juli 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 195 JULI 2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand

't egM't " i

ve

0

ea

o et

1

么%

E

t

KAPELLEKESEN

;

STRATEN LOOP F

1,

MEERSEL-DREEF EN WORTEL-

KERMIS!

H 11 -

MAIVERHEVEN


Hoogstraatse Koppen (17)

JAK()B SMITI.S

Jakob Smits Heeft Jakob Sinits, een van de belangrijkste Vlaamse schilders bij de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, tijdens de Eerste Wereldoorlog een tijdje in de gevangenis van Hoogstraten geresideerd? Het zou kunnen, is onze voorzichtige conclusie na een klein onderzoek, maar wellicht ging het om Kobe, de jongste zoon i'an de schilder. Soms gebeurt het gewoon. Je wandelt een winkel binnen, raakt aan de praat met de uitbater van de zaak enje stapt buiten met een verhaal. Een tijd geleden mocht ik het zelf meemaken. 1-let verhaal was spectaculair genoeg: de schilder Jakob Smits zou "tijdens de oorlog" in l-loogstraten in de gevangenis gezeten hebberv de schoonvader van de uitbater, die in de gevangenis werkte, kocht of kreeg van hem enkele etsen. Spectaculair verhaal, inderdaad, want nergens in de Smits-biografie is van een dergelijke passage in het leven van de kunstenaar sprake. Thuisgekomen dook ik in de boekenkast, maar vond nergens iets wat op een gevangenschap van Smits kon wijzen. Een telefoontje naar de gevangenis bracht ook geen uitsluitsel: de registers van het huidige 'penitentialr schoolcentrum' gaan slechts terug tot 1931. En vermits Smits in 1928 overleed, moest "de oorlog" waarvan sprake, wel de Eerste Wereldoorlog zijn.

Rembrandt De Nederlandse schilder Jakob Smits (18551928) was een van de merkwaardigste schilders van zijn tijd. Bij groeide op in Rotterdam en studeerde aan de academies van Brussel, München, Wenen en Rome. Terug in Neder-

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

land huwde hij zijn nicht, verwekte twee kinderen bij haar en beschilderde de inkomhal van het museum Boymans in Rotterdam. Zijn bedje leek gespreid. In 1884 gaf Smits zijn leven evenwel een spectaculaire wending. In overleg met zijn vrouw, ging het echtpaar uit mekaar, en Smits begon helemaal opnieuw, als onafhankelijk kunstschilder ditmaal. Met zijn vriend Albert Neuhuys belandde hij tijdens een van zijn tochten door de Kcmpen in het Molse gehucht Achterbos. Ilij was meteen verliefd op het landschap en het dorp, en vestigde zich in 1888 definitief in Mol. De kosmopoliet Smits trok zich letterlijk tussen de boeren terug om te schilderen. Hij liet Nederland achter zich om een plaatsje in de Belgische kunstgeschiedenis te veroveren. 1-lij zou de eerstkomende vijftien jaar zwarte sneeuw zien. Aanvankelijk liet Smits zich vooral door het werk van Rembrandt inspireren, maar later rond de eeuwwisseling - begon hij stilaan een heel eigen stijl te ontwikkelen. Gesti leerde landschappen en binnenzichten, geïnspireerd op het boerenleven, werden zijn handelsmerk, waarbij het opviel dat Smits - naarmate hij ouder werd - steeds meer met de verf begon te worstelen. In een poging om het licht perfect in zijn doeken te vangen, werden de verfiagen op zijn doeken steeds dikker. Smits staat ook nu nog te boek als een van de belangrijkste schilders van zijn tijd. Hij was een voorloper van het expressionisme, niet voor niets noemde Permeke Smits zijn grote voorbeeld. 1-iij werd op handen gedragen door vernieuwende genootschappen als 'Kunst van lIeden', zijn doeken werden tentoongesteld naast die van Van Gogh en Ensor.

Kobc

ten. Het boek bevat een lijst van 298 Mollen-

aars die tijdens de bezetting door de Duitsers gevangen werden gezetten. Van Smits is er geen sprake.

Oorlogsdagboek Mijn onderzoekje leek op dood spoor te zitten. Tot Willy Thijs, hoofdredacteur van het tijdschrift van het Molse Jakob Smitsmuseum, me verraste met het 'MolI s Oomlogsdagboek' van K. Helsen, dat na de oorlog in afleveringen werd gepubliceerd in het Annoncenhlad van Mol. Op 8 augustus 1916 schreefHelsen: Een dertigtal jongeren waaronder 2 !tlollenaren J. Sinits, Linsingj die de grens wilden oversteken, vi'orden betrapt en gevangen.

Ik dacht de arrestatie van Smits gevonden te hebben. Alleen was Smits op dat moment bepaald geen jongeling meer. Weer bracht Willy Thijs redding. Wellicht gaat het hier om de jongste zoon van de schilder, roepnaam Kobe, die door zijn vader tewerkgesleld was in het comité voor voedselbedel ing. Blijkbaar werd hij betrapt toen hij naar het neutrale Nederland wou vluchten, en vloog hij achter de tralies. Als er al een Smits in de l-loogstraatse gevangenis 7,t dn nr'ç hr't wr'ltirht

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog stopte Smits tijdelijk zijn activiteiten als kunstenaar. Omdat hij door zijn studies vloeiend Duits sprak, werd hij gevraagd als lid van het 'Comité voor hulpverlening en voedselvoorziening van het canton Mol'. Het comité moest er voor zorgen dat de buitenlandse voedselhulp voor het door oorlog getroffen Belgische volk op de juiste plaats belandde. Smits nam zijn taak ter harte, en had er de hele oorlog de handen mee vol. Maar belandde hij ook in de ge angenis? Deed 'ijn functie Smits in botsing komen met de Duitse bezetter en uiteindelijk in de gevangenis belandden? Het lijkt twijfelachtig. In 1919 puhlicrrrrlr d

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

een portret

Mol ron

nvpr de

voorbije oorlogsjaren, onder de ronkende titel 'Algemeen over:,cht der gebeurtenissen van allen aard en 0/) alle gebied welke gedurende de vier lange .Jam'en duingelandij der vreemde 01 'erheerschers in le gemeente :ijmi voomgeval-

kohe.

çtijit dn

natuurlijk uit dat zijn vader hem hier kwam bezoeken. Deze hypothese lijkt op basis van de beschikbare gegevens liet incest logisch, en sluit ook aan bill een pas ontdekte brief van Smit.s aan zijn Antsverp.se mnecenas Speth, gedateerd 6januari 1920. Daarin schrijft sluilS v'vem Kobe. ''De jongste, die doom de ooi'logsomstandig/ieden zijn pensionaat moest verlaten, heb ik hij het lokale komiteit geplaatst. Daarna heeft luj 30 maanden gevangen gezeten. Bij zijn terugkeer uit het kamp heb ik hem naar de handel.sschool gestuurd, maarzoal,s vele anderen heeft hij de 30 maanden van depressie slecht verteerd: de meesten kunnen niet meer studeren, ze zitten met een voort van mentale sint-vitusdans, ze kunnen zich niet meer aan cle studie wijden. '(th)

Volgende maand: Robert Marcel


vrouw in de maand Op de golf van 68 Het jaar 1968, voor dc meesten van ons ligt het ver achter ons, het is kortom al geschiedenis geworden. Velen die toen jong waren werden door de geest van dat jaar, en de daaropvolgende jaren, begeesterd: die vrijheid, dat optimisme, die inzet voor een betere wereld', die begeestering omdat alles mogelijk scheen. Later bleek het natuurlijk te mooi om waar te zijn. En toch, sommigen hebben, na contact met de harde werkelijkheid, toch hun idealen uit de brand gesleept, hun radicale standpunten weliswaar bijgevijld, hun verwachtingen op een lager pitje esteld, maar iets van die geest is hen bijgebleven en heeft voor een deel hun verdere leven bepaald. Er zijn er die minister werden, anderen werden geitenboer, nog anderen ontwikkelingshelper of brouwer van biologische fruitsappen. Mai Verheyen uit Minderhout werd onlangs nationaal voorzitster van Oxfam-Wereldwinkels. Samen met haar keken we terug hoe het zo ver is gekomen. g

Mal van het Schrans Mai werd geboren op 't Schrans, een boerderij net over de grens in Castelré. Ze is de oudste van 6 kinderen en ging, na de lagere school in Minderhout, naar het Spijker om daar de humaniora te volgen. In mijn kindertijd werden wij allemaal 'die van 't Schrans' genoemd ook ik was 'Mai van 't Schrans', weinigen kenden onze familienaam. Volgens onze vader had dat 'Schrans' iets met de oorlog te maken, een versperring of versterking aan de grens met Holland. In mijnjeugd stond daar maar één huis dat 'Schrans' heette, dat van ons, nu zijn er al twee bijgekomen, Schrans 2 en 3. Wij waren dus Hollanders van geboorte maar al de kinderen Verheyen, behalve onze Jet zijn later Belg geworden. Voor onze studies en voor onze job

later waren wij toch vooral aangewezen op België, dus was veranderen van nationaliteit de meest praktische oplossing. Officiëel hadden wij dan een woonadres in België maar in feite bleven we wonen op het Schrans.' Al in haar kindertijd keek Mai toch al eens verder dan het Schrans. In die tijd was er in Minderhout één missionaris, Raf Desmedt die op de Filippijnen werkte. 'In de school werd toen altijd veel over die pater verteld en ik herinner me dat ik toen droomde om later naar de Filippijnen te vertrekken. Niet direct als nonneke maar toch.' Al op het Spijker had Mai te maken met het studentenprotest van die jaren. 'Leuven Vlaams' was toen de inzet en de Spijkermeisjes gingen dan ook in Brussel betogen om die eis kracht bij te zetten. Die eerste betoging in haar

II

;.

leven - er zouden er later nog vele volgen heeft Mai moeten missen want toen was ze nog Nederlandse en als dusdanig mocht ze niet nice met de bus naar Brussel. Pas op haar achttiende werd ze Belg en was haar nationaliteit geen belemmering meer om mee te doen aan allerlei acties. In het laatste humaniorajaar gingen de Spijkermeisjes naar Leuven om daar kennis te maken met de verschillende universitaire faculteiten. Mai herinnert zich nog de studentenleiders die daar rondliepen en de fascinatie van de meisjes voor die Jongens, dat waren hun helden toen.

Samen met de mijnwerkers In liet cruciale jaar '68 ging Mai in Antwerpen op kot om daar een opleiding te volgen voor

....

..

4

Op

Bij moeder die de koeien melkt 3


VROUW IN DE MAAND

yE 1

De la/nl/ir 1 erlir\cim, eind jareim v//iig. Bove/iLiii/l: Liii, :iLn, . l,mijmes, Loiii.se. nni/e/aml/l: JL'f Chris. vade,' Frans en moeder Anna Mertens. maatschappelijk assistent. 'Waarom ik die opleiding koos, tja... Ik denk omdat ik zo in mensen geïnteresseerd ben, ik wilde later persé iets doen met mensen, en dus. 'De stad, de school, het studentenleven, dat was voor mij al een heel nieuwe wereld maar wat mij het meest is bijgebleven. wat, volgens mij, mijn verdere leven sterk heef't bepaald, was het contact met de arbeiderswereld. Wij lijn in die tijd naar Limburg getrokken, we deelden daar pamfletten ut en spraken met dc mijnwerkers om hen ervan te overtuigen dat hun strijd ook de onze was. Dat ging dan om hun protest tegen de dreigende mijnsluitingen. Ook in llohoken bij Cockerill en Metallurgie voerden we actie met de arbeiders. Dit met medeweten en zelfs aanmoediging van de school. Op het 1 9-jarige stucicntjc dat ik toen was, maakte dat alles op mij een geweldige indruk, het was een compleet nieuwe wereld voor mij. Met de mijnwerkers en de staalarbeiders samen aan tafel en dan praten over hun werk, hun leven, ik vond dat heel heel boeiend en ik heb er veel van geleerd. In het begin waren (ie arbeiders ook enthousiast over de studentcnsicun. vooral dc voortrekkers uit de

geest werd men zelfs in Minderhout gewaar. In ieder geval hoorde nien ervan toen een alternatieve KLJ werd opgericht, de DKLJ waarbij de 1) stond voor 'democratisch' Nogal watjeugdigen uit de KLJ van toen kwamen in opstand tegeii wat zij noemden 'de verregaande invloed van de Bocienbond op dejcugdbeweging'. De 13orcnborid was iii liumi ogen een autoritaire, paternalistische en conservatieve Organisatie die hen veel te veel betuttelde en voorschreef wat KLJ moest doen en laten. Verzoening met het KLJ-hoofdbestuur zat er niet in en de dissidenten besloten dan maar om een eigi'n }mi-'weging op te richten, DKLJ dus. Mai was toen leidster van KLJ-Minderhout en ook gewestleidster en heeft liet allemaal van dichtbij meeeniaakt. 'Ik stond helemaal achter dc ideeën van DKLJ en we hadden wel medestanders maar niet genoeg oni DKLJ hiervan de grond te krijgen. In Brabant en Oost-Vlaanderen heeft DKLJ liet langst bestaan, zo'n 5 jaar misschien, maar hier is liet niet aangeslagen. Dat maakte dat ik mijn ontslag heb genonien, zowel in het gewestbestuur als in KLJ-Mmderhout. Bij mij thuis waren ze in iedergeval wel opgelucht toen

arbeidersbeweging die de strijd ook een ideologische basis gaven. Heel lang heeft die samenwerking niet geduurd, dat is waar maar er zijn wel organisaties uit ontstaan die later ook een politieke rol hebben gespeeld maar toen was ik er niet meer zo hij betrokken. Het was ook zo dat. hoe verder die studentenbeweging naar links opschoof, hoe meer dit werd afgeremd door de school en zeker door het katholiek onderwijs waar ik tenslotte ook bij behoorde. Wat ook gebeurde was dat wij op den duur veel meer aan het vergaderen waren dan aan het studeren en dat had slechte gevolgen. Zo moest ik ook herkansen in het 2` jaar en dat was helemaal te wijten aan al die buitenschoolse activiteiten. Wat toch ook het vermelden waard is, is dat het prille begin van de 3' wereldbeweging ook daar te vinden was, in die studentenbeweging van toen.

Van KLJ naar DKLJ Na haar studies kwam Mai terug naar Minderhout: het rumoer van de studentenbeweging was wel niet tot daar geraakt naar iets van die

Dr' eersle .SL Iiooltoto die periode voorbij was, je kunt dat denken met een vader in het bestuur van de Boerenbond in Mmderhout. Op een gegeven moment moest ik ook bij de pastoor komen die pmheerile mij op andere gedachten te brengen.' Maar do geest van '68 liet 71C11 7 n maar niet temmen bij Mai en het duurde niet lang of ze begon aan liet oprichten van een wereldwinkel te denken. In Meerle dan nog wel, maar daar over later.

Van maatschappelijk werk naar psychotherapie

Zingend in liet WOSH-koo,' vergeet Mcii alle beslomineringen. 4

Drukke vergaderingen. dikke dossiert, hoe hhiïtt ze ei' fit hij?

Als niaatsehappelijk assistent vond Mai al vlug werk ui het Psychiatrisch Ziekenhuis in Zoersel. Maar het was niets voor haar om daar zomaar in het lijntje te lopen dat door haar voorganger getrokken was. 'Men verwachtte van mij vooral administratief werk, het in orde brengen van de papieren voor de sociale zekerheid van de patiënten, dat was liet vooral. Maar dat vond ik toch wel bepeikt. Dooi umijii werk kwam ik veel in contaçt met de gezinnen van de patiënten uit het ziekenhuis en ik zag daar veel moeilijkheden: wat gebeurt er in zo'n gezin als de vader of moeder, de zoon of dochter in de psychiatrie terecht komt? Die mensen werden gewoon aan hun lot overgelaten en dat kon toch niet. Die


VROUW IN DE MAAND

Het begin van de Wereidwinkel

Eerlijke handel? "Een koffïeboer verdient per maand nog 496 frank" De prijzen voor de koffiebonen zijnde laatste drie jaar volkomen in mekaar gezakt. Op de wereldmarkt wordt geen 50 frank meer betaald voor een kilo koffie, terwijl het zeker 80 frank kost om een kilo groene koffie te produceren. Een gemiddelde koffieboer uit de Dominicaanse Republiek verdient slechts 496 frank per maand. Eigenlijk is de koffieproductie niet meer rendabel, maar voor kleine boeren in Afrika en Midden-Amerika zijn er weinig alternatieven. De grote bedrijven zijn de grote winnaars. Want ondanks de daling van de prijs van de koffiebonen betaalt u nog steeds evenveel voor LiW pakje koffie. De laatste 25 jaar is het aandeel van de kleine boeren in de prijs van een pakje koffie gedaald van 35 11,;> naar 12 1/ó. Koffiemultinationals maakten in 2000 grote winsten dankzij de "voordelige" grondstoffenprijzen.

Vlaamse ambtenaren drinken eerlijke koffie In oktober 2000 heeft de toenmalige Vlaamse minister van Amhtenat'enzaken Johan Sauwens beslist voortaan 'eerlijke koffie' te laten aankopen door en voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Minister Sauwens heeft de administratie opdracht gegeven de hestekken voor dc jaarlijkse offirteaanvraag in clie zin aan te passen dat alleen nog koffie zal worden aangekocht met het Max-Ilavelaarkeurmerk. Sauwens wil (lat de Vlaamse Gemeenschap een voorbeeldfunctie vertolkt "op het ogenblik (lat het toegenomen ethisch en ecologisch bewustzijn zich vertaalt in een heroriëntatie van de consumptie naar producten die een ethisch of ecologisch keurmerk hebben", aldus zijn kabinet in een persmededeling. Het Max-Havelaarkeurmerk is samen met de Oxfam Fair Trade koffie van Oxfam-Wereldwinkels de beste garantie voor producten van 'eerlijke handel'. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zet koffie voor een kleine 10.000 ambtenaren en hun bezoekers en koopt jaarlijks 30 ton koffie. Dit volume zou goed zijn voor een gemiddelde aankoopprijs van eerjaar. lijke koffie van ongeveer 7,8 miljoen BEF per. Oxfam-Wereldwinkels is heel tevreden met deze beslissing van de niinister. De organisatie ijvert reeds vele jaren voor een beleid van eerlijke handel.

De l-toogstraatse ambtenaren ook In onze eigen gemeentelijke administratie drinken de ambtenaren, politci en de bezoekers al geruime tijd koffie met een N4ax-l-lavelaarkeurmerk. De 'Mondiale Raad' (de nieuwe GECO gemeentelijk comité voor ontwikkelin(rssamenwerking) heeft een voorstel voor het college om de lat nog iets hoger te leggen, nI. dat naast het Max-Havelaarkeurmerk (dat staat voor eerlijke handel), de door de gemeente aangekochte koffie ook zou voldoen aan ecologische (milieu, produciiewijzen) en sociale criteria (arbeidsomstandigheden). Oxfam-Wereldwinkelkoffie voldoet aan al deze criteria. 1-let college zal zich weldra over de zaak beraden. families helpen, daar wilde ik vooral aan werken. Gelukkig heb ik van bij het begin steun gekregen, vooral van dokter Smeyers die daar toen werkzaam was, en anderen van het personeel. Er '.',uren er ook wel die tij LLII uiueilijk mens vonden, hooi. lii de loop van dc den ip, jaar dat ik daar nu werk, hebben we daar verschillende pi ujceteil kunnen uitwerken i'oor dc gezinnen van de patiënten. Dat maakt dat ik het werk nog altijd boeiend vind en graag doe. Wel is het 70 dat ik me al gauw bewust was van het feit dat ik onvoldoende peschoold was als maatschappcliik assistente cii ik bcn toen aan een opleiding voor psychotheiapeut begonnen. Dit was vooral nodig om op een goeie en effectieve manier met de gezinnen om te gaan. Maai ik wilde ook met andere gezinnen werken, buiten het ziekenhuis en ben toen - in mijn vrije tijd op het CLG (Centrum voor levens- en gezinsproblemen) in Geel gaan werken; dat doe ik nu nog, één avond per week.' Buiten haar voltijdse job en het vele vrijwilligerswerk heeft Mat sinds enige tijd ook een praktijk als psychotherapeute aan huis. Haar patiënten komen meestal na verwijzing door hun huisarts.

Na haar ervaringen hij KLJ en DKLJ was de geest van '68 bij Mai niet gefnuikt en ze zocht naar een andere uitdaging. Waarom geen wereidwinkel beginnen? '1-let idee kwam vooral van Fik Van Merode en een student van hem, Jaak Keustermans uit Meerle; die konden René Smouts warm maken voor het idee en dat kwam mij en een aantal vroegere DKLJ 'ets ter ore. Zo is liet begonnen. Van de gemeente kregen we een lokaaltje aan liet Gemeenteplein (liet vroegere 'schoolhuis') en daar verkochten we op zondagvoormiddag Algenij nse wijn, ko l'fie tut Tanzania en Guatemala, en Mayahonnig. We waren toen toch al met zo'n 15-tal jongeren, om. Ria Verschuercn, Luc De Busscher, Ria Sne Is, Dat de Wereldwinkel nu juist in Meerle begonnen is, heeft alles te maken met de Meerlese jongeren die erbij waren, Jaak Keustermans, Mai Adriaensen, Jan Van Der Kaa. We kwamen enkel buiten Meerle als we op de H. Bloed foor stonden met onze wereldwinkelwaar; we lieten daar toen de wijn proeven. Het is vooral door toedoen van Fons 1-luet dat we in '78 naar Hoogstraten zijn gekomen waar we een lok'tal kregen in het huis van Godelieve 1-luet-Bellens op de Vrijheid. Van toen al is de Wereldwinkelgroep veel groter geworden, om. ook omdat toen VAKA ontstond (protest tegen plaatsing van atoomwapens in België) binnen de Wereldwinkel. Veel mensen uit liet Hoogstraatse waren toen bij die protestbeweging betrokken. In '81 is de Wereldwinkel dan naarde Gelmelstraat verhuisd waar we een echte winkelruimte hadden. Er waren toen al zoveel producten bijgekomen dat we clie ruimte echt nodig hadden.

Van lokaal naar nationaal In de meer dan 20 jaar dat de Wereldwinkel in 1-loogstraten bestaat, is Mai altijd een trouwe medewerkster geweest. Zelden ontbreekt ze op een vergadering en ook bij het andere werk is ze erbij. Ze volgt ook al jaren de provinciale vergaderingen en in '98 werd ze lid van de raad van Beheer en van het Dagelijks Bestuur van Wereldwinkels-Nationaal. In februari werd ze tenslotte Nationaal voorzitster. 'Dat is eerder

:.j

Mai en Hugo


VROUW IN DE MAAND

Trade, not aid Een goeie 30 jaar geleven werd OXFAM-WERELDWINKELS gesticht door een groep vooral jonge mensen niet een slecht geweten over de enorme ongelijkheid tussen het rijke en het arme deel van de wereld. Een van de oorzaken van die ongelijkheid is de te lage prijs die door de rijke wereld wordt betaald voor producten uit die arme wereld, voor koffie, thee, rijst en nog veel meer. Om die 'oneerlijke handel' aan te tonen begonnen ze zelf producten aan te kopen, aan een 'eerlijke' prfls dan, om die in hun eigen winkels verder te verkopen. Naast dat winkel houden wordt er ook aan studie gedaan, gediscussieerd, politiek geageerd. enz. Naar buiten toe is liet echter vooral de winkel die het uithangbord is van Ox fam -Werd dwi ii kel s. Nu zijn er in het Vlaamse land een 170-tal winkels die zowel voeding a13 kunatnijverhoid verkopen. Oxfam-Wcreldwinkels werkt samen met gelijkaardige Europese organisaties wat het mogelijk maakt de reizen te bekostigen naar het Zuiden (in Latijns Amerika, Afrika, Azië) om daar ter plekke te gaan kijken welke producten worden aangekocht en wie daarmee geholpen wordt. De Wereldwinkel in Hoogstraten verhuist binnenkort naar de overkant van de Gelmelstraat, naar nr. 50, op de hoek van de Antoon de Lalaingstraat. Op 1 september is de officiële opening, toevallig gebeurd. Ik heb nooit cle ambitie gehad om voorzitter te worden. Mijn soorganger moest om gezondheidsredenen ontslag nemen en men sond niet zo onmiddellijk een vervanger. Het is namelijk zo dat die voorzitter een vrijsilligcr moest zijn - aan de basis wordt de wereldwinkelbeweging volledig door vrijwilligers gedragen en ik vind (at ook de voorzitter zo iemand nioest zijn. Als er in liet hoofdbestuur nog enkel professionelen zouden zitten, dan gaat volgens mij een stuk verloren van de band met de basis. De Wereldwinkel is gestart vanuit de vrijs illigcrs en nu - met zo'n 170 winkels in het Vlaamse land moet nien natuurlijk beroep doen op pro6ssionele krachten mrar de idee van 'vrijwilligheid' moet toch blijven leven, vind ik en daarom heb ik dat voorzitterschap toch maar aanvaard. Zoveel meer werk heeft die nieuwe functie voor niij nog niet meegebracht, vooral studiewerk, veel lezen en zo, maar dat kan ik thuis doen.'

Hugo In '78 leerde in Mai Hugo De Vos kennen en wel op een provniciale vergadering van 11.11.11. Dezelfde interesses - toch niin of meer-, dezelfde mzet, dat was alvast een goede basis om mee te starten. Hugo is van opleiding vertaler-tolk en werkte in die tijd bij de studiedienst van de Wereldwinkels. In '80 trouwden Hugo en Mai en ze gingen aanvankelijk in Minderhout wonen. llugo woonde voor zijn

0 11,W5

/,/

52

Bij cle oJ)LIlI/lc en Je II nrc/di ijilc/ in cle t ,nlnielsiraat nr. 5. Mal tet'recln,i /1/el een glan je Wei'eldwinkelwijn. Merk ook de inegafoon waarmee toeiidei'tijd aktie it'erd gevoei'd, om. in dc sti'ijd tegen de plaatsing inn

huwelijk in Heisi op den Berg en ook Mai kende daar heel wat mensen zodat ze in '86 naar Herentals verhuisden 'Dat was zo'n beetje tussen de twee in zodat we makkelijk eens naar dc ene, dan naar de andere kant konden gaan. Maar die nieuwe omgeving ging mccclii niet goed af, ik had het gevoel dat ik mijn wortels kwijt was, gek eigenlijk want ik had dat nooit van mezelf gedacht. We hebben daar jinst 9 maaiid gewoond en zijn dan terug naar M nidcrhout gekomen. We hebben dair nooii spijt van gehad, ook llugo niet: die kan beter dan ik, aarden op een vreemde plek.' Nu woiien Mai en Hugo al enkele jaren in een eigen huis aan dc Castelréweg. Tot hun spijt zijn 1-hugo en Mai kinderloos gebleven. 'Dat was zeker een grote teleurstelling voor ons, het duurde heel veel jaren eer we die hoop konden opgeven. Maar nu hebben we het allebei aanvaard, denk ik; ik wilde ook persé geen verbitterde vrouw worden zoals ik er soms wel eens ontmoet heb. Mijn leven 7ou zeker anders verlopen zijn, moesten we kmderen gehad hebben: dan zou ik zeker niet zoveel tijd en moeite aan al die andere zaken besteed hebben.

Vliegangst Haar interesse voor de 3" wereld bracht Mai al ver in dc wereld: Peru, Bolivië, Guatemala en de Dominicaanse Republiek Lijn landen waar Mai vroeger iiaartoe is geweest. Daar heeft ze toen ecn aantal projecten bezocht wciarhij de Wereldwinkels betrokken zijn: groepen boeren die niet hun koffie, thee of andere producten handel drijven niet de Wercld\\ inkel. Dai waren vaak reizen in barre omstandigheden, logeren bij de mensen thuis, vervoer niet de camion over slechte wegen. 'Alsjc ginder bent word jeje wel bewust dai die handel op wcrcldschaal niet zoveel voorstelt: anderzijds hesefje dan beter hoe liet lot van die mensen daar voor een deel afhangt van de (eerlijke) prijs die zij voor hun producten krijgen door de handel niet de Wereldwinkel.' Aan die verre reizen kwam nogal abrupt een einde toen Mai, na haar Bohivië-reis, een serieuze vliegangst kreeg waarvan ze nu pas, de laatste tijd, ecn beetje genezen is. Echt lange

reizen, daar begint ze voorlopig niet meer aan. Europa bereizcn niet de auto is geen probleem; Hugo en Mai trekken elke vakantie niet de tent naar meer zuidelijke Europese streken.

Evenwicht Als we alles optellen waar Mai nu nice bezig is, koni je toch wel aan een indrukwekkende ljsi van taken: ecn voltijdse job, werken iii de Wereldwinkel, zowel in Hoogstraten als nationaal, voorzitter van de mondiale raad in 1 hoogstraten, psychotherapie aan huis en buitenshuis. hs er nog huiselijk leven en vrije tijd bij zo'n hoop werk? 'Ik ben veel weg, dat is zo, maar Hugo is ook veel buitenhuis bezig. Hij heeft zijn job bij 'Wereldwijd' (tijdschrift over dc 3' wereld) en moet daarvoor elke dag naar Brussel sporen. Daarbij helpt hij als tolk de vluchtelingen hier die de Russische taal kennen wat bij veel Oost-Europese vluchtelingen liet geval is. Voor mijzelf vind ik dat ik ecn goed evenwicht gevonden heb tussen de twee soorten werk die ik doe, niijn werk in Zoersel waar ik trouwens met een heel teani samcnwerk plus de psychotherapie en het werk voor de Wereldwinkel wat iets totaal anders is. liet zijn twee zo verschillende soorten werk en de mensen met wie ik samenwerk zijn ook zo verschillend dat liet samen een evenwicht vormt; zodat ik me niet helemaal verlies in het ene noch het andere. Van tijd tot tijd breken Hugo en ik er wel eens echt uit, een weekend weg van huis want thuis is er altijd wat te doen. En verder hen ik al 20 jaar lid san liet WOSI 1-koor uit Heist-op-denBerg; zingen in dat koor, repeteren en sonis al eens optreden, dat is voor mij dc beste ontspanning. Dat geeft me altijd weer een goed gevoel, als ik dan thuiskom, kan ik er weer goed tegen. Wat al even belangrijk is zijn dc contacten met al die mensen die ik tegenkoni hij alles waarmee ik bezig ben. Al die vrienden en kennissen die ik altijd weer ontmoet geven mij heel veel energie om er mee door te gaan.' Toen wij verleden jaar de drommen mensen zagen die Mai kwamen feliciteren op haar vijftigste verjaardag, konden we dat alleen maar beamen. Goeie moed Mai, in je verder leven.


vanuit het stadhuis... Nieuwe raadsleden doen hun intrede Discussies tot na middernacht De nieuwe gemeenteraad is pas een goed halfjaar aan het bestuur of de eerste twee vervangers doen hun intrede. Voor buitenstaanders misschien een ongewone gebeurtenis, maar voor insiders een logische beslissing. Twee gemeenteraadsleden hadden er reeds langer de voorkeur aan gegeven om in de OCMW- raad te zetelen in plaats van in de gemeenteraad en maken nu plaats voor twee opvolgers. Deze nieuwkomers hadden zich hun eerste gemeenteraadszitting wellicht totaal anders voorgesteld. Het werd een marathonzitting zoals we die in lange jaren niet meer meegemaakt hadden. Het eerste punt waarin de raadsleden konden discussiëren over de manier van vergaderen in de gemeenteraad, nam al direct twee uur in beslag. Het werd tenslotte 0.45 u. toen de weinige toehoorders en de mensen van de pers de raadszaal konden verlaten en de raadsleden aan de geheime agenda mochten beginnen.

