mei 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

lijp-

MAAN DBLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 193 MEI 2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand MONDEN KLAUWZEER

DE INVASIE NEDERLANDERS

100 Lentes

Mit Jochems


Hoogstraatse Koppen (15)

Gustaaf Segers Gustaaf Segers werd vereeuwigd met een straatnaam in het centrum van Hoogstraten. Wie er de plaatselijke heemkundige kronieken op naslaat, leest dat Segers een schrijver was, auteur van volkse verhalen en vertellingen. Dat is maar een deel van het verhaal. Hoogstratenaar Segers gaat vooral de literatuurgeschiedenis in als lid van twee zeer omstreden jury's. In juli 1898 maakte schrijver en later ook senator August Vcrmeylen zich boos. Heel boos zelfs. In de Letterkunclige Kroiuek van het spraakmakende literaire tijdschrift Van Nu en Straks geeft Vermeylen flink van jetje. Reden van al die ergernis: de jury van "den driejaarlijksen prijskamp voor toneelletterkunde" had beslist de prijs dat jaar niet toe te kennen. Raar, vond Verrneylen, want in 1898 was toch het lyrische drama Starkadd van de persen gerold, geschreven door Vermeylens Van Nu en Straksconfrater Al fred Hegenscheidt. Vooral de opmerking van de jury, die uit leden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde bestond, dat het niveau van de werken hoger lag dan de vorige keren dat de staatsprijs werd uitgereikt, maar dat het toch beter was de prijs niet toe te kennen, schoot bij de schrijver van De Wandelende Jood in het verkeerde keelgat. In het rapport stelt juryvoorzitter Willem de Vreese dat het nodig is "in het welbegrepen belang onzer letterkunde en harer beoefenaars zelven hoogere eischen te stellen. Onafgebroken vooruitgang is slechts dan mogelijk, wanneer men het peil, dat dient bereikt te worden, steeds hoger stelt. En waar is de waarborg dat er steeds naar volmaakthcid zal gestreefd worden, wanneer de prijs aldoor toegekend wordt aan het vcrdienstelijkste onder de ingezonden stukken......

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Potsierlij k Vermeylen kan er niet mee lachen: "Nee, maar wat pretentie! Zou die handvol officiële lui, die een potsierlijke schoolmeesterstaal schrijven, niet altoos Vrij van 'vergrijpen tegen ons Nederlandsch taaleigen'; die niet de minste practische toneelkennis bezitten; die sinds lang niet meer meêrekencn in de levende literatuur, of nooit tot die literatuur behoord hebben, of zelfs geheel onbekend zijn buiten het kringetje der Academie - zou die dan toch geloven, dat ze invloed op onze letteren uitoefent!" Voor Vermeylen is het duidelijk. De jury vindt Starkadd duidelijk het beste stuk, maar durft geen stuk van één van die vrijdenkers uit de Van Nu en Straks- kliek bekronen. Hij verwijt de heren lafheid, en noemt ze vervolgens bij naam: W. de Vreese, P. Alberdingk Thijm, Th. Coopmans, D. Claes en - hier komt ie - G. Segers. Het leverde maandenlang stof tot commentaren en discussies, waarin zelfs tachtiger Albert Verwey zich kwam moeien.

Pallieter Twintig jaar later speelt zich een vrijwel identiek verhaal af, dit keer rond de bekroning van Pallieter, de klassieker van Felix Timmermans. Gustaaf Segers is weer een van de mensen die gaat dwarsliggen. En weer is het August Vermeylen die zich boosmaakt. Dtimaal is hij zelf aanwezig wanneer de zaak binnen de Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde bekendgemaakt en besproken werd. De achtergrond: Toen de Eerste Wereldoorlog achter de rug was, moest de Academie de naar

GustaafSegers

een minister vernoemde August Beernaertprij nog toekennen voorde oorlogsjaren 1916-1917. Felix Timmermans kwam met twee werken in aanmerking:Pallieter en Liet Kindeken , Jezus in Vlaanderen. Hetjuryverslag, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd, stelde dat de twee boeken van Timmermans "eenparig door de jury (werden) erkend als stellende al 't overige in de schaduw". Twee van de vijfjuiylen wilden Pallieter bekronen, maar kanunnik J. Muyldermans ging daar tegenin, en kreeg de twee andere juryleden aan zijn kant. Pallieter mocht niet bekroond worden want "er zijn voorschriften van zedelijke aard waar niemand die zich eerbiedigt, zijn eigen kan aan onttrekken" - aldus Muyldermans, daarin gesteund door Gustaaf Segers. Gevolg: geen prijs voor Felix Timmermans. Als schrijver van volkse vertellingen is Gustaaf Segers er niet in geslaagd een plaatsje in dc literatuurgeschiedenis te veroveren. Wie er zijn werk op naleest, weet waarom. Als lid van de "Palheter-jury" lukte hem dat wel. Maar of dat iets is om fier op te zijn, is nog maar de vraag. (th) Volgende maand: .Jei'om en Iambik

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 31441 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 II

I

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks

Tel.: 03 / 314.37.67

Elektriciteits werken

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Op 30 mei mag u een nieuwe MAAND verwachten, beste lezer. Kopij voor dit nummer wordt op de redactie verwacht op 16 mei. Enkel dorps- en sportnicuws op zondag 26 mei. En laat nu het zonnetje maar schijnen.


vrouw in de maand IJzeren Mit rondt de kaap van de honderd Pa had nar opo.rtrnmiaield ona me: te helpen in de iaaoetuin. De lcntc was in het land en er moest dringend gespit worden. Ik stond daar, met de spade in de hatid, iiit cdii gelukkig niet liet verzoek van pa. Het werk ging niet vooruit. Met tegenzin deed ik verder. De moestuin lag vlak naast liet huis van vava en inoemoe Goos tussen de blauwe bossen. Even later passeerde nioemoe langs de hof. Ze keek mc cvcn aan, draaide zich om en kwaiii niet rasse schreden op me toegelopen. 80 jaar moet ze toen geweest zijn. Ze was duidelijk niet opgezet met mijn houding. Ze griste de spade uit mijn handen en demonstreerde ter plekke met stevige tred hoe er gewerkt moest worden. Ijzeren Mit werd ze wel eens genoemd. Mit is er nog steeds, ze is een kranige honderdjarige in wording. Op 1 mei zullen de klokken in Minderhout luiden.

Vader en moeder Jochems Maria 'Mit' Jochems werd geboren in Meerle in ecn lentcmaand in 1901. Haar vader was een Hollandse wees die eerder toevallig in Meerle was aangespoeld. Het was een klein en mager ventje niet ecn gcLoiide dosis liuuioi. Fluar moeder was ccii telg uit een sterk ras uit Meer. Mit kende een harde jeugd. Ze woonde tesamen met 9 andere kinclreii in ren klei,i Iiiiiji. in Meerle. Haar ouders hielden een café open. Er was weinig te eten. 's Avonds moesten kleine Mit. haar broertjes en zusjes zich tevreden stellen met één boterham elk. 1-let gezin kreeg regelmatig versleten klederen van de welgestelden toegestopt. Als één van de welstellende buigeis uit liet doip zijn laatste adem had uligeblazen, werd er steevast een mis voor St.Autoiiius niet gratis brooduitdeling voorzien. Dc familie Jochcms was één van de vier gezinnen die in aanmerking kwam om gratis brood te ei ki ijgeli. FlygiJiie liet ie Wensen ovei. Bij elk huis was wel een toilet voorzien, maar die bevond zich buiten. Bij koud weer werden de kinderen aangemaand hun behoefte in de stal achter de geiten te deponeren. De kinderen sliepen per drie in één bed. Het bed bestond uit een houten bak, onderaan afgedekt door houten planken niet wat stro en een kafzak erbovenop.

liet krioelde van dc luizcn Alle dagcn werden de haren met een fijn kammetje uitgevlooid. Men waste zich met een vod, een washandje

ili! J0('IiL/fl.

bestond nog niet. Eenmaal per week kropcn de kinderen één voor één in ccii grote ketel niet warm water oni zich te wassen. De verwarming bestond uit een grote open haard. De bedden werden voorzien van een steen, opgewarnicl in hete assen en gewikkeld in een stijve vod. Alles draaide rond dc Kerk. Kinderen werden meteen na de geboorte gedoopt, als liet even kon dezelfde dag nog. Men geloofde rotsvast dat een gedoopt kind ingeval van overlijden als engeltje naar de hemel verhuisde. Kinderen leerden een kruisteken maken nog voor ze konden spreken. liet Wees-gegroet en liet OnzeVader werden er niet veel toewijding ingedramd. Elke dag werd het morgengebed afgeramnield, een gebed voor en een gebed na liet eten, 's avonds gevolgd door een rozenhoedje. Het was vaste prik. Vooraleer de kinderen onder de wol kropen, werden er drie weesgegroetjes aan toegevoegd. In elke kamer hing een kruisbeeld en liet dagelijkse brood werd voor de consumptie ervan niet de punt van een mes van een kruisteken voorzien. De gelovige bevolking aanbad de heiligen. Elk dorp laad zowat haar eigen heilige en elke heilige was de bestrijder van één of andere vrese-

Ivlit, cle inoto, van liet ge:in, inelki de koeien, JefGoos, de stuurinaij, kijki goedkeurend toe


VROUW IN DE MAAND

Van 1. naar ,.: LouLs Goo,s, .Jo oüs, i'aclrr Jej Goos, C ,'ner'l Goo., (hol (,'o.\. /)JO Goos tussen heide ouders in, Frans Goos, Mii ,Joche,ns, Jeanne en Maria Goos.

1 ijke kwaal. In de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten pronkte het beeld van Onze Lieve t-leer van koude steen. Deze heilige genas de bedpissers Zieke mensen stierven thuis. Als het einde nabij was, werd de pastoor opgetrommeld voor dc berechting '. In het kamertje van de stervende werden een tafel met wijwater, een kruisbeeld, twee brandende kaarsen en een paimtakje geposteerd. De pastoor nam vervolgens de biecht af. Er hing steeds een sfeer van geheimzinnigheid en stilte in het huis. Begrafenisondernemers bestonden nog niet. Dc buren zorgden ervoor dat de begrafenis in goede banen geleid werd. De verst wonende buur werd geacht het lijk naar dc kerk te vervoeren, er erdcn mannen als lijkdragers aangeduid en een onschuldige hand bepaalde wie welke families op de hoogte moest brengen van het overlijden. Rond het huis van dc overledene moest absolute rust bewaard worden. De rumoerige kinderen werden weggebracht. het vogelkooitje werd tijdelijk naar de buren verhuisd. Luiken en vcnstcrs gingen onherroepelijk dicht. De rouwperiodes duurden lang. Bij het overlijden van één van de ouders werd een rouwperiode van één jaar en zes weken opgelegd. Men tooide zich wtsluitend in zwarte rouwkledij. Meerle was een geïsoleerd boerengat liet rijke kasteclheren, arme pachters, enkele ambachten en kruideniers rond cle kerktoren. Er was geen ziekenkas. geen dopgeld, geen pensioen en geen kinderbijslag. Ziek worden was een risico, want dc geneesheer had in zijn apotheek niet meer dan ecn zalfpot een een flesje hocstsiroop staan. De onderwijzer bracht de jeugd de nodige kennis bij. Hij wist van alles wat en van niets alles. De pastoor hoedde 7911 schapen en smeekte de [leer om voorspoed en geluk. Mit Jochems leefde in de jaren stillekens : geen radio, geen telefoon, geen dagbladen en geen auto's noch motoren. De klok in de toren waakte over het dorp en bracht liet schaarse nieuws.

Werken was de boodschap Mit volgde les bij de nonnen tot haar plechtige communie. Zij wist genoeg o er het leven : de verhalen uit de Bijbel, de catechismus, lezen en schrijven en een paar woorden Frans. Lezen werd niet gestimuleerd in liet huishouden van vader .Jochems. Le7en was tijdverlies. Er was altijd svel werk aan de winkel. Mit was nauwelijks 1 Ojaar oud. Dc schooltijd was onverbidde4

lijk voorbij. Ze kon in de zonier nieteen iran dc slag in een steenbakkerij. Machines bestonden nog niet. Vijf kruiwagens om stenen te versjouwen en twee om leern aan te voeren. Dat was liet gerief waarmee men liet nioest zien te redden. Als alles een beetje meezat en de lecni op ti.ld werd toegeleverd, maakte Mit tot 5000 stenen per dag. in de winter ging ze als dagmeisje bij de huren een handje toesteken.

Wereldoorlog t In 1914 gingen de Duitsers in liet offensief. Ze trokken een 1,5 in. hoge draad van Limburg tot aan dc Noordzee. De draad bestond uit 5 rijen en de niidclelste rij stond onder hoogspanning. De draad nioest ervoor zorgen dat Nederland hermetisch afgesloten werd van de buurlanden. De mensen waren vindingrijk. Briefwisseling werd niet boog en pijl over cle draden heen geschoten. Corruptie is van alle tijden. Sommige Duitse posten knepen een oogje dicht in ruil voor een billijke vergoeding. Sommigen groeven gangen onder de grond, anderen gebruikten houten tonnen om tussen de draden door te kruipen. De inwoners van Meerle zaten gevangen. De weerbare mannen lagen in de niodder in de Ijzervlakte en cle rest moest overleven. Er werd veel gesmokkeld. Ook Mit stak vaak dc grens over richting Chaam want daar zaten de rijke boeren aan de vetpottcn. Ze droeg speciale smokkelkledij. kledij met enorm veel zakken eraangenaaid zodat 7e veel smokkelwaren kon meenemen. Het betrof altijd alledaagse waren, boter, zeep en meer van die spullen. Bij Mit thuis waren enkele Duitse soldaten ingekwartierd en zij sleurden een legertje vlooien achter zich aan. Elke dag moesten de lakens gekookt worden niaar zelfs die extreme mgrepen voldeden niet oni dc vervelende luizen te verdelgen. Als de Duitsers 's morgens hun lakens ophingcn aan de korenhokken, sprongen de vlooien van links naar rechts. 1 lygiënc was ver te zoeken. De Duitsers vluchtten weg. Het dagelijkse leven herstelde zich. De helden van de oorlog kwanien huiswaarts met sterke verhalen en dc huizen van dc collaborateurs werden leeggeroofd.

De 'verleiding' Mit was inmiddels opgegroeid tot een flinke jonge vrouw, gegeerd door dc jongens uit het

dorp. Velen hadden ecn oogje hiten vallen op dat vinnige, vrolijke meisje aan liet grenscafé maar liet was de lange Goos clie haar hart kon veroveren. Mit was een sluwe vrouw en tijdens een wandeltocht liet ze pardoes haar zakdoek vallen. JefGoos was in de buurt en had de wcnk begrepen. Mit vroeg haar varl'r en nioeder of 7C zich konden verzoenen met dc keuze van hun dochter. Pa en ma Jochems zagen Jef Goos helemaal zitten. Hij kon hard werken en hij kon verstandig redeneren. Zo werd Mit gerustgesteld. Het licht stond op groen maar toch liet ze hem nog een tijdje aanmodderen. l-hj was immers 70 groot en 79 70 klehi. Op 12 januari 1927 gaven jet' en Md liet jawoord aan elkaar, liet gebeurde ui alle stilte. Er werd zelfs geen trouwfoto genomen. Mit nam afscheid vaii het ouderlijk huis waar zij 25 jaar lang gewoond had met haar brave ouders. 6 zussen en 3 broers. Zij had een beetje schrik van het huwelijk. 1-loeveel moeders stierven er niet in liet kraambed ? Hoeveel kinderen gingen niet als engeltje naar de hemel 2 Gehuld in een zwart kleed en geleende lakeien schoenen zwoer Mit eeuw ige trouw aan Jef Goos. Het was een eenvoudige plechtigheid. Achteraf werd een ' fecstmaaltijd aangesneden. Het menu bestond uit rode kool, patatten en stoofvlees. Nadien volgde een portie frikandellen met fruit. Er was geen muziek, geen dans maar erg vond Mit dat niet. Ze had Je!'. dat was voldoende. Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken door een dienst-doende burgemeester-schepen Stoffels, die zijn hiandtekening zette niet een eenvoudig kruisje.

De verhuis naar de Blauwbossen Jet' en Mit trokken met veel liefde en een kar oude meubels naar een ho sje aan cle rand van het bos in de Schoorse Hei ..lef had op een uitverkoop in Turnhout een oude cuisinièrc van 60,- Fr en een oude kast van 70.- Fr 01) de kop kunnen tikken. Tel daarbij nog wat potten en pannen en een bundel branclhout. Dat moet zowat de inboedel gew eest zijn waarmee Mit en haar man van start gingen. Jefkon als boswachter aan de slag bij de familie Stas de Richelle. Er moest echter ook geboerd worden oni de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. De veestapel beperkte zich tot twee koeien en een kalf. Na II maanden lag de eerste kleine in de wieg te spartelen. De kinderen werden niet borstvoeding grootgebracht. Als de moeder niet voldoende melk kon produceren, nam men zijn toe\ lucht tot melk van de koe. Anderen deden een beroep op een nielkrijke surrogaat-moeder die daarvoor doorgaans een

L ii clankbaarlieid iv,;oi' hei einde t'a,i [Eei'eldooi'Iog II ii 'erd een kapel/etje gebouri 'd in de Blaust'bossen


VROUW IN DE MAAND schappelijkc vcrgocdtng in ontvangst mocht nemen. Terwijl manlief met Mr. Stas in dc bossen rondliep. moest Mit de buerderit draaiendテァ houden. Jet was de stuurman van het gezin, Mii de motor die altijd op volle toeren draaide. Koeien melken, varkens kweken, brood bakken, het kwam allemaal op de schouders vac taaie Mit terecht. Het waren harde tijden voor het jonge gezin. Elektriciteit bestond aanvankelijk nog niet. Licht werd verwekt met petroleumlampen. Begin jaren '30 werden de eerste elektrische leidingen gratis tot aan de huizen getrokken. De 0 Jitii tjiiiiieiiiii was vuoi iekeitiiig van de gebruiker. Plotseling volstutid liet op ccii suiipel knopje te drukken. Ronduit revolutionair. Ouk dL. telefooueeiiti cde deed geleidel ijkaait haar intrede. Op de eerste radio was het wachten tot 1939.

Wereldoorlog II Toen Hitler dreigde, moest Jef Goos tijdelijk onder de wapens om de grens te bewaken en Mit bleef alleen achter niet de boerderij en zes kleine kinderen. Kort na het uitbreken van de oorlog sloeg Mitje een hoop proviand in. Koffie, rijst, suiker, alles wat nodig was om het huishouden draaiende te houden. Tabak mocht niet ontbreken. Jef was een stevige roker en hij zou een tahaksarme oorlog niet kunnen verteren. Mit hakte haar eigen brood en maakte haar eigen boter. Mit en haar zes kinderen overleefden de hongerjaren, de angst en de V-bommcn van de Tweede Wereldoorlog. Uit dankbaarheid lieten ze een kapel bouwen in de Blauwbossen.

Het achtste kind De vrede kwam en ook haar achtste kind zag liet levenslicht. Mit was toen 45 jaar oud. Omdat zij wist dat de wereld toebehoorde aan slimme mensen en een diploma meer waarde had dan een stal vette bcstcn. mochten enkele kinderen

Het nageslacht san l'vテッit en Jej

!t/テ出/lkL'lenc/c /t/t it

snijdt het eigen gebakken brood 1cm! / / ic' k//I(Icrc11 gcclI)]ILSLL'IcI locl ijken

gaan studeren. Dat was een moeilijke keuze want de anderen moesten gaan werken om alles te bekostigen. Alles heeft Mit ervoor gedaan om een mooi en evenwichtig gezin uitte bouwen en zij is nu terecht fier dat haar plan gelukt is. In 1962 was liet nestje bijna leeg en toen ging een andere droom in vervulling : 01) pensioen gaan in een eigen nieuw huisje. Mii was niet versleten maar er was meer in liet leven dan kinderen opvoeden en altijd maar werken. Zij moest niets weten van de romantiek van cle goeie, ouwe tijd. De gouden bruiloft werd met veel luister gevierd in januari 1977 met vijf priesters uit de familie aan liet altaar. Zelfs de bisschop van Antwerpen kwam op de receptie het gelukkige koppel fel citeren.

Verder zonder Jef Op haar 85' verjaardag stierf Jet plotseling in haar armen tijdens een wandeling. Flet einde \)fl CCI1 111001 CI) vruehthciar huve1ijksleven.

Maar Mit heeft geleerd het levenslot te aanvaarden, niet achteruit te kijken en dc kop niet te laten hangen. Maria jochems is een zeer sterke en moedige vrouw. Vandaar haar bij naam 'Ijzeren Mit'. Flaar handen zijn kromgewerkt. Acht kinderen heeft zij gebaard en nooit heeft zij in liet hospitaal gelegen. Zij heeft de 20 eeuw overbrugd. Van lei en gri t'fel tot de coml11iter van de ietroleunilamp tot de laserstralen; van de kruiwagen tot dc T.G.V. Maar liet geloof in haar Kerk heeft zij altijd gekoesterd en bewaard. Nu woont ze nog altijd in haar huisje in de Blauwbossen, omringd door een uitgebreide mantelzorg. Zij is dankbaar voor liet leven dat zij heeft gekregen en doorgegeven. 1-laar naam zal niet in geschiedenisboekjes komen ofop de kalender der heiligen voorkomen. Zijzelf heeft geschiedenis geschreven. Al haar vrienden liggen op liet kerkhof en straks zal zij het licht van haar generatie uitdraaien. Maar dat is oor 1111Cr...


Vanuit het stadhuis... Stad Hoogstraten vraagt bouwvergunning aan voor HVV Meer en Meerle willen voetballen onder de paraplu HVV moet plaatsruimen voor appartementsblokken op de Thijsakker. Zij verhuist naar dc gronden van het Seminarie aan de Kathelijnestraat. Niets aan de hand tot plots de stad Hoogstraten een bouwaanvraag indient voor de aanleg van dit voetbalterrein. Gefronste wenkbrauwen bij de oppositie en vragen om een woordje uitleg aan het college. Gaat de stad opdraaien voor de kosten van de verhuis van HVV? Andere ploegen uit de fusiegemeente zoeken alvast een ander financieel steuntje in de rug en voetballen wellicht binnenkort onder een grote paraplu. Twee zendmasten brengen zaad in het bakje, maar daar is toch niet iedereen onverdeeld gelukkig mee. De stad Hoogstraten wil acht koloniewoningen in de Lindendreef onteigenen en de belastingen op lege houwgronden worden aangepast. Stof genoeg om er even bij te gaan zitten.

Belastingen op nietbebouwde gronden Sinds ccii aantal paren legt de gemeente een belasting op aan de eigenaars van bouwgronden die deze gronden onbebouwd laten liggen. 1-1 ier mee hoopt liet bestuur de eigenaars te stimuleren om deze percelen op de markt te brengen. 1-lierdoor zou de grondspeculatie misschien kunnen tegengegaan worden en dc stijging van de prijzen afgerenid worden. In liet verleden zijn er in de raad al heel wat discussies gevoerd over mogelijke vrijstellingen en liet bedrag van de belastiiig. Tal van ouders die in het bezit zijn van één of meerdere bouwpercelen houden er logischerwijze ook aan die percelen vrij te houden om hun kinderen later op te laten bouwen. Men dient een onderscheid te maken tussen houwgronden in een verkaveling en gronden die in een gebied liggen voor wonnig en industrie en die gelegen zijn langs een openbare weg die voldoende is uitgerust. Voor beide soorten niet-bebouwde gronden legt de gemeente nu een éénvormige jaarlijkse belasting belasting op van 1.000 Fr. per meter langs de straatkant met een mimmumbedrag van 10.000 Fr. In de tweede categorie, waar er nog geen sprake is van een verkaveling, spelen de achterliggende gronden uiteraard niet mee. Alleen de meters langs de openbare weg zij ii van toepassing. Er wordt een vrijstellmg verleend tot 15 meter per kind ten laste. Ook de soiale huisvestingsmaatschappijen kunnen niet belast worden. De Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting heeft namelijk nog heel wat bouwgronden braak liggen op de Venhoef. De CVP-ers Haseldonckx en Van Looy hebben heel wat bedenkingen bij deze belasting die een forse verhoging lijkt tegen de vorige jaren. «Er komen slechts met mondjesmaat percelen vrij. Daar gaat deze belasting weinig aan veranderen. De priJzen gaan integendeel nog hoger worden want de eigenaars gaan deze belastingen mee verrekenen in hun verkoopprijs. Is er daarom nog wel toekomst voor de l-Ioogstratenaar » meent Marc Haseldonckx. « Door de

moet op dit vlak dringend een nieuw beleid komen. Men kan zich natuurlijk wel de vraag stellen of belasting daarbij de beste methode is.» BLirgemeester Van Aperen is eveneens van mening dat 10.000 â 15.000 Fr op een bedrag van 3 tot 6 miljoen de zaak nu niet zal maken en ook de prijs niet zal opdrijven. In verband met het voorstel van Van Looy in verband met die speeelpleintjes ziet hij eerder een oplossing in het verhuren van een perceel aan de gemeente voor cle prijs van de belasting, zo blijft liet een nuloperatie. Schepen Peerlinck meent te weten dat er in de gemeente momenteel nog een 473 onbebouwde percelen liggen. Enkele jaren terug » aren er dit nog meer dan 700.

Onteigening 8 koloniewoningen in Hoogstraten

.1 hoc [h t.> e/> /»nc/ev .>L It 1/Itt ic'Ii IC ontpoppen tot de vi'oordvoerder /,i.f de CVI'.

extra belasting wordt de druk om te verkopen inderdaad verhoogd niet het gevolg dat we waarschijnlijk nog meer Hollanders gaan aantrekken. Zouden we niet beter een clausule inbouwen dat er alleen nog maar verkocht kan worden aan iemand die bindingen heeft met Hoogstraten 7 » vraagt Jef Van Looy zich af en hij knoopt er de volgende bedenking aan vast «Vroeger hadden we altijd problemen om speelpleintjes te verwerven in de verschillende wijken. Zou het geen goed voorstel zijn om mensen die een perceel afstaan voor een speelpleintje, vrij te stellen van (leze belasting 7» Agalev-raadslid Juul VerhuIst kan zich wel vinden in het standpunt van het hesti.iur. « Wij moeten nu niet het bestuur aanklagen. Wat zij vraagt met deze belasting is een peulseliil. De prijs van de gronden wordt niet bepaald door deze belasting maar wel door de grondspeculatie. Wij moeten eerder aanklagen dat er op gebied van het woonbeleid een vrije markt bestaat die maakt dat de bouwgronden voor de gewone nian bijna onbetaalbaar worden. Er

Bij hoogdriiigendheid besliste de gemeenteraad de acht koloniewoningen in de Lindendreef te onteigenen. Deze woningen . halfweg de Lindendreef voorbij liet Spijker, zijn eigendoni van de Regie der Gebouwen, en worden bewoond door personeelsleden van de Strafschool van Floogstraten. Het is een politiek van Regie der Gebouwen om zoveel mogelijk woningen voor liefst veel geld van de hand te doen. Kijk maar naar Wortel- en Meksplas Kolonie, de verkoop van het Floefijzer, de twee directeurswoningen op het einde van de Lindendreef, enz. Kortehngs zouden nu ook deze 8 woningen verkocht worden. Het genieentebestuur is er van overtuigd dat hier een kans geboden wordt om betaalbare woningen te verkrijgen. Bij een openbare verkoop zouden de prijzen de hoogte ingaan en zouden nadien de huidi ge bewoners

Garage Luc Ryvers

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 9090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie M.


GEMEENTERAAD

IKO organiseert specialisatiegraad

[1e/man Snoei',s : '' Deze onteigc'/lingsprocedure is een kans om in Hoogstraten heiaalba,'e woningen te verweri'eim

wellicht allemaal plaats mocten ruimen. Daarom stellen dc meerderheidspartijen voor een ullW!gLiilllgbesluit te iieiiieii cii deze woiiuigen nadien in een erfpacht door te gevel!, up dezelfde wijze zoals met de huizen van WortelKolonie. Agalev kan dit standpunt van de meerderhied vel bijtreden. « In principe gaan we akkoord, hoewel deze woningen kwalitatief heel wat minder zijn dan de twee huizen die nu verdwenen zijn. Die bepaalden veel meer het uitzicht van de Lindcndrecf. Wij hebben ons toen fel verzet tegen de afbraak van deze twee woningen maar het heeft niet mogen baten.» De C\/P heeft heel wat meer hedenkincen en 7,11 de onteigeningsprocedure niet mee goedkeuren. Marc I-lascldonckx: «Ik heb eens navraag gedaan bij een »aiit»l aiLlIItvLtii ii liic.iuit blijkt dat de degelijkheid van deze huizen niet in twij ll moet getrokken worden, maar het esthetisch uitzicht is heel wat minder. Deze huizen zijn fantasieloos, en niet te vergelijken met het Hoefijzer of het Begijnhof. In de Lindendreef zijn we ten andere ook al twee mooie woningen kwijt. Zou het niet beter zijn om eens iets echt te doen voor de Lindendreef? En dan bedoel ik aan die modderbaden naast te weg. » i lerman Verlinden van zijn kant vreest echter dat de gemeente achter het net zal vissen indien zij hoopt deze huizen op een goedkope manier te verwerven. « De Staat zal geld willen. Kijk maar naar die twee woningen op hei einde van de Lindendreef. Die zijn niet verkocht gewor den omdat dat afzonderlijk te weinig opbracht. In de plaats zijn er S bouwgronden gekomen die heel wat meer hebben opgeleverd.» Schepen Peerlinck ziet deze werkwijze wel zitten en verwijst hierbij even naar de ervaring met de huizen van Wortel-Kolonie. « Wij hebben 30 miljoen betaald voor de huizen van Wortel-kolonie. Ilierover waren heel wat mensen verontwaardigd. Zij konden er niet bij dat de gemeente zulk een initiatiefnam en er zoveel geld voor over had. Ik kan u nu gerust zeggen dat dit de gemeente practisch niets gekost heeft. Al de kosten zijn er intussen al terug uit op enkele uitzonderingen na.» Burgemeester Van Aperen waarschuwt evenwel dat de gemeente niet zomaar elk bedrag zal betalen. «Er wordt nu een beslissing tot onteigening genomen. Later bekijken we de zaak opnieuw als we de prijs kennen.»

