maart 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENTIENDE JAARGANG, NR. 191 MAART 2001 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Ost in het Ost-museum

de h maand "Liever een kronkelend riviertje dan een recht kanaal"

E Nieuw fotoboek van Van Huffel

E Gert Boeckx en Leen Van der Schoot in BoliviĂŤ

Overpeinzingen van onze correspondent uit Japan

Louis Fransen

E

KEES, MARINA, BIEKE, BERT EN DE ANDEREN


Hoogstraatse koppen (13) Martial Van Schelle Op 15 maart 1943 werd in het kamp van Breendonk, om 7. IOu 's morgens, Martial Van Schelle gefusilleerd. De Duitse bezetter maakte daarmee een einde aan het leven van een van de rnerkwaardigste inwoners van dc Noorderkempen uit de twintigste eeuw. "Arme vriend, liet Duitsche executie-peloton heeft voor U liet beslissende woord gesproken... op zes meter afstand waren vier geweerloopen op Ii gericht en de SS-nian De Bodt (hij is liet later zelf in de kamer komen vertellen) heeft U den genadeslag toegebracht. Wij, die van Breendonk, en alle ware vaderlanders, zullen dit nooit vergeten. Gij zijt vermoord op den vijftienden Maart 1943, een Maandag. Ge licht nog afscheid van mij kunnen nemen en Uw zakdoek hebt ge mij nagelaten als een dierbare reliek. We stonden daar met vier en zeventig, aan den voet van ons bed en vormden een eerehaag, toen ge vertrokken zijt. Negen andere veroordeelden, tusschen welke zich ook Uw vrienden Hertoghe en Falise bevonden, wachtten op U in de gang... We zagen hen eveneens... Wat waart ge groot, Martial Zo beschreefVictor Trido meteen na de Tweede Wereldoorlog liet dramatische einde van zijn vriend en celgenoot Martial Van Sclielle, in zijn boek Brc'en Jonk. Liet kamp van den slu/inerenden dood . Het leven van Van Schelle werd bepaald door drie oorlogen. Aan de eerste, de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog, had hij zelfs zijn leven te danken. Zijn vader, Albert Van Sclielle, was internationaal vertegenwoordiger voor liet Rode Kruis, waardoor hij in verschillende oorlogsgebieden belandde. In Transvaal werd hij tijdens de Boerenoorlog kri jgsgevangen genomen, hij zou dat vier jaar blijven. Bij zijn vrijlating leerde hij dc Amerikaanse Rode Kruis-helpster AnnieMarwin Fowler-Protvotli kennen. Tegen de tijd dat liet duo in België aankwam, bleek de Amerikaanse in verwachting. Om te bekomen van de doorstane emoties trok liet nieuwbakken echtpaarzich terug op liet landgoed van Van Schelle,

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 047$ 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 31441 26 ADMtNISTRATIE tel. 03 31449 11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

de Diepte, op de grens van Wortel en Merksplas. Daar werd op 6 juli 1899 Martial Van Schelle geboren.

Marmotten De kleine Van Schelle gedroeg zich als een verwend rijkeluiskindje voor wie liet platteland, en dan met name liet doniein vaii Wortel-Kolonie, één grote speeltuin was. 1 hij kweekic, iiaar gelang zijn stemniing, marmotten, varkens, kippen en een ezel. Zijn omgeving mocht telkens voor de overlast opdraaien. Al piepjoiig was hij een van de eersten in de streek met een fiets, later ook een motorfiets. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, zat Martial in Anierika niet zijn nioeder. Ze besliste om naar Europa terug te keren, en scheepte in op de Lusetania. Martial bleef in Amerika. De Lusetania werd door de Diii tsers getorpedeerd voor cle Ierse kust. Moeder Martial overleetde de ranip, maar overleed later aan de opgelopen verwondingen. Het zinken van de Lusetaiiia was voor de Amerikanen genoeg oni tussen te konien in de Eerste Wereldoorlog. Martial was kapot van de dood van zijn nioeder en keerde nieteen naar Europa terug om oorlogsvrijwilliger te worden. Ook in de Tweede Wereldoorlog koos hij resoluut voor het verzet tegen de Duitse bezetter. Met draniatische gevolgen. Op 15 januari 1943 werd Martial Van Selielle opgepakt door cle Gestapo, en op transport naar Breendonk gezet.

IJspiste Tussen de twee oorlogen in, deed Martial (kortweg Ti) genoeg om een plaatsje in de gesehiedenisboeken te verdienen. Eerst als sportman. Tien jaar lang was hij Belgisch zwemkanipioen in de honderd metervrlje Iag een discipline die hij ook drie keer op zijn naam schreeftijdens de open Engelse kampioenschappen. 1-1 ii h)uwde de eerste ijsbaan van ons land, en organiseerde scliaaisgala's en ijsliockcywedstrijden, waarvoor hij de Canadese wereldtop naar ons land haalde. Zelf was hij ook geen onverdienstelijk schaatser, met nanie aan dc zijde van "cle ijsfee" Sonja 1-Ten ie msa kie Ii ij i rore "Eenmaal is ziii roekeloze overmoed heus bijna fataal geworden toen hij op Kerstdag 1920 in Parijs de overtocht vaii dc Seine betwistte niet dc Franse zwemkampioen", schrijft Armand 1 luet in zijn biografie van Van Schelle. "Hij diende verkleunicl uit liet ijskoude water opgehaald omdat hij nog niet door',vintercl en ge traind was als ijsbeer lijk zijn Franse collega."

Martial Van Schelle en de ijstee' Sonja tien ie.

\u de (o)JIuILcI1 11 /L'/i/ 11a11:IjI7 i'acic'I op De Diepten zal er, tot hij in 1919 uit de

Kempen verdwijnt, zijn legc'runifirin blijren dragen. Rechts bewciker Coninck.v. Daarnaast speelde hij in de eerste basketbalploeg van ons land, nam hij regelmatip deel aan de internationale ha1lonwedtrijd Gordon Bennet en verdedigde hij de Belgische driekleur tijdens internationale ski-, bobslee- en waterpolowedstrijden. Tussendoor was hij ook als niuzikant acuef iii de daustenipels aan de Belgische kust. Als zakenman ten slotte was hij ook zeer succesvol. 1-1 ij baatte een keten van sportwinkels uit en lanceerde in 1930 een 7wemhiid dat omhonwbaar was tot een ijspistc. Ook in liet koninklijk paleis bouwde hij een zwembad. Uit dankbaar heid kreeg hij van Leopold III een horloge, waar hij tijdens zijn bezoeken aan Wortel zo fier als een gieter mee liep te pronken. (th) Volgeiide ninand: Felix Timmermans en Flor

Van Reeth

Op 29 maart vindt u een nieuwe MAAND in de brievenbus. Kopij voor dit nummer verwachten we op 14 maart, sport- en dorpsnieuws kan u nog binnen brengen op 18 maart.


gezin in de maand "Liever een kronkelend riviertje dan een recht kanaal" Onthaasten, een van de modevoorden. Op een lager tempo gaan leven. Het ligt veel mensen in de mond, waarmee je dan meteen weet dat ze het toch druk, druk, druk hebben. Als je erover leest in de trendy life-style bladen (glanzend papier, foto's over twee bladzijden, een paar honderd frank per nummer) is men 'onthaastcrs' gaan opzoeketi die zklizelfeeii huis in de Provence of de Ardêche hebben gekocht en zich het 'onthaasten' kunnen permitteren. Het zijn derhalve geen arbeiders of bedienden. Wel zakenmensen, designers, architecten, schrijvers. Het huis waarin ze zich volledig up liuii gemak voelen, is uiteraard eenvoudig doch zeer stijlvol. De budgetten die met dat onthaasten gepaard gaan zijn van die aard dat het voor ons haalbare beperkt blijft tot het lezen erover in zo'n magazine bij de coiffeur of in de waclitzaal van de dokter. Toch zijn er mensen die op een ander tempo leven dan wij, met minder middelen, dichtbij ook. Zij hebben bovendien al lang door dat onze drukte weinig goeds brengt, niet alleen voor ons, maar ook voor de aarde waarop we wonen. Zij proberen de harmonie van de seizoenen in hun leven in te passen en vinden zo ook tijd en zin om dat met mensen te delen die in onze levenswijze niet passen. Wij noemen die mensen andersvaliden of gehandicapten. In Widar in Zondereigen noemt men ze gewoon bij hun naam en zijn ze enkel ontwikkelingsgestoord. De maatschappij heeft geen tijd om hen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. Kees Strijbos en Marina Aerts vertelden ons hun verhaal van hun tocht naar Widar, naar hun grote gezin. INeem even de tijd om het te lezen, het werkt onthaastend.

Thuis Kees Strijbos zag het levenslicht in Wortel in 1962. Samen niet één oudere zus en twee jongere broers bracht hij een onbekommerde, doodgewone jeugd door in het Wortel van toen. In de jongensschool bij de meesters Noeyens, Braspenning. Vanhaute, meesters die nog ge-

I'

zag uitstraalden, die wat te zeggen hadden, zelk voor graadkiassen (2 leerjaren in één klas). Ook liet PMS was voor de meeste ouders destijds onfeilbaar en hun advies werd bijna altijd ingevolgd. Voor Kees bepaalden zij dat hij liet beste zou renderen als boekhouder of kantoorklerk. De richting handel dus en vermits die op

-H

--

-

...I.-- .

'E

het Seminarie werd aangeboden, werden daar verder weinig woorden aan vuilgemaakt. Kees haalde er prima resultaten, maar besefte bij liet vorderen van de leeftijd dat handel, boekhouden en ander kantoorgedoe zeker niet zijn ding waren. Bij gebrek aan alternatieven, maakte hij de middelbare school af. . Er viel niet zoveel aan te doen: als je resultaten goed waren, deed je gewoon jaar na jaar verder. De vraag of je daarbij ook iets geleerd had werd niet gesteld. Zo simpel was dat." Zijn ouders hadden hem wel graag zien verder studeren, voor verpleger of zo. Na zes jaar seminarie had Kees genoeg van studeren. Zijn handen jeukten, beweging had hij nodig. Na eerst 10 miiaandcn legerdienst kon hij op de veiling aan de slag. Daar kenden ze hem al van enkele jaren vakantiewerk en wisten ze zijn aanpak te waarderen. Kees was er opziener van een sorteerinrichting. "Ik voelde mij er toen prima, hoewel liet vooral in het seizoen hard werken was. Lange dagen, veel overuren maar daar zat ik niet veel mee in.". Kees wilde ook al snel onafhankelijk zijn en ging vrijwel onmiddellijk na de school 'op zijn eigen' wonen: "Ik had zo'n idee van 'dat moet nu' en dan moest het ook. Ik pakte mijn sehairiel boeltje bijeen en trok naar ccii klein huisje m deZandstraat. Weg, maar niet te ver. Honderd procent lukte dat allemaal wel niet, zeker niet met die lange werkdagen. Gelukkig mocht ik mijn was nog thuisbrengen en toen ik niet Marina ging, kwani zij dikwijls niijn potje koken". Marina 'speugdjaren verliepen grotendeels gelijklopend met die van andere meisjes vdn haar leeftijd. In 1965 werd ze in liet moederhuis van Hoogstraten geboren, liet huis van haar ouders stond in de Rooimans, schum tegenover de meisjesschool. Dat was toen nog een 'nonnenschool'. "Ik herinner nie nog goed zuster Alphonsine, ik zag laatst haar foto ui liet fotoboek over Wortel". Ook bij haar gaf liet PMS de richting van haar verdere studies aan. Naar liet VTI Spijker. "Na drie jaar dacht ik dat ik liet in de kundt moest gaan zoeken en koos ik voor grafische vormgeving op liet HORITO in Turnliout. Ik heb die opleiding afgemaakt en er verder nooit meer iets nice gedaan".


GEZIN IN DE MAAND

Dorpsgemeenschap Wiclar Widar is een bezicheidstehuis voor 32 'in hun ontwikkeling oestoorde volwassenen', want het woord gehandicapten wordt er niet gebruikt. Sinds 1982 wordt er gewerkt aan de uitbouw van liet project, dat gelegen is op Lipseinde. langs de baan Merksplas Zondereigen. Daar heeft Widar een terrein van acht hectaren niet daarop vijf woonliuizen en enkele werkplaatsen. Widar werkt vanuit liet gedachtegoed dat in de jaren '20 door Rudolf Steiner werd uitgewerkt. De heilpedagogte en dc sociaaltherapie van Steiner worden er zichtbaar in de manier van samenleven en in de organisatie van cle dagactiviteiten.

Een huis om in te wonen De medewerkers en de bewoners wonen samen in kleine woonkernen. Elke woonkern of familie bestaat uit een medewerkersgezin (een echtpaar met hun eigen kinderen) en een groep van zeven of acht 'bewoners'. Elk van de bewoners heeft een eigen kamer, maar de living en de eetkamer zijn liet trefpunt in het huis. Widar hecht enorm veel belang aan geborgenheid en een fiami liale sfeer, dat is ook de reden waarom elk gezin instaat voor hun eigen keuken, de was en liet onderhoud van de woning en zijn omge\ ing. Voor cle medewerkers clie inwonend zijn bestaat er geen ploegenstelsel. Zij delen hun leven met de bewoners. Ze volgen het ritme van de dag dat in ieder gezin te vinden is: opstaan. naar het werk gaan, kinderen van school halen enz.

Werken als leerschool De bewoners beleven er een normale leefsitciatie. Zo heeft ook iedereen zijn dagtaak bij Widar. 's Morgens om 8.30 uur gaande bewoners en de medewerkers naar hun werk, De bakker en zij ii hakkersgast zorgen voor brood, taart en koekjes. De tumnian en zijn helpers zorgen voor groenten bij het niiddageten, confituur op cle boterliam en truitsap om te drinken. In cle kaasmakerij wordt melk verwerkt tot kaas, yoghiurt en platte kaas. De hoeren zes bewoners zorgen voor twaalf koeien, schapen en varkens. In de winter zorgen houthakkei's voor liet hout voor haarden en het kciokfornuis. Dc huismoeder wordt geholpen door twee bewoners en niaken van de biologischdynaniiseli gewonnen producten voedsel voor het ganse gezin. In elke faniilie is er ook ecn huisliouclploeg die zorgt voor liet poetsen en liet wassen. In de winter, als liet buiten te koud is, zijn er binnenactis iteiten zoals spinnen, weven en liet niaken van kaarsen. Zo wordt de werkplaats de nieuwe leersehool. Maar liet leven in de Wiclar-gemeensehap houdt niet op om zes uur 's avonds. Op weekavcinden zijn er heel wat activiteiten zoals toneelspel, sport, schilderen, boetseren cii ccii [ei Lighil ik up di. wçi.k. In hct weekend hebben cle bewoners de gelegenheid om hun eigen familie te bezoeken.

In tegenstelling tot Kees. die liet niet zo op groepen had, was Marina bij Chiro en KLJ. Ook fanfare en vooral drumband: "Daar ben ik zelfs nog bijgebleven nadat we al getrouwd waren". Kees was ook bij de fanfare en kende M2ilna dus wel, maar daar bleef liet ook bij. Kees was drie jaai uucici eu dal is iiugil wat op die leeftijd. "Ik was nogal een losloper die tijd, hing nogal wat rond bij de groep niet Vanhaute, Verschueren, Mark Sprangers, de groep waaruit de Cahier gegroeid is. Daarbuiten was ik zowat op elk festival te vinden dat er in die tijd plaatsvond. Marina was daar toen nog te jong voor, die kwam ik daar nog niet tegen". Hij begon Marina niet andere ogen te bekijken toen zij vakantiewerk deed in de veiling en blijkbaar was zij daar niet ongevoelig voor. Goed drie jaar later huwden ze, hij was éénentwintig, zij achttien, "Zonder veel tamtam overigens, alles heel simpel. Sanien naar het gemeentehuis en niet ouders, broers, zussen en getuigen een etentje en dat was alles."

Een eigen huis Na driejaar veiling voelde Kees dat liet tijd was voor iets anders: "Ik heb dat al heel mijn leven gehad, liet gevoel dat ik iets anders mioet gaan doen, een nieuwe uitdaging". Kees werd bouwvakker bij aannemer Louis Aerts in Minderhout. Hard werken, maar hij deed liet graag. Marina ging wat bijwerken iii de tuinbouw en deed voor de rest liet huishouden. "We wilden toen graag genieten van het leven. Op reis, te voet ofrnet cle fiets, veel hadden we niet nodig". Ze bouwden zich zeIl' een huisje in de Zandstraat. "Dat hebben we helemaal zelfgezet. Met wat hulp van buitenaf, tiiaar veel niet ons twee. We hadden geen auto en ik heb veel materiaal aangesleept op mijn fiets. Ooit ging ik bij Herrijgers in H oogstraten drie rioolbuizen halen van 5 meter lang. Die bracht ik op mijn schouders op de fiets naar de bouw." Geen auto was een bewuste keuze. Ecologie was hen nog onbekend, maar er zat al "een andere draai in". "Ook ons huis was heel eenvoudig. Toen wij liet hadden uitgegi'aven, kwam er ieniand langs die dacht dat liet alleen de garage was. Geen centrale vei'warmiiig. geen TV. We hebben er ooit ene gehad, niaar na een pacir weken weer weggedaan. We vonden er niks aan."

/7

h ij

liii

OJ)

Velt "De mensen keken ons daar wel op aan, voor ons leek liet cle normale weg. Alleen konden we dat niet goed plaatsen. Tot er op ecn bepaald nionient een lezing was in Wortel van Velt. Daarin 7agc'n we ineens dat liet kon en nog meer line liet kon. Alles viel zowat in de plooi. We zijn dat van nabij beginnen volgen". Heel ingrijpend veranderde hun leven er niet nice. Kees kreeg een ongeval op zijn werk en liep een rugletsel op. Toen hij genezen was is hij nog even teruggeweest. niaar bouwvakker zijn was afgelopen. "Ik ben ander werk gaan zoeken en op de Ster tereclitgekon'ien. Drieploegenstelsel, eerst als inpakker, dan als extrusieoperator". Het was wel binnen werken, maar daar had Kees ondertussen een compensatie voor. "Ik had die tijd veel last van allerlei allergieën en men had niij aangeraden sport te gaan doen. Dan ben ik beginnen lopen, duurlopen. Dat werd al gauw een verslaving, heel extreme afstanden. Een marathon was nicts, dat konden er zoveel uitlopen. Op den duur stond je daar niet 3000 nian aan de start, de kudde, weet je wel. Nee, 100 kin wedstrijden of 24-uren lopen. Drie keer per dag gaan trainen. Op den duur had ik nog een liartslag van 34. Een sporthart noenien ze dat. Ik heb dat 7, 8 jaar gedaan. Nooit gekwetst geweest, wel altijd de grenzen willen verleggen". Marina hield het bij wandelen, zij liet ook geen prullen. De duurlopen die Kees liep, die wandelde zij. "Echt trainen moest ik daarvoor niet doen, veel wandelen hebben we altijd gedaan. We zijn samen een tijd lid geweest van de wandelelub."

Widar Ondertussen had ook liet ecologisch tuinieren zijn plaats gekregen. Zelfvoorziening was liet motto. Zoveel mogelijk uit eigen tuin. Een akker. een paar geiten. zelf kaas maken. Zij kwamen niet weinig toe. Na 9 jaar De Ster was Kees stilaan aan iets anders toe. "Het was weer dat gevoel, een onbestenide drang dat ik moest veranderen. Ik heb toen gesolliciteerd bij Widar, als klusjesman. Widar kenden we ondertusseii al. we kwaiiieii hier al lang onder andere onze melk kopen. De

hooi, .Sie/aon, Leo, ft'outei', ,4m1;'es e/t IJhc I.


GEZIN IN DE MAAND

Rudolf Steiner en de antroposofie Deze Oostenrijkse wijsgeer, geboren iii 1861 in Kraljevic (KroatiĂŤ) en in 1925 overleden in Dornach nabij Basel, ligt aan de basis van de antroposofie. Deze beweging tracht wetenschap, religie en kunst, opvoeding, geneeskunde, landbouw en sociale wetenschappen in een harmonisch verband te brengen en in haar systeem te betrekken. Dc antroposohc legt cle nadruk op dc eenheid van het leven, de mens code wereld. Een eenheid die besloten ligt in de afkomst van alles wat ontstaan is. De mens heeft de band niet cle oorsprong verloren en dreigt zich te ver! iezen in cle uiterlijkheid en het materialistische. Stciner schenkt bijzondere aandacht aan de opvoeding. De nadruk wordt liet zozeer gelegd op het verwerven van kennis, maar op dc ontwikkeling van hei wils- en gevoelsleven en de vornnng voor het leven. Lichaam en ziel komen niet tot ontplooiing als het nitellect te vroeg wordt geschoold. Daarom wordt er veel aandacht gehecht aan de kunst in liet onderwijs: de irniziek, zang en ritmische oefeningen. Uit liet esthetische handelen komt het verstandelijk begrijpen voort. Het eerste initiatief dat steunde op deze achtergronden werd in 1924 in .lena (het vroegere Oost Duitsland) opgericht. 1 ntussen werken, over heel de wereld verspreid, meer dan 330 instellingen vanuit deze optie en worden meer dan 12 000 ontwikkclingsgestoorde kinderen en volwassenen verzorgd.

Twee maanden later trokken Kees en zijn gezin in als uiwonende boer bij Widar. De beslissing om te verhuizen was snel genomen. Marina: Toen Kees hier begon te werken. had ikzelfook gesolliciteerd. De werkvakantic het jaar tevoren was ons zo goed bevallen, liet zinderde nog na. We nanien elke gelegenheid te baat om hier te zijn. elke keer dat we een gezin konden vervangen deden we dat direct. Dan kregen we het voorstel oni hier te komen inwonen en eerlijk gezegd hebben we nietgetwijfeld. Voor ons was liet een logische stap. Onze omgeving keek er anders tegen aan en dat zijn clan 0(1k onze enige overwegingen ge\veest bij onze beslissing. Faniilie en vrienden keken er anders tegen aan, die vonden dat we alles achterlieten: een goede baan, een goed loon, een eigen huis. Wij worden niet graag geleefd. Als je in een bootje op een recht kanaal rocit, zie je altijd wat er komt, kilometers ver. Geen verrassingen. Wij willen liever op ecn kronkelend riviertje roeien, waar er achter elke bocht iets nieuws kan te voorschijn komen. Dat geeft kwaliteit aan ons leven".

Delen met anderen Als we over 'gezin' spreken op Widar, dan gaat liet niet alleen om Kces, Marina en hun kinderen. Daar horen nog anderen bij. Widan cle leefgemeenschap, bestaat uit vijfliuizen. In elk

sfeer sprak ons enorm aan, we vonden er ook die 'zelfvoorziening' terug, biologische land en tuinbouw. We kwamen tijdens de vakantie nicehelpen, bouwkanipen meedoen, opendeurdagen. Na een tijd al eens een gezin vervangen dat niet vakantie ging". De vonk was overgesprongen.en Kees zag liet wel zitten daar te gaan werken. ook al was liet loon niet te vergelijken met dat van De Ster. "Dat speelde nooit mee bij ons, er zijn belangrijker dingen die tellen. We hebben dat gewoon vooraf uitgeprobeerd of we niet dat loon konden toekomen. 1-let was krap, niaar liet lukte en meer moest voor ons niet". Ook niet dc antroposotie van Steiner hadden ze ondertussen kermis gemaakt. Wij wilden onze kinderen niet naar de school doen waar wij gezeten hadden. wij vonden en vinden nog steeds dat we er weinig geleerd hebben. Leren kauwen wat men ons in de niond legde. Iets van onszelf eraan toevoegen was er niet hij, dat week af van liet strnniien. Via, via hadden we vaii de Steinerschool in Turnliout gehoord en daar zijn we op de opendeurdagen gaan kijken. We wisten meteen dat dit liet was wat we zochten voor onze kinderen". In hun nabijeomgeving weiden ze ei wel up ii:iii eekekeit. Wie doet ei nu zijn kuicteren naar Turnliout als je de school vlakbij hebt? En dan nog wel naar een Steiner school. Een jaar later, op 1 oktober 1997, kon Kees in vcist dietistveiLiaiid aan de slag jij Widar, niei als klusjcsman, maat als 'boei'. Ze liuddeii ccii lor tulp u,u dc ,.eideuj, die iiaat;t tuni bouw, liet hart vormt vati de gemeenschap.

-!'

L

/ii jis

huis woont een medewerkersgezin en zeven of acht ontwikkclingsgestoorde mensen. Bij Kees Marina, B ieke (Sj) en Bert (6j) wonen ook nog Yolancle. Fons, Wouter, Leo, Willy, Stefan, Andres en Mario. Yolandc is met haar 57 jaar de oudste. Wouter is 21 en de jongste. Via leven. wonen en werken. wordt getracht een zo norniaal mogelijk familiale situatie te creĂŤren. Dat alles tezamen is, kort geschetst, de therapie die deze mensen helpt in hun ontwikkeling. Het leven in 'gezin' wordt hen in andere situaties niet geboden, liet verschilt enorni van de opvang die deze mensen in andere instituten wordt aangeboden. "Dat samen wonen wil niet zeggen dat we geen privacy meer hebben, dat we nooit niet ons heide of met onze kinderen alleen kunnen zijn. In het huis hebben de bewoners hun eigen kamer, niaar liet meest leven we samen in de grote living. Wij hebben daarnaast een woonvertrek waar we ons terugtrekken als we dat willen. Elke week hebben we een vrije dag en elke niaand een vrij weekend.". Een dag in Widar ziet er niet zo verschillend uit van wat andere mensen doen. "Om kwart voor zeven wordt iedereen gewekt en na het wassen heeft ieder zijn taak bij het klaarmaken van het ontbijt. Voor liet eten zingen we een lied en elke dag hebben we een nieuwe spreuk. Na het ontbijt heeft ieder ecn taak in de gemeenschap.

7.

(.

u/geloi/tiIc' koe.

Biologisch-dynamische landbouw. Dc Wiclar landbouwers werken volgens dc principes van de biologisch-dynamische landbouw. Om ci duidelijk te maken wat dat betekent zetten we enkele begrippen op een rij. De conventionele landbouw reageert overweeend op economische impulsen binnen de technische inogelijkhedeit. De term biologische landbouw wordt gebruikt voor dlie vormen van luidbouw die anders Lijn drni de conventionele landbouw en richt zich meer Dl) zaken als liet behoud van het milieu, het landschap, liet psychisch Welbevinden ed. In cle biologische landbouw verwerpt men het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen De biologisch-dv riatnische landbouw is gelieerd aan de antropos otie. Men gaat men ervanuit dat kosmische krachten inwerken op planten, dieren en op liet water cii de bodem. Deze krachten bepaleii onder andere de keuze van de zaaidatum, waardoor nien gewassen kan verkrijgen die hietcr bestand zijn tegen ziekten en plageii en een optimale voedingswaarde bO7ittOn.


GEZIN IN DE MAAND

71 '

r 40'

.-

• .>,-

L&. ,.wl

ambacht staal liooi in aan:ien hij IVidar. Een molensteen scherpen 1/let een heel

Op de boerderij, in de tuinbouw, in dc bakkerij, de \severij, hulp in het huishouden, de was en de plas. De kinderen worden gezamenlijk naar school gebracht. 's Avonds wordt er in ieder huis gekookt. Na liet avondeten is er tijd voor gezamenlijke activiteiten. Schilderen, knutselen, pitriet, speksteen. Soms gaan we zwemmen of maken we een uitstapje. Rond 9 uur zoekt ieder zijn eigen kamer op

Om de veertien dagen gaan een aantal bewoners naar huis, naar hun ouders. De familie wordt regelmatig geïnformeerd en is meerdere keren perjaar welkom in de gemeenschap. Iedereen is bij Widar trouwens welkom. De ouders organiseren ook elk jaar ecn kaas- en wijn avond. En dc kinderen? "Die hebben toch een ander leven dan de meeste kinderen. Zij wonen in een grote gemeenschap, zij moeten de aandacht

Architectuur De gebouwen die Widar betrekt zijn allemaal opgetrokken in een eigen en opvallende vormgeving, een eigenheid die doorgetrokken wordt in de vormentaal en het kleurgebruik van dc interieurs. Ze zijn gebouwd volgens de architectonische principes van Steincr. Principes die vorm kregen in het 'Goetheanum, het centrum voor dc antroposoflschc beweging, dat Steiner in Dornach hij Basel liet bouwen. De architectuur wordt gekenmerkt door een organische bouw niet weinig ofgeen rechte hoeken en een harmonisch kleurgebruik. Op die manier ontstaat een 'rustgcvcnde en harnionischc' architectuur. De rechte hoeken van de traditioneel geworden kubistischc architectuur zou agressie oproepen.

1-let i.s eten wennen, maar de oi'ganische voi•mgeving van de fVidar gebouwen zou rust gevend en dus heilzaam werken.

Fons all/t de slag tijdens het oogstjeesf. delen niet dc anderen. Anderzijds hebben ze ook veel voordelen. Vaderen moeder zijn altijd thuis en ze krijgen ook veel aandacht van de andere bewoners. Wat je aan die mensen geeft, krijg je in veel\ oud terug. Zij zijn zo open, zo direct". Daarbij is het prachtig wonen op het erf van Widar. "Onze kinderen hebben misschien geen gesofistikeerd speelgoed, maar ze vragen daar ook niet naar. In de omgeving is zoveel te zien, zoveel te beleven. Onze Bert is heelder dagen buiten, kan zich uren bezighouden op liet erf, met wat stokken, stenen. slijk en plassen. Welk kind kan dat nog? Elke vogel die neerstrijkt heeft hij gezien en kent hij. elke mol die hovenkomt, dat de koeien verzet zij ii. alles merkt hij op. Er is zoveel te ontdekken. Al die andere dingen, TV, computerspelletjes, Internet, daar zullen onze kinderen later nog genoeg tijd voor hebben. Wat ze hier nu beleven, kan men ze dan niet meer ontnemen

Boerderij Kees is bij Widar de enige ln\vonende boer. Dc anderen houden zich bezig met tuinbouw. "Voor boer heb ik nooit geleerd, maar we hadden thuis zelf al geiten en we huurden een becmd van bakker Verbreuken in Wortel. Zo waren we daar toch al een tijdje mee bezig". Nu heeft Kees, samen niet een achttal medewerkers de zorg over geiten, varkens. twaalfkoeien. Akkerbouw is er nog niet hij, maar Kees hoopt dat daar op termijn verandering in kan komen niet liet project dat rijpt in Wortel-Kolonie. Bij Widar doen ze 'BD-landbouw' of 'Biologisch Dynamische Landbous' (zie kader). "Dat ïs op heel andere manier aan landbouw doen dan dat men in de streek gewend is. Geen kunstmest, geen pcstieiden, geen insecticiden. Wij putten de aarde niet uit, 'sij maken ze niet ziek. Alles wat op en onder liet land leeft hcef't zijn belang. Onze koeien zijn graseters, zij krijgen geen beendermeel, zelfs geen maïs. Wij zagen hun horens niet af, ze hebben in de wei een plek in de lommer nm te gaan liggen Per definitie is BD-landhouw een volledig gesloten bedrijf, waar je zelf in alles kan voorzien wat nodig is voor de boerderij. Dat is hier nog niet liet geval, omdat vc ruimte mankeren voor akkcrbouw, die om, nodig is oni de dieren te voederen. \Ve hopen op Wortel-Kolonie. Daarbij moet je


GEZIN IN DE MAAND rekenen dat de boerderij hier nog een ander doel heeft. De zorg voor de bewoners, voor hun ontwikkeling. Dat doel staat bovenaan. En dat blijkt ook te ss erken, in Nederland rijzen de zorgboerderijen uit de grond. Zon boerderij brengt voor die mensen iets wat ze elders niet kunnen geven: leven, aarde, ritme, seizoenen. Die dingen stimuleren duidelijk hun ontwikkeling". Het meeste heeft Kees geleerd door zelfitudie. "Eenvoudig was dat niet. Toen ve hier kwamen wonen moesten we ook een nieuw buis opstarten met acht nieuwe be\s oners. Zoiets \'raagt tijd, dat moet groeien Je mag twco jaar intense bezigheid rekenen voor dat enigszins op regel is. Onze bewoners hebben veel tijd nodig om te leren samenlesen, om zich in te passen in de structuui . In uuz.e suuiigeiiicciiseltap is alles nogal strikt gesiructureerd. dat is nodig om de bewoners houvast te ge en. \oor ons is dat soms wel lastiger geweest, maar eens alles in zijn plooi gevallen is, kregen wij meer tijd voor ons zeIl".