Nieuwe raadsleden Van de twee raadsleden die einde mei hun opwachting maakten in de gemeenteraad is eigenlijk alleen Lisette Thielemans een echte nieuwkomer. Jos Brosens van Hoogstraten komt terug van weggeweest, nadat hij reeds meer dan 24 jaar deel heeft uitgemaakt van de Hoogstraatse gemeenteraad. Het verraste ons dat het al zolang was, want veel hebben we Jos in al die jaren niet aan het woord gehoord. Jos was er al bij vôôr de fusies van de gemeenten een feit was. In totaal zetelde hij 24 jaar in de gemeenteraad en 6 jaar in het OCMW. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 werd hij niet meer herkozen maar werd met 336 stemmen wel tweede plaatsvervanger op de lijst KVB van burgemeester Van Aperen. Zijn naamgenoot uit Meer werd wel rechtstreeks verkozen voor de gemeenteraad maar verkoos om naar het OCMW te verhuizen om daar terug het voorzitterschap op te nemen zoals hij dat twee legislaturen terug ook al gedaan had. Lisette Thielemans daarentegen is dan wel een echte nieuwkomer. Toch is zij niet volledig hleu in de l-loogitraatç politiek want de voorbije zes jaar heeft zij reeds gezeteld in de OUMWraad als afgevaardigde van de lijst KVB. Nu zet zij de stap naar cle gemeenteraad als plaatsvervangster voor Karel Aerts die naar het OCMW verhuist. Karel zat al ononderbroken vanaf 1970 in de Hoogstraatse gemeenteraad. De eerste zesjaar dateren nog van vôér de fusie. Dc politieke cuiiiêie Van Karel is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Voor het eerst komt hij echt in beeld wanneer hij in 1984 als schepen wordt verkozen na een bewogen gemeenteraadszitting . Door het niet naleven van het bestuursakkoord verloor de toenmalige coalitiepartner Fusiebelangen één van de twee schepenzetels cii bleef er door tal van spanningen en obslructies van een degelijk bestuur tot het einde van de legislatuur niet veel meer over. Bij de verkiezingen van 1988 viel de voormalige lijst KVB zowat uiteen iii een meer centrum

-Hoogstraten getinte lijst van voormalig schepen en burgemeester Fons Jansen (Democratische Eenheid) en de lijst KVB van Arnold Van Aperen . Karel Aerts koos voor Democratische Eenheid maar door de erg tegenvallende verkiezingsuitslag belandde hij in dc oppositie. D.E. behaalde immers maar drie zetels en viel buiten de coalitie. Karel zal echter als enige rechtstreeks gekozene van zijn lijst samen met JefVerheyen en Fred Van Ostaeyen zijn taak als oppositiclid waarmaken. Al de andere zwaargewiehten van de lijst haakten af. In 1994 werd Karel Aerts evenwel terug opgevist op de lijst KVB en mocht hij de volgende zes jaar de functie van Schepen van Openbare Werken waarnemen. Op liet einde van deze periode kwam zijn naam evenwel in opspraak in verband met mogelijke belangenvermenging naar aanleiding van de omstreden vergunning voor de fel aangevochten megaserre van Relgicaplant. Dit heeft hem naar eigen 7eggen

Bij de in,v tal/atje van de nieuwe gemeenteraad in januari bekeek Lisette Thielernans de zaak van op afstand. Na vijf maanden is zij zelfaan de beurt, maar veel tijd voor een viering bleef er alvast niet meer over.

heel s at si einrneii aek ost en daardoor rI oor hij de kans om terug schepen te worden. Bij de lijst KVB bestond immers de afspraak dat de schepenzetels zouden verdeeld worden in verhouding met het aantal behaalde stemmen. Karel kwam slechts 0 de zevende plaats en viel hierdoor uit de boot. Vier maanden heeft hij nog gezeteld als gewoon raadslid tot hij op 1 mei zijn ontslag indiende voor de Hoogstraatse gemeenteraad. Lisette Thielemans komt dus nu in zijn plaats naar dc gemeenteraad. In feite is het een onder linge wisseling vermits Lisette tot juist voordien nog als OCMW raadslid zetelde. Lisette haalde 322 stemmen en kon na de effectief verkozenen aanspraak maken op de derde plaats bij de plaatsvervangers. Als eertste plaatsver vanger van KVB zetelt Frans Taekx al voor Marcel Verschueren die omwille van familiebanden met Jos Martens niet kon zetelen. Lisette Thielemans woont in Meersel-Dreef waar zij samen met haar echtgenoot Jos Huybrechts liet gelijknamige transportbedrijf runt. Met haar doet de zevende vrouw haar intrede in de huidige gemeenteraad. Agalcv, CVP en KVB hadden tot voor kort elk twee vrouwelijke leden in de raad. Vanaf nu zetelen cr7 vrouwen in de raad op een totaal van 25 raadsleden.

Koude douche? Lisette had zich haar eerste gemeenteraad waar schijnlijk wel wat anders voorgesteld. Het werd een marathonzitting tot een stuk over midder nacht. Na de eedaflegging van de beide nieuwkomers wordt het eerste echte punt van de agenda aangevat: de goedkeuring van het reglement van orde van de gemeenteraad. 1-lierin wordt al les vastgelegd omtrent de bijeenkomst van de gemeenteraad zoals bijvoorbeeld het inzagerecht van de gemeentelijke stukken, de manier van verzenden van de agenda, enz. Ui-

Karel Aerts nam de! mnitief afscheid van de Hoogsiraatse gemeenteraad. Een aantal ontgoochelin gen hebben we/licht deze beslissing versneld. Na dertigjaar gemeentepolitiek ver/egt hij voor de volgende zes jaar zijn actieterrein naar het OCMW.


GEMEENTERAAD teraard ccii belangrijke materie om op een democratische wijze te kunnen besturen. Toch ontaardde dit in een aantal oeverloze discussies waardoor het soms nog moeilijk was om door de bomen het bos te zien. Het werd tenslotte bijna tien uur toen dit eerste punt kon afgerond worden. Tijd voor de bespreking van het beleidsplan van liet college voor de volgende zes jaar.

F[ aee erenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en taalbare prijs. (ook in grote maten).

spec

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE

Het beleidsplan Tijdens de vorige legislatuurhad de oppositie er meermaals op aangedrongen dat het college bij het begin van haar bestuursperiode een beleidsplan zou voorleggen waarin de grote accenten en de achterliggende ideologie zou uiteengezet worden. Zes jaar heeft men er toen op gewacht, maar van een echt beleidsplan is er toen niets gekomen. Meer zelfs, na een jaar heeft het toenmalig college de beslissing genomen dat zij er niet aan zou beginnen. De verwachtingen warennu terug iets meergespannen want erwas meer hoop. Al kort na de installatie van dc nieuwe gemeenteraad kondigde het college op vraag van de agalev-oppositie aan dat er binnen de tijdsspanne van enkele maanden een beleidsplan zou komen. Einde mei was het zover en de verschillende oppositiepartijen hadden alle hun huiswerk gemaakt en tal van opmerkingen en vragen op papier gesteld. De lange discussies tijdens liet vorige agendapunt hadden liet geduld van heel wat raadsleden op de proef gesteld Agalev woordvoerder Verhuist stelde daarom voor liet beleidsplan nu in grote lijnen mee goed te keuren op voorwaarde dat het college bereid zou zijn later dit beleidsplan terug uitvoeriger in een commissie te behandeen en desgewenst bij te sturen. Een degelijke discussie op dit moment over een dergelijke materie achtte hij nu immers niet meer mogelijk

rieNa:s

5

gezien de voorafgaande lange discussies, de uitgebreide agenda punten) en liet reeds gevorderde uur. Burgemeester Van Aperen ging hier echter niet op in en liet de bespreking dadehjk een aanvang nemen. Wij onthielden enkele krachtlijnen uit de discussies. Voor Agalev was dit beleidsplan een verdienstelijke pogmg, maar het zou toch iets meer mogen zijn. grote bekomnicrnis van het college leek wel om alle sectoren aan bod te laten komen, maar van een echte visie of van concrete doelstellingen was er weinig te bemerken. Graag had Agaiev concrete plannen gezien van elke schepen. Zoals : 1-loe gaje concreet te werk om het wonen in Hoogstraten leefbaarder te maken? Wateje concreet om een einde te maken aan de grondspeculatie en een redelijke prijs voor bouwgronden te bekomen? Hoe ga je zuiniger omspringen niet energie en bij voorbeeld overbodige verlichting doven ? Welke prioriteiten worden er gelegd op het Onanciële vlak om dc gemeenteschuld te verlagen Ook de heeft heel wat bemerkingen bij de voorliggende beleidsnota. Ward Bacts hekelt de bevinding dat er in de tekst van liet college met geen woord verwezen wordt naar een be-

(48

Dc

CVP

opm::sIoten.

UU.

leid inzake dc tuinbouw in de Noorderkempen. Wat met de inplanting van dc glastuinbouw ? Wat met liet samenslaan van verschillende bedrijven en andere tuinbouwuitbreidingen ? Ook in verband met de landbouw vindt liet raadslid het schrijnend dat deze sector die dc laatste jaren zoveel klappen gekregen heeft in belangrijke besli ssingsorganen ondervertegenwoordigd blijft. Ook in verband met alcohol- en drugpreventie wordt er weinig of niets teruggevonden en over de concrete plannen voor voetbalvelden voor de Minderhoutse voetbalvereniging hlijfl het voorlopig gissen. Ook Marc Haseldonckx zit in zijn bedenkingen op hetzelfde spoor als beide voorgangers. Hij besluit : "Het is duidelijk dat elk voor zich een lijstje heeft opgemaakt zonder gezamenlijk overleg. In concreto ligt er weinig te realiseren op tafel, dit kan ook niet anders gezien de beperkte financiële armslag. Na één uur volgt de stemming, maar het is voor ons wel duidelijk dat hierover zeker het laatste woord nog niet gezegd is. Vroeg laat komen al deze punten nog wel eens aan bod en biedt dat ons de mogelijkheid om hierover concreter te berichten.

of

0 .-..

BREDA

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531

57

1

Openingsuren toonzaal:

%

A Meerle

Meer

Mnderhout

Sanitair Centrale verwarming

8-12 21.00

13-18 u.

Maandag t/m vrijdag u en Donderdag open tot u. Zaterdag Zon- en feestdagen gesloten

8-12 u.


TENTOONSTELLING

Het werk van Cauterman moet u zien.

"Ik teken maar wat ik vastsiel" Wie vorig jaar de tentoonstelling 'Eick zijn waerom' in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen bezocht, herinnert zich beslist het werk van Ceilc' Cauterman. Haar werk bchoorcle tot het itieesi opgemerkie van de tentoonstelling, die een overzicht gaf van het werk van 150 vrouwelijke kunstenaars uit België en Nederland. Het Stedelijk museum gaf zichzelf één jaar tijd om ioveel mogelijk werk van Cauterman op te sporen. Het werd een boeiende zoektocht met als resultaat een overzichtstentoonstelling met zestig unieke werken. Cécile Cauterman wordt in 1882 in Geul geboren als Cécile Boonans. In die tijd is kunstonderwijs niet weggelegd voor vrouwen, daarom heeft ze een speciale toelating nodig om in 1900 les te volgcn aan dc Academie voor Schone Kunstcn te Geul 111 1906 huwt ze met ingenieur Emiel Cauterman. Alles wijst erop dat ze een gewaardeerde kunstenares zal worden in de betere Gentse kringen, waartoe ze ook zelfbehoort. Ze tekent in haar beginperiode bloemen, stillevens.....kortom alles wat in de smaak valt. Maar eigenlijk wil Cauternian een ander verhaal vertellen. 1-let verhaal van armoede, marguialen, dronkaards. prostituces.....

Een portret van armoede Ze kiest voor een atelier in het Pand in Onderbergen (Gcnt), liet vuuriiialigc klooster van cle l'redikheren, op dat moment een duistere plek waar oudcrliitgcn en iiiarginalen wonen. De bewoners worden haar modellen. Ze tekent met potlood of houtskool de door het leven en de ellende toegetakelde gezichten van figuren aan de zelfkant van de maatschappij. Aanvankelijk nog in hun interieur, maar al vlug beperkt ze zich tot hun portret. Meer dan tienjaarwordt haar werk bekritiseerd. Kunstminnend Gent houdt meer van het zonovergoten irnpressionismc en van de Latemse School, landelijke idylles waar Cauterman zich

'

ç

3<

"

1100/Ik'

niet in kan vinden. In 1921 volgt een relatieve doorbraak, na een lovend artikel in het tijdschrift 'Gand Artistique'. Critici hebben het over haar verwantschap met Jules De Bruyker, met de figurcntypes van Breughel en Bosch, met de karikaturcn van Leonardo da Vinci en de oudjes van Goya. Dan pas beseft liet grote publiek hoe sereen C'auterrnan dc figuren om zich heen tekent. Dan pas ontdekt men de verhalen die schuil gaan achter de vermoeide gezichten en de handen van de geportretteerde. Cauterman behandelt de menselijke figuur in al zijn facetten: grootheid, zwakte, tragiek. Ze brengt de armoede en liet lelijke in beeld, niet als aanklacht maar als een registratie. zonder meer. "Ik teken alleen maar wat ik vaststel", verklaart ze en laat haar werken voor zich spreken. Cécile Cauterman is in Gent gestorven op II niaart 1 957,jaren vôôr haar werk de waardering krijgt die het verdient. (iii) De retrospectieve Cécile Cauterman en de tentoonstelling LOst in Zwart en Wit' in het Stedelijk museum tot 2 september 2001. Het museum is geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00 uur en na afspraak (Tel 03/314 65 88)

Ost in Zwart en Wit

VY

1ori, LIII

Dma!, (1 93/)

toer' (iiie! gedateerd)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98

Po/lILli! 1/1'

( /c'/nc'//cc' I?C/}11/)/i1J1iL' (1936)

N.V. GARAGE VAN USSEL

HO1T fl21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 H006STRATEN Telefoon 03/314 68 60

Naar aanleiding van de retrospectieve Cauterman wordt de vaste collectie van het museum uitgebreid met de beste lavis-werken van Alfred Ost. Lav is-werken zijn tekeningen. gehoogd met gewassen Oost-Indische inkt. Het is een techniek die Ost al vroeg, voor de oorlog 1914-18. gebruikt. Vanaf 192111922 duikt deze techniek opnieuw in zijn werk op, meestal in reeksen niet een bepaald thema. Waar Ost sociale thema's in beeld brengt gebruikt hij overwegend, bijna uitsluitend, de lavis-techniek. De lavis-techniek is allicht een van dc moeilijkste technieken van de grafische kunst. Het is een techniek die geen fout toelaat en waarbij geen verbetering ofherhal ing mogelijk is, wegens liet onuitwisbaar karakter van (le inkt. Veel van dc beste werken van Ost zijn in lavis-techniek uitgevoerd.


Ondraaglijk lichte

...

enz.

Mijn dorp Sus van Dun woont sinds jaar en dag in Canada. Sus is van Meerle en we waren zeven jaar lang klasgenoten in het legendarische Klein Seminarie te Hoogstraten. Daarna bleven we in voeling en schreven en schrijven nu en dan lange of korte brieven waarin we mekaar vertellen over de onbenullige dingen in ons dagelijks leven die ons zo dierbaar zijn. Op ne keer schreef hij me dat hij begonnen was aan een herdenkingsboek over zijii dorp. Dat ging er bij mij zo maar niet in : dat zit ginderachter in Canada aan den anderen kant van de wereld en dat gaat ne boek schrijven over Meerle. Maar ja. dan dacht ik, met al dat gefax van tegenwoordig en die e-mails en de vliegtuigen die alsmaar goeiekoper worden en hij zal er nu zijnen tijd wel voor hebben... Kregen we een klein jaar nadien een pak aan, « Printed Matter ». Uit Canada. Zijn herdenkingsboek. Fraai uitgegeven, met poëtische teksten en kleurfoto's die vertelden over het wel en wee van zijn dorp : de vieringen, de organisaties, de geschiedenis en de mensen die dat allemaal bezielen. Zijn dorp

'L

'Assoniption', Quebec, Canada.

Yugawara Toen viel mijne frank, mijne yen, wil ik zeggen. Ziede wij wonen wij hier al meer dan twintig jaar in Yugawara, maar ge gaat me dat van geen kanten 'mijn dorp' horen noemen. Vooraf enige zakelijke gegevens. Yugawara telt 30.000 inwoners, 100 km ten westen van Tokyo, ligt aan de kust van de Stille Oceaan, met warmwaterbronnen, een toeristisch oord en de heuvels bezaaid met hotels, villa's en bungalows. Wij kennen hier een paar mensen. Onze geburen bijvoorbeeld. Dat is namelijk Anamizu-san, Mr. Bronwater, vlak hiernaast wonend. Hij werkte vroeger bij de gemeente (iedereen werkte of werkt hier voor de gemeente of is taxichauffeur of is bezig in één of ander hotel). Hij is nu met pensioen en tuiniert. Hij verzorgt ook de tuin van de villa hier beneden ons waar we hem regelmatig de sierbomen zien snoeien en de paden schoon vegen. Onlangs heeft hij echter zijn werkterrein uitgebreid tot de belendende gebieden. Onder elke tak die, waar dan ook, een meter over de straat hangt, zet hij resoluut zijn ladderke en snoeit die terug tot de staat van openbare deftigheid. Hij deed ook zijn beklag tegen ons Michiyo van hoe slordig iedereen in de omtrek was om alles zo maar in het wild te laten vergrocien. En, zei ze, terwijl we aan het eten waren, ge doet best, Louis, om morgen eens naar de coiffeur te gaan om daar uw lang kunstenaarshaar kort te laten knippen Verder woont Mori-san, Mr. Van den Bossehe, met zijn broeierig gezin, met zijn vijfwagens en zijn twee snelle dochters. En hierboven hebben we de dikke Ohori-san, Mr. Van de Walle. Maar die woont daar niet. Het is zijn villa. Schier elke vrijdagavond merken we dat het licht wordt aangestoken en horen we het geblaf van zijn twee ruige Schotse honden. Daarmee weten wij dat hij met zijn BMW bestelwagen over kwam uit Tokyo voor het weekeinde. Tomizawa-san. Mr. Van de Vijver, woonde een beetje verder en 10

die zagen we elke morgen mijn zijn hond wandelen. Hij zal dat nu niet meer doen want verleden week moesten we naar zijn begrafenis.

Vreemdeling Maar ik behoor niet tot het dorp. Zoals ik tenslotte nooit helemaal zal behoren tot dit land. Alhoewel me dat na al die jaren somwijlen ontgaat tot ik mezelf voorbij zie lopen in de weerspiegeling van een vitrien, op de Ginza in Tokyo bijvoorbeeld, met dat berenlijf van me en mijn Kempens patattengezicht. De Westerse barbaar Alles is immers anders in dit land. Ik kwam naar hier met onmetelijke godsdienstige gevoelens. Die gevoelens had ik meestal opgedaan tijdens de luidruchtige catech ismuslessen van Mr. Van Reusel, in de verlaten kerkruimte, links bij de pilaar met het beeld van de H. Catharina, 'die schone maagd, ze werd temidden doorgezaagd', ofhet scheelde niet veel, want het wiel met die ijselijke haaientanden op zijn velgen, brak miraculeus in stukken bij die snode operatie. Nu lag het doodgemoedereerd aan haar voeten. Catharina, de schone, met haar ragfijn gesneden gelaat, zoals dat van Jodie Foster, die me altijd aan Catharina doet denken. Mr. Van Reusel had het intussen luidkeels over God, over de sacramenten, over konijnen, over deugden en doodzonden. Van hem kreeg ik ook het verlangen naar de hemel, waar ze volgens zijn zeggen, elke dag rijstpap eten met bruine suiker, zoals bij ons thuis met Heilig Bloed, én met gouden lepelkens. Vanaf toen groeide het verlangen in mijn borstkas naar het land van dc rijst en de zon, dat tenminste als voorgeborgte van die hemel kon dienen.

Exotisch Onze jonge dromen, helaas, vallen soms keihard neer tegen de macadam van de werkelijkheid. We kregen hier rijst, elke dag. Witte rijst, gestoomd in water, gene safraan om hem feestelijk geurig en goud te maken, niet sappig bereid met verse koeiennielk en onder geen paardendeken van bruine suiker. Toen wist ik dat dit land anders was. Eens heb ik op een troosteloze manier mijn kom rijst met warme melk overgoten en er suiker over gestrooid. Maar dat zal ik hier NOOIT of NOOIT niet meer van heel mijn leven doen. Want ik zag de ontsteltenis en de afschuw en de onheilspellende tekens van woede in de blikken en de gebaren van degenen die mij omringden. De rijst is heilig. En dan kwam de rauwe vis. Rauwe, verse vis. Daar ligt hij dan in zijn geheel op zijn schotel met weemoedige en doffe ogen want zijn flank is in reepkes gesneden, klaar om gemengd met soyasaus genoten te worden. Ge sopt uw wijsvinger in het bierglas voor u en

Lotus Fransen ge laat een paar druppels op zijn neus vallen. Dan hapt hij nog naar adem en er gaan rillingen doorheen heel zijn lijf: zo vers is hij. Ge eet hier ook met de vredelievende eetstokskes in plaats van met de wapens, hun messen en hun vorken, waarmee de Galliërs ginder uit hun bossen komen. In het begin is dat allemaal plezant genoeg exotisch en nieuw. Dit is dus Japan, zegde dan. Maar na maanden begint het op u te wegen gelijke een natte zak steenkolen. Al die lettertekens die zelfs in uw slaap als mieren over uw brein kruipen en de taal die ge dag na dag nog altijd niet verstaat en de vriendelijkheid die stilaan als een muur om u heen groeit. Na een halfjaar beseft ge ineens dat ge vastzit. Dat ge het niet meer aan kunt, dat ge er absoluut van weg moet, weg, naar Mexico bijvoorbeeld. Het duurt jaren eer je tot rust komt in het land waarvan je droomde. Maar je blijft altijd een 'Stranger', ook al is dit 'in a Paradise'. De lente ging onverhoeds voorbij. Langsheen de boorden van de Chitoserivier hebben de kersenbloesems een week lang, zacht en purper gebloeid. Op de heuvels begon het jonge groen tejodelen en ontelbare vogels kwetteren nu aan onze ramen en allen legden wellicht ergens hun ei, in mei

« Les inots n 'ont pas sigraizde insportance, qu 'avons-nous â nous dire dans la vie, sinon bon/our, je t 'ainze etje suis lâ encore, pour un pei' de tenips vivant sur la rnême terre que toi. » Dit is de aanhef waarmee Frans van Dun zijn herdenkingsboek begint in 'zijn' taal.

Louis Fransen Zonnecenter

Ipatinga

-

áá

Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66


UITWISSELING

'Bij ons praten we met de leraar, hier wordt alleen maar les gegeven' Even voorstellen: Christopher (Chris) Mc Greevy (1 j) uit Australië en Jordana Coleman (1 7j) uit de Verenigde Staten wonen momenteel op een boogscheut van elkaar in Wortel. Chris is te gast bij Willy Van Springel en Marianne Piret in dc Moerklokstraat en Jordana's gastouders zijn Raf en Monique Swaenen van Poelcinde, ln januari zetten de twee tieners hun eerste voet in ons land, Chris blijft tot begin december, Jordana zal eind juni terug naar huis vertrekken. We gingen bij hen langs en ontmoetten twee fris ogende opgewekte jongeren die het goed kunnen uitleggen in het Engels. In het Nederlands uiteraard wat minder. Maar ze doen hun best.

Taal is niet het belangrijkste Op onze vraag wat hun eerste indrukken waren bij aankonist in Belgiö (blnkhiiar dc' nit'rst gestelde vraag aan hen), antwoorddcn ze dat het hier veel lijkt op thuis: het landschap, het eten. de huizen, de reactie's van de mensen op hun verblijf. 'pretty mLieh the same', zoals wellicht overal in West-Europa. Wat bracht hen dan tot hier, wat kwamen ze hier zoeken? Niet zozeer het leren van de taal. Ze wisten wel dat er zoiets als Nederlands bestond maar ze hadden er nooit een woord van gehoord of gezien. Voor Chris was ons land ook niet de eerste keuze, dat was Italië (kunnen we ons best indenken) maar dat gilig niet door. Chris heeft zijn niiddelbarc studies afgewerkt m een jongenscollege in Brishane, waar hij woont. Vooraleer hogere studies te beginnen, wilde hij iets van de wereld zien, liefst in een ander werelddeel, en kwam zo in Wortel terecht. Ook Jordana werd aangetrokken door een andere cultuur en omgeving maar voor haar was het ook een uitdaging: hoc is liet om een half jaar. ver van fhniilie en vrienden, zonder de vertrouwde omgeving, te leven? Kan ik dat aan?

Wennen Jordana zat in haar thuisland in liet ôde jaar niiddelbaar en volgt nu op liet Spijker de lessen in het 4de jaar: Chris zit op het Seminarie m liet 5de jaar en begint stilaan Nederlands te begrijpen en te spreken. 'In liet begin was het erg moeilijk, je kent niemand en je begrijpt niet wat ze zeggen maar nu, op liet eind van het schooljaar, gaat liet veel beter. Nederlands spreken in het gastgezin gaat al tamelijk, op school minder, daar staat liet dialect in de weg. 'Ongeloollijk dat er hier zoveel dialeeten zijn. Australië is zo groot als Europa maar daar verstaat iedereen elkaar. 'In Anierika is er wel verschil in cle spreektaal tussen de verschillende streken, maar liet is ondenkbaar dat de ene Amerikaan cle ander niet zou verstaan.' Wie zou denken dat (i'hris en Jordana de besten zijn van de klas in liet vak Engels, heeft liet niis. 'Wij leren hier dingen over onze taal waar we nog nooit van gehoord hebben: vooral wat de spraakkunst betreft, is liet allesbehalve gemakkelijk.' Wat de andere leerstof betreft is Chris gematigd positief: 'Ik begrijp nu liet meeste van wat er in de klas gezegd wordt .jordana heeft niet zo de ambitie om veel in de school te leren maar ze vindt de ervaring leerrijk, uitgaan heer lijk en frieten eten 'delieious'. Wat .Jordana ni lic'i hegin wel tegenviel was dc tamelijk koele houdiiig van de medeleerlingen: 'Mensen zijn niet zo vriendelijk als bij ons, niet

open. In het begin vragen ze waar je vandaan koiiit en later zien ze je niet meer staan'. C'liris meent dat het allemaal een kwestie van tijd is, alsjc licit beter leert kCnnen, zijn ze even vriendschappelijk als de mensen in Amerika, alleen duurt liet hier wat langer.

LO

De school is helemaal anders Hét grote verschil niet het thuisland, en daar zijn ze liet allebei over eens, is de school zelf. Jordana: 'Bij ons gaje naar school omdat je dat graag wil. hierkomt het enkel op resultaten aan: voldoende punten vergaren oni te kunnen overgaan naar het volgend jaar. Dat lijkt hier het enige dat belang heeft op school.' En hoe is het dan in de Verenigde Staten en Austrahië?.Jordana: 'Daar pridt je met de leraar... hier wordt enkel les gegeven. Wij zijn veel meer bij de school betrokken, ook in onze vrije tijd. De klas eindigt oni half 3 in de namiddag en daarna wordt er aan sport gedaan, muziek gemaakt, toneel, allerlei sanienkonisten. Ik koni pas thuis rond S uur 's avonds. Chris: 'Ook op zaterdag zijn we dikwijls op school, we kunnen er zo'n 15-tal sporten beoefenen. Dat maakt dat onze schoolkameraden onze enige vrienden zijn waarniee we op zondag naar de hioseoop gaan, soms wat ronchhangen op straat. Echt uitgaail doen we niet: als er een feestje is, is dat thuis bij een van de vrienden' .jordana: De omgang iliet de leraars is veel gemoedelijker bij ons, je kunt over alles met hen praten, ze konien bij je thuis en wij bij hen. Chris: 'Wat voor ons ook ongelooflijk is, is dat nien hier al zojong alcohol mag drinken: bij ons moet je daarvoor 1 8jaar zijn. in Amerika 21. Dat was voor ons een enorme verrassing om hier 16-jarigen cii jonger op café pintjes te zien drinken. Bij ons wordt dat streng gecontroleerd en zwaar beboet.' Jordana en ('hris hebben inmiddels de smaak voor de pintjes al goed te pakken evenals voor liet uitgaan. Lâi)t uitgaan in jeugdclubs en dergelijke was een van hun prettigste ervaringen hier.

Geen heimwee Missen ze hun thuisland niet? Zowel Chris als jordana hebben geen echt lieiniwee gehad. Jordana mist vooral haar schoolvrienden, niet zozeer haar familie: 'Daar heb ik al 1 6jaar mee opgetrokken, ik wilde wel eens graag andere mensen zien.' Via telefoon, E-mail en brieven houden ze contact. Over hun gastgezin hebben ze niets dan lof:

'We zijn hier graag, de mensen zijn vriendelijk en liet eten is - meestal - lekker.' Enkel sprintjes en witloof kennen geen genade bij Chris. Allehei vinden ze liet leven hier duur, liet grootste bezwaar tegen liet zo plezante uitgaan. Jordaiia verwondert zich over liet feit dat geen enkel van haar niedeleerhingen op liet Spijker een job heeft. In haar dorp thuis werkt zij als kassierster in een fruitzaak: de meeste van haar vrienden hebben een job in hun vrije tijd.

De gastouder Tot slot spraken sve Marianne Piret, gastmoeder van Chris: 'Het is de tweede maal dat wij ieniand uit Austrahië te gast hebben, allebei uit Brisbane. Die jongeren zijn ons en onze kinderen goed bevallen, 1-let vraagt aanpassing natuurlijk maat dat hadden we er graag voor over. Zo ieniand in huis is toch een bijzondere ervaring. Op die manier een ander continent leren kennen, vind ik bijzonder plezierig en voor onze zoons heel leerrijk. 1-let maakt je ook zo nieuwsgierig iiaar dat andere land dal ik binnenkort voor de tweede keer op vakantie ga iiaar Austra lid.'

Gastgezinnen gezocht AFS is de grootste Organisatie op het vlak van interculturele uitwisselingen in Vlaanderen. De vzw biedt aan buitenlandse jongeren de mogelijkheid om gedurende één schooljaar bij een Vlaams gastgezin te leven, te wonen en te studeren. Eind augustus zakken 9 studenten naar de Kenipen af 'Voor 5 van hen staat een gastgezin klaar' zegt de fitmihie Spaas uit Olen, 'niaar voor 4 jongereti hebben we nog steeds geen opvang kunnen vinden. Wij doen dati ook een warnie oproep aan het adres van kandidaat-gastgezinnen. Zij kunnen, liefst zo vlug mogelijk, met ons cotitact opnemen: familie Spaas, Oevelseweg 67d, 2250 Olen, tel. 014/21.57.26.


dIEh

FINANCIEEL ECONOMISCHE

Het is alweer drie jaar geleden dat we de prestaties van de Hoogstraatse industrie onder de loep namen op basis van de gegevens van de bekende en ruim verspreide Trends-Top 30.000. Het was nog in de periode dat de meest gehoorde termen inzake economie, werkloosheid, begrotingstekorten, Maatstrichtnorrnen, recessie, schuldenberg e.d. waren. Termen met een negatieve bijklank. Ondertussen horen we heel andere taal: begrotingsoverschot, groeicij fers van het BBP, belastingverlagingen en zelfs krapte op de arbeidsmarkt. Kortom hoogconjunctuur. Delen de Hoogstraatse bedrijven daarin of hebben ze met specifieke moeilijkheden af te rekenen? Hoog tijd voor een vergelijking. We selecteerden de Hoogstraatse bedrijven uit de uitgave 2001 van Trends Top 30.000, samengesteld op basis van de gegevens vtn de jaarrekeningen over 1999, keken na hoe ze presteerden en ook hoe ze evolueerden.