1-le1 lnstituui voor Krcatic\ c Opvoeding (1 K0)wi 1 volgend schooljaar starten mei een specialisatiegraad in de opleidingen tekenkunst, schilderkunst, keramiek, beeldhouwkunst. Vrije grafiek en binnenhuiskunst. Tot vandaag de dag organiseert hel IKO opleidingen in de lagere, de middelbare en de hogere graad. Gedurende de schooijaren 1996 en 1997 bestond er een programmatiestop in het deeltijds kunstonderwijs, wat inhield dat er gedurende deze periode geen nieuwe graden mochten ingericht worden. Intussen is deze stop opgeheven en kunnen er nieuwe graden opgestart worden. Hoogsiraten wil nu deze specialisatiegraad inrichten omdat na de hogere graad enkel getuigschriften en geen diploma's kunnen uitgereikt worden. Dit hcet't tot gevolg dat de afgestudeerden aan het IKO zich in andere instellingen gaan vervolmaken om een diploma te behalen. Met deze bijkomende graad is dit euvel binnenkort van de baan en zullen er ook in het 1 KO van Hoogstraten volwaardige diploma's kunnen uitgereikt worden.

En die vond ze vlakbij de oefenterreinen en jeugdpleinen achterhet Klein Seminarie, aan de Kathelijnestraat. Dc eerste definitieve stap in de aanleg van een nieuw voetbalstadion is de aanvraag voor een bouwvergunning. Opmerkelijk is nu dat niet HVV maar de gemeente Hoogstraten een aanvraag indient voor het ophogen van het bewuste terrein en het aanleggen van een voetbalveld. De oppositiepartij Agalev vraagt het college wat hier eigenlijk de reden voor is. Het voetbalveld moet immers dienen voor HVV en er is wettelijk geen enkel bezwaar dat een sportclub dergelijke aanvraag zou indienen. De gronden zijn eigendom van het Semïnarie en er is een erfpachtovereenkomst afgesloten tussen het Seminarie en I-IVV. Volgens Agalev heeft de gemeente in wezen niets met deze aangelegenheid te maken. De bouw van kleedkamers, kantine en bij lokalen is destijds ni dezelfde zone aangevraagd door I-IVV en ook verkregen. «Onze fractie is van mening dat de aanleg van een voetbalveld op deze plaats voor l-jVV moet kunnen, op voorwaarde uiteraard dat er gezorgd wordt voor een esthetische inplanting in de omgeving. Maar wij zijn het niet eens meI de gevolgde procedure. Wie optreedt als opdrachtgever staat ook in voor alle verdere

Niet op mijne rug De I-loogstraatse gemeenteraad keurde in november vorig jaar de aanleg van een fietspad goed langs de gewestweg l-toogstraten-Sint Lenaarts en dit in gezamenlijk overleg met de gemeenten Brecht en Rijkevorsel. Voor deze weg kunnen er heel wat subsidies verkregen worden vermits Hoogstraten dc speciale module 13 van hei mobiliteitsconvenant met het GewestondertekendheetL De gemeente Brecht is aangesteld als bouwheer en zij kozen een ontwerper en stelden een lastenboek samen. Dit lastenhoek werd int ook door de I-loogstraatsc gemeenteraad goedgekeurd Hei nieuwe FVPraadslid Marc liaseldonckx vreest evenwel dat deze werken nog lang nillen uitblijven. LIke gemeente vraagt tegenwoordig haar fietspad. « Is het daarom niet zinvol om nu al grote kuis te houden met die biggenruggen die de scheiding vormen tussen de weg en het huidige fietspad?» vraagthij zich af, verwijzend naarde uiterst gevaarlijke situatie voor de fietsers. « We moeten dit probleem niet langer uitstellen tot er een nieuw fietspad komt!» Burgemeester Van Aperen geeft het raadslid gedeeltelijk gelijk. «1-let is een gewestweg en wij hebben deze gevaarlijke situatie al tal van keren aangekaart bij de diensten van Bruggen en Wegen, maar er is tot hiertoe weinig gehoor gegeven aan onze vraag en aan clie van de fietspadenactie. Wij zullen zo vlug mogelijk een nieuwe brief versturen naar Bruggen en Wegen.» Voormalig schepen van Openbare Werken , Karel Aerts, beaamt de besprekingen die hierover gevoerd zijn. Toch is er beslist om op zo kort mogelijke tijd nieuwe fietspaden aan te leggen en intussen niets te veranderen aan die ruggen. Wel is er een voorslel opgenomen om aan de H innenbooinstraat een rotonde te vooriien.

Stad Hoogstraten helpt HVV Het is al langer een feit: l-IVV moet verhuizen. De locatie op cle Thijsakker krijgt immers een andere bestemming. Er komen 4 appartementsblokken en 10 percelen voor sociale woningbouw, in totaal 74 wooneenheden. I-IVV moest dus gedwongen een andere vestiging zoeken.

kVarcl Baets, nieu'c'konier binneij de CVPfractie in de Hoogsti'aatse gemeenteraad vraagt zie/t af wie uiteindelijk de werken aan liet nieuwe i'oetba/m'eld voor 1-T VV zal uitvoeren de siad of HVV zelf?

onkosten. De verplaatsing van het eerste veld van de Thijsakker naar de gronden achter het Seminarie kan. maar moet betaald worden door I-IVV. De aanleg van het eerste veld van I-IVV dient trouwens een onderdeel te vormen van een globaal sportbeleid. We dringen dan ook aan op een voorafgaand advies van de sportraad. Ook dient er een voorafgaand onderzoek te gebeuren naar de gevolgen voor de waterhuishouding in die zone. De buurt van de Kathelijnestraat is nu al onderhevig aan voortdurende wateroverlast.»

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59


GEMEENTERAAD Ook vanuit de andere oppositiepartijen komen dezelfde vragen. CVP-er Ward Baets vraagt zich daarbij af wie uiteindelijk de werken zal uitvoeren, l-IVV of de gemeente ? Burgemeester Van Aperen wijst erop dat de gemeente hetzelfde gedaan heet't met MVV, dc voetbalvereniging uit Minderhout. HVV heeft ook recht op een voetbalveld. « Wij hebben deze aanvraag gedaan om het algemeen belang aan te tonen. Men heeft ons immers verzekerd dat het een veel sterkere aanvraag zou zijn als het van het stadsbestuur uitgaat dan van een vereniging. En wat dc waterhuishouding betreft, die kan nu herzien worden.» Schepen van Openbare Werken Martens wijst er op dat de firma Gedas een hydronautstudie gemaakt heeft en een oplossing voorzien heeft voor gans dit gedeelte langs de Kathclijnestraat. Wanneer tenslotte raadslid Verhuist erop aandringtclat er in het dossier opgenomen wordt dat er geen extra kosten voor de gemeente uit voortvloeien krijgt hij een bevestigend antwoord van de burgemeester. Waarna de stemming volgt en iedereen op uitzondering van Jan Huybrechts de aanvraag goedkeurt. Schepen Roger Van Aperen heeftniet aan de stemming en de discussie cleelgenonien ak betrokken pailij.

GSM-masten op de voetbalvelden van Meer en Meerle GSM-masten rijzen als paddetoclen uit de grond. Men hoeft zelfs niet meer naar Antwerpen te rijden om er om de paar kilometers mcc geconfronteerd te worden. In M inderhout, vlakbij de lagere school werd er één neergepoot en sinds enkele weken mag ook de toren van Hoogstraten zich de trotse bezitter van een zendniast noemen. Maar het lijkt wel zoals met de voetbalvelden indertijd : ieder dorp zijn mast. Bepaalde GSM-operatoren hebben nu hun oog laten vallen op de voetbaltereinen van KFC Meer en KFC Meerle. Beide terreinen zijn eigendom van de gemeente Hoogstraten en de beide voetbalclubs gebruiken deze terreinen op basis van een erfpachtovereenkomst. Doch deze overeenkomst voorziet dat deze gronden enkel mogen aangewend worden als sportveld en dat de bestemming van het sportveld niet mag gewiJzigd worden. Wil men inderdaad overgaan tot de plaatsin» van een mast op deze terreinen

dan moet het contract aangepast worden. De operatoren hebben wel wat geld over om hun mast kwijt te geraken. KFC Meer zou 250.000 Fr. ontvangen en KFC Meerle 150.000 Fr.. CVP-raadshd Bacts heeft zo zijn vragen bij het verschil in prijs voor de beide clubs, waarop schepen Van Ammel repliceert dat het hier gaat om twee verschillende dossiers met verschillende kosten. Oppositielid Jef Van Looy heeft echter meer fundamentele bezwaren. «Voor Meer is er een serieus probleem. Een zendmast geeft straling en na meting is gebleken dat een zendmast werkt zoals een paraplu. Onder de paraplu is er geen straling doch op de rand ervan vind je er de meeste straling. In Meerle is er geen probleem. Als de mast op het voetbalterrein komt, is dat ver genoeg van het dorp verwijderd. Als de mast aan de lagere school gestaan had zoals eerst voorgesteld, zouden er meer problemen zijn. In Meer moet dit echter grote gevolgen hebben voor het dorp. Sinds enkele maanden is er door de federale overheid een norm vastgesteld. « «Hier doen wij geen uitspraak over» reageert schepen Van Ammel. Ook Agalev heeft heel wat bedenkingen over dit aanbod. «De plaatsing van GSM-masten is op zich al een onderwerp van veel discussies. Er is absoluut nood aan een openbaar debat hier over,» vindt Lief Pans «Agalev heeft vroeger naar aanleiding van de mogelijke plaatsing van een mast naast de school al aangedrongen op de grootst mogelijke voorzichtigheid. Volgens de huidige voorstellen wordende masten geplaatst naast beide voetbalvelden. Wij kunnen het er mee eens zijn dat als er absoluut nood is aan een mast, deze clan geplaatst wordt op openbaar terrein ofindustriegrond. Merkwaardig is dat in dc voorgestelde gevallen de lasten voor de hele gemeenschap zijn, maar het stadsbestuur de voordelen ervan toekent aan één vereniging. Indien het er komt, dan vragen we een overleg om de opbrengsten ervan op een eerlijke manier te verdelen over alle (sport)verenigingen van de gemeente. Het gaat hier hoe dan ook over nogal wat geld. Als we weten dat Proximus alleen al 150.000 Fr. wil neertellen voor een mast in Meerle en de andere operatoren verzocht zullen worden eveneens gebruik te maken van dezei fcic mast. Waarom is ook hier geen advies gevraagd aan de sportraad ? Het is bovendien verwonderlijk dat zelfs de GSM-operatoren de

cm AR

BANK,

plaatsing van een mast fl1 Meer niet zo goed zien zitten omwille van de slechte locatie, maar de gemeente en de voetbal toch blijven aandringen op deze plaats. Voor ons is het aangewezen de keuze te laten bepalen door het algemeen belang.» Schepen Van Ammel wilhierover echter niet verder discussiëren. «Het gaat hier enkel over de erfpaehtovereenkosmt. De rest is niet aan dc orde.» En ook schepen Peerlinck dringt aan op een beslissing: «Die masten kunnen niet blijven wandelen. Er zal toch ooit wel eens een locatie moeten vastgelegd worden. In Hoogstraten staat er nu ook één op de kerk.» Raadslid Verhuist vindt echter dat dc bewuste voetbalvereniging al het voordeel geniet van een goedkope erfpacht en nu krijgt Zij van de gemeente nog eens een extra voordeel van de verhuur van die grond.» Behoort die opbrengst dan eigenlijk niet aan de ganse gemeenschap?» vraagt hij zich tot slot af

Als het maar proper is In hct7el f'cic niohi 1 ide i tscon\ cnn Ii dat in 96 afgesloten werd tussen cle gemeente, De Lijn en het Vlaamse Gewest werd ook de mogelijkheid voorzien een bijkomende akte aan te gaan waarbij het stadsbestuur bepaalde delen van de gewestwegen zou onderhouden. Dit wordt nlomenteel reeds gedaan door de gemeentelijke diensten in de dorpskernen. Voortaan zal dit uitgebreid worden naar een aantal delen van de gewestwegen in de centra van de deelgemeenten. 1-let Vlaamse Gewest zal hiervoor een bedrag van 40.000 fr per kilometer betalen aan de gemeente. Als het van de gemeente afhangt zullen deze 11,5 krn gewestweg er voortaan netj es hijli ggen

Beleidsplan Op het ci wIe van de openbare vergadering antwoordde burgemeester Van Aperen op vraag van Agalev dat er binnen de drie maanden een beleidsplan van het nieuwe bestuur op tafel zal gelegd worden. Er komt er één voor het eerste jaar en na evaluatie daarna één voor de volgende vijfjaren. Waarvan akte.

zakenkantoor

Van Bavel-Ilommens

bvba

verzekeren

-

beleggen

sparen

ERKEND VCPIZLKLRIUQ

lenen

MAKELAAR

cdv 11590

Liej Pcins : Ago/ei' liee! vroeger in ierband met de plaatsing van een GSM-inast al aangedrongen op de grootst mogelijke voorzichtigheid;

Meerdorp 21

-

2321 Meer - tel. 031315 72 54

-

info@vanbavelrommens.be 23


GEMEENTERAAD

Politieraad start onder slecht gesternte Velen waren uitgenodiod: oorzitters san dorpsraden en a dvi es rade ii, pers correspondenten, en allicht ook de gemeenteraadsleden. Weinigen voelden zich geroepen. Op drie na stuurden ze allen hun kat naar de installatievergadering van de politieraad van de Politiezone Noorderkempen nr. 0125 19 op maandag 2 april om 18 uur. Conform de Wet van 7december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde Politiedienst komt deze raad in de plaats van de gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten (Hoogstraten. Rij kevorscl, Merksplas). De bevoegd/zeden van de geneezteraad inzake de Organisatie en liet beheer van hel lokaal politieko rp.s' worden voortaan uitgeoefrizd door de politieraad. Zo ook gebeurt met dc bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake politie. Die worden uitgeoefend door het politiecol lege, zijnde de drie burgemeesters, Maria Brughmans uit Rijkevorsel, Frank Wilrycx van Merksplas en Arnold Van Aperen voor Hoogstraten. Deze laatste is ook de eerste voorzitter van zowel politiecollege als politieraad. liet werd een bedroevende vertoning. Na de eedaflcgging namen de 14 aanwezigen (drie ontbraken, paasvakantie?) onwennig plaats in de raadzaal. De agendapunten 'kiezen van de administratieve zetel' (Vrijheid 149) en 'bepalen van dc vergaderplaats' voor de volgende twee jaar leverden geen problemen op. In de toekomst zou er een vaste vergaderdag en -uur bepaald worden zodat raadsleden als pers en publiek zich er naar kunnen schikken.

3000 131 F per zitting waaraan e ffectief deelgenomen." Maar dat was zonder Herman Verlinden gerekend. Die was blijkbaar te weten gekomen dat Rijkevorsel en Merksplas 6000 BEF betaalden voor een zitting van de gemeenteraad. Zodus. Een paar tegenreacties leidden amper tot een discussie. Snel werd tot stemming overgegaan. Annie Desmedt:" Moet ik een bedrag noemen? 10.000 frank." Niet goed begrepen dus. Met 10 voor, 2 tegen en 5 onthoudingen werd het hoogste bedrag aangenomen. Als je zelfje eigen zitpenning mag bepalen, waarom ook niet? En over die minder omvangrijke agenda? "Wat we hier gaan komen doen, zu]len we te weten komen als het wat verder is", leidde de voorzitter de vergadering in. Van enige belcidsverklaring was nog geen sprake. De politiehervorming is nog te nieuw om nu al van de politici een standpunt te verkrijgen. Laat staan dat ze er één hadden in het verleden.

Het presentiegeld

Boeven pakken

De politieraad kan een presentiegeld toekennen aan haar leden. Best wordt dan rekening gehouden met wat gangbaar is in de drie gemeenten met betrekking tot de vergaderingen van de gemeenteraad. "Het politiecollege is ook de mening toegedaan dat de dagordc van de politieraad waarschijnlijk minder omvangrijk zal zijn dan die van de gemeenteraad en daardoor ook minder werk zal meebrengen voor de raadsleden. Het voorstel is

Dc Wet van 5/8/92 op het politie-ambt ziet als taak van de politie het "... vatten van de ontvluchte veroordeelden en gevangenen ...... (artikel 20) Enkele uren voor de installatie van de politieraad reed een politiewagen, bezig zijnde met voornoemde taak een gevel en inboedel aan flarden. Kosten voor Hoogstraten want het lokale politiekorps met eigen begroting zal pas het echte licht zien bij het einde van dit jaar.

Waarom? Ooggetuigen zagen het politievoertuig aan hoge snelheid door de Vrijheid vliegen. Bocht gemist en recht dc frituur in. Een gepeperde rekening zal waarschijnlijk volgen. Vraag die men zich kan stellen is, is dergelijke snelheid in een bebouwde kom aangepast aan het dreigende gevaar? Een ontsnapte veroordeelde tot een vrij korte gevangenisstraf-anders zitje niet in het Penitentiair Schoolcentrum- wil in de eerste plaats weg, die wil ontsnappen. Vormt hij daardoor een gevaar voor de burger? Ontsnappen wordt trouwens ook niet bestraft. Eigenlijk is dat toch het doel van elkeen wiens vrijheid beroofd is? Stel dat er kinderen, voetgangers liepen op die plaats? Of een overvol terras. Enzovoort. Was het de moeite? Les van de dag. Dubbel presentiegeld en een perte totale op één dag. Maar wat ze eigenlijk met die reorganisatie van de politie aanmoeten, dat weten ze blijkbaar echt niet. En toch maakt dat de kern van de herstructurering uit, niet de betere verloning van de agenten, noch dc doorzichtiger structuur. Een beleid voeren, dat moet je doen! De burger zal er het zijne wel van denken. zekerst.

___

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of iii Studio Al uw fito 's afgever/it in eigeii Pi"oJ. Videolubo Ook uwA.P.S. filmen - 1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

r4WNï

4


Vastgoedprijzen verdubbelen in vijf jaar

Een nieuwe invasie Nederlanders Er is een nieuwe golf Nederlanders op komst, maar dat wist u al. Het zijn niet meer de superrijke Hollanders, maar de tweeverdieners met een 'gewoon' salaris. De nieuwe invasie uit het noorden heeft alles te maken met een gewijzigde wetgeving. Nederlanders, die in hun eigen land werken maar in België wonen, mogen de hypotheekrente voor hun villa hier volledig aftrekken van hun belastbaar inkomen. Wij gingen, net voor de grote invasie, de Nederlanders in onze regio tellen. Hun aantal zal de volgende maanden nog sterk toenemen. "Want", zegt de makelaar, "de belangstelling is overweldigend". Vier op tien inwoners van Meerle hebben een Nederlands paspoort. In Baarle-Hertog en Poppel, een deelgcrneente van Ravels, ligt het percentage Nederlanders nog iets hoger én hun aantal zal nog oplopen. De Nederlanders komen hier wonen omdat ze, door de woningnood, in hun eigen land nog nauwelijks een betaalbaar huis vinden. In Nederland kost een bescheiden rijtjeshuis al vlug 16 miljoen frank en voor een villa betaal je er al vlug 30 tot 35 miljoen. 1-her liggen de prijzen beduidend lager. Nederlanders betalen graag tot 12 miljoen voor een gewoon huis en het dubbele voor een luxueuzer stulpje. En ze komen maar al te graag naar de Kempen. Wie in Hoogstraten woont rijdt in minder dan een uur naar zijn werk in Breda, Tilburg. Eindhoven of Rotterdam en de files vallen, in die richting, best mee. Onze Noorderburen voelen zich hier ook veiliger, zelfs nu we hier spreken van een inbrakcnplaag. De criminaliteit en het gevoel van onveiligheid is aan de andere kant van de grens nog veel groter.

Manager buitenland In ons land woonden begin dit jaar ongeveer 90.000 Nederlanders. Tot voor kort waren dat Nederlanders die bij een internationaal bedrijf werken of de Rijke Hollanders', die sinds de jaren zestig naar het zuiden kwamen om de vermogensbelasting in hun land te ontvluchten. De voorbije jaren verhuisden er elk jaar meer dan 8.000 Nederlanders naar België, terwijl er jaarlijks zo'n 2.500 terug naar Nederland trokken. Maar de grote invasie moet nog komen. Sinds begin dit jaar kan de Nederlander zijn hypotheekrente fiscaal vol ledig aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Voorwaarde is wel dat hij in Nederland blijft werken. Ze kunnen bovendien kiezen waar ze belastingen betalen, in België ofin Nederland. Maar wie een beetje kan rekenen, en dat kunnende meeste Nederlanders wel, kiest voor het Nederlandse belastingssysteem. De fiscale druk is daar veel minder hoog.

L)epiijs ,aii de betere woning is, in vijl jaar tijd, tot 80 % gestegen. Voor een bouwgrond moetje nu bijna het dubbele neertellen. De Rabobank in Baarle-Nassau speelt handig in op de nieuwe trend. De bank heeft sinds kort een 'Manager buitenland' in dienst. Dat buitenland is beperkt tot België en de heer Kools heeft de opdracht om Nederlandse kopers in contact te brengen met Belgische eigenaars. Sinds de bank op II februari laatst een informatiedag organiseerde moet de Manager zich door enkele adviseurs laten bijstaan. "De storm moet nog losbarsten".

13%

LI

ESSEN

Lt 37%

16428 inwoners

BAARLEHERTOG

(2. 195 N/s)

2.157 inwoners

8/o KALMTHOUT 17.343 inwoners

(1345 Nis)

(789N/s)

20%

1 RAVELS 13.133 inwoners (2.610 Nl's)

WUUSTWEZEL 17630 inwoners

J (732 Nl's)

3%

MERKS PLAS 8.053 inwoners (231 Nl's) -

TURNH OUT 38.596 inwoners (1151 Nls)

Liet enclavedorp Baarle-Hertog telt 37 % Nederlanders. Dorpen zonder grensovergang zijn niet in trek. In Merksplas en Turnhout wonen maar 3 % Nederhelgen.

lfj


DOSSIER 34% 1 Meersol-Dreel 16% MEER LE 3.458 uw (/17/61/s) MEER 3676 mw (596 N/s) 11%

MIN DERHOUT 2928mw 3/661/s)

9%

WORTEL 1 684 uw (78 61/s)

H000STRATEN 6.126in (537 61/s)

j

Blijkbaar wonen de Nederlanders lie f.t zo dicht mogelijk bij de grens. Bi/na de 11e/It i'an alle Nederlanders die in groot Hoogstraten st'onen verblijven in Meerle en Meersel-Dreef.

41%

POPPEL 3565 11w (1.461 (Vis) 18%

1

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding

WEELDE 4.509 mw (793 (Vis)

RAVELS 5059 mw (1.171 (Vis) TURN HOUT ARENDONK

Decoratieve verftechnieken

Poppel, een deelgemeente van Ravcls, is the place to be voor Nederlandei. Weelde en Ravels zelf scoren al veel lager.

Showroom

Nederlanders per gemeente Poppel: Baarle-Hertog Mcerle: Weelde: Meer Essen Minderhout Hoogstraten Kalmthout Ravels Arendonk Wortel Wuustwezel Turnhout Merksplas

Aantal Nederlanders 1.461 789 1.171 793 596 2.195 316 537 1.345 356 744 78 732 1.151 231 ',

op op op op op op op op op op op op op op op

Aal/tal mus oners 3.565 41,0% 2.157 36.6 % 3.458 33,9 % 4,509 17,6 % 3.676 16.2 16.482 13,3 (10 2.928 10,8 % 6.126 8.8 % 17.343 7,8 % 7.0 % 5.059 11.877 6.3 1.684 4.6 17.630 4,2 % 38.596 3,0 % 2,9 % 8.053

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78


DOSSIER De Rabobank ziet die Nederbelgen heel graag komen om hen een passende financiering aan te bieden. En de bank is erg soepel, een financiering tot 90 % van de verkoopwaarde is geen probleem, ook niet als de klant al ouder is. De Manager buitenland kent het profiel van de nieuwe Nederbelg. "Het is een andere groep dan de eerste generatie. Toen waren het vooral rijke en dikwijls gepensioneerde Nederlanders die hun vermogen veilig wilden stellen. Zij viocgen als het ware fiscaal asiel in België. Nu gaat liet om de gemiddelde Nederlanders, jongeren en ouderen". Volgens een raming van een Nederlandse krant zouden, door de nieuwe \vet, een half miljoen landgenoten naar België verhuizen.

Marktp rij s De bewoners van de grensstreek ondervinden voor- en nadelen van de Nederlandse koopdrift. De eigenaars van gronden en huizen zien de waarde van hun eigendom stijgen, maar de Floogstraatsejongeren moeten uitwij ken onidat de Nederlanders alles opkopen. Een Nederlander met een 'normaal' inkomen kan meer uitgeven voor een woning, onidat liet systeem waarop ze een lening afsluiten grondig verschilt van de gebruiken hier. In Nederland is het niet gebrtukelijk om het ontleende kapitaal af te betalen. De bank houdt dat bedrag te goed, terwijl de cliënt alleen de intrest op dat bedrag afbetaalt. De bank ontvangt hel ontleende bedrag bij het overlijden van de koper of wanneer de eigendoni verkocht wordt. De verkoper ontvangt op dat moment alleen de gerealiseerde meerwaarde. Door dat systeem kan een Nederlander voor eenzelfde maandelijks af te betalen bedrag een groter bedrag ontlenen dan de Vlaming. Dat is één van de redenen waarom een Nederlander méér kan betalen voor zijn eigendom. De eigenaars van onroerend goed halen de schouders op. Zij verkopen aan de meest biedende en dat is een Nederlander, gegarandeerd. Een makelaar uit Hoogstraten geeft toe dat 85% van de eigendommen op dit moment door een Nederlander gekocht worden. 'Nu zijn liet de 'gewone' Nederlanders. Dertigers en veertigers, tweeverdieners die vooral in de driehoek Breda-Eindhoven-Rotterdam werken. Ze bieden voor een gewoon villaatje probleemloos rond een miljoen gulden, ongeveer 18 miljoen frank, daar ligt hun bovengrens. Alle makelaars hebben lange wachtlijsten van kooplustige Nederlanders. In Meersel-Dreef liggen vier percelen bouwgrond. Die zijn nog niet te koop, maar er wordt toch al 10.000 frank per vierkante

De Nederlandse banken verlenen met de glimlach krediet. Meer ze//, ze organiseren infbdagen om hun landgenoten te overtuigen van de voordelen van het wonen in België.

nieter op geboden", zegt dezelfde makelaar

Niets aan te doen? De prijs van een 'betere' woning steeg in Vlaanderen de voorbije vijfjaar gemiddeld met 41

De Nederbelgen De Nederlanders worden met alle argumenten naar België gelokt. We plukten voor u volgende tekst van het interne/s

'Wat je als Nederlander hier in België voor een 'prijsje' kan kopen, kanje in Nederland nooit krijgen. In Nederland is de urhanisatie er al jaren uitgelijnd. niet als gevolg dat er geen mogelijkheden nieer zijn om Vrij te wonen. Voor het geld dat je in Nederland voor een rijtjeshuis moet neertellen kan je in België een huis kopen waar je 'omheen kan wandelen. En wat maakt liet nu uit of mijnheer die in Eindhoven werkt naar Helniond moet rijden of bijvoorbeeld naar Hoogstraten. Bovendien, en dat realiseren de Nederlanders zich nog te weinig, wordt een buis in België NIËl bij uw verniogen gerekend. In Nederland gebeurt dat wel. Kunt U rekenen? En, er zij ii nog andere voordelen. U komt terecht in kleine dorpen niet een gernoedehijk leefklimaat. Hier ben je nog iemand. Zet nu eens alle voordelen op een rijtje: de lage roerende voorheffing. de exclusieve huizenbouw voor zeer weinig geld, geen vermogensbelasting en het lekkere eten.......Het is dus wel degelijk de moeite om naar België te komen.' 12

procent. In de grensstreek, zoals de Noorderkempen, Maaseik en ten oosten van Tongeren kon die stijging oplopen tot 70 en zelfs tot 85 procent. De bouwgronden stegen in Vlaanderen in de zelfde periode gemiddeld niet 71 procent in waarde. Hier in het Hoogstraatse noteren we een stijging tot 90 procent. "En de prijzen zullen nog stijgen", zeggen de makelaars. "Nog even wachten en je kan het dubbele vragen..., aan Nederlanders. Adverteren ui bladen die zich richten op een Vlaams cliënteel is er niet meer bij". De eigenaars van onroerend goed zijn dus best tevreden, maar ze zijn in de minderheid. Onze eigen kinderen moeten plaats maken voor de Noorderburen. Nederlanders die hier coldon integreren en nog minder vaak belastingen betalen. 1 let stadsbestuur van 1 loogstraten pro beert de inkomsten die liet moet niissen aan de zijde van de belastingen te cornpeiiseren door het verhogen van de opcentiemen op het kadastraal inkomen. Alle inwoners betalen minder gemeentcbelastingen, niaar zij die een riante eigendom hebben, zoals de Nederlanders, betalen meer grondlasten. Een groot deel van de bevolking wil dat de overheid creatiever wordt. Voor deze groep


DOSSIER moet er een einde komen aan de fiscale ongehjkheid tussen Vlamingen en Nederlanders. De overheid moet er voorzorgen dat alle inwoners, dus ook de Nederlanders, gelijke lasten betalen. De zelfde groep pleit er ook voor om dc eigen inwoners voorrang te geven als er kavels beschikbaar komen. Voor een andere groep, dikwijls eigenaars van onroerend goed, maakt het allemaal weinig uit. Ze verkopen aan de meest biedende en dat zijn nu Nederlanders. Zo is de marktsituatie nu eenmaal. Je kan en mag daar niet kunstmatig op ingrijpen. Fris altijd wel ergens een streek waar de gronden 'onder druk' staan. Vroeger was er de vlucht uit de steden naar de randstad, nu zijn het de 1 lollanders die hier in de Kempen willen wonen.

