oktober 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAAND BLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 198 OKTOBER 2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSTRATEN

de h maand

STEENTIJDPERK in het Stedelijk Museum

Tot 2 december

20 JAAR CAHIER


Hoogstraatse Koppen (20)

Hendrik van der Straeten Een kerk bouwen kost geld. Veel geld. Een kerk decoreren nog veel meer geld. De Sint-Catharinakerk is er het levende bewijs van dat liet de Hoogstraatse kerkgemeenschap in het verleden zeker niet altijd aan geld ontbroken heeft. De boetvaardige woekeraar Hendrik van der Straeten was in 1348 een van de eerste grote weldoeners van de gemeenschap. Toen de Kerk nog een Instituut was dat elk onderdeel van het leven van de mensen domineerde en beheerste, tot in de kleinste details toe, werd er met de term doodzonde niet bepaald licht omgesprongen. In de Middeleeuwen was woekeren, het berekenen van rente, een van de allerzwaarste doodzonden. Een woekeraar, iemand die geld verdiende zonder ervoor te werken, stal geld van zijn medechristenen. Meer nog, hij stal ook tijd van God: zelfs in zijn slaap verdiende hij nog geld. De vergelding voor zoveel losbandigheid zou na de dood onherroepelijk volgen: de woekeraar was gedoemd om ten eeuwigen dage te branden in de hel. Niet verwonderlijk dus dat de meeste woekeraars, bankiers-toen-die-termnog-niet-bestond zeg maar, in die dagen nietchristenen, ooral joden, waren. Toen steeds meer christenen zich ondanks het uitdrukkelijke verbod, toch met woekeren bezig gingen houden en rente begonnen te heffen op geleend geld, zat dc Kerk met een probleem. In zijn heel onderhoudende boek De woekernar en de/ie/doet de Franse historicus Jacques le Goff uit de doeken hoe de middeleeuwse theologen tegen deze problematiek aankeken en probeerden tot een oplossing te komen. Uiteindelijk vonden ze, om de opmars van de nieuwe economische principes in de middeleeuwse maatschappij op te vangen, het vagevuur uit. De theologen redden dc woekeraar daarmee uit de hel. Voortaan kon de woekeraar zijn geld laten werken en kapitaal vergaren. zonder daarvoor definitief het eeuwige leven te verliezen en in de hel te moeten branden.

Winstbej ag Hendrik van der Straeten was zo'n wockeraar die in de veertiende eeuw in Hoogstraten actief was. De man leende geld en rekende woekerintresten aan. Het gebeurde wel eens dat hij geld leende aan mensen die bij hem in hetzelfde huis woonden, en dan rekende hij geen intresten aan. Wel aanvaardde hij in dat geval een gift wanneer het geld hem werd terugbetaald. Toen Van der Straeten zijn einde dichterbij zag komen, nam hij contact op met de pastoor van Hoogstraten. Kost wat kost wilde hij kerkelijke vergiffenis voor zijn zware zonden bekomen. om zo ceuwige verbanning naar de binnen landen van de hel te voorkomen. Het zou niet zo simpel zijn, liet de pastoor verstaan. Om te beginnen moest hij de onrechtvaardig verworven goederen terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaars, voor zover die hem bekend waren. Daarnaast moest hij een deel van zijn rijkdommen aan goede werken schenken, met name noemde de dorpsherder de oprichting van een gasthuis in Hoogstraten. En, last but not least. moest Van der Straeten een bedevaart naar Rome ondernemen, toen nog een lange en barre tocht.

bvba

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243 117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 11

I

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 2U 2323 Hoogstraten 25b

Testament Om de omslag in zijn leven compleet te maken. wilde Van der Straeten intreden in het SintAugustinuskloostcr in Mechelen. Maar om dat te kunnen, moest hij eerst zijn testament laten opmaken. Dat gebeurde op 14januari 1348 in Mechelen, voor notaris Arnold de Quesaert. De Hoogstraatse kerkgemeenschap is er wel bij gevaren, en de witgewassen zondaar werd officieel tot weldoener uitgeroepen. Hendrik Van der Straeten legde de notaris ook zijn absolutiebrief uit Rome voor. Door wat een beetje vaag omschreven wordt als een spijtig toeval was die grotendeels verbrand. Gelukkig had Hendrik twee getuigen meegebracht die de echtheid konden bevestigen. De Hoogstratenaar moest niet branden in de hel. (th) Volgende maand: Josef Simons

Hoogstraatse Maand valt in de prijzen

De boetvaardige zondaar voegde de daad bij het woord, en kreeg van het Vaticaan - eenmaal in Rome aangekomen - absolutiebrieven, die hij wel nog moest gaan voorleggen aan cle bisschop van Kamerrijk. Ook die hechtte, na een uitgeKraid arlior \an dci St:actcn. /l:n /Cgel

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

aan de officiële absolutie van Van der Straeten. Zijn zonden waren hem vergeven. Hij beterde zijn leven, en deed jarenlang giften aan de armen van Hoogstraten, aan het gasthuis en aan de kerkgemeenschap. Elke keer kreeg hij netjes een ontvangstbewijs.

Dante in het Vagevuur, in cle ier,sie inn Gustave Doi-é. Hendrik Van der Straeten ontsnapte aan het vagevuur en de hei door zijn bezittingen aan de Hoogstraatse gem'en vcliap te schenken.

De schrijvers van de 1-loo gstraa tre Maand trokken op zondag 26augustus nou, B ussel voor ren wandeling door de stad. Bij Terugkomst streken ze nog even neer op een terras in Hoogstraten, juist op tijd voor het vierde zomerheiaai-dconcert, door beiaardier Michel Gottmer. En uitgerust als ze waren, deden ze meteen ook mee met de wekelijkse wedstrijd, ivuni hij de titel van liet laüts'i gespeelde ir, lje itioct worden geraden. De muzikale kennis van de non lt'ezige redacteuren werd hij elkaar opgeteld en ze slaagden erin om de juiste titel te vinden. Dat leverden hen verse/t illende prijzen op, waaronder als hoofdprijs een bak Hoogstraatse aardbeien. Deze werd gewonnen door de in Meerle wonende maar van Meersel-Di-eef afkomstige Francine Antonissen. De aardbeien ei-den direct gekeurd c'n lie rke, i ed en goed bevonden. (tv


De start

20 jaar Cahier de Brouillon « inmiddels is liet bijnci 1980. Heel Wortel atgelopen, alle schuren en bouwvallige hutten uitgetest; alle oudjes goed- of kwaadschiks onder druk gezet, maar het lukte niet: we vonden geen onderkomen. Tot de winkel van Jos Wens in het vizier komt. Prachtig gelegen, weliswaar niet in Wortel, macir er zijn ergere dingen in het leven, een ruim pand, en vooral. binnenkort vrij, want de winkel gaat dicht. (Ene Vanhaute) "

Een jongerencafé dat zelf ouder dan 20 jaar wordt heeft al heel wat watertjes doorzwommen, stormen doorstaan maar vooral generaties jongeren zien komen en zien gaan. Redenen genoeg om er bij de gelegenheid van de viering eens binnen te stappen.

Het schisma van Wortel. Op 22 september 1979 om 1 uur staat de tijd even stil in het Slot in Wortel. 'Wanneer Lex Wouters (dura lex sed lex) het licht wil uitknippen en de deur wil sluiten nemen enkele jongeren het heft in handen en trachten hem dit te verhinderen. De mouw van het jasje scheurt en een groep gedreven meisjes en jongens die reeds lang voor een vernieuwing van het beleid pleiten, slaan opdat memorabel moment definitief de deur van het Slot achter zich toe. Diezelfde nacht wordt er door die groep nog urenlang gepraat over en gedronken op wat komen gaat. F-let zou wat nieuws, beters, anders zijn. 1-let "Manifest 22 september 1979" wordt geschreven en verzonden aan alle leden van het Slot. Het sluit af met de woorden: "Ons is het onmogelijk gemaakt nog verder te verken in de jeugdclub die ook ons nauw aan het hart ligt". TinIig jaar later is dit schiema, miaschiLu niet V001 dllLii, iiiaai meh Voor het grootste deel van de toenmalige hoofdrolspelers, verteerd. -

Wanneer de zoektocht in Wortel zelfniets opleverde wordt overgesehakeld op plan C: 1-let zoeken van knappejongedochters wier vader of grootvader ergens een leegstaand pand heeft. Als snel boekten zij succes in eigen rangen. Ene Vanhaute is de gelukkige die Kris Laurijssen aan de spreekwoordelijke haak weet te slaan. Haar grootvader, J05 Wens, is van plan om na 40 jaar winkelier te zijn geweest in de 'Antwerpschen Goeden Koop", gelegen aan de Vrijheid 84, het rustiger aan te gaan doen en met dochter Jenny, echtgenoot Marcel en de kinderen te verhuizen naar de Moerstraat. Zij hebben het hart op de juiste plaats en voelen wel wat voor de plannen van de jongeren, die de dochters Kris en Leen (ondertussen wederhelft van Lode Verschueren geworden), in huis hadden gehaald. Zij verhuren het gebouw aan vzw Cahier de Brouillon. Zonder al te grote ingrepen wordt de voormalige winkel omgetoverd in een café. De bovenverdieping wordt als appartement verhuurd. Het nieuwe jongereneafé opent in september 1981 zijn deuren. Dal het niet in Wortel is wordt in de aanvangsfase wel wat spijtig gevonden maar nu terugblikkend kan het eerder als een

zij een nieuwe club uit de grond zouden stampen. Alleen wisten zij niet waar, hoe en waarmee. Gefilosofeerd over een nieuwe naam wordt er wel. Wij citeren uit het verslag van de vergadering dd. 14.12. 1979, thuis bij Lode Verschueren: "Er wordt geopteerd om een sympathieke eigennaam te verzinnen en onze werkelijke bedoelingen gewoon aan de buitenwereld uit te leggen wanneer men er ons om vraagt. Van de specifieke doelstelling hoeft er dus niks duidelijk in de naam zelf voor te komen ... ...Dc eigadering wordt op uadltionçle wijze besloten met het scanderen van de strijdkreet gepikt van de omslag van het eerste verslagboekje (het 100 bladzijden tellende werkschrilt) "Cahier de DL'JacelIjt ton 10 jaar geledeii brouillon"... het kladschrift. -

De zoektocht De dissidente jongeren blijven bij elkaar komen en bezinnen zich in de daarop volgende weken en maanden over hoe het nu verder moet. Vanaf het begin stond het als een paal boven water dat

-

.

.4 ongepast acm de nieuve ka/ van

zegen bestempeld worden. Waarschijnlijk zou Wortel niet groot genoeg geweest zijn voor de twee clubs en anderzijds was er in Hoogstraten zelf niets meer. Jeugdclub "De Tinnen Pot" was immers ter ziele gegaan en die leemte kon best door wat anders gevuld worden.

Een eigen koers

LR~

fi!

l/lh 1h iii an (11

( U/il(

)

20 /Ucll geleden de geur van koloniale wal -en hinger toen nog.

Vanaf het begin heeft het café zijn eigen koers gevaren. Niet enkel in de muziek die gedraaid werd maar ook in de andere activiteiten die werden ontplooid. Vanuit een aparte invalshoek en sterk sociaal geëngageerd. Getuige hiervan de actie "3 voor 11" die samen met Het Slot en De Mussenakker wordt georganiseerd en die elk jaar meer en meer geld in het "11-1111-laatje" brengt. Sommigen keken in die jaren het gebeuren in het jongerencafé met enige angstvalligheid aan en durfden er, bij gebrek aan een zwarte lederen jas, niet binnen te gaan. 1-let fenomeen "Antilliaanse Feesten" kende zijn ontstaan in de tuin van de Cahier. Gewoon om eens iets anders te doen werd in de tuin een feestje gebouwd, muzikaal omlijst met enkele


Zeg maar hoe je slapen wil

auping

lEi6plex, Ă?iIRBi[fl]IIM ffi

`1


vreemde platen, meechracht van op vakantie. Bij de eerste editie werd enkel Griekse muziek gespeeld. Gelukkig ging Lue Vloernans het volgende jaar op vakantie naar de Antillen. De derde editie deed met meer dan 800 bezoekers het tuinfeest uit zijn voegen bar3tcn en een verhuis naar de Blauwbossen drong zich op. De feesten zijn na enkele jaren een eigen leven gaan leiden maar dat is een heel ander verhaal. Tot op heden blijft de ploeg van de Cahier gans het tapgebeuren bemannen en bevrouwen. Dank zij een aandeel in de winst van de feesten kan het café een financieel vrij onbezorgd leven leiden. Het kan optredens organiseren waarbij niet naar de winst of het verlies gckekLLI huLt %U!dLlI dan wel naar wat de leden van de club zelf willen zien en horen. In de loop der jaren heeft de Cahier zich op die manier een stevige reputatie bezorgd in het clubgebeuren ten lande. Talrijke groepen niet faam stonden er op het podium.

De sterke punten Volgens Eric Vanhaute, man van het eerste uur, zijn in de Cahier drie sterkhouders weer te vinden. Ten eerste het feit dat door dejaren heen de Cahier, de Cahier gebleven is en dus zijn eigenheid behouden heeft. Drijvende op de golf van col1ectie e energie waarin steeds nieuwe jongeren zij ii opgestaan en \vaari n de general es elkaar ns,idlo hebben opec Had Ten i cede

liet niet-rommereiHe kainkiur an dc Cahier waardoor uien nooit heeft moeten toegeven aan tendensen of strekkingen. Niemand is er ooit een frank rijker van geworden. Tot slot en ten derde liet •feit dat de Cahier het meest vrouwvriendelijke café van Hoogstraten is. Ze kunnen er vrij komen en gaan, dikviils lot spijt van de jongens die eenzaam aan de toog achter hlij en. Dii laatic houdt wel enige \ er\vachilng in zich.

mci naine dat ook meisjes zich sicrkcr betrokken zouden moeten voelen bij de algemene werking van de Cahier. (pd)

Om te weten wie en wat een vereniging of een jongerencafé is kan men er niet omhceii om met voorzitter, secretaris of penningmeester te gaan priteii:

77,

I

E

77

k.f

3 -

-

-

__________ _________

1i i i, i 1 Iitl/iIteJcn. Tiic'ede VO/! ieclii.s i\ looit Kitstermansgiole Iwzielcrcii ii 11-IJcul&/11jcfr/!s!lc ieilmiinuigr'ii Bij iverkeii liooir van de laatste maanden. Zonder hem zou het niet doorgegaan zijn. Hoewel een openings/eest zonder hem wel kon aangezien hij verre vakantieoorden ging opzoeken.

htwej ijksfofo0 ecifie proferssicnisIe

-

vidorepor+cijes t' eic3eri s±iadio iii jsfiiicjevi diifcie fofogrcifte rnobiela feleforiie

1

* /

1

fo±o

de

liek , p

42

cjeeet

2310 ri j kevors&z

I

031314.62.50

fc< 03/314.82.00 ivito@fo±o-cle-c3rse.Le

5


Wim Brosens, 20 in 1990:

Er zijn ook nog andere jeugdclubs

'De mix van jong en oud is een sterke troef' DHM: Hoe verloopt de werking van de Cahier praktisch? Voorzitter %Vim Brosens: De dagelijkse \verking wordt uitgevoerd door een groep van pakweg tien tot vijftien jongeren, waarvan een vijftal ook regelmatig in teaniverband de koppen bij mekaar steekt om het geheel te coördineren. Dat houdt onder meer in dat de tap georganiseerd wordt, dat optredens en activiteiten geprogrammeerd worden en kunnen plaatshebben. Daarnaast is er jaarlijks een algemene vergadering met een ruimere groep van - vooral - oudgedienden, mensen die vroeger meegedraaid hebben in het bestuur ofdie daar momenteel al enkele jaren deel van uit maken. Dat is wettelijk en statutair zo voorzien. Maar het is een goede zaak dat de jongeren zelf het dagelijkse reilen en zeilen bepalen, terwijl de voorgaande generatie een oogje mee in het zeil houd t. '-

café moet het vrijwillige engagement van de jongeren zelf een meerwaarde bieden. Al wat daar gebeurt, gebeurt door jongeren omdat zij dat zelfwillen doen. Dat heeft te maken met een stukje gemeenschapsvorming, zo je wil.

DHM: Wat voor publiek komt regelmatig in de Cahier over de vloer? Wim: Hoe adverteren wij ook weer bij jullie? Een café voor jongeren met een hart voor de muziek - dât is precies wat wij willen zijn, en voor wie wij er willen zijn. Veralgemenend zou je kunnen stellen dat de Cahier vooral de iets alternatievere jeugd aanspreekt, eerder dan het fuifpubliek dat wekelijks naar een tent gaat, eerder dan het discotheekpubliek ook. Het is de muziek die de mensen samenbrengt bij ons. We proberen om rnuziekstromingen zo mogelijk voor te zijn, pikken in op de nieuwe trends. Ik geloof niet dat wij daarmee een bepaald imago hebben. Het is de jeugd zelfdie ons imago moet maken.

DHM: Hadden jullie een aantal jaren geleden toch niet een alternatief imago dat door Jan-in-de-straat al snel in ver band werd gebracht met drugs? Wim: Daarover kan ik heel formeel zijn: als dat ooit al gezegd werd, dan was dat niks meer of minder dan een verkeerde roddel! Wij hebben ons bewust altijd aan een strak anti-drugsbeleid gehouden. Zelfs nu blijft dat nadrukkelijk het scval, wat de recente niinisteriöle nota over

softdrugs ook moge zegge'' Di- C i i-i is radicaal tegen elke vorm van druggebruik, en ,I

ii

wil dat zo houden. Wil ddt nu LL,L,LII dat er nooit drugs werden gctii uikL? Dam iiiuet je icdlistisLl! iii ,Jui Lii lijn: waar jongeren samen komen, zitten er tussen die drugs gebruiken. Maar wanneer wij er weet van krijgen dat het bij ons gebeurt, dan wordt er onverbiddelijk tegen opgetreden. Dat iijn zaken die we kunnen missen als kiespijn, iet zomin als ve problemen met de buren wilen.

DHM: Waarin verschilt een jongerencafé van een jeugdclub of een gewoon café? Wim: Ik weet met of er eigenlijk nog veel jeugdclubs in de ouderwetse zin van het woord bestaan. Als die er nog zijn, zoals de Wollewei in Turnhout, gaat het om initiatieven die zwaar financieel gesteund worden door de gemeentelijke overheid. Zij worden dan geacht een pakket aan vormingswerk voor jongeren aan te bieden. In onze gemeente hebje naast de Cahier nog het Slot en de Mussenakker. die bij miin weten geen vormingsaanbod hebben. In die betekenis is de Cahier dus zeker geen jeugdclub, nooit geweest trouwens. Er is daarnaast wel degelijk een onderscheid met een gewoon café. Niet alleen omdat ons publiek veelal jonger is. Ineen café is alles erop gericht om winst te maken, wat logisch is. Al wat daar gebeurt, gebeurt tuteindelijk voor de portemonnee van dc uitbater. In een jongeren-

DHM: Hoe lang draait de gemiddelde Cahierbezoeker mee? Wim: Oei, dat is heel moeilijk te zeggen, al was het maar omdat dit zo'n individuele zaak is. Dat verschilt echt van persoon tot persoon. Men draait hier mee zo lang men wil. Na een aantal jaren vermindert bij de meesten de frequentie van hun Cahierhezoek vanzelf. Overal ontstaat er onherroepelijk een beetje een kloof tussen de jongste en wat oudere bezoekers. Dan komt het erop aan om mogelijkheden te scheppen opdat iedereen de ruimte krijgt om te doen wat zij of hij in feite wil doen. Die mix van jong en oud is misschien wel één van onze sterkste punten. Zelfs wanneer men hier niet meer wekelijks binnenloopt, blijft er een band bestaan. Velen blijven bijvoorbeeld ook jaren later nog altijd meewerken 01) de Antilliaanse Feesten.

DHM: En wat bindt jou zelf nog aan de Cahier? Wim: De vele goeie herinneringen aan de voorbijejaren in de allereerste plaats. Het is momenteel niet zo dat ik me als voorzitter nog bemoei

Wie zich toch jong voelt maar liever wel wat anders wil dan de Cahier heeft in Hoogstraten geluk. Reeds van in de jaren 60 bestaan in Hoogstraten naast de Cahier nog twee jeugdclubs. De Tinnenpot is reeds lang ter ziele gegaan. Maar in Wortel is en blijft het Slot reeds meer dan 30 jaar actief. Dit jeugdhuis is virtucel te bezoeken op het adres: www.hetslot.be . Ook Meer heeft een nog bloeiend jeugdhuis met name de Mussenakkcr. Ook die zijn wereldwijd bekend onder de benaming wwwmussenakkerbe Zowel de sites waarop geschiedenis en programma terug te vinden zijn - als de jeugdhuizen zelf zijn een bezoek meer dan waard. De Meerlese Dweil" tenslotte lijkt uitgewrongcn want daarover werd de laatste jaren niets meer vernomen. Net buiten Hoogstraten in Rijkevorsel is er nog het Spiraal welk ook te bezoeken is op www.spiraal.be . (pd)

met dc dagelijkse werking. Dat is aan de jonge ren van nu, en zo hoort het ook. Maar ik wil nog wel weten wat er leeft en gebeurt. zoals vele andere oudgedienden trouwens. Ik wil voeling blijvCn hebben met de Cahier. Zo was lii mcli el opvallend om tijdens het heropenings weekend na de verbouwingswerken te zien hoeveel jong én oud volk er opdaagt om te kijken wat er gepresteerd is. Nog eens: die mix van jong en oud is een sterke troef. Daar wil ik mijn bescheiden steentje toe blijven bijdragen.

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 1181


Peter Verschueren, 20 in 1991:

Top-1 00-allertijden Wat hoort dc jeugd de dag van vandaag zoal graag?

'Omgaan met jong volk houdt een mens jong DUM: Hoe zou jij het Cahierpubliek o rnsc Ii rij ven? Penningmeester Peter Verschueren: Dat is in de eerste plaats natuurlijk een jong publiek dat nogal bewust bezig is met muziek. Door de band is het eerder een aso dan een 150 publiek, niet zozeer de VITO dus als wel het Seminarie - al is dit zeker nooit een keuze geweest van ons. De Cahierbezoeker heeft muzikaal heel diverse smaken: dat gaat van metal tot techno, van ska tot drum and bass en noem maar op. Voor optredens hebben we een gemiddelde opkomst van 100 tot 120 mensen, al zijn er pieken tot 200 en zelfs 250 bezoekers. Ooit zijn er eens 400 mensen geweest, die op een of andere waanzinnige manier hier toen binnengeraakt zijn - al zaten ze toen tot in de hof en op straat, hoor!

besteedt ooral aandacht aan het vaste circuit van een aantal clubs die om juridische en financiële redenen de handen in mekaar hebben geslagen. We hebben overwogen om ons daarbij aan te sluiten, maar deden dat niet. Omdat we financieel onafhankelijk zijn, en louter 01) vrij willigers draaien waardoor het praktisch onmogelijk was deel te nemen. Jammer misschien, maar ik durf te zeggen dat we met onze eigen programmatie nog maar zelden ofnooit iemand teleurgesteld zullen hebben.

DHM: Is er een goede financiële basis? Peter: Gelukkig wel, ja. Wij zijn financieel volledig onafhankelijk. We krijgen onze gelden in de eerste plaats via de opbrengst van de tap in het café, van de inkom bij optredens en uit de werking op de Antilliaanse Feesten. Zowel de drank als de inkoni blijven op een democratisch niveau, denk ik. Op deze manier konden we zopas toch de verbouwingswerken financieren. Door veel zelf te doen, zal de kostprijs daarvan wellicht beperkt bi ijven rond het anderhalfmi Ijoen. Ook op termijn hebben we een goede financiële draagkracht, onder meer door de groei van de Antilliaanse Feesten. Het bestuur houdt daarbij trouwens zeer goed de vinger aan de pols. Maar het is een luxe natuurlijk dat we ons afen toe een 'excesje' kunnen veroorloven - als er ziel) een echt interessant aanbod voordoet, dan kunnen we daar al eens op ingaan. Onze programmatie omvat de volgende maanden onder meer Goresitit van Rudy Trouvé, Millionaire, en de Dili Brothers die ccii eeidcr optreden dienden af te zeggen door ziekte van de zanger.

DHM: En je eigen engagement bij dit alles? Peter: Hoe dat zo komt? Dat heb ik me zelf al

Op een gewone uitgaansdag hebben we een 100 â 150 bezoekers. We zijn niet langer een verzamelplaats waar men mekaar ontmoet in afwachting van het uitgaan, voor de meeste bezoekers zijn we een fuifeafé op zich. Die verschuiving heeft wellicht te maken met de muzikale diversiteit van het café. Vroeger werden we te zeer vastgepind op punk en new wave, of op de softere gitaarmuziek van Chills of Feelies. Nu is er een zeer brede keuze aan fuifmuziek. Dit kan ook omdat het publiek zich niets meer van de luistertaboes aantrekt. Wie van metal houdt. kan toch even vrolijk dansen op techno.

DHM: Hoe zit het met de optredens? Peter: We hebben een tiental optredens van een band perjaar. Dat hangt af van vraag en aanbod via onze vaste boekingskantoren. Daarnaast hebben we nog enkele dj sets met drum and bass of techno, waarvoor we een zeer beperkte inkom vragen. We proberen een brede keuze aan te bieden, niet te veel van hetzelfde op een te korte tijd. Toch willen we diverse subgenres min of meer regelmatig programmeren. Een aantal jaren geleden genoten we haast landcl ijke bekendheid met onze programmati e Dal iS iiiuiiieuteel heel wat minder uitgesproken. De pers, mei Studio Brussel op kop,

heel dikwijls afgevraagd. Je rolt hier binnen als anonieme klant, wat later sta je al eens aan de tapkraan, en voor je het goed en wel beseft woon je boven het café, word je penningmeester en combineer je allerlei taken... Dat hlijfje natuurlijk maar doen wanneer je hechte vriendschapsbanden ontwikkelt en in een goed team kunt meedraaien. Zo lang ik er zoveel plezier aan beleet wil ik er mee doorgaan. Het

Om daarover enigszins wat te weten te komen is de "Cahier-top-l00-allertijden" een prima gelegenheid. Bij de viering 20-jaar Cahier werd via het internet zowel aan de bezoekers van de site als aan de trouwe klanten van het café gevraagd om hier aan mee te werken. Wij geven u de 10 best geplaatsten die op vrijdag 14.09.2001 uit de boxen vlogen: 1. We want the airwaves - Ramones 1 One Arrned Scissor At The Drive-It) FLigazi ArpegiatorREM. Losing My Religion Foo Fighers My Hero Dr. Dre Still D.R.E. Sepultui'a Arise The Kids Fascist Cops dEUS Hotellounge The Magnificent Seven The Clash Geen Beatles, geen Rolling Stones. geen Queen. niets van zovele anderen die men klassiek in een top-lOO van bijvoorbeeld Studio Brussel of Donna kan terugvinden, maar juist dat onderstreept misschien wel de eigenheid van de Cahter. Het is een lijst waar misschien niet voor elk wat wils in terug te vinden is maar dat mag geen beletsel zijn om ook in de toekomst eens in dc Cahier binnen te stappen. Moet u zeker ook eens doen. Wie het voorzichtig vir -tucel wil doen kan surfen naar www.cahier.be

omgaan met het jonge volk houdt een mens ook wel jong, al verdien ik er wellicht geen eeuwig leven mee. En ondertussen is het prettig om vast te stellen dat de opvolging beslist geen probleem zal opleveren. In de Cahier is er altijd wel jong bloed dat dc fakkel wil overnemen! (mdl)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com


Bij wijze van "cafe-interview" peilden wij bij een aantal leden naar hun eerste Cahier ervaringen, hun sentimenten, naar wat hen bindt en blijft binden. RafJanssens, 20 in 1995:

Mij ii vroegste Cahier-herinneringen dateren van in 1991, wanneer er , ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, de "AlI-Stars" optraden. Een fantastische gelegenheidsgrocp bestaande uit diverse artiesten die ooit voordien al eens op het Cahier-podium stonden. Nadien is het vooral de vriendschap onder elkaar, het gevoel van wij tegen de rest van de wereld, dat is blijven hangen. Nu werk ik actief mee in de Organisatie van optredens en we worden zo in staat gesteld om ons eigen ding te doen. Iets waarvoor we ons, gelet op het resultaat, zeker niet hoeven te schamen. Hoe lang ik nog in de Cahier blijf hangen is onbepaald. Misschien is de Cahier wel een remedie voor de eeuwige jeugd.

Kris Martens, 20 in 2002:

Zoals voor zovele anderen in die tijd was het einde van de examens de gelegenheid om een eerste maal in de Cahier te komen. Al vlug kwam het gevoel dat ik op dezelfde golflengte zat met andere Cahier-bezoekers en voorje het zelf weet ben je mee aan het verbouwen. De goeie sfeer en goeie samenwerking tussen de verschillende vrijwilligers doen mij er blijven. In ieder geval proberen wij iets anders te doen dan anders. Momenteel werk ik aan een cartoonboek over de recente verbouwingswerken. Dit zal op een zeer beperkt aantal exemplaren worden aangemaakt en worden verkocht op de komende 3voorl 1-veiling. Geïnteresseerden beginnen al vast maar te sparen.

Soi Van Echelpoel, 20 in 1988:

Ik was net 16 jaar toen ik met enkele vriendinnen, maar ook met een bang hartje, voor het eerst de Cahier binnenstapte. Dat is echt iets voor u, werd mij aangepraat. Gelijk hebben ze gekregen. Het klikte vanaf het eerste moment. De boerenbals hebben we dan maar laten vallen, zeker nadat we er Raf gevonden hadden. Nu blijfik nog in de Cahier komen om te helpen bij de 3voorl 1-actie, de champagnetent op de Antilliaanse Feesten of om als kokkin mijn steentje bij te dragen. Het liefst van al zou ik mijn kinderen willen zien meehelpen bij toekomstige verbouwingswerken. En als we nu nog uitgaan is de Cahier de bestemming. Wat zouden we trouwens elders gaan zoeken.

Raf Fransen, 20 in 1988: In die tijd hadden ze in de Cahier nog een vitrine waar men allerlei antirakettenspullen verkocht die ik wel wilde kopen en zo stapte ik er een eerste maal binnen. Dus niet in eerste instantie omwille van het café. Hoewel onze hele familie er reeds zat, was ook dat niet de reden om er te blijven komen dan wel omdat je erje eigen ding mocht doen. Trouwens, met daarnaast alleen maar boerenbals of de 1-1 ighstreet waren er weinig alternatieven. In zekere zin speelde de waarschuwing dat je daar beter niet kon komen mee om er wél naar toe te gaan. Dat het er goedkoop was, was ook een goede reden, maar om op zoek naar vrouwen te gaan moest men er zeker niet zijn. Die hielden er in die tijd hun eigen zondagnamiddag-bijeenkomsten. Toch heb ik er Soi tegen het l ij f gelopen. Voor mij zijn dit nu wel echt de laatste verbouwingswerken waar ik aan heb meegeholpen. Je moet Soi maar eens vragen hoeveel avonden ik de voorbije maanden thuis geweest ben. Ik heb nu drie maal meegewerkt maar de volgende keer hoop ik dat er andere zotten zullen zijn. Wat niet wil zeggen dat ik niet in de Cahier zal blijven komen. Om daar een einde aan te maken zullen ze mij er buiten moeten dragen.

nT'?,.-,.-T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio


Karen Van Niieten, 20 in 2006:

Roei Everaerts, 20 in 2000:

Kris Latirijssen. 20 in 1977:

Toen ik 1 S was ninrhr ik al eens niet niijn limer nice. Ik ben echt blij dat hij mij mee naar de Cahier nam en dit niet alleen omdat liet dicht bij huis was. Al vroeg heb ik er me genesteld. Ik werd betrokken in de jongerenwerking en begon er zo echt goesting in te krijgen. Eigenlijk ben ik nooit elders geweest dus kan ook moeilijk liet verschil niet andere jeugdclubs of cafés beschrijven. Hier gaat liet er echt tof aan toe zowel met diegenen die lüjaar ouder zijn, dan wel met diegenen die lüjaar jonger zijn. Binnenkort ga ik er echt mijn vaste stek nemen en op liet appartement hoven wonen. Het zal wel wat energie vragen om de functies van penniiigmeester, kuiser en brouwer op mij te nemen, maar ik heb er echt veel zin in.

Toen ik 14 was mocht ik een eerste maal naar de Cahier om naar een optreden van "Epos" te gaan kijken. In dat groepje speelden enkele vrienden mee die ik kende. Vanaf mijn 1 5 ben ik er regelmatig. Voor mij is liet puur te doen voor de gezelligheid, de vrienden, cle ontspanning. In de Cahier hangt een aparte sfeer waarin iedercew i dnreeri kooL Ik wil er blijven komen zolang liet er maar gezellig en plezant blijft en zolang er regelmatig leuke feestjes georganiseerd worden. Men ma de Ç'ahier nu wel verbouwd hebben, niaar de sfeer heeft men zeker niet kunnen veranderen

Kevin Kegeleers, 20 in 2004:

Anneke De Wolf. 20 in 1999:

Geboren werd ik er net niet, maar getogen in het huis van de Cahier ben ik wel. Ik was erbij, die memorabele avond in het Slot, toen liet in feite allemaal begonnen is. Het is gewoon zo dat onze ouders uit liet huis weggingen Cu wij Cr niet de Cahier in trokken. We verbleven er van vrijdagavond tot zondagavond. We kenden ge woon niets anders nieer We hadden dit zelf gemaakt, opgebouwd, uit cle grond gestampt. Door de jaren heen sliji het wel een hetje, je verhuist, krijgt kinderen, kortom, wordt ouder en uitgaan is er dan altijd niet meer bij. Afen toe pikken wij nog wel eens een optreden nice. Uitgaan nu, is nog altijd wel een beetje te vereenzelvigen met de Cahier De sympathie is wel gebleven en zal er wel tot liet einde der dagen zijn. Maar het is nodig oni op tijd plaats te maken voor jongeren. Gans de maand september 2001 was voor de leden van de Cahier een hestniaand hij uitstek met optredens, cabaret de Cahier, fuiven en een voetbalwedstrijd tussen de ouden en de jongen op zondag 16 september. De oude dames wonnen van de jongeren met 2-1. De al wat oudere jongens wonnen hun veldslag met 2-0.

l-l.Blocd was xoor mij de eerste Cahier-ervaring. Enkele, al wat oudere vrienden, namen mij mee. Wat mij vooral opviel was dat je er niet chique opgetut moest zijn om uit te gaan.je mag er binnen zoals je bent. Wat me er in eerste instantie hield was wel liet muziekgenre. Het feit dat de jongeren er echt inspraak hebben in de werking was voor mij de reden oni mee in te stappen. Ik ben nu secretaris van de jongerenvergadering en neem ook deel aan de teamvergadering .Je wordt als jongere in de werking cii in de groep opgenomen en betrokken. Voor mij is de Cahier vlakbij, ik kan er luisteren naar muziek van mijn smaak. heb er mijn vrienden en wil er zo lang mogelijk blijven komen.