Allen tesamen In de uitgave van de Top-30.000 van 2001 vonden we 94 I-loogstraatse bedrijven met een omzetcijfer van meer 25 miljoen frank. Dat zijn er 9 meer dan de 85 van 3 jaar geleden. Daar stonden dan wel 7 bedrijven vermeld zonder bockhoudkundige gegevens. Bedrijven zonder gegevens hebben we dit keer niet meegeteld.. De totale cijfers van 2001 slaan op 94 bedijven, tegenover 78 in 1998. Samen waren deze in 1999 goed voor een omzet van 36 miljard 693 miljoen frank, op 3 jaar een groei met 4,76 miljard of ruim 15 % De gezamelijke toegevoegde waarde steeg tot 6,6 miljard in 1996 tot 8.5 miljard in 1999 (= -1- 13 %) . De stijging van de toegewoegde waarde wordt weerspiegeld in de stijgende tewerkstelling. De personeelskosten maken immers het grootste deel uit van de toegevoegde waarde. Het aantal tewerkgestelde personeelsleden bij de Hoogstraatse bedrijven steeg met bijna 600 werknemers tot 3512 (2920 in 1996). Ook over de rentabiliteit valt niet te morren, de totale netto winst voor de 94 ondernemingen bedroeg nagenoeg 635 miljoen, een stijging van 246 miljoen (+ 63 %) op drie jaar tijd.

MEERLE

I

MEER

15 bedrijven 126 werknemers A4AAA4AAAgjjj

29 bedrijven

MIN DERHOUT 8 bedrijven 113 werknemers

WORTEL

HOOGSTRATEN

2 tdrijves 23 wtrknemers

40 bedrijven 2560 werknemers fAAAAAAAAAA 444A444444 A4A44A4A441111111111

**ffl•ffi•ffi•ffl•ftftffiffl••W••••W•

Geografische spreiding In tegenstelling tot wat je misschien zou \ erwachten komen de nieuwkomers in de top niet uit Hoogstraten of Meer, de deelgemeenten met grote bedrijvenzones op hun grondgebied. Het surplus is te situeren in Meerle en Minderhout. De gemeente lloogstratcn blijft de meeste bedrijven op zijn grondgebied tellen (40), Meer volgt kort daarop met 29 bedrijven (beide +1). Meerle telt er 15 ( +3), Minderhout 8 ( +4) en Wortel 2 (status quo). De totale omzet van de Hoogstraatse en Meerse bedrijven stijgt respectievelijk met 22% en 9%, in Minderhout zelfs met 36 1, ó. In Meerle daar12

1

1 bedrijf 10 werknemers

Aantalbedrijven

39 28 12 4 2

1 1 3 4 0

2.560 690 126 113 23

2.056 590 180 73 21

504 100

Minderhout Wortel

40 29 15 8 2

Totaal

94

85

9

3.512

2.920

592

Hoogsiraten Meer

Meerle

-54 40 2


In de marge

rn co ciii d 1-

1

eIiieLeIi notereil OC een dalinL! \ an in de ontzet en van 54 ten erkiiesteide personen. ( )orza ken Ii iers oor 7 i n de forse daling v an om/et hit -leid ico ( - 6000 m jij oen ) en het ombreken in de top van 1 liu breehts Vers oer (geen geges en' gepuhlicecrd) cii Jacobs en Jansens hapen erken iiuet meer in de top 04). In 1996 is aren ,e samen uoed s oor 64 werknemers. De stijeinu san de tenerkstelline is voor het erootst e gedeelte in II oogtraten te sul ueren ( -S)))) w erkneme ts). Ook in Meer t -- i (Hit en in 'vi jnderhout (1 4(t) stijgt de ten erkitellung geiodu. In \'toitvl stiLj alleen d5 winst (+ 1 31 ). ontzet en ten erksielling hiujs en imges eer el ujk.

- - -

-

,J -

-

-

-

- ...

11

Wikaho

r

1

IEMINDERHOUT 932 miij omzet

15 milj winst

WORTEL 239 miij, omzet 20 milj. winst

IOOGSTRATEN 23.296 mi)). omzet

479 miii. winst

-

,

i

.

j

-

1

i

~Irifitoli lij

-1 i1JiiU

De . Werkgroep Industrie Kanton 1 loogstraten' verdedigt nog seeds de belangen van de Hoogstraatse industrie op diverse terreinen. Belangrijke aandachtspunten op dit ogenblik zijnde verlenging van het project voor de gezamenlijke bewaking van de bedrijvenzones, de zuidelijke ontsluitingsweg en de krapte op de arbeidsmarkt. Het bewakingsproject, een gezamenlijke aanpak van de bewaking van cle bedrijfspanden 's nachts en tijdens de weekends, loopt al meerdere jaren en wordt door de deelnemers als zeer positief beoordeeld. De verlenging van liet protect is zo goed als zeker. De zuidelijke ontsluitingsweg is voor Wikaho van het allergrootste belang en ze werken dan ook stevig mee aan de opstelling van de struetuLirplannen. De verkeerschaos in de Vrijheid en de tegenwind die liet vrachtvervoer van de andere weggebruikers en cle bewoners van de stadskern krijgt. dreigt immers een hypotheek te leggen op de ontwikkeling van cle industrie. Een vlotte bereikbaarheid. ook vanuit en naar de iegio Turnliout, is een eis waar de hier gevestigde ondernemingen zwaar de nadruk op leggen. Ook de krapte op de arbeidsmarkt baart Wikaho zorgen. De werkeloosheidsgraad in Hoogstraten ligt met 4,8 % lager dan eender waar in liet arrondissement Turnhout (8,3 % van 1999). In de voorbije jaren werden projecten opgezet in samenwerking met de VDAB, maar die hebben niet tot het gewenste effect geleid. Heel wat ondernemingen huren interim-krachten in clie van verderop komen (regio's Antwerpen en Turnhout). Voor de hoger geschoolde en gespecialiseerde functies is deze vorm van tewerkstelling echter meestal geen valahel alternatief. Van over de grens is evenmin heil te verwachten, integendeel. 1-lcd ivat bedrijven uit Nederland proberen met aanlokkelijke voorwaarden werkkraehten uit de grensstreek te rekruteren. Voor de uitbreiding van de vestigingsmogelijkheden is liet wachten op de structuurplannen. 1 let provinciaal structuurplan heeft Hoogsiraten de mogelijkheid gegeven nog 15,6 ha regionale bedrijventerreinen afte bakenen. Bovendien is de stad Hoogstraten geseleeteerd als hoofciclorp type 3. waardoor de stad recht heelt op ca. 5 ha bedrijventerrein voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven. Daarenboven is in het provinciaal structuttrplan Hoogstraten geselecteerd als een multimodaal knooppunt van interregionaal niveau. Dit is een troef s'oor de verdere uitbouw vati de transportzotie Meer. Daar wordt op dit ogenblik heel wat bedrij fsruinite voor op- en overslagactiviteiten gebouwd en gepland.

Familie 478,75

251,17

191%

Meer

10.217,0

9.405,9

109%

83,97

102,15

Meerle Minderhout Wortel Totaal

2.008,9 932,2 238,9 36.693,2

2.491,7 686,6 249,5 31.933,6

81% 136% 96% 115%

37,37

20,69

82% 181%

14,58

7,23

202%

19,90

8,62

634,57

389,86

231% 163%

In de top-200 komen een aantal fami lienamen meermaals voor. Leenaerrs, Sprangers en van Ravnl drie mial, Di useiis en Marttis sier maal. In de eerste vier gevallen zijn er geen of verre familiebanden, waardoor cle familie Martens de meest ondernemende familie in onze top is. Jos Martens (bousvondernemer en schepen) en Jan Martens (Glashandel) zijn broers. Fons Martens (timmerwerken) en .Jan Martens (Martens Constructies) zijn heide volle neven van de eerste twee.


BEDRIJVEN

Bedrijfssectoren Naar aantal bedrij ven blijft de bouw (en bouwmaterialen) de belangrijkste bezigheid (19 genoteerde ondernemingen = +3), gevolgd door vleesindustrie (7 ondernemingen = +2), transport (7 ondernemingen = -1). metaal en -verwerking (6 ondernemingen -1 ) . de groenteen fruitindustrie (4 ondernemingen = +2) en de verpakkingsindustrie (4 bedrijven = + 1) Het is nochtans de sector van de plastiek (3 ondernemingen) die dc grootste omzet realiseert (7,7 miljard = + 2.1 miljard), gevolgd door de zee & watertransport (1 onderneming met 5 miljard omzet). De vleessector, in 1996 dc grootste omzet, komt in 1999 op 4,2 miljard, een daling van 1,9 miljard. De aanhoudende crisis in de varkenssector en de dioxinecrisis zal hieraan allicht niet vreemd zijn. De omzet in de bouw stijgt licht (+ 190 miljoen). De veiling behaalde in 1999 een omzet van 3.3 miljard (+ 170

Plasbek Zee- en binnenvaart Vleesindustrie Bouwsector Veilingen en openbare verkopen Verpakking Wasserijen, ververijen Verkoop machines Metaalverwerking Groente- en fruitindustrie Distributie (supermarkten...) Glas en keramiek Farmaceutische nijverheid Staal, staalproducten Dierenhandel Transport Andere Auto's, verkoop en garages Installatie Opslag, overslag Computers, kantoormachines Chemische nijverheid Meubelindustrie Import-export Expediteurs, douaneagentschap Elektr. apparaten, verkoop Landbouw en zaden Tuinbouw, bloemen en planten Petroleumhandel Apotheek Kledingverkoop FinanciĂŤle diensten Non-ferro metalen Lederwaren. verkoop Confectienijverheid Binnenhuisinrichting Brouwerijen Drankerihandel Koeltechniek Horeca Voeding Speelgoed Verzekeringen

14

3 1 7 19 1 4 1 2 6 4 3 1 2 1 3 7 3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

miljoen) en posteert zich daarmee als sector op de 5e plaats. Naar tewerkstelling spant net zoals in 1993 en 1996 de sector van de wasserijen de kroon, ni. de 2 bedrijven van Initial Friswit met 907 werknemers (= + 218 eenheden). In plastiekverwckende nijverheid waren 696 mensen aan de slag (+ 91) en in dc bouwsector is de werkgelegenheid lichtjes gestegen van 386 in 1996 tot 413 in 1999. In de toegevoegde waarde is de volgorde: plastiek (2,1 miljard), wasserijen (1,5 miljard) en bouw (1 miljard). De hoogste netto winst wordt net als in 1996 gerealiseerd in de verpakkingsindustric (157 miljoen), in de plastieksector (119 miljoen) en de bouw (100 miljoen). Forse stijging valt te noteren in de sector metaalverwerking (winst van 63 miljoen t.o.v. een verlies van 0,5 miljoen in 1996). De relatief meest rendabele sector is die van de verkoop van computers (32 miljoen winst op een omzet van 118 miljoen).

2 2 5 16 1 3 2 1 7 2 3 1 2 3 8 3 3

1 1 1 1 2

1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

7669 8 5.016,2 4.216,2 3.855,0 3.313,5 2.563,0 1.837,0 1.663,4 1.135,1 895,6 691,8 624,7 510,0 484,3 351,6 307,9 254,1 163,5 141,7 126,9 117,8 100,0 92,2 81,7 76,2 56,5 54,7 54,2 47,1 46,5 42,2 38,6 37,6 26,7

5 541 3 3.014,0 6.086,5 1666,3 3.140,9 2.047,2 1.797,8 697,8 79,0 680,9 543,2 613,6 1.020,1 584,2 224,4 158,5

46,1 37,2 33,6 681,4 76,6

34,2 67,0

45,2 56,0 25,1 28,7 126,3 28,6 222,5 454,7 74,6

2 1006 493,2 499,2 999,5 142,8 745,2 1.479,0 169,9 425,8 78,7 90,4 76,5 223,9 94,9 29,0 228,8 75,4 26,4 32,2 103,9 82,4 9,4 61,4 17,0 76,2 10,2 16,4 32,3 4,4 5,3 5,1 14,8 37,6 2,8

1 609 2 419,0 439,9 837,7 132,5 538,7 1.138,7 216,3 55,9 153,9 85,9 230,7 17,8 368,5 37,8 19,5

1,9 2,6 36,0 39,5 21,2

4,5 9,8

11,4 11,8 26,4 2,0 10,4 28,6 29,1 77,9 2,0

119,2 -12,6 -3,1 100,2 4,5 156,6 27,7 18,5 63,0 12,3 5,5 7,1 12,5 11,5 5,6 4,5 5,1 4,1 7,9 6,7 31,6 3,7 6,1 1,8 3,4 6,9 2,3 7,6 0,2 0,9 0,0 2,4 10,5 0,0

80,7 72,6 9,2 62,8 11,2 85,2 7,1 -0,6 6,4 4,9 6,0 10,7 3,3 6,0 6,4 0,6

-0,3 -0,1 -1,0 8,5 7,6

1,3 -0,4

0,8 3,1 1,6 0,3 -12,0 2,1 -2,3 8,0 0,0

696 221 244 413 39 189 907 74 183 19 55 29 90 42 2 106 8 9 12 34 9 1 28 8 48 1 4 14 1 2 3 7 13 1

605 155 212 386 33 147 689 117 19 84 35 86 6 171 38 8

1 2 23 3 2

1 6

6 4 11 3 13 13 11 29 1


BEDRIJVEN

Tewerkstelling

Jaar 1989 1991 1993 1996 1999

1

1920 1960 2930 2920 3512

22 24 25 1

Evolutie 1989 tot 1999 In getal 1592 in% 183%

'Tii

32 37

1

Toegevoegde waarde (in miljard Bef.) 0,15 4,5 0,12 5,8 6,4 0,17 0,39 6,6 0,63 1 8,5 1

Omzet

15 168%

Winst

0,48 420%

:.

Kent u de kringloopwinkel al? Spring eens binnen en laat u verrassen! Wij garanderen u: - uren snuffelpiezier in een gezellige omgeving - 1000 m 2 vol leuke en degelijke spullen die dagelijks wisselen - van kleding over huisraad, speelgoed, brocanterie en electro tot meubelen - uitgebreide service - hapje en drankje in ons eethuis

Kring!oopcentrum WEB: een bezoekje waard!

Gestage groei Zoals je kan merken, kent de 'Hoogstraatse Industrie' een gestage groei. De omzet kende in drie jaar tijd opnieuw een forse stijging, de winst steeg nog forser. Ook tewerkstelling en de toegevoegde waarde groeiden flink mee. Op 10 jaar tijd steeg de omzet met 68 %, de toegevoegde waarde met 89 % en verviervoudigde de winst. De weerslag op de tewerkstelling is eveneens zeer positief, bijna 1600 mensen meer dan in 1989. Zoals geweten, staan de uitbreidingsmogel ijklieden onder druk. Op de transportzone zijn er nog een aantal percelen vrij, 1fl Hoogstraten is liet wachten op de uitbreiding van de industriezone waarvan sprake in de ontwerp-structuurplannen. Verdere evoluties zullen derhalve minder afhangen van nieuwe bedrijven, maar eerder van de prestaties van de bestaande. Het mag een geruststelling zijn dat naast de traditionele sterkhouders die goed blijven presteren, ook vele kleine ondernemingen in de gemeente actief zijn, getuige de lijst van 200 Hoogstraatse bedrijven. Zo te zien mogen we ook in de toekomst een behoorlijke economische activiteit verwachten.

4 189%

.

oG

(Oor

8& Siffi

'4

LL4 KRINGLOOPCENTRUM WEB Slachthuisstraat 30111 - 2300 Turnhout Tel. 014/442040-Fax014/442041 www.kringloop.net - e-mail: web@kringloop.net GRATIS OPHAALDIENST HERBRUIKBARE GOEDEREN

Schatten vind je in de kringloopwinkel!

nu keieloffis 0131314

ossens


BEDRIJVEN

De 15 grootste

A

Uit het globale overzicht van de top 200 van de Hoogstraatse bedrijven die we op de volgende bladzijden integraal weergeven, rangschikten we telkens de 15 grootsten volgens enkele criteria, nI.; omzet, aantal werknemers, toegevoegde waarde en netto winst.

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Omzet Heel anders dan vorige keer ziet de lijst er niet uit, veelal vinden we dezelfde namen terug. De Ster blijft de onbetwiste leider (5.6 miljard omzet), Dockwise komt op de 2e plaats (5 miljard omzet). De Ster inhalen zal niet gebeuren. want Dockwise is sedert het voorjaar terug naar Nederland (Breda)

verhuisd. De Veiling en Comeco schuiven een plaats op (3 en 4 i.p.v. 2 en 3 in 1996). Hyplast stijgt van 7 naar 5. Initial Friswit komt op 6 postvatten. Bolckmans daalt van 5 naar 7, Kircher komt terug in de top op de 8' plaats (geen gegevens in 1996). Kappa Interbox zakt een plaatsje (van 8 naar 9).

1

De Ster ACS

Hoogstraten

5.628.0

4.078,0

138째i

2

Dockwise

Meer

5.016.2

2.747,4

183%

3 4

Veiling Hoogstraten

Hoogstraten

3.313,5

3.140,9

105%

Comeco

Meer

1.991,6

2.997,0

66%

5

Hyplast

Hoogstraten

1.867,3

1.463,3

128%

6

Inttial Friswit

Hoogstraten

1.837.0

1.797,8

102%

7

Bolckrnans Industrie

Hoogstraten

1.734,2

1.884,3

92%

8

K5rcher

Hoogstraten

1.561.8

NB

9

Kappa Interbox

Hoogstraten

1.244,6

1.202.1

104%

10

Herdico

Meerle

1.147,0

1.702,9

67%

11

Swaegers en Co

Hoogstraten

920,9

949,6

97%

12

R. en F. Folding Boxes

Meer

750,7

517,0

145%

13

Special Fruit

Meer

703,6

50,6

1390%

14

Muller

Hoogstraten

624,7

543,2

115%

15

Quirijnen

Hoogstraten

513.5

487,0

105%

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 36

Herdico 4 plaatsen (van 6 naar 10), en Swaegers So Co een plaats (van 10 naar II). R&F Folding Boxes stijgt van 14 naar 12. Verdwijnen uit de top 15 Kela (op 16) en Euro Household (12 in 1996 - ondertussen verhuisd naar Heusden Zolder). Special Fruit (op 13) en Quirijnen (op 15) komen opnieuw bij de 15 grootsten postvatten. De meeste bedrijven uit de top 15 laten mooie groeicijfers zien. Special Fruit laat de sterkste stijging in omzet optekenen, maar dat beeld wordt vertekend omdat vorige keer alleen de Bruto-Marge' werd gehanteerd en nu het volledige omzetcijfer. Comeco en Herdico zagen hun omzet dalen met respectievelijk 34 en 33 %, een gevolg van de crisis in de varkenssector en de dioxinecrisis. Bolckmans Industrie ziet 8째 van zijn omzet verloren gaan.

Werknemers

16

1

1 ri9al Frsw6

Hoogsiraten

907

669

1329,

-218

2

De Ster ACS

Hoogstraten

529

489

108%

+40

3 4

Dockwise Bolckmans Industriebouw

Meer Hoogstraten

221

151

146%

+70

157

163

96%

-6

5

Hyplast

Hoogstraterl

147

116

127%

+31

6 7

Kappa Interbox

Hoogstraten

97

90

108%

+7

KELA

Hoogstraten

90

86

105%

+4

8

Comeco

Meer

89

94

95%

-5

9

Herdico

Meerle

81

75

108%

+6

10

R. en F. Folding Boxes

Meer

78

49

159%

29

11

K9rcher

Hoogstraten

70

NB 96%

-2

12

B.C.M

Hoogstraten

54

56

13

Van Meerbeeck Metalen

Hoogstraten

42

NB

14

Van Der Velden

Meer

42

38

111%

+4

15

Veiling Hoogstraten

Hoogstraten

39

33

118%

+6

-

Beton

De grote ondernemingen hebben ook hun tewerkstelling uitgebreid. Friswit kreeg er 218 werknemers bij, Dockwise 70. Van beide ondernemingen weten we echter dat niet alle vermelde werknemers in Hoogstraten aan de slag zijn. Ze hebben elders nog bedrijfszetels ofpersoneel op hun loonlijst dat permanent in andere landen werkt (Dockwise). NaFriswit is De Sterde grootste tewerksteller (-1- 40 werknemers t.o.v. 1996). De grootste relatieve stijging noteren we bij R & F Folding Boxes (+ 29 of+ 59 %) en bij Van Meerbeeck Metalen (nieuw in de top van tewerkstellers met 42 werknemers). I-luybrechts Vervoer (51 werknemers in 1996, geen gegevens bekend in 1999) en Quirijnen (44 werknemers in 1996. 35 in 1999) komen niet meer in de top 15 voor.


BEDRIJVEN

Toegevoegde waarde De "toegevoegde waarde" is het verschil tussen de productiewaarde en de prijs die aan andere bedrijven betaald wordt voor de levering van grondstoffen en/of half-afgewerkte producten. Het geeft aan wat door de bedrijven aan de nationale welvaart wordt toegevoegd. In de toegevoegde waarde makende personeelskosten meestal het grootste deel uit. Dat merken we ook aan de evolutie van dit cijfer van de ondernemingen tussen 1999 en 1996. Waar de tewerkstelling stijgt, stijgt meestal ook de toegevoegde waarde, daalt de tewerkstelling, daalt dikwij Is ook de toegevoegde waarde. Het cijfer van de toegevoegde waarde ligt meestal hoger naargelang de aard van het product van de onderneming, dat het bvb. meer of duurdere arbeid vergt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Ster ACS Initial Friswit

Hoogstiten

De

Dockwise

Bolckmans Industriebouw Kappa Interbox Hyplast R en F Folding Boxes KELA Comeco Kärcher Herdico Veiling Hoogstraten Sodripack Martens Constructies BCM

Hoogstraten Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Hoogstraten Meer Hoogstraten Meerle Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten

1.680,2 1479,0 493,2 395,7 359,4 339,9 227,2 217,4 209,9 156,7 154,5 142,8 121,3 115,5 109,0

1 302,3 1,138,7 408,2 334,7 367,7 306,9 141,9 214,2 203,8

i29% 130% 121% 118% 98% 111% 160% 101% 103%

NB 129,0 132.5

120% 108%

NB NB 91,3

119%

Winst De Ster staat opnieuw aan de kop met ccii totale winst van 146 miljoen (126 miljoen in 1996) . Kappa Interbox realiseert een opmerkelijke winststijging (van 73 naar 136 miljoen). afwezigen in dit Opvallende nevenclassement zijn Dockwise ( 63 miljoen winst in 1996, 13 miljoen verlies in 1999) en Hyplast (8 miljoen verlies). Die cijfers moeten echter gerelativeerd worden. Als een onderneming gedurende één of enkele boekjaren een verliescijfer laat zien, wil dat niet noodgedwongen zeggen dat ze het slecht doet, tenminste zolang ze een positieve cash-flow (' som van winst/ verlies en de afschrijvingen) vertoont . Het kan zijn dat de onderneming in die jaren fors geïnvesteerd heeft, zodat ze met zware afschrijvingen komt te zitten, die het netto resultaat negatief beïnvloeden. Dat gold in 1999 zowel voor Dockwise (investeringen 30 miljoen/ afschrijvingen 10,5 /cash-flow 21 miljoen) en Hyplast (investeringen 23 miljoen/afschrijvingen 88 mi ljoen/cashflow 82 miljoen). Bijna alle ondernemingen met verlies in de lijst laten nog een positieve cash-flow optekenen. Ondernemigen met een negatieve cashtiow zijn er meestal niet al te best aan toe.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Wortel

De Sier AGS Kappa Interbox Bolckmans Industriebouw Martens Constructies Retouche Automatisering Initial Friswit

B.C.M. Karcher Invepro Van Der Windt Packaging

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten

Swaegers en Co Van Meerbeeck Metalen

Sprangers Gebr.

Meer Meerle

Polproduct Belgium Verkooijen Veem

Hoogstraten

145,9

136,0 37,9 28,7 28,6 27,7 16,1

15,3 15,1

12,8 12,6 11,5 10,5

9,4 9,4

126,5 73,7 21,4 NB

NB 7,1

-3,6 NB 7,3 15,1

0,0 NB

NB NB 5,9

Verlies

1

(Bro,: - Trends TOP 30.000 en CDRon, Trends TOP 100.000 - editie 2001 /Editop NV)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kleiks Plastics Rec, Herrijgers Dockwise Hyplast Swaegers Slachthuis Schrauwen Exploitatie Van Aert-Distri Vorsselmans Transp, Verbinnen Groenten De Vrijheid Warenhuis

Hoogstr Hoogstr Meer Hoogstr Hoogstr Meer Meer Meer Meerle Hoogstr

-18 5 4 -18,1 -12,6 -8,3 -6,4 -3,5 -2,8 -2,2 -1,2

-9,3 62,9 -45,8 6,2

-1,0

-0,8

27,3 -6,3 21,2 82,0 2,9 3.6 7,0 6,0 -0,8 4,4

11.0 9,4 29,7 22,8 18,5 13,5 1,5 24,4 0,2 19,4

45.7 11,2 10,6 88,2 9,2 7,1 9,8 8,2 0,5 5,4 17


BEDRIJVEN

-

CD CD

CD

0

0)U)D)))

fl- _ -

),)

D

>OCD

(1) C) -

co

.

•)-

-

-:-

2

>

0

-o

)o

CD 0

=

CD

-

)0)

C E Wc0))D.

0)

CDCD5O)

WoU))

CDQCD

2

0)

- 0) 't 00)0)

0) (t) 0)0) -0) CD

N't00) (014 .-0)

ID IN

-

o2 dc'

C4 CD,- 0) IN 0)

00)00) 0) (t) 't 0) N-- 't C) 't

(00)100) co t)) 0)

(5'

0 0)0) 't 0) 1)) N , . 0) 0)

't 0)

IN IN 1') 0) IN ,- IN

0) N- 0)0) , (1) IN

N- '—(00)0)0) (t) 0-) C)- 't IN 0) (0 ,- 1') 't c)'tØ)-U)'to)c'3 '-0)

0 (0 - 0) '0 rZ)0 N-'-'t CD (5N-'— 1') 1000) (5(0 0

(o Q

E

P

0 CDCD>CD>

2

(() ,- -

0)0 N (1) IN 0)0) IN N-N'tCDC CD t)) 1') 't 0) D

-

-

0)

0)00)0) 1)) 0)0) (Nl') CN--

0) 0 o 0)C

ۥ-g

J E-E.w

0)100)0 1))

CD '- 0) (0 0)

0)

c

CD -

0

-

D

g

cu

0 0

0

0

w

0) 't (50)00) 0) (00)100)0) 't 0 't N 0) IN'—

't

'-

0)

0)

IN -

't 't '- 0'- (t) 't 0)0) r- IN IN CD 0) 0) (0

0)(0 0)0) CO CD 't 't 1'- '—(0

(t) Lr 0

0 0)

CC) CC

CC) LÇ) 0)0)

(0 0)

(5

(50

cl

IN -C) 0) r- (N ('4 1') 0) 0) IN (t) CD '-0 CD - 0) 0 Cl) 't 0 't CD CC 0) 't IN 0) IN t' 0) IN IN C'4'- IN t)) 0) N- IN 0) (V) 't (t) CD (t) 1'- CD 0-4 0)10 It) 0) 1') N- 0)1)0) 0)10 't IN - CC) 't 0 N. - r- '- ('4 ('4 't (t) - C') 't' 0) 1') 00)00) IN N0)0)140 (00) (t) 1-) t)) IN 't (5(5 r0) 't ,: 0) ' 11) t)) (0 I\ - 0) 1- (0 N (5(0 CD (50 (50 't I() CD CO Ln (t ,- (5v 1') 0) 0) 0) (00 0 IN

0)0)0) r'- 0)0) (0(00)(010

CDQqCOIO0)c

IN 0) IN 0-) (0 o5-i

I-J0)C-c5(5CD

010)0)00)0)0)

100)0) '—-C) 't

('1 '-0 t))

CC 1- 0

CN.-0)L()

F-

,-0)0)0)0)

(5odo't

- 0) 't 't (00)

0)

00

0)

(5'-0)(5CNIO '-

't

0-)

10 0)

1- IN 't (0 N-0

IN 0)

IN

'-

0) '—CD'—'tCNNc 0 't 0 )C'1CDN0)0)INclQO0)'t(0(0IN(00)(0cl N10IN0)0)0)'—(00)0)CNP-U)'tN0)CDN0)U)

0)0)0) 0)0)10(00)0) '-(Nt'-0)0 't IN 0'— 01 I0-(0IN 't 0 1') IN 0) 0) 0) ( t) (00) 't 0) t- CD CD 1)) 't t0) 1') 1)) (0 CD (t) (0 IN 0 't 0) 't ID IN (1) CC 1') 0) ,- 0, 0) t)) t- 1- (0 CD 10 1') 0) (0 0) 0) 0) 't 0 0) 1- 0) (t) ()) (t) - t 0) (t) t-- CD0) 0) 00),- (0 IN It) IN IN 0) 10- 't (0 IN 't''-- '- (00),- t-- 't IN IN CD (0 ID 't- IN 0) 't (0'— 0) IN IN --

Ct(CC 0-40)0) NN-

tOr-

0) 't t-- 0) <N'---

0) - (0(00-)0) Q0) 0) (0(50-) t-•• 00 't1) 't 0) INN-0)10 U)'t

l0'-0)CD -10(0 0) 0)0-1 't (0 'tI00)C4

('4

't(0NU)'— r-CN(DCN(N 0) 1') (3) 0)0)0)100) I')'t

0)0) (0

(t) i

0)0(0000) 10CDI0I')0)

't

10

0 1')

CD't

IN IO

0) lor-: 0)0-)

CD 't

10

0

co-

0)

IN IN 0)0)10(0

CD

(0

(0)))

LCD

00)10100)Q- 0)0)00) t-- (1) r- 't IN (00)00)0)00) t- 01 't - 't 0)0) 't 't 00)0) 0)0 0) CD 1C) - t-- CC) 't 't 0'-v- IN - t- t-- 't - 't N 00 C5j() 't (01') 't t-- 0 c5,LOL)) 't lI') (5(5t(5(0 t- (0j,-CD (0 (0 (00) 1') 0) CO CO t-- t)) IN ,- 0) t--. t-. CDII) 't 't 0)0)0)0)0)0)0)0) 0)100)

10(00)

0 0 00000 0

000000 0 0

0000

t)Q)

2 2

3 000

0

3 0

22222 2

2222 22 22 2 2 2222 222 2 2222 22 ji _ 0) L ) 0) ) ° ° o -o -o 0000 00000 0 0 00 000000 0 000 0 0L_00000 0 00000)0ü)00 000000 _ 0 o CC 0 0) 0 0 0 0 0 0) 0 ) 0) 0 0 0 0 o 0 Cl 0- 0 <0_ 0 0 0 0> 0)_ 0 o 0 0 0). 0 ) 0 0 U) 0) 0) 0> III IIi I

cl) -

t) 10

0)

x

1 0)

-

HLc

1)

c

Cl)

-e

0000>--0CDC00)

0. 0 0(OL)JC0 .CCtCCCD0(0Q>O0CC

-

E

-

Wd 0))Q)0> (0 )-oC00 ()

0)0CD0)O (0 EL

E

fl

>0)

(0000)

00> (0 ,u)CCC

(00(0(0

('41') 't 10(0 t-- 0)0)0 IN 10 't (t) ID t--. CC 0) 0'— IN 1') 't t)) (0 t- 0)0) 0- 1') 1') 't (010 t-- CC 9)0 CN 1') 'tLC)(Or-0) 0) 0 '-'—'—'—'—'—'-'—'—'-0)ININININCN0)IN(NIN0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)'t't't't't't't't't'tU)

It


BEDRIJVEN

-

o >

11) 11)

)

— .

to

E-

Ii)

ii) >

1i-

c

25

(Cm

Ec -

-c ccE u)

c'

E° 1)

a (1O j3

c)

Oa,

c

f

EEN

NEOQ) '4

cJE > Q) cJQ)cc

E

E

UE

.

