februari 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de h maand 39 jaar in het Spij**ker

1

El

1L1IIIIIIi

>

1iIt

I1I)II4Iifli

H

/ 11

T:

20 bladzijden dorpsnieuws

Jk

F

11

LMAR LAMBRIX

t


Hoogstraatse koppen (12) Lodewijk De Koninck De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Lodewijk De Koriinck is, met Gustaaf Segers, een van de twee schrijvers van betekenis die Hoogstraten heeft voortgebracht. Hij was een groot schrijver, wordt gezegd, zijn beeltenis hangt nog op verschillende plaatsen in Hoogstraten aan de muur en er werd een straat naar hem genoemd: Lodewijk Dc Koninek (1838-1924). Of iemand hem ooit gelezen heeft of dat nog zal doen, is een andere vraag. Zelfs in de Hoogstraatse openbare bibliotheek vind je niks van of over de uiterst katholieke De Koninck. Een ingemetselde Steen in het huisje op de hoek van de Gelmelstraat cii de Gustaaf Segersstraat herinnert de argeloze voorbijganger eraan dat precies dr de dichter van Het Menschdom Verlost' het levenslicht zag. Een citaat maakt duidelijk dat De Koninck niet meteen uithlonk in profane. wereidse poëzie: "k Zong gisteren. 'k zing heden./'k zing morregen: God!" De religie stond centraal in zijn leven, en in zijn poëzie was voor weinig anders plaats. Aan 'Het Menschdom Verlost', een heldendicht in twaalf zangen die bestaat uit twintigduizend alexandrijnen. had De Koninck vijftien jaar gewerkt vooraleer het in 1883 in een eerste integrale versie van de persen rolde. Zelden zal een uitgebreider dichtwerk, doorwrocht tot in de laatste komma, in Vlaanderen het levenslicht hebben gezien. Onderwerp: de verlossing van de mens door Christus. Alleen het thema al maakt het boek een eeuw later absoluut onlees-

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozeEschellekens@skynet.be bank 733.3243117-49 REDACTIE tel. 03 31441 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 11

I

Lid van de Unie vati de Uligeveis van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25.

baar voor de geïnteresseerde leek. De homhastische stijl, de langdradigheid en liet nogal extatische religieuze gevoel maken het er niet makkelijker op. 1-let dichtwerk van zijn baanbrekende tijdgenoten. de Tachtigers, is aan de Hoogstraatse bard niet besteed. "Liever dan 't gegorgel van den zoetgevooisden zanger. hoorde hij diens paradestap der alexandrijnen en zou dezen doen dreunen in liet epos, dat hij reeds in het hoofd droeg", schrijft Jozef De Vocht. Ook in zijn eigen tijd was het werk van De Koninck, een leek actief in het lager onderwijs die het tot inspecteur schopte, niet onomstreden. Een deel van de katholieke kritiek vergeleek hem met Milton. Klopstock en Vondel, een ander deel van liet katholieke kamp vond het toch allemaal wat teveel van het goede. Met name de schrijver Nolet De Brauwere Van Steeland ging behoorlijk flink tegen De Koninck tekeer. Zodanig cfriest en weinig subtiel zelfs, dat andere schrijvers, waaronder de dichter Dr. Hendrik Claeys, dan weer ten voordele van De Koninck in het strijdperk traden.

Arbeidsgewrocht Een uitstekende beoordeling van het werk van De Koninck geeft de Amsterdamse hoogleraar Jan Te Winkel in zijn standaardwerk de 'Ontwikkelingsgang der Nederlandse Letterkunde. In deel IV van zijn literatuurgeschiedenis. dal in 1918 verscheen, formuleert hij zeer puntig de sterke en vooral de zwakke punten van De Konincks huisvlijt: "Vanzelflokken onderwerp en dichttrant ons uit tot eene vergelijking met Vondel's poëzie, en daartegen is 'Het Menschdom verlost' in geen enkel opzicht bestand. De dichter zelf noemt het terecht 'eerder een voortbiengsel van studie en overweging, dan van uitvinding en inbeelding'. waardoor de taal dan ook dikwijls haar poëtisch karakter verliest en tot een dor conventioneel hoogdravend proza overslaat, dat bovendien door den metri schen vorm ook nog een stij f-onnatuurl k proza is. Het is dan ook geene lichte taak, het groote werk, dat zoo weinig nieuwe gedachten bevat, geheel te doorlezen: maar wie dat toch onderneemt, zal hier en daar getroffen worden door heeldrijke beschrijvingen, kernachtige

crsregels en zelfs geheele verzenreeksen. die getuigen dat liet De Koninck niet ontbrak aan een dichten ijken geest en dat hij met kunstenaarsernst heeft gestreefd naar het voorthrcngen van een werk z66 grootsch, dat alleen een dichter van huitengewonen aanleg en oorsronkelijk vernut't Cr in zou geslaagd zijn, een iiicesterwerk te leveren, terwijl het nu slechts door 's dichters buitengewone wilskracht een achtenswaardig arbeidsgewrocht is geworden." Naast 'Het Menschdom Verlost', was De Koninek vooral een dichter van gelegenheidspoëzie, waarin hij zich als een zeer conservatieve, zelfs starre man liet kennen.

Volgende maand: Tie Van Schelle

4

Hofmans .

B egrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118 1

VELT

-

Noorderkempen

Praktij kies "snoeien van kleinfruit" VELT organiseert op zondag 18 februari een les over het snoeien van klenifruit, geeft je de nodige richtlijnen mee en p:ist cle snoei toe in dc praktijk. Deelnemers worden verzocht zelf een snoeimes mee te brengen. Dirk Govaerts zal hij Widar. Lipseinde 43 in Merksplas (weg naar Zondereigen) de les geven en het snoeien begeleiden vanaf 09.30 uur (tot s middags). Iedereen is welkom, ook nietleden. Geïnteresseerden melden zich vooraf aan hij Jan Horslen in Wortel (03.314.22.55). De deelname in de kosten is 100 BEF voor leden en 150 BEF voor niet-leden. (joni)

Op 28 februari verschijnt de volgende MAAND. Uw bijdrage, medewerkers, verwachten wij op 14 februari, het laatste nieuws van dorp en sport brengt u binnen op zondag de 18de


rnon in de moond De conciërge van de Rabboenizaal "Huurders van de Rabboenizaal richtten zich wel eens tot mij: Ah, gij zijt de concierge van de Uahhoenizaal. Ik liet ze dan maar in de waau, wuiit leg maar eens uit wat een onderdirecteur van een middelbai e school zoal doet. Nu ik officieel op pensioen ben, regel ik nog altijd alles voor de zaal. Op dinsdagavond tijdig de verwarming opzetten, koffie maken, de koeling bijvullen voor de avondlessen georganiseerd door de Lionsclub. En het ganse weekendverhuur, voor feesten, concerten, toneel. Het houdt mij bezig.

!k denk dat het in mijn geneui ,.il. iiiijll grootvader was café-baas. En ik ben daar wel gelukkig mee. Het zou anders zijn, moest mijn vrouw nog leven. Maar toen was ik ook al wel veel bezig met de Rabboenizaal. Eigenlijk is het begonnen met de Bouwfeesten van het Spijker. Ik werd lid van het feestcomité en zorgde voor alles wat nat (drank) was. Voor het restaurant, de grote zaal, het café. Ik heb dat jaren gedaan. En nog als ik wil: ik ben maar vier maanden op pensioen en ik mag nog alles maar moet niks meer. Ze hebben gezegd dat ik nog mag komen." Met deze zelf-introductie presenteert Elmar Lambrix zich aan de lezer. Na bijna veertig jaar in het Instituut Spijker laat hij de instelling nog niet helemaal los. Hoe het allemaal begon en van waar hij kwam, dat lees je verder.

Van Limburg naar Brussel via West-Vlaanderen

betekent: vermaard door zijn adel. Elmar is de verkorte vorm, de roepnaam. Kort voor zijn geboorte was er een missie in de Er zijn er niet veel, mannen die de naam Elmar parochie. Capucijnerpater Elmar deed de homilie. Blijkbaar was zijn vader zo aangegredragen. Deze komt wel voor in Limburg en vooral in Duits] and. Vol uit is het Adel mar, wat pen door diens woorden dat hij prompt zijn kcrss crsc ioon Elmar noemde, uit eerbied voor die pater. Dat was in de parochie van Aarsele. in West-Vlaanderen. Enkele kilometers verder in de kraamkliniek van Tie]t werd Elmar Lamhrix geboren op 13 oktober 1937 uit Limhurgse ouders. Vader was als ontvanger werkzaam voor het Ministerie van Financiën. Zoals het in die tijd normaal was, meer dan nu het geval is, diende een ambtenaar te verhuizen naar een nieuwe standplaats 0111 promotie te maken. Vandaar dat elk van de drie kinderen in een andere provincie geboren werd. Vader Lamhrix was ontvanger in Aarsele en nadien acht jaar in Wervik. Omstreeks zijn negeiide verjaardag liet jonge gezin La,ubrix i'oo," de deur ruit hou nieiuure oo/t///g.

verhuisde de familie dan naar Brussel, meer bepaald naar Ukkel en later Sint-Gillis. Vader bleef hij de belastingen werken, maar de echte reden van verhuis lag hij moeder. Die wenste haar vader hij te staan en heni in huis opnemen nadat deze alleen was komen te staan. Die was in 1941 gestopt met zijn café aan de Hal lepoort. café des Arcades dat nog steeds bestaat, en was van zijn rente gaan leven. Vandaar dat Elmar zegt dat zijn interesse voor de horeca van de school (zie hoger) in zijn genen zit. Voordien had die grootvaderjarenlang een ca!'é uitgebaat in het Limhurgse Genk. café De Oude Tijd.

Ik heb veel aan scouting te danken Vanaf zijn negende liep Elmar dan lagere school in Ukkel. Komende van Wervik in West-Vlaanderen kwam hij terecht in het derde studiejaar in Brussel, zonder enige kennis van de andere lanclstaal. In Brussel begint het onderwijs van cle tweede landstaal reeds in het eerste leerjaar. "Om die achterstand in te lopen werd ik onmidclellijk in het had gegooid en werd lid van een franstalige jeugdbcweging. het F.N.P (Fécleration nationale des Patros). de franstalige tegenhanger van de Chiro." Een derde van de leden en enkele leiders waren Vlamingen, maar de voertaal was Frans. Een nederlandstalige jeugdheweging was er in Ukkel niet. Zo kort na de oorlog werd alles wat Vlaams was in verband gebracht met collaboratie. Vandaar leek hei dc normaalste gang van zaken om naar liet Sint-Jan Berghmanscollege van de Jezuïeten te gaan. Het voorbereidende zevende werd ook al in het college doorgemaakt. Dagelijks werd de verplaatsing met de tram gemaakt naar het centrum van Brussel. Later, als ie wat groter was, werd de fiets van stal gehaald. Toen kon dat nog. nu zie je nog amper een fietser in Brussel en de eenz•aal die je tegenkomt, spurt voor zijn leven. Letterlijk want fietsen in Brussel is gevaarlijk. De keuze voor latijn-grieks was snel gemaakt: de moderne afdeling bestond alleen hij de Broeders, en werd als een ietsje minderwaardig beschouwd. "1-let was een slagveld", herinnert Elmar zich nog. Met zijn zesendertig kwamen ze uit in de Retorica. "En ik was een middelmatig leerling". Een humaniora zonder veel geschiede-


MAN IN DE MAAND leraar en andere vertegenwoordigers van de traditionele hourgeoi sheroepen vertellen over de studies cii liet beroep. Zelf geraakte Elmar geïnteresseerd in geschieclenis door een pater in het vierde jaar: die ging voor de klas zitten en begon te vertellen, iederccii hing aan zijn lippen. Vcclweterij was toen nog cle manier om de leer] i ngen te boeien. Over Lutheren de ontdekkini'.cii ilat waren dc onderwirpen In dat jaai. In liet v ijfde jaar behandelde men de oorlogen van Napoleon. Op een vrije dag werd er dan naar Waterloo getrokken om daar de proef op de som te nemen: 'Kon Napoleon die vreemde troepen wel zien aankomen vanuit zijn gezichtsstandpunt?' Ervaringsericht en tuegeictst onderwijs. "Later heb ik dat ook op die manier proberen te doen. Geschiedenis is vertellen." In 1955 trok Elmar naar dc Katholieke Universiteit in Leuven. Hij ging er geschiedens studeren. Dagelijks pendelde hij van Brussel naar de universiteitsstad. IS Minuten te voet naar het Zuidstaticin, op een half uur spnnrle jc naar Leuven. Ik was dikwijls al thuis voordat vele anderen op hun kat geicakten. Anderzijds heb ik daar wel iets gemist. Maar het studentenleven was niet zoals het nu (2) is. Bovendien kon ikde scouts blijven doen, ooktijdens namiddagvergaderingen. Daarom hen ik niet veel uit geweest in Leuven, wel hij één of ander feest, bijvoorbeeld met Sinterklaas. We gingen wel uit in Brussel, niet tijdens de week natuurlijk. Daar hadden we het geld niet voor. In vergelijking met nu, kijk maar eens naar de uren na de proclaniatie, hoe de winkels worden bestormd voor drank, en snoep, om maar te zwijgen van de cafés." g

Toen was alles nog lied geiioon. Leo lclasioto uit lang ieri'le gen tijden in hei Instituut Spijker. nis. Met echter slechts een heiexamen in het derde jaar voor godsdienst en Duits. Wat mooi meegenomen was voor de activiteiten tijdens de vakantie. Voor godsdienst vroeg dc leraar de akte van hoop op te zeggen, die niet eens behoorde tot de leerstof. Samen met die leraar werd er eens goed over gelachen dat ik ze niet kon. Hij wist maar al te goed dat hij Elmar voor dat vak niet zou kunnen tegenhouden. Het onderwijs was toen hetalend: er diende nogal zwaar schoolgeld betaald te worden. Elmar herinnert zich dat dit 1.000 BEF per trimester bedrom een harde dobber voor zijn vader want ook zijn broer en zus gingen naar het vrij onderwijs. Wie naar het atheneum ging, slechts een blokje om, die ging gratis naar school. De staatsschool van toen kostte niets. Bovendien diende hij ook nog de tram te betalen. In het Brussels knapenkoor van het Sint-Jan Berghmanscollege leerde Elmar Lambrix zingen. Daar werden de roots gelegd voor zijn later koorwerk. Dirigent was toen de huidige hulpbisschop van Mechelen. Luc De Hovre. Aantrekkingspool voor het koor was het feit dat de middagstudie twee dagen per week werd vervangen door repetities met het koor. Men moet weten: de lessen werden gegeven van 8.45 tot 11.25 uur. Tijdens de lange middagpauze was er eerst een uur studie, dan middagmaal gevolgd door speeltijd en nog eens 20 minuten studie. Om 14.05 uur begonnen opnieuw de lessen tot 16 uur. Dan was er avondstudie tot 18.45 uur. Thuis was er dan niet veel schoolwerk meer te doen. In 1950 werd door oudgedienden van de scoutsgroep van het college een nieuwe groep in Ukkel gesticht. Het werd de Jan Brcydelgroep met voignummer 19 in het VVKS-district Brussel. Elmar stapte onmiddellijk over van de franstalige FNP naar de Vlaamse scouts. Hij zou het er van jongverkenner tot groepsleider brengen. Die Jan Breydel-groep was niet zo katholiek als die Chiro waar hij in zijn jonge jaren deel had van uitgemaakt. D'er was wel een aalmoezenier maar die was geen 'baas' zoals de proost dat hij de Chiro is. "In Hoogstraten zouden die scouts

wellicht geen kans gemaakt hebben om opgericht te worden, met het Seminarie in de buurt en Deken Lauwerys", voegt hij er met een kwinkslag aan toe.

Het verleden boeit "Een onopvallende leerling was ik", zegt Elniar. "Ik behaalde de 1 8de plaats op 36. En was veel bezig met de scouts. Er was één vak dat ik heel goed kon en graag deed. Dat was geschiedenis. Daar haalde ik de eerste plaats voor." Er was toen nog weinig begeleiding naar de beroepskeuze toe. De pater-titularis zocht hij iedereen wel even naar een geestelijke roeping, maar als daar geen spoor van te vinden was, was dat ook goed. Er werd geen druk uitgeoefend om priester te worden. We spreken hierover het jaar 1955. En verder kwamen een dokter, een

De praktische school Afgestudeerd in 1959 had El mar we] zijn uitstel van legerdienst ingetrokken. Maar omdat het nog even kon duren vooraleer hij zou opgeroepen worden, is hij dan maar gaan lesgeven. Gedurende twee maanden, in Kortrijk, een interim in een technische provinciale school. Hij gaf er Frans en geschiedenis aan Al studenten, twee aar . 10 n ger clan Ii ijze 1f.

In not'e,,ibcr 1986 iteisl door oiiilerihrecteur Elmar Lainbrix de derde steenlegging vakkundig uitgevoerd bij de aanvang i'aii de 'i'erkzaaniheden aan de Rabboenizaal. Nadat de inrichtende macht en zuster Liesbeth de twee voorgaande bakstenen gemetseld hadden,


MAN IN DE MAAND straten had Elmar wel eens gehoord maar hij was er nooit geweest. Maar hoe kwamen ze hij hem terecht? Een Brusselaar in hart en nieren. Dat is een verhaal apart. De kinderen Vandenhoudt hadden tijdens de oorlog hun ouders verloren en waren ondergebracht hij mère Justine, hun tante non op het Spijker. Voor het meisje was er geen probleem op het internaat maar de jcngen kon daar niet blijven. Die werd ondergebracht bij pleegouders, de gezusters Torreele, wonend recht tegenover de kerk. Wegens gezondheidsproblemen keerde die jongen terug naar een tante in Brussel. René Vandenhout, de persoon in kwestie, ondertussen als regent in Turnhout aan het werk suggereerde de zusters om contact te zoeken met Elmar. Want zij heiden hadden elkaar jaren voordien leren kennen op liet college en hij de scouts in Ukkel. Vandaar. Maar of Elmar vanuit BrLissel wel naar Hoogstraten zou willen komen, daar wist René ook geen antwoord op. Dat moesten ze hem maar vragen.

Het drama van Hoogstraten Met het besniur ciii hit i'i isloo

Ii iguitstap naar Jongeren.

Zo verbleef Elmar tot in 1960 praktisch permanent in Brussel en werd hij perfect tweetalig. Iets wat hem later nog van pas zou komen. En wel in Hoogstraten. Op basis van die tweetalige opvoeding zou hij gedurende jaren de lessen Frans verzorgen in het Spijker. Inspecteur Reusens zou hem daarover later zeggen: 'gij geeft Frans zoals ze Latijn geven, maar ge schrijft geen fouten en hebt een mooi accent. Doe maar voort.' Eind 1959 deed hij zijn drie dagen in het klein kasteeltje, en nog eens twee in Everberg omdat hij geopteerd had voor KRO. reserve-officier. Op 4januari 1960 trad hij in dienst in de 'Ecole des troupes hlindées' in Stockem bij Aarlen. Daar werd gedurende 7 maanden onderricht verstrekt waarna er examens dienden afgelegd te worden. "Als afgestudeerde latijn-grieks en geschiedenis in Leuven heb ik daar veel geleerd, over automechaniek, radiotechniek, wapens. enzomeer." Als onderdeel van dc pantsertroepen werden de jagers te paard vooral ingewijd in vertragings- en verkenningstechnieken. Wij waren de 'first men to die'. In de aanval waren ze de eerste om te sneuvelen, hij een aftocht dienden ze de vijand te vertragen. Men mag niet vergeten dat de leerdienst toen in volle Koude Oorlog werd vervuld. Geoefend werd er altijd niet de rug naar het Westen, de ogen gericht op de vijand die uit het Oosten zou komen. In auizustos werd F.lmar naar Duitsland gestuurd. Ik wi We dat allcmaa 1 mtei.ik 'ii Eigenlijk '.vac het een voortzetting vaii liLt scoutsleven." Hij bracht het er tot onderluitenant, maar ook voor die rang was het hard, vooral in de winter. Met 18 °C onder nul in een tank slapen is fysiek hard. Motivatie putten ze uit de spreuk: 'Het weer trekt zich van ons niets aan, wij trekken ons van het weer niets aan.' "Die zinsnede heb ik later nog op het Spijker gebruikt om leerlingen te motiveren. Ik kende er veel vriendschap. Ik schreef liefdebrieven voor een kleermaker, die in ruil mijn broek streek. In Duitsland maakte je kennis met echte beroeps, die daar met vrouw en kinderen woonden. Spannend was het wel als we 'in alarm' gingen. en midden in de nacht onze stellingen innamen aan het IJzeren Gordijn.'

Naar Hoogstraten Terug thuis in Brussel na de legerdienst diende Elinar eerst werk te maken van de eindthesis die hem de titel van Licentiaat moest opleveren. Tijdens de legerdiensi was dat er niet van gekomen. In juni 1961 legde hij dan examens af voor de keuzevakken en verdedigde hij zijn eindverhandeling. En dan was het afwachten. Wachter op werk. Toen werd er niet vaak gesolliciteerd. Men werd gebeld om te komen werken. En hij had ondertussen ook kennis gekregen met Simone, die later zijn echtgenote zou worde ii. Op een zondagmiddag werd er gebeld. Hij was gaan vrijen in Mechelen. Of hij kon tenigbellen. Naar zuster Elisabeth van het Spijker. in Hoogstraten. Die zocht licentiaten want er was pas begonnen met dc Humaniora en men stond voor de homologatie van dc school. Van Hoog-

Dii

1i

n iuIiiiiiiiIi

niji

slof,

onderdirecteur Ehuar Lainbrix.

011i

En dat gebeurde in de eerste spreekkamer van het Spijker. "Ik vroeg wat ik zou moeten geven. Ik mocht kiezen. Wel kende ik Rachel Lamhrechts van Wortel die ook al les gaf op het Spijker. Tijdens mijn studententijd in Leuven had ik haar leren kennen. Ik gaf 8 uur Grieks, wat geleden was van in mijn eigen Hurnaniora. Maar ik had een nonkel die hetzelfde gaf: ik mocht alles van hem hebben, lesvoorbereidingen, boeken, examens. Verder 2 uur aardrijkskunde. ID uur geschiedenis en 1 uur esthetica. Later vond de inspectie dat dat Grieks niet te doen was. In het begin kreeg ik te eten tijdens de middag in een speciale spreekkamer, te samen met een pater. We werden bediend door mère Emilie, een ouder nonneke, die liep toch geen gevaar meer. Maar er was aanvankelijk geen contact met de vrouwelijke collega's. Het is zuster Liesbeth geweest die ingegaan is tegen die achterdocht uit het verleden: waarom zouden oudere meisjes geen les mogen krijgen van een man. Ik was de eerste. voltijdse man, en

iiiuol ciii

lot

i)im-clijk

lii in 1986, behalve


MAN IN DE MAAND

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 H003STRATEN

TEL. 031314.52.78

hen er gebleven. Ook Raf Peeters was er, die gaf Liieck cii Ncdcikiiids, in cumul-uren, dat mocht toen. Het was hard werken. Verbeteren, lessen voorbereiden. Maar ook nu zijn er nog velen die hai'd werken. Drie maanden verlof per jaar compenseert anderzijds ook wel." Negenendertig jaar is Elmar Lambrix op het Spijker in actieve betaalde dienst geweest. Hij heeft er veel mannelijke collega's zien komen en gaan. Nu ZOU men ze zeker willen aanwerven, om het gemengd karakter van de school te versterken. Maar het wordt moeilijker: leraar is een vrouwelijk beroep geworden. Met als gevolg dat het aanzien van de job daalt, volgens onze gesprekspartner. Op het Seminarie zijn er nu ook heel wat dames aan het werk. Volgens Elmar is dat het drama van Hoogstraten: het blijven naast elkaar bestaan van een gelijkaardig aanbod, terwijl de culturen van heide scholen erg verschillend zijn. En moeilijk in overeenstemming te brengen. Hij diept het wedervaren op met een werkgroep rond de gemeenschappelijke opmaak van een rapport, een eerder technische kwestie zou je zeggen. Na één jaar van studie en onderzoek ging de zaak niet door. Geen consensus mogelijk.

Dagelijks op school Zuster Liesbeth had ondertussen weet gekregen van Elmar's vaardigheden. Zo ook van het feit dat hij lid geweest was van het koor van de school in Brussel. Waarop hij in 1968 met het Spijkerkoor begonnen is. En van hij zijn aankomst werd hij door Raf Peeters meegesleurd naar het Piuskoor. Dat introduceerde hem in het Hoogstraatse leven. "Als buitenstaander moet je toch ergens intreden om thuis te raken in Hoogstraten. Je moet het zelfdoen. Mensen denken te vaak dat ze uit hun kot zullen gehaald worden. Toen was dat koor wel ééndimensionaal: bijna alle leden kwamen uit de onderwijswereld, maar dat is de laatste jaren erg veranderd." Het Grieks was ondertussen in de klas vervangen door het vak Frans. Kon dat anders met zo'n directrice die wist dat haar leerkracht van hLiize uit tweetalig was. Tot in 1983. Toen bereikte de school het aantal van 700 leerlingen en kwam er een vacature van onderdirecteur. Maar die job was eerder onhestaande. Zuster Liesbeth vroeg aan Elmar Lambrix om de zaak waar te nemen: "Ik zoek iemand die complemcntair aan mij is, voor het technisch-organisatorische, het materiële." Elmar had natuurlijk zijn


MAN IN DE MAAND

Ten huize

Veik/eed als Sjeik op liet leer/in gen/eest dat traditiegetrouw volgt op Lie intrede i'an Sinterkiaas op het Spijker. voorgaande: in het leger veel ervaring opgedaan. En in de school kwam hij al enige tijd op zondagavond de verwarming aanzetten. Door de zuster werd zoiets steevast vergeten, met als gevolg te koude klassen op maandagochtend. "Op die vraag om onderdirecteur te worden, heb ik langer gedacht dan over uw vraag voor dit gesprek". vertrouwt Elmar ons toe. Spijt heeft hij er niet van. Maar er ging wel wat verloren. Het contact met de leerlingen bleef wel, maar het verliep anders. Hij heeft er vele feesten georganiseerd, veel herstellingen gedaan, bouw-vergaderingen meegemaakt. Dat laatste kan ook niet anders want de school staat toch wel bekend voor de voortdurende bouwwerkzaamheden. "Er kwam altijd wel wat hij." Ook in het internaat. Afgelopen kerstvakantie installeerde hij nog twee nieuwe verwarmingsketels. En voor zijn vak geschiedenis kreeg hij een goede opvolger in de persoon van Erik Feys.

Het gezin leerde daar mee leven. Tot aan haar huwelijk in 1962 met Elmar had Sirnone gewerkt bij Mercatorverzekeringen. Door een clausule in haar contract (getekend toen ze 16 was, maar niet rechtsgeldig, zo bleek pas later) moest ze ontslag nemen hij haar huwelijk. In Hoogstraten. waar Elmar ondertussen een jaar op kamers verbleef en van daar uit dagelijks naar het Spijker ging les geven, was er niks te huur. Of je moest veel kosten maken in het huurhuis: eigen kachels kopen enzovoort. Maar dat loonde niet, er waren toch al plannen om te bouwen. Zo belandden ze in Schoten. Met de bus kwam hij naar Hoogstraten. Niet voor lang echter want al snel werd er een wagen aangeschaft. In 1965 werd er grond gekocht van boer Vermeiren langs de Witherenweg. toen nog een slijkpad. Zelf vragen was wat moeilijk: iemand van Brussel! Stan Vlaminckx ging het voor hen vragen en kreeg groen licht. Dat hij vast was op het Spijker gaf de doorslag bij Vermciren om te verkopen. In 1966 werd er gebouwd. Het was de tijd van de groei van de Markwijk, even verder, en de grote groep kleine kinderen. Nieuwjaarke zoete was toen heel druk. Dit jaar was het maar mager. Alle weken trok het gezin naar Turnhout om te winkelen. Hoogstratcn was te klein. Je vond er geen Franse kaas, geen vis. Allebei komende van de stad konden ze hun zekerheden niet achterlaten. "Neem nu: als het hier al eens waaide, dan viel de electriciteit uit. Was je aan het koken, kon je naar het gasvuur van de huren om de zaak af te werken. In Brussel heb ik het nooit meegemaakt zonder stroom te zitten." Maar de vestiging in Hoogstraten werd nooit in twijfel getrokken. Ook niet door Simone. 'Zij zag dat ik gelukkig was in mijn werk, en zij voelde dat goed aan. je bleef wonen omdat je er werkte."

Ten gevolge van een hersenaandoening is Simone in 1997. na enkele dagen hospitalisatie. overleden. Samen met haar heeft Elmar drie kinderen. Tin, Raf en Els, die voor 3 kleinkinderen zorgden. Tin woont wat verder in dezelfde sti'aat, en komt dagelijks langs. "En toch ben ik blij dat ze alleen gaan svonen is voordat Simone ons ontviel. Moest het nadien gebeurd zijn, de mensen zouden zeggen: die laat nu toch haar vader al leen!"

