november 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 199 NOVEMBER 2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

BESCHERMD MONUMENT HUIS SCHELLEKENS

de hoogstraatse maand 75 jaar Vrouwenbeweging

fk JOS STERKENS ENDE AUTORALLY-CROSS

DOOD EN REGR AVEN

Simonne Michielsen vertelt


Hoogstraatse Koppen (21) Jozef Simons JozefSimons is één van die schrijvers die de meeste mensen alleen nog van reputatie kennen. Niet helemaal terecht, Siin ons verdient beter. Zijn roman 'EER VLAANDEREN VERGAA T' mag dan misschien geen échte klassieker zijn van het niveau van Boon, Buvsse, Loveling qf Walschap, het schetst wel een trefnd beeld van de Frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog en de mythevorming daaromtrent. JozefSinions behoorde zoals veel van zijn collega-Jiaminganten tot het oudleerlingenkorps van het Hoogstraatse Klein Seminarie. Zoals dat het geval was voor veel mensen van zijn generatie, gaf de Eerste Wereldoorlog een beslissende wending aan het leven van Jozef Simons. In 1916 werd Simons, opdat moment 28 jaar oud, onder de wapens geroepen. Hij werd kanonnier aan het IJzerfront, en later tolk bij de Engelsen. Hij raakte er bevriend met Filip de Pillecyn en Hendrik Borgignon, de twee initiatiefnemers van de Frontbeweging, die opkwam voor dc rechten van de Vlaamstalige soldaten aan het lJzerfront. Simons schreef bijdragen voor Ons Vaderland', de krant voor de Vlaamsgezinde frontsoldaten, en tekende voor tekst en muziek van het 'Frontlied, dat met het refrein 'Wij eisen zeifbestuur / en Vlaamse regimenten 'wtgroeide tot het lied van de Frontbeweging. Na de oorlog groeide de faam van Simons als schrijver van reisverhalen. Kempense volksverhalen, novellen en romans. Daarnaast leverde hij de tekst voor Vlaamse liederen als 'Voor Outer en Heerd', 'Als de brein bloeit', 'Susa Ninna 'en 'Kempeniand'. Toch is en blijft zijn roman over de Frontbeweging 'Eer Vlaanderen vergaat zijn bekendste en tevens belangwekkendstc werk. Simons voltooide het boek in 1923, maar liet werd pas vier jaar later voor het eerst gepubliceerd. Toen nog onder liet pseudoniem Ivo Draulans. Simons vreesde represailles van belgicisten, pas later verscheen zijn eigen naam op de cover.

hvha

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Iloogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 31125 40 e-mail jozeEschellekens@skynet.be bank 733-3243117-49

Conscience

.JozefSimons

In 'Eer Vlaanderen vergaat' doet hij het geromantiseerde relaas van het ontstaan van de Frontbeweging achter en aan het IJzerfront. Centraal in het boek staan de discussies binnen de top van de Frontbeweging over de vraag ofze trouw moeten bliiven aan België (en dus aan de IJzer moeten blijven vechten) of moeten over lopen naar de activisten, de flaminganten die voor samenwerking met de Duitse bezetter hadden gekozen.

Jozef Simons

Eer Vlaanderen vergaat

-

Cover van de herdruk van 'Eer Vlaanderen vergaat' uit 1999. De roman kende een groot succes in Vlaandei'en en had tijdens het interhellum (de jaren tussen de Ferste en di' Tweede l'Vereldanrlag nvdr) een grote invloed op talrijke flaininganten '. schrijven Gaston Durncz en Nele Bracke. 'De impact van 'Eer Vlaanderen vergaat ' wordt dikwijls vergeleken met die van Hendrik Conscience 'De Leeuw van Vlaandc ren 'in cle 1 9 eeuw. Simons. die in 1948 overleed in Turnhout, bleef onk later actief als schrijver, en was jarenlang voorzitter van de Vereniging van Kempische vers 5e

Omgangstaal

REDACTIE tel. 03 31441 26 ADMINISTRATIE tel. 03 314 49 11 Lid van de Unie van de t Iitgvprs van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25b

De basis van het flamingatisme van Jozcf Simons werd gelegd in liet toen nog volledige l'ranstalige Klein Serninarip in Hnngstraten Waal dejuiige Oelegeiiiiiaai Siiiious iussen 1900 en 1907 zijn humaniora doorliep. Het verplichte gebruik van het Frans als omgangstaal zorgde ervoor, in combinatie met de Vlaamsgezindheid van enkele leraars, dat Simons steeds meer aangegrepen werd door de Vlaamse zaak'.

De studietijd van Simons is zeer uitgebreid gedocumenteerd omdat Simons' biograaf Marcel Verheecke voor zijn in '63 bij het Davidsfonds verschenen boek alle stenen die hij kon vinden heeft omgedraaid. De klasseleraars, de klasgenoten, de punten, de lievelingsvakken, de vakanties. Tientallen bladzijden na mekaar doet Verheecke het allemaal uit de doeken, daarbij vaak het onderscheid tussen hoofd- en bijzaak uit het oog verliezend. De biograaf vertelt en citeert uitgebreid over de belezenheid, de kunde, de vaardigheid en het superieure talent van Simons, waardoor zijn biografie verdacht veel op een heiligenleven begint te lijken. Klasgenoten, vrienden en tijdgenoten worden opgevoerd, opvallend veel pastoors ook. Klasgenoot Edgar Comelis bijvoorbeeld, over Simons. 'Hij was een kabne, stille, doorbrave jongen, die geen vlieg zou kwaad gedaan hebben, en die, alhoewel een zeer begaajd student, een zeer knap opsteller en de gewone primus van de klas, bijna onopgemerkt voorhijging, juist omdat hij zo stil was en in de schaduw gesteld werd door anderen, die niet zozeer door hun verstandelijke ontwikkeling, maar wel door hun manier van doen en grootsprekerij de leiding namen van de klas'.

De Groene Linde Het schrjverstalent van Jozef Simons kwam tijdens zijn Seminarie-jaren al gauw aan de oppervlakte. Hij begon liedteksten te maken, artikelen van zijn hand verschenen in tijdschriften als 'De Groene Linde' of 'De Student'. Uitzonderlijk voor een scholier. Maurits van Hneck' 'Wij, die een klas af drie lager zaten, keken dan ook met ontzag naar die 'schrijver' op! Dat waren prachtige jaren voor ons jeugdromantisme! De geestdrift zat er in, het vruehi/,iur Vlnu,'n,s enihnusia,van tme die vette raties die schreven en wee ven, het katholieke Via andeten ten hate, die studeet'den en la;en om hun taal onder de knie te krijgen... Ondanks het onmiskenbaar aanwezige talent zou het Jozef Simons ook later nooit echt lukken om van 7ijfl pen te leven. Altijd moest hij 'ijn schri jverschap combineren met andere jobs. L.o was hij een tijd lang secretaris van de industrieel Lieven Gevaert en was hij jarenlang actief als uitgever bij Van Mierlo-Proost inTurnhout. (th) Volgende maand: Peeter Lenaerts van Hnohstraten


VROUWENBEWEGING

vrouwen in de maand Emancipatie van de plattelandsvrouw Van zaterdag 22 septembei lot iiiu;nidug 22 oktober kon men in liet Stedelijk Ostinuseum op het begijnhof van Hoûgstraten de tentoonstelling /5 jaar Vrouweitbewegiug' gaan bekijken. Hel was een initiatief van de plaatselijke afdeling van de KVLV (Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen). De bezoeker kreeg een duidelijk beeld van de evolutie van deze vereniging clie dit jaar haai 75e veijaaidug viert. Daarom gingen we ook eens op de koffie hij ere-voorzitster Sjnionne Michielsen die een kwart eeuw aan het roer stond. Het lijkt misschien een beetje vreemd, maar in de Vrijheid, in het centrum van de stad, gingen we op zoek naar liet antwoord op de vraag: « Wat is er geworden van de Boerinnenbond ? » Ben je tevreden met het resultaat van deze tentoonstelling? Wij zijn daar heel content van Dankzij de hulp van Lief Boeykens want alleen hadden we dat niet gekund. Het was heel plezant dat na een oproep in het parochieblad (n in De lloogstraatsc Maand J ) ILdLLLLIl spuuldaLl van alles kwam brengen of telefoneerde dat we bij voorbeeld een schilderij mochten komen halen voor deze tentoonstelling. Er was een werkgroep aangesteld om dit initiatief te realiseren. We waren echt tevreden met het resultaat.

Wat was de bedoeling van deze tentoonstelling? Het opzet was: het moet eenvoudig zijn en de mensen moeten er zich bij thuis voelen. Met

deze tentoonstelling wilden we KVLV naar buiten laten komen omdat onze vereniging zekei in veel iriensenlevens ook veel betekend heeft. Ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan konden we op deze manier ons ook eens tonen aan anderen, aan de niet leden.

Wat moeten we eigenlijk verstaan onder 'vrouwenbeweging'? Vrouwenbeweging was en is vooral bewust maken en vorming geven. In een brief van een lid die op de tentoonstelling lag, kon men lezen dat zij aan de BJB (Boeren Jeugd Bond) en KVLV haar vorming te danken heeft. Dat is, zeker in het verleden, voor heel veel mensen waar geweest. Nu kan iedereen gaan studeren maar toen gingen de meeste meisjes maar tot 14 jaar naar school. Zo een brief bewijst toch het nut van dit verenigingswerk.

Sinionne Michielsen en Maria Theewes

IK BEN ER ME VANBEWUST DAT IKALLESAANDE KVLV EN DE BJB TE DANKEN HEB VOOR WATIK MOCHT ONTVANGEN VOOR HET LE VEN KVLV heeft toch ook nog collega's of concurrenten in de vrouwenbeweging. In de tijd van deken Lauwerys waren wij de parochiale vrouwenbond. Hij wenste geen andere verenigingen voor de vrouwen, dat moest één geheel zijn en blijven voor de ganse parochie. Maar dat heeft niet belet dat de KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging) er gekomen is in 1960, denk ik. Eigenhjk was dat niet meer dan juist, maar ze hebben er hier wel voor moeten strijden. Deken Lauwerys was tegen twee groepen. Maar het ACW (Algemeen Christelijk Werknemersverbond) bleefaandringen om toch met de KAV te starten. Ze zijn begonnen in liet Convent, hier op liet begijnhoL want voor dit lokaal had men geen toelating van de parochie nodig. Dat was misschien ook wel een groep die zich bij ons niet echt thuis voelde.

Elke vereniging had zijn eigen werkterrein

KVLV op de trappen van de Sint-Calharinakerk in 1976 ter gelegenheid van de 50" veijaardag van de vereniging. Van onder naar hoven en van links naar rechts: (1"' rij) Paula Theunis, Marieke Dries, Theresia Van Dongen-Theeuwe.s, Rosalie Vriens, Simonne Michielsen (2 rij) Mia Michielsen, Martha De Schutter, May Martens, Liza Van Loock, Corke Rombouts, May Franken, Annv Peeraer (31 rij) BetjeDe Keuster, Maria Bolckmans, Clara Druvts, May Si/smans, Liza Goris, Madeleine Gevsen, Maria Vermeiren (45 rij) .Jeanne Snoeys, Julia Verheyen, Hilda Lornmez, Jeanne Sips, Deken P. Hannes, Bertha Cools, Lief Bellens, Cato Schaick.

Bij ons waren de leden vrouwen van boeren en tuinders, vooral van middenstanders en uit het onderwijs; bij hen waren dat vooral vrouwen van arbeiders en bedienden. Voor deken Lauwerys moesten de verschillende standen in liet bestuur aanwezig zijn. De voorzitster was iemand van de burgerij. De eerste voorzitster was de vrouw van notaris Gilles, later madame Van Dongen en dan ik. Iemand anders in de kop van het bestuur was dan van de boerenstand, de vrouw van een ambtenaar, enz. Zo kon dan iedereen tevreden zijn.


VROUWENBEWEGING Gelukkig heeft uii.'e vereniging een schitterend maandblad Eigen Aard. Dat is werkelijk heel goed, heel gevarieerd. Natuurlijk hebben we ook veel 'papieren leden' die ge maar zelden op een activiteit ziet. Die onLnioet ge zeket niet op een algemene vergadering maar ze vinden ons blad wel belangrijk. Veel vrouwen van zelfstandigen hebben ook weinig tijd om te komen. Ln ve hebben ook veel oudere leden. We verliezen veel leden door overlijdens.

Waar blij veii de jongeren?

S

Deze plaatsen wuiden te weinig ingenomen dooi juiigeren. Maar voor de jonge mensen van vandaag zijn er zoveel andere gelegenheden: aerobic, fitness, tennis, enz. De ontvoogdingsstrijd voor de vrouwen is niet zo actueel meer als vi oegei. Hct nudden veld wordt ouder. Maar we hebben wel aangepaste programma's voor jonge vrouwen, bv. over kinderziekten, maar de interesse is toch beperkt. Jonge vrouwen van nu zijn veel beter gevormd dan vroeger. Vroeger waren dergelijke lessen heel belangrijk.

Vroeger en nu: een groot verschil! Si,nonne Michielsen wordt gevierd (1998) want ze is 25 jaar voorzitster. Naast haar Deken A. Van Di/ck en eerste secretaresse Rosalie Vriens. Of was er ook samenwerking? De samenwerking tussen de twee vrouwenverenigingen in onze parochie heeft altijd heel goed gegaan. Als er in de parochie iets te doen was, spraken we altijd af wie wat ging doen. Er zijn ook veel vrouwen die lid zijn van de twee organisaties. Dat gaf hen extra gelegenheden om er eens tussenuit te zijn. Vooral de praktische lessen kenden vroeger veel belangstelling. Later is er ook nog de CMBV (Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen) gekomen (nu Markant nv(ir). Er is ook een bloeiende bond voor gepensioneerden met heel wat vrouwelijke leden.

Waren er belangrijke verschillen in de werking van deze verenigingen? Dat weet ik niet zo juist. Er waren zeker verschillen. Wij deden twee vergaderingen in de namiddag en twee 's avonds: bij de KAV waren er uitsluitend avondvergaderingen omdat veel van hun leden tijdens de dag gingen werken. Ik kende verschillen tussen de programma's zeker niet goed. Maar bp hen was de vorming meestal heel praktisch gericht op het dagelijkse leven.

gehouden tijdens een algemene ledenvergadering onder leiding van een consulent van het hoofdbestuur uit Leuven. Maar dat was toen wel de eerste keer.

VORMING BLIJFT HOOFDZAAK MAAR HET RECREATIEVE WORDT NIET VERGETEN Waren er soms spanningen tussen de verschillende groepen: boerinnen en burgersvrouwen? Neen, ik heb dat tenminste nooit ervaren.

Wat wil de vereniging bereiken? Een goed programma maken is natuurlijk niet eenvoudig. Maar de studiedienst van Leuven helpt ons goed met actuele thema's en uitgewerkte voorstellen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Jaar van het dorp', het 'jaarvan het milieu'. enz. Maar het wordt o al inoci!ijIaidaii

Ja, wij hebben met onze vereniging ooit in Eigen Aard gestaan omwille van een pilootproject. Nieuwe cursussen werden uitgeprobeerd in bepaalde afdelingen. Wij hadden bijvoorbeeld 'kinderkleding met rekbare stoffen', dat hier bij ons werd getest. Omdat het resultaat zo goed was, kwamen wij toen in het maandblad.

Wanneer is Simonne Michielsen ( 1 1934) lid geworden? Direct nadat ik getrouwd was. We zijn getrouwd in 1957, dus waarschijnlijk in 1958. In mijnjeugd was ik niet in de BJB maar wel bij de VKSJ (Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd), nu KSJ (Katholieke Studerende Jongeren). Door mijn werk in het moederhuis kon ik geen activiteiten meer volgen (avondwerk, weekenddiensten). Daarom is er een periode geweest dat ik nergens bij was. Na mijn huwelijk kwamen ze vragen om lid te worden en ik kreeg ook een uitnodiging om eens te komen. Goed tien jaar was ik, samen met ons Mia, verantwoordelijk voor de jonge gezinnen. Dat was een aparte groep die andere lessen kregen. Zo koni je in het baOiiui Cii hen t.

Hoe kon een 'boerinnenbond' in Hoogstraten een bloeiende vereniging worden? Je mag niet vergeten dat wij eigenlijk laatbloeiers zijn. Wij zijn gesticht in 1926 maar de Boerinnenbond is reeds ontstaan in 1911. In het begin heette het maandblad De Boerin. Maar hier werd de boerinnenbond de parochiale vrouwenbond. De groep die men wenste aan te spreken werd meer veralgemeend. Maar in die tijd waren bijna alle jonge meisjes ook lid van de BJB (nu KLJ. Katholieke Landelijke Jeugd) en kwamen dan later in de (vroegere) Boerinnenbond. Er was ook Burgersjeugd maar dat klikte op de duur toch samen. Per wijk was er een bestuurslid. In een wijk met veel tuinders was dat natuurlijk de vrouw van een tuinder. Deken Lauwerys stelde de bestuursleden aan. Er werd toen niet gekozen. Op een bepaald moment zei madame Van Dongen, voorzitster, mij: 'Ge moet zien dat ge u een beetje inwerkt want gij zijt de volgende'. Maar toch ben ik democratisch verkozen. Er werd een verkiezing

Tentoonsielling 75 jaar 1 t'oiiteenheweging in het begijn/io/. De gedekte la/i'l vroeger en nu. Persoonlijke vorming en aandacht voor het huishouden kregen altijd veel aandacht in het programma van de vereniging.


VROUWENBEWEGING

Katholiek Lourdesbedevaarten Bezinni ngsdagen Pastui al e vui ii iini.

Vu r liii iig Bloemschikken Koken en voeding Handwerken Naaien en textiel Creatieve vaardigheden Sport en spel Zorgennetwerk

1

Landelijk Agrawerking Wonen Tuin en natuur

Vrouwen Vrijwilligers verkozen tot voorzitster. Dat ben ik dan gebleven tot in 1998.

Zijn er bijzondere herinneringen aan die periode? Eigenlijk was ik altijd getroffen doormijn ervaringen met de dienst gezins- en bejaardenhulp. Ik was sterk betrokken bij dit deel van het werk. Als verantwoordelijke moest je toen nog aan huis gaan bij de mensen die hulp vroegen om ter plaatse te zien hoe de situatie er was. Soms was dat een grote nood. Het gaf een geweldige voldoening als je dan daar hulp kon brengen. Het was dikwijls iets met de moeder in het gezin, bijvoorbeeld omdat ze het bed niet mocht verlaten, waardoor zo'n huishouden een piunhoop werd. Ook het werken met de bestuursleden was aangenaam. Het was een heel hechte groep, zowel

kb

Deze 1re/lgroeJ) iei.:oigdc' de tentoonstelling in het Stedelijk Ost,nuseu,n. VJ.n.r. Ciara Druvts, Mat' Schrauwen, Lieve Boei'kens, Simonne Michielsen, Ma'' Laurijssen en Louisa Coppens. in de jonge gezinnen als nadien. Je kon aan iedereen iets vragen en iedereen was altijd bereid om te helpen. Je had nooit het gevoel dat je alles alleen moest doen. Ook aan bepaalde eigen activiteiten heb ik prettige herinneringen, zoals de organisatie van een kerstmarkt. om onze kas te spijzen want die zat er soms wel miezerig voor. Ik was niet goed voor de financiĂŤle kant maar gelukkig was er altijd wel iemand die dat heel goed deed. Ik was altijd bang om geld te vragen of de prijzen te verhogen voor het lidgeld of een koffietafel. Hoogtepunten waren zeker de vergaderingen die we volledig met eigen leden orgamseerden, bijvoorbeeld bij een kerstfeest waar alles door de eigen leden werd gemaakt en voorbereid, tot en met de ontspanningsnummers. De mensen hadden lie-

Zaterdag 73 oktober vierde de KVL V haar 75" verjaardag.

ver het eigen volk dan dat we iemand anders lieten komen, wat meestal ook te kostelijk was.

HET ZIJN VRIJWILLIGERS DIE HET VERENiGINGSLEVEN BLIJ VEN DRA GEN Zijn er ook moeilijke momenten geweest? Bijvoorbeeld de eerste bestuursvergadering na het ontvangen van het lidgeld - als er dan veel afvielen. Maar echte moeilijkheden of tegenslagen hebben we niet gehad. Als we een oproep deden om rond te gaan, bijvoorbeeld


VROUWENBEWEGING voor de zaal Pax, of voor de grote kuis in de kerk, dan hadden we altijd wel een twintigtal vrijwilligers. Dat was dus heel plezant en we zorgden voor een gezellige sfeer met koffie en zo. Als de parochie iets vroeg, was KVLV er altijd bij om te helpen.

Wat moet je doen om 25 jaar voorzitster te blijven? Vooral kunnen genieten van een heel goed bestuur want anders hou je dat niet vol. Ik had ook veel hulp van mijn man die zo een beetje mijn secretaris was en hielp om aan alles te denken. Rosalieke Vriens was secretaresse toen ik begon en achter de schermen kreeg ik nog altijd streng onderricht van madame Van Dongen in de aard van: 'Zo wel en dat niet hé, geen flauwekul. Ge moet u niet laten doen!' Dat was natuurlijk altijd heel goed bedoeld voor het welzijn van de vereniging. Nadien werd Roza Verhoeven secretaresse en op het laatst Jo Vermeiren en May Laurijssen. Dat klikte heel goed en die waren er altijd om te helpen, om overal aan te denken en het werk onderling te verdelen.

Zijn er nog voldoende vrijwilligers voor de bestuurswerking? Er zij ii wel jonge mensen maar niet genoeg. Het is niet simpel om een bestuurslid dat ontslag neemt, dikwijls na vele jaren dienst, omdat opnieuw in te vullen. Wat belangstelling en inzet betreft bij de jonge mensen is er in het parochiaal verenigingsleven een zekere parallel met het kerkelijk leven in het algemeen.

En hoe zie je de toekomst? Niettegenstaande er zoveel activiteiten zijn, vind ik dat een vereniging als KVLV moet blijven. Dit soort sociale contacten zijn te belangrijk maar het is wel moeilijk om een vereniging in stand te houden. Verenigingsleven is niet zo gemakkelijk meer te combineren met

S

voltijds werken, zeker als beide partners gaan werken. Hun vrije tijd gaat bijna uitsluitend naar het gezinsleven. Dat is misschien een beetje het probleem van deze tijd voor de verenigingen. Het sociaal leven lijdt daar geweldig onder. Ieder individu heeft wel een klein clubje op zijn eigen en engagementen voor een lange termijn worden zeldzaam. Maar dit soort verenigingswerk heeft wel veel bereikt. Dat merk je wanneerje de huishoudens van vroeger vergelijkt met nu, de manier van wonen, de inrichting. enz. Dat is ook een verdienste geweest van KVLV. Ons vormingswerk heeft veel gestimuleerd. De kookboeken zijn hiervan een goed voorbeeld. Maar over de toekomst kun je best eens gaan praten met mijn opvolgster, Mai Theeuwes.

Toekomst Wie is Maria Theeuwes ( 1 1944), voorzitster van KVLV? Ik ben een huisvrouw, getrouwd met Johan Ooms, moeder van vier kinderen, drie zonen en één dochter en in 1997 tot KVLV-voorzitster gekozen. Ik ben ook een beetje bedrijvig in de sociale sector, o.a. met ziekenbezoek, reeds 15 jaar vanuit het parochieteam, en in Kind & Gezin als vrijwilligster tijdens de zitdagen. Vroeger heb ik in het moederhuis gewcrkt,juist zoals mijn voorgangster Simonne.

A'itaria Th eetrites Waarom de tentoonstelling over 75 jaar Vrouwenbeweging in het begijnhof? Dat was een voorstel vanuit het bestuur en we hadden er ook goede contacten. Het paste ook goed: de begijnenbeweging was ook een vrouwenbeweging. 1-let mocht in elk geval geen soort 'Bokrijk' worden. Enkele mensen uit de werkgroep 'viering 75 jaar' heeft dat dan uitgewerkt. De feestelijke viering van ons 75 jaar is

t_91L7

l7 13Af, KOMMERLING ~

I. 1

•z•

ffin d

11~

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

HOOGSTRATEN t

ALiE MERKEN

beperkt gehouden tot één dag, namelijk zaterdag 13 oktober. De tentoonstelling was ook een gelegenheid om met het begijnhof uit te pakken. Het is toch iets speciaals voor I-loogstraten en voor ons was het een heel goede locatie. Er zijn hier trouwens niet veel andere mogelijkheden, denk ik.

1

Hoe ziet de voorzitster de toekomst van haar vereniging? Wel positief maarwe zullen erg moeten werken om de beweging op lange termijn in stand te kunnen houden. Dit zal grotendeels afhangen van het vrijwilligerswerk. Maar binnen de kaders zijn er veel ouderen en weinig jongeren. We willen vooral de jongeren meer betrekken bij de opbouw van het programma. Ook in het aanbod van de studiedienst uit Leuven wordt in die richting gewerkt en wij doen dat ook in onze eigen activiteiten. De klemtoon ligt sterk op vorming, op het vlak van geloof en cultuur, creativiteit en milieu, relatievorming, zorg voor de samenleving, het gezin, het huishouden. Het aanbod is ruim en gevarieerd. We stimuleren echt de jongeren om los te komen van de ouderen, ook in de bestuurswerking. Dat is nodig want we hebben nu maar drie jongeren binnen een bestuur van 29 leden, plus twee secretaressen, May Laurjssen en Jeanne Vermeiren, en de voorzitster. Wij moedigen dejongeren aan om zelf initiatief te nemen maar tot nu toe is dat nog niet echt gelukt. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan kleine uitstappen naar een stad, of een theaterbezoek, een gezinsuitstap, Na de viering in oktober starten we met een grondig onderzoek en overleg in deze richting. Maar vorming blijft het zwaartepunt zonder de recreatie te vergeten. ...

r wIllt .RENT

Ga je de voorzitterstermijn van Simonne evenaren?

HErbruik

ONDERDELEN

1

...

St Lenaartseweg 32 -

HOOGSTRATEN

Tel. 03 314 33 33

Zeker niet, dat weet ik nu al. Om de vijfjaar zijn er open bestuursverkiezingen, vroeger was dat er zesjaarlijks. Het hangt af van de leden en moeten ook jongeren komen. Maar niemand stelt zich graag kandidaat en dan blijft men soms onder druk van de vergadering. UC vereniging telt nu .i2 ldCn en öngcvtur éénderde hiervan neemt min ofmeer regelmatig deel aan onze activiteiten. De anderen zijn eerder lezende leden, abonnees van ons maandblad.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66


vanu*t het stadhuis... Opgeruimd staat netjes Strengere normen op het vernieuwde containerpark Sinds kort is het containerpark van Hoogstraten drastisch herschikt en vernieuwd. Een betonnen vloer over gans het terrein, grote betonnen muren om de verschillende boxen van elkaar te scheiden, een weegbrug en vooral ook contente parkwachters. "Nu staan we tenminste niet meer met onze voeten in het water" . Het terrein oogt overzichtelijk en ruim, maar de afwerking moet nog komen. Wat alvast wel klaar is, is het nieuwe reglement. En dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Er zal strikter nagekeken worden, er zal beter moeten gesorteerd worden, de hoeveelheden zullen gewogen of geschat worden, en vooral : er zal in vele gevallen moeten betaald worden. Heel wat zaken kunnen gerecupereerd worden en verwerkt tot nieuwe grondstoffen, andere dienen echter gestort of verbrand te worden. Maar overal hangt wel een prijskaartje aan. Afvalverwerking kost de gemeenschap nu eenmaal een massa geld. Volgens het principe "de vervuiler betaalt" tracht de gemeente dan ook zoveel mogelijk deze kosten te recupereren. Een blik op het nieuwe reglement voor het containerpark.

Ruim en proper Het containerpark van Hoogstraten was al lang aan herziening toe. Al verscheidenejaren was er in de stadsbegroting een aanzienlijk bedrag voorbehouden voor deze vemieuwingswerken. In de begroting 2000 vinden we reeds een bedrag van 13.5 miljoen frank. Uiteindelijk worden deze werken geraamd op 17,5 miljoen frank. De grote werken zijn momenteel vol-

tooid : er is een grote betonnen vloer over gans het terrein, en werden een aantal grote boxen opgetrokken uit betonbiokken voor de gescheiden inzameling van houtafval, steenpuin, snoeihout. enz. Ook is er een opritbrug voor wagen en aanhangwagen voorzien om gemakkelijk te kunnen lossen boven de container. Alleen de verlichting en de afrastering rond het terrein moeten nog aangebracht worden. Vooraan bij de inrit is er nog een ruimte voorzien voor een

personeelsgebouw en magazijn. Dit plan is reeds door lOK opgemaakt maar men vacht nog op de nodige vergunning. Hier komt een bureau en de wecgbrug, een refter en sanitaire installaties, een bergruimte voor materialen voor het WEB en een stationeerruimtc voor de voertuigen. Aan de andere kant van de uikoni komt er een nieuwe overkapping voor de berging van het Klein en Gevaarlijk Afval. In totaal worden deze bijkomende werken nog geraamd op een zes miljoen.

Noodzaak Het werd hoog tijd dat er aan het containerpark iets veranderde. Sinds de beginjaren is er immers een hele evolutie gekomen. Niet alleen het groeiend milieubewustzijn heeft het besef gebracht dat er meer en meer moest geselecteerd worden . maar ook de oplopende kosten van stortgelden en dreigende boetes van overheidswege noopten het gemeentebestuur om maatregelen te nemen om de hoeveelheid restafval hoe clan ook in te dijken. Een vijftal jaren geleden was Hoogstraten zelfs ĂŠĂŠn van de koplopers in restafval binnen de 29 gemeenten die aangesloten zijn bij het lOK. De kostprijs dreigde toen de pan uit te swingen. Een verdere selectie in functie van recyclage heet't zich van toen af ook verder doorgedrongen. Bijvoorbeeld de invoering van het GFT-afval was indertijd goed voor een vermindering met de helft van het restafval in de grijze zakken. In 1996 bedroeg het restafval in Floogstraten nog 301 kg per inwoner. in 2000 was dit reeds gezakt naar 119 kg per


GEMEENTERAAD inwoner. Het gemiddelde voor gans de LOK regio bedroeg in 2000 144 kg. Naast de wekeLijkse Liuis aan huis ophaling blijft het containerpark toch de spil van het grotere afval.

Onvoorstelbaar Onvoorstelbaar is het wat een landelijke gemeente zoals Hoogstraten zoal aan afval voortbrengt gedurende een jaar. Wij bekeken de cijfers van 2000. Het totale pakket aan afval wordt hierin opgesplitst in twee groepen: recycleerbaar en niet-recycleerbaar. Het nietrecycleerbaar afval bestaat uit het restafval in de grijze zakken, het groot huisvuil en het dunne landbouwplastiek , en bedraagt 2.194 ton. Dit alles wordt door de gemeente naar het LOK stort afgevoerd of naar Watco Noord ( de vrachtwagens van Leysen) voor overslag. Van daar gaan de huisvuilzakken naar de verbrandingsoven. Dc recycleerbare afval bedroeg in 2000 gezamenlijk 12.668 ton. Het leeuwenaandeel bestond vooral uit steenpuin, GFK en gemengd tuinafval. ln totaal produceren wij niet zijn allen zo'n 25 miljoen kg afval per jaar. Dit is meer dan 1400 kg per persoon.

Kostprijs De volledige kostprijs voor afvalophaling, en de eventuele verwerking ligt niet zo direct voor het grijpen. De infrastructuur van liet containerpark, kosten en afschrjving van het voertuigenpark, lonen van gemeentepersoneel , stortgelden, enz . Het vraagt een beetje rekenwerk. Voor de ophaling van het restafval en de afvoer ervan rekent de gemeente haar kostprijs aan 4.700fr./ton. De dunne landbouwfolie heeft een kostprijs van 4.300fr./ton . Dit wordt afgevoerd naar Watco Noord en verbrand in cementovens met energierecuperatie. Bij de recycleerbare afvalstoffen is vooral de huishoudelijke plastic een dure aangelegenheid. Deze wordt door de gemeente afgevoerd naar lOK en later gerecycleerd. De kostprijs voor ophaling en afvoer hiervan bedraagt 8.750 fr./ ton. Deze van dikke landbouwfolie , eveneens voor recyclage. bedraagt 4.300 fr/ton. Houtafval wordt afgevoerd voor verwerking tot vezel- en spaanderplaten en wordt berekend op

2.900 fr./ton. Metaal wordt gratis opgehaald door ecn gespecialiseerde firma en dit zowel bij de huis aan huis ophaling als op het containerpark. Vlak glas kost de gemeente 1.450 fr/ton, asbest 4.700 fr./ton, kleding 1,75 fr./kg. 0Fl wordt enkel huis aan huis opgehaald en kost de gemeente 1.125 fr. per ton voor dc ophaling en 1.700 fr. voor verwerking. De PMD ophaling gaat via Fost Plus en lOK. Er is hier een overeenkomst met Fost Plus voor 120 fr. per inwoner.