Belastingen en kadastraal inkomen

Arendonk Essen Hoogsiraten Kahnthout Merksplas Ravels Turnhout Wuustwczel

0 genicenic belastingen

opcenticmen op kadastraal in komen

O/

1100

6,0

6.5 t 5,0 % 7,0 %

6.0 % 6,0 7,0 % 6.5 0

1 250 1 350 750 750 875

1 050 875

Opcentiemen Een gemeente of een stad kan zijn inwoners belasten door liet hefĂŻen van opcenticnicn. Dat zijn, volgens Van Dale. "percentsgewijze verhogingen van een oorspronkelijk bedrag, meestal ten hate van de overheid". De stad int op die manier twee soorten belastingen, een percentage op de personenbelasting en op de onroerende voorheffing (liet kadastraal i nko nien). Floogstraten heft maar 5 % op de personenhelasting, dat is gevoelig minder dan liet Vlaams gemiddelde. De stad compenseert deze minder ontvangsten door 1350 opeentiemen te heffen op liet kadastraal nikomen. We betalen aan de stad 13,5 maal het bedrag dat het Vlaams gewest als kadastraal inkomen van ons ontvangt. De gemeentebelasting brengt de stad ongeveer 80 miljoen fraiik op. Dat is weinig omdat de stad niaar 5 % belasting heft ĂŠn omdat de inwoner van }-loogstraten, met veel hoeren, zelfstandigen en vrije beroepen, niaar een klein inkomen heeft (of aan de belastingen aangeeft). De belasting op onroerende goederen, liet zogenaamde kadastraal inkomen, brengt de stad iets meer dan 200 miljoen op. Het is de meest sociale belasting, als je er van uitgaat dat ieniand die riant woont, een even riant inkomen heef't.

Een voorbeeld: een 'normale' woning heeft een kadastraal inkomen 35.000 BEF van na een aanpassing aan de index wordt dat bedrag 43.600 BEF verhoogd tot het Vlaams gewest int daarop 2,5 % belastingen 1.090 BEF of de provincie verhoogt dit bedrag met 2,30 2.507 BEF en ontvangt de stad 1-Ioogstraten vraagt 13,50 x het bedrag 14.715 BEF van liet Vlaams gewest of U betaalt in totaal een kadastraal inkomen van 18.312 BEF Alle inwoners - eigenaars betalen onroerende voorheffing, ook de Nederlanders. Nu gaan er ook stenimen op om de Nederlanders ook personenbelasting te doen betalen. Indien dit voorstel een wet wordt, zou dit voor de Hoogstraten naar schatting 10 miljoen opbrengen.


Mond- en klauwzeer

Mestverwerking

KEMPEN / Minderhout - Iedereen herinnert zich de televisiebeelden uit Engeland waar de ziekte mond- en klauwzeer massaal is uitgebroken. Later werd ook Nederland niet gespaard. Ook vanuit Frankrijk en Duitsland kwamen meldingen. In België gebeurden er preventieve opruimingen. Klemskerke en Merksplas haalden het nationale nieuws. Tot op heden (begin april) is er in België nog geen haard van mond- en klauwzeer uitgebroken. Begrijpelijk dat onze landbouwers doodongerust zijn en de strengste normen in acht nemen om de ziekte buiten ons land te houden.

Veiligheid Vrijdagavond 30 maart vroegen de boeren, onder impuls van Boerenbond en Groene Kring, nationale aandacht voor hun problemen. Met deze actie o.a. te Minderhout "Geen dieren maar stro" verbrandden zij symbolisch twee pakken stro om duidelijk te maken dat zij de eis tot inenten van hun dieren kracht willen bijzetten. Liever stro verbranden dan oningeënte dieren. Veiligheidshalve ontsmetten alle aanwezigen hun schoeisel en ook de tractor kreeg zijn zoveelste beurt.

Herkomst In alle delen van de wereld kent men het probleem van mond- en klauwzeer. De eerste haard in Europa werd kenbaar in Engeland. Voordat daar enige echte actie werd ondernomen, waren er al besmette dieren vervoerd, richting Frankrijk. Later zouden verschillende van deze dieren opduiken in Nederland waar zij waarschijnlijk aan de basis lagen van de huidige besmetting. De besmetting zelf is herkenbaar aan de kleine blaasjes in de mond en tevens kun je deze blaasjes terugvinden tussen de hoeven van de aangetaste dieren. Anderzijds blijft het onvoorstelbaar hoe pijnlijk deze aantasting kan zijn voor de dieren. Vroeger konden deze dieren mond- en klauwzeer uitzieken, slechts enkelen

:(::7 )

stierven hieraan, maar gezien de huidige populatie is dit onmogelijk geworden.

Sanitel Sinds 1992 is men verplicht om in Europa te stoppen met inentingen. Dat er in België nu nog geen mond- en klauwzeer is uitgebroken, is volgens onze gesprekspartners te danken aan het Sanitel-systeem. In België is elke eigenaar verplicht zo een nummer aan te vragen binnen de week van de geboorte van het dier. Dat zijn de bekende gele plaatjes die men bevestigt in het oor van het dier. Via dit nummer kan men in de bijbehorende registratie het dier volgen van geboorte tot in het slachthuis en later zelfs (bij manier van schrijven) totdat het bij de consument op het bord ligt. Omdat Sanitel zo duur is, mede dank zij de sluitende registratie, passen weinig landen dit momenteel toe. Maar dankzij dit systeem kan men in zeer korte tijd de eventuele verdachte haarden preventief opruimen. Enig probleem vormen hierbij de particulieren die slechts één of enkele dieren hebben en deze dikwijls zelf verhandelen op een of andere veemarkt. Dat blijkt dan meestal uit onwetendheid te gebeuren.

Gevolgen Onze boeren schermen hun bedrijf zo goed mogelijk afvoorbuitenstaanders. Iemand die er niet echt nodig is. komt niet meer in de stallen,

Reeds geruime tijd is er sprake van dat er in de Noorderkempen een mestverwerkingseenheid komt. Volgens de laatste berichten zou deze ingeplant worden aan de .lohn Lijsenstraat te Meer. Het transport zou grotendeels langs de snelweg kunnen gebeuren door ecn erkend vervoerder. Mocht men nu over dergelijke eenheid beschikken, dan zou de hogere overheid ontheffing kunnen verlenen zodat er binnen de schutskring toch geen mestprobleem ontstaat. De installatie wordt gebouwd volgens een principe dat o.a. in Denemarken zijn deugdelipkheid heeft bewezen. Volgens onze berichtgeving zou dergelijke installatie in 2003 in gebruik genomen kunnen worden. Ook de bedrij fsarts moet de nodige maatregelen in acht nemen. Meel en aanverwante producten kunnen momenteel nog geleverd worden. De melk wordt nog opgehaald, maar wordt binnen de schutskring bij elkaar gebracht. Iedere boer kent de beelden van het opruimen van de stallen. Klemskerke en Merksplas waren recente voorbeelden. Dit probeert men ten alle prijze te vermijden. Mocht er ergens toch een bedrijf preventief gerumd worden, dan ontvangt de mester een behoorlijke vergoeding voor zijn dieren maar staat tevens voor langere tijd zonder inkomen. Voor een stal met mestvarkens ligt dit misschien iets simpeler. Als daar de stal leegkomt, koopt men na het opheffen van de schutskring nieuwe dieren aan en kan men terug beginnen te mesten. Voor een gesloten bedrijf is dergelijke ruirning ronduit een ramp. Ineen gesloten bedrijfkweekt men jonge dieren, brengt deze groot totdat ze slaehtrijp zijn. Heel deze cyclus van niets terug opbouwen vraagt jarenlang werk en inzet, en dan moet je opdat moment nog goede dieren kunnen aankopen. Uiteraard heeft deze manier van werken heel wat financiële gevolgen voor de betrokkenen.

Gemeentebestuur Ook het gemeentebestuur ontving de nodige richtlijnen van de hogere overheid. Deze wer-

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

-

t. .

i]

'VEILIGHEID EERST...' 14

r

. . ..

\l / uia Iiin& Jij/na i in de iunlig't 10 naorisinaan&ge/eii besloten (IL huer n uit .11iilc r/101(110(11 (frL / Ii' /ICfliCll I/O,? de nalwna/e ac lie di&,.en maar stro . Gelaten hemd en ansl voerden hierbij de /ioo/dloon van de ieprekken. De .\ eder/aniRe gren v en Baarlesao liggen di hihij en on:e boeren waren er niet gerust in.


ACTUEEL den zo snel mogelijk en zo goed mogelijk opgevolgd. Het is echter gebleken dat nadarhekken sommige mensen niet kunnen tegenhouden. De beslissing om op de kleine grenswegen, bijna dertig in onze gemeente, containers dwars te plaatsen en op andere wegen "onverplaatsbare" waterbukiten te zetten, konden op veel hij vi van onze gesprekspartners rekenen. De specifieke vorm van het Nederlandse en Belgische Baarle vormden in dit gesprek de grootste bron van ergernis. Daar schijnen enkele zaken toch ronduit onvoor,ichtiv ie verlopen.

4,

ijT

Toekomst De meeste boerderijen gaan over van vader naar zoon. Dat is zo en zal naar alle waarschijnlijk heid ook zo blijven. De liefde voor de stiel wui di vuil iliuk; uit mci dc paplepel ingcgcvcn. Toch worden er nog een drietal "harde" jaren verwacht. Maar steeds zullen er Kempenzonen het bedrijf van thuis verder zetten, een levenswerk voortzetten: de verzorging van de dieren, de vrijheid van liet beroep en de meewerkende partner, niaar er is ook de toenemende registratie, wetgevingen allerhande, en nog veel nieer.

'

- -.

•vz"" ......

.

r'i:'"

~ ï'

S

Consument De consument staat er te weinig bij stil dat dc doodgewone boer liet begin is van de voedsel keten. Herinnert u zich maar de dioxinecrisis Wat lag er toen niet allemaal stil omdat de boeren niet konden werken. En toch verlangt de doodgewone consunient dat er vlees op zijn bord komt, netjes versneden en als het even kan ook nog microgolfklaar. Maar als we dan een boer tegenkomen, dan bekijken we alleen zijn minplinten in plaats van ons klak af te zetten. Deze mensen zorgen er toch niaar voor dat België liet beste investeert in de dieren. Dat bewijzen de talrijke (internationale) kwaliteitslabels. t oor dit avondvullend gesprek mochten we rekenen op de gastvrijheid van frituur Papillon te Minderliout. Onze gesprekspartners haren. Jaak Mertens (Minderhout). Chris Schall (Meer), René Aerts (Minderhout), Danni'

Herri/gers (Meer) en tenslotte Jej Mertens (Minderhout). Ivlarcel Onincx schoot de jbto 's cii Fraai Snijders s'ehree/ de teli'i.

De loonwerker Ook de loonwerker ondergaat vs illens nillens de gevolgen van de mond- en klauwzeer ziekte. Vooreerst was liet vroege voorjaar veel te nat oni dc putten ie kunnen ledigen. Op het loonbedrij f S pi augers Le l-toogstraten waren er nadien tijdelijk enkele nicnscn technisch vserkloos omdat men wegens de schutskrnig geen mest mocht vervoeren. Ook de herie.htgev ug 1 IVCi de uioiid- cii klauvv zeer, wat dan wel en met mag, verloopt niet zoals het ,'ni i iii ne te ii T t': iii t uj cii de boei ei t up een loonwerker voor informatie. De7e info verandert echter zo snel dat de loonwerker dagelijks zelfachterde informatie aan gaat via de mestbank. Ook deze loonvv erker staat achter de controles die plaatsvinden op dc wegen. Driemaal stoppen voor politie op één dag is geen uitzondering niaar betekent uiteraard tijdverlies. Wat deze toestand op een vrij korte termijn tot gevolg hecht, is nog te vrezen. Alle (t,eei)puiiteii komen imusseii vol. Binnenkort begint liet plant- en zaaiseizoen. En naar waar dan met de inhoud van de putten? En clan moeten we hopen dat de mond- en klauwzeer niet uitbreekt vvant dan spreek je pas van ccii regelrechte ranip.

)ia,'sc'lt tin Iitgshoi'dc'n en ii; tdai'ltckkcn houden out 'ccliii c'n niet legen houden toe/t iie o'i'er.s'chrijden. Het gemeenrebe.s'tuttr nam haar s'ei'anits'oordelijkheicl, plaatste ,el/s containers dwars over de landvt'egen om hel vervoer omnogelijk te maken. Met deze maatregel én de veelvuldige controles op de toegestane ou'ergangsn'egcn kon het bestuur rekenen p de sympathie i'an onze gesprekspartners.

grens le

— •

,

•..

Om er grijze haren i'an te krijgen 0/om je haren te vel'/ic:c'n Ii' zou voor minder. Zo 'n kapitaal aan tractors dat stil moet staan: eerst voor het le natte voorjaar en onmiddellijk daarna in een schots kring vallen. Ook het leien van een loonti'erker verliep de laatste tijd iiie! rooskleurig. Eens hel plant en zaaiseizoen begonnen is, waar moet je dan met de inhoud van de (beer)pullen naartoe? -

15


Fusie Wielewaal en Natuurreservaten

Natuurbescherming slaat nieuwe wegen in De natuurbescherming staat in Vlaanderen voor een heel belangrijke uitdaging. Vanaf 1 januari 2002 fusioneren de twee grootste Vlaamse natuurverenigingen: de Wielewaal vzw en Natuurreservaten vzw. De fusie waar elke natuurliefhebber eigenlijk al heel lang van droomt, wordt werkelijkheid. De fusie heeft gevolgen, ook op lokaal vlak...

Pioniers

dringt, al was het maar om zich te kunnen integreren in dc nieuwe natuurvereniging. Vertegenwoordigers van Natuurreservaten en Wielewaal uit onze regio volgen daarom de voorbereidende nationale vergaderingen over de nakende fusie op dc voet. Democratie en openheid worden de sleutelwoorden voor de nieuwe vereniging. Die boodschap wordt iedere keer zwaar bek 1 emtoond. We kunnen uiteraard niet vooruit lopen op de precieze ontwikkeling van het fusieproces in onze regio. Dat wordt wellicht duidelijker na 11 mei. Alle natuurliefhebbers, lidmaatschap van ĂŠĂŠn van de beide verenigingen is niet vereist om deel te nemen, worden dan om 20 uur in het Jan Spannenhurgmuscum (Karel Boomstraat in Hoogstratcn) verwacht. Laat het heel duidelijk zijn: Iedereen die een hart voor de natuur hee6, is welkom. De nieuwe natuurvereniging zal heel veel mensen kunnen gebruiken. Iedereen heeft zijn of haar invalshoek om de natuur te beleven. Voor al die invaishoeken moet ruimte gemaakt worden, want iedereen moet aan zijn trekken kunnen komen.

Nog niet zo lang geleden vierden de mensen van dc Wielcwaalafdeling Markvallei hun twintigste veijaardag. Het was de Wielewaal die ruim twintig jaar geleden de weg baande voor de andere verenigingen die zich in Hoogstraten en Rijkevorsci met natuur gingen bezighouden. Na de komst van JNM en Natuurrcservaten werd in Hoogstraten en Rijkcvorsel de noodzaak gevoeld om de activiteiten van de verschillende verenigingen meer op mekaar af te stemmen. De vertegenwoordigers van Natuurreservaten, Wielewaal en JNM beslisten om een koepel in het leven te roepen. De Natuurwerkgroep Markvallei zag het levenslicht. De werking is vrij uniek en zou zelfs model kunnen staan voor dc toekomstige werking van de afdelingen van de nieuwe, nog op te richten vereniging. In Natuurwerkgroep Markval ci werken Wielewaal, Natuurrescrvaten en JNM nauw samen. Ook Velt-Noorderkempcn en dc VMPA hebben er een stem.

Nieuwe uitdaging

Zorg dat je er bij bent, de natuur heeft je nodig: 11 mei - Jan Spannenburgmuseum (Karel Boomstraat in Hoogstraten) - 20.00 uur.

Bij de leden van Natuurreservaten en Wielewaal leeft het besef dat ook in de Noorderkempcn een andere werking zich op-

Steekkaart Naam natuurverening - Markvallei Aantal aangesloten gezinnen: 119 + 87 Wekelijkse activiteiten in het teken van natuurbeheer, natuureducatie, natuurstudie, beleid en verenigingswerking Reservaten in eigendoni: Halsche Beemden (7.09ha) - Frankenberg (0.69ha) - Aschbcrgen (5ha) Reservaat in huur: domein Dupret (l6ha) Projecten : Plan Pimpernel (ter bescherming van de Grote Pimpernel in de Markvallei) - Weidevogelbescherming- Plantgoedactie Geleide uitstappen: twee keer per maand plantenwerkgroep wekelijks. Busexcursie: twee keer per jaar Weekend in buitenland: twee keer per jaar Cursussen: paddestoelen, vogels, trektellen,... Dia-avonden: vier keer per jaar Jan Spannenburgmuseurn: vooral schoolbezoeken, soms ook verenigingen Verenigingstijdschrift 't Bieteutje driemaandelijks - oplage: 240 ex. 30 pagina's

r

r S

.

Uitstappen en wandelingen behoren tot de ;egelmatige activiteiten Beheerswerkzaamheden in de Halsche Beemden. Het resultaat van de Natuurwerkgroep. De planten werkgroep steekt hier haar wordt op 6 ,nei opengesteld voor het publiek. Er worden wandelinlicht op in hei domein Elsakker in Ivleerle. gen georganiseerd om 9 en 11 uur.

EVEN KENNISMAKEN?

...

OPEN NATUURDAG OP 6 MEI

Natuurreservaten organiseert al enkele jaren de Open Natuurdagen. Deze keer gebeurt dat voor de eerste (en gezien de fusie ook de laatste!) keer samen met de Wielewaal. Op 6 mei nodigen de Hoogstraatse natuurverenigingen alle natuurhiefliebbers uit in het reservaat De Halsche Beemden'. De Open Natuurdag wordt de ideale gelegenheid om kennis te maken. Om 9 uur en 11 uur vertrekken geleide wandelingen aan de Kapel in Hal (Minderhout). Tijdens deze wandelingen wordt vooral aandacht besteed aan de natuur in dit reservaat aan cle boorden van het Merkske en er is aandacht voor het vrijwilligerswerk.

Laarzen aan te raden! 16


KEMPENS GILDENFEEST OP 23 EN 24 JUNI 2001 IN MEER

HET GILDENFEEST IN MEER Vorige aflevering kon je lezen wat een gildenfeest en een landjuweel zijn. Juni nadert met rasse schreden. Tijd om wat praktische informatie te geven over het gildenfeest in Meer dat vlak voor de deur staat. De waar, wanneer en hoe-vragen worden voor u netjes uit de doeken gedaan.

Na de wedstrijden zijn er groepsoptredens van roffelaars, vendelzwaaiers en dansers. Uiteraard is er gedacht aan bijkomend amusement voor jong en oud. Voor de kinderen zijn er vo!ksspclen op het voetbalterrein. De chiro zorgt er voor amusement 01) kindermaat. Voor alle deelnemers is er een beloning. De jongeren kunnen proberen hoe vaardig ze zijn met een kleine kru sboog of een buks'. de twee wapens van de gilden die nog actief zijn in Meer. De volwassenen laten we proeven van de sfeer van weleer en de feestculttuur van de Kempense gi kien. Bagalel en de Sier gaIoers zijn de smaakmakers. 1-let moet een wervelend volksfeest worden met voor elk wat wils.

Het feestterrein

Een officieel gedeelte

Prijsuitreiking

Een gildenfeest vraagt een ruim feestterrein. Niet al leen voor het schieten, dansen, vendelen, roffelen en de overige informatie. Er moet ook plaats zijn voor dc deelnemers en de bezoekers. We verwachten ruim 3000 mensen. Dat betekent zoveel als de hele Meerse bevolking. Die mensen moeten we een comfortabele zit aanbieden. Zowel binnen als buiten. Je moet rekening houden met alle weersomstandigheden. Er komt dus een grote tent. Ervoor een open ruimte voor de evenementen. Daarnaast moet er parkeergelegenheid zijn voor ongeveer 1000 wagens. Een terrein dat voldoet aan al deze voorwaarden moet je vinden op korte afstand van de dorpskom. We vonden een geschikte locatie in de omgeving van het oud voethalterrein aan de Meerseweg. Acht bereidwillige eigenaars stelden gronden ter beschikking om het feestterrein te kunnen inrichten; twee buurtbewoners verlenen ons gastvrije toegang. Waarvoor onze oprechte dank.

In stoet stappen we na de mis naar de sporthal van de Meei'paal. Daar is een academische zitting voor de genodigden. Na een kort welkomwoord namens de gastgilde, houden Eugeen Van Autenboer, opperhoofdman van de I'IGK en burgemeester Van Aperen een toespraak. Dit officieel gedeelte wordt afgesloten met een receptie, aangeboden doorhet stadsbestuur. Het gildenbier mag al rijkelijk stromen. De sfeer komt er in. Daarna is het tijd om de hoogerigeo te spijzen. Afgevaardigden van alle gilden uit de hele Kempen en de gastgilden wordt een gildenmaal aangeboden in de refter van de lagere school.

De proclamatie van de uitslagen sluit het gildenfeest af. Er zijn tinnen schotels voor de winnaars van de zestallen en de rozenprijzen. Dansers, roffelaars en vendelzwaaiers luisteren met ingehouden adem naar de beoordeling van hun prestaties.. Wellicht is het dan 20.00 uur geworden. Nog even nagenieten... En dan kunnen we hopelijk, samen met u, nog lang terugdenken aan een zonovergoten, onvergetelijk gildenfeest in Meer.

Zaterdag, schietwedstrijden De feestelijkheden starten zaterdag 23 juni om 14.00 uur. Ongeveer 70 gilden schieten op het feestterrein met 5 verschillende (oude) wapens: de handboog, de voetboog, de sint-jansboog de kleine kruisboog en de buks. Elk wapen heeft zijn eigen schiettechniek, zijn eigen doelen, zijn specifieke afstand. 1-let hanteren van de wapens, nu als liefhebberij, staat symbool voor de beschuttende functie van weleer. Alle schutters mannen en vrouwen - zijn in gildenkledij. Voor de bezoeker wordt het een leerrijke wandeling langs de verre voorlopers van onze moderne schiettuigen. Verrassend soms hoe trefzeker die eeuwenoude dingen blijken te zijn. Er is altijd ccii dtaiikpe of een hapje in de onmiddellijke omgeving. Zowel voor schutters als voor toeschouwers. Gilden houden immers van gezelligheid! En voor we hot vergeten te zeggen: de toegang is gratis! Ook 's zondags!

Zondag, de grote dag Eerst bidden Zondag 24 juni is de grote dag. Om 9.30 uur beginnen we de feestelijkheden met een plechtige gildenmis in de parochiekerk. Eerstbidden, dan feesten! Er is gezorgd voor aangepaste teksten, het zangkoor laat zijn mooiste klanken horen, de gildentrommen roeren zich, volksmuziek.,. 1-let wordt een feestelijk en sfeervol gebeuren. Enkele kerkstoelen vooraan zijn voorbehouden voor hoge gasten uit de Kempen, uit l3rabant en uit Noord-Brabant, Maar voor de rest verwachten we veel Mccr,s volk op de open ingsplechti gh ei d.

Het zal de lezer intussen wel duidelijk zijn: ĂŠĂŠn vereniging kan een feest van dergelijke omvang nooit alleen organiseren. Je hebt hulp nodig van

Schoon Inkomen Op de middag verandert de dorpskom van Meer totaal van aanschijn. Enkele duizenden men.cn. uit heel de Kempen, in traditionele gi ldenl lcd ij. veroveren ons dorp. Ze stellen zich op in dc Gestelsestraat en dc Donckstraat voor een kleurrijke optocht naar het feestterrein. Die optocht noemt men Schoon Inkomen. Een traditie die al bestaat van in de 1 4dc eeuw. Toen reeds vertrokken schuttersgilden met schitterend versierde praalwagens naar verre dorpen en steden om er deel te nemen aan schietwedstrijden. Er zijn waom devolle prijzen voor de gilde die hei sc/ioonst inkooii. Ook nu nog stappen de gilden oma het 5e/loon si

naar het fedstterrein. Met vlaggen, beelden, blazoenen cii breuken vertrekken 70 stipt om 14.00 uur op de hoek Gestelsestraat/ vleerdorp. Via Meerdorp en de Meerseweg bereiken ze het feestterrein. Dit moet je zien!

Wedstrijden en volksfeest Vanaf 15.15 uur zijn er wedstrijden voor volksdansen, vendelen en roffelen. Een streling voor oog en oor. Iedereen die van volkscultuur houdt. mag dit niet missen. Je moet toch weten hoe onze voorouders zich kleedden, hoe ze zich vermaakten en feestten.

de overheid, de verenigingen en de hele plaatselijke gemeenschap. Meer moet 01)23 en 24juni een gastvrij dorp worden voor de schuttersgilden uit heel de Kenipen en de talrijke gasten en bezoekers. Het moet een feest worden van iedereen, voor iecld'ree,i.

Meer daarover leest u in de laatste aflevering in de volgende Hoogstraatse Maand. (Jef Van Opstal)

17


o r s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS II oogstratcn: Warre Palmans, Tinnenpotstraat Ii E, te!. 03-314.53.70 e-mail warre.iialmans(village.uunet.be Meer: Marcel Adriaenscn, Venneweg 21 tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriacnsenf/village.uuncLbc Mcciie: Jan Fret, Mgr. Eesterrnansstraat 7. tel. 03-31 5.88.54 e-mail:an.fretEawor1donline.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail ioon.verleyeffattclobal.net Mi nderhout: Frans Snqders, St.-Clemensstraat 25, fax + tel. 03-3 14.49.03 e-mail: ftansstiiiderséftiscalinet.be Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11, tel. 03-314.71.96 e-mail iosroosté hotmail.com SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHIJTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout. tel. + fax 03-314.4903 e-mail: ftanssniidersff:tiscalinet.be ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail ian.michielsenffattglobal.net FOTO'S Marcet Onincx Lokbosstraai 9 Meer, tel. 03-315.93.07

nrl?.-.-T

Miryan Klein in het Stedelijk museum

Kunst als aanklacht In het Stedelijk museum kan je tot 10juni terecht voor een tentoonstelling van schilderijen, sculpturen en installaties van Miryan Klein. Deze Franse kunstenares heeft een sociaal kritische kijk op haar omgeving en engageert zich voor de natuur, kinderen en rassengelijkheid. Met het werk van Klein legt het Stedelijk museum een link naar de begijnenbeweging. Ook dat waren vrouwen die zich, in hun tijd en op hun manier, verzetten tegen wantoestanden in de maatschappij. Miryan Klein is een vrouw met ideeën, die er telkens weer in slaagt haar visie op een positie\e en originele manier te vertolken. Ze creëert, in een hedendaagse stijl, zeer gevoelige en aangrijpende werken. Zowel haar schilderijen, sculpturen en installaties zijn liet resultaat van shockerende observaties, van haar bezorgdheid voor de mens en zijn toekonist. Met haar creaties doet ze expliciete uitspraken op een niet agressieve, subtiele manier. Haar ideeënwereld, hoe beangstigend die ook is, koppelt ze aan een esthetische uitvoering.