Q)EEc

o-

co_

'- t') '1) (t) ('400 , ('4 ('4 (0 't 0) CNN- 0) (00) CN t- 0014) (00)0 ('4 ('4 0) 't 't 0 (0 ('4 t- t0) 't 1') 1)) 0) 't NC'4 (C) 0(3 0 CC) t- (00 (DOlf) t') 14) (0 t') 0) 't t') N . C'IC'.J (('0) ('40(0 0 ('40 t- t- t') t') 0 0) (t) (0 t') 0 (0 t') 00) (0 N- t- CO CC) 0 t) ('400 ('400 't (oCt),- 4)0(0 1f) 't '-0) CO C-J ('410(0 (Nt') ('40 c'ï c 666 c' ei 6 o cs tR 666 -: 6o 66 -t-

-

't

't (0

('4

('4

t—t') ('4

'- t-

000000 't tC'ICN

t')

0 ('4

t')

t-

()

t-

('4 ('4— CC) t-- ('40.- 0 't 0 t-- CD 0 ('4- ('4 t- '-0) (0 ('400 t- 00000 14) 't 1f) 00000000— t— tt— ('4

t-

.-LC) ODÇ'4 0'-

00 CC) 0)

('1 ('4 0)

0) 't QC'4

('4,- ('4 ('4

(\4

t-

('46

0 010't't 0 OO

O(Ç)9Lfl0('4CN00Qt—t- 0 O 0 'tO 0(0 t- ('9t—t--

0

t') t-

-

(0000)00

0 't

11)

(DCC)N(D

0 't

t-

(0(00 t- t 't

6

't

't 10

't 't 0(0 't IN 0

0(0

Cl) ('4 t--

('4 0) 0

('4 0)

0NC40'tIN0t')01f)t-t-0t-00t-0ININt-0't00't

(('(t) (0 (('(0 t 00 t- 't t') 't 't ('40

,-

60

t

t—

('4

t--'- 't ('1 t- ('4 't U)t-0C'4

t'-

t')

r

t-

't

o00000tÖ

t-t')

t- LO oc~ Iq

CC)

't 0 P-.Q

(NOCDO)tOtÛCflt-000)C40 o0r-

t- t-

'4) ('4

In 0(1)

14)

o

t')

00)N-00C')0 t') -0000)t') 't 't'— 00 (('t-. OP-. (00) t-c'4't 0)0'-

0(N1f) t- Lf)Q)

o

0

('4 0

1

t-

't

CD

t'14) 01 0)0 't t')

3

4)

.

. 4) 4) 04) 4) 4)

t-

Lf)C'4t')t-c')0L() t- (00(0 t'- ('4 It) t') ('It-t') ('4 't t')

0) 't

t-

t') t- Co (t) ('4 ('4 (t) (t)

3

3.33

3

c

"

0

0 00 (t) t-.

(4) t- 0 1f) ('1 (t) 't (D ('4 co t'- 0) 't t-

0

0) ('4 0 (0

t—

t-

0)CN t- 't 't t')

CD t-t')

t') 0)

t- t')

3

c

cc

ccc

U)j

v)2

(')

2

t-

('4

t-

t') 0) ('4

0 (t) 10 ('4 (t) (4)

t-

c

t') 0 0)If)

CD ('4

('40

't

4)

t-

4

CC

2

U)

CD

3

0

lt)'t(0t-If)0t('4 t- ('4 ('4

IN

('4 CC) 0) .- CD 0

3

3

) ) o 0 00 0 Q) 00 0 0 Q) 4) 0 ) 4)

4)

t')

CC) 0 t')

.

.2

- 0)N- 0) CO't 000000000

t-toW 0 N t-It)

0t-0(0IN0t-'t'tN-'t000)'t't0CN0Ot-0't00t-IN'tM CO — .- t') t— t') ('40 4) tt') 't. - 't 't 't 't IN t— t-

CC

0 1f) (D 4) 0) (1) t')

3

3,

CCC

CC

4)1O(I)

) 0

0 ) ) W

0 Q) 4) 0 0

.

0 0 0) 4)

55 -

CC

0.

2o(t1 4)4)

>C)

Hhi

-

tQ)

11)

2

w

(4-4)CCQ < 0 C H0)4)-0 4)0

i1

E—

o t 04)4)

-

c cn

CDB,1.Ô Oc °0)4)'-._,0c Ic x 4)4) 0

'EcE 8

0

-

CCCD4) .4 '

u

4)

0

-04)4)Q)(0Q.4)C044

04)E4)CCt000

,-C'J t') 't (t) (0 t-- 0)0)0

c4)4)

'

('4 t') 't (t) (0 t-- CD 0) CI

t-

('It') tt 10(0 t-- 00)0t- IN t') 't 14) CON- 00)0t- INt') 't (('(0 t--

0


BEDRIJVEN

: II

>

°

Ii

C)

-C

c)ccj)

O)))

TD-.-çT

!D

!iji

III

°

c cE0

-EDa,

W)(()

Q)(O .C)Q()

_

-0 0 (1) C3

Ez cit o x c

8

(

-

0 o

i

o

CUOW<I- >WN<OHO<<ON

to

0

a,t

o

to to

<NN>

4)0)04 10 (Cl

't

N- — CO 0'- 't CD CD 00 F- 't 0) (0 It) 100)0)0) 0)

C't

t-

r-

O(C

t-- ('4 0 ('4 t') CD 't 0 ('4 ('404 0 0 0) CD 0 t- 04 0) 0 0) CD

(0-t-C'4 (0 (00 t-t

t-- 0

t- ('

to

c

- o

E

_oo

<Q_CÛ(/)CflO

- 't 't CD 00'- (CC) tO 04 ('1 r- LtD LtD 0) 't N- (00 0) 00)-- t 9014)100100 - It)

'-

0t-

't

oo

4 ('40 t') t') 000 't

CO(00(ø'ttO00(C0)0)(00)00040'-'-00(0(0'-0)0'-O(0Q0)0)-

- COr-040)0)Q-j- (0(() (000)

0)

LO0C')('400C')100(01t)0 m 0CJ0t-Q0)(0(0 -- 0)'tt-0t-'tCr-0't0)0CD00)0010r-0)00)(C(00)(t -)00 100) ,-,-0 t- (DO) ('4 t-- - t - (( DO) t') Lot-- t- (0(0 (0 C)'tL() tot-- (0(00 (-4 00 t-t N-0c-)Q) (t) t') (00) t- t- 0) ('DIt) 0)0) C'ïC') 0) (0 -L6r-d10 't 't t 't 't 't c''t ot c'c'i C'ï't- o to t-('4 rrr 'r - r-- r -,-- t-t- t- t- t- tt-t-

0't 0)-

t--

C

0 C) (00)0

t-- N- t- t--

t- (0 (0 (0(0 10(C) 4)

10(C) 't 't 't 't

t- r,,-ry,-,--r-,---,--,--,---,--,---t--,---,_-

t-

* $

t t CC

-

4'

4'*+ •t 0

-

-(t> g>j5

g> o

) Ö0toO 0 tototoo.oW.toto

0)0

tOt') ('t c'ï

c't ('4 C'1

t-

t-

-

-t-

-t- -tt—

t—

t—

'-00

c5 0000 t

0

-

4'* t 0 0 0 CC _u_ CI)j5(I)

c- o

0 ®otototoo 0 ato8

4'

1)22(1)11)

g

gg

CC §)g)

4'

-

0

4

t-

0 co 13>

0 10

g

oto.00t000w

00000wO

41

-J :1O 1

co

u o CD n') 0 Oc cV)

to

il

CD < _t > 0 > 1 - 0

cu 0

00

U h Cd)o(1)

C0)

lih CL .

(I) (0

Lii

totot>>.

t>o

totocto

CDctoCt>

M

C140'tL0(0 N-COC)0t- 04C')t-tLO(Dt--(0C)Ot- ('4C')'t(0(0N-(00)Qt-040't(0(0 N-0C)0t--C--ltO-tIO(0 r-000 (J00000000t-- t-'-t-t- 't - t-- t- -tt--

t-

20

-t- t- -t-- t - t—t--t-

t--

t-

,-


BEDRIJVEN

..

0 a)ö 0

0'00 -c

E

Q)(I)

a

0

E >

o

c.

EEEE jjccC(>)

g

goö~

E

.

)

g5

a)

>

c

)

a

..

0

.

cm

'

g

a2

ga

='.ow

HIo<I<<>oo>OI0)O-<-

0D>>0)< Omn>0DH< t(0 0) (0 t- (0 0) 0) 0) 0) 0C"J 0) 0) 0) 0)10 30 t- It) (0 t- 0) (0 It) (0 (0 0) 0) 0) 0) 00 0) 0) 0 (t) 0) It) 0) 3) II) 0) 0) IC 0 0) 0)0) (0 - 0)0) 0)0)0)0) - 0) 0) cq 00) (t) r l. 10 t-- t-- 0)00) 0'10 t (0 t'0)0)0)0) 3D t- 't' 00 t- 1j' 0) 3D CI (t) 33 0) (0 cLo - 6o0)0000)o00)o.- c. :c c dc o6î

,-

0)

te

o

t-

6

0)

(00) 00) t-

-

('16660)00 C

0)

C>

0) t-

0)' 0)

66

C)

'-'

0)

0) 0 t- 0) 0) 00) 0)t 0) 0)

(0

0 00 Q

0

'

-

6 o

CM 0) 0(00) 0 CD

0) 0) 0) 0) 0) 0) (0 0) 0) 0) t t- 0) 0 000 0)0

9 o

c o

60

666 csï

ce

6

t- 0) t- 0) 0) 0)

0) 0) t 010 0000 t 0) (0 CO m 000 0) t- 00)

t ('4 t-

-

-

0) 0) (0 0) 0)

- t- 0) 0) t- 0

-

-

(0

tot-

0010 0)0)0)0)00)0 0-3D0)0)0)aDf0)6

N

gk

CD (t)

('4

t--

-.

.

en 0 Q-

t-- 3)0) t- ('4 ('-1

('410 t 00)00)00) -'t 3D (0

-

0)0)00)0)0) t- 0 ('-1 0)

0000)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)3)0)0)0)0)0) Ot- t-t- t- t- t-

r-

.-

-

1' C'3- -

t-- t- t- t- t-

,-

0) 0) (0 10 (00) t--

r-

(0(06(0(0(0(0

-

0)0)03)0)0)

to66t5666.

10

CCC C(3

(

OC

ç

g a g

t:

22 0 C0 D

(3

(3(3(3

Q)U)

w"(0ij)Q)

g

gg

I

t:

g

t:

'2

0

(3

g

t:

r

'-

-

g g

0

-

g>

-

a

-

W

IIII

WW cW

=

t) t)

C

'2 c )

Q

t

t)t)

0-3)ø) >

1

t:

0 (30=

0°t)

(

. 0

0

C 0

_I0)

-' 0t)t)(3(3t)'00

E -

=

-506( w

c

g

-

)

2

Q)

N

t:

'E-

o '•E

a,

1))

Ioo

E-2

Q

Eo O0 °

E

-

5

N C( (3(3C >

°t:

0 t:

t:

E

0

g

g1 No6

°tJ

t:3 ID

cUcDc33t)

Iu

LD, -g

g

o

-5

(t) 10100)101010 (01)) (0 (0(0 (0 (0(0(0 (0(0(0 t- t- t- t-- t- t- t-- t- t-- t- 0) 0) (0 0) 00 3) 0) 3D 3)

>

a

:-

o(/) t:0 3)0 I o__

)

=t:t)

g '-)

12

c c

E

o

00 0) 0) 0)0) 0)0) 0) 0)0)0)0 ('4

21


Bedrijfskleding voor industrie - land- & tuinbouw - voeding -

Signalisatiekleding Schi Ideiwerken Decoratie

&

Regenkleding

Restauratie

Veiligheidsschoenen

jf(e,'Ien'j

Hoofd bescherming voor gehoor - oog - gelaat - adem -

Handschoenen

Promotiekled ing T-shirts - sweaters - bodywarmers -

Alle textieldruk Alle Borduurwerk

E&S Design bvba Hinnenboomstraat 1 busi B-2320 Hoogstraten

tel 03 314 95 57 fax 03 314 78 41 www.es-design.be


BEDRIJVEN

In de marge Waar staat die fabriek? Als je de hjst van de ondernemingen overloopt, zaljeje misschien wel eens afvragen waar staat dat bedrijf'? Een aantal van de vermelde ondernemingen zijn zelfs gevestigd in woonwijken, in gewone huizen. Er zijn twee factoren die hiervan dc oorzaak zijn. Een aantal ondernemingen horen thuis in sectoren die niet direct 'industriële' activiteiten omvatten, zoals managementactiviteiten van holdings, adviesen consultancykantoren, verkoopkantoren (bvb. Shipcare, Info-Support NV, AgriProperty Consult, e.a.) Dergelijke, soms in cijfers omvangrij ke, activiteiten behoeven weinig ruimte. Toch zijn er ook ondernemingen uit andere sectoren, wel met een industriële activiteit, op deze plaatsen gevestigd. Amroh. Agricultural Chemical, Meplax, Verbinnen, Roma Belgium, Gilanto, H&L Bags zijn hiervan een aantal voorbeelden. Meestal gaat het hier om de maatschappelijke zetel die op dat adres gevestigd is, de eigenlijke activiteiten worden dan elders, dikwijls buiten de gemeente en zelfs buiten het land uitgeoefend. Een ander voorbeeld is een onderneming zoals Sodripack, gevestigd op de Vrijheid. Die onderneming is terug te vinden in de verpakkingssector en realiseert een omzet van 194 miljoen. Zij leveren eigenlijk 'technologie' aan hun klanten. De machines en de vormen voor de productie van Pet-flessen en doppen worden aan de klant verhuurd of geleasd, de productie zelf vindt bij de klant plaats, in dat geval drankenproducten.

Uitslaande brand De meeste lezers herinneren zich zeker de zware brand op de transportzonc in Meer die een grote opslagplaats van De Rijke in de as legde. Ondertussen zijn de opruimingsweken volop aan de gang en als alles volgens de planning verloopt, kan het nieuwe gebouw einde van dit jaar opnieuw in gebruik worden genomen. Aandachtige speurders zullen De Rijke nochtans niet terugvinden in het topklassement. hoewel het er vorige keer nog op de 3 l plaats kwam. Nochtans is de activiteit niet stilgevallen. Volgens manager Robert de Wit is het nooit zo druk geweest als nu, net terwijl een grote opslagplaats is afgebrand. 1-let tekort is min of meer opgevuld door het huren van opslagruimte

bi) de collega's op de zone en ccii kantoorruimte naast de donanezone. Dc Rijke heeft op de transportzone normaal 160.000 m 2 opslagruimte. Ze hebben 85 mensen in vaste dienst en gemiddeld 25 tot 30 interim-krachten aan de slag. 1-let ontbreken van gegevens in de huidige top heeft te maken met het administratief en boekhoudkundig onderbrengen van alle Belgische vestigingen in één administratieve zetel in Antwerpen. Na afwerking van liet nieuwe magazijn en kantoren zal De Rijke prominenter aanwezig zijn dan ooit tevoren.

1~ !~ 1EXI'9N LOEWE.

Vertrokken Er komen wel steeds nieer Hoogstraatse onder nemingen bij in de Hoogsiraatse Top, er ver dwijnen er ook. Soms niet van de minste. De nummer 2. Dockwise, met een omzet van meer dan 5 miljard, heeft sedert april zijn vestiging op de transportzone verlaten en heeft zich opnieuw in Nederland gevestigd, nI. in BredaNoord. liet kantorengebouw staat nog te koop. Volgens Dockwise heeft deze verhuis met allianties te maken. Door fusies van activiteiten werd in 1994 de zetel naar Meer overgebracht. om dezelfde reden zit men nu terug in Nedeland. 'Nederland is toch een meer maritiem land dan België, dat sluit beter aan bij onze activiteiten' luidt het commentaar. Zijdelings konden we vernemen dat mogelijk fiscale en andere faciliteiten vanwege de over heid aan de basis van de verhuis zouden liggen. Zo zouden de schepen van Dockwise opnieuw onder Nederlandse vlag gebracht zijn, maar moest de bedrijfszetel ook in Nederland gevestigd zijn. Volgens Doekwise zijn de meeste van de werknemers van de transportzone (= administratieve diensten) in dienst gebleven en werken ze nu in Breda.

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Zelfbewust en individueel. • Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. • 100-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuil-PIP. • Eenvoudige bediening. • Stalen rack als accessoir. Ioewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel: 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be '

ÇSÇLEXI'9N 23


BEDRIJVEN

Een blik op..... Bolckmans Industriebouw en B.C.M.: twee handen op een buik

In 1995 verkocht de heer Bolckrnans zijn bedrijven aan de ASVB ('aan de Stegge Verenigde Bedrijvcn')-groep Een concern van 18 zelfstandig opererende bouwbedrij Ven in Nederland, België. Duitsland en Hongarije. Mede dankzij de inbreng van deze nieuwe aandeelhouders werd de structuur en de inwendige Organisatie van het bedrijf verder geoptimali-

De fundamenten van de huidige Bolckmansgroep werden zo'n 30 jaar geleden gelegd. In de aanvangsperiode was de onderneming nog gespecialiseerd in de bouw van stallen voor de landbouwsector en gevestigd in Wuustwezel. Toen sti laan ook magazijnen werden opgericht voor KMO's, kende het bedrijtje een snelle uitbreiding en verhuisde het atelier wegens plaatsgebrek naar I-loogstraten. [let ging goed met de zaken en uitbreidingen van personeel en gebouwen volgden elkaar in de loop der jaren snel op. 1-let zusterhedrijf B.C.M. NV werd opgericht. Het gespecialiseerde zich in de bouw van de door Bolckmans ontworpen staalconstructies.

1

Veiling van Hoogstraten

Hyplast en KPR

De 'Veiling Hoogstraten' wordt in 1933 opgericht als een van de eerste coöperatieve tuinbouwveilingen in België. Op dat ogenblik gebeurt het telen van groenten en fruit voor verkoop bij de meeste producenten nog in bijberoep. Alle activiteiten zijn volledig seizoensgebonden.

Hyplast, gevestigd in Hoogstraten, is het productiebedrijf van een breed scala polyetliyleentolies. Gecoëxtrudeerde 3-, 5- of 7-laags materialen bieden voor elk product de juiste kwaliteit. Folies van 6 cm tot 18 meter, met een dikte variërend van 9 tot 1000 micron, waarborgen voor elke toepassing de gewenste kwaliteit.

In de jaren 60 komt de sector meer en meer in handen van professionele telers. Met het gebruik van glazen seri -es veroveren aardbeien een aanzienlijk aandeel in de omzet van Veiling Hoogstraten. Tussen 70 en 80 zetten de aardbeien hun opmars verder, maar ze krijgen het gezelschap van groenten onder glas. Deze trend zet zich gestadig verder, ondersteund door snelle technologische evoluties die zich ook laten gelden in de tuinbouwsector. Aardbeien kunnen nu hetjaar rond geoogst worden dankzij de koeling van het plantmateriaal. De verfijning van cle teelttechnieken onder glas veroorzaakt een 'groenteboom'. Tomaten, paprika en komkommer prijken bovenaan in de hitlijsten.

Door liet gebruik van coëxtruders kan aan Iandbouwfolie een extra diniensic worden toegevoegd, zoals een hoge gasbarriére, een grote doordrukweerstand of een grote treksterkte. Tunnelfolie wordt aangepast aan elk gebied, elk klimaat en elke teelt. Diverse eigenschappen

In het laatste decennium ondergaat ook de veiling ze]f een metamorfose voor de 21 eeuw. De koelinfrastructuur is geoptimaliseerd en een ingrijpend automatiseringsproces maakt het mogelijk om, bijvoorbeeld, on-line te verhandelen. Informatisering en on-line verbindingen met 9 veilingen en tal van klanten maken simultane en afstandsverkoop mogelijk. Een internetverbinding met de telers garandeert een permanente gegevensuitwisseli ng tussen productiebedrijven en de coöperatie. De coöperatie is uitgegroeid tot een speler van forniaat op de Europese groente- en fruitmarkt. Het eerste boekjaar van liet nieuwe millennium wordt afgesloten niet een omzet van 84.284.000 euro (3,4 mld BEF). De veiling beslaat een terrein van 240.000 111 2 , waarvan 55.900 ni 2 bebouwd (2.000 m 2 kantoor + 53.900 m 2 hallen) en nog 140.000 m 2 beschikbaar voor uitbreiding en ontwikkeling van nieuwe projecten. 24

seerd en verstevigd. 1-let bedrijf groeide zo uit tot één van de grootste algemene aannemers van België, dat zich richt tot de industrie in de ruimste zin van het woord en projecten realiseert tot ver buiten de landsgrenzen. Samengesteld realiseren de beide bedrijven een omzet van meer dan 2 miljard, een winst van 211 miljoen en geven werk aan 210 mensen.

.— -'> ------

-

/

-

/

-. '-'-/-/

,-

f

-

kunnen aan de folie worden toegevoegd zoals thermiciteit, anti-condens, anti-stof, anti-statisch. Klerk's Plastic Recyching regenereert de restniaterialen van PE- en PP-folie die bij de diverse zusterbedrijven vrijkomen, opnieuw tot grondstof. Dit restmateriaal kan ook direct verwerkt worden tot kunststof kernen, die gebruikt worden om onder meer de hoogwaardige fohies op te wikkelen. Bij KPR worden, door de grote productiecapaciteit, ook andere gebruikte, herkenbare kunststoft'en van industrie en consument gewassen en gerecycled. 'Postconsumer'afval wordt uit de markt genomen en verwerkt. Zo worden de afspraken binnen het convenant in de ruimste zin nagekomen en werken ze nice aan de vermiiidering van afval en liet terugdringen van landschapsvervuil ing.


BEDRIJVEN

Een blik op..... 'Hoe groot ook de kloof, Janson kan ze overbruggen' Onder deze slogan ontplooit Janson Bridging, ccii internationale trocp mcl een vestiging np de transportzone in Meer (Janson-Bridging

NV.), haar activiteiten. Een slogan waarvan ze zeggen deze tijdens de voorbije 30 jaar, veelvuldig bewezen te hehhen 1 let 'Jansûn D dgiiig'sysieein komt tegemoet aan de eisen van de klant, van lichte constructies voor in afgelegen gebieden, zware constructies voor dc drukke stedelijke omgeving met veel verkeer of voor de zware industrie: aan tijdelijke installaties tot permanente consli uctics volgens de allernieuwste eisen. Janson is ook een van de grote ontwerpers, fabrikanten en constructeurs van RoRo platforms (roll-on / roll off) en drijvende kaaien. Je vindt ze terug in alle getijdenhavcn en in afgelegen kuststreken voor laden en lossen van raffinage- en ontginningsprodueten.

oebDi

10~r

zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

Karcher

bvba

Als men spreekt over sterke reinigingstechnologie en minder milieubelastende reinigingsoplossingen, valt overal ter wereld maar één naam: Kiireher. Consequent handelen en vooral onverdroten pionierswerk gedurende meer dan een halve eeuw, maakten Kiireher tot een begrip voor wereldwijde reinigingseompetentie. Die komt bijvoorbeeld tot uiting in de façadereiniging zonder gebnuk van rein igingsmiddelen. Op deze manier kregen bekende monumenten, zoals de Brandenburger Tor in Berlijn, het Christusheeld in Rio de Janeiro en het Monasmonument in Jakarta hun oude uitstraling terug.

verzekeren beleggen sparen lenen

BANK

ERKEND VERZEKERINOSMAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21

-

2321 Meer tel. 031315 72 54 -

-

info@vanbavelrommens.be 23

handwerken naaigerel alle verslelwerken -

Desmedtstraat 5, 2322 Minderhouf Tel./Fax: 03/314.71.34

Almasy maakt plaats voor u Almasy N.V., een middelgrote onderneming, produceert en levert sinds 1975 opslag- en klasseersystemen. De productie van houten rekken gebeurt in Meerle. Daar bevindt zich ook de voorraad van metalen stel Ii ntzen. palletrekk en en andere opslagsystemen. Almasy werkt Business tot Business, van l'abrikant tot bedrijf: eindverbruiker. Korte communicatielijnen zijn hierbij belangrijk. De klant mag rekenen op snelle, commerciële reacties en glushcld'rc ûfl.ssiiigeii.

25


o r s 1 eve n HEILIG BLOED

Contactpunten DORPSN IEUWS H oogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11 E. tcl. 03-314.53.70 e-mail warre.pa In iuiiské v ii lage. uunct ho Meer: Mareel Adriaensen. Vennewag 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen(ifvillage.uunet.be Meerle: Jan Liet, Mgr. Fetcr lano;traat 7, tel. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret(a.worldonline.be M eersel-Dreef: Toon Verleyc, Dreef 97, tel, 03-315.71.86 e-mail toon.verleye4fattelobal.net M mde rh out: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. fax + tel. 03-3 14.49.03 e-mail: franssnijders(ii/tiscal]net.be Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijvcrsstraat II, tel. 03-314.71.96 e-mail josroos4fhotmail.eom SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHIJTTERSN1EUWS 1-tans Snijders. St.-Clemensstraat 25. Minderhout, tel. + fax 03-314.49.03 e-mail: franssniiders(dtiscalinet.be ADVERTENTIES Jan Miehielsen, Groenewoud 21, Hoogsiraten, tel. 03-314.49.11 e-mail ian.michielsenfattg1ohal.net FOTO'S Mareel Onincx Lokbosstraat 9 Meer, tel. 03-315.93.07

HOOGSTK.4 TEI\ - ,11 1)1) al ti(1I'L'il Je Ue('/'gOde/l (it /(IClI'l/JksL' p/'oc'esie, Ierous, .s'tratenloop en jaarmarkt welgezind. Vooral tijdens de eerste zondag en op woensdagavond kon je over de koppen lopen in het eentruin van Hoogstraten. Gebrek aan sanitair blijkt voor de woensdagavond toch wel een probleem te blijven bij die muzikale openluchtoptredens. Volgend jaar weer zeker. Wat goed is, moet blijven nietwaar?

LOPEN VOOR LEVEN HOOCSTRATEN - Na de 20 krn van Brussel en de 1 loogstraatse stratenloop zijn Staf en Biekc klaar voor de Paavo Nurmi marathon/ halve marathon in Turku (Finland) op zondag 1 juli.

rit

Garage Luc Ryvers

26

Drie Jaar geleden liep hun sponsoractie voor Artsen zonder Grenzen in Zuid-Afrika. Dit jaar steunen zij projecten in Brazilië (Médicos Solidarios - Solidaire Dokters): het doel is gratis gezondheidszorg voor de mensen uit de Favellas ( krottenwijken ) in Brazilië. De verschillende sponsoracties (kwis - kerstmarkt - individuele sponsoring) brachten al méér op dan vorige acties (160.000 BEF). Hierbij danken Staf en Bieke dan ook van harte al diegenen die hun actie reeds steunden. Wil u ook uw steentje bijdragen voor Artsen zonder Grenzen? Dit kan nog altijd door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer: 142-05 13000-89 van Sporters voor Artsen zonder Grenzen, met vermelding "Sponsoring Rio 2001 Staf en Bieke".

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) TeL 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

samen met een 30-tal Vlaanise Sporters voor Artsen zonder Grenzen in Finland.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om begin juli de marathon van Rio de Janeiro in Brazilië te lopen. Omdat deze marathon echter onverwacht van datum verschoven werd, kunnen zij niet deelnemen in Rio. Daarom lopen zij nu,

Dit bedrag gaat integraal naar ARTSEN ZONDER GRENZEN. Vanaf 1 000 BEF ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Zij danken ti alvast voor uw steun. Voor meer informatie over deze actie mag u hen altijd contacteren. Staf en Bieke Coertjens-Roovers, Achtclsestraat 73, 2320 Hoogstraten, Tel. 03/314.66 43. E-mail: Staf.Coertjensvillage.uunet.be


DORPSLEVEN

Tentoon stelling Klaas Verplaiicke

LUSTIGE WIELRIJDERS AAN DE EER

HOOGS1RATEN - \'an 15juni tot 15 augustus loopt in dc openbaic ljiljliutlieek ccii tentoonstelling mei werk van Klaas Verplancke. t-let is een boeiende tentoonstelling voor kinderen, volwassenen, mensen uit het onderwijs en degenen die academie volgen of kunitminnend zijn. Deze illu.slrator (/wevegein, 01964) kreeg een opleiding aan het Sint-LucasinstitLiut in Gent en belandde daaiiia iii de reclamewereld. Nu is bil voltijds illustrator. Hij maakt onislagen voor kinderboeken, illustreert leesboeken en tijdschriften en maakt prentenboeken voor Nederlandse, Vlaamse en Engelse uitgeverijen. Hij debuteerde als auteur van een serie peuterkartonboekjes (De Eenhoorn) en het lees- en kijkboek Jot (Davidsfonds/lnfodok). 2001 wnrdt fl topj af ei K 1 *as Veiplaiiukl.. Zijn schrijfdebuut 'Jot' kwam meteen op de longlist van de Gouden Uil 2001 en zowel Jot als Ozewiezewoze sleepten de prestigieuze Bologna Ragazzi Award 2001 in (le wacht. een dubbele internationale bekroning voor illustratie en boekvormgeving. De voorbije jaren opteert hij er duidelijk voor om samen met een auteur een boek te laten groeien, tekst en beeld spelen een evenwaardige rol. Hij werkt met de meest uiteenlopende technieken : scraperboard, acryl, collage, .. in de meest verrassende combinaties. Humor, details, wat surrealisme, fantasie en visuele knipoogjes voegt hij er telkens aan toe. Op de tentoonstelling zijn er acht kijkbakken met gemonteerde collage tekenmaterialen en acht lijsten met een originele illustratie in het betreffende materiaal. In de vitrinekast aan de ingang van de bibliotheek kan men zeefdrukjes kopen voor de prijs van 300 fr., mail boxen (een set van 30 kleurrijke postkaarten) voor 395 fr., kaartenpakketten (10 kaarten en omslagen) voor 395 0. en kaartenpakketten (5 kaarten en omslagen) voor 195 fr. De tentoonstelling kan bezocht worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek, Lindendreef 1 b. Meer info bij Hilde de Vos, tel. 03 314 32 61.

