augustus 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 196 AUGUSTUS 2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE I<ANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

ALCOHOLVERBOD

de h maand BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN

Het vingertje gaat omhoog!

n TOON KUYPERS FIETST NAAR COMPOSTELA

El MUURSCHILDERINGEN IN DE KERK VAN WORTEL

IN PAARD EN RUITER IN DE MILITARY

n ALLES OVER DE ANTILLIAANSE FEESTEN

E

ETIENNE V.LAN NYEN


Hoogstraatse Koppen (18)

Robert Marcel Robert Marcel (pseudoniem van Robert Houtmans) was een van de groten van het Vlaamse theater in de twintigste eeuw. Hij behoorde jarenlang tot de vaste kern van de KNS en het Nationaal Toneel. Daarnaast pikte de geboren Wortelaar een graantje mee van de doorbraak van de televisie, en was daarmee een van de eerste acteurs die doorbrak bij het grote publiek en bijna nationale bekendheid verwierf. Vooral zijn vertolkingen in Jeroorn en Benzamien' en 'Wij, Heren van Zichern' springen in het oog. Toen Herman De Coninck in mei '81 voor het weekblad Homo een interview ging afnemen met de 81 -jarige theatercoryfee Robert Marcel, kon hij niet meteen een hel de vinden. Niet aan de voordeur, niet aan de zijdeur. De Coninck gaf clan maar een paar forse ineppen op de zijdeur. Robert Marcel stak zijn hoofd aan het venster, en bromde: "Bij de boeren kom je langs achter, hij mij langs voor. " En hij stuurde De Coninck en zijn fotograaf terug naar de voordeur. 1-let is een anekdote die zo ongeveer alles vertelt over Rohert Marcel. Een natuurtalent, één en al métier, autodidact ook - geen conservatorium gelopen ('Als je geen talent hebt, kanje 't daar ook niet leren hè", vond hij) -, zich van een ronkend Nederlands bedienend, een tikkeltje hautain ook, uit de hoogte, met de jaren een beetje verstard en zeurderig gewoden. En vooral: een man met het hart op de tong. In hetzelfde Humo-interview bijvoorbeeld over zijn collega Anton Peeters, op dat moment op de televisie te zien in 'De Paradijsvogels': "Da's geen nan die kan akteren hè, da's een man zonder talent. Hoe die zo ver geko,nen is, neet ik niet. " En over de televisieserie 'Slisse en Sezar', met Gaston en Leo. "Da s liefhebberij hè. Ze zitten totaal niet in hun type, ze babbelei maar, zoal.v ze zijn. Maar ze trachten niet een perronaliteit te kreëre,i: dat kunnen ze niet.

hvha

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. 03 314 SS 04 fax 03 314 25 40 e-mail ,Iozef.schellekens @skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 314 49 11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25b

Paardenopera Niet dat Robert Marcel geen recht van spreken had. Zestig jaar lang was hij een van de groten van het Vlaamse theater. Tragedies speelde hij (hij maakte de hoogdagen van Joris Diels mee hij de KNS in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog), en ook komedies. Hij stond op de planken met Jenny van Santfoort. Gaston Vandermeulen, Charel Janssens, René Bertrand en Liie Philips. Voor de oorlog deed hij zelfs regelmatig een ovcrstapje naar de operette. Wereldberoemd in Antwerpen en omgeving werd Rohert Marcel als Slisse, in 'Slissc en Sezar', meestal aan de tijde van Jos Gevers. Samen maakten ze de twee Antwerpse volksfiguren tot het instituut dat ze ook vandaag nog zijn. Tussendoor nam hij ook wel eens een rolletje in een of andere film voor zijn rekening. In 'Rolande liet de bles' bijvoorbeeld, of als Gwijde van Dampière in de paardenopera 'De Leeuw van Vlaanderen' van Hugo Claus. Ondanks dat indrukwekkende palmares, was acteren voor Robert Marcel in de eerste plaats een vak: "Je moet niet denken dcii ik 'ii rol ga filosoferen; ik kan dat, en ik doe dat.

aan nat ze hij zijn begrafeina zullen zeggen. Nu baren ze heni op waar ze hem ooit zonder eiuge dank buiten gezet hebben. Er zullen zaterdag redevoeringen gehouden worden in de Bourlaschou oh,, rg, waar Robert opgebaa rd wordt. Maar die zullen te laat komen. Men had hem eerder moeten zeggen welke grote acteur hij was.

Kolonie Rohert Marcel werd op 24januari 1900 geboren in Wortel als Rohert Houtmans. Zijn vader was in die tijd tewerkgesteld in Wortel-Kolonie. Robert groeide op in de Kolonie, voordat zijn familie naar Antwerpen verhuist. Dat moet in ieder geval voor zijn tiende geweest zijn, zo blijkt uit de jeugdherinneringen aan zijn eerste theaterervaringen die hij in verschillende interviews verhaalt. Over zijn tijd in Wortel heeft hij het nergens. (th) Volgende maand:

Jef de Smid Zijn bekendste televisie-vertolkingen deed hij in twee reeksen gebaseerd op werk van Ernest Claes. In 'Jeroom en Benzamien' speelde hij aan de 7ijde van Luc Philips - de rol van Jeroom, een Brusselse spekslager. In 'Wij, Heren van 7irhem ' was hij lef de Smid "Ik heb alles gespeeld", vertelde hij in '84 tegen Dirk Ahrams, "hoewel ik niet alles even goed heb ge speeld. Er waren rollen die lol] helemaal 1Oct laç'emi. Waar ik bijvoorbeeld altijd veel moeilijkheden nice heb gehad, is het spelen Val) ccii pastool'. Dal kon ik niet. Een knecht speelde ik ook nooit goed. Vat zijit te onderdanige t .'cpe.s. Toen Rohert Marcel op 4 maart 1987 overleed, herinnOrde Luc Philips zich in Gazet van Aol\At- 111 t un! Ii I vi i1i. t ,uf,1lwirl van Robert Marcel van het theater. Het theaterdecreet van '77 verplichtte acteurs van 75 of ouder met pensioen te gaan. Philips stond toen net met Marie! in 'De paroelii' van miserie' hij dc KNS. "ik zal dat nooit vergeten ", aldu:. Philips. "Na de voorstelling pakte Robert zij" koffertje iiie! ,rchmink, hij miani aftcheid van zijn collega s en vertrok om hooi! meer Terug te komen. Van de kant van de directie en va,i hoge rhand heeft men dat laten i'oor/iijgaami alsof er niets gebeurde. alsof Robert geen thearermonument nas. ik nl hij de gedachte

Paul Van Ostaijen

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrilheki 167 Hoogstraten

Telefoon 03/3 14.59.66 - Alle schilder- en behangwerken - (;ordijiien en nv rgo riJ ij nen - 'lapijten en vloerbekleding - Siertafetkieden, lopers, enz.


man in de m a a n d ETIENNE VAN NYEN

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN Voor wie nu reeds uitkijkt naar het einde van de zomer hebben wij hier de ideale tip; Het weekend van 15- 16 en 1/ sepleitiber i de Hoogtraatse Vrijheid dc place to be. Van voor naar achter en van achter naar voor zal deze gevuld zijn met meer dan 120 creaties waarin bloemen, groenten en fruit centraal staan. Dit eveueiiietit heeft reeds de derde maal plaats en mag zeker uniek in Vlaaiïdeiii eii vel daaibuilen geiioeiid CII geroemd Wörden Al dr7e creaties Lijn ulitspiulelt aaii de ideeën van Etienne Van Nyen en worden door om en bij de 80 vrijwilligers uitgewerkt. Voor ons de gelegenheid om nu niet de bloemen maar wel de man achter de bloemen in de kijker te zetten De laatste decennia hebben bloemen en planten een steeds prominentere plaats gaan innemen in onze leefwerelcl. In de grootvaderlijke en grootmoederlijke tuinen was er weinig of geen plaats voor. De grond moest zoveel mogelijk opbrengen aan bruikbare zaken. Immers die opbrengst was ofwel een deel van het inkomen dan wel een dankhare aanvulling. Nu is dikwijls het huis nog niet af of de tuin is reeds aangelegd. Al dan niet met de meest exotische planten en of bloemen. Ook in onze woningen zijn bloemen alom tegenwoordig. Iedere gelegenheid is goed voor een bloemetje en iedereen met een bloem in de hand is welgekomen. Ook al is de eenvoudige tuil niet te versmaden toch komen nu meer en meer echte kunstige creaties in onze woonkamer. Bloemschikken is uitgegroeid tot een ware kunstvorm waarin velen een uiting van hun creativiteit kunnen vinden. Aan de ontplooiing van deze kunsttak heeft Etienne zeker zijn steentje (of zeg maar Steen) bijgedragen. Hij stond als het ware aan de wieg ervan. Als we tot slot van deze inleiding nog opmerken dat in ons straatbeeld "groen" de volle aandacht krijgt, zijn we terug bij ons begin. Wat wij midden september te zien zullen krijgen is van dit alles een exponent.

Het gevoel voor groen in de vingers Etienne werd geboren in lloogstratcn op 26.09.1935. Hij WW; de tweedc jongste Liit Cen rij van negen en werd groot tussen de bier- en limonadebakken. Vader was biersteker en daar naast nog uithater van café 'De veiling". Moeder had haar handen vol aan de huishouding. Dc school jaren gingen onopvallend voorbij. Eerst de lagere school in de i.bÖotiistraat en nadien de handelsschool. Als kind was er dc belangstelling vooralles wat groeide en bloeide, kroop of bewoog. Een pril begin van wat later zijn grole lii'fdi' 'nu wnrrlrn Fi'nsfgcstudeeid lu,id hij leraar lichamelijke opvoeding willen worden. Een droom die hij niet kon waarmaken To'h vond hij ecn weg naar het oiWei wij;. al;; huismeester op de VITO. De liefde voor blocmen was toen reeds tot prille bloei gekomen. Etienne maakte op vraag al wel eens bloemstukken om in de kerk op het altaar te plaatsen of een eenvoudig ontwerp voor een tuin. In die tijd (begin jaren 60) bestond er nog geen opleiding

De 'Van iVyen s

En/t;;;' van IV;'cn

en werkte hij autodidact. Wel ging hij op bezoek hij een florist in Breda en probeerde zo wat kennis en materialen te verzamelen. tn die tijd was bloemschikken nog vrij primitief te noemcii. Er was nog geen steekschuim of oasis maar men stak de bloemen in slijk of wit zand. Toch bleven die eerste creaties niet oulopgemerkt. Ook Magda Michielsen leerde vaardigheden en gaven van Etienne kennen en zij huwden op 08.07.1961. Samen kregen zij drie kinderen. Hans werd geboren in 1962, werd doctor in de scheikunde en verhlijdt nu de grootouders met Karolien cii Jasmien. Dirk werd licentiaat lichamelijke opvoeding en maakte zo de oorspronkelijke droom van vader waar. Dochter Mie trad in de voetsporen van haar ouders en zij haat nu Bloemenereaties Iris uit terwijl kleindochtersSofie en Charlotte leven in de brouwerij brengen in het ouderlijk huis aan de Lindendreef.


MAN IN DE MAAND

Van huismeester tot leraar. Na een jaar op de "Agence Maritime" werd Etienne aangezocht om als huismecster te komen werken op de VITO. Een taak waarvan hij zich meer dan 40 jaar gekweten heeft. Zeker in de beginjaren stond hij klaar voor alle werk, zciwcl in de admini:itratie van de chnnl aIr: in het praktisch onderhoud. Zijn belangstelling voor bloemen werd ook opgemerkt door de toenmalige directeur van de Tuinbouwschool. E.H. Rogge. Deze had vernomen dat er een cursus bloemschikken werd gegeven in Noorderwijkdoorene E.H. Heylen. Hij spoorde Etienne dan ook aan om deze cursus te gaan volgen. Bloemschikken zou immers deel gaan uitmaken van het lessenpakket van de huishoudscholen en het was dus niet onlogisch om een mannetje vooruit te sturen. Ons

Dit /7/net in 1943 geweest zijn, hei derde leerjaar i'an de jongensschool in de K.Boomstraai. Etienne staal in de middelste rij naast meester Adriaensen. door Vlaanderen als spreker of werd gevraagd als gelegenheidlesgever. Het was niet makkelijk om de verschillende functies van huismeester. leraar, kahinetsmedewerker te combineren. Gelukkig kon hij vanuit de VITO op enige steun en begrip rekenen.

IKO

mannetle was op deze cursus wel het enige temidden van een hele klas nonnetjes maar wist er zich behoorlijk uit de slag te trekken. Na twee jaar was zijn opleiding voltooid. In 1971 werd de leerling, leraar. Eens die stap gezet begon het pas echt te rollen. Zijn job als huismeester bleef hij combineren met lesgever in de bloemsierkunst want na verloop van tijd werd Etienne op tal van plaatsen als lesgever gevraagd. Tot over zijn oren in het werk liet hij na een zevental jaren het lesgeven in Noorderwijk val1 en en startte hij op vraag van de toenmalige directeur Joz Adams een cursus bloemschikken op het IKO.

Als adviseur van Minister Van Mechelen Begin jaren 70 kreeg de Kempen eindelijk een minister in de figuur van Frans Van Mechelen. Op het departement cultuur probeerde hij voor onze streek een speciale plaats te veroveren. Van Etienne was de afstand naar de minister niet zo groot, hij was immers zijn kozijn. Aangezien bloemschikken aardig in de lift zat, plaatste ook de minister deze kLinst- of cultuurvorm op zijn agenda en vroeg of eiste dat Etienne kabinetsmedewerker zou worden. In iedergeval, het istoch even aandringen geweest om Etienne te overtuigen dat hij vanuit die positie zijn geliefde bezigheid in gans Vlaanderen zou kunnen promoten. Zodoende reisde

4

Zoals reeds aangehaald startte Etienne in 1972 een cursus bloemschikken aan het EKO. Gedurende meer dan 25 jaar gaf hij les aan dit instituut en tal \':ui Hoogsira;iise vrouwen alsook mannen leerden hij hem de kunst. Ondertussen is het vak bloemschikken wel van het lesrooster geschrapt maar toch wordt cursus nog op vrije basis gegeven, los van liet IKO, dit in liet kader van het Vlaams Centrum voor de scholing in de landbouw. De cursus bestaat in feite uit een driejarige opleiding met telkens 15 lessen per jaar. Er zijn geen voorwaarden om aan deze lessen deel te nemen, voorkennis of vaardigheden zijn niet vereist. Ergens werd een

cm

I!รก

minimum leeftijd van 15 jaar gesteld maar zelfs bloemschikles geven aan kinderen kan best leuk zijn. Ooit gaf hij eens les aan gehandicapten en dat gaf hem heel veel vol doen ing. Met al deze bezigheden zijn er jaren geweest waarin meer dan 600 cursisten bij Etienne les volgden.

Iris Het starten van een eigen winkel was eerder een toevalhigheid. Ter gelegenheid van liet huwelijk van een nicht, ergens rond 1970, werd haar liet voorstel (zeg maar geschenk) gedaan om haar op weg te helpen met een bloemenzaak. Reeds kort na het opstarten namen Etienne en Magda de zaak over. Deels omwille van Magda want als lerares was het indertijd zo dat men na het huwelijk geen les meer mocht geven en zodoende moest zij thuis blijven. Hoewel de zorg voor de kinderen haar meer dan bezig hield was vanaf 1972 "Iris" meer dan een aangename

zakenkantoor

Van Bavel-Rommensbvba

verzekeren

beleggen sparen $ !A s

BANK

lenen

ERKEND VERZEKERINGSMAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21 - 2321 Meer- tel. 03131572 54 - info@vanbavelrommens.be 23


MAN IN DE MAAND bezigheid. Voor Eticrine was deze winkel niet zomaar een bloemenzaak. Voor hem was het ook ccii siuk idealisme, een uitvalsbasis en ccii proefstation om niet fijn kunstvorm hc..ig te zijn. Een plaats waar hij zijn creaties aan een rilinii'r piihl iok kon innu'n en nnk v'iknpi'ii Hij wou daarin anders zijn dan anderen, altijd op zoek naar een nieuwe vorm of toepassing. Hoewel alle soorten bloemen nu het hele jaar rond verkrijgbaar zijn is het toch telkens een lntproheren van materialen. Wat is houdbaar? Wat is eomhineerhaar? Dit alles met respect voor dc seitoenen. Tot 1995 waren Etiennc en Magda actief in hun winkel .Se dcrtdien heeft dochter Mie de likkel overgenomen.

De bloemschikclub Het logisch gevolg van het volgen van een btoemsihikriirsns is het toetreden itO een chih Etienne zelf leidt de club van Hoogsiraten. Een zestal maal per jaar komen een dertigtal leden samen en daarmee is de groep meer dan groot genoeg. Telkens wordt er gewerkt rond een hi'p:i:ilil thema ilai door Ei ieiiiie wordt vooresteld. De leden werken dan zeI Istandig hun creatie uit en deze worden dan m groep besproken. Er wordt veel gewerkt met materialen uit de natuur zodat de creaties helemaal niet duur hoeven te zijn. Door de cursisten werd zelf ooit di' opnierk ig gemaakt. Fiienne, wanneer maken wij nog eens iets met bloemen?". Naast de eigen bijeenkomsten worden door de club ook demonstraties gegeven op de hotelscliool of worden andere bekende lioristen uitgenodigd. kwestie van up to date te blijven en ook eens anderen aan liet werk ie zien. De club heeft daarnaast al enkele op merke Ii j ke prestaties op haar actief. Naast het versieren van de kerk hij de inhuldiging van het begijnhof, werden zij ook aangezocht, en dit tot driemaal toe zelfs, om de St.Jacohskerk (de kathedraal werd in die aren gerestaureerd) in Antwerpen te versieren. Dit zowel hij de aanstelling als liet afscheid van Mgr. Darineels alsook hij de aanstelling van Mgr. Van den Bcrghe. Een prestatie die door velen werd opgemerkt.

Groenten en bloemenpracht

Als jurylid olheoordelaar

Hoewel Etienne ondertussen gepensioneerd is, blijft hij zeer actief. Naast de basiscursus en de club die hij blijO begeleiden wordt hij dikwijls gevraagd om de jureren hij andere clubs of tentoonstellmgen. Hierbij gaat het er niet om de creatie als mooi of lelijk te beoordelen maar oni Ie zoeken naar de ziel in het werk. Waar vroeger alles gebonden was aan afspraken en regels is men nu irogressiel en is alles toegelaten op voorwaarde dat de toeschouwer maar kan gen ie ten. Als 64-jarige nam hij een nieuwe uitdaging aan met name "Hoogstraten in groenten en bloemen-

prac bi Ee ii cve nctoc itt dat plaats hee 0 tijdens het derde weekend van september. In 2001 zijn we aan de derde jaargang toe. Reeds vanaf januari begint Elicnne niet liet noteren van ideeĂŤn rond locaties op de Vrijheid, vormen en creaties die hij wil realiseren. Alles wordt nauwkeurig uitgetckend en uitgeschreven. In de loop van het jaar wordt er herhaalde malen overleg gepleegd met de verschillende instanties die het project daadwerkelijk of logistiek ondersteunen zoals het stadsbestuur met in liet bijionder de groendienst onder leiding van Louis Gcerts, (Die hier zeker een in cle bloemetjes gezet mag worden. Etienne is hem bijzonder dankbaar voor zijn onschathare inbreng) UNIZO. de Veiling, de toeristische dienst en de VVV. Afspraken dienen te worden gemaakt over ma-

D KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 ILi IC/ ii? C en Mogdi /

iiuI

I i / uhi is

/1 Cli

k le inkinde ren


MAN IN DE MAAND terialen die gebruikt gaan worden, constructies die moeten worden voorbereid en tal van andere logistieke afspraken. De laatste week voor het evenement is werkelijk hectisch te noemen. Gelukkig heeft men de voorbije jaren kunnen rekenen op een 80-tal vrijwilligers die de ganse week in de weer zijn om onder leiding van Etienne de bedachte creaties te realiseren. Om al de 120 werkstukken te maken, verdelen zij zich in groepjes en mogen zij zelf een aantal opdrachten kiezen en uitwerken. Alles kan tijdelijk opgeborgen worden in de frigo's van de veiling zodat op vrijdag, wanneer de afgewerkte producten op straat geplaatst worden, alles fris en vers oogt. Iedereen kan er dan met volle teugen van genieten. Met genieten wordt vooral bedoeld, dit met de ogen te doen en niet met handen of mond. Hoewel men tijdens de ochtendlijke controles langs het parcours toch moet vaststellen dat hier en daar een appeltje of paprika ontbreekt. In ieder geval mag men stellen dat het gebeuren een waar unicum is in Vlaanderen en weerom veel volk zal lokken en waarbij de vrijwilligers een extra grote pluim verdienen.

Oproep tot vrijwiligers: Voor de derde maal op rij organiseert VVV Hoogstraten in samenwerking met Veiling. UNIZO en het Stadsbestuur het evenement "Hoogstraten in Groenten- en bloemenpracht. De realisatie van dit enorme project is alleen maar mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers. De VVV doet via deze weg een oproep aan iedereen die zin heeft om hier aan mee te werken. Wie zich geroepen voelt geeft naam. adres en telefoonnummer op bij de Dienst voor Toerisme (stadhuis) Vrijheid 149 2320 Hoogstraten. Verdere informatie zal dan volgen. .

Hij leerde zijn volk Men mag wel stellen dat Etienne pionierswerk heeft geleverd om het vlak van de bloemschikkunst. Al is hij nu gepensioneerd toch hoopt Etienne nog vele jaren actief te kunnen meedraaien in wat eerst zijn hobby was, waar hij later deels zijn beroep van maakte maar wat wel levenslang zijn passie zal blijven. Een flink deel van de cursisten zijn nu nog steeds lid van één van de hloemsehikclubs die in heel wat gemeenten zijn ontstaan. Technieken, vormen en kleLiren zijn in de loop der jaren geëvolueerd. Er moet natuurlijk ook kunst en kunde hij te pas komen maar vooral de onderlinge vriendschap primeert. De bedoeling blijft steeds dezelfde: mensen bekoren want: 'mensen houden van bloemen"

%(too

8&

$G3

e

Y1232000G

Hoogstraten in groenten en bloemenpracht In Hoogstraten wordt de zomer afgesloten tiiet een groots groenten- en hloemenevenement. Tijdens het weekend van zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 september wordt het centrum vati Hoogstraten het decor voor een kleurrijke openluchttentoonstelhing. Over een lengte van maar liefst 1 km. worden gevels en stoepen versierd met groenten, fruit en hloemencreaties. In totaal zLillen meer dan 40 plaatsen versierd worden met meer dan 120 creaties.

i4

Pp 01 ~

De vorige edities kenden een enorm succes. Ook dit jaar tekende Etienne Van Nyen de ontwerpen. Het wandelparcours voert je dwars door de drukbezochte 2km lange winkelstraat van Hoogstraten. De prachtige hindehomen zorgen bovendien voor een gezellige sfeer en -

het etalagekijken heeft dan ook een aparte charme. De Hoogstraatse winkeliers zetten tijdens dit weekend hun deuren open en de bezoekers worden getracteerd. Dit grootschalig hehhoemingsproject is een organïsatie van

beloev

'1N

VVV 1 loogstraten, hel stadsbestuur en de Veiling Hoog-

-

straten in samenwerking met UNIZO. Voor informatie kan men terecht op de dienst voor toerisme. Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel: 03.340 1955, fax 03.3401966.


Slotconcert Open Monumentendag in Hoogstraten

Opname van een CD in de begijnhoflerk De Open Monumentendag Vlaanderen wordt dit jaar afgesloten met een concert in de begijnhofkerk van Hoogstraten. Tijdens dat concert, op Monumentenzondag 9 september om 19.00 uur wordt ook de CD "Een dag uit het begijnhofleven anno 1800" aan pers en publiek voorgesteld. De CD, met het VRT-koor begeleid op orgel, werd op 5 en 6 juli opgenomen in de hegijnhofkerk. Geen eenvoudige opdracht, vooral door de drukte op de Vrijheid en een groot aantal hijgeluiden. Van een 'lol' op één van de microfoons binnen tot zware vrachtwagens, sirenes, helikopters, vliegtuigen en een overgelukkige vink buiten. Enkele passages kon men echt niet inhlikken en werden daarom later, op maandag(nacht) 23 juli overgedaan. Maar, het resultaat wordt uniek. Over de CD en het slotconcert van de Open Monumentendag, met als thema 'metaal', verschijnt onderstaande tekst in de monumentenmagazine, een blad dat eerstdaags verschijnt naar aanleiding van OMD.