Autodidact De installaties in ijzer, beton, plexiglas, rubber ofalumniium getuigen van grote gedrevenheid, zin voor compositie en technische vaardigheid. In haar schilderijen vinden we dezelfde bezieling en behendigheid terug. Met borstels en spatcls brengt ze energiek de olieverf met pigmenten °P dc drager aan. Voor de tentoonstelling in liet Stedelijk museum Hoogstraten creëert Miryan Klein nieuwe werken. "Ik hen autodidact", vertelt Klein zelf. "Ik heb geen kunstsiudies kunnen volgen maar ben sinds mijn jeugd gepassioneerd door tekenen. Mij ii eerste werken hebben alles te maken niet wat ik liet 'mooie' zou willen noemen. Daarna begon ik aan een observatie van onze eeuw. Ik vmd dat de rol van de kunstenaar er één is van getuige te zijn van zijn tijd. Sindsdien werk ik rond wat nie shockeert, zoals liet probleem van de steeds groeiende wereldbevolking en liet paradoxale van haar gebrek aan communicatie".

Bert Anciaux De idee oni in de begijnhoven hedendaags niaatscliappijkritisch werk te tonen en zo een link te leggen naar de eerste begijnen inspireerde liet kabinet van minister van Cultuur Bert Anciaux. Hij gafde opdracht om rond dit thema

Zonnecenter

Schoon fteid,rssacon Lieve tDe !7v[eester LAS ERSHOW - HOOGSTRATEN

18

Ipatinga

Langenberg 30 . 2523 Warte[ 031314.55.15 Enk[op afspraaf . Oak.bij 21 tf1uis

(j'efaatsverzorgit 9v(anicure - TedTicure Ont/laringen . tMaqui[fage

- liet zogenaamdc inimatericci erfgoed van onze begijnhoven - projecten uit te werken. Daar voor erkende hij Het Platform voor Begijnhoven, een vereniging die in 1999 in Hoogstraten opgericht werd en waarin alle begijnhoven vertegenwoordigd zijn. Samen met nog zes andere verenigingen ontving Het Platform een "subsidie voor vernieuwende en experimentele projecten bij de ontsluiting van roerend en immaterieel erfgoed". Dure woorden die concreet gestalte zullen krijgen in een "Kunstenproject 2002", waarbij midden volgend jaar in verschillende hegijnhoven gelijktijdig vrouwelijke kunstenaars tentoon zullen stellen. Maar daar hoort u nog van. De tentoonstelling met werk van Miryan Klein is geopend van 20april tot 14juni, elke woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. Tel (03)3 14 65 88.

41

Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66


HOOGSTRA TEN

Dorpsraad Hoogstraten: een nieuw bestuur

Tentoonstelling Jan Burssens en Emma Rodgers Van 2$ april tot 13 mei kan je in Instituut Spijker een tentoonstelling bekijken met werk van Jan Burssens en Emma Rodgers. Jan Burssens is één van de grote namen, hij stichtte samen met Carrey, Collignon, Jo Dclahaut dc naoorlogse schilderkunst in Vlaanderen. Geboren te Meehelen volgde hij aan de Academie te Gent hei eerste jaar Stillcven hij l-lubert Malfait. Zijn vader was professor Bantoetalen aan de Rijksuniversiteit te Gent. Als kind groeide hij dan ook op in een milieu waarin Afrikaanse kunst prominent aan\vezig was. Zijn oom, de dichter Gaston Burssens leerde hem de surrealisten kennen en moedigde hem aan tot schilderen. Aanvankelijk schilder van landschappen en zeegezichten evolLieerde Jan Burssens naar de abstractie. In 1952 stichtte hij samen niet Carrey, Collignon, Jo Delahaut, Jean Milo en Jan Saverys dc groep 'Art Abstrait'. Dc strakke, geometrische aanpak die de groep voorstond strookte niet met Burssens' dynamische, organische geaardheid. Vanaf 1954 verschenen weer menselijke gestalten in zijn werk. Ze komen naar voor als oergestalten van de mens, vervormd, bijna onherkenbaar, vaak dreigend. Ze zijn uitdrukking van de cxistentiële ailgst, de twij fel en dc eenzaamheid. Vanaf 1964 wordt liet portret steeds belangrijker in zijn werk. Het zijn portretten van mensen uit zijn omgeving: zijn vrouw, zijn vader. Maar Jan Burssens voelt zich ook betrokken bij niensen uit de gehele wereld. Zo maakt hij een reeks portretten van Che Guevara, Marilyn Monroe en John Kennedy. Vooral bekend zijn wellicht zijn zelfportretten. In het portret overstijgt Burssens steeds weer cle anekdotiek. Ze zijn

,4!j

uitdrukking van de eigen emotionele ervaring. In Hoogstraten krijgt de bezoeker klein, recent werk van Gaston Burssens te zien waarin mensen en dieren iii hun uitgepuurcle vorm te zien zijii. Zijn werken worden op de tentoonstelling geconfronteerd met het werk van cle jonge Britse kunstenares Emma Rodgers. Deze jolige Britse kunstenares tracht in haar keramickwerk de essentie van de mensen en dieren die zij uithecldt te vatten. Zij zegt daarover dat zij het moment tracht te vatten en daarbij een beroep doet op een grote hoeveelheid visueel materiaal zoals flIm, foto's en tekeningen. Vooral het tekenen en maken van schetsen is daarbij erg belangrijk omdat het haar toelaat een beter begrip van de vorm te krijgen. Hel laat haar toe de beweging en energie van wat zij in klei uitbeeldi te vatten. Haar werk met klei overstijgt dan ook de loutere representatie van cle werkelijkheid. De beelden van Einma Rodgers maken juist daardoor een indruk clie bijhlijft. Dat geldt zowel voorde apen en katten, haar favoriete dieren, die zij vorm geeft in klei als voor de menselijke flguren m haar werk. Wie meer informatie wil over het werk 'van Emma Rodgers kan daarvoor terecht op internet: http://www.rufforderaftcentre.org.uk/eeeiiiina.htiii De tentoonstelling kan bekeken worden in het Instituut Spijker(ingang A. de Lalaingstraat) en is toegankelijk tijdens de weekends van 28/4, 51 5 en 2/5 en op 115 telkens van 14.00u tot 18.0011.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

1100GS1RA'FEIN - De laatste jaren kenden we een drietal functies die de dorpsraad van elke deelgenieente moet vervullen in zijn werking ten overstaan van het stadsbestuur. In de eerste plaats is er de 'signaalgever': het bestuurwijzen op zaken die moeten gebeuren, op nieuwe ontwikkelingen en behoeften waaraan tegemoet kan gekomen worden. Als 'adviseur' kan de dorpsraad het bestuur bijstaan in de complexe besturing van een gemeente: raadgeven over onderwerpen die het stadsbestuur voorlegt. Als derde pijler en reden van bestaan denken we aan de 'waakhond'. Erover waken dat liet bestuur met beide voeten op de grond blijfl. De mate waarin voornoemde functies met succes kunnen vervuld worden. hangt ook af van de niate waarin liet bestuur inspraak duIdt. Of meer nog zelfs: als de stad geen inspraak vraagt, kan een adviesraad zelden goed functioneren. In liet verleden -de laatste zes jaar- werden zeker verbeteringen vastgesteld. Nochtans kon er weinig gesproken worden van een (li)echte sanien-werking. Het college van toen -de individuen op de keper genomien- voelde privaat weinig voor veel inspraak van de dorpsraden. Op liet publieke forum kwam dit echter niet tot uiting. Dat zou politieke zelfmoord zijn. Vandaar dat liet nieuwe bestuur van de Hoogstraatse dorpsraad best even meeleest om zich na enkele jaren niet te gefrustreerd te voelen. Voorzitter Aloïs Ruts, ondervoorzitter Cor Kiebooni. secretaris JefVerlieyen, penningmeester Jean-Paul Doms, en leden Herman Van Hemel, René Wouters, Jan Hendrickx en Dave Verscliueren, vormen dat nieuwe bestuur. Goed om weten bij wie je voortaan terechtkunt.

(

VW.

d

\

1

IJ

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

/

12j6plex ,

au ng

L1JJLJLO 19


HOOGSTRA TEN

Grote Prijs Peerke Donders

ï

Dansfestival

10

IN

Hoogstraten - Op zaterdag 28 april heeft in de Rabboenizaal van liet Spijker de eerste editie van dc Grote Prijs Peerke Donders plaats. Deze wedstrijd is een initiatief van JIB (.longeren in Beweging) Hoogstraten. Jongelui uit liet decanaat Hoogstraten - Rij kevorsel nemen liet daarin op tegen de buren uit Brecht Wuustwezel. De categorieën waarin dat gebeurt, staan alvast borg voor het nodige amusement: goocheltruc, oneliner, pastoorsmop, percussie-act, rocklied, scheldwedstrijd, visuele act, nederlandstalig lied.., tot en met een publieksact en de origineelste schreeuw. Kaarten kosten in voorverkoop 60fr, aan de kassa 80fr. De Rabboenideuren gaan open om 1 9u3 0. aanvang om 20u. In de lokalen van liet JIB zelf (gehuisvest in de pastorie van Minderhout) is er op zaterdag 19 mei om 20u30 een bezinningsmoment rond liet thema vriendschap', en op 23juni oni 20u een expressie-avond. Er ook nog even aan herinneren dat er iedere woensdag van 14u tot 16u een permanentie is, waarbij jongeren terecht kunnen met vragen, problemen of voor een gezellige babbel.

HOOGSTRI TEN - liet velen waren :e.

0/) cie uiei'cic april in cle feestzaal van het Klein Seminarie. In een organisatie van KBG Meer verzamelden een groot aantal gepensioneerden voor liet groepsdansen.

Lenteconcert

I,AFr HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN

I

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit -

ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoenng ininox.

,4'lndustrieweg

7 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 4.47.55 119hL Fax 03/314. 80. 65

20

I-IOOGSTRI TLi\' - OJ) oiiliig 6 JuLI bri/igt cli h(II'l)i()lllL Siiiii'-Ciilia Iiaai'iui'Iiks lenteconcert. Dit jaar ontvangt de vereniging de Koninklijke l-Ic'rmonie van Oosterhout (NL). Dit verbroederingsconcert gaat door in defestzaal van het Klein Seminarie. Beide harmonies zullen enkele gemeenschappelijke muzie/ewerken ten gehore brengen. Vier muziekstukken zullen uitgevoerd worden door ongeveer 85 muzikanten, te weten 55 spelende leden uit Oosterhout en 30 uitvoerders uit Hoogstraten. Reden om uit te wijken naar de groteftestzaal in de school. Tussen beide individuele optredens van de harmonies zal het jeugdharmonie-orkest van Hoogst raten samen met dit van Oosterhout een uitvoering verzorgen. Dit programma begint om 14.30 uur. Het belooft een muzikale namiddag te worden waarop iedereen welkom is. De toegang is tronivens gratis.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


HOOGSTRA TEN

What am t living for?

HOOGSTR1-I TEJV - Jas de ti€I ta,i het cc'i'sic' ,uannier waarinee his' Ron! Jazz Alen openden op het jubileumconcert van The Pvfarckriver Jazzband ter gelegenheid i'an diens vijpjntwintig/aar bestaan. Hei antwoord was duidelijk: NEW ORLEANS, geen dixie-/and zoals we later zouden vernemen. Zo 'n 130 aanwezigen genoten op die I" april van een fijn verzorgde receptie aangeboden door de jubilerende vereniging. Drank, hapjes en kamermuzïek zorgden er voor dat iedereen al spoedig in the inood' was. Klaar voor het concert van de gastgroep uit Dendermonde. Bijgestaan door al bijna een legende Norhert De Taeve op piano en met een bluesie stem. Geschiedenis van de Marckriver Jazzband werd ineermaals in clii' blad uit de doeken gedaan. Opmerkelijk, en bewoncierenswaardig, is de volgehouden inspanning van liet kleine bestuur, zonder enige officiële erkenning, laat staan subsidie, om tijdens cie wintermaanden een veelgeprezen muzikale a vond ie verzorgen. Bovenal ging cle erkenning die zondagvoormiddag dan ook naar stichier en bezielend muzikant Eddy Sabbe. Door het eigen bestuur in cle bloemen en champagne gezet -dooi' cle aanwezigen volmondig met een staande ovaiie bevestigd-, door de bezoekende band ingc'haalcl als' een cle, ht,iutc'n om cle groep ie versterken met een steiigc' .va.v-dc'un.

Open Deur l-IOOGSTRATEN - Zondas 6mei worden alle geïnteresseerden verwacht op de SCHOOL-INACTIE dag tussen 10 en 17 uur in het V.T.I. Spijker, de hotelschool zoals men zegt. Algemeen thema is "Onze school: in de wereld". Diverse standen, activiteiten en gerechten zullen aantonen dat de opleiding een venster open houdt op de wereld. Het voorbije jaarthema Vrij, maar niet stuurloos' verwees naar het opvocdingsproject dat de leerlingen maximale kansen op ontplooiing wil bieden. Wat kan u verwachten? De eerste graad zal bezig zijn met gevarieerde technologische activiteiten. De studierichting sociale en technische wetenschappeti biedt oerechten aan uit Azië, Afrika en Europa en verzorgen een kleuterhoekje. Toerisme toont het theinatisch leerplanwerk, is actief in het didactisch reisbureau en toont foto's van de gedane excursies. Kantoor demonstreert internet en office software. De afdeling brood- en banketbakkerij presenteert al het lekkers waar u alleen al maar van kan dromen: past! 1 lage. stukgebak, pral mes, gistdegen, fruitvlaaien en nog zoveel meer. De afdeling hotel bereidt een waaier van gerechten die te verbruiken zijn in de verschillende restaurants van de school aan schappelijke prijzen. Blijven daar nog de richtingen grootkeuken, hotelonthaal en restaurantbedrijf, allen zetten ze hun beste beentje voor. En dat is nog niet alles. Een ijssalon, een cocktail- en aperitievenbar, tombola, posterbeurs, sport in de Zevensprong. Inschrijven voor het dagonderwijs kan op die dag ook al, en voor het vernieuwd avondonderwijs wordt ook een plaatsje geruimd.

Benefietconcert FIOOGSTRATEN - Op zaterdag 25 april om 20 uur organiseert Lions Club HoogstratenMarkland voor de derde maal een benefleiconcert in de barokke kerk van het hegijnhof ten voordele van het verpleeghuis voor palliatieve zorgen, Coda liospice in Wuustwezel. Opnieuw vertolktjong en enthousiast talent van het Koninklijk Muziekeonservatorium van Antwerpen werken van J.S. Bach en G.F. Haendel. Aansluitend vertelt een gids over de historiek en de restauratie van het begijnhof. Ter afronding is er nog een hapje en een drankje voor de aanwezigen. De kerkdeur gaat open oni 19.30 uur. Toegangskaarten kosten 600 fr., te bekomen bij de dienst voor toerisme in het stadhuis. Vrijheid 149.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Helpers, muzikanten, bestuur van liet eerste uur tot op de dag t , an heden ii ei den 1 crzamncld om m'ereeuvt igd te storden t oor hei nageslacht.

De Hoogstraatse Maand 21


MEER - MEERSEL-DREEF

MKZ en grensbiokkades MEERSEL-DREEF - Onze hui'ocnicestcr Arnold Van Aperen groeide ondertussen uit tot een echte BV. Het begon met de brand op de transportzone en het eindigde met het mond en klauwzeerverhaal. Je kunt geen krant openslaan, geen nieuwsbericht bekijken op RTV, RTBf, ofVRT of hij is erbij. Blijkbaar heeft de pers de weg naar l-loogstraten gevonden. Een gevolg van deze rnkz-epidemie is dat in ons verenigd Europa de grenzen werden gesloten. In Meersel-Dreef werden er in het verleden al verhitte discussies gevoerd of de Dreef mag afgesloten worden voor één ofandere activiteit. Vooral de middenstand vreest dan altijd een groot inkornensverlies. Wat nog nooit lukte, werd nu zonder boe of ba uitgevoerd. Met een bord doodlopende straat aan de Markweg werd aangegeven dat de Dreef was afgesloten. "Is dat echt zo?", ging het links en rechts. En ja, de meesten moesten zelf met eigen ogen gaan kijken of het waar was. En het was waar, er prijkte een grote container dwars over de straat. Geen doorgang voor auto's mogelijk. De commentaren waren niet uit de lucht: 1-let lijkt wel oorlog, blijft die in het weekend staan? Hoe moet ik nu naar Nederland? Waar is dat nu goed voor? Ondanks de commentaren bleef de container er staan, het is rustig op de Dreef aan de grens, geen doorgaand verkeer, het geeft een raar gevoel. Sommige Nederlanders laten hun auto aan de grens staan en wandelen over de Dreef naar 't centrum, anderen maken toch de omweg via Strijbeek. De eerste zondag spraken sommige middenstanders al van een serieus financieel verlies. Of dat echt zo is, kan men momenteel nog niet zeggen want ook het weer

5,....

speelt een zeer belangrijke rol. Voor onze slager Koen Buts is het na al die crisissen in de vleessector een meevaller. Vlees mag wel de grens over naar Nederland maar niet andersom. Dat maakt dat de dorpsgenoten, waaronder toch wel heel wat Nederlanders, die traditioneel hun uikopen over de grens doen, zoals hij de supermarkten in Ulvenhout, nu genoodzaakt zijn om

vlees, melk en kaasproducten aan deze kant van de grens aan te kopen. Zo zag onze slager al verschillende nieuwe gezichten in z'n zaak. Hoe zegje dat weer. de één z'n dood is dc ander z'n brood. Misschien weten we zo binnen enkele weken proefondervindelijk of het dan al dan niet mogelijk is om de Dreef af te sluiten voor een festiviteit. (Ii')

Bontenavond van de Mussenakker MEER - Met een zeltiesehreven stuk lanceerde de Mussenakker haar bontenavond. Het was de tweede bontenavond nieuwe stijl, ofwel de 12 bontenavond in een reeks. Ooit werd de bontenavond door de 'oude" Mussenakkerleden gestart en wordt nu succesvol door de jongere generatie verdergezet. De voorstel lingen trokken drie volle zalen met dus veel oudMussenakker sympathisanten en veel jeugd. De bontenavond hecE een gereputeerd keurmerk van zelf geschreven te zijn en is daardoor uniek ten opzichte van traditionele toneelvoorstellingen. De schrijvers kozen duidelijk voor wat er leefi binnen de jeugd en de gelegenheidstoneelspelers. Het stuk begint in de kelder, vlak voor de eigenlijke toneelvoorstelling. Technisch goed bekeken want zo weten we de rollen meteen met onder andere diegenen die een klein rolleke toebedeeld krijgen en dus ontevreden zijn. Studenten houden van uitgaan en de schrijvers hebben een ingewikkeld en te maf maffiaverhaal uitgedacht dat zich afspeelt in het Antwerpse studentenmi 1 ieu met een maffiose kotbaas, de studentenclub, de porren. SUBTROA, een soort abortusdienst, is het laatste hulpmiddel voor ouders om van de lastige studenten vanaf te geraken. Dit lugubere fenomeen voltrekt zich na de geboorte en is een te absurd verhaal om verder te vertellen. Dit verhaal is de rode draad van tal van andere sketches die met veel toneelplezier en souplesse gebracht worden. Hoogtepunt is volgens de zaalreactie 22

- .

.,j , -

t_

ooi t uit dc bonu'navond i orit jaar tuit cle //OO(,S/ t? 111. \ .1/1 / 1/ t/it/t' )1/Io1llc o L'c li/,j:t'n. / ) tfric iollc :ulen en de lot ende 11riiieken ho i oall r IVII Ot /ilera/ /'eiie:en t/al het SUBTROA,(Ie t nou die :ieh a/'pee/c/e in het .ini ii en/.e studenten,nhlieu, ge.slaaid nos. Een beeld :ite,u/ 0/) de oei ,ei-,y van de Schelde, u'uc/it€ nd op /'ete/enIinrt tuit de :ingende i i.

het rapnummer aan de oevers van de Schelde met op de achtergrond het Schipperskwartier en onder muzikale begeleiding van de zingende vis. Bij zo'n bontenavond is het ook altijd uitkijken naar de vertolkers en de ontdekkingen. We wagen het niet van hier namen te noemen want heel wat spelers, ooit een klein rolleke spelend, pakken nu uit met een verbazende vertolking.

Lof ook voor de gezellige coulissen van het knusse en zwoele St-Ceeiliazaaltje, al kan de verluehting daar wel wat beter en de toegang wat breder. De vier schrijvers van liet stuk, Wim en Bert Dufraing, Koen Voeten en Tommy Bruynen en de hele ploeg kregen dan ook een staande ovatie. We kijken met spanning uit naar de bontenavond van volgend jaar en ronden af met de conclusie, wie zelf schrijft, schrijft best. (ma)


MEERSEL-DREEF

Start Romiiiclmarkseizoen Voor dc certiciidc MEERSEL-DREEF maal alweer, richt de fanfare "Voor Eer cii Deugd" ' an Meersel-Dreet Galder en Strijbeek een rommelmarkt in op dc Dreef ter hoogte van het gebuurt het Geiteneinde aan de grens. Wat begon als een lachertje in 1958. met enkele kraampjes, is ondertussen uitgegroeid tot een serieuze markt met gemiddeld zo'n 30-35 kramen hij droog weer. Zo kan er 's zondags vanaf 8u30 tot 1 6u30, "gesnold" en gesnufibld worden tussen minder of meer gebruikte spul en. De markt trekt momenteel best aardig wat kijkers en kopers, niet in het minst de toevallige passanten die hiei hun inkopen komen doen ni een terrasje meepikken maar ook de echte rornmclmarktl ictuiebbcrs hebben dc weg gekonden. Liefhebbers om te verkopen of te kopen zijn steeds welkom. Wil je graag eens zeil een keertje op de markt staan, omdat je op zolder nog overbodige spullen aantrot dan kan dat. Meld je aan tussen 8u Cl] 8ti30 hij eethuis 't Genoegen, Dreef 92 of reserveer op nummer 03.315.76.59. Daar zal je na inschrijving dan een genummerde plaats toegewezen worden. Als marktkramer magje niet op straat parkeren, daarvoor kun je terecht, nadat je hebt uitgepakt, op de parking van de snuffelshop. EĂŠn en ander staat te lezen in het marktreglement datje krijgt bij inschrijving, dit om overlast voor de buurt tot een minimum te beperken. Voor de fanfare is het een welgekome en onmisbare aanvulling op hun budget. ook de horecazaken zijn blij niet

Zo startte de ,'onunel,narkt

0/) de Dreef in 1988. Enkele kraampjes L'/I Ci/IC ./)1/l/L'// uitgestald op tafels of plastiek, na/it de wegkanten noren toe/t nog ;iiet i'erl,a,'d. Het was een begin

de extra toeloop maar zoals steeds zijn er ook nadelen. Sommige mensen in de buurt iijn minder gecharmeerd van de maikt, zij zien liever gewoon een auto soor de deur dan een rommelkraam. Soms is er ook lawaaihinder 's morgens of staat er wel eens iets te dicht bij een oprit, dingen die toch ook wel wat wrevel ver-

oorzaken links en rechts. Om dit tot een minimum te beperken was er ondertussen een overlegvergadering met het gebuurt, de dorpsraad en de fanfare. 1 lopelijk komt men er met wat goede wil aan beide kanten uit. Dc fanfare beloofde alvast nauwlettender toe te zien op de naleving van liet marktre glement. (0')

Garage Luc RyverS -'

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! 31

-

rT

uwi ;p 23


MEERSEL -DREEF

Schuur in brand MEERSEL-DREEF - Op woensdacavond 4 april klonk er een sirene op de Dreef. Op zich niet zo uitzonderlijk zult u denken maar in Meersel-Drcef is dat toch een rariteit. Door onze ligging aan de grens is er geen doorgaand verkeer van hulpdiensten. We horen of zien enkel iets als men te Meersel-Dreef moet zijn. Ons eerste gedacht ging uit naar een ziekenwagen. Wie zou men naar het ziekenhuis moeten brengen, is dan de eerste vraag die luie op komt. Toen de eerste sirene in de verte gevolgd werd door een tweede en een derde en er precies nog weerklonken, moest er iets erger aan de hand zijn. De mensen die toen hun hoofd buitenstaken, zagen boven de Dreef aan de grens een flinke rookpluim en uitslaande vlammen. 1-let brandt op de Dreef, was de tijding en het brandt bij Jan Van Riel. Half de Dreef stond op Straat of ging ter plaatse kijken. Er verzamelde zich al snel een flinke menigte. Bij dc familie Van Riel stond er een schuur in brand. Niet het woonhuis, niet de loods die ze nog niet zo veel jaren geleden hebben gebouwd maar een schuur die was omgevormd tot woonverblij f voor buitenlandse plukkers, stond in lichterlaaie. Vier of vijf brandweerwagens verzamelden zich voor het huis, daarbij nog een ziekenwagen en een politiewagen. Duidelijk groot alarm. Wat met de brand op de transportzone niet kon, kon op Meersel-Dreef wel, ook een Nederlandse politiewagen was ter plaatse en hij werd gevolgd door twee brandweerwagens van Breda. Het vuur was snel bedwongen en buiten de woonschuur die volledig was uitgebrand, was de schade beperkt. De dieren die in de aanpalende stal stonden, konden snel geëvacueerd worden. De muren van de schuur bleven over eind, zodat de vlammen recht omhoog gingen.

 GREbfl

.10

,è ..

-S

Op (/0/010 ii 0/Ci nUL' Ot 0/blOei eL//t Je itiUii /10 Jet ,,a,u/. Links riet ii Jepet/oleunitank, t/ir' c/a/1/ii/ cle .s,ielle inierienlic iUfl Je l)/U/lJiiS'e/, ge.spaard bleef san ontploffing. Bij de aanpalende woning van Maria Bastiaansen was er door de grote hitte wel schade aan de veranda, enkele ruiten waren gebarsten en het dak was kromgetrokken door de hitte. Zoals ik al schreef was de brand snel geblust. Door de vele brandweerwagens leek het voor de toeschouwers wel op het afschieten van een mug met een kanon. Daarbij nog de Nederlandse versterking gerekend. klonken er al lachende opmerkingen. Maar wat men toen nog niet wist, was dat er ook een ontploffing geweest was van een hutagasties en er nog twee flessen in veiligheid gebracht werden. Er lag

echter ook nog een opslagtank met petroleum tegen de betreffende schuur, vandaar de machtsontplooiing van de hulpdiensten. Gelukkig bleef die tank gevrijwaard. Voor de plukkers die in de betreffende woonschuur verbleven, was liet wel een kleine ramp, al hun persoonlijke spullen guigen in vlammen op. Voor hen werd op een andere plaats een voorlopig verblij fingericht. De familie Van Riet staat natuurlijk wel voor de kosten van de heropbouw van de schuur. De juiste oorzaak van de brand moet nog worden bepaald. Al bij al had liet nog veel erger gekund. (lv)

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531

1'• )

Meerle

Openingsuren toonzaal: Maandag tlm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u.

Zon- en feestdagen gesloten S

Meer

+

Mjnderhoui

Sanitair Centrale verwarming 24


MEERSEL-DREEF

De groei van een luxe appartcmentsgebouw

Meersel-Dreef online MEERSEL-DREEF Mccrscl-Drcet' is het kleinste deeldorp van Hoogstraten, volgens de -

posterijen maar een pseudo-deelgerneente. maar wat hei nok zij we zijn er steeds snel hij Nog

AV

iJEERSEL -DREEF

A Is je niet vaak in Pvfeersel-Dreefkonit, dan zul je versteld staan hoe hard ei' ondertussen generkt is aan het appartementsgebouw op de hoek van de Dreef en de Nieuw Dreef. De ruwbouw van het bijgebouw is bi/na klaar en van het hoofdgebouw wordt momenteel de t'veede verdieping gebouwd. Deze verdieping springt wat naar achteren opdat het gebouw daardoor ,ni,ider groot zou lijken, althans zo verklaarde ons architect Jos Rominens lang geleden, op een vergadering van de dorpsraad. Al bij al een imposant bouwwerk. (tv)

voor onze hoofdstad Hoogsiralen een eigen wrhsirr heeft, is Me.ersrl-Dreet' al nnline en wereldwijd te bekijken en te beluisteren. Cees van den Goorbergh, lid van de dorpsraad en computerl iefliebber, knutselde een website in elkaar over Meersel-Dreef. 1-lij schrijft zelf dat liet nog maar een begin is en dat ze nog moet groeien maar er is toch al één en ander te vinden. Toeristische informatie, de plaatselijke horecazaken, enkele veremgingen, links naar Meersel-Dreefse websites, een kalender, enz. En daarbij is links niet het tegenovergestelde van rechts maar een doorverwijzing naar een ander intcrnetadres. Dit alles opgesmukt met foto's uit de oude doos. Cees gefeliciteerd en nu is het kwestie van volhouden. En zijn we dan ver van huis, dan kunnen we toch altijd in contact blijven met oiis dorpje in liet meest noordelijke puntje van België. Natuurlijk mogen "anderdorpsen" gerust ook eens ga''an kijken op liet volgende adres: Ii tip : / / ii ser s pa n do r a be/iii eer s e 1 d ree f/ index. html Meersel-Dreefse verenigingen kunnen er hun .