/*

Hofmans

3

!IOOGSTR1 iEN- Dc Ko,i//lkI/jlt' t locIiih ic' Liisiic ii 1e/it ficti Ineeg iie ioul en Je eer toegewezen om op maandag 9juli met haar trompetters de aankomst van de Ronde van Frankrijk in Antweipen (Linkeroevei) op te luisteren. Het criterium dat de inrichters stelden was dat het een muziekmaaschappij inoestz(jn niet een historisch verleden en binding hebbend met de wielersport. Naar we vernamen was liet Luc Mevvis die zich vooral heefi ingespannen om tot dit resultaat te komen. Proficiat voor hem en de ganse club.

VRT-Radiokoor UOOGSTRAFEN - Zondag 1juli om 10 uur komt het professionele koor van de VRT naar de Sint-Catharinakerk om er de hoogmis muzikaal te verzorgen. Vorig jaar zong liet koor onder leiding van een gastdirigent uit Rusland. Nu wordt het een programma van Vlaamse koormuziek waarvan de toondichters op een ofandere wijze herdacht worden. Zo vermeldt liet programma de 'Missa Deo Gratias' van de Antwerpse componist Ivo Mortelmans. 1-lij werd geboren in 1901, dus nu 100 jaar geleden. Uit datzelfde jaar 1901 wordt ook Staf Nees herdacht niet zijn communiezang Doniine, non sum dignus. Het Credo konit uit de Neusser Messe van Vie Nees die onlangs 65 jaar werd en wiens koormuziek wereldwijd gekend is en uitgevoerd wordt. Vie Nees was tot enkele jaren geleden de vaste dirigent van liet Radiokoor. De koorleden vinden liet een buitenkansje nogeens onder zijn leiding te mogen zingen.

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken'

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel: 031314.70.59 118 1

Scfwonfieidçsafon Lieve De 7vteester Laugeriberg 30 - 2323 Wortet 03/314.55.15 Enkelop afspraak- Ookhij '11 thuis

e

fefaatsverzorging . tManicure . !PedTicure Ontflnringen . t7v[aqullTage

41

Rock 'n Roll around the racket HOOGST RATE - Wie van rock 'n roll houdt moet zeker op zaterdag 30juni in Hoogstraten zijn. Als lioofdact hebben de organisatoreii niemand niinder dan de Seatsniffers weten te strikken. 1-lun life-reputatie staat garant voor ambiance en muzikale hoogstandjes van de bovenste plank. Deze avond krijgen ze op het industrieterrein De Kluis, tndustrieweg 18 (naast Khrcher) het gezelschap van Los Fabulous Frankies en The Famous Fantastix. Zij zullen niet hun repertoire van surfroekcovers en niet eigen nummers de avond oni 21 uur openen. Organisator van deze avond is tennisclub De Vrijheid. Naast deze rock-avond organiseren zij al voor de zesde keer de t-loogstraatse Proclamatiefui' die daags voordien (vrijdag 29 juni) op dezelfde lokatie doorgaat. De inkonisten van deze beide avonden worden gebruikt om dejeugdwerking van de vereniging te bekostigen. Prijzen voor zaterdagavond 400 fr. aan de kas, 300 &. in voorverkoop bij Brabo Records (Antwerpen), café 't Verschil (Hoogstraten), Music Inn (Hoogstraten), café Wirwar (Turnhout), café Tiki's (Gierle), café Far West (Loenhout) en café Williams Place (Rijkevorsel).


DORPSLEVEN

DIAMANT IN HOOGSTRATEN

Kontent met elkaar Bij NEEL MEYVIS en MARIA BROSENS gingen wij 10 jaar geleden, ter gelegenheid van hun gouden huwelijksviering ook als eens langs. Ons verslag van die gebeurtenis werd besloten met de zin: Proficiat Neel en Maria, moge uw kontentement nog vele jaren duren. Nu anno 2001 zijn wij een decennium later en hebben wij zelf kunnen vaststellen dat zij nog zo kontent als wat samen hun dagen slijten in de Moerstraat 32. Voor wte ons toenmahg verslag niet meer iii het bezit heeft toch even de zaken heropgetiist: Nee! Meyvis werd geboren als vierde in een rij van zes op 31.08.1 914 in de Muzcmenten. Als zoon van een boer zag hij ook zijn roeping weggelegd in de boerenstiel. Aanvankelijk als helper, later in zijn eigen bedrijf. Maria Brosens werd geboren in Meer op 06.06.1920 als tweede in een rij van drie. Als haar moeder overleed was Maria pas 13 jaar en diende zij thuis te blijven om voor de huishouding te zorgen. Zij leerden elkaar kennen op een "meiskeskermis". Een term die toch wel enige utleg vraagt: Wanneer destijds een boer verhuisde naar een nieuwe of grotere boerderij dan werd deze verhuis reeds maanden van te voren voorbereid door familie en gebuurte. De oogst werd overgebracht. de dieren werden in een feestelijke optocht van de oude naar de nieuwe stal gebracht. De huisraad werd in een feestelijke tocht - van café tot café - naar dc nieuwe woning overgebracht. Tegen Kerstmis moest de verhuis rond zijn. Eens dit alles achter de rug werden tijdens de namiddag de vrouwen getrakteerd op koffie en rijstpap met bruine suiker. 1-let ware feest begon pas 's avonds wanneer de jongens en de meisjes elkaar, op dc tonen van een accordeonspeler, ten dans vroegen. Tijdens zulk een "rneiskeskerniis", ergens eind jaren 30 \verden Neel en Maria verliefd op elkaar. Een vrijage die is blijven duren. Bij het uitbreken van de oorlog moest Nee! soldaat worden. Het geluk was niet ilict hem en hij werd krijgsgevangen genomen. De beestenwagen reed meer dan drie dagen naar liet Oosten en zo belandde Nee! bij een boer ergens aan de grens met Litouwen. Pas eind januari 4 1 kon hij terugkeren naar zijn geliefde Hoogstraten en vooral naar zijn geliefde Maria. Ondanks dc onzekere toestand hebben zij niet lang meer gewacht want op 28mei 1941 vaarde hun huwelijksboot uit. Van dan af deed Maria voor Neel het huishouden en zorgde Neel voor het inkomen. Aanvankelijk als boerenknecht. Hij gmg uit werken bij zijn nonkels, dan drie dagen hier, dan drie dagen daar. Pas na het einde van de oorlog konden zij liet zich veroorloven om een eigen bedrijfte beginnen, zij liet wel zeer bescheiden met één koe en enkele kalveren. Maar zoals zij liet zelf zeggen, vanaf het begin waren zij kontent met elkaar en met wat zij hadden Stilaan begon hun noeste arbeid vruchten af te werpen en konden zij een oude boerde-

rij omtoveren in een nieuwe geriefelijke woning waarin zij nu nog toeven, temidden tussen groen en bloemen. De landbouwactiviteit werd aangevuld niet tuinbouw zoals aardbeien, stekelbees en "angeliquc". De opbrengsten van deze teelten wisselden heel sterk van jaar tot jaar en boden geen zekerheid. Gelukkig was Neel bij de pinken om de kookpot af en toe aan te vullen met een lekker konijn of haas, al dan niet van eigen kweek. Voor Maria is al die tijd naaien haar grootste hobby gebleven. Zowel haar eigen kleding als die van Neel werden niet de hand gemaakt. Wat toch al eens gekocht werd, werd uit elkaar gehaald en terug in elkaar gezet opdat liet nog beter zou passen. Maria kon dit doen tot in de late uurtjes. Ofwel ging Neel onderwijl naar HVV kijken ofwas voetbal op TV ofkroop hij al onder de wol. Gedurende vele jaren was Neef voorzitter van de kerkfabriek van liet Begijn!iof en ook nu is hij nog gewoon lid van deze bestuursploeg. De actieve loopbaan als landbouwer zegden zij vaarwel als Neef 58 werd. Een wat wankele gezondheid van Maria liet liet zware werk niet meer toe.

Toch \\ as er '. an dan a r van stilzitten nog geen sprake. Omgaan met dieren en dan vooral konijnen en schapen bleef zijn hobby. Maria houdt liet liever bij een goed boek of bij handwerk. Met de oudstrijdersbond werd gedurende meer dan 15 jaar op reis gegaan waarbij vooral de tochten naar Oostenrijk in de smaak vielen. Nu de laatste jaren blijven zij het liefst aan huis, dicht hij de natuur en de rozen in hun tuin. De diamanten bruiloft werd luisterrijk gevierd met fhmilie, vrienden en geburen. Kontent als zij zijn. beloofden wij om over vijf jaar terug langs te komen.

VIJFDE VAKANTIEFIETSZOEKTOCHT HOOGSTR.&TEN - De KWB van 1-loogstraten organiseert ook deze zomer weer hun vakantiezoektocht doorheen Floogstraten en omliggende gemeenten. Deze doet een aantal wel zeer mooie plekjes van onze streek aati. Bij inschrijving ontvangt u een boekje met vragen, foto's en een wcgbeschrijving. Er worden geen strikvragen gesteld maar wel zaken die ter plaatse moeten gezocht en opgelost worden. Wie de zoektocht met de auto wil doen, moet er rekening mee houden dat soms wel een klein ommetje moet gemaakt worden en een deel al wandelend afgelegd moet worden. Declnemingsfortriu 1 ieren kunne bekomen worden bij enkele 1 loogstraatsc KWB-mcdewerkers en hij de Dienst voor Toerisme. In de uitstalramen van liet Bacob-kantoor in Hoogstraten vincI je kleurenkopics van dc foto's uit de opgaven. Wie dcclnectnm., betaalt lOO BEF. De zoektocht kan gereden worden vanaf 1juni tot en met IS september. Uiterste datum van inzending is deze laatste datum, de poststenipel is bepalend. Formulieren voor deelname kunnen bekomen worden hij: C. Bruyndonckx, Van Aeretselaarstraat 28, J. Vermeeren, Minderhoutsestraat IS, D. Schellekens, Postweg 2, en bij de Dienst voor Toerisme. Ook op deze adressen kunnen de antwoordfotiuiul ici cii uiigclevei d wuu dcii.


DORPSLEVEN

Kermisprogramma 2001

I,AF HERIJGERS Ikk Bouwspecialiteiten INOX ROOKKANALEN

MEERSEL-DREIF De mensen die Meersel-Dreef wat kennen, weten dat de kermis hier nog altijd op leven en dood wordt gevierd. Het feit dat het in de zomer plaats vindt en tijdens de bouwvakantie, schept natuurlijk extra mogelijkheden. Er wordt naar uit gekeken doorjong en oud. Op zaterdag 7juli wordt de kermis ingezet door de fanfare met een rondgang door 't dorp. 's zondags is er het foorbezoek met familie en aanhang, vaak gecombineerd met een terrashezoek hier of daar. 's Maandags en dinsdags zijn er de populaire, alom gekende, memorabele kermisspelen, waarvan u het verloop in een tabelletje terug kunt vinden. Het weekend daarna kunt u dan alles nog eens naar believen over doen tijdens de nakermis en dan is het weer echt gedaan voor een jaar. De cafés organiseren tijdens deze dagen verschillende optredens zodat u met wat geluk en "goei" weer al de stress uit uw lijf kunt swingen. Café Moskcs organiseert op 7. 8 en op 14. 15 juli Moskcs Rock met optredens van diverse muziekgroepen: Witte Mok, C'ederick, Idiot Proof The Black Cows. Toner, Dust in a Pint. A Pool ofSweat, lteh, Catch-tJp en Van Bienghe. Meer info en foto's op de website van Moskes: www.moskes.be . ( 0)

1

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing,

?rograrnnia kerrnisspelen t\'IeerseI-E)r'et'.

iii. teit keuie uit

MAANDAG 9JULI

ENKEL WAND/GE,

13.00 uur: samenkomst in speeltuin De Zevenster. 13.10 uur:

ïP

DUBBEL WANDIG

spel ter plaatse (1): speeltuinspel.

13.40 uur: voortgaand spel (2) naar Den Bud : watermolenspel.

GEISOLEERDE

14.10 uur:

of FLEXIBELE

spel ter plaatse (3) bij Den Bud: nagelslagen.

14.40 uur: voortgaand spel (4) naar 't Genoegen: tractor trekken. 15.10 uur:

uitvoering

spel ter plaatse (5) bij' t Genoegen: paapgooien.

in inox.

15.40 uur: voortgaand spel (6) naar Moskes: estafette. 16.10 uur:

spel ter plaatse (7) bij Moskes: vlegelhangen.

16.40 uur: voortgaand spel (S) naar Brouwershoeve: planklopen. 17.10 uur: spel ter plaatse (9) in De Brouwershoeve: lunchspel.

ln dustriewe 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 4.47.55 119hL Fax 03/314.80.65

DINSDAG 10 JULI 13.00 uur: samenkomst De Dreef. 13.15 uur:

ib

voorstelling thema's aan de Jury.

13.45 uur: vertrek naar lleieinde (via Oude Tramweg).

Advertenties

14.30 uur: aanvang van de pleinspelen. 16.15 uur:

vertrek naar 't Jachthuis (via Nieuw Dreef').

17.00 uur:

radspcl ter plaatse.

17.45 uur:

prijsuitreiking.

rC

314.49.11 1314.55.04

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 — Alle schilder- en behangwerken

- Gordijnen en

lor

-

•,i•

.

-jp

t IJjI 1 tIl ijii ii

Tapijten en vloerbekleding De kcrniLsspelen :if ii al lang popula/r rit it/hoewel er wel c'CIl 01/1 ge 1 ic bi ii e 1. Hfl1 et'/I en ander te reranderL'n bleef de opzet deze//de. Hier een foto iii, de oude doos, / 5 jaar tij.'/eden, u'aarl/f liet gehoor! D;'ee/-.1/idden een aanial uilroert oi liet Ier/as/es rol/t'.

- Siertafelkleden, lopers, enz.

29


DORPSLEVEN

r&1

GOUD IN MEERSEL-DREEF Pol Jansen en Nelly Bastiaansen

1'

Strijbcek is beetje een geval apart. Vroeger hoorde het bij Nleerle, na de fusie bij Meersel-Dreef, maar eigenlijk vormt het één gebuurt met Nederlands Strjbeek. Eind mei begin juni was het dubbel feest. Aan de Nederlandse kant van Strijbeek vierden Karel Van Boxel met de uit Meersel-Dreef afkomstige Julia Verheyen hun gouden bruiloft en aan de Belgische zijde was het goud bij Pol Jansen en Nelly Bastiaansen. Beide huizen waren hetzelfde versierd met boompjes tot over de grens, een mooi gezicht. Pol en Nelly wonen aan de Gouwbergseloop, vlak tegen de grens op Strijbeek. Op zaterdag 2 juni vierden ze hun gouden bruiloft met familie, vrienden en geburen te Meersel-Dreef. Het relaas van hun 50-jaar samen zijn...

Pol Jansen Pol Jansen is de enige zoon van JefJansen en Net Vissers. Jefen Net kochten de mooie boer derij, café-afspanning "Den Oude Vos" op Strij beek, juist tegenover het douanekantoor. Pol werd geboren op 4 april 1920, hij kreeg er in 1927 nog een zuster bij, Marie, die in 1962 jammerlijk om het leven kwam door een autoongeval. Moeder Net stond in het café en vader Jef boerde samen met z'n inwonende broer Charel. Zoon Pol ging naar school in Meerle, hij was goed bevriend met Sus Sterkens, waarmee hij op z'n tijd het nodige kartenkwaad uithaalde. Maar amper 9 jaar kwam Pol's vader te overlijden. Harde tijden maar met de hulp van nonkel Charel, die voor 't geboer zorgde, wisten ze zich te redden. Omdat moeder Net vond dat een café geen plaats was om kleine kinderen op te voeden, ging Pol nog enkele jaren, tot hij 14 werd, naar St.-Vietor op internaat, bij de broeders Van Liefde in Turnhout. Daarna kwam hij terug naar Strijbeek om te helpen op de boerderij. Een voor die tijd niet zo'n klein gemengd bedrijf, met een 12-tal koeien, vaarzen, varkens, kippen enz. De boerderij werd net voor de oorlog grondig verbouwd, alhoewel de oude boerderij prachtig was, was ze koud en nat, niet aangepast aan de noden van de tijd.

Veel mensen vonden het jammer maar om in een oud huis te wonen, enkel voor het uitzicht, dat zag men toch ook niet zitten. Pas aan het eind van de oorlog werd Pol op 25-jarige leeftijd opgeroepen als soldaat voor een soort van reservetroepen. Zes weken in opleiding naar Wallonië en nog eens een zes, zeven weken naar Engeland. Daar leerde hij rijden en werd hij chauffeur bij het 10 ` bataljon. Hij zal nooit de overtocht vergeten naar Engeland op een Nederlandse boot van de firma Meckelenburg. Bang om aangevallen te worden door de Duitsers. Gelukkig was de oorlog haast voorbij. Omdat hij als enige zoon onmisbaar was op het bedrijf, mocht hij vervroegd terug naar huis. Moeder had getracht hem via via terug te krijgen maar niets had succes, tot z'n zus Marie een persoonlijke brief schreef aan de minister van Landbouw.

kinderen op een rijtje: Janus, Marie, Nelly, Annie. Piet en Toke. Ze ging tot haar 1 2' naar de lagere school in tJlvenhout. Toen ze wat ouder was volgde ze twee dagen in de week les op de huishoudschool in Rijsbergen. Thuis hadden ze een landbouwbedrijf waar ze mee hielp. Op haar 151c verhuisde de familie Bastiaansen naar Strijheek, ze huurden er een boerderij van Kareltje Kennis van de Gouwberg. De boerderij lag tegen de grens, tegen de Gouwbergseloop, aan de andere kant lag de doening van vader Jansen... Buiten thuis werken, ging Nelly ook vaak links of rechts uit werken. Vooral bij madamc Verhaert, de vrouw van de ontvanger, die schuin tegenover de familie Jansen woonde in het huidige café-restaurant de Douanier.

Nelly Bastiaansen

Het boerenleven en de Vrije tijd

Nelly werd geboren in Iilvenhout achter de molen op 25 februari 1925. Ze was de dochter van Christiaan Bastiaansen en Cornelia Van Tilburg. Vader Christiaan was getrouwd met Kato Rijken, die overleed echter toen ze in verwachting was van een tweede kind. Hij hertrouwde later met Cornelia Van Tilborg. De

1

-

Er moest hard gewerkt worden in die tijd, met beperkte middelen kwam het vooral neer op handenarbeid. Pol ging graag vissen, meestal gewoon in de beek, de Gouwbergseloop, naast de deur. Paling, snoek, grote voorn, het zat er allemaal. Als aas werd meestal stokaas gebruikt, de larven van kokerjuffers. Ook verschalkte hij menig konijntje in z'n stroppen. Nelly werd thuis streng opgevoed, veel mochten ze niet, ze was lid van de Katholieke actie, de Boerinnenbond en er werd zeer veel naar de kerk gegaan. Toch heeft ze goede herinneringen aan die tijd. De zondagen naar de mis, de vaders gingen nog even op café om bij te buurten. Is loeder en de kinderen trokken Haai huis om het middagmaal gereed te maken. Tegen twaalfuur kwamen dan de mannen afgezakt. Bij elk huis of bij elke boerderij werd het groepje kleiner. De kinderen stonden op straat hun vaders op te wachten. Ulvenhout was toen nog klein, enkele huizen rond de kerk, daar rond boerderijen. De boei dci ijen verdwenen, straten en woonwijken kwamen er voor in de plaats. Een groot verschil en dat op maar vijftig jaar.

De vonk DeJi,ui/ie/oro, gc,ionic'// 30

OJ)

hei gouden bui iiLhIjks/cexi.

's Morgens moest er gemolken worden, Nelly aan de éne kant van de beek en Pol aan de andere kant. Wie was er 's morgens eerst in de wei? Even zwaaien of een praatje. De was doen bij


DORPSL EVEN inadame Vcrhaert, die maar een korte wasdraad had, geen nood, dan hing ze hem op bij de familie Jansen. Zo kwamen ze elkaar vaak tegen en sloeg de vonk over. Na een jaar of twee vrijen, werden de trouwpiannen gemaakt. Veel uitgaan was er niet bij. Eens gaan buurten of kaarten en een zeldzame keer naar toneel op de Dreef. Strijheck viel toen onder Meerle, men ging er dan ook naar school. Maar voor de kerkgang ging men naar de paters van de Dreef, datwasdiclifrrhij tiiili waren r1t' c iuilarh -'ri rrirH zo groot, de mensen van Strijheek trokken meer samen op. Later is dat stilletjes veranderd, Strijbeek hoort na de fusie hij Mcci sel-Dreefen de banden werden stilletjes meer en meer aangehaald.

gepensioneerden vele dagreizen en uitstappen, gingen ze op vakantie naar de zee of naar de Ardennen. Nelly trok al drie keer op bedevaart naar Lourdes, Pol ging één keer nee. Verder hebben ze veel mooie herinneringen aan hun reis naar Oostenrijk aan het drielandenpunt Oostenrijk, Zwitserland, Italië. Ze logeerden er bij een boer en maakten er veel wandelingen en uitstappen.

Trouwerij Op 6juni 1951 huwden Pol en Nelly in de kerk van Ulvenhout en 0 't gemeentehuis van 't Ginnekert. Toen hoorden Galder en Strilbeek nog bij de gemeente Ginneken en Bavel. later bij de gemeente Nieuw-Ginneken en nu bij de gemeente Alphen-Chaam. Na hun huwelijk trokken ze thuis bij de familie Jansen in. Samen met moeder Net. Charel en Marie. Marie zou echter ook al snel het huis verlaten, na haar huwelijk met Louis Jacobs.. Nonkel Charel overleed na enkele jaren en zo bleef enkel moeder Net nog over.

Werken en kinderen Na het huwelijk kwani het echte leven. Werken op de boerderij en op het veld. de dieren verzorgen. Het bedrijf wat moderniseren, men moest mee met de tijd. Moeder Net zorgde voor de kinderen, terwijl Pol en Nelly zorgden voor de boerderij. Ze kregen 4 kinderen, Jos in 1952, Christ in 1953, Marianne in 1955 en Karel in 1958. De zorgen voor de kinderen en de boerderij slorpten al hun tijd op. Pol kreeg al vrij jong af te rekenen met allerlei lichamelijke ongeniakken. Z'n heup bleek niet in orde en moest worden geopereerd. Dat lukte niet volledig, waardoor hij jaren met pijn en moeite z'n werk moest doen. Een slechte rug, een geklemde zenuw in z'n schouder maakte het boerenleven zwaar. Ondanks nog twee heup operaties kwam het eigenlijk nooit meer goed. Werken was soms een martelgang, door de geklemde zenus in z'n schouder kreeg hij een stijve hand. Zo goed en zo kwaad ze konden, probeerden ze hun plan te trekken, de kinderen werden groter en hielpen mee. Er werd onder impuls van Loot Jas. die naar de tuinhonwschaol ging, gedeelte lijk overgeschakeld naar tuinbouw: aardbeien en augurken. Maar op den duur was het voor Pol niet meer haalbaar en moest hij noodgedwoneen op vervrnegrl pensioen. Z'n zoon Jos die inmiddels aan dc oscrkant woonde, iiaiii liet bedrijf over. Pol bleef wel helpen waar hij kon, want STil7nîCfl was mi is niets voor 11cm.

De gouden bruiloft Ondanks z'n veelvuldig gesukkel met de gezondheid, is Pol er nog steeds bij. Dit volgens de dokter wegens z'n doorzettingsvermogen en het feit dat hij nooit bij de pakken is gaan neerzitten maar steeds in beweging bleef. De laatstejaren ging het met Pol echter steeds meer bergaf. Flauwtes met valpartijen tot gevolg en een longontsteking maakten dat men er aan twijfelde of ze hun gouden bruiloft wel zouden kunnen vieren. Het inplanten van een pacemaker lukte goed en verlichtte de problemen wat. De gouden bruiloft kon gevierd worden. Het gebuurt Strijbeek richtte een comité op om de feestelijkheden rond de twee gouden bruiloften te organiseren. Ze versierden de huiZei) van de gouden koppels, planttcn boompjes en zorgden voor een optocht naar de kerk. Op zaterdag 2juni was het zo ver. Met de fanfare op kop, trokken ze naar de kerk op de Dreef voor een plechtige viering om 1 5u. Gevolgd door een receptie voor de familie, vrienden en kennissen. Om de day afte sluiten niet een feestmaal in zaal

de Zevenster op Dreef. Een mooie dag met veel foto's als blijvende herinnering. Op vrijdag 15 juni gaven de twee gouden paren nog een buurtfeest voor de mensen van Strijbeek bij Kees Verschueren op de Gouwberg. Als dank vanwege de gouden koppels voor het geleverde werk. Een domper op de feestvreugde was wel dat Karel Van Boxel die dag moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar de kinderen en kleinkinderen van de familie Van Boxel waren wel aanwezig. De beide koppels kregen een mooie pentekening met beelden uit hun leven. Voor de toekomst hopen ze op nog veel mooie dagen. Het is voor Pol wel een kruis om stil te moeten zitten. Waar hij kan, wil hij toch zelfz'n plan trekken tot grote schrik van Nelly, die bang is voor valpartijen. Maar zoals de dokter al zei, actief bezig blijven is z'n lang leven. Nelly doet het huishouden, verzorgt de bloemenhof en gaat als het kan nog eens kaar ten. Het is misschien niet veel maar ze zijn dankbaar voor wat ze kregen en scheppen nog hun plezier in de dagelijkse dingen, samen met hun familie en vrienden.

nTR.-

7~.-T

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Tentoonstelling St.-Luciakapel

Noodgedwonge.i op rust Zo kwam er meer tijd voor andere dingen. Ze werden lid van de bond der gepensioneerden op Dreef en deden mee aan de activiteiten. Fietsen met Piet Van Opstal, Sus Van Boxel, Wieza Verbaeten, Fons Koyen. Stan en Trien Verbreuken, Drej en Joke Huybrechts. Op maandag steevast een korte tocht met de gepensioneerden en later in de week nog een langere tocht van 70. 80 kilometer. Waarbij Nelly in een schrift bijhield waar ze naar toe waren gereden, met een kort verslag. Ook kaarten met de gepensioneerden bij de paters op de Dreef was een van de grote hobby's. Verder maakten ze met de

MEERSEL -DREEF-- Hei St. -Luciacoinite o/'ganLscc/'Jc 0/) 3, 4 en / 0/11/1/ een lcuiloo,istelling in de Luciakapel op Meersel. Men kon er boetseer- en beeldhouwwerken bekijken van Modest Peeters (links) samen met landschapschilderijtje.s van Renaat Buickens. Beiden geboren en gelogen in 1-ferentals en Kempenaars iii hart en nieren. Ze gebruiken deze gemeenschappelijke achtergrond voor hun werken. Modest inspireerde zich daarbij op de figuren, beschreven in de hoeken van Ernest Claes en Felix Timmernians. Renaat legde zichten uit de Kempen vast op kleine olieverfschilderijtjes. Ze exposeerden al meerdere maal samen en verzorgden samen vertelavonden rond oude volksverha/en uit de Kempen. (tv) 31


LEUT Feesten! Gratis!

Wortel Kermis 2001 Ook dit jaar heeft Jeugdhuis 't Slot weer gezorgd voor een paar dagen muzikaal vertier in het anders zo rustige dorpje Wortel. Het programma mag er weer zijn. Het is dan wel gratis maar dat mag geen reden zijn om geen kwaliteit te bieden. Maar leest u rustig verder!

Veruit het méétgeIzen hld in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Viljddg 6Juli

JIVING SISTER FANNY De eerste echte feestdag is eigenlijk vrijdag 6 juli. Die dag gaat men echt van start met het feestgedruis. En met het hoge fun-gehalte van JIVING SISTER FANNY moet dit zeker lukken. Deze leute-meute komt het publiek entertainen op een manier dat niemand er iets van wil missen. Iedereen die iets te maken heeft met 't Slot kent ze ondertuecon 'vel. Mir.echien niet onder deze benaming, maar als PYGP of De Oude Zakken? Jaja, 't zijn die mannen die een stevig potje, Blues, R&R en vanalles wat gaan serveren. Een stevige inzet moet er zijn, en voil... dit wordt niveau? Zaterdag 7 Juli

BONEDADDY - BAMBIX DJ PIERRE De openluchtfestiviteiten wilde men weer met Wortels talent als open ings-act beginnen. Maar door omstandigheden kon dit jammer genoeg niet doorgaan (The Deadly Rhythm onderging na de druk bijgewoonde try-out in de Cahier een personeelswissel en zit momenteel volop op de repetitiezolder en ... de opnamestudio). Niet getreurd, 't Slot heeft een meer dan waardige vervanger gevonden: BON EDADDY! Dit is een volledig nieuwe groep, maar geen van de minste! Met drie pioniers van The Andrews Surfers (en dus ook Fifty Foot Combo) wordt dit swingen. Deze topmuzikanten worden dan nog eens bijgestaan door King Koen (ex-Paranoiacs), m.a.w. podiumbeesten, alle remmen los, gitaardecibels,. Kortom een act om Ii tegen te zeggen. Let the kermisbeast go. Jean-Luc! Daarna treedt Nederlands grootste punk-belofte aan op WK200I! Niemand minder dan BAMBIX zal voor de tweede portie live rockmuziek zorgen op zaterdag. De band is ontstaan in de jaren 80 en bestaat uit twee vrouwen en een man op drums (ooit bedreven met Slayer). Na een stevige reputatie in Brazilië, beginnen ze stilaan ook Europa te veroveren. België kent hen intussen ook want op 24 meijl. stond deze punkband samen met Sick Of It All, Sepultura, Slipknot, Pennywise en vele andere grootheden op het Earcct-festival in Torhout. Met snelle rockende en altijd melodische hardcore-punk op hun nieuwe ceedee kregen ze tal van goede recensies in o.a. Aardschok en een live-set op de Nederlandse VPRO radio. En als ik zeg dat deze twee dames (en heer natuurlijk) 't plein op zenne kop gaan zetten, dan twijfelt daar toch niemand aan? Vuurwerk gegarandeerd! Als slotact zal Di PIERRE zal ons gedurende twee en een half uur voorzien van de nodige heats en bliebs. Deze gast is overal bekend van 1 Love Techno en andere party's. Maar. hij is eerst en vooral de resident Dj van The Fuse in onze hoofdstad.

32

Ba/n/?i.v op zaterdag

Zondag S juli

Maandag 9 juli

VELVETONE THE WHODADS

TYPHONIC V MAX TAX y sus banditos

De tweede open luchtdag opent met een groep uit Duitsland. VELVETONE brengt de meest swingende rockabilly ten gehore. En bij rockabilly denken we aan de feestjes met the Seatsni ffers en vorig jaar maandag. Deze eersteklasmuzikanten hebben Wanda Jackson (de Queen of Rockabilly) mogen begeleiden in Duitsland. Een festijn zal het zeker worden met deze hand. Ze zouden gemakkelijk kunnen afsluiten op maandag. Vraag dit maar in den Tiki's te Gierle! Vervolgens trekken we onze danssehoenen aan! Zoek uw strooien rokje al maar en begin flink le oefenen op uw zuiderse danspasjes want THE WHODADS gaan jullie ongetwijfeld doen swingen, dat is zeker. Deze band was oorspronkelijk een trio dat zich toelegde op de surfniuziek. Intussen zijn ze gegroeid tot wat ze nu zijn: een big-band om u tegen te zeggen! Zij brengen u een cocktail van surf, latin. mambo. jazz. Heupgewieg moet er zijn op WortelKermis. Daarbij komen nog een resem bekende soundtracks die u volledig in een roes zullen brengen. Na hun debuut "I-Iawaii-Five-O" en "Sahara 10" is er nu een 1 ste full-ceedee met hun Latinsurf ("Bongo Festeris"). Zorgvuldig gekozen klassiekers komen hierop aan bod. Deze II professionele muzikanten speelden eerder al op Open Tropen en de Gentse Feesten! Deze groep zal je opvrolijken en doen swingen als nooit tevoren. Kortom alles is aanwezig om ook van deze avond een feestje te maken.

