERKLAASFEEST voor alle kinderen vanaf 14u in de parochiezaal.

t:

IuwdijzIuiz urij1ii 83 !îoo9tratrn

tJ3I3J4 fit tt & iaatljp

MINDERHOUT Zaterdag 15 en zondag 16 december: TONEEL 'Met de zegen van de Heer' vanaf 1 9.30u in de parochiezaal. Org . Fanfare de Marckezonen.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 1 december. SINTERKLAASFEEST voor de allerkleinsten en hun ouders, vanwege de E.K.-Moedersbond, om 13u in de zaal van de paters. Vrijdag 14 december, TONEELVOORSTELLING "VOOR TWAALVEN THUIS". een Organisatie van Jeugdbelangen. in de zaal van de paters, aanvang 19u. Dinsdag 25 december, KERSTMIS, middcrnachtsmis van maandag op dinsdag om 12u. opgeluisterd door liet Mariazangkoor en kinderviering op dinsdag om 10u30. Woensdag tweede kerstdag, KERSTCONCERT van de fanfare "Voor Eer en Deugd" tijdens de hoogmis om 10u30.

Vlaggen-vertoon

MEERLE Zondag 2 december: SINTERKLAASFEEST voor alle Meerlese kinderen, vanaf 1 3.30u in de parochiezaal. Zaterdag 8 en zondag 9december: TONEEL 'Paprika in Afrika' door het M.leels parlement. vanaf 19.30 u in de parochiezaal. Zondag 16 december: KINDERKOOR 'De Lambertijntjes' uit Beerse treedt op in de kerk om 1411. Org . Kerststalcomité.

ri&

HOOGSTRA TEN - Zelden zoveel vlaggen hij elkaar gezien als tiide,is het Te Deum aan de kerk. Elke :ichze/J,'especterende vereniging tij/de erbij zijn, al zal de gemeentelijke vergoeding voor hun aanwezigheid /ner wel niet vreemd aan zijn.


MEER Zaterdag 1 december

MUSSENAKKER, overallenfuif', gepaste kledij niet vergeten. Zaterdag 15 december

KERSTMARKT aan het klooster in de Donckstraat vanaf 18 uur, org. KWB & KAV. MUSSENAKKER, bloedstollende finale sjottersbaktornooi. Zaterdag 29 december

MIJ SS ENAKKER, Broodje Herman', een muziekselectic uit dc Akkerpopjarcn en gdstoptreden van Fatal Charm.

Lekker eten met een nobel doel:

BRUNCH

De Eiken

CAr 0E H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

GRENSN EEUWS

vzw Mussenakker Meer

,_--- ---- --- 7

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelent

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

EI@

Al 30 jaar een oase aan Boornkes L

Wortels jongerencafé zonder pretentie

Open: donderdag

(20.00v),

vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag

13.30v)

da47,ec4 Meerdorp 13

2321

Hoogsfraten

Telefoon: 03/3157153

DE POST Zondag 16 december van 11 tot 14u ZddI Pax

Café - feestzaal

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

'TFRTUIN

van de Wereidwinkel

Maandag 31 december

MUSSENAKKER, 'doordoen' van oud naar nieuwj aar.

CAFÉ DISCOBAR

Welvarende drukker BAARLE-HERTOG/NASSAU - 1-let Nederlandse maandblad Quote publiceert jaarlijks de Top 500 van de rijkste Nederlanders. Die vijfhonderd zijn samen goed voor 181,4 miljard gulden. Volgens Quote is de familie Brenninkmeijer van C&A de rijkste van Nederland met een geschat vermogen van 17 miljard gulden. Bij de rijke inwoners van Noord-Brabant vinden we op de 222- plaats Joep de Jong, uitgever in Baarle-Nassau, goed voor 170 miljoen gulden of zo'n 3.111,9 miljoen Belgische frank (77,14 miljoen euro). Maar wat Quote misschien niet weet: Joep de Jong woont in BaarleHertog, provincie Antwerpen. De drukkerij de Jong, waar De Hoogstraatse Pers reeds 23 jaar klant is, staat wel in Baarle-Nassau.

Goedkope Kerstzegel nu al te koop Vanaf nu zijn op het postkantoor (of bij uw postbode) en in sommige winkels de nieuwe, mooie Kerstzegels te koop. Dit jaar doet De Post een geste en laat ii aan een verlaagd tarief (15 Bef of0,37 Eo;) unn' kerstwensen versturen. De actie loopt vanaf;;u tot 15januari 2002. De zegels zijn te koop in t-ellen van 20 stuks. Na de Kerst- en Nieunt'jaarsperiode blijven de zegels uiteraard bruikbaar mit.ç hijkleven van 2 BEF of 0,05 EUR. Wacht niet tot de laatste dagen van december om uw zegels aan te schafjn en uw kaarten te versturen (en in de Nieuwjaarsdrukte te belanden) maar spring één dezer dagen eens binnen in liet postkantoor of wendt u tot uw trouwe postbode.