.

activiteiten aankondigen. via Cees van den Goorhergh, Dreef 16,

e-mail: goorberghpandora.he (te) .

• Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen • Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC toestellen • GSM en FAX-data oplossingen • Boekhoud- en fakturatiesoftware,....

Co

-

REVA BVBA TEL ERS -

-

KAzI

BRI LJANT®

ji

SOFTWARE

1W

TOSHIBA

1

V'mobistar 0

RESELLER PARTNER

-~

y

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03131509.09 Fax 0313158774 OPEN Ma 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 <1 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: infosoftcompu ter. be h ttp://www. softcomputer. be -

.

25


WORTEL

Hobbytentoonstelling KGB "De Viii tige vingers"

Fietsen en buurten WORTEL - Is het cclii nodig om elke a onci een raar pakje aan te trekken en te gaan joggen of koersbetsen.' Voor de gezondheid is liet even goed (en in suliiiiuge gevallen zelfs veel bctcr) om ecn paar keet pci week ccii duudgewuuu l'ietsi iljc le. doen. Bovendien nioetje er geen speciaal oog verblindend bles pakje voor kopen of zo'n belachelijke potli'liii voor tip t' hoofd 7etten. Om maar ie z eggen dat zowel de KVLV als de BG,JG opnieuw elke week een iilcziciige fietstocht organiseren in dc omgeving. Dat is dus een goede gelegenheid om elke week de nodige dosis beweging in ie lassen en ondertussen een babbeltje te doen met je andere dorpsgenoten. \Vat moeten we nog meer hebben, gezondheid en sociaal contact in één klap.

.IIEEI?.SL'L-DRL'EF—

De "Bond" vertrekt elke dinsdagavond om 19,30u aan dc Boonikens en hebben inmiddels al enkele ritten achter de rug.

b 1l

Ti/den.' hei ii t't'ltClitt i (iii 31

/iOiO// & ii /

ijiil 511 /1/1 1/t

De KV LV vertrekken elke donderdagnamiddag vanaf 3 mci om 13.30u aan de parochiezaal. iedereen is welkom. (jood

te liii ' ni in :t tal d i en til. / lat ik en /'rejiierl1 heseli ilderde pan/it n. /iandnc rk en kit aLs clii er/c in al/er/ei k leuren. i 017 U'fl en /1110 1 'lleii. De beu n p ii as iij' int en er iie, ii bi's t iiU! it', 'koe/it. De / ie/lie/ht 'is In 1/it ten na let / gei , uldii as. / )e elub kan liet ki// en en i. lire'!? /11) t / ei ', nul! ig n, n aarniee /L n liii n luit t i an cle it peii s in/it 'erdt 'ii hei

lL'I'u,ij/t like,,

(1/)

/ t'

tuba Ii

iii /111111! UCO

een geslaagd ii eekenil. (t

Zk

J.

.\ooi t ge iie ten t/al ei . ni ee! / tea/t 'es in 1/Otter/t nat iii iai se /icinl gb en Di' man ian t/t' ge meen le moe si de hooni jet!, tho ut Ii 'n, de luit, 'oui t ging opzij siaati en de dii 'cc 1cm' is op deze foto al Itt 1cm aal tilt't niet'!' te lien. En de l 1 ideren ' Die iii ik ten dat liet een lie i e lust aas.

h&iwelijksfo±ocj ecifie

v ei ee ee p

eicjezii

C+ci

es

sf&4ciio

iiilljstiviejCn ciiicsIe otocjv'cufie ivioL)ieIe i-eiejonie

26

Op it'oensdag 21 mcmet trokken de kleuters in iklinc/ei/ioui zit'aai' gelcicirsd en tvai'ni ingedujfelcl naal' de school. Een klein groepje begon alvast de werken, gestart door de mensen van cle gemeente vertier te zette/t.


HOOGSTRA TEN

CRM-Hoogstraten bestaat 10 jaar

Toeval

CRM staat voor Club voor Rustenden uit de Middengroepen en is gegroeid in de schoot van het Unizo (het vroegere NCMV) en het CMBV. De zell'standigheid die heel wat leden vroeger aan de dag legden, uit zich ook na hun beroepsleven. Het hoge( re) opleidingsniveau, verworyen kennis cii vaardigheden, gedragen verantwoordelikheid en genomen initiatie. ... zorgen ervoor dat CRM dat aparte plaatsje in liet ouderenlandsehap bekleedt.

2

II

ei! e1l CCII /iieI/l t ieeniclgeiell

i/'Oilii

- / )e '//il/i/leIres

1)1/ liei,i

tliiII\ 0/hele. 1e/t douche .510e!!. Zijn

iiiel cli e11 11/11/tO /11e 0 Iiie! elie /0J0/il i4eiUl. - De t /1e/tel i el/t cle /IiI/u/iel/e.5 _—eer

t/t' t 'uii.ç,

teIciI.

t t 't 't'!,! ere/el!' el/t /iael/'IOC iaal

(II ii 111111 II! ei' '0 iei

siii'I

0/1

ei / 'iii e Ie: t/te. / s tele!!.

11 ie /iet el/It nOt uit n eten n ii ie u'e eer! iiii e ii kaai 't op het ii 0/nl/Ier 03.3143436 ( t ciii Opstal- ! e'i't loet) cn leo/nl op 1-5-6-10-11 of 1$ mei, telkens om 20. OOu. in :aal Si. (. ce. ilia ki/let'ii 0011/ cle /11e lot sle/iroehlc lie tal? toneelgezel.sc/iai T! \ Ii 1.0: '70E! 1 1L ' ton Anarf lan P'I/' 01/1. Hilde lan / ittel/oo,n, Liie. Sterelc, Mieke 1 eri'loet en Di/11 Gc'uens spelen one/er liet ii cle lie :aam noi, te!.! Pe iii Ooin.s en Cis t 'er/eo een en /uouen a /:o ii e'eil cia!? i '/1e 1(1/?! cli ijle 1/t lheaier Ie Int ii'o 11 CI

Drie vrienden van vroeger lopen elkaar toevallig tegen het lijf. Vijfntwintig jaar hebben ze niets van elkaar gehoord. Het weerzten is hartelijk: herinneringen worden opgehaald en levensverhalen worden vergeleken. Maar al snel blijkt dat hun ontmoeting tiiet toevallig is en alles te niaken heeft met ccii dramatische gebeui'tenis Ltit hun jeugd

Onvoltooid Verleden Tijd Een toneelstuk van Paul Piedfort in een regie van Lieve Hotkens en Annemie Van Kees. Opgevoerd op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei telkens om 20 uur, door leerlingen en leerkrachten van Instituut Spijker, Hunianiora. Kaarten te bestellen op het nummer 03/314,55.36 aan dc prijs van 300 BEF,

tentoonstelling in de Iloogstraatse bib

boeiend kijkniateriaal voor kmderen, niaar zeker ook voor volwassenen, mensen uit het onderwijs, degenen die academie volgen of tout court kunstgeïnteresseerd zijn. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens

rie optningIIreII van de hibliotheck

CRM-I-Ioogstraten werd opgerïcht op 29 april 1991. De voornaamste doelstellingen zijn liet uitbouwen op lokaal vlak van een christelijk geïnspireerde socio-culturele beweging voor de ouderen uit de midclengroepen. liet verdedigen van de belangen van de aangesloten leden. Het bevorderen van een waardevol en een gelukkig beleven van de pensioenleeftijd. De vereniging richt zich speciaal tot personen uit de volgende doelgroepen: zelt'standigen, middenstanders, vrije beroepen. onderwijs, kaderpersoneel, ambtenaren en bedienden. C'RM-l-loogstraten staat echter open voor iedereen die akkoord kan gaan niet bovenvermelde doelstellingen en die zich tlicns kan voelen binnen cle club. In 1991 gestart niet 30 leden is zij uitgegroeid tot een groep van 180. CRM-i-loogstraten viert dit 1 t)-jarig bestaan op woensdag 2 mei met cent eucharistieviering ui de Begijnliofkcrk om 11.30 uur en een feestzitting in Hot' ter Smisse vanaf 13 uur.

Boekenillustrator Johan Devrome I-IOOGSTRATEN - De Hoogstraatse bibliotheek organiseert dit jilar opnieuw kleine tentoonstell ingen in de hoofdbibliotheek in Hoogstaten. Dit voorjaar kan u 20 originele illustraties van kinder- cii jeugdboeken bewonderen van de hand van Johan Devrome. Deze illustrator verzorgde enkele hoeken van Geert De Koekere, de auteur die onlangs nog in liet kader van het jeugdleesproject 2001 in de Bihte gast was. Johan Devronie werkte voor uitgeve rijen Standaard, De Eenhoorn. Houtekiet en Hanser Verlag. Ook maakte hij een aantal ebooks. Hij werkt ook als grafisch ontwerper bij een commerciële televisiezender. Nog tot einde mei vindt ii cle kinclerboekenillustraties in zowat de hele bibliotheek (van de balieruimte, de jeugdhib, kranten- en tijdschriftenruimte tot de leeszaal). Deze uiterst fijne aquarellen zijn

CRM werkt als socio-culturele vereniguig nice aan een zinvolle en kwalitatief hoogstaande invulling van de vrijgekomen tijd. Via 160 plaatselijke clubs, gespreid over heel Vlaancieren, groepeert CRM meer dan 23.000 leden. CRM werkt rond vier belangrijke pijlers. 'Ontmoetmg'. Sociale contacten onderhouden niet leeftijdsgenoten, vrienden en kennissen is belangrijk, zeker voor oudere mensen. 'Maatschappelijke betrokkenheid'. Mee vorm geven en actief deelnemen aan liet maatschappelijk leven en debat, opkomen voor de belangen van de eigen generatie, solidair zijn niet hen die liet wat moelijker hebben. 'Vorming'. Voordraeliten, uiteenzettingen, kadervorming voor dc bestuursleden, bezoeken. daguitstappen en meerdaagse reizen staan centraal in liet CRM-programma. 'Cultuur'. Organisatie van geleide bezoeken aan musea, tentoonstellingen, theater, clans of tilni.

iii tIL

Lindendreef'. In Vlaanderen is momenteel een timke groep interessante jeugdillustratoren aan liet werk voor uitgeverijen van jeugdliteratuur. Nog onlangs werden 2 Vlaamse illustratoren bekroond op cle kinderhoekeitbcurs vm Bologna. Ook deze kunstenaars wil men later dit jaar naar Hoogstraten halen om hun werk voor te stellen. In totaal plant men 4 tentoonstellingen. Meer inlichtingen: Lindendreef 1 B iii 1-loogstraten, tel. 03 314 32 61 .(jom)

Voor meer informatie. telefoneer 03.314.53.55 of 03.314.53.86. (cvh)

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 27


Ze komen, ze komen!!!!

Wijding nieuw vaandel Brassband Sinte-Rosalia 1EER - Het aandel dat bij optochten van de Brassband en de Drumband steeds vooraan wordt gedragen door de vaandrig is sinds enige tijd aan vervanging toe. Het vaandel heeft dan ook meer dan 20 jaar het wel en het wee van de maatschappij meegemaakt. De viering van het 120-jarig bestaan van de Brassband was voor ere-voorzitter notaris Rommens het ideale moment om eelt iiieuw vaandel te laten maken en te schenken aan de jubilerende maatschappij. De zusters Trappistiiinen nit Nrecht hebben lange tijd gewerkt om het mooie ontwerp van de Meerse kunstenaar Luc Dockx in een vlag te 'gieten'. Hel ieul1aat mag er dan ook zijn Deze vlag zal op zaterdag 17 mei plechtig worden gewijd in de parochiekerk. Op die dag zal dc nieuwe vlag voor het eerst gebruikt worden.

De koninklijke ,tcinulie hee/t de ireg naar de stille Kempen gc'vondL'n. Koningin Paolo ti'as hier al tweemaal en nu kont! Prins Filip en zijn droomprinsesje Mathilde. Op 1 7mei komen ze naar Minderhout. Ze brengen er een bezoek aan de vrije kleuterschool en de lagere school De Scharrel. Het bezoek hee/t alles te maken met het uitu'isselingsproject van die school met leerlingen van Neufchateau. Dat uitwisselingsproject heeft cle steun van het Prins Pilip/onds, dat projecten aaninoedigt die de samenwerking tussen de verschillende Icia Igroepen bevorderd.

bvba

%(antoøV

S

132000G

*

te ei0

28

.O3I

431

Het programma ziet er als volgt uit Om 17 uur komen de verenigingen bijeen aan de zaal Voor Kunst en Volk'. Van daaruit vertrekt men in stoet, de jubilerende Brassband voorop, omstreeks 17.30 uur naar de kerk. De 11. Eucharistieviering zal geheel worden erzorgd en opgeluisterd worden door de Brassband. In deze misviering zal dan het nieuwe vaandel plechtig worden gewijd. Na de plechtigheid wordt iedereen verwacht op het hibliothcekplein waar zowel de Brasshand als de Drumband een concertje zullen verzorgen. Daarna is het de beurt aan de muziekgroep 'JUST FOR FUN' uh Tielen die gedurende de


MEER ganse avond zullen zorgen voor de nodige ambiance. Het is alvast een aanradcr om deze groep aan het werk te zien en te horen. 1-let bestuur van de Brassband verwacht op deze avond zowel het jeugdige volk als de iets minder jeugdigen van Meer. Het wordt dan alles zins een niet te vergeten avond.

Kindermusical charmeert ouders en grootouders

Naar goede gewoonte opent de Brassband op 6 mei de eerste Meerse Markt. De Brassband en de Drumband zullen aan de zaal 'Voor Kunsten Volk' vertrekken omstreeks 10.30 en dooi liet dorp marcheren. Op het plein aan het klooster wordt daarna nog een kort optreden verzorgd door zowel dc Drumband als de Rrasshand.

.'na 1

Een nieuwe lente voor de Meerse Markt MEER - Op zondag 6 mei start het negende seizoen van de Meerse Markt en opnieuw heeft men gekozen voor het concept met de verschillende thema's. Elke dag krijgt dus weer een eigen thema waaraan speciale aandacht wordt besteed. Dat betekent ook dat andere standhouders erg welkom zijn. Iedereen die wil, mag iets komen verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt in principe niets uit. De vijf markten van 2001 hebben de volgende thema's: zondag 6 mei: Kunst- en Lentemarkt zondag 3 juni: Muziek en Rommelmarkt zondag 1juli: Kindermarkt zondag 5 augustus: Bier-, Wijn-, en Kaasmarkt zondag 2 september: Boerenmarkt Het lenteaspect van de eerste markt doet een beroep op verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit. enz.. terwijl het kunst en ambachtsgedeelte 71c'h richt op kunstenaars in de brede betekenis van het woord. 1-let tonen van een kunstwerk, ambacht of hobby, het wer ken eraan, het verkopen ervan. ... liet zijn allemaal dingen die aan bod kunnen komen. Een standplaats op de niarkt is voor iedereen volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd ten laatste om 8 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal, want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur.

MEER - De lagere school van de Meei'paal pakte tot mei huur tii'eejaai'I/jlrse onsvicuI. Deze trok drie keer een bomvolle sportzaal. 1-Jet was een muzikaal spektakel oi'er een pii'atenkaping op zee, vriendelijke vissen, vogels en monsters en piraten die uiteindelijk toch weer op het goede spoor kwamen. Het spektakel werd begeleid dooi' helder klinkende kinderkoren. De juff'n en meesters konden tet'rt'den zijn over (Ie geleverde prestatie, n'ant deze i ras sub//em. (ina)

De dagen na de grote brand aan de transportzone

ML'EI? - L'r is niets dan schiooi lul list nu tle Iiet'ige bi'und aan de lran.spoi't:oiie. 1 'Ien vragen zich af'of deze t'uiligheid wel goed voor liet milieu is en wanneer deze puinhoop n'ordi opgeruimd. (ma)

Veel volk op de hobbytentoonstelling

Naast de vele kraampjes pakt de markt ook uit met enkele attracties. Traditiegetrouw opent Brass- en Drumband Ste.-Rosalia de eerste markt met een optocht door het dorp en een concert tci' pliiit ri 11 II ii. Dat gaat door op liet kloosterplein, waarde KWB ccii drankterras zal uitbaten. Op het terrein zullen leerlingen en leerkrachten van de IKO-klassen in Meer hun activiteiten ontplooien. Speciaal vooi de kinderen is er eeli kleurwedstrijd, pniyruijen en schminken. In de Donekstraat zorgen Radio Valeneia en het toneelgezelschap ''De lepe Hoek'' voor dc nodige aiubiuuee. Deze Kunst- Lente- en Ambachtsmarkt gaat door op zondag 6 mei van 09.00 u tot 12.30 u in dc DĂźiikstiaaL Wie meer informatie wil, kan terecht bij Jan Dufraing. Terheeksestraat 43. 2321 Meer (03/315.86.80), (ma)

,J

1/1 / 1?- / l - / k'/tl . it!! liiiii ii Ui'CIi liii., . 0/1 leo. Ik t lii It lei'ip n iiaai- Ul lui i,is& 'in erken trui1 / u, ei ei dat voor herhalin t aĂŽhaw' bill!!. (Ina)

111 ii

0/it 1

't It eeld / 'uw s. L en / 11/1/aOL /

29


MEERLE

Servais Knaven wint Parij s-Roubaix! \ieerle - Is het iets in Niecriese lucht of misschien in het brood van de Meerlese bakkers? Ofis liet mekaars gezelschap dat de hier neergestreken Nederlandse wielrenners vleugels geefl. Je moet alleszins toegeven dat ze van zich laten spreken. De Touresbattementen van Blij levens cii Dekker zijn alom bekend, besproken en geprezen. op zondag 8april kwam Erik Dekker een handdikte le kort om de Ronde Van Vlaanderen te winnen. Een week later op Paaszondag komt Sci vals Knaevcn hen vervoegen niet een prachtige overwinning in de koninginneklassieker Parijs-Roubaix. Zo scheelde liet bijzonder weinig ofde winnaars van de twee meest lot de verbeelding sprekende wielerklassiekers wonen in ons dorp!

1/ei itieiocc' ioanile/ van de Meer/ese oud-str, jileis i/Orc/t utgeltijc/ Soontf es.

Oud-strijders houden het (nieuwe) vaandel hoog

1

.Sc'nuis

/\flUc it/t.

a

liet niag gezegd is orden dat Seri ais puils gehiolpen is erd door zij ii plocgmaats van de Doni oFarm Frites ploeg, is at geen afbreuk doet aan de waarde san /ijn prcstities.Je moet er op liet einde van de hcllctocht immers nog bij zijn om te kunnen dem,irreren, anders hoeven je ploegmaais ook niet af te stoppen. Daarenboven was het een echte helletocht dit jaar is ant de weergoden hadden voor helse onistandiglicden gezorgd. Regen, wind, modder en liii na 50 l ni kasseien, dat alles in een duis cIsc combinatie die alleen door dc sterkste kan bedss ongen is ord en. 1-1 ei ace 0 d es te neer gIs is aa ii de prestaties ,in dorpsgenoot Seri au. Zo kunnen is e ons toch s erzoenen met de tweede plaats van onze nationale Johan Musseeuss Seri as is oont niet zijn ge/in al enkele jaren in Nieeric en is er, snor zos er dat mogelijk is voor een s cel uithuizige heroepsrenner, goed ingeburgerd. Familie, vrienden en buren zorgden ondanks liet late uur, op Paa savond voor een leest cli j ke thuiskomst Woning en on in i dde II ke mm geving is aren op een luk en ccii gau\s gcrceducmaikt om de is in naar in te his 1 en. t ii het is as iii ei al orante, ook de Belgische drick leur was goed vericgenss oordigd. 's \nderd.iags ii as liet een konien en gaan s,mn cle 'roie pers (1 \. nationale en internationale kranten )iii Nicerle. zodat wij nog niet tot bij cle kampioen geraiktcn s oor onze kopij naar de drukker moest. Zodra liet seizoen achter dc rug is, willen is e dat goedmaken en laten we hein graag aan liet is ooi d. (.1E)

30

Meerle - Op 29 maart liep cle parochiezaal van Meerle vol met oud-strijders uit negen gemeenten van liet gewest Turnhout. Niet minder dan 110 leden en partners nanien deel aan de jaarlijkseverbroedering. Deafdeling Meerle-iloogstraten had dan ook een puik feestmaal georganiseerd, tussen de gerechten door opgeluisterd door de dangroep v:'n (a1cinr De oud-strijders van Meerle namen deze feestelijke gelegenheid te baat oni hun nieuw vaandel voor te stellen en in te wijden. De oude vlag vertoonde na vele jaren dienst slijtageverschijnselen en was aan vervanging toe. Bovendien was vlag en stok nogal groot en zwaar om te torsen. De oud-strijders worden immers een jaartje ouder en de krachten zijn dan niet

(/00/ p05100!

meer zoals die van jonge strijders. Daarom werd een kleiner, maar vinnig nieuw vaandel aangeschaft. Pastoor Frans Soonttcs van Meerle kwam liet vaandel uuiwijden en de iiieuwe Meerlese schepen Jos Martens en echtgenote Mai Miehielsen namen peter- en metersehap op zich. 1 let was een mooi feest, aldus voorzitter Broos Brosens. "Wellicht is liet de laatste maal dat het verbroederingfèest in Meerle heeft plaatsgevonden. Dc volgende keer dat wij aan de beurt zijn is immers pas over tien jaar. Ikzelf ben ondertussen 81 jaar en de jongste van de verenigin hier. Logisch dus dat ik denk dat liet waarscliijnhij k de laatste ker was dal liet verbroederingsfeest hier is geweest.' De talrijke oud-strijders rekenen niet meer niet binnen 10 jaar', ze hopen echter nog vele verbroederingen te niogen meemaken in de andere gemeenten van liet gewest en wie weet nog een keer in Meerle. (JF)

Vierde meiboomfeest Als de maand mei nadert, maakt M indcrhiout zich weer klaar voor de meiboomfeesten. De Minderhoutse verenigingen en het Feesteom itĂŠ zullen ervoor zorgen dat de vierde editie van de nieiboomftesten ook dit jaarweeronvergetelijk wordt. Op zondag 20mei2001 wordt liet dorpsplein na de gezinsviering omgetoverd tot ecn heus feestplein. Tal van activiteiten zullen dan plaatsvinden op en rond liet plein: ponyrijden, een bakfietsraee, straatvoethal. kruisboogsehieten, kuiderrnarkt en een kleur- en tekenwedstrijd. Vanaf 11.30 uur heten we u dan van harte welkom op ons smikkelterras. De verenigingen zullen daar van alles voorzien: spek met eieren, soep, frikandellen met krieken, rijstpap, ivafels, croque monsieurs, koffie en gebak niet ijs.

En om 14.00 uur zal dan liet startsein worden gegeven voor de Meiboonispelen. De Minderlioutse verenigingen staan dan op scherp om liet spel zonder grenzen te winnen. Want hier gaat cle winnaar niet zomaar naar huis. Nee, de kapitein van de winiiende ploeg zal gelauwerd worden als nieikonung( in). Rondom liet plein is er de hele dag nog van alles voorzien: zo kunnende kleinsten onder ons zich laten schminken of een ballon oplaten, terwijl pa en nia genieten van liet wagenspel van de Sint-Jorisgilde of van liet concert van fanfare De Marekezonen. Clown Jabbedabbedoe is van de partij en er zul hen kunstenaars ni actie te zien zijn. Kortom ccii hele dag vol 111e/ier voorjong en oud. Het Muiderhoutse Meiboomfeest is liet dorpsfeest bij uitstek en dus een echte aanrader... niet alleen voor Minderhout!


MEERLE

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogctrotcn Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

belt an gvc rke n Gordijncn en overgordij nen - Tapijten en vloerbekleding t )ii/ - iiijc/ci, (1/tOl! iiie! it 011(1 0/11 le iei/i,oetie,e,i Mcccie en 1-loogsi eo/en op twee ,'ife;i.

liie auIIu('Ige

()II(/-.d//'//t/O/X

(Iii

- Siertafelkieden,

lopers, enz. Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8— HOOGSTRATEN Tel. 03131 4.51 .77 - Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN EEN ZEER MOOI GELEGEN WOONHUIS 2328 TE HOOGSTRATEN/MEERLE, STRIJBEEKSEWEG 79

Notaris JAN MICHOEL, te Hoogstraten, zal zonder winst van premie openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten 4 1 afdeling Meerle Een zeer mooi gelegen woonhuis te 2328 Hoogstraten/Meerle, Strijbeekseweg 79, ten kadaster bekend sectie D nummer 324/13, voor een oppervlakte van duizend tweehonderd vierkante meter (1.200m 2 ). (kadastraal inkomen: 33.000). Gelegen volgens het gewestplan Turnhout deels in woongebied/deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (bouwvergunning voor verbouwing dd. 05/01/1 981) Indeling: gelijkvloers: living, halfopen keuken, bureelruimte vooraan, badkamer met wc en ligbad, zomerliving, wasplaats, garage; verdieping: drie zolderkamers en badkamer met wc en douche; alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig; CV op gas. Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten Enige zitdag toewijs onder opschortende voorwaarde van hoger bod; donderdag 3 mei 2001 om

16.30u. in 'De Voorthoeve' te Meerle, Voort 10. Bezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 uur (vanaf zat. 14/4) Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Schoolfeest ..... Meerle - Mci, feestniaand Koniniuniefeesten vooral, maar in ons dorp ook traditioneel het Schoolfeest met alle ingrediënten die er op zondag 20mei een leuke en aangename dag van kunnen maken. Om ID uur zondagmorgen wordt het feest begonnen met een door de kinderen van onze school Destelijk opgeluisterd H. Mis. s' Middags kan je vanaf 11.30 uur aanschuiven voor ccii heerlijk feestmaal. U geserveerd door het Oudercomité. Het menu doet je ni al watertanden: tomatensoep met feestelijke room; naar keuze varkensgebraad niet champignonsaus of kippenfricassee, beiden rijkelijk aangevuld met groenten en krokenen; ijs met streekeigen aardbeien vullen de laatste gaatjes. Net zoals vorige jaar, zal de opbrengst van het restaurant aangewend worden om het schoolnicubilairte vernieuwen. Dit project verd enige aren geleden opgestart en sedertdien zijn al heel wat klassen van nieuwe meubels voorzien. l-let zijn kostelijke spullen, waardoor niet alles tegelijk kan en klas voor klas gewerkt wordt. Er blijven nog heel wat klassen wachten, zodat uw steun meer dan welkom is. U weet meteen dat uw bijdragen goed besteed zijn! Inschrijven voor het feestdiner kan (liefst voor 14 mei) bij het oudercomité (C'hris Van den Heuvel, Groot Eyssel 3 - tel. 03/315.70.27 of fax. 03/3 1 5.85.7) of bij dc school (tel. 03/ 315.2.88 of fax 03/315.40.72). Na de middag trek je niet heel cle familie naarde kleuterschool. Naast het spektakel van de jaar lijkse Vlaamse Kermis staat daar dit jaar een "vrij podium" opgesteld. Op dit podium wor den heel \vat van onze schoolkinderen verwacht die Cr hun expressiedrang dc vrije loop - het is niet voor niks een vrij podiuni - mogen laten. Even traditioneel haast als liet sehoolfeest zelf, zullen de Jazzdansers en de keurgroep van de turnkring 't Zolderke hun kuniien tonen. Uiteraard zal er ook volop gelegenheid zijn om jezelf te trakteren op een lekkere trappist ofeen koffie, een lekker ijsje of wafel. Kortom de school zal er alles aan doen omje een aangeiianie zondag te bezorgen.