Maandag is d, kermisdag en daarom heeft men voor ii 2 bijzondere acts kunnen klissen. TYPIJONIC V zal liet publiek gedurende een klein uurtje verwennen met sixtiesrock. Sixties is terug in opkomst, denk maar aan Rock around Turnhout waar den "Dcl" met zijn vorige groep (Dcl Valentinos) speelde. Deze band was bekend in de hele Kempen en ver daarbuiten. Nu brengt hij met zijn nieuwe groep een mengeling van sixties-fun-muziek. Surf, rockabilly, garage, . alles zal aanwezig zijn om er een spetterend gebeuren van te maken. Ongetwijfeld zullen ze liet niveau van de Dcl Valentinos evenaren. It's a gazz.! Als allerlaatste komt MAX TAX Y SUS BANDITOS nog eens naar WortelKermis. Ze hebben een fulI-cd uit (met assistentie van Flaco jinienez!) en ook liet gezellige optreden op WK 1999 ligt nog vers in 't geheugen. Zonnige klanken van vijf gringo's bewapend met sombrero 's en cowboyboots voor de tweede maal op het WK-podium. Met hun mix van texmcx, latin en rock & rol behoren ze tot de nieest gevraagde feest-bands van onze Noorderburen. Heel vaak worden ze vergeleken met Willy Deville en Los Lobos. Ze speelden ook al de pannen van 't dak op Marktrock en de Gentse Feesten. Een muzikale ontdekkingstocht langs uitgestrekte prairies, tropisch stranden, zompige nioerassen. . en natuurlijk een overvolle maandagse dansvloer! Met dit programma zullen liet weer vermoeiende dagen worden!


DORPSLEVEN

HET MARGRIETENVELD 25 Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Wie ij Oi'teI-l\OIOiHe /)iIint'/flt'Undelt qt.fletst langst dc' Torc'/ul/c'c/ CO op liet einde van die weg naar links a/,laat, wordt daar verrast doop' een veld met duizenden mai'grieten. Als dan toevallig ook de zon nog schijnt, kan onze zomerpret niet op. Heerlijk vergezicht.

Kijken naar turnen

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

WOR1'EL - BG.lG-Wiiriel richtte op zaterdag 26 mei 2001 een kijkdag in waarnp men dr turnende kinderen bezig kon zien. Deze ging door in de sportzaal van de school aan dc Kerkpad. Alle ouders, grootouders, broers, zussen, neefjes en nirhtjes enten uitgenodigd om te komen kijken naar de kunsten van de kinderen. Al verschillende weken werd er druk geoefend voor deze dag. Het resultaat mocht dan ook gezien worden! De kinderen gaven een zeer mooie demonstratie weg. Er werden salto's gedraaid en er werd 7elfs een levende piramide gebouwd. De kleinsten liepen over de balk en sprongen trampoline; de 6-9 jarigen deden een keitoffe dans en draaiden rond de rekstok of deden een koprol onder leiding van Bjorn. 1-let was een gezellige kijkdag. Proficiat aan Bjorn en alle kinderen! Vanaf september start men opiiieuw met het kinderturnen op zaterdagvoormiddag.

Opentuindag

Wk

MERKSILAS - Zondag 5 augustus is het de vierde opentuindag. Van 10 uur tot 18 uur kan men bij de familie Van Bouwel-Van den Heuvel in Hof ter Stokere, Diepte 1 (weg Wortel Merksplas), de hoevetuin van ongeveer 3500 m2 bezichtigen. Een mooie gelegenheid voor tuinliet1ebbers een landelijk uitzicht met veel zomerbloeiers, vaste planten en sierstruiken die dan het beste van zichzelf laten zien. Ook een verzameling landbouwmatcriaal uit vervlogen tijden kan men er aanschouwen. De toegang is gratis. Info : tel. 0 14-63.47.33. 33


DORPSNIEUWS

Ken je Wortels dorp!

HOE LANG NOG? BIJ punt .1 duikt de BOLKSE BEEK onder de weg dooi' van Bolk naar Rijkevorsel. Het water is daar schijnbaar niet ven'uild. Bij punt B mondt de LAAK anclere naam voor Boikse Beek) uit in de KLEINE JvIARK1n Keirschot. Hier is de Bolkse Beek een echte Bolkse riool. Het iiatcr stinkt, schuimt overvloedig en is duidelijk vervuild. Dat duurt nu aljaren. --

5

1 0cP

t-. 4•_•

•,\

Lai Mail.

-

.-

iteerschot

WORTEL - Op zaterdag 21 juli 2001 organiseert BGJG-Wortel weer een Zomerfeest. Deze keer organiseren ze een zoektocht voor het gansc gezin, naar keuze met de fiets of te voet. De tocht is ongeveer 6 kin lang en loopt in en rond Wortel. Je kan inschrijven tussen 13.00u en 14.30u aan het zaaltje van dc parochiezaal. Je antwoordblad kan worden binnengebracht ten laatste om 16.30u. Deelnameprijs per persoon 50 BEF en max. 200 BEF per gezin. Er zijn 3 categorieën: < 10 jaar: altijd prijs 10- 16 jaar: 5 X 2 fllmtickets of troostprijs volwassenen : 3 prijzen Opgelet! Tot 1 2jaar is wel begeleiding van een ouder of grootoudcr vereist. Voor deelnemende grootouders wordt een extra attentie voorzien. Ken je dorp is een zoektocht met vragen, foto's en enkele praktische proeven. Na deze boeiende tocht door je dorp kan je terecht op het terras achter de parochiezaal en dit tegen gezinsvriendelijke prijzen. Tijdens het wachten op de prijsuitreiking kunnen er enkele volkspelen gedaan worden. Om 1 7.00u worden de prijzen uitgereikt. BGJG - Wortel hoopt vele speurneuzen te mogen begroeten op het Zomerfeest. Meer inlichtingen bij Greet Van Bouwel, Langenberg 19 of bij iemand van het bestuur.

22ste Kermiswandeling in Wortel

-

Wandelen naar de "Witte Kei"

.......

WORTEL - Op (kermis)zondag 8juli organiseert het Sportcomit, ter gelegenheid van Wortel Kermis voor de 22ste keer een historischgeografische wandeling. De bestemming dit jaar is De Witte Kei. De Witte Kei is het punt waar de vroegere gemeenten Wortel, Merksplas en Baarle-Her tog samenkomen. De totale wandeling gaat over een afstand van 11 km en vertrekt om 9.15 u. Er is een rustpunt voorzien aan het Casino. Diegenen die de ganse afstand te lang vinden, kunnen ook aan het Casino vertrekken. De afstand bedraagt dan slechts 7 km.

:

ZT

eni

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

J ie vc,'vuilt.' 1f ie on!,'oleerL' II 'ie doet er wal aan! De ,gelneentc Lloog.s li'aten of ceidc i de geiu'e1ite Ri/kc'i'orvel op ii u'n.s ,t'i'oiidgcbied de /i'ck s trooinl! 01 heiden! Dc milwiiheamhienaar Iniv.sc ben! 0/ de intert'r'mccnteli/kc poliiie? '11/! kunnen gceii 1nc'liIIr 0 doen zalmen :egen. Geen nood. .cn lioefi t'cn . lquafmnncr Ie :in. tI ii h( cli OHI ''1 (11 h,,! ,iod,v n/j/ de vervuiling te iiu i/o ij Een <1, o(,de iiciiv 1olTaoi

De Hoogstraatse Maand 34


DORPSNIEUWS

Koers met hindernissen?

Kinderen veroveren Meerse markt MEER - Op zondaiz 1juli staat de Meerse Markt in het teken van de kinderen. Onder het thema "Kindermarkt" nodigt het marktcomité alle kinderen van Meer en omstreken uit in de Donckstraat van 9.00 tot 12.00 uur. Via de scholen kregen zij daarvoor een briefle en een kaartje, waarmee ze kunnen deelnemen aan de ballonwedstrijd van de Hoogstraatse Aardbetgilde. De uitslag en de prijzen daarvan worden op de laatste markt in september gegeven Uiteraard kunnen de ktnderen op deze markt ook kopen, verkopen of rutlen. Wat dat is. maakt niet uit: speelgoed, boeken, strips, snoep, fruit, zelfgemaakte spulletjes. ... Alles en iedereen is welkom. Om een goede, gratis standplaats te hebben is het best voor 08.00 uur reeds aanwezig te ztjn en een tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstal len. De aninl,itie staat ook in liet licht \,in de kindeen. l lootdbrok vormt de grote plas back's edstri jd. die in samenwerking niet Radto • al ene iii en de M eerpaa 1 in het k 1 ooterpark ordt ueorgant'ieerd \ nar de \1eere kinderen

van het lager onderwijs. Alle deelnemers ontvangen een prijs, maar de beste drie mogen iets extra verwachten. Een plezierige attractie vormt zeker het optreden van clown Miehel Kox alias Jabbe Dabbe Doe., die speciaal uitgenodigd is om van 10.00 tot 12.00 u de kinderen te amuseren. Ook de ponyclub is weer van de partij en voor de kleuters is er nog een aparte attractie. Dc volwassen standhouders en bezoekers mogen zich zeker niet laten afschrikken door het kinderthema, zij blijven uiteraard meer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in het kloosterpark door Radio Valencia trouwens een drankstand met zitplaatsen opgebouwd, zodat ze in de meest aantrekkelijke omstandigheden kunnen genieten van de playbackwedstrijd en de markt. Wie bij de kindermarkt nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan daarvoor terecht bij an Dufraing (03/3 15.86.80). (ma)

': AlLER - t! ie van cvclocross how/t, /IC'I'/I nu i'rii (le/1'llrerIelfl l)i' hriiv n'ei Ie [(1hfl Lifssenstraai werd in het kader van de 11ST- werkzaamheden af,eslo1en voor alle verkeer. De fietse,s daarentegen kunnen deze hindernis nog wel passeren, maar daarvoor moet je de nodige handigheid ci an cle dag leggen. (ma)

Het fietspad als parking O4LNtN

-

__t-.

AW

i

?*1 TUIN I SPFC.

Iiii „(> icerc/eeddehezoekersee,deriiaoi/iiiiuii 1 il iii hii'ii iliin AvIEER- 1/ei ki//ecij op liet muziekierias plaats te nemen. Hei is nu vooruit kijken naar de 'olgencic markt, 0/) 1 juli , die in hei teken staat van de kindermarkt.

Op bezoek bij land en tuinbouw

MEER - Een nieuw fietspad !Alles goed en wel zou je zeggen. Maar dat is buiten koning auto gerekend. Regelmatig ii '(1FY/C11 jietsers op de Meerseweg gedwongen op dc rijbaan 1e rijden als gevolg van gemakszuch t/ge parkeerders. Geen pretje voor de schoolgaande fietser, die op eigen terrein ook hier weer het onderspit moet delven. (ma)

/

L MEER - Leer/in gen ian cle lagere school irolckc'n erop tal om kennis ie maken iiiei en tuinbouw. Tuinbouwer Luc Kr/men weet het jonge publiek te boeien.(ma)

cle

land-

35


DORPSNIEUWS

Voet- en fietstocht naar Scherpen heuvel NIEER - Naar goede gcss oonte gaat ook dit jaar de voettocht naar Scherpenhcuvcl weer door in een Organisatie van de Brassband Ste.Rosalia-Meer. in samenwerking met de KWB-Meer. De bedevaart vindt plaats in het weekeinde van zaterdag 7 en zondag 8juli 2001. De voetgangers vertrekken op zaterdagavond omstreeks 19.00. De fietsers vertrekken 's anderendaags om 4.45 u. Vertrekplaats is telkens de Zaal Voor Kunst en Volk. Zowel voor de voetgangers als de fietsers is begeleiding voorzien. Teneinde de verzekering tijdig in orde te brengen wordt wel gevraagd om in te schrijven bij Jan Swaenen, Frankenberg 4, Meer, alleszins voor 1 juli.

met weinig kracffnspanning momed ook in oneffen terrein. STIHL: voor iedere toepassing exact het luiste apparaat. Toptechniek en professionele kwaliteit.

De auto's met muzikanten en sympathisanten vertrekken dc zondagmorgen om 7 uur (ook aan de Zaal Voor Kunst en Volk). Voetgangers, fietsers en alle andere bedevaarders zullen dan op het plein voor Scherpenheuvel-centrurn stoet vormen richting Maria-Hal. de Basiliek, omstreeks 9.30 u. De Brasshand en de Drumband zullen vooraan de stoet vormen. Om 10.00 u begint de Eucharistie iering in de Basiliek. Deze mis wordt volledig opgeluisterd door de Brassband Ste.-Rosalia van Meer onder leiding van Bart Van Ossel en het Meerse Ste.-Cecilia koor met organist Luc Doekx. In de niis zal EH Pastoor Van Deyck voorgaan. Zoals voorgaande jaren worden ook dit jaar weer vele Mercnarcn erwacht in het Bedevaartsoord Scherpenheuvel. (ma)

Zomerprograma van KWB met kleine en grote fietszoektocht MEER - In het zomersciioen organiseert de K.W.B. Meer een 3 tal grotere activiteiten. Wij hopen op een goede deelname en een ontspannende activiteit. Kleine fietszoektocht: Op zondag 1juli2000 organiseert K.W.B. Meer weer zijn jaarlijkse kleine fietszoektocht. Inschrijven is mogelijk op Meermarkt vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur en nadien aan de parochiezaal tot 14.00 uur. Men kan vertrekken vanaf 13.00 uur. KWB -leden betalen 120 Frank, kinderen 80 Frank en niet leden 150 Frank Hierbij is inbegrepen een koffietafel in de parochiezaal. Iedereen heeft prijs. Info : Cools J05 03 / 3 15.03.37 Grote fietszoektocht Tijdens de maanden juli, augustus en september kan men tevens de grote fietszoektocht rijden. Deze tocht voert u doorheen de fusiegemeente Hoogstraten en kan gereden worden op een dag naar keuze. Er zijn natuurlijk de nodige mooie prijzen te winnen. Vanaf eind juni zal hij te koop aangeboden worden in het V.V.V. kantoor te Hoogstraten en de plaatselijke BACOB instellingen. Info : Roger Embrechts 03 / 315.02.98 Volleybaltornooi Op zondag 26 augustus 2001 organiseert de Volleybalclub KWB-MEER zijn jaarlijks openluchttornooi. De terreinen zijn gelegen aan het vroegere voetbalterrein van FC Meer. Iedereen kan deelnemen. Inschrijven voor 5 augustus. Info Paul Rombouts 03 / 315.94.79 (ma)

36

De eerste Prefab op de Meerse scholen

MEER - Ook de kleuteischool kent nu haar prefiib. Bij gebrekaan veilige behuizing binnen de bestaande schoolgebouwen krijgt het IKO nu haar onderkomen in deze j,re/iib, geplaatst op de speelplaats van de voormalige huishoudschool, de huidige kleuterschool. (ma)


DORPSNIEUWS

GOUD IN MINDERIIOIIT Catharina Van Gestel en Karel Laurijssen "In de Gemeentestraat moet je komen uitrusten!" Zaterdag 9juni! 1-Jaar, de muzikanten spelen in de straat, hier en daar een deuntje...!'' Een lustig refreintje uit de fitdes toen harmonie en Jan/are de mensen nog naar hun voordeur lokten en bi/ elke Jèestelijke aangelegenheid de dienst uitmaakten. Gelukkig dat deze oude traditie nog altijd veel bijval kent. Muziek betekent nog altijd feest op welke manier dan ook. In de Gemneentestraat zijn ze al vvat gewoon wat dat /ietrefi en Catharina en Karel (10 en Charel in de volk.s,,iuu(1) best/ken duidelijk de sï'mpathie van hun huren. 50 jaar getrouwd! Een eeuwigheid lijkt het wel hij de start, maar een heel andere kijk kri jg c op clie situatie hij aankomst. Een vingerknip als het ware! In de Gemeentestraat, waar dej ubi larissen wonen, moet het wel goed en... gezond leven zijn want dc laatste jaren heeR men daar menig echtpaar in de gouden bloemetjes mogen zetten: Trees en Gust Koyen, To en Fons Geerts, Marieke en Kees Noyens, Mathilde en Gust Thielemans, To en Charel: Anna en Stan Verlinden behaalden samen net de magische 50 iiie t,

en twee meisjes, van August Van Gestel en Theresia Van der Steen, die een landbouwbedrijf uitbaatten een paar honderd meter ver wijderd van de familie Laurijssen. Ook in Ber gen dus. Zij werd boven de doopvont gehouden op 1 september 1924. Zij doorliep de lagere school te Minderhout gevolgd door nog enkele jaren huishoudschool te Meer. Ook was zij lid van de BJB en die bijeenkomsten met haar leeftijdsgenoten betekende voor haar ontspanning. Van uitgaan was geen sprake, zeker niet voor meisjes. Sommigen deden dat wel, maar

Tweemaal Bergen

die werden dan toch met een schuin oog bekeken.

In Bergen woonden Catharina Van Bergen en Louis Laurijssen, die in 1954 ook hun gouden jubileum mochten vieren, en zij schonken 9 kinderen liet levenslicht, twee meisjes en zeven jongens, waarvan Jan op jeugdige leeftijd overleed. Charel was een van de zeven zonen, hij werd geboren op 16 november 1921 , nog enkele maanden en de kaap van 80 is bereikt. Na zijn lagere school werd de ouderlijke boerderij zijn werkterrein tot aan zijn trouwdag. In zijn jeugd was hij aangesloten bij de B.IB en was Charel een fervent voetballer in het Minderhoutse elftal zoals verschillende van zijn broers trouwens. Stropen en vogeltjes roven, tijdens de oorlog een beetje smokkelen, behoorden bij de vrijetijdsbesteding in die tijd. To was een van de vier kinderen, twee jongens

Dood na de bevrijding De oorlogsjaren braken aan en Charel moest zich melden voor liet Belgisch leger in Eeklo. Van Organisatie was daar helemaal geen sprake en zoals velejongemannen werd er dan maar op de vlucht geslagen. Van Eeklo ging liet naar Jeper en zo Frankrijk in tot inToulouse.Een paar maanden werden ze bij boeren tewerkgesteld en na enige tijd werd de terugtocht naar België aangevat. Verder werd de oorlog zonder veel kleerscheuren doorgebracht. Eenjaar na de bevrijding sloeg het noodlot toe. To's vader werd vlak bij zijn huis in Bergen door een achtergebleven Duitse mijn, die nog in ecn sloot verborgen lag, op slag gedood. Een zware klap

voor de familie, maar het geboer moest verder. To en Charel leerden mekaar kennen en trouwden in de St-Clemenskerk op 29 mei 1951. Zij vestigden zich op Charels ouderlijke boerderij. Vader en moeder Laurijssen stopten met werken en bleven bij hen inwonen samen met zus Marie, die op dit ogenblik nog steeds hun huisgenoot is. Hard werd er gewerkt op het bedrijf en de vruchten des velds tierden in overvloed, ook de kinderoogst was niet te versmaden. Negen afstammelingen, drie jongens en zes meisjes, mochten in hun trouwboek opgeschreven worden en allen zijn ze in de streek blijven wonen. Samen bezorgden zij hun ouders 22 kleinkinderen. In 1983 zegde men liet boerenleven vaarwel en zoon Gust nam het bedrijf over. In 1984 trok men naar de Gemeentestraat, voor Charel een hele aanpassing, en menig keer wendde hij de steven nog naar Bergen. To had er minder last van, zij had nog werk genoeg, want alle kinderen hadden nog geen eigen stek. De geburen zegden wel dat het onderhand tijd werd om wat uit te rusten, ze hadden in Bergen al hard genoeg gewerkt, en dat was ook zo. Negen kindermonden vullen en grootbrengen, plus daarbij een bedrijf runnen. is beslist geen sinecure. Aan zus Marie hadden ze natuurlijk een flinke hulp en haar verdienste hij de opvoeding van de kinderen mag zeker niet geminirnaliseerd worden. Ondertussen werd er in de familie Laurijssen al duchtig goud gevierd: vader Louis Laurjssen en Catharina Van Bergen, Lien Laurijssen en Frans Vermeiren, Gust Laurijssen en Julic Vermeiren, Stan Laurij sscn en Bertha Ti lburghs die tevens ook al de kaap van diamant omzeild hebben, en nu Charel en To. Van een sterk geslacht gesproken!

En nu Charel houdt van biljarten, fietsen en de tuin verzorgen en momenteel is hij herstellende van een operatief ingrijpen. Flobbyles volgen in de winter vindt To wel een nuttig tijdverdrijf, met enkele buurvrouwen bijpraten en een koffietje gaan slurpcn betekent ook een aangename verpozing, de kinderen ontvangen thuis en bij hen op bezoek gaan hoort ook bij de aangename bezigheden. Het spetterende feest op 9 juni met de ganse /aniilie en (te Gemeentestraat werd het omgelpunt van ccii onvergetel(jke dag voor beide jubilarissen. 37


DORPSNIEUWS

(G)een hobby als een ander MINDERHOUT - RoeI Vanderbruggen en Kris Saenen leerden elkaar kennen tijdens hun studies in Mechelen. Voor Kris, afkomstitz uit Mol, was het toen reeds heel duidelijk. Wilde zij Roei aan de haak slaan dan diende zij hem te volgen naar Minderhout. Roei zou zijn geboortestreek nooit verloochenen, voor niets of voor niemand! Na hun huwelijk zijn zij reeds jaren ingeburgerd te Minderhout, waar zij een huis kochten in de Sint-Ciemensstraat. Uit hun huwelijk kwamen vrij snel drie kinderen. Op kleuterieeftijd was de oudste, Sanne, een enigszins gesloten meisje. Na enkele pogingen om het sociale contact ie verbeteren, werd Sanne ingeschreven in een balletschool te Turnhout, terwijl ze in Minderhout het laatste kleuterklasje volgde. Boezemvriendinnetjc Liesje Joosen sloot enthousiast mce aan. Dankzij de kindvriendelijke aanpak te Turnhout voelden de twee jonge meisjes zich daar al snel thuis. 1-let anderhalf jaar jongere zusje van Sanne, Esse, echt een spring in 't veld, volgde het voorbeeld van Sanne en Lies. In Turnhout kon Esse, wegens haar jonge leeftijd (4-5 jaar), echter nog niet beginnen. Daarom ook dat zij een jaar prĂŠballet volgde te Hoogstraten. Na dat jaar volgde zij Sanne en Lies naar Turnhout. Door haar beweeglijklieid en haar spontane inzet maakte Esse het verschil in leeftijd goed en volgen de drie meisjes nu in hetzelfde jaar hun balletopleiding.

Rustpunt voor onze mama's Eerst reden de mama's Kristin en Renilde, want zij vervoeren de kinderen zoveel mogelijk in beurtrol naar Turnhout, eenmaal per week naar Turnhout, daarna tweemaal, toen driemaal per week. In totaal trainen de kinderen nu zo een zes uur per week. De geduldige mama's blijven steeds ter plaatse wachten totdat de kinderen klaar zijn met hun oefeningen. Voor de mama's een rustpunt in hun dagelijkse beslommeringen. Hier laden zij (noodgedwongen) hun batterijen terug op, meestal genietend van een warme choconielk.

Toekomst Intussen zijn Lies en Sanne 12 jaar geworden en

volgen het eerste middelbaar in het Seminarie te Hoogstraten. Misschien met nog meer overgave dan vroeger volgen zij balletles. Sanne heeft voor haar momenteel besloten dat zij het ballet echt al leen maar ziet als hobby. Esse, nog schoolgaand te Minderhout, wil persĂŠ verder gaan in een of andere dansrichtmng. Esse kan eerst haar studies afmaken, zich intussen verder bekwamen in het bal let en dan afwachten wat de mogelijkheden zijn. Nadat zij haar middelbaar goed volbracht heeft bestaat er de mogelijkheid dat Esse een jaartje deelneemt aan een balletschool, eventueel in Antwerpen. Mocht dan de interesse nog zo zijn als nu, dan krijgt zij zeker deze kans.

De zoon Sil, de enige zoon, nu negen jaar oud, moest vroeger noodgedwongen mee naar de balletschool waar hij steevast een doos speelgoed ter beschikking kreeg voor hem alleen. Maar eigenlijk vond hij dat ballet maar niks. Dat was toch typisch iets voor meisjes. Zijn keerpunt zou onlangs plaatsvinden. De school gaf drie avonden een optreden in de Warande te Turnhout. Nadat hij het bekeken had als toeschouwer, en achter dc coulissen, heeft hij zijn mening ten opzichte van het ballet totaal herzien. Maar het liefst van al speelt hij zelf toch op zijn gitaar.

De Warande Eenmaal om de twee jaar brengt ballet- en danscentrum Christine Goossens uit Turnhout een avondvullend programma. Drie avonden met een wervelende show op het grote podium van De Warande te Turnhout. Ontzettend leuk om te zien hoede kleintjes zich smerlijk kunnen

Lies en Sanne, tsi'ee hartsvriendinnen, delen dezelfde passie voor het ballet. Beiden waren veelvuldig betrokken bij liet recital welke plaatsvond in De Warande te Tomhout op vrijdag II mei.

bewegen. Aangenaam verrast over de gemaakte muziekkeuze. Soms met slechts enkelen 01) het podium, even later weer met een grote groep. Achter de coulissen een heksenketel. Steeds weer maar snel (bij) schminken en soms een bemoedigend schouderklopje als iets niet al te gemakkelijk ging. Het juist brengen van de vooropgestelde figuren op maat van de meestal moderne muziek vereist ontzettende concentratie en nog meer oefening. Maar als dan de opvoering afsluit met een staande ovatie. zie je de ouders glunderen. Sommige pinken een traantje weg... Of Sanne, Lies en Esse hun weg maken in het ballet, is nu nog onduidelijk. Later worden zij misschien aangesproken door een andere ontspanningsvorm. Of komt Cupido om het

Jeweetwet

.VW'Y'A"AI!J

\

daarop de/ioekin

I*MHOOGSTRATEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

1016rie>c" EING EjIiBjEflE[N 38


DORPSNIEUWS hoekje kijken en vinden zij met vhnders in de buik een nieuwe liefde. Wat de liefde ' ermug moesten Roei en Kris even voor het schrijven van dit artikel ongewild in de praktijk er ai en. Roei was betrokken bij een ongeval te lurnhout. Zijn auto werd daarbij onhersielbaar beschadigd maar alle betrokken personen konden gelukkig na onderzoek het ziekenhuis verlaten. Roei, die olag iich velukkig prijzen: hij heeft Imitiels de lhIIl',\ rpL»iii' "in zijn cieen".

Droom De kinderen hebben de balletaanleg ongetwij feld van hun moeder. Kris haar "kleine meisjesdroom"ging op 1 septeniber 1969 in vervulling: eindelijk op ballet! Op 6-jarige leeftijd begon ze aan de muziekacademie te Geel, afdeling Dans. Aan de 3,5 uur oefening per week heeft ze de beste herinneringen: mooie vriendschappen, onvergetel ij ke spanningen op het tweejaarlijkse recital, gedeelde (puber)-dromen... Bij Kris kwam op 12 jaar de paardensport in haar leven. Dit betekende het einde van haar balletdroom die ze nu verder ziet leven in haar dochter(s) want ook Lies Joosen is bij hen kind aan huis.

kr '&

School Dans- en Bailetcentrum Christine Goossens is gelegen aan de Graatakker 118 te Turnhout. Pré-halletlessen zijn mogelijk vanaf 5 jaar, klassiek ballet vanaf 7 jaar. Ook op hedendaagse muziek kan men sierhjk (leren) bewegen. Specifiek voor (jong-) volwassenen bestaan er lessenreeksen van het klassieke ballet tot de jazzdans. Dat deze school heel wat ervaring in huis heeft, bewijst het feit dat zij in 2002 haar 25-jarig bestaan zal vieren.

Evc, hei :IL/L' lui! Sai,,,c, is c/i L'Cll!c' 'spring in '1 veld'. Zij wil het later helemaal gaan maken in cle balletwereld. Hopelijk is dit voornemen geen beletsel voor haar verdcve studies.

Avondfietsvierdaagse MINDERHOUT - De voorbije jaren ontdek-

ken steeds meer mensen de fiets als ideaal juiddcl voor een gezonde en sportieve recreatie. Om in te spelen op deze evolutie, organiseert de KWB op woensdag 4. donderdag 5. vrijdag 6 en zaterdag 7juli de 9 avondfietsvierdaagse. De deelnemers hebben de mogelijkheid om tijdens deze vier avonden gezellig te fietsen met het hele gezin, vrienden, buren en kennissen. Iedereen fietst tegen eigen tempo. Elke avond wordt een route afgelegd van 25 â 30 km langs rustige, landelijke wegen. Je kan er zeker genieten van het fietsen en de omgeving in Hoogstraten en omstreken. In welke richtingen wordt dit jaar gefietst De namen lichten misschien reeds een tipje van de sluier op : Wolvenroute, Boerenbuitenroute. Boomkwekersroute en Kolonieroute. Om zeker niet verloren te rijden, wordt een wegbeschrij ving meegegeven. Men moet gewoon de route volgen en op de trappers blijven duwen. De inrichters bieden een gratis drankje en een versnapering aan want onderweg komt men zelden een café tegen. Dus niet twijfelen ! Laat thuis het werk maar eens liggen en bestijg het stalen ros. Men kan iedere avond vertrekken tussen 18.30 uur en 19.30 uur aan de parochiezaal. Wie minimum aan drie van de vier avonden deelneemt, krijgt nog een leuke verrassing. Dankzij gulle sponsors vindt cle laatste avond nog een aanwezigheidstombola plaats met prachtige prijzen. KWB-leden betalen 50 fr. per avond en 150 fr. voor cle vier avonden. Niet KWB-leden betalen 70 fr. per avond en 200 fr. voor de vier avonden. Meer inlichtingen kan men bekomen bij Marc Verschueren, Bergenstraal 2 a, tel. 03 315 04 76.

:oongarner,,,'

DOMS

— SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN

1

1

-ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1 39e

39


D ORPSNIEUWS

Eerste Communie Meerle - Ecn stro/code hemel, .viii/c,ulc ouders, leerkrachten en natuurlijk stralende eerste coininunicanten. Sainei mei hun begcleideit en onze pastoor speelden de hoofdrol in een stralende viering. Ongc'tim'ijfcld gevolgd door een stralend feest. Zo hoomt dat ook. (JE)

1

1

r

MW

\Icerlc -I )

k ;/

JA t) klas van jti/frouir

1/1/to.

Een helc

/11

cieatieiellingen. (JF)

Jonge kunst ii. de Meerlese bib Vleerle - De flo in Hoogstraien barst al jaren uit zijn voegen. Dat heeft ook gevolgen voor de jaarlijkse tentoonstelling met H. Bloed. l'/ornmaal staan ook de werken van de leerlingen van de lokale afdelingen ('Meerle, Meer en Brecht) daar te kijk. Maar er zijn geen muren en lokalen genoeg om werk van alle kunstenaars te tonen. Daarom werd een andere oplossing gezocht en gevonden. De werken van de prille Meerlese kunstenaars si'erd in (Ie nieuwe bib tentoongesteld. Onze bib zag er mooier uit dan ooit. De kleurrijke kunsnverken pasten ri'onderwel in het interieur, ze vormden er als het st'are een aanvulling van. En zo wel hoeken als beelden en tekeningen zijn beide producten van de verbeelding. Spijtig voor hen die het niet ii'isten, ii'ant als ii dit leest is de tentoonstelling alweer weg en zijn de kunst v1'erken met de kunstenaamv (1/) i'ukiiitie vertrokken. (JE)

GEZOCHT

Een ontdekkingstocht!