In mijn tijd ging iedereen naar de proelamatiefuiven in de Cahier. Eens er de sfeer geproefd verhuisde niijn vaste stek al vlug van liet Slot naar de Cahier. Ondanks alles is liet nu misschien een gewoonte geworden om er te blijven komen. In ieder geval voel ik mij hier op mijn gemak. \Toor mij is het echt "oef' oni na een week op school terug op mijn kruk neer te ploffen. Hier komen niet alleen intellectuelen of alternatievel ingen maar hier komt iedereen. Dat meisjes zich niet zo sterk engageren m de werking, zoals jongens dat doen, zal wel aan hen zelf liggen. Het engagement van meisjes is nu eenmaal kleiner. Geef mij niaar de Cahier, liever dan een avond thuis in de zetel te zitten.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


Bebouwde oppervlakte sterk gestegen

Lezers schrijven

In Hoogstraten is de hoeveelheid bebouwde grond in tien jaar tijd met 343 hectare gestegen. In 1990 was 832 hectare bebouwd. Tienjaar later is die hoeveelheid opgelopen tot 1175 hectare, een stijging met 41,10%. Alleen Olen deed, met een stijging van 44,90 %, beter (of slechter?). Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) vergeleek de bebouwing in 1990 met die van 2000. Daaruit blijkt dat de voorbije tien jaar in het hele land 130.720 hectare grond bijkomend bebouwd werden. In de Kempen bedraagt de stijging 4.674 hectare. Het gaat daarbij niet alleen om woningen, maar ook om bedrijven, scholen enz. In concreto staat Mol bovenaan, met 406 hectare. Hoogstraten is goed voor de plaats met 343 hectare meer bebouwde oppervlakte.(fli)

Bebouwde oppervlakte in hectare 1990 2000

stijging hectare procent

Mol

1347

1753

406

30,15

Geel

1309

1679

370

28,20

832

1175

343

41,10

Westerlo

838

1128

290

34,50

Balen

971

1206

235

24,10

Hoogstraten

Kasterlee

818

1051

233

28,40

Ravels

632

862

230

36,30

Herseit

691

896

205

29,60

Herentals

769

970

201

26,00

Turnhout

932

1117

185

19,80

Olen

409

593

184

44,90

Liiie

691

852

161

23,30

Oud-Turnhout

485

641

156

32,20

Grobbendonk

407

561

154

37,70

Beerse

620

766

146

23,60

Rijkevorsel

408

554

146

35.60

Laakdal

507

651

144

25,50

Merksplas

358

491

133

37,20

Hulshout

342

462

120

34,80

Meerhout

386

504

118

30,70

Arendonk

557

673

116

20,70

Retie

409

519

110

26,90

Herenthout

250

326

78

30,10

Dessel

394

467

73

18,60

Vosselaar

270

341

71

26,20

Vorselaar

267

320

53

19,80

Baarle-Hertog

107

122

15

13,80

Aan de auteur van het artikel "Een gedeelde verantwoordelijkheid" (uit de augustuseditie) en de volledige redactie van De Hoogstraatse Maand: Wie in hemelsnaam hecft dit artikel geschreven? Laat "ons" niet lachen, staat er ergens, maar is dit artikel werkelijk de mening van de volledige ploeg van De Hoogstraatse Maand? Dat hoop ik niet Het is een regelrechte aanval en toont geen greintje respect voor de ouders, scholen, leerkrachten, burgemeester enz. die, neem ik toch aan, enkel het beste voorhebben met onze jeugd. Ik zou bijna denken dat U (want ik wil toch nog beleefd blijven - al kost mij dat enige moeite na het lezen van dit artikel) deze jongeren en hun gedrag verdedigt! Maar ik gun U het voordeel van de twijfel. Onvoorzichtig overstekende jongeren: als ze overreden worden door een auto, bent U dan ook de eerste om die onfortuinlijke automobilist daarvan de schuld te geven? Laat ik hopen van niet. U bent vi.ij kortzichtig als U, fietsen die doorgangen versperren, aanhaalt als voorbeeld van overlast. Woont U in een straal van pakweg 500m rond de kerk? Want anders kan ik U een goede lijst geven van wat die overlast allemaal inhoudt OK, de maatregel is misschien niet de beste oplossing, maar "bravo!" dat die toch genomen is (dat is durf). Want op de één of andere manier moet er toch een sensibiliseringscampagne opgestart worden. "Tijd nemen ouders" - ongelooflijk dat ik dit moet lezen - ik schaam me dood. Wie bent U om hen te veroordelen? Of is het misschien téch goedbedoeld advies? Ben ik een ouder? 1-lelemaal niet. Ik ben 26, ga graag op café en heb als rasechte Hoogstratenaar en Spijkerkop ook 6jaar aan een stuk al die eindjuni periodes meegemaakt. 1-let heeft juist blIes met verantwoordelijkheidszin van de jongere zelf te maken ! En het is echt jammer dat zij dat zelf niet beseffen. Na 2 pintjes 's morgens om 10uur. op een waarschijnlijk nuchtere maag, niet moeilijk dat je dan niets meer bewust kan doen. Of maakt dat deel uit van "erbij horen" of "stoer doen t.o.v. kameraden"? Belachelijk, als dat zoje eigen gezondheid en veiligheid in gevaar brengt. Jammer ook dbt er maatregelen getroffen moeten worden. En de vergelijking met de Antilliaanse feesten gaat hier totaal niet op. En natuurlijk zal dat in Turnhout en andere steden en dorpen ook voorkomen. Maar wil dat daarom zeggen dat Hoogstraten het gewoon moet aanvaarden? 't Is toch niet omdat het ergens anders ook gebeurt, dat wij ons er zo maar bij moeten neerleggen? En al die mediabelangstelling daarrond is alleen maar goed. Ik zou het zeker geen negatieve publiciteit noemen. 3 is 3 té veel ! En de verhouding op enkele honderden heeft daar geen bal mee te maken. Moeten we daarom blij zijn dat het er maar 3 waren?? 1k respecteer iedereen zijn/haar mening, maar die van U is eenzijdig en ik vind het schande dat dit zo gepubliceerd werd. Over een neutrale opvatting, die de standpunten van elke partij vertegenwoordigt, is hier geen sprake meer. Ik dacht, als trouwe lezer, dat DHM, toch fijngevoeliger was. Ik neem zelf ook zelden een blad voor mijn mond en zonder uw oproep om reactie had ik deze brief ook wel geschreven. Want eigenlijk gaat het mij nu al helemaal niet meer om het onderwerp. maar U heeft dit helemaal weten om te draaien naar de manier waarop U dit geschreven hebt. Was dit echt nodig? - om Uw eigen woorden toch te gebruiken? U bent de journalist, U staat waarschijnlijk helemaal achter de vrije meningsuiting? U vraagt om reactie? Dan zou ik mijn brief graag volledig gepubliceerd zien in de volgende editie. Dank U P. Janssens Reactie van de auteur Uw bijdrage bereikte ons te laat om nog te verschijnen in de septembereditie. Hebt U ee/it wel goed gelezen wat er in die bewuste tekst geschreven stond? (Warre Pa/mans)

IDJ


vanuit het stadhuis... Dreven Wortel-Kolonie worden afgesloten

IKO uitbreiding: een gewaagde onderneming? Het Instituut voor Kreatieve Opvoeding kampt al geruime tijd met plaatsgebrek. Om hieraan te verhelpen liet de gemeente haar oog vallen op de gebouwen van de oude wasserij 't Groenewoud in de Buizelstraat. Toen de aankoop in de gemeenteraad van juli voorgelegd werd, was er vanuit de oppositie heel wat twijfel over de haalbaarheid van het project. Zonder gunstig stedenbouwkundig advies voor verbouwingswerken of nieuwbouw kan er van aankoop moeilijk sprake zijn. Een maand en heel wat speurwerk later lijkt de vork nog moeilijker aan de steel te zitten. Met de aankoop van dit gebouw neemt de gemeente een aantal bouwovertredingen mee over. Een ultierne poging van de oppositie om het verslag van de gemeenteraad en daardoor ook de beslissing tot aankoop, niet goed te keuren, kreeg geen meerderheid.

IKO breidt uit Het IKO zit al langer clan vandaag in nauwe schoentjes. Wekelijks volgen zon 732 leerlingen er de lessen en het is al geruime tijd erg moeilijk om alle ateliers in goede omstandigheden onderdak te geven. Er zijn in het gebouw praktisch geen niogelijkheden meer om uit te breiden of bij te bouwen. Toch werd er in de begroting van dit jaareen bedrag van 19 miljoen frank voorzien voor mogelijke verbouwingswerken. Een mogelijke uitbreiding ter plekke zou zeer veel geld kosten en relatief weinig plaats opleveren. Sinds enkele jaren wordt er dtwiii ook a l lis gegeven -aan kinderen ni Meer en Meerle. De kans op aankoop van de vroegere r oud bood plots niogl ij Ic wa3icri j t Cl i den voor de noodzakelijke uitbreiding. 1)11 gebouw ligt in de Rui,elsiraat, op een paar honderd meter van het IKO. logisch dat zowel de directie van het IKO als het gemeentebestuur hier een oplossing ziet voor het plaatsgebrek

voorwaarden best akkoord konden gaan niet de aankoop, vonden zij liet huiswerk van liet college verre van volledig. Bij een bezoek aan de oude wasserij kon men zich al een voorstelling maken van de werken die er zouden nioeten

gebeuren. Veel kans zelfs dat heel het gebouw zou moeten afgebroken worden en men een nieuw schoolgebouw zou moeten optrekken. Maar welke garantie is er dat daar inderdaad ook wel een vergunning voor zou kunnen afgeleverd worden.? De vroegere wasserij ligt niidden in de woonzone. Waarom heeft het college hier niet eerst onderzoek naar verricht ? De oppositie drong er dan ook op aan de aankoop te verrichten met opschortende voorwaarden. m.a.w. als er geen vergunning kan verkregen worden, zou de aankoop ook niet door kunnen gaan. Het college wilde evenwel niet weten van opschortende voorwaarden . Hierdoor onthield de oppositie zich bij de steniming over de aankoop.

Bouwovertredingen 27 augustus 2001 : de gemeenteraad moest liet verslag van de raadszitting vanjuli goedkeuren. Agalev drong er op aan liet punt van de aankoop van t Groenewoud niet goed te keuren omdat liet dossier onvoldoende zou gefundeerd zijn en het college zeer onzorgvuldig tewerk gegaan zou zijn. Als argumenten gaf zij aan dat het college nagelaten had te onderzoeken of het gebouw dat men zou aankopen al dan niet vergund was. Op liet gebouw zouden een ganse reeks bouwovertredingen liggen. Dit zou dus betekenen dat na de aankoop de gemeente al vlug zou moeten overgaan tot de aanvraag van een regularisatie. De feitelijke toestand van liet gebouw komt niet overeen met de bouwvergun-

Negen miljoen De meerderheid van de gemeenteraadsleden stemde in de zitting van eind juli voor de aankoop. De prijs was vastgesteld op 9 miljoen frank plus een wederbeleggingsvergoeding van 22 %. Het geld dat in de begroting voorzien was voor de verbouwingswerken aan het lKO zou nu voor de aankoop kunnen gebruikt worden. Maar niet alle raadsleden namen zomaar klakkeloos liet voorstel van het college over. Vooral de twee oppositiepartijen CVP en Agalev hadden heel wat vragen bij de werkwijze van liet gemeentebestuur. Hoewel zij onder bepaalde

Aan cle kerk van Meer (links) en die van Meerle (rechts) moeten werken uitgevoerd worden. De betrokken Kerkftibrieken beweren dat ze geen mogelijkheden hebben om hun aandeel van 10% in de restauratiekosten te betalen. Jarenlang mocht er geen kritiek geleverd worden op de heilige huisjes, nu kan liet wel. Een dossier over armoede en rijkdom van cle Kerkfiibrieken zou best boeiend zijn.


GEMEENTERAAD ning van 1963 en de uitbreidingsvergunning van 1970. De constructie is anders dan op het plan voorzien en er is gebouwd tot op de scheidingslijn. Bij een regularisatieaanvraag zal men een gedeelte moeten afbreken om een scheidingsstrook van 3 meter te herstellen. Vermits het de bedoeling is in het gebouw schoollokalen onder te brengen, moet men rekening houden met de normen van brandveiligheid. In de huidige situatie kan men evenwel noch links noch rechts de achterzijde van het gebouw bereiken met een auto van de brandweer. In het dossier zit ook geen stedenbouwkundig attest. Kan er dus na afbraak wel een nieuw schoolgebouw op die plaats ingeplant worden 7 Ook een bodemattest ontbreekt in het dossier. OVAM. de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij, heeft te kennen gegeven dat er over dit perceel geen gegevens bekend zijn. Volgens de letter van dc wet zou dit attest voldoende zijn. Omdat de vroegere wasserij geen klasse 1 inrichting was, moet er wettelijk geen bodemonderzoek gebeuren. "Maar", zei Agalev-woordvoerder Verhuist. " we moeten hier toch wel voorzichtig zijn. Het gaat hïerom een wasserij. In wasserijen werd in hel verleden veel met chloor gewerkt. Dit gaf dikwijls aanleiding tot serieuze vervuiling van de bodem. Ook zijn er vermoedens dat er door overvulling van de brandstoftanks insijpeling in de bodem is geweest. Een voorafgaand bodemonderzoek is voor ons absoluut wenselijk, ook al is het wettelijk niet verplicht."

Toch aankoop Welke argumenten de oppositie ook aanhaalde, het college en de meerderheid bleven bij hun eerder ingenomen standpunt. Meerderheid tegen oppositie keurde het verslag en dus ook de aankoop van wasserij 't Groenewoud goed. Agalev (3) en 4 CVP-leden stemden tegen, de andere CVP-ers en raadslid Huybrechts onthielden zich. Niets staat nu de verdere afhandeling van het dossier in de weg. Maar als de vrees van de oppositie bewaarheid wordt is er van een degelijke uitbreiding van het Instituut voor Kreatieve Opvoeding nog lang geen sprake.

Kerkfabrieken weigeren te delen in de restauratiekosten Jaarlijks maken cle verschillende kerkfl.ibrieken uit de gemeente 1 -loogstraten hun begroting op. Deze begroting wordt voor advies aan de gemeenteraad voorgelegd. In de zitting van eind augustus werd de begroting voor 2002 ter goedkeuring voorgelegd. Het was vooral schepen Peerlinek die de kat de bel aanbond en zïch kantte tegen een positief advies voor de kerkfabriek van Meer en deze van Meerle. Als de kerkfabriek weigert haar aandeel van 10 % te betalen in de restauratiekosten, dan geef ik een negatief advies aan de begroting" reageerde de schepen van Financies fel. De kerktoren van Meer is intussen weer aan restauratie toe. De kosten worden geschat op 3 â 4 miljoen. Wettelijk gezien dient het kerkfabriek van Meer bij te dragen in 10% van deze kosten, een kleine 400.000 frank. De meerderheidspartijen steunden hun schepen en gaven ongunstig advies. De oppositie daarentegen gaf positief advies. "Als er in het verleden ooit één pastoor geld besteed heeft aan het onderhoud van zijn kerk, dan is het toch wel deze van Meer" verantwoordde raadslid Verhuist zijn beslissing. Anders is het evenwel gesteld niet het kerkfabriek van Meerle. Ook hier weigert men de 10% bijdrage in de restauratiekosten te betalen. "Wij hebbende stellige indruk dat men het gemeentebestuur wil testen hoever men kan gaan. Wij zullen afwachten hoe men van hogerhand hierop zal antwoorden." aldus schepen Peerlinck. CVP-raadslid Verlinden ging akkoord met de visie van de schepen en drukte erop dat het kerkfabriek de 10 % moet betalen. De meerderheid en een gedeelte van de CVP gaven ongunstig advies aan de begroting van de kerkfabriek van Meerle. De rest van de oppositie onthield zich.

Wortel-Kolonie wordt afgesloten liet venieentehestuur il een aantal dieven in \Voi'te!-Kolonie oor het verkeer afsluiten. 1-let zijn dc Torendreef en liet verlengde voorbij Bootjesven , alsook de dreef van aan de voormalige boerderij tot aan de grensweg. Volgens het college en de Afdeling Bos en Groen worden deze zandwegen meer en meer gebruikt door landbouwtractors en andere motorvoertuigen. Dit brengt schade met zich mee en verstoort de rust in dit waardevol gebied. Om dit gebied enigszins te vrijwaren stelt het college een algemeen verbod voor voor alle motorvoertuigen op deze toegangswegen. De afdeling Bos en Groen wil ook een verbod voor ruiters op de Torendreef. De paarden zouden namelijk de onlangs aangelegde paden omwoelen en vernietigen. Er komen niet alleen verkeersbor12


GEMEENTERAAD derij tot aan het kruispunt met de Torendreef af te schermen voor de fietsers, en voor liet stuk van de Torendreef—Grensweg tot aan de Baarleseweg. Eenjaarlijks onderhoud met een schaaf zou de verharde Torendreef in goede staat houden. Eventueel kan op deze weg een fietspad niet paaltjes afgescheiden worden. Schepen Peerlinck wijst erop dat deze beslissing genomen werd in consensus met de cornmissie Wortel-kolonie en de Afdeling Bos en Groen. Schepen Van Ammel wil evenwel de ruiters wel toelaten op de Torendreef. Er is immers onlangs een ruiterpad geïnstalleerd voorbij Bootjesven, en dit moet bereikbaar blijven. Raadslid Verhuist kan er niet goed bij dat men nu deze beslissing wil doordrukken terwijl er juist verschillende adviezen over WortelKolonie in omloop zijn. Hij stelt daarom voor gans de zaak afte voeren en alle adviezen eens naast elkaar te leggen alvorens een beslissing te nemen. Ook CVP-er Van Looy vindt deze beslissing weinig doordacht en stelt voor hierover eens een enquête te houden Meerderheid tegen oppositie keurt tenslotte de afsluiting van de dreven goed. Wortel-kolonie moet een stilte gebied worden, een oase i iaar koning auto geen alleenheerser is. Parkeren aan de boerderij om te gaan schaatsen op bootjes ven kan geen probleem zijn. (Ibto: Mars op Wortel-kolonie 9 september 1995)

den, maar de toegang zou afgesloten worden door een aantal barelen. Zo komt er een afsluiting aan het begin van de Torendreefjuist voorbij het loonwerkbedrijf Braspenning, één aan de voormalige boerderij, en één aan de andere kant van de Torendreef richting Nederlandse grens. Niet iedereen in de Hoogstraatse gemeenteraad was gelukkig met de voorgestelde maatregelen. Enkel de meerderheid keurde het voorstel goed. Vooral CVP-raadslid Herman Verlinden trok fel van leer tegen het college. " Erg drastisch en overdreven" vindt hij. "Vooreerst is de Torendreef geen zandweg. Deze weg is opgemaakt met steengruis en gravel Er zijn inderdaad een aantal putten, maar die kunnen gemakkelijk met een schaaf dichtgetrokken worden en mits een goed jaarlijks onderhoud kan deze weg in perfecte staat gehouden worden voor het verkeer dat van daar komt." Het echte probleem situeert zich echter voor de afsluiting, vindt hij. " Het stuk weg tussen dc Beukendreef en de Torendreef wordt keer op keer door één persoon beschadigd, maar daar wordt met deze maatregel niet aan verholpen omdat het buiten de afsluiting ligt." Hierbij wijst het raadslid op de reeds jaren aangek laagde beschadigingen die de zware machines van het nabijgelegen loonbedrijf aan deze openbare weg veroorzaken. Om hieraan gedeeltelijk tegemoet te komen werd hier enkele jaren geleden een fietspad achter paaltjes aangelegd. Raadslid Verlinden formuleert de een viertal bemerki ngcn: is er inspraak geweest van de bevolking en van de gebruikers? wat met zieken, gehandicapten, gezinnen die enkel nog met de auto tot aan Bootjesven kunnen komen moeten de gezinnen met kinderen in de winterperiode, wanneer er kan geschaatst worden, vanaf de boerderij te voet naar het ven wandelen? wat niet de landbouwvoertuigen van landbouwers die gronden bewerken in die zone?

De CVP opteert daarom voor liet behoud van de bestaande toestand. Wel kunnen er paaltjes geplaatst worden om de linkerrijweg van de boer-

Tenslotte beslist de meerderheid: de dreven worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Enkel de diensten van Bos en Groen hebben toegang en de hulpdiensten krijgen een sleutel van de barelen. Ruiters mogen de dreven gebruiken op voorwaarde dat zij op weg zijn naar liet verder gelegen ruiterpad.

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Tel. 3 15.71.76

Een ontdelkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncuituur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt, een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

13


Hoogstraten telt 30 monumenten meer Tijdens het Slotconcert van Open Monumentendag maakte Vlaams minister Paul Van Grembergen een lijst van dertig gebouwen bekend, die hij met één pennentrek het statuut van 'beschermd monument' toekende. Daardoor brengt hij het totaal aantal monumenten in Hoogstraten op 53, een aantal waarmee Hoogstraten de Igde plaats inneemt op cle lijst van Vlaamse steden en het aantal monumenten op hun grondgebied. "Dit is een inhaalbeweging", zei de minister, "het kanton Hoogstraten was een witte vlek wat het aantal beschermde monumenten betreft". Hoogstraten telde tot 9 september 'maar' 23 monumenten: het landschap van Wortel-kolonie en de archeologische site 'Meirberg' en 21 gebouwen. Dit was een klein aantal in verhouding met vergelijkbare steden.

Kerken en kastelen. De eerste wetgeving die liet behoud van monumenten moet stimuleren wordt geschreven in 1931 en twee jaar later volgen de eerste bescherniingen. Wat E-Ioogstraten betreft komt de St. Katharinakerk, in 1936, als eerste monument op de lijst. Tot 1975. het Europees Monumentenjaar. gaat bijna alle aandacht naar de bescherming van 'statige' gebouwen, vooral kerken en kastelen en, in mindere mate, molens. Dat is ook zo in Hoogstraten, hier moeten we wachten tot in 1976 wanneer het Withof als eerste privaat gebouw op de lijst van beschermde monumenten verschijnt. Maar het blijven ook dan nog uitzonderingen. Als we de lijst van 21 als monument geklasseerde gebouwen die Hoogstraten tot nu kende overlopen tellen we naast het begijnhof acht kerken of kapellen, vier molens, twee openbare gebouwen en maar zes privaat gebouwen. In 1986 worden drie herenhuizen op de Vrijheid beschermd en nog meer recent heeft monumentenzorg ook oog voor meer eigentijdse woningen, zoals het winkelhuis Horsten in liet dorp van Wortel.

Nieuwe monumenten Monumenten en Landschappen schenkt de laatste jaren steeds meer aandacht aan industriële gebouwen en sociale architectuur. Dat blijkt ook uit de lijst van 'voorlopig beschermde gebouwen' die minister Van Grembergen zopas bekent maakte. Bij een voorlopige bescherming krijgen de eigenaars éénj aar tijd om eventuele bezwaren of bedenkingen kenbaar te maken. Na een voorlopige bescherming volgt normaal de definitieve, het gebeurt maar zelden dat de bescherming niet doorgaat. Met deze lijst komen 'gewone gebouwen' aan bod. Monumentenzorg heeft de plicht om waardevolle gebouwen, die representatief zijn voor de samenleving waarin we leven, te bewaren voor de volgende generaties. Dat is de reden waarom, in het landelijke Hoogstraten, nu ook een aantal boerderij en en boerenarbeiderswoningcn beschermd worden. De woning Schellekens is een buitenbeentje op de lijst. Deze eigentijdse woning, een lowbudget ontwerp van de gekende architect Renaat Braem moet zeker behouden worden en kan dan ook niet vlug genoeg geklasseerd worden. In het verleden verdwenen te vaak waardevolle gebouwen, voor de wetgever er aan dacht om ze te beschermen. Dat was in Hoogstraten ook zo, denken we maar aan de directiewoningen van de kolonie in de Lindendreef en gebouwen van de Lijn aan het Van Aertselaarplein. Deze maand geven we een overzicht van de beschermde gebouwen, in de maanden komen ze uitgebreid aan bod. (fli).

Hei 1?ciadlhuis o/ hei oudI-genieenielliiis iaii Meerle is een gebouw met neo-renaissance stij/kenmerken. Dit gebouw wordt geklasseerd samen met vergelijkbare architectuur zoals het klooster in de Donckstraat in Meer, de pas torij van Minderhout en twee woningen langs de Vrij/meid in Hoogstraten: de 'Balsemhooni ' en liet gebouw waar nu de Blauwe regen is. Vlaanderen telt op dit moment een kleine 7000 beschermde monumenten. In 2009 zouden dat er 15.000 moeten zij Ii. Pas dan zal Vlaanderen het niveau van de ons omringende landen halen. Om dat voornemen waar te maken moeten er perjaar een 1000 gebouwen geklasseerd worden.

TOP-20 De 20 gemeenten met het grootste aantal beschermde gebouwen ziet er nu als volgt uit: 983 Antwerpen Gent 497 Mechelen 344 Bruggc 307 162 Leuven 124 Lier Sint Truiden 123 Oudenaarde 127 Tongeren 111 Aalst 90 Riemst 72

Mauseik 11

.11o li u i li cli

W ' 1,1

wil iw

«w111(111

c icIifijLL IIÏ

hHw

1110/

iiii1 i/i0ÇLli/l/ / ) cw 1/00-

men. In 1995 we,cl liet winkelhuis Homsien in iVortel beschermd. Nu komt de woning Schellekens' van architect Renaat Braem op dezelfde lijst. 14

Kortrijk Hasselt Veurne Poperingen Borgloon Oostende Hoogstraten Tienen

82 69 64 63 61 59

58 51 48


ERFGOED

Vroeger beschermde monumenten: t 936 1938 1936

l-l000traten Hoostraten M..i

1949 1950

M iiiderliuut Minderhout

1950 1953 1953 1953 1959 1971 1973 1976 1980 1986 1986 1986 1993 1993 1995 1998 1999 1999

Wortel Hoogstraten Meersel-Dreef Meerle Meerle E-loogstratcn Hoogstraten Minderhout Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Meersel-Dreef Wortel Hoogstraten Huugsti alen Wortel

Vrijheid nr. 153 St. Katharinakerk Vrijheid nr. 149 Stadhuis Duiek.traat O.L. Viûuw, Visitatiekerk M inderhoutdorp St, C Iemenskerk Kapel O.L. Vrouw van 7 weeën St. Jan Baptistkerk Worteldorp St Jan Evangelistkerk Begijnhof St Luciakapel St. Salvatorkerk. Meerledorp Heirnolen. Begijnhof+ Pastorie Begijnhof Salin-Saimmolen Molenstraat Withof Woning nr. 49 Donckstraat Vrijheid De Gulden Coppe Vrijheid Dc Draeck. Vrijheid Het Knechtjescollege Meirherg-site Watcrmolen Winkelhuis Horsten Worteldorp Molenstraat De Laarmolen (i,cliiielsii aat Vi edegerccht Kolonie L.andschap

Vroegei' werden enkel kerken en kastelen beschermd. iVu is er ook aandacht voor sociale architectuur: grote hoerdei'ijen en kleine boerenai'beideswoningen. We vinden ze in Heerle.

Recent geklasseerde gebouwen Hoogstraten Vrijheid nr. 58 Vrijheid nr. 110 Vrijheid nr. 112 Vrijheid nr. 121 Vrijheid nr. 124 Vrijheid nr. 153 Vrijheid nr. 185 Vrijheid nr. 208 Vrijheid nr. 230 Vrijheid nr. 234 Moerstraat nr. 64 Heilig Bloedlaan Gelmeistraat 131 Loenhoutsew. nr 34

'De Balsemboom' - Woning Bremans. Voormalig brouwershuis Brosens. Voormalige mouterij / brouwerij bij woning Brosens. 'De Kroon' - Woning Van De Kieboom. Ilerenhuis ontwerp J. Mcycrs Woning Bilcke. Kerkhofpoorten. 'Het Gulden Vlies' Pastorie - dekenij. Rijkswachtkazeme. 'Huize Artis Amore', voorheen 'De Kleine Zwaan' Voorbouw en 'Eeuwfeestkapel' van het Klein Seminarie. Suite Katelijnehoe' of Hertogse Hoeve' Kapel van O.L. Vrouw van Bijstand. Voormalig kasteel van de heren van Hoogstraten 'Woning Schellekens' (ontwerp R. Braem).

Meer Donckstraat nr. 13 J. Lijsenstr nr 58-60 Maxburgdreef Meerdorp nr. 2-4 Donckstraat nr. 1

Voormalig sehooleornpleY en kInnter 'Kasteel ter Meiren' 'Domein Maxburg' Voormalige eerste gemeentelijke mnisjrsrhnol Voormalig kostershuis

Meersel-Dreef Dreef (geen nr.) Dreef nr. 38-40 Dreef (geen nr.)

Zogenaamde 'Kapel van O.L. Vrouw' Kapucijnenklooster. Mariapark of 'Genadedal'

Meerle Gemeenteplein nr 1 Heerle nr. 60 Heerle nr. 62 Heerle nr. 76 Heerle nr. 78 tilieutensew nr. 57

'Raadhuis' Boerenarbeiderswoning Boerenarbeiderswoning Hoeve 'Hof van Percy' Hoeve 'De Vondelstede' Al leensiaand landhuis

Minderhout Minderhout dorp 27

Pastorie

Wortel Pastorijstraat nr. 31

Voormalige pastorie

Maxbuig werd rond 1860 als één groot economisch-agrarisch bedri1f gebouwd. Nu wordt het geheel geklasseerd, ook al is de eigendom versnippei'd.

15


ONDERWIJS

Terug naar school met 6276 leerlingen Weinig verrassingen dit schooljaar: de dalende trend in het basisonderwijs gaat verder. In het middelbaar is dat niet zo, wellicht door de toevloed van leerlingen uit andere gemeenten. Na een jarenlange stijging van het leerlingenaantal in de Technische van het Spijker, is er nu, voor het 2de jaar op rij, een daling. Bij het Vito is het omgekeerd: met 1301 leerlingen bereiken zij een record; nooit voordien waren er zoveel.

IT:4 - ft.

Basisonderwijs aantal leerlingen 200 1-2002

t.o.v. 2000

Kleuterschool gemeenteschool

108

+3

Kleuterschool Spijker

167

+3

Lagere school Gemeenteschool

192

+3

Lagere school Spijker

230

-3

Lagere school Seminarie

267

-33

Kleuterschool

106

-4

Lagcre school

218

-1

In Hoogstraten

In Minderhout

in Meer Kleuterschool

132

-1

Lagere school

296

-17

Kleuterschool

79

-

Lagere school

200

-2

Kleuterschool

42

-1

Lagere school

118

In Mrle

In Wortel

-

In Meersel-Dreef Kleuterschool

35

-

Lagere school

63

-6

2253

-60

1021

-9

Spijker (hurnaniora)

643

+22

Spijker (technische)

1058

-42

VITO

1301

+42

4023

+13

Totaal basisonderwijs

Middelbaar onderwijs Klein Seminarie (met Handelsschool)

v3

Dcii wordt nog ei'eia wennen. Enkel hij cle juifn kan er een glimlach af op de eerste schooldag op het Spijker.

Totaal middelbaar onderwijs

Exit 'Duitse Nonnen' De kogel is door de kerk. lIet klooster op Mariaveld te Minderhout waar de Duitse Nonnen al tientallen jaren resideren houdt op te bestaan. Om deze reden zal een grote inboedelverkoop plaatsvinden ten voordelc van de missies. Wat er zoal aangeboden zal worden? Kloosterkasten, koffers, beelden, curiosa ... !

Waar? Klooster Mariaveld Bredaseweg 30 2322 Minderhout Wanneer? Zaterdag 20 oktober van 10.00 tot 17.00 uur: kijkdag en rommelmarkt Zondag 21 oktoaber van 10.00 tot 14.00 uur: kijkdag en rommelmarkt vanaf 14.00 uur: verkoop per opbod (rel)

ri

Herrieschuppers IEER: Aan de grens in Meer heeft de federale politie in de nacht van 27 op 28 augustus een paar auto's onderschept waarin een dertigtal relschoppers uit Frankrijk zaten. De jongeren waren op terugweg van een uit de hand gelopen houseparty in Nederland.. De ordehandhavers vreesden dat de fuifgangers ook hier brokken zouden maken. Ze werden het land uitgezet. (fh)


Flint&Stones, in het Stedelijk museum

Het leven zoals het was.... 14.000 jaar geleden Monumentenzorg zet zich in voor het behoud van waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites. l-Ioogstraten heeft van elk van deze drie monumenten een toonaangevend voorbeeld op haar grondgebied. Het begijnhof is een modelrestauratie, Wortel-kolonie staat model als beschermd landschap en de 'Meirberg' is een archeologische site van internationaal belang, ook al is deze minder gekend. In het Stedelijk museum loopt tot het einde van het jaar een tentoonstelling over archeologie in het algemeen en Meirberg in het bijzonder. Centraal is een landschap uit de steentijd gereconstrueerd, uniek voor Vlaanderen en op zich al een bezoek waard. De Maand vroeg tekst en uitleg aan de medewerkers van de tentoonstelling. Vanwaar de titel Flint&Stones?

Flint & Stones:: Steentijd-kampen

1

waaien van zand dat tijdens de laatste ijstijd was afgezet. Het is lang een moerassig gebied j) geweest. Op de Ferrariskaart, die aangeef't hoe het landschap er in de 1 8l eeuw uitzag, kanje zien '.y dat er nog veel meren waren, met namen als Klein Me/ren' en Gi'oote

Al vlug was duidelijk dat het een uitzonderlijke vindplaats was en dat is ook de reden waarom de archeologische site als 'monument' beschermd werd. Het is één van de weinige archeologische sites met dat statuut. Maar Meirberg zou internationale bekendheid krijgen door de opgravingen zelf.

Me/ren'

Is er dan een verschil tussen opgraven en opgraven?

De eerste 'steentjes' werden in dejaren vijftig gevonden bij het weghalen van zavel. Ze werden verzameld door meester Verbist en veldwachter Arthur Eclen. Na enkele kleinere opgravingsproj ecten door o.a. AdolfGoossens. nam prof. Francis Van Noten het onderzoek in 1966 in handen.

Zeker, bij wat we 'archeologie oude stijl' kunnen noemen, werden de voorwerpen opgegraven, zonder meer. Bij de opgravingen in Meer worden voor het eerst onderzoekers van verschillende disciplines hij de opgravingen he-

Leuk die Flintsiones, maar de dinosaurus. hun huisdier, was al lang uitgestorven i'66r er mensen leetden. De Engelse titel verwijst naar materialen die men terug gevonden heeft. 'Fluit' staat voor silex of vuursteen en 'stones' verwijst naar de andere steensoorten zoals kwarts, kwartsiet, zandsteen enz. Maar het is nok een knipoog naar de 'The Flintstones'. Iedereen kent Fred en Wilma. liet zijn sympathieke figuren, maar ze geven een totaal vertekend beeld van de prehistorie. 1-lun huisdier, de dinosaurus, was al lang uitgestorven voor er mensen op de aarde rondliepen.