31LANDBOUW

MET KOEIEN VALT NIET TE KNOEIEN Dat de Vlaamse Rundveeteeltvereniging (V.RV.) gewest Hoogstraten (Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog) zeer goede rundveefokkers heeft, is in dit blad al meermaals gebleken, elk jaar zitten er wel een aantal kampioenen bij de aangesloten leden. "Nancy 2" van voorzitter René Aerts is een nieuw hcwijs van deze stelling, zij heeft 100.000 kg melk op haar conto staan. Nu is een 100.000 kg-melkkoe nog iets heel anders dan een kampioen hebben. René en Wis Aerls hebben er daarvan al een heel aantal in de stallen, ze hebben zowat alles gewonnen wat er te winnen viel. Een koe met een levensproductic van meer dan 100.000 kg ontbrak er tot heden nog aan. Staniboekvec fokken is, door kruisingen, streven naar steeds mooiere, sterkere en betere dieren. Dit geldt voor alle stamboekdieren, of het nu gaat om katten, honden, paarden, vogels of nindvee Riindvee houden ia voor dc ç:Iilr nnk een economiaehc activih.il. Ziju koeien moeten melk produceren, niet voldoende botervet (room) en eiwit (proteïne), gekoppeld aan een lange leefbaarheid (sterke rug, lange ribben, sterke benen, mooie en gelijkvormige uier met goed geplaatste en welgevormde tepels, sterke klauwen in een hoekstand van 45 0) In elke stal vindt je runderen met deze eigenschappen, maar alles verzameld in één dier, dat is wat anders. Rij R'né en Wis Aerts dus wel. Duiiuiii wilde het VRV gewesthestlll!r hen en Nancy 2 flink in de bloemen zetten. De Mond- en Klauwzeercrisis (MKZ) kwam roet in het eten gooien. Omdat een uitbraak van MKZ een heel levens-

werk, zelfs van meerdere generaties kan teniet doen, moest het feest op liet bedrijf afgelast worden. De viering werd dan maar s avonds op neutraal terrein gehouden, noodgedwongen zonder Nancy 2.

dcii. Via labo onderzoek dient hei tenslotte in de juiste verhoudingen vervoederd worden, anders loopt liet nog fout. Ook de vitamines en de mineralen dienen in liet oog te worden geliouden. Tenslotte moet een mclkkoe regelmatig een kalf krijgen, zoniet stop de melkprodueiie onherroepelijk. Ook daarbij mag uiteraard niets niis gaan. Je ziet, geachte lezer, melkee houden is heel wat coniplexer dan sommigen u soms willen doen geloven. Er mag niets misgaan in de hele keten, liet is volgehouden en precies te werk gaaii. Met koeien valt niet te knoeien.

Zoals al aangehaald, is een 100.000 kg koe nog iets heel anders dan een kampioen. 1-1er komt immers liet hele bedrijfsmanagenient een duidelijke rol. Nadat je het dier, met de hiervoor al geschetste kenmerken in huis hebt gehaald. dien je het als je kind te verzorgen. Altijd bezorgd over zij n gezondheid, bij een zieke koe of een bij koe die zich niet goed voelt, daalt onmiddellijk de melkpiudueile. 1-let nioel steeds kunnen besehi k ken over vol doende en kwalitatief ruwvoer (gras, maïs, bieten, e.a.). Goed ruwvoer vraagt goede grond (structuur, zuurtegraad, juiste bemesting). De vruchten nioeten op het juiste moment bij ueil weer gezaaid en geoogst worden en in Be,s 11111/ eii Ieden iaii VR V Hoog.sI1'ii1ei /w'h/e/l de prestalie.v Ilin de beste omstandigRené en Wis, i'an F,'ans Hillen en uiteraard i'an Nanci' 2 goed in lieden bewaard worde kijker gezet. Er is hoop voor de toekomst!

oon9arnerii,;

DOMS

-

- SCHILDER WERKEN

liLti

h1-

-TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 H000STRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1 39c

33


sport Focus op Brasil presenteert:

S

-

Voetbal een feest HOOGSTRATLN Dinsdag 1 mei is er een benefietactiviteit gepland door "Focus op Brasi!". Deze feitelijke vereniging voor ontwikkelingssamenwerking is mede een initiatief van Hoogstratenaar Luc Van Geste!. Als fervente Braziliëreiziger heeft hij met zijn gezin en met enke!e vrienden-vrijwilligers hei heft in handen genomen en is samen onder de naam "Focus op Brasil" de ene na de andere actie voor dit prachtige sambaland begonnen. Een uitgebreid voetbalprogramma zal plaats vinden op het terrein van 1 !VV te 1 !oogstraten op 1 mei. De aanzet wordt gegeven met een voetbaltramning voor de Kempense jeugd, die -

om 10.30 uur van start gaat. Dezejeugdtraining zal door bekende en minder bekende Belgische en Braziliaanse voetballers gegeven worden. Misschien zelfs enkele ex-Rode Duive!s. Deze jeugdtraining zal een uurtje duren en zal onder de naam "Footprints voor Brasi!" bekendheid verwerven. Footprints omdat dc stertrainers ieder hun voetafdruk op T-shirts zu!len zetten die nadien onder de deelnemende kinderen verloot zu!!en worden. 1-let mnschrijvingsge!d voor het uurtje training bedraagt 200 fr. per kind. !eder kind krijgt hiervoor een "Focus op Brasil" Tshirt. Deze kunnen na de training door de trainers gesigneerd worden. Verder wordt hen een

De :ii'aur gelicmnilicaple Paulo. lk!et :ijn tenen schilderde hij de Ei'eprij..waarvoor de /k mei 01) het voett'alveld van Hoogstraten zwaar gestreden zal st'orden. 24

;-

..

.-

0/11/Ir to hier is dc Loiingroiiil /110! (nieer) Ie hetiilcii roei ccii gciio/ir I1ii/gr 1. liet maar erg zijn als we, qua huisvesting, terug moesten naar de noi-in vande 18 eeuw. Maar iii Brazilië leven ze daam' nu zo nog op liet platteland. Wat staan wij, in onze consumptiemaaischappij, daar toch zo weinig hij stil.

7 R o k 01

Toch zou

gratis consumptiebonnetje of drankje gegeven en tevens ecn !ootje om een "Footprint T-s!iirt" te winnen. !n de namiddag mogen kinderen tot 12 jaar i'ralis binnen: anderen betalen 150 fr. Voor het goede doel wordt er dan een voetbaltornoot "Pau!o" georganiseerd tussen vo!gende p!oceen. 13.30 u. VTM-journa!isten tegen VRT-sportredactie 15.00 u. Studio Brussel tegen De Ster Hoogstraten 16.30 u. Strafschoppen om de winnaar uiteinde!ijk te kennen 17.30 u. Uitreiking wisseltrofee "Paulo" door burgemeester Van Aperen. Deze unieke wisse!trofec is een schi!derij gemaakt door de Brazi!iaan "Pau!o" die motorisch zwaar gehandicapt is en die dit schi!derij dan ook met zijn tenen heeft geschilderd. (F,-Sn)

Paulo Paulo is een leerling van de Apae-inste!!ing van Campestre. Een gehandicapten school die tot nu toe nog steeds in de natte en beschimmelde !okalen is ondergebracht in de ke!ders van een oude school. Gelukkig is er nieuwbouw mede dankzij diersc initiatieven in de nabije toekomst mogelijk. In februari organiseerde "Focus op Brasil", De Festa do Brasil, een brunch in Hof ter Srnisse te Hoogstraten. Op 31 maart werd er een punkrock-festival ingericht in samenwerking met het jeugdhuis Spiraal te Rijkevorsel. Zorg dat je erbij bent op onze volgende benefiet (1 mei) en schenk 70 ook een beetje levensvreugde in Brazilië. -

garage 5~ VAN RIEL

-

0r

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* *

autoverhuur carwash

* *

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

Obrigado IVarnens werkgroep 'Focus op Brasil E-mailadres: focusopbra,silw.pandora. 6e Ban krek. nr. 777-5920625-15. '.

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 1 ,11

34


SPORT

Eerste aardbeienkoers op 5 mei wordt voltreffer HOOGSTRATEN - liet initiatief van Veiling l-loogstraten om, samen met de Koninklijke Veloclub "De Lustige Wielrijders", de firma Khrcher en meerdere andere sponsors, een grote wielerwedstrijd in lloogstratcn te organiseren wordt een schot in de roos. Zowat 27 Aielerelubs schreven zich in om deel te nemen aan een stad-tot-stad wedstrijd die de zes deelgemeenten van de fusie Hoogstraten aan elkaar gaat breien. Elke ploeg start met zes renners. In grote trekken ziet de omloop er als volgt uit: Hoogstraten, Minderhout, Meerle, Strijbeek, Meersel-Dreef, Meer, en dan via Minderhoutsestraat, den Aard, 1-1 iniienboomstraat en S i n t - Le na art se baan, over Vrij hei d, Gelmeistraat, naar Wortel, De Diepi, Wortel kolonie, en dan langs de Beukendreel'en Bosuil terug op de Vrijheid. Deze grote omloop van 46 km wordt tweemaal afgelegd. Bij de tweede doortocht zullen de renners links op de Vrijheid draaien om dan via de Loenhoutseweg het klassieke parcours van de Thijsakker te bereiken waar nog 6 plaatselijke ronden dienen afgelegd te worden. Terwijideze 'Eliten zonder contract' en 'Beloften' deze grote ronden afwerken, rijden erop de

omloop van de Ihijsakker gelijkertijd ongeveer 50 juniores een criterium over 60 km. De 27 ingeschreven clubs komen uit alle streken van het Vlaamse land. Da'irnast neemt een ploeg uit Austrahë deel, de Belgische militaire ploeg, cii drie ploegen uit Nederland. Van de 22 Vlaamse ploegen komen er liefst 12 uit de provincie Antwerpen. De naam 'Aardbeienkoers' is wel niet gestolen, zo denken we. 1-let te verrmjden parcours ligt in de kern van de aardbeienstreek; Veiling der Kempen doet een financiële inbreng en de prijzen worden uitgedrukt in 'bakjes tiardbeien'. De ot'ficieuse start van iie koers wordt om 13.50 uur gegeven op de terreinen van de Veilmg, waarna de echte start plaats vmclt in de Tinnenpotstraat om 14 uur. De wedstrijd voor dej uriiores vertrekt om 14.15 uur. Einde van liet hele gebeuren wordt verwacht omstreeks 17.30 uur. Dit hoogtepunt van het Hoogstraats wielergebeuren dit jaar wordt gratis aangeboden aan alle wielen iefliebhers. Alle inwoners en aangelanden ontvangen nog een gedetailleerde uurregeling van de doortochten in de verschillende deelgerneenten.

LfE'9N

LOEWE.

'1

Gewestkampioen

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties, • 1 00-Hz techniek. • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld in beeld weergave FulI-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 12-cm-Super-Flatlinebeeldbuis,

IIOOGSTRA TEA' - l)e gewestlwnipioenen mij/t iie ponm'-inh/oors (gewest Hoogsti'alen) tijdens de winterwerking 2000-2001. In B-licht: Jeroen Geerts op Bieke; C-licht: Valerie Knevels mei Turbo,' D-/icht: Dirk Vinckv op Casper; C-,nidden: Dirk Vinckx niet Quire//a; D-inidden: Tom Slotte/en met Si/vester. In D-,nidden wo/di Tom gevolgd door Wim Vinckx, Di,'k Vinclix, en nog tweemaal Wim Vinckx (op andere paai'den). In C-midden is Wim Bartholomeeu.sen tweede geii'orden. Dirk Vinckx gaat in D-lichi Slijn Matilié en Katrien Geerts vooraf: Vale,'ie wordt gevolgd dooi' Evelien Bei'ers en Stijn Matihé. Jeroen houdt in B-/icht SiefLeenaerts achter zich.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

SÇLEXI'9N 35


SPORT

HVY nog niet helemaal veilig Na enkele goede resultaten —winst tegen Wetteren en Denderhoutem en een gelijkspel op Racing Gent - maakten de roodwitlen op Maldegem een slechte beurt. Op minder dan een kwartier tijd stonden we met 3 - 0 voor een hopeloze situatie. Gelukkig voor HVV blijven er tussen de bedreigde ploegen en roodwit nog 7 punten in ons voordeel, zodat met nog drie matehen te gaan het wel ongeloollijk slecht moet uitdraaien voor HVV om nog in de probleenien tge komen. Mits nog één keer te winnen kunnen we de boeken sluiten en een nieuw seizoen in derde klasse gaan voorbereiden. Intussen verlieten reeds enkele spelers onze club en zullen Nico Van Der Goten, Nick Verstappen, Steven Cuyvers, Tim Staes om de voornaamsten te noemen, hun geluk elders gaan proberen.

Paastornooi Preminiemen

Wedstrijden

Finales E-tornooi: Wuustwezel C D-tornooi: Minderhout B

Zaterdag 21 april 20.00 u. Hoogstraten VV Olen Zondag 29 april 15.00 u. Racing Mechelen Hoogstraten VV Zondag 6 mei 15.00 u. Hoogstratcn VV Kapellen -

-

Zo maar eventjes 40 ploegen kwamen afgezakt naar de Floogstraatse terreinen, een drukte van jewelste, voor de organisatoren een hele klus maar zij kennen het klappen van de zweep, voor dejonge voetballertjes en... voor hun ouders een hoogdag. De spelbreker was wel het \viSpelturig weer, maar dat kon de pret toch niet drukken.

-

-

Gooreind B

3-S

Hoogstraten F

7-6

C-tornooi: Zoersel - Hoogstraten E B-tornooi: Merksplas - Minderhout A A-tornooi: Zwarte Leeuw A - Hoogstraten A

6-4 5-4

2-0

-

Adieu HVV

Nico J7an Der Goten, Steven Cuveers, Nick Verslappen, Tijn Staes: adien HVV

KFC Meerle In de wedstrijd Putte-Meerle overheerste de thuisploeg de eerste helft duidelijk. Dat resulteerde nog voor de koffie in een 2-0 voorsprong. Na de rust kwam Meerle beter in de wedstrijd en op een knappe voorzet van Dirk Godrie kon Pauwels milderen tot 2-1. Verder geraakte KFC niet, het was integendeel Putte dat in de laatste minuut nog kon scoren. Een te zwaar verdict, maar zulk oordeel levert helaas geen punten op.

Het bleef er niet bij, want na de pauze ging Meerle op zijn Elan door. Van Wanrooy in de 50 en Pauwels in de 60 1 minuut zorgden voor forfaitcijfèrs. De ingevallen Godrie deed er nog eentje bovenop, en legde de eindstand vast op een fraaie 6-0. Onnodig te melden dat Horendonk er niet aan te pas kwam. En knappe wedstrijd jongens en eindelijk nog eens een overwinning. Zulke wedstrijden willen de supporters wel vaker zien.

Op 1 april kwam 1-lorendonk op bezoek aan de Chaamseweg. Horendonk is de ploeg waar de huidige trainer van Meerle volgend jaar aan de slag gaat. Meerle speelde zoals in de betere tijden. Pauwels opende al na 9 minuten de score, al snel gevolgd door een knap kopbaldoelpunt van Vervoort. Op slag van rust trapte Van Bavel een mooie voorzet van Dirk Mertens voorbij de Horendonkse keeper. 3-0 om te gaan rusten, hoelang was dat geleden?

Helaas haalt KFC niet meer constant het peil dat ze in de eerste competitiehelft haalden en zeker niet dat van de match tegen Horendonk. In de inhaalwedstrijd op Berendrecht was het heel wat minder. Nochtans kwam Meerle na een snelle start al in de 3 1 minuut op voorsprong met alweer een doelpunt van Wilfried Pauwels. De vreugde was van korte duur; Berendrecht kwam op gelijke hoogte via een own-goal en met twee

1121

doelpunten in de 35 1 en 36 1 minuut op een geruststellende voorsprong van 3-1. Hoewel Meerle in de tweede helft nog wel enkele kansen afdwong, werden ze niet benut en bleef het 3-1. De slechtste wedstrijd van het seizoen en geen punt. Het kan verkeren!

handwerken - naaigerei alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34


SPORT

Een mooi seizoen voor Minderhout VV MVV kan al lezins op een gelukt seizoen terugblikken. Hoewel dc start moeizaaiti verliep en even het behoud in derde als moeilijk word gesteld, wist Minderhout zich snel te herpakken om zich de test van het seizoen op een comfortabele plaats in het midden van de rangschikkingte vestigen. Mits een geslaagde start had er een plaatsje in de top 5 kunnen inzitten. De laatste wedstrijden van het seizoen werden afgewerkt met wisselend succes.

MVV - Berend recht 3 - 1 MVV liet zich tegen Bcrendrecht niet verrassen en liep in de eerste helft vlot uit naar een 3 - 0 voorsprong via doelpunten van Peter Martens en tweemaal Eddy Smolderen. Beide ploegen lieten voor de rust nog een strafschop onbenut. Na de rust nam Minderhout wal gas terug en kwam ook niet meer tot scoren. Berendrecht mocht de eer nog redden vanop de stip.

J uniorestornooi Op Paassinaandag be twistten de Hoogstraatse junioresploegen een felgesmaakt tornooi georgan iseerd door Minderhout VV. Uiteindelijk toonde FC Meerle zich liet sterkste geheel en mocht dan ook verdiend de beker in ontvangst nemen. De rangschikking 1. Meerle 1 Meer

7 punten 6 punten

3. Minderhout 4. Hoogstraten 5. Wortel

6 punten 4 punten 4 punten

Heibos - MVV 3 - 1 Snelle start van M inderhout en een vroege voorsprong via Paul Van Gils. Binnen de tien minuten wist 1-leibos evenwel opnieuw de bordjes in evenwicht te brengen. De rest van de wedstrijd kon alle kanten uit maar het was Heihos die dc beste eindsprint had en op het einde van de match nog tweemaal wist te scoren.

Loen hout - MVV 2 -1 De derby op Loenhout begon liet een goed voetballend eerste half uur van M inderhout, beloond met een doelpunt via Peter Martens. Daarna nam Loenhout zelfhet heft in handen en ging op zoek naar de gelijkniaker. Het eerste kwartier na de rust zette Loenhout nog een tandje bij en boog kordaat de achterstand om in een 2 - t voorsprong. MVV gaf zich niet gewonnen. Een onbenutte strafschop en nog een mooie, doch gemiste kans van Peter Martens maakte de smaak van de nederlaag erg bitter.

Luchtbalbovs - MVV 2 - 5 Midweekwedstrijd op de Luchtbal die archislecht begon. Voor liet uittikken van de eerste minuut had dc thuisploeg al gescoord. Gelukkig herstelden onze jongens snel van deze opdofferen niet mooi en efficiënt voetbal zetten zij nog voor de rust de scheve situatie recht. Twee doelpunten van Paul Van Gils en ecnte van Peter Martens zorgden voor een comfortabele 1 —3 ruststand. Na de koffie ging Minderhout op zijn clan verder en liep via andermaal Peter Martens en Eddy Smolderen uit tot 1 —5. De Luchbalboys konden nog een keer tegenscoren, maar dit stond niet in verhouding tot de resem kansen die Minderhout in deze wedstrijd knap biieenvoetbalde.

Juniorestornooi

ACT WITEITEN vanaf 11.00u

SMI KKELTERRAS vanaf 11.30u

Ponyrijden - Bakfietsrace Straatvoetbal - Kruisboogschieting Kindermarkt - Kleur-en tekenwedstrijd

Spek met eieren - Soep Frikadellen met krieken Rijstpap- Wafels Koffie en gebak Croque monsieurs - Ijs

ANIMATIE vanaf 13.00u Kunstenaars in actie - Clown Jabbedabbedoe - Tombola Ballonwedstrijd - Grimage Volksdansen - Opendeur St.Jorislokaa!

0

OPTREDENS vanaf 1 2.00u Terrasconcert - Fanfare Volksdans - Wagenspe! f

s3o 0

zondag

2001

Meiboomspelen met de Minderhoutse verenigingen Start 14.00u Er is een alternatief regenprogramma voorzien

INKOM GRATIS - INFO: 031314 1471 _i

Garage

,.

PaHulds 48

BOU6MATE RaLEN 1 WAND. e,r VLOEITEGELS

vu. FeelscomSé tE Clemens

,Uccliiig

111sf

sI Iv/s/

/1100

2322 Minderhoul Tel 03/314 14

1

JL

t Heike

Mertens-Matthé

Bredaseweg 56 Mnderhout

Muiderhoutsestruar 2321 Meer V'vZArl. 198.1

huis 37


SPORT

KFC Meer terug naar derde provinciale fegen het einde van de competitie heeft deK F( Meer toch nog wat puntjes verzameld. Trainers Frank Luyten en Harry Peeters beslistenom met een driemansaanval te spelen, en, gesteund door een hardwerkend middenveld, wierp deze zet cluidel ijk vruchten af. Met Bram Quaars, Corné Suijkerbuijk, en Wim Vermeiren in de spits, werd er niet alleen gewonnen tegen Oosthoven (zie DHM april ), maar in de uitmaich bij Oud-Turnhout. (18/03), werd er verdiend gelijkgespeeld. Al na 12 minuten scoorde Paul Rombouts knap 0-1, na overtuigend Meers overwicht. OudTurnhout kon hier weinig tegenover stellen. Drie minuten na rust raakte een sterk spelende Wim Vermeiren de paal. en de 0-2 zou hier meer dan verdiend geweest zijn. Op ecn nat en modderig veld, en bij een constant vallende regen, scoorde 1-lassounfi echter tegen bij een hoekschop(60'), maar alweer Wim Vermeiren snoepte vlak daarna ccii terugspeelhal af, en maakte er mooi 1-2 van. Na een scrimmagc kon OT geli ikmaken, en daarna had geelzwart nog de betere kansen. Het spitsentrio, en de rest van het team, verdiende een stevige pluim. Meer was zonder twij lèl de betere ploeg, en vooral Oud-Turnhout was blij niet het gelijkspel. 2-2. De voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen werd winnend afeesloten, zodat onze persoonlijke voorspelling, nog drie zeges, al voor twee derde uitgekomen is. Tegen FC Zwanevcn kwam Meer al na 4 minuten op voorsprong, na een terecht toegekende strafschop: Wim Verniciren gmg alleen door, werd gehaakt, en Corné Suijkerbuijk miste niet : 1-0. Zwaneven probeerde, vanaf het kwartier, om tegen te scoren, inaar liet miste precisie oni de klus te klaren. In dc tweede helft, net voor liet uur, had Marc Godrie een schitterende. splijtcndc pas ni huis, en dc aangespeelde Dirk Boeren versloeg de Zwaneven-keeper: 2-0. 1-! icrna drongen de Oud-Turnhoutenaren nog wel aan, maar geelzwart hield stand, en kon nog

eens drie punten bijschrij\en : dc 2-0 bleef op het bord staan. En hoewel vanaf deze speeldag dc degradatie naar derde ook cijfermatig zeker was, werd ertoch stevig gevierd dooreen gemotiveerde en enthousiaste groep, die volgend seizoen, niet dezelfde iiizet, in derde provinciale zeker zijn mannetje zal kunnen staan. En dan nog de uitwedstrijd op Vlimmeren van 1 april. Vlimmeren maakte er beslist geen grap van, en legde vanaf het beginsignaal snelle en goede combinaties op de grasniat. Al na 10 minuten scoorde Kurt Vermeiren verdiend 1-0, en toen na 26' Bram Quaars gekwetst uitviel, werd de Meerse aanval een stuk minder aangespeeld, en was geelzwart nog zelden gevaarlijk. Na de logische 3-0 bij de pauze, kwam er nog eentje hij na rust. en hoewel de jonge Meerse spits Jan Aerts bij een 3-0 stand nog op de paal schoot, sloten we af met ecn logische zege voor Vlimnieren, dat in alle lijnen de betere ploeg was. 4-0. Op zondag 29 april staat de laatste speeldag op het programma. Thuis tegen Brasschaat neemt de KFC Meer voorlopig afscheid van tweede, na een seizoen dat overwegend negatief was wat betreft de uitslagen. maar positief wat betreft dc inschakeling van de eigen jeugd. Schrij fook alvast op dat, op zaterdag 5 mei, o.a. de 3 meest vcrdienstelijke spelers, én de revelatie van het voorbije seizoen gehuldigd zullen worden, tijdens de jaarlijkse barbecue. Wij houden u ook graag op de hoogte van dc voorbereiding van liet volgende seizoen. in DHM van juni. Noteer ook dat in de loop van de volgende maanden de website van gcelzwart liet daglicht zal zien. Daarover later meer. Wat dcjcugdploegen betreft, zuilen we in DII M vanjuni ook een round-up maken. We willen nu al echter speciaal even de rescrven B in de bloenietjes zetten, die in hun afdeling een uitstekende 2e plaats bekleden, en daarvoor alle lof verdienen.

liet KFC Meerjcugdbcstuur organiseerde op 14 en 16april ecn succesvol, en tot in de puntjes verzorgd niiniemcn- en duiveltjes paastornoot. Mede door onze aankondiging in de Hoogstraatse Maaand van april konden ze op een mooie opkomst rekenen. Maar liet jeugdbestuur zit niet stil ... : Op diiisdag 1 mei, vanaf 9u30, is er dc ganse dag het premmniementornooi. Warm aanbevolen

r

i

En op zaterdag 12 mei tot slot. organiseren Eddy Meyvis, KFC Meer, en Mmndcrhout VV de vierde uitgave van het immer succesvolle herdenkingstornooi Tim Meyvis en Jan Croymans, niet juniores en scholieren van o.a. Lierse, Westerlo, Club Brugge, Germinal BA, Zwarte Leeuw, HVV, Mmdcrhoui, Meerle. Meer, enz. Zoals gewoonlijk zullen hier weer heel wat trainers, scouts, en voetbalkenners rondlopen. De kans is groot dat u op 12 mei bijvoorbeeld Frank van der Eist, Ene van Meir, Jurgen Cavens of Jan Ceulemans, om er maar een paar te noemen, tegen het lijf loopt... Een aanrader dus voor elke voetbal fan. Tot de meolgende « Maand », 1oct 0. a. meer (transjer-) nieuws. 1onnv Priem.

Jeugdtornooien Zaterdat' 14 anril Finales: Miniernen B KFC Turnhout Zoersel Miniemen A: Gooreind KFC Meer -

-

Maandag 16 april Finales: Duiveltjes C en D: Vosselaar VV Zoersel Duiveitjes E en F: Wuustwezel F: Duiveltjes A en B: Meenle A Meer A -

-

L.

3

-

1

-

0

3

-

0

lste in klassement 2

-

0


SPORT Programma

Marcklopers

6.30 u. :.:

16.45 u.

Niet altijd naar wens!

17.00 u. Bij onze Marcklopers zijn er deze winter opvallend veel kwetsuren geweest. Dé grootste pechvogel was ongetwijfeld Ward Blornrnaert. Wards verhaal:"Toen ik i'ie,jaai' geleden moest minderen met s'olleiballen, omwille San mijn we,'k in De Zeven.sprong, zocht ik een oudere vorm van conditieliandha ving. Lopen leek mij wel wat. Ocharme, na één kin lag ik hijgena' in de graskant. Opbouw uerd het toi'erwoo,'i/. Vrienden sleepten nnj mee naar de wedstrijden (dank ii Eddv). Ee,çt vond ik uitiluc/iten: het regent, liet is te koud, liet is te ie......Eens dc smaak te pakken wci.r ik echter iiie! geen stokken van allerlei kleine en strote u'edstrijden nop te slaan. Iets natie graag duet, doe je beter. En Iets 'nat je beter kunt doe .1e liever. Na cle marathons van A ntnerpen, Eindhoven. Rotterdooi en Brugge stond niets mij nog in de weg. Londen, Parijs, Neii-York! Ik zou ze allemaal eens meedoen. Na een slepende kvsetsiiitr opgelopen in, de voorbereiding van Londen eind februari 2000 werd ik 0/) 19 april 2001 geopereerd in Leitve,i. Gips en revalidatie vervolledigden de martelgang. De rest van het ve,'haal zal bijna zeker ijii als liet begin, na 1 km hijgend in de graskant. Maar met mijn enorm gen van vroeger in liet achterhoofd ii i / ikzeker dol ik opnieuw zou proberen een peil/t bereiken dci! fliij =011 toestaan wekelijks ocilstrijdje.s te lopen, en misschien ooit een momthon lLonden!f Lopen is pleant. Niet voor eemizaten. a-soc'ialen en uitgeoiergelde/anatici. Iedereen clie twijfelt oni er aan te be innen moe mij gerust hellen. Ikovenuiiie ii ii 'e 'ciie er samen aan. Tot lopen

17.15 u. 18.00 u. 18.00 u. 19.00 u. /.•

Info KW B-M inderhout, Fons Aerts Meerseweg 86, 2322 Minderhout tel.03.3 14.38.92

2150

16de Hoogstraatsc stratenloop

.4

\\

o e n s d a g 13 j u n i 20() 1 ss ordt n e e r een grote dag voor zowel de recreatieve als competitielopers van de streek en ver daarbuiten. Ongeveer 7000 toeschouwers zijn ook jaarlijks van de partij om de sportievelingen onder luid applaus naar de eindmeet voor het stadhuis te stuwen. Ben je sportief, wilje jezelfeens testen, loop clan zeker mee in een of andere reeks. ieuw dit jaar! De stratenloop maakt deel uit van het Kempisch Sport City Criterium dat uit volgende wedstrijden bestaat: 13 juni 2001: stratenloop Hoogstraten, 9 kin; 6 juli 2001: stratenloop Turnhout, 10 kin: 4 augustus 2001: stratenloop Vosselaar-Gierle, 16 kin; 1 september 2001: stratenloop Ra\ els. 16 kin.