De vervuiler betaalt Om tegemoet te komen aan het principe "de vervuiler betaalt" heeft de gemeente een contantbelasting ingevoerd. Deze belasting werd opgesteld volgens richtlijnen van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij. Een aantal zaken kunnen gratis aangevoerd worden op het containerpark, andere zullen per stuk betaald moeten worden terwijl een derde groep tot een zeker gewicht gratis mag afgeleverd worden maar boven dit gewicht dient betaald te worden. Alles moet streng geselecteerd worden. In de grijze zak voor restafval mag bijvoorbeeld geen huishoudelijk plastic, hout en karton horen niet thuis hij grofvuil, maar ook hout is niet zomaar hout. Zuiver of gekleurd hout, vezel- en spaanderplatcn horen bij houtafval. Rieten meubelen, geïmpregneerd hout, hout met opgelijmde plasticlaag, enz . horen dan hier weer niet thuis. Voor de leek is het een hele puzzel. Daarom heeft het gemeentebestuur onlangs een nieuwe Afvalfolder verspreid. Een aanrader vôér je naar het containerpark vertrekt. Gewoon huisvuil zal in de grijze restafvalzak van de gemeente moeten afgeleverd worden. Dergelijke zakken kunnen in liet gemeentehuis aangekocht worden aan 40 frank of 1 Euro. Grofvui 1 mag gratis geleverd worden zolang het niet meer is dan 2 m 3 of 400 kg weegt. Boven deze norm zal de aanvoerder 0.12 euro ( ongeveer 5 frank) per kilo betalen en dit vanaf de eerste kg. Onder grofvuil verstaat men restafval dat omwille van zijn omvang of gewicht niet in de grijze zak kan. Hout mag gratis afgeleverd worden indien het beneden de 0,5 m 3 of 200 kg blijft. Is het

aangevoerde materiaal meer dan deze norm dan dient er vanaf dc eerste kg 0,04 euro (ongeveer 1,6 fr.) voor onbehandeld houtafval en 0.08 euro ( 3.2 fr.) voor behandeld hout betaald te worden. Gemengde metalen mogen gratis afgeleverd worden. 1-her heeft de gemeente geen kosten aan vermits het door een privé firma voor recyclage wordt afgevoerd. Hetzelfde geldt voor hol glas (flessen) , vlak glas en papier. Er is wel een beperking voor vlak glas tot 0,5 m 3 per maand en 400 kg per week voor papier. Motorolie en frituurolie onder de 5 kg mogen gratis gelost worden . Overschrijdt men deze limiet dan kost liet respectievelijk 0,07 euro /kg en 0,3 euro/kg Voor groenafval zijn er verschillende tarieven. Boomstronken, evenwel zonder stam en zand, zullen per gewicht betaald worden (0,05 euro! kg). Voor liet brengen van vers gazonniaaisel (niet ouder dan 2 dagen) betaal je voortaan 5 Euro per aanhangwagen (200 fr.) of 0,5 euro per herbruikbare zak. Het grof snoeihout mag gratis aangevoerd worden zolang het niet meer bedraagt dan 1 m 3 of 400 kg. Is de hoeveelheid meer dan dien je vanaf de eerste kg 0,02 euro te betalen. Het fijn groenafval mag eveneens gratis aangeleverd worden. PMD mag enkel in de vereiste blauwe zakken afgezet worden, huishoudelijk plastic daarentegen in de groene zak. Deze zakken worden verkocht in het administratief centrum voor de prijs van 0,25 euro of 10 fr. per zak. lextiel en lederwaren, hcrbruikbare goederen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunnen gratis geleverd worden op het containerpark. De herbruikbare goederen worden opgehaald door het kringloopcentrum WEB van lurnhout. Voorlopig is Hoogstraten van de 11 gemeenten die aangewezen zijn op lurnhout het zwakste broertje. De 23.360 kg die vorig jaar vanuit Hoogstraten geleverd werd aan liet WEB betekent reëel gezien per inwoner slechts 1,32 kg. Turnhout zelf heeft een gemiddelde van 4,8 kg. Hoogstraten wil alvast meer aandacht aan herbruikbare materialen besteden en heeft nu op het containerpark al een ruimte voorzien in het nieuw op te trekken gebouw voor opslag van materialen voor liet WEB.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil 196

F1Ex

au n§


GEMEENTERAAD Bouwafval en afbraakmateriaal kan op het containerpark nog steeds gratis afgeleverd worden op voorwaarde dat het niet meer dan 100kg bedraagt. Is de aangebrachte hoeveelheid echter hoger dan zal er moeten betaald worden. Voor zuiver baksteen betaal je dan 0,03 euro of 1,2 fr.) voor elke kg, voor zuiver beton 0.02 euro en voor gemengd puin 0.05 euro of2 fr; per kg. Voor een aanhangwagen met 300 kg gemengd puin betaalje dus nu voortaan 600 fr. Op deze materialen is evenwel een beperking. Er mag per persoon maximum 1 m 3 of 1500kg. per maand aangevoerd worden. Ook mag men maximaal slechts tweemaal per dag afval aanleveren op het containerpark. Hierdoor tracht men alvast misbruiken te voorkomen. Ook voor asbestplaten geldt dezelfde regeling. Onderde 100 kg wordt er geen kostprijs aangerekend. Is het evenwel meer dan betaal je 0,07 euro of 2.8 fr. per kg. Auto- , motorbanden en treinbilzen zullen per stuk aangerekend worden. Banden moeten vrij zijn van velgen en kosten 1,25 euro of5O fr. per stuk. Voor treinbilzen wordt 6,5 euro of 120 fr. aangerekend. Er mogen maximaal slechts 4 autobanden per maand aangevoerd worden. Wat de land- en tuinbouwplastic betreft is er nog volop beweging in de zaak. Op het containerpark kan landbouwfolie gratis afgeleverd worden. Onder landbouwfolie wordt dan verstaan kuilfolie, kunstmestzakkcn, veevoederzakken en kalvermelkzakken. Voor tuinbouwfolie dient evenwel betaald te worden aan 0,1 euro/kg. De lOK heeft immers een contract aangegaan met de Nederlandse firma Dely-plastics. Deze zou één keer per jaar de landbouwfolie ophalen. De gemeente heeft de Hoogstraatse landbouwers aangeschreven. Deze kunnen nu inschrijven met opgaven van de hoeveelheid plastic dat zij zullen aanvoeren. Wellicht worden dan in november of december hiervoor speciale containers opgesteld.

Toezicht Je kan niet ontkennen dat er bij het huidige gemeentebestuur veel goede bedoelingen zijn om de afvalproblematiek op een ernstiger manier aan te pakken. De nieuwe reglementering voor het containerpark is alvast een eerste stap. Maar goede voornemens en een nieuw reglement alleen zijn geen garantie voor het welslagen van het nieuwe milieubeleid. Zonder toezicht en controle valt ook de beste wetgeving in het water. Vier parkwachters staan in voor de correcte naleving van het nieuwe reglement. Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente en voor de ondernemingen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn. Vanaf 1 januari 2002 zullen alle bezoekers in liet bezit moeten zijn van een toegangsbadge om de controle en de registratie te bevorderen. Deze badge kan op aanvraag bekomen worden op de milieudienst. Het containcrpark is geopend op dinsdag en woensdag van 8.00u tot 16.00u, vrijdag van 8.00u tot 17.00u, en zaterdag van 8.00u tot 14.00u. Men moet zich ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aanmelden. Per gezin of per bedrijf zal men maximaal slechts twee keer per dag afval niogen aanvoeren. Alle afval dient gesorteerd aangeleverd te worden in een afgesloten voertuig of aanhangwagen of niet een aanhangwagen afgedekt met een dekzeil. Het voertuig en de eventuele aanhangwagen niogen niet langer zijn dan 7 nieter en niet meer wegen dan bruto 3,5 ton. Op liet containerpark is een weegbrug voorzien en alle materialen die moeten gewogen worden zullen ook ter plekke

gewogen worden. Grote hoeveelheden , meer dan 3 m3 kunnen enkel terecht op dinsdag en woensdag. Ongevaarlijke afvalstoffen mogen op verzoek gratis meegenomen worden met liet oog op hergebruik. Ongesorteerde leveringen zullen aangerekend worden aan liet hoogst geldende tarief voor grofvuil, nI. 0.12 euro /kg. De betaling gebeurt ter plaatse door middel van proton-/bancontactkaart of met contant geld. Tijdens de openingsuren zal er perliianent toezicht gehouden worden door de aangestelde parkwacliters. Momenteel zijn er vier personeelsleden van de gemeente in functie op liet containerpark. Zij zullen streng toezien opdat alle materialen ook op een degelijke manier geselecteerd en afgeleverd worden. Ofde werking van het nieuwe containerpark een succes wordt zal echter ook voor een groot stuk van onze eigen verantwoordelijkheidszin afhangen.

Eensgezindheid maar niet zonder vragen Schepen van leefhiilieu René Sprangers is tevreden met de vernieuwde aanpak van het containerpark. Ook de milieuraad gaf haar goedkeuring aan de nieuwe reglementering. In de gemeenteraad zat niet iedereen op dezelfde golflengte. De oppositiepartij CVP (ofCD&V ) met voormalige milieuschepen Jef Van Looy onthield zich bij de stemming. "Taxeren is eenjuist principe", vindt Marc Haseldonckx, "maar we mogen het containerpark toch niet extra belasten. Op die nianier gaan we alleen maar het sluikstorten aanmoedigen." De groene partij Agalev kan zich wel gedeeltelijk vinden in deze nieuwe maatregelen van de meerderheid Het is alvast een stap in de goede richting. Toch vindt zij dat dit reglement nog niet ver genoeg gaat. Milieuvriendelijk handelen moet meer beloond worden en milieuschadelijk handelen ontmoedigd worden." Het is pas echt rechtvaardig wanneer liet principe "de vervuiler betaalt" zo volledig mogelijk wordt toegepast." zegt raadslid VerhuIst. Daarom vindt hij dc jaarlijkse forfaitaire belasting van 3.000 fr. niet rechtvaardig. Beter zou zijn, en dan denkt hij reeds vooruit naar dc volgende begroting die in november aan de raad wordt voorgelegd, deze belasting te verlagen naar 2.000 fr., maar de prijs van de afvalzakken daarentegen te verhogen. Ook zouden er minder huisvuilzakken gratis mogen meegegeven worden. Zo zal de milieubewuste burger, die probeert de afvalproductie te beperken, minder moeten betalen dan zijn buurman voor wïe de afvalproblematiek een ver-van-zijn-bedshow is. Wat het containerpark betreft, heeft liet college reeds gedeeltelijk aan deze redenering voldaan, vindt Agalev. Toch vindt zij dat er nog een aantal zaken kunnen verbeterd worden. Het wegen van aangeleverd afval is in principe een zeer goede zaak, niaar is het in de praktijk wel real iseerbaar ?lemand met een aanhangwagen met een grote hoeveelheid tuinafval en steenpuin zal daarvoor drie maal op de veegbrug nioeten rijden. Is dit haalbaar '1 Voor liet grofvuil zou ook de kostprijs voor de verwerking moeten gerecupereerd worden. Een oud zeer vindt Agalev ook de grote hoeveelheden reclamedrukwerk." Moet er niet dringend een belasting komen op de wekelijks terugkerende reclamebladen die de kostprijs van het ophalen van die hoeveelheid papier recupereert ? Het zou interessant zijn oni dergelijke blaadjes eens te wegen en uit te rekenen wat dit voor dit voor de gemeente kost." aldus VerhuIst. Ook de PMD en de plastiekafval is een klassie-

ker in de discussies over afvalpreventic en verwerking. Voor Agalev moet liet een doelstelling zijn oni de retourties aan te moedigen en verpakkingen die men kan vermijden zo veel mogelijk te ontmoedigen. Daarom zou liet goed zijn de kostprijs van die blauwe zak op te trekken tot 20 fr. Een mens gaat dikwijls pas nadenken wanneer hij in zijn porteiiioiinaie moet. Anderzijds zou er ook onderhandeld moeten worden met de winkeliers om overtollige plastiekverpakknigcn te verniijdcn. Tot slot wijst Agalev er op dat dit belastingsreglement alleen maar zin kan hebben als er ook een sensibiliseringscampagne aan gekoppeld wordt. En voorts wordt liet hoog tijd dat de gemeente zelf eens liet goede voorbeeld zou geven door bijvoorbeeld overbodige verlichting te doven, om gemeentelijke gebouwen te laten doorlichten op energie- en waterverbruik en om in de gemeentegebouwen zelfgrijs water te gebruiken voor liet toilet en voor het reinigen van de vloeren.

Verdere stappen Dit zijn alvast heel wat wenken en bedenkingen die ook einde november aan bod zullen komen. Dan wordt immers de belasting op de afvalophaling besproken en gestemd. Een aantal van deze voorstellen vinden we al terug in de gemeentelijke afvalfolder die onlangs verschenen is. Bij de praktische tips wordt er gewezen op het nut van herbruikbare statiegeldflessen, het vermijden van overtollige verpakking bij de aankoop van producten, liet gebruik van de boterhiamdoos in plaats van plastic- ofaluniiniumfolie, enz. Mihieusehiepen Sprangers wil in de toekomst zeker de liuisvuilbelasting beter aanpassen. " Er zijn 308 gemeenten in België. Ik denk dat er ook 308 verschillende belastingsreglementen zijn. We werken volop aan een zo verantwoord mogelijk reglement. We willen zeker de gezinnen ook de kans geven hun overschot aan huisvuilzakken verder op te gebruiken. Anderzijds willen we ook zeker het afvaltoerisme tegengaan. De problematiek van liet reclamedrukwerk zal in de eerstvolgende milieuraad besproken worden. In november komen we niet het nieuwe belastingsreglenient."

A bonnenzentsvernieuwing 2002 Inderdaad, beste lezer. Het is weer zover dat u in de geldhuidel dient te tasten voor de histo,'ische vernieuwing van uw abonnement op ons maandblad. Historisch omdat wij u voor de eerste maal een bedrag in EURO moeten aanrekenen. Na veel gezn'oeg en gezweet ,iiet ons telraam zijn ive uitgekom en op een jaa,prijs van 19,8 EURO (871 Bef). Eigenlijk geen geld voor een heel jaar leesgenot! De prijs in de winkel voor een los nuni,ner zal 2 EURO bedragen. Elders in ons blad vindt ii een oveechrijvings/brmulier waarmee u via bank 0/post het abonnement kunt betalen. Mogen wij ii vriendelijk verzoeken te betalen voor 151 1112001 zodat wij voldoende tijd hebben om de nieuwe ahonnenientslijsten op te maken en aan de past te bezorgen. Mogen wij ook dringend verzoeken, indien ii betaalt vaar IEMAND ANDERS, om duidelijk NAAM en ADRES van deze persoon te willen vermelden, zodat wij weten naar wie we DHM moeten sturen. Indien er problemen en/al vragen zijn met de abonnementsvernieuwing kunt u steeds kontakt opnemen met onze medewerker op telnr. 031314.49.11 of per e-mail.' Jan. Michielsenattglobal. net . Wij danken u bij voorbaat.


ALGEMEEN

Dertiende keer Drie voor Elf In het kader van de plaatselijke 11.11 11-actie organiseren jeugdclub 't Slot. jongerencafé Cahier de Brouillon en jeugdhuis M Lissenakker dit jaar opnieuw '3 voor 11'. Op zaterdag 3 november brengt een gratis pendelbus defèestgangers langs de drie fuiven die voor het goede doel in de drie deelnemende jongerencafés worden georganiseerd. De opbrengst gaat integraal naar de 11. 11.11.-actie. Eigenlijk wordt de hele actie al enkele weken voordien op gang getrokken. Op zondag 23 oktober organiseert Cahier de Brouillon een motorrit. Door met de moto honderd kilometer uitgestippelde route in de Noorderkempen te volgen, kanje de 11.11.11actie van de jeugdhuizen steunen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 200 frank. Je kan vertrekken tussen 10 en 14 uur aan Cahier de Brouillon in Hoogstraten, info 03/314 64 32. De jongeren denken in het kader van hun actie ook aan de inwendige mens. In het Boerenzaaltje te Meer kanje op vrijdag 27 oktober om 18 uur en om 20 uur spaghetti eten, bereid door de mensen van de Mussenakker. De opbrengst van tap en spaghetti gaan eveneens naar de 11.11.11-pot. Wel even Tommy Bruynen (03/ 315 12 19 of 0473-49 91 12) vanje komst op de hoogte brengen. De jongeman moet weten hoeveel paprika's hij moet inslaan. In Het Slot in Wortel kan je op zondag 1

De invoering van de Euro in je gezin

Waarom zouden we regenwater niet gebruiken 5 november, 20 uur, zaal de Welgezinde, stadhuis Hoogstraten Hoogstraten Na de natste septembermaand ooit (waarnemingen Ukkel) zouden we kunnen denken, water dat is er nu wel in overvloed! Niet alleen België wordt uitgebreid door hemelwater besproeid, ook andere landen binnen en buiten Europa worden soms in overvloed met regenwater bediend. Deze overvloed aan water zet ons misschien wel aan tot overmatig gebruik van ons leidingwater. maar vooraleer Pidpa, onze stadswaterleverancier, onze leidingen kan vullen, moet het water tot in bepaalde ondergrondse waterlagen geraken. Onze daken, opritten en wegen zorgen voor een ondoordringbare laag, dus veel van het gratis hemelwater stroomt voorbij de Pidpabekkens. Water dat wel de Pidpagrondlagen bereikt moet dan weer heel wat bewerkingen ondergaan. om als drinkbaar water bij ons thuis geleverd te worden. Dit drinkbaar water wordt dan nog eens voor allerlei doeleinden gebruikt, zoals het doortrekken van onze grote en kleine boodschap, het wassen van onze auto's, het sproeien van onze gazons, bij warm weer het vullen van zwembaden. Eigenlijk allemaal toepassingen die geen drinkbaar water vereisen!

Ver tJi het mééstgeezen btad

in de Hoogstraatse regio

De ondoordrmgbare bovenlaag zorgt ook voor te snelle afvoer van het regenwater en altijd naar het laagste punt. Probleem is dat er nu op die laagste punten ook woningen gebouwd zijn. Wat er dan kan gebeuren hebben we op televisie kunnen zien, of zelfs aan den lijve kunnen ondervinden. Maar... we kunnen er ZELF wat aan doen en met steun van ons stadsbestuur! Het stadsbestuur zorgt voor een premie van bfr. 10.000 voor aanleg van een regenput met gebruik van het water. Bij nieuwbouw is een regenwaterput met pompinstallatie verplicht (oppervlakte van +50m 2 De opvang van het regenwater door ons, particulieren, zorgt al voor een huffer zodat een groot gedeelte van de overlast opgevangen wordt voor de lager gelegen gebieden. Toiletten met knoppen voor grote en kleine boodschap zijn al goed ingeburgerd. Maar dat het gebruikte water ook regenwater kan zijn is minder bekend. Op maandag 5 november richt de stadsmilieuraad tezamen met het plaatselijk Ecoteam een info-avond in. Deze gaat door in het stadhuis, zaal De Welgezinde om 20 uur. Al uw vragen over de subsidie, de te gebruiken pompen, putten, filtratie en alles wat u zich in verband met deze watermaterie ook maar afvraagt komt dan aan de orde. Iedereen is van harte welkom! )

De Hoogstraatse Maand

november vanaf 14 uur tot 18.00 uur pannenkoeken gaan eten. Cahier de Brouillon serveert op 3 november een aangepast etentje. Inschrijvingen en inlichtingen kanje bekomen bij San Adams (03/3 14 22 95). Zij weet ook meer over de motoiTit. Op zaterdag 3 november volgt de kroon op het werk. Drie fuiven in evenveel jongerencafés moeten de grote massa weer op de been brengen. De jongeren zorgen voor de gelegenheid voor een aangepast interieur, aangepaste hapjes en drankjes en uiteraard voor leuke muziek. Iedereen is welkom om gratis uit de bol te gaan. Ook de pendelbus is gratis, alhoewel er wel een bus geplaatst wordt om wat kleingeld in te zamelen. Om 22.30 uur worden in Het Slot en Cahier de Brouillon allerhande kunstwerken, hebbedingetjes, prullaria en antiquiteiten met Amerikaans opbod aan de man gebracht. In de Mussenakker start die openbare verkoop al om 21.30 uur. Ook die verkoop is een attractie op zich. Uiteraard hopen de organisatoren dit jaar weer beter te doen dan het afgelopen jaar. Toen bracht de hele actie meer dan 400 000 frank op. Dat is geen klein bier, zeker als je weet dat het eerste jaar zelfs met verlies werd afgesloten. Nadien steeg de opbrengst elk jaar. '3 VOOR II' is aan de dertiende editie toe. Info: Koen Verschueren, tel. 03131424 15.

Floogstraten Op l januari 1999 werd de euro de gemeenschappelijke munteenheid van elf landen van de Europese Unie. Vanaf 1januari2002 zullen we met 300 miljoen Europeanen met dezelfde euromunten en —bilj etten betalen. De invoering van deze euromunten en —biljetten zal gebeuren in de komende maanden. Dan zullen de vertrouwde Belgische briefjes en munten moeten plaatsrnaken voor een nieuw betaalmiddel.., ook in onze eigen geldbeugel. Dit betekent niet alleen een grootscheepse actie op Europees niveau, enig in zijn geschiedenis, maar ook een spannende operatie in onze eigen gezinshuishouding: prijzen naar waarde leren schatten met andere cijfers... Telkens vlug om moeten rekenen... Misschien al wel eens een verkeerde munt of briefje geven... De Bond van Grote en Jonge Gezinnen (afdeling Hoogstraten) organiseert deze informatienamiddag voor alle geïnteresseerden in de regio. Wat komt aan bod: Hoe en waarom is men ertoe gekomen om één Europese munt te maken? De drie fasen in de overgang van Belgische frank naar Euro. Nuttige tips: bij wie kunnen we voor wat terecht? Wat moeten we concreet doen en binnen welke termijn? Hoe kanje best prijzen omrekenen? Enz. Praktisch: Waar: zaal Pax Wanneer: vanaf 14 uur tot 15.30 uur op donderdag 29 november Sprckcr: mevr. Lieve Gcens Inkom: gratis voor leden van de bond op vertoon van lidkaart, 50 bfr, voor niet-leden Voor meer informatie: (iuy Van Looy, tel. 014-418616 Maarten Vissers, tel. 03-3145378 Iedereen van harte welkom!


ALGEMEEN

Hoogstraten eindelijk op het net

Eerst kruipen, dan lopen

n

— ,—

0

0

ESSEN

BAARLE HERTOG

LMTHOU

RAVELS

0 MES KSP LAS RUKEVORSEL BRECHT TURN HOU T

1

E

_-

Hoogstraten - Sinds eind september heeft l-loogstraten een volledig eigen plek op het net: www.hoogstraten .be . Dat is laat (alleen Merksplas en Baarle-l-Iertog zitten in de regio nog zonder) maar tegelijkertijd vroeg genoeg. De hype van het netgebeuren' voor kleine gemeenschappen is zelfs stilaan aan het overwaaien. Want wees nu eerlijk, zijn er zo veel dingen die je over je eigen gemeente moet weten die je niet vindt langs de traditionele kanalen? Alleen over bankieren (homebanking) kun je hedentendage stellen dat liet als dienstverlening vrij goed op punt staat. En e-mail is voor de gewone gebruiker natuurlijk ook reeds goed ingeburgerd. En wie dingen wil weten over de

Karel Vermeiren Nieuwbouw - Renovatie - Karweiwerken Voegwerken - Bestratin gen Veiligheidscoördinator C Withof 8 2320 Hoogstraten

tel. 03-341.85.93 fax: 03-295.85.93

wijde wereld vindt geen beter medium dan het internet. Bij liet overlopen van de websites van de naburige gemeentes., valt al snel hun overbodigheid op. Ofwel zijn ze niet voldoende 'ge-updated' (kalender van augustus of september staat nog vooraan!) ofwel bevatten ze weinig relevante info (geschiedenis. ... ) ofwel zijn ze onaantrekkelijk. En meestal dat alles tesamen. De meesten worden bezocht door toeristen die een uitstap plannen of dergelijke. Daarom doet Hoogstraten er inderdaad goed aan de kat uit de booni te kijken en voorlopig een minimumpakket aan te bieden. Hoogstraten heeft gekozen voor een flexibel

De Hoogstraatse Maand 314.41.26 314.55.04 314.49.11

systeem, waarbij elke verantwoordelijke op ter niijn zijn eigen pagina's actueel moet houden, de bibliotheek, de brandweer. ... en waarbij geen kennis van het webdesign nodig is. Dit mag echter geen alibi zijn om een onrijpe vrucht te presenteren: een site die crasht, die om plug-ins vraagt, die pagina's bevat met testletters "kjnknknjkn", een beginanimatie die de derde keer al verveelt niaar toch enerverend veel oplaadtijd vraagt, een e-mailadres dat terugkaatst... De dienst communicatie is hongerig naar opmerkingen die de nuttigheid van de website kunnen verhogen. Alle opbouwende kritiek is daarom welkom. Maar neeni eerst eens een kijkje: http://www.hoogstraten.be/ (lvr)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 314.83.98


COLUMN

COL UMN

Kerstversiering We weten het allemaal. Er zijn geen echte seizoenen meer. Het regent bijna altijd. Het is nooit meer ijskoud of stikheet. Winter en zomer lijken steeds meer op herfst en lente. Dit heeft natuurlijk zo zijn gevolgen. De mensen verliezen stilaan maar zeker het specifieke gevoel dat eigen is aan de tijd van het jaar. Je ziet dat het best in de winkels waar men groenten of bloemen verkoopt. Gans het jaar door zijn ongeveer alle producten te koop. Hier en daar vind je nog wel eens een seizoensaccent maar dat heeft dan vooral een publicitaire reden. Het is niet omdat men dat product op een ander moment niet zou kunnen kopen. Denk maar aan de chrysanten in deze tijd van het jaar. Eenzelfde ontwikkeling kunnen we vaststellen bij de feestdagen en feestperiodes. Vroeger waren alle feestmomenten haast per definitie religieus of kerkelijk. Het hoofdmoment van de dag was 's morgens in de parochiekerk. Maar voor deze ervaring moet je minstens een halve eeuw geleden geboren zijn. Hoeveel jongeren weten nu nog wat de betekenis is van het feest van Allerheiligen of de advent? Je moet al van Meersel-Dreef zijn - en niet meer zo jong - om nog te weten wat een portiuncula-afiaat is of de Derde Orde. Pasen en Kerstmis zijn voor velen gewoon feestdagen met meestal wat extra verlof en een gelegenheid om extra veel geld uit te geven aan eten en drinken, uitgaan, geschenken en versieringen. Dat laatste hebben vooral de handelaars goed begrepen. Zodra het nieuwe schooljaar goed en wel begonnen is, komt de stortvioed op ons af. Er zijn dan ook geen vaste feesttijden of—dagen ineer. Sinterklaas en de kërstman struikelen straks weer over elkaars voeten. Allerheiligen en Allerzielen waren nogal somber en ernstig en slechts goed voor een bloempot. We maken er nu Halloween van en dan lijkt het meer op carnaval en dat geeft onmiddellijk meer mogelijkheden. Begin oktober bezocht ik een centrum 'voor fleur in 't leven'. Tot mijn grote verbazing was dat niet langer een winkel met bloemen en planten maar voor een groot deel reeds een soort kerstmarkt. Het leek mij of ik op een andere planeet zat of in een andere eeuw. Ik leerde daar: De nieuwe kerstboom is een triomfboom die niet langer refi.reert naar de traditionele kerstgedachte van de donkerste nacht waarin de aarde zich wentelt naar de zomer. Neen, het is een apotheose, een triomf waarin alle schoonheid, harnionie en gulheid van de natuur van het voorbije jaar wordt samengebracht. 'Deze kerstboom treedt buiten zijn grenzen. Het effect wordt bekomen door in de boom extra takken en groen te plaatsen die buiten de boom afhangen of uitsteken. Er zijn ook kunstbomen met een dikke laag onverwoestbare, versteende sneeuw op de takken. Nieuw is ook de voorverlichte boom met ingebouwde witte lichtjes. Je moet gewoon de takken openvouwen en de stekker in het stopcontact steken. Geen geknoei meer met draden en lampjes. Het toppunt is de high-tech boom, een gloeiende glasvezelboom. Tussen de groene naalden van de kerstboom zitten bijna onzichtbare naalden die gloeien in felle, wervelende kleuren. Onderaan de boom zit een wisselbaar schijfje als je eens een andere 'look' wenst. En dan waren er nog de kerstwaterglobes, de muziekdozen, allerlei miniaturen, kransen, vlechtwerk, kerstbloemstukken, strikken, nog andere sneeuw en andere verlichting voor kerst in de tuin, aan de voordeur, in het portaal of hal, in de slaapkamer en de keuken, enz. De kerstversiering wordt geïntegreerd in de stijl van het interieur en drukt dan de persoonlijkheid van de bewoner uit. Zo brengt kerstversiering innerlijke rust. Ik was heel moe na dit bezoek. (js) 12

Verf Behang Gordijnen Vloerbeldeding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 03131452.78


Negenentwintig 'nieuwe' monumenten Een monument dat niet mag storen

De 'Woning Schellekens' van Renaat Braem Naar aanleiding van Open Monumentendag maakte minister Paul Van Grembergen een lijst bekend met 29 gebouwen, die nu 'voorlopig beschermd' zijn, een statuut dat na een jaar een definitief karakter krijgt. In de vorige Maand publiceerden we een overzicht van de beschermde monumenten. Vanaf dit nummer brengen we een bezoek aan elk van de gebouwen. Ons eerste bezoek brengt ons naar gekend terrein. Het is 'woning Schellekens', een ontwerp van Renaat Braem gebouwd in 1970, aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten. Een gesprek met de bouwheer: JefSchellekens, ook hoofdredacteur van dit maandblad. Onze grote baas dus. Was het een verrassing te horen dat je huis geklasseerd werd? Niet echt.... Niet echt, en wel og twee redenen. Ik wist dat er plannen waren om in het Hoogstraatse een aantal merkwaardige gebouwen te beschermen en op een bepaald moment kregen we het bezoek van medewerkers van Monumenten en Landschappen; onze woning kwam dus in aanmerking, dat wisten we. Ik wist ook dat het Vlaamse Gewest de woning van Braem, die in februari van dit jaar overleden is, wou aankopen om er een museum van te maken. Dus ja, als je die factoren bij elkaar brengt....

En het moet kunnen, zo'n 'modern' monument? Alles hangt af van de definitie van wat 'een monument' is. Moet het oud en statisch zijn? Veel mensen hebben daar vaak een zeer tradi-

tioneel beeld nu Je kan een paradel trekken met kunst. Voor die mensen kan kunst, die niet van vorige eeuwen is, niet waardevol zijn. Dat geldt dan voor alle kunstvormen. Men kan en wil nog meegaan tot de impressionisten, maar verder.... Als die mensen zien hoeveel de Nederlandse staat betaalt voor een werk van Mondriaan.....Is dat wel kunst", hoor je dan. In een ruimer perspectief moet een monument representatief zijn voor een bepaalde samenleving en de tijdsgeest waarin het gebouw ontstaan is. Zo stond het laatst ook in dït blad te lezen. En dan zijn de werken van Braem representatief voor de Belgische architectuur, die aansluit bij de groep 'Stijl', een internationale vernieuwingsbeweging die in dejaren dertig op gang is gekomen. De ontwerpen van Braem zijn getuigen van een architectuuropvatting van een welbepaalde periode van de vorige eeuw.

In een kit/t iolume, File! CCO minimUifl aan materialen, zoveel mogelijk ruimte creëren. Dan kan sociale architectuur goed zijn en omgekeerd. Vanuit liet woongedeelte kijken we naar het bureau met daarboven een duplex, waar een tweede zithoek is. De overheid heeft de plicht om van elke periode de meest waardevolle en representatieve getuigen te bewaren. Zo heeft elke periode zijn monumenten.

En dus moet die overheid tijdig ingrijpen, op tijd beschermen? Juist, of moeten het altijd ruïnes zijn? De kans dat een woning zoals deze, zonder bescherming, origineel bewaard blijft is klein, zeer klein. Veel waardevolle architectuur verdwijnt of wordt verminkt in de tweede generatie, de generatie na de opdrachtgever. Ook dat is een belangrijk argument voor een vroegtijdige klassen ng.

Hoe kwamen jullie bij architect Braem (ei e.li1, (ocli geeii voor de hand lig-

gende keuze?

Maar weinig mensen weten de woning Schellekens staan.....architectuur mag de omgeving niet storen.

Nee, want het was niet zijn grote ambitie om woonhuizen te ontwerpen, integendeel. Braem was tegen privaat bezit van gronden en dus ook tegen individueel bouwen, zeker op den buiten. We hebben hem moeten overtuigen om dc opdracht te aanvaarden. Ik was in dc jaren zestig nogal actief binnen het vormingswerk in Vlaanderen, met WON (Werkgroep Opbouwwerk Noorderkempen) en binnen de volkshogeschool Stichting-Lodewijk de Raet, het Davidsfonds en andere, zowel regionaal als nationaal. In het kader van het 13


ERFGOED vormingswerk met volwassenen werd Renaat Braem regelmatig gevraagd als lesgeverofvoor een lezing over urbanisatie en ruimtelijke ordening. Zo leerde ik Braem kennen en waarderen. En dan waren er nog twee mensen die de keuze voor Braeni mee bepaald hebben: ELNO en Leo Geerts. De eerste woonde in Meersel, aan de Mosten. Hij was docent kunstgeschiedenis, en ticus, publicist en voordrachtgever en juist zoals Braem, ook van Antwerpen. Elno leerde ik ook kennen langs de Stichting-Lodewijk de Raet. Hij gaf in Nederland les aan toekomstige architecten en urbanisten. Hij bezorgde mij destijds ook nog een tijdelijke lesopdracht aan de sociale academie van Eindhoven. Leo Geerts was een andere goede kennis uit die tijd. Hij was leraar Nederlands aan het Sint-Jan Berchrnanscollege te Westmalle, schrijver en gevreesd literatuurcniticus. Hij was ook bevriend met Braem en Elno en woonde in dezelfde buurt als Braern. Hij schreef wekelijks in de Linie en later in De Nieuwe, een blad waar ook Elno regelmatig in publiceerde. Dat waren mijn drie goede 'Antwerpse' kennissen. Ze zijn ondertussen alle drie al overleden. We hadden toen ongeveer dezelfde visie op mens en maatschappij. We waren allen actief binnen dezelfde projecten en we hoopten iets te kunnen veranderen... Het middel was het woord, het overleg, de discussie.. ... gesproken of geschreven.