Waarom is 'Meirberg' zo belangrijk? Je moet een onderscheid maken: tussen Meirherg als vindplaats en de opgravingen zelf. De Meirberg is een beboste duinrug. 1-let is één van dc laatste overblijfselen van een reeks landduinen, die ontstaan zijn door het bij elkaar

Elk ian dc ,;iciliii ciIj.s Iii/if een it'eikrerrein titfl omeveei' t'cn vierkante meter. Die wordt inillinicier per nullimeler aJge.schraapt op zoek naar .sporen it/t een vel' verleden. Hier hgt de basis van de reconstructie van het pi'ehistorisch kamp in het Stedelijk museum. 17


TENTOONSTELLING Niet zo oud dus, "maar" 14.000 jaar geleden?

1 REKEil-TO

_

1

d'

Elk steentje dat gevonden is, wordt :orgvuldig in plan gebracht, hoe klein het ook is. Op die manier komt het grondplan van een tent, die 14.000 jaar geleden gebouwd werd, te voo;ch un. trokken. Dat is nieuw en daardoor zal 'Meirberg' internationale naam en faam krijgen. Vanaf 'Meirberg' worden de vondsten in een context geplaatst. De kleine stenen worden bij elkaar gepuzzeld tot een groter geheel, waar door men de werkwijze van de 'steenlijdkapper' kan reconstruercn. Ook nieuw is het 'gebruiksporenonderzoek'. Dankzij moderne technieken kunnen de archeologen precies bepalen waarvoor dc stenen werktuigen, die voor een leek sterk op elkaar gelijken, gebruikt werden: als speerpunt, om huiden te bewerken, om vlees te snijden enz. Bovendien is er de ruimtelijke context of de plaats waar men elk van dc voorwerpen gevonden heeft. Door de voorwerpen én hun functie in kaart te brengen kan de archeoloog een reconstructie maken van het leven op de kampplaats. Waar woonden de mensen, waar maakten ze hun wapens enz, %i';

PL

11.9

t It/hou

Wanneer woonden er mensen in 'Meirberg'? Wonen' is niet de juiste term en het begrip 'tijd' kunnen we ons moeilijk voorstellen. De archeologische tijdlijn begint zo'n 2.5 miljoen jaar geleden. Toen liepen er al mensaehtïgen rond op het Afrikaanse continent. In onze streken moesten we langer wachten op de eerste mens. De oudste sporen van het verblijf van mensen in België zijn zo'n 400.000 jaar oud. Aan onze geschiedenis - en dan denken wij aan niet meer dan 2.000 jaar - gaat dus een zeer lange periode van préhistorie vooraf. De wetenschappers delen de Steentijd in in drie periodes: het Oud-, het Midden-, en liet JongPaleolithieum. De kampplaats van Meirberg situeert zich in deze laatste periode, nu 13 tot 14.000 jaar geleden.

In vergelijking met 2,5 miljoen jaar gescliiedenis is 14.000 jaar inderdaad weinig, dat is juist. Uiterlijk geleken de mensen die op Meirberg verbleven, de homo sapiens, al sterk op ons. In plaats van voortdurend rond te zwerven verblijven ze van tijd tot tijd in kampen bij het water, op duinruggen zoals deze in Meer. Het zijn de zogenaamde 'jagers-verzamelaars'. Ze verbi ij ven op een zelfde plaats tot het voedsel uitgeput is en ze verplicht zijn oni verder te vertrekken. Deze mensen gebruikten al pijl en boog, dat was een hele vooruitgang ten opzichte van hetjagen met een speer. Toch waren de jagers zeer vindingrijk. Ze gebruikten een 'speerdrijver', een soort verlengstuk van de arm waarop de speer rust. Als men een speerdrjver gebruikt kan men de speer opvallend veel verder werpen. Men wierp de speer ver, midden in een kudde dieren. Altijd prijs dus. Al die zaken kan je zien en staan beschreven. In de grote zaal van het museum staat een reconstructie van een kamp. een kunstwerk zoals we in Vlaanderen nog nooit zagen. De reconstructie is gebaseerd op liet archeologisch onderzoek in Meer en m Rekem (Lanaken).

Er is dus een dorp uit de steentijd nagebouwd? Van een dorp zoals wij liet ons nu voorstellen, als een plaats waar mensen permanent verblijven, is m die tijd geen sprake. Het zijn verblijfplaatsen of kampen. De jagers-verzamelaars bouwden tenten niet dierenhuiden maar, en dat is zeer belangrijk, alle materialen die gebruikt werden zijn vergaan. Al wat er overgebleven is is steen én sporen van hun verblijfplaats in de grond. Juist daaroni is de plaats waar men de resten gevonden heeft en hun verband tot elkaar zo belangrijk. Bij de bouw van zon reconstructie mag men niet improviseren, elk detail moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Uit de opgravingen kan de archeoloog opmaken dat de tent een eirkelvormig grondplan had met een doormeter van ongeveer 5 meter. In liet midden van de tent vond men grote stenen, die rond het vuur lagen en langs de zijkanten lag afval van silexhewerking. Op die manier ontstond er een

.S.-' T•A.'•t#

t

i

Dii I C laco cii Iv civ'! cle laat te

t

uiuupc u

,

ii

ii e,uIbi autwen aan. De haren woiulen eén na ben uneplanr


TENTOONSTELLING

Een jolige vrouw bewerkt huiden voor het maIen van kirding. In cle tent zit een andere vioinv iiie nerktuigen maakt uil cciigi'iicl. 1) oudere man maaktpijlpunten, hij zit verder weg van cle te/it.. het leven zoals het was, 14. 000 jaar geleden, ... nu in het Stedelijk in useuin. ophoping van materialen aan de zijkanten, sporen die bij het afbreken van de tent bewaard bleven. Uit het gebruikssporenonderzoek kon men afleiden dat de vloer van de tent een bodem had van boomschors. In de tent verwerkte men droge huiden tot kleding, monteerde men pij1punten en bewerkte men been, het gewei van dieren.

Hoe lang hebben er mensen in Meirberg verbleven? Dat weet men niet. De mensen waren zeer mobiel in die tijd. Na verloop van tijd braken ze hun tenten op, namen ze hun kostbaarste bezittingen mee en vertrokken naar een plaats waar meer voedsel te vinden was. Misschien werd een zelfde plaats later nog eens bewoond. Door dat de mensen rondtrokken legden ze contacten met andere groepen jagers. Zo vonden ze partners en wisselden ze kennis uit. Dat is ook de reden waarom men in zeer grote gebieden de zelfde materiĂŤle eu Ituur teruggevonden heeft. Volgens de huidige schattingen zouden de Federmessen-groepen een duizendtal jaren in onze gebieden rondgetrokken hebben. Daarna werd liet terug kouder waardoor bossen uitdunden en er weer rendieren verschenen. De Federmessergroepen trokken nieer naar liet zuiden, waar hun cultuur geleidelijk zou veranderen.

En Meer was niet langer bewoond?

Knappe koppen, die van het museum!

Een tijd niet nieer, maar ze kwamen terug. Zo'n 11 .500jaar geleden kenden we dan eindelijk het definitieve begin van de tussenijstijd, waarin wij nu nog altijd leven. Het klimaat wordt warmer. de Noordzee ontstaat en onze gebieden raken volledig bebost. De bossen bleven het (jacht)terrein van nomadische agcrs, vissers en verzamelaars. Deze groepen verbleven dikwijls vlakbij de vindplaatsen v a n de Federmessengroepen, dat was ook zo in Meer. Ook van deze groepen vond men sporen iii Meirberg.

We hebben veel te danken aan prof. Marc De Bie van liet Instituut voor liet Archeologisch Patrimonium (LAP) en liet Laboratorium voor Prehistorie van de Universiteit van Leuven. Hij heeft in opvolging van prof. Van Nooten de recente opgravingen in Meer geleid en weet uiteraard alles van archeologie en van de Meirberg. Dankzij hem kunnen we waardevolle voorwerpen en didactisch materiaal in bruikleen krijgen van andere musea. Zo kan je op de tentoonstelling ook de evolutie van de iiiens zien, aan de hand van de opeenvolgende schedels enz.

Zo'n 7 000 jaar geleden ontstonden de eerste landhouwgemeensehappen op de leemgronclen ten zuiden van de zandstreek. Kenners noemen het de neolitliische revolutie, omdat we spreken van een totaal andere levenswijze. De mens werd landbouwer in plaats van jager. hij rooide bossen, ging dieren houden, potten bakken en in dorpen wonen. In de Kenipen zal deze overgang geleidelijk plaatsvinden. zo'n 6 000 jaar geleden. De piramides in Egypte moesten toen nog gebouwd worden en vaii Grieken of Ronieinen vas nog lang geen sprake. Dc tijd van de Federmessengroepen in Meirberg lag dan al zes millennia achter de rug.

Hij zorgt voor liet wetenschappelijk niveau van de tentoonstelling, wij maken zijn kennis en teksten toegankelijk voor mensen zoals u en ik. De tentoonstelling Fltnt&Stones kan rekenen op de steun van de Provincie Antwerpen. Er zijn rondleidingen voor groepen, verenigingen en scholeii. In een 'doe-atelier' kunnen deelneniers silex kappen, vuur maken, uitleg over voorwerpen vragen, speerwerpen, boogschiieten en zoveel meer. (fli) Flint&Stones, geopend tot 23 december, van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur en na afspraak. Info: (03)314 6588.

N.V. GARAGE VAN USSEL

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks

Tel.: 03/314.37.67

Elektriciteits werken

IiO1TD Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

19


BRIEF UIT JAPAN

Over gemakkelijke dingen YUGAWARA - Zomer en heet. Ik bevind mc voor het ogenblik netelig op gebied van mijn toestand, omwille van het eerder delicate onderwerp dat ik hier wil aansnijden. Ik beloof u echter, dierbare vrienden, tegen mijn aard in, welvoeglijk te blijven om uwe edele gevoelens niet te kwetsen.

gingen daarom enigszins verward op zoek naar meer traditionele instellingen. (Ze vragen mc: 'Waarom ligt er nu een deksel op een westerse we?' Antwoord: 'Opdat er geen vuil in zou vallen!') 2. Een mannen-figuur die voor het toestel staat alsof hij op de bus wacht. De vrouwen-figuur zit alsof ze op doktersvisite is.

Met de Yama-no-te-lijn die in twee richtingen omheen de hoofdstad cirkclt, kan men vanuit het Tokyo-station na vijfhaltcs Ueno bereiken. Wanneer ge daar uitstapt, doet ge best de aanwijzing naar 'Exit-Ucno-Park' stevig in het oog te houden. Dit station is immers zoals de meeste anderen, een lawaaierig labyrint, een heksenketel, een menselijke chaos. Wanneer het u gelukt de bedoelde uitgang te bereiken, steek dan heel voorzichtig de brede straat over en ge zijt zo in het Ueno-park. Daar bevinden zich het concertgebouw, allerhande musea, de academie en de dierentuin. (Bezoekers verwarren meestal deze laatste twee met elkaar.) Ge laat het concertgebouw links liggen en ge begeeft u naar het handige Museum van Westerse Kunst. Op het voorpleintje zit daar een naakte man op een steen. Hij zit er te denken. Deze manier van denken is hem toegelaten omdat hij jaren geleden in brons gegoten werd. (Zoals deken Lauwerys in dc buurt van de St.-Catharinakerk. Ik bedoel: niet naakt, maar vel: in brons gegoten.) De man is ook een kunstwerk en Rodin, zijn schepper, noemde hem Le Penscur.

In Japanse toiletten vindt men de gebruiksaanwijzing natuurlijk niet. Ik wil u daarom een paar nuttige wenken geven, in geval ge ooit toevallig in dit land zou verzeilen.

Een week of zo geleden, zat ik ook in ongeveer dezelfde houding te denken. Ik legde nadruk op 'ongeveer'. De bijzonderheden vindt ge verder in dit verhaal. Wij doen somwijlen den toer omheen het lzuschiereiland in de buurt. Langs de zee. Ten westen ervan ligt de Suruga-baai met aan dc overkant in de verte de statige Foejiberg. boven de stad Shizuoka. Rond de middag gaan we dan eten in ecn onooglijk restaurantje in Heda, een klein vissersdorp. Buiten hangt er een verweerde plakkaat: Diepzeevis. We consumeren daar een kom rijst met gefruite, gebakken, gekookte en rauwe niet al te diepe zeevis. Ik zei tegen ons Michiyo, terwijl ik mijn mond afvaagde met het papieren tissuutje dat ze me ovcrrcikte en ik mijn glas water leegdronk: 'Ik moet even naar de Edele Handwasserij, wacht een beetje.' En daar, op mijn eigen, begon ik te denken aan wat ik deze keer in mekaar zou flansen voor De Hoogstraatse Maand, liet meest gelezen blad van heel de wereld en zijn omgeving. En het gekende licht ging op. Waarom zou ik nu eens niet wat uitleg geven over de zo menselijke situatie in dewelke ik hier zit te zitten?

Zoals denken aan Zo weze het dus. Hoe zit men in Japan? Ge vindt hier twee soorten we's: Japanse en westerse. De westerse uitgave is eerder een recent verschijnsel en is daarom voorzien van een geïllustreerde gebruiksaanwijzing. Namelijk: 1. Deksel staat omhoog. Want mensen die voor de eerste keer in hun leven geconfronteerd werden met zo'n westers voorwerp, gingen gewoon op liet deksel zitten maar wisten verder geen raad meer. Ze 20

Beschrijving van het voorwerp: Een witte porseleinen langwerpige gleuf in de vloer. Denk hier aan een miniatuur-ligbad, of beter nog aan een olympische bob-slee in het klein. Soms ligt de gleuf vastgemeerd op een verhoog - een tree van ongeveer 40 cm hoog en soms zit ze plat in de vloer. Gebruik: Ge klimt het verhoog op, met het gezicht tegen de muur. de voeten langs weerskanten van de gleuf. Voor de volgende handeling hebt ge enige turnopleiding nodig, of indien ge niet aan yoga doet, kunt ge daar nu mce beginnen. Ze houdt in elk ge al je ledematen soepel. Ge daalt voorzichtig tot een hurkende positie (op de schommelende Japanse TGV-treinen grenst dit allcngskens aan een stuntchgc acrobatie) met de precisie van een Amerikaans Patriot-projcctiel. Goed zo. Meteen beginnen alle losse voorwerpen uit uwe vestzak te glijden en neer te rinkelen. Onmiddellijk redden wat nog te redden valt, uwe GSM incluis. Wanneer ge nu met enige zuchten van verlichting tot de gewenste hurkpositie meent te komen, begint er een wecïg gevoel over uwe rug te kruipen omdat ge misschien de deur achter u niet gesloten hebt Hcrbeginnen.

De Edele Handwasserij Na de werkzaamheden geef't ge een draai aan het zwengeltje aan de voorkant van de watertank: naar links voor groot en naar rechts voor klein. Begint er boven op dc tank een kraantje te gorgelen. Langs daar wordt de tank weerom gevuld en ge kunt meteen ook uw handen wassen over het kleine wasbekken onderaan. Dit is aldus de 'Edele Handwasserij'. Al bij al vertelt de ganse ervaring u hoe oud ge geworden zijt en in welke mate uw vege lijftot onbuigbare triplex vergroeide. Wat het doorspoelen betreft. Op de vluchten tussen Tokyo-Okinawa vond ik steeds de vermaning: 'Don't throw foreign articles!' Dit werd dan ook één van de redenen welke me er toe bracht om de Japanse nationaliteit aan te vragen, om mijn gemoed gerust te stellen. Wanneer het porseleinen gleufe op hoger vlak is aangebracht, ik bedoel, op een treetje, dan heb ik er helemaal geen bezwaar tegen om simpel achterstevoren op dat treetje te gaan zitten en de houding van Rodins denker aan te nemen. Bij een platvloerse gleuf houd ik het voor gezien en besluit ik terstond een spartaanse geheelonthouding te beginnen tot wanneer we

Loiii.s

E1'Clli.S'e/i

thuis komen en ik met een snelheid van Mach 2 dwars doorheen de voordeur naar de plaats van uiteindelijke nist en vrede iji. Een paarjaar geleden kwam ik op de Belgische ambassade in Tokyo een Amerikaan tegen. We stonden er één van onze veelvuldige nationale feestdagen te vieren met een Hoegaarden in de hand. Hij werkte voor een firma en deze had hem opgedragen dc aanbouw van een buitenverblij fvoor het personeel te regelen in Hakone, een toeristisch oord met warmwaterbronnen onder de koelte van hoge cederbomen aan de boord van het Ruisende Riet-meer en aan de voet van de Foejiberg. Private huizen en buitenverblijven worden doorgaans in handen gegeven van kleine aannemers die eigenlijk vernuftige timmerlui zijn. De aannemer had de richtlijnen van de dikke Amerikaan grondig bestudeerd en zei dat het een eer was zulke taak op zich te mogen nemen en dat ze met gerust gemoed alles aan hem konden over laten. Toen de bouw af was, kwam de Amerikaan kijken. Vond alles geweldig en helemaal naar zijn zin. Eén probleem was er: de we. Het was een Japanse. Dc Amerikaan legde heel kies uit dat Amerikanen erg conservatief waren en hier wel enige bedenkingen zouden opperen. Kon het geval niet vervangen worden door een wes terse uitgave? En hij tekende een vlugge schets waarop de aannemer terstond het ding herkende en uitriep: 'No problem! Laat het maar aan mij over. Binnen een goei week zijn we daarmee klaar.' Na een week komt de Amerikaan terug kijken. Inderdaad: een moderne westerse we maar dan platvloers diep in dc grond ingebouwd De zomer in dit land nos heet zoals liet heet was in Europa. Daaio ver ga ik u niets meer vertellen. De her/st en de berusting kooien nu over ons. We zullen mt'eerom tijd hebben om op ons gemak een denkende houding aan te nemen en In//me/en over nat voor een vreemd ding dit leven toch is. (Louis)


VRIJE TIJD

F`_

Op één lijn

~

Schaatsen is een uiterst plezante en sportieve bezigheid, met dat nadeel dat je er ijs voor nodig hebt. IJs is een zeer schaars gegeven in onze contreien, zelfs in de winter. Als je één winter op vijfje ijzers kan onderbinden magie al tevreden zijn. Rolschaatsen zal je zeggen! Dat is nooit echt een alternatief geweest, het is altijd meer een bezigheid uit de kindertijd gebleven. Wel een alternatief is sedert enige jaren 'in-line skating' of'skeeleren'. Het heeft veel weg van ijsschaatsen en slaat zowel bij jeugd als bij volwassenen aan. Ook in onze omgeving wordt er al heel wat geskaat' (of is het gesketen'?). In Meersel-Dreef kwamen we een groepje dames op skates tegen. We hielden hen even staande en stelden de belangwekkende vragen; wat drijft hen, hoe, waarom en wanneer doen ze het? U verneemt er alles over in onderstaande reportage.

Vriendinnen op rolletjes

Op rijles

Een drietaljaar terug zag 1-Til ly een naar Minderhout uitgeweken vriendin rondflitsen op inline skates. Altijd liefiebster van rolschaatsen geweest en graag sportief bezig, wou 1-lilly ook wel eens proberen. "Een toertje met geleende skates en ik was meteen verkocht". Maar alleen rondrijden, dat was toch een beetje vervelend. Ze kwam uit een echte ploegsport (voetbal) en wist dat ze met solo-skaten het sociaal contact zou missen. Tijdens het (beruchte) gebuurtefeest van de Dreefse kermis had ze het erover met een aantal vriendinnen en in het enthousiasme van de kermis, waren er direct een tiental die zich aanmelden. De dag erna was dat enthousiasme wel tot realistische proporties teruggebracht, in die zin dat veel van de kandidaten toch eerst eens wilden proberen. "Voor skaten magje niet bang aangelegd zijn, je staat direct wat hoger en op rol lctj es. Oncr aren skatcrs durven makkelijk achterover vallei n dat doet geen deugd aan je staartbeentje".

De oplossing was simpel: als je iets niet kan, kan je het altijd wel leren. Met zijn tienen gingen ze in Zundert op les. "In vier lessen leren ze je er alle belangrijke technieken. De spiertechniek, houding, draaien, vallen en opstaan, een hindernis vermijden, een opstapje, remmen. Ook het onderhoud van je skates komt aan bod. Wieltjes vervangen, regelen en smeren. Gebruik van de beschermingsuitrusting krijgt eveneens heel wat aandacht. Je kan er het materiaal huren, zodat je niet meteen grote kosten moet doen. Stel je voor dat uit de lessen blijkt dat het niets voor jou is. Voor de prijs moest je het niet laten. Zo'n cursus kost 80 gulden en dan kregen we nog korting omdat we met tien tegelijk kwamen".

En dan de baan op "Na de opleiding spraken we meteen een vaste avond af om te gaan rijden. Als je het aan het toeval overlaat om te gaan rijden, komt er niets

-'

.iÇ'1

r

•.:

- •• - - .

N i'-)

1

'

..,--. .

-•

'

---'

.'•!

M 7

-

,

0

De Veg/nners 'in Je :oiiicr i , an

Karen en Kristin.

Jeanne, Hilly, Jet, Mat, Anja, Twa,

van. Elke dinsdagavond om zeven uur staan we klaar en rijden we een toer van ca. 20 km.". In het begin zocht ieder om beurt een route die geschikt was voor skates. Nu hebben ze een paar vaste toeren in hun hoofd, waarvan ze er elke week eentje uitkiezen, naargelang de wind staat of waar ze het meeste zin in hebben. Soms in Nederland, langs de Mark. "Aan de Hollandse kant is het fietspad lekker breed en ligt het beter dan aan de Belse kant, daar liggen nogal veel keitjes. Het zoetste rijd je op asfitlt, zalig gewoon. Klein Eyssel vanaf de Strijbeekseweg tot aan de watermolen is het beste stuk dat we kennen. Dat komt misschien ook omdat we bijna thuis zijn als we dat stuk rijden."

Treintje rijden Ondertussen zijn er wel een paar 'skaters' uit de groep verdwenen. Zes vaste waarden zijn over gebleven: Hilly, Wilma, Jet, Anja: Linda en Kristin. Een heel zomerseizoen gaan ze elke week de baan op. behalve als het regent. "Water en zand zijn dodelijk voor wieltjes van de skates". Ze rijden tegen een behoorlijk tempo. zo'n 20 kilometer per uur. Of er gepraat wordt tijdens het rijden? "Dat hangt van het traject af. Soms kunnen we naast mekaar rijden en dan kletsen we heel wat af natuurlijk, al wordje daar flink moe van. Andere stukken rijden we 'treintje', waarbij we afwisselend de kop trekken. Daarvoor is het goed dat de groep niet te groot is, want je ziet niet meer wat er vôôrje komt op de weg. Valt er één, dan vallen alle achterkomers ook. Tussendoor doen we ook wel eens een sprintje". De vergelijking met wielrennen is niet onterecht. "Echt moe ben je niet na 20 km. Eigenlijk voelen we ons heerlijk, het werkt verslavend. Net zoals lopen, maar skaten is veel vriendelijker voor spieren en gewrichten.". Grotere toerritten? "We hebben een enkele keer een toer gaan meerijden, maar ook dat lukt niet al te best. Je moet daar heel wat tijd voor uittrekken, want dat 7ijn meestal afstanden tussen 60 en wel 100 km. Toerritten in de buurt, zoals tijdens de Meerlese fiets-vierdaagse iiemen we wel graag mee.". in de winter wordt er niet gereden, dan is het te vroeg donker. "Af en toe als het veer het toelaat proberen we op zaterdag een toertje te doen, maar dat lukt niet dikwijls. Echtgenoot, kindjes en huishouden, weet je wel." Een vast ritueel na iedere rit is een glas gaan drinken bij den Bad. "Dat hoort er bij natuurlijk. Een fris drankje, een halfuurtje napraten, over skaten of over alle ander denkbare dingen. Heerlijk toch?" 21


VRIJE TIJD

Geschiedenis Hoewel de term inline skaten pas de laatste jaren in ons land ingeburgerd is geraakt, bestaat de sport en het principe van een schaats op wieltjes al enkele eeuwen. Het eerste model is ontworpen door een Nederlander, een fanatieke schaatser die een alternatief zocht om in de zomermaanden te blijven trainen. De schaatsijzers onder de schoenen werden vervangen door houten latjes niet daarop wieltjes genageld. De schaatsers op 'droog' land werden 'skeelers' genoemd. De volgende versie ontstond in 1 760 toen een Londense instrumentenmaker, Joseph Merlin, besloot op een gemaskerd bal te verschijnen op schoenen met wieltjes, onderwijl viool spelend. Hij eindigde zijn entree in de spiegel tegen de muur van de balzaal: het stoppen had hij nog niet echt onder de knie. In 1819 werd in Parijs het eerste patent voor een rolschaats toegekend aan 'Monsieur Petibledin'. Hij ontwierp een houten zool met 3 tot 4 wieltjes van koper, hout of ivoor op één rij. Deze zool werd onder de schoen vastgemaakt. In 1823 ontwierp Robert John Tyers een inline skate, "rolito" genoemd. De skate was een schoen niet vijfwieltjes in één lijn eronder gemonteerd. De rolito werd niet serieus genomen, je kon er alleen rechtdoor mce rijden. In 1863 werd de rolschaats gecreëerd door de Amerikaan Jarnes Plimton. Onder de schaats werden twee aan twee, vier wielen gemonteerd. Doordat de wieltjes veel wendbaarder waren en makkelijk rolden werd de rolschaats ongekend populair. Het ontwerp van Tyers ging niet helemaal verloren. Het werd opnieuw opgepikt door Nederlanders, die dergelijke schaatsen gebruikten om zich te verplaatsen zoals ze dat in de winter over de talrijke kanalen deden. Veel later kwam de moderne inline skate op de markt. Pas in 1980 lukte het de twee ijskockeyende broers Scott en Brennan Olson uit Minneapolis om grote aantallen inline skates te produceren. Zij vonden in een winkel een oud model rolschaatsen met de wieltjes in één lijn. T-let ontwerp intrigeerde hen danig en ze togen aan het werk. Gebruik makend van moderne materialen (polyurethaan wieltjes) en vormgiettechnieken voor de schoenen, ontwierpen ze de inline skates zoals we die nu kennen. In eerste instantie werden deze verkocht aan ijshockeyspelers om tijdens de zomer door te kunnen trainen. Maar de broers hadden al snel door dat inline skates ook gebruikt konden worden voor recreatie. Scott Olson richtte in 1983 Rollerblade Tnc.op, de onderneming die lange tijd de enige fabrikant van inline skates zou blijven. Vanaf dat moment zou de onderneming zich op een veel grotere doelgroep gaan richten. Het gevolg was dat in 1988 al meer dan 25 miljoen Amerikanen het inline skaten hadden ontdekt en dat de sport vijfjaar later, in 1993, over de hele wereld bekend was.

Co REVA BVHA rEES - TELEFONIE\ - KA.i1DoR1,4EJBflAnS\

4

4

-

' ' , `1

Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen • Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC - toestellen • GSM en FAX-data oplossingen • Boekhoud- en fakturatiesoftware .....

BRI LJANT® SOFTWARE

\

WEI

v

L-

-2

71

TO8HIBA

1

RESELLER PARTNER

*mobistar

illeerseweg 80b, 2322 Hoogstra tea. Tel 03131509.09 - fax 031315.8774 OPEN: 44a 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 d 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: iafosoftcomputer.be http.-llwww.softcoMuter.be 22


VRIJE TIJD

Skaten of skeeleren

t

I/ ///IH/hII OJ)

/iJe\.

Verkeersregels en wetgeving Zowel volgens de Belgische als de Nederlandse wetgeving is een inline skater gelijkgesteld aan een voetganger. In Amerika daarentegen wordt een inline skater gelijkgesteld aan een fietser. Dit lijkt ook veel logischer aangezien de snelheid van een skater 20 - 30 km/h - overeenkomt met die van een fietser. Inline skates zijn tenslotte een niet-gemotoriseerd vervoermiddel, net als de fiets. Dit is volgens onze en de Nederlandse wetgeving niet het geval. Je houdt er dus best rekening mee dat gebruik van fietspaden eigenlijk verboden is en slechts oogluikend wordt toegestaan. (info: http://www.inlineskater.nl http://www.inlineskating.about.com http://rollerwave.nl )

Inline skaten en skeeleren zijn twee verschillende sporten, maar de begrippen worden vaak met elkaar verward. Niet zo verwonderlijk want in eerste instantie lijkt het alleen om een verschil in het aantal wieltjes te gaan. Inline betekent letterlijk in één lijn. Zo bezien is zowel de skate als de skeeler een inline skate, want bij beide types zijn de wielen in één lijn geplaatst. 1-let verschil zit hem in het aantal wielen: een skate heeft (meestal) vier wielen en een skeeler vijf. Skeelers zijn dus wel inline skates, inline skates zijn niet per definitie skeelers. Dat ene wieltje maakt een wereld van verschil. De vier wielen onder een inline-skate zorgen ervoor dat de skate heel wendbaar is, vergelijkbaar met een hockeyschaats of een kunstschaats. De vijf wielen van de skeeler zorgen ervoor dat er veel snelheid kan worden gemaakt - vergelijkbaar met noren waardoor ze zeer geschikt zijn voor de lange afstand. Door de lange wielbasis zijn skeelers wel aanzienlijk minder wendbaar. Geconcludeerd kan worden dat inline skates vooral voor recreatief en fitness gebruik in aanmerking komen en skeelers voor intensief trainen op de lange afstanden.

De bosmaaier van STIHI. Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en met weinig krachtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STIHL: voor iedere toepassing exact het luisle apparaat. ...

Toptechniek en professionele kwaliteit.

'

nrl?, 7cT HOOGSTRATEN

J. STOFFELSPAULUSSEN - _g__• : -

Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314 41 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen . be

Een ileintje 23


Natuurpunt: maakt een punt van natuur in Vlaanderen Kempen thuis, maar /ijn door de mens wat verdrongen. Hun goed verterend bladstrooisel zorgt voor een natuurlijke bodemverbetering.

Het is nog niet officieel. De fusie tussen Wielewaal en Natuurreservaten gaat in op 1januari 2002. Toch maakten de directies van beide natuurvereniginoen hun nieuwe naam bekend: Natuurpunt. Natuurpunt wordt de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Ook in onze gemeente wordt dit de naam waar voortaan rekening mee gehouden moet worden. Natuurpunt, afdeling Markvallei zag op 21 september het levenslicht tijdens de algemene vergadering met ex-Wielewalers en ex-leden van Natuurreservaten. In de komende maanden wil Natuurpunt haar lokale werking verder uitstippelen. De krachten worden gebundeld. Er zijn meer mensen voor meer werk. Ook de lokale afdeling hoopt daardoor versterkt uit de fusie te komen. Inwoners van Hoogstraten of Rijkevorsel die geïnteresseerd zijn in de werking van Natuurpunt en zelf deel willen uitmaken van deze nieuwe vereniging kunnen meer informatie krijgen op tel nr (03)3 15 0245. (oa)

Behaag-lijk Hoogstraten: plantgoedactie! De plantgoedactie krijgt dit jaar opnieuw een vervolg tijdens het weekend van 17 en IS november. je hebt nog even tijd om na te denken over de manier waarop je Hoogstraten of Rijkevorsel groener kan maken. Natuur komt overal tot leven waar ze ruimte en tijd krijgt. Belangrijk voor het natuurbehoud zijn de kleine landschapselementen: bosjes, hagen, bomenrijen, Niet alleen in landelijke gebieden, maar evengoed in steden, kunnen bomen en struiken broed gelegenheid bieden aan vogels, terwijl onderaan eventueel bosplanten kunnen overleven en zoogdieren een schuilplaats vinden. Bloeiende struiken lokken op hun beurt talrijke insecten. Tuinen en parken kunnen een belangrijk onderdeel van het stedelijk landschap vormen. De redenen waarom we meer natuur in onze buurt willen? We bewonderen de natuur. We vinden het belangrijk dat wilde planten en dieren ook in onze directe leefonigeving een kans krijgen. Natuurlijke begroeiingen stimuleren kinderen veel meer in hun spel en hun creativiteit: ze kunnen zich verstoppen tussen struiken en achter bomen. Heel wat leuker dan saaie betonnen speelplaatsen, eentonige grasvelden en standaard speeltuigen. Voor volwassenen is een plaatselijk brokje natuur vooral een plaats waar ze tot rust kunnen komen. Door meer natuur in de buurt te brengen, wordt natuur weer een dagelijkse belevenis, niet iets waarvoor we ons te ver moeten verplaatsen. Waarom streekeigen soorten? Soorten die hier van nature voorkomen zijn langlevend, beter bestand tegen ziekten, aangepast aan ons klimaat, niet duur en in elke seizoen mooi. Het nut van een haag Hagen varen altijd al enorm geliefd als tuinelementen, al was het maar omdat ze doeltreffende windbrekers zijn en tegelijk voor privacy 24

Samenstelling tuinpakketten

llioeemhaag.Bioearnhaagi Van elke vermelde soort zitten er 5 stuks in dit pakket. De soorten zijn: Sporkehout, Lijsterbes, Meidoorn, Sleedoorn, Vlier, Egelantier. Bloesemhaag Vogelbosjes: Van elke vermelde soort zitten er 5 stuks in dit pakket. De soorten zijn: Meidoorn, Hazelaar, Vlier, Zwarte els, Lijsterbes, Boswilg.

zorgen. Daarnaast hebben ze een grote esthetische en architecturale waarde. Ze zijn immers de ruggengraat van de tuin tijdens de bloemloze wintermaanden. Boom- en struiksoorten • Beuk en Haagbeuk laten zich heel makkelijk mengen in een geschoren haag, maar kunnen evengoed opgroeien tot echte bomen. • V66r de komst van de prikkcldraad werd vee op de wei gehouden door hagen van Meidoorn. Sleedoorn en Egelantier. Laat je ze ongeschoren. dan zien voorbijgangers in het voorjaar de prachtige witte bloesems en in de nazomer de rode meidoornbessen, de donkerblauwe sleepruimpjes en de rozenbottels. • Gelderse roos bloeit even wit als Vlier, maar heeft rode bessen. Deze wat zeldzamere struik plant je best niet op een droge plaats. Van nature begeleidt hij Zwarte els en Gewone es op rijkere natte gronden. • Ruwe berk, Zomereik, Spork, Lijsterbes en Hazelaar zijn geschikt voor een bosje, houtwal of haag en dat op allerlei gronden. Allemaal zijn ze door hun bloei en hun voedzame vruchten een zegen voor vogels, insecten en zoogdieren. Ook de Boswilg hoort in dit rijtje thuis. Deze wilg groeit net zogoed op nattere als op droge, arme gronden. • Als solitair in een iets grotere tuin of als bomenrj is Zomereik ongeëvenaard. • Winterlinde en Zoete kers zijn ideaal voor de tuin. Deze twee boomsoorten horen in de

Fruitbomen Een gerestaureerde boerderij, een landhuis, ja zelfs een woning in een villawijk, kunnen met een hoogstamboomgaard een ideaal groen verlengstuk krijgen. Een boomgaard is dus een goedkope manier om aan een sfeervolle tuin te komen. Als bijkomende bonus is er elk jaar gratis fruit uit de eigen tuin te proeven. Hoogstammige fruitbomen vragen betrekkelijk weinig zorg en bereiken gemakkelijk en zonder veel ziekteleed een eerbiedwaardige leeftijd. Denk eraan dat een jonge fruitboom de eerste jaren een steunpaal nodig heeft. Kleinfruit In de bestellijst vind je naast een tiental streekgebonden fruitvariëteiten, kastanje, notelaar en enkele kleinfruitsoorten. Hoe bestellen? De bestellijst voor 31 oktober bezorgen op de milieudienst van de stad Hoogstraten. In het informatieblad verschijnt een bestellijst en bijkomende informatie. At'haling plantgoed U kan het bestelde plantgoed afhalen op zaterdag 17 november tussen 9.30u en 12.30u Hoogstraten: Gemeentemagazijn, Industrieweg 2 Werken mee aan deze actie: • Praktischeorganisatiei JNM, Wielewaal, Natuurreservaten, VELT • Coördinatie: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) • Stadsbestuur van Hoogstraten (oa)

herenmode voor Jong en oud. F[ ae tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

S'0edS spe

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE dak uur.