Geen toeval Marina en Kees vinden ondertussen dat ze het getroffen hebben cii hebben nog geen ogenblik spijt gehad van hun beslissing oni hun huis en werk in Wortel achter te laten. "We hebben hier op korte tijd veel geleerd, ook over onszelf. Vroeger hadden wij geen contact liet ontwikkelingsgestoorde mensen, wij wisten er gewoon niets van. Nu weten we dat wij niet

SOET COMPUTER OMPUTERS - TELEFONiE\

/ Sac

- KA5TiIRMEUBi.Aii1\

Widar en Wortel-kolonie De initiatieftiemers van de 'Mars op Vvortel-kolonie' wensten een nieuwe sociale functie in de kolonie. Het domein heeft altijd een sociale functie gehad was de onderliggende gedachte. Sinds de wandeling op 9 september '95 werden er een vijftiental projecten ingediend, liet édn al realistischer dan liet andere. Uiteindelijk bleef alleen liet voorstel van Vs idar O\ ereind, een plan dat in floogstraten goed onthaald wordt. Eén van de volgende weken 1 alt de beslissing of Widar al dan niet een plaats krijgt in Wortel, een beslissing die afhankelijk is lan de houding an ', erschillcnde partners.

VLM, natuur en de ruilverkaveling In Ccii itiiiiiiiiuiii optie wil Widar een nieuwe wooneenheid maken. die gelinkt blijft aan het proleet in Merksplas. Om dit te realiseren heeft men minimum vijfheetaren grond nodig en een gedeelte van de boerderij ofde twee woningen tegenover het Casnio. In een maximum optie wil men starten niet liet voorgaande. oni op termijn een zeI tstandig project uit te bouwen met 10 lit''irn grond, een svooneenheid en een deel van de boerderij. Wat de grond betreft kijkt mcii met zijn allen naar de Vlaamse Landmaatschappij. Dc VLM heeft in de afdeling natuur een bondgenoot ges'onden om de gronden binnen cle ruilverkaveling Zondereigen te gebruiken. Daar moet landbouw wijken voor natuur en dat wil men in Wortel compenseren, vandaar.

beter zijn of niet meer kunnen dan de andere bewoners van de gemeenschap. Zij hebben gewoon andere talenten en capaciteiten, niaar hebben het veel moeilijker dan 's ij om deze te ontwikkelen. Zij kregen er cle kans niet toe. Wij ervaren nu dat ze ons een spiegel voorhouden. Als we terugkijken hoe we hier gekomen zijn, denken wij dat dat geen toeval is. Onbewust tijn we altijd bezig geweest in deze richting, stapje

voor stapje. Nu wonen en werken we hier en zijn ss e heel tevreden dat we dat kunnen en mogen meemaken.". Of Kees hier dan zijn deftnitieve stek gevonden heeft: "Dat weet ik niet, ik heb liet gevoel dat er ooit nog iets anders 7a1 komen. Wal weet ik niet, maar liet zal zeker in liet verlengde liggen van wat ik nu doe. We zien vel."

• Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen • Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC - toestellen • GSM en FAX-data oplossingen • Boekhoud- en fakturatiesoftware .....

BRI LJANT® SOFTWARE

;Tr;'J ii

4fl 0

y

TOSHIBA

1

RESELLER PARTNER

-if'mobistar

44eersewe,g 80b, 2322 Hoo,gstraten. Tel 031315.09.09 - Fax 0313158774 OPEN: Ma 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 <1 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail: mfosoffcempufer.be http.-llwww.softcoMuter.be


VANUIT HET STADHUIS... Gemeentebestuur start met goede bedoelingen Geen stijging meer van de Hoogstraatse schuld? Het nieuwe schepencollege heeft goede voornemens gemaakt : de schuld van de gemeente moet naar omlaag! We hebben dit vroeger, in de vorige coalitie, al wel eens meer gehoord, maar heel veel veranderingen hebben we meestal niet gezien. De investeringen bleven stijgen en de schulden stapelden zich op. De schepen van Financies leek vaak wel een roepende in de woestijn. Op zeker moment dreigde het provinciebestuur zelfs in te grijpen als er niet drastisch gesnoeid werd in de begroting De uitstaande schuld stevende af op een bedrag van 70.000 frank per inwoner. Is het nieuwe college nu ook tot hetzelfde besef gekomen of heeft schepen Peerlinck eindelijk voldoende gehoor gekregen in de nieuwe ploeg ? Hoewel de nieuwe begroting nog opgemaakt werd op het einde van vorige legislatuur werden ook de toekomstige schepenen hierin al ruinischoots betrokken. "Willen we niet liet risico lopen oni binnen twee jaar nieuwe belastingen te gaan instellen, dan zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en prioriteiten moeten stellen. Alleen dan kan de schuld per inwoner dalen" Zo luidde de boodschap van schepen van Financies Peerlinck op het einde van de vorige legislatuur. Intussen is de nieuwe gemeenteraad al bijna twee maanden geïnstalleerd en liet college gekozen. Eén van de eerste taken van deze nieuwe raad was de verkiezing van de 11 leden voor liet nieuwe OCMWbestuur en de 8 leden van de politieraad, die beide aantreden in april.

Begroting 2001 i,ikeii \liI liet _Ile.'e LIIE de ii ge best 1111 1» per ode was het OpSIL' II CII \ an de bcLirotiiiil voor het jaar 2001. Vermits er een best UU rs\ i sse liie in het \ ooru 171e Iii stond, \\ as liet ook 1 oei sc Ii dat de II iCUWC college eden Rene Spranoers, Roger Van .\peren en Jos Martens betrokken s erden bij de uiisiippeling iii liet beleid. \\ e kiinneii ilits eitieiiliik spreken '. Liii CCII 05 eri!Liflosheurotiflil Schepen Peerlinek is her dat deie begroting sluitend is in il,it de ii itstLiLlilde schuld hierdoor titel ial sU iveti. l )ai niau ook ss ei s LInt die slaat LII ho en CII \,O J. Li,Ilsk_•

het miljard. De voritte jaren vloiieii dc mvestcringen de pan uit. In '96 nog 232 uiilj.. in '97 ccii stijging tot 349 niilj., en in '98 al tot 413 milj. Ook in '99 bleven de investeringen boven de 400 miljoen hangen. Vorig jaar volgde een kentering na liet vermanend optreden van liet provinciebestuur. 1-let investeringsvolume zakte terug tot 287 miljoen en dit ondanks liet verk t ezingsj aar. Voor dit jaar worden er nog voor 268 miljoen frank aan investeringen gepland. Toch zal er hiervoor in het slechtste geval maar 102 miljoen frank moeten geleend worden. De rest wordt betaald door allerlei subsidies (107 miljoen),

door verkopen van gronden (1 7 miljoen), liet overboeken van de gewone naar de buitengewone dienst (35 miljoen) en door het saldo van de begroting (7 miljoen). Tegelijkertijd zal er dit jaar voor 88 miljoen frank leningen worden terugbetaald. 1-1 ierdoor zou er volgens de schepen een stop kunnen komen aan de uitstaande schuld. De investeringen zijn nog hoog maar er zou binnen het college doch duidelijk de wil aanwezig zijn om dit tot ccii normaal peil terug te brengen. Hiervoor zullen er wel degelijk prioriteiten moeten gesteld worden en dit zou niet deze begroting alvast gebeurd zijn. Investeringen voor ongeveer 100 miljoen werden naar later verschoven, o.a. het fietspad langs de Meerleseweg, de aanleg van de riolering op Poeleinde, de aan koop van eeti brandweerwagen, enz... Schepen Peerlinck is er van overtuigd dat liet voor iedereen duidelijk is dat deze begroting een eerste stap is in de goede richting. Maar toch is hij er ook niet helemaal gerust in als hij waarschuwt voor de toekomst. "Als we bijvoorbeeld in 2002 voor 200 miljoen, in 2003 voor 170 miljoen en in 2004 voor 180 miljoen willen investeren dan kunnen vanaf 2003 nieuwe belastingsinkomsten niet cinicdcn worden."

Reacties Agalev De oppositie heeft toch heel wat bedenkingen bij de grote schuldenlast van de gemeente en het optimisme van het college om deze terug te dringen . .Momentcel heeft dc gemeente een schuldenlast van 1,024 miljard frank wat overeenkomt met een bedrag van 57.701 frank per inwoner. Agalev is er niet zo gerust in want als bijvoorbeeld de elektriciteit goedkoper wordt door het vrijmaken van de markt, zullen de dividenden voor de getileente ook verminderen.

.1;

ij De C VP; :ittend: /k[ai 5te/'kens, Hei',nan Verlinden en Annie Desmedt, staande Piet De Bie, kVardBaets, Jet Van Loot' en Marc Hate/don c/ev

De ii GALEV-/raciie Lie! Pans, Juni Ver/juist en Mai fIer,nan,s


GEMEENTERAAD En die brengen momenteel zo'n 73 miljoen op. Daarnaast slaan er stijgende pensioenlasten, hogere lonen en hogere 1 Iiticuiivçn vç,Qr de deur. Maar vooral ook een mogelijke rentestijging kan de gemeentekas lelijk parten spelen. ELII ,iij'iiip iiii li liLtLkLIIt diMoel een meeruitgave van 10 miljoen. Vandaardat de evolutie van de economische conjnncfliiir erg belangrijk zal zijn voor de toekomst. Ook de stijgende olieprijzen hebben hun weerslag. De gemeente verbruikt immers per jaar zo'n 332.000 liter stookolie. Een stijging van 5 frank per liter betekent al vlug een meeruitgave van 1,6 mdjoen.

Stijgende kosLen In de begroting 2001 zien svc bij de uitgaven al tdl clii stiigIiiCLit. Di. pi.isuui.i.l.kw1i.n zullen oplopen tot 285 miljoen. Dat is 17 miljoen meer dan vorig jaar. De aanwerving van 4 technische beambten en van een aantal werkers op de groendienst en het containerpark, cle invoering van de maaltijdeheques voor het personeel, de stijging van de wedde in het onderwijs en de aanwerving van een sportfunctionaris, zijn daar vooral de oorzaak van. De werkingskosten stijgen tot 144 miljoen. Dii is 3 milj meer dan vorig jaar wat vooral te wijten is aan de stijging van de energiekosten. Ook de overdrachten gaan van 74 naar 84 miljoen. Hiervan gaat er 63 miljoen van de gemeentekas naar het OCMW. Vorig jaar was dit nog 54 miljoen. Dit bedrag zal de volgendejaren nog geleidelijk aan stijgen tol 69 miljoen in 2004. De uitgaven voor de schuldenlast voor 2001 worden geraamd op 152 miljoen tegenover 147 miljoen vorig jaar. Dit wordt vooral verklaard door de lichte stijging van de rentevoeten. Gelukkig valt er aan de inkomstenzijde ook wel iets meerte rapen. Het gemeentefonds stijgt met twee miljoen tot 83 miljoen. De aanvullende belasting op de oiiroerende voorheffing stijgt liehtjes tot 197,7 miljoen terwijl de personenbelasting zorgt voor 75 miljoen. Vooral het dividend van IVEKA brengt duiten in het bakje door een stijging van 97 naar 103 miljoen vorig jaar. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de inkomsten uit de gemeentelijke belastingen en de overdraehten van het gewest voor lonen en werkingskosten voor het onderwijs. het IKO. de bibliotheek en het GESCO.

KVB; .'ittend. Geert Marvnissen, 1v/art Pe,,ien, Arnold Van Aperen, Leen Vernieersch, IVlarcel Van 4ni,mie/ staande. Karel Aeris. Roger Van Aperen, Jos Brosens, Frans Tack.v. 1-Ter non Snoei s, Jos ivlartens

Verkiezing OCMW-leden Een van de eerste taken van hei nieuwe genleeliteraad na de verkiezing van de sehepenen was de verkiezing van het nieuwe OCMW-bestuur. De verkiezing van de leden van de OCMW-raad gebeurt in de gemeenteraad en wel op de derde maandag na de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden. De OCMW-raad van Hoogstraten is samengesteld uit 11 leden. In sommige partijen is het de gewoonte om de kandidaten die niet verkozen werden in de gemeenteraad zoveel mogelijk tevreden ie stellen met een zetel in het 0CM W. Vaak wordt hierbij dan nog rekening gehouden met cle behaalde voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.. Daarom wordt er in sommige kringen soms wel eens smalencl gesproken over "de raad der gebuisden." . Toch is het OCMW een zeer ernstige zaak die bekwame en integere leden vereist. De eigenlijke verkiezing gebeurt

als volgt. Ieder gemeenteraadslid krijgt 6 stemmen. In totaal zijn er dLis 150 stemmen te verdelen over 11 zetels. Dit maal werden erjuist II kandidaten voorgedragen, zodanig dat uiteindelijk al deze kandidaten ook effectief gekozen werden. Vroeger hebben wij het meermalen meegemaakt dat de oppositie voor elke kandidaat van de meerderheid telkens ook een tegenkandidaat naar voor schoof. Dit was nu niet het geval. Eén gemeenteraadslid was a!vezig en na ielling bleek dat een ander raadslid niet voor één van de voorgedragen kandidaten gestemd had. HOOP en AGALEV hebben elk drie gemeenteraadsleden en kunnen dus elk maximaal IS stemmen besteden. Beide partijen hebben dus een overschot aan stemmen daar 13 stemmen voldoende zijn om verkozen te wor den. Belangrijk was dan wel wie er uiteindelijk kon profiteren van de niet gebruikte reststemmen. De stemming geeft uiteindelijk als resultaat : KVB haalt 5 leden binnen. CVP 3, HOOP en AGALEV elk één . Voor de elfde plaats werd een regeling getroffen na onderhandelingtussen drie partijen. De elfde plaats wordt

1

Dd' il()OP-dc/cgimiic : Rene Sp'ms 5 ,/af Pcerloic'/c

Bavel

d/i

Jos t au

2

Heeft Juni Verludsi Lisette Thieleinan.s dan toch 'over gekregen dat:if het OCMfVinruilt voor een zitje in de gemeenteraad ? Door liet opstappen inn voormalig schepen Karel .4 erts komt Lisette als eerste piaatsvervangster in aanmerking om de ploeg van buigemeester Van Apemen in de gemeenteraad te vervoegen.


GEMEENTERAAD upgesJ Ii Is t iii di ie iciiiiijijcij roii elk w ee jaar opeenvolgend verdeeld onder KVB, AGALEV en HOOP. Danny De Pryck (KVB)begint de eerste t\veejaar en wordt dan opgevolgd door Marianne Machielsen (AGALEV) waarna Ann Braspenning (HOOP) de legislatuur volmaakt. De andere tien verkozenen zijn: voor KVB Mart Pernen, Herman Snocys, Lisette Thiolemans, Luee Vermonden en Marcel Verschucren. Voor de CVP Rit Adams. Leen Geysen en Rik Michielsen. Voor AGALEV Fons Jacobs en voor 1-lOOP: Willy Bartholomeeusen. Herman Snoeys en Mart Pemen 7ijn heiden veni rent era ii 1 enen en 7111 len hun mandaat in het OCMW overdragen op de eerste opvolgers, met name Jos Brosens uit Meer en Anna Pemen los Rrosens di evenwel ook reeds in de gemeenteraad zetelt wordt 1e nieuwe voorzitter en hij zal op zijn beurt in dc gemeenteraad vervangen worden door Jos Brosens uit Hoogstraten. 1-let meest opvallende is evenwel dc te verwachten wissel tussen Lisette Thielemans en haar eerste opvolger Karel Aerts. Lisette komt naar de gemeenteraad en Karel vertrekt naar het OCMW. Of de desillusie over de verloren schepenzetel bij Karel Aerts een rol gespeeld heeft dan wel of er nog andere motieven moeten gezocht worden zal wel voor altijd een open vraag blijven. Dit nieuwe OC M W-bestuur begint haar werkzaamheden op 1 april. -

Verkiezing politieraad Vanafapril gaatde IPZ (Interpolitiezone) 1 -toogstraten-Merksplas-Rijkevorsel op zelfstandige basis werken. Deze IPZ wordt bestuurd door een politieraad en een politiecollege Dit college bestaat uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten. De p01 itieraad bestaat uit een aantal

gin

Jos Brosens (KVB) uit Meer wordt de nieuwe OCMW-voor:itter. Hij volgt hiermee Rik Michielsen (CVP) op. De laatste zes jaar zetelde Jos als raadslid in de gemneenteraad. Daaevooe was hij ook al zes jaar voorzitter van het OCMrV Zijn plaats in de gemeenteraad wordt ingenomen door Jos Brosens uit Hoogstraten. afgevaardigden van de gemeenteraden van de drie gemeenten in verhouding met hun aantal inwoners. 1 loogstraten zal in de raad vertegenwoordigd zijn door 8 leden. De wetgever bepaalt dat de verkiezing van deze leden van de politieraad moet gebeuren op de derde maandag na de installatie van de genieenteraad. Dus op hetzelfde moment als de erkiezing van de OCMW-leden. Elk gemeenteraadslid krijgt vijf stembiljetten . Juist zoals met de verkiezing van de OCMW-leden werden er ook voor deze stem-

VAOO

0 4GIM

't4' te et0

bei0e

'

.O3I

$

รง a31

43'l

ming juist 8 kandidaten en een aantal reserven voor elke kandidatuur voorgedragen. De uitslag gaf dus ook geen verrassingen. Er waren 5 blanco stemmen en alle kandidaten haalden elk 14 of 15 stemmen. Zij werden allen verkozen. 1-let zijn Annie Desmedt en Herman Verlinden vanuit de CVP. Marijnissen Geert, Pemen Mat -t, Herman Snoeys en Roger Van Aperen van KVB, Staf Peerlinck van HOOP en Juul Verhuist van AGALEV. In zijn afscheidstoespraak voor de gemeenteraad einde december benadrukte com-


GEMEENTERAAD missaris Meeus liet belang van de nieuwe politieraad en drong er bij de aanwezige politici op aan deze taak ernstig ter harte te nemen.

Hulpverlening over de grens 1 let zware \ erkeersonge\ al begin februari aan liet kruispunt in Castelré bewijst nog maar eens dat de afspraken omtrent grensoverschrijdende hulpverlening, die op ..t2 januari in dc Hoogstraatse gemeenteraad bekrachtigd werden, van levensbelang kunnen zijn. Er wordt al enkele jaren gestreefd naar een wettelijke regeling om de eigen zieken\vagens in te kunnen zetten in Casteiré. Er zijn de laatste jaren al verscheidene zware verkeersongevallen gebeurd aan het kruispunt van dc rode weg en dc weg Castelré-'t Groeske. De hulpdicnsten van Hoogstraten zijn veel sneller Ier plaatse dan deze van Baarle-Nassau of Breda. Met deze goedkeuring van het gemeentebestuur van Hoogstraten. liet Ministerie van Volksgezondheid van België en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant, krijgt deze dringende medische hulpverlening een officiële regeling.

Nieuwssprokkels uit de laatste maanden liet 0CM Vv l-loogstraten heeft half februari de nieuwe woning voorgehandicapten in de Heilig Bloedlaan officieel overgenomen van de vzw. Hoin i va. De voetbalvereniging van Minderhout. MVV, heeft van liet gemeentebestuur de toelating gekregen om alvast een oefenterrein aan te leggen op de gemeentelijke gronden aan de Heistraat, teneinde volgend seizoen hier reeds te kunnen trainen. intussen loopt de procedure verder om via een BPA de bestemming van de gronden hier te veranderen van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar een gebied voor dagrecreatie. De gemeenteraad keurde meerderheid tegen oppositie het tracé van wegen en de nutsvoorzieningen goed van de nieuwe verkaveling

/•

1)1/ Ifagisel! 0/! geval in ( a.s li'lre het cvu,gde nog maar er ns de iia u/zaa/ i au cl? e . nelle uur uien/ir over dc gre,, ..Iei Je nu goei/gr'ke,uule of/ir i/e aR/na/ ii iu.s eii V dc daad ij België \IaaI niets nu er cle huipt erlenung i anita 1-t og.i/aten op .\ eder/ancls tio/ulgel'/l'dl 1/1 did.' iiei..

in de Brouwerijstraat, 01) de plaats van het voetbalveld van HVV. Er komen 14 percelen, waarvan cr4 bestemd zijn voor appartementen en 10 voor sociale woningbouw. In totaal gaat het om 74 wooneenheden. Ook voor de verkaveling tussen de Hoge en Lage Weg te Minderhout werd het tracé der wegen en de nutsvoorzieningen meerderheid tegen minderheid in de raad goedgekeurd. De werken zijn intussen al volop aan de gang. In de Borselhoeve te Minderhout zullen er 4 bejaardenwoningen gebouwd worden die door het 0CM W zullen verhuurd worden. De gemeente 1-Ioogstraten zal 1,5 miljoen frank overmaken aan de vzw. Stichting Kempens Landschap als financiële tussenkomst voor de aankoop van de boerderij van Wortel-Kolonie. Het Rode Kruis van Hoogstraten krijgt van de gemeente 1-Ioogstraten een perceel grond van

1013 vierkante meter ter beschikking voor een periode van 50 jaar en dit tegen een jaarlijkse vergoeding van 6000 frank. Het perceel is gelegen in de Brouwerijstraat en zal dienen om een lokaal te plaatsen voor de plaatselijke afdeling. De gemeenten Hoogstraten. Brecht en Rijkevorsel hebben een overeenkomst getekend voor de aanleg van een fietspad tussen Hoogstraten en Sint-Lenaarts. De gemeenten l-Ioogstraten, Rij kevorsel en Merksplas van hun kant tekenden een overeenkomst voor de aanleg van een fietspad Hoogstralen-Merksplas langs de zuidkant. Via module 13 van het mobiliteitseonvenant kunnen er ruime overheidssubsidies verkregen worden (80 %) Het Vlaamse Gewest heeft van haar kant toegezegd de noordkant voor haar rekening te nemen.

1

Ook /n dc' l-loog.aruat.c scIuolc'ui uierddc' oproep van de vakbonden oni Ie staken op2S en 26 januari goed opgevolgd. Donde/dagmorgen trok een groep van een 70-1al leerkrachten onder begeleiding van het schoolorkest van het Seminarie naar liet stadhuis. Hier werd aan burgemeester Van Aperen een brief aegeven met het verzoek deze ie overhandigen aan zijn partijgenote Marleen Vanderpoorten, Vlaams Minister van Onderwijs. In deze brief, die ook aan de burgemeester uierd voorgelezen, werden de eisen van het onderwijzend personeel, verlaging van de werkdruk en loonsverhoging, nog eens uitvoerig toegelicht.


,p

Frank heeft zijn eerste blokperiode achter de rug. Het was hem al snel opgevallen dat hij telkens maar de helft van de cursus moest blokken om de stof volledig te kennen. De linkerbladzijde van de cursussen was niet bedrukt en dat vond hij een gigantische verspilling. Hij heeft het probleem bij de OVAM aangekaart en sindsdien werkt hij mee aan een campagne tegen papierverspilling. de Iarneoverheid

Samen krijgen we de papierberg klein.

OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAM5E GEWEST


Dana Winner in Concert

And D. Winner is.... CODA HOSPICE HOOGSTRATEN - Het concert van Dana Winner, een Organisatie van de Lionsclub Hoogstraten Markland, kan met reden succesvol genoemd worden. De laatste dagen voor het concert moesten er honderden inkomkaarten geweigerd worden. Er was namelijk 'slechts' plaats voor 4.000 toeschouwers. Niet minder dan 200 vrijwilligers maakten dat het ft filIoo vtikp. Alk Inkomsten van het concert kwamen toe aan Coda Hospice, het palliatieve zorgencentrum te Gooreind Wuustwezel. Paul Teeuws, de fondsenverwerver van Coda, is een zeer tevreden mens. Hij wist een ruime schare van sponsors warm te maken zodat elke hestede frank die avond integraal aan Coda kon overgemaakt worden. Zo was de inzet van de Veiling l-loogstraten, directie ĂŠn personeel. van Riba Verhuurcenter, Electrabel en van KBC van onschatbare waarde voor de organisatie en cle logistiek.

Maar ook de 200 vrijwilligers, de muzikanten (10 fanfares !), de Hotelschool Spijker (verjaardagstaart). de groencentra Seghers. Oprins, Dirk Cools en het VITO (planten), diverse 'brouwers' (8.000 consumpties !) en niet in het minst Dana Winner zelf, boden volledig belangeloos hun diensten aan. Zo kon Dana, als officiĂŤle meter van het palliatief centrum, enkele dagen later een cheque van niet

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

minder dan 3.250.000 BEF overhandigen tijdens een sobere maar stemmige bijeenkomst in het Palliatief Centrum in Gooreind. Hoewel dc nood aan gespecialiseerde palliatieve zorg algemeen erkend wordt, kan Coda tot op heden slechts in geringe mate rekenen op overheidssteun. Door een affiliatie bij A.Z. Klina kan Coda als palliatieve eenheid erkend worden, zodat de eigen bijdragen van de gasten' beperkt blijven tot deze van een gewone ziekenhuisopname. Door de onophoudelijke ijver van de initiatiefnemers kan het centrum steeds verbeterd worden en zelfs uitbreiden. Zo wordt op 8 maart e.k. tijdens een academische zitting het vernieuwde dagcentrum aan de genodigden voorgesteld. Op zondag II maart mag iedereen een kijkje iiemen. Om 11 uur is er dan ook een (gratis)

aperitiefconcert met kamermuziek van Sonabilis (van het Lemmens Instituut). De rest van de dag is het centrum te bezoeken. Doen info: Coda Hospice, Bredabaan 743 2990 Wuustwezel Gooreind (tel 03-633.20.10)

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

HONDA

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Tel.: 03 / 314.37.67

Elektriciteits werken

13


GESCHIEDENIS

"Ost en de monumentenstrijd"

Alfred Ost versus Deken Senden Tot zondag 8 april kan u in het Stedelijk museum de tentoonstelling "Alfred Ost en de monurnentenstrjd" bezoeken. De tentoonstelling toont werk uit zijn "Mechelse periode", werk dat verband houdt met de zogenaamde "Belfortstrijd" van Ost, maar legt ook een link naar Hoogstraten. In Hoogstraten verzette Ost zich tegen de plannen van deken Senden om een moderne sacristie te bouwen aan de St.Catharinakerk, een strijd die ook invloed zou hebben op de schenking die Ost wou doen aan Hoogstraten. Het museum graaft dus in zijn eigen geschiedenis. Voor Alfred Ost zijn monumenten meer dan alleen maar een architecturale herinnering uit het verleden. Zijn pleidooi voor het behoud van monumenten overstijgt de 'esthetiea', want. zegt Ost "Monumenten versterken de identiteit van het hedendaags bestaan".

De Belfortstrijd in Mechelen In Mechelen is Ost zeer actief bij wat men later de "Belfortstrijd" is gaan noemen. In 1911 grijpt architect Van Boxmeer terug naar het plan, dat hij op het einde van de 19 eeuw al lanceerde om het Belfort een ander uitzieht te geven. In grote lijnen kwamen de plannen hierop neer. Men zou een nooit voltooide 1 6 eeuwse vleugel van Rombout Keldermans afwerken en het geheel zo aanpassen dat het bijna een kopij van het Belfort van Brugge zou wor den. Er breekt een storm van protest uit. Zo verschijnt er in 1911 een petitie onder de titel: 'De Holle van Meclielen bedreigd - Re/erendum uitgeschreven door de i eren/ging tol Behoud isui Natuur-en Stedesc'hoon te Antwerpen '. De

petitie is ondertekend en bevat teksten van on-

der andere Cyriel Buysse, Emile Claus, Vicor l-lorta, Stijn Streuvels, Jacob Smits en natuurlijk Alfred Ost. Ost wordt dc spilfiguur in de Belfortstrijd, die hij voert langs een reeks tekeningen, affiches en pamfletten, brieven en prentbrieflaarten. Tijdens de tentoonstelling worden een dertigtal werken die verband houden met de Belfortstrijd getoond. De werken zijn eigendom van het museum Busleyden uit Meehelen, dat het grootste deel van liet archief rond dc Belfortstrijd bezit. Uiteindelijk worden de plannen om het Mechelse Belfort te verbouwen opgeborgen. De Belfortstrijd heeft succes gehad. Al het werk van Ost is niet voor niets geweest, en hij schrijft dan ook terecht op ĂŠĂŠn van de laatste tekeningen uit de reeks: '1-let Belfort is Bewaard Gebleven'.

De sacristie in Hoogstraten Maar Ost zal zich ook op andere plaatsen inzetten voor het authentiek behoud van monumenten. Hier in Hoogstraten kan hij niet akkoord gaan met de plannen van deken Senden om een nieuwe sacristie te bouwen aan de Sint Catharinekerk. In 1937, op de eerste zondag van april wordt het lastenboek van de nieuwe sacristie, met in de kelder een plaats voor de

-

r'

1 fb,'aak , Len p/'ole.sl van 0sf tegen cle mail j) uaai' 3/3 ii 1.' Ijle! 1/101? not en fel? 010 .y.irmn ge'!!. -

verwarming en een wij nkelcler. voorgesteld en goedgekeurd door de leden van de Kerkfabriek St.-Catharina. Het is de bedoeling om de sacrisde te bouwen langs de noordkant van de St.Catharinakerk, in een moderne vormgeving. De plannen om dc sacristie te bouwen vinden geen genade bij Ost en op 30 juni 1937 sturen Alfred Ost en de leden van de Ost-vereniging een brief naar Deken Senden. Het is de eerste nog gematigde brief van een lange reeks brieven, pamfletten en tekeningen. 1-loe meer tijd er verstrijkt. hoe scherper en persoonlijker dc brieven worden. Een vergelijking tussen de eerste brief van 30juni en de latere brieven maakt dat duidelijk. In het heetst van de strijd dreigt Ost er zelfs mee een karikatuur van Deken Senden te publiceren in een niet nader genoemde krant. Ost schrijft aan de deken: 'Pr. Deken Stuur mij onveru'ijld uw schriftelijk afzweren van uw plan en h oi iding tegen ons, in en.sch en Ii ier en bedevaarders - coo iliet zult gij ii kunnen gelukicemischemi - binnen enige dagen - iiiet een carikatuur - over u - door mij - die ik, op uw geweten, in een ... ... ... ... ... ... laat opnemen

-

De plannen van Dehen Sencien om hij de St. -Caiham make, k een moderne .sacri,stie te bouwen vonden geen genade hij Ost Liiilc s ziet hei grondpian van de helder, met plaats voor kolen, een ruimte room de centrale verwarming en een wijnkeldei

14

ti


KUL TUUR

H. Bloed Volksmuseum In september van liet zelfdejaar wordt het zesde Kempens Conores georganiseerd. Het is een studiecongres met lezingen en tentoonstelling, waaronder één met ccii 500-tal werken van Alfred Ost. In die dagen zijn er plannen om een 'Heilig Bloed Volksmuseum' op te richten en beginnen ook de onderhandelingen tussen Ost en 1-toogstraten, waarbij Ost een aantal werken wil schenken. Maar aan de schenking zijn drie voorwaarden verbonden, namelijk: 'Een museum scheppen' ter verering van de Heilig Bloedrelikwie. "Dc 1-leiligbloedkathedraal vrijwaren van elke vcrminking" "Het oorspronkelijke stedensehoon der H. Bloedstad eerbiedigen en in eere herstellen". De oplossing konit van dc hogere overheid. Op 10 oktober '37 geeft dc Commissie voor Monumenten en Landschappen een negatiefadvies en ook het college van burgemeester en schepencn

keuren liet plan van deken Senden niet goed. Op 9 april lezen we in een krantcnartikel: 'Het plan ooi een ,i/eiiu'e sacristie te bonnen aan den linkeri'leugel lande Ste. Katliarijiakerk is t/in/is door cle hogere besturen afgekeurd. Door cle oni'eriiachfe n'eiuling inn deze zacik zou lief artikel uit de vooritaarden van AJeester .4/tred 0sf in verband iiiet het H. Bloed- Volksniuseuin waarin sprake is van schending aan cle kerk thans ook automatisch vervallen ''. Dc Sacristie-

strijd is gestreden en gewonnen. net zoals de Belfortstrijd 25 jaar vroeger en meteen is dc basis voor het huidige 'Stedelijk Museum' gelegd.