Actief op rust Aan het Piuskoor heeft Elmar veel te danken. "Ik kan me voorstellen dat iemand aan voetbal evenveel heeft." Als voorzitter heeft hij er nu alles mee te maken. Zo was er onlangs de organisatie van de viering van Jos Bruurs voor zijn 50 jaar organist-zijn. Zelf vindt hij het een heel plczante vereniging. Naast repetities en diensten verzorgen, gaan ze ook éénmaal per jaar op daguitstap. En om de drie .laar organiseert de reiselub een citytrip binnen Europa. Zo werden Wenen, Praag. Istanbul en Sint-Petersburg al aangedaan. Vanuit die groep was het lidmaatschap van het Davidsfonds maar een stapje. Die laatste teert dan ook jaarlijks in de Rabboenizaal. En ondertussen heeft Elmar zich geëngageerd voor het parochietcain van Sinte-Catharina. Voor vier jaar. Om decanaal te gaan denken over wat een parochie straks is zonder parochiepriester. Want hoe je het ook draait of keert, straks zitten vele parochies toch zonder parochiepriester. Veel wil hij daar nog niet over kwijt. Het zijn zeer trage gesprekken over de grenzen van de parochies heen. Maar ook veel praktische zaken moeten geregeld worden: de avonddiensten bij een begrafenis., de gang naar het kerkhof, huwelijken. zondagsdienstcn. En het Spijker? zult u zeggen. Want daar begon toch Elmar's Hoogstraats leven. De conciërge van de Rabboenizaal loopt er nog steevast bijna dagelijks rond. Even de inleiding van dit stuk he rlezen.

Die avonden De nieuwe job was zelf in te vullen want voo! dien onhestaande. "Je zoekt werk: alles wat je doet, heeft iemand anders vorig jaar gedaan. je pakt al wat af. Maar het kan dan ook beter gebeuren. Want je hebt er meer tijd voor terwijl het er vroeger voor iemand altijd maar hij kwam." De groei van dc school wijt Elmar ook wel aan de keuze vait liet Heilig tiirat in 1 urnhout voor het Vernieuwd Secundair Onderwijs. Veel mensen uit de streek hadden daar geen vertrouwen in. En de kom:;t van dc Noord-Limhurese meivjv's. Vanuit Balen werd er jaren een bus ingclegd die op maandag de internen uit de streek bracht. en op vi jilagivond IC terug thuis afleverde. Een directie job bracht ook veel avondwerk niet zich mee. Oudercomité en -contacten, feestcomiteit, stuurgroep, vlaaienslag, bouwfeesten, regionale vergaderingen, het koor, het leerkrachtenfeest. Er waren weken dat hij 's avonds nooit thuis was.

Een jno/ie/iIo. Hei v htp! mr Laiohrrv 0/11 rtngd 1/oor zoon Ra/ mei V/V11i1 Kin,, s Itooit zoon Werner Bekaert niet Els, in i'erwachting van het tweede kleitikind, en Tin niet kleinzoon Jeroen op de arm.


VANUIT HET STADHUIS... Driemaal feest in het stadhuis, het moet kunnen Het nieuwe gemeentebestuur Wij hebben de laatste weken weinig ontevreden mensen tegengekomen op het stadhuis. Dat kon ook moeilijk anders want telkens wij er waren mocht ook de fles gul rondgaan. Een kniesoor die er aanstoot aan zou nemen. Naar jaarlijkse gewoonte werd het gemeentepersoneel uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar en op een gezellige samenwerking met het bestuur. Enkele dagen voordien werden er enkele monumenten uit het Hoogstraatse politieke leven op een passende wijze in de bloemetjes gezet, en op de eerste werkdag van het nieuwe jaar mochten 24 raadsleden de eed afleggen voor een nieuwe legislatuur van zes jaar. Hun eerste taak bestond er al in om vijf nieuwe schepenen te verkiezen. Hiermee kan Arnold Van Aperen, die op 19 december al de eed aflegde als nieuwe burgemeester, zijn college samenstellen om het dagelijks bestuur van de gemeente in de goede banen te houden. En ook de partijen uit de minderheid beloofden een constructieve en eerlijke oppositie te voeren. Daar mocht toch wel eens op gedronken worden. Het serieuze werk is voor de volgende zitting.

Afscheid De uitslag van de verkiezing in oktober is voldoende gekend: een herverdeling van de zetels, een nieuwe coalitie, een aantal nieuwe gezichten, maar ook heel wat figuren die tijdelijk of voorgoed van het politiek toneel verdwenen. Wij hebben er in onze vorige uitgave uitvoerig aandacht aan besteed. Onder hen ook enkele personen die in de loop derjaren hun stempel gedrukt hebben op het beleid in de gemeente Hoogstraten. En daar wou ook het gemeentebestuur niet zomaar aan voorbij gaan. Op vrijdag 29 december werden de raadsleden Sprangers en Pauwels met de respectievelijke echtgenotes uitvoerig in de bloemetjes gezet. Het mocht ook wel want beide heren hebben er een behoorlijke staat van verdienste voor onze gemeenschap opzitten. Fons Sprangers kan terugblikken op een periode van 30 jaar in het gemeentebestuur waaronder 12 jaar als burgemeester, zes jaar als schepen en nog eens twaalfjaar als raadslid op de oppositiebanken. Karel Pauwels heeft vooral zijn sporen verdiend als schepen van onderwijs en dit gedurende

twee legistatureri. De laatste zes jaar zetelde hij als raadslid binnen de meerderheidsfractie. Voor meer informatie over de verdienste van heide heren verwijzen wij graag naar ons vorig nummer. Het was ook aangenaam te moeten vaststellen hoe bij de hulde aan de beide gevierden burgemeester Van Aperen dankbaar gebruik heeft kunnen maken van onze terugblik. En ook onze Man in de Maand uit het laatste nummer bleek een schot in de roos. Want de derde man in de rij van gehuicligden was niemand minder clan Omer Meeus, de uittredende commissaris van politie. Na bijna twintig jaar leiding over het politiekorps van Hoogstraten ging hij op 31 december 2000 met pensioen. De drie feestelingen werden uitvoerig geprezen en bedankt voor hun jarenlange inzet voor de gemeenschap. Fons Sprangers krijgt wellicht binnenkort de titel van ereburgemeester van Hoogstraten en Karel Pauwels deze van ere-schepen. Ook de echtgenotes mochten meegenieten in de hulde. Een lovenswaardig initiatief van het gemeentebestuur en daarbij mocht al eens een glas gedronken worden.

De nieuwe ploeg Op dinsdag 2 januari 2001, de eerste werkdag van het nieuwe millcnnium, was het de beurt aan de nieuwe raad. 24 raadsleden, waaronder tien nieuwkomers en zes vrouwen, legden v66r de burgemeester de eed van getrouwheid en gehoorzaamheid af. Burgemeester Van Aperen had op 19 december al hetzelfde gedaan v66r de


GEMEENTERAAD

Tijdens een speciale plechtigheid op vrijdag 29 clecemhc',' werden de heren Paarse/s. Meeus en Sprangers en hun respectievclijke dames door het gemeentebestuur in cle bloemetjes gezet. Fons Sprangers krijgt voortaan de titel van ere-burgemeester als blijk van waardering voor zijn 30-jarige loopbaan als burgemeester, schepen en raadslid. Raadslid Karel Pauwels mag zich voortaan ere-schepen noemen als verdienste room- zijn 12 jaar schepenschap en zijn 6 jaar als raadslid van cle stad Hoogstraten. Commissaris Onier Meeus werd door burgemeester Van Aperemi in naain lan her gemeentebestuur bedankt voor zijn realistische leiding van her Hoogst raats politiekorps. Op 1januari ging Omner Meeus mei pensioen. Op cle foto de geviercien met hun echtgenoten: v. In. m. mevr Pauwels, Karel Pauwels, mevr. Meeits, OmnerMeeus, mevr. Sprangers en Fons Sprangers.

gouverneur van de provincie Antwerpen. Camille Paulus. Wie zich dc verkiezingsuitslag niet meer herinnert: de nieuwegemeenteraad bestaat uit 11 leden van KVB, 7 CVP'ers, 3 AaIev 'ers .3 verkozcnen uit de nieuwe formatie HOOP, en 1 Vlaams Blokker. De coalitie wordt gevormd door KVB en HOOP.

waardoor CVP, Agalev en Vlaams Blok in de oppositie terechtkomen. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad volgde de verkiezing van cle vijf schepenen. Zij zullen samen met de burgemeester de volgende zes jaar het dagelijks bestuur van de gemeente uitmaken. De wedde van hurgemeesteren schepenen is intussen sterk

Het schepencollege anno 2001. BumTemneester Arnold Van Aperen temidden van eerste schepen Marcel Van Ammel en gemeentesecretaris Paul Vinck. Bovenaan van links naar rechts: Roger Van Aieren, J05 Martens, Rene Sprangers en Staf Peerlinck. Het college bestaat uit 4 leden i'an KVB en 2 van HOOP. Geen vrouw in het college, hei is de laat.rte jaren anders geweest.

opgetrokken. De burgemeester heeft voortaan een bruto jaarwedde van ongeveer 1,5 miljoen frank, een schepen ongeveer 900.000 frank. Wil men zijn job goed doen als schepen, dan is er inderdaad ook heel wat werk aan de winkel. En dat mag ook in verhouding vergoed worden. Het is jarenlang anders geweest. Voor cle verkiezing van de vijf schepenen was er telkens niaar één kandidaat, namelijk deze Liit de meerderhcidsfractie. Vroeger werd er meestal door de oppositie ook telkens een kandidaat naar voor geschoven. Tot eerste schepen werd Marcel Van Ammel (KVB) verkozen met 14 stemmen voor. 7 tegen en 4 onthoudingen. De heide meerderheidsfracties beschikken samen over 14 stemmen. Tweede schepen werd Staf Peerhnck (HOOP). Hij kreeg echter slechts 13 voorstemmen en 8 tegenstemmen hij 4 onthoudingen. Hetzelfde zal zijn partijgenoot René Sprangers overkomen hij cle stemming voor het vierde schepenambt. Dit betekent dat één lid van de coalitie de groep HOOP niet erg in het hart draagt. Zouden de commoties rond het scrrecomplex nog niet volledig verwerkt zijn? Zoals men zich nog wel kan herinneren hebben cle heren Sprangers en Peerlinck zich negatief uitgesproken over de vestigingsplaats van liet serrecomplex van Belgicaplant. Derde schepen werd J05 Martens (KVB)en de laatste in de rij werd Roger Van Aperen (KVB).

Bevoegdheden Binnen het college werden de bevoegdheden als volgt verdeeld: Burgemeester Van Aperen wordt bevoegd voor politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, sociale zaken, eredienst, coördinatie, feestelijkheden en recepties, landbouw. Marcel Van Ammel krijgt toer i s mc, Ii u i sv es t i n g. o nd e rw ij s, vergunningen, ruimtelijke ordening. Staf Peerlinck neemt financies. jeugdheleidl. PBW, in formatie en inspraak, onclersteun ing verenigingen en monumenten voor zijn

Bi1 de verkiezimig i'amide nieuwe schepenen liet burgemneester Van Aperen zich mmiet welgei'allen omringen door de twee jongste racidsleclen Leen Vermneersch en Lief Pans. Voor één keer mochten zij plaaisnemnen in de nog vrije schepenzetels.


GEMEENTERAAD rekening. Jos Martcns wordt schepen van openhai e werken en nutsvoorzieningen. Hij neemt Cl pitiimoliium en tewerkstelling hij. RenĂŠ Sprangers krijgt de bevoegdheid over ontwikkelingssamenwerking, gezinsbeleid, derde leeftijd, migrantenbeleid. milieu en emancipatie. Roger Van Aperen wordt schepen san middenstand en economie. sport cultuur en bibliotheek, verkeer en Europese zaken.

Gelukwensen

Ook hei IKO-personeel n'as ruim i'an de partij 01) de nieuwjaarsreceptie.

De nieuwe ploeg krijgt Van up de oppositiebanken gelukwensen met hun verkiezing maar ook de verzekering dat er ernstig zal toegezien worden up het beleid. "Miisc hien past het ook hen eraan te herinneren dat datgene wat vandaag een eer is, mui gen een opdracht wordt en hopelijk koi'telings geen last. Wij verwachten van het college dan nok een stevige inzet en ecn sterke dynamiek", wearschnwde de Agalev-fractie die meteen van de gelegenheid gebruik maakte om de meerderheid te vragen nok aan de oppositie de kans te geven om aan het beleid positief mee te werken. Ook CVP maakt zich sterk dat zij het gevoerde beleid ernstig zal beoordelen op haar daden en niet op haar woorden en dat zij waar

1!:

Zes personeelsleden sierden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de bloemetje.s gezet t'oor hun jarenlange inzet. V.l.n. r.: Ria De Keusier, Frieda Fockaert, Armnand Fransen, Omer Meeu.s, Rik Krijnen en Louis Jacobs. Proficiat!

Personeelslid Louis Jacobs was in zijn nopjes met de hulde die hem gebracht werd hij zij/t oppensioentelling. Hij kreeg de burgerlijke medaille / wecda klasse rnor zijn 35 jaar inzet. En hij genoot eri'an!

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Drienu tal op tij 1i a.s het /icsI iii liet ,s rad/tin s. Het personeel maakte het de nicinie raadsleden en de talrijke toeschouwers naar tse/is. Romv Sprangers en S'abine Snijers in actie. 10

Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel: 03131410.59


GEMEENTERAAD nodig met eigen accenten het hestLiur zal opvolgen en steunen, indien zij daarvoor tenminste de nodige ruimte krijgt. Zij betreurt het verder dat er geen vertegenwoordiger van de agrarische sector in het college zit en dat er ook geen enkele vrouw deel uitmaakt van dit bestuursorgaan. Daarnaast heeft zij het moeilijk dat iij geen deel meer Lutmaakt van het college. "De huidigecoalitie behaalt maar48.4 7< van de uitgebrachte stemmen, dus niet de helft van de Hoogstraat se bevolking steunt deze meerderheid', aldus woordvoerder Herman Verlinden. Ook gemeentesecretaris Paul Vinck wenste het nieuwe bestuur van harte proficiat maar hield er

toch aan de raadsleden er op te wijzen dat modern besturen op de eerste plaats deskundigheid vereist. "De tijd van de padvinderij is voorbij. Gemeenten zijn KMO's geworden. Gemeentebestuurders moeten daarom competente mensen zijn met een kritische bliken een zakelijk inzicht. Zij moeten "body" hebben en dat betekent daarom niet noodzakelijkdiploma's. Zij moeten o.a. kunnen optorncn tegen studiehureaus. Gelukkig is liet uintal hogergeschoolden in de administratie fel gestegen. De genieenteraad beslist, maar de uitvoering is voor cle secretaris en zijn administratie. Mijn personeel en ik willen jullie graag helpen in de uitwerking van een professonccl beleid.

-j

Het werk kan beginnen Voor de gemeenteraadsleden is het werk intussen al volop begonnen. Maandag 22januari had de eerste echte gemeenteraadszitting plaats niet o.a. cle verkiezing van de leden van het OCMW. Hierover hebben wij liet in onze volgende editie. Het college is al langer in de weer. Ook de nieuwkomers werden. nog lang voor zij verkozen werden in de gemeenteraad, betrokken hij de opstelling van de nieuwe begroting voor liet werkjaar 2001. Deze begroting werd al op 18 december door de vorige genicenteru'ad goedgekeurd. Hier komen we later uitgebreid op terug.

.....

M ,

..

1 y... 4-

Ook dit maal nec / Iie / wai 1 olk 0/) de 111 siulhitic 1 0fl dc mc nu c gemeenteraad.

lyk..

instalhif iC /1ICIIIYC 7emee/llc'raod/: ook de cIicpeii l/oIIiieli zien cle toekomst /100/) vol tegemoet.

Ti

1,~

Omer Meeus, in gala-uniform, temidden r'an een deel t'an zijn korps. 0p31 december2000 ging hij met pensioen en liet voorlopig de leidi ig van zijn korps over aan aduncr-c'ommis.rarts Jan Vinck.v (links naast Meetis) tot de benoeming van ec'n nieuwe c'oimnissam'is. Vanaf] januari 2001 vormen politie en rijkswacht in Hoogst raten voortaan de "lokale politie

Tijdei ix de iec ept ie iaii liet gen lc'elltepc' isoit ccl maak t Piet 'uit Sas aliast miader kennis met zijn nieuwe /,aas, schepen t'an Openbare Werken

Jo.r Martens.


GESCHIEDENIS

Begijnen bakken hosties Tussen 1895 en 1961 bakken de hegijnen van Turnhout meer dan honderd miljoen hosties. Maar in 1958 verliezen ze de grootste klant, de dekenij Hoogstraten. Deze tegenslag is het begin van het einde van de hostiebakkerij Het verhaal van deze vrome onderneming lezen we in het boek van Marcel Proost over de geschiedenis van de hostiebakkerij op het begijnhof van Turnhout. Koster Rigouts van Hoogstraten speelt een belangrijke rol in dit drama. 'Sedert geruime tijd had men de overtuiging dat het hakken van grote en kleine hosties voor kerken, kloosters en kapellen in Turnhout en omgeving een zeer specifieke bezigheid was voor de Turnhoutse begijnen, waardoor zij vele jaren economisch mede aanwezig waren in een typisch marktsegment. Door het bestuderen en verwerken van het vrij omvangrijke bronnenmateriaal werd onze overtuiging bevestigd'. zegt Marcel Proost. 'Het werk richt zich vooral op de periode van 1895 tot 1961 omdat we over deze periode betrouwbare geschreven bronnen vonden en ... in 1961 werd de hostiehakkerij op het begijnhof opgeheven.' Het is een merkwaardig en boeiend boek over zesenzestig jaren hostiehakkerij : « Zo is het dan een verhaal, aanvankelijk rond de eeuwwisseling nog wat waLig, maar geleidelijk aan, doorheen dc jaren kreeg het meer gestalte, een verhaal van mensen, van begijnen, die naast hun thuisbezigheden, nagenoeg dagelijks naar de infirnierie giligen om bloem te zeven, hostiepap te maken, hosties te hakken, de gebakken hostiekoeken in de kelder te laten wak worden om ze nadien gemakkelijker te kunnen uitsteken, ze trachtten te tellen en misschien tussendoor nog baden of zongen, om dan aan de bekommerde pastoor de hopelijk juiste aantallen op te geven voor zijn boekhouding en voor het opmaken van de rekeningen, waarrond vaak zoveel te doen was ... » ( pagina 83)

atiien wum uwe levering van hostieën. De Eerwaarde 1-Ieren pastoors klagen dat ze te veel moeten betalen, daarom hebben wij uitgezien naar ioordeli'er voorwaarden, . Deze beslissing was dé genadeslag voor de hostiehakkerij van de Turnhoutse hegijnen. Rigouts had op dat moment nog vijftien klanten, goed voor een omzet van meer dan één miljoen hosties per, jaar, bijna de helft van de ganse productie. Enkele jaren later - in 1961 zou dan ook de hostiebakkerij ophouden te bestaan.

Dit en nog veel andere merkwaardige zaken kan men lezen in het boek van M. Proost, De hostie-

bakkerij op liet begmpihot van Turnhout van 1895 tot 1961, uitgegem'en door De Vrienden mali hei Begijnhot van Turohout, 1 oktober 2000, digitaal gedrukt door Group Joos. Turnhout. 96 pagina's (IS x 22 cm). geïllustreerd. Recent werd deze studie ook gepubliceerd in het jaarboek 1999 van de Koninklijke geschieden oudheidkundige kring Taxandria uit Turnhout. Deze geschiedenis van de hostiebakkerij kan men bestellen door overschrijving van 250 BEF (+ 60 BEF verzendingskosten) op rekeningnummer 068-2273573-17 van 'De Vrienden van het Begijnhof'. Begijnhof 56, 2300 Turnhout. Geen verzendingskosten betalen indien je het bestelde/betaalde hoek komt afhalen in het hegijnhofmuseum te Turnhout tijdens de openingsuren. Natuurlijk kun je ook ter plaatse betalen tijdens je bezoek. js

4

Hoogstraten In het boek komen niet alleen de sacrale en technische dimensie aan bod maar ook de economische kant van deze zaak. Het klantenbestand en cle relaties met die klanten vormen hierin een belangrijk onderdeel. De klanten van de dekenij Hoogstraten waren o.a. de O.-L.Vrouwkerk van Meer, de kerk van de H. Verlosser in Meerle. de Paters Kapucijnen van Meersel-Dreef. de St.-Clemenskerk en het klooster Mariaveld in Mi nderhout. St-Jan Baptistkerk en de Kolonie van Wortel en in Hoogstraten : de Si nt-Cathari nakerk. de hegijnhofkerk St-Jan Evangelist. het Klein Seminarie, het Spijker van de Zusters Ursulinen en het Gasthuis (COO). Op 16 januari 1958 schrijft de pastoor van het hegijnhof. Eerwaarde Heer E. Frickel. een brief aan de heer H. Rigouts : '... Met deze wil ik U

omedede/en dat 01] loor het jaar 1958 de prijs i'an 3 fr. per honderd voor de kleine en 13 fr i'oor de grote hostieën niet meer kunnen aanrekenen. ... Wie werkt er tegenitoordig nog aan 5fr. per uur.' Op 19 februari 1958 schrijft koster Rigouts aan Eerwaarde Zuster J. de Boer: 'Tot ons groot

spijt 07oct ik U laten neten, dat we moeten

12

Rond 1937 zijn de begijnen overgeschakeld t'an de oude bakn'mjze met hostieijzers op een hout.vkoolstooj naar liet bakken op gasvuren.

D KOMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 7566


GESCHIEDENIS

Veiling Hoogstraten

Fruit en groenten zonder risico's Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Veiling Hoogstraten overhandigde de heer Boulanger van TÜV-Nederland het HACCP-certificaat aan voorzitter Cees Vermeiren. HACCP is een systeem om in elke schakel van het traject teler consument de garantie te geven dat de levensmiddelen geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Tij V-Nederland is het extern auditbureau dat controleert of men het certificaat verdient (en mag houden). Het staat borg voor haar werking onder toezicht van de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Kristien Neyts. sinds 1991 verbonden aan het Laboratorium voor Levensmiddelenmicrohioloeic en —conservering van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. begeleidde de Veiling Hoogstraten hij liet opstellen, invoeren en evalueren van het HACCP-systeem. HACCP is de at1orting van Hazard Analysis Critical Control Point. Uit een gesprek met haar worden deze moeilijke woorden vlug duidelijk. Eind jaren zestig werd het systeem in samenwerking met de NASA (USA) ontwikkeld voor de ruimtevaartvluchten. In 1993 legde een Europese richtlijn op dat elk land een HACCP-wetgeving moest opstellen. Die Wet lS er in België gekomen op 7 februari 997: alle bedrijven uit de voedingssector moeten veiligheidsprocedures opstellen rtie gebaseerd zijn op de HACCP-principes.'

aanleunen hij liet ISO-systeem. Erkende instellingen controleren dan in hoeverre aan de gestelde normen voldaan is. Bedrijven moeten al langer voldoen aan een aantal hygiëne-eisen die gecontroleerd worden. Maar vandaag controleert men of de voedselveiligheidsproceclures op basis van het HACCP-systeem uitgebouwd zijn. Bij uitvoer naar landen binnen de Europese Unie is er geen directe controle op de toepassing van dit systeem, maar het spreekt vanzelf dat klanten van de veiling tegenwoordig willen weten of dc

producten met respect voor de volksgezondheid behandeld worden. Zij worden op hun beurt kritisch benaderd door hun klanten en ook steeds meer - door de overheid.

Maatregelen voedingssvaren zijn onderhevig aan drie soorten gevaren: microhiologisch (o.a. ), chemisch bacteriën, schimmels. (gifstoffen) en fysisch (voorwerpen die niet in het voedsel thuishoren). Daarom heeft de veiling ook een aantal concrete maatregelen genomen. Er is niet alleen het algemeen rookverhocl, maar er zijn ook extra inspanningen geleverd op het gebied van reiniging en technisch onderhoud. Het verpakkingspersoneel heeft zeer strenge hygiëne-richtlijnen gekregen. Maar aan de basis blijft de teler verantwoordelijk. Het hele HACCP-systeem van de veiling heeft alleen zin als men het product op een hygiënische manier en in goede staat hij de veiling aanbiedt. Het blijft een permanente opdracht om het systeem te actualiseren, regelmatig te evalueren en voortdurend te streven naar verbetering. Maar er viel nog meer goed nieuws te rapen tijdens deze nieuwjaarsreceptie. Men kon het voorbije jaar de meeste producten tegen redelijke tot zelfs goede prijzen verkopen. De veiling realiseerde een recordomzet van meer dan drie miljard frank. De bouwwerken aan de nieuwe loods zijn volop aan de gang, de paprikasorteerder is al aangekocht en een eigen website is in ontwikkeling. Meer nieuws vind je straks bij www.veilhoogstraten.be (js) ...

Teler is het beginpunt De heginverantwoorttijkhcid ligt hij de teler want de veiling kan het product niet meer veranderen. Zij zijn volledig afhankelijk van de aangeboden kwaliteit. Daarom moet je als voedingahedrijf al je oti vilei [cii in kaart brengen en analyseren welke gevaren voor de volksgezondheid zich kunnen voordoen. Dit leidt tot het vastleggen van de kritische controlepunten. De temperatuur bij de koeling is een belangrijk kwalitcitsaspect, maar het gevaar voor de ee700hlheid is eerder miniem. Een ander punt zijnde gewashestrijdingsmiddelen. De controle gebeurt met ,tCLktiueveU. Bij kleine vôtumes afwijkende resultaten is er geen direct gevaar. Wel kan men beslissen om meer te controleren en zo voorkomen dat er gevaar ontstaat. Een belangrijk punt is de residucontrole op sla. Die controle gebeurt voorde oogst en als nacontrole in een laboratorium blijkt dat het residugehalte te hoog is, mag de sla niet geoogst worden. Er kan dus nog een corrigerende maatregel genomen worden.

t t /111 /J) i/•Ii i ! eiI'eileJ) i'I?/iel OJ) I.ijil incclemrerkers. ii t ii. 'jii ( De heer l3oolanger, lid van hei centraal eoioiie tuit £lesklindt gen van Tii V-IVederland, overhandigt hein het HA CCP-certitïcaat. :.

Een certificaat Belgische voedingsbedrijven kunnen de HACCP-certificering aanvragen en behalen. maar enkel op basis van zeer strenge criteria die in Nederland vastgelegd werden en dicht

(

314.41.26 31 4.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

13


Hebben we Jhonattan gered?

Woninginrichting

SUCRE / LOENHOLJT - Jhonattan Pablo Russo Tancara, geboren op 12 juli 1996 in Potosi (Bolivië) had een kankergezwel achter het rechteroog. De medische behandelingen in zijn land waren onvoldoende om te kunnen genezen. Daarom zocht de familie Aertsen uit Loenhout naar een oplossing in België. Vrijdag 29 december 2000 werd Jhonattan in het St.Elisabethziekenhuis van Zottegeni door dr. L. Cesteleyn geopereerd van een zeer agressieve kanker. Heeft deze operatie het kind gered? Is deze kanker definitief uit geroeid'? voohije jaar via verschillende personen uitgeiocht of Jhonattan in het buitenland opnieuw kuui geopereerd wrurden P. ik Cclie, rt ie in Bolivië werkt als geneesheer in het project 'Face the Challenge , vei ws'r iÏ,u,lr di'. Luc Cesteleyn in Gent. Deze chirurg beeft het volledig medisch dossier ontvangen en hestudeerd cii verklaarde zich bereid om de operatie lot te voeren.