Meisjeschiro Meerle zoekt: Kookouders

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuu t: 1-Jet t ok gewoon op die exclusieve collecik gordijnen en tapijt.

Wat verwachten wij? - V werkt graag in de keuken - Het schrikt u niet af om 80 hongerige meiden dagelijks 4 maal van eten te voor7ien - t? werkt graag in team (u werkt samen met 5 andere kookouders) - U bent Vrij van 11101 21juli

een bezoek mĂŠĂŠr dan waard.

11

Als u meer informatie wenst of ti (en uw partner) voel(t)(en) zich geroepen, kan u altijd contact opnemen met onze Volwassen Begeleidster: Marian Jacobs, tel.: 03/315.00.06.

/Srd S111IL. woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

P.S. Kinderen vormen geen bezwaar, zij kunnen gewoon mee op kamp. 1,

40

1


DORPSNIEUWS

DIAMANT IN MEER MEER - Op Maxburg, over de brug van de snelweg, begint de Merenweg, een doodioponde tratt wacir Acehts enkele huizen staan. helemaal aan het einde van deze straat wonen Frans Dictus cii Elizabeth Verschueren. Vroeger was deze boerderij eigendom van de ouders van Elizabeth. Nu genieten zij samen daar van hun oude dag. Een tcrugblik op 60 jaar huwelijk. Ook Frans is afkomstig "uit de streek". Zijn ouders bewoonden een bocrderip aan de huidige John Lijsenstraat. De huur van deze boerderij betaalden zij in natura. Hiervoor moesten zij drie dagen per week "gratis" komen werken op het kasteel. Frans herinnert zich nog goed de aanleg van de dreven en het graven van de vijver(s) met de schop! "Je krijgt er de jonge gasten van nu zeker niet meer aan '. Frans ging tussendoor ook nog dienen. Hij werkte o.a. hij Keeske Kustermans op Ipenrooi. De hondenkar met meikkitten erop doet hem even weg mijmeren naar het verleden. Ook het uitgaan was toen niet te vergelijken met nu. De plaatselijke kermis was dan ook de wereldlijke feestdag bij uitstek. Dikwijls ook de enige gelegenheid om een pint te drinken of om "ccii lief op te doen". Op 14 mei 1941 werd er dan gehuwd. In het begin van de oorlogsjaren ging Frans werken bij Jef Sterkens. Bijna op het einde van dc oorlog namen zij, na het o\cr!ijds'n van dc zier H 7 van Elizabeth, dc I.i - ij ii L 1

De trein Ook heden ten dage is de vooruitgang niet te stoppen. Zij hebben er zich node bij neergelegd dat hun huis zal moeten verdwijnen om de aanleg van de TGV mogelijk te maken. Ook elders zullen gebouwen moeten wijken. Volgens planning zal deze bolide in 2005 naast de snelweg scheren. Frans en Elizabeth vinden enkele honderden meters verder een nieuw onderkomen bij een van hun zonen. Hier hopen zij, uiteindelijk, in de voor hun bekende buurt een rustige oude dag te slijten. Mijmerend over hun boerderij die volledig in beslag werd genonien door de toekomstplannen van de overheid.

Advertenties 3'1449.'1'1 1314.55.04

De Hoogstraatse Maand 314.41.26 314.55.04 i-' 314.49.11

( 1

Akkerpop, slaat een jaartje over? bi 197!- 72 1ei'clr'c/tle de uznieg ruim ioenmali,ge EI 0 (nu El 9) liet bedrijt in twee. Binnenkort keert liet zwaard man Da inocles weer. Ze weten dat hun boerderij nu moet verdrt'ijnen om de aanleg ruit de LIST mogelijk te maken.

't Is toch goed in Meer

Zc.s iunclerc',, machten I'ruiis en Elizubc'iht groot. Momenteel telt de/itntilie reeds drie viergeslachten.

1941.

v7

De snelweg Uit hun huwelijk ks amen zes kinderen voori. één meisje en vijfjongens. Naast de zorg vooi hun kinderen hielp Elizabeth zoveel mogelijk nice op de boerderij. Met dieren en fruit verdienden zij toen hun boterham. 's Avonds werd de vrije tijd besteed aan haak- en ofbreiwerk. In 1972 trad er een keerpunt op in hun leven. De snelweg (de toenmalige El 0) trok hun boerderij in tweeën. Verzet tegen deze aanleg bracht geen zoden aan de dijk. Later moest l'rans (te) dikwijls met paard en kar over de brug van dc snelweg. Op termijn een onhoudbare toestand. Het gezin besloot dan ook om te stoppen met boeren. In plaats daarvan bouwden zij aclmtei hun woonst een kippenhok. Eieren, de verdiensten daarvan waren dikwijls 'gene stoef. Op ,ti 65 Ir riijtam tu1tr Finii niet wemkcmm rn geniet simidsdier iii Lijil icimsiucu.

E,'ans Dictus en Elizabeth Ve,',schue,'en in

Hun zes kinderen bouwden zelf hun toekomst op maar bleven allen woonachtig m Meer. Op hun beurt zorgden 7ij voor het nageslacht Intussen zijn er reeds drie viergeslachten. En de familie zal binnenkort nog vergroten. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen bezorgden hun grootouders een onvergetelijke dag op zaterdag Temidden van hen allen vierden Frans en Elizabeth hun 60-jarig huwelijk. Na allerlei liuldeblijken in ontvangst te hebben genomen, gingen zij met z'n allen aan tafel in feestzaal 'De Eiken' waar iedereen later de kans kreeg om eens bij te praten. En Frans en Elizabeth? Die zagen dat liet goed was.

MEER - Zijn liet de slechte weersvoorspellingen, ofgewoon mindere festivaltijden ? Maar dit jaar komt er geen Akkerpop festival, wel enkele individuele optredens. De Organisatie van Akkerpop heeft beslist oni dit jaar een SABBATJAAR te nemen. Dat is de conclusie van het resultaat van liet harde werk en de bereikte stand kort voor de zomer. Op enkele details na leek alles geregeld. Er was de afspraak over het gebruik van liet terrein, de nodige vergunningen, de installaties en ook een aantal groepen. 'Toch liep liet niet dit laatste verkeerd. Door liet Belgische monopolie van een boekingsbureau, haakten enkel grote groepen op de valreep af, de vraagprijs voor andere groepen liep te hoog op. Daarop werd "financieel" wijselijk besloten oni liet festival op te schorten tot 2002. De POP-lieffiebber hoeft echter niet op zijn of haar honger te blijven zitten. Als alternatief voor het gi'ote Festival zullen in augustus in en om de Donkstraat enkele individuele optredens georganiseerd worden. Men blijft daarom best de Mussenakkeragenda in de gaten houden. (ma)

Il


De menopauze, een probleem? Die klachten zijn meestal echt niet nodig Wat is het heerlijk, om iedere dag te begroeten met volop energie cii de mensen om ons heen mee te laten genieten van de kracht die we lichamelijk, maar vooral geestelijk uitstralen. We leven in balans en zitten, zoals de uitdrukking zegt: 'Goed in ons vel'. Met het ouder worden kan daar verandering in komen. Het lichaam reageert anders en vrouwen hebben dikwijls last van menopauzeklachten. Helaas worden deze klachten door de omgeving vaak afgedaan met: Stel je niet aan, dat hoort hij de leeftijd. Onderzoeken hebben uitgewezen dat 80% van de vrouwen in de overgang er klachten van ondervindt en sommigen hiervan ondervindt ernstige klachten waarbij ze zich echt ziek voelen. Tijdens de menopauze gebeurt er nogal wat in het vrouwenlicliaam. De productie van het vrouwelijk hormoon, oestrogeen, vermindert. Oestrogeen heeft grote invloed op het werk van het hart, de bloedvaten, de botten, hersenen, borsten en de urinewegen. Doordat het vrouwelijk oestrogeen steeds minder wordt aangemaakt in het lichaam, kan de vrouw menopauzeklachten krijgen, zoals: opvliegers, slecht slapen, gewrichtspijn en spierpijn, stemmingswisselingen, geen zin in vrijen, depressieve buien, hevige/onregelmatige menstruatie en urineverlies. Voor de meeste klachten is een goede oplossing te vinden maar door onwetendheid en/of onbegrip van de omgeving raken veel vrouwen in een isolement en ervaren het leven als een grote last. Gelukkig zij ii deze signalen goed opgevangen en door de landelijke Nederlandse Organisatie 'Care for Women' worden ervaren verpleegkundigen opgeleid tot overgangsconsulenten. Een overgangsconsulente heeft een minimale

S Coi

werkervaring van 10 jaar als verpleegkundige. Ze heeft kennis van de reguliere hormonen (wat u bij de huisarts krijgt op een recept), de homeopathisehe middelen, de fytotherapeutische middelen en de voedingssupplementen. Ook geeft de overgangsconsulente de cliënte adviezen op het gebied van leefwijzen en voeding. De mogelijkheid bestaat, dat de overgangsconsulente een cliënte met extreme klachten die niet aan de menopauze liggen, doorstuurt naar een andere hulpverlener in de gezondheidszorg. Ze geeft dan een verwijsbrief met toelichting mee, die is opgesteld samen, en in overleg met de cliënte. De opleiding overgangsconsulente is een nieuwe specialisatie in de gezondheidszorg in Nederland en de cursisten worden breed opgeleid. De overgangsconsulenten hebben meestal een praktijkruimte aan huis en ontvangen de cliënten in een ontspannen sfeer. Tijdens het eerste consult wordt gekeken welke klachten daadwerkelijk afkomstig zijn van de menopauze. Daarna wordt er samen niet de cliënte een behandelplan opgesteld. Zo'n eerste consult is erg belangrijk cii kan voordeel iënte betekenen, dat haar klachten eindelijk serieus genomen worden en wat er aan gedaan gaat worden.

DE MENOPAUZE! Nog steeds een probleem mevrouw?

Overgangsconsulente. aan beide zijden van de grens

003213-5072379 Ga verder zonder klachten. De ervaring die inmiddels is opgedaan, is gebleken dat 2 â 3 consulten (afspraken) meestal voldoende zijn, om de vrouw van haar menopauzeklachten afte helpen. U kunt kijken op de web-site van Care for Women, voor informatie www.careforwomen.nl

Bent u in de menopauze en heeft u klachten, bel gerust... het nummer 0031135072379, voor een afspraak of informatie over de geboden hulp, net over de grens in Baarle-Nassau. Die hulp is er ook voor u.

•Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen • Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC - toestellen • GSM en FAX-data oplossingen • Boekhoud- en fakturatiesoftware,....

BRI LJANT® SOFTWARE

TOSHIBA

jaak ximwol \IV y

1

RESELLER PART$ER áPk

-if'mobistar

Adeerseweg 80b, 2322 Hcogstrafen. Tel 03131509.09 - Fax 0313158774 OPEN : 44a 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 <1 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: irn'osoffcompufer. be http.-llwww.softcoMuter.be 42


HALVE EEUW GELEDEN

Juni 1951

BEVOLKING VAN DE WERELD De wereldorganisatie voor de volksgezondheid te Genève meldt dat de bevolking van de wereld gedurende cle laatste vijftig jaar niet 825.700.000 inwoners is toegenomen. In 1901 bedroeg de bevolking 1.551.700.000 zielen en in 1949 ruim 2.377.400.000 zielen. Van cle 52 landen, waar de voikstelling heeft plaats gehad, boekt enkel Ierland een verniindering van liet aantal inwoners. De grootste toeneming van cle bevolking werd in India en Pakistan waargenomen. In deze beide landen is de bevolkng van 282.500.000 in 1900 tot 420.500.000 in 1949 gestegen. Het aantal inwoners in Rusland is van 126 tot 200 inillioen gestegen. Italië is het and van Europa, waar cle bevolking het meest is toegenomen, ni. van 33.400.000 tot 36 millioen : clie van Engeland is van 37.900.000 tot 50.400.000 gestegen. Argentinië, waar liet zielenaantal van 4.800.000 tot 16.800.000, zegge met 251 th. toenam is wel het land dat liet hoogste stijgingscjfer heeft bereikt.

WORTEL Kindje door hond gebeten Zondag kwam het tweejarig dochtertje van Fr. Christiaensen, dat tijdelijk bij haar grootouders verbleef, wellicht te dicht bij cle waakhond, die liet kind in ht volle aangezicht beet. Een dokter diende cle kleine te verzorgen.

VIER KOEIEN EN 500 1KG. BOTER IN BESLAG GENOMEN AAN DE BELGISCHE GRENS De vhiegend.e brigade van de Belgische douane heeft Vfijdagmiddag een autocamion, geladen met 500 kgr. Nederlandse boter in beslag genomen. De vrachtwagen, die op een binnenweg tussen Weelde en Baarle tot staan gebracht werd, was gevoerd door Verbeeck, uit Weelde. De man weigerde te verklaren voor wiens rekening hij reed. Hij werd aangehouden en te Turnhout opgesloten. In de nacht van Donderdag op Vrijdag maakte de Belgische douane aan de Belgische grens in dezelfde streek, vier koeien buit, nadat cle persoon, die ze over de grens wou smokkelen, gevlucht was.

AREND BOMBARDEERDE BOSWACHTER Een grote arend heeft een boswachter gebombardeerd, nadat die op een berg, nabij Spoleta, zijn wijfjes had gedood en zijn twee jongen had inc egen om en. De boswachter, die gedurende verscheidene dagen op de loer had gelegen, schoot het wijfje, dat een vleugelwijdte van 2,20 iii. had, neer en nam twee arendsjongen mee die ongeveer een maand oud schenen. De arend was eerst gevlucht doch daarna teruggekomen niet twee stenen in zijn klauwen. Hij steeg tot een hoogte van 400 meter en liet de projectielen neerploffen op enkele centimeter naast cle boswachter.

Examen Hebben hun getuigschrift van., bekwaamheid ontvangen in de Naad- en Snijschool H. Van Haute te Wortel Irma Brosens, Hoogstraten Pauhina 1-lessels, Meir Maria Mertens, Hoogstraten Jeanne Van Dijck, Bolk Anna Van Gestel, Meir.

htweiijksfofocj rcfi poessionele videovepojs eicjen

SftiLTjj(.'

j

ilijstinjc\ ciic3 ifcie

ii'j

r

fofr r1e 0ef (Tft

L'rtO •ijkcvel mobiele 1-eIefovie

LI 03/314.62.50 x 03/314.82.00 o@foto_Je_peef. be

43


Sportnieuws: René Laurij ssen, Desrnedtstraat 22, Minderhout Tel.: 03-314.66.28 Email: rene.laurijssen@belgacoi -n.net

Nationaal kampioenschap Military als grote voorbereiding EK 2001 te Harthpury en EK 2003 te Minderhout "Hopelijk gooien mond- en klauwzeer geen roet in het eten....., dat waren de laatste woorden van mijn vorig artikel n.a.v. het Nationaal Kampioenschap van LRV eind april. Wat niet mocht gebeuren, gebeurde toch... De vrees voor mond- en klauwzeer was te groot om het Nationale Kampioenschap te laten plaatsvinden.

Wie nummer één bij de jongeren? Nu, niet getreurd, want op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli worden op de terreinen van de Blauwbossen en gevelstenen Desta uiteindelijk dan toch dc nationale kampioenschappen pony's en paarden van de Landelijke Rijverenigingen georganiseerd. Wie zich de beste toont in de dressuur, de cross en de afsluitende jumpingproef mag zich één jaar lang Nationaal Kampioen noemen. Op vrijdag 13 juli strijden de ponyruiters voor deze titel. Alhoewel het in se de bedoeling is om ponyruiters in de eerste plaats op te leiden tot goede ruiters en hen vooral veel voldoening te leren schenken in de geneugten van het rijden, zullen dc zenuwen hier en daar toch wel gespannen staan. Hopelijk meer hij de ouders dan bij de kinderen want het is juist de ontspanning in de inspanning die vaak zorgt voor dc goede resultaten. 's Morgens vroeg zullen de combinaties een opgelegde dressuurproef lopen, waarbij vooral wordt gelet op de gangen van de pony en de rust die de combinatie in de opgelegde oefeningen uitstraalt. In stap in draf of in galop, het moet lijken alsof het vanzelfgaat: geen sinecure voor de cxtragetrainde pony's eii hun ruitertjes. Nadien volgt er het meest doorslaggevende onderdeel, de cross-country. Over een omloop van 3 km heeft parcoursbouwer Raf Desmedt weer gezorgd voor technisch hoogstaande veilige combinaties: waarbij de pony's over bomen, hagen en grachten moeten springen en waar ook nu weer twee waterfestijnen moeten worden getrotseerd. Bij de cross-country worden vooral durf, moed en een npperste concentratie bij zowel ruiter als pony gevraagd. Eén klein moment van niet geconcentreerd zijn of van een vertwiJ feling kan een diepe tuimeling in het klassement betekenen. Geluk en verdriet liggen vaak dicht bijeen en in onze sport is dat niet anders. 1-let opperste genot voor een ruiter is dan ook de eindmeet halen zonder fouten en zo dicht mogelijk bij de optimale tijd. Na een korte recuperatie is er de afsluitende springproef: waarbij de fitheid en de zuiverheid van de pony's worden getest. Eén balkje meer of minder uit de lepels betekenen vaak het verschil tussen winst en verlies. Wegen de laatste loodjes niet altijd het heel zwaar? Wat het unieke is in heel dit gebeuren is dat er zowel jonge ruitertjes aan bod komen die alles nog moeten leren en ook de meer ervaren ponyruiters die deze wedstrijd zien als selectie - en

44

voorbereidingswedstrijd voor hun Europees Kampioenschap later dit seizoen. Dat deze ponyruiters begeleid worden door onze eigen topamazone Karin Donekers bewijst dat dit echt wel professioneel wordt bekeken. Favorieten van eigen streek zijn Tom Stoffelen en Valerie Knevels uit Minderhout en de broertjes Vinckx uit Meer, hopelijk brengt het vrijdag-de dertiende-syndroom hen geen ongeluk. We hebben ook gedacht aan de kleine supportertjes onder u die we verwennen met tal van nevenactiviteiten als daar zijn: pony rijden, schminkpartijen, een luchtkasteel. Allen daarheen zou ik zeggen...

Veel favorieten Op zaterdag 14juli wordt het Nationale Kampioenschap van de ruiters afgewerkt. In hetzelfde unieke kader wordt er ook daar eerst een dressuurproefafgewerkt. daarna de cross-country en tenslotte een afsluitende springproef. Bij de ruiters wordt er een onderscheid gemaakt tussen de klassen Licht Midden en Zwaar en het is vooral uitkijken naar wie de nieuwe Nationale Kampioen wordt in de hoogste klasse. Zelden waren er naar mijn bescheiden mening meer kandidaten voor de eindoverwinning omdat M inderhout bijna altijd garant staat voor een zware faire wedstrijd, waar de wedstrijd nog niet beslist is na de dressuur. Favorieten opnoc-

men is daarom gevaarlijk, maar de tegenstanders zouden toch best rekening houden met Walter Van Massenhove, Danny Loos, Bart Antonissen, Paul Laurijssen, Luc Augustijns, DolfDesmedt, Jan Stoffelen en last but not least Karin Donekers. Voor Luc, Dolf, Jan en Karin een unieke gelegenheid om op eigen bodem Nationaal Kampioen te worden. Wij hopen vooral op een sportieve, kwalitatieve hoogstaande wedstrijd. Moge we de beste bekronen tot Nationaal Kampioen(e).

2003 Het worden weer twee lange dagen voor onze 175 helpers en zonder hen zou dit allemaal absoluut onmogelijk zijn. Via deze weg zou ik ook graag al onze sponsors willen danken voor het vertrouwen dat zij stellen in onze Organisatie en mede dank zij u allen werd aan onze Organisatie in 2003 het EUROPEES KAMPIOENSCHAP LRV toegewezen! Wij zijn echt fier om deze Organisatie toegewezen gekregen te hebben en zullen er iets moois van maken. Graag zou ik besluiten met de wijze woorden van onze wijze voorzitter Gust Desmedt over de intentie die we naar dit EK hebben: 1-let uitbouwen van een kwaliteitsvol Europees Kampioenschap met een technisch hoogstaande wedstrijd in een landelijke sf'er en een leest voor cle landelijke /•uiteiij"

Eerste afspraak vrijdag 13 juli en zaterdag 14juli 2001, maar noteer ook alvast 15 tot 20juli 2003 met als hoogtepunt van onze Minderhoutse geschiedenis, het EIK...


SPORT

Jan Hendrickx voor de 8ste maal in Kapellekensloop Minderhout Jagende wolken, neergutsende regen, strakke wind! Kortom een echte herfstsfeer voor de start van deze 9de uitgave en dit stak wel enigszins stokken in dc wielen van de sipkijkende organisatoren. Wonder boven wonder klaarde het stilaan op en bleven de herneisluizen dicht tot grote tevredenheid van de deelnemers die na afloop zelfs van een ideaal loopweertje spraken. Jan Hendrickx wilde weer vangeen genade en nog minder van liefde weten en won voor de 8ste maal te Minderhout. Magda Van Mol liet zich bij de dames voor de 4de keer als primus aftikken. De eerste Miuderliouicnaar bij de heren was Pat Leysen in ccn tijd van 1 .24.02 en Rit Van Aert bij de vrouwen in 1.32.01!Ook knap van Jos Van Bavel die voor dc 9de keer deelnam en telkens finishte! 3.C'ools Iiannv

De uitslagen

Laakdal

0.18.10

Seniores Dames

1 .Bollansee Nancy 2.Aerts Lief

Halve marathon

3.1-Iaest 1ntrid

Vosselaar 0.21 .07 M inderhout 0.23.13 0 "3 5 7 7oersel

1-91

Seniores heren

Evcraert Bram 1-Iendrickx Guido 3.Vermeiren André 4. boden (ts 5.Van Springel Dirk

Wortel Meerle Rijkevorsel Luciwl Beerse

1 16.06 1.16.22 1.17.10 1.22.17 .

Veteranen Heren

1.Van LooAlfons 2.Vermeiren Danny

3. i ii uusW j Ily

1-lallaar Turnliout IS 'erhergen

0.16.16 0.18.36 1X

1.23.05 Veteranen Dames

Seniores dames

l.Schrijvers Griet Oostmalle 2.Christiaensen Yvonne Mcerle Lockamper Christel Oostmallc

1.36.52 2.05.03 2.06.45

Veteranen Heren 1 .Hendrickx Jan

1.12.55

2.De Ridder Dirk 3.Beycns Jos 4.Steenackcrs Luc 5.Everaert Guido

Hoogstraten Opwijk Vosclmir Kasterlee Hoogstraten

1.13.34 1 13 (i 1.20.55. 1.22.37

Herenthout Minderhout Hoogstraten

1 .27.07 1.32.01 1.45.12

1 .Koycn Lucicnne 2.De Rijck Anny 3.Van Camp Hilde

Rijkevorsel 0.22.28 Pulderhos 0.22.35 Beerzel 0.23.18

'ek'ra/u'n (21, 1 kat) l'.I.lLr. Jos Bet'ens (3), Jan Hendrickï (1), Dijk De R/dder (3)

Veteranen Dames

1 Van Mol Magda 2.Van Aert Rit 3.Persoone Martine

10,4 kun Seniores Heren 1 .Adams Jan (Bergenstraat)

2.Verheyen Rudi 3.Lippens Guy Seniores Dames 1 .Verfaille Mart

2.Dries Monique 3.Backx Lieve Veteranen Heren 1 .Oomen Eddy

2.Jansen Phi lippe 3.Bax Rik Veteranen Dames 1 .Wendrickx Brigitte

2.Elen Ria 3.Adams Lucienne

Minderhout 0.37.26 Hoogstraten 0.37.54 Minderhout 0.40.28 Grobbendonk 0.43.13 Olen 0.50.54 Castelré 1.03.25 Hoogstraten 0.35.40 Kapellen 0.36.42 Castelré 0.40.07 Wortel Tessenderlo Castelré

0.48.22 0.49.27 0.49.5 1

2.Geluykens Erwin

)

Garage

F. GEUDENS bvba

5,05 km Seniores Heren 1 .Vermeircn Steven

i r c;g g

* Hoofdverdeler Ford

Minderhout Zoersel

0.1 7.03 0.17.51

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76

personen- en hedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 45


KAPELLEKESLOOP

Hei en seniores (5,05 lm).' i'./.n.r.Danni' Coois (3), Steven Ver,nei- Dames senio,'es (5,05 Inn) v.I.n.r. Ingrid Hoest (3), Nancy BolIa/Lvee (1), Lie/'4ert (2) ren (1), Ei'nin GeluvAens (2)

y

:

i (/00 in) Rol) Sinidis (3), :,'nou1 A ugustljns (1), Jari (ier/is (2)

It

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! •_____

r

fr

t7 /TJrîI-rj

l

'L(J4i' t1%5

Mk

46

1

bvba


KAPELLEKESLOOP

h

Jongens geb. 1989- '90 (1000 in).' i'.l.n.r.Slariijn Flena'rickK (3), Thomas Quii'ijnen (1), Mathias Van Dvck (2)

Meisjes geh. 1989- '90 (1000 in) vi.,,,'. Veerie Oprins (3), Joke Vissers (1). Shana Roeien (2)

-

Joiigen.s ge!). 1991- '92 (750 in) i'.l,n.r.Ruhen Van Dick (3), Ben S,nits (1), Michiel Verhecn (2)

)deisjes geb. 1991- '92 (750 ni).' ''.l.,,.i'.He1een Adains (3), Adina',' Van Oevelen (1), Juhenne Aerts (2)

J_

:

Meisjes geb. 1993- '94 (500 in).' ,',i.n.,'. )'enie 13i'aspenning (3), Paul/en J'an Dick (1), Linsei' Boickmans (2)

ij

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Tel.: 03/314.37.67

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 47


SPORT

Afrikanen aan de top in 16de Stratenloop

De uitslagen

lloo gstraten Over de koppen lopen kon je in dc Vrijheid ter gelegenheid van de jaarmarkt en het evenement van het jaar, de stratenloop. Geen Hoogstraats onderonsje, van heinde en verre stuurden de atleten hun inschrijving binnen. Sommigen echt om te winnen, anderen om erbij te zijn, weer anderen louter voor de kick want je kunnen tonen tussen zo'n haag van toeschouwers is misschien maar één keer per jaar weggelegd. Over de wedstrijd zelf, 9 km, kan men kort zijn want de Afrikanen Lemma Legesse, Gebremeskel Berhane, Mozza Derneke en Teshaye Gonka lieten meteen hun intenties blijken en gingen vrank en Vrij voor de overwinning. Toon Heeren, Wuustwezel, die reeds driemaal de bloemen plukte in Hoogstraten kwam nog sterk opzetten in de eindfase , maar Lenima Legesse weerstond aan zijn eindjump.De eerste veteraan werd Jos Lemmens uit Lackdal. Bij de vrouwen ook een Afrikaanse, Getacho Betjac, die met de bloemen mocht zwaaien. Heel de wedstrijd liep ze aan de leiding en eindigde enkele seconden voor Annick Beckers uit Kasterlee. Bij de vrouwelijke veteranen finishte Ann De Coene uit Herentals als eerste.

H

Lemma Legesse Heeren Toon

Etterbeek 0.27.08 Wuustwezel 0.27.09

Gebrerneskel Berhane Tcshaye Gonka Mozza Demeke Van Meel Patrick Armstrong Martin Masschelin Tom Arnouts Jurgen Ingelbrecht Steven

Lanaken 0.27.27 Antwerpen 0.27.28 Brussel 0.27.36 Wuusiwezel 0.29.00 Turnhout 0.29.09 Weelde 0.29.25 Minderhout 0.29.44 Kapellen 0.30.08

Veteranen 1-Ieren

t'i1!

1

Seniores heren

-

-

Lemmens Jos Vanderheyden Ludo Beyens Frans Ceulemans Benn Wynants Eddy Adams Jan Beyens Jos Hendrikcx Jan Volders Dirk Coomans Patrick

Laakdal 0.28.39 Zoutleeuw 0.28.46 Laakdal 0.29.05 Krsil 0.29.11 0.29.41 Bouwel Wuustwezel 0.29.47 Vosselaar 0.29.49 Hoogstraten 0.30.03 Laakdal 0.30.15 Tessenderlo 0.30. 17

Seniores Dames

M t

--

/J,

\ (1 Ç)(j lalu ooit de I iding iicis/Je

1

Je /'c ode all!! k'eii 1/! 1/111/1(1 t! / ook 7/titO fc/tî Je Ci!lc/ilii.d

()

('0 11fL

Getacho Betjac Beckers Annick Steemans Katleen De Backer Ingeborg Verschueren Nancy Schrijvers Griet Vorsselnians Erica

Asse 0.32.47 Kasterlee 0.32.57 Arendonk 0.34.03 0.34.39 Viersel Bouwel 0.37.27 Oosimalle 0.39.45 Minderhout 0.3 9.5 5

Veteranen Dames

De Coene Ann Jacquemart Inez Van Ostaayen Marie De Feyter Noella Staes Annie Van Acrt Rit Van de Mierop Rita

ij

Herentals 0.34.16 Antwerpen 0.35.10 Zundert 0.36.44 Turnhout 0.36.56 Beerse 0.37.43 Minderhout 0.37.51 Vlimiueieu 0.38.14

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Bloemen i.'oor cie winnaai's

garage

o@e VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

De Hoogstraatse Maand

* tweedehands + demowagens *

carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 2] 48


gildenleven & schuttersnieuws Schietspel Hoge Gildenraad Kempen uitgeregend WUUSTWEZEL - Op zondag 10 juni hadden de gilden afspraak te Wuustwezel 0111 het jaarlijks schietspel van de 1-loge Gildenraadte betwisten. De Sint-Sebastiaansgilde was de gastheer voor de vijf verschillende wapens. Kort na de aanvang om 14 uur ontketenden de weergoden een onweer. Dit onweer bepaalde het verdere verloop van de wedstrijden. De gilden van de kleine kruisboog én de voetboog besloten niet meer te herstarten. Deze wedstrijden dienen dus later hernomen te worden.

André Bols uit Wortel misplaatste zijn laatste schot en eindigde zo op 34 punten. Na deze vijfde roiide kwam Loenhout aan de leiding met 163 punten voor Meerle met 159 punten voor Minderliout en Wortel beide met 158 punten.

Zen uwspel

Handboog De 33 handhooggilden schoten een halve wedstrijd: 15 piilen in plaats van 30. Na deze verkorte kanip bleek de Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren de afgescheiden winnaar te zijn met een totaal van 782 punten. Ook op de rozenprijs legde Vlimmeren beslag. Dirk Oostvogels behaalde deze met 8 rozen. De SintSebastiaansgilde uit Merksplas behaalde een vijfde plaats met 687 punten.

Luchtbuks Met de luchtbuks heb je het minste last van de weersomstandigheden. Zij schoten dus een volledige wedstrijd. Hier won de SintAntoniusgilde van Meerhout het pleit niet een totaal van 1419 punten. Sint Christoffcl uit Wuustwezel zat hen danig op de hielen: deze gilde eindigde op 1406 plinten.