En de keuze viel op vriend Braem Zo eenvoudig was het niet. Op een avond zit ik bïj Elno en zeg hem dat wij graag een huis zouden willen bouwen maar eigenlijk niet goed weten wie we als architect zouden vragen. Elno antwoordt in zijn gekende radicale stijl: "Er zijn geen architecten in België, alleen verkopers van plannen. Onze architecten zijn als kruideniers:

zoveel mogelijk plannetjes verkopen, centjes verdienen, en niks creativiteit. Tenzij .... één uitzondering: onze vriend Braem. Maar die gaat dat nooit doen. Hij tekent zelden een privé woonhuis en in principe is hij tegen wonen buiten de stad. Een privé woning op het platteland kan volgens hem niet omwille van de verspilling van ruimte". Nadat ik Braem vraag om voor ons een huis te ontwerpen, probeert hij me een jaar lang te overtuigen om toch zeker geen eigen huis 'op den buiten' te bouwen. Maar ik hield vol en bleef aandringen. Uiteindelijk was hij bereid om eens te komen kij ken waar onze bouwgrond lag, maar ik denk dathiJ meer aandacht had voor het centrum van Hoogstraten, de omgeving van de kerk en het begijnhof.

Hoe verliep uiteindelijk de samenwerking? Soms chaotisch. Braem was met alles tegelijk bezig, hij was tegelijk beeldhouwer, architect, karikaturist, grafisch ontwerper, schilder, schrijver enz. Hij was met alles tegelijk bezig. Niet met één ontwerp, maar soms met vijf ontwerpen tegelijk en hij was niet vlug tevreden, met als gevolg dat er zelden een ontwerp 'af' was. Braem maakte schetsen met viltstift, legde de voorstudies opzij, nam ze opnieuw ter hand en bleef er aan werken, zelfs nadat zijn medewerkers aan het definitieve dossier bezig waren. Op een bepaald moment was Braem op reis naar het Atlasgebergte, naar die typische organische zandarchitectuur die hij zo bewonderde. Opdat moment belt zijn medewerker ons op en we spreken afdat het dossier afgewerkt en verdeeld zal zijn voor Braem terug thuis komt. Zo is het definitieve ontwerp op papier gekomen. Om maar te zeggen hoe maniakaal Braem

met zijn architectuur bezig was.

De uitdaging was goede architectuur voor de prijs van een sociale woning We zijn daar ook in gelukt, waarmee Braem bewees dat sociale architectuur ook goede architectuur kan zijn en andersom. Zijn eerste ontwerp was te duur, of beter, we vonden hier geen firma die het kon uitvoeren. Dat ontwerp noemde hij "de Schelp voor Schellekens", een organische vorm volledig in metaal. Maar er was hier geen firma die het ontwerp kon of durfde maken. Uiteindelijk vond Braem een tirma in Parijs die de woning kon bouwen... niet te betalen natuurlijk. Stel je voor.

Het is een sobere woning geworden. Maar weinig mensen weten deze woning staan. Braem vond een individuele woning op het platteland een aanslag op de ruimte. Het is dan ook logisch dat hij die woning niet opzichtig maakt. "Als je dan toch zo'n woning wil bouwen" zei Braem, "verstop ze dan. De mensen moeten ze niet zien staan. Andere mensen, wij met zijn allen, moeten zo weinig mogelijk hinder hebben van uw ingreep". De meeste van onze huizen staan met de voorgevel, meestal de breedste gevel, pronkerig naar de straatzijde. Bij Braern is de voorgevel zo smal en bescheiden mogelijk, precies om niet op te vallen. We moesten ook beloven dat we het huis zouden verstoppen in het groen, uit respect voor de omgeving en de ruimte in het algemeen. Nadat het ontwerp in metaal afgevoerd was koos hij voor materialen die niet vreemd waren aan de streek: tweede keuze kempische baksteen en grenen hout. Het ontwerp is zeer een-

liet eerste voorstel van Braem: een Schelp voor Schellekens', een woning volledig in metaal waarvoor de ontwerper geen uitvoerder vond hier in de streek.

14


ERFGOED

Renaat Braem

0)

0 Braein werkte en bleef werken aan de voorstudies in viltstifi. Architectuur was maar één aspect van zijn creatief bezig zijn, hij was tegelijk bee/dhoinier, architect, karikaturist, grafisch ontwerper, schilder, schrijve......... voudig. Met een minimum aan materialen en volume, zoveel mogelijk bruikbare ruimtc maken. De oorspronkelijke woning, zoals ze gebouwd is in 1970, bestaat uit drie muren die haak op de straat staan, en verder de voorgevel, een achtergevel en ingebouwde kasten. Links, aan de westzijde, liet daggedeelte met liet bureau, de living en de keuken en rechts, aan de oostzijde het nachtgedeelte. met een badkamer en drie slaapkamers. Boven het bureelgedeelte. de inkom en één slaapkamer is een duplex aangebracht. Ontworpen als speelkamer voor de kinderen wordt de ruimte nu gebruikt als avond-

living, dc plaats waar ook de TV staat. In 1970 is dc woning aan de achterzijde uitgebreid mcl een groter bureel, daar wordt aan De Maand gewerkt, een monument van een blad. (1h) Info: Gesprekken met de bouwheer, 'Renaat Braem, architect' door Francis Strauven, Archief voor Moderne architectuur Brussel 1973, 'Bouwen in België 19451970', dooi' Geert Bekaert en Francis Strauven, Nationale Con jéderatie van het Bouii'hedriïf 1970, .41-tikel 'De Standaard' Donderdag / fébruari 2001

Renaat Braem werd in 1910 in Antwerpen geboren. Hij volgt een opleiding architectuur aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Zijn eerste opdracht, in 1932, wordt niet afgewerkt en eindigt als een bouwruïne. Dit avontuur is een symptoom voor de crisis van de jaren '30. In '34 omschrijft Braem architectuur als de 'kunst van het organiseren van het menselijk milieu, ter bevrijding van de mens'. ArchitectLlur is dus veel meer dan het constructief en esthetisch vormgeven aan de functie wonen..., veel meer. Braem wil bouwen om te veranderen. Hij brengt zijn opvattingen onder in een stedebouwkundig-architecturaal plan, dat 'een collectivering van de grond' inhoudt. "Er is geen stedenbouw, die naani waardig, te vinden in een maatschappij waar de grond Privaat bezit is en alle arbeid onderwerp van uitbuiting en winst mag zijn", zegt Braem. 1-Jij ziet een verband tussen de economische- en de ruimtelijke chaos en wil de ruimte in een alomvattend plan ordenen. Braem geeft deze opvatting in 1934 vorm in een groots plan: een lineaire stad tussen Antwerpen en Luik. Hij wilde alle toekomstige bouwactiviteiten concentreren in een langgerekte en vijfhonderd meter brede zone langs het Albertkanaal. De stad bestond uit een aantal parallelle stroken: het Albertkanaal zelf met een spoorweg ernaast voor transport, een strook industrie, een strook groenzone en een strook wonen. Een zeer eenvoudig en revolutionair plan waarin, bijvoorbeeld, liet woonwerkverkeer opgelost is. In zekere zin heeft Braem in Vlaanderen een plaats ingenomen vergelijkbaar met Le Corbusier bij wie hij in 1936-1937 stage loopt - in Frankrijk. Het zijn twee architecten die hun leven lang het gebrek aan een stedebouwkundig beleid aangeklaagd hebben. Bij de meest gekende ontwerpen van Braeni behoren de woonblokken van 'liet Kiel' in Antwerpen, de wijk Sint-Maartensdal in Leuven en de fel omstreden politietoren aan de Oudaan, eveneens in Antwerpen. Maar hij tekende ook individuele woningen, gebouwen waarmee hij zelf een bijdrage levert aan de chaos clie hij steeds aanklaagt. Maar, principieel blijft hij zijn visie door dik en dun verdedigen, zoals in zijn meest geruchtmakende pamflet "België het lelijkste land van de wereld". Braem overleed in februari van dit jaar. 15


GEDENK TE STERVEN (1) 'Memento mori', een Latijnse zegswijze die ons eraan herinnert dat ons hier slechts een tijdelijk verblijf vergund is, verblijf dat op elk ogenblik een einde kan nemen. Daarna is het aan onze nabestaanden om ons een ordentelijke laatste rustplaats te geven. Door de eeuwen is het bekomen van een ordentelijke laatste rustplaats een streven geweest voor de mens. Na de zorg om het dagelijkse bestaan, zelfs een van de belangrijkste. Die rustplaats vinden we wellicht op een gemeentelijke begraafplaats, in de volksmond nog steeds het kerkhof genoemd, hoewel het dat niet altijd is. Kerkhoven zijn door het jaar oorden van rust en stilte. Het zijn dikwijls aangename plaatsen waar mensen bij het graf van hun dierbaren komen mediteren en hun herinneringen de Vrije loop laten. Deze dagen zijn het druk bezochte plaatsen en staan ze volop in de belangstelling. Een uitstekende gelegenheid om er iets meer over te weten te komen.

Bij de heiligen Al sinds de alleroudste tijden is in verschillende landen met verschillende religies het begraven de meeste gebruikte methode van lijkbezorging. Gedurende lange tijd was de houding tegenover de dood er een van argeloze gelatenheid, het was liet lot en de gang van de natuur. Maar ondanks de vertrouwelijke omgang met de dood waren de mensen bang van de nabijheid van doden en hielden zij hen op een afstand. De cultus rond graftombes had tot doel te beletten dat de doden terugkeerden om de levenden lastig te vallen. De verblijfplaatsen van doden en levenden waren dan ook gescheiden, om contacten te vermijden. In Rome schreef de wet voor dat geen enkele dode binnen de muren van de stad mocht begraven of verbrand worden. Daarom lagen in de Oudheid de begraafplaatsen buiten de steden, langs wegen zoals de via Apia bij Rome. De Romeinen gaven trouwens aanvankelijk de voorkeur aan crematie.

stad begraven lagen. zijii de oude heidense kerkhoven de oudste en meest eerbiedwaardige oorden van liet christendom geworden. In het begin werden op deze begraafplaatsen buiten de stadsmuren monumenten (martyria of memoriae) opgericht. Later werden dat basihica of grafkapellen. Deze werden echte aantrekkingspolen voor bedevaartgangers die

wallen gelegen waren en geen enkele graftombe bevatten. De basiliea waren vol doden, aangezien zij van oorsprong een graftombe waren en ze boven de doden gebouwd werden. Later komt vermenging van de beide kerken, wanneer rehikwieĂŤn van heiligen naar de andere kerken worden overgebracht. Dat veranderde niets aan het adagium dat de gelovigen in de nabijheid van de heiligen wensten begraven te worden, zodat ook in en om de kerken binnen de stadsmuren graven ontstonden. Deze overgang wordt zo rond de 8' eeuw gesitueerd. De bijzetting ad sanctos, de bewoning rond de oude kerhoven en de basilica en het overbrengen van de relikwieĂŤn naar de kerken binnen dorp en stad zijn etappes in de evolutie waardoor levenden en doden, eerst ver van elkaar gescheiden, bij elkaar konien. Het kerkhof - letterlijk de hof van de kerk niaakte deel uit van de vrijplaats die een kerk was en werd niet alleen begraafplaats of stapelplaats van lijken, maar een heilige en gewijde plaats, bedoeld om te bidden voor de zielen van de afgestorvenen die er rusten. Het zijn drukbezochte plaatsen geworden, geen onreine en afgelegen oorden. Alleen de verdoemden, de gcĂŤxcommuniceerden en terechtgestelden worden in de velden of zelfs op de vuilnisbelten aan hun lot overgelaten.

De verspreiding van de christelijke leer bracht daar geleidelijk verandering in. De christenen waren ervan overtuigd dat alleen diegenen op liet einde der tijden zouden verrijzen die een passend graf hadden gekregen, een graf dat bovendien ongeschonden moest zijn gebleven. "Hij die geen graf heeft, zal niet verrijzen". Het was de christelijke vertaling van de voorouderlijke vrees zonder graf te moeten blijven en geen rust te vinden. De doden begraven was daarnaast volgens het evangelie een van de werken van barmhartigheid. Diegenen die hun doden begraven, hebben zich altijd zorgen gemaakt over verstoringen of schendingen van het lijk. "Moge dit graf intact blijven tot aan het einde der tijden, opdat ik ongehinderd tot het leven moge terugkeren, wanneer Hij komt, die levenden en doden oordeelt'. In die vrees voor grafschennis ligt met grote waarschijnlijkheid liet later algemeen geworden gebruik om doden in nabijheid van de martelaren te begraven. De martelaren, de heiligen, de enige gelovigen van wie men zeker wist dat zij direct een plaats in het paradijs zouden krijgen, zouden wel waken over de lijken en de grafschenners op een afstand houden. Bovendien zouden de lichamen die 'ad sanctos' begraven waren, op de dag van de opstanding en het oordeel verzekerd zijn van de bescherming van de martelaar. Zo hebben de graftombes van martelaren graven aangetrokken, en aangezien zij in het algemeen op de gewone begraafplaatsen buiten de

11,4

door de vermaardheid van de heiligen en martelaars werden aangetrokken. Om deze bedevaarders plaats te kunnen bieden werden die basihica steeds groter. Bovendien bleven steeds meer pelgrims in de buurt wonen en bouwden er huizen. Bij hun dood wensten zij in de buurt van hun vereerde heilige begraven te worden. De basilica werden zo liet centrum van deze nieuwe necropolen, waarde nieuwe christenen naast de vroegere heideiien een laatste rustplaats vonden. De kerkhofbasilica waren lange tijd onderschieiden van de andere kerken, die binnen de stads-

Begraven in de kerk Eeuwenlang hebben de kerkelijke wetten een onderscheid gemaakt tussen het kerkgebouw en de hof rond de kerk. Steeds is het verbod van kracht gebleven dat doden wel in de nabijheid van de kerk mochten begraven worden, maar nooit binnen in de kerk. Doden werden als een bezoedeling van de gewijde plaats aanzien. Deze regel was al vastgelegd in het concihie van Braga in 563 en zal tot in de 18 eeuw gehandhaafd worden. Deze regel werd uitentreuren herhaald in kerkelijke wetten en decreten, maar gaandeweg steeds niinder toegepast.


ALLERZIELEN

Hoe het lichaam vergaat Hoewel de dood onlosmakelijk verbonden is met het leven, er zelfs het uiteindelijke doel van is, hebben slechts weinig mensen — zij die er op een of onder wijze professioneel mee te maken hebben omgang met dode lichamen. We weten dat er na verloop van tijd slechts van ons slechts 'stof en as' overblijft, maar wat gebeurt er eer het zover is? We lazen het in het boek van professor Cedric Mims, vonden het razend interessant en willen het u niet onthouden. Eerder gevoelige lezers en zij die het liever niet willen weten, stoppen best hier met lezen

Putrefactie De ontbinding van het lichaam begint, afhankelijk van cle omstandigheden, vrij snel na liet overlijden. De talloze microben in de ingewanden leven nog en sommige daarvan nemen cle gelegenheid te baat om zich door het lichaam te verspreiden en door te dringen waar ze normaal niet terechtkomen. Door hun activiteit zijn de eerste delen die gaan rotten (putrefactie of de afbraak van cellen en bindweefsel door bacteriën) de ingewanden. Ook ondergaat het lichaam zijn eigen intrinsieke afbraak (autolyse) die wordt veroorzaakt door de enzymen en andere chemicaliën die uit de dode weefsels vrijkomen. De alvleesklier, bron van zoveel verterende enzymen van de maag, verteert al gauw zichzelf. In de weefsels worden groene stoffen en gas geproduceerd, en als gevolg daarvan neemt de huid, te beginnen met de buik, een groene of blauwachtige kleur aan en ontwikkelt blaren. Deze blaren kunnen zich tot grote zakken vocht uitbreiden, waaronder de huid wegglipt. De voorzijde van liet lichaam zwelt op, de tong kan tussen de tanden doorkomen, vocht uit de longen kan uit de mond of de neusgaten druppelen en het lijk begint een onaangename aanblik te bieden. In dit stadium (in een gematigd klimaat 4 tot 6 dagen na de dood) zal er ook een onaangename geur hangen, doordat de gassen zwavelwaterstof en methaan vrijkomen, alsmede sporen van mercaptanen. De geur van een in ontbinding verkerend lijk is erg doordringend en blijft lang hangen. Dit proces wordt vertraagd door het dode lichaam te koelen, zo wordt het uitgesteld tot na de begrafenis.

Het lichaam verteert Binnen een paar weken na het begraven, komen het haar, de nagels en de tanden los te zitten. Na ongeveer een maand worden de weefsels vloeibaar als gevolg van autolyse en de activiteiten van microben. De voornaamste lichaamsholten springen dan open. In een kist gaat de putrefactie meestal langzamer en als het er droog is, blijft het lichaam maandenlang herkenbaar. Er verschijnen barsten in de huid doordat deze verschrompelt, en het huidoppervlak begint er als oude verf uit te zien. Vocht versnelt de ontbinding. Op de plaats waar het lichaam op de kist rust verteert de huid, zodat de achterkant van de schedel, schouderbladen en uitstekende delen van de wervels bloot komen te liggen. Op de huid kunnen witachtige zwammen verschijnen, die vaak groeien uit zwamsporen in door balsemers gebruikte cosmetica. Spieren en gewrichtsbanden zijn bestand tegen ontbinding, en door onbekende oorzaken geldt dat ook voor baarmoeder en prostaat, die nog een paar maanden in stand blijven. Beenderen, tanden en kiezen zijn nog duurzamer en binnen ongeveer een jaar is alles wat er nog rest een geraamte. De beenderen zijn nog en beetje vettig en bevatten organisch materiaal. Het duurt veertig tot vijftig jaar voordat ze in een kist droog en bros worden. Wat er gebeurt nadat het lichaam tot een geraamte is gereduceerd, hangt sterk af van de omstandigheden (vocht, zuur, warmte, mineralisatie). Soms zijn beenderen na 25 jaar volledig verdwenen, andere zijn versteend en blijven duizenden jaren bewaard.

Relikwieën van heiligen en martelaren waren de eersten die in de kerken begraven of herbegraven werden. Vervolgens golden de uitzonderingen voor de hogere geestelijken, bisschoppen, abten en priesters, wier gezalfde lichamen met martelaren en heiligen werden geIijkgesteld. Van deze gezalfde lichamen ging geen bezoedeling meer uit. Later volgen ook leken, zij liet mits speciale toestemming van de bisschop, pastoor ofrector. Het ging daarbij om de heren en beschermers van de kerken met hun echtgenotes, door wier toedoen liet aanzien van de kerk is toegenomen.

In de eerste plaats komen stichtcrs-weldoeners van de kerk, te beginnen met koningen, later alle hooggeborenen, machtigen, rijken. De kerkelijke hiërarchie probeert regelmatig het recht om in de kerk te worden begraven in goede banen te leiden. Het concilie van Reims in 1683 verdeelt de uitverkorenen in twee groepen: zij die reeds vroeger dit recht hadden, nI. de priesters en de beschermers van de kerk, en ten tweede 'al diegenen die door hun vooraanstaand gedrag, voorbeeld en verdiensten dierbaar zijn geweest aan God en het geloof, alleen met toestemming van de bisschop'.

Al deze regels ten spijt, hebben de graftombes de kerken overspoeld. Dat werd logischerwijs in de handgewerkt door vormen van betaling. Tegen het einde van de middeleeuwen stonden de kerkelijke overheden toe dat 'men met tijdelijke goederen voor zijn graf een zekere en eerzame plaats in de kerk kocht'. De overledene had op die manier blijk gegeven van 'vrome vooruitziendheid en een goed hart'. Ook het aanzien en het onderscheid speelde een belangrijke rol. Op de kerkhoven kostte een begraafplaats niets. Door zich in de kerk te laten begraven onderscheidde men zich van het gewone volk. De tarieven varieerden naargelang de plaats binnen de kerk waar men zou begraven worden. Er was een afnemende graad van 'eer en vroomheid' te beginnen bij de confessio van de heilige of het hoofdaltaar tot aan het einde van de kerk. De meest gegeerde plaatsen waren dan ook de buurt van liet hoofdaltaar, de zijaltaren waar soms missen werden opgedragen en de Mariakapel of het Mariabeeld. Men kiest pas een graf op het kerkhofals het in de kerk niet lukt, al zijn er uitzonderingen. Bepaalde erflaters kiezen uit nederigheid vrijwillig een plaats op het kerkhof. In de tweede helft van de 18' eeuw laten aanzienlijke personen zich steeds vaker op een kerkhof begraven. Het is een veranderiiig die aankondigt dat het begraven in de kerk gaat afnemen.

Knekelhuizen Was een graf op een kerkhof in dc meeste gevallen gratis, een begrafenis was dat niet. In de meeste Europese landen was vôôr de 18' eeuw een eenvoudige begrafenis zonder kist het lot van de armen. Een armengraf werd als een bijzonder oneervolle laatste rustplaats gezien en was het schrikbeeld van de gewone man. Hoogstwaarschijnlijk zou er geen lijkwade zijn en als er een kist was, de goedkoopst mogelijke. Het graf was een gemeenschappelijk graf, met veel lichamen boven elkaar, van 7,5 meter diep tot een meter onder de grond. Het gebrek aan grond op kerkhoven betekende dat de beenderen na een jaar of tien werden opgegraven en naar een knekelhuis gebracht, dat zich in de gaanderjen aan de rand van het kerkhof bevond. Daar werden de beenderen zichtbaaropgestapeld. Soms ging men ze kunstzinnig uitstallen, boven op de bogen van de knekelhuizen of boven de ingang van de kerk of in speciaal gebouwde kapelletjes naast de kerk. In Frankrijk zijn er nog enkele bewaard gebleven. De gerangschikte beenderen en schedels vormden zo een zichtbare achtergrond voor het dagelijkse leven van toen. Het overbrengen van beenderen naar uitstalkasten werd in de 19' eeuw verboden.

Stinkend rijk In de het begin werden de overledenen binnen de kerk in sarcofagen begraven, een gebruik dat behoudens uitzonderingen voor koningen en prinsen en belangrijke edellieden, snel in onbruik raakte. De meeste doden werden in kisten of lijkkleden begraven. Gelet op de vele kandidaten die in de kerk wensten begraven te worden, werd er nogal wat gesjouwd met kadavers, met stoffelijke resten en gebeenten. Het gewoel in de aarde van de kerk maakt de grond er trouwens niet stabieler, waardoor vloeren en grafstenen verzakten en er hele putten in de kerken ontstonden. Hoewel de mensen destijds er meer aan gewend varen dan wij nu, moeten de kerkgangers in die tijd nogal wat stank en 1t1


ALLERZIELEN kwalijke uitwasemingen verdragen hebben. We hebben er de uitdrukking 'stinkend rijk' aan overgehouden. Tijdens hun leven konden de rijken zich misschien wel parfumeren, na hun dood was hun verderf voor de kerkbezoekers een bezoeking, Al lang voordat artsen er zich nice gingen bemoeien, werden de geluiden die in de graven werden gehoord en die wij nu verklaren als gasexplosies van 1 ijkontbinding, verontrustend gevonden. Men hield ze voor bovennatuurlijke waarschuwingen. Ook artsen zaten aanvankelijk met problemen omdat ze de werkelijke oorzaak van de verschijnselen niet konden verklaren, zodat ze geen verweer hadden tegen de goegemeente, die ze aan dc duivel weten. Dat was meteen de oorzaak dat het zo lang duurde eer men het probleem is gaan aanpakken. In liet begin van de 18' eeuw worden de verschijnselen en dc mogelijke kwalijke gevolgen aan de kaak gesteld en verklaard als natuurlijke verschijnselen, die een oplossing behoeven. Het begraven in de kerken wordt beschouwd als een gevaar voor de volksgezondheid en niet in overeenstemming met de waardigheid van de eredienst. De voorstellen om kerkhoven buiten de kerken en buiten de steden aan te leggen worden stilaan erkend 'als de zekerste weg om te zorgen dat de lucht gezond, de bedehuizen hygiënisch worden en de gezondheid van de bewoners bewaard worden'. Een gescliiedschrijver schrij ft in 1773 over een doodgraver van het kerkhof van Montmorency (Fr.) die een graf aan liet delven was, met zijn schop op ecn kadaver stootte dat een jaar tevoren was begraven. Er kwam zo'n verpcstendc stank naar boven dat hij ervan beefde. Toen hij op zijn schop leunde om het gat terug te dichten, viel hij dood neer.

Nieuwe begraafplaatsen De aanzet tot verandering kwam in 1763, toen in Frankrijk een decreet werd uitgevaardigd dat

Virtueel bezoek aan het kerkhof. De begraafplaatsen van Hoogstraten en de deelgemeente vind je er niet, daarvoor moet je nog het huis uit. Wie echter beroemde bcgraatl aatsen en meer precies graven en gedenkstenen van beroemdheden wil bezoeken kan dat ook van op zijn PC. Op de website www.findagrave.com kun je de graven bezoeken van bijna drie niiljoen overledenen, in ca. 32.000 begraafplaatsen over heel de wereld. De site is uitstekend gestnictureerd en je kan er op veel verschillende manieren zoeken (naam van overledene, faam of reden van beroemdheid, geboorte- en sterfdata, plaatsnamen, enz.). Hoewel de meeste kerkhoven in Noord-Amerika gesitueerd zijn, hebben ook enkele Belgische begraafplaatsen een plaats gekregen op de sile. Je kan er 176 graven op Belgische begraafplaatsen bezoeken, waaronder de eerder genoemde begraafplaatsen Sclioonselhof en Elsene.

begraven in de kerk wettelijk verbood en dat de begraafplaatsen buiten stad en dorpskern gebood. Dit decreet had een belangrijk maatschappelijk gevolg op de houding ten opzichte van dood en religie. Tot dan was begraven een godsdienstige zaak, nu werd het een gemeentelijke. Daarom verzette de geestelijkheid zich tegen de verordening. Door de lange tocht naar begraafplaatsen buiten de centra, werden lijkstoeten onordelijk en onchristelijk. De Franse acteur Brunet schreef: 'God, als ik zo moest begraven worden, zou ik liever helemaal niet doodgaan'. Het decreet zou dan ook nog lang dode letter blijven. Na de Franse revolutie maakte men werk van de zaak. In 1804 werd liet decreet van 1763 bevestigd en werd begraven in de kerk definitief verboden. Begraven van overledenen werd aan strikte regels onderworpen. De gemeenten nioesten hun begraafplaatsen volgens eenduidige voorschriften inrichten. Deze begraafplaatsen moeten tuinen zijn: 'Er moet aanplant komen waarbij zodanige voorzorgsmaatregelen worden genomen dat de luchtcirculatie niet in het gedrang komt. Op het gemeenschappelijke kerkhof kan een plaats voor een graf worden gekocht en mogen gedenktekens worden opgericht'. In beginsel was liet de bedoeling dat dit grafrecht een tijdelijk karakter zou hebben, dat de toestemming opnieuw kon worden ingetrokken. Ook zouden alleen grafrecliten worden toegekend aan diegenen die bereid waren sticlitingen op te richten of schenkingen te doen ten gunste van armen, ziekenhuizen en andere goede doelen. Hiermee was liet principe van het eeuwigdurend grafrecht geboren. Aanvankelijk dacht men dat dit principe tot de uitzonderingen zou horen, maar al snel werden de graven met ceuwigdurende rechten zo talrijk dat ze in de eerste helft van de 19' eeuw een nieuw probleem doen ontstaan. De rijkdom van de mensen en mogelijk het afkopen van de zielezahigheid met een schenking lagen aan de ha'iç vin 1it prnhlrrm Hrt grafrecht hreidt 7irh uit tot dc hele middenklasse en liet grafmonument, voorheen een uitzondering, wordt de regel. Op heel wat kerkhoven namen de graven met eeuwigdurende concessie de meeste ruimte in en ontstond plaatsgebrek. Anderzijds zorgt deze ontwikkeling voor prachtige uitgestrekte stedelijke kerkhoven, met mooie nionumenten. Het was op de begraafplaatsen van de 19' eeuw dat de graftombecultus zijn hoogtepunt bereikte,

met luisterrijke monumenten en stenen gedenktekens voor beroemdheden en rijken. Een van de beroemdste kerkhoven, PèreLachaise in Parijs, is daar een gekend voorbeeld van. Dit kerkhof werd aangelegd als een luxekerkhof, alleen bestemd voor personen die een eeuwigdurend grafrecht wilden. Men zegt wel dat in de dood tuteindelijk iedereen gelijk is. in de praktijk blijft het onderscheid duren tot in liet graf. Ook in eigen land vind je voorbeelden van dergelijke kerkhoven of kerkhovenpark, zoals de begraafplaats Schoonselhofin Antwerpen of liet kerkhof van Elsene (Brussel). Beslist een bezoek waard, de bewoners leggen je alvast niets in de weg. (jaf)

(Volgende aflevering) De begraafplaatsen in Hoogstraten en deelgemeenten / De regels omtrent begraven en cremeren / De toekomstige begraafplaatsen) Bronnen: 'Het uur van onze dood' - Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken Philippe Ariès / Elsevier - Amsterdam/Brussel - ISBN 90-10-05787-9 'De weg van lichaam en ziel' - Geschiedenis, wetenschap, cultuur en rituelen rondom de dood Cedric Mims - Uitgeverij Elmar BV., Rijswijk - ISBN 90389 09934


PUBLI-REPOR TA GE

Delta Lloyd Bank

Delta Lloyd Bank Hoogstraten

een nieuwe naam in het Hoogstraats straatbeeld

Vrijhei 116 2320 Hoogstraten tel. 03/314.42.92 fax 03/314.21.43

Delta Lloyd Bank is een nieuwe naam in het straatbeeld van Hoogstraten. Tijd om even kennis te maken met deze nieuweling, dachten we en we maakten een afspraak met Stan Geysen, kantoordirecteur. Stan, wie of wat is Delta Lloyd bank? Eerst en vooral wil ik even benadrukken dat Delta Lloyd Bank wel een nieuwe naam is maar geen nieuwe bank. Iedereen kent ongetwijfeld Bankunie. Welnu deze bank werd door een uitzonderlijke groei verplicht om ook het eigen vermogen continu te versterken en deed hiervoor een beroep op een financieel stevige partner: de Delta Uoyd Groep. Het is dan ook normaal dat wij de verdere uitbreiding in België onder deze naam voeren.

Delta Lloyd klinkt Engels? Dat klopt. Delta Lloyd Groep is een dochter van het Brits beursgcnoteerde CGNU. de zesde verzekeraar wereldwijd en gespecialiseerd in financiële diensten en vermogensopbouw met een beheerd vermogen van ca. 360 miljard euro en meer dan 18 miljoen klanten. Dit zijn maar enkele cijfers om aan te geven da we deel uitmaken van een grote en belangrijke speler op vlak van financiële dienstverlening.

Wat betekent Delta Lloyd in België? Naast dc nieuwe Delta Lloyd Bank is de groep ook actief in België via Delta Lloyd Securities en Delta Lloyd Life. Delta Ltoyd Securities (vroeger gekend onder de naam Smeets Securities) is de 'private banker' van de groep en ook gekend als beursvennootschap die heel wat in haar mars heeft zoals onlangs weer bleek met de beursintroductie van Docpharma, de beurslievel ing an het moment. Delta Lloyd Life is actief op de Belgische verzekeringsmarkt o.a. met de ontwikkeling van fiscaal vriendelijke beleggingsverzekeringen. Bankieren en verzekeren zijn immers onafscheidelij k met elkaar verbonden in het kader van behoud en opbouw van vermogen. Het spreekt vanzelfdat ons cliënteel een beroep kan doen op de enorme ervaring en kennis van deze twee zustervennootschappcn.

uitgesproken visie op vermogensopbouw: duidelijke en eenvoudige oplossingen, en voorstellen die onmiddellijk uitvoerbaar zijn. De relatie met onze cliënten is zeer goed en verloopt via een persoonlijk adviseur. Deze verregaande persoonlijke begeleiding en financiële planning wordt door onze cliënten zeer sterk gewaardeerd.