Aan een paspoort geraken, was niet zo eenvoudig. Jhonattan bleek niet eens overeen geboortebewijs te beschikken en de vader was zijn identiteitskaart verloren. De overheidsinstanties in Bolivië zijn niet van de vriendelijksie en moesten dus met veel omzichtigheid en geduld benaderd worden. Dankzij weken van spanning én inspanning kreeg Christophe Dael (ut Minderhout) alles toch nog in orde. Via liet thuisfront hier werden de vliegtuigtickets geregeld voor ihonattan en Christophe zodat zij op woensdag 20 december vanuit Sucre. via Santa Cruz, Sao Paulo en Frankfurt in Zaventem toekwamen.

icoiuta

Jhonattan Tancara is het zoontje van Marhin en Vicky en woont samen met zijn broertje Oscar en zijn zusjes Deyna en Jhocelyne in een éénkarnerhuisje aan de rand van Sucre. 1999 was voor Jhonattan een erg bewogen jaar. Er werd toen vastgesteld dat hij een kankergezwel had achter het rechteroog. Er volgde chcmothcrapie, een operatie in La Paz, radiotherapie en opnieuw chemotherapie. Sinds maart 2000 verblijft hij in 'La Kantuta', het kinderdagverblijf van ETI in Sucre, een project dat o.a. gesteund wordt door Rotary Hoogstraten-Kempen (zie DHM nrs. 187 & 189). De moeder van Jhonattan. Vicky, werkt in het kinderdagverblijf als opvoedster. Ook Tin Aertsen uit Loenhout is hier werkzaam. Omdat in Bolivië de medische behandelingen zeer rudimentair zijn, werd in de loop van het

Na een kort verblijf in de Beeniden te Minderhout vond Jhonattan een tijdelijke thuis in het gezin van Pieter en Gina Van Obhergen-Perez in Arendonk. Gina is ook Boliviaanse en komt ut Sucre. Samen met de kinderen Marianne en Bart, die ook vloeiend Spaans spreken, kan hij spelen en ravotten. Gina is een geweldige moeder voor Jhonattan en een beter gastgezin kon men zeker niet vinden. Vrijdag 22 december werden dankzij dr. H. Cuykx de nodige scans gemaakt in het SintJozefziekenhujs te Turnliout. Op tweede kerstdag was Cr een uitvoerige bespreking met dr. L. Cesteleyn. Hij is een gerenomeerd chirurg die tevens verbonden is aan de universiteit van Michigan (USA) en ook ere-professor van de universiteit San Francisco Xavier de Chuquisaca in Sucre (Bolivië). Bijgestaan door een neuroloog, een ophtalmoloog. een anesthe-

E[ ae herenmode voor jong en oud. Steecis s

tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

pC'18/e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE 7IeNa:s 14

5 uur.

op

Ioen.

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgorclijnen - Tapijten en vloerbekle&Iiiig - Siertafeikleden, lopers, enz. sist en een hele ploeg medewerkers gaan ze deze ingrijpenrte operatie volledig belangeloos uitvoeren.

Kerstmis in België

.JIiO/idilî(i/i

GEBR. LEYTEN

21.

Operatie geslaagd Vrijdagochtend om zeven uur werd Jhonattan in liet AZ St.-Elisabeth van Zottegem gewekt. Om 14.30 uur mochten we hem even opzoeken in de recovery room. De operatie is prima geslaagd volgens dr. Cesteleyn maar toch is er wel een kleine 'maar' : Jhonattan heeft na zijn operatie in Bolivië radiotherapie moeten ondergaan. Bij het transplanteren van de kraakbeenhwd moet die verbonden worden met een htoedvat om te kunnen enten. Het bloedvat moet voldoende bloed produceren. Luc Cesteleyn had de indruk dat liet enige beschikbare bloedvat niet voldoende doorbloeding vertoonde. Het zou kunnen (één op vier) dat daardoor de enting van het kraakheen op liet hot mislukt omdat de radiotherapie de bloedvaten rond de oogholte (wellicht) heeft gedood. Dr. Cesteleyn kent een bekwaam chirurg in Sucre die voor de nodige nazorg kan instaan. Jlionattan is te kleni en de mogelijkheid tot goede verzorging in zijn thuismilieu is te gering om met succes een kunstoog te kunnen plaatsen. Hij is nu zodanig geopereerd dat in zijn ooglid een holvormige sclielp kan worden geplaatst die de indruk geeft dat Jhonattan nog een rechteroog heeft, zij het afgedekt door zijn ooglicl. Een en ander kan pas worden gedaan zodra zeker is dat het transplantaat is gelukt en hij in Bolivië is hersteld. Als alles naar wens verloopt, zal Jhonattan, samen met Christophe. op 12januari terug naar Bolivië en zijn familie vertrekken. De dokters en hun medewerkers vragen geen vergoeding maar er blijven natuurlijk nog heel veel kosten die de familie van Jhonattan onmogelijk kan betalen. Denken we maar o.a. aan de reis vanuit Zuid-Amerika naar Europa (en terug), de andcie medische en hospitaalkosten in België. de nazorg in Bolivië. ... Wie Jhonattan wil steunen, kan een bedrag storten op liet rekeningnummer 733-0012741-64 van ETI - Bolivië, Palmhosstraat 30, 2990 Loenhout, niet de vermelding 'Jhonattan'. Moeder Vicky en haar gezin en het ganse ETI-team zullen er u enorm dankbaar voor zij ii. We houden u op de hoogte van de verdere evolutie en de avonturen van de kleine Jhonattan. (.t')


GILDENIEUWS buskruit wordt uitgevonden en huurlegers ontstaan. De slagkracht van de plaatselijke schutters brokkelt af. Maar nog eeuwenlang blijven cle schLittersgilden bestaan: hoog in aanzien bij de bevolking als plaatselijke heschutters. Ze krijgen steun en waardering van de overheid. Bij elk leest hebben ze een belangrijke cerenioniële opdracht. Steeds treden ze op in groot umnaat. Bij de guld' zijii, is een eer. Tot in de tweede helft van de 1 9 11 eeuw bezitten ze boendien het monopolie van het verenigingsleven. Alleen hij cle schuttersgilden kan men ierecht voor de uitbouw van een sociaal leven. Men noemt elkaar ook gildenbroedei'v.

KEMPENS GILDENFEEST (1) op 23 en 24 juni in Meer Wat is een gilde? Wat is een schuttersgilde? De Koninklijke Sint-Jorisgilde van Meer, beter gekend als de kruisbooggilde. richt het laatste weekend van juni as. een Kempens gildenfeest in. Het is de bedoeling van de inrichters de hele Hoogstraatse gemeenschap, en zeker de mensen van Meer, bij dit volkscultureel gebeuren te betrekken. Daarom is eni ge informatie vooraf, zeker op zijn plaats. Gilden zijn de oudste nog bestaande verenigingen, liet een ongemeen boeiend verleden en een specifieke hedendaagse werking. Door de aard van die activiteiten - schieten, dansen, vendelen, roffelen - zijn ze zeker niet de best gekende. Ze treden minder op de voorgrond dan vele andere culturele en sportverenigingen. Rond hun ss erking hangt voor velen zelfs een waas van geheimzinni g heid. En wat is een gildenfeest? Wat houdt dat in? Om een antwooi'd te geven op vele vragen, verschijnt in De Hoogstraatse Maand ccii reeks van vijf informatieve ai'tikels als aanloop naar de grote Kempense gildendagen. Die titels zijn: 1 Wat is een gilde? Wat is een schuttersgilde? 2 De SintJorisgilde van Meer 3 Wat is een gildenfeest? Wat is een landjuweel? 4 Het gildenfeest in Meer 5 Heel Meer viert feest met de SintJorisgi Ide.

Een gilde Wat zijn gilden? Wanneer zijn ze ontstaan'! Wat was en is hun functie in de samenleving? Fundainentele vragen dus omtrent het gildenwezen zelf. Om een antwoord te geven, moeten we terug naar de Middeleeuwen, naar liet ontstaan van steden. vrijheden en gemeenten. Tijdens de periode die daaraan vooraf ging. kende men eigenlijk maar twee maatschappelijke klassen: grootgrondbezitters en lijfeigenen. Deze laatste behoi'en met lijf cii leden aan de heer en moeten met hem de opbrengst van hun akkers delen. Wanneer, vooral na de kruistochten, meer en nieer mensen 'vrij' worden, vestigen ze zich in steden en vrijheden. Daar mogen ze zelfstandig een ambacht of een handel beginnen. ()m hun berocpshelangen beter te kunnen verdedigen, verenigen in 7iL.'11 in gilden. Zo kennen we wevcrsgilclen. hi'ouwei'sgilden, slagersgilden, kuipersgilden, schoenlappersgilden. enz. Met een verzaiiiel naam a,iilmclirsgilcle,i genoemd. De handelaars doen hettcll'de en verenigen zich in koojmianv gilden. Een gilde is dus een middeleeuwse vereniging van personen die de gemeenschappelijke heroepshelangen voor de aangesloten leden nastreeft. Samen sterk!

Een schuttersgilde Maar dc stad co de vi ijlieid iiioeteii ook hcschernid en verdedigd worden hij aanval heroeruig, belegering, brand en watersncod. Aanvankelijk is dat een opdracht vooralle weerbare mannen. Maar in de praktijk blijkt dat systeem niCt goed te werken. Er ontslaat een hehoelle aan een speciaal daartoe opgeleid korps dat

instaat

voor

de

veiligheid.

Ontspanningsvereniging

De

(Be)scliietters,gilden zijn gehoi'en. Onder een schuttersgilde verstaan we een groep niannen die tot taak heeft een leefgenieenschap, in de ruimste betekenis van liet woord, te be-scliittte,i ofte beschermen. Dat gebeurt met toestemming van de plaatselijke heer. Daarvoor geeft hij aan de gilde een roert, zeg maar i'eglement op ent. niet de plichten,maar ook de privipeam i'k leges of de rechten van de gilde. Schuttersgilden zijn de voorlopers van het leger, de politie, cle brandweer en de hurgerwacht. Als wapen kiezen ze het modernste vvat dan op de markt is, namelijk de voetboog, aan te schaffen door de gildenbroeder zelf. Die kost dan zoveel als nu een paard. Dus zijn vooi'al gegoede hui'gers lid van de voetbooggilde. Naast de voethooggilden ontstaan later de handbooggilden. Daar kan de gewone burger lid van worden. De gilde zelf zorgt voor de opleiding van zijn schutters. Oni te oefenen krijgen ze van cle plaatselijke heer een oefenterrein of '.vcliiittershot'. In de nabijheid bouwt de schuttersgilde haar gildenhuis. Daar zijn de vergaderingen en teerl'cesten. Geregeld worden andere gilden van andere dorpen en steden uitgenodigd voor schietwedstrijden. De militaire opdracht van cle schuttersgilden gaat teloor in de ioop van cle 1 6v eeuw. Het

Tijdens de Franse Revolutie komt er officieel een einde aan eeuwen beschermende functie. In 1791 worden hij decreet van de Nationale Vergadering te Parijs alle gilden afgeschaft en hun eigendommen verbeurd verklaard. Heel wat Kempense schuttersgilden sterven een roemloze dood: niet de kruisbooggilden van liet Land van Hoogstraten. Met hun 'Kempense koppigheid' leggen zij zich niet neer hij het verdict uit liet 'buitenland'. Zij leven verder als ootspwili ingsi 'eren iging. Ze blij ven troci w aan de gildenbroederlijklieid die ze reeds eeuwenlang hoog in liet vaandel dragen. En dc leestcultuur is ook gebleven!

Uniek in Hoogstraten Momenteel zijn nog zeven schuttersgilden actief binnen de gemeentegrenzen van Hoogstraten: één bandhociggilde, één buksgilde en vijf krcushooggilden. Dat laatste is uniek voor de hele Kenipen. Het wijst op een grote welvaart in cle ontstaansperiode van cle kruishooggilden. Alleen steden, vrijheden en dorpen met een grote welstand konden zich een elitekorps met kruisbogen veroorloven. In Hoogstraten hebben we gilden in de vijl checlgenieenten! In de volgende editie van De Hoogstraatse Maand gaan we meer specifiek de SintJorisgilcle van Meer belichten: van haar ontstaan in een ver verleden tot haar actuele werk ing.

lef Von Opstal

Win S consumpties!

De nieuwe opgave:

Hoogstraatse Schaakclub

Schaakprobleem nr 3:

1

De Hoogsiraatse Maand publiceert elke maand in samenwerking niet DHS een ''sch a ik pri ihl cc' iii''. U kan uw oplossing inzenden aan: De Hoog s t raa tse Schaak clii h. V a n Aertsclaarstraal 62, 2322 Minderhout, of via e-mail: clirkmyi'iam(4liotinail.coni De club beloont één van de jcuste inzenders niet vijf consm.unpties in liet clublokaal café De Gelmel.

1

1* ÂÂ

Li

De oplossing van probleem nr. 2 in de vcrige Hoogstraatse Maand: 1, Tc7-c 1 (schaak). Tfl xc 1 (z.et(hwang) TcSxcl 1 schaak, Kb t xci (zeldwang) h3xa2, en de zwarte pion promoveei't Er was eéén winnaar. Nieniancl stuurde cle juiste ciplossing in! Te moeilijk'! Even nadenken en een eenvoudig kaartje of mailtje vo1 vi nochtans . Dc winst kansen zijn eroot

i

Zwart aan zet. Door gebruik te maken van de zwakke plekken m de witte stelling wint zwart een stuk.

De Hoogstraatse Schaakclub schaakt elke woensdag vanaf 20.30u en elke zaterdag vanaf 14.00u in De Gelmel, H. Bloediaan 285, I-Ioog':ti'aten

15


DORPSLE V N Contactpunten

Breehos gaat paarden hou.de.n op Keirschot

DORPSNIEUWS 1-loogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11 E. tel. 03-314.5370 e-mail warre.palmans@village.uunet.be Meer: Marcel Adriaensen. Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel .adriaensen (g village.uunet.he Mee rie:

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-31 5.88.54 e-mail: pan.fret@worldonline.he Meersel-Dreef: Toon Verleye. Dreef 97. tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleye@ attlobal.net Minderhout: Frans Snijders. St.-Clemensstraat 25. tel. 03-314.49.03 e mail: transsnijders@tiscalinet.be Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11, tel. 03-314.71.96 e-mail osroos@hotmail.com

u

De eef1fIe /

o)l) de b llm

RIJKEVORSEL nv Breebos Center heett een milieuvergunnin aangesraagd hij de gemeente Rijkes orsel Voor een paardenhoudcri,j mei standplaats voor 35 paarden op Kcirschot. Dat gebeurt op dc plaats ss aar vroeger Frans de Ke seren Marie hun boerderij uithaattcn. Toen enkele jaren geleden de boerderij verkocht ss erd. ss eid op die pLaN een meer lusueuie woonsi met stallingen in een totaal andere stijl opgericht. Vele mensen hetreurden destijds de nogal torc eranderingsss erken van de boerderij naar een totaal ander t pe woning. -

SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desrnedtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Ctemensstraat 25, Minderhout. te!. 03-3 14.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21. Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail jan.michielsen@ibm.net

i.,

'

''11(1

II) (

,UO

Nogal wat Wortelaren waren immers emotioneel nogal verbonden met het gebouss en ook liet zijn vroegere bewoners. De nostalgie en het verlangen naar de goeie, oude hoerentijd is op die plaats intussen alweer weggeéhd en de aanblik van de nieuwe woning wordt stilaan een deel van het Keirschotse landschap tot spijt van wie 't henijclt. Ook de bewoners. de familie Fransen, zijn intussen een deel geworden van de Keirsc hotse gemeenschap. Wie dus weldra tientallen paarden ziet verschijnen op Keirschot weet dat ook Breebos er wat mee te maken heeft. (jorn)

FOTO'S Marcel Onincx Lokbossiraat 9 Meer. tel. 03-315.93.07

Opnieuw Prinsenbal WORTEL

De carnavalsgekte slaat weer toe in Wortel. Het carnavalsweekend wordt deze keer ingezet op vrijdagavond met het Prinsenbal, een traditie waarmee enkele jaren geleden werd gestopt.

ki wM-%v'o

Zaterdagnainiddag 3 maart: Kindercarnaval

Van Bavel-Rommens

bvba

~ ~m) k~

-

Het programma: Vrijdag 2 maart: Prinsenbal

zakenkantoor

1!*R A BANK

voor de Wortelse kinderen

verzekeren beleggen sparen lenen

Zondag 4 maart: Carnavalsoptocht door het

ERKEND VERZEKERINGSMAKELAAR

cdv 11590

centrum van Wortel Volgende maand vind je het uitgebreide programma terug op deze bladzijden (oin) Meerdorp 21

-

2321 Meer tel. 03131572 54- info@vanbavelrommens.be -

23

un


DORPSNIEUWS

Taxushater slaat weer toe WORTEL - De grote taxu.splant(de Millenniumhoom). diL door onze

.

.

schoolkinderen mee wci d

adii'hJ1aiiÉ

!1-

.

het plantsoentje hij de afslagnaarPoeleinde. -heeft er nu definitie! aan moeten izeloven. De plant werd een -• •. tijdje geleden al eens omgeduwd maar mi .. ,'. werden de grove middelen ingezet. Hij werd nu grondig gekortwiekt. met kluit en al Uit cle grond De 101(1(11 i'el7iiei(Ie gerukt en tien meter verder tegen het Wortels oorlogsmonument gesleept. ts dit een actie van het zo gevreesde WASP( Wreed Actiecomité voor Streekeigen Planten) of is dit een toevallige, moedwillige baldadigheid van

— _----

7'

:0. één of andere domme. lompe plantenhooligan. Mensen die de daders kennen, mogen zich melden bij de Hoogstraatse politie. (jooi)

,APr HERIJGERS I Ikk

Weer 20 appartementen WORtEL - Wie 15 jaar geleden ZOU beweerd hebben dat in Wortel in 2001 minstens 50 families op een appartement zouden wonen. ZOU heel waarschijnlijk op i. liii liuolieel ach onthaald. En toch is het weldra zover. Op het kruispunt van de

Mjiit'iiiijiuii/,000i

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er -

een specifieke toepassing,

Langenherg wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de ruwhotiw van elf

ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE,

k 00 pa p parte men te ii

-

A/lpclrtementen bejcilen ook cii liet Woi'teise clor/).suit:icht in opdracht van een private houwheer. Bovendien worden de plannen van dc

heeft hij de geiiieeiiie plannen ingediend voor de oprichting van een gebouw met negen sociale appartementen. Dit gebouw verrijst op het stuk huuwroitd tussen dc Gi ote Plaats en cle Langenherg naast de vroegere "Frituur Boerenhof'. Met deze twee gebouwen en enkele nieuwe privéwoningen vooraan op de Grote Plaats krijgt deze omgeving aan het begin van de Wortelse dorpskom op een paar jaar tijd een totaal ander uitzicht. Beetje hij beetje worden cle nog resterende stti kke n houwgrond in Wortel stil aan ingenomen. Jonge mensen die nog een sttikjc bouwgrond willen kopen aan fatsoenlijke prijzen zullen ook in Wortel hun gading niet meer vinden. Grondprijzen van vele duizenden franken per vierkante meter zijn voor gewone mensen immers niet onmiddellijk te betalen. Maar wat doen we eraan in een landje waar ruimtelijke ordening nog steeds grotendeels een zaak is van cle vrije markt. (bui)

GEÏSOLEERDE

ØIdIIøj

Bouwinaatschappij De Noorderkempen cld ouk ktl jIJ Lid. DL/ c IIiddiSLlidlllJiI

DUBBEL WANDIG

of FLEXIBELE uitvoerng

,

1

-

BEKENDMAKING AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

L06'" 0004 5

in inox.

I

'

nIndustriewe g 7 2320 H o o g s t r a t e n Tel. 03/314.47.55 Fax 03/314.80.65 10

Scfioon/ieic[ssa[on Lieve t'De 7vteester Laogenberg 30 - 2323 Wortel 03 1314.55.15 'Lnkçtop afspraak- Ook.bij '0 tftui.,

(je[a.atsverzorging . PvL'enicure - tPedTic ure Onthari ogen - !lvfaqui.[Cage

141

17


DORPSNIEUWS

Dorpsraad in Wortel Een 25-tal dorpsbewoners woonden op 11januari de algemene vergadering bij van de dorpsraad. De burgemeester kwam luisteren, samen met de schepenen Van Ammel, Peerlinck, Sprangers, Van Aperen en Martens. Ook opgemerkt: het nieuwe gemeenteraadslid Marc Haseldonckx, niet van Wortel maar wel geïnteresseerd in alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. En daar gaat het meestal over op zo'n algemene vergadering. Veel nieuwe zaken werden er dit keer niet besproken; oude grieven kwamen wel meermaals aan bod en zorgden toch voor enig animo.

Valt er nog wat te wensen en kan de gemeente daar wat aan doen? De zandweg in Poeleinde die loopt naar de Torendreef en verder naar cle weg van Wortel-Kolonie, is een slijkerigc bedoening, totaal ongeschikt voor fietser en wandelaar. De gemeente zal onderzoeken of het hier wel om een gemeenteweg gaat en zo ja, of de weg in de toekomstige rot! verkavel Ing wordt opgenonien en zo verbeterd kan worden. Om het verkeer af te remmen dat via de Klinketstraat Wortel komt bi nnenstormen. zal een volle witte lijn op die straat worden aangebracht. Ook een bord met snclheidsbeperking tot '70' zal aangevraagd worden. De Grote Plaats wordt al enkele jaren gebrLiikt als omleiding naar Minderhout (via Beukendreef en Castelré) en hech dus last van veel en snelrijdend verkeer. Enkele jaren geleden werd geprobeerd om dat verkeerafte remmen door bloembakken en borden maar dat was blijkbaar te drastisch en ook hinderlijk voor dc kermiskocrs - zodat die obstakels verdwenen. Toch zou er wat aan het probleem moeten gedaan woiden, maar wat? Schepen Pcerlinck meent dat eerst de omwonenden moeten geraadpleegd worden en stelt een hoorzitting voor waarbij hij hoopt dat iedereen uit die Straat zijn wensen kenbaar maakt zodat er met enkele kleine ingrepen - hvb. versmalling aan de Supra een oplossing kan komen. Of dat tot ieders tevredenheid zal zijn, blijft een grote vraag; in ieder geval komt die hoorzitting er, nog voor het groot verlof. Een al even oude verzuchting van vele bewoners van de Oude Weg is de omvorming van hun straat tot '30 km-zone'. Het drukke verkeer van fietsers heen en weer met daartussen de auto's maakt een snelheidsbeperking zeker noodzakelijk. De vraag van de bewoners werd voorgelegd aan de Verkeersraad maar die heeft negatief geadviseerd met het argument dat het aanbrengen van '30 km-borden' geen verbetering van de situatie zou meebrengen als er voor de rest niets gebeurt aan de straat. Voor een echte 30 km-zone is méér nodig. eventueel drempels e.d. Het lijkt er dus op dat de bewoners van de Oude Weg méér moeten vragen - herinrichting van hun straat? - om toch iets te krijgen. En dLis zal er een nieuw voorstel naar de Verkeersraad moeten gaan. Zal de aanhouder hier ooit winnen?

Waaraan besteedt de gemeente dit jaar geld in Wortel?

Verbreding van de weg in Neerven. Deze weg vormt de verbinding van Wortel met Rijkevorsel via Bulk en is op Wortels grondgebied een stuk smaller dan in Rijkevorsel. De gemeente zal de weg gaan verbreden tot 5 meter met aan weerskanten een hetonband van 0.5 meter. Niet iedereen was hier blij mee, verbreding brengt sneller verkeer teweeg maar dat nadeel woog niet op tegen dc voordelen en de weg zal er binnenkort konien. Riolering komt er in een stLik van de Beukendreef, te beginnen aan de Grote Plaats. In Poeleinde zal de riolering nog niet voor dit jaar zijn, zoveel geld is er op de begroting niet voorzien. Vooral op vraag van de gepensioneerden zal het kerkhof wat minder zanderig worden. Er zal een voetpad worden aangelegd en een rustbank aan het columbarium. Wat meer groen op het kerkhof zou ook niet misstaan, bovendien zou dat de grond vasthouden die nu meer en meer wegspoelt, zelfs van onder de graven. Er mag echter niet te veel plaats verloren gaan op dit toch al kleine kerkhof. Misschien zou het nog beter zijn om die hinderlijke schijnwerpers waar niemand om gevraagd heeft en die alleen maar geld en energie kosten. eindelijk eens te doven.Wie komt er in 's hemelsnaam 's avonds en 's nachts naar die kerk kijken? Aanleg fietspad Wortel-Merksplas. Op dit ogenblik zou liet Gewest bezig zijn met de aankoop van gronden aan de linkerkant (vanuit Wortel) van cle weg Wortel-Merksplas, om er nadien een fietspad op te leggen. De gemeente zal zorgen voor een fietspad aan de rechterkant; ook de gemeenten Merksplas en Ri jkevorsel zullen hun deel doen. 80% van de kosten worden door de hogere overheid terugbetaald aan de gemeente. De burgemeester voorziet cle aanbesteding van het gemeentelijk fietspad nog voor het einde van dit jaar.

Vragen en antwoorden Wat cle Kolonie betreft is er nog niet veel nieuws. Wel zijn er 13 woningen via erfpacht aan cle bewoners toegewezen. 3 huizen staan nog leeg waarvan 2 voorlopig leeg zullen blijven: de aaneen gehoLiwde huizen tegenover de boerderij. Die krijgen hun bestemming als er een definitieve beslissing komt over liet Casino en de aanpalende sportvelden. Daarover is allemaal nog niets beslist. Dat geldt ook voor de boerderij. De mogelijkheid dat deze naar Widar zou gaan. blijft nog open maar hangt dan weer af van de besteniniing van de landhouwgron-

den. En over die gronden wil de eigenaar. De Vlaamse Landmaatschappij, zich nog niet uitspreken. Zullen de hoeren van Zondereigen waar de ruilverkaveling het groen licht heeft gekregen - de gronden krijgen in ruil voor wat zij moeten afstaan aan natuurbehoud? Zodra cle ruilverkaveling daar wordt uitgevoerd zullen we weten wat ze met die gronden gaan doen. De gemeente is voor die rul alvast niet te vinden; zij vindt dat de gronden één geheel nioeten hlilven en hij voorrang aan de eigen bewoners toekomt. In ieder geval zal de beslissing nog een hele tijd op zich laten wachten want zo'n ruilverkaveling, dat duurt minstens 10 jaar eer die is afgewerkt. - En hoe zit het met de ruilverkaveling hij ons? Ook daarover is nog niets beslist. Men is nog steeds bezig aan liet onderzoek van het 'nut' van deze operatie. Ons inziens is men vooral bezig niet het zoeken naar argumenten om dat 'nut' te bewijzen want geen mens zit hierop te wachten, laat staan dat iemand dit 'nuttig' vindt - Er werd gevraagd om een stuk houwgrond, aanpalend aan de Moerklokstraat. voorlopig in gebruik te mogen nenien als speelterrein voor de buurtkinderen. Met een beetje service van de gemeente - grasmaaien, egaliseren - zou dat een ideaal speelveldje zijn om te voetballen. Men zal nu eerst cutzoeken wie de eigenaarisom later daarover te beslissen.

Nieuw bestuur Voorlopig zijn er nog niet veel kandidaten opgedaagd om liet nieuwe bestuur van de dorpsraad samen te stellen. Overigens is er een omvorming van dat bestuur in de maak. In februari is er een vergadering gepland wuarop aan alle kandidaat bestuursleden van de verschillende dorpen zal gevraagd worden op welke manier de dorpsraden in de toekomst zullen werken. Men denkt aan volgende regeling: 2 è 3 afgevaardigden van elk dorp zouden orn de 3 h 4 maanden tezamen vergaderen met een afvaardiging van het seliepencollege waarop men dan de problemen rechtstreeks aan liet gemeentebestuur zou kunnen voorleggen. Op die manier zou de communicatie zeker vlugger en directer kLtnnen verlopen. Maar hoe zit het dan met liet contact niet de gewone burger in elk dorp? Hoe zal zijn inspraak getegeld worden? Eind februari zal daarover zeker meer nieuws zijn Cl] dan horen wij en ci het wel.


DORPSNIEUWS

De Stuw viel in de brievenbus

Wortelse herinneringen te koop

De "Boomkes '' in vroeger tijden WORTEL - Nadat het oudercomité van de Gemeenteschool in Wortel in 1979 gezorgd had voor dc uitbreiding en verfraaiingvan de speelplaats aan de Rooimans. kwam de bodem van de kas in zicht. De koppen van het bestuur werden toen bijeengestoken om aan die toestand te verhelpen. Iemand stelde voor om een fotoalburn over Wortel te maken waar meteen enthousiast op gereageerd werd. In maart 1980 startte het oLidercomité met de hulp van enkele echte en oudere Wortelaren. Na ccii drukke maar boeiende tijd van verzamelen, uitpluizen, rangschikken, luisteren, noteren enz... werd het boek: "Wortel weet je nog...'

op 25 juni 1982 met een feestelijke receptie voorgeste 1 cl. Omdat er ieder jaar wel iemand vraagt oter nog boeken te koop zijn en waar dat dan wel mag zijn. heeft het oudercomité besloten om dat via De Hoogstraatse Maand nog eens bekend te maken. Zolang cle voorraad strekt, zijn er boeken te koop aan de prijs van slechts 600 fr bij volgende leden van liet OLidercomité: Dirk Fransen, Pater Declerckstraat 13. tel. 03 314 90 38 of Rudy Snels, Pastorijstraat 2. tel. 03 31475 30. Stiel wezen is de boodschap. Veel lees- en Rij kgenot. (jom)

MEERSEL-DREEF - Ondanks dc vele regen liggen de Markstuwen nog steeds in de rivierhedcling, ik heb het dan ook over ons plaatselijk contacthlad van de dorpsraad. De Stuw nr.39 viel met een lichte plot op de deurtnat. Daarmee aankondigend dat er een algemene vergadering op komst is. In het voorwoord stelt voorzitter Jos Huybrechts de bestaanstin van cle dorpsraad in vraag, om onmiddellijk die vraag te beantwoorden niet een volmondig JA. \Tercler stelt hij dat de dorpsraad nu eens echt werk gaat maken van een eigen postnLitlimer voor Meersel-Dreef. (Een heel oud zeer dat m' n bloeddruk al meermalen cle lucht iti heeft gejaagd.) Na 24 jaar kerkdorp van de gemeente meent hij dat dc tijd onderhand wel rijp is. Wordt zonder twijfel vervolgd niet een uitgebreid verslag van de inmiddels voorbije algemene vergadering van dinsdag 23 januari. Verder in de Stuw: kort verslag van de dorpsraadvergaderingen. uitleg over het BIN, nieuws van de Meersel-Dreefse verenigingen en de voorstelling van het Ecoteam met tips voor het zuinig omga'an niet onze energiebronnen, water en grondstoffen. (0')

DeStuw flo.59

jon. 2001

;i

-

.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opa ieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuu i: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

5) meeriel-Dieof

een bezoek méér dan waard.