SÇLExi9N

LOEWE.

De tentoonstelling "Ost en de monumentenstrijd" is toegankelijk tot 8 april. Het Stedelijk museum, gelegen op het Begijnhof 9 te Hoogstraten, is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. Info: tel (03)3 14 65 88

Het programma 2001 van het Stedelijk museum

Zelfbewust en individueel. 1 Meervoudig onderscheiden

design. Buitengewone kleurencombinaties. 100-Hz techniek. U Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Fuli-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir.

• •

t

.

.. .

Bij de opening van de tentoonstelling "Ost cii de monumentenstrijd" maakte Roger Van Aperen, als schepen van Cultuur, liet programma van liet Stedelijk museuiii voor 2001 bekend. De thematentoonstelling rond Ost loopt nog tot S april. Op vrijdag 20 april opent een tentoonstellmg met hedendaags werk van Miryan Klein. Deze kunstenares woont en werkt in Lyon en stelt schilderijen, beeldhouwwerken en installaties tentoon. Ze confronteert de bezoeker met een maatschappij waarin de mens niet veel meer is dan een nummer. Klein is maatsehappijkritiseh, zoals de begijnen kritisch waren tegenover de maatschappij waarin zij leefden. Zaterdag 17 juni opent een retrospectieve tentoonstelling rond Cecile Cauterman, een tijdgenote van Ost. Cauterman was een vrouw uit betere kringen, een omgeving waar men haar werk, portretten van marginale mensen, niet kan appreciëren en er zelfs verlegen voor was. Dat is de reden waarom ze pas nu, lang na haar dood, de erkennnig krijgt die ze verdient. Voor dc vierde tentoonstelling, over archeologie, werkt liet museum samen niet het Instituut voor Archeologisch Patrimonium (lAP) en de Universiteitvan Leuven. Het is een tentoonstellingdicons 14.000 jaar terug brengt in de tijd. De tentoonstelling wil archeologie toegankelijk maken voor een breed publiek en programma's opzeiten voor de scholen van Hoogstraten en de grotere re g io.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis.

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Laurvsscn@scicxion.be

SÇL'9N® 15


Goed om weten dat... de 19e Antilliaanse Feesten dit jaar doorgaan op 10 en 11 augustus het goeie weer nu reeds besteld is de pendelbussen bij ons altijd al gratis geweest zijn... we een setje van 4 mooie postkaarten hebben gemaakt je deze gratis kunt bestellen via lo@antilliaansefeesten.be of ophalen bij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het Stadhuis (max. 3 setjes p.p.) postkaarten dienen om op te sturen... je een abonnement kunt nemen op onze eNewsletter via www.antilliaansefeesten.be we op zoek zijn naar verenigingen (Âą 20 pers.) die hun clubkas willen spijzen door 1 en! of 2 weken te werken vooren na de feesten (van 30/7/01 tot 3/8/01 en/of 14/8/01 tot 18/ 8/01), alles hierover op 03 314 66 76 - Jan Croes - decroes@village.uunet.be

16


FOTOGRAFIE

Knap fotoboek 'Carne Vale' van Dominique Van Huffel

Na de karnavalsschlager, nu het boek! HOOGSTRATEN - In een van onze vorige nummers berichtten we al over de opening van de tentoonstelling met karnavalsfoto's van Dominique Van Huffel in het Limburgse Maasmechelen. Een knappe selectie daarvan vond nu ook zijn weg naar het boek Carne Vale', dat niet enkel 70 foto's bevat maar ook 4 stevig uit de kluiten gewassen essays. De vele paginagrote foto's vertellen het verhaal van karnavaismaskers en optochten, van nachtgebraak en plezier, en vooral van verkleedpartijen die meer onthullen dan ze verbergen. De feestneus bij de neus genomen. Overigens loopt het tweede luik van de gelijknamige tentoonstelling sinds 24 februari en nog tot 30 maart in het cultureel centrum van Genk. Karnavalsvierdcr Dominique Van H uffel staat op Straat en in café's tussen de gewone mensen, die hij zoals vanouds fotografeert zonder franjes of kunstgrepen. Zo weinig opdringerig als hijzelf als fotograaf buiten beeld blijft, zo weinig geposeerd wil hij zijn talloze modellen' op papier. Want alleen zo kan hij de kern van leven en feestvieren blootleggen. Of die foto's nu gaan over exotische landen, bomen, Polen of carnaval, telkens corrigeert zijn fotografie dc stereotiepe denkbeelden die de kijker zich heeft gevormd. Hij onthoudt zich daarbij van commentaar, legt vast wat zich aan zijn camera vertoont, en maakt elke foto tot een stukje van de puzzle van het alledaagse. De feestvierende karnavalsgangers in Aalst, Binche, Düsseldorf, Eupen, Genk, Keulen, Maaseik. Maastricht of Oostende komen anomcm, maar in al hun eigenheid en met behoud van hun eigenwaarde voor de lens. Dit levert soms schitterende, ontmaskerende foto's op, zoals het heksenkoppel 's avonds op een beregende straat. Een foto vol lijnenspel en contrasten: dood en liefde, het wit en het donker van de korte en lange kleren, de geslotenheid van de rolluiken tegenover de ramen en openstaande deur van het buurhui s, de donkere avond en het licht in het café, de moderne en ouderwetse gevelstenen - die stuk voor stuk de spanning tussen het masker en dc erachter verborgen blijvende mens versterken. De teksten zijn van de hand van George Vercheval, eredirecteur van het museum van

i

fotografie in Charleroi kunstrecensent Fernand Haeren geschiedkundige Johan Kusters en docent kLinstpsychologie Joannes Késenne. Ieder benadert karnaval vanuit een eigen invalshoek. Dat levert boeiende inzichten op over de foto's van Van Huffel zelfin de essays van Vercheval en Haerden. De tekst van Késenne bezwijkt iet\ al onder hei ne ieht van liet jargon \ ) fl

t

filosofische beschouwingen. Kusters vertelt op bevattelijke wijze het reilen en zeilen van Karnaval van de middeleeuwen tot nu. 'Carne Vale' is zonder meer een aanrader. t-let boek telt 100 pagina's, met 70 foto's, formaat 31 x 21 cm. Het werd uitgegeven in een oplage van 800 exemplaren, en is verkrijgbaar in de culturele centra van Genk en Maasmechelen. in de Antwerpse boekhandel Blow Up en in de Standaard Boekhandel in Hoogstraten. Het kan ook via e-mail besteld worden hij de fotograaf zelf: d . vanhuffel@skynei.be (Ii t t pil users.skynet.be/d.vanhuffel/) . De kostprijs bedraagt 550 BEF, portkosten inbegrepen. De tentoonstelling is nog tot en niet 30 maart te bezoeken in het cultureel centrum van Genk, Dieplaan 2. Open op alle werkdagen en op zaterdag van 14 tot 17u (gesloten op zondag). (no!!)

1' !•

t f ei

7F

CIrMIG IR AF!

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten oJ'in Studio Al uw foto 's afgewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uw A.P.S. filmen - 1 UUR SER VICE Vrijheid 126 Hoogstratcn Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Bccrsc Tel.: 014161.35.37

17


GESCHIEDENIS

KEMPENS GILDENFEEST (2) OP 23 EN 24 JUNI 2001 IN MEER

DE SINT-JORIS GILDE VAN MEER In vorige aflevering gaven we antwoord op vragen als: wat zijn schuttersgilden, wanneer zijn ze ontstaan en welke functie hadden ze in de samenleving. Dit artikel behandelt de korte historiek van de Sint-Jorisgilde en vertelt u wat over haar actuele werking. Daarom stappen we eerst meer dan 500 jaar terug in de tijd...

Het grijze verleden Dej ui ste stichtingsdatum van dc S int-Jorisgilde van Meer zal wel nooit meer te achterhalen zijn. Vermoedelijk wordt ze in de loop van de 15 eeuw opgericht, naar liet voorbeeld van de SintJorisgilde van Hoogstraten, om te zorgen voor de beschutting of bescherniing van de plaatselijke bevolking. Geschreven documenten uit de aanvangsperiode ontbreken. Het zij ii toevallige ieimeldiigeii die ons leren dat de SintJorisgilde dan reeds actief is. Een eerste vermelding vinden we in de ientineestersrekeningen van dc stad Hoogstraten. Sinds 1481 is liet de gewoonte dat de voetbooggilden van de buitendorpen - Meer, Meerle, Minderhout. Wortel- jaarlijks mee opstappen in de 000negang of processie iii Hoogstraten. In 1484 staan Meer en Meerle vermeld. Ze ontvangen daarvoor van de stad een vat bier dat zij iii een toegewezen herberg mogen drinken. Hiermee is liet bewijs geleverd dat Sint-Joris Meer al meer dan vijf eeuwen bestaat. Voetbooggilden hebben Sint-joris als patroonheilige. Een martelaar. Een parochiaal archieftuk uit 1832 maakt melding van drie bcncflcies of stichtingen in de parochie Meer sinds 1331. De derde stichting van Sini-Michiel en SintJoris dateert van 1509. De onderpastoor celcbreert hiervoor jaarlijks 312 missen. De gilde heeft in de kerk dus een altaar waaraan niissen opgedragen worden. Een gildentraditie die in Meer niet ontbreekt.

De erkende beschutters van Meer OP 30 november 1534 verleent graafAntoon de Lalaing, heer van I-Ioogstraten, een caert of reglement aan de Sint-Jorisgilde van Meer. Het reglenient met een iiileiding. 43 artikels en een slotformule, bevat de rechten en de plichten van de gildenbroeders. Een uniek document. De hele structuur en liet functioneren van de toennialige gilde zijn eruit afte leiden. De militaire, politionele en sociale opdracht is duidelijk omschreven. De kaart is liet bewijs van de officiĂŤle erkenning van de gilde door de overheid. Omdat de kaart bijna onleesbaar is, wordt ze in 1697 overgesclireven op twee aan elkaar gehechte perkanienten vellen. Dit kostbaar docunient is nog steeds in liet bezit van de SintJorisgilde. Het reglement erop is aangepast aan de noden van de tijd in 1820, 1869, 1900 en 1996. 18

Gildenhoeken bezat de Sint-Jorisgilde vanaf 1615 tol op heden. Ik schrijfwel duidelijk bezat. Het boek van 1615 tot 1777 is verloren gegaan. Hoe dat is kunnen gebeuren, is een te lang verhaal. 162 jaar levende geschiedenis is hiermee verloren gegaan. Een ramp!

Na de Franse periode int de gilde huur van o.a. de Gulde hof liet gulden husken, het huvs/en op de Donck, de huvs'plats en 10/7 haren kov stal. Wat de Fransenverhee.rserniet kon, kan liaStoor Brouwers wel. In 1 835 wordt een overeenkomst gesloten tussen de Sint-.Jorisgilde en 'het kerk !v',turr lOn jteir iiOj?01iS hil??nr ('vf'rndnn?mrl? renten en cijnsen . De gilde staat al haar eigendommen af aan de kerk van Meer omdat 'i'olgeo.s de hestaende 's lands wetthen de Gilde geen ergendoinnien konneo behouden . Alleen de schietstand, beter gekend als de Doelen, komt later terug m liet bezit van de SintJorisgilde. Op IS april 1900 wordt voor notaris Versteylen een akte verleden waarbij vier comparanten een perceel grond kopen 'in geiruik van Si;it-Jorisgi/de, onder vorm der kansvallige gemeenzaamlieid gezegd Tontinne De Tontinne blijft bestaan tot in 1923. Dan wordt op 25 januari een Vereniging Zonder Winstgevend doel opgericht. De 'Standregels' verschijnen in de Annexen van liet Belgisch Staatsblad van 3 niaart 1923, onder nummer 156. In 1943 valt een brandbom op de gildenkamer. Talrijke gildenvoorwerpen gaan verloren. In de boeken lezen we niet wat in de brand bleef. Enkel wat gered werd, zoals de breuken, registers, de vlag en een tiental losse documenten. Maar, wat ging verloren?

Een rijke gilde

Een ander type kruisboog

Tijdens de Franse Revolutie worden bij decreet van 5 september 1791 alle gilden afgeschaft en hun bezittingen als nationaal goed aangeslagen. Toch blijft de Sint-Jorisgilde ongestoord voortbestaan, zonder zich oni de wettelijke voorschriften te bekommeren. Merenaars zijn nu eenmaal wringers. Voor het boekjaar 1794 lezen we: Deze rekeninge van dit jaer is niet geboekt 0/te (ICn geschreven verni its dc boecken en juiteelen gering/it 17(1/en bij tijd! 100 Oorlog. Ook de eigendommen blijven behouden.

Sinds haar ontstaan schieten de schutters van de kruisbooggilde met een voetboog. Het is een dodelijk wapen, niaar nioei lijk te hanteren. Aanvankelijk wordt liet opgcspannen met de handen en vervolgens met een haak,' later niet een u'i,idas. Omstreeks 1900 schakelen alle voetbooggilden van het Land van h-hoogstraten over op de balansboog, ook Sint-Jansboog genoenid. Die variant wordt opgespannen niet een hefboom of cljek. De schietafstand bedraagt 61 meter.

4

.

J S...

1

11

13e t'oetboog meer dan vier neon in liii wapen van de Hoogstiaatse krui.hooggilden.

Dc balansboog: liet ilapeli van de twintig.sle eeuw.


Weg en weer terug... Juist voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, verhuist de gilde voor ongeveer 40 jaar naar café 'De Welkom' inde Dorpsstraat. De schietstand aan de Donekstraat verwildert en groeit stilaan uit tot een openbare stortplaats. In 1962 richt de Sint-Jorisgilde een groot gildenfeest in. 47 gilden nemen deel. Met de winst maakt men gildenkledij voor de gildenzusters. Er wordt ook een nieuw vaandel gekocht. Daarna boert de gilde snel achteruit. In het begin van dejaren '70 is de gilde op sterven na dood. 1978-79 hetek ciii de kent en lig Dr gilde ren overt de verwaarloosde doelen bouwt een nieuwe schietstand en richt een achterliggend pand in als gezellige gildcnkamer. Wanneer in 1987 de oude esdoorns gerooid worden en vervangen door sierlijke geleide linden, krijgt het geheel i!n hedendaags 1147iehî Het pa'a wonderwel in het beschermd landschap Kerk cii omgeving

Actuele werking We voelen ons thuis aan de Donckstraat. Teiug van weggeweest. De gilde is gestart voor ecn bloeiperiode die al ruim 20 jaar duurt. Eenmaal uit dc financiële problemen na de bouwperikelen, gaat de aandacht in de eerste plaats naar liet gildenpatrimonium: een nieuw beeld, blazoen, vlag, vendel en twee trommen. Er komt een nieuwe konmgsketen aan de oude en de nieuwe breuk. Dc kaart van 1697 en de gildenboeken van 1778 en 1820 worden gerestaureerd. Een nieuwe gildenkist laat toe deze kostbare archiefstukken op een verantwoorde wijze te bewaren. Alle waardevolle documenten voor de toekomst worden geordend en gerubriceerd in Bronnenboeken. Het ganse gildenpatrimonium wordt in kaart gebracht. Daarom maken we een inventaris van alle gildcnvoorwerpen. Elk voorwerp wordt nauwkeurig beschreven. Van de kos tbaarste maken we een foto en scannen die met de computer. De gilde weet nu nauwkeurig wat ze bezit. Ook de gildenwerking wordt geoptimaliscerd en geactualiseerd. Een nieuw Reglement van Innerlijke Orde blijkt noodzakelijk. Halfjaarlijks verschijnt hetgildentijdschrift De Doelen. We starten met een dansgroep, een seniorenwerking en een jeugdwerking. Via opendeurdagen geven we meer bekendheid aan de gildenwerking.

Winnaar van het 15 11 Landj uweel De Sint-Jorisgilde is thans ecn grote, hechte familie niet ongeveer 120 leden, waarvan ruim 60 betrokken bij de actieve werking. In liet magische jaar 2000 krijgt de gilde de absolute beloning voor meer dan 20 jaar noeste arbeid. Ze wint liet 1 5 Landjuweel in Essen. Een wedstrijd over vijfjaar, waarbij alle Kcmpense schuttersgilden in diverse disciplines strijden om de hoogste eer. Sint-joris Meer is de eerste l-loogstraatse gilde die deze trofee verovert. Lang kan de gilde niet op haar lauweren rusten. Op 23 en 24juni 2001 richt zij een gildenfeest in. In 2005 wordt liet 16 Landjuweel afgesloten in Meer. Er is nog werk aan de winkel. Maar, wat is een gildenfeest? Een Landjuweel? Dat lezen sve in een volgende bijdrage.

Veel geel geeft voorjaarssfeer in de tuin Pasen is pas midden volgende maand. Zo lang kan de natuur niet wachten. Her en der om ons heen zien we al planten die geel bloeien. Veel geel versterkt die heel speciale sfeer in de tuin in het vooijaar. Er is behalve onze oude vertrouwde Forsythia vast nog wel plaats voor meer geelbloeïende vroege heesters, en niet te vergeten vaste planten. Laat Forsythia bovendien niet liet hele werk doen. Er zijn nog diverse andere geelhloeiende heesters, die er vroeg hij 7ijn. 7oa1s de schijnha7elaar tCorylopsis palieflora) In tegenstelling tot Forsythia bloeit de schijnhazelaar niet hele zachtgele bloemen. Het is een struikje dat voor de bladontwikkehing in bloei konit. Zoals de naam al zegt hoort ook de gele kornoelje (Corniis nias) in dii rijtje geelhlociende heesters thuis. Deze kornoelje hult zich soms al in februari in een wolk van gele bloemetjes. Wat later, niaar ook nog steeds erg vroeg is dc ranonkelstruik (Kerria japonica). Die heeft kleine, knalgele hloemen net zo geel als de Forsythia. Vergeet ook de mahoniestruik (Mahonia) niet. Dat is een mm ofiuieer wintergroen heestertje dat liet voorjaar viert niet uitbundige pluimen van gele bloemetjes. Stuk voor stuk zijn deze heesters geel en ze bloeien allemaal rond deze tijd. Zet ze daarom niet pal naast elkaar. Die verschillende nuances geel verdragen elkaar niet zogoed. Breng liever hier en daar in de tuin een geel accent aan.

Accenten in de tuin Gele accenten kunnen ook met vaste planten worden verwezenlijkt. Maak een keuze en zet een paar vaste planten van dezelfde soort bij elkaar. Heel mooi is bijvoorbeeld een aantal sleutelbloenien (Primula veris) als groepje onder een hoog opgaande, bladverliezende heester. Deze primulaatjes of sleutelbloemen worden hooguit 25 cm. juist omdat de rest van de tuin nog zo kaal is, konien de zachtgele bloemetjes nu heel mooi tot hun recht. Wanneer de lieester waaronder liet groepje is geplant, in blad komt of wellicht gaat bloeien, doet Primula veris een stapje terug. .1e zou ze dan bijna vergeten. Wacht maar tot volgend jaar, wanneer deze sleutel-

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

oî7Ï[

Alle schilder- en belt a ngw erken Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding -

Jet Va/? Opstal

bloemen vroeg in het voorjaar weer al hun bescheidenheid van zich afleggen. Primula veris leent zich overigens ook uitstekend voor een bakbeplanting op het balkon. Maar beschouw ze dan net als andere planten die u in een pot of een kuip op terras of balkon toepast, als éénjarigen. Dat bespaart teleurstellingen. Een andere geehbloeiende vaste plant die er niet vroeg genoeg bij kan zijn, is de voorjaarszonnebloeni of voorjaarsmargriet. Misschien kent u hem beter als Doronicum. Zet daar eens een paar van voorin een border. Ook voor ofhalf onder een heester doen ze het goed. Met een beetje geluk heeft ii in maart al plezier van de gele, margrietachitige bloemen.

Siertafeikleden, lopers, enz.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

19


REIZEN

Nog éé n keer Bolivië... Het lijkt wel een Bolivië-jaar te worden, althans in ons blad dat al verschillende keren op rij over dit land berichtte. Toch willen we u het reisverslag van GERT BOECKX en LEEN VAN DER SCHOOT niet onthouden. Zij verkenden in juli vorig jaar Bolivië in opdracht van Broederlijk Delen die in dit land op vele plaatsen werkzaam is. Samen met een groep bereisden Gert en Leen het hele land, verbleven zowel in steden als in kleine dorpen in het Andesgebergte en deelden daar het leven van Indiaanse boeren. Gert en Leen zijn getrouwd en wonen in Wortel. Gert is onderwijzer op het Seminarie en Leen isjeugdpastor in de dekenij. De aanleiding waarom zij juist nu over hun reis willen vertellen is de BOLIVIE-AVOND op 10 maart in de Pax waar het land langs alle kanten wordt belicht. o.a. met een tentoonstelling. een Boliviaanse niarkt, een muziekgroep uit Zuid-Amerika. Deze avond is een organisatie van Broederlijk Delen die hiermee de mensen warm wil maken voor de noden van Bolivië. 1-Jet reisverslag van Leen en Gert verscheen in 'Oons Gazel', een 3-maandelijks jeugd-

blad van de Plussers van Rijkevorsel. Graag citeren we hieruit hei volgende.

Gert en Leen aan het woord. Ik had een drooni van een it'ereld, wereld waaraan wij sam ei, bouwen droon: van een

wei '... De beginregel van een liedje uit voorbije jaren, waarin een groot verlangen zit. Een verlangen om iets van de wereld te zien, te proeven, te beleven. Een droom die wij tweeën reeds geruime tijd koesterden. Weet je, tijdens campagnes van o.a. Broederlijk Delen of Vredeseilanden word je overstelpt door beelden en verhalen van de projecten ginds-in-den-verre. Maar dat zijn dan enkel maar vierkantjes uit die werkelijkheid, 1-loe ziet het eruit, rond dat vierkantje? Wat valt er te beleven, regent het er of is het er krukdroog, stinkt het daar of ruikt het hernelsheerlijk, welke smaken proeven de mensen bij het weinige of het vele dat ze daar eten? Allemaal vragen die het verlangen deden groeien om die wereld rondom ons kleine Belgenlandje te gaan beleven, die ginds-in-denverre. En ineens, als een donderslag bij heldere hemel, kwam daar een vraag vanuit Broederlijk Delen om een inleefreis mee te maken naar een Zuid-

Amerikaans land. Een 'exposurereis' met een vol jaar voorbereiding aan weekends, Spaanse lessen en andere kleine dingen, toegroeiend naar een intense reiservaring. En niet zomaar een toeristisch uitstapjrt neen, een doorleefde tocht tussen en met de Boliviaanse indigenas (een mooier woord voor indianen lees 'inheemse bevolking'). Deze kans lieten we natuurlijk niet schieten, want opje eentje kanje dit niet doen. Het zou veel meer voorbereidingswerk vragen en het financiële prijskaartje zou heel wat hoger liggen en vooral, je zou veel minder van binnenuit het land leren kennen. De voordelige formule van Broederlijk Delen heeft wel een geëngegeerde kecrzijde. In de komende vastencampagne van BD zullen we in scholen. over onze ervaringen gaan getuiparochies. gen. ',

...

Bultige bergen, weelderig water, feel fers fruit, kortom... BOLIVIA Bolivia ligt juist boven het centrum van ZuidAmerika, ingesloten door het ruwe Andesgebergte in het w'esten en door het regenwoud van Brazilië in het oosten. Een land dat 33 keer groter is dan België (wat dus echt maar een vliegenstront is als je gaat vergelijken). Door zijn geografische, ingesloten ligging heeft Bolivia zijn eigenheid goed kunnen bewaren. Het aandeel van de oorspronkelijke bevolking was en is er groot. Er leven in Bolivia drie grote groepen indegenas: de queehua, de aymara en dc guarani. Stuk voor stuk groepen van mensen

tIn"i72 ~,

D KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 20

met onderlinge verschillen in cultuur, taal en leefgewoonten, maar met een eeuwenoude traditie. Als je tussen deze mensen komt, voel je, i-uik je en adem je die Zuid-Amerikaanse cultuur die ccii grote waardigheid uitstraalt en een respect voor al wat leeft, groeit, bloeit en adem heeft. Als je rondtrekt door Bolivia word je overstelpt door een mcesterlijke puurheid: het groene van het suhtropisehe gebied in het oosten, het glooiende en fruitrijke van het valleiengebied, de uitgestrektheid van de hoogvlakte en het Titieacanieer in het westen. Hier lijkt alles herleid tot dc kern van ons bestaan, tot de oerbelevingen van de mens die hem in wezen het meest gelukkig maken.

Een korte reisimpressie van het kleine stukje dat we van Bolivia mochten proeven. Een andere wereld opende voor ons haar deuren toen we, wachtend in een vliegtuighal, de zon zagen opkomen boven een uitgestrekt havengebied in Sao-Paulo (Brazilië) en vier uur later voet 'aan wal' zetten in het halftropische Santa Cruz (Bolivia). Erwin, één van de Vlaamse medewerkers van BD in Bolivia die we al kenden van een voorbereidend weekend wachtte ons op. Dat doet goed, zo ver van huis. Het 'tropische' van Santa Cruz hebben we niet mogen voelen. De zuidenwind (!) zorgde voor koude lucht en in onze eerste overnachtingsplaats waaide liet langs alle verluchtingsgaten. De koniende twee dagen werden gevuld niet liet bezoek aan verschillende projecten in de omgeving. We bezochten een paar scholen en enkele genieensehappen op liet platteland. Het stadsbusje dat we voor die gelegenheid hadden afgehuurd heeft ineens zijn sporen wel verdiend. Bij het oversteken van de rivier zaten we plots zo vast als een vijs. Broeken oprollen of uitdoen was de boodschap. Duwen hielp niet veel. De vrachtwagen die uiteindelijk gevonden werd, trok tot vier maal toe de ijzeren ketting kapot die ons lot met hem verbond. -

-

Na Santa Cruz stegen we verder naar liet westen. Cochabamba dat op 2500 meter hoogte ligt werd net opgefleurd door feesten voor de heilige Carnien. Gert deed zich tegoed aan allerlei zoetigheden terwijl anderen zich bezighielden met een 'professioneel' partijtje tafclvoetbal op het plein dat gevuld was niet wel veertig van die bakken. Ook daar zat het programma goed vol. Wat me het nieest bijblijft, is liet bezoek aan een middelbare school die leerlingen zocht in heel Bolivia die normaal niet de kans hadden om een degelijke opleiding te volgen. Hoewel de school een ',ASO-school' was, moesten alle leerlingen ook dc koeien melken, elektrische pannes herstellen, les geven aan kinderen in de buurt, (zie jij het jezelf al doen?). -

-

Na Cochabamba splitste de grote groep zich in drie. Ons zeskoppig Antwerps groepje nam een binnenlandse vlucht die ons voerde naar La Paz. de administratieve hoofdstad, gelegen op 4000 meter hoogte. Hier begon voor mij liet hoogtepunt van de reis, hetgene waar ik liet langst naar had uitgekeken. 's Anderendaags vertrokken we immers met de bus een dagreis ver langs niet altijd even goede wegen naar onze inleefplaatsen. Per twee werden we ondergebracht in een Boliviaans gezin waar we vier dagen mee leefden, werkten, sliepen. Stront verzamelen om het kookvuur aan te maken. Schapenhart eten, klaargemaakt door de negenjarige Ana.


REIZEN Met de ezel, Jesus en Maria (twee kindjes van vier ofvij fjaar oud) en nog enkele anderen naar liet veld ti ekkeii oiii daai oca's (sooi t zoete aardappel) te gaan rapen. Kruiden gaan zoeken om de hoogteziekte te bekampen. Oog in oog staan met een tiere lama. s Avonds met twee in een veel te smal bed kruipen, terwijl Maxima. Ana en Olga doodlcuk blijven toekijken en daar ongeloollijk de slappe lach van krijgen. Met een volgeproptejeep, waar altijd nog een Boliviaan bij kan, doorcengeschud worden. Reken maar Juf vve de m ustda' Lusseimdoom konden gebruiken om met zijn zessen bij te 'tetteren' (een woord dat we onze chauffeur Gabriel dan maar ineens leerden) én om ons ook nog eens deftig te wassen. Wat dacht je van een natuurlijk varmwaterwaterval letje aan de rivier? Heerlijk! Ons tweede inleefverblijf bracht ons bij Feliciano, Martha en hun zes kinderen. Een heerlijk chaotische bende. We leerden de kleinsten 'omterhoogste' met de kaarten, plukten verdroogde bonen en restjes maïv op liet veld, trokken te voet naar liet centrum waar Feliciano volwassenen tweede kansonder\vijs gaf en genoten om elfuur 's avonds ten volle 'van de soep en de stèer in de duistere keuken waarde cavia's onze groencontainers vervingen. Dat er enkel een kraantje was beneden op het binnenplein waar ook de ezel, liet varken en de kippen rondliepen, dat er maar vijf lepels waren in liet hele huishouden, dat er in liet hele dorp slechts drie huizen waren met een zonnepaneel om elektriciteit te verwekken, dat de kleren van de kinderen al tien keer genaaid waren en nog vol gaten stonden, dat de 'vloer' van de huizen gestampte aarde was en de ba,io (liet toilet) gelijk was aan liet paadje achterliet huis. lijkt als je het op papier zet ondenkbaar, maar is realiteit. De gastvrijheid van liet gezin. de 'zang-afscheid-avond', de vrolijkheid van Fcliciano. de stevigheid van Martha, de pracht van de bergen rondom compenseerden echter ruimschoots liet ontbreken van luxe. Na liet inleven wachtten ons nog drie dagen toerisnie in La Paz. Winkeltjes bezoeken, een

-t 1

tocht naar liet Titicacameer en naar een oude site, een Boliviaans restaurantje aandoen. ... liet hoorde er ook bij en liet ons nog een andere kant van dit grote land zien.

Wat we nooit zullen vergeten... Gert De ervaring geleefd te hebben in één v'ari de armste Zuid-Amerikaanse landen heeft niij niet echt zwaar 'geschokt', omdat de manier vv aarop deze mensen leven zo inspirerend werkte. De eenvoud, de verbondenheid, de strijd, liet geloof in zichzelf en de a(A)ndere, ... dingen waarvaii hier in liet Westen nog maar aniper sprake is. Vele dingen hier in ons consumptiebcstaan bekijk ik nu door een andere bril, veel bewuster.

1

veel intenser. Ik ben in levensstijl niet radicaal veranderd ofheb niij niet bekeerd tot een strenge orde. Dat heeft geen zm want wij leven nu eenmaal hier en de kern van de zaak 'hier' ligt in liet feit dat we terug dingen gaan herwaarderen en respecteren in min zijn, in hun diepste wezen. Als dat gebeurt, dan komt de onthaasting en liet verdwijnen van 'liet consumeren om te consumeren' gewoon vanzelf.

Leen Ook ik neem vooral de waardigheid van de mensen mee. Toen wij in otis eerste inleefverblijf met een vriendin van onze gastvrouw Maxinia mee naar liet veld mochten. bracht die vriendin ons achteraf een deel van de oogst oni nice te nemen naar België. Zij vroeg of wij haar geen coca cadeau konden doen in ruil (om te kauwen en thee van te zetten - iets vv aar de mensen ongelooflijk gek op zijn). Wij vertelden haar dat we geen coca hadden, dat we alleen aan Maxinia een zak cadeau hadden gedaan bij onze aankonist... Maxinia moet liet gehoord hebben, want even later komt ze uit haar keuken niet een handvol cocablaadjes, legt ze in liet doekje van haar vrienden en geeft liet ... neen, niet aan haar vrieiidin, niaar aan mij, opdat ik liet zou kunnen geven. Awel, dat feit, dat vergeet ik nooit.

Noteer in je agenda: 10 maart 2001: sponsortocht-Bolivia-avond Ditjaar wordt in de scholen in liet Hoogstraatse en in de parochies van liet decanaat Hoogstraten-Rijkevorsel rond Bolivia gewerkt. ID maart 2001 wordt een dag waarde Zuid-Amerikaanse sfeer te voelen en te proeven zal zijn. In de voormiddag ',vordt er traditiegetrou'v con ponortoeht op touv gezet, 'a imvondu zul do Pua in Houguaieu bi uiuii uit Boli iauuvu geluiden. Dun orguniGeert de jeugdputoruul in samenwerking niet de volwassencnpastoraal immers een Rol via-avond Een podiumgelieui cmi. u eik iimkels vooi jong eu oud, liecilijke hapjes en drank, ... dat worden de basisingrediënten. Schrijf liet nu alvast inje agenda.