Financiële planning? Ja, inkomen en vermogen vragen om een financiële planning. Hierbij wordt rekening gehouden met de kernbehoeften van onze cliënten. Er bestaan immers zeer veel verschillende belcggingsrnogelijkheden. Zaak is om 11ier een keuze uit te maken die past bij jouw beleggingsprofiel en de zekerheid die je zoekt. Ons motto is niet voor niets 'samen opbouwen'. Om onze cliënten bij de keuze te adviseren, heeft Delta Lloyd Bank een doordachte oplossing: De DLBank-beleggingspiramide. Uitgangspunt daarbij is dat steeds aan de basis een voldoende financiële buffer aanwezig is om stap per stap je vermogen te beheren in functie van je persoonlijk risicoprofiel en mogelijkheden. Meer toelichting vind je op onze site www.dlbank.be of vrij blijvend op afspraak met één van onze persoonlijke adviseurs (03/ 3 14.42. 92)

Door deze toelichting hebben we alvast een duidelijk beeld gekregen van wat er achter deze nieuwe naam schuilt. Bedankt, Stan. We wensen Delta Lloyd Bank, en in 't bijzonder kantoor Hoogstraten, verder nog veel succes.

Blijkbaar is de 'Delta Lloyd Bank' op korte termijn een kwaliteitsnaam geworden. Onze goede naam als adviesbank wordt misbruikt daar call-centers om afspraken te bekomen. Hierbij wordt er door de bellers 12% rendement beloofd. Deze aanpak staat haaks op onze benadering die vooral gericht is op klare en duidelijke oplossingen met een persoonlijke aanpak. Wij distantiëren ons van deze praktijken. Delta Lloyd Bank wil dat het financieel goed gaat met haar cliënten. Met de huidige beurssituatie 12% garanderen is misleidend en onverantwoord. Wij zullen juridische stappen ondernemen tegen deze handelspraktijken en zouden het op prijs stellen indien u ze aan onze medewerkers zou melden op het nummer 03/314.42.92. De échte Delta Lloyd Bank - medewerkers van ons kantoor Hoogstraten: Stan Geysen, Lia Stoffels, Natalie Don Porto Carero, Jeannine Saelens en Kees van Erk danken u hartelijk bij voorbaat.

Heeft Delta Lloyd nog verdere expansieplannen? Knrielings fusioneert Delta Lluyd Bank met Bank Nae1maecker, één van d.. uudste (1747) banken van België. Door dit samengaan beschikken wij over een krachtdadig distributienetwerk van ruim 110 kantoren en 200 bankagenten. Beide banken zijn ideale strategische partnert in hun 7eeken naar meerwaardc in liet persoonlijk advies, vermogensopbouw en private bankmg.

Even terug naar de bank: zijn er naast de naam nog andere dingc'n verailderd? Net zoals vroeger zijn we een bank met een vo1ledie bankservice met goede prnrlucten en diensten. Bovendien hebben we een heldere en

De Delta Llogd medewerkers slaan voor u klaar!! l


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Apercnstraat 8 - Hoogstraten TcI. 03/3145177- Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN KLOOSTER MET BIJGEBOUWEN TUIN - BOS - WEI- EN AKKERLAND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT - BREDASEWEG 30 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN 2 1 afdeling MINDERHOUT KOOP 1: Klooster met bijgebouwen, tuin, bos en weiland, Bredaseweg 30, groot volgens meting 2ha 82c 21ca.

Indeling Gelijkvirs.: oudste gedeelte: inkomhal, bureau, spreekkamer, gang, kamer, eetkamer (keuken), keuken, opkamer/kelder, sas, traphal, mazoutreservoir, wasplaats, binnenkoer met bergplaats en oude wc kapel met altaar, inkomhal, sacristie - achter kapel - serre oud gedeelte (uitbreiding): living, kamer, traphal, wc, twee kamers, veranda, afwaskeuken, berging nieuw gedeelte (ca 1983): inkomgang met trap, kamer voor rolstoelpatiĂŤnt met badkamer, 2 badkamers aansluitend bij kamers in oud gedeelte in de tuin: garage, bergplaatsen en 2 bungalows Verdieping: oudste gedeelte: traphal, gang met 3 slaapkamers, slaapkamer, 2 bergplaatsen, gang, slaapkamer, badkamer, overloop badkamer boven kapel: gang met 5 slaapkamers oud gedeelte: overloop, slaapkamer met badkamer (badkamer nieuw gedeelte) 3 slaapkamers, wc nieuw gedeelte: overloop, studio bestaande uit woonkamer, slaaphoek en badkamer, badkamer, wc Zolderverdieping: oudste gedeelte: gang, 5 zolderkamers, 3 bergplaatsen boven kapel: grote zolder oud gedeelte: overloop, wc, zolder en 3 zolderkamers nieuw gedeelte: 3 slaapkamers, wc, douche

BEZICHTIGING: zaterdag van 10 tot 12 uur KOOP 2: Bos op de hoek van de Bredaseweg en Heerle, met een oppervlakte volgens meting van Olha 92a 52ca KOOP 3: Akkerland tegen de Bredaseweg met een oppervlakte volgens meting van Olha 4a 12ca De kopen 1, 2 en 3 beschikbaar na betaling van koopprijs en onkosten. KQE4i Weiland tegen Heerle, met een oppervlakte van 3ha 33a 29ca. Palende: koop 2, Herrijgers M Janssen, Brosens H Koyen en Stoffels C Verpacht 3e periode. Alle kopen gelegen volgens het gewestplan Turnhout in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en bosgebied.

OPENBARE VERKOPING VAN TWEE ZEER GOED GELEGEN WONINGEN TE HOOGSTRATEN, KAREL BOOMSTRAAT 14 en 16 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN Koop 1: Woning op en met grond, Karel Boomstraat 14, groot 7a 68ca Ingedeeld: 2 grote plaatsen en veranda, opkamer/badkamer Boven: 6 zolderkamers Kelder, garage CV op aardgas op gelijkvloers en opkamer Alle nutsvoorzieningen

K.I.: 21910 Koop 2: Woning op en met grond, Karel Boomstraat 16, groot 5a O8ca. Ingedeeld: 3 achtereen liggende plaatsen, opkamer/badkamer, Boven: 2 zolderkamers Alle nutsvoorzieningen

K.I.: 7230 Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woonzone. BESCHIKBAAR: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

ZITDAGEN: - INZET op maandag 5 november 2001 - TOEWIJZING op maandag 19 november 2001 telkens om 17 uur in cafĂŠ De Wachtzaal, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. BEZICHTIGING: 's zaterdags van 10 tot 13 uur of na telefonische afspraak 014/63.40.77. INLICHTINGEN te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Paul ROMMENS

Kantoor van Notaris

Meerseweg 16. 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 Fax 031315.71.29 -

OPENBARE VERKOOP VAN PERCELEN LANDBOUWGROND TE HOOGSTRATEN/M EER: Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1% premie openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten/Meer: Koop 1: een perceel weiland ter streke 'De Steerten' groot 1ha.37a.83ca.

Koop 2: een perceel weiland ter streke 'De Steerten' groot lha.37a.00ca.

Koop 3: een perceel weiland ter streke 'De Steerten' groot 1ha.1Oa.90ca.

Aanvaarding: onmiddellijk na betaling van de koopsom en de ZITDAGEN: - GEZET op dinsdag 6 november 2001 - TOEWIJZING op dinsdag 20 november 2001

kosten.

telkens om 15 uur in taverne 't Heike, Bredaseweg 56 te Minderhout. PLANS EN INLICHTINGEN te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Zitdagen: inzet op dinsdag 6 november 2001 en definitief op

20

Ruimtelijke Ordening: gewestplan Turnhout dd. 30.09.1977: bestemming AGRARISCH GEBIED. dinsdag 20 november 2001, telkens om 15.00 uur, in Zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Verdere inlichtingen ten kantore van de verkopende Notaris te verkrijgen. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart en trouwboekje (met huwelijkscontract) mee te brengen.


or s 1 eve n Contactpunten DORPSMEUWS l-1oogstitu. Warre Palmans, 1 innenpotstraat II E, tel. 03-314.53.70 e-mail warrepa1rnasyil1ageÂrunçLbe M eer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail marcel. alriaensenviIlageuunetbe Mee rle: Jan Fret, Mitr. Eestermansstraat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.Iret(awor1donline.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail toomyerleyeanglobaLnet M in derli out: Frans Snijdcrs, St.-ClemenssLraat 25. fax + tel. 03-3 14.49.03 e-mail:anssiiijdrstisea1inetbe Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11, tel. 03-314.71.96 e-mail jos hot alc.oni SPORTNIEUWS René Launjssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03-3 14.49.03 e-mail: fransdesjtiscaiijieLbe ADVERTENTIES Jan M ichielsen, Groenewoud 21, Hoovstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail jan.mkhklscfattgiobal.ae .t FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9, Meer. tel. 03-315.93.07

Tentoonstelling aquarellen in Klein Seminarie

HOOGSTR,-1 TEl'! -. Op zaterdag 17 en zondag 18 november organiseren (/1e! Ooineii en Johan Ooms een tentoonstelling met werk van Marie-Louise Devos in deftestzaal van het Klein Seminarie. 0p vrijdag 16 november is er een vernissage voor de genodigden. M.-L. Devos (°1945) woont in Minderhout. In 1964 behaalde zij het diploma van kleuteronderwijzeres en onderwijzeres eerste graad aan de normaalschool te Wijnegem. Zij was in Minderhout tien jaar actief als kleuteronderwijzeres. Ze volgde ook teken/etsen aan het IKO en lessen oliever/.childeren in Turnhout. Maar ook andere richtingen kregen haar aandacht. Zo behaalde zij het diploma bloem ensierkunst te Turnhout, volgde pottenbakken en kei'amiek in Baarle-Hertog en schilderen op zijde in Geel, Beerse en Malle. Na jaren met olieverf geschilderd te hebben, ging zij een nieuwe uitdaging aan: het aquarelleren. Marie-Louise Devos schildert bloemen, stillevens en landschappen. Zowel met olieverjh'erken als met aquarellen nam zij deel aan diverse tentoonstellingen in Turnhout, Antwerpen, Wechelderzande, Malle, Wortel, e.a. Met dit werk viel ze meermaals in de prijzen. Zo behaalde ze in 1999 de eer.stepri/s en de medaille van de provincie Antwerpen hij de schilderswedstrijd te Malle en vorig jaar ontving ze cle specifieke medaille van de provincie en de eerste prijs voor haar olieverf: schilderijen en aquarellen.

Resisto Hoogstraten - "Ik bied weerstand". Dinsdag 11 september kwanivii Les bussen van Piazza dt1'Arte het schoolplein opgereden. In twaalf verschillende ateliers konden de leerlingen van het vierde jaar van liet Instituut Spijker hun creativiteit tonen rond het thema 'weerbaarheid'. Vier dagen lang niücliteii ze experimenteren in verschillende disciplines: monumentale kunsten, woord en drama, digitale fotografie, multimedia, videoreportages, pers en communicatie, elektronische en etnische muziek. kostiiiirnontwerp en dans. "Kei grappig, toffe sfeer, een goede combinatie van creatief denken en werken cii plezier maken, rekening houden met anderen, ervaren hoe je van nul tot een prachtig slotmoment kan komen." Dit waren enkele reacties Het resiiltat was inderdaad een groot spektakel verspreid over gans de school. Piazza dell'Arte is een project dat ontstaan is uit liet idee dat jongeren, ongeacht afkomst of achtergrond, de kans moeten krijgen om niet kunst in contact te komen. Sinds 1999 trekt dczc giuep wekelijks met een hnssenkarvaan naar scholen en pleinen in België. 21


HOOGSTRA TEN

Huldiging van een verdienstelijk

Hoogstraten - Julien Vandercvken kk crd echoren op 28 mei 1911 in Antwerpen. Zijn vader was staatsbeambte en diende voor zijn werk ettelijke keren te verhuizen. Toen Julien 9 jaar was, verhuisde de familie naar Sint-Truiden waar bi1 in de muziekschool twee jaar notenleer volgde. Vijf kilometer verderop, in Hoegaarden, was de volgende woonplaats en speelde hij 5 jaar in de plaatselijke harmonie. Van daaruit trok Julien naar de muziekschool van Tienen waar ze hem een koperen instrument leerden bespelen. 0p zijn 1 7' verhuisde het gezin naar Schoten. Daar was men bezig een harmonie te vormen en Julien besloot aan te sluiten. Achtereenvolgens speelde hij er trombone, bariton en tuba. Samen met zijn vriend Hubert De Ceuster, die bestuurder was, heeft hij er vele jonge muzikanten opgeleid. Wanneer zijn vriend ziek werd, nam

Julien gedurende heel wat jaren de leiding over. Door omstandigheden werd de harmoiiie ontbonden, cii vervoegden de overgebleven muzikanten de harmonie De Eendracht'. Toen de bcstuuidet an die maatsi'happij ziek werd nam Julien ook daar de leiding over. Verhuisd naar F{oogstraten, twee jaar na het ovei lijden van zijn vrouw, werd hij lid van Sinte-Cecilia. Daarnaast speelde ook in de fanfare \an Minderhout en hij de Broederband van Uit handen i'an mei'roini' Wo//sii'inkt'l erei'oorj(s'ter van deniaatRijki.oisel. Ii mLi laatstieden werd sc'happij Sinte-Cecilia mocht Julien Vancierevken een speciaal Julien 90 jaar, en nog vooi' hem geslagen munt in ontvangst nemen bij de gelegenheid steeds is hij actief als van zijn 80-jarige muziekloopbaan in een harmonie. spelend lid. Hij is 80-jarige loopbaan in de muziek hadden gebijna op elke repetitie aanwezig en speelt alle kend. concerten mee. Naast het beoefenen van muDe eretekens werden hem overhandigd door ziek is hij ook lid van een wandelclub en op de mevrouw Paul inc Wolfswinkel, crevoorzitster fiets kom je hem ook regelmatig tegen. van Sinte-Cecilia in het lokaal van de maatOp liet Lenteconcert van de Koninklijke Toonschappij. en Toneelmaatschappij Sinte-Cccilia, op 6mei, In de namiddag gaven de muzikanten nog een werd Julien door de muzikanten in de bloemeserenade weg voor de woning van erevoorzitter tjes gezet voor zijn 90ste verjaardag. Karel Van de Heyning die hen had getrakteerd Op zaterdag 22 september werd hij nogmaals op worstenbrood. Nadien volgde er nog een gehuldigd. Toen kreeg hij een oorkonde en concert in het bejaardenhuis ter gelegenheid ereteken overhandigd namens liet Koninklijk van Hoogstraten kermis. Feesteling julien, als muziekverbond van Belgiè en vanwege Bert één van de oudste aanwezigen, speelde dapper Anciaux, minister van cultuur. Bij de aanvraag mee. van de oorkonde door de maatschappij bleek Nog vclejaren Julien, vanwege alle muzikanten hoe uniek Julien wel is. Er moest een speciale en sympathisanten. munt geslagen orden, omdat ze nog 110011 een

40 jaar

...

reeds HOOGSTRA TEN - t Is er dan uiteindelijk toch van gekomen. 0p zaterdag 6 oktober mochten de 40-jarigen satnen op de foto. Jammer 100v diogeiieii die er ntet bil konden ijn. In de hotel'vhool genoten do 0nhiu'e7igen van een flintastische avond: een reünie waarover nog lang zal worden nagepraat en nu op naar dc' 0 V.ui links naar rechts cn van boven naar onder: (1 rij) Jan Bnlck,nans. Michelian.s'en, Jan Verstraeten, Marc Lodewi/ckv, Paul Verschueren, Eddi' Marjén, Ludo Geerrr, Frans Janssens (2 rij) Lydia Van L)yck- Verheven, Dominique Faes, Jef Wuvts, Patrick Vindevoghel, Jef Sc/irauwen, Luc Joosen, Karine Gillis, Jef Vermonden (3J rij) Diane Fockaert, Guido De Beider, Hilde Balemans, Frieda Anthonis, Ellv Vissers, Chris Jespers, An Servaes, Frieda Hapers, Marie-Christine De Nijs, Ingrid Joosen (45 rij) Walter Van Weereld, 1-lild Mertens, Marleen Vermoiren, Brigitte We,iclrickc, Nicole Van Gestel, Hilde Bi-uurs, Miranda Viii Opstal. Greet Bolckmans (51. rij) Gui' Van Hem den, Herman Van Hufkl, Guv Verschueren, Fons Grielens, Luc Boudewijns en Herman Van Hemelen.


HOOGSTRA TEN

The Louisiana Pelican Jazzband Hoogstraten - Drie woorden, drie begrippen: Louisiana, pelikaan en jazz. Deze band werd opgericht eind 1998 en zocht inspiratie voor zijn naani in het symbool van de staat Louisiana, de eastern hrown pel ican. Luuisiaua beteketit ongeiepte natuur, vandaar de bijnaam 'bavou state', en staat synoniem voor hot t'ond denk maar aan tahasco. Wat heeft dit nu eigenlijk te maken met 111I17iek' Wel ,wie de deep south kent, met New Orleans aan dc oevers van dc Mississippi, weet dat hier een heel eigen stijl van muziek i onli;Iari iii de jazz. De groep is een be!gisch-1NedCrlafldse formatie die zijn muzikale roots zoekt in de birthplacc ofjazz: New Orleans. Zij vertolken negro-muziek die zijn oorsprong vindt in de slavernij. Muziek dus met veel gemoedsstemmingen en dit afwisselend van het vrolijke en opzwepende naar het klagende en droefgeestige. Ofschoon de band qua bestaan zeer jong is, mag zij rekenen op het talent van geroutineerde jazzmusiei die elders hun sporen reeds verdiend hebben. De groep treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. Wie jaarlijks de Gentse feesten bezoekt, maakt veel kans hen tegen te komen op de Korenmarkt of Korenlei. De Louisiana Pelican Jazzhand nodigt u uit voor een muzikale trip naar New Orleans en serveren ode zwoele sfeer,in de Orflntmeesters van de Preservation Hall. Door hun eigen speelplezier geven de Pelicans hun publiek waar voor hun geld. 'Good music played by a hot band'. Maandag 12 november om 20 uur in brasserie De Gulden Coppe.

Wetenschap pers cii Éuekoiiis tige archeologen

J-IOOGSTRA TEN-De tentoonstelling Fijn t&Stones brengt een groot aantal bezoekers naar het Stedelijk museum. Meer dan 200 belangstellenden waren aamt'e:ig bij de officiĂŤle voorstelling van de tentoonstelling, met een lezing door pro fessor Marc De Bie, op donderdag 18 oktober in de begijnhofkerk. Dezelfde dag werd de 1 I5 groep leerlingen ingeschreven voor een bezoek aan de tentoonstelling. De leerlingen volgen er een rondleiding dooi' de tentoonstelling en een doe-atelie,'. Ze kunnen zelf voorwerpen zoeken, opm eten en tekenen, vuur maken, steen kappen, speerwerpen en hoogsch ieten.

23


HOOGSTRA TEN

China leren

Wegenwerken

HOOGSTRATEIN - Universiteit Vrije Tijd is een initiatief van het Davidsfonds met professoren van de universiteit voor mensen met vrije tijd. Ook dit najaar zal er een cursus in Hoogstraten plaatsvinden. Professor Sylvain Plasschaert doceert er De 2 l' eeuw : de eeuw van China.' De vijf lezingen gaan door op donderdag 15, 22 cn 29 november en 6 en 13 december van 14 tot 16 uur in de kapittelzaal van het nieuw administratief centrum aan de Vrijheid, naast de kerk en het stadhuis. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1956 fr. en 1755 fr. "oor leden van het Da'.'idfond en klanten van Bacob. In deze prijs zijn begrepen een koffie tijdens de pauze en een cursusboek. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men terecht bij Alfons Livonc, tol. 0331 1 51 52. Blinden en slechtzienden kunnen een cursusgids verkrijgen in braille. grootschrift of op klankcassette, Cursusgids( n) kan men aanvra gen bij Universiteit Vrije Tijd Davidsfonda, Blijde-Inkomststraat 77, 3000 Leuven, tel. 016 310 670, fax 016 310 608 en via e-mail unlsciSitLit \iiJeJiJcl(a da idstonds bç

De laatste christenen? Hoogstraten - Zijn wij de laatste christenen of zijn wij de laatste generatie van de eerste christenen? Onder deze titel wordt door Dewevo en Davidsfonds een vormingsavond georganiseerd in zaal Pax op woensdag 21 november. Wat betekenen de christenen in de geschiedenis van de mensheid en in de wereld van vandaag? Hoe liggende toekomstkansen van het christendom bij het begin van het derde millenium? Gaat de kerk overleven?

Cjclaaii ni ci de ii iic'Jn 1 ei/aS! iii i/c Jjji(/('/liOiftÇL.Çi/Uat.' Gedaan met itt' schuinse uf uit van deze straat richting Vrijheid? Veiliger fietsen? Het is even geleden dat we nog wegenwerken mochten aanschouwen in Hoogstraten. Eris ookzoveel gebeurd de laatste jaren. Toch nog één vraagje: waar blijven de bushokjes in de toekomst? En is het dan toch waar dat alle bussen richting Meer en Meerle ,nidden op de Vrijheid, pal voor het Brouwers huis halt houden?

Twee dagen vollen bak

Er wachten ons enorme uitdagingen: bang moeten we daar niet voor zijn, want ze geven ook kansen en hoop. Ze zijn tekenen van onze tijd. Ondertussen vervreemden onze kinderen en jongeren van onze ideeën, idealen en waarden. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe komt het dat wij ons geloofniet meer kunnen doorgeven aan de volgende generatie? Men gaat minder en minder als christen geboren worden: we gaan meer en meer christen worden, in een kerk die een wereldgebeuren en een wcreldbeweging is, meer dan een instituut. Zelden heeft die kerk dichterbij de eerste christenen gestaan als vandaag. Deze vorrningsavond wordt geen zware theologie, maar een bemoedigende en hoopgevende conferentie voor mensen die vandaag christen proberen te zijn en te blijven. Abt Ulrik Geniets, prelaat van de abdij van Averbode komt deze avond animeren. Om 20 uur in zaal Pax op 21 november.

Kerstrnarkt HOOGSFRATEN - De verenigingen die alsnog mee willen werken met de tweede kerstmarkt van de Mouterijstraat moeten als de bliksem contact opnemen met Karin Cotteleer op het nummer 314.11.32 of 340.21.52. 24

1IOOG.STR.1 TL.V - .11aani/ug 1 oliuliei - 200I, liet hegijiiliu/ ligt 1/ i(_'ilUtt'ii t'ii iicl/es hij. Geen spoor van zwerfvuil, alleen hier en daar een zeldzame sigarettenpeuk. Haast niet te geloven dat hier het voorbije weekend bijna drieduizend bezoekers passeerden. Het Davidsfinds. één van de initiatiefnemers, liet immers weten dat er tijdens het Begijnhoi'enweekend 1 450 ingeschreven (betalende) bezoekers en nog eens evenveel (vrijblijvende) belangstellenden een bezoek brachten aan het begijnhof van Hoogstraten. Met dit aantal neemt Hoogstraten plaats in de top uijf van de vijféntwintig deelnemende hegijnhoven.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


WORTEL Wortelfeesten

BOND ZONDER 1NAAM

230.000 Bef voor het Oudercomité WORTEL - Ondanks dc iets kleinere belangstelling brachten dc Wortelfeesten dit jaar een recordbedrag in het laatje. Een cheque met niet minder dan 230.000 Bef kon dc kassier van de Wortelfeesten, Rob Goris, op woensdagavond 17 oktober plechtig overhandigen aan het bestuur van het Wortels Oudercomité, vertegenwoordigd door May Geerts en RafFockaert. Met dit geld zal het comfort van de Wortelse schoolkinderen verbeterd worden. Het bedrag zal besteed worden aan de verfraaiing van een paar klassen(duplexen) en de speelplaats zodat schoolgaan in Wortel alweer een slukjc I:Invcn:II]lcr \\ 01 (11.

Drie glunderende gezichten: De twee tevreden ontvangers Ma:' Geerts en RafFockaert en de weggever, Rob Goris.

Kalender en kaarsen II september staat op ons netvlies getekend: vliegtuigen vliegen in op wol kenkrabbers. De gevolgen van deze daden zullen nog maandenlang, zoniet jarenlang ons wereldnieuws beheersen. Sindsdien is het in de media al kommer en kwel wat je ziet en hoort en leest. Niets of niemand is nog goed, alles gaat achteruit. Maar toch is dat niet altijd en overal zo. BOND ZONDER NAAM kan dat weten. De mensen van Bond zonder Naam staan al 43 jaar dicht bij de mensen. En twijfel er niet aan: er zijn nog ândere mensen. Mensen die wat doen voor een ander. Zonder dat aan de grote klok te hangen. Zij hebben dat ook niet nodig. Zo zitten zij niet in elkaar. Deze mensen starten weer de jaarlijkse kalender- en kerstkaarsenactie. De onovertroffen BZN-kalender 2002 ligt voor u klaar. Maar ook prachtige kaarsen zitten in het aanbod: tafelkaarsen in diverse kleuren, bolkaarsen, theelichtjes, huwelijks- en geboortekaarsen. dankkaarsen.. Een aanbod dat jaarlijks wordt aangepast maar toch mooi en stijlvol blijft. Kortom: kaarsen die prachtig ogen op een feesttafel of in een bloemstuk. In Hoogstraten kan je voor kalender en kaarsen terecht bij: Anny Geerts, Prinsenweg, 5, 2323 Wortel tel. 03 314 68 77 Maria Clymans-Van Linden, Voort, 23,2328 Meerle tel. 03 315 84 64 Bond zonder Naam dankt je bij voorbaat voor de belangstelling.

Aquarellen en pannenkoeken in 't Slot

Dat het oudej-comité dit jaar actio*deelnam aan de Wortel/eesten was ook te merken tijdens de straten ioop. Een delegatie schoolkinderen en hun ouders kvi'am deelnemen aan dejoggiig en poseert hier fier voor onze fotograaf

-

Â

• -

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern

pa Nu tijdelijk diverse rtijen in de aanbieding!

5

flfIQ M ?

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

- KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAM INAAT PARKET

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

WORTEL - De jaarlijkse traditie zorgt ook dit jaar voor een herfsttentoonstclling in 't Slot. Deze keer vinden we er weer werk van dc hand van een Wortelse kunstenares. Rit Sterkens-Christiaanscn zal namelijk haar mooiste werken tentoonstellen in de lokalen van 't Slot. Rit (58) is altijd al creatief geweest maar volgt pas sinds een jaar of zes een artistieke opleiding in het Nederlandse Baarle. Hier kan ze haar talenten volledig de vrije loop laten en legt ze zich vooral toe op aquarellen. De tentoonstelling is open op donderdag 1 november van l 0.00u tot 1 8.00u en op vrijdag, zaterdag en zondag 2,3 en 4 november van 13.00u tot 18.00u. Pannenkoeken Ook dit jaar zal de tentoonstelling weer 1 dag samenlopen met de pannekoekenbak waar u voor een overheerlijk portie pannekoeken terecht kan op zondag 1 november van 1 4.00u tot 1 8.00u. Een vleugje cultuur in combinatie met een zoet hapje... kan niet slecht zijn! Bovendien is deze pannenkoekenbak ten voordele van 3 voor 11, de 11.11.11-activiteit van de gecombineerde Hoogstraatse jongerencafés.

ScoonfteiLssalon Lieve q)e Meester Langenber,q 30 . 2323 Wortel 031314.55.15 Erifç.e(op afspraak. Oo&bij V thuis

tjeta.atsverzorging . Pt(anicure . !PedTicure Ontilaringen . tMaquiCfage

141 25


WORTEL

't Slot zorgt ook voor 3 VOOR 11

40 jaar én van Wortel

WORTEL - Dit jaar gaat het hoofdgcbeuren door op iaterdag 3 novembcr. Reden genoeg om die datum Vrij te houden. Aau het concept is niets veranderd, de ervaren Slotgangers weten ongeveer wel hoe het gaat, voor nieuwkomers zullen we het even toelichten. In het kader van de actie 11.11.1 1 gaan 't Slot en de vrienden van de Cahieren de Mussenakker samenwerken om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Al dit geld gaat naar de vereniging ADEMCO, een organisatie die opkomt voor de talrijke vrouwen in Congo Sinds de jaren 90 is door plunderingen en sluitingen van bedrijven de situatie van dc vrouwen er sterk op achteruit gegaan. 65% van de bevolking in de hoofdstad is afhankelijk van hot inkomen win iii' vrouw Hiervan heeft amper 5% een regelmatig betaalde job. En hierbij helpt Ademco hen om het heft in eigen handen te nemen. Ademco richt scholen op en verzorgt tevens de beroepsopleidingen niet stages. Doorhen te leren schrijven en lezen hoopt men weer geloof in dc toekomst te krijgen en de vicieuze cirkel te doorbreken. Verder zorgt Adenico voor Microkredieten waarbij vrouwen, ook arme vrouwen iets kunnen opbouwen. Tevens zorgen ze voor bijscholing in de tuinbouw (kweekprogramma's, irrigatie-technieken,...), voor een gezondheidscentrum, Wat wordt er allemaal georganiseerd? Pannenkoekenbak op zondag 1 november 2001 in 't Slot (zie bij de tentoonstelling hierboven) en natuurlijk de fuifen kunst- en curiosaveiling in elk jongerencafé met rondrit met een pendelbus tussen de drie jongerencafés op zaterdag 3 november 2001 van 21.00u. tot 03.00u. Ditjaar zal 't Slot ook weer enveloppen verkopen waarin u serieuze prijzen kunt vinden. De enveloppen zult u heel oktober boven de toog zien hangen en zijn te koop aan 20 bef of 0,5 Euro. 't Slot wil ditjaar graag de kaap van 100000 bef of 2 479 Euro halen, dus vraag dit jaar extra zakgeld en trek uw portemonnee ver open.

WORTEL - De 40-far/gen van Wortel kwamen ook dii jaar weer samen 01fl nog eens te kijken hoe mooi iedereen wel gebleven is en hoe weinig invloed de tijd af en toe heefi op het uitzicht van mensen. Op defbto van links ;iaar rechts: bovenaan: Carla Strijbos,Linda Van Nij en, Marie-José Schrauwen, Nora Van Calster, !V[onicjue Vermeiren, Ann Bolckinans, Greet Van De Poel: tweede rij: Lvdia Van Geste!, Carine Van Opst al, Frieda Govaerts, Paul Donckers, Erik fiji/en, Peter Verhoven, JefDonckers; onderaan: Lena Stri/bos, Mie De Ciei'ck, Frank Van Haute, Marc Snels. l.ouis J 'erineilen Johan 1 'erlieven. L11c Strif bos.