/

Categorieën

Crêtes de Spa Zondag 25 maart, dc dag dat Mohammed \ 1 non t wereldkampioen veldlopen werd. Met 1 150 at leien aan de start waaronder Rudy Ver!ieyen. Brigitte Wendrickx, Jos Staes en Rita Van Aert voor misschien wel de zwaarste maar mooiste halve marathon van België. Rudy verkeert nog steeds in iopvonn. Op een afstand van 21 km finishte hij in 1.37 uur op een vcrdienstelijke 174ste plaats. En dan te weten dat Rudy (zoals zovelen) onderweg een valpartij meemaakte en dat kan onze trouwe supporter Jan De Beuckelaer beamen. Jan had moeite om Rudy onderweg te herkennen, hij was meer zwart dan blank. Dat deze loop dit jaar extra zwaar was, mochten ook de andere lopers ondervinden. Lopen tot de enkels in de modder zakten, de zware bcklimmmgen, de glibberige afdalingen zorgden alleen maar voor een gezellige sfeer onderweg. In tegenstelling tot vorige jaren konden we nu eens van een warme douche genieten. En dan traditiegetrouw op de terugweg naar onze stamkroeg in Kasterlee. Gezellig napraten, lachen, een trappist of een warme chocomelk en dan kan de dag niet meer stuk.

Uitslagen: Oostduinkerke 14 km: Rudy Verheyen lu 12 see en Brigitte Wendncki In 71) min, Westmalle 8.250 km: GuntherJansen 37 min 48 sec.

kinderen 100 m t/in geh.jaar 1995 kinderen 500 in geb.jaar 1993-1994 kinderen 750 in geb.jaar 1991 1992 kinderen 1000 in geb.jaar 1989 1990 jogging 5,05 km jogging 10,4 kin halve marathon 21,1 kin

II ittil 131omn mii act!

100/

- ijmi

Au etsuur.

9de Kapellekensloop te Minderhout

Wedstri id Senioren Veteranen Dames Dames veteranen Jogging Dames Heren en cd loop .Iongens Meisjes

+15 jaar +40 jaar +15 jaar +35 jaar

9 kin 9 kin 9 kin 9 kin

+12 jaar +12 jaar

3 - 6 -9 kin 3 -6-9 km

-12 jaar -12 jaar

t kin 1 kin

Prijzenpot Zaterdag 2 juni 2001 organiseert KWBMinderhout voor de 9de maal reeds een stratenloop voor jong en oud. Jaar najaar geniet deze happening meer en meer interesse bij de atleten en de organisatoren proberen de omloop ook steeds in een aantrekkelijker kleedje te steken. Deze wedstrijd is ook opgenomen in het pro ineiaal Falos - KWB-joggingscriterium 2001.

Insch rij vingen Vanaf 15.30 u. in het Parochiecentrum tot een kwartier voor de start van elke reeks.

Prijzen

55 000 BEF! De moeite toch! Ook dejoggers

worden beloond met waardebons die verloot worden na afloop van de wedstrijd. Elke deelnemer ontvangt ook een herinnering in de vorm van een T-shirt en een verfrissing.

Inschrijven: Vanaf 1 mei 2001!

Info: Sportdienst Vrijheid 159, 2320 Uoogstratcn Tel. 03.340.19.51, fax 03.340.19.66, email:rie.voet(a publilink.be

Geldprijzen voor de Iste, 2de en 3de van elke reeks in de halve marathon. Medailles voor de eerste drie in elke reeke van de halve marathon en de jogging. Voor elk deelnemend kind is een prijzentas en een medaille v001-7ie11 en iedere volwassen deel nemer wordt vergast op Minderhoutse aardbei en. 39


SPORT

Méér in DE MOSTEN In mei legt elke vogel een ei, een duidelijk teken dat de natuur weer tot volle leven en ontplooiing is gekomen. Hopelijk mogen we in overvloede van de zon genieten en... van De Mosten, dat de deuren opent op 1 mei 2001. Tijdens de wintermaanden werd er niet stilgezeten en alle speeltoestellen kregen een grondige poetsbeurt. Twee nieuwe exemplaren werden ook bijgeplaatst, nl. een nieuwe waterspeelplaats en een driehoekssehommel

Openingsuren Mei. juni en september: alle weekends. 0est- en brugdagen, woensdagen, Van 10 tot 20 uur. Zomer: vanaf laatste schoolweek (zaterdag 23/ 6) tot 31 augustus alle dagen van 10 tot 20 uur. Cafetaria - feestzaal "De Waterkant" en brasscrie-eetcafé' Den Zuuten Bek": kleine speeltuin, minigolf en pit-pat: alle dagen open van 10 tot 22 uur.

De zomer van De Mosten 4 juni: triatlon vanaf 09.30 uur 21juli: max-spektakeldag voor kinderen van 3 tot 12 jaar 15 augustus: max-spektakeldag voor kinderen van 3 tot 12 jaar 21 en 22juli: reddersweekend.

Coopertest 5 april 2001 Het 'as een prachtige donderdag geweest tot ongeveer 16.30 uur. Daarna is het beginnen regenen en waaien. Eigenlijk was het dus geen weer om een hond door te jagen. Lopers zijn echter taaie mensen. Vandaar dat er toch gelopen werd op deze avond. Om 19.00 uur gingen we van start met de jeugd om op 12 minuten zoveel mogelijk afstand af te leggen. Na onze jongeren was het uiteraard de beurt aan onze volwassenen om ook zover mogelijk te geraken tijdens 12 minuten lopen in regen en wind. Hieronder geven wij jullie de resultaten met daarbij uitstekend (U), zeer goed (ZG) of goed (G). 2600 M (U) Jonas Roeien 2600 M (ZG) Shana RoeIen 2100 M (G) Kelly Dc Beuckelaer 2400 M (ZG) Wouter Kesteloot 3100 M (ZG) Axel Aerts 3100 M (U) Kurt Aerts 2800 M (Ii) Alfons Aerts 3100 M (ZG) Thijs Hendrickx 3500 M (ti) Jan Hendrickx 2800 M (U) Roy Roeien 2500 M (U) Ward Mertens 2600 M (ZG) Jan Koyen 3100 M (U) Jan Kesteloot 3500 M (U) Steven Vermeiren 3000 M (1» Jaak Vermeiren

2900 M (ZG) Gunther Jansen 2800 M (Ii) Rita Van Aert Wij wensen iedereen proficiat met zijn of haar geleverde prestatie en zouden iedereen graag willen uitnodigen op de volgende Coopertest die doorgaat op donderdag 17 september 200 1. Tijdens de zomerperiode, die loopt van april tot einde oktober wordt er uiteraard getraind. Deze trainingen lopen op donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur op dc piste achter het Klein Seminarie (ingang langs achter). Kom eens langs. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Leven, land, toekomst voor de Palestijnen Stop bezetting en kolonisulie van Palestijnse gebieden

Boycot

Israélische Apartheid

tegen de Palestijnen

Koop geen Israëlische producten tot het de VN'esoluties uitvoert

Kent u de kringloopwinkel al? Spring eens binnen en laat u verrassen! Wij garanderen u - uren snuffelpiezier in een gezellige omgeving - 1000 m 2 vol leuke en degelijke spullen die dagelijks wisselen - van kleding over huisraad, speelgoed, brocanterie en electro tot meubelen - uitgebreide service - hapje en drankje in ons eethuis

Kringloopcentrum WEB: een bezoekje waard!

KRINGLOOPCENTRUM WEB Slachthuisstraat 30111 - 2300 Turnhout Tel. 014144 20 40 -Fax 014144 20 41 www.kringloop.net - e-mail: web@kringloop.net GRATIS OPHAALDIENST HERBRUIKBARE GOEDEREN

Schatten vind je in de kringloopwinke!! 40


20 km van Brussel

GELVOC: op zoek naar nieuw talent

Kom op tegen Kanker Op 27 mei 2001 is het weer zover. Brussel zal op die dag weer overspoeld worden door de joggers. Die dag is het immers weer de 20 kilometer door onze hoofdstad. Zij die er reeds bijwaren weten wat het is om met 20.000 lopers en loopsters klaar te staan op het Jubelplein om de start te nemen in de grootste Stratenloop in België. t-let parcours van de loop doet mooie delen van Brussel aan. Na de start in liet Jubelpark gaat liet bergaf richting Schumanplein waarna de heklininiing van de Wetstraat volgt. Eens je daar boven gekomen bent gaat het rechtsaf richting Koninklijk Paleis. Naast liet beursgebouw gaat liet dan richting Louisalaan waar een paar nijdige tunneltjes de spieren wat gaan pijnigen. Als je deze gepasseerd bent kom je in de rList van het Terkamerenbos terecht. Dit bos wordt niet voor niets de long van Brussel genoemd. 1-hema volgt de afdaling naar l-Iertoginnendal, de plaats waar onze ministers vele nachtelijke en andere uurtjes doorbrengen. Ondertussen zitten we reeds op kilometer 15. Nog even volhouden dus en vooral niet forceren want op kilometer 17 begint de klim van dc Tervurenlaan, niet echt stijl maar wel lang. Geen nood echter want wanneer je op liet Montgommeryplein komt zie je in de verte reeds de bogen van het Jubelpark staan. Nu nog ongeveer anderhalve kilometer in dalende lijn en dan bereik je moe maar voldaan de verlossende eindstreep. Duizenden toeschouwers zullen je trouwens vooruitschreeuwen op dit traject door Brussel.

Zoals we al enkele jaren doen zullen we ook dit .taar weer met een bus naar Brussel rijden. We hebben daar voor de bus een voorbehouden parkeerplaats in de buurt van vertrek en aankomst. De start van de wedstrijd wordt om 15.00 uur gegeven. Daarom is het toch nodig om te vertrekken oni 11.45 uur. De lopers en loopsters hebben dan nog voldoende tijd om start en aankomst te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen door even in te lopen. Als iedereen binnen is zullen we rond 18.00 uur terug richting I-ioogstraten rijden zodat we op een mooi uur terug thuis zijn. Omdat een bus nu eenmaal niet voor niets rijdt vragen we 350 fr. per meerijdende persoon. Schrij f je tijdig in, vol is vol.

Om de twee jaar is er in België de grote actie voor Kom op tegen Kanker'. Graag hadden wij iedereen er attent op

Voor alle verdere inlichtingen ofinschrijvingen neem je contact op met Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten, telefoon 03/314.39.66.

gemaakt dat Marcel Verschueren reeds verschillende malen samen met ons de 20 km door Brussel heeft voltooid. Het zou mooi zijn als wij allemaal, door sponsoring, onze duit in het zakje konden doen zodat wij samen een mooi bedrag kunnen verzamelen om deze actie financieel te steunen. (Marcel Verschueren 03/3 14.45.32)

0 liet emde van het seizoen is het tijd om de balans op te maken. Geen titels, geen promoties, één degradatie: het kan en zal beteren. 1-leren 1 veroverde een derde plaats, wat na de promotie van vorig jaar zeer goed is. Toch werd er in stilte nieer gehoopt. Ook onze dames 1 waren vorig jaar gepromoveerd. Zij behaalden een mooie zesde plaats. Dc degradatie kwam er met heren 2. Zij mochten vorig jaar naar cle provmciale reeksen overschakelen, alhoewel zij slechts vierde eindigden. Ondanks een prachtige start (3 op 4) moesten zij in liet verdere seizoensverloop nog vele keren het onderspit delven. Eén keer te veel, leek achteraf. De andere dames- en herenploegen konden zich rustig handhaven. Naar volgend seizoen toe rekent men op de voortzetting van de gunstige invloed van de fusie van vorig jaar. Ook de jeugdafdeling, die na de fusie zeer uitgebreid was, heeft zich van haar beste kant laten zien. Volgend seizoen zullen zes jeugdploegen in competitie spelen, en verder nog de gebruikelijke tornooien atliaspelen. Omdat jeugdopleiding nooit sti Istaat, geeft Gelvoc weer drie trainingen die vrij toegankelijk zijn voor alle jongens en nieisjes tussen zeven en twaalfjaar. Op vrijdag 1. 8 en 15juni van 18.00 tot 19.30 uur kan iedereen die wil binnenwippen in sporthal De Zevensprong. Later kan dan beslist worden of men lid wordt en volgend seizoen de volleybalsport beter wil leren kennen. Wij verwachten vele sportievel ingen op deze vrije trainingen.

KWB-volleybal wint bekerfinale provincie Antwerpen MEER - Op $ april was het voor de volleybal van cle KWB van Meer een belangrijke sportnamiddag. Na drie voorrondewcdstrijden, een nioeilijke kwartfinale en een heel spannende halve finale, bereikte KWB-Mecr de finale van de bekercompetitie van de provincie Antwerpen. Vier jaar geleden was dit ook gebeurd maar jamnier genoeg moesten we toen de duimen leggen tegen ecn veel sterker Wiekevorst. Deze keer ging het vel goed. 1-let was tegen de KWB van Zondcrschot en de wedstrijd werd gespeeld in de sporthal 'De Nachtegaal' in Kontich. Met een handje vol supporters vertrokken we om 12.30 uur aan de Vredesboom in Meer. Na een deftige en geconcentreerde opwarming kon de wedstrijd oni 14.30 uur begiiinen. De tegenpartij was een jonge, zeer aanvallende ploegde liet 5.1-systeem speelde en ze waren vastberaden de wedstrijd te winnen want ze hadden voor cle wedstrijd hun haren in alle kleuren van de regenboog (om liet op z'n K3's te zeggen) geschilderd. Daartegen stond de KWB-Meer met een zeer ervaren ploeg en een geweldige vechtersmentaliteit. 1-let beloofde een zeer spannende wedstrijd te worden. De eerste set ging gelijk op tot 3-3, toen begon Zonderschot de druk op te voeren en ze liepen beetje bij beetje uit tot zelfs 9-3 maar Meer bleef tegenwerk bieden en was niet van plan de set zoniaar af te geven. Bij Zonderschot viel liet even stil en Meer maakte daar gretig gebruik van, ze kwamen terug tot 9-9 en toen ging liet

weer even gelijk op, maar la deze gcsveldige inhaalreeks kreeg Meer steeds meer zelfvertrouwen en ze bleven drukken. Zeer verdienstelijk behaalde Meer de eerste set niet 15-13. De tweede set was nog spannender, Zonderschiot nam een geweldige start en kwam in een mum van tijd voor te staan met 12-3, voornamelijk door verdedigende fouten van Meer en een sterke aanval van Zonderschot. Meer vroeg bewust even een time-out aan oni alles even op een rijtje te zetten. Er werd afgesproken oni toch nog het beste van de tweede set te maken en de derde set goed te kunnen starten. Beide ploegen betraden terug liet veld en Zonderschot dacht dat de set binnen was. niaar Meer kwani stilaan terug in de set en sprokkelde enkele puntjes mee. Het gat werd gedicht tot 13-11, deze set was zelfs zo spannend dat de puntenzetter het niet meer bij kon houden. Als bij wonder overleefde we drie setballen en werd liet uiteindelijk 16-16. Aangezien het behalen van 17 punten het emde van de set betekent nioesten we de bal nog een keer afpakken en liet dan zelf uitmakeii en dat gebeurde ook. Eindstand tweede set 1716. De derde set was snel beklonken, de jonge ploeg van Zonderschot was nioreel gekraakt want na drie jaar op een rij de bekerfinale te halen ging het ook dit jaar bij huii weer niet lukken. De moed van de tegenpartij zakte volledig in hun schoenen en Meer wonde derde set geniakkehijk met 15-2. Een fantastische 3-0 overwinning en de beker ging verdient nice naar Meer. Groot feest en ambiance in 't Fortuin en

dat is nog niet alles sv ant S an\vege hen behalen van de beker worden er nog enkele vaten gegeven voor de spelers van de Volleybal van Meer, de wijknieesters en de supporters. Zo ziet u maar hoede KWB volleybal van Meer die ongeveer 20 jaar geleden gestart is louter voor het samenzijn en een beetje te volleyballen, geëvalucerd is tot een club die liet volleybalspelletje al vrij goed onder de knie heeft en nog altijd even veel plezier maakt. (ma)

a

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) TeI.031315 9090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

41


SPORT

Autocross

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

Grote Prijs "Garage Adams" Op zaterdag 7 en zondag 8 april organiseerde het crossteatu "Maijos" de "Grote Prijs Garage Adams" op de terreinen van de Krommenhoek in het gehucht Hal te Minderhout. Een ideale plaats ver van de bewoonde wereld. Menig mens vraagt zich af waarom een cross zo vroeg in het voorjaar organiseren met het risico slecht weer te treffen! Wel, enerzijds is het ter beschikking stellen van het terrein, nu nog braakliggend en onbezaaid, anderzijds het respect voor fauna en Ilora. 1-let terrein ligt tegen natuurgebied en om het voortplanti ngsproces van de dieren niet te storen moet de cross voor de maand mei plaatsvinden. Toch hebben de organisatoren slapeloze nachten beleefd. Dagelijks keken ze 's morgens in de spiegel of ze geen blaasjes op de lippen hadden want bij het uitbreken van mond en kIauwzeer zou er een afgelasting volgen. Ook het vele regenen baarde hen zorgen, maar een goede engelbewaarder zorgde voor droog weer! Alle externe diensten zoals zoals brandweer, rode kruis, niicrowagen en biertent geraakten tijdig op dejuiste bestemming: Omgeven door een geul van 50 cm diep en een zandrug van 50 cm hoog was de veiligheid voor het publiek gegarandeerd. Brandweer en rode kruis hadden enkele speciale inritten om snelle interventies te kunnen waarborgen.

Met het kopje rijden Zaterdag stond in het teken van de 4-uren cross. Dit betekende dat er gezamelijk gestart werd te 13 uur. Natuurlijk mag men een pit-stop inlassen om bij te tanken en van chauffeur te wisselen of eventuele reparaties uit te voeren. Wie om klokslag 17 uur de meeste ronden afgelegd had mocht zich winnaar noemen en een financiële prijs in ontvangst nemen. 85 deelnemers gingen van start en slechts 33 wagens behaalden de limiet van 17 uur. Een vluchtige blik bij de parking van de piloten gaf dan eenn speciale aanblik. Je kon dat in één woord samenvatten

"Wreed accident"/ De zondag blijft toch de hoofdact van de cross.De wagens worden onderverdeeld inn 7 reeksen, afhankelijk van de etlinderinhoud, zelfbouwers enz. Zij rijden elk 3 manches en door een welbepaald telsysteem wordt er in elke reeks een beplaalde plaats behaald. De voormiddag wordt ingenomen door inschrij vingen en keuring van de wagens. Veiligheid primeert en alle wagens moeten voorzien Zijfl van verstevingen, goed functionerende remmen en afgeschermdc benzinetanks enz. Natuurlijk wordt er streng opgetreden met betrekking tot cilinderinhoud. Fraude betekent onherroepelijk "out"! Wat een inspiratie en techniek sommige renners bezitten om dit te omzeilen! Maar eerlijk duurt het langst en steekpennningen zijn hier niet van doen. De start van elke manche geeft het meeste spektakel. Hier zit toch wel de "kick" verborgen die het crossen vrijgeet't. Verstand op "nul" zetten, (sommigen hebben daar geen probleem mee), gas geven en rijden op gevoel, want je hoort enkel liet gebrul van de tegenstanders. De droom van elke piloot is dan niet je bolide iedereen voorbij te steken en dan niet je uitstekende stuurkunst, beheersing en uiterste concentratie de nodige ronden afleggen en iedereen een "poepje" laten ruiken. De kracht van de motor moet bespeeld worden door middel van toerental en overbrenging, liet ademhalen van 42

de motor en deze output omzetten in snelheid en rendenient op de grond. Rijden "met het kopje" is hier zeker van toepassing. Bij veel piloten volgt de ontlading na wekenlang sleutelen en experimenteren. in hun dromen zoeken ze naar technische verbeteringen en "uitvindingen"! liet is verbazingwekkend hoe sommige coureurs de wetten van de natuur weten te bespelen. Druk, kracht, koppel, vacuilm, mengsel, koeling, temperatuur, ze geven door tuning een extra dimensie aan de 4-takt motor. Natuurlijk zijn er ook de pechvogels: koppeling stuk. trekas om zeep, van een versnellingsbak tien "vertragingsbak" gemaakt, motor opgeblazen enz.! Maar allemaal hebben ze dezelfde ambitie: crossen, wederzijds respect, en straffe verhalen vertellen in de hiertent!! De organisatie vergde veel energie! Martin, Lydia, Jos, Ann, en hun familie en vrienden werden beloond met een talrijk opgekomen publiek. Langs deze weg bedanken zij de bereidwillige medewerkers, sponsers, groiideigeniars.,rode kruis, brandweer en allen die van dit weekend een prachtig evenenient maakten. De autocross "Grote Prijs Garage Adams" te Minderhout begint stilaan een internationale traditie te worden. (Paul Adams)

Uitslagen Balken - 1500 Pemen Stijn Aerts Frank Van i-Jout Steven Balken + 1500 t. Remeysen Alex Van De Leest Wim Pemen 1 lerman Standaard SI 1. Verlinden Guy 2, Marx Francois

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A, St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98 3. Joosen Barry Standaard S2 A Michiels Koen Van Doors Tiytelaars Rudy Standaard S2B Aerts Frank Van Den Boogacrt Sommen Gert Standaard S 3 Aerts Eddy Vranckx Hans De Wit Ene Standaard SS De Stamber Paul Weterings Bjorn Wiancia Wini Toerisme Tl De Meyer Ron Bogaerts Albert Van de Post Martin Toerisme T2 De Meyer Ron Modderkoen L. Mortelmans G. ZeItbouwers Z4 1. Jochenis Christian 1 Mennen Pieter 3. Van den Heuvel G. Zelfbouwers Z5 Waldscliniidt H. Borremans Geert Kens Luc Zelfbouwers Z6 Kens Luc Reyns Erwin Waldschniidt H.

2 t'

:

4 en

c/o+5L'II 15

ple:ait


HALVE EEUW GELEDEN

1 HOOGSTRATEN Verdwenen! Op 14 dezer kwam Pastoor Dobbeleers, in het Gasthuis tot de spijtige ontdekking, dat twee kostelijke boeken uit hu_n boekenrek verdwenen waren het Modern Woordenboek van Pater Verschueren, vierde (laatste) uitgave, het eerste deel en het Schoolwoordenboek, van dezelfde Pater Verschueren. Mocht iemand, binnen of buiten het Gasthuis, de rover op het spoor komen en tot teruggave vanhet geroofde helpen

MINDERHOUT Brand Donderdagnarniddag brak brand uit in de schuur van K. Meyvis, in de Beeinden. Dit gebouw, dat uit hout wag opgetrokken, werd een gemakkelijke prooi van liet vuur, dat aldra de ganse schuur in lichte laaie zette. Met de hulp van bereidwillige geburen en de opgeroepen brandweer van Hoogstraten, kon het woonhuis gevrijwaard blijven. De schuur, waaruit de dieren konden gered worden, is volledig plat gebrand.

MEER

Gemeentelijke Bibliotheek \Ve zijn spijtig genoeg tot de vaststelling gekomen dat vele lezers en lezereaseil weken lang in het bezit blijven van boeken die aan onze bibliotheek behoren. \Vij verzoeken al degenen die meer dan 14 dagen boeken in hun bezit hebben, deze Zondag e.k. in de Boekerij tussen 10.30 u. ei 12 u. terug te brengen. Zo niet zijn we genoodzaakt de reglementaire boeten in toepassing te brengen. Het Bestuur. MISLUKTE OPLICHTING VAN MEISJE

UIT RIJKEVORSEL TE HEIST a/ZEE De 17-jarige Marie Schuermans, uit Rijkevorsel, wandelde omstreeks 15,30 u. langs liet park van Heist-Duinbergen. Plots stopte een auto naast het meisje, en drie mannen sprongen uit de wagen. Een van de kerels bedreigde haar niet een pistool, terwijl de twee anderen poogden haar in de auto te duwen. Het meisje riep echter om hulp en een fietser kwam aangereden. Hierop sprongen de drie mannen in hun wagen en namen de vlucht. Het meisje kende de kerels niet.

Het goedkoopste buis voor: baalkatoen, witgoed, flanel, cotonnette, beddetijk en alle katoenen en lijnwaden aan de meter. 3022 HUIS BRUURS-PEERAER

MEERSEL-DREEF Aanbesteding Vrijdag werden de nieuwe schoollokalen van Meersel-Dreef aanbesteed. De uitslag was als volgt Const. Jansen, Hoogstraten, 1.384.465,04 f. 1.473.808,Rombouts, Meer Oer. Brosens, Meerle 1.522.318,60 Em. Horsten, Wortel 1.546.227,Donders, Gierle 1.566.585,1.664.131,De Beider, Hoogstraten \Tersmissen, Zondereigen 1.689.834,1.741.860,Jan Horsten, Deurne 1.761.767,05 Meyers, Hoogstraten Nieuws uit Meersel-Dreef Met het oog op de plechtigheden, die iedere zomer plaats hebben te MeerselDreef, hebben de Paters -Capucijnen het processiepark in een geheel nieuw kleed gestoken. Onder meer is het zogenaamde Theresia-bos verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een mooi wandelpark, •waar de bedevaarders verpozing zullen vinden. Dit park is beplant met sierbomen, bloemen en heesters. Al deze beplantingen werden uitgevoerd door de Kon. Boomkwekerijen van de firma P. Lombarts uit Zundert, die ook rond de grot en verder in de tuin Italiaanse populieren heeft geplant, en dit ter beschaduwing van de centrale plaats in het park. Er zal ook een nieuwe kruisweg in het park worden aangebracht; de vorige, door weer en wind bijna volkomen ondermijnd, heeft er nagenoeg een halve eeuw gestaan. De beeldhouwer Jet Jacobs, uit Mechelen, zal de kruisweg vervaardigen; iedere statie zal een hoogte hebben van twee meter en aan weerszijden zal een engelfiguur worden aangebracht. De dag waarop de plechtige inzegening zal plaats hebben, zal later worden bekend gemaakt. Zoals ieder jaar verwachten we ook deze zomer vele bedevaarders te MeerselDreef, die door hun godsvrucht tot Maria, de Koningin van de Vrede, werkelijk zullen bijdragen tot het behoud van de rust en de liefde onder de volkeren.

Generaal Eisenhouwer te lloogstraten BIJ het ter perse gaan vernemen we dat generaal Eisenhouwer, de opperbevelheb. ber der NoordAtIantische strijdkrachten, op hispectiereis door Europa, met zijn staf heden Zondag te Hoogstraten zal afstappen. De generaal wordt hier per vliegtuig ver'acht rond 3 uur in de namiddag. De lan. ding zou plaats hebben in de Loenhoutse baan waar voor enkele jaren een vliegmeting doorging. Het bezoek van Eisenhouwer zou in verband staan met de mogelijke aanleg van een militair vliegveld.

Grote Volksvergadering der C. V. P. te Turnhout. Iedereen spreekt over de kansen op oorlog of vrede. Iedereen spreekt over de Binnenlandse Politieke toestand, de 24 maanden legerdienst, de ontwikkeling van onze economische en sociale politiek, enz. \Vij weten dat U verlangt door Uve partij meer ingelicht te worden. Daarom nodigen wij V hierbij uit te komen luisteren naar Dhr. Theo LEFEVRE, Nationanl Voorzitter der C.V.P., Dhr. DEBOODT, Minister van \Vederopbouw, die op Zondag 22 April, te 10 uur in de e Kursaai »hierover zullen spreken. \Vij verwachten er natuurlijk eerst en meest al onze leden, vrouwen en mannen; maar ook andere belangstellenden worden uitgenodigd. \Vij verwachten dat de « Kursaal » zoals naar gewoonte op een C. V. P.-vergadering zal vollopen. De namen van onze Nationale Voorzitter, Theo Lefevre en van Minister Deboodt, staan er borg voor dat liet een uitstekende voorlichtingsvergad ering zal worden. Het ceremoniehemd van

JOSYL

is verkrijgbaar bii A. ADRIAENSEN.HUBLOT, H. Bloediaan, 249, HOOGSTRATEN. 3325

F[ ae herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

stee

ds pr

014Vo

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE

43


ii 1

[11 II?11 iL.I uh

1 (1 f1 ii 11' L?I

Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, te!. 03/314.49.03, ernail: franssnijderstiscalinet.be

Gildencongres te Zoutleeuw

Een samenleving van Big Betty.be Op een vroege zaterdagochtend trekken een tiental vertegenwoordigers van het Verbond vaii St.-Jorisgilden naar Zoutleeuw. Daar organiseren de 'Gilden van het oude Hertogdom Brabant' hun elfde gildencongres met als thema 'Geloof en Jongeren in de Gilden'. De zon én het onderwerp brengen hen in verleiding om alsnog het alternatief programma te volgen. Het is immers ook mogelijk om, als alternatief op de studiedag zelI een bezoek te brengen aan het eeuwenoude prachtige stadje.... maar twee boeiende sprekers maken van de 'opdracht' een 'ervaring'. De plaatselijke pastor, deken Van Meerbergen, neemt als eerste liet woord. De zaal wordt stil als hij het verhaal brengt van Jan, Bart en Ilse. 1-let zijn drie jongeren uit zijn directe omgeving die zich, elk na hun eigen verhaal, klemreden en uit liet leven stapten. Het waren jonge mensen die met volle teugen en voor nieer dan 100 0 kozen voor liet leven. Maar ze kwamen in een omgeving terecht die hen geen model kon biedeti dat voor hen zinvol was.