21


NOSTALGIE

JAPAN Ondraaglijk lichte onzin uit Japan

Stille herinneringen aan heilige nachten YUGAWARA - Driekoningenavond. Een paar dagen geleden hoopte iemand, naast andere nieuwjaarswensen Dat op deze dagen, herinneringen aan de jeugdjaren, beelden oproepen van de eenvoudige Kempense sfeer van toen

Van toen in het Penitentjair Schoolcentjun, - .St,afvcliool

(,iid,) mijn moeder me inpakte in een dik, door haarzelf gebreid jasje. een felrode sjaal onder mijn kin draaide en boven op mijn duchtig naar Sunlight-zeep riekend, pas gewassen gezicht een witte pots schoof tot over mijn oren. Dan gingen we allemaal naar buiten de vrieslucht in en achter ons draaide onze vader de voordeur op slot en onder de statige, zwarte lantaarns, die gouden lichtslierten in het water van de vest gooiden, liepen we de stenen brug over naar het poortje onderaan de massale ingang van het kasteel. De kapel was links, in het oudste gedeelte, dat vroeger de ridderzaal vormde - zeiden ze - met muren van méér (lan een meter dik. Op gewone zondagen zat die vol met jonge mannen in de duffe reuk van hun gevangeniskleren. Maar met de nachtmis nu, zat ze opgepropt met het personeel en hun familie en vrienden en nog vrienden van. Ze kwamen uit nieuwsgierigheid. om eens iets anders te beleven en een beetje omdat het Kerstmis was. Helemaal van voor, omheen het witte altaar tegen de muur, met rechts de kersistal, zag je Van den Eynde bezig, den aalmoezenier. Wijdbeens en wierookzwaaiend en bevelen knikkend naar zijn misdienaars. Alsofhij zijn legerdienst deed. l-lij hield dan zijnen preek voor degelegenheid. waarbij zijn ijzeren stem gelijk een knipschaar het oude verhaal en zijn deemoedigc figuren als ledenpoppen kapot knipte, zodat de stukken en de brokken naar alle kanten vlogen en het mysterie van die nacht als zagemeel over onze ontstelde zielen neerzeeg. Achter ons, op het hoogzaaltje dat tot tegen den boog van het lage gewelf reikte, begeleidde meneer Bilcke achter zijn harmoniLim trappelend het schamele koor van vrijwilligers, dat door een vierstemmige mis trachtte te geraken. Ik hoorde met verrassing de stem van mijn vader. die opzij n eentj ede tenorpartij had en die op zekere keer zo'n hoge noot aanstootte, dat ik van het verschieten bijna van de stoel viel, waarop mijn moeder me voor zich hield. Ik zocht spontaan naar haar hand om in leven te bi ijven.

Van toen we meneer Bellens, de organist van de kerk, met zijn zwarte artiestenhoed op. met brede randen, langsheen de Hoogstraatse gevels naar de kerk zagen tiegen, diep in zijn sjaal en zijn o erjas geduffeld. Een paar dagen voor het Kerstmis werd, riep hij ons bijeen, meestal studentjes van het Klein Seminarie, op het ijskoude hoogzaal. Daar probeerde hij, moedig en met bewonderenswaardig geduld en nogal tevergeefs, de hese geluiden die onze winterkelcn voortbrachten, tot meerstemmige melodieën te harmoniëren, waaruit later de mishoorders beneden, tijdens de missen op kerstdag. de Adeste Fidelis of zelfs een Stille Nacht konden vermoeden.

22

Kerstmis in Japan Van toen ik in een vergeten dorp in de bergen boven Osaka, mijn eerste Kerstmis in Japan meemaakte. Er waren twee locomotieven nodig om het treintje naar boven te zeulen tot het astmatisch kuchend, met gepiep en geschok tot stilstand kwam. Je liep dan het schaars verlicht stationnetje door enje stond plots in de zwarte lucht en in de witte sneeuw op de enige straat die langs de rivier naar de kerk leidde, hoger op. Wij waren een paar maanden tevoren in Japan aangekomen, in oktober, na een bootreis van één maand vanuit Marseille. Op de 'Viëtnam', één van de vier boten van de Messageries Maritimes, die de grote vaart deden op het Verre Oosten. Wij hadden Europa en onze familie vaarwel gezegd. Misschien na tien jaar, zouden we ze terugzien, wie weet ? We hadden tenslotte onze schepen achter ons voorgoed verbrand. Waarom ga je, waarom ging je naar Japan ? Hadden ze me gevraagd. Vragen ze me nu nog De kerk in het bergdorp was geen kerk. Het was een oud herenhuis. Je liep onder de tuinpoort door en hinkte over de stapstenen van het voortuintje naar de ingang. Daar deed jeje schoenen uit en schoof je voeten in slippers. Oude Japanse huizen hebben bijna geen muren. De kamers binnenin zijn afgescheiden door lichte schuifdeuren. Die kan je open glijden of zelfs wegnemen en aldus een grote ruimte scheppen als (lat nodig is. Op de vloer liggen grote rijststromatten. Er staan geen stoelen. Je zit half geknield op kussens. De ruimte die als kapel diende, wemelde van mannen en vrouwen in winterkiniono. Hier en daar stonden grote, blauwe vuurpotten en kinderen liepen uitgelaten en ongestoord babbelend van het ene einde naar het andere. Vooraan het altaar met zijn kaarsen en een kruisbeeld. Achterin een harmonium. De mis was nog in het Latijn en de zangen waren dezelfden als die van je eigen jeugd. Stille Nacht. Adeste ... maar in een taal die je toen nog niet verstond. Alles was anders en alles bleef hetzelfde. Je leefde verder in je onmogelijke droom, in de roes waarin (le verrukking voor al het nieuwe en de verwachting van wat nog komen zou en de gewone werkelijkheid in mekaar vloeien, in de bedwelniende maalstroom van het grote avontuur dat pas begonnen was. De Tweede Wereldoorlog was een paar jaar achter de rug. De Japanners waren beduusd uit de sintels van hun verbrande huizen gekropen of begonnen hun steden te herbouwen, Hiroshima en Nagasaki ... De wegen waren nog onberijdbaar, vol gaten en kuilen. Vanuit het Westen waren zwermen zendelingen over het land komen neerdalen : paters en dominees, baptisten en metodisten en getuigen van Jehovah. Japan had in zijn duisternis eindelijk het 'licht' ontdekt. Het land zou een lichtbaak

worden die de omliggende landen zou overschijnen en het zou een stoere wal vormen tegen de golfvan het communisme die pas over China was heen gegaan. Zo is het niet geworden. In plaats van kerken en kathedralen, in plaats van tempels en torens, rezen de banken in het centrum van Tokyo, ging er een stel wolkenkrabbers omhoog in de Shinj uku-buurt en vormden zich al die futLiristisehe gebouwencomplexen in Yokohama en in de andere streken omheen de hoofdstad en in de provinciën. Waarop dan de namen in neonkleuren : Mitsubishi. Sumitomo, Toyota, Sony, ... ge kent ze wel.

De kerstsfeer bleef Maar hoe helemaal anders De heils beginnen halfweg oktober tej ingelen en van dan zwelt de 'sfeer' aan : 'I'm dreamingofa white christmas' '1 saw Mama kissing Santa Claus' — 'The little drummerboy'. Dra lopen zelfs de diensters van de warenhuizen in rode Santa-pyjama's en in de l-landy-do-it-yoursel f-hangars koopt iedereen een plastieken kerstboom die ge open doet gelijk ne paraplu en dan hangt ge die vol met wat in de dozen zit blinkende bollen en slierten lichtjes. Ge steekt de pries in en ze beginnen te flikkeren en ge hebt ne kerstboom gelijk in de Amerikaanse tv-scènes. Een beetje voor Kerstmis liep ik in de winkelstraat, onder het station van Odawara door, om van trein te verwisselen. Liep voorbij de laden met hun christmas-cakes, de chocolade crémebloemen, de kerstgebakken in fraaie dozen met gouden linten en veel dennengroen. Werd ik er overdonderd door een rock-weergave van Stille Nacht Ik liep de trappen op naar het perron van de andere spoorlijn. In de gewelven van mijn trage ziel zweefden de stille herinneringen aan heilige nachten en in mijn maag was er langzamerhand een kerst-misselijk gevoel naarboven aan 't komen. Met N ieuwjaar viel ook De Hoogstraatse Maand in onze brievenbus. En snuffelend tussen de ideeën en wensen van zesentwintig mensen, vond ik met blijdschap iemand die Bart Mesotten aanhaalde en de verloren madehefjes in zijn haikoe. Michiyo en ik hadden immers op zaterdag 11 november een onvergetelijke avond bij Bart in Overij se doorgebracht om er de uitgave van zijn jongste boek 'Rondneuzen in Woorden' te vieren. En dan ging ik absoluut akkoord met de man die niets van beelden moet hebben. Geld moet besteed worden aan 'nuttige' dingen. En toch voel ik me hier in een knoop zitten : al die nuttige dingen begonnen immers vanuit een prille droom, waarvoor liever geen geld werd uitgegeven. En nu denk ik ook aan al die onnodige madeliefjes Louis Fransen


ARCHEOLOGIE

Opgravingen voor jongeren lii Hoogstraten staat een oud gebouw. Er loopt een beek langs, de Mark. Je zou het niet op het eerste gezicht zeggen maar deze romantische plek was in vroegere tijden een plaats van hoog economisch belang. Hier staat een watermolen, de Laermolcn. Ooit heerste hier ongenoegen over het stilleggen ervan. Maar vandaag kijkt JCW samen met de vzw De Laermolen met vol vertrouwen uit naar een nieuwe start voor deze molen. Siiids 1995 ui'oeit er een hernieuwde belangstelling voor dit unieke stukje geschiedenis. De vzw Levende Molens spant zich in voor het behoud van de Laermolen en kort nadien wordt het tot beschermd monument verklaard. Een bescherming garandeert echter niet dat het gebouw gered wordt van de tand des tijds. Om het gebouw een toekomst te geven, moet het opnieuw gebruikt worden. De vzw De Laermolen ziet het levenslicht en heeft mooie plannen voor de toekomst van de watermolen. Zij willen de molen gebruiken waarvoor hij oorspronkelijk bestemd is: het olieslaan. Maar eer deze droom werkelijkheid wordt, moet er nog heel wat gebeuren. In 2002 gaan de restauratiewerken van start. Gedurende drie jaar zal men er alles aan doen om het gebouw zoveel mogelijk in zijn huidige staat te behouden. Er komt ook een nieuw maalwerk voor het olieslaan. Enkele leden van de vzw volgen momenteel een opleiding bij vzw Levende Molens als molenaar om in de toekomst met de molen olie te slaan uit allerlei zaadjes.

Spelen, uitstapjes of een vriie activiteit. 1 ijdens het weekend verkennen zij de streek, maken een fietstocht of gaan op ontdekkingstocht naar de culturele hoogtepunten van de streek. Op de laatste avond zetten zij hun feestneus op voor een afscheidsfeest. Ter voorbereiding is er ook een kadervormingsweekend in Hoogstraten voorjongeren vanaf 16 jaar gepland over archeologie. Samen met een archeoloog en andere sprekers uit het veld trekt JCW er op uit om verschillende aspecten van de archeologie te leren kennen. Je merkt het, er worden allerlei boeiende initiatieven genomen rond deze al even boeiende Laermolen. Heb je interesse om deel te nemen aan het opgraven van een stukje industriële archeologie in Floogstraten of aan het informatieweekend? Meer informatie: JCW : tel. : 02/ 252 58 08, GSM: 0475/ 72 15 48 en E-Mail: info.jcwkiplanetinternet.be of http:www.jeugdnetwerk.bejcw:

Maar vooraleer het zover is, wordt er via opgravuigen gezocht naar antwoorden. Deze zomer organiseert JC'W in samenwerking met vzw de Laermolen archeologiekampen voor jongeren en voor vrijwilligers in de watermolen. jeugd Cultuur en Wetenschap is een landelijke jeugdvereniging die jongeren de kans biedt om zelf actief en dynamisch de wereld van cultuur en wetenschap te verkennen. Zij organiseren een breed palet van activiteiten zoals ateliers, dagexcursies, weekends, zomerkampen en langlopende prolecten over een bepaald thema. Deze zomer wordt er speciaal voorj ongeren van 12 tot 15 jaar een opgravingskamp georganiseerd van 13 tot 23 augustus. Andere geïnteresseerden kunnen ook meehelpen aan deze unieke belevenis van 6 tot 1008 ofvan 27 tot 31/08. Er rijzen immers nog heel vat 'vragen omtrent deze watermolen. Zou de molen uit 1381 op dezelfde plaats gestaan hebben, waar momenteel 620 jaar later, nog steeds een watermolen staat? Heeft de huidige watermolen funder ingen op houten palen in plaats van bakstenen funderingen? Zijn er nog oude vloerniveaus terug te vinden? Enzovoort. Er wordt in een onspannen sfeer opgegraven 0.1v. een archeoloog, waarbij men meehelpt aan alle facetten van het archeologische onderzoek en de conservering. Tijdens het opgravingskamp krijgen de jongeren 's avonds interessante achtergrondinformatie over archeologie en wat er allemaal bij komt kijken. Op andere avonden is er ruimte voor leuke groeps-

Foto 'S: Koen Von den Noortgate

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te :ijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuum: Het t '(1/! gewoon 0/) die exclusieve colleci It gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

sluis.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

23


DOR S LV N Dorpsraad

Contactpunten DORPSNIEUWS

Open algemene vergadering

Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E, tel. 03-314.5370 e-mail warre.palmans(dvi1lae.uimet.be

Meer: Marcel Adriaensen. Venneweg 2, tel. 03-31 5.90.40 e-mail marccl.adriaenscn(a.;villaee.uunet.be

Meer ie: Jan Fret. Mgr. Eestermansstraat 7, te!. 03-315.88.54 e-mail: jan.fret4ïvorIdon1ine.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail ioon.ver1eve(dattgloba1.net

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03-314.49.03 e-mail: franssnijdersa tiscalinet.be

Wortel: Jos Matthé, Pater Schriiversstraat II, tel. 03-314.71.96 e-mail osroosgLl1otmail.coni SF0 RTN 1 EUWS Rene Lauriissen, Desmedtstraat 22 i'/l11IdLI

!iuul. t.,l . i.-i 14.99.29

GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-C'lemensstraat 25. M inderhout, tel. 03-314.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21 Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail jan.michielsenft:ibm.nct

FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9 Meer, tel. 03-315.93.07

iq

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 57 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie lid.

24

HOOGSTRATEN - Toch een 70-1al nienseii die op de uitnodiging ingingen voor de open algemene vergadering van de dorpsraad op 30 januari laatstleden. N iettcgenstaande de agenda weinig spectaculair oogde, of was liet voor dc presentatie van liet (voor de helft) vernieuwde schepencollege. Wel leverden de aanwezigen een nooit gezien aantal briefjes in met vragen en kritische bemerkingen. Een nood dus, dergelijke bijeenkomst. Voorzitter Aloïs Ruts had van de afgelopen zes jaar de prioriteitenlijsten op papier gezet en stelde vast dat er heel wat gebeurd was iii I-loogstraten-centrum. Maar er was dan ook een achterstand in te halen want de vorige periode werd de hoofdgenieente al te stiefiuioederlijk behandeld. Eveneens kon hij stellen dat bepaalde agendapunten na 6 jaar nog steeds actueel zijn en nog ver weg van een oplossing, laat staan een begin van uitvoering. Tot een goed einde gebracht werden volgende verwezenlijkingen: aanleg rozenkranspark en dr. Versnii ssenmonument, herinrichting gravin Elisabethlaan, de parallelweg van de 1-1. Bloedlaan, de Vrijheid en cle verlichting ervan, de bushalte aan liet Spijker, de Karel Boomstraat. Buizelstraat. oversteek Loenhoutseweg en Fleuvelstraat. de Katelijnestraat. Vcrsulgeiia '.,ei den de (i eutei eude) l..nrlgtiuleu aangehaald en toegelicht door de secretaris aan de hand van de ingeleverde briefjes. Waarna het college kon antwoorden. Voor een verdere ontsluiting van de wijk Houvast kon men vernenien dat de gemeente Rijkevorsel de toelating had verleend om de bestaande wegenis op haar grondgebied te verharden. De bewoners van de Lindendreef, opvallend aanwezig, herinnerden aan hun vraag om enige verharding achter de bomen te krijgen. Meermaals nioetje daar als voetganger in liet slijk wil je niet van je sokken gereden worden. Het oude voorstel van jaren geleden werd niet aanvaard wegens de te grote kost: ongeveer 8000 BEF per strekkende meter. Voor hen volstaat een gewone verharde strook achter de bomen. Een dure aanleg niet beplanting hoeft voor hen niet. Bijft daar liet heikel punt van de verhaalbelastuig. Een gemeentelijk reglement voorziet dat de aangelanden mee betalen voor stoepen en dergelijke. Deze belasting nu afschaffen betekent voor de stad de terugbetaling van alle reeds geïnde verhaalbelasting uit het verleden. Aangezien nog enkele (3) inwoners gedurende nog enkele jaren een afbetaling moeten doen, wacht mcii blijkbaar deze termijn af. Om dan een algemene urbanisatiebelasting in te voeren voor alle werken die men doet op openbaar domein voor de aangehanden. Of helemaal geen belasting nieer heffen. Dit laatste zou met zich brengen dat dan wel iedereen stoepen gaat vragen en liet een onbetaalbare zaak gaat worden voor de fusiegemeente. Toch ook niet vergeten dat erde laatste jaren al werken zijn Liitgevoerd zonder dat men daar de verhiaalbelasting effectiefheeft geïnd. In ieder geval blijft liet een zaak

van piiui ilcilCij die moeten afgewogen worden. zowel financieel als op gebied van veiliger verkeer. Schepen Peerlinck wijst er nogmaals op dat de afspraak in liet college is oni de schuld niet te laten stijgen: jaarlijks kan er slechts zoveel geïnvesteerd worden als er afbetaald wordt aan vroegere leningen.

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten IB

Het bestuur van de dorpsraad adviseerde negatief op het 'voorstel van De Lijn om de bushalte op het Van Aartselaarpleni te behouden. Deze maatschappij stelt zelfs voor in beide rijrichtingen een halte te niaken, ter hoogte van het huidig buskotje en aan de overkant voor de deur van het Brouwershuis. Een knik in de weg-as moet dit helpen verwezenlijken. Volgens de dorpsraad verkleint op die manier het bestaande plein zodat terecht de vraag kan gesteld worden of de herwaardering ervan als groene zone en parking nog wel de moeite loont. Dit standpunt staat haaks op dit van liet college dat de aansluiting van de Minderhoutsestraat op de Van Aertselaarstraat zo vlug niogelijk als kan wil verwezenlijkt zien. Waarbij groen licht wordt gegeven voor de Administratie Wegverkeer om De Lijn haar goesting te geven. "Anders schrijf je nog maar eens een brief naar De Lijn," sneerde de burgemeester de zaal toe. Het publiek begreep allicht deze vingerwijzing niet. Des te nieer liet bestuur van de dorpsraad dat in lang vervlogen tijden zowel aan De Lijn als aan het college een overlegmoment heeft gevraagd. Maar nooit gekregen, enkel schriftelijke besluiten zonder argumentatie die geen rekening hielden met deze van de dorpsraad. Wat we zelf doen, doen we beter, denkt uien nog altijd op het Vlaamse Gewest, en blijkbaar is een plaatselijk bestuur niet erg geroepen om daar veel weerwerk tegen te bieden. Wie dient hier eigenlijk de burger te vertegenwoordigen?


HOOGSTRA TEN Vanachter uit de zaal wist raadslid Karel Aerts te melden dat er al een tijdje een rooster ligt te wachten om in de Achtelsestraat de terugkerende verstopping van de gracht naar dc riool te vermijden. De klaagheer had dit euvel ook al vorig jaar aangekaart. Maar ja, wie moet dit rooster aanbrengen. de Watering als beheerder van deze sloot, ofde stad? Echt kwamen we het niet te weten. Als het maar opgelost is tegen volgend jaar. Mogelijks wateroverlast wordt ook nog altijd gevreesd iii dc Mmderhoutsestraat en de Moerstraat als straks de zomerbuien weer naar beneden komen vallen. Een hydronaut-studie moet volgens het college de oplossing aanreiken. Dra klaar zodat de nodige ingrepen kunnen uitgevoerd worden. Volgens sommige aanwezigen heeft het ook te maken met te kleine rioleringen die almaar meer water van nieuwe verkavelingen moeten verwerken. Precies zoals met het verkeer: hoe meer huizen, hoe meer wagens, hoe meer verkeer, hoe trager en overlast bezorgend. Dat er op gebied van netheid nog één en ander kan gebeuren, bleek eens te meer opnieuw. 1-londepoep wordt nog overal aangetroffen. De aanwezige agenten konden wel bevestigen dat het zeer moeilijk is om een hond op heterdaad te betrappen. En indien gelukt, dan cle eigenaar nog overtuigen om mei het zakje cle P°P °P iC

Exotisch eten met de Wereidwinkel HOOG ST RAT EN Zaterdag 24 maart nodigt de wereldwinkel u uit om 17.30 of om 20.00 uur in zaal Pax om te genieten van een (h)eerlijke maaltijd. Wij laten u kennismaken met onze voedingsprodukten en de Latijnsamerikaanse. Afrikaanse en Aziatische keuken. Palmharten uit Costa Rica zijn de basis voor een soep (80) ofsalade (120). Als hoofdgerecht kan u kiezen uit couscous uit Palestina met lam en groenten (320) of vegetarisch (260), qiminua uit Bolivia mei rundsvlees en groenten (320) of vegetarisch (260) of rijst uit Thailand met vis (320) ofvegetarisch (260). De kinderen kunnen kiezen uit couscous olrijst met groenten en gehakmballetjes of qiiiniinkrnketten (1 60) We ronden af niet een gevarieerd dessert (100) U kan tot 18 maart inschrijven in de wereldiiikel dk van vu.iisdag tot zaterdag open is tussen 11 en 17 uur of telefonisch 031 314.49.24. De opbrengst van dit etentje gaat voor de helft naar liet project van Broederlijk Delen en voor de helft naar de wereldwinkelkas. De wereldwinkel gaat immers verhuizen en verhuizen kost geld. Broederlijk Delen voert dit jaar campagne met de slogan : de aarde behoort aan allen. Zij doen een oproep aan ons allen om deze droom mee waar te helpen maken. De harde werkelijkheid van armoede, geweld en uitsluiting staat in schril contrast met die droom. Tijdens de carnpagne kan iedereen intekenen op aandelen voor een meer rechtvaardige wereld. 100.000 aandelen moeten de politici overtuigen om zich achter de eisen van Broederlijk Delen te scharen. Ook de partners in het zuiden werken aan die rechtvaardiger wereld door zich te organiseren, door vorming op te zetten, door druk uit te oefenen op hun leiders. Zij kunnen onze financiële en morele steun gebruiken. Broederlijk Delen l-loogstraten steunt twee projecten in Bolivia, het armste en meest geïsoleerde land van ZuidAmerika.

ruimen. Maar er wordt gecontroleerd of men in het bezit is van het zakje. De weide rond de kerk zou als hondentoilet gebruikt worden, zegt men. Even nagaan, mannen van de wet. Orde en netheid in het Peperstraatje kan ook nog verbeteren. Het lijkt soms de vuilbak van de jeugd te zijn volgens sommige aanwezigen. Dat het kerkhof het afgelopen najaar moeilijk begaanbaar was wegens de overvloedige regen, kon het college alleen maar bevestigen. Op alle dorpsraden in de fusie ontving men deze klacht. En men zal de volgende jaren werk maken van de verharding van de wandelpaden op alle kerkhoven. Voorzitter Ruts pleitte nog voor de afwerking van nog enkele straten die het beeld van Hoogstraten als vol ledig heringerieht zouden completeren: de Oststraat, de Culemborgstraat en de Moerstraat. Het college wist ook te melden dat men de administratie opdracht had gegeven om alle mogelijke invullingen die men in het verleden al heeft toegediehi aan de rijkswachtkazerne op te lijsten. Wanneer dit beeld volledig is, kan men ernstig gaan nadenken over een nabestemming voor wanneer de rijkswacht zou vertrokken zijn. In het najaar zelf's. "Maar dat moet geen 200 miljoen gaan kosten, hé". roept Staf Peerlinck cle zaal toe. Dai het geld zal kosten

Staf, dat weet iedereen wel. Maar eerste een goede bestemming en gebruik ervan vinden, dan pas rekenen. Iemand wilde nog weten hoe het met die serre zit, en of dat benzinestation er komt vooraan op de Loenhoutseweg. Voor het laatste is het advies totaal negatief geweest. zegt de burgemeester. De beslissing over de serre ligt bij groen minister Dua. Dat er een nieuw bestuur moest verkozen worden voor de volgende driejaar werd wel meegedeeld maar niet uitgevoerd. Daarvoor was er geen tijd meer. Dat zou op 20 februari gebeuren, met alle afgevaardigden van verenigingen en gehuurten in een algemene vergadering. In ieder geval blijkt dat een dorpsraad nodig is. Als waakhond voor dc politiek in eigen fractie heb je meestal te doen met medestanders en is er weinig ruimte voor kritiek en afwijkende meningen. Als signaalgever voor het bestuur: 70 aanwezigen en maandelijks vergaderen bewijzen dat niet alles gedaan is. Dat de burger moet blijven betrokken worden bij het beleid staat als een paal boven water: ze zitten er toch niet voor zichzelf, nietwaar? En zo menen we de voornaamste punten van deze dorpsraad behandeld te hebben. Nog wat technische kwesties hebben we niet vermeld, die gaan recht naar de stedelijke diensten. (ep)

Handelsbeurs

HOOGSTRA TEN- Ze hebben het goed geheim kunnen houden trant geen advertentie in onze vorige editie. Maar liet nieuwe bestuur van Unizo, liet vroegere NcMV, wilde niet met de tweejaarlijkse traditie breken en organiseerde andermaal de handelsbeurs. Alom aanwezige luit Bruvndonckx wijst de geld?genheidsopener, aJ'et'aardigde van minister Gabriëls.sa,nen niet handelsbeurs-merantu'oordelijke Leo Wouters. collega Bob Van L'ssc'l e/i L ui:o-ioorzitler Dirk .ï/erte;i.s de iieg naar de koffie.

B.A.T.S. in de Gelmel HOOGSTRATEN - Vanaf half maart zal Hoogstraten nooit meer hetzelfde zijn. B.A.T.S. confionteert en provoceert, stelt zowel de kunst als de werkelijkheid in vraag. In een vierdelige cyclus (telkens een maand) stelt elk van de deelnemers zijn maatschappijproj eet voor in Café De Gelmel, H. Bloedlaan 285. Achter de prachtig verpakte werken schuilt telkens een aanklacht: weg met de kunstenaars, weg met navelstaarders, leve de weg, leve de lalala. B.A.T.S. verlost en verlicht. En wint, zij het slechts erg tijdelijk, want 4 maanden duren niet lang. Zijn de Duitsers trouwens al in 't land?

Kaarters HOOGSTRATEN - Even uw aandacht, kaartliefliebbers. Op vrijdag 9 maart gaat de laatste kaartprijskamp door die mectelt in de reeks van 5 prijskampen georganiseerd door enkele Hoogstraatse verenigingen. De veloclub 'De Lustige Wielrijders' staat in voor deze laatste organisatie. Men kan inschrijven vanaf 19 uur. Om kwart voor acht worden de eerste kaarten gegeven. Voor de som van 100 BEF bent u ingeschreven en iedereen heeft prijs.

25


HOOGSTRA TEN

Hobbybeurs

Toren straalt weldra

Ti'

HOOGSTRA TEN- Traditioneel, en ookclit jaai'iiicianclers, openen de notabelen tuit liet dorp de jaarlijkse hobbi'beurs in zaal Pax, resultaat ton de gezamenlijke inspanning van KA Ven KJVB. Deze laatste vereniging blaast nationaal verzamelen op 6 mei, dag van de KWB, in Plopsaland, het nieiru'e gezinspark. Voor 499 BEFperpersoon kan je er een hele dcig verblijven. Wie kleiner is dan 1 me/er komt er gratis in. Voor de busreis wordt 250 BEF gevraagd. Vertrek aan zaal Pax oni 7.30 uur en inschrijven voor 1 maart bij de bestuursleden van KWB. Die mannen organiseren ook nog op zondag 11 maart een dauii'wandeling en daarvoor moet je om 6 uur aan de Pax zijn. Bij terugkeer wordt er ontbijt opgediend. Weerom inschrijven bi/de gekende adressen. En zondag 18 maart brengen ze liet ontbijt aan luns voor 275 BEF per persoon. Maar ook 'neer bestellen bij liet bestuur.

Ontbijtbuffet van De Bond

Journey through the century F1OOC1'R4TF.N - Wr(-t ii ing " Dnl ene

liedje dat oor eeuwig in uw geheugen gegrift zal hbg, en ... omdat u toen kennismaakte met

HOOGSTRA TEN - Zondag 11 /b,'iiai'i 'n'a,s' het weer. zover. De leden van cle Bond t'an Grote en Jonge Gezinnen konden genieten van een onrbijtbufjet klaargemaakt door liet bestuur. Met zo 'mi 150 kti'anien ze opdagen, groot en klein. Terwijl cle ouders gezellig konden babbelen met o.a. c'roisscmnts, spek niet eieren en tiramisu binnen handbereik, di/en cle kinderen snel iets om daarna Ie kunnen spelen mmiet hun vriendjes. Het ti'as 'neer een gezellige drukte. (mn.s') 26

uw lief. ofomdat het u doet terugdenken aan die onvcrgetclijke vakantie, of omdat het de titelsong is uit de film die u zo prachtig vond, of omdat u samen met uw kersverse echtgenoot op dat lied de dans inzette op uw trouwfeest, of net omdat het u herinnert aan minder toffe dingen, of... Wij staken onze koppen samen en doken terug in de tijd. We zochten en vonden liederen die passen bij belangrijke gebeurtenissen uit de voorbije eeuw gebeurtenissen die op onsJonge mensen indruk maakten. En wie weet ... misschien zingen we wel dat ene lied waar u zoveel an houdt 1 Met u aan de hand willen we reizen door dc twintigste eeus. En voor de ĂŠchte Hoogstratenaar hebben we een aangename versiiiv iii )Lttu wuaiduoi ii niet tdeziei zal terugdenken aan die schone jaren uit de l-loogstraatse geschiedenis alweer lang geleden. U bent van harte welkom op het vierde avondvullende concert van Jongerenkoor Hoogstraten onder leiding van Anke Seeuws, in samenwerking niet het Apollo-ensemble uit Aartselaar onder leiding van Hans Casteleyn, op zaterdag 3 maart om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker te Hoogsiraten. Kaarten kosten 200 fr. in voorverkoop en 250 fr. aan de kas 's avonds. Ze kunnen worden verkregen bij alle koorleden of besteld worden bij Anke Seeuws. 's Boschstraat 11 te Hoogstraten, tel. 033140744.