Orgels, een metalen ziel In Vlaanderen worden veel inspanningen geleverd om de historische orgels vakkundig te restaureren. Inspanningen die pas renderen wanneer de monumentale instrumenten bespeeld en gehoord kunnen worden. En dat is niet altijd het geval.

!II

Het thema "metaal" van de Open Monumentendag biedt de afdeling Monumenten en Landschappen een uitstekende kans om de metaalpracht van de orgelpijpen van het pas gerestaureerde Delhaye-orgel in de begijnhofkerk van Hoogstraten alle eer aan te doen. In het uniek historisch kader van dit hegijnhof wordt, tijdens het slotconcert van Open Monumentendag, de derde orgel-CD van de afdeling Monumenten en Landschappen voorgesteld. De CD, opgenomen in de begijnhofkerk van Hoogstraten, geeft een "muzikale" reconstructie van het hegijnenleven anno 1800, met het VRT-koor begeleid door Jan Van Mol aan het orgel én de "metalen" kerkklokken. De CD is een productie van Monumenten en Landschappen. VRT-Klara, vzw Het Orgel in Vlaanderen en Het Platform voor Begijnhoven.

Praktisch De voorstelling van de CD en het slotconcert Open Monumentendag, met onder andere Jan Van Mol aan het orgel, heeft plaats op zondag 9 september 2001 om 19.00 uur in de hegijnhofkerk. Na het concert worden de aanwezigen uitgenodigd op een receptie. De CD kost 300 BEF en geeft (gratis) toegang tot het concert.

Reserveren voor het concert en bestellen van de CD kan door overschrijving van 300 BEF op rekeningnummer 068-2290357-20 van het Platform voor Begijnhoven, niet vermelding "slotconcert OMD" of "aankoop CD". Info: (03) 314 65 88.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! 'tf•

1

/1

,T

7


1'

Opinie Een gedeelde verantwoordelijkheid Leren omgaan met alcohol

IflVtPflfi NZM

Vrijdagavond 22 juni kreeg de bevolking via RTV kennis van het tijdelijk politiereglement dat de burgemeester had uitgevaardigd naar aanleiding van het einde van het schooljaar. Zappend naar de VRT behandelde Martine Tanghe dezelfde beelden en dit was het startschot voor een weekHoogstraten in het nationale nieuws'. De burgemeester verantwoordde zijn beslissing op grond van de ervaringen uit het verleden, omwille van de kleine criminaliteit en op vraag van de scholen.

Was dit echt nodig?

De scholen

In het door de dienst communicatie van de stad uitgegeven persbericht lezen we het volgende: "Tijdens de laatste schooldagcn van het voorgaande schooljaar, maar ook recent tijdens bijzondere schooldagen (open deur, feest. ...) bleek een groot aantal schoolgaande jongeren overmatig alcohol te gebruiken waardoor ze voor onaanvaardbare overlast zorgden maar vooral ook de eigen gezondheid in het gedrang brachten." En verder: .. ... stomdronken jongeren (die) de openbare orde verstoren." Vandaar dat de bestaande wetgeving een beetje strenger werd gemaakt. Op de dagen 22, 28 en 29 juni werd een verbod tot schenken van alcohol aan -1 8jarigen uitgevaardigd. En er werd over gepraat, overal, door iedereen, in gans het land. En. heeft het geholpen? Drie jongeren werden afgevoerd naar het ziekenhuis, evenveel als vorig jaar. Bij een dergelijke maatregel -opgeklopt tot nationaal nieuws- kunnen toch enkele kanttekeningen gemaakt worden.

We zijnde laatsten om te zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Toen legde men het laatste examen af 01) woensdag, donderdag was men thuis (deliheratiedag) en vrijdag was er de proclamatie. De schoolhevolking was kleiner, de meisjes braver, de ouders strenger, de jeugd had meer verantwoordelijkheidszin. En dan? Leerplannen, observatie-verslagen. CLBcontacten, deliheraties. ... daarvoor hebben de scholen tegenwoordig die week vrij voor nodig. Vroeger bestond dat allemaal niet. Of gebeurde één en ander misschien nog na t juli? Dat kan nu niet meer. 180 Schooldagen en niks meer. Waarmee we willen zeggen dat 'het systeem' ook zijn verantwoordelijkheid heeft. Meer bepaald directies, inrichtende macht, leerkrachten en oudercomités. Werd er met de minister over gesproken toen ze laatst hier was? Is er geen mogelijkheid om die laatste week zinvol te vullen, niet een minimum aan begeleiding. Niet alle leerkrachten zijn toch betrokken hij de evaluaties. In die zin was de politieniaatregel al achterhaald door de Organisatie van de proclamaties te spreiden over twee dagen, over voor- en namiddag. En wordt het niet tijd dat er aandacht komt voor het probleem tijdens de lessen gedurende het schooljaar. Bijvoorbeeld tijdens de les godsdienst, te beginnen met het rnirakel van de vermenigvuldiging van de broden, en de wijn. Maar de scholen zijn ook geen kinder-allesopvang. Ouders verwachten wat veel. "Ik hen toch blij dat ze hij u in de klas zitten, thuis kan ik er niks mee aanvangen" is een veelgehoorde uitspraak. Tijd nemen, ouders! Dan ziet u misschien dat uw kind een mogelijk slachtoffer is van een laatste schooldag en kunnen er afspraken gemaakt worden. Trouwens, van waar komt al dat geld dat de jeugd te besteden heeft? En dan de gasten zelf. Moe, content, gehuisd, oog op vakantie. Het moet er toch eens uit. Drie afgevoerd, op enkele honderden. Drie te veel, maar wat een verhouding. En of ze die maatregel begrijpen. Nee, natuurlijk niet. De overgrote meerderheid wil gewoon plezier maken. Moet dan iedereen gestraft worden voor de misstap van enkelen? Zoals de volwassenen uit de hol g aan hij het voetbal. Antilliaanse feesten, familie- en communiefeesten.

Overdreven? In België bestaat sedert lang de Wet op het misbruik van alcohol. Gewoon toepassing maken van deze regels zou misschien al voldoende geweest zijn, in samenspraak met de betrokken horeca. Waarmee natuurlijk deze laatste de gehele verantwoordelijkheid bij zich gelegd krijgt. En van overleg was er in de eerste dagen geen sprake. 'Onaanvaardbare overlast' en verstoring van de openbare orde'. Laat ons niet lachen. Wat fietsen op de stoep, een fietspad dat belemmerd wordt, niet zo voorzichtig overstekende jongeren. Is dat alles? Maarja, in het centrum van de stad, het gezicht oogt niet zo mooi. En wie is er verantwoordelijk voor het feit dat die jongeren 's morgens al zo vroeg de straat op moeten? En de godganse week erna, alleen thuis zitten, ouders aan het werk, de school gesloten. En feest vieren, daarvoor zijn we toch gekend. Zwalpend naar huis, slechts enkelen die best vergeleken mogen worden met diegenen die na een voethalmatch of teerfeest huiswaarts keren. En is dit enkel een lokaal probleem? Turnhout, Herentals, ... Antwerpen, daar gebeurt dat niet? Hoeveel dronken mensen worden er elk weekend binnengebracht hij de spoedhulp'?

Het gevolg Hebben we allemaal kunnen ziel) in de media. Ad fundum op liet terras voor de VRT-camera' s.

Met twee hakken hier op de Mosten onder een boom. In Minderhout gaan fuiven waar de maatregel blijkbaar niet gold. Drank gaan kopen in Rijkevorsel en terug. Van thuis meegebracht? Het politiereglenient is overtreden, zoveel is duidelijk. Een reglement dat de achterdeuren openlaat, en dat je toch niet kan controleren, vaardig je beter niet uit. De politie heeft toch wel wat heters te doen, niet'? En de horeca. Stempels werden overdrukt, drank doorgegeven, tot buiten. Criminaliteit? Neen, heer burgemeester, onze schoolgaande jeugd is niet crimineel. Minder dan al die grote mensen die na cafébezoek achter het stuur van hun wagen kruipen. Ze de kans geven een regel te overtreden (want niet controleerbaar) doet de vraag stellen wie er criminaliseert. Overlast'? Welke. Of is het louter in liet zicht zijn van de goegemeente al voldoende opdat er sprake kan zijn van overlast. Naar het indListrieterrein dan maar, in een tent, waar niemand wat van ziet'? De sociale controle is daar nog veel minder. "Wat niet weet, wat niet deert". Het gesprek ligt open. Wachten tot volgend jaar injuni is gezichtsbedrog plegen. In Nederland startte men zopas met een campagne tegen overmatig drankgehrLiik hij de jeugd. Wij lopen nog wat achter. Laat ons beginnen hij de volwassen mensen. Uw reactie is altijd welkom hij de redactie.

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98


Anderzijds.... Een respectabel man Onze burgemeester is een respectabel man en neemt respectabele hrslissinrn De goegemeente is hem daar zeer erkentelijk voor. Dat mag blijken uit de goedkeurende reacties van de gevestigde burgers op de acties die onze burgervader laatst ondernam bij het einde van het schooijaar. Die acties waren gericht op het verbieden van verkoop Cii vn vi int king van alcohol aan de scholieren. Dat kwam toen de burgemeester plots besefte dat deze binnen enkele dagen weer zouden losgelaten worden uit de scholen. Zij plachten dit heLigelijke feit telkens uitgelaten te vieren door zichielf binnen de kortste keren vol te gieten met alcoholhoudende dranken, eventueel aangevuld met andere geestverruimende middel en. Voor menig scholier eindigde dat vorige jaren in een fikse kotspartij, een paar uren laveloos liggen op het trottoir van de Vrijheid en een fikse kater achteraf. Voor sommigen eindigde dat iii het ziekenhuis, alwaar de maag, tegen hoge kosten gevuld, tegen nog hogere kosten werd leeggemaakt. Onze burgemeester, begaan met het heil en de gezondheid van de jeugd, alsook met het aanzicht van de Vrijheid en van zijn stad en met wat de brave burgers daarvan denken, wenste zulks dit jaar te voorkomen en trad krachtdadig op. Verboden alcoholhoudende drank te schenken in cafés of te verkopen in supermarkten aan jongeren onder de achttien. Politiecontroles in de cafés, sluiting van herbergen hij overtredingen. Toen deze maatregelen op de eerste feestdag van de scholieren, die na het laatste examen, niet het gewenste effect sorteerden - drie stuks afgevoerd naar het ziekenhuis - ging hij nog een stap verder. Onder 'morele' druk besloten de door de jongeren geliefde cafés helemaal geen hier meerte tappen op de laatste schooldag. Ook zelf meegebrachte dranken mochten niet geconsumeerd worden. Boekentassen en rugzakken dienden aan de ingang van het café getoond te worden. Een café zonder bier, dat Bobbejaan Schoepen dat nog moet meemaken! Resultaat? Prima volgens burgemeester en brave, goedmenende burgers. De gewone dooie boel op de Vrijheid, meer politie (in burger!) dan volk in de kroegen. Het stadsbeeld niet hezoedeld door ladderzatte snotneuzen. Propertjes en netheid alom Voor onze burgemeester had heel de zaak prettige bijwerkingen. Waar hij in veertien jaar noeste parlementaire arbeid nog nooit in geslaagd was,, uitzondering gemaakt voor zijn in beeld gebracht dutje tijdens een vervelende commissiezitting, lukte het hem deze keer wonderwel. Hoogstraten en zij ii burgemeester waren plots nationaal nieuws op televisie, radio en pagina's binnenland van alle Vlaamse kranten. Zelfs 'De Morgen' was voor de gelegenheid in Hoogstraten neergestreken en bracht het nieuws op de frontpagina. Een unicum in de geschiedenis van deze krant.

:1

.-t — L\

6

\!

//

1-1

Niet alleen nieuws- en duidingsprogramma's (Terzake, Koppen) wi jdden er zendtijd aan, ook in andere programma's scheerden het onderwerp en zijn hedenker hoge toppen. Onze burgemeester was een van de genodigden 'Aan Tafel' van Jan Verheyen, de nieuwe drukbekeken praatshow op TV 1. Van 'B.H'. tot 'BV.' in geen tijd, je moet het maar doen. En dat allemaal met het oog op de zedelijke bescherming van de jeugd. Dat diezelfde jongeren later en elders in hun gewone onhebbelijkheden vervielen is een probleem dat hij deze gelegenheid niet aan de orde was. Ze doen die dingen namelijk niet alleen op de dag van het laatste examen of de laatste schooldag. Haast elk weekend vind je ze op de talrijke fuiven en feesten. Jonge gasten die zich buiten westen drinken, de stoepen onderkotsen, wildplassen, hun roes liggen uit te slapen in de graskant. Regelmatig worden er naar het ziekenhuis afgevoerd, meestal wegens te veel sterke drank of combinaties van drank cmi sof'tdrugs. Het gegeven beperkt zich trouwens niet tot 'jongeren'. Ook volwassenen durven flink over de schreef gaan. Indien ii niet overtuigd bent, neem een kijkje op de jaarlijkse kermissen in de streek of hij het inzetten van het bouw verlof. Geen wonder dat het verbod van de burgemeester op de jongeren geen enkele vat had of heeft. Integendeel, dergelijk optreden is aanleiding om er nog flinker tegenaan te gaan. Het verbod gold immers alleen in Hoogstraten en de controle was daar geconcentreerd. In de winkels in andere gemeenten kon je vrij sterke drank of de populaire 'breezers' aanschaffen. Wat thuis uit de harkast of uit de kelder werd meegepikt ontsnapte sowieso aan elke controle. Daarenboven is het pogen ontsnappen aan controle en het overtreden van zulke verboden nu eenmaal eigen aan die leeftijden. Het zou trouwens ahnormaal zijn, moesten ze dat niet meer proberen. Begrijp ons niet verkeerd, wij houden hier absoluut geen pleidooi voor alcoholgebruik en

misbruik door jongeren. Maar is het niet naïef om te denken dat je iulks kan voorkomen door een dik in de verf gezet verbod op welgeteld twee dagen in hetjaar? Joël De Ceulaer (Knackjournalist) stelde in het radioprogramma 'De Nieuwe Wereld' 01) Radio t dat 'de burgemeester van Hoogstraten wel een flinke neut moest opgehad hebben toen hij /ijn politieverordening uitvaardigde". Joël weet natuurlijk niet dat zulks onmogelijk is, onze burgemeester is immers geheelonthouder - wat hem overigens siert. Onze burgemeester was derhalve niet in staat van dronkenschap, in staat van genade was hij zeker ook niet toen hij zijn besluit uitvaardigde. De burgemeester verdedigde in de pers zijn besluit op de hem eigen wijze. "Ik heb daarover nog met de directies van de scholen en met de politie vergaderd. Het is ook op vraag van de ouwercomités dat ik• actie moest nemen. Ik geef de jeugd maar mee dat ze ook zonder alcool plezier kunnen maken". Dat hij beter eenjaartje op voorhand aan het probleem had gedacht en geprobeerd had een preventief beleid op poten te zetten, hebben we niet gehoord. Dat jongeren van 15, 16 jaar genoeg geld op zak hebben om zich zonder probleem één of meer flessen sterke drank aan te schaffen en dat de ouders ook een verantwoordelijkheid te dragen hebben, kwam ook niet uit de serf. Dat + IS jarigen zich niet met een alcoholverhod geconfronteerd wisten en dat de —18 jarigen dat allesbehalve als rechtvaardig beschouwden, hebben we evenmin uit zijn mond gehoord. Heeft de burgemeester trouwens met de jongeren id f vergaderd'? Niets van gehoord. Neen, onze burgemeester is liever burgemeester, politiecommissaris, brandweercommandant en Dr. Beaucourt tegelijk. Een categoriek en éénzijdig verbod en dat moest het doen. Hoogstrmten, zijn jeugd en zijn burgers ten goede en zijn burgemeester ter ere.

'The Kinks' bezongen mensen als onze burgemeester al in 1965. "I-Ie's a well respected man about town, doing the best things so conservatively". (J.Fr.)


vanui t het stadhuis... Het gemeenteraadslid wil loon naar werken «Geef aan de keizer wat de keizer toekomt « De Hoogstraatse gemeenteraadsleden willen loon naar werken. Vorig jaar kregen de burgemeester en schepenen al een flinke loonsverhoging. Nu is het de beurt aan de raadsleden. Van 3.000 frank per gemeenteraadszitting gaat de zitpenning omhoog naar 4.034 frank. Maar niet iedereen is het eens met het voorstel van het college. Vooral de aangeboden dotatie van 15.000 frank per raadslid per jaar staat bij velen ter discussie. Hoe dan ook, voor wie zijn job als raadslid ter harte neemt is deze verhoging niet meer dan een verdiende tegemoetkoming en een financiële herwaardering.

Hoogstraten Hoogstraten is geen niemendalletje meer, geen onooglijk klein dorpje in de stille Kempen. Nee, Hoogstraten heeft de allures van een levendig stadje. En (lan hebben we het niet overhet feit dat deze gemeente de laatste weken de nationale pers gehaald heeft. Soms vinden media en politiei elkaar nu eenmaal in opperste hevrediging. Hetzij maar zo. Of nu de uitstraling van de stad dan weide ijdelheid van een politicus het hoofddoel is, laten we hier even buiten beschouwing. Maar een gemeente of een stad als Hoogstraten is een serieuze middelgrote onderneming liet een 250 werknemers en een budget van meer dan een half miljard frank per jaar. Vorig jaar ging er voor meer dan 620 miljoen Frank aan uitgaven over de toonbank. In twaalf jaar tijd werd er voor 2.3 miljard frank investeringen uitgevoerd. Wij willen allemaal dat onze genieente er goed uitziet, deopenhare voorzieningen optimaal functioneren maar toch dat onze frank twee keer omgedraaid wordt vooraleer hij wordt uitgegeven. Hoogstraten heeft namelijk de niet zo fraaie reputatie één van de grootste schuldenlasten te hebben uit het ganse arrondissement. De vraag naar goede heleidsmensen is daarom zeker geen misplaatste vraag. Bekwame mensen met visie en gedrevenheid en vooral ook niet zin voor verantwoordelijkheid. En daar mag dan terecht een degelijke vergoeding tegenover staan. Maar hoeveel dat juist moet zijn, daar is niet iedereen het over eens.

Burgemeester en schepenen verdienen goed. Vorig jaar werden de lonen van burgemeester en schepenen fors opgetrokken. Een verhoging met zomaar 246 %. Vanaf 1januari 2001 verdient een burgemeester van een gemeente zoals Hoogstraten 160.949 BEF bruto per maand (jaarwedde 1.581.403 BEF)Een schepen trekt 95.569 BEF brLito per maand of jaarlijks 950.642 BEF. Een mooi centje maar wie er echt voor werkt, gunnen wij dit van harte. Een hurgemeesteren zijn schepenen leiden nu eenmaal het dagelijks bestuur van de stad. Ieder heeft zijn eigen bevoegdheden en de daarhijhorende diensten , de voorbereiding van dossiers, het opmaken van een heleidsplanning, de weke-

111

lijksc vergaderingen van het schepencollege, de voorbereiding van de gemeenteraad, het voorzitten van de commissievergaderingen, en tal van verplichtingen of moreel afgedwongen aanwezigheden. Het was dan ook niet te verwonderen dat we de laatste jaren in het schepencollege weinig of geen arbeiders of bedienden ontmoetten. Wie van hen kan nu eenmaal zoveel tijd Vrij maken. En ook de financies waren niet direct toereikend om er een half-time job voor te riskeren. Het schepencolege bestond daarom voornamelijk uit mensen met een vrij beroep, kleine zelfstandigen of zelfs heroepspolitici. Met de verhoging van de wedden lijkt hier alvast aan tegemoetgekomen te zijn. Een half-time job behoort nu tot de mogelijkheden.

Ook raadsleden willen loon naar werken Misschien uit eerlijke schaamte maar ook naar aanleiding van een recente onizendhrief over het statuut van de lokale niandataris stelt het college voor ook de vergoedingen van de gemeenteraadsleden te verhogen. Tot nu toe trokken de 19 gemeenteraadsleden telkens 3.000 BEF als zitpenning per gemeenteraadszittin g . In totaal worden er per werkjaar zo' ii 12 gemeenteraadszitingen gehouden. De 6 leden van het sehepencollege trekken deze zitpenning uiteraard niet vermits zij een vaste maandwedde ontvangen. Ook voor een aantal commissievergaderingen werden er zitpenningen uitbetaald.

:c:

á

_.. M) Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76

Het college stelt voor om de presentiegelden voor de gemeenteraad op te trekken tot 100 Euro of 4.034 BEF. De vergoedingen voor de commissievergaderingen zouden daarentegen verlaagd worden tot 50 Euro of 2.017 BEF. Om tegemoet te komen aan de hogere onkosten en uit waardering voor hun inzet wil het college ook aan elke fractie een dotatie toekennen van 15.000 BEF per jaar voor elk lid in de gemeenteraad. Zowel de CVP raadsleden als die van Agalev hebben geen bezwaren tegen de verhoging van de presentiegelden. Agalev heeft in het verleden ook steeds aangedrongen op een degelijke ondersteuning ,zowel materieel als financieel, van de plaatselijke madatarissen. Wie zijn job naar behoren uitvoert mag, daar ook voor vergoed worden. En die vergoeding stond niet altijd in verhouding met het werk dat er normaal gezien voor gedaan werd. Bij het afscheid van Agaiev-raadslid Jan Fret in december 2.000 maakte hij voor ons de volgende balans op «Ik hen zeker gemiddeld twee avonden per week weg voor commissievergaderingen of adviesraden. Ik zetel in de commissie onderwijs en in vier participatieraden. Daarnaast heb ik nog de onderhandelingscomniissie, de commissie Wortel-Kolonie, de commissie automatisering, de hibliotheekcommissie en de sportraad. Dan hebben we maandelijks de gemeenteraad. Hiervoor moet ik vooraf in het stadhuis de dossiers gaan inzien en thuis verder voorbereiden. Vaak moet er heel wat achtergrondinformatie opgezocht worden en de inbreng in de gemeenteraad zet ik meestal ook op papier voor mijn collega's en voor de pers. Daarbij hebben wij dan ook minstens elke maand onze fractievergadering als voorbereiding op de gemeenteraad ofom bepaalde thema's te bespreken. Voor al dat werk ontvang ik 3000 Fr. aan zitpenning wat dan nog belastbaar is. Van dit bedrag stort ik 25 % in de kas van Agalcv. Dit doen alle verkozenen bij ons, of ze nu in de gemeenteraad zetelen of in het OCMW. Met dit spaarpotje bekostigen wij de uitgaven voor ons verkiezingsdrukwerk. Ge ziet, voor de pré moet ge het zeker niet doen, integendeel. Er kan nog heel wat verbeterd worden aan het statuut van de gemeenteraadsleden.»