Grote kruisboog De schutters van de Sint-Jansboog trotseerden de weergoden die hen nadien erg gluistig gestenid waren. De eerste van de zes ronden werd echter geschoten in barre weersomstandigheden. Dat bewezen ook de resultaten: tweemaal 31 plinten voor Minderhout met Jan Bartholomeeusen en Meer met Gery Dockx waren de hoogtepunten. In de tweede ronde, na het onweer, stegen de zon en de getallen ten top. Meerle, met Karel Verschueren. en Minderhout met Alex Jarisen schoten 35 op 36. Wortel met 33 punten en Meer niet 32 konden enigszins aanklampen. In de derde ronde won Loenhout het pleit. Michel l-laseldonckx schoot 35. Casielré, verrassend, lieliuulde 34 punten. De rest van de gilde was eraan voor de moeite. Na een zeer wisselend verloop, welke de kanip alleen nog maar spanneniler maakte stond Minderhout halfweg aan de leiding met 96 punten voor Loenhout met 95. Meer en Castelré volgden met 93 punten.

Maximum der punten In de vierde ronde gebeurde er hét wapenfeit van de dag. Tim Dekkers. aangesloten te Wortel, nam graag liet applaus m ontvangst toen hij afsloot op 36 punten. Zijn maxinilim punten gooide de ploegenstand door elkaar maar Minderhout bleef leider op één punt gevolgd dooi Loenhöut. In de vijfde ronde konden de schutters hun zenuwen de baas. Meerle door Diane Verheyen én Loenhout door hoofdman Frans Van Hasselt eindigden op 35 piloten 52

Als enige schutter behaalde Ti,n Dekkers uit Wortel het maximum der punten tijdens het schietspel te Wuustis'ezel. T/in legde hiermee beslag op de enige rocenprijs.

1-lét zenuwspel vond plaats in de zesde ronde. Castelré speelde niet Dirk Jansen een hoofdrol door te eindigen op 34 punten. Hoogstraten niet Mark Bleys, hoofdman Kaiel Sijsnians uit Wortel én Gust M ichielsen voor M inderhout schoten 33 punten. Sommige tenoren faalden in deze laatste ronde zodat Loenhout toch nog afgescheiden kon winnen met een totaal van 195 punten. Wortel emdigde tweede met 191 plmten en 19 rozen voor Minderliout niet 191 punten en 16 rozen. Verder in de lutslag staan Meerle met 190 punten, Castelré niet 188, Meer met 187 en Hoogstraten met 180 punten. Cor van Gils. hoofdman van Castelré, schonk de rode lantaarn voor de laatste plaats. brandend, aan de gilde van Hoogstraten. De rozenprijs werd gewonnen door de enige schutter met het maxuiiuin der punten Tim Dekkers uit Wortel.


Nog clamesvoetbal

De Hoogstraatse schaakclub doet het weer!!! Wij organiseren ons tweede open schaaktornooi. Op zondag 29 juli kan iedere schaakliefhebber deelnemen aan ons tornooitje in Café de Gelmel, H. Bloedlaan 285, Hoogstraten. Iedereen is van harte welkom: jong, oud, Hoogstratenaar of van ver daar buiten. Je kan je inschrijven vanaf 13.00 u. We beginnen oni 14.00 u. De inschrijvingspnjs bedraagt 200 Bef. Daarvoor krijg je dan ook nog wel éne moj heps en/of éne mej kaas In een eerste ronde speelt iedere deelnemer drie partijen. Daarna wordt er gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.

ViVA JJ'oite/

De gelukkige winnaar ontvangt 1000 ballen, die minder gelukkige tweede 500. Ook drie en vier kan rekenen op een priJsje in natura (ook lekker). Je kan je natuurlijk ook stevig voorbereiden op dit gebeuren door ook al eens te komen spelen op woensdagavotid vanal . ii f ;':wei dagnamiddag van 14.00 u in Café de Gelmel. Meer inlichtingen: Dirk Michielsen, tel. nr . 03.3 14.73.79, Café de Gelmel, tel. nr . 03.314.83.11 of aan de toog.

Ongevallen Donderdag 17 mei om 1 8.20u botste aan het k ru isp iint 11 inn e nboom straat en Loenhoutseweg te Hoogstraten dcl ichte vrachtwagen bestuurd door Edward Jansen (40j) Heuveistraat 9, Hoogstraten met de auto bestuurd door Katrien \/nrsrliiieren 27j) Van Aertselaerplcin 8/2, 1-loogstraten.

HVV Hoog.vtraten B

Maandag 21 mei om 14.07u botste aan de St. Lenaartseweg de auto bestuurd door Linda Bruynen, Hemelstraat 5 Mindcrhout met de auto dubbel gebruik bestuurd door Jan Heiman uit Mechelen. Woensdag 23 mei om 1 2.45u kwam het tot een aanrijding aan het kruispunt St. Lenaartseweg Houtelweg te Hoogstraten tussen twee personenwagens. Sonja Speltincx, Gildenlaan 5/1 Wuustwezel werd zwaar gewond. De tweede auto werd bestuurd door Machiel Appelboom uit Antwerpen. Donderdag 25 mei botste aan de John Lijssenstraat te Meer de auto bestuurd door M. Van Barneveld uit Sleeswijk met de auto bestuurd door Eddy \/an Den Heuvel, Elsterdijk Mcci.

KEC Meer

Zondag 27 mei om 05.15u kwam het aan de Meerseweg in Meer tot een aanrijding tussen de autn bestuurd door Francine Van Echelpoel, Meersewr'g 147 1 loogstraten, de auto bestuurd door Marie Verheyen uit Ivlol en de gepai keci dc auto van Ludo Verschueren, Meerseweg 62 Hoogstraten. 51


SPORT

Ere wie ere toekomt

Terug van weggeweest

In de vorige editie van DHM hebben we de dames voetballers uit onze regio wel schromelijk tekort gedaan. Niets te bespeuren van hun prestaties in de eindklassernenten, dit willen we dan ook meteen rechtzetten. HVV telde geen twee maar drie kampioenenploegen. DAMES A speelde met glans kampioen en scoorde zomaar eventjes 250 doelpunten in 26 wedstrijden. Gefeliciteerd! Ook in de andere deelgemeenten binden jonge dames de shoes aan en hun prestaties vind je m onderstaande rangschikking. Meteen krijgen de dames er een foto bovenop! .

-

— __rkF X Tot nu toe geeii geluksseizoc'n voor heb/te

Marc Goetschalckx uit Meer. Klierkooris hield hein lange tijd weg van de vi edstrijden en nadien is langzaam opbouwen wel de gepciste en de voorzichtigste methode. Ei,,de//Ik is Marc terug de oude en dit bewees hij overduidelijk in de sterk bezette 6daagse rittenkoers De Ronde waar hij een pracht ge tweede plaats ii 'ist te veroveren iii het einclkbas.çp,nent vlak ach ter ploegmaat Jurgen Van Gooien, die de kwaliteiten i'an de man uit Meer niet onder stoelen o/ banken stak. Ondertussen behaalde Marc zi/n eerste overwinning te Huppage waar hij ziel, de sterkste toonde van de 60 deelnemers.

I

F

Iloogstraten 1 'V .4 onbedreigd kampioen

Prov.Dames 2B 1. Hoogstraten VV A 2. St.-Jozcf 3. Flandria 4. FC Dames Ravels Ee! 5. Vlinimeren C 6. Vrij Arendonk 7. Westmalle 8. KFC Zwarte Leeuw 9. Berchemse SV B

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN

10. Meerle 11. Wortel

Voor elke

12. Brecht 13. Hoogstraten VV B 14. Meer

brandstof is er een specifieke toepassing, p1. een keuze uit EIVKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering ininox

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 4.47.55 119L1 Fax 03/314.80.65

lb

FC Meerle

50

M

W

L

D

Ci'-

G-

P

26

25 22 20 19 14 13 13 10 6 7 7 6 4 1

1

0

250

21

2 4 4 9 9 11 12 15 18 18 20 20 24

2 2 3 3 4 2 4 5 1 1 0 2 1

118 118 92 46 56 72 40 44 34 24 33 35 14

36 20 34 51 70 61 49 102 85 82 115 107 143

75 68 62 60 45 43 41 34 23 22 22 18 14 4

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26


SPORT

Luc Van Lierde in Zundertse kwarttriatlon Zundert - Een bedrijvigheid van jewelste. Een hele dag zwemmen, fietsen en lopen.

In de voormiddag kwamen eerst de recreanten aan de start en daarna was het de beurt aan de Nationale Wedstrijd voor heren en dames. In de namiddag de klap op de vuurpijl met Elite dames en heren. Het zwemmen gebeurde in De Mosten, het fietsen speelde zich af rond Zundert en het lopen was voor de winkelstraat weggelegd waar ook de finishlijn getrokken was. In het totaal een prijzenpot van oni en rond de 600 000 Bef. Toch de moeite waard! De Belgische topatleet triatlon Luc Van Lierde, in laatste instantie nog ingeschreven, kwam, zag en ging meteen met de bloemen lopen. Toch een beetje onverwacht, want verder dan een plaats in de toptien reikte zijn ambitie voorlopig niet. Na een lange revalidatieperiode , zijn laatste wedstrijd dateerde van september vorig jaar in Slus, wilde hij wel eens testen hoe het met zijn mogelijkheden stond. In De Mosten, waar reeds voor de tiende keer de zwempartij werd gehouden, stapte hij als tweede uit het water, vertrok bij de eersten met de fiets en na een fikse tempoversnelling werd de uiteindelijke schifting doorgevoerd en overschreed een gelukkige Van Lierde als eerste de einilmeci. •g

r L

llllL

11

1 Luc Van Lierde (links) uit het water, plunje uittrekken en de/iets op

,/j

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand Duiven en trekken hij de start in De tv!osten

Menwedstrijd op Poeleinde Wortel -- Wie hield van paarden, elegantie,

ir

1

1

sierlijkheid en vaardigheid heeft zeker een aangename namiddag doorgebracht in de buurt van de Kolonie-Poeleinde waar MennersNoorderkempen enkelspan-, dubbelspan- en vierspancomhinaties, zowel voor pony's als voor paarden, liet opdraven voor hei publiek. Een streling voor het oog en zeker een must om bij de volgende gelegenheid een bezoekje te brenizen.

Veruit het mééstgelezen blad iii de Hooqstraatse regio

De Hoogstraatse Maand In de dressuuroefèning werd het vierspan o.I.v. Gert Schrijvers als winnaar uitgeroepen 49


SCHUTTERSNIEUWS

Grote kruisboog RIJSBERGEN - De derde schieting met de grote kruishoog heeft plaatsgevonden in het Nederlandse Rijsbergcn. 1 loc creatief de Belgen zijn om een wegomleiding te vermijden, bewezen ze om zich naar Nederland te kunnen verplaatsen. Norniaal rijdt iedereen over de brug van de snelweg te Meer maar dat is nu onmogelijk daar de brug is onderbroken door de HST werken. In de ere-reeks schoot Karel Verschueren uit Meerle als enige het maximum der punten. Door deze zes rozen wint hij ook de rozenprijs. Frans Aerts uit Sprundel, Gerda van l-lasselt uit Loenhout, Jan Gijsbregts uit Meerle en tenslotte Frie Konings uit Sprundel eindigden op 35 punten. 34 werd er geschoten door Fons Sommen uit Wortel, Marc Bleys uit Hoogstraten, Jimmy Baelemans Int Meer en Marcel Brosens en Wim Hendrickx, beiden uit Minderhout. In de A reeks behaalde Tom Snijders uit Meer een dubbelslag. Met 36 op 36 behaalde hij de eerste plaats én de rozenpnjs. Cees Martens uit Rijsbergen en Hans van Hasselt uit Loenhout eindigden op 35 punten. Harry Hendriekx uit Meerle en Marc Bastijns uit Meer schoten 34 punten. Marcel Verschueren en Margot Jansen uit Meerle, Mark van Gemert uit Hoogstraten, Luc Brosens uit Meer en Stephane Deelerq uit l-loogstraten schoten 33 plinten. In de B reeks was de jonge Sarah Versehueren uit Meerle de betere. Ook Bart Geerts uit Castelré schoot 34 punten maar Sarah kampte het beste voor de rozenprij s. Mark Govaerts van Minderhout. Anita 1-lendrickx van Castelré en Inge Vermeiren Int Meerle eindigden op 33 plinten. Wim Anthonis van Hoogstraten, Jef Verheyen van Meer. Bert Nooren van Rijsbergen en Danny van Dun Int Castelré behaalden allen 32 punten. Staf Haest uit Wortel was de eerste schutter met 31 punten. SPRUNDEL - Voor de vierde schieting met de grote kruisboog maakten 244 schutters de verste verplaatsing naar het Nederlandse Sprundel. Ook hier slechts één maximum in de Ere-reeks. Hoofdman Jel' Servaes uit Hoogstraten tekende voor dit wapenfeit.

Als enige schoot Jef in de Ere-reeks 36 op 36, goed dus voor een eerste plaats in de uitslag en de rozenprijs. Dominiek van den Bossche uit Hoogstraten, Jan Bartholomeeusen van Minderhout, Piet Adriacnscn van Rijsbergen, Frie Konings uit Spruncicl, Richard Vergouwen ook uit Sprundel en Jinimy Baelemans uit Meer eindigden op 35 punten. Acht schutters schoten 34 punten. In de A-reeks bepaalde Inge Vermeiren uit Meerle de kop van de uitslag door 35 punten te schieten, goed voor een eerste plaats en de rozenprijs. Maria Verschueren uit Meerle, Hans van Hasselt uit Loenhout. 1-lenny Hoppenbrouwers van Rij sbergen, Jos Schrijvers van Hoogstraten. Warre Palmans uit F-loogstraten. Johan Eelen van Castelré en Anne-Marie Remeysen uit l-Ioogstraten sloten af op 34 punten. Kees Vergouwen en Kees van den Broek hielden de eerste plaatsen in de B-reeks in Sprundel. Mark Fransen van Castelré gevolgd door Anita Hendrickx ook van Castelré, Wim Anthonis uit Hoogstraten. Jos Brosens Int Wortel en Mark van Lisdonek van Castelré eindigden op 33 punten. Van al de schutters met 4 rozen schoot Mark Fransen uit Castelré het beste kampschot voor de rozenprijs. In de ploegenstand behaalde Hoogstraten het beste resultaat met 206 punten voor Minderhout met 203 en Meerle met 202. Wortel schoot 200 punten voor Rijsbergen met 199, Meer met 197. Castelré 196 en Loenhout met 195. Sprundel schoot buiten wcdstrid 205 pmlteii.

Kleine kruisboog MEERLE - De vijfde bondssehieting met de kleine kruisboog is te Meerle afgesloten op zondag 3juni. De schutters van het eerste weekend zette er niet al te beste resultaten neer. Het was zelfs wachten op Luc Palinckx van Heidevrienden die op liet allerlaatste moment, in koude en slechte weersomstandigheden, 118 punten schoot in de Ere-reeks of de rozenprijs was afgegaan op 117 plinten wat nog nooit voordien gebeurd was. Adri Vermeiren bekleedde niet 119 punten de eerste plaats in de uitslag, gevolgd door Diane Verheyen niet 118 punten. Beiden mochten als

tliuisscliuttcr niet kampen voor de rozenprijs. Deze rozenprijs werd zonder enige tegenstand, op het laatste nioment, gewonnen door Luc Palinckx van Heidevrienden die afsloot op 118 punten, geschoten met 10 rozen. Jan Gijsbregts uit Meerle, Stan van Aert en Jef Jacobs uit Gooreind, en Stan Roeien van Sint Joris Wuustwezel emdigden op 117 punten. Verder waren er zes schutters met 116 punten voor vijf deelnemers niet 115 punten. In deze Ere-reeks hebben zelfs twee schutters niet 114 punten prijs en dat was écht héél lang geleden. In de A-reeks schoot Herman Aernouts van Sint-Lenaarts een dubbelsiag. Met 117 punten, geschoten iliet 9 rozen wint Herman zowel de eerste plaats in dc uitslag als de rozenprijs. GreetGijsbregts van Meerle was de enige schutter niet 116 punten. Dimitri Verniander Int Floogstraten sloot afop 115 evenals vier schutters van Sint-Joris Wuustwezel: Wim Denis, Guy Denis, 1 ngrid Fockaert en Danny Goetstouwers. Verder in de uitslag staan er 8 schutters niet een totaal van 114 punten. Achiel van den Eynden van Heidevrienden trekt in de B-klasse weer alles naar zich toe. Met 118 punten is hij de eerste en met 10 rozen legde hij ook beslag op de rozenprijs. Kristin van Laer van Sint-Joris Wuustwezel eindigde als enige op 115 punteii. Guido van Genechten van Heidevriendcn en Jef Joris van l-Ioogstraten schoten 113 punten. Rob I-Iendrickx uit Meerle en Helga Jacobs van Sint-Joris Wuustwezel eindigden op 112 plinten voor vijfschutters met 111 punteii. Frans Sinions uit Hoogstraten schoot 117 punten, goed voorde eerste plaats in de D-reeks. Hij werd gevolgd door 3 schutters niet 116 punten: Frans Theeuwes Int Meer, J05 Jacobs Uit Gooreind en Karel Hinsen van Rijkevorsel. Armand Fleerackers en Jos van Gestel beiden van Rijkevorsel eindigden op 115 punten. Met 9 rozen en liet beste kanipschot legde Jos van Gestel beslag op de rozenprijs. Voor de ploegenstand behaalde Heidevrienden de eerste plaats met "slechts" 698 punten voor Gooreind niet 696. Sint-Joris Wuustwezel eindigde op 693 voor Meer niet 690. Verder in de uitslag staan 1 Ioogstraten, Sint-Lenaarts, Rij kevorsel en Oostnialle. Meerle zelf schoot buiten wedstrijd 700 punten.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of' in Studio Al uw fito 's afgewerkt in eigen Prof Vidëolabo (lok uw A. I-'.S. filmen - / UUR 5E!? VICE Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

53


Gratis zomeroptredens in openlucht

-Kiosk Zomertte Rij kevorsel Na het succes, de sfeer en de gezellige optredens van de vorige twee uitgaves staat de Organisatie er dit jaar opnieuw. Vijf donderdagavonden en één zondagnamiddag is iedereen opnieuw welkom aan de kiosk in Rijkevorsel. Opnieuw beloven het bruisende optredens te worden. De Organisatie kanje (in samenwerking met de sponsors) gedurende vijf avonden gratis laten meegenieten van live-optredens. De ene zondagnamiddag wordt een speciale familiedag met eerst een optreden waar de kinderen veel plezier aan zullen beleven. De groep Mozaïek sluit die dag af voor heel de familie. Programma Donderdag 28 juni 20.30 u: CLURICAUNS De openingsgroep van Kiosk Zomert 2001 brengt een mix van traditionals en covers van de betere folk-roekbands en eigen nummers met Ierse invloeden. De Cluricauns, vol energie en tempo zullen elk publiek bekoren.Website: www.folkbelgium.com/cluricaLins/ Donderdag 5 juli 20.30 u: DE MENS

plaatsje te hebben want heel de rockminnende, jonge Noorderkempen zal present zijn! Meer Mens op hun website: www.demens.hc Zondag 8 juli 14.00 u: PARTY KIDZ en MOZAIEK l-cn zondagnamiddagoptreden speciaal voor de jeugd. Dc muzikanten van Party Kidz brengen Nederlandstalige en Engelstalige nummers van o.a. Venga Boys, K3, Britney Spears. Anastasia, enz. Met gastoptreden van muzikanten uit het populaire Ketnet-programma W8 17 MOZAIEK kreeg twee jaar geleden de moeilijke opdracht om de allereerste Kiosk Zomert opgang te spelen. En, begeesterd door de gezellige sfeer, vroegen ze toen al om nog eens terug naar de Rijkevorselse Kiosk te mogen komen. Na hun gigantische hit van het Big Brotherlied "Leef" en hun pas uitgebrachte single voor Amnesty International is het zover. Met steun van de Vlaamse Overheid en t 1-Daagse Vlaanderen- Europa. Website: www.mplasmeyer.cistron.nl/ Donderdag 12 juli 20.30 u: VERDER NIKS Elfenthousiaste mannen die met hun bas-tenor, rock-en soulstemmen de muziekinstrumenten vervangen. Ze verzorgden al eens het voor programma van de Flying Pickets. Concerteerden al in verschillende Vlaamse kerken. Ze overgieten hun act met de nodige rornige humor. Voor de eerste maal een a-capellagroep op de Kiosk. Moet kunnen! Website: www.verderniks.com l)onderdag 19juli 20.30 u: ALGO MÖS Ook ditjaar gaat Kiosk Zomert weer intematioiaal. Algo Mös duikt met lef en liefde in de rijke Spaanse cultuur. De muzikanten komen uit Spanje. Frankrijk, Algerije, Nederland en België en brengen uiterst passionele volksmuziek en natuurlijk de eigen Spaanse Flamenco. Een avond om naar uit te kijken. Donderdag 26 juli 20.30 u: GET 0FF Deze swingende en enthousiaste coverband staat garant voor ambiance. Met een stevig repertoire van funk, rap, soul en dance overtuigden zij reeds een breed publiek in \Tlaanderen en Nederland.

Reeds meer dan acht jaar zorgt dit virtuoze. spitse powertrio (Frank Vander Linden, Michel De Coster, Dirk Jans) in Vlaanderen voor uitverkochte concerten met hun prachtige rocksongs en krachtige Nerlandstalige teksten. Vorig jaar palmden ze Marktrock Leuven in. Ze triomfeerden al eens in Werchter, waar ze dit jaar op het hoofdpodium staan. Tussen hun optredens op Rock Werchter en Suikerrock Tienen kan u de groep gratis(!) (weliswaar met forse steun van de Vlaamse Overheid en II Daagse Vlaanderen-Europa) gaan bekijken en beluisteren op de Rijkevorselse Kiosk. Maar u zal op tijd moeten zijn om een goed 54

Espen Schöppers zoekt vrienden.

Praktisch Iedereen is welkom op 28juni, 5, 8, 12, 19 en 26juli achter het gemeentehuis van Rij kevorsel. De avondoptredens starten rond 20.30 uur en eindigen steevast rond 23.00u. Op zondag 8 juli kan je al vanaf 14.00 uur terecht. De optredens aan de kiosk kan je eventueel afronden bij de plaatselijke horeca. i\ieer inlichtingen: www.kioskzomert.be

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

HOOGSTRATEN Espen Schöppers, de verre Scandinavische achterneef van de in het Hoogstraatse alom bekende familie Schöppers, komt bij wijze van uitwisselingsstudent de Hoogstraatse gemeenschap vervoegen deze zomer. Espen houdt van meisjes met dikke hespen, boterhammen met kaas (belegen of om te respen), het, door middel van een besmeerde vinger met confituur. pesten van wespen en ook al dan niet onsehuldige bejaarden aan verkeersborden vastgespen. In zijn lokale gemeenschap wordt Espen Schöppers beschouwd als één van de absolute tippers. Het l-loogstraatse gemeentebestuur heeft voor hem dan ook Café De Gelmel als stamkroeg geselecteerd. Het is aldaar dat Espen zich vanaf eind juni, vermoedelijk samen met neef Fik en vriend Sjoerd Spekrand, regelmatig zal bevinden. Wees niet bevreesd hem aan te spreken, want ondanks zijn niet bepaald uitnodigende verschijning is Espen een bovenbeste mans kerel.

B.A.T.S. deel 4/4, vanaf 24 juni in Café De Gelmel, Heilig Bloedlaan 285.

Cera Foundation steunt De Slinger De Slinger KVG fusie Hoogstraten is ontstaan uit gezinswerking. Enkele personen namen het initiatiefom iets op te starten voor de allerkleinsten, nI.: alle gehandicapte kinderen van 3 tot 16 jaar. De Slinger vernam dat Cera Foundation projecten steunt als het hunne. Ze hebben dan een aanvraag gedaan voor een ballenbad voor de kinderen. 1-let l-loogstraats project werd goedgekeurd en daar is de vereniging erg blij mee. Met dit bericht wil de vereniging de Foundation van harte danken voor de financiële steun die goed gebruikt kon worden. Namens de kinderen en de Slingerbegeleiding.


KALENDER

WORTEL

Op stap in..

Maandag 2 juli t/m vrijdag 6juli: TENNISOMNISPORTKAMP, van 10 tot lôu in Tennisklub De Langenber , . Vrijdag 6juli: WORTELKERMIS met optreden JIVING SISTER FANNY in het Slot.

HOOGSTRATEN Vrijdag 15 juni t/m woensdag 15 augustus TENTOONSTELLING met werk van illustrator Klaas Verplaneke in de openbare bibliotheek (Lindendreef). Vrije toegang tijdens de openingsuren. Vrijdag 29 juni PROCLAMATIEFUIF 'Schools out for summer' met dj Kodex op het industrieterrein De Kluis (naast Kiircher) vanaf 20.30 uur, inkom 150 fr., org. TC De Vrijheid. Zaterdag 30 juni ROCK 'n ROLL-festival met Seatsniffers, Los Fabulous Frankies en The Famous Fantastix vanaf 21 uur op het industrieterrein De Kluis (naast Kârcher), inkom 400 fr., voorverkoop 300 fr.. org. TC De Vrijheid.

knrijeztuz iriti 183 lit1 ostrutru 031314 66 65 1tri8 & 1atljp 50

Het cate

CANKR

ijtfl

Zaterdag 7 juli: WORTELKERMIS met optreden BONEDADDY, BAMBIX en DJ PIERRE, aan het Slot. Zondag 8 juli: KERMISWANDELING naar De Witer Kei. Vertrek om 9.15u aan de paroehiezaal. Org . Sportcornité. Optreden aan het Slot: VELVETONE en THE W HODADS.

MEER 1juli: KLEINE FIETSZOEKTOCHT K.W.B. Meer. Inschrijven op Meerinarkt en nadien aan de paroehiezaal tot 14.00 uur. Men kan vertrekken vanaf 13.00 uur. Info : ('ools Jos 03 / 3 15.03.37

Woensdag 4, donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 juli AVONDFI ETS VIERDAAGSE voor het ganse gezin (25 â 30 km elke avond) met vertrek aan de parochiezaal tussen 18.30 uur en 19.30 uur, org. KWB.

7-8 juli: OP STAP NAAR SCHERPENHEUVEL met de Brassband. Mis in de Basiliek van Seherpenheuvel.

Vrijdag 27 en zaterdag 28 juli: WIELERKOERSEN in het dorp. Vrijdag om 1 8u, zaterdag om 14u. Org . Minderhoutse S upportersc lub.

juli-augustus-september: GROTE VAKANTIEZOEKTOCHT VAN DE KWB. Inschrijven hij V.V.V. Hoogstraten en alle BACOB-kantoren en de toeristische dienst. info: 031/315.02.98

Vrijdag 27 juli: PETANQUETORNOOI om 1311 op het Gemeenteplein. Org . KBG.

Zondag 1juli: OPENDËURDAG KEGELEN van 13 tot 18u op het Gemeenteplein en in de parochiezaal. Org . KBG.

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Café - feestzaal

De Eiken

GORRENS WILLY-VERVOORT

DeGuldenGoppe

vzw Mussenakker Meer .//

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94- Fax: (03) 314 87 17

v

,

Tot 2 september: TENTOONSTELLING 'Retrospectieve CECILE CAUTERMAN', van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17u in het Stedelijk Museum van het Begijnhof. Tot 15 september: FIETSTOCHT LANDELIJKE GILDE. lnfo.:Toeristisch kantoor. Zondag 1juli VRT-RADIOKOOR zingt om 10 uur de hoogmis in de St.-Catharinakerk (ook te beluisteren via Radio 1). Zondag 22juli: PAAPTORNOOI, terrein achter zaal Pax, aanvang 13 uur, org. KWB.

- Zondag 1 juli, kloostertuinconcert, in de tuin van de paters Kapucijnen op de Dreef, tuin open vanaf 14u. toegang SOft, onder 12 jaar gratis.

- Zondag 9 juli, kermiszondag, maandag en dinsdag 10 en 11juli, kermisspelen van 13u tot t 8u30.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CAFE-BRASSERIE

- Elke zondag van mei tot en met september, bezoek watermolen op de Dreef van 10u tot 17u, toegang 65fr, onder 12 jaar gratis.

- Zondag 1 juli, opendeurdag in de St.Luciakapel te Meersel.

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

56

MEERSEL-DREEF - Elke zondag van mei tot en met september, rommelmarkt op de Dreef van Su tot I6u30.

MEERLE

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Langenberg 14 - 2323 Hoogsiraten-Wortel Id/Fax 03 / 314 53 28

Zondag 1 juli: HUIFKARTOCHT in de namiddag. Org . BGJG.

1juli: MEERSE MARKT, thema "Kindermarkt". Begin om 9.00 uur in de Donckstraat Info: 03/ 3158680

bij muziek.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

MINDERHOUT

C6A0E

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

vrijdagavond vanaf 20.00 u, zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. Geopend:

61

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN .j Meerdorp 13

aZYee

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

dx

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

T

__

STOFFELS

RIJKSWACHT: 314.50.08

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Wild & Gevogelte

POLITIE: 315.71.66

APOTHEKERS

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

54

2321 MEER

Tel. Fax

03/315.74.46 03/315.88.35

00

Indoor tennis squash

Zaterdagvoormiddag 30 juni:

bvba

Ten,, isciub de VRIJHEID vzw

APOTI-IEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Tel.: 03.314.3868.

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogslraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

snooker

A chielsest,'aot 72 2320 Hoogsrraten

Tot 6juli: 74

APOTI lEEK BIOPHARM. Schuttershofstr. 9. Mcrksplas, Tel.: 014.63.33.83

TeL 03/314.37.76 67

Van 6 tot 13 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 16, Hoogstraten, Tel.: 03.314.60.04 Van 13 tot 20juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46,

.

k o5i

Tel.: 03.315.73.75

Van 20 tot 27 juli: APOTHEEK LIECKENS, Dorps 26, Rijkevorsel. Tel.: 03.314.60.38 Van 27juli tot 3 augustus: APOTHEEK SCHEVELEN BOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel.: 03.669.64.24

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

Zaterdagvoormiddag 28 juli: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, Tel.: 03.314.51.50

Uo' ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

> LA R IJ __

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di 1J111 za: 8,30- 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gestolen

alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

hairslyling

mode...

cT

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99

www.kcmode,be

116e

155

Pcpertraat 2 Ilooqstraten Tcl. 031314.13 08'

Tandtechnisch Laboratorium

KATIA VANIIERCK

,

13 . V. IS .4. 0

Vrijheid 228 - 5 2320 II000STRATCN Tel.: 03/314.69.32

Nieuw adres: VRIJHEID 228 naast Apotheek VAN PELT

TR, T

HOOGSTRATEN

Alle reparaties aan kunst gebitten

f

BOEKHOUDING FISCALITEIT

Meerdorp 72 2321 MEER BOEKHOUDKANTOOR Tel. 03/315.88.65 FRED DE GRUYFER BVBA Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be '1'1

Op 25 juli mag u een nieuwe MAAND verwachten. Opgelet medewerkers, vooraleer uw vakantiekoffers te pakken, help mee om ook deze MAAND vol te maken. Uw kopij wordt verwacht op 11juli; over sport en dorp kan u nog bij ons terecht op zondag 15 juli.

THUIS VERPLEGING WIl -GELE KRUIS, 24 uur op 24. oor Floogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DON INCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROES (03/314.85.17)