HOOGSTRA TEN - Dat doet hij wel elke avond, zul je zeggen. In liet licht van cle spots. Straks dag en nacht, maar overdag in ieder geval niet zichtbaar, en ook niet radio actief Onschadelijk? Daar bestaat nog 'nat tvt'ijt'l over. Daarom niet te veelje GSM aan liet oor drukken. SMS-en lijkt clan minder ri.s'icovol. Belgac'omn vroeg inderdaad een vergunning om een zender in de toren van cle Catharinakerk Ie plaatsen. Mohistar en Oi'ange zullen straks wel volgen want ook dit,s tadsbestuur koos voor centrale posities clie door alle opera/oren gezamenlijk moeten gebm'uikt worden. Kwe.vtie inn liet landschap niet t'ercler te ontsieren. Neen, er komt zeker geen schotel te hcmngen aan cle to/en, alles wordt ingehoust'cl. Kan straks de beiaard over heel Europa klinken, mits een kleine dooi-verbinding. Wie zich nog ongerust maakt over de .s'tm'alingsge'i'aren, vi'endt zicht tot de burgeniee.s'ter, die voor enige jaren als t'olk,svertegen woordiger hierover een parlementaire vraag stelde, en er een ingewikkeld ii'etenschcmppelijk antvt'oord op kreeg. Zonnecenter

Ipatinga 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 OeliiftiISlIddl

TE HUUR Vakantiewoning in Zuid-

Frankrijk (Gascogne) voor max. 14 personen met zwembad en tuin. Info: tel. 0033 563 94 1364 of e-mail: guiilot_lavithotmail.com Informatie via internet : http:// membres.tripod.frlguillot


HOOGSTRA TEN

Seminarieleerlingen ontmaskerd HOOGSTRATEN - Een gezellige drukte van jewelste werd het andermaal op de slothappening waarmee de vijfde- en zesdejaarsleerlingen van liet Klein Seminarie hun project 'Zonder maskers' hebben afgeroiid op vrijdag 9 februari. Een week lang hadden de 300 leerlingen in workshops gewerkt rond een brede vaaiir aan

lrnrerwc'rptn gaanr1i van vir1inknnsf mode internet

bewegingstheater... over plastische kunst, radio, tv, economie... tot ethiek, milieu, foto grafie oreen meidengroep. Waarmee nog maar een greep genomen werd uit het aanbod dat op een creatieve en enthousiaste manier de leefwereld van jongeren visualiseerde. Dat die jongeren trouwens liet hart nog altijd op de goede plaats hebben, wordt misschien nog liet best bewezen door liet feit dat ze er met hun activiteiten ook nog in slaagden om behoorlijk wat geld in het laatje te brengen voor de slachtoffers van de aardbeving in India, en voor de school in Honduras die ze sinds liet vorige proïect hebben gesteund. Meer dan 400 oudleerlingen, ouders en geïnteresseerden kwamen en zagen dat het goed was... De school was hiermee al aan het zevende tweejaarlijkse project toe. De hoofddoelstellingen zijn daarbij al die jaren dezelfde gebleven: de poorten naar de wereld wagenwijd open zetten, de niuren tussen vakken slopen, informatiehronnen doen bevragen in teamverband, kortom - het stof grondig wegblazen dat zich eventueel tussen de bladzijden van schoolboeken kan ophopen... Alle activiteiten hadden van ver of dichibij le maken met het hoofdthema 'Zonder maskers'. Leerlingen van nu kregen volop dc kans om hun eigen identiteit te tonen, dc waarden van de jongerencultuur in al zijn l'acetten voor te stellen en zo de vooroordelen te ontmaskeren. 'Wantvooroordelen zijn er nog altijd, negatieve cliché's over jongeren die materialistischer of minder actief zijn dan ooit.' zo luidde liet die avond. De drie uren die liet spektakel duurde, bleken overigens te kort om alle activiteiten, demonstraties, voorstellingen, tentoonstellingen en andere optredens mee te maken. Kiezen was dus de boodschap, maar zelfs dan stond de boodschap er overduidelijk. Een bijz onder fraaie brok jongerencultuur werd op de Feestzaalplanken neergezet. Daar presenteerden de workshops mode, toneel en bewegingstheater liet resultaat van hun weekactiviteiten. Kleurrijke invallen en onverwachte materialen bleken een ideale combinatie voor eigenzinnige outfits die op de tonen van Moby en Madonna hun weg vonden naar de catwalk.

De toncclfrcaks brachten een soms surrealistische, vaak grappige collage van bestaande en zelfgeschrevcn sketchcs die niet van enige (zelf)spot verstoken bleven. Zelfs uit geheel onverwachte hoek ging liet er daarbij grappig aan toe: toen de goede Sint in vol ornaat over liet podium stapte en riskeerde door de Dienst Uitwijzingen liet land uitgezet te worden, ging er prompt een vonk van herkenning door een peuter in het publiek - wat zich vertaalde in een spurt naar liet podium, onderweg luidkeels 'Dag Sinterklaasje' zingend. Gelukkig werd de Sint enigszins buiten liet beeld met een kipwagentje liet land uitgezet... De deelnemers aan de workshop Bewegingstheater hadden een bijzonder overtuigende confrontatie tussen de dansenergie van de hip- en triphopwereld enerzijds. niet eerder klassieke tableaux vivants die de grote gevoelens van alle tijden syniboliseerden.

Elders wist de werkgroep Ethiek le verrassen met een prachtig spel naar eigen concept en uitvoering. De bezoeker kreeg een identiteit aangemeten waarmee hij of zij telkens voor een keuze werd gesteld en een volgende stap in zijn leven kon meemaken, daarbij iedere keer begeleid door andere jongeren. Zo kon liet gebeuren dat je eensklaps terug 15 jaar was, met een drLigsverslaafde vriend optrok, zeI faaii het spul (dat er overigens verdacht veel uitzag als

TicTacjes) geraakte, bij diefstal betrapt werd door een BOB-er, via de jeugdrcchter in een instelling belandde maar al bij al nog redelijk goed terecht kwani dank zij de interventie van straathoekwerker Stijn in een praatcafé. Méér dan knap hoe dit werd onderbouwd met gedegen informatie die op een geëngageerde manier aan de vrouw of man werd gebracht. En er was nog miecr fraais te beleven. Hoge ogen gooide de werkgroep Video-Art die een vij fminuten durende video presenteerde waarin de cliché-opvattingen over jongeren uit media zoals film of affiches, werdeii geconfronteerd niet beelden over de realiteit van elke da g . Een Ilitsend en nidrukwekkend statenient over Jong zijn in een wereld van drugs, drank, uitgaan, joyriding, geweld en racisme. Controversieel, zo meenden sommigen, maar tegelijk ook een bloecleerlijke vuist op tafel om 'jongeren van nu niet zomaar allemaal over dezelfde kam te scheren'. Fotografen in spc toonden hoe ze op luttele weken tijd van de camera obscura (een schoendoos waarin een plaat wordt belicht) evolucerden tot digitale canieratechnieken, met als speels toetje een raadspel wie maskers kon verbinden niet cle ongemaskerde gezichten erachter. Een groepje economisten richtte een niiiii-onderneming op, schreef aandelen uit en vond heel wat aftrek voor hun product: chocoladen euro's. De winst was bestemd voor steun aan de slachtoffers van cle aardbevingsramp in India. Ze slaagden er overigens ni om dc waarde van liet aandeel op vijf dagen tijd te verdrievoudigen. Langsgaan bij alle 20 workshops was voor dc tiezoakor simpelweg niet doetihaar. Onchertus sen draaiden de radiomakers op volle toeren (om. een leerlingen top 15), brachten de televisiemakcrs een praatprogrammu op an tenne, surfde de internet-actieveluigen langs hun website, verkochten de krantenmakers hun eigenste 'Semtext', of contrasteerde de oncherwijsgroep een klaslokaal van toen en nu. Dc financiering van liet opzet gebeurde grotendeels door de school zelf. Daarnaast kon ze ook een beroep doen op sponsoring - om. van een bankinstelling en de Canon Cultuurcel van liet Ministerie van Onderwijs. Mooi meegenomen toch dat er voor India door allerlei acties hiel'st 50.000 BEF werd ingezameld. Het sinds een vorig project gesteunde schooltje in Honduras mag wellicht zo'n 20.000 BEF verwachten. Maar nog belangrijker blijft het enthousiasme van de vele bctrokkciieii. Zoals ten overvloede blijkt uit liet doktersbriefje waarmee een leerling opclaagde tijdens de slotdag - want hoe ziek ook, ze wou er kost wat kost bij zijn... (mcli) 27


HOOGSTRA TEN

Al 10 jaar leefsieutels I-IOOGSTRATEN De leerlingen van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO) van Hoogstraten verwenden de kleuters aan de andere kant van de Gravin Elisabethiaan. 'Het begon allemaal toen onze klastitularis, mevrouw Els Goetschalckx, ons zei dat «leefsleutels» tien jaar bestond', schrijft Jeroen Marijnissen. Daar hing een wedstrijd aan vast. Je moest vijf opdrachten tot een goed einde brengen. De eerste prijs was een daguitstap naar Dworp bij Brussel. Maar onze titularis wou alleen meedoen als onze klas, laIc. voor 200% gemotiveerd was. En dat was ook. Iedereen van onze klas zag dit zitten. We besloten eerst het record van de Big Brother bewoners te verbreken met een groot lucifertapijt. Maar dat vond onze directeur. meneer Jan Van Opstal, een beetje te gevaarlijk. Dus besloten we een ballonnenpracht te maken. De ballonnen moesten volgende letters vormen Vito Hoogstraten 1 Ojaar leefisleutels. Dus gingen we aan het denken. Een tijdje later kwamen we op het idee om drie opdrachten van de vijf samen te voegen. De drie opdrachten waren : 1. Nooit te oud voor een energyzer, 2. Even bekende leefsleutelaar en 3. Mmm... lekker. Eerst hebben we gevraagd aan directeur .Ief Versmissen van de gemeenteschool of ve de kleutertjes eens mochten verrassen. En dat mocht. Dus gingen we aan het werk. We zochten sponsers voor broodjes, groenten en fruit, mayonaise, servetten en ballonnen. Delhaize sponserde mayonaise en servetten. Quirijnen sponserde maar liefst 40 liter appel- en appelsiensap. Veiling Hoostraten zorgde voor de groenten. Een tuinder van Minderhout zorgde voor fruit, KBC bank zorgde voor 500 ballonnen. De broodjes kwamen van bakker Adriaansen en bakker Joosen. beiden uit SintJozcf. Woensdag 31 januari bleven we allen een hele dag op school. In de voorniiddag hadden we les, in de namiddag gingen we alles klaarmaken wat betreft de ballonnen 400 ballonnen opblazen, touwtjes aan doen en tot letters samenplakken met plakband. We hebben tot 17 uur veel werk gehad. En de dag erop moesten we nog 170 smoskes maken, de ballonnen en het appelsap naar de gemeenteschool brengen en natuurlijk de clowns Chico en Chaco en onze presentator sminken. Dit varen ook leerlingen van lalc.

geknal. In een paar minuten tijd waren alle 400 ballonnen stuk. Daarna gingen we met z'n allen naar de refter van de gemeenteschool. Daar kregen ze onze smoskes, een beker appelsiensap en als dessert een geschilde appel, lekker en gezond. Toen liet dankwoordje gezegd was, moesten de clowns nog eens laten zien dat ze er nog waren. De kleutertjes konden er niet genoeg van krijgen. Het spektakel was ongeveer rond 12.30 uur afgelopen. Hoewel liet koud was, is liet een dag om nooit te vergeten Achteraf heeft er nog een kleutertje gevraagd wanneer de grote jongens terug kwanien. Ze vonden liet dus wel prettig. En nu hopen dat we naar Dworp mogen Jeroen !itaI'I//iLsSen

De presentator en clowns van laic.

lie halk)nne/i stuk liappen, vonden clv kltiiici's cvii gvuvIc/l,Lc' opdracht.

Broederlijk Delen

Kleuters verwennen En om 10.45 uur was liet zo ver. Eerst was er liet wel komswnordje van nn 71' presentator lilet 0117f' clowns op iie arliterqrnnd Toen werd de plopdans gedanst ledereen nok de jiiffen deden enthoesiast mcc, Ook Chico en Chaco iiiuLllleii iialuui lijk iiiei uiitbickeii. Toen werd aangekondigd dat de jongens van laIc de ballonnenpracht waren gaan halen. Ondertussen hebben twee leerlingen van onze klas aan het vijfde en zesde leerjaar wat uitleg gegeven over liet vak leefsleutels. Door de wind bleven de ballonnen moeilijk liggen, maar na een tijdje was dat probleem opgelost. Van op liet dak waren de letters en woorden goed zichtbaar. De kleutertjes mochten de ballonnen stuk springen. De grootste kleuters gingen nogal te keer. De kleinste keken vanuit de refter. Ze waren bang van al dat

28

A/aar jaarlijkse gewoonte :al hei op zaterdag 10inooit neer een sportieve d,'ukie n'oi'den op de Hoogstraat.se wegen. Dan hee/i ininiers de liaditionele .s'ponsortoclit plaats ten i'oorcïele van de actie Broederlijk Delen. Ei' kan gefietst , gen'andeld, gelopen of geskeelerd worden. Inschrijven kan nogsteeds via cie scholen. En zo te.ien had dit groepje er vorig jaar zeker zin in


HOOGSTRA TEN

Lopen voor leven Sporters voor artsen zonder grenzen HOOGSTRATEN - Al een drietal aren oi'ganiseren Staf en Bieke een aantal acties in Hoo g straten ten voordele van Artsen zonder Grenzen. Zo liepen zij in 1998 een marathon (Staf) en een halve marathon (Bieke) in Zuid-Afrika, waarbij ze meer dan 150.000 BEF konden inzamelen voor een project van waterwinning en -zuivering in Afrika. Ook dit jaar organiseren Sporters voor Artsen zonder Grenzen veer een nationale actie onder het motto "Rio 2001 ". Net zoals vorige keer geven Dana Winner als meter en .lean Bosco Safari als peter actiefsteiin aan deze actie. Bij het optreden van Dana Winner in Hoogstraten op 9 februari jongstleden \verd reeds heel wat geld ingezameld en werd de actie voor cle eerste keer bekend gemaakt. Artsen zonder Grenzen voorstellen is waarschijnlijk overbodig: deze organisatie stuurt jaarlijks 2000 vrijwilligers naar 60 landen die getroffen worden door natuurrampen of oorlogsgeweld. Voor deze inzet kregen zij trouwens vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede! Ook ditjaar willen de beide lopers graag beroep doen op alle inwoners van Hoogstraten om Sporters voor Artsen zonder Grenzen te steunen. Ditjaar wordt een project in Rio de Janeiro in BraziliĂŤ gesteund: hier werkt AZG al meer dan 5 jaar in kleinschalige projecten zoals basisgezondheidszorg, aids-preventie. opzetten van een netwerk met MĂŠdicos Solidarios ( Solidaire Dokters ) voor gratis gezondheidszorg voor de mensen uit de favellas (krottenwijken). Staf en Bieke willen dit jaar opnieuw hun steentje (ofblijntje) bijdragen om deze actie te steunen: daarom lopen zij begin juli de hele en halve marathon. Wie deze sponsoractie wil steunen, kan dit doen op verschillende manieren. Door een bedrag over te schrijven op het nationaal rekeningnummer van Artsen zonder Grenzen: 142-0513000-89 met de vermelding: "Rio 2001 - Staf en Bieke" (vanaf 1.000 BEF ontvangt u automatisch een fiscaal attest). Voor de sportievelingen onder ons door deel te nemen aan de 20 km van Brussel. Zo wil men 400 lopers met het speciale T-shirt Rio 2001' laten deelnemen. De normale inschrijving kost 400 BEF: indien je echter 750 BEF overmaakt op rekening 142-0536820-47 met vermelding "20 km door Brussel". wordt 250 BEF doorgestort naar Artsen zonder Grenzen. U krijgt het inschrijvingsformulier opgestuurd en het mooi T-shirt van Sporters voor Artsen zonder Grenzen. Elke bijdrage is steeds welkom enje wordt alvast bedankt voor dc steun. Voor meer informatie over deze actie kan je altijd contact leggen met Staf en Bieke Coertjens-Roovers, Achtelsestraat 73,tel. 03/314.66.43. email: Staf.Coertjens/tvillage.uunet.be .

PS: Tijdens de Kerstmarkt georganiseerd door buurtschap De Mouterijstraat konden de mensen ook het gewicht raden van een fruitkorf ten voordele van Sporters voor AZG. De winnaar werd Willy Bartholomeeuwsen die het juist gewicht tot op 35 gram benaderde. 1-let exacte gewicht was 8kg en 435 gram. Hierbij worden alle mensen bedankt die meegedaan hebben aan deze sponsoractie.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

De quiz op 1 december heeft voor Artsen zonder Grenzen meer dan 60.000 BEF opgebracht. Tevens hartelijk dank aan de vele sponsors voor de tombolaprijzen!

H. Bbedaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

Dana Winner & Jean Bosco Safari

TEL. 031314.52.78 29


HOOGSTRA TEN

EZELS, BOKKEN EN.... IKO? Zaterdag 10 maart werd dit jaar in Vlaanderen uitgeroepen tot de dag van het dec/tijds kunstonderwijs. Dit onderwijs omvat alle academies voor Beeldende Kunsten, Muziek, Dans- en Woordkunst. Onze academie voor Beelden Kunsten, het IKO, wil hierbij natuurlijk niet ontbreken. De activiteiten rond dit feest worden ei' opgesplitst in twee luiken. Circus in het IKO voor en door cle kinderen. Van ezels en bokken door de tieners en de volwassenen.

Circus in het IKO Voor de jongsten en voor hun ouders en grootouders zal IKO alle atelierdeuren opengooien met de hulp van 'Jabbedabbedoe '. het kleinste circus van 't land. Dat circus zal die dag inuner.s' haar tent(e?) opslaan op de parking ton het IKO. Omdat de kinderen reeds heel dit academiejaar rond theater en circus werken, gaan zij dat die vooriniddag ook zelf eens in cle j,raktij'k brengen met professionele hulp van de circusdirecteur, de clown, de jongleur en de vuurspuii'er, allemaal gebundeld in één persoon. Komt dat zien, komt dat zien.' (iedereen ivelkoin en gratis!,l Locatie en datum: IKO, binnen en buiten, op zaterdag 10 maart van 09.3011 tot 11.30u

Van ezels en bokken KUNST in de VRIJHEID in de KUNST De Vrijheid is voor iedereen zowat het allerhoogste goed. Voor de doorsnee Hoogstratenaar is het ook clie mooie brede hooidstraat, onze Vrijheid. Kunst in cle Vrijheid. Kunst, dat is ondermeer datgene waar velen naar op zoek gaan in het IKO. En in zo 'n academie daar stoot je al snel op ezels en bokken; steen- of tekenezels, boetseer- of oude bokken, schilders- of'inuilezels. Hoe dan ook en welke associatie je ook verkiest, het blijven EZEL S EN BOKKEN.' J7anclaar dat de cursisten (tieners en voltt'assenen) zich ''oor een gezamenlijk project lieten inspireren door de tekenezel en de hoetseerbok, cle haast historische symbolen van de beeldende kunst. Het resultaat van deze creatieve onderneming wordt, tijdens de maand maart, in samenwerking met de technische diensten van het stadsbestuur ten toon gesteld op cle wandelpaden van de Vrijheid. 't Is weer eens wat anders clan winkelen en liet biedt ruimschoots de gelegenheid om bij de eerste /entekriebe/,s' cle Vrijheid als wandelstraat te (her)ontdekken. De ii'andeltentoonstelling blijft vrij te bezichtigen van 10 tot 31 maart.

UITNODIGING Het stadsbestuur, de directie, leerkrachten en cursisten van het IKO nodigen iedlereen uit om de tentoonstelling 'V4N EZELS EN BOKKEN' samen in te it'andelen op ZA TERDAG 10 MAART Vertrek en aankomst ivancfeling: Staclhtus 15. OOu tot og. 16. 30u Niet te missen: Op het einde van de vi'andeling demonstratie supergrote linodruk met stra atwals! Vm'agen? iko'i'illage. uunet. he

Bibliotheek Hoogstraten

De Gouden Uil 2001 Stem mee! Op 24 maart worden de Gouden Uilen uitgereikt. Om het grote publiek nog meer te betrekken bij De Gouden Uil is vorig jaar De Gouden Uit Publieksprijs in het leven geroepen. Het grote publiek kan uit de vijf genomineercie boeken één boek kiezen dat wordt beki'oond met De Gouden Uil Publieksprijs ( een waardevol kunstwerk van Ever Meulen), Ook in de bibliotheek van l-loogstraten kanjeje 30

stem uitbrengen en dus mee bepalen wie deze prijs wint. Vanaf maandag 26 februari 2001 staat in de bibliotheek een stembus klaar om je stemformulier in te stoppen. Wie weet, misschien win je nog een mooie prijs!

Win weer 5 consumpties!

De Hoogstraatse Schaakclub Wij publiceren elke maand in samenwerking met DI-IS een "schaakprobleem". U kan uw oplossing inzenden aan: DHS, Van Aertselaarstraat 62, 2322 Minderhout of dirkmyriam(é)hotmai l.com . De elub beloont één van de juiste inzenders met vijfeonsumpties in clublokaal café De Gelmel. De oplossing van probleem nr.3 in onze vorige Maand: l............ Dc7-c6 (matdreiging op g2) d4-d5 of e3-e4, Dc6-b5 (bedreigt loper op b3) Lb3-a4 (of a2, c2), Db5xLb2 en heeft een loper gewonnen Marcel Herrijgers (M inderhout) krijgt eerstdaagsvij f consumpti ebons toegestuurci voor zijn juiste inzending. De nieuwe opgave: Schaakprobleem nr. 4: wit aan zei geel'l sehaakmat in de Sde zet.

IX *

00

F J

De Hoogstraatse Schaakclub schaakt elke woensdag vanaf 20.30u en elke zaterdag vanaf 14.00u in De Gelmel, H. Bloediaan 285, Hoogstraten. U bent altijd welkom!

Viert Vader! MEERLE - Je moet niet altijd naar de winkel koersen om een gepast cadeautje te vinden voor vaderdag. Geef hem een ontbijt cadeau. Dat kan dicht bij huis op zondag 18 maart 2001 in de parochiezaal "Ons Thuis". Van 9.00 u. tot 10.30 u. serveeri de K.W.B. Meerle er een heerlijk ontbijt van verse broodjes met beleg, corntlakes. fruit, koffie, thee Voor de prijs moet je het niet laten, 150 Fr. per persoon + 12 jaar of 125 Fr. per persoon voor 12 jaar. Zelfhoefje je die dag niet uitte sloven en vaderlief vindt na het ontbijt misschien wel z'n maten terug om nog een potje te pakken. Inschrijven kan via uw wijkmeester of bij Gust Kustermans (Ulicotcnscweg 18 - tel,: 03/ 3 15.92.93) véhr 12 maart 2000. (J . F.)


MEERLE

K.W.B. is de slimste! I\IEERLE - Opnieuw 32 kwisploegen en dus een bomvolle parochiezaal voor de tweede Meerlese dorpskwis , een organisatie van het oudercomitĂŠ van de vrije basisschool 'De Klimtoren' Al dat volk, tot acht spelers per ploeg mochten aan de tafel, zorgde voor een flinke dosis hersengolven. Dat was nodig, want parate kennis alleen was niet voldoende. Logisch denken, goed samenwerken, goede strategie en goed uit de doppen kijken voor instinkers en aandacht voor het eigen dorp waren eigenschappen die onontbeerlijk waren om vooraan te eindigen. Deze eigenschappen bleken het sterkst aanwezig in de ploeg van de K.W.B. Het was een spannende eindstrijd, waarin cle oudleiding van de chiro fel kwam opzetten. Zij kwamen uiteindelijk 4.5 punten te kort en strandden op de 2 plaats. Zij schoven daarmee wel een plaats op ten opzichte van vorig jaar. De Duiveltjes KFC Meerle mochten niet II i( ook nog op het podium. Na deze geslaagde tweede editie kunnen dc kandidaten zich stilaan een idee vormen hoede kwis in mekaar zit, wat de strijd alleen maar interessanter kan maken. Tenzij het oudercomitĂŠ iedereen op liet verkeerde been zet door er volgendejaar een andere draai aan te geven. Dat die derde editie er komt daar rekenen de verenigingen wel op. (J.F.)

De ii'in;iaai'.s run de iu'eedc' Meei'lese doi'p.sku'is .' de ploeg i'uii KIl B-11c'erle.

Sexy Lingerie MEERLE Nee, ik cc mzcl f hier niei bloot geven en ii mijn 'in7ichten' of 'doorz ichten' op de in dc titel genoemde kledingsstukken (is dat zo!) bekend maken. Rectame voor de lingeriewinkel van ons dorp is liet ook niet en tips voor een late Valentijn al evenmin. 1-let is de KLJ die erop zondag 11 maart een en ander over te tonen en te vertellen heeft. In de parochiezaal nog wel! Dejeugd staat voor niets, maar wie weet kunnen we er nog wat van leren. Dat leren is niet direct de bedoeling, er nice lachen zeker wel, liet gaat immers om een blijspel en dan weer je eindelijk waarover we het hebben. Zoals dat hoort in een blijspel zijn alle elenienten aanwezig om de toeschouwer mee te nemen in een complex spel van persoonsvel wisseliuveji, iiiisverstanden, verkeerd uitdraaiende goede bedoelingen en wie weet een happy end. Alexander Buelenswil met zi jn bedrijf'Buelens Sexy lineerie' de Nederlandse markt veroveren. tot nu zonder succes. Hij hoopt op een kentering als Aantje Kaatsheuvel, de aankoopverantwoordelijke van de Nederlandse keten 'Intinio' een weekend in liet buitenverblijfvan Alexander Buelens komt logeren. Alexander Buelens weet dat hijzelf nu niet direct een ideale charmeur is en laat de klus over aan zijn' playboy ' - verkoper Robert Lievens, die een weekendje in de huid van directeur kruipt. Voor Robert moet liet een drooniweekend worden en als de Nederlandse keten een bestelling plaatst hangt er voor heni ook nog een promotie aan vast.

De KLJ - acteuilv Gunt/ier Pauwels, Gert Meeuwssen, Nicole Micliielsen, Rudv Manen, Leen Cox en Feinke Het/en brengen 'Sexv Lingerie 'in depai'ochiezaal. Hopelijk is het er dan stal warmer dan tijdens de repetities.

Maar de poppetjes gaan al vlug aan 't dansen wanneer Mevrouw Buelens, die in de mening verkeert dat haar man in het buitenland is. sanien niet haar aanhouder Frederik Mestdagh op liet buitenverblijfarnveert. Ook zij willen er stiekem een drooniweekend doorbrengen.

Daar moeten vodden van komen, dat weet ik zeker? Of loopt liet anders af? Gaan kijken zou ik zeggen. Zondag II maart in onze Parochiezaal om 13.30 uur en oni 19.30 uur. Kaarten kosten 100 fr. in voorverkoop of 150 fr. aan de kassa, (J.F.) 31


WORTEL

Plezierig turnen

WORTEL - De allerjongste BGJG-kinderen komen alle zaterdagvoormiddagen samen om plezierig samen te turnen. Ze kunnen zich uitleven onder leiding van "turnrneester" Bjorn. Dat het er vrolijk aan toe gaat kanj e wel opmaken uit de bijgevoegde foto's.

1 tiiiioii

2,3 en 4 maart

30ste karnavalviering WORTEL - Dit jaar wordt in Wortel oor de dertigste keer karnaval gevierd. De organisator. de Wortelse fanfare, heeft bij die gelegenheid alle mensen opgetrommeld die ooit in de Raad van Elf hebben gezeten. Het programma werd dit jaar ook uitgebreid met het Prinsenbal op vrijdagavond 2 maart, zaterdagnamiddag 3 maart komen alle Wortelse kinderen karnaval vieren in dc tent en zondagnamiddag 4 maart trekt na de sleuteloverhandiging omstreeks 1 4.00u de karnavalstoet door de Wortelse straten. Een dertigtal deelnemende wagens vrolijkt de stoet op. Daarbij bevindt zich ook de wagen van Jeugdhuis 't Slot die voor de 30ste maal deelneemt aan de stoet en dus geen enkel jaar heeft overgeslagen. Na de stoet kan iedereen terecht in de parochiezaal en in de tent achter de zaal voor een drankje en voor verdere ambiance. Dit feest duurt tot in de kleine uurtjes.

c?t ,5P01 C'Ii

Zakgeld, een noodzakelijk kwaad?

Kinderoppasdienst BGJG

WORTEL - Als ouders x an groter \\ ordende kinderen worden we op een bepaald ogenblik zeker geconfronteerd met het aspect "zakgeld". Hoe staan wij daartegenover, moet dit leiden tot conflictsituaties of zitten hier ook positieve aspecten aan vast? Welke mening de kinderen zelf hierover hebben wordt vooraf gevraagd in een enquête die via de school georganiseerd wordt. De resultaten van deze bevraging worden toegelicht door therapeute /psychologe Monique Slaets. Deze gespreksavond wordt georganiseerd door de BGJG in samenwerking met het Oudercomité op dinsdagavond 6maart om 20:00u in de refter van de Gemeenteschool (ingang Kerkpad). Noteer alvast deze datum in je agenda. Nadere informatie volgt via de school en folder in de bus. Iedereen is welkom, ook niet leden. Meer inlichtingen: Tinne Van Looveren (03/ 3145091) ofHuibrecht Provoost (03/ 314 38 16)

WORTEL - Vanaf 1 februari 2001 wordt Linda Michielsen de nieuwe coördinator van de kinderoppasdienst in Wortel. De werking van de dienst blijft uiteraard dezelfde. Voor meer inlichtingen: Linda Adriaensen-Michielsen, Worteldorp 66.03 314 17 10

Kaarten maken WORTEL - Deze namiddag gaan we nog eens enkele uurtjes kaarten maken voor alle gelegenheden. Kinderen en volwassenen zijn allen welkom. De les is georganiseerd door de BGJG en heeft plaats op zaterdag 31 maart om 13:30 in de rcfter van de school, ingang Kerkpad.

Potgrond WOR1E L - Alle K W B-lcden kunnen hun pot-

grond bestellen via de KWI3. Door al deze aankopen te groeperen heeft de KWB bij de lokale Aveve-winkel scherpe prijzen kunnen bedingen. De bestellingen moeten binnen zijn ten laatste op vrijdag 2 maart bij Jos Van Opstal, Grote Plaats 27.

zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

bvba

BANK

verzekeren beleggen sparen lenen

-•

ERKEND VERZEKERINGS MAKE LAAR

cdv 11590

Jaak Aerts als kai'naval 'gai'de ", één van de vele jbto 's uit de Wortelse karnavalsgeschiedenis. 32

Meerdorp 21 -2321 Meer

-

tel. 031315 72 54 - info@vanbavelrommens.be 23


MINDERHOUT

Winterwandeling HANDBOOG

MINDERHOUF - Op zondag ii februari werden in Minderhout alle parkeerplaatsen in en rond het centrum ingenomen. Dc M inderhoutseatraat bleef eiligs/ilis gespaaid inaai o.u. de Maikwijk ontsnapte niet aan de plotse drukte. Reden hiervan was dat men in de plaatselijke parochiezaal kun inselnijeii voor de winterwandelmg ingericht door Wandelelub Dc N oorderkempen. Aangezien deze wandelel ub ook natini aal is aangesloten, kun ieri dc deelnemers van heinde en verre. Uit Flasselt. Tervuren en ook uit het Nederlandse 's-Gravenhage noteerde men inschrijvingen. Gelukkig was de parochiezaal vroeg open. De eerste mensen waren reeds omstreeks 7 uur aanwezig, terwijl het eerste vertrek voorzIen was om S uur. Omstreeks 9uur waren er bijna 500 deelnemers vertrokken voor een tocht naar keuze van 7, 13, 19, 21 of 30 km. Een combinatie van deze afstanden was ook mogelijk. 'S Middags (12 uur) hadden er reeds 1351 wandelaars de uitdaging aangegaan. Om 15 uur stopte de inschrijving met een totaal van 1629 wandelaars. Al deze mensen stapten op hun eigen tempo de zelf gekozen afstand. Unaniem was men het erover eens dat de Kempcn nog heel wat moois te bieden heeft. Ook zijn erzekervele plaatsen waarwijzelf misschien de schoonheid, of het oog erop, verloren hebben. Ervaren stappers doen slechts één uur over zes kilometer. De meesten zijn wel iets minder snel. Stappen zonder de inwendige mens te versterken is onmogelijk. Er waren te Castelré en te Minderhout, tegen de grens met Meerle, stopplaatsen voorzien. Hier konden de wandelaars voldoende zitplaatsen vinden om even uit te rusten en naar keuze hun eigen boterhammen nuttigen. Ook kon men op deze plaatsen eten kopen. Drank naar keuze was uiteraard ook te verkrijgen. Na de wandeling kon men in de paroehiezaal aan democratische prijzen ook nog pannenkoeken nuttigen. Verder vandelen bleek dan heel wat moeilijker. Het uitzetten van dergelijke omlopen lijkt mij, als leek, geen sineeure. Hoed afdaarom voorde organisatie van deze wandeling. Nergens moesten wij, noch in de zaal, noch in de stopplaatsen een minder goede opmerkino noteren. Daarom verdient de Wandelclub De Noorderkempen. met haar meer dan 300 leden, een mooie pluim op haar hoed. (EiSa)

SCHUTTER

.lIc crimi 1600 n a i i (Ie /lars ge/in/en inn de ii a i i (Ie , lan It! op :o;ihi i Slechts zChc/L'lt Stil/tIL iiieii ni ei' eeii iei'/un'd liet .iad. 1 ('1€' street, eigen in c'n. en on hdeklt n in de na tilt ii' de Kenipense 00 11 t / ei-cnlicid ii iii iii ii noui / CH // j/i

Na een fikse it'ande/ing een rust/to uze in/assen en elge/ige/itaakte boterhammen vem'o/'/eren met een drank naam' keuze, zoals deze drie deelnemem's a/komnstig uit Brasschaat.