Verdraagzaamheid Vroeger brachten de media liet verhaal van de maatschappij. Nu dringen die zelfde niedia een fictief verhaal op. De grootste onbenul wordt BV en hinnikende Betty wordt het model. 1-let resultaat is een maatschappij als een lege doos, een samenleving die meer geld uitgeeft aan honden- en kattenvoer dan aan ontwikkelingshulp. Daar moeten de kerk en dc gilden zich tegen verzetten. Gilden zijn ontstaan om te behoeden en mensen in nood bij te staan. Dat doen ze al eeuwen en dat moeten ze in deze tijd opnieuw doen. Ze moeten nadrukkelijker naar buiten komen met cle waarden waar ze écht voor staan: verdraagzaaniheid, gastvrij heid. geborgenheid en gelijkheid volgens leeftijd, geslacht, nationaliteit, huidskleur enz.. Ze moeten uitdrukkelijk NEEN zeggen tegen de lege doos, tegen de onverschill igheid, het iiidividualisme, de onverdraagzaaniheid en het uitsluiten van mensen. De kerk én de gilden mogen geen 'instituut' blijven, maar moeten een 'beweging' worden. "Het is een verhaal waar men in Rome niet naar

wil luisteren", zegt de Deken, "Ik hoop dat de gilden wél voor die toekomst kiezen. Doen ze dat niet dan zullen ze verdwijnen. Er zijn voldoende vrijblijvende verenigingen, wat dat betreft zit niemand op de gilden te wachten en hebben ze geen toekomst", besluit deken Van Meerbergen.

Onverschilligheid De tweede spreker is een relatiefjonge theoloog uit Leuven, docent aan de universiteit van Tilburg. 1-lij moet de aanwezigen uitleggen wat de gilden, met hun tradities, te bieden hebben aan de jongeren. Op liet eerste gezicht is liet water wel bijzonder diep. Er is een grote afstand tussen de vereniging 'van onder de toren' en de jongerencultuur, die gedragen wordt door een wereldwijde communicatie. Jongeren kunnen, op liet eerste gezicht, al die tradities missen. Door de razendsnelle communicatie kunnen ze overal bij oni vervolgens, in alle vrijheid, hun eigen weg te bepalen. Maar die vrijheid is relatief. Een grote hoeveelheid informatie wordt hen m de strot geduwd. 1-let wereldwijde web geeft ze toegang tot alles, maar nergens kunnen ze echt thuis komen. Gilden kunnen de plaats ZIJ Ii ts aar jongeren op adem kunnen komen. Een plaats voor 'spirituele speelruimte'. "De jaren '60 werden gekenmerkt door kritiek", besluit de spreker, "de jongeren van nu leven in de tijd van onverschilligheid. De gilden kunnen daar een antwoord op geven. Ze kunnen het verschil maken door een thuis te zijn", besluit Bert Rocbben.

Grote kruisboog Sint-Jorisgilden 50 jaar geleden IEER - Naar jaarlijkse gess come kwamen op Tweede Paasdag de koningen en hooidmannen der verschillende St.-Jorisgilden onder voorzitterschap van dhr. Bruurs bij Louis Dierckx te Meer te samen om hun kalender op te maken. Volgend kalender werd opgesteld: Hoogstraten (Feestsehieting nieuwe vlag) 3, 9, ID Juni: Rijsbergen 18, 23, 24 juni: Meer 1, 7, 8 Juli; Castelré 15, 21, 22 Juli; Meerle (Schildschieting), 29 Juli: Loenhout 4, 5, 6 Augustus; Hoogstraten 12, 18, 19 Augustus; Rijsbergen (Scliildschieting), 15 Augustus: Minderhout 18, 19, 26 Augustus: Mecrlc 8, 9, 10 September: Wortel IS, 16, 22, 23 September. Verder werd er besloten dat de schutters niet een gemiddelde boven dc 25 punten in 1 ste categorie zullen optreden. De doorgangen, minder dan 20, worden niet meer meegeteld voor het berekenen van het gemiddelde. Aan de schutters boven de 65 jaar wordt de keuze van categorie vrij gelaten. In geval van gelijkheid van liet kampioenschap zal een kampschot beslissen. In geval van gelijke stand voor de wisselbeker beslissen de laatste schoten van de zes beste schutters. Tenslotte werd er beslist een rozenprijs per categorie toe te kennen. (Bron: Gazet an 1 loogstraten, 31 niaart 1951) Om een idee te vormen van liet aantal schutters geven wij ze hier weer per gilde. c;ilde

1951

2001

29 22 ('astelré 19 33 Hoogstraten 24 28 Loenhout 27 19 Mccr 39 21 Meerle 27 39 Minderhout 17 20 Rijshergen 17 28 Wortel 169 240 Totalen Van Sprundel sveten we dat deze gilde in 1951 nog 'slapende was. Later, na de heroprichting, sloten ook zij aan hij het Verbond der SnitJorisgildcn. Momenteel beschikken zij over 17 actieve schutters.

Gemiddelden voor 2001 Schutters niet 31.50 gemiddeld en hoger bevinden zich in de Ere-reeks; diegene met 29.50 gemiddeld en hoger komen uit in de A-reeks; schutters met een lager gemiddelde bekanipen elkaar in de B-reeks.

Agenda 2001

D KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

44

Openingsschieting Hoogstraten 6, 12 en 13 mci: bondsschietingen Castelré en Wortel 19, 20, 26 en 27 niei: bondsschietingen Rijsbergen en Sprundel 2,3,9 en 10juni: schietspel HGK Wuustwezel 10juni; gildenfeest Meer 23 en 24 juni; bondsschietingen Minderhout en Hoogstraten 30 juni, 1, 7 en 8 juli; feestschieting Meerle 21, 22, 28 en 29 juli: beker Dupret Meerle 5 augustus: bondsschietingen Loenhout en Meer 11, 12, 18 en 19 augustus; creprijs Van Den Bossehe Meer26 augustus; bondsscliicting Meerle 1, 2, S en 9 september: 16 september tweede zestal Rijsbergen; 23 september eerste zestal Wortel. Na een vruchtbaar seizoen zullen de kampioenen gehuldigd worden op 19 oktober 2001.


GILDENN!EUWS

Karabij nschutters MEER - Bij de Noord Kempense Karabijn Schutterskring (NKKS) heeft de eerste kringsehieting te Meer plaatsgevonden op II, 17 en 18 maart. Bart Kusters uit Baarle-Hertog, verleden jaar reeds dé revelatie van liet seizoen, plaatste zich als enige schutter op liet hoogste schavotje mei 160, tevens liet maximum der punten. Vader Karel schoot 159 punten evenals Pieter Verhoeven, ook uit Baarle. Frank Pissens, Ingrid Geeraerts en toch enigszins verrassend Frank lanssens alle drie uit Loenhout. Ad de Bruyn, de secretaris van de inrichtende gilde Sint-Ambrosius Meer, behaalde voor de eerste keer in zijn loopbaan liet maximum van 160 punten. Daardoor plaatste 1iij zijn naaste achtervolgers in deze A-recks gelijk op minstens drie punten achterstand. Ook in de B-reeks was de thuisgilde te sterk. Stafke Goetschalckx uit Meer sloot af op 156 punten. Van de 8 aspiranten, de schutters die dit jaar beginnen met liet karabijn, schoot Roos Brosens uit Meer 152 punten. LOENHOUT - 105 schutters kwamen er te Loenhout deelnemen aan de tweede kringschieting met liet karabijn. Enkel Bart Kusters uit Baarle-Hertog plaatste zich op het hoogste schavotje met 160 op 160. Bart veroverde nogmaals de eerste plaats in de uitslag niet liet maximum der punten. Verder in de ere-reeks behaalde o.a. Herman Martens uit Meer 157 punten. 23 schutters bekampten elkaar in de A-reeks. Ad de Bruyn en Leon Nackaerts uit Meer behaalden 155 punten. Statke Goetschalckx uit Meer was in de B-reeks de enige met 154 punten. Vie Swaenen int Meer verbeterde zichzelf in de C-reeks met 153 punten. Drie schutters van Meer eindigden op 152 punten: Ludo Kenis, hoofdnian Jan Jansen en "nieuweling" Willy Pl uym. MEERSEL-DREEF - 101 schutters namen er

deel aan de derde kringschieting niet liet karahijn. Traditiegetrouw ging deze schieting, ingericht door Mecrsel-Dreef. door in liet SintAnibrosiuslokaal te Meer. Ook Nederlandse schutters zakken wel eens af naar onze kringschietingen. Vlot maakten zij ditmaal gebruik van het aanwezige onlsmettingsbadte. Sommigen, ook Belgen, zetten zelfs het voorziene maasnetje op hun hoofd. En dit was géén aprilgrap! In de ere-reeks nameii twee schutters, Karel Kusters uit Baarle-Hertog en Pierke de Coninck van Wuustwezel, de leiding niet 160 op 160. De ditmaal zeer sterke Herman van Bavel uit Meer schoot de C-reeks aan diggelen niet 156 punten. Ludo Kenis ut Meer behaalde 153 punten. lan Martens uit Meer was dan weer de enige schutter die afsloot op 152 plinten. 10 aspiranten namen er deel aan deze derde kringschieting.. Roos Brosens uit Meer sloot af op 148 punten. WUUSTWEZEL - 100 schutters lieten er zich inschrijven te Wuustwczcl-Loenhout voor de vierde kringscliieting met het karabijn. Voor de eerste maal delen vader en zoon Kusters uit Baarle-Hertog liet maximum der punten in de Ere-reeks. Reinilde van Looy plaatste zich in de B-reeks op liet hoogste sehavotje met 156 punten. Daarna werd liet dringen: Els Versmissen uit Baarle-Hertog, Marc van Buynder uit Meer, Toni Mijs uit Meer en tenslotte René Vernieiren van Wuustwezei eindigden allen op 155 pimten. Jean Kerremans uit Wuustwezel, Stafke Goetschalckx uit Meer en Kris Scheyltjens uit Wuustwezel schoten 154 punten. In de C-reeks was "slechts" 152 punten voldoende voor een eerste plaats. Frans Theeuwes Int Meer en Jos Oonien en Miranda Smeekens, beiden uit Meersel-Dreef, delen hiermede de eerste plaats. Willy Pluym en Hernian van Bavel uit Meer schoten 151 punten. Bij de aspiranten schoot Carol van Gestel uit Meersel-Dreef 148 punten.

Prijs Jan Vogel WUUSTWEZEL - Maar liefst 102 schutters namen deel aan de scliieting, ingericht door Sint-joris Wuustwezel. Nog nooit mocht de Prijs Jan Vogel op zoveel deelnemers rekenen. In de Ere-reeks noteerden we reeds tweemaal het iiiaximum der punten zijnde 120 op 120. Els van Frachen en .lef Jacobs uit Gooreind waren de verantwoordelijken. Els plaatste een beter kampschot zodat zij beslag legde op de ereprijs de Gouden Pijl. Peter Timmcrmans uit Gooremd. Gusje Brosens uit Meerle en Luc Palinckx van Heidevrienden schoten alle drie 119 punten. Diane Verheyen uit Meerle was de enige met 118. André Bols en Henk Jansen uit Meer, Paul Bauters uit Gooreind, Stan Roeien van Sint-Joris Wuustwezel en Mil van Beeck uit Hoogstraten eindigden op 117 punten. Verder in de uitslag staan er 8 schutters op 116 punten. ln de A reeks legde Gust Tobé uit Meer beslag op de Gouden Pijl met 117 puiiten. Ook Luc Mattheeusen uit Sint-Lenaarts schoot 117 maar zijn kanipsehot zat iets verder van het middelpunt. Frank van Staay van I-eidevrienden, Staf van Herek uit Meerle, Danny Goetstouwers van Wuustwezel en Jos van Dijck uit Sint-Lenaarts schoten 115 punten. "Slechts" 112 punten als niaximum in de Breeks. Maar tevens de hoogste moeilijkheids-

graad voor de uitniakers. Fons Vermeiren uit Gooreind én Achiel van den Eynde van Heidevrienden waren elkaar evenwaardig mei 112 punten. Ook in het kanipsehot zijn ze elkaar waard. Benieuwd wie van de twee het Gouden Pij Itje toegewezen zal krijgen. Helga Jacobs van Smt-Joris Wuustwezel schoot 110 hiunten voor Thijs Jansen uit Meer. Sarah Verschueren uit Meerle, Anemie Rameysen uit Hoogstraten en Jos van Loo uit Sint-Lenaarts met 109 pimten. Verder staan er in deze B-reeks nog S schutters niet 108 punten in de uitslag. In de D-reeks waren ze ook al goed op schot. Frans Theeuwes uit Meer, Frans Sinions en Jos Schrijvers uit Hoogstraten schoten alle drie 114 punten. Van deze schutters plaatste Theeuwes het beste kanipschot zodat Frans beslag legde op de Gouden Pij I.john Theeuns uit Meer en Victor Kockx van Sint-Joris Wuustwezel eindigden op 113 plinten. Arniand Fleerackers van Rijkevorsel was de enige schutter in deze reeks niet 112 plinten. Verheugend was ook de komst van enkele nieuwe schutters. Richard Geeraerts schoot voor Heidevrienden 107 punten. Tanja Beulens (103), Bjorn Goossens (96) en Gert Janssen (94) verdedigden de kleuren van Sint-Joris Wuustwezel.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

HO1%TD2 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60

Kleine kruisboog OOSTMALLE - Bij de kleine kriusboog is liet nieuwe seizoen begonnen op 31 maart en 1, 7 en 8 april. De eerste bondschieting te Oostmallc bleek echter meer een verkenningsronde dan een echte wedstrijd. Zelden noteerden sve hij dit wapen zo'n lage uitslagen. In de Ere-reeks behaalden slechts twee schutters 119 punten. François Goetsclialckx uit Gooreind en Henk Janssen uit Meer. Met in totaal II rozen én liet beste kampschot wint Henk de rozenprijs. O.a. Kurt van de Locht eindigde op 117 punten. Greet Gijsbregts uit Meerle is in de A-reeks de eerste van 6 schutters die 114 punten behaalde. Geen gelukkigere schutter clan Jef Janssens uit Rijkevorsel in de B-reeks. Als enige schutter met 114 punten legde hij beslag op de eerste plaats én dc rozenprijs. Achiel van Eynde en Rob Hendrick, beiden uit Meerle, legden hem nochtans het vuur aan de schenen met 1 13 punten. Sarah Verschueren, ook al uit Meerle, en Jos van Dijek uit Rijkevorsel eindigden op 112 punten. Jef Joris uit Hoogstraten was de eerste van 4 schutters met III. In de D-reeks ging de koning van Meer. John Theeuns, lopen met de hoogste eer. 116 punten was voldoende voor een eerste plaats en een rozenprijs die afging op 9 rozen. Frans Simons en Jos Schrijvers, beiden uit Hoogstraten, schoten 115 plinten. In de ploegenstand waren de schutters van Gooremd liet sterkste niet een totaal van 703 plinten voor Meer met 699. Heidcvrienden sloot af op 695 voor Sint-Joris Wuustwezel met 688. Meerle schoot 687 punten voor Sint-Lenaarts én Rijkevorsel die sanien eindigden op 683 punten. Verder in de uitslag staan Hoogstraten met 681 en Oostnialle niet 680 punten.

4

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten lig 45


KALENDER

Op stap i*n..,

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Ô

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: dsnderdag (20.00v), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30v)

HOOGSTRATEN

MEER

Tot 4 juni: TËNTOONST ELLING met werk van MYRIAN KLEIN in het Stedelijk museum van het Begijnhotl Van woensdag t/m zondag van 10 tot 17 uur. TENTOON STELLING in het Spijker van werk van JAN BURSSENS en EMMA RODGERS, tijdens de weekends van 28april en 5 en 12 mei. Ook op 1 mei. Org . Kunstkring Spijker. Zaterdag 28april: BEN EFIETCONCERT met werk van Bach en 1-lande!. Ook rondleiding op het Begijnhof. Om 20u in de Begijnhotkerk. Org . Rotarv Aniinatieavond 'GROTE PRIJS PEERKE DONDERS', om 20u in de Rabboenizaal van het Spijker. Org . JIB Dinsdag 1 mei: BENEFIETACTIVITEIT voetbalprogramma. Vanaf 10.30u op de terreinen van HVV. Org . Focus op Brasil. Vrijdag 4 en zaterdag 5 mei: TONEEL 'Onvoltooid verleden tijd', door leerlingen en leerkrachten van het Spijker, aanvang 20 uur, Rabboenizaal. Zaterdag S mei: EERSTE AARDBEIENKOERS, org. De Lustige Wielrijders, begin om 14 uur. Zaterdag S mei: BLOEMENDAG, van 10 tot 12u in VITO Zondag 6 mei: OPEN DEUR VTI SPIJKER. School in actie, Gelmelstraat 62. van 10 tot 17 uur. Zondag 6 mei: LENTECONCERT, verbroedering S inte-Cecilia met harmonie Oosterhout, feest7aal Klein Seminarie, 14.30 uur. Donderdag 10mei: schrijven voor AMNESTY INTERNATIONAL vanaf 20u in De Gelmel. Vrijdag 11 mei: INFO-vergadering Natuurwerkgroep Marcklei. Iedereen welkom om 20u in J. Spannenburgmuscuni. Zondag 13 mei: OPENDEURDAG KLEIN SEMINARiE, 13 tot 18 uur.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

0E

Geopend: vrijdagavond vanat 20.00 a., zaterdagavond vanat 18.00 a., zondagrramiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a.

Li H. Bloedlaan 285, Hoogen tel. 3148311

46

MEERSEL-DREEF Zondag 6 mei: Start van het ROMMELMARKTSEIZOEN op de Dreef richting grens, elke zondag tot eind september van 8u30 tot 16u30 een inrichting van de fanfare "Voor Eer en Deugd". Zondag 6 mei: OPENDEUR ST.LUCIAKAPEL te Meersel door het St.Luc iacomi té. Vrijdag 25 mei: Gewestelijke PETANQUETORNOOI van de KBG, ml. Cor Van Bavel, Dreef 13, 03.315.77.61.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Zondag 6mei: SCI-IOOLFEEST vanaf 13u in het parochiecentrum. OPEN NATUURDAG met geleide wandelingen om 9 en om II u. Vertrek aan de kapel van Hal. Org . Natuurreservaten en Wielewaal.

G

Zondag 20 mei: MEIBOOMFEESTEN op het Dorpsplein. Org . Feestconiité Minderhout.

WORTEL

muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03I314.32.64,

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Dinsdag 15 mei: MARKTDAG in het centrum

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Zaterdag 19 mei: MUZIEKFEEST Jeugdmuziekatelier, Rabboenizaal Spiker, 19 uur.

Langonberg 14 - 2323 Hoogstraten Wortel Tvl./Fax 03 / 314 53 28

Zondag 20 mei: WIELERRIT CHAAMSE BOSSEN. Inschrijven van 8 tot lOu in de Gelmel. Org . Hoogstraatse Wielertoeristen.

DeGuldenCoppe

MEERLE

GORRENS WILLY-VERVOORT

55

CAFE-BRASSERIE

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

Dinsdag 1 mei: RUITERTORNOOI in WortelKolonie. Van 8.30 tot 1 8u. Org . De Paardenvrienden Zaterdag 5 t/m zondag 13 mei: OPEN ENKEL TORNOOI TENNIS op TC De Langenberg.

Donderdag 24 mei: OPENDEIJR VITO, Gravin Elisabethlaan, 10 tot 16 uur.

46

Zaterdag 12 mei: JUST FOR FUN-optreden aan het bibliotheekpleintje, onmiddellijk na dc inwijding van het nieuwe vaoindel van de Brassband Ste.-Rosalia in de Mis van 18 uur.

MINDERHOUT

ïirij}rji 183 hooatraten 031314 66 65 1.rt & 1at1jp

CAHIER

Zondag 6 mei: MEER-MARKT vanaf9 uur aan de Donkstraat, organisatie Marktcomi té. thema: Kunst-, Lenteen Ambachtsmarkt.

vr

Zondag 20mei: SCHOOLFEEST met Vlaamse kermis, Vrij Podium en optreden van Jazzdansers en Turnkring. Vanaf 13u in de school.


Velt Noorderkempen Bezoek aan een Nulenergiebalanswoning Wat verwacht je van ecn woning die verwarmd wordt mei het vermogen van twee strijkijzers? Een vochtig boshulje met bewoners die 's morgens hout hakken om het warm te krijgen? Niets is minder waar voor het huis van Niondo vzw in de Bastijnstraat 85 in Berlaar want energiebesparing gaat er samen met comfort. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de ecologische aspecten hij duurzaam bouwen en de manier waarop de energiefactuur tot nul kan herleid worden. Velt Noorderkempen gaat op bezoek bij Mondo op zondag 13 mei van 10.00 u tot 12.30 u. Afspraak bij Mondo zelf in Berlaar ofwel carpoolen vanuit Oostmalle (samenkomst aan de kerk om 9.00u). 1-let aantal deelnemers is beperkt dus graag vooraf aanmelden bij Jan Florsten (033142255). Deelname in de kosten: 250 Bef(leden Velt en Ecoteam). 350 Bef(nietleden). (lom) CAFÉ DISCOBAR

'T FRTU1N -

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

"De Ecologische Siertuin" met tuinbezoek Aansluitend op cle inleidende theoneles begin mei 2000 door Mieroos Nijsters, is VeltNoorderkenipen te gast bij tuinarehitect Gilbert Van Looveren in Gooreind-Wuustwezel. Gilbert leidt de bezoekers rond in zijn eigen tuin en brengt hen de praktische knepen bij over de aanleg en onderhoud van de ecologische siertuin, bessen en fruitbonien. De rondleiding dLiurt van 9.30u tot ongeveer 's middags. Samenkomst bij Gilbert Van Looveren, Wiezelo 61 in Gooreind ofwel carpoolen vanut Hoogstraten (samenkomst aan de kerk om 9.00 uur). ook hier is het aantal deelnemers beperkt en dus is vooraf aanmelden bij Jan Florsten (03 3 14 22 55) aangeraden. Deelname in de kosten: 100 Bef(leden), 150 Bef(niei-leden). Iedereen \Ve Ik om. (bui)

Ongevallen Zaterdag 17 maart om 20.35 uur i eed de 1 ichte vrachtwagen bestuurd door Tonny Van Besauw St.-Jozefstraat 25/3 Vosselaar, tegen een vaste hindernis aan Stevennekens Rijkevorsel. Hij werd hierbij licht gekwetst. DepassagierJohnny Klessens, Klaterstraat 8 Rij kevorsel bleef ongedeerd. Zondag 18 maart. De auto bestuurd door Eva Van Dooren. Begijnhof l-Ioogstraten is aan het kruispunt 1-linnenboonisiraat— Loenhoutseweg, tegen een verlichtingspaal en een boom geslingerd nadat de bestuurster de controle over liet stuur verloor. De brandweer moest haar uit haar wagen bevrijden. Zij werd overgebracht naar het Sint-Jozefziekenhuis te Malle.

Maandag 19 maart omstreeks 22.15 uur reed aan cle Vaai-t te Rijkevorsel (ter hoogte van de hrma Mertens) een auto in liet kanaal. De chauffeur (uit Sint-Antonius-Brecht) kon op eigen kracht zijn auto verlaten en op het droge komen. Volgens zijn zeggen had hij moeten uitwijken voor een dier. Hij werd niet onderkoelingsverschijnselen naar liet ziekenhuis overgebracht.

MEIMAAND Welig huis Devote handen maakten Een gammel houten woon, Niet uit een edel homensoort, Maar ach! liet is zo schoon.

Vrijdag 23 maart om 12.30 uur werd aan het kruispunt 1 loogstraatseweg en S int- Luc iestraat te Rijkevorsel de fietser Alexander Snels Looiweg 35 Rijkevorsel aangereden door de auto bestuurd door Gerda Grielens St.- Lenaartseweg 83 Rijkevorsel. De fietser werd licht gekwetst.

Het hangt langs Vlaanderens wegeikens Te keure en te pronk Aan boerderijen gevelkcns, Langs 't water aan een stronk. Het is een nederig huizeke Geen marmeren gebouw. Een werkmanshand maakte liet Voor de Vlaamse Lieve Vrouw.

Zaterdag 24 maart om 17.10 uur botste aan Heieinde in Mcerle de auto bestuurd door Mariette Van Alphen 1-loogheide 76 Meer, mei de auto bestuurd door Francis Vorsselmans uit W uustweze 1.

Men heeft in 't ruwe stoipje Gods Moeder neergezet En in de mei legt men er vroom Een lieflijk veidboeket.

Vrijdag 30 maart om 7.50 uur botste aan de Klinketstraat te Wortel de lichte vrachtwagen bestuurd door Ludo Van Bergen, Molenakker 12. 1loogstraten met de sehoolbus bestuurd door Anne-Marie Nuyts, Sterrebos Herentals. Zij werd licht gewond. Ook drie passagiers liepen 1 ichite verwondingen op nI: Tim Coertjens, Gelmelstraat 47 II oogstraten: Manuel Macgb uit Beerse en Rose-Marie Nuyts uit Herentals. Zaterdag 3 1 maart om 6.05 uur reed de auto bestuurd door Gunther Cauwenbergh (22j) uit Turnhout m een gracht aan de Langenberg te Wortel. De inzittenden Michel De Maere (24j) uit Turnhout en Tim Willenis (25j) uit OudTurnhout werden licht gewond. Davy l-Iaesendonckx (2 Ii) werd zwaar gewond. Zondag 1 april om 4.15u kwam dc 18-jarige bromfietser Michaël Verliaert uit Beerse ten val aan Stevennekens te Rijkevorsel. Hij werd licht gewond. Maandag 9 april om 1 2.00u botste aan het Van Aertselaerplein, de auto bestuurd door Mario l-Iennie uit Bredene met de auto bestuurd door 1 lerman Van Loon, Van Aertselaerplein 8/5 uit Hoogstraten.

Men hoort er slechts de vogels En de zang van windgeruis Bij 't kleine Lievevrouwebeeld, In Vlaanderens welig huis.

Ger,naine Tc',n,ner,nan

Nieuw toeristisch seizoen MEERSEL-DREEF - Met Pasen begint m Meersel-Di'cef traditioneel liet nieuwe toeristische seizoen. De speeltuin wordt heropend en er komen vanwege de feestdagen meer toeristen voor eten of en drinken, een wandeling, een bezoek aan dc grot ofwat dan ook. Alle redenen zijn goed. De horeca-uithaters hebben hun zaak opgepoetst en de terrasstoeltjes staan klaar om de hongerige ofdorstige toeristen op te vangen. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de komst van drommen fietsers en slierten auto's. Of ze zullen komen, hangt vooral van liet weer af en ondanks al onze iechnologie kunnen we dat nog niet zelf regelen. Maar één ding is zeker, na al die regen in liet vooijaar, is iedereen toe aan beter weer, laat de zon maar schijnen... (Iv)

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende contmntatie te zijn niet wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultun i: Liet to/t gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

XSIuis w oondecoratie

Baarle-Hertog

-_

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

T

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS

POLITIE: 315.71.66

7 1i~

bvba

%%5

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogelnd 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

APOTHEKERS

]

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

de

Zaterdagvoormiddag 28 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, te!. 03/ 315.73.75.

/a4

Tot 4 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7,

Merksplas, te!. 014/63.31.66.

#

'

Van 4 tot 11 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 03/314.40.74.

Van 11 tot 18 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03/ 315.73.75.

Van 18 tot 25 mei: APOTHEEK 1-IORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 03/3 14.57.24.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en

decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons ... ), antiek, brokante en curiosa

k

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 1-Ioogstraten Tel/fax'.314.50.93

Van 25 mei tot 1 juni: APOTHEEK FAES,

Uoe&h

Meerdorp 61, tel. 03/315.77.73.

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

Rijkevorsel

-

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

hairslyling

alleen tijdens weekends en feestdagen op zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen,

mode... Uw kap persteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas

Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen

116e

belt u het nummer 014-322441.

Tandtechnisch Laboratorium

KATIAVANHERCK '

'/ot

Vriihcid 228 - 13 2320 1I000STRATCN TeL: 031314.6932

Nieuw adres:

TR T

HOOGSTRATEN

VRIJ1ICID 228 naast Apotheek VAN PRLT Alle reparaties aan kunst gebitten

41

fl

F0

BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYT[R BVBA

BOEKHOUDING FISCALITEIT

48

-

-

-

-

155

E'eperstraat 2 lloo9straten 1eI 031 314 13 08 -

THUIS VERPLEGING WIT - G E L F, K R U IS. 24 uur 0j3 24. Voor 1 loogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/

61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: -

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be

Openingsuren: Di 1/m za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Op 30 mei mag u een nieuwe MAAND verwachten, beste lezer. Kopij voor dit nummer wordt op de redactie verwacht op 16 mei. Enkel dorps- en sportnieuws op zondag 26 mei. En laat nu het zonnetje maar schijnen.

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/31 4.30.48)en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (3 14.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROES (03/314.85.17)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.