De kracht van voelen! Positief leren omgaan met gevoelens. Emotionele vaardigheden zijn minstens even belangrijk als verstandeljke vermogens. We kunnen een evenwicht vinden tussen de goede werking van ons verstand en het positief omgaan met gevoelens.., en dat is niet eenvoudig. In dit vormingsprogramma exploreer je je capaciteit om 'te voelen'. Voelen kan een middel zijn om krachtig te leven. Via inzichten, oefeningen en zelfreflectie wordt dit belangrijk thema verkend. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen. Deze vorming gaat door op 19 en 26 november. Maandagochtend telkens van 9 tot 12.30 uur. Plaats: CC Jan Van der Noot, Gemeentepark 1, 2960 Brecht. Begeleiding: Andrea Leirs, Kasteellaan, 24D24, 2390 Westmalle. Tel. en fax: 03.309 24 43. Onkosten voor deze vorming: 25 euro of 1 000 fr.

howeIijksfofog ecifi

t

p'ofssioneIe videore

ei 0 en

pO

CS

5±i.4c1i0

ivilijsfingen di0itciIr fotocjrajie

f ofo de

eeef

coep 42 2310 vikevoesei

mobiele ±eiefoviie

fei 031314.62.50

f<

03/314.82.00

info@foio-de-p'eef.be

26


MEERSEL-DREEF

Het wonder is geschied, KLJ-Meersel-Dreef heeft een eigen lokaal MEERSEL-DREEF - Meersel-Dreef telt slechts éénjeugdvereniging. de Katholieke Landelijke Jeugd, kortweg KLJ. Een achttal jaren geleden, kwamen ze zonder lokaal te zitten omdat het toenmalig lokaal bij de paters te bouwvallig bleek en werd vervangen door een polyvalent zaaltje 't Kapucijntje. Veel jeugd was er toen niet in Meersel-Dreef, een gevolg van de lage geboortecijfers. De weinige leden vergaderden toen in 't Kapucijntje. Maar natuurlijk een jeugdvereniging zonder eigen lokaal dat is eigenlijk niet haalbaar. Een lokaal waar ze hun ding kunnen doen, kunnen inrichten naar eigen simiuk, zonder te veel bemoeienissen en waar ze hun materiaal kunnen stockeren. Zo begon men aan een lange zoektocht naar een eigen lokaal. Met het vrijkomen van het oude schoolhuis werd er dadelijk een lokaal in de plannen opgenomen. jammer genoeg is het verhaal van het schoolhuis weer al enkele jaren oud, zonder een oplossing op korte termijn. Ondertussen ging het gcboortecijfer in Meersel-Dreef weer stijgen en kwam er weer meer animo voor de KLJ, waardoor de lokaalnood steeds groter werd. Begin september opperde Rien Aerts, de nieuwe uitbaatster van de speeltuin en de zalen van de paters, dat er eventueel een noodlokaal kon geplaatst worden achter in de speeltuin. Door bemiddeling van Thérése Coppens werd een afspraak gemaakt met het stadsbestuur. Rien, Thérèse en Martijn Bogers namens de KLJ, trokken naar het stadhuis. De burgemeester had wel oren naar het concrete plan maar de speeltuin als bouwplaats bleek geen haalbare kaart, waarmee de

lome*

Het pretabjeugdlokaal staat ei', twee dagen later werd er al gestart niet de herstellingswei-ken. gemecntegrond aan het oude schoolgebouw in 't vizier kwam. Het mag gezegd worden, de burgemeester legde z'n volle gewicht in de schaal en verleende z'n medewerking aan het project. Tijdelijk zou er een tweedehands prefab lokaal geplaatst worden in afwachting van een latere nieuwbouw in het kader van het te realiseren Paterswielproject. Zo'n prefab kost natuurlijk best een aardige cent en ook het plaatsen, opknappen en inrichten zouden één en ander gaan kosten. Daarom werd er gedacht aan een renteloze lening, aan te gaan bij de mensen

zakenkantoor

Van Bavel-Rommensbvba

van Meersel-Dreef. Waarbij de burgemeester het goede voorbeeld gaf met een eerste schenking. Er werd van buis tot huis gegaan en dc KLJ-leiding werd goed ontvangen. De opzet was dat de Meersel-Dreveniers de KLJ 2.000fr zouden lenen, waarbij door loting er jaarlijks enkele mensen worden terugbetaald. Met als eindstrevcn dat na 10 jaar het bedrag volledig terugbetaald is. De tweede week van oktober was het één en al bedrijvigheid, Conié Van Opstal zorgde in opdracht van de gemeente voor het hard leggen van de bouwplaats cii op donderdag 11 oktober werd de prefab geplaatst. Er werd direct begonnen met het dichtmaken van het gebouw en de aanleg van elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Verder wordt er gewerkt aan de ramen en moet er nog heel wat geschilderd worden. Verschillende ouders van KLJ-lcden en sympathisanten hielpen de KLJleiding en leden bij het opknappen. Er wordt gehoopt dat eind november het lokaal zo ver klaar zal zijn. dat er kan worden gestart met de activiteiten. Het lokaal zelf is ongeveer 60 rn2 groot, dat is natuurlijk nog geen grote luxe. de KLJ telt momenteel een 50-tig tal leden, leiding inbegrepen maar het is al een grote stap vooruit. Met dit noodlokaal krijgt de KLJ weer een vaste stek waar ze kunnen bloeien en groeien. Zeg nu zelt is een goede jeugdvereniging niet de bakerniat van liet verenigingsleven en een leerschool in sociale vaardigheden en gezonde levenshouding.. (tv)

Garage Luc Ryversbvba

001< TIJDENS HET WEEKEND

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTAATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Uw AXA Bank is nu ook uitgerust nii een SeltSe,'i'ice-loket dat veel meer kan dan u alleen niaar bankbiljetten bezorgen: het is een automatisch bankloket waar u, wanneer u maar wilt, tal van bankzaken zelf kunt regelen. Dai komt ook uw Onancieel adviseur van AXA Bank goed uit. Hij krijgt immers meer tijd oni met u de echt belangrijke bankzaken te bespreken. Dat kan de service naar u to al leen ni aal erbet eren

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Meerdorp 21 - 2321 Meer - tel. 031315 72 54 info@vanbavelrornrnens.be 23d

27


MEERSEL -DREEF

Het Heieinde extra beschermd tegen bliksem MEERSEL-DREEF - Wie de Nieuw Dreef naar het Heieinde neemt, moet het zeker opgevallen zijn dat er bij Jan Vermonden voor het huis een beeld geplaatst werd. Het is in Meersel-Dreef zowat het gesprek van de dag. Daar moesten we het fijne van weten. De grootmoeder van Jan, langs moeders kant, liet net voor de oorlog in 1939 liet huis bouwen waar hij nu in woont. Grootmoeder was zoals veel mensen toen, bang voor donder en bliksem. Als het onweerde. moest iedereen rond tafel gaan zitten met de voeten op een stoel gelegd, in ieder geval van de grond. Snel werd er dan nog met wijwater en een gezegend palmtakje rond het huis gelopen om de muren te besprenkelen, om zo het huis te vrijwaren van blikserninslagen. Om extra beschermd te zijn, liet ze boven haar voordeur een nisje in haar huis metselen met het beeldje van de heilige Donatus. Een gebruik dat je nog bij andere huizen zult terugvinden. Haar kleinzoon Jan verdiept zich graag in tradities en gebruiken en toen er een niet gebruikte voordeur moest worden dichtgemetseld, kwam hij op 't idee om er een nis van te maken en daar een beeld in te plaatsen. Grootmoeders gedachte trouw zou liet de heilige Donatus worden. Sil Verhoeven die ook op 't Heieinde woont, volgde op 't IKO in Hoogstraten de cursus beeldhouwen. Zij werd door Jan aangesproken om het beeld te maken. Jan vond op de rommelmarkt van de fanfare een beeldje van de heilige Donatus en samen met

opgezochte informatie in boeken en op internet, kreeg het uiteindelijke beeld vaste vorm. Sil boetseerde in klei een voorbeeld, waar een mal van werd gemaakt. Voor die mal werd ongeveer 80kg gips gebruikt, die ze speciaal over hadden laten komen uit Gent. Na het maken van de mal, kon het eigenlijke beeld worden gegoten. Het werd in beton gegoten op 30 juni, toevallig op de feestdag van de heilige Donatus. Het uiteindelijk beeld weegt tussen de 300 en 400 kg, daarom werd het bij Jan op 't grasveld gegoten, dicht bij de sokkel. Na uitharding en schilderen, werd liet beeld op z'n sokkel geplaatst op donderdag 11 oktober, onder ruinie belangstelling van de buren. Er kwamen al veel reacties van buren en passanten en liet mag gezegd worden het beeld past er wonder wel. Voor de MeerselDreveniers is de heilige Donatus geen onbekende, hij staat ook levensgroot in het Mariapark en de betekenis van het beeld werd hier dan ook met de paplepel ingegoten. Volgens Jan moet de heilige Donatus in het Mariapark nu de Dreef en omstreken beschermen en zorgt zijn Donatus voor 't Heieinde. Meersel en omstreken. Toch een gerust gevoel, of niet soms? (tv)

Jan zit niet verlegen voor een geintje, daarom hadden enkele vrienden van hem, op zondagmorgen 21 oktober een drietal wegwijzers opgesteldmet de boodschap: H. Donatus, gratis koffie en broodjes. Jan, niet te flauw, zorgde direct voor koffie en kreeg toch enkele buren over de vloer.

De trotse eigenaar Jan Vermonden en de kunstenares Sil Verhoeven bij het resultaat, de Hcilite Donatus.

Een beeld maken is niet zo eenvoudig, Sil heeft er toch wel enkele weken aan gewerkt. Helemaal iets anders dan de abstracte sculpturen die ze normaal maakt maar toch wel een uitdaging.

De Heilige Donatus. Van de Heilige Donatus is slechts weinig bekend. Hij was een Romeins officier in het legioen Fulminatrix (bliksemlegioen) en wordt ook meestal zo afgebeeld met een schild en bliksemschichten in z'n hand. Hij was een van de eerste bisschoppen. Zijn relieken werden in de 17e eeuw gevonden en bevinden zich sinds 1672 in Munstereifel bij Bonn (Duitsland). In vroegere jaren is de verering voor Donatus redelijk groot geweest, mede door de invloed van Kapucijner monni ken kwamen er meerdere broederschappen van Donatus. Is liet de klank van de naam Donatus of het bliksemlegioen, dat er voor gezorgd heeft dat hij wordt aangeroepen als beschermer tegen donder, bliksem en brand? De naamdag van de Heilige Donatus is 30 juni.

28

De mal is al een werk op zich, hier zou je nog kunnen denken dat het een tweede vrijheidsbeeld wordt.


MEERSEL-DREEF

Einde toeristisch seizoen

Ieubelch arme

bij Veco

0

.

L MEERSEL-DREEF .\ (1 de 1/uur i ,am septeinher, gelukkig nog wat mooi weer in oktober. De dagjesmensen genoten met volle teugen, veel volk op de terrassen, in het Mariapark, op wandel langs de Mark, genietend van een frietje, een drankje olie/s meer. Ook de rommelmarkt beĂŤindigde: ' 11 seizoen. Een seizoen dat gedeeltelijk in het water viel, maar als de zon doorbrak im'aren de marktkramers er en werd er langs alle kanten gesnuffeld aan de koopt'aar. 't Zal weer wennen worden, geen mensen om te kijken en te bekijken, lege terrassen, neringdoeners die hoopvol wachten op de kummir van de tuerivten, op de komst i'an liet volgende seizoen. (lv)

Werken aan de Kapelweg

Meubel & Interieur

Degn & Iaick Bredabaan 424 2990 W6uitwezel

Open. ma. t/m zmJag van 10- Ju, Do. geJ.

littp://www.veo.he

L-mil veco(vcco.he

De fanfare blaast St.-Cecilia alle eer toe

JA

MEERSEL-DREEF - Hal/oktober werd de Kapeiweg onder handen genomen. De aansluiting van de Kapel/leg niet de straat 0e d iw, uun,gilegd en ve h eed zodat de bocht niet meer gemak kun rnumen v'orden. De betonplaat op de kop werd vervangen door klinkers. Tot slot werd het stukje klinkerweg voorzien van twee goten, voor de afvoer van het heme/water. Een flinke verbetering want de gebrekkige staat van de weg en de wegrand daar, zorgde al voor veel riskante manoeuvres. (tv)

JLLR5EL-DRLL1' . /hu ilia J}c1 II? 110/ 'inb i' g liL 1/1 no//It, ILIISIL'/'/Ir / Si. onze /anfem-e Voor Eer en Deugd " op zondag 21 oktober al de hoogmis op ter ere van hun patm-oonheilige. Dit omdat volgende maand een oudere heilige, sinterklaas, te veel aandacht opeist door de traditionele ontvangsten in Meem-sel-Dreef Ga/der en Stm-ijbeek. De St. -Ceci/iamnis werd stemmig opgeluisterd met onder andere een so/oi'erk voor tuba, gespeeld door Kees J-Juvben. St.-Ceci/ia hooi-de het aan en zag dat het goed was. (lv) -(.

(

29


Openbare werken MEERLE - Er \ erandert de laavte tijd een en ander rondom de Meerlese kerktoren. Enkele weken geleden werd begonnen met de heraanleg van liet Gemeenteplein. Daarvan kregen we op de laatste algemene vergadering van de dorpsraad al een voorontwerp te zien. Tegen de tijd dat u dit blad onder ogen krijgt, is het grootste deel van liet werk wellicht achter de rug. Mogelijk moeten de aanplantingen nog gebeuren. maarje krijgt zeker een beeld van hoe liet er binnenkort zal uitzien. Het gemeetitebestuur heeft, mede op advies van de dorpsraad, niet voor een grote verandering geoptcerd. De hoofdfunctie, parkeerplaats, blijft, echter niet meer aandacht voor andere functies. Zitplaats, groen, speelplaats voor de chiro, liet krijgt alleniaal zijn plaats. De grote bomen zijn bijna alle behouden, liet plein wordt verder aangekleed niet inheems groen. Het zou er in de lente mooi moeten uitzien. Ook de sociale woningen (voor bejaarden,

andersvaliden, jongeren, alleenstaanden) komen in het stadium van de afwerking. Zodra dat achter de rug is. kan met de oingevingsaanleg begonnen worden. Ook bij die plannen is rekening gehouden niet liet uitzicht van de dorpskern en de beschermde monumenten in liet bijzonder. Monumenten en Landschappen hebben een flinke vinger in de pap gehad. Eens de omgeving afgewerkt, kunnen dc bewoners komen. Onze dorpskern zal dan opnieuw een frisse aanblik bieden. (af)

Nieuwe brandweerkazerne MEERLE - Daarmee is liet nog niet afgelopen niet bouwen in de dorpskern. Voor binnenkort staat nog de verbouwiiig van de brandweerkazerne van de Voorpost Meerle op het programma. Minder zichtbaar van op het dorpsplein en daarom minder nodig vanwege de esthetiek. Hoewel, het huidige gebouw straalt

ook niet veel schoonheid uit, opdat gebied gaat er niets aan verloren. Wel belangrijk voor de gebruikers, de brandweer van Meerle. Volgens de besluiten van een werkgroep "Voorpost" uit 1998 voldoet de huidige accommodatie niet meer aan de noden van een moderne brandweerdienst. Om aan de voorgestelde besluiten tegemoet te komen zal de huidige kazerne volledig veranderd en (beperkt) uitgebreid worden. In de nieuwe kazerne zal plaats zijn voor drie voertuigen, sanitair voor dames en heren, een verpozingsruimte en opleidingshokaal, een berging voor materiaal en een kleine werkplaats. De plannen werden in de gemeenteraad van einde juli door de gemeenteraad goedgekeurd. De geraamde kostprijs bedraagt 7,5 miljoen Bef. ( 186.000 EUR.). De aanbestedingsprocedure loopt nog, zodat een juiste datum voor aanvang van de werken nog niet kan gegeven worden. (jafl

F

Geslaagde gezinsdag.

MEERLL - 1 ccl ouders en kinderen (meer dan $00.') ton de

Kli,ntoren vonden op 14 oktober de weg naar de 5' gezinsdag van het oudercomitĂŠ van de school. Bevriende en behulpzame landbouwers zorgden voor een klolrvaste verbinding tussen pa'ochiezaal en het staatsbos aan de Chaamseweg.. De stoelen in de kar waren uiterst corn fbrtabel (zacht en lekker ruikend stro), Je kon daarbij nog genieten van het puike weei'. Daar kan De Lijn nog een puntje aan zuigen. want bussen zieje op zondag in Meerle niet, laat staan een dĂŠcapotable. (Iaf)

800 bikers voor Veldtoertocht

MEERLE - De Meerlese wielerclub De Pieretrappers mag tevreden terugkijken op een geslaagde 2' veldtoe,'tocht. Zij hadden er dan ook alles aan gedaan om de tocht tot een succes te maken, want hij je tweede organisatie reeds 800 deelnemers naar Meerle krijgen is niet evident. Er is in dit soort tochten een ruim aanbod, zodat je wat moet te bieden hebben en nog zorgen dat het bekend raakt ook. De streek hee/i gelukkig alles om een mooi parcours uit te tekenen. Meer dan 60 helpers zoi'gden dat alles tot in de puntjes verliep; inschrijvingen, douchegelegenheid, soep-stop, reinigingmogelijkheid voor de fietsen, tot en met verkeersregeling op de gevaarlijke punten. Aan alles was gedacht. We zijn erzeker van dat volgendjaar nog meer moutainbi kers de weg naar Meerle zullen vi,iden. tjajj

Op woensdag 28 november rolt, samen met het laatste herfstblad, de nieuwe MAAND van de persen. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op woensdag 14 november en op zondag 18 november nemen wij graag het sport- en dorpsnieuws in ontvangst. 30


MINDERHOUT

Huisvuil

<Ij

03/314.41.26 03/314.55.04 03/314.49.11

De Hoogstraatse Maand

6e dorpsquiz IIJJVDERHOUT - Op donderdag 27 september oigaiioeei:le hei geul c'/lie/)e.illll/ ccii ophaling i'an groot huisvuil. Onvoorstelbaar wat er tegen de straaikanten terecht kwam. Deze Nederlander maakte dankbaar gebruik van de kraan op zijn vrachtauto. Het 'oud ijzer'' is voor deze man een (h/j) verdienste.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks

Tel.: 03/314.37.67

Elektriciteits werken

MINDERHOUT Tja, het wordt stilaan een traditie: 1 keer perjaar nemen de Minderhoutse verenigingen het tegen elkaar op in de dorpsquiz. Ze strijden om de wisselbeker, maar natuurlijk vooral om cle eer. Zoals de voorbije jaren gaan Gerard De Backer en Jaequel iiie van den Heuvel hun spervuur van vragen weer op ons los laten. Ondertussen zorgen de Marcklopers en liet feestcomité dat de avond vlot verloopt. Dc quizzers van de verenigingen worden aan de tand gevoeld over hun kennis van o.a. Hoogstraten, actualiteit. tv-tilm, media, huis-tuinkeuken. Er wordt weer een rode draad-spel gespeeld en ook zij die liet graag liet podium beklimmen, worden niet ongemoeid gelaten. Zij kunnen namelijk meespelen niet de zaalronde. Dus quizzers en supporters, iedereen is van harte welkom op 10 november 2001 om 20 uur in de parochiezaal in Minderhout.

Zonnecenter

Ipatinga

áá'

Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.17.66

vzw Mussenakker Meer '

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag va,,af 14.00 n., zondagavond vanaf 20.00 u.

MINDERHOIIT- Als het goed is. schrijven we het ook. De eerste aanzet tot de opkui,s' van de hof van de pastorie in Minderhout is gegeven (zie DI-!M sept. 2001). Op deze ruimle heeft men asfit Ii gelegd zodat men hierop o. a. basketbal kan spelen. Als men nu de re,vt van de ho/nog ordentelijk zou willen maken? Gelukkig zijn aan het tussenpaadje de kasseien verdwenen en klinkers gelegd. Alvast een goede zaak voor de minder-validen. 31


MINDERHOUT

Niemand nie meer

...

?

Geluk!

MINDERIIIOUT - Over de koppen kon je lopen tijdens de tweedaagse rommelmarkt en de koopdag bij de nonnekes van Mariaveld. Een uur voor de opening verdrongen koopen kijkiustigen zich reeds aan de ingang om curiosa en waardevolle dingen in ogenschouw te nemen die door bereidwillige handen en na enkele weken hard labeur netjes gerangschikt stonden in de verkoopsruimte. Ja, Mariaveld zal Mariaveld niet meer zijn als binnen onafzienbare tijd ook de gebouwen van het klooster onder de verkopershamer en wie weet onder de slopershamer zullen vallen. (rel) - -

1

-

--

De Aardbeikring Hoogstraten organiseert in samenwerking met de afdeling land- en tuinbouw \TITO Hoogstraten een computercursus voor tuinders. De data zijn als volgt: In 2001: Beginners: ma 5111. 12/11. 19/11.26/11, 1131 '.

61? en 17 2

Gevorderden:di6/ll,13/l1.20i11,27/1l, 04'12, 11/12 cii 18/12 In 2002: Bcginnr' ma 7'1. 14/1, 21 1. 28/1. 4/2. 18:2 en 25/2 Gevorderden: di 8/1, 1511. 22/1, 29/1, 5/2, 19 2 en 26/2 De cursus begint om 19.1)1) ii en eindigt om 22.00 u. Lesgever: Luc Meynen (lvr)

Pitc'ji, pa/lncu. (lz/l, /fl1I1'1L/I, be'ldje.s. /)al('///o\r( i'. ii l/v a1'iiaT/v. :ecp, oiv/c boeken .. ! Al/es watje maar kon indenken viel ten prooi aan de kooplust van verzamelaars en aan bidders van de nostalgie. KBC Verzekeringen

Commercieel medewerker In een kLein hecht team heb je een heel afwisselende job, want je bent de rechterhand van de KBC-verzekeringsagent. Als commercieel medewerker onderhandeL je immers autonoom met de cliënten, zowel bij de verkoop als bij de schaderegeling. Je neemt telefoons aan, ontvangt cLiënten, stelt schaderapporten op, bezoekt cliënten en ziet toe op de afhandeling van dossiers, zonder bij dat alles het commerciële aspect uit het oog te verliezen. We bieden je een aantrekkelijk bediendestatuut en een functiegerichte opleiding aan. Plus een job waar geen dag dezelfde is. Je bent snel, efficiënt, enthousiast, flexibel, vlot en cliëntvriendelijk. Het werk vraagt heel wat organisatie, plus een fijne neus voor prioriteiten en kansen, evenals een uitgesproken commerciële feeling en vlotte omgang met mensen. En natuurlijk zin voor zelfstandig werken, want je stelt zelf een deel van je agenda op.

Ben je in het bezit van minstens een Al-diploma en beschik je over het nodige enthousiasme, dan kom je in aanmerking voor deze boeiende functie. In een KBC-verzekenngsagentschap heb je een afwisselende en veel-

Een eerste werkervaring in een commerciële functie is mooi meegenomen.

zijdige functie en werk je in je eigen regio. Er is een nauwe samenwerking met het plaatselijke KBC-bankkantoor, dat je cliënten doorspeelt, veelal kleine en middelgrote bedrijven. Ook kun je uitpakken met een bijzonder volledig gamma KBC-verzeke-

Momenteel is er een vacature voor de omgeving van Hoogstraten.

ringsproducten, dat een uitstekende reputatie geniet en voortdurend uitgebreid wordt. Je krijgt een grondige opleiding van vijf maanden in de XBC-verzekeringsschool in Leuven. Daar worden ook permanent bijscholingen georganiseerd, zodat je op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen in de sector.

32

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatiebrief met c.v. naar KBC Verzekeringen, t.a.v. dhr. Guido Gommers, Lange Nieuwstraat 32, 2000 Antwerpen of naar guido.gommers©verz.kbc.be


MEER

Brassband en Drumband activiteiten MEER - Vooreerst ziin er de toneelvnnrstrllingen Veel Beterschap, waarover ei ders meer. Op zaterdag 10 november worden de overleden leden en ereleden herdacht van de muziekmaatschappij in de H. Mis van 18 uur. Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door de Brassband. Op zaterdag 11 november - Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog - wordt de huldiging aan het monument van de overleden oorlogsslachtoffers muzikaal opgeluisterd door de brasshand. Nadien marcheren brassband en drumband samen met de oud-strijders door het dorp. Het teerfeest vindt ditjaar plaats op zaterdag 17 november. s Namiddags vertrekt brassband, drumband en sympathisanten aan de zaal Voor Kunst en Volk om 15.30 uur. Enkele cafĂŠs worden dan bezocht om vervolgens terug te keren naar de zaal tegen 19.30 uur voor het teerfeest: eerst een deugddoend volledig warm maal, nadien dans en vermaak. De ereleden krijgen kortel ings bezoek voor hernicuwing van het lidgeld: bij deze gelegenheid kunnen zij zich ook inschrijven voor het teerfeest. Het zal dan weer, zoals de voorgaandejaren, een aangenaam feest worden, waarop iederjaar veel leden en ereleden worden veracht. Op zaterdag 24 november om 19.30 uui gaat de jaarlijkse muziekavond van start. Ieder jaar trekt dit concert vele belangstellenden. Het loont dan ook de moeite om eens te komen luisteren naar de drumband, de jeugdige muzikanten en de brassband. Uw belangstelling getuigt van sympathie voor de muziekvereniging en wordt dan ook bijzonder gewaardeerd. Zondag 18 november zal Sinterklaas en Zwarte Piet een bezoek brengen aan de hrasshand Omstreeks t 3.3u uur wordt aan de zaal de stoet gevormd om in het centrum de Sint en zijn gevolg te gaan ophalen. Naast de kinderen worden dun ook de ouder3 verwacht om in d. tuLt mee te gaan. De goedheilige Man brengt voor ieder kind tot 10 jaar een verrassing mee. (ma)

Waar blijft dat fietspad?

MEER - Dat trage/t wij, bewoners aan de Aleerleseweg. ons elke dag af Wij ouders zijn gestart inetjietspooling voor de kinderen van de lagere school zodat op een gezonde en veilige manier naar school kan gereden worden. We rijden dan in groepjes en met begeleiders en hebben opvallende vestjes aan. Ondanks dat zijn er toch nog automobilisten die de verkeersregels niet respecteren. IvIel name vooral in de versmallingen. Deze toestanden gebeuren niet alleen bij de fietspoolers maar bij ciiie fietsers die op de Meerleseweg durven rijden. Dit is alles behalve veilig. Als er een fietspad ligt, is dat probleem opgelost. Er zijn plannen gemaakt voor een fietspad maar we horen of zien er niets van. Moet er eerst een ongeluk gebeuren? Ondanks een schrijven en een handtekeningenactie naam- het gemeentebestuur toe, blijft het opvallend stil, te stil. Hopelijk leest dit iemand die hier dringend iets aan kan doen. FIETSPADEN NU! (jk)

Bakkerij Voeten 50 jaar

Kom op tegen kanker MEER - Van derijwilligers koor 'Kam op tegen kanker' ontvingen we volgend bericht: "Ook dit jaar zijn er in Meer 700 plantjes, goed voor 140.000 fr. vlot van de hand gegaan Daarvoor willen we alle inwoners van Meer bedanken, maar vooral ook de gemotiveerde vrijwilligers die ermee aan de deur zijn geweest. Zijn we bij IJ niet langs geweest, dan waren de plantjes al verkocht of hadden wij nog geen vrijwilliger voor uw straat. Laat ons dat weten, dan doen wij ons best om voor volgendjaar een vrijwilliger te zoeken. Of misschien ben je zelf geĂŻnteresseerd om deze klus te klaren. In het infoblad van december zal meer uitleg gegeven worden over de bestemining van het ingezamelde geld. Voor meer informatie bel Marij van Riel (03/315.92.14) of Marian van Aperen (03/315.87.54) ". (ma)

,%IEER - De uuant 1 akker l OLld/t keiti :oiial !eilL'lLeIl. Lii luit ge/di ooIt oi;tg('l(eL'rd. -ii 50 jaar loert bakker Voeten rond en bezorgt brood bij zowat elke Merenaar. Vader A4fbns begon in 1951 met vrouw Julia Laurij.ssen. In 1981 nam zoon Jan, met vrouw Monique van de Bogaert, de zaak over. De brodemi t'an toen, waren eer stuk groter. En er werd getoerd met de hakfiets. Het bijzondere aan de bakkersstiel is, volgens Jan, de relatie met de klanten. Sommigen kennen we al tientallen jaren. Vanaf dat ze getrouwd zijn. Het jubileum hebben we dan ook vooral aan onze klanten willen tonen als blijk van waardering. (ma)

W9 1 Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Tel. 03/315.71.76 33


Verbroederingsfeest zonder weerga MEER - Fons Deicroix en Jeanne Kustermans vierden onlangs hun gouden bruiloft. Dat diende, wegens de grote familie, in twee dagen te gebeuren. De geburen van hun kant lieten deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan. Prachtig was het laatste stuk van de Maxburgdreef versierd. Fons en Jeanne dankten hen allen door een feestnamiddag in te richten. Een verbroederingsfeest tussen Belgische en Nederlandse geburen zonder weerga was het gevolg op 7aterdag 29 september. (FrSn)

fl .. .:.

.':

Dc

'/1 ii 1/

,c cl)?

l'oii.s. . IIICL'i?

:.'

' •:

b

:,

.T

:eI/ 1 : ,i',o,/, I1d1d/f,/..t 111e1 J,' ionwirekken, een vroeaere lOot 'It ik nu nul ee/It dowirt'l,.krn . ierielde [ons.

0 1, li 1 1 loo, Ii ieii dooi//el,!, ru ii, 11(1 / de fo /1 Ii LOl /1 / t i\Jt 1/11 Ii ei ge!' i / 0/ 'Ir. lui deze wedstrijden was de rivaliteit België - IVeclerland nooit ver weg. Maar dat iedereen het

Heidebloempje brengt beterschap MEER - Nu de dagen kort en dc nachten langer worden, voelt 't Heidebloempje de toneelmicrobe weer kricbelen en daarom programmeert zij op zaterdag 3 en vrijdag 9 en zaterdag 10 november om 19.30 uur de opvoering van Veel Beterschap. Deze klucht in drie bedrijven van Marc Peeters zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de zaal Voor Kunst en Volk weerom davert op zijn grondvesten. De actie speelt zich dit keer afin een ziekenhuiskamer. een decor dat nooit eerder werd gebruikt op het Meerse toneelpodium. Hier maken we kennis met vier patiënten, die elk hun heel eigen karakter hebben: Erik, een student rechten: Roger, een loodgieter; Dirk, een havenarbeider; en Frankske, een gepensioneerde. Alle vier herstellen ze au hun kwaaltjes, maar dat wordt hen niet gemakkelijk gemaakt door Zuster Bertha, de wel zeer dominante hoofdverpleegsrer Het wordi /0 eig dat ze ecu complot smeden om haar buiten te krijgen... Of hun suiode plannen lukken of niet, moet u zelf komen ontdekken. De volgende acteurs en actrices zullen u daarbij helpen: Fonne Brosens (Erik), Luk Van Bladel (Roger), Jef Dictus (Dirk), Frans Roos (Franske), Sylvie Van Wassenhove (Zuster Berta), Ingrid Goris, Kim De Bie, Mieke Meyvis, Raf Van Looveren, Chrus Francken en Jos Arnouts. Opmerkelijk in dit rijtje is de comeback van veteraan Frans Roos, die jaren na zijn afscheid opnieuw van de partij is. Na de verjongi ngskuur van de afgelopen jaren is het zondermeer prachtig dat er ook plaats is voor "golden oldies". De technische ploeg wordt geleid door regisseur Marcel Roos en bestaat verder uit May Roos, Pierre Huybrechts, Jan Roos, Els Van Gestel, Jos Godrie, Karel Martens en Annemie Van Opstal. Muzikale steun komt er van brassband Ste.-Rosalia, die traditiegetrouw de toneelavonden inleidt. Kaarten voor deze toneelavonden kosten 1 SOfr. en zijn vooraf te koop bij May Cools-Jochems, Meerdorp 17(03/315 8827). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop. Voor meer informatie kan u terecht bij Marcel Roos (03/3145817)'of Jan Dufraing (03/315.86.80). (ma)

tol /,'e,tof ... ..0111/ 1/05 01'ci'dlOd('/ijI,'.

Hofmans e'01100

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Na touwtrekken en /10e/ijzer gooien trokken de meeste naar de gelegenheidskantine. Uiteraard moest men klinken op de gezondheid van het gouden paar. De oude gezel.schapsspelen ge/lot en veel bijval. Oud en jong lieten zich de suikerspin goed smaken. Nog anderen begonnen te kaarten. En toen was het zo weer laat.

34

Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118


MEER

De boekenbeurs komt naar ons toe

Meerkermis is voorbij

111 Ii?

1u

v

/i tlt ii

191rT/•: t/l itiii

/1

!!cc/1

tIL

(IL

It/it/til

tle le/nils

aL /11(1

th

III' IlL/

t

een jne i' Je//nLs en de Ina vsband Ste. -Rosalia blaast dan ook tel echt h ier niet nakejinis (Ie laat rte noten. (ma)

Drie voor 11 en 11.11.11 MEER - In november kan in het kader van ontwikkelingssamenwerking een verhoogde activiteit rond het thema 11 1.11 vastgesteld worden. Het thema dit jaar is "de situatie van de vrouw in Kongo". Op zaterdag 10 november zullen de Meerse verenigingen deur aan deur dc enveloppen afhalen van 11.11.11. Deze enveloppen werden

via het gemeentelijke infoblad verspreid. De drie jeugdclubs van Hoogstraten. de Mussenakker, 't Slot en Cahier de Brouillon houden al jaren de actie 3 voor elf. Bij deze actie krijgen de lokalen een aangepast kleedje. Er pendelt een bellenhus tussen dc jeugdclubs van jeugdclub tot jeugdclub zodat alle lokalen bezocht kunnen worden. In dejeugdclubs is er om beurt ccii verkoop per opbod van ingezameldc spullen. In de Mussenakker begint deze ver-

lEER - In samenwerkin g met lagere school "de Meerpaal" en kleuterschool "Kiekeboe" organiseert het oudercomitĂŠ voor de eerste keer een echte boekenheurs. Voor de gelegenheid wordt de sporthal omgedoopt tot bibliotheek waar hoeken kunnen hezichtigd en gekocht worden. In de klassen rond de sporthal worden de hele dag allerlei activiteiten gedaan voor kinderen zoals schimmenspel, luisteren naar verhalen, zelf verhalen vertellen, cnz. Er is ook een hoekje voor het bezichtigen van educatieve video's, te koop 01) de boekenbeurs. In de weken voor de boekenbeurs hebben de kinderen reeds deelgenomen aan een voorbereidende wedstrijd. Ondertussen worden deze werkjes beoordeeld door een jury en de prijzen zullen verdeeld worden op de boekenbeurs. En nu maar hopen dat vele ouders en kinderen naar de bockenbeurs komen afgezakt, want liet zal er best gezellig worden. (ma)

koop om 9 uur. De ervaring leert dat de spullen meestal onder de_prijs verkocht worden. Een gelegenheid oni een slag te slaan dus. Maar daarnaast is deze activiteit zeer gezellig. Heeft u zelf nog interessante spullen voor verkoop? Bel dan Toon Verboven 03/31 58441. Voor de tweede keer wordt er door de Mussenakker ook een etentje aangeboden in het boerenzaaltje. Maar dit evenement vond reeds eind oktober plaats. (ma)

' Garage Luc RyverS ___

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

tl

t, t

1,1

1

35


VARIA

Natuurpunt heeft eerste stappen op Hoogstraatse bodem gezet. Natuurpunt Vlarkval let is een feit. Vanaf januari 2002 start de werking van de nieuwe vereniging. Wielewalcrs en leden van Natuurreservaten besloten over te gaan tol een fusie van hun verenigingen en een volledig nieuwe vereniging te stichten. Vier werkgroepen van Natuurpunt worden actief op Hoogstraats en Rijkevorsels grondgebied. De werkgroep Natuureducatie Markvallei houdt zich bezig met het organiseren van wandelingen, excursies, cursussen, lezingen. verenigingsactiviteiten, dia-avonden, . . .en richt zich vooral op het grote publiek. De werkgroep Beleid houdt zich bezig met de beleidskwesties. In de werkgroep zetelen de afgevaardigden van de verschillende adviesraden, experts en geïnteresseerden. Werkgroep Reservaten richt zich in de eerste plaats op de verwerving en het beheer van natuurgebieden. De werkgroep Natuurstudie tenslotte legt zich toe op inventarisatie, natuurstudie, deelname aan studieprojecten en monitoring in de reservaten en natuurgebieden in Hoogstraten en Rijkevorsel. Oproep Indien mensen geïnteresseerd zijn in de werking van Natuurpunt Markvallei of in één van de werkgroepen, mogen zij contact opnemen met onderstaande personen. Natuurstudie: Stijn Leestmans (03-3 14 37 84 of0479-93 21 12) Beleid: Dimitri Van Pelt (03-3 14 35 14 of 0476- 90 7249) Reservaten: JefLeestmans (03-31460 14 of 0475-6953 53) Natuureducatie: drej Oornen (03-3 15 77 10 of 0476-53 5844) Voor JNM, Markvallei, de natuurvereniging voor jongeren, neem je best contact op met Ingrid Brosens (03-3 14 47 75 of 0497-28 18 66) Uiteraard kanje ook je licht opsteken op één van de activiteiten:

1AFr

HERIJGERS Bouwspeciaiiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering

Te noteren: 5 november 2001 - 20.00u - Zaal de Welgezinde (administratief centrum) - Info-avond "Hergebruik van regenwater" - i.s.m. milieuraad, Velt-Noorderkempen, Ecoteam 7 november 2001 - 20.00u —bakkerij Widar (Lipseinde Merksplas) - Praktijkies "Gebak" —Velt Noorderkempen 11 november 2001 - 14.00ii - kerk Meerle - Tik-Taktocht - JNM-Markvallei (Info: Eva Van Loock - 03-3 14 33 53) 17 november 2001 - 09.00u - Ii .00u - gemeentelijke werkplaats (Industrieweg 2 in Hoogstraten) - plantgoedactie 'Behaag onze Kempen' - Info Ingrid Brosens : 03-31447 75) 17 november 2001 - 09.00u - Halsche Beemden Minderhout - Beheerswerkzaamheden in het reservaat De Halsche Beemden - Natuurpunt Markvallei i.s.m. KSJ Minderhout (Info: 03-3 14 60 14) 17-18 november 2001 - Watervogeltelling - Vogelwerkgroep Markvallei (Info: Bart Hoeymans: 03-314 48 48) 24 november 2001 - 13.30u (fietsers) aan Jan Spannenburgmuseum in de Karel Boomstraat of 14.30u (automobilisten) aan het vogelrevalidatiecentrum - bezoek vogelrevalidatiecentrum Zundert - JNM Markvallei (Info Bart Hoeymans: 03-31448 48) 24 november 201 - 20.00u - Jan Spannenburgmuseum (Karel Boomstraat Hoogstraten) - Diaavond 'La Brenne' - Natuurpunt Markvallei (Info: Wim Vcrscbraegcn 03-3 14 47 75)

in inox.