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


GEMEENTERAAD

Dotatie ter discussie De CVP, voor het eerst na twaalf jaar terug in de oppositie, kan pricipieel wel akkoord gaan met het voorstel van het college. Toch wil zij er twee zaken aan toevoegen. Het voorstel om 15.000 BEF jaarlijks per raadslid aan de fractie uit te keren . wil zij graag verhoogd zien tot 25.000 BEF. "Normaal wordt er in elke gemeente een zitpenning voorzien van 6.072 BEF. In Hoogstraten is dat 2.000 BEF minder. Dat is per raadslid 24.000 BEF minder perjaar( 12 gemeenteraden ). Als ge dan ook nog de halvering van de commissiegelden in aanmerking brengt vertegenwoordigtdit in het totaal toch een aanzienlijke som." Daarom vindtdc CVPdat een verhoging naar 25.000 BEF een verantwoorde eis is. Toch vindt zij het niet meer dan normaal dat de vergoedingen voor de commissievergaderingen opgetrokken worden tot hetzelfde bedrag als voor de gemeenteraadszitting. Vroeger was er ook een halvering van deze presentiegelden voorzien, maar dit werd in de praktijk nooit toegepast. «Elk raadslid vertegenwoordigt een deel van de bevolking. Van hem wordt inzet en kunde verwacht. Bespaar daarom niet op de omkadering en de voorzieningen van de raadsleden. Dit druist in tegen een modern gemeentebeleid. Hoogstraten waardig. Geef aan de keizer wat dc keizer toekomt;» aldus woordvoerder Herman Verlinden. Veel behoefte aan ccii «keizer» heeft Hoogstraten nu niet direct, maar de «kiezer» heeft zeker recht op een degelijk beleid. De andere oppositiepartij Agalev is niet erg te vinden voor het voorstel van het college. Een opwaardering van de taak van de plaatselijke inandataris staat buiten discussie. Alleen cle manier waarop er met een dotatie wordt gegoochelcl vindt woordvoerder Verhuist een rare manier van werken. Dit bedrag zou moeten dienen oni de gemaakte onkosten te vergoeden. De verantwoording zou onder erewoord van de fractieleider gegeven worden. «Sorry». zegt Agalev.» maar daar geloven wij niet in. Wij hebben andere situaties gezien hij de verkiezingsuitslagen». Waarom de raadsleden niet ineens een degelijke vergoeding geven wat tenslotte bijna op hetzelfde bedrag zou uitkomen . Zij rekende even voor. De lonen van hurgenieesteren schepenen zijn op een jaar tijd niet 246% gestegen. Moesten de zitpenningen van de raadsleden met een gelijkaardig percentage stijgen dan zou er in de begroting een som van 2.280.000 BEF moeten voorzien zijn. Er is nu echter 950.000 BEF ingeschreven. Vorig jaar was er 783.000 BEF aan zitpenningen vastgelegd. Er waren II vergaderingen en 20 afwezigen op die vergaderingen. Dit betekent 19 raadsleden op II zitingen = 209 aanwezigheden.rnin de 20 afwezigen aan 3.000 BEF hetkent 567.000 BEF.Voor de commissievergaderingen bleef er alzo 783.000 BEF 567.000 BEF = 216.000 BEF. Dit betekent 72 zitpenningen aan 3.000 BEF. Als we dezegegevens nu zouden overplaatsen naar 2001 aan de nieuwe zitpenningen van 4.034 BEF komt men voor de gemeenteraad aan 762.426 BEF en voor de commissievergaderingen aan 145.224 BEF. In totaal een bedrag van 907.650 BEF. Rekent men daar de dotoatie per raadslid van 15.006 BEF bij dan komt nien aan een extra vergoeding van 285.114 BEF voor de politieke fracties. Daarom stelt zij voor om de zitpenningen van de gemeenteraad op te trekken naar 6.051 BEF en die van de commissie naar 3.025 BEF. Eventueel mag men voor bende zitpenning voorde politieraad (in overleg niet de afgevaardigden van de andere gemeenten) terug brengen op 3.025 BEF. Als wij dit voorstel zouden toepassen op de gegevens van vorig jaar dan komt het bedrag van de zitpenningen voor de gemeenteraad op 1.143.639 BEF (189 zittingen) en 217.800 BEF (72 zitpenningen). Dit geeft Luteindel ijk een totaal van 1.361.439 BEF. En dit verschilt in wezen niet zo heel veel met het voorstel van liet college die 907.650 BEF voorziet aan zitpenningen en 285.114 BEF aan dotatie. In totaal 1.192.764 BEF. Dit lijkt Agalev dan ook een eerlijker voorstel

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Toekomst verzekerd Tijdens de discussie in de raad deed Herman Snoeys van de groep van burgemeester Van Aperen plots het voorstel oni de dotaties op te trekken tot 18.000 BEF, wat tot zekere hilariteit aanleiding gaf. Als reactie hierop trekt Agalev haar voorstel in om «zich niet in zo'n hoelije te mengen» Burgemeester Van Aperen legt het voorstel van KVB ter stemming voor 4.035 BEF voor de gemeenteraad en 18.000 BEF dotatie, 2.017 BEF voor de commissievergaderingen. KVB en Hoop keuren dit voorstel goed (13 stemmen), CVP en Agalev verwerpen het en Jan Huyhrechts onthoudt zich. Herman Verlinden reageert nog verontwaardigd wanneer er niet meer over zijn voorstel wordt gestemd. «Wij hebben dit in één pakket gestemd», reageert Arnold Van Aperen. >< en als ge niet akkoord bent, dan schrijft ge maar een klein briefje naar de gouverneur«. Discussie gesloten Iedereen krijgt binnenkort iets meer loon naar werken, hoewel de vergoeding voorlopig nog altijd een «zit»penning heet. Hopelijk wordt dat in de toekomst door sommigen niet al te letterlijk opgenomen.

H. Bloediaan 277 - 279 2320 H000STRATEN

TEL. 031314.52.78


Kempens gildefeest Zaterdag 23 & zondag 24 juni te Meer

Enkele nabeschouwingen Een schot in de roos! Prachtig! Geweldig! Fantastisch! Oergezellig! Sfeervol! Kindvriendelijk! Prima organisatie! Het beste gildenfeest in jaren! ... De superlatieven na een geslaagd gildenfeest kunnen blijkbaar niet op. De felicitaties en appreciaties overdonderen je. Je zou als organisator zowaar op woikjes gaan lopen. Gevaarlijk alsje knoken nog kraken van vermoeidheid enje geest leeg is van overspanning. Dus toch maar met twee voeten op de grond blijven. Maar één ding staat als een paal hoven water: de Sint-Jorisgilde van Meer kijkt erg tevreden en heel dankbaar terug op een uniek gildenfeest 2001. Het was een schot in de roos!

Doelstellingen gerealiseerd De organisators zijn gestart met drie duidelijke doel stel Ii ngen: - een stijlvol verbroederingsfeest voor de Kempense gilden: - een aangename kennismaking van de bezoekers mei hei rijke gildenleven in de Kempen' - een gezellig dorpsfeest voor de Meerse gemeenschap. Vooral de laatste doelstelling was ons zorgenkind. l-loe die realiseren? We hebben zwaar geïnvesteerd in animatie voor groot en klein. Maar het loonde de moeite. Vrolijke kindergezichten, enthousiastejongeren en dankbare volwassenen zijn het mooiste geschenk dat je als organisator kunt krijgen. Uit talrijke, positieve reacties, blijkt dat we hier met glans geslaagd zijn. Niet zelden werd verwezen naar de schilderijen van Breugel en de boeken van Timmermans om ervaringen en gevoelens weer te geven bij de sfeervolle gildenmis, de stijlvolle academische zitting. de kleurrijke optocht van de gilden en de wervelende show van gildendisciplines op het feestterrein.

De weergoden waren niet ons. Je kon geen idealer weer dromen. Dat geschenk uit de hemel zorgde voor de goede luim van alle deelnemers, een rimpelloze afwerking van alle geplande activiteiten en een gezellige, feestelijke stier. Maar ook Meer toonde zich van zijn beste kant. Bevlagde en bebloemde huizen, een grote opkomst om de optocht te zien, duizenden kijkiustigen die genoten van zang. dans, tromen vlaggenspel op de feestweide. Ruim driehonderd kinderen deden mee aan de volksspelen op het oud voethalterrein. Aan de schietstand van de kleine kruisboog en de luchtbuks was het bestendig file. Erwaren te veel gegadigden. Maar vooral de verenigingen van Meer hebben ons enorm gesteund. Dankzij hLin handen spandiensten verliepde hele organisatie vlekkeloos. Lovende kritieken alom over hun niassale aanwezigheid en hun grote inzet. 'Bij oo.s ZOU dat niet lukken', hoorden we vaak zeggen. In Meer lukt het wel!

Het weer en Meer deden het Twee belangrijke factoren hebben het gildenfeest tot een onvergetelijke gebeurtenis gemaakt: het weer en Meer.

Het feest na het feest Driehonderd dertig helpers meldden zich maandagavond om 19 uur voor een gezellig samenzijn in de feesttent. Nog altijd schitterend weer, Allemaal stralende gezichten. De helpers hadden plezier beleefd aan hun werk. Ze voelden dat ze aan iets hadden meegewerkt dat de hele dorpsgemeenschap ten goede komt. En dat geeft een grote voldoening. Vrijwilligerswerk op zijn best. Het werd dan ook een heel gezellige bedoening tot in de vroege uurtjes...

Video Mooie momenten wil je vastieggen. Beelden beklijvcn. Momenteel wordt kooitsaehtig gewerkt aan de montage van een videoband over het gildenfeest. Alle medewerkers en geïnteresseerden nodigen we nu al uit om, na de vakantieperiode, de beelden te komen bekijken in het gildenlokaal. Dan kunnen we nog eens samen nagenieten van onze gepresteerde arbeid. We brengen u tijdig op de hoogte van dag en uur. 12


GILDEFEEST

De laatsten zullen...

WEL

Kijken naar morgen Als we én conclusie mogeti trekken uit dit gildenfeest, dan is het zeker deze:' Een dorpst,'emeenschap hett 'eregeIcl behoefte aan een groot dorps/eest'. De feesicultuureigen t'an ons

volk, is niet dood. In deze hectische tijd van werken en presteren is de nood aan samen hestcn groter dan ooit 1 )anrnm kijkt le Sini Jorisgilde hoopvol uit naar 2005. Dan organiseert zij het Landjuweel. het gildenfeest dat de vi jfjaar durende wedstrijd a!sluit. Wij weten nu al dat we dan weer kunnen rekenen op een grote schare helpers en medewerkers. Het zal dan wel moeilijk zijn om het niveau van het gildenfeest 2001 te evenaren. Maar we gaan er voor! Samen!

-

Dank u Het gildenJ'eest 2001 was mooi. Onvergetelijk! I)e Sint-Jorisgilde houdt er dan ook aaii iedereen van harte te danken die op een of andere wijze een steentje Iieft bijgedragen om dit gilden feest te doen uitgroeien tot een volkseultureel gebeui en mei uiAliuli,ig. Namen noemen is zeer gevaarlijk; onbegonnen werk. Honderden hebben ons geholpen. Allemaal zijn ze even belangrijk iii het raderwerk van een grote organisatie. Daarom zeggen wij het, namens alle gildenleden, zo: bedankt MEER! ,Jef

Vcui Opstal. hooft/man

Sint-Joris

MEER Gerv Dockx, één van de vele ss'erkpaarden voor cle inrichting van het gilden/eest, schoot als laatste schutter met de grote kruisboog voor Meer. Met het laatste schot stelde hij de zege voor Meer veilig. Bovendien non hij de tinnen schotel als rozenprijs. -

-\ Grote collectie behangpapier

-"\ kl~\,

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht

~ ~1 e ~ 1\

;j4 oongarnerj9 OF

Witte Lietaer, Lysdrap, Boris,

YN&W

B.V.B.A.

TiTT'Z1 4 ei. & Fax 03/314484

natuurlijk & synthetisch 13


or

s leve n Einde van een tijdperk

Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten: arre Pal mans, 1 innenp tsIriat 11 I tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palmans(-Q)viflagc.uunet.he Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315)0.40 e-mail marcel.adriaensen@villaec.uuneLhe Meeiie: Jan Pret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-315.88.54 e-mail: jaii.tret@worldonline.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verlcye@attglohal net Minderhout: Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25. fax + tel. 03-314.49.03 e-mail: fraussniiders@tiscalinet.he Wortel: Jos Mattb), Pater Sehrijversstraat II, tel, 03-314.71.96 e-mail ,iosi'oos@hotmait.coin SPORTNI EUWS Reni Laurijssen. Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, S1.-Llcmensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssnijders@tiscalinet.be ADVERTENTIES Jan Miehiel:ien, Groenewoud 21. Hoogstraten. tel, 03-314.49.11 e-mail jan.michielsen@atlglubal.net FOTO'S Marcel Onincx Lokhosstraat 9 Meer. tel. 03-315.93.07

lloogstraten. - Bip hei cind' \ : 11 orig schooljaar ssercl in hel Vrij Technisch liisliiiiui Spi1kcr afscheid genomen van directeur Gust Laurijssen. In een vorig nummer zagen we hem nog hij de eerste steenlegging van nieuwe lokalen die in oprichting zijn. Dc groei en het succes van deze school is in hoge mate te danken aan zijn bevlogen inspiratie en vasthoudendheid, echter niet zonder een grote ploeg medewerkers achter zich. Daarvoor kwam zeil's onderwijsminister Marleen Vanderpoorieii algezakt naar Hoogstraten om de plechtigheid hij te wonen.

Walter De Buck even in Hoogstraten

BRIDGELESSEN 1

+

LJ

Ingericht door de Hoogstraatse Bridge Club

•

12 dinsdagen vanaf 18 september 2001. In SportcafĂŠ de Zevensprong, Gelmeistraat 62 te I -Ioogstraten. Aanvang: 19.30 uur. Prijs: 1.800 Bf. Inlichtingen en inschrijvingen:

4 ',

14

03 / 314.41.05. v

v

v

Hoogstraten. - Bij de opening van de tentountelling met werk au Cicile Caulcrman in het Stedelijk Museum werd niet alleen een woordle gepleegd over de kunstenares, noch louter voor een flatje en een droogje gezorgd, maar kwam zelfs Walter De Buck zijn stadsgenote alle eer hetonen. Vafl een verrassing gesproken. Op een zonovergoten gazon werden de aanwezigen getrakteerd op meezingers als 'Mijne vlieger' en 'Beter dan houlie'. De tekeningen van Cauterman zijn vooral gezichten van figuren van diverse pluimage, niet altijd even mooi maar wel om naar te kijken. Nog tot 2 september loopt deze tentoonstelling in het museum in het begijnhof, open van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Metdeze retrospectieve scoort het museum in het hedendaags wereldje van de kunst. Erwerd tevens gestart met een volledige inventarisatie van het werk van deze Gentse kunstenares uit de eerste helft van de vorige eeuw. Een dergelijke 'professionele' aanpak doet deuren openen bij gevestigde musea zodat in de toekomst tal van andere kunstenaars in bruikleen naar Hoogstraten kunnen gehaald worden. Een bezoek wordt u dan ook warm aanbevolen.


DORPSNIEUWS

Rust roest!

Ere wie ere toekomt

HOOGSTRATEN Dinsdagnainiddag 3 juli. Rusihuis Hoogstralen. Bij een klein groepje van bejaarden leek de tijd stil te staan. Totdat zij plots helletjes hoorden rinke-

len. De voerman was er. De huifkar was duidelijk te zien vanop de tweede verdieping. Iedere bejaarde had een persoonlijke begeleider. Zo snel mogelijk naar beneden, dat was de boodschap. Bejaarden kunnen soms moeilijk te heen zijn, maar geen nood. Er waren voorzieningen getroffen zodat men zelfs met een rolstoel tot in cle huifkar kon rijden. Luidruchtig kon cle tocht even later een aanvang nemen. Imposant toch, het achterwerk van twee "Brahanders" voor de huifkar. Veilig bracht men de gasten naar de Kleine Pintstraat waar hen een frisse traktatie wachtte. In alle maten, vormen en kleuren serveerde men daar echt hoeveijs. Duidelijk lieten de bejaarden (en begeleiders) dit smaken. Ook cle

HOOGSTRATEN Eenmaal per jaar stelt Marcel Govaerts een lap grond ter beschikking aan de KLJ. De grote tent aan de Muzementen is zeker hij het jonge volk bekend. Van de opbrengst van deze "verhuur" bekostigt Marcel deze namiddag voor de bejaarden van de tweede verdieping. Zijn eigen moeder werd hier liefdevol verzorgd totdat zij deze wereld heeft verlaten. Uit dankbaarheid tegenover het rusthuis is Marcel (één van die meer dan 140 zottekes) en dat zetten we als een eretitel tussen haakjes die zich steeds vrijwillig en onbetaald inzetten voor hun medemens. Samen met iedereen in het rusthuis ;punnen zij zich in voor dc bejaarden. Als je dan, zoals deze middag, de dankbaarheid ziet in de ogen van de bewoners, zegt dat meer dan woorden. Meer moet dat echt niet zijn. (FrSn -

-

-

-.

Ji.

.

Zomers weer. Een uitstapje mei een huificar. Temidden een rustige omgeving kon een groepje bejaarden genieten i'an ijs in ciiie ina/en en kleuren.

SET

CO$PUER

13e.scheulenheul siert (IC 01(1/1 Ma ree / Govacrts was zeer nauw betrokken bij dit 'ijs "-initiatief Dankzij zijn grote inzet voor de medemens in het rust/luis, weet hij hoe je de bejaarden "met een kleinigheid" blij kan maken.

Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen . Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC toestellen • GSM en FAX-data oplossingen Boekhoud- en fakturatiesoftware -

COMPUT ERS /SOFÏWARE - KmitMa'Bll..1R\

BRI LJANT® SOFTWARE

1W \ y

LJTii -~

TO8HIBA

1

k'mobistar

RESELLER PARTNER

Meersewg 80b, 2322 Hoogsfraten. Tel 03131509.09 Fax 0313158774 OPEN: ,i4a 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 d 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: i'fosoffcompufer.be http.-llwww.softcoMuter.be -

15


REIS VERHAAL T

Alleen per fiets naar Compostela Sommige, nochtans gezonde, mensen rijden steevast naar winkel, school of werk met de wagen. Ook al is dat maar een paar honderd meter ver. Nee, dan is Wortelaar Toon Kuijpers uit ander hout gesneden. Hij presteerde het om in zijn eentje zo'n 2200 km ver te fietsen. Hij deed dat zonder begeleiding en met een doodgewone Gazellefiets die hij bovendien bepakte met 20 kg bagage. De afstand van de historische bedevaartroute naar Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje fietste hij in een goede 20 dagen, zonder rustdag. Op het bijgevoegde kaartje kan u zien dat dat toch wel een beetje verder is dan een gezondheidstochtje naar Scherpenheuvel. De Hoogstraatse Maand was dan ook erg benieuwd naar de frisse fietser en zijn verhaal. heelwat praktische informatie kon vergaren. Daar werd hij ook lid van het Genootschap.

Het idee Het plan voor de tocht naar Santiago de Compostela ontstond enkele jaren geleden en heeFt stilaan vorm gekregen. Vermoedelijk heeft een reisverslag in een tijdschrift of een boek Liit de hib de interesse gewekt voor de trip. Dc uitdaging, het avontuur en ook een nieuwsgierige interesse voor natuur en cLiltuur samen met de reismicrobe gaven hem de definitieve duw in de rug. Godsdienstige redenen waren er in eerste instantie niet echt. Wel positieve belangstelling voor deze eeuwcnoude pelgrimsroute. Hij was al een tijdje op zoek naar informatie over de bestemming toen toevallig de Wortelse pastoor Fons Van Dijck tijdens zijn kennismakingsronde met de nieuwe parochie ten huize Kuijpers belandde. De pastoor had enkelejaren voordien het laatste stuk van de pelgrimstocht te voet afgelegd en hij bezorgde Toon het adres van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela in Brugge. Een tijdje later werd er een infodag gehouden voor Compostelareizigers waar hi

Sportief Toon is al niet meer piepjong (46) maar heeft iich sinds zijn 20ste altijd fit gehouden. Na zijn legerdienst is hij regelmatig blijven joggen aan een ritme van een paar keer per week. Hij is ook een regelmatig wandelaar al dan niet in combinatie met zijn trouwe hond. Ondanks het feit dat hij de laatste 5 jaar regelmatig geplaagd werd door rugprohlcmen, een nasleep van een hernia, is hij altijd blijven bewegen. Het herstel werd en wordt nog altijd mee gestimuleerd door zijn werkgever de ABN AMRO. Die geeft hem de tijd en mogelijkheid om in Amsterdam (op kosten van de firma!) via fysiotherapie en fltncssoefeningen zijn weke rug in conditie te houden en to arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Voor het vertrek zat de schrik er ook in dat tijdens de ritten naar Spanje zijn rug voor problemen zou zorgen. Toon was en is niet echt ccii ecoefend fietser. De laatste weken voor

Nederland

U.K.

50

Wortel

Londo rt

Bc

Kanaal

i7/

II

Duitsland

Lu.t

jREIMS Ras

Frankrijk / NEVERS

Zwitser!. Bem

LIMOGES

Santiago de Corn postela

Bordsaux Golf von Biscaye

/

_*• BERGERAC

Mliaan

ilalië

MONT-DE-MARSAN

Eilbao

z -._•_.

/ PALt

.-JEAN-PIED-DE-PORT

Marsefe

0

400

0

Corsica

o

Portugal Madnd Lissabon

Saldinia

Spanje Valenucs Balearen

fl

Ma ego

Middellandse Zee

Strrnt ,rin (-ehrnlrnr

Algiers

Ir1

01

Turikltr

W.

4 0

5.

Alo//)crs 1/Ok t'oor zij/t tertrek naai Corn postela 100/!

de trip naar Spanje heeft hij in België enkele ritten van 100 km gedaan als voorbereiding.

De praktische voorbereiding Zon rit van meer dan 2000 km begin je natuurlijk niet tonderde nodigc voorbereiding. De goede raad en praktische tips van andere Compostelafietsers lijn al een stevige basis geweest voor de organisatie van de trip. Hij had een maand uitgetrokken voor dc pelgrimstocht (+ een eventuele rcserveweek ingeval van grote problemen). Zoals gezegd gebruikte hij een gewone, stevige haanfiets die hem door Lijn fietshandelaar werd aanbevolen. Hij nam voldoende bagage mcc ( inclusief een tentje en een slaapzak) maar ook niet meer dan echt nodig was. In totaal had hij toch zo'n 20 kg bagage hij, geladen in verschillende stevige fietstasscn. De niet minder dan 13 goede landkaarten hebben hem gedurende die 22 dagen de juiste weg gewezen.

De tocht Op 30 mei rond half 9 werd afscheid genomen van thus en een laatste foto gemaakt voor De Hoogstraatse Maand. Vanaf dan fietste hij alle dagen getiiiddeld 100 km. De eerste kilometers werd hij al geplaagd door onvoldoende bevestigde fietstassen die er telkens weer afvielen als er een kuiltje in de weg was. Toon knutselde de zaak beter vast en via Leuven, Namen en Dinant ging de rit de eerste dagen richting Champagnestreek en Reim. In Reims bezocht Toon de kathedraal want hij fietste niet alleen naar Spanje om kilometers af te malen maar ook om onderweg te genieten van natuur, cultuur en historie. Met de fiets aan de hand stapte hij in Reims de prachtige kathedraal binnen, hij was immers maar alleen en kon de zwaar hepakte fiets met z'n hele hebben en houden niet onbeheerd achterlaten. flnmiddrl 1 ijs Is w;t 01 CR11 vnelende man ufgestormd die hem uit dc kathedraal wou sturen. Maar Toon haalde Lijn geloofsbrief(cen


REIS VERHAAL

l)eI!a/e ('1/1 /0(0/ Overiia uien oiulei'ne keer in chî piepkleine tentje dat hij zeij nieenam in zijn bagage. bewijs dat Compostelareizigers hij zich hebben om aan te tonen dat ze pelgrims zijn) hoven en dc man zijn woede veranderde onmiddellijk in hulpvaardigheid. Hij ging een stempel halen als bewijs dat Toon in Reims passeerde op zijn tocht en bewaakte even later zelfs zijn fiets als hij even later een paar postkaarten ging kopen. Deze geloofshrief zou hem de volgende dagen nog een paar keer van pas komen. De mensen onderweg waren meestal erg behulpzaam. Ze hielpen mee om onderdak te zoeken. Er waren zelfs privémensen hij die hem overnachting en een paar maaltijden hezorgden. Het zoeken van onderdak was niet vooraf gepland en verliep op goed geluk. Hij sliep meestal hij mensen thuis. in chambres d'hotes in Frankrijk. in kloosters, op slaapzalen en een paar keer in zijn wel erg compacte tentje. Dat was ook het enige wat hem rugpijn bezorgde.

Discipline Hoe verder hij naderde richting eindhestemming, hoe meer Compostelagangers hij ontmoette. Toon had als principe aangenomen

om zich onderweg goed te verzorgen. Hij zorgde ervoor dat hij alle dagen voldoende rust nam. Hij waste zich alle dagen van kop tot teen. Er werd goed gegeten en veel water gedronken(af en toe eens afgewisseld met een glaasje uitstekende Franse wijn). Zijn 6ets werd alle dagen opgepoetst en alle dagen waste hij zijn kleding. Discipline was volgens Toon erg belangrijk om zijn einddoel te halen. En dat was het probleem liet veel andere Compostelagangers. 99% van de meclepeigrims die hij ontmoette, verzorgden zich niet goed. Tussen de mensen van de meest diverse nationaliteiten ontmoette hij dan ook nogal wat lichamelijke wrakken. Zelfs een grote groep Amerikaanse soldaten die hij passeerde, zat totaal kapot. Ook de groepjes bedevaarders die onderweg in de grootste ruzie uit mekaar gingen, waren niet te tellen. Zo'n tocht levert dan ook nogal wat stress op. Dat vond Toon dan weer een voordeel van het alleen l)etsen. Je hoefde met niemand rekening te houden. Maar het eenzame lietsen had natuurlijk ook nadelen.