Boekenfeest Minderhout

Tijdens dejaarlijksejeugdboekenweek organiseert de oudervereniging in samenwerking met Taxandria op zondag 11 maart een boeken- en educatieve software beurs in de turnzaal van Scharrel ni Minderhout. Een onderdeel van het feest zijn de vertellers die per leeftijdsgroep verhalen voorlezen. Enkele leerkrachten en ouders, die de kalligrafie onder de knie hebben, zullen de boeken signeren met uw naam. De leerlingen van L.O. maakten knappe kunstwerken rond boeken, deze staan opgesteld in de bib van Hoogstraten. De kleuters werden ingezet voor de 'reclamecampagne' en kleurden raamaffiehes in. Wie zelf in de wereld van jeugdboekcn wil stappen, rept zich zondag 11 maart tussen 10- 16 titir naar de turnzaal van Scharrel.

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

33


Garage Luc RyverS

It

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! '

-14

T -

t r

/

/

m

1,1451

W21r1,0-35รก-,

1.

4

2

TOYOTA 09-

oongarnerj,,

T1

Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139e

34


MEERSEL-DREEF

Algemene Vergadering van de dorpsraad MEERSEL-DREEF - Op 23 januari 11. kwam de algemene vergadering van de dorpsraad bijeen. zijnde het dagelijks bestuur, afgevaardigden van de verenigingen en andere geïnteresseerden. Het nieuwe college van burgemeester en schepenen was bijna voltallig aanwezig. De leden werden voorgesteld aan de aanwezigen met een woordje uitleg over hun bevoegdheden. In z'n welkomstwoord benadrukt voorzitter Jos Huybrechts het belang van de dorpsraad en dat ze zeker hun werking zullen verder zetten. Hij zou wel graag zien dat er een nauwere samenwerking zou komen met de verenigingen. Daarna werden er heel wat punten besproken.

Stand van zaken prioriteiten Grondaankoop Paterswielproject. De grondaankoop is in uitvoering. De gemeenteraad heeft de aankoop definitief goedgekeLird. Wel moet er nog een lange weg worden afgelegd. Het bisdom en justitie moeten nog hun flat geven omdat het over gronden van dc kerkfabriek van Meerle gaat. Dorpshuis Verboven + huisvesting KLJ. Het schepencollege stelde vorig jaar een architect aan om te onderzoeken of het gebouw behouden kan blijven of moet worden afgebroken om de functies die in samenspraak tussen college en dorpsraad werden vastgelegd te kunnen realiseren. Leo Sprangers hoorde pas vandaag voor het eerst nieuws van het architectenbureau. De architecten geven zelf toe dat het lang heeft geduurd. Binnen twee weken zullen de plannen klaar zijn. Die plannen zullen dan met een afvaardiging van de dorpsraad besproken worden. Het is wel de bedoeling het KLJ-lokaal in het dorpshuis te integreren. Voor de dorpsraad moet het gebouw behouden blijven. Fietspad Mosten - Heieinde. Het openbaar onderzoek is aan het laatste stuk toe. De eventuele bezwaren worden door de gemeenteraad behandeld, maar maken weinig kans. Voor de stad Hoogstraten is het fietspad niet dc eerste prioriteit. 1-let college wil zich daarom ook niet vastpinnen op een bepaalde datum. H u isvesting school. Voor de verwerving van de gronden is het college in onderhandeling met de eigenaars. (Na de pauze komt Marcel Van Ammel melden dat die zaak rond is.) De gemeenteraad heeft al ecn ontwerper aangesteld voor het opmaken van een Bijzonder Plan van Aanleg. Nu wordt eerst een lastenbock opgemaakt voor het plaatsen van noodkiassen. Ondertussen werkt het stadsbestuur verder aan de plannen voor de nieuwbouw. Daar oor rekent men op subsidies, maar dat kan vijf tot zes jaar aanslepcn. 1-let hele dossier zit duidelijk in een stroomversnelling. Dat gebeurde na een bezoek van het college aan de school op verzoek van de leerkrachten en het oudercomité. In de klassen zullen ook platforms worden gebouwd. Die werkzaamheden worden heel binnenkort uitgevoerd.

Vragen van het dagelijks bestuur Wegblokkade Oude Meirbaan (achter de Mosten). De betonblokken liggen nog altijd in het midden van de \veg. Volgens burgemeester Arnold Van Aperen liggen ze er wettelijk. "De weg is er eigendom van de boordeigenaars. Zij moeten wel doorgang verlenen aan de mensen die bij de achterliggende gronden moeten gera-

ken. Door het weghalen van twee van de drie blokkades is aan die voorwaarde voldaan. Voetgangers en fietsers kunnen tussen de twee blokken." Toch pleit de vergadering voor overleg niet de initiatiefliemers met het doel de weg terug vrij te maken. 1-let college stelt dat dit niet haar bevoegdheid is. Afbakening Dreef kermis. 1-let tijdstip van de plaatsing van de nadar was ongelukkig. Elke keer zorgt die nadar voor wrevel hij enkele mensen. 1-let zijn de initiatiefnemers van de kermis en de kermisspelcn die de hekken plaatsen en sveer weghalen. 01) zondag kan dat bijvoorbeeld tussen 13 en 17 of 18 uur. Voor volgendjaar worden duidelijke afspraken gemaakt. In een eerder georganiseerde vergadering van liet dagelijks bestuur werd overeengekomen dat de hekken geplaatst zullen worden door mensen van cle middenstand. Het afsluiten van de Dreef is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. Waterkwaliteit van de Mark. Er wordt door de molenaar en door bewoners van liet Moleneincle regelmatig vastgesteld dat er geloosd wordt in de Mark. Er worden geen lozingsvergunningen toegestaan stelt de burgemeester. De waterkwaliteit is de laatste jaren fel verbeterd en wordt constant in de gaten gehouden via meetplinten. Incidenteel kan er een lozing plaatsvinden. tn dat geval moet altijd de politie verwittigd worden. Eigen postnummer iVleersel-Dreef. 1-let stadsbestuur steunt de vraag van de dorpsraad om een eigen postnlimmer te verkrijgen. De diensten maakten een brief op die verstuurd zal worden naar De Post, het Ministerie van . . . (minister Rik Daenis) en naar cle plaatselijke postnieester. Het nummer 2329 is nog vrij en heeft ondertussen, zij het illegaal, zijn degelijkheid al bewezen.

Vragen uit het publiek Buurtinformatienetwerk. john Sprenkels licht heel kort toe hoe liet er bij staat. 220 gezinnen sloten zich ondertussen al aan. Het B.I.N. is actief in heel Meersel-Dreef. Er zijn nog altijd mensen die zich aanmelden om deel te nemen en ook aangrenzende buurten willen mee op de kar springen. Volgende week dinsdag komen de wijkverantwoordel ijken opnieuw bijeen. Ingewikkelde huisnummering. In de Nieuw Dreef en op andere plaatsen, is de huisnummering onoverzichtelijk. Om die huisnummers te \vijzigen moet men wachten tot de volgende volkstelling. Het college zal laten onderzoeken wat eventueel mogelijk is. Sociale kavels - structuurplan. Weinig hoop op nieuwe sociale kavels in Meersel-Dreef. Eerst moeten de ongebruikte bouwgronden worden bebouwd. In Meersel-Dreef liggen nog achttien kavels in goedgekeurde bouwzones. Pas na opvulling kan aan nieuwe kavels gedacht worden. In MeerselDreef is dat heel moeilijk onidat er geen bouw-

uitbreidingsgebied voorzien is op het gewestplan. Het nieuwe structuurplan voorziet dat Hoogstraten-centruni nog ve1 flink uitbreidingsmogel ij kheden heeft, maar de buitengebieden niet. Later kan de genieente eventueel een bouwprogramma opmaken en druppeisgewijs kavels aan buitengebieden toewijzen. De toewijzing van het vrijgekomen kavel in de Jan Dc Wysestraat is volledig wettelijk gebeurd. Het college betreurt evenzeer de manier waarop dit gebeurde. Verkaveling Klein Eyssel. De gemeente gaat te rade bij de hogere overheid. Als blijkt dat in deze open ruimte toch woningen mogen gebouwd worden zal de genieente in de eerste plaats proberen de gemiste belastingen te recupereren en ervoor proberen te zorgen dat ook hier ruimte zal zijn voor sociale woningbouw. Rommelmarkten en overlast voor de bewoners. De rommelmarkt van de fanfiire zorgt volgens sommigen voor overlast. Anderzijds is er liet feit dat de roninielniarkt liet nodige geld oplevert voor de fanfare. Bespreking binnen liet dagelijks bestuur van dc dorpsraad dringt zich op. Misschien kan een bevraging worden georganiseerd bij de buurtbewoners. Maaien bernien Markoevers. Het maaien van dc bermen van de Mark gebeurt door grote, brede machines. Sommige bewoners stellen zich daar vragen bij. Wie zorgt voor liet beheer? Dienst Water van Aminal? Sloopbedrijf Mosten. Er is een bedrijf, nabij de Mosten, dat zich bezighoudt niet het slopen van oude machines. Is daar een vergunning voor? Het college weet wel dat er een bouwvcrgcnining werd aangevraagd voor het bouwen van een nieuwe woning. 1-let college neemt aan dat liet oud ijzer dan verdwijnt. Politiehervorrning. Burgemeester Arnold Van Aperen legt uit hoe de werking van de ééngemaakte politie er in de toekomst zal uitzien.

4.Verkiezing nieuw bestuur Liesbeth Bastiaansen, Drej Oonien en Ritje Henclrickx verlaten liet bestuur. In hun plaats konien Kees van de Goorbergh. Chris vaii Boxel. Lily Sanders en Marcel Broeks liet bestuur versterken jos Huybrcchts. Jef Jacobs, Martijn Bogers, May Geerts. Jac Broers, .Jozef Koyen, Jaak Snijders en Louis Martens blijven lid van liet dagelijks bestuur. 1-let dagelijks bestuur zal vanaf volgend jaar twaalf leden tellen. Men kwam tot de volgende taakverclehing: voorzitter jos Huybrechts, ondervoorzitter-penningmeester Jack Broers, secretaris Lily Christiaansen. De dorpsraad stutirt volgende afgevaardigden naar de adviesraden: Jeugdraad Martijn Bogers: Verkeersraad Jos 1 Iuybrechts en Cees van de Goorbergh: Wandelingen Markdal JefKoyen: Milieuraad Louis Martens: Toeristische dienst jaak Snijders en Louis Martens: Bibliotheek Chris Van Boxel; Sportraad May Geerts: Redactie de Stuw May Geerts, Marcel Brocks. Lily Christiaansen. Cees van de Goorberghi. Jef Jacobs en Jack Broers.Via via kwani me ondertussen ter oren, dat er al een antwoord kwam van de Posterijen i.v.m. ons postnummer. In het antwoord stelt nien dat men niet van zin is oni gehucliten of pseudo-deelgenieentes van een eigen postnumnier te voorzien. Wordt vervolgd. (te) (iii!o i'eislag Drej Oom en).

35


MEERSEL -DREEF

Paterswiel

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8

2321 Meer Tel. 3 15.71.76 Op de1010 dc gronden van de kerk/abriek, gelegen achter//el oude schoolineestershuis en naast cle Leiloop en cle speeltuin van dc paters. Dit stuk grond zal samen niet dc vroegere tuin van het schoolgebouw moeten dienen als dorpsp/ein, voor sport, spel, natuur, parking, de kermis en (Iie heet lint nog nice?'. Hei zal inn pas konien.' (Pc)

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Gouden Huwelijk op rolletjes

JIJ L'I?.S'I'L-D1?EL't' IIH nel de clatimi van tIL Bingu-tu ,,iti . ifltiti/ itt kivaiii er up :titcrdag $ fehrutiri een cc con/aantal 11111 15hine.'n-/ic 0 /Iiehher.s 11uur tle L./'L'/L/L 11(11 1)11(1 1(111 t/t? hiii/ai'e. 1)1e ii uien dan ooit zeer teurci/en. Bij de iioo/tlrnntle 1 00/' de tele /'i i e 1/t it / het t bi puii /1e/It 1 / h trt t (/ / te!) (n//t hit '/1) i'Ie/' dx eer te Bingo en 11(01 ro t/t ii t. t/t//til/t (IS

Heilig Hartbeeld weer in 't zicht ,11EERSEL-DREEF - Toen ik nog een hengel was, voiid ik het zicht in het Mariapark van het Heilig Hartbeeld naar dci 7j1'er met de treur/indes het allermooist. Vooral op die nevelige ochtenden niet een opkomende zon. Het was echter een groot karwei om dit grasveld te maaien, waardoor liet werd bep/unt niet kerstbomen. Later werden er nog lootbomen tussen geplan t en ondertussen was alles 1 'ol gegroeid tot een dicht kerstho,nenhos. Dat pater Jan Geerts groene vingers heeft dat zagen we al aan de bloeinenrijke versieringen in de kerk. Samen metz 'n broer Jef Gcerts en Jet Van A cr1 verwijderde hij' de doorgeschoten kerstbomen. Dc loojhoinen bleven staan en kregen weer ademruimte. Voorlopig hebben we zo weer zicht op het Heilig Hartbeeld, toch wel een hele verbetering. (tv) 36

.1ILEI?.S'EL-D1WL1 .\ lngiicc en Jan Sto//cis hoopten op mooi 1/eer voor hun gouden Ii uwe/ijksft'est maar de weergoden beslistcn anders. Ondanks cle regen verliep alles op rolletjes. De buren hadden hun uiterste best gedaan om liet huis van liet gouden paar, liet gebuurt en de kerk, netjes te versieren. Met c/eftinftirc op kop trokken .Jtm en Mcn'gi'iei Sto/7'/s mei hun gei'olg richting kerk voor een mooie viering, waarbij ook de kinderen en kleinkinderen hun rol speelden. Op dc receptie in de Voorthoeve niets dan bI/je, tevreden gezichten. Na liet officiële gedeelte niet de traditionele woordjes van de burgemeester en de voorzitster i'an het f'cstconiité van Meerse/-Dreef Thérèse Coppens, was liet tijd om op de gezondheid van het gouden paar te drinken. Waarna dc /mnulie aan tafl ging. (tv)


MEERSEL-DREEF

Verbroederingsconcert

áJ MEERSEL-DREEF - Onze jan/are 'oor Eer en Deutd" en

harmonie ''St. -Cecilia '' uit Chaam, verbroederden 0/) zondag 28 januari in cle Leeutierik op Ga/de,. Ze speeldeii na elkaar een concerlprograFnma. Na afloop was er dan nog tijd om le verbroederen, waarbij muzikanten en bestuursleden op een ontspannen manier van gedachten kunnen wisselen over aanpak. activiteiten, gezamenlijke acties, bestuurs- en andere zaken. (tv)

Lenteconcert fanfare "Voor Eer en Deugd" MEERSEt_.-DREEF - kr valt altijd svel \\ al IUCLI'.\ S tC rapen hij de fanfare, daarvoor zorgt hun drukke agenda en de vele activiteiten die ze organiseren of waaraan ze deelnemen. Hun volgende activiteit en meteen ook hun bijzonderste, is hun jaarlijks concert in zaal de Zevenster te Meersel-Dreef op zaterdag 17 maart om 20u. Het vraagt veel inspanning (maar een plezierige) om jaarlijks een concert bii elkaar te repeteren. Eigenlijk is een jaar te kort, omdat er ook nog verschillende andere activiteiten plaats vinden, waarbij aangepaste muziek om repetities vraagt. Maar toch hopen ze de muziekliefhebbers een aangename a ond te kunnen bezorgen. V bent an harte s elkom. (im)

Winterwandeling 't Dreefle MEERSEL-DREEF— De wandeling georganiseerd op zondag 4 februari door het oudercomité van onze lagere school, had de weergoden niet nice. Het regende de hele namiddag pijpenstelen. Ondanks dat, kwamen er toch een 120-tal wandellieffiebbers opdagen. Met paraplus in de aanslag. De wandeling leidde langs de Mark maar werd toch een beetje ingekort wegens het slechte weer. Onderweg was er een stop niet warme chocomelk en gloeiwijn, wat vanwege de koude goed in de smaak \ id. Onderweg waren er ook nog quizvragcn te beantwoorden waarmee mcii aan de eindstreep enkele prijzen kon verdienen. Waarna de super hete hotdogs er ook nog lekker in gingen. Vanwege liet weer was liet oudercomité zeer tevreden niet de opkomst. (tv)

37


MEER

Twaalfde Bonte Avond van de Mussenakker: SUBTROA MEER - Geen platte kluch, geen Shakespearian drama, absoluut geen reality soap, maar wel een Bonte Avond, en dan nog voor maar liefst dc twaalfde keer! 1-let blijft een genre apart, alhoewel de zaken dit jaar over een compleet andere boeg gesmeten worden. Hou u vast, want met het stuk Subtroa is dc theaterwereld een detective-thriller rijker. De drijvende kracht achter het stuk is natuurlijk weer de Mussenakker. Na vorig jaar van de Bonte Avondsfeer geproefd te hebben, is het nu de tweede keer dat de jonge Mussenakker een volledig stuk voltooid heeft, zonder de hulp van hun oudere collega's. Een fijn detail is dat Subtroa zich afspeelt in Antwerpen. Vier jonge helden worden op een nogal abrupte wijze in het studentenmil jeu geïntroduceerd. Hun vier uiteenlopende karakters zorgen al snel voor de nodige hilariteit, totdat ze merken dat er ondanks hun uitbundige lente, er iets fameus niet pluis is. Ze vermoeden een complot tegen hen, maar welke mensen moeten ze verdenken? Neem dit alles nog met een snuifje muziek en een woikje actuele maatsehappijkritiek, cnn krijgt een bonte smeltkroes met het opschrift Subtroa. Geef toe, een mysterieuze titel. die desondanks veel kan verraden. Vis het zelf maar uit. Geïnteresseerd? LJ kan een voorstelling bijwonen op 23. 24 en 25 maart iii zaal St.-Cecilia in Hoogstraten. Kaarten zi .ln te bestellen op volgende nummers: Bert Dufraing, tel. 03 315 86 80, Wim Dufraing, tel. 03 205 69 72 en Koen Brughmans (bakkerij Meer), tel. 03 315 81 05. Tot binnenkort!

SPEDA

Boerenbuitentocht MEER - Wie van een fikse wandeling houdt, kan op 25 maart zijn hartje ophalen te Meer. De plaatselijke KWB-afdeling organiseert er als onderdeel van het verbondelij k wandeleriterium een wandelclag. Voor de stevige wandelaars wordt ecn wandeling van 14 km uitgestippeld. Zij die houden van een kortere wandeling kun-

nen zich inschrijven voor de 7 km route. Verfrissingen worden voorzien onderweg. Vertrek en aankomst zijn voorzien in feestzaal "de Paerdekop". Meerdorp 19 te Meer. Alle sportievelingen kunnen zich aldaar inschrijven van 9 tot 14.30 uur. De deelnameprijs is 30 fr. (verzekering incluis). Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Ene .Janssens op liet nummer 033 15.06.02.

't Heidebloempje ging op reis

Voort 26 - Mee rie Tel. 003233157531

1

Openingsuren toonzaal:

£4

Meer(e

Meer

Mnderhout

Sanitair Centrale verwarming 38

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten


MEER

Goud voor Martien en Luc MEER - Met 'aoud bedoelen we hier de gouden medaille die Martien van der Hoofden en Luc Cools wisten te veroveren op liet wereldkampioenschap voor zang- en siervogels. dat van 18 tot 29 januari werd gehouden in het Portugese Santa Maria da Feira. Luc was met zijn stam van 4 Brotegeris tiricas veruit de beste van liet ganse lot. Tiricas zijn mooie, zachtaardige, intelligente groene parkieten. We zien ze niet veel op onze tentoonstellingen mede omdat ze moeilijk te kweken Zijn. Martien kweekt eveneens parkieten, maar dan rossei collis of love hirds en dit in verschillende kleurslagen. Al jaren draait hij mee aan de vereldtop. Dit jaar was het met anders. In Portugal was er voor hem een wereldtitel weggelegd niet een rossei colli ino, ofwel een zachtgele vogel niet een zachtrood masker. Een beauty! Maar daar bleefhet niet bij. Een donkergroene rossci colli bchaildc nog een medaille. een blauwe enkeling, een groene enkeling en een stam donkergroene waren daarenboven nog goed voor 3 bronzen medailles. Volgend jaar kunnen beiden hun wereldtitel op eigen bodem, in liet West-Vlaanise leper verdedigen. Wedden dat ze dan weer van zich zullen laten horen! (ina)

Dartstornooi M.D.C. De Eiken MEER - Op zondag 11 l'ebi'uan was liet weer een gezellige drukte op het dartstornooi. Met 132 mannelijke en 20 vrouwelijke deelnemers en de nodige supporters kon dat natuurlijk niet anders. Onze noorderhuren waren ook weer met veel volk naar Meer afgezakt. Er werd met veel sportiviteit en inzet gestreden voor de hoogste eer. De titels varen dit jaar Nederlands getint. Bij de heren won Cer Hollaar met 5-3 tegen Alex Droognians. Bij de dames ging de beker naar Marjan Schrijvers die in de finale Jeannine van Corp versloeg. De hoogste uitworp was dit jaar voor Bob de Meyer (Antwerpen) niet een score van 148. L)at de Nederlanders meer verstand hebben van darts dan de wegenkaart lezen weten we nu zeker. 3 personen waren in Sliedrecht (hij Rotterdam) vertrokken en ze speelden het klaarom in Willebroek terecht te kooien. Ze hadden namelijk liet plaatsje Ter Eiken op de kaart opgezocht i.p.v Meer. (ma)

Antiek- en Vlooienmarkt van de Brassband MEER - 1-let weekend van 17 en 18 maart 7001 staat wederom in liet leken van de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt ingericht in de zaal 'Voor Kunst en Volk' ten voordele van de Brassband Ste.-Rosal ja. s Zaterdags (18 maart) zal omstreeks 13.00 uur de Brassband en de Drumband het weekeinde openen met een optocht door liet dorp. Nadien, namelijk van 14.00 uur tot 17.00 uur is er gelegenheid tot bezichlining van alle koopwaar. Ook de zondagvoormiddag (18 maart) kan men alles komen afzien tussen 9,00 en 1 '.00 uur. Tijdens de

bezichtiging worden de reeds ae1irijsde artikelen in voorverkoop aangeboden. Op zondag begint de eigenlijke verkoop per opbod om 13.00 uur stipt. teder jaar brengen meer en meer bewoners van de omgeving een bezoek aan deze vlooienmarkt. l.J komt toch ook! Mensen die nog materialen hebben voor deze vlooienmarkt, kunnen nog steeds contact opnemen niet Frans Van Bladel (03.315.77.76) of met één van de bestuursleden van de Brassband. Zij komen graag alles ophalen. Afspraak op de vlooienmarkt! (ina)

MEER - iijcle;i,s(leonf.s/)c/nning.'Iianhiddag san dc KWB - KA V :orgcie de clown heel wat animo

raar

Werkzoekenden Op donderdag IS maart organiseren de PWA's van de Kempen in samenwerking niet het Sutiregionaal Tewerkstellingscomité een massadag voor dewerkzoekenden met als thema: 'Choke - Zet je zelf in gang!' Deze dag zal doorgaan in liet ontmoetingscentrum te Liehtaart. Er zal een groot aanbod aan doe-activiteiten zijn en een 25-tal organisaties presenteren er zich in een gezellige sfeer. Info: tel. VDAB — 014 44 51 71

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

1E96PIMX' WTjFRBJEU]RIt1

39


rmon Japanse meiden en Whisky in de Cahier

;j;t d ti

S

!

/7w ijIuskt Peksts 01) zaterdag 3 maart kan je in de Cahier, Vrijheid 84 in Hoogstraten, naar een exclusief optrcdcn van "Mummy the Peepshow", een charmante vrouwelijke band uit het verre Japan die in Europa op toer is en ook het podium van de Cahier aandoet.De groep bracht vorig jaar liet sterk gewaardeerde album "Electric Roller Girl'' int, dat gevuld is met "girls pop 11 roll'' Voor een schamele 2U HEt kn je de band gaan bewonderen! Zo cool als sushi en zo heet als sake

Op zaterdag 31 maart staan The Whisky Priests op liet Cahicrpodium. 1-let muzikale project van de tweelingbroers Miller, die de legendarische 5-koppige band oprichtten in 1985. Ze hebben reeds 9 platen op hun actief en zijn uitgegroeid tot een echte live-sensatie. Ontdek liet hardcore-gchalte van een bende folkzwijnen Zorg dat je op tijd komt want het zal drommen worden om mee te kunnen genieten van zo'n topgroep. Meer info: http:// www.whiskypriests.co.uk/

a

Vernieuwd OneXmore in de Cahier.

Surfen in Wortel?

The Balhoas

Surfin Balboas WORTEL - Op zaterdag 31 maart krijgt 't Slot alweer bezoek van een buitenlandse act. The Balboas komen over vanuit Anierika om te toeren door Belgi毛 en Nederland. Naast o.a. de 013 in Tilburg gaan ze ook in 't Slot een feestje bouwen.

-

FlOO(;sTRATE\ - taieniae lu iluuri peelt OneXMore Uit Wortel nog eens in liet Hoogstraatse. Het is te zeggen, na maanden repeteren worden in Cahier De Brouillon op die avond zowel de nieuwe bezetting, de nieuwe nummers, als de nieuwe naam(!) onthuld. Bedoeling is de voordien al aangegeven muzikale koersverandering nog verder door te trekken en als een "nieuwe" groep verder te gaan. De verwachtingen zijn aldus hooggespannen. Om liet gebeuren op feestelijke wijze af te 40

sluiten. spelen lokale djs NlaiehboXjean. RuLid en Krist ten dans. Zij zorgen voor een sfeervolle mengeling van drum 'n bass, house, disco en techno. Ook vallen er gast-draaibeurten te verwachten van Danny Dishko. dj's Taxi & Topgun. dj Flieker en Jacky Salsa. Het optreden begint om 21 u, de a没erparty sluit daar bij aan. Cahier De Brouillon vind je op de \'rijheid 84 in Hoogstraten. Inkom is 100 bef. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Met hun rauwe surf-muziek overgoten niet een punksausje gaan de vier heren, vergezeld van een degelijke Amerikaanse lady, 't Slot doen swingen. Met een vette knipoog naar Dick Dale en vooral The Cramps zullen ze geen last hebben om de liefhebbers te overtuigen van hun kwaliteiten. Deze sterke combinatie is een unieke kans om eens door 't Slot te 'surfen".


FUSIES WING

The Roy Kirby Paragon Jazzband

HOOGS'l'RAI'EN - De 25-jarige Nlurekris er Jazzclub nodigt mi uit op maandag 12 maart om 20 uur in Brasserie de Gulden Coppe voor authentieke New Orleans jazz-avond. Roy Kirby zag liet levenslicht op 12 maart 1942 in Chalford, Gloucestershire, England. De op-

komst en de l/iiecisc es i\ Lii !ial\ cru cgc dc vijftiger jaren vond in dejonge knaap een gretig athenier. Vooral dc banjo trok hem aan. Als autodidact sloot hij aan hij enkele lokale bands. Zelf is Roy een geboren oiganisator. Sedert 1974 brengt hij zijn band in alle clubs van het

Verenigd Koninkrijk. Hij wordt zelfs een graag geziene gast in de bekende Londense 100 club'. In 1976 wordt een eerste opname goed onthaald door de critici. In datzelfde jaar begint hij rond te toeren op liet oude continent. Nederland, België en Duitsland zijn voor hem een tweede vaderland geworden. Een tweede LP wordt in 1978 opgenomen met bassiste Annie Hawkins, ooit te gast geweest in de club in Hoogstraten samen met Sammy Rimington. In 1983 volgt een derde langspcler 'Britain tot New Orlcans'. uitgebracht op eigen label. Deze is gekenmerkt door de soepele overgang tussen de Engelse revival en de authentieke muziek van Bunk Johnson en George Lewis. Veel gastspelers vervoegen de band. In 1991 komt live at the Bude Jazz Festival' uit. De volgende jaren volgen nog live opnamen. Do lnatçto CD van maart 7000 tonnt do r'vnliitio in het repertoire van dit orkest. Fier is Roy met het feit dat zijn band het langst levende orkest van Gloucestershire is. Zij doen geen toegevingen aan moderne smaken en verlangens. De muziek van dc eigen club-huisband is Jong in vergelijking met de Interpretaties van Kirhy en de zijnen van bekende melodieën. Zo zal het geklonken hebben tijdens de revival in de jaren veertig. Zo zal het klinken in de Gulden Coppe op maandag 12 maart.

zaterdag 17 maart 2001- Sportpaleis

Antilliaanse Feesten Indoor Dit wordt alweer de 4dc editie die begon als spin-off van de Antilliaanse Feesten in 1-loogstraten, maar die nu zijn eigen vaste plaats en eigen identiteit heeft verworven. 1-let Antwerpse Sportpaleis als zuiderse danstempel, met volgende cocktail-ingrediënten: - vier topgroepen uit respectievelijk Cuba. Colombia. de Dominikaanse Republiek cii Guadeloupe - een uitbundig, heterogeen publiek dat konit om te dansen - een immense zaal, waar je kan verdwalen maar toch altijd weer naar het podium en de onweerstaanhare muziek wordt gezogen.

sterk. Hopelijk is liet dak van liet Sportpalcis sterker! Dit \\ ordt hun Europese première!

Tickets: voorverkoop 900 BEF, kassa 1.000 BEF Voorverkoopadressen: De Gclinel Hoogstraten, via de website: www.antilliaansefeesten.be , telefonisch via 070 / 345 345 Info: tel 03314 3732 1 o(danti II i aa nsefeesten. be vww.anti II iaansefeesten.be Noteer nu al: t Ode Antilliaanse Feesten in l-Ioogstraten op vrijdag 10 Cl] 7aterdag 11 augustus

Het programma: Alfredo de la Fe - salsa - Cuba - 19.45 uur Cubaans violist en salsa-wereldhiirger. Alfredo zag het levenslicht in 1-lavana en was de eerste die een electrisch versterkte viool introduceerde in de salsa. Hij verbleef lang in de States, en vanaf 1987 uieei dan 10 jaar iii Coloiiibia. Zijn laatsie cd "Latitudes" voor Ryko Latino wordt beschouwd als een van de beste salsa CD's van vorig jaar. Grupo Galé - salsa - Colombia - 21.30 uur Colonibiaanse salsa is zonder meer het neusj e van de zalm voor dc dansliefhebber: Grupo Galé uit Medellm staat de laatste vierjaar aan de top van het salsa-fi rmament. Pcrcussioni st en duivel doet al Diego Galé leidt op het podium een geohedc dansmachi ne. Banda Chula - mercngue - Dom. Republiek - 23.30 inir Snelle. opzsvepende merengue mag niet ontbreken in liet Sportpaleis Master of cereniony is dit keer Nelson de la 011a met zijn groep Banda Chula: 15 man

- Tijdens de pauzes en na Kassav' wordt de adrenaline op peil gehouden door D.J El Flaco. Belgiës top DJ in de Latin, die zijn zuiderse infectie opliep tijdens de prille dagen van de Antilliaanse Feesten.

10 vrijkaarten!