400*

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Hei t'oorhlad van de Stuu, zonder woorden. Hei geineen.rchapshuis staat in de top-JO Van de te t'eriiezenlijken prioriteiten ton de do ijs raad. De aankoop i'a ii de achterliggende gronden werd ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. En ook werd er een bedrag ingeschreven in de begroting voor de verbouwing of Iie rop b 0 ii w va ii de t' 00 rm a lig e schoolnieeslersu'oning. Komt er nu toch schot in de zaak?

19


DORPSNIEUWS

Bewoners werden eerste eigenaars

Eerste erfpachtcontracten Wortel-kolonie ondertekend Eind december ondertekenden dertien bewoners van de woningen van Wortel-kolonie een contract van erfpacht. Daardoor zijn ze nu, voor een periode van 99 jaar, eigenaar van één van de zestien woningen. De drie resterende woningen worden later in erfpacht gegeven aan particulieren of aan een sociale instelling. Wanneer de tijd rijp is kan iedereen zich kandidaat stellen. De criteria of de volgorde, die hij de toewijzing van de huizen gebruikt zal worden, werden al door de gemeenteraad, in zitting van 13 december 1999, vastgelegd. De kandidaten moeten gedurende de laatste vijf jaar minstens één jaar in Hoogstratcn gewoond

hebben en mogen géén eigendom hebben. Vervolgens wordt er rekeniiig gehouden met het aantal kinderen ten laste en niet de ouderdom van de kinderen. Eventueel wordt er overgegaan tot loting. In dezelfde gemeenteraadsbeslissing is een

clausule opgenomen waarbij de raad zich het recht voorhehoudt om één of meer woningen toe te wijzen aan een sociaal project. Hiermee wil men tegemoet komen iaii dc Ucti iLlituig 0111 aan Wortel-kolonie een nieuwe sociale functie te geven. Of het zo ver komt zal de volgende weken duidelijk worden. Widaar, een instelling die in Merksplas niet minder valide mensen in de biologische landbouw werkt, zou kandidaat zijn, maar moet dan wel over de nodige landbouwgronden kunnen beschikken en precies daar wringt het schoentje van de V laamse Landmaatschappij (VLM). Kandidaat erfpachtnemers zullen dus nog even geduld moeten hebben, ook al zit het dossier nu duidelijk in een stroomversnelling en zullen de beslissingen elkaar vlug opvolgen.

Een sociaal project Het idee om de formule. die bij de restauratie van het begijnhof gebruikt werd, ook in de kolonie te ebruikeii kwaiit van schepen Staf Peerlinek, die onmiddellijk steun vond bij burgemeester Van Aperen. "Het project van Het Convent was op de eerste plaats een restauratieproject", zeggen heide heren, "in de kolonie spreken we over waardevolle woningen in een beschermd landschap. In die zin is het dus ook een monumentenproject, ook al is het sociaal aspect zeker zo belangrijk. Het plan viel aanvankelijk niet in goede aarde hij de bewoitei s. Maar na enkele veigaderinen zagen de bewoners in dat het voorstel van erfpacht voor hen dé enige kans was om in de kolonie te blijven wonen. Bij een publieke verkoop zouden de prijzen veel te hoog oplopen en zou het sociaal karakter verloren gaan. Zo werden de tegenstanders van het eerste uur de grootste supporters van gans het project.

Luidelijk kuini er ccii einde aan ti jfjaar onzekerheid. Deiucii mii (Ie IiiiuIiic Iuiu)ilci.i ondertekenden een contract man erfracht en worden eigenaar man een woning in Wortelkolonie.

Met de ondertekening van de contracten komt er voor de bewoners een einde aan meer dan vijf jaar onzekerheid. Voor 61 huizen van Merksplas-kolonie wil men het zelfde scenario gehrtuken. Maar daar kijken de bewoners nog lang niet in dezelfde richting, met het gevaar dat de onderhandelingen afspringen.

Zeg maar hoe je slapen wil lEdt2rIMX-'

20

au ng


DORPSNIEUWS

Buurtinformatienetwerk BIN 8.3 MEERSEL-DREEF - Net na cle deadline van de vorige Hoogstraatse Maand, organiseerde de dorpsraad een informatievergadering naar aanleiding van de inbrakengolf. Dat was op woensdag 13 december 2000. Er waren toen veel verontruste mensen aanwezig. Dat men het toen over de oprichting van een burgerwacht zou hebben, was de hal volledig misgeslagen. Op initiatief van de mensen van de Jan De Wysestraat werden er stappen ondernomen om samen te werken op het gebied van veiligheid. Dat groeide uit dankzij de dorpsraad en de mensen van de politie en rijkswacht, tot de oprichting van een huurtinformatienetwerk, kortweg BIN. Wat doe je als je 's nachts onraad merkt, liggen hibberen onder de dekens en hopen dat het de kat maar was? Waarheen kunnen oudere mensen hellen als ze zich niet veilig voelen omdat er vreemde mannen in de huurt rondhangen? Dankzij het BIN, wordt er meer solidariteit gekweekt, iedereen weet waarheen hij moet bellen en de deelnemende gezinnen zijn samen waakzaam. Na de vergadering waren er direct voldoende vrijwilligers om één en andere te coördineren in hun wijk. Er werd een brief rondgedeeld aan de bevolking met uitleg over de werking van het BIN. Het grootste gedeelte van de inwoners schreef zich in als deelnemer. Het is nu de bedoeling dat je hij onraad of inbraak de rijkswacht belt in Turnhout. Aan de hand van de ernst van de feiten zet de rijkswacht het netwerk in werking, waarbij iedere deelnemer steeds door twee mensen wordt gebeld en op zijn beurt

 flEDA

ielf ook twee mensen belt. Waarbij de belvolgorde vastligt, iedere deelnemer kreeg daartoe een lijst met namen en telefoonnummers. Na het verder zetten van het netwerk doe je het licht aan in en rond je huis. Dit ontwaken van de huurt zou dan potentiële inbrekers moeten afschrikken. En door het telelonisch contact zou eventuele onrust kuinnen verminderen. Indien de rijkswacht het nodig acht, worden ook de verantwoordelijken van de andere wijken automatisch gebeld. Zo kunnen ze nu te Meersel-Drccf op beide oren slapen. (t>')

Meersel-Dreef toch vertegenwoordigd in de gemeenteraad MEERSEL-DREEF - Na al de klaagzangen in dit blad en het gejammer in Meersel-Dreefse kringen, bereikte ons het nieuws dat MeerselDreef toch een vertegenwoordigster zal hebben in cle gemeenteraad. Omdat bepaalde mensen vanwege familiebanden niet konden zetelen of kozen voor de OCMW-raad. kwam Lizette Thiclemans van de lijst KVB in aanmerking voor een plaats in de gemeenteraad. Zo hebben we in Meersel-Dreef toch een verdedigster van onze plaatselijke belangen en voelen we ons niet meer zo tekort gedaan. Hopelijk zal haar zetelen vruchten afwerpen voor Meersel-Dreef. We duimen voor haar! (t>')

Geburenplicht, het einde van een oude traditie MEERSEL-DREEF - Gegroeid uit bittere noodzaak, ontslond (>0k in Mecrsel-Dreef het gebruik van cle hurenplicht. Waarbij de naaste gehuren hijsprongen wanneer er iemand overleed, om de afgestorvene te wassen en op te haren. de familie te verwittigen en een bijdrage rond te halen als financiële hulp. Verder was het ook niet meer dan normaal dat zieke mensen werden geholpen in het huishouden. Dit gebruik brokkelde af met de komst van cle moderne communicatietechnieken. het Wit-Gele Kruis en cle begrafenisonderneming. Wat bleef, was het rondgaan hij een sterfgeval, waarbij aan de mensen van het gehuurt een kleine bijdrage werd gevraagd vuurde gezamenlijke schenking vaneen rouwkrans of bloemstuk. Het resterende bedrag werd dan aan de familie afgegeven als teken van solidariteit. Na veel palaver heeft het feesteomité van Meersel-Dreef, dat instaat voor de Organisatie, beslist om het gebruik af te schaffen. We kunnen er niet onderuit, ook in Meersel-Dreef neemt het aandeel van echte, geboren en getogen Meersel-Dreveniers af. De nieuwkomers hebben andere gebruiken en alhoewel deze mensen meestal niet negatief stonden t.o.v, dit gebruik, werd het steeds meer een klus om telkens uit te leggen, waarom men aan de deur komt hellen voor een bijdrage. Daarom het besluit om het gebruik afte schaffen voor het vanzelf zou uitsterven. Jammer maar helaas. de moderne tijd nietwaar? (t>')

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal:

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten ii

Mmc

Sanitair Centrale verwarming 21


DORPSNIEUWS

GOUD IN MEERSEL-DREEF

Jan Stoffels en Margriet Tilburgs 0p zaterdag 3 februari vieren Jan Stoffels en Margriet TilhLirgs hun gouden huwelijk te Meersel-Dreef. Om 14u30 vertrekt het gouden paar, de familie en de mensen uit het gehuurt, met de fanfare op kop. stoetsgewijs naar de kerk. Daar begint om 15 uur een plechtige dankviering. Na de plechtigheid trekt men naar de Voorthoeve te Meerle voor de receptie

graag een snit- en naadopleiclin g gaan volgen. Maar thuis vonden ze dat het nu wel voldoende was en als tweede oudste konden ze haar thuis ook goed gebruiken. Ze was lid van de BJB (later KLJ) waardoor ze ook nog verschillende cursussen kon volgen en ook lid was van de onderatdeling "de sportclub". Daar kon ze zich uitlesen hij het reidansen en andere oefeningen

r or

~

lui: iii (1/11 iiC1 0j /0 ii(l(/111O1/(/0 Iioioujubo uic, Iu.'i ja//oOlul 0]) 30 januari

1951.

Jan en Margriet kijken cicotkbaar en terrccicn brug op hint Iereui. waarop ook de buren zijn uitgenodigd. Daar wordt naar goede gewoonte een dankwoord uitgesproken door Thérèse Coppens namens het feestcomité en door onze burgemeester Van Aperen namens de gemeente. De dag wordt afgesloten met een feestmaal voor vrienden en familie.

De jeugdjaren van Margriet Margriet werd geboren in het gebuurt Ipenrooi te Meer op 26 april 1928 rond 7 uur's morgens. Vader Jef Tilburgs en moeder Cornelia Voeten waren blij met hun tweede dochter. Uiteindelijk werden liet er zes en twee jongens. Op rij: Maria, Margriet, Anna. Josepha, Louis. Julia. Roza en Herman. Vader en moeder hadden een boerderij en zo snel ze konden hielpen dc kinderen mee. Het was hard werken maar men wist niet beter en ze deden dat graag. Margriet ging tot haar 12 jaar naar de lagere school in Meer, daarna volgde ze nog twee jaar de landen huishoudschool aan het Rivieienhof te Deurne. Ondertussen was het oorlogstijd en werd de school te Deurne gesloten, waardoor ze hmtr studie niet kon afmaken. Alhoewel al de kinderen de kans kregen om verder te leren, wat toen nog niet zo evident was, had ze ook nog

clie tijdens de zomerfeesten werden gedemonstreerd. De boerenstiel was toen nog zwaar werk. Elke morgen om vij t uur op oni met de hand de koeien te melken. Zo volgde ze ooit een cursus koemelken hij de BJB-Boerenhond, waarbij men om beurt hij één van de bestuursleden een praktische oefening melken moest volgen. Na de cursus deed men dan een "prijskamp" waarbij tien cursisten in twee groepjes van vijf moesten melken. Daarbij moesten de deelneemsters ,.o rap mogelijk melken, waarbij de melk zo schoon mogelijk moest blijven, met om ter meest schLnm op de melk. De wedstrijd vond plaats in een wei op den Drijhoek in Meer. achter de brouwerij. Op die dag moesten ze dan zelf een koe van thuis meebrengen waarbij men dan natuurlijk de meest makke koos. Margriet won deze wedstrijd niet glans, ze won een melkkit, emmers en een borstel en natuurlijk een diploma, niet grote onderscheiding.

Jan geboren en getogen op Meersel Jan Stoflels werd geboren op IS april 1926 op het gehuurt Meersel nr. 10te Meersel-Dreef. De boerderij werd ondertussen afgebroken. Hij was

de zoon van .lan Stoffels en Adriana Vermeeren. Hij was de zevende in een rij van negen: Cees die later pater werd. Je!. Marie, de tweeling Julia en Toke. Louis, Jan. Jeanne en Louiza. Vader was een zeer vroom man, zoals op de meeste plaatsen werd in de meimaand s avonds rond het vuur liet Rozenhoedje gebeden. Dan moest er geen gekheicl uitgehaald worden want dan gooide vader met z'n "klak". Die moest je dan terugbrengen en clan zwaaide er wat. Toen Jan neg-'n was verongelukte z'n vader. In die tijd bestond de veehond m Meersel-Dreef nog. waarbij er gezamenlijk een Stier werd aangekocht. Zodoende kon men een mooi prijsheest aankopen waar al de aangesloten leden hun koeien konden laten dekken. Daardoor verbeterde men de kwaliteit van hun vee dat Intvoerig werd gekeurd tijdens de veeprijskampen. Die stier stond gestald bij één van de leden, die clan moest zorgen voor de verzorging en daarvoor werd vergoed. Deze hijverdienste was meegenomen en de plaatselijke boeren konden zich daarvoor kandidaat stellen. Vader Jan had al één termijn de stier op cle boerderij gehad maar de tweede termijn werd hij hij Jansens gestald. Jan had ondertussen één van z'n stallen speciaal laten inrichten voor de stier. Jef Bruygoms van de Dreef voerde de werken uit. De daaropvolgende ternlijil ksvam de stier terug. maar de stier was ondertussen vervreemd en liet zich niet gewillig leiden. Zoals toen gebruikelijk had dc stier een neusring in niet daaraan een rondhout om hem in bedwang te kunnen houden. Vader Jan leidde de stier uit cle stal maar het beest deed moeilijk en liet hout brak. De stier drukte Jan zodanig in de hoek van de stal dat z'n borst werd ingedrukt. Hij overleed aan de verwondingen. Verslagenheid alom, nu stond moeder er alleen voor. Grootvader Ceeske en grootmoeder Stoffels hielpen echter het gezin waar het kon. De oudste zonen Jef en Louis, toen nog maar een jaar of vij ftien. namen vaders taak op zich. Zoon Jan liep school op de Dreef bij julïrociw Amanda in dc bewaarschool en hij meester Jaak Verboven in de lagere school. Ook voor hen was liet oorlogstijd en werd er een eentje bijverdiend door te smokkelen. Bijna alle jonge


DORPSNIEUWS

Werk in de tuinbouw en bij de Kela

Een foto van heel hei gezin, ter gelegenheid van de viering van iitoi 45 jaar samen zijn. Koen, Lea, Ronnv, Giert, vader Jan, Jos, Sanne, moeder Margriet, Mciv, Kris, Carolien, Liesbeth, Johan, Ellen en Viviane. mannen hebben in die tijd mee goederen over de orens helpen dragen. Vooral vee en tabak naar Nederland waren toen heel populair. Er werden grote bedragen verdiend hij het overbrengen van hijs'. één emmer tabak, een ei kostte 1 Oft. Veel stadsniensen en vluchtelingen vanuit Antwerpen kwamen zich toen bevoorraden op cle buiten. Eind 1947 moest Jan naar het leger, zes weken naar de Luchthal hij Antwerpen en één jaar naar Soest. Daar was hij gekazerneerd in het regiment van de Grenadiers. Naar 't leger gaan was voor Jan een hele belevenis, een hele nieuwe wereld ging open. Daar in Soest hebben ze veel plezier beleefd. Zo konden ze bijna elke dag naar cle 'cinema". Helemaal iets anders dan het geborgen boerenleven thuis.

De kennismaking Rond clie tijd was er niet zoveel mogelijkheid tot ontspanning. De toneelopvoeringen in Meersel-Dreef of in Meer waren een gelegenheid om eens weg te zijn. Na io'n opvoeri lig trokken de meisjes van het gehuurt Ipenrooi in groep naar huis, de jongens van Meersel-Dreef moesten natuurlijk ook die kant op. Wat plagerijen en stoerdoenerij hoorden daar natuurlijk bij om de aandacht van de meisjes te wekken. Zo zag Margriet eens dat een stuk ol zeven jongens van Meersel-Dreef iiiet de fiets naar Turnhout reden, ze kwamen terug met allemaal een nieuwe hoed op hun hoofd. Buurten en kaarten was toen nog een populaire [iczi „ heiel in de avonduren. In 't weekend kwamen zo cle vrienden van de broers over de vloer waarbij natuurlijk de zussen niet uit het oog werden verloren. Zc) vonden ze elkaar en kregen te verkering. Na enkele jaren trouwden ze op 30 januari 1951 om 10 uur in Meer. Ze woonden nog zes weken thuis in bij nioeder Stoffels tot ze naar hun eigen boerderij konden in Mexico aan de Watermolenweg. Die boerderij op cle Molenakker, had Jan niet de Dreefse aannemer Charel Van den Broek gezet.

Brood op de plank Jan deed acht jaar een melktoer, waarbij hij 's niorgens zo'n 100 melkkitten moest ophalen in de Maaihoek. Meersel en Mexico. Piet Hogeloon zorgde voor de melktoer op 't

Heieinde. Al die melk werd dan naarde melkerij in Meerle gevoerd. Niet altijd gemakkelijk. alles gebeurde met paard en kar, vooral in de winterbij sneeuw en ijs was het een hele opgave. Jan Vlaniings, de smid, moest erdan vaak aan te pas komen om "schroeven te zetten" onder de hoeven, om het paard nieer houvast te geven. Toen zowel het paard als liet getuig versleten waren, stond Jan voor de keuze. moderniseren en een tractor kopen of stoppen met de inelktoer. Omdat ook de boerderij eigenlijk niet rendabel was, omdat ze te weinig grond hadden en die percelen daarbij ver uit elkaar lagen, besloten Jan en Margriet te stoppen met hoeren. Jan werd ondertussen nog een paar keer opgeroepen door het leger om op kamp te gaan. Dat betekende clan dat je tegen een kleme vergoeding een maand van huis was, terwijl moest moeder de vrouw dan thuis de boel niaar heredcheren, gelukkig was broer Louis Tilhurgs daar om te helpen. Na drie keer was hij ervan al'. Die laatste keerwas hij op een winterdag met sneeuw en ijs, achter op de motoir hij Jan Feskens naar Antwerpen gereden om zich le melden in Leopolchshurg. Een hachelijk avontuur. Toch bewaart hij gcecle herinneringen aan in legertijch en is hij nog fier op z'n brevet. Zoals gezegd. stopte Jan met hoeren en ging hij in 1967 hij brouwerij Sterkens in Meer werken. Hij werkte er aan de spoelmachine. Daarbij moesten niet een speciale kleni de liessen uit de bakken genomen worden en op een soort rad geplaatst worden. Dit rad voerde dan de flessen in de machine. Zwaar werk, erg belastend voor cle rug. Maar niet wat oeleningen sloeg hij er zich door en werd hij er zelfs zeer handig in. Er konden ,'.o'n honderd hakken in de machine. Een hak bevatte 12 limonadeliessen of24 flesjes hier. Na tien jaar werd er een andere. modernere machine aangekocht met een lopendehancisysteem. Jan moest dan de flessen sorteren die terug naar de brouwerij kwamen. Toen had men wel een twintigtal soorten hier en al die flessen stonden door elkaar in de hakken, daar werd niet naar gekeken. Toen Jan 55 jaar was, werd hij met nog andere werkmakkers ontslagen. De verdere modernisering maakte liet handwerk grotendeels overbodig. Dat was natuurlijk een hele slag. Hij kreeg daarmee een zee van tijd clie hij doorkwam door hier en daar een 'hofke" te doen.

Margriet was altijd bezig gebleven in de tuinbouw, ze werkte hieren daarin een serie. Ze kiegen ondertussen drie kinderen: Jos op 9 januari 1952, May op 19 september 1954 en Lea op 18 deceniher 1955. Maar door een val en een lichte aanrijding begon Margriet te mankeren in haar schouder en in haar benen. Ze werd geopereerd maar de dokter i'aadde haar het tuinhouwwerk af. Daarcp ging ze solliciteren hij het Kenipi sch Lahoratori u in. het i'armaceutisch bedrijf Kela in Hoogstraten. Ze was toen al 41 jaar maar het werk beviel haar goed, ze werd zelfs zaalleidster op de afdeling penicilhine. Maar haar schouder speelde haar weer parten, het bleek een soort allergische reactie op de gebruikte ontsmettingsmiddelen. Na een operatie en een lange herstelperiode ging ze weer aan 't werk maar het was niet oni vol te houden. In 1994 kreeg ze een Iierseninl'arct door een bloechklontertje, ze was toen op vakantie in Zciicl-Frankrijk. Ze moest noodgedwongen verschillende weken daar in een ziekenhuis verblijven op de afdeling intensieve zorgen. De rechtse kant van haar lichaam was verlamd maar daar is door oel'eningen en kinesitherapie inmiddels toch weer verbetering in gekomen.

Rust na arbeid Alhoewel ze niet een stok moet gaan en haar rechterarni niet echt meer mee wil, is Margriet toch nog niet hard en ziel bezig niet handwerk. Thuis en in cle hobbyclub van de gepensioneerden, kan ze zich daar ten volle nice uit leven. Verder was ze ook een twaalftal jaar voorzitster van de KAV. Die vrouwenbeweging ging ondertussen ter ziele door een gebrek aan leden. Volgens Margriet kwani dat doordat de huidige vrouwen bijna allemaal ook huitenhuis gaan werken en er zodoende weinig tijd overschiet voor dergelijke activiteiten, hegrijphaar maar janinier. Verder legt ze graag een kaartje met de gepensioneerden, clie elke week in de ref'ter van de paters bijeenkomen voor een spelletje kaart. Doordat ze moeilijk te heen is kan ze niet lietsen. Iets wat Jan dan weer bijzonder graag doet, hij maakt i'egelmatig een grote toer in de streek. Jan beschikt over creatieve talenten, hij schrijft rijmen en geci ichte ii. verhaalt over dagelijkse gehecirtenissen en schrijft verhalen over vroeger. Verder leest hij graag en z'n grote passie is z'n groentehiof. Toen hij .1 dust zonder werk zat heeft hij nog een tijdje tekenles gevolgd aan het IKO. Hij heeft daarbij verschillende tekeningen en schilderijen gemaakt. Janimer genoeg heeft hij dat nioeten laten staan. ZeI t h'meeft hij ook z'n part gehad. liefst drie overhruggingen en twee nieuwe ooglenzen moest hij heelkunchig laten aanbrengen. Verder hebben ze toch, een aantal aren geleden, nog verschillende reizen gemaakt naar Frankrijk, Spanje en Oostenrijk. Ook maakten ze met Jaan Sprangers en Marie Tilhurgs vaak een trip naar cle Ardennen maar dat is momenteel allemaal gedaan. Ondanks al de levens- en gezondhheidlsprohlemen bleven ze steeds optimistisch, geen klacht komt er over hun lippen. De familie groeide aan met negen kleinkindem'eti en één achterkleinkinch. "Het gaat goed met de kinderen en mei ons, we zijn ondanks alles, zeer tevreden en dankbaar, hè moeder", besluit Jan. (iv) 23


DORPSNIEUWS

Einde van de kerstperiode met de kerstboomverbranding MEERSEL-DREEF - Razend populair in heel Vlaanderen, zijn de evenementen waarbij de overtollige, uitgedicnde kerstbomen in rook opgaan. Vroeger was ccii wekelijkse stookdag heel gewoon om allerlei overtollig afval op te ruimen. Slecht voor het milieu dat wel maar o zo gezellig. Waarmee ook de kunst van het stoken verdween. Het mag niet meer en daarom misschien het groeiende enthousiasme voor de kersthoomverhrandingen. Meersel-Dreef doet alweer enkele jaren driftig mee en dit op initiatief van de middenstand die de nodige knowhow in hun midden heeft. Vrijdag 12 januari. een fakkeloptocht door de straat, achter dc muziek van de fanfare aan richting Oude Markweg. Daar knetterden de droge bomen, klonk de fanfaremuziek en de nodige blije kreten hij het afschieten van het vuurwerk. Wat kan het leven toch mooi zijn. Na de terechtstelling van de kerstbomen, tijd om iets te drinken, te buurten en te dansen in de tent. Een playbackshow voor de kinderen zorgt ervoor dat Jong en oud nog even bleef hangen. De kinderen deden hun uiterste best, net echt. Winnaars werden, met de groep K3. Christel Smeekens, Sylvie Leemans en Michèle Damen. Daarna tijd voor de jongeren en zij die zich nog jong voelen om hun beste heentje voor te zetten met de bezielende muziek van John Sprenkels en kompaan. John is ons plaatselijk muzikaal talent en wat voor één. Enkele dagen voor de kerstboomverhranding ging er nog een schrijven rond, waarbij het optreden van de overbekende 'Three Degrees" werd aangekondigd. En plots was het zover, onder begeleiding van enkele lijfwachten kondigden de drie rondborstige, zwarte zangeressen zich aan. Ferme vrouwen, alleen hij nader toekijken bleken het drie dorpsgenoten te zijn van het mannelijk geslacht. Zij hadden zich als vrouw opgekleed om eens lekker uit de hol te gaan. Wat ze dan ook direct deden, aangemoedigd door het enthousiaste publiek. Alex Heestermans, Jack Broers en Karel Van Oorschot, bijgestaan door hun vrouwen, zorgden voor een swingende act. Veel volk (de tent vol) en veel leute tijdens deze winterse kermisdag. Toen in de late uurtjes de vaten leeg en de magen vol waren, droop iedereen met stille of minder stille trom af. En als je pech had, dan bleef deze trom je nog achtervolgen een groot gedeelte van de volgende dag. Maar deugd heeft men er wel van gehad en wat wil je nog meer? (Te)

Kerstvieringen en versieringen MFERSEL-DREEF - In het vorige nunimer schreef ik dat Meersel-Dreef de voorbije kerstperi ode geen kerstverliehting zou krijgen. Na de vele reacties van spijt, besloot de middenstand om toch nog in allerijl te zorgen voor de nodige kerstsfeer. De stammen van de lindehoompjes op de Dreef werden voorzien van lichtslangen die samen niet de grote kerstboom hij Bogcrs en de kerststal aan de kerk, zorgden voor een feestelijke aanblik. Ook de verschillende parochiale kerstvieringen in de paterskerk droegen bij tot het kersigevoel. Het Mariazangkoor zorgde voor een geslaagd optreden tijdens de middernachtmis, de jeugdviering tijdens de hoogmis op kerstmis trok een volle kerk, waarna op tweede kerstdag het dan de beurt was aan cle fanfare om met muziek de hoogmis luister hij te zetten. (lv)

Winterwandeling MEERSEL-DREEF - Het oudercomité van onze lagere school 't Dreefke, richt voor de vierde maal een winterwandeling in en dit op zondag 4 februari as. De lengte van de route bedraagt ongeveer 5 km. Inschrijving en vertrek gebeuren in de school tussen 13 uur en 14u30. Er zijn enkele stopplaatsen voorzien waar u eventueel kunt deelnemen aan een behendigheidsproef of een eenvoudig spelletje. Ontspanning, sociale contacten en sportiviteit primeren. De inschrijving kost 100 fr. per persoon. inbegrepen een consumptie (warm of verwarmend) halverwege de tocht. De wandeling eindigt zoals gezegd aan de school waar nog een hapje of een drankje klaar zal staan. Rond 17 uur krijgen we als afsluiting de prijsuitreiking. Het oudercomité verwacht veel volk en hoopt op een gezellige Meersel-Dreefse middag. Nog mooier zou het zijn hij winters weer, waarbij ons dorp er prachtig bij zou liggen. En dat we 'n mooi dorp hebben zal tijdens cle wandeling opnieuw blijken. Sportieve groeten en wees welkom. 't Oudercomité. (te)

MINDERHOUT-Op donderdag 18januari heeft de jaarlijkse open vergadering van de dorpsraad plaatsgevonden. De plannen t'an de nieuwe straal (wijk) aan de huidige Schoolstraat-Geineentestraatkoit op ieel belangstelling rekenen. De wegenwerken namen i11I1l.s

eiiiiJ

(ii ((1) )l(llfl(11?.