Van onze adverteerders

Zilver bij Installatiebedrijf Kees Van Den Berg MEERLE - Het was druk op 1 en 2 september in de toonzaal van Kees Van Den Berg aan de Voort in Meerle. Niet dat iedereen plots een nieuwe badkamer of verwarming moest hebben, of een kraan of een dichting. Die kon je hekijken nnclrr het nuttigen van een drankje en een hapje. Bij Kees Van den Berg vierden ze het 25-jarige bestaan van het bedrijf en Kees deed dat liefst met zijn klanten.

Dat kunnen we zelf beter "Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om zelfstandig te worden, Adi heeft zelfs gezegd dat ze niet met me zou trouwen als ik zoiets van plan was". Kees was geschoold installateur en werkte op een bedrijf over de grens. Jong en ongeduldig en daardoor regelmatig bonje met de baas, liep Kees weg en kwam bij een installateur in Meerle werken. Veel werken, maar goed betaald, zeker in vergelijking met mijn vorige job. Maar ook daar had ik regelmatig woorden met de patron. Hoe dikwijls dat ik tegen Gust gezegd heb 'waarom doen we dat zo niet, dat is toch beter". Wat Kees tegen Gust zei, zei hij ook tegen zijn baas en die hoorde dat niet zo graag. Hij hield er niet van telkens te worden tegengesproken en het liep dan ook dikwijls op ruzie uit. "Op een keer, toen ik weer stond te klooien omdat ik niet over het juiste materiaal beschikte, dacht ik bij mezelf, dat kan ik potdoric veel beter zelf organiseren. Ik vroeg aan Gust ofhij bij mij zou komen werken als ik op mijn eigen begon. 'Vanzelf' zei hij. 'Dan beginnen we er morgen aan', heb ik hem geantwoord en heb gelijk hij de baas mijn ontslag gegeven". Een week later was 'lnstallatiebedrijfKees Van Den Berg' een feit.

Gestage groei Kees en Gust hadden hun handen vol. Ook Adi was gelijk ingeschakeld, zij beredderde vanaf het begin de administratie en hielp de klanten in de toonzaal. Het bedrijfhad een kleine toonzaal. zodat de klanten toch al iets in het echt konden

zien van wat ze graag wilden. Het was toen een goede tijd, er werd in de streek veel gebouwd. De werkplaats werd aangepast en in 1985 werd een nieuwe grotere toonzaal aangebouwd. In die toonzaal kunnen de klanten zich een prima voorstelling maken van hoc hun badkamer er kan uitzien als ze klaar is. Tegelijk zijn de toestellen zo opgesteld dat aan dc klant de techniek die erachter zit kan getoond en uitgelegd worden. Het gaat voor kandidaat kopers dikwijls om belangrijke investeringen die een hele tijd mee moeten kunnen. Naast volledig afgewerkte installaties van centrale verwarming en sanitair, verkoopt Kees ook graag aan zelfbouwers. Uiteraard worden ook de kopers die een kraan of een garnituur komen kopen op hLin wenken bediend. "De klant is altijd koning, of hij veel of weinig spendeert". Na goed een jaar al was het niet meer mei zijn tweeën te bewerken en kwam Jan in dienst. Het zou niet de laatste medewerker zijn die bij het bedrijf in dienst kwam. Sedert enkele jaren zijn ook de zonen Jan en Bert in het bedrijf gekomen.

Feestelijke opendeur

T iLLt4

kun die dL'tlr //Oi cI hehooi'/ij/ da/it als Natuurlijk, ik zal u ik in de douche zit? het efkens laten zien! in eigen streek een uitstekende faam geniet, het leek erbij tijden een lokaal feest. Ongeacht het tijdstip liep je er bekenden tegen het lijf. Adi: "Wij hebben een ontzettend trouw kliënteel. Natuurlijk koopje niet elkjaar een badkamer of een centrale verwarming, maar we merken dat klanten waarvoor we 20— 25 jaar geleden in hun nieuwe woning de installatie hebben gedaan, nu terugkomen voor de vernieuwing of verbouwing. Dat is een hele geruststelling, want met het schaarser worden van de bouwgronden zit net in vervan ging en renovatie toekomst". Kees. Adi. Jan en Bert zien het zeker zitten. De grote toeloop tijdens het feestweekend wijst erop dat de klanten hen goedgezind zijn, dat het tevreden klanten zijn. Met een bekwame ploeg, een goede uitrusting en een ruim assortiment aan hoogwaardige producten mogen zowel oude als nieuwe klanten er gerust op zijn, het bedrijf is klaar voor de volgende 25 jaar. (jaf)

Om die voorbije 25 jaar samen met de klanten te vieren, zette Kees en familie de deuren van het bedrijf op 1 en 2 september wijd open. Het grootste deel van de klanten van de voorbije 25 jaar werd persoonlijk uitgenodigd, de rest van de bevolking werd via de pers gevraagd om een glas te komen drinken. Ze gingen in grote getale op de uitnodiging in. Heel het weekend was het gezellig druk in de toonzaal. Je kon er vaststellen dat het installatiebedrijfKees Van Den Berg

ZIJ Ik HOOGSTRATEN

1 -

.

.j

. •••

..:.I.ï.

Carrosscric ALLE

RENT

W

EE SIS ONDERDELEN

St-Lenaartseweg 32 HOOGSTRATEN rel. 03 314 33 33 1 dder Kees iloel nog de uit/eg. Bert en Jan letten erop dal hij nog wel dejuisle uitleg geefi. 25


or s 1 eve n Contactpunten

Welkom in Hoogstraten

-

DORPSNIEUWS H oogstra ten: \Varre PaIniaiit, Tinnenpotstraat 1 tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palinanaviijginetJ Meer:

Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marc1.adriaensen(évilIage.uunct.he M een e:

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-315.88.51 e-mail: jan.fret@worldonline.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleyeattglobal.net Minderhout: Frans Snijders., St.-Clemensstraat 25, fax + tel. 03-314.49.03 e-mail: ftmijderstiscaImetbe Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11, tel. 03-314.71.96 e-mail »sx-a o~s SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: fta.flisçalineLbe ADVERTENTIES Jan Miehielsen. Groenewoud 21, Hoogstraten, te!. 03-314.49.11 e-mail jan.michielsenatt.g1ohal.nct FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9 Meer, tel. 03-315.93.07

Naar iot'c/e t.,'eit ('(01/t

0(0/1,41 iu / cH//0i4c

.

itt pt lun de nulin

liet .çiti,/liiii.. Lcii vceiiigtai nicunko,ntr.s gingen in op deze lliIFlOdii4illg..Sc/lcpeIl Rt 1lt S/oante'rz niaaki hen wogwif.s in hlti ailminisiiatic'f oc'nirlon. !iltlO/lL'/.V 1tI/l (/t .5/t/t! 1(11 ii

Het Begijnhovenweekend Over Hildegard Von Bingen Zaterdag 29 en zondag 30 september bent u welkom in elk van de 25 Vlaamse begijnhoven. In Hoogstraten zijn er op zaterdag en zondag geleide bezoeken. Ze vertrekken telkens bij de ingang van de begijnhofkerk, op zaterdag om 11. 14. 15 en 17 uurenopzondagorn 10, 11, 14, lSen 16uur. Op zaterdag en op zondag is er, telkens om 11.30 uur, een orgelrecital in de kerk. Zaterdag speelt Jos Bruurs en op zondag is Luk Dockx organist met dienst. De organisatoren zijn bijzonder blij met de twee lezingen die Lucette Verboven brengt. Op zaterdag om 14.00 uur spreekt ze over het leven, het werk en de muziek van Hildegard Von Bingen. Twee uur later, om 16.00 uur heeft ze het over de miniaturen van Hildegard Von Bingen en over haar betekenis voor de begijnenbeweging.

Mooi, mooier, mooist...

--

.i-I—,

•.

..

:

26

t

t tin burgemees ier til

ook iii (Ie 1 ogen!


HOOGSTRA TEN

Muzikaal metaal

ilOOG.SlJl.l 1 - Opemi .Iomnuncii te/hbg koos iooi liet tlienin oieinal . t/ei In/oud comité 0/VID Hoogstraten sloot Ni dit thema aan door tekst en uitleg te geven bij het glas 1/1 /()( 0 / oiii 1 te St. - Ka th om in uke,i.

Kerkmuziek I-IOOGSTRATEN - Muziek en zang in dc begijnhofkerk, een gastkoor uit Nederland in de Sint-Catharinakerk en dan nog een hoogmis op Radio 1, F)p tipfhphherç van kerkm1i7irk kunnen genieten van een heel gevarieerd progranima. Gastkoor - Zondag 30 september om 10 uur \unrrjt rI hnngmis in de Sini-Faiharinakerk gezongen door liet gemengd koor Maria Bood1111) uit Goirle. aangevuld door het dameskoor ui uni Corda en het herenkoor Trouwlaan uit i [Nurg onder leiding van dirigent J0 \i1 aansen. Wick van Puyenbroek verzorgt de Hcc leiding. Op het programma staat de 'Messe breve van Charles Gounod, '0 salutaris 1-lostia' van Gounod en de hymne 'Virgo Maria' van A. Lliahd Ii Met de deeInme van alle ainwe7ior'n wordt ook nog gezongen: 'U, Heer, zij lof gebracht' als intredezang, 'Gij zijt in glans' als iussenzang en 'Dankt, dankt nu allen God' als slotlied. Begij nhovenw eekeinde - Zaterdag 29 september wordt het gerestaureerde orgel om 11.30 uur in de begijnhofkerk bespeeld door Jos Bruurs. Zondag 30 september, eveneens om 11.30 uur. speelt Luc Dockx op het 19` eeuwse Delhayeorgel. Tijdens de avondmis om 17.30 uur zingt het Piuskoor een programma van Gregoriaanse gezangen. Radiornis - Zondag 21 oktober is de SmtCatharinakerk weer aan de beurt voor de uitzending van de hoogmis via Radio 1. Verniits alleen de heren van het Piuskoor deze dienst verzorgen, wordt een programma van Gregoriaanse gezangen uitgevoerd.

I4r HERIJGERS INOX ROOKKANALEN

/

ik

Voor elke brandstof is er

-

s .-1 ioiuls ircL IIuog\IJu1c11 izilirri hij hei .Sloicoiur'ri van d' O3ID-edilie 2(H)1. In irli gezellig gein/de begijnhofkerk organiseerde de a,tdeling Monumenten en Landschappen. de vzw Het Orgel in Vlaanderen en Het Plattorm voor Begijnhoven dit slotconcert. liet werd een live uitvoering van de prachtige CD die enkele weken vroeger in de hegijnhotkrik opgenomen ii'as. ivhnister Paul Van Grembeigen, bevoegd voor monumentenzorg, mnoch t het ee/zie c'.venipluar van de CD iii ontvangst nemen.

een specifieke toepassing, n/. een keuze uit ENKEL WAND/GE,

Veilig naar school in Hoogstraten 1-loogsiraten scoort zeer goed in ccii onderzoek dat testaankoop uitvoerde naar het veiligheidsgevoel hij en in de omgeving van dc scholen. Uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid blijkt dat jaarlijks 7.500 kinderen gewond geraken in het verkeer. Meer dan 30 van de ongevallen met voetgangers en fietsers onder de 1 Sjaar bebeuren wanneer de scholen hun deuren openen afsluiten. Test Aankoop peilde bij 329 scholen naar het subjectieve onveiligheidsgevoel. Het onderzoek concentreerde zich tot volgende steden: Antwerpen, Vorselaar, Turnhout, Hoogstraten, Geel, Boom. Leuven en Sint-Niklaas. In elk van deze steden werden bepaalde trajecten onderzocht. Voor Hoogstraten situeerde die zich van langs de Heilig Bloedlaan, Gravin Elisabethlaan, Vrijheid, Gelmelstraat, A. De Lalaingstraat en de Lindendreel Er werd gepolst naar de veiligheid aan de schoolpoort voor voetgangers en fietsers en naar de veiligheid in een ruimere omgeving voor voetgangers, fietsers en voor scholieren die het openbaar vervoer nemen. I-loogstraten scoorde als enige stad 'goed' over gans de lijn (5 x plus). Sint-Niklaas kwam er slecht uit met 4x redelijk en lx zwak. Antwerpen en Turnhout deden nauwelijks beter. Zij behaalden 4x redelijk en lx goed. (fli)

1

-

DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE

o

uitvoering in inox.

,4"lndustriewe 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 4.47.55

IIIL, Fax 03/314.80.65 27


HOOGSTRA TEN

Jazz HOOGSTRATEN - Als stichters van de Marckriver Jazzclub en sinds 25 jaar ononderbroken huisorkest, hebben deze heren hun sporen zeker verdiend in deze oudere vorm van de jazzmuziek. Alhoewel hun muziek ook mee evolueerde met de huidige strekkingen in New Orleans, blijft de Preservation Hall-stijl als een rode draad doorheen al hun muziek lopen. Uiteraard zijn er enkele wijzigingen gekomen in de bezetting, en wordt er af en toe wel eens gespeeld met gastmuzikanten. Daarom werd de naam 'jazzband' vervangen door Jazzfriends'. Deze maal hebben we de volledige bezetting zoals die de laatste jaren te horen was bij de Marckriver New Orleans Jazzfriends. Luk Van Delm op banjo, Vincent Van Elferen op trombone, Jos Van Zuien op drums, Ruud Tollenaar op piano. Ed Schulte op bas en Eddy Sabbe op klarinet en sax verwachten u allen om ci ecu speltcieud vuui weik van ie iiiakeii, een vuurwerk waarvan alleen zij het geheime recept kennen.

Jaar van de vrijwilliger Binnen het OCMW van lloogstraten zijnde vrijwilligers op 18 september op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. Zij verzorgen trouw alle ritten met de handicar of voor de minder mobiele centrale. De rusthuisvrijwilligers zijn een gans jaar zorgzaani bezig met de bewoners. Ze bieden tal van activiteiten aan. Liefst IPX mensen l:addoi /ich in ecl1re\en oor die dag, die doorging in de Mosten in Meer.

Maar versterking is niet te versmaden en die komt er in de persoon van trompettist Johnny Van Breedam van de Fondy. Dus allen daarheen en breng eens een vriend mer Vnnr f'n koor mag het onk een vriendin zij ii.

Tweedehandsbeurs HOOGSTRATE - Zondag 21 oktober organiseert de BGJG voor de vierde keer een tweedehandsbeurs in het parochiecentrum Pax van 14 uur tot 16 uur. Te koop kan worden aangeboden: kleding van kinderen tussen 0 en 1 2jaar. kinderuitzet zoals kinderstoelen, draagzak, sterilisator, ... en speelgoed (ongevaarlijk en vredelievend). De ervaring leert dat kleding nog in zeer goede staat kan zijn als het kind eruit gegroeid is en dat ook speelgoed waar de eigen kinderen geen interesse meer voor hebben, nog perfect iemand anders zalige speeluurtjes kan bezorgen. Om nog maar te zwijgen van kindermateriaal als stoelen, bedden, kinderwagens, ... Omdat het zonde is dit zomaar op zolder te laten verkommeren of weg te gooien, organiseert de vereniging deze tweedehandsbeurs. Ieder gezin kan tot 30 artikelen (in goede staat) te koop aanbieden. Bij de verkoop zelf moet het gezin niet aanwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door de bestuursleden van de BGJG. Aan de verkoper wordt gevraagd een verkopersfiche in te vullen en de artikelen te etiketteren met de ontvangen voorgedrukte etiketten. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van 150 fr. (300 fr. voor niet-leden). Van de verkochte artikelen wordt 15% afgehouden voor de Organisatie van de tweedehandsbeurs. Het gezin bepaalt zelfde verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt. Mensen die geïnteresseerd zijn om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van de contactpersonen: Jan Leemans. Elsbroeken 26, te!. 03 314 71 04; May Broekmans-Van Loock, tel. 03314 75 33 ; Marcel Verschueren, Kathelijnsestraat 66, tel. 03 314 45 32 Werner Bekaert, Louis Domsstraat 12, tel. 03314 35 97 ; Leo Seeuws, Leemstraat 28, tel. 03 314 67 56 en Mia Schellekens, Lindendreef 39, tel. 03 3148499. 28

De .'jcer was er, de wceigodcii waren tien goed gezind. Iedereen heeft er zichtbaar van genoten dat de spots voor één dag op hun gericht waren.

PRH-vorming: meer kwaliteit voor jezelf - je relaties - je werk Verlang je ernaar zinvol te zijn, van je leven te genieten en jezelf verder te ontplooien? Wil je meer zicht krijgen op je relaties met anderen, thuis of op je werk? Wil je je goed voelen en in voeling komen met je diepe levenskracht? PRI-l: Persoonlijkheidsvorming biedt je hiervoor een methode die voor iedereen toegankelijk is. Heb je zin of wil je meer informatie rond deze werkwijze dan kan dit voor een vrijblijvende kennismaking in Zaal Pax, Dokter Versmissenstraat 3, 2320 HOOGSTRATEN Dinsdag 2 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Deze informatieavond is gratis en verplicht je tot niets. Wens je graag meer inlichtingen dan kan je dit bekomen bij: Andrea Leirs Kasteellaan 24D bus 24, 2390 Westmalle, tel.: 031309 24 43.

'Naar een harmonisch en evenwichtig leven'. Gelukkig samenleven, beminnen en bemind worden, het eigene in kinderen zien en het beste uit jezelf halen... Gelukkiger samenleven met anderen en toch jezelf waarmaken, is mogelijk. Door een grotere zelfkennis ontplooi je de kracht in jezelf en geef je je leven een nieuwe dynamiek. In deze cursus worden sleutels aangereikt tot een beter begrijpen van jezelf en anderen. PRH stelt een werkwijze voor die voor iedereen toegankelijk is en je vrijheid volledig respecteert. Deze vormingscursus gaat door op: 15 en 22 oktober: maandagavond telkens van 18.30 tot 22.00 uur in zaal Pax, Dokter Versmissenstraat 3, 2320 Hoogstraten. Deze cursus wordt begeleid door: Andrea Leirs, Kasteellaan 24D24, 2390 Westmalle, tel.: 031309 24 43 bij wie je meer informatie kan verkrijgen en inschrijven.


HOOGSTRA TEN Vrijdag 26. zaterdag 27 en zondag 28 oktober

Boereneind Kermis HOOGSTRATEN - Vorig jaar werd met succes Boereneind-kermis nieuw leven ingeblazen. De samenwerking tussen gebuurte, horeca en middenstand zorgde er voor dat deze vernieuwde Kermis al fuik werd gevierd. Dit jaar wordt deze formule verlengd. Alle Boereneinders zullen weer op post zijn om te laten zien dat het Hoogstraatse samenleven niet alleen plaatsvindt -rond den toren- maar ook erg sterk bloeit in het zuiden van Hoogstraten. Ook dit jaar hebbende inwoners, het gebuurte en de middenstand hun krachten gebundeld om deze 2de heruitgave van de kermis op te vrolijken. Het programma: vrijdag 26 oktober om 19.00u: Opening Boereneindkermis met fanfare en receptie op het kermisterrein naast bakkerij Van Loock zaterdag 27 oktober: om 20.30u optreden Bart Buis & Friends in Café De Gelmel zondagnamiddag 28 oktober: vanaf 14.00Li volksspelen voor jong en oud in de café's (Warande, Lichte Lommerd, Gelmel) met mooie prijzentafel. zondagavond 28 oktober: optreden van Magus Lance (Luc Meyvis, Jan Meyvis. Florejan Verschueren. Flip(-ian de Roina-) Sprangcrs, Johan Bronders) in café De Gelmel

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 03131 4.51 77- Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN GOED ONDERHOUDEN WONING TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, ULICOTENSEWEG 30 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN 4e afdeling MEERLE Een goed onderhouden woning met tuin en aanhorigheden, gestaan en gelegen te 2328 Hoogstraten/Meerle, Ulicotenseweg 30, gekadastreerd sectie E nummer 2521K! deel met een oppervlakte volgens meting van 574 m2. Omvattende: - gang, living, keuken, wasplaats met wc en kelder, - op de eerste verdieping: 2 slaapkamers, een linnenkamertje, badkamer en zolder; - in de tuin: garage, berging en serre; K.I. 25.000

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Beschikbaar: uiterlijk op 15 januari 2002 mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - inzet: op donderdag 4 oktober 2001 - DEFINITIEVE TOEWIJZING: op donderdag 18 oktober 2001 telkens om 16 uur 30 in Feestzaal/Taverne De Voorthoeve' te 2328 HoogstratenlMeerle, Voort 10. Bezichtiging: s zaterdags van 14 tot 16 uur Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 29


MEERLE

Hoogstraten ontloopt BSE niet MEERLE - In de Kempen telt men nu 24 gevallen van BSE. Ook de fusiegemeente Hoogstraten ontsnapt niet aan liet virus. In liet bedrijf van Cor Antonissen, in de Ulicotenseweg in Meerle, werden donderdag 6 september alle melkveerunderen opgeladen omdat een besmette koe gevonden werd. Het nieuws deed al eerder de ronde dat op het grondgebied van Meerle een BSE-geval zou ontdekt zijn. Wellicht betrof liet toen een eerste vaststelling. Nadien werden nog controletests uitgevoerd en kwam de administratieve machine op gang. Het nieuws werd pas officieel toen burgemeester Arnold Van Aperen dinsdagvoormiddag een telefoontje kreeg vanuit het Ministerie van Landbouw. Het landbouwbedrijf van Cor Antonissen is een melkveebedrijf. Alle dieren, van klein tot groot, zullen worden opgeruimd. Het gaat over bijna honderd dieren.

Kermis in het water 1EERLE - Dat het met Meerle kermis goed weer is, dat is wat men noemt een duizendste luk. Diko ijIs is hct grijs en kil. Alla, daar kun je jt dan nog op kleden en zolang de klein mannen op de kermis mogen, voelen ze niets. Maar dit jaar was niet te doen, daar kon je je zelfs niet op kleden. Striemende regen, strakke wind, donder en bliksem. Heel de naniiddag was liet niet om buiten te komen. Sommige attracties zijn amper open geweest. 't Is te hopen dat die niensen elders beter gekend hebben, anders zal hun boterham niet dik belegd zijn. De bakker was degene die ik niet heb horen klagen. De mensen blijven binnen, drinken warme koffie en eten een patéke meer. Of ze daarmee dejongsten konden zoet houden, dat is een andere kwestie. 's Maandag was er heel aften toe een opklaring, zodat de schoolkinderen tussen de buien door hun gratis ritjes op paardemolen en botsauto's konden halen. Veel droogte was hen ook niet gegund, af en toe moesten ze zich haasten om bij de paardjesmolen onder liet zeil te geraken.

Vertegenwoordigers van het ministerie voerden voorafgaandelijk schattingen en controles uit. Donderdag, om 8.30 uur, reden de vrachtwagens liet erf op om de dieren op te laden. Arnold Van Aperen trad op als woordvoerder. De politie van Hoogstraten sloot de toegang tot het bedrijf af voor onbevoegden. Er kwamen echter geen kijkiustigen opdagen. De familie Antonissen vroeg zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de feiten. Het was de eerste keer dat een koe met BSEbesmetting in Hoogstraten werd aangetroffen. Cor Antonissen blijft niet bij de pakken zitten. Hij wil zijn bedrijfopnieuw opstarten. We wensen hem in ieder geval veel sterkte en succes. (oa)

Gezinsdag \IEERLE - De oudervereniging van de vrije basisschool De Klimtoren' heeft zondag 14 oktober weer een gezinsdag op stapel staan. Voor de vijfde keer is er gezorgd voor een boswandeling, waarbij u zult merken dat alles een beetje anders is dan gewoonlijk. Het thema van ditjaar is dan ook: 'Het andere wereldje van Mereltje'. Onderweg konit u allerlei opdrachten en spelletjes tegen, voor Jong en oud, die met dit thema verband houden. Vertrekken kan tussen 13.00 en 14.00 uur aan de parochiezaal. Je kan mee met de huifkar ofte voet naar liet bos Den Elsakker aan de Chaamseweg. Vanaf 14.30 uur als de eerste wandelaars beginnen terug te konien, zorgen wij ervoor dat onder andere de pannenkoeken, hotdogs, soep en warme chocolademelk voor u klaar staan. De kinderen kunnen hun resterende energie vast kwijt bij de kindcrdisco. Onze school kan een steuntje altijd gebruiken en het oudercomité hoopt dan ook weer vele wandelaars te mogen verwelkomen. Het inschrijfgeld voor deze leuke dag bedraagt slechts 30 fr. (0,74 .) per persoon. Inschrijven kan bij Helen Verbeek, Heibergstraat 7 - tel. 03/3 15.02.14

(t af) 30

Op de laatste dag van oktober, de 31S1e verschijnt weer een nieuwe MAAND. Medewerkers, houdt uw kopij klaar op woensdag de 17de en de laatkomers voor sport- en dorpsnieuws - verwachten we op zondag de 211te• -


MEERLE

Gesmolten Missiefeesten MEERLE —35 graden buiten, op de Meerlese missiefeesten was liet oni te smelten'. 1-let was te merken aan de toeloop. Veel oudere mensen, de grootste doelgroep van het missiefeest, durven mei zulke temperatuur gewoon niet meer buiten. De anderen hebben zonder twij fel verkoeling gezocht aan liet water of onder een boom in de tuin. Spijtig voor al dat werk van de vele vrijwilligers, soms is liet zelfs spijtig dat liet goed weer is. (jaf) 11

- 1

,41s het 35 graden is en de bezoekers blijven

weg, wat doe je dan als medewerker? Je probeert zo weinig mogelijk te bewegen en leest in alle rust 'Kerk en Leien

Warm ofiiiet, als erpannekoeken gevraagd worden, dan worden er pannekoeken pvbakken. Met veel liefde en deze keer niel heel veel zweet,

Kindermarkt van KAV Meerle M EERLE - Na hel succes van \ (alg jaar. il KAV Meerle voor de tweede maal een kindcr markt inrichten. Dit jaar een beetje vroeger, zodat geïnteresseerde kopers al kunnen uitkijken naar eventuele geschenkjes voor de decembermaand. De markt heeft plaats op zondag 28 oktober en gaat open vanaf 13.30 uur in de parochiezaal. De kinderen mogen hier hun nog degelijk en bruikbaar speelgoed verkopen aan knidvriendelijke prijzen. Daarnaast mogen ook baby- en peuter kleding en materiaal verkocht worden, alsook kinderfietsen, rollerskates, videobanden, leesboekjes. gezelschapsspelen, computerspelletjes... Het is wel de bedoeling dat de kinderen verkopen (mits hulp van ouders). Voor inschrijvingen : Kinderen van KAV leden betalen 50 fr. (1,25 -) per inschrijving. De andere deelnemers betalen 100 fr (2,5 ) per inschrijving. Je kan inschrijven voor 4 oktober bij Ria Lochten, Mgr. Eestermansstr.16 (tel.03/ 315.89.62) of Tonia Jacobs. Heimeulenstraat 41 (tel. 03/315.92.09). (jaf)

N atu u rwan deling BGJ G in

domein 'De Rooy' te Meerle op zondag 14 oktober De jaarlijkse gezinswancleling van De Bond kon dit voorjaar niet doorgaan wegens de maatregelen ter voorkoming van mond- en klauwzeer. Voor de natuurliefliebber en de wandelaar heeft echter ook liet najaar heel wat moois te bieden. Als afsluiting van de Week van liet Bos, organiseert BGJG-Wortel op zondag 14 oktober een natuurwandeling in liet domein 'De Rooy' te Meerle voor alle natuurminnende gezinnen van de fusie Hoogstraten. Het domein is privébezit, doch is voor deze gelegenheid toegankelijk, voorzover de bospaden niet verlaten worden. Voor dc nodige tekst en uitleg over dit 65 ha groot domein en over hetgeen er op natuurgebied zoal te zien en te beleven valt, wordt beroep gedaan op enkele natuurgidsen van de plaatselijke natuurvereniging Markvallei (De Wielewaal, JNM, Natuurreservaten, VMPA). Hierbij wordt uiteraard ook de nodige aandacht besteed aan het jonge publiek zodat de wandeling geschikt is voor het ganse gezin.

De vei'kopers van het tot ver buiten Mcciie gekende handwerk verdienen ecu i'ïi 1/1/0 moed en zelfbpoffl'ring. Twee dagen onder het plat dak van liet KLJ lokaal. Gratis sauna, maar dan zonder koel bad.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Tel.: 03/314.37.67

Kinderwagens zijn toegelaten, wel is liet op de bospaden moeilijk voor buggy's. Kinderwagens met grotere wielen zijn echter geen probleem. In natte periodes zijn rubberlaarzen aangewezen. Voor het observeren van vogels is een verrekijker een goed hulpmiddel en een vergrootglas is handig voor liet bekijken van insecten en plantjes. Gratis deelname voor leden, niet-leden betalen 50 f/persoon. Samenkomst en vertrek op de parking van het domein om 14 uur. Voorziene duur van de wandeling ca. 2,5 uur. De ingang van liet domein bevindt zich op ongeveer 1 km van de kerk van Meerle aan de rechterzijde van de weg richting Ulicoten/ Baarle-Hertog. 31


Boerenmarkt sluit niarktseizoen MEER - Alles wat met het 'geboer' te maken had, was op de boerenmarkt van september aanwezig: tractoren, paarden, schapen, dobbelbillen, groenten en fruit en zuivelproducten. Dat alles was van plaatselijke bodem. En dan was er nog de gewone markt. Nadien konden de marktbezoekers aanschuiven in de tent aan de barbecuetafel. De Landelijke Gilde zag dat het goed was. En het marktcomitĂŠ kijkt met tevredenheid terug op alweer een geslaagd seizoen en zal er volgend jaar ongetwijfeld weer een vervolg aan breien. (ma)

HĂŠt maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

)JEER - Kinderan im a lie. 0 tule landbouiviverkluigen, aL'!? /'ar/?L'( iie ioor h t iiali' dorj en natuurlijk cle gc-ellitiicid van cle mad t trokken heel wal Merenaars naar dc laat sta incirkt t an liet seizoen. (ma)

Valenciaschutters zijn weer op dreef MEER - Dat T 'ak',tcia een vrije i'wIio 1v, i.s alom bekend. Maar sinds meerdere jaren is ook deze stevige voetba/ploeg Op de grasmat present. Zij kunnen allemaal goed uit de veren want er wordt zondagmorgens gevoetbald. De vroegere schutters, nu omgedoopt tot Valenciasch otters, spelen cajvoetbal van de zuiverste soort. Je gaat er iets langer mee dan in een andere ploeg. Zonder competitie maar wel een goed gevuld seizoen van september tot mei. Ter gelegenheid van 20 jaar Valen cia werden zij getrakteerd op een jubileum m atch tegen de clj 's van Valenria en mochten met 10-0 winnen. Een score die tijdens het seizoen nog nooit is voorgekomen, zij het eerder in de omgekeerde richting. (ma)

UW BESTE KEUZE %'OOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto 's afgewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

32

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37


MEER

De Meerpaal leert fietspoolen MEER - Sinds 10 september fietsen in Meer verschillende groepjes jongeren onder begeleiding van volwassenen naar school. Het initiatiefvoor dit project gaat uit van het oudercomité van de school De Meerpaal. De bedoeling van het fietspoolen is om leerlingen onder begeleiding van één of meer volwassenc(n) op een veilige manier van en naar de school te laten fietsen. De deelnemers verzamelen op afgesproken punten en rijden via een afgesproken route. Dankzij de fluorescerende vestjes die ze dragen, is de fietsende schooljeugd duidelijk herkenbaar en vooral reeds van ver goed zichtbaar. Alle leerlingen kregen van de directie een brief mee waarin werd opgeroepen om deel te nemen aan dit initiatief. Zowat twiniig volwassenenbegeleiders en zeventig leerlingen reageerden positief. Nadat de woonplaatsen van begeleiders en leerlingen in kaart waren gebracht, werd duidelijk wie in welke groep kon worden ondergebracht.

Een vicieuze cirkel Omdat ze de verplaatsing met de fiets als gevaarlijk beschouwen, brengen steeds meer ouders hun kroost met de auto naar school met

Meer kermis

als resultaat dat hei autoverkeer in de buurt van scholen voortdurend toeneemt, met nog meer onveilige situaties en almaar minder fietsers en voetgangers tot gevolg. Fietspoolen is een interessant en milieuvriendelijk alternatief om uit deze vicieuze cirkel te geraken. De kinderen varen er wel bij. Ze hebben meer beweging, worden meer weerbaar in het verkeer en doen ervaring op. De initiatiefnemers maken zich sterk dat het fietspoolen in de toekomst nog aan belang zal winnen. De groepjes zijn een opvallende verschijning in het straatbeeld. Dat zal hopelijk de ouders en de kinderen die nu nog twijfelen ertoe aanzetten om ook mee te doen. Het project fietspoolen staat of valt met de begeleiders. Volwassenen die kandidaat zijn om groepjes naar school te vergezellen kunnen dit melden aan de schooldirectie ofwel rechtstreeks aan de voorzitster van het oudercomité. Tilly Hessels, tel. 03 315 71 65. Het stadsbestuur droeg eveneens een steentje bij: zoals de reeds eerder gekende gemachtigde opzichters (overzetten van leerlingen) worden de volwassen fietspoolers (begeleiders) via de gemeente verzekerd. De leerlingen zelf vallen onder de schoolverzekering. (OM.)