Kassav' - zouk - Guadeloupe - 00.45 uur Supergroep en "groupe fondateur du ZOU K". de popmuziek van de Franse Antillen. De groep ontstond in '79, kende zijn eerste hoogtepi.int in '84 met dc hit "Zouk la sé sèl médikaman nou ni". In '88 vulden ze 9 avonden op rij dc Zénith in Parijs, in '99 ter gelegenheid van hun 20 jarig jubileum tweemaal Bercy, het Parijse "sportpaleis".

De Hoogstraatse Maand heeft er na tuurlijk weer voor gezorgd dat 10 lezers op onze kosten kunnen dccliiemen aan het Antilliaans dansfestijn in het Sportpaleis op zaterdag 17 maart. Wil je graag ccii vrijkaart? Stuur als de gesmeerde bliksem een brief- of prentkaart vèèr 8 maart naar: De Antilliaanse Maand l).a.: Pater Schrijversstraat 11 2323 Hoogstratcn niet daarop uw naam, adres en eventucel tcicfoonnnummer. Onze onschuldige hand van dieiist kiest (Ie winnaars. Dankuwel Hoogstraatse Maand Il


ii-1

L1t'

R- [,kJI

HVV weer in de kijker Met een zwaar programma voor de boeg Hamme, Kortrijk, Zulte, Ronse en Schoten hadden we er echt niet zo'n goede kijk op. Alleen Kortrijk was tegen HVV de betere ploeg en met twee drawns (telkens 2-2 na een 2-0 voorsprong te hebben ingeleverd) geraakten we onderaan niet weg. Op leider Ronse zorgden de roodwitten voor een regelrechte stunt door met 1-2 te winnen. Een dricpunter waarop we echt niet hadden gerekend. Vice-leider Schoten, door de onverwachte puntenoogst van HVV op AĂŻl

SpoRT

17 maart 2001: 20.00 uur HVV - Wetteren 25 maart 2001: 15.00 uur Gent Zeehaven - l-IVV 31 maart2001: 20.00 uur IIVV - Denderhoutem

Minderhout VV stevig in het zadel Minderhout heeft zich niet wisselend succes ondertussen stevig in de middenmoot van het klassement gevestigd. Vaststelling is wel dat liet verschil tussen de top van het klassement, cle middenmoot en de onderste regionen relatief klein is. Bijna wekelijks verschijnt een nieuwe ploeg aan de kop van de rangschikking. Blijkbaar heefi MVV ook iets niet de 3-2 score vermits deze niaar liefst 3 maal op rij op liet scorebord verscheen.

MVV - Meerle: 2-3

Dcii / il BcrrL'l. Ol/ij ) /1 Is sluitstuk tegen Schoten

!(!l a l

pi - 1111(1

De derby tegen Meerle, dat aan een mooi seizoen bezig is en nog steeds aanspraak kan maken op de titel, was een spannende wedstrijd met wisselende kansen maar uiteindelijk wel met een terecht winnaar. Het was evenwel Minderhout dat liet eerst op voorsprong kwam via Kurt Van Den Langenberg. Nog voor de rust kwam Meerle echterterug op gelijke hoogte. Na de pauze was het Vteerle dat liet best uit de startblokken schoot en al snel op een 1-2 voorsprong wist te komen. Muiderhout gaf zich echter niet gewonnen en gilig op zoek naar de gelijkmakcr. Die kwam er ook toen Bart Willems van juist buiten liet strafschopgebied cle bal niooi in de verste hoek plaatste. De wedstrijd kon nu alle kanten uit, maar het was Meerle dat opnieuw de leiding nam, zij liet volgens de MVV'se reactie met een geurtje van buitenspel. Hoe hard Minderhout ook tirobeerde en ondanks nog enkele niooie kansen via onder anclere Kurt Van Den Langenberg, wijzigde de score niet meer en zo nam Meerle de drie punten mee naar huis.

Ronse weer met titelambities, kreeg op de Thijsakker een erg gemotiveerde F1 VV-ploeg tegenover zich en na een spektakelrijke match waarin alles te zien was, trokken de roodjes aan het langste eind. Met een vroeg doelpunt zette Schoenmakers ons goed op weg en toen Raf Beyers op strafschop er 2-0 van maakte, kwam de overwinning in het zicht. De bezoekende verdediging kreeg het enorm lastig tegen onze snelle en wendbare spitsen en stapelde de gele kaarten op. Toen Van Dooren de bezoekende aanvaller Neehelput loutief stopte, kreeg op strafschop diezelfde Nechelput de kans om zijn ploeg weer in de mateh te brengen. 2-1 en nog 40 minuten te gaan. Schoenmaekers scoorde nog twee l-IVV-treffers en toen een bezoekende verdediger natrapte op Kim Claes, werd liet niet 10 tegen II voor Schoten een moeilijke zaak. Op de allerlaatste minuut scoorde Schoten een tweede doelpunt, doch toen was HVV eigenlijk al een beetje aan het vieren. Indien Patrick 1-lantson de druk op de ketel kan houden, ziet het er weer goed uit.

Wildert, dat ook al liet ganse seizoen mee aan de kop staat en zijn titelambities niet onder stoelen of banken steekt, was de volgende zware opdracht die onze jongens voorgeschoteld kregen. Voor de rust wist enkel Wildert te scoren maar moesten zij ook met tien verder nadat de doorgebroken Paul Van Gils onderuit werd gehaald. Nadat Bart Willems net na de rust een strafschop onbenut liet, kwam MVV wel terug op gelijke hoogte via Paul Van Gils. Tom Vermeiren zorgde zelfs voor een 1-2 voorsprong en leken de drie punten binnen handbereik. Wildert kwani echter nog terug tot 2-2 en bleef weer alles mogelijk. Kort voor affluiten scoorde de ingevallen Kurt Van Den Langenberg cle winninggoal en zo nam MVV drie belangrijke punten mee richtuig de Hoge Weg.

Programma

MVV - Horendonk: 3-2

4 maart 2001: 15.00 uur Lyra - HVV 8 maart 2001: 19.30 uur HVV - Wuustwezel (wel degelijk op vrijdagavond)

Tegen een goed voetballend Horendonk wist MVV eindelijk nog eens de punten thuis te houden. Het begin zag er evenwel alles behalve rooskleurig uit. Horendonk scoorde halverwege de eerste helft tweemaal en bezorgde zo de

42

Wildert - MVV: 2-3

I$ç lMI

_ __

M indcrlioutse aanhang weer de nod ge twij fels op een thuissucces. 1-loe een wedstrijd echter draaien kan werd nog maar eens getoond toen Minderhout just voor de rust binnen enkele minuten tijd driemaal scoorde. Eerst plaatste Tom Van Den Broeck een vrijschop tegen de netten. Bart Willems zorgde kort daarop voor de gel ij kmaker en nog voor liet rustsignaal bracht Peter lvi artens Minderhout op voorsprong. Kurt Van Den Langenberg trof nog eens dc lat terwijl Peter Martens de paal op zijn weg naar doel trof, maar gescoord werd er niet meer. Het bleef dus spannend tot liet einde vermits Horendonk met mooi voetbal bleef proberen een punt mee naar huis te nenien. Opnieuw drie belangrijke plinten tegen een rechtstreekse concurrent.

Wedstrijden zondag 4 maart: 15.00 Minderhout VV - Maria ter Heide zondag 11 maart: 15.00 Mariaburg - Minderhout VV zondag 18 maart: 15.00 Minderhout VV - Berendrecht zondag 25 maart: 15.00 Heibos - Minclerliout VV zondag 1 april: 15.00 Minderhout VV - Exc. Essen

KFC

Meerle

Flet clerbv Mincierhout - Mcrle as gelijkopgaand. Het eerste doelpunt viel in dc t minuut voor de tliuisploeg. Dirk Van Bavel kon na 36 niinuten de lat gelijk leggen. Ruststand 1Na de pauze kwani Meerle sterk opzetten en het was opnieuw Van Bavel die de keeper prachtig omspeelde en KFC na 5 minuten op voorsprong bracht. Lang duurde cle pret niet, want amper twee nilnuten later kwam Minderhout weer langszij. Toch mocht Meerle de volle inzet mee naar huis nemen. Goed tien minuten voor tijd zorgde Pauwels met een knap doelpunt voor de overwinning. Eindstand 2-3. Thuis tegen Luclitbalboys kwam Meerle in de 25 niinuut op voorsprong met een goal van Wilfried Pauwels. Echt goed op dreefwas KFC niet en de tegenstander maakte daar gebruik van door net VOOT de rlist de gehijkmaker aan te tekenen. Ondanks het minder spel slaagde Meerle er diep in de tweede helft in om weer voor te komen, opnieuw met een doelpunt van Pauwels. Het mocht niet baten, want minder dan vijfminuten voor liet eindsignaal kwam Luchthalboys opnieuw gelijk. 2-2 en gedeelde punten na de slechtste wedstrijd van het seizoen volgens de supporters. De wedstrijd Maria-ter-Heide - Meerle was goed 10 minuten aan de gang en Meerle kwam op achterstand. Enkele minuten later was het al 2-0. Meerle probeerde, kreeg kansen maar benutte ze niet. In de tweede speelhelft lukte liet dan wel de aansluiter te scoren. Een knappe voorzet van Van Wanrooy werd door Van Bavel binnengekopt. Meerle probeerde de zaak dan te forceren oni tenminste een gelijkspel uit de brand te slepen. Dat lukte spijtig genoeg niet, men moest zonder punten afdruipeii.


SPORT In de thuiswedstrijd Meerle - Mariaburg kwam KFC al snel op voorsprong via Pauwels. Die scoorde net op half uur zijn 2 doelpunt en Meerle kon met een mooie 2-0 voorsprong gaan rusten. Na de rust waren de bezoekers sterker, wat resulteerde in de aansluitingstret'f'er. Ondanks kansen voor beide ploegen, wijzigde er niets meer aan cle stand en bleven de punten in Meerle. KFC houdt ZO nauw aansluiting bij de top van de rangschikking.

Wedstrijden voor maart Zondag 4 maart om 15.00 h Meerle - Heihos Zaterdag 10 maart om 20.00 h Ex. Essen - Meerle Zondag IS maart om 15.00 h Meerle - St.-Jozef Zondag 25 maart om 15.00 11: Putte S.K. - Meerle

nam Meer liet op tegen Zandlioven, dat in de 35 en 39 minuut een tot dan toe zeerverdienstelijk. maar te wemig precies geel-zwart, op 0-2 zette. Na de rust werd het zelfs 0-3, maar toen vond Meer liet welletjes. 1-let stak een tand je bij, en scoorde verdiend 1-3 via Suijkerbuijk, die even later op een haar na de 2-3 miste. Meer bleefwel de sterkste ploeg, en Zandhoven zakte ver terug. Je voelde dat er op zijn minst een gelijkspel inzat, tot scheidsrechter Vercammen, tot dan toe zwak, zenuwachtig en vooral onzeker optredend, het nodig vond om na een onschuldig duel voor twee Merenaars geel te trekken, en zo grondig en onnodig de vlam in de pan dcccl slaan. Even later kreeg Jurgen Arnouts voor een denkhceldige elleboogstoot zelfs rood! begrijpe wie kan!

VNA Wortel Op het veld \ all dc \ roegere to ccdeklaer F.C. 1-lerentals speelden de blauw-witten tegen hun opvolger V.C. 1-lerentals aanvankelijk goed mee. Wanneer de thuisploeg de eerste helft op voorsprong kwam was dit onverdiend. Na dc pauze kreeg een goed spelende Wim Van Dijck een reuzekans om de score in evenwicht te brengen maar miste de nodige overtuiging. Hierna werd Herentals de sterkere ploeg en scoorde nog een verdiende 2-0. Rode lantaarn Achter DIen verdedigde zich de eerste helft goed, maar ging de tweede helft finaal door de knieën en VNAwon verdiend met 3-0 na mooie doelpunten van Ben Van Opstal. Ed Vermeiren en Jef Janssen. De avondwedstrijd op het veld van Dosko werd door vele supporters bijgewoond. Het werd een vinnige wedstrijd. Na de rust opende Ben Van Opstal, na een mooie aanval, cle score. Kurt 1-laest, vorig jaar nog m blauw-witte kleuren, niaakte gelijk niet een raar doelpunt. Tegen deze gereputeerde tegenspeler speelde VNA een verdienstelijke wedstrij cl. Na enkele moeilijke weken is liet spelpeil gestegen en hopelijk wordt deze trend volgehouden.

De wedstrijden zondag 4 maart: 15.00 Hczewijk - VNA Wortel zondag II maam't: 15.00 VNA Wortel - Poederlee zondag 18 maart: 5.00 HIFI. Turnhout - VNA Wortel zondag 25 maart: 15.00 VNA \oitel - S K S Herenials

KFC Meer alweer niet beloond Na liet voetballcize weekend van 21 jaiivari, speeldag die trouwens verplaatstwerd naarzondag 1 april, was dame Fortuna de voorbij weken alweer niet op de afspraak niet cle eerste ploeg. Nochtans is liet elftal de laatste drie wedstrijden sterker, en niet veel inzet bezig. Janinier genoeg wordt deze veelitlust voorlopig niet beloond, zodat liet degradatiespook uitbundig wenkt niet beide arnien. Op zondag 28 januari, in liet weekeiid van "Niet schelden, zeker niet tegen de scheidsrechter!"

CO/7ic

inzet en aanvalslust, maar zonder beloning. Nijlen scoorde nog een vierde goal, en werd aldus ruim beloond. Toch proficiat voor dc geleverde prestatie van geel-zwart !! En dan de thuismatch tegen de leiders uit Vosselaar. Onder de leiding van trainer Piet den Boer, ex-KV Mechelen, en zelfs met twee profs in cle rangen, wil deze club op 5 jaar tijd van derde provinciale naar bevordering, daarin gesteund door een stevige fïnanciele uijectie van een zestal sponsors. Promoveren naar eerste provinciale is daar dus een absolute must. KFC Meer, dat in dc heenniatch al 2-2 speelde bij Vosselaar, legde één van cle beste prestaties van liet seizoen op de mat, tegen een verbouwereerde leider. Tegen de verhouding in leidde Vosselaar, via een goedkope strafschop op liet half uur. bij de rust niet een gevleide 0-1, maar na cle rust ging een gedreven KFC Meer in de aanval. In een dolle vijf minuten scoorden Suijkerbuijk en Michielsen 1-1 en 2-1. en raakte Dirk Christianen nog de deklat. Een 3-1 zou zeker liet einde van dc Vosselaarse zegekansen hebben betekend, maar het bleef bij 2-1 voor de KFC, met uitzicht op de drie punten. Een feller, snediger, en beter georganiseerd Meer hield de leiders in alle rangen efficient in bedwang. Janinier dat in de 93' minuut, bij een laatste \vanlioopspoging, Vosselaar nog gelijk kon maken, en liet kostbare punt in een juwelenkistje onder de bontjas meenam.. Na de wedstrijd zaten den Boer en zijn spelers met liet schaanirood op de wangen aan de boterhammen, sportief toegevend dat Meer eigenlijk de drie punten verdiende.

Siiijkei'buijk

Goochelaar Vereanimen toverde dan als toegift nog een extra konijn uit de hoed uitblinker doelnian Werner Jansen kreeg van hem rood voor een aangeschoten bal buiten de rechthoek, en zo stopte deze ref vakkundig liet Meerse offensief. Tumult en onbegrip alom, cii begrijpelijke seheldpartijen op en rond het veld. Alle vervangingen waren al doorgevoerd, en zo moest Meer verder met 9 tegen 12.. Veidspeler L ieckens nam noodgedwongen plaats onder dc lat, en kreeg nog twee logische goals tegen, enkel goed voor de statistieken. Uitslag 1-5. KFC Meer werd eens te meer bepaald niet bevoordeeld door een hij\vijlen op de rand van liet subjectieve optredende spelleider. Kapitein Edcly Peeters ging na de match braaf de verontschulcligingen van de ploeg aanbieden aan de scheidsrechter, niaar zelfs neutrale kijkers vondcii dat dit beter andersoni was gebeurd. Eén week later nam geel-zwart een sportieve revanelie op zichzelf, in de zaterdagavondmateh op en tegen KFC Nijlen. Alweer kreeg de ploeg eerst cle betere kans, niaar liet slikte een janimerlijke own-goal (13). Op liet half uur scoorde Bram Quaars 1- l,en even later werd een duidelijk liandspel van een Nijlense speler niet met een terechte Meerse strafschop beloond. Maar ja, u kent de spreekwoordelijke hoek niet de klappen wel, denk ik... De 2-1 viel dan onverwacht aan de andere kant, in dc 44 1 niinuut, op een zeer slecht nionient dus. Na rust (68) maakte een goed cotiibinerende thuisploeg de 3-1, en toen was de kous at'. Meer leverde van de 1 5 tot de 70 1 niinuut zowat de sterkste periode van liet seizoen af, niet veel

Met de nodige dosis meeval zou KFC trouwens al wel wat meer punten hebben behaald, maar liet is nu eenmaal niet anders. Toch weer een pluini voor de trainers Frank Luyten en Harry Peeters, en heel de Meerse kern, voor liet geleverde werk. De laatste lijn riclituig competitie-einde is nu ingeslagen. Een paar zeges zouden de Meerse jongens wel deugd doen, en wij durven iiu toch nog een drietal overwinningen te voorspellen, rekening houdend met de opgaande lijn van de laatste weken. Het is geel-zwart gegund. Tot slot nog even wat uitschieters bij de jeugdploegen. Dejuniors behaalden o.a. een 3-4 zege bij Meerle, en staan nu mooi tweede ni huii reeks. Dc scholieren namen met 6-0 de niaat van Hoogstraten, en zijn voorlopig derde, en virtueel zelfs tweede. De minienien A pakten een voorlopige leidersplaats, na een 5-2 tegen Meerle, en tot slot vernielden we graag de duiveltjes C, die in de niatch tegen Oostmalle, uitslag 10-2, hun 200e goal maakten. Proficiat aan spelertjes en trainers (Toiioi Priein) Hieronder nog liet programinia van de volgende weken.

Programma eerste ploeg: zondag 4 maart oni 15 u Oostmalle - KFC Meer. zondag 11 maart om 15 u KFC Meer - KSK Oosthoven. zondag 18 maart om 15 ci Oud-Turnhout - KFC Meer. zondag 25 niaart om 15 u KFC Meer - FC Zwaneven. 43


SPORT

De turnshow van 't Spagaatje Het is een maatschappelijk fenomeen: in vele gezinnen wordt cle vrijetijdsbesteding geregeerd door koning T.V. Onze kinderen en kleinkinderen haasten zich terug van school en nestelen zich in een gezellige fauteuil pal voor een immens breedbeeldscherm. Ze worden overstelpt door een vloedgolf van kleurige filmpjes. Biedt de buis geen soelaas, dan nemen ze met veel plezier hun toevlucht tot de Gameboy of de SEGA spelcomputer die ze met Kerstmis van opa en oma cadeau kregen. De jeugd, en zij niet alleen trouwens, beweegt steeds minder. Het gevolg laat zich raden. Langzaam maar zeker worden we steeds houteriger. Maar het hoeft zo niet te gaan.

Lenigheid en eten itich. Lore Sc/n'oĂŤ op de balk.

/ t.

(.''' ,. hc,

1.

S . ,.

/L'L!

..-.

'/1/1.' 1

/)

in dc Zcvcn.sprong. '1 Spagaatje timmert al verscheidenejaren aan de ee en heeii inmiddels een ledenbestand opgehoud dat ntaar liefst 360 actie c cv nin a sten en dat sers bes at De t u rn k ii no biedt een bijzonder cevarieerd spectrum aan Iieh aa iii she ei.t t nii aan. liet aan bod stoelt .ip drie orote pijlers. De eerste Pl Ier ormi de diseipl inc c mnatiek. een discipline die jong en oud kan bekoren Kleuters kunnen sanafhet 2 kleuterklasjeop Spagaatle terecht. Ze leren er hun bes egingsaardicheden te t ciii nen. Ze leren er bets cccii in ruimte en tijd. 1 aterkunnenzees ulueren naar art i si t eI e cviii n as tie k waa rbij liet aceen t ee der gelegd ss ordi op liet lunten op en aan toestel en. Kinderen oel'eiten op kracht en lertigheid en hot endien leren ie samen ie sterken met anderen. anderen te vertrouwen. 1 )ieoenen die er zich toe oeroepen t oeleti. kunnen zich t erder perfectioneren in dc keurgroep. De leden van de keuroroep oefenen tot l.iu. per steek. Tijdens t akantieperiodes st ordt de trainntgsnitensiteit zei R opgedres en tot sessies van 3 Lneit per dag. Zij zin liet uithangbord t an de vereniging en nenien deel aan ss edstri den. De discipline daits is de to eede piller van de t u tik ri lig K i ndereit o orden t er ro uss d ge maak t iiiet e".pressie en riniieges ocl tijdens de lessen predans. Klassiek ballet, dat t iak ten onrechte o o rdi best cmie Id als ou derss ets, geeft a a n elke danser een stes ge basis ciii ook andere dansormen rnCt succes te beochnen. Ja,,dans en moderne dans tenslotte laten toe s't ingende dansconihinaties Int te sterken.

44

-

-

ir

-

-

-

,

--

-

-

1 )c derde bon ss tee n best aa t uit ccii ree k t spiererstcrkendc en uithouding t erhogeitde diseiplines. Bij galanetics ligt de klemtoon op teeltiii ek en die t oo ik o mcii dat de o ii derru g ii odeloos belast oordt. l.en totale mentale ontspanni lig staat Ii cdiii cent aal. lijdens de lessen g in lii k ds aerohic en liet irend tac-bo ts ordt de uithotiding onder handen geliometi. t

De turnzaal van de lagere school en de sporthal van de humaniora van het Spilker dienen steevast als decor voor de diverse lessen. Het bestuur van de turtikring waakt erover dat de leden mogen rekenen op deskundig uitgewerkte trainingen door gekwalificeerde begeleiders. Het is niet altijd even evident dergelijke begeleiders op te sporen en naar Hoogstraten te lokken, maar 't Spagaatje wil niets aan het toeval overlaten. Wil u zelf eens kennis maken met het rijkelijk gestoffeerde aanbod van de lurnvereniging, dan moet u absoluut een kijkje komen nemen tijdens dc turnshow die op 18 maart vanaf 14.00 u. doorgaat in sporthal de Zevensprong. In vergelijkitig met de voorgaande jaren heeft 't Spagaatje zich dit jaar extra inspanningen getroost om de ktjklustigeti te verwenneti. Vroeger ging de tutnshow steeds door in de Rabboentzaal. Een fraai decor uiteraard niet heel wat mogelijklieden op liet vlak van dans, maar de keurgroep kon ten gevolge van het te kleine podiutii noott tonen wat ze echt in hLin mars had. Daarom wordt dit jaar geopteerd voor een show in de Zevensprong. Meer nog, er wordt een heuse Olympische vloer aangelegd zodat de leden van de keurgroep zich ditjaar eens helemaal kunnen uitleven. Niet enkel de keurgroep zal u verrassen niet hun staaltjes van lenigheid en lichaamsbeheersing. Alle leden, jong en iets ouder, komen aan bod en zetten hun beste beentje voor. "Eti wat moet dat kosten 2", horen wij u denken. Iti voorverkoop kan u kaartjes bekomen voor een democratische prijs van 150 BEF per kaart. Beslist u in laatste instantie alsnog naar de Zevensprong af te zakken, dan betaalt u 200 BEF per kaart. Spektakel verzekerd

5c/joonhieizf$sa[rn Lieve fDe 7vITeester Langenber1j 30- 2323 't4orte( 03/314.55.15 Enk[vp af,praak.- Ooif 51 tfuts

Q e

1.

gefaatsverzorging- Manicure . edicure Ontfusringen 7vtaqui11 age

141


SPORT

Vijf mei

Jubileum

lR'lFN - /oals i'rrds rrrdrr niodol-I( )( ) tzcdeeld wordt op zaterdag 5 mei de eerste aardbeien-wielerkoers gereden die alle deelgemeenten van Hoogstraten minstens tweemaal zal aandoen. N ii al is hrkrnd grraakt dat 11o70 nrgan kat ii' om 5110005 721 wni'dmn Tot op hMon 71jn al 70 ploegen van zes renners ingeschreven. Terwijl deze grote groep renners de omloop van Hoogstraten tweemaal afmaalt, vindt er op dc omloop Thijsakker een criterium voorjuniors plaats. Dank zij meerdere sponsors waaronder Veiling. Karcher. Bevers Events. Garage Geudens, La Corbcille en Van 1-lerck Sport kan deze grote wiolerwrdstrijd gratis aangrhndmn wnrdrn aan alle liefhebbers en toeschouwers. De aanvang van de koers is om 14 uur en het voorziene einde omstreeks 17.30 uur.

HOOGSTR..-1 TEN - In september 1990 is de Hoogstraatse Aerobicclub gestuit iiiet haar 11

eerste lessen in de sporthal van (Je Vito. Ondertussen, 10/nar later zijn cle cictit'iteiten enorm uitgebreid, iiie! o. a. Taebo, de nieuwste rage optitnessgebied, stepaerobics en bodv jorm ing. Om het tienjarig bestaan van (Je club te vieren 'werd op zondagnamiddag 21januari een eerste Opendeui'dag ingericht in sporthal de Zevensprong. Het goed gevuldprograntma bestond uit een demonstratie van (1/de lessen zodat iedereen kennis kon maken met de verschillende disciplines. Voor cle kinderen was er een aangepaste aerobi es-les en een springicasteel. In liet .spor eo/ch kon men uitblazen bij een drank en een sportieve hap. Belangstelling? Kom dan op dinsdagavond naar de Zevensp rang of bel N. Rommens, 031 31430 98.

Kampioenen

handwerken - naaigerel alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout TeI,/Fax: 03/314.71.34

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

F

ode voor jong en oud. lassiek in de betere merken en re prijs. (ook in grote maten).

Seds spe

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

DER SLUIS MODE

HOOGSTRA TEN -

Bij het begin van het nieu'il'e jaar werden bij De Blauwe Duif dc' kampioenen van liet voorbije seizoen gevierd. Op Pomnmneroeul u'ercl algemeen kampioen bij de oude duiven: Louis Van Bergen. Stannv Laurvssen won met de jaarse terwijl bij de jonge duiven lef Haest als eerste eindigde. Deze laatste werd ook algemeen kampioen op Novon zowel bij de oude als cle jaarse duiven. Hans Sterkens won hij de jonge duiven. Domnien Verbraeken tenslotte werd winnaar van de ere-trojche A. Dockv.

a:sau

,Ifr

314.41.26 314.55.04 314.49.11

op::Ioen.

De Hoogstraatse Maand

(

45


HALVE EEUW GELEDEN

VLAAMS

Een laar

een ander.

Maar toch anders. Ëv'enals - eet' ander jaar heeft 1950 12 iliaandén, 52.weken, 365 dagen en 4ioenen geteld. Maar dit verschil wa ser: dat het met een zachte Winter, bijna zonder vorst of sneeuw, begon en dat het eindigde niet een halve maand Sibérische koude, zoals men er sedert 1833 en 1879 in December niet nieer heeft gekend. Er werd gezaid en geplant en de boeren kloegen oyer regen en droogte, lijk ieder jaar, maar de aardbeien werden tegen spotprijzen verkocht en de appelen en peren mislukten: een dubbele grote tegenstelling met '49. Zo zag de Veiling haar zakencijfer met 1/3 slinken, terwijl de landbouw voor de « Benelux », als voor een greep naar de keel, begon te vrezen, maar in laatste instantie de bedreiging toch afgewend zag. Zo was het ook niet de oorlogspaniek, die, hij de inval in Korea, de huismoeders aangreep en de winkels deed bestormen, twijl thans, nu de zaken er daar -s1eéhter üïtzien dan toen, .-de gemoei3ren kalm blijven, precies of men denkt dat «onze» Koreanen er de krijgskans gaan doen keren. Maar de gemoederen waren volstrekt niet kalm wanneer einde Juli 1950 België zijn eerste revolutie na die van 1930 beleefde, iedereen dacht: de volksraadpleging gaf de meerderheid aan de Koning: de meer derheid beslist, zo is 't al 120 jaar Mis In 1950 poogden welbespraakte rekenkttnstenaars, precies als koning Willen, bij de volksraadpleging in 1827, le bewijzen dat 58 niet de grote helft van 100 is en toen liet land zulks niet wilde geloven en toch cle Koning terughaalde, werden ze kwaad en pleegden geweld En zo was 1950 helemaal anders dan andere jaren: het gezag werd op zijn kop gezet in plaats van op stevige voeten geconsolideerd Waar de C.V.P. echter, voor de eerste maal na 35 jaar, weerom de 46

meerderheid behaalde, dat was in de verkiezingen van 4 Juni 1950, een jaar dat daardoor ook helemaal anders was dan de vorige verkiezingsjaren. Daaraan - heeft Hoogstraten dan ook de langverhoopte erkenning van zijn Handels- en Tuinbouwscholen te danken. Om nu verder bij Hoogstraten te blijven willen we aantonen hoe 1950 ook hier anders was dan de vorige jaren en wel in de goede zin. Vooreerst ligt daar het bewijs van de gezonde völkskracht onzer parochie in de 104 geboorten. Na de inzinking van de twee laatste jaren, wanneer nooit liet honderdtal werd bereikt, al groeide ook de bevolking aan, is dit een zeer verheugend verschijnsel. Wel bereiken we nog niet het normaal peil van de jaren 1943'46 en van de aanpalende gemeenten, namelijk 30 geboorten per duizend inwoners, maar toch klimmen we weer van 23 tot 26,4 per duizend. Daaruit blijkt ook dat de christelijke offergeest het wint op de heidense genotzucht, die in sommige haarden binnendringt, en dat onze jonggehuwden de eed, die ze bij hun ondertrouw afleggen 0111 « het huwelijk aan te gaan, zoals de H. Kerk het wil en zonder eni g e bedoeling, welke daarmede in strijd is », in heilige ernst opnemen. Dit strekt hun tot eer en zal hun volk tot zegeli strekken. Terwijl in ons land in de laatste vijf jaar de 1 sterfte van kinderen beneden het jaar yan 15.666 tot 6.977, dus niet meer dan de helft, is verminderd, wat als zeer gunstig in de dagbladen wordt vernield, heeft de kindersterfte te Hoogstraten het absoluut laagterekord bereikt en staat in 1950 op 0. Wel stierven er op het Moederhuis vijf pasgeboren wichtjes, maar deze dienen voor andere gemeenten geboekt. Doch op een getal van 225 aldaar geboren kinderen is dit nog zeer

1 rk gerin g . Wanneer we even nagaan tot welke parochie de 329 kinderen behoren, die hier werden gedoopt, dan tellen wij er uit Hoogstraten: 104; Rijkevorsel St. \Villebr.: 41; Rijkevorsel St. Jozef 13; Meer: 30; Loenliout: 30; Minderhout: 25; Meerle: 24: St. Lenaarts: 24; Merksplas (dorp): 8 Merksplas (Kol.): 2; \Vortel (dorp): 7; \Vortel (Kol.) : 1; Zondereigen: 4; Westmalle: 3; B'aarle-Hertog: 1; Bercheni: 1; Brecht: 1; Borgerhout: Deurne: 1; Leopoldsburg: 1; Oostmalle: 1; Schoten: 1; St. Joost ten Node: 1; St. Pieters-Lille: 1; Turnhout: 1; LJlicoten: 1; Wechelderzande : 1. De geringe kindersterfte danken wij voorzeker aan de oordeelkundige verzorging van de plaatselijke geneesheren en vroedvrouwen-verpleegsters, welke alle lof verdient, maar ook aan de raadplegingcn op 't Kinderheil, waar van 1950 af een kinderspecialist, Dr. Devel, ten dienste staat van de jonge moeders en hun babies, evenals een vrouwenarts, Dr. Peeters, op zijn raadpiegingen ter plaatse, de moeders in blijde verwachting voorlichting en hulp verleent. Dat Hoogstraten ook in 1950 eei paradijs was op gebied van de volksezondheid bewijst het sterftecijfe't 44. Op 't eerste zicht blijkt dit min zier gunstig dan 38 in 1949, maar bjj nadere ontleding vinden wij er : 5 kindjes beneden 1 jaar, doch niet van Hoogstraten onder de 21 jaar: 0 van 21-30 jaar : van 30-50 jaar : 2 van 50-65 jaar : 8 van 65-70 jaar : 4 van 70-80 jaar : 13 van 80-90 jaar : 9 bove nde 90 jaar: 2. Dus slechts 3 personen onder d 50 jaar en 28 boven de 70 jaar: \vaa: ;al men dit rekord kloppen ? We kwamen er voor personen tussen d 50 en 70 jaar meerdere séhielijk' wëllicht aan'hartoverlijdens voor, kwalen ten gévoige van de oorlog, ei 9 konden slechts het H. Oliesel alleen maar ontvangen, doch meest a de anderen stierven aan sleet en ziek-


HALVE EEUW ten van de ouderdom. Ook geen dodelijke afloop van ongevallen hadden ve te betreuren, zodat Hoogstraten niet alleen gezond, maar ook veilig is. Doch daarvoor moeten we St. Christoffel voorzeker bedanken, die in I95b in de kerk, uit een 500-jaar oude balk een splinternieuw wondermooi' beeld heeft gekregen en... verdiend. Tot de openbare gezondheid dragen ook bij de gezonde arbeid in openlucht iii land- en tuinbouw, en le verwijdering van ongçzonde nij verheden.