1 n d u st r i e w e g 7 2320 Hoogstraten 1 Tel.03/31 4.47.55 1 Fax 03/314.80.65 1 bi

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

FAMILIEKUNDE Verheyen

Lambrechts

Van Hoogstraten

Kortelings verschijnt het boek « Vier eeuwen Verheyen ». Men belicht een deel van de rijke familiegeschiedenis. Zo brengt men tien generaties Verheyen voor het voetlicht, met hun vrouwen en kinderen. De oudste is Petrus. Hij moet op het einde van de 16" eeuw geboren zijn. Aan elke generatie besteedt men een hoofdstuk. Ook de tijd en de omstandigheden waarin zij leefden, hun manier van werken, vooral in de landbouw. de oorlogen en de kerken waartoe zij behoorden, wordt besproken. Meestal doet men dat op de klassieke manier, maar soms ook verrassend, eigenzinnig, ludiek, eigengereid, kunstig, Het boek kan enkel besteld worden door overschrijving van 1 .100 F op rekeningnummer 733-0053164-38 met vermelding 'Vier eeuwen Verheyen' en dit voor 15 november 2001. Een maand later, op zondag 16 december, kan het worden afgehaald in de rustieke taverne 'De Kasteelhoeve' te Westmalle, Kasteellaan 81, om 14 uur. Meer info bij Rik Verheyen, tel. 03 31203 16.

Al enige jaren is Jan Lambrechts op zoek naar mensen met dezelfde naam uit Meer. Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en omgeving. In het gemeentelijk archief van I-Ioogstraten vond hij o.a. Petrus Lambrechts, geboren omstreeks 1680 (17d eeuw) en gehuwd met Catharina Egidius Jacobs (Janssens) op 10 februari 1705 te Meer. Ze hadden zes kinderen : Marinus° 30.12.1705, Arnoldus 0 15.11.1707, gehuwd met Elisabeth Gerardus Hendrickx op 21 mei 1739 te Meer, Cornelia 0 25.05.1710, Joannes 0 01.08.1712, gehuwd met Catharina Cornelius Van Ackoort op 11 januari 1738 te Meer, Maria 020 . 07 . 1715 en nogmaals Maria 021 . 11 . 1716:

Ruim eenjaar geleden organiseerde Ton Hoogstraaten een 'roots-day' voor de families 1-loogstraten, Van Hoogstraten, Hoogstraeten, Hoogstraaten, ... in Hoogstraten. Naar het schijnt was er heel veel volk, vooral uit Neder land en België. Wij weten niet of de 54-jarige Nicholas Van Hoogstraten ook aanwezig was. Hij woont meestal op zijn landgoed High Cross in Uckfield (East Sussex, GB), maar heeft ook woningen in Cannes. Monte Carlo en de Amerikaanse staten Maryland en Florida. De man bouwt momenteel voor 1.8 miljard frank een paleis in renaissance-stijl, met een mausoleum waar zijn stoffelijk overschot moet worden bewaard. Eerder dit jaar verloor Van Hoogstraten een proces met de Britse Wandelaarsvereniging over een honderd jaar oud voetpad op zijn landgoed, dat hij geblokkeerd had. Hij noemde de wandelaars 'het schorremorrie der aarde'. In een recent interview beschreef hij vrouwen als 'slavinnen'. Van Hoogstraten heeft in Zimbabwe negen boerderijen en een groot veebedrijf.

36

Jan Lambrechts zou graag weten of er nog mensen uit Hoogstraten of omgeving bezig zijn met de stamboom van de familie Lanibrechts. Zo ja, dan kunnen zij contact opnemen met Jan Lambrechts, Klitsert II, NL 4834 BH Breda, tel. 00.31.76.561.45.05 of via e-mail jaiy larnbo@hetnet.nl


VEILING

Veiling Hoogstraten De Tuinbouwzomer van 2001 Paprika en komkommer redden de eer Aardbeien: aanvoer daalt, omzet blijft Gedurende juli lag de aanvoer 1.000 ton hoger dan het vorig jaar. Vanwege de overvloedige regenval in september is het seizoen van dc onbeschcrmde aardbeiteelt ccliter enkele weken vroeger geĂŤindigd. De sterk wisselende en extreme weersomstandigheden maakten het moeilijk om een constante en . onberispelijkc kwaliteit te IL \ veren. Wat de export betreft is de positic in Engeland verzwakt. De strengere kwaliteitseisen en de hogere prijzen zijn daarvan de oorzaak. Eind augustus werd de kaap van 10.000 ton behaald. Zoals de situatie nu is, wordt gehoopt liet jaar af te sluiten met weliswaar 1.000 ton minder aanvoer dan vorig jaar, maar met gelijke of iets hogere omzet.

Tomaten goedkoper Tomaten worden los aangeleverd of in tros. Begin september bedroeg de aanvoer van losse tomaten ruim 5.300 ton aan een middenprij s van 25 bef/ kg tegenover 34 bef/kg in 2000, wat echter een topjaar was. Tomaten los en tros tesamen kenden een lichtjes hogere aanvoer dan in 2000 maar de omzet was met zijn 662 miljoen bef slechts 79% of 175 miljoen minder dan het succesjaar 2000.

Leve de paprika Hoewel de prijs van de rode paprika negen weken lang ver onder die van 2000 lag (min 10 bef/kg) volgde daarna een flinke inhaalbeweging, zowel qua aanvoer als qua prijs (medio sept zelfs 96.3 bef/kg). De groene paprika

-

'

'

.

..

.

-

zijn beperkte aanvoer, goed doen in Belgie. Rode en gele paprika zijn bestemd voor de terwijl de groene voor de Europese markt bestemd

-â-

vakantieperiodes en weersomstandigheden bepalender voor ik vraag naar groen.

-

Goede zomerkomkommer De komkommer deed het goed in juli en augustus, zelfs in vergelijking met het komkommerjaar bij uitstek 2000. In de herfst krijgt onze komkommer concurrentie van de Spaanse zodat heel wat telers in die periode voor trostomaten kiezen. Begin september was het aanvoerpeil van 2000 bereikt, hoewel de omzet slechts 73% bedroeg. Dat betekent voor de producenten zo'n 54 miljoen minder inkomsten ondanks de gestegen kosten. (lvr) Bron en Foto: Extra Plus -Ledenblad van Veiling Hoogstraten

37


A UTOSPORT

27 seizoenen zijn nu voorbij MINDERHOUT - In maart, bij de aanvang van het nieuwe seizoen 2001, maakte J05 Sterkens bekend dat hij ging strijden voor de 10 landstitel in het autorallycros. Mocht dit lukken (of niet), deze eventuele titel zou zonder meer de laatste worden op zijn palmares. Een dag na dit gesprek werd de uitgebouwde Ford Focus opgeladen door de volgende eigenaar. Hoe begon je in dat wereldje? "Ik ben begonnen met de toenmalige autocross. Oude, iets of wat opgelapte auto's waarmee de rijders doorheen een wei scheurden. Van enig parcours was er toen nog geen sprake. De belangstelling werd gewekt door te gaan kijken met de collega's van de Ford garage Geudens uit Meer. Even later waren we zelf vertrokken. De Gerard zelf, Stan en ik. De eerste cross in Riel (Nederland) zal ik niet gemakkelijk 'ergeten. Dat was de (zon)dag na mi in huwelijk. De collega's haakten na verloop van tijd af terwijl bij mij de microbe zich had vastgezet om toch door te gaan. Met ups en downs weliswaar want in zo'n sport betaal je uiteraard veel leergeld. Eind jaren' 70 hadden we het in de autocross wel gehad."

Rallycross werd een nieuwe uitdaging. De Nederlandse televisie met het programma Avro's Rallycross verhoogde nog de belangstelling. "We gmgen kijken, dachten wel dat we dat ook zouden kunnen. Een nieuwe uitdaging! Een auto uitbouwen en een motor prepareren, dat konden we wel. Maar toch gingen we lelijk op onze bek. Te veel deelnemers in de beginjaren, rijden tegen de tijd, verhard en niet verharde gedeelten op het parcours bepaalden toen een rijstijl die ik totaal niet kende. En dat onder de knie krijgen bleek niet zo simpel. Later bleek ook de keuze van liet model auto belangrijk per categorie. Op die 27 jaar heb ik toch gereden met bijna elk model van Ford dat in België verkrijgbaar was. Ruim vijfjaar heeft het in de rallycross geduurd voordat ik aan de kop meekon."

De lat voor het prepareren van wagens waarmee je kon winnen, werd steeds hoger gelegd. Bracht de keuze voor een groter model een oplossing? "Zeker! In 1987 kwam eindelijk de kentering. Met een Siërra, de eerste toen met een turbo, was een paradepaardje geboren. Een winnaar van liet eerste uur. In 1988 reeds goed voor een tweede plaats in liet Belgisch kampioenschap. Enorme vreugde bij mezelf maar zeker bij de helpers die steeds trouw op post waren. In 1989 werd ik met dezelfde wagen kampioen van Nederland. En toen hielden we liet ook in deze reeks voor bekeken. Een overstap drong zich op naar de zwaarste divisie. Einde '89 begonnen we dan aan een Fiësta 4X4, cosworth motor in langsrichting. en een ganse winter met de hele ploeg aan liet werk om de wagen in orde te maken tegen liet volgende seizoen. Na een halfjaar konden we hiervan de vruchten plukken. Soms reden we al eens bij de vijf eerste. Het zwakste punt bleek de versnellingsbak. Eens dit euvel verholpen, kon ik weer eens beslag leggen op een landstitel". 38

In de zwaarste klasse van Fiësta naar Mondeo. Een logische keuze? "De Fiësta bleek niet de Juiste wiclbasis te hebben, daardoor moeilijker bestuurbaar, om in de zwaarste klasse aan de top mce te kunnen. Vanaf 1995 sehakelden we over naar de toen nieuwste Ford, de Mondeo. Het besluit werd genomen om eenzelfde systeem van de Fiësta in de Mondco carrosserie in te bouwen. Met deze Mondeo kenden we geen problemen, mede dankzij de op. gebouwde ervaring. Dezewagen werd een ' echt prijsheest, is eer goed voor enkele -landstitels. Helaas is erd dcie 'vlondeo na een zis are crash in Engeland in heschadied dat ie is is ifgesehresen. 1 en streep door de rekening uueraird. Met nian en macht bouwden is e een indere wagen, is eer op basis van een Mondeo. Vier weken later behaalde ik met die "nieuwe" Monden teruu mijn cci sle succes. Talloze titels werden duur de7e is agen is eer bij het palmares gevoegd".

Van Mondeo naar Focus. Is de cirkel nu rond? "Och. dat weet ik niet. Enkele jaren geleden bracht Ford liet nieuwe model Focus uit. Het duurde daarna niet lang of er werd ecn Focus carrosserie aangeschaft, de onderdelen van de Mondeo werden zoveel mogelijk overgebracht naar de Focus en we waren nogmaals vertrokken. We dachten in liet seizoen 2000 geen problenien te kennen. Dat viel echter dik tegen. De Focus stuurde heel anders. Een heel jaar zoeken en aanpassen, werden ons deel. Uiteraard had dit tot gevolg dat de resultaten uitbleven. 2001 startte beloftevol. Na enkele wedstrijden kwamen nieuwe problemen de kop opsteken. Experimenten niet de motor gaven niet het gewenste resultaat. Dankzij de ervaring die het ganse team intussentijd had opgebouwd, kwamen we ook deze problemen te boven. En weer konden we dat mooie moment meemaken van de kampioenenhuldiging. Deze titel was misschien wel de mooiste van de ganse loopbaan aangezien liet in liet begin van het jaar reeds vaststond dat dit het allerlaatste seizoen zou worden. Het lukte maar net, maar nu ben ik in het bezit van vijf Belgische en vijf Nederlandse kampioenentitels". Wat Jos nu met zijn vrije tijd gaat doen, staat nog niet vast. Achter de schermen blijft hij zeker actief in het autowereldje. Op al die jaren

bouwde hij cii LIJn PloLg LLII gLvveldige know how op waarmee hij andere rijders zeker nog een dienst kan bewijzen. Voorlopig is een hobby zoals vissen op walvissen aan hem zeker nog niet besteed.

Financieel Gemiddeld een wagen op twee jaar bleek Jos nodig te hebben om aan topprestaties te kunnen komen. Zonder hulp van sponsors was dit 6nancieel niet niogelijk geweest. Khreher als hoofdsponsor, is hem steeds trouw gebleven en talrijke andere zaken maakten liet mogelijk dat Jos Sterkens dit allemaal kon waarmaken. Alsje weet dat een nationale hoofdprijs 10,000 fi en een Europese titel maxinium 30.000 fr. waard zijn, als je weet dat 1 band (van de 4) ook al 11.000 fr. kost, dan weet je dat je geen topprestaties kunt behalen zonder sponsors die in jou geloven. Dankzij deze samenwerking en de onvoorwaardelijke inzet van de ploeg techniekers rondom Jos. kwamen 71j steeds toe

niet een low-budget. En dat verhoogt nu net het plezier van zijn 10 behaalde titels.

Ongevallen Met al deze wagens op een niet al te zachtzinnige manier omgaan, kan ook wel eens lichamelijk letsel veroorzaken. Of ben je daarvan gespaard gebleven? "Zeer zeker niet. Vertrekken met vijfop een lijn brengt al gevaar mee. Bovendien is de tijd belangrijk voor kwalificatie. Een zware crash maakte ik mee in Engeland. Na de start, zo'n 30 â 40 meter verder, werd ik langs achter lichtjes aangetikt. De wagen begon te schuiven en te tollen. Geen houden aan en 83 meter verder, na zeven koprollen, bleef de Mondeo op zijn dak liggen. Dankzij de stevige constructie kroop ik daar uit zonder een schrammetje. Een ander zwaar ongeval gebeurde in Frankrijk. in Alencon, dichtbij Le Mans, was er een groot snel circuit. Uitermate veel kijkers die dag, bloedheet en 25 â 30 graden. Ik nam de kop. We kwamen op liet onverharde, meestal klei en leemgrond, dat echter natgespoten was 01fl het publiek tegen liet stof te beschermen. Vanaf liet momeiit dat we op dat onverharde kwamen werd de wagen totaal onbestuurbaar. Remmen was te laat. De wagen kwakte tegen 160-170 km per uur tegen een aarden wal. Over kop, een ruggenwervel gekwetst en nog tal van andere "kleinere" verwondingen. Lange tijd was ik toen noodgedwongen inactief."


S port] Scholenveldloop

Met z'n 316 aan de start Woensdag 26 september vond de jaarlijkse scholenveldloop plaats in het recreatiecentrum De Mosten. Deze Organisatie ging door in het kader van de Vlaamse Veldloopweek, een nationale Organisatie van BLOSO, SVS en ISB. Zo'n 316 meisjes en jongens schreven zich in en met het droge weer als bondgenoot leefdeii zij zich uit in een sportieve strijd. Ook een jogging voor de jongeren +14 jaar, ouders en leerkrachten stond er op het programma. Weinig succes echter voor dit nieuwe initiatief, slechts 9 deelnemers maakten hun opwachting!

1] itslagen:

de n'innaa/ in het midden,

(le tacede

links

en de derde

rechts.)

t iste leerjaar nzeisjes Hanne Goetscha/ck.v ( De Wi/vneus), Gite Jansen (Gemeentesch. Hoogstraten). Kristen Be,-Ie/s (Geineentesch. Hoogstraten).

1% te let'rjaarjoz'eii.s Loui%-IViillp/?c Clae (Spijker), IJ ('titel .lecucn (Seminarie) Steren Ilenclric kv (De U 'ij.sneu.s ).

2ile leerjaar iii ei.sjes 2de leerjaar jongens Carlien Hendric/x (De Wi/sneus), J-fannelore Geysen (De Wijs- Jens Verhoeven (Gemeentesch.Hoogstraten). Jeroen Geerts (De neus), Sietske Voet (Gemeentesch.Hoogstraten). Wijsneus),Donald Wa/schots ('Seminarie). E[ ae herenmode voor Jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

N.V. GARAGE VAN USSEL

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE

1F101VID.PA.

arIeNa:sau 5

op:::::oen.

29

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

39


SCHOLEN VEL DL OOP

3de Ieeijaar meisjes Anv Peeters (De Meeipaai), Kristien Ronibouts (Spijker), mcc Doornen (De Meeipaa/).

3tk' I'erjiarjomigeiis Thomas [)e Bruin ('(eminaric), Bart C O17lC/!Cfl (5emiiu,rie), Wonter 1. a un / 'n (1 )e 1 b 'ei 7aaI)

4de leeijaar meisjes Lore Snels (De fVi/sneus), El/en Snels (De Wi/sneus), A nouk .4 erts (De Meerpaal).

4de Ieeijaar jongens Werner Leemitans (Seminarie), Sam Van Den Broek (Gemeentesch.Jloogstraten), Je/te Vervoort (De Meerpaal).

04

Grote collectie behangpapier

tA 5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht oongarnerj ;

B.V.B.A.

1'

Witte Lietaer, Lysdrup, Buiis,

Ă?TTtL Oe1

natuurlijk & synthetisch 40

'aan

Fax 031314 48 47 140 00


SCHOLEN VELDLOOP

• (q

Ii

ÇØ ØV

5de leerjaar meisjes Lvnn Doornen (De Meeipaal), Veronique Loos (Spijker), Jolien 4 erts (De i%leerpaal).

(Q1

zl 5de k'erjaar jongen Mich/l Vrhei'en (Serninai ie), Ruben Tilburgs (Dc Mecrpaal), Ben 4 driaen s en (De Meeipaal).

A)

j fiezoekçn 'U Ina teléfonLwfie aftpraafG T2f:03131437.88 5avO31314.74.14 uww.versmissenjanssens.6e E-mai(: Vers7flisseflja1wetw@pQrti1na.be

6de leerjaar meisjes Sofïe Martens (Scharrel), Sophie Cappuyns ('Spijker), Inge Vosselrnans (De !kfeerpaal).

Iste en 2de .sec. meisjes Sici.s /:L LHchi'c'n 1 /1 Spijker, Lian Hellings (VTJ Spijker), Evelien /\( ieii (1 II pijker).

6de leerjaar jongens Vervoort Pieter (De Meerpaal), Van der Velden Dennis 3de (De Meei-paa/), Van Kerckhove Tom 2de (Spijker).

Iste en 2de sec. joiigeiz JefAdriaensen (Vito), JefRombouts Seminarie), Toon Geysen (Seminarie). 91


TENNIS

Tennis leeft in Hoogstraten (2) 23 september 2001 - België-Marokko 3-4. Het Belgische mannenteam verliest de ontmoeting met het kleinste verschil en zakt weg uit groep A van de Davis Cup (zeg maar, de wereldbeker voor landenteams). Vanaf volgend jaar gaan onze nationale tennishelden moeten strijden om terug bij de elite te geraken (Verenigde Staten, Frankrijk, Zweden, Groot was dan ook de verwondering in het gemeentehuis toen Roger Van Aperen, schepen van sport, vorige week werd gecontacteerd om twee van onze beloftevolle jongeren klaar te stomen om volgend jaar deel te nemen aan de Davis Cup Of was het nu Nee, nee, grapje. We moeten de andere gemeenten ook iets gunnen. ...).

...

Het zomerseizoen zit er definitief op. Na T.C. De Langenberg uit Wortel die vorige maand werd voorgesteld, is het deze keer dc beurt aan H.T.C. uit Hoogstraten. In de volgende uitgave mag je een artikel verwachten over T.C. De Vrijheid uit Hoogstraten en als afsluiter, over twee maanden, een interview met de beste speler / speelster uit onze gemeente.

De Hoogstraatse T.C. Volgendjaar viert deze tennisclub haar 20-jarig bestaan. Dat dit gepaard zal gaan met het noclige feestgedruis zal voor de insiders wel duidelijk zijn. Op 24 april 1982 werden ten huize van Stan Pauwels de eerste honderd vijftig leden ingeschreven. Honderd anderen kwamen op een wachtlijst terecht en zouden later hun weg naar dc Katelijnestraat vinden. 1-let was het startsem voor haast twee decennia tennisplezier en aprôs-tennisactiviteiten die voor de Hoogstraatse T.C. minstens even belangrijk zijn. Met de jaren steeg ook het aantal leden. De jongste jaren schommelt het ledenaantal tussen 300 en 350 sportievelingcn, waarvan pakweg een kwart jeugdspelers en -speelsters. Zoals elke zichzelf respecterende sportvereniging wordt ook bij de Hoogstraatse T.C. het dagelijkse reilen en zeilen door een vakkundig bestuur in goede banen geleid. Jan Michoel is al jaren voorzitter van dienst en wordt des-

...

kundig geassisteerd door Paul Pauwels (secretaris), Koen Buts, Marc Koyen. Ludo Quirijnen en Sjef Van Dun. De Hoogstraatsc T.C. stelt tennis voor het hele gezin centraal. U moet zich thuis voelen in de Katelijnestraat waar alles in het werk wordt gesteld om jong en oud tennisplezier en een stukje gezelligheid te garanderen. De club telt vier goed verzorgde gravelbanen, allen voorzien van verlichting. De kleedkamers en bijhorende douches zijn groot en proper. Voor de allerkleinsten is een speeltuintje ingericht en in het gezellige clubhuis vindt u na de inspanning tijd en ruimte voor ontspanning. De club organiseert in de loop van het seizoen verscheidene activiteiten die haar leden de kans geven andere clubleden beter te leren kennen. De tennisdagen van de intraclubcompetitie worden door de deelnemers steevast in het vet in hun agenda genoteerd. Niet te missen voor iedereen die houdt van gezelligheid. Het laddertornooi zorgt voor een gezonde competitiegeest onder de clubleden. Elk jaar worden de mannen en vrouwen extra in dc watten gelegd tijdens dc Men's respectievelijk Ladies' Night. Het midzomernachttennis (tijdens de kortste nacht van hetjaar) van 1 7uur tot 5 uur lokt jaarlijks vele enthousiastelingen die na de tennismarathon kunnen aanschuiven voor een heerlijk bord spek met eieren.

Veel enthousiaste deelnemers tijdens het tenniskanip van de voorbije zomer. 42

HOOCSTRAATSE TENNISCLUB Wilt u zich meten met andere clubs? Dat kan bij H.T.C., dat jaarlijks een pak Interclub(competitief) en K.V.T.-ploegen (recreatief) de arena instuurt. Met succes overigens. De damesploeg +40 kroonde zich reeds tweemaal tot vice-kampioen van België. Een prestatie die kan tellen. Naast de clubkampioenschappen voor eigen leden is er ook nog het Aardbeientornooi (open dubbeltornooi) in mci dat jaarlijks vele tennisliefhebbers naar de Noorderkempen lokt en ook voor het criterium enkeltornooi in augustus loopt het doorgaans storm. De jeugdspelers komen ook ruimschoots aan hun trekken. Dit jaar mochten de jongeren zich een keer vastbijten in een heuse survivaltocht. De betere danspasjes werden ten tonele gevoerd tijdens een disco-bowling-avond en het Sinterklaasfeest zorgt bij de allerjongsten altijd voor een gezonde dosis opwinding. Heeft u zin om te tennissen maar heeft u nog nooit een racket gehanteerd, dan hoeft u niet te panikeren. De Hoogstraatse T.C. biedt aan jeugd en volwassenen de mogelijkheid lessen te volgen. Ze mogen hiervoor rekenen op de gedul-


TENNIS dige begeleiding van Hans Van Stcenbergen, Yannick C'ooreman, Inge Donckers en MarieLaure Koyen. Deze lessen kunt u volgen tegen hrtaling \n n -x'er democratische pi ijs die schommelt tussen 600 en 800 fr. per les. Voor de -12 jarigen worden er lessenpakketten van tien lessen (twee gratis lessen inbegrepen) aangeboden. U betaalt hiervoor slechts 1.400 Ir. Lessen beperken zich niet enkel tot de zomerperiode. Tijdens de winter biedt de infrastructuur van de Zevensprong soelaas.

ier

Voor de jeugd wordt tijdens de paasvakantie een tenniskamp georganiseerd. In de grote vakantie kunnen ze uit drie weken tenniskampen kiezen. Per week betalen de deelnemers 2.500 fr. en niet-leden 2.900 fi. Dc kinderen worden ingedeeld in groepjes van maximum vijfpersonen waardoor de begeleiding van de jongens en meisjes vrij intensief is. Niet elk kind boekt immers dezelfde vooruitgang. Hoe meer tijd de instructeur per kind kan vrijmaken, hoe sneller het kind liet spelletje zal aanleren.

/ ff1 / /1 / ()/

/

f// 1 IJIC'!? (III (/1' JI()(n5fI( latse

tennisclub op een :o/ne/se slag.

Praktische gegevens Locatie Hoogstraatse T.C. ( stanhiiunimer 108). Kate lijnestraat 70, 2320 Hoogstraten. tel. 03/ 314.38.36. Vanaf 1 januari: e-mailadres Ln fo ÂŤi hoogst r a a t set c . b e en web s i te www.lioogsti-aatsetc.be Contactpersoon: Paul Pauwels, Katelijnestraat 72, 2320 Hoogstraten, tel. 03/314.79.61. Accommodatie Vier huitenterreinen ( in gemalen baksteen voorzien van verlichting, clubhuis met overdekt terras, kleedkamers met alle sanitaire voorzieningen en een speeltuin. Openingstijden Terreinen zijn vanaf 's morgens beschikbaar, kantine open vanaf 13 uur tot 24 uur. In liet weekend en op feestdagen van 10 uur tot 24 uur. Lidgelden Eerste lid van liet gezin 3.200 fr., tweede lid 3.000 fr..jongeren -16 jaar 1.800 fr., jongeren -8 jaar 1.000 fr, gezin (onbeperkt aantal) 8.000 fr. + 400 &. bijkomende VTV-bijdrage vanaf liet 3 gezinslid en een erelid 1.000 fr. (per jaar).

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uwft.to 's af'ewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uw A.P.S filmen -1 11 (IR SER VICE

Vrijheid 126 Hoogstraten TeL: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse TeL: 014161.35.37

43


SPORT

Linkse kolom blijft het doel van FC Meer Derde provinciale A is een reeks waarin de ploegen redelijk evenwaardig ziin. Er zijn dan ook nog geen echt grote verschillen in de klassering. In de derby tegen Minderhout (23 sept.) werd de KFC niet beloond voor een sterk eerste kwartier. De paal hield Dirk Christianen weg van de openingsgoal(23'). Hierna versterkte MVV de druk en net voor rust miste Peter Martens dé kans op 1-0. Na de pauze kregen we een spannende, gelijkopgaande partij. Beide ploegen hadden kansen en een bal van Eddy Peeters werd schijnbaar achter de lijn weggewerkt (69'). In een opwindend laatste kwartier kon de match alle kanten op. maar we sloten af met een billijk gelijkspel 0-0. Tegen Zandvliet (30 sept.) pakte Meer de eerste thuiszege van dit seizoen. De bezoekers, teveel op de counter rekenend, werden door twee goals van uitblinker Sjoerd de Jong uitgeteld (40'en 70'). Wim Vermeiren en Jan Aerts konden daarna niet verder profiteren van de Meerse counters, maar de drie puntjes waren binnen. 2 - 0 zege voor de KFC, en dik verdiend. Op kermiszondag 7 oktober werd de uitinatch bij 's Gravenwezel afgewerkt. Op een smal en slecht veld waren aanvallende combinaties zo goed als onmogelijk en vooral bij liet uitverdedigen gaf dit problemen. De thuisploeg profiteerde hiervan om in de 20' te scoren en toen in de 53' een terechte penalty werd toegekend, kwam 's Gravenwezel 2 - 0 voor. Het eindoffensief leverde Meer nog kansen op via Jan Aerts en Sjoerd de Jong en toen in de 80' deze laatste een penalty verzilverde, leek een puntendehng nog in de maak. De KFC was nog de gevaarlijkste ploeg in de laatste niinuten, niaar ve sloten af met een 2 - 1 nederlaag. De thuiswedstrijd tegen ExcEssen tot slot (14 okt.), was een mager beestje. Een mateh met weinig uitgespeelde doelkansen, waarbij enkel in de eerste helft Wim Vermeiren van een doelpunt werd gehouden en de bezoekers over de 90' nauwelijks konden overtuigen. Veel middenveldspel en sporadische uitvallen over en weer bepaalden liet beeld van deze partij. Vijfminuten voor tijd viel de bal pardoes voor de voeten van Dave Vercauteren en die had maar in te tikken. In een wedstrijd waarin geen van beide ploegen de drie punten verdiende, had Excelsior tien seconden geluk en zo pakte het onverwacht de zege: 0 - 1. We moeten wel toegeven dat de Meerse aanval te zwak was om de punten te kunnen opeisen. Al moeten we ook vermelden dat de lijst niet uitgevallen en gekwetste spelers op dat monient te lang uitviel om vooral aanvallend sterk voor de dag te komen. Positief is dan weer het debuut van de piepjonge Pieter Voeten. Tot slot nog even een blaam voor de Essense aanhang. Op een onbetamelijke manier gingen ze, zonder enige aanleiding, voor en tijdens de niatch onnodig scheldend en provocerend tekeer tegen thuisspelers, trainers en verzorgers. Dit schijnt bij de supporters van ploegen uit die hoek de gewoonte te zijn, maar liet zegt veel over hun niveau. Ronduit beschamend! In de maand november speelt de KFC Meer niaar éénmaal thuis, tegen Kaart, met onder meer ex-speler Frank Sclirauwen in de rangen. Hopelijk blijft de KFC in de linkse kolom. Tot de volgendeA'Iaand". (Tonny Priem) 44

Programma Zondag 4 november 14u30 (!): Sint Job - KFC Meer. Zondag 11 november 14u30: Berendrecht - KFC Meer. Zondag 18 november 14u30: KELMrExcKaarL Zondag 25 november 14u30: Schilde S.K. - KFC Meer. Zondag 2 december 14u30: KFC Meer - Olynipic Essen

nT/? 7cT HOOGSTRATEN

Edd' Peeters is nog altijd een van de sterkhouders.