MEER - Op zaterdag 6 oktober zet de brassband Ste.-Rosalia de Meerse kermis in. Om 19 uur vertrekt men aan dc zaal Voor Kunst en Volk waarna verschillende cafés worden aangedaan. De muzikanten spelen hun partituur door het licht van de fakkels, vandaar de naam 'fakkeltocht'. Alle sympathisanten worden alleszins verwacht. Zondag 14 oktober wordt dc kermis 'gesloten' door de brassband en de drumband. Om 14 uur vertrekken ze aan de zaal Voor Kunst en Volk. Stappend trekt de stoet naar de foor, waarbij in zaal Victoria enkele nummers worden gebracht door de drumband en de brassband. Op deze manier dragen de muzikanten van Ste.Rosalia hun steentje bij tot het wellukken van onze jaarlijkse kermis. (LvB)

Kermis in de Mussenakker MEER - Zaterdag 6 oktober is het kermis in Meer en ook in de Mussenakker. De kermisgangers worden verwend met een dubbeloptreden. Typhonic 5, waarvan men zegt dat hun show vol is van ''disgusting habits" (`emengd met "surfy rockrnusic" bijten de spits af en daarna komt "Rat fink a Boo Boo". Zij brengen Fat Rock & Roll uit Gent. Deze optredens zijn, vanwege de kermis, volledig gratis en beginnen op tijd. vanaf 9 uur. Op zaterdag 13 oktober is het dan de beurt aan nieuw talent en zullen een aantal groepen het Vrije podium hestijgen. (ma)

handwerken - naaigerei alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel,/Fax: 03/314.71.34

-- —

MEER - !Vu een lange en grondige voorbereiding dooi' liet oudercomité ging op 10 september de fietspool van start. Op Hoogeind, Meerleseweg en Meerseweg poolen voortaan kinderen onder het waakzame oog van enkele ouders. Ze zijn alvast enthousiast. De start is zeker een succes te noemen. Hopelijk haken nog meer ouders in op deze weloverwogen en veilige vorm van en naar de school want liet levert niets dan voordelen op. Hier steken defietspoolers het moeilijke kruispunt bij het Hoekske over. (oma) •

-

£

Nu tijdelijk div: partijen in de aanb

CRá ADTMC Eigen fabrikaat en p/aatsingsdienst Ook voor de doe-het-ze/vers

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.31 5.03.99

Heet KWB volleybaltornooi MEER - De KV B beleefde eind augustus haar heetste volleybaltornooi tot nu toe. Tijdens een van de warmste dagen van het jaar klopten 28 ploegen zich ni het zweet voor de sport en voor de eer. Op het oude voetbalveld van KFC Meer werd er voor één keer gevolleybald in plaats van gevoetbald. Ziehier de resultaten van de gevorderden, de recreatieven en dc dames: Gevorderden: 1 KWB Wiekevorst, 2 Mussenakker, 3 RVC Rijsbergen, 4 Merivoc, 5 Wek Loenhout, 6 KWB Overbroek, 7 Familie Rombouts, 8 KWB Meer, 9 De Ster, 10 Prima Print, 11 KWB Wildert, 12 Indaver. Recreatieven: 1 Olvoc Olen, 2 Gelvoc, 3 De Tooghangers, 4 Yellow Stone, 5 De Breezers, 6 Verschueren Plastics, 7 KWB Meerle, 8 Serial Killers, 9 Braschil. Dames: 1 Den Blok II, 2 Vlimmeren, 3 KWB Meer II, 4 Wek Loenhout, 5 KWB Meer 1/ Chiro, 6 Meisjes Meer. (ma) 33


MEERSEL-DREEF

Reik Mij de Hand, stortregens kunnen enthousiasme niet temmen 1S4EERSEL_DREEF Op zondag 16 september, vond de 25 editie van het missiefeest plaats. Het had heel de week al geregend en de weennan voorspelde nog van dat. Ondanks het mooie weer met de vorige edities was het dit keer prijs. Het regende vanaf de opening tot het einde toe, afgewisseld met korte, hoopgevende opklaringen. Burgemeester Van Aperen en een gemeenteraadslid van Alphen/Chaarn, verrichtten de officiële opening door het hijsen van de Nederlandse en Belgische vlag, onder het spelen van de beide volksliederen. Na elke hoosbui werden de stoelen en tafels afgedroogd en de mensen kwamen en bleven om te genieten van de muziek gebracht door een schare van blaaskapellen. De grote rommelmarkt kon al vanaf het begin van de middag, rekenen op talrijke snuffelaars. Zij die er geweest waren, hadden er vast geen spijt van, het enthousiasme zat er goed in. Ook de andere attracties hadden goed te doen, zodat ondanks alles, de namiddag als geslaagd mocht worden beschouwd. Iedereen had er een goed gevoel bij en niet in het minst de talrijke vrijwilligers. (tv)

lijm .- -

:,, •..

-

1 1/leo . Icits. dochter van Lowieke van de waternwien, deed tijdens het missiefeest cii de nodige ervaring op in het runnen van een speeltuin met cafëtaria en feestzalen. Zij volgt volgend seizoen Jeanne Van .4 peren en Francine Verschueren op als uitbaatster van de Zevenster. J uw , haar een wens clie in veii'ulling gaat, v'c hopen dat ze mag lukken in haar streven. En dit in goede samenii'erking niet de mensen en de veren igin gen van Meersel-Dreef die thuis zijn in de zalen van de paters. Eerst gaat ze enkele veranderingswerken uitvoeren om dan het volgende seizoen met een opgeknapt zalencomplex te kunnen beginnen. We wensen haar veel succes toe. En pater Lite zag dat het goed was.

kik

-

__

1 •

.

___

..

•r, Pciter Luc, voor de gelegenheid in Pahisiaanse klederdracht, liet op het einde van cle middag cle winnaar trekken van de hoofdprijs van de tombola. Jef Van Boxel won een fiets, geschonken door fietsenhandel Van Boxel uit Ga/der. Naast pater Luc, met de handen in de zakken en voor eventjes het zwijgen opgelegd, Jos Moelands, de /ieclreven commentator van het mnissietèest. Met zijn radde tong breide hij heel de middag aan elkaar en deed de regen, voor zover mogelijk, vergeten. De blaaskapellen speelden lustig door en zorgden zo voor een vrolijke noot, alles samen goed voor een gezellige namiddag. .

34

De zeer uitgcbi'eidc. netjes gepres enteerde en gesorteerde rommelmarkt, zoit'el binnen als buiten, vormde weer een grote trekpleister. Heel wat spullen verwisselden van eigenaar om dan wie weet, over enkele jaren terug op de rommelmarkt te belanden.


MEERSEL-DREEF

De fanfare werft aan MEERSEL-DREEF - 007e ftnifare "Voor Eer en Deugd" bracht op woeiisdaiz 12 september een bezoek aan de lagere scholen van MeerEel Dreef en Gnlder met aH do.l dL jugdige zieltjes te winnen voor dc fanfare. Enkele jaren terug werd de jeugdopleiding volledig gereorganiseerd, nu geleid door mensen met kennis ter zake. Na twee jaar startte begin september het jeugdorkestj e met twaalf jongeren. In het jeugdorkest leren de jeugdige muzikanten om samen te spelen, als overgang naar dc eigenlijke fanfare. De muzieklessen worden gegeven door dirigent Hans Aernouts, Arne Adriaensen en Leo Van Kuyck. Hans en Arne waren erbij op de lagere scholen om de schooljeugd kennis te laten maken met de fanfare, de jeugdopleiding en de verschillende instrumenten. De jeugdleden stoffeerden het verhaal met korte stukjes muziek die zij, nog maar enkele maanden bezig, hadden leren spelen. Toch wel spannend zo voor de eerste keer en dan voor eigen klas. Tenslotte mochten al de leerlingen ook eens proberen om uit de diverse soorten instrumenten wat klanken te krijgen die dan varieerden van een licht scheetje tot olifantengebrul, alle begin is moeilijk. De inschrijvingen zijn nog niet afgesloten maar al een tiental schoolkinderen meldde zich aan. (tv)

to0!

-] ,

A :

k.. !,o Lcraar, 0 iii'> A/i' en Hans ki/h en goedkeurenil toe. 1/ei :a til i oor een n leo ii e Ii ritiing muiikanten ii ge:aaid, hopelijk to/t het niet a//e,nacil 0/) ile .s tenen 0/0(1!' :a/ liet weelderig groeien. (1'ii lCi\lld0/i\

ii '/ ) ct ii &>ii Ç////(/

i00/ i (( 0/

///i ,j>i,ij>i

111

S

euDc!CI)arllle

1

r 1 t)lJ 'CCO

HGS

LOK

1M ,Gf,t4

777

-

.t-->

IIlLL'[i'LIr

Design

* teei0

ei05pç3ø . 021

424

it rt'JaI.3

a t>

2900

'UuitCTJ

'? KJasiel pr- T> rijd,

II>

1.

Lii Iu. Di'.

IL

gI.

i:-»>.l

4

35


GOUD IN MEER Fons Deicroix en Jeanne Kustermans MEER - Hoewel er mensen wonen op Maxburg, overheerst de stilte in dit ganse gebied. Rij je er stilletjes met de wagen over de smalle betonweg, dan hoor je de verschillende vogels fluiten. De konijntjes zie je dartelen in de wei. Het laatste huis, waar de betonweg stopt, was een duidelijke wegaanduiding waar ik de familie Delcroix-Kustermans kon vinden. "Je wordt verwacht, ik zet mijn kruiwagen, nek en hak aan de kant en ik kom mee binnen", vertelde Fons. Tijd voor een middagvullende babbel over het wel en wee van 50-jaar huwelijk. Jeanne Kustermans is geboren in Zundert op 5 april 1927 als vierde uit een gezin van negen kinderen. Toen Jeanne acht jaar was, verkocht vader Kustermans have en goed in Nederland en kocht tientallen hectaren niet ontgonnen grond op Maxburg. Ook het kasteel van Maxburg, gebouwd in 1860, was in de koop inbegrepen. Tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak, bleven de kinderen Kustermans in het Nederlandse Wernhout naar school gaan. In Meer naar school gaan was immers zeker zo ver. En 't was toen toch overal nog zandweg. Later heeft Jeanne nog twee jaar huishoudschool gevolgd in 's Gravenwezel. Fons werd geboren in Nieuwmoer op 22 juni 1926. Fons komt uit een gezin van acht kinderen, waarvan hij de zevende in de rij was. Dat Fons uit een sterk geslacht komt bewijst het feit dat vader overleden is op 98-jarige leeftijd. Van de vijf broers en drie zusters is intussen alleen de oudste broer overleden. Reeds jong maakte Fons kennis met de toenmalige boerenjeugd. Begeesterend vertelde hij dat op de zomerfeesten "zijn" ploeg met het touwtrekken zes jaar lang niet te kloppen was. Toch wonnen zij niet altijd met brute kracht. Trof je een even-

waardige tegenstander, dan was de tactiek beslissend. Een zuster van Fons was met een zuster van Jeanne op school geweest in 's Gravenwezel zodat op deze manier, tijdens Loenhout kermis, de liefde tot stand kwam tussen Fons en Jeanne. Na een viertal jaren verkering (met de fiets van Nieuwinoer naar Meer!) werd er besloten om te huwen op 25 september 1951. Hetjonge koppel trok een drietal jaren bij Kustermans thuis in. In deze beginjaren bouwde Fons een eigen veestapel uit om later op eigen benen te kunnen starten. Op deze manier beleefde het jonge koppel tweemaal de wittebroodsweken, nadat zij een boerderij bouwden, het huis waar zij nu nog in wonen. Met zes koeien konden zij toen de kost verdienen voor een klein gezin. Mede door het groeien van het gezin kon men ook het geboer uitbreiden. Koeien, varkens, aardbeien in open veld, later ook de nieuwe trend van aardbeien onder plastiek kappen. Reeds van jongsaf leerde Fons aan zijn kinderen, Louis, André, Jos (overleden op 8-jarige leeftijd), Willy, Achiel, May en Marleen dat er gewerkt diende te worden. Elk kregen zijde gelegenheid om een stiel te leren. Ook de meisjes bewezen zich in de mannenwereld. Een is er nu verpleegster, de andere kinesiste. De rust, de stilte, de samenhorigheid van de weinige mensen die er toen woonden, maakten dat Fons en Jeanne een (ongetwijfeld) harde maar mooie tijd beleefden. Zij zouden zeker niet dichter bij het centnim willen wonen. Nu nog niet. Toch zeker niet zolang ze zo goed zijn als nu. Hun oude dag vullen zij met onder andere fietstochten. Om half zeven zondagmorgen vertrekken is voor Fons geen probleem. Om met zijn maten uit Nieuwmoer een tocht te fietsen niim over de honderd kilometer, daar maakt hij niks uit. Jeanne daarentegen fietst heel graag, maar die verre afstanden zijn aan haar niet meer besteed. Voor een tripje van een 25 kilometer draait ook zij haar hand niet om. Verder wordt de tijd gevuld, en toch zeker met slecht weer, met dansen cii koarten. In hun gerestaureerde hoeve leven zij nu vrij onbekommerd verder, omringd door alles wat hen in het leven goed was. 'tlsgoedgeueest.Als de gezondheid nog een tijdje nieewil, ie,sler hebben wij niks meer te n ,ensen.

36

Midden in de natuur wonen heeft zeker zijn voordelen. Waarschijnlijk stroopte iedereen op Maxbrug weleens een haas of konijn. Fons kent bovendien nog vele vogelsoorten. Als hij buiten zijn woning stapt, weet hij perfect welke vogel er fluit. Een man als hij waardeert ook de natuur, behalve een vos. Einde september begin oktober wordt de maïs afgedaan. Vele schuiiplaatsen en voedsel voor vossen gaan dan verloren. Dan trekken deze dieren terug de bossen in en zoeken hun voedsel elders. De vos heeft een geweldig gehoor. Als hij op jacht is, hoort hij de jonge ko nijntjes in de pijp bewegen of geluid maken. Steevast valt hij dan aan recht boven dit geluid en rooft zo een ganse konijnenfamilie uit. Als de vos op deze manier geen eten meer kan vinden, zijn de kippen op de boerderij ook niet meer veilig. Fons pleit ervoor om tijdens het volgende jachtseizoen de vos zeker niet te sparen. (FrSn)

314.41.26 r 314.55.04 314.49.11

Ø:$4

(

De Hoogstraatse Maand


WORTEL

Een prachtcoHega

De Wim werd uitgewuifd Wond - W iiu I'inxteren, werknemer van De Ster vanaf het begin, werkte zonde 26 aiigiistus zijn laatste dag. Hij ging met pensioen op 57 jaar (na 20 jaar nachtdienst). Op zich is dat niets speriaals ware het niet dat hijzelf héél spr'ciaal was voor zijn collega'3. Hij was altijd goedlachs, haalde graag kwajongensstreken uit en hield constant zijn collega's voor de gek met de meest waanzinnige vcrha,len. De jongste werkn'mers op de Ster zullen hem niet kennen, maar de oude garde kent hem des te beter. Om u een idee te vormen: Hij was één van dc eerste werknemers van De Ster en hij had tiknummer 13 (en dat stelde hij nu te koop!) in een bedrijf waar nieuwe werknemers al een tiknr ver boven de 3500 hebben. Kortom, hij heeft dc Ster gekend als embryo en zag het groeien tot multinational. Hij had erg veel ervaring als inpakker en was nog steeds bij de snelsten. Ondanks zijn leeftijd werd hij zeker niet gespaard. Men heeft hem meermaals aangeboden om ploegbaas te worden maar dat heeft hij steeds beleefd afgewezen. tij was een man van de vloer ondanks het harde werk en dat sierde hem. Hij is één van de eersten van de ploegendienst (basispersoneel) die niet pensioen zijn gegaan. Naast zijn werk is hij ook een groot natuurlieflehher en een echte kenner van dc bossen van Wortel-Kolonie.

De laatste werkdag Hij zal zich zijn laatste werkdag nog lang herinneren: Om 5.00 u s morgens waren al mensen op post om affiches op het vaste fietstraject van de Wim te plakken. Dit was al een eerste hint dat er iets op til was. Toevallig (?) vond hij ook nog een aangereden konijn! Aan de fabriekspoort werd hij begroet met een groot spandoek. Normaal is de Wim als eerste van de ploeg binnen maar dit

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 Alle schilder- en beh angverken - Gordijnen en overgordij nen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

1.1

il

/1 /11H//t

,

1

\...

en dan re/tIo/t hij, lachend als altijd, lang.s huis iichting Ca.sielic i'oor ecu plezierige afsc/ieidsdrink. keer was hij de laatste. Zelfs mensen met verlof waren present. Een kleine twintig man stond hem aan de tikklok op te wachten. Om 51125 stapte hij door de deur met een konijn in de hand. Met toeters en gejuich werd hij opgeschrikt. Dat had hij duidelijk niet verwacht. Op weg naar de kantine inspecteerde hij even zijn werkplek die met honderd ballonnen, papieren bloemetjes, slingers en een tiental spandoeken en plakkaten was versierd. In de kantine werd de inhuldiging verder gezet... Om 11h kwam zijn vrouw en dochter in de hal om koffiekoeken te brengen voor zijn werkmakkers. Samen met de Wim inspecteerden zij zijn werkplek. Om 1 8h was zijn laatste werkuur op de Ster verlopen. In de kantine werd nog een semiofficiële plechtigheid gehouden met een prachtige speech (geschreven door Hugo Van Nueten) met een opsomming van zijn meest beruchte streken. Tijdens het uitspreken van het einde van de speech kwam een paard met koets voor de ramen van de kantine gestapt. Met heel de groep werd nog een groepsfoto genomen en dan reed de Wim niet stijl door de poort. Stilletjes stapte het paard naar Wortel terwijl de werkniakkers douchten. De Wim reed langs zijn huis, maar de koetsier vergat te stoppen. Hij reed door naar Jos Snoeys in Castelré. Daar zat zijn voltallige ploeg hem alweer op te wachten om samen de avond door te brengen op het telTas. Tijd genoeg om alle verhalen nog eens hoven te halen. Het moge duidelijk zijn dat de Wim door zijn werkmakkers op handen werd gedragen en dat ze hem zullen missen. Heel deze viering had niets met de Ster zelf te maken maar werd door zijn werkmakkers opgezet. De officiële receptie volgt in november.

Sport is gezond, turn mee met de BOND! WORTEL - De BGJG heeft goed nieuws voor de sportievelingen onder de jeugd. De turnlessen voor de jongeren zijn weer van start gegaan. Net als het voorbijejaar zijn deze lessen voor de kinderen op zaterdagvoormiddag: 41, en 6 leerjaar van 9 tot 10 uur, t ', 2 en 3d leerjaar van 10 tot 11 uur en 2 en 3 kleuterklas van II tot 12 uur. De lessen zijn gestart op zaterdag 8 september en lopen tot eind mei 2002. Op dinsdagavond komt er een nieuwe reeks turniessen bij voor 12-18-jarigen. Zij turnen van 19 tot 20 uur. Heb jij ook zin? Twijfel je? Kom dan gerust eens een kijkje nemen. De dames (+18 jaar) turnen van 20 tot 21 uur. De lessen zijn gestart op dinsdag 11 september en lopen tot de paasvakantie 2002. De prijs voor alle reeksen bedraagt 1200 fr. voor leden van de BGJG en 1600 fr. voor nietleden. De verzekering is inbegrepen. Er kan ook betaald worden met gezi nszegcls. Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Al deze activiteiten gaan door in de turnzaal van de school De Wijsneus, ingang kerkpad. Voor inlichtingen of inschrijvingen kan je terecht bij Au Snels, tel. 0331471 99 ofbij Anita Van Den Heuvel, tel. 014 63 46 54. We hopen aan de turnwensen van alle sportievelingen te voldoen en rekenen op veel belangstelling. Sport is gezond, turn mee met de Bond! 37


MINDERHOUT

Ploegwedstrij d MtNDERHOUT - 0p zondag 26 augustus organiseerde Groene Kring vzw Hoogstraten de provinciale ploegwedstrijd op de terreinen gelegen aan de Blauwbossen te Minderhout. Groene Kring is een vereniging voor jonge land - en tuinbouwers of mensen die interesse hebben in deze sector. Het doel is de leden te informeren en vorming aan te bieden. Zowel lokaal als nationaal. Het gewest Hoogstraten organiseerde voor de 116 leden een viertal studieavonden, enkele bedrij fsbezoeken en ontspannende activiteiten. Om het werkjaar af te sluiten richtten ze een gewestelijke ploegwedstrijd in. Jammer genoeg kon deze dit jaar niet plaats vinden door de mond— en klauwzeercrisis. Volgend jaar wellicht beter. Toch werd er geploegd en wel voor de provinciale wedstrijd. Onder een brandende zon kwamen de deelnemers omstreeks 9 uur op het terrein toe. De 17 deelnemers, komende uit acht verschillende gewesten, begonnen niet volle moed aan het oefenploegen. Deze deelnemers waren geselecteerd uit de gewestelijke ploegwedstrijden op basis van één op vijf deelnemers. Ieder perceel wat door verloting aan de deelnemers werd gegeven, had een geer. De bedoeling was echter om met een evenwijdige voor te eindigen aan het perceel van je collega.

Provinciaal Een jury bestaande uit vijf personen van liet Belgische ploegcomité, beoordeelden het ploegwerk vakkundig. Onder de brandende zon en een siofrijke grond bekeken ze perceel per perceel, onderdeel per onderdeel. Ze beoordeelden de rechtheid van de openingsvoor, de aanstorting, de zuiverheid. Ook het bedekken van groen en liet ploegwerk zelf was aan de orde. Het moeilijkste van liet geheel zoals de vlakke

afwerking van de geer en de reclitheid ervan werden meegenomen in het puntentotaal. Als laatste was er het algemene beeld van het ploegwerk. Van al deze punten sanien bekwam men een score op 100, die nog aangepast kon worden door eventuele strafpunten. Deze zijn o.a. wielsporen op liet ploegwerk. diepte van ploegen en (eventueel) de overschreden tijd.

punten; Jan Van Leuffelen. gewest Westerlo, met 66,5 punten; Stefan Verreydt, gewest Herentals, niet 64,5 punten; Johan Tormans. gewest Mol, niet 64.0 punten: Peter Van Leuffelen, gewest Westerlo. met 63,5 punten. Deze acht deelnemers zullen op zondag 9 september te Guigoven (Kortesseni) de provincie Antwerpen vertegenwoordigen op de nationale ploegwedstrijd.

Nationaal Omstreeks 18 uur konden we de spanning bij de deelnemers wegnenien. Als eerste eindigde Kris 't Seyen uit liet gewest Herentals niet 82,5 punten. Hij werd gevolgd door Toni Verhoeven, gewest Turnhout, met 75,5 punten; Dirk Francken. gewest Mol. niet 72,5 punten: Jef Kusters. gewest Turnhout. met 67.5

Internationaal De eerste twee hiervan zullen dan België vertegenwoordigen op liet Europese kampioenschap. Zo zullen op zondag 2 september Dirk Franken uit Mol-Postel en Tom Verhoeven uit BaarleHertog dit voordoen te Oostenrijk. (DII. en ES.)

Kamperen MINDERHOUT - Niet altijd is liet mooi droog weer als een vereniging op kamp gaat. Ook de K.S.J. van Minderhout heeft dat dit jaar aan de lijve moeten ondervinden. Gelukkig hadden ze in de periode van 3 tot 10 augustus niet te kanipen met ondergelopen tenten en natte bagage. Mits enkele regenonderbrekingen in te lassen konden zelfs de voorziene activiteiten doorgaan. Na een hele week regen was liet toch tijd oni liet intussen drassige kampterrein om te ruilen voor Kempense grond. Toch met spijt in liet hart, want liet was goed toeven in liet Ardense Pont (vlakbij Malmedy). 110 KSJ'ers uit Minderhout waren daar getuigen van de perikelen van hoteluitbaters Jos en Rita, de koks, kuisvrouwen en de aanwezige internationale gasten, waarbij Luigi, de macho Italiaan, liet wel erg bont maakte. Hij vermoordde Kees de Hollander en liet zijn vriendin Marina outvoeren door de maffia. De KSJ moest zelfs helpen bij de oplossing van moord en ontvoering. Door een dagtocht, commandotocht. bosspel ... kwamen zij steeds dichter bij de ontknoping. Het hoogtepunt was toch wel liet spel (of zeg maarhevige strijd): leden tegen begeleiding (leden van de niaffiabende). Net voor er een heuse ruzie zou kunnen ontstaan tussen leden en begeleiding moest de begeleiding toegeven dat de leden beter en slimmer waren. En dat deed zeer, erg zeer! Na een spetterende show tijdens de laatste avond werd binnen, weeral wegens de regen, liet

38

1V ES.! ()Ji VI//IJ) i// dc 6i01/'I 11/0 Malinedi'. Tussen dc rcgenbuncuu (loor konden de activiteiten gewoon doorgaan. En ondanks de vele regen was liet weer keito!. unieke kampvuur in de vorni van drie kaarsen ontstoken. En o ironie, tijdens het afbreken van het kamp, één dag later, mochten ze genieten van de eerste Ardeense zonnenstralen. En toch gaat de KSJ volgend jaar terug op kamip want ook nu weer was liet keitof! (ES)

Advertenties ) 314.49.11 1314.55.04


MINDERHOUT

Kermis anders bekeken M1DERHOt1' - De voorbije kermis heeft hij sommige mensen een vieze nasmaak. Nog nooit hebben er zoveel beschadigingen plaatsgevonden als dit jaar. Wat de reden hiervan is, is niet duidelijk. Feit is wel dat noch omwonenden, noch de plaatselijke politie hiermee gelukkig zijn. Dat de borden van de wegomleidingen opzij worden geschoven door onverantwoordelijke automobilisten is een andere zaak. 1-liervan waren we zaterdagnamiddag getuige. Een eerste bestuurder schoof doodleuk de bareel opzij aan t Withofke, natuurlijk volgde er onmiddellijk een tweede wagen. De derde was de hoofdvogel: een vrachtwagencombinatie van de tirma Toontje Hendrickx uit Baarle. Wel daar moest iedereen voor opzij. En dan maar klagen dat de truckers een slechte naam krijgen. Het beschadigen van de omleggingsborden gebeurde echter ook tijdens hetzelfde feestweekend. Toch frustrerend voor de vrijwilligers dat de plaatselijke kermisvierders hierin niet vrijuit gaan. Sommige van de vrijwilligers denken er dan ook aan om de pijp aan Maarten te geven. Misschien terecht! Maar wat dan? Geen omleiding meer? Zondagmorgen schrok de politie zich een buIt. Een botsautootje bevond zich ter hoogte van de Desmedtstraat. Als je dergelijke zaken aanvangt, moetje niet verrast zijn dat de eigenaar klacht indient bij de politie. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Helaas desnoods voor de rechtbank. Het kan toch niemand zijn of haar bedoeling zijn dat er steevast politiemensen of security ter plaatse dienen te zijn tijdens de ganse duur van de kermis. En zelfs dat is geen garantie dat er mensen zonder burgerzin mogelijke beschadigingen aanbrengen.

Maandagmiddag was het weer een verkeers-knoop. De politie was aan de school niet te zien. Toch deed de enige politieman aan de tramstatie in Hoogstraten zijn uiterste best om de verkeersstroom via de Minderhoutsestraat om te leiden om onze kinderen veilig huiswaarts te laten keren. Een kwartiertje heb ik dat daar bekeken. Ik heb de agent met medelijden verlaten. Echt geen werk voor één persoon. Je zou van minder zot worden. De agent aan de Schoolstraat - Minderhoutsestraat had het iets rustiger. Maar als de ouders - en toch zeker bij goed weer - eens voor een keer hun fiets zouden nemen, dan was er een ruim percentage verkeer minder geweest. Vele schoolparkeerders zouden ook eens terug naar de rijschool moeten gaan om te leren parkeren. De lijnbus, die toch de meeste Al goed dat ooui kiodiçs ophaalt. kan steevast pas als lnatstr agent deze bus dan zonder problemen de Minderhoutsestraat in kan loodsen. Maar verwacht dan niet dat het ganse verkeer voor dc kermis volledig kan stilliggen. Gelukkig betreffende vandalenstreken slechts een kleine minderheid van de aanwezigen. Maar het geeft wel een negatief beeld van de vele leuke momenten die we ook zelfhebben meegemaakt. Misschien is het mogelijk dat belanghebbende inrichters het volgend jaar eens tijdig gaan samen zitten, dat de vrijwilligers gesteund worden in hun ondankbare taak en dat er met de politie ofdorpsagent ook overleg plaatsvindt. Zij zullen hieraan zeker hun medewerking verlenen, tot eer en glorie van onze plezante kermis. Want plezier maken, dat moet kunnen en blijven in Minderhout! (ES)

Ix

Gelmeistraat 50 Zaterdag 6 oktober zetten wij van 10 tot 17 uur onze deuren wijd voor u open. U kan vrijblijvend een kijkje komen nemen en proeven van onze producten.

De andere kant van de kermis MIN DERHOI.JT Kermis leeft, ook in Minderhout. Waarom ook niet, een pim drinken, sfee... ... Niemand kan daar wat op tegen hebben. Op maandagnamiddag is het de beurt aan de volwassenen 'om de bloemekens' buiten te zetten. De kinderen worden dan wel met wat smoutebollen in het riet gestuurd of met wat zakgeld naar de botsauto's. Moet kunnen toch. Maar op klaarlichte vooravond spelen zich ook minder fraaie taferelen af. De schoolspeelplaats met zijn uitnodigende picknicktafels wordt door onze 'volwassenen' gebruikt om hun pak frieten op te werken. Moet kunnen toch, ook al belandt er meer op de grond dan in de alcoholgeteisterde magen en mag het schoolpersoneel s morgens de smurrie opkuisen. Dat men van het schooltoilet gebruik maakt, kan je niet eens kwalijk nemen. Dat daarbij een oerdegelijke toiletrolhouder met slot sneuvelt. schrijfje nog op rekening van evenwichtsstoornissen. Dat ook de lampen uit de lamphouders worden gedraaid en de bedrading uit het plafond wordt getrokken, lijkt ons niet meer van goeie wil te getuigen. En dat altijd opnieuw de brute (zatte) kracht moet botgevierd worden op de brievenbus, is helemaal niet leuk. Wat baat het om telkens weer tijd en geld te investeren in een nieuwe brievenbus als ze bij de eerste de beste manifestatie in het (parochie)centrum sneuvelt. Nooit is iemand verantwoordelijk voor de aangerichte schade. Een mens wordt daar zo moe van

Kapellekenswandeling MINDERHOUT - Zondag 30 september richt

de KWB opnieuw een wandeling in. Alle wandellieflebbers zijn die dag welkom: alleen, in groep, met het gezin, wel of geen lid. Zowel de gelegenheidswandelaars als de fervente wandelaars komen aan hun trekken want er zijn drie afstanden uitgestippeld. De deelnemers kunnen kiezen uit: 7, 15 of20 km. Voor dc prijs hoefje het zeker niet te laten want de deelnameprijs bedraagt slechts 30 fr. Kinderen (- 12 jaar) mogen gratis deelnemen. Inschrijvingen en vertrek tussen 8 uur en 14 uur aan het parochiecentrum.

39


AD VER TENTIE-N!EUWS

SÇLEd9N

LOEWE.

Bezoek IZEN 11V solar systems in Liiie tijdens Open Bedrijvendag Zonne-energie in uw woning. Het is niet langer een utopie. Met een zonneboiler van IZEN is het mogelijk om de zon optimaal te benutten. Een standaard zonneboiler voor particuliere toepassingen levert dagelijks 60 tot 180 liter water aan 60°. Dat maakt dat een gemiddeld gezin tijdens de zomermaanden zo goed als altijd over voldoende gratis warm water beschikt, terwijl u de rest van het jaar minimaal moet bijverwarmen.

Wie is IZEN? Niet overtuigd? Kom dan op zondag 30 september tijdens de Open Bedrijvendag eens een kijkje nemen bij IZEN in Liiie. Deze zomer verhuisde deze firma van Berchem naar de Kempen. IZEN is echter al vijftien jaar actiefin de sector van de zonne-energie. Ze ontwikkelen complete zoni ichtsystemen voor particuliere toepassingen. In de loop van vorig jaar werd het duizendste S stccrn geplaatst. Het personeelsbestand van IZEN groeide in enkele jaren tot een tiental medewerkers wat uniek is in België voor een bedrijf dat uitsluitend zonne-energie verkoopt. Tijdens de Open Bedrijvendag kan u een kijkje komen nemen in onze productiehal. Daarnaast kan u van de IZEN-medewerkers allerhande informatie bekomen over het gebruik van zonne-energie. U kan van het bezoek een leuke fami lie-uitstap maken, want er is kinderanimatie voorzien.

Haalbaar en betaalbaar Zelfbewust en individueel. Meervoudig onderscheiden design. N Buitengewone kleurencombinaties. 100-Hz techniek. Twee programmas tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuil-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Een compleet standaardpakket bestaat uit een zonnepaneel voor een hellend of een plat dak, een opslagvat met pomp, regeling, voelers en de nodige fittingen. Een systeem voor vier personen kost ongeveer 80.000 frank (+/-2000 EURO). Maar een deel van de kosten worden gecompenseerd door beschikbare subsidies. Wie zijn systeem zelfpiaatst en laat opstarten en nakijken door IZEN geniet vijfjaar garantie. De firma IZEN organiseert ook regelmatig opleidingen.

De producten zijn volledig uitontwikkeld. eenvoudig te plaatsen en hebben een lange levensduur. De IZEN-zonneboiler maakt gebruik van een uniek terugloopsysteern. Dit houdt in dat circulatiewater terug in het opsiagvat stroomt zodra er geen warmte te halen valt. Dit eenvoudige systeem biedt diverse voordelen: geen vorstgevaar, geen oververhittingsgevaar, korte reactietijd en een beperking van het pompgebruik. Naast de installaties bij particuliere woningen bestaan er ook toepassingen voor grootschalige zonne-energieproj ecten. Zo plaatste IZEN al collecioren op appartementen, sporthallen, sociale woningen en kleine bedrijfjes.

Toekomst In de toekomst zal zonne-energie een steeds groter deel van het totale energieverbruik vertegenwoordigen. De klassieke energiebronnen raken stilaan maar zeker uitgeput en zijn bovendien belastend voor het milieu. Het toenemende milieubewustzijn, gekoppeld aan een actief milieubeleid van de Vlaamse overheid werkt de opgang van zonne-energie in de hand. Bedrijven als IZEN kunnen, op basis van hun ervaringen, hun steentje bijdragen in deze ontwikkelingen. Bent u geïnteresseerd in zonne-energie, maar kan u op zondag 30 september niet langskomen? Uiteraard mag u ons steeds op andere momenten contacteren. IZEN NV, Hoeksken 56, 2275 Liiie, 014/55.83.19, jnfojzen.b,

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssencselexion.be

SÇLÇI'9N® ffijl

Bij IZE\ in Liiie worden :onnepcineien gemaakt, b kan er een kijltje gaan nenien tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 30 septem hei-.


wwW.jZeii.I'e

mlak kool

WONMIverwaraliml eii wrwi wtter

siitir wvw water

1 zoinieL'oiLer 1

hEN

IIEW

(01411'i

_.

Z,oieÇtroow

WeiL'tvewrwiIi

IIF.w SWiW

Mik

E1

0

tIEN

elef(tro Hoeksken56

op de 7j00

tel 014/55 83 19 fa 014/51 83 17

to

Grote collectie behangpapier

«06 5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht oon9arflerj 9 OF

B.V.BA.

Witte Lietaer, Lysdrap, Borôs, & Fax 03/31448 417

natuurlijk & synthetisch

"246

41


DORPSLEVEN

M.