Zoekertje TE HUUR : Vakantiewoning in Zuid-Frankrijk (Gascogne) voor max. 14 personen met zwembad en tuin. Info : tel. 00 33 563 94 13 64 of e-mail: ciuillot lavit@hotmail.com Informatie via internet : http:// membres.trinod.fr/guillot 24

lsiii1/1/io 10)11 II (0111/) ((1) /0/11)( /)(/11///l01I/il IlkoluiL Ïcru iji de jongeren zich samen met de wuntalor uilleefde op de dansvloer hielden de ouders her heel wat rustiger aan de tafeltjes. Later kregen zij ook de gelegenheid om zich op de dansvloer te wagen. 's A i'onds keerden ouders en kinderen tevreden naar huis. Soininigtw maakten reeds een afspraak voor het t'olgende jaar.

iIIiVDERIIOUi-De


DORPSN!EUWS

DORPSRAAD MEERLE WIL BLIJVEN Steeds nadrukkelijker duiken er in de fusie geruchten op over 'burn-out' syndromen bij diverse dorpsraden, waardoor het punt over een mogelijke hervorming van de dorpsraden ook op de agenda van deze algemene vergadering stond. In Meerle is van chronische vermoeidheid nochtans weinig te merken. Het voorbije jaar waren leden en bestuur behoorlijk in de weer. Ze hielden één algemene vergadering met 57 aanwezigen, bet bestuur vergaderde 3 maal waarop telkens 8 van de 12 bestuursleden aanwezig waren. Op de 2 ledenvergaderingen kwamen telkens de helft van de leden opdagen. Of het nu was om te discussiëren over de toekomst van de raden, om kennis te maken met het nieuwe college, dat voltallig aanwezig was, of wegens andere al dan niet hete hangijzers weten we niet. In ieder geval was voor de algemene vergadering het bovenzaaltje van het parochiecentrum letterlijk stampvol gelopen, de grote zaal was wegens andere activiteiten niet beschikbaar. Maar dicht bijeen is warm en een aantal gloedvolle discussies zorgde ervoor dat de verwarming, ondanks het koude winterweer buiten, snel af mocht. Nieuwe college Zoals gezegd, waren alle leden van het college aanwezig. Ze mochten zichzelf en de hen toegekende bevoegdheden aan de aanwezigen voorstellen. Natuurlijk waren de inwoners van Meerle benieuwd welke de beleidsplannen van het nieuwe bestuur voor de volgende zes jaar zijn. maar burgemeester en schepenen houden deze nog even voor zich. Ze zijn immers nog niet voorgesteld aan de gemeenteraad. aangezien (leze nog maar pas (op 2 januari) officieel is geïnstalleerd en de schepenen sedert deze gemeenteraad werden eangestcld. Ze vinden dat de gemeenteraad als eerste kennis moet krijgen van de beleidsplannen en zullen ze op de gemeenteraadszitting van februari voorleggen. Daarna zullen ze uiteraard ook aan de bevolking kenbaar gemaakt worden. Ii leest er meer over in het volgende gemeentelijk Intoblad Cl] uiteraard in dit blad onder de rubriek 'Vanuit het Stadhuis'. Dat het nieuwe bestuur detr lcgislatuur al beleidplaniien opsteiten zal meedelen, is al een flinke vooruitgang tegenover vorige keer. Indien gewenst kan de aIeineiii' vergadering volgend jaar alsnog hierover di acussiren. t Oiidi tus he[Sen Poot 1 inch eii overzicht van wat er alvast voor dit jaar op de bcgroiing voor Meerle is ingeschreven: renovatie iii hcrstcllingswert.r'n aan hei raadshuis, onteigeningen van gronden voor ccii fietspad langde de weg naar Meer (Ororu Eyssel), heraanleg van het gemeenteplein, herstelling van luifel en voegwerken aan de 5e Ii 0(11 gebouwen, herstel Ii n gen en verbouwingen aan de pastorie, restauratie van de St.-Salvatorkerk. Voor dit laatste werden de

werken onlangs aanbesteed. De raming beliep 53 miljoen, de toewijzing gebeurde aan 43 miljoen. Het grootste deel van het budget wordt geleverd door het gewest en provincie.

Hangende kwesties Bejaardenwoningen: alle bewoners van de omgeving werden vorig jaar samengeroepen

oni de plannen voor de omgevingsaanleg te bekijken. Deze werden ondertussen nog aangepast en alles is klaar om te starten. Schepen Van Ammel, tevens lid van de heheerraad van de soc i a le bOUWrnaatschappij De Nooirderkempen. wist te vertellen dat de aannemer normaal gesproken die ochtend aan de slag had moeten gaan. Waarom dit niet gebeurd was, kon hij nog niet vertellen, maar het zal zeker niet lang meer duren. Als alles goed gaat. is het project tegen het einde van liet jaar klaar. Schepen Peerlinck wijst er op dat dit project niet onder de bevoegdheid van het college valt en dat liet gemeentehestLiur er slechts zijdelings hij betrokken is. Heraanleg van de parking op liet gemeenteplcin: de kersverse schepen van openbare werken, J05 Martens, mag het vocrontwerp toelichten. Belangrijkste wijzigingen tegenoverde huidige toestand zijn meer groen en een ronde zithoek aan liet einde van het plem. Deze is mogelijk ook geschikt voor een plaatsje voor een lokaal monument, (lat een accent zou moeten leggen op de Meerlese eigenheid. zoals de beelden in Wortel en Minderhout. De parking blijft bruikbaar als speelplein voor de chiro, men overweegt zeil's er, middels onderscheiden materialen, lijnen voor speelterrein in aan te brengen. De keuze van de materialen en de beplantingen is nog niet gemaakt. De toegang tot liet plein zal voor zware vrachtwagens henioeilijkt worden. Wandelpad achter de bomen op de Ulicotenseweg. Bruggen en wegen, dat al een keer de werken van de gemeente aan liet padje stillegde, zegt zelf over geen kredieten te beschikken en geeft dus een negatiet advies voorde aanleg van een 'volwaardig' wandelpad. Schepen Peerlinck geeft, gezien het dossier al van 1994 loopt en B & W niet tot andere gedachten te brengen is, advies definitief zaak te klasseren. Blijkbaar zijn onze bestuurders hardleers in deze zaak. Nooit heeft de dorpsraad een 'volwaardig fietspad' of een 'volwaardig wandelpad' gevraagd. Het opruimen en

In de Mee,'Iese dorpsraad wordt het debat nog levendig gevoerd. 25


DORPSNIEUWS vlakmaken van de strook achter de bomen was meer dan voldoende. Het normale gebruik zou er dan wel voor zorgen dat de strook herijd- en hewondelhaar bleef. Maar nee, altijd gezeur over 'aanleggen' van fiets en wandelpaden, onderhandelen met steenezels van B & W die van elke gewestweg de lacto een »snelweg maken waarop je als fietser of wandelaar hoogstens geduld wordt. En fietsen op de Ulicotenseweg is gevaarlijk. want op een lange rechte betonhaan wordt hard gereden. Heel wat aanwezigen schudden het hoofd bij zoveel onwil. Autobus langs de Voort: heel wat Meerlenaars begrijpen niet goed waarom Dc Lijn zo halstarrig vasthoudt aan het traject van de bus, dat twee maal langs Meer loopt. De bewoners van de Voort worden op die manier volledig van openbaar vervoer Lutgesloten. De Lijn blijft bij zijn standpunt dat een ander traject dan het huidige onvoldoende rendabel is. Men kondigt svel in het kader van de mohiliteitsplannen de mogelijke komst van de 'Belbus' aan. Een verhaal dat in een algemene vergadering al eerder gehoord werd. Voorzitter Christ Sterkens leest informatie voor over het systeem van de helbus, over hoe goed dat wel functioneert in Balen en in Geel en dat ze daar aan uitbreiding toe zijn. Informatie clie hij heeft Liit de krant. Hij vindt de informatie heel goed. maar ongehoord dal hij deze blijkbaar alleen via de kranten kan bekomen. Herstelling van fietspad op de Strijheekse Weg vanaf Klein Eyssel tot aan de grens: opnieuw hommeles met B & W. Zolang de bomen niet uit mogen, geen nieuw fietspad. De provuicle op haar beurt weigert pertinent een kapvergunning voor de bomen. Patstelling compleet. De aanwezigen vinden dat herstellingen zouden moeten kunnen, zeker op die stroken waar geen bomen meer staan. De overlaging van cle rijweg zelf lijkt ook maarzeertijdelijk oplapwerk te zijn geweest. Opheel wat plaatsen komen opnieuw gaten in het wegdek. Het college geeft cle boodschap door.

Nieuwe kwesties Zoals steeds blijken een behoorlijk deel van de vooraf op papier gestelde vragen te gaan over zaken die via melding' kunnen opgelost worden. Verzakte tegels in het voetpad» bomen die moeten gesnoeid worden, defecte straatlantaarns, enz. Ander vragen behoeven een andere aanpak. moeten cloorde diensten hekenen en berekend worden. Moeilijkere zaken komen in aanmerking voor de 'prioriteitenlijst'. Zo wordt gevraagd de zithoek langs de weg op Heerle wat uit te breiden. Er wordt veel gebruik van gemaakt door fietsers, om even ut te blazen, te drinken of iets te eten. De vuilnisbakken zijn onvoldoende in aantal en te snel vol. Nogal wat afval komt daardoor in de weien roindom terecht. Een 'blikvanger' zou er ook niet misstaan. Heraanleg van het fietspaadje tussen Heibergstraat en Mgr. Eestermansstraat en de plaatsing van verlichting Aardgasleiding op Heerle. Er blijkt vraag te zijn, en clan doet Iveka meestal een kosten/baten analyse. Nochtans beweren omwonenden nog nooit hierover bevraagd te zijn. De burgemeester belooft de boodschap door te spelen. Herleggen en bijleggen van verhardepaadjes op het kerkhof. Snelheidsbeperking op de Strijheekse weg. Vanaf een bepaald punt ligt die nu op 90 kin/uur, wat sommigen toch wel te snel vinden voor deze weg. Een 'Feestbus' niet alleen op oudejaar, maar liefst elk weekend. Ze hoeft niet gratis te zijn en ook de frequentie mag gerust lager. Heel wat ouders zouden hier heel blij mee zijn. Jongeren van Meerle die willen uitgaan moeten overeigen vervoer beschikken of zijn alliankelijk van hun ouders. Deze vraag is eerder al gesteld» ook via de jeugddienst van de gemeente. De Lijn heeft er onderzoek verricht en moet helaas tot de vaststelling komen dat dit niet haalbaar is in deze regio. De bemanning van deze bussen gebeurd immers op vrijwillige basis en het aantal chauffeurs in dc regio is te klein om dergelijke diensten heniand te krijgen. In Antwerpen kan men daarvoor recruteren uit 600 bestuurders. Bovendien zou een dergelijke exploitatie, gerekend op 4 busritten per avond en nacht. 5,3 miljoen per jaar kosten. Wie moet dat bijbetalen? Bankautomaten voor alle bankkaartcn! Om begrijpelijke redeneii kan het college hier niet tussenkomen. De GSM-mast? De vraag alleen al beroert onmiddellijk de gemoederen. vooreerst geeft de voorzitter uitleg over de door het bestuur van de dorpsraad gegeven adviezen. Hij verklaart dat het steeds het gemeentebestuur is die gevraagd heeft om een locatie te zoeken voor een mast. Na de discussie over de mogelijk inplanting op speelplein van cle kleuterschool, heeft de dorpsraad geadviseerd te wachten op de nieuwe normen die door de regering zouden worden uitgevaardigd en dan de inplantingsplaats in het licht daarvan opnieuw te bekijken. De normen 26


DORPSNIEUWS zijn op 4 decemherdoor de regeriii g vastgelegd. Ondertussen heeft het college een nieuwe lokatie bekeken, op een uithoek van de voetbalterreinen van KFC Meer le. Er ontspint zich op dat ogenblik een vinnige discussie tussen voor- en tecenstanders van ccii GSM-inast in het dorpscentrum, van deze of gene lokatie. De verschillende operators hebben uitgemaakt dat er een moei komen in de huurt van Meerle centrum om heel het grondgebied te dekken en een behoorlijk bereik te garanderen. Het gemeentebestuur stelt als bijkomende eis dat ook de brandweer van de mast gebruik moet kunnen maken voor haar netwerk niet de hooidpost en de vrijwilligers. De burgemeester stelt dat indien er een nieuwe aanvraag komt. wal zeer waarschijnlijk is, er opnieuw een openbaar onderzoek volgt. De regering heeft in haar maatregelen gesteld dat de bevolking in ruime mate moet betrokken worden hij de plaatsing van zendmasten. We kijken wat er komt. (N.B. Ik hehoortotde felle tegenstanders en heb meduidelijk in hetdehat gemengd. Mijn verslag over dit item heeft dan ook niet de pretentie volledig objectief te zijn. Wie een andere visie op de materie heeft, mag die best in deze rubriek uit (Ie doeken doen.)

Samenstelling van de dorpsraad Na de discussie over de mast, nemen de leden van het college afscheid van cle vergadering. Die gaat nog even door, want er moet nog

gepraat worden over het voorbestaan van de dorpsraden en de samenstelling van een de nieuwe raad en het bestuur. Leo Sprangers, inlormatie-ambtenaar van het gemeentebestuur, geeft uitleg over cle werking van de raden tot hiertoe. De vaststelling is dat het huidige systeem op sommige plaatsen behoorlijk werkt, op andere plaatsen stokt de machi iie. De stuurgroep, bestaande uit afgevaardigden van het bestuur van alle dorpsraden. heeft tich hierover gebogen en een aantal zaken vastgesteld. Dat de dorpsraden als 'cultuurraad' beschouwd worden en er als dusclansig deel van uitmaken wordt als een last ervaren. Cultuurraad en dorpsraad iijn twee verschillende zaken. De besluitvorming is dikwijls te log, de procedures te omvangrijk. Er zijn ook vragen over de representativiteit van de besluren, wie vertegenwoordigen iij. Komt iedereen voldoende aan bod! is er voldoende deskundigheid of kan er voldoende beroep op gedaan worden? Is het geheel niet te hureaucratisch? Allemaal vragen waar nog geen antwoord op is. Je mag ook niet uit het oog verliezen dat de besturen van de dorpsraden bestaan uit vrijwilligers. De dorpsraden op zich staan niet ter discussie, de werking moet efficiĂŤnter. Een mogelijkheid is om meer rond specifieke thema's te werken. Als er in liet beleid zaken aan bod komen die nogal wat impact hebben op een dorp of een deel ervan, zou men hierover een hoorzitting kunnen organiseren. De discussie overde GSM-

mast zou op een dergelijke wijle kunnen aangepakt worden. Met deskundigen die uitleg komen geven, voor en tegenstanders die hun betoog kunnen houden. Een andere mogelijkheid is het systeem dat in Turnhout wordt gehanteerd. Een raad van politici en ambtenaren bereiden in een open vergacle ring een aan tal the iii a' s voor. Een aan tal mensen ii it de cleeldorpen kunnen deze vergaderingen bijwonen. de dossiers beter leren ken ten. Ho n standpunten worden nice opgenomen in de voorhere i cli ng van vergadering van college en gemeenteraad. De vertegenwoordigers van de deeldorpen kunnen op die wijze ook id f thema's aandragen, zaken die hen anuit het dcrp worden aangereikt. door gehuurten, door actiegroepen. in Meerle blijkt nog heel wat animo te bestaan voor liet huidige systeem van dorpsraden, zonder te willen zeggen dat het niet efficiĂŤnter kan. Er zijn in ieder geval kandidaten. 23 tot Ii iertoe. Bovendien geniet de algemene vergadering nog steeds ruime belangstelling. BI ijkhaar houden heel wat mensen aan het rechtstreekse contact (en soms ook confrontatie) met hun bestuurders. Dat wil men in ieder geval behouden. Op 7 februari is er een nieuwe vergadering van de stuurgroep Cr] clan wil die een evaluatie maken van wat er mde algemene vergaderingen zoal aan bod is gekomen. Samen met de andere trouwe volgers van de dorpsraad hen ik benieuwd naar het vervolg. U hoort er nog van.

toof wan se1S ns Mk)

la

fuX

'i

'N teeiO4 Q31

27


DORPSNIEUWS

Grote kaartprijskamp rikken" in en voor de parochiezaal" Ons thuis"

14e Hobbytentoonstelling

MEERLE Voor de zesde keer OLlit liet zaalcüuiit. Vdll Nleei le een kaai twedstrijd 'Rikken' in wuurvan de ophrcng:;t lntcgradl dient voor dc instandhouding van OflLC onvolprezen parochiezaal. Mede dank zij dc opbrengst van oonder meer de kaartavonden, heeft het zaalcomtié vorig jaar in de grote zaal nieuwe kachels kunnen plaatsen. Maar dat hee0 heel wat gekost en dit jaar wil men al een gedeelte van de dakbedekking vernieuwen. want links en rechts is er al een lek te bespeuren en dat zal weer heel wat kosten. jiw steun is derhalve zeer welkom. Want zeg nu zelf, wat zou one dorp zijn zonder deze zaal. Waar zouden de nog talrijke verenigingen naartoe moeten, moest 'dé zaal' er niet zijn. Er zou wis en waarachter veel minder te doen zijn. Misschien hebben we het tegenwoordig wel te druk en kunnen we niet overal meer hij zijn, maarzo helemaal niets meer?Hct zou het sociale weefsel in een kleine gemeenschap als die van Meerle nog meer aantasten en misschien worden we dan op den duur wel helemaal vreemden voor mekaar. In dezelfde straat en dorp wonen. maar mekaar niet meer kennen.

Onze pastoor mocht de 14 Hobbvientoonstclliiig run KWB en KA V Meerle openen. Hij had ei- duidelijk schik in.

Een parochiezaal op zich is natuurlijk geen garantie voor goed samenleven, maar is wel het plaats waar van alles kan en alles bijeen genomen op een comfortabele manier. In die zin heeft de naam van onze zaal 'Ons Thuis' toch wel degelijk betekenis. Daarbij, wat zou ik hier elke maand moeten schrijven, moest de zaal er niet zijn? Ge ziet, deze reklame is niet gespeend van eigenbelang. Daarom, kom een kaartje leggen op de vrijdagavonden 16 en 23 februari en op 2 maart 2001. Inschrijven kan je vanaf 19.00 uur en dc start wordt gegeven om 20.00 uur. De inleg is 100 hef per avond. Elke avond zijn er ronde- en dagprijzen te winnen: de twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Ook niet kaarters zijn welkom op de kaartavonden. Zij kunnen een drankje komen drinken en zo de parochiezaal een steuntje geven. Terwijl uw partner zit te kaarten dat de stukken eraf vliegen, kan je zelf een rustig gezelschapsspelletje spelen. Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht hij J05 Van Bavel, Heimeulenstraat 41 tel 03/3159209.

iji

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 28

S

1

Misschien traag je wel eens af waarom je die dingen allemaal bijhoudt. Om ze te tonen 0 de hobbvtentoonsrelling natuurlijk!

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Tel.: 03/314.37.67


DORPSNIEU WS

Harpiste ARIELLE VALIBOUSE in dc St. Clemenskerk MINDERHOUT - Vrijdag 9 februari 2001 te 20.00 uur Liehtniisconccrt in de St.Clemenskerk te Minderhout en dit reeds voor de 7 maal in een organisatie van MINARTE. een groepje mensen die jaarlijks een programma op niveau willen brengen in de parochiekerk. Voor dit Côflcett wei dcii viel uiv,tLkLlcde nnisiei gecontacteerd die reeds naam en faam verwierven in binnen- en buitenland. nI . harpi vie Arielle Valihotise, Francis Puskin (fluit), Reinilde Leyers (viool) en Annelies Meskens (sopraan). De Franse harpiste Arielle Valihouse, al heel wat jaren woonachtig in Gent, ging na liet behalen van de Eerste Prijs aan het Conservatoriuni van Grenoble naar Parijs waar zij een Eerste Prijs Harp en Kamermuziek behaalde aan het Conservatoire National Supérieur de Musique. Enkele jaren later kwam ze naar België en heeft hier haar carrière verder uitgebouwd.

Sopraan Annelies Meskens

Zij is solo-harpiste in hei orkest van De Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent, én docent harp aan de HoQesChool ('ons c'rvaioriuin Gent. And l interesseert zich voor veel mciiieh stijlen. Dit Lot zich om, in haar upuedeii iii di VLISL kan iei uiuiiekgroepcn zoals liet duo Rirtiva' het 'Horta harpkwintet' van De Vlaamse Opera. het harp-duo 'Arpa Multisonor' Zij treedt ook regelmatig op als soliste in Frankrijk. België, Nederland. Duitsland... en realiseerde verschillende opnamen voor zowel Radio-Franee als de VRT en verleende haar medewerking aan verscheidene CD-opnamen met 1 1-ianimingln. In Minderhout laat zij zich omringen door Francis Poskin, Reinilde Leyers. sopraan Annelies Meskein en zij brengen werken van Bri 1,7, Iber. Morton, Maw, Debussy, Fauré, Gretchaninov en Milhaud. MINARTE hoopt natuurlijk op heel wat belangstelling. Kaarten kosten in VVK 300 BEF' en zijn te verkrij'n op cle pavwnij Minderhout. Dienst voor Toerisme Hoogstraten en telefonisch op nr. 03/3144899. (rel)

Bloedgevers gehuldigd

l'IIIl? - Ook

t/it

jact/' ttei'tleii (le c'erclien.sieliike bloed ge te/s s,'c'liiililigrl. (ina

Kerstboomverbranding

MEER - Gezelligheid was weer troef bij de kerstbooint'erhranding. De gezellige hitte van het tuut', Sehnaps, Gliihvi'ein, t'unrwe,'k en een koor dat stenunige liederen bracht. Dat rillc,s t/eed tle bil/ei lii fI'olse/'e/?. (tit(1)

t,' roepjes kit 'tune! t de kou/eren oc tizi kaa / to ccitt/aol' t eens en. Dit groepje stak veilig 01cr ter hoogte van de He,nekrtraat.

JktI/VDERIIO til' - In kle inc

29


DORPSNIEUWS

Jan Godrie honderd jaar

'k Heb het altijd gezegd MEER Net voordat je de brug over de autostrade E- 19 te Meer oprijdt, kijk je bijna op het dak van een tweewoonst. Verscholen aan het begin van de oprit van de snelweg staat hel huis van Jan Godrie. Op maandag 15 januari 2001 was het daar een drukte van jewelste. Familieleden, buren, vrienden en kennissen hadden eraan gehouden om Jan op zijn verjaardag te komen feliciteren. Het is sinds mensenheugenis niet meer voorgekomen dat er een honderdjarige thuis, in Meer, gevierd kon worden. -

Jan en zijn vrouw in

Een harde jeugd

De eerste liefde

Jan werd te Zundert geboren op 15 januari 1901. In die tijd was een gezin met zeven kinderen geen echt groot getin. Jan ging vanaf zijn 12 jaar werken. Er moest immers brood op de plank komen. Jan begon in de hulzentabriek. Da'tr maakte men een verpakking van papier en stro rondom wijnflessen om deze later als een luxeartikel te kunnen verkopen. Als jonge man heeft Jan de Eerste Wereldoorlog meegemaakt met alle miserie van dien. De mensen uit de stad vluchten voor de bezetter cii konden op de buiten nog aan eten komen. Zo kwam Jan in contact met iemand van een natie' uit Antwerpen die met zijn paarden gevlucht was voor de Duitsers. Jan mocht toen, als zestienjarige, drie van deze zes paarden gebruiken. Hiermede trok hij aan het werk om bomen op te rio men in de bossen van GilzeRijen. Tijdens deze oorlog verloor Jan heide ouders. Hij en de andere kinderen werden geplaatst, maar konden met elkaar in contact blijven. Nadien heeft hij in Standaardhuiten nog drie jaar in de suikerhietcampagne gewerkt.

In de zomer stond overal het fruit plukrijp. Het is zo dat Jan zijn eerste vrouw. Trien Kuypers uit Loenhout, leerde kennen. Stilaan groeide er echte liefde. Zelfs in die mate dat Jan op zijn 28' levensjaar een huis bouwde te Loenhout en er in 1929. met Trien, in het huwelijk trad. Reeds in 1930, na amper elf maanden huwelijk. zou Trien overlijden en Jan kinderloos achterblijven. In die moeilijke tijd heeft Jan veel steun gevonden hij cle familie Kuypers thuis. Ook nu nog bestaat er een goede relatie met deze familie. Jan bleef in zijn huis wonen, was tien jaar weduwnaar en trok op met veekoopmannen uit de streek. Met deze gasten ging hij ook wel eens van café naar calé. Jan had plaats genoeg achter zijn huis zodat hij hij gelegenheid zelf ook wel wat dieren kocht en verkoc li t.

De Tweede Wereldoorlog Even voor liet begin van de Tweede Wereldoorlog leerde Jan Maria Geerts kennen.

in ~ TR,--T

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Te!. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie LASERSHOW

30

-

HOOGSTRATEN

1963 bij het inn een lan cle zonen.

huwelijk

Hoewel zij negentien jaar jonger was, schoot cupido raak. Jan hertrouwde. Dc oudste Loon, Jack, werd in 1941 te Loenhout geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon Jan het huis in Locnhout voorcen goede prijs verkopen. Het prille gezin besloot om zich in Meer te vestigen. Toen was de huidige woning echter meer een stal dan woonplaats, zodat er nog heel wat werk moest gebeuren.

Belg(en) Jan had ook na de oorlog nog de Nederlandse nationaliteit. Dit had tot gevolg dat hij. wilde hij in België blijven werken, een werkvergunning nodig had. Hij was dan ook jaren tewerkgestelde werkloze. De schrik zat erin hij deze mensen dat zij vroeg of laat terug over de grens gezet zouden worden. Hij en zijne maat. Charel Rombouts, lieten zich in 1952 Belg maken. Die dag ging ook gepaard met het nuttigen van de nodige borrels, dit tot ongerustheid van de vrouwen die thuis zaten te wachten op manlief. Toch maakten die Belgen Jan ook behoorlijk boos. Met cle aanleg van de toenmalige E- 10) nu E-19) was Jan niet echt gelukkig. Nog bozer werd hij toen bleek dat de ingenieur niet naar hem wilde luisteren. Jan plaatste zwarte vlaggen, haalde de nationale pers, maakte zich boos op de aannemei s van de snelweg, gebruikte minder fraaie woorden liet luide stem maar kon niet verhinderen dat je nu bijna het dak van zijn woning kunt zien als je de brug oprijdt. In datzelfde jaar 1972, zou ook zijn tweede vrouw overlijden.

Vrije tijd Na het werken mocht de hoog wel eens onLpannen. Jan werd te Meer dc oprichter van ccii hondenclub. Ook in de kegelclub was hij zeer actief. Onderling speelde men een competitie in Meer. Bij Jan Koyen. later Sus Grauwmans en nu café De Eiken speelde men op ccii sintelhaan net zoals hij Jaan Siemons waar nu café Het Hoekske is. Er waren ook nog kegelhanen hij Jaak Roos op Beek, hij Rikske Martens op Gestel. hij Jaan Janssens bijna in


DORPSNIEU WS Loenhout en hij Lochten op Eind Waarschijnlijk is clii overzicht niet conipleet.

Het nageslacht Stilaan verlieten de kinderen liet ouderlijke nest om zelf voor het nageslacht te zorgen. Jan en zijn tweede vrouw hadden vijf kinderen. Zij zorgden op hun beurt voor acht kleinkinderen. Deze veigiuoiteii liet uigeslaclit liet zeven ahtrklinkindiren, waarvan het jongste nu negen maanden ir .

De oude dag Ongeveer zes jaar geleden kwam Jan door omstandigheden in een rolstoel terecht. Voor de kinderen een moeilijke beslissing op het vlak van de verzorging. Zij hebben dan ook liet grootste respect voor mensen die zich inzetten voor dergelijke bejaarden. Dankzij deze hulp

waardering van Jan. Familie en het ganse gezelschap waren omstreeks 14 uur in de paroehiokork voor de ilank mis De SintJorisgilde danste de rozenwals voordejLihilaris. Ook van klein en —achterkleinkinderen kreeg Jan tijdens cle mis bloemen aangeboden. Nadien trokken de genodigden naar zaal Viei ciii a voor cle reeepi ie Op die rerepti e wal Jan duidelijk overgevoelig voor al datgene dat hem overkwam. De man was heel gelukkig dat hij dit alles nog mocht meemaken. De burgemeester had een toespraak voorbereid maar werd regelmatig onderbroken door de jarige. Zelfs in die mate dat de burgemeester zijn spiekhriefje uiteindelijk maardichivouwde. Alles werd herleid tot een gezellige habbel. Na het afsluiten van de receptie trok de familie aan tafel en vierde nog lang samen met cle gelukzalige honderdjarige Jan Godrie.