KIPPEN ONTPLOFTEN OP HET ERF. Zij hadden karbied gegeten! Een opgewonden landbouwer uit Lueneburg (Duitsland) maakte er bij de politie zijn beklag over dat twee van zijn kippen met een harde knal ontploft waren toen zij over het erf liepen. Verscheidene andere kippenkwekers uit de Lueneburgerheide hadden ook reeds ondervonden dat hennen het slachtoffer werden van dezefde geheimzinnige ontploffingen. Een ingesteld onderzoek bracht de oplossing van het raadsel : de kiekens hadden zich met stukjes karbied gevoerd, door de geallieerde troepen tijdens de herfsl-manrsuvres achtergelaten. Wanneer de kippen dan even later water dronken, ontstond er door vermenging met de karbied, een machtig pas dat de neerhofdieren letterlijk stuk deed vliegen.

Uit de Kempen

Inbraak Vorige week werd in de nacht van Dorderdag op Vrijiag in het gemeentehuis ingebroken. Vrijdag werd, bij de vaststelling dal fiscaal zegels ontbraken, ontdekt dat ook postzegels en een som geld uit het secretariaat verd\venen varen. Dadelijk werd de Rijkswacht van Hoogstraten verwit tigd, die nog dezelfde dag de dader, zekere V. D., uit Wortel, wist in te rekenen. Bij een grondige huiszoeking had de rijkswacht al spoedig dc gestolen buit gevonden, zodat de daler niets overbleef dan voldige bekentenissen af te leggen. Hieruit bleek dat de dader langs het keldergat in het secretariaat was binnengedrongen.

MERKSPLAS Ontvluchting Zondagmorgen, tijdens de H. Mis in de kerk van de Kolonie, ontvluchtte een gedetineerde, veroordeeld wegens collaboratie tot 20 jaar buitengewone hechtenis. Hij greep cle fiets van dhr. Alfons Beckx, dagbladverkoper, en verdween ermede in de richting van Rijkevorsel. Later werd het rijwiel teruggevonden aan Breebos, doch van de ontvluchtte was geen spoor ineer i le ontdekken. Goede vangst Zondagnacht hebben douaniers van Wortel in de wijk Papenvoort, een bende smokkelaars verrast, die zich verplicht zagen de plaat lc poetsen en de gesmokkelde dieren in de steek le laten. Zeven stuks rundvee werden aangeslagen waaronder drie koeien, drie vaarzen en een jonge Stier.

Bron: Ga.et van Hoogstralen, /bruari 1950.

Jongeren in Beweging

& decanale werkgroep Broederlijk Delen

\1j

met steun van sladsbestuur Hoogsratcn

.

organiseren

I ,Amr HERIJGERS

BoL?iviaa,ic avoid

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN f

V!va B01ivia

Voor elke brandstof/s er -

-

een specifieke .4Ç

toepassing, of. een keuze uit ENKEL WAND/GE, flIIRBELV/4ND/G GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE

1 zaterdag 10 maart

uitvoering -.

in inox.

Een sfeervolle Zuid-Amerikaanse avond voor kinderen, jongeren en volwassenen ! start:19u.30

,4r'Industrieweg 7

19 ,

2320 Hoogstraten TeI.03/314.47.55 F a x 03/314.80.65

zaal PAX (Hoogetraten - achter kerk) (inkom Vrije bijdrage)

info: bel Leen of Gert

031314.85.35

47


HALVE EEUW

Kweepeer

WORTEL

Een vruchtboom uit de bronstijd

Toneelleven Nabeschouwingen over de opvoering van « Heb ik mijn kind gedood?» door de Kon. Fanfare St. Jan Baptist. Zeggen dat de belangsteliin overvekligend was, zou niet helemaal met de waarheid stroken: toch mogen de acteurs en de kassier van de fanfare tevreden zijn. Het publiek van de andere kant heeft geen reden tot klagen, want het spel stond doorlopend op een hoog peil. \Ve hebben Jos Van Ostayen vroeger zien optreden in «Meikoningin». Laat ons onmiddellijk bekennen dat hij met zijn rol «Harry» alle voorgaanden overtroffen heeft. Zowel door uitspraak als door mimiek en gebaren benaderde hij het perfecte. Hij «was» werkelijk Harry; de ongelukken, de verbittering en het losse leven van de fabrikant werden door hem volledig beleefd. Sooi Sneyers in de kalme rol van « Jan », was de tegenspeler van Har ry. Op een rustige wijze heeft hij zijn zware rol tot een goed einde gebracht. We onthouden van hem vooral in het spel zijn natuurlijke overtuigingskracht tegenover de opbruisende natuur van Harry. Toine was de jeugdige vurige student, die geen onrecht kon verdragen en voor het goed recht zelfs tegen zijn vader opstond om én het werkvolk, én zijn broertje tegen de verkeerde princiejen van zijn vader te verdedigen. Julien Kimpe bereikte hier zijn hoogtepunt nâ de dood van Nol, toen hij al zijn ontgoocheling en verbittering tegen zijn schuldige vader uitschruwelde. Als «Nol», de persoon waarronci het hele stuk geweven was, toonde J anneke Donckers een grote vooruitgang op toneelgebied en zijn sterven in het laatste bedrijf werd oprecht goed weergegeven.

Dc Cydonia, of kwecpecr, is één van de oudste gecultiveerde vruchtboom-rassen terwereld. De soort komt oorspronkelijk uit het noorden van Perzië en de plant is daar waarschijnlijk al meer dan 4000 .Iaar in cultuur. De Cydonia is een kleine brede struik, halfstamboom of hoogstamboom en wordt tot 4 rn hoog. Net als de appel en de peer hoort de kweepeer bij de familie van de roosachtigen. Vanwege die verwantschap wordt de Cydonia daarom vaak g ebruikt als onderstam voor een 'echte' perenboom. Het blad van de Cvdonia is prachtig donkergroen en aan de onderkant dicht behaard. De plant bloeït in mei met grote, lichtroze blocsems. Na de bloei ontstaan in de loop van de zomer de eetbare vruchten. Deze kweeperen zijn goudgeel en contrasteren prachtig met het donkergroene blad. Overigens zijnde vruchten, net als het blad voorzien van een viltig jasje. Afliankelijk van de cultivar lijken ze qua vorm op een appel of een peer.

Ivo De Clerck als de «oude knecht» was pertekt. Van hem hadden we trouwens niet anders verwacht. Dat de zogenaamde kluchtspeler 'echter zodanig in een drama kon opgaan dat hij echte tranen stortte, hadden we echter niet durven verhopen. Ward Lambrechts was als bedrijfsleider volledig op zijn plbats. \Vaar hij in 't begin wat zenuwachtig aandeed, vond hîj in het derde bedrijf zichzelf en gat algehele bevrediging. De andere vertolkers vielen niet uit de toon. Of er dan geen gebreken waren ? Jawel, maar het zou slechts ongezonde kritiek zijn in kleine défails te gaan snutfelen om de waardo van dit geheel te verminderen. We mogen oprecht van een welgeluk.te avond gewagen en zullen de jongens van de fanfare graag terug op de planken zien verschijnen.

Uit Gazet van Hoogstraien', jbruari 1950.

met een ruime hals en een goed afsluitbare dop en overgiet ze met Eau de Vie. Zet de fles dan weg en na een zes maanden dit aftreksel koken niet een halve liter water en 350 gram suiker. IJ krijgt dan een heerlijke vruchtenlikeur. Al bij de bereiding van de vruchten komt de typische zoete geur vrij. En elke keer als u wat van de jam of siroop neemt, brengt de geur de herinnering van de zomer weer tot leven.

Heerlijke smaak In de maand oktober zijn de kweeperen pInkrijp, maar net als stooficren zijn de vruchten versgeplukt niet echt lekker. Ze smaken echter wel heerlijk als ze verwerkt zijn. Na liet plukken mogen de kweeperen gerust nog een aantal weken blijven liggen. Ze rijpen dan goed door, wat de smaak ten goede komt. Voordat u de kweeperen bereidt, eerst de haren van de schil verwijderen niet een handschoen. Daarna kunnende vruchten geschild worden en het vruchtvlees verwerkt tot sap, siroop, eompote of jam. Ook de schillen van de kweeperen zijn bruikbaar. Stop ze in een fles

Schrijven voor Amnesty -

Elke 2' donderdag ian de maand konien deze en andere mensen hij elkaar in De Ge/mei om brieven te schrijven 'i'oor Amnestt' international. Op deze manier proberen ze om de vri//citing te bekomen van gevangenen clie om politieke of religieuze overtuiging i'an hun i'rijheicl beroofd zijn. Er zijn nog plaatsen vrij aan de talio/s in De Ge/me/en iedere briefschrijver is i'cm harte n'eikomn. Doe mee en SCI-IRIJFZE VRIJ!


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gilclenleven en sehuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders. St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-3 14.49.03.

ZUNDERT 0p zondag 4 februari heeft er, naar jaarlijkse gewoonte, de kamp Nederland-België niet de karabij n 1)1aa1sgc v ouden. De SintAnibrosiusgilde van Zundert was ditmaal de gastheer. Zoals steeds werd de ploegenstand betwist tegen het eigen gemiddelde. Behaalde men dit gemiddelde, dan kreeg men 2 punten, schoot men hoger dan zijn of haar getal verdiende men 3 pimteil. Behaalde men Zijn eigen getal niet, dan had men toch nog een punt. In elke ronde traden er, voor ieder land. een Ere. A. B en C schutter aan. In de eerste ronde nam Nederland resoluut de leiding met twee pimten voorsprong op de Belgen. Later konden de Belgen één sehamel puntje goedmaken maar werden ook in de derde ronde weer achteruit gezet. In de vierde ronde ver grote de achterstand voor België tot S punten. In de vijfde en zesde ronde bleef dezel fde achter stand behouden. In de zevende ronde konden de Belgen voor liet eerst twee punten van (leze achterstand inlopen. In de achtste cii negende ionde bleef uien dit rei seIn1 san 3 punten hehouden. In de tiende ronde gebeurde er plots een kentering. De Belgen kwamen plots twee punten voor. Ook de elfde ronde kon men deze opgang bevestigen. Ineens hadden onze landgenoten al een voorsprong opgebouwd van 6 punten. Even kwam men zelfs 7 punten voor. Tegen deze achterstand kon Nederland niet meer opboksen. Na een spannend verloop won België niet in totaal 112 plinten tegenover Nederland die eindigde op 108. Ook voor de Elite beker, verleden jaar gewonnen door Nederland niet slechts twee punten verschil, waren ditmaal de Belgen nu te sterk. Eindstand in deze telling was 1874 tegenover 1858 voor Nederland. Bij de prijsuitreiknig na afloop mocht ut elke reeks de beste schutter een ereteken komen afhalen. Bij de Nederlanders zal men hiervoor later moeten kampen. In de Ere-reeks schoten Jack Van Beckhoven uit Achtmaal, Toon Marijnissen uit Klein Zundert en ook Fons Damen uit Wernhout 159 punten. Ook in de A-klasse zal men moeten kampen. Hier moet de beslissmg vallen tussen Wim Aarts en Frank Vermeiren, beiden uit Zundert niet 155 punten. In de B-klasse mocht Adriaan Daenien uit Rijsbergen zijn ereteken ontvangen door 151 te schieten. Alexander Jochenis ut Wcrnhout ontving liet ereteken ni de C-klasse niet een totaal van 153 punten. Voor de Belgen gingen deze eretekens naar Bart Kusters tut Baarle-F-Iertog met liet maxuiiuni der punten, zijnde 160 in de Ere-reeks. In de-A reeks wint Ad de Bruyn uit Meer niet 156 plinten. Ook met 156 punten. maar dan in de Breeks, won Frank RoeIen uit Wuustwezel. Willy Rommens uit Loenhout was de primus ui de C-reeks niet een totaal van 153 punteii. De nodige afspraken zullen gemaakt worden zodat deze kamp liet volgend jaar sveer in België kan plaatsvinden.

RIJKE VORSEL / GOOREIND Omdat het lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde (jooreind niet vrij was op zaterdag 27 januari ging deze winterschieting door ni liet lokaal van de Sint-Jorisgilde te Rijkevorsel. Voor deze vierde schieting maakten 37 schutters de verplaatsing. Van deze schutters behaalden Luc Mattheeusen uit Sint-Lenaarts en Llicas Latosinski van de Gulden Rinek uit Antwerpen 99 punten. Lucas kampte weerom liet beste voor de rozenprijs. Gust Tohé uit Castelré schoot als enige 98 plinten. Frans Aernouts uit SintLenaarts, Robert Martens Int Hoogstraten en twee schutters uit Rijkevorsel ..Jos Leetiaerts en Lou s Meeusen schoten 96 punten ..lohn Theeuns, Karel Hendrickx en Staf Van Herck schoten voor Meer 95 punten. Ook .losé van den I-Ieuvel uit Sint-Lenaarts en Mil van Beeck uit Hoogstraten behaalden 95 plinten. Jos van Dijck Int Sint-Lenaarts is de eerste van 8 schutters die afsloot op 94 punten. Wouter Tobé schoot als Vrije schutter 97 punten.

RIJKE VORSEL De vijt'de schieting op zes meter- mgericht door de kleine kruisboog - bracht op zaterdag 3 fi±ruari nogmaals 37 schutters naar Rijkevorsel. 1-Ier nan Aernouts Int Snit-Lenaarts was de enige schutter die afsloot op 99 punten. Deze eerste plaats in de uitslag is ook goed voor liet winnen van de rozenpri js met 9 rozen. Mil van Beeck uit Hoogstraten. Rohert Martens ook uit Hoogstraten en tenslotte Luc Matthecusen uit SmtLenaarts schoten alle drie 98 punten. Vijfsehiutters sloten af op 97 punten: John Theeuns uit Meer. Gust Tobé Int Castelré, Armand Fleerackers uit Rijkevorsel. Fons Peeraer en Marc van Ginkel. beiden Int Suit-Lenaarts. Drie schutters. allen Int Sint-Lenaarts, sloten af op 96 punten: Marina Celis, Ludo Aernouts en .los van Dijek. Vier deelnemers eindigden op 95. René Verwimp voor Meer was hier de koploper voor Roger Bleys uit Hoogstraten.

HOOGSTRATEN De Sint-Joris gilde van 1 Ioogstraten richtte de vijfde schieting op zes meter in op 19.20 en 21 januari. 173 deelnemers lieten er zich inschrijven voor deze eerste schieting van liet nieuwe jaar. In de top vijfvan de indis iduele uitslag was er geen kruit gewassen tegen de schutters Int Meerle. Harry Vanderlienst lukte liet magische getal van 1 00 op 100. Adri Vermeiren, Gusje Brosens en hoofdman lan Giisbregts enidigden op 99 punten. Enkel André Bols uit Wortel kon deze zegereeks onderbreken door ook 99 te schieten wat goed was voor een vierde plaats. Luc Antlionis, de koning. en Anne-Marie Remeysen sloten voor Hoogstraten af op 98 punten. Pieter Vanderhenst, Ellen Verschiueren en Mil Gijsbregts. alle drie Int Meerle. schoten

ook 98 punten evenals .Jan Barthiolomeeussen uit M inderhout, Staf Van Herek uit Wortel, Jan Hoet en lokaalhouder Jos Snoeys uit Castelré. Fons Van 1-Iasseht was de enige Loeiihoutse schutter die afsloot op 98 piniten. 21 schutters besloten die schietnig op 97 plinten. 22 deelnemers moesten tevreden zijn niet 96. Met zes schilitters in de top tien, wie kan er dan de Sint-Jorisgilde van Meerle bedreigen ni de ploegenstand? Toch niemand! In Hoogstraten lieten de zes beste Meerlese schiutters 593 punten optekenen. Een straat achter hen komeii de zes andere gilden. Wortel niet 584. Mniderhout niet 583, Caslelré en lloogstratcn niet 582 en tenslotte Loenhout en Meer elk niet 580 punten.

CASTELRE Op 2. 3 en 4 februari hebben de schutters van de Snit-Jorisgilden hun voorlaatste wedstrijd beslecht op de zes meter te C'astelré. 173 schutters lieten zich inschrijven. Ronny Verineiren uit Wortel schoot als enige 100 01) 100. Tevens was dit zijn beste seizoensprestatie. 9 schutters sloten af op 99 plinten. In gilde volgorde waren (hit voor Meerle Ellen Versehiucren, Adri Vernieiren, Harry Hendrikx en Gusje Brosens los Snoeys en Bart Geerts schoten voor Castelré 99 punten. Jan Van Hasselt was dc enige Loenhoutse schutter. Jan Romhouts schoot voor Meer 99 punten, Hans Joosen deed dit voor Minderhout. In de Intslag staan er verder 12 schutters niet 98 punten. Per ploeg was ook ditmaal Meerle te sterk. Zij eindigden op 590 pumen voor Loenhiout met 588. Castelré. Meer en Mmderliout eindigden in de ploegenstand op 587 ptniten. Dan volgen Wortel en Hoogstraten. In de iiidividuele stand gaat de strijd verder op liet schierp vaii de snee. Met nog één schieting te gaan staan Adri Vermeiren uit Meerle en André Bols uit Wortel sanien op een eerste plaats niet 496 punten. 1-lehemaal kansloos voor de titel is

II ariy Vanderhen St Iii t M eerle nog niet. Zijn achterstand bedraagt niimers maar één punt. Gert Brosens Int Castelré heeft een mooi seizoen achter dertig maar met 492 punten lijkt hij geen beslissende rol meer te kunnen spelen. Diatine Verheyen maak de tol) vijf vol met 490 ptmten. Bij de junioren staat Pieter Vaiiderhenst Int Meerle aan de leiding niet 482 punten voor Wim Aiithonis Int Hoogstraten met 479 puiiten. Rob Hendrikx Int Meerle verzamelde een totaal van 474 ptniten. Twee jonge gildenbroeders tnt Hoogstratcn niaken detop vijfvol. Zij zijnJorge Bhockx niet 468 plmten voor Toni Servaes met 466 punten. Bij de senioren heeft Mil Van Beeck niet 482 pluiten een voorsprong van 2 punten opgebouwd tegenover Jan Verschueren Int Meerle. Ook .lan RoeIen van Meerle schoot 480 plinten. Roger Blcys schoot voor 1 Ioogstraten 478 punten. Armand Fleerackers tnt Wortel en René Verwimp uit Meer staan op 476 plinten. Deze tussenstand is opgemaakt na de uitslag van Castelré. Intussen heeft cle laatste schieting te Meer plaatsgevonden en zijn de kampioeneii gekend. In de volgende editie leest u hoe dit alles is verlopen. 49


KALENDER

Op stap in.. HOOGSTRATEN

Donderdag 8 maart: schrijfavond AMNESTY INTERNATIONAL vanaf20 uur in De Gelmel. Vrijdag 9 maart: KAARTAVOND rikken en jokken, zaal De Wachtzaal. 19 uur, org. Dc Lustige Wielrijders. Zaterdag 10 maart: SPONSORTOCHT t.v.v. Broederlijk Delen, 9 - 12.30 uur, org. Hoogstraatse scholen. Zaterdag 10 maart: DAG VOOR BOLIVIË met SPON SORTOCHT van Broederlijk Delen en BOLIVIAANSE AVOND (tentoonstelling, markt, info, muziek) vanaf 19.30 uur in de Pax Zaterdag 10 maart: Optreden ONEXMORE vanaf 21 u in Cahier Zondag 11 maart: WIELERWEDSTRIJD voor Jan en Alleman 'De snelle Wielen' - De Zevensprong - Gelmelstraat, 13.15 uur WIELERWEDSTRIJD 'Elite zonder contract' & 'Beloften De snelle Wielen' - De Zevensprong - Gelmelstraat, 15 uur.

Zaterdag 17 en zondag 18 maart: VLOOIENMARKT van de brassband Ste.Rosalia in zaal Voor Kunst en Volk. Bezichtigen: zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van 9 tot 12 uur. Verkoop start zondag om 13 uur. 24,25 en 26 maart: BONTEN AVOND van de Mussenakker. Zaaltje Ste-Cecilia in Hoogstraten.

Zaterdag 3 maart: optreden van M1JMMY AND THE PEEPSHOW (Vrouwelijke band uit Japan) in Cahier. CONCERT van het Jongerenkoor Hoogstratcn en het Apollo Ensemble uit Aartselaar om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker.

MEER

Zondag 11 maart: Opening tentoonstelling van IKO 'VAN EZELS EN BOKKEN' met wandeling. Vertrek om 1 5u aan het Stadhuis. Op het einde van de wandeling: demonstratie van IKO-leerlingen.

Zondag 25 maart: BOERENBUITENTOCHT, wandeling, inschrijven in de Paerdenkop tussen 9 en 14.30 uur, voor 7 of 14 km., org. KWB.

Maandag 12 maart: JAZZA VOND met The Roy Kirby Paragon Jazzband, Brasserie De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzclub. Woensdag 14 maart: VOORDRACI-IT 'God en godsbeelden', door Johan Govaerts, zaal Stedelijk museum, Begijnhof, begin 20 uur. org . Davidsfonds, ml. Fons Van Dijck, 03/ 314.56.39. Vrijdag 16 maart: KAARTPRIJSKAMPjokken en rikken, OCMW-rusthuis. refter, aanvang 19 uur.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 17 maart: LENTECONCERT van en door onze fanfare 'Voor Eer en Deugd' in zaal de Zevenster te Meersel-Dreef om 20u. Muziekliefhebbers van harte welkom. Zondag 18 maart: PAARDEN WIJDING aan de St.-Luciakapel na de misviering van 1 1u30. Vrijdag 30 niaart: SINT-QUIRINUSVIERING om 19.30 uur in de St. Luciakapel.

Zaterdag 17 en zondag 18 maart: LENTE OPENDEUR, winkeliers I-Ioogstraten, org. Ii nizo. Zaterdag 17 maart: GELMELRIT door de Hoogstraatse Wielertoeristen, vanuit café De Gelmel van 13 tot 15u.

CANI'ER

Zondag 18 maart: OPENDEUR in het OCMW-rusthuis, vanaf II uur. Maandag 19 maart: VOORDRACHT 'De smaak van wijn', door Hans Van Nyen, zaal Pax, aanvang 20 uur, org. Davidsfonds, ml. J. Croes, 03/314.49.24.

HOOGSTRATEN

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstratvn-Wortel Tel /Fav 03 / 314 53 28

Zondag 25 maart: Fietstocht RONDRIT HOOGSTRATEN door de Hoogstraatse Trappns. vanuit Tapperij Anders van 8 tot 10 u.

vzw Mussenakker Meer -.--7

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart: SUBTROA, 12` Bonte Avond van de Mussenakker in zaal St.-Cecilia (Gelmelstraat), deuren om 19 uur en aanvang om 19.30 uur.

-7

-

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Dinsdag 20 maart: MARKTDAG in Hoogstralen. 8 - 12.30 uur.

nTR, 7 T Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

CAFÉ DISCOBAR

'T FRTUIN .j

Zaterdag 31 maart: optreden THE WHISKY PRIESTS in Cahier HOMMAGE â BREL metF. Jordens, om 20u in zaal St. Cecilia.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 ii., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Meerdorp 13

vi

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53 CAFE-BRASSERIE

Café - feestzaal

De Eiken

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

CAL IIE

DeGuldenCoppe `#*i

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

50

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel, 314.83.11

-

Vrijheid 173 - 2320 Hoogvtraten Tel.: (03) 314 91 94- Fax: (03) 314 87 17

56


MEERLE

MINDERHOUT

Zondag 11 niaart TONEEL van KLJ. 'SEXY

Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart: GËW[STLlIKE INDOOR DRESSIJUR van 9 tot IS un De Blauwbossen.

LINGERIE' om 13.30u cii om 19 0n in de parochiezaal. Zondag 18maart: ONTBIJT VOOR VADERDAG van 9 tot 10.30u in dc parochiezaal. Oig. KW B. Zaterdag 24 maart: ROMMELMARKT van fanEire St. Cecilia om 14u in het parochieç't'nlriim en (em'enteplcin. Zondag 25maart: ROMMELMARKT van fanfire St. (1 cci lia van 10 tot 1 4u in liet parochieccntrum en Gemeenteplcin.

knecÏesIuiz urijirii 183 ,, ijcnoaitt'ateu

tl3I33.1 liii 6 it.ii & IS.alljp

I

Al 30 jaar een oase aan de Boonikes

Wortels jongerencaté zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vdjdag, zalerdag(1900u) en zondag 13.30u)

WORTEL Vrijdag 2 maart: opening van het CARNA VAL niet het PRINSENBAL in dc parochie zaal. Zaterdag 3 maart: KINDERCARNAVAL in dc namiddag in dc parochiezaal. Zondag 4 maart: CARNAVALSTOET vanaf 1411.

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

7,ondag 11 waart: ONTBIJTHAPPENING niet boeken- en educatieve sofiwarebeurs ['arochiecentruni - ontbijthappcning. S 12 uur! beurs 9.30-16u

tel. 03 314 55 04

fax 03 314 25 40 Vrijdag 30 en zaterdag 31 maert: GEWESTELI.IKE INDOOR DR ESSUIJR. van 9 tot! Su in Dc Blauwbossen

gsm 0478 222297 e-mail jozef.sche11ekens(skynet.bc bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 Ii

Ongevallen Zondag 21 januari om 19.30 uur reed een auto in dc gracht aan Klein-Eyssel te Meerle. Sinelair 1-lolland. 46 jaar, uit l-loogstraten werd licht gewond naar het S int-Jozcfsziekenhuis in Turnhout gebracht. Dinsdag 30 januari om 20 uur gmg aan de Terheeksestraat le Meer een auto over kop 1 miovieus Raats. 49 jaar. Jet \'an Hoydonck. 'ar en Frieda Sinionr.; uit \\'uu;t've;'cl ver den hierbij licht gekwetst. Woensdag 7 februari om 14 uur reed aan de St.Lenaartsehaan - Molenstraat te Rijkevorsel de auto bestuurd door Julius Janssens, HeuvelStraat 12, Hoogstraten en de inzittende Pieter Van Beurden, Vosselaar 14, Beerse, tegen de woning van Christel Lydens. Donderdag 15 Lbruari, né middernacht, ging aan de Langenberg te Wortel een auto over kop en belandde in een voortuin. D. Groenenweg werd hierbij licht gewond.

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van cle Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. 1-ransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25.

Hét maandblad boordevol streeknieuws De Hoogstraatse Maand

zaterdag 31 maart 2001

1 1 1 'HOMMAGE A BREI door

FILIP JORDENS

Dinsdag 6 maart: gespreksavond over ZAKGELD om 20u in dc ref'tcr van dc school aan hct Kcrkpad. Org . Bond van de Gezinnen.

Geen imitol:ie, wel een interpretatie van het oeuvre von Jacques Bel.

Zaterdag 17 maart: VRIJ PODIUM niet verschillciade groepcn in hct Slot.

°Pour mol, Dieu ce sont les hommes... et un jour ils le sauront.uI

Zaterdag 31 maart: SPELNAMIDDAG in dc rcBcr van dc school aan het Kerkpad. Org . Bond van de Gezinnen. Optreden van TllE BALBOAS (Amerikaanse groep) in liet Slot.

Vrij podium WORTEI - Dé Regionale Talentenjacht van 't Slot.is er weer op zaterdag 17 maart Dit keer zullen volgende hands van dc partij zijn op het Vrij Podium: Gipsy Cunt, The Red Car, Spark, Misk, Q-garden, Sinooth Lee.... Eén dmg is zeker, het wordt een bonte niengeling van rock, pop. electro. ... fun for everyone

Filip Jordens studeerde in juni 2000 of aan de Studio Hermon Teirlinck. Hij brengt een greep uit het oeuvre von Jacques BreI, samen met Dovid Hermans (conservatorium Antwerpen) op piano, Gwen Cresens (o.a. Trio Dor, Arno, Jo Lemaire...) op accordeon, Peter Verhaegen (o.a. Johan Verminnen, Ja Lemaire ... ) op contrabas en Boris De Laet (o.o. (3or8) met de batterie.

['ii:i.tftIL1JJ Gelmelstrocit 8

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11 42

-

2322

4]

HUISARTSEN

Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Minderhout

Tel.: 03/3145450

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

T l)esmedtslraat 36

POLITIE: 315.71.66

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 031315.88.35

Indoor tennis squash snooker

Wild & Gevogelte

STOFFELS

7 1~~] APOTHEKERS

bvba

Ruime keuze uit eigeribereide kipgerechten

Tot 2 maart:

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Tennisclub

de VRIJHEID

APOTHEEK SCHEVELENBOS, 74

Ticnpondstraat 2, Loenhout. Tel. 03.669.64.24. Van 2 tot 9 maart: APOTI LEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 03.315.73.75.

vzw

Ah Jits'/sest,aat 72

Qï1~

2320 Hoogstraten

TeL 031314.37.76

(031314 32 39

Van 9 tot 16 maart: APOTI LEEK ROMBOIJTS, Worteldorp II

Tel. 03.314.38.68. Van 16 tot 23 maart: APOThEEK HORSTEN, Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons ... ), antiek, brokante en curiosa

Vrijheid 98, F-Ioogstraten. Tel. 03.314.57.24.

ook inkoop van alle antiek en inboedels -

Zaterdagvooriniddag 24 maart:

Rijkevorsel

APOTHEEK DE MEESTER,

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

Vrijheid 230, Hoogstralen. Tel. 03.3 14.51.50.

116

Vriihcid 228

-

6V. ISA. 6 2320 II000STMTUI

Tel.: 031314.69.32

Nieuw adres: VRIJHISID 228

naast Apotheek VAN FELT

Alle reparaties aan kunstgebitten

Advertenties 314.49.11 / 314.55.04

52

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en feestdagen op zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u liet nummer 014-322441

4

t'eperstiaiI 2 llooqstratcn

APOThEEK ADRIAENSEN,

1ATIAVANIIERCK

.

HOTEL Hk wplow

Zaterdagmorgen 31 maart: Meerledorp 46. Tel. 03.315.73.75.

-

155

Schuttershofstr. 9, Merksplas. TeL 014.63.33.83.

l'andtechnisch Laboratorium

/\ (\(

-

APOTI-IEEK BIOPHARM,

mode...

-

Tel/fax: 3 14.50.93 Openingsuren: Di t/mza: 8.30- 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Van 30 maart tot 6 april:

hairs(yling

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 0 14/63 31 99

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten

APOTHEEK DER VEAUX, Kerkdreef 20, St. Jozef-Ritkevorsel, Tel. 03.312.12.20.

Ku4ç Uoe&st Koekhoven 5

SLAGERIJ

Van 23 tot 30 maart:

.

Tcl.03/314 1308

THUIS VERPLEGING WIT - GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02.

THUISVERPLEGING E1GEN HAARD':

Tonia Michiehscn, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECI-IELEN

(315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89)

Op 29 maart vindt u een nieuwe MAAND in de brievenbus. Kopij voor dit nummer verwachten we op 14 maart, sport- en dorpsnieuws kan u nog binnen brengen op 18 maart.

JORIS BUYLE (314.13.08)

LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA IIAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39) JOl-IAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17)