DIAMANT IN HOOGSTRATEN Een gezellige thuis voor vier generaties

Jos Coris en Anna Nagels HOOGSTRATEN - Gouden bruiloften komen er met het jaar meer. Diamant daarentegen blijft nog uitzonderlijk. Maar een kwiek en gezond diamanten paar, het blijft toch een godsgeschenk! Jos Goris en Anna Nagels, dus. In hun hoekhuis aan het Van Aertselaarplein, met de drie typische boogramen en waar zij ruim vijftig jaar wonen, genieten ze nog steeds van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor elke generatie zijn ze gewoon 'vake' en 'moeke' geworden. Als ii dit leest zullen Jos en Anna, bij leven en welzijn. op 29 september in nauw familieverband hun diamanten bruiloft gevierd hebben. Ze trouwden op 27 september 1941 te Rij kevorsel. Anna: "Een foto daarvan hebben we niet. Als ge mijn trouwkieed en onze Jos zijn kostuum wilt zien, dan moet ge bij ons Josepha en mijn schoonbroer Jan Boermans zijn. Die zijn een jaar na ons getrouwd, met onze kleren aan. En die hebben wél foto's". Meteen is de sfeer gezet. Jos en Anna trouwden in volle oorlogstijd. Op hun bruiloftdag waren ze, na een eenvoudige viering in het café, om 7 uur alweer thuis, bang dat J05 of andere feestgasten zouden opgepakt worden. Een jaar eerder had Jos reeds een tijd als krijgsgevangene in Brunsweick gewerkt. .los werd in 1920 geboren in de 's Boschstraat als tweede in een gezin van zevcn.Later verhuisde het gezin naar de Gelnielstraat waar vader en moeder Goris café Het Parapluke open hielden op de plaats waar nu The Movie is. Jos dacht er aan bakker te worden en ging eerst als meestergast werken. In 1939 werd hij echter opgeroepen en na de overgave van België moest hij 10 maanden naar Brunsweick. Anna stamt uit een diamantbewerkersgezin van St.- Jozef-Rijkevorsel. Ze werd geboren in 1921. Al jong moest zij naar de sigarenfabriek. Daarna werkte ze nog een tijdje in de steenfabriek in Rijkevorsel waar ze de stenen moest stapelen in de droogschuur. Jos ontmoette Anna tijdens een smokkelrocht. Zij was aardappelen gaan kopen in de buurt van de grens. Ze trouwden dus in 1941, een barre tijd om als jong gezin rond te komen. Omdat ze bij J05 thuis ook vis verkochten moest hij op een keer naar Antwerpen, met dc tram, vis gaan halen. Op het moment dat J05 aan het Centraal Station een plas gaat doen beneden in de urinoirs (op het Astridplein) beiden de sirenes. En valt er een Vl precies op die plaats. Volgens de eerste berichten waren alle aanwezigen dood. Na aankomst in Antwerpen werd Anna naar het dodenhuisje verwezen waar ze Jos echter niet terugvond. Als bij wonder was er één overlevende. Die lag veilig in het ziekenhuis. Eerst woonden Jos en Anna in de Gelmelstraat, om daarna zelfs naar St.-Jozef te verhuizen. Maar Jos kon daar niet aarden en na 2 jaar

42

kwamen ze terug naar Hoogstraten om er de rest van hun leven te blijven. Sinds 1949 wonen ze in het huis aan het Van Aertselaarplein. Jos nam allerlei baantjes aan om de oorlogsjaren en kort daarna door te komen. Een van zijn jobs, in 1949, bestond er in rond het huidige kerkhof, dat een te harde onderlaag had, een serieuze afwateringsgracht te graven. Jos werkte ook geruime tijd als 'kuiper' bij Jos Van Aperen waar ook Anna enkele jaren dienst deed. Want Anna, geheel tegen de tijdsgeest in, heeft gewerkt tot haar tweeënveertigste, bij de geboorte van hun zevende kind. Haar laatste job was bij A.Z.-voeding in Nederland. terwijl Jos zijn 'fin-de-carrière' maakte bij 'den INZA', na vele jaren met vrachtwagens en trucks doorheen het land gereden te hebben.

Het paar kreeg zeven kinderen: Lizette, Robert, Maria, Louis, Diana, Corneel en Martine. Maria was slechts 19 jaar oud toen ze srnartehjk verongelukte bij een verkeersongeval. Anna heeft er drie dagen en nachten bij gewaakt om uiteindelijk het slechte nieuws nog te moeten horen. Jos: "Zoiets vergeet ge nooit, hoe lang het ook geleden is. Elke keer als ik daar aan 't Spijker voorbij rij, komt die herinnering op, nog altijd". De zeven kinderen zorgden voor acht kleinkinderen: Sonja, Peter, Brenda en Andy, David en Tine, Carolien en Stephanie die op hun beurt alweer voor drie achterkleinkinderen zorgden: Sophie en Joren en de pasgeboren Audry van Tine. Met deze laatste krijgt de familie zijn tweede viergeslacht, namelijk: Anna - Lizette Sonja - Sophie en Anna - Diana - Tine - Audry. Sinds verleden jaar heeft Jos zijn duivensport moeten opgeven wegens een ongelukkige val waarbij hij zijn schouder flink heeft bezeerd en die hem nogal wat hinder bezorgt. Maar dat belet het paar niet van hun huis een gezellige haven te blijven maken voor de drie volgende generaties. Wij hopen dat dat nog lang zo mag blijven en ve maken alvast een afspraak voor binnen vijfjaar.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio Dc 1 1-/ic ,\h,oi/?,

Ole!

53.000

/01! 0/) /0

tel/er, krijgt elk jaar tijdens de keuring opnieuw het certificaat ''beter als ne nieuwe " opgeplakt. Symbool voor de zorgzaamheid waarmee Jos en Anna omspringen met de dingen waarvoor hard gewerkt is.

De Hoogstraatse Maand


sport

HiH_1LÇUTiJ

Marcklopers - seizoen op volle toeren

-- _

Wanneer de druiven rijpen en de beaujolais primeur stilaan zijn weg naar de winkelrekken vindt, betekent dit meestal ook dat vele Marcklopers hun topconditie bereiken. De laatste Ardense wedstrijden moeten nog brood nodige punten voor het algemeen klassement opleveren. In verschillende najaarsmarathons voidt gejaagd op een persoonlijke besttijd om het seizoen met glans af te ronden. Hoogdagen dus voor wie niet wakker ligt van een druppel zweet meer of minder. De halve marathon van Wortel en de omkaderende kortere afstanden betekenen een Laatste conditietest voor de grote najaarsconfrontaties. Uitslagen hiervan vind je elders. In Erbisoeil, voormalig trainingsparcours van Vincent Rousseau, toonde vooral Luc Vrancken zijn snelle benen en dito conditie. Hij rondde deze langgerekte spurt van 16 km doorheen een schitterend golvend bos af als eerste van een groepje Marcklopers in 01.11.33 en nam hiermee een schitterende revanche op Jacques Vermeiren voor de 'nederlaag' in de transardennaise enkele weken voordien. Ook op de pierenloop in Ravels vind je traditiegetrouw veel bekend volk terug. Uitslagen elders. De ganzenloop in Galder leverde dan weer succes op voor de vrouwelijke helft van de familie Aerts. Moeder Rit Van Aert eindigde als tweede op de 6,5 km in een tijd van 28.12 en dochter Lief Aerts tekende voor een mooie achtste plaats in 31 .40. Maar we mogen zonder beledigend over te komen stellen dat de dochter uiteraard nog de toekomst voor zich heeft en reikhalzend kan uitkijken naar de dag dat de rollen binnen de familiehiërarchie zullen omgekeerd worden, nietwaar. Meest in de kijker afgelopen maand stond de In Flanders Field marathon in leper. Jos Van Bavel en Pat Leysen wilden iets bewijzen in de marathon langs de hoorden van de IJzer tussen Nieuwpoort en leper. Vooral J05 was na enkele jaren van 'slabakken' weer supergemotiveerd om zijn oude niveau terug te bereiken. Suske Oninx en Mark Terreur zijn klokvaste niarathonwaarden waarvan je elke wedstrijd bij benadering de eindtijd kan voorspellen. Pat startte gewoontegetrouw tegen een tempo dat hem in de buurt van de drie uur zou moeten brengen. Halfweg werd gerond in 01.29 uur. Mark Terreur deed buiten verwachting een fameuze inspanning om aan te klampen en kwam nauwelijks twee minuten later aan het 'keerpunt' voorbij. J05 Van Bavel stookte langzaam maar zeker zijn diesel warm en zette vooral in de tweede helft zijn onweerstaanbare opmars ver der. En Suske, op het tempo van deze zestigjarige kan je een kerk bouwen. Onderweg deed fietsende Fons Aerts zijn uiter ste best om de vier Marcklopers te voorzien van stimulerende woorden en drankjes. Na 1 uur en 58 minuten wedstrijd zei hij tegen Pat: 'nog 9 kin'. Dat zou dan wel naar een fameuze verbetering van zijn persoonlijk record leiden. Gelukkig had Pat op dat moment nog de helderheid van geest om te beseffen dat er geen 9 maar wel nog 14km lagen te wachten. Fons verdween op dat moment dan ook met het schaamrood op de

wangen dieperin het deelnemersveld vaarMark na een voetverzwikking zijn inspanning voor bekeken hield en enkel voor de statistieken de wedstrijd uitliep. Jos Van Bavel was ondertussen volledig onder stoom gekomen en raapte de ene na de andere stervende op. En Suske, hij ploegde onverstoord voort. Een lekkere noordoostenwind (wie zegt dat nog van deze wind behalve duivenmelkers en een fuifnummer dat op zondagmorgen in beschonken toestand toevallig de juiste richting wordt uitgeblazen) was een leuke bondgenoot op het moment dat de man met de hamer zijn opwachting maakt. De laatste twee licht stijgende kilometers vanaf de rivieroever de leperse binnenstad in konden dc blijde intrede via de Menenpoort niet meer verknoeien. Pat Leysen legde de tweede wedstrijdhelft anderhalf minuutje sneller af dan de eerste en spurtte zich in 02.57.23 naar een 29 plaats op een deelnemersveld van 406 wat meteen een verbetering van zijn marathonrecord was met 34 seconden. Jos Van Bavel finishte na een erg regelmatige wedstrijd in een verrassende 03.18.25 op de 1 l5' plaats. Een klein half minuutje slechts verwijderd van zijn besttijd en voor Jos een mentale opkikker van formaat. Het verhaal gaat dat men los dit keer niet wegens uitputtingsver.schijnselen naar huis heeft moeten dragen maar om een heel andere reden. De 03.40.4 1 van Mark Terreur zijn zeker geen juiste waardemeter wat wel het geval is voor de 03 .46.58 van Suske Onincx met een schitterende 4 plaats in de categorie boven 60 jaar. Honderden kilometers zuidwaarts werkte Brigitte Wendrickx ondertussen de marathon van de Medoc af. Dit betekent eerder genieten en proeven van al het lekkers langs het parcours dan denken aan toptijden. Toch blijft de afstand 42,195 kin en is het parcours zeker niet lichtlopend. 1-laar gewicht in wijn heeft Brigitte niet gewonnen, maar ze bracht deze prestatie tot een goed einde in een mooie tijd. Over haar toestand na de wedstrijd laat ze iedereen in het ongewisse. Maar je kan er donder op zeggen dat echtgenoot en trouwste supporter Jan zeker zoveel zal genoten hebben als vrouwlief... De najaarskalender wordt vooral gesierd door marathons. De keuze is uitgebreid: Beernem en Gent zijn mogelijkheden. De marathons van Huy (challenge Delhalle) en Venetië zijn zekerheden. En allicht duiken er bekende gezichten op in de halve en hele marathon van Etten-Leur. Maar dat is voor een volgende Maand.

Foii 1 / /\ II /) m 11i1c 11 /IiU di ir Uur/t 1 t clubgenoten de ultra-marathon •La Transardennaise ' (160 Aun in vier daoen) met verf! e/t in La Roc he en aankomst te Bouillon.

Uitslagen Wortel 3km: Evelien Brosens 00.12.49, Lucienne Koyen 00.13.17, Lief Aerts 00.13.30. 6 km: 29 Jan De Beuckelaer 00.39.26. 9 km: 3 Rik Backx 00.35.10, Ii Eddy Kenis 00.3 7.47, 33 Gunther Jansen 00.43.56. 21 km: 6 Mark Terreur 01.29.58, 8 Jack Vermeiren 01.31.17, 13 Rit Van Aert 01.34.34, 21 Fons Aerts 01.43.13,22 Guy Thys 01.44.57, 23 Jef Jacobs 01.48.56. 25 Frans Onincx 01.49.49, 28 Brigitte Wendrickx 01.5 1.59. 30 Luc Koyen 01.53.07.

Erbisoeuil 16 km 126 Luc Vrancken 01.11.33, 136 Jacques Vermeiren 01.12.34, 222 Jos Van Bavel 01.18.34, 354 Jos Leunen 0 1.24.48.

Ravels 16 km 30 Eddy Oomen 00.57.29, 55 Guido Everaert 01.01.10, 77 Rik Backx 01.04.15, 93 Mark Terreur 01.06.18. 116 Louis Onincx 01.07.41. 122 Herman Martens 01.08.02, 197 Rit Van Aert 01. 13.43. 276 Frans Onincx 01.20.48,301 Brigitte Wendrickx 01.23.15.

Galder 6,5 km 2 Rit Van Aert 00.28.12, 8 Lief Aerts 00.31.40.

Marathon van de Medoc 42,195 km Brigitte Wendrickx

In Flanders Field marathon 42,195 km 29 Pat Leysen 015723, 115 J05 Van Bavel 03.18.25, 216 Mark Terreur 03.40.41 en 240 Frans Onincx 03.46.58. 43


SPORT

Al aardig wat problemen voor Hoogstraten VY Na een goede doch niet interessante bekercampagne eindigde het verhaal in Zuid-West Vlaanderen, of liet voormalige Harelbeke, dat vorig seizoen nog in eerste nationale tegen Anderlecht en Brugge speelde. In voorafgaande wedstrijden won HVV op Seraing en op Kentit en ook in de voor HVV laatste bekermatch was men tot op de 89ste minuut niet uitgeteld. Ook dit jaar zal HVV de Beker van BelgiÍ niet in de prijzenkast kunnen plaatsen, doch dat wisten we al vroeger. En dan begon het verkeerd te lopen: Kris Pouillon werd in de week voor het competitiebegin betrokken in een zeer zwaar auto-ongeval. Kris heeft al hij al geluk gehad, doch voetballen zal er waarschijnlijk niet meer bijhoren. Erwin Palmers miste wegens spierletsel de hele voorbereiding en Gerry Poppe kreegjuist voor de competitiestart wegens kwetsuur ook zes weken rust op zijn bord. Stan Van Gestel liep op het werk een gebroken vinger op en de broertjes Van De Perre waren enkele weken buiten strijd. De openingsmatch tegen Torhout. 0-2 achter na 20 minuten, liep goed afen met 4 —2 schreef HVV de eerste drie punten op de rekening. De verplaatsing naar Olen werd een fiasco van de bovenste plank. Na een gelijkopgaandc eerste

helft ging men met 1 0 rusten. Een flater in onze verdediging gaf de thuisploeg een 2 0 voorsprong en toen lieten de roodwitten zich al te gemakkelijk afslachten. Dc thuismatch tegen Schoten eindigde op 1 1 na een late gelijkmaker van Sven Schocnmaekers en daardoor kreeg Schoten eigenlijk iets te weinig.Het wordt toch wel wat aftellen naar de dag waarop de ervaren mannen weer paraat zullen zijn. -

-

-

Programma Zaterdag 29 september

20.00 Hoogstraten VV

Gullegem

-

Zondag 7 oktober

15.00 Gent Zeehaven

-

Hoogstraten VV

Zondag 14 oktober

15.00 Kapellen

-

Hoogstraten VV

Zaterdag 20 oktober

20.00 lloogstraten VV

-

Zulte Waregeni

Zondag 28 oktober

15.00 Dcndcrhoutcm

-

Hoogstraten VV

Kris Pouillon dit sei:oen overgekomen van Vigor Homme en ook nog gespeeld ,

voor Waregem en Oostende, aan geworven door HVV als versterking in het middenveld werd het slachtofjir i'an een zwaar verkeersongeval niet als resultaat ernstige kwetsuren en einde s/ ottiei'e carrice -.

rmn vi

.

~k t

*

t.

dt

250 keer STEF HUYGEN Een clubspeler mag je StefHuygen zeker wel noemen! Voor het 9de seizoen reeds verdedigt hij de rood-witte kleuren met heel wat panache en scoorde ondertussen zo'n 130 doelpunten. Op de eerste comptetitiedag van het nieuwe seizoen werden Stef, vrouw en kindjes door de HVV-familie onder de bloemen bedolven en dit ter gelegenheid van zijn 250ste wedstrijd in liet eerste elftal.

44


SPORT

KFC Meerle MIiERLIi— FC Ekereti- Meerle startte met twee snelle en sterk spelende ploegen. Door een misverstand tussen verdediger en Meerlese doelman kon Ekeren scoren. In de 67 minuut maakte Ekeren er 2-0 van. Meerle kwam toen sterk opzetten en met een fraaie kopbal in de verste hoek zorgde Pauwels voor de aansluitingstreffer. Na 82 minuten kreeg Ekeren ecn penalty. maai - die werd knap gestopt door de Meerlese keeper. Vijf minuten voor tijd zorgde Brian f'iris voor de gelijkmaker. Alles bijeen een knappe mateli, waarbij het punt dat Meerle mocht meenemen voor een groot deel op het konto van doelman Hans Van Gestel mag geschreven worden. Naar aanleiding van de kermis speelde Meerle zijn thuismateh tegen St.-Job op zaterdag. [Cii snel doelpunt van Pauwels. een Vrije trap rechtstreeks in doel getrapt, liet veel verhopen. Maar na goed een kwartier kaui Sint-Job ook via een vrije trap al langszij. KFC zakte als een pudding in mekaar, als op de dag na de kermis.

De heioekers maakten er nov \ oor de rust 1 -3 san. Een sprankel hoop toen Pauwels op slag van rust Meerle nog op 2-3 kon brengen. Ijdele hoop, want na de rust was het opnieuw Sint-Job dat verder uitliep. Wilfried Pauwels miste in het laatste kwartier nog een penalty. De bezoekers bevestigden het vonnis in de laatse minuut. 2-5, niet echt een uitslag om de kermis mee in te zetten. Eindelijk terug een derby tegen Meer. Al was het in Meer-Meerle in de eerste helft een eerder saaie bedoening. Waar was de furie en de sfeer van vroeger? Het duurde tot een kwartier na rust, toen Meer op voorcprong kwam. Van toen af vochten heide ploegen voor wat ze waard i3ju. [en steik spelende doelman Van Gestel hield zijn kooi zuiver Meerle werd voor zijn inzet beloond met een doelpunt van Dirk Van Bavel in de blessuretijd. Een mooie gelijkspel voor KFC. (tg) Do cliii uit 1 lo ii.s liifl Lie / c'l. cc/i stuk van de vf ee, lese t erdediging.

De duiveltjes C van KFC Meerle. vinr. onder : Thomas, N ie. Dieter midden : Jan-Tjebbe, Seppe, Jonas, Stan. boven lnr. Afgevaardigde Maria Koyen. trainers Fons Soontjes en Marcel Van Bavel proberen al de jonge geweld ook een beetje voetbalkennis bij te brengen.

ij

Wedstrijden voor volgende maand (telkens om 15.00 uur tenzij anders vermeld):

1

'

De Hoogstraatse Maand

KFC Meerle Olympic zondag 7.10.2001 Essen zondag 14.10.2001 Horendonk KFC Meerle zondag 2 1.10.2001 KFC Meerle Merksem zondag 28.10.2001 Loenhout KFC Meerle -

-

-

-

-

-

03/314.41.26 03/314.55.04 03/314.49.11

-

Jeugdviswedstrijd bij "Altijd Beet" in de Mosten

•'

-I

1!

MEER - De Hoogstraa tse Sport t 'issers, sloten hun jeugdseizoen af, met een wedstrijd voor de jeugd. Na de gesmaakte liengelinitiaties en de oe/nnamiddagen, was het tijd voor een spannende wedstrijd. Eveliene Brosens, Kristof Godrie en Wouter Godrie, werden eerst, tweede en derde in de -wedstrijd. Ze toonden daar allemaal (lat ze ondertussen al/link wat opgestoken hebben van de hengelkunst en/link aangestoken zijn door het hengelvirus. Projiciat en doe zo voort. (tv)

45


SPORT

Minderhout - Baarle - Minderhout

Sterke eindsprint van Jos Sterkens

.3

'5

Winnaars rt spoii.sors na de f'U( 5 T v. I. ii. i'. Paul Siiijei's, Jaak Dekker,v, Fred 13/'n.spenning, Chris Geerts, Joltan Ala,'tens, Jan Verbeten, Wil/t' Van den Ouwe/and Minderhout - Niet verwarrren niet Milaan-San Remo, Parijs-Brussel, Ronde van Vlaanderen en noem zo nog maar enkele wegklassiekers met ronkende namen die het wielrennen rijk is! Toch een mooie affiche ter gelegenheid van Minderhout-kermis. Een tijdrit per ploeg georganiseerd door en voor liet clubje ss ielertoeristen san Jos Stoops-Willy Van den Ouweland heen en weer naar Baarle. En of er onderweg gekoerst werd, bewijzen de tijden wel overduidelijk. Een vluchtige controle na de wedstrijd leverde geen positieve plasjes op. Een glaasje nadien maakte wel de vermoeide tongen los en die vertelden nog lang en gelukkig vele wielerverhalen.

Uitslag (25,5 km) Chris Geerts. Johan Martens, Jan Verheyen Louis De Vos. Dré Laurijssen, Sus Laurijssen Marcel Aernouts, Jaak Dekkers, Jan Schrauwen Frans Aerts, Jos Jochems, Jcan-Marc Vermander Dré Onincx, Koen Vanderbruggen, Igor Vermander Chris Aernouts, Willy Van den Ouweland. Jos Van Gestel

WE

EIA0sA BANK

35'5l" 36'14" 36'24" 36'51" 37'33" 37'40"

zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

bvba

verzekeren beleggen sparen lenen

ERKEND VERZEKERINOSMAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21 - 2321 Meer - tel. 031315 72 54 - info@vanbaveIrommensbe 23

46

Op zondag 7 oktober neemt Jos Sterkens definitief afscheid van de rallycrots na twindg e-'ii ienen. Bekroond niet negen nalioriale titels, vijfiiï Nederland en vier in België, houdt dc Minderhoutse piloot het voor bekeken. In de laatste rechte lijn van zijn carrière wil de Fordpiloot nog eens voluit vlammen. Na een nioeizarne start van het seizoen, won hij afgelopen maand in Maasmechelen en werd hij tweede in Arendonk. Jos staat opnieuw aan de leiding in het Belgisch kampiueiischap. Na diverse mechanische problemen, draait de Ford Focus WRC opnieuw als een 7ssitsrs uurwerk. Eindelijk wordt liet team beloond voor liet vele werk in de gui age aelitci lluise Stcikcns. 'Het is ooit anders geweest ". lacht Jos, een dag na zijn zege in Maasmechelen. "De laatste vier itedsti'ijden loopt de Focus perf'ct. We hebben niets meer aan de wagen mnoeten doen De overwinning op liet Duivelsbergcircuit was een geweldige opsteker voor liet team. In de regen, nochtans niet het favoriete weertje van Jos, zette hij in de finale een dramatische eerste reeks recht. 'Het begon inderdaad heel slecht. Ik was gesi'oon le laat i'ooi' de start van de eerste reeks. Het begon te regenen en we besloten nog snel banden te im'isselen. Toen ik aan de start kwam, zag ik nog net het peloton de eerste boe/it in gaan. Geprikkeld ,'eed ik nog achter hen aan, maar dat leverde me een zwarte vlag op. Na een snelste tijd in de derde reeks, stond ik op de tweede startrj in de A-flnale. Ik veroorzaakte een valse start, waarbij Franssen de versnellingsbak voelde breken. Bij de herstart nam Van Mechelen de leiding, maar ook hij brak de schakeldoos. Jos liet de kans niet liggen en won zijn tweede wedstrijd van het seizoen. "Een beetje geluk hebje nodig. In het kampioenschap doen we een uitstekende zaak", aldus Jos. Een week later werd de voorlaatste wedstrijd van het seizoen verreden in Arendonk. Een overwinning zou Jos op weg kunnen zetten naar de titel, maar tijdens de reeksen liep het niet lekker. "Het regenweer had liet circuit heel vettig gema okt. Ook het rennerspam'k was een modderpoel. Op weg naar des tart zette liet slijk zich vast in de groeven van de banden waardoor ik geen grip vond bij de start, ik reed een en een 51 tijd in de cel's te tvi'ee ,'eeksen. Voor de slotreeks, ging ik eerst een stukje rijden over cle toegangsweg, waardoor de banden wat zuivercle,' ii'aren. Het ging meteen een stuk beter. In de finale pakte Jos meteen de derde plaats, achter de twee Subaru's van Van Mechelen en Franssen. Toen Franssen hardhandig zijn merkgenoot opzij zette, ging hij met vier wielen naast de baan, waardoor hij na de finale gediskwalificeerd werd Jos schoof door naar dc tweede plaats, een prima resultaat voor het kampioenschap. "We komen nu aan de leiding van het kampioenschap voor de laatste wedstrijd. Hehs'en staat op zes punten. Wanneer hij wint, heb ik voldoende aan een derde plaats. Het ziet er veelhelovend uit, maar si'e zijn er nog niet... De laatste wedstrijd van Jos in de Belgische rallycross wordt meteen een heel belangrijke. Wat zou er mooier zijn dan afscheid nemen met een tiende titel? Iedereen is natuurlijk welkom op 7 oktober om Jos uit te wuiven en laat ons hopen, de titel mee te vieren.


SPORT VOLLEYBAL

Gebuurtenvoetbal

Goed begonnen, half gewonnen? Op 8 en 9 september begonnen reeds de bekerwedstrijden. De hogere ploegen waren nog Vrij, maar onze gewestelijke ploegen moesten reeds het Veld O. Met wisselend succes. Dames 2 en 6 wisten hun tegenstrevers te verslaan, al was het niet steeds even gemakkelijk. Dames 6 nam het op tegen een Zoerselse ploeg Int de hogere reeks (3-2 winst) terwijl dames 2 in Beerse een lagere ploeg ging verslaan (1-3). Dames 5 hoefde zelfs met te spelen. De ploeg uit Westmalle verkoos een trouwpartij boven een volleybalmatch en kwam dus niet opdagen. Heren 4, tegen een hoger spelende ploeg uit Turnhout, verloor nipt de eerste twee sets met telkens 25-27. De zege in de derde set mocht niet baten (1-3 verlïes).Voor volgende ronde houden we dus nog zeven ploegen in de bekercompetitie. Op 15 september hadden ve dan het langverwachte startschot van dc nieuwe competitie. Onze jongens in dejeugdreeks mochten als eersten aantreden tegen Balen. Een mooie 2-0 voorsprong ging verloren . Na een lange, spannende wedstrijd werd het toch nog 2-3. Dames 2, onze jongeren in eerste gewest, moesten in St.-Antonius Zoersel hun meerdere erkennen. Een niet zo sterk Amigos wist de zwakke punten van onze ploeg in opbouw te vinden en uit te spelen (0-3). Beter verging het onze vijfde damesploeg. Zij versloegen Den Dam 4 uit Beerse niet droge 3-0 cijfers. De eerste ploeg van Den Dam zou daarna wel eens de rekening presenteren tegen onze eerste damesploeg (3d prov). Buiten de waard gerekend natuurlijk. Sterk Hoogstraats spel gaf meteen een deuk aan de Beerse titelambities (3-1). Het is nog iets te vroeg om te weten of onze dames zelf die ambitie overnemen. De eerste herenploeg (2 prov.) heet) wel die

Sprekende cijfers

ambitie en toonde ook direct waarom. Met snel en vooral krachtig aanvalsspel konden ze Kontich snel naar huis terugsturen (3-0). Heren 2 had ondertussen een eerste nederlaag opgelopen in Arendonk (3-1). Zondag daarentegen wist heren 3 de punten mee te brengen uit Gierle (1-3) in tegenstelling tot dames 3 die de punten daar moesten laten (3-2). Onze meisjes C tenslotte wonnen de eerste set van het seizoen, maar verloren de drie volgende (3-1). De hogere ploegen scoren dus goed, de gewestelijke delen in winst en verlies.

Thuiswedstrijden 6 oktober 19.00 uur: heren 1 Den Dam Beerse (Beker van Antwerpen) 13 oktober 15.15 uur: meisjes c Wegi lille 2 17.00 uur: dames 4- Wevok 3 dames 6 Wegi 5 18.45 uur: heren 3 okido 2 dames 3 wegi 2 20.30 uur: heren 2 smash 3 heren 4 wevok 4 20 oktober 14.30 uur: jongens c Wiekevorst meisjes B vosselaar 2 16.30 uur: dames 2 kasterlee 4 dames 5 rijkevoc 4 18.30 uur: dames 1 Booischot 20.30 uur: heren 1 zoersel 3 27 oktober 17.00 uur: dames 4 malle 2 meisjes c den dam 2 18.45 uur: heren 3 zoersci 5 dames 3 zoersel 2 20.30 uur: heren 2 wegi dames 6 vovoc 2 -

-

-

-

-

-

-

-

Dat er in de bekercornpetitie van liet gebuurtenvoetbal niet scherp geschoten wordt, toont liet uitslagenbord maar al te duidelijk aan. C'onclusies trekken in verband niet de eindran gschikking is waarschijnlijk nog wel een beetje te voorbarig, maar liet moet gezegd dat zowel Vikings, Boereneinde als Westhoek hun start zeker niet gemist hebben. Deze ploegen zullen ongetwijfeld in hun onderlinge duels hun juiste waarde kunnen bepalen. Deze wedstrijden komen dc volgende weken op de kalender zodat er in een tijdsspanne van enkele weken duidelïjkheid kan komen in hoe de onderlinge verhoudingen zullen liggen. Zoals de zaken er nu voorstaan zijn er duidelijk enkele ploegen op gebrand om de beker dit jaar niet zomaar aan Boereneinde ten geschenke te geven. Voorlopig blijft liet doeltjeskermis tegen Gelmelboys 2 , maar zoals iedereen wel weet kan dit met de ploegen van de Gelmelboys snel wisselen. De bekercompetitie duurt nog enkele maanden en midden december zullen de twee sterkste teams nog in een onderling duel moeten uitmaken wie de beker mee naar huis mag nemen.

Uitslagen

-

-

-

-

-

-

-

-

Gelnielboys 2 Westhoek Boskant Gelmelboys 1 Statie Vikings Vikings Gelnielboys 2 Gelmelhoys 1 Statie Boskant Boereneinde Boereneinde Gelmelboys 2 Gelmelboys 1 Westhoek Boskant Statie -

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1 0 10 1 3 9 1 0

16 3 -5 0 -4 0 -0 7 -2 -

-

-

-

-

-

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel.. 031314.51 77- Fax 031314.65.56

OPENBARE VERKOPING VAN HOEVEGEBOUWEN OP EN MET GROND TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, GROOT EYSSEL (NAAST NR. 54) Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN 4e afdeling MEERLE Drie hoevegebouwen op en met grond en aanhorigheden te 2328 Hoogstraten/ Meerle, groot Eyssel (naast Groot Eyssel 54), ten kadaster bekend sectie C nrs. 512/ B, 512/C en 514/Fideel, voor een totale oppervlakte van 2ha 24a 92ca. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (bouwvergunning 12/9/79 voor het bouwen v/e koestal; 14/12/92 voor het verbouwen van een bestaande woning tot berging) K.I.: ± 44.600 Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten bezichtiging: s zaterdags van 14 tot 16 uur Zitdagen:

Wedstrijden Zaterdag 29 september 15.00 Statie - Gelmelboys 2 13.30 Boereneinde - Vikings 15.00 Boskant - Westhoek Zaterdag 6 oktober 15.00 Boereneinde - Gelmelboys 1 13.30 Boskant - Vikings 15.00 Statie - Westhoek Zaterdag 13 oktober 15.00 Gelmelboys 2 - Gelmelboys 1 13.30 Boereneinde - Statie 15.00 Vikings - Westhoek Zaterdag 20 oktober 13.30 Weschoek - Gelmelboys 2 15.00 Gelmelboys 1 - Boskant 15.00 Vikings - Statie Zaterdag 27 oktober 13.30 Gelnielboys 2 - Vikings 15.00 Statie - Gelmelboys 1 15.00 Boskant - Boereneinde

- inzet op donderdag 27 september -toewijzing op donderdag 11 oktober, telkens om 16.30 u. in zaal Victoria te 2321

Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen: te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. 47


SPORT

Tennis leeft in Hoogstraten (1) Kim Clijsters, Justine Henin, Xavier Malisse. Namen die we wekelijks tegenkomen in onze pers, maar ook in de buitenlandse media krijgen ze ruime aandacht. Waarom? De 18-jarige Kim staat 5 1 e op de wereldrangschikking, Justine 6' en Xavier 34. Nooit voorheen in de tennisgeschiedenis hebben Belgische tennisspelers zo hoog gerangschikt gestaan. Deze resultaten hebben ertoe bijgedragen dat in ons land het aantal mensen dat de tennissport beoefent, gestaag blijft groeien. De Vlaamse Tennisvereniging (V.T.V.) is met 116.000 leden de grootste sportfederatie van Vlaanderen. Tennis, ooit de sport voor de betere klasse, is uitgegroeid tot een echte volkssport. Ook in Hoogstraten leeft tennis. Onze gemeente telt maar liefst drie tennisclubs: H.T.C. en TC De Vrijheid in Hoogstraten, TC De Langenberg in Wortel. Samen zijn deze verenigingen goed voor 900 leden. Na koning voetbal komt tennis op een mooie tweede plaats als meest beoefende sport in onze gemeente. Ook een wereldblad als De Hoogstraatse Maand kan niet achterblijven. Daarom worden in de volgende maanden de drie verschillende clubs aan u voorgesteld. Als afsluiter beloven we u een exclusief interview met de hoogst geklasseerde speler/speelster van Hoogstraten. Zijn of haar naam? Nog eventjes geduld.

Wie vinden we hier terug? De helft van haar leden zijn inwoners van Wortel. De andere helft komt voornamelijk uit de andere kerkdorpen van de gemeente Hoogstraten. Van een mannen-

ORT bastion mag je hier zeker niet spreken daar vrouwen hier in de meerderheid zijn. Om een vereniging draaiende te houden heb je heel wat vrijwilligers nodig. Mensen die onbe-

TC De Langenberg De spits wordt afgebeten door deze club uit Wortel. Opgericht in 1989 door het viertal Jan Geens, Rit Schrijvers, Marcel GabriĂŤls en May Van den Bogerd. Van bij de start kozen zij bewust om een recreatieve club te vormen met een gemoedclijk karakter. Nieuwe leden moesten zich onmiddellijk thuis voelen. Dat ze hierin geslaagd zijn blijkt duidelijk uit het aantal geĂŻnteresseerden. Met 240 leden is het wel de kleinste club van de drie maar dat heeft alles te maken met een ledenstop die enkele jaren geleden werd ingevoerd. Noodzakelijk om elk lid zijn spelplezier te kunnen garanderen.