,liin 01.1

)0Ii(

(llI.

hoopt nog enige tijd in zijn huisje te kunnen verblijven. Mijnierend over lief en leed wat het leven hem heeft gebracht. Buurtend met andcie oude mensen die hem geregeld komen bezoeken. Maar ook terugdenkend aan cle vatidalett die onlangs zijn nieuw nog niet gebruikte hoorapparaat pikten uit zijn brievenbus. In onze moderne tijd kan Jan zich nog wel eens opwuiden (iver dergel itke onrechtvaarclugheid. Een honderdjarige thuis uithalen. voorcle eerste keer sinds mensenheugenis te Meer. Diegene clie er niet hijwaren op 20 januari hadden voorzeker ongelijk. Iedereen wist het al heel lang. Jan heeft heel zijn leven al gezegd dat hij 100 jaar zou worden en voegde de daad bij het woord. (EeSt,)

Jan

Van ecel en paard naar iraehtiiagen. Jan hee/t het alleniaal nieegeinaakt. Verroer niet liet paard ias voor bent liet beste. Een paard geeft je vriendschap, daarkanje regen klappen...

kan Jan nog steeds in zijn eigen huis wonen. De dag brengt Jan door met veel televisie te kijken. Zo blijO hij van alles op de hoogte. Het verstand van Jan is nog prima. de rest is wat mindergoed. Uiteraard denkt Jan veel aan vroeger. Hij vertelde dat hij terug naar al' gaat. Een baby moet je mei cl les helpen hei lijkt wel of die tijd voor Jan terugkomt. En toch genoot Jan zijn ganse leven (en nu nog) van een borrel en een goei sliek.

L

'

I n% äá ~m

J

De viering Op zaterdag 20 januari heel t dan de tering plaatsgevonden. In een witgesneeu\\ le omgeving verzamelde een opmerkelijke grote groep mensen aan het huis van Jan om daar in de stoet fragmenten van zijn leven uit te beelden. Jou l ei E L ijl l familie genulci uuu de giute iciulieli iii café De Eiken van deze u1duelut. J.uuu wist niet dat de buien zich zn talrijk hadden ingespannen. Het leek wel of zijn ouwe tijd even terugkwam. Naar die 'brahanders' keek lan zu ii open iiii Een pir t is ioi'h wnt a ncle rs dan een auto. Van een paard krijg je echte vriendschap. Daar kan je tegen klappen. De ogen van Jan glunderden toen hij dit vertelde. Ook de "namaak" Ford kreeg duidelijk dc

t)e jubilaris

niet cijii 'kuicicre/i

vader Jan en

Ad.

.

V. In. r. (hoi'en) Jack, Jos, John en (onder) Monique.

31


DORPSNIEU WS

Open vergadering van de dorpsraad P

MEER - Zon 50-tal bezoekers komen opdagen voor de jaarlijkse openbare vergadering van de dorpsraad. Daaronder het voltallige nieuwe schepe neol lege. De resultaten van een jaar dorpsraadwerking kunnen grofweg opgesplitst worden in een aantal cate go r ie ë n. Het dossier verkeersveiligheid is veruit het grootste dossier. Veel resultaat werd er geboekt in de dossici M.ei leseweg cii Mcci sco eg. Ei is iii dc wcgenhoiiw veel cedaan de laatste periode cii dus ook veel celd uiteees cli. Qui die iedeii zal een verbetering van de Terheeksestraat nog wel ccii aaiitaljaicii O, .'icli kneu w:ieIuii. Mmii op termijn zal deze geasfalteerd worden. Het behoud van de kasseien voor het nageslacht (zoals ParijsRoubaix) zit er niet in want het herleggen van de kasseihaan wordt aanzien als "kosten op het sterfhuis". De zwakkere weggebruiker heeft fietspaden gekregen langs de Meerseweg maar blijft hij de Meerleseweg nog vragende partij. Het dossier fietspaden gaat ongetwijfeld nog veel geld kosten want ook Merksplas. Wortel en de SintLenaartseweg zitten daarin. Er was te horen dat de zwakke weggebruiker zich nog niet echt veilig voelt. In het dorp en vooral de bocht hij 't Hoekske is het soor fietsende kinderen moeilijk oversteken en het is niet duidelijk hoe hier iets aan gedaan kan worden. Om het fietsen naar school veiliger te maken en om weer meer fietsers (en dus minder autos) aan de schoolpoort te krijgen, neemt het oudercomité het lovenswaardig initiatief van fïetspoolen. De gemeente zal daarbij sponsoren. Het verder bekijken van het fietspadennetwerk via Beekschen pad. Pijperpad en Melkerijstraat heeft de gemeente aan de aandacht laten ontsnappen. Hier is dus nog werk aan de winkel. De acties ten aanzien van het doorgaand vrachtvervoer lijken erg tegen te vallen. Alle op- en afritten lijken behouden te blijven en de Burgemeester lijkt voldoende heil te zien in een

goede bewegwijzering op de snelweg om het vrachtverkeer uit de Meerse dorpskom te houden. De ontwerpers van de HST-werken lijken dus weinig rekening te houden met de Meerse situatie. Bewijs daarvan is ook dat het Meerse idee van een parallel fietspad langsheen de autosnelweg, richting treinstation in Bi -echt. naar de prullenniand is verwezen. Zelfs van de oorspronkelijk geplande rotondes is nu geen sprake meer, wellicht om bezuinigingsreden. De werken aan de HST beginnen al snel. Vanaf 5 februari tot 6 juni zal er een omleiding Lijn aan de brug van de John Lijsenstraat omwille van HST werkzaamheden. Uit de overige dossiers blijkt dat de nieuwe kleuterschool over pakweg vijf jaren wel een feit zal zijn. De Driehoekstraat zal opnieuw gelegd worden en aan de ingang verbreed. In dc

l

Donkstraat is er een tijdelijk parkeerverbod om de bussen de nodige ruimte te geven. Het kerkpleintje zal tegen Pasen af Lijn. In het dossier herbebossen van de Vloei en waterzuivering hij liet AC restaurant zit helemaal geen vooruitgang. Bij de rondvraag komen nog wat extra grieven naar boven. De inbrakenplaag en liet roekeloos gedrag van de automobilist hij de wegversmallingen aan de Mecrleseweg zijn bronnen van irritatie, alsook de met slijk vervuilde weg in de Raamloopstraat. Een busvervoer naar de Mosten lijkt er niet in te zitten. Of het SPREBO-stort nu definitief dicht gaat. lijkt niemand te weten. De eigenaar zou het wel willen verkopen, maar wat gebeurt er daarna? En. zijn er meer kankergevallen in Meer dan elders? Neen, dit aantal is niet hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Na dit debat vertrok liet schepencollege naar huis. De dorpsraadsleden bleven nog eventjes en stelden een nieuw bestuur samen dat in cle komende drie jaar de Meerse prioriteiten verder zal uitwerken en verdedigen. Conclusie: Er werd deze avond over heel wat dingen san gedachten gewisseld en ook de beleidsmakers hebben hopchlk de juiste dingen opgepikt. Een vruchtbare avond dus om liet beleid naar de toekomst de juiste vorm te geven. (ma)

N.V. GARAGE VAN USSEL

L4J

HO1TD Er vi-erd ook een mcii we dorpsraad aangesteld en een nieuw bestuur geko:en. V.l.n. i. MarcelAdriaensen (i'oorZitter), Gur Cools, BertMicluel.çen, Jan Van Dun, Louis Tilburgs en .Jef san Beek (secretaris). 32

Sint-Lenaartseweg 28

2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


DORPSNIEU WS

Het mestprobleem te lijf mei de coöperatieve mestverwerking MEER - De coöperatieve mestverwerking Hoogstraten, kortweg de CMH. pakt uit met erg concrete plannen voor een professionele mestverwerking. De coOperatie vindt dat het nodig is om de mensen correct te intornieren en richtte daarom een informatievergadering in om de plannen van de mestverwerking in Hoogstraten toe ie lichten. Als alles doorgaat zoals nu gepland is. zal mestverwerking binnenkort in Hoogstraten een feit zijn en is de zo vaak geterode varkcnshouderij een probleem armer. Misschien is dit wel het begin van het einde van de mestoverschotten en van het zwarte imago van de varkenssector. De CMH zag zo ongeveer een jaar geleden liet licht. Onder druk van steeds strengere milieunormen en de wetgeving staken een aantal varkenshouders de koppen hij elkaar om zich te in formeren over de vormen van niestverwerking. De initiatiefnemers kregen al snel belangstelling en uiteindelijk werd ccii coOperatie opgericht die nu bestaat uit een tal varkensbedrijven. Zowel groot als klein, waaronder een bestuur van negen personen. Dc deelnemers verbinden er zich toe "x" aantal kuub mest per jaar af te leveren aan dc verwerkingsinstallatie aan een vaste prijs. En dit gedurende een periode van 12 jaar. Op deze manier ontstaat cle nodige financiële draagkracht en is de geplande installatie bi na aan haar verwerkingscapaciteitvan 50.000 kuub mest. Dat Vlaanderen reeds jaren een imago heeft van mestoverschotten is alom bekend. Dat wil zeggen, er is meer mest dan nodig voor de landbouw. Mest betekent echter ook energie en daarom bestaat mestverwerking in Denemarken bijvoorbeeld al lang. Kon men tien jaar geleden zijn eigen mest nog thuis kwijt. vijf jaar geleden moest men er al grote afstanden mee afleggen. Op de dag van vandaag zijn afstanden van 100 kni al geen uitzondering meer. Zelfs Wallonië kan al niet nieer tot afzetgebied gerekend worden. En dan is er nog de druk van de wetgever niet steeds strenger wordende mi lieunormen. En. toegegeven. in Hoogstraten zijn ook erg veel varkens. Wilde varkensteelt in Vlaanderen nog toekomst hebben, dan dringt cle mestverwerking zich dus op. Na informerencle bezoeken allerlei, onder andere hij de Deense varkenstelers werd uiteindelijk voor het biorek systeem gekozen Dit systeem heeft als basis een reactor die de mest vergist en biogas produceert. Het wordt reeds jaren in Denemarken toegepast. Het overtollige water vormt echter een probleem. Door de strenge lozingsnormen in Vlaanderen dient het water sterk gezuiverd te wcirden. Dit gebeurt door middel van een dubbele omgekeerde osmose. Aan het einde van de schakel wordt uiteindelijk loosbaar water afgeleverd. Daarnaast bestaat het overschot uit fosfor, kalium, stikstof. Restproducten die als kunstmest gebruikt kunnen worden. De mineralen zijn in hun nieuwe vorm voor 95 of beschikbaar voor planten. Een voordeel voor liet milieu in vergelijking met drijfmest. Een ander nuttig product is stroom. Met de lokale elektricïteitsmaatsehappij worden er afspraken gemaakt om deze groene strooni af te leveren.

Met een capaciteit van 50.000 kuub opjaarhasis is cle installatie grofweg voldoende voor een groot deel van iie Hooi'straatse mestverwerking. Ge7ien cie hoge investcringskçst dienen klare afspraken gemaakt te worden. Wie deelneemt man mie coöperatieve staat garant voor een hoeveelheid mest en de daarbij horencte [inanciële bijdrage. En dit voor ccii periode van 12 jaar. en groot probleem was ook het vinden van ecn geschikte vestigingsplaats. Uiteindelijk viel dc keuze op de grond in de John Lijsenstraat, vlak naast de ambachtelijke zone. Op gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke ordening was clii veruit de beste oplossing. Al heeft de CMH behoorlijk wat voor dit stuk nioeten betalen. Maar liet doel heiligt de middelen. Wil dc varkenssector nog een toekoirist hebben, dan moet de mest op een milieuvriendelijke wijze verwerkt worden. En dat zat met de installatie iii de .1 (1hfl t .ij scnstraal hin nenkort gebeuren. De ht'ertonnen zuilen dan niet meer het Vlaamsc land moeten doorkruisen op zoek naar afzet. Dc mest 7a1 voortaan plaatselijk verwerkt worden met kunstmest, looshaar wateren groene stroom als resultaat. En. toegegeven, deze primeur / cke r het iocj uichen waard. (Jou)

Kerstmis in de Castelhoeve

; ..tt. ,

Joy

is

't Heidebloempje wil op reis MEER - Na cle succesvolle opvoeringen van Drinken de goden Duvel?' in november, staat toneeikring 't Heidebloempje uit Meer alweer klaar met een nieuw toneelstLik. Oni een beetje warmte te brengen in deze kille dagen, progranimeert zij op zaterdag 17. vrijdag 23 en zaterdag 24 februari in de zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur de opvoering van Esmeralda aan cle Costa Blanca, een komedie van Bart Spaey in 9 scenes. In deze komedie maken we kennis met liet gezin Verstraeten. Marcel en Roza gaan elk jaar traditiegetrouw met hun zoon Rik en hun dochter Carolien op vakantie naar Blankenherge. Dit jaar wil Marcel echter naar Spanje. maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. want .. Wat moeten ze met bomma aanvangen? Meenemen kan niet en thuislaten nog minder. Marcels vakantieplannen lijken dus in liet honderd te lopen, tot hij een vreemd en gruwelijk idee krijgt... Wat Marcel van plan is, moet ci zelf komen ontdekken. De volgende acteurs en actrices zullen ci daarbij van dienst zijn: Jan Dufraing (Marcel), Cliris Franeken (Roza), Els van Gestel (Bomma). Fonne Brcscns (Rik), Kim dc Bie (Carolien). Emilie Kerstens (zuster Conseptia) en Raf van Looveren (facteur). In dit rijtje treffen we opnieuw twee nieuwe namen aan: Kim dc Bie en Raf Van Looveren. De toneelkring is cluidel ij k met een verjongingskuurhezig. Dat was ook nodig nadat verschillende vaste waarden hadden moeten afhaken. De technische ploeg bestaat uit May Roos, Pierre Huyhrechts, Jan Roos, Els Van Gestel, Jos Godrie, Karel Martens en Annemie Van Opstal. Muzikale steun komt er van hrassband Ste.-Rosalie, die opnieuw de toneelavonden inleidt. Kaarten voor deze tnneelavonclen kosten 150 fr. en zijn vooraf te koop bij May Cools-Jochems, Meerdnrp 17 (03/31 5.88.27). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze vciorverkoop. Voor meer intormatic kan ci terecht hij Marcel Roos (03/31 4.58. 17) of Jan Dufraing (03/315.86.80). (ma)

( . l.S / l.l.l?

()

(ii /lti1tl(<„ i i i - e

liJm iii dl

lo i1p( node bi /t £ tC/t (/1 stoute vc/we/u /t

011/t .( tii 'kken 0/0 ('t CI iie liii /11/11 t' no ren .v 1/0 /i u e g /71/1 tin g Gi -oeske te 1 /(k/// 001 /11 ZO(' Je 1(' bre/i i,'('/t (10/t (IC Castelhoei'e, uiitg haai door de /0/oh/je 11 )J 1, 11(10/ ('('Ii stemmige h Cr51 vö ii iiie!

£ ('17

Ic't e/t. grote hee/de,t en lojhonende di't'en. :o(ils c :els en .s ha1'e II. 0/) geloot ii i ii cr11

huititeit in de gela g:aa/. Leit .rie//tntig F5 110/1 /1 1 / 1/t... hIer zou 2000 laan ge/ede/t stellig pli tot S gen eest :i//t in de t i( /1

Jazzwandeling CASTELRE - Tcien er nog echte winters waren, trok The MarckriverJazzcluh erjaarlijks in januari op uit in het Land van Hoogstraten. Kwestie van die rokerige .iazzavonden eens achter zich te laten en frisse lucht op te snuiven. Maar de veroudering van (sommige) leden en de gewenning lieten zich voelen. Er volgden enkele jaren van onthouding. Maar de drang om samen weer op stap te gaan werd groot. Het 25-jarig bestaan van de club is een uitstekende gelegenheid om alles weer 01) gang te brengen. Verzamelen wordt geblazen (!) op zondag 4 februari oni 13 uur aan café De Zwaan (Schootsenhoek) in Castelré. Een uurtje wandelen in de bossen, een hapje en drankje en terug onistreeks 16.30 uur want dan wordt 'spek met eieren' geserveerd. Per persoon wordt 350 fr. gevraagd voor liet eten en de koffie. Kinderen, jonger dan tien jaar. betalen 250 fr. Andere dranken zijn extra te betalen. Tijdens de maaltijd is er nog een tilini-concert verzorgd door The Marekriver Jazzfriends. Er dient wel gereserveerd te worden voor het eten. Dit kati via het nummer 03/340 26 60 (Topoplan). 33


DORPSNIEUWS

December: feestmaand? MEER - Althans zo lijkt het toch te zijn voor de Meerse vogelvereniging ''De Zandfluiter', want zij had reden tot feesten. Dat dei.e vereniging een echte topclub is. werd op het nationale kampioenschap KBOF te SintNiklaas nog maar eens bewezen. Zelfs met een gehavende ploeg wisten Martien Van der Hoofden. Jaak Janssens en Swa Janssens er beslag te leggen op een eervolle Sde plaats op slechts 5 punten van de winnaar. Met een volledige ploeg was die gegeerde eerste plaats zeker haalbaar. Martien Van der Hoofden was er de g rote uitblinker met zijn rosei colli's. Hij behaalde 4 gouden. 6 zilveren, 3 bronzen medaitles en 15 ereprijzen. Daarmee werd hij ook winnaar in de sectie overige parkieten, was hij ôde in het algemeen klassement (286 deelnemers) en eerste Antwcrpenaar. Ook cle zebravinken van Swa Janssens ontgoochelden niet. Hij werd driemaal nationaal kampioen, hehaalcte nog 2 zilveren en 4 bronzen medailles en II ereprijzen. Met dit resultaat was hij II de in het algemeen klassement en 3de Antwerpenaar. In de sectie cuttuurexoten moest hij echter de duimen leggen voor de paddas van Richie VerhuIst Int Meuleheke. Jaak Janssens. die slechts twee vogeltjes inschreef, wist eveneens zijn ereprijse mee te pikken. Na dit succes werd het tijd voor de organisatie van de plaatselijke vogelshow. Tijdens het 3de weekend van december werd zaal Victoria traditiegetrouw weer liet decor van verschillende inheemse vogelsoorten. maarnok van meer exotische getinte exemplaren. De Zandfluiters hadden zich tijd noch moeite gespaard om het de vele bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. De Meerse Bloemenvrienden droegen hiertoe ook hun steentje hij en zij zorgden met hun prachtige kerst en bloemstukjes voorde "finishing touch". Voor de vogellielliebber zelf telden de punten en waren de wedstrijdresultaten een prioriteit. Mareel Kleeren uit Rijkevorsel was net als vorig jaar weerom de grote slokop met maar liefst 17 kampioenen en algemeen kampioen. Hij voerde dan ook dc rangschikking aan voor de plaatselijke Luc Cools en Martien Van der Hoofden. Luc Cools behaalde 11 ereprijzen en 5 kampioenen, nI. hij cle grote parkieten A + B en de grasparkieten A + B+ C. Martien van der Hoofden legde beslag op 4 kampioenstitels, nI. hij de rosei colli's A + B + C = Den kreeg nog 9 ereprijzen op zijn naam. Mieliel Joris behaalde 2 kanipioenen, nI. hij de getekende zebravinken A en hij de witte A en nog 3 ereprijzen. Lovenswaardig was eveneens de prestatie van Dirk Kerstens. Als beginnend liefhebber wist hij met zijn rood gepignienteerde kanarievogel alle concurrentie achter zich te houden. Daarnaast sleepte hij nog 2 ereprijzen in de wacht. Voorts werden er nog 28 ereprijzen in eigen huis gehouden : Louis Boudewijns en Swa Janssens behaalden er elk 8. Ene RoeIen had cr6, Marck Goris 5 en Jan Van de Broek 2. Hopelijk zetten ze deze lijn ook in 2001 verder en kunnen ze eindjanuari vanuit Portugal enkele wereldtitels nice naar Meer brengen. Langs deze weg willen de Zandfluiters alle sponsors, de Meerse Bloemenvrienden, alle helpers, deelnemers en bezoekers bedanken voor het welslagen van hun tentoonstelling. (sj) 34

Dartstornooi voor iedereen MEER - Dans is een sport die door jong en oud beoefend kan worden. Momenteel spelen er in de gemeente I-Ioogstraten vijf ploegen in de competitie BDB (Belgische Darts Bond): D.C. DE EIKEN Meer (1 ploeg). D.C. HET HOEKSKE Meer (1 ploeg), D.C. DE GELMEL Hoogstraten (2 ploegen) en D.C. PAPILLON Minderhout (t ploeg). Er wordt een competitie gespeeld tussen verschillende ploegen in de regio Noorderkempen. Het seizoen begint in september met een bekercompetit ie. om vervolgens in april te eindigen. Dan is natuurlijk de kampioen bekend. Dans is een sport die relatief weinig geld kost. Een goed clartsbord heb je al voor +- 800 fr. en een setje pijlen varieert tussen 700 fr. en 2000 fr. naargelangje zelf wilt besteden. Dan komen er nog enkele onkosten bij zoals de achterstukjes en de vleugeltjes. (+- 40 fr. per set). Wie de sfeer tijdens een tornooi eens wil opsnuiven kan altijd terecht op liet VEERTIENDE OPEN DARTSTORNOOI van

D.C. DE EIKEN. Place tc) he: café-feestzaal De Eiken aan de John Lijsenstraat 26 en (it op II februari. Als deel nemers hadden de organisatoren tijdens de vorige edities reeds Leo Laurens Heist old Berg) en Johan van Heertum (Turnhout). heiden ooit winnaars van OPEN ANTWERPEN (ccii tornooi meetel lend voor het wereldkampioenschap). Ook Frans Harmsen (Nederland), Leo Lemniens (Lille) en Jan Dietus (Meer) waren ooit de winnaars. Iedereen kan inschrijven ter plaatse en dit tot 13.30 uur. Begin omstreeks 14 uur. Meer info bij De Gruyter Rik. tel. 03-315.06.79. (Hi(l)

Antiek- en vlooienmarkt MEER - Ieder voorjaar organiseert de brasshand een antiek- en vlooienmarkt in de zaal 'Voor Kunst Cl] Volk'. Hiervoor mag u de data zaterdag 17 maart en zondag 18 maart reeds aanstippen in uw agenda. Voor het ophalen van materialen kan u nu alleszins reeds contact opnemen met Frans Van Bladel (03.3 15.77.76) of niet iemand van de bestuursleden. Graag komen zij dan de in at en alen ophalen. (ina)

Feest van de 30-jarigen MEER - Na de kat lang uit cle hooni gekeken te hebben, werd er toch nog een initiatief genomen om dciii 1970 geboren jeugd van Meer nog eens bij elkaar te brengen. Met de adressenlijst van 30 jaar geleden, die we hij pastoor van Deyck (waarvoor onze dank) vonden en wat telefoontjes kwamen we de huidige adressen zonder problemen op het spoor. Toen de 43 uitnodigingen verstuurd waren, was het

afwachten met hoeveel we gingen feesten. Reeds 19 schreven in om niet hun partner op 9 december samen met hun vroegere klasgenoten uit de hol te gaan. De receptie begon omstreeks 19 uur waarna ccii groepsfoto en een stevige maaltijd volgde en hoe later liet werd zoveel plezanler werd het in de feestzaal cle Eiken waar ieder zich tot in de vroege Liurtjes amuseerde. (tit(1)

MEER - V. In. r. (boven) Ltic Dock.v, Dannv i'an Aperen, Johan Martens, Bert Spra;igers, Parrick Laurijsen, Dirk Brosens, Kurt Vervoort, Gur Merens, Eddv Bi'osens en Agnes Verhoeven (onder) Ruclv i'an de Heuvel, Au Anthonis.ren. Sandi Ti,niner,nan.ç, Bert Verbeeck, Lor Ro,nbout.s, Frank Voet, Peter Vinck.v, Lite Schalck en Greet Martens.


DORPSNIEUWS

Plant een houtkant, en... trek hem uit

Leerlingen van het VITO doen aan natuurbeheer

4

1

'

,

v

..

.

75

Ii

I (1 J ii

LI1l

i!

5I

-

MEER - L)c Jeu gdboitd voor Noitinis mdie en Milieubescherin ing (JA'Al) nam het in itiatief i'oor het aanplanten van een lange houtkani. De plaats van de houtkant werd zorgvuldig gekozen. Zij vormt voor vogels een levensnoodzakeIij/e erbinding tussen de bos gebieden i'an Ma vbu rg en het Vaalmoer. De gemeente stelde de u'egberm en plant goed ter beschikking voor deze actie. 0/) deze pliiu/ Jt ,i tit' dc planters in actie. Let goed op de ruili'erkai'elin gssloot die door de boer dichigereclen werd. En of dat nog iliet genoeg was, vond men enkele dagen later de plant/es terug uitgetrokken liggen of waarin een grote boer klein kan zijn. (ma)

Wandeitweedaagse MINDERHOUT - De KWB biedt twee leuke wandelingen aan. Zowel de gelegenheidswandelaars, als de fervente wandelaars en ook de kinderen komen zeker aan hun trekken. De tweedaagse start op vrijdag 16 februari met een spannende zaklampentocht. Ouders, eventueel vergezeld van hUn kinderen, gam deze avond in de maneschijn of in de volledige duisternis door donkere bossen wandelen. Misschien duiken er echte spoken of heksen op tijdens deze avond. Welke kinderen vinden het niet spannend om niet een zaklamp of een fakkel rond te lopen. Wat je verder die avond kan verwachten, willen we nog niet verklappen. Halfweg zal de wandeling overgaan in een verhaal waardoor iedereen verrast zal zijn. Om de sfeer compleet te maken, mogen zowel de kinderen als de volwassenen, verkleed komen als heks, spook or fee. Breng zeker een zaklantaarn, een fakkel of een lampion mee. Er zijn twee afstanden voorzien: 8 km en een kortere afstand van 5 kin voor gezinnen met kleinere kinderen. Onderweg ontvang je nog een traktatie. We vertrekken om 19 uur aan café In Holland (Castelré).

-

4

. S

,t

It

i(

4

HOOGSTRATEN. MINDERHOUT -. Jong geleerd is oud gedaan! Liefde voor de natuur, in al zijn sormen, bijbrengen is van groot belang en dat er mensen te vinden zijn die de jeugd bepaalde stimuli injecteren is alleen maar toe te juichen. Zo trokken ruim 80 leerlitigen van het 21 Beroeps van VITO naar het natuurmuseuni 'Jan Spannenhurg' in de Karel Boomstraat en tiaarhetWielewaalreservaat in de Halsche Beemden te Minderhout. Daarwerdenze opgessacht door natuiirwachter Jef Leestmans die niet zijn gekend enthousiasme de leerlingen en de begeleidende leraars wist te hocieti. Wat er al reilt en zeilt in (Ie natuur! Ook aan natuurbeheer werd er gedaan: overtollig hout verwijderen en maaisel afvoeren. Heel de activiteit werd georganiseerd en gecoördineerd door leraar-natuurkenner Frans Van der Kaa die hiervoor zekere een pluim verdient. Voor herhaling vatbaar? Ongetwijfeld! (j v)

Zondag 18 februari zal er een wandelzoektocht doorgaan. Oser een afstand van ongeveer vijf kilometer dienen een aantal vragen opgelost te worden. Hool'dhrekende vragen zullen liet zeker niet zijn. Bij de KWB prinieert immers liet zoeken en de deelname boven liet winnen. Om de svandelzoektocht aantrekkelijk te maken voor de kinderen (- 1 2jaar) zijn voor hen aparte, kindvriendelijke vragen opgesteld. Hun opdrachten gaan over sprookjes, televisie, strips, Voor alle kinderen is er ook een prijsje

voorzien. Bij de aankomst in de parochiezaal kunnen de deelnemers nog pannenkoeken eten. Inschrijvingen en vertrek tussen 13 en 14 uur in de parochiezaal. De deelnameprijs bedraagt slechts 30 fr. per wandeling. Kincleren tot en met 12 jaar mogen gratis deelnemen aan de zaklampentocht. Meer informatie kan men bekomen hij Willy Mertens, tel. 03 314 55 69 of hij Fons Muesen. tel. 03314 75 02. 35


DORPSNIEUWS ze bleven hangen. Gewoon meepraten met de plaatselijke l'amilie. Hier en daar groeiden er dan prille liefdes. Die mannen bleven Liiteraard hangen op de plaatsen waar er jonge meisjes aanwezig waren. De tijrl van vm'gs'r komt niat meer terug. In sommige opzichten al maar goed. Maar in onze jonge tijd maakten wij ook plezier. Zeker weten!