9de kampioenschap van Hoogstraten En weer draaiden de wieltjes over het klassieke parcours te Meer, waar voor de Hoogstraatse kampioenstitels (wiehertoeristen) gestreden werd en dit in vijf categorieën. Zo maar eventjes 49 knap uitgedoste enthousiaste wielerfanaten, waaronder Diane Janssens als enige vrouw, haalden hun rugnummer af en zorgden voor een geanimeerde wedstrijd. Zoals gewoonlijk was er van combines geen sprake, rechtdoor rechtaan en zonder omkijken niet als enig doel de witte eindmeet. Met voorsprong of in de spurt, het deed er niet toe. Meedoen was heel belangrijk, winnen nog belangrijker. Tenslotte verdeelden de vijf kampioenen de oververdiende kusjes en bloemen hrcJcrhjk îvlcr cl!.::::r

(on(ler) Jef Gee,ts. F,vi,,s Van Dun, Bart Ter Harmsel, Jan Grs'its. I-tf(/ S/!r/ ('midden) Jos Jespers, Lor Snels, Diane Jansens, Lor Verheven, Jgor Verinander (boven) Willv Van den Ouweland (sponsor,.), burgemeester Van Aperen, Jos Stoops (sponsor,) en Herrijgers (sponsor).

Uitslagen -30 jaar 1. Peter Snels; 2. Igor Vermander: 3. Erwin Meeuwesen; 4. Kris Aernouts; 5.Paul Snels; 6.Jef Voeten. 30 -40 jaar 1. Jan Geerts; 2.Luc Verheyen; 3.Michel Bastijns: 4.Karel Vervoort; 5.Dirk Van Bavel; 6.Marc Tliielemans: 7.Jos Brokken; 8.Mare Jespers; 9.Wim Schalk; lO.Marc Joosen; ll.Marc Lochten; 12.Piet Aerts; 13Jan Brosens; 14. Ron Van der Velden 40- 50 jaar l.Bart Ter Harmsel; 2. Frans Aerts; 3.Dré Laurijssen: 4. Diane Jansens; 5. Marcel Aernouts; 6. Jef Laurijssen: 7.Eddy Mariën: 8.Ludo Voeten; 9.Marcel Van Dun: 10.1-larry Van Dun; 11.Sus Michielsen: 12. Herman Voeten; 13.Cis Roelen: 14.Fons Braspenning; 15. Ad l-Ierrijgers 50 - 60 jaar 1 .Frans Van Dun: 2.Luc Snels: 3.Dré Oninex; 4. Frans Laurijssen: 5.Jos Van Dun; 6Jan Verheyen; 7.Fons Geenen; 8.Jan Laurijssen: 9.Bert Huysmans: 10. André Dekkers; 11 Jos Michielsen +60 jaar 1.JefGeerts; 2. Jos Jespers: 3. Manu Peeters.


SPORT

Minderhout VV: te weinig loon naar werk Gelijkspelen brengt in het huidige systeem van puntenverdeiing te weinig zaad in het bakje en dat ervaart MVV momenteel maar al te dulULlijk. Door deze overvloed aan puntendelingen, zoals je merkt in de uitslagen, is men trouwens naar de onderste regionen van het klassement afgezakt. Een overwinning heeft MVV dringend nodig en dan wordt het weer een middenmoter.

St.-Job

-

Minderhout VV 0

-

0

Een van de weinige ploegen waartegen MVV vorig seizoen geen puntenwinst kon boeken was St.-Job en deze zelfde ploeg zorgde weer voor een raadsel daar in het tussenseizoen een volledig nieuwe kern was aangetrokken. De eerste helft werd tjen 7oekL'n t'n tastPn met weinig mogelijkheden langs weerszijden. Nadien kwam de thuisploeg wel beter voor de dag, de bezoekers wisten dit goed op te vangen, herstelden het evenwicht om nadien het heft zelf in handen te nemen. Een doelpunt hing in de lucht, het kwam er niet zodat de beginstand behouden bleef.

Minderhout VV 0-0

-

KFC Meer

01.Essen

-

Minderhout

Paarden sport

%TV

Een rare wedstrijd waarin MVV voortdurend op achtervolgen aangewezen was. let domineerde maar dc thuisploeg werkte de kansen die het kreeg koelbloedig af. Nadat de gastheren op voorsprong gekomen waren, wist Bart Wi Imsen nog voor de pauze gelijk te stellen. Een strafschop, die ingeschoten werd, in liet voordeel van Essen en nogniaals Bart Wilmsen zorgden voor 2-2. Kort daarop 3-? de thuisploeg voelde dc puntjes binnen bereik en voor MVV was liet kalf verdronken. Kurt Van den Langenbergh dacht er anders over en via strafschop nami Minderhout liet oververdiende puntje nice naar huis. Program ina Zondag 4 november 14.30 Minderhout VV - Loenhout Zondag II november 14.30 Meerle FC - Minderhout VV Zondag 18 november 14.30 Minderliout VV - Berendreclit Zondag 25 november 1430 Minderliout VV Zandvlit Zondag 2 decenihr 14.30 «s Gravenwezet - Mlinderhout VV

1 rkker voetbalweertje en veel toeschouwers die dit geburentreffen wilden bijwonen. in de Beker van Antwerpen was het reeds tot een testcase gekomen en die match eindigde op ecn gelijkspel. Meet uaui liet heft in handen, maar het leverde weinig echt doelgcvaar op terwijl MVV op de counter loerde, ook zonder succes. Ruststand: 0-0! Ook na de pauze brak de wedstrijd niet open en de schrik om te verliezen bleef. Dank zij enkel fel gesmaakte tiissenkomsten van de beide doelmannen bleef het bij een scoreloos gelij kspel, alhoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de bezoekers toch een doelpunt claimden in een fase waarde bal al of niet de doellijn had overschreden. Alleszins een sportiefverloop en na de wedstrijd zag iedereen dat het zo goed was!

En Raf is kampioen! Tijdens het nationaal ponytornooi in Molenheersel (Limburg) wist dc 9-jarigc Raf Bolckrnans uit Minderhout de nationale LRV-titel te veroveren in de reeks Stokmaat A. dressuurklasse [31, niet zijn pony Lotie. In diezelfde reeks eindigde Roei Bevers uit Meer als tweede. Proticiat jongens!

Raf (links) op Lotje en Roei (,eciiis) op Fahiola.

Advertenties t'oor Lie

-

031314.49.11 031314.55.04

Kaart - Minderhout VV 2 - 1 Zonder de geschorste Luc Loos en de geblesseerden Kurt Van den Langenbergh en Guy Brosens trok MVV wel enigszins gehandicapt naar Kaart. MVV begon wel liet best aan de partij niaar het slechte veld, dat weinig combiriatievoetbal toeliet, speelde hen wel parten. Een afgeweken bal botste in doel en de bordjes wezen 1-0. De gasten vingen met frisse ideeën de tweede helft aan, Kaart werd teruggedrukt en Tom Vermeiren legde de gelijkmaker binnen. Er zat duidelijk meer in, toch kreeg MVV nog het deksel op de neus na een kleine aarzeling en de drie punten waren... foetsie!

Minderhout VV

-

Schilde 1

-

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse woonculwur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

1

Geen gemakkelijke tegenstander om te bekampen, dat realiseerde men zich in het thuiskamp maar al te best. De bal rolde en reeds in de tweede miiiuut kon de plaatselijke aanhang juichen na een doelpunt van Nick Wilmsen op pass van Benny Eelen. Eventjes hapten de bezoekers naar adem en MVV kreeg uitzicht op de 2-0, niaar dit lukte niet. Integendeel, in de slotfase kreeg men liet deksel op de neus maar deze puntendeling niocht toch gerechtvaardigd genoemd worden.

een bezoek méér dan waard.

24 1000

* Vwoondecoratie

Baarte-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

45


SPORT

Gelvoc: Hoogstraatse volleybalclub

Hoogstraten YV staat voor een lang en moeilijk seizoen Waar het aan ankelijk nogal scheen mee te vallen, gaat het nu allemaal tegen. In de ziekenboeg kreeg Pouillon het gezelschap van Poppe, Schoenrnaekers en Palmers. Daarbij komt dan telkens nog een schorsing van de ene of de andere basisspeler en dan moet er geen tekening bijgemaakt worden. Geen enkele club kan vier of vijf basisspelers missen en ook HVV staat een beetje machteloos tegenover zoveel onkans. Wanneer je dan zeIL zoals op Kapellen een veilige 0-2 op de 90ste minuut uit handen geeft, komje in de onderste regionen terecht en het zal erg moeilijk worden om daar weer weg te geraken. Spelers bijhalen is niet zo simpel als het lijkt. Eventuele versterking moet uit eerste of tweede klasse komen. De spelers in kwestie moeten van hun club mogen vertrekken, ze moeten het willen doen en ze moeten betaalbaar zijn. iemand van aan de Franse grens of iemand van Maasmechelen is voor HVV niet haalbaar. Bij l-IVV geeft men de strijd nog lang niet op,

doch dat het moeilijk gaat worden, daarvan is zelfs de meest verstokte HVV-man van overtuigd. Na een spectaculaire wedstrijd kon HVV leider Zultse-Waregem erg lang weerwerk bieden doch in de slotfase gingen de West-Vlamingen er dan toch overheen.

Programma Zaterdag 3 november

20.00 I-Ioogstraten VV - Haasdonk Zondag 11 november

15.00 Wevelgem - Hoogstraten VV Zaterdag 17 november

20.00 Hoogstraten VV - Wuustvezel (vriendenwedstrijd) Zaterdag 24 november

20.00 Hoogstraten VV - Maldegem Zondag 2 december

14.30 FC Turnhout - l-loogstraten VV

KFC Meerle KFC Meerle— Kaart was een wedstrijd waaraan niet veel te beleven was. De bezoekers waren tijdens de eerste helft het gevaarlijkst. Meerle probeerde na de rust de forcing te voeren, maar kon evenmin tot scoren komen. Een troosteloze maar billijke 0-0 was het eindresultaat.

In 1-lorendonk - Meerle was het de thuisploeg die eerst tot scoren kwam, dank zij een licht toegekende strafschop. RafMertens mocht zich meteen gaan omkleden. In de 46' minuut verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Even na rust kon Pauwels voor Meerle de aansluitingstreffer aantekenen. De vreugde was van uiterst korte duur, want amper een minuut later was Horeiidonk weer aan de beurt. Meerle vocht met 10 fel terug en opnieuw kwam KFC dichter niet een doelpunt van Jespers. Helaas, want het laatste doelpunt van de middag was opnieuw voor Horendonk, dat daarmee zijn overwinning op 4-2 vastlegde.

Barry Jespers, regelmatig scoreiid voor

KFC. Van Bavel binnen en stond liet al 3-0. Een flater van de doelman van de bezoekers werd door Barry Jespers knap uitgebuit en Meerle mocht met 4 doelpunten voorsprong gaan rusten. De match was gespeeld en dat was in de tweede helft te merken. Merksem probeerde maar scoorde, dank zij de uitstekende Meerlese doelman De Swart slechts in de laatste tien minuten. Wel twee keer, maar te laat. Eindstand 4-2.

Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): zondag 2.9.2001 FC Ekeren KFC Meerle zaterdag 8.9.2001 om 18 uur KFC Meerle Sint-job zondag 16.9.2001 Meer KFC Meerle zondag 23.9.2001 KFC Meerle Kaart zondag 30.9.200 1 Schilde SC KFC Meerle -

In zijn thuismatch tegen Merksem kwam Meerle na 8 minuten 1-0 voor via een strafschop. ingetrapt door Van Dynsen. Minder dan 5 minuten later zorgde Tetro voor de 2-0. Na goed een kwartier kopte Pauwels een fraaie voorzet van 46

Wordt liet een topjaar voor onze Hoogstraatse volleybalclub of is liet eerste gewin weer kattengespin? Niemand kan het zeggen. Feit is wel dat vier ploegen van onze club een eerste plaats bekleden. Vooreerst onze heren 1, die zichzelf een favorietenrol meegaven en die nu ook waarmaken. Ongeslagen staan zij aan de leiding, echter samen met Bouwel en Geel. De onderlinge confrontaties zullen belangrijk worden. Verder is er dames 1. Zij spraken over een plaats in de eerste vijf. Een ongeslagen leidersplaats en liet gemak waarmee verschillende tegenstrevers verslagen worden, doet vermoeden dat zij meer in hun marge hebben (en ook in gedachten?). Dames drie, vorig jaar nog onzeker over liet behoud tot de laatste speeldag, plukt de vruchten van harde training en staat aan de leiding in eerste gewest. Zij genieten van deze positie en maken zo van elke wedstrijd een topwedstrijd. Tenslotte is er danies 6 in vierde gewest. Zij krijgen liet nog moeilijk tegen het eveneens ongeslagen Zoersel, maar prijken ondertussen toch maar op plaats één. Brengt liet seizoen enkel goed nieuws, ook in de bekercampagne gaat het Gelvoc voor de wind. Voor de beker van Antwerpen mag Heren 1 aantreden tegen Lint uit 2 11 divisie. Tegen deze ploeg uit twee reeksen hoger zijn onze dappere krijgers niet kansloos. Zeker niet als men weet dat de winnaar later thuis mag spelen tegen Herentliout uit 1 nationale. De wedstrijd tegen Lint wordt gespeeld op zaterdag 1/12/01 om 20.30 uur. Zondag 2/12/01 spelen zij dan om 18 uur tegen Beerse in liet kader van de Beker van Turnhout. Voor diezelfde beker speelt dames 3 tegen Merksplas op 1/12/01 om 16.30 uur. De voornaamste thuiswedstrijden van de verschillende ploegen zetten ve hieronder eventjes op een rijtje.

Op Schilde kwam Meerle in de 16 minuut op voorsprong met een schitterend doelpunt van Jespers. Meerle was doorlopend de betere ploeg en vergrootte in de 48 minuut zijn voorsprong. Een voorzet van jespers. scherp binnengekopt door Van Bavel. Schilde probeerde iets terug te doen, zonder succes. Dirk Van Bavel nam niet een puike lobbal alle twijfel weg. 0-3, een dcugddoende overwinning voor Meerle. KFC Meerle —01. Essen dan. KFC startte sterk en Essen had erniets tegen in te brengen. Meerle zette na een halfuur zijn overwicht om in een 10 voorsprong, weer door Dirk Van Bavel. Na de rust kwam Meerle nog scherper voor de dag en met twee doelpunten van Wilfried Pauwels (57e en 721 minuut) werd de stand 3-0. Jespers deed daar in de 87 minuut nog een goaltje bij. In de allerlaatste minuut mocht Essen een eerreddend doelpunt scoren.

Groot bezoek voor Hoogstraatse leiders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

We willen nog vermelden dat in het weekend van 17-18/11/01 liet beroemde spaghetti-weekend van Gelvoc plaats heeft tijdens de wedstrijden in de kantine. Inlichtingen en inschrijvingen bij de voorzitter L. Van Akeren (014/ 63.45.24 of Iiinnevhu.com ) Jongeren van zeven en acht jaar krijgen een kans om gratis kennis te maken niet onze groeiende club. Inlichtingen bij Martine Smits (0478-352031).

Kalender 3 november

13.30 uur: eerste wedstrijdje van onze jongens en meisjes van negen en tien jaar 17.00 uur: dames 4 - Wegi 3 danies 6 - Merksplas 4 18.45 uur: heren 3 -. Amigos 4 dames 3 - Den Dam 2 20.30 uur: heren 2 - Vovoc 2 heren 4 - Den Dam 4 10 november

18.30 uur: dames 1 - Oud-Turnhout 20.30 heren 1 - VC Geel (een topper!) 24 november

17.00 uur: Dames 6 - Power Weelde 18.45: Heren 2 - Rijkevoc.


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Boereneinde op kop Uc

eerste ronde van de h kr r empe fi t /il r op. De favorieten Boereneinde, Vikin0s en Westhoek speelden een sterke eerste ronde alhoewel Westhoek in de rechtstreekse confrontaties steeds aan het kortste eind trok. Wil het de finale bereiken dan is een sterke terugronde een absolute must. Vikings en Boercneinde gaven mekaar geen duimbreed toe in hun onderlinge wedstrijd zodat een billijk gelijkspel ieders tevredenheid wegdroeg. Ook tegen Gelmelboys 1 moest Vikings met een gelijkspel genoegen nemen. Boereneinde kreeg ook heel wat tegenwind van dezelfde tegenstander en won tenslotte het pleit met ĂŠĂŠn doelpuntje verschil. Gelmelboys 2 blijft voorlopig het zwakke broertje en incasseerde tot nu toe 64 doelpunten Koploper blijft voorlopig Boereneinde maar de winnaar van de cup is alleszins zeker nog niet gekend.

! WW

Wedstrijden Zaterdag 3 november 13.30 Gelmelboys 2 - Boereneinde 15.00 Westhoek - Gelmelboys 1 15.00 Statie - Boskant

Zaterdag 10 november 13.30 Gelmelboys 2 Boskant 15,00 Vikings Gelmelboys 1 15.00 Westhoek Boereneinde

Zaterdag 17 november 13.30 Westhoek Boskant 15.00 Gelmelboys 2 Statie 15.00 Vikings - Boereneinde

Zaterdag 24 november 15.00 Gelmelboys 1 - Boereneinde 13.30 Westhoek Statie 15.00 Vikings - Boskant

1.

Zaterdag 1 december 15.00 Gelmelboys 1 Gelmelboys 2 13.30 Westhoek - Vikings 15.00 Statie Boereneinde

Zaterdag 8 december Finale bekercompetitie

Tussenstand bekercompetitie 1. Boereneinde 2. Vikings 3. Westhoek 4. Statie 5. Gelmelboys 1 6. Boskant 7. Gelnielboys 2

gewon.

verloren

gelijk

voor

tegen

punten

5

0 0 2 3 3 5 6

1 2 0 0 1 0 0

22 23 31 16 25 6 3

5 3 7 13 18 16 64

16 14 12 9 7 3 0

4 4 3 2 1 0

Bed & Breakfast

Advertenties

,e_i 92

Vakantie op het platteland

'Het Meuleken'

handwerken - naaigerei alle verslelwerken

Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03/314.71.34

031314.49.11 031314.55.04

De Hoogstraatse Maand 03/314.41.26 03/314.55.04 03/314.49.11

47


SPORT Marathon

Wielrennen

Marc Terreur in Boedapest

6de zege voor Chris Mariën te Meer

De Europese douaneassociatie organiseerde onlangs haar kampioenschap marathonlopen, waaraan 12 landen deelnamen, in Boedapest. De Belgische delegatie bestaande uit twee enthousiaste debutariten gekoppeld aan de ervaring van ploegkapitein Marc Terreur uit Hoogstraten presteerde buiten verwachting uitstekend. Het Belgische douanetrio \vist nipt de Europese landentitel te behalen voor Slovakije en Tsjechië. Marc eindigde dc wedstrijd in 3u21min op een 393ste plaats op een lot van 2812 deelnemers. Een snellere tijd behoorde 7eker tot zijn mogelijkheden maar hij speelde gedurende 32 km haas in dienst van een snellere collega. De laatste kilometers stond do man met de hamer klaar om een tikje uit te delen waarduui wCl wat tijd verloren ging, maar dc landen beker werd toch veroverd. Eerder, in Rotterdam, boekte Marc ook al een collectief internationaal succes toen hij deel uitmaakte van het Nederlandse douanemarathonteam dat beslag legde op de eerste plaats in de haventrofee.

1

_J astnj

/

11 1//1o/i £10

/01/11001/

Een spannende wedstrijd is het te Meer nooit geworden, want in de vierde ronde reeds zonderde een groepje zich af dat de rest van de wedstrijd naar zijn hand zette. Van de vier Meerse renners kwam er slechts één opdagen. Marc Goetschalckx heeft gezondhcidsproblemen, Gert Delcroix zet alles op de studie. Raf Deleroix denkt ernstig aan stoppen, maar Kristof Stoffels haalde wel zijn rugnummer af en reed daarbij een knappe wedstrijd. Aan de eindmeet liet Christof Mariën zijn kuucii bwuiideiii ooit L IJ11 HILLILVILILIItLIS en behaalde zo zijn zesde bloemtuil van het seizoen.

Mountainbike en cyclocross in De Mosten

4l

\_.

t1 :i-

---i

JT; - ------ 7

WFST-BRJ

2'

.

-

-TTT Leii eeiile marailionficak clic Mare Terreur. 1 orige week liep /iij:i/n 45 42 tUii in CL'/l tijds spanîie van on'et eer negen jaar en in 2002 slaat de 50 op ijn program/na. 48

Si \oi .tIIec' lift oiieii titi \ Looie tcu. -oIo tf ii. eo.p. ,'ie je oorthes egen. \ oor de ene 7W\ ere recreatie, de andere verlangt naar een meer competitief sfeertje met gcIdingsdran. soe maar pas \ erd het 1 loogstralcns kampioenschap verreden en reeds ersehijnt er een ander interessant e enemeni op de kalender. Up iaterdag 24 en zondag 25 november 2001 organiseert V1 C Valencia een mountainbile- en es eloerosts eedaagse in en rond het ree reati ecentrunl T )e NL Oste n. Alle fie Is Ii clii el,l ie i die ho udei i en 'C/Ulldv t id ii vLr worden hierbij van harte uitgenodmd, het7hj om te fletseti olie suppui wieii. Insulilijven kciii tLl plaatse in de kantine san Viselub 1 )e \iosten en voor inlichtingen kun je altijd terecht bij Jan Van Dun (03.315 84.51) ofVim Schalk (03. l5.t(4.0l ).

Programma Zaterdag 24 november 2001 cclocross ±45 tot 52 jaar en +52 rijden samen, vertrek te 13.00 uur ±35 vertrek te 14.00 uur -35 vertrek te 15.15 uur

Zondag 25 november 2001 mountainbike -40 en +40 rijden samen, vertrek te 10.00 uur Zondag 25 november 2001 cyelocross +45 tot 52 jaar en —52 rijden samen. vertrek te 13.00 uur +35 vertrek te 14.00 uur -35 vertrek te 15.15 uur.


gildenleven & schuttersnîeuws De kruisbogen rusten LOENI-IOUT - Het Verbond der SintJonsgilden, grote kruisboog. sloot het schuttcrjaar afmet een samenzijn te Loenhout. Traditioneel heette Opperhoofdman Jef Van Opstal de aanwezigen welkom. Jef had een speciaal woordje over voor Fric Konings uit Sprundel omdat deze onlangs int nieuwe hoofdman werd gekozen. Voor 50 jaar schutter zijn werd Jan Verschueren van de S iiiJorisgilde Meerle gehuldigd. Daarna traden er talrijke gildenbroeders en —zusters aan om hun eremetaal in ontvangst te nemen. Elke gilde von minimum twee tinnen bordjes. De SintJorisgilde uit Meer was de grote slokop met twaalf stuks. Opperhoofdman Jef Van Opstal had daarna de eer om de kampioenen en de ereplaatsen bekend te maken. Hij deed dat, zoals steeds, op zijn eigen ludieke manier. In de B-reeks legde Anita Hendrickx van het bescheiden Castelré beslag op de bloemen van de derde plaats. Wim Anthonis uit Hoogstraten is een jong en talentvol schutter. Bovendien zoon van de koning van Hoogstraten. Kleinzoon van de meer dan 70-jarige meester Marcel Anthonis die in het afgelopen jaar zelfnog twee rozenprijzen kon scl1ieten. Wim verloor op de valreep, met slechts 1 punt verschil, het kampioenschap. Dat kampioenschap werd gewonnen door Sarah Verschucren uit Meerle, een zeer bekende achtcrnaui iii lii..t sLliutti Smidden. Staan ook bekend voor talent en dc nodige kalmte om dit talent te laten renderen. Goed dus voor een eerste plaats in de B-reeks met een totaal van 254 plinten. In de A-reeks kenmerkte een broederstrijd hei gitnse seizoen. 1 Jiteiindrlijk srhnnldn hot nini veel of de klassieke derde was hijna met dc hoogste eer weg. Guy Snijders uit Meer kwam. wegens materiaalpech, enkele punten tekort tegeiiuvi zijn juiigeie broer Tom. Peter Vaimen uit Rijsbergen eindigde verdienstelijk tweede. Hij schoot zich door uitzonderlijke prestaties te Loenhout en Meer gelijk aan de kop. Uiteindelijk werd hij tweede. Tom Snijders uit Meer stond het ganse seizoen aan de leiding. Bij dc schieting te Loenhout was hij te zegezekcr. 1-lij verloor daar niet mmdci dan $ punten. Bij dc laatste schietmg te Meerle kon hij de situatie rechtzetten en werd toch nog kampioen in de Areeks met 264 punten. In de ere-afdeling waren er geen echte uitschieters. Wél 10 schutters die eindigden op 5 of minder punten van elkaar. Uiteindelijk moest zelfs het kampschot een beslissing forceren. In deze Ere-reeks schoot Rob Van der Heyden uit Rijsbergen zich op de derde plaats. Daarmee zet hij een familietraditie verder en brengt tevens het huidig bescheiden Rijsbergen terug iets op de voorgrond. Vicky Rombouts uit Meer was reeds kampioen in 1998. Nu was haar start van dit seizoen wat zwakker. Uiteindelijk verloor ze dit kampioenschap met het kampschot. Goed dus voor een tweede plaats. Twintigjaar was het geleden dat het kampioenschap met zo weinig punten gewonnen werd. Maar dat maakt de overwinning van Jan RoeIen uit Meerle er niet minder mooi om. Als je in de herfst van je loopbaan al dat jonge geweld achter je kan houden, dat moet een heerlijk gevoel wezen.

Frie Konings tilt Sprundel werd onlangs verkozen tot cle vijfde hootdman van de gilde na de heroprichting in 1955.

Jan schoot zich kampioen mcl een totaal van 273 punten. In het afgelopen seizoen groeide de schuttersploeg van Hoogstraten. Daardoor eindigde zij op een derde plaats in het ploegenklassement met 1632 punten. Slechts drie punten verschil met Meer dat weerom op een tweede plaats eindigde. Meerle was per ploeg te sterk. Persoonlijke goede resultaten brengen ook de ploeg op de voorgrond. Met een kampioen in de Erereeks, een kampioen in de B-reeks en zes rozenprijzen, legde Meerle beslag op de kampioenstitel 2001 met een totaal van 1650 plinten. 1-let schietseizoen van het afgelopen jaar kan zonder meer als een succes beschouwd worden. Degelijke georganiseerde bondsschietingen, spannende zestallen en een schitterend gildenfeest. En toch wacht het bestuur van het Verbond der Sint-Jorisgilden een belangrijke uitdaging. Jef Van Opstal legt immers op het einde van het jaar zijn ambt neer als opperhoofdman van dit Verbond. Bewust! Hij verlaat de commandobrug van het Verbond maar niet het gildenwezen. Een opperhoofdman heeft een dienende functie, het is een opdracht, geen eretitel. Wanneer het lichaam niet altijd meer mee wil is dc tijd aangebroken om een stap opzij te zetten. Maar wie de witte raafzal worden die in de plaats van Jef, deze o zo belangrijke taak in de toekomst zal vervullen, is bij het te perse gaan van deze tekst nog niet bekend.

1 in.,'.: glidc/iIu/1iJJ/ocn Aiec'rle iii dcpei.sooii lan koning Jan t er.sr-/iuc,'en, 10/11 Si,ijdccs uit Meer kampioen in de A-reeks, Sarah Verschueren uit Meerie kampioen in de B-reeks en Jan Roeien, ook uit Meerie, kampioen in de Ere-reeks.

VAN HUFFEL VASTGOED

R

k'IIY

•-:

VA HUFFEL

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com 49


GILDEN EN SCHUTTERS

Kleine kruisboog HOOGSTRATEN - Op zondag 23 september traden er met de kleine kruisboog driemaal 24 schutters aan te Hoogstraten. Telken, schoten er 12 Nederlandse en 12 Belgische schutters tegen elkaar. Traditioneel zijnde N ederlanders, zeker met dit wapen. een klasse te sterk voor de schutters uit onze Kempen. In de eerste ronde doorbraken de Belgen deze (minder goede) traditie. Met Dianne Verheyen uit Meerle op kop met 98 punten schoten Robert Martens uit Hoogstraten, Karel Verschueren uit Meerle. Brigitte Verbiesen voor Heidevrienden én Gonda Van Ginkel uit Sint-Lenaarts 97 punten. Met éénmaal 97 en driemaal 96 konden de Nederlanders niet anders dan punten afgeven. En toch, na deze eerste ronde bedroeg de voorsprong voor de Belgen slechts 5 punten. In de tweede ronde schoten de Kempenaars niet slecht. Paul Bauters uit Gooreind schoot als beste Belg 98 plinten. Marc Van Tichelen uit Oostmalie en Patrick Arnouts uit Sint-Lenaarts eindigden op 97. Dirk Tinirnermans van Heidevrienden, Dimitri Vermander uit l-Ioogstraten, Els Jacobs uit Gooreind en Harry Paulussen uit Oostmalle kwamen de score telkens verhogen met 96 punten. Ondanks deze getallen slopende Nederlanders zachtjes naderbij om tot ieders verrassing te eindigen op een gelijk aantal punten als de Belgen. In de derde en laatste ronde gingen de Nederlanders voor dc eindzege. Mi 1 Van Beeck uit Hoogstraten met 99 punten, Stan Van Aert uit Gooreind niet 98 punten en drie schutters met 97 plinten; Luc Palinckx van Heidevrienden, Jef Jacobs uit Gooreind en Josephine Embrechts uit Meer boden prachtig weerstand maar iii totaal moesten de Belgen toch weer punten prijsgeven. De Belgen verloren andermaal de wisselbeker. Lang was het echter geleden dat liet verschil slechts zeven punten bedroeg. In totaal wonnen de Nederlanders niet 3432 punten voor de Kempenaars die eindigden op 3425 punten.

Individueel Per reeks won Dianne Verheyen uit Meerle met 98 punten de beker in de eerste reeks. Paul Bautcrs uit Gooreind schoot het beste in de tweede reeks, ook met 98 punten. In de derde reeks werd de beker voor de beste Belgische schutters in beslag genomen door Mil Van Becek uit Hoogstraten die eindigde op 99 punten.

ZTI?,.-.-T

LASERSHOW

50

-

HOOGSTRATEN

Belgische titels voor de Kempen HOOGSTRATEN - De schutters met dc kleine kruisboog, afstand 20 meter, zakten af naar Hoogstraten om aldaar het Belgisch kampioenschap te betwisten. In sporthal Zevensprong vonden de inriehters de ideale infrastructuur voor deze gebeurtenis. Reeds vanaf 10 uur's morgens traden de schutters aan. Allen hadden vier proefschoten, vijftien tellende schoten en één karnpschot tot hun beschikking. Verder ging deze wedstrijd door volgens de heersende reglementen bij dit wapen. Persoonlijk werden de schutters ingedeeld in zeven categorieën. Bovendien bepaalden de zes beste schutters per gilde, de ploegenstand. Deze ploegenstand kwam op naam van SintRoehus Gent. Zij eindigden op 734 punten voor de Sint-Jorisgilde Int Wuustwezel die zeer verrassend tweede werd met een totaal van 729 punten. De derde plaats werd in beslag genomen door de Sint-Sebastiaansgilde uit Gooreind -. Wuustwezel met 728 plinten. In de reeks van de Elite-schutters konden onze Kempenaars enkel beslag leggen op het zilver. Jan Roeien senior van Wuustwezel behaalde deze ereplaats met 148 punten. In de categorie A waren de Kempenaars onklopbaar. Adri Vermeiren uit Meerle eigende zich de titel toe met 148 punten. Het kampschot moest hier de beslissing brengen. Ook Danny Goetstouwers van Wuustwezel schoot 148 punten maar kampte een 8 tegenover een 9 voor Adri. Robert Martens uit 1-Ioogstraten eindigde met 146 punten op een derde plaats. In de B reeks had de jonge An Gijsbregts van Meerle haar zenuwen liet best onder controle. Met 144 punten en kanipseliot 9 werd zij Belgis e h kampioene. 1-100 fd iii a n Frans Goetstouwers van de Sint-Jorisgilde uit Wuustwezel schoot ook 144 punten maar moest zich met kampschot 6 gewonnen geven. Patriek Wittenbergh uit Meer behaalde de bronzen plak met 143 punten. Bij de dames won Brigitte Verbiesen van de Graaf van Vlaanderen de Belgische titel. Ook hier moest het kampschot de beslissing brengen. Els Van Frachen uit Gooreind eindigde op 147 plinten maar moest zich gewonnen geven in het kampsehot. Greet Jacobs, ook van Gooreind, schoot zich op een derde plaats met een totaal van 146 punten. Bij de cadetten won An Gij sbregts uit Meerle de titel met 144 punten. Ploegmate Femke Brosens nam de tweede plaats voor haar rekening. Bij de Juniors werd Gert De Coen van Gooreind de beste met 143 punten. Ellen Versehueren en Greet Gijshregts, beiden van Meerle, eindigden op een tweede en derde plaats niet 138 punten. Bij de Seniors is Jan Roeien van de SintJorisgilde uit Wuustwezel steeds een vaste waarde. Ook nu bevestigde hij zijn kunnen met 148 punten. Mii Van Beeek uit Hoogstraten werd tweede met 145 punten voor Stan Van Aert uit Gooreind die ook eindigde op 145 punten. Al deze schutters worden op 8 december verwacht op liet stadhuis van Brussel om aldaar, na een academische zitting, hun eremetaal ui ontvangst te nemen.