Leerlingen van de basisschool van (1 i)rtel op bezoek bij tennisclub De Langenberg. zoldigd voor de club in de weer zijn. Om al deze helpende handen in goede banen te leiden, is er een dagelijks bestuur. Opperhoofd is Guy Mombaers. Hij krijgt de steun van May Van den Bogerd (secretaris), Hild Jacobs (schatbewaarder) en Suzanne Wouters (penningmeester).

S

Hei 1 0-jarig bestaan van de club - in de :oniei week van de jeugd

t

..

..

-.

1 999 - (/ li/L' L (ii /!HHi.1i/)l(/I1 //ii 5 /

JL'

Het tennisseizoen loopt bij TC De Langenberg van april tot oktober. Tijdens deze periode worden verschillende activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan open tornooien (toegangelijk voor alle VTV-leden), Interelub (wekelijkse competitie tussen clubs), KVT (idem als interclub maar recreatief), tenniskampen, tennislessen en stages, mannen- en vrouwenavonden, c lubavonden. ... Naast deze op tennis gerichte activiteiten zijn er nog verschillende uitstappen met de club zoals naar Bobhcjaanland, scliaatseii, biusLoophezock, winterwandeling en beachvolleybal. Een volle agenda waardoor leden geen kans krijgen om zich te vervelen. Verschillende van de hierboven vermelde activiteiten zijn specifiek naar de jeugd gericht. Ook logisch als je weet dat ongeveer zestig jongeren ervoor zorgen dat hun woord ook meetelt. Zij worden opgevangen doorhetjeugd-


SPORT

Vlaamse Tennisvereniging (VTV) De Vlaamse Tennisvereniging vzw werd opgericht op 30juni1979 nadat op 3 februari 1979 in de schoot van de Koninklijke Belgische Tennisbond beslist werd om over te gaan tot oprichting van een Nederlandstalige en Franstalige vleugel. Motieven voor deze splitsing waren voldoende voorhanden. Vooreerst hei decreet van 2 maart 1977. waardoor de feitelijke splitsing noodzakelijk werd om aanspraak te kunnen maken op subsidiëring van dc overheid. Tegelijkertijd was bij de Vlaamse clubs het verlangen gegroeid, nu de tennissport eindelijk haar elitaire karakter begon te verliezen, om het beheer van cle tennissport in Vlaanderen in eigen handen te nemen. In 1981 werd het VTV-tenniscentrum in Wilrijk opgericht. Dit gaf de mogelijkheid om in 1982 het VTV-centrum met een tennisschool onder de naam « Tennis Studie » te starten. Deze unieke combinatie van studies met toptennis gafde talentvolle jeugd de gelegenheid om internationaal op het voorplan te treden. Ann Devries, Sandra Wasserinan en

bestuur: Paul l-Iendrickx, Rit Schrijvers, Steve Van den Langenbergh (waar zouden zijn roots toch zijn?), Rie Voet, Ivo Van Laer, Kris Jespers, Marj Staes en Koen Van Roey. Allen jong van geest. Tennis is technisch gezien een moeilijke sport, Het valt dan ook niet mee om als twee beginnelingen een fatsoenlijk partijtje tennis op te bouwen. Men ontbreekt nog de technische bagage.

Sabtne Appelmans waren hiervan de eerste exponenten. Dc huidige toppers passeerden allen langs het tenniscentrum: Xavier Malisse, Filip Dewulf, Johan Van 1-lerek. Christophe Van Garsse, Kim en Elke Clijsters, ... In 1998 diende het tenniscentrum van VTV tot voorbeeld voor de oprichting van de diverse Bloso-topsportscholen voor andere sporten. In 1994 werd het huidige VTV-logo in gebruik genomen. Externe erkenning kwam er in 1997: de VTV ontving vanwege de Acamedie voor de Sport de prestigieuze «Osear van de Sport» omwille van haar baanbrekend werk voor de jeugd en het doortrekken ervan tot internationaal hoogstaande resu Itaten. De populariteit van de tcnnissport zorgde er ondertussen voor dat het aantal leden steeg van 45.612 (1979) tot 115.600 (september 2001) en het aantal clubs van 243 (1979) tot 560 (2001). De VTV is opgesplitst in vijf gewesten: Antwerpen. West-\' laanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Ze wordt bestuurd door een raad van beheer (Ii personen) die bestmt int voorzitter Jean-Paul Van Ussel en twee beheerders per gewest.

Voor al diegenen die zich de tennissport willen eigen maken, heeft TC De Langenberg een enthousiast lerarenteam klaarstaan. Mareel Vlak, Rie Voet en Koen Van Roey weten op een aangename en ontspannende wijze de grepen van deze sport bij te brengen. Dit kan zowel in zomer als in winter (Zevensprong - Spijker) onder de vorm van een lessenreeks, of iets intensiever, maar dan enkel voor de jeugd. met een tenniskamp. Gedurende één week, krijgen

de jeugdigen elke dag een paar uur tennisles gecombineerd met omnisport. Inlichtingen hierover kanje krijgen bij Rit Schrijvers. Bij cle vraag wat hun nu uit de 1 2-jarige geschiedenis het beste is bijgcblevcn, kregen we het volgende antwoord: 'Het 10-jarig bestaan van de club met als hoogtepunt 'de week van de jeugd' waar nogmaals tot uitmg kwam wat onze troeven zijn, namelijk de combinatie van enthousiasnie en sportivitelt gestoeld op een recreatieve basis waar plaats is voor iedereen." Het zij gezegd!

Praktische gegevens Locatie Tennisclub De Langcnberg (stamnumoier 753) Langenberg 42,2323 Wortel, tel. 03/3 14.84.3 1, fax: 03/314.80.57. Contactpersoon: jos Druyts, Jan Huetstraat 2, 2323 Wortel, tel. 03/314.72.72. Accommodatie Drie buitenterreinen (in gemalen baksteen) voorzien van verlichting, mini-tennisterrein, cafetaria met twee overdekte en verwarmde terrassen, kleedkamers met alle sanitaire voorzieningen, twee petanquevelden en twee beachterreinen. Openingstijden Weekdagen van 13 uur tot 01 uur en tijdens het weekend en op feestdagen van 10 uur tot 01 uur. Lid gelden Volwassenen: 3.200 BEF, jeugd: van 1.000 BEF tot 1.700 BEF (naargelang het geboortejaar) en een familiekaart: 7.700 BEF. Lessen Kampen (juli-augustus): leden 1.500 BEF niet-leden 2.500 BEF. Lessen: gemiddeld 1.000 BEF/les, ingedeeld in groepjes van vier. Organisatie: Rit Schrijvers, tel. 03/314.84.31 of 03/314.66.03.

Minderhout VY: belangrijke eerste punten In cle Beker van Aniwerpen boekte MVV zeker geen onaardige resultaten, nI. 2-2 tegen Meer, een 1-2 overwinning bij Flandria, 1-0 thuis tegen Oosthoven, en tenslotte een 2-0 verlies hij St.-Lenaarts. Uitslagen die toch het beste doen verhopen voor de competitie. maar ... één vogel maakt de lente nog niet en oefenwedstrijden zijn dikwijls geen betiouwbare maatstaf voor het verdere verloop van de cotnpetitie.

Heibos - Minder hout VV 6 - 3 Op kermniszaterdag werd Hembos partij gegeven en alles verliep als een fluitje van een cent. Halfweg de eerste helft leidde MVV reeds met riante 0-3 cijfers en kennelijk kon niets nog gebeuren. Kurt Van den Langenbergh, Peter Martens en Bart Willemsen bewezen nogmaals hun torinstinct. Hoe een dubbeltje rollen kan! Wat MV\ kon, lukte evengoed bij de thuisploeg en hij de rmit stnnden de bordjes reeds 33 gelijk. Nadien trokken de gastheren de lijn verder door en nadat de bezoekers tot tien man werden herleid liep de score verder uit tot 6-3 en was de ontnuchtering compleet.

Minderhout VV - FC Ekeren 2-1

Titelkandidaat Ekeren kwam op bezoek en kreeg een uiterst gemotiveerd MVV-geheel als tegenstander. Een tweede keer laten vangen zoals op de eerste speeldag gebeurde, mocht zeker niet. Na wat zoeken en tasten, opende Olivier Gorremans de stand en die bleef 70 tot het rustsignaal. [keien wou en zou winnen en het kwam gelijk na strafschop. Kurt Van den Langenbergh counterde gepast en bezorgde de thuisploeg de volle inzet. Prangende slotminuten volgden nog maar verdediging en doelman gaven geen krimp meer.

Wedstrijden Zondag 30 september 15.0 Kaart - Minderhout VV

rs

--

Zondag 7 oktober 15.00 Minderhout VV - Schilde 5k Zondag 14 oktober 15.00 Ol.Essen Minderhout VV Zondag 21 oktober 15.00 Minderhout VV - Horendonk Zondag 28 oktober 15.00 FC Merksem - Minderhout VV

Peler Ztma,'Ien,s pikt regelmatig :ijii doelpuntje mee

49


SPORT

REDELIJKE COMPETITIESTART VOOR KFC MEER Beker van Antwerpen. Op 19 augustus werkte KFC Meer de bekerwedstrijd tegen Lentezon af. Net na liet halfuur vielen de 1 - 0 en 2 - 0, maar Ringo Jacobs scoorde tegen, en Kurt Belmans werd op liet nippertje van de 2 - 2 gehouden. Tot een kwartier voor tijd hield een gemotiveerd Meer gelijke tred. Er vielen nog twee goals voor Lentezon. ( 4 - 1 ) maar de Meerse ploeg mocht met opgeheven hoofd het veld van de eerste provincialer verlaten. Na een mooi 1-1 resultaat in een oefenmatch tegen cle reserven van HVV stond op 26 augustus nog de bekerwedstrijd tegen Vlimmeren ( 2 prov.) geprogammeerd. De Meerse verdedigers en doelman vingen de tegenstander perfect op, en pas in de 75' kon Vlimmeren scoren. De tweede en derde goal vielen in de zes minuten daarna, en in de laatste minuut, zodat het voor een goed combinerend Vlimmeren toch nog een onverwacht vlotte zege werd o - 4.

De competitiestart 2001-2002. In de eerste competitiewedstrijd (2sept.) kwam een middelmatig FC Merksem al vroeg op voorsprong (9'). Met die 0-1 gingen we ook rusten, na een weinig opwindende l helft. Pas vanaf het uur nam Meer de match in handen, maar tot drie keer toe werden dc kansen onbenut gelaten. Toch bleef de gclijkmaker in de lucht hangen, tot een strafschop in cadeauverpakking aan de overzijde de adem afsneed. Merksem liet het geschenk van een weinig overtuigend leidende scheidsrechter Jef

Deroover niet liggen. 0-2. Trainer Frank Luyten liet zijn ploeg achteraan man op man spelen om nog wat te forceren, maar hiervan kon Geybels profiteren om 10' voor tijd de 0 -3 eindcijfers vast te leggen. Op zaterdagavond 8 september pakte Meer, in de eerste van drie streekderby's op rij, de drie punten mee vanuit Locnhout, dat in het eerste halfuur te voorzichtig speelde, en slechts éénmaal keeper Verhoeven met een kopbal kon bedreigen.

WWE

Na de rust kwam Loenhout wel opzetten. maar de gevaarlijke voorzetten van Peter Vermeiren werden niet afgewerkt. In dc 56' kon Verrect met een lob de 1-0 scoren. Twee minuten later schilderde Sjoerd de Jong dc bal op liet voorhoofd van Dirk Christianen, die koel binnenkopte. 1 - 1 (58'). Vanaf toen zette Meer een tandje bij. niaar Loenhout brak regelmatig uit, en het claimde een terechte strafschop (73') na een duel in de grote rechthoek. Scheidsrechter Bogaerts, niet erg sterk bezig, wimpelde alle protesten af, en twee minuten later caramboleerde Jan Aerts aan de overkant de 12 binnen. Loenhout probeerde daarna nog een wanhoopsoffensief. niaar een uitstekende keeper Kurt Verhoeven hield dc Meerse zege op het scorebord : 1-2. Drie punten in de tas, en het Meerse feestje kon beginnen. De derby tegen Meerle op 16 september was al bij al een gemiddelde partij. Na een weinig opwindende eerste helft opende Corné de Kok voor Meer de score (60'), na een assist van Sjoerd de Jong. Deze 1 - 0 bleef staan tot in de 90 minuut, en iedereen legde zich al neer bij de drie punten voor KFC Meer. Scheidrechter Saenen, aanvankelijk goed leidend. maar nu onder meer stekeblmd voor een kopstoot van straatvechter Pins, vond liet bovendien nodig om zes minuten langer te laten spelen. In een, voor dc rest sportieve derby. kon hij op liet einde de druk blijkbaar niet meer aan.

Leeuu ()lu/guIwI/lu/t iw/Ige Dc tuit /_ii Meerse doelo'ach ter Kurt Verhoeven Dirk van Bavel maakte van de verwarring gebruik oni de 1 - 1 binnen te koppen in de 96', en hierdoor pakte Meerle een punt, en verloor Meer er twee. Qua uitslag billijk, maar de manier waarop was voor Meer een afknapper. In het voetbal wordt je soms bevoordeeld, soms niet. Het is jammer genoeg niet anders. Tot de volgende "Maand". (Tonriy Priem.)

Programma Zondag 7 oktober 15.00 's Gravenwezel - KFC Meer Zondag 14 oktober 15.00 KFC Meer - Excelsior Essen

Zondag 21

oktober

15.00 Heibos - KFC Meer

Zondag 28

Duiveltjes van Minderhout

oktober

15.00 KFC Meer - Ekeren FC

/», -

:

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel, 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Mi,ulcrliouts hoop ioor de iiahije toekomst! Deze 6jarige cluiveitjes stonden jlink hun mannetje til deiis het duiveltjestornooi georganiseerd door MVV 50

Hoogstraten 118


FUSIES WING

Zaterdag 13 oktober in 't Slot

PSYCHOPUNCH & HELLRIDE PSYCHOPUNCH zal op zaterdag 13 oktober de nodige decibels voortbrengen Deze Zweedse garage-band is ontstaan in '97 net voor Kerstmis. Matt en Johan die graag de wereld wilden veroveren met muziek, gingen naar Joey's werk om hem erbij te halen. blij en JM, voormalig frontman van de legendarische Zweedse punkband TST, wilden net een band opstarten. De bedoeling was een bcestige groep op te richten en zodoende probeerden ze het met z'n vieren... in '98 begonnen ze met het repeteren van oude TST-nummers en met het schrijven van eigen nummers en noemden ze de groep PSYCHOPUNCH. Ze doken vier weken de studio in waar zeven nummers werden opgenomen en in maart '98 kwam hun demo uit. Een waaier van genres, gaande van Motörhead, Cheap Trick, Social Distortion tot The Wildhearts beïnvloeden hun muziek en vele optredens volgden. Maar de band wilde een eigen sound, en na een aantal maanden zoeken naar een nieuwe repetitie-ruimte en een resem nieuwe songs als "Goodbye Suckerville" en "Dear Life" gingen ze opnieuw de studio in. Een full-album werd opgenomen in het voorjaar van '99. Deze opnames stuurden ze naar White Jazz Records en bij dat label kregen ze onmiddellijk een contract. (label van Gluecifer, The Nomads,

1(

The Turpentines en The Hellacopters.) De nieuwe ceedee is op dit moment in de maak. Vorig jaar waren ze reeds op tour doorheen de lage landen en speelden ze succesvol meerdere zalen plat. Ze deelden hierbij onder andere het podium met Peter Pan (de bekende speedrockers van Eindhoven). Naast 't Slot zullen ze dat weekend enkel nog in de 013 te Tilburg te zien zijn. Op deze avond worden deze Zweden bijgestaan door het Noorse HELLR1DE. En dat het een ritje naar de hel wordt, daar mag je zeker van zijn... Peter Vcgem en Zugly hebben in 97 de basis gelegd. Ze namen als duo hun debuut "Headin For 1-leli" op. Wanneer dit album op de niarkt kwam, werd het een echt schot fl1 de roos en kregen ze nog versterking van Tex en Tryni. Samen namen ze dan in '99 "Troublemaker" op, wat uitkwam op het befaamde White Jazz Records. Kort hierna volgden twee zeer succesvolle singels "Shitfaced and Pissed 0ff" en "She's On Fire" Na wat geruzie onderling werd Trym vervangen door een nieuwe gitarist. Dit sprookje duurde echter niet lang en de nieuwe werd alweer een oude. Gedurende een jaar speelden ze geen enkel live-concert daar ze nog steeds op zoek waren naar een nieuwe gitarist. Met z'n drieën in de studio lukte echter wel en "Making Out With Fire" kwam uit in december 2000. Kort na deze release besloten ook Tex en Zugly er een punt achter te zetten. Peter daarentegen wilde doorgaan met Hellridc en al snel werden Claes Engströ m op guitar, Kenneth Vidjeskog op drums en Peter "Bosse" Boström op bass de perfecte aanvulling. Vandaag is Hellride beter dan ooit: beestige nieuwe songs, energie, kracht en een berg zelfvertrou-

wen. Onlangs doken ze weer de studio in met een prachtige 7" als resultaat. Voor 't eerst met Peter niet aan de micro , maar Peter ''Bosse'' met zijn duivelse stem. Een full-album volgt nog, maar eerst een exclusief optreden in 't Slot in Wortel! Enig concert in Belgie voor slechts 150 fr1250 fr

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03.314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98 61

Karel Vermeiren Nieuwbouw - Renovatie - Karweiwerken Voegwerken - Bestratin gen J/eiligheidscoördinator C Withof 8 2320 Hoogstraten

tel. 03-341.85.93 fax: 03-295.85.93

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

0 51


gildenleven & schuttersnieuwsK Frans Snijders, St. Clernensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Grote kruisboog LOENHOUT/MINDERHOUT Bouwen kost tijd en geld. Dat heeft de SintJorisgilde van Loenhout intussen ondervonden. Zij zijn bezig mcl een eigen lokaal te zetten maar op dit moment kon men daar de schutters met de grote kruisboog nog niet ontvangen. Gastvrij stelde de Sint-Jorisgilde van Minderhout hun lokaal ter beschikking van Loenhout zodat de zevende bondsschieting met de grote kruisboog daar zonder problemen kon doorgaan. Van de in totaal 224 schutters maakten er vier aangename problemen in de Erereeks. Vicky Rombouts uit Meer, Eddy van Hasselt uit Loenhout, Ellen Verschueren uit Meerle en Wim Druyts uit Wortel misten géén enkel punt. Voor de rozenprijs slaagde er niemand van deze schutters erin om Vicky Rombouts uit Meer. hoewel zij slechts een vijf kampte, af te schieten. Diane Verhcyen uit Meerle was de eerste van 14 schutters die eindigde op 35 punten. Als laatste A-schutter op deze schieting schoot Mark Goris uit Meer voor de eerste keer in zijn leven het maximum der punten. Goed voor een eerste plaats en de rozenprijs. Peter Daenien uit Rijsbergen schoot als enige 35 punten. Pieter Vanderhenst uit Meerle. Jan Soffers uit Rijsbergen, Marcel Anthonis uit Hoogstraten, Frans van Dijck uit Loenhout, Jack Daemen uit Rijsbergen, Sus van Gestel uit Meerle en tenslotte Juul Peeters uit Wortel eindigden op 34 punten. In de B-reeks heefl er op het laatste moment ook een dubbclslag plaatsgevonden. Anita Hendrickx uit Castelré was hiervoor de verantwoordelijke door te eindigen op 34 punten en hierdoor ook de rozenprijs te winnen. Wim Anthonis uit Hoogstraten en Gustaaf Mens van Wortel behaalden echter ook 34 punten. René van Dijck uit Loenhout, Alois Ruts uit Hoogstraten. Heidi Vermeiren uit Minderhout en tenslotte Jef Joris uit Hoogstraten sloten alle vier af op 33 punten.

MEER 227 schutters lieten zich te Meer inschrijven voor de 8' bondssckieting met de grote kruisboog. In de Erereeks legde Jimmv Baelemans uit Meer beslag op de eerste plaats door als enige 36 op 36 te schieten. Als thuisscliutter kwam hij echter niet in aanmerking voor de rozenprijs. Frank Pellens uit Rijsbergen. André Bols uit Wortel, Mii van Beeck uit Hoogstraten en maar liefst vier schutters van Minderhuut, leo Gabriels. Alex Jansen, Koen en JefHendrickx waren de zeven schutters die kampten met vijf rozen. Door liet beste kanipsehot won Jef Hendrickx de rozenprijs Jan Roeien uit Meerle was tin eerste van 19 schutters niet 34 punten In de .A-reeks was het ook ditmaal \veer dringen aan de top. Verantwoordelij ken hiervoor svaren Luc Brosens uit Meer, Dimitri Vermander uit Hoogstraten en Jaek Daemen uit Rijsbergen. Zij schoten alle drie 35 op 36. De rozenprijs werd gewnnneli tlnnr Dimitri Vermaniler uit Hongstraten (uist Tnh Iii Castelr Maria Michiels uit Minderhout en koning Cees Martens uit Rijsbergeii eindigden op 34 punten. Peter

52

Daemen uit Rijsbergen was de eerste schutter van de 7 die afsloten op 33 punten. Minderhout bepaalde de leiding in de B-reeks door Alois Dekkers en Gust Vermeiren, beiden met 33 punten. Mark van Lisdonk uit Castelré behaalde ook 33 punten. De rozenprijs, die afging op 4 rozen, werd gewonnen door Gust Vcrmeiren. Het jonge talent uit Meerle. Sarah Verschueren, eindigde op 32 punten. Fons Paulussen van Minderhout is de eerste van II schutters die eindigden op 31 punten. De gilde van Minderhout is nadrukkelijk in de top tien van elke reeks aanwezig. Geen wonder dus dat zij de ploegenstand bepalen met een totaal van 208 punten voor thuisgilde Meer, weliswaar buiten wedstrijd, niet 206. Meerle schoot 205 punten voor 1-Ioogstraten en Rijsbergen met 204. Op een zesde plaats staat Wor tel(200), gevolgd door Castelré (199), Loenhout (198) en Sprundel (194). (FS)

Ereprijs Van den Bossche 2001 MEER - In 1995 begon de verschicting van de tweede Ereprijs Van Den Bossche. Het unieke aan dit zestal is wel dat er van de negen aantredende gilden er steeds 2 Ere, 2 A en 2 B schutters moeten deelnemen. Door deze formule zijn er drie rozenprijzen, een in elke reeks, te verdienen. In de eerste ronde begonnen de schutters ijzersterk. Wortel, met André Bols., begon niet 35 op 36. Hoogstraten, door Marc Bleys, moest slechts een punt pri]sgeven. De andere gilden weerden zich danig. Castelré 33, Meerle 33 en ook Rijsbergen schoten 33 punten. In de tweede ronde besloten Minderhout door Louis Van Bergen en Meerle door Ellen Versehueren op 32 punten. In de derde ronde kwam Sprundel op liet voorplan. Wim van den Maagdenbergh emdigde op 34 puiiten. Meerle én Minderhout sloten af op 33 punten. Halfweg wedstrijd. dus nadat er van

tussenstand het volgende beeld: Meerle afgescheiden aan de leiding niet 98 punten voor Hoogstraten op 94 en Castelré, Minderhout en Wortel op 93 punten. In de vierde ronde besloten de schutters van Hoogstraten, Castelré, Loenhout en Meerle op 31 punten zodat de tussenstand praktisch ongewijzigd bleef. In de vijfde ronde gebeurde erde kentering in dit zestal. Meerle moest punten prijsgeven. Dimitri Vermander van Hoogstraten niaakte hiervan dankbaar gebruik om door 32 punten te schieten de leiduig van Meerlc zelfs over te nemen, zij het maar met een punt. In deze vijfde ronde schoten ook Sprundel en Meer 32 punten maar zij leken geen rol nieer te kunnen spelen voor de eindzege. Een te snijden spanning tijdens de zesde ronde. Meerle trad aan met Sus van Gestel bovendien als A-schutter in een select gezelschap van niets anders dan Ereschutters. Sprundel besloot deze gang liet beste. Frie Konings schoot het niaximum der pm1n 36 op 36. Loenhout, met Eddy van Hasselt, eindigde op 34 punten. Meerle en Rijsbcrgen waren goed voor 33 punteii. Hierdoor kon Sus van Gestel voor Meerle de zege veilig stellen met een totaal van 189 punten voor Hoogstraten met 186 en Castelré ook niet 186 punten. Op een vierde plaats eindigde Minderhout met 185 voor Sprundel (183). Rijsbergen (183). Meer (182), Wortel (180) en tenslotte Loenhout met 178 punten. De rozenprijzen werden in beslag genomen door Frie Konings uit Sprundel in de Erereeks met 6 rozen. In de A-reeks won Marcel Verschueren uit Meerle met drie rozen. In de Breeks ging de rozenrijs naar Ludo Bogaerts uit Loenhout ook met drie rozen. Dé tegenstelling in dit zestal was wel dat Loenhout laatst was. Dat was volgens hoofdman Frans van Hasselt nog nooit gebeurd sinds liet ontstaan van de grote kruisboog. Dat doet niets af aan de feestvreugde in Meerle. Zij hadden deze Ereprijs nog nooit gewonnen! Dankzij Marcel Verschueren (33), Ellen Verscliueren (32). Sarah Verschueren (33), Mil Gijsbregts (31). Heidi Vermeiren (27) en Sus n (L.icl \\CTd (lit nu niouclitk.

1


GILDEN EN SCHUTTERS

Grote kruisboog MEERLE - Slechts 2()5 schutters namen deel aan dc laatste bondsschieting met de grote kruisboog te Meerle. Het einde van het seizoen en het slechte weer van de laatste zondag bepaalden waarschijnlijk dit minder aantal deelnemers. En toch werden er zeer hoge getallen geschoten op deze laatste bondsschieting. Het begon in de Erereeks waar Vicky Rombouts uit Meer. Adri Vermeiren uit Meerle en André Bols uit Wortel het maximum der punten behaalden. Voor de rozenprijs plaatste Vicky het beste karnpschot. Maar liefst 13 schutters eindigden op 35 punten terwijl er 11 afsloten op 34 punten. Ook in de A-reeks lieten de schutters zich niet onbetuigd. Jos Jacobs uit Meer en meester Marcel Anthonis uit Hoogstraten eindigden samen op 35 punten. Voor de rozenprijs schoot Jos het beste kampschot. 34 punten werden er geschoten door Jan Roeffen Lot Minderhout, Pieter Vanderhenst uit Meerle, Armand Fleerakkers uit Wortel, Marcel Vcrschueren uit Meerle, Hans van Hasselt uit Loenhout. Jos Schrijvers uit Hoogstraten en tenslotte Oust Tobé uit Castelré. Zij werden gevolgd door 7 schutters die eindigden op 33 punten.

In de B-reeks hield de 14-jarige Sarah Verschueren uit Meerle de overwinning in eigen huis door te eindigen op 35 punten. Marcel Wouters uit Castelré was de enige schutter in deze reeks die 34 schoot. Alois Dekkers uit Minderhout behaalde 33 punten en won met 4 rozen tevens de rozenprijs. Heidi Vermeiren uit Meerle, Bart Geerts uit Castelré en Adriaan Braspenning van Minderhout schoten 32 punten voor 6 schutters die afsloten op 31. Drie ploegen bepaalden ditmaal de rangschikking: 1-loogstraten, Meer en Wortel met 207 punten. Loenhout verzamelde 204 punten voor Minderhout met 201. Verder in de uitslag staan nog Castelré. Rijsbergen en Spnindel. Meerle schoot buiten wedstrijd 211 punten.

Karabij nschutters BAARLE-I-i ERTOG - Sommige schutters waren blijkbaar nog in zomerverlof. Dit kon men duidelijk merken aan het aantal deelnemers te Baarle-Hertog voor de 81tr kringschieting met het karahijn. Zeker in de Ere- en A-rceks was het aantal deelnemers duidelijk minder dan gewoonlijk. Ook aan de behaalde resultaten kon je dit merken. Slechts één schutter, Karel Kusters van Baarle zelf dan nog, behaalde 160 op 160. 159 werd er geschoten door Ingrid Geeraerts van Loenhout, Els van Frachen van Wuustwezel, Frans van de Locht uit Meer en tenslotte Peter Flofmans van Wuustwezel. Pierke de Coninck en Richard Marijnissen, beiden uit Wuustwezel, schoten 158 punten. Zij werden gevolgd door 4 schutters die eindigden op 157 punten. In de A-reeks deelden Frank RoeIen uit Wuustwezel en Karel Hendrickx uit BaarleHertog de eerste plaats met 157 punten. Dan volgden er drie schutters uit Wuustwezel die eindigden op 156 punten: Sandra Pissens, Romy Sels en Vera van Loon. Enkel Hans de Koek uit Meer kon deze zegereeks van Wuustwezel doorbreken door ook te eindigen op 156 punten. Deze schutters gevolgd door 6 schutters die eindigden op 155 punten. In de B-reeks deed Fons Geerts uit Meer de beste zaak. Zelden schoot hij 158 punten. Ook Jan van Rijkevorsel uit Loenhout deed zich positiefopmerken. HiJ eindigde op 156 punten. Een drietal schutters eindigde op 154 punten. Zij waren: Tom Mys en Stafke Goetschalckx uit Meer en Michel van der Stap uit Meersel-Dreef. Zij gingen drie schutters vooraf die 153 punten schoten. De Sint-Ambrosiusgilde uit Meer was niet te kloppen in de B-reeks. Leo van Buynder opende de zegereeks met 153 punten. Hij werd gevolgd door Vie Swaenen en hoofdrnan Jan Jansen, beiden met 152 punten. Bovendien eindigde Herman van Bavel uit Meer op een vierde plaats met een totaal van 151 punten. Ook Frans Verbreuken uit Loenhout en John Goormans uit Wuustwczel sloten af op 151 punten. Bij de aspiranten spande Roos Brosens uit Meer de kroon met 154 punten. Patrick Stael uit Baarle-Hertog eindigde op 151 punten. Mick van der Stap uit Meersel-Dreef schoot 149 punten evenals Christian Lender van Wuustwezel. Jan Aerts uit Meersel-Dreef was de enige schutter in de aspirantenreeks met een totaal van 148 punten.

Kampioenschap grote kruisboog Na de laatste bondssehieting die plaatss ond te Meerle is ook het kampioenschap met de grote kruisboog bekend. In de Erereeks is Jan Roeien uit Meerle, zoals verwacht, kampioen geworden. Jan, die op zaterdag 8 september 65 jaar was geworden, schoot dit met 273 punten. Vicky Rombouts uit Meer heeft haar uiterste best gedaan, eindigde op een gelijk aantal punten, maar moest zich in het kampschot gewonnen geven voor de titel. De derde plaats in deze Erereeks, en dat is toch wel een verrassing, werd gewonnen door Rob van der Heyden uit Rijsbergen. In de A-reeks moest de laatste schieting een beslissing forceren. Tom Snijders uit Meer en

Peter Daemen uit Rijsbergen stonden met gelijk aantal punten. Tom behaalde in Meerle 33 punten. Peter begon te schieten, telde na vier schot dat hij Tom niet meer kon bedreigen, en kwam tussendoor, terwijl hij nog bezig was met schieten, den Tom reeds gelukwensen. Een uiterst sportief gebaar zoals er helaas te weinig plaatsvinden in elke sport. Op de derde plaats, de laatste schietingen geveld daar materiaalpech, staat Guy Snijders. de broer van Tom. Ook in de B-reeks werd er erg hard gestreden voor de titel en de twee ereplaatsen. Uiteindelijk werd de 14-jarige Sarah Verschueren uit Meerie kampioene met slechts 1 punt voorsprong op de ook 14-jarige Wim Anthonis uit Hoogstraten. Anita Hendrickx uit Castelré kwam de laatste schietingen nog erg hard opzetten zodat zij verdiend beslag legde op de derde ereplaats.

Kleine kruisboog GOOREINI)/WUUSTWEZEL - De negende en laatste bondsschieting van de kleine kruisboog gehouden te Gooreind moest de beslissing brengen in het persoonlijke kampioenschap over het voorbije seizoen. Met 119 punten kon Paul Bauters in de Erereeks, cle overwinning in eigen huis houden. Negen schutters sloten af op 118 punten. Vier van deze schutters kwamen uit voor Gooreind: Els Jacobs, Peter Timmermans, Gert de Coen en Jef Jacobs. Drie schutters zijn aangesloten bij Meerle: Wim Bastiaansen, Dianne Verheyen en Adri Vermeiren. Ook Maria Meeusen uit Oostmalle en Josephine Embrcchts uit Meer eindigden op 118 punten. Adri Vermeiren uit Meerle plaatste met 11 rozen het beste kanipschot voor de rozenprijs. Vijf schutters eindigden op 117 punten voor 6 schutters die afsloten op 116 punten. In de A-reeks waren er vier schutters evenwaardig. J05 van Dijck en Herman Arnouts van Sint-Lenaarts, Karel Verdonck uit Rijkevorsel en Guy Lambrechts uit Gooreind eindigden op 116 punten. Met 8 rozen legde Herman Arnouts beslag op de rozenprijs. Eddy Lenaarts van Meer was de enige schutter met 114 punten voor 6 schutters met 113 en ook 6 schutters met 112 punten. Annemic Remeysen uit Hoogstraten legde in de B-reeks beslag op de eerste plaats met 114 punten. Ook Wilfried van der Jonekheid van I-Ieidevrienden schoot 114. An Gijshregts uit Meerle en GeiTit Debonnaire van Rijkevorsel sloten af op 113 punten. 112 punten werden er geschoten door Erik Anthonissen van Sint-Joris Wuustwezel, Achiel en Paul van den Eynden van Heidevrienden en tenslotte door Eddy Geets uit Meer. Met 7 rozen werd de rozenprijs gewonnen door Erik Anthonis van Sint-Joris Wuustweze 1. In de D-reeks nam John Theeuns uit Meer het voortouw met een totaal van 117 punten. Karel Hinsen uit Rijkevorsel en René Verwimp uit Meer eindigden op 116 punten. 114 punten werden er behaald door Jos van Gestel uit Rijkevorsel en Frans Theeuwes uit Meer. Karel Hinsen legde met 9 rozen beslag op de rozenprijs. Per ploeg was Meerle ditmaal te sterk. Met 700 punten wonnen zij deze ploegenstand voor Meer met 697 en Ileidevrienden Wuustwezel met 690. De vierde plaats was voor Rijkevorsel (689) gevolgd door Oostnialle (687). Sint-Lenaarts (682), Sint-Joris Wuustwezel (677) en Hoogstraten met 672 punten. Gooreind totaliseerde buiten wedstrijd een totaal van 708 punten. 53


SCHUTTERS EN GILDEN

Zilveren schuttersj ubileum MEER Voor het 25'opeenvolgende jaar maakten de leden van de Sint-Ambrosiusgilde de trip naar het Duitse Reichenberg. Toenmalig hoofdman-initiatiefnemer, Jos Verschueren, kon nooit vermoeden dat die eerste reis de aanleiding zou geven tot een zilveren jubileum. Stan Sterkens, André van Ackerbroeck en huidig hoofdman Jan Jansen vertelden het verhaal maar verzwegen ongetwijfeld nog een heleboel. -

"Jos Verschueren vertelde aan de toog tegen Stan Sterkens in een lach weg: willen we de Duitsers eens Ieren schieten? Aangezien ik voor de brouwerij regelmatig Duitsland bezocht, hadden we na enig zoeken Reichenberg gevonden. Contact met die kleine dorpsgemeenschap was geen probleem. Iedereen kende er iedereen. Overleg werd gepleegd en de nodige atspraken gemaakt."