CAFE-BRASSER8E

DeGuldenC oppe --

Vakantiewoning AWENNE In DHM nr. 132 (april 1996) publiceerden wij het verhaal van Marcel Van Dyck, de man die zijn volk appelsap leerde drinken. Enkele weken geleden stuurde hij ons en brief uit 'het hart van de Ardennen'. 'Zo'n 17 jaar lang hebben wij geknokt om van het fruitsapproject Freya een succes te maken. En het is ook gelukt. De laatste jaren worden er meer dan vijf miljoen flessen geproduceerd. De werkloze van 1984 bezorgt nu een vïjftiental mensen werkgelegenheid... Wij, Magda en ik, zijn nu met evenveel creativiteit en enthousiasme als vroeger voor Freya, aan een nieuw project begonnen, namelijk een vakantieverblijf voor groepen zoals families, sportverenigingen, vriendengroepen, enz. en daarnaast ook kamers met ontbijt.' 'Au Théatre d'Awenne' ligt in liet hart van de Ardennen. Awenne is een dorpje met amper 400 inwoners, ingesloten door mooie bossen waar men urenlang kan wandelen, mountainbiken, paardrijden, langlaufen... Het is zalig om hier tot rust te komen en te genieten van de ongerepte nat uur. Het grote gedeelte van de woning is liet vroegere café-theater, nu de leefruimte. Bovenop het theater geeft een ruime zithoek uit op de tuin. Gelijkvloers bevinden zich ook de douches en het toilet. Boven bieden vier grote kamers slaapgelegenheid voor 16 personen, drie tweepersoonsbedden, de overige zijn éénpersoonsbedden en een kinderbed. Er is tevens een badkamer met ligbad en we. De zolder werd omgebouwd tot speel- en slaapzolder met zes éénpersoonsbedden. Dekbedden en dekens zijn ter plaatse en het hele huis is voorzien van centrale verwarming. Voor meer informatie: Mareel en Magda van Dyck-Goosens, Grand'Rue 1,6870 Awenne, tel. 084 34 59 04. -

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

CAHIER

voor jongeren

hart bij muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

BIERHANDEL GORRENS WILLY leveren van b:er en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT

Worteldorp 49-2323 Hoogslrvten-WorteF TeI./Fvx 03 / 314 53 28

56 51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 03/314.42.43

031314.32.11

T

-

RIJKSWACHT: 03/314.50.08

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtslraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

POLITIE: 03/315.71.66

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 031315.74.46

(!jm t&4 Fax 03/315.88.35

Wild & c3evogelte

STOFFELS

__

APOTHEKERS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereicle kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 0313157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. Tot7 december: Vrijheid 230,

,

APOTHEEK DE MEESTER,

Hoogstraten,

tel. 03.314.51.50.

Van 7 tot 14 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. tel. 03.3 15,73.75. Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

k

Van 14tot2l december: APOTHEEKFRAN SEN, Vrijheid 03.314.60.04.

Uce1eA

VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel.

Rijkevorsel

-

Hoogstraten, tel

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Van 21 tot 28 december: APOTHEEK DE

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

160.

03.3 14.62.25.

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

-

155

Zaterdagvoormiddag 22 december: APOhairsty/ing

TI-IEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 03.314.38.68

mode...

Van 28 dec. tot 4 januari: APOTHEEK

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01416331 99 www.kcmode.be

LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel.

03.314.40.74. 11 6c

Tandtechnisch Laboratorium

KATIA VANHERCK 13.V.t3.A. Vrijheid 228

.

0 2320 11000STP.ATEN

Tel.: 03/313.6932

Nieuw adres: VISIJIiLID 228 naast Apotheek VAN FELT Alle reparaties aan kunstgebitten

f0

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be 52

-

rcepj~~,~Z p

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 0313143S 83

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE .EN NOG VEEL MEER

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen II en 12 uur tussen IS en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te venienen belt u het nummer 0 14-322441.

De laatste MAAND van dit jaar ziet op 27 december het licht. Medewerkers, uw kopij wordt verwacht op woensdag 12 december; enkel nieuws over sport en dorp verwachten we op zondag de 16de.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 6 1.48.02. THIJISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.