Grote kruisboog WORTEL - De negen gilden met de grote kruisboog sloten liet seizoen af met een viertalsehieting te Wortel. Net zoals in liet ploegenkampioenseliap moesten de andere gilden hun meerdere erkennen in een collectief te sterk Meerle. Paul Adams uit Minderhout, Jan Roeien voor Meerie en Staf Van Herek uit Wortel eindigden alle drie in de eerste ronde op 34 punten. Paul Adams kanipte, met vier rozen, liet beste voor de enige rozenprijs verbonden aan dit viertal. In de tweede ronde bleef Meerle bevestigen in de persoon van Harry Vanderhenst die eindigde op 34 punten. Sprundel kon op dat moment enigszins aanklampen met 33 punten geschoten door John Vergouwen. Halfweg had Meerle duidelijk de leiding genomen met 68 plinten voor Minderhout op 66 en Sprundel met 65 punten. In de derde ronde schoten Sprundel met Frans Aarts, Hoogstraten met Jeannine Martens, Meerle niet Greet Gijsbregts alle drie 34 punten. In een tussenstand na drie schutters zagen we dat Meerle de voorsprong had kunnen vergroten tot drie punten. Met 99 punten stond toen Sprundel op een tweede plaats voor Minderhout op 97 en Hoogstraten met 96 plinten. De andere gilden leken geen rol meer te kunnen spelen voor de eindzege. In de vierde ronde kwam Minderhout zeer sterk opzetten. Aiex Janssen schoot 35 plinten en kampte met vijf rozen liet beste voor de rozenprijs. Meer met Dirk Brosens en Tim Dekkers voor Wortel eindigden op 34 punten. Dit offensief kon Meerle echter niet meer verontrusten. Zij eindigden als eerste met een totaal van 135 punten voor Minderhout én Sprundel niet 132 punten. Verder volgden Hoogstraten (129), Wortel (128), Meer (127), Loenhout (126), Rijshergen (124) en tenslotte Castelré niet 115 punten. De vier schutters die de overwinning behaalden voor Meerle waren Jan Roeien (34), Harry Vanderlienst (34), Greet Gijsbregts (34) en (pa-)hoofdman Jan Gijsbregts met 33 punten. De enige rozenprijs verbonden aan dit zestal werd ge\onnen door Lex Janssen van Minderhout niet 5 rozen.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangw erken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.


GILDEN EN SCHUTTERS

Karabij nschutters LOENHOUT - Op de kringschieting met het karabijn te Loenhout konden we slechts tweemaal het maximum der punten noteren. In de erereeks, voor een man als Karel Kusters int Baarle-Hertog is dit reeds de zesde maal op negen schietingen. Voor iemand als Jos Reymen uit Loenhout is dit in de A reeks hoogst uitzonderl ijk. Karel Kusters uit Baarle-Hertog legde dus nogmaals beslag op de eerste plaats met het maximum der punten. Ingrid Geeraerts uit Loenhout en Richard Marijnissen uit Wuustwezel behaalden 159 punten. In dc subtop schoten Bart Kusters van Baarlc-Hertog, Frank Pissens en Danny De Roeck van Loenhout en tenslotte voor Wuustwezel Pierre De Coninck, Peter Timmermans en Gert De Coen 158 punten. Slechts driemaal werd er dit seizoen in de A reeks het maximum der punten behaald. Eenmaal op de eerste schieting door Ad De Bruyn uit Meer. Jos Reymen miste geen enkel plint op de schieting te Baarle-l-lertog en dit bravourestukje herhaalde hij nu op de schieting te Wuustwezel. Erwin Adams van Baarle-I-lertog en twee schutters van Wuustwezel. Norbert Heye en Vera Van Loon eindigden op 156 punten. Ad De Bruyn uit Meer en lokaalhouder Wilfried Van Hasselt uit Loenhout behaalden 155 punten. Verder in de uitslag stonden er nog 4 schutters met 154 punten. Ook in de B reeks verrassend hoge getallen. Hier zette Guy Lambrechts van Wliustwczel zijn beste seizoensrcsliltaat neer met 157 punten. Jan Van Rijkevorsel uit Loenhout kon zichzelf bevestigen door 156 plinten te schieten. 155 punten werden er behaald door René Vermeiren van Wuustwezel. Tom Mys uit Meer en Els Versmissens uit Baarle-Hertog. Chantal Palinckx van Wuustwezel was de enige schutter met 154 punten. In de C reeks deelden John Goormans van Wuustwezel en Maria Havermans uit BaarleHertog de eerste plaats met 154 punten. Jan Martens Int Meer verraste iedereen door te eindigen op 153. Leo Van Buynder uit Meer was de enige schutter die afsloot op 150. Ludo Kenis uit Meer en twee schutters uit MeerselDreef, Jos Oomen en Miranda Smeekens, schoten 149 punten. Bij de Aspiranten waren Roos Brosens uit Meer en Mik Van der Stap uit Meersel-Dreef evenwaardig met 153 punten. Willy Laurijssen uit Meer en Jan Aerts van Meersel-Dreef sloten af op 149 punten. MEER - Jaarlijks, ter gelegenheid van Meerkermis, richt de plaatselijke SintAmbrosiusgilde de laatste kringsehieting in voor de Noord-Kempense Karabijnschutters. Talrijke schutters —ook Nederlanders - lieten zich inschrijven. Karel Kusters uit Baarle-Hertog schoot in de Ere reeks voor de derde keer op rij 160 op 160. Ongetwijfeld, zelfs voor Karel, een persoonlijk succes. Ingrid Geeraerts uit Loenhout was de enige schutter met 159 punten. Gert De Coen Int Wuustwezel, Danny De Roeck Int Loenhout, Gina Van Waesberghe Int Wuustwezel. Peter Hofmans Int datzelfde Wliustwezel en tenslotte Bart Kusters uit Baarle-Hertog schoten alle vijf 158 punten. Verder in de nitslag staan er maar liefst 6 schutters met 157 punten. Van de 19 deelnemende A schutters deelden Sandra Pissens en Romy Sels uit Wuustvezel de eerste plaats met 157 punten. 156 punten

werden er geschoten door Ben Verhoeven uit Baarle-Hertog, Vera Van Loon uit Wliustwezcl en tenslotte door Hans De Koek Int Meer. Twee Meerse schutters, Ad De Bruyn en Leon Nackaerts eindigden op 155 punten. Zij werden gevolgd door vier schutters met 154 punten. Nog nooit gebeurde het dat er vier schutters in de B reeks samen eindigden op 154 punten. GIiy Lambrechts, Rene Vcrmciren, Luc Palinckx Senior, alle drie uit Wnustwezel en Stafke Goetsehalckx uit Meer tekenden hiervoor. Nog uitzonderlijker was dat zij gevolgd werden door nogmaals vier schutters met 153 punten. Maria Verhoeven uit Baarle-Hertog. Petrus en Chantal Palinekx, beide uit Wuustwezel, en door Jan Van Rijkevorsel uit Loenhout. Zij werden gevolgd door nogmaals vier schutters met 152 plinten. In de C reeks hielden Vie Swaencn en Ludo Kenis de overwinning in Meer door 154 punten te schieten. Frans Theeuwes Int Meer schoot 152 punten evenals Peter Anthonissen uit Baarle-Hertog en Jan Martens ook al uit Meer. Jack Janssen uit Loenhout, Leo Van Buynder uit Meer, Jos Oomen uit Meersel-Dreef, René Pastijn uit Wnustwezel en tenslotte Miranda Smeekens uit Meersel-Dreefeindigden allen op 151 punten. Patrick Stael Int Baarle-Hertog was weerom de beste aspirant-schutter te Meer. Ditmaal schoot hij 154 punten. Mik Van der Stap uit MeerselDreef eindigde op 152 voor Christian Lender uit Wuustwezel met 151 punten.

De bosmaaier van STIHI. Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en met weinig krachtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STJH: voor iedere toepassing exact het juiste apparaat. ...

Toptehniek en professionele kwaliteit.

Kampioenschap 2001 Na de laatste kringschieting kunnen we ons ook bij het karabijn een beeld vormen van de verschillende behaalde kampioenstitels. In de Ere reeks gaat deze titel voor de 1 S keer op rij naar Karel Kusters uit Baarle-Hertog. Zoon Bart is tweede geworden voor Ingrid Geeraerts uit Loenhout. In de A reeks was Sandra Pissens uit Wuustwezel de sterkste. Jos Reymen uit Loenhout werd tweede in deze reeks voor Ben Verhoeven uit Baarle-Hertog. Ook in de B reeks haalde Wuustwezel de kampioenstitel binnen. Verantwoordelijke hiervoorwas Rene Vermeiren. Stafke Goetschalckx uit Meer, te vroeg zegezeker (of waren hei zenuwen?) eindigde op een tweede plaats voor Jan Van Rijkevorsel Int Loenhout. In de C reeks kan Meer een kampioen vieren. Leo Van Buynder eindigde eerste voor ploegmaat Vie Swaenen. De derde plaats gaat ongetwijfeld naar Miranda Smeekens Int MeerselDreef of naar John Goormans uit Wuustwezel. Bij de Aspiranten was Patriek Stael uit BaarleHertog voor iedereen te sterk. Roos Brosens uit Meer eindigde verdienstelijk tweede voor Mik Van der Stap uit Meersel-Dreefdie beslag legde op de derde plaats.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

--

- oz —

J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/31441 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen.be

51


Fusieswin g

-

Hiphop in Tiirnhoiit

17 novemher Cahier de Brouillon

S'IARFLAM in de Warande Op vrijdag 16 november komt Starfiarn naar de Warande in Turnhout. Deze groep, met Postrnen de beste hiphopact van de Lage Landen, komt er de nieuwe single 'Amnésie Internationale' voorstellen, momenteel een radiohit op Studio Brussel en Radio 21. Het is de tweede single uit de ondertussen met goud bekroonde cd 'Survivant'. Daarop zijn gastoptredens te horen van onder meer Postmen. Original Uman, Zap Mama en Amo. Bij de release van die cd het afgelopen voorjaar speelde Starliam de grote zalen plat, ondermeer de Hallen van Schaarbeek en l'Olympia in Parijs. Deze zomer waren de franstalige rappers bij de absolute smaakmakers van Pukkelpop. Een najaarstournee brengt hen nu langs enkele kleinere zalen en clubs, waarbij ook de hal van de Warande wordt aangedaan. Tickets voor dit concert kosten 350 BEF in voorverkoop en 500 BEF aan de kassa, en zijn te koop aan de balie van de Warande of via 014/ 41.69.91 of reservatie@warande.be . Het concert begint om 21.30 uur, de deuren gaan open om 20.30 uur. De volgende maanden: Andere pop- en rockconcertcn in de Warande 8/1 1 Björn Again, 21/11 Freek de Jonge & band (UITVERKOCHT), 30/11 Folk-in-Turnhout met o.a. Vera Bila, Troissoeur en Sharon Shannon and the Woodchoppers, 2/12 Mode Plagal, 2 1/12 El Tattoo del Tigre. 22/12 TWood, tweede editie, 12/1 Oblomow featuring Eva De Roovere (Kadril). 19/1 De Mens + mystery guest, 31/1 Jukebox 2000, 1/2 Jan De Wilde, 10/2 Willard Grant Conspiracy + The Walkabouts (onder voorbehoud, nog geen vvk), 15/2 Patrick Riguelle, 22/2 Clouseau (UITVERKOCHT), 27/2 Di Naye Kapeleye, 1/3 Bram Vermeulen, 8/3 Joost Zweegers! Novastar akoestisch, 103 Sunzoo Manlev featuring Piet Goddaer (Ozark Henry), 30'3 Turn-Out-Skank. skafestival (nog geen vvk), 19/4 Sainkho Namtchylak. 24/4 Golden Earring (UITVERKOCHT), 25/4 Jaune Toujours, 4/5 Terem Quartet. Alle inlichtingen over de programmatie: www.warande.be

j

Goreslut & Salmonella Orchestra HOOGSTRATEN - Goreslut is één van de vele projecten van Rudy Trouvé, die we natuurlijk vooral kennen als ex-lid van dEUS en als gitarist/zanger/songschrijvcr van het eveneens erg succesvolle Dead Man Ray. Daarnaast was hij nog actief in bands zoals Kiss My Jazz (vrijejazzy experimenten) en Lionell Horowitz and his Combo (een veelkoppige fanfare, die nogal van Franse chansons houdt). In Goreslut laat Trouvé in het gezelschap van Dirk Belmans (drums), Jacki Billet (bass), en Thomas Noppe (gitaar) de gitaren de vrije lOop. Trouvé profileert er zich als een viersporenvirtuoos die als geen ander schitterend materiaal creëert met een eenvoudige opstelling en bescheiden middelen. Voornaamste invloed van hun lekker wilde nummers die de luisteraar bedelven onder de decibels is de 90-ies underground gitaarrock van Dinosaur Jr., Sonic Youth en Motorpsycho. Eerste wapenfeit was het in '97 op het Duitse label Stickman uitgebrachte These days are the quiet kind, een album dat bijna volledig gebaseerd is op de akkoorden C en G. Daaropvolgend speelde Gore SIut op allerlei festivals zoals Nandrin, Dour en Pukkelpop. Opvolger Above the Lisa drugstore werd -per uitzondering- op 16 sporen opgenomen maar laat nog steeds hetzelfde groezelig rockgeluid horen. Enige nieuwigheid: Goreslut maakte op dit album ook volop gebruik van het D-akkoord. Hoedanook: ondanks de lovende recensies, verkochten ze nog altijd voor geen meter... In 2001 verscheen hun derde album Girl + Turtles. Ditmaal voegden ze het A-akkoord toe aan hun favorieten en werd de klok van de muzikale invloeden teruggedraaid naar 1979 van The Feelies, Joy Division, oude Wire etc. Het voorprogramma van Goreslut wordt verzorgd door de trashy-noiserock van Salmonella Orchestra. Allen daarheen op zaterdag 17 november 2001 Inlichtingen: www.cahier.be

Europese toppunk in de Cahier Het Zweedse Randy is al enkele jaren de absolutc top van dc [uropcsc punkrock. 0p vrijdag 30 november komen ze hun nieuwe album "The Human Atom Bomb" (op het Zweedse Burning Heart Records) voorstellen in Cahier de Brouillon. De groep toerde de laatsie jaren uvei zowat 1iel de weield niet giuepcii als Piupagaiidlii en Lagwaguii cii staat gaiaiil vuui een stevig potje pohtieke punkrock. Naast Randy spelen diezelfde avond ook twee lokale bands. The White Circle Crime Club, do nieuwe groep van do leden '.an OneXmoro, spelen die avond hun eerste optreden na maanden repeteren. De jonge Hoogstraatse punkers Epos zullen de avond openen. Dat alles voor slechts 250 BEF, ook wel 6,2 Euro. Waar wacht u nog op'?

METAL 'n HARDC ORE in 't Slot WORTEL - Hoe het contracteren van 1 groep door een voorzitter kan uitgroeien tot een megaavond met de hulp van de ondervoorzitter.Ze hebben er, complementair zoals het hoort, samen een beestige avond van gemaakt! Sore zal als eerste de kick-off geven. Deze Kempense band(ze zijn van Herentals) speelt hardcore, zodat je vanaf minuut 1 opgewarmd zal zijn voor de verdere avond! Als 't Slot maar niet te klein wordt! Dat wordt de eerste zorg van de avond. Downfall is ontstaan na de dood van Sockdologer. Willy en Davy wilden verder met muziek en startten een nieuwe band op met een aantal vrienden. Ze gingen voor de Hardcore In juni '97 zochten ze een tweede gitarist en besloten zichzelf Crossfire te noemen. Later op hetjaar, na een aantal wissels in de line-up werd hun eerste concert gegeven. Later veranderde de naam in Downfall en namen ze hun eigen demo op. Tot op een dag weer een lid de band verliet en weerom een heel gewissel gebeurde ('98-'99). In 2000 werd een tweede album opgenomen te Asse en brachten ze een nummer voor het compilatie-album 'Breaking The Scene'. Begin dit jaar werd na een zoveelste line-up wijziging begonnen aan een derde album en speelden ze op verschillende festivalletjes. Op flttp://users.skynet.be/downfall kan je meer info vinden Cooperate ging van start eind februari '98. Het is ontstaan uit een samenwerking van Aggressive Culture en Emergency Exit. Dit was echter maar een éénmalig projectje. Deef en Jakob bleven echter repeteren voor de "fun" en vroegen aan 2 vrienden om mee te spelen. Onder de naam werd slechts 1 optreden gespeeld maar wel met Hard Resistance. Jakob verliet het land en zo zou er een einde komen aan hun moeie toekomst. Een aantal weken later werden ze echter gevraagd voor een festival en dienden ze een andere drummer te zoeken (Rob). Intussen was ook Deefs broer erbij gekomen als tweede gitarist. Na een aantal pogingen om een tweede stem te vinden om het geheel nog meer power te geven, nam uiteindelijk Deef dit gezang op zich. In 99 werd hun eerste demo opgenomen in de studio Beat & sound en dit op amper 10 uurtjes tijd! Foto's & info: httpJL users.pandora.be/cooperate Het Duitse Copykill zal vervolgens aantreden op het bescheiden podium. Deze Duitsers komen dan hun nieuwste ceedee 'Victim or Witness' voorstellen. En dat dit een geslaagde ceedee is zullen we je niet moeten wijsrnaken zeker! De hele avond, inclusief de 4 bands zullen u slechts 100 (of 200) fr kosten op vrijdag 30 rioveiiiber om 20.00u


HALVE EEUW GELEDEN

ÇAIEF\VAN 1100(iSTRtTEN

L

Ls

SÇLEG'9N

ÇTHO IE VLAAMS \WÈEK

LOEWE.

November 1951

MEER Een klok in de Mark?

Sinds een paar weken leeft Meer in spanning, een spanning die zich snel ciitbreiddc en talrijke nieuwsgierigen [11f het omliggende naar Meer lokte. Er wordt namelijk beweerd «lat een klok uit de kerktoren van Meer in cle Mark zou verborgen liggen. Inderdaad, de oudste inwoners van Meer herinneren zich van hun ouders of grootouders te hebben horen vertellen over een klok in de Mark. Waar juist en wanneer die klok daarin terecht gekonien is, weet niemand. Nu er sprake van was een nieuwe klok aan te schaffen (cle grote Mariaklok wer(l door cle Duitsers uit de toren geroofd), kwam liet gerucht over de klok in de Mark weer boven water. Hierover ingelicht, twijfelde E. H. Pastoor wel aan cle gegronclheid van de bewering, maar vond het toch de moeite waard een onderzoek in te stellen. En inderdaad blijken er aandluidingen te zijn, die de waarschijnlijkheid van hetgeen de oLide inwoners uit cle overlevering weten te vertellen, vergroten. Zo kan nien in liet boek van Pater Michielsen over Meer lezen, dat op 11 Januari 1815 kerk en toren door brand werden vernield. Spoedig werd met cle lieropbouw begonnen en op 21 Maart 1817 werd de nieuwe kerk gevijcl. « Op 24 Mei 1817, daags voor Sinxen, schrijft Pater Michielsen,. is op het kerkhof de grote klok gegoten, iets buitengewoons : zij weegt 263 pond en is toegewijd aan 0. L. Vrouw. Met nog twee andere klokken: de eerste ter ere van de H. Rosalia, de tweede ter ere van de H. Donatus, werd zij op 13 Augustus door de Z. E. H. Deken gewijd ». Hier is dus sprake van drie klokken. Maar nieniancl van de huidige inwoners van Meer heeft ooit drie klokken in cle toren weten hangen. Wel twee: de Mariaklok en cle Rosaliaklok, welke laatste er op liet ogenblik nog alleen hangt. Sommigen vragen zich af: waarom zou men in 1817 een klok verbergen en ze later niet terug ophalen ? Zij trekken het bestaan van een derde klok in twijfel. Anderen cchter, steunend op liet geschrift van Pater Michielsen, houden vast aan een derde klok. Zij wijzen er bovendien op dat er in de toren werkelijk plaats is voor drie klnkken. De grote vraag

blijft echter: waar is die fameuze klok gebleven ? Om deze vraag op te lossen werd een pendelaar uit Borgerhout, dhr, Jansens, aangesproken die op de kaart van Meer een plaats aanduidde waar, volgens zijn bewering, een metalen voorwerp zou verborgen zitten. Later kwam hij naar Meer zelf om ter plaatse een onderzoek in te stelen. En daar werkte zijn wichelroede op dezelfde plaats als deze, welke hij voordien op de kaart had aangeduid. Het betreft hier een draaikolk in de Mark, genaamd het wiel van Elsterdijkhoet, dicht bij de nieuwe brug op lpenroy. Hoewel cle wichelroede een eind ver der aan liet «wiel der Drie Gezusters» eveneens reageerde, toch was de reactie aan liet eerstgenoemde wiel het sterkste. Men hield het dus bij het wiel van de Elsterdijkhoef, en werkelijk, juist op het punt door cle wichelroecle aangewezen, op 2 meter van de waterkant, stootte men met een lange hranclweerhaak op een metalen voorwerp. De optimisten bleken gelijk te krijgen. Het was nu nog enkel kwestie het ding boven te halen. Maar hier hegonicen clan pas de moeilijkheden. Het voorwerp, dat volgens de penclelaar ongeveer 90 kgr. zou wegen, zit een tweetal meter onder water in cle modder weggezakt. Het zo niaar met een haak bovenhalen was uitgesloten. Men moest stratfer middelen schaffen. Een 25 nian sloegen de hand aan de spade en groeven een lange afleidingsgracht om het water nevens het wiel weg te leiden. Een dam werd voor het wiel opgeworpen, doch het water bleek sterker en spoelde weldra de dam weg. Dit scheen bij velen de moed te ontnemen, want begin deze week werd de afleidingsgraCht terug dicht gemaakt. Misschien wacht men een beter seizoen af om het wiel af te dammen en leeg te pompen. Geraakt men zover dan zal de modderige bodein zijn geheim moeten prijsgeven. Of clan het geheim der verdwenen klok zal opgelost zijn, is iets anders. We hopen echter niet de bevolking van Meer dat liet laatste moge waar zijn. De inspanningen, die nu reeds werden gedaan en mogelijk nog in 't verschiet liggen, zijn groot, nog groter echter zal de vreugde zijn, wanneer de klok van cle Mark haar eerste slag over cle beemden zal doen weergalmen.

/ Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee program-

ma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP:

72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@,selexion.be

fsJ 53


AGENDA

Op stap in.. HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN Zaterdag 3 november COMME CHEZ BONNE MAMAN, eten in Cahier de Brouillon, tijdig inschrijven bij San Adams, te!. 03/31422 95. FUIF & VEILING, rondrit met een pendelbus tussen de drie cafés van 21 uur tot 3 uur, kunsten curiosaveiling in elk café: Mussenakker om 21.30 uur, Slot en Cahier om 22.30 uur. Zondag 4 november: KLASSIEK APERITIEF of KOFFIECONCERT door muziekmaatschappij St. Cecilia, in zaal St. Cecilia.

hnedijeztuz . CAFE-BRASSERIE

OrijI1eiö 183 Iooetraten 031314 66 6

DeGuldenC oppe

1t.nt & 1,at1jp

MEER Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

Zaterdag 3 november TONEELOPVOERING 'Veel beterschap' in zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur door 't 1-teidebloempje.

CAHIER G

Vrijdag 9 november TONEELOPVOERING 'Veel beterschap' in zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur door 't Heidebloempje.

Zondag 4 november: KINDERTHEATER PROPOP, feestzaal Penitentiair Schoolcentrum, 14.30 uur, org. Davidsfonds en BGJG. BOWLING, in Breebos, vertrek om 13.15 uur aan zaal Pax, org. KWB. Woensdag 7 november: VOORDRACHT OVER BIOTECHNOLOGIE, door Paul Stoffels, auditorium Klein Seminarie, 20 uur, org. Davidsfonds. Vrijdag 9 november: OP ZOEK NAAR VERBORGEN SCHATTEN, avondzoektocht, zaal Pax, 19 uur, deelname 50 BEF, org. KWB. Zaterdag 10 en zondag II november BOUWFEESTEN SPIJKER, restaurant en café in het internaat en familiequiz in de Rabboenizaal, zondag van 13.30 uur tot 17 uur. Zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 november: GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING in zaal Pax, za 18-22u, zo 9.30-22u, ma 9-15.30. Maandag 12 november: THE LOUISIANA PELICAN JAZZBAND, brasserie De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzclub Hoogstraten. Zaterdag 17 november: GORESLUT en SALMONELLA ORCHESTRA in Cahier

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03/314.83.11

Vioee4

46

da4ZYee 2321 Hoogstraten

Telefoon: 031315.71.53 54

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT angenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wartet Tel /Fax 03 / 314 53 28 - -

56

Zaterdag 17 en zondag 18 november TENTOONSTELLING aquarellen van MarieLouise Devos van 10 uur tot 19 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Toegang gratis. Info: tel. 03 314 65 02. Zaterdag 17 en zondag 18 november BOUWFEESTEN SPIJKER, restaurant en café in het internaat, Gelmelstraat 60, info en reservatie, tel. 03 3 14 55 36 offax 03 3145565.

67

Zaterdag 10 november TONEELOPVOERING 'Veel beterschap' in zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur door 't Heidebloempje. 11 11 11 ophalen van de enveloppen tijdens de voormiddag. 3 VOOR 11 vanaf 20 uur in de Mussenakker, org. de Hoogstraatse jeugdclubs, thema: Vrouwenbeweging in Indië. Zondag 11 november HULDEBETOON aan de oorlogsslachtoffers aan het monument op het kerkhof na de H. Mis van 10 uur. BOEKENBEURS in de basisschool De Meerpaal van 10 tot 17 uur, org. Oudercomité. Zaterdag 17 november TEERFEEST van de brassband Sinte-Rosalia. Zondag 18 november SINTERKLAAS inhaling aan de zaal Voor Kunst en Volk om 13.30 uur. Zaterdag 24 november MUZIEKAVOND van de brassband om 19.30 uur in de zaal.

WORTEL

Woensdag 21 november: ZIJN WIJ DE LAATSTE CHRISTENEN?, door abt Vink Geniets, zaal Fax, 20 uur, org. Davidsfonds.

Zondag 1 november 2001 PANNENKOEKENBAK in 't Slot van 14 uur tot 18 uur.

Zaterdag 24 en zondag 25 november: BOUWFEESTEN op het Spijker

Donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november: TENTOONSTELLING van schilderwerk (vooral aquarellen) van Rit Stcrkens-Christiaansen, in het Slot

Vrijdag 30 november: RANDY uit Zweden en 2 lokale groepen (THE WHITE CIRCLE CRIME en EPOS) in de Cahier

CAFÉ DISCOBAR

TF RTUIN

Meerdorp 13

66

Zondag 18 november: HERFST-KOETSENWANDELING, vertrek om lOu aan Kathelijnestraat 74

CAL LIE

,

muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Tot 23 december: FLINT EN STONES, tentoonstelling 'Archeologie in de Kempen' op het Stedelijk museum van het Begijnhof, van woensdag t/m zondag van 14 tot 17 uur.

Zaterdag 3 november: 3 VOOR 11, kunst- en cuniosaveiling en FUIF ten voordele van 11,11.11. in het Slot. Zondag 4 november: PANNENKOEKENBAK ten voordele van 11.11.11. in het Slot


MEERLE Donderdag 1 november: OPEN DEUR KVG

(afdelingen Meerle-Meer-Mecrsel Dreef), van It) tot 1 tij in de paroehiciaal

MINDERHOUT Zondag 11 november: SMOUTEBOLLEN en

WAFELENBAK van 12 tot 18u in het KBGlokaal Zaterdag 17 november: HOBBY-TEN-

TOONSTELLING in het K.BG-lokaal

Vetbollen voor de vogels, gemakkelijk zelf te maken. Allereerst moeten we het zaad met het vet mengen. Best gebruik je zoutarm of zoutvrj braadvet. Verwarm het vet in de magnetron. Zorg dat het vet zo zacht is als boter uit een kuipje. Dan kan het zaad gemakkelijk door het vet geroerd worden. Als het goedje gemengd is, kunje het met een lepel ofspatel in de gaten van voederblokken duwen.

Café - feestzaal Een voederblok of voederstam is eenvoudig zelfte maken. In het bos zoek je naar een stukje tak. Hiervoor hoefje geen takken van de boom te trekken. Er liggen takken genoeg op de grond. Je boort enkele gaten in de houtblok en je kan deze dan vullen met het mengsel van vet en zaden. Een voederring is heel simpel te maken. Koop bij het tuincentrum een grof gevlochten ring en smeer deze in met vet Ook dennenappels kunnen we op deze manier insmeren.

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER

Telefoon

03/315.7429.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

&

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Co

S REVA BVBA - Tr

Het maken van vetbollen of vetblokken is ook eenvoudig. Je gebruikt hiervoor kleine plasticbakjes. Je prikt een gaatje in de bodem en haalt daar een stukje touw doorheen. Daarna vul je het bakje met het mengsel van vet en zaad. De bakjes plaatsje in de koelkast, om het vet weer te laten stollen. Daarna verwijderje het bakje. Het koordje kan gebruikt worden om de vetbollen of vetblokjes op te hangen. Succes en veel plezier ermee.

Wijziging aankondiging wachtdienst apothekers De wachtbcurt koor apothekers wordt georganiseerd voor dringende dienstverlening na de gebruikelijke openingsuren (9u- 1 2u30 en 1 4u18u30) en in het weekend. Vanaf 1 oktober 2001 zal de apotheker met wachtdienst na 22u niet meer dezelfde zijn als die tussen 1 8u30 en 22u. Ook de aankondigingkanalen voor de patiënten wijzigen. Tussen 18u30 en 22u blijven de traditionele kanalen gelden. Dan wordt de lijst met wachtdoende apothekers gepubliceerd in (lokale) kranten, hangt die op bij apothekers, staat die op de website van kava (wwwtiwaphekeLbe), de beroepsvereniging van apothekers, oftelefoneert men naar een nationaal nummer (0900/ 1050, teledatabank). Wie tussen 22u en 9u dringend een apotheker nodig heeft, kan daarvoor naar twee nummers bellen. Het nationale nummer (0900/10500) is 24u/24u beschikbaar en werkt met een informaticasysteem - teledatabank. Daarnaast kan het publiek ook telefoneren naar een nummer dat speciaal voor de regio Groot Antwerpen ter beschikking wordt gesteld. Daarvoor wordt samengewerkt met het callcenter van het Rode Kruis. Opdat nummer wordt een patiënt tussen 22u en 9u geholpen door een operator. Beide telefoonnummers staan los van elkaar zodat het uitvallen van één van beide systemen geen probleem kan betekenen. Op deze manier kan aan het publiek altijd de recentste en meest actuele informatie meegedeeld worden, ook als er op het laatste ogenblik nog wijzigingen zijn bv. wegens ziekte. Dit is niet het geval wanneer enkel gedrukte informatie beschikbaar is.

• Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen • Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC - toestellen • GSM en FAX-data oplossingen • Boekhoud- en fakturatiesoftware .....

BRI LJANT® SOFTWARE Idzak 1WWIEF y

TOSHIBA

1 0

RESELLER PARTNER

-if'mobistar

Meersewg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03131509.09 - Fax 0313158774 OPEN; Ma 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 <1 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 h ttp;//www.soffcompufer. be e-mail; infosoffcompufer. be 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 031314.42.43

POLITIE: 031315.71.66

031314.32.11

7~1

RIJKSWACHT: 031314.50.08

HUISARTSEN -

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 35 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

Wild & Gevogelte

STOFFELS

7 I~-_

bvba

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

s qu a sh

APOTHEKERS

snooker

/4Il

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tol. 03/3157016

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

r1!Illv ,

Vanaf 1 oktober 2001 wordt de apotheker met wachtdienst tussen 22u 9u enkel aangekondigd via volgende nummers: (zie artikel op pag. 55) 0900/10500 0900/10512

Tennisclub

Achtelsestalat

-

74

Tot 2 november: APOTHEEK ROMBOUTS, 3239

Worteldorp Ii, tel. 03/314.38.68.

1

Van 2 tot 9 november: APOTHEEK DE

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

UoeleA ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

hairstyling

mode...

MARCK. Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63 .3 1.66 Zaterdagvoormiddag 3 november: APOTI-LEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03,3 15.73.75. Van 11 tot 16november: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 03/315.77.73. Van 16 tot 23 november: APOTHEEK DERVAIJX, Kerkdreef 20, St. JozefRijkevorsel. tel. 03/312.12.20. Zaterdagvoormiddag 17 november: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten, tel. 03/314.60.04. Van 23 tot 30 november: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03/669.64.24. Zaterdagvoormiddag 24 november: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03/3 15.73.75.

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 0 14/63 31 99

www.kcrnode.be

116e

Tandtechnisch Laboratorium

KATIAVANIIERCK 6.V.B.A, Vrijheid 228

-

15 2320 0O00STMT1

Tel.; 031314.69.32

Nieuw adres:

VRIJHEID 228 naast Apotheek VAN EELT

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen II en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

Alle reparaties aan kunstgebltten

f0

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRLJYTER BVBA

BOEKHOUDINGFISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

fred.degruyter@pi.be 56

Op woensdag 28 november rolt, samen met het laatste herfstblad, de nieuwe MAAND van de persen. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op woensdag 14 november en op zondag 18 november nemen wij graag het sport- en dorpsnieuws in ontvangst.

110

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 03/314.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

-

155

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 0313143583

KLUWZ

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE ...EN NOG VEEL MEER

THUIS VERPLEGING WIT-GELII KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Miehielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN(03/ 3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEJREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)