Reichenbergh is gelegen aan de Lorelei op een dertigtal kilometer van Koblenz. Een heel klein dorp waar zelfs geen café is, enkel een feestzaaltje en verder niets: geen kerk en geen werk. Gelukkig voor het bestaan van het dorp blijkt men daar honkvast te zijn. In de 25 jaar dat de Merenaars daar komen, schommelt het bewonersaantal tussen de 240 en de 280 mensen. De Sint-Ambrosiusgilde uit Meer is een schuttersgilde die de karabijn hanteert. Eeuwenlang situeert hun lokaal zich aan de Krabbershoek. Jarenlang hingen zij af van verschillende lokaalhouders. In 1996 begonnen zij, enigszins gedwongen, aan de bouw van een eigen lokaal. Om intussen de schutters te kunnen ontvangen, plaatsten zij een werfkeet. Na noeste arbeid was 11 september 1999 een feestdag. De officiële opening van "hun" gildenlokaal zullen zij nooit vergeten.

Een 54-tal Belgen schreven in 1976 in voor de eerste trip die doorging begin mei. Frans en Monique waren toen op verlenging van hun huwelijksreis. Ongeveer negen maanden na deze reis kochten Stafke en Hilda hun eerste kmdje. Het was ook de eerste en enige keer dat de schutters van Meer hun eigen geweren hadden meegenomen. De Duitse Gründlichkeit aan de grens was onvoorstelbaar. De gastvrijheid van de mensen in Reichenberg was echter enorm. In november 1976 kwamen de Duitsers reeds voor dc eerste maal op tegenhezoek. Later werd er besloten om nog eenmaal per jaar bij elkaar op bezoek te gaan. Een formule die nu nog steeds succesvol is. Intussen deelden de beiden dorpen lief en leed met elkaar: plezier bij een geboorte, droefenis bij een overlijden. Bij die bezoeken aan elkaar heeft men elkanders feestcultus uitgebreid leren kennen. Rhein in Flammen, de druivenwandeling, enz. De Duitsers bezochten hier onder andere Brugge, Antwerpen, hadden een huifkartocht.. Twee anekdotes (van de vele) willen wij u niet onthouden. Toen de Belgen de Duitsers meenamen op een boottocht in de Biesbosch, stopten zij onderweg op een van de vele eilandjes voor een sanitaire stop. Een Duitser wilde met alle geweld te voel terug naar Meer. weigerde pertinent om terug in de boot te stappen. Na veel overredingskracht en na lichte dwang had men de man na ruim een halfuur terug in de wachtende boot. Bij het bezoek dit jaar aan Duitsland kon Stan Sterkens niet mee. Zijn Duitse gastheer gaf meters echte Duitse Wurst mee voor Stan. Helaas bleef die in de koelkast van de bus liggen. 't Is van jegildenbroeders dat je het moet hebben. Ook liet schieten komt tijdens zo'n weekend aan bod. Alleen als men dan op de kaart begint te schieten van een collega waardoor hij dan een roos niinder krijgt in punteiL dan zetje zelfhet paard op de wagen. Maar ook dat moet kunnen. Bij liet afscheid vinden er steevast emotionele momenten plaats. Tranen vloeien wederzijds zowel bij de mannen als vrouwen. Iedereen ziet tenslotte dan toch een stuk familie vertrekken. Gelukkig dient er zich een nieuwe generatie aan die deze traditie in stand wil houden. Soms wordt er zelfs over het schieten gepraat. De jonge mannen van nu lossen liet taalverschil op hun eigen manier op. Zij klappen "gewoon" Engels tegen elkaar. Intussen groeide de betrokkenheid tussen verschillende faniilies. In Meer ontmoet je wel eens iemand van Reichenberg. Anderzijds nemen Meerse families wel eens vakantie bij hun gastgezin in Duitsland. Jeanne Vermeiren. vrouw van Stan Sterkens, is zelfs meter van een van de kinderen van hun gastgezin.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

54

De Hoogstraatse Maand

Duits land - lJlTiLss en zijn iie alitji 25 jaar ouder geworden. Daarom vermelden we nu ook de namen van de Belgen: (zoeken van boven naar beneden) Jos f'ersch ueren, Maria van Bladel, Sta ii Ver,neiren, Rik van Opstal, Anneke Verschueren, Jan Martens, Fons Geeris, Dré van A kkerbroeck, Jeanne Tilhurgs, Bert Braspenn ing met vrouw, Juul Vervoort en vrouw, Wim Herrijgers en Annie Tax, Hilda Martens en Neel Mevvis, Jeannne Verschueren, Louisa Theeuwes-Hens, Jos en Paula van Aperen- Vorsselmans, Staf Goetschalckv en Hilde Roelen, Marian en Fannv Van Opstal, Jack Verm eiren, Charel Vorsselmans, A nnem ie van Aperen, Jan Verschueren, Jack en Dannv Mei'vis. Ontbreken op deze jbto: Jan Jansen, Frans Theeuwes, Trees Vermeiren, Stan Sterkens en .Jeanne Vermeiren. Wij kunnen misschien nog wel iemand vergeten zijn. Onze verontschuldigingen hiervoor. Maar denk er aan dat wij intussen ook 25jaar ouder zijn geworden.


GILDEN EN SCHUTTERS

S

- ..

De l3eIgische gildenbroeders en 窶配usters die geen enkele trip naar Reichenbeig misten, werden (terecht) gehuldigd. De vrouwen ontvingen een pakje en de mannen een klakje. Eentje was ongewild afwezig, Stan kreeg meters worst maar clie kwamen dooi omstandigheden niet terecht. 1-Jij denkt er nu aan om zijn ontslag te geven in cle gilde, maar daar geloven we niks van. Hij zal den Tom zelfde 1ev/eten wel lezen.

Kampioenschap kleine kruisboog Bij de kleine kruisboog zijn de kampioenen gekend. Voor diverse ereplaatsen moeten sominige schutters nog kampen. Een kort overzicht van de huidige stand. In de Ereklasse is Els van Frachen uit Gooreind kampioen geworden met 945 punten. Luc Palinckx van Heidevrienden moest zich uiteindelijk gewonnen geven met een verschil van twee punten. Jef Jacobs legde beslag op de derde plaats met een totaal van 937 punten. In de A-reeks is Guy Lambrechts uit Gooreind zeker van dc kampioenstitel. Hij won dit jaar met een totaal van 911 punten. Voor de tweede en derde plaats moeten Herman Aernouts van Sint-Lenaarts en Danny Goetstouwers nog een beslissing forceren. Beide kemphanen staan op 910 punten. Ook voor de vierde en vijfde plaats moet er gekampt worden. Luc Mattheeussen van Sint-Lenaarts en Ria de Roover van Sint-Joris Wuustwezel staan beiden op 907 puiten. In de B-rceks gaan de drie ereplaatsen onbetwistbaar naar Heidevrienden. Achiel van den Eynden is kampioen geworden met 907 punten voor Wilfried van der Jonckheid met 897. Paul van den Eynden legde beslag op de derde plaats met een totaal van 889 punten. In de D-afdeling legde John Theeuns uit Meer afgescheiden beslag op de kampioenstitel met 920 punten. Frans Theeuwes, ook uit Meer, legde beslag op een tweede plaats door ie eindigen op 913 punten. Armand Fleerakkers van Rij kevorsel nam genoegen met een derde plaats met een totaal van 911 punten.

i KOMMERLING

Schrijn- en tim merwerken

Karel JANS EN Toennialig ljoofclinau Jos Vci'.s'cliueren had in 1977 1100/t kunnen vernioeclen cIat de schutters uit Meer hel zilveren jubileum zouden vieren in Reichenberg.

van Meerle staat ver achter op de tweede plaats met 926 punten. Els Jacobs van Gooreind bekleedt de derde plaats met een eindstand van 924 punten.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 In de aparte reeks voor de dames won Els van Frachen uit Gooreind gemakkelijk het kampioenschap met 945 punten. Dianne Verheyen

Bij de seniores was Stan van Aert uit Gooreind de beste met 932 punten voor Mi! van Beeck uit Hoogstraten met 927 punten. Mii werd gevolgd door Jan Roeien van Meerle die eindigde op 923 punten. 923 punten behaalde ook Gert de Coen uit Gooreind wat goed was voor dc kampioenstitel in de reeks van juniores. Tweede jeugdige werd Greet Gijsbregts uit Meerle met 904 punten voor ploegmate Sarah Vcrschueren die eindigde op 882.

55


GILDEN EN SCHUTTERS

Grote kruisboog tweede zestal Zondag 16 september. Regenviagen in België zogoed als in het Nederlandse Rijsbergen waar het tweede zestal met de grote kruisboog betwist werd. Ondanks dat het Vrij guur weer was tijdens deze schieting veroorzaakte dit geen vertraging. In dc eerste van de zes ronden begon Hoogstraten het sterkst door Dimitri Vermander die afsloot op 33 punten. Loenhout met Dirk Vermeiren en Danny Braspenning uit Wortel eindigden op 32 punten. In de tweede ronde liet Meer door Luc Brosens het hoogste getal, 34 punten optekenen. Luc kampte ook het beste voor de rozenprijs met vier rozen. Meerle Inge Vermeiren, Minderhout Staf Hendrickx én Rijsbergen met Peter Daemen eindigden op 33 punten. In de derde ronde trad Loenhout op de voorgrond door Patje Rombouts die 34 punten schoot. Ook Wortel eindigde door Marcel Swaenen op 34 punten. Anita Hendrickx uit Castelré eindigde zéér gelukkig met haar 33 punten.

In deze strijd hadden de gilden elkaar nog niet te veel punten toegegeven. Hoogstraten én Meer stonden halfweg op 96 punten. Loenhout stond op een derde plaats op slechts 1 punt. Minderhout, Wortel en Rij sbergen hadden toen in totaal 93 punten geschoten. In de vierde ronde nam Loenhout de leiding over. Hans van Hasselt, de zoon van de hoofdman, plaatste zijn gilde op de voorgrond door 34 punten te schieten. Ook Louis van Bergen uit Minderhout schoot 34 punten. Hans. Louis en ook Wim Anthonis uit Hoogstraten hadden vier rozen geschoten. Alle drie kanipten zij voor de rozenprijs. Hans schoot het dichtste bij het middelpunt van de roos. Na vier schutters stond Loenhout aan de leiding met 129 plinten voor

Hoogstraten op 128 en Minderhout en Meer op 127 punten. De vijfde ronde bracht geen verandering in de tussenstand. Jack Roos uit Hoogstraten, Jan Roeffen uit Minderhout. Tom Snijders uit Meer en Rini van der Riet uit Sprundel eindigden alle vier op 32 punten. De laatste ronde zou dus de beslissing moeten brengen. De schutters bevonden zich dan ook in een weinig benijdenswaardige positie. Uiteraard stonden de zenuwen van de schutters erg gespannen. Michel Haseldonckx had voor Loenhout de beestjes liet beste onder controle. Hij eindigde op 34 punten. Bart Geerts schoot 33 punten voor Castelré evenals Hugo Hoppenbrouwers voor Rijsbergen. Dankzij het uitstekende resultaat van Michel Haseldonckx kon Loenhout in deze laatste ronde langszij Hoogstraten komen zodat beide gilden eindigden op 192 punten. Na telling van liet aantal rozen werd Hoogstraten uitgeroepen tot winnaar. De schutters van Hoogstraten totaliseerde 18 rozen tegenover 16 voor Loenhout. Meer eindigde als derde op 1 punt voor Minderhout met 187, Rijsbergen 186, Wortel en Minderliout 181 en tenslotte Meerle en Castel ré met 177 punten. De rozenprijs werd gewonnen door Hans van Hasselt de zoon van de hoofdman uit Loenhout.

Schildschieting kleine kruisboog In minder goede weersomstandigheden is de schildschieting met de kleine kruisboog te Hoogstraten doorgegaan op zondag 16 september. In de loop van de wedstrijd bleven de weergoden parten spelen zodat men zelfs tweemaal diende te stoppen met schieten. Reden dus waarom deze wedstrijd zo laat eindigde. Deze ploegenwedstrijd werd betwist, zoals steeds, door de negen aangesloten verenigingen met de kleme kruisboog. In totaal zes ronden dienden men te schieten. Telkens traden er twee schutters aan per vereniging. Reden daaroni dat er hoge getallen per reeks vernoemd worden. In de eerste ronde nam Heidevrienden de leiding niet 230 punten. Rijkevorsel, verrassend, eindigde op 229. Meer met 228 nani toen beslag op een derde plaats. Heidevrienden kon de voorsprong behouden in de tweede ronde. Rijkevorsel naderde tot op twee plinten. Gooreind, op een derde plaats, eindigde op 447. In de derde ronde kon Rijkevorsel Heidevrienden van de leiding verdringen. Zij het niaar met een verschil van 2 punten. Heidevrienden dus op een tweede plaats met een totaal van 674 punten voor een sterk opzettend Meerle dat eindigde op

673. In de volgende ronde speelde Meerle haasje over met de naaste concurrenten. Meerle nam de leiding met 898 punten voor Rijkevorsel met 897 en Gooreind met 896. In de volgende ronde ging Meerle op hetzelfde clan verder. Zij bleven op een eerste plaats nu met een totaal van 1135 punten. Rijkevorsel zette sterk op wat resulteerde dat zij terecht verdiend terug de tweede plaats in beslag namen. Ook Meer kwam, voorzichtig, terug in de wedstrijd op de derde plaats met 1112 punten. In de laatste ronde bleef Meerle bevestigen. Zij eindigde op 1364 punten wat goed was voor een eerste plaats op deze schildschieting. Heidevrienden kwam in deze laatste ronde nog sterk opzetten wat uiteindelijk nog goed was voor een tweede plaats met slechts een verschil van 2 punten. Gooreind eindigde derde op een totaal van 1141 punten. Verder in de uitslag staan

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

(, De Hoogstraatse Maand 56

03/314.41.26 03/314.55.04 03/314.49.11

Rijkevorsel, Meer, Sint-Lenaarts, Sint-Joris Wuustwezel, Oostnialle en thuisgilde Hoogstraten. Meerle won dus deze schildschieting te Hoogstraten. Maar aangezien de winnende ploeg wél beslag legde op het schild kan deze deelnemer geen aanspraak maken op de voorziene beker. Voor de beker waren de maatschappijen van Rijkevorsel én Sint-Lenaarts evenwaardig met 29 punten. Na raadpleging van het reglement werd de beker toegekend aan Rijkevorsel. SintLenaarts eindigde dus op een tweede plaats met evenveel punten voor de Sint-Jorisgilde uit Wuustwezel niet 28 plinten. Persoonlijk, maar dat was op deze schieting het minst belangrijkste, werd de wedstrijd gewonnen door Jan Gijsbregts van Meerle die als enige op deze kamp 119 schoot. De vrouw van Jan, Diane Verheyen, moest maar 1 plint prijsgeven op haar man. Zij schoot 118 punten, maar moest nog kampen voor de tweede en derde plaats met Harry Paulussen uit Oostmalle. Jan Gijsbregts won de grootste beker, vrouwtje Diane een iets kleinere en Harry Paulussen nam de kleinste beker mee naar Oostmalle.

De Hoogstraatse Maand


AGENDA

Op stap in...

CA 0E H. Bloediaan tel. 314.83.11

HOOGSTRATEN Zaterdag 29 september Rondleidingen met vertrek aan de kerk om 11.00 en 's namiddags om 14.00, om 15.00 en om 17.00 uur. 11.30 uur: orgelrecital door Jos Bruurs (kerk) namiddag: doorlopend muzikaal optreden op het hof 14.00 uur: lezing in de begijnhotkerk over Hildegard von Bingen, door Lucette Verboven 16.00 uur: lezing in de begijnhofkerk over Flildegard von Bingen, door Lucette Verboven Zondag 30 september Rondleidingen met vertrek aan de kerk om 10.00 uur, om 11.00 en 's namiddags om 14.00, om 15.00 en om 16.00 uur. 11.30 uur: orgelrecital door Luc Dockx (kerk) 14.00 uur: rondleiding (vertrek aan de kerk) namiddag: doorlopend muzikaal optreden op het hof 17.30 uur: eucharistieviering met Gregoriaanse zang door het Piuskoor (kerk) In Hoogstraten is het Stedelijk museum twee dagen lang als bezoekerscentrum ingericht en is dan open van 9.00 tot 18.00 uur. Zaterdag 6 oktober KLANTENDAG in de WERELDWINKEL (Gelmelstraat 50). Kijken en proeven van 10 tot 17 uur. Maandag 8 oktober: THE MARCKRIVER NEW ORLEANS JAZZFRIENDS, Brasseric De Gulden Coppe. 20 uur, org. Marckriver Jazzclub. Zaterdag 13 oktober Viering 75 JAAR KVLV: receptie, academische zitting en feestmaal.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur, Woensdag gesloten

GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenbeng 14 - 2323 Hoogsiraten-Worte' Tel /Fax 03 / 31.1 53 28

MEERLE Zondag 7 oktober WANDELTOCHT van wandelclub MARKDAL. Start om 14u aan het Gemeenteplein. Zondag 14 oktober GEZINSDAG met BOSWANDELING (opdrachten en spelletjes). Vertrek tussen 13 en 14u aan de parochiezaal. Org . oudercomité van de basisschool. Natuurwandeling in domein De Rooy, ingericht door BGJG Fusie Hoogstraten onder begeleiding van plaatselijke natuurgidsen. Gratis deelname voor leden, niet-leden betalen 50 f. Vertrek op de parking van het domein om 14 uur. Duur wandeling ca. 2,5 uur. Zondag 21 oktober VELDTOERTOCHT. Start tussen 8 en 10.30 uur ad. parochiezaal. Zondag 28 oktober KINDERMARKT (verkoop speelgoed en kleding door kinderen) vanaf 1 3.30u in de parochiezaal. Org . KAV Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 20 oktober KERMIS BOERENEIND. Om 16u muzikale optocht van fanfare St. Cecilia.

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober OLDTIMERBEURS van 10 tot 18 uur in de Veiling Tot 2 december TENTOONSTELLING over archeologie 'FLINT' en STONES' in het Stedelijk museum van het Begijnhof. Van woensdag t/nt zondag van 14 tot 17 uur.

46

1

1

'T FRTUIN

Dinsdag 16 oktober: Marktdag.

Zondag 21 oktober : TWEEDEHANDSBEURS van kinderkleding, speelgoed, kinderuitzet, ... in parochieccntrum Pax van 14 uur tot 16 uur, toegang gratis, org. BGJG.

Hoogstraten

CAFÉ DISCOBAR

Zaterdag 13 oktober optreden REIZIGER en J. MAJESTY in Cahier.

Woensdag 17 oktober: MENSENRECHTEN EN AMNESTY INTERNATIONAL, lezing door Jan Brocatus, zaal Pax. 20 uur, org. Davidsfonds.

285,

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavovd vanaf 20.00 u. Geopend:

Ô

Al 30 jaar een oase aan de Bookes

Wortelsjongerencafé zonderpretentie g g 2t.Otul. vrLjdvg, zalerdag(19.ttu) en zondag 13.30u)

Meerdorp

13

2321

Hoogstraten

i

Telefoon: 03/315.71.53

MINDERHOUT Zondag 30 september: KAPELLEKENSWANDELING. iedereen is welkom, afstanden: 7, 15 of 20 kin, vertrek tussen 8 en 14 uur aan parochiecentrum, org. KWB. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogvtraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 117 17

WORTEL Zaterdag 20 oktober: 'Let's go crazy' met Di Kodex in Feesttent. Inrichting Toneelgroep Wortel. Zondag 21 oktober WANDELTOCHT door wandelclub MARKDAL. Vertrek aan de kerk om 14u. Zondag 28 oktober MISSIEFEEST van 13 tot lOu in de parochiezaal.

CAHIER G muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

MEER Zondag7,maaiidag8,dinsdag9,zaterdag 13 en zondag 14 oktober: KERMIS eerste weekeinde & NAKERMIS tweede weekeinde. Zondag 7 oktober: KERMISOPTREDEN in de Mussenakker met Typhonic 5 & Rat Fink a Boo Boo om 9 uur, inkom gratis. Zaterdag 13 oktober: VRIJ PODIUM in de Mussenakker ter gelegenheid van de nakermis. Zondag 21 oktober HONDENDEMONSTRATIE vanaf 13.30 in de J. Lysenstraat.

57


HALVE EEUW GELEDEN

1uwcIezIixiz

C'ZET\VAN HOO6STRTE AN

urijlib 183 hootraicn

-

-/

1<THO IE

VLAAMS \wîE}

tD

031314 66 65

ri & atp 50

Jongerenkoor IIOOGSTRATEN - Het Jongerenkoor is niet meer. Met spijt in ons hart melden wij u het heengaan van ons Jongerenkoor. Maar neen, niet getreurd! Want wij gaan verder. Musical, gospel, wereldmuziek, licht klassiek en pop blijven deel uitmaken van het repertoire. Wat is het verschi 1? De naam: ... zijn we nog volop aan t verzinnen. Bovendien richten we ons niet meer uitsluitend tot de jeugd. Al viejong is van hart en geest. enthousiast en ge d reven en al ie zich wil inzetten om er een koor met allure' van te maken, is ' an harte welkom. Voor meer informatie, bel Anke Seeuws, s Boschstraat 11, Hoogstraten. tel. 03 31407 44. De sfeer opsnuiven kan ook tijdens de repetitie op zaterdag om 19.30 uur, helemaal boven in het administratief centrum (via de ingang achteraan).

'

4ÛÎTPT HOOGSTRATEN

Advertenties

r

031314.49.11

De Hoogstraatse Maand

71

(

03/314.41.26 03/314.55.04 1—" 03/314.49.11

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

L

Bii de aanstaande Consiontie dar Nationale Basiliek. Koortsachti g worden te Koekelberg dc grootse plechtigheden van 13 en 14 October voorbereid. Het consecratiebureau heeft sinds weken een stelselmatige propaganda iligezet langs de parochies, cle landelijke organisaties en de scholen, opdat cle corisecratie van de Basiliek zou uitgroeien to "i echt nationale manifestatie, waar gans cle gemeenschap zou op verte genwoordigd zijn.

Zaterdagavond heelt cle plechtige wake plaats rond cle relieken der H.H. Martelaren. Men weet dat bij 'n kerkconsecratie relieken van twee martelaren in elk altaargraf worden ingesloten; daar er fo Koekelberg vijf altaren geconsacreerci worden, zullen er vijf verschillende schrijnen zijn, die elk de relieken van twee martelaren bevatten. Deze relieken moeten tei' verering worden uitgesteld - dit zal gebeuren in cle kapel van het H. HartHET PROGRAMMA. college - en het is rond deze relieDe plechtigheid is verdeeld over ken dat Zaterdagavond de wake plaats twee dagen; de lengte van de conseheeft. Ze begint te 19.30 u. met vijf cratieritus en de oppervlakte van het lichtproccssies door cle versierde stragebouw hebben deze splitsing noodten van de parochie. Rond 21.15 ii. zakelijk gemaakt. komen die processies samen in het H. Zaterdag 13 October gaat het eer- Hartcollege waar de Metten en Landen ste gedeelte door. De ceremonie be- plechtig zullen gezongen worden. gint te 10 uur en omvat de wijcling Zondagvoormiddag, 14 Oct, heeft van cle buitenmuren en van (le vloer. het tweede deel der plechtigheid Zijne Eminentie de Kardinaal zal deplaats. Te 9.30 u. komen cle Bisschopze plechtigheid voorzitten. De (]eestelijkheicl vergadert in het H. Hart- peii samen in de Basiliek om de voorcollege, waar de kapel der relieken is bereidencle ceremonies der Altaarwijingericht. Vandaar begeeft de bis- ding aan te vatten. Rond 10.15 u. verschoppelijke stoet zich door het do- laten de Bisschoppen de Basiliek oni mciii der Basiliek heen naar cle hoofd- zich naar de kapel van het 1-1. F'lartingang. 11. begin van deze plechtig-' college te begeven. Ondertussen vormt heici gebeurt btiiten cle \vijcling van zich cle processie der relieken langsheen cle lanen binnen de omheining het water, cle ciriedubbele besprenkeling van cle buitenmuren (de Bisschop der Basiliek. Deze hrocessie zal een groots karakter hebben; zij zal gegaat driemaal rond cle Basiliek). Daarna doet cle Bisschop zijn intre- openci worden door de vlaggen der cle in het gebouw, en cle plechtigheid organisaties; volgen dan de reguliere vervolgt niet gesloten deuren. 1-let pu- en sectiliere geestelijkheid, de provinbliek wordt op de esplanacle van de ciale oversten der Priestercongregaties, de Dignitarissen der Bisdominen, Basiliek toegelaten vanaf 9 uur; het zal dan ook zeer gemakkelijk (le ce- al cle prelaten en gemijterde abten, de remonies kunnen volgen clie buiten ge- liulpbisschoppen en missiebisschoppen clie in liet land vertoeven; vervolbeuren. Binnen wordt echter niemand gens vijf verschillende groepen, elk toegelaten. De gelovigen zullen nochtans cle ceremonies kunnen volgen bestaande tut priesters die liet schrijn dank zij de luidsprekers, die de gebe- dIer relieken dragen en de consacre rende Bisschop niet zijn assistenten. den en do gezangen zullen tutzendeu De processie wordt gesloten door de en dank zij de uitleg clie zal gegeven Pauselijke Nuntius en de Kardinaalworden. De plechtigheid van ZaterAartsbisschop van Mechelen. De prodag eindigt rond 12 uur. cessie zal zich niidclen in het volk begeven zodat cle menigte, opgesteld op de esplanade van de Basiliek, ze volledig volgen kan.


BINNENKORT KUNT U TELEFONEREN IN UW AUTO! Radio-telefoons worden te Brussel beproefd. Naar men verneemt zou binnen enkele weken een stelsel van radiotelefonie voor private auto's in gebruik gesteld worden. Het stelsel zou eerst te Brussel beproefd worden en enkele tijd later tot heel het land worden uitgebreid. Aldus zullen automobilisten in de mogelijkheid gesteld worden vanuit hun auto te telefoneren met gelijk welke abonnent van het telefoonnet. Omgekeerd zal ook elke abonnent van het net een automobilist kunnen oproe)en wiens wagen voorzien is van een radiotelefoon. Men denkt dat de prijs per verbinding zal vastgesteld worden op 1 5 fr., het jaarlijks abonnement zou 2.400 fr. kosten. Dit zal echter niet de grootste uitgave zijn voor wie een radio-telefoon wenst, want de prijs van liet toestel zelf zou 30.000 tot 50.000 fr. bedragen. Een radiotelefoon voor auto bestaat uit een radiozender en -ontvanger, waaraan een microfoon en een luisterhoorn, zoals van een gewone telefoon, zijn verbonden. De automobilist, die wenst te telefoneren zal eerst de centrale moeten oproepen, die hem dan in verbinding zal stellen met de gevraagde abonnent. Omgekeerd zal ook de abonnent, die een auto wil oproepen, eerst de verbinding moeten aanvragen aan de centrale. In België beschikken reeds sommige openbare diensten, zoals de brandweer en de politie, over radiotelefoon in hun ai to's.

WORTEL Konijnendief stal In de nacht van Vrijdag op Zaterdag werden een drietal konijnen gestolen uit de- onbewoonde hoeve van Fr. Matthé, op de Langenberg. Toen de zoon 's morgens de dieren kwam verzorgen, stelde hij cle verdwijning vast, maar was niet weinig verbaasd de eenzelvigheidskaart van J. H., 's Bosstraat, Hoogstraten, op de plaats van de diefstal te vinden. De rijkswacht van Hoogstraten, die op de hoogte werd gebracht, had niet veel moeite om de dader te ontdekken. Deze kon niet anders dan bekentenissen afleggen, waaruit zou blijke nat hij niet aan zijn eerste proefstuk is.Lie konijnen werdcn aangeslagen. ZUURZOETE WEERWRAAK Na door de politie van Genève tot 500 Zwitserse tr. boete te zijn veroordeeld wegens overtreding van liet verkeersreglement nam de overtreder in kwestie zijn « weerwraak » op de overheden door hen liet geld te zenden in 10.000 vijl cent stukken. Twee postbedienden waren nodig om de zware kist naar de stadskanselarij te brengen, waar men na een hevige twist, besliste de betaling onder deze vorm toch maar te aanvaarden.

Grote Crochetavond Op Zondag 14 October wordt er een grote crochetavond ingericht in cie zaal «Ons Thuis», te Meerle. Er werd een jury samengesteld van personeli, wonende in de gemeente en buiten de gemeente. Om de buitenstaanders nog meer te bevredigen zullen de deelnemers in twee categoriën ingedeeld worden le groep: zangers van Meerle; 2e groep: zangers buiten Meer le. Aldus zal iedereen zijn kans kunne'n gaan, zodat later de buitenstaanders zich niet benadeeld zien door cle zangers van het dorp. \Vie mag er meedoen ? Iedereen, die een zangnummer wil voorbrengen. Er worden bij voorkeur echte V!aanise liederen gevraagd. Dit wil echter niet beduiden dat er geen andere liederen mogen gezongen worden. De tekst van de iiederen moet ten laatste op 6 October gestuurd of afgegeven worden hij K. Pauwels, onderwijzer, Meerle of J. Vermeulen, horlogemaker, Meerle. De volledige tekst wordt gevra agd. Wij vragen cle zangliefhebbers niet langer te wachten, doch zo vlug mogelijk een lied te zoeken en op te stu.n of af te geven. Want... wanneer vol dc) en cle deelnemers aan gegeve Ii zijn, moeten we de lijst siLliten, daar de zangavonrl can te veel tijd in beslag neemt. Voor deze prijskamp zijn voor meer clan duizend frank prijzen voorzien. Zangers van Meerle en het omliggende, neem uw kans waar en gaat het beproeven op onze crochetavoncl. -

WIE SPRINGT HET HOOGST? Als ze ci zouden vragen welk dier liet hoogste springen kan, dan zoudt ge misschien zeggen: de sprinkhaan. Maar dan hebt g e het mis. De walvis springt het hoogst 1 Dat is bijna niet te geloven en toch is het waar. Een walvis kan acht meter hoog uit het water springen. Een tijger springt « maar » vier meter hoog, een hond drie meter en een paard twee. In het verspringen wint liet de kangoeroe. Die springt... 10 meter ver Dat heeft nog geen mens dit dier nagedaan. De beste verspringer ter wereld was de neger Jessie Owens, die op de Olympische spelen in 1936, schrik niet... acht meter en zes centimeter ver sprong Geweldig ! Die essie Owens was een echt sportwonder. Hij kon behalve verspringen ook heel hard lopen. Hij won op de O!ymnpische Spelen drie niedalles. Een voor hoogspringen, een voor de wedloop over 100 meter, en een over 200 meter. De 100 meter liep hij in 10,2 seconde. Dat is nog nooit gebeurd in zo korte tijd. En weet gij wie de kampioen touwtje-springen is ? In 1913 sprong de Australiër J. M. Burnett 11810 (elf duizend achthonderd en tien) keem achter elkaar met zijn springtouw, zonder op te houden of ook maar een keer «af» te zijn. Tot op cle dag van vandaag heeft hem dat niemand nage d aan.

50.000 fr. voor Markdal kL

1

.I1LR/tSI'L.-IS - iuii. - hI/IcIL/l,L//, regionaal Bacob-directeur. uiihiiuIi,l'IIU/)ICII.Ç cle kantoren i'an Meerle, Hoogstraten, Oosimalle, West,nalle, Brecht, Sint-Lenaarts, Rijkevoi-sel. Sint-Jozef en Merksplas, 50.000 aan vzw Markdal, dagcenlrum voor gehandicaptenzorg. De dertig personeelsleden van de Bacob-kan toren uit onze streek verworven samen een kn'aliteitstrofi'e voor hun inzet én ontvingen een bedrag van 80.000 van de grote baas Artesia BC. 30.000 fr ging nog naar een andere vereniging uit de non-prqfitsector, namelijk Kris Kras in Brecht. 59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

T

RIJKSWACHT: 314.50.08

HUISARTSEN -

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

__

APOTHEKERS

Wild & Gevogelte

STOFFELS

POLITIE: 315.71.66

Tot 5 oktober: APOTHEEK LIJYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 03-314.40.74.

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tol. 03/3157016

Van 5 tot 12 oktober: APOTHEEK FRAN-

Heimeulenstraat

SEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03314.60.04.

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Van 12 tot 19 oktober: APOTHEEK HOR STEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314.57.24.

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

54

2321

Tel. Fax

E

MEER

03/315.74.46 03/315.88.35

(n1

jPA

de

/a4

3239

Van 19 tot 26 oktober: APOTI-IEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 03314.60.38.

Zaterdagvoormiddag 20 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03-315.73.75.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

SLAGERIJ/

Van 26 oktober tot2 november: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 03314.38.68.

K,รกi Uoeeit ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di t/m za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen

155

alleen voor dringende gevallen

hairstyling

c7

mode...

Uw kappors team

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

Tandtechnisch Laboratorium 5.V.5.A. Vrijheid 228 - 6 2320 0000STRATEN Tel.: 03/314.69.32

VAN

THUIS VERPLEGING

Langeeberg 30 . 2323 Wortet 031314.55.15 Eriks(op afspraak. Ook bij r! tllub

WiT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor 1-ioogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 6 1.48.02. THUISVERPLEGING E1GEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Alle reparaties aan kunst gebitten

affin

BOEKHOUDING FISCALITEIT

Meerdorp 72 2321 MEER BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYTER BVBA Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be 60

...EN NOG VEEL MEER

Scf/oonlieicLssa[on Lieve De 7v[eester

ge[o.atsverzorging . lMankure . PedEure Ontfuaringen . faqui[[age

PELT

-

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 03131435 83 DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE

116e

KATIAVANHERCK

Nieuw adres: VRIJI-IFID 228 naast Apotheek

r---,, 4rW Q

alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

Op de laatste dag van oktober, de 3111e, verschijnt weer een nieuwe MAAND. Medewerkers, houdt uw kopij klaar op woensdag de 17(1e en de laatkomers - voor sport- en dorpsnieuws - verwachten we op zondag de 21S.

141

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/3 14.38.39), MAY VAN DON INCK(03/3 14.30.48)en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/3 14.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.