Oudej aarszingen

toen ik jong was MINDERHOUT - Vroeger, zo'n veertig jaar geleden, waren er ook oudejaarszangertjes op de baan. Reeds vanaf zes uur '5 morgens stonden ze thuis vertrekkensklaar. Warm ingeduffeld weliswaar, want toen waren het nog echte winters. Steeds vroor het dat het kraakte. Toen schudde Jesuke zijn bedje dikwijls leeg en legde meermalen een wit tapijt op de aarde. In alle vroegte gingen de kinderen in kleine groepjes de baan op. Eerst werd er bij de huizen van het gehuurte gezongen. De meeste mensen buiten het dorp hadden toen nog enkele dieren en waren deze reeds vroeg aan het verzorgen. Dikwijls klonk dan ook in een of andere stal dit liedje: Nieuiiaarke zoete. 't varken heefi vier voeten, vier voeten cii een rug, 'k hen ... vlug. Waarde puntjes staan, vulde je dan je familienaam in. Het kon wel eens lukken dat de boerin je ouders kende en dan kreeg je misschien wat meer. Indien de mensen klaar waren met de werken in de stal zaten ze dikwijls aan het ontbijt als de zangertjes langskwamen. Steevast mochten ze dan hun verkleumde handjes en voetjes warmen aan de rode hol van de leuvense stoof. Na het drinken van een kop echte eigengemaakte warme chocolademelk gingen ze dan terug de haan op: hadderend door de sneeuw naar de volgende boerderijen. Soms kwamen ze dan de voerman tegen die de kitten met melk begon op te halen. Deze mannen kenden alle kinderen uit het gehuurte zodat er steeds wel een grol of een grap afkon. Na een grote omweg. ze kenden immers de vroege plaatsen, kwamen de kinderen terug thuis en maakten ze voorde eerste keer hun hroekzakken leeg. Stukken van tien centieinen. talrijke kwartjes, zon grote met een gat in het midden, waren de meest verdiende.

Een enkel half frankje zat er ook al tussen. Heel zelden had je al een frank gekregen. In de dorpsstraat mocht je niet te vroeg gaan zingen. Sommige mensen sliepen daar zelfs tot half negen! Diegene die nog niet wakker waren. werden dan door de kindjes wel wakker gezongen. Zonder gevaar staken ze de straat misschien wel honderdmaal over. Niet overal kreeg je een cent, sommige plaatsen verblijden men je met een lekstok of met (plak )pikken. Nadat het dorp bezongen was, moesten ze terug naar huis om de buit te laten zien. Steeds een sport om dan je broekzak snel leeg te maken. Geld en plakkende snoep vormde een mooie combinatie. Nog vlug voor de middag de fiets op en gaan zingen in een uithoek van het dorp. 's Middags moesten ze dan op tijd thuis zijn. Steeds hakte moeder op oudejaarsdag pannenkoeken. En ot'die smaakte. Veel geduld hadden ze echter niet. Per fiets ging het naar de andere kant van het dorp want daar hadden ze hun liedje nog niet gezongen. Na een dag van zingen en rondcrossen, had je thuis een sigarenkistje mei kleingeld staan. Verschillende keren moest moeder de gasten aanmanen om de tafel leeg te maken om koffie te kunnen drinken. Maar fier als ze waren met hun kleingeld. Ineens maakte je dat je weg was met je geld want de avondzotten kwamen eraan. Omstreeks acht uur kon je de eerste verwachten. Mooie taferelen passeerden toen de huiskamers. Nooit vergeet ik die prachtige indiaan. die Steevast mochten die mannen op een geldelijke beloning rekenen, sommigen clroitken graag met vader een hoi'rel mee. Omstreeks halftwaalf ging de deur op slot. De avondzotten die dan nog rondliepen, waren toch te zat. De meeste avondiotten hadden ook hun vaste plaats waar

en nu ik ouder ben Eindelijk lag er op 30 december in hetjaar 2000 nog eens sneeuw. Ook op Kerstmis zag het buiten wit, dat was al geleden van 1964! Op die zaterdag 30 december kwamen de kinderen traditiegetrouw al zingend nieuwjaar wensen. Oeroude liedjes hoorde je soms nog. Sommige teksten zijn aangepast door de tijden heen. Maar steeds "zingen" cle kinderen met veel overgave. De eerste twee kinderlijke stemrnetjes hoorde ik aan mijn deur omstreeks kwart na negen. Verder nog geen kindjes te bekennen in onze woonwijk dus de voordeur gaat nog even terug dicht. Omstreeks tien uur hadden er toch al een tiental kindjes muzikaal hun beste wensen komen aanbieden. Kwajongens bestaan nog steeds, sommigen gooiden reeds sneeuwballen naar elkaar. Tegen de middag was het tijd voor een rondrit per fiets. De wegomleiding aan de Meerseweg en Minderhoutsestraat werkte perfect. Slechts enkele auto's gehrtuken deze voormiddag de straat. Als je er woont, kan je niet anders. Steevast rijden deze wagens met een slakkengangetje. een kind kan immers onverwacht ergens tussenuit lopen of fietsen. Op de drukke Meerseweg en de Desmedtstraat staan er op de meeste kruispunten vrijwilligers om de klein mannen op een veilige manier te laten oversteken. Soms stopt een automobilist "uit zijn eigen". Deze zijn echter zeer zeldzaam. Toch niatigen de meesten hun snelheid, iedereen heeft kinderen of kent wel kinderen die vandaag gaan zingen. Ook sommige ouders maken van de gelegenheid gebruik om een fikse wandeling te maken. Een liefdevolle papa trekt een karretje met twee kleine ukjes erin. Als de kindjes aan een huis zingen verhoogt hun blijdschap nog met de ceiit die ze krijgen. In liet KLJ-lokaal is liet een drukte van belang. Deze vereniging biedt het jonge volkje een warme chocomelk aan. De KSJ hakt pannenkoeken die de kinderen zich, in hetzelfde lokaal, goed laten smaken. Aan de overkant van de straat kunnen de papa's en mama's terecht voor een borrel of een gluhwijntje. Ook de talrijke vrijwilligers aan dc kruispunten hoeven geen koude te lijden. Ook zij worden, terecht, voorzien van warme dranken. Later, als hun dienst erop zit, woiden zij nog gesoigneerd door een plaatselijke midden stander zodat ook zij moe maar voldaan terug naar huis kunnen. Oudejaar zoals vroeger zal het wel nooit meer worden. Maar onlangs heb ik ergens gelezen "de toekonist behoort hen toe die het verleden koesteren niaar hnnp'l kijken naar datgene dat komen zal". Ondanks dat januari bijna voorbij is, blijf ik hoopvol uitkijken naar 2001! U toch ook? (FrSn)

.JI\!)ERH()LT - Op :ii!iJiig ombei ii ureii alle ioerreekhelpers' vanaf 12,30 uur uitgenodigd door een plaatselijke neringdoener om na hun raak warm te komen eten. Er zijn mensen die zie/t reeds jaren inzetten voor de veiligheid van de kinderen. Maar op de vraag waarom T. MaithĂŠ al sinds jaren de enige vrouw is tijdens deze gelegenheid, kon mij niemand het antwoord geven. 36


DORPSNIEU WS

garage VAN RIEL

Samen wonen én toch apart HOOGSTRATEN Sedert enkele jaren is er opnieuw veel belangstelling voor woongemeenschappen. Dit is zeker niet nieuw. Alleen zijn de woongemeenschappen van nu helemaal anders dan bijvoorbeeld de communes van dejaren zestig en zeventig. De communes vertrokken vanuit een zeer idealistisch standpunt: men wilde alles sainen doen, alles samen delen met alle mogelijke frustraties tol gevolg. -

Nu gaat men veel pragmatischer te werk. Mensen kizçn duidelijk voor meer prmv:mrv en ruimte om nog dingen apart te kunnen doen. In plaats van in te leveren, kijkt men wat men erbij kan nemen. In die zin zijn samenwoningsprojecten van nu vee! realistischer. Steeds minder mensen willen de idee van 'ieder-in-zijn-eigen-huisje-en-de-deur-dicht' accepteren. Een mens heeft nood aan een vleugje dorpsnientaliteit en aandacht voor de kwaliteit van leven. Sterk betrokken nabuurschap, het hebben van een gemeenschappelijke tuin of woonerf, gezamenlijke eetzaal en / of leef ruimte behoren tot de mogelijkheden. Dit sluit niet uit dat gezinnen of alleenstaanden in een woongemeenschap op eigen benen kunnen of mogen staan. Hoewel de belangstelling voor woongemeenschappen toeneemt, blijft een van de eerste moeilijkheden het vinden van gelij kgestemden. Wil je ook actiefdeelnemen aan de uitbouw van een woongemeenschap in het Hoogstraatse? Neem dan contact op via telefoonnummer 0478 24 80 98 of via fax nr. 03 314 66 70.

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* *

autoverhuur carwash

* *

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Jazz at the Jailhouse Rotarv Hoogstr:iten- Kenipen organiseei't op zaterdag 3 februari om 20.30 uur in de kapel van de Kolonie van Merksplas een jazzconcert. Het evenement draagt als naam 'Jazz at the Jailhouse'. De initiatiefnemers konden rekenen op de medewerking van Eddie Van RoeIen, een autoriteit op het gebied van de jazz in ons land. Het programma wordt gebracht doorThe Cotton City Jazz Band, Bab's Al] Stai's en Buddies in Soul. De voorbije jaren heeft Rotary HoogstratenKempen reeds meer dan tien miljoen frank besteed aan diverse projecten in onze streek, in ons land maar ook elders in de wereld. Enkele voorbeelden : Widar in Merksplas. Coda in Wuustwezel, een kinderziekenhuis in Polen, een weeshuis in Guatemala. een tcwerkstellingsprojeet voor gehandicapten in Bolivii. enz. Ook de opbrengst van dit jazzconcert gaat naar een belangrijk prolect. Wie het werk van deze vereniging wil steunen én ook van jazz kan genieten, moet zeker zaterdagavond 3 februari de kapel tegenover de gevangenis van Merksplas gaan zoeken. De toegangsprijs bedraagt 600 fr. en de deuren gaan om 20 uur open.

Nieuwjaarsreceptie in het rusthuis

Leven en dood, vrijen en trouwen HOOGSTRATEN Na het ueee van de vorige cursus van Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds in Hoogsiraten. doceert professor Chris Vandenhroeke er dit voorjaar 'Over geboorte en dood, vrijen cii trouwen. Evolutie van de Vlaamse bevolking van de Middeleeuwen tot het derde millennium'. Generaties volgen generaties op. in een natuurlijke cyclus van geboren worden, relaties aangaan, kinderen krijgen, sterven. De geschiedenis van de bevolking is daarom evenzeer de geschiedenis van de familie, van het gezin, van de mens. Chris Vandenbroeke Plaatst deze fenomenen tegen een brede geschiedkundige achtergrond. Het is een verrassende cursus, niet enkel voor mensen die geboeid zijn door familie- of sociale geschiedenis, maar voor iedereen die met de toekomst van de samenleving is begaan. -

De cursus wordt gegeven in het auditorium van het Klein Seminarie (Vrijheid 234) in het centrum van Hoogstraten op donderdag 15 en 22 februari en 8 en 15 maart van 14 tot 16 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1450 t'r. (1250 fr. voor Davidsfonds leden en Baeob klanten). Begrepen in de prijs zijn een koffie tijdens de pauze en de syllahus. Belangstellenden kunnen gratis de uitvoerige cursusgids aanvragen bij Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds, Blijdelnkomststraat 77, 3000 Leuven. tel. 016 310 670. fax 016 310 608 of e - mail universiteit.vrije.tiid@davidsfonds.he U vindt er alle gegevens en een inschrijvingslorniulier voor deze cursus. Voor meer inlichtingen kan men op hetzelfde adres terecht of hij Alfons Livens. tel. 03 314 54 52. Blinden en slechtzienden kunnen de cursusgids verkrijgen in braille of op klankeassette.

4

91k1~10___é ,v

handwerken naaigerel alle verst elwerken -

HOOGSTRA TEN— Voor /iet drinken to('li itog eei'.st eten luisteren naarenkele bclwigrijke toespraken. Bij een nieuw jaar horen ook de nieuwjaarsbrieten.

Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout TeI./Fax: 03 / 31 4. 71 .34

37


__

__

__

__

__

LSI {i Li1 HVV heeft het niet breed

flT

PO nu

2I

__

- u

/d

Patrick Hantson aan het roer bij HVV

Door in de eerste twee matchen van de terugronde slechts één punt te oogsten én door de puntenoogst van de ploegen die onder HVV staan geklasseerd. moet HVV momenteel dikwijls achteromkijken oiii uit de greep van de laatste drie te blijven Tegen Zottegem werd het VOOr de roodwitten na een zwakke start een lange achtervolging die uiteindelijk niets opleverde. Het hooggekwoteerde Hamme kreeg op HVV tijdens het eerste hal! uur geen voet aan de grond. Met doelpunten van Huygen en Schoenmaekers liep HVV 2-0 uit Cl] nummer drie strandde op de paal. Toen niaakte een HVV-\ erded iger een even domme als nutteloze strafschop en meteen werd het weer een match die alle kanten uitkon. Hamme kwam verdiend op gelijke hoogte en daarmee ging weer een driepunter de mist in. Met 4 erg zware matehen voor de boeg - uit naar Kortrijk en Ronse en thuis tegen Zuitse en Schoten - ziet het er niet naar uit dat alle problemen binnen de kortste tijd zullen opgelost zijn.

Wedstrijden 27.01.01 HVV-Zultse 20 u 04.02.01 Ronse-HVV 15 u 17.02.01 HVV-Schoten 20 u 24.02.01 HVV-Doornik 20 u Bij komende wedstrijd (onder voorbehoud): 11.02.01 Kortrijk-l-IVV 15 u competitie 09.02.01 HVV-Wuustwezel 19u30 vn endschappel ii k

Roger Van r%pere/t (links) aan/lat hiig loi.s icreatl in inc lruiner Haiit.so,i di i'oor de rest i'an het seizoen uiteenzet. Dat I-IVV wel een beetje verveeld zat met het ontslag van trainer Eddy Van de Ven kanje wel raden. Sinds het serblijfin de nationale afdeling en dit is toch al 37 jaar, is dit de eerste keer (lat het HVV-hestuur met dergelijk feit geconfronteerd wordt. Bij de pakken blijven zitten (leed men niet. Rob Brosens, hulptrainer, nam het heft voor twee wedstrijden in handen en won prompt ......zes punten. Even

zij/t

trtlie g ie

herademen! Intussen stroomden de sollicitaties binnen op liet secretariaat, er werd gewikt en gewogen en tenslotte tekende de 46-jarige Antwerpenaar Patrick Hantson een contract dat hem anderhalf jaar aan HVV bindt. Naar eigen leggen wordt een droom ooit trainer van Hoogstraten te worden hiermee vervuld. Hij debuteerde niet HVV tegen Zottegem. 2-1 verlies en een gelijkspel tegen Hamme.

Minderhout VV klopt leider Minderhout - Putte

2-0

De eerste wedstrijd van de terugronde werd succesvol afgewerkt met een knappe 2-0 overwinning tegen hei gereputeerde Putte. Tom Vermeiren zorgde viaeen indis iduele actie voor de 1-0 ruststand. In de tweede helft probeerde een aardig voetballend Putte de gelijkmaker te forceren. Zij kwamen echter niet tot scoren en toen Paul Van Gils de 2-0 tegen de netten prikte waren de 3 punten binnen.

Minderhout - St. Jozef 2-2 De herkansing van de met de rust stilgelegde wedstrijd tegen St. Jozef eindigde op een hillijk gelijkspel. St. Jozef had in de eerste hel!ï het grootste aandeel in het spel maar wist dit niet in doelpunten uit te drukken. Ook na de rust begon St. Jo7ef het best en leek Minderhout niet hij machte om haas te worden os er de wedstrijd. St. Jozef kwam na geduldig aandringen verdiend op een 0-1 voorsprong. Wedstrijd gespeeld zo dachten de meeste MVV aanhangers. Voetbal is evenwel onvoorspelhaar en de sterk spelende Paul Van Gils wist binnen de kortste keren de achterstand om te buigen in een 2-1 '.00rsprong. Laat in de wedstrijd kreeg St. Jozef nog een vrijschop aan de zijlijn. De inswinger werd voorbij unie verbouwereerde doelnian Kris in het doel gedevieerd. Eindstand: 2-2.

38

Brecht - Minderhout

1-4

De verplaatsing naar leider Brecht zorgde voor de verrassing san de speeldag. Brecht, tot dan toe ongeslagen op eigen terrein, begon sterk maarMinderhout wilde de zware alstraffing ut de heenronde geen tweede keer meemaken. Paul Van Gils scoorde in de eerste helft tweemaal via fraie afstandsschoten en MVV leek goed gelanceerd. Brecht gaf zich echter niet gewonnen en milderde verdiend tot 1-2 niet de rust in het vooruitzicht. Gelukkig was een Brechtse verdediger Minderhoul goed gezind en via een own-doelpunt bracht hij nog de 1-3 rustcijfers op het scorebord. In de tweede helft gingen de leiders verwoed op ioek naar de aansluitingstreffer maar MinderhoLit bezweek niet onder de Breehtse druk. Enkele minuten voor afi]uiten zette Bart Willems zelfs nog een terechte strafschop om in de -4 eindstand. Van een verrassing gesproken.

Minderhout - St. Job

helemaal zwaar om slikken toen Paul Van Gils nog werd uitgesloten wegens natrappen.

Wedstrijden zondag 4 februari: 15.00 \Vildert - !VI inderhout VV

zondag 11 februari: 15.00 Minderhout VV - Horendonk

zondag 18 februari: 15.00 Kaart Minderhout VV

zondag 25 februari: 15.00 Luchtbalboys Mi nderhout VV

314.41.26 314.55.04 314.49.11

0-1

Minderhout hoopte uiteraard op een voortzetting van de ingeslagen trend muur deie wedstrijd liep dan weer op een ontnuchtering uit. Halverwege de tweede helft wist St. Job op voorsprong te komen. Minderhout kon hier geen antwoord meer op vinden en zo gingen de punten met de bezoekers mee. De pil werd

De Hoogstraatse Maand


SPORT

Degradatie onafwendbaar voor de KFC Meer? Ook de einde aarsperiode en de eerste weken van het nieuwe jaar brachten de KFC Meer niet de verhoopte ommezwaai. Mei een droge nul op negen in de drie wedstrijden rond nieuwJaar was er voor de eerste ploeg weinig reden om echt te gaan leesten. We komen eerst nog terug op de 16 1 speeldag van zondag 17 decemben uit tegen FC Poppel. De Meerse ploeg kwam onniiddellijk goed in de match en een 'niet te misseil" open kans rond het kwartier werd, dank zij een wondersave van Poppeldoelman de Bressen niet in de verdiende 0-1 omgezet. Integendeel, drie minuten later schoot Bart Koppen vanop 30 meter een vallende bal onhoudbaar over cle Meerse keeper Werner Jansen. Poppel had io'n dag waarop alles meevalt en dat resulteerde in twee doelpunten op drie minuten tijd. 2-0 in cle 37 en 3-0 in cle 40 minuut. Logisch dat de kopjes gingen hangen hij geel-zwart, maar net voor rust kon Dirk Christianen via de 3-1 er weer even wat hoop inbrengen. Na de rust ging Meer in de aanval, maar met tè weinic kracht en scherpte, en de al vernoemde Bart Koppen kon, met de ogen dicht, nog twee keer vanop afstand scoren. Jammer dat deze jongen het nodig vond de Meerse supporters opvallend uit te dagen en ook de Poppelsupporters maakten geen echt goede beurt, qua houding en (on)sportiviteit. Al hij al was de zege voor Poppel verdiend te noemen, maar 5-1 was een tè zware uitslag, ook zeker voor uitblinker, doelman Werner Jansen. En dan de 1 7c speeldag, op 7januari, thuis tegen Verbroedering Arendonk. KFC Meer. alweer met veel eigenjeugd. maar ook met de teruggeroepen veteraan Harry Peeters, kon op geen enkel moment een vuist maken tegen een goed georganiseerd Arendonk, dat in de 33 en 44 minuLit kon scoren en zo met 0-2 ging rusten. Na hoekschop (73') kopte StefLieckens hinnen. maar deze 1-2 ging niet door omdat de hal hij het nemen van de hoekschop achter de lijn zou zijn geweest... Misschien had een Meerse goal nog voor een opleving kunnen zorgen, maar ook nu bleef dame Foriuna onverbiddelijk: géén doelpunt... De moed zakte alweer in de schoenen. De derde goal van Arendonk velde het verdict: 0-3 thuisverlies. nul punten voor Meer en nog steeds de rode lantaarn. Speeldag 18 bracht de wedstrijd van de laatste (7) kans: thuis tegen de vijftiende in de stand: Flandria uit Ravels. De kern ging zelfs op alzondering voor deze match van 14 januari. Zelden zagen we dan ook een zo gemotiveerde en geconcenireercle groep de aftrap nemen. Maar ook nu waren de voethalgoden weer niet voorzien van een geel-zwarte KFC Meer-sjaal... Bij de eerste Flandria-aanval schoot Koen van Gestel zonder te kijken precies in de hovenhoek en de 0- 1 stond al na 2 minuten op liet scorehoid. De Meerse ploeg slikte even, maar gmg vol overgave m de tegenaanval. Dat bleven ze nog cle volledige i'estercnde 87 minuten verder doen. maar Flandlria had net voldoende organisatie én soms de nodlige meeval, om de 0-1 stand vast te houden. Al was dludelijk te zien dat deze ploeg beslist ook aan de zwakke kant is en het ook nog moeilijk zal krijgen.

Alweer was liet voor Meer echter duidelijk dat dc ploeg een draaischijf mankeert én ook de nodige creativiteit. Ook een paar penetrerende. efficinie en goal-gevoelige spitsen worden node genlist... Positief daarentegen is wel het feit dat niet de jonge Maarten Laurijssen (1(i) er alweer een eigen jeugdspeler de stap naar de eerste ploeg kon zetten. Met ervaren spelers als hs .Eddv Peeteis, StefLieckens en Harry Peeters naast zich kunnen jongeren als Maarten Laurijssen, Wim Vermeiren en Jan Aerts, om er maar een cl ri etal te noe mcii, f1 in k wat civ ari ng opdoen, ook met liet oog op het volgende seizoen, dan, nu toch zo goed als zeker, in derde provinciale... Mei een beetje meeval wordt daardan misschien een in te re s san te derde pro viiie i a le samengepuzzeld: of wat dacht u van Meerle, Minderhout, Loenhout. Dosko, Brecht. Weelcle en Meer in dezelfde reeks? Wordt alleszins vervolgd... Wat de jeugdploegen betreft, onthouden we vooral de belangrijke zege van de scholieren tegen liet sterke Loenhout. Met 3-2 werden drie gouden plinten behaald tegen een rechtstreekse mede-titelkandidaat. En, last bui not least, signaleren we ri de eerste zege van de KFC Meer dames, die met 1-0 de meisjes van Vrij Arendonk konden verslaan. Proficiat ladies en doe zo voort. Volgende keer meer over de jeugdploegen, de reserven, de dames en de eerste ploeg, waarvan hierna het programma. (Tonnv Prien,)

Programma: Zaterdag 3 februari oni 19u30:

KFC Meerle Voor zij ii eerste ss cclstrijd na dc \s i nterstop moest KFC naar Brasschaat Kaart. Meerle was doorlopend de betere ploeg en dat werd als in cle 1 5 minuut omgezet in een 0-1 voorsprong toen Wilfriecl Pauwels een voorzet van Dirk Mertens tegen cle Kaartse netten werkte. Na cle rust was het cverwicht nog nadrukkelijk en in de 55 minuut zorgde Vanwanrooy voor cle 0-2. Wilfried Pauwels deed er daar in de 59 en in de 68 minuut nog twee bovenop en stelde daarmee de punten zeker. In de slotminuten kon Kaart de eer redden en legde liet de eindstand vast op 14. Een goede start voor KFC. Minder goed verging liet Ronny Martens die gekwetst het veld moest verlaten en naar liet ziekenhuis gebracht werd. Daar bleek dat hij een enkelbreuk had opgelopen. Alvast een spoedig herstel gewenst Ronny! De volgende week moest Meerle opniieliw op verplaatsing, ditmaal naar Wilde rt. Het begon weer goed, want na goed een kwartier leverde Vanwanrooy een puike voorzet af die door Dirk Van Bavel in doel werd gewerkt. Na cle rust echter nam Wildert het heft in handen en zette in de 63 minuut de score gelijk. Spijtig genoeg voor KFC scoorde de thuisploeg 3 minuten voor tijd nog en keer en moest Meerle zonder punten naar huis. De wedstrijd Meerle-Horendonk van 21 januari werd omwille van koning winter afgelast.

Wedstrijden voor (telkens om 14.30 uur): 04-02-2001: Meerle - Luchthalhoys 11-02-2001: Maria-ter-Heide - Meerle 18-02-2001: Meerle - Mariaburg 25-02-2001: Bei'endi'echt - Meerle.

KFC Nijlen-KFC Meer.

Zondag 11 februari om 15 u: KFC Meer —Vosselaar VV.

Zondag 18 februari om 15 u: Ekeren FC - KFC Meer.

Zondag 25 februari om 15 u: KFC Meer - Gooreincl.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 Hoofdverdeler Ford personeti- en hedrij fswagen s * Tweedehandswagens Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Artistiek biljarten MINI)ERIIOUT - De Koninklijke Belgische Bi Ij arthond organiseert op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 februari liet kampioenschap van Belgi'artistiek' in hotel-restaurant Basine (Bredaseweg43). De beste acht spelers van ons land strijden tijdens dit weekeinde in het biljartcentrum voor de nationale titel. Artistiek biljarten is niet zomaar een partijtje stoten: liet is een ware kunst. Aan de hand van een opgelegd programma moeten, gespreid over drie dagen, liefst 68 t iguren Lntgevoerdl worden. Elk van deze figuren heeft een bepaald puntencof1iciënt ( van 5 (ol 1 1) al naai'gelang de moeilijkheidsgraad. Ook in onie streek hebben we echt wel een paar kanjers van 'artistieken' rond cle bil jarttafel lopen. Walter Bax. .lurgen Goris, Amandus Staes Cl] Patrick Aclams behoren o.a. tot deze groep van topspelers. Het is alleszins ruim de moeite waard om eens een paar uur vrij te maken om deze bi ljai'ters te komen hewondei'en en aan te moedigen in de Basine te Minderhout. De toegang is gratis. Vrijdag 2 februari start liet kampioenschap om 14 uiur met een openingsplechtighcidl waarop alle ereklassespelers aanwezig zijn. Zaterdag beginnen de wedstrijden om 13 mr en zondag om 14 uiuir. De sluitingsceremonie op zondag is voorzien omstreeks 17.15 uur. Ook cle vijftig leden van de Meerlese biljartclub hebben in dit lokaal lium thuisbasis. Van harte welkom. namens MBC. Piet de Bie, i'oor:,tter. 39


SPORT

VNA Wortel De uitgestelde wedstrijd tegen Wechelderzande eindigde niet dezelfde 1-1 cijfers, zoals hij gestopt was. Het was een evenwichtige wedstrijd op een hard cii moeilijk te bespelen veld. De hetoekers kwamen in de 80e minuut op \'oorcprong, maar juiat voor affluitcn maakt \Vim Braspenning gelijk.

Kampioenen van de duivenvereniging "De Noordervlucht"

Tegen Westmalle lag een fel verzwakte thuisploeg doorlopend onder en verloor dan ook met 0-2. De eerste speelhelft in Pulderhos speelden de blauw-witten zeergoed mee. Vooral de jeugdige spelers Jef Janssen en Wim Van Dijck waren zeer behoorlijk. Vlak voor de pauze kwam cle thuisploeg vrij onverwacht op voorsprong (10). Na de pauze kregen ze nog kansen maar waren te overhaastig. VNA kwam op het einde nog dicht hij de gelijkmaker, maar dat zou onverdiend geweest zijn. Op een slecht en keihard veld verloor VNA thLlis met 0-1 tegen haar zwart beest Grobhendonk. De bezoekers pasten zich beter aan de toestand van het veld aan. Op een bepaald ogenblik stonden de blauwwitten goed geklasseerd, maar door cle vele nederlagen, mede veroorzaakt door vele gekwetste spelers, zijn ze nu laag gezakt. Daarom is nu het moment gekomen om enkele jonge spelers klaar te stomen voor het volgend seizoen.

De wedstrijden: Zondag 4 februari, 15.00 u.: VC Herentals - VNA Wortel Zondag II februari. 15.00 u.: VNA Wortel - Achter Olen Zondag 17 februari, 15.00 ci.: DOSKO - VNA Wortel Zondag 25 februari. 15.00 u.: VNA Wortel - Molenkring.