Natuur en cultuur Zoals hiervoor al gemeld, had Toon nogal wat belangstelling voor natuur en cultuur onderweg. De mooie landschappen en vergezichten, prachtige bloemen en vogels en sfeervolle dorpjes en steden maakten de rit aangenaam en waren een plezierige afwisseling tijdens de urenlange fietsritten. Reims, Vézelay, Nevers. Limoges, Périgueux, de prachtige steden in Noord-Spanje : Leon. Burgos. Astorgas en de t all o ze Spaanse spook dorpje s met ronddwalende honden waar het leek of er elk moment een cowhoy vanachter een muur kon springen met de revolvers in aanslag, ze hebben bij hem een geweldige indruk nagelaten. Het bezoek aan Santiago de Compostela, het einddoel na de afmattende tocht, de historische bedevaartplaats, de imposante kathedraal, de pilaar waar al duizenden pelgrims hun hand oplegden en die dan ook door de eeuwen heen is uitgesleten, het beeld van Santiago(SintJacob) waar je symbolisch je handen oplegde zitten voor jaren in zijn geheugen gegrift. Na de lange tocht voelde Toon een intense leegte en eenzaamheid. Het doel was bereikt en je liep verloren tussen iie mensenmassa en de ermee samengaande commercie die je in alle bedevaartsoorden terugvindt. Voor Toon terug richting België vertrok, bezocht hij nog (per bus)de Kaap Finisterre. de westpunt van Spanje waar de stoffelijke resten van Sint-Jacob honderden jaren geleden aan land zijn gekomen en waar Karel de Grote op de meest westelijke rots zijn historische woorden uitsprak in zijn strijd tegen de Moren.

Terug naar huis

Aankoni,striiueel in de kathedraal van Santiago de Comnpostela. De groet aan Sint- Jacob, de hand in de eeuwenoude uit/tol/ing in de pi/aar, het voorhoofd op het hoofd van St-Jacob.

De laatste dag 4 ji.ini 2001 vloog de koene fietser met zijn hele hebben en houden terug richting Zaventem. In een paar uur overbrugde hij een afstand die voordien zoveel zweet en moeite had gekost. Maar gelukkig was er niet alleen dat. maar ook het volbrengen van een jarenlange droom in goede gezondheid. In tamelijk goede omstandigheden werd de rit afgewerkt, zonder lekke hand, zelfs zonder zijn banden op te pompen en met slechts een klein mankementje aan het versnellingsapparaat in de laatste 20 km. Het was al hij al een harde ("nog harder dan gedacht en ik had het al zwaar ingeschat" zegtToon), maarplezierige ervaring. Toon begint nu aan de documentatie van zijn volgende project, een... treinreis met de Transsiberische Express.(omn)

14de Wortelfeesten met als thema:

Verfraai eens een school WORTEL - Al voor cle t 4de keer organiseert men in Wortel de "Wortelleesien" . Een soort Vlaamse Kermis iou men het kunnen noemen als die naam niet zo helegen moest klinken. Met de opbrengst van de Feesten sponsort de Wortelse gemeenschap één of ander interessant of verfraaiend project. Dit jaar werd gekozen voor de verfraai ing en heraanleg van de speelplaats op cle school in Worteldorp en de aanschaf van materiaal om een duplex(een halve zolder) te bouwen in 2 kleuterklassen aan de Rooimans. Het programma: Vrijdag 24 augustus: 18.5011: Kinderjogging over een afstand van ongeveer 1 Lui. Deelnemers tot 1 2jaar mogen meelopen. Je kan inschrijven van 1 7.00u tot t 8.30u voor slechts 50 BEF. 19.0011: 4de Halve Marathon en 14de Worteljogging: De wedstrijden lopen over een alstand van 3 - 6 - 9 kni of een halve marathon op een volledig afgesloten en verhard parcours. Alle deelnemers krijgen een aandenken en nemen deel aan een tombola. Inschrijven in 't Slot van 1 7.00u tot 18.45u, kosten 200 BEF. Vanaft 9.tjOu: kan je ook terecht in de

Wortelfeestenbodega en bij de Wijnproeverij. Om 20.30u: Als je na het lopen en het wij nproevcn nog hersenceilen over hebt, kan je deelnemen aan de Wortelksvis Om 21.30u worden de prijzen van de Halve Marathon uitgereikt. De hele avond wordt opgeluisterd door de exclusieve Wortetteesten-D.J.

Zaterdag 25 augustus: Om 1130u start de grote Rommelmarkt in cle Boonikes. Iedereen die wat te kopen of verkopen heeft kan daar terecht. Zoals elk jaar zijn er weer koopjes te doen voor de aandachtige snuffelaars. Om t 3.00ui vertrekken fietsers en wielertoeristen voor en frisse fietstocht in de Noorderkempen( net medewerking van WTC De Zwaantjes). Om 1 4.00u begint naast de Rommelmarkt ook nog eens ccii Jaarmarkt. U zal wel weten waar u met uw centen naartoe kan. Gedurende gans de namiddag wordt er gezorgd voor kinderspelen, huifkarrentochten, ponyrijden en een springkasteel. Vanaf t 9.00u worden de Feesten uitgewuifd op een grote dansavond met een discotheek en een erg boeiend optreden. Het ganse weekend worden werken van Wortel se amateurkunstenaars tentoongesteld, kan u liet overlekkere Worteltirood komen proeven en wordt u verrast door het overal opclu i kende Aanwezigheidstombola-

team, Als ci graag een gezellige speelplaats of vrolijke klassen voor de Wortelse schoolkinderen wil gerealiseerd zien, moet u zeker eens komen kijken. Het -alweer overladenprogramma biedt iedereen liet nodige vertier.(J'onm)

SUPRAVINS GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL 0313143583

DE BESTE WIJNEN UIT DE COTES DU RHONE ...EN NOG VEEL MEER

17


DORPSNIEUWS

Restauratie van de kerk van Wortel

Wie schilderde er op de muren vn het toilet? In de parochiekerk van Wortel werden (vooral waar nu het toilet is) muurschilderingen ontdekt. De historici zijn in de wolken, terwijl de leden van de Kerkfabriek wakker liggen van de schaduwzijde: een restauratie waaraan een prijskaartje van 45 miljoen hangt. De kerkfahriek kan de restauratie niet aan en wil het dossier overdragen aan de stad. Het college heeft er wel oren naar en wil het dossier overnemen, indien het administratief kan. De Maand ging voor u op zoek naar de ouderdom van de kerk, de resultaten van het vooronderzoek en de omvang van het restauratiedossier. Blijven lezen dus .....

/

2

-

de kerk, op de toren na, vernield werd en de gelovigen de ruïne van het koor verhouwden tot noodkerk. Dat laatste is waarschijnlijk jinst. maar tijdens het recent onderzoek werd duidelijk dat op verschillende plaatsen delen van dc binnenmuren van het schip overeind bleven. Wanneer de parochianen, in het begin van de eeuw, hun kerk terug rechtzetten, bouwen ze een nieuwe huitengevel rond delen van de bestaande binnenmuren. Er is dus eerder sprake van een restauratie van het gotische gebouw, dan van de bouw van een 'nieuw' kerkschip. Het grondplan van de 1 7v eeuwse kerk is niet anders dan het vroegere.

De eerste bewoners van wat we nu Hoogstraten noemen vestigden zich op het grondgebied van Wortel, dat toen 'Wurtelam' heette en afgesplitst was van het veel oudere (Rijke)Vorsel. De bewoners zijn landbouwers, die in verschillende oehuchten leven te midden van de velden. Als parochie behoort Wortel tot het kapittel Antwerpen en wordt, als dusdanig. voor het eerst genoemd in 1155. Over de eerste kerk is weinig gekend, maar cijnsboeken uit 1351 vertellen ons dat er toen al ecn kerk stond. met allicht drie altaren.

Uitkij ktoren In het begin san de IS eeuss (omstreeks 1425) ss ordt de toren van die eerste kerk herhouss d met de hulp san Jan JV san Kuik. die iets verder in het kasteel v oont. De kerktoren ss ordi dan ook gebruikt als uithikpost en s luchtplaats. Tu sse n 1460 en 1 46 1 wi ird t het eerste n iii ties e' kerkje afgebroken en rond 1470 houss en de parhianen het schip van de kerk en dekken het met stro. De kerk gaat in 1553 ins lammen up, hp één san de uorloen kenmerkend snor de 1 h'eeuss . lot anda,i' gingen iie historici ers .iii uit di

Gevelarcheologie De historici konden het bovenstaande verhaal optekenen na een grondig historisch onderzoek van het gebouw, een soort gevelarcheologie. Op regelmatige plaatsen worden alle gevels systematisch onderzocht. Het begint met de verliagen, die één na één verwijderd worden, ook op die plaatsen waarde oudere lagen niet of moeilijk te verwijderen waren. Door dat onderzoek kan het kleu gebruik door de eeuwen heen opgetekend worden.

1 MF

1)e toren inn de ht ik werd omstreeks 1425 gebouwd als uu/ajhtoren t oor het

lol sieel

iets t eo/erop

Na de verflagen wordt ook de bepleistering weggenomen. Zo kan men het formaat van de gebruikte steen meten én de samenstelling van de mortelspecie ontleden. De toren en een deel van de stenen van de binnenmuren zijn 24cm lang, 5,5 cm dik en 12 cm breed. een formaat dat wijst op de gotisehe bouwfase. Het onderzoek is gebaseerd op logica: de onderzoekers gaan ervan uit dat een zelfde afmeting steen, in combinatie met een zelfde samenstelling van de mortel, wijzen op één en dezelfde bouwfase. Als men weet dat de toren in 1425 gebouwd is, mag men besluiten dat alle muren, die met dezelfde steen en met dezelfde mortel gebouwd zijn uit de zelfde tijd dateren. Zo eenvoudig is dat. Het vooronderzoek, dat uitgevoerd wordt voor het opmaken van het restauratiedossier, levert niet alleen historische gegevens op. Bij het onderzoek komen ook alle technische gebreken van het gebouw aan het licht. Nu het onderzoek rond is, is het tijd om de restaliratieopties vast te leggen: wat heeft men gevonden svat is historisch belangrijk, waar loopt het technisch fout en wat moet er gerestaureercl worden'?

Muurschilderingen

1hc / ,u nçoilo he til/t rit iie. i 6ordt'iitgi'ejieii ilit'5ian Leiirs iii t/t /0,v iideriig liet uilioert 0. Dce are/un ci. een ,nodernist t/je nauw .sa,nenwerkit /net 0.0. Henri )'an t/er Velde, liet bepi iii 'iiie .s tij/t '1e/nl 'nico te rn ileiv, t en t t' ri ing ze loo r eigen ii lii i re!aiie.s. l.et bij t oor-

fr

kruisweg (ree/it s ) en de onninnenten boten aan tle pilaren. Zijn ingrepen I'ei'lt/ op liulJ.eii t in h/'ji eiiile stempel oji gan.s hei in 18

Gans liet gebouw moet behandeld worden tegen opstijgend vocht en binnen moet alle bezetting verwijderd worden. Vooral in de vroegere doopkapel, waar nu het toilet is, en in de zi.odelijke zijheuk moet dit zeer voorzichtig gebeuren. Daar bevinden zich 16 v eeuwse figuratieve muurschilderingen, in een kleulTijk kleurenpalet. Wat ze voorstellen is niet gekend, omdat er nog maar kleine fragmenten bloot gelegd zijn. Die sporen, hoe beperkt ook, zijn getuige


DORPSNIEUWS

t.

Z!

Op cle muren tuit het hoogkeor zijn neogoli.sche da,nastmotiei'en gevonden. Lichtblauwe en gouden motieven op een donkerblauwe cichtergrond. van de rijke wandafwerking, die de kerk in zijn ontstaansfase had. Op de noordwand van het koor, naast de koorhank waar nu het tahernakel staat, zij n neogotische damastmotievcn en (IHS) monogramschilderingen gevonden. t-let hoofdaltaar zou gerestaureerd worden in de bestaande polychromie. Voor het O.L.Vrouwaltaar, in de zijbeuk aan de noordzijde. stellen de onderzoekers een restauratie in dc 19` eeuwse kleuren en motieven voor. Die

Op verschillende plaatseit werden fragmenten tuit eeuwse fテッgurariet'e inuurschilderin gen blootgelegd. Het zal inonnikenwerk zijn om de meer recente vertiagen die er bovenop liggen weg te nemen.

polychromie werd tijdens het onderzoek gevonden onder de bestaande verflagen. Voor het St.-Jorisaltaar, het derde altaar in de zuid zijheuk, zijn er twee restauratieopties. Het altaar is, in zijn huidige vorm. een 19 eeuwse hybride constructie, samengesteld uit oudere elementen en dus historisch minder belangrijk. En, achter het altaar zijn merkwaardige sehaduwsehilderingen ontdekt. Er is verder onderzoek nodig om de keuic tussen liet altaar

of dc muurschilderingen te verantwoorden. Daarmee is het restauratieverhaal nog niet verteld. Er zijn in de kerk nog een groot aantal waardevolleelementen, die op restauratie wachten. Slechts テゥテゥn voorbeeld: als men de kruisweg in zijn neogotische glorie wil herstellen, zullen alle latere verliagen manueel, met een scalpel, verwijderd moeten worden. Dan komen er prachtige veelkleurige taferelen te voorschijn. Er is werk in de kerk. (lii)

Je weet wel, daar op de lioekin

HOOGSTRA TEN

4

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

aupng

12j6plex , WIテ終IRBJED]D]FI1


DORPSNIEUWS

Rita Hillen wint internationale prijs

Bezig zijn is het voornaamste Rita Swaenen - Huilen van Wortel behaalde de eerste prijs in dc wedstrijd 'Smokkelen Verbeeld'. Het is voor haar een erkenning en staat in schril contrast met het gebrek aan waardering die ze tot vandaag uit professionele hoek kreeg. Toch relativeert Rita haar werk. 'Bezig zijn is het voornaamste', is haar interpretatie van de Olympische gedachte. Rita Hillen behoort tot de gilde van de zogenaamde 'zondagsschi lders',een eerder negatief geladen begrip voor amateurs met het penseel. Rita heeft daar geen problenien nice, ook niet met het feit dat ze destijds geen getuigschrift kon behalen in het tKO. Ze bleef doorwerken en wat in Hoogstraten niet kon, lukte aan de academie in Turnhout wel. Daar studeerde ze dit jaar af met meer dan 75%, een zilveren medaille.

Rita begon midden de jaren '80 te schilderen omdat ze zich zorgen maakte over haar fysieke mogelijkheden op langere termijn. Ze wist niet wat haar handicap haar brengen zou en zocht verstrooiing mcl verf en doek.

Smokkelverhalen

Begin dit jaar deed de afdeling Cultuur van Benego - hetBelgisch Nederlands Grensoverleg - een oproep aan Belgische en Nederlandse amateurkunstenaars. Dc opdraçbt hstun d e n t om een 'a ei t. te maken dat een - -. illustratie kon ,ijtt hij één s an de besta ide s erh a le n os er smokkel aars. Die erhalen waren er gekomen na een soort,clijke ol_li uI_'l) •aUII t aiittt_'l_Ii t '.chrij vers. Rita schreet in voor dcelnaiiie en oits tiL 51 erhalen. Ze liet ,.ich door - . elk san de serhalen inspireicn en zou uiteindelijk ook met vijfer ken deel nemen aan de ss edstrijd. Door de sl eer art de smokkelverhalen ging Rita tuinder figuratief is eiken. Ln, aaitgemoedtgd door haar leerkrachten, ging te minder aandacht schenken aan details, lIet figuratieve ". t. . maakte plaats '. oor dc - impressie. in een techniek die aeres\ie\ er is cril. De jur\ moest uiteindeltik 127 i itiendi ngen beoordelen en iou de uitslag bekend iii ake ii op 15 . 111 iii in het 'v art (iog h Ccii t ru nt 'Bels Lijntje '. 1-/ei werk waarmee Rita fli/len de Bene go in Zundert. Met de cultuurprijs won. -

De winnares hij haar werk. Benego organiseerde twee tentoonstellingen met de ingezonden werken. Een eerste in dc voormalige kapel t'an het St. Annacomplex in Zundert, een tweede in het gemeentehuis van Essen. olympische gedachte in het achterhoofd had Rita itooit op een vertiielditig gerekend. Tot de jury na vijf nominaties en twee cci volle veriiieldingen, de deide, daai na de tweede cii teti slotte dc s innam l,LkuIId Ilictdkk.. Rita werd op het podium gevraagd terwijl de voorzitter volgende tekst uit liet juryrapport vooila: "De eette Piiis gaat haat Rita Hilleit uit Wortel met een verbeelding van Bels Lijntje'. Een geheimzinnig met suspense geladen werkstuk. Een heel eenvoudig suggestief beeld van ecn wcgrijdctide vrachtwagen geladen met spanning en het hevreemdende gevoel dat er iets niet klopt. Moedig om het hierbij te laten. Ookdecompositieisgedurtd. Watkleurgebruik en materiaalhehandeling betreft is het werk sterk en verfijnd tegelijk. Het kenmerkt zich door een grote direetheid van schilderen en een prachtig los handschrift". Datu hoort u liet ook eens van een ander. De 21 verhalen zijn samengebracht in het boek 'Een pungel vol proza'. Het boek is rijk geïllustreerd, telt 156 bladzijden en is gebonden in een harde kaft. Het kost 600 BEF en kan besteld worden bij Benego (Tel. (03)315 41 40.

peofessiove

eiSers

.

ilijs±i'rs cIiifcile ofo'H

fo+o de s'ef ors 42

.

2310 eijkevoesel usobielefeietouii

tel 03/314,62.50

f

03/314.82.00

irsfo@fofo_cJe-9eeef.Lse

20


DORPSNIEUWS

Sponsortocht: 'Tri-Continenti' Tom Vandenberghe en Peter Van den Broek, twee tweeëntwintigjarige inwoners van de gemeente Hoogstraten (respectievelijk Minderhout en Wortel) kwamen elkaar voor het eerst tegen toen ze beiden in het alom gekende Klein Seminarie school liepen. Tom ging daarna in Leuven studeren, Peter in Antwerpen. In de Cahier bleven ze elkaar tegen het lijf lopen. Toen waren ze zich er nog niet van bewust dat ze met hetzelfde plan in hun hoofd zaten. En daar begint nu net het verhaaltje dat ze u willen vertellen.

avond in Antwerpen, beiden aan het 'wauwelen', kwamen we erachter dat we allebei zin hadden in een internationaal avontulirtje. Op een

We gingen de wereld intrekken en dit wel voor een jaar lang! 'Waarom?', horen we jullie al in koor jodelen. Het antwoord is even simpel als waar: 't is nu of nooit! Jong van lichaam en geest is dit voor ons heiden dé kans om zo'n reis te ondernemen. En bovendien zijn we nu nog lekker onhevangen. Hoog tijd voor een woordje uitleg. Graag willen we in het komende jaar door drie continenten trekken. Momenteel worstelen we ons door alle formaliteiten om half september op reis te kunnen vertrekken. Zuid-Frankrijk

wordt onze eerste halte. Hier gaan we anderhalve maand druiven plukken aan kost en inwoon en een schraal minimumloon. Maar dit is wel een ideale gelegenheid om andere reizigers te ontmoeten. Daarna is Spanje aan de beurt om nog wat na te zomeren en enkele amigos opte zoeken. De Straat van Gibraltar zal er aan moeten geloven, want Marokko wordt onze volgende bestemming. Daarna nemen we de boot naar Egypte en vervolgens gaan we onze hatterijtjes opladen op het Arabisch schiereiland. Zo kunnen we dan niet volle energie de Indische Oceaan oversteken om de westkust van lndïa te bereiken. In India en Pakistan willen we kennis maken

niet de cultuur en mensen op liet platteland. De muskietnetten zijn reeds besteld. Ons bezoek aan Nepal zal van een heel andere aard zijn. Via Travel Active kunnen we er misschien drie maanden vrijwillig aan de slag als leerkracht Engels. Mee opgenomen in het programma zit een onderdompeling in de Nepalese taal en cultuLir van 25 dagen lang, wat het natuurlijk extra-aantrekkelijk maakt! Het verloop van de verdere reis hangt voor een groot deel af van de tijdsperiode waarin het voorgaande zal plaatsvinden. Hebben we na dit lesgeven nog veel tijd over, dan willen we die resterende tijdgebruiken om Tibet, een deel van de rest van China en Mongolië te bezoeken. Langs die weg willen we dan de trein opstappen om via de beruchte Trans-Siberische treinroute Moskou te bereiken. Beschikken we niet over voldoende tijd, dan zullen we bepaalde delen van onze planning moeten overslaan. Moskou is trouwens het begin van het einde: Oost-Europa. Ook hier zouden we graag voor een beperkte tijd als vrijwilliger aan de slag gaan. (We hebben al contacten gelegd niet 'Balkanactie', een or g anisatie die zich toelegt op vrijwilligerswerk in ex-Joegoslavië.) 1-lopelijk kunnen we al deze activiteiten tot een goed einde brengen. Daarom hebben we het hele jaar al gespaard om het nodige geld bijeen te verzamelen, want ja ... ook in die landen is liet leven niet gratis. Binnenkort gaan we ook materiaal kopen (zoals een tent, nieuwe trekschoenen ...). En jawel, ook u kan ons hierbij helpen. Op 5 augustus organiseren we een sponsortocht: wij zullen dan een afstand van 25 kilometer stappen (tussen Meersel-Dreef en Hoogstraten . . . via omwegen zodat we wel degelijk 25 kilometer afleggen). Als u wil, kan u ons hiervoor sponsoren. Het bedrag is uiteraard vrijblijvend en kan u storten op rekeningnummer 733-3180646-46 met vermelding 'Sponsortocht' + (eventueel) uw naam. U kan onze reisavonturen volgen in de toekomstige nu mmers van de 'Hoogstraatse Maand', of rechtstreeks door uw e-rnailadres door te stLiren naar flaphaartjes@yahoo.com , zodat u in onze mailing list terechtkomt. Graag zouden we iedereen willen bedanken die ons tot nu toe in raad en daad hebben bijgestaan, alsook zij die dit van plan zijn. Cheers,

Tom en Peter

i111 m~lFF=<2>%,CM5 n F=x E UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S

Buitii of in Studio Al uw foto's afrewerkt in eigen Prof Videolubo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

om 11


DORPSNIEUWS

Straatgevaarlijk

Avondfietsvierdaagse eïl wij fictstcn mee MINDERHOUT - Het was nu reeds voor de negende keer dat KWBMinderhout deze activiteit organiseerde .... en met steeds toenemend succes. Meer dan 500 inschrijvingen konden worden genoteerd, waaronder opvallend veel jongeren. Dat belooft voor 2002. Ieder jaar lukt men er weer in om een aantal wegen in het parcours op te nemen waarvan vele deelnemers erkennen "dat ze daar nog nooit geweest waren". Benieuwd hoe lang de KWB dat nog zal kunnen volhouden? Zelfs de weergoden zijn enthousiast over dit initiatief, maar hun medewerking was dit jaar soms iets te enthousiast.

1

-1.

Avond één Het is prachtig zomerweer en dat merken we ook aan het groot aantal inschrijvingen op deze eerste dag. Vandaag rijden we de "Kolonieroute". Eens onderweg heerst er soms wel wat verwarring wanneer we andere groepjes fietsers zien afslaan, waar we eigenlijk rechtdoor zouden moeten (of omgekeerd). Wat blijkt! Onze KWB-huren van Wortel hebben een identieke activiteit ingericht op dezelfde dagen en bepaalde delen van de route zijn gemeenschappelijk. Kan hierover in de toekomst niet eens overlegd worden'! Mei deze toestand is toch niemand gebaat. We rijden tot Zondereigen en dan hinnendoor terug. Op het eindpunt vernemen we dat er twee ongevalletjes zijn gebeurd. Dit is de eerste keer op al die jaren. Uiteraard werd door de KWB een verzekering afgesloten. Gelukkig blijken de lichamelijke verwondingen achteraf nogal mee te vallen. Het frisse pintje in het parochiecentrum smaakte naar meer.

Avond twee De Boerenhuitenroute. We beginnen eraan in een zeer zwoele temperatuur. In de verte dreigt onweer. Diegenen die zeer vroeg vertrokken Lijn (of zeer laat) rijden een probleemloze rit. Wij vertrekken rond 19 uur en in Heerle worden we vergast op een meer dan buitengewoon klank- en lichtspel niet gratis hakken water. Iedereen moet ijlings onderdak zoeken in boerderijen, stallen, schuren, onder afdaken, ... Het aangeboden spektakel geeft ons een vrij realistisch beeld van wat de zondvioed moet geweest zijn. Wij delen onze schulplaats met een groepje "Wortelaars" Zij moesten nog naar Meersel-Dreef. Wanneer we (na zowat een uur) eindelijk terug op pad kunnen (het heeft nu opgehouden met hard te regenen..) verspert een omgevallen, zware eik de weg. Gelukkig zijn de Hoogstraatse spuitgasten al ter plaatse om ons te helpen onze fietsen over deze 22

onvoorziene hindernis te tillen. Hartelijk dank. Johan en Marc, die op het Oosteneinde de controlepost bemannen, zien toch wat hieekjes. Het laatste deel van de route loopt via Paterspad. Blijkbaar hebben die paters toch een goed wuuidjc voorons gedaan want iedereen die toch is doorgereden komt heelhuids aan na zo een 26 kni. En ongelooflijk maar waar. In Minderhoutcentrum heeft liet potverdorie niet geregend.

MINDERHOUT - Sommige bestuurde's

AoIId drie Mooi weer voor de Boomkwekersroute. "Eigen Aard is Goud Waard" zeggen ze in Minderhout en dus rijden we via Voor- en Achteraard richting Zundert. Het wordt een mooie, rustige rit. Op de terugweg passeren we zowel Sauna Diana als La Reserve. Helaas, een bezoekje aan beide instellingen blijkt niet in het programma voorzien te zijn. Misschien volgend jaar hij de jubileumuitgave'! Een uitgebreide contiolepost of zoiets'! Iemand heeft opmerkingen over goor taalgebruik en een vieze straatnaam. Alles berust op een vergissing. Hij heeft gewoon de straatnaam "Beekakker" verkeerd gesplitst. Bij de aankomst hebben we er zo een 30 kin opzitten.

Avond vier Met een hang hart begeven we ons naar het parochiecentrum. Niet enkel omdat het rond half zeven weer flink begint te regenen, maar ook omwille van de rit "de Wolvenroute". Gaan ze ons naar Siherië laten rijden! Hoe vaak en hoeveel van deze beesten gaan we moeten trotseren'! Moeten we geen kilootje rauw vlees meenemen! Het valt allemaal nogal nice. Via de beide gekoesterde eigen Aarden rijden we naar Terbeek om dan via de Beemdenweg. de Wol venweg en de forellenvijvers van den Heibaard naar Hoogstraten te komen. Het weer blijft aan de zeer frisse kant. Maar dat kan de pret niet meer drukken. Na 27 km bereiken we voor de vierde keer "ons" parochiecentrum. We hebben zowat alles gehad op deze vier avonden. Zon, wolken, warm, zwoel, fris,regen, donder en bliksem. Maar niemand verloor hier het goede humeur bij en zeker niet wanneer ze rond 21.30 uur langs de uitgebreide prijzentafel mochten passeren. Diegenen die drie of vier avonden gefietst hadden, werden nog bedacht met een onvervalste KWB-pet of een isoleerkannetje. KWB-Minderhout mag terecht trots zijn op deze Organisatie (waar heel wat voorbereiding en werk aan te pas komt). Eén probleem misschien. Het zal moeilijk worden om volgende keer nog beter te doen... Tot slot nog én goede raad (haat het niet, dan schaadt het niet): enkele dagen voordien nog een mand met eieren naar de Clarissen brengen! (Trapnmans)

missen elke vorm van respect: aan de vem'keerde kant ton de weg pimrhemei, up dc stoep en daarbij de fietsers dwin gen zich 0 de drukke baan te begeven, getuigt van weinig burgerzin tegenover uw medemens. Waarom toch eerst niet parkei'en op de vrije voorziene plaats? Scfwon/ieidssa(on Lieve Ve 7v(eester Larlgenberg 30 . 2323 Wortel 03 1314.55.15 Enk.0(op aftpraak. Oot.fiij J thtia

Çe[aatsverz.orgin,q . Mani,iire . Pedicure Ontharingen .7vfaqui[[age

141

Fietszoektocht M1DERHOUT - Hou je van fietsen en wil je er wel eens een zondag tussenuit op de fiets in eigen streek? KWB-Minderhout biedt u op zondag 19 augustus de mogelijkheid om deel te nemen aan de 20e fietszcektochit in Minderhout. Het wordt een leuke trip langs rustige, landelijke wegen over een afstand van ongeveer 25 á 30 km. Jong en oud kunnen deelnemen. De deelnemers krijgen een routeheschrijving en een vragenlijstje mee. Echte strikvragen worden er niet gesteld. Het fietsen en liet zoeken primeren hij de KWB. Onderweg dienen ook enkele leuke, praktische proeven uitgevoerd te worden. Zoals de traditie het wil, staat nade aankomst de koffietalèl klaar voor alle deelnemers. Aangezien KWB-Minderhout dit jaar de fietszoektocht voor de 20ste maal organiseert, is een extra koffietafel voorzien. Nadien volgtde prijsuitreiking waarbij iedereen een prijs ontvangt. Voor de kinderen (-12 jaar) is een apart klassemciii en zijn aparte prijzen voorzien.. Kortom, de fietszoektocht is een aangenaam en een goedkoop dagje uit voor liet ganse gezin. Praktische inlichtingen: Inschrijven in de parochiezaal tussen 13 uur en 14 uur. Deelnameprijs: KWB-leden 125 fr_ hun kinderen 60 fr., niet KWB-leden 175 fr. en hun kinderen 80 !'r. Info: Dirk Vermeiren tel. 03/315.00.46. Ad van Dun tel. 03/314.42.81 of Willy Menens tel. 03/314.75.02.


DORPSNIEUWS

. -J

Tussen kerk en pastorij

De bosmaaier van STIHL. Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en met weinig krachtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STIHL: voor iedere toepassing exact het juiste apparaat. ...

Toptechniek en professionele kwaliteit. -,--

- -- - --

-

-

V

--

-

'1

..

.-

d

i

-

'

-

s

•;;:

4 -

I

fi-

-

- .-

.rf

-

-r

IJ.\!)L'I?IIOL T - .Sn,ils enkele

i. Na Is, Lt ls( 0 is de t tito,', 'rt t ,,aii 'it. /?eg jij 0111,11 Stil S, L,'dO t de aa;ii teiner fl'I'ii L 111/1 Stcl Ii. Mcii hoopt zi ' S/)Oedl,' lflO,'( lll Liiie S leril 1,' in orde Ie hei,l,en o/ai kerk en onlçe''in 1,' Ieruç een mooie parel II 1)/je!! as tit de .i hncis '111 '1/IS ' k WO!!. 1',

'III

1• III 5/.

- .- •" z

ttttIIt

HERMAN VAN HEMELEN

L

Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks

Tel.: 03/314.37.67

Elektriciteitswerken

- 1

4

-........

J. STOFFELSPAULUSSEN

Feeststemming

Minderhoutdorp 4, Hoogstraten-Minderhout Tel. 03/314 41 15 E-mail: info©stoffels-paulussen.be www.stoffels-paulussen.be

314.41.26 314.55.04 314.49.11

iII\DERI!OUT - De Venhoeffi ,eg laat t,'een enkele gelegenheid voorbij çaan om opiiicr&eli1ke /eiI 'ii in hun straal Ie t 'Ieren. 1-om i/o leden. er werk IIIn geiliac ikt VOL r h tin 1 Ii rahain.

t

rienden en

la

nni.eit hadden

De Hoogstraatse Maand 23


DORPSNIEUWS

25s1e missieactie "Reik Mij de Hand" MEERSEL-DREEF - "Doorheen de geschiedenis is Meersel-Dreef, mede door haar ligging in het uiterste noordelijke puntje van België, een schoolvoorbeeld van internationale samenwerking. Aldus in 't klein een voorloper. De basiskiemen vinden we terug in de parochiale functie van de aloude St.-Luciakapel en later 't Kapucijnenklooster, tot ver over de huidige landsgrenzen heen. In dit kader kan het ontstaan van ons jaarlijks missiefeest worden geplaatst." aldus Jan Hendrickx, oud-voorzitter van de dorpsraad.

Zonnecenter

Ipatinga Gelmelstraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66

Gestart als Nederlandse actie Neel Van Dun van Strijheck nam in 1971 het initiatief om een missiefeest te organiseren. Zijn broer pater Kapucijn Piet Van Dun was toen missionaris in Zaïre. Het feest kreeg de naam "Een roos voor Zaïre". De speeltuin van de paters van Meersel-Dreef werd als locatie gebruikt. De carnavalsvereniging "De Maerkratten", de familie Van Dun en hei personeel van de speeltuin onder leiding van pater Jozef De Deugd, zorgden voor de organisatie. De volgende drie jaar gebeurde er niets maar omdat er in 1975 drie missionarissen thuis waren, nI. pater Van Dun, zuster Van Dun en pater Van Leeuwen werd er weer een actie opgezet, met de naam "Drie voor Drie". Deze keer werd dc actie groter opgezet, de drie dorpen Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef zouden samenwerken voor de drie eerder vernoemde missionarissen. Aan Nederlandse zijde werd er meegewerkt door dezelfde ploeg en aan Belgische zijde werd beroep gedaan op de dorpsraad voor de Organisatie. Het werd een onverhoopt succes, aan elk van de drie missionarissen kon de som van 75.000fr worden overhandigd. Bij de evaluatie van de actie werd geopperd dat door de inbreng van de Meersel-Dreefse gemeenschap ook de Meersel-Dreefse missionarissen een aandeel verdienden van de opbrengst en dat de actie best jaarlijks kon gebeuren. In samenspraak met pater Cromhéz, kregen Jan

':

,

199'. lli - i . Hni di '( It t a. L ii 11 i,' 1 , fil(rikal)c11c11 veen u il en de aan ii 'zigen 'n zo, i,'eii oor e / t . el/t 'e, i 'p e ii eh ie a let 1'. 1V iti,hi 1 liti it ) t is out iC III Uit IC ' et en t oor liet t,'oede doel. .Vaa.st liet podiuni. de niolen 1/je jarenla,i ' til id verloot. S

Hendrickx en Jef Geerts van de dorpsraad de opdracht deze zienswijze te bespreken met Neel Van Dun. Het voorstel werd goedgekeurd en zo ontstond in 1976 de actie "Reik Mij de Hand". De opbrengst zou worden verdeeld als voorgesteld en het missiefeest zou jaarlijks gehouden worden op de derde zondag van september.

Het missiecomité Tot in de zestiger jaren bestond er ie MeerselDreef ccii missienaaikring. Deze kring was opgericht in 1937 door pater Huhertien, niet de bedoeling allerlei kleding te vervaardigen om

zo in de missielanden materiele steun te kunnen verlenen. Door allerlei redenen, o.a. de hoge transportkosten van cle goederen, kwam de werking op een laag pitje te branden. Omdat de dorpsraad het niet andere zaken te druk kreeg, werd er geijverd om een extra comité op te richten clie zich zou bezig hoLiden met de organisatie van het missiefeest en nog enkele acties liet hele jaar door. Onder impuls van pater Jozef Teuns werd het missiecomité heropgericht op 21 februari 1984, niet als voorzitter Jos Gyshrechts, secretaris pater Wighert Luytens, penningmeester Jeanne Van Aperen en als proost pater JozefTeuns. Verder nog een 10-tal bestuursleden, waaronder broeder Xavier Janssens, Trees Snijders, Anna Van Boxe! en May Vissenberg, die tot op lieden nog steeds lid zijn van het comité. Veel van deze leden hadden familiale handen met de missionarissen en ZO konden zij hun familie steunen. In het begin waren er twaalf missionaris.;en in MeerselDreef, Galder en Strijheek, die voor een finaneitle actie in aanmerking kwamen. Het missiecomité zou vanaf dan een sterke ondersteuning verlenen aan hetjaarli jks te organiseren missiefeest. Verder werd er in hun schoot nog een hobbyclub opgericht, een jaarlijks missie-etentje georganiseerd, een steunkaartenactie op toLiw gezet en zou het comité instaan voor het onthaal van thuiskomende missionarissen en voor een blijvend schriftelijk contact niet de missionarissen in den vreemde.

De opzet van het missiefeest 1995. De traditionele opening t/oor burgemeester Arnold Van Apei'en en weiholu/er 1(1/t Rops. Die onder het spelen van de i'olksliederen de vlaggen hijsen en daarmee de middag officieel openen. Op de kto zien we naast elkaar Neel Van Dun en Jan Goethals, twee werkers van liet eerste uur, clie inmiddels heiden zijn overleden. Verder naast elkaar, Jeanne Van Aperen en Lisette Thielemans, de voormalige en cle huidige voorzitster van het m issiecoinité, 24

De carnavalsgroep de Maerkratten hadden goede contacten met collega's carnavalsvierders en hun blaaskapellen en zo ontstond de muzikale omlijsting van liet missiefeest. Tientallen blaaskapellen zouden in de loop der jaren, gratis voor een optreden zorgen. Verder stond de carnavalsvereniging ook in voor het organiseren van een grote rommelmarkt. Later


DORPSNIEUWS ging de organisatie over in Dreefse handen. Koosje en Piet De Graaf met hun medewerkers zorgen voor een groots opgezette rommelmarkt die voor het leeuwendeel van de inkomsten zorgt. Heel het jaar door zijn zij bezig met het verzamelen en opknappen van allerlei oude en minder oude spullen. Met de muziek en de rommelmarkt als publiekstrekkers zijn er nog enkele randactiviteiten die zorgen voor afwisseling en extra inkomsten. (Ja.: een tombola, een springkasteel voor de kinderen, de verkoop van drank, pannenkoeken en broodjes, het schminken van kinderen en de verloting van een afzonderlijk geschonken hoofdprijs. Jarenlang was dat een molen gemaakt door Jan Snoeys van Galder. Verder worden er na de zeven misvieringen bloemen verkocht en gaat men met de schaal rond voor de missies. De hoogmis wordt voor die gelegenheid opgeluisterd door een gemengd koor met leden uit de drie dorpen. En zo, al etend en drinkencl en zich amuserend, vult de bezoeker de kas van het missiecomité. Het jaar 1998 was daarbij het recordjaar met een opbrengst van 890.000fr. Buiten dc organisatoren, doet men daarbij beroep op talrijke vrijwilligers, elke vereniging wordt om medewerking gevraagd. De namiddag wordt door de fanfare muzikaal ingezet en na een woordje door de burgemeesters van cle twee gemeentes van heide zijde van de grens worden de vlaggen gehesen als teken van opening.

De toekomst Alhoewel de animo bij de talrijke helpers wel eens wisselt en er elk jaar wel het gerucht ontstaat dat het ditjaar niet zal lukken, blijkt aan de eindstreep op de dag van het feest, dat alles toch in orde is gekomen. De belangstelling is nog steeds zeer groot, de formule is eenvoudig maar slaat aan. Het missicomité veranderde ondertussen wel een aantal keer van samenstelling, momenteel is LisetteThielemans voor/.itster. Marjet Koldewey ondervoorzitster, Jef Van Boxel penningmeester. Fabienne Vissers secretaris en pater Luc Wouters proost. Oorspronkelijk werkte men voor 12 missionarissemi, maar stelselmatig vielen er verschillende af. Verschillende zusters en paters missionarissen kwamen op rust. Daardoor kwam de organisatie stelselmatig meer in MeerselDreefse handen. Het missiecomité heeft zich echter voorgenomen om zich missionair in te blijven zetten, zelfs al zouden er geen missionarissen meer zijn van de streek. Om te eindigen met de woorden van Jan Hendrickx: "Men heeft tegenwoordig dc mond vol over de teloorgang van dc solidariteit, de samenhorigheid en het menselijk contact. Wil mcii echter eens het tegendeel crvacc. dciii intel itiemi ccii bezoek brengen aan het missiefeest Reik Mij de Hand." Volgende keer meer over de invulling van de jubileumeditie van 25 jaar missiefeest. (te)

-

I, to: artikel Jan Hendrickx, De Stun' augustus 1992, boek 300 jaar paters Kapucijnen Meer.sel-Dreef briei'en Trees Snijders.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Uit brieven van missionarissen: "Als je ziet met wat sommige mertsen het hier moeten stellert. clan zijn er heel veel armen. Het ergste is het \'oor ouderen en alleenstaanden, als die zichzelf niet meer kuttttett behelpen en zelf geen ktnderen hebben. dan worden die gewoon aan de kant geschoven. Ze moeten dan maar zien hoe ze aan eten geraken. Gewoonlijk weten die van geen hout pijlen te maken en zakken die af naar cle missies. We hebben hier een serie "huizekes" gezet. waar ze dan mogen intrekken, zodat ze een dak hoven hun hoofd hebben. Ze krijgen dan wekelijks wat geld en een Paar schepjes rijst. Daarbij zijn er dan nog zo velen die geen geld hebben om het ziekenhuis te betalen. Ook dat wordt in de imiule van het mogelijke uit de armenkas betaald. Ze krijgen vaak maar de hoeveelheid medicijnen die ze kunnen betalen.,," Zus/er Jeanne Van Boxel, Ahuri

Zaïre 1984 "Bedankt voor de schone gift. Zovele van onze kleine jongens en meisjes worden niet naar school gestuurd, omdat ze koeien of geiten moeten hewaketi. De ouders begrijpen niet dat er zotider onderwijs geen vooruitgang ts ol ze kunnen het niet betalen. Met liet geld helpen we om de studies te betalen en bouwen we schoollokalen. Om ze tenminste te leren lezen en schrijven, zodat ze volwaardige leden van de maatschappij kunnen worden en ze niet aan de kant moeten staan..... Zuster Con.vtance

Jansen, Bihar Indië 1988. "Nu waarvoor dit geld besteed zal worden: ten eerste aan het weeshuis, voor de zovele benodigdheden van de nog steeds 500 kinderen hier aanwezig. Vooral wat betreft voeding en alles wat daar bijkomt. Bijna een honderdtal kinderen zijn vorig jaar kunnen opgenomen worden door familieleden en vrienden. Ten tweede om de wedLtwen te helpen clie na de oorlog overbleven met 2 of 3 kinderen en clie niets meer hebben. Samen met het comité van elke parochie wordt er bekeken wat er gedaan kan worden voor hen. Het eerste is een klein onderdak, dan als het mogelijk, is een stukje grond om te bewerken. Voor anderen wat goederen om een beetje "commerce" te kunnen doen, een zak rijst, wat houtskool, een hak hier. Daar kunnen ze dan mee beginnen verkopen en van de opbrengst nieuwe goederen kopen en iets overhouden voor hun zelf. De vrouwen zijn daar heel dankbaar. voor. Ook in de parochie is er nood aafl gehouwert om bijeen te komen en om te vergaderen. De miserie is nog groot en de wonden van de oorlog zijn nog diep. De heropbouw gebeurt traag, alles is zeer duur en er is veel geduld en moed hij nodig..... Zuster Jozefi Tilburgs. Rwanc/a. 1996. "Beste missicvrierîden, ik stuw jLtIlic een hartelijke groet en tevens een clankwoord vanuit Guatamala. Het vredespact is hier nog steeds niet ondertekend en het beleven van die vrede is nog ver te zoeken. Dank voor jullie liefdevolle inspanningen, gebeden en gift. We kopen hiermee maïs voor cle weduwen opdat ze met hun gezinnen zoctden

kunnen overleven ... ..Zuster Mii Vinkx, San Juan Ermita, Guatamala 1995. "Nu op het ogenblik zie ik dat een gedeelte van uw stectn zal gaan naar medicamenten. Een ander gedeelte zal dienen om een klaslokaal te herstellen. Ook denken we aan clakplaten voor onze kerkjes in onze dorpjes. Ook voor ons eigen werk en gerief, zoals materiaal voor Catecheseboeken en studiemateriaal. En zoals ik vroeger zegde, om zelf ook te kunnen leven. De meeste van ons hebben geen loon. We zullen het niet vergooien of verliezen. Uw steun is onze steun om verder te kunnen doen en je mag gerust zijn dat hel goed besteed wordt ... .. Zuster Maria Geerts, Guatamala, 1995. "Ik vraag u om mijn zeer oprechte dank over te brengen voor cle prachtige httlp die u allen mij bracht. De gift wordt volledig besteed aan het Bethania-hospitaal, het komt volledig, onverminderd en rechtstreeks ten goede aan de zieken, vooral aan liet tuherculo9ewcrk. Dus nogmaals LCCI ham lelijk dank..... Pater Ligorius Loui.v Jans-

sens, Adha Pakistan, 1984. "Binnen enkele maanden zullen onze parochies in Businga waarschijnlijk overgenomen worden door de inlandse geestelijkheid. Zo moet het ook gaan. Vorige zomer werden de eerste twee zwarte KapLtcijnen gewijd. In ieder geval, de jonge kerk is in beweging. De lente is begonnen en na de vele regens zijn de mensen bezig om hun veld klaar te leggen om maïs te zaaien, hun vourmiaamste eten. je kan hier moeilijk voedsel bewaren, dus nu moet men de huikriem aanhalen, als ze die al één hebben. We zijn weer vijl maatiden terug in Babita waar pater Elfriecl zoveel als heel zijn leven heeft doorgebracht. Hij is hier nog goed gekend omwille van zijn lange haard. De missie is lang gesloteti geweest maar nu zijn we weer met drie paters. Volgens het jaarrapport hebben we een bevolking van 170.000 inwoners. Wij danken jullie voor de materiële steun, voor rtw inspantiingetm, uw tijd en energie die jullie daarin steken. Het is voor ons een aanmoediging. Wij worden minder in getal en meer iti jaren. Met Gods hulp willen we toch tets maken vati Zijn Rijk. Dankbaar genegen..." Pater Piet

Van Dun, Zuï,c, 1990.

25


DORPSNIEUWS

Kloostertuinconcert MEERSEL-DREEF - Op 1 juli vond het kloostertuinconeert plaats in de tuin van de paters Kapucijnen. Nog even voor de riem er af gelegd zou worden vanwege cle vakantie, organiseercle onze fanfare 'Voor Eer en Deugd" een muzikale namiddag. Pater Luc en broeder Xavier brachten het idee aan, als middel om de jeugdwerking van de fanfare te steunen. Broeder Xavier is al heel in leven lang muzikant en onder andere ondergetekende mocht er z'n eerste muzikale lessen van ontvangen. De organisatie was een sprong in het duister: zou er volk op afkomen. tou het weer goed zijn. hoe stellen we het op, wat moeten we in huis halen? Nu, de weer en andere goden waren de Emnfare en de paters goed gezind, hei werd ideaal tuinweer, niet te heet en niet te koud. Onmiddellijk vanaf het tijdstip dat de poort open ging, kwamen de mensen gestaag binnen. Even rondkijken en een lekker plaatsje zoeken op het terras of onder één af andere appel - of notenhooni . Niets dan tC\ tCdCIl C/ChICI1. liet L/JC[ \\ p' /cHiv. ik

muziek bracht afwisseling en de pennmgmeester van de fanfare glunderde. En wonder boven wonder, veel mensen uit eigen dorp, waartoe we Galder en Strijheek ook rekenen, hadden hun luie zondagse stoel geruild voor een zitje in de hof van de paters. Zoveel eigen volk gaf de namiddag een extra gezellige en gemoedelijke sfeer. Ook de kinderen waren welkom en zij amuseerden zich best in de tuin en met de opgestelde spelen en het aanwezige knutselmateriaal. Volgens pater kapelaan was het initiatief voor herhaling vatbaar. Ond:mks de drukte, konden we 's anderendaags geen enkel afgeknakt bloemetje of plantje vinden, dat maakte dat het bestuur en de helpers van de fanfare hun vakantie niet ccii gerust. voldaan en tevreden gevoel konden inzetten. Met nog een woordje van dank aan de paters Kapucijnen en aan brouwer 't Tonneke uit Meerle voor hun vlotte en soepele medewerking, zo kan iets organiseren toch plerant zijn. (ti)

SÇLEXI9N

LOEWE.

4 1,

Zelfbewust en individueel.

Liefaii/iire (1//dIe) , 1e/di/lig iiiii lions zerI101fts, bijt iie spits af van liet tianconceri, niet de kloostermu ren als klankbord.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be Op de achtergrond popkoorFiame uit Galiler toet ecn gesmaakt opi reilen. Dc giunderende man moet .srropdas is pater Luc Wouters. Voor hein was het een bij:onclere dag. Hij vierde namelijk iiie dag z 'mi veertig jaar priesterschap. De hoogmis werd opgeluisterd door het kinderkoor en het Mariakooren de kinderen speelden een centrale rol. De inisviering werd gevolgd door een receptie voor vrienden, kennissen en afgevaardigden van deparochiale verenigingen. Waarna er een Jeestmnaal volgde voor z 'n.twnilie en mnedebroeders. Samen met het kloostertuinconcert een heuglijke dag.

26

SÇLG'N®


v0

~7, ~~ ~

1

^m'

a &jump-up, St-

RNELL 01 ,Curaça

A SON

Isa,MdeIIin,

) .

äl

cisl

%t1t website;

1.033143732

ELBUSSEN: ca & jump-up

Stadhuis Hoogstraten: ijdag van 19.00 tot 05.00 Uur (2' busser» teiag van 19.00 tot 06,00 uur (3 bussen)


DORPSN!EUWS

Kermis in Meersel-Dreef STRAATSPELEN - MAANDAG

-,

t

f-

Dc fin 1, u!/cim/ c'\-Du l 1 /2/1 /•i, //lUll!! Til Ii nI oor in 1 volgende spel. Dat ze 11111t taak ernstig nemen ialt i'an hun gezichten af te lezen.

liliII'I 12

liJm iii

/mii

1

deelnemers (jan hij het na ge/sla gen. --

.

:

\

-

Mannen en vrouwen verenigen hun krachten om ccii grote trekker oi'er de Dreef in beweging te brengen. De krachtsinspamining bij deze pro ef vergde heel wal energie. De meeste deelnemers lagen er na deze proef dan ook uitgeteld bij.

HetHeieinde in actie. Deze ploeg won maandag depleinspelen iiiel één plint verschil. Moleneinde werd tweede voor Geiteneinde, Meersel en Dreef-Midden.

STOET- EN PLEINSPELEN - DINSDAG

1 /

Bla-121n-hI1i (/2 (/11n lh)( ci !)(i ni. 1h / 1h van Mieke Vogels duidelijk wel zitten.

28

11/12111

di

111 1

uinpagmie

Het /ieili t'e na/er van het Molencinde, in! ii dI kermisvierders wordt dit zware concurrentie voor het water aan de groten Viagra. Het blijkt ook een ideaal middel tegen kem-smiskaters en kwam dus goed van pas.


DORPSN!EUWS

: 1LL•

-

ij!r.1

De Kampioenen 111!! ('CXC / /) O.Rt 1(1! 4 ()()/ Il( 1 /t/1illit hi hic. D roekoni vi /ijli £ r'/enl, d n iid 1u(it Ie /n)/)i IHI.

(,rea,se zoa/, l)i'cc/-Midden het _ ie,. Ze weiden t/oor de jury itilge! oepen tils nul/bal s niet deze act. l

-

If'

1

1

DcMcei cl 1)i /EC /Ci'IIS. ,\/ /4(1 11E111 de nieuwe UtLS zili in hun inulden.

h(11(

Voort 26 - Meerle Tel. 03-315.75.31 www.vdberg.be

BREDA

1

%

 /S

Meerle

Ptui,s IVicodeini,.' ci! zij!! kuidinulen (10en miii tuler,s le he,!t, maar ondervinden flink nat hinder van /11/1? kleding. Toch leken ze wal hulp vanuit de heniel te krijgen. Ondanks hun glad schoeisel bleven ze liter nog overeind.

11

Openrngsuren toonzaal: Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

t

T

Meer

Minderhout

Sanitair Centrale verwarming

AP Ah

29


DORPSNIEUWS

Bier, wijn en kaas MEER - De voorlaatste Nieermarkt san het seizoen staat in het teken van de geneugtes van het leven. Met de7e markt kan u op zondag 5 augustus naar de Donckstraat komen om de innerlijke mens te verwennen met allerlei lekkers. Op het pleintje voor het klooster worden alle bier-, wijn- en kaaskraampjes verzameld rondom een voldoende aantal tafels en stoelen, zodat ii in dc beste omstandigheden kunt proeven en eventueel kopen. Aan de ingang krijgt u uui 150 Ii. een eiieii pioefglas n een lii actbon, daarna zijnde proefbons te koop aan 35 fr. per stuk. Hiermee kan ii dan een rondje maken langs de verschillende stands om te proeven wat u wil. Wie niet van alcohol houdt, hoeft niet te panikcren, want er zullen ook niet-alcoholische dranken beschikbaar zijn. Om het geheel een extra geiellig tintje te geven, zorgen De Dongelander Muzikanten en Radio Valencia Ier plekke voor een tlinke portie muiikale ambiance. Wie zich helemaal niet in de drank wil begeven, is evengoed welkom op de markt, want ook de Donckstraat zelf zal vol rnarktkraampjes te staan. Dc hoofdbedoeling blijft immers dat iedereen mag komen verkopen of ruilen wat hij of zij wil. Profiteer van dc gelegenheid om overtollige spullen kwijt te geraken. Dat geldt ook voor de kinderen. Zij kunnen op die manier misschien wat extra zakgeld verdienen. De markt gaat van 9 uur tot 12 uur maar aan de standhouders wordt gevraagd zeker om S uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Een standplaats is volledig gratis. Best is het om een tafel of zo mee te brengen want ter plaatse zijn er slechts enkele schragen en planken te huur. Voor meer informatie kunt u terecht hij Jan Dufraing. tel. 03.3 1 5.86.80. (ma)

Meerse Markt

VANUIT NEDERL 00-32

1C 315.

Hogesnelheidstreinwerken

1

-.

'S

-

MEER - Alle brnggen over cle E19 tussen Antwerpen cii Meer-grens krijgen een aanpassingsbeurt aan de westzijde want de nieuwe trein rijdt straks in een apart vak onder de brug.

20 jaar Radio Valencia MEER - Op 20 februari 1951 begon radio VALENCIA als een piraat-radio in Meer. Toen en ook nu nog is deze zender het enige station in de regio dat voornamelijk Nederlandse muziek uittendt. 10 Jaar later, in '91. telde Valencia al 1500 betalende leden. Dat was boven alle verwachting want niemand vermoedde hij cle aanvang dat ecn radio met bijna uitsluitend Nederlandstalige muziek, een lang leven beschoren was. En nu, 20jaar later is Valancia nog steeds in de lucht met een station dat nog volledig in eigen beheer is. In de loop van die 20jaar vonden heel wat topartiesten hun weg naar Meer.. zoals Dennie Christian, Georgc Baker, Anny Schilder (BZN). JosĂŠ (LUV). Corry, Frans Bauer, Sam Gooris, Jo Vally, Willy Sommen,, Touch of Joy cnz. Ook minder he kende artiesten kwamen aan bod. Hun 20-jarig bestaan gaat Valencia vieren op 18, 19 en 20 augustus. Een grote feesttent wordt opgericht om de ongeveer 4000 mensen te ontvangen die verwacht worden, plus het 30tal artiesten dat voor de animatie zal zorgen. Een mega-evenement kortom en dat aan de Gaarshofstee in Meer. Zaterdag vanaf 20 uur is er Juul Kabas. Wim RaveIl. e.a. Zondag vanaf 13 uur met Calinda, De Vrijbuiters. e.a. Op maandag vanaf 20 uur is er Paul Severs. XSession e.a. Iedereen welkom.

_rQ7 MEER - Jong talent waagt zij/t kans tijdens cle playbackshow.

•T'

o

Blauwe wimpel voor De Mosten -S

iVJEER - Vrolijke geziehic n hij liet peisoneel van liet recreallecentruni De Mosten want zij kregen de blauwe wiinpel. Voor de bezoekers is dit een teken dat de kwaliteit van liet water in orde is.

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 30


DORPSNIEUWS

5 jaar de Beulken

MEER - Eind juli werd in de wijk De Beiilke,i liet 5-jarig bestaan i'an deze straal gevierd door de bewoners. Het waren vooral de talrijke jonge Beulkeniers clie verwend werden met poppenkast, spningkasteel en allerlei spelletjes.

Aan alle huizen werden versieringen aangebracht om het wijkfeest extra kleur en s/'er te geven. 's Avonds kwam cle jaarlijkse barbeciie het jest afsluiten in de vroege uurtjes.

I,

Tropische temperaturen

AFr HERIJGERS h Bouwspeciaiiteiten

INOX ROOKKANALEN ,• LJ7

.i

Voor elke brandstof is er een bpeuifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE

- Iijdeii.s dc lial.%u dcivc,i ian juni en de cerste nL ik van juli kic i ii we verschillende da ven niet inc cpi Ii lie Ic inpc ia!u ic ii (mei r dciii 30 - C). flondei dciv 5 juli telde De Jlnsn ii jiiiiii /(0)()

of FLEXIBELE '

Volks- en andere spelen

uitvoering in inox.

I

4V

n d u s t r ie w e g 7 2320 Hoogstraten Tel 03/314.47.55 1 F a x 03/314.80.65 1 bi

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59 MEER - Geblinddoeki rijden met een ocarl is nul aan de Doni kakker tijdens de KWB-fiei:ocktoehi.

cci) Ihic

c /7 id)?

de opdrachten

31


DORPSNIEUWS

Afscheid van het oudercomité

Afscheid van de lagere school van Meerle Meerle - In het leven van jongeren zijn er een paar belangrijke overgangen, die invloed hebben op de rest van je leven. Het einde van het schooljaar is dat in regel niet, tenzij je voor een nieuwe keuze staat. Het einde van het zesde leerjaar is daardoor wel zo'n belangrijk moment. De poort van de lagere school gaat onherroepelijk dicht, de echte grote school wenkt. Met voor elk vak andere juffen of rnijnheren, met specifieke richtingen en keuzevakken. Je kiest een richting die voor gevolg heeft dat je andere richtingen uitsluit. Voor de afgestudeerden' van de Klimtoren, de basisschool van Meerle, komt daar nog een dimensie bij. Die moeten voortaan een heel eind verder naar school, tenminste tol Hoogstraten, waar een ruime keuze voorhanden is. Vroeger opstaan. een flink eind met de fiets, door weer en wind. Het oudercomité van de school wil zo' ii moment van overgang niet zomaar laten voorbijgaan. Met een feestelijke receptie voor leerlingen van het zesde, hun ouders en alle leerkrachten en bestuursleden van dc school wordt het afscheid gevierd. De leerlingen zetten nog één keer hun beste beentje voor en ook de leerkrachten geven er roet een 1 cd1c en een toneeltje een plezant tint te aan.

saam

ffl=-

EEF2,-71

-

h

i

TF

N/

Meerle - Het afscheid van leerlingen betekent Wij cellen dc laatstejaars van het schooljaar 2000-2001 nog ecn buste keer samen 0/) defoto. moe, Lotte, Ruud, Rick, Liesbeth, Stef Jurgen, Sainantha, Inge, Kristof G., Hanne, Ei'a, Stujn, Ilse, Robbert, Liezelotte, ,4nneinie, Raf Kristof V., Kun, Peggv, Leen, Carmen, Tinne, Pieter, Wouter, Joor, Nils, Paul. Brigitte en Dries zsi'aaien de lagere school van Meerle i'aarnel. Zij trekken verder, sommigen met een doel i'ooi ogen, van dokter, archeoloog, ingenieur tot timmerman, kok en kokkin. Kleuterleidsters en leerkrachten zitten er ook bij, misschien zien ute ze toch nog terug in de school lan Meerle. Rick kiest volgens ons het leukste beroep. Hij• wil clmau fleur hij feestelijke gelegenheden worden. (J.F.)

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zij" met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

S1ui

woondecoratie

tel 014 - 69 90 02

Baarle-Hertog 32

Kapeistraat 6

ook op zondag open op maandag gesloten

automatisch ook hei afscheid van sommige leden van hei oudercomité. Wanneer hun laatste telg onze school verlaat, zit voor hen de soms vele jaren in het comité erop. Dit jaar betekent dat ook een wissel in het bestuur. Want hij dc 'laatstejaars' zaten ditmaal Chris Van den Heuvel, voorzitter en José Aerts. ondervooriitler. Samen met hen moet ook Patrick Jordens vertrekken. Gelukkig worden hun plaatsen ingenomen door heel wat nieuwe leden in het oudercomité. Een oproep enkele maanden terug resulteerde in veel nieuw, jong bloed. Samen met de blijvers kozen zij nieuwe bestuursleden. PetcrCleymans wordt de nieuwe voorzitter. Ria Verschueren ondervoorzitter. Ludo Michielsen blijft nog even op Post als secretaris en Marion Van Dongen blijft de kas beheren. Er blijft voor het comité een belangrijke taak weggelegd. Het oudercomuté ziet zichzelf als de brug tussen ouders van de leerlingen en directie en leerkrachten. De leden volgen het project van de school van zeer nabij en zorgen ervoor dat ook de ouders er zoveel mogelijk bij betrokken worden. Daarnaast proberen te als vanouds een financieel steentje bij te dragen voor projecten die niet automatisch in het schoolbudget zitten. Sedert enkelejaren werken ze samen met de school aan de vernieuwing van het schoolmeuhilair. Drie leerjaren zitten al in nieuwe, moderne banken, het volgende jaar komt het volgende leerjaar aan de beurt. Binnen enkele jaren moet heel het project voltooid zijn, maar dan wacht het comité zonder twijfel een nieuwe uitdaging. Ze vallen de eerste jaren nog niet zonder werk. Noteer alvast zondag 14 oktober in uw agenda, op die dag organiseert het oudercomité zijn jaarlijkse ge7insdag. Je verneemt er tegen die tijd meer over in dit blad. (J.F.)


DORPSNIEUWS

Fietsen en skeeleren tijdens de Meerlese fiets-vierdaagse

'Lj

T

Meerle - Viet ee/it zomericeer, maar als hij ii onder i'dc e/ hei uel eer i'ier iiionden drooç tijdeits de /iet.s-i jeu/aug ve. Soms /elle o md, ina ide ide ironice /ie!ers later er:ieli nu tdoora/si.hrils ken. 11 4 geteld 781 deelneiner.s kieuwen :ich i oor c'n. de meesten i oor vier tochh '/1 aanine/ile,?. (.1. 1.

Meerle - Ook de .skeeh es konden hun ga/ing t indt n op een mooi parc our.s van rond cle 20 kin. Ook hen speelde de/lle oe stenwind op zaterdagavond soin.s parten. De 'profs 'trokken. ieh erniels i an aan, zij reden het pareour.s :ec/v 1/It erdere keren achter mekaar. (.1.1.)

Volksdansgroep Shilshoel start met een bcginnersgroep

Kunst zonder grenzen

tleerle - Shi Ishoe! is een g roep enthoLislaste volksdans!iefhchhers en al geruime tijd een saste waarde in het Meerlese verenigingsleven. In deze amateurgroep staan oezelligheid en ontspanning centraal. Danseis hij SI(lslioc-'l is aangename en gezonde lichaamsbeweging op iileriiatioiia!e tolkioremuziek uit om. Israel. Griekenland, Bulgarije. ex-Yoegoslavië. Turkije....

Meerle - Een rus/pui/t onderweg. een drankje en een versnapering voor de fieisers. De K WB-oielertoerirten kooien tijdens de vierdaagse zelf niet aan fietsen toe, Ji werken. Hun club terere, de kas ten goede. (JE.)

Nieuwelingen zijn altijd welkom, maar als l,etliehher is het niet gemakkelijk aan te sluiten hij een toch wel ervaren groep dansen. Toch wil Shilshocl graag nieuwe mensen cle kans geven om lid te worden. Hiervoor wordt speciaal een heginnersgroep opgestart. Deze eroep zal wekelijks dansen op maandag van 19.30u tol 20.3011 in de Voorthoeve. Voort 10 in Meerle. Een eerste kennismaking is ingeIiil'ç op niaandap 1 1 srpicmher IrIrreen is vi ijblijveiid welkoiii en kan eerst enkele proeflessen volgen.

Withof 8 2320 Hoogstraten

tei. 03-341.85.93 fax: 03-295.85.93

cl

.

-

S

.-_..

_.

-

z

lniercssc7 Neem snor meer info contact mei Gust Koyen (lesgever) 03/315.03.53, Hild Kustermans 03/314.20.36 of Ans van den Ouweland (NL) 00-3 1-16-149. tö.0 (J.F.)

Karel Vermeiren Nieuwbouw - Renovatie - Karweiwerken Voegwerken - Bestratin gen Veiligheidscoördinator C

1 .1.hh11,5f_:tt

handwerken - naaigerei alle verste/werken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout TeI./Fax: 03 /314.71.34

Tot eind augustus loopt er een tentoonstelling van beelden cii schilderijen in de knnstgaierie 'Lage Roov', Lage Roov 13 in Meerle. Meer dan de moeite waard om een bezoek te brengen, zowel aan de tentoonstelling als aan de sfeerrijke beeldentu. w Een aanrader als doel voor uwJiets- en andere zomeruitstapjes in eigen streek. Open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 17 uur. 33


FUSIES WING

Dit jaar mét doedelzak!

19de Antilliaanse Feesten De Antilliaanse Feesten in Hoogstraten is het grootste Caribisch muziekfestival in Europa, met op het programma de meest populaire groepen uit de brede Antilliaanse regio: van Cuba tot Trinidad, van Colombia tot Belize, van Haïti tot Puerto Rico en dit jaar zelfs uit Schotland. De Cariben of Antillen vormen een interessante culturele smeltkroes, die een uniek muziekaanbod heeft voortgebracht met een enorme en vitale diversiteit. De basis en het gemeenschappelijke kenmerk van al deze muziekvormen is het Afrikaanse ritme dat door de zwarte bevolking werd overgeërfd van hun voorouders, die als slaven naar de Antillen werden gebracht. Vermengd met Europese elementen ontstonden overal sterk van elkaar verschillende stijlen. Calypso en soca uit Trinidad; son, mambo, salsa uit Cuba; merengue en bachata uit de Dominicaanse Republiek; ska en reggae uit Jamaica; cumbia en vallenato uit Colombia; cadence en zouk uit Martinique: compas uit Haiti; punta uit Belize; kawina uit Suriname Langzaamaan zijn al deze stijlen in Europa en elders doorgedrongen en vooral de salsa en merengue zijn aan een wereldwijde opmars bezig. Al deze tropische uithundigheid wordt u in de Hoogstraatse B lauwbossen live gepresenteerd op een feeëriek festivalterrein, met twee grote indoorpodia en al het overdekt comfort dat een veeleisend muziekliefhebber kan wensen. Door de combinatie van dit exclusieve programma en de kwalitatieve locatie ontstaat die ongeëvenaarde en veel geroemde Antilliaanse Feesten party-sfeer. Je vindt er een sterk en exclusief programma en een uitgelaten sfeer met duizenden dansende mensen uit alle

windstreken! Kortom dit is prima promotie voor Hoogstraten en een ideale remedie tegen smaldenkende "mes tkevers

Het programma: VRIJDAG 10 AUGUSTUS 20.00u - Jokerpodium

BRASS 20.30u - Podium 1

YOUTH WAVES (Jump up - Sint-Maarten) St-Maarten is deels Frans en deels Nederlands overzees gebied; de muziek is er sterk beïnvloed door de soca en jump up uit de Engelstalige Cariben èn door de zouk uit het Franse gebied. Youth Waves is er de populairste groep met een sterkejump up live-reputatie. Zangeres Claudie Piper en companen hebbende eer het festival te openen en te sluiten 21.15u - Jokerpodium

wordt heerlijk dansen op hun traditionele son montuno' s! 22.30 - Podium 1

34

02.30u - Podium 1 SAMY Y SANDRA SANDOVAL (Cunibia Panama) Het Midden-Amerikaanse Panama heeft de cumhia van buurland Colombia op een eigen manier overgenomen: de accordeon-sound is er alomtegenwoordig! Samy y Sandra Sandoval. broer en zus, zijn er immens populair. De cumbia is er de nationale volksmuziek geworden. Samy is de virtuoos op de accordeon, Sandra Zangeres met een grote impact op het ij publiek. Z komen voor het eerst naar Europa op uitnodiging van het festival.

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 20.00u - Jokerpodium SALSA CELTICA (Salsa - Edinburgli, Scotland) Salsa Celtica belichaamt de geslaagde fusie tussen de Latin en de Keltische folk, althans wat de instrumentatie betreft want de groep is en blijft een salsa-hand uit Edinburgh. Hun opgemerkte CD "The Great Scottish Latin Adventure" uit 2000 laat diverse latin stijlen horen, overgoten met een magische saus van doedelzak, fiddie en fluit. LeiderToby Shippey leerde de stiel in het eigen folk-milieu. in Havana en Santiago de Cuba. De groep is volledig Schots van bezetting! De verrassing van het lèstival?

SONORA CARRUSELES (Salsa - Mede//in. Co/ombici) Sonora Carruseles is het tweede geesteskind van bezig haasje Diego Galé, naast zijn Grupo Galé. Carruseles brengt live en op CD vooral ouder werk met Cubaanse en Colomhiaanse klassiekers. Grupo Galé brengt enkel eigen werk van Diego Galé. Sonora Carruseles uit Medellin is een echte dansmachine, en momenteel immens populair.

20.30u - Podium 1

MILLY QUEZADA (Merengue - Santo Domingo, Do,ninikaanse Republiek) Milly Quezada is de bekendste zangeres in de () in haar merengue, actief sinds de jaren

23.30u - Jokerpodium ONDROFENI (Kaskait'i - Suriname/NL) Suriname is het land van de "kaseko" dansmuziek en de "kawina", muziek met een religieuze achtergrond. Als je die twee samensmelt heb je de "kaskawi": opzwepende vocalen met veel percussie, aangevuld met klavieren, bas en gitaar. Ondrofeni laat hier horen dat Afrika niet veraf is in Suriname! 00.30u - Podium 1 KASSAV' (Zaak - French Antilles) Kassav' uit de Franse Antillen, Martinique en Guadeloupe zijn een echte Carihische supergroep en de uitvinders van de zouk. Zij brachten overal in de franstalige wereld nooit geziene massa's fans op de been voor hun spectaculaire live-shows. Nu meer dan 20 jaar na hun oprichting klinken hun hits nog even fris en tijdloos als toen. Hun recente ed's "Un Toque Latino" en vooral 'Nou La" bewijzen dat de groep nog steeds op scherp staat!

ARNELL 1 ORKESTA (salsa - Willemstad, Cura(-ao) Arnell y Orquesta is een groep met een zeer lange staat van dienst (ontstaan in '54 !) en het werk van de familie Salsbach uit Willemstad, Curaçao, nu onder leiding van pianist en musical director Arnel). De groep speelt steeds in een grote 15-mans bezetting, en is daarmee de enige consequente salsa-groep van het eiland. Dat

uit de jaren '20 en '30 in een klassieke negenmans bezetting. Dit wordt hun tweede festivaloptreden na hun Belgisch debuut in 1993 in Iloogstraten.

orkest Milly y los Vecinos. In '95 deed ze een geslaagde come-back met haar succes CD "Vivo" op Sony, met o.a. haar hit "Para darte me vida", een duet met Elvis Crespo. Aan Milly om te bewijzen dat er ook macha's zijn in de Dominikaanse Republiek! Dit wordt haar Benelux-debuut! 21.15u - Jokerpodium SAMY Y SANDRA SANDO VAL (Cumhia Panama) Deze afsluiter van vrijdag, nu in prime time op het Jokerpodium

01.30u - Jokerpodium

SIERRA MAESTRA (San - Havana, Cuba) Sierra Maestra stond aan de wieg van de "cuban wave" in Europa; het was de eerste Cubaanse groep die regelmatig op tournee kwam vanaf '93. Juan de Marcos verliet de groep om bandleader te worden van de Afro Cuhan All Stars. Sierra Maestra speelt de traditionele son

22.30u - Podium 1 GUAYACAN (Salsa - Cali, Colombia) Guayaean is samen met Grupo Niche, Sonora Carruseles en Grupo Galé de absolute salsa-top in Colombia. Hun salsa klinkt onwaarschijnlijk "smooth"en isde hemel voor elke salsa-danser! Onder leiding van Alexis Lozano namen ze tal


FUSIES WING van hits op, steeds van de componist Nino Caicedo, wiens zoon Andy nu de sterzanger is van de groep.

Prijzen: Dagkaart: Weekend:

23.30u - Jokerpodium

voorverkoop 1000 BEF kassa: 1.100 BEF voorverkoop 1.600 BEF kassa: 1.800 BEF

GARIFUNA ALL STARS (Punta - Beli:e) De Garifuna All Stars uit Belize brengt enkele grote namen uit het land hij elkaar: Andy Palacio die in '96 zijn Europese première beleefde in Hoogstraten: hij is de culturele ambassadeur van zijn land en de helichaming van de punta-rock, de nationale populaire muziek. Paul Nabor is een 73-jarige zanger/ gitarist, een legende in de Garifuna-cultuur. Verder horen we garifuna-drummers en percussie °P schildpad! 00.30Li - Podium 1 RUBBY PEREZ (Meren gue - Santo Domingo, Doini,i/Iuu,,

Voorverkoop: - Cafe Dc Gelmel, H. Bloedlaan 285. Hoogstraten, te!. 03 3 14 83 II - Via Internet: http://www.antilliaanse feesten.be/orderal'n1.hinil - Via de KBC Ticket Phone 078/I5 St 51 (bestellen en de dag nadien afhalen in het KBC-kantoor naar keuze. 60BEF/ticket reservatiekoslen) - Via alle Fnac-vestigingen. Fnae via winkels 40 BEF reservatiekosten/ticket - Nederland: via Ticket Service Nederland 0900 300 1250

RepimIfi 1)

Kamperen én dansen kan! want cle camping isditjaarwel 16 voethal velden groot en bovendien gratis. Je kan er terecht vanaf donderdag 9 tot zondag 12 augustus . Je kan bovendien gebruik maken van goede douches (slechts 60 Bef en dubbel zoveel als vorig jaar), toiletten en ontbijtmogelijkheid in de ruime cateringtent. Bovendien kan je in de campingtent op zaterdagnamiddag om 15.00u al genieten van

een gratis optreden van Clave del Son Ruhh Pcici beven in de jnicii 0 zijn zangcarrièrc bij het orkest van Wilfrido Vargas. en kende zijn grote solo-doorbraak met zijn back-to-the-roots cd "vuelve cl merengue" uit 2000. Hij is een charismatisch en schitterend zanger in de traditie van Fernando Villalona. Weeeepa 01.30u - Jokerpodium

CONJUNTO CHAPPOTTIN (Salsa Havana, Cuba) Felix Chappottin was een legendarisch Cubaanse trompettist, die werkte met o.a. Arsenio Rodriguez en Benny Moré. Zijn zoon Angel Chappottin zette de traditie en het orkest van Felix verder toen deze stierf in 1983. Het "Conjunto Chappottin y sus Estrellas" nam in 2000 een schitterende cd "Chappottinearido" op met traditionele songs, met Angel op hongo en met mnagnifick trompetwerk. 02.30u - Podium 1

YOUTH WAVES (Jump up - Sint-Maarten) De opener van vrijdag sluit nu de zaterdag af.

PRAKTISCHE INFORMATIE - 9de Antilliaanse Feesten op vrijdag 10 en zaterdag II augustus - Deuren open: 19.00 uur, live muziek vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur - 8 groepen per avond

Festivalterrein - festivaldorp in de Blauwbossen in Minderhout-Hoogstraten in grote tenten en openlucht - volg de bewegwijzering naar het terrein - Een goede raad !: neem de regelmatige gratis pendelhusverhinding tussen het Hoogstraatse stadhuis en het festivalterrein - parkeren: gratis en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein

(Cubaanse groep met 8 muzikanten). Vorigjaar werd op dat moment in de tent ook al een vrolijk potje gedanst. Een aanrader!

Zonder betalen! Het is al stilaan een traditie, maar het wordt elk jaar moeilijker. Telkens onze salsaredacteur hier de reclact iekantoren bi noenswingt met de 10 vrijkaarten voor de Antilliaanse Feesten begint het geslijm weer. Alle redactieleden zijn namelijk uitgelezen feestvarkens en ze willen natuurlijk niets liever dan zelf de vrijkaarten inpikken. Ze hangen allemaal even graag "niet hun hek in 't nat". Als dat dan op kosten van de firma kan, is dat natuurlijk nog interessanter. "Niks daarvan, jullie worden al ruim vergoed en bovendien elkjaar verwend met een uitgebreide kempische koffietafel en een plezierige zomerwandeli ng!" wimpelt hij de begerige blikken af. En hij heeft gelijk, tenslotte zitten wij hier om u, lezer te verwennen. Als je één van cle 10 begeerde vrijkaarten wil winnen, stuur dan als de gesmeerde bliksem een briefkaart naar: De Antilliaanse Maand, pa. Pater Schrijversstraat II. 2323 Wortel. Zet daarop uw naam, adres en telefoonnummer. De kaarten moeten binnen zijn voor zaterdag 4 augustus. Met wat geluk kan je op kosten van onze uitgeverij een avondje Antilliaans geluk beleven. (j(>m)

Akkerpop voor een keer een 80's Hit Night Meer Geen Akkerpop dit jaar aan het Klooster in Meer. De Mussenakker last echter een feestweekend in met de 80's Hit Night, optredens en een barbecue. Op 17, 18 en 19 augustus valt er dus wel degelijk iets te beleven in de tent aan het Klooster in Meer. Volgend jaar is het weer al Akkerpop dat de klok slaat. Bert Dufraing:"We vinden het zelf ook wel vervelend dat we dit jaar niet kunnen uitpakken met ons festival. Toch willen we de jeugd niet op haar honger laten zitten. We halen daarom de gerenommeerde DJ's Don Johnson en Lt. Castillo naar Meer."

Herontdekkers van het genre In het Antwerpse staan Don Johnson en Lt. Castillo elke keer weer garant voor volle zalen. Zij zijn eigenlijk op het idee gekomen om terug aandacht te schenken aan de muziek uit dejaren tachtig en zij brachten op die manier een ware revival van die muziek op gang. Hun 80's Hit Nights doen het bijzonder goed hij jong en oud. Het zou dus wel eens heel druk kunnen worden aan het Klooster in Meer. De 80's Hit Night wordt georganiseerd in een tent en start op 18 augustus om 20 uur. De inkom bedraagt 200 BEF als je kaarten in voorverkoop kan bemachtigen. Aan de kassa kost de inkom je vijftig frank meer. De voorverkoopkaarlen zijn verkrijgbaar in het Hei Verschil (Hoogstraten), Den Booze (Rijkevorsel) en in de Mussenakker (Meer). Op de zender TMF krijg je regelmatig informatie over het evenement, maar je kan ook gewoon Bart Brughmans contacteren op het nummer 0474-460966.

En toch ook live-muziek Vrijdag 17 augustus organiseert de Mussenakker een harhecue in de tent voor haar eigen medewerkers, maar zondag 19 augustus is het weer raak vanaf 18 uur. In de Mussenakker treden dan een vijftal live-hands op. Bert Dufraing: "We moeten uiteraard eerst nog wat opruimen van de dag voordien. Maar om 18 uur kan iedereen in de Mussenakker komen genieten van live-muziek. We nodigen daarvoor een aantal regionale bands uit om van jctje te komen geven. Het einde van de concerten voorzien we om 24 uur."

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 35


FUSIES WING

September 2001

N.V. GARAGE VAN USSEL

20 JAAR CAHIER DE BROUILLON In de maand september viert men het 20-jarig bestaan van het café Cahier de Brouillon. Cahier is al gedurende 20 jaar een opgemerkt jongerencafé in Hoogstraten. Een 20-jarige verjaardag kan dan ook niet zomaar voorbijgaan en het moet en zal een opgemerkt gebeuren worden. De gehele maand september zal een feestmaand worden. Men is thans bezig met de laatste gaatjes in het feestprogramma in te vullen en het zal rocken als de beesten Noteer nu al de volgende data in je agenda.

Het programma: - Zaterdag 9 september 2001: Hiphop-avond. Met 9mm Crew (featuring DJ Grazzhoppa en MC's van De Puta Madre). Inkom: 250 BEF. - Vrijdag 14 september 2001: Top 100 Party. We stcllen een Cahier Top 100 samen op basis van de favorieten die bezoekers op onze website de ganse zomer lang kunnen invullen. Er is een CD-bon ter waarde van 800 BEF te winnen. Inkom: gratis. - Zaterdag 15 september 2001: Technonacht. Met DJ Bleeb (Local) + DJ Psychogene (Made in Brussels) + DJ Fabrice Lig (F Communication, KMS). Inkoni: 250 BEF. - Vrijdag 21 september 2001: The Kids. Op hun 25th Anniversary Tour doet deze groep nogmaals Cahier de Brouillon aan. Derde keer, beste keer? Inkom: 250 BEF. Meer info op http://www.thekids.he - Zaterdag 22 september 2001: Caribbean Grooves & Vibes. Met Di El Flaco, DJ Lowdown en T.O.R. Rhythm & Brass. Inkom: 250 BEF.

- Vrijdag 28 september 2001: Bottorn. Stonerrockhand uit de New York underground. Inkom: 250 BEF. Meer info op http:// www.hottommusic.com - Zaterdag 29 september 2001: Drum & bass nacht met: Millennium Kru (het bekende Dicollectiefuit Gent) + Lady Vortex (presentatrice van het dans-programma Switch op Studio Brussel) + DJ Ruud (de beste lokale dance Di). Inkom: 250 BEF. Er is eveneens een combinatiekaart voor alle optredens in de feestmaand september verkrijgbaar aan de prijs van 700 BEF.

En daarna: Zaterdag 13 oktober 2001: Reiziger (B) + J Majesty (VSA) : dc betere emo! Zaterdag 17 november 2001: Gore Slut (B). Met Rudy Trouvé! (jorn) Volgende maand volgt meer informatie over de festiviteiten.

Kent u de kringloopwinkel al? Spring eens binnen en laat u verrassen! Wij garanderen u: - uren snuffeiplezier in een gezellige omgeving - 1000 m 2 vol leuke en degelijke spullen die dagelijks wisselen - van kleding over huisraad, speelgoed, brocanterie en electro tot meubelen - uitgebreide service - hapje en drankje in ons eethuis

Kringloopcentrum WEB: een bezoekje waard!

KRINGLOOPCENTRUM WEB Slachthuisstraat 30111 - 2300 Turnhout Tel. 014144 20 40 -Fax 014144 20 41 www.kringloop.net - e-mail: web@kringloop.net GRATIS OPHAALDIENST HERBRUIKBARE GOEDEREN

Schatten vind je in de kringloopwinkel! 36

IO1T fl24 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Kids

((1/00

2001


Sportnieuws: RenĂŠ Laurijssen, Desrnedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Ernail: rene.laurijssen@belgacom.net

K.F.C. Meerle Het nieuwe voetbalseizoen is weer in aantocht. Bij KFC zijn vele vrijwilligers al geruime tijd aan het werk geweest met dc voorbereidingen. Het gras ingezaaid, de terreinen speelklaar gemaakt, de organisatie op punt gezet. De trainingen werden ondertussen hervat. In augustus werkt KFC een ruim voorhercidingsprogramma af. Voor de trouwe supporters geven we hieronder het programma.

Daarnaast heeft ook de jeugd al de kans hLin vorm te tonen. Op zaterdag 25 augustLis is er een tornooi voor duiveltjes en op zondag 26 augustus een tornooi voor preminiemen en miniemen. Alle supporters. ouders, maar ook oma's en opa's zijn van harte welkom op de wedstrijden waar ze hun gretige jonge gasten aan het werk kunnen zien. (T.G.)

donderdag 2-8-2001 om 19.30 uur: oefenwedstrijd KFC Meerle - Pulderbos zaterdag 4-8-2001 om 19.00 uur: bekerwedstrijd Massenhoven - KFC Meerle donderdag 9-8-200 1 om 19.30 uur: oefenwedstrijd St.-Leenaerts - KFC Meerle zaterdag 11-8-200 1 om 18.00 uur: bekerwedstrijd KFC Meerle - Merkpias donderdag 16-8-2001 om 19.30 uur : oefenwedstrijd Poppel - KFC Meerle zondag 19-8-2001 om 18.00 uur: bekerwedstrijd Poppel - KFC Meerle donderdag 23-8-2001 om 19.00 uur: oefenwedstrijd Merksplas - KFC Meerle zaterdag 25-8-2001 om 18.00 uur: bekerwedstrijd KFC Meerle - Oostmalle

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

Marcklopers

Door straten, rond pleinen, over berg en dal... Het zit in je bloed, je begint er aan, je kunt het niet meer laten! Recreatief lopen is wel de bedoeling, toch hou je nauwgezet je klok in 't oog. Volgende keer een ietsje beter doen, altijd proberen je beste prestatie nog te verbeteren. Dat vraagt een volgehouden training en discipline. De Marcklopers hebben er zo'n aantal in hun rangen. Vooral de Challenge Delhalle. een criterium dat bestaat uit een aantal wedstrijden in WalloniĂŤ, trekt hen aan en willen ze voor geen geld ter wereld missen. Een geaccidenteerd terrein met klimmen en dalen, mooie vergezichten, slijk en zanderige wegen. geefteen extradimensie aan zo'n loopwedstrijd. Anderen houden het iets dichter bij huis en leven zich vooral uit in het stratencircuit. Merkwaardig is wel dat de laatste tijd minder vrouwen aangetroflen worden in de uitslagen. Niet versagen dames!

Turnhout: 9 km (6juli) Jan Hcndrickx 0.32.51, Guido Heodrickx 0.34.09, Rik Bax 0.38.31, Herman Martens 0.40.33, Eddy Kenis 0.41.23, Rit Van Aert 0.41.47, Lucienne Adams 0.47.29, Gunther Jansen 0.49.07.

Challenge Delhalle

Chaam (7juli) 2 km Axel Aerts 0.06.50, Kurt Aerts 0.07.02, Wim Adams 0.08.12, Tom Adams 0.08.41. 5 km Peter Anthonissen 0.20.17, Jan Vermeiren 0.20.17, Rit Van Aert 0.20.20, Lucienne Koyen 0.22.58, Lief Aeris 0.23.34, Fons Aerts 0.23.34, Monique Aerts 0.25.36. 21 km Jan Hendrickx 1.1 7.08, Jef Jacobs 1.41.16.

Seraing: 16 km (3juni) Luc Vraneken 1.12.13. Jos Leunen 1.16.57. Habay: 18,750 kin (23 juni) PatLeysen 1.19.17, Jan Vermeiren 1.23.18, Jos Van Bavel 1.30.45, Rit Van Aert 1.34.09, Jos Leunen 1.39.57, Jos Staes 1.57.05. Gougnies: 16 km (8 juli) Jan Vermeiren 1.09.00, Luc Vrancken 1.09.34, Jack Vermeiren 1. 1 t).24, Jos Van Bavel 1.13.36, Jos Leunen 1.18.15.

Uitslagen

Stratenlopen Wuustwezel (16 juni) 5,5 kni Kuti Acrts 0,20.58. Axel Aerts 021.09. lief Aerts 0.25.29. 11 km Dirk Mertens 0.45.28, Rit Van Aert 0.47.15. Fon Aeru, 0.47.29. Dirk \.'an Bavcl 0.19.38.

vij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 37


SPORT

Nationaal Kampioenschap Military LRV

Secondenstrijd in de Blauwbossen Wim Verheyen bij de pony's en Bart Antonissen bij de grote paarden één jaar lang "Nationaal Kampioen" Prachtig winnaar Vrijdag 13 juli traden de ponyruiters in het strijdperk om de begeerde landstitel in de wacht te slepen. 's Morgens vroeg begonnen de combinaties aan een opgelegde dressuurproef wat geen sinecure is voor de extragetrainde pony's en hun ruitertjes. In de hoogste reeks bleek het duidelijk dat het een spannende strijd zou worden tussen Wim Verheyen uit Merksplas en Wim Vinckx uit Meer. Een verschil van 2.8 strafpunten in het voordeel van Wim Verheyen was het resultaat.Dan wachtte het 3,6 km lange crossparcours, waarbij de "coffin" weer een groot struikelblok betekende. Tijdens deze cross-country werd vooral durf, moed en een opperste concentratie hij zowel ruiter als pony gevraagd. Eén klein moment van niet geconcentreerd zijn of van vertwijfeling betekende voor Wim Vinckx een lichte terugval naar de voorlopig vierde plaats. Heel erg sterk kwam Tom Stoffelen uit Minderhout met Silvester opzetten en deze nestelde zich op een derde stek in het voorlopige klassement. Ook Wouter De Cleene reed een zeer goede crosscountry en kwam voorlopig op stek 2. Grote overwinnaar werd wederom Wim Verheyen, die zijn pony Skippy naar een tijd binnen de toegestane tijd piloteerde. Door deze puike prestatie mocht Wim nu zelfs al twee balken uit de lepels springen in de afsluitende springproef. Na een korte recuperatie was er na een korte veterinaire inspectie tenslotte de afsluitende springproef, waarbij de fitheid en de zuiverheid van de pony's worden getest. Geluk en verdriet liggen vaak dicht bijeen en in onze sport is dat niet anders. Dit mocht helaas Wouter De Cleene ondervinden, eerst werd hij kampioen in de tweede hoogste reeks om daarna met Quintina niet te kunnen aantreden in de afsluitende springproef in de hoogste reeks. Zo belandde uiteindelijk Wim Vinckx uit Meer op het podium als derde, Tom Stoffelen uit Minderhout behaalde met zijn pony Silvester zeer verdienstelijk zilver, maar de gouden medaille was oververdiend voor Wim Verheyen uit Merksplas, met zijn pony Skippy In de andere reeksen noteerden we ook enkele mooie resultaten van locale jonge talenten, zoals o.a. Valerie Knevels met haar snelle Turbo en Wouter De Cleene uit Minderhout en Dirk Vinckx uit Meer. Uniek in heel dit gebeuren is dat er zowel jonge ruiterijes aan bod komen die alles nog moeten leren en ook de meer ervaren ponyruiters die deze wedstrijd zien als selectie - cii voorbereidingswedstrijd voor hun Europees Kampioenschap, waar Dirk Vinckx uit Meer, Wouter en Pieter De Cleene uit Minderhout onze nationale driekleur zullen verdedigen.

Thriller Zaterdag 14 juli werd het Nationale Kampioenschap van de ruiters afgewerkt. In deze categorie wordt er een onderscheid gemaakt tussen de klassen Licht Midden en Zwaar. Zelden was destrijd om de eindtitel zo spannend...

Minderhout deed haar reputatie alle eer aan m.h.t.het garant staan voor een zware faite wedstrijd, waar de wedstrijd nog niet beslist is na de dressuur. In deze discipline toonde Danny Loos uit Overpelt zich de beste voor Bart Antonissen Uit Beerse en Walter Van Massenhove uit Schoonbroek. Er was echter nog niets verloren voor Paul Laurijssen uit Meer en Karin Donckers Uit Minderhout, die ook in de top stonden na de dressuur. De cross en vooral haar optimale tijd zouden de beslissing brengen in dit Nationale Kampioenschap. Het werd een Adembenemende strijd! Jan Stoffelen uit Minderhout piloteerde zijn Nicky in snelste vitesse naar een tijd van 7 minuten en 44 seconden; een fantastische tijd voor deze combinatie, die stilaan in topvorm komt voor het EK van Jonge Ruiters dat zal verreden worden te Waregem later dit seizoen. Jan belandde uiteindelijk, nadat hij het crossonderdeel had gewonnen, in de eindklassering op een zevende plaats. Terwijl de omloop meer dan 4 kilometer was, besliste slechts 5 seconden verschil over de eerste en de tweede plaats. Na het crossonderdeel bleef Walter Van Massenhove op een derde plaats staan en verloor Danny Loos door die luttele seconden zijn koppositie aan Bart Antonissen met zijn paard Quinten. Quinten bleek dus eens te meer een echt veelzijdig paard te zijn: uitstekend in de dressuur en niet minder in de cross-country. Hoe dejumping zou aflopen bleef de enige open vraag. De ruiters moesten aantreden iii omgekeerde volgorde van het voorlopige klassement. Nadat Paul, Karin, Walter en Danny allen foutloos sprongen, kwam alle druk hij Bart. De muziek werd stilletjes gezet en hij het publiek was de spanning te snijden. Toen Bart foutloos over de eindmeet reed binnen de toegestane tijd wist hij dat hij de nieuwe nationale kampioen was. Bart is waarschijnlijk op dit moment de meest veelzijdige ruiter; uitstekend in de drie disciplines en dus ook terecht de nieuwe nationale kampioen... Voor Danny Loos werd het voor de vierde opeenvolgende keer een zilveren medaille en Walter Van Massenhove mocht de bronzen medaille in de wacht slepen... Verder werd de top-vijf aangevuld met Kano Donckers en Paul Laurijssen. In de andere reeksen was Dolf Desmedt uit Minderhout met Quillant in de reeks Midden tweede en werd Jan Stoffelen met Pegolia tweede in de reeks Licht.

-

--

-,.

s

-

Karin Donckers /lu', ii('J(le plaats

/

\,iii

1n een

Voor de helpers waren het drie lange dagen en korte nachten; een voorlaatste repetitie voor het Europese Kampioenschap dat in 2003 van 15- tot 20 Juli zal worden georganiseerd...

Jan Slo!/leii iveerde zich als een duivelie en o versch reed de fin isli lijii als zevende


SPORT

Uitslagen Pony's Wim Verheyen Tom Stoffeleii Wim Vinckx Annelies Nuyens Katleen De Vel Dirk Vinckx Mick Dierckx Vincent Martens Goris Olivier

Skippy Silvester Kantjes Bonaparte Pirouette Karanja Quiiella Seppe Ceres Lady Dehorah Muldershof Elon

Merksplas Minderhout Meer Beerse Pulderhos Meer Kasterlee Loenhout Sint-Lenaarts

Paarden Bart Antonissen Datiny Loos Walter Van Massenhoven Karin Doiickers Paul Laurijssen 6, Gudo Guffens Jan Sioffelen Kris De Wandel Bart Antonissen Staf Brosens 13. August Desmedt

Ec 'i/ ) i(O 1111i

/)iOiiÇ (1/

Quinten Beerse Nikita Overpelt Kauto Schoonbrock Gormley Miiiderhout Reonka A Meer Pierrot Van het SchanshofVec hmaal Nicky Minderhout Pavano Van Dc Perclaar Zele Jazz V Beerse Nayihvan t Gruttenhof Meersel-Dreef Janus Minderhout

iI// in de c i i i,

Tom Stofje/en gezwind over het tweede plaats bij de /700V'

i1

1v

i lii Laurijven

Destatort iterd beloond met een 39


SPORT

Dirk Vinckx uit Meer naar E. K. in Spanje

ode voor jong en oud. assiek ek in de betere merken en re prijs. (ook in grote maten).

st Oiale

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

DER SLUIS MODE :sau 5 uur.

opN:::ioen.

[[:I,

Hoogstraatse Bridge Club

BRIDGEmLESSEN 12 dinsdagen vanaf 18 sept. 2001 om 19.30 u. Sportcafé ZEVENSPRONG Gelmelstr. 62, Hoogstraten Prijs: 1800 BEF, 1 ,11 les gratis en vrijblijvend Inlichtingen en inschrijvingen: tel. 03.314.41.05

De Europese Kampioenschappen Military voor ponyruiters te Jerez de la Frontera (Spanje) zijn zojuist achter de rug en als je dit leest is de nieuwe kampioen reeds gekroond. Op 13, 14 en 15 juli vond het Belgisch Kampioenschap LRV plaats in de Minderhoutse Blauwbossen en dit was meteen ook cle laatste kans voor de nationale coach, Karin Donckers uit Minderhout, om haar selectie aan 't werk te zien. De mond- en klauwzeerperikelen hetekenden voor haar wel een pad in de korf want slechts een drietal grote wedstrijden konden doorgang vinden en op basis van die resultaten moest er dan ook geselecteerd worden. Geen gemakkelijke klus! Dirk Vinckx uit Meer is de enige Kempense geselecteerde in de 5-koppige Belgische ploeg. Hij zal daar zijn kansen verdedigen op de 9-jarige merrie, Quirella. die al vijf Belgische titels behaalde. Volgens Karin maakt Dirk een behoorlijke kans op een ereplaats. "Een betrouwbare combinatie! Vorig jaar behaalde België een tweede plaats in het Duitse Haagen, het goud was toen voor Frankrijk. Wij gaan zeker voor een dichte ereplaats, ik durf mikken op zilver, misschien nog wel beter! In military zijn er echter een heleboel factoren die de einduitslag kunnen beïnvloeden. De factor geluk mag je zeker niet uitschakelen. Voor die jonge ruitertjes is een goede uitslag ook wel van belang, maar de sfeer, zo'n gebeurtenis meemaken betekent voor hen toch een hele ervaring!" Doe je best, Dirk!

Rust roest niet Een gezonde manier om je lichaam fit te houden en je geest te zuiveren is een flinke portie sport beoefenen in je Vrije tijd. Weg met de zorgen, weg met de stress, onthaasten misschien! Zo dachten cle directies van de openbare rusthuizen in de regio Kempen er ook over en prompt werd een project "rusthuizen o/ilmoeten rusthuizen" opgestart. De bedoeling was dat de personeelsleden van de twaalf instellingen elkaar een keer konden ontmoeten tijdens diverse sportieve activiteiten. Maandelijks werden ontmoetingen gepland, zoals schaatsen in Turnhout, een wandel- of fietstocht in Rijkevorsel, kajakken in Grobbendonk, een aperitiefconcert in Herentals...! De slotactiviteit, een volleyhaltornooi in Wortel-Kolonie, werd door het OCMW-rusthuis van Hoogstraten in goede banen geleid en ook gewonnen na een spannende finale tegen de Molse collega's.

L)ce jor!ie ee en opgeueIte dwne.s en Imeren kleuren ongetuuifeld e oude dag iii het rusthuis.


Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, te!. 03/3 14.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Wat een koning lijden kan Inderdaad, lijden met lange ij RIJSBERGEN - Eénmaal om de zes jaar vindt hij de plaatselijke Sint-Jorisgilde in het Nederlandse Rijsbergen de koningsschieting plaats. Zo ook op dinsdag 19juni 2001. Omstreeks 13.30 uur vertrok de gilde, samen met zustergilde Sint-Bavo en de plaatselijke Sint-Cecilia harmonie, naar het gemeentehLus om burgemeester en wethouders af te halen. Aan het lokaal sloten de andere genodigden aan om samen op te stappen naar het schuttersterrein. Na een welkomstwoord door hoofdman Cees Pel lens en na voorlezing van het reglement der koningsschieting kregen de genodigden een kans voor een ereschot. Dat bleek al vlug een maat voor niets. Nadat aftredende koning. Cees Martens, de breuk had afgelegd was de plaats van koning vacant. Cees kieeg drie voorkeurschoten maar kon hiervan geen gebruik maken. Ook de andere gildenbroeders konden de juiste plaats moeilijk vinden. Lang duurde het voordat Jack Damen. tot zijn eigen verbazing, de vogel vol raakte. De vogel viel niet naar beneden tot duidelijke opluchting van Jaek die gelijk weigerde om nog verder mee te schieten. Het schot van Jack bracht de wedstrijd wel op een keerpunt. Talloze schutters haakten af. Als de vogel viel moest men het koningsschap onmiddellijk aanvaarden. Dus stond aftredend koning Cees Martens nog alleen te schieten. Een erkenning voor zijn inzet van de afgelopen 1 2jaar als koning. Cees streed enkel nog tegen de vogel zeil. Talloos plaatste hij een juist schot. De

Koning-Keizer

vogel hleef echter op zijn hoge plaats. 1)e Belgische gastheren vonden het op een gegeven moment voldoende. Samen met de gildenleden van Rijshergen lieten zij de vogel naar beneden dalen voor technisch nazicht. Voorzichtig steeg de vogel hierna terug naar zijn hoogste plint. Cees legde nog tweemaal aan maar hij het derde schot viel de vogel eindelijk naar beneden. Een hele opluchting voor Cees, voor de gilde en de talrijke genodigden die later nog lang navierden in de gildenkamer van Sintjoris Rijshergen. Voor de eerste keer in het bestaan van de Rijshergse Sint-Jorisgilde is er een lid in geslaagd om driemaal achter elkaar de koningsvogel naar beneden te schieten. Binnen zes jaar is het duidelijk voor deze gilde. Dan zal er een keizersviering plaatsvinden maar dan moet er tevens een nieuwe koning opstaan. (FrSii)

Dieven MINDERHOUT - Een stukje dorpskern kreeg weer nuttige invulling toen de Sint-Jorisgilde hun nieuw lokaal officieel opende in april 1986. De aanplantingen gr oeiden met dc jaren. De resultaten van de schutters stegen. En soms danst de gilde weer. De kleine aanplantingen van weleer zijn na vijftien jaar strluken en bomen geworden. De schietstand ligt mooi ingekapseld tegen minder goede weersomstandigheden. Steeds worden er te Minderhout hoge getallen geschoten. Ook de gilde zelf verdient (pers-)helangstelling. Helaas zijn er snoodaards op deze wereld die geen respect hebben voor andermans eigendom. In de nacht van 29 op 30juni werd er weerom in het lokaal ingebroken. Weer, voor de derde keer in één jaar tijd. De inbreker(s) moet(en) ccii sleutel gehad hebben, vertelde koning en lokaalverantwoordelijke Janije Stoffels. Er was enkel wat schade aan de grendel aan 11e binnenkant van de deur. Die was losgeschroefd. Om dat te kunnen doen moet men eerst al binnen zijn geraakt. Chocolade, snoep, worstjes en zo'n 4000 frank zijn, evenals de dader(s), spoorloos verdwenen. (FrSn)

Tweemaal het maximum

RJJSBERGEN - Cees Martens, de regerende koning van Rijsbert,'en, kon na acht rake schoten en na technisch nazicht, eindelijk de koningsvogel in het zand doen bijten. Na nogmaals zes jaar dienst als koning zal Cees in 2007 levenslang de titel van keizer kunnen dragen.

MEERSEL-DREEF - 94 schutters k'sanien met liet karabijn deelnemen aan de kringschieting, ingericht door de gilde van Meersel-Dreef. In de Ere-reeks noteerden we tweemaal het maxi niu m der plinten geschoten door Ingrid Geeraerts Int Loenhout en de jonge Bart Kusters uit Baarle-l-lertog. Vijf schutters misten slechts één punt: Frank Pissens Int Loenhout, Els van Frachen uit Wuustwezel. Frans Severijns uit Baarle-Her tog, Richard Marijnissen ook uit Wuustwezel en tenslotte de schutterskoning Int Meer, Frans van de Locht. Sandra uitzonderlijk In de A reeks schoot Sandra Pissens Int Loenhout zich op een eenzame eerste plaats niet 159 plinten. Vera van Loon van Wulistwezel kon enigszins aanklampen met 157 plinten. Het duo Ben Verhoeven en Erwin Aclams van

l):iailc -1 lL-oog ci,idirdcii hio_deilijk op 156 Pliliten. Ad de Bruyn uit Meer. Karel Hendrickx Int Baarle-l-Iertog, Jos Reymen uit Loenhout, Ad van Dun uit Baarle-Hertog en Rachel Mannaerts van Loenhout eindigden op 155 plinten. Tom Mijs uit Meer liet zich door niemand verschalken. 1-tij schoot het beste in de B reeks niet een totaal van 155 pluiten. Hij werd echter op de hielen gezeten door Maria Verhoeven uit Baarle-Hertog. Keizerlvo Dekkersen Reinhilde van Looy. heiden van Wuustwezel. 153 punten werden er geschoten door René Verwimp uit Baarle-Hertog. Hilda RoeIen uit Meer. Machteld Stickens en GIiy Lamhrechts, heiden van Wuustwezel en door Albert Martens uit Loenhout. Geen hoge resliltaten ditmaal in de B reeks. Wél maar liefst 5 schutters die de eerste plaats delen met een totaal van 151 punten. Deze vijf schutters zijn: Leo van Buynder en Vie Swaenen uit Meer. Frans Verbreuken van Loenholit, Peter Anthonissen uit BaarleHertog en Miranda Smeekens Int MeerselDreef. Ludo Kenis Int Meer en Jos Oomen uit Meersel-Dreef sloten afop 150plmten. 149 was voldoende voor Herman van Bavel uit Meer en John Goormans Int Wliustwe/el.

Patrick de beste Bij de aspiranten schoot Patrick Stael van Baarle-Hertog de pannen van het dak. Buitengewoon eindigde hij op 157 punten. Willy Launjssen ut Meer en Carol van Gestel van Meersel-Dreef schoten 151 punten. Zij werden gevolgd door Roos Brosens uit Meer en Mik van der Stap van Meersel-Dreef met 150 punten.

Luc Palinckx weerom MEER - De zesde hondsschieting met de kleine krlushoog is doorgegaan te Meer. In de Ere reeks waren er drie schutters met 119 punten. Luc Palinckx van Heidevrienden. Gust Brosens uit Meerle en Stan RoeIen van Sint-Joris Wulistwezel. Het beste kampschot voor de rozenprijs werd geschoten door Luc Palinckx. 118 punten werden er geschoten door André Bols cii Jan Dictus lot Meer, Els van Frachen uit Gooreind. Mil van Beeck Int Hoogstraten en de familie Verschlieren Int Meerle ditmaal met Karel, Marcel en Ellen. Zij werden gevolgd door zeven schutters met 117 punten. In de A reeks behaalde Luc Scheynen van SintLenaarts een duhhelslag. Met 116 punten is hij goed voor een eerste plaats in de uitslag en wint hij bovendien de rozenprijs met 9 rozen. Lie werd gevolgd door Peter Snocys Int Meer, Guy Lamhrechts van Gooreind en Maria van Ginkel Int Sint-Lenaarts. Maria de Roover van Sint-Joris Wulistwezel en Luc Mattheeusen van Sint-Lena'arts waren de twee schutters met 115 plinten. Zij weiden gevolgd door 9 schutters die eindigden op 114 plmten.

Robert wint rozenprijs In de B reeks beklede Erik Anthonissen van Sint-Joris Wuustwezel de eerste plaats met 116 punten. Gerrit en Frans Goetstouwers, ook van Sint-Joris, en Wilfried van der Jonckheyd en Robi n van Loenhout beiden uit Meerle schoten 115 punten. Gerrit Dehonnaire van Rijkevorsel. Lisette Deleroix van Sint-Joris Wulistwezel en Rohert Willekens sloten af op 114 punten. Laatst g enoemde won, dankzij het beste kamp4!


GIL DENLEVEN EN SCHUTTERSNIEUWS schot, de rozenprijs welke afging op 8 rozen. John Theeuns met 119 plinten, Frans Theeuwes met 116 punten mogen als schutters van Meer, de inrichiende gilde, niet meekampen voor dc rozenprijs in de D reeks. Arinand Fleerackers van Rijkevorsel was de enige schutter met 115 punten. Armand won ork de rozenprijs met 8 rozen. Roger van Geste!, Karel Hinsen van Rijkevorsel en Jos Schrijvers van Hoogstraten eindigden hun kamp op 114 punten. Frans Palinckx van Heidevrienden en Adrienne van den Langenbergh uit Hoogstraten besloten op 113 plinten.

Kampioenschap grote kruisboog: tussenstand Nog slechts drie van de negen schietingen resten er hij de grote krinsboog. De tussenstand in de Ere-reeks bracht Jan RoeIen uit Mecrle aan de leiding met een totaal van 205 punten of een gemiddelde van 34.17 op 36. Jinimy Bae!emans uit Meer staat op een tweede plaats met slechts één punt verschil. Hij heeft een gemiddelde van 34.00. Marc Bleys Int Hoogstraten en Frie Konings van Sprundel delen de derde plaats met 33.8 gevolgd door Gery Dockx uit Meer met 33.67. Alex Jansen van Minderhout en Rob van der Heyden uit Ri jshergen staan op 33.6 gemiddeld. In de A-reeks hebbende gebroeders Snijders uit Meer de leiding genomen. Tom Snijders staat eerst met een gemiddelde van 33.66 gevolgd door broer Guy met 32.83. Peter Daemen van Rijsbergen bekleedt de derde plaats met 32.60, ge vol g d dl) 0 r Pl OC g iii a a t Hen n y Hoppenbrouwers die momenteel 32.33 gemiddeld heeft geschoten. Marcel Verschueren uit Meerle met 32.40 en Hans van Hasselt én Marcel Anthonis Int Hoogstraten komen beiden met een gemiddelde van 32.00 niet in aanmerking voor het persoonlijk kampioenschap. Wim Anthonis Int l-loogstraten trekt zelfzeker de kop in de B-reeks met een gemiddelde van 32.20. gevolgd door een ander jong talent uit Meerle. Sarah Verschueren. met 31.83 gemiddeld. Anita Hendrickx uit Castelré staat op een derde plaats met 31.50 gemiddeld. Ludo van Laer van Hoogstraten (31.33) en Mark Govaerts uit Minderhout (31.20) komen niet in aanmerking voor het persoonlijk kampioenschap. De volgende hondsschietingen met de grote kruisboog zullen doorgaan te Meer en Locnhout OP II, 12, 18 en 19 augustus waarna deze competitie haar beslag zal krijgen te Meerle op 1, 2. S en 9 septeniber.

Grote kruisboog MINDERHOUT - 234 deelnemers werden er ingeschreven op de vijfde hondschieting met de grote kruishoog, gehouden te Minderhout. In de Ere reeks was Rob van der Heyden Int het Nederlandse Rijshergen de beste. Kan ook moeilijk anders als je de enige schutter bent die kan afsluiten op het maximum der punten. Rob van der Heydcn won ook de rozenprijs in deze Ere reeks. Thuisschutter Paul Adams verraste iedereen door af te sllnten op 35 plinten. Eddy van Hasselt Int Loenhout behaalde ook 35 punten evenals Frie Konings uit Sprundel. Marc Bleys uit Hoogstraten en Jefferey Segeren ook uit Sprlindel. Gusje Brosens uit Meerle was de 42

eerste van de maar liefst 19 schutters die afsloten op 34 punten. In de A reeks werd er te Minderhout keihard gestreden voor een ereplaats. Ouwe getrouwe Meester Marcel Anthonis Int Hoogstraten won ditmaal het pleit. Hij werd eerst in de uitslag geqlioteerd cii kampte bovendien het beste voor de rozenprijs mei 5 rozen. Ook Hugo Hoppenbrouwers van Rijshergen schoot, evenals de meester. 35 punten. Fons Vermeiren uit Locnhout en Tom Snijders uit Meer eindigden OP 34 punten. Harry Hendrikx Int Meerle, Herman Faes uit Meer. Patje Rombouts van Loenhout. Margot Jansen uit Meerle en tenslotte de Rijshergse koning Cees Martens sloten allen af op 33 punten. Jos Jacobs uit Meer was de eerste van 9 schutters die eindigden op 32 punten. Wim Anthonis, kleinzoon van de meester uit de A reeks, moest in de B serie zeker niet onderdoen met 34 punten. Leo van Hasselt int Loenhout schoot ook 34 maar plaatste een iets beter kampschot voor de rozenprijs. Ann Gijshregts, ecn aankomend talent van Meerle, eindigde alleen op 33 punten. Marc Govaerts uit Mindcrhulit was de eerste van 8 schutters met 32 punten. In de ploegenstand was Meerle andermaal te sterk. Te Minderhout sloten zij af op 204 punten. Hoogstraten, Loenhout en Minderhout zelf buiten wedstrijd schoten 203 punten. Sprundel en Meer behaalden 202 punten voorRijshergcn met 201. Castelré en Wortel waren de hekkensluiters met 197 plinten. - Voor de zesde bondsschieting met de grote krinsboog lieten er zich 227 schutters inschrijven te Hoogstraten. In de Ere reeks was het lang geleden dat we driemaal het maximum mochten noteren. Fons Sommen Int Wortel bevond zich, in de Ere reeks in select gezelschap. Ook de hoofdrnan van Sprundel. Jan Vergouwen en de hooidman van Hoogstraten Jef Servaes misten geen enkel punt. Voor de rozenprijs plaatste Jan Vergouwen het beste kampschot. Jan van Hasselt Int Loenhout, Ron Vermeiren uit Wortel en Mi! Gijshregts Int Meerle eindigden op 35 punten. Diane Verheyen Int Meerle was de eerste van II schutters met 34 plinten. Maar liefst zes schutters bekainpten elkaar voor de hoogste eer in de A reeks. Inge Vermeiren uit Meerle, Dirk Vermeiren uit Loenhout. Piet Daemen van Rijsbergen, de gebroeders Guy en Tom Snijders Int Meer en tenslotte Maria Michiels van Minderhout schoten allen 34 punten. Mon Stes Int Meer was de eerste schutter van de 10 die afsloot op 33 punten. Op de tiende plaats, in het leger van 33 plinten, staat Hans Van Hasselt uit Loenhout. Hij schoot als enige vijf rozen wat goed was voor het winnen van de rozenpriJs. Paul Eelen uit Meer legde onverwacht beslag op de eerste plaats in de B reeks met 34 plinten. Sarah Vcrschueren Int Meerle, Lolns Sprangers en Maria Janssens uit Minderhout en de Rijshergse schutter Bert Nooren sloten af op 33 punten. Laatstgenoemde kampte met vier rozen het beste voor de rozenprijs. Bart Geerts Int Castelré was de koploper van zes schlitters die eindigden op 32 plmten. In de ploegenstand won Meerle nogmaals, nu met een totaal van 209 plinten. Wortel schoot zich op een tweede plaats niet 203, voor Meer met 202 plinten. Loenhout en Minderhout eindigden samen op 201. Hoogstraten totaliseerde 200 plinten voor Rijsbergen, Sprundel en Castelré.

HOOGSTRATEN

Kleine kruisboog WUUSTWEZEL - Voor de zevende bondsschieting met de kleine kruisboog lieten er zich 147 schutters inschrijven hij de Sint-Jorisgilde van Wliustwezel. Luc Palinckx van 1-leidevrienden en twee schutters van Gooreind. Els van Frachen en JefJacohs bepaalden de top drie in de Ere reeks roet 119 punten. Els, als enige vrouw, schoot het beste kampschot en legde zodoende beslag op de rozenprijs. Frans van de Locht uit Meer, Paul Bauters van Gooreind en Van Gestel Int Rijkevorsel volgden met 117. Verder in de uitslag staan er vier schutters met 116 plinten. In de A-reeks houdt de inriehtende gilde de zege in eigen huis. Danny Goetstouwers van de SintJorisgilde Wliustwezel sloot af op 118 plinten. Peter Snoeys Int Meer en Johan Goossens van Hoogstraten eindigden op 117. Laatstgenoemde kampte met 9 rozen het beste voor de rozenprij s. Kempenaers van Sint-Lenaarts schoot als enige 116 plinten voor drie schutters met 115. Zij waren: Lambrechts uit Gooreind, Jos van Dijck uit Sint-Lenaarts en Marcel Peeters uit Oostmalle. Ook in de B reeks legde dc Sint-Jorisgilde beslag op de eerste plaats. Erik Anthonissen was met 116 punten hiervoor de verantwoordelijke. Peggy Martens uit Hoogstraten schoot als enige 115. Eddy Geets uit Meer, Sarah Verschueren uit Meerle en Frans Goetstouwers hoofdman van de Sint-Jorisgildc Wuustwezel schoten 114 punten. Tot zijn eigen verbazing won Eddy Geets de rozenprijs met slechts acht rozen. Karel van Heincldonck. hoofdman van Rijkevorsel, kwam bijna laatst schieten te Wulistwezel in de D reeks. Dit legde hem zeker geen windeieren. Hij keerde met 119 punten, goed voor de eerste plaats in de uitslag én de rozenprijs, terug naar Rijkevorsel. Zijn ploegmaat Armand Fleerakkers eindigde op 117. Gusje van Santvoort was de enige D schutter die afsloot op 114 plinten. Jos Schrijvers uit Hoogstraten en Jos van Geste! en Karel Hinsen, heiden van Rijkevorsel eindigden op 113 punten. In de ploegenstand was er ook ditmaal geen krind gewassen tegen Gooreind. Met een eindscore van 701 piniten legden zij de andere deelnemers hun wil op. Rijkevorsel eindigde ditmaal tweede met 692 punten. voor Meer met 689. Meerle 687 en Heidevrienden en SintLenaarts met 686 punten. Verder in de uitslag staan nog Hoogstraten en Oostmalle. Sint-Joris Wuustwezel behaalde buiten wedstrijd 695 plinten.

A

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/31590 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

bvba

-


KALENDER

MINDERHOUT

Op stap in..,

Vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus: ANTILIAANSE FEESTEN in de BI au whossen. Zondag 19 augustus: FJETSZOEKTOCHT van bijna 30 km langs rustige, landelijke wegen: inschrijven in de paroehiezaal tussen 13 en 14 uur. org . KWB.

HOOGSTRATEN Zondag 29 juli: GEWESTELIJK KLJSPORTFEEST vanaf 11.00 uur aan het terrein van de Hinnenhoomstraat. Vrijdag 3 augustus: WANDELCONCERT door de Kon. Fanfare Sint-Catharina, om 18.30 uur. Zondag 5 augustus: BEIAARDCONCERT vanop de toren van de Sinte-Catharinakerk. (elke zondag van de maand augustus) Zondag 12 augustus: BEIAARDCONCERT in de Catharinakerk. Zaterdag 18 augustus: 80'HIT NIGHT aan het Klooster met DJ Don Johnson e.a. Org. M ussenakker Zondag 19augustus: 80' HIT NIGHT met live optredens in de Mussenakker Zondag 19 augustus: BEIAARDCONCERT in de Catharinakerk. Zondag 26 augustus: BEIAARDCONCERT in de Calharinakerk. Donderdag 30 augustus: OPEN TUIN in de speeltuin van de gemeenteschool vanaf 14.00 uur.

hnrd1tzI1uz

MEER Zondag 5 augustus: MEERSE MARKT met bier, kaas en wijn van 9 tot 12 uur aan het klooster in de Donckstraat. Zaterdag 18 augustus: MUZIKAAL WEEKEINDE in het teken van de 'eighties' op het plein aan het klooster, org. Mussenakker. Zaterdag 18 augustus: 20 JAAR RADIO VALENCIA met optreden van Juul Kabas. Wim RaveIl, e.a. Zondag 19 augustus: 20 JAAR RADIO VALENCIA met Colinda. De Vrijbuiters e.a.

CAL 0E

Vrijdag 24 augustus: WORTFLFEESTEN aan De Boomkes met kindeijogging, halve marathon en Worteljogging (inschrijven vanaf 17 uur) Verder wijn proeven (vanaf 19 uur) en Wortelkwis (20.30 uur). Zaterdag 25 augustus: WORTELFEESTEN met rommelmarkt (vanaf 12.30 uur) fietstocht (13.00 uur) en jaarmarkt (vanaf 14 uur). Verder kinderanimatie en dansavond.

G

muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

46

CAFÉ DISCOBAR

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

'TFRTUIN

GORRENS WILLY-VERVOORT L.angenberg 14 - 2323 Hoogviraten-Wortel 1vI./Fax 03 / 314 53 28

Meerdorp 13

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

vzw Mussenakker Meer

- Elke zondag van mei tot en met september, rommelmarkt op de Dreef van 8u tot 16u30.

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

- Elke zondag van mei tot en met september, bezoek watermolen op de Dreef van 1 Dii tol 1 7u, toegang 65fr. onder 12 jaar gratis.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnanhiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 ii. 61

- Zondag S augustus, opendeurdag in de St.Luciakapel te Meersel. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenC oppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 31491 94-Fax: (03) 314 87 17

56

62

MEERSEL-DREEF 1

WORTEL

CANWR

1*4rj

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

'61

tîoo9etraten 031314 66 65 1ri & jaatl,p

Maandag 20 augustus: 20 JAAR VALENCIA met Paul Severs, X-Session, e.a. Aan het Gaarshofstee.

Café - feestzaal

De Eiken

t:.

ttrijji 183

Tot eind augustus: Tentoonstelling KUNST ZONDER GRENZEN in Kunstgalerij 'De Lage Rooy', Lage Rooy 13. Open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 17 uur.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand IS

43


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

T

RIJKSWACHT: 314.50.08

HUISARTSEN -

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u liet centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

F1~17 APOTHEKERS Gevogelte

Wild &

STOFFELS

00

4

Tot 3 augustus: APOTHEEK SCHEVEI..ENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 03-

bvba

669.64.24.

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Van 3 tot 10 augustus: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61,

le!. 03 - 315.77.73.

Van 10 tot 17 augustus: APOTHEEK DE 74

VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel, tel. 03 - 314.62.25.

Zaterdagvoormiddag 11 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 03 - 314.40.74.

Van 17 tot 24 augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 01463.31.66.

Zaterdagvoormiddag 18 augustus: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoog-

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

knis

straten.

STEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 03-

3 14.57. 24.

ook inkoop van alle antiek en inboedels -

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van dc tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

mode...

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01416331 99 www.kcmode.be

116e

Tandtechnisch Laboratorium

~

KATIAVANHERCK

P k

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen

13.V.[3.A. Vrijheid 228- 13 2320 I-I000STRATC1 Tel.: 03/314.69.32

nrp,

-

HOOGSTRATEN

Nieuw adres:

-r

VRlJIlID 228 naast Apotheek VA3 P[LT Alle reparaties aan kunstgebitten

0 F 0 Lj BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

10E000I113 FISCALITEIT

44

-

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyterŠpi.be

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93

Openingsuren:

Di tJm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

alleen tijdens weekends en

hairslyling

cT

-

Van 24 tot 31 augustus: APOTHEEK HOR-

U

Koekhoven 5

tel. 03 314.60.04.

Op 29 augustus mag u de volgende MAAND verwachten, beste lezer. Medewerkers, terug van vakantie met veel fut en plannen? Laat het zien in ons volgend nummer. Hiervoor dient u uw kopij binnen te brengen op woensdag 15 augustus. Wie over sport en dorp schrijft, is nog welkom op zondag 19 augustus.

F'eperstraat 2 lloogstraten Tel 031314 13 08

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/ 61.48.02. THU1SVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS. LIEVE VAN MECI-IELEN (315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.