De ln/1i1nneJ;eIi 1 all Je ,\ nuh'ju Inn/it niet lnni un/edO i nou luu ;ei:or'uu 200. MEERLE - Zoals het een goedwerkende vereniging past, is na het seizoen de tijd gekomen om de besten van het voorbije seizoen, zeg maar de kampioenen. voor het voetlicht te halen en van medailles en bekers te voorzien. Kwestie van later ecn tastbaar bewijs van dat bijzondere seizoen te kunnen bovenhalen, erde ongevlovigen mee overtuigen of er zelf nog eens met weemoed te kunnen aan terugdenken. Vermits de duivenvereniging "Noordervlucht" zijn tradities in ere houdt, hulldigde zij op 23 december op gepaste wijze haar kampioenen van het seizoen 2000. We zetten ze graag even op een rij en op de hijhorende foto. De besten op Quiévrain: Oude: LLic Van Dyck, Jaarse: Antoon en Dirk Brosens, Jonge: Jaak Bleukens. Herfstcriterium: Wim Jansen en

Algemeen Quiévrain: Antoon en Dirk Brosens. De besten op Nyon: Alle prijzen. d.w.z. met oude. jaarse én jonge duiven werden weggekaapt door het duo Antoon & Dirk Brosens. Uiteraard waren zij ook de algemene kampioenen op Noyon. Met zulk een palmares kon liet dan ook niet anders dan dat tij bekroond werden als "Koning Kampioen Quiévrain en Noyon" In de meerdaagse wedstrijden werden volgende winnaars bekroond: Winnaar 6-daagse oude Q uievrain: Antoon & Dirk Brosens. Winnaar 6daagse jonge Quievrain: Jaak Bleukens. Wmnaar 6-daagse oude Noyon: Jaak Bleukens. Winnaar 4- daagse jonge Noyon: Antoon & Dirk Brosens.

Duivenmelkers in de prijzen Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Dc Hoogstraatse Maand MEE!? - Trotse dui ;en,nclkers how/en ervan hout de winnaars van de snelu'lucht in 2001. (ina) 40

in cle nacht te slepen. Op dej/no


SPORT

Gebutirtenvoetbal

.

.•

Reeds jaren is in onze gemeente het gebuurten voetbal actief 01) zaterdag 16 december plaatste zij liet orgelpunt voor de wisselbeker. De derde plaats in deze competitie iverd çcwonnen door Je Ge/nwlbovs ploeg 1. Voorde finaleplaats ku'ani Boereneinde regen de Westhoek uit. Na een spannende en .vportiel'e iiedstrijd won het Boereneinde niet 2 - 1. K. Laurvssen, meespelend voor het Boereneinde, werd topschutter mei maar liefst 19 doelpunten. P. 'erhoei'en, ook al spelend lid van het Bocrencinde, maakte 11 doelpunten. lluvsnhins scoorde voor het gebuurte De Siotie 10 doelpunten. Als ii'innaar van deze finale trad a/gel'iiLirdigde Jos Vissers naar i''ior om de wisselbeker in ontvangst te ,iiiicii uit ha,i,l',, 1 , 1111 St1 in lan Gt',stcl i,ide, daad de iii 'el,nun van Hoogst! uien V.V.

Sportief hart onder de riem

Rett-syndroom

Eén jaar lang zal liet gebuurte De Statie de voetbalbeker van defiuir-plav heii'a ren. Met algemene stemmen werden zij immers verkozen tot de sportiefste ploeg. De nieuwe competitie van liet gebuurlen voetbal start op zaterdag 6 januari en zal eindigen (als de weergoden akkoord zijn) op zaterdag 21 april 2001.

Hét maandblad boordevol streeknieuws

De Hoogstraatse Maand

De sportiei'elin gen van het gebuurtenvoetbal hebben ook oog voor de noden van onze medemens. Elk jaar stellen zij een bedrag ter beschikking voor een goed doel binnen onze gemeente. Ditmaal werd Stan lan Gestel, de doelman van !-Ioogstraten, uitgenodigd oni op zaterdag 16 decemn/,er een cheque in ontvangst te komen nemen. De oudste dochter van Stan, Charlotte, werd in haar vroege levens/aren getroffen door de ziekte van Rert. Momenteel heeft de medische wereld nog geen oplossing voor deze ziekte. In aansi'ezigheid lan Ilse, zijn vrouw, en zijn andere dochter, een echte spring-in- 't-veld, namen zij dankbaar de svnibolische cheque in ontvangst. Stan, duidelijk onder de imidruk van dit gebaar, dankte iedereen voor deze steun.

Het Rert syndroom is een zeldzame stoornis die alleen bij meisjes i'oorkonit. De diagnose wordt gesteld op bcmsis van een regressie in het gedrag van liet kind en mnotorischie veranderingen die doorgaans optreden op een leefiijdtussen negen en achttien niaan den, mia een blijkbaar normale ontwikkeling. Er is .çen'oon/ijh: ook een min der snelle groei van liet hoofd waar te nemen en een i'eriiiinderde liandvaa rdigheici. Die handvaardigheid wordt vervangen door liet karakteristieke handii'rin gen dat gewoonlijk op de leeftijd van vier of minder optreedt. Het svndrooni leidt tot een ern.rtige mentale en fvsische handicap. Dc verschillende stadia van liet proces beginnen niet hij elk kind op precies dezelfde leeftijd. Ook de snelheid naarmee de terugval in de ontwikkeling plaatsvindt, kan voor elk kind verschillend zijn. Kinderen met liet Rett-svndroom zijn afhankelijk van derden voor alle aspecten van hun dagelijkse verzorging. De ouder.s van deze kimideren vinden veel ondersteuning en raad bij de Belgische Rett-svmidroom l'ereniging. Wie graag meer informatie heeft over deze afwijking kan die zeker bij deze verenig ing krijgen: vzw BRSV, Lil 26, 2450 Meerhout, tel. 050 55 02 68. Giften zijn ook welkom. Vanat 1000fr. zijn ze fiscaal mijirekbaar. U kan steeds storten op reken ing ni'. 068-20608 7540. Indien u uw naani niet gepubliceerd si'il zien, gelieve dan onder mededeling 'anonieni' te schrijven. De vereniging dankt ii bij voorbaat voor uw steun.

nu


SPORT

Volleybalclub Gelvoc Goede start terugronde De eindejaarsfeesten zittcn erop. De kerstkalkoen is verorberd, het nieuwe jaar werd goed ingezet en de beste wensen werden uitgedeeld. Tijd dus om er opnieuw stevig in te vliegen en het derde millennium sinds het jaar nul goed aan te vangen. Voor de volleyballers van Gelvoc startte de terugronde van de competitie in ieder geval positief.

Kantoor van Notaris

Paul ROMMENS

Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 Fax 031315.71.29 -

-

OPENBARE VERKOOP VAN HOEVEWONING en LANDBOUWGRONDEN te HOOGSTRATEN/MEER

Dames 1 maakte in de heenronde al een zeer goede beurt en zette deze toon ook na de feesten verder. Tegen en op Schriek werd de eerste match van de terugronde vlotjes gewonnen met een even snelle als simpele 0-3. Hierdoor blijven deze bevallige dames moeiteloos meedraaien in de bovenste helft van de rangschikking.

.1

De mannen van Heren 1 wisten de heenronde af te sluiten op een verdienstelijke derde plek. Een goed resultaat halverwege dus, maar ze willen meer. De terugronde zal door deze kerels dan ook serieus worden aangepakt. Tijdens de eerste maich van de terugronde, tegen het sterke en jonge Zoersel, werd meteen de juiste toon gevonden en gezet. 3-0 was de duidelijke en veelzeggende uitslag van een match die slechts een uurtje duurde. Ook nog een woordje over de derde ploeg in de provinciale reeksen. De gevleugelde jongelingen van Heren 2 weten bij hun debuutjaar in provinciale vriend en vijand te verbazen door mooie resultaten neer te zetten. Een pluim voor deze mannen en duimen dat zij door een ongelukkige l'orfait toch niet tegen de degradatie moeten gaan vechten. Met de jeugd tenslotte gaat het ook allemaal goed in deze nieuwe eeuw. Zij bewijzen elke week opnieuw dat het volleybal in Hoogstraten nog een zeer mooie toekomst tegemoet gaat. Enkele data 3 februari : De familiedag van het seizoen grootouderdag. 's Avonds om half negen in het Spijker een topaffiche : Heren 1 tegen leider Heren t hout. 4 februari : Bedrijventornooi in het Spijker en de Zevensprong. Altijd de moeite om eens een kijkje te komen nemen. 10 februari : om 18.30 uur Heren 2— Vosselaar en om 20.30 uur de eerste damesploeg tegen Sint-Janskring Hercntals. Veel lekkers om naar uit te kijken. Spring maar eens binnen in de altijd verwarmde sporthal van het Spijker.

Adverteren: 9.11

42

Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer: Koop 1: een hoevewoning met berging en tuin, Krekeistraat 1, groot 21a.00ca., palende wed. Lauryssen-Verhoeven en koop 2. C.V. op huisbrandolie. Klein beschrijf mogelijk (K.l. 12.700) Bezichtiging: elke zaterdag tussen 2 en 4 uur. Koop 2: perceel weiland, t/s 'Leeg Eyndbeek', groot 84a.14ca., palende aan de Krekeistraat (75m.), koop 1, wed. Lauryssen-Verhoeven, Lauryssen Fr., KerstensValgaeren C. Koop 3: perceel weiland, t/s 'Leeg Eyndbeek', groot 34a.61ca., palende aan de Beeksestraat (43 m.), Kox-Verhoeven J., Voeten Alf., Lauryssen-Aerts J. Koop 4: perceel weiland, t/s 'De Wildert', groot 94a.90ca., palende aan de Beeksestraat (42 m.), Renders J., Goetschalckx-Van Mirlo Aug., Rombouts-Vanden Bergh C. Koop 5: perceel weiland, t/s 'Beeksche Gooren', groot 37a.87ca., palende aan de Beeksestraat (25 m.), wed. Pemen-Bruynen, Stoffels C., Martens-Vriends L., Raamloop. Koop 6: perceel weiland, t/s 'De Raemen', groot 76a.21ca., palende aan zijstraat Venneweg, wed. Bols-De Bruyn, Quirijnen M. en Aerts-Van De Locht. Aanvaarding: alle kopen na betaling koopsom en onkosten. Ruimtelijke ordening: gewestplan Turnhout dd 30.9.1977: alle kopen gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Zitdagen: inzet op maandag 5 februari 2001 en toewijs op maandag 19 februari 2001, telken om 17.00 uur, in cafĂŠ 't Fortuin te Meer, Meerdorp 13. Verdere inlichtingen ten kantore van de verkopende Notaris te verkrijgen. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart en trouwboekje (met huwelijkscontract) mee te brengen.


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Viermaal maximum MINDERHOU'I' - 186 schuttei's schreven er zich in voor de laatste schieting van dit jaar. gehouden op IS. 16 en 17 december 2000. In deze wintercompetitie, grote kruishoog, op zes meter werd er tot ieders verrassing reeds 01) vrijdagavond maar liefst driemaal lOO op 100 geschoten. Later kwam er zelfs nog eentje bij. In de uitslag staan zij in deze volgorde: Adri Vermeiren uit Meerle. André Bols rut Wortel. Dirk Brosens uit Meer en Stefaan Levs voor Loenhout.

MEEl? - Op iici'ilui /6 (IccellIbe;' .\/uoI (le lO1/'ul)iJu'4'iI(/c uit Meer het seizoen af mci (en gezellig samenzijn. Na liet eetmaal huldigde men de clubkampioenen. in de Ere-reeks schoot koning Frans van (Ie Locht het beste met een gemiddelde van 156.83 01) 160. Marc van Buvnder zal een van de schutters zijn die in 2001 in dc Ere-kla.rse terechtkomt. Verdiend overigens, want nu schoot hij kampioen in de A-reeks met een gemiddelde van 154.08. Herman van Baiel zal waarschijnlijk ook wel een klasse stijgen. Hij viool het seizoen 2000 af als kampioen in de B-reeks met 151.58 geiniddeld.Sainen met de kampioenen ontvingen er no schutters' een ereteken, vandaar deze groepsfoto genomen in de vroege avond.

André Bols weer de beste RIJKE\ ()RSEL - In de v. interconipetilie S 0fl de kleine kruisboog waren we zaterdag 16 en zondag 17 december toe aan de dei'de schieting. 50 schutters hekampten elkaar op de zes meter. Andre Bols uit Wortel, een van de laatste schuttel's op zondagavond, schoot het beste. Hij lukte als enige het maximum aantal punten zijnde 100 op 100. Gust Tohé uit Castelré gaf ruiterlijk toe

F

dat hij ,ich,eII'hae1 ovcr(i'otlen dooral te sluiten op 99 punten. Staf van Herck uit Wortel eindigde als enige op 98 punten. John Theeuns uit Meer en LOuiS van Beigen rut Rijkevorsel behaalden ieder 97 punten. Vijf schutters eindigden °p 96 punten, o.a. Rohert Martens uit Hoogstraten.

Negen schutters moesten slechts een punt prijsgeven: Diane Verheyen cii Harry Vanderhenst Int Meerle, Jef Henclrickx, Grist Michiels en Jan B artholomeeu sen voor Mi nderhout. Gery Dockx voor Meer, Geit Brosens voor Casteli'é en tenslotte zool) en vader Bleys voor Hoogstraten. tn de ploegenstand bleef Meerle ongeslagen. Ditmaal moesten ze echter thuisploeg Minderhout naast zich dulden. Beiden sken af op 591 punten. Achter de top liggen de punten heel dicht hij elkaar niet Loenhout op 585 printen. voor Meer en Wortel op 584. Hoogstraten sloot af op 582 voor Castelré dat eindigde op 581 pu ii ten. Individueel deed André Bols uit Wortel de beste zaak. Hij stond momenteel eerst in de tussenstand met een totaal van 299 prmten. Adri \7 ermeiren uit Meerle is zijn dichtste achtervolger. Adri staat op slechts een punt. Op zijn beurt wIde Adri de hete adem van Harry \anclerhenst. ook een schutter uit Meerle, in zijn nek. Ook Adri had maar een punt voorsprong. Een gedeelde vlItde plaats woi'dt ingenomen doorde tandem Geit Brosens uit Castelré en Dirk Brosens uit Meer. Zij hadden toen een totaal van 296 punten. Twee schutters. Dianne Verheyen van Meerle en Marc Blcys Lui Hoogstraten vergaarden al 295 punten.

'

flø.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

43


GILDENLE VEN

Nieuwjaarsviering De Slinger Hoo(;s'rR.TE - Januari is uaditioiiccl de maand voor nieuwjaarsfeestjes. Zo ook op 14 januari voor de kinderen van De Slinger. OP uitnodiging van Rotaract Hoogstraten - Kempen werden een 25-tal kinderen tussen 3 en 15 jaar verwacht in zaal Pax te Hoogstraten. Feest vieren vraagt natuurlijk enige voorbereidingswerken. En daar hebben de kinderen van De Slinger dapper aan meegewerkt. Gezamenlijk hebben deze kinderen, hun begeleiders en de Rotaracters de zaal versierd, de slingers gemaakt. de stoelen en tafels klaargezet. de ballonnen opgeblazen En sommigen lieten zich ondertussen nog schminken of knutselden een koksmuts. Na de n ie u wj a a r st o as t in ei s p ran k cle n cle kinderchampagne, werd het een gezellige 1meI aan tafel. En reken maar dat de hotdogs en croclue-monsieurs gesmaakt hebben. Enkel dc mosterd dcccl sommige eters naar adem happen. In de namiddag was er dan tijd om te knutselen. om te dansen met de dames van K3. met kabouter Flop en om plezier te maken met de twee clowns. De allerijverigsten begonnen ondertussen de receptie voor cle ouders klaar te maken: broodjes smeren, kaas op stokjes prikken. snoepsatés maken. .... Toen de ouders om 16 uur arriveerden, waren er trotse kinderen genoeg om te helpen niet opdienen en drank serveren. Als het aan de kinderen lag. had dit nieuwjaarsfeest nog uren mogen doorgaan.

44

De Slinger is een Hoogscraatse vereniging clie één zondag per maand gehandicapte kinderen opvangt en hen een plezierige spelnamicldag bezorgt. Voor vragen, steun of lidmaatschap kan u contact opnemen met Toos van Opdorp. tel. 03/315.82.71. Rotaract Hoogstraten - Kempen is een

afdel ing an Rutars 55 audiojongeren tussen 18 en 30 jaar een viertal keien per jaar een sociale activiteit organiseren en waarbij die Jongeren zelf actief de handen uit de mouwen steken. Daarnaast zijn er ook regelmatig andere culturele, sportieve of feestelijke evenementen. Ook interesse? Bel naar Ken Fransen op liet nummer 0495/643751 of 014/611867.


VARIA

Mooie en sterke planten voor sfeervolle februari-tuin Is uw tuin in februari een troosteloze bedoening? Nergens voor nodig. Want met een beetje fantasie is de tuin zelfs in de koude wintermaanden meer dan het aanzien waard. Er zijn genoeg mooie en sterke planten die samen in februari sfeer iii de tuin brengen. Een heetje sneeuw kan de tuin onitoveren tot een sprookjeslandschap. Rijm verandert de wereld om ons heen in een verstilde schoonheid. Kortom: de naaste woonomgeving hoeft •s winter helemaal niet triest en onaangenaam te zijn. Daar kunnen we zelf veel aan doen, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de tuin niet helemaal kaal de winter in gaat. Van veel vaste planten sterft het loof in het najaar af. s Winters is van die planten niets meerte bespeuren. totdat in het voorjaar de jonge scheuten weer uit de grond komen. Heel anders is dat met siergrassen. De pollen verdorren wel, maar ze blij ven gewoon staan. Hun pluimen hebben de gehele winter door sierwaarde: vooral zoals gezegd met rijp of een laagje sneeuw erop.

kerstroos is veel groter. Dat varieert van wit naar bij na paarsrood, met alle nuances daar ')

Kerstroos lichtpunt Er zijn nog andere planten die bijdragen tol een mooie, sfeervolle wintertuin. Neem de kerstroos (Hellehorus), die bloeit zelfs in dit jaargetijde. Het mag dan ook geen wonder zijn dat deze vaste plant de laatste jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen. De kerstroos vormt in deze donkere dagen een liehipunt in de tuin. De meest bekende Hellehorus is misschien wel de witte. Maar de kleurenrijkdom van de

Sö!T COvIPOTEK / /OMPUT

LEFONIE\

SOFrWARE - KAEUBLALR\

Nachtgedachten HILvERStM/HOo(;s'I'RATEN - Onder de7e titel sluit de KRO-telesisie de zondagavond op Nederland 1 omstreeks 00.15 uur. In de komende weken zijn vijf inwoners uit Hoogstraten en omstreken aan de beurt om in dit programma te vertellen over hun eigen ervaring met « schoon lieid ». Dit zal natuurlijk voor ieder van hen wel verschillend zijn. Een flinke tijdgeleden bracht jef Martens, IKO-directeur, tijdens een opendeurdag tien pei'sonen op de 'praatstoel' om hun persoonlijk verhaal te doen os er dingen die hen ontroeren. In deze tv-uitzendingen zijn drie van de vijf genodigden ook toen in het IKO van de partij gess eest. 'Nachtgedachten' valt erg laat, om ongeveer kwart na middernacht, en het duurt slechts vijf minuten. De regie van dit programma werd oor de komende weken toe', ertrouwd aan Hilde Lochten (van Meer), freelance tv-regisseur in Vlaanderen en Nederland. Zij heeft deze mensen meermaals bezocht voor een gesprek (interview) en de opname. Dit is de kalender voor de volgende weken : 4 februari - Boer Schal k van Galder (Nl) II februari Jos Bruur, Hoogstraten 18 februari Fernanda Van den Langenherg. Rijke', orsel 25 februari - E.H. J. Van Deyck. ere-pastoor Meer en 4 maart - Philly Eelen. Hoogstraten. Niet vergeten te kijken én luisteren naar Nederland 1. Mensen uit Hoogstraten en omstreken op Nederland 1 televisie (KRO), vijf zondagen om 00.15 uur. 4. II, 18 en 25 februari en 4 maart 2001.

. Netwerkservers, Mail- en Internetoplossingen . Privé- en groepsopleidingen • Faxtoestellen, MFC - toestellen • 65 M en FAX-data olOSSingen Boekhoud- en fakturatiesoftware

BRI LJANT® SOFTWARE JEELk

"w, \

TO8HÈBA

1

RESELLER PARTNER

Xmobistar

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstra tea. Tel 031315.09.09 - Fax 0313158774 OPEN.• ,I'ja 13.30-18.00 bi- Vr 09.00-12.00 cÇ 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 h ftp ://www. soffcamp ufer. be e-mail: infosoffcomputer. be

45


KALENDER

Op stap

inm

HOOGSTRATEN I)onderdag 1 februari KIJKEN NAAR KUNST niet Jan Eseraei't. aula Klein Seminarie om 20 uur. ore. Davidsiond',.

Het café

CAHIER È •

muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur, Woensdag gesloten.

Zaterdag 3 februari HOBBYTENTOONSTELLING in parochiecentrum Pax van 15 uur tot 19.30 uur, org. KAV en KWB. KAARTPRIJSKAMP 'rikken' in zaal Pax om 19 Liur. inleg 100 fr., org. KWB en KAV.

Donderdag 8 februari FIETSPOOLEN informatieavond voor de lagere school met politiecommissaris 0. Meeus als gastspreker (en voorbeelden van Brecht).

Zondag 4 februari: HOBBYTENTOONSTELLING in parochiecentruni Pax van 10 tot 20 uur, org. KAV en KWB

Zondag 11 februari DARTSTORNOOI in café-feestzaal De Eiken, John Ljsenstraat, voor dames en heren, inschrijven tot 13.30 uur, info : 03 315 06 79.

Zaterdag 17 februari GROOT NEDERLANDS DICTEE, zaal De Welgezinde (administratief centrum) om 10 uur. org . Davidsfonds. info : Joos Croes. tel. 03 31449 24.

Zaterdag 17. vrijdag 23 en zaterdag 24 februari TONEELAVOND van 't Heidebloempje in zaal Voor Kunst en Volk niet een komedie 'Esmeralda aan de Casta Blanca' . (.Ini 19.30 uur.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langvnberg 14 . 2323 HoogstratenWortel Tel /Fax 03 / 314 53 28

CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN c7ker. Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53 CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

MEERLE \'rijdag 16 en 23 februari & 2 maart KAARTPRIJSKAMP 'rikken' om 20 uur in de parochiezaal. inschrijven ( 100 fr. ) vanaf 19 uur, ook niet kaarters zijn info. 03 315 92 09.

HOOGSTRATEN

vzw Mussenakker Meer

Vrijheid 173 - 2320 Hoogvtraien Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 314 87 17

MINDERHOUT Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 februari ARTISTIEK BILJARTEN, Kampioenschap van België - ereklasse - in hotel-restaurant Basine. Bredaseweg 43. De toegang is gratis.

DE

Waar mensen zich long voelen

Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondend ressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

H. Bloedlaan 285, Hoogen tel. 314.83.11

Al 301ar een oase aan de Boornkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: dvnderdag (20.00u). vnjdag, zatendag(19.00ul en zondag 13.30u) .

Vrijdag 9 februari LICHTM ISCONCERT met harpiste Ariëlle Valihouse om 20 uur in de Sint-Clemenskerk, org . Minarte. Vrijdag 16 februari: ZAKLAMPENTOCHT, 5 of 8 km, vertrek om 19 uur aan café In Holland. Castelré. org . KWB. Zondag 18 februari: WANDELZOEKTOCHT, ongeveer 5 km, voor jong en oud, vertrek tussen 13 en 14 uur aan de parochiezaal, org. KWB.

CASTELRE MEERSEL-DREEF Zaterdag 3 februari: BINGO-AVOND voor de ere-leden van de fanfare Voor Eer en Deugd in zaal De Zevenster naast het klooster om 20 uur. Zondag 4 februari WINTERWANDELING, onges eer 5 km. inschrijving (lOO fr.) en vertrek tussen 13 en 14.30 uur aan de school. org . Oudercomité. 46

Zondag 4 februari: JAZZWANDELING, verzamelen om 13 uur aan café De Zwaan. Schootsenhoek, na de wandeling spek meteieren, org. The Marckriver .laizcluh. info : 03 340 26 60.

hnrijzFuiz

MERKSPLAS Zondag 18 februari KLEINFRUIT SNOEIEN. praktijkles. Wiclar. Lipseinde 43, van 9.30 uur tot 12 uur, org. VELT-Noorderkempen, info: tel. 03 314 22 55.

;

Hrijheii 183 }oo9strioten 031314 66 65 1ri8 & 1atijp 50


Ongevallen

Live in Floogstraten Zate rcktg 3 1 n ;girt The Whisky Priests: Het muzikale ptojcct an de tweeli'igbroers Gary and (ilenn Miller, die de legendarische 5koppige hand oprichtten in 1985. Ze hebben reeds 9 platen op hun actief en zijn uitgegroeid tot een echte live-sensatie. Zaterdag 21 april The Diii Brothers: The Diii Brothers kooien hun nieuwe CD voorstellen, dus begin al maar te roepen Skja! Skja!". Deze jongens van Kempische origine kunnen elk optreden doel) ontplollen tot een tantastisch feest niet him eigen ska-songs, doorspekt met reggae-tunes en afro-getinte nummers. Alles over de Cahier vind je ook op internet: http://www.cahier.he (jood

Op 28 februari verschijnt de volgende MAAND. Uw bijdrage, medewerkers, verwachten wij op 14 februari, het laatste nieuws van dorp en sport brengt u binnen op zondag de 18de

Zaterdag 16 december om 18.40u kwam het aan de Oostmalsesteenweg te Rtjkevorsel tot een ongeval waarbij drie autos betrokken waren. De eerste auto werd bestuurd door Walter Destombes Heerle 16, Liiie, met als inzittende Diane Van Genechten Heerle 16 Liiie. De tweede a ut o werd best u u id door Bart Jacobs Bochtenstraat 30/6 Rijkevorsel. Hij werd licht geketst evenals de drie inzittenden Hilda Mynendonekx Bochtenstraat 30/6: Robert Van den E\'nden en Marleen Van Dooren Nachtegaaiweg II Rijkevorsel. De derde auto werd bestuurd door Leonarclus WoLiters Herentalsebaan 38/1 Malle. Hij werd eveneens licht gekwetst. Zcndag 14 januari om 16.1 5u botste aan Zandbergstraat 1 Ote Meerde auto bestuurd door Benny Verheyen Boskantweg 13 Meer met de auto bestuurd RenĂŠ Aerts Beekakker 13 Meer. Woensdag 17 januari botste aan de Beersebaan te Rijkevorsel de lichte vrachtwagen bestuurd door Eduardus Aerts Zandvliet 50 Dessel niet de trekker + aanhangwagen bestuurd door Martin De Bruyne Langemark-Poelkapelle. Een boom werd hierbij ook beschadigd.

DOMS

Tapijten -35% tot -70% Bedspreien Tafelkieden Tafellakens Badhanddoeken Badkarpetten Dekbedovertrekken Dekbedden enz. -

-

-

-

-

-

-20% 30% -40% 50% 60%

Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139e

47


/1

Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11 7:]

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

7:]

__ HUISARTSEN -

De huisartsen van de gemeente Hoogstraten hebben ons bericht dat zij voortaan hun wachtdiensten niet meer zullen publiceren. Aan de patiënten wordt gevraagd een centraal oproepnummer te hellen waarna zij dan de naam en adres van de dokter van wacht zullen horen, dit om vergissingen en wijzigingen op het laatste moment, te vermijden. Het centrale nummer is:

Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) TeL 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

711

V

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Indoor ten,,is Squas/, ,çnooker Tennisclub de

VRIJHEID

vzw

.4 liteR e,oriiot 72 2320 Hoo,ç' oioien

TeL 031314.37.76

03.314.28.18

67

en is bereikbaar van zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Hj Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons ... ), antiek, brokante en curiosa

k

Uoe&DL

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

hairstyling mode... Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

APOTHEKERS

Tot 2 februari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Ie!. 03/315.77.73.

Van 2 tot 9 februari: APOTHEEK DE VOLKSMACHT. Hoek 16. Rijkevorsel. tel. 03/314.62.25.

P 71

lancltechnisch Laboratorium

Vrijheid 228

-

Zaterdagvooriniddag 3 februari: APO-

Openingsuren:

Di Om za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

Van 9 tot 16 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worleldorp II. tel. 03/ 311.38.68.

Van 16 tot 23 februari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7. Mcrksplas. tel. 014/ 63 .3 1.66. THEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03/314.57.24.

l'tl)('I".l rilt 2 lIooql iaten fel. 031 31!i 1308

II. V. B.A.

Van 23 februari tot 2 maart: APOTHEEK

S 2320 II000STRATCN

SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. te!. 03/669.64.24.

THUIS VERPLEGING

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen

straten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen. Tel.: 03/315.95.65.

Tel.: 03/314.69.32

Nieuw adres:

\lT-(iELE KRUIS. 24 nLtrop --• Vooi lloo-

VISIJIIEID 228 naast Apotheek VAN PSLT Alle reparaties aan kunst gebitten

alleen voor dringende gevallen

Advertenties 314.49.11 1314.55.04

48

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93

THEEK LUYTEN. Minderhoutdorp4ü. tel. 03/ 314.40.74.

Zaterdagvoormiddag 17 februari: APO-

KATIAVANHERCKK

> SLAGE;RIJ

alleen tijdens weekends en l'eestdagen op zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen II en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen. helt u het nummer 014-322441